Skip to main content

Full text of "De frvctibvs et seminibvs plantarvm /Josephvs Gaertner."

See other formats


,/,;{, y JOSEPHVS GARTNER 

M. D. ACAD. IMP. SCIENT. PETROP. MEMB. ET REG. SOC. SCIENT. 
LOND. SODAL. -_ /- 

DE ^^ X 

FRVCTIBVS _„ SEMINIBVS PLANTARVM. 

ACCEDVNT 

SEMINVM CENTVRIiE QVINQVE 
PRIORES 

CVM TABVLIS iENEIS LXXIX. 
SVMTIBVS AVCTORIS. STVTGARDIiE TYPIS ACADEMIC CAROLINA. 
MDCCLXXXVIII. V I R O 

PERILLVSTRI atqve GENEROSISSIMO 

JOSEPHO BANKS 

ANGLI1 BARONETO 

PRiESIDI 

SOCIETATIS REGIME SCIENTIARVM 
LONDINENSIS, 

FAVTORI ac PATRONO 

svo 

COLENDISSIMO 
A V C T JR. &£&$££ W^M^l hluantid au'xiiiid prcc^end do c, quad oJ 'qJmqj J nuncupo, 
apud adjuverid <§" quanta ifflud pramoverid ardore, id? p£u- 
ri&ud iacis P ipfum aperte ioquitur. £T£fjoif nempe fruc- 
tuum, quorum deic recen^ia $iet ? quadringenta chr titer ge- 
nera de&eo <fo&* , of )?? fumma cum dumanitate, iocujde- 
t'Mlmi oftyif deriarii mifii c&<m canceffifti perc%ftratia- 
nem &$ in mea cammada u<fum. eT9? rariffimod ^ructud , 
etiam quas da&ela? tmicad } iiSeraiiffime praSuifti inci- 
dendas atque dhffecandad ; et, ne quid deeffet ? quad ad 
fcopwn facer e poffe pudka&as , if °P quo que genera fiffime 
dediMi veniam, novarum 6$ antarcticarum inprimid pt*an- 
tarum cdaracteres genericod ex prapriid oT^eM* oSferva- 
tianum pugifSis atque adverfariid excerpendi <\ in meos 
ufad carwertendk &ta fane ex qT^H^ invented , daud 
par urn noisi 6s datanicarum attentiane digni? in ip^um Sac 

tran^iit franfiit opus: quare , dum itiud oTtyV namini i*n£crhfo> 
nil * ni-fh quad aquwri eft facia: oTif$gf nempe reddendo 
ZTtyJi. &xchpe hcfitur Aac munwfcttium , quad adea muftk 
¥&8&&de&dwt tMu&d, ea frante fcrena, qua, me o&m el 
cepijtl ipfum, § S-enhpna acuta tenuem &anc fufpice gratl- 
tudink 4 ^fervantia teffiram , quam £[W3&§ cum vaU 
perennkfdkitatkat^ueimaiwmUaUd devata mente cffert Dabam Calves Suevon 
d. 20, Martil iirx. Guitar a&fcquiaf^fwim 
vafepd. (partner. P R M F A T I 0. 

£^ loris curatam difquifitionem & minntiornm quoque ejus partium fedulam 
inveftigationem , ingentis utilitatis quin neceflitatis elTe ad rite dignofcendas 
ordinandasque p]antas, recentiorum induftria, fatis & abunde confirmatum 
«ft. Sedutihaec veriffima funt r ita & id certiffimum, quod perinde fcrupu- 
lofum, in fru&ibus & feminibns inftitutum fcrutinium, hand minus utile, 
immavero, ad rei herbaria? perfeftionem , vel maxime quoque neceflarinm 
lit. A fructibus enim, multorum generum veri pendent limites, &nonfbium 
in externo eorum habitu, fed inprimis quoque in interna ipforum fabrrca, 
fsepe adeo certa affinitatum naturalium vincula, & adeo luculenta fpecierum , 
generum, ordinumve deprehenduntur figna diftinftiva , ut meliora, tutiora- 
que fmftra in floribus ipfis quaefieris. His accedit, quod non parum juvet, 
pone plantain ex fructu dignt)fcere, quando flores defunt ; quod exotici fruc- 
tus, in gazophilaceis aflfervati, non alia ratione, quam ex propria fua fabri- 
ca, ad certa genera queant reduci; & quod generatim omnis plantarum cog- 
nitio manca fit atque incompleta, qua? non univcrfas complectatur fructifi- 
cationis partes , nee diftinclam definguiis, etiam reconditis & minutioribus, 
praebeat notitiam r ut taceamus , quod varia & non fpernenda , in phyfiolo- 
giam, oeconomiam, & culturam vegetabilium, ex penitiore feminum cogni- 
tione, redundent commoda, quae a fola eorundem infpectione fuperficiali, 
neutiquam expectari, imrao ne quidem fufpicari queant. Etfi vero haeC om- 
nia fintindubitata, tamen nonnifi modicos haclrenus Carpologia fecit progref- 
fiis, & parum eft, quod primis Cesalpini inventis fuerit additum: nam 
a. pleriqne P R JE F A T I O. 

plerique pott ejus fcempora botanici , vel in folis floribus , vel in externa tan- 
turn ac rudiori acquieverunt fructuum fabrica; aut fi nonnulli eorum, ut ; 
Malpighius, Grewius, Parsonsius , Meesius, Adansonus &alii, in 
enucleandis feminibus& in dilucidanda interna fruclruum fabrica, fuam collo- 
carnnt operam; non tamen multum ars inde profecit, quianimis parcum fruc- 
tuum numerum fuo fubjecerunt fcrutinio, aut quia partes exhibuerunt foli- 
tarias & extra nexum atque iltum fuum naturalem pofitas, ut, nee veri, ex 
incompletis iftis adumbrationibus, erui poffint fruftuum charafteres , neque 
etiam mirum fit, quod in hanc usque diem vix alia , quam empirica detur fe- 
mina cognofcendi ratio; quod ipfa partium nomina adhucdum fint vaga; & 
quod dogmaticus fruftuum ufus, recentioribus temporibus, vel plane fuerit 
negle&us, vel & contemtus. His itaque artis defeftibus & impedimentis quo- 
dammodo obviam ire, &maximi, quantum fieri poterit, frucliuum numeri 
curatam anatomen ac plenam tradere hiftoriam, pr<efentis operis, cujus pri- 
mum volumen, B. L. heicconfpicis, unicus ell fcopus, & princeps finis ille, 
ut fruftus ex fe ipfo, & ex eo deinceps mater planta, fi non in omnibus, ta- 
men in plurimis cafibus , melius quam antehac cognofci poffit. Dividitur 
autem pnefens hoc volumen in duas partes, de quarum fingula, nuncpau- 
ca qusedam erunt praemonenda. 

In priori feftione de generalioribus faltem agitur fruftuum affedionibus, 
nominibus fcil.fbrma & difFerentiis partium, nee non de origin*, formatione 
& difcrepantia feminis veri a gemmis umplicioribus : quse omnia ad Carpolo- 
giam puram, quam folam in pnefenti curamus, fpeftare videbantur. Cum 
itaque de fcecundatione ovuli in plantis perfectioribus dicendum erat, non dubitavimus, in Koelreuteri fententiam utroque pede tranfire, utpote eertiffimis experimentis ad plenam usque eviftionem perduftam: cum autem 
de plantarum imperfediorum fexu verba erantfacienda, Gmzlimi opinionem P R M F A T I O. 

non folum adoptavimus , fed & earn paulo latius extendimus , quia ipfa fe- 
minum im perfection! m fabrica id fuadere videbatur : ut tamen fafli fimus, 
& iterum quoque libenter fateamur, quod tota ilia dottrina mero faltem ni- 
tatnr ratiocinio , &: quod firmiorem adhuc bafin a repetitis nancisci debeat 
experiments, antequam omnis dubii expers did poffit In explicanda fabrica 
o vuli vegetabilis, ejusqne transformafcione in femen ipfum, egregias Mal- 
pighii prae ocuiis habuimus obfervationes , & prascipua hujus metamorpho- 
feos momenta ex iis liaufimus. De germinatione autem, colle&ione, medi- 
catione, fatione & cuftodia feminum , nonnifi generaliffima adduximus, quia 
haec omnia extra epitomes noftrae cancellos pofita & propius ad Carpologiam 
practicam fpectare arbitrabamur. 

In altera tomi parte fpecialiorem refpeximus fruclruum fabricam , & 
eorum quingenta exhibuimus genera, fimpliciter & absque ulla methodo in 
Centurias digefta, caventes faltem, quantum licuit, ne monocotyledones 
dicotyledonibus, nee fuperi inferis mifcerentur fruftus : alium enim fervare 
ordinem, infuperabilis prohibuit difficultas defideratos frudus jufto tempore 
obtinendi, ut etiam variis fruclibus europaeis: Acori, Linneae, Adoxa? &c. 
adhucdum deftituamur: quare neceffitati obedientes, mifcellaneam haiic ge- 
nerum elegimus difpofitionem, donee tota eorum turba fub finem operis per 
tabulasfynopticas, quarum in prima feftione dedimus exemplum , in metho- 
dum redigi poterit. Genera ipfa, maximam partem a flore fru&uque defi- 
nita propofuimus ; quae autem a folo fruftu defumta acceflerunt , ea non om- 
nia pro legitimis venditamus , fed varia eorum , praefertim ex Umbellifera- 
rum tribu , pro fa&iciis & extra Carpologiae orbitam vix aut plane non ad- 
mittendis declaramus. Nomina quaedam generica, vulgo recepta, partim ex 
neceflitate, partim quoque alia de caufa mutavimus : qnando nempe exoleta 
videbantur meliora, aut quando primis inventoribus, Banksio praefertim P R M F A T I O. 

& Sola^dro, meritus debebatur honos: fi autem in hac innovatione culpa j 
/it; erit ilia Levis, quia non praecepta tironibus, fed peritis in arte carpolo- 
gicas taiituin tradere voluimus obfervationes , quas fuis quisqne locis facile 
inferct. Characteres fru&uum dedimus plenos & ad definitam quandam fpe- 
ciem exaratos , quo facilius differentiae in aliis notari queant ; fed nee incom- 
pletes fructus plane refpuimus , quando nempe plurimis fuis partibus inte- 
grantibus dotati & propter raritatem fuam notabiles erant. Icones omnes ad 
naturam ipfam propria manu itaexaravimus, ut, quae minoribns litteris ro- 
matiifl notatae funt, exactiffime naturalem fructuum magnitudinem repraa- 
fentent; quae autem majoribus inferibuntur, modulum qnoqne naturalem ex- 
cedant & partes reddant ad microfcopium auctas; denique quae graecis litte- 
ris inOgniuntur , fructus fiftant naturali magnitudine minores , aut partes 
indigitenfc notatu inprimis dignas. Species recenfuimus paucas, nee facile 
alias, quam exoticas, vel peculiari quadam fabrica memorabiles. De dubiis 
etiam nonnullis fructibus monuimus ipfi, ut de Flagellaria, MufTaenda, 
Jungia&c; quosdam vero alios, ab amicis moniti, ad certiora genera reduxi- 
mus, ut Otillidem atque Cerifcum; & his quoque nunc addendum eft Toxi- 
t-odendrum Cobbe * quod, monente Schrebero, ad Schmideliae genus referri 
debet. Reliquas, quae forfan adhuc fuperfunt emendationes, admoniti, in 
proximo indicabimus volumine, quod eodem, uti praefens, generum nume- | 
ro ftipatum , absque mora in lucem prodibit, ubi prima haec noftra tentami- 
na carpologica acquis harum rerum arbitris non difplicuiffe intellexerimus, INDEX CAPITVM INTRODVCTIONIS. Cap. I. De Gemmis, eammque a femine differentia. 
II. — Ovo dc genitalibus vegetabilium. 

III. — Foecundatione , ejusque in ovum effeau. 

IV. — Fruau in genere. 

V. — Pericarpio, ejusque fpccicbus. 
VI. — Receptaculo frudhis atque feminis. 
VII. — Semine maturo in genere. 
VIII. •— Partibus fruduum atque feminum acceflbriis 
IX. — Integumentis feminum propriis. 

• """ Albumine. 
XI. - Vitello. XII. - Cotyledonibui *&• "- Methodica , i fruau difpofiti pag. I. 

— XXVI. 

— L. 

— LXIV. 

— LXXXVIII. 

— cur. 

— CXIL 

— cxxiv. 

— CXXXII. 

— CX XXVII. 

— CXLVI. 

— CLIL 

— CLXIV. 

— clxxv. INTRODUCTIO GENERALIS 

IN 

COGNITIONEM PARTIUM 
FR UCT1FICATI0 NIS. CAPUT DE 
GEMMIS, EAEUMQUE A SEMINE DIFFERENTIA. P. rona in organifationem materies vegetabilis duplici ex fonte novam 
plantarum fobolem largitur. Aut enim ipfa, folis adjuta vitac viribus, 
lecundum inquilinum cujuslibet plantae crefcendi fchema, in novas formas 
mutatnr, atque fua fponte adultarum ftirpium nova producifc exempla: Aut 
tenn tores duntaxat, fluidioresque ejus partes, minifterio propriorum orga- 
«orum, a reliqua maffa fecernuntur atque ita elaborantur, ut ex harum de- 
mum congrua mifcela, mutuaque inter fe aftione, novum prorfus emergat 
corpus organicum , verique in diftinftis conceptaculis excitentur plantarum 
a foetus foetus. Priorem nafcendi modum , Gemmificationem , pofteriorem autem Ge- 
nerationem 1. Fruttificationem appellare folent, quod ex ifto Gemma, ex hoc vero 
Semina, duo quippe notiftima ilia propagations in regno vegetabili organa, 
fuam trahant originem. 

Diverfa adeo initia ipfis quoque exinde prodeuntibus organis fatis nota- 
bilem inducunt diverfitatem, ut plerumque nihil fit facilius, quam gemmam, 
vel primo afpectu, afemine difcernere. Qnemadmodum vero origines iftae, 
inaliis plantis, manifeftiffimae & quafi manibus palpabiles funt, contra vero 
in aliis magis abfconditae, vel & ita parum ab invicem difcietae deprehendun- 
tur, ut in his, ultimi gemmificationis atque fruclificationis termini fe mutuo 
contingere & vix non penitus in unum confluere videantur: ita fane, ipfa 
quoque propagations organa non ubivis pari diverfitatis gradu a fe mutuo 
diftant, nee evidentes femper difcriminis fui in fronte gerunt notas, fed 
plures potius danturcafus, in quibus tanta inter ilia intercedit, vel externae 
figure, vel interna! fabrics, vel & utriusque conformitas, ut omnino non- 
nunquatn perdiffictle fit, meram gemmam a vero femine difcernere, fingulis- 
que fuum rite affignare locum: qnemadmodum hoc, vel folo gemmarum 
illarum fimpliciorum abunde docemur exemplo, quae in plantis imperfe&ic 
bus fatis frequentes, tantam cum ejusdem ordinis veris feminibus habent 
finiilitudinem, ut illae cum his, ficuti haec ipfa cum feminibus perfectioribus, 
inio continuo atque indiflblubili affinitatis vinculo cohaerere, vel certe aegre 
difcernibili limite ab invicem fegregari videantur; quare etiam non mirum, 
quod adeo diverfa fcriptorum de iftis gemmis proftent judicia, dum fcil. alii, 
eas in verarum gemmarum numerum recipere haud dubitent; contra vero 
alii, veris feminibus eas immifceant; & iterumalii, easdem pro corpore quo- 
dam inter gemmas atque femina medio venditent, cui varia, corculi nudi, 
folioli novelli , fatus viui, aliaque nova, praeter necefiltatem , fecerunt 
nomina. 

Etfi igitur plurimarum gemmarum , ex folo habitu fuo externo, facillima 
fit diagnofis, dare tamen ex modo diftis liquet, quod nee omnibus certum 
fignum fronti inferiptum, nee gemmae, in univerfum fpeftatae, notio, ita 
ftabiiita atque firmatafit, ut nulluserrori fuperefle pofiit locus. Antequam 
igitur ad ipfam nos accingemus feminis enucleationem, non a fcopo noftro 

alien urn alienum erit, brevibus exponere: quid proprie gemma fit; quaenam habean- 
turearum fpecies; & quibus fignis, ab ortu, formatione, atque evolutione 
fuapetitis, dignoscantur ? quo facilius eas deinceps a genuini feminis acervo 
feparare, & tanquam peregrinas ftipulas, ex eo eventilare queamus. 

Gemma itaque, quam & Germen reclre dicunt, generatim eft corpus orga- 
nicum e plantarum fuperficie pullulans & a propriis ear am ac perpetuis 
membris initio diverfum , quod autem traftu temporis , vel in partem matris 
fuas abit, vel ab eafolutum, folo & fimplici fubftantiae fuae propriae incre- 
mento, in novam plantam , adultae fimillimam, absque prae via fcecundatione, 
procrefcere valet. 

Species gemmarum ftatuimusquatuor: aphyllas duas, totidemque folia- 
ceasaut fquamofas, nempe: Propaginem, Gongylum , Bulbum atque Gem- 
mam ftrifte fie diftam. 

Propago eft germen fimplicifiimum , aphyllum, polymorphon, nunc 
penitus nudum, nunc corticali theca conclufum, quod tandem fponte de 
matre fua fecedit & feminum more fpargitur. Germina granulofa Oederi 
(0 hujns loci efle videntur. 

Gongyks eft germen fimpliciftimum , aphyllum, fubglobofum, folidum, 
intra matris corticem haerens, nee nifi eo per fenium deliquescente, ab ifta 
fponte fecedens. Proxima affinitate jungitur tuberibus radicum ; fed quia 
luber fa?pius proprium plantae membrum eft; quia multiplici vitas principio 
fiatet, ut etiam per frufta difleminari poffifc; & quia novam plantam nonnifi 
ex P raD § r efTa gemma foliacea producit: ideo Gongylum, cui hae dotes noil 
competunt, fatis a tubere diverfum cenfemus. 

Bulbus eft germen compofitum, fubglobofum, fubaphiilum, ex carina 
reviffima & fquamis fucculentis craflls compaginatum, quod tandem fponte 
a matre fua folvitur. Duplex habetur bulbus: tunicatus atque fotidus. Hie, 
x lolido corpore carnofo conftruttus, plerumque novae plantae initia extus 
1 ( uabet affixa ; tunicatus autem fit ex pluribus fqjLiamis concentricis, quae 
n °Vellae plantae rudimentum in centro fovent 
l -) Element, botan. p. 35. Gemma denique ftrifte fie difta, germen eft ex carina fubulata atque 
manifeftis foliolis herbaceis compofitum, quod ramum in compendio refert, 
nee unquam de matre Ilia fponte fecedit. Oculus dicitur, quando vel folos 
flores, vel flores atque folia finiul fundit; fimplieiter autem Gemma appella- 
tur quae in mera folia folvitur. Vetcribus (i), medulla juxta nodos erum- 
pens, Gemma vocabatur, cum ibi cefpitem facit, ante vero quam faciat, 
in concavo Oculus, & in cacumine ipfo Germen. 

Ex omnibus hisce germinum fpeciebus, fola ultima pro vera gemma 
vulgo haberi folet, & ipfe quoque Linnteus (2) »on alia ™ genuinam ftatuit 
gemmam, nifi qusex fquamulis, foliolis atque fecundariis gemmulfs, vel in ipfam quintam usque progeniem , confarcinata fit. At peffime: nam ita ponitur particulare pro univerfali, fpecies progenere; & fecundum banc 
do&rinam ipfi Bulbi folidi e gemmarum tribu eliminandi forent. Reftius 
igitnr veram gemmae notionem in confenfu omnium qualitatum gemmis 
propriarum & fpeciatim in confimili omnium ortu, formatione atque evolu- 
tione quseri cenfemus; fiquidem exinde commune emergat vinculum, quo 
& amice inter fe coherent omnes , & tutiffime a veris fegregantur feminibus. 

Ortum gemmarum uniira eundemque omnes fcriptores , fed non omnes 
in uno eodemque plantarum viscere ftatuere folent. Alii enim gemmas ex 
medulla ftricte fie dicta, derivant, uti praeter recewtiores quosdam (3.); 
Plinius (4.), quando ait: medulla, five ilia vitalis anima eft, ante fe tendit Ion- 
gitudinem impellent , quamdiu nodi pervia patet fiftula; cum vero repevcuffa cnmipit 
juxta nodos, hoc vocatur in Fit e gemma ; Alii vero cum Pontedera (V) nihil 
quicquam medullae tribuunt, fed prima gemmarum incunabula in folo ligno 
tenello quaerunt. Alii autem cum Duhamelio (6) requas in producendis 
gemmis partes, & medullae, & ligno, & ipfi quoque cortici aflignant: forma- 
tionem gemmarum manifefte cum earundem ortu confundentes ; denique & 
iterum alii, carnem quam vocant vegetabilem, unicum ononis vitae in plantis 

fon- 

l) Plin. hift. nat. L. XVII. fc& 35- 4-J> Hift. nat. t c. 

a.) Syft. vegct. edit. 14. p. 7. .- 5.) DifTertat. p. 3c. 31- 

3.) Linn, amocn. acad. 2. p. 191. 6.) Naturgcfch. der B'aume. I. p. 120. fontem, cum Hillio (i.) ftatuunt, omnesque ex ea fola gemmas fcaturire 
volunt. Haec pofterior fententia omnino reliquis praeferri meretur; non 
folum quia medullam ftri&e ftc dictam penitus excludit & tanquam meram 
texturam cellulofam (2.), inertem & ad pro^pcendum corpus organicum 
plane ineptam rejieit ; fed & quia omnibus ac fingulis producendis gemmarum 
fpeciebus fatisfacit atque in ipfa experientia rite fundata eft. Nihil enim 
magis manifeftum, quam quod omnes gemmae compofitae in fubftantia ilia 
molli , ex vafis fpiralibus & fucculento parenchymate excitata, quae in omni 
planta fub cortice interno haeret, radicatae fint ac cum eadem iinum indis- 
cretum corpus efFiciant; & ita etiam nihil magis Iuculentum, quam quod 
omnes quoque gemmae fimpliciores ex eadem ipfa fubftantia totam fere fuam 
molem atque formam nanciscantur. Sive igitur iftam fubftantiam, camera, 
five lignum tenellum, feu denique medullam recentem, aut latiori fenfu 
fumtam, appellare libuerit, id quidem perinde, fed id axiomatis loco haben- 
dum erit, quod ea fola omnibus gemmis prima largiatur initia, & quod ex 
ipfa fola primum cujuscunque germinis procedat ftamen vivum- 

Ubicunque igitur recentis illius medullae f. carnis, in quadam plantae 
parte, fufficiens aderit quantitas , ibi quoque, folo opitulante fucco nutritio, 
gemma nasci poterit: & viciflim, ubicunque organicum corpus, a Natura in 
propagationem fpeciei deftinatum, ex ipfa plantae carne, folo famulante 
nutritio latice , enatum , perfectumque fuerit, ibi gemmam enatam tuto dices, 
qwoecunque etiam fuerit iftius corporis fabrica atque figura externa. Hinc, 
refpeftu, ortus id Gemmae privum ftatuimus atque princeps a femine discri- 
ffl en, quod ilia ex propria & continua fibi matris carne enascatur; dum contra 
J n feminis genefi neceffum fit, ut intra peculiaria conceptacula & a peculari- 
b us organis, novhTima atque a materna diftin&iiTIma producatur medulla, 
krgo, fi conceptacula capiendae novae medullae, ft organa eidem producendae 
pana, verbo, ft genitalia vera defint, nunquam femen, fed mera duntaxat 
poterit produci gemma: ergo & orane propagationis organum , quod in planta 
gerutalibus deftituta, aut extra genitalium tempus nascetur atque perficietur, 
absque ulla haefitatione ad gemmarum tribum erit amandandum. 

Haec 

*) Vegctab. fyft. p. m . I4I , 2.) Duham. I. c. p. 71. Adans. fam 1. fe& 

a. p. 34. Hill. L c. 1,-4. &^ Haecultro liquida & facillimse quoque indagationis funt in omnibus plantis 
perfe&ioribus, quin & in bene multis ex imperfe&iorum cenfu. At inter 
has poller iores dantur quoque variae, quarum fimplices ac veriffimae gemmae 
apparatu quodam organ ico#ipatae funt, qui vel peritiflimis in arte Viris 
pro genitali apparatu impofuit, & qui diagnofin iftarum gemmarum omnino 
reddit longe difficillimam. In hoc itaque cafu, ante omnia, in veram iitius 
apparatus indolem curate inquirendum, atque hunc in finem, ad fequentia 
inprimis momenta fedulo erit attendendum : nempe i° num accefforia ilia 
organa in omnibus & fingulis ejusdem generis fpeciebus reperiantur & fimili 
quoque in omnibus fe fe habeant modo; i° num ilia cum veris & indubitatis 
ejusdem plantae genitalibus mutuum habere queant commercium; utrumve 
vel temporis, vel fitus, vel conformationis fuse ratione, extra nexum cum 
his pofita Tint; & denique 3 nonne ejusmodi acceflbrius apparatus libenter 
in locum verorum genitalium fuccrescat & cum lis fsepius alter net? Quodfi 
enim ifta organa inconftantis & variabilis fuerint indolis, aut impediti cum 
veris genitalibus reperiantur commercii, id certo fatis erit documento, quod 
nee ipfa, nee partes intra fe contentas, ad genitales, fed potius ad fimplicis 
vegetationis partes referri debeant. Contra autem , fi conftanti ritu & forma 
gaudeant, nee reciprocum cum veris genitalibus interceptum fit commer- 
cium, tuncutique his poterunt annumerari-, nifi quidem partium, quas con- 
tinent, indoles, ex earundem formatione atque evolutione penitins eruenda, 
id aperte prohibeat: quare nunc ad ipfas hasce gemmarum affeftiones pro- 
grediemur. 

Formatio gemmae abfolvitur ftruftura & compofitione partium, qna3 
univerfam ejus efficiunt compagem, & quarum aliae eflentiales ac perpetuse 
funt, uti caro atque cortex; aliae vero mere acceflbria? & temporarise, uti 
involucra, thecae, & alia gemmarhm indumenta. 

Caro, quam confuetudinis caufa medullam in pofterum appellabimus, 
princeps pars gemmae, duplici generatim modo ex materna medulla forma- 
tur: nempe vel ^er incrementum hujus partiale; vei per fpontanenm ejus- 
dem in partes minores fecefTum. Pofterior hie cafus, in fola Propa-inum 
& Gongylorum formatione locum habet, atque hac fimpliciffima fit Wtione, ufc matris medulla, in aliis fere liquida, fenlim in farinam, aut pulverem 
impalpabilem cogatur ; in aliis autem ilia ipfa , paulo magis folida & intra 
cellulofum contextum niduJans, fponte in moleculas difcretas partiatur, 
cellulis iftis faepe ex afle conformes: ita impalpabilis ille pulvis prolifer 
Fungorum , & ita quoque germinantes bracleolae Hepaticarum formantur. 
Prior autem formationis modus multo frequentior & omnibus reliquis gem- 
marum fpeciebus communis eft. In his nempe, quod quidem Solani tubera 
& Ulvas inprimis membranaceae clare vifui offerunt, novas medullae initia 
conihmter ex quadam maternae medullae atorho , fucco nutritio prae reliquis 
turgida & cortici plantas interno proxima procedere videmus: ilia primum 
pellucida, brevi poft quali grumofa fit & miculae falis aut glaciei adinftar, 
turbidula aibedine fplendet; capto autem majori incremento, tota redditur 
opaca & fenfim in granulum carnofum, nil nifi colore a vicinis partibus dis- 
cretum, duratur, quod jam jam fupra reliquam medullam paululum promi- 
nens, ipfum novas medullae primordium, ac primum nafcentis gemmae 
vivum ftamen eft. Ultra formationem hujus granuli, matris medulla non 
procedere poteft fola', fed ubi hunc terminum aflecuta eft, tunc & alias partes 
mconfortium fabricae trahuntur, & proprius, ante omnia, granulo ftruitur 
cortex. 

Cortex nempe, altera pars efTentialis gemmae, moderator & adjuvat 
ubftantiae medullar is incrementum , ac totam definit propriam gemmae for- 
mani: hinc fatis mature gignitur, ac triplici potifTimum modo granulo pri- 
mordiali infternitur. Primus & fimpliciffimus eft, cum extima granuli fnper- 
nnes, interiori ejus fubftantiae pro integumento infervit & in tenuiflimi cor- 
ticis fpeciem, vel fponte induratur, vel ex proximis cellularum medullae 
maternae parietibus depromitur: ita Propagines omnes, vel indurato muco, 
v el cellulis fubftantiae carnofas, corticatae funt. Secundus eft, quando ipfe 
matris cortex , qua parte granulo incumbit, totus quantus in gemmae corti- 
<*m convertitur: fie Gongyli omnes cortice materno induuntur. Tertius 
enique modus, isque omnium frequentifilmus eft, cum ad formandum gra- 
11 corticem, interior dnntaxat matris cortex fuam con Pert fymbolam, 
* xterior autei « in meras gemmae partes accefibrias abit, vel & plane difper- 
lUr - id in folis gemmis compofitis & hac quidem ratione fit, ut primo, 

meruin VII I 

merum rete vafculorum tenuiffimorum e matris cortice interne enafcatur 
atque granule primordiali infternatnr; poftea vero id ipfum reticulum, 
novis vaforum ftratis auftum , fenfim in crafliusculam vaginam convalescat, 
quae ab externo matris qortice difcreta, granule arcWime adnascatur, & in 
proprium ejus abeat corticem. 

Sic indutum fuo cortice granulum, in gemmis aphyllis, folo omnium 
partium fuarum aequabili extenfione juftam gemmae fui ordinis adipiscitur 
fpeciem & dehinc leni greffu in matris fuae migrat for mam. In compofitis 
autem gemmis; primum externi corticis materni repagula a granulo rum- 
puntur, atque hoc poftea in gracilem faftigiatur conum, cui Carina nomen 
eft, tandem vero ex ipfo hoc cono, minutiffimae prodeunt papillulae, qui- 
bus fenfim in vera foliola converfis, tota demum gemmae compofitae inte- 
gratur fabrica , ejusque formationi imponitur finis. 

Accettbriae gemmarum partes ex folo matris cortice externo fbrmantur, | 
&, ficuti non omnibus gemmis conceflae, ita nee in omnibus ftabiles funt. 
A nexu, quern cum gemmis ipfis habent, bifariam dispesci pofiunt: nempe 
aliae earum nullibi cum gemmis fuis cohaerent, fed eas tantum includunt; 
quas ideo thecas dicemus: aliae vero arfte bafi gemmarum adnatae funt & 
carinam amplexantur; atque has proprie involucra appellabimns. 

Theca, multiforme eft conceptaculum , quod imam pluresve gemmaS 
Iiberas, ad certum usque tempus, intra cavitatem fuam fovet, easque de- 
mum fponte dimittit Solis Propaginibus nonnullis conceflae funt, &, vel 
intra frondium fuperficiem abfeonditae latent, vel fupra earn porrectae, fcy- 
phuli, tubuli, proboscidis, aut aliam formam habent; in utroque vero cafu, 
per maturitatem apice dehiscunt & contenta intra fe germina ejiciunt. Vulgo 
pro calyce fruftus aut feminei floris, quin & pro antherali vafculo haberi 
folent, fed contentarum partium indoles, eas pro meris gemmarum diver- 
ticulis deciarat; atque hujus rei luculentum, Marchantiarum fcyphuli, 
faciunt teftimonium. 

Involucrum, eft indumentum ex una pluribusve fquamis corticalibuS 
conflatum, quod proprias gemmae partes ab injuriis externis defendit, nee 

nifl nifi cum earundem baft cohaeret. Gemmis compofitis folis, & ne his qui- 
dem omnibus competit, & generatim vel caducum, vel ftabile eft. Cadu- 
cum, folis gemmis ftrifte fie dittis conceffiim, formatur ex fquamis herba- 
ceis aut coriaceis, ac faepius glutinofis, quae conftanter fub ipfam gemmae 
explicationem, vel brevi poft, fponte defluunt. Stabile autem involucrum, 
Bulbis proprium eft, & ex fquamis craffis ac fucculentis compaginatur , 
quae bafi carinae arcWime adhaerent & cum hac in novae plantae partem 
migrant Quocunque autem modo involucra fe fe habeant, id omnibus 
commune, quod nunquam conceptaculum claufum efficiant, intra quod 
gemma conclufa fit , fed quod conftanter ea parte , qua nova prodibit 
platita, foramine vel rima hient ; & quod plenam fuam formam non adt* 
piscantur, nifi poftquam carinae fabrica abfoluta eft. 

Ex fuccinfta hac formationis gemmarum expofitione , fponte nunc 
fequentia fluunt confeftaria: nempe i° quod Natura in producendis gem- 
mis, inverfo procedat ordine ab illo, quern in conftruendis tenet feminibus: 
nam in iftis, primum medulla & poftmodum reliquae ex ordine ftruuntur 
partes externa-; at in his, conftanter omnes partes externae prius elabo- 
rate funt, antequam vel minimum embryonis appareat veftigium: quare 
baud incongrue dixeris, formationem gemmae ibi incipere, ubi ilia feminis 
definit. 2° quod gemmae medulla, fit pars identica medullae maternae; 
<tom contra feminis medulla, non poffit non efle noviffima & a matris 
fe diftinttiffima; quia id non tantum ocularis docet infpe&io, fed etiam 
quia cultae plantae femen, faepiffime fobolem feram, & hybridum femen, 
temper diverfam a matre fua producit plantam; fecus atque gemma, quae 
conftantiffime identicam matris fuse formam, cum ipfis fuis naevis ac defor- 
mitatibus, per plnres generationum feries reproducit & perpetuat: unde 
etiam refte quidam dixerunt, non novas per gemmam plantas, fed nova 
*«itaxat veterum produci exempla. 3° quod omnis gemma, tunica pro- 
P ria f. tefta vera careat atque ejus loco, mero cortice, veftita fit; quia 
§ er men, non ex miscela diverforum fluidorum, uti femen, fed manifefte 
ex 'pfa matris medulla oritur. 4 quod in gemmis nullum radicular pro- 
? ri3e ante earundem evolutionem adefle poffit veftigium ; quia omnes in 
"**?s corpore radicatae funt. denique 5 quc-4 homogenea fit omms 
1 gemmae gemmae fubftantia interna, i. e. ex folo cortice & carne conflata, nee quid- 
quaminiis reperiatur, quod ullo modo cum albumine, vitello, cotyledonibus, 
aut alia quacunque ad alimentariam embryonis ofFicinam fpectante particula 
poffit comparari; quia omnis gemma, ipfis visceribus maternis innata, ex 
communi omnibus alimentorum penu nutrifcur , augefcur atque crescit. Quod* 
cunque igitur propagationis organon iftis gemmae privis dotibus ftipatum 
& difta ratione formatum fuerit, id quoque gemmis erit aflbciandum, etiamfi 
facie fua externa a vulgaribus gemmis toto ccelo diftet, & genuinum quod- 
dam femen ad amuflim repraefentet : viciffim vero omne id,, veris annume- 
rabitur fe minibus, quod contrarias habet qualitates ac intra tunicam integer- 
rimam nucleum condit ex partibus heterogeneis organice ftru&um, vel et 
radicula propria dotatum: nam nierum rudimentum radiculae, intra teftam 
confpicuae, infallibile veri feminis fignum eft. Atque fie jam propius ad 
certiorem & faciliorem horum organorum diftinclionem acceflimus. Quo- 
niam vero hand pauca eorum adeo exquifitae funt parvitatis , ufc interna 
eoram fabrica omnem oculorum efFugiat aciem, ultimum confilium in evo- 
lutione partium erit quaerendum, fi quidem ab omni errore tuti efle velimus. 

Evolutio gemmarum eft earundnm tranfitus in ftatum plantae declaratse, 
poftquam a matre fua quocunque modo feparatae & fui juris facte funt. Ope- 
ratur haec mutatio a vitae viribuspervegetationem, qua, & novae in gemmis 
excitantur partes , & priftinae potiffimum atque propriae ita in lucem ponun- 
tur, ut vera fingularum pateat indoles atque natura. Hinc non alia- haben- 
tar magis fidae organorum propagationis notae diftindivae, quam quae ex 
eorundem evolutione fluunt, quoniam non alio modo tutius certiusque partes 
vivas ab inanimatis, ac vegetans integumentum corticale gemmae ab inerti& 
fluxili tunica propria feminis discernere licet 

Soke nempe partes vitales, in univerfa machina' vegetabili, finceruS 
fcil. cortex atque recens caro veri increment* atque evolutionis capacesfunt, 
omnesautemreliquae, enjuscunque figurae aut fabric* fuerint , nonnifi ifta- 
rum beneficio vivunt & tarn diu faltem per illas vigent atque crescunt, donee 
defin.tum moduli fui attigerint terminum , poftea vero inertes & quafi mor- 
tuae hunt ac nullum amplius per vegetationem aut gcrminationem eapiunt mere- incrementum, fed per earn potius deftruuntur & tanquam inutiles exuvise a 
partibus vivis fegregantur atque exuuntur, Hoc ipfum efle inalterabile 
fatum vera? feminis tefbe, nemo ignorafc; mmquam enim ilia, Tub germi- 
natione vel minimum cepifle incrementum, aut in ullam novse plants partem 
abiifle, vifa eft unquam, haud magis fane atque ovi gallinacei teftafub incu- 
batu in pulli artus migrafle, aut propriis condecorata fuifle plumis, unquam 
vifa fit. Longe vero alia fors manet integumentum proprium gemmae; 
quippequod ex vero & vivo cortice ftrudum, adeo non exuitur, aut ullum 
fob germinatione patitur detrimentum , ut potius per earn conftanfciflime 
nova capiat increment* atque pari cum medulla fua paflu, in novse plantse 
niigret'formam, totamque ejus comitetur evolutionem. Quodcunque igitur 
propagationis organon, fub germinatione, proprium mum exuit integumen- 
tum, folisque partibus fuis internis, vel & quibusdam faltem earum, in 
novam excrecit plantain, id folum jure dici poterit Semen-, & ex lege con- 
tram, id omne pro veriflima habendum erit Gemma, cujus integumentum 
proprium fub germinatione, per fingula fuperficiei fuse punfta sequabiliter 
crescit & totum quantum unacum medulla fua in novam convertitur plantam, 
Atque hunc etiam in fenfum interpretandus eft Linnjeus (V), quando 
veriffimedicit: planta per gemmas crescit uti Polypus, per femina vero uti 
Per ova animalium. 

Keliqnae mutationes a germinatione proficiscentes , partim minus con- 

? T&'' Partim etiam minus univerfales funt, & vel in radicula, vel in fcapo, 

ve & m partibus acceflbriis contingunt. Nullum fcil. in gemmis dari radiculam 

Propriani, jam fupra innuimus; cum itaque ilia per germinationem fubnas- 

id^' n ° n folUm id a feminis radicuIa differt, quod penitus nova fit, fed & 

ea diftat, quod diverfo modo producatur. E gemma nempe, rarius 

u ^ica, fed fere femper plures fimul pullulant radicular, easque, in utroque 

cau, conftanter ex fociata medullari atque corticali fubftantia ita formantur, 

ium continuum corpus cum ipfo gemmae integumento proprio efficianfc, 

^ QUidquamab eo discrete fint: contra vero in feminibus, paucis Cerealium 

P ls » unica tantum habetur radicula, eaque ex folo proficiscitur nucleo, 

ai ineftiftime ab integumento feminis, vel in ipfis minutiflimis Musco- 

b 2 rum 

'•-) Amocn. acad. i. p. l%6 . rum feminulis (r) libera & undique foluta procedere folet: quare libera ejus- 
modi radicula inter certiora feminis veri fignadiagnoftica tuto referri poterit. 
Scapi, feu ipfius corporis gemmae evolutio , id generatim proprii habet, 
quod fucceffu temporis haud magnam a primitiva fua figura patiatur muta- 
tionem: dum contra in femine, evoluta planta a feminali embryone, fere 
femper notabilem , qnin ingentem faepe in modum difFerat. Hinc etiam Adan- 
sonus (2), id inter gemmas atque femina efTentiale intercedere voluit discri- 
men , quod ilia? ftatim ab ortu fuo matribus fuis fimiles fint ; femina autem 
imam duasve promant cotyledones , antequam matris fimilitudinem nancis- 
cantur. Sed hoc discrimen non fatis certum & univerfale eft, uti id Cannas, 
Bontiae, Nelumbo, Graminum, & ex altera parte, Hepaticarum, aTTarum- 
que exemplis contrariis clare docemur; quare non pen itn s qu idem rejicien- 
dum, caute tamen eo utendum efle cenfemus. AccefTorias denique partes, 
quodattinet, illae in gemmis plerumque ante germinationem. defluunt; quae 
vero perfistunt, ut Bulborum fquamae, eas vix aut parum a germinatione 
mutantur, fed priftinam fuam formam vel in ipfam novam plantam trans- 
ferunt: in femine autem lomnes partes accefibriae, five ad teftam, five ad 
embryonem fpeftent, conftanter a germinatione deftruuntur, nee earum in 
novella planta ullum unquam fupereft veftigium: hinc, ni Bulbus aliunde 
jam fatis notus efTet, pofTet iile vel ex fola formas fuas conftantia facile cog- 
nosci & ab omnibus reliquis propagationis organis tuto discerni. 

Hisitaque, in natura & privis gemmarum dotibus fundatis fignis, 
earundem vera notio & certa nititur diagnofis ; iisque negletfns & pofthabitis, 
nonfolum gemmas faspius cum femine confundi, fed etiam de ipfo variarum 
plantarum fexu finiftrum ferri judicium necefle eft. Cum enim, ut vulgo 
fieri folet, non alias pro veris habentur gemmas, nifi quas illis arbonrm 
fimiles font, non poterit non fieri quin alias & figillatim aphyllas omnes e 
verarum numero excludantur & ad femina amandentur; & confequenter 
etiam, quin organafupponantur aut fingantur fcecundandis iftis hypetheticiS 
feimnibus adaptata. Sic unus alteram parit error; fie vera plantis tribuun- 
tur femina, quae per totam vitam fuam ne ovulum quidem producere valent; 
& fie denique fexus per univerfum regnum vegetable dominari fomniatur, 

cum 

t) H E mvl G . m. nmfc. froiul. II. fc j, f. zS , b , % , Famil ^^ ^ ^ ^ cum tamen variae dentur plantae, omni genitalium umbra penitus & in per- 
petuum deftitutae. Ut igitur fpuria ilia femina, pro inftituti noftri fcopo, a 
genuinis removeantur ; plantas, quibus inhaerent, nunc breviter percurre- 
mus, earumque partes propagations, fecundum principia fupra ftabilita, & 
quantum per obfervationes atque experimenta circa illas haclenus inftituta 
licebit, ad trutinam revocabimus, quo, vel totum genuini feminis acervum 
a peregrinis corporibus fiftamus purum , vel faltem monitos faciamus 
alios, ubi nodum ipfi, ob experimentorum defectum, penitus folvere non 
poterimus. 

Inter puras plantas gemmiparas f. afexuales, Fungi, primum meren- 
tur locum. Sunt equidem, qui cum Michelio (i) vera eis tribuant ftamina; 
funtetiam, qui cum Hedwigio (2.) reticulum volvae pro mafculo organo 
habeant; & funt denique qui cum Koelreutero (3) ad abfcondita intra cor- 
ticem vafa fpermatica confugiant. Sed ftamina in fungis fruftra quseri, cer- 
tum, & a Sch^ffero (4) demonftratum eft; Reticulum autem nee omnibus 
competere, nee cum granulis ullum habere pofle commercium, ocularis 
quemlibet docet infpecb'o; & mafcula denique corticis officia, ut fatis funt 
precana , ita quoque in nmltis aperte forent fruftranea. Et fruftranea fane 
omnis quoque alia fcecundandi ratio cenfendaeft, quaecunque fungis tribue- 
tur, quandoquidem non ex veris feminibus, fed ex meris gemmis foboles- 
cant Nam venditata pro feminibus granula, ex ipfa fungorum medulla 
onuntur, ex folo cortice & medulla componuntur, ac, quod caput eft, 
] pfo fobs gemmis privo modo evolvuntur: dum fcil. manifeftiffime no- 
vam radiculam 1. nutritios tubulos, ex integumento fuo proprio derivator 
CO' eidemque continuos, fub genninatione promnnt, ac tota fua reliqua 
compage, aequabili omnium partium incremento, in form am matribns fuis- 
™Uimamferuntur: unde meridiano fole clarius, quod granula ifta, de vero 
b 3 femine 

«i) Gen. nov. p. 117. t. 6i. f. C. C. GLEI- 4-) Vorlauffig. Beobach, p. 17. ilDANS. fas*, 

Chen. Anhang. p- 8 . t . 4. f. 6. 7, I. p. agz. 

*■) Comment, lips. Vol. XXVIII' p. 160, 

Keener Schw* m . pra f at Pw . *> MlCH ' & en - «• 7* ** *>■ »' ****** 

Gichtfchw. t. 1. F»ng. bavaj\ U 196, 197, 
30Entd«l«,G*heimtt.p-.i^ m . de ,. femine nihil » praeter formam externam, nactafint; & quod rectiffime habeat 
Sch^fferus (i-)> <l ui ea jam dudum ad geininarum gregem amandanda 
cenfuit. 

Pofiet quidem contra haec moneri : i° Orginem & formationem granulo- 
rum non unam efTe eandemque in fungis omnibus; fiqnidem in aliis, gela- 
tina per totum contextum cellulofum fparfa, in pnlverem proliferum abeat, 
ut in JLycoperdo ; in aliis autem limpidus humor , propriis cavitatibus corti- 
cis conclufus, in farinam foboliferam cogatur , ut in Qavaria (2); & iterum 
in aliis manifeftae reperiantur veficulae, ovulorum aemulae, quae intra pro- 
prias laminas, poros, aut tubulos haerentes, tandem in colorata granula 
durentur, ut in Agarico, Hydno, Boleto &c. 2 Integumentum in variis 
granulis utique rumpi, & turn novellam plantam inlucem prodire, haud fecns 
ac in aliis feminibus; vel & 3 Teftam adelTe pofle, licet adeo tenuem, ut 
vifum efFugiat. &c. Sed ac haec regerimus: i° Confiftentiam & diftributio- 
nem medullae, pro varia fungorum aetate atqne fpecie omnino quidem effe 
variam; attamen meram efle in omnibus medullam, unde granula formentur, 
nee uterinum quendam aut fpermaticum liquorem heic fupponi potte, cum 
nunquam tota iftiusmodi liquoris mafla , qoud quidem in fubftratis cafibuS 
fieri videmus, fed pars tantum ejus in formationem & nutritionem veri femi- 
nis infumatur. 2<> Diverticula communia etiam aliis gemmis fimplicioribuS 
eOe conceflk; nee cavitates, poros, 1. tubulos illos, munere uteri, fed fim- 
plicis folummodo thecae fungi, quum & receptaculo feminum proprio & 
aliis veri uteri dotibns careant. 3 Integumentum rumpi quidem in multis; 
at in nnllo exui aut deponi unquam, imo potius ruptas ejus partes, pilei (3.) 
& tuberis (4.) forma perfiftere, fuamque vegetandi faeultatem ita retinere, 
utad integrandam formam, matri fimilem, fuam conferant fymbolam. deni- 
que 4 ° Teftam non ex craflkie, fed ex impotentia vegetandi judicari, hinc 
quoque vel ipfum Michelium 00, abfentiam teftae in plurimis fungorum 
ipeaebus agnovifle, & in reliquis defectum ejus demonftratu efTe facilem, 

quum 

i.) Vorlauffig. Beobacht. 1. c . - 3-J> Mich. t. 8r. Sch/eff. Fung. bav. t. 83- i> 

%) Sr.HMiD. analys. t. 5. f. ,. M ICH. X, *' ** **' ^ *' & ' t * 9 ' *' *' ** fc * 3 ' f ' "• dc ' 

<?. f. i. a. a. 4) Mich. I. c. Schjeff. 1. c. 

50 Gen. nov. p. 134. quum vel in ipfis illis minuttffimis Agaricorum granulis ab eodem Miche- 
lio (i.) germination! traditis, diftinde cernere liceat, quod novus ftipes ex 
elongate granuli cortice proprio oriatur, eoque ita veftiatur totus, ut etiam 
ipfis ejus villis contemns fit: id quod fane nequaquam fieri potuuTet, fi ex 
rupta prodiuTet tefta. His igitur ita fe habentibus, nulli dubitamus, omneih 
Fiuigis fexum & vera denegare femina; donee quidem granulorum illorum 
alia doceatur origo atque evolutio, aut donee ovum producatur verum, 
quod nova fub ipfo incubatu ceperit increments 

Lichenes fungis proximi, perinde ut ffii, veris quoque feminibus carent 
femina enim quaeMiCHELius (2.)eis tribuit, nihil aliud funt, quam pulveru- 
lent*, fcobiformes aut brafteolatepropagines, quae ex ipfa adultarum plan- 
tarurn fuperficie pullulant, & absque ulla metamorphofi in ftirpes matribus 
luisnmillimas excrescunt, ut quandoque etiam, dum adhuc in ilia hserent 
jam jam diminutam frondium fuarum formam &) ex alTe reprsefentent. Alia 
veroharumplantarum femina, poft Adansonum ( 4 ), HedwigiusCO ftatuit; 
nernpe granula quaedam nigricantia, feutellorum fubftantiaa immerfa, & ab 
ea tandem fponte fecedentia. Sed non omnibus Lichenibus data funt fcutella ; 

Qin minus autem reperiuntur in omnibus fcutellis ejusmodi granula; & 
f 11S ^oqne, ubi orcurrunt, omni apparatu organ ico, cui vel mascula, vel 
^cemineatribui pofTent officia, plane defhtuta atque fola feutellorum carne 
nine*** Unde fuam <3 llo( I^ traxerunt originem. Satis igitur verify 

eet, quod haud magis vera femina, quam quidem vera fint organa 
anaW ?™ qUlbUS ° llm MlCHELIUS (?0 haec ipfa granula vendrtavit; & 

a ogia diktat, ut potius ad fimplices referantur gemmas, donee certiora 
dicant ^ eVolutione flla > comperientur. Sive autem femina, five gemmae 
proV' nequaquam funt univerfaleLichennmpropagationisorganon, fed 
11 eCllndarJ ° faltem P° ter «nt haberi, quum primarium atque omnibus 
omnnme, ipf* illae Propagines fint, quse, ut fupra "~ 

P^ficie, copiofiffimK pullulare folent. diftiim, „„ 

Coral- *.' £ t 73, nro ' 7- 8. t. 74. f. 6. mo. $, 4 .) Fam. plant, a. p. 6. 7. 

a Gen.nov t ** T™ , 5 ° Comment. Up,. Vol. XXVIII. 

uv - f- 74< Linn. gen. plant. 120a, ^ „ , : „ „ 

30 Mich '♦ *, f ^ n 6 ) Gcn - nov ' fc 36 ' £ F - G t ^ f - E G - 
• 41. t. Q. R, Linn. L c. Corallina, quas fummo jure, vegetabili regno vindicandas, jam olim 
PatLASsrus (i) cenfuit, medium inter Usneas et Confervas tenent locum, & 
vcriffinu-c Hint plants: asexuales. Propagantur per meros gongylos gem- 
maceos, qui conftanter in extimis frondium furculis hserent, & ex eorun- 
dem ultimo autpenultimo articulo, folo aclimplici incremento fubftantije fuse 
carnolse, omnino penitus herbaceae, & fucorum carni fimillimse, formantur 
et in globuli fpeciem finguntur. Nihil quicquam a reliquis hujus cenfus gem- 
mis diflenmt, nifi quod calcarea crufta , huic ftirpium generi propria , veftiti 
fint; eastern enim perinde ut alii gongyli, ex matris medulla ac cortice 
ftrufti, ab ea tandem, refoluto cortice fecedunt, et protrufis e vertice fuo 
novis articulis, fenfnn in formam matri fuse fimillimam abeunt. In Corallina 
officinali, nexus inter corticem atque medullam gongyli maturi non admodum 
arctuseft, nam in hoc, galetinofo-carnofa, fubpellucida , & jam jam in 
art.culos transverf.m quaf, fefta (i) medulla, facile a cortice fuo feparatur • 
mrehquisautem, amboarfte inter fe coherent, fcfaepius accidit, ut gon KV - 
ius unacum articulis fibi jam antea impofitis, defluat, atque ex his ita eer 
minet, ut ipfe nil nifi bafin novas planta: prgebeat. 

Conferva omnes, tarn capillars, quam moniliformes , fexu & femmi- 
^uZ'TT: deftitUtefunt - P -°-s, efpontefolutis, ueequidquan, 
mutatsart.cuhs fu.s regerminant ( 3 ), ficuti Opjuntia ex unico frondis ft" 
art-culo tota redintegrari folet: quare omnino frufaa eft Ko™" 
(4), quando cort.ci harum p.anrarum hypereryptogamica tribuit oZ, 
Conferva, autem moniliformes, ut corallMdu , Zicillata ft) & v n ° * 
a hucdum mnominatas, promunt ex junfturis majorum fuo u m art clrua 

£ Vex^as Sf « ^r 1 ^ *" & ^ CX ^ Vis ^-li iTaS 
J ,J I ! ' ean, " dem V ro P*Z at >°™ "S*™, hae fimplici forman- 
tm methodo, ut nunc unicus, nunc duo f.bi proximi lat P r,L ^ 

articuh r meran) fubftantiie fll£e carnofe intief ; to r rcui or r 

bulum fohdum convertantur, qul.poftea fponte ^li^^^J^ 
. _. , - parte 

i.) Elench. Zoophyt. p. 4l8 . 4.) Enedeckt. Geheimn. p. I2? . 

»■ ) Ellis Effay on corall. p. 48 . t. 24 f 3 A ** H^' T^ **, 9 ' f " 8 " A ' ^ uoad %" r - Ha ' 

* • 4. «* rum pJures elegantiffimx et nondum de- 

1 ) ADAW*. fara. 1. p . 304. A 2 , p> ll$ ""P 4 * Species in Iittore Cornubienfi occur- parte fcopulis agglntinatur , ex altera novum trudit articuium, atque ficfen- 
fi,n ,n plantam convalescit matri fuae prorfus fimilem. Ingens eft horum 
globulorum cum vero quodam fruftu vel femkie fimilitudo: nam multo 
iunores funt, quam ulla alia ftirpis pars, & prater formam fuam exafte 
fptencam, variis quoque coloribus, rufescente, ferrugineo, fusco aut 
mgro, faepms tinfti funt, ut nemini non pro vero fruftu facile queant impo- 
nere. H,s tamen non obftantibus, quilibet Iibenter eis inter fimplices 
gemmas locum concedet, qui vel internani globulorum rimatus fueritfabri- 
cam, utpote ex mera medulla atque cortice compaginatam j vel qui eorun- 
dem mprimis fpeftaverit ortum, quippe qui, ex confluente fepius duorum 
trhcttlorum in unum globulum medulla, excitatus, nonnifi vegetationis 
aequaquam vero foecundationis opus effe poteft. Ulua, , qvubus & Tremellat Linn. & omnes Fucos complanatos vero 
lemme deit.tutos, annumeramus, omni quoque fexus umbra privantur & 
per meras gemmas propagantur. Ul va „ em pe inteflinalis , promit juxta fuam 
J n tuberculum folidum, quod fimplici partium fuarum extenfione, mox 

louotam lineare planum elongatur, deinde autem, quando transverfi un- 
guishabetlongitudinem, fiftulofum fit, & fie fenfim matris fuae nanciscitur 

mam. In reliquis Ulvis, quae vel coftahe, vel aveniae funt, gemmae liben- 

to DU liT n Caf ° ^ C ° ftiS ipfiS W ' '" alter ° aUtem e fr °»diu,n '"'"•fine 
lent! 1 • aC '" Utris 1" e fi mp1ices gongyli funt, qui primum rotundi vel 
ligulas h' S £' 0bUli fp6Cie intl ' a frondiu,n corticem h *rent, poftea autem in 
fuaru ' olas ' f q ua muIasautramentaceacorpuscula, fimplici partium 

dunt & eXtenfione m «tantur, & tandem refoluto matris cortice ab ea fece- 
fiuftif '!• n ° Vellas UIvas grandescunt. Ifta primitiva granula, puto effe 
Ulvis S ' UaS ' ntra frondium ftibftantiam fparfas, quas nonnulli 0) 

debuiiret' b r lnt ' & qUaS fan ° fe " fU fumtas > Gwelinus CO negare non 
(0 Ulv ^ apfulasvero illas > centum feminibus gravidas, quas Adansoncs 
vae LaSucce adfcribit, eas certe nemo nee vidit, nee videbit unquain. 
g Ceramia «■) Gm t 4-) • «»• f. ). t. 20. f. a. t. 2i. f.) Fain, plant. 2. p. ij. Ceramia, folo habitu fuo fruticulofo ab Ulvis, & folo genitalium defe&u 
plenario a Fucis genuinis differunt. Propagantur, uti pnecedentes, per 
gongylos carpomorphos, qui generatim quidem , e fingulo fuperficiei harum 
ftirpium punfto emergere poffiint, qui autem fgepe quoque regularem in iis 
tenentfitum, & nunc in folis denticulorum axillis, nunc in mediis foliolis, 
nunc in adverfa horum plaga , & nunc quoque in fitu cum iftis alterno depre- 
henduntur: uti hoc pofterius in Cefamio plumofo (r.) videre eft, cujus fcil. 
pinnae majores fteriles, cum minoribus globuliferis , femper alternatim po- 
fitae funt Non itaque mirum, quod & omnibus hisce globulis, locus inter 
yeros fruftus contigerit, cum & infuper confiftentia, figura atque ipfo colore 
fuo, iupra diesis Confervarum gongylis fimillimi finfc. At ficuti hos externa 
fua forma ex afTe aemulantur; ita quoque ortu & formatione fua cum iis 
plane congruunt: nam, ut in mox allato Cer. plumofo nunc maneamus, nihil 
frequentiuseft, quam in uno eodemque ejus fpecimine, alias videre pinnulas, 
quae leviter in medio tumescere incipiant; alias autem proximas, quarum 
forma a turgescente medulla jam fit aliquantum depravata; iterum alias in 
qnibus grandior faftus nodulus pleraque deleverit foliola lateralia; & denique 
tales, quae totae in globulum atrum converfe lint, remanentibns faltem 
pinnula petiolo & foliolis duobus infimis, utrisque coccineis: unde luculen- 
tum, quod tota iftorum globulorum formatio, foli debeatur vegetationi & 
quod .pfi, nihil aliud efTe queant, quam fimplices duntaxat gemm*. Ut ut 
autem h*c dubic > careant omni, plene tamen eos forfan non convincent, qui 
in Fuco/errato^ aliis, frondium extremitates in veros frudus turgescere, 
& omnes lb, ferraturas perinde deleri viderint Scrutanda igitur erit globu- 
lormn fabnea .terna atque evolutio , pr.fertim in gongylis maturitati 
proxmus & obefionbus , quales in Cer. cartitagineo , furceUato , aureo, 
absque frequenter reperiuntur, ft de vera globulorum natura & de 
-pfo plantarum iftarum genere certi efTe velimus: nam inter Ceramia 
atque Fucos, non alia certa, praeter fruftificationes, datur discriminis 
nota In omnibus autem iftis globulis fubftantiam internam prorfuS 
carnofam.& uniformem reperiemus, absque ullo ovuli aut feminis veftigio, 
& ub. matunores fuerint, videbimus, quod in vertice fuo variis rimi 
mofi fint, ac cortex ibi aliquantum dehiscat, ipfa vero aperTra MS 

i.) Flor. dan. t. 3jo. absque fruftif. tUUliJlS timmispapilluliscoloratis, e medulla ipfa protleuntibus, obturatafit. Quodfi 
Z'LT 'ITm.! g 'f ! 1 ?, d ' S ' t j S a,i ^ uantl " 11 prematur, ftonte ex eo profiliet 
11a format*, quae iriferne pal- >idea maflula, tota folida & ex fincera medu Maatque vitreo pellucida, fuperne autem opaca ac papiliulis, luteo, viridi 
autrubro colore tinftis , coronata fit. Kt fie Inculentiffimum habeinus do- 
cumentum, quod non folum omnis veri uteri fabrics aCeramiisprorfus abfit 
led etiam quod eorum globuli ex identica matris medulla formentur & pro- 
pna fua V1 rtute, per papillulas e vertice fuo pullulantes, in novas plantas 
procrescerequeant, verbo, quod globuli ifti omnibus numeris abfoluti gon- 
Ob lint, & quod non alia in Ceramiis, quam per folas gemmas, locum ha- 
beat propagations ratio: dum contra in omni genuino Fuco vera reperiantur 
lemma, utero carnofo, a matris cortice ac medulla diftinftiffimo, conclufa. 

fmt 1 ^" 011 '" 3 ' 65 femi " e '" P er P etuum orbae & ™™ gemmipane plant* 

CM 3 n«~7 Um fClL l0C °' ViV ° S f0etUS, feuveras Propagines, emedullaris 

more 1 T' iS gra " UliS °° f ° nnataS P rofer »»t, easque Lichenum 

ie, absque ulla manifefta in cortice apertura, clancule pariunt, ut dein- 

bi ,i J" P ,' ,taS matribus fllis fi'nillimas, fola omnium partium fuarum squa- 

extenfione, convalescant. Utrum Lenticuia ilia italics, a Vali SSERIO 

tura exlT 6 ' , & " M ' CHELI ° 0) ta '" a ' tifida,it ^ defcripta, in rerun, Na- 

raft er decidendum relinquimus; id faltem monentes, quod cha- 

qnadr* 9 ™* Ken ^ rims ' verns «* fi<fti ««s> '" noftrates ftirpes nullo modo 

t> «quod ifta cum his nunquam debuiflet misceri. 

Sch^T' der " qUe P ' aritiS arexu; >libus confidenter addimus. Qua>nam ei a 
mus qu"r fr^ &a,iis ' attr >bui foleant getierationis organa, merito file- 
ter iutenti Vel ipfum Schmidelium luculentffltaiis argumentis prae- 

Prorfns" 'Tl^'" fUai " de!nonftraire ' 1 llod vera femina huic ftirpi competant 

nibos ha'b qUand ° d ' fertiS Ve '" biS ait: gra "" h "'' ql,aB " empe P'° fe,ni - 

u >t» m intima came & medulla generantnr ($); atque evolutions modus 

c 2 „ on 

"•) Mich. » e „ , .. , ... 

«"i. t. „. Lent.c.,1. f. ,. M. N. }.) 1. c. i. n. Lenticuia. 

13 \ I"' Cem - ■• ^^ "' *♦ Ce„, *> "** de B ' afia - 

34, P> 8 * 5-; SCHMID. 1. C. p. 2 5 . $. I* non facile evidentimintotoAlgarum or dine, quam in hac ftlrpe o cutis objicitur ; fcetus 
enim in novam plant am tranfeunt mera expanfwne & extenfione partium, quarum 
fwgula qnafi puntta increments apta funt (ij. Nihil itaque certius & ex ipfis 
Schmidilii verbis atque obfervationibus liquidins eft, quam quod granula 
ilia, a veris feminibus toto coelo diftent; quod mene fint Propagines gem- 
maceae, in globuli formam nascentes; quod tubulofa frondium proboscis non 
calyx fruftus, fed (implex tantum gemmarum theca; & quod generatim in 
hac ftirpe omnis fcecundatio fuperflua & fruftranea fit, ac mera tantum ger- 
mmatio in ilia locum habeat Alteras illas gemmulas, quas ex ipfa frondium 
(upcrficie quandoque pullulare Schmidelius (2) quoque obfervavit, non 
qmdemnegamus, nee tamen illas prioribus quicquam offieere, easve in feint 
ms dignitatem evehere poiTe cenfemus: nihil enim aliud ex earum proventu 
colligere licet, quam quod in hac quoque ftirpe duplicis form* gemmse fimul 
habttare queant, ficuti id in Marchantiis f 3 ), Muscis, Lichembus, quin in 
ipfis perfeftioribusplantis hand raro en venire iblet, at^ue argumento eft 
quod Nature vires minus feveris in gemmificatione, quai crrcumfcriptae lint legibu 1 frudificatione, H.s vens & cerrioribus plant* a/exualibus debuiflent forfan Tareioma 
8t R.cca quoque addi, & potuiffet mere gemmipararum numerus vaS'u* 
q«e B.ace.s, aliisque perpetuo fterilibus piantis m „l tum auger led pro- 
rum fabneam noudum habeun.s ex vivis fpeci m inibu S fatfs cojnitam uS 

ms£sx7 i - v e »***••*»*• -« d 

ex natura fo, „ tl pracedentes, fed cafu faltem & per aeeidens JafexualeJ 
Acente, vel rert.us, fi„ lplidter fterile., appellanda, Lt. Mi Z Z 

w~^^7 sredieraur p,antas ex '»«- tribu s ;i 
zzzs^JSZ^tsrzr data funt ' ^ ^ lium apparatu recondita, numerofiffimas quoque promit gemmas, intra fron- 
dium fcyphulos quovis anni tempore palam nascentes. Syftematici fcripto- 
res, poft Michelium (r.) fere omnes nihil dubitaruiit gemmas ilJas in vero- 
rum femmUm numerum recipere; fed Hallerus (2.) veram earum indo- 
lem primus rite perfpexit, atque fcyphulos cum gemmarum involucre ipfas 
autem brafteolas cum illarum foliolis novellis comparavit; & fie quoque 
brevi poft Schmidelius (3.) vulgarem errorem deferuit, fipfasque illas 
brafteolatas propagines e feminum grege exemit, abfolutiffimamque de iis 
tradens hiftoriam, eas vivos efTe frtut, cenfuit. Perinde eft, quodcunque 
nomen ferant, dummodo non infeite cum veris confundantur feminibus: 
quoniam autem vivas proli, absque genitalium partium minifterio, praefer- 
tiro m vegetabili corpore enat®, non aptius, quam gemmse dari nomen pofTe 
videatur, nifi quidem nomina prater neceffitatem multiplicare libuerit; ideo 
quoque tntum & genericum gemmae nomen tan to lubentius foboliferis illis 
corpusculis impertimus, quanto quidem evidentius omnes fiheerse gemma; 
note efientiales in iis deprehenduntur, ut prae reliquis omnibus exemplo 
ZT 6 q T nt ' qUand ° dfftinftaffi 01 ^ s > formation,* atque evolution* 
gemmarum fimpliciorum nobis comparare velimus ideam. far P Cer ° S ' fUa ^ CapfLlIfS fubulatis vera hab et femina, & prater ilia 
tia 1 r qU ° qUegranUlain fc yP huIfs ' frondibus inferiptis, ficuti Marchan- 
referri ^^ fSnm ^ B cont] '- ifc olim infcer femina vera (4.) perperam 

Plants' nUnCantemanoilIulJiis OOproantherisvenditantur, quia novellas 
Versa ft ■"! ^^ haftenus non viderunt. At quomodo fefec corpuscula 
femineor u mtailthera3: qU2E tani vario vigeant tempore, ut corniculorum 
*«* nee m ^ rOVentu,r1 ' ipfr referente Schmidelio (6) faepius prsecedant; 
five in eade°i "^ fperniatis ulkim con tineant veftigimn & quibus itaque 

ktnfit erD ' fiVG m diverfa ftir P e habitantibus omne cum feminis denega- 

^mult^r merClUm; ^ deniqUe edam> qU ^ in A2 tIwwo *"'. fe P^«. & 
•/* 0* tonftanterdeficiantt Quemadmodum igiturhsec omnia, corpus- 

'•> Gen n ellI °" 

&«t. x P lt r ' LWN * 5Cn " lI98 ' ADANS ' 4 ° MlCfr ' gen 'P" IO - DlLL - musc - 475- Linn. 
, , B gen. 1201. Adans. fam. a. p. ij. 

^ Emm,. ft lrp< heIy 
.*. . r P- "7* ^ Schmidel. analys. p. 71.73, culor.im illorum officia mascula fatis & abunde preearia ac fufpefta reddunt: 
ita contra ingens eorundem cum Marohantiarum propaginibus fui.ilitudo, 
quibus quippe ortu , fitu, fUbrica, quin ipfa quoque ti-,-.. arum fuarum forma 
exafTerefpondent, facile quemlibct, praejudiciis non obcoecatum , adcreden- 
dun, inducet, quod & ipfa nihil aliud , quam veriffimae gemmse, de propagi- 
mim cenfti, cfl'e queant: nam germinare poterunt, etii Schmidelius germi- 
nafTe non viderit; at non poterunt efle anthera;, quia nee ille ipfe, nee alius 
quisquam ullum verurn antherae requifitum in iis haftenus detegere & 
demonftrare potuit 

In Jtmgermanniis nascuntur prater vera lemma, capfulis quadrivalvi- 
bus conctofa, varia quoque alia corpuscula organica , quibus generatim vefi- 
cute, rquamute, aut capituli pulverulent! forma eft , & quibus diverfa vota ' 
dlvertaS quoque attribuerunt RinclioneS. Vtficula, quas Michelius Cr ) in 
fcypnulta harentes reprafentavit, Schmidelius (2) vero, frondibus arfte 
adnata, & demum marcore conbibescentes & proiliis evanescentes ftatuit 
perfp.rataonis organa & abundantis fucci diverticula elle videntur vel certe 
pro antheris haberi nequeunt, quia omne ipfis danegatum eft cum femii* 
rumorgamscommercium; uti hoc, exearumfitu, proventu vario, plena* 
fame a fent.a & omnis pollinis vu-ilis conftanti defeftu, facile eft colligere. 

S-r':;,;,?"'^ 6 , ' UmlateribUSpr0deUnt ' & « Ua,nvis eas S e ™"^ 

Sc„ , ID , us G0 negaver|t> eas tomen . n nove)]as 

oZl K^T^: C4 ° Vid,t: ^-S—ceaearumnaturaeL 
( 71 7" P e , P £' r * h » ta A ™^ «**«&, ohm pro femineis 

-* l^r'T PartibUS CO venditata, componuntur e minutis 
d vera ml 'ZT ^'^^ »*»«■. «*etiam ambo nequaqua„ 

*S uteitr n T ,USC7) Ce " ft,erit; Pr£eterea autem varii colons, 

absque fun.ms (8) prodeant, quin alternis fepe annis in haru.n . ) gen nov. t. 4. Lunuiar. F. G. H. locUID 

S-) M 1 c h. gen. p. 5 - 10. Dill. muse. 4*9, 

LlNN. gen. u 9 6. Adans. fam. a. p. 15.' 

6.) SCHMID. 1. c. p. 24. 

70 Idem. I. c . 

SO Koelr. I. c. p. Ia . XXIII 

locum CO fubnascantur: unde liquet, quam firmo talo etiam horum globulo- 
rum d.gmtas mascula nitatur, & quam refte fentiat IW REUTERUS % > qui 
■pfeimiun eandemque cum Marchantiarum granulis attribuit fpartam 

Muni, in calyptratis & circumfciflis quodaramodo capfuJis fua perfici 
™ '"7' P 1JCter Ula ver °. «- *ntum foliaceas gemLas, fed & * 
neratnn polymorph., & per maturitatem fuam, ut ajunt, pulvere n auen 
dan, explodentes, a nonnullis ) ad organa feminea ab aliK vero ad ,"as" 

2 c r a :^:: ,e r Pem r is partibus - — £?££ 

tas. AtveroSun, , a-°" ^ ^''^ * "P™*™ ''" habtont P ]a »" 
"venie, qil S" ° U ^ d ' V " ,fUm '" f P fis excdfleribw plants rariffime 
"icula co'ncet fM r" **? ^^ antherate -* *"° diftribuendi admi- 
debent euret N ; ^ ^ hUmilI, ' m, ' S h '' SCe P ,antL " iS neceffa ™ -"'are 

""efuoexcidere, •? f^ Vmm ' "'"^ ***«* ^ ,afi de «•>***- 
tio »* aftun, rpirf f." S Fo,licu,i P lllvel ' ei » ta fpargere ac fcecunda- 

<"■*. ffin'tf, e t' CUntUr ' & Vd ,,eCeffi,rio Ce,eb '- arc deb «*' «««"*• 
1»o -r t "Ln UC ' "\T VOlUCra fUa Qe,rerra f "" t: " em P e eo te »'P°-- 
'■"Pofllbilem ^ 7 S '' ° mnem fc ™ndationem plane irritam atque 
i*L^l ^ Cft ' fiqUidem a " te P ubertatem *»"•".. '• e- ante 

^ndationi.sh'b''^ rmai " ^ de,ineata Vafa "»' bi '^alia nullum peraftre 
Iles quod I * ' exeili P ,um > fed omnes in eo confentiant obfervatio- 
cx PIofio„ e „ri,r^ deli " eafio exter » a > P" 1 ""* formationem, ne die-am 
. iong.flimo temporis intervallo prscedafc Atqui vero Musco- 

'■) S CHMID. L C D „ t- '°8- DrtkaiiK. lip 4 2 9 . L INN. 4 .) Hid. muse, frond. I. p. ;,. fcqq. 1 '• «• P. U. rum ovaria, ditto fupra tempore, quin & longe adhuc poft illud, merura 
intus funt parenchymatofum chaos, in quo ovulorum nihil, nihil quicquani 
rite formati, vel optimis lentibus, diftinguas: ergo nee foecundatio eorum, 
ifto tempore procedere, nee a folliculorum pulvere operari pofle videtur. 
3° Folliculi plerique, pulverem fpargere nunquam vifi funt, fed pleni ultra 
maturationis tempus reperiuntur, & pleni quoque in IVJniis, ficut in Jun- 
germanniis decidunt : quod utrumque a veris antheris alienum ; alii autem 
eorum, fuam quidem granulofam medullam eructant, fed promiscuo tem- 
pore, & ab humiditate potiffimum (r.) ftimulati : unde partim fuspicio fnb- 
nascitur, quod haec explofio, non valde ab eructatione pulvisculorum in 
Fungis nonnullis diftet; partim vero plena quoque indeconfequitur certitudo, 
quod nee granula ifta, nee eorundem eruptio, ullam habeant veram analo- 
giam cum genuino polline antherali, fiquidem nihil certius necem huic infe- 
rat, quam humiditas, nihilque efficacius, quam haec ipfa, illins impediat ex. 
plolionem. 4 denique Folliculi ifti, five habeantur pro antheris ipfis, five 
poft nuperiores Hedwigii (2.) cogitationes, nudum dicantur pollen, nullam 
prorfus cum fuis feminis, earumve ovulis habent proportionem , fecus at- 
que verae partes mafculae in omnibus antheriferis plantis & vel in ipfa Za- 
mia habere folent. Si nempe antheras e(Te ftatuas, non folum in nno eodem* 
quegenere, fed & in eadem fpecie, nunc numerofiffimas, nunc pauciffimaS, 
nunc & nullas reperies antheras, ut earum proventus non a fchemate pra> 
ftabilito, fed a fortuito vegetationis impulfu pendere videatur ; Si autem pol- 
len efle volueris, unicum faepe ejus granulum pluries & vel centies fiM 
tnagnitudine feminarum femina fuperabit; id quod fane ftupendum & a vero 
polline alieniiTimum eft. Minime igitur mafcula horum folliculorum officia 
ita farta tcctaque eenferi pofllint, ut non omnem potius alium, quam hunc, 
perinde admittant ufum , vel ut experimentis illis atque obfervationibus quid- 
quam derobore fuo demant, quae pro mera horum corpusculornm facilitate 
vegetati va militant, & ex quibus conftat, quod e Polytrichi ftellulis a Meesio 
terrce mandatis (3.) novellae prodierint plantulaef & quod Mnii pellucidi pul- 
visculus in vera germinaverit foliola. Quodfi enim folliculi non indubita- 
tiffimae funt antherae , nihil lane nos cogit credere, quod vel unica, nedutf 

omne* 

1). Idem. ibid. I. p. 60. H. pnefat. IX. 3 .J Adt. harlem. X. P. 2. p. i 7 r. 

%.) Muse, frondos. II. prxfat. XL omnes ilia? a Meesio Mze ftellul<e, illapfo e capful is vero femine, ufc vult 
Hedwigius (0 fuerint adulterate; & multo adhuc minus, quod Hal- 
lerus, plantulas e folutis & fortuito fparfis Mnii feminibos enatas, cum 
fixis & intra rofulas germinantibus propaginibus potuerit confundere: qui 
exprelTe dicat (2.), fe novella ex puivisculis foliola coram videre. Si au* 
tern obfervationibus illis non deneganda fides; fi & praeterea foliiculorum 
iftorum luculenter a veris antheris discrepantes funt qualitates: quid qnaefo 
rationi magis confentaneum, quam ut, praeeunte Schhidelio fjj, du- 
plex in Muscis ftafcuatur propagations organon, plantis iftis , in cjjcono- 
mia Naturae adeo utilibus atque neceflariis conceffum, quo & largior & cer- 
tior eflet carum provcntus, quam quidem per Tola fua minotah & tot fini- 
ftris cafibus fubjefta feminula fieri potuiflet? & confequenter, quid magis 
analog!* quoque legibus conforme , quam ut omnes illi folliculi, aliaque 
ipfis fimilia corpuscula, ad fimplicis vegetationis referantur organa donee 
quidem contrarium novis evincatur documentis atque mascula eorum digni- 
tas, extra omne ponatur dubium ? 

^ Agmen denique claudat Lycopodium; quod faepe in eadem ftirpe duplicis 
onLaefemina, & praeter haec , foliaceas quoque gemmas, feminibus perpe- 
folTor nnU ^ e^ataS, pr ° ducit Clim B emmaB iI,a?ex manifeftis componantur 

I0 is, & rehquarum quoque compofitarum gemmarum more, aperte e 

Riorum axillis enafcantur: nihil eas morabimur, fed id tantum adnotabi- 

fusw . qU ° dLlNNJEI M in earundem diagnofi & denominatione commif- 

en ° r ' adco flt palpabiljs, ut in hoc folo fequacem habuerit neminem. 

catio!^ fUffiCiant dC S<>mmiS fim P licioribu « ™*o a veris partibus fruftifi- 

is : discernendis monita. De compofitis autem gemmis heic dicere non 

femi l q ? ando ^ uidem fcota nia fabrica atque facie, ita a veris fruftibus 6V 

tillime T dlfferantj ut veI P ri, na fronte agnofci & ab his omni temporefa- 

mur lfCerni qileant Mifils igitur nunc gemmis, ad alterum progredie- 

f imul Pr ° PaSati0niS organon ' qnodformam fuam non folis vegetationis, fed 

quoque foecundationis viribus debet, & quod fua ex ovo trahit imffla'. 

■0 Hedw ] c ir CAPVT. 

w. i. c. a p . 5a> 3 } Ana]ys> p i6 

' P ant ' 3> P- 5 tf - Gonf. etiam Adavson 4.) Aman. acad. 2. p. 284. 
' 2 - P- 4Sp. CAPVT II. 

DE 
OVO ET GENITALIBUS VEGETABItWM. WOO] vegctabile omnis veri feminis primordinm eft, & perinde quidem, 
ficuti gemma, a folia vitae viribus producitur, fed non ut ilia, in novam 
plantain procrclcere valet, nifiprius, fcecundationis ope, in verum femen 
fuerit converfum. Hinc eft, quod ovum regulariter nunquam nafcatur fo- 
lum, fed conftanter aliorum organorum, nunc propius, nunc remotius a fe 
pofitorum, fatelUtio ftipatum fit, ut eorum minifterio ad producendam no- 
vam ftirpem reddatur idoneum. 

Organa, operation! illi dicata, appellator genitalia, ac in vegefcabili- 
bus, haudfecusacinanimalibus, duplicis generis habentur: mafcula nempe, 
quae fcecundans fperma praobent, & feminea, quorum princeps pars ipfum 
ovulum eft, Sexu igitur omnes plantae gaudere reftiffime cenfentur, qua? 
vensgaudentfeminibus; at ipfa fexus organa, uti funftione, ita vel maxi- 
me quoque fua conformatione in/igniter inter fe difcrepant, quare nunc de 
utnsquefeorfim, & primo quidem de mafculis erit dicendum. 

Mafcula organa, in plantis perfeftioribus, generating ex tribus partibus 
iolidis compofita eOe folent: filamento fcil. anthera atque polline, ouibuS 
demceps pars fluida, feu fperma verum accedit; omnibus autem iimul fum- 
tis, Stamims nomen eft. 

nrJ 1 !"'"?""' ^ ,nfima ftami " iS parS ' *"* teUquis bafi„ & nutriment™ 
nTvt fi, P 7' e, '° r n,tUS def ' Cit ' Velfa ' tem di ^ere viHetur. Multufl 

ml urn r ft "t S ffidt ' gene '' aHm adn ° ta ' re: ^ 0d ^ °™« '»- «* 
S? rSr"' r X ' me Va, ' iabUeS fint fiS " ra & 11U ™™. & q»od pro- 

atque tec, ,n tatmui florun, organifatione fundato , ,,'os proxime ad v eram genitalia!* mafculorum ducat originem. Infertio nempe fiiamentorum in 
omnes floris partes, ne ftylo quidem exeepto, locum habet , & fatis clare 
monftrat, quod ftaminum ortus, non proprio & definito cyidam plantarum 
vifceri, fed, ut folide Hed v/igius (r.) docuit, ipfis partium vafis nutritiis 
atque fpiralibus debeatur, quippe quae prima flnt genitalium utriusquefexus 
fcaturigo. De reliquis fiiamentorum dotibus, vtx quidquam monendum, 
Oifi qaod maximam partem inter fe confpirent: ita interna eorum fabrica, 
fere in omnibus eadem & ex meris vafis atque tenui contextu cellulofo con- 
flata eft; & fie quoque fatis uniformis eft eorum confiftentia, nempe in ple- 
nsque mollis & flexilis, in paucioribns vero cornea, coriacea, aut fubhgno- 
fa; motus vero nullus, nifi in pauciffimis, quae fcil. vel ab externo ftimulo 
ad motum nonnunquam cientur, aut quae propria quadam vi elaftica fponte 
agitantur: cujusmodi exempla in Opuntiis & Kalmiis habemus. 

Antlura, princeps organorum mafculorum pars , eademque in plantis 
perfeftioribus Ionge conftantiffima eft : fiquidem in his nunquam definite vifa 
fit, nifi in floribus mere femineis, aut in morbofis atque monftrofis, qui- 

us & neutros accenfere licet. Semper in filamentornm extremitate fupe- 
non haerent, &, vel eorimi apici infiftunt ereftae, vel eidem transverfim 
mcumbunt verfatiles, vel & eorum lateri interno affiguntur immobiles. 

umerus, utplurimum cum illo fiiamentorum congruit, ut tamen & geminae 
nonnunquam , & in Myriftica plures antherse in fingulis filamentis reperi- 
Wtur. Nexum & cohaefionem inter fe in folis Compofitis, paucisque aliis 
i onbus habent, in quibus fcil. in tubuli aut coronulse fpeciem coalitae font; 
m reliquis omnibus autem penitus Jiberae, vel obiter {altera inter fe con- 
% utinata3 deprehenduntur. Figura, cummodico, quin & parvulo plerum- 
<jue volumine, eis varia eft: ut globulofa, ovoidea , didyma, oblonga, cu- 
barb •' p0n *° ihgittata » corniculata, repanda; denique, glandulis, fetis ac 
ulis appendiculata, aut &' alia; generatim vero poft explofionem polli- 
locul Priftlna fem P er diverfa. Fabrica, in univerfum duplex: folida, aut 
_ amentofa. IH a valde infrequens, in folis quibusdam Contortis, pau- 
exT t e T 0j:£hideiS l0C " m habet ' in < 3 llibus fci1 ' antherae penitus folida? & 
Loc 1 ° rmi rubftantia fub cornea, vel & carnofa formats deprehenduntur. 

JUamentofa autem fabrica omnium ufitatiffima & fere univerfalis eft, 
d 2 nam 

l)LeipZ - ma g az - i?8a. 3t« Stuck. nam omnes reliquae antherae, uno intns aut gemino loculamento conftanter 
exfculptae, atque e peculiari fubftantia fpongiofo - coriacea in cavnm con- 
ceptacnlum formatae funt, quod per maturitatem fuam, nunc fimplici fora- 
mine in apice dehifcit, nunc vero in valvulas finditur & contentum intra 
cavitates iuas pulverem, faepe cum ingenti impetu, explodit. Quocunque 
autem modo conftrufta fit anthera , princeps eft organon fecretorium fper- 
matis masculini, quippe quod in omnibus plantis perfectioribus intra folas 
antheras elaboiatur, & ab iis quoque, fi folidae fuerint, per infenfibiles fu- 
perficiei fuae poros, tenuis liquoris fpecie, excernitur ; ft autem fint locula- 
mentofae, per apertas valvulas, pulveris forma , fpargitur. 

Pollen nempe, quod impalpabilis pulveris fpeciem refert , merum eft 
verae geniturae mafculae vehiculum, & in omnibus antheris maturis reperi- 
tur, praeterquam in paucis illis folidis, quae, ut modo diximus, fluidum 
fperma largiuntur. Particulis conftafc minutiffimis & femper determinate 
figuratis: utglobofis, ovatis, elliptieis, fubcylindricis , prismaticis , cuboi- 
deis, trochlearibus, aliisque variis, &, quod notatu dignum', fsepe in diver- 
fiffimis generibus, inter fe fimillimis. Fabrica globulornm generatim ex 
tribus componitur partibus: cuticula fcil. externa, contextu cellulofo inter- 
no, & ceracea materie, intra priores nidulante. Cuticula externa (i) ? den- 
fiuscula eft membrana, qua- notabili tono gaudet, atque extus, nunc gla- 
briuscula & fimplicibus pons pertufa, nunc autem areolata ac papillis exi- 
liffimis fcabrata, & nunc quoque hifpida & manifeftis duftibus excretoriis, 
in minutiflimos aculeolos formatis, undique muricata, cetera autem in va- 
riis varie colorata eft. Contextus cellulofus componitur ex fibris tenuiffimis 
& contraclrilibus, quae verfus centrum granuli cum ceracea materie infen- 
fibili modo miscentur, verfus peripheral autem in tenni(Timam membra- 
nam albicantem (2), cuticuhe externa fubjeftam coalefcunt: quare etiam 
contextus ille, extenfionis, ad notabilem usque terminum, capax eft, eo 
autem adepto, non folum omni ulteriori expanfioni refiftit, fed & fub cer- 
tis conditionibus disrumpitur, ac quicquid mobilium in fe contract partium, 
violento cum impetu eruftat & longe extra granulum projicit Ceracea deni- 
qnefubflantia, inorganica ac rude granulata maOa, fed pollinis nobUiffimi 

pars 

O IOBHLRBUT. Vorl.uffig. Nachr. p. ,. a.) I DEJ , ibid . 2> d 
Dnttc Fortftrz. p. 137. r pars eft, cum ex ea, per maturitatem liquefacla , verum fperma (i) gene- 
retur; nunquam deficit in juniori polline, quod inde plerumque opacnni eft; 
inaduitiore an tern fenfim minuitur & coliiquescit, quare & hoc femper fit 
magis transparent. Delicatula haec fabrica, nee non partium iftarum vires, 
optlme patefcunt , quando pulverem antheralem , uti J u s s i m u s & N e e d- 
hamius (2) fecerunt, in aquam conjicimus: in hoc enim ftatu omne pol- 
len mox infigniter intumescit; poftea - autem cuticula ejus externa aliqua 
foi parte rumpitur & cellulofi contextus pellicula, in parvse papillse fpeciem 
faftigiata (3.) , ex apertura ilia propellitur; tandem vero hsec ipfa quoque 
papiltola, extenfione vicla , laceratur, & tunc quicquid intus eft ceracese 
matenae, uno traclu & magno cum impetu ejaculatur atque grumofse farina? 
forma, cui recenter Fovillce nomen (4 ) fecerunt, aquae innatat. Hicce ut- 
plunmum folet efle eventus experimenti , quando cum polline nondum pe- 
ctus maturo in aqua inftituitur; & certum , quod non alia facilior detur me- 
thodus, intimampolliniscognoscendiftrucliuram, qnam hsec ipfa ; at fed ulo 
quoque cavendum , ne inde in alios & graviores incidamus errores; ne fcil. 
ejaculationem iftam pro natural! & fpontaneo habeamus motu, neve opine- 
mur, ipfam fovillain, meras efle carnis vegetabilis particulas fegregatas, aut 
Pnmordialia germina, aniinalculis fpermaticis analoga, aut ipfum denique 
eiuni fperma mafculnm : qnales quidem erroneas opiniones , Morlan- 
dum (j), Hillium (6.), Gleichenium (7.), aliosque fovifTe, no- 
vill f ^ u " a e "im unquam extra aquam, & ne in hac quidem femper fo- 
qua* 3 ^ eXploflo: nam variarum plantarum pollen (8.) difploditur mili- 
tant ' generatim onine pollen, quanto propius a'maturitate fua abeft, 
*»» quoque minus aut fegnius in aqua crepat; fibi ipfi vero reliftum, aut 
utmT" 1 ? Xpreflllm ' veI inftigma roridum delatiim, adeo non difploditur, 
abs m 1S ll( l Uorib "s ne intumefcat quidem, fed lente pottos detumefcat & 
ridia/ U . Vlfibili motu exinaniatur atque corrugetnr (9.)- Hinc fole me- 
n ° clanu s eft, quod non folum fovillse explofio fit motus plane vio- 

lentus u )Ko ELREUT 

l ) Nouvelles ob 

'•) K0ELR£, 6.) Vegetab. fyft. p. m. ipr. 
roscop. 7.) Das Ncuftc &c. p. 43. 

Dritte Fortfez. p. 147. %>). Koelreut. Dritte Fortfcz. - ™ vcg. XIV. prrfat. p. 8 . S>0 Idem. ibid. 

'° Phllo %h. transaft. Nro . 2g? , lentus & praeternaturalis , fed quod ipfa efciam fovilla nihil aliud efTe pof 
fit, quam bratum & heterogeneis particulis remixtum fperma, quod prius 
maturari & per du&ulos poilinis excretorios filtrari debeat, antequam ullius 
ufus in fecundation is negotio eiTe poffit. 

Verum enim in plantis fperma mafculum, rede docente Koelreu- 
tero, tenuis & phlogifticae indolis liquor eft, qui cum terebinthinaceo 
ftigmatis liquore & cum omni oleofa fubftantia facile ac intime miscetur (i), 
fuamque inflammabilem naturam, vel per ipfam metallicarum calcium re- 
duftionem (2) aperte declarat; contra autem aquam averfatur, nee fe cum 
ea misceri patitur. In antheris folidis, ab ipfa earum fubftantia generatur: 
ut in Apocyno, Cynancho, Asclepiade & Qrchideis nonnullis, in quibus 
poilinis non datur veftigium ullum; in reliquis vero antheris omnibus, 
fperma intra folum pollen reftdet & ab hoc quoque folo eiaboratur & cufto- 
ditur, donee cum ipfo in femineum deferatur ftigma. Orginem fuam, ut 
modo diximus, e ceracea fubftantia trahit, et a Solis potiffimum calore'ex- 
coquitur et maturatur, nam frigida parcius, quam calida tempeftate proftat; 
elaboratum vero et liquefaftum a contractilibus cellulofi confcextus fibris, 
in excretorios ductules urgetur et demum ex eorum oftiolis, nnnquam it* 
petuofo, fedleni femper et placido fluxu prodit. Id duplici modo facillime 
expenn licet: quando nempe majora quaedam poilinis granula, qualia Mai. 
vacearum font, vigente fole , rorido ftigmati imponimus; aut quando ilia in 
oleum quoddamimmergimusexprefTum: in priori cafu, granula lente ev* 
cuan et mtegerrimas fuas, fed nunc corrugatas, po ft fe reliquere tunicas 
OO v«debi,„us; in altero vero , diftinftiffime cernemus, quomodo tenuis et 
hmpidus fpcrmatis liquor e duftulis excretoriis leni flumine prodeat, et pri- 
mo qmdem. diftinfta unda intra oleum natet, mox autem poftea adeo intime 
cum hoc m.sceatur, ut inter utriusque liquoris colorem et confiftentiam 
nul urn amphus fuperfit discrimen, ac mer* poilinis remaneant tunica, inane* 
transparentes et mtegerrimae. Sic, de tranquilla et naturali iftius liquoris ex- 

Hm-!T n', P r° nVift i' flJCiH qU ° qUe ° pera ' de P roliflca ^ virtute cer- 
tUIimi hen pomimus. Inungatur nempe ftigma oleo quodam expreflb, * 

demque 

Fo rtfe R 2 F ' UT ' VOr,;£Uffis - Nachr -P-7- Z ™* k> IDEM Dritte Fortfez. p. , 54 . Zweitt F«* 

* > ? n r T/' 9 t r r , CCZ ' P* 92 " M' 

*. . .1 zweite Fortlez. prxfat. p. 5. demque poftea ingeratnr pollen maturum; aut fumatur oleum in fuperiori 
experimento pollinis liquore probe faturatum , et id ipfum, ab omnibus aliis 
partibus rite depuratum, nudo ingeratur ftigmati : in utroque cafti perinde 
felicter fuccedet feminis foecundatio, ac fl ab immediate feminis contaftu 
fiuflet operate; & in neutro tamen cafu, ullum adefle poterit fovilhe granu- 
um: Ergo manifeftum , quod foecundatio non huic, fed oleofo pollinis 
fandustr'"' & C ° nfeq " enter > qVod iUe folus veru ™ plantarum fperma 

Hisce partibus abfolvitur fabrica genitalium in plantis perfeftioribus. 
mpe'*ft'o-bus autem longe alia rerum fades eft, quandoquidem in his 
1 repenatur quod vel anther*, vel pollini ft* bene refpondeat, atque 
ebere autem & ,„ bu fperma ^.^ ^^ ^^ ^ & ^^ ^ 

illud ZrTlT !° a ' " em ° prUde " S to dubiura vocaverit; fed undenam 
qe litis ! qU : bUS debeatUr pa, ' tibUS? M ^ lide ™ fe "« ^ *** -t- 

li et I T"t Alil nempe ' in hifce P ,al1tis > P erind e diftinfta & a fe- 
o ouiff n arataifetm,nt ° rgana 1Mfcula ' ** '" perfeAioribus, adeoque 
bo ^.^ f nrritglandu, ° fi ' Slobulon, apiculati, pulverulenti, ver- 
™» pi Part ' bl ' S diVel ' fi ' id fere omne ta mafeulorum genitalium nume- 
'asaddS"? P r U,rt ' lltVeli P fafemi » a ' ovaria, gemmas, crines, ft*. 
Hamas A, & qu '' Bvis aIiil ' P™ ftaminibus aut polline venditata repe- 
h *ud diffit-J' Ve /°' a " lera partium l,mbra & facie externa non decepti, 
c o'»binationis q ri'^ ln * fim ''' leiS V ° 1UDt eflfe parteS masculas ' &d in modo 
loeria mac aiII entiont: rta nempe coram alii, meris uteri feminei invo- 
f «cv,ndan7 adfcribu,,t officia & generatim in partibus eorticalibus (r) 

* comnm ■ POI , n,,ltfaCll,tate,n; al " Vcro ' fei,li " ea ° v « ri "P"> «'«>«> *»*"> 
ftin&e nt P lm fruftifica tion Um habent receptaculo, intra quod di- 
1 l «iterun nU r qlle feX " S pa ' teS ' ficUt in FicU ' fint reco ' ,d ''^ (2); et deni- 
'hncnU. »• I ne " organa ' ipfa fibi r ° Ia ftllI!c;ere > '""scula autem adeo 
■"•"•nitem d eo, - l » lde '"q^ fabrics intertexta efle volunt, ut haec. 

P a Se ullo Untaxat Prioru m efficiant partem , nee a feminei uteri com- 
edo d,ftinfta fiat: quare etiam ejusmodi plantes, unifexuales 

,i ., feminas, 

'■> "del,,,,. ...... 

I.) Wn.I.ICH.pIiinl. crypt. p.l3«.i58.Conf. Du- 
H.lMtT. Ndturg.dcrBxume. V. I. p.2«j.;«4. feminas, tapkrodkas (i) dixerunt Singula harum'opinionum, fuas qui- 
dem ingentes difficultates, nee plenani ulla habet certitndinem, quia parti- 
nm ufus liquidis experimentis doceri nequit; cum tamen in plerisque iftis 
ftirpibus hand difficulter cognofcatur, quid earurn indoles atque vitas ratio, 
quid propria partium fabrica, etquidfitus, locus, tern pus etc. ferant, quid" 
ve ferre recufent? omnibus his circumftantiis rite ponderatis , facile ad ere- 
dendum inducimur , quod , fi non omnes, potior certe cryptogamarum plan- 
tarum pars , aphrodita gaudeat genitalium fabrica, et quod in variis earum, 
abfolute non alia, quam ilia ipfa locum habere poffit. 

Ita, in omnibus veri noimnis Fuch t fola habentur organa feminea, in- 
tra frondium corticem abfeondita; mafculorum autem adeo nullum adeft ve- 
ftigium, ut ne glandulam quidem, calyptram, operculum, aliamve particu- 
lam organicam, extra ovarium pofitam reperias, cui mafcula tribuere poflis 
officia. Adfunt quidem in nonnullis Fucis crines, fimplices ant fafciculati, 
et vel proxime, vel remotiffime a fruftificationibus pofiti; et notum quo- 
que, hos ipfos crines, a variis (2) inter ftamina fuilTe relates. Sed reftiP 
fime Gmelinus (3) docuit: crines illos vix fex vel feptem numerofe 
Fucorum gentis compere fpeciebus; eosdem in tenellis aeque ac in decre- 
pitis plantis, perinde completes ac perfects reperiri, ficut in vegetioribuS 
atque paberibus ipfis; et , nee pollen in iis vifum efTe unquam, nee ullum 
ejus, autextrinfecifpcrniatis, fefTe pofTe ufum, fiquidem ovaria, ftylo at- 
quefbgmatedeftituta, intra frondium corticem lateant et a contach/cujus- 
cimque corporis extranei penitus fint exclufa. Certiffimum igitur eft quod 
cru.es Hii mafcula organa efTe nequeant; et confequenter etiam e'ertum, 
quod hb, foli reliefs uterus, fcecundationem quoqne feminum operetur fc 
lus; dum fcil. propnae fuae organifationis virtute , liquorem fpermati maf 
culino analogum e communi humorum penu fecernat, eumque ovulis tr* 
dat: quemadmodum id lnculentiffimo Fuci fetaginoidis (4) docemur exempt 
I romit nempe Fucus ifte circa abatis initia, e foliolorum fuorum dorfo 
parvum quoddam tuberculum fubrotundum, quod primo penitus folidum et 

ejusdem p. 264. Gmel. hift. f u « .) Ri aum. Aft. gall. , 7 „. t . 9t rs. DoNAT> 30 Hift. fucor. p. 9. f eqq . 
aJriat. t. 3. A D o x s. fam. 2. p. m. Allgemein. Magaz. Vol. 5. p. ! 

or. p. 9. feqq. 
■■) Gmel. 1. c. t. II. A. f. t. non defcriptk ejusdem cum reliqua ftirpe coloris oiivacei eft; brevi antem poft, id ipfum 
obfoleto, in vertice, inferibitur fulco cruciato, etfimul to turn colore luteo, 
adeovivido aceleganti, fuffunditur , ufcjurares, te veriffimam quandam 
prae ocuhs habere antheram; at nihil minus id, quam anthera eft fed de- 
tract tunc folioli cortice, folus in confpeftum venit uteri virginei viri- 
dis globulus, undique limpido muco circumfufus, et intra cavitatem fuam 
pellucidiffimis quibusdam punftulis, quae ovula font, ftipatus: elapfis vero 
dehinc aliquot diebus, luteus ille color perit totus, et verticis fulcus obli- 
teratur , et tuberculum. nunc aequabiliter turgidum , priftinum fuum rurfus 
induitcolorem olivaceum , et, quod caput eft, detract nunc iterum cortice, 
nullum amplius muci adeft veftigium, fed ovarium cum ipfo cortice arde 
collaret et pellucida iila puncla, jam nunc in albicantia et opaca granula, 
Proprns funiculi* umbilicalibus haerentia, deprehenduntur converfa; ac in 
oc quoqiie ftatu omnia permanent usque ad plenam feminum maturitatem, 
f 1 ' ld folumi «odo efficitur, ut granula ilia fenilm rufefcant, atque ute- 
2 demum foramine dehifcat. Palpabile igitur eft, quod omnium harum 
^ utationum unica et princeps caufa mucus ille fit, inter corticem atque ova- 
m haerens; et quod foecundatio eo praecife tempore peragatur, quo et 
«. et luteus tuberculi color evanescunt Cum vero nee ipfe mucus, pro- 
Per n Imiam fuam qiiantitafcem ^ yera genifcura mafcula eflfe queat; ^ ^ 

fit- na? ft r ^ eriant «r vafa, quibus ille in verum fperma convert! P of- 
dandis am r ^ ^ UterUS mucum illum r eforbeat, eumque fcecun- 
mili an I ^^ aptUm; et confl ^ Uent ^, quod in Fucis genuinis, fi- 
et'quod^f / ICa gaudentibus omnibus, ipfe uterus fua fcecundet ovula, 
u »e iple, officia genitalium utriusque fexus, prceftet folus. 

n °n fohm P h r ° rfUS dlfpari rati ° ne fenindationem W°W in Chora peragi, 

b ^ica inn * ^^ ftirpium vitae ratio > fed et genitalium fuorum fa- 

ftyloatq 1111 ^ ° Varium nem P e in C h a ™ vulgari, nucula eft cruftacea , 

^egerrh gmate Carens ' intus P ul P a a *iue ovulis referta, extus autem 

°'»ni vum° mVUlucro n ^mbranaceo veftita, quod caly P tra dici poflet, nifi 

Ov ari f • OVan ° Careret nexu » nec ab eo unquam fponte fecederet. Huic 

^mnonnulli (i) ftatuunt antheram feftilem: globulum nempe cro- 

l Jv A , lL _ M • cenm 

Ao ^ol. p n J f? / I?IS> * t "3- Pont ed. gen. 1203. Schmidel. Analys. p. 53, t. 14. 

P «<5. Dili. gen. S8 . t. 2. Linn. Hedw. theor. generat. p. u S . ceum (t), aufc zona pellucen6e„(2) notatum, intus polline referfcum (3.), 
minquam dehifcentem (4), (septus folitarinm, et ad bafin , aufc ad latus 
ovarii, quin et fupra illud, aut alibi pofitum. Sed globulis iftis, alii (?), 
mascula oificia reft i (lime denegant: nam cui bono anthera loculamentofa, 
quae nnnqnam dehiscat? cui an tern bono pollen, quod nee fpargatur , nee 
vol fparfam , ob levitatem et oleofam fuam indolem, in ovario morari pof- 
fet, fed Iflico aqua- fuperfictetn deberet petere? et denique, cui bono ex- 
trinfecum fperma , quod ob ftigmatis defeftum et integerrimam involucri 
hinicam, lie ad ovarium quidem , et multo minus ad ovula pofTet pertin- 
gere? Satis itaque evidens eft, quod globuli ifti nihil minus quamverxan- 
therae, fed potius, vel merae fint veOculae natatoriae (6), vel ovaria abor- 
tiva; atque pulvis eorum non pollen, fed [cafla duntaxat ovula. Ergo, 
cum aliae partes in Charis non fuppetant, quibus mascula tribui quean t offi- 
cia, tanto magis foli utero fcecundatio feminum adferibenda erit, quanta 
certius at, quodultro, in omnibus plantis fubaquaticis, extrinfeca fperma- 
tis applicatio, non poffit non irrita efle atque inanis. 

De Hepaticarum, et fpeciatim de Anthoceri et gungermannice parti J 
mascuhs, nee non de difficultatibus, quibus premantur, fuperiore capite 
diftum eft, quare nihil heic de iis addemus, nifi quod ingens partium ifta- rum inconftantia, et diverfiiilma earundem, uno eodemque naturali ge- nere, fabnea , fitus, ilorendi tempus etc. adferiptas eis masculas funftiones 
abunde reddant fufpeftas, ut absque novis et certioribus documentis, ad- 
mitti nullo modo queant. In Marchantiis totem, folliculos quosdam ovoi- 
deos, proprio fucco fcatentes, et in feparato a femineis organis apparatu 
habitats, qoalesinJVLM^^C?), conica W , ttque cruciate (9) 
repenuntur, veras eCTe volunt harum ftirpium partes masculasT Sed no.) 
10 omnibus fpeciebus folliculi ifti habentur, et in iis quoque, quibus cat 

cefli 
.0 Ponted. I.e. ScHMiD.I.c.FIor.dan. ,.) Hall. kift. 3. p. 3. 

O Koelreut. Emdeckt. Gcheimn. p. n% 2.) Hed 

30 SCHJ 70 Sch'midel. Anal. p. 3 8. t. 9. f. 3. 4. *• 
8.) Mich. gen. 3. t. 2. f. 1. Dill. muse. t. J 
f. 1. C. Hedw. theor. generat. p. K# 
9.) Mich. gen. 5. t. 4. H. H. ceffi funt, nullum cam femitieo utero habere pofliint commercicrm. Femi- 
nea enim capfula latet in fundo ( i) integumenti proprii, quod non folum 
undique claufum et vel intercedente vifibiii fpatio vacuo (2) a capfula? ver- 
ticc feparatum eft, fed quod etiam nonnifi fub tpfara ovarii maturitatem (3) 
aperitur, adeoqne ante id tempus, omni extraneo corpori acceflbm ad illud 
deaegat Hinc utique fruftranea cenfenda folliculorum illorum officia mascu- 
la; efc vera fpermatis fcaturigo intra ipfas capfulas ponenda, ac figillatim in 
filamentis illis articulatis, quibus omnia modo diftarum Algarum ovula affixa 
funt, eoconfidentiusftatuendaerit, quod & ipfe Hedwigius (4). fimilibus 
feminumEquifeticapillis, masculas attribuere funftiones, haud dubitaverit- 

Muscorum anthem, fupra jam ad trutinam revocatse, ft vei folis hisce 

laborarent impedi mentis , quod non aliam admittant ovnlorum fcecundatio- 

nem, quam fupra omnem fidem praecocem; & quod Mnii pulvisculi, aViris 

expertiffimis , in vera foiiola excrevifle , vtfi fint ; noTpoflent pro veris ha- 

ben onjanis masculis. Nee magis quoque poterit fparta ha?c Calyptris tri- 

ui, quae purum putum fint floris integumentum , caduco caljci analogum; 

quae ipfe quoque foecundation em poscant, contra omnia fanioris phyfio- 

ogiaeprmcipia, feminarum pubertati, longe anteriorem. Multo igitur pro- 

P»«ad veritatem acceflifle videtur Hillius (O, quando intra ipfas Mus- 

corum capfulas fperma masculinum generari ftatuit. Nihil enim hac doftri- 

C o "v? . llM eft efc ex P»'candis omnibus phaenomenis aptius: dummodo lo- 

duiTf S et ftaminuni ' <* ux Hillius in ciliis capfularum quseflvit, flui- 

ferri d- erma a Vegetis °Perculis fecerni et periftomatum ope ad ovula de- 

vcru CaS Ita enim Clln ^ fient plana, & certa patebit ratio : cur circa 

etiaaf P d bertadS feminarum tempus, opercula, fucco fcateant plurimo, ur 

°perc I" IqilG eXba ca P ruIas protuberent; cur periftomatum fines intra 

riant ^ ^ m nidulentur pulpam; cur eadem in omnibus fere Muscis repe- 

laru 1 P ecu ^ ari gaudeant organifatione, nequaquam cum meris valvu- 

^ eatenb us comparanda; & denique, cur fcecundatio feminum, cete- 

e 3 ris 

R E U T. 1. c. p. 10. 4. ) Thcor. generat. p. 33. feqq. 

*0 Jbem ibid 

5.J) Philof. Transaft. Nro. 478. Veget. fyft. 

''^^M ibid. P- "■ 358- ris paribus, perinde bene fuccedat, five calyptrae & anthers illae adfint, 
five defint? 

Et fie donique, etiam in Ftlicibut, masculini fpermatis officinam non 
extra uterum muliebrem quaerendam efle, ipfarum partium, qua; paffim 
pro mascuhs venditantur, qualitates, fcopo non refpondentes & impar offi- 
e«o fabric., fuadere , quin jubere videntur. Nihil heic de partibus dicemus, 
qua S JVI AHATTI Cr) filicum floribus trjbuit . nam tota jl[a ftruftura com 
mentn.n aperte rcdolet , & a nemine vifa aut confirmata eft unquam. Sta- 
nmmveraautem, & apicibus inftrucla Hepwigius quoque in Filicibus 
(.2J vultdeprehend.fTe, eaque in nonnullis Eplypodii (,) & Afplenii (a) 
uTh r '", ' Ve ?u* fruAificationibus ™™, ita co.locata efle perhibet, 
at, dumfi-ondesadhucincircinoseonvohtofunt, ftamina ilia, direfte fibi 
oppol.tos glomeres femineos contingere atque ovaria impragnare queant: 
■nonet autem fi„,ul, quod fugacia fint ilia ftamina, & quod nonnifi iTnoWf 
.mis ac probe adhuedum convolutis frondibus debeant quseri. Sed non 

lhgn.ateo.bas, opercuhs ftudiofiflime conteftas, &, ovulorum loco mera 
adhuedum pupa refertas • m,;„ „„,.• c •„■ """'"iraioco, meia 

fitu et.rL/7 q«>n Potius faeilhmnm eft, vel ex folo habitu, 
afi d efle'ue" r ^^^ ^°™' P^picere, quod nihil 

piofe prod^e et c t o n °' Pnm0 eVolutionis fu * ftrvore eonftitutis, eo- 

tes "rin ope ^",f ,nan K atCedlmt gl ° bUli Uli Iutei f " cco ™^° fplen-en- 
pel " C6 To ft , v air' ' P '? ' qU ° S " 4cr ° fticho ™*«*Sc»» 
ne antler* „,£ II f ^ t^ 6 "' 8 habuit At 1™»°*» »» f-rint ve- 

nonne oti evid t eft l ":ToIV ^T* ^^ ""** diiTb ™" ? * 

mellifluis ilHs ve ficuh s a 'n 7 " ' "*** ^S 1 "*"'* viscofe, 

veficuhs analog*, quas etiam P teris a?ai7 ,„ a (?>> fa caIidis 

regioni- 

l) Conf. Boehmer. Spermatol. p. M . « * if « ., 

30 "* m ° S ' fm ™< ««OT*r. A****. A) And*, p. 4S . , ,, „ 

40 THcko mants , JW^, ^ ^ , } Boccqn ^ ( regionibus, proferre folet, tanto magis, quod globuli illi, maturescentibus 
jam jamcapfulis (i), vegeti perfiftant atque immutati? Et ita qnoque ipfa 
Filicnm opercula, in quorum tortuofis ac propriis fpiraculis dotatis vafis , 
Glbichenius (2), pollen elaborari , Koelreuterus vero (3), 
liquidum fperma generari, voluerunt, mascularum partium officio fungi 
nequaquam poffunt Nam, ut foiide Hedwigius (4) docuit, fimilis fa- 
brica, in epidermide aliarum quoque ftirpium, ut Lilii (?) Narciffi, A ve- 
nae &c. locum habet ac fimplici tantum perfpiratiorii dicata eft; & deinde 
etiam obftat, quod femina in multis Fiiicibus rite perficantur, quibus tamen 
opercula penitus deficiant, nee eorundem defeclus ullo alio extrinfeco com- 
penfatus fit prgano. Nullo igitur jure , diftis haftenus partibus , extra ute- 
rum pofitis Wsculas tribni pofle funftiones, palam eft, quum et propria? 
earum dotes, & plenarius ftigmatis defe&us, id abfolute prohibeant. Anne 
jtaque cum Hillio (6), fons geniturae mascula?, in crenulatis illis capfu- 
larum annulis, eorumque fucco luteo (7), erit ftatuendus ? Ingentem nti- 
que haec opinio prae fe fert veri fpeciem , quandoquidem annuli ifti in plu- 
nmis re P er 'antur Fiiicibus, atque certum fit, quod its femel fubmtis, ovula 
reddantur foecunda, non vero item, ft defint, ubi adefle deberent. Sed his 
n uod° bftantibUS ' ne ^ lftam quidem tranfire poflumus fententiam, non 
q«o annuli, poft peraftam demum ovnlorum fcecundationem, in capfulis 
nascantur, utiKoELREUTEEus (8) absque fundamento fufpicatus eft; 
erUm ,deo ' ^"od vel ipfi quoque, perinde ac opercula, in variis ejnsdem 
genens naturalis fpeciebus plane deficiant Ergo non alius idoneus fper- 
officmae fnppetere poteft locus, quam qui intra ipfam ovarii compa- 
P° Itl,s fit- Atque hanc, quam ratio indigitat, ipfa quoque experientia 
^.j^^nituraefcaturiginem: nam in Pilularia (9) atque Mar fi lea (ro), 
ttaftK fCecUndante5? » ^tra ovarium, juxta ovula collocatas, Jussi^i 
na detexi t; ac in Equiieto, mascula filamenta ipfis ovulis circumduct 

Hedwi- «-)Sf HMlDEL. ».) Vegetab. fyft. ] 38 Neufte ' Sea 3. p. 24. t. 3. Sea 4. 70 Koelr. I. c. p. 93- Gleich. I. c. p. 29. 
P-*9. t.24. 3 ') Entdekt Geheimn. 

4,)The «'.gci»erat.p.' 
? -)G REw . ana _ u ., 9.) Aa gall. 1739. t. 11. Adan 

p. 21. 
10.) Aa gall. 1740. 1. 1$. Adapts. I HttDWiGiufl (i) monftravit. Dnbinm itaque nullum fuperefie poteft, 
quin ctiam in reliquis Filicibus, externorum genitalium masculorum de- 
fe&OS, interna uteri feminei fuppleatur organifatione, & confequenter, 
quin & in illis, ficut in aliis plantis cryptogam is, masculus cum femineo 
CommiffciS fit apparatus et totum foecundationis negotium, foil utero a Na- 
tura concreditum. 

His rationibus dufti, aphroditam plantis cryptogamis attribuere fabri- 
cate hand dubitamus; nee quisquam facile intimam hanc utriusque fexus, 
fub fpecie iinguli, mirabitur copulam, qui perpenderit, vel in ipfo animali 
regno & proefertitn in Vermium cohorte, illam quoque non efte infrequen- 
tern. Cur enim tarn compendiofa fcecundandi methodus, non poterit etiara 
locum habere in regno vegetabili, in quo connubium utriusque fexus par- 
tium, non folum in una individua planta, fed &c in uno eodemque flore uL 
tro fit omnium frequentifiimum, ufitatifTimumque ? & cur mascula organ! 
non poterunt uteri tegmine complefti, quae in gynandris eidem innascanturt 
Si autem concedendum, quod ejusmodi modificatio genitalium a ftirpiun. 
natura non abhorreat; ubinam , quaefo, felicius' potuiflet in atom deduci, 
ubmam inftitiu aptius, quam in plantis imperfedioribus, ideo reftiffime cry- 
ptogam.s d.Ais? Non enim his alte caput fupra reliquas extollere, non a* 
ra, vent.s, infecUs, aliisque foecundationis adminiculis uti, conceilum; fed 
repere, mergi, obumbrari, pedibus calcari, forte datum: ergo & datum. 
poflfe cert.fTimis , nee a cafu pendentibus, frui nuptiis. Adde his etiam to 
gularem .Ilurn mter feminis conformationem & mascularum partium fab* 
cam m vegetabilibus confenfum, ex quo harmonica ae naturalis qu «d«. 
emerge, & genitalium, & ipfarum quoque plantarum, gradatio, c cujuS 
tola non poffit aphrodita fabrica excludi. Nempe , cum nullum prorfus in 
planta adeft feme.,, fed fimplex tantmn gemma ejus tenet locum, genitalia 
quoque adtunt nulla; cum autem verum adeft femen, fed inconfpicuo, * 
Wfi potential! faltem embryone dotatum: adeft quoque merus apparatus 
t,Mu>us, et mascula organa, certe pollen & anthera, confpici nequeuflti 
f,V,?; f Tr ntGqUidem fonnata J » femi "e adeft embryonis radicula, fed 
apus uweftnitus et in nucleo alte radicatus ; turn primum auoaue adeft in- 

***** P „„en & gemiina anthera , at decor flo * ZZTZ^<* 

plan* XXXIX plane folates a nucleo, ac cotyledoneatus in femine adeft embryo • adeft 
quoque ufitatus floris & genitalium virilium apparatus. Hinc infimum fcal» 
gradum tenent plant* afexuales, foils gemmis carpomorphis propaganda; • ut 
Fungi, Conferva;, Ulvae &c. In fecundo pofita; funt aphrodite, intra veri 
femmis teftam punftulum vivum medullare claudentes: ut Fuci, Musci 
Fjlices. In tertio reperiuntur ambiguce, enibryonis radicula fola discrete & 
anthens veris gaudentes: ut Zamia, Cyras, Zoftera, Ruppia &c In quar 
todemque gradu , ingens ilia reliquarum plantarum cohors collocata eft 
quarum & mascula: & femineae partes confuetam habent forroam. Uti igitur 
prmcipem feminei organi partem, femen, per infenfibiles gradus, fere ad 
(implies usque gemmae fabricam descendere videmus: ita certe non mirum 
fed ration, potius confentaneum, ut mascula; quoque partes fimili ratione' 
dehquescant, & demum cum femineis confluant, tanto magis, quia fimpli- 
cioia ,11a femmnla, ob infinite parvum fuum embrvonem , pauoiffimo fed 
quod a meta aberrare non poffit, fpermate musculo opus habent. Ergo non 
rV7.,T. bUS Ve S etabilib *s, musculorum organorum conformatio elfe 
Poteft fed debet ilia necefiario diverftnode efle modiftrata. Ergo nee aphro- 
"its plant* e regno vegetabili pofiunt exulare, & omnia ilia organa exter- 
«•■ qn* ipfis tribuuntur mascula, non tantum fufpefta, fed & erronea funt 

fe den ' q r e ', fiCUti iMi manifefte errant ' qlli ° ,w,em f ™ & omne verum 
emen i p fi s flhs plantis prorfus denegant: ita quoque eos egregie falli palam 
t. qm Umcum omnis foeeundationis fontem, in foils antheris & polline po- 
rn atque has partes anxie in plantis imperfeftioribus quaerunt, quibus 
"*« mmune conceffc, fed foils perftftioritros ita refervat* funt, ut vel 
r >te iormata anthera, inter has atque illas certum ponat limitem.' 

getabii em " 1ea ' Sana ' ad «"»««»£ tranfimus, lathis quam mascula per ve- 
in di \ 6 legmm dom »nantUr & in omnibus plantis habentur, prxterquam 
Mnqn S maribus & "" afexualibns, uttamen vel in his ipfis, uteri non- 
ex n u f" aUt fennnis °"oddam adfit fimulacrum. Coniponuntur generatim 
minibus" '"! 53 " 11 '" 5 ' 1 " 1 '"* 8 ' Sti S" iate - St y ]o ' Ovario atque Ovulisf.Se- 
DoOpo S ' <)lubus omnibus fimul fumtis, ante maturitatem fuam, Piftilli , 
tauten,, Fruftus nomen datum eft. Ovarmm , Ialp.chio Uterus , & L i n n m o fatis improprio &ra ra i 
ftum, conceptaculum eft, quod ftylo atque- ftigmati pro bafi, ovulis autera 
pro mvolucro infervit, eaque ad plenam usque maturitatem fuam fovetfc 
compleftitur. Eflentialis genitalium femineorum pars eft, q lla3 nunqlMB 
deficmt, fiqtudem in univerfo regno vegetabili nullum habeatur ovuli ab in,. 
"' e o at ° f fT atiS CO " taftu & »tra«terun, ftecundati exemplum , qualia 
m Rams & P.scibus proftant. Semper enim genitura mascula. fi extrinfc 
cus advemt per proprias quasdam vias, ad ovulum vegetable deducitur, 
& vel .n ,pfis fie d.ft.s feminibus nudis, conftamer partes qu^dam exter. 
nae.epenun ur qme arrte cum eorundem integumento connex*, fpera,. 
re p,un , ■l.udadmtenoradeferunt, atque flc veri uteri pneftant offi«* 
Hmc ovum vegetabde nudum dari, abfolute negamus, etfi coneedamus, 
polfe certo refpecbi dari femina nuda: utfuoplenlus dicetur loco 

Ortum ovarii vulgo medulla plantarum tribuunt, & qui d em non illi 
quae earms etiam vegetabilis nomine venit, fed cellulofJ Tifi-i „? 1 

a que eXx e c ■-, ^ !"" ' * "" mUtU ° & ** ° rdine ~<P°n°ea rt , 

rundam compofitorum Kn^ZJ^lZT Zl7 f^™].^ 
rum diseo fepe flores maseulos fteriles ZT i * 1 '" med '° "" 

deprehendimus, dum contra fern- " " & C ° r ° llu,a dotat ° S 

Iocata fint fecus ac e v T ° Vm ' ,a pl '° rfuS nnda ' «' Peripheria col- 

fed fero SSSSL^S ST ^ ^^ ™^™ ** 
Plants, mquibusmrulL^HrT^"'^" 1115 ' *">» v-ri* dent* 

i" diphytis Paribus c^kt e ?^ du ;f*V m,1 !r m ■ d » w «*-» <H ■ 
opiola hcet medulla inftruftjs, nullum unquam pro- 

'•)Phi.or.b„ ( . p . 5 , Syft . na , deat 

* *"- *.J HlLl. Vcgct. fyft. p. „,. K , deat ovarium ; &quod ipfe Linnjeus (0, orfcum piftilli, lignofw planta- 
rutn fubftantiae olini adfcripferit. Quicunque igitur hrec omnia, libero a 
pra?judiciis perpenderit animo, atque partium fructification is varium fitum, 
formam atque confiftentiam arteritis oculis merit rimatns, facile convince- 
tur, in omnibus variarum reperiri fubftantiarum niiscelam, ac novain de- 
bere, in iis, locum habere partium organifationem, cujus prima fcafcurigo, 
neutiqnam in determinato quodam communi viscere, fed, uti luculentifTime 
Hedwigius (2) monftravit, in fpiralium vaforum contextu potiffimum 
quaerenda fit. Iisdem igitur & Piftiilum & Stamen fruuntur incunabulis, 
ac totum difcrimen , quod figillatim feminearum partium ortum apparentem 
fpe&at, eo redit, ut in floribus fuperis ovarium ex manifefta corticis & ligni 
nnscela formetur ; idem vero in inferis e peculiari receptaculi proprii fub- 
ftantta prodeat, ac in ntroqne cafu, totum cum omnibus fuis contends, fe- 
cundum epigenefeos leges, ftruatur Quascunque autem Tint initia ovarii, juftam fuam formam non ni/i Iente 
adipiscitur & totum ejus incrementum, commode in tres diftinftas periodos 
ividi poteft. Cum nempe primum in confpedhim venit, interna ejus fa- 
r 'ca, rudis'& indigefta moles eft, in qua praeter uniforme & quafi homo- 
geneum parenchyma, nihil ftrucli & in futures ufus ordinati, vel optime 
armatis oculis discernere queas: hunc primum, Infantice ftatum appellamus, 
quo durante, externa faltem ovarii lineamenta adumbrantur, ipfum vero 
w conceptionem nondum aptum eft. In altera periodo, non folum univerfa 
uteri compages aliquantum augetur, fed potiffimum quoque interna ejus 
" ftan tia magis elaboratur, dum fcil. in concamerationes confpicuas fecedit, 
*Mn iHis cavitatibus diftinfti globuli f. ovula fubnascuntur , & vafa umbili- 
Ca ' a fenfim forinautur, & copiofi partibus affluunt fucci, ut vel ipfum ftig- 
juaroremadeat: hie merito Pubertate dicitur ftatus, quia fcecundatio locum 
H ere Poteft, finnilac ovula propriam nacta fuerint figuram. Tertia deni- 
periodus ab ipfa foecundatione incipit, & in plenam usque durat ovarii 
la urationem : ideo hunc vocamus Graviditatis f. Gro/pficationis ftatum, in 
permanens abfolvitur ovarii forma & omnes ejus partes plenum funm 
Piscoritur incrementum. Ultimus hie ftatus, reiiquis perfeftior cenfen- 

10 Am ° en - acad ' l - P- 374- i.) Leipz. Magaz. 1782. 3teS Stuck, dus & ex eo quoque propria ovarii fabrica & figura dijudicanda eft: quo. 
niam autem de illo, omnibusque reliqnis ovarii affection ibus aptius dicetur, 
cum de maturo fruftu fermo erit; nihil heic de ovario ipfo addemus, nifi 
quod altera ejus periodus, in carpologicis disquifitionibus minime negli- 
genda , Ted potius curate fcrutanda fit, quando naturalem partium fitum at- 
que numeruin nolle intereft, quia ha3c per maturitatem faepe alterantur at- 
que minuuntur, dum reliqua omnia angentur & crescunt 

Stylus, qui et Tuba dicitur, eft pars inter ftigma et ovarium media, cu- 
jns ope genitura mascula ad ovulorum fedem defertur. Non eft feminei ap- 
paratus pars conftans, nam faspius deficit, quando fcil. ftigma fettle eft, ut 
in Mangoftana & Papavere; aut quando ovula ab ipfo utero feecundantur, 
ut in Aphroditis : licet etiam in his nonnunqnam ftyli imitamentum adfit, ut 
in Muscis & Jungermanniis , quod autem merum calyptrse retinaculum eft, 
ne fcil. ilia juffrTcitius defluat & tenerrimum ovarium aeris injuriis expo- 
natur. 

Ortus ftyli apparenter duplex: alter ex propria ovarii fubftantia, alter 
ex fubftantia receptaculi jfru&us proficiscens. Prior omnium frequentiffi- 
nms; pofterior autem rarior, & hie ipfe iterum duplex eft. Aut enim ex 
receptaculo oriundus ftylus intime cum ovario unitur et indiscretum cum 
eo efficit corpus: ut in Leguminofis, Siliquofis et Multicapfularib us variis: 
Aut ille faltem huic accumbit et discretam a maturo ovario conftituit par- 
tem : ut in Malvaceis, Afperifoliis, Verticillatis et aliis; In quibus ftyM 
fimul quoque receptaculi communis vices fubit. 

Situs etiam, ft rifle loquendo, nonnifi duplex eft, fed ex apparent* 
triplex cenfetur. Terminatis, cum e medio ovarii vertice prodit, ut in Am- 
gallide et longe plurimis aliis. Lateralis, cum ftylus vel folutus, vel I3n* 
tus, fecundum longitudinem ovarii decurrit, ut in Leguminofis et Geraniis 
Bafitans, quando ftylus, cetera undique liber, ovaTTo prope bafin luam I 
fertus eft, ut in Fragaria, Hirtella, Weigela, pauciffimisque aliis. 

Fabrica et interna ftruclura , cum origine ex ovarii 1. receptaculi fub- 
ftantia congruunt: inde enim cuticula et parenchyma et ipfa quoque v4 
procedunt, quibus tota ftyli integratur compages. Inprimis autem v^ 

habet = XLI1I 

habet cum ovario communia, eaque graciliima et fecundum longitudinem 
ftyli decurrentia , atque intus fucco lento fcatentia, quern propriis viribus 
(i) propellere poflunfe et qui nonnunquam in particulas fo villas aemulas 
fecedit (2), regulariter vero fluidus eft & un&uofo ftigmatis liquori ori- 
ginem prsebere ac foecnndationi infervire videtur. Utrum prceter hsec com- 
munia vafa, etiam alia adfait, deferentium nomine digna, uti Koelreu- 
terus (3) opinatur, id certo non conftat. Veriiimile quidem eft ejus- 
modi vafa adefle , eaque e patulis ftigmatis oftiolis multiplier principio orta, 
per ftylum descendere atque ultimis fuis finibus umbilicales funiculos in- 
gredi atque fie fperma ad ovulorum fedem deferre: nam cohserentes cum 
ftylo funiculos, in Leguminofis, Siliquofis & aliis, manifefte videmus & 
duftulos a fummo ftigmate ad ovuladecurrefiteft, armatis oculis Gleiche- 
nius (4) profecutuseft; fed id officii, ipfa quoque communia vafa praftare 
poflimt, urgendo feil. contentum intra fe Iatieem aliis temporibus furfum, et 
aliis deorfum: qualis vaforum aftio in vegetabili maehina neutiquam inufi- 
tataeft. Quicquid antem fit, id certum eft, quod diftincta vafa deferentia 
r.ondum demonftrata Tint, atque ipfa communia ftyli vafa, verfus inferio- 
rem, ovulisque propiorem extremitatem, formam fuam fkmius exuant & 
in multis ita deliquescant, ut in meram telam cellnlofam refolvantur: Id 
enim non folum ocularis infpectio in receptaculis feminum fungofis docet, 
fed id vel maxime quoque experimentum confirmat, in Hyperico inftitu- 
tam, inquofcil. omnia ovula, etiam eorum loculamentorum, quorum ftyli 
amputati erant, per fuperftitem finguli loculamenti ftylum (f ) , fuerunt 
foecundata: quod nullo modo fieri potuiiTet, fi a ftigmatis oftiolis ad ovuli 
cicatrieulam, (Implex & continuum deeurreret vaseulum, nee in feminis re- 
cepticulo omnes inter fe confufi eflent dnftuum fpermaticorum fines. Hinc 
aperte llli falluntur. qui pollinis aut fovillae particulas, regia quafi via, per 
yum ad ovula migrare voiunt; aut qui meatus quosdam cavos ac inanes, 
q ' !;,|,s in paucioribus nonnullis ftylis videmus, & quos vel re&i via in 
cavitatem loculamentorum pertingere, ut in Tulipa & Lilio , vel faltem 
f 2 ftyli 

'•) Hedwig. Hid. muse, frond, i. p. 7$. 4.) Das Neuftc Ac. p. 41- t. A. f. 7. 8- 

■■ Rr '' rREUT - Vorlxuffig. Nachr. p. 7. $,) Koelreut. Vorlxuff. Nachr. p. 12. flyh longitudinem perterebrare et in ccecum finem definere confpicimus i,t 
in Croco&Adanfonia, pro duftibus deferentibus venditant : nam certiffi. 
mow eft, quoTmanes illi meatus , fi vel integros caperent pollinis modios, 
ndnladfcecundationem facere qrieant, quia non ad ovuli ducunt cicatrix 

Z'n \?Tf i0 fit ' fed ad coecum ejns dorfuin ' " bi illa fie " ™»l™» 
V °Z ' fi f me iSitm " G »"'*«i"« CO, ejusmodi canales Ln 
WOnt^tefaMiiilto, atque firmiffima ftat fententia Ludwigii M 
quod omn,s -ftylus fit folidus, i. e. ea parte, qua genituram recipit & ad 

Are nu to modo poffit. It, conftruftus ftyk,s, multum fi milis el ' t f[arai . 

nutn fil.ment.sv & eum iis quoque confiftentia , dnnrtione aliisque "doti- 

:2i; ! f t m0tUSe,afli "' t * fti <™'° «— exci'taudZ qui 

z fl!::; iscompetit ' r**"*:********* eft; «»«. 
.t r'; D u,n ; nt r aleni; & irritabiies **■•*» ^^1* 

mellne, propue non ad .pfum ftylom pertinent. 

Figura teretiuscula & fm-fum gracileseens , qu* plurimis ftvlis com- 
petit, eis quoque nomen fW-fr- q q j * i- F ^ ltyns coin 

*• ■« n„p,„ „„„ ;:; r„ *r ™ ; c „"":r ne ' vd * ,m * 

uno indiscrpi-n m™,^ /* q ba/l ad fllr «mnni usque ex - 

habet "^r^ e Xle S fe< kd "5' ^ ^ ^^^ 

^erumque ^ — ^Jj^^ «-* 

nno gtr e ro ;S-; ll s a '°;"" m generatfm * *»*•»• * **• ■•« 

' "' " na * eCle Var,us eft ; frequentiffime tamen omnium 

i.) Das Neufte Ac. p. 4J . « d 

3.) Inftit. regn. «g«. «. 48I . 3.) Kor r. R eut. D.-itte Fortfez. p. 116. ad fingula ovaria, finguli quoque pertinent ftyli: tfca in Compofitis, Per. 
fonatis, Sjliquofis, Leguminofis, Myrtoideis, absque exception e omnibus, 
ut et in plurimis Multicapfularibus atque aliis, unicus duntaxat ad fingu- 
lum ovarium adeft ffylus. Saepe vero etiam unicus infervit plnribus ova- 
riisfimul: utin Verticillatis , Afperifoliis, Tricoccis, Malvaceis et aliis, ut 
tamen ejusmodi fimplex ftylus, in Tricoccis "& Malvaceis prafertim, ex 
pluribus partialibus conferruminatus"eOe videatur. Plures autem ftyli di- 
ftinfti, non raro quoque ad unicum ovarium reperiuntur, idque duplici mo- 
do: aut enim ovarium eft unilocular atque nulla datur inter ftylos atque 
loculamenta proportio : ut in Graminibus & in variis Alfinaceis, Ljrchni- 
deis, Otoceis; aut loculamentorum numerus exafte refpondet illi fty- 
Jorum: ut in P^ro, tlefpilo, Lino, Cifto, Caftanea, variisque aliis, qui- 
bus omnibus inde propior quaedam eft cum fruftibus multicapfularibus affi. 
mtas. In numerandis cetera ftylis , curate ad eorundem baiin refpicien- 
«wn eft, ne ftylum fimplicem, fed profunde bi-L trifidum , pro gemello aut 
tngemino habeamus. Si autem ftylus plane defit, tunc numerantur ftig- Stigma, eft una ex conftantiftimis extern! apparatus feminei partibns, 

be,f fc ni ? qUam deflt ' niflin plantisaphroditis, & in fola, ut quidem" perhi- 

deeV -? yneia ' Su P remilm Temper in ovario tenet locum , quando ftylus 

5 cum autem ille adeft, tunc ftigma ejus capit faftigium, & vel ipfi 

cum 77 ^^ VCl eXhlde ad latera aIi< J uantum descendit, nee raro ita 

tyio im.tur, at vix rite ab eo discern? poflit. Ssepiffime tamen diftin- 

ta ca PeCUl,aH gaudet % llra > q"« in variis, varia: ut filiformis, Jclava- 

ttlrt? ' orbi cnIata, peltata, petaloides, plumofa, aut alia, ac vel inte- 

omi -K^' Vd diVlTa ' Vel Iobata eft * Et fic <l uo q ue e J us fuperficies non in 

cata M ^ eodem fe habet modo: nam ftepe glabra, alias vero ftriata , ful- 

per V V1 • Verrucofe » pa'pillofa, aut alia ratione fcabrata occurrit; fem- 

et a Ve , r ° niinutiffimis poris pertnfa eft, quae ad ftyli vafa interna ducunt, 

. ;US & en, tura mascula reforbetur. Id enim princeps ac proprium 

S»"efTu a- ° ,um ' nt ^perma masculnm e polline hauriat, ejnsque pro- 

fcluui f ,nt,llos °vnrii receflbs promoveat: et ideo quoque eft, ut non 

^minibus conftanter fit pertufum, fed etiam ut fub pollinis matu- 

ritatem ritatem Temper unccuofo quodam Iiquore madeat,' quo et globuti ejus irre- 
tiantur ac ftigmati agglutinentur, ct quo vel maxime genitura niascula ox 
iis extrahatur & ad interiora ftyli defcratur. Terebinthinaceum dixit iftun. 
liquorem Malpighius (i), ipf'um ejus ign~rans ufum , & Koelreu- 
ter us (2) etiam dubitat, uum genitura muliebris , Mine vero merumge- 
niturx virilis vehiculun,, dieendus fit? Pofterius utique ration! magis con- 
fentaneum; generatim vero id certiffimum : quod liquor ifte oleofoe & in 
fla.nmab.lis fit indolis, ficut fperma virile ipfum; quod ille cum hoc fa 
allime & aoquabiliter miseeatu. ; & quod fere ipfo illo memento excerni 
definat, & ft,g,„a exarescat, & lamellae ejus, fi irritabilcs fuerint 0), omni 
motu pnventur, quo foecundatio perafta eft. Hinc fponte fequentia fliumt 
confectaria: quod liquor iile folis inlerviat fcecundationis ufibus- quod 
unftuoft lua confiftentia, omni corpori folido, quantax-unque fuerit mbW 
be., fpontane.ru in ftigmatis poros deneget ingrefTum; quod aridum ftign.a, 
ad nnprn^natmnem fit ineptum; & denique, quod verum pubertatis plan- 
tarum tempus Utud fit, cu<n ftigmata primum rore ifto madent. 

Hisce partibus ftipatum Ovum vegetable, in intimo uteri h.ret recrf 
fu, atque masculini Ipermatis expert opem, ut poult verum Semn ev* 
dere. Ovum igitur inter omnes fruftificationis partes, fola ilia eft, qU * 

prim, firturae fuae formae ponit rudimenta, alteram autem, cum a virili 
fperma e adjutum, totius fabric. f uie plenum exequitur fchema. Duplex 
uft abimu iT ° rSa,,ifatio " is -itcoufiderandun,: quorum prims unnc 
phttnli; ftrnio el 311 ' 6 '" diCemUS ' CU '" dC fc^atfonta effeftu & 

Ortmn totius piftilli vulgo plantarum medulte tribui, f UDra m „htf 
tur ArvA- r I medullas, grannlis feparatis l™bean- 

«., et r;r m ' duiir ,Ua f rf u,teri,,s crescere «**««". **> *** 

medulla ormndae? cur, fi i„ medulla 6h> yita veget J^ 

i.< Opera omn. p. m . 66. if 1 

tO Zwcite Fortfexung. p. 55. 3 Koelreut. Dritte Fortfez. p. 134. i# in primordio rertrm accenfa, in infinitum divifibilis, & in omne sevum du- 
ratiira, refidet, car inquam, viva ilia granula medullaria tota abeunt in fe- 
minis partes corticales, inertes atque caducas? & cur necefle eft, ut ali- 
unde nova ovulis inferatur' medulla , ft quidem unquam producendae novae 
proli apta fieri debeant ? Has infuperabiles difficultates Hillius (i) 
qnodammodo vitavit, quando ftatuit, folas feminum tunicas proprias ex 
inerti ifta medulla fingi , nucleum vero , feu novam plantulam provenire 
ex polline antherali. Sed ne hanc quidem ovuli ftricle et absque nucleo 
fumti genefin admitti pofie, inde patet : quod in ea ovarii juventute, in 
qua ovula gignuntur, nullum adhuc iftius medullae adfit veftigium; quod 
ovula parietalia , in Cucurbitaceis & in Halefia praefertim atque Nenace, ex- 
tra medullam pofita, manifefte ex uteri partibus corticalibus pfocedant; & 
quod iners ilia medulla, nee baccata fern ina Gloriofae, nee meniscoideo- fene- 
ftrata Bradlejae f. Glochidii, neque etiamTapideo asbeftina Camirii & Sa- 
pindi, prbducere, lino, ne aptam quidem iis ftruendis matenem prsebere 
queat Hinc omnino rectius ovula, ex propria uteri fubftantia prognasci 
« tota, per epigenefin , nova ftrui cenfentur , qunm ipfa quoque ocularis 
mlpectio, in Cplchico, Lilio & aliis, id luculenter confirmare videatur. 
v^ianiprimum nempe uterus, in iftis plantis, in fua loculamenta partiri in- 
C1 pit, tunc quoque ex horum angulo interno minutiffimas quasdam efflores- 
cere videmus papiliulas, quae mox obefulae & in conum faftigiate? funt, 
brevi poft autem ex apice fuo multoties fibi minorem globulum promunt, 
qui fenfim j n V erum grandeseit ovnlum, dum contra papillula ipfa in funi- 
calom umbilicalem gracilescat Sic igitur generatim liquet: quod ex ovario, 
primuni, feminis receptaculum , & ex hoc deinceps ovulum procedat; fpe- 
"atun vero: quod ex connubio vaforum fpiralium f. nutriendum atque 
Perniaticorimi prima texantur funiculi umbilicalis rudimenta, & quod ex 
UJUS de nium extremitate, in fphseruiam faltem jlaxata, ipfum emergat 
°vulum. * 

is fimplicidimis originibus, fimpliciffima quoque ovuli refpondet fabri- 

Q ' quand 9quidem omne ovum vegetabile merus fit globulus pulpofus, ex 

de y ^ 1 & homo S en ea fubftantia conflatus atque vix discern ibili epidermi- 

itus. Haec in diverfiflimis generibus conftanter obtinet fabrica, nee ullnm ejus datur discrimen confpicuum, nifi quod fubftantia interna, in aliis 
fit finnior & in aliis mollior; ac quod eadem vel opaca, vel transparens, & 
vel viridis, vel pallida, vel & albicans reperiatur: unde alia ovula, prse- 
fertim circa foecundationis tempus, veficulas referunt lympha plenas; alia 
veropenitus folida, ant verfns centrum faltem colliquata aemulantur gra- 
nula carnofa. Sed quomodocunque fefe habeant, omnia, omni tempore per- 
fect plena font (r.)> nee ullum in eis datur fpatium vacuum , nifi in effoe- 
tis.'atquecaflis; quae vero in immaturo ntero occurrere nequeunt, quia fal- 
tem a negata, aut fecundum Koelreuterum, ab incomplete fcecunda- 
tione prolicisci pofTunt. 

Ita a folis viribus vitae formatum ovulum, tota fua interna fabrica a 
femine penitus recedit, atque fibi ipfi rcliftum, vix ullum capit incremen- 
turn, fed vel fponte deftruitur atque defluit, vel in meras convertitur tuni- 
cas inanes. Externas autem quasdam affe&iones, ut fitum & iiumerum, 
omnino cum femine habet communes, quin ipfae ilia? qualitates, turn J 
mum in femine cenfentur naturales & charafterifttcae, quando cum illis ovu- 
lorqm congruunt : ergo fedulo in illas inquirendum in ovario junior!, quia 
per maturitatem faepe alterantnr. 

Situs nempe interdum alius ovulo, & alius femini efTe folet Ita in 
Catyophyllo aromatico atque Metrofidero gummifera, ovula omnia horizon- 
tal* Hint et fuis umbilicis axem fruftus refpiciunt; at femina ipfa, con- 
ftanter funt inverfa & radiculae apicem fruftus fpeftant. In Myrflne, ovula 
verticilli in modum, circa receptaculum difpofita , umbilicis fuis verfns cen- 
trum baccae tendunt; fed eadem matura decumbunt et umbilicum bafi obver- 
tunt. In Gregia contra, & in Jambolifera , medio diffepimento affixa ovu- 
la, ad latus quail urgentur & baccae parieti adhaarere videntur Et ita de- 
nique, ut breves fimus, in Magnolia, ovula in capfulis erefta, per maturi- 
tatem fruftus in femina inverfa et pendula mutator. Similes mutation* 
et,am m aliis occurrunt, ut in Syzygio, Memecylo , Hippocaftano &c. fed 
generatim notandum , quod fituslhutatio, omnium fit IoTge infrequentifCfll 
& quod v.x, nifi in polyfpermis fruftibus locum habeat. 

I. ) Parsons. Microscop. theat. of feeds. p.tf. NumCfl Numeri inconftantia major eft, nam faepiflime in mafcuro frucliu pau- 
ciora ovulis deprehenduntur femina: undefalfum quandoque, de generico 
charaftere et vera plantarum affinitate, fertur judicium. Ita Lagoeciae ova- 
ria omnia & Haflelquiftiae etiam omnia ovaria, non exceptis radialibus, 
conftantiffime duobns fcatent ovulis, etfi unicum faltem perficiant femen: 
quare Logoecia perperam ex umbeUiferarum coetu deturbata, & Haflelqui- 
ftia, mate a Tordylio avulfa fuit. Betula Temper duo, QuereusTex, Fa- 
gus & Caftanea duodecim 1. oftodecim, Caryophyllus fupra triginta & Me- 
trofideros fere innumerabilia proferunt ovula; at in omnibus his, rariflime 
tamen nnoplnra, in toto fruftn perficiuntur femina. Et ita qnoque in plu- 
rimis aliis, aliquot ovnla elidi , minime rarum; fed id notatu dignnm eft, 
quod in aliis penitus deftruantur, in aliis vero faltem fuffocentur. In priori 
cafu, cujus exempla Caryophyllns, Thea, Nitraria &c. prscfcent, non aliud 
datur remedium naturalem feminum cognoscenti numerum, nifi nt imma- 
tnrum infpiciatur ovarium. In altero autem , femper ovnlorum rudimenta 
foperfunt, ex qnibus verum numerum poffis cognoscere: fie in Elseide, 

agellana, Cocco &c. unicum quidem in fruftu femen, fad prseter id , duo 
quoque ovula . cafla, in fuis loculamentis, conftantiffime reperiuntur; in 

aea, ficut in Logoecia, ovnlnm effbetum lateri feminis maturi adhseret; 
^ in Ca i lario > Spondia, Mefpilo, Elaeodendro &c. intra fingulum locula- 

n m, juxtamaturum femen, ovulum quoque caflum confpicitur: nnde 
S * Gt multis a,iis Humerus ovuiorum non mutatur, quamvis non omnia 
aaolescant 

Wra 6 di reIiqilis °vnIorum qnalitatibus externis, nihil, prseterquam de fi- 
iH a ' r ' . Icemus - Figuram nempe ovuiorum femper debere aliquantum ab 
"asciinh^ ,mtUri dim?rre ' »P& »tio diAitet: hinc ex ovulis uniformibus , 
g'obofi s llr ftmina angllIata ' ex teretibus, ovata, ex ovatis, globofa , ex 
llt ovula' feni mia * & fic P orro - Sed prseter haec, accidit nonnunquam, 
de fici un t PartlbUS quibllsda,n inftrll ^a fint, quae in maturo femine penitus 
r um i ' ^ verfa vic e, ut in maturis feminibus partes reperiantur, qua- 
huc ref ° VUl ° I1G vefti S ium quidem adfuit. Prius apprime rarum eft, et 
Caftane^ T POirUnt appendices ac proboscides illae, quas in ovulis Fagi , 
^ » eucoji verni, aliarumque reperimus & quae per maturationem 
g feminis femims prorfus abolentur: pofterins autem minime infrequens, et hue tota 
fere cohort partium feminis acceflbriarum fpeftat. at pappi , corona, mn- 
rices &c. quae omnia longe port foecundationenr e femine demum efflores- 
cunt, ejusque diverfiffimam ab ovulo fuo reddunt figuram. 

CAPVT HI. 

DE 
FOECUNDATIOm EgUSQJJE IN OVUM EFFECTU. Omnhmi haftenus diftarum partium & totius genitalis apparatus finis, eo 
eiidit ut novae ex adultis producantur plantae , qua temporaria larva ce- 
to ioc°o 1Se P^P; 1 '""'" fu » m ortum tempore & remotiffimo a matribus 
•-."«». eompendmfiffime & tutifilme fpargi ac crescere queant, ut add- 
tarumjaftura, perenni novarum refarciatur proventu & conftans regno ve- 
getabd, maneat decor. Ifte at obtineatur fcopus, mutuum requiri genita- 
l.um utriusque fexus commercium, omnes quidem, nunc temporis, imo 
ore Fatentur phyfiologi; at quo praecife modo fcecundatio peragatur? id in- 
ter omnes non convenit. 

1™ S" a r ,tem j , l fi d " PllCi & eneratim »°*> "°va plant* genefin po/fibi- 
hm-l' ii an n dl< ! ,tatrati0 - A " tnem P eid " ^odinnovamfitfoLem, 
am jam m altera ro paventum, quacunque fub forma, adeft: Aut id in 
aeatro eorum pnefens eft, fed demum junrtis ambo.um viribus, ex ino, 
gamca matene producer: tertium enim cogitari nequit, nifi cum iis (..) 

iSaTvfilT' qUi r ,,naS CO, ' P ° r " m f0n " aS P er ™ circumvolitare & 
metaphyficarum monadum transmigration™ dari fomniarunt. 

C4) fobohs ■mt.a mpatre, feu in foils organis masculis quaefierint, 

tt uftravit Gesner in Comment. Gcett. Exper. 8e plant, generat. p. 32. 

" P " 6T fcq ^- *0 Vegetab. fyft. p . m . , 7o . Philos. Tramaft 4.) Das N C ftatucntes: quod feminis embryo in polline antberali delitescat, & ex hoc 
per ftyli duftulos ad vacuam ovulorum cavitatem mfgret, tit ibi faltem iuu 
triatur, grandescat & tandem, feminis invokicro cuftoditus fpargatur. N on 
alia, hac, magis abfona excogifeari pobuuTet hy-pothefis : ilenimilla, in 
regno animali , mas plane infuperabiles habet difficiiltates; eadem fane in 
vegetabile regnum translata, ne umbram quidem verifimilitudinis habet 
Detar tiempe: vel integros pollinis globulos, aut quaslibet fe v j|l» particu- 
Jas absque difficultate in ftigma intromit*!; et largiatur etiam, iftas parti- 
cuias, illibata tenerrimi germinis forma, per angtiftos ftyli canales et per 
cellulofos receptaculi feminum labyrintbos, contra leges gravitatis, attra- 
ction is , friftionis, verbo, contra omnia obftacula, falvas ad ingreffiim in 
cavitatem ovuli pertingere: parum his omnibus lucratum erit, quia non 
mtelhgitur, quomodo novus ille advena, juftum fuum intra iftam cavitatem 
capere poffit fitum atque locum. Quod enim alius ftatim ad oftia ovuli 
confidat, ut in Areca; alius vero fummum ejus petat fornicem, lit in Col- 
chicp ; & iterum alius in latus divertat, ut in Phcenice : id quidem ultimis 
vaforam umbilicalium finibus poterit attribui. Sed quod hie feraper ereetus 
confiftat, inCompofitis; alter inverfus pendeat, in Dipfaceis ; tertius'obli- 
quus decumbat, in Afparago; & quartus transverTmj ovulum perreptet, 
"i Aoguillariaj quod omnium radicula verfus peripheriam & nunquam yer- 
us centrum feminis direfta fit; & quod diverfiffimae ill® pofiturae adeo 
nteonftantes, ut in muitis feminum myriadibus unius fpeciei, embryonis 
»tus Jie femel quidem variafte vifus fit: id quidem ex omnibus pollinis & fo- 
vute dotibns fimul fumtis explieari poiTe defperamus. Alia argumenta, a 
eaciente cavitate in ovulo virgineo, a partubus hybridis, & a polline 
bZ 7°f feCUndl1m HlLLIUM . ex finceracarne vegetabili formato, et 
emellas plantas producente, petita, raerito filemus, cum totum hoc 
omentum non refelli, fed potius rideri mereatur. 

attrib PhUS ' taqile ^ pHma fobolis initia ' foli matri > f - paribus femineis 
runt Uenint atqile embr yonem, totum prjeformatum , intra ipfum colloca- 
viril" f U Um> Ut '*"' 3 ^ lnltl ° rerum > m omne dormiat te»»pus, donee a 
e v I .^ rmate evi gHetur, nutriatur atque evolvatur: quare etiam hsec, 
'° utlonis hypothefis audit. Magnis Viris haec fententia placuit, quum 
g 2 viderint, viderint, vel ex mera gemma completam prognasci pofl*e plantain. Sed 
eo ipfo, quod e gemma, nunquam vero e virgineo ovulo planta nasd 
queatj facile intelligitnr, quod alius gemmae, & alius embryonis debeat effe 
ortus. TotftS autem iftius hypotheieos cardo verfatur in praeexiftente em- 
bryonis forma, qua= gratis aflumta & rationi hand minus quam experientia 
contraria eft. Nempe rationi repngnat, immenfum ilium et in omnia futura 
faecula deftinatum embryonum thefaurum, nni primtevte plante fuifle con- 
cred.tiim , quae tan. facile potuiflet cafu perire, aut quae perpetuo miraculo 
debudlet contra luuftram fortunam tutari; repugnat, numerum germinum 
ad evolutionem pertingentium, incomparabili prorfus ratione fuperari a 
numero fruftraneorum & inutiliter pereuntium; &denique, repngnat ma- 
tenem m concrete, certe organifatam, pofle, falvis organism! energia at- 
que modulo, dividi aut in fpatium infinite parvum redigi : etfi enim ex gr 
cucnlum cum trecentis fexaginta gradibus intra pulvisculum folarem cogi- 
tare hcet descriptum ; hand tamen quisquam cogitaverit horologium ad 
eandem minutiem redaftum. Quomodo igitur arboris truncus, rami fo- 
■a, florcs &c. intra punftulum invifibile, & quomodo hiE c omnia, ex ma- 
tone ,pfo sethere tenniore ftrnfta & tamen in multa fecula durabilia cogi- 
Ur. poterunt fl ne fnnp.ex quidem vascuJum ex aqua ant acre conflatum, 

Tamvis ! V\ 3ptUm COndpi - Sed m ^ hmt > h * c °™* 

quamv* ncomprebenfibdm, tamen ita fe neceflhrio habere, qnia multo 

r, s e , :,i t ; n : om r he,,fi r i,e v quod materies - ,,u, '° p"-**^e*2 

& fcSLSS ?a CX ,' P °'' gana ftrUere POffit ' ° mnibuS P"****. 

^V™'Ii; "T * & f0rtUitiS CanklS P^entifflmead- 
3 I xv q proferunt, hand meminiile videntur trite illius 

d,ftu,«ft,on,s inter iubjectivam & objeftivam lapientian, Won en m 

omnibus eluc-Ht r«n;„^- . !• f • Admiranda quidem ex his 

CrZrs omnl Sf" * "° n ^ e&i ™ > "°" creatnrarum , fed ipfius 
C eatons omnu pr*d,fponentis. Si autem brutorum animute ut vide- 
nn,s, d,.fnnto ,mbn, potnerunt inftinftu, „ opera perfic ^' £ J mens humana ftupescat: quid quaefo obftat, quominus efciam Vegefcab ilium 
vires vitales fpecifice modificato erf scendi fchemate potuerint imbui , ut 
absque praefide intellect, ex idonea materie, organa formare queant ceco- 
nomiag vegetabilis neceffitatibus (ufficientia ? Nonne enim vel ipfum fer- 
ruffl [definite- viriura magneticarum typo poteft imbui, & nonne idem ty- 
pus de uho in alterum ferri fruftum, quin in ftupendam ejus quantita- 
tem, absque ulla virium jactura, poteft transfundi? Cur itaque Don pote- 
nt e vegetabili quoque corpore plenum crescendi fchema in aflimilatas nu- 
triinenti moleculas transfundi; & cur non poterit fpecifica plantarum for- 
ma, in ipfis earum fluidis partibus illibata fervari; cum vel a meris attractio- 
ns viribus fpecifice modificatis, centies foluti & per filtrum aclri Sal is im- 
mntata fervetur & redintegretur figura? Hanc certe compendiofifTimam , 
tutiffimamque praeformationis methodum, quae Creatorem quoque decet, 
libenteradmittimus, nam vires potuerunt, imo debuerunt, ab omni jeter- 
mtate & in omne tempus , fuifle praedefinitae, & tamen de momento in mo- 
mentum poterunt de novo excitari, multiplicari, & cum apta materie fo- 
ci an. Sed praeformata materia, perquam labiJis res eft, & vel ipfe prse- 
formatns embryo, absque conjuge vita & absque definito virium typo, nil Uifi mera efl'et mortua plantae imaguncula, baud minus fugax, quam per efteiners atque inutilis ; fi vero vita & vires ei addenda?, tunc prorfus 
pei vacua ejus praeformatio, quia formam, omni tempore a prasdefmitis 
* lr 'bus, produci pofTe, Dianae arborum exemplo docemur, quae novifli- 
n ' ani & Meherrimam fuam formam, folis debent attraftionis viribus, ftu- 
^"^ ratlone ' partes mafloe inorganics in llmulacrum vers ftirpis ordi- 
ti 1 i •• ^ ou ra tioni, fed vel maxime quoque experientae in plan- 

pUn7 S ' germinum P"Bformatio adverfatur: quandoquidem hybrids 
qu A ' qU3e CX co P uJa duarum diverfarum fpecierum nascuntur, mixtam 
hab am atC * Ue niecn am proportionatam inter utrumque fuum parentem 
cisci ^ mani ' ^ ua2 abfolute non e prseftabilita germinis forma prof:- 
dem ?** ^ recentiffimam f«am originem aperte loquatur. Volunt qui- 
diftrib fi 10niS P atroni ' c l Uo ^ ifta fingularis forma, ab inaequali fpermatis 
pi'oced I- " 6 U ^ e ^ UO( l ue er, ata in partibus germinis difpari nutricione 
» ed "oc effugiuin , quod ne in larynge quidem atque cauda muli (i.) 

no- nodum folvit, irritium et plans nullum eft, poftquam Koelreuterus 
CO moduin docuit, quo naturalis quaedam fpecies piantae, in aliam itidem 
naturalem penitus transmutari , & transmutata, pro lubitu noftro , in pri- 
ftinum fuum ftatum iterum reduci pcffit. Unicus felix iftius experimenti 
eventus, omnia jugulat germina praeformata & luculentiffime docet, quod 
novae formae ratio non in nutritione quaerenda fit, quia omnis devia, a na- 
tural! fuo tramite, nutritio, deformitates, morbos & monftrofitates, non 
vero harmonicam partium fabricam producit. Atqui vero in transmute- 
tione fpocierum per intermedios gradus hybridos operata, nulla unquam 
deformitas, fed potius evidentiffima progreffio harmonica unius forma? na- 
turalis in aliam obfervatur: Ergo nee caufa hybrid® form* in nutrition* 
nee plantarum hybridarum ortus in germine praeformato, nee denique ip- 
fa germinum praeformatio in veritate & Natura fundata efa poffbnt Qui- 
bus praeterea modis, nonnullis placuerit, fopita in ovulis germina evigilari: 
anne fci!. a ftimulo fpermatis halituofo; aut ab obftruftione vaforam ft* 
mat.s exhalant.um (2), aut a redundanti filamentorum humore Q); aut 
denique a reforpto neftarii fucco (4) excitentur? id omne filebimus ' uti 
longo tempore obdormita, per nos , in omne aevum placide requiescant 

Non alius igitur rationalis fuppetit modus, quo novae fobolis ortus' & 
formatio operari poult, pnsterquam ille folus, quern jam veteres docueru^ 
* qui m fimphci miseela geniturae utriusque fexus & in reeiproce proper- 
tionata duplies fpermatis virtute fundatus eft. Hoc enim verum e(Te ornn* 
generations pnncipium , non folum ex liaftenus dicUs conficitur fed id 
quoque confirmat frequentiffimiis per univerfum viventium regnum a N* 
tura mfhtutus fexus duplex; id decent animalium partus, faepiffime utri 
que parentum fimiles; id innuunt diphytae inprimis plantae, quae ex fe ip- 
fis, ml n.fi mares aut feminas feorfim in gemmis; ex copula autem, fobo- 
^md.veriorum generum junto in feminibus proferunt; & id denique 
vel max-meevmcunt plant* hybrid.-., quarum ipfa figura externa, mis* 
m imagmt*m Bfcnusque fuorum parentum luculenter exhibet. Hinc nullo 
non tempore haec dochina, utpote fimpliciflima atque naturaliffima, ft* 

habuit 

^ 3.y) fONTED. Anthol. p. 57. 

2. j Bosseck. Ditfert. de anther, p. 4R A , ttr A 

P- 48. 4.) Blair. Botan. Etfays. p. 27$. habuit patronos, qui earn Muftrarint & praefertiin in vegetabili regno egre- 
giis corroborarint experimentis ; quamvis etiam non defiieriut alii, qui earn 
variis impngnarint dubiis. Ita, ut nunc leviora fileamus , hoc contra earn 
maxime fpeciofum urgetur argumenturo: quod neque in animal! , neque in 
vegetabili regno femineum reperiatur fpernia ; adeoque quod ipfum doftri- 
ne fundamentum labat & inane fit. Sed heic probe caveanuis a logoma- 
drift: Si foil, tale poscatur fperma femininum, quale eft masculum; tunc 
utique refpondemns, dari nullum: fin tale fit admittendum, quale ipfa rei 
naturaposcit&genitaliumconformatioindigitat, tunc omnino femineum fper- 
ma adeft, fed a mascnlino multis modi's diverfum. Nempe masculinum 
fperma ab organis elaboratur, huic foli muneri dicatis, quare &] organa & 
fperma femper ab aliis partibus, praeterquam in apfaroditis, rite 'dlftinfta 
IlUlt; P ° rro ' f P erma illud fe ^ P er proprio gaudet diverticulo, ut in cafum 
opportune copula) paratum fit, & facile de uno in alium locum poffit trans- 
tern; & deniqne quantitas ejus femper notabilis, quin largiuscula efie de- 
e , utrepetitis vicibus adminiftrari, pluribus ovulis fcecundandis fufficere 
m,«T H Vlrt f S fU3e detrimento c ™ ftigmatis & ftyli humoribus misceri 
bus ni V* i ° 1Ute neCefIkria funt ^rmatis masculini requifita in omni- 
effe d27 ~ phroditis at W* androgynis. At his penitus contrarias 
nJ^Z nCS genitUrae *> mhie *' vel ! P & ratio di ^- Organa 

coZJ m \ P Unt ' n ° n huicfoli ' &<* & variis aliis muneribus, 

VroJlZ' g ati ° ni et partUi infer ™nt, atque hinc non poteft non 
fende 7 5 emtUrSe ° ffidna efre abftruft ^ a]ii * P^tibus intertexta; 
^vario'iDfo V6rtlCUl ° hllic f P ermati °P™ eft, nam bene ciiftoditum ab 
*- inq o rT" q - lani ^^ h ° C migrat ' fed ftatill) hl eum locum de P° ni - 
et hinc de, eJUS Praefentia nece U*™ eft, nempe intra ovulum ipfum ; 

imo nefenfih Ue tmi °' qilantitas eJ * lls ' P er j ^ am rei riutxmm, hand ferga, 
°vulum un* U f qUldem Perceptibilis efie' poteft, quum raro intra fingtilura 
iIlud Pmiftulu ^ habitent embr y one «» a tque ad producendum primum 
^ef D r , !. V1VUm £ - medu "are, infinite par va quantitas, vel ipfius 
tfwmatis masculini ( i.) requiritur, ita ut etiam id ipfum, in plan- 

tis 

^'^IZ . b qUatern,il,C ° ain $™ tis « fc"ginta tribm pollinis granulis , Tola quin- 
Vor lsuffi m"' US UmUS ca P ful3e fatundandis ovulis fuffecifle, affirmat KoelreuT. tis aphmditis invifibile fit Hac itaque omnia, qui libero a prajudiciis ani- 
mo perpenderit, minime fpermatis feminini apparentem defeclrum mirabi- 
tor, fed I'.iciie intellect: quod illud, etiamfi adfit, in fenfus cadere non pof- 
iir; quod in feminis receptaculo proprio et prafertim juniori, a/Fatim affimi- 
lati liquoris habeatur, nnde fperma produci pofiit; quod vafa fpiralia in fu- 
niculi* umbilicalibus, baud minus idonea efle poffint feminini, quam ilia 
ipfa ftint in ftaminum filamentis, masculini fpermatis fecretionem adjuvan- 
tia organa; et denique, quod vera genitura feminea, non alio, quam eo 
pracife ill loco deponi poffit, ubi vaforum nmbilicalium ultimi fines in ca- 
vitatem ovnli aperinntur, et ibi paflim in tunicam Sacculi colliquamenti 
laxantur. Et banc fpermatis feminini fedem ipfa quoque experientia con- 
firmat: nam in omnibus plantarum feminibus, embryo conftanter prope 
interna vaforum nmbilicalium oftia gignitur; in ovis avium, piinftnm fall- 
ens ad folam cicatriculam emicat; et in Ranarum, Pisciumque ovis, nulla 
foecundatio locum habere pellet, nifi fuum ipfa fecnm portarent fperma 
femininum. 

Tea frabilitis genifcurae feminea exiftentia, fontibus atque domicilio, non 
difficile eft, totum fcecundationis procefllim ex fupra diesis complere. Ini- 
tium nempe facit pollen ancherale, cujus oleaginofus latex cum terebinth!- 
naceo ftigmatis rore, intime commixtus in uniforme abit liquamen: hoc 
poftea a ftigmatis poris hauftum, capillars trajicit ftyli tnbulos et in com- 
mime feminis effunditur receptaculum : ibi vero fpermaticorum vaforum 
oflfendit radices & ab eorum oftiolis imbibitur, ut dehinc, per umbilicalem 
fun.culum ad ovnli cavitatem deportetur, ubi femineum harens fperma, 
advenam undam excipit, & cum ea in primum nova vita confluit fontem: 
nam ex utriusque hujus fluid! miscela, brevi poft, quafi per vivam qmn- 
dam cryftall.fat.onem, folidum emergit corpnsculum, quod jam jam fibi 
vivit, nee aliis porro indiget auxiliis, nifl folo ex ovnli humoribus nutri- 
mento, ut fenfim in veri embryonis formam, propriis fuls viribus conva- 
Iescat Hac prima organ ifation is vegetabilis initia, non oculis, [fed ration 
tantum affequi poftunt; qua autem peraftam femei fcecundationem inP 
quuncur mutationes, ilia i p fi s patent fenfibus et varias plantarum partes, . 
vano modo afficiunt. 

Rarius Rarius tota machina vegetabilis a foecundatione afficitur, prseterqnam 
in variis plantis annuis, quae faepe ftatim poft celebratas nuptias, celeri 
grefiu ad vitae fuae terminum properant efc languore per omnia membra 
diffufo corripiuntur : contra autem a negatis nuptiis nonnunquam in alte- 
rnm annum vitam protrahunt Frequentius vero, non ita late ferpit vi- 
rus, fed in floris vicinia fubfiftit, unde vel folos pedunculos nunc infolito 
moreerigi, nunc deprimi, nunc infle&i et nunc contorqneri; vel etiam 
alias proximas partes inconfuetum augmentum capere videmus. Omnium 
autem frequentiffime in folo flore feecundationis effeftus manifeftatur, cum 
fcil. brevi pott, corollas decor perit, eaque decidit, ftamina etiam defluunt, 
&ftigma exarefcit, quin ipfe ftylus haud raro aboletnr, ita, ut de toto 
floris ornatu, nihil fu per fit praeter ovarium, quod folum benigne a foecun- 
datione habetur atque varias fibi proficuas experitur mutationes, quae ejus 
tarn externas , quam internas afficiunt partes. 

Externa; mutationes , concernunt potiffimum juftam ovarii figuram at- 
qne magnitudinem. Coftanter nempe a foecundatione ovarium majora ca- 
P't mcrementa , qniareliquis fruftificationis partibus fubtraftum nutrimcn- 
^m. in id ipf imi dirigitur totum, ut necelTario fecundum omnes fuas dimen- 
mes augeri debeat. Sed cum hoc augmento ipfa quoqne ejus integrator 
gura, &pnftj na fagp e j ta mu t a tur, ut partes oriantur, quarum in virgi- 
e ° OVano ne veftigium quidem adfuit: lie alas, criftae, murices, hamj, 
jmentum, pappus prodeunt, quae penitus novam ovario induunt formam 
* quas nonquam in confpedum veniflent absque foecundatione; etfi ftrifte 
o non ipfi, fed excitato faltem per illam majori humorum ad utc- 
lu ^affluxuidebeantur. 

tiam } eVXi2e ailtem mutationes majons funt momenti et generatim fubftan- 
attin' ° anienta » & feminis receptaculum, utpote proprias ovarii partes, 
ftant nam ^ G ovuas feorfim dicemus. Subjlantia ovarii virginei con- 

ftruft ° ^ herbacea eft, nee nifi rudem et parencliymatofam exhibet 
ni ^anti am ' P ° ft foecunc,ationem autem corticales a medullaribus discri- 
^ibus *? artes > et novae prodeunt fibrae et copiofa fubnascuntur vafa , e 
^rbend 1 ^ ^ CelluIae fo ™antur, advehendis et diftribuendis , vel et re- 
umoribus adaptata, nnde alia ovaria, quo magis adolescunt, 
h tan to tanto folidiora et duriora, alia autem , eo molliora fiunt. Loculamenta, qira 
antea merae cavitates fuerunt, vix ulla pellicula discriminate:; nunc in fir- 
nnoies ftruuntur concamerationes, dura e novis vaforum plexibus pecu- 
liars circa earuin parietes deponitur fuccus, qui primum fpiffiuscnlam re- 
fert gelatinam, poftmodum vero in folidas duratur thecas, easque nunc 
mem.branaceas, nunc cartilagineas, lignofas , offeas, iapideas, aliasque: 
ut. h«c plenius a Malpigh IO (i.), Grkwio (2.) et Duhamelio 
(3.) exponta funt. Rectptacukm denique feminum commune, notabilesqno- 
que fubit mutationes: nam in aliis mollescit et infigniter angetur, ut in 
Fragaria, Ochna, Ficu etc. in aliis autem, ex molliori et fucculento, quod 
fiat, lenfim fit lpongiofum, fuberofum, quin et lignofum atque omnibus 
1ms humonbus m ovulorum commodum privatur. Et fie quoque Funiculi 
umbiluahs qu, jpfo ovulo virgineo fepe duplo crafliores et breviffirai 
»nt , conftanter port fiecundationem exteuuantur et in fili gracilescunt for- 
ma,,, nee raro etiara in.flgnera in modum elonganturr nti in Glino, Cram- 
be Magnoha et aliis videmus. Omnes autem h*3 mutationes, quod probe 
notandmn, no,, foB fcecundationi, fed Omul quoque vegetation! adfcribeu- 
f" i 'J""* eHam abSqUe ifta ' m nonmillis fr " ftib " s locum habent, nee 
fcecundabonem prefib pede infequuntur, fed durante geftationis et matura- 
tioms tempore abfolvuntur, q „are etiara refte Dohamkljhs (4.) mo- 
rn.,.:, quod in Pyro, Amygdalo,.J>runo etc. tifnc demum pericarpii caro 
auger, ,nc,p,at, cum feraraa jam plenam fere fuam nafta funt magnitu- 

Prcecipuae nempe foecundntionis vires in ovulum ipfum diriguntur, quod 
ver it„!' laX " naS , e K XPeritUr mUtati ° neS Ct iD "° VUm cor P» s organicumco, 
partes M IT "fTe*" <* CoMs corapofitura. Continent* 
pares M ALPIGHlo ^ ^ Secundina externa, dicuntur; nobis autem gene- 

lc2mlT7° rUm P ^ H ° rt,m "° miW VeniUnt ' et Partimafitu, partin, 
"Z2 f M "'• m ^7 f - exti -'«f-i«istunicam, et in JfeL* 
mtermim, f. proprram nuclei indumentum difpescuntur. 

Tefi* 
*■) Op.™. P .. 74 . f . ^ p . w R i4% c 

2.) Anat. of plants, t. 80. f 1 2 t 

3.) Namrgefch. ,l er Bourne. Vol. ,. p. m 5 ° ° F ' ° mn ' P' m ' ^ Tejla feminis, ex primitiva ovuli cuticula fuam trahit originem , & a 
novisper funiculus umbilicalem advenientibus fuccis juftam fuam craffitiem 
& confiftentiam fenfim nancifcitur. Hinc perficitur nonnunquam fua fponfce; 
fcecundationi tamen foli fuam debet a reliqua ovuli mafTa reparation em, quae 
adeo compieta eft, ut pofthac nullo amplius in loco cum nncleo cohsereat, 
fed facile ab eo feparari, aut certe non difficulter ab illo diftingui poult. Ma- 
ture quidem fiunt feparationis illius initia, verum ipfa teftse formatio lente 
procedit, nee nifi cum feminis maturitate penitus abfolvitur, quare etiam diu 
mollis & fucculenta manet, fuisque fuperfluis fuccis incrementum nuclei adju- 
vat, donee fenfim penitus exhaufta debitam fuam, & in variis admodum va- 
riant, induat formam: de qua fuo loco plenins dicetur. 

Membrana interna, tota nova a fcecundatione formatur , nee ulium ejus in 
ovnlo virgineo adeft veftigium. Initia fua manifefte ab interioribus funiculi 
unibilicalis vafis trahit, quae per totam ejus fuperficiem externam difcur- 
runt & tunicam banc contexere videntur. Interior autem ejus fuperficies, 
ifl principle-, tota fucculenta, gelatinofa aut pulpofa eft atque nutritioni & 
HWemento nuclei infervit , cum omnes ad embryonem venientes humores 
exhac niolli fubftantia proficifcantur, aut per earn transcolentur: hinc fero 
m veram membranam extenuatur, nee facile ante plenam feminis maturita- 
temanucleofecedit, d urn contra a tefta, inplurimis, haud segre folvatur. 

Hifce integumentis, & regulariter quidem ambobus, continetur nucleus, 
duri^ 6 t0tUS f ° liUS foecundationis °P US eft « Differt autem quam maxime 
^rmsculus maturi feminis nucleus, alio loco exponendus, a nucleo ovuli 
ec^enterimpraegnati: nam hie totus pulpofus & mollis eft ac generatim ex 
1 c m* ftin< ^ is partibus folet componi : nempe ex Chorio , Amnio , Sacctr- 
Emh ^ Uamentl atque Embryone ipfo; quarum faepe omnes, praeter folum 
^ uta r ^ onem ' P er maturitatem feminis deftruuntur , aut in aliam formam 

gi nei l ° r *°*' ^ ALp ighio (i.) ita dictum, ipfa ilia primseva eft ovuli vir- 

totam U ' ^ parench y ma tofa aut pulpofa, quae unacum epidermide fua, 

e Jusanativitateefficitmolem, quae fenfim colliquefcit, & quas denrom EM - ibi d. p. 7 r, tur, i mahirofcmine penitus aboletur. Nempe brevi poft fcecundationem , bo- 
J pars Chorii .n augmentum & formationein tefhe feminis cedit& in ejus 
iratur cruftain ; altera vero pars, eaque major fenfim in liquamen refolvi- 
ir, quod totum in nutritionem & incrementum Amnii atque Embryonis in,. 
pend,tur, earatione, ut ab illis tota denique Chorii mafTa exhauriatur atque 
extermmetur, „ec niton, amplins in maturo femine fuperfit veftiginm , P L 
terquamn, pane's iIii sruminaHs> atque cha.aza inrtruftis feminibus , quLi- 
q a adino u,n fnperftitis Chorii fecum f er „„ t indicia . S «cceffivam banc 
Clio,,, abol,t,onern apbs iconibus expreflerunt M a l p i g „ , v s (,.) &G » E - 
v. ■ ts C=.). quos fatius erit confulere, quam totum hunc proceffum, i. 
varus vanum , heic defcribere. 

fimilf nunc nel'„! iq r "V ^ fcecUndatio " e «"*«. nunc tenui lymph, 

«L^ JptoSis I 7' C T S attenUat ° S humores «» fe -cipit, ut 

mo&cnm proprus luis miftos, enibrvoni tmAxt ?»,• 

, . +J l* E M - % 141. L. M. N. fig. 243. H- P ' 

2.; Anat. t. go. f. 7 ^ ^ gr f ^ 2 *c G lei chen. Das Neufte. tab. (. *• \ 

82. ffl ' * " D# llf - «, 

5.) Malpigh. L c. %. 238. E . E. H. H. «* lit fob maturitatem feminis fiepe in duriffinmm abeat corpus, quod Albumen 
appellamus, ut fuo loco plenius dicetur. 

Saccutus colliquamenti (i.) nihil aliud eft, q Uam Membrana Amnii propria 
tenuiffima, pellucida, alba, & manifefte ex ipfis vans uiubilicalibus progna- 
ta: nam Temper ex interno funiculi umbilicalis fine fuum trahit initium & 
mderefta via per Cborii fubftantiam progrediens , in adverfam ovuli migrat 
plagam & prope oppofitum parietem coeco fine terminatur, ita tamen ut 
ibi cum integumentis non connata, fed libera & quafi fluftuans fit. In mul- 
tisfemimbus (2.) reperitur; in plurimis tamen, ut mododiftum, vel plane' 
velhacfaltem fub forma, deficit, atque feminis membrana interna ejus ge- 
nt vices. Nunquam in confpeftum venit , nifi poft peraftam foecundationem 

1 f If r' ^ Pr ° Xlma extremitate • "'P^vam ampullam intu- 

«**, deorfum quafi caudatam , ou* de die in diem majora capit incremen- 

1'fon, 7 A° COntent ° li<JUOre ' °"«e S ill^ I„dit fcenas, quas .no- 

lo foprade Amnio ipfo recenfuimus. 

cmdall den, ' qU ,! ipfe ' effentiaIiS pm " S ° VuIi '"^P^gnati & princeps fce- 
l TZ a PUS eft ' CUJUSCaUfa ° mneS haftenus recen <^ Pi i or- 
tailirrLlr ln0 , rganic;fi -"ft™-** & a Natura product funt. Semper 
faliumfin V . P mUm incollf P eftum »«*. »bi "Itimi vaforum umbi- 
veficula or! membranam e l us internmi perforant & facculi colliquamenti 
^numbmr' " eUtiq " am Ver ° fem P er ' < 3 uod P robe notandum, ubi fora- 
ru '» aciem efr X tefta conf P icitur - Prima ejus initia omnem oculo- 

P«-«ftam fJ : § ' Unt ' " eC ipa "" teni P" s rite affignari poteft, quando port 
in ^>sckZ 1 T m ' Prf ' nOTn in collf P e < 5h >'» ™iat; generatim tamen 
^n diem i r '" • ^^ V ' fu ' ft ° ffert: " am in Heliantho - P°ft ter- 
P°ft aliq Uo r t '"-T™" 1 '' P ° ft pHmam feptimanam, at in Colchico , non nifi 
""tern temn men ' "° Vl enibr y° nis initia vidiffe mihi videor. Quocunque 
e i u sfigUraf u b e rn mUmn - lanifeftetUr ' M ° ertUm & CGnftamiffimnm e ft : 1«°d 
Color «t nluw g *' ejUS con "ft entia pu'pofa & vix nonfluida, atque ejus 
f runum niveus fits & quod in hoc ftatu liberrimus Amnii liquori 
r > u fuper- 

JMAtf iM.r., 

^ Io em. 1, c R ' ' P ' 72 ' F - fi S- J 3?- *3«- *37- *c. GREW. Anat. 

B- *33. G — F. fig. IJ+ . G. tafc 82. lit. g. h. optimcv fupernatet afcque nulliim penitus nexum neque cum ovulo fuo , neque cum 
matre planta habeat. Hinc onine nutrimentum fuum a folo accipit Anmii 
liquore , in quern, crefcendo, de die in diem altius immergitur; ea tanien 
confhnti lege, ut pars embryonis , quae olim in radiculam abibit, verfus 
peripheriam, altera vero, unde folia prodibunt, verfus interiora ovuli di- 
refta fit Haec interior pars ut plurimum craffior eft, & mature , in pleris- 
que feminibus, in lobulos dehiscit, qui Cotyledonum nomine veninnt, at- 
que princeps funt embryonis officina nutrimentitia: obortis enim femel co- 
tyledonibns, quae in noviffimo embryone utplurimum divaricate (i. ) & pa- 
tentiffimaefunt, ftatim quoque ipfe celeriora capit incrementa; Chorion vero 
brevi exhauritur totum, & Amnios imminuitur aut deletur, & nova plan- 
tula, intra ovicarceres, fenfim in juftamfuam migrat formam, atque fie tota 
feminis veri integratur fabrica. 

Haec funt praecipua phenomena, quae foecundationem comitari, eamve 
proximo infequi folent tarn in perfeftioribus, quam in aphroditis plantis: 
nam& iniusipfis, nonnifi poft praegreflam faecundationem, epidermis ovuli 
m veram feminis vertitur teftam, & pellucida ejus lympha in opacum dura- 
tur nucleum, & punftum medullare vivum prope interna umbilici oftia fub- 
nafcitur: ficuti haec omnia in perfeftioribus quoque plantis evenire vidimus. 
At probe notandum, quod non omnes uteri mutationes femper a folo fper- 
mate prohciscantur, nee fcecundatio femper aequali modo in omnes ovarii 
partes agat; fed quod haec interdum quasdam faltem partes afficiat , alias ve- 
ro relmquat intaftas; & quod fote nonnunquam vitaa vires, in externis ute- 
ri paribus fcenas ludant, foecundationi perquam flmiles: unde vel fpuria. 
emergit vel incompleta fcecundatio; de quibus adhuc breviffimis erit di- 
cendum. Fcecundat.o nempe fpuria a folis operatur vita viribns, dura fctt £ 

fat>s largum oyano fuggerunt nutrimentum , ut id grandefcere quidem &to- 
ovn ,-n ^ rna ' ''^ feCUndat ° fimillimum fleri W. fed intus omni 
F^mcdi f S, r' I 3 " 6 " 1 ° mnifeminis fec «"di <nnulacro deftitutum fit 

2P?£r ^ ?° non infrequens eft in fruftibus ™° iiib » s & bac - 

cat, S> ut Mufc, W, Ta _ mni rubr£e fem . n ^ &c fterioris ftr . ■) Malp.ch. Op. om„. p. 7 , b ian(ibus alit amniirummitatcm a , nple tim bacca? luculento funt argumento, quod fok ovarii perfiftentia atqne intu- 
mefcentia, neutiquam pofTit inter certa prasgrefTae fecundation is figna refer- 
ri , ut paffim a Koelreutero factum , quandoqu idem Tamnus ilia quo- 
tannis in horto leydenfi baccas proferat, foecundis fimillimas, etfi mafcula 
planta ab ifto horto penitus exulet, atque haec fpecies, pura fit planta diphy- 
ta, fecus atque altera nigra t quae mafculos femineis intermixtos habet 
flores. 

Incompkta foecnndatio frequentior eft & a fpuria id difFert, quod con- 
fonterverifeminisfimulacrum, vel & foecunda, caffis mixta,femina proferat. 
Rationem fuam habet in menda quadam vel pollinis, vel piftilli r vel nutri- 
tioms. Pollen nempe, quantitate autqualitate fuapeccans, incompletam fse- 
piflitne producit fcecundationem: hinc plurimarum exoticarum plantarum 
fruftusapudnos abortant, vel inaniafaltem feminum praabent fimulacra, ut 
k'ggelaria; hinc ferotina pollinis applicatio (i.)> nullius aut debilioriseft ef- 
feftus; hinc pluviofa tempeftas fcecundationi nociva; & hinc ilia alternate 
ertditatis in arboribus proficifcitur , quae Veterum (2.) non effugit notitiam : 
generatini tamen phis valere videtur, in foecundation is negotio qnalitas pol- 
»», quam ejus quantitas : nam duo ftamina in Orchideis& fpeciatim in Vanilla,. 
les minereniinibus; quinque ftamina Tabaci, circiter noningentis; & itidem 
^■nque Myofuri, fupra centum & quadTaginta ovnlis rite fcecundandis fuffi- 
^int; dumcontra quingenta ftamina Barringtoniae, biscentum & triginta The<e 
U^ atque oftoginta Caryophylli , ex^lurium ovulorum numero, nonnifi duo- 
^s aut tribus fcecundandis paria ffnt, ut nunc de Amentaceis fruftibus nihil 
am, quorum pieraque ovnla abortant, etfi ftupenda fit pollinis quantitas, 
deiTtTu marCUliS f " nditur amen tis- Sed etiam a labe quadam natural! aut acci- 
tura f ' m ^ aiti ^ l1s ^mineis , incompleta oriri poteft fcecundatio : itaex na- 
»nim "* mCOmplete f °ecundantur Lagceci<e, variarum Compofitarum & om- 
polle/ antarUm h y bri ^a»'um ovarii in quibus vel optimum & copiofiffimum 
multi& ' Com Ptetam producere fcecundationem non valet; & ita quoque in 
e xoticis plantis, fterilitatis vel imminutae fertilitatis caufa, in terebin- 

thinacei 

2i ) p L EUT * Vorl-iufig. Nachr. p. n. quod fteriles Fagi capfulae, facundis pie- 

-Arbo n ,!! ift ' mt L ' XVL fe6 *. 7- <* 72. rumquefint-majore*. 

feii mariL T U . m fere ferflta alternat, 

*agi." Memorabile autem , 3.) KjempF. amoen. exot. p. 61%. thinacei liqooris difcrafia latet , quando refiqua omnia rite conformata efTe 
VMJMtur. Demque&mftrimentam, fua abundantia, vel &f uo defeftu fo 

SSSf I^tt* c ffidt: iDde CrebH U,i ' CX IargioH P abul °" ab °«^- 
Bulbofis, L,l,ace,s, Sc.taminibus, a]ii sque plantis fucculentis; indeEpime- 
d.um f«,cundanonprofertfemina, nifi , monente To„„ EFORTI / ( , 
olla coerceatm-; & inde uberior & certior habetur fruftus, fi arb oris raJl 
lu r m! ^'"'T 1 ' 1- ' aUtincorticefi ^'-ifio annularis^.): AdefeAu aute,n 
n e Pn "IT T q " e Crebr ° P r ° ficisci ^ ft^ndatio incomplete: 

2S3i "^ r n r fuffocet & elidat fratres - »« « -- ««.»,* 

i fr ft bn?' !,' Ja 'V° ftend " 1US - K ° n *aq« mirum, qnod tarn freqL 
i- an J , ? n K dati ° inCOm P lrta ' Vin. in multis plantis non 

r£2TiSS T a on r ejus ado,efcere " e ° vu,a ^ & «■ ^ 

vol S bvSnt /r m °' "^^o. Cocco&c. velaliamfruftibu, 

liZium ^^"-""P-tiridebuifl-etfoTmam, a fecunda fieri vo- 

a e, c ad D ' ° v " ,a ™"- Reliqua leviora impedimenta filemns, 

CAPVT IV. 

DE 

FRVCTIT IN GENERE. fenunistutandi vel IHHnZ <■ \ * l0CUm fucCedit > dummodo* 

notabile™ q, ndam2?i alt" r?^" PPOduftnS fit ' at " Ue P arteS « 
■ftjj* £ ta Sff^SST" ^ mnt,,a0,,m ad ° lefCend ° I 

i°. BraAe* 
'•) Aft. gall. , 70J . cdit . 

P 543. a.) Mag Not. .ft. gall. 170* edit, ge^ ' ■ B«fte» Jordes , dum m variis plant* perfiftentes atque gr.ndiores 
fife, , fenunanuda m flnu fuo fovent, &unacumhi S> mixtum quoddam cor- 
pus efficmnt, in peculiarem formam adolefcens. Sic Com, 1. Strobile ex 
amenti femmei brafteis emergit, circa axem communem in formam conoi- 
temd.gcft.s & maturefcendo in coriaceam, fuberofam, a„t lignofam duri- 
,n converns: in Pino Thuja , Zamia &c. Galbulus C r.) autem fit. fi ipfe 
dto rquamaem formam globofam difpofifcefunt, atque per maturitatem fuam 
nuncexand* ,„ peltas dehifcunt, ut in Cupreflo, nunc vero inter fe confer 
r»— moilis ta«» fpeciem induunt. „t in Juniper Et fi d en "que 
am fr„g lfcr prodit Jfcfc, , cum i/te fquamae circa filiLmem axem Z 
farcn.msfpeciemdigefte, nuncfiw mutuo arfteincumbunt> ut : n '^- 

in'c"rpi n r em '" fqUarr ° fum laxatae racem «m, incuriofe propendentT ut 

formam!ndul UC T fl0riS, *"" P r °P Hum ^ ai " c °«"™nc interdum fruftus 
aS c I"" ^ T,T * mUlatUr ' eamqUe la P ideam ' in Lithagroftide; 
abi tZT: T* Utb "° CuIare ™» in Ambrofl. &Xanthio. Ita in fungofas 
ca fu t v ,' I' Vanan,m SiP faceIirum fe ™™ ~«ftita funt. Ita vera* 
a " upu LT mentitUr '" ^° & Cafta " ea - Et »" - carnofam baccam 
Que u? v l ""I C ° r r" 5 converr ' tl »-' frfcus "«cute Taxi, Coryli, 
v^rcus, vario modo conclufe funt. - - 

-4ri e Lro?lT liCOm r niS ' raro ^ idem .^inScoI y mo^/ > r . 
fomna unl» , , eXemP '° ' '" conce P b «««» membranacea abeunt , qu« 
«■» notf h,c% 1 U & Capfl ' te a,at£e fpedem P™ fe feru " t: 1»* **» 
Snores fel ~ " ^ aIter °' £ ' Waf °' eUt ° ^ernitur. Crufte 
videntur m ^ la S adi °." & KoMpinhe , eandem originem habere 

fu »m 4 comitat X ' * ° mnib " S floribl,s %>eris, ovarium ad maturitatem usque 

indi fcretu m Ur ° Um C ° P lerum< J ue a( )eo arfte coalefcit, ut unum ambo 

niodic a i vces COrP r US ^ ffidant ' qUare etiam To «»'»«"»s (2.). ejus- 

wtruccum abire, reftiflime dixit. Prjeter ilios autem, fiepif- ilios autem, faepif- 
jime l~~) Ifagog. p. jt. fime quoque calyces in feri perfiftunfc atque frucftum vario modo obveftinnt, 
unde cSc hi ipfi, a nonnullis , frudibus annumerari folent , pnefertim cum 
maturefcendo a priftina ilia forma infignem in modum difceflerint, aut in- 
genti ilia mole admodum confpicui flieriot fadli: fie calyces maturi Brunni- 
cluvoCx Rumkis fciucfl , in thecas coriaceas & quaii nucamentaceas induran- 
tor; Ot 18 baccrmicarnofam moliefcnnt, in Acnfda, Coccoloba, Gail Itheria &c. 
& fie in cavam buliam inflantur, in Alkekengi, Teclbna, Hernandia &c. at- 
que Ins ira mutatis calycibus, proprium pericarpii nomen fiaud denegandum 
efle Lud w i d ittfl ( i. ) ftatuit. S°. Corollam nnnqnam in frmfbum abire , Tournefortius qu«««, 
axiomatis loco pofuit; fed Graminum glumae interiores, quae r.tique coroll* 
munere funguntur, faepius in cruftam cartilagineam, fernen arftiflime clau- 
dentem, convertnntur; & Pimpinelte fruftum , indurate corolla* tubo^ 
Linn je us (2.) adferibere non dubifcavit; &fic quoqae rectus forfan corol- 
im quam calyci, molles fruftus Bafellae , Zanoniae , Mori & c . attribui 
pofient. ^ — «* 

6°. Neftarhun raruTime in fruftum mutator, nee aliud hujus transmu- 
tationis proftatexempmm, pwseterquam in Carice, et, ut Linkjeus vult 
ir i Wirabil, Sed iMirabilis nucula, majori ju"re > indurato corolla ventri,' 
afenbenda efle videtur. 

li.J in?jr^ taCU,U,n ' VaHaS "» tUrefcendo ' eaf 'l« e &pe admodum pec* 

..res .ndrnt forma., , q „ x mm veris [n&ib »s ingentem habent fimilitudLn, 

ira in pomum ffrande sue hmm ,.„»„„,.*.;>. 

& .an p.acentam carnofam expanditur in Dorrtenia: contra antem in £icu, 
obtlT'f CaV r : Carn ° fam ' a P ice P--am; in Gundelia, partitorh. 

Frat h 1 S > S C '" le,fol '" ies ' ^°",m flngulis unicum fe.nen ineft; & in 
cijiunt Cam edUlem ' q " am VU,8 ° " lter ve ™ «*** re " 

uefimtamcoadunatafunt! per proferentem aut brevitatis caufa, fixnpliciW 
• VrttU 

\.) Inftif. regn, vra n jo 

8 ^ P " 4 *' *0 Gen. plant , <fe. Fruftut nomine veniunt Tta femina coadunafca Umbelliferarum , & pericarpia 
confemiminata MoHndae, Ananae, Conocarpi , Caprifolii , Rubi &c. fern per 
collective fumi& fimplicitcr fruftus iftarum plantaVmn did foTerit Quando- 
que etiam ejusmodi pluriu mo variorum confociationes, proprium nomen for- 
tiuntur: ut Vitis acini, in racemum digefti, & omnes baccae, fimili mo<k> 
crefcentes, Uuco nomen habent. 

Ex his abunde liquet, quod FruSus nomen, nunc ftriftiori, nunc laxiori 
gaudeatfignificatione, & quod prior, foli competat ovario maturoj pofterior 
vero omnes illas compleftatur partes organ icas , quae cum ovario maturo 
J 8 * aut focietatera habent Et fecundum ipfam banc generaliorem vocis 
%nificationem, nunc quoque fcrutinium fruftus ita inftituemus: ut primo, 
vanas ejus relationes cum partibus vicinis; deinde affefliones ejus acciden- 
tals, a numero , fitu, combinatione &c. pendentes ; & denique proprias 
ejusqualitates, in fabrica ac ftruftura, tarn interna, qnam externa, funda- 
*. ex ordiue percurramus. In fequentibus vero folam vocis ftrirtiorem 
'gmheahonem refpiciemus, quando de fpecifka ovarii forma, feu de variis 
pencarpu generibus fermo erit. 

^ Refpeftuvicinarum igiturpartium, cum ovario coexiftentium, Fruclum 
S eratim difpefcimus in nudum, teclum, atque involucratum. 

fefe^.^^ 8 ^^ 1 ^^ q^ndo tota ovarii figura propria ftatim vifui 
■dbafin- / "^ ^ ^ ^^ extranea comitata > aut ita obvelata eft, quiQ 
Poflif 11 ^ 1 qU p fUam ' veJundi< J ue » velab unofaltem latere, penitus confpici 
^naficdicl J f °' L - qUr0 ' Li!i °' Ga ^°' HUJUS loCi plura quoqile e(1 * e fe " 
<*edas at * r ' fp ° nte inteIIigitur; at cave ' neomne femen nudum,' idem 
fe ^ennu d qi]e ° m nudum > "am *°los defedkus pericarpii confpicui facit 

***** ut Lm ade ° qile lludum id e{Ve P oteft > quanwis ab aliis partibus occnl- 
cuI tationem^ef gr0ftidiS ' ~ anthii ' S . col y mi '> fed fruftus nudus omnem oc 

^^cla"^''' ° Um ° Varium a &! is partibus flori propriis ita obtegitur. 
ifbe > CHm o a v ° r .' nUn ° minor vifui aditus ad iftud P ateat > nec tai «en partes 
in °^nibus V f ru ^ : i anteim P rBe S nationemfuam > jamfuerintcoalitae, ut calyx 
Wicatum. us Inferis ' Commode fubdividitur in velatum atque tu- Vtlatus nempe generatim ille eft, cujus indumentum undique ab ovario 
liberum ac folutum , aliqua fui parte ita patet, ut ovarium oculis non plane 
furripiatur: Velamenta autem ipfa, nunc proficifcqntur a calyce : in Hernan- 
dia, Gaultheria , Qjrofcyamo ; nunc a corolla, in Tradefcantia , ConTmelina, 
Drofera, Plantagine; & nunc a receptaculo: in_NeIumbo. 

Tumcatut autem frnftus, ille nobis dicitur, cujus indumentum, per ma- 
taritatem, cum ovario vel penitus conglutinatur, vel faltem eidem ita tope- 
rinducitur, ut nonnifi ftylo anguftus ad ovarium pateat aditus, neque hoc, 
absque laceratione aut folutione partium indumenti , confpici poffit : fie tuni- 
ca ovario infternitur a calyce: in Brunnichia, Ceratocarpo, Spinacia, Ac 
n.da, Alchemilla, Rofa &c. ; a corolla: in Pained, Pafpalo, Bafella &c7a 
neftario: in Carice;"Xca receptaculo: in Ficu, nifi hujus fruftus aptius .'» 
votucratt, accenfeatur. Probe hi fruftus tunicati, pnefertim quando indu- 
mentum a calyce habent, notarimerentur, ne cum fruftibus inferis quibus 
valde affines funt, confundantur. Dignofcuntur autem ab invicem : quod in 
tumcat.s, ftylus Temper libere corticem fruftuspertranfeat, vel faltem eum, 
ante plenam fruftus maturitatem , liberrime tranfierit, & quod ovarium ip- 
fum, vel plane non, vel obiter faltem cum cortice conferruminatum fit: 
dun, contra in veris fruftibus inferis, ftylus, ovarium & cortex in unum in- 
d.fcretum corpus coalita fint. Caute igitur & cum grano falis accipiendus eft 
file canon (,.): q„od flos fuperus, & confequenter fruftus inferos, ille (it, 
cujus calyx abit in fruftum: nam ftrirte fumtus, facile in erroren, induce* 
poteft, ut, uberms dicetur, quando de fitu fruftunm fermo erit. 

Involucratus denique fruftus appellatur, cujus ovario, a partibus extra 
florem aut calycem proprium pofitis, indumentum infternitur, quo vel pe- 
mtus, vel ex parte tantum occultatur. Hujus loci funt omnes illi fupra dicn 
fruftus, qu, vel a fquamis florafibus, vel ab invo.ucro floris communist 

Plenam ^? * re ^ c ^ P^is , vel & ab ipfo receptaculo communi, d 
Plenam „ maturltatem fuam comitantur & ab 

ben m a T tUr / Hi " cfe P— I-turfru ft us n ^, inpri mi s D poftqua ra 
lesd o h"7 U f Ut , PtnUS ' C - arpi " US ' QB P re(rus - Thuja; alias vcrofuni- 
les deprehenduntur velatu: utQuercus, Corylus, Taxus- & iterum in al* 

i.)Linm. f 7 ft. vcg. edit. i 3 . p. m . congruunt cum hmicatis : ut Juniperus , Ambrofia, Lithagroftis, Scabiofa , 
Scolyimis &c. Praeterea quoqne pofient a fabrica & conftftentia in valuer I, in 
varia genera fnbalterna dividi; fed nobis heic fnfficit, ad folnm indumenti 
refpexifleortum, ne divifionum Humerus prseter neceffitatem augeatur. Id 
tamen monendum , qnod ipfum Involucrum, vel univerfale, vel partiale, vel 
ex tftrisque compofitum fit. Univerfale, omnibus ovariis fimul profpicit, 
&ineodem apparatu fui non habet fimile: ut fpatha in Phcenice, ut vagina 
in Mayce, ut echinus in Caftanea &c. Partiale, nunc fingula, nunc & plura 
aggregata in finu fuo fovet ovaria, fed in eodem apparatu repetitum occurit: 
rtligofej Lupuli, ut fquamse Pipi, ut pelraa Cupreffi. Wlixtum denique ex 
priorum utroque conflatum eft, ut in Palmis, Dipfaceis, & Compofitis 
variis. ~ . — 

Ad accidentales, feu extrinfecas fruftunm affeftiones referimus eorun- 
dem figuram , numerum, combinatior.eni atque fitum. 

Figura fruftuum adeo varia atque multiplex eft, ut alia , quam fpecialior 
qwexpofitio, in fequentibus tradenda, vix ullum habere queat ufum. Id 

nien generatim adnotandum, quod figura propria ovarii , femper ab ilia 
niftusuniverfi curate diftingui debeat, & quod haec pofterior, in fruftibus 
amentaceis, compofitis, tunicatis atque involucratis , femper in computum 

eniat, eorumque multum adjuvet diagnofin. In amentaceis nempe, wni- 
Piil Th ftUSf0rma ' ma S naeutiIitatis eft in oefmiendisearumfpeciebus; nam 
quam f 36 ' Ca - arinae > % ci ^, multo facilius tutiusque a ftrobilorum, 
fern"* Um fuorum f orma ab invicem diftinguuntur. In conjugatis au- 

quanr q r Y 0mp0fitiS frudibus ' f 'S lini totills fo pe majoris momenti eft, 
^squeii ° rma; Pan3m en,m ln ^ mbe,Uferarum tognitioneproficies, 

defj ni e l !° tltla fi & urae fruftus j & haec quoque potifTimum confulenda eft in 
fruftibl A - 10nae ' U Kari», Xylopiae &c. fpeciebus. Et ita quoque in 
fer ri etJ S a tUniCatis & involucratis, figura frudtas univerfi prsefertur &prae- 
t,la ^oftL ni ^! retUr fl % UV3e ovarj i propria-: nam in Ambrofia, Xanthio , Li- 
ind «ment C r ella ' S £ inacia &c - naud uria . liam Propria ovarii, ied ejus ab 
tari] to cha°r fl° Vati fl & ura in cenfum venit & inter genericos iftarum plan- 
et in p yr a ^ res reci P { tur. Acultura faepius notabiles patitur mutationes, 
„ °> Pruno, Capfico, Vite, Mangifera; cetera vero fatis conftans 

eft eft & plerumqne optima*, ut modo diftum, Iargitur plantarum different 
(pccidcas. 

Numerus natnralis (ru&uuni , idem regulariter eft atque il!e ovarioriim; 
nihilominus tamen alter ab altero fiepiflime diicrepat , quia gepins ovaris 
quacdam in floribus polyurias abortant, unde fruftus maturi non pofluntiwn 
in numero deficere. Eft autem hie delectus in aliis conftans & quafl natura- 
lis, ut in Lagcecia, Hallelquiftia, Collinfonia & in Compofitis variis, in qui- 
bus nunquan. omnia ovaria foccundTntur: In aliis vero defeftus legem non 
habet, led plane fortuitus eft , ut in Paeon ia, Sapindo, Ulicio, aliisque nral- 
t.s, in qmbus nunc plura , nuncpauciora, & nunc quoque plane nulla ovaria 
abortant In defin.edo igitur vero fruftuum numero, fcrutandus ante omni. 
ovanorum nnmaturorum numerus, qui certiffimus natnralis numeri index 
eft; demde ,d .pfum fcrutinium in pluribus ejusdem fpeciei floribus repeten- 
dum, atq ire numerus, qui eorum plurimis deprehendetur communis, pro 
natural, ent habendus, non vero folus il !e floris terminal*, ut paffim fieri 
Met, mfi ncconftantermaximusfit, quia id, quod in fuo genere perfeftius, 
mag.s cenfendum naturale, quam quod ceteris paribus minus perfeftnm eft; 
& demquefedulo cavendum , ne generi tribuatur numerus, qui nni faltem 
vd alter, ipece, competit, nude fallaces, refpeftu numeri, emergunt gene- 
run 1 d 1 arafteres,ficutinPa ; oniis, Nigellis, Spineis, Tillaeis, aliisque vi- . 
derrms. His pr*m.fl5s cautelis, numerpm fruftuum generatim difpefcira,.s 
". con.mnnem atque propriun, Communis, omnesunius fpic*. race.ni, c, ' 
nrtrtn ^T'n"* '"? h,Cri COmmu ' lis *»<*« compleftitnr, atque ideo 
~c ,^ P q ''° d " ^ *"*«*» q-rundam plantarum fertili* 
Z to 'inr Tr a T m ' finSi "° nim ^"""odo florum refpicit fro- 
ftns, atque ipfe vel fingularis, vel pluralis eft. 

m^^T 1'- T fimP "' CeS ,mmel '° fr " ftus > °™>™ longe freque, 
fa "n S : ,atmlibUS ' Ut OP-**-. Compofitis C B - 

P n ufZl' n aS '' SP1 '? riifUIlt ^"-^"^etaloideisHftenun^- 

I ^T jJ^T? r, P IU ' me '" difcen,itu >-. inprimis quando ovarii 

J xta pofita, atque acceflbriis quibusdam partibus ftipata ft* 

quaruia I quarum indoles auibigua eft, ut perinde pro calyce, quam pro involucro flo- 
ral! haberi quieant In his enim calculus unice pendet a nomine, quod par- 
tibus litis acceflbriis dederis : ita ex. gr. fi Amend fquamse, calycis ferant 
nornen, tunc utique gemelli erunfc fruftus in fingulo Pini flosculo: contra 
vero, fieasdem fquamas, pro men's habeas brafteis floralibus, tunc finguli 
duntaxat erunt in Pino fruAus, ied per paria fingulis ftrobili fquamis infi. 
dentes j & ita quoque in Aro , Calla , Zoftera &c. finguli , aut plures nume- 
rabunturfruftus, prouti Spatham communem, vel ad calvcem, vel ad in vo- 
lucraretuleris. In his igitur fhnilibusque cafibns, hand inconfultum nobis 
videtur, fingulos tantummodo, ied in communi receptaculo aggregates fta- 
tuerefruftus, quia ex congenerum plantarum fabrica clare elucefcit, quod 
wcimtatom, necfpatha, pro vero calyce haberi queant: nam in Carpino, 
ago, Quercu, Caftanea , calyeulus proprius , ovario fuperimpofitns , 
mento dignitatem calycis aperte denegat ; & ita quoque in Palmis, calyces 
n,, fi Ilgulis ovar . is fubjefti> omres fpathaSj ^^ uni - rfaJeSj qiiam 

P^ajes, nomine & munere calycis exuunt, easque ad mera involucra flo- 
fn'l r , ^ ^ ha5C VUlg ° aliter: nam ol ™*™ modo diftis piano's 
no i , P 7 P ° ft fingUl ° S fl ° reS * ib ™^ *«* ex folo fuo habitu exter- 

n ° juditan folent. 

nneiSr"' feUmultf P Hcesn «mero fruclus, ex duobus ant pluribus ovariis 
jo I Ions enafcuntur. Sunt vel difcreti , ut in Quaflm, Meefia, Ranuncu- 
hrtJ" *' aUt w W«tf, Dtin Contortis, Umbelliferis, Mafvaceis. 
pew rc efiV T erUS difficuItatem "onFabet; in pofferioribus aufem, non 
CiSta r ^^-^'-----^^Hcidiftinguere: quare in his ad 
du ^ Si ne a dehifcentia ™ frudus maturi probe erit attenden- 

tiu * a2auJ mP r min,ero partium, per maturitatem fponte diiaben- 

fpectet » t n dUbill ' n 110n eft ' quin e J usmodi frll<Ct »s ad conjugates 

lus adfit ti" ^ n)beIllferis ' Callitriche, Limeo ; fi autem unicus tantum fty- 
^•fimplicr T hab,tU externo & ex ^entibus fignis, frudtus conjuga- 
ll3s Perfiflat & H ,] ° CllIa,il difHnglli foIet ' Nempequod in conjugates: i°.fty- 
Ut in Afperif ... u " mam centralem efficiat , cni ovaria partialia affixa Tint: 
^QiTconr !' ~ raniis > %Ivis; 2°. quod ovaria partialia, in propria 
Verbenis & ^™* <*■«*. vel elaftice dehifcentia fponte folvantur, ut in 
i«coccis. 3°. quod receptaculum feminuoi commune , vel ab 

ipfis ipfis eorum conceptacnlis : in Acere, Nauclea, Knoxia; vel ab axi fruftus: 
in Houftonia, Blakwellia, Cinchona, penitus difcretum atque folutum fit; 
&denique4°. quod partes tfS&US, quae -non penitus folvuntur, fecundum 
folam foam internam futuram dehifcant: ut in Contortis. Sed his non obftan- 
tibus, fatendum, quod faepe valde fit difficile, fruftus conjngatos a firopli- 
cibus diftinguere, & quod Natura, ab his ad illos, per intermedios fruftus 
partibiles atque lobatos, mox dicendos, adeo infenfibili modo traniiifle videa- 
tur, ut inter fimplices ac multiplices fruftus vix certi limites poni queant, 
fed termini illi multum a libero cujuslibet arbitrio pendeant, quare & idem 
fruftus, ab aliis profimplici, &ab aliis pro conjugato habetur : uti id exera- 
plis CoJ^hici, Cardiospermi, Fraxinellae &c. docenmr. Rariores tamen funt 
Ulaenumeri difficulties, & plerique fruftus conjugati luculenter lunt: 

Geminati, in Umbelliferis omnibus; in omnibus fere Stellatis ; in pleris- 
que Contortis; in Acere, Cerinthe, Liquidambare , Selagine, Mercuriali, 
& ih aliis multis. 

Ternati habentur in Palmis, Lihaceis, Tricoccis; nee non in Richardia, 
Bannifteria, Malpighia, Ceanotho, Tropaeolo, Sapindo &c. 

Qiiaterni, omnibus fere Verticillatis & Afperifoliis familiares funt; & 
praetereaquoquein Verbenaceis, in Potamogetone., Zannihellia, Tetracera, 
Entogano &c. occurrunt. 

Quint compctuntGeraniis, variisqueMalvaceis, nee in aliis in frequenteS 
font: ut in Sibbaldia, Meefia , Forskohlea , Quaffia, Nolana, Zan- 
thoxylo &c. 

Sent, dent, & generatim multiplices fruftus, praecipue Rannnculis, An- 
nonis, ac Rofaceis communes funt, & vulgo multicapfulares Ikmultifiliquoft ap* 
pellari folent. Sed hxc denominatio, partim denominato anguftior, partim 
& impropria eft: jufto fcil. anguftior eft, quod omnes fruftus gymnopoly- 
fpermos, ut Fragariae, Pentaphylli, Comari, vel & omnes ex rneris baccis 
conflatos, ut TTvarias , DUleniae, RudT, excludat: Et impropria eft, q llia 
ne unicus quidem ex ftliquis, fed plerique ex veris leguminibus compel 
font, utinCaltha, Trollio, Helleboro, Delphinio &c. in quibus fcil. omni- 
bus femina foli internae futurae affixa funt. Ergo fruftus illos generatim 
conjngatos multiplices, aut pottfcarpos dicemus. 

Com** Coinbinatio fupponit partes diftinctas, in tinum junctas; & talis copula, 
duplici potiffimum modo, in Fructibus fieri folet. Aut enim conceptacula 
feminum propria floris finguli, in unum apparenter indivifum, vel faltem 
arcto nexu cohaerens corpus uniuntur: Aut diverforum florum ovaria in 
uniciim fructum compinguntur. Ex priori combinatione emergunt fructus 
partibilesatquelobati; ex pofteriori autem ftricte fie dicti fructus compofiti 
naicimtur. 

Partialis fructus dicitur, qui ante plenam fuam maturitatem integerri- 
mus e(Te videtur & fatis aequabilem habet fuperficiem, ut compofitionis aut 
divifionis vixulla habeatur fufpicio; qui vero poftea, abfque laefione propria? 
fuaefubftantiae, in portiones, inter fe fimillimas, integerrimafque fponte di- 
labitur, & totidem diftineta format feminum conceptacula claufa, quot fuere 
partes, e quibus ifte fruftus integrabatur. Omnes igitur partibiles fruftus, 
fimimeri habeas rationcm, ad frudhis conjugates fpeftant; fed propter ha- 
bitumfuum externum, & propter ftylum plerumque fimplicem, fimplicibus 
quoque fruftibus annumerari folent. Habentur : 

Bipartibiles , & quidem combinati ex duobus 

a,) Seminibns corticatis: Blairia, Lippia, Diodia, Phyllis. 

t>.) Capfulis: Cinchona, Knoxia, Parilium. 

<0 Baccis: Grumilea, Pfychotria. 

<*•) Drupis: Meflerfchmidia. 

e ) Siliquis: Coronopus, Iberis, Bifcutella. 

f Leguminibus : Aftragalus. 
T "partibiles: Richardia, Chamitis, Tricoccae variae. 
tyadripartibiles : Cephalanthus (i.)> Verbena, Ovieda, Clerodendrum. 
QfrWepartibitts : Tribulus, Bartramia, Ayenia. 
*"- '^partibiles: Hura, Ariftol 
d yfarum, CSronilla&c. 

Lobati, 

anthi ovarium conftanterquadripartibile eft, fed duo loculamenta Temper abortant. 

k Lobati, manifefte quidem in partes nunc magis, nunc minus profunde 
incifi videntur; at partes prope axeni adeo ar&e inter fe coherent, ut non- 
quam in conceptaculaclaula dilabantnr, fed conftanter in valvulas tantumfe- 
cedant, praeterquam in Cardiofpermo, cujus lobi apice fa Item dehifcunt. Dif- 
feruntfabrica: nam alii eorum aperte ex duobus 1. tribus ovariis conflati 
funt: ut Cerbera Mangkas & Annona lobata; aut fnperficietenus faltem in 
lobos partiuntur ; ut Ophirrhiza, Ophioxylon & Veronica nonnullae: qui 
lobati fpurii did merentur. Alii autem a protuberance valvular urn fuaram 
dorfo, earundemque inflexis verfus axem marginibus ita formantiir,-ut dif- 
fepimenta in his omnibus duplicata lint, atque loculamenta a folis proficif- 
cantur valvulis , per maturitatem fiiam , plerumque ab axi fruftus fponte fe- 
cedentibus. His ftriftius diesis lobatis fruclibus ,. ftylus fimplex eft, aut fi 
uno plures fint, tamen frudus , ex unico eorum fecuundari poteft totu* 
ut fupra jamde Hyperico relatum: quare fruftibus ilmphcrbus merito annu- 
merantur. Non valde frequentes funt, nifi forfan bilobi, qui etiam Mjmi 
recffc dicuntur, quandoeorum diflepimentum ex duplici lamina formatum eft Dantu r autem : Bilobi, f. didymi: in Buddleja atque Ringentibus varfis. 
Tritobi: in Gloriofa, Colchico, Cardiofpermo, Hyperico &e. 
Qidnquetobi: inOxalide, Fagonia, Rhododendro &c. 

GM^Mftoftnab omnibus haftenns diftis efientialiter different, qnod 
ex duobus aut plunbus ovariis diva-forum florum , in fruftum fingulim 
coal,t,s, format, fint Apprime ran funt, quia nonnifi ex ovariis infer*, 
aut ex p.ftdhs penitus n»di S oriri poflhnt ; & id quoque eorum numerum | 
nmt, quo* fiepe ,n eodem genere naturali & adefie, & abefle Meant Ex 
bacc.s mfens compofiti funt fruftusCaprifolii, Mitchell*,. Morind*. Am* 
»/«r , fequandoquePavetter in quibus omnibul coalita inter fe ovarii ft* 
aZnnifiT *" ^ P TO Communi "**P*calo infervit. Ex nudi* 
o n"n f H C °T P ; gin : nt " r fr « ftusPa »^ni atque Sitodii, qui non ft* 
compofit,, fed velfupradecompoftti dici merentur. Na,„ in Pandano prim*! 

STZSSTi^T* i,Werfe PJ ' ra '" idata ' « -,iS q q'u L* 
ZTZT S0 T S&C r neeKtUS VeftiHS ' f °~; deLe verodr, 
pace* dl« pyramuks, mferius inter fe conferruminantur & in fafciculos iales, profundo hiatu a fui fimilibus difcretos , colliguntur; & demum tc 
h«c fafcieulorum congeries, in ingentem globum ovatum & polydatfylii compingitur, qui ipfe Pandani frufrus eft. In Sitodioautem pencarpia pro- pria, molles funt baccoe, qnanim femper quinae, autfenae, apicibus fuis, i 
fafciculum partialem coalefcunt, afcque fingulus horum fafcieulorum tuber- 
culohexaasdro praepilatur; ipfa vero haee tubercula inter fe conferruminan- 
tar omnia, & He communis nafcitur cortex muricatus , qui grandiffinrae 
baccoe fpecie, omnia in fe complectitur Sitodti ovaria propria. Alios hafte- 
nus, praeter hos fructns compofitos , non novi; & hi ipfi forfan potuifTent 
ad frnftus aggregates , mox dicendos , referri, nifi fingularis eorum habi- 
tus atque fabrica, peculiarem ipfis affignarent locum. 

Situs, inter omnes extrinfecas fructuum afifectiones, una ex praecipuis 
eft, atque fua conftantia reliquas fere omnes fuperat Refer tur, vel ad to- 
tem ftirpem: unde fitus communis] vel defumitur a pofitione, quam ovaria 
inter fe ipf a habent : unde partiatu ; vel deniqne judicatur ex loco, quern ova- 
rium in flore tenet: undeproprius fitus emergit 

Communis fructuum fitus, omnes illas admittit modificationes , quas in 
wfo quoque florum fitu deprehendimus, atque hinc dantur: fruftus radicaies, 
canlmi, ramei ; item, terminates, axillares, laterales , verticillati ; porro, 
ili ; denique , capitati , fpicati, racemofl, corymbofi, umbellati &c : quae omnia ex anthologicis nota funt. Partialis fitus ex varia nafcitur diftantia, quam ovaria diverforum florum "nterfe habent: inde veniunt fru&us diffiti, remoti > fparfi; & contra, vii 

> P opmqui, congefti, verbo, feparati, quando nee commune habent re- 

ce ptaculum, nee fe mutuo contingere poOIint; aut confociatt ?, quando fibi 

oximi, determinate infiftunt receptaculo communi. De feparatis nihil heic 

iaie monendum; de confociatis autem tenendum, quod commode in 

Sgregatos & fegregatos difpefci queant. 

SS re gati$nx&yis 9 vel plane nullo, vel communi faltem gaudent involu- 

nud' ^^ lece P tacl;,Rlrr » eorum commune, femper integ-?rrimum, ac vel 

ovtri f ^ pilolum ' vel paleacenm , vel floris reliquiis confitum eft, ut 

nautno, nunc magis, nunc minus contingere queant: in Opctiola, 

k 2 Sparga- Spargamo, Cephalantho, Platano, Protea, Brunia, Bankfiis & Compofi- 

' antem fructrs , in unam quidem compagem collecti funt, nti 
praecedentes , fed, vel receptaculum commune, in varia receptaeula pa.rtfa- 
lia diftinctum eft, vel fructus ipfi a partialibus aut propriis involuceilis a fe 
invicem fegregantur. Ita fquamae amenti, tanquam partialia ""receptaeula 
acinvolucra, fejungunt nuculas Eiyi, Carpjni , Cupreffi , Thujae; ita thecae 
coriaceoe I. paleacese , tanquam involucra propria, difpartiuntur femina 
Scolymi & Dipfacearum ; itacellulaefungofae , receptaculo communiinfculptae, 
dilcriminanf eapfulas Liquidnmbaris & femina Gundelite ; & ita inftar om- 
nium, concamerationes, ex calyce & receptaculo com muni for matae, fegre- 
gata cuftodiunt Operculariae femina: ut de involuceilis partialibus in Ele- 
phantopo, Sphcerantho , Oederia, Filagine &c. nunc fileamus. 

ProprTus denique fructuum fitus triplex' eft: Jitperur, quandb ovarium 
infra florem refidet; intermedins, cum idem inter duos calyces, aut inter co- 
rollam atque calycem fimplicem haeret; atque infirm'* cum ftps ovario fn- Superi fructus, omnium funt frequentiftimi, & life fitus, omnium quo- 
qne eft natural iflimus , obtutelam, quam ovaria imnatura, a parti bus floris 
fibicircumpofitis, ex ifto fitu nancifcuntur; & hinc qnoqne mufti's famifiiS 
naturalibns, ut Graminibns, Verticiilatis , Afperifoliis , Lychniders, Sofc- 
uaceis , Malvaceis, Siliquofis, Leguminofis, absque exceptione omnibus, 
nee non ingenti aliornm generum numero proprius eft. Dignofcitur a reli- 
quis, quod ovarium, vel manifefte fibi fubje&um habeat calycem aut corol- 
bm, vel quod in floribns plane nudis, nulla ex partibus fructification is ova- 
rio fuperimpofita fit, praeter folum ftylum aut ftigma; qnodfi enim ulla alia 
pars eidem innafcatur , ut ftamen in Hippuride, vel ut ilia fere invifibilis 
vagina ftyli in Abfinthio, Sphaerantho, Ethulia &c. tunc ejnsmodi ovaria 
omni jure ad fructus inferos referuntur. 

Intermcdii fructus, nifi quidem illos flornm Compofitorum hue trahere 
velis, adeo inufitati funt, nt tanto minus feorfim tradi mereantur, quanta 
aptius ad fructus inferos referri queunt. Nam in omnibus aliqua floris pars, ■ ==s lxxvii 

ovario fuperimpofita eft , atque altera, quae ei fubjacet, renins pro mero in- 
volucre- habetur, ut in Linnsea, Mirabili, Nelitri & inprihiis in Compofitis, 
quibus etiam Adansonus , pro eaJyce communi, merum faltem "involucrum 
commune rectiflime tribuit 

hferi denique fruftus, non quidem admodum frequentes, at varus ta- 
men ordinibus naturalibus familiares funt : ut Compofitis, Umbelliferis, 
Cucurbitaceis , Myrtoideis , nee non plerisque e Stejlatarum , Bipfacearum 
& Campanularum tribu. Dignofcitur hie fitus a fupero , quod ovarium om- 
nibus reTiquis partibns fruclificationisbafinac fundamentnm prsebeat, & quod 
illud infra calycis fegmenta collocatum ac cum ejus ventre ita coalitum fit,, 
utambofimulinfructum abeant: quare etiam flos fnperus , ille vulgo dici- 
tur, cujus calyx in fructum abit, ut fuprajam Hisfignfs plnrimorum fructuum fitus proprius facile defmitur, & qui- 
aemtantofacilius, quod in magno plantarum numero, calyx perfiftat, atque 
velcoronae, vel indumenti fpecie, fructui maturo adhaereat. Sed his omni- 
bus non obftantibus, fitus diagnofis in maturo fructu, fuas fame ingentes 
^betdifficultates, quando nempe : t°. calyx floris inferi, per maturitatem 
in, in leminis vel ovarii abit integumentum , fructui genuino fimillimum, 
in mfella, Coccoloba, Spjnacia &c. 2°. cum ovarium immaturum, intra 
* ycem ^ uidem a ^e abfeonditum & intime cum eo coalitum eft, poft plenam 
^'ofuann maturitatem, ab hoc pen it ns folvitur & perfectam fructus fuperi 
1J Ultformam: in'variis Metrofideri & Melaleuca? fpeciebus; & 3 . quando 
f ovar uim,. aliqna. duntaxat fui parte a calyce conrecturm & cum eo con- 
1 atum eft, at tota reliqua fua compage, intra floris cavitatem liberum ' folutum Pi'ominet: cujnsmodi ovaria immcrfa dici folent: in Philadelpho, fy oiplenio., Rapuntio, Brunia & aiiis: ut 4 . de iis- planelileamus , Quo ^ • ^ P ° ft niaturitatem flori 's fuperi nullum remanet veftigium, ex 
Coiii Pai f tlUmfitlls Ji'dicari poffit, ut in Mirabili, Bcerhavia, Terminalia & 
Ul inan^ fclS VaiiiS " Plerisc l lle tamen hifceditfieultatibus obviam ire licet, exa- 
to tl1ni ° 7 fitUm OVarii i» Aore recerter expanfo : Quodfi enim in hoc ftatu 
quoq u f aUllni fopra receptaculum floris proprium emineat; fubfequentem 
*Oiyee ! UCtUm tl * to declarabinuis fupernm, etfi per maturitatem fuam totus< 
corolla fuerit contectus atque incruftatus: ut in Ceratocarpo , Ru- mice, Acnida, Bafella & aliis: contra autem fi in illo ftatu, ovarium intra 
floris delitefcat tlialamum , aut fiftamina, atque petala altiflime fnpra fedem 
fructus calyci fuerint Lnferta ; tunc in priori cafu audenter , in pofteriori vero 
ob analogiam , fructus ejusmodi ad inferos poterunt referri , ut in Alchemil- 
la, Agrimonia, Rofa, Rhexia & aliis. Deinde etiam fedulo difpiciendum, 
quam late fructuscalyci adnatus fit ? 11 enim plane nnllus aut leviffimus faltem 
inter iftas partes detur nexus, atque ftamina corollae aut thalamo fint adna- 
ta; fructus illos ad fuperos tunicatos amandabimus , ut in Melaftomate, Of- 
beckia, Saxifraga; fin calyx ad unam tertiam aut dimidiam fui partem cum 
fractal coalTtus fit, vel olim fuerit; tunc omnino ejusmodi fructus ad inferos 
erunt amandandi , ut in Brunia, Samolo, Grielo , Philadelpho , Mefembry- 
anthemo & aliis. Denique etiam mvolucrati fructus , nifi manifeTfcus adfit 
calyx fuperus, nunqnam cam genuinis inferis mifcendi funt; & rite ponde- 
randum , quid in tunicatis, analogia & congenerum plantarum fabrica, prae- 
fertim in plantis calycifloris, fuadeant, ne genera naturalia prseter neceflita- 
tem dilacerentur: ut tamen in cafibus plane dubiis, potius pro fitu fupero, 
quam pro infero decidamus, quia ille & frequentior & magis naturalis eft. 
Qualiscunque autem fructibus competat fitus proprius, id axiomatis loco ha- 
bendum erit, quod in nno eodemque genere naturali, duplex f. diverfus effe 
nequeat, fed quod fpecies ad diverfa genera debeant amandari : hinc Crinnm 
afiatkum & Hou&oma purpurea , cum reliquis fpeciebus, fub uno genere iiiili- 
tare nequeunt 

Ceteras fructuum extrinfecas afFectiones, magnitudinem fell, atque co- 
Jorem, ne mentione quidem heic dignas cenfemus , utpote fnpra moduni V* 
rias atque variabiles. De magnitudine tamen generatim adnotabimus, quod 
in Palmarum & Cucurbitarum gente, omnium crafliffimi, & in Legnmi" * 
farum tribu, omnium longiffimi fructus habeantur : Lontari enim maldivic* 
bacca, hau'd raro unum cum dimidio pedem , fua craffitie , & Mimofa? 7^"' 
denhs legumen, faepe fex pedes londinenfes, fua longitudine, exaequat. In 
Umbelliferarum quoque diftributione, fructuum magnitudo paflim in cenfinn 
venire folet; fed in his, ratio craffitiei ad longitudinem, majoris momenti 
elTe videtur , quam fola magnitudinis relative confideratio, etfi nee h# c ' 
prcefertim in diflferentiis fpeciftcis, plane negligenda fit. B3BS LXXIX 

Inter proprias & inquilinas fructuum qualitates, de qtiibus nunc dicen- 
dum, referri potiffimum merentur eorum confiftentia atque fabrica, faun ex- 
terna, quam interna. Ovarii foil, immaturi confiftentia femper mollis & her- 
bacea eft, ut extendi & in juftani formam fenfim fingi point; cum vero ad 
maturitatem foam appropinquat, duplicem generatim experitur fortem. Aut 
enim extenuatur & cum difpendio craffitiei fuae, paulo majorem acquirit 
raagnitudinem ; ant fecundum omnes fnas dimenfiones incraflatur, atqne va- 
rias confiftentiae foae patitnr mutationes. Ita, in priori cafci, obefinfculnm 
antea ovarium , in omnibus fie dictis feminibus nudis, eum in modum exte- 
nuatur, ut demum cum femine ipfo confluat & unum cum eo indifcretum effi- 
ciat corpus; ita in Verbenaceis nonnullis, mollis uteri* fubftantia , qua ovula 
interne revincta eran't, per maturitatem penitus exarefcit, ut femina, nullo 
amplius communi teg nine complexa, fponte dilabantur;' &ita etiam in Sicyo, 
immatura bacca craffiufcula , fenfim eum in modum contabefcit, ut demum in 
tenuiflrmam abeat pelliculam, femini fuperinductam , quam vix crederesolim 
fouTebaccam. In his ergo, aliisque nonnullis cafibus, uteri -fubftantia, quail 
detrimentnm per maturitatem capit, vel faltem ita imminuitur, ut periifle 
videatiir; in omnibus antem reliquis, adolefcendo augetur & tana formae, 
q«am confiftentiae & molis fuae facit lucrum. 

Ctnfiftentia fructus maturi , generatim triplex ftatui poteft: duranempe, 
Mollis, atque mixta. Duri fructus omnium font frequentiffimi , nam omnes 
cenentur duri,. qui apparenter ex uniform! & exfucca fubftantia conflati 

5 gradus autem duritiei dantur innumeri, a lapidea fcil. quae vix cha- 
> e vinci queat, ufque ad fpongiofam aut membranaceam, quae digitis facile 
P° & comprint. Molles fructus, non alii habentur, .practerquam Baccae 
«», quippe q lIae totDe ex pLr]pa alJt carne moJ!i ac f lIccu j enta forma tae font. 
0j lX ^ auteni confiftentiae, potiffimum font Poma atque Drupae, tit tamen 
featr q " 0qae alii fru ctus ad banc c lafTem referri queant, qui manifefte ex 
m\l"\ dlVerris f «bftantiis ita conftructi font, ut altera, alteri pro integu- fi'npi° rfceX nem P e ve ^s, nan omnibus fructibus com petit; fed in multis, 

Meft r^ nttImCuticula ' eju» tenet locum; & in plurimis, ne hacc quidem 

nuxii parietes externi, corticis vicem geru-nt. Cuticula, raro ve- 

itit nit in confirm, nifi in baccis fucculentis. In corfcice autem notari merentur, 
ejus coniiftentia, nexus atque fabrica propria. 

Corticis confiftentia , refpectu partium internarum fructus, triplex eft: 
Aut enim mollior cortex, duriorem integit partem internam, ut in Drupis: 
Aut durior cortex, infternitur parti molliori, ut in Hymenaea, Tamarindo, 
Cacao, Apeiba, Punica, & omnibus Mis fractibus, qui ob hanc fabricate 
ftrittius dicunturTortkati : Autdenique confiftentia utriusque partis fubaequa- 
lis eft, & color faltem aut textura difcrimen inter utrarnque faciunt, ut in 
Citro, Aubletia, Morifonia, & multis aliis baccis fardis. 

Nexus inter corticem atque partem internam , regulariter arcWimus eft, 
qui vix nifi poft plenam maturitatem quandoque folvatur. At in nonnullis, 
cortex non folum naturaliter a parte interna folutus, fed & interdum ad no- 
tabilem diftantiam ab ea remotus deprehenditur, ut unus quafi intra alterum 
haereat fru&us: cujusmodi exempla habentur in Scytalia , ' Cyfticapno^Ni- 
gella damafcena, &quadammodo in Onobrychi: quos fruftus, em/jfuj/ematofos, 
ab inflatis probe diftinguendos, dixeiis. 

Fabrica deniqne corticis propria, plerumque ex integerrima, uniformi 
& cont.nuafubftantia excitata eft, unde etiam in omnibus fere fruftibusft- 
perhcies, fi non aequabilis, tamen indivifa apparet. Sed in nonnullis, cor- 
tex foraminulentus eft", ut in Onobrychi; in aliis, ex diftinftis tuberculin 
componitur, ut in i Sitodio & Scytalia ; & iterum in aliis, ex feparatis fqu* 
miscartilaglneis, in loricae fpeciem junftis, formatur, ut in Rotanga atque 
bagu: qui fruftus omnino merentur toricati did. 

Praeter haec, ad externam quoqne fruftuum ftrufturam pertinet, varins 
eorutn dehifcendi modus, cum Valvulis, quae inde enafcuntur. Alii nempe 
tructus, fuam in ultimum usque fenium immutatam fervant formam, vd 
fatten, regulan modo nunquam aperiuntur : qui ideo evalves dicuntur. Alii 
autem per maturitatem fponte in partes regulares folvuntur, aut foranuni- 
bus, loco & numero determinatis, dehifcunt: atque hi valvatl appellantur. 

Poro fcil. dehifcunt, eoque unico aut gemino terminali: Tungia, IM*. 
Heuchera & varia Antirrhina; duobus, tribus autpluribuslaterluibus: ftf Lxxxr 

tevma, Campanula, Papaver j & unico in ipfa bafi : Momordica Elaterium 
Afperifolise varise. — 

Dehifcentia autem valvata pluribus modis differ!:, ob variam divifionum 
direftionem , extenlionem, fitum atque numerum. 

Divifio longitudinalis omnium frequentiffima , & vel completa, vel in- 
completa eft. Ilia, a vertice ad bafin decurrit, ut in Lilio & innume'ris aliis: 
Incompleta vero, nunc ad medium faltem extendituTdorfuin , ut in Arge- 
mone, Loefeiia, Chryfofplenio : qui fvu&us femivalvati appellantur; nunc au- 
tem vix infra apicem porrigitur, ut in Androface, Primula & Lychnideis 
varus! atque hi fru&us dentibus faltem dehifcere dicuntlTr. Tranfverfelis 1. 
horizontal divifio, apprime rara eft, & vel in fru&ibus circunfciffa occurrit! 
qui fcil. in duas val vulas patulas horizontaliter dehiscunt, ut in Centunculo! 
AnagaHide, Portulaca; vel in articulatis fruftibus deprehenditur, qui in pro- 
pria feminum conceptacula claufa transverfim fecedunt, ut in Hedyfaro, 
H y£S£0o, Aefchynomene, Coronilla. - 

Locus divifionis, praeter modo dittos, generattm duplex notandus: 
nempe alter in ventre , & alter in dorfo fruftus. Ita enim introrfum dehifce- 
re dicuntur, qui fecundum futurain axi obverfamaperiuntur, ut Delphinium, 
elleborum, Cqlchicum : contra vero extrorfnm dehifcere cenfentur, qui m 
dodo Pvuntur , ut Oxalis, Pyrola, Hibifcus. Utrum vero fruftus a baft 
Ur Um> ufc in Triglochine; anne vero a vertice deorfum, ut in plurimis re- 
l ms, dehiscat? id nullius eft momenti. 

An, NUmeniS deni ^ ue feftionum, definit ilium valvularum, & quamvisfru- 
Pice faltem in dentes fecedat, ab eorum tamen , ficut a valvularum nu- 
dicitur uni- bi - tri - quadri-multivalvis. 

f l 'P^ 6 omnibus fuis dotibus cum fructibus congruunt, quorum 
por n in< * e dantur membranacese, coriaceae, cartilagineas , lignofae; 

bif ' ° r igidae, elafticae; denique planae, gibbae, naviculares, cym- 

tim > S ^ eneratim concavae, quae omnium frequentiflimae funt Specia- 
haud ° U1 vu * Js confideranda : dorfum , quod faepifftme convexum, & 
o> luico longitudinal! infcriptum: venter, qui plerumque concavus 1 icro & in multts fepto per longitudinem divifus : & denique margines , qui vel in- 
flext , vel fimplices & faape in Suturam prominulain incraflati Hint. Hagc fu- 
tura, valvulas in plerisque finipliciter connectit; in variis autein peregrinura 
quafi corpus commifliirae mterje&um eft. Ita nei i pe valvulae discriminantur: 
reticulo in Liliis; feta clavata in Pentapete phcenicea ; vibriffis in Tulipa: co- 
ita filiformi in Talino & Orchidibus; denique ipfofeminuni receptaculo com- 
muni, aut extimo diffepimenti margine in Siliquofis fere omnibus: quare 
etiam in his & in Orchidibus valvulae fe mutuo non contingunt & per matu- 
ritatem fponte defluunt, relifto femper intergerini corporis veftigio, quod 
in Orchidibus ftruicem lanternariam quodammodo refert. Hsec omnia extcrne in fruftibus occurrunt. Interna autem eorum fabri- 
cs generatim Loculamentis atque Septis integratur: nam de feminibus , eorum- 
que receptaculo communi , quod faepe maximam fruftus interni partem effi- 
cit, feorfim dicetur. 

Loculamenta funt concamerationes , internae fructuum fubftantiae in- 
fculptae, & vel feminibus fovendisdicatae, vel & conftanter vacuae, aut inu- 
tili materie repletae : priores, loculamenta vera, pofteriores autem fpuria di- 
cuntur. Spuria loculamenta rarius occurrunt, atque nunc a mero qnodam 
fubftantiae internae hiatu, fortuito oriuntur, nt in probe maturis fructibus 
Mufae, Cucurbitae, Cvdoniae; nunc autem conftanti forma ac numero gau- 
dent, & in omnibns ejusdem fpeciei fructibus reperiuntur. Hnjus loci funt: 
lacunae illae centrales, furfuracea materie fcatentes, in Halefia, Nenace, 
Antelaea: cavernulae illse infra vera loculamenta pofitae, in Gmelina, Lan- 
tana*, Pedalio , Cakile : gemini illi loculi, in fupremis filiquis Myag"n & 
Erucariae: tun iculf illi laterales, in Spathelia & Tournefortia cijmofa : infla- 
te illae cavitates, in Nigella damafcena: & denique ventriculi illi vacui dorfa- 
les, in Valerianellis & in Arftotidis fpeciebus plerisque : nam omnes has ca- 
vitates ad loculamenta fpuria pertinent, quia in illis nullum feminis aut ovoli 
veftigium unquam adeft. Vera autem loculamenta, in frucliu rite fcecimda- 
to, nunquam femine carent, & fecundum figuram, numerum, fitum atque 
tunicam fuam propriam curate fcrutari merentur. 

Figura loculamentorum generatim vel definita, vel indefinita dici'poteft- 
Pofterior haec emergit , quando fubftantia pericarpii inter feminum interfti- lxxxiii 

tia ita demittitur, ut diftinctce cavitatesnon habeantnr, fed folus cortex ant 
cuticula internam fructus definiat aream: quare & omnes ejusmodi fructus,, 
deficiente fcil. fepto confpicno, nniloculares cenfentur, ut in Vite, GrofTu- 
laria, Morifonia. Defmita autem figura , ad unius , pluriumve feminum 
acervi modulum adaptata atque fixis lirnitibus ita circumferipta eft, ut ex- 
cuffis feminibus, cavitatis parietes per fe fubfiftant. Innumeris modis haec 
figura variat, nee ejus propior contemplatio hujus loci eft: quare genera- 
timtantum de loculamentis definitis adnotabimus: quod in aliis, loculorum 
parietes femina contingant & a fe invicem vix ant parum remoti fmt; quae 
loculamenta compreffa dicuntur, in Dioscorea , Begonia, Fagonia: contra 
autem qnod iidem parietes , in aliis, nonfolum a fennnibus , fed& a fe invicem 
ingenti fpatlo remoti fint ; quae inflata appellantur , ut in Staphy lea , Kleinho- 
via, Cardiofpermo. Porro , quod in aliis, concamerationes ab invicem dif- 
cretae; in aliis autem inter fe communicantes reperiantur, unde hi fructus 
fi*i"bi-tri-pluri- locutares vocantur, ut in Chironia, Androfaemo , Juglande, 
"apavere* Denique, quod in aliis, nil nil femina, STin aliis, pulpa femini- 
bus iiitermixta, loculamenta repleat: quae ideo far St a appellantur, ut in 
Aubletia, Adanlbnia, Zingibere, Citro, Mangoftana &c. 

Numerusloculamentorum , easdem a naturali typo patitur aberrationes, 
J cut ille ovariorum ipforum: nam & ex his, fsepiffime quaedam per matu- 
fitatem obliterantnr ; & eornm quoque numerus non folum diverfus eft in 
f i ; eciebi]sdiverfis: ut in Grewia, Mefembryanthemo, Meloftomate ; fed & 
a 'us deprehenditnr in ejusdem fpeciei fructibus centralibus, aut altiore loco 
pofitis, & alius in reliquis, ut in Adoxa, Ruta, Philadelpho. His ergo dif- 
lc «ltatibus , ipfis quoque regulis ac cautelis illis obviam eundum, quas fu- 
P ra tradidimus; & inprimis curandum , ut verus ex immaturo frcutu erua- 
Ur oculorum numerus. Sed prater has, nova difficultas emergit in Bac- 
*®> fepto confpicuo deftitutis atque officuiis uno pluribus dodatis: quas fcil. 
^ fnictusmultiloculares, alii autem cum J AC( * UINI0 ( L )> ^ unilocu- 
^ sreferendas cenfent. Pofterior opinio, fua quidem ingenti fimplicitate 
alii ^ tnmend ^; fed non absque diftinctione poteft admitti, quia manifefte 
e ftPyren a , & aliud femen ofleum; & quia femina bi-1. plurilocularia 
1 2 nunquam 

l) Hi «- Plan, amcr . pr;£fat p _ fc ntinquani ftatuenda, nifi id fumma poscat neceffitas. Ergo folutio hnjus dif- 
ficultatis f pendet a notione vera Pyrenes, de qua mox infra agetur. 

Situs loculamentorum vel fimplex , vel compofitus eft. Simplex, ex 
tinico duntaxat coordinationis principio fluit, & fequentibus praecipue mo- 
dis variat : 

oppofitus, in quo duo loculamenta, fuis lateribus fibi juncta funt : ut in 

Veronicis & omnibus fructibus bilocularibus ; 
verticiltatus , cum tria aut plura loculamenta inter fe coadunata & cir- 
ca commune centrum in unicum orbem difpoiita funt : in Tulipa, 
Erica, Pyrola , Hugonia, Hura; 
yarietalis, quando loculamenta ab axi fructus remotiffima , folis ejus 
partietibusaccumbunt: in Halefia, Nenace, Papavere & Cucurbi- 
taceis variis ; 
longitudinali s , cum loculamenta fibi mutuo impofita & fecund um totius 
fructus longitudinem fimplici ferie digefta funt: in Cor on ilia , Hy- 
pecoo, Rapbaniftro; 
irregularis, quando loculamenta inaequaliter fubdivifa funt, nee ad 
axem fructus convergunt: in Muntingia , Guajava, Nymph** 
lutea. 
Compofitus fitus, ex duobus fimplicibus conffatus cenfetur, nt tamen 
dlflepimenta integerrima, nee per maturitatem alterata ac incompieta fuppo* 
nantnr, qualia in Marty nia & Lychnideis quibusdam habentnr, cujusmodi 
loculamenta communicantia, ut & fpuria omnia heic in cenfum non veniunt. 
Emergit autem fitus compofitus ex 

verticillato duplici, cum fcil. unum loculamentum retro alterum pofi- 

tum, duplicem cavernularum orbem, circa commune centrum & 

in eodem piano defcribit: in Chamaelea, Sapindo , Nitraria, in qua 

faepe triplex eft loculamentorum ordo; 

verticillato & longitudinali fimul : in Tribulo , Corchoro & Grewiis 

nonnnllisy 
parietaU atque longitudinali : in Momordica , Vareca, Cucurbitaceis 
aliis; longitudinaliduplici: in Curculigine, Raphano, Buniade Erucagine; 
fimplicibus duobns , numero & coordinatione difcrepantibus: in Pun i- 

ca, cujus lcil. bacca, fuperne in feptem 1. novem parietalia, & in- 

ferne in tria verticillata loculamenta divifa eft + 

Tunica propria plerisque loculamentis concefla eft, praeterqnam farctis 
& nonnullis fruclibus monofpermis , in quibus caro contingit & obvolvit 
fauna. Confiftentia & craflities ejus in variis admodum varia eft: in mul- 
tis fcil. tenuiffima & a parietibus fruclus vix difcernibilis, praefertim in fruc- 
tibus capfularibus , in quibus fola fua ingenti glabritie dignofcitur; nee non in 
baccis variis , in quibus faepe deficit, aut arachnoidea eft: tit in Berberi, Phy- 
tolacca, Capfico. In aliisautem probe confpicua eft& quidem membranacea, 
inPhcenice &Cydonea; chartacea, inArcca, Piro; coriacea, in Swietenia; 
cartilaginea, in Fraxinella, Tifchy malis 7 corneaT in Mangifera; lignofa, in 
Cerbera; oflea, In Mefpilo-; &*lapidea , inPruno, Condondo, Canario, My- 
robalano & aliis multis.. Quando autem haec tunica valde craflTa & dura eft, 
ut fola efficiat conceptaculum diftinclum , in quo femina fint conclufa, tunc 
nomentunicaa exuit, atque illud Putaminis, Pyrenes vel Ofiiculi induit. 

Putamen nempe eft conceptaculum feminis durum, ex incrafTata unins 
conferruminatorum loculamentorum tunica propria ena- 
«wn, quod nunqnam in plures partes claufas dilabitur, fed vel integerrimum 
manet usque ad germinationem feminis: in Corno, Elaeocarpo & plerisque 
aus ' Ve * & in valvulas regulares dehifcit ^loculamentorum, fi plura Tint, 
n umero scales: in Bradleja & Emblica. In Nucibus & aliis, putamen fae- 
P e pro integuniento feminis proprio habetur ; Ted manifefte a feminis tefta 
! er t; i°. quod faepe in valvulas fponte dehiscat, vel cultro faltem in par- 
^fegularesfindi poffit; 2°. quod diflepimentis gaudeat; & 3°. quod faepif- 
a 1 ] 1 t " e r Canali P ro Pi'io, feminis funiculum umbilicalem condente , in axi vel in 
erutro latere exfculptum fit: quse dotes cum vera feminis tefta non con- 

fin tJrem n M aliud font quam putamina partialia , feu loculamentorum 

a ^ , ° rum ' fae pe denuo in concamerationes partiales diviforum tunicae ofleae, 

fijojjj^' fui mi]il ib"S, penitus folutae. Facile igitur a putamine, vel folo 

Omero, qui binario nunquam minor eft, diftinguuntur ; at tanto non- 

nunquam pluriumve mmqinm difficiliiis a veris feminibiis offeis fegregantur, cum qoibu. fcLex- 
:. forma ita congruunt , ot in horum quoque numerum a mult* rec , 
cJZ Ut eitur certos Umites, quantum quidem fieri poteft, inter py- 

°2 7 fuperficie fuaexteriore, neutiquam laevigata, fed potius fabric 
h' its camfroAos fubftantia coherent , ut, vi foluta. partem ejus fecun 
f rant- in Mammea. 2-. qua; in medio fruftus pofita , Willi receptaculo ma- • 
vat funiculoumbilicali, extra fe pofitis, affixa, fed foil carni adnata 
'■ Aquifolio. 3°- qu* foniculum umbiiicalem transmittunt , ut exejus 
donate fine femen liberunr pendeat: in Erithali. 4 °- qu® vel m "?** 
p'lrthles fubdivifa flint, in quarum fingula, fingulum Iraeret femen : in Ore- 
wia- vel quse intra unicum loculum , uno plnra condunt femina: in Metpuo. 
co qu* femen continent colorato integumento proprio , feu confpicua tefta 
T>ronria indutum: in Cyminofma; denique 7°. qn« ipfa excolora, vel la tern 
nullo peculiar! colore tin*, funt, fiend pleraque femina vera effe fota* 
His itaque (ignis, Pyrenas a feminibus ofleis difcernimus, atque difficult*. 
qua; ex earum pnefentia in baccis , refpeftu loculamentorum numeri, on- 
tur, ita medemur, ut cum Veteribus baccas ftatuamus di-tri-penta-poiij-:^ 
nets- atque computum loculamentorum ducamus a numero cavitatum parB* 
liumfimulfumtarum: ita ut Mammese & Aquifolii bacca fit tctraptjrena fr 
drilocutaris , & bacca Gr§ wise, di-l.tetrapyrena oUolocularis. 

Alteram partem interni fruftus, Bijfcpimcntal. Septa efficiunt , q«* •£ 
fola loculamentorum limites definiunt. Formantur generatim ex lani1 "* 
rix craflitiei atque confiftentiae , quae ab una ad alteram fruftas partem d« ' 
nunc in oppofito latere, nunc in axi, & nunc quoque ante hunc finiun u \ 
cetera vero fequentibus proprietatibus atque modis inter fe differunt: 

Coteefione: unde diflepimenta centratia, quae cum axi fruftus coh ^ 
Seaparietibus per matnritatem fponte folvuntur: funt vel ftabiha : in * ^ 
tenia, Cedrela, Paullinia; vel rariffime caduca f. mobiiia: in PtataO*^ 
Bankfiis bUocularitus. Parietalia , quae ab axi fecedunt , &: cum maturis \^ 
vulis coherent: in JuYipa. & innumeris aliis. Copulativa , quae nee a ? 
nee a parietibus unquam penitus folvuntur: in Campanula, Saxifrage 
pis plerisque, & baccis omnibus. 

Extenfioi* Extenfione feu integritafce: unde fepta completa f integerrima, quae ca- 
vitates fcrmant undique claufas, nee inter fe communicantes. Incomplete, 
quae ante partem fibi oppofitam deficiunt; & quidem defe&u vel nahirali: in 
Androfiemo, Parnaffia, Stramonio, Jnglande, Papavere, qui fruftus omni 
tempore femiloculares font; vel accidentali : in Marty nia, Saponaria, Sile- 
ne, in quibns pars diflepimentorum per maturitatem obfolefcit, nt locula- 
menta videantur incompleta. Perforata, quae hiatu in medio excifa hint: in 
Suufraga, Heucheria, Hydrangea, Gefneria. Partita, quae ad axera fruc- 
tus foluta & quafi flu&uantia font: in Jafione, Besleria lutea , Afaro. 

Infertione: unde Septa ventralia, quae medio valvuiarum ventri longitu- 
dinaliter infertafont: in Iride & innumeris aliis. Marginalia, quae ab infle- 
xis valvuiarum marginibusTproficifcuntur & femper duplicata , feu exduabus 
laminis contiguis formata font : in Gloriofa, Capraria & omnibus fruftibus 
lobatis. Intervaluia, quae receptacufo* feminum communi, ipfis valvulis in- 
terjefto, inferta font : in Bignonia, Glaucio, Siliquofis plerisque. 

Direftione: unde alia, valvis direcle oppofita: in Juffiaea, Epilobio, 
%ge; alia vero, in ipfas foturas vergentia : in Erica, Capraria, Convcl- 
vulo, Cedrela, Swietenia. 

Pofitione: unde vertical*, quae omnium vulgatiffima ; & transverfatia f. 
Iwkontalia, quae Leguminofis potiffimum concefla font 

Coordinatione: unde alia fepta dicuntur valvis paratlela: &alia, eis con- 
traria. Ilia emergunt , quado latitudo duTepimenti , maximae fruftus latitu- 
de *qnalis eft: in Lunaria, Draba, Alyffo , Cheirantho. Contrarium ve- 
^feptumcenfetur, clijus latitude, minorem faltem fruftus diametrum exe- 
quat: in Thlaspi, Iberide, Lepidio, Bifcutelia. 

Praeter has varias modificationes, fsepe quoque diflepimenta pro com- 
mil nireceptaculo feminibus infer viunt, qu« praefertim eorum interior! atque 
3X1 proximo margini inferi folent; fed de his infra fermo erit, poftquamlpe- 
Clahorem contemplati fuerimus fruduum conformationem. CAPVT CAPVT V. 

BE 
PERICARPIO EgVSClVE SPECIEBVS. Pericarpium , eft fpeciale tiomen fru&us , quo non folum determinates ovarii 
maturi habitus exprimitur , fed inprimis quoque ejus difcrimen a Semine 
nudo indigitatur. Hinc pericarpium generatim dicitur conceptaculum, ex 
folo ovario maturo formatum , quod femina intra fe ita abfcondit , ut propria 
eorundem figura in confpeftum venire nequeat, nifi ex ifto conceptaculo foe- 
rint excufla. 

Hoc difcrimen inter femina nuda atque tecla, ars quidem facere jubet; 
fed Natura, quae nee ovum, nee femen vegetabile unqnam producit nudum, 
nullos quoque certos inter nuda atque tecta femina pofuit limites, quin po- 
tius a crafliflimo pericarpiorum quorundam cortice, ad tenuiffimam fie dicb 
feminis nudi cuticulam, per adeo infenfibiies defcendit gradus , ut omnia foil- 
dioris inter ifta corpora diftinftionis & divifionis tentamina fecerit irrita. ty 
poft Knautium ( i. ) , agnoverunt varii , & inprimis quoque Vaill antiu 
(2.), qui non folum exprelTe negat , femen dici polTe nudum, cui ftylusfit 
infertus; fed qui vel in ipfis Verticillatis atque Stellatis, femina nuda non 
admittit, etfi in his, ftylus receptaculo infertus fit Nihilominus tamen con- 
traria apud plerosque praevaluit doctrina, quippe qui in folo fru&uum » 
bitu externo confilium qnaerentes, omne ovarium maturum , pro Semine r» 
do habent: quod i°. ftatim a peracla florefcentia , confuetam feminis pr» e 
fert fpeciem , eamque adolefcendo non mutat ; 2°. cujus integumentum 
terius, non folum nucleum arctiffime inveftit , fed etiam fub maturita^" 
nunquam ab illo fponte folvitur aut in valvulas aperitur. 3 . quod funicu u 
umbilicalem, aut nullum, aut extra fe pofitum habet: ut in Umbellil^ 
4°. quod nee fucculento , necinplnres laminas fecedente, fed fimpHci" 11110 
arido integumento gaudet; & j°. quod non in plures cavitates diviuuu e ■ 

i.) Christian. Knaut. vid. LiNN.Philos. 2.) Aft. sail. 1718. edit. germ, p- W* 
hot. p. 22. LUDW. Infto regn. veg. p. 45. nee nno plures continet nucleos (i.). Hujus itaque fortis ovaria , a pleris- 
que ad femina nuda amandari folent : & fatendum etiam, quod pro nudis, fi 
non phyfiologice , technologice tamen & comparative, haberi queant , & quod 
inpraxi, ejusmodi femina non folum admittenda, fed &ftatuenda fint, quia 
non alia magis compendiofa ratione, tota iftorum fru&uum conformatio atque 
habitus externus definiri & exprimi poffint, quam fimplici ilia feminis nudt 
appellatione. 

Teda femina, quorum Ionge maximus numerus eft, manifefto claudun- 
turPericarpio, cujus feptem ftatuimus fpecies: nempe Capfulam , Nucem, 
Coccum , Drupam , Baccam , Legumen atque Siliquam. 

Capsula eft conceptaculum ficcurn, membranaceum , coriaceum aufc 
lignofam, nunc e valve, nunc autem, & quidem multo frequentius, in val- 
vulas, numero, fitu & figura varias dehifcens. Omnium pericarpii fpecie- 
rum longe vulgatiffima eft, & quoniam forma atque fabrica fua, notabili fse- 
pe ratione differt, commode in fequentes fpecies fubalternas dividi poffe 
videtur: fcil. in Utriculum , Samaram , Folliculum & Capfulam ftriftius 
diftam. 

Ltriculm eft capfula unilocularis, monofperma, fsepe tenuifiima & fub- 
ia P na, con ftanter vero evalvis , & figura fua ad ovatam aut fubglobofam 
a ccedens. Omnia femina nuda, ftride loqnendo , Utriculis conclufa dici 
b ° ent; fedlimi tabimus fignificationem hujus vocis , eamque iis faltem tri- 
smus feminum indumentis: quae i°. leviffima digitorum tritura a femini- 
ovuntnr: in Chenopodio, Atriplice, Beta. 2°. quae intra cavitatem 
u«n manifefto funiculo umbilicali £Hpata funtrin Adonide , Thaliftro, Atra- 
Ele^f 3 °* qil3ea femine » "iterjefto notabili fpatio vacuo feparata font: in 
fer? 1116 ' ^ hyranthe > QH eria ' Illecebro, £olycnemo, 4°- denique, quae 
^cheT^^ inverfum ' utembryonis radicula ftylum refpiciat: in Calli- 
^ ' pa^iiichellia, Zoftera &c. quum contrarius fitus in plerisque femini- 
^Stell ^^ ufltatus fit: ut in Graminibus, Compofitis, Verticillatis 

i.) LuLW . _ Samara , Samara, quae proprie Ulmi fruttum defignat (i.)> nobis dicitur capfula 
quaelibet coriaceo-membranacea, comprefla, uni-1. bilocularis, nunquam 
polite dehifcens, & in foliaceam for mam , prope latera aut ad verttcem, 
explanata: in Ulmo , Fraxino, Betula , Acere , Banifteria , Rajania, 
Liriodendro. 

Follkuks eft capfula faepe geminate , membranaceo - coriacea , unilocula- 
ris, univalvis, in longum porre&a, quae a latere fuo interiore dehifcit,& 
vel diftinft© feminum reeeptaculo communi , ad futuram pofito , gaudet : in 
Afclepiade, Nerio, Cinchona, Blakwellia; vel femina, marginibus folliculi 
mflexis, multiplici ferieaffixa gerit: ut in Vinca. Per folliculos, a capfu- 
lis ad legumina tranfitus fieri videtur: nam Hellebori capfulae, inter folli- 
culos & legumina medium tenent locum. 

Capfula denique ftrictius di&a, omnis ilia eft, quae ad praecedentes com- 
mode referri nequit; atquehaec, pro varia partium fibi propriarum modifi- 
catione, ilgillatim dicitur: 

eortkata, quando vel exterior pars durior, interiore lamina molliore 
duplicata eft : in Swietenia, Magnolia; vel quando exterior pars 
fubfpongiofa aut fuberofa integit propriam capfulae cruftam, multo 
duriorem, nee tamen elaftice dehifcentem : in Triumfetta, Penta- 
pete, Illicio; 
baccata: quae intra corticem, in regulares demum valvulas dehiscen- 
tem, fubftantiam carnofam, pulpofam, aut fungofam continet, » 
qua femina nidulantur : in Zingibere , Adapfonia, Hydrophyll°» 
Kiggelaria ; 
teguminvfa & fitiquofa, quae veriflimi leguminis aut filiquae formam a c 
fabricam habet, fed cujus femina,. diverfnTima ab ifcis gaudentftruo 
tura, ntmox infra oftendetur ; 
anomata, quae non ad aliud per iearpii genus, propter peculiarem fuam 

formam , commode referri poteft : ut fruftus Neuradae & Grieli; 
fpuria, quae ab involucre fru&us , nee ab ipfo folo ovario formats 
& per maturitatem verae capfulae in modum , in regulares valvule 
dehiscit: ut in Caftan ea & Fa <ro. 

^ Reliqu* 

i.) Plin. Hift. nat. L . XVL fcft. % 9 . & L. XVII. feft. i*. Reliqvise capfularum differentiae generaliores , a partium combination©, 
& a valvularum atque loculamentorum numero & fit a oriundae , ex antece- 
dentibus hauriendae funt ; fpecialiores autem figurae & fabricae difcrepantiae, 
hujus loci non funt, fed in fpecierum recenfione quaeri debent 

Nux eft conceptaculum durum, quod vel plane non dehiscit, vel fi ape- 
ritur, nunquam in valvulas duabus plures fecedit. Habet ex altera parte 
affinitatem cum Capfulis& ex altera cum Drupis, quin & ad femina nuda iu- 
terdum referri folet. A capfulis autem , & figiilatim a lignofis & coriaceis 
dtftat, plenario valvularum defe&u, & bafi, faepe late derafa: a drupis au- 
tem differt, manifefta Nauci f. putaminis nuditate, aut fi cortex adfit, ejus- 
dem inconipleta ad apicem dehiscentia: denique a feminibus nudis discrepat, 
aotabili putaminis craffitie, ejusdemque facili a nucleo feceflu , nee non ma- 
nifeftis vafis umbilicalibus intra cavitatem Nauci pofitis : ut in Nelumbo , 
Anacardio, Eriophoro, Afperifoliis variis. Differentiae Nucis propria? , de- 
fumuntnr ab ejus integuimentis , confiftentia, dehiscentia atque fabrica 
interna. 

Omnes fere nudae funt aut vix discern ibili epidermide veftitae , atque 
foperficies earum externa , plerumque glabra , quin interdum fplendens ac 
tevigatiffimaeft: in Reftione, Balanopteride (i.)» U&ofperma; ut tamen 
nonnunquam rugofa quoque fit, in Juglande & Rhizobolo (2.), vel fubpu- 
bescens in Mirabili atque Protea. Aliae autem Tnanifefte corticate funt, & 
qmdem corticeT vel membranaceo, ibepe in alam aut coftas produclo : in 
pj no. Thuja, Caftiarina , Carpino , Cynoglofib ; vel & coriaceo craffo: in 
Juglande: quae ^ofteriores~a Drupis ficcis aegre difcernuntur. Denique 
etlam frequentius , quam alia pericarpia, invoiucrata flint: in Caftanea , Fa go, 
~°> Jtimpero, Co^ylo, Quercu: quarum indumenta ab incautis cum cap- 
fu] a vel bacca confundi folent 

Confiftentia, generatim ficca, firma&dura; fpeciatim vero, vel coria- 

Cea ; in Hernandia, Trapa, Caftanea; vel cruftacea, in Cyperoideis & Af- 

penr ° liis vanI S ; vel cavernofo-coriacea , in Anacardio & Acajuba ; vel offea, 

,n Juglande, Pino, Corylo; vel denique lapidea, in Reftione, Myofotide, 

m 2 "Onofma: 

f) Tcthila - Herm. mus. Zeyl. 4 g. 2.) Pcckea. AUBLET. g"ian. tab. tfr Oiiofma: at Rhizoboli naucus craffiffimus, ex ligno & trabeculis offeis'mi- 
ro modo compagitatus oft. 

Dehiscentia non datur fpontanea ante germinationem feminis, etfi varis 
nuces cultro facile dividiqueant; nee valvularumnumerus, binarium iinquam 
excedit Sola Juglsms regia , manifefta futura gaudet; & fola quoque Trapa, 
foramine in vertice dehiscit ; fed in bail vel ad infertionem fuam , variae, 
apertuni rotunda , vel rima hiant : ut in Lycopfide , Bugloffo , Symphyto, 
Rhizobolo. ""* 

Fabrica interna, in plerisque fimpIicifTIma eft, nam fere omnes nuces 
funt uniloculars. Dantur tamen pauciffimse biloculares : in Cer in the & Tra- 
pa; triloculares : in Fago & Quercu , neutiqnam vero in Reftione (i.); femi- 
quadriloculares : in Juglande ; & fexlocuiares : in Caftanea. Sed probe no- 
tandum , quod difTepimenta nonnifi in junioribus nucibus deprehendantur, 
per maturitatem vero deleantur omnia , praeterquatn in Cerinthe atque 
Juglande. 

Nuces denlque fpurice ab involucris quibusdam formantur, quae per ma- 
turitatem fuam verae nucis formam & confiftentiam induunt, fed ab his quo- 
que facile , hfatu fuo in vertice, ftylum trans mittente, dignoscuntur: ut in 
Carice , Lithagroftide , Ambrofia & Xanthio. 

Co c cum eft pericarpium compofitum ex conceptaculis ficcis elafticis, 
£ Cocculir partialibus duobus aut pluribus. Cum capfulis conjugatis , ex una 
parte, & ex altera, cum Drupis affinitatem habet; fed differt ab utrisque, 
peculiar! fuo & fibi foli proprio dehiscendi modo. Hie nempe ita fe habet. 
ut Cocculi partiales primum ab axi fruftus fecedant, & fingulus eorUBJf 
futuram fuam internam, magno cum impetu , in duas valvulas, bafi plerum- 
quecohaerentes, rumpatur; poftmodum vero latera valvularum leviter e*- 
trorfum torqueantur & ex ventrali fuo margine , denuo in curvam quandam 
dehiscant rimam, unde m utroque latere media emergit lacinula, quae cum 
trago aims humanae, ficuti rima ipfa cum ejus helice proximam habet fi# 
litudinem. Ha?c, quamvislevioris momenti videri queat nota, tain en adeo 

conftans 

I. J LlNW. fyft. veg. XIV. p. 881. Reftioni 
tnbuit capfulan, triloculare™ , fexplica- 

tam; fed mca fpecimina a Cl. ThunBer- conftans eft, ut nonfolum in univerfa Tithymalorum gente latins fumta, fed 
& in omnibus ftirpibus reperiatnr, quarum perricarpia intus elaftica lamina 
duplicata funt : utiDioima, Phylica, Fraxinella: quare& Coccum, nonmodo 
ex ilia nota facile dignofci, fed & propter reliquas fuas dotes, haud com- 
mode cum alia pericarpii fpecie misceri pofle cenfemus. Differentiae Cocca- 
rum defumuntur a cortice , lamina interna & numero partium fuaruai. 

Cortex plane deefle videtur in Hura; in reliquis autem vel membrana- 
ceuseft, utinTithymalo,Mercurialiriylophylla; velcoriaceus, inBuxo, 
Jatropha, Crotone ; vel denique carnofus aut fungofus, in Bradleja atque 
EinFlica. Cujuscunque vero confiftentiae fit, nonnifi dorfunTtocculorum 
obtegit, ac per maturitatem fponte in partes numero eorum aequales folvi- 
tur, ut tamen non penitns defluat, praeterquam in Emblica offcinali 

Lamina interna in omnibus fere charfcaceo-cartilaginea eft & in fuper- 
ficie fna interna, plerumque lsevigatiffima & fplendens; offeam vero duri- 
tiem coccnli Hurse habent; & prorfus lapidei funt in Emblica & Bradleja. 

Numerus rariuscule binarius , ut in Mercuriali , fed illo nunquam mi- 
nor eft: frequentilTimus omnium ternariusfut fub certis cautelis Tricoceae 
merito pro ordine naturali haberi queant ; dantur tamen & tetracoccae , ut 
Jatropha globofa; & pentacoccas, ut Diofma, Fraxinella; & hexacoccae , ut 
BQleja (i.) ; fed fola quod fciam Hura, polycocca eft. Et fie quoque par- 
c ^eftin Cocculis feminum numerus; nam in plurimis folitaria funt; gemi- 
^veroreperiunturinAndrachne, Phyllantho, Xylophylla, Buxo, Embli- 
ca , & rarius in Jatropha fplura autem non habentur: etfi enim in Fraxi- 
nel feloculis fingulls plura adfint ovula, omnia tamen prater unum aut duo, 
c °nftanter abortant, ut feminum numerus binarium nunquam excedat. 

Dr upa eft pericarpium ex cortice vario, nunquam dehiscente & ex 
famine unico, arfte cum fuo cortice cohaerente , compaginatum. Diflferunt 
er fe potiffimum cortice atque putamine. 

C ^ex, qui vixunquamnifi in Atnygdalo fponte dehifcit, generatim eft 
ei mollis, vel fibrofus, velexfuccus : unde habentur Drupae 

baccate. toccata t quae veram baccam ex afle aemulantur, nifi quod unico dun- 
taxafc fcateant ofliculo , ar&e cum cortice fuo conferruminato, & 
quod iftud officulum faepe in plura Ioculamenta divifum fit. Dantur 
drupae pulpofae: in Lantana, Antidefma, Corno; & carnofae : in 
Pruno, Elaepcarpo, Canario, 
fibrofa, quae quidem dum recentes funt, nihil a baccatis, & cum adul- 
tae , nihil ab exfuccis differre videntur , ab utrisque tamen id diftant, 
quod earum cortex maximam partem ex fibris ofleis , e putamine 
oriundis, contextus fit: in Cojcco, Mangifera, Condondo , Micro- 
co, Pedal io, Cerbera; 
cxfuccce, quae cortice uniformi & ficco, eoque vel membranaceo, vei 
coriaceo, vel fugofo gaudent: in Sparganio, Tetragonia, Gaura, 
Halefia , Terminalia , BarringtoniaT Teclona , & aliis plurimis. 
Hae, w difficillime a nucibus diftinguunturr&: arbitrarii fere funt, qui 
inter utrasque ponuntur limites. Drupis tamen potins , quam nuci- 
bns , annumerabimus fructus: qnibus cortex eft fungofus & valde 
crafllis: ut in Teft&na, Spjirganio, Amygdalo; aut quibus cortex 
quidem tenuis & membranaceus , fed figura angnlata vel & alataeft: 
ut in Hajdm , Cercodia, Gaura, Terminalia, & aliis. 
Putamen, confiftentia inprimis, dehifcentia, loculamentis & figura fua 
externa diifert. 

Confiftentia omnium frequentiffima eft oflTea aut Iapidea, qnare & ejus- 
modi fruftus germanice. Stein-Friichten dicnntur. Sed & alia quandoque pu- 
taminicompetittextura: ut cruftacea fragilis, in Styrace, Caiophyllo , B ar ' 
ringtonia; coriacea, in Hyphaene; chartacea, in'Pimpinellal & lignoft, in 
Cerbera. At membranaceum putamen, quod alibf(i.), Phcenici tribuirnus, 
& chartaccum , quod Areoe adfcripfimus , recVius pro mera tunica interna 
baccae uniloculars haberi monemus. 

Dehifcentia nulla datur ante germinationem feminis, etfi in quibns^ 10 
manifefta adfint valvularum indicia, ut in Elseocarpo & Myrobalanis; •* 
quamvisalia, cuitro in dnas valvulas facile final queant, ut in Pnino, Con- 
dondo & Cerbera. fn paucis tamen incomplete valvulae in vertice putamin' 5 

reperi- reperiuntur , utquarundam capfularum adinftar, dentibus dehifcere videan- 
tur: in Nitraria & Gaura; & ita quoque pauca habentur alia, quae poro f. 
foramine dehTfcunt:*ut Coccos, Elaeis, Baftris, & inprimis Guettarda. 

Loculamenta eodem modo fe fe habent in drupis , ficut in nucibus atque 
capfulis, nifi quod nunquam ex dhTepimentis coriaceis aut membranaceis for- 
mate fint, praeterquam in Nitraria, Pandano & Barringtonia : quare & in 
his, per maturitatem conftantef obliterantur; etfi nee infrequens fit, quod 
etiam ipfa fepta oflea in maturo putamine deficiant & loculorum numerus na- 
turalis imminuatur : uti id faepiflime in Olea, Corno , Paliuro, Sebeftena, 
fcrnultis aliis accidit. Numerus cetera loculamentorum , in variis, varius 
eft: frequentiffima putamina funt unilocularia; tunc fequuntur bi-et inpri- 
mis trilocularia ; multo autem minus crebra funt, quadri-et quinquelocula- 
riaj & omnium inufitatifiima multilocularia , tit unicum feptemlocularis, in 
Guettarda, & unicum decemlocularis putaminis, inHugonia, haftenus mihi 
nota fint exempla. 

Figura & fabrica externa putaminis admodum varia, fed & ideo probe 
notanda eft, quia multi fru&us, vel ex folo pvimo putaminis fui afpe&u, facil- 
lime dignofci poffimt Nunquam perfe&e glabrum eft , ficuti pleraque femi- 
na oflea, fed vel fubfeabrum , vel confpicuis eminentiis & foveolis exaratum 
^eprehenditur, quo facilius & arftius cum eortice fuo cohaereat. Ex innu- 
ffi eris formis diverfis, notari inprimis merentur: putamina longitudinaliter 
ftr iata, in Chionantho & Hugonia ; laminis ofTeis criftata 1. alata, in Tetra- 
B°ma, Gaura, Badamia (i.); futuris fpuriis diftinfta, in Cocco & Canario 
kmmo; Tugis &*tuberculis fcabrata, in Amygdalo & Zizipho; ferobiculi* 
dl fcretisexfculpta, in Nitraria , Antidefma , Sebeftena ; fibris capillaribus 
cr >nita, in Microco, EkeodendroT ' Maiigifera rrigidiffimis fetis & lamellis 
ofl ^ crifpata, in ConcWo, SnondiaTPedalio; jugis tuberculatis maricata, 
• Elaeocarpo; proceffibus mammillaribus digitata, in Pandano; fulcis pro- 
Undls in lobos partita, in Guettarda; &denique, miro fibrarum anaftomo- 
, antmm Pkxu elegantifTime ftriato-reticulata, in Cerbera Odollam atque Mang- 
.* . De Sterna putaminum -ftrnftura, id faltem annotate fufficiat , quod ex- 
Ceptls lo culor Um tarn verorum quam Wiorum cavitatibus , pleraque intus 

*' j Bada »M Commerson. affinis Terminal!*, fed putamen molcndinaeeum. fmtperfettefolida; paucavero alia, fecundum axem fuam perforata depre- 
hendanfeur: utinCanario, Sebeftena, Teftona; & iterumalia, canali umbi- 
licaliad latus exfculpta: nt in Priino, Amygdalo & Condondo: quae autem 
penitus partita funt, ea migrabunt ad pyrenas. 

Bacca generatim dicitur omne pericarpium molliusculum, five fucculen- 
turn, five exfuccum fit, dummodo non in valvulas regulares dehifcat, nee 
unicum duntaxat intra fe claudat ofiiculum, flbi firmiter adnatum. Hisfignis 
baccae notionem cirenmfcribere convenit , ne a recepto loquendi ufu receda- 
mus , aut ex uno plura, praeter neceffitatem, condamus pericarpiorum ge- 
nera. Multiplex eft baccarum forma atque fabrica : qnare eas dispefcemus 
in Acinum, Pomum, Peponem atque Baccam ftri&ius dictam. 

Acinus eft bacca molliflima , fucculenta , fubtransparens , conftanter 
unilocularis , & feminibus duris, uno aut pluribus referta: ut in Vite, Pella, 
Rivina, Rbipfali, Rubo, Grofllilaria & aliis. 

Pomum eft bacca fucculenta aut carnofa, bi-1. plurilocularis , cujuslocu- 
lamenfa intus membrana chartacea vel oflea veftita , & prope axem fructus 
ita collocata funt, ut vel inter fe cohaereant, vel &ab invicem feparata fint. 
His itaqne, non tantum Pyri fruftus, feu capfulas bacca veftitas ; verum 
etiam fruftus Mefpili & (frataegi, & oranes Baccas pyreniferas annumera- 
musj quia omnes , manifefta fabricae fuaa conformitate , inter fe coherent 
atque uno continuo afFmitatis vinculo iibi mutuo junguntur : nam Sorbus, 
Sapota & Cydonia, quae proprie nullain, aut vix difcernibilem capfulam intra 
feclaudunt, tamen cum Pyris, per grandinofas iilas glandulas coherent, 
quae intra pulpam fuam juxta loculamenta nidulantur; Pyra ipfa autem, 
vera eflent Mefpila , Vi corum lapidefcens bulbns , in diftincTa feminura con- 
ceptacula fecederefc ; & inter Cnitaegi officula, aliar unique baccarum pyrena* 
ultro tanta interceditfimilitudo atque affinitas, ut ne nomine quidem ab in- 
vicem diftingui foleant: Ergo, cum omnes ifti fructus , ex partium & P rDC " 
fertim loculamentorum fuorum fabrica, fibi fintvicini, merito quoqueomr> eS 
fub uno generaliori Pomi nomine comple&entur. Notatu praeterea dignUffl 
eft, quod poma, ex altera parte inter capfulas atque baccas, & ex altera 
inter has atque drupas, medium teneant locum; &qnod in nonnullis, corum 
mollis aut carnofa fubftantia per maturitatem ita alteretur, ut nunc cvraiff - 

rem* renisfuis in partes diftin&as dilabatur: in MefTerfchmidia & Verbenaceis 
variis; nunc vero in vertice tantum deliquefcat atque officula fupra eampro- 
mineant nuda : in Crataegis atque Mefpilis nonnullis. 

Pepo, qui vulgo majorem Cucurbitae fruftum denotafc, nobis generatim 
dicituT bacca carnofa, cujus loculamenta ab axi remota, & prope fru&us 
peripheriam ita pofita funt , utetiam fern ina # ejus parietibus affigantur. Nullo 
modocum pomis fociari pofTunt, ut nonnullis vifum eft; fed quemadmodum 
Legumen & Siliqua , propter folam feminum infertionem , reftiffime a cap- 
fulirfeparantur , ita & Pepones, ob fingularem partium fibi propriarum 
fitum, non folum a pomis, fed et ab omnibus reliquis baccis diftingui meren- 
tur. Occurrunt frequentius in Cucurbitaceis, quam in ullis aliis plantis, et 
funt vel "" 

folidi, f carne pleni et in loculamentis fingulis unum, vel plura femi- 
na continentes: inCucumi, Cucurbita , Bryonia, Trichofanthe, 
Stratiotide, Vareca etc." 

cfivt, intus foil, ingenti cavitate vacua aut meram lympham continente 
dotati atque femina in loculis difcretis, membranaceis aut carnofis , 
fingula& parietibus feriatim affixa gerentes : in Momordica Charati- 
*» & Granadilla. 

oacca denique ftri&e fie di&a, omnes reliquas comple&itur fpecies , quae 
P r *cedentibus diverfse funt. Ex ingenti earum numero heic inprimis no- 

tandaefunt 

corticatce , quae ad tattum faepius adeo durae funt, ut pro capfulis haberi 

pollent, nill conftanter eflent evalves atque copiofam intra fe conti- 

nerent medullam : ut Apeiba, Mangoftana, Embryopteris, Cacao, 

Sagus &c. ~~ ~ "~ 

txjuccay quae qu idem totae membranaceae aut coriaceae funt, fed a cap- 

a ms potiflimumfignis differunt : i°. quod nunquamdehiscant, ut 

enax , Caryophyllus , Greggia ; 2°. quod fuperficiem externam 

laepe habeant coloratam fCucubalus , Androfaemum , Hedera. 

3 ■ quod figuraefint exade fpnaericae: TrieTTtalis, Euparea;"& 4°* 

^od ante plenam fuam maturitatera manifefte carnofae , nee femper 

n membra- membranaceae faltem fuerint : Sicyos & Stellatae variae. Hinc ex 
legeoppofiti, a baccis removendae: Biilbine, Neurada, Parilium&c. 
quamvis nunquam dehifcant; 
fvurice, quae ex integumento quocunque carnofo , per matnritatem 
demum ovario fuperindu&o formantur & baccas veras aemulantur: 
in Junipero, Taxo, Gaultheria, Bafella, Coccoloba & aliis Quan- 
do autem merum receptaculum carnofum fit, ut in Fragaria, Och- 
na, Acajuba, Ficu, id non bacca r fed receptaculum baccatum did 
meretur. w 
Reliquae baccarum differentiae propriae, quae adhuc notandae, redeunt 
ad variam Pulpae confiftentiam atqne fabricam , nee non ad mutationes quas- 
dam in nonnullis baccis maturis externe occurrentes. 

Pulpae confiftentia, Jficut ilia baccae totius, generatim mollis eft, ut 
etiam alia pericarpia, quin & ipfa femina, quando ex parte , pulpa molli do- 
tatafunt, baccata dicantnr; fed fpeciatim, fluida interdum & vix non aquofa 
eft pulpa: inAnabafi; glutinofa, in Vifco , mucilaginofa, in Nymphaea; car- 
nofa, in Phoenice, fungofa, in Mandragora; & denique granIs"callofiS, aut 
fibris durioribus intermixta, in Sapota & Cyminofma. Fabrica autem in 
univerfum triplex eft: i°. uniformis 1. fubhomogenea, qualis in omnibus 
modo diesis & plurimis aliis reperitur. 2°. veficularis , feu ex cellulis clau- 
fis & peculiari fubftantia repletis con farcin ata : ut in Citro, Cucumi& M an " 
goftana. & 3 . arilliformis, dum fcil. pulpa nullibi cum parietibus loculamen- 
torum cohaererevidetur, fed exeorum cavitate tanquampeculiaris folliculns 
pulpofus eximi poteft, qui unum aut duo femina in leparatis cellulis continet: 
in Limonia, Bryonia laciniofa & quodammodo in Jasmino. 

Mutationes raro aliae, quamcoloris, externe in baccis maturis contw- 
gunt, quum una ex praecipuis earum dotibus fit, ut nunquam dehifcant' 
adeoque nee form am fuam facile mutent. Attamen dantur nonnullae, q use 
ab hacregula defle&unt: Ita enim Myrifticae bacca,. per maturitatem , i« a1 ' 
tero fuo latere, rima longitudinal! dehifcit; & ita quoque Xylopiae fru#us< 
fimili fiflbra in vertice faepins dividuntnr. Aliae vero elaftice , vel frlte" 1 
fponte in lacinias irregulares rumpuntur atque matura fua fundnnt Cettfc*' 
utCharantiaatquePunica; aliae, dejefto verticis operculohiant: utMomof dkzoperculata; aliae foramine in apice aperiuntur, ut Berberis; & denique 
iteron) aliae, poro in bad dehifcunt: ut Elaterium. 

Legumen eft conceptaculum membranaceum aut coriaceum, plerum- 
qne oblongum & futura longitudinali infcriptum, quod in nno tantum late- 
re fem in a gerit valvularum margin ibns affixa. Differentiae leguminum 
defumuntur ab eorundem figura, confiftentia , d^hifcentia atque locula- 
mentis. 

Figura omnium vulgatiffima eftoblonga, quae fuperne in ftylum brevem, 
extra axem nonnihil pofitum definat, inferne autem in pedunculum contra- 
hatur, & ex uno latere rectiuscula , ex altero autem paulo magis gibba , & 
utrinque leviter comprefTa fit. Sed praeter hanc uiitatiorem for mam, dan- 
tur quoque aliae in leguminibus figurae: ut lanceolata, orbiculata, lunata, 
rhomboidea , fubulata, prismatica, cylindrica, bullata, moniliformis & coch- 
leata; nee raro accidit, ut defmita qnaedam leguminis forma, integris gene- 
ribus familiaris fit: ut tetragona, Indigoferae; lunata aut cochleata, Medi- 
um; cylindrico bullata, Crotalarise; & vermiculari contorta, Scorpiuro. 
Cujuscunque autem figure fiFle gum en , nunc uterque, nunc re&iusculus 
kltemejus margo, notabili inferiptus eftftria, quae in aliis elevata, in aliis 
autem depreffiuscnla , Sutnra dicitur, & juxta quam femina valvularum mar- 
5mi rectiori, vel generatim breviori , alternis umbilicis affixa font 

Confiftentia atque fabrica , rarius alia, quam fimplex , & vel membra- 
nacea ' vel coriaceaefl; attamen dantur quoque pauca legumina 

faccata, quaeintus fnbftantia quadam molliore, pulpofa, carnofa, aufc 
ningofarepletafunt: in Tamarindo, Ceratonia, Caflia Fijtuta, Hy- 
niensea &c„ 

corticata, a pra?cedentibns plane diverfa, quod & interior, & exterior 
eorum fnbftantia dura & penitus coriacea fit, & quod haec ab ilia 
faciilime folvi queat: ita cribrofo & muricato tegrnine, Onobrychis, 
&fungofa crufta, Hedyfarum coronarium, corticata funt. 

dr mcea, quae fub coriaceo & evalvi cortice, putamen condunt ofleum 
aut fuberofum : ut Pterocarpus & Samadera. 

n 2 . Dehif- Dehifcentia in leguminibus nonnifi duplex datnr: valvata fcil. & articn- 
lata. Multa tamen legumina evalvia funt : ut drupacea & baccata omnia, 
nee non variaaiia, praefertim foliaceo comprefla : Cercis , Sennae, Colli te* 
herbacece. Valvata vero omnium ufitatifiima funt, & ex his praefertim bival- 
via; minus crebra funt univalvia , nifi in leguminibus fpuriis; et omnium in- 
freqnentinima reliqua : ut trivalve , in Moringa ; quadrivalve , in Acacia 
quadrivalui ; et utrinque valvatum, in Biferrula. Articulata dehifcentia, fo- 
lis fere leguminibus propria, et ne in his quidem admodum frequens eft: 
occurit nempe in Coronilla, JEfchynomene, Hedyfaro, Scorpiuro , Mjmo- 
la, et paucis aliis ; atque Mimofae articuli , infuper quoque, non raro, bi- 
valves funt Cetera adhuc~notandum , quod leguminum oblongorum valvu- 
lse, poft dehifcentiam fuam ,. plerumque funis adinftar contorqueantur: utin 
Viciis et in ipfa rigidiflima Caefalpinia Sappan; et quod legnmina hand raro 
cum ftrepitu dehiscant atque fua longe extra fe projiciant femina: ut Spar- 
tium, Ulex, Genifta, et alia. 

Loculamenta verticalia, C axi parallela , in leguminibus rarifiima funt. 
nee nifi in unilocularibus aut conjugatis habentur: ut in Aftragalo, Phaca, 
Biferrula^ Colutea, Trifolio etc. in reliquis omnibus transversa funt etfibi 
mutuo fuperimpofita, a duobus: ut in Hedyfaro, usque ad octoginta etplu- 
ra: ut in Caftiis. Saepe autem diflepimenta per maturitatem o bfolescunt, 
nt legumen appareat uniloculare, quod revera pluriloculare eft, ficut in Do- 
licho, Lupino, Phafeolo etc: quare et in his, immatura ovaria infpicienda 
funt , fi de loculamentorum numero certi efTe volumus; fed in plerisque pa- 
rum refert, definitum fcire eorum numerum, et generatim noffe fufficit> 
aiine legumen uni-aut pluriloculare fit? quia numerus, vel in eadem ^c\e, 
admodum variat, 

Leguminayjw/a , funt capfulae, ut fupra diximtis, qu<e refpectu ng« r ^ 
externae,, infertionis feminum & dehifcentiae fuse r proximam cum veris le- 
guminibus habent affinitatem, ut nonnifi ex feminum fabrica rite ab invfrP* 
dignofci queant . Veri nempe leguminis femen femper embryonem continetr 
cujus cotyledones fua magnitudine totam cavitarem tefta? replent, veHalteN 
earn longitudine atque latitudine r fi non & craffitie fua, exsequant; & cU J uS 
radicula, excepta Caffiarum famiM, femper curvata & verfus rimam erff* donum retorta eft: Quandocunque igitur in legumine femen reperitur, cu- 
ius embryo teretiusculus, aut generatim teftae feminis cavitate minor atque 
albumine flbi multoties majore obvolutus eft ; id nequaquam verum legumen, 
blC&yMa leguminofa eritdicendum: utfruclus Hellebori, Aquilegiae, Gari- 
dellse & aliarum Multifiliquofarum. 

Siliqua denique, eft conceptaculum ficcum , faepius bivalve, quod in 
utroque latere femina gerit receptaculo filiformi & valvularum marginibus 
interje&o affixa. Differunt inter fe, figura, compofitione^ dehiscentia & 
loculamentis. 

Figura in univerfum fpeclata, vel angufta & inlongum valde protenfa, 
vel brevior & fubrotnnda eft : bine trita ilia provenit horum pericarpiorum. 
divifio, in Siliquas ftrifte fie diftas , quae longiores, & in Silicuhs, quae bre- 
viores & minores funt Figura autem propria , in variis varia , nee genera- 
tim definienda eft; frequentiffime tamen vel direfte, vel. trans verfim com- 
prefla videtur: unde in his pericarpiis, faepius quam in aliis, Valvulae ha- 
bentur pknae, aut naviculares. 

Compofitio refpicit vel numerum, vel fubftantiam ffliquarum. Siliqnac 
M:e fie dtffce , femper fingulse ac fimplices funt; at Siliculae haud raro ge- 
ttinat*, feu §x duobus partialibus conceptaculis conjugate deprehenduntur: 
* in Iberide , Biscutella, Coronopo , Fugionio (i). Et ita quoque diverfi- 
*i fubftantiae in^lurimis nulla datur, quia fere omnes ex uniformi mem- 
br anacea aut coriacea fubftantia conflatae funt , ut pauciflimae faltem ha- 
beantur 

drupacea, quae fub tegmine membranaceo aut fungofo putamen condunt 

offeum, bi-1. quadriloculare: in Buniade & Anaftatica fyriaca ; 

haccatce, quae uno pluribus fcatent officulis feparatis: in Raphaniftro; 

autquarum cortex fpongiofus 1. coriaeeus nunquam dehifcit: ut in 

Myagro, Crambe, Raphano fativo. 

Dehifcentia in ffiiquis vel nulla , vel bivalvis, vel fubarticulata , vel mix- 

^ datur. Nunquam dehffcunt baccatae, drupace* , geminatae variae, & ex 

reliquis: reliquis Clypeola, Peltaria , Rapjftrum. Bivalves autem funt omnes fere 
filing ftrifte fie ditfise, & ex Siliculis , plariniae. Subarticulatae rariores 
funt & occurrunt in Cakile, Raphaniftro & Hypecoo. Mixta d eh ifcentia, foli 
quod fciamcompetitEmcari^CO, cujus quippe filiqua, faperne articulata, 
& inferne bivalvis eft. ^Cetera , id filiqua; bivalves proprii habent , ut a lapfu 
valvularum, conftanter poft fe relinqnant commune feminum receptaculum, 
cujus figura exafte valvularum marginibus refpondeat atque fpatium inter 
fua crura medium, nunc penitus liberum & pervium: in Chelidonio, Cleo- 
me, Jfatide; nunc autem praetenfo diflepimento, tanquamtympano memBra- 
naceo, claufum fit: in Braflica , Alyflo & omnibus fere reliquis. 

Loculamenta verticalia funt in filiquis ufitatiffima; multo autem rariora, 
transverfalia aut fibi mutuo fuperimpofita ; & infrequentiffima denique ilia, 
quorum fitus, ex utroque praecedentinm compofitus eft. Ex puris verti- 
calibus, formatae funt filiquae uniloculars Clypeola; , Peltaria, IfUtidis, & 
biloculares: Vellae, Rjcotiae , Cardamines, Eryfimi & plurimarum aliarura. 
Ex puris autem transverfalibus , feu mutuo fibi fuperimpofitis, & quidem 
ex geminis, compofitoe funtiiliculaeBuniadis orkntails & Crambes hifpanicM 
ex pluribns vero, fimplici aut duplici ferie pofitis: filiquae Raphani, Rapna- 
niftri & Buniadis Erucaginis. Denique mixtum fitnm ex loculis veris & fpu- 
riis habent filiculae Cakiies & Myagri perfoliati , &inftar omnium filiqua Eru- 
cariae, cujus nempe duo loculamenta fuprema, verticalia & fpuria; duo 1- 
tria intermedia, vera & longitudinalia; &duoinfima, itidem vera at quoque 
iterum verticalia funt, ut ex hac fola fabrica, Erucaria, ab omnibus cogm- 
tis plantis facillime diftingui pofiit. **" 

Siliquae fpurm funt, quas verarum formam & ftructuram exaffeaemMP 
tur, at feminibus gaudent fabrica diverfiffimis. Omne nempe verae filiq ll3e 
femen conftantiffime exalbuminofum eft, & embryonem continet, tefhe ca- 
vitati, fua magnitudine, exa&e refpondentem atque radtcula, cotyledonum 
lateribus accumbente, dotatnm. Spuria contra filiqua? femen , in omWW 
praeterquam in Bignonia, albiiminoOim eft, atque embryo ejus, pleruni<l ac 
minutiffimus, vel faltem nunquam ita curvatus deprehenditur, utcondupl 1 * 
catus aut in fe convolatus dici pofiit. Has fpurias filiquas, in Boccon»» 

gigDOOfc 

i.) Raphaniftrum aleppicmn. Ex fide horti ficei Rauwolfiani, qui Leyd* affcrvatur. Bignonia, Clepme, Chelidonio, Glaucio, Hypecoo &c. reperiundas, appel- 
lamns Capfolas filiquofat , easque a fui flmilibus capfulis rhaphi/permis: ut AI- 
lamandae, Sarqthrae, Swertiae, Gentianse, Afcyri&c. diftingui debere mon"i- 
mus, quia in his, nullum vaivulis interjeftum eft feminum receptaculum, 
ficut in illis : cum autem nimis fcrupulofa videri poflet hsec diftinftio , 
earn in Centuriis negleximus & utriusque hujus fabric* capfulas, genera- 
tim ftliquo/as diximus. 

CAPVT VL 

DE 
RECEPTACVLO FRVCTVS ATQVE SE MINIS. AVeceptaculum dicitur, quod partibus fructification is bafin & nutrimentum 
praebet. Hinc duplex nobis confiderandum venit receptaculum, alterum 
nempe/n/fo, & alterum /minis , etfi utrumque fsepius unum idemque 
effepoffit. 

Receptaculum /rutins eft ilia pars, quae pericarpium aut femen nudum 
cum matre fua planta conneftit, iisque pro fulcro infervit. Tale receptacu- 
m ' veifin gulis fruftibus datum eft unguium, vel plures uni infiftunt re- 
P aculo communi. In priori cafu , vix in cenfum venire folet receptaculum, 
z pro merohabetur fructus pednnculo, nifl per maturitatem craffitie vel 
^gitudine fua infigniter auclrum & valde confpicuuia factum fuerit: ut in 
, ^IJ- & Anacardio, quorum pedunculus in baccam convertitur; ant ficut 
. J£ > W orifo nia & Grcinadilla, quorum pedunculus infigniter elonga- 
» inde et ejusmodi pericarpia pedicellate* dicuntur. In altero autem cafu. 
p e( f !S . pro P rie receptaculum dicitur locus, a reliquis partibus diftinftus et 
^cunanfaepe f oriT)a dotatus, cui fruftus plures infiftunt: Hie vero locus , 
»*jr ra ' Vel infra fl °rem conftitutus eft, atque hinc Receptaculum commune, 
VGl %eru me ft, vel inferum. 

ut . . u P erur *i receptaculum , in nonnullis adeo anguftum et depreflbm eft, 
lx attendi mereatur: in Thali&ro , Potamogetone , Tetracera; et ita 

quoque cmoqueinconfpicuumeft, qoando merus calycis fundus ejus Vices fu bit ut 
l Nolana, Verticillatis et Afperifoliis variis ; et denique etiam pro nullo ha. 
beturT quando"ejus fubftanda per maturitatem aboletur et exare cit: 
Limeo et plerisque Stellatis. Sed in plurimis confpicuum eft iftud recepta. 
culum, et vel ex flylo, vel ex thalamo floris emergit Ex ftylo nempe 
formatur in Iliicio, Geranio, Malvaceis, Tricoccis et Afpenfolns varus: 
contra autem foli floris thalamrfuam originem, variamque formam debet 
in Comaro et Sagittaria, quibus giobofam et exfaccnm; in Fragana et 
Ochna7quibus fuTovatum etcarnofam; in Magnolia etLiriodendro , quibus 
tereti acuminatum; in Geo et^nemone , quibus cylindricum ac villofum; 
et denique in Neiambo , cui favofum competit receptaculum commune 
fuperum. 

Inferum receptaculum commune, omne illud cenfetur, quod vel ovariis 
nudis fubjacet, vel infra floris calycem proprium locatum eft. Hoc , ftn e 
loquendo, in omnibus occurit fruftibus aggregate, fed nonnifi in iis pro ve- 
roagnofcitur receptaculo, in quibus a ramo vel fimplici furculo matris plan- 
ts, fua forma atque fabrica abunde diftinftum eft: hinc nullum in varu 
Metrpfideri, JSankfige, Morindse etc. fpeciebus receptaculum commune, e 
frucitus fimpliciter circa ramum aggregati. FrequentiiTima vero ha en ^ 
ejusmodi receptacula in floribus Compofitis; et quia omnia fere rehq« a * 
iftorumnormam formata funt, illorum figuram, fabricam et partes acce o 
rias nunc curatius infpiciemus. 

Figura in paticiffimis concava, ut in Crepide alpha; in aliis P laI1 *' 
Lapfana, Soncho, Chondrilla; in aliis leviter convexa: in Pyrethro, B^ 
nia, Tagete; in aliis globofa : in Sphaerantho , Echinopo, Scplymo ang^ 
fpermo; in aliis conica: in Bellide, Cotula, Anacydo; et denique iterU ™ ^ 
aliis oblongaaut ovato cylindrical in Chamaemelo , Spilantho , Zinnia, 
delia. Notandum vero, quod receptacula planiuscula per maturitatem 
pius fiant Sibglobofa et pulvinata: ut in Leontodonte, Tragopogone, M 
tafite, Jacobaea, et aliis. 

Fabrica receptaculi non alia heic in computum venife, quam q u ^ 
fuperficiem externam concern it, nam interior ftruftura, quae generatim y^ 
. giofa, et vel penitus folida , vei et rarius ingenti cavitate exfculpta et q inflate eft: ut in Sphasrantho, Zinnia, Anacyclo , nullam meretur attentio- 
nem. Externa igitur compages, in omnibus integerrima eft, pneterquam 
inGundelia, cnjus quippe receptaculum, in plures lobulos partiales divifum 
deprehenditur. In reliquis, fuperficies varia, & generatim vel foveolis, 
vel eminentiis , vel partibus accefibriis exarata & ftipata effe folet. 

Foveolis exfculptum receptaculum , eft vel 

punfiticulatum , feu minutis pun&is faepe vix difcernibilibusnotatum, ce- 
tera vero glaberrimum: in Lattuca, Matricaria, Chryfanthemo , 
Tanaceto &c. 

fcrobiculatum , feu poris majoribus , rotundiusculis & in margine fuo 
glabris exaratum: in Chondrilla, Leontodonte, Senecione, Eupa- 
torio &c. 

akeolatum, aat favofum, feu quafi incellulas membranaceas, angulatas 
& ad oram varie crenulatas vel ciliatas difcriminatum : in Onopor- 
do, Arctotide, Andriala, Cufpidia &c. Saepe alveoli filfnonnifi 
armatis oculis discern! poffunt; & faepius quoque per maturitatem 
ita obliterantur, ut eorum cavitas mammillari tuberculo impleatur: 
ut in Hieracio , Pteronia, Chryfocome ; 

varium; nempe fcrobiculatum in ambitu , & alveolatum in difco: in 
Bacchari; aut fcrobiculatum in peripheria & villofum in medio: in 
Gorteria , Ofteofpermo &c 

Eminentiis variis diftin&um receptaculum, eft vel 
tuberculatum : parvis fcil. tuberculis discretis aut contiguis exafperatum : 

inPrenanthe, Lapfana, Cotula, Artemifia &c. 
apiculatumvel aculeatum: fpinulis mollibus diffitis, probe a paleis diftin- 

guendis: in Cichorio, Eclipta, Iva j vel & aculeolis pungentibus: 

in Gundelia, confperfum; 
villofum Sctomentofum: crinulis capillaribus , ex ipfa receptaculi fubftan- 

tia oriundis contedum: in Arnica, Abfinthio, Eriocephalo, Tar- 

chonantho &c. 

fetofum: fetofum: piiis & fetis creberrimis, ex alveolorum ciliato margine pro- 
ficifcentibus hirtum : in Andriala, Arftotide, Pteronia, Capitatis 
varus. 
Pleraque ex his vulgo dicuntur receptacula nuda, quando fcil. neque vil- 
lous neque fetas valde confpicuas habent; quando autem fquamul is, foliolis. 
fetis rigidis, & generatim partibus acceflbriis ftipata funt, tunc dicuntur 
paleacea. 

Sunt nempe Palta nihil aliud, quam parva foliola membranacea autfe- 
tacea, ovariis interpofita, quae faepe ex involucri communis foliolis, grada- 
tim in minores & auguftiores philyras mutatis formantur : uti id in Coreop- 
fide, Verbena, Rudbeckia &c. clare patet; vel & propriam interdum ex 
receptaculo originem habent, & generatim, figura, nexu & fitu fuo inter 
fe diflferunt. 

Figura utplurimnm eft lineari-acuminata, aut oblonga: ut in Serioia, 
Chamaemelo, Achillea; in mnltis quoque fetacea: in Catananche, Carthamo, 
CysRQ ; in aliis carinata & in ariftam pungentem definens : in Anthemide & 
liiiphthalmo; in aliis apice ciliato-lacera: inCarlina, Aouleja, Pteronia » 
yhorata; & iterum in aliis pedicellato-clavata": ut in Brunia atque Eclip& 
eretfa. Cujuscunque autem figurae fintpaleae, nunquam ovaria penitus in- 
volvunt & obtegunt, nifi in Scolymo angiof pernio \ & ita quoque nunquam 
involucro communi longiores deprehenduntur , nifi Eriophori pilos » & Tar * 
chonanthi lanam , pro paleis habeas. 

Nexus & pofitio palearum inter fe, generatim duplex eft. Aut enim 
omnes difcretae & imbricatim fibi mutuo applicatse funt : ut in Zinnia & ^ aXl * 
mo reliquarum numero : Aut duae vel plures ita inter fe juncWfunt, ut pro- 
fundus formetur alveolus , in quo feclufum a reliquis haeret ovarium : in A PH' 
ieja, Cufpidia, Carlina: unde fufpicio enaicitur, quod omnia receptacula 
membranaceo-alveolata , ex fimili palearum nexu formata fmt 

Situs denique ufitatiffimus ille eft, quo univerfum receptaculum p* leis 
ita obtegitur , ut inter fmgulas , pro fingulis tantummodo flosculisaut oV*n* 
locus fuperfit. Sed ab hoc ordinario fitu, fepius defleftant pale*, <P#f 
nempe i*. aliae, totumquidem occupant receptaculum, at in vertice ejus de« fkiunt & fpatium liberurn pro flosculis plnribus fterilibus relinquunt: in 
Evace. 2°. cum radius faltem paleis conteftus, difcus vero late nudus eft: 
in Anaxeto 3 . cum in peculiaria involucella circa unum aut plura ovaria 
difponuntur , atque ita receptaculum commune in plura Receptacnla par- 
tialia difpescitur: in Echinopo , Elephantopo, Oederia, Stcebe , Filagine, 
& denique 4 . quandoTpfara receptacultcommuiiis ftibftantiainalte penetrant 
&in varios lobos dividunt: ut in Gundelia. 

Similis modificatio receptaculi communis, in aliis quoque plantis locum 
habet: ut in Dipfaceis, in Eryngio, Platano, Cephalantho, Brunia, Sagit- 
taria & aliis multis , atque pauca faltem dantur , quorum fabr ica norTad aliquam 
ex haftenus diclris referri poffit. Ita nempe difcrepat receptaculum Liquldamba- 
ris, quod eft globus fungofus & profunde alveolatus, in cujus fingukcellula, 
gemma capfulahaeret; in Opercular ia autem, receptaculum in verfepyramida- 
turn, inaudito exemplo, inter~flores atque ovaria, medio loco pofitum eft; 
& ita etiam a confueta forma recedit receptaculum filiforme & biildum, quod 
inter geminas capfulas Knoxise, Nancies© & Aqeris, nee non inter omnia 
|ereUnibelliferarumfemina, in ipfo liorum frutom axi collocatum eft. Re- 
lquas min on's momenti difcrepantias, hi nonnullis fruftibus amentaceis ob- 
Vl as, merito filemus. 

Receptaculum feminis , non diverfum cenfetur , in feminibus nudis, ab HIo 

ma ipCms, uti ex hactenns didis fponte intelligitur. Sed tefti feminis 

eceptaculum , femper intra pericarpium haeret, & vel plura fibi affixa gerit 

a - unde dicitur commune; vel fingulis tantum profpicit feminibus: unde 

Poprim appellator. 

car ..° mnimie ^n^nis receptaculum, generatim qurelibet regio interna peri- 
Ph dicitur cui uno plura adhaerent femina: fpeciatim vero , corpus eft a 
confi^ 3 fr ^ us com page diftin&um & intra loculamenta protenfum , quod fua 
ft-iift^ 11 ^' fu P erficie » nexu atque fitu, varie differt, et cujus notitia, in 
cete m c * u ^ Itione > magni faepe momenti eft, quum bene multi fruttus, 
^'Sce • er llimmi > ex folo feminis reccptaculo, facillime ab invicem 
2i ngib queant : u t Melaftoma ab Qsbeckia, Jufiicea a Ludwigia, Alpinia a 
J* e > et ita plunma adhuc alia genera. CVIII 

Confiftentiafepiffime fpongiofa aut fungofa eft : «t in Stramonio , Hyof- 
cyal, Nicotiana; in aliis vero carnofa: in Vacc.n.o , Ruta , Pyrola; « 
L cori.ce. «< membranacea : in Martynia Begon.a Papavere; ,n a,, s 
fibrofa: in Portalaca et Siliquofis; et iterum .n alns fuberofa aut l.gnofa. 
in Ceiba, Svvietenia, Cedrela. 

Superficies utplurimum punfticul.t., fcrobicnlat. , qnin et alveoto 
' eft: utin Anagallide, Centunculo, Hydrolea; rarius autem tuberculata vel 
mammillatafut in StranTonio; et rariffime hirfuta: in Cucubalo , Sdene, 
Canna, 

Figura, fatis quidem conftans, fed interdum a vicinis partibus vix rite 
diftinfta effe folet. Ita enini receptacula, quae coftae aut incraffati fulcifpe- 
cie parietibus valvularum, vel difTepimentorum interne margin! , infenpta 
font, fua figura a vicinis partibus parum vel nihil different, et indefinite 
form* dici pofTunt Definita autem eorum figura, faepiffime locutamento- 
mm cavitati adaptata, in nniverfum vero varia eft: ut membranaceo com- 
prefla, inLudwigia, Begonia, Papavere; filiformis, in Velezia, Pojjtul* 
ea, Siliquofis; fubulata ,1n Dodecatheo , Ophiorrhiza, Diajitho; cylmdnca, 
inCbrtufa, Lychnide, Ceraftio ; tri-i. pentagona, in Ixia ,. Cedrela, 5m* 
tenia ;Tubglobofa, in Lyfirr^chia, Centunculo, Trientali; et dimidiatoova- 
ta, lateribusfuisinternis"nuncplaniusculis, nunc in renis aut jugi fpecjem 
arcuatis, utin Hyolbyamo, Cynibaria,. Muffienda, et multis . aliis fruftib 
bilocularibus* 

Nexus receptaculi enm fuo pericarpio potiflimum duplex eft. A"u ^ 
illud, fola fua altera extremitate cum fru&u cohaeret, cetera vero «wf£ 
abhoc folutum eft; enjusmodi receptacula libera, aut a forma fua colu}1 ^ r ^ 
dicuntur: Aut receptaculum fecundum totam fuam longitudinem cum 
eonnexum eft; et ejusmodi receptacula appellantur adnata. 

Libera, font vel' mdta, velpendula. Hla uiltatiora, e bafi <*P fu1 *^ 
axeos oriuntur & flirfum tendunt: in Primula, Ophiorrhiza,^ 
denlandia , Polypremo , Cle^ira , Gaultheria &c. Epndula a« 
contrarium ortum & fitum habent &*apprime rara funt :• m t 
noclea , Fraxino , Arbuta ,, EpacrL Adnata, funt vel fejftlia , velftipitata. Ilia undiqne axi aut parietibus 
fruftus prene adhaerent : in Plantagine, Solano, Rhododendro, 
Orchideis. Haec autem mediante lamina intergerina, pericarpio ita 
inferta funt, ut aliquo fpatio ab ejus axi vel parietibus diftent & fae- 
pe in utraque fua pagina feminibus contefta fint: in Muflaenda, Stra- 
nionio, Martinia, ParnafTia, Digitali &c. 

Numerus, in pericarpiis plurilocularibus , conftantiffime numero locu- 
lamentorum refpondet , ut nullum habeatur exemplum in contrarium. 
Etiam in unilocularibus nunquam uno plura reperiuntur receptacula libera, 
praterquam in fola, quod fciam, Portulaca pitofa, cui fcil. intra fruftus fui 
cavitatem quinque diftinfta coneefla flint receptacula filiform i ramofa. Sed 
adnata receptacula, uno plura, minime in fruftibus unilocularibus rara funt: 
utgemina, in Groflularia,. Lathraea, Bixa, Chironia; terna, in An^rofae- 
nio, Turnera, Helianthemo, Orchideis variis; quaterna & quina, in Ne- 
penthe, Parnaffia, Datifca; & numerofa, in Papa v ere. 

Situs denique receptaculi communis, five ejus figura defmita, five in- 
definitafit, generatim triplex eft: nempe centralis , excentricus & vagus. 

Centralia, non folum ilia dicuntur, quae ipfum fruftus axemconftituunt: 
utinCedrela, Cuphea, Rhododendro; fed&ea, quae cum axi nexum habent: 
niSphenoclea, OpliiorrhizarCymbaria; quin & ilia, quae a folo internofeu 
eentr ali diflepinientorum margine formantur, dummodo ad axem fe contin- 
ent : in Philydro, Philadelpho, Tuljpa & innumeris aliis. 

Excentrica receptacula varia funt, pro loco cuifemina vei immediate ad- 
herent, vel e quo ftipes receptaculi procedit. Hinc alia dicuntur 

feptalia: quando utraqne diflepimentorum pagina feminibus confita eft, 
dorfales autem fruftus parietes penitus nudi funt: in Nepenthe, 
Papayere, Tamarice; 
fateralia, & quidem imitateratia, cum femina ad unum tantrum fruftus 
fetus inferta funt: in Aftsea, Uvaria, & Leguminous tarn veris, 
quamfpuriis: bilateralia /"quae in duobus oppofitis lateribus femina 
ferunt: in Groflularia, Aliamanda, Sarothra, Afcyro, Chelidonio 

& Siliquofls veris plerisque 5 

*~ parktaha : parietalia: quando femina tribus aut pluribus diftin&is feriebus, aufc 
etiam undiquaque fruftus parietibus internis affixa funt: in Orchi- 
dibus, Androfsemo, Refeda, Butorao, Drofera, Gentiana, Liqui- 
dambare&c. "~ 

Vaga denique recepfcacula dicuntur, quae ad praecedentium nullum refer- 
ri poflunt, ut in Portulaca; aut quando ipfa pericarpii pulpa feminibus pro 
receptaculo communi infervit atque haec uniformem & definitum fitum non 
habent: ut in Zingibere, Nyraphaea, Aubletia, Muntingia, & aliis. 

Receptaculum feminis proprium , quo fcil. mediante, femen cum matre 
planta commercium habet & ex ea fuum haurit nutrimentum , multo funpli- 
ciuseft, quam ha&enus di&um commune, quum hoc ex illins , feu commu- 
nis receptaculi vafis nafcatur, nee definitam habeat formam, nifi quando illud 
deficit. Undecunque autem oriatur, nam faepe etiam ex receptaculo frucuis, 
vel ex ipfo pericarpio proficiscitur, non aliam, quam cicatriculae , papillae, 
aut gracilis fili habet formam, & in pofteriori cafu, Funiculi umbilicalis nomi- 
ne venire fblet. 

Cicatriculae & Papillae , quales in Staphylea, Cardk>fpermo , Swietenia, 
Bignonia, Fraxinella & Compofitis, reperiuntur, vix unquam in^cenfum 
venire lolent, quia parum confpicuae funt, & per maturitateni faepe peni- 
tus obliterantur. Funiculus umbilicalis autem raro deftruitur totus, q»' n 
adolescendo nonnunquam augetnr, ut ejus longitudo, forma, deenrfus at- 
que infertio , utique aliquam in fru&uum fcrutinto mereantnr attentionem. 

Longitudo funiculi, utplurimum femini brevior eft, ut in Legumino* lS 
fere omnibus; interdum vero ejus exaequat longitudinem: in Grofllilaria, 
Lunaria, Draba & variis aliis; & nonnunquam illam multoties fuperat & 
enormem in inodum elongatur : ut in Crambe , Giino, Liriodendro & 
Magnolia. — 

Forma ei vix alia , quam quae filo gracili effe folet; attamen in Leg 1 " 111 " 
nofis, faepe pedunculum fungofum refert, nee non in Afperifoliis q« ibuS ' 
dam; fed in Phoenice & Lontaro , proprie funiculus dici meretur , q uia e% 
pluribus ftbris cmnpofitus & fcriptorio calamo craffior eft. Simplex q"°^ e 
& indivifus funiculus in plurimis habetur; in paucis tamen extremitate l» 
r feaii" 1 feminiproxima, ingeminos, vix unquam in plures, nifi inFraxino, ramos 
finditur, quorum nunc alter folus femen fert, alter autem erpro fulcro in- 
fervit: in Lathy r is & Viciis nonnullis; nunc vero uterque proprium fibiaffi- 
xum habet femen: ut in Liriodendro; rariflime autem exuno individuo fu- 
niculi duo pendent femina, ut in Magnolia, Spondia & Epacri. 

Decurfus funiculi, praefertim in drnpaceis & nucamentaceis fruftibus, 
necnon in feminibus quibusdam ofteis, memorabilis eft, cum fcil. in his, fse- 
pius, non proxima via ad femen fuum migrat, fed in canali proprio, inte- 
gumentis iftis ofleis infcripto decurrens, in remotiffimam, vel faltem in me- 
diam feminis regionem devehitur & ibi demum cum eo ne&itur: ut in Cerin- 
the, Sta£hylea, Zanthoxylo, Pruno, Amygdalo & aliis. Etiam in variis 
feminibus mollibus, ab ipfa eorum tunica occultatur & longo itinere intra 
eorum meinbranas decurrit & per ambages ad pun&um infertionis devenitr 
in Liriodendro, Swietenia, Eritliali &e. ut Umbelliferarum fetaceum recep- 
taculum taceam , quod occultatum a bafi ad apiceni feminum porrigitur , & nihil 
almd, quam geminus funiculus umbilicalis efle videtur. 

Infertio, ob duplicem funiculi extremitatem, fequentes admittit varia- 
bles, dum fcil. funiculus, altero fuo fine affigitur fruftus 
i°- bafi & altero feminis a.) bafi , f. extremitati inferiori: in Eriophoro, Ca- 
rice, Tagete, Buffonia, Claytonia, Montia, &c. 
{&.) vertici ,~f. extremitati fuperiori : in Prtmo , 

Rhoe , Crambe, Plumbagine, Corrigiola. 
y.) parti inter extremitates mediae, ventrali : in Po~ 

lycnemo, Cermthe, Symphyto. 
&) dorfo medio, ita ut funiculus fupra feminis ver- 
ticem adfcendat & deinceps reflexus foramen 
dorilintret : in Vi. te! 
" ' Vertici " et feminis a. ) extremitati fuperiori : in Sicyo, Ifatide, Adonide. 
£.) extremitati inferiori, intafto feminis apice: in 
j* . Nitraria , Statice. 

' Kl -et feminis a.) vertici: in Eritliali, Guajaco, Tricoccis, &c 

£. ) bafi: in PyroT l%fpilo , t^hea , Fagonia, &c. 
y.) extre- «y.) extremitati interior! horizontali : in Tulipa, & 

innumeris aliis. 
• <$.) parti inter extremitates mediae: in Glino, Me- 
fembryanthemo , Malvaceis, &c. 
4°. parietibus & feminis a.) parti acuminata: inSarothra, Afcyro, Cucur- 
bitaceis. 
0.) parti obtufse, intafto feminis apice: in Grof- 

fularia. 
y.) lateri inter utramque extremitatem medio: in 
Leguminofis & Siliquofis variis. 
Hifce vinculis femen cum fuo pericarpio intime cohaeret , donee occal- 
lescentibus per maturitatem nutritiis receptaculi vafis, funiculi umbilical* 
fllum abrumpatur, atque femina fui juris fafta undique fpargantur ac ulte- 
rius fuum nutrimentum e terrae gremio hauriant 

CAPVT VII. 

DE 
SEMINE MATVRO IN GEN ERE. Semen maturum, non ex colore fuo faturato, nee ex fua in aqua fubfi * 
tia, nequeetiamexduritiefua, latistuto cognofcitur; fed certior matunta^ 
nota ex ipfo trahenda eft nucleo , quippe qui, fi ex gelatinofo fenfim a 
fit folidiusculus , fi teftae fuse cavitatem repleat exactifiime, atque fi m tv * ^ 
ipfum , nullum prorfus contineat fpatium vacuum ; indubitatiflimutn p 1 
feminis maturi fignum, quia ita conformatum, germinando aptum eit, q 
cunque etiam fuerit reliqua ejus conditio. Sed antequam ad nucleum P r ° 
damus , dicendum prius erit de feminum partibus atque affectionibus e 
fecis, quae omnibus communes & in variis varie modificatae funt. 

Inter has, primum locum tenet Umbilicus, qui vel externus, ve ^ 
mis eft, & quorum 'prior non folum ob variam fuam formam, && ^ in feminis examine, omnem merefcur attentio'nem , quia folus punctum iixum 
prsebet, ex quo feminis fuperficies externa in certasregione&diftribui, & in- 
ternarum partium fitus rite dijudicari poffit. 

Externus itaque umbilicus , qui Malpighio, paflim Fene/ira , &LiN*rao, 
ffi&mdicitur, generatim eft teftae feminis apertura, per quam vafa nutritia 
ad interiorem ejus cavitatem pertingunt , & quae per maturitatem Temper 
obturatur, ita tamen, ut aquae & terras humoribus faeilis ad nucleum con- 
cedatur aditus. A forma, loco & partibus fuis accidentalibus, generatim 
difpefci poteft in fuperficialem, concavum, convexum & appendiculatum £ 
partibus acceflbriis ftipatum. 

Superficial^ , omnium frequentiflimus, idemque fimpliciflimus eft, cum 
parvi duntaxat foraminis, pori, aut cicatriculae fpecie ap par eat & teftae fu- 
perficiei obiter faltem impreflbs vidptur: in Campanula, Primula, Phafeo- 
lo, Digital* & innumeris aliis. In nonnullis an fern quafi truncates aut dera- 
fa feminTs bafi cinftus eft: ut in Staphylea , Hippocaftano, Lavendula, Ale- 
trij & iterum in aliis, macula definitse formaeTfc nivei plerumque coloris 
infignitus deprehenditur: ut cicatrice cordiformi, in Areca & Cardiofpermo; 
tineari, in Fraxiruella ; & bifiirca, in Dracocephaio" variisque aliis Ver- 
ticillatis. *"~ ' T 

Concauus umbilicus, vel cupulam feu fimbriam repraefentat , femini ex- 
terne affixam : in Philydro, Datisca, Philadelpho , Hellebore*; vel in pro- 
fondum canalem infuVdibuliformem & ipfius teftae crufta intus veftitum, ex- 
fculptnseft: ut in Zingibere, Canna, Alpinia, Mufa, & praefertim in Com- 
roelina, in qua id proffus fingulare eft, qiiod totus'embryo intra ilium cru- 
ftaceum umbilici canalem hsereat. Minime autem hue, ampliores illae aper- 
tu ^ feminum Menifpermi, Limei , Pavettae & plurimarum Stellatarum, 
trahendae font; quamvis enim haecfemiima nonnullis ftrifte dicantur umbi- 
ll Ma, foramina tamen ifta non funtveri umbilici, quia non in cavitatem re- 
ft* internam , fed in fornicem faltem feminis bullati aut menifcati ducunt. 
tci taquoque, proprie loquendo, aperturae nucularum in quibusdam Afpe- 
nf <*is, hujus loci non font, quia non teffce feminis, fed ejus pericarpio font 
mlcr, Ptae; attamen in his, poterunt pro umbilicis haberi, quum funiculos 
manif efte transmittant, & ab omnibus in umbilicorum numerum ponantur. 

Convescus Conuexur umbilicus , vel roftellatus, vel fimpliciter fungofus eft. Illeex 
ipfa teftae fubftantia formatur & facile excuti nequit: ut in Athecia, Baffia, 
Sapota, Senna, Melampyro &c. Fungofus autem ex tuberculo diverts & 
plerumqueTpongiofae ac albicantis fubftantiae conftru&us eft & omnium fre- 
quentiffime in Tithymalorum gente occurrit: ut in Ricino, Jatropha, Tithy- 
malo, Buxo, Mejsuriali &c. quare etiam Adansonus, ejusmodi fuiigofum 
umbilicum inter chara&erifticas hujns familiae notas retulit : fed id non fatis 
refte, quia ille, & aliis plantis , utPhylicae& Cynocrambi, competit, &in 
variis genuinis Tithymalis penitus delicit: ut in Crotone , Hura, Emblica, 
Xylophylla, ClutTa & aliis. Multum quoque fimilitudinis cum w umbilico*con- 
vexo, Papillula ilia cruflacea habet, quae in omnium Palmarum feminibus, 
embryonis fedem indicat & ex fola feminis tefta excitata eft ac in nonnullis, 
pallidiore fuo colore, ut in Phcenice, Chamaeriphe & Caryota, in reliquis 
vero fua propria convexitate, facile a feminis fuperficie difcernitnr; fed uti 
non folis Palmis propria eft, nam fimilis quoque in Commelina & Trades- 
cantia occurrit, ita nee pro vero umbilico haberi poteft, quia faepius lon- 
go fpatio a vera feminis infer tione diftat , nee ullo vifibili foramine per- 
tufa eft. 

Jppendkulatus umbilicus generatim ille dicitur , juxta quern partes pecu- 
liars confiftentiae aut figurse femini affixae fnnt. Ita in Polygala, coronu* 
la quadridentata umbilico fuperimpofita eft; in Omphalobio autem, Capnoi- 
de &Commerfonia, utrinque am ple&itur laming pulpofo-carnofa, per anibi- 
turn varie incifa; in Genifta, Ulice & Spartio, cingitur fquamula fungofi. 
cordata, aut biloba; in Chelidonio , decoratur crifta falcata , denticulata & 
pellucenti-glandulofa; & in~Bocconia, Paujlinia, Cupania, Ale&ryo & Xy- 
lopia, veftitur indumento glandiilofo, faepe colorato aut aromatico: ut nunc 
reliqua fileamus femina arillata, in quibus omnibus arilli conftantiftimeju xta 
umbilicum, nee alibi cum tefta coherent Praeter hsec autem, f*P e etiaU1 
tnbercula autfafciae, ex ipfa teftae fubftantia formatae,. prope umbilici re * 
periuntur. Ita in Leguminofis prsefertim, mox infra feneftram, pan*** 
occurrunt pun&a collofa": in Phafeolo; nunc autem f implex duntaxat : rep* 
ritur: in Lafcjiyro, Lupjno, Onoide &c; & ita quoque in aliis fasci* lia * 
bentur, quae originem fuam ex umbilico ducunt, & nunc in verticem p#* gunhir, nunc autem cinguli adinftar totum atnbiunt femen: ut in Dolicho 
arnfeetaliis. Sed de his fasciis mox fermo erit , cum de umbilico interno di- 
cemus, cujus quippe fedem plerumque indigitare folent. 

Ab umbilico externo, definiri feminis regiones, & ex ejus fitu . 
dijudieari quoque fitum partium internarum, modo innuimus. Regiones nempe 
infeminegeneratim quinque diftinguuntur: bafis fcil. vertex, dorfum, ven- 
ter atque latera. In feminibus itaque , e pericarpio exemtis, bafts femper 
ilia dicitur feminis extremitas , in qua umbilicus locatus eft, uti contra ver- 
far appellator regio priori direfte oppofita; atque haec denominatio in omni- 
bus feminibus oblongis & fubglobofis locum habet. Quando autem umbilicus 
medio inter extremitates loco, vel & in rotundi & compreffiusculi feminis 
marginepofituseft; tunc ipfa ilia regio, venter, altera eidem oppofita, dor- 
fum, & reliquae, tat era vocantur. In feminibus autem pericarpio conclufis, 
latuseorum axi communi contiguum, femper ventris, & extremitas fupe- 
nor, femper apicis nomen habet, etiamfi in hac umbilicus conftitutus fuerit. 
Refpeftu partium internarum, & figillatim embryonis, fitus umbilici quadru- 
plexeft: obverfus, quando embryonis radicula, aperturam umbilici refpicit: 
m Compofitis ; oppofitus , fi iila # huic e diametro oppofita eft: in Colchico; 
contwms, cum umbilicus e regione medii embryonis fcapi pqnitur: in Plan- 
^e; Szdevius, cum umbilicus in axi, embryo autem horizontaliter ad pe- 
"pnenam feminis collocatus eft: in Phcenice. 

Internus denique umbilicus eft iliud punftum , in quo funiculus umbili- 

' aut vaforum nutrientium fafciculus propria? nuclei membranse inferi- 

Saepilfime idpunctum cum umbilico externo coincidit; fed baud raro 

quoque, funiculus umbilicalis, poftquam feminis teftam ingreflTus eft, ulte- 

migrat & plerumque in oppofita nuclei extremitate terminatur, ibique 

cul" ICUm lnternurn format, qui, nunc areolae coloratae, nunc parvi tuber- 

f em - .. ° l P ecie apparens, proprio Chaiaza nomine nobis venit. In multis 

• n ! ni ushaec fabrica nonnifi poft excuflam teftam in confpectum venit; fed 

fcil : ' ^ aUc * s ' e jus veftigia vel in ipfa fuperficie externa apparent, dtim 

iico - Ca fafaam ' fuIcum » aut coftam confpicimus, quae ab externo umbi- 

<tant a ' m °PP on * tam feminis plagam decurrit & femper ad chalazae fe- 

er mmatur. Ejusmodi cofta, ut ab aliis fulcis aut ftriis diftinguatur, 

p 2 Rhaphe Rhaphe dicitur, atque nunc valde tenuis & filiformis deprehenditnr: in Pa. 
ride Hvperico, Androficmo , Bocconia, Melochia &c. nunc autem cmffior 
& varie electa eft: ut in Calla, Glaucio, Hellebore, Aconite, Aquilegia, 
Papaja, Dolicho Labtab, aliisque variis. 

Situs feminum, in definiendis generum limitibus, magn® ntrlitatis, & 
pnefertim in carpologicis difquifitionibus fummi momenti eft, quia fitus, 
inter omnes reliquas partium qualitates extrinfecas, maxime conftans depre- 
henditur. Determinatur partim ex figura, partim ex infertione feuunis, & 
partim ex direftione radiculae embryonis. Hinc emergunt lemma 

tretia; quorum umbilicus, in ima feminis parte pofitus, longitude, 
cum axi fruftus 'parallela , & embryonis radicula, verfus pedun- 
culum fruftus direfta eft: in Compofitis , Coffea , Cydoma, 
Halefia &c. 
mutrfi, cum umbilicus fuperiori, vertex autem inferior! loco pofitus 
eft, atque embryonis radicula ftylum fruclus refpicit: in Caprifolio, 
Chiococca, Umbelliferis. Hsec, certo refpeftu , femper penM 
funt;. at cave, n"e omne femen pendulum, feu extremitate fua fu- 
periori affixum, etiam pro inverfo habeas, nam & pendula eflepo- 
ftjntreminaerefta: ut in Opercularia, Rufco, Smilace &c. hinc/K* 
duti epitheton, proprie non fitum, fed modunT faltem infertiomS 
indicat; 
horizontalia , cum axis feminis, axem pericarpii fub quocunqne -ang lo fecat, atque embryonis radicula vel axem , vel parietes fruftus refpicit: in Chenopodio, Beta, Groflularia, Ciicurbitaceis, necn 
Iride, Tulipa, aliisque innumeris; 
nidulantia, f. vaga , quorum umbilici in omnes plagas vergunt- 
Morifojiia, Muntingia, Nymphaea etc. 

Cetera, a proprii receptaculi fitu, femina dicuntur: axipendula, in * 
eoccis; feptipenduta, in Papavere; vaiuipenduia, in Leguminous ; et dor J: 
dula, in Orchideis. EtTtaqnoque a dire&ione umbilicorum, in * enl * „ u i pluribus", alia funt centripeta , et quidem vel fimpliciter tali i,fofr«* fingulo, unr-aut piuriloculari : in Corchoro; vel relative faltem talia, * fruftibusconjugatis: ut in Helifrere , Nigella, Helleboro: Alia vero diver- 
gentiaf. centrifuga , quando umbilici peripheriam fruftus fpefcant: ut in Cu- 
curbitaceis et SiJiquofis. * 

Situm naturalem qnandoqne per maturita tern fructus mutari, exemplis 
fupra oftendimus. Sed heic aliam notabimus in fitu difcrepantiam, quando 
feminum numerus > in duabus, ejusdem generis naturalis, fpeciebus diver- 
fis, diverfuseft, ut iriPlantagine; tuncenim feminum quoque fitus , aliquan- 
tum diverfus eflTe folet At cams ifti funt rariores ; et generatim de feminum 
fitu in loculamentis polyfpermis, id notandum eft, quod ilie in his, non ni- 
misrigorofefumendus, fed potius ad fitum receptaculi communis refpicien- 
dum, et ex eo feminum fitus dijudicandus fit. 

. Figara in feminibus adeo multiplex atque varia eft, ut nonnifi genera- 
Mimas ejus difcrepantias, aut quae propriis nominibus infignitae funt, heic 
indicare liceat. 

Quota, omnium funt vulgatiffima, praefertim ea, quae altera fua extre- 
mitate, coar&ata, in mucronem definunt et lacrymae pendentis formam ha- 
bent, quare et dacrtjoidea appellari poflent: ut in Pyro, Amygdalo et innu- 
raensaliis; regularis autem forma ovoidea, ovata, aut ellipTica*, rarioreft; 
et pauca quoque dantur femina dimidiato-ovata : ut in Coffea et Umbeliiferis 
nonnullis. 

blobofa, non tantum omnia exadte fphaerica, quae apprime rara, fed et 
!a omnia dicuntur , quae cum notabili craffitie , rotunditatis fpeciem habent: 
etex hls vulgatiffima funt, fubglobofa; rariffima autem hemisphcerica. 

Oblonga, quibus et teretia, cylindrica, fufiformia, prismatica et roftra- 
•nnumerantur, in Graminibus, Compofitis , Umbeliiferis etc. faepius 

occurrunt - " 

bus eni f° rmi a, et quidem extremitatibus fuis, vel aequalibus, vel inaequali- 
' aaniodum familiaria funt Leguminofis, Malvaceis, Lychnideis, So- 
aCeis ' ^inaceis et aliis variisT 

«ircq enUcularia et eis affi nia orbiculata, non valde frequentia funt: utrisque 
* ura eft rotunditati proxima; fed lenticularia utrinque convexa, 

acuto icuto marginecinguntur: in Dracaena, Dodonaea, Lente; orbiculata antra 
Utrinque planiuscula funt et obtufum habent marginem: ut in Tordylio. 

Brafaata et discoidea, fola ftn craffitie inter fe ipfa, et fola fua figura, 
non penitus rotunda , ab orbiculatis , differunt. Brafteata , in foliaceam fere 
tenuitatem compreOa funt, ut facillime fle&i queant : in Rajania, Diosco- 
rea, Cedrela , Tulipa etc. Discoidea autem crafla funt , et , deprefla pottos, 
quam compreflaT flefti nequeunt : in &&**, Swietenia, Onagra, Mufa 
troglodtjtarum etc. 

Paleacea & fcobiformia , non debent inter fe confundi. Ilia , lineari-obloR- 
ga, comprefla, rigidiuscula & intns farclia funt: in Nepenthe, Schwalbea, 
Rhododendro. Scobilbrmia autem, ex arillo membranaceo, tenuiftimo & 
cavo format* funt, in cujns cavitate femen globulofum & liberum haeret: m 
Philadelpho, Pyrola , Orchidibus. 

JBullata&c meniscoidea, rarius occurrunt & potiffimum in Stellatis haben- 
tnr. Sunt vel fimpliciter meniscata, f. convexo-concava; in Menispenno, 
Ixora, Limeo, Lyfimachia > /?*//afo &c; velutrinque leviter concava, uttfe- 
puis in Nandina; vel fimml ftntflrat* , feu foraminibns uno pluribus & in ca- 
vitatem fuam inanem patentibus, pertufa: ut in Bradleja. 

Gigartoidea & turbinata , ex obovato ventre deorfum quafi in roftruin 
anguftantur, & faepius praedura funt: inVite, Bryonia-, Senna, Bixa, _ ar * 
thamo &c Ab his parum diftant femina ophiocephatoidea , Ayeniae , J^ clh 
Lycopfidis, Onosmae; & crioprofopon , Ciceris. 

Angulata denique non infrequentia , & vel regularia , vel irregi 
funt. Inter_regularia , vixalia, quam trigonareperiuntnr: inRneo, m 
ce, Fagopyro; reliqua omnia, magis vel minus irregularia funt, & 
notanda: reniformi-angulata , in Securidaca, Indigofera , Lathy* ./' ^ 
potyaedra, in Corchoro, Ophiorrhiza"", Lawfonia, Polypremo ; & P ei1 '" 
irregularia, in Aubletia. 

Ad figuram etiam fpeclat, quod alia femina fint refta, alia clir ^^ Ti 
iterum alia uniformia, & alia diftormia. ReSta dicnntur , praefertnn o ^ 
& fubteretia, quae a linea recta, vel plane non, vel mediocri m L t , defle&unt, nee non ea, quae demum per ultimum feniiim curvantur, ut in 
Umbelliferis & Compofitis nonnullis. Curva autem manifeftitfime & jam ante 
plenam fuam maturitatem , in arcum, hamum, circulum, flexa, quin non- 
nunquam qtiafi condnplicata funt: ut femina centralia, Rhagadioli, & peri- 
pherica Calendula? officinalis; ut ilia Hippocrepidis, Chamaeiese, Rauwolfiae, 
Arbuti &c. denique ut bullata & meniscata omnia. Uniformia omnia fere funt, 
quotquot habentur, nam leves illae differentiae, quae interdum inter femina 
(uperiora, media atque infima , in loculamentis polyfpermis occurrunt , nul- 
lam merentur attentionem. At his non obftantibus , dantur quoque difformia, 
&quidem vel ob propriam fuam figuram, vel ob partes acceflbrias, iniigni- 
ter inter fe difcrepantia: e priorum numero funt femina, Atriplicis, Calen- 
dula;, Commelinae, Haffelquiftiae, Hyoferidis; ad pofteriorumautem tnTum 
fpeftant femina Geropogonis, Hypochaeridis , Tolpidis & Doronici, ut alia 
hujus familiae femina difformia nuncTileamus. T 

Confiftentia, maturo femini, generatim duplex tribui poteft : exfucca 
nempeac duriuscula, &fucculenta, f. mollis & baccata; 

exfucca 1. duriuscula femina , omnium funt longe frequentifiima, & du- 
ntiei gradus dantur innumeri : ut alia habeantur amygdalino carno- 
fa> quae unguium impreffiones retinent; alia fungofa aut fuberofa, 
fcalpendo aperienda; alia coriacea , cultro fecanda; alia cruftacea, 
digitis frangenda; & iter urn alia nucamentacea vel oiTea, vix denti- 
dus comminuenda ; 
haccata, rariora funt, & loco tefbe , vel & extra teftam indumentum 
habent fucculentum , molliffimum & faepius coloratum. Vix meren- 
*0f a feminibus, arillo baccato indutis : ut in Scytalia , diftingui: 
differunt tamen ab iis, quod in vero femine baccato, caro undiqne, 
nee faltem circa folum umbilibum, ipfi fit arcWime adnata: ut in 
Jasmin© , Melicocca, Granadilla, Ixia, Magnolia, Papaja, Prafio 
** Uiteospermo; nifi duorum pofteriorum generum femina, verius 
drupacea dicantur. Cum baccatis proximam affinitatem habent mu- 
cl ^aginofa; fed de his in fequentibus dicetur. 
j am ler "m, inter omnes feminum qualitates, maxime variabilem effe, 
lmus; & hinc quoque fponte patet, quod genera, foli feminum nu- 
mero mcro fuperftrufta, mere artificialia & precaria fint. His tamen -non obftan. 
tibus feminum numerus in variis familiis atque generibus naturalibus con- 
ftans&invariabilisdeprehenditur: ut in Gnimimbus, Cyperoideis, Compo- 
fitis& Dipfaceis, in quibus omnibus nonnifi unicum , poft fingulos Acres 
ditur femen. Etiam gemina, in Umbelliferis & Stellatis, ufitatiffima funt. 
Ternaautem & quaterna, inTricoccis, Vejticillatis & Afjerifoliis, funtfre- 
quentiffima. Et quina, fena, fc dena , variis generibus naturalibus adeo 
familiaria funt, nt in Fagonia, Geranio, Ayenia, &c. quinarius feminum 
numerus nunquam variafle vifus fit Sed in omnibus his , numeri conftan- 
tiainde proficiscitur , quod femina vel nuda Tint, vel quod fingula duntaxat 
intra fingula hsereant loculamenta : quamprimum enim eorum plura, uni 
infuntloculamento, tunc pmnis continuo perit conftantia & numerus fit va- 
riabilis : uti id Commelinae & Plantaginis exemplo luculenter docemur i in 
qnarum loculamentis numerus feminum variat, fimulac unitatem excellent. 
In omnibus igitur loculamentis, numerus binario major, inconftans cenfen- 
dns, at ideo tamen nequaquam plane negligendus eft, quia ftupenda plant* 
rum quarundam fertilitas, atque varia antherarum in ovnla energia, ex 
cognofcitur. Enormis nempe ftirpium nonnullarum fertilitas eft: ut in * 
nilla, cujus fingula eapfula, fupra decern , & grandiores , fupra qumdecirn 
feminum continent millia; & generatim in tota fere Orchidum familia, q«* 
fertilitate, vel faltem ftupendo feminum numero, omnes reliquas W 
Poft hanc fequuntur Papavera, ut Glaucium, Argemone & Papaver ip > 
in cujus fcil. fmgulis capitulis, feminum octo millia, GrevviuS (ij 
ravit Ab his proxime diftant Nymphaea, Muntingia, Nicotia@a, £T* 
& Ledum: nam dufto ex pondere feminum Nicotianae calculo, uni ejus ' 
pi, tercentum & fexaginta mille femina, Raj us O) attribuit Den ! buS 
etiam ingens eft feminum numerus in Lychnideis, Solanaceis & *^ n » 
variis, in qnarum fingulis capfulis faepe centum , ducenta, &. plura P 
tur femina. Tanta fertilitas utique admirationem movet; fed id tamen ^ 
adhucvidetur mirabile, quod in aliis plantis, adeo enormis ovulorum 
rus, a paucifftmis, contra vero in aliis, ne modica quidem eorum q l q 
a numerofifllmis fcecundari queat ftaminibus ; quod plants, ellline . * 
gradupolyfpermoe, illae ipfse fint, quibus pauciffima competunt ftanu ,> i.) RAJ. hid. plant, p. 34. %.) I. quod inter polyftemones, variae habeantur, quae ex omnibus fuis ovulis, 
vix uni foecundando pares fint: nam ex his phaenomenis liquidum fit, uti 
fupra jam annotavimus, quod foecundatio feminum potius a qualitate & in- 
trinfeca virtnte pollinis, quam ab ejus quantitate pendeat; &: quod non omne 
ovumvegetabile, a Natura, in futuram progeniem deftinatum fit. 

Magnitudo feminum, in fpeciebus definitis, utcunque certos limites, 
fed in nni verfum fpe&ata, nonnifi arbitrariam menfuram habet. Ergo gene- 
ralifTime feminibusaffignabimus quatuor magnitudinis gradus atque ea appel- 
labimus magna, quae menfuram unius pollicis -geometrici excedunt, feu quae 
Juglandis mice non minora funt, & ab hac, in quamcunque aliam magnitudi- 
nemfive craffitie fua, utLontarus & Coccos , five fua longitudine, uti Rhi- 
zophora, extenduntur. Media , intra pollicis & duarum linearum menfuram 
confiftunt, atque nee Milii grano minora, nee Avellana nuce majora funt 
Parva, dimidiam lineam fuperant, nee duas excedunt, & intra limites femi- 
num Papaveris & Campanulae continentur. Minuta denique & exilia , praece- 
dentibus minora et faepe puivisculis fimilia funt: ut in Trachelio, Begonia, 
fyrola, Chara, Filicibus et Mufcis. 

Superficies generatim eft vel aequabiiis, vel inaequabilis , et inde varia 
proficiscuntur femina: ut 

glabra, qii3e nee confpicuas inaequalitates, nee fpiendorem in fuper* 
ficie habent: ut inRaphano, Brafiica et innumeris aliis ; 

laevigata, quae praeter glabritiem , etiam fplendore gaudent: ut in 
Ale&ryo, Amarantho, Sapota etc. His addi polTunt lutida f. fplen- 
denim, generattm ita dicta, etfi non femper penitus glabra fint: ut 
inFagara, Zanthoxylo, Lithofpermo arvenfr, 

firiata, et quidem ftriis vel longitudinalibus: in Umbelliferis et pleris- 
qne aliis ; vel transverfalibus aut obliquis : ut in Exaco , Petitaphyl- 
lo et Lyfimcahia fteltata; vel radiantibus exarata ut in Tradescan- 
tia et Commelina Zanonia; 

Mata, craffioribus fcil. ftriis , iisque vel fimpiicibus, vel ramofis in- 

fcripta: in JEthufa, Pfychotria, Pimpinella agrimonoide. Hue quo- 

- q que que fpeftant coflata & molendinacea, a craflitie ant latitudine fulcorum 
dorfalium ita di&a: in Caucalide & Laferpitio; 

cancellata, quorum ftrise vel fulci longitudinales, aliis trans verfalibus 
& plerumque tenuioribus decufTati funt: in Glaucia, Argemone, 
Onopordo &c. Abhis, ftriarnm faltern irregularitate t differunt re- 
ticulata: in Bugloflb, Hydrocotyle, Nicotiana; 

fcrobiculata, foveolis amplioribus , diffitis aut contiguis exfculpta: in 
Datisca, Granadilla, Tithymalo, Amorpha; 

punctata , funt vel excavato-vel elevato punctata , & utraque , vel 
pun&is irregularibus , vel in feries difpofitis, confperfa: in Alfina- 
ceis, Lychnideis, Solanaceis frequentia. His quoque apiculatam- 
iiiunerari'poflunt, quse fetulis breviffimis & fsepe eapitellatis fcabra- 
tafunt: in Dianthera, Drofera, Saxifraga; 

tuberculata, quae eraffioribus punctis elevatis aut tuberculis exafpera- 
tafunt: in Hydnocarpo, Edipta, Geo Laxmanni. His affocianda 
funt muricata: in Ranunculo, Kleinhovia, Cynogloflb ; 

papillofa, fquamulis flexilibus, aut tuberculis carnofis contecla: in. 
Cimkifuga, Eryngio, & inprimis in Codone,. cujus papillul* car- 
no fae & fanguineo rubrae funt; 

■vermiculata, feu'ftriis elevatis ferpentinis, aut quafi literis peregnnis 
infcripta: in Momordica, Elaeodendro, Rheedia; 

marginata, ad oram nunc incraflfata: in Cucurbita; nunc membrana- 
ceo-extenuata : in Allamanda; 

rugofa, tuberculis, ftriis & intermixtis foveolis ■ irregulariter fcabrata- 
in Commelina , Garidella, Aconito &c. 

Reliquas inaecjualitates & protuberantiae , quibus nonnunquam fuperncie 
feminum ftipata eflTefolet, ut chines, fetae, fpinae, alse &c. non propria^ te- 
ftae partem efficiunt, quare de iis infra dice^ur, cum de partibus femm uin 
acceflbriis fermo erit \ 

Color denique feminum , prater varietatem fuam ,. vel ideo quoque no a 
meretur, quod inter omnes machinae vegetabilis partes, quae lucis acce libero carent , fola fere femina elegantibus coloribus condceorata fint, 
& quod ilia fsepe ejusmodi coloribus gaudeant , qui vix , aut raro (altera 
inaliis partibus coloratis, & figiilatim in floribus, occurrunt, contra autem 
ufitatiffimi iftarum partium colores , in feminibus plerumque fint infrequen- 
tiflimi. Ita nempe 

melimif, rufescens, aut he Ivolus color, in feminibus vulgatiflimns , in flo- 
ribus rariffimus eft ; 
ochraceuf, ferruglneus & <caftaneus, poft rufefcentem , in feminibus fre- 

quentiflimus , a floribus vix non plane exulat; 
niger , ater & antkracinus, folis feminibus proprius eft, nam atrae qui- 

dem dantur in floribus maculae, fed totus flos ater non reperitur; 
fuscus, teflaceus fk/padiceiu, feminibus & cortici communis, in floribus 

autem inufltatus eft; 
atbus , laffeuf, niveur, frequentior eft in floribus, quam in feminibus 

maturis , etfi haec ante maturitatem fuam plerumque alba fint ; 
lutein & croceus, itidem in flore, quam in femine frequentior eft: in 

Leguminum tamen feminibus crebro occurrit; 
ruber, coccineus & riitilus , adeo vulgaris in floribus, in paucis tantum 

feminibus occurrit: in Gloriofa , Bixa , Abro , Codone, Jujjiande 

fanguinea, f madagascarienft f 
rofem , perquam frequens flornm color, vix in feminibus reperitur, 

nifi in illis Punicse; in Avellanis rubris, &, fecundum Jacquinum 

CO ? In recentifl] mis Cacao feminibus; 
caruteus, quo non alius vulgatior in flore color, omnium rariffimus eft 

in femine, ut caeruleum femen haftenus non viderim, praeterquam 

in Crotone cifanofpermo , & in Phafeoli vulgaris quadam varietate. 

Fubcaerulea autem , fen potiuse ptumbeo-livefcentia, habentur in Zin- 

gibere, Globba, & nonnunquam in Mayce ; 
toridis, praedominans ille color in regno vegetabili, adeo in feminibus 

infrequens eft, ut CiRSALPiNUS ffemina viridia negaffe dicatur (2.) 

Habentur tamen in Adonide vernali & in Baliamina Noli tangere, 
q 2 quarum 

r ° ° bferv - b <*. 1. p. 3. 2.) Boehm. Carpol. p. 58. quarum femina matura laete graminea funt. Luteuenti-viridia antem 
occurrunt in variis Loti ; Crotalariae et Indigoferae fpeciebus; 
rarag-fltadenique femina, reper inn tnr in Lathy ro, Lupino, Phafeolo, 
Abro etRicino; at haec rariora, et omnium frequentiffima , unico- 
lora funt. 

Hiffee autem coloribus, vel et aliis quibuscunque, tunc demum infigniun- 
tur femina, cum matura fiunt: quare etiam vulgo color inter figna matu- 
ritatis referri folet. Sed varia eorum manent excolora ; et generatim va- 
riabilis & inconftans res color eft, nam faepius per culturam variat, ut in 
Phafeolo et Mayce, et frequentiffime per aetatem, ex pallidiore in faturatio- 
rem^convertitur, ut e ftramineo fiat rufefcens, e rufefcente ferrugttieus, 
et e ferrugineo fufcus aut alius. Hine color, neque pro certo matoritetil 
figno, neque pro diftinctiva fpecierum nota, fatis tuto haberi poteft, fed 
ufus ejus eo praecipue redit, ut iemen ex colore fuo , a vicinis partibus, et 
figillatim a Pyrenis, dignofcamus, atque illam tun i cam , femperpro extmio 
feminis integumento proprio habeamus, quae a vicinis, fuo peculiari colore, 
diftincla eft. CAFVT VIIL 

BE 
PARTIBFS FRVCTVVM ATQVE SEMINVM JCCESSORHS* Xintequam ad proprias feminum partes accedamus, prius dicendum eft e 
quibusdani eorum additamentis externis, quae ipfis, cum fructu generatim 
fpectata, comraunia atque ita comparata funt, ut, falva feminis fabricap^ ' 
pria, etadeile, et abefle queant : hinc dicuntur mere accidental £ acceilo- 
ria: ut Pappus, Cauda, Ala, Crifta, Hamus etc. 

Pappus eft feminis nudi additamentum multiforme,, ex prcprio A 01 '* 
calyce perfiftenti oriuiidum atque foli feminis vertici adnatum. Dii'P efcltU 

genera generaliflime in feffilem et ftipitatum; in uniformem et difformem , et inper- 
fiftentem atque caducum. 

Stjjilis dicitur, qui ipfum feminis contingit verticem, eidemque coronas 
in fpeciem impofitus eft : in Catananche, Cichorio, Hieracio, Valeriana, et 
quamplurimis aliis. 

Stipitatus , pednnculo proprio innftitur, atque ejus ope alte fupra feminis 
verticem elevatur : in Laftuca, Seriola, Leontodonte etc. Stipes, f. pedun- 
culus ipfe, vel fetaceus eft, ut in modo di&is; vel tereti-aeuminatus : in 
Geropogone , Crepide; vel incraflatus et quafi rnflatus: in Tragopogone 
Ddtchampii etPicroide: quocun que autem modo conftru&us fit, fero demum 
etpauloantematuritatem feminis ex ovarioenafcitur, et ex vaftifltma Com- 
pofitorum florum familia, folis, quod fciam, femiflosculofis conceffus eft: 
namftipes, qui vulgo Tuffilagini tribuitur, certe nullus, atque ilie Gunde- 
we, adeo brevis et era (lbs eft, ut vix attendi mereatur. In Dipfaceis quo- 
que ftipes non infrequens eft, propter fitum radicular embryonis faperum, 
et fignram feminis furfum attenuatanu 

Uniforms pappus, in omnibus ovariis, ejusdemfloris aggreti, unam ean- 
demque habet figuram atque fabricam, et omnium ufitatiffimus eft. Dlffor- 
*w autem, dnplici modo variat. Aut enim alia ejusdem receptaculi ovaria 
j*lva, alia vero pappo dotata funt, ut difformftas ex rfefectu nascatur: in 
Doronico et Atraftylide : Aut ipfa pappi forma, in dtverfis ovariis, diverfa 
eft: ,JlGe ropogone, Hypochaeride, Hyoferide etc. 

rtrfifim, omnium frequentiflimus eft, quo femina latins qtieant fpargi 
_ m diifitas a ventis ferri regiones. Fhtxilis autem et caducus pappus, ma- 
Jonbus praefertim et ponderofis feminibus datns eft: ut Cardlii, Qrfir, Ono- 
, '' He ii a »thi etc. nectamen a minoribus plane exulatl fiquidein in Son- 
Cno > Chondrilla et Laftuca admodum f iigax fit. 

fed ^^ habet pa PP 115 ' in relatione ad partes extra fe poiltas , fpeclatus; 
^ ** peclxi propriarum fuarum partium, alius /implex, et alius contpofitus di- 

" retur: 'He, totus ex radiis unius formae et figuras compofitus eft; hie 
1)a " eni> vel radi °s habet manifefte difcrepantis format, vel duplicis figurae 

PPUS in uno femine conjunct eft- 

iimplicis Simplicis pappi fequentes funfc varietatcs: 

calyculatus , f. marginatus, cum feminis crufta fupra ejus verticem por- 
rigitur et in cupvilam monophyllam formatur. Eft vel integer: in 
Tanaceto, Pyrethro, Sparganophoro , Gundelia, Dipfaco etc. vel 
dimidiatus: inlLonade, Anacyclo, Melampodio, et paucisaliis; 

paleaceus, ex foliolis aut fquamulis nno pluribus, diftinclis , faepeari- 
dis, rigidulis et fplendentibus conilatus, et quandoque calyculato 
haud abfimilis eft. Differt numero et figura palearum : ita diphyl- 
lus, in Heliantho; triphyllus, in Eclypta ; pentaphyllus, in Oede- 
ria: et ita a foliolorum figura, linearis , in Tagete; lanceolatus, in 
Ar&otide; obtufus, inApulejaj etfetaceo-acuminatus, inCatanan- 
che et Elephantopo etc. 

ctrijlatitf, unnm, duos, tres, vix aufcem plures habet radios rigidius- 
culos, breves, faepe retrorfum aculeolatos : utBidens, Spilanthus, 
Coreopfis, Peftis etc. 

Jiellatuf , quinos in ftipite gerit radios filiform i-attenuatos et radiatira 
patentes : in Geropogone , Scabiofa ftellata et atropurpurea; 

fpinofvj , aciculares et pungentes habet radios, vix autem fimplex re- 
peritur, nifi fit in Zinnia; 

capillaris, valde frequens eft, et gracilitate fua crinem humannm re- 
fert, ut tamen minutiffimis denticulis, nunc propius, nunc renio- 
tius a fe invicem pofitis notatus fit. Omnium inolliflimus et candi- 
diflimus eft in Sonchis ; et omnium parciffimus in Filaginoideis; 

frtaceus, fola majori rigiditate, et crebrioribus denticulis a capillar 
differt, omnium frequentifTimus et nonnunquam coloratuseft: ut 
in Chryfocome, Crupina etc. 

ciliatuf, inter fetaceum et plumofum medins eft, et ab utrisque te? e 
difficulter diftinguitur. Differt autem a fetaceo: radiis rip®*? * 
etfaepius complanatis, nee non denticulis lateralibus extantioribus 
et undo oculo dilcernendis : in Atraftylide, SiJybo , Pteronk etc 
a pluinofo autem diftat: ciliorum brevitate et rigiditate j plumofus , fabricae fuae elegantia omnes reliquos antecellit : radii ejus 
funt vel fetacei, vel paleacei , laterales autem crines, femper font 
capillareset radiorum fuorum craffitie longiores, vel faltem eidem 
aequales. Difpefci poteft in plumofum ftrifte fie diftum, cujus radii 
a baft ad apicem usque crinibus inftrufti funt: in Cirfio, Carlina, 
Scorzonera etc. et in penicillarem , cujus radii infenTe nudiusculi, 
verfns apicem crinibus fenfim longioribus ornantur: in Argyroco- 
me, Antennaria, Stoebe. 

lanahu, omnium infrequentiffimus eft , et in fola, quod fciam , Cine- 
raria glauca ocenrrit, in qua foil, feminis vertex , annulo albo ex 
breviffima et denfiflima lana formato , coronatus eft. Non autem 
hue trahi debet feminum Gorteriae & Tarchonanthi lana, quippe 
quae non pappus , fed teftas ipilus tomentum eft. 

Compofitus den ique pappus, ut fupra dictum , duplex eft, & commode 
i diffimilematque geminatum difpefcitur: 

diffimil'n, in uno eodemque femine radios habet forma aut longitudine 
faltem inter fe difcrepantes. Ita Tolpis , in feminibus exterioribus, 
radios duos capillares praelongos, reliquos autem breviffimos & in 
marginem crenulatum coadunatos gerit. Hyoferidis autem femina cii; ;. quinque radiis longioribus , praeter plurimos breviores in- ftrncla funt. Et ita quoque in Zazintha & variis Cyani fpeciebus, 
alii radii fimpliciter fetacei, 'alii autem argute denticufati vel & pe- 
flicillati reperiuntur. Interdum diffimilis atque diftbrmis pappus in 
uno eodemque flore , at in feminibus diverfis, locum habent: ut in 
raodo difta Tolpide atque Hyoferide; 
gemtnatus, ex duobus pappis fimplicibus, fpecie diverfis, compofitus 
eft, ^^uidem: i°. ex calyculato monophyllo , exteriore, atque ex 
capillari, interiore: in Pulicaria. 2°. ex calyculato atque fpinofo: 
111 Cnicp benedi&o ; & 3 . ex marginato atque plumofo: in Carlina. 

Coma """ 

x a proximam habet affinitatem cum pappo , nam perinde ut ille ex 

9 °h feminum vertici impofitis & in fafciculum collects, formata eft. 

J d a pappo vero diftat, quod pili originem fuam non e ealyceflo- ris proprio, verum ex ipfa feminis tefta trahant , & quod femina comata, non 
dental alia, quam quae fimul pericarpio vero teda fint: ut in Epilobio, At 
ciepiade, Apocyno, Nerio, Cynancho , Plumieria &c. quae qu idem femina 
omnia, vulgo ad pappofa, male referuntur. 

Cauda gracilem aemulatur ftipitem, e vertice feminis proficifcentem; 
qui autem a bafi ufque ad apicem fuum villofus, & in feminibus nudis, a per- 
fiftente ovarii ftylo , in teftis vero , ex ipfa feminis tefta prognatus , ac in utro- 
que cafu, femine fsepius vigecuplo longior eft : ut in Clematide, Atragene. 
Dryade , Pulfatilla. Cauda autem pilofa, quae e baft ovarii procedit, ut m 
Typhi atque Platano, pro mero & fimpiici pedunculo fruftus haberi debet. 

Rostrum etiam, in pericarpiis, plerumque a ftylo perfiftente profi- 
cifcitur: at in Penthoro, Sedo , Hellebore, Nigella , Martynia &c. AJias 
vero, nontantunTlnfruftibus, fed & in feminibus, omnirprocefTus longior, 
rigidiusculus atque incurvns, rojlrum aut c ornu dicitur , quando ex ipfaeorum 
fubftantia formatus, alte fupra reliquam compagem prominet, atque mine 
verticem: in Abromate, Pugionio, Scand ice , Calendula ; nunc dorfum : in 
Curculigine; & nunc quoque bafin ant*regionem umbilicalem tenet: ut in 
Sapota, Baffia, Athecia & in multis feminibus fubreniformibus, qu* m 
remformi-roflellata dicuntur: ut in Crptalaria, Salicornia, Montia, Claytonia, 
Mollugine, & innummeris aliis. 

Ala eft expanfio membranacea, lata, flexilis , vertici, dorfo, au 
teribus fru&uum atque feminum affixa. Speciatim vero Ala dicitur, 
folummodo verticem aut dorfum tenet: quae autem latera ambit, pi F 
Margo appellatur. In fru&ibus perinde atque feminibus frequens e t 
& dantur pericarpia 

monopterigia: in Fraxino , Ventilagine, Liriodendro , Rajjjnia, 

nifteria , NifTolia &c. Semina autem unialata habentur : in 

nia, Cedrela", Bankfia, Fabricia, Velaga(i), Criiio &c 

dipterigia: in fru&u conjugate Aceris, & in nncula Gyrocarp»» 

alae, unico quod fciam exemplo , pedicellate? funt; tripterygia: in Begonia, Dodonaea, Ptelea, Hjptage (i.) &c. Semi- 
na autem trialata, Irariffima funt, & in fola Moringa habentur , ut 
tamen Aloes & Bulbines femina, nee non ilia Rhei & Fagopyri, 
hue quoque referri queant; 
tetraptera occurrunt in Tetragonia , Gaura, Hajefia, Cercodia , nee 
non in variis Caffiasjk Loti fpeciebus. Semen autem quadrialatum 
non datur, nifi illud Combreti velis; 
pentaptera & polyptera habentur in Abromate, Guajaco, Lilio, Fritilla- 
ria, Triopteride, Hirea; nee non in UmbelTiferis variis, quorum 
fruftus, li pluribus alis dorfalibus notatrfuerint, a Cranzio, mo- 
lendinacei dicuntur. 
Margo membranaceus , in pericarpiis comprefliusculis minime infrequens 
eft: utinTerminalia, Pterocarpo, Ulmo, Clypeola, Peltaria, Alyflb, Thla- 
fpi &c. Sed multo frequentior in feminibus, & In his quidem vario modo 
conformatus reperitur, ita nempe planus & integer eft, in AUamanda, Lu- 
naria, Diofcorea, Bignonia, Montinia&c; apice & bafi emarginatus , inSy- 
ringa, Thuja, Thapfia &c; cymbiformis, in Calendula & Morinda citrifolia; 
bullatus, in Cynoglono omphalode & linlfolio ; denique in dorfum reflexus at- 
que fpuria efficiens loculamenta, in Arftotide. 

Crista afoe fimilis eft, fed anguftior, minus flexilis & ex coriacea aut 
fuberofa materie formata. Saepe etiam dentibus incifa, ferrata, laciniata, aut 
crifpata deprehenditur ; cujuscunque vero formse fit, femper in dorfo fru- 
^uumlocataeft: ut in Balanopteride , Ale&ryo, Onobry chide, Dauco, La- 
ferpitio &c. 

Cost^e&Juga funt fulci admodum elevati , rotundati aut muricati, 
In dorfo pericarpioruml. feminum locati, atque intermediis fpatiis planius- 
culisafe invicem difcreti : in Carpino , Hernandia, Orchidibus, Compofi- 
tis & Umbelliferis variis. 

Strophiola funt epiphyfes fungofae, glandulofae aut callofae, figune 
P le rumque oblongse, ac in folo feminis latere ventrali reperiundae: ut in 
Afa lo, Ariftolochia, Opercularia, Antirrhinis &aliis nonnullis. 
'•) Madabtot*. Sonnerat. ind. z. 1. 135. 

Spim Spin*, quorfum & Aculei, Murices, Ariftae & Hami fpeftant, longe 
freqnentiores funt in fruftibus, quam in feminibus. Sigillatim vero Spina, 
vel rigida & p ungens eft: in Allamanda, Guilandina, Stramonio, Caftanea, 
Pedalio , Hippocaftano &c. vel mollis & innocua: in Fago, Ricino, Cerato- 
phyllo, Commerfonia,^Circaea, Bixa &c. 

Aculeus, qui fpina eft pungens, brevis , fubconica & aliquantum incur- 
va, habetur in nucibus Trapas natantis , & in feminibus Torilis, 
Hyoferidis , Seriolae &c "~ 
Murices funt tubercula pyramidata r faepe polygona aut irregular ia, 
quibus frnftuum fuperficies exafperatur : in Sytodio , Apeiba, Big- 
nonia , Annona &c. 
Arijla , potius involucri , quam feminis ipfius additamentum eft, ut in 
Zizania ; attamem femina Gei Laxmanni & Rofarum quarundam, 
arijlata dici poffunt. 
Hamus, qui fpina eft ad apicem inflexa & uncinulata, reperitur in Xan- 
thio , Sanicula , Petiveria , Bartramia , Triumfetta : in Xanthio, 
fcapihamorum funt nonnunqnam villofi, fed in Triumfetta, retror- 
fum aculeolati deprehenduntur. 

Gloc hides funtfetae rigidae, aculeolis retro verfis, aut capituloglu- 
tinofo praepilatae : in Anciftro , Myofotide , Pifonia , Boerhavia , Plumbagine. 

Verrucje, a tuberculis fimplicibus, fitu fparfo & minori frequent 
differunt; ac vel feffiles Hint: in Momordica, Cucumi, Cacao etc. vel pedi- 
cellatae: ut in Spergala arvenft atque Seorpiuro vermicutata. His quoqne an- 
numerari poffunt tubercula ilia comprefla et transverfalia in feminibus of ° ' 
zonerae , Picridis , Tragopogonis &c. 

Squama eft additamentum fructus foliaceo compreffum , figure an 
& confiftentiae variae : ita habentur cartilagineae, in Sagu; carnofae, m 
nona ; membranaceae & in elegantiffimas ftellulas, argenteo nitorefplen en 
tes, difpofitae, in Crotone tinttorio; denique lineari paleaceae, in ? ry "| c ^ 
ut minutiores fquamulas feminum Aftrantiae, et membranas transverfa^- 
in leguminibus Galegae et Dolichi urentis, nunc fileamus. 

P tfBtf- Pubes, quorfumetTomentum, Villus, Pilus. Seta etLana pertinent, 
in fruftibus aeque ac feminibns crebro occurrit. Speciatim vero Pubes nas- 
citur ex minutinlmis villis, qui tactu facilius, quam vifu percipiuntur :.in 
pericarpiis Amygdali , Bankfiae , Groflblarise ,• et in feminibus Tordylii , La- 
gceciae, Atractylidis etc. ' r 

Tomentum, ex breviflimis capillis denfe congeftis , inftar rudio ris pann 
lanei, compadlum eft: ut inTe&ona, Anciftro, Kalmia , Liba- 
notide. ** 

Villus fola brevitate a Pilo diiFert: hinc villofa dicuntur femina Cumini, 
Visnagae, Eriocephali; at pilofa Corymbii, Eriophori, Populi, 
Salicis etc. 

Seta a. VilJo rigiditate diftat, longitudine autem convenit, praeterea 
vero nunc apprefla et nunc patula eft, atque fuperficiem in aliis red- 
dit fcabram: in Richardia; in aliis hirfntam: in Wachendorffia; et 
iterum in aliis hifpidaih : ut in baccis Momordicae~£to77. 

Lana fit ex capillis longis, flexuofis et intricatis : ut in Goflypio, 
Ceiba, Forskohlea, Tarchonantho , Arctotide etc. 

"rui[na eft fingularis quaedam fcabrities e granulis duris , inaequali- 

us, difTitis& vel in tomento, vel in farina quadam nidulantibus excitata: in 

'ggelaria, C !H tia ' Crotone laccifero , Arbuto, Myrica, nee non in femini- 

r ! !- c * ^ aliarum quarundam JYJalvacearum , quibus ejusmodi pruinofa 

03 ri ties prae reliquis competit. R o s autem , qui digitis facile detergi poteft, 
^palpabilis eft peUicula, ex fola fucci proprii transpiratione in fuperficie 
u? UUm molliur n enata: ut in Prunis, Uvis, baccis Myrtilli, Empetri, 

>^fines &c. quae rorulentce dici folent 

emque etiam inter fruttuum additamenta recenferi merentur: Piteolus 
mof ln8UlariS ' qUi ca P fu lasLavaterae trimejlris obtegit; nee non Radii illiplu- 
£ / qui ca plulam Heliocarpi cingunt; quamvis enim nihil fimile in aliis 
Certi l US 0CCUrr at, tamen vel ideo notatu digna funt haec additamenta, qunm 
km' na rum fruftuum praebeant figna diftinctiva. Paucas autem alias 
teov • P artes acceflbrias, quae integumentorum fpeciem prae fe ferunt, 

4 x »fra fubjungemus. CAPVT IX, 

BE 
INTEGVMENTIS SEMINFM PROPRITS. Tunic*, qu* ipfum feminis nudeum inveftiunt, nee ab eo unquam, nifi 
fub germinatione, & ne tunc quidem fponte , fed atumentibus cotyledombus 
irregulariter disrupt®, lecedunt, generatim feminis InUgumenta propria vo- 
cantur, & in Ttftam atque Membranam internum difpescuntur. Alia vero femi- 
nura indumenta, quae inter teftam atque pericarpium medio loco pofita, cum 
priori intime connexa, ac paucioribns duntaxat feminibus concefla iunt , ad 
Integumenta accejforia referri atque Epdtrmi&s & Arilli nomine infigmn 
folent 

Testa eft exterius feminis integumentum , ft dn» adfint tunica? nuclei 
propriae; fin unica faltem , tunc ilia ipfa pro tefta habetur ; &, fi duabus fue- 
rint plures, tunc fecunda a nucleo, tefta erit dicenda. Eflentialis nempe fe- 
minis pars tefta eft, quia nucleus, in principio totus fluidus , absque tunica 
fibi circumpofita formari non poffet: hine ilia nunquam deficit, & quamvi 
innonnullis fruftibus probe maturis, femina omni integumento prorfusca- 
rere videantur atque acocca, obnuditatetn nuclei dicantur : ut in Rnizop 
Greggia, Jambolifera, Caryophyllo, Lauro &c; tamen in his ipfis, ane 
plenam fuam maturitatem, tefta adeft , atque apparens ejus defe&us in e 
tern provenit , quod ovuli tunica, eum fenfim in modum extenuetnr, 
cum pericarpii parietibus ita conferruminetur, ut a nucleo non amp * 
cerni,. vel & ab hoc facilius , quam a pericarpio feparari poffit: ncuo p 
manifefte in Rhizophora , & pofterius in Lauro accidie. Sed in maximo ^ 
minum numero rite confpicua eft tefta, atque confiftentia fua fequentibus p * 
tiflimum modis variat :. 

membranacea omnibus reliquis tenuior eft & in feminibus nudiS , ca ^ 
ginofis, ant quae intra locuiamenta ofTea vel pyrenas haerent, frequen ^ 
currit DifFert inprimis tenuitate, pelluciditate & tenacitate fra: »^ enim fere arachno idea & to ta pellucida eft: ut in 0ry2a; in aliis, opaca, ari- 
da& fere friabi lis: ut in Meflerfchmidia; & iterum in aliis, chartacea, fub- 
elaftica & tenaciffima reperitur; ut in Mayce; ufitatifTima autem ejus textu- 
ra mollis eft, ficuti pellicula nuclei recentis Avellanae ; & non alia frequen- 
tius in feminum alas abit, quam haec tefta memTTranacea; 

coriacea, craffior eft praecedenti & femper opaca, nee non frequentior, 
quam omnes reliquse teftae varietates. Durities ei varia, quin interdum fub- 
cartilaginofa, praefertim iiifeminibusadultis, ut tamen femper ab aqua poffit 
einolliri. Textura autem in omnibus , corii adinftar compacla et cohacrens 
eft, prseterquam in feminibus Spathelias , quorum tefta , ficuti Bombycis 
cocculus , in fi la trahi poteft ; i, fimgofa, fuberofa, quae unguium imprefllones facile recipit & 
exfnbftantia porofa formata eft. In feminibus difcoideis & bra&eatis : Tu- 
lipae, I^iUi, Iridis , Onagrae , Swieteniae, Lagerftrcemiae &c. crebro occur- 
rit, & nonnunquam adeo craffa atque propria pellicula conte&a eft, ut ejus- 
modi femina haud improprie arido-baccata did queant: ficut in Delphinio at- 
que Aconito; 

carnofa folis competit feminibus baccatis, & refpectu fitus fui nonnun- 
fuam exceptionem a regula facit, cum fa?pe tertium a nucleo inter integu- 
ni ^nta teneat locum : ut in Bixa atque Magnolia. Hinc proximam cum 
Ar iUo habet affinitatem, atque hac fola nota ab eo discern itur , quod carno- 
a ^fta femper arctiffimo nexu cum tota feminis fui fuperficie cohaereat: ut 
^n modo dia:is ? nee non in Gloriofa, Ixia, Jasmino, Melicoccp &C. in qui- 
d's nullum inter carnem atque femen ipfum intercedit fpatium liberum, ficut 
In femin ibus arillatis Scitalise & aliarum ; 

crujlacea tenuis quidem eft, nee tamen ab aqua emoliiri, ant cul'tro fein- 
' fed digitis plerumque facile frangi poteft. In Paimis & Amaranthis fre- 
^ lle ns occurrit , habetur etiam in Phytolacca, AquiTogia, Dodonaea , Glau- 
Cl0 ' Van jlla & multis aliis , fed in GranunibusrUnuVelliferis & VerticiTlatis 
™»«n ejus haftenus proftat exemplum; 

°tfw & lapidea a praacedenti fola craffitie & duritie differt , cV fat is infre- 
e ft, nifi Nuculas & Pyrenas, ut vulgo faciunt , hue trahere velis: quid autem ab his, Tefta offea diftet, fupra diximus ; qnare id tanfcum de 
ejus textura addemus , quod fere femper ex minutiffimis & impalpabilibus 
particulis compofita fit, praeterquam in Camirio & Sapindo, quorum tefta 
ex fibris horizontalibus & fplendentibus, inftar Amjanthi aut Gypfi ftriati, 
conflata eft; nee non in Mammea, cujus tefta ex fibris lignofis, prseduris 
et miro modo inter fe contortuplicatis , fere ut in topho radicum, eonfarci- 
nata deprehenditur. 

Cnjuscunque autem confiftentiae & fabricae fit tefta, femper ex unica 
atque integerrima componitur tunica, & quamvis in Diofpyro, Royenia, 
atque Ebeno Rumphii, per omnera fuum amb'tum adeo profunda linea fit in- 
fcripta, ut ex duabus valvulis compofitam effe jurares; tamen vel in hisipfis 
integerrima eft, nee unquam aliam habet aperturam, praeter folnm foramen 
umbilicale , quod omni verae feminis teftae neceifario infculptum eft Sic 
quoque porro, inter conftantiores teftae dotes referendum eft, quod unica 
duntaxat intus gaudeat cavitate cum nucleo unico : exceptis feminibus Sa- 
pindi , Crefcentiae, Juftiaeae frutescentis, & quodammodo etiam Morindae a- 
trifotice, quibus tefta bilocularis competit. Et denique etiam proprietatibus 
hujus integumenti annumerandum , quod faturatiore & diverfo a reliquis le- 
minis partibus gaudeat colore , & quod in plerisque feminibus nexum cum 
nucleo habeas nullum, fed facile ab eo poffit folvi, praeterquam in cartilagi- 
nofis, ruminatis, aliisque nonnullis, de monocotyledonum tribu, in quibus 
tefta pertinaciflime nucleo adhaeret, 

Membmna interna, nonquidem inter conftantiffim as , attamen inter 
ufitatiores feminis tunicas referri meretur; etfi enim faepe deficiat, frequen- 
tius tamen adeft, & nonnunquam deficere faltem videtur, quando pet' llia ' 
turitatem valde extenuata, aut cum integumento externo ita coalita eft, u 
non amplius rite difcerni, multo minus autem ab hoc feparari qneat. Sem- 
per nucleum proxime & ar&iffime inveftit, a tefta vero libenter fecedit. 
& vel tota membranacea , vel & rarius fubfpongiofa deprehenditur. Ape 1 ' 
turam nuiiam habet, ne umbilicalem quidem, fed faeculum aemulatur un * 
que claufum, cujus externam fuperficiem vafa umbilicalia atque « utrien ** 
perreptant, fuisque oftiolis intra ejus cavitatem infenfibili modo hiant, 
tota haec membrana a folis vafis umbilicalibus & a deleto ovuli Chorio f* 

citata citata efle videatur. Hinc quoque fimpliciffima eft ejus fabrica , nee quidquam 
notatu dignum in ea occurrit, praeter folain Chalazam, quaj in hac membra- 
na locata eft. 

Ckalaza nempe nobis dicitur parva areola fafcurate colorata, aut tubercu- 
lum parvum, fpongiofum aut callofum, quod ex ultimis vaforum umbilica- 
lium internorum finibus, vel & ex Chorii exfuccis reliquiis originem fuam 
trahit & in fuperficie exteriore membranae feminis interna? confpicitur. Non 
omnibus, at multis tamen feminibus competit, & vel juxta umbilicum ex- 
ternum collocata, vel eidem e diametro oppofita eft. Prior fitus valde in- 
frequens, variam exhibet Chalazae formam: ita enimareolam nigram fpha- 
celofam in Eleufine, fulcimentum craflum, fungofum, in Mayce, & fqua- 
mulam parvam fpongiofam refert in feminibus Hibisci, Lavaterae & aliarura 
Malvaceamm : contra autem oppofitus umbilico fitus frequentiffimus, & tunc 
ChalazaTforma fern per rotunda eft cum modica convexitate : ut in Citro , Miro- 
balano, Bixa, Protea , Staphylea, Alchemilla & numerofiffimTs aliisT in 
quibus omnibus Chalazae quoque color laturatior & nexus ejus cum integu- 
mento interno ar&iffimus deprehenditur. 

Interna fuperficies hujus integumenti , fua fimpHcitate , externa refpon- 
«t, nam utraque glabra & uniformis eft in omnibus fere feminibus. Nihi- 
ommus tamen varii quandoque dantur proceflus, qui ex ifta membrana 
onnati, intra feminis cavitatem alte prominent, &ipfum nucleum vario mo- 
° U1 er * eca nt: Ita nempe in Cariolobi, ex hac membrana formatur columna 
^niahs, quae embryonis axem perterebrat, fuisque appendicibus intra co- 
. onum rimas alte demittitur; ita in omnibus feminibus ruminatis, pro- 
f hT ^ egulares ex integumento interno formantur, qui cum albuminis 
^ antiacommixti, earn reddunt variegatam: in Myriftica & Palm is vari is; 
a quoque in Annonis, aliisque grumofis feminibus, laminae membrana- 
ac fae pe parallelae ex ifta membrana oriuntur & nuclei rimas fubeunt 3 
J^sque fubftantiam in varios lobulos difpefcunt : ut in Caftanea, Uvaria, 
*%io & aliis. 

tota CCldentalia inte gnmenta, teftse feminis fuperaddita funt , eamque vel 
His VG P ar te faltem obtegunt, ita tamen , ut ab ea facile detrahi queant 
acc enfemus Epidermidem & Ariilum. 

Epidermis Epidermis ell pellicula tenuiffima, totum inveftiens femen, necunquam 
fponte ab eo fecedens. In ingenti ferninum numero ejusmodi cutieula, teftae 
fuperindncta reperitur , fi fcrupulofius in earn inquiritur; fed heic non aliam 
volumus , quam quae fit facile confpicua, quae cultro derafa, poft fe relmquat ' 
feministeftam glaberrimam, coloratam & faepius fplendentem , ant etiamqua 
per aquam emollita infignem in modum intumescat & peculiarem induat con- | 
fiftentiam: hujus fabrics Epidermis minime frequens & vel membranacea, 
vel mucilaginofa eft; 

membranacea, arida eft pellicula, quae proprium teftae colorem ac glabri- 
tiem occultat, & haud raro villis, pilis, granulis aut pruina fcabrata eft at- 
que femini adeo arfte adhaeret, ut nonnifi fcalpendo & per fruftula ab eo 
folvi poffit: inConvolvulo, Hibisco, Goffypio, Sapindo & aliis variis; 

mucilaginofa nnnquam venit in confpeftum , nifi femina in aquam con- 
jiciantur, ut eorum fnperficies mollefcere & in gelatinam vel mucilaginem 
refolvi poffit: quare etiam non mirum , quod haec tunica a plerisque pre- 
tervifa & a folo Grewio (i.) inter feminis integumenta relata merit ^n 
infrequens eft, praefertim in feminibus Siliquofarum : ut Lepidu, Ay l » 
Vell» &c; & habetur quoque in aliis: ut uTLino, Plantagine , Cydon* 
Fagonia &c; fed in ejusdem generis fpeciebus aHis nonnunquam deficit, 
in aTTis adeft : ut in Salvia. Differt inprimis pelluciditate atque eraffi • 
Ilia fepe pellucidiffimam cryftallum fuperat; alias vero fubalbida & %_ 
turbidula eft: ut in Cydonia. Et ita quoque craffities in aliis eft fat,s "°^ 
bilis, ut femen intra fuam mucilaginem haereat, ficuti Gyrinus intra JF 
matisfui giobulum; in aliis vero adraodum tenuis eft , uFfemen faltem m »^ 
batum videatur. Cujuscunque autem molisfit, nnnquam in floccos po^ 
refolutaapparet, fed conftanter fuperficiem habet aequabilem atque fig^ 
fubglobofam : ut femen mucilaginofum nihil diftaret a baccato, ft illiusp 
de atque hujus pulpa omni tempore confpicua effet. 

Arillus denique eft integumentum accefTorium, quod femen _^ j 
nitus, vel ex parte tantum obtegit atque foli ejus umbilico adnatum, ^. ^ j 
vero undique a tefta folutum eft. Refpechi extenfionis fuae difpe ^ j 

i.) Anat. of plants, p. 201. completum , atque incompletum , &: uterque horum iterum vel membrana- 
ceus f. exfuccus , vel mollis aut baccatus eft. 

Completes, totum femen vel maximam faltein ejus partem obtegit, & 
figura potiffimum atque confiftentia fua difFert. Omnium frequentiffimns 
& fufiformi-]. fiobiformi-membranaceur , qui fcil. ex tenuiflimo tubulo membra- 
naceo*, utrinque attenuato , atque altera fuaextremitate acutiore claufo, for- 
matur, & in media fua cavitate minutiflimum continet fern-en globulofum, 
cujus folus umbilicus cum Arillo cohaeret : ut in Py rola , Ledo , Phyladel- 
pho & Orchideis plerisque. Chartaceus fit ex elaftica lamina atque feminis 
fui induit formam : ut in Coffea, Nyjftanthe, Momordica. Membranaceo-pid- 
pofus, isque apice pervins habetiir in Evonymo; elafticus. & ftriatus, in 
Oxalide; ac in philyras lineares eleganter feftus, in Tetracera. Denique 
etiam baccatus occurrit in Scytalia atque Limonia , ut folliculos illos pulpo- 
fosinBryoniisfileamus, quiTnter Arillum & carnem loculamenti farfti am- 
bigimt, quia uno plura continent femina. 

Incompletes dicitur , qui partem feminis, eamque faepe admodum parvam 
obtegit, fed cum umbilico adeo firmiter cohaeret , ut unacum femine e peri- 
carpio decidat* Etiam huic figura atque confiftentia competit varia : ita fcil. 
fimplicem aemulatur ligulam membranaceam in Turnera ; geminas refert pa- 
leas conduplicatas inPedalio; laminae tenuis & per ambitum ciliatae aut la- 
<*rae formam habet inCommerfonia, Delima & Capnoide; coriaceum & mul- 
tifidum efficit feminis indumentum in Myriftica, hfqna proprium Maris no- 
men habet; fungofam format capulam m Abrogate & Paullinia; & denique 
glanduloli aut pulpofi infundibuli repraefentat fpeciem, cm feminis umbilicus 
a,fce wnmerfus eft in Cupania, Aleftryo, Xylopia &c. quae quidem partes 
01 ™es aptius Arillo incomptto , quam meris umbilici additamentis annumerari 
P°flevidentur, quia partem feminis occultant, &cum ipfis ejus integumen- 
tls proxiniam habent affmitatem. CAPVT CAPVT X. 

DE 
A L B V M I N E. Remotis omnibus partibus hactenus reeenfitis, feminis deniqne Nucleus ve- 
nit in confpectum , qui internam integumentorum cavitatem exactiffinie re- 
plet , atque ex fubftantia herbaceo-1: amygdalino-carnofa formatus eft, cu- 
ius fabrica, in diverfis quidem diverfa, generatim tamen exquatuor diftinc- 
tis partibus compofita eife folet: nempe ex Albumine , Vitello , Cotyledo- 
nibus atque Embryone ipfo, qui totius organifationis feminis coinpleiEen- 
turn eft. 

Albumen eft ea pars nuclei , quae per maturitatem feminis ex condenfato 
Amnii liquore formam & originem fuam capit, atque confiftentia & colore 
fuo , cocti ovi gallinacei albumen , in multis feminibus , non modo bene 
aemulatur, fed & germinanti embryoni eundem praeftat ufum, quern & ip le 
Pullus ex fuo albumine trahit. Hinc etiam apte Grewius (i.) , iftam nuclei 
partem, Albumen, primus dixit. Alii vero alia ei fecerunt nomina : ut Mal- 
pighius (2.)* a quo inter Secundinas internal refertur ; Adansono auteni 
(3.) generatim dicitur corpus folidum, embryonem involvens; Gleichenio 
(4.) appellatur Placenta feminalis; & a Meesio denique ac Boehmero Cw« 
Cotytedonis nomen accepit 

Nullum dari inovo vegetabili albumen, quin nullum ejus eflb in fem in 
ufum, Linnjeus (6.) ex male intellecto Malpighio , perperam ftatui • 
rectius dixiiTet, non dari in omnibus. Alia nempe femina adeo pauco g 
dent liquore Amnii, ut ex eo albumen generari nequeat: ficuti in p> an ^ 
imperfe&ioribus; alia vero, etfi in primordio fuo, eopiofo Amnio dota^ 
fint, nullum tamen producunt albumen, quoniam totum Amnion a gi* aI1 ?.) Anat. of plan 


t«. p. 20 


2.) Oper 


omn. p 


. m. 87- 


88. 
30 Fanu 
z. p. 29 


134* 45*- 


ftc 4O Das Ncufte &c Append, p. H- 

5.) Spermatol. p. 3$5. 357- 

<S.) Amoen. acad. r. p. 334- 2 ' ?' y cente embryone, ante feminis maturitatem , hanritur & deletur; & iterum 
alia, veriffimo quidein ftipata funt albumine , fed illo adeo parco atque te- 
nui, ut facile praetervideri, quin & commode negligi point, quia fatius eft 
nullum admittere albumen, quam tale, quod rtbn fit rite confpicuum. 

In dijudicanda igitur albuminis praefentia, potiflimum ad ejus craflitiem 
refpiciendum, atque haec fix is definienda eft limitibus, ut omni ambiguitati 
anfa praecidatur. Itaque ad femina exalbuminofa non tantum referimus ea, in 
quibus plane nullum hujus nuclei partis adeft veftigium, ut in ZannicheJlia, 
Sagittaria, Banjkfia &c. fed & omnia ilia , quorum albumen, temiiflimae fal- 
tem laminae carnofae fpecie , integumento feminis interno adnatum, eidemque 
fna craflitie aaquale, vel & tenuius eft, ut in Pyro, Citro, Amygdalo & 
aliis variis. Contra autem Semina albuminofa non ea modo dicuntur , quorum 
albumen maximam nuclei efficifc partem, ut in Tritico, Canna , CofFea &c. 
verumetiam ilia omnia, in quibus carnofa aut farinofa albuminis lamina pro- 
ximo fuo integumento manifefte craffioreft, ut in Allamanda, Pegano, Mai- 
vaceis & aliis inultis. » ~ 

His limitibus circumfcriptum albumen utique in multis feminibus deficit, 
atque integrae dantur familiae naturales, in quibus nulla ejus habetur umbra, 
tf in Compofitis , Vert icillat is , Siliquofis, Cucurbitaceis & Afperifoliis om- 
n * b us. In aliis vero , maxima pars generum albumine caret, dum alia pau- 
aoraillo inftru&a funt, ut in Leguminofis; & iterum in aliis, verfa vice, 
Ptora albuminofa, quam exalbuminofa deprehenduntur genera , ut in Dipfa- 
Cei s atque Malvaceis. At quantuscunque etiam hie defe&us videri poffit, 
^menille, non modo ab aliis ordinibus naturalibus: Graminibus, Cyperoi- 
deis > Paltms, LUiis, Orchidibus, Umbelliferis, Stellatis, Trjcoccis, Vagi- 
nallb us, Coniferfs, Multifiliquofis &c.verum etiam ab ingenti vagorum ge- 
**m numeTo, quibus quippe conftanter albuminofa femina competunt, 
** ample & largiter compenfatur, ut omnibus cognitis generibus in cen- 
Uln Voc atis, longe major album inoforum, quam aliorum feminum emergat 
^erns , atque haec ipfa albuminis frequentia, ejus quoque dignitatem atque 
Um ln oeconomia vegetabili fatis & abunde evincat 

Pragcipuus nimirum albuminis ufus eoredit, ut embryoni, intra femen 

Qfo » Pro fulcro actutamine, eidem vero germinaiiti, pro nutrimento 

S 2 at ^ Ue atqneprimo pabulo inferviat. Huic duplici officio, duplex quoque refpon- 
detalbuminis nota charafterHHca. Altera riempe eft, quod omne albumen, 
fub germinatione feminis, in primitivos fuos liquores, aliosve tftis fimiles, 
refolvatur atque a plantula'feminali reforbeatur totum, nee unquam extra 
teftam fuam procedat, multo minus autem fupra terram, Cotyledonum more, 
efferatur: Altera vero, quod albumen cum embryone fuo, five ilium invol- 
vat, five ab eo involvatur, nullum unquam habeat nexum, fed femperfit 
difcretum, ut facilhme & omni tempore ab illo queat folvi; feeus atque Vi- 
tell'ns, qui cum embryone fuo ut plurimum indilTolubili vinculo cohaeret. Ita 
a reliquis nuclei partibus affatira diftin&um albumen, diftincbim quoque 
efficit corpus, cujus fitus, figura , fabrica & reliquas dotes, in feminum 
fcrutinio, curate notari merentur. 

Situs, conftantiflime quidem intra feminis membranam internam pofitus 
eft, fed refpeclu embryonis, triplici generatim modo fefe habet, & com- 
mode in externum „ internum, atque oppofitum difpefci poteft. 

Externum f. vagina te albumen femper embryonem intra fubftantiam fuam 
conclufum fovet, eumque itaobtegit, ut, detracts integumentis, non quea 
in confpe&um venire, nifi ipfiim fimul diiTecetur albumen. Hie fitus, uti 
naturaliffimus , ita quoque omnium longe frequentiffimus eft, & exempt 
ejus in Cypcroideis, Umbelliferis, Tricoccis, aliisque, habentur innumera. 

Internum f. cenirale, circumpofitum fibi'gerit embryonem, &ab hoc, ve 
totum occultatur, ut inPifonia, Mirabili, Cuscuta &c. vel faltem inperipne- 
ria fua, ab illo tanquam ab annullo cingitur; in Lychnideis , AlfmaceiSr 
Oleraceis, aliisque muftis. DifFert a priori, quod ftatim~a detractis integu- 
mentiSr embryo appareat nudus, nee ab albuminis fabftantia in dorfo lu0 
contectusfit, ut in Solanaceis & Stellatis variis, in quibus embryo quidem 
periphericus, fed non extra albuminis .fubftantiam pofitus, adeoque nee 
bumen vere centrale eft. 

Oppofitum f. unitaterale albumen perinde quidem , uti prsecedens , emW r 

nem fuse faltem fuperficiei affixum gerit, fed longe breviorem, q lian1 q 

totam ejus complecti ant ambire pofiet peripheriam: in Diantho, Pojyg° n0 ' 

Rumke, Lechea, Nymphsea, Flagellaria, & inftar omnium in Gramin^ 11 * 

— ~ "quorum quorum foil, albumen non modo ad latus embryonis pofitum, fed & ab hoc, 
intercedente Vitello, plane fegregatum eft. 

Figura albuminis maximam partem ab integumentis feminis definitur, 
uttamen & embryo interdum fuam quoque confer at fymbolam. Ita omne 
albumen vaginal'e, quin & unilaterale, ad cavitatem teftae adaptatum atque 
feminifno conforme eft, vel faltem ab hujus forma parum recedit: unde etiam 
idipfum, in feminibus globofis , globofum, in compreffis, comprefTuin, in 
meniscatis, meniscatum, & fie porro, deprehenditur. Centralis vero albu- 
minis fignra fern per ad normam fpatii illins effigiata eft, quod ab embryone 
peripherico, intra feminis teftam relinquitur liberum : hinc ifta figura nonnifl 
irregularis, nee femini fuo unquam conformis effe poteft. Specialior figura? 
enumeratio , hue nonpertinet; &delobata, convoluta, finuata&cqusepro- 
pius ad ipfam albuminis fabricam fpectant, infra dicetur. 

Confiftentia matim albuminis generatim triplex ftatui poteft: farinofa, 
carnofa atque cartilaginofa. Etfi enim longe plures duritiei & partium cohae- 
fionis, in albumine, dentur gradus , nihil tamen attinet eos fcrupulofius ex- 
pendere, quadoquidem fixis limitibus circurnferibi nequeant, atque vel a folo 
tomidiaerisacceflii, albumen ofleum, in eorneum; hoc, in cartilagineum; 
i( l> incoriaceum; atque hoc , in cafeofum, carnofum &c. mutari poffit. Ergo 
in folo illotriplici confiftentiae difcrimine acquiescemus; cetera vero anno- 
tabirnus , quod femper recens, nee vetuftum & nimis exficcatum albumen 
hpponatur, quando de ejus confiftentia fenno eft, & quod vetuftiora femina- 
Per aliquodtempus in aqua detineri debeant, priusquam albuminis, aliarum- 
Ve partium internarum inftituatur fcrutinium. 

Farinofum albumen niveo femper gaudet colore, atque tritura facillime in 
P^verem impalpabilem aut farinam veram converti poteft; ab aqua autem 
ln Pultem lafteam refolvitur. Interdum adeo tenerum eft, ut digitis conteri 
pofnt: »» Mirabili, Bcerhavia, Flagellaria &c; quandoque autem vitream 
F ro Pemodum cuTritiem & pelluciditatem induit: ut in Oryza ; fed frequen- 
ce omnium, paftamopacam, fragilem atque aridam aemulatur : ut in Ce- 
reaIl bus omnibus, Graminibus atque Cyperoideis admodum familiure eft; 
^inallisMonocotyle^onibusfrequens: utin Alpinia, Mufa, Nymphaea, 
All }°> Aro&c; ufitatiffimum tamen in LychnideTs, Alfinaoeis , Oleraceis, 
— Vagina- Vaginalibus, Jalappis , Portnlacis, Mai vis, & generatim in omnibus ill is 
femimbus, qitorura embryo in circulum vei fpiram actus, nut cotyledoncs 
plicatce, convolutae ac contortuplicatae funt. Denique & id de farinofo albu- 
mine notandum , quod frequentius, quamullum aliud, embryonem extra fe 
pofitum habeat ; & quod nunquam oleo crafTo fcateat : quare & nunquam 
ranccscit. 

Camofum, longe frequentiflimum eft, praefertim cum omne albumen no- 
bis dicatur carnofum, quod nee ad farinofum, nee ad cartilaginofum commo- 
de referri poteft , fed inter utrumque mediam habet confiftentiam. Hinc 
vana ei competitdurities atque textura: In aliis nempe, ut in Elseide, Pi; 
pere , Fagara , Zanthoxylo &c. adeo tenerum & friabile eft , ut farinofo 
proximum fit, nee ab eo nift colore palitdiore & oleaginofa lubricitate diffe- 
rat: quare & hoc, friabiledici poterit In aliis, & prasfertim in univerfa 
Tithymalorum gente, fragile & febi adinftar rafile eft, cum intermixta qua- 
darn pinguinofarum particularum transparentia: unde hoc febaceum dixeris. 
In aliis, ut in Hypecoo, Lathraea, Pittosporo &c. cafei parmefani, cui gra- 
nula dnriora & quail fabulofo intermixta funt, confiftentiam habet, & fo*& 
vel aqueo-glauci coloris eft: hoc itaque cafeofum. Et iterum in aliis, ut ia 
Lontaro, Caranda, Mangoftana &c. adeo lentum & tenax eft, ut vel probe 
ab aqua emollitum, corio tamen fimile maneat : quare hoc, coriaceum ^ K 
dici poterit Sed omnibus his longe ufitatius illud eft, quod carnem herba- 
ceam, amygdalinam , aut albumen cocti ovi gallinacei fua confiftentia a?m«- 
latur, atque cultro, fecundum omnes directiones pari facilitate fcindi poteft. 
etquod ab aqua facillime emollitur, ut etiam quandoque in gelatinain tre- 
mulam et vitreo-pellucidam refolvatur, ficuti in Leguminofis et aliis quibus- 
dam evenire folet. In hoc albumine potiffimumrnec non in Cotyledonibu* 
craflum illud refidet oleum, quod e feminibus exprimitur; & hoc ip^ 111 al * 
bumen, in Tithymalis, plane innocuum eft (i.), dum embryo &epe " 
delete rius. ""* 

Cartilagineum denique, fua CeCe manifeftat duritie cornea, ab aq« a vl * 
autparum emollienda, fuoque colore , in feminibus recentibus, femper <*'" 
tiiagineo-albicante. Subftantia ei competit uniformis , ex particulis honio- 
geneis, impalpabilibus & fubdiaphanis conflata, quibus ingens ineftvi^ ' 

hsefioniS> 

i.; ADANS. fam. plant. 2. p. 354, haefionis, nt ejusmodi albumen flecti quidem vel malleo diftringi, fed diffi- 
cillime cultro fcindi queat Minus crebro occur it , quam reliquae fpecies, nee 
tamen admodum infrequens eft: etenim in plerique Palmis habefcur, ut in 
Phoenice, Chamaery phe , Hyphaene, Sagu et Caryota; etiam in aliis Mono- 
cotyleHonibus reperitur, ut iiTCanna, Alftrcemeria, Commelina, Rajania , 
Afaro&c; nee rarum eft in Stellatis, ut inTCoffea, Pavetta, Ixora, Rubia, 
Galio &c ; & praeterea quoque multis generibus vagis concefTunTeft , urFa- 
goniae, Allamapdae, Royeniae, Ignatiae , Strychno , Guajaco , Diofpyro, 
aliisque variis. Nunquam extra fe pofitum habet einbryonem , neque etiam 
cum Vitello nnquam fociatum eft, ut reliquae albuminis fpecies; & qnando 
oleum continet , id tenuiffimum eft, & nervos potiffimum afficere videtur, 
uti CofFeaa, Ignatiae & Strychni exemplis conftat. Optimum potus Cofleae 
faccedaneum, ex depurato Galii Aparines albumine paratur. 

Fabrica albuminis refpicit potiffimum cavitates, quae internae ejus fub- 
ftantiae infculptae funt, & deinde etiam fulcos, rimas, feliasque divifiones, 
quibus exterior ejus fuperficies , vario in variis modo, difcriminata eft. 

Cavitas in albumine datur duplex: altera ufitatior, pro recipiendo em- 
bryone; altera vero perquam infrequens & conftanter vacua. Prior itaque, 
Loculamentum verum dici meretur , ac in omni albumine vaginali conftantiffime 
occurrit; fed in unilateral!, nee non in centrali, vel penitus deficit, vel faltem 
foveolae aut fulci forma apparet, cui embryo aliqua duntaxat fui parte im- 
merfus , cetera vero nudus eft. Id loculamentum femper albuminis fubftan- 

^ P r ofunde inlculptum atque adeo exacte ad embryonis formam adaptatum 
e <t> ut rectum, curvum T finuofnm > vel & fphaericum , cyfindricum, com- 
preflum, aliusve formae dej^fcftdatur, prouti id ipfa embryonis pofcit figu- 
^> cui fdl. hoc loculamentum quafi pro modulo infervit : exceptis faltem 
Ra Janiae, Diofcoreae, Styracis, paucisque aliis feminibus, in quibus embryo, 
5* lo culamento, multo minor eft. Cetera quoque notandum , quod cavitas 
1 la conftanter clauia, & tota ex propria albuminis fubftantia formata fit, 
P raB terquam in Commelina, Tradescantia atque Palmis, in quibus fcil. ex- 

rorfuni aperta atque peculiar! quodam operculo corneo, folis iftis ftirpibus 
P r °Pno, claufa eft. Et ita etiam inter conftantiores hujus cavitatis dotes re- 
eiendum > quod in omnibus hactenus cognitis feminibus femper deprehenfa 

fit fit folitaria, etiarcfi geminus embryo, quad per fuperfoetationem , in rmo 
femine adfit; excepto folo Menifpermo , cnjus fcil. albumen dnplici locula- 
mento, nempe pro fingula cotyledone ftgulo, exfculptum eft. 

Altera cavitas, quae Locukmentum fpur'tum eft , rariffime, & in tota vaftif- 
fima Dicotyledonum gente, in fola Myriftica occurrit, neque etiam inter 
Monocotvledones, aliis., quam folis Palmarum quarundam femimbus compe- 
tit Conftanter in medio albumine locata & undique claufa eft, ut tameo 
quandoque cum loculamento vero confluat: ficut in Myriftica atque Lontaro. 
In vetuftioribus feminibus femper vacua, at in recenti Cocco, & forfan quo- 
que in aliis Palmis , lympha dulci plena reperitur, qu^e fenfim in acerbum 
degenerat acetimi , & demum penitus evanefcit. In nonnullis ampliffima eft 
ifta cavitas, ut in Lontaro atque Cocco, & in his quoque albumen craflam 
refert veficam carnofam ; fed in rehquis angufta, & vel regularis, vel irre- 
gularis deprehenditur : ita nempe fubcylindrica eft in Corypha, Caranda & 
Hyphajne, comprefla vero atque anfra&uofa in ElaeiJe, Baftride, Area, 
atque"*Myriftica. Per maturitatem , in nonnullis, anguftatur aut obliteratur, 
ut in Euterpe; in aliis autem fulcus profundus, dorfo feminis infcriptus, 
hujus loculamenti vicem gerere videtur, ut in Phcenice. 

Ad externam albuminis fabricamnon tantum fulcos atque rimas, ie ^ 
profundiores fubftantiae fuas hiatus atque divifiones referimus, unde diver a 
a confueta emergit ftruftura. Ufitatiffima nempe albuminis fabriea h^ ce ' 
ut prater modo diftascavitates, fubftantia aeque ac fuperficie gaudeat .in e* 
gerrima, aequabili atque glabra: quando autem nexus partium mag lS 
minus interceptus eft, tunc emergit albumen divifum, fulcatum, lobatum. 
grumofum, rimofum atque ruminatum. 

Divifum , in duas, vix unquam plures partes Iponte dilabitur vel lai- 
dehifcit, poftquam feminis integumentum internum detractum eft: ita fitaweftinRhgp, Fagopyro, Brunnichia, Coccoloba, Plumbagine, P etiv ^* 
ria, nee non in Cera"tonia & a\us?femibifidum autem habetur inCynocram » 
& fimplici faltem fifiura longitudinali in utroque latere notatum : in ^ 
Fijlula. 

Sulcatum , unico profundo fulco dorfali incifum eft, vel & laminam o 
oblongam, magis vel minus craiTam, aemulatur, cujus margines U* . reflexi & vel in dorfum, vel in ventrem feminis convoluti funt: ita ftrifte 
fulcatum dicitur albumen in Phoenice et Graminibus variis j convolution vero in 
Caucalide et Smyrnio. 

Lobatum, incifionibus Iongitudinalibus in grandiores portlones, inter fe 
tamen cohaerentes, divifumeft: fie trilobu mm Coccoloba, Brunnichia, JLon- 
taro ; & quinqueiobum in Aquilicia. — 

Grumofum ex moleculis parvis , irregularis , inter fe tamen cohaeren- 
tibus ac fe mntuo quoque contingentibus, compofitum eft: in Trichopo, 
Grumilea, Hedera, & inftar omnium in recenti Cocco nucifera , cujusquippe 
albumen ex carnofis trabeculis virgatis, varie ramofis, ac inter fecotueren- 
tibus, adeo affabre conftru&um eft, ut, detra&a feminis membrana, cra- 
nium quoddam cernere credas, undique futuris reticulata! infer iptum, aut 
totum ex officulis Wormianis contignatum. 

Mimofum parum a praecedenti differt, nifi quod molecular, in quas obiter 
divifum eft, intercedentibus laminis membranaceis & ab integumento interno 
proficiscentibus, a fe invicem discriminate Jint, ita tamen, ut iftae laminae 
cum albuminis fubftantia non cohaereant, fed facile ab ea folvi queant: in 
Annona, Xylopia, Uvaria. 

-Ruminatum denique, proxime praecedenti fimillimum, attamen ab illo di- 

verfuTi mum e ft t Formatur, utPLiNii(i.) verbis utar: fcrupulofo corticis 

a nucleum ruminatione, i. e inextricabili mifcela & conferruminatione 

gumentorum, praefertim membranae feminis internae, cum ipfa albuminis 

antia, eum in modum, ut mixtum nuclei emergat corpus, quod fecun- 

^ varias directiones diflectum , varias atque varias macularum & ftriarum 

^erficoiorum exhibet alternationes : in Areca, Caranda, Caryota, Mufa, 

°mrnelina, Myriftica&c: quibus& fubruminatum albumen Anguiilariae addi 

poterit — J 

olor vix alius quam albus & quidem vel niveus, in farinofo, vel fub- 
us, in cartilaginofo , vel & albefcens aut aqneo-pallidus, in carnofo al- 
e de P re »enditur. Gramineo-viridis tamen habetur in recentibus femi- 

nibns 

l)Hift -«t-UXV. Tea. zs.de Caftanea. nibus Visci, Randi®, Embryopteridis, paucisqne i aliis. Lntescens & meli- 
fSrinftus vetuftioVibus minime infrequens, quin & flavus in Boo 
coni^albumine repertus eft. Luridus vero & aqueo- glaucus, praefertim 
verfnsperipheriam, in Bermudiana, Hellebore, Delphinio, Hypecoo &c. 
occurrit; & denique rubicundus aut fanguineus datur in Codone atque Pit- 
tofporo. Sed omnes hi colores, praeter folum viridem, ab aqua brevim 
album, eumque vel pnrum, vel pallescentem convertuntur, quare etiam 
hie, fi non pro univerfali, tamen pro ufitatiffimo hujus visceris colore ha- 
bendus erit. 

Odor deuique & fapor ab albumine utplurimum penitus exulant, atque 
adeo pauca dantur femina odorata, fapida atque aromatica, ut hsec vel pro- 
pter folam fuam infrequentiam notari mereantur. His annumeranda mpn- 
mis Cunt femina Zingiberis, Myrifticae, Xylopiaa, Piperis, Illicii & pauca 
alia, quorum fcil. virtus in foio "albumine refidet. Etiam inter Umbelliftras 
nonnulia habentur femina odorata; fed in his, fons odoris ex unguinofo 
quodam liquore profkisci videtur, qui faltem inter feminis tunicas haeret 
atque fuo, nunc grato, in Anifo, nunc autem naufeofo odore atque fapore, 
ut in Cicuta, albumen extrinfece tantum inficit : quare & idem decortica- 
tum femper debilius & remiflius odoratum eft. Et ita qnoque notandum, 
quod aliae ejusdem generis naturalis fpecies femina odorata & grate aroni 
tica, contra vero aliae penitus infipida largiri foleant: uti exemplum In 'Y 
riftica habetur, cujus quippe fola fpecies officinalis aromatica profert femin , 
dura in reliquis omnibus non nifi fatua & agreftis faporis deprehenoun 

CAPVT XL 

DE 
F I T E L L 0. V itelluseft interaneorum feminis pars varia atque multiformis, 3 uae ' n ^ 
embryonem atque albumen medio plerumque loco pofita , & a cotyle o^ 
bus perinde ac ab albumine diverfa eft. A nemine, quod fciani, propt i ■ 
nomen huic vifceri ha&enus datum fu it; qnamvis Malpuihii* al lorllllJ 
notitiam, praefertim in Gram in ibus, non plane effuger it. a Praecipua figna diagnoftica Vitelli funt: i° quod arftiffimum cum em- 
bryone habeafc nexum , ut absque fubftantiEe fuaelsefione ab illo folvi nequeat; 
2° quod non obftante hoc vinculo nunquam fub germinatione extra feminis 
teftam efFeratur, aut in folium feminale excrescat, ficuti cotyledones facere 
folent, fed quod albuminis potius more, tota ejus compages a plantula fe- 
minali deftruatur & in fuum nutrimentum convertatur; & 3 quod, fi albu- 
men fimul adfifc, Vitellus medium inter hoc atque embryonem teneat locum, 
ita tamen, tit ab albumine facillime & absque ullo figuraj fuae detrimento 
poffit feparari. Hinc fponte patet, quod ex altera parte cum cotyledoni- 
bus & ex altera cum albumine affinitatem qnandam habeat, quod autem 
cum neutro iftorum viscerum apte queat fociari, & confequenter etiam, 
quod proprio ab iis nomine mereatur diftingui. 

Figura atque fabrica in diverfis diverfiffima ei competit, ut de his quali- 
tatibus Vitelli generatim referre nihil juvet. Ergo conformationem & ex- 
ternum ejus habitum ipfis exemplis quibusdam illuftrabimus , cum ultro 
quoque Vitellus, omnium internarum feminis partium maxime fingularis 
& longe mfrequentiffima fit 

fSimplicifTuua ejus forma atque fabrica habetur in feminibus plantarum 
imperfecliorum , Fucorum, Muscorum atque Filicum. In his nempe omni- 
s ' totus feminis nucleus, purus putus eft Vitellus, ex mera came her- 
acea aut arnygdaloidea conflatus atque teftae fuae cavitati exacWime adap- 
ts. Difficilis quidem eft, in tanta partium minutie, ejus diagnofis; fed 
w albumen , cui cetera nucleus ille flmillimus eft, referri neqnit, quia in- 
ra te, difHnctum & discretum embryonem non continet, fed perfecle foli- 
"s deprehenditur , &, quod caput eft, quia prope umbilicum feminis, fibi 
natam habet Cicatriculam germinantem,' a reliqua nuclei fubftantia non fepa- 
^bilem, i mo ne vix, quidem ab ilia, nifi colore fuo pallidiore aut fua con- 
lft entia magis medullofa, ut in feminibus Lycopodii, discernibilem. Multo 
mi »us autem p ro cotyledone folida, nucleus ifte, haberi poterit, quoniam 
' n Muscorum feminibus germinantibus dilfcineWima folioia cotyiedonea, in- 
' a | !luni ' e femine prodire (r), ipfum vero, novis iftis ac veris cotyle- 
onib usadhaerentem, longe demum poftearum proventum tempore, apian- 
t 2 tu * a 

L) He ^vig. hift, mmc . frond. 1, tab. 5. 6. tula feminali exhauririri atque deleri videmus : unde quidem luculentifli- 
murn, quod neque ad cotyledones, neque ad albumen nuclei ifti referrique- 
ant, fed quod intermedia quadam & ex utrisque mixta > i. e. vera Vitelli 
gaudeant natura. 

Evidentior eft hujus visceris fabrica, & quae praecedenti quoque hand 
parum lucis affundat, in Ruppia atque Zauua, quum i n his grandiora omnia 
& ipfa quoque Vitelli figna, ob praefentem in femine radiculam discretam, 
magis certa & conlpicua fint. In Ruppia nimirum, nucleus carnofo albu- 
mini fimillimus & totus quoque, ut in praecedentibus, folidus eft; fed loco 
iimplicis Cicatriculaa, jam jam formata intra teftam confpicitur radiculate- 
reti - acuminata , quae fua altera extremitate penitus libera & foluta in pro- 
prio fulco, vertici nuclei infcripto, oblique decumbit, altera & craffiore an- 
tem cum ipfa nuclei fubftantia adeo intime coalita eft, ut ab ipfa hac copula 
luculentum Vitelli fignum ifti nucleo imprimatur. In Zamia , adhuc roajo- 
rem albuminis fimilitudinem prae fe fert Vitellus , cum ad duas tertias Ion- 
gitudinis fuae partes foramine perterebratus fit atque intra hunc.fiftulofum 
canalem radiculam gerat longam , flexuofam atque capitellatam; fed <l uia 
ipfa hsec radicula, a fuperiore tantum fua parte libera, ab inferiore autera, 
cum nucleo intime commifta & in unum corpus connata eft: ideo quoqi 
non aliud, quam Vitelli nomen & officium nucleo competere pofle, pa lam 
eft. Ex lingular i hac fabrica, praeterea etiam dilucrde perfpicitur, quomo o 
fimplex Cicatricula germinans fenfim in embryonem incompletum translor- 
metur; & valde memorabile eft, quod ifta metamorphofis in feminibus con 
tinuo locum habeat, quamprimum inmasculo plantarum apparatu indu i 
turn gignitur pollen antherale. 

In Zoftera, Ceratpphyllo atque Nelumbo , non ad albuminis, ot in p 
cedentibus, fed potius ad verae cotyledonis formam Vitellus accedit, & 
alba carne amygdaloidea formatus ac in duos lobos fecHus eft. P l % l ~ 
vero in Zoftera , lenticulari compreflus & ad alteram latus usque ad ax 
fuum femibifidus habetur ; cetera rero ex media loborum fuorum com" 1 ^ 
uncinulatam promit radiculam, cnjus extremitas altera libera, alteraaU nU . 
medio nuclei axi implantata eft, atque hac ipfa flia fingulari infertione r 
cleum quoque a veris cotyledonibus abunde reddit diftinftnm. Sed m -* tophyllo atque Nelumbo, id tan turn a cotyledonibus diftat Vitellus, quod 
lobi ejus, circa bafin fuam , adeo late inter fe & cum radicula coaliti fint, ut 
hancpenitus abfcondant , & quod fub germinatione feminis intra teftam fuatn 
maneant conclufi : hincdebent quidemlobi ifti, fecundum rigorem, Vitello 
adfcribi; fed ex habitu fuo, commode quoque poterunt cotyledonibus an- 
numerari. 

In Graminibus nova habetur hujus visceris forma, & nova quoque par- 
tium feminis Tombinatio: nam in his Vitellus figuram habet fquamse fcuti- 
formis, cuiantice embryo, poftice autem grande albuminis corpus adhaeret: 
unde Rajus ( r ) hanc embryonis cum fuo femine copulam haud incongrue 
cum emplaftratione in arboribus comparavit; quandoquidem fcutellum em- 
bryonigerum iimili prorfus modo cum reliqua feminis compage cohgereat, 
ficnti gemma, corticis fui fcutulo appendiculata, cum arboris ramo in em- 
plaftratione commiffa eft. Nempe in omnibus veri nominis Graminibus car- 
nofum quoddam & cornpreflum reperitur corpusculum, quod ex altera f. 
exteriore fua parte planiusculum aut fulco longitudinali excavatum eft, in 
quo embryo jacet, ex altera vero aequabilem habet fuperficiem, qua ipfa 
albumini externe junctxim, eidemque quafi agglutinatum eft. Singularem 
hanc Vitelli fpeciem, proprio Scutelli cotyledonei nomine diftinguimus, eam- 
que pro elTentiali & chara&eriftica Graminum nota tanto coniidentius habe- 
as, quod Scutellum in his absque exceptione omnibus, nee in ullo alio 
c °gnito femine^hactenus repertum fit. Figura ei varia : ut orbiculata in 
Br iza, elliptica in Cenchro, oblongain Melica, lanceolata in Zizania, fub- 
parabolica in Cerealibus, & alia in aliis; femper vero compreffitTscula , &a 
parte exteriore, concava, ab interiore autem feu dorfali, convexa. Conli- 
«entia fere eadem , quae embryoniipfi, nempe amygdaloideo-carnofa, du- 
ri uscula, & ve i Candida, vel fublutescens. Situs femper in inferiore aut 
aterah albuminis parte , ut detraclis integumentis , ftatim embryo cum fuo 
vitello, extra albumen pofito, in confpe&um veniant. Nexus denique 
^^albumine nullus, vel faltem non organicus, fed mere fuperficialis; con- 
Uutem eum embryone, arcWnnus & femper prope radicular initia con- f Picnus , Ut ibi fcutelli atque embryonis fubftantia in unum corpus indiscre- m Conf ufa fit Plumula autem conftantiffime libera eft, & univerfus em- 
bryo , bryo , a parte flia anteriore , plerumque denudatus in falco fcutelli jacet; 
in paucis vero, a marginibus hujus introrfum plicatis conte<5tus eft, ut in 
JMayce & Cenchro ; & iterum in airis, radicula intra fubftantiam fcutelli, 
ceu intra vaginam latet & ab hac penitns obvoluta eft , ut in Cerealibus 
plerisque. 

Subfimilis prjecedenti fabrica in Scitaminibus qnoque nonnullis, ut in 
Zingibere, Alpinia atque Globba deprehenditnr. His nempe Vitelks vagi- 
nalis competiFTfeu corpus qubddam carnofum, inter albumen atque embryo- 
netn medio loco ita pofitum , ut intra fe embryonem tanquam in vagina clau- 
dat, externe autem undiqne fibi circumpofitam habeat albuminis fubftanti- 
am fubfarinofam. Conftanter ad apicem pervia eft ifta vagina , atque fupre- 
ma pars embryonis femper extra ejus aperturam aliquantum prominet, 
quin & ad radiculae finem nonnunqnam perforata effe videtur , fed in me- 
dio integerrima atque craflli eft & variam habet in variis figuram: utm- 
fundibuliformem in Zingibere Mateghetta, turbinatam in nigro, fubglobofum 
in Alpinia racemofa, & ovato - oblongam in Zing. Enfal atque fytveflri 

Et ita quoque in Rhizophora Mangle peculiare datur involuerum, quo 
embryonis plumulam a proximo albumine feparat atque Vitello vagtnali. 
fi non figura, tamen fitu atque officio fuo penitus refpondet Eft auteffl 
involucrum illud, referente Jacquino (t), cui Cms feminis dicitur, cot- 
pus fibrofo carnofum, fubfesquipollicare, fuperne pallide virens & in co1 m 
cylindricum attenuatum, inferne vero aurantiacum & in capitulum fohduift 
incurvum ac fubglobofum incrauatum : intra colli fui cavitatem, P iunluU ^ 
fubulatam recipit & cum ejus bafi arfte conferruminatum eft, capitu^ 
vero ab albuminis viciffim cavitate recipitnr, & ita ipfe embryo, i nter 
dente ifta vagina, ab albumine fegregatus atque vero Vitello veftituseft 

Omnes hactenus recenfitae Vitelli fpecies, exceptis for fan fobs nuc ^ 
Ceratopbylli' atque Nelumbo , ita"comparatse font, ut ab ordinariis fem"^ 
partibus organicis luculentiffime differant atque haud dubie propria ^ 
ceris genus conftituant. Cum vero inter ipfas ordinarias illas partes, _ 
rioe quoque dentur , quae a confueta reliquarum forma eum in modum i 

i.) Hift. plant, araer. p. 142. dant, ufc proxime cum Vitelli dotibus atque indole congruere videantur- 
quarundam earum brevem faciemus mentionem , ut vel exempli loco eire ' 
vel, filibuerit, Vitelli fjourii nomine a reliquis diftingui queant. 

Inter hac Rhizoboli Peckea nucleus primum meretur locum. Grand iffi- 
musille eft, tofcus folidus & amygdalino carnofus, omnemque tefhe fuse 
fere folns replet cavitatem: ex anteriori autem fua bail brevem & ancipitem 
promitfcapum, qui furfum inflexus & duobus foliolis cotyledoneis termina- 
ls, nucleo inferne accumbit. Patet quidem ex his, quod fcapns ille, em- 
bryo verus, nucleus autem, ftrifte loquendo , nihil aliud fit, quam'iftius 
embryonis radicula, in enormem faltem illam molem ampliata ; at quoniam 
haec radicula, ab omnibus haftenus cognitis diverfiffima, teftam fuam nun. 
quara exuere poteft, fed novas & veras radiculas fub germinatione demum 
ex fe producere debet, ut planta terrae affigatur: ideo quoque natura ejus 
ambigua & Vitelli quodammodo a^mula cenferi poteft. 

In Trapa fimilis nucleus anomalus occurrit. Magnitudinem nempe & formam tefhe /itati refpondentem ac confiftentiam quoque amygdaloide- am habet, atque totus folidus eft; e vertice autem fuo teretem promit radi- 
cuam, quae ipfa , paulo fupraortum fuum , minutulam gerit cotyledonem 

quamiformefii, &, quod probe notandum, a nucleo ipfo penitus remotam 
^que fegregatam. Poteft itaque hie nucleus, quin debet fuadente analogia, 
Pro majorefeminis cotyledone haberi; fed quia a minore ilia, contra omnem 
confuetudinem, notabiii fpatio diftat, atque fub germinatione nunquam ex- 

ra teftam e ffertur: hinc quoque dubia eft ejus indoles & Vitelli proxima, 
e 'P la Trapa monocotyledonibus plantis, uti Adansonus quoque fufpi- 
^eft, vicinTffima. 

qua r GniqUe ne ° Cot y ledones hypoga??e f. fubterreftres heic retfeendae font: 
mvis ennn propter regularem fuam formam, & propter radiculam, fem- 
Corv ^ XtraIobos ipfos pofitam, nee ab eornm fubftantia conteftam, a reliquis 
ger, nibus veris legregari nee poflint nee debeant; tamen illae, ob fuam 
du n ? !nandi im P° tentia '*i> & propter lobos fuos, faspe in unum corpus foli- 
a V^ C ?* aleScentes » «t inPaullinia, Tropa?o!o, Hippocaftano &c. adeo parum 
e .° dlita »t, ut arcliffimum potius inter hiec viscera intercedat affinitatis 

vinculum vinculum, atque generatim Natura , in producers hisce nuclei parhks, 
priuuim a fimpliciffima albuminis textura, ad magis organicam Vitelh ftru- 
Oil-am, & ab hac deinceps , ad perfediorem cotyledonum fabricam infeti- 
fibili modo procedere videatur. 

CAPVT XII. 

BE 
COTTLEDONIBUS. Cotyledones funt partes nuclei organic*?, fimplices aufc 'divife , quasnna- 
cum radicula atque plumula ipfam embryonis eJFiciunt compagem, & per 
germinationem feminis utplnrimum in prima novae plantae convertuntur fo- 
liola, a reliquis fecuturis faapius diverfa. Jungio (t) dicuntur Valoa jm- 
nif, Gleichenio (2), Lobi Jeminaks , & aliis, Fotiola feminalia. Sed praeita 
Cotyledonis nomen, a Linnjeo Ca) adoptatum, quia certain & definite 
partium non involvit figuram, atque in cotyledones involutas, aeque bene, 
quam in evoiutas quadrat, 

Orginem fuam ex ipfo embryone trahunt, cujus quippe femper partem 
efficiunt integrantem. Sigillatim vero, fimplices f. indivifae cotyledones 1 
mera Corculi 1. primi punfti medullaris extenfione in longum excitan ar, 
atque nihil aliud funt, quam ipfe fcapus embryonis a radicula fua rnagisn^ 
nusve diftinttus, ufc in Liliis, Palmis, Graminibus. Geminate autem^ 
conjugatae cotyledones formantur sTfiffuris, quae partem Corculi , ra ^ 
oppofitam in lobulos plerumque aequales atque geminos dividunt 
buli, in primordio fuo, mera aemulantur tubercula , & in multis q 
minibus banc formam retinent immutatam; fed in aliis, fenfim ex 
in lamellas, quae divaricatis fuis alis liquori Amnii fupernatant & • e ^ 
omne fuum trahunt nutrimentum , ut illius atque Chorii difpendio, ip 
augeantur atque juftam cotyledonum fenfim nanciscantur formam- 

I.) Ifagog. phytoscop. p. m. 44. 4$. 3, ) Philof. bot, 

Z. ) Das Neuftc &c. :^' propius autem femen ad maturitatem fuam accedit, eo quoqne propius la- 
minae ill® fibi mutuo junguntur ac fuis demum internis paginis undique fe- 
fecontingunt, & tunc quoque ex recUs & planis, quae antea fuerunt , cur- 
vse, flexuof®, convolut® , gibb®, verbo, intrinfeco fuo modulo conformes 
fiunt Incrementum ipfum, cetera, in aliis celerins & in aliis tardius abfol- 
vitur, & generatim in variis, non obftante alimenti copia , varium eft, fed 
ultimi ejus termini in omnibus fixi atque adeo invariabilibus limitibus cir- 
cumfcripti funt, ut in multis feminum myriadibus ejusdem fpeciei, Temper 
eadem habeatur cotyledonum, non folum ad teft® fu® cavitatem, fed & ad 
reliquas nuclei 1. embryonis partes, conftans proportio. 

Fabrica generatim ex tribus parfcibus diftinclis compofita eft : epider- 
mide fcil. parenchymate atque van's f. tracheis. Epidermis, ipfa eft em- 
bryonis cuticula, quae omnem cotyledonum fuperficiem inveftit, eisque par- 
tim pro filtro infervit, per quod Amnii liquor trajicitur, partim vero eas 
impedit, quominus cum vicinis corporibus coalescere queant: nam omnes 
cotyledones ab integumentis ®que ac ab albumine femper discret® funt & 
fecilliuio negotio poffunt ab utrisqne feparari , pr®terquam in Barringtonia, 
atque Mangoftana , in qnibus folis pertinaciflime cum albumine coh®rent. 
Parenchyma manifefte proficiscitur ab interno embryonis cortice & ex cel- 
uiofo contextu conflatum eft, in cujus interftitiis craflum inprimis oleum 
& alii liquores infpifTati nidulantur; omnem quoque cotyledonum maflam 
er e folum efficit, & generatim vel herbace®, vel amygdaloide®, vel&fub- 
coriaceae eft conilftenti® atque depurandis & continendis fuccis nutritiis po- 
1 »num infervit: ante germinationem enim , vel & fub ejus initia, omne 
e ^bryonis alimentum in bibulas venit cotyledones & ab eis radicul® atque 
Punmlae traditur; fimulac vero radicula terr® inhaerefc, tunc nutritius la- 
ex > contrario itinere, ex embryone in cotyledones migrat, utibi exhalando 
e puretur, ant recipiendo tenuiores ex aere particulas, motui reddatur 
!e IOr * ttuicfcopo inprimis quoque Vafa f. trache® inferviunt, qu® coty- 
^ onibns concefla & per celluloftrm fuum contextum fparfa , illas cum em- 
-°ne intime connecliunt. Semper ex ipfa hujus fubftantia carnofa, mox 
ra plumulae exortum proveniunt, atque extremitatibus fuis in parenchy- 
fo . e aut in cotyledonum fuperficie fmiuntur, ut exhalando pariter ac re- 
endo P^ntul® feminali prodefle queant Eundem igitur ufnm, quin & 
u fabricam fabricam atque diftributionem habent eandem, quae ipfis quoque foliorum 
vafis competere folet , & in cotyledonibus tenuioribus omni tempore eon- 
{picua funt, in obefioribus vero, per germinationem, vel per liquoris colo- 
rati injeftionem , fenfibus facile redduntur obvia. 

Numerus conftantior efTe folet in Cotyledonibus , quam in ulla alia 
fru&ificationis parte, & raro faltem variafTe vifus eft. Hinc quoque Rajus, 
Boerhavius, Heisterus & alii, fuas plantarum methodos numero potifli- 
mum cotyledonum fuperftruxerunt atque Vegetabilia generatim in acotijk- 
donea, mono -di-& poly cotytedonea diviferunt Sed haec diftributio non fhtfe 
puras largitur plantarum elafTes naturales, & in Carpologia quoque fuas non 
leves habet difficultates , quia verus cotyledonum numerus nonnifi ab eventu 
per germinationem certo disci, nee tutum femper, ex fola embryonis fabri- 
ca* de futurarum cotyledonum numero ferri poteft judicium: nam ex aco- 
tyledoneo femine , prodit quandeque plantula polycotyledonea , ut in Mus- 
cis; ex monocotyledoneo, emergunt nonnunquam plantae, tota fua natnra 
dicotyledonous affines, ut in Cuscuta & Melocafto; & ex femine manifefte 
dicotyledoneo poflunt faepe plantae prognasci, unico duntaxat foliolo coty- 
ledoneo ftipatae , ut in Neiumbo atque Trapa. Hinc curate diftinguendum . 
inter Cotytedones invotutas atque evoktas , "& ex iftis , numerus cotyledonum 
embryonis 1. feminis in Carpologia, ex his vero, ille plantae declaratse in 
Phytologia definiendus eft" 

Acottjkdonmm itaque femen eft, quod confpicuo aut discreto embryo 
caret, fed meram faltem cicatriculam germinantem, aut fimplex quo 
radiculae rudimentum, nucleo, fibi multoties majori implantatum, } n 
continefc, ut in Ruppia, Zoftera, Zamia, Fucis, Muscis atque FihcibuS- 

Plantaautem acotyledoneadicitur, quae absque praegreflb veri folio" v 
gio, ftatim fronde varia &matri fuae fimillima e terra emicat. Raro ejusmo ^ 
pes ex feminibus prognascuntur, fed frequentius e gemmis fimplicibuS 1. V 
morphis progerminant, ut Fungi, Lichenes, Confervae & aliaequaedam A I 

Monocotftedoneum femen eft, quod embryonem integerrimum , n 11 a * 
ceptibili rima incifum, eumque vel penitus liberum, vel certe fua ex r^ 
tate radiculae oppofita a reliquo nucleo folntum, intra fe claudit D U P 
generis funt haee femina, nempe on0 co- monocotyledonea vera, quae embryonem habenfc a prima fua nativitate ex 
uno individuo corpore formatnm & ex medullari atque corticali fubftantia 
ita conflatum, ut in qualibet transverfali embryonis feftione duplex ilia 
fubftantia appareat diftincta atque integerrima; 

pfeudo -monocotyledonea, perinde quidem, uti priora, folidnm & indivi- 
fum continent embryonem, fed ilium in primordio fuo in lobulos diftin&os 
partitum, & pofteademum, ex lobulis per maturitatem inter fe conferru- 
minatis , in corpus folidum atque individuum transformatum, ut in Tro- 
paeolo, Paullinia, Mangoftana, Barringtonia, Greggia, Hernandia & aliis. 
Discernuntur a prioribus , praeter diverfam embryonis formationem, etiam 
his fignis : i° quod medullaris atque corticalis fubftantia in fola embryonis 
radicula, nee in reliqua ejus compage reperiatur conjun&a; 2° quod faepiffi- 
me manifefta intra cotyledoneam maflam adfit plumula: cum haec ab omni 
vero embryone monocotyledoneo conftanter exulet; 3 quod interna em- 
bryonis compages ftriis obfoletis & transverfali bus, priftinarum in lobos 
lectionum certis indicibus , plerumque notata fit: cum in prioribus medulla 
temper reperiatur uniformis atque integerrima; & 4 denique, quod moles 
iitarum cotyledonum femper fit maxima , nee unquam radiculae fuae aequa- 
s aut anguftior, uti id in prioribus moris effe folet, in quibus nempe totus 
embryo, fere femper teftae fuae cavitate anguftior cV multoties minor, ac 
grandiflimo albumine conteclrus deprehenditur , e^ceptis faltem pauciflim is: 
Potamogetone, Trfglochine, Sagittaria atque Alluia , quibus folis femen 
e xalbuminofum eft. Omnia igitur pfeudo- monocof|ledonea femina proprie 
a alias clafTes pertinent, & pleraque eorum dicotyiellonea funt, praeter fo- 
Um ^ er nandiae femen, quod polycotyledonum efle videtur. 

Plantae monocotyledoneae itidem in veras & fpurias commode difpesci 

URt IUae, unum eundemque in omnibus habent germinandi & cres- 

Pn 'niodum, & confequenter, eundem quoque formae externae habitum, 

aniina, Cyperoideae, Lilia, Orchides, Scitamina, Palmae &c. Pofte- 

autem folo germinandi modo inter fe & cum prioribus conveniunt, ter.di riores Ve i'o fuis dotibus per fingula fere punfta discrepant, ut Nelumbo, re liquis 1 

^ a ^, Ceratophylum, Cusputa, Melocaftus, Loranthus , Orobanche &c. 
° P laj ita monocotyledonea generatim dicitur ilia, quae unico duntaxat 1 CLVI vero foliolo, vel& fimplici quodam turione filiform, e femm.s tefta em.cat; 
Ze Lc ab ipfa fua primitiva forma vel phy.lophora, vel turiomfer, * 
Phyllophora , foum ex ipfo femine promit foliolum cotyledoneum , & 
quando Lc reliquis fecuturis plant, foliis confimde eft, tnnc co- 
lledones dicuntur homopW* , ut in Canna , Calla, Aro, NeUunbo 
£ contra autem lutero^U, font, qu* forma fua a fequenubus 
discrepant, ut in Afaro, Paride, Cerealibus &c. 
Turionifervtnnt vel perp'etuo 0,1*11*, atque to poflent a-tyledone* 
did nifi ex manifefto embryone discrete orirentur ut in G«* 
atque Melocafto; vel font MK/W. «un foil, embryo prmvum 
carnofum baclllum elongatur, deinceps vero exterior .^J" 
Blobulum bulbofom ampliatur, & denique ex hoc globule pn^m 
enafcitur foliolum : quod itidem vel heterophyllum eft, indu- 
ce, vel homophyllum, in Bulbine & plerisque reliquiS. 
Dicotykdonea/emina omnium font longe frequentiffima atque embryo** 
in duos lobos fponte fecedentem, aut confpicua faltem rima, in ex 
radicular oppofita , incifum , intra fe fovent. Plerumque a reliqu.s » 
dignoscuntur, quia cotyledones fere in omnibus a fe invicem ™ mle ' o 
cretee funt; at in nonnullis tamen diagnofis foas habet difficultates. h ^ 
nempe cotyledones, per maturitatem fuam , in unum corpus i"""' 11 ^ &s 
luerunt; aut quando in minutioribus embryonibus divifiomS run* '■^ 
quifite parva atque tenuis eft, ut ne armatis quidem ocuhs n e ^ 
queat In priori itaque cafu , femen ante plenam fuam maturltaten ^ coty le- 
dum, aut nucleus maturus, fecundum notas fopra de pfeudo- mon ° an j a „_ 
doneo femine traditas, dijudicandus & ad propriam fuam claflem a fr 
dus eft. In altero autem cafu fepe juvat, dubium ejusmod. embry ^^ 
quori colorato immififle , ut hie intra illius rimam fe fe recipia • ^ 
magis reddat confpicuam; quodfl vero ne hoc quidem reme dioj ^ 
proficiatur, tunc ejusmodi femen ad monocotyledonea erit re 
etiamfi ex genuina planta dicotyledonea fuerit prognatum. ^. 

Plant* dicotyledones regnlariter geminis e terra emicant ^'"^di- 
nalibus ; interdum vero lobos fuos cotyledones fob ilia relinquun ^ 
tos, atque fola fua plumula in auram efferuntur:. quare earum 
nes, velepigaese, vel hypogteie audiunt; tpig** ipigace femper novae plantae adventus praenunciae funt, & vel craflbs 
lobos herbaceos , ut in Leguminofis, vel vera folia, a fecuturis ta- 
men plerumque diverfa, utTn Compofitis & plerisque aliis, aemu- 
lantur , ac demum fponte , poll pTumulae explicationem defluunt ; 
hypogcece, in folis quibnsdam feminibus exalbuminofis habentur, quo- 
rum teftam exaftiffime replent, eanique nunqnam exuunt: femper 
itaque conftant ex lobis craffis & carnofis, iisque vel inter fe con- 
ferruminatis, ut in Paullinia, Hippocaftano, Greggia &c. vel & 
discretis, ut in Laiiro? J«glande , Viciisque variis , ac plerumque 
jam ante germinationera , manifeftam iiTfinu fuo fovent plumulam , 
quae etiam fola evolutionis capax eft. 
. Polycotyledonea denique femina, embryone in plures quam duos lobos 
fefto, facile a reliquis omnibus dignoscuntur. Refte quidem Boerhavius 
(i), nonpropriam ex hisce plantis conftitui debere clafTem, cenfuit, quo- 
mam nimisparcus eft earmn Humerus ; fed cum Adansono (2) non poll 11- 
aras confentire, quando polycotyledonea femina id tantum a dicotyledonibus 
difFerre ftatuit, quod eorum lobi denuo faltem & admodum profunde partiti, 
cetera vero non nifi gemini fint: hanc enim fententiam, impar in normullis 
loborum numerus, ut ternarius & quinarius in quibusdam Pini fpeciebus, 
plus quam fatis refellit. Reperiuntur autem cotyledones numero plures in 
variis fed paucitfimis plantis, & quidem teniae, in Abiete ilia americana (3), 
quae Anglis Hemlock Spruce Fir appellatur ; quaternae , in Rhizophora gym- 
nonhiza atque Avicennia; quinse, in Pino fyhtflri ; fenae, in Lepidio fativo, 
Canario Melwnbethene & fylvejlri , ac aliis; & denae, duodenae, aut plures, m 
variis Pini fpeciebus. In omnibus his, lobi inter fe perfect sequales repe- 
riunturr pra >terquam in Canario atque Lepidio; & ita quoque in omnibus 
Penitus discreti funt,. prreterquam in Hernandia, cujus quippe nucleus co- 
tyledoneus folidus & obfoietis faltem ftriis interne multipartitus eft. Cetera 
**o, non ex folis hisce feminibus plant* polycotyledoneae nascuntur, fed 
i!I *e quoque ex acotyledonibus provenire polTunt, ut in Mnio hygrometftcv 
CO atque Bryo trichode .& argento (5), nee non in Fucis variis videmus, & 

veriiimile [ on. Iugdb. 2. p . 4.) Hedwig. 

«*& plant, prxfat. p. 30,-; 5-) IDEM- ibid. 

Filler. Garden. Diftionarg. . muse, frond. 2. tab. 5. fig. 15. 26 verifimile eft, quod etiam variae aliae plant* imperfeftiores ad banc tribum 
fpedent, quae olim omnes ad monocotyledoneas relatse fuerunt. Denique 
etiam no'tandum , quod vera femina dicotyledonea qnandoque mentiri que- 
ant polycotyledonea, cum nempe nucleus per abundantiam nntrimenti, in 
varies iobos irregulares, ut in Mangifera domeftica, aut in bra&eolas par- 
vas, inter fenoncohserentes, ut in Citro decumana, partitur; fed haec fabri- 
caadeo aperte monftrofa eft, ut vel leviter hisce in rebus verfatum fallere 
non poffit 

jEqualitas inter duas aut plures unius feminis cotyledones fcrupulofif- 
fime a Natura fervatur , ut una ne hilum quidem a reliquis differat In non- 
nullis tamen discrimen datur, & quidem i°. magnitudes & craffitiei fimul, 
ut in Sitodio, Cardiofpermo , Ventilagine, Trapa &c. 2°. magnitudinis fo- 
lius, in Gaura, Memecylo, Aubletia, Riyina, Lepidio, Canario, Siliquo- 
fisnonnullis; & 3°T craffitiei follus, ut in Sapmdo,T2annabi? Afperifolits & 
Verbenaceis variis. Sed omne hoc discrimen in plerisque cito per germina- 
tionem aooletur, atque evolutae ejusdem feminis cotyledones fere iemp 
inter fe aequales & fibi fimillimae deprehenduntur. 

Craflities autem cotyledonum involutarum generatim triplex ftatui po- 
teft : foliacea fcil. comprefl'a atque turgida. Turgidce cotyledones a parte a - 
tera planae & ab altera convexas funt, & a propria fua forma dicunturfpe- 
eiatim femicylindrica in Sotano, hemifpharka , in Thymelasa, dimidato-ovatx m 
Scytalia ; & gibbce in Pygeo!&c. Comprejfa, medium inter turgidas atque * 
liaceas tenent locum, & utrinque planiusculae funt, nee multum a fa^ace 
differunt, nifi quod minus flexiles fint: in Sefamo, Neurada, Atetfryo. 
Bafella, Tribulo &c. Foliacece denique vera aemulantur folia & faepe ten 
fimae funt, ut in Elaeodendro, Nelumbo, Tilia & Malvaceis plerisque. 

Magnitudini etiam iftarum cotyledonum tres vel quatuor gradus g ^ 
ratim tribui poflunt. Maxima nempe funt , quae fuo volumine, five u u < 
vera grande, five minutiffimum fit; totam feminis teftam replent, u 
aperta, nil nifi cotyledones & radicula in confpeclum veniant: hinc oi 
bus fere feminibus exalbuminofis competunt cotyledones maximae. ut 5T 
pofitis, Verticillatis, Siliquofis .& aliis plurirnis. " Mediocre; appellant^, <1 longitudinem qmdem vel & latitudinem cavitatis teftae proxime aflequuntur, 
fediftam, ob albuminis praefentiam, non totam replere poflunt, ut in Bar- 
ringtonia, Hugonia , Ceratonia, Spathelia, Tricoccis & innumeris aliis. 
Parvce dici poflunt, quae nee dimidiam feminis longitudinem attingunt, nee 
quarta tamen ejus parte breviores funt, ut in Umbelliferis , Stellatis & aliis 
multis. Minutce deniquae habentur, quae infra modo dittos terminos confi- 
ftunt & nonnunquam vix armatis oculis difcerni poflunt, ut in Erica, Aqui- 
legia, Uvaria, Illieio, Aquifolio, Ranunculis &c. 

Situs abfolutus cotyledonum Temper in fuprema radiculae parte colloca- 
tusefle cenfetur, etiamfi haec inverfa, aut iftae ad latus hujus deflexae, vel 
circa earn convolutae fint. Relativus vero fitus refpicit pofitionem , quam 
vel inter fe;ipfae tenent, vel quam refpe&u externarum feminis regionum 
habent. In priori itaque cafu Cotyledones dicuntur 

contiguce, quarum paginae internae , in fingulis fuis punctis fe mutuo 
contingunt, ut in Compofiris & longe maximo cognitarum planta- 
rum numero ; 
oppofita, quarum quidem paginae internae fe mutuo refpiciunt, fed ob 
inflexos margines* fe, vel plane non, vel non in omnibus pun&is 
contingere poflunt, ut inAubletia, Rivina, Gaiira, Coldenia, Ge- 
ranio pratenfi ; 
wllaterales , cum altera ad alterius latus in eodem piano verticali pofita 
eft, utfuis tantum marginibus internisfe mutuo contingere velre- 
fpicere queant, ut in Visco atque Menifpermo Coccuto; 
dvergentes, quae bafi fua junclae, apice vero in contrarias plagas ver- 

gunt, ut in Menifpermo fene/lrato atque Myriftica ; 
torticiltatce, quae circa punclum commune in orbem pofitae funt, ut 
tamen fe mutuo contingant : in Pino atque Rhizophora. 
ft altero cafu, quo fitus ex regionibus feminis externis dijudicatur , ha- 
be ntur cotyledones 

incutnbentes, cum altera dorfum, & altera ventrem feminis refpicit, ut 
planum mutui contaftus cum axi fruftus 1. feminis parallelum fit: 
in Hyoscyamo, Cucubalo, Hermannia, Coffea, Malvaceis; 

cucutnbentes , accumbentet, cum altera dextrum , altera vero finiftrum feminis latus 
refpicit, atque margines dorfo & ventri ejus obvertnntur, ut pla- 
num contadtus axi fiat contrarium: in Ceratocarpo, Kcenigia ,J>er- 
ficaria , Athecia , Leguminofis &c. 

transverfales , quae obJiquurn aut irregnlarem in femine habent fitum, 
ut in Myrfine, Anguillaria, Lathraea & paucis aliis. 

Subftantia? continuitas & perfefta fuperficiei aequalitas omnibus fere 
competit cotyledonibus; attamen nonnullae dantur incifae, aut alio roodo 
inaequabiies, ut 

dentata f. ad marginem ferraturis incifae, quae quidem admodum infre- 

quentes & ha&enus in fola Tilia vifae funt; 
partita, quarum laminae foliaceae, magis aut minus profunde in par- 
tes sequalesdivifae funt, ut bifida inBraflica, Vella, Crarobe, Rf- 
phano, Gyrocarpo, Ayenia; trifida in Ganario &T Lepjidio, ni h» 
reclius ad polycotyledoneas referrentur; & pinnatifida in Geran.o 
mofchato; 
rimofce 1. anfrattuofce , quarum lob i craOi , rimis & fulcis profundis m 
varios lobulos irregulares, inter fe tamen cohaerentes, nee « a 
membrana intergerina discriminates, divifi funt, ut in Cacao, ^ 
ryolobi, Caryophyllo, Fago; 
ruminata, fimiles funt praecedentibus, nifi quod rimae potiffimum 
fuperficie externa locatae atque intergerinis laminis membrana 
diftin&aefmt: in Caftanea; 
iobatce, cumfinguluslobus primarius, denno in alios minoreS, in 
fuperficie fua exteriore divifus eft: in Juglande, Hernandia, , 
lanopteride; 
fenejlratce , quae pluribus foraminibus rotundis pertufae funt, ut in 
quod ha&enus fciam , Menifpermo feneflrato. 
Figura cotyledonum faepe non diverfa eft ab ilia embryonis *> ' 
praefertim in monocotyledonibus , aliisque variis ; at in plurimis tamen ^ 
fim, & quidem vel fecundum plani contains reftitudinem aut curvatw CLX1 ve! fecundurn ipfam cotyledonum drcumcarfunun confident meretur I„ 
pnoncafa , habentur Cotyledones reft* , arcuate , flexuofe .tqueTolut* 
cum fuis fubdivifiombus: 4 vuiucae, 

Ma dicuntur, quarum paging inters, feu mutui contaftus planum 

Munt Hae ommum funt frequentiflW & propr i a earum fi , 

fitie&circuroferentia fola definitur. ' 

te. generatim angnftae & fe ,„ jores 

gpe ,„ ommbns curvus, fed paginarum latitudo femper JJ & g£* 

nm/omw quae a reftis omnium proxime diftant: in Acajuba, Greg- 
g.a, Meefia , Rhoe, Leguminofis at que Siliquofis varlS; 

/«ta, quae omnes fimul quoque, a fitu ftTo, accumbentes funt: in 

«pcerate. Nemada, Canella, Hypecoo, Ceratofpermo &c. 
mmta&fenncirculares, quae a fitu fuo~omnes incumbentes funt, ce- 
tera vero majorem aut minorem circuli arcum defcribunt: in Gua. 
Java, Myrto, Osbeckia, Alfinaceis, Lychnideis, Solanaceis, aliis- 
que variis; — - * 

'"Meat* quae unum ve] aliauotfpine gy^ abfolvunt . in afto SaU 
tola. Anabafi, Bafella, Dodonaea, Aleftryo etc. 

vermicular,,, qua > irregularem in modum arcuatse funt, ut in Scor- 
Piuro vermkutata. 

Pa q2£ T&* lat3B et &pe etiam cramE funt ' rt laminas habent m Ion - 

^ipeftant fed m ' atUm curvas et in <*>ntrarium fenfum flexas. 

wafe, q Uar nm a xis in angulum prominet, l a ter a vero planiuscula 
e antrorfum, vel retrorfum flexa funt: in Cgmbreto, Liguftro, 
^Melochia, Embli cao#nBa// . 

k «*/ 1. fubconduplicata , a fitu fuo oppofitae funt, a tque latera eum 
ram°i Um ' nflexa * ut altelius laminae dimidia pars intra duplicatu- 
a terms immiffa fit, q ua re et iquitantes dici poiTent: inColdenia 
^Vjeiamo^a^. repanda, repanda, quarum lamina prope marginem tantummodo in contrarias 
plagas curvatae, in medio autem fie fata planae , vel et rotundo an- 
gulonotataefunt: hinc etiam figmaidi* et undatce dicuntur: in Abw- 
mate, Tilia, Caffia, PhrggM, Fagopyro; 
plicata, qu« fimbriae manualis adinftar in rugas verticales aut trans- 
verfales contiguas plicatae funt: in Sebeftena et Ipomcea Qiiamocht, 
necnon in Myriftica daStuloide; 
tacunofce* quarum foke paginae interna rudibus et craffis plicis exara- 
taefunt: in Cacao, Fago, Caryolobi etc. 
Volutes a praecedentibus omnibus differunt, quod earum laminae foliacex 
atqne latiffimae circa globum, aut cylindrum , aut femet ipfas vario mo- 
do convolutae & fecundum omnes direftiones curvatae fint. Sub his 
militant 

concaves C cochteariformts : in Myriftica officinale , Corchoro olitono 

& aliis; 
conglobatce, feu in fphaeram extus glabram , intus autem faepe vano 
modoplicatam, formats: in Mirabili, Memecylo, Raphano , Brai- 
fica , Sinapi &c. 
convolute*, ftriftiusficdi&ae, &'quidem: i°. cylindrical, quae fim plater 
in cavum cylindrum convolutae funt: in Pifonia & Bcerhavia; 
2°. /pirates, quarum laminae foliaceae circa radiculam aut plunm am 
infpiram a<5be funt: in Ayenia , Punica, Terminalia, Myrobalano, 
Gyrocarpo &c. 3 . duplicate- convoTutce, quarum margo uterque in 
mediam paginam internam fpiraliter reflexus eft: in Nelnmbo; 
4°. vaginantef , quarum lamina exterior, cylindrice convoluta, 
pleftitur internam, duplicate - convolutam : in Aubletia, Riy ina ' 
Gaura &c. 
contortuplkatce, quae inextricabili fere modo fimul plicatae & convolute 
funt. Ab externa voluminis fui forma dicuntur: cynocephalow* 
quae canis venatici caput cum auriculispendulis quodammodo re P 
fentant, ut in Abutilo, Althaea, Napaea , Malva, Lavatera, ** 
& chn/faloidece , quae" immaturum papTTionem intra chryfalidem ua 

jacentem jacentemaemulantur, ut in GofTypio , Ceiba,ConvoIvulo, Celtide, 
Petiveria &c. > 

Propria cotyledonum figura, quae fcil. a folis circumferential marginum 
limitibus definitnr atque rectis aeque ac curvis cotyledonibus communis eft, 
easdem prorfus , quas ipfa verorum foliorum circumcaefura, patitur modifi- 
cationes, nam ut in illis, fie quoque in his, linearis, lanceolata, oblonga, 
ovata, orbiculata, cordata, & omnis alia fimplex figura locum habet, nee 
aliud datur difcrimen, nifi quod cotyledonum margines rariffime faltem den- 
tati& incifi, vix unquam vero irregulares Tint Exemplis igitur, e fpecia- 
liori feminum expofitione facile petendis, heic fuperfedemus , atque id fal- 
tem monemus, quod etiam cotyledones, ficuti folia vera, in diverfis unius 
generis natural is fpeciebus, nonnunqnam diverfa gaudere poffint figura : ita 
ex. gr. in Acere tatarico, cotyledones funt gibbofe flexuofae; in rubro y fpi- 
raies; acin campeflri fubcontortuplicatse: & ita etiam in Rum ice digijno, funt 
penitusreftae; in fanguineo & obtufifolio , leviffime curvatae; in Patientia, evi- 
denter arcuatae; & denique in fpinofo , prorfus annulares. Sed hae difcre- 
pantia?, qua* in foliis adeo frequentes & quafi naturales funt, in cotyledo- 
nibus omnino rariffime occurrrunt , & nihil eft magis conluetum, quamqnod 
°nmes unius generis autfamiliae, quin & duarum proximarum claffium na- 
talium cotyledones inter fe fint fimillimae & penitus conformes: uti id in 
Jeraceis, Alfinaceis, Lychnideis, Solanaceis, Umbelliferis, Tricoccis et 
al "s facile eft vMere. 

Color involutarum cotyledonum frequentiffimus eft albus, isque lafteus 
F^& Lnteus etiam faepiffime occurrit, praefertim in feminibus maturis 
j nfcarum Siliqtiofarum etLegnminum. Nee rarus eft viridis, isque vel 
*vel luteo-virTdis, vel et gramineus; et quando praeter hunc colorem, 
l en aCea qU0CIUe figura cotyledonibus competit, tunc ejusmodi fimina dici fo- 
^ gtrmtnantia , ut in Nelumbo. Reliqui vero colores, nt lividus aut plum- 
f enii '.' n Sonc h° atque Scorzonera, nee non purpurascens , in recenttffimis 
inufi? US Bldentis et Zinnia; nonnunquam reperiundi, inter rariffimos et 
tunt ° S referri me rentur. Per germinationem omnes ifti colores conver- 
m vir *detn , aut rarius in fanguineum , ut in nonnullis Amaranthis. Odor cotyledonibus nullus, vel certe nee fuavis, nee aromaticus ulius 
eft, et ipfe fragrantiffimus ille Caryophylli et Cinnamomi fruftuum odor, 
in maturis cotyledonibus totus perit Sapor vero in nonnuliis amarus, in 
aliis quoque acris , at in plurimis fatuus et farinofus, aut etiam fubdulciseft, 
qualis fcil. in recentibus nucleis Amygdali , Avellanae et Juglandis re- 
periri folefc 

CAPVT xiel 

BE 
E M B R Y N & Embryo nobilifiima atque effentialis feminis fcecundi pars eft, quae fola no- 
vam plantam largitur, et cui omnes reliquae in temporarios faltem ufus ad- 
ditae funt. Cjesalpino dicitur Corculum, aliis vero, Ptantuta feminalis; fed 
neutrum horum nominum refte quadrat in hanc nuclei partem, quare illud 
potiuS Embryonis , eum Adansono, adoptavimus , quia hoc, iftius forniaeet 
fatis, optime refpondere videtur. 

Ortum fuum , ut fupra oftendimus , trahit ex pun&o medullari, per 
fcecundationem genito, quod forfan rectius Corculum feminis diceretur, qu°- 
niam in illo folo omnis vitae vegetabilis fons refidet atque totum vaforum 
embryonis fyftema ex eo folo proficiscitur. Ihcrementum autem ejus, m 
variis varium eft: Nam in aliis, adeo parum augetur Corculum, ut in >P l ° 
quoque maturo femine, vel penitus vifui fe fe fubducat , vel pun&uli faltem 
pallidioris fpecie appareat , quod Ckatrkutam appellamus, et quod de embryo- 
ne vero nil nifi vitam propriam et germinandi facultatem habet; in aliis au- 
tem, medullare pundum fenfim in teretem abit radiculam, quae apice w 
libero fupra nucleum prominet, fua autem bafi firmiter eidem tnnata eft; e 
denique iterum in aliis, Corculum undique folutum utraque fua extrenutate 
crefcit, atque ex altera earum, radiculam , ex altera vero novas promit par- 
tes organicas, quae cotyledonis & piumulae nomine veniunt. Hinc quadru- 
plex, ab incremento Corculi intra femen, nafcitur embryonis differentia- nempe I*. Embryo imperfeUus f. mere potentials, ex fola quippe Cicatricula 
germinante formatns. 2°. incomplete, ex fola & fimplici radicula" fixa ex- 
citatus. 3°- perfeStus, ex radicula & cotyledone liberisconftruftus, &±°.com- 
fletus, ex radicula, cotyledone et plumula compofitus. 

Confiftentia in omnibus mollis eft & herbaceo carnofa, praeterquam in 
folaRhizophora, cujus quippe radicula per maturitatem fuam in lignofam 
fereduritiem convertitur. Fabrics quoqne interne in omnibus admodum fim- 
plex deprehenditur, nam ex fola medulla, cortice proprio cin&a, in fimpii- 
cioribus embryonibns excitata eft; in reliquis vero manifefta vafa accedunt, 
quae infenfibili principio ex plumulse aut cotyledonum lobulis oriuntnr atque 
fenfiminfafciculos, lobulis iftis faepiffime numero pares , collect, per ipfam 
embryonis fubftantiam decurrunt , & in extima ejus radicula finiuntur. Fa- 
brica externa generatim tribus debeturpartibusdiftinclis atque embryonipro- 
Pms: Radicula fcil. Scapo atque Plumules; fed de his feorfim dicetur infra. 

Figura embryonis ex cotyledonibus radiculse jundis maximam partem 
oritur, pratfertim in embryonibns folidis f monocotyledonibus veris, qui 
C1 • fere toti ex fola cotyledone conftructi font, necraro peculiarem habent 
ormam, m aliis non reperiundam: ita nempe hisce embryonibus propria 

trochlears, quae ex brevi cylindro in medio anguftato, aut quafi ex 
^uobus globulis compofito emergit: in Commelina, Tradescantia , 
Corypha, Haemantho &c. 

nramidatis, quae ex lata bafi radical i in acntum mucronem faftigiatur, 
* vel brevior, vel longior & extereti-acuminata eft: in Areca, 
Lontaro, Caranda , Sagu, Caryota, Euterpe &c. 

Wgiformis, ex angufta bafi radiculi, in pileolnm feu capitnlum 
crafTum ampliata : in Mufa , Carice , Eriophoro , Nymphaea 
^w&c. - * 

e tfortnis , ex minutiffimo tuberculo radicali in rotundam cupulam 
8Xtenuat ^» in Flagellaria, In dicotyiedoneis autem & reliquis embryonibus monocotyledoneis figu- 
ra generatitn vel re&a vel curva eft, et a propria cotyledonum forma varias 
patitur modificationes. 

Recti embryones omnium frequentifiimi, & in univerfum fpe&ati, vel 
crafll, vel foliacei funt Illi vix vel parum a linea recta deflectunt, & inter 
filifonnem & globofam formam innumeris modis, ex fpecialiori feminumex- 
pofitione petendis, variant. Foliacei vero facpe aliqua fui parte curvi, quin 
flexuofi & fpirales e(Te poffunt, dummodo medius axis rectus & ipfa cor- 
pusculi embryonis circumferentia non fit curvata & anfraftuofa : hinc reftis 
annumerari debent Punica, My/obalanus , Petiveria, Ayenia &c. quanivis 
cotyledones ipfse Pint curvatse. 

Curvi Temper a linea recta, & quidem axi atque ambitu llio fimul , de- 
flectunt. His varia& multiplex eft forma, quae tamen ad fequentes potio- 
res modos redigi poffit: 

arcuati & falcati ; quorum axis parvum faltem circuii fegmentum defcri- 
bit, nee crura aut extremitates ad fe mutuo appropinquantur: in 
Allio, Moraja, Asparago , Hypecoo, Canella, Meefia &c. 

uncinati & ci0cii qui dimidum circulum & ultra defcribunt atque cruri- 
bus fuis rotundum fpatium vacuum includunt: inSagittaria, Alisiua, 
Potamogetone , Hyofcyamo , Amarantho & aliisplurimis ; 

conduplicati : quorum radicula lateribus aut rimae cotyledonum accum- 
bit, aui generatitn crura, velnullo, velangufto faltem fpatio, a fe 
invicem fegregata funt: in Gloriofa, Cannabi , Jufticia, Peto ea ' 
Heiianthemo, Leguminofis & Siliquoffvariis &c. '. 

fpirales: quorum axis in cochleam aut fpiram convolutus eft: inZafl- 
nichellia, Allio, Lupulo, Cifto , Salfola &c. 

gnomonki: quorum fcapus ad angulum reftum inflexus eft, «t in uil e ' 
tarda, vel quorum radicula ad quemlibet angulum obtufum cut 
cotyledonibus commifla eft: in Perficaria, Kcenigia, R«ta, ^j 
vaceis variis. 

ferpentini & f/gmohiei, quorum axis prope ntramque fuam extretm a^ 
tern ui contrarium fenfum tortus, vel& fecundum totam fuam l° n ' 

gitudine'" gitudinem irregulariter curvatus eft: in Liiio , Tulbagia, Anguil- 
laria, Scorpiuro vermicutata. 

Situs embryonis abfolutus generafcim ita fe habet, ut radicula periphe- 
riam, plumula vero atque cotyledones centrum feminis fpeftent, exceptis 
faltem embryonibus quibusdam periphericis, qui undique a centro sequabi- 
literdiftant. Relativus autem fitus refpicit vel internas, vel externas femi- 
nis partes, vel & ipfam totius pericarpii compagem. De duabus pofteriori- 
bus relationibus jam fupra occafione umbilici atque ipfius feminis fitus ita 
dictum eft, ut exinde fponte intelligatur , quod umbilicus ex. gr. obver- 
fus&c, obverfum quoque embryonem , atque femen ereclum etc., embryo- 
nem etiam involvat ereftum. Ergo de fola adhuc fitus relatione ad reliqua 
feminis interanea dicere reftat, ex qua emergunt embryones 

centrales, qui vel totam cavitatem teftae replent, vel qui in ejus faltem 
axi et intra albumen collocati funt, ut in Compofitis, Umbellifcris 
etin longe maximo reliquomm feminumnumero; 

excentrici, qui equidem intra albumen, fed extra axem feminis pofiti 
funt, ut tamen parietes teftae contingere nequeant : in Phcenice, 
Commelina , Afparago , Coftea , Athecia , Solanaceis ""et aliis 
variiS"; ** 

peripherics, qui fecund am totam fuam longitudinem teftae parietibus ac- 
curnbunt, adeoque et extra axem , et extra albumen conftituti funt: 
in Bcerhavia, Pifonia, Graminibus, Alfinaceis, Oleraceis , Lych- 
nideis et aliis. 

wgmtudo embryonis, ipfos illos quatuor menfurae gradusadmittit , qnos 
^Pra cotyledonibus tribuimus, ficuti enim figuram, ita fepius quoque mag- 
m '. U inem e mbry nis folse cotyledones definiunt, nee raro Hie, qui per fe 
m | n ' mus eft > per accefium cotyledonum , ut in Scytalia, fieri poteft maxi- 
J s - Ita nempe a fola cotyledonum mole conftanter fere maximi embryones 
J^petuntCucurbitaceis, Compofitis, VerticiHatis, Afperifoliis, Siliquofis 
nac e li ml nofi S r Mediocres font in Tricoccis , Solanaceis, Dipfacets, Alfi- 
kt\ X$ Ct . aliis innu meris. Parvi habentur in Umbelliferis , Caprifbliis et Stel- 
Var iis. Mhuti denique occurrunt in plerisque Monocotyledonibus prae- 

fertim CLXVIII " 

&&* Orchideis et Cyperoideis , nee non in Multiftliquofis atque Papa- 

Humerus conftantiffime eft ilngularis, nifi per fuperfcetationem augea- 
tur quale mihi quidem unicum notum eft exemplum in Pino Cembra, in cu- 
ius fcil femine, geminum embryonem intra unam eandemque albumims ca- 
vitatem, & alteram quidem inverfum, alteram autem, pro more hujus ge. 
neris ereftum, femel tantum reperire mihi contigit. In Visci quoque femi- 
ne pluralitas embryonura quandoque locum habere videtur, uti quidem ex 
aliorum defcriptionibus et iconibus conjicere licet, fed proprias hac de re ob- 
fervationes habeo nullas. 

ExpofitisitacommunibusenibryonisafFeaionibus, nunc paucis adhuc 
de propriis ejus membris, nempe de Plumula, Scapo atque Radicula erit 
dicendum. 

Plumula eft prima novae plant® gemma , jam intra feminis carceres ex 
embryonis fcapo enata atque olim in vera plantae folia abitura. Non modo 
in omnibus feminibus monocotyledonibus, ft pauca forfan Gramina excipiaf, 
conftantiffime deficit, fed & in ipfis dicotyledon ibus faepiffime .defideratur, 
vel faitem intra fcapum penitus abscondita eft: quare & ejusmodi occultas 
plumnlas appellamus immerjas. Contra vero emerfce femper confpicuae funt 
& in ipfo vertice radicular locantur , ut tamen inter cotyledonum lobos h«- 
reant, nee nifi his didu&is in confpedtum venire queant; cetera autem, o 
iocianguftiam, femper comprefTse funt, & conduplicatis gaudent foliohs, 
iisque vel ftmplicrbus, vel compofitis , unde & ipfae Plumulae dicuntnr 

fimplices, quae feffilia habent foliola, per paria fibi oppofita, eaque ve 
tereti-acuminata, in Carthamo, Scytalia, Cardiofpermo ; vel & *** 
oblonga, in Lauro ; vel lanceolata , in Acantho & Cyjipmetra; 
ovato-acuminata , in Anacardio, Sitodio, Corylo; vel convolute-? 
tata , in Tropaeolo ; vel denique fpiratia , in Gy rocarpo gacqtiini ; 

compoftta, plura in uno communi petiolo gerunt foliola, eaque 
conjugata, vel digitata, vel coacervata; 

conjugate, iterum funt vel bijugce, in Arachidna ; vel multijuga, in Jug^ 
Guilandina, Poinciana, Gleditfchia, Tamarindo, Cicere &c 

.. ^ - - - digits digitata, vaide funt infrequentia, fed rite confpicua in Hippocaftano 
& Lupino ; "* 

coacervata, proprie ad multijuga pertinere videntur, at foliola adeo 
ar&e conglomerata & ftipulis forfan intermixta funt, ut in tanta 
partium minutie ab invicem diftingui nequeant : in Lathyro, Vicia, 
Ervo, Ceratophyllo. 

Scaput multo freqnentius quam plnmula ipfa deficit, & plerique embryo- 
nes penitus acaules funt. Caulescentes tamen dici poffiint, qui prselongam 
habent radiculam , praefertim deorfum nonnihil crafTescentem , ut in SarilTo, 
Ceftro, Anguillaria; aut in quibus cotyledones intercedente graciliori ftipite 
a tumidiuscula radicula capitellata difcretse funt, ut in Vifco, Gardenia, 
Opercularia , Berberi , & inftar omnium in Rhizobolo. Se3 in plerisque 
certi limites inter caulis fmem et radicular initium non dantur atque omnes 
ere ilii fcapi, fub germinatione, maxima fui parte infra terram defcendunt 

inveram radicem convertuntur: quare omnis pars embryonis infra coty- 
edonespo/ita, absque multo errore radiculis annumerari poterit. Multum 
^oque fimilitudiniscum filiformi embryonis monoeotyledonei fcapo Stolones 

**™*f «H| bfdbipari habent, qui e germinantibus Phcemcis , Bulbines, Or- 

10 gali, aliarumque feminibus prodeunt, & quos ante germinationenTa 

^ero embryone diftinguere non licet. At quoniam Illi , fola fua altera extre- 

'. te ' extra Allien efferuntur et ex bnlbofo fuo fine nova foliola novasque 
U as P rof nunt , altera autem intra albumen manent demern* & unacum 
d ^ enmm toti a piantula feminali deftruuntur & in fuum nutrimentum ce- 
ll 11 , ldeo( l Uo quemanifeftum eft, quod ifti Stolones fecundumrigorem, ne- 
embryonem, neque adnllam partem eipropriam referri, fedpropecu- 

ri Vlfcere hab eri debeant, cui proxima fit cum Vitelio affinitas. 
j a lcula deniqne, non tan turn embryonis fed & totius nuclei pars eft 
fcali ri° n ^ ima » fiquidem in iis etiam feminibus reperiatur, quibus om- 
_ embryonis veftigium deeft. Semper folitaria occurrit, prseterquam 
^ ^mibus Secales, Tritici atque Hordei, quibus folis, in vaftiffimo cog- 
i rjat J 1 Rl ' num agmine", ternae , quaternae, aut fenas radiculae, rite for- 
Q, lln ., enea fe invicem difcretae, ad fingulum embryonem concelfae funt 
cetera dotibus cum ipfo embryone congruit radicula, cujus femper maximam efficit partem propriam, unde etiam nihil in ea feorfim confideran- 
dum occurrit, praeterquam ejus figura atque fitus. 

Figura omnium fimplicifTima eft punBcularis , qua fcil. radieula meripnnc 
tuli albicantis fpecie in nucleo cetera folido apparet, ut in Mufcis & aliis 
plantis imperfeftioribus. In reliquis omnibus exferta eft , & in aliis quidem 
tubercularis, a craffiore punfto folido parum diverfa: in Flagellaria, Pipere, 
Bocconia, Scytalia; in aliis cornea, ex Cotyledonibus lata baft oriunda & 
cito inlicumendefinens, in Circaea, Cucnrbitaceis & Verticillatis plerisque; 
in aliis plurimis teretiuscula, filif or mis, aut cylindrical in Hyperico, Alfinaceis, 
Solanaceis; in aliis fufiformis aut ciavata: in Rhizophora, Coffea, Leguini- 
nofis variis; in aliis capitata: in Zamia, Vifco, Berber! ; &~denique iterura 
in aliis ovato-globofa: in Caflyta, NeJitri.TthizoboIo, nee non in omnibus 
embryonibus minutis & globulofis, in quibus quippe radieula maximam em- 
bryonis partem efficit, ut in Groflularia, Aquifolio, lllicio, Glaucio, Uya- 
ria, Drofera et aliis multis. Reel:* funt plerseque radiculae breves, etiam m 
embryonibus cur vis; longiores autem faepius curvae funt, & ex his maxime 
memorabiles gnomonica, in Guettarda. Longitudo nempe generatim triplex. 
tongijftma cenfentur , quae cotyledonibus longiores funt : in I^hizophora, An- 
guillaria, Sariflb; equates Vis habentur, in plerisque Umbelliferis, Sojana- 
ceis&Lychmdeis; denique breves & brevijftmce funt in omnibus Monocotye- 
donibus, Trlcoccis, Verticillatis, Cucurbitaceis , Compofitis, Leguminous 
& aliis plurimls. 

Situs proprius femper in bafi embryonis effe cenfetur; relatives all ^ m 
refertur ad reliqua feminis interanea, & inprimis ad receptaculum fruftu 
atque feminis proprium. 

Refpedu itaque reliquorum feminis interaneorum & figillatim ration^ 
albuminis , fitus radiculae plane easdem patitur modifications , quales e 
bryo ipfe , unde etiam radiculae habentur centrales , excenirkce & penf^ rlC ^ 
Sed ex earum combinatione cum cotyledonibus nova emergit inter has P 
tes relatio , & inde proveniunt radicular 

direftce, quae cum axi cotyledonum, five Me rectus, five ****** ^ 
uno tramite in longum decurrere pergunt , nee ad coty "^ bafin fubito aliam ingrediuntur viam : in embryonibus reikis, falcatis 
uncinatis , arcuatis & ipfis cochleatis; 

inclinatce, quarum axis cum axi cotyledonum ad angulum rectum aut 
obtufumconjungitur: in Ruta, Athecia, Andrachne, Hippophae, 
Pentaphyllo, Mai vis variis7 

rejtexa, quaejuxta ipfam cotyledonum bafin fubito verfus alteram ea- 
rum extremitatem recurvantur & vel lateribus , vel rimse earum 
accumbunt: in embryonibus conduplicatis , maxime Siliquofarum 
& Leguminofarum ; — 

involuted, quae ipfum embryonis conftituunt axem, circa quern cotyle- 
dones ita convolutae funt , ut maximam radiculse partem occultent, 
in Ayenia, Punica , Myrgbalano , & quodammodo in Petiveria, 
Ceiba , GofTypio & aliis contortuplicatis. 

Denique refpeftu receptaculi fruftus aut feminis proprii, qua? quidem 
fitus relatio maximi momenti eft, radiculaa dantur 

frptramtadfeendentet, quae fuo apice verticem fruftus refpiciunt Sim- 
pliciter fuperae dicuntur, quando ex fuprema feminis parte refta 
furfum tendunt: in JJmbelliferis, Dipfaceis, Afperifoliis &c. Ad- 
fcendentes autem appelJantur , quae e bafi aut latere feminis ortae, 
fuo apice furfum vergunt : in Cannabi, Peftinea, Rhoe, Tetrago- 
nia, Corrigiola &c. *"" 

*»fira aut defcendentes , quae fuo apice bafin aut pedunculum frudus re- 
Picumt. Stride inferae dicuntur, quae ex ima feminis parte reft* 
deorfum vergunt: in Compofitis , Verticillatis , Stellatis&c. Def- 
cendentes autem, quae ex fuprema embryonis parte fuo apice ver- 
bs bafin tendunt: in Meefia, Greggia, Ale&ryo, Bcerhavia, Mi- 
rabili & c . - ~ ~ 

"ntripetce, vel abfolute, vel relative tales funt. Priores, in frudu 
ll ^plici, axem vel receptaculum feminum commune apicibus fuis 
^lpiciunt: in Tulipa, Metrofidero, Rhododendro, Nicotiana &c. 
.° eri0 J e s vero ,"ln frudu conjugato vel multicapfulari , commu- 
111 qmdei » axi obverfae funt, fed in pericarpiis partialibus, latus in- 
y 2 ternum ternum folummodo fpettant: in Heliftere, Aconito , Ddphlnio, 
Paeon ia &c. 
centrifuges, vel uni-1. bi-1. multilaterales funfc. Unilaterales, unum om- 
nes pericarpii latus , aut in femine nudo , plani fui horizontalis pe- 
ripheriam refpiciunt: in Beta, Chenopodio, Actaea, Uyaria, Le- 
guminofis &c. Bilaterales, diiabus direfte oppofitis pericarpii pia"- 
gisobverfaefunt: inMenyanthe, Affeyro, Sarothra, Siliquofis &c 
Multilaterales, variislocis, vel & omni diflepimentorum & parietum 
internorum fuperficiei fuos obvertunt apices: in Granadilla, He- 
lianthemo , Datisca , Nepenthe , Papavere , Cucurbrtaceis & 
Orchid eis ; 
vagce, quae certum & eundem in omnibus feminibus fitum non habent, 
fed in varias plagas apicibus fuis diriguntur: in Zingibere, Nym- 
phaea, Aubletia, Morifona &c. 

Stri&ifiime & rigorofiflime variae iftae radicularum directiones in fruc- 
tibtis atque loculamentis mono-1. difpermis fumendae funt , atque ex B W 
proprius intra pericarpium feminis fitus definiendus eft. In polyfpermis 
vero tanta non eft opus feupulofitate , fed in his potius ad fitum receptaculi 
feminum communis refpicere, & ex eo folo fitum feminum definire conve- 
nit, quia per maturitatem fructuum naturalis pofitio radiculae faepe alter *" 
tur , receptaculi autem fitus generatim conftantior & indagatu facilior e 
quam ille radiculae. Hinc ad centripeta referimus femina Veleziae, k riC * ' 
Rutae, &c. etfi radiculae fint fuperae; porro Anagallidis, Clethrae, Gar e- 
niae, &c. licet gaudeant radiculis inferis; denique Colchici , quamviS ra 
culae peripheriam fpe&ent: contra autem ad centrifuga amandamus iem 
GrofTuIariae, non obftantibus fuis radiculis manifefte centripetis; ^ ^ en 
tim in omnibus loculamentis polyfpermis, evidentem receptaculi fitum P 
ferimus minus confpicuse vel faltem difficilius eruendae pofitioni ra ic 
Plerumque tamen , vel in ipfis fru&ibus polyfpermis, fitus radicular f > 
ceptaculi inter fe confpirant, & regula generalis, in folo radiculae fitu 
data, paucas tantum patitur exceptiones. 

Sic varia ratione modificatus embryo intra feminis fuis carceres degi ^ 
profunda fopitus eft fomno , donee accedente germinatione evigi^ tur quilinis fuis viribus in novam plantain eonvalescafc. Gaudefc enim vel in ipfo 
fuo involution is ftatu, vita propria, fed nondum a&iva , nee, refpectu dura*. 
tionis fuse , in omnibus aequali. Alia nempe femina, brevi vegetativam fuam 
virttitem amittunt, &nififtatim poft maturitatem fuam terrae mandentur, 
vixaraplius germinant, ut Rhizophorae, Coffeae, Angelicas, These, Fraxi- 
nellae &c. Alia contra in vigefimum aut quadragefimum usque annum viva 
fcvegeta manent, ut Mimofae & variorum Leguminumj imo , ft vera nar- 
rant, Secalis grana per centum &quadraginta annos afTervata, adhuc ger- 
minaffe vifa flint Sed ordinarius & confuetus vitae embryonis terminus in- 
tra quartum aut octavum annum contineri videtur, ut tamen pro cujuslibet 
fpeciei peculiari indole , & pro varia fuccorum , inprimis olei intra cotyledo- 
nes vel albumen haerentis quantitate ac nature, per congruum aut incon- 
prfflm femina affervandi modum, varie in variis protrahi, aut etiam minui 
poffit. 

Bona nempe feminum cuftodia effici poteft: , ut embryonis vita haud cito 
aetrimentum capiat , quin & in longius tempus duret: ita enim vel fimplici 
cnarta involute Tritici femina, quae vix quatuor annos vegetandi virn reti- 
cent, earn tamen per decern retinuifle Duhamelius (i.) expertus eft; & 
itaquoque femina, quae brevi in aere effoeta fiunt, per plurima luftra fuam 
lervare fertilitatem notifTimum eft, quando fatis alte in terrae gremium de- 
lodiuntur vel fponte eo deveniunt. Hinc generalis regula eft : ut femina a 
lbe ro aeris, praefertim calidi & humidi acceflu , praecaveantur & in loco, 
quantum fieri poteft frigido & ficco cuftodiantur. Cetera autem artificia , 
^ualiaELLTsius (2.) & alii excogitarunt, cum delectu & pro varia feminis 
ar 'nofi, oleofi, aut refmofi indole adoperanda, & pro fcopo, quem cum fe- 
tti nibus habemus, ita adhibenda funt, ut, quae in nutrimentum faltem aut 
P r °pinquam fementem deftinata funt, loco tantum ficco nee calido aflerven- 
^k intra pericarpia fua relinquantur, nifi haec nimis fint fucculenta; quae 
3Utem Peregre mittenda funt , cerata chart! , vel & ciftulis terra fabulofa 
re pleti S claudantur; & denique , quae curiofitatis tantum gratia afTervantur, 
, Ifcre 's phialis bene obturatis, cum pauxillo fulphuris vivi aut camphorae , 
^ittantur. 

Uti *0 Von dcr , ,.) Dire&i< CLXXIV — ■ " 

Uti autem vita embryonis fuos habet terminos, atque varia dantur earn 
confervandiartificia; ita quoqne evolutio f. germinatio fuum habet tempos, 
atque varia dantur earn excitandi atque promovendi adminicula. 

Citiffime nimirum quaedam femina germinant & intra nyfthemeri fpa- 
tium prima fua fundunt foliola: uti Milium. Alia vero, eaque plurima, in- 
tra primam feptimanam foetum edunt: ut Siliquofa3, Compofitse , Legumi- 
nofaa; alia, nonnifi fub finem primi menfis: utrVerticiflatae & Umbellifene 
variae; alia poll integrum annum: ut Melampyrum, Paeonia, Caftanea; & 
denique iterum alia poft biennium : ut Cornus , Rofa, Cofylus &c. Sed ter- 
mini ifti nequaquam ita ftabiies funt, quin praeverti, aut retardari multiun 
queant. Plurimum fcil. novae plantae maturior proventus a calore & cceli, 
tempeftatumque dementia pendet, & multam quoque heic valet conditio 
terrae, cui femina creduntur; generatim tamen experientiaconfirmatumeft, 
quod herbacearum plantarum femina magis praecocia Tint, quam lignofarum, 
& quod vetuftiora, fi non femper, plerumque tamen tardius geruiinent, 
quam recentia, 

Adminicula denique, germinationem promoventia, duplicis in univer- 
fum generis funt: alia fcil quibus feminibus ipfis, &alia, quibus terrae, e« 
mina recipienti , medela afferri folet. Ilia , fi non femper nociva , ut pluri- 
mum tamen periculofa funt , quia embryoni major nutrimenti copia fuggen- 
tur, aut nimiahumorisquantitasin feminis integumenta urgetur , quamqu 
proficua efie poffit, vei & quia inter macerati feminis atque terrae & tern- 
peftatis conditionem, non femper jufta & conveniens obtineri poteft temp - 
ries. Hinc lentiffimam reforptionem fimplicis tantum halitus aquofi, om- 
nibus iftis macerationibus praeferimus ; & ne lima quidem duriora P utaI ™ 
arrodere, fed ea, docente Millero, intra duas teftas , addita terra 
cienti, comprehenfa, recenti vaporario tradere fuademus, ut fua fpo" ^ 
riantur. Pofteriora autem adminicula , quae in prseparatione terrae conm minime fpernenda , imo potius magni facienda funt , fi propnae diverfaram feminum fpecierum indoli ac naturae accomodentur. Sed neque haec, " et i 
variae in ipfa feminum Satione obfervandae cautelae , Carpologiam P ma ^ 
in qua nunc verfamur , fpe&ant , quare de lis obiter faltem mentionem 
injecifTe fufficiat. 

CAPVT CAPVT XIV. 

DE 
METHODIC A PLANT ARVM A FRVCTV DISPOSITIONE. tlavera method i plantarum naturalis , neque in feminis Corculo, ut quidam 
voluerunt, neque in nlla alia fruclrus aut fru&ificationis parte , conclufam efTe, 
irarao ne dari quidem iilam pofTe ullibi, fatis certum eft, quia organ ifatio ma- 
teria vegetabil is adeo diverfas fubit modificationes, atque iftarum modifica- 
tionum iterum adeo numerofae dantur combinationes, ut affinitas plantarum 
nequaquam ex unico fonte queat manare, neque etiam genera , fecundum 
fenem direftam & continuam , fibi mutuo poffint fuccedere , fed haec potius, 
tanquam traftus & provincial in mappa geographica, juxta fe poilta, quiii 
& interdum, infularum adinftar, a vicinis plane feparata efle debeant: ficuti 
*d, vel ipfae Clafies , feu fuprema plantarum, a femine, genera, clare docent, 
quando fcil. acotyledones plantas nonnunquam polycotyledonum, & mono- 
cotyledones-, haud raro dicotyledonum territorium intrare atque fie utras- 
?ue, in alieno dominio, peculiares flatus formare videmus. 

His tamen non obftantibus , arctiflima faepe inter plantas, tarn a flore, 
^am inprimis quoque a fruftu , nafcuntur afFinitatis vincula partialia, & 
y ar »ae dantur fgmilias naturales , quarum eflentialis chara&er aperte in fru&u 

wdatusfc fa=pe in hoc latins diffufus aut conftantior eft, quam in flore 
'P° Ita Leguminofse & Siliquofo, typum familiae fuse non tam facile in 

1 ^' quam inflore, deferunt Malvse omnes, cotyledonibus contortu- 
P Jcatis & albumine membranaceo-farTnofo-, inter fe confpirant, atque Ipo- 
^am&Conyolvulum, ut ut flore diffines, in fuam focietatem recipiunt 

nc ^cc3e, embryonis fitu & forma, nee non peculiari albuminis fui confi- 
n entia ' int er fe eonncduntur omnes, ac Parietariaa & Urticae confortium 
** refpunnt Palma?, anthologis crucem figentes , albunune ruminato aut 
°&embryone monocotyledone, a vicinis facile feparantur. Gramina, f °iofu ^utellocotyledoneo, ab omnibus cognitis plantis diftinftiffima funt 

Umbeili- Umbelliferae, feminibus gem inatis infer is inverfts & ex axi intermedio pen- 
dentibusTaffatim ab aliis differunf, & ita denique Orchideae, Cucurbitace*, 
Afperifoliae, Solanacese, Lychnideoe & ali», femper in fruftu manifeftas 
familiaffuse gervTnt notes, quiBus non tantum fingula earam inter feneftun- 
tur genera, fed & propior aufc remotior inter ordines fmgulos defimtur ne- 
xus. Nnnquam igitur in dijudicanda generum aut familiarum affinitate na- 
turaii, fructuum fabrica extra oculos ponenda eft: etfi enim ex ea, univer- 
fale inter plantas vinculum, feu methodus naturalis erui non poffit, pote- 
runttamenexea novi nexus partiales detegi, vel & aliunde cogniti arftius 
ftringi. 

Specierum affinitates, unde genera formantur, adhuc curatius fcruti- 
nium fruftus requirunt, quia ignoto fruftu , generis, quomodocunque cetera 
definiti. character incompletus & veri ejus limites incerti font Hinc vul- 
go quoque frudus inter natnrales generum characleres recipi folent , ut ta- 
men flori femper primse tribuantur partes atque de tota fruftuum confor- 
matione nihil in cenfum veniat, praeterquam pericarpii forma atque locula- 
mentorum, valvularum ac feminum numerus. Et pofTunt etiam nonniin- 
quam haec fufFicere figna, praefertim quando de mera plantarum notione fu- 
perficiali, tirocinio & redigendis in ordinem herbariis dicata, agitur; e 
quando de penitiore & fcientifica earum cognitione fermo eft, qua fcil inti- 
mior & naturalis plantarum nexus trutinatur , & ex partium effentialium 
confenfu ftabiles generibus circumducuntur limites ; tunc utique noninioo 
flore, nee in fola partium fruftus fuperficie tuto fubfiftitur, fed ad intimo 
usque feminis receflus procedendum eft, quia intern is frucluum pai ! 
haud raro charafterifticae inhaerent notae, quae fruftra in externis qu**j 
runtur, quae has, fua conftantia atque evidentia, faepe vincunt, & W 1 
negle&isautpofthabitis, non folum generum limites obfeuri & precarn » 
verum etiam falfae veris immiscentur fpecies. Ita inprimis juvat in 
refpexifle fructuum ftrufturam in Siliquofis, quarUm genera tutius exfro ^ 
quam ex receptaculi glandulis aut ex calyce judicantur. In £ alyclfl °p^,; ilU 
lyftemonibus baccatis , ad interiora fruclrus confugiendum eft, m y ^ 
cum Mefpilo fociare & hanc praeter rationem a Crataego feparare, ni g<* ^ 
Myrti, Syzygii, Jamboliferae , Greggiae, Caryiphylli, Eugeniae X^ 
unum conTundere veiimus. Etiam in Portujacls, Capgaridibus, Vag llia £ & Jalappis, fua interno fru&ui dignitas eft; & in multis generibus particu- 
laribus, embryoniautfeminisfabricae internae, effentialis character infcrip- 
tus eft, ut in Nelumbo, Menifpermo, Caryolobi, Embryopteride , Myri- 
ftica, Gaura, Kcenigia, Riyina, Titfa, Phyllantho & aliis multis r'utlatis 
appareat, quod tutiffima faepe diagnoftica"generum figna, in intimo fruc- 
tuumreceflulocata fint, &quod vel ideo quoque ex tenebris iftis merean- 
turerui, quia poft ipfum floris delapfum ad certam plantae cognitionem 
ducere poflimt 

Sed in dele&u iftorum fignorum utique modus habendus eft, ne acci- 
dentalibus aut minoris momenti differentiis jufto majus tribuatur pondus, 
nee genera praeter neceffitatem multiplicentur. Difficile eft heic certas & 
ubique apphcabiles regulas praefcribere, quia idem formaa aut fabric* difcri- 
men ' mali afamilia, magni, & in quacunque alia, nulliusponderiseffepoteft, 
quareetiam fignorum iftorum valor afolo jndicio prafticopendet. Attamen ge- 
nerate affirma re licet, quod alise fruftuum partes aut modificationes, mino. 
& nullam, aliae vero rnajorem, quin praecipuam, in conftituendis 
genenbus, mereantur attentionem. Ad priores referimus : confrflentiam 
^huhr' 1 ' reCeptaCUli comimmls & albuminis; numerum loculamentorum , 
arum & feminum ; magnitudinem & craflitiem embryonis ; curvaturas 
muf \\ leviores c °tyledonum ; & denique abfentiam aut praefentiam plu- 
funt* p laeCenimOIlinia,nc3iverflSliriillS & eneris ^peciebus diverfa efle pof- 
Pofterioribus autem inprimis accenfemus : 

**»partium, ut pericarpii, loculamentorum, receptaculi, & radi- 
culae embryonis: quae enim fitu partium iftarum differunt, genere 
^oqne differre cenfenda funt, etfi paria fint reliqua omnia. 
ormam receptaculi feminum definitam , aut indefmitam : ita differt 
Juftiaea a Ludwigia, Melaftoma ab Osbekia, Gardenia a MuOsen- 
a ' Papaver ab ArgemoneT 
r '#«»&teftam baccatam: hinc diverfa eft Coffea a Pavetta, Nycfcm- 
a "arilio, Commerfona a Soarmannia, Ixia a Moraea. 

men cr afliflimum aut nullum: hincNageja diftinda a Myrica. clxxvih " 

Eminmm rectum rat infigniter curvatum: hinc Neurada non Tetra. 

gonia , Perficaria non Polygonum , Oxy ria non Rumex. 
Cotyledons forma infigniter difcreprates : hinc non cum Ada*- 
souo referimus Lupulum ad Cannabim, nee PaulUniam ad Car- 
diofpermum. 
Undecunque vero haec figna defu.nantur, femper cum ali,s& prefer- 
timflorispartibuscomparanda atque iis adjungenda funt , quando de totms 
' nt "rafterenaturalifermoeft; fed quando de folo fruftu ag.tur atque 
£ ta'quam corpus organicnm per fe fubfiftens confideratur; tone omnmo 
x o a ejus fabrica propria, figna defumenda, inter fe comparanda & . 
L.T.hns fneciebus, genera formanda funt : haec carpologua genera dici pol- 
totelffiSU--. rofifciKflorifuperftruaa, pro mere artificial 
haberi debent, quamvis faepe cum naturalibus congruant 

Coordinate iftorum generum, determinate fru&uum partibus nixa & 
fecundum certas leges digefta, vocatur Methodus plantarum a fructu, 
feillatim mixta, fi fimul fabrics floris refpedus habetur; pura autem , q*. - 
do univerfe difpofitionis principia e folo fruftu manant. Prions eenfu n - 
thodi, magis ad ipfarum plantarum, quam fruftuum «^ n ~ ^ 
quia fuperiora faltem genera a quibusdam fru&us partibus, infenora ai 
a floribus, foliis, habituve plantarum defiimi folent: & tales funt metho 
C^salpino, Rajo, Knautio, Boerhavio aliisque P^^ 
fterioris vero generis coordinationes , fuam utique infignem ad g _^ 
dos frutos ipfos tuentur utilitatem, nee e Carpologia exulare dehent 
illarum, a variis & vix non omnibus -fruftunm partibus defumtarum l ^ 
ta A'dansonus exhibuit, & facillimum quoque fuiflet, plnres a 1 ^ ^ 
iftam normam exaratas plantarum fynthefes, heic afFerre; I™**** fa. 
multo opportunius fieri poterit, poftquam omnium nobis cogmtoni^ ^ 
tuum defcriptiones in proximo hujus operis volumine exhlbl Jf r ^ g ' eJ &t 
viceinunico duntaxat ejusmodi methodicse difpofitionis acquie fcen.i ^.^ 
plo, quo folos illos, in fubnexis Centnriis recenfitos fruftus, m ^^ 
quendam redigemus, donee reliquos addendi, mutuasqne oninim ^^ 
nes uberius diiucidandi, in fequentibus erit occafio. Scire auts ^ non &• 
quod in hoc lchemate cotyledones ftatuantur , quales in femine ip f^^ aS : 
tern quales poll germinationem apparent; quod plura duobuS c ^ vel immediate, vel ope receptaculi centralis affixa, femper cenfeantur cen- 
tripeta, etfi radicularum direcftio non exa&e verfus centrum fru&us vergat; 
&denique, quod Tola fru&us maturi & dehiscentis, non vero immaturi refpi- 
ciatur forma. Hispraemonitis, nunc finem hujus Introductions fequens faciat Synthefis plantarum methodica a partium fruftus fitu, 
forma, confiftentia atque numero defumta. ACOTYLEDONES. 

Zoftera*, 
Zannichellia. 

M0X0COTYLEDONES. 

FructuSupero. Embryonc 
peripherico. Caryota. 

Euterpe, 

Baftris. 

Chamaeriphes. 

Commelina. Centripeta. 

Philydrum. 

Ornithogalum 

CyanelJa. 

Hyacinthus. 
Chlamydia, 
Talbagia. Butomu 
Spun* EmbvHopter. 

- Hyphwie Wachendorfia. MangoJtaH*. 
Pyrola, 

Fructu Infer* 

Lenicera, 

Trichopus. U.. : ., 5£" AriftoJochia. 
Z 2 


Embryoptens. 
SiTPERA 1. adfcendente 
Fruftu bipartibili. 

Umbellifere. 

Fruftu inteffro. Semine Cinchona* 

Nauclea. 

poro dehiscent* Caftanea, Salfola. 
Fagus. Berbt-ris. 
Aquilicia. Caprifoliura, 

Hedera/ 
Erithalis. 
CENTRTPETA. 

exalbuminofae. Embryonfr 

Rhipfalis. ]ufii*a. 

dambctifera, 
Caryophyltus, exalbuimnofse. 
receptac. Stylifwo. 
Asperifoli^. 
Quaffia,. 
ovario ftylifero^ fefiili. 

Peplis. 

Hydrolea. 

Saxifraga. Browaliia. 
Seroplmiari 

Manulea. 
Buchnera. Melampyrum Coldenia. j*fto embryone* 

Polygala. ' Chaniarea. S? elo " e * 

Fraxinns. Cf^jTRTPFTA Dodartia. 

Syrinea Zlnrlr™ . Digitalis. 

Ptelea T 7^ Capraria. 

4'™ "SSmino^ ^tl^ne. 

N*"!' Tnentalis. Nicotiana. 

"ageia. Euparea. Hvoscvamus 

Antidesma. Gentunculus. . y > 

Antelaea. Limofella * ri ' °culares. Embr, 

&«• Lyfimachia. refto. 

Spatheha. Anagallis. Lcefelia. 

ba " ata \ Androface. Hypericum. 

Limonia. Dodecatheon. Enaw*. 

^ ^yminofma. Primula. Azalea. 

• «"epandc> exalbuminofae. OtSra. Cucubalus. 
uadrt-1. quinquelocul* 
reao embryone. Houftoma. 
Kama. 
valvipendulis. Embr. Fraxinella. 

Ciltus. 

Abroma. * 

Heiifteres. 

. polycarpx. CENTRIFUGA. Scminib = albumiiiofae. feminib. Morifona, 
Aubletia. POLYCOTYLEDONES. 

Rhizophora. CENTVRIAE. CENTURIA PRIMA. I. PHLEUM. linn. gen. 77. 

^alyxuniflonis, bivalvis, compreffus, truncatus, fetaceo - bicornis. Cor. biglumis 
calyce brevior. Semen liberum , tedum, breve, exfulcum. 
Phleum nodofum. Tab. 1. fig. 1. 

Gramen tijphinum. Lob. ic. 10. Oeder. flor. dan. t . q$o. Schreb. gram 
1. t. 1+ 

P 'ileum caule into bulbofo declinator glumis cahjclnis oblique truncatis. Hall 

¥■ 2. n. i5 3 o. 
Pklmm /pica cylindrica, culmo adfcendente , foliis obtiquis, radke bulbofa 

p ER. nullum. 

Re c. nullum, prater fundum calycis, cui femen affixum. 

Sem. ur' 

-in^quabili, vix tamen rugofa, 
1 T - simplex, membranaceum , tenuiffimum, arde adnatum. 
Alb. pallidum, farinofum, duriusculum. 

" (:l? t. oblongum, carnofum, album, tertia femiiiis parte brevius. 
**. linearis, redus,. compreifiusculus , monocotyledoneus , ladeus. Rad. fimplex, 
lc uteUoimm e rfa, infera. 

EXPLICATIO FIGUR/E. 
! Spic * naturae pars inferior, b. B.) Flofculus feparatus. C.) Calycis valvula altera cum Corolla 
b e ^ en te S p »te. D.) Corolla biglumis: gluma majore tridentata: denticulis duobus laterality mem- 
f Ceis ' tert io intermedio, fuiifonni-ariftato. e. E.) Semen 
Um ' ^nexis ad bafm ejus, fcutello cotyledoneo atqueEmbi ■ unicum, corolla tedum , parvum, fubturbinatum , exfulcum, fpadiceum, fuper- 
™e inaquabili. vJv ram™ nn.fo II. ALOPECURUS. linn. gen. ?8. 
Calyx uniflorus, bivalvis. Cor. uniglumis. Semen nberum, tectum, breve, hinc 
fulcatum. 
ALOPFCURUsfericeus. Tab. i. fig. 2. % 

* Gramen alopecuro fimile glabrum cum pith longiufculis in/pica, onocordon rienonu- 
natum. Bauh. hijl. 2. p. 475. 
Per. nullum. 

Rec. nullum: femen fundo calycis adnatum. 
Sem unicum, corolla tectum, Kberum, ellipticum, utrinque acuminatum; hinc con- 

vexum, glabrum, hide concavum , ftria media notatum ; ruleicens. 
Int. membranaceum , arete adnatum. 
Alb. pallidum, fubdiaphanum , farinofum, duriufculum. 
Scut, oblongum, dimidio albumine brevius. 
Emb. linearis, rectus, monocotyledoneus , niveus. Rail, fimplex, acuminata, infer* 

a.) Spkx pars inferior, b.) Flofculus feparatus. C. D.) Corolla a fronte & a ^JJ^ 
e. E.) Seminis pars dorfalis, convexa. F.) Ejusdem latus ventrale, concavum. .) 
transverfe feaum. H.) Scutellum cotyledoneum cum fuo embryone, in fitu naturah. 
Proxime hoc gramen ad Alop. bulbofum accedit, ut tamen vix pro mera ejus variety 
haberiqueat. Spica ei cyiindrica, pollicaris, denfiffime villofa, cineralcens ,^ 
ceo fplendens. Calycis glum a: bail connate, an^uftac, acuminatae, a:quales, 
que villi's longis, flexuofis, ted*. Corolla membranacea, diaphana, e Dan 
ftata : arirta fetacea, floribus dimidio longiore. Culmus infra fpicam longe nuou , 
crafTus, glaberrimus. Folia margine fcabra. 

III. PANICUM. linn. gen. 76. 
Calyx uniflorus, trival vis. Corolla matura cruflacea. Semen corolla corticatum , 
exfulcum. 
Fanicum glaucum. Tab. I. fig. 3. . 

Panicum /pica tereti, involucellis blfioris fafcuulato pi loft , feminibus undu 
tugofts. L 1 n n. fijft. vtg. io S ~ S c h r e b. gram. 2. p. 21. t. 25. 
Per. nullum: femen corticatum corolla, per maturitatem cartilagineo - era a 
claufa, bivalvi: valvula altera convexa, transverfe undulato - rugofa | alter J^ 
nmfcula, punctis minutiillmis elevatis confperfa; utraque fordide tulca, 
caflaneo fumofa. 
Rec. nullum, prxter fundum corolla; , cui femen afKxum. 
Sem. ovato- acuminatum, piano -convexum, glaucum, area umbilicala n<g r0 " ' r Int. fimplex, membranaceum , adnatum. 

Alb. farinofum , durum, candidum. 

Scut, lanceolatum, dimidio albumine loncius. 

Emb. lineaii-lanceolatus, monocotyledoneus , flavefcens. Rad. fimplex. infei 

a.) Spicre mature pars inferior. B.) Involucrum fafdcula to fetaceum floribus fubieftum c C.) Flos femine praegnans. d. D.) Idem, di j*. E. ) Corolla; mat 

F.) Ejusdem pars plana, punftata. g. G.) Semen decorticatum a parte dorfaJi — ' h. H.)'ldem 
parte ventrali fpeftatum. I.) Albumen transverfe f e a U m. K. ) Scutellum cotyledoneum folutun 
L.) Idem a latere fpeaatum cum embryone e fulco fcutelli extrafto. 

IV. TRIPSACUM. Linn. gen. 1044. 
Flores involucrati , fexu nonnunquam diftintfi in eodem culmo. Involucrum con'a 
ceum, profunde divifum: Jaciniis firm intermedio difcretis. Cal. bivalvis, imiflo 
rus. Cor. biglumis. Semen liberum, tedum, exfulcum. 
Tripsacum hermaphroditum. Tab. 1. fig. 4. 

Tripfacum /pica hermaphrodite. Linn. fyft. veg. $42. fit. dec. t. p. 
Per. nullum: involucrum induratum flores & femina obtegit. 
R^c. nullum, prater fundum corolla:, cui femen affixum. 

Elf, /f um J parvum, fubejlipticum , modice comprefliim , glabrum, exfulcum, e 
ipadiceo lutescens. 
l " T * fi mplex, membranaceum, adnatum. 
Alb - f ™fum, duriusculum, candidum. 
Scut, ovatum, dimidio albumine paulo brevius. 
IB - obi °ngus, redus, monocotyledoneus. Rad. fimplex, apice mcraiTata. 

^ pica maturae pars inferior, b. C.) Involucrum floris feparatum. D.) ' Ejusdem lacinias diduetee, 
wgula claudente flosculum fingulum, hermaphroditum. e.) Flos feparatus. f. F.) CorolJa femen 
tegens. g.) Calycis valvulse. h. H.I.) Seminis latus utrumque. K.) Albumen transverfe feftum, 
L ° ScUteIIu ^ cotyledoneum. 

V. LAGVRVS. Linn. gen. 92. 
C %xunirlorus, bivalvis: arifia terminal*, plumofa. Cor. insequivalvis : gluma ma- 
J°re anftis tribus, nudis. Semen liberum, tedum, hinc fulcatum. 
»■**" ° Vat ^ Tab. x. fig. 5. 

agurut fptca ova ta arifiata. Link. fj/Jl. veg. 123. Schreb. gram. i.p. 143. t. 

ER ' nuiluit i: corolla matura, calyce rigidior; femen fovet ac dimittit. R ec. nullum, prater fundumcoroUae. 

Sem unicum: ovatum, utrinque acuminatum, hinc convexum, glabrumj inde conca- 

1 vum atque Aria media elevata notatum ; fpadiceum. 
Int. fimplex, adnatum. 
Alb. farinofum, pallidum, fubdiaphanum. 
Scut, ovatum, breviffimum. 
Emb. linearis, rectus, lacteus. Rad. fimplex, acuminata. 

a.) Spica matura, Integra, bj Flosculus feparatus. c.) Corolla femine praegnans. d. D) Seal* 
dorfum. E. - ) Ejusdem pars ventralis, F.) Albumen transverfe feftum, G.) Scutellum cotyledoneum 
cum Embryone, 

VI. BR I Z A. Linn. gen. 84- 

Calyx bivalvis multiflorus. Cor. insquivalvis : glumis cordatis , obtufis: interiore mi- 
nore. Semen compreffum , corolla adnatum , exfulcum. 
EJriza maxima. Tab. i. fig. 6. 
""* Briza fpicidis racemop. J acq. obs. Ill p. io. t. 6o. 

Briza fpiculis cordatis : floscutis feptendecim. Limt.ftffl. veg. 115. 
Per. nullum, mfi corollam velis , parte fua inferiore coriacea, glabra, nitida, ieme 

obtegentem. 
Rec. nullum: femen majori valvulae corollae adnatum. 
Sem. unicum, orbiculatum , compreffum , hinc leviffime convexum , inde planum, &» 

media elevata notatum , pallide fpadiceum. 
Int. membranaceum, tenuiffimum , in dorfo feminis cum corolla conferruminatum. 
Alb. farinofum, pallidum, fubdiaphanum. 
Scut, minimum, fubrotundum. 
Emb. linearis, rectus. Rad. fimplex, breviffima. i.) Spicula ovata, difticbe imbricata corollis utrinque feptenisf, oftonis : fupremis c r __. ..jconftanterftwinbofc 
B.) Corolla pars concava. C.) Ejusdem valvulae leviter diduftae. D.J Ejusdem feftio loilgin,dl "^ 
fitum feminis inter valvulas oftendens. e. E.) Semis latus dorfale. F.) Ejusdem pars ventral*, p 
G.) Albumen transverfe feftum. H.) Scutellum cum Embryone, 

VII. A IRA. Linn. gen. <?r. 
Calyx bivalvis , biflorus : flosc^ulis fubfeffilibus , calyce vix longioribus. Cor. biva ^^ s 
mutica, aut e bafi ariftata. Semen liberum , tectum, hinc fulcatum. 
Air a canescens. Tab. 1. fig. 7 . ^ 

Gramen foliolis junceis oblongis , radice alba. C. B. Moris, hift- 3- S- 8- '• 3j^ Avena diantha, foliis fetaceis , paniculajlritta , ariflis clavatis. Hall. hid. 2 

n. 1483- 
Air a foliis fetaceis : fummo fpathaceo paniculam inferne obvolvente. Linn, fuft 
veg. 112. 
Per. nullum: corolla femen fovet & dimittit. 
Rec. nullum, practer fundum corolla:. 

inferne anguflatum , hinc convexum , glabrum , 
; fulcos depreflos notatum, rufescens. 
Int. fimplex, membranaceum. 
Alb. farlnofum, durtusculum , pallidum. 

Emb. linearis, redus, mihutiirimus. jRad. fimplex, a.) Panicula integra. B.) Lccufta feparata* C.J Eadem diduftis valvulis calycims. D.) Corolla? e 
bafi ariftata? , ariftae parte inferiori fetacea , valvulae dorfo adnata & annulo crenulato coronata ; fuperiori 
libera, fetaceo clayata. e. E.) Semen denudatum, a parte dorfali fpeftatum. F.) Ejusdcin par* vcn- 
traiis fukata. G.) Albumen transverfe feftum, cum annexo ad baiin ejus fcutello cotyledoneo, 

VIII. CYNOSURUS. Linn. gen. 87- 

Iiivolucra pedinata , aut pinnata, floribus fubjeda. Cal. bivalvis, bi -- f. quadrinoius. 
Cor. biglumis, calyce longior. Semen liberum , tedum, hinc fulcatum. 
^xosurus echinatus. Tab. 1. % 8- 

Gramen cum cauda teporis afpera , f.fpica murina. Bauh. /lift. 2. p. 474. 
Cynofurus dentibus brablece lanceolato linearibus. Hall. hift. 2. n. 1546. 
fynofurm bracleis pinnato -paleaceis ariftatis. Linn. fyft. veg. 116. 
ER - nullum: corolla femen fovet atque dimittit. 
Re c. nullum, prater fundum coroll*. 
EM< u »icum, oblongum, utrinque acuminatum, apice pubescens , hinc convexum, 
glabrum, indeconcavum, lineaelevata obfoleta notatum, ipadiceum, aut rufescens. 
I»T. fimplex, adnatum. 
^*. farinofum, candidum. 

uibrotundum, minimum. £ mb. line; aris, redus, ladeus. Rad. fimplex, acuminata. Locuft* folitari*, rarius geminse, involucre fupra bafin ii 
e.E.) Seminis latus dorfale. F.) Ejusdem pars veutraiis cc 
j{.) Scutellum cum embryone. 
Calyx bi & triflorus, biv^vis, membranaceus , tenuimmus, oblongus 

Cor. biglumis, rigidiuscula : gluma interiore plamuscula, acumina . 

concava, infra apkem andata: arifta fetacea , reda, locufus duplo longiorc; 

IX. MAYS. Tourn. t. 303-305. Zea. Linn.^i. 1042. 

Flores mafculi in fpicis Hnearibus paniculatis fupra femineos in eodem culmo. Sfb 
feminea cylindrica intra vaginal fi*M«m. StyL orient, filiform,, omnium 
longiilimus. Semen nudum, nitidum, coloratum, maximum. 
ays Zea. Tab. i. fig. 9. 

Frumentum turcicum. Fuchs. hijl. germ. ic. 473. Cam. epit. ig6. 
Mays grants auras. Tourn. infi. p. 5jz. Blakw. herb, t. 547. a. b. 
Zea. Linn./#/Z. veg. 84 1 ' 
Per. nullum. 
Rec. commune cylindricum, fubpedale, craflum, fuberofc fungofum, alveolatum, 

undique tedum feminibus, per feries longitudinales digeftis. 
Sem. unicum, in tota gente graminea maximum , hinc lotundatum, iasvigatum, ni 

coloratum, inde angulatum , fungofum, pallidum. 
Int. fimplex, chartaceum, diaphanum, arcle adnatum. 
Alb. feminiconforme, prope peripheriam durimmum , fubpellucidum , verfus intenon 

fai inofum , candidum , opacum. 
Scut, longitudine fere feminis , carnofum, craflum , hincplaniusculum, rinia longitu- 

dinali incifum, inde gibbum, convexum , albumini agglutinatum. 
Emb. oblongus, albus, intra rimam fcuteili latens. Plum, crafliuscula, fubulata. * 
fimplex, conica, infera. a.) Fruclus, naturali multoties minor, b.) Seminis latus fuperius. c.) Ejusdem latus - 
telligerum. d.) Albuminis & fcuteili feftio transverfalis. e.) Scutellum feparatum , a P deaQ t. 

fpeftatum. f.) Idem, remotis rimae labris, ut embry orris fitus & nexus in confpe u" 1 
g.) Embryo folutus , relifta portione carnofa , qua mediante fcutello affigitur. 

.fubrvt; fimul leviter comprefTa ; at fum, duplexed,' dangulata, vel fotundato-w^-- ur , 
multis modis variat: omnium *M ^ .ffus, P lul -fulvus, tunc eledrinus & ftramineus; poitea ruttus, y ^ 

albus; denicjue violaceus atque nigricans. Habentur etiam grana vanega ■> 
feminibus diverilcoloribus varix; de quibus omnibus vide Tourn"- U u ■ -w 7 

X. LITHAGROSTIS. Lacryma gobi. Tourn. t 3 of. 
Coix. Linn. gen. 1043. 

Flores mafculi in fpi'ca pedunculata , invoiucrum femineum perforante. Feminei flores 
gemini, claufi invoJucro monophyllo, demum lapidefcente. Semen liberum, bi- 
fuJcum , involucro lapideo tedum. 
j Lithagrostis Lacryma jobi. Tab. 1. fig. 10. 

Lythospermum plinianum. Lob. aduers. p. 16. 

Lacnjma gobl Dod. cereal, jo. Besl. Eyji. cejliv. XIII. t. 6.f. j. Rumph. amb. 

5- t - 75- /• 2. 
Cuix femhubus ovatis. Linn. fyfl. veg. 842. 
Per. nullum, prater invoiucrum femineum crafifum, lapideum, ovato - conicum , apice 
& bail perforatum , glabrum, nitidum , fubviolaceum , aut lividum, femen maturum 
claudens , nee dimitrens. 
Rec. nullum: femen fundo corolla affixum. 

Sem. unicum(altero ilosculo femineo conftanter abortiente) , grandiusculum , fubglobo- 
ium, lunc gibbum, inde lato & profundo fulco exfculptum , fuperne ftylo 
perhuente roilratum, inferne foveola umbilicali nigra exaratum , rubro-ferru- 
gmeum. 
Int. /Implex, membranaceum : tenue. 
Ao. farinofum, candidum , friabile. 

Sc ^t ovato-oblongum, craflum, longitudine fere feminis , antice lato & profundo 
lulco excavatum, ut fere bilobum. 
••^.linearis, fubincurvus , longitudine fcutelli : Plum. comprefTa. Rad. fimplex, 
bre vis, retroilexa. 

*•) Spica mafcula cum involucro femineo. b.) Invoiucrum maturum, integrum, c.) Idem longitudi- 
a Her apertum. D.) Corolla fertilis, femine praegnans. e. f.) Semen denudatum, ab utroque latere 
, Pe atUm ' *•) Albuminis & Scutelli feftio transverfalis. h.) Scutellum a latere fpeftatum. i) Em- 
br )'o %>aratus. 

°P? P ail "ae nomen eft. Theophrastus hift. I. c. 16. proximam a palmis facit 
■° l L e ?> & Pliniu s, cum de ficciorum palmarum turba agit , difertis verbis ait: 
Ethiopia gignitur in frutice ramis cubitalibus, folio latiore, porno rotundo , 
a ma J° re a u «n mail amplitudine : Coicas vocant. L. XIII. fed. 9. p. m. 685. XL ELEVSINE. 

a u ^ ivalvfs •> quadriilorus. Cor. biglumis , inaquivalvis. Capfula membranacea, 
u ai '»s , evaivis , monosperma. Semen globofum. Ei ev sine coracana. Tab. i. fig. n. 

- Gramen daHylon orientate majus frumentaceum , /**>«* «^. Pluk. phft. t 

Cmwfuna fpicis digit atis incurvatis , cute roif^rf/o «rdfo, Jbft /«fo//wpir. 
Linn. ftf. veg. U 7 - Schreb. graft. 2. p. 7 i- *« ** 

Per Capfula ovato-globofa , membranacea , tenuis, diaphana, uniloculars, evalvis. 
Rec. nullum , prxter cicatriculum in fundo capful* , cui femen , cetera undique bbe- 

rum, affixum. f 

Sem. unicum, globofum , bafi fovea umbilical! atra exfculptum , glabrum , rubro ter- 

rugineum* 
I NT fimplex, membranaceum, ante adnatum. 
Alb. femini conforme, farinofum , candidum , friabile. 
Scut, rotundatum, longitudine dimidii albuminis. 
Emb. oblongus, ladeus. Plum, lineari-oblonga , compreiTa. Rad. fimplex, brevis, 

infera. 

O Culmiparsfuprema, fpicb heeeromallis terminata. b.) V^«*f»'£^|££ 

no alternadm affix*, c. C.) Corolla feparata. D.) Capfula, mturah major. E.) Ejusfe 
verfalis, cum femine libero. f. F.) Seminis erefti, & g. G.) ejusdem inverii fades. B.) AID 
& Scutelli feaio traasverfalis. I.) Scutellum feparatum cum Embryone, 
Eleusine indica. 
" Gramen daUyloides fpicis deorfum ariftatis. Burm. ZeyL 106. t. 47.}- *• 

Qjnofurus fpicis digitatis linearibus , culmo comprejfo declinato baft no oj > 

foiiis alternis. Linn. fyfl. veg. 117. 
Spic* quatuor f. fex horizontal! patentes, e craffiori bafi verfus apicem i€ f l f 
nuati, inferne Eoriferz. Spicule partiales mbquadrinor*. Capfula piemen, 
priori fimiliima, tertia faltem parte minora omnia. ., 

Pericarpio vero & facile confpicuo, non tantum a Cynofuro , fed & ab om* 
reiiquis cognitis graminibus, abunde differt. Cynofuius agyptiacus , fimiiis, hujus tamen generis non eft. 

r PHA. Tourn. t. 301. ^ 
femineos, in fpica tereti denfiffim. , tripetaU, ^0^.^ XII. TYPHA. Tourn. t. 301. Linn. gen. 1040. 
Flows mafculifupTa femineos, in fpica tereti denfiffim a , tripetaU, ^{V^ 
feminei, in fimili fpica, apetali. Semen nudum, pedicello capiUan, p Typha latifolia. Tab. 2. „ 5 . 

Typha. Cam. epit. 607. Oeder. flor. dan. t. 64S Typha claua unica. Hall. hift. 2. n. 130$. ' , . \r&, 

Typha foiiis fubenfiformibus , fpica mafcuta femineaque approximate, 
hjl.veg, S4 l - " I c0fl .fem.Gz Rec. commune: fcapus fpicse feminea?, undique feminibus teclus; yropr'wm: pedui 
cuius capiilaris, femine triplo iongior, abafi ad medium pilis longiilimis albis diilit 
ftipatus, apice definens in cotylam minutiilimam , femini fubjectam. 

Sem. unicum, parvum, ftylo periiitente terminatum, teretiusculum, glabrum, pall 
dum, aut fpadiceum. fimplex, membranaceum , tenuiflimum, facile fecedens. 
femini coiiforme, carnofum, folidiusculum , lutescens. 
. monocotyledoneus , longitudine fere feminis, re&us, albicans, 
longa. Rad. incraflata, infer* a. A. B.) Semen integrum. C.) Idem transverfe fettum. D.) Ejusdem feftio longitudinalis. 
E.) Albumen longitudinaliter apertum, cum fitu embryonis. F.) Embryo feparatus. 

XIII. CYPERVS. Linn. gen. 66. 
Glumse fimplices, carinata?, distiche imbricate in fpiculas oblongas, comprefTas, 
ancipites. Semen nudum, aut cruftaceum: pappo ad bafin nullo. 
C yperus pumilus. Tab. 2. fig. 2. 

Gramen cyperiodes vumilum elegans e madraspatan. Plak. phijt. t. 191. f. 8- 
bene. 

Cmrnr culmo triquetro nudo , umbel-la fubdiphylta compofita , fpicuUt alterno 
d'gitatu lanceolatis giumis, mucronatir. Linn, fijft. veg. 97. 
p ER. nullum. 

l Kc ' n ullum: prater fundum glumac, cui femen affixum. 
£Ml "nicum, parvum, ellipticum , lenticulari compreifum , bafi tuberculo rotundo 
mnnlMim ™;L t],\„ Wu\A^ ^rminafnm. fubrufescens. urn 

I **T, d ftylo bilido terminatum, fubrufesce . plex: exterius fubcoriaceum , tenue; interius membranaceum, tenuiil 
Wnatnm. 

Gemini conforme, carnofum, duriusculum, pallidum, 
^monocotyledoneus, fubcylindricus, utrinque obtufus, albumine dimidio 
* a d bafin ejus locatus , candidiffimus. denud 3pltUlUm terminale - b ' B ) S P icula frpara**- C) G! 
u atut *i. E.) Idem transverfe feftum. F.) Ejusdem ac l 
mbry ° nis - GO Embryo feparatus. ^ S %eadba P fin U na, aut Lbus minoribus aud* & quafi digtfats. Spejb 
oblong* , compreffsc , lpadice*, e glumis 16 — 20, ovatis, cannans. carina 
viridifin mucronem produda, atque ope Ibex elevatz, a latenbus diftinAa. 

XIV. S C I R P V S. Tourn. t . 300. Linn. gen. 07. 
Glum* fimplices, convex*, undique in fpicas ovatas, non comprdfis , imbricate 
Semen nucamentaceum: pappo ad bafin nullo. 
:irpus fetaceus. Tab. 2. fig. 3. 

Juncelks omnium minimus. Moris, hift. 3. f. 8- t. 10. f. 23. 
M avis cus fetaceus, capitulis later alibus paucijftmis. Hall. hift. 2. n. J34S' 
Scirpus culmo nudofetaceo , /pica terminal* fiffili. Linn.////, veg. pp. 
Icon Older flor. dan. t. 311. Rottb. nov. plant, t. 15. f 4. 5- 6 ' °^ t 
Per. Nux minima, fubrotunda, aut obovata, cruftacea, fragilis, hinc convexa, m. e 
planiuscula, fupra ftylo perfifiente acuminata, infra in tuberculum umbikale 
coardata, longitudinaliter fulcata, e caflaneo - rufescens , unilocular*, evalvto. 
Rec. nullum: femen fundo nucis affixum. 
Sem. unicum, obovatum , lenticulare, rufefcens. 
Int. fimplex, membranaceum : tenuilfimum. 
Alb. femini conforme, fubfarinofum , album. 

Emb. monocotyledoneus, fubcylindricus, in medio coardatus , utrinoue obtaius, 
dimidio albumine brevior & in ejus bad locatus, niveus. a. A.) Spies gemins Iaterales. b. B.) Nucula feparata. C.) Ejus feftio transverlaiis. • 
longitudinaliter aperta, cum fitu & figura feminis. E.) Albumen longitudinaliter diiiec . 
embryone ad ejus bafin. F.) Embryo feparatus. 

XV. ERTOPHORVM. Linn. gen. 68. 

Glumae fimplices, convexze, undique in fpicam ovatam imbricate. 

mentaceum: pappo ad bafin longiflimo, capillari. 
iophorum poiyftachion. Tab. 2, fig. 4. 
Linagrojlis panicula ampliore T. Vaill. parts t. 16. f. 1. 
Eriophorum foliis plants, fpicis pendulis. Hall. hift. 2. n. 1331. 
Eriophorum culmis teretibus, foliis pedunculat is. Linn. fyfl. veg. 102. ^S= II 

Per. Nux parva, coriaceo - cruftacea , obovata, trigona , glabra, aut obfolete ftriata, 

e cafianeo rufescens , unilocularis , evalvis, ball vefiita Una fericeo - alba , fimpii- 

ciilima, nucula duodecuplo longiore. 
Rec. filiforme, e fundo nucis ad bafin feminis adfcendens & fecundum alterum ejus 

latus ad fuscam usque verticis chalazam decurrens. 
S e m. unlcum , fubellipticum , obfolete trigonum , pallidum. 
Int. fimplex, membranaceum , fubdiaphanum. 
Alb. femini conforme, carnofum, pallidum. 
Emb. monocotyledoneus , fubglobofus, minutuTimus , lacleus, in ima aibuminis 

regione pofitus. Spica matura pendula. b. ) ovarium maturitati proximum, lana e bafi oriunda tectum. 
C.) Nucula matura. D. ) Ejus feftio transverfalis. E.) Eadem longitudinaliter aperta, cum 
line ejusque funkulo umbilicali, F. ) Albumen verticalker feftum. G.) Embryo folutus. 

XVI. MARISCVS. Hall. Schoenus. Linn. gen. 65. 

nae fimplices , varie imbricatse : inferiores fleriles , fuperiores fertiles, femen 
pappo ad bafin nullo , aut breviffimo. 
(Bobartella) Tab. 2. fig. 5. 
Schoenus culmo tereti nudo , fpiculis ovatis fasciculatis , invokcro fubhexaphijllo, 

foliis canaliculars. Linn, fijjh veg. 95. 
£R. Nux parva, fuboiTea, fragilis, obovata, lenticulari compreffa, ad oras acuta, 
%ra terminata orbiculo depreilb, in cujus medio papillula proniinens j infra 
coarcrata in bafin acuminatam, pilis aliquot pappofis , fiinplicibus , femine paulo 
longioribus ftipatam; unilocularis, evaivis, albicans.' 
ec. nullum: femen bafi affixum. 
E Ml Uni cum , obovatum , lenticulare , rufescens. 

* ur nplex , membranaceum , tenue. 
LB - lemini confomie, carnofum, pallidum. 
MB - monocotyledoneus. cylindricus, ladeus, breviilimus. a -) Capitul um terminale. b. B. C. ) Spicula feparata. d, D.) Nux. cum naopo ..d :.uim. E.) Ejus 
feftio tr ansverfa!is. F.) Semen intra nucem. G.) Albumen longiuidinalncr diueaum , cum fitu & 
%ura embryonis. 

; ulmusfubfesquipedalis, triqueter, ad medium usque vefiitus foliis dhfiris, carinatis, 

culmo vix longioribus. Capitulum ex fpiculis feffilibus , divergentibus , ovatis, 

B a angulatis. annularis, fubulato roftratis, e luteo-ferrugineis. Glumx inferiores ovato -acumi- 
nate, fteriles. Differt culmo ac foliis a Sch. mucronato, cetera vero fatis cum eo 
congruit, ut pro diftinda fpecie vix haberi queat. 
Ma Rise us biglumis. ibid. 

~ Kyttinga culmo fetaceo triquetro; fpici icatis ; floribus friquetrii 

fubutatis ereclo patentibus. Rottb, pi nov. p. 15. t. 4. f. 1. quoad hgm. 
Kyllinga panicea. Lixn. fyft.veg. 101. 

CuJmus triqueter. Involucrum univerfale polyphyllum , longi fTinram ; partiale nul- 
lum, autfoliolis anguftis, brevibus. Umbella terminalls, fimplex, aut radiate. 
Spicule cylindricx (a), imbricate flosculis (b. c.) ovato oblongis, angulatis, brevi- 
bus. Glumx dux inferiores (D.)minores, inxquales, fterUes ; duac fuperiores 
majores, ovate, ilriatx, concavx, fertiles: his facpe accedit quanta, ternunaltf, 
iterum Aerilis. Nucula parva (e.E.), oblonga, utrinque acuminata, tpquettt, 
coriaceo - cruftacea , minutiiTime pun&iculafa, ferruginea. Semen hgura nucis, 
pallidum. Albumen & Embryo ut in praecedenti. 

Ma Rise us retrofractus. ibid. 

•"" Scirpus culmo triquetro , wu \ arum flosculis retrofrmis. Linn- 

fijjl. veg. 100? 
Culmus triqueter. Involucrum univerfale polyphyllum , partiale nullum. Imbeua 
fimplex. Km.;, f, re ion^m-. S-, r cvimdiicse , ftrigofx (a), retrorfum imbri- 
cate flosculis fubulatis (b. B.), recurvis, roftratis. Gluma infima, ovata, bre- 
vimma, fterilis; dux aut tres proximx, oblonga;, ftriatx, mucronate, temw*' 
fertiles; extima fubulata, recurva, mafcula, fferilis. Nucula coriacea, oblonga, 
utrinque acuminata, triquetra, rufescens. Reliqua ut in praccedentibus. 

XVII. CAREX. Linn. gen. J04S. 
Glumx ilmplices, undique~ imbricate in fpiculas fexu dhlintfas, in eadeni, *« 
diverfa planta. Nux coriacea, femine pedicellate 
Carex vulpina. Tab. 2. fig. 6. 

"" Gramen cijperoides majus , /pica compacla. Moais. hift. 3. / 8- *• l2 ' r 2 ^' . 
Carex fpicis fnbrotundis echinatis , fupremis confiuentibus , capfulis rojirat- 

Hall, hijh 2. ». 1364. 
Carex /pica fupradecompofita inferne iaxiore , fpiculis ovatis androgen g m 

rath : fup erne mafculis. Linn, fijjl. veg. 843- 
Icon Older, for. dan. t. 308- ,. 

Per. Nux coriacea, ovato roflrata, hinc convexa, inde planiuscula, ffriata, f^ 
unilocular, evalvrc. Roilrum apice bidentatnm, tubulofum, vaguian* K 
fttaceam, perfifienterru ReC . C n^i^ n nfoior^2rtus taCeUS, ° fUllg ° fa ^ ***** ° riUnduS ^ feminis eXtre " 
.1. unicum, ovatum , compreffiusculum , hinc leviter convexum, inde planum 

minutiilime pundiculatum , fpadiceum, ftylo perfiftente terminatum 
? -^ { ^ exterius corhceum ^ cralfiiisculum, durum; interim membranaoeum , 
b. femini conforme, farinofum, candidiffimum. a.) Spica conglomerata. b. B. ) Nucis pars convexa. c.) Ejusdem latus planum, d.) Seaio ejus 
" 1 ' '' ' *■ ^ Semi, is f ura & lltus intra nucem. F.) Semen transverfe feaum. G. Ejusdem 
& aibmmnis feaio longitudinalis, cum fitu embryonis. H.) Embryo feparatus. 

Nux, ftriae loquendo, non verum pericarpium , fed merum feminis involucrum eft, 
ex corolla mdurata, aut nedano, ut vult Linnaeus, oriundum, quia ftylum JJbere 
transmittit, quod contra naturam pericarpii eft. 

XVIII. SCLERIA. Berg. 
Glum* fimpiices, undique imbricate in fpiculas fexu diftinclas, in eadem pianta. 
apics maiculx multrfforae, apetalsc. Spies ft minea; uniflone : corolla tripartita, 
petabs rotundatis. Nux globofa, nitida. 
ij ^ R I a margaritifera. Tab. 2. fig. 7. 

fyperus maximus americanus, lithospermifemine. Moris, hift. 3./. $. t 11. f. 16. 
ramen cyperoides fijluaticum maximum genicuktum afperius , femine mi Hi folis. 
* l0AN - Hft. jam. 1. p. u 8 . t. 77 .f. 1. 
CI fc US r~T Schctms — Car ex tithospermor. Linn. fp. pi ed. 1. p. 51. ed 2. p. 

C Z m - ^ F { a ^ eiium nigrorumj culmo articutato fcabro , pedunculir axillaribus 
Pamculatis , fioribus pedicellatis. Berg. aSt. holm. 1*765. p. i 49 . t. 4. 
ER - Nux coriaceo-cruftacea, globofa, depreftluscula, inferne in tuberculum umbi- 
ncale product, glabra, nitida, alba aut violaceo fufTufa, unilocularis , esalvis. 
^c. nullum: femen baft affixum. 

i**' " Illcum > figura nucis, fpadiceum , vails ramofis piclum. 
Al T ' lttl P lex ? membranaceum , tenue, rufescens. 

LB . femini conforme, fubfarinofum , duriusculum , candidum , fuperne foveola , 
E nlerne mucrone notatum, 
"**' monocot yiedoneus r teretiusculus , breviilimus , iatfeus, baft albuminis immerfus. a. a. ) Pankul* pars. b. B.) Spica mascula, c. c, C.J) Calyx femineus imbricatus. D.} Nuds pars 
fiipcrior. Rj Nux inverfa, cum corolla ad ejus bafin, F.) Corolla feparata. G.) Semra intra mm 
transverfe feftam. H. I.) Seminis decorricati fades fuperior atque inferior. K.) Albumen verticals 
feftum, cum figura & fitu embryonis. 
Spicule mafculae oblonga: , pyramidatae, imbricat* fquamis ovato acuminatis: inferio- 
ribus minoribus, vacuis; fuperionbus gradatim Jongioribus , ftamiiiibus intra fingu- 
lam tribus. Flores feminei fettles, imbricati fquamis rigidis, glabra, quatuor 1. 
fex: inferioribus minoribus ; duabus fupremis maximis, ovato acuminatis, p 
hemisphsrrico - concavis. Corolla in fundo calycis tnpetala: petalu 
s, membranaceis , tenuilHrnis, albis , minimis. XIX. OPETIOLA. 

Flores mafculi & feminei in feparatis plantis. Mas Fem. Cal. nullus. Cor. 

nulla. Semina plurima in fpadice fimplici, pedunculato , bah ocreato. 
i p e t i ol a myofuroides. Tab. 2. fig. 8. 

Gramtn ajperoides perpufillum indioe orient alls , /pica longa gracili , caudam 
muris cemulante. Fluk. aim. p. 178* 
Per. nullum. 

Re c. fpadix fimplicimmus , pedunculatus , tereti - acuminatus , undique exaratuJ 

foveolis atque fcrobiculis oblongis, quorum marginibus elevatis femirta jnU(W J~ 

Pedunculus fpadice duplo vel triplo longior , triqueter, ftriatus , ad baiin ocr 

brevi, oblique truncata, veftitus. 

Sem. globofum, minimum, pallide albicans, cicatricula obfoieta in vertice notatum. 

Int. fimplex, coriaceum , fubfpongiofum , tenue. a.) Planra integra, truncatis faltem foliis nonnullis, longioribus. b. b. ) Spadices cum 1 
magnitudine naturali. B.) Spadix feparatus, infigniter auftus. C.) Spadicis fuperficies 
D. E.) Semen feparatum. ulmus nullus, aut breviiTimus. Folia confer ta , rigidiuscula, tnnervia, g. g 
quadripoliicaria, ad bafin tres lineas lata: mterioribus paulo minoribus. jTfe 
foliorum axillis: centrali fere feifili ac breviffima: reliquis pedunculatis, ion, ^ 
dimidii ferefolii. Pedunculi triquetri, fupra plain; ftria longitudinal! ay { 
exarati , ocreati. Spadices pedunculo fuo paululum crafliores , ad baiin lap 
altero foliolo lineari fiipati & quafi invokcrati. 

XX. ZAM& XX. ZAMIA. Linn. gen. 1227. 
Flores fexu diftindi in feparatis caudicibus/ Mas. Amentum nrobiliforme , fqua- 
marum fuperficie interiori Antheris globofis teda. Fem. Amentum ut in mare, 
f^uainis intus Bacca gemina, fcflili. 
am 1 a caffra (villofa) Tab. 3. 

Cycas caffra. Thumb, affi. upf. 2. p. 284- t. j. 

Zamia frondibus pinnatis : foliolis lanceolatis acuto fpinofu. Linn fupvl 
433- m v <£- 9& ' n * 

Fruct. flrobilaceus, ovato oblongus, fubpedalis, pedunculatus. Squama: peltata?, 
longe petiolatac: petiolo extrorfum latescente , triquetro : ptitts rhonioideis , 
utrinque acuminatis, luberofo coriaceis; extus fcrupofis, rugofis, fuscis.; intus 
juxta petiolum, area rotunda 'pallida utrinque notatis, ac prope extremitates 
lamella introrfum verfa audis. 
Per. Bacca, ad fmgulam peltam gemina , ovata, obfoletiffime trigona, bafi derafa, 
carnofa, glabra, unilocularis. Cuticula tenuis , in vetufto frudu pallide ftraminea. 
Caro mollis, fungofa , modice cralTa. 
Kec. nullum: femen bafi adnatum. 

Sem. unicum, grande, ovato globofum , inverfum, apice umbonatum, pallidum. 
XT " l ]in P^x, tenunfimum, cum interno bacca: pariete conferruminatum. 
Aeb. nullum, nifi viteilum velis. 
*T. iernini conformis , amygdalino-carnofus, albus, fecundum axem, canali, pro 
recjp ie ndoembryone, perforates, cetera integerrimus. 
E-mb. moiiocotyledoneus, incompletus: fcapo teretiusculo, fubnexuofo , inferne in 
vitelli lubflantia radicato, fuperne extra ejus aperturam prominente, libero. Rad. •0 Strobilus dehiscens. b.) Squama feparata , cum baccis in fitu naturali. c.) Ejusdem fades interna , 
cum duabus areolis fy. y, ), a b infertione baccarum enatis, & lamellis duabus (z.z.), introrfum 
Vens ' P rox i«na baccarum paria ab invicem discriminantibus. d.) Bacca feparata. ej Ejusdem feftio 
sverfalis , cum fitu feminis. f.) Semen denudatum. g.) Vitelli feftio Jongitudinaiis, infertionem 
«mbryonis oftendens. H.) Embryonis fcapus denudatus, in bafi vitelli radicals. 

XXI. CO CCO S. Linn. gen. 1223. 

F1 p eS fex « diftindi in eodL fpadice. Spatha univerfalis. Mas. Cal. hexaphylius. 
j^. nulla. Stam.fex. Fem Cal. hexaphylius. Cor. nulla. Ovarium triloculare. 
f ei ?* P era ? baccata uniiocularis. Alb. cavum, grumofum. Embryo in bafi 

Coccos. Coccos nucifera. Tab. 4. 5. 
~ Tenga. Rheed. mat. r. p. 1. t. 1 — 4- °P L 
Calappa. Rumph. amb. 1. p. 1. *• *• 2. 

CW ff M* *** Bese. ««/. * ^ fc 5- Grew ' « w - J f • 

Coroi tern*, /ro»^w fiwwrfif : foliolis replicatis enfijormibus. Linn. /# 

veg. 985- J AC <^ *#• *' l68 ' 

Per Drupa fupera, baccata, maxima, ovata, rotunde trigona , utrinque umbilical, 

fuha aut rubicunda, demum helvoJa. Cuticuta tenuis , tenaamma. Caro 

Xa, in veturto M fungofa jh-gd oiens^ »ft£E 

Rec. nullum: femen bafi affixum. 

Sem. unicum, cavitati putaminis conforme, fpadiceo rufescens , vafis numerofiflimis, 

arcuatis , e fascia laterali , longitudinali oriundis , pictum. 
Int. (implex, coriaceum , tenue , intus glabrum, & de recenti fenune 

fecedens. 
Alb amygdalino-carnofum, album, ex innumeris trabeculis virgatis , & demum 

inter fe coalescentibus contignatum, extus rimofum & fubrummatum, ™ 

d nl'i cavitate exfculptum quarum altera in medio, maxima, & in recen. 

fcmlne, lympha dulci plena j altera vero in bafi, embryonem included V«* 

multoties minor. 
Emb. monocotyledoneus, oblongus , eredus, niveus. Plum, ovato oblonga, com- 

prefliuscula, verfus bafm attenuata. Rod. conica, extus apiculata, inteia. 

a.) Drupa, natural! dimidio minor. £.) Ejus fefco longitudinal!* cum putamine Jjj*^^ 

autem in medio fruftu pofitum effe deberet). 7.) Putamen, mediantibus fibris cap 

undique affixum. g.) Idem transverfe fedum. dO Ejus bafts, cum tribus fuis foraffl 

claufis. magmtudine naturali. e.g.) Semen, natural! paulo minus, e. ) E]us 

f.) Embryo intra cavitatem albuminis minorem. F. G.) Embryo iolutus. ^ 

Putamen tiivalve dicunt Grewius , Linnjeus & Jacquinj fed contrarium 
avtopfia & pocula e Cocco tornata. 

Coccos lapidea. Tab. 6. fig. 1. 

Drupa ovata (a), magnitude ovi anfermi 1. & _^lo major J- £j£ nein brevem, raammillarcin produda, bafi in pyramidem tngonam, t ri^ 
minibus ftipatam faftigiata, & ad latera tribus futuris fpurns, depiei: 11 
glabra, nigra fusca. Cortex crufiaceus, tenuimmus, putamiru arctilum Caro nulla, prater paucam fubftantiam fungofam inter fibras rigidiifimas , in 

3"uas cortex circa bafin fruclus folvitur. Putamen* cortice non difcretum , 
uriffimum, crafliJTimum (b.), unico loculamento angufto, excentrico exfculptum. 
Semen (c.) unicum, figura & magnitudine loculamenti, fascia & vafis arcuatis, 
ut in precedent! fpecie pi&um , nigro-fuscum. Albuminis & embryonis ftrudura, 
prorfus ut in antecedenti. 

Ex hac nuce, fibulae, fcipionum capitula & alia utenfilia fabricantur, ut mirum 
fit, quod nulla ejus in botanicorum & peregrinatorum fcriptis flat mentio, & 
vel ipfa ejus patria adhucdum ignoretur. XXII. EL^EIS. Jacq. Linn. gen. 1284. Flores fexu difti 


icli i 


1 feparatis truncis 


Spatha un 


verfalis nulla 


; partiales 


ventri- 


cofe, ftriata;, 


roth- 


tar. Mas. Cal. 1 


exaphyilus. 


Cor. fexfida. Stam. fex. 


Fem. 


Cal. cnneaphyllus 


foliolis interior 


lbus longiori 


bus. Cor. n 


ulla, nifi 


calycis 


partem velis. 


Ovarium triloculare; 


fiylus craiTus 


, triqueter; ft 


lgmata tria 


reflexa. 


Drupa fupera 


bac 


cata, uniloculars. 


Alb. cavum, friabile. 


Embryo 


in bafi Ej-ais guineenfis. Tab. 6. fig. 2. 

Nucula indica fecunda. Clus. cur. p. m. 85- c. k. 

Palma foliorum pediculis fpinofu , fruftu pruniformi luieo oteofo. Sloan. Mjl. 

jam. 113. t. 214. 
Elvis guineenfis. Jacq. fu/L I. p. 280. t. 172. 

Elais frondibus pinnatis , ftipitibus dent at fpinofu diuergentibus : denticulis 
fupremis recurvatis. Linn, ftjft. veg. $>85- 
E colletfione Bankfiana. 
p £R. Drupa baccata, ovata, glabra, lutescens. Cortex tenuis. Caro craflfa, oleofa, 
fibrofa: fibris rigidiusculis , putamini artfiiTime adnatis. Putamen ovatum, 
wpra coardatum, infra tribus foraminibus: uno pervio & duobus crecis, per- 
foratum, obfolete trigonum, rugofum, lapideum , craflum, luteo-ochraceum, 
uniloculare , evalve. 
R ec. nullum: femen bafi affixum. 
Sf M -unicum, globofe conicum, fubtus umbilicatum atque media papillula immerfa 

ihpatum, ftriis arcuatis depreffis reticulatum, fpadiceum , aut cinereo - tuscum. 
** T " fim plex, membranaceum, tenue, ardimme adnatum. 
LB< wniofum, fragile, oleofum, ansufta cavitate transverfaii in medio exfculptum. 

non ruminatum 
MR - mon °cotyledoneus, parvus, conicus, lacleus, in papilla bafeos feminis intra 
Propnam cavitatem locatus. 

C a.) Pars > ars fpadici* feminei florescenti, bj Ejusdem portio fcparata «-»>>» 
fa ventricofas, ftriatas, fa*, roftratas, feffilibu.. c) Flo, femineus f*«tt«, f °f^ S 
•hi ti ribus ovatis (d } concavis, brevibus; fex intenonbus angultior^us, lotion »* 
... f.millimis. e.) 0-.-ari.in,inu na turu in ,cu m fiiioi 
,!i U V ( .)Vutamen rnaturum, linea extra peripheriam circumfcriptum , qua drup. Integra 
a lodkitatar. g. ) Hem transverfe feftum. m.) Ejusdem bans, cum tn 
\ Semta » parta fuperiori & inferior! fpeftatum. k.) Albume fua media compreffa. 1) Ejusdem fegmenti 
bafeos. N.) Embryo feparatus. ..lis, cum fitu embryonis 1 i upT in vu is, vana elt. &unt, qux pi """-" ""^" & 
Cl utnoftra; aliz mnt pruniformes ; ah* ^^Sgda 
JLiat*. aualem Ucouinus habet; flint & ah*, vix Oiiva hnpnca utrinque attenuate, cjualem J 
majores, telle Millero in gar d. lex. Eljeis melanococca. ibid. 

" Nux indica velut larvam oftendent. Bauh. hiji. I. p. 3$7- / r ' * 
JVmx ta&a larvata. Johnst. cfejwfr. && 4?. 
Precedent* mera forfan varietas; differt: Putamine (a) multo minore, nee J* 
ventricofo, fed potius oblongo & ad apicem fubito in mucronem obi quum 
contratfo. Cramties quoque tefls (b. ) huic ^ ^r^^Zi^^ 
ftriis teftaceis, irregulariter confluentibus , cum alus iimulimis, icu a ■ 
alternantibus, egregie variegata. Fradura fuligineo atra, nee ut ID pr*cedca 
pallide ochracea. Semen (c.) ovato oblongum, fuscum. XXIII. CORYPHA. Linn. gen. 1221. 
Flores hermaphroditi , hexandri. Spatha univerfalis nulla. Cal. hexaphyUus. ©£ 
nulla. Kacca fiipera, monosperma. Alb. cavum , cartilagincum. *J» D > 
bafi fe minis. 
j y p h a umbraculifera Tab. 7. fig. 1. 
Codda-pana. Rheed. mat. 3. p. 1. t. 1 — 12. 

Saribas. Ruaiph. amb. 1. p. 42. t. g. t .^ 

Coryp/za frondibus pinnato - palmatis plkatis filoque inter jefiis, fliptttbusfl 
fpinofis. Linn, fijft. veg. pg+ 

E collect, fern. hort. lugdbat. . u j, 

er. Bacca fpharrica, aut ovato - globofa , carnofa, nigra, unilocular*. . ^^reii*- 
tenuis, membranacea. Caropauca, mollis, fubpinguis, friabilis, iemim Sem. uniclim, grande, globofum, obfolete rugofum nigro -Tuscum, bafi, papilla 
rufcscente, par\a notatum. duplex: exterius ci 
ufescens: utrumque 


ardiilime a 


kirum, craffiuscu 


um; interim membranaceum , 


fern in i conforme, c 


artiiagineun 


i , album , cavita 


e cylindrica, brevi in medio Emb. monocotyledoneus , fubcylindricus , brevis , in medio coardatus, utrinque obtu- 
fus , ladeus albicans , bail feminis intra papillam immerfus. a.) Bacca Integra, b.) Eadcm transverfe fefta , cum femine in fieu naturali. c.) Semen denudatum» 
d.) Ejus feftio transverfalis. e. ) Ejusdem fegmenti feftio verticalis, duplicem albuminis cavitatem 
cum embryonis fitu & figura oftendens, F,) Embryo feparatus. 

Cruflaceum feminis integumentum, non potefl: pro Putamine, adeoque nee pericar- 
piurn, pro Drupa haberij quia crufta hax, ipfam illam papillam format, qua 
embryo obtegitur. XXIV. ARE C A. Linn. gen. 122s. 

Flores fexu diftindi in eodem fpadice. Spatha univerfalis. Mas. Cal. triphyllus. 
Stam. novem. Fem. Cal. hexaphyllus. Cor. nulla. Drupa fupera putamine 
chartaceo. Alb. ruminatum. Emb. in bafi feminis. 
JReca Faufel. Tab. 7. fig. 2. 

Areca f Faufel. Oesalp. $3. Blakw. herb. t. 387. 
Faufel. Bauh. hift. 1. p. 389. Stap. theoph. 356. Worm. mus. ipp. 
&mga. Rheed. mat 1. p. p. t. 5 — 8- 
Pinanga. Rumph. amb. 1. p. 26. t 4. 

Areca frondibus pinnatis: foliolis replicatis oppofitis proemorfts. Linn, fijfl. 
ve g- 986. 

E colled. Bankfiana. 
p ER. Drupa baccata, ovata, bafi cinda calyce hexaphvllo, coriaceo, glabro, nitido; 
a P''ce terminata umbone orbiculato , depreilb, fubcartilagineo, nitido, fiyli rudi- 
mento apiculato. Cuthula tenuillima, in adulto frudu leucophara, in recenti 
cr ocea, 1. rubicunda. Caro cralTa, capillari-fliamentofa. Put amen chartaceum, 
tenuijfimum, fragile, album, venis rufescentibus arcuatis pidum, undique cum 
came coharens. 
Re c Fafciculus fibrarum rigidiflunarum , furfum craffescentium & feminis bafi late- 
^ter affixarum. Sem unicum, rotundato eonicum, cinereo fpadiceum , ftriis depress arcuatis .reticu. 
latum, fubtus area umbilicali cordata, tumidula, alba, excentnca notatum, A 
juxta hanc, in medio, foveola fubrotuiida cum papiilula embryonifera ihpatum. 

Int. (implex, cruftaceum, durum, fuscum, in fuperficie fua interior!, variis pro- 
ceflibus lameilofis, alte intra albuminis iubftantiam demerits, audum. 

\-b femini conforms cartilagineum , in medio, cavitate comprefla exfculptuni, 
- Will periphcriam, valdc mminatum , ex albo & terruguieo vanum. 

Emb. monocotyledoncus, obtufe conicus, ladeus, in F°P ria cavitate bafeos feminis a.) Drupa Integra, b.) Eadem longitudinaliter diffefta, putaminis formam & receptaculi femims 
fasciculum fibrofum oftendens. c.) Semen inverfum, cum area fua umbilicali cordata & foveola con- 
trail embryonifera. d.) Albumen longitudinaliter feaum, cum fitu embryonis (e.) natur u. 
E. F. ) Embryo folutus, a fuperiore & iuferiore parte fpeaatus. 
RecYms forfan pericarpium, Bacca diceretur, quia putamen tenuiiTimum, & cum 
fibrofa came arcliflime connexum eft, & quia in aliis fpeciebus, ut in iequenu, Areca orizaformis. ibid. 

Pinanga fylvejlris oryzceformif. Rumph. amb. I. p. 40. t. 5. / ft 
Bacca ovata(a), ftylo perfiftente terminata, parva, rubra, demum fpadicea. Caro 
fibrofa (b.) tenuis, undique femini adherens, ut ioculamentum propria w 1 ' 
non vemtum fit, ficut in prxcedenti. Semen ovato eonicum (b. c), ampU to« 
ad bafin excavatum, atoue intra hanc mmutiflima papilla ihpatum, e cmer ™ 
diceum. Albumen ruminatum (d.), nulla cavitate in medio exfculptum E*W 
(e. E.) parvus, albicans, in medio anguftatus, cjuafi ex duobus globulis r 
fitus, quorum inferior rotundatus, fuperior vero obtufiiTnne coincus eit. 

XXV. C A RYOT A. Linn. gen. 1228- 

Flores fexu diflincti in feparatis fpadicibus ejusdem caudicis. Spatha univ 
Mas. Cal. hexaphyllus. Stam. plurima. Fem. Cal. hexaphyllus, y X ' ( ^ 
Bacca fupera, unilocularis , difperma. Alb. ruminatum. Emb. in dorlo 
Caryota urens. Tab. 7. fig. 3. 

Schunda - pana. Rheed, mat. 1. p. 15. t. 11. 
Seguajier major. Rumph. amb. 1. p. 64. t. 14* 

Coryot* Coryota frondlbus biphmatis: foliolis ameiformibus oblique prcemorfts. Linn 
fyft. veg. 9 86. 
E coiled, fern. hort. lugdb. 
Per. Bacca fucoiienta , globofa , deprefTiuscula, fligmate gcmino, triangulari, adnata, 
terminata, nigricans, unilocularis. Caro tenuis, fucco, in recenti frudu, acer- 

Rec. nullum: femina bafi, umbilico fuo roueliato affixa. 

Sem. rarius unicum , fubglobofum ; frequenter duo, fubrotunda, hi'nc convexa, inde 

plana, bafi in mucronem brevem umbilicakm produda, rugofa, e cinereo mgri- 

cantia, papilla minima pallida, fupra medium dorfl, infignita. 
Int. fimplex, cruftaceum, plicis fuis atque procerfibns lamellofis internis arcWime cum 

albumine connatum. 
Alb. cavtilagineum , durum, ruminatum, ex albo & ferrugineo varium, in medio 

folidum, ad peripheriam dorfl parva cavitate pro embryone exfculptum. 
Emb. monocotyledoneus , conicus, parvus, lacleo albicans, dorfalis: Rad. obtufa, 

peripheriam refpiciens. '• b.) Baccas fades prona & fupina. c.) Situs feminum in bacca transverfe feftn. d.) Semen folita- 
3om, fiAglobofum , hiperne, & e.) Idem inferne fpe&atum. f. ) Semina duo, piano convexa. 
feftuni. h t H.) Embryo, k.) Papilla dorfalis embryonem XXVI. LONTARVS. Rumph. BorafTus. Linn. gen. 1220. 

Flores fexu diftintfi in feparatis caudicibus. Spatha univerfalis. Mas. Cal. rriphyllus. 
^tam.fex. Fem. Cal. hexaphyllus. Cor. nulla. Bacca fupera, tripyrena. Semen 
lobatum. Alb. cavum. Embr. in bafi feminis. 
s 0KT ^us domeflica. Tab. S . 

dmpana £? Carim-pana. Rheed. mat. 1. p. u. 13. t. p. to. 
Lontarus domejlica. Rumph. amb. 1. p. 45. t 10. 

Eon/us frondibus patmatis pticatis cucullatif, ftipitibus ferratis. Linn, fijji. 
ve i- 984. 

£ coUectione Bankfiana. 

ER . Bacca fibrofa, prim.um turbinata, triangula , deinceps rotundato trigona- utrin- 

jj Ue Uin bilicata, fupra tribus f%matibus Yclfilibus terminata, infra calyce grandi 

exaphyllo, coriaceo excepta , glaberrima, faturate caftanea, tripyrena. Olficula 

Woia, dura, craffa, magnitudine circiter vol* manus, fubrotunda, undique 

fibris fibris capillars denfimme crinita, hinc convent, inde obtuMme angulata&ra 
umbonem conicum produda, unUoculana, bafi foramine fimpbci rotuudo pertufa. 
:. funiculus umbilicaliscraffus, fibrosis, bafin finguli officuU intrans , fuisque fibril, 
per utrumrrue feminis latus difperfus. 

, in finculo ofliculo unicum, jxrande, fupra crailius, obtufiflluium , indivi&m, 

dus, trilobatum: lobis duobus Jateralibus diftantibus rotundatis; tertio 

dioconico, embryonifero ; cactera, hinc convcxiusculum , inde fulco amplo longitudi. 

Int. duplex: exterim fibrofo-furfuraceum, craflum, friabiie; interim coriaccura, 
tenue, ferrugineum, ardimme a/lnatuin. 

Alb. feminiconforme, cartilagineo - coriaceum , durum, tenaciffimum , ampla cavitatc 
in medio, atque aliaminore, in proceltu fuo conico, exfculptum. 

Emb. credo*, ex orbiculata & conceutrice Ariata bafl in conum faftigiatus, ladeo albi- 
cans, feminis ban immerfus. i Bacca immatura cum fuo calyce. (S.) Seftio transverralis baccae t 


y.) Officulum feparatum, a latere fpeftatum. d.) Seminis juftae magnitudes latus in • 

num, fulco medio exfculptum. e.) Ejusdem latus dorfale. f.) Albumen transverf ^ ™ 
g.) Ejusdem fegmenti feftio verticalis, utramque albuminis cavitatem cum fitu em ry 
h.) oftendens. h.) Embryo ereaus. i.) Idem inverfus , cum orbiculo fuo concentrice ftriato. 
BoralTum, Elaten & Spatham, fynonyma eiTe vaginas fpadicis membranacex, ocet 
Diosc. L. i. c. 150. XXVn. BACTRIS. Jacq. 

Flores fexu dirtintfi, in eodem fpadice. Spatba univerfalis. Mas. CaL 

Cor.monopetala, trifida. Stam. fex. Fem. Cal. hexaphyllus: foliolis extenor £ 
minutis, caducrs-, interioribu, rotundatis, magnis, perfiftcntibus. Ovarium ^ 
culare. Drupa fupera , matura uniloculars , fupra bafin trifora. A iD - 
Embr. lateralis. 
:tris globofa, (minor) Tab. 9. fig. 1. 

Palma pinnis & caudice ubique aculeatiftmif , fruttu majusculo. Bro^n. 
jam. 344. n. 7. 

Patma frondibus pinnatis, ubique aculeatis , aculeis nigricantibus , P' u 
Mill. gard. diU. n. 3. 

Broad palma -cocco. Grew. mm. p. 203. t. 16. 

Mackaw-tree. jamaic. E colledione Bankfiana. W r. Drupaglobofa, depreffiuscula, fubpollicaris , fligmatibus tribus acuminatis feffiii- 
bus termmata; bafi mumta calyce hexaphyllo: foliolis coriaceis, rotuadatff: arte- 
rionbus minutis. Cortex craifus, coriaceus. Caro fibrofa, fucculenta demura 
fungofo - coriacea , oiliculo adnata. Putanien globofum , fublcnticulare , Japideum , 
craflum, ochraceo - f uscum , uniloculare, tribus ad latera foraminibus exfcuJptum, 
quorum duo coeca, tertium vero pervium. 

c. nullum , femen foramini pervio horizantaliter accumbens. 

w. unicum, fubglobofum , prope foramen putaminis planiusculum aut leviter 

depreflum, undicpe ftriis arcuatis reticuJatuin, fpadiceo - fuscum. 
r. fimplex, membranaceum , tenue, nucleo artfiffime adnatum. Pho lb. carnofum, oleofum , album, fubfriabile, intui cavitate exfculptum. 
mb. horizontalis, oblongus, latfeo albicans, e teretiuscula bafi, peripheriam refpi 
ciente, in laminam crafTam, oblongam elongatus. a.) Drupa integra, a parte fuperiore, b.) a parte inferiors fpeftata. c.) Putamen in fitu naturall. 
o.) Idem transverfe fecrum, cum loculamento fertili, maximo, in medio, & duobus abortivis ad 
foramina coeca locatis. e.) Albuminis feaio verticalis, cum fitu & magnitudine naturaJi Embryonis. 
f. F.) Embryo , magnitudine naturali & aufta. 

Obf. Embryonis fitu horizontali abunde a Cocco differt. 

XXVIII. PHOENIX. Linn. gen. 1224. 

Rores f exu diAindi in feparatis caudJcibus. Spatha univerfalis. Mas. Cal. hexa- 
phyllus. Cor. nulla. Stam. tria. Fem. Cal. hexaphyllus. Drupa fupera, mollis, 
putanune membranaceo. Semen bifulcum. Embryo dorfalis. 
'ix dadylifera. Tab. q. fig. 2. aima. Dod. pempt. gip. Cam. epit. 124. Bauh. hijl. 1. p. 351. 
alma h °rtenft mas & femina. JUmpf. amoen. 673. 6pj. t. 1. 2. 
mux frondibus pinnatis , foliolis enfiformibus complicatis. Linn, fyft, 

km- feminis. Stapel. Ufophr. pp. Malpigh. op. t. 7. 8- 9- Grew. anat. 

*' 7S- E. N. C. i6s 9 . edit. germ. Vol ig. t. 2. f. 6 — p. 
ER - Drupa mollis, carnofa, ovata, lutescens aut fulva, calyce perfiftente bafi cintfa. 
°"ex membranaceus , tenuiiiimus. Caro cralliuscula, tenera, dulcis. Putamen 
^embranaceum, in floras folubile, fericeo - albicans , bafi & apice cum carne 
areas, cetera undique folutum, femen laxe involvens. 

Rec. 24 

Rec. funiculus fibroins, cwffus, brevis, feminii ban infertui. 

,,„„.„„ rufescenti-fpadiceum, mmutimmis rugis & puncluli! 

eW.s fcAn^: J^'JS, Vellum inde convexum , tenui Aria long- 
^nS^aTaKm hujus te, papillula albican,, deprefcuU 

I„ T i Ster'cn.ft»ceum, fiffur* cavicatem materie paleaceo-furfuracea, ruko-fam- 

ginZaut fpadicea replens; cetera nucleo aribflime adnatum. 
A « cartilagineurn, durilfimum , album, prater fifTura cavitatem, fol.dum. 
Eh ; M.L s . ladeo- albicans, in medio feminis dorfo horizontals locatus. Drupa Integra, inverfa. b.) Eadem longitudinaliter aperta. 
nicnlo umbilical! pendens, e.l Ejus pars dorfalis. tt Papill 
, transverle Ceftum. n. h. ) Embryo magnitudine natural!. - iVwa daSytifera aculeata minima. Plum. ^sb. 3? 

Drupaovata(a.b.}, parva, vix femipollicaris longitudinis, cor.acea, ru fa , 

pavum profundo ex altera latere (d. d.) incifum; ex altera ™ tem ( c |* cartl |a- 

— v apili ^ la palllda (f ° in T^rr^S fcftSS 

ffineum, grolTo modo ruminatum, ex albo & ferrugmeo vanum. Ji"» ) Habitat in India oriental. & Ceylona, unde frudlus in Collect ^Jjft *£t 
Species hodie ignota, non item veteribus: exprefTe en.m Teophr. UtU ^ 
de Palmarum agens frudibus, inquit: Cfuidam '^ n0 ftram 

Plinius L. 13. fed. 9: quidam non funt majores Faba ; ut bic p 
intellexiire videatur. 

XXIX. EVTERPE. 

Flores fexu dimncti in eodem fpadice. Spathx partiales, fingulis ficril** ^ 
BaccafuperaunUocularis, monofperma. Albumen ruminatum. M™ ? 
jterpe globofa. Tab. 9. fig. 3. 

" Pinanga fylveftris globofa, Rumph. amb. r. p. 38- *• 5- /• r ' |\ 
Pek. Bacca fphxrica, cum brevi acumine ad apicem, glabra, unilocu.a. nine ad apicem, glabra, ,un.^u- : - 
pifi majoris, fpadiceo fusca. Cutic ^ -5 coriacea. Caro pauca, per maturitatem tota in fibras fecedens: fibris intimis in 

tunicam loculamenti chartaceam , tenuiffimam , pallidam , connatis. 
Rec. funiculus brevis , femini adnatus , e fundo loculamenti ad papillam ejus Jatera- 

lem adfcendens. 
Sem. unicum, bad adnatum, fphasricum , ftriis depre/fis, arcuatis, reticulatum , cine- 

reofufcum: bad notatum area umbilicaii obionga, depreilluscula, & fupra hanc in 

latere , papilla exigua , embryonem obtegente. 
Int. fimplcx, cruftaceum, introrfum procefllbus audum , a nucleo non foiubile. 
Alb. cartilagineum , ruminatum, ex albo & ferrugineo varium , in medio plerumque 

cavitate compreifa exfculptum. 
E-MB. parvus, conicus, ladeo albicans , horizontalis , in latere femini s medio hserens. a.) Bacca integra , mediae magnitudinis. b.) Eadem, per maturitatem fponte in fibras debifcens, 
c. ) Ejnsdem feftio longitudinals , cum femine in fitu naturali. d. ) Semen inverfum , arram urn- 
bilkalem exhibens. e.) Albumen verticaliterfefrum. f.) Embryonis fitus & magnitudo naturalis. 
F.) Idem folutus & auftus. 

Euterpe pififera. ibid. 

E colled, fern. hort. lugdb. 

Bacca fphscrica (a), fuperne in apicem breviflimum produda, magnitudine Pifi 
communis. Cortex 'tenuis , crufraceus , Gracilis, in vetuflis frudibus plerumque 
fponte abfcedens. Caro fibrofa, inferne quail in pedunculum (b. B. c) produda: 
fibris non dehifcentibus , fedrigidis, craflis, extus in ftrias longitudinales elevatas, 
intus vero in tunicam loculamenti propriam (c), cruftaceam , lxvigatam , fatu- 
J"ate caftancam , conferruminatis. Semen (c. d'.) fubglobofum, pallide lutefcens, 
laxo flriarum reticulo infcriptum, fovea umbilicaii, in media bail (d), atque ex 
e a, fulco ad embryonis fedem adfcendente (c) exaratum. Integumentum tenue , 
niembranaceum, foiubile. Albumen (e. E.) cartilagineum, album, prope peri- 
pheriam parce ruminatum. Embryo (f. F.) tereti attenuatus , horizontalis, dimi- 
dio femine transverfo paulo longior. 

Obf. Dilfert Eutrepe ab Areca, ficuti Badris a Cocco , fitu nempe embryonis late- 
ral'. Etiam in fpadicis forma, ingens invenies difcrimen, fi Rumphium J. c. 
confulere velis. 

XXX. CHAJMflERIPHES. Ponted. Chamaerops. Linn. gen. i2r?. 

F Wes androgyni & mafculi, nunc in uno communi, nunc mafculi foli in feparato 
caud *ce. Spatha univerlalis, bifida. Calyx utrisque hexaphyllus. CorolJa andro- 
gynis tnpetala, calyce longior. Stam. fex ad novem. Baccaetres, fuperae, uni- 
lo cuiares. Albumen ruminatum. Embryo lateralis. Cham^riphes major. Tab. 9. fig. 4. 
m Chamariphes. Dod. pempt. $20. 

Palma humilis f Chamaripher. B au h. Af/Z. 1. p. 370. 

Chamceriphes tricarpos fpinofa, folio fiabelliformu Ponted. anthol p. 147 

t . g — 10. bene. 
Chamceropsfrondibuspalmatisplkatu,ppitibmfpinofis. Linn./?/ veg. 98+ 
Per Baccstres, uniloculars, ovato globofe, inferius rotundato trigone e caftaneo 
ruf fcemes/pundiselevatis, callofis , pallidis confperf*. Corte* : tenuis, fite 
riaceus. Caro craffiuscula , fibrofa , a femine difcreta, in vetufhs frudibus , fkb* 
rofo - coriacea , dura , inodora. 
Rec. nullum. Semen fundo bacc* late adnatum , ut ejus bafis quafi derafa. 
Sem. unicum, elliptico - fph*roideum , glabrum, fpadiceo - rufeicens, aut teftactum: 

papilla exigua laterali, infra medium fuae longitudmis notatum. 
Int. cruftaceum, proceffibus fuis intra fubftantiam nuclei receptum, eidemque ardiffi- 

me adnatum. 
Alb. cartilagineum, durilTimum, groflo modo ruminatum , ex aqueo - albicante &ter 

rugineo varium, in medio folidum. 
Emb. conicus, fubaduncus, candidiffimus, lateralis. a.) Ovaria immature, a parte fuperiore fpeftata. b.) Eadem inverfa, calyce & corolla P"^* 
bus munita. c.) Bacca matura, Integra, d.) Eadem verticaliter £eZ*. e. ) Ejusdem fe&o * 
verfalis. fj Semen denudatum. g.) Albumen transverfe feaum. b. h.) Papilla embryonem 
tegens. i. ) Embryo folutus. 

Ex horto Carolsruhano. <• 

Bacca: cylindrico ovatse, Zizyphi baccis forma & magnitudine (a) aemube, ' 

glaberrimz, croces aut fulv*. Cuiticula tenuiffima. Caro mollis, et ' aI " b(y . 
tufto frudu digitorum preflioni facile cedens, & tunc fuboleofa, /a" 01 ^* ' 
rum redolens, intus fibrofa (b), femini undique adnata. Semen brevius a 
dius, quam m prscedenti, duplici papilla (c) notatum: altera fuperjpie,P 
fus felil, altera inferiore, minore, embryonitega. Bafis feminis derala & coin 
reliqua ut in prxcedenti. -^ 

Hie frudus t(\ ex Chamsmphe , proprio fuo polline fcecundata, fatM quidem a p 
diverfus , nee tamen pro diverfa? fpeciei foetu habendus. . - t: 

Quid Chamsrrops a Chamzriphe diflet? liquida docent Plinii verba, 1™^^/*. 
Chamctropi funt myrtea circa caulem gemina folia & capitula gi® g fount 
L. 26. fed. 27. & iterum — ilia etiam alio nomine dicitur Chamoearys 
Trixago. L. 24. fed. .80. 

%&> XXXI. SAGUS. Rum ph. 

Flores fexu diftindi in eodem caudice. Spatha univerfalis. Bacca fupera , corticata 
fquamis cartilagineis retrorfum imbricatis. Albumen ruminatum. Embryo la- 
teralis. 
Sagus Paima-Pimis. Tab. 10. % i. 

Palma-pinus. Lob. adverfp. 4^0. Dalech, hift. 1832. 

Exotici fruffius aut arboris ramus , cum fruftibus fquamofis. Clvs. cur. po- 

Jier. 82- 84- 
Fruftus peregrinus abiegnce nuci perfimilu. Palma-pinus f Conifer a. Bauh. 

hift. 1. p. 39 8. 
Palma conifer a. Iohnst. dendr. t. 48- 
Arecaf Faufel. Besl. mm. p. 22. t.$. 
Tecotl. Grew, muf p. 200. 
Per. Bacca ovato-oblonga, fupra in mucronem fubulatum produda , corticata, uni- 
loculans , fubtripollicaris. Cortex compofitus ex fquamis cartilagineis , nitidiili- 
mis , luteo - rufefcentibus , medio fulco longitudinali depreflb notatis , fubcordatis , 
perferies longitudinales a fummo apice, acl imam bafln dedudis & quafi deoriiim 
imbricatis. Caro crailluscula , fungofo coriacea, non fibrofa, intus quatuor aut 
quinque, nervis confluentibus notata. 
Rec. nullum, prater nervos fuperficiei internx baccae infcriptos & cum feinine cohx- 

rentes. 
Sem. unicum, grande, ovato oblon^um, utrinque acuminatum, rugis profundis & 
tuberculis inaqualibus varie conlluentibus vermiculatum ; fafcia glabriuscula ftriata 
a bafi ad embryonis fedem adfcendente notatum j fpadiceum. 
Int. duplex: exterius furfuraceo-cruftaceum, fubrafiie; interim oiTeum , nigricans, 

mtrorfum procelTibus audum, a nucleo non iolubde. 
a lb. cartilagineum , durilfimum, fubiuteolum , ruminatum, folidum. 
Emb. triquetro-pyramidaiis, ladeo - albicans , medio feminis later! horizontaliter hn > Bacca Integra, b.) Eadem transverfe feto. c.) Ejusdem feffio longitudinal!*, cum nervis 
'-*■ — s fuo embryonifero , U11U111 5 feflio transverfalis , cum fitu & magnitudine i 
Embryo jufce & auft3e magnitude Obf. AfEnJfllma Sagus eft Rotangx , (cd in hac omnes flores funt hermaphroditi, &, 
quantum ex iconibus fufpicor, embryo non lateralis fed in bafi feminis coilocatus. 

n a XXXII. XXXII. HYPH^NE, 

Flores .... Spatha .... Bacca fupcra unilocular , monofperma. Albumen m me- 
dio cavum. Embryo in vertice feminis ! 
Hyph/ene coriacea. Tab. 10. fig. 2. , • 7, fl ; 

- Palmar V inm cocci/era, nucibus amplis pyriformibus , furcuhs vetut m raccmum 
rariorem appenfis Pluk. phytogr. t. 300. J. 5. 
Nuci-datfytus. Gre w. mm- p. 204. t. 16. f. 1. 2.3. 
Per. Bacca turbinata, ad alteram latus angulo prominulo cam*., 'J^^bTZ 
gineofufca. Cuticula cxtima membranacea, teams, glabia. Oort«OTto,» 

to m entum P rigidiusculum abeuntibu, Caro fungofa tenuis «cc* ba^CUffl 

cortice coalite, alibi vero difcreta & in vetufto frudu iuteola f. helvola. 
Rec nullum. Semen vertici baccae late adnatum & ex eo pendulum. 
Sfm unicum, grande, cvlindricc globofum, ex altero latere angulo obtufo notatum, 

in vertice pa^Ula depreffiuscula munitum, glabrum, fufco ferrugineum. 
Int fimplex, ofleo cruftaceum, nucleo pertinaciilime adherens. 
ALB.cartiiagineum, duruTmrom , album, rtriis obfoletis, radiantibus fubrummatum, 

in medio cavitate fubcylindrica exfculptum. 
Emb. conicus, Ia&eo albicans, ad verticem feminis pofltus. a.) Bacca magnitudine natural!, fed detrafta ejus cuticula externa ut corticis fib"^* ^ 
tofus contextus ftatim appareat. b.) Eadem longitudinaliter aperta , nexum carms cu ^ 
oftendens. c. c.) Caro femen obtegeus. d.) Semen denudatum. e.) Bacc* & feminis 
verfalis, cum cavitate albuminis media. e. f.> Albuminis portio fuperior verticals fefta , 6»» 
embryonis exhibens. f. F.) Embryonis figura & magnitudo naturalis, ac aufta. 

Ex dono amiciilimi D. Berkhey. 

XXXIII. MUSA. Linn. gen. 1141. 
Horesomneshermaphrodm: fummis , m fpadlce ilmplicimmo, aDOrtivis. Spj^* 

partiales mnltiflor*. Corolla dipetala. Stam. fex. Bacca intcra poiyv 

Albumen farinofum. Embryo verticiliiformis. 
s a fapientum. Tab. n. fig. 1. 

Mufa alphuricafeu Cer arnica. Rum ph. amb-S- V- J 38- *• &> f 3' 
Mufa Pifang Batu feu Bidji. Ru m p h. 5. p. 132. - — =^= 29 

0. Mufa caudice macuhto , fruSfu retto rotundo breviore odorato. S l o a n. jam. 2. 
p. 14J. E h r e t dec ad t. 21. 22. 23. 
Mufa fpadice nut ante, jlorlbus maf cutis deciduis. Linn. fyft. veg. po2. 

V.Mufa. Rumph. amb.f.p. 12$. t. 60. Linn. Mus. Cliff. 1. 1. 1. Ehret. de- 
cad, t. 18. ip- 20. 
Mufa fpadice nut ante , floribus mafadis perfiflentibus. Linn. fyft. veg. po2. 

a — y. MufafruStu baccato uniloculars. 

Per. Bacca infera ovata , utrinque attenuata , obfolete hexagona, unilocuJaris. Caro 
mollis , fucculenta , per niaturitatem , fecundum axis longitudineni , more cucu- 
merum intus fecedcns & cavitate inaai prardita, absque ullo diflepimentorum 
veftigio. 

Rec. nullum. Semina absque ordine: in pulpa nidulantia. 

Sem. plurima, fubglobofa, rugofe tuberculata, ipadiceo fufca , aut nigricantia : umbi- 
lico profundo , fubinfundibuliformi. 

Int. fimplex, cruflaceum, durum, nigricans, arde nucleo adnatum , a parte umbi- 
lico oppofita valde incralTatum, & obtufo procefTu intra albumen demerfum j ad 
iplum autem umbiUcum, profundo foramine tul>ulo(b pertufum. 

Alb. candidiffimum, friabile, fubfarinofum , fubglobofum , utrinque profunde umbiii- 
catum & quail ruminatum. 

Emb. parvus, in medio albuminis locatus , lutefcens, fungiformis: pileolo orbiculato, 
planiusculo, centralij pedunculo fubconico, craiTo, brevi, verfus umbilici fora- a ) Bacca exficcata & vetuftior, integra. h.) Eadem transverfim fefla. c.) Semina feparafc 
^agnitudine natural!. C.J Semen auftum , a parte fua vertical! fpeftatum. D.) Ejusdem 1 
fr'ius C umbilicale. E. ) Seftio verticalis, integumenti, albuminis, & 
at quefitum oflendens. F. G.) Embryo a parte fiiperiore, & H,) Idem a parte fua inferiore £ 
umbilkali fpeftatus. 

. LSA tro gWytarum. ibid. 
Ha uranofcopos. Rumph. 'amb. 5. p. 137. t. 61. 
™f a fpadiceereclo,fpathis deciduis. Linn./?/, veg. poo. 
*H* fm&u baccato triloculare. 
*• colleaione Bankllana. 

£a cca columnaris (a) utrinque attenuata, figmoideo curvata, fexangularis , coriaceo- 
camofa, glaberrima, e viridi lutefcens, trilocularis. Diffepimenta (b) membra- 
na S ea , crairmscula , prope axem confluentia & inter fe connata. Semina nume- 
2 ,a l f u P iici fcrie in fingulo loculamento digefta, axi frudus affixa, varie angu- 
**« & lapidum pavimenti" adinilar, absque interjeda pulpa, fibi mutuo junda, verfus umbiiicum 
gumentum (D) dupie: (c) , glaberrima , ferruginea, aut nigricantia. Intc- 
cterius coriaceum, craiTum; interius membranaceum, pallidum. Albumen Embryo 

leliconiae fpecies ; quia autem 
relinque: Uxc omnino genuina eft Ravenalx. f. Heliconiae fpecies ; qu 
fruclum infpicere mihi non contigit, malui earn cum Mufa i de interna feminis fabrica patefcant. XXXIV. 4NANAS. To urn. t. 426 — 428. Bromelia. 
Linn. gen. 3p5- 

Calyx tripartitus. Corolla tripetala. Stem. fex. Stylus fimplex. Baccainfera, tri- 
loculare. Semina nidulantia. Embryo c Asanas Pinguin. Tab. n. fig. 2. 

Ananas americana fytveftris altera minor. Pluk. phyt. t. 258- f- 4- 

Pinguin. Dill. hort. elth. 320. t. 240. f. 311. 

Bromelia foliis aculeatis, caule racemofo laxo terminatrici. Linn. /;. Clif ity> 

Ehret. decad. t. p. non icon frvMus. 
Bromelia foliis ciliato - fpnofis mucronatis , racemo terminals Linn. /# 
veg. 313. . 

Per. Baccainfera, corticata, ovato - pyramidata , obfolete trigona, punclis elevat.s 
confluentibus fcabrata, triiocularis. Cortex cralTus , fuberofo carnoios 
diAepimenta tria, membranacea, ad axem confluentia producens. Caro puipo 
membranacea , in plures cellulas partiaies divifa , aqueo - pallida. 
Re c. nullum. Semina intra proprias cellulas nidulantia, umbilicis verfus axem bacc* 

directs. 
Sem. plurima, ovato globo fa, turgide lenticular ia, ad umbiiicum angufliora, in ver " 

ticc tuberculo minimo fufco notata, glabra, nitida, e caftaneo - ferruginea. 
Int. duplex: exterius coriaceum , craffum; interius membranaceum , tenuiilunu 

nucieo arete adnatum. 
Alb. femini conforme , fubfarinofum , duriusculum, candtdimmum. 
Emb. parvus, fublutefcens , in bafi albuminis locatus , teretiusculus , uncinate. <Mt 
tereti acuminata. Rad. incrafTata , fubbulbofa. a.) Bacca Integra, b.) Eadem transverfe fefta , cum loculamentls pulpi celluloia iarc ~ ^ 
mina foluta. d.) Albumen transverfe feftum. E.) Ejusdem feftio longitudinalis, cum 
bryonis. F.) Embryo ieparatus & infigniter auftus. 

xxxv. XXXV. ILEMANTHUS. Tourn. t 433 . Linn. gen. 400. 
Involucrum terminate, multiflorum. Cor. fexpartita. Stam. fex. Styl. fimplex. 
Bacca infera trilocularis. Semina folitaria. Embryo dimidio albumine brevior & 
in ejus bail locatus. 
man thus puniceus. Tab. 11. fig. 3. 
Wis.. 
44. 

Hcemanthus foliis lanceolato - ovatis undulatis ereftis. Linn. fyjl. veg. 316. 
Per. Bacca infera, obovata , carnofa , coccinea, trilocularis. Qaro mollis, tenuis. 
Dinepimenfa membranacea. Loculamenta plerumque inscquaiia, unico majore 
faecundo , & duobus minoribus fterilibus , vel & plane obliteratis. 
Rec. tuberculum minimum, carnofum, in medio anguli loculamentorum interni. 
Sem. in fmgulo loculamento um'cum , per maturitatem ereclum , antea horizontaie , 

ovatum, deorfum angufiatum , obfolete triquetrum , pallidum. 
Int. Simplex, membraaaceum , tcnuiflimum , aide adnatum. 
Alb. femini conforme , carnofum, durum, album* 

Emb. fubcylindricus , utrinque rotundato - obtufus , redus, ladeo- albicans, dimidio al- 
bumine brevior, prope feminis umbilicum locatus. *.) Bacca Integra, b. ) Ejus feftio u none receptaculorum, c.) Semen fepa- 

"tum, e majoribus. d.) Ejus feftio transverfalis. e.) Albumen verticaliter feftum, cum fitu 
embryonis. F.) Embryo feparatus , modice auftus. 

XXXVI. GLADIOLUS. Tourn. t \$o. Linn. gen. 57. Antholyza. 

Linn. gen. 58. 
Spathsc bivalves. Corolla fex fida, irregularis, incurva. Stam. tria. Styl. fimplex. 
Capiula infera, trilocularis , trivalvis. Semina plura. Embryo dimidio albumine 
longior. 

a »IOlus Cunonia. Tab. 11. fig. 4. 
Omnia floribus feffrfibur , fpathis maximis. Byttn. hort. cun. 211. t. 1. 
Antholyza corollis pubpamlionaceis : labii lobis duobus externis latioribus adfcen- 

R - Capfula infera , membranacea , ovata, trigona, paliide albicans, trilocularis tri- 
valvis. Difiepimenta medio valvularum iongitudinaliter adnata , infertioni extus re- 
y°naemelineadeprefla, e qua utrinque ftria: tenuiifima:, parallel, oblique defcen- 
entes » mperficiem valvularum exornant. 
c - margo diifepimentorum centralis , cui femina utrinque afHxa. 

Sem. 92 

Sem. plurima, duplici ferie longitudlnali deorfum imbricata , obovata, bradeata f. lato 

margine membranaceo cinda, concava , fpadicea. 
Int. duplex: exterim tenue, in marginem feminis ampliatum; interius tenuijTimum, 

rubro ferrugineum , nucleo arcliilime aduatum. 
Alb. globofum, parvum , fubcartilagineum , aqueo- pallidum. 
Emb. teretiusculus, rectus, ladle o - albicans , dimidio albumine paulo longior, in ejus- 

dem axi prope umbilicum locatus. a.) Caprula Integra, b.) Eadem transverfe feBa. c.) Seminis latus externum, d. D.) EJasdem 
fades interna concava. e. E.) Albumen denudatum. F.) Ejusdem feftio longitudinalis , cum fitu 
& figura Embryonis, 
Antholyza Linn, commode Gladioli genus intrare poteft. 

XXXVII. BERMUDIANA. Tourn. t. 20$. Sifyrinchium, 
Linn, gen, 1017. 

Spatha diphylla. Corolla hexapetala , zqualis. Stam. tria. Styl. fimplex. Capfula 
infera, trilocularis , trivalvis. Sem. plura. Embryo excentricus , curvatus. 
Bermudiana graminea. Tab. 11. fig. 5. 

Bermudiana graminea, flore minor e cceruleo. Dill. h. elth. 49- t. 41- /• 49' 
Sifyrinchium caide foliisque ancipitibus. Linn. fp. pi. i^S3' Schreb. E- iV- 

27^7. p. 341. t. 6. b. 
Sifyrinchium foiiis en fiformibus enerviis. Linn. fyft. veg. $20. 
Per. Capfula infera, fubturbinata , rotundato trigona , a protuberantibus feminibus no- 
duiofa, tribus fulcis depreffis exarata , nigro fufca, trilocularis, trivalvis. V 1 
pimenta medio valvularum inferta. 
Rec, margo internus f. centralis diflepimentorum , cui utrinque funiculi umbilica es . 

breviillmi, inferti. 
S.em. plura. duodeciml.fedeciminfinPuloloculamento, dupHci feric pofita* g^ 
' latere, quo fe mutuo contingunt, foveola obfoleta notata , atra, ininutiiiimep 
cticulata, aut rugofula. 
Int. duplex: exterius tenuifllmum, diaphanum, pallidum; inf erius coriaccfflfli «* oBDl 

a nucleo vix feparabile. 
Alb. feminiconforme, granulofo - cartilagineum , aqueo- pallidum. 
Emb. monocotyledoneus , teretiusculus, leviter curvatus , lacteo albicans , dij™ . ^ 
bumine paulo longior, excentricus f. propius ad peripheriam locatus <x a a.) Capfula claufa, b.) Eadem deMfcens. c. ) Ejusdem feaio trans verfalis. d.) Semina f 
D.) Seminis latus externum. E.) Ejusdem latus internum foveola notatum. F.) Albumen ve 
liter feftum, cum fitu embryonis. G.) Embryo folutus & auftus. 
Si Moluccellae, cur non & Bermudianas nomen ferendum? idque eo magis, <j 
monente Theophrasto: peculia m, ut una radix primo 

geatur hyeme , turn ineunte vere, quod in i/uo excreuit contrahatur, fuperu 
que ere/cat, quod manditur. hift. L. 7. c. 13. Plin. L. 19. fed. 30. Hscc> 
ris fifyrinchii monumenta , non deberent praspoftere ufurpato ejus nomine , dt XXXVIII. HYPOXIS. Linn.^i. 4 i 7 . 

■fifiens. 
nguflior. Calyx nullus , ant gluma bivalvis. Corolla fexpart 
fimplex. Capfula infera, trilocularis , evalvis, 
Embryo redus, longitudine dimidii albuminis. 
poxis Fabricia. Tab. ir. fig. 6. 
Hypoxis (villofa) foliis lineari enfiformibus villofis , Jiigmate fimplici trigone 

acuto. L 1 n n. fuppL 198 ■ fyft> veg. 326. 
Ex herbario Bankfiano. 
3 £R. Capfula infera, parva, fubclavata , a protuberantibus feminibus nodulofa, villofa, 
membranacea, tenuiffima, trilocularis, evalvis , coronata corolla perfiflente, ex- 
nis herbacea & villofa , intus glabra , eolorata. Diifepimenta tenuiflima , axi & 
paritribus capfula: affixa. 
^ e c. nullum. Semina interne loeulamentorum angulo , fimplici ferii flnguloloculamento, fubglobofa, atra, parva , pundis 1 

tiffimis, elevatis, fubfeabrata. 
int. duplex: exterim cruftaceum, craiTiusculum , fragile; interim membi 

pallidum , chalaza fufca in vertice notatum. 
Al b. carnofum, molle, fubfriabile, albicans, femipellucidum. 
MB -, m °nocoty!edoneus, teretiusculus, redus, ladeo albicans , longitudine cirater 
dimidii albuminis, prope umbiiicum in axi feminis pofitus. 

a ; A. ) Capfula Integra, b.) Eadem transverfe fefta. c. C.) Semina feparata, D.) Albumen Ion- 
gituoinaliter feftum cum fitu & figura embryonis. 

XXXIX. ZINGIBER. Offic. Amomum. Linn. gen. 2. 

Corolla monopetak, irregularis: limbo dupiici. Stam. unicum. Styi. fimplex. 
Capfula baccata, infera ," trilocularis. Semina ui pulpa nidulantia. Embryo vitelli 34 ===s*f== 

Zingiber Meleguetta. Tab. 12. fig. 1. 
- Melegetta. Lob. aduers.p. 445 \ Bauh. Mft. 2. p. 204. 
Cardamomum majus. Besl. mus. p. 14. t. 4. f. prima. 
Fruftus cajeputi. Trew. Commerc. lit. nor. 1737. p. 132. t 1. f. p. 10. 11. to 

pag. 164. t. 2. f. 6. 7. g. 
Cardamomum majus. f. Grana paradifu Blakw. herb. t. 385. /• 4- 5- 6 - & i 

584 f- 9- I0 - "< I2 - 
Amomum angujlifolium. Grand Car damome de Madagafcar. Sonner at. vo- 

yag. ind. orient. Vol 2. p. 242. t. 137. 
Ex dono Dn. Langii Pharmacop. Stuttgardienfis. 
Per. Capfula fquamis floralibus maximis in ftrobilum convergentibus excepta, ovato 
oblonga, collo nodulofo roftrata atque periiflente corolla terminata , obfolete tri- 
gona, fubttriata, fordide rufefcens , trilocularis , evaivis. DifTepimenta membra- 
nacea. Loculamenta farcta fubftantia fpongiofa in cellulas pro feminibus diviia. 
Rec. nullum, prater pulpam exaridam , in qua femiiia vario fitu nidulantur. 
Sem. numerofa, ovato- globofa , varie angulata , laevigata, nitida, plumbea, hvidji 
aut glauca, ad bafin profundo umbiiico exfculpta , & albicante margine fubrumido ligricans, 

1. femini conforme, candidiflimum , fariuofum, aromaticum. 

r. carnofus, infundibuliformis , lutefcens, grate aromaticus, in medio aibumiuis 

locatus , totum embryonem , folo ejus apice excepto , vaginalis. 
b. oblongus, Jadeo albicans. Cotyledon lineari- oblonga, modice curvata, carnoia, 

obefula. Rad. attenuata, teretiuscula verfus umbilicum direda. a.) Stxobilus ex fquamis floralibus, ©vatis, parallele (triads, capfulam cingentibus, magnitude na- 
tural!, b.) Capfula denudata. c. ) Ejus feaio transverfalis. d. ) Pulp* fungofa par ■ 
bus in fitu naturali. e ) Semina foluta. f. F.J Seminis feftio longitudinalis, cum fitu Vite 1 1 ^ 
albumen. G.) Vitellus folutus & infigniter auftus, cum embryone fibi inclufe H.) Z*W° 

l giber fylveftre. ibid. 

Cardamomum zeylanieum fylveftre, aquaticum, acre, fapore calami aromatic 
H e r m. mus. zeyl. 96. W u r m. ft. zeyl. 54*. 

E colJetf fern. hort. lugdb. cum nomine Lanquas. 
Capfula pyramidata (a. fed male fetus in icone inverfus), comprelTe tiigona, flog*: 
iiquus lanceolatis reiiexis coronata, fordide cinerea, & iibris abruptis iongit"" ■alvularum (c) adnata. Caro per maturitatem fere evanefcens & cjuafi i 
ten mduratum converia , femina obvolvens. Semina (d. D.) numerofa, ovata ac 
angulata, ferrugineo-fufca, fuperficie inasquabili , vix tainen pundiculata. Inte- 
gumentum {implex, arclifllme adnatum. Albumen (E. f. F.) candidilfimum , 
farinofum. Vitellus (E. F.) in medio albuminis locatus , ovato oblongus, carno- 
fus, iuteolus, flcuti albumen vix, aut parum aromaticus. Embryo (G. in vitcllo 
Utagitudinaliter fetto ) teretiusculus , redus, albicans. bus flriata, coriacea, trilocularis , trivalvis (b). Diflepimcnta membranacea, Non poteft efTe frudus Lanquas, cui fecundum Rumphium bacca 1. capfula fit °lo- 
bofa & femipollicaris. 

vgiber nigrum, ibid. 

Cardamomiim zeylanicum, frutJu rotundo nigro , in cauliwn fummitate. Herm. 
par ad. bat. 320. B urm, fl. zeyi 54. 

Allow & Alughas. zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. 

Bacca ovato globofa (a) corollas bad infundibuliformi coronata, nitid*, glabra . aut 
obfolete flriata, atra, fubunilocularis. Cortex pergameus, tenuis, intus tribusfui- 
cis prominulis ( b. ) , loco diflepimentorum , infcriptus. Caro fungofa ( b. c. d. ) 
albicans, intreslobos, vafis (d.) inter fe connexos , divifibilis. Semina in fin- 
gulolobo fex ad decern, nidulantia (c), fubgiobofa, 1. angulata, rugofula, fufca 
aut nigricantia. Albumen (F.) candidilfimum, fragrantiffimum , farinofum. Vi- 
tellus (F. G.) carnofus, gratiilime aromaticus, verticiiliformis. Embryonis coty- 
ledon (F. G. H.) ovato -ianceolata , craiTa, carnofa, fuperne inflexa. Rad. tere- 
tiuscula umbilico obverfa. 

Obf. Cum huic vera bacca fit & nulla feptis diftincta loculamenta, Alpinix & Glob- 
has vidctur proxima. 
S ' G,E ER Enfal. ibid. 

Cardamomum cum filiquis f. thecis longis. Bauh. hijl. 2. p. 20$. 

Cardamomum medium. Besl. mm. p. 14. t. 4. f. 2. 

Cardamomum majus. Blak w. herb. t. $84- f- 14 *~ **• 

Cardamomum Enfal diftum. Herm. mus.zeyl, 66. Burm.//. zeyt. $4- 
E colled, fern. hort. lugdb. 
Capfula oblonga (a), pyramidata, triquetra, longitudinaiiter fulcata , coriacea, tii- 
ocularis (b). trivalvis Pulpa (c) fpongiofa, tenuis. Semina ( d. D.) irregu- 
ariter angulata, rugofo-tuberculata , fpadicea, hinc (d.D) gibba, inde (e) fulco 
Jpngitudiiiali exarata, & inferne (F) profundo umbilico exlculpta. Albumen (F) 

knnofum , caiididifllmum , aromaticum. Vitellus Embryo 

' GlBER minus, ibid. 

Cardamomum cum filiquis f. thecis brevibus. Bauh. hift. 2. p. 203 \ 

C^damomum minus. Besl. mus. 14. L 4- f- 3> 

E a Elet- Elettari II. R h e e d. mat. n. *>***.*« w. herb. t. 3 85. /. r. 2. 5. & fc 
584m f.2 — 7. & t. 371 ? 

Capfulafubdobofa(a), trifulca, obtufe mucronata , ftriata, coriacea rofcfccnti- 
itraminea, trilocularis (b), evalvis. Diflepimenta membranacea (c) cum pulp 
fpongio&feminaobtcgeutc, coh«entia. Semina depreffiuscula (d) , Pjr^ 
anguLa, inftar lapidum pavimenti fibi mufoo junda ( c ) fordule rufefcent.a i, 
perficie inxquabili, vix tamen rugofa. Albumen (E) candidiiiunum, tannolum, 
aromaticum? Vitellus (E. F) turbinatus, carnoius, luteicens. Embryo {t.) 
lanceolatus, crafTus, figmoidco curvatus. 

XL. ALPINIA. Plum. gen. t. 3 . Linn. gen. 4. 
Corolla monopetafa, irregularis : limbo duplici. Stam. unicum. StyL ^P^'Jjg 
fula baccata, infera, unilocular* r evalvis. Serin, receptacuio ceixtiali alb*. 
Embryo vagina viteliina veftitus. 
Alp in 1 a racemofa (caribxa in ic.) Tab. 12. fig. 2. 

Jlpinia racemofa alba, cannacorifoliis. Plum. ic. t. 20. 
Atyinia. Linn. fyft. veg. 52. ' 

Per. Capfula baccata, ovato globofa, corolla bafi perfifiente umbonata , ftnata, 0- 
folete trigona, coriacea, fordide nigricans , unilocularis , preffione tnfen«nj » 
hifcens. Valvule intus furfuraceo fcrupofs , absque vefiigio dilTepimenti. rwj 
in maturo frucm nulla , nee femina ullo modo involuta. 
Rec. fubttantia cellulofa, axem frutfus efficiens, cui femina affixa. 
Sem. plura, ad triginta, gigartoideo- globofa , angulata, in umbilicum amplum tur- 

gidulum definentia, laevigata, lucida, helvola 1. lutefcenti- fpadicea. 
Int. duplex: exterius coriaceum, tenue; interim membranaceum, tenuiffimum, 

ferrugineo fufcum, a nucleo non folubile. 
Alb. candidiilimum , farinofum, umbilici profundo canali exfculptum , remifle aro- 

Vit. globofus, carnofus, lateolus, foramine in vertice pertufus , ex quo em r>o 
aliquantulum prominet. . 

Emb. fubdavatus, figmoideo-curvatus , albicans. Cotyledon craflfa , fublanceoia a , 
apice denudata. Radic. teretiuscula , viteilo immerfa, centnpeta. Capfula ovata (a), longo corollas infundibulo coronata , obfoletilTime trigona , par- 
cel elevato iiriata , chartacea, atra, unilocularis (b), evalvis, vix phafeolo me- 
diocn major. Pulpa per maturitatem exarefcens in membranulas tenuiffimas , fe- 
minibus , absque dilFepimenti veftigio, interpofitas. Semina (c) pauca, quinque 
1. fex, pro capfulac modulo, grandiufcula , ovata, angulata, ampio umbilico per- 
forata, rufefcenti-fpadicea, non nitida. Albumen (D) farinofum , candidiilimum, 
inodorum. Vitellus (D. E.) caudato globofus , carnofus, luteolus. Embryo (E. 
in vitello longitudinaliter aperto.J rectus; teretiusculus , verfus umbilicum 
atteuuatus.. 

XLL CANNA. Linn. gen. i. Cannacorns. To urn. t. 192. 

Calyx tripliyllus, perfiftens. Corolla monopetala, irregularis: limbo duplici. Stam. 
omeum. Styl. fimplex. Capfuia infera , trilocularis. Semina receptaculo centrali affixa. 
Albumen cartilagineum.. 
-anna indica. Tab. 12. fig. 3. 

Gladiolus indicus, C a m. epit. 731. 

Canna indica. Besl. hort. Eyft. Aut. II t. I. 2. Rivin. monop. t. in. 112. 
Canna foliis ovatis utrinque acuminatir nervofis. Linn. fyfl. veg. jo. 
r e r. Capfula infera , membranacea, ovata, interdum fubturbinata , gibba, trifuJca , 
extus fpinis moilibus fcabrata , intus ftriis elevatis areolara , fubdiaphana, trilocu- 
laris , trivalvis. Dnfepimenta tenuiffima , medio valvularum & axi inferta. 
Rec. axis capfulse fpongiofus & villofus , cui femina horizontaliter affixa. 
SfiM. pauca, vix quina in fmgulo loculamento, grandiufcula', globofa , glabra, nigri- 

cantia, aut teflaceo-fufca. 
*nt» fimplex , coriaceum, nucleo arctiffime adnatum , umbilici canalem vagina in- 

vefhens. 
Al b. femini conform e , cartilagineum , duriflimum, album. 

E- m b. obiongus, cavitati albuminis refpondens, ladeo albicans. Cotyledon fublanceo- 
kta, cralfa, carnola, fubiiuiexa. Radio, teretiuscula, bafi incurva, centripeta. a ) Capfula matura, fcabra. b.) Eadem transverfe fefta, & delapfis fponte acufeolis, in areolas 
quadratas difpartita. c.-> Semen feparatum. d.) Idem verticaliter diffeftum; ex altera parte albu- 
ms cavitatem & ex altera em bryonem natural! magnitudine intra iftam locatum oftendens. E. ) Em- 
br >o feparatiis & infigniter auftus. 

XLII. HYACINTHUS Tourn. t 180. Linn. gen. 427- 

%x nullus. Corolla campanulata : pori tres melliferi juxta ovarium. Stam. fex. 
atyJ. fimplex. Capfula fupera , trilocularis. Semina numerofa. Embryo lon^itudine 
^buminis, reclus. 

Hyacinthus Hyacinthus ferotinus. Tab. 13. fig. 4. 

~ Hyacinthus obfoleti coloris , hifpanicus , ferotinus. Clus. hi ft. 1. p. 177. 17 j. 
Hyacinthus ferotinus maximus. Besl. /ior*. £#/?. Fern. II. t. 16. f 1. 
Hyacinthus fetalis exterioribus fubdiftinttis , interioribus coadunatis. Linn. fyjl. 
veg- 315- 
Per. Capfula fupera, globofe trigona, bafi in brevem pedunculum conicum produda, 

coriaceo cruftacea , triiocularis, trivalvis , apice tantum dehifcens. 
Rec. margo internus difTepimentorum , cui femina fimplici ferie longitudinali affixa. 
Sem. decern circiter in flngulo loculamento , fuborbiculata , bradeata, utrinque plana, 

margine retufo cinda , atra, fubfplendentia. 
I xt. duplex: exterius papyraceum , tenue, aridum , nucleo multo latius, eidenxpe 

arde adherens-, interim tenuiffimum , pallidum. 
Alb. femine anguftius , obovatum , plano-comprefTum , tenue, fubcartilagineum , 

acnieo-pallidum. 
Emb. monocotyiedoneus , redus , linearis, comprefms , ladeo albus , longitudine 
fere albuminis. XLIII. IRIS. Tour n. t. 186-187. Linn. gen. 59- 
Corolla fexpartita: petalis alternis reflexis , alternis conniventibus ereclis. Stam. W 
Stigmata petaliformia. Capfula infera , triiocularis. Semina numerofa, horizon- 
talia. Embryo dimidio albumine brevior. 
R I s fibirica. Tab. 13. fig. i. 

Iris angujlifolia II. Clus. hijl. 1. p. 227. 

Iris folds linearibus , caule fubnudo , petalis re/lexis imberbibus venofis, tubarwn 

arcu acuminato. Hall. hijl. 2. n. 1259. 
Iris imberbis , foiiis linearibus , fcapo fubtrifloro tereti , ger minibus trigone- 

Thunb. diff. n. 33. Link, fyjl.veg. 91. 

Icon. J acq. auflr. t. 3. . ^ 

Per. Capfula infera, ovato oblonga, trigona, in fingulo latere nervo medio prom«"» 

fuperne bifido infcripta, coriacea, triiocularis trivalvis. ,. y 

i femina utrinque duplici ferie &&*» ==3&T== 39 

Sem. numerofa, horizontalia, depreiTa, utrinque plana, femilunata f. altero margine 

redo, altero femicirculari circumfcripta , rufTo-ferruginea. 
Int. duplex: txterius fpongiofum, nucleo latius j interim arachnoideum , arde 

adnatum. 
Alb. femicirculare, compreflum, femine angum'us, carnofum , durum, fubdiaphanum , 

aqueo-pallidum. 
E m b. monocotyledoneus , teretiusculus , redus , ad umbilicum locatus , dimidio al- 

bumine paulo brevior , ladeo albus. a.) Capfula integra. b.) Eadem apice dehifcens, fitum feminum oftendens. c.) Semen feparatum. 
d.) Ejusdem feftio transverfajis. e. ) Albumen denudatum. f.) feftio feminis horizontalis , cum fitu 
& magnitudine embryonis natuvali. G.) Embryo feparatus & auftus. 
1*11 perfica. ibid. 

Iris perfica bulbofa variegata pracox. Dodart. mem. edit germ. 305. 1. 1$. 

Iris imberbis , foliis linearibus plants , fcapo unifloro , petalis alternis breviori- 

bus. Thunb. diff. n. 27. Link. fyfl. veg. pi. 
Capfula oblonga (a), trifulca , rotundato tn'gona (b), a protuberantibus feminibus 
nodulofa, chartacea , alba. Semina (c. C. ) fubglobofa, utrinque in bre.emmu- 
cronem produda, rugofe tuberculata , ferrugineo lutefcentia. Integ. exterius mem- 
branaceo fpongiofum. Albumen obovato globofum, in vertice (D) tuberculo cha- 
lazino nigro notatum , fubcartilagineum , album. Embryo (E.F.) teretiusculus, 
redus, vix dimidii albuminis longitudine (E.), ladeo albus. 

XLIV. MORJEA. Linn. gen. 60. 
Omnia Iridis, prgeter petala tria interiora patentia. 
; 0r *a juucea. Tab. 13. fig, 2. 

Morceafpatha biflora, foliis fubulatis. Mill. diff. 

Morctafotiis fubulatis. L inn. /p. pl.j?. 

Iris (ptumaria} barbata, foliis linearibus, fcapo multifloro, Jligmatibus feta- 

C£ o multifdis. Linn, fijfi. veg. ^. Thunb. diff. n. i<f. 
£R , C j a Kula infera, ovata , femipollicaris , rotundato trigona, trifuica, ad femina no- 
Re dulofa > chartacea, alba, triloculare , trivalvis. 
S EC< mar g° centralis diiTepimentorum , cui femina duplici ferie affixa. 

EM - pWa, odo ad duodecimin fingulo loculamento , fubglobofa, verfus umbilicum 
^acummata, glabra, rufescenti ferruginea. 

• uplex, utrumque membranaceum , arde adnatum. 
enuni conforme , cartilagineum , aqueo-paliidum. 

Emb. a .) Capfula dehiscent b.) Ejus feftio transverfali*. c.) Semina feparata, DJ Albumen longitu- 
dinaliter diffeftam, cum fitu embryonis. EJ Embryo folutus. 
Mor«a irioides. ibid. 

- Moraa foliis enflformibus. Linn. fyfl. edit. 13. p. 79. 
Moma foliis gladiatis. Linn. fyfl. veg. edit. 14. p. 93- 

duobusplanis, reliquis fecundum loculainentorum parietes curvatis; ceterum crafc, 
nigrofufca, pundis confluentibus confperfa. Integum extenus FP^ ' 
aridum, tenuimmum ; interius fungofum crailiusculum (H.;, ut miuu 
baccata Tint, ficut Ircos fpurw & gr amine®. Albumen femine angult.us n^, 
carnofum, durum, aqueo-pallidum. Embryo (H.I.) tcretiusculus , leviter incur 
vatus, ladeus. . ., 

Obf. Genus nimis artificiale , redius partim cum Iride, <5c partim cumlxiami- 
ceretur. 

XLV. I XI A. Linn. gen. <;6. 
Corolla hexapetala patens. Stam. tria. Stigmata tria fimplicia. Capfula infer* 
baccata. Embryo dimidio albumine longior. 
IxiA. chinenfis. Tab. 13. fig. 3. 

- Bermndiana radice carnofa, floribus maculatis , fe minibus putpa obduttis. 
Comment, petrop. XL p. 30$. t. 7. 

ula dichoto^' Jxia foliis mfiformibus , floribus remotis. Eh ret. decad. t. $2. 
Jxia foliis enflformibus , floribus remotis , pedunculatis , pan 
.fp.pl. 52, Moraa caule compreffo , foliis en/if ormibus , panicula dichotoma , floribus f 

culatis. Linn. fyfl. veg. 93 . ) tr , 

Per. Capfula infera, ovata, verfus bafin coarcrata, rotundato tngona, cui 

locularis , trivalvis. . J up ljci, 

Rec. fubulatum, triquetrum, per maturitatem liberum, cujus angulis iemm 

in fingulo locuiamento, ferie affixa. n i ( iJa, 

Sem. plura, fex ad decern in quolibet locuiamento, fphaerica, glabra, 

baccata. . dX ^:.- 

Int. triplex: extimum membranaceum ; medium puipofum , molle; 1 

noideum, fufcum , ardifllme nucleo adnatum. 
a.) Capfula Integra, b. ") Eadem per medium fefta. c.) Eadem dehiscens, cum fitu & figura re- 
ceptaculi, d.J Semen folutum. e. ) Idem, ad medium usque came fua exutum. f. ) Albumen de- 
nudatum. g. ) Idem longitudinaliter diffeftum cum fitu & figura embryonis. 

XL VI. ALSTROEMERIA. Linn. gen. 432. 
Corolla hexapetala, fubbllabiata. Stain, fex. declinata. Styl. fimplex. Capfula infera, 
coftata, globofa. Semina plura. Embryo dimidio albumine brevior. 
LLSTROEMERiA peregrina. Tab. 13. fig. 4. 

Htmerocallis floribus purpurafcentibus macalatis. Feuvil L.peruv. 2. p. pi. t.f. 

Aljlrcemeria caule ereUo. Linn, amcen. VI. p. 24J. c. ic. 

Aljlrameria caule eretto , corollis campanulatis reUis , foliis lineari lanceolatis 

fejfdibus. Linn. fyft. veg. 33 $. 
Icon. J ac cohort, t. so. 
Per. Capfula infera , fphserica , coftis fex, inferne crafTioribus angulatis , fuberofis, 
iurfum vero attenuatis , fubmembranaceis & prope apicem fere evanefcentibus fti- 
pata, flylo pyramidato triquetro terminata, triiocularis , trivalvis: Valvulis nifu 
elaftico, a bail dehiscentibus. 
Rec. columnare, cum diilepimentis connatum, per maturitatem trifariam dehifcens, 

undique brevibus funiculis umbilicalibus fHpatum. 
Se m. plura, otfo ad duodecim in fingulo loculamento , absque ordine pofita , fubglo- 

bofa, obtufo in vertice tuberculo umbonata, rugis fcabrata, e fufco rufescentia. 
In 't. duplex, utrumque membranaceum , nucleo arrfte adnatum. 

LB - femini conforme, cartiiagineum , aqueo-pallidum. 
Em b. nionocotyledoneus, tereriusculus , redus , dimidio albumine brevior, in axi ad 
umbilicum feminis iocatu.s , ladco-albus. 

•0 Capfula integra. b.) Eadem transverfe fefta. c.) Semina foluta. D.)Semen a vertice, E.) idem 
* baft f ua f pe ftatu m , F. ) Albumen verticaliter ieftum, cum fitu embryonis. G. ) Embryo folutus. 

XLVIL PULBINE. 

Co ™llainfundibuiiformis, fexpartira: laciniis apice non uncinatis. Stam. fex. Styl. 
fcnplex. Capfula infera, merobranacea , inflata, evalvis. Semma triquetral 
an gulis membranaceis. Embryo dimidio albumine brevior. 

p BULBINE Bulb in e afiatica. Tab. 13. fig. 5. 
- Beluttapola-taly. Rheed. mat. 11. p. 75. t. 38- 

Litium zeylanicum bulbiferum & umbelliferum. Herm. hort. lugdb. 633- 
Crinum foliis carinatis. Linn, fijji. veg. 318- 
Per Capfuiainfera, grandis, fubglobofa, gibba, obfolctiffimc trigona , membranacea, 
iuflS tenuiffima, cransparens, trilocularis , evalvis, a germmanttbus femuubu. 
demum irreguJariter rumpenda. 
Rec. axisfradus triqueter, cui femina duplici ferie, funiculi* propria umbikalibus 

SEM^krima, ante pienam maturitatem triangula, fubcompreffa , delude vcntricofc 
tnquetra, ftriataf rufefcenti fpadicea; angulis membrana pallida, undulata mar- 

iNT^ext^mWcoriaceo-fpongiofum, craflum, nucleo latius ; interim mem- 

branaceum, tenue, arcle adnatum. 
A 1 b. femini conforme, fed anguftiu*, carnofum , durum, aqueo -pallidum. 
Emb. monocotyledons, teretiufculus , lacleo albu 5 ,propeumbilicumlocatui;, rig* 

in traducem teretem bulbiferum excrefcens, ut isepillime capiuia matura 
germiiiantibus , loco feminum, repleta fit. a.) Capfula Integra magnitudine natural!, b.) Eadem transverfe fecta. O Semina { ™ m *™*^ 
abortiva. d. ) Semen foecundum. e.) Albumen longitudinaliter fectum, cum fitu & g 
nis. f.) Bulbus intra pericarpium germinans, cum adbaerente fibi per tr^duci- tun 
feminis tefta. 

Magi,- adhuc b*c a Crino differf, quam Alflroemeria ab Hemerocallide : nam , Cnoo 
capfula eft fupera , prismatica, trivalvis; & femina parvula , furfum unD" 
ala membranacea, licut in Pino, -terminata. 

XLVIII. RAIANIA. Linn. gen. iist. 

Flores fexu diftindi, in feparatis truncis. Mas. cal. fexpartitus. Cor. nulla. ^ 
fex. Fem. ut in mare. Ovarium inferum tiiloculare. Semen maturuia 

Rajania cordara. Tab. 14. fig. 1. 

^fanraja fcandens , folio tamni. Plum. ic. ijy. /. 1. 
Rajania foliis cordatis feptemnerviis. Linn, fijft. veg. 888* 

Ex herbario Bankfiano. .-^ Uk -. 

Per. Capfuiainfera, pergamea, trilocularis, evalvis: Loculamentis duobus fen « ■ 

fubobliteratb, apterygiis ; tertio fertili, compreilb, in alam membranaceam, r^ i , maximam produ&o. Color fericeo fulvus. Superficies ala, ex 
fede feminis , radiatlm flriara. 
Rec. nullum: femen angulo anteriori loculamenti, infra llor is exortum, affixum. 
Sem. unicum, fubellipticum, compreiTum , glabrum, fplendens, faturatecaftaneuin. 
Int. membranaceum, fimplex , tenuifTimum. 

ad periphei iam inter fe conferruminatis conflatum , intus ampla cavitate compreiTa 

Emb. minutulus , fubovatus, compreflus, ad angulum feminis umbiiicalem locatus, 
fublutefcens. a. •) Capfula integra , mag nitudine naturali. B. ) Eadem truncata & magnitudine aucta , cum tribus^ 
fids Iocula mentis, c.) Eadem Iongitudinaliter fiffa. d. ) Semen in fitu naturali. e.) Idem folutum 
& ab altero latere fpectatum. f. ) Ejus fectio trausverfalis , ut craffities appareat. g. ) Albumen loiv. 
gitudina liter fectum , cum embryone in fitu naturali. h. H. ) Embryo magnitudine naturali & aucta. 
Ab xftu folis , plana capful* forma fape in concavam mutatur , hinc bullata iliac 
frudus figura in iconibus Plumieri , & ex his quoque obfcura ejus defcriptio in 
Linn^i generibus. 

XLIX. TACCA. Linn. gen. 1394. 
Calyx monophyllus , fexfidus : laciniis oblongis conniventibus. Petala fex, bafi laci- 
niarum calvcis inferta, galeato fornicata: labio galea emarginato , bilobo. Anthe- 
rs oblonga, fornici petalorum intus affixa, apice fuo deorfum fpedantes. Styl. 
unicus, brevis, rectus, craflus. Stigma orbiculatum, ftellatum: radhs fex obtu- 
fiusculis, fupra convexis. Bacca infera, unilocularis. Semina parietaha. Ex fche- 
dis b. Solandri. 
[ ACCA pinnatifolia. Tab. 14. fig. 2, 

Katu-fchena. Rheed. mat. u. p- 41- 1. 21. 
Tacca littorea & fativa. Rum ph. amb. $. p. 324. 328. 1. 112. 114. 
Leontopetatoides. Amman. Comm. petrop. 1736. Vol. VIIL p. 211. t. 13. 
Tacca pinnatifida. Forst. gen. n. 35- Li Ns.fyft. veg. 455. 
Ex herbario Bankfiano. _ , 

Pe *. Bacca membranacca, toto flore perfiflente coronata, fubglobofa, nervis fex ele- 

vatis coftata, unilocularis, aqueo pulpofa. 
Re c. nullum: femina parietibus bacca undique affixa. 

S em. p l urai grandiuscula , fubovata , a mutua preilione varie angulata, Iongitudinali- 
ter Ariata, pallide rufescentia. F 3 Int. Int. duplex: exterius coriaceum, crafTiusculum ; interim membranaceum , tenuifli- 

mum, pallidum. 
Alb. femini conforme , camofum, aqueo-pallidum. 
Emb. minutulus, ovato globofus , ladeo-albicaus , in ban albuminis prope umbilicum 

a.) Bacca integra. b. ) Eadem transverfe fecta , cum fitu feminum naturali. cj Semiiia foluta. 
D.) Semen Iongitudinaliter apertum, cum albumine integro. E J Albumen verticaliter Tectum, cum 
fitu embryonis naturali. Fj Embryo folutus & auctus. G.J Floris explicati figura naturali major. 
H.J Foliolum calycinum infignker auctum , cum petalo bafi ejus inferto. 

De antherarum numero haud iatis certus fum, cum in meo fpecimine deficiantomnes; 
at fex tantum numerafle viderur Solander, qui etiam petala pro filamentis cu- 
cullatis habuit. De numero itylorum dubium plane nullum eft, unicumdtmtaxat, 
&{ugma, quale fupra defcriptum , coram video. 

L. TRICH.OPVS. 

Flos fuperus Capfula nkmbranacca, trialata, longiffime pedunculate Semma 

rimis profundis cxfa. 
'richopus zeylanicus. Tab. 14. fig. 3. 

Bempul. zeylonens. E colled, fern. hort. lugdbat. 
Per. Capfula infera, membranacea tenuiffiina , ovata, triloculare, evalvis, J?V**| 

angulis margine membranaceo undulato audis, lateribus vero pbowscttus . 

media depreila infcriptis; bafi definens in pedunculum longifTimum, ex tnquetro 

principio, in fetaceum finem attenuatum. Diilepimenta tenuillima, e means cap- 

fulx lateribus oriunda. 
Rec. nullum: femina ope fubflantiae pulpofae dnfepimentis affixa. 
Sem. in fingulo Joculamento duo, oblonga , triquetra, hinc gibba, inde iulco 0^ 

tudinali tereti exfculpta & transveriaiibus rimis irregulariter undique iflCifci 

ruginea. 
Int. fimplex, membranaceum, ardiflirne nucleo adnatum. 
Alb. femini conforme, & intus quoque rima longitudinali incifum , cartilagmeu 

durum , pallidum, 
Emb. monocotyledoneus , minutiffimus, in infima albuminis parte, forma puntfi 

dullaris ladei hacrens. a. J Capfula integra, floris reliquiis coronata. b.J Ejus fectio transverfalis. c) loc ^^ 

aperta, altero vacuo, altero femina in fitu naturali exhibente. dj Semina feparata. &J i ^ t \ r 
aucta, rimis varie incifa. F. ) Semen transverfe fectum, & a latere, quod fulco longitude 
turn, fpectatam. G.) Albuminis fectio verticalis, cum fitu embryonis. J^oiinuJiai 11 Nonnullam'cum CommeHnis fimilitudinem habere videtur ; fed capfulae fitus, diver- 
fiilimum declarat plantae genus, cujus in fcriptoribus veftiguim nullum repeiio. 

LI. ARISTOLOCHIA. Tourn. t. 71. Linn. gen. 1022. 
Calyx nullus. Cor. monopetala , Ugalata , integra. Sram. fex. Styl. fex. Capfula infe- 
ra fexlocularis. Seinina comprella, horizontal! incumbentia , interno loculamen- 
torum angulo affixa. 
Aristolochia indica. Tab. 14. fig. 4, 
*" Car elu-v agon. Rheed. mat <?. p\ 48. t 2$. 

Ariftolochia foliis cordatis dcutiusculis , caule volubili, pedwiculis multiflorif. 
LiXN.fyJl.veg. 824* 

E collect, fem. hort. lugdb. 
Per. Capfula infera , elliptico-turbinata, bafi in pedunculum definens & ex eo , nervis 
fex, prominulis ac medium valvularum dorfiim percurrentibus, ltriata, fexlocu- 
laris, fexpartibilis : fegmentis triquetris, claufis, unilocularibus , a bafi dehiscenti- 
bus, & e nervis pedunculi communis pendentibus. 
Rec. nullum: fem ina angulo centrali locuiamentorum aifixa & flbi muruo horizontali- 

ter incumbentia, 
Sem. numerofa, rotunde triangula , piano- comprefTa , margine membranaceo , albican- 
te, nriato cintfa ; hinc pundis elevatis fcabra & fufca macula cordata infcftptaj 
inde fungofa epiphyfi alba, oblonga, didyma & inferiori feminis pagirwe ar&e ad- 
harenti, munita. Odor etiam in vetuflis feminibus grate aromaticus. 
I xt. duplex: exterius fubcoriaceum , in marginem feminis ampliatum , fpadiceum; 

interius arachnoideum , arclilfime nucleo adnatum , rufefcens, 
Al b. cordiforme, femine anguftius, compremim , fubcartiiagineum , album. 
Emb. minutulus, ovato globofus , lacleus, in extremitate albuminis umbilicali locatus. 

«J Capfula integra. b.) Eadem a bafi dehifcens. c ) Ejus fectio transverfalis. dj Seminis 
latns fuperius. e.J Ejusdem pars inferior. F.J 'fectio feminis transverfalis, in qua: 7f) marginem 
«n«nbranac«um , £J corpus ipfum feminis, & tfJ fungofam epiphyfin denotanr. G.J Semen Iongitu- 
iinaliter affectum, albuminis figuram & embryonis fitum exhibens. HJ Embryo folutus & infigm- 

A _ r Jstolochia Clematitis. 

Ariftolochia Clematitis. Blakw. herb, t 25$. 

Ariftolochia foliis cordatis, caule eretto, fioribus axillaribus confertis. Linn. 

ftft- veg. 82j. Hall. hift. 1. n. 1029. 
Capfula giobofa, lineis fex pallidis ad diiTepimentorum fedem f^pius notata. Difle- 
Punenta membranacea, tenuiilima, non bipartibilia. Semma plana , ^"^ fuperne tuberculato fcabra, ferruginea, non marginata; inferne ftipata membrana 
alba, tenui, figura & magnitudine ipfius feminis, ejusdemque mediae coftaelongi- 
tudinaliter affixa. 

LII. SERAPIAS. Linn, gen. 1012. Helleborine. To urn. t. 2f0. 

Petala fex: horum quinque in galea? fpeciem conjunct a ; fextum vero patulurn, n- 
rio in variis modo figuratum. Anther* gemmae, absque filamentis fungofe 
column* femicylindricae infertse. Capfula infera, unilocular! s , trivalvis , fenetlra- 
ta. Semina fcobiformia. 
:apias Helleborine. Tab. 14. fig. 5. 
Epipaftis f. Helleborine. Cam. epit. 889' 
Epipattis foliis ample xkaulibus ovato-hnceolatis , labello lanceolato. Hall. hijl. 

2. n. 1297. 
Serapias Qlatifolia) bulbis fibrop, foliis ovatis amplexicaulibus , floribus pen- 

dulis , L 1 n N-. fijjl. veg. 814. 
Icon. e d e r for. dan. ^u. & 28?. 
»er. Capfula infera, elliptice fphxroidea , uniloculars, trivalvis, nervis fex promi- 
nulisnotata: horum tres , medio valvularura dorfo infcripti, cum i 
tres vero reiiqui, ad commimiras valvularum pofiti , & poll earum lapfum per- 
fiftentes. Valvulae fubnaviculares, a ball dehiscentes. 
Lec. fulcus craffus, villofus, medio finguk valvule parieti interno infcriptus, ;cui 

Jem. numerofiiTima, minuti/fima, fcobiformi-arillata ; detracro arillo, ovatogl A ■■■ 
glabra, nitida , pailide rufefcentia , fuperne tuberculo chalazino, & inferne p- t " : - 3 
umbilicali, utrisque nigricantibus, infignita. 

Arillus membranaceus , tenerrimus , vafculofo reticulatus , pailide fpadiceus , 
fufiformi-fiftulofus , in cujus medio ventre ipfum femen hacret. 
n t. fimplicijfimum , arachnoideum , nucleo adnatum , pailide rufefcei conforme f. ovato-globofum , inferius leviilime acuminatuii . ar nofuin^ Emb. minutiilimus , fubglobofus, forma punduli luteo viridefcentis , in extremitate 1 
bumims parieti valvularum obverfa , h*rens. uj Capfula integra. b.J Ejus feftio transverfalis. c) Coftae tres, poft lapfum va ^ ul *™ m f ^J U 
:es. d.; Valvula feparata , a parte interna receptaculo villofo inftri Semina 
■rtus, cum veri feminis fitu & fiS ul 
r difciffum , cum fitu embryonis. OH. LIIL EPIDENDRUM Linn. gen. 1016. 

Petala fexf horum quinque exteriora varia; fextum turbinatum , obliquum. Fila- 
mentaduo, lineari- acuminata, dorfo carinata, membranacea, fuperne in procef- 
fum filiformem, antrorfum flexum, definentia. Anthera biloba, alba, fpirali 
duclu infcripta, infra filamenti proceflum , in dorfo ejus pofita. Stylus crafTus 
femicyiindricus. Stigma bicolie, carnofum, fuperiori & interior] parti flyli adna- 
tum. Capfula infera, unilocularis , trivaivis, feneilrata. Semina fcobiformia. 
p 1 d e n d r u m terreflre. Tab. 14. fig. 6. 
Angr cecum terrejlre primum. Rumph, amb. 6. p. 112. t. 52. f. 1? ob ftylum. 
E collect, fern. hort. lugdb. 

Per. Capfula infera, oblonga, fuperne paulo craffior, inferne rotunde trigona, tri- 
bus nervis pominuiis, ad interftitia valvularum , totidemque ftriis depreflis, in ea- 
rundem dorfo, notata, unilocularis, trivaivis, fecundum nevos longitudinaliter 
dehifcens. Valvuias non deciduas, navkulares, fubcoriacea\ 

Rec. fulcus elevatus , crafTus, villofus, interno valvularum parieti infer iptus , earundem- 
que externae Arias deprelTae refpondens. 

Sem. numerofimma, minutiffima , fcobiformi - arillata : detracb arillo fubglobofa, 
pallida. 

Arilhs membranaceus , tenuiiTimus, venofo reticulars, transparens , albicans, fufi- 
formi-fiftulofus , femen in media fua cavitate condens. 

Int. limpliciflimum , tenuimmum, pallidum. 

Alb. fubglobofum , femipeilucidum , carnofum, pallidum, 

Emb a.) Capfula Integra. b.J Eadem dehifcens, 
"etis. c.) Ejus feftio transverfalis. d.J Valvula feparata, cum receptaculo feminum villofo. e.E.) 
Serr.ina arillo fuo fufiformi inclufa. F.J Arillus longitudinaliter apertus, cum fitu & figura feminis, 
10 Stylus cum ftigmate. h.) Stamen magnitudine naturali. 
Sivequod femina nimis parva, five quod immature fuerint, embryonem difcernere 
ncu licuit; nullum autem dubium eft quin eodem modo fe habeat, ut in 5>eia- 
Piade, aut in Vanilla, in qua minutiilimum globulum niveum armulatur. At Va- 
* femina arillo carent , & lenticularia, atra atque lucida iunt, & m pulua car- 
npfa nidulantur: quibus fignis Vanilla ab omnibus reiiquis cogmtis Epidendris 

LIV. ASARUM. Tourn. t 2*6. Linn. gen. 589- 
Calyx fuperus, Dmitri fidu s • denticulis incurvis. Cor. nulla. Filamenta duodecim, 
«ltra antheras in corniculum produda. Anthera: in fingulo nlamento gemmae , jmt una, fciloBa. StyL mucus: ftigmate fexradiato. Capfula infera , coriacea, fexlo 
cularis, evalvis. Diflepimenta ad axem foiuta. Semma memscata. 
As a R u m europseum. Tab. 14. fig. 7. 

- Jfarum. C a m. epit. z f Bes l. hart. Eyjl. vern. VL t. 9 .f.2.*LK* w. krb. I 
3 $ 3 . Oeder. flor. dan. t. 6 33 . 
Jfarum foliis rmformibus fubhirfutis. Hall, hi ft. 2. n. 1547. 
Afarwnfoliis reniformitms obtufis bints. Liv*.fyfl. veg. 441. 
Per. Capfula ovato globofa, calyce perfiftente coronata , hirfuta, obfoletiflime hex* 
gona, fexlocularis, evalvis. Diffepimenta angulis capfulae adnata, prope axem 
foiuta & difcreta ! 
Rec. nullum, prater marginem centralem duTepimentorum , -» 5 quatuor circiter in fingulo locu deorfum anguftata, hinc convexa, glabra", inde concava, epiphyfi.glandulofa, femme paulo longio 
fuperne craillori , glandulofa , lutefcente , demum vero in fulcum elevatum ipon- 
giofum exarefcente , notata. Color in dorfo fufcus , in ventre pallidior. 

it. fimplex, membranaceum, tenue, fimini adulto pertinacifTime adherens. 

L b. femini circiter conforme, .convexo - concavum, marginibus introrfum flexis, cart- 
lagineum , album. 

mb. minutiffimus, globofus, albus , in infima albuminis parte locatus. a. ) Capfula integra. b.J Eadem transverfe fefta. c.J Loculamentum apertum , cum 
natural!. d. D.J Seminis pars dorfalis, convexa. e. E.J Ejusdem latus ventrale, cum I 
fua glandulora, aut fpongiofa. F.) Seminis feftio transverfalis. G.J Albumen denudatum,: 
ventrali fpeftatum H.J Ejusdem feaio transverfalis , & fublata ad bafin ejus fubftantia, 
bryo in confpeftura venkt. I.J Embryo folutus & iufigniter auftus. >■ 0S7- 

onophyta. SH**Pft 

in hermaphrodite uu- 
_: ^w;< . in ambitu po- LV. STRATIOTES. Link, gen, 687- 

Planta in regionibus temperatis dipbyta , in frigidis monophyts 
Cal. trifidus , aut triphyllus. Cor. tripetala. Stam. in herm 
mafculis, novem ad duodecim antheris inftrucla, reliquis cartratis , 
fitis. Bacca infera , hexagona , fexlocularis. Semina parietalia. 
"Ratiotes aloides. Tab. 14. fig. 8. 

Stratiotes. Zikn. Comment, gaett. 1753. Vol 3 - p. 42$. t. p- 10. Oede*. 

dan. t. 337 . 

Stratiotes foliis enfiformi triangul'u ciliato aculeatis. L 1 n n. fijjl. veg. 5V ' 

Per. Bacca infera, ovata, utrinque attenuata & quafi roftrata, cernua, car°? »| 

gona, fexlocularis. Loculamenta, ope duplicis meinbranae, tenuiiiun . 

dum longitudinem fuam, ab invicem difcreta, pulpa cryflallina replcta. R.EC nullum; femina intra pulpam nidulantia & parietibus baccse, prope externos lo« 

culamentorum angulos affixa. 
Sem. plura, decern ad duodecim in fingulo loculamento , ovata, fubangulata, pallidc 

rufcfcentia. 
Int. funplex, membranaceum , ardifTime nucleo adnatum. 
Alb. femini conforme, carnofum, duriuscuium, album. 
Emb. minutiffimus, in Qxtremitate feminis umbilicali locatus. . . . a. J Bacca integra. b. B.J Eadem transverfe fefta. c. C.J Semina feparata. D.J Albumen longi- 

tudinalker feftum, cum fitu embryonis. 
Pulpa, in ftatu naturali , pelluciditatem habet vitrei oculorum humoris fimilem , in 

fpiritum vini aatem demerfa , opaca & alba fit, prorfus ficut codum ovi albumen, 

aut ficut fimilis ilia pulpa pellucida in baccis Calk: aethiopicae; cum vero ambx hx 

baccae aqua: redduntur, pulpa: redit peliuciditas. 
Embryonem , in feminibus non rite forfan maturis, non diftinde vidi, fed in ejus 

Cede, pundum faltem gelatiofum. 

LVI. COMMELINA. Plum. gen. t. 38- Linn. gen. 62. 
Corolla hexapetala. Nectaria tria cruciata, pedicellata. Stam. tria, Styl. fimplex. 
Capfula fupera , bi - f. trilocularis. Semina pauca. Embryo in latere , aut in dor- 
io feminis. 
^O-Mmelina communis. Tab. 15. fig. 1. 

Commelina procumbent annua , faponarioe folio. Dill. h. elth. pj. t.j$.f. Sp. 
Commelina corollis incequalibus , foliis ovato lanceolatis acutis , caule repente gla- 
bra. Linn./2/?. ™g-94' ' , . 
Per. Capfula fupera, ovata, utrinque leviter comprefTa, fubanceps, bdoculans, bival- 

vis. Valvulse tenues, membranaccac, fepto intus longitudinali ftipat*. 
R ec. nullum: femina valvulis , pi ope infertionem diflepimenti, affixa: ita, ut duo 

oppofita alteri , & iterum duo alteri valvulx adhxreant. 
S £M. in fingulo loculamento gemina, ea parte, qua fe mutuo contingunt, truncata, 
cetera vero ovata , hinc gibba, hide plana , fcrobiculis in parte convexa, in plana 
autem linea longitudinali exarata, & ad alterum iatus fovea umbilicali exfculpta, 
fubcinerea. 
*»T. fimplex, membranaceum, albumini ardifimie adnatum. 
a lb. femini conforme, cartilagineum , aqueo- pallidum, ad alterum latus fovea pro 

recipiendo embryone, ut in Palmis , exfculptum. 
Emb. moncotylcdoneus , trochleari - cylindricus , f. in medio attenuatus , lacleo - albus. 
Radic, centrifuga. 

G a -) Ca P" aJ> Capfula Integra, b. C. j Eadem a P ke dehifcens. D. ) Ejus f«Blo tranmrfafo. e. f J V** 
1« didu&e, cum diffepimento longitudinal*. g.J Semina in fita natural unbdui UL ft* 
furfum & duobus deorfum verfia. h. H.) Seminis latus dorfale. i. l.J Ejusdem pars ventralis. 

e ,. a. -. - hrvotia in DroDria i"a cavitate. L. ) Embryo feparatus 

K.) Albumen transverfe feftum, cum emoryone in piopu* m* whww, j , r 

& infigniter auaus. 

Simillima huic fabrica gaudet quoque frudus Commelinae virginicae; fed ei capfula 

paulo major, albicans, & femina magis rugofa ac fpadiceo - cmerea. , 
mmelina tuberofa. ibid. 
Commelina radice anacampferotidis. Dill. h. elth.94. t ?p.f. 90. 
Commelina corottis cequalibus, foliis fejfilibus ovato tanceolatis fubciliatis. Likh. 
fijfi. veg. 94. . 

Capfula ovato acuminata, depreffiuscula, bivalvis (a A.), triloculaiis (B.). W- 
vula fuperior, per feptum longitudinale in duo loculamenta divifaj-ffi/«rwf » 
unilc/cularLs, fupra leviter concava (C> infera convex. (D.), ^f** 
nata. Seinina, in fmgulo ioculamentorum fuperiorum , gemma ^ e. t.i 
cuiato rugofa, ferruginea. In inferiori loculamento femen umcum, capitil* 
vula (c. C. D. F.) veftitum, ellipticum, glabrum , lenticular! -compreiium,ipr 
diceum. Albumen (G. H.) figura feminum, cartilagineum. Emkj 
trochleari cylindricus, in feminibus fuperioribus , lateralis (E. G.) J nilemffl 
taiio autem dorfalis (F. H.) 
africana. ibid. 

cade decumh V,OM MOLINA rtlli«-aiio. *»«»*. 

- Commelina corottis inaquaiibus , Joins', tanceolatis 'glab 
Linn. /jj/f. W£. p* 
Capfula ovata (a), bivalvis T b. c.) triloculare , flruclora omnino P^***' 
Suplo major. Semina in fuperioribus loculamentis (C.) bina, tenia J. f™ 
teretiuscula, glabra (e) , umbiltco quidem ad latus notata , fed fanj 
embrvone orba. Semen loculamenti laferioris (D.) fol urn fertile, & totu J , u i a 

.. ±S±- ( 2? S Strict; ttf JTcgp 

ferrugineum, aut fpadiceum. Albumen (G.) femirii conforme, caitilag* 
Embryo (H.) ut in prarcedentibus, 

Commelina Zanonia. ibid. , . . f< 

- Perictymemun reffum herbaceum , gentiance folio , /o/» //«/iWo flw/«» ambl 

Si.oax. /«/?. /aw. 1. p. 243. t. 14% fi 1. ■ 

Commelina Mollis cequalilms , pedunciilis incraffatis, foliis lanceolatu. 
nis tumitiis margine •'drfutis , bratlcis ge . ids. Linn. fyjl. vtg- 94' 
Ex horto regio Kewenfi. ^ tf 

FraGus baccati, fefliles in racemo terminali (b. b.) ovato, bracleis duaLus flow ^^ 
reflexis, ball ftipato. Baccx fpuri* , purpurafecnti- atr* , formats ex^ (a), transmutata in galeam carnofam (c.d.e.) fuccuientam, trilobam. (d), 
Alia lupennductam (e), eamque totam occuitantem (c.) Capfula (f.F.) c 
drico-ovata, crurtacea, feriatim puncliculata , teftacea , trilocularis (G.J', ///;< •as. Semina duo (k), vel & unicum (h.) 
gulata (kK.), rugofula, cinerafcentia , papiJ ibet locula- papiiluJa embi yonitega in 
urccrc uucaro; hoc, ellipticum (h.H. I. ), piano convexum, in ambitu rugofulum , 
& in medio dorfo embryoniferum (H.) Albumen (L.) femmibus conforme, 
cartilagineum. Embryo cylindricus, centrifugus. 

LV1I. TRADESCANTIA. Linn. gen. 3 pS- Ephemerum. 

*» To URN. t. Ipj. 

Calyx triphyllus. Cor. tripetala. Stam. fex. filamentorum pilis articulatis. Stylus 
fimplex: ftigmate tubulofo. Capfula fupera, trilocularis. Semina pauca , dorfo 
vel lateribus embryonifera. 
Uadescantia virginiana. Tab. 15. fig. 2. 

Ephemerum phalangoides tripetalum non repens virginianum gramineum. Moris 

lufi. 3- p. 600. S. 15. t. 2./. 4. 

Tradefcantia eretta Icevis , fioribus congeftis. Ltxx.fyft. veg. 314. 
Per. Capfula fl j pera, corolla perfiftente obvoluta, parva, ovata, obfolete trigona, tri- 

Wca, trilocularis, trivalvis: valvulis medio feptigeris. 
Rec. nullum: femina umbilicis fuis valvularum parieti interno affixa. 
OEM. duo, in quolibet loculamento, e quibus vero unicum duntaxat adolefcere folet , 
ellipticum, piano - convexum, cinereum: parte ventrali plana, fulco elevato tenui, 
& juxta hunc rugis transverfalibus ad utrumque latus inferipta; parte dorfali autein 
convexa, ad peripheriam radiatim rugofa, & in medio, papillula embryonifera 
mfignita. 
Ixt - ^nplex, fukcruftaceum , nucleo pertinacillime adnatum. 
L ». femiui conforme, cartilagineum, pallidum. 
B - ^cylindricus, in medio anguftatas & quafi ex duobus globulis medullar! bns com- 
pofitusjacleo albicans. AW. ccntrifuga. »•) Corrolla corrugata, capfulam obvolvens. b.) Capfula denudata. c.C.) Eadem dehifcens. 
• D ) Sftniais pars ventralis. e. E.J Ejusdem latus externum. F. 1 Albumen transverfe feftum, 
CUm Cavitate fua embryonifera. G. ) Embryo feparatus & infignkor auftus. 
bf - Clare ex his omnibus patet , quod Tradefcantia & Commelina , nonnifi unicum 
§ e nus naturale efficiant. 

G 2 LVIIT. LVIII. XYRIS. Linn. gen. 64.' 

cularis ad angulos rtma dehifceus. Semina panetaiia, 
yris indica. Tab. 15. fig. 3. 

Kotsjiletti-pulli. Kheev. mat. p.p. 13- t. 7- ., fl .. Pluk 

Gtadiolo patuflri accedens malabarica , rai/Htek botryoideo flonjera. vivx. 

phijt. t 416. f. 4. 
Xyris. LINN./?/?, veg. ?$• 

E colled, fern. hort. lugdb. . 

Per. Capfulafupera, obovata, trlgona , unilocular!* ad angulos rima tantnm dehii- 

cens apice autem & ball cohserens nee in vaivulas fecedens. 
Rec. (ulcus elevatus lateribus internis capful* adnatus, numerofiffimis funiculis cap* 

laribus, breviffimis ftipatus. . 

Sem. numerofmlma, minutifluna , ovato- globofa , longitudmaliter Jfciata^ *P^ 
bafi leviter mucronata, ibiquc nigra iufca, cetera vera rufefcenna, aut pawfl . 
flriis tantum rufefcentibus. 
Int. fimpliciHimum, membranaceum ., arcle adnatum. 
Alb. femini conforme, carnofum, duriusculum, pallidum. 

Emb. minutiiTimus , punfluli nivei fpecie, in albuminis parte, parietes capful* re pi- 
ciente, locatus. 1 major, a dorfo fpeftata. e.J Ej^ 
turalL d.J Gliuna minores feparat*. 
5 dehifcens. G. ) Ejusdem feaio tra 
a-, I J Albumen longitudinal iter feJ LIX. WACHENDORFIA. Linn, gen 61? 

Corolla hexapetala, in^palis. Stam. trie. Styl. unions. Capfula fupera, tr ^ 
trilocularis. Semina Toiitaria. ad bafin loculamentorum aflixa. tm Dr > rilocularis.. Semii 
: brevk 

thyrfiflora. Tab. 15. fig. 4. ^ACHENDORriA thyrhnora. Tab. 15.. hg. A . ^ j 

— Wachendorfia fotiis lanceolatis qui quen rviis canaticulato plicatis , / 
thyrfum collectis. Kurm. monogr. 2. f. 2. 
Wachendorfia fcapo fimptici. Linn. fyfl. veg. 94. ft Per. Capfula fupera, fubrotunda, argute triquetra , trilocularis, trival vis. Valvulae 
in medio feptigerse , & extus nei vis raris transverfalibus ftriatae. 

Rec. nullum: femina loculamentorum bafi, prope axem aflixa. 

Sem. infingulo loculamento unicum, comprefTiusculum, obovatum f. deorfum angu- 
ftatum & in roftratam bafin defmens, undique fetis paleaceis mollibus hirfutum, 
nigro fufcum. 

I xt. fimplex, arcle adnatum , nigricans. 

Alb. femini conforme , fubfarinofum , candidilTimum , duriusculum, intus rima media 

Emb. exilis, in ball feminis locatus , teretiusculus , furfum gracilefcens , ladeo - albus. a.) Capfulce duse integral b.J Capfula per medium fefta. c.) Semina naturali magnitud'ne, C. ) 
Semen auctum, in fitu naturali. D. ) Ejusdem fectio longitudinalis , cum figura albuminis & fitu 
embryonis, E.J Embryo feparatus, infigniter auctus. 

LX. JUNCUS. To urn. t. i2 7 : Linn. gen. 437. 

Gluma floralis diphylla. Calyx coroLkformis hexaphyllus. Stam. fex. Styl. uni- 
cus, apice trifidus. Capfula fupera, trilocularis, polyfperma; aut unilocularis, 
trifperma. Embryo dimidio albumine multo brevior. 
Juxcus bufonius. Tab. 15. fig. 5. 

Gramen bufonhim ereffum tat if Hum & angujli folium majus & minus. Barr. ic. 

263. 264. 
ffuncus caule brachiato , foUis fetaceis , floribus folitariis ad ramos feffdibus. 

Hal l. hift, 2. n. 1319. 
ffuncus culmo dichotomo , foliis angutatis , floribus folitariis feffdibus. Linn. 
fyfl. veg. 34 i. 
Per. Capfula fupera, parva, ovata, rotunde trigona, glabra, nitida, femigmeo- ni- 
gra, trilocularis, trivalvis: dilfepimentis valvularum medio adnatis. 
Rec. nullum, prater marginem centralem diiTepimentorum , cui femina affixa. abilicum, areola nigra, "cum lcviacumme, infignita, ceterum paUid. rufef- 

centia, glabra. 
»T. fimplex, membranaceum , arcle adherens. 
lb. femini conforme, carnofum, duriusculum, album. 
mb. monocotyiedoneus, fubcylindricus , fupra quafi truncatus , infra rotundatus , la- 

cteo - albus , tertia albuminis parte vix longior. a. A.) Capfula calyce perfiftente munita. B. ) Eadem denadata, integra. C.) Eadem dcbifcens. 
D.) Ejus feaio trausverfalis. r. E. ) Semina feparata. F. ) Albumen longuudmabrcr frctum, cum 
fitu embryonis, G. ) Embryo fcparatus & infigniter auctus. 

l^cvs pikfut. 

Gramen hirfutum , perenne , tint atrkulis. Barr. ic. 748. «• *• 

3/uncus foiiif plants hirfutis , fioribus umbellatis folitariis petiolatis arijlatu. 

Hail, hi ft. 2. n. 1325. 
tfuncus foliis plants piiofis, conjmbo ramofo. Linn. fyfi. veg. 341. 
Icon. Oeder. for. dan. t. 441. 
Capfula turbinate --rotundetrigona, unilocularis , trivalvis , absque ullo diiTepimcn- 

torum vertigo. Recept. nullum: femina fundo capfuix, umbilici* fuw, Mitepte- 

nam maturiutem fpongiofis, albis, affixa. Semina tria, ovate, glabra, ninda. 

Embryo in bafi feminis minutiffimus , tereti- acuminatum, ladeus. Radic. craflior, 

Duas in Junci femine cotyledoncs fe vidiife perhibet Adansonus. Jam. 2. p. 45- 
In europaris fpeciebus ego nihil fimiie vidi uncmam. 

LXI. • ALETRIS. Linn. gen. 423. 

Calvx nulius. Cor. infundibuliformis. Stem, fex. bafi laciniarum corollac inferto. 
Stylus unicus. Bacca fupera, trilocuiaris. Semina folitaria. Embryo dmudio 
albumine brevior, umbilico oppofitus. 
Aletris hyacinthoides. Tab. 15. fig. 6. 

Aktris ' acaulis , foliis lanceotatis carnofis , fioribus geminatis. Linn. Jl'J ■ 
veg. 336. 
Ex horto regio Kewenfi. 
Per. Bacca fupera, mollis, carnofa, globofa , obfoletiffime trifulca, coccinea, trilo- 
cuiaris : ioculamentis uno , aut duobus fxpius obliteratis. 
Rec. nullum: femen diflepimento prope axem late adnatum. 
Se^ uuicum in fingulo loculamento , fubgiobofum, depreffmsculum , gram 

linum : umbilici regione fubconcava, late derafa. 
Int. fimpliciirimum , tenuiflimum, ut vix ullum. 
Alb. femini conforme, cartilagineum, femidiaphanum , pallidum. 
Emb. in parte feminis umbilico oppofita, proxime ad peripheriam locsm *^^. 
curvatus, la&eus, albumine tertia parte brevior. Radic. leviter lucraliaa, nde, mc- a. ) Baccae geminae , integrae. b.J Sectio baccae transverfalis, c.) Semen , a parte fuperiore fprfla- 
tum. d. ) Idem inverfum, cum latifiima umbilici area, e.) Albumen verticaliter feftum f.) Em- 
bryo in fitu & magnitudine natural], F. ) Idem feparatus ac in/igniter auftus. 

LXII. AJMTHERICUM. Linn. gen. 422. Phalangium 

To URN. t. Ipj. 

Corolla hexapetala, absque nedario. Stam. fex. Styl. fimplex: Alginate tngono. 
Capfula fupera trilocuJaris. Embryo longitudine fere aibuminis, fubincurvus. 
iNT h eric um Liliago. Tab. 16. fig. 1. 

Phalangium non rauiofum. Dod. pempt. 106. 

Phalangiui bus , foliis radicalibus carinatis enfiformibus , petiolis 

unifloris. Hall. hift. 2. n. 1207. 
Anthericum foliis plants , [capo fimplicijftmo , [corollis plants , 'pifiillo declinato. 

Linn, fijfl. veg. 330. 
Icon. Oeder. flor. dan. t. 616. Jacck hort. t. 83. 
Per. Capfula fupera, ovata, trigona, profunde trifuica, fubrugofa , triiocuJaris , tri- 

valvis: valvulis medio feptigeris. 
Rec. nullum, prater marginem diflepimentorum centralem, cui femina duplici ferie 

Sem. fex vel octo in fingulo loculamenro , hinc convexa , inde angulata, atra, nitida, 

punctis minutifTimis , excavatis confperfa. 
Iht; duplex exterius cruftaceum, tenue, fragile; interim membranaceum, rufefcens-. 
Al b. figura feminis, carnofum , durum, aqueo - pallidum. 
E-MB. mcnocotyledoneus, fubincurvus, teretiuscuius, iadeus, longitudine fere albu- *.) Capfula integra, & dehifcens. b.) Ejus feffio transverfalis. c.) Semina foluta. D.) Alba. 
■W* longitudinaliter feftum, cum fitu embryonis. E.) Embryo feparatus & auaus. 

t "ericum frutefcens. ibid. 

Pfokngium capenfe caulefcens , foliis cepitiis fuccofis. Dill. h. elth. 310. t. 231. 
Anthericum foliis carnofis teretibus, caule fruticofo. Linn. fyfi. veg. 330. 
C»pfuJaovato ^lobofa , magnitudine pifi mediocris (f.g.)i g^™» trirulca ' triI °- 
cularis (h.). '::,,,..,-.. Semina (L L) in fingulo loculamento fex tnquetro py- 
"wnidata, ni ? ro fufca , excavato punctata. Integ. fimplex, aide adnatum. Al- 
bumen (K)Ycmiiii conforms carnofum, pallidum. Embryo teretiuscuius, k- viter curvatus, in feminis exteriori ac umbilico direcle oppofito latere, transverfr 
liter pofitus. 
Si fimilis fit pofitio embryonis in reliquis Phalangiis capenfibus, uti quidem Up 
cari licet, cum Antherico abfolute non poterunt manere. 

LXIII. ALLIUM. To urn. t. 204. 205. 206. Linn. gen. 2o 9 . 
Spatha floralisTrida. Corolla hexapetala. Stam. lex. Styl fimplex: ftigmate acuto. ' 
^apfaUfupeia.trilocularis. Semina pauca , atra. Embryo penphencus, dm* 

dio albumine longior , curvatus , aut fpiralis. 
Allium rotandum. Tab. 16. fig. 2. , 

- Allium radlce multiplier foliis gramineis, fpka fphecrica , Jlamimbus alterms tn- 
fidis. Hall, hi ft. 2. n. I2ip. ■ 

Allium caule planifolio umbellifero, Jlammlnu .';■/, /! rVd/f/. umbeha fubgloboja, 
floribns later alibus mttantibus. Linn./j(/?. w#. 321. 
Per. Capfulafupera, fubglobofa, rotundato trigona , triloculare , trivalv*: vaviib 

R ec. nullum, prater tuberculum parvum m margine central! duTepimentorum cui W 

Sem.T %uTo loculamento gemina, ovato - oblonga , bafi fubrortellata , akc k» 

ter convexa , inde plana , atra. 
Int. (implex, membranaceum , nucleo arde adnatum. 

Alb. femini conforme, carnofum, aqueo- pallidum. . 

Emb. monocotyledoneus , filiformis, lacleus, prope feminis marginem exterior 

locatus , ejusque curvaturam legens , ipfe uncinato - curvatus. 

aj Umbella frugifera. b.) Capfuia feparata. c.) Eadem transverfe fefta. d.) ' 
D. ) Seminis latus convexura. E.) Ejusdem fectio transveiTaiis. F.) Albumen o 
Tectum, cum figura & fitu embryonis, 

Allium paniculatum. ibd. fubreclu5 , 

"Seminaduo, pracedentis fimillima (i) , fed paulo majora. Embryo \>i) 

lateralis, non uncinatus, feminis tertia parte brevior 
Allium ViStorialis. ibid. , r ecUfl duui 

"Semina duo fubglobofa (h.), rugok , atra. Embryo (H.) filiform*, 

dorfi feminis curvaturam in arcum fere femicircularem nexus. 
Allium angulofum. ibid. ru^ 

"Semina obovata, ad bafin oblique truncata (g.) 5 hinc plana, inde gib a,^ ^ 

atra. Embryo (,G.) fill for mis , fubperiphericus , extremitate iua , 

motion, in fpiram convolutus. \S^' LXIV. TVLBAGIA. Linn. gin. 1300. 

Corolla monopetala , infundibuliformis : limbo fexfido. NecTarium faucem coro- 
nanstriphyllum; foliolis feifldis, Stam. fex. Styl. fimplex. Capfula fupera, trilo- 
culans. Semina geminata. Embryo longitudine feminis , in albumine obliquus. 

ulbagia inodora. Tab. 16. fig. 3/ 

Tulbagia fotiif fubfiliformibus. Linn. fuppL t%2. 
Ex herbario Bankfiano. 

Per. Capfula fupera , corolla perfiftente, ore claufo lineari fexfido, veflita, ovato- 
cyliadrica, trifuka, triiocuiaris , trivalvis: valvulis medio feptigeris. 

Rec* nullum , pra:ter marginem cenlralem diflepimentorum , cui femina affixa. 

Sem. in fingulo loculamento gemina, triquetra, fibi mutuo incumbentia, ad locum 
mutui contadus oblique truncata, rugofiuscula , atra. 

Int. fimplex, coriaceum, nucleo arcle adnatum. 

Alb. femini conforme, carnofum, aqueo-pallidum , ab exteriori bafeos fuae angulo ad 
verticem usque canali obliquo gracili, pro recipiendo embryone exiculptum. 

Emb. monocotyledoneus , filiformis, fubflexuofus J. figmoideo curvatus , lacleo-aibi- 
cans, longitudine fere albuminis, ejusque axem oblique fecans. denudata. DJ Ejus feaio transverfalis. e.E.jSe- 
fectum. G.G.J Embryonis fitus & figura. 

LXV. DRACAENA. Linn. gen. i2?6. 
Corolla fexpartita. Stam. fex. Styl. unicus. Bacca fupera triiocuiaris. Semina unum aut 
duo. Embryo prope umbiiicum, tertia albuminis parte brevior. 
>*ACjena enfifoiia. Tab. 16. fig. 4. 

Gladiolus odoratus indkus. Rum ph. amb. 5. p. 18^ *• 73- 
Draccena herbacea fubcaulefcem, fetus enfiformibus. Linn./# v eg. 334. 
Ex horto regio Kewenfi. 
PER. Bacca fupera, fubslobofa, glabra, e violaceo-purpurafcens, carnofa, per maturi- 
tatem exarefcens in crurtam tenuem , obovatam, triiulcani, ad femira gibbam, 
trilocularem , evalvem. Dilfcpimenta membranacea , a fulcis baccs ad axem 
duda. ^ £ c. nullum: femina angulo loculamentorum interno affixa. in fingulo J liformia i. ad. umbiiicum roftellata, . —npreifa & fn medio utrinque umbone conico inrtrucla, glabei 
^plendentia, atra. 

H lNT - I»t duplex: ^/Wcruflaceum, tenue, fragile; interim membranaceum , pallidum, 

clialaza fufca , umbilico oppofita , notatum. 
Alb figuni feminis , carnofum, molle, album. 
Emb. monocotyledoneus , teretiusculus , gracilis, laAeo albicans, prope umhilicum 

pofitus , tertiam albuminis partem vix fua longttudine exaequans. 

a j Racemulu. fructiferus , cum bacca Integra. b.J Bacca transverfe fecta. Cj Locuhmentum 
apertum, cum feminum fitu. d Semina foluta. e.J Semen transverfe fcctunu F J Albumen dc 
nudatum. G.J Ejusdem fectio longitudinal*, cum fitu & figura Embryonis. 
Nota. H*c forfan redHus ad Medeolas transferred , fruftu cnim infigniter a D Dra- 

cone differt. Rumphius fuo Gladiolo, novem oflicula tnbuit, quare. e jU s fyno 

nymon dubium. 

LXVI. ASPARAGUS. To urn. t. 1*4. Linn. gen. 424. 
Corolla fexpartita. Stem. fex. Styl. {implex , breviffimiis. Bacca fupera, trilocularis. 
Semina geminata. Embryo in regione umbilico oppofita , transverlalis. 
Asparagus officinalis. Tab. 16. fig. 5. 

" Jfparagus. Cam. epit. 259. B e s l. hort. Eyfl. vern. IX. t p. B l a k w. kerb. 1 332. 
Afparagus foliis filiformibus Jlipulatis. Hall. hiji. 2. n. i2jp. 
Afparagus caute herbaceo tereti eretto , foliis fetaceis, jtipulis paribus. Li»* 

fyjl. veg. 332. 
Icon. Oeder. flor. dan. t. £05*. , 

Per. Bacca fupera, fphzrica, glaberrima, nitida, fubpellucida , coccinea, puip° a ' 
trilocularis. 

fupra alteram , affixa. Rec. nullum : femina angulo loculamentorum interne, unum fupra 
Sem. in fingulo Joculainento gemma, hinc convexa, hide anguiata, glabra, If 
Int. fimplex, coriaceum, nucleo arde adnatum. 
Alb. femini conform e, cartilagineum , durum, album. 
Emb. monocotyledoneus , fubclavatus, incurvus , lacleo albicans, fa dor 
traasverfe , 1. oblique iocatus , ab umbilico remotilHmus. a J Bacca integra. c) Eadem aperta , cum feminum fitu. c.J Ejusdem fectio t 
roina feparata. E.) Seminis dorfum decortkatum , cum fitu embryonis. F.) *" v 
Tectum, cum embryone peripherico. G.) Embryo feparatus , infigniter auctus. LXVII. CONVALLARIA. Linn. gen. 42?. Lilinm convallium. 

TOURN. t. 14. 

Corolla monopetala, fexfida. Stam. fex. Sty], unicus. Bacca fupera, trilocuJaris. 
Semina gemina. Embryo rectus, in oppofita ab umbilico feminis plaga pofitus. 
on valla ria majalis. Tab. 16. fig. 6. 
Lilium convallium. C a m. epit. 618. 15 e s l. k fijfi. vern. IX. t. 6.f. 2. 3. B l a k w. 

herb. t. 70. Oe d e r. /or. dan. t. 8S4- 
Poly gonatum f capo diphyllo, floribus fpicatis nutantibus campaniformibus. Hall. 

tuft. 2. n. 1241. 
Convallaria fcapo nudo. "Lmn.fyft. veg. 334. 
Per. Bacca fupera, elliptico fphaeroidea, carnofa, glabra, rubra, triloculare : locula- 

Rec. nullum: fcmina angulo interno loculamentorum , unum fupra alterum , affixa. 

Sem. in fingulo loculamento gemina, altero plerumque abortiente, fubglobofa, obfo- 
lete angulata, glabra. 

I n t t. funplicifTimum , tenuiflimum , nucleo arete adnatum. 

Alb. Semini conforme, caitilagineuin, durum, album. 

Emb. monocotyledoneus , tef etiusculus, altera extremitate paulum incraflatus, rectus, 
ladeo-albus, longitudine dimidiac crafHtiei feminis, atque in hujus exteriori latere 
ita collocatus , ut crafliore fua extremitate peripheriam , altera vero teuuiore , cen- 
trum albuminis refpiciat. a. ) Bacca integra. b. ) Eadem transverfe fefta. c. ) Loculamenta duo longitudinahter aperta , cum 
fitu feminum. d.) Semina feparata. e.) Albumen transverfe feftum, cum fitu embryonis. F.) Em- 
bryo feparatus & infigniter auftus. 

LXVITI. SMILAX. To urn. t. 421. Linn. gen. 1120. 
Floresfexu diflintfi in feparatis truncis. Calyx hexaphyllus. Cor. nulla. Mas. Stam. 
^x. F em. Styji tres. Bacca fupera, trilocularis. Sem. folitaria pendula. Embryo lon- 
gitudine dimidii albuminis, in regione feminis umbilico contraria. 
I^Ilax zeylanica. Tab. 16. %. 7. 

Pfiudo china amboinenfis. Rumph. amb. 5. p. 437' *• l6t - 

Sniilax caule acuteato angulato, foliis inermibus : caulinis cordatis; rameir ova- 

to oblongis. Linn. fyjl. veg. 887* 
Riri-bonaiwoel. zeylonens. E colled*, fem. hort. lugdb. Per. Bacca fupera, globofa, acuminata, bi-aut trifulca , flavefcens, demum nigra, \* 
aut trilocularis. 

R E c cicatricula parva in fuprema parte dinepimentorum , e qua femen pendet. 

Sem' in fingulo loculamento unicum, ovatum, fupra acuminatum & parvo tuberculo 
fungofo umbilical! terminatum , infra obtufiusculum , lunc convexum, mde pla- 
num , aut angulatuni , glabrum , rufefcens. 

Int. fimplicimmum , membranaceum , tenue , arctiiTime adnatum. 

Alb. figurafeminis, cartilagineum , durum, aqueo-pallidum. 

Emb. monocotyledoneus, teretiusculus , redus, Jadeo albicans , dimidio. albumine bre- 
vior, in regione feminis umbiiico oppofita collocatus. OFrnaos umbellatus. b.c.) Bacca bi-et trilocularis transverfim fecU. ct.O Semma feparai, 
ab utroque latere fpeaata. f.g.) Seminum fectio transverfalis. H.) Albumen lonptudinabter 
fectum, cum embryone in fitu naturali. I.) Embryo feparatus & auctus. 
SmiUci */}/«■*, in acini, rubris majoribus nucleos ternos, in minoribusvero ling* 
los , nigros , durosque efTe , jam annotavit Flinius. L. XVI. feet. 63. 

LXVIIII. RVSCVS. To urn. t. 15. Linn. gen. 1139* 
Flores androgyni, aut fexu diffincli atque hi, in feparatis caulibus. Cal. hexapty fl» 

Cor. nulla. Neclarium centrale, apice perforatum. Mas. Stam. lex. Fem. ** 

unicus; ftigmate obtufo. Bacca fupera, trilocularis. Semina lohtana. t^j 

dimidkr femine brevior, in parte umbiiico oppofita. 
scds racemofus. Tab. 16. fig. 8- 
Laurus alexandrina anguftfolia ramofa, fruftu ad extremutn ramofo. Mo 

hiJl. 3 .S. 13. *.;./. 14. 
Rufcus racemo terminal* hermaphroditico. Linn. fyjl. veg. 89^- .. 

er. Bacca fupera, globofa, carnofa , glabra, rubra, difco rotundo eoriaceo -a 

bafi munita , trilocularis : locuiamentis uno aut duobus fepe per matuntaie 

oblrteratis. { ^ 

.ec. cicatricula parva in fuprema parte diitepimentorum , cui feminum urn 

terminals iniertus. , r 

em. in fingulo loculamento, & fxpe in tota bacca, unicum, ovato globofum, oj£ 

lete angulatum, fupra lev iter acuminatum & prope apicem umbiiico latei ufum, paliidel 
fimplex, membranaceum, tenuiiTimum, arete adnatumu 
femini conforme, carnofum, aqueo-pallidumu Emb. monocotyledoneus , teretiusculus , altera extremitate turgidic 

attenuata, fubcomprefla , interiore, tertiam partem longitudinis album; 
rans & in ima ejus ac umbilico oppofita regione locatus. rpius accidit, ut in tota bacca nonnifi unicum maturefcat femen, eaque exinde fiat 
unilocularis , quale exemplum habet Hallerus in hort, getting, p. 78; & 
dantur quoque biloculares , qualem fig. c. exhibet ; fed naturalis numerus locula- 
jue omnium frequentiilimus. LXX. FLAGELLARIA. 

Calyx hexaphyllus coriaceus: foliolis tribus exterioribus ovato Janceolatis; interioribus 
rotundatis; omnibus concavis. Drupa baccata, fupera, trilocularis. Embryo 
pateltaformis , extra albumen pofitus ! 
■j- A cell aria indica. Tab. 16. fig. 9. 

Palmjuncus Icevis. Rum ph. amb. 5. p. 120. t. 59. f. I. 

Arundo farmentofa indica baccifera , foliis in extremo capreolatls. Burm. fl. 

zeyl.35. 
GhoigiwcsL zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. 
**R. Drupa baccata, fupera, rubra, magnitudine baccas juniperi, bail munita calyce 
perfiftente, apice autem terminate rudimento flyli , absque ullo floris fuperi vefti- 
£io. Caro tenuis, in vetuflo frudu coriacea. Putamen durum, corneum nigro 
fufcum, globofum, ex altero latere protuberantia depreifiuscula , lanceo!ato-cor- 
data & tenuiflima linea longitudinalf infcripta , notatum ; intus uno locuiamento 
grandi, fertili, & duobus fterilibus, fere obliterans , fub ifta protuberantia locatis , 
excavatum. 
* E c nullum: femen obtufo fuo vertice , loculamenti fornici agglutinatum. 
i£ M. unicum, fubturbinatum , feu fuperne globofum, inferne coardatum & juxta 
loculamenta obliterata , area planiufcula imprenum, cetera pallide rufefcens ac in 
vertice linea transverfali , caflaneo fufca notatum. 
**• fimplex, membranaceum , tenuiflimum , nucleo undique ardinune adnatum, 
m fi prope embryonis fedem, ubi facile folvitur. 
Alb - femini conforme , farinofum, friabile, candidimmuim 
■ b. monocotyledoneus , fublutefcens patelkformis , in bafi feminis extra albumen 
locatus 6c a folo integumento feminis proprio obtedus. Patella orbicnlata, tenuif- 
lima , ru » a , m ag n itudine bate alburn^, cui^ modice concava, extus ' pap. Hula radicular! notata. :dio minutifllim » A ^ Drupa in fitu erecto. B.C.) Eadem incline, ut calyx C.) in confpectum veniat. D.) m- 
tamen integrum a parte protuberant f« lanceolato-cordatae fpectatum. ,E.) Put.™ feet, 
tr.nsv.rfai. cum SL ** loculamentis. *, Semen magnitude natural, G.) Ide, na .. 
majus & derracto ad bafin integumento , ut f.tus embryonis H. ) in confpectum veniat. H. ) Embryo- 
ms patella a parte coovexa, I.) Eadem a parte concava fpectata. 
Hanc nou eiTe Fla»ellariam Linn, ex folo florU fitu abunde liquet; malui tamen ret, 
nere nomea, fub quo hie frudus a Ct Royeno mihi datus to, quam nov m 
ei facere; prkertim quum <Sc defcriptio Pahnjuuei l*vis Rumph. quern ad torn 
Flagellariam excitat Linnjeus, fatis bene in noftram quadret. 

LXXI. PHILYDRUM. Banks. 

Spatha floralis monophylla, ovato acuminata, corolla longior. Cal. «***jg 
tetrapetala, flava : Petalis duobus exterioribus majonbus, ovatis; inters 
midiominoribus, lanceolatis. Filamentu.n unicum, liberum , ^pra mediumAn 
theris geminis fubglobofis. Stylus unicus. Capfula fupera , trilocularis. 
plurima, fubfeobiformia. (Ex fchedis b. Solandri.) 
Philydrum lanuginofum. Tab. i6. fig. 10. 

Ex herbario Bankfiano. j 

Per. Capfula fupera, oblonga , obfolete trigona , ianata, trilocularis, trifalvis: 
vuUs medio feptigeris. _ .^ 

Rec. margo difTepimentorum centralis , incraflatus, cui femina utnnque in itu 

tali afKxa. _ \ 1 y. 

Sem. numerofiflima , minutifilma, teretiiucula, undique tuberculis irregu at i ^ 
" brata, fufcO ferruginea 5 fuperne obtufa, quafi pilcolo tecSaj infernc eimg 
umbilicum membranaceum , pallide albicantem, profunde concavum. ^ 

Int. duplex: exterius fubcoriaceum 5 ittteri its meoibranaceum , utrumque 
fimum. 

Alb. feminebrevius, cylindricum, carnofum, aqueo-pallidum. 

Emb. monocotyledoneus, redrus , filiformis , longitudine fere albuminis. 

* fbus denudat 3 ' 

a.) Capfula matura, fpatha atque flore obvoluta. b.) Capfula, diduftis floris par 1 ^ ^ 
c.) Eadem dehifcens. D.) Ejus feftio transverfalis , cum feminum infertione. e fornlS m^ 

rali & aufta magnitudine. F.) Semen transverfe & G.) Idem longitudinaliter ie«um, 
uiici , albuminis & embryonis exhibens, T,X^' LXXII. CVRCVLIGO. 

Spatha monophylla, lanceolata, miata , fru&u duplo longior, eumque amplerftens, 
Flos..... Capfuia fupera , lanceolata, plurilocularis : loculamentis fecundum lon- 
gitudinem digeftis. Semina proceflu corneo laterali loflrata. 
urculigo orchioides. Tab. 16. fig. n. 

Orchis amboinica major, radice rqpkanoide. Rum ph. amb. t, p. uy, Ltd./. z. 
fecundum Kcenigium. 
E colledione Baiikfiana. 
Per. Capfuia fupera, lanceolata, membranacea, comprefliuscula , a protuberantibus 
feminibus nodulofa, raris villis confperfa, in ftylum longum filiformem pilofum 
defincns, plurilocularis, evalvis. Loculamenta fex ad novem, fubalterna, duplici 
ferie iongitudinaii pofita. Rec. nullum: femina loculamentis fuis a parte fuperion 

Sem. in fingulo loculamento f. cellula propria unicum, ovato globofum, longitudina- 
liter fulcatum , atrum, fplendens : iupremis, fimpliciter fubglobofis ; mediis autem 
ataue inferioribus , a parte fua exteriore & fuperiore , proceflii corneo, teretius- 
culo , furfum incrafTato , leviter incurvato & ruftrum Curculionis amuiante , I.vt. duplex: exterhts cruftaceum , craflum, fragile; interiuf I 

"mum, pallide ftramineum , chalazafufca, -in regione roftro oppofita, notatum. 

Alb. feminis cavitati conforme , carnofum, molle, fubfriabile, aaueo-pallidum. 

Emb. monocotyledoneus , teretiusculus , reclus , la&eo albicans, longitudine fere 
album inis. O Spatha fruftum ampleftens , pedunculo filiformi donata. b.) Capfuia denudata. C.) Capful* 
f e«io transverfaiis. d. D. ) Semina feparata. E.) Nuclei pars inferior denudata & inverfa, cum 
cnalaza. F. ) Seminis fectio longitudinalis , albuminis & embryonis formam & fitum oftendens. 

Kon efTe hunc, Orchidis amboinica, fupra citata frudum, cjuilibet facile intclliget, 
qui defcriptionem Rump hi i, cum noflra comparaverit. Ad Scifamina ejus ma- 
** pertinere, & ab omnibus cognitis inufitatiifima feminum , capfuia & ftyli fa- 
bnca abunde differre palam ell , ut proprio nomine mereatur tradi. 

LXXIII. FRITILLARIA. To urn. t. 201. & 197.198. Linn. gen. 411. 

Corolla hexapetala: petalis fupra unguem fovea nedarifera infcriptis. Stam. fex. Styl. 
iiniplex: lligaiatc trifido. Capfuia fupera, triiocularis. Semina plana. Embryo 
ad u "ibilicum , albuminis quarta parte brevior. 

Fritillaria 64 r=S^^= 

Frit ill aria Corona imperials. Tab. 17. fig. t 
" Tufai. Clus. hiji. r. p. 12^. 12$. 

Corona imperialis. Besl. hort. Eyjl. vern. V. t r. 2. 3. 
Frltillaria racemo comofo inferne nudo , /o/iVj tntegerrimis. L 1 n N./g/?. i/^.j2f 
Per Capfulafupera, prifmatico hexagona: anguiis in alas extenuatis tnloculans, m- 
vaivis Valvula ffngula extus proFundo & lato fulco infcnpta atque duphci ala craft 
mflroaa; intus diilepimento medio flipata & ad utrumque futurae margmein vibril- 
fis candidis iiitrorfum diredis, ciliata. 
Rec. nullum: prater marginem centralein diiTepimentorum , cui femina duplici icne 

horizontaliter affixa. ■ 

Sem. numerofa, obovata, verfus umbilicum anguilata, utrinque plana , obiolete mar* 

ginata , fulva aut ciunamomea. _ . 

IHT. dnplex: exterius fungofo cruftaceum , cramusculum , nuclco bfirf; mttrm 

membranaceum , ardillime adnatum. 
Alb. obo vato acuminatum, compreffum, femine anguftius, fubcartilagineum, album, 

transparens. ' . 

Emb. monocotyledoneus, redus , comprcflus, linearis, quarta albumiins parte brevior, 
ad umbilicum locatus. ;. ) Semen transverfe feftum; f. ) Albumen c 
bryojufts, & auftae maguitudinis. 

LXXIIII. TVLIPA. To urn. t. 199. 200. Linn. gen. W- 

Corolla hexapetala , absque nedario. Stam. fex. Stigmata ovario infidentia. *jK 
fupera, trilocularis. Semina plana. Embrio ad umbilicum, tertiam partei 

' u l i p a hortenfis. Tab. 17. fig. 2. »«- ^ 

Tulipa. Besl. hort. Eyft. vern. II t 7. / 4. $*IIL t. 10. /. J- £• 2 7- /• 2 ' 

i-p. &c. 
Tulip a flore eretfo, foliis ovato lance olatis. Linn. fyft. veg. S 2 S' ^ cSt 

Per. Capfulafupera, ovato-prismat: 

transverfe itriata , trilocularis , trivalvis. 
vibriilis introrfum verfis, candidis, fericeis, ciliatae. 1 c i fen c 

Rec. nullum, prater marginem centralem diflepimentorum , cui femina up 

horizontaliter affixa. inat3 . 

Sem. numerofa, obovata, verfus umbilicum anguftata, utrinque plana, m * 

rufefcentia. In"'- Int. duplex, membranaceum : exterius, circa peripheriamin mareim 

fubfungofumincraiTatum. 
Alb. fern iui conforme , paulo tamen anguflius , fubcartilagineum , ten 

Emb. monocotyledoneus , lineari oblongus, comprefTus, ladeo albic 
minis parte paulo brevier , ad umbilicum pofitus. a. ) Capfula Integra, b.) Eadem transverfe fefta. c.) Eadem delufcens. d. ) Semen feparatum. 

e. ) Idem transverfe feftum. f. ) Ejusdem & albuminis feftio longitudinalis. g. G.) Embryo jufta, 

& au&a magnitudine. 
Ante plenam frudus maturitatem vtbriiTx in hac & in Fritillaria, in tres tenues mem- 
branas conglutinatae funt, qua: feminum columnis inter jedas , capfulas immaturas 
reddunt fexloculares. In hortenfi Tulipa , capfulae quadrilomlares non valde in-' 
frequentes funt. 

LXXV. ORNITHOGALVM. Tourn. f. so$ Linn. gen. 418. 

Corolla hexapetala. Stam. fex , alterna bafi dilatata ,. apice farpe tricuspidata. Styl. uni- 
cus : ftigmate obtufo. Capfula fupera, triloculare. Sem. plura, horizontalia aut 
pendula. Embryo in axi feminis, longitudine dimidii albuminis. 
Orxithogalum pyramidale. Tab. 17. fig. 3. 

Ormthogakm laBeum maximum. Re si., hort. Eijfl. vern. V. t. 14. f. 2. 

Ornithogalum racemo conico , floribus numerofis adfeendentibut. Lin v. fyfi. 
ng- 3*7- 

Per. Capfula fupera , ovato-pyramidata, membranacea, tenuis, albicans, trifulca, tri- 
locularis, trivalvis: valvulis medio feptigeris. 

Rec. nullum, prscter marginem duTeptmentoruffl centralem, cui femina duplici ferie 
horizontalirer affixa. 

S em. plura, fex vel odo in quolibet loculamento , paucioribus tamen adolefcentibus, 
iisqueovato globofis,"ad umbilicum tuberculo roftratis, fubrugofuiis, atris. 

**T. fimplex, fubcoriaceum , nucleo ardi/Time adnatum. 

Al b. femini conforme , farinofum, durum, livefcens. 

Emb - monocotyledoneus, teretiusculus, leviter curvatus , ladeo albicans, in axi lemi- 
nis prope umbilicum locatus , dimidio albumine longior, nsverfe fefta. d.D.J Semina feparata. E.) Se- 
umeiv F.) Embryo feparatus & auftus. 

Ornithogalum Ornithogalum nutans. 

Capfala ovata, trigona, nigra. Semma globofa, magmtudme femmum Raphael, 
absque tuberculo ad umbilicum , undique foveolis parvis exarata, fuico nigri- 
cantia. Embryonis fitus & longitude ut m pracedenti. 

LXXVI. DIOSCOREA. Plum. gen. t. 26. Linn. gen. 1122. 

Flores fexu diffindi in feparatiscaulibus. Cai. campanulatus fexfidus. Cor. nulla Ust 
Stain, far. Fem. Styli tees. Capfula lupera, triloculare. Semina bradeata. Al- 
bumen cavitate maxima, compreifa. 
-ioscoREA fativa. Tab. 17. fig. 4. 

Mu-kelengu. Rheed. mal. 8- P- 97- t S I - 
Olus fanguinis. Ru m p h. amb: 5. p . 482. t. igo. 

Diofcorea fcandens , /o/«J *flw«, /m& racemofo. Plum. rV. f. 117.M 
Diofcorea foliis cordatis alternis , caule Icevi tereti. L 1 n n. /£/?• i/<#. <OT- 
Per. Capfula fupera, obovato rotundata coriacea, trilatera, *™jj*«^ 
trilocularis, trivalvis. Valvule fecundum alarum marginem delnlcentes, in medio 
angufliifimo diilepimenfo ftipatar. 
Rec. nullum: femina difTepimentorum margini interno affixa. 
Sem. in fingulo loculamento gemiua , bradeata ,. irregulariter triangula aut fubrotun 1 

lato margine membranaceo cinda , rufeicentia. 
Int. duplex: extmut m margraem fcininh ampliatum 5 interius nucleo ardtflime a • 

natum: utrumque membranaceum, tenue. 
Ale. fubrotundum, aut transverfe ovatum, valdc compreflum , cartilag incum, ' 

fubpellucidom fadum ex duabus laminis prope peripheriam folummodo uiw 
i. » medio autem folutis atque latam ca p- monocotyledoneus, minutus, ladeo-albus. Cotyledon ^liaceo-comprefra, 
aa, cuneiformis, tenerrima. i^V.brevis, teretiufcula, adfcendenti-centnpeta. a.aO Capfula Integra, b. ) Ejus feaio transvrr falls, c.) Valvnla feparata, c vitt j 
d.) Semina foluta. E.) Semen longitudinaliter pardtum. F.F.) Albumin* figura, q 
interna. G. G. ) Situs embryonis ad umbilicum , idemque folutus & infigmter auttus. 

Diof<©rea*ri>Ay//«*. el]f tican i 

Capfula duos pollices longa , ex emarginata & quafi cordata bail, 1 ^ r^ 

fisuram elongata , & ad apicem in brevem mucronem contracta, ^ 
ca & confirtentia precedent! fimilis , nifi quod multo rigidior. Sem»* ^ 
oata, femi elliptic*, pollicem circiter longa , colons cinnamomei. 

& Embryo ut in pnecedenti. Qb c .- <: Obf. AmpJa ifta cavitas aibuminis comprcfla, folis , quod haclenus fciam , Rajani. 
Diofcoreze feminibus propria eft. LXXVII. ALOE. Tourn. t, ipo. Linn. gen. 430. 

Corolla tubulofa, fexflda. Stam. fex , receptaculo, non corollx inferta. Sty], 
unicus. Capfula fupera , trilocularis. Semina plura, margine m^mbraaaceo. Em- 
bryo longitudine aibuminis. 
Aloe margaritifera. Tab, 17. fig. 5. 

Aloe africana, folio in fummitate triangv.'.ari . margaritifera , flore fubviridi. 

Comm. hart. Amfl. 2. p. ip. t. 10. 
Aloe africana margariilfra , folio unJijuc verri'.ci numerofijfimis. Bradl. /w- 

cul. 3. p. 1. t. 21. 
Aloe (pmuila) floribus fpicatis bitabiatis : tabio fuperiore erection ; inferiore 
recurvato. Linn, fijfl. veg. 337. 
Per. Capfula fupera, elliptica, argute triquetra , nervis elevatis albis transverfalibus , 
ecbnfimili fulco longitudinali medio oriundis, affabre rugata, trilocularis, trival- 
vis: valvis medio feptigeris. 
Rec. nullum: femina margini diflepimentorum centrali , duplici ferie , affixa. 
Se m. p! ura , circiter duodecim in fingulo loculamento, fubrotunda, bracleata, lato mar- 
gine membranaceo cincla , nigro fufca. 
»ht. duplex: exterius in marginem ampliatum ; interim arete adnatum; utrumque 

membranaceum. 
Al b. femine anguflius, irregulariter rotundum, compretTum , carnofum, album. 
Emb. monocotyledoneus , obiongus, comprcilus , laden albicans, longitudine fere 
aibuminis, ad umbiiicum poiltus. a ) Capfula inte^ra. b. ■) Ejus fectio trrm.svcrfa'i.s c.J Yaivuh feparata , cum fitu feminurn. d.) 
Semina foI^ a , al) utraque parte fpectata. E.) Semen lorigiuulinalm-. , m. urn, cum fuo ir.ar S me 
membranaceo. F.) Albumen, femine multo anguftius. G. G.J Embryo in fitu, & folutus. 

'^ L °E retufa. ibid. 

^oe afykana brevifftmo cra/i/Tmioque folio , fiore viridi. Com m. hort. Amf. 2. 
P-n-t 6. Till. hort. pis. t J. 

Al °e floribus fuicatis triquetris bitabiatis: labia inferiore revotuto. Linn, fyjl 

Capfula teretiuscula fa A ), obfolete trigona, nervis elevatis albis confluent, bus ver- 

mi ^lata, trilocularis (b). Semina plura, triquetra (c CO, ™t varie angulata, 

T o» atra : arra: angulis in margincm membranaceum , anguftum (D.) extenuatis. Embryo 
(D. E.) flliformis, longitudine albuminis. 

LXXVIII. ASPHODELUS To urn. t. 178. Linn. gen. 421. 
Corolla fexpartitaf Stun. fex. filament* bafi diiatatis. Styl. aniens, Alginate fi.n ; 
plici. Capfula fupera, trilocuJaris. Semina geminata, ereda. Embryo longi- 
tudine albuminis. 
Asphodelus fiftulofus. (dele ramofuf in icon) Tab. 17. % 6. 
" Afphodetm minor. Clus. hijl. 1. p. 197. 

Jfphodclus cauk nudo,foliis firms fubulatis Jiriatis fubfiflutofis. Linn, [if 

Per. Capiula fupera, globofa, magnitudine Pifi minoris, trans verfe rugofa, tribal- 

Wis, trivalvis: valvulis medio feptigeris. 
Rec. nullum: femina diifepimentis prape bafm affixa, ereda. 
Sem. m fingulo loculamento gemina, altera fepe abortiente, oblonga, triquetn 1, deor- 

fum acuminata, fcrobiculis profundis & rugis trans verfalibus exarata, ipaa.ceo 

fufca. 
Int. fimplex, membranaceum, nucleo ardiffime adnatum. 
Alb. femini conforme, carnofum , duriusculum , aciueo pallidum. 
Emb. monocotyiedoneus, teretiusculus , fuperne paulo craffior, leviiTime incurvus, 

ladeo albus , longitudine albumini fere *ecniali3. Capfula Integra, b. B.) Eadem dehifcens. C.) Ejusdem, ut & feminui ». ) Seminis geminati, & e. E. ) Ejusdem I 
m, cum fitu & figura im feftio transverfaliJ' 
trausverfe, & ^ LXXIX. CYANELLA. Linn. gen. 420. 
Corolla hexapetala: petalis tribus inferioribus propendentibus. Stain, iex, 
longiore declinator Styl. unicus. Capfula fupera, triloculare. Semma pa 
ereda. Embryo prope umbilicum, longitudine dimidii albuminis. 
Cyanella capenfls. Tab. 17. fig. 7. 

Cyanella foliis undulatu , ramis patentiflimir* Linn. fyjl. veg. 329. 
Icon, ] acq; hort. v. 3. t. 35. ,. cU . 

Per. Capiula fupera, globofa, rotundato trigona t nervis obfoletis reticulata , tr 

laris , trivalvis: valv is medio feptigeris. ^ a 

Rec. nullum: Semina ereda, duplici ferie margini dhTepimentorum centralis * 
S em. in fingulo locdamento cjuatuor, fubovata, deorfum anguflata, vane 

nigra fufca» uf« T. duplex: exteriuf fpongJofum, crafTuisculum, varie rugofum 
centioribus le minibus carnofum ; interius membranaceum , tenu . ar&e ad- 

figura feminis, carnofum, durum, aqueo pallidum. 

monocotyledoneus, teretiusculus , leviter incurvatus, ladeo albicans , dimidio ai» 
bumine paulo brevior , ad umbilicum pofitus. | A. B 


) Capfu 


a integra, 


& dehiTcens 


c. ) Ejus feftio 


transverfalis. 


D.) Valvu 


a frparata, cum 


fitu fpn 
. E. ) Semina foluta. 


F.) Albumen tr 


ansverfe feftum 


. G.)Ejus 


fefUo longitudi- 


naljs, c 


urn embryonis fitu. 


H.) Embryo feparatus. 

LXXX. GLORIOSA. Linn. gen. 413. 

Corolla hexapetala; petalis reflexis undulatis. Stam. fex. Stylus longus , ad axem 
ovarii obliquus. Capfula fupera, compofita, triloba. Semina baccata. Embryo 
conduplicatus. 
o-Oriosa fuperba. Tab. 18. rig. 1. 

MendonL Rheed, mat 7. p. iCj. t. 57. 

Methonica malabarorum. Herm. hort. lugdb. 6g$. Fluk. phyt. t. lit. f. 3. 
Lilium zeijlaniciim fuperbum. Co mm. h. Amft. 1. p. fy t. 35. 
Gloriofa foliis cirrhiferis. Linn. fyft. veg. 325. 
E colled, fern. hort. lugdb. 
Per. Capfnla fupera, turbinata aut elliptico fphaeroidea, coriacea, opaca, triloba, tri- 
locularis, trivalvis. Valvule dorfo rotundatz, linea depreiTa longitudinali mfcriptx, 
glabra; intus lineis trans verfalibus parallelis ftriats, holofericeo fplendentes , pa- 
diceo lutefcentes, futura fua interna dehifcentes. DilTepimenta ex inrkxis valvu- 
larum marginibus formata , duplicata , ad axem frutfus coadunata. 
Rec. nullum: femina futura: vaivularum interna: duplici ferie aflixa. 
Se m. plura in fingulo loculamento, ad duodecim, globofa, verfus umbilicum acumi- 
nata, baccata, coccinea. 
I»T. duplex: exterius fub pellicula rubra & tenni, carnofo fpongiofum «f™> 
interius membranaceum, tenue , rufefcens, chalaza rotunda mgra notatum, nu- 
deo artfiffime adnatum. 
Ai -b. ovatoglobofum, carnofum, duriusculum, aqueo pallidum. 
E »b. monocotyledoneus, parvus, lacleo albicans, ad umbilicum locatus, condupli- 
catus: crurealteroteretiusculo, inferne acuminato ; altero confimi « , fed latere 
*«o interno piano aut canalicular, priori acuimbente vel nlud femiamplexante. 

a. ) Capfula reliquiis bail cin&a. b.) Eadem transverse fefta, cam 
s d. ) Semina feparata. e. ) Nuclei pars fuperior denu- 
men integrum. G. ) Ejus feftio longitudinalis , cum fitu Singulare eft, quod embryo, didu&is bene cruribus , ipfam plant* radicem ex al.e 
reprzfentet, ut ilk forfan totus in hanc tranfeat. Conf.DiLLEN. nov. gen.tXIL 
fie F & HfiRM. L c. Capful* cetera nunquam funt peilucid*, ut Linnaeus vuit, 
kd coriace* , craH* & opac*, quales etiam Hermannus defcripfit & quales no- 
ftr* funt, ab eodem ipfo oiim in Ceylona le&*. 

LXXXI. COLCHICUM. Tourn. t. igi. 182. Linn. gen. 457- 

Corolla monopetala : tubo radicato longiffimo : limbo fexpartito. Stam. fex. Styh 
tres. Capful* tres, coadunat* in uuicam trilobam , fuperam. Semina numeioia. 
Embryo in regione feminis umbiiico oppofita. 
Colchicum autumnale. Tab. 18. fig. 2. 

ColchUum. F u c h s. hift. germ. ic. 201. 202. Blakw. herb. t. $66. 
Colchicum flore folium longe prcecedente , petalis ovatis. Hall. hift. 2. n. WJJ- 
Colchicum foliis plants lanceolatis ereSiis. Linn, fijft. veg. 349. 
Per. Capfula fupera , obovata , trigona aut.ab adjacentibus in varios angulos prefla, 
triloba, compofita ex capfulis tribus partiaiibus , unilocularibus, inflatis, tr:]^ ^' 
membranaceis , ad axem inter fe connatis , futura interna ad medium us^ue 
hifcentibus. 
Rec. margincs futurae intern* , quibus femina, absque ordine, funiculis fuis um 1'^ 
libus flliformibus , circa medium folummodo arrlxa, ut fuperius atque intend \ 
tium late vacuum fuperfir. 
I xt. (implex, membranaceo fpongiofum , tenue, nu cl eo arcle ad natum. 
Alb. figura feminis, fubcartilagineum , durum, aqueo pallidum. 
Emu. monocotyledoneus, minutiffimus , ovato globofus , lacfteo albicans , m ?* 1 fa 
buminis umbiiico oppofita & fimul extra axem feminis Doflms , extremita 
obtufiore peripheriam •, tenuiore vero centrum feminis refpiciens. LXXXI'- LXXXII. CHLAMYDIA. Banks. Phormium. F orst. char. t. 24, 
Linn. gen. 1382. 
Calyx nullus. Cor. fexpartita infundibuliformis incurva fubringens: tubi fundo ur- 
ceoJato trigona: limbi laciniis lanceolatis acutis. Stam. fex. Styl. unicus. Cap- 
fuia fupera trilocularis. Semina plurima bradeata. Embryo dimidio albumine 
longior. (Exfchedis b. Solandri.) 
Chlamydia tenaciffima. Tab. 18. %. 3. 

Phormium tenax. Forst. char. I. c. Cook. it. 2. t. 96. Forst. it. germ. 1. 

p. 235. t. 4. Mill. fafc. t 2. 
Phormium foliis plurimis , inflorefcentia ramofa. Linn, fijjl. veg. 336. 
E coiled. Bankfiana. 
Per. Capfuia fupera, longa, triquetra, torta, extrorfum attenuata, trilocularis trival- 
vis: valvulis medio feptigeris, extus fumofis aut nigricantibus fubtilillime ilriatis ; 
intus Ixvigatis, nitidis, pailide fpadiceis. 
Rec. margo dilTepimentorura internus, cui femina furfum incumbentia , gemino or- 

dine affiya. 
Sem. numerofiffima , oblonga, bradeata, margine membranaceo cinda, rugofa, atra, 

fplendentia. 
Int. duplex: exterius chartaceum, aridum, tenue, fragile, in margtnem femiuis am- 

pliatum; inter i%S fubfpongiofum ., arde nucleo adnatum. 
Alb. ovato oblongum, compreifum, carnofum, oleo cito rancefcente fcatens. 
Ems. monocotyledoneus, linearis, compreiTus , dimidio albumine paulo longior in 
axi feminis ad umbiiicum locatus, in adulriore frudu , iuteo - fuccinei coloris. •) Capfuia Integra, b. ) Eadem transverfe fecta. c.) Valvula? pars fnprema, cum fitu feminum. 
1) Semen ab utroque latere fpectatum. E. ) Albumen denudatum. F. ) Semen transverfe fectum. 
«.J Albuminis fectio longitudinals, cum fitu & figura cmbryouis. H,) Embryo feparatus & in- LXXX1II. VERATRUM. Tourn. t 145. Linn. gen. 1144. 

Flores omnes hermaphrodiri, fed nonnulli fteriles. Cal. nullus. Cor. hexapetala, 
Stam. fex. StyL tres. Capful* tres. Semma bradeata, Embryo brevilfimus in 
bafi albuminis. 
Ra trum album, tab. 18. fig. 4. 

Helleboru; albus. Cam. epit p 3 p. Besl. h. Eyft. ccjliv. Fill t. p.f. 1. 
Veratrum /pica paniculata, floribus maribus & feminis. Hall. hift. 2. n. 1204, 

Veratrum ITeratrumracemo fupradecompofito , corollis erettis. Linn. fyjl. veg. 9 oz. 
Icon. ]ac<± aujlr. v. 4. t. 335. 
PER Capful* tres, fuper*, oblong*, comprefliuscul* , bafi inter fe connate , fupn 
folut* & in ftylum brevem fUiformem defmentes , uniloculares , iutura intenore 
dehifcentes. 
Rec. futurx dehifcentis margines , quibus femina in fitu eredo atque gemino ordme, 

umbilicis fupra bafin fuam locatis , affixa. 
Sem plura, decern l.duodecim, ovato oblonga , furfum anguniora, bradeata, lato 

margmemembranaceocinda, fubconcava, varie rugofa, fpadicea. 
Int. duplex: exterius membranaceum, aridum, in marginem ferainis ampliatum; 

interim tenuirTimum, nucleo arde adnatum. 
Alb. oblongum, anguftum, compreiTum, oblique pofitum , carnofum , album 
Emb. monocotyledoneus, brevillimus, compreffiis , ladeo albicans, in bafi album** 
pofitus. a.) Capful* Integra, b.) F.sedem dehifcentes. c.) Earum fectio transverfaiis. a.; ^^ 
fertio. e.) Semina feparata. F.) Albumen denudatum. G.) Semen transverfe tectum, 
bumen lonffitudinaliter difciffum cum fitu embryonis. I.) Embryo feparatus. 

LXXXIV. NYMPHS A. Tourn. f. 137. 138- Linn. gen. 653. 
Calvx quadri-irpentaphyllus. Cor. polypetala. Stam numerofa. jf]^ \ 
Stigma orbiciuatum , fertile. Bacca fupera multilocularis. Embryo extra 
men pofitus. 
[PHiEA alba. Tab. 19. fig. 1/ -, 

• alba. Fuchs. hift. germ. ic. 301. Cam. epit. 634. J>** 1 > l ' ; ; 
J Jm. i/U. t. 9. f. r. 2. Blakw. herb. t. aoR. aoo. Oeder. jlor. dan. t- H*lu#* vern. VII t. 3. f. 1. 2. Bl a kw. herb. t. 498 '• 499- ° 

Nymphaa cahjce quadrifolio petalis minori, fruSlii J'p/urrico. 

n. 1067. 

Nymphcea fotiis cordatis integerrimis , catyce quadrifido. Linn. Jyft- ve f 
ER. Bacca fupera, fphacrica, ;filamentorum reliquiis cicatrifata , »' , creuulato, umbih'cata, iubvi^intilocuian-s. 1 L -° 1 . CA r none iofajn 
jelatinofa, per xtatem in iubfiantiam Ipong Cortex 
Pulpa loculamentorum gelai 
exarefcens. 

c. nullum: femina in pulpa nidulantia, absque certo fitu vel ordme. ^^0 

a. numerofiflima, elliptico fphseroidea, glabra, fplendentia, liinc angulo 

notata, e viridi lutefcentia , aut livida. _ nibra ni ' 

f, duplex: oj^wcoriaceo-cruftaceum, per aetatem fragile ; intePUS 1 
ceum, tenuiilimum , pallidum, chalaza fufca notatum. ^ lB , . femini conforme , farinofum , candidiiTimum , friabile, foveola aperra ad bafin 

exfculptimi. 

. monocotyledoneus , lenticulari globofus , carnofus , lutefcens , foveolx alBur 

leviter immerfus, nee ab hujus iubilautia , fed a folis integumentis feminis < 


a.) Bacca integra. b.J Eadem transverfe fe&a, c. C. ) Semen feparatum. D. ) Albumen denu- 
datum, chalaza fuperne notatum. E.J Ejus fettio longitudinalis, cum fitu embryoiiis ad bafin, 
F.) Embryo feparatus. 
EfalfH&A lutea. ibid. 

Nymphcea lutea. Fuchs. germ. ic. 302. Cam. epic 63$. Be si., h. Eyft. vern. 

VII. t.s.f.3. Blakw. herb. t. 497. Oeder. flor. dan. t. 603. 
Nymphcea cahjee pentapkjllo petalis majori , fruSht conic 0. Hall. hijl. n. 1066. 
Nymphcea foliis cordatis integerrimis , calyce pentaphyllo majore. Linn. fyfl. 

veg. 491. 
Bacca ampullacformis (g) f. ovato conica , glaberrima, fligmatis orbiculo fulcato, 
integerrimo, peltato, cornata, fubquindecim locularis. Loculamenta irregulaiia , 
(h) feptis partialibus fubdivifa, ut quad Unguium femen intra propriam ceiiuJam. 
Semina pauciora , Ted duplo majora (i. I.), ovato acuminata, ^uteicentia, glaber- 
rima, nitida, angulo carinata. Albumen (K) ut in praxedenti. Embryo lenti- 
culari conicus ( L ) , foveolas albuminis ( M ) agglutinatus & a folis integumen- 
tis feminis contedus. 

LXXXV. NELUMBO. Adans. 76. 

Calyx pentaphyllus. Cor. polypetala. Stam. numerofa. Styli plures , fimplices. 
Pericarp, ex receptaculo rloris favofum. Nuces plures difcretac. Embr. ger- 
minans. 
ISLOltio nucifera. Tab. 19. fig. 2. 

Tamara & Bern - tamara. Rheed. mat u. p. 5p - 61. t. 30. 31.' 

Nymphcea indica major. Rumph. amb. 6. p. 16$. t. 73. 

Nymphcea indica, faha cegyptia dicta, flare incarnato. Herm. par. bat. 

t 205. 
M/mpkea foliis peltatis undique integris. Linn. /i/ft. veg. 491. 
Pe R- nullum, nifi frudificationis receptaculum commune vdis. 
Re c commune inverfe conicum, fuberofum aut fungofum, fupra planum, alveolis 
rotundis difcretis, numero feminibus scquali, exfculptumj proprium, funiculus 
umbilicalis breviilimus , e fundo alveoli ad bafin feminis porretf us , ejuscme fora- 
mi ni umbiiicaii infertus. c PH nuC ament a cea, plura, a quindecim ad triginta, elliptico fphzroidea, aut rottin- 
SEM dius gbbofa, apice fltfo Srevi perflate terminal , bafi mmut.fl.mo poro un>. 

bilica'i notata. glabra, nigricantia, aut ruteicenti - tulca. 
Tvr duplex • e^riHrcoriaceo-corneum, durum, tenaciffimum, e valve; inter*;. 

meXana™ongiofum, cramusculum , vafis nutritus hhformibus n.patum, 

rubro ferrugineum. 

Vi t cotyledoniformis, amygdalino carnofus , albus, fupra integerrimus, infra bilobus; 
intus pro recipiendo embryone excavatus ; extus femmis magnitude & 6gp* 

FMa^L^us! in fuprcma parte vitelli radicatus, gramineo viridis, germinans. Sea- 
p^t e retiu;cls^revii^lmus. Plumula diphylla: foliolis utroque margme «fr 
lutis, petioiatis: petiolis foliolo longioribus , in medio replicatis. 

O^ReceptacuIum commune, natural* paulo minus, alveolis fr) fembiferis «W » 
Nux Integra, c.) Eadem longitudinaliter aperta, cum vafis nuclei nutritus. dj E*» * 
feftio transverfalis. ej Vitellus decorticatus. f.J Idem bipartite, cum fitu ■■**"** 
Vitelli in aqua germinare incipient* fades & magnitude natural H.) Pl*mul* foliolom 
verfim fectum. 
Receptaculum in aliis argute, in aliis paratope conicum, in aliis fere hem! frtanam. 
& iterum in aliis ita depreffum , ut craflam placentam rotundam zmuleftir. E 
conf.ften.iavariat: in aliis foil, fungofa, ut digitis facile ^P^'^'JUw 
fuberofa & iterum in aliis cruftacea & dura eft. Denique & cellula.um nume 
varius , nempe a duodecim ad triginta. r 

Ambigit Nelumbo inter plantas mono - & dicotyledones : nam ad pofteriores, « 
brica feminis, omnino fpedare videtur; fed veriffime ad prior* P^'^ 
conftantillirae unicum duntaxat fub germinatione promat foliolum , n ^ ^ 
prodeat , donee prius penitus evohitmn & fuper aqua explieatum iit : l 
quinquaginta & pluribus nucibus , a b. Lerche acceptis, expertus turn. 

LXXXVI. BUTOMUS. TournJ. i& Linn, gen ■ S°7- 

Corolla hexapetala. Stair, novem. Capfulas fcx. Semina parietalia. Embr.mr 
gione umbiii£o oppofita. 
Butomus floridus. Tab. 19. fig. 3. 
*~ ff uncus floridus. Cam. epit. ?$i. 

J 'uncus cyperoides paludofus. Kesl. hort. Etjjl. vern. IX. t. 4>f- 4* 

Butomus. Hah. hift. 2. n. 1186, Linn. fyft. veg. JSS' 

Icon Oeder. flor. dan. t. 604. - P£*' Per. Capful* fex, intra coroIJam perfiftentem , ovato roflrat* , infra ad dimidium fere 
cenfw U * mtC COnnatac ' memb ^acex, uniiocuJares , introrfum dchis- 

Rec. nullum: femina undiqtie parietibus capfularum affixa, 

Sem. numerofiiTima parva, fubcylindrica, fulcata, ex altero latere cofta membrana- 
cea angufhllima 1. hilo infignita , rufefcentia. 

Int. duplex: exterius crnftacewn , durum, fragile; interim membranaceum, tenuiffi- 
mum , nucleo arcle adnatum , viride. 

Alb. teretiusculum , verfus umbilicum attenuatum , carnofum , album. Emb. monocotyledoneus, ovato globofus , minimis, in crailiore & wnbilico oppofita 
albumims parte locatus ,. viridefcens. a.AJ Capful* integrae. B.) Capfula feparata introrfum dehifcens. C.) Ejus feftio transverfalis, 
cum feminum fitu. d. D.J Semina feparata. E.J Semen transverfe feftum. F.) Idem longttu- 
dinaliter apertum. G.) Albumen longitudinaliter feftum, cum fitu embryonis. H.J Embryo fe- LXXXVII. SPARGANIUM. Tourn. f. 302. LriNN. gen. io.f.1. Flores conglobati, /exu diftincli mafculis fupra femineos in eodem caule. Mas. Cai. 
triphyllus. Cor. nulla. Stam. tria. Fem. Cal. hexaphyllus. Cor. nulla. Dru- 
pa licca, fupera , unilocularis. Embryo longitudine albuminis. 
Sparganium eredum. Tab. 19. fig. 4. 

Sparganium. Cam. epit. 732. Besl. h. Eijjl. vent. VII t. 2. f. 3. 
Sparganium caule foiiis que eretlis. Hall. hijl. 2. n. 1303. 
Sparganinm foliis ereftis triquetris. Linn. fyft. veg. $41. 
p £R. Drupa fupera, exfucca, turbinata, fubulato rofirata, inferne a -vicinarum pret- 
fione varie angulata. Cortex fpongiofus, ad apicem crafllilimus , ad bafin exte- 
■ nuatus. Putamen fuboileum, ovato conicum, uniloculare: parte fuperiore angu- 
«iore, cum parvo formaine in apice. 
Re c commune globofum , carnofum, fcrobiculatum; proprium, funiculus umbilica- 
lis filiformis , femini adnatus , per foramen putaminis , ad bafin feminis de- 
fcendens. 
Sem * u «icum, ovato acuminatum, pallidum, aut viridefcens, ad bafin chalaza fufca 
notatum. 
NT * implex, membranaceum , diaphanum, a nucleo facile fecedens. 
Alb - femi »i conform*, farinofum, candidiifimum , molle, ut in aqua facile in pul- 
fern convertatur. , 1B . monocotyledoneus, teretiuscuius , recta , ladeo albicans, longitudine fere al- a.) Amentum femineum. b. BJ Drupa feparata. C.) Ejus cortex 

men denudatum. D.J Drop* feftio transverfalis. E.) Semen cum fumcuio umomcan. r.j n, 

bumen longitudinaliter feftum, cum embryone. G.) Embryo feparatus. 

Nee mihiunquam contigit duo videre femina apt dropam bilocularem, uti Tourne- 
fortii icon habet, neque id etiam Adanfono. famil. 2. p. 467. 

LXXXVIH. ZOSTERA. Linn. gen. 1032. 
Cavitas intra folium gramineum oblonga, fruclificationis partes occultans. Recepta- 
culum commune lineare, a parte fua interiori frugiferum. Cal. nullus. Cor. nulla. 
Stam. alterna. Capful* alternx. Semina folitaria. Embr. unciformis. 
Zostera maritima. Tab. 19. fig. 5. 
* Alga ad mare. Oed. ftor. dan. t. if. 

Zoftera perkarpiis feffdibm. Linn./j^. veg. g2 9 . it. wejlgoth. t. 4. rudis. 
Per. Capfula ovato rortrata , ftylo capillari femibifido terminata, compreffiuscula, 

membranacea, diaphana, unilocularis , evalvis. 
Rec commune lineare, intra cavitatem folii pofitum , hinc planum , inde nervo me- 
dio prominulo ftipatum, e quo capful* vario numero, ocfto ad duodecim, alter- 
hatimpofitse, pendent 5 proprium , nullum: femina capfulis ipfis mox lub roiteuo 
aflixa. 
Sem. unicum, parvum, ellipticum , lenticulari compreffum, ftriatum, pallide ru- 

fescens. 
Int. fimplex, fubcoriaceum, modice craiTum. 
Alb. nullum. 
Vit. cotyledoniformis, farinofo carnofus, albus, femini conformis ; hinc integerninUJ, 

folidus , inde rima verticali ad axem usque incifus ac femibilobus. 
Emb, monocotyledoneus, filiformis, in uncum curvatus , lutefcens: bail iua in 
dio axe vitelii radicatus, inde retfa defcendens, poftea vero furfum inflexus, n 
curvaturam legens ac libero fuo crure, circa medium vitelii latus, acununato nu 
definens. 

a. A.) Capfube immaturae, ftylo capillari femibifido inftrufts , in fitu naturali. b. B.) *' 
lum e cavitate folii extraftum & a latere fuo interno fpeaatum. c. C.J Capfula matura lep ^ 
D.J Eadem longitudinaliter aperta , cum femine ftriato ad bafrn roftri capful* affixo. -J ^ 
transverfe feftum. F.J Vitellus integer, cum embryonis crure libero. G.) Vitelii l°bu 
refeaus, ut embryonis infertio pateat. H.) Embryo a vitello folutus & infigniter au us. 

LXXXIX- LX-XXIX. ZANICHELLIA. Mich. gen. t. 34. Linn. gen. 1034. 
Flora fexu diflindi in eadem planta. M a s. Cal. nullus. Cor. nulla. Stain, uni- 
cum. Fem. Cal» cainpanuiatus. Ovaiia quatuor aut plura. Embryonis radi- 
cula fpiralis. 
^MICHEL Li A paluftris. Tab. 19. fig. 6. 

Potamogefi if folia ramofa & ad genlcula polyceratos'. Pluk 

pkytt.102.f7. 
Zanichellia palujlris major, foliis gramineis. Mich. gen. t. 34, f. 1.2. 
Zankhellia. Hall. hiji. 2. n. 1604. Linn. fyft. veg. 838- 
Icon. Oeder. for. dan. t. 67. 
Per. Capfulx quatuor ad octo, fubfalcatae, eredo patentes, ftylo reclinato roflrate, 
in dorfo tuberculato crenulatas, cetera glabrae, cruflaceo - coriaceae , lenticulari 
comprefTa?, uniloculars , evalves. 
Rec. nullum. 

Sem. unicum, forma & magnitudine cavitatis capful*, pallidum. 
Int. fimplicilfimum , araclmoideum , ut fere nullum. 
Alb. nullum. 

Emb. monocotyledoneus , inverfus , albus, magnitudine ipfius feminis : extremitate 
inferiori crafTiore, fubclavata, compreffiuscula ; fuperiori autem fenfim attenuata, 
atque in Radiculam filiformem, duplici gyro fpirali convolutam & ad alteram fe- 
minis latus detortam , definente. a - A. B. ) Capful* integra?. C.) Capfula transverfe fefta. D. ) Semen denudatum, E.) Embryo ab 
Wroque latere fpeclatus. F.) Idem, explicato radicular gyro. 
Poflem cum Linnjeo femina nuda did ; attamen redis videntur magis vicina, pro- 
pter ftylum perfiftentem & figuram filiqux armulam , quare etiam Vaillantio, 
Wichelio & Hallero &udus hie dicitur capfularis. 

XC. ERYNGIVM. To urn. t. 173. Linn. gen. p+ 
Flores ut in Umbelliferis. Involucrum univerfale polyphyllum. Recept. commune 
paleaceum. Semina iquamulis liexilibus muricata. 
^ykgium Campeflre. Tab. 20. fig. 1. 

Eryngium. Cam. epit 447. Oeder./o?. dan. 1.554- U^Q^auftr. 2. 1. 155. 
Eryngium foliis femivimatis , pinnis pinnatis , pinnulis lobatis fpinofis. Hall, 

Wr.n. 73S . 
^yngtum foliif radicatitms amplexicaulibus pinnato laciniatu. Linn. fyft. 
Ve g> 271. * 

;per. 78 

Per. nullum, I adnatum. TruBus obovatus , compreffiusculus , b.partibilis , calycc 

fibi Jongiore perfiftente coronatus. 
Rec non difcretum, in axi frudus pofitum. 
Sem duo, ovata, fupra truncata, hinc convexiuscula aut obfoletiflime angulata, {qua- 

ml membranaceis , acuminatis, candidif , absque ordme pofihs, conteda; mdt 

plana, glabra. 
Int. duplex: exterius coriaceum j interim temiiffimum, fufcum. 
Atb ellioticum fupra acuminatum, piano convexum ; hinc triplici , inde fimphci 

ftrialongLtudinaHinfcriptum, carnoium , album , inodorum. 
Emb. dicotyledoneus, inverfus , teretiuscuius breviffimus , terminal, lacleo albu, 

Cotyl. breves, compreffiusculas. Radic. cylindnca tupera. 

a A.) Fructus integer. B.C.) Semen ab utrlque latere fpectatum. D.J Fructus excuffis fquanu, 
praeterduas, transverfim fectus. e.E.) Albumini* dorfum. F.) Ejusdem pars ventrahs. G.) Si 
tus embryonis ad apicem albuminis, H.J Embryo folutus & auctus. 

XCI. ASTRANTIA. Tourn. t 166. Linn.^- 3 2 7- 
Umbella fimplex. Involuc. utrumque polyphyllum: foliolis lanceolate ,. coora i», 
umbella longioribus. Semina coins quinque rotundatis , transveiie 5 
fcabratis. 
A s t r a n t 1 a major. Tab. 20. fig. 2. ' fc f _ 

* Aflrantia feu imperatoria nigra. Moris, hift. 5. S. p. t. 4- J- *• u 
nro. 85- 8<$> & R- r. 
Aflrantia. R 1 v 1 «. ftfftfc fcVdfc Blak w. ferfe *. 470. . ^ , , 

Aflrantia foliis quinquelobis : lobis trifidu. Hall. hift. I- »• 7P°* LlNNy - 

Per. nullum. FruBus elliptico-fphxroideus, bipartibilis , calyce ii 

flilente coronatus. 
Rec. filiforme, bifidum, infra apicem feminibus infertum. ^^ 

Sem. duo, otlongo elliptica, piano convexa ; hinc jugis quinque fpongic .is, .^ 

tis,contiguis, transverfe rugous, aut furfum denticulato fc.br.tis exarata, 

glabra, pallide ftraminea. > > liem branaceum, <* 

Int. duplex: exterius cruftaceo fpongiofum , craflum; mterius n 

nuiilimum. . 1 m U01- 

Alb. ovaro obloneum, hinc convexum , obfolete miatum , inde plaiuu 

plici fulco depreffio notatum , carnofum , durum, album, inodonfln. ^ 

Emb. dicotyledoneus, inverfus , breviffimus , ladeus. CotyL rotundat* , 

Radic. craffiuscula , fupera. a.AJ a. A.) Fruftus & feminis latus externum. B.) Ejusdei 
verfalis. d. e.) Albumen denudatum, ab utraque parte i 
albumine. G.) Embryo a front e 6c a latere fpectatus. 

XCII. SANICVLA. To urn. t. 173. Linn. gen. 326. 
Umbellas confertas , fubcapitata?. Frudus aculeis hamatis undique muricatus, 
Sanicula marilandica. Tab. 20. fig. 3. 

Sanicula flosculis mas cutis pedunculitis : hermaphroditis feffdibus. Xinn. fyji. 
veg. 272. 

Ex herbario Bankfiano. 
Per. Capfula infera , fetis uncinulatis muricata, bilocularis, non bipartibilis, a femine 

non fecedens. 
Rec. nullum. 
Sem. duo: altero plerumque abortiente; altero plano-convexo , hinc aculeis fetaceis , 

apice uncinulatis muricato, inde glabriusculo , aut fqamulis appreffis fcabrato. 
Int. duplex: exterius coriaceum, a pericarpio non diflinclumj interius membrana- 

ceum, tenuiffimum. 
Alb. ellipticum , fupra acuminatum; hinc convexum 1. angulatitm ; inde planiusculmn 

autleviter concavum; fubcartilagineum , album, inodorum. 
Emb. dicotyledonous , iubovatus , minutus, ladeus. Cotyted. rotundatar. Radic. acu- 
minata, fupera. a -A.) Capfula integra. b. B. ) Eadem transverfe fecta, cum diffepinaenro integerrimo, & locnla- 
mentis insqualibus. c C.) Albuminis decorticati latus dorfale. d. D, ) Ejusdem pars ventralis, 
E Situs embryonis in fupremo albumine. F. ) Embryo feparatus, 
Etiam in Sanicula europaa. Trewius inarcjualitatem loculamentorum in fru&u & 
frecnientem alterius feminis abortum adnotavit. Conf. Blakw. t. 63. f. 15. 

XCIH. DAVCVS. To urn. *. 161. Linn. gen. 333- 
Wolucri univerfalis foliola pinnatifida. Semina aculeis in criflas longitudinals con- 
nuentit LCu s Carota. Tab. 20. fig. 4. 

p «flinaca tenuifolia fativa , radice lutea vet alba. Mo *is. hift. 3. S- 9. t. 13. / 1. 
L ■ nihil, t. i.f.i2.i2.& n.9. 

Va «cus fyhejlris. Blakw. herb, t ftf- Oeder. flor. dan. t 723. 

Daucus Daucus involucris cavis : communibus pinnatis , peculiaribus ttneari lanctolatu. 

Hall. hijl. i. n. 7 1*- 
Daucus feminibus hifpidis, pttiotis fubtus nervofis. Linn . jyjl. veg. 277. 
Per. nullum. Fruttus iuferas , elliptico-fphacroideus , bipartibdis. 
Rec. filiforme, bifidum. 
Sem duo, piano convexa: dorfi crifta quatuor , membranaces , angiitis , ped.natx 

dentibus linear! fetaceis, innocuis , nexilibus; inter illas nervi tres> elevati, utnn- 

que aculeolis minutis, extrorfum arcuat.s ftipati. Ventns pars plana, aut motto 

concava , ftriis obfoietis longitudinahbus notata. 
Int duplex- alteram fubcoriaceum , alteram membranaceum 5 utrumque tenue. 
A LB eliipticum, hinc convexum , miis tribus mfcriptum, inde leviter concavum, 

glabium-, fubcartilagineum, album, inodorum. 
Emb dicotyledoneus, inverfus, breviffimus , teretiusculus , ladeus. Cotyl. oblong, 

comprelTx. tfflffo;. fubcylindrica , fupera. is convexum. b.B.) Ejusdem pars plana. <■; I,,-.-'. rerfei. D. E. ) Albumen decorticatum. F. ) Situs embryonis. G. ) Embryo feparatus, 
1 
•ill™* \/fr»u -in? fiift 1 .9. f). t. Id. f. 7- 

d. prov- ucus maritimus. ibid. 

Caucalis pumita maritima. Moris.'^/?.^. S. p. t. 14. f. 7. 

Caucalis involucro univerfali diphijllo , partialibus pentaphyllts. ( 
237. £. 10. bene. 

Dauwmurkatusfrl.iKx.fyft> w& 2?7' . 0a inter d um 

Frudus oblongus(a.A.C.), parvus, compretfmsculus Sem ^S errata: ha- 
ferelinearia (B), feptem in univerfum corns dorfahbus anguMirms e ^ 

rum quatuor majores, (C), crafliores , aculeis fctaceis , fcabns, ^^ m . 
fimplicibiis, nuncduplici ferie pofitis armatac ; tres autem reiiq . ^ 

quam nervi prominuli (C), ad interftitia priorum pofiti. Albumen I o.u 
lidum, inodorum. Embryo (F.G.) minutus, ladeus. 

Hsc fpecies omnino a Dauco removenda, & Caucalidis generi inferenda e . ucus muricatus. ibid. . , TJ m bdl 

Caucalis major daucoides tingitana. Moris, hi ft. 3. S. p- *• *4' J' *' 

t. 1. /. 17. ij. & 0. ir. H e r m. parad. bat. t. in. 
Echinophora tingitana. Riv. pent t. .27. 

Daucus feminibus triglochidi-aculeatis. Linn. fyjt. veg. 2ff. ^ ^ t 

Semina grandiufcula (a), ovata, hinc leviter convexa (C.) , mde p a . * u i is in 

dorfaies quatuor, membranacex , lat*, ferrato-dentat* : tag- ■ 

acumen fetaceum definentibus. Inter has, cofe tres (CJ, i« ^ fba- 

aculeoUsbrevibus, redis , ciliats. Albumen (d. e. F.) oblongum , ^ turn, hide planiusculum , folidum , inodorum. Embryonis (F.G.) cotyledo- 
nes ovatae, lubfoliacex. 

XCIV. CAVCALIS. To urn. t ffl. Linn. gen. 331. 

Involucri univerfalis folioJa fimplicia, integra. Corolla univerfalis plerumque mani- 
feftius radiata , quam in Dauco. Semina criftis duplicato fpinofis , aut aculeis fim- 
plicibus per feries longitudinales pofitis. 
Caucalis latifolia. Tab. 20. % 5. 

Echinophora major platyphyllos purpurea. Colum. ecphr. 1. p. 07. pS- 

Caucalis arvenfu echinata latifolia. Moris, hift. 3. S. p. t. 14. f 2. Umbell 

tl.f 14.14. & ..k. 
Caucalis foliis a/peris pinnatis , pinnis ferratis , involucris ovato lanceolatis. 

Hall. hift. 1. n. 73 g. 
Caucalh umbelia univerfali trifida; partialibus pentafpermis , foltts pinnatis fer- 
ratis. LiNN.yJ//?. veg. 276. 
Icon. Jaco^ hort. v. 2. t. 128- 
Per. nullum. Fruttus inferos, ovatus, muricatus, bipartibilis. 
Rec. filiforme, bifidura. • 

Sem. duo, grandiufcuia , ovata , gibba^ feptem criftis muricata : harum tres Iatiores, 
craflloresque, duplici plerumque aculeorum rigidorum & pungentium ferie anna- 
te ; reliqua; autem quatuor , paulo anguftiores & fimplici tantum fpinarum ordine 
inftrudar. Pars ventraiis planiufcula , ftria media elevata & prope bafm canaticu- 
lata, infcripta. 
Int. duplex: e xterius coriaceum , craflum; interius membranaceum , tenuiffimum. 
Al b. ovato oblongum, fubcartilagineum , inodorum, hinc convexum , inde margini- 

bus inflexis convoluto-concavum. 
Emb. dicotyledoneus , inverfus, brevis. Cotijled. orbiculatz , fubfoliaceac. Radic.te- 
retiufcula fupera. 

■0 Fructus & feminis latus externum, b.) Ejusdem pars ventraiis. C.) Seminis fectio transverfa- 
«*. cum albuminis convolutione. d.e.f.) Albumen decorticatum & transverfe fectum, ab utraque 
P a "e fpectatum. G.) Situs embryonis in fummo albuminis dorfo. H.) Embryo feparatus. 
■ AUCALIS granditiora. ibid. 

Caucalis magna flore albo. Moris. Umbell. t. 1. fig. »• ?• 
Echinophora flore magno. Ri v. pent. t. 2$. 

Caucalis umbcllis plants, petalis extremis & involucris maximis. Hall. hift. 1. 
«• 740. F F 

1 Caucalis Caucalis involucris fingulis pentaphnlis : foliolo unlet) duplo majore. Limjtyl 

veg. 275. 
Icon. J a c o. auflr. v. 1. £. 24. 

Frutfus magnitude fere proccedentis (a.b ) ; fed non gibbtis f. tranfverfe latior, 
verum potto quodammodo compreflus (C). Coil* dorfales quatuor craiTiores 
( A C), fpinis fubaiternis aut geininatis, rigidis, adicendenttbus & pungenti- 
bus'arinat*; inter has, fulci tres elevati (CD.) aculeolis fetalis, minutis, 
brevibus, divaricatis & furfum incurvatis muniti. Albumen eUipticum (e.t.), 
piano convexum, folidum (C), inodorum. Embryo (G) minutus , ladeo 
albus. 
Caucalis daucoides. ibid. 

Caucalis arvenfis echinata, parvo flore. Moris, hift. 3. S. p. t. 14./. <f. 

Echmophora. Riv. pent. t. 24. 

Caucalis foliis triplicate pinnatis , involucris ligulatis , uniuerfali unifolio. Ha u. 

hift. 1. n. 739. 
Caucalis umbellis trijidis aphijllis , 'umbetlutis trispermis triphijllis. Linn. fitf. 

veg. 276. 
Icon. ]ac^ auflr. 2. 1. 157. m 

Fruclus mediocris magnitudes (a), feminibus oblongis (b.c.D), fubiemicyiiih 
dricis. Coft* dorfales quatuor (D), crafe , aculeis remotiufculis , ngKfis, 
patentibus, pungentihus armatse \ inter has, interftitia angufliflinia , quail rinw 
longitudinal! divifa, ex qua nonnunquam fpinulsc minut-fllms fetace* prodeunt. 
Albumen (e. f. G. H.) convolutum , inodorum. Embryo (H. I.) exius, 
la&eus. 

XCV. TORILIS. A dans. p. 99- 

Umbella fimplex. Involucre m nullum , aut foliolis paucis, fimplicibus. Semiw 
aculeolis absque ordine pofiris hifpidata. 
Tori lis. nodofa. Tab. 20. fig. 6. 

Caucalis nodofa echinato femine. Moris, hijl. 3. S. p. t.i+f- 4- Umbel, t-l 

f. i 9 . 19 a. 
Caucalis ad I alas for 'ens. Riv. pent. I 36. 
TordtjUum umbellis fimplicibus fepibus , feminibus exterioribus hifpidts. l^*' 

fifft. veg. 275. 
Icon. J a c o^ auftr. v. 5. app. t. 24. 
Per. nullum. Fruftus inferus , fubglobofus, hifpidus, bipartibilis. 
Rec. nullum, aut filiforme, bifidum. c E >i, Sem. Duo, femiovata, valdegibba: radialia, 1 
leviter adur.cis echinata; centralia vero , tub 
leos breves abeuntibus fcabrata. Pars ventrali 

Int. duplex: coriaceum , crafTum, & membran 

Alb. ovato oblongum , carnofum , album, ino 
depreffo notatum. 

£mb. dicotyledoneus, inverfus, teretiufculus , h 
drica, fupera. transverfe fectui 
bryo feparatt:,. 

RIlis Anthrifcus. ibid, 

Myrrhis Jemine afpero brtv'u Moris. Umbel, t. i. f. gp. 

83 


iguf 


ial'em 

a , fill 

renu 


s fetaceis, 
afperis hi 

flitnnm. 


fcabris, apice 
ic inde in acu- 
5 Mac 


ftriis tribus , hide fulco 


US, 


ConiL 


oblongse. 


Radic. cylin- Caucatis folio cerefolii. R i v. pent. t. 35. 

Caucalis vaginis lanuginofis , foliis triplicate pinnatis , feminibus roflratis. Ha l l. 

hiji. 1. n ; 743 . 

Scandix feminibus ovatis hifpidis , corollis imiformibus, caule Icevi. Linn. fyjl. 
veg. 287. 

Icon. e d e r flor. dan. t. 863 . J a c q. auftr. v.' 2 t 15 4. 
Frudus ovato acuminatus (a. A. ) ilylis perfiftentibus brevibus crams roftratus , nigro 
fufcus. Semina oblonga (B.C.) furfum attenuata, fubteretia (D), undique acu- 
leis brevibus (I.), incurvis , fcabris, pallidis , cartiiagineis hifpida, cetera vero 
excavato punctata, nigro fufca. Albumen ( E. F. ) lemini conforme, durum, ino- 
dorum. Embryo (G.H.) minutus, teretiusculus. 

Tori us macrocarpa. ibid. 

Myvrhis nodofa , femine afpero longo. Moris. Umb.t. i.f.^S.t.v. 

Scandix feminibus fubcijlindricis hifpidis, caule hifpido: geniculis tumidis. Linn. 

M- veg. 287. 
? c on.]ACQ i hort.3.t.3S, 
Fmclus fubcylindricus transverfe latior, pallidus, ftylis perfiftentitus roflellatus 
(a. A.). Semina femicylindrica (B.C.), undique fetis rigidis brevibus, infer- 
ne globofis, adfcendentibus, hifpida; a parte ventrali (B.C.) planiutcula, lul- 
co excavata. Albumen (D.E.F.) hinc ftriatum , inde fulco infcnptum , durum, 
iaodorum. Embryo ( F. G. ) longiuscuius : cotyledonibus toliaceis, lmeanbus. XCVI. LIBANOTIS. Hall. htft. p. 3%. 
UmbelU compote Invofucrum otrumque polypbyllum. FruSus oblongus, tome* job . 

Ljbanot.s cretenfis. Tab. 21. fig. «• 
- Daucus creticus. Ca m. epit. S3 «- »^™- *»*• f " f '" , 

TLmtbfiB, hirfutis triplicate pinnati,, lobuhs proJund.JmchparUt^, 

JSmSsi bipinnatis plants, umbeila hmispharica, femnibu, *f* 

LixK.fyft-veg. 27P. 
Icon. ) a c <u auflr. v. 4. 1 392. Oeder. flor.dnn. t. 754 . 
Per. nullum. Ffl&W inferos , oblongus, bipartibilis. 
Rec. obfoletum in axtfiudus. ^ 

autem fuico in parte ventrali exfculpta. 
Int. duplex: coriaceum & membranaceam 5 utrumque tenue. ^ ^ 

Alb. feminiconforme, carnofum , album, odoratum; hinc convexum, qumq 

EaB^ty^ minutus - 3**" ° bmf " ^ CylindriCa, 

fupera. 

a. A.) Fruftiw integer. B.) Soninis lata, internum. C. ) Fruaus ^^^^W 
excuffahirfutieftriatum. E.F.) Albumen decorticatum- G) Embryoms fiiw. 
feparatus. „ fefr 

Occurrunt nonnunquam femina ovato conica , qualia Cameram gura ^^ m el 
ea immatura funt. Vix dubium eft, quin haec fit Libanotis vercr - & $ ^ m 
candidum, fcabrum , oblongum &c. tribuit Theoph. hit. IX. * > ^ 

candidum, rcfinofi odoris ac in mandeudo linguam exurens. Dios 
c 87- 

XCVH. HASSELQVISTIA. Linn. gen. 34*- ^^ 

Umbella crompafita. Involuc. utrumque polyphyllum. Semina difemia: ex 
orbiculata plana; interiora bullata. 
Hasselquistia xgyptiaca. Tab. 21. fig. 2. 
" Hajfelquiftiafotiu pinnatis, fotiolis pnnatifidU. Linn. fyfi. veg. Zfc 

Icon. J acq. for*. 1. *. *7- F £R - ?er. nullum. Fruclus inferus , bra&eatus , bipartibilis. 

I ec. filiforme, bifidum: in fruciibus difci fimplex , adnatum. 

5 em. dirTormia: Exterior a geminata, orbiculata, compreffa, plana, margine anguflo, 
fubfcabro, parum incraiVato cin&a, ftramineo albicantia. Jnteriora, omnino quo- 
que geminata, fed altero conftanter abortiente , & fquamulae emarcida: forma, 
alterius lateri interno prope verticem adhxrente j altero autem adolcfcente, in bul- 
lam menibranaceam converfo, quae ad latus internum , amplo foramine rotundo , 
fungofo & crenulato margine circumdato, hiat, & unico duntaxat embryone 
fceta eft. 

Int. duplex, utrumque membranaceum & tenue. 

A. lb. Semine multo anguftius , ellipticum, in tenuem Iaminam compreflfum, carnofum, 
inodorum, album, in femimbus planis, planum, in bullatis , concavum. 

Emb. dicotyledoneus, inverfus, minutus. Cotijl. fubfoiiace* , breves. Rad. teretins- 
cuia, fupera. Haffelquijlia foliis cordatis. Linn. fyjl. veg. 27$. 

Icon. J a c 0^ hort. 2. t. ipj. 
Semina prxcedentibus flmillima, fed multo minora. Radialia (a. A.), membra- 
naceo compreffa, margine glabro , angufto, albo cincla, & intra ilium iordide 
ferruginea. Centralia (b. B.) ovato bullata, in dorfo pariter fpad.ceo-ferrugmea, 
& ad aperturam margine incraffato, glabro, albo circumdata (c. C). Albumen 
& embryo, ut in praecedenti. 

XCVIII. TORDYLIUM. Tourn. (. 170. Linn. gen. 330. 
Umbella compofitaT Invol. utrumque polyphyllum. Semina omnia orbiculata, com- 
preila, plana, margine incraffato cincta. 
To R d y l 1 u m fyriacum. Tab. 31. % ?. 

Tordylium creticum. B e s l. hort Eyjt. cejliv. XII t. p. f. 1. bene. 

Tordylium fyriacum minus, /mini granulato major e. Moris, hi/l. 3. S. 9. t, 

rff.7. Umbelt.t.i.f. 28. 2$. 
Tordylium fyriacum. R 1 v. pent. t. 3. J a c o^ hort. 1. t. 54. 
Tordylium invohcris umbella longioribus. Linn, fijfi. veg. 2J$. 
Per - nullum: Fruclus- inferus, orbiculatns , bipartibilis. 
& E c filiforme, bifidum. .__, Sem duo orbiculata, comprefTa, plana, in medio levmtme convexa & fubpubefcen, 

tla, ad peripheriam margine craffo fuberofo, aibo, tuoerculis crenulato circumdata. 

Pars ventralis plana, glabra. 
Int duplex: exterius coriaceum, nucleo amplius; interim membranaceum, tenue. 
Alb. ellipticum, femine multo anguflius , comprefTum, carnofum, album, fubo- 

doratum. 
Emb. dicotyledoneus, mverfus, minutus. Cotyl. breviffim* , obtufe. Rod. cylmdnca 

fupera. a ) Fruftus int*«. b.") Seminis pars plana, ej FruSus transverfe feftus. dj Albumen den* 
datum, e. f. ) Idem decorticatum. G. ) Situs embryonis. H.) Embryo feparatus. 
S*pe accidit, utexduobusfeminibus, alterum abortet, atque ;tunc : alteram fn bul- 
lam cvmbiformem convertatur. Hinc, quoniam Haffelquifna, loirs tU 
bus, fieouentius in bullam converfis; Artedia autem, folo feminum iuoram mar- 
gine, crenulato -lobato, a Tordylio differat : ambas ad Tordylium redtiiiime re- 
tulit Adansonus. 

XCIX. SPHONDYLIVM. To urn. 1. 170. Heracleum. Linn, gen- 34S- 

Umbella compofita. Invol. univerfale nullum, aut paucifolium, caducum/, par" 
polyphyllum. Petala alba, aut rubicunda. Semina foliaceo -comprella, g 
margine membranaceo, angumiTimo cin&a. 
Sphondylium Panaces. Tab. 21. % 4. t .. . 

Heracleum folih pinnatis: foliolis quids; intermediis fejftlibus , flontnis r 
Linn, fijji. veg. 282. 
Per. nullum: FruBus inferus , foliaceo comprefTus , bipartibilis. 
Rec. filiforme bifidum. obovata, foliaceo comprefTa, glabra, pallide ftraminea. Dorfum kv#* 
. margined 1 tribal capillaribus in medio, atque alia . flnub ad W^"^ 
turn. Margo anguflus , potius attenuatus, quam membranaceus. __ eauiuuin 

plana, fupra medium macula ferrugineo fufca , deorium bicrurii. Cerium eq 
senwlante pi&a, ceterum pallide albicans. 
Int. duplex, utrumque membranaceum. r unl . 

Alb. eilipticum, fupra acuminatum, femine multo anguflius, comprefTum, earn 

album, odoratum. . u j a , 

Emb. dicotyledoneus, inverfus, minutus. Cotyl breves y obtuf*. Raa. 

fu ^ era - a .) FruS* a J Fruftus & feminis latus externum, b.) Semiuis pars ventralis. c.-) Fruftus feftio 
d.J Albumen denudatum. E.) Situs embryonis in albumine. FJ 'Embryo feparatus. 

Sphondylion folia habet platano quadantenus flmilfa , at caulem ferulaceum; femen 
in cacumine fefeli (i. e. Tordylio) fimile, duplex, verum Jatius , candidius & 
magis paleaceum, gravis odoris : flores albos. Diosc. III. c. 90. Hax liquida & 
apta: qua? autem de Heracleo tradiderunt veteres, ea dubio & tenebris plena. 

C. PASTINACA. To urn. t. 170. Linn. gen. 362. 

Umbella compofita. Invol. nullum , aut foliola pauca fub umbella univerfali. Petala 
lutea. Semen ellipticum , foliaceo comprefTum , glabrum. : margiue tenui , 
anguilo. 
'astinaca fativa. Tab. 21. fig. 5. 

Paftinaca latifoli a fativa. Moris, umbel, t. i.'f. 26.26. 
Paftinaca. R 1 v. pent t. 6. 

Paftinaca foliis [impticiter pinnatis. Hall. hijt. 1.' n. <f0<?. Linn. fyft. veg. 290. 
Per. nullum. Frutlus inferus, foliaceo compreflus, bipartibilis. 
Rec. fiiiforme, bifidum. 

Sem. duo, mediocris magnitudinis , elliptica, aut obovata, fupra leviter emarginata 
foliaceo comprefTa , pallide ftraminea, cum intermixta, in recei.ribus , purpura, 
Dorfum leviilime convexum, finis tribus caprllaribus in medio, ;& alia prope mar 
ginem magis elevata, notatum. Margo angufbs, tenuis. Pars ventralis plana, 
vittis duabus ferrugineis, arcuatis , longis , non autem ferrum equinum refer 
tus, utinSphondyiio, fed bafi introrfum convergentibus & acuminata, picra. 
*Nt. duplex, utrumque membranaceum. 
Alb, ellipticum, fupra acuminatum , femine multo anguflius , compreflum, carnofum, 

album, odoratum. 
Emb. dicotyledoneus, inverfus , breviffiuius. Cot^l angufl*, obtufar. Rad. cylia- 
drica fupera. O Fruftus & fe m i n i s i atus externum. B.) Ejusdem feflio transverfafis. CENTURIA SECUNDA. CI. THAPSIA. TouRN.f. 171. Linn. gen. 361. 
Umbella compofita. Involucrum nullum. Petala lutea. Semina obionga: alii 
membranaceis quatuor; lateralibus maximis. 
lap si a villofa. Tab. 21. % 6. 
Thapfia. Clvs. hifl. 2. p. 192. 

Thapfia latifoiia villofa. Moris, hift. 3. f p. t. if. f. 3. Umb. t 1. /• » • 
Thapfia foliolis dentatis villofis baft coadumtis. Linn. fyfi. veg. 290. 
> ER . nullum. Fru&us inferos, compreifus, ovato oblongus »^ W F^ 
' emarginatus , terminate receptaculo fcminum perfiflente undulate , peduncul 0, 
& infra illud, foliolis quinque calycinis, corniculorum lnitar nirfum curw 1 
cetera alatus , bipartibilis. 
[I ec. filiforme , bifidum. . 

Sem. duo, alls quatuor membranaceis Aipata, quarum du* laterales amplimm*' , 
mine iongiorl, * dus ali* doles' anguftilW, undulat*, lougitudt e^ 
nis: inter iftas alas, ftri a: tres elevat* , longitudinales , comprdfe, nee tan 
membranacex. Pars ventralis plana , absque iulco depreffo. 
Int. duplex, utrumque membranaceum. 
Alb. oblongum, anguftum, carnofum, album, grato odore fragrans, hinc convexum 

flriatum , inde leviter concavum. 
Emb. dicotyledoneus, inverfus , fubglobofus. Cotyt. breviflim*. Radic l^coM ■ 
fupera. CII. PEUCEDANUM. To urn. t. it?. Linn. gen. 339- 
Umbella compofita. Involuc. utrumque polyphyllum. Petala lutea. F'' u uS 
ticus, lenticulari compreifus, fubiuriatus, Peucedanum officinale. Tab. 21. fig. 7. 
"* Peucedanum itaticum. Moris, umb. t. 1. f. 23. 23. 
Peucedanum. Rivin. pent. t. u. 

Peucedanum foliis quinquies tripartitis filiformibw linearibus. Linn. fujl. 
veg. 280. 
Per. nullum. FruBiu inferus, mediae magnitudes, rotunde ellipticus , in tenuis 

lenticuk formam comprellus , bipartibilis. 
Rec. filiforme, bifidum. 

Sem. duo, fubfoliaceo compreffa, hinc tamen leniter convexa, tribus firiis capillari- 
bus elevatis notata atque anguftiifimo margine attenuate cinda ; inde plana, vittis 
duabus ferrugineo nigris, ficut PafKnaca, picla. 
I xt. duplex, utrumque membranaceum. 
Alb. ellipticum, fupra acuminatum, femine multo anguftius, comprellum, carno- 

fum, oderatum, album. 
Emb. dicotyledoneus , inverfus, quarta albuminis parte longior. Coti/L breves. Radic. 
teretiuscula , longa, lupera. 

a. A.) Fruaus integer. B.) Idem transverfe feftus. C. ) Seminis Iatus internum, dj Albumen 
decorticatum. E.; Idem cum fitu & figura embryoiiis. F. ) Embryo fepaiacus. 

CUT. SELINUM. Linn. gen. 557. 

Vmbella compofita. Invol. univerfale nullum; partiale polyphyllum. Semen par- 
kin , alis membranaceis quinque : lateralibus maximis. 
Selix um Carvifolia. Tab. 21. fig. 8- 

Angelica tenuifolia. Riv. pent. t. ig. 

Selinum fotiolis pinnatim laciniatis. Gmel. fibir. 1. p. 204. t. 48- 

Selimim c aide fuk at o acutangulo, involucro uniuerfaii evanido, pfis melts, 

fetalis conniventibus. Linn, ftjft. veg. 2?8- 
Icon. Older, flor. dan. t. 66 7 . J a c q. auflr. t. 16. 
Per. nullum. FruSdx inferus , compreflus, rotundatus, membranaceo alatus, bi- 
partibiiis. 
*ec. filiforme, bifidum. 

Sem -<W, parva, rotundata, utrinque emarginata , quinquealata Al* du* mar- 
ginales latiffim* , patentiffim* ; dorfales tres , pnonbus dimidio anguitioies, ap- 
proximate, eretfiusculz. Pais ventralis plana, aut leviter concava. 
N T ' du plex , utrumque membranaceum. 

M ALB ' A,. ,n«uftom, ovato oblongum , acuminatum carnofum inodorum , hinc con- 

A .™mn "ions fulcis incripwm, inde planum , fulco Cmpl.c. excavatum. 

Em., dicotyledonous, inverfus, minu.us. Cotyl. angufc, breves. Mr. tt* 
uscula fupera. 

A ) Fruftas intoser B. ) Id™, diffeftus. C.) SeminU pars vmtralia. d. D. E.) Alb.n,« 
aWr.ican.rn. F.) Embryo™ fltus. G.j Idem fepara.us. 
Si fida fit rcminum figura in Vaill. bot. pari, t. 5 f. a. ft Hall hiflL t «**fi runt 
omnino a nomis > *g"* f £ ^/tat * ! 3 T^LS 

rudiusculx funt. 

CIV. IMPERATOR1A. Tourn. t. i<#. Linn, gen, 359- 

Umbella compofita. Invol. univerfale fubnullum : P^^^*^!"" 
compreffum, margine Jato membranaceo & tnbus cortis doifahbiu apterygus. 
Imperatoria Ofu-uthium. Tab. 21. fig. 9- „ 

' J«j/#r«*orifl. Cam. 9*. 532. Hi vim. jm* f. 7. Blakw. fcr*. I. *7* Hal1 ' 
hift. 1. w. ^05. Linn. /*//?• ««£• 2 <?P- 

Per. nullum. Frafc inferus, comprefTus , eilipticus, utrinque emarginatus, mem- 
branaceo alatus, bipartibilis. . 

Rec. filiforme, biflduin. - . 

Sem. duo, compreita, latiffimo margine membranaceo ad latera cincla , m ^ 
bus coftis acutangulis, non alatis, albicantibus notata. Pars ventraus p > 
tis duabus fufcis arcuatis pi&a. 

Int. duplex, utrumque membranaceum. 

Alb, ovato obLongum, anguftum , fupra acuminatum, carnofum, durum, 01a 
hinc obfolete ftriatum, leviiTime convexum, inde planiusculum. ^ 

Emb. dicotyledoneus, inverfus, fubovatus, minutus. Cottft. breviifim** **«• cl 
non diilincla, fupera. 

a ~\ Albumeu deco^ 
a. A.) Fruftus integer. B,) Idem diffeftus. C.) Seminis pars ventralis, cl, ; ^ 
catum. D.J Embryonis Ctus. E.J Idem feparatus. 

CV. CERVARIA. Riv. , 

Umbella compofita, Tnvol. utrumque polyphyllum. Petala alba. Fruclus com 
fus, obfoletmlme ftriatus , fubpubefcens i, non marginatus. C£* v *' !ervaria Rivini. Tab. 21. % 10. 

~ Athamnntn film phwatis, , innls / imia if Hs , radicalium circa cop am decuffa- 
• tit. G m e l. fib. 1. p. ig6. t. 40. f. 2. j m 

Athamanta folio lis pinna lis iucifo augulatis. Linn. fyjl. veg. 279. 
Per nullum. FruBtus mferus, ovatus , furfum anguflatus, lenticuiari compreflus , 

fubpubefcens , calyeis rudimento coronatus, bipartibilis. 
Rec. filiforrne, bifiduin. 

Sem. duo, femilenticularia, valde compreflk, nee tamen ad oras membranacca. Dor- 
frnn jineis tribus capillaribus, totidemque fulcis obfoletimmis depreJlis exarafum 
fubpubefcens in marginem glabrum pallidum extenuatum. Pars ventralis plana ] 
Vitus duabus luicis picla. 
Int. duplex, utrumque membranaceum. 

Alb. ellipticum, fupra acuminatum , femine parum an°umus, comprefTum, carno- 
fum, odoratum. r 

Emb. dicotyledoneus, inverfus, brevifTimus. Coti/L compreffx, obtufar. Rad. cy- 
bfldrica, fupera. E.) Idem ) Fruftns integer. B.J> Idem diffeftu*. C .J Seminis pars plana, d.) Albu F.J Embryo feprm Seminibus latis & calvis a Libanotide differt. 

CVI. ANETHUM. Tourn. t. idp. Linn. gen. 364. 

UmbeUacompofita. In vol. nullum. Petala lutea. Frucrus lenticuiari - compreflus , 
P ai 'vus, ftriatus , marginatus 
V'^HCMgraveoWTab. 2i. % „. 

Anttkm. Moris, umb. t. i.f 22. & y. S. Riv. pent. t. ii.Zlakw. herb. 

^netkm fruSibus compreftf. Linn. fyft. veg. 2 9 o. 
ER . nullum, Frublus inferus, parvus, ellipticus, lenticuiari compreflus, bipartibilis. 
Ec - filiforme bifidum. 

c°(\ P 3 ™* 1 e ^'P f ica, in dorfo tribus ftriis elevatis flliformibus notafa, ad oras 
an guilo margine albicante, fubmembranaceo cinclaj in ventre plana, glabra. 
** duplex, utrumque membranaceum. 
LB fu°bcoi acUmbatun ^ carnofum, durum, odoratum, hinc obfolete ilriarum, inde 

MB % e ra tyled0UeUS, iilverfus > brevifTimus. CotyL Mguft*. Rad. teretiuscula, 
\/f « a, A. ) Fructus a. A J Fructus integer. B.) Seminis pars plana. C.J Fructus diffectus, D. E t ) Albumen decor- 
tjcatum. F.) Situs embryonis. G.) Idem feparatus. 

CVIL VISNAGA. Riv. 

Umbella & involucrum Dauci. Frodus [lenticulari compreffiis , attenuate - margina- 
tus, ftriatus, villolus. 
V I snag a daucoides. Tab. 21. fig. 12. 
""" Gingidium alteram. Dod. pe mpt. 792. 
Visnaga. Riv. pent. t. 84- 

Dauciu f minibus nudis, umbella univerfati baft coalita. Linn. fyft. veg. 277. 
Icon. 3 a c q. hort. J. t. 26. 
Per. nullum. Fruttus inferos , parvus, eliipticus , lenticulari comprefTus , villofus , 

bipartibilis. 
Rec. filiforme, bifidum. 

Sem. duo, parva, albicantia, margine attenuate, non membranaceo circumdafa, 
Arise tres dorfales, filiformes, glabra, interflitiis viliofis, planiusculis. Pars vcn- 
; traiis plana. 
Int. duplex, utrumque membranaceum , tenue. 
Alb. oblonge ellipticum, in dorfo flriis quinque planiusculis glabris, interflitiis autem 

rugofis notatum, carnofum, durum, odoratum. 
Emb. dicotyledoneus, inverfus , brevilTimus. Cotyt. breves. Rad. teretiuscula ■ 
fupera. 

a. A.) Fruaus integer, b.) Seminis pnrs plana. C.) Fruftos diffeaus. D. E.) Albumen decor- 
ticatum. F.) Embryonis fitus. G.) Idem feparatus. 

CYIII. S1LER. Riv. 

Umbella compofita. Invol. univerfale nullum: partiale fubheptaphyllum. F rucluS 
oblongo eliipticus, turgide lenticularis, cottatus, apterygius. 
Silf.r aquilegifolium. Tab. 22. fig. 1. 

Siler aquiltgic? folio. Moris, umb. t. 1. f. gi. g 2 . & S. 5. Riv. pent. t. U- 

Laferpitium foliis imis rotunde lobatis , vaginalibus linearibus trifidis. H*i 
hijl. 1. n. y 93 . 

Laferpitium foliolis trilobis incifts — & — foliolis obtufis bap ovatis tobaW* 
Li nx. fijjl. veg. 281. n. 2. 3. 

Icon. J Acq. aujlr. 2. t.147. Rec. filifoi , 

Sem. duo, oblonge elliptica, mediocris magnitudes. Dorfum novemmiatum • flriis 

alterais extantioribus: omnibus rotundatis, absque ullo alar veAigio. Pars ventra- 

lis plana , vel ievirer concava. 
Imt. duplex: exterius crafTum, coriaceum , lutefcens; interim renue, fufcum. 
Alb. femini conforme, carnofum, odoratum, hinc fulcis tribus majoribus infcriptum, 

mde planum. r 

Emb. dicotyledoneus, inverfus, brevis. Cotyl fubovatz , compreflW. Rad. teretius- 
cula, lupera. 

a. A.) FruRus integer, b.) Semlnis pars ventralis. C.J Seftio frudus transverfa. d. ej Albi*. 
men decorticatum. F.) Embryonis fitus. G.J Idem feparatus. 
Sulcorumnumero, & alarum defetfu plenario, a Laferpitio ' abunde differt. 

CIX. CORIANDRUM. To urn. t. 168. Linn. gen. ? S <f. 

Umbdla compofira. Invol. universale fubnullnm ; partiale tri - 1, pentaphyllum. Fra- 
ctal fphaaicus, glaber. 
C .£Makdrum fativum. Tab.' 22. fig. 2. 

CoriWraw. Cam epiL S23 B \ AKV# ^.^ fc J7 £ 
C°rm^ m « „ m y^ Riv,^. *. 77. 
^(mandrum fruUibus globofis. Hall. /;//?. 1. ». 7^. Linn. fyfl. veg. 287. 
ER " • °®v FruHus inferus, fphacriciis, calycis reiiquiis & intra iilas tuberculo co- 
■*» llyiifero terminatus , bipartibiiis. 
* £ c. filif ormei bifidum. 

E*. duo, hemifpharica, glabra, flriis fex capillaribus , vix confpicuis , in dorfo no- 
^ a ta, p arte ventrali concava, medio fulco prominulo infcripta. 
• • uplex: exterius coriaceo - cruftaceum ; intenus arachnoideum. 
^ B - convexo concavum, femine multo anguftius , carnofum, odoratum. 
' MB tei ^°[> rl ^oneus, inverfus, breviflimus. Cotyl. fubfoliacea? , rotundata:. Rad. tiufrus integer, B.) Seminis pars concava. C.J Ejus dorfum, d. e.J Albumen decorti- 
F Embryonia ikus, G.} Embryo feparatus. 

ex. CX. iETHUSA. Linn. gen. 355. ' 
Umbella compofita. Invoke, univerfale nullum: partiale triphyUum , dejlexum, 
unilateral. Frudus fubglobofus, profunde fulcatus. 
; t h u s a Cynapium. Tab. 22. fig. 3. 

Cicuta minor fatua. Moris. Umb. t 1. f. t. y. Blakw. herb. t. 517. 
Cinapium. R 1 v. pent. t. 76. 

Mtlmfa. Hall, hijl 1. n. 765. — foliis conformibus. Linn, fijjl. veg. 2& 
Per. nullum. Friitius inferos, parvus, fubglobofus, albus, fulcatus, bipartibilis. 
Rec. filiforme bifidum. 

Sem. duo, fubhemifphxrica , profunde fulcata; fuicis dorfalibus quinis, acutangulis\ 
contiguis, albis : interftitiis anguftis purpurafcentibus. Pars ventraUsj plana, vittis 
duabus purpurafcentibus pida. 
Int. duplex: exterius fungofo coriaceum 5 interius membranaceum. 
Alb. ovatum , fupra acuminatum, piano - convexum , carnofum , inodorum. 
Emb. dicotyledoneus, inverfus, minutus. Cotyi. obtufst. Rad. crailiuscula , fupera. m transverre feaus. C.) Seminis dorfum. DJ Ejus pars vauriw. 
1, F.s) Embryonis fitus. G. ) Embryo feparatus, 

CXI. CHAMITIS. Banks. 

Umbella nulla, aut fimplex. Invoke, nullum , aut fuboctophyllum. Calyx fuperus, 
quinquedentatus, perfiftens. Petala quinque ovato-oblonga, obtufa, in 
alba. Stam. quinque. Styl. duo, filiforraes: fligmatibus craiTiufcuiis. Fructus luo- 
globofus, (hiatus, bipartibilis. (Ex fchedis Solandri.) 

hamitis integrifolia. Tab. 22. fig. 4. 

Ex hcrbario P>ankfiano. Habitat in Terra del Fuego. 

Per. nullum. FruShu inferus , parvus, leviflime comprefTus, calyce perfiftenti core 
natus, didymus, bipartibilis. 

Rec. nullum, aut obfoletum inter femina. 

Sem. duo, ovata, paulo latiora , quam craffa, hinc tribus lineis] elevatis , diflantibu* 
notata, inde plana. 

Int. duplex: externa fubcoriaceum 5 Interim nu.nbranaceum. 

Emb. dicotyledoneus, inverfus, minutus. Coty 7. ovata:, planiuscul*. RadiC^' 
gunior, teretiuscula, fupera. itegra", cajfpitofa, 
, urroque margins ri infiftens. B.) Idem 

) Embr>o feparatus. hlh ?• ° , ?'"?• harc S enu ™ Umhellifcra, fin R u! a ,; s e f» , fed & H trans verfim feftus. E.) 

mos proferat ; quafi 
numero, compen- 

Ch a mit is trifurcata. ibid. 

Ex herbario Bankfiano. Habitat cum prscedentiin T. del Fue*o. 

Folia ad radfcem conferta , late lin earn (o \ f„nro trifi.^ ♦ °, ... ,. . . 
mncronatis: infra anidk n Zl Tr P tIltu ^ ata: Willis divancatis, 
cifcus fnhhinnll yaginam bafin cauJis amplexantem. Scapus flmpli- 

oa Wa an F : U a US ft A ^ ei ^m quoque fimiles, fed quadruple major* , 
ovat iupia angurtati, fubcomprem B. ). Semina hint leviter convexa f C) tri- 
*us nneis devatis notata ; inde (D.) planiuscula. .Albumen & embryo, ut fupra. 

CXII. HYDROCOTYLE. Tourn. t. 175/ Linn. -gig. 3 2 5 . 
U fw mpleXpe r diCeJiata ' I»voluc.di-f.tetraphyllum. Petala Integra. Frudos 
JDrocotyle aHarica. Tab. 22. fig. 5. 

^ «*». Rump, «**. s , p . ^ t T ty f 7 . ■ 
'kLt% Zeylanka P alu P ris r W ens > kder <* terrejlrif folio. Herm. jrapirf 
Pe/ r ° C ° tyte f° tiis reniformibus , dentato crenatis. Linn. y}//?. t/<g-. 272. 

^partibUis Fru ® us m ^ ms i parvus, rotundatus , a latere compeiTus , lenticularis, 

Ec - nullum, aUt obfoletum, feminibus adnatum. 
" tJr - duo, fe m |. , . . 

tenuata y Vdia , lenticulari compreiia, verius marginem extenorem magis at- 

ticulata' UClVIS utrm( i u e tribus, arcuatis, ramofls & inter fe anaftomofantibiw re- 

wL"' cx t lr,l uin membranaceum, tenue; medium nucamentaceum, crafTum ; 
A LBi 0V ^ rachu0iJeum ' nueleo adnatum. 

ongum, valde coinpreiTum, carnofum, durum, inodorura. Emb dicotyledoneus, inverfus , ovatoglobofus , minutus. Cotyl. obtufe, 
fubcomca fupera. a. A J Umbella Integra, triflora. B.) Fruftus feparatus & auftus. C.) Idem transverfe feftur 
D.J Albumen decorticatum. E. F.) Embryo in fitu, & feparatus. 
fDROCOTYLE Solandra. ibid. 
Hijdrocotijle tomentofa, foliis cuneiformibus ovatis retufis feptemdentatis. Linn. 
fyfi. veg. 2-2. 

Ex herbario Bankhano. 
Umbella pedicellata. Involuc. tctraphyllum , lineare, longitudine frudlus, extus to- 
mentofum. Flofculi quatuor , aut iex fteriles, pedunculati (a.) in ambim, unico 
centrali in nudum fellHem adolefcente. Frudus ovatus, (a. A.) gibbus, a la- 
tere compreilus, didymus, pallide albicans. Semina (b. B.) femiovata, turgidc 
lenticularia (C), coftis in univerfum quinque acutis, exarata & ad interftma ea- 
rum nervis transverfalibus fcrobiculato - reticulata. Crufta feminis nucamentacea , 
dura. Albumen (D.) & reliqua , ut in praecedenti. 

CXIII. OENANTHE. Tourn. f. 166. Linn. gen. 352- 
Umbella compcfita ; partiales olobofe. Involuc. univerfale fubnullnm; partialc po- 
lyphyllum. Frudus iuberofb corticatus, calyce & ftylis perfiftentibus coronatus. 
en A nt he crocata. Tab. 22. fig. 6. 

Oenanthe cheer opluj Hi folio. Mo ris. hifi. 5. S. p. t. 7. / 2. 
Oenanthe fucco virofo. Blakw. herb. t. 57J. opt. 

Oenanthe foliis omnibus multifidis obtufis fubcequalibus. Li>n. fyfl- Vtg, W- 
Icon. J a c q. hort. j. t. 62. 
Per. nullum. Fruttus inferos, ovato cylindricus, fulcatus, coronatus, bipartibilis. 
Rec. nullum, aut obfoletum , femini adnatum. 

Seji. duo, femicylindrica, hinc fulcis quinque rotundatis inferipta , inde plana. 
I xt. duplex : exterius fungofo coriaceum, crafium; interim membranaceum. 
Alb. oblongum, furfum attenuatum, hinc tribus, inde unico fulco excavatum, csr ' 

nofum, durum, inodorum. 
Emb. dicotyledoneus, inverfus, breviiTimus. Cotifl. angurt*. Rafo.cfi*** 
fupera. J Seminis latus internum. C J Semen transverfe feftu 
. G. ) Embryo in fitu , & feparatus. Oenanthe Mulofa. ibid. 

$ Oenanthe aquatica triftora, caulibus fiftulofis. Moris, hift. ? . S. g t 7 f. r 
Oenanthe, Riv. pent. t. 66. Oeder./ dan. U 846. ' 

Oenanthe foliis radicalibus rotunde lobatis plants, cauthiis fiftulofis. Hall. hift. 
Oenanthe ftolonifera, foliis cautinis pinnatis filiformibus fiftulofis. Linn./# 

dus (b. B.) inverfe pyramidatus, fubpentagonus , fulcatus(D)- fulcis alternis 
.->. aaluonbus. Pars ventralis (C.) plana. Integum. externum fungofum, crailum 

Reliqua ut 111 precedent}. - 5 

Oenanthe pimpinelloides. ibid. 

Oenanthe f. Filipendula monspejjulana apii folio. Rauh. hift. 3. p. ip : 

°Bn!tif° Iiif i radkal f u J cumatisfiffis; caulinis integris linearibus 'longifftmis 

junpncwus. Linn. J if ft. veg. 2 8 6. ■" 

Icon. jAc^auftr. 4. t. 3p5 . 

F Ztc t ?k binat ° c > rlin l ricu r s ( a - A -), calyce ampJiusculo coronatus, bafi annulo 
alolo albo notatus Dorfum convexum (C), Mis tribus inferiptum & ad Jatera 
margmeincraflato fhpatuim Parsventralis (B.) plana. Albumen (d. e.) inodo- 

rum - Embryo (F. G.) minutus, teretiusculus. 

^ AN THE globofa. ibid. 

Oenanthe fruBtibus globofes. Lin*, fyfi. veg. 2 S 6. 

Fnichis parvus (a.) ovato globofus , intra calvcis perfiftentis coronulam in tuber- 
culum comcum ilyliferum produces. Semina fukemifpaxica (B.), tribus in 
dorfo ful cis cramoribus (C.), prater mar^nem, „otata; P in ventre (D.) plana 

EXvo(TcT CVaiTUm (E '^ M****** Albumen (£) inodorum. 
^"{r.tj.) minutus, teretiusculus. 

CXIV. BUPLEURUM. To urn. L i6 3 . Linn. gen. 32*. 

jjttplicja. Involucri partialis foliola lata, patentia. Petaia Jutea. Frutfus 
?fi£ ° VatHs » g«bb Us , parvus , apice non coronatus. * 
? tLRUM rot «ndifoluim. Tab. 22. fig. 7. 
^f ata ' Rlv ' P***- t. 46. Blakw. herb. t. #. 
^ m caule brachiato ramofifftmo , foliis ovato ' lanceolatis amplexicautibus. 

p u ^ w involucris univerfalihus millis, foliis perfoliatis. Linn./#?. veg. 273. 
m « ^rutins inferus, parvus, ovatus, ftriatus, gibbus, nigcr , bipartibilis. Rec. nullum, aut femini adnatum. 

Sem. duo, ovato oblonga , gibba, fupra difco angtiftijllmo piano rufefcenre terminal. 

cetera nigra. Dorfum , ftriis in univerfum tredecim , elevatis , lineanbus, exara- 

tuin : venter planiusculus , fulco fimplici , deprellb. 
Int. fimplex, membranaceum , nigrum, artfe nucieo adherens. 
Alb. femini conforme, fubcartilagineum , inodoruro. 
Emb. dicotyiedoneus, inverfus, teretiusculus. Cotyl. anguft*. Rad. brevis, fupera, 

a. A.) Fruftus integer. B.) Idem transverfe feftus. C. D. ) Seminis latus utrumque. E.) Al- 
bumen, cum fitu embryonis, F. ) Embryo feparatus, 
iUPLEUrum odontites, ibid. 

Bupleurum anguJHfoIium ■moulauiim. Colum. upkr. 84* 1. 247. 

Bupleurum caule brachiato , inuuluci 1 nil . m , cntiiplujllis arijlatis petiolos ex- 

ccdentibus. Hall. hift. I. n. 772. 
Bupleurum involucellis pentaphyllis acutis , univerfali trijjhi/llo , flofculo centrah 

altiore, rams dlvaricatis.. Lixn. ft/Ji. veg. 273. 
Icon. J a c o^ hort. 3. t. pi. 
Senium quadruplo minora (a. A.), quam prsecedentis , nullis omnino ftriis mfig- 
nita (B.), fed vel obfolete rugofula, vel glabra, ovato cylindrica, fufca, aut w 
gricantia. Pars ventralis planuiicula. Reliqua ut in praeedenti. 
3 u p l e u r u m tenuiilimum. ibid. 

Bupleurum tertium minimum. Colum. ecphr. 8$. t. 247. Moris, MJl. 3- S>9- 

t. 14. f. 4 . 
Bupleurum caule ramofiffimo , umbellis alaribus vr^iifioris, involucris pentaphylM 

lanceolatis , petiolir longioribus. H a l l. hift. 1. n. 774. 
Bupleurum umbellis fimplkibus alternis pentaphullis fubtrifioris. Linn. #• 

veg. 274. 
Frutfes parvus (a. A.) ovato oblongns, transverfe craffior, ntrinque rotimdatus. 
lubemargiuatus. Semma- pentagono prismatica TB.), in dorfo tribus co( is acu • 
angulis, di/lantibus norata, & ad mterftitia obfolete nigofa, pallida, aut lubcinerea. 

CXV. AMML Tours, t. i$p. Linn. gen. 334* 

Umbella compofita. Involucra polyphylla: univerfali pinnatifido; partiali &»?&* 
Frutfiis parvus, ovato globofus , gibbus , multiilriatiLV 
Uimi majus.: Tab. 22. fig. 8 . 

Ammi vulgarc. Don.pempt. 415. Blakvt. herb. t. 447, 

Ammiofelinon. Riv. pent. t. 8$. * n ; — =W= 99 

Ami foliis inferioribus pirinatts lanctotatis ferratis ; fuperioribus multiMf li- 
near ibus. Linn./^. veg. 2*2*2. 

Per. ntiiiurn. FrwfiW inferus , parvus, ovatus , gibbus, intra calycis perfiftentis 
dentkulos tuberculo conico ftylifero terminate, fu J 

Rec. nullum, aut obfoletum. 

Sem. duo, fcmiovara, firiis dorfalibus novem, alternis rotundatis, & altemis acutan- 
gulis notata ; in ventre fulco fimplici excavata. 

Imt. duplex, utrumque membranaceum , tenue. 

Alb. femini conforme, carnofum,. durum, fubodoratum ; hinc tribus finis clevatis 
aide fulco deprelTo infcriptum. 

Emb . dicotyledonous, inverfus, quartam albuminis partem longus. CotyL foliaces, 
oblong*. Rad. cylmdrica, fupera. J a. A.) Fruftus integer. B. ■> Idem diffeftus. C.) Seminis pars ventralis, D, E.) Albumen de- 
corticatum. F. G.) Embryo in fitu, & fcparatus. 

In calidis regionibus, femen forfan magi* odoratum. Nam terte Diosc. L. III. c. 70 
Ammio femen ^ik, multo minus cumino, origanon refipiens, cui vis excaliacro- 
«a, tervens, exficcans. Non ita noftrum, fed potius inodorum, aut quale vuit 
]• Bauhinus hift. 3 . b. 12?. minus odoratum. 1 

CXVI. APIUM. To URN. U rfo. LlNN.^,/7. 
UmbeUa compofita. Involuc. nullum, aut foliola pauca brevia ad umbcUas partia- 
Us - Fnidus parvus, gibbus , coilatus. 
^^•.m Celled Tab. 22.%. 9 . 

4** Riv.jtwtf. *. , ?7 . Blakw. herb. 443. Oeder./o;-. oW#. 7 po. 
Mm foliis pinnatis , pinnis trilobatis. Hall. hijl. 1. n. 7$+ 
p ^ im Mi* caulinis euneiformibus. Linn./^ W . 2^. ' 

*• Milium. Fructiis inferus, cxiguus, traiibvctfe erafius, quail ex duobus globulis 

wnflatus, miformicoftate, bipartibilis. 
Ec - fiiiforme, bifidum. 
' •'• Quo femi ovata, gibba, fpadiceo cinerascentia , corn's in univerfum tfuinque fili- 
^rmibus, albicantibus aut pallidis exarata: \11wvWh\U inter lu ■.! .>ris & leviter 
c ouvexis. Pars ventralis plana< 

Au f^ 1 ^ 1 Utrum 4 ue "^mbranaceum, tenue. 
'* jniini confbrme, carnofum, durum, odoratum. 

" B r * COt > rled °neus , inverfus, tertiam fere albuminis partem longus. Cotijl. breves, 
****« Rod. cylindrica, fupera. 

N a A.) Fruftus a. A.) Frnftus integer. B,) Seminis pars plana. C.) Fruftus diffeftus. D, E.) Albumen decor- 
ticalum. F. G.J Embryo in fita, & fpparatas. 
Semina profunde fulcara, & inter fulcos foraminulenta , qualia Hallerus. I.e. 

defcribit, mihi ha&enus videre non contigit. 
Selinon Theoph. hift. I. c. 3. 9. 15. 16. 19. II. c. c. III. c 12. VII. c. 1— 5. &Diosc. 
III. c. 74. hoc noftrum Apium. effe, non eft dubium. 
Apium Petrofelinum. ibid. 

*!" Apium hortenfe ft. fativum. Dod. pempt. 694. Moris. Umb. t. 1* ft. 4- 4. Ri v - 
pent, t 88> 
Petrofelimim. Blakw. herb. 1.172. 

Apium foliis caulinis linearibus , invotuceilis minimis. L 1 n n. ftyjl. veg. 292. 
Frudus duplo majores quam precedents , ovati (a. A.), gibbi, calycis rudimento, 
& intra iilud tuberculo conico ftylifero terminati. Semina furfum anguftata (B.), 
quinque coftis linearibus (C.) parum elevatis , pailidis aut albicantibus cxarata: «■ 
terftitia inter iilas glabra, leviter convexa, fpadiceo cinerea. Albumen (D.E.) 
odoratum. Embryo (F. G.) brevior quam in praxedenti. 
Petrofelino femen Ammii odoratius, fapore acri, aroma olens. Diosc. III. c. 77- 

CXYII. CICUTA. Tourn. t. 160. Conium. Linn. gen. ?ft>> 
Umbella compofita. Involuc. univerfale tri-f. pentaphyllum , foliolis latiuscuhs re- 
fiexis; partiale triphyllum, unilaterale. Frudus ovatus, gibbus; corns comprci- 
fis, ante maturitatem undulatis. 
Cicuta maculata. Tab. 22. fig. 10. 

Cicuia. Riv. pent, t ft. Blakw. herb. t. 451. & 373. a. b. Stoerk. fuppl * l 

Hall. hift. 1. n. 766. 
Conium ft minibus ftriatis. Linn./*//*, veg. 278- 
Per. milium. Fruttus inferos, mediocris magnitudes, ovato globofus, craflus. 

gibbus, dilute coilatus, bipartibiiis. 
Rec. fiiiforme, bifidam. 

Sem. duo, ovata, furfum anguftiora, valde gibba, tuberculo conico brevi Hyligero 
atque calycis rudimento undulato terminata. Coft* quinque , quarum tres 
faies & dus laterales , omnes albicantes, diffit*, fubilexuofe , valde elevat* 
compreiTac ut fere membranaceae : interftitia glabra, e fpadiceo rufefcentia. 
ventraiis plana. 
Int. duplex: exterius coriaceo * membranaceum , tenue; interius arachnoideum. 
Alb. femini conforme , carnofum, durum, ingtari & naufeofi odoris. 
EMB.dicotyledoneus,inverfu S> minutus. Cotyl. obtuf*. Rad. fubconica, fup eta - a .Aj rructus integer. B ) Idem diffectu,. C.) Seminis latus ventrale. D. ) Albumen cum fit. 
taibryoms, E.) Embryo folutus. *wuunjen cum t\ta 

Hallero videtur, Conion graconiin (Theoph. hift. I. e.g. Vf c 2 VII c fi 
IX. c 8 . 15. 17. ai. & Diosc. IV. c. 79 .) potius ^tf^, qu ^' 'oA am efTe 
Cicutam jafltoflwj quandoquidem huic folia ferul* anguft o"a non 1» 

CXVIII. SMYRNIUM. Tour N . f. I# . Linn. ^^. 

U ^l a iu^ POfi F a ' . InVoluc ' n V ! i u ?' autp^tiJe tantumfoJioli, paucis, brevibus. 
g.mbus SivoJutis ° Vat ° §l0b ° fuS ' S' bbuS ' angulato coflatus. Albumen mar- 

^ivrnium Olufatrum, Tab. 22. fig. n. 

J^rmmfeminemagnonigrocurvo. Moris. ^.^ S.p.f+f. 1. JJmb. t.i, 
Smijrnium. R Iv . pent t ^ Blakw ^ f ^ 
?z7T\\ mf0lliS CaidiniS termtis P etivlatis Mratis. Linn./^. ^. *p . 

^r/fep ar fb"f WXi,lferUSl S randiufculus > mfigniter gibbus, profunde fulcato,, 
J«c mdlp, aut obfoietum, 

lU '^it^tT^r^r C °2 fS tlibUS f orfalibus ^^g^^ &kre alatis onp. 
in medio f, ! 8 7' ,. Par * ventralis m rotundum angulum prommens, ac 

1 , ' *uu.o Jongitudmah exiculpta. 

ragmeuni '^'^ cru rtaceo-coriaceum , atrum j mfcraj membranaceum , fer- 

Vncalu,"' carno . fuin ' terebfnthinam reddens, hinc convexum, glabrum, inde 
E MB dj ' »»arg,nibus introrfum convolutis. 

^Ja C °fup e d0neUS> inver ^> brevis. Cotyl. foliacez, fuborbiculat*. i?«i. teretius- s ventralis. d. e. ) Albnmendecorticafum, 
aiiue. H.) Embryo feparatus. CXIX. ANISUM, Offic Adans. p. 9?. 

Umbella compofita. Involuc. nullum, aut foliolum unicum. Frudus medioa 
ovato conicus, ftriatus, fubpubefcens. 
Anisum vulgare. Tab. 33. fig. 1. , 

Anifum vulgare. Clus. hijl. 2. p. 202. 
Anifum. R 1 v. pent t.73. Blak w. herb, t 374. 
Pimpinella foliis racidalibus trifidis incifis. Linn./#/?. veg. 291. 
Per. nullum : Fruttus inferus , mediocris magnitudmis , e ventricofa bafi furfum 1 
tenuatus , in tuberculum ftyliferum fa%iatus , angulato (hiatus , fubpubeicen 
quail rore pulverulento confperfus , bipartibilis. 
Rec. filiforme, bifidum. 

Sem. duo, femiovata, gibba, furfum attenuata, hinc tribus coftis linearibus albica 
tibus, fimilique alia ad utrumque marginem notata, inde plana. Intermtia i**' coflas nunc planiuscula, nunc leviter depreffa 
Int. duplex: exterius fubcoriaceum , fubpubefcens; interius membranaceum. 
Alb. Semini conforme , carnofum, duriufculum , odoratum. 
E M b. dicotyledoneus , inverfus , minutus. Cotyl obtufae. Rad, cylindrica , fupera. a. A.) Fruftus integer. BJ Semen transverfe feftum. c.C.d.D.) Albumen denudatum. EJ Wf 
bryonis fitus in albumine. F. ) Embryo feparatus. 

CXX. BUBON. Linn. gen. 350. 
Umbella compofita. Involuc. univerfale pentaphyllum , perfirtens ; partiale polyph}> 
lum. Frudus parvus, ovatus , fhiatus , villofus. 
ubon macedonicum. Tab. 23. fig. 2. 

Petrofelinum macedonicum. Offic. Blakw. herb- t. 382* 
Daucus macedonicus. R 1 v. pent. t. 42. 

Bubon foliis rhombeo-ovatis crenatis , umbellis numerofi [funis. Linn. /*//*• v &' 
285- 
Per. nullum. FruRus inferus , parvulus , ovatus, furfum angufiatus, calyce perfift«i» 

minimo coronatus , villofus, bipartibilis. 
Rec. filiforme, bifidum. 

Sem. duo, ovato acuminata, fpadiceo fufca, hinc convexa, lineis in univer ^ m X'a, 
que elevatis pallidis ftriata, villiscme canescentibus undivjue confperla; mae}' io 3 »t. duplex: exterius fufcum ; interius ferrugineum, utrumque membranaeeum. 
lb. feminiconforme, carnofum, duriufculum, odoratum. dicotyledoneus, inverfus, minutus. CotyL compreff*. **/. teretiuscula fupera. |) Fruftus integer.- B.C.) Seminis Jatus utrumque. D.) Ejus fefUo 
!en decorticatum. G. H. ) Embryo in fitu , & feparatus. CXXL LAGOECIA. Linn. gen. 285. Cuminoides. To urn. t. 75-5. 

Umbella compofita : partialibus radio unico. Involuc. univerfale odophyllum plnnato 
dentatum; part.ale tetraphyllum capillaceo pinnatifidum , unillorum". Calyx per- 
Wtenspcntaphyllus, capillaceo multifidus. Stylus unicus, Aigmatibus duobus: al- 
tera truncato. Ovaria duo. Frudus matures monospermos. 

go ec 1 a Cuminoides. Tab. 23. fig. 3. 

Vwilhumfijlvefire. Cam. epit. 5 ig. 

hdftU 1 mpitUliS gl0h0flS & VUl0flS ' M ° R "" Mjl ' 3 ' S ' 9 ' * I3 ' fi§ " 
^oecm.U^.J] f jl. veg . 2H . 
".nullum. FruSfusinfaus, parvulus, pedicel 

ocoronatus, villofus, femine unico mature! 

fcteraliter, emarcids fquamul* formS, affixo. 

E C filiforme, indivifum, femini adolefcenti adnatum. 

EM y u 1 j rJcurn ' ovato acuminatum , nigro fufcum, undique villi's canefcentibus confper- 

' n 5 hmc convexum , ftriis quinque capiliaribus elevatis, albicantibus notatum, 

™ e plamusculum, finis tribus tenuiillnm. abortivi fcminis (Idem indicantibus , 

mlcnptum. 

r x - exterius pallidum; interius ferrugineum: utrumque membranaeeum. 
tttf ! m,Ili confoi ™e, carnofum, durum, odoratum. 
j?«rf° rf- j n - eUS ' "*verfiis, quartam albuminis partem longus. CotqL iemiteretes, fransverf r I ****' C) Spminis latus internum ■ cam annexo femine abortive E.) Idem 

eieftum. F.G.J Albumen denudatum. H.I.) Embryo in fitu, & feparatus. 

e moliitur tnUm facJJiime & conflantiiTime reperitur, quando frutfus in aqua bene io4 Ei — «g== 

CXXII. SIVM. Touo. f. ztfe. Linn. gen. 348. 
Umbella compofita. Involuc. utrumcjne polyphyllum. Fru&us ovato obiongus, trans- 
verfe cramor, {hiatus. Embryo longitudine dimidii aibuminis*. 
Sium Falcaria. Tab. 23. fig. 4. 

** Ammi perenne repens. Moris, hijl. 3. S. 9. t. 8-f t. 
Falcarta. Riv. pent. t. 48. 
Sium foliis firmis ferratis pinnatis , nervo foliaceo latefcente. Hall. hlfl. 1. 

n. 782. 
Sium foliolis linearibus decurrentibus connatis. Linn, fyfi.veg.284' 
Icon. J ac <±auftr. 3. t. 257. 

Per. nullum. Frnffus inferus , parvus', ovato obiongus, {hiatus, calyce perfiftente& 

intra ilium tuberculo ftylifcro fquamuiis parvis 'circum vallate, coronatus , bipar- 

tibiiis. 
Rec. filiforme, bifidum. 
Sem. duo, femiteretia, hinc in univerfum fulcis quinque rotundatis, ftria capillari in 

medio notatis , 'approximatis , pallidis, exarata , inde plana. Interftitia inter 

fulcos profundiuscula, angufla, cinerascentia. 
Int. duplex, utrumque membranaceum. 
A lb. femini conforme , carnofum, durum, inodorum. 

>itudine fere dimidii aibuminis. Cotyi foliacez, 
teretiuscula , fupera, 

a. A.l Fruftus integer. B.C.) Idem diffeftus. D.J Seminis latus ^internum. E.F.) Albumen de. 
corticatum. G. ) Embryo in fitu. H.) Idem feparatus. 

Sium Sifarum. ibid. 

Si/arum. Dov.pcmpt 681. Ki v. pent, t. 56. 
Sium foliis pinnatis: fioralibus tcmatis.Lixx. fyft. veg. 284. 
Frucluseliipticus(a.A.), parvus, tuberculo ftylifero, fed nullo calycis veftgio CO- ;. Semina penfagona , utrinque acuminata, per maturitarem farpw ,ncii:-\ Cofla: in univerfum quinque (B."), angi 
lutefcentes: interftitia inter eas lata, planiuscula, ferruginea aut fufca. Albumen 
odoratum. Embryo longitudine dimidii fere aibuminis, ladeus. (&)• W- l0 ' 
liaceae (D), ovato oblongse. Rad. teretiufcula." 

CXXIII. FOENICVLVM. To urn. t. 164. 
Umbella compofita. Involuc. nullum. Petala lutea. Frudus parvus, ovato oblongs- 
Oriatus, gibbus. . Foeniculum vulgare Tab. 23. fig. 5. 

Anethum fruffibus ovatis. Linn./z//?. i^g-, -pr. 
PER fuT 1 {hTatus jFr bf Mjr -K 1 f eiUS? ParVUS, elli P tico ob ^g«s , paulo Iatior, quam craf- 
Rec. filiforme, bifidum. 
Sem duo, ovato oblonga, hinc convexa , lineis in umverfum quinque rotundatis, 

elevat.s, pallidis notatata; inde plana. Interftitia inter coftas glabra , in recenti- 

bus, ieviter rotundata, viridi fpadicea: in vetuftis depreiTa. 
Int. duplex: utrumque membranaceum. 

Alb. femini conforme, fulcatum, carnofum, durum, odoratum. 
Emb. dicoryledoneus, inverfus, minutus. CotyL femiteretes. Had. cylindrica, fupera. Fruftus integer, b. ) Seminis Iatus internum. C.) Fruftus recentior transverfe feftus. 
Semen vetuftum transverfe fcftum. D.E.J Albumen decorticatum. F. ) Embryonis fitus. CXXIV. JJJEVM. Tourn. t. 16$. 

Umbella compofita. fnvol. univerfale fubnullum; partiale, paucifolium : foliolis in- 
tanul PC unilaterallbus - ^udus mediociis magnitudinis , ellipticus, fulcis acu- 

' ED * atha manticum. Tab. 23. fig. 6. 

2* D ° , D ; P"»Pt> 30S- C a m. epit. T . R 1 v. pent. t. 6 3 . B l a k v. kerb, t. j-^. 

• LL - tuft. 1. n . y6i. 
tfl «fa foliis omnibus multipartite fetaceis. Linn. M. veg. 287. 

21 " Um vf™#«/inferus, forma & magnitudine firniculi, nifi quod paululum 

^jor & finds acutangulis exfculptus, fpadiceus, bipartibilis. 
p- filiforme bifidum. 

'lid' U01 CC0nvexa i jugis in univerfum quinque, acutangulis &ferealatis, pal- 
s exarata; inde plana. Interilitia quoque inter fulcos pianiuscula , fu 
hT hl ^ angufta, fufea. ^ H * 

^ ' u Pex, utrumque membranaceum, tenue. 

dururn ° j 0n S uln > %>ia acuminatum, hinc trifulcum , inde planum, carnofum, io6 «S3== 

Emb. dicotyledoneus, inverfus , brevilTimus. CotyL femicylindricat. Rad. teretiuscula 
fupera. a. A.) Fruftus integer. b.c.J Seminis la(us utrumque. DJ Eadem differta. E.J Embryo in alu. 
mine. F.J Idem feparatus, 
Meum Mutellina. ibid. 

Jllutellina. Cam. epit. 8- 

Sefeli fotiis duplicate pinnatis , pinnutis femipinnatis , tobulis lanceotatis. Hall. 

hifl. i. n. 763. 
Phellandrium caulo fubnudo, foliis pinnatis. Linn./#/?. veg. 280. 
Icon. }*cq± aujlr. 1. t. 56. 
Involucrum partiale fubheptaphyllum , xqualiter difpofitum. Frudus prion (imi- 
lis, fed aliquanlum major, totus rufefcens. (a. A.)- Semina (b. c.) fuperne crallio- 
ra , acuminata tamen & in Aylum fetaceum brevein definentia. Coflac qumque 
(D), evidentius in membranam anguftiflimam extenuate, pallida; •, interftitia gla- 
bra, nee flriata. Albumen (E.) odoratum. Embryo (F.) teretiusculus. 

CXXV. CARVM. Linn. gen. 365. Carvi. Tourn. 1. 160. 
Umbella compofita. Invoke, nullum. Pelata alba. Frudus parvus, ellipticus, gibbus, 
teretiftriatus. 
Carum Carvi. Tab. 23. % 7. 

Carum. Dod. pempt. 2pp. C a m. epit fit. R 1 v. pent t 55. Blakv. herb. t. 
5 2 9 . J a c q. BuJIr. 4. t 393. Hall. hijl. 1. n. 789- L J N N -/# ve S' ** 
Per. ndlum. FruStu inferos, minor quam foenieuli, filiformi ftriatus, bipartibilw. 
Rec. filiforrac, bifidum. 

Sem. duo, oblonga, gibba, fpadiceo fufca. Stri* in univerfum quinqux , : modice ee- 
vatar, rorundatz , paliide Jute* ; interflitia planiufcula , fubtiiiflime itnata. 
centralis plana, in medio fufca, ad latera pallida. 
Int. duplex, utrumque membranaceum ; interius nigro fufcum. 
Alb. femini conforme, carnofum, durum, odoratum. 
Em 3. dicotyledoneus, inverfus, ininutus. CotijL femiteretes. Rad. fupera. a.AO Fructus integer. b.J Seminis Iatus internum. C. ) Fructus dlffectus. D.E.) Albumen 
corticatum. F.G.J Embryo in fitu, & foiutus. 

Careum, non Carum, latine dici deberet. Conf. Plin. L. XIX. feci. 49- io 7 CXXVI. CVMINVM. Linn. gen. 357. Umbella compofita. Invoke, utrumque tctraphyllum : foliolis fimplicibus & trifidi*. 
FrucTus parvus , ellipticus , multiftriatus , hirfutulus. 
:uminum Cyminum. Tab. 23. fig. 8 . 
Ominum fativum. Cam. epit. 518. 
Cmninum. Ri v. pent. t. 40. Linn, fijfl. veg. 28$. 
Per. nullum, truftus inferus , magnitudine foeniculi, calycil denticulis eredis, flylis- 
que duobus brevibus reflexis terminatus , ftriatus, hifpidulus , pallidus bipar- 
tibiiis. r l r 

Rec. filiforme, bifidum. 
S em. duo, oblonga, utrinque attenuata , hinc convexa, ftriis in univerfum novem, 

filifonnibus exarata, ac minutis fetulis undique confperfa; iiide plana. 
Int. duplex, utrumque membranaceum , tenue. 
Alb. femini conform e , carnofum, durum, odoratum. 
Ejib . dicotyledoneus , inverfus , brevis. CotijL ovats , compreffic. Rad. angufh'or, C.) Fruftus diffeftus. CXXVII. CHiEROPHYLLVM. Tourn, t 166. 

C T mbe!Ja fim p ] ex< fcvoluc. nullum. Fruclus fereti roftratus , non ftriatus. Nucleus 
wmidio femine paulo lonaior. 
'^op Hyllum fativum> Tab 23> fig Qt 

™ 'Wum fativum. Mo ris. hi (I. q. S. p. t. n. /. I. Umb. t. 1. /. 40. 40. Riv. 
^opkllumfotiis gtabrh triplicate pinnatis , lobulis obtufis. Hall. hi/I. 1. 

Standi* 

ve £> 281. 

j atuj m ' Fruftus inferus , ex ovata & transverfim crailiori bafi in roflrum fubu- 
g^'ca! , V. I,S( l ue du obus brevibus unguiculatis tenninatum , elongatus , gJaber , ni- em. duo, fubulata, glabra, puntfis vix perceptibilibus confperfa, obfoietiffime angu- 

lata , a parte interna fulco longitudinali excavata. 
<t. duplex: exterius cori&ceum, durum; interim' membranaceum , tenue. 
lb. femioi conforme, fed tertia parte brevius, carnofum , inodorum. 
mb. cotyledoneus, inverfus, parvus. Cotyl. femiteretes. Rad. fupera. . A J Fructus ii i transverfe fectus. C. ) Seminis pars ventralis. D.E.) Albumen decorttcatum. F. ) Embryonis fitus. G.J Idem feparatus. 
In Scandice vera, nucleus vix unam quartam, in Chaerophyllo tres quartas partes, & 
in Myrrhide totam feminis longitudinem attingit. 

CXXVIII. MYRRHIS. TouRN.'f. 166. Chaerophyllum. L i n w. gen. ft*. 
Umbella compofita. Invoke, nullum. Frudus oblongus, fubroftratus. Nucleus longi- 

^Iyrrhis odorata. Tab. 23. fTg. 10. 

' Mijrrhis perennis alba odorata. Moris, hiji. 3. S. p- t. 10. / 1. Umb. t. I. /• 
34. 3f Blakw. herb. t. 243. 
Odorata. Riv. pent. t. 57. 
Myrrhis foliis triplkato pinnatis mollibus , feminibus fukatis maximis. Hall. 

hijl. 1. n. 15 l. 
Scandix feminibus fukatis angidatis. Linn, fijfl. veg. 287- 
Icon. J a c Q; auflr. append, t. 37. 
Per. nullum. FruSus inferos, ovato oblongus , in roftrum breve attenuatus , fulcato 

angulatus, giaberrimus, bipartibiiis. 
Rec. fiiiforme, bifidum. 
Sem. duo, hinc convexa, fulcis quinque acutangulis , fuperne ciliato fpinulofis, u*- 

feme fimpliciter crenulatis exarata; inde plana , fulco longitudinali exfculpta. 
Int. duplex: exttf his conaceum , glabrum, nitidum, iuteo fpadiceum , demum nigri- 
cans; interius membranaceum fufcum. 
Alb. longitudine feminis, fed iilo multo anguftius, tereti clavatum, a parte interna 

fulco excavato inferiptum , carnofum, viridi-fufcum , inodorum. 
Emb. cotyledoneus, inverfus, minutus. CotyL fubfoliaceae , rotundatx. Rad. c° 
fupera. 

a ) Fructus, e maximis. b.B.^ Semi Miirrhis pcvcvius r!!^ ,\i,ior f 0l t s /,,/vr /, Fuu'uh aureo. Moris.'////?, a. «. 2 r 
£«. *. r./ 55. & € . <r. Ru p r. //. ^. 2^. f. 5 . 

Cere full urn foliis hirfutis , j^ta/ij- cordatis , feminibus obscure jlriatis. Hall. 
¥• r - »• 7#>- 

Chm-ophiHum cauie cequali , foiiolis incifis , feminibus color atis futcatis muticis. 
LiKx.fyft. veg. 08- 

Icon. J a c q. fif«/?r. 1. *. 04. 

Frudusovato oblongus (a), fubroflellatus. Semina (B. CD.) pentagona : angu- 
lisobtufis, luteo aut fulvo coloratis; interftitiis planiusculis , nigro fiifcis. Pars 
ventralis lato fuJco canaJiculata. Albumen (E.F.) f em ini conforme , odoratum. 
Embryo (G.H.) teretiufculus. 
Myrrh is tcmula. ibid. 

Myrrhit annua femine Jlriato tcevi. Moris, umb.t.i.f.37. 37, 

Mijrrhis. Riv. pent.t.jp. 

Mi;rr!iis foliis hirfutis , laciniis obtufis, caute geniculate. Hall. hifl. 1. n. 7fo. 

Cfaropkjllum caule fcabro , geniculis tumidius cutis, LiNisi.fi/Ji. veg. 288- 

kon.] acq, aujtr. 1. 6y. 

Frudus parvus (a.) ovato oblongus, furfum attenuate. Semina (B.C.D.) kmite- 
r «ia, gibba, quinque fulcata: fulcis rotundatis , approximatis rufescentibus j in- 
teffitiisanguftilTimis nigricantibus. Pars ventralis concava, cinereo fufca. Albu- 
men (E.F.) colons obscuri, inodorum. Embryo (G.H.) teretiusculus, 
* Y **»i* canadenfis. ibid. 

*W*i canadenfis trilobata. Moris, hit. 3. S. p. 1. 11. / 4. Ri v. pent. t.£j. 

Si fon foliis tematis. Linn. fjjl. veg. 285. 

Flu #us magnitudine precedents, gibbus (a.), ovatus, ftylis peififtentibus acumi- 
natu s. Semina (B.C.D.) deorfum angufliora, fuJcis quinque dorfalibus rotunda- 
Xl $-> approximatis, rulVscentibus; intermtiis anguftiflimis, n:^- -icantibus. Albumen 
U-F.) ebfeuri coloris, inodorum. Embryo (G.H.) longior , quam in conge- 
■wbn.. Cotyl. lineares. Rad. tereti acuminata. 

IX - GALIVM. Hall. Linn. gen. 125. Vaiantia. L 1 N N. gen. 1151. F %sherm £ phroditi, intermixtis fsepe mafculis. Cal. obfoletns , aut minimus, quadri- f Umat! ;- c °r. campanulata, brevis. Stam. quatuor. Styl. unicus. Semina duo in- 
B Iera , iubgioboia. 
* U ^\ h ^<W. Tab. 24. fig. r . 

Galium Galium fnliis fenatis [err alls , petiolis trifloris incurvu. Hall. hift. i. n. 725. 
/Vfl7>/'<7 /for/6/tf wfl/fH/fi- fr//i^/J hermaphroditic! germini hifpido infiftentiks. PlR, uiflimam, femini adnatum. Reg. nullum; femina ban affixa & latere fuo interno fibi mutuo junda. 

Sem duo infera, parva, ovato globofa, fordide fufca; hinc gibba, glabra; indefo- 

* ' ea rotunda excavata & circa ejus aperturam pundis callofis albicantibns confperfa. 
Int. fimpliciffimum, tenuillimum , arde nucleo adherens. 
Alb. menifcatmn, fubcartilagineum , e corneo melinum, auf pallidum. 
Emb dicotvledoneus, eredus, dorfalis, curvatus, ladeoalbus. Coti/l. elliptic*, tenuii- 
fimx,' breves. Rad. filiformis, arcuata, cotyiedonibus triplo longior , infers. pliatus, quae fructum obtegit, & ad utrumque Jatus in pedicenum 
B. ) Fructiu! integer, intra pedunculi fornicem latens. c.C.^ Seminis pars conv<- 
pars ventralis. E. ) Albumen traiisverfe fectum. F. ) Embryonis figura & fitus in dorfo albunums. 
hum Aparine. ibid. 

Sparine. Blak w. herb. t. %>. f. 3. O e d e r. flor. dan. t. 49$. 
Galium femimbus hirfutis , caule ferrato , foliis fenis linearibus lanceotatts gra- 
tis, petiolis unifiorif. Hall. hift. 1. n. 723. . ,.. 
Galium foliis oStonis lanceolatis carinatis fcabris retrorfum acukatis, gentculis 

villofa , fruclu hifpido. Linn. fijft. veg. yr. 
Frudus pediceilatus (a), ficcus, parvus, compofitns ex feminibus duobus i»J 
fubglobofis, undique fetis uncinulatis hifpidis. Integ. duplex; extenus mem iDr 
naceum, una cum fetis facile detergendum. Albumen niciiiscoideum , {<-)* 
fum, cartilagineum , coloris cornel Embryo (D.E.) pallide lutescens. 

CXXX. SHERARDIA. Dill. Linn. gen. 120. 
Calyx quadridentatus, perfiftens. Cor. infundihdiformis , longa. Staiti. quataOT. StyL 

unicus. Semina duo , nuda , calyce perfiftente coronata. 
srardia arvenfis. Tab. 24. fig. 2. tfJ . 

Sherardia foliis Jenis lanceolatis , floribus feffilibus umbellatis. Hall. hift. U ft 73* 
Sherardia foliis omnibus vsrticitlatis, floribus terminalibus. Linn./#' 1 ^' 
Icon. O e d e R.for. dan. t. 439. 

e r. nullum , prater cuticulam tenuiffimam femina obvefKentem. 
.ec. nullum; femina coadunata , bail affixa. Ill S em. duo, infera, ovata, calycis rupti denticulis coronara , fpadicea , fetis minut 
mis, appreflis confpera, hinc convexa, inde rima longitudinal!, introrfum I 
pliata , exarata. ' (implex, 

nforme, corneum aut cartilagii: 
c 
Rad. filifon Emb. dicotyle neus , erechis, dorfalis, iacleo albus. Cot H L ovaro-cordatz , foliaces. a. a.) Fri 

ventralis. D.J Albumen transverfe fectum. ] 
Sola feminis corona ab Afperula differt. CXXXI. CRVCIANELLA. Linn. gen. 126. Rubeola. Tourm. t jo. 
Involircrum ad fingulos flosculos di-J. triphyllum, paleaceum. Cal. nullus. Cor. in* 
mid J | 0rmis » tub °nl"ormi. Stam. quatuor. Styl. aniens, Semina duo, infera r 
C Re C 1 a n e l l a angtiftifolia. Tab. 24. fig. 3. * 

iy««fo rifa jgrfaifo anguftifolia. Moris. *)*. 5. 5. ^. *. 22. f. penult. 
4/pcrukfpkata glumis floraiibus maximis. Hall, hift.goett. igp 
Crucianelia eretta, foliis fenis tinearibus, floribus fpkatis. Linn./^/Z. veg. 151, 
JER. nullum, prater externam feminis tunicate. 
**C nullum; f em i na coadunata , bail affixa. 

-em .duo s infera , oblonga, furfum crafliora, apice rotundata , calva ; hinc convexa T 
yiJiimaque linea longitudinal! inferipta; inde planiuscula, linea media pronuV 
» inter duos fulcos deprellbs notata. 
Alb' f mpliciirimum ' tenue ^ arte nucleo adnatum. 
J 1 em,m c onforme , fubcartilagineum , aqueo-pallidum. 
MB^dicotyledoneus, eretf us , dorfalis, ladeo albus. Cotyl. elliptic*, foliace*. Ra<£ 
hl!f orm, S , fubreda, infera. 

Ejusd rU? ' fera * B c -) Tnvolucrum florale femina daudens. d:tT.) Seminis dorfum. e.E.) 

em pars ven tralis fulcata. F. Albumen transverfe feaum. G.) Embryo in dorfo albuminis. 

11 W™ 11 ! a °- a r P er P eram a L I n n ^o calyx dicitur * in tota enim hac familia non 

Ca ' Vx m ferus , nil] rarillime monophyllus. 

„ CXXXII. OPERCVLARIA. 

1,105 compofitus r 1 • v . ir i- r j r r 

tarnU ^aJ)x communis monophyllus, ma.\,ualiter dendatus , clantus recep- 

s ™'oco,„, nmii) f upraflorifer0j ill f 1 . a P fenliliegel . 0> 1 per maturi tatnn caJuco! P 

Opercular* ► percularIA umbellata. Tab. 24. % 4- 
■ Pomax umbellata. So land. mfs. 

Ex herbario Baiikfiano. Habitat in Neo- hollandia. 
Per nullum, nifi commuuem velis floris calycera , campanulatum , fepteml.no- 

vein dentibus i inxqualibus incifum, intra cujus cavitatem lemma, numero corol- 

lularum sequaii , clauduntur. 

aulis in Wepimenta libera produAis , quibus cavitas calycis in loculamenta fen* 
Sum numero xqualia difpefcitur. Rec. propnum : c.catncula parva ad angulum 
internum loculamentorum , e qua femma deorlnm pendent. 
Sm in finonlo loculamento partial! imicum, in toto antem fra&i pleromqne ma, 
raro quatuor, obovata , tuberculis & rugis varie fcabrata, hinc leviter coaveva, 
inde iulco prominulo angulata, atra. 
Int. {implex, membranaceum , ardiuime nucleo adnatum. 
A 1 b femini conforme, carnofum, durum, aqueo - pallidum. ' 

Emi. dicotyledoneus, erecte, longitudine fere albumims & in axi ejus locatus, lacleo 
albus. Cotyl. oblongs, foliacesc. Rad. cotyledonibus paulo longior, teretiu>- 
cula, recla, infera. a. J) Umbella frugifera, magnitude natural!. A. ) Calyx operculo danfas. B.) Ejus c 
calls, loculamenta ab operculo formata oftendens. C. D.) Corollul* operculo infiftfitf 
Semina operculo inferne affixa. D. D. D.j Operculum feu receptaculum commune lepara ^^ 
Semina magnitudine naturalt. E. > Eadem ab utroque latere fpeftata- F.) Albumen r 
Tectum. G.J Ejusdem fectio longitudinalis , cum fitu embryonis, H.) Embryo feparatus 

Huic'.fpeciei font flofculi in difco tret', diffiti, Corollulx tridentatx. Stem, unicum- 

Stylus unicus , aut rarius duplex. 
• rcularia afpera. ibid. 
Rubioides afpera. Soland. mfs. 

Ex herbario Bankfiano. Habitat in Neo - Selandia. ^ 

Calyces communes in capitulum globofum (a.) pedunculatum congel 1, 
/em dentibr- ■- fphxrici (b.B.), iulcati (C), lex ad novem dentibus m.v qua.^/^ -!'• ; -/., ,. 
cifi. Receptaculum commune fubhemifphsricurn (D.), 
Semina (e.E.f.F.) quatuorl. fex, obovata, fufca, hmc convexmscu v 
inde fulcis duobus elevatis (f. F. G.) fungous, albicantibus notata. AID 
aqueo glaucum. Embryo (G.H.) ut in precedent!. ^ 

Hale funt Corolluk, ad fingulum calycem quatuor 1. lex , mfu 

Tubofuperneampliato, duplo, quam calyx, longiore : Limbo quaor -• i que partito, laciniis Ianceolatis, .cutis, tubb brevioribus. Stam. quatuor J quin- 
que, receptaculo, non corollae, inferta. Anthera difcreta?. Stylus profundi bi- 
fdus. (Ex fchedis b. Solandri.) 
Opercularia diphylla. 

Rubioides diphylla. Sol and, mfi> 

Ex herbario Bankfiano. Habitat cum precedent!. 
Capitula ut in proxime precedent!, fed dimidio fere minora. Calyces communes 
feta ngidis htTpidi. _ LocuWnta tria vel quatuor, infra totidein flofculos tetrafte- 
mones. Semina ex,gua , elliptic*, aibicantia, tuberculis irregularis undique exas- 
peiata; _ nine convexiuscula; hide fuico elevato rugofo loneitudinali angulata Reli- 
qua ut in prioribus. 6 

CXXXIII. SP|ffiNOCLEA. 

Calyx pentaphylius , fuperus : foliolis rotundatis, concavis, conniventibus , perfiften- 

n if' 5*7 ■ ' Stam St > rl Ca P fula infera ' cuneiformi.com- 

prena, biloculans, circumscifTa. Receptacula libera , deorfum pendula! Semina 
numeioiiilima, mimitirlima 
S 1hexoclea zeylanica. Tab. 2 4 . fig. 5. 

Tmhul- wanna, zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. 

**■ Capfula infera: calyce aut corolla perffflente , connivente, coronate; fupra am- 

£•«*, rhombeo-ovalis; infra cuneiformi compreffa, atque bafi fua in aciem 

ectam , vcrticaliter pofitam definens ; cetera membranacea , teauiffiraa, diaphana, 

^ocularis, circumfcifla. Operculum rhomboideum, rigidiusculum , extus ftriis 

^atuor, cruciatis inferiptum. 

metered acuminatum, in fingulo loculamento fingulum, diflepimenti parti fupre- 

^ tea crafliore extremitate affixum , altera autcm rem;; :c /. :ium propen- 

S £M I" 6 liberum ' P im # icuiatum , fungofum. 

fpectT n . a ' ni inutiil'iina, apparenter lineari-fcobiformia, fed armato oculo 

Is r aa ' teretluScu * a ' verfus umbilicum attenuata, pun&iculata, paliide ipadicea. 
A ib / mpii . C,mmum ' tenuiffimum. 
Emb T m C ° nfor,lle ' CI 'aif!usculum, carnofum, aqueo- pallidum. 

B brevT/r ty]ed0neUS ' te ^tiusculu S , longitudine fere albuminis, ladeo albus. Cotyl. 
vuiima, vix rite diftindfce. Had. ionga, receptaculo obverfa. 

ut rum P1Ca rUglfera * b ' B «) Capfula in fitn naturali fpeaata, calycis fo'iolis concavis contefta & ad 
ftata 9< ^ latUS ftipala floraIi ^ a - ^O lanceolate -unguiculata, ftipata. c. Co Eadem a latere fpe- 
lum r 1 Eadem > excuffis foliolis calycinis , folo fuo operculo rhomboideo ttita. E. F.) Opercu- 

g.G.) 

Kon Semijia f rece PtacuIa libera in fingulo loculamento fuprems parti diflepimenti affixa. g. G.) 

e parata, H.) Embryonis fitus intra albumen. I J Embryo feparatus. Non plane certus fum, utrum embryo fit dicotyiedoneus? rimam tamen , duarum 
cotyledonum indicem, aliquoties vidifle mihi videor. 

CXXXIV. CIRCiEA. To urn. t. 155. Linn, gen- 24. 
Calyx diphylius faperus. Cor. dipetala. Stain -duo. Styl. unicus. Capfuk in- 
fera, bilocuJaris , hifpida. Semina folitaria. 
Circs: a lutetiana. Tab. 24. fig. 6. 
- Circcea. B e sl. hort. Eijfl. aftiv. HI. t 7. /. 1. 

Circcea foliis fubcordatisfubferratis. Hall. hiji. 1. 'n. $13. 
Circcea caute ere&o, racemis pluribus , foliis ovatis. Linn, fijjl.'yeg. S8> 
Icon. O e d er. for. 'dan. t. 2$6. 
Per. Capfula infera, obovata, longiiTxme pedunculata, fetis rigidis uncinulatis albican- 

tibus undique hifpidata, fubcoriacea, fufca, bilocularis, evalvis. 
Rec. nullum; femina fundo loculamentorum affixa. 
Sem. in fiii^-iilo loculamento unguium , obovatum , infra in umbilictim attenuatmn | 

hinc convexum, inde planum; glabrum, rufefcens. 
Int. fimplex ; membranaceum. 
Alb. nullum. 

Emb. dicotyiedoneus, ereclus, figura & maanitudine feminis , albus Cotyl. oborat*, 
carnofe: exteriore piano convexa ; interior* utrinque plana. Rad. cornea, bre 
viflima, infera. CXXXV. PHYLICA. Linn. gen. 266. 
Calyx quinquepartitus, fuperus. Cor. nulla. Nectar. penraphyUum ; f**J^ 
que. Styl. unicus. Capfula infera, tricocca, coronata. Semina fohtar.a, urn** 
exferto carnofo. 
Phylica ericoides. Tab. 24. fig. 7. y f i 

~ Alatemoides afrkana ericce foliis , floribus albkantibus & mufcofis. Com 
amft.f.p.i. t.i. 
Phijlka foliis tinearibus verticitlatis. Linn. fi/JI. veg. 235. ^mcme' 

Per. Capfula infera, ovato globofa, calyce perfiftente albo, villofo, acute ^ 1^ 
dentato coronata, triloculare, trico'cca. Epidermis membranacea ; ^W ^ 
nigra. Cocculi cartilaginei , teuues , hinc coiivexi, wde angulati. o 
temo elaflice dehifcente. v c c. wm 115 

Rec. nullum; femina fundo loculamentortim ailixa. 

Sem. in fingulo loculamento unicum, oblonge elliptic nm, hinc convextrm, inde ob- 

foletiffime angulatum , ferrugineum , lucidum, ad bafin umbilico craflb, fun- 

gofo , albo , terminatnm. 
Int. duplex: exterius coriaceo cruAaceum, durum; interius membranaceum. 
Alb. femini conforme, carnofum, craffum , album. 
Emb. d:cotyledoneus , erectus, magnitudine fere albuminis fed compreflus, luteus. 

Cotiji plana: , fubfoliaceae, ovato cordate Mad. breviifima, retfa, infera. a. A.) Capfula Integra. B.) Eadem diflecta. c. C.) Cocculi tres claufi, & unus dehifcens, na- 
turalibus major, d. D. ) Semina feparata. E. ) Semen transverfe , & ^Fj Idem longitudinaliter 
fectum, cum fijuira & fitu embryonis intra albumen, 
Phylica plumofa. ibid. 

Alaternoides africana rofmarini latiori & pitofwre folio. Comm. prcelud. 63. t. 13, 
Phifticafoliis lineari fubulatis , fummis hirfutu. Linn, ft/ft. veg. 235. 
Capfula fubturbinata (a. A.) rotundato trigona, ferruginea, glabra, apice terminata 
area ampliuscula tricoUi, margine membranaceo anguniilimo , edenttilo (a Japfu 
calycis) circumdata. Cocculi tres, ut in praxedenti , fed paulo majores. Semina 
(b. B.) elliptica, faturate caftanea , glabra, non vero lucida. Umbilicus feminis 
bafin late cingens fnngofus albus. Albumen & Embryo (C.) ut in praxedenti. 

CXXXVI. TRIXIS. Mitch. Proferpinaca. Linn. gen. 102. 

Ca lyx tripartita fuperus. Cor. nulla. Stam. tria. Styl. tres. Drupa exfucca m- 
«ra, trilocularis , trifperma. 
Trixis paluftris. Tab. 24. fig. 8- 

Trixis. Mitch el. E. N. C. 1748- n. 23. 
Proferpinaca. Linn, fi/ft. veg. 128. 
P£ R. Drupa exfucca, parva, infera, calyce perfiftente coronata , obovara, triquetra: 
J^gulis in anguflam alam membranaceam extenuatis. Cortex tenuillimus, mem- 
branaceo fpongiofus. Putamen fuboifeum, albicans, triloculare. 
Re C nullum, prater funiculum umbilicalem filiformen, a bafi ad verticem feminis 

adfcendentem , ejusque lateri interno adnatum. 
Se *. in fingulo loculamento unicum, oblongum, deorfum acuminatum, fubteretius- 

^wm, pallide rufefcens. 
* T - fimplex membranaceum. 
LB - femini conforme, carnofum, crafllusculum , album. o ac Emb. dicotyledoneus, ereclus , teretiusculus , longftudine fere albuminis , ladeo albus, Cotijl lemttere breviflimaj. Rad. longa/iecla, infera. CXXXVII. PAVETTA. Linn. gen. 132. 

Calyx fuperus, quadridentatus minimus. Cor. monopetala infundibuliformis. Stam. 
quatuor. Styl. unicus. Bacca bilocularis. Sernina folitaria, builata: albumuie 

avetta iudica. Tab. 25. fig. I. 

w Pavettaf. Matkamothe. Rheed. mat. $.p. ip. t. 10. 

Flammafiiluarumperegrina. Rum ph. amb. 4. p. 107. t. 47. 
Pavetta. Burm. flor. ind. 53. L 13. /. 3- . 

P avetta foliis oblongis utrinque acuminatir, umbel lis termhiaiibus faf clematis* 
eali/ce brevi acuto. Linn, fi/ft. veg. 153. 
E colled, fern. hort. lugdb. 
Per. Bacca infera, cacnofa, fubglobofa, aut fubturbinata, ilmplex, aut didyma, ca- 
Ivce minuto albicante , imico aut gemino coronata , bilocularis , per aetatem atra. 
Caro tenuis, in vetufto frutfu tota fungofa , feminibus arete adherens. 
Rec. nullum, prater carnem diuepimenti, qu* feminum cavitatein intrat, ea^uc fibi 

affigit. 
Sem. in fingulo loculamento unicum , fubolobofum, hinc convexum, inde plaiiiu>cu- 
lum, rima longitudinal! incifuin, & intra banc ampliilima cavitate exfculptuin 1. 
bullatum, glabrum, n/grum. 
Ikt. fimplicilfimum , tenuijfimum, arcle adnatum. 

Alb. femini conforme, bullatum, tenue, cartilagineum, duriffimum, corneo- pal- 
lidum. 
Emb. dicotyledoneus, ereclus, curvatus, dimidio "albumine brevior, &'in ejus par te 
infima atque exteriore pofitus, lacleo albus. Concordats, foliacez, tenuuu 
mac. Rad. teretiuscula , curva, infera. 

».b.) Bacca fimplex & didyma. c.) Baca* prioris fectio , cum altero Iocnlamwito Hi --;'■ ; '^ 
d.) Baccze pofterioris , manifefte bilocularis fectio. e. f. ) Sembus utrumque latus. uj ' t _'_.. fCf 
transverfe fectum. Hj Idem verticaiite* diffectum, cum embryone <l) ad- bafin ejus & 
I. ) Embryo feparatus & auctus. Gemini Acres, non tantum in baccis habitiohbus & didymis, fed & in /Implicioribus 
ac minonbus fipffime repermntur : ut fere crediderim gemdlo. flores in PaVetta 
eflenaturales, ficut in varus Caprifoliis. ravetta 

CXXXVIII. JXORA. Li» N ^«. I3 o. 

Calyx fupenis, quadridentatus , minimus. Cor. monopetala infiindibulifonnis.' Stam 
qu.tuur. Styl. mucus. Bacca bilocularis. Semina Jolitaria; albumine camofo , Tab. 2?. fig. 2. 
Schetti Rheed. mat. 2. p. 17. f. 13, 
Ftammafi/Iuarmn. Rumph. fl ^. 4 . p . I0$ . t ^ 
Satmmmflore tetrapetato. Burm. //. 3^/. I25 . t 57 . 

^m^ 0mlibus f emi ^ f 'F^kauBus f floribus fafcicuktu. Ltnv. fi/t, 

Ratambala & Hen-ratambak. Zeylon. E colled, fem. [nort lugdb. 

Per Bacca infera, carnofa ovato globofa , calycis dentibus quatuor erecfris acumina- 

coronata, nigra, biloculans. Loculamenfa, propria membrana albicante ve- 

«ra a lemmibus probe difcreta. Diflepimentum parvo foramine ovaii, fupra 

medium, perforatum. r 

ec u flantja carnofa in foramine dnfepimenti haerens & per totum feminis latus in- 
lernuin uirtuia. 

nnA S Ul o locuiamento unicum, ovato rotundatum, hinc convexum, glabrum 
uaum, m de Jeviter concavum, fubftantia fpongiofa, a receptaculo , tecW fer- 
niginemn. aut rufefcens. 
**t. i7mp] eX) membranaceum, facile de nucleo fe.cedens/' 

■■»• iemini conforme, cafeofo carnofum, molliusculum , aqueo'- pallidum 
fi «B. aicotyledoneus, ^,„ A~li.r~ i— j-j.-_- Il„ .il^-J-- . n . . 
^rdate, foliacea cafeofo carnofum , molliusculum, aqueo'-'pallidum. 
edus, dorfalis, longitudine fere albuminis, ladeo albus. Cotyl. 
Rad. filiformis, cotyledonibus duplo. longior , curvata, infera. d ) V aC ° a Ca ' ycis dentic u'is coronata. c.) Eadpm transverfe fecta, cum foramine diffepimenu. 
que, G Sd(?m f0a '° lon £"»dinalis, cum obturato dilTepimenti foramine. e. f.) Seminis latus utrum- 
ratus R,' J "' Uansverle Return. H.) Denudatus in albuminis dorfo embryo. I.) Idem repa- 
wn* Ixorx tribuunt Linnaeus & Adanson,- ex horti malab. figura & 
* "P**one, muruo fumta; fed nee ego unquam duobus plura vidi, nee Rum- 

C -i c, - qui etiam in bccis minoribus un m duntaxat periii a r - 

: ! »g»njr eft, quod fnufhis, quam quod (lores Ixorx arque Pavetrx abin- 
ailt * &„totum diicrimen eo redit, quod" in Ixora: i°. loculamenta, pro- priS memBrana veftita; 2°. albumen carnofum & 30. embryo dimido femine 
longior fit. Inlxora alba, femen eft menifcoideum & embryonis radicula cla- 
vato- anceps, ut alio loco dicetur. 

CXXXIX, COFFEA. Linn. gen. 230. 
Calyx fuperus, quinquedentatuJ, minimus, caducus Cor. monopetala, mfunditiili- 
formis. Stam. quinque. Styl. aniens. Bacca infera, mn-1. biioculans. Sem.na 
folitaria, rima ex altero latere caefa, arillata. 
Coffea arabica. Tab. 25. fig. 3. 
~ Coffee. Blakw. herb. t. 337- 

Coffea fioribus quinquefidis difpermis. L 1 n v?fyft. veg. 215. 
Icon fern. Grew. anat. t. 77. /. 1 — 5- Gleichen. append, p. 22. *. 10. 
Per Baccainfera, elliptico fph-xroidea, areola circulari & intra earn punclo caJoio 
'in vertice notata , carnofo pulpofa, bilocularis, rubra, tandem violaceo nigra. 
Pulpa fubgelatinofa. DiiTepimentum vafculofo- carnofum. 
Rec. nullum, prater diflepimenti vafa , rimam feminum intrantia. 
Sem in fineulo loculamento unicum, ellipticum, hinc convexum, inde planiusculurn, 
rima lo^ngitudinali, introrfuin flexuofa cxfum, pailide glaucum , ariliatum. 
Arillus chartaceus, elafticus , diaphanus, femen laxe cingens , totuinque oc- 
cultans. 
Int. fimpiicifilmum , tenuimmum , arctifllme adnatum. 
Alb. feminiconforme, crafTum, a latere ventrali introrfum convolutum, cartilagine- 

um, durum , fublividum aut pailide melinum. 
Emb. dicotyledoneus, eredus , tertia albuminis parte brevior & in ejus dorfo prope 
bafin locatus, leviter curvatus, ladeo albus. CotijL cordatac, foliacez. *«« • 
fubclavata , curvula, infera. a.) Bacca Integra, bo Eadem diffefta. c.) Semina arillo teaa in fitu natural!, d.) 
ventrale. e. f.J Semina arillo exuta, ab utroque latere fpeaata. g.J Albumen transverfc ice 
h.J Idem, demta portione quae embryonem obtegit. I.J Embryo feparatus. 

CXL. SARISSUS. 

Calyx monophyllus , brevis , acute quadridentatus , fuperus. Cor- . . • ' ^ 

Styl. unicum Bacca exfucca, infera, compreffa, bilocularis, iu^ata. 
folitaria , oblonga : embryone dorfali , recto. 

Sarissus anceps. Tab. 25. fig. 4. 

^ Hen - Taccada. Zeylon. E colled, fern. hort. lugdb. ^ _„ u 9 

Per. Baccaexfucca, infera, ovata, utrinque acuminata , lenticulart compreiTa , tribus 
in quovis latere , lulcis acutangulis exarata , & ad oras infigniter attenuata m fere' 
alata, glaberrima, rufefcenti- fpadicea. Substantia prope peripheriam funoofa 
verlus centrum luberofa, duriuscula, & in duo loculamenta obionga partita. Dif- 
fepimentum membranaceuin , tenuiffimum, integerrimum. 

Rec. nullum; femina diiTepimento longitudinaliter adhserentia. 

Sem. in fingulo loculamento unicuin , oblongum, furfum attenuatum, hincconvcxum, 
glabrumj inde duobus fulcis profundis cum _ media litxea elevata exaratum, nigro 

I xt. fimplex, tenuiiTimum, ardiillme adnatum. 
Alb. femini conform e , cartiJagineum, durum, album. 

Emb. dicotyledoneus , eredus, in dorfo albuminis locatus, ladeo albus. Cotijl. Ian- 
ceolatz, foiiaceae. Rad. teretiuscula , cotyledonibus triplo longior, reda, infera. 

a.) Bacca intajra. b. ) Eadem diffefta. c. d.) Seminis latus utrumque. E.} Albumen; transyerfe 
lectum. F.) Embryo in albuminis dorfo. G.J Idem feparatus. 

M ^« affinis videtur Pfydiotris, a qua diflfcrt calyce quadridentato & bacca non 

tXLl. LOBELIA. Plum. gen- t. 31. Scaevola. Linn. gen. 1294. 

CaH'x (juinquepartitus , fuperus. Corolla monopetala , unilabiata : fiiTura longitudi- 
nali in latere tubi labio oppofito. Stam. quinque. Styl. unicus. Drupa baccara* 
*•< bilocuJaris. Semirm fclitaria. * ^ 
J>belia Taccada. Tab. 25. fig. 5. 

B 'k'Modagam. Rheed. mat. 4. t. $ 9 . 

^gloffum littoreum. Rumph. amb. 4. p. 116. t. 54. 

Arbor exitio/a marina laSfefcens indict , Taccada vocata , fruBu eerafi magni- 
Mine incarnato ftriato. Herm. mus. zeyl. 4$. Burm. ZeyL 29. 

U ""?*' Ze ^n. E colled, fern. hort. lugdb. 

R - Di-uppa baccata , infera , calyce perfirtente coronafa', fubglobofa , transverfim paul ° jraffior, fulcis feptem ad decern elevatis grofl© modo ftriata, incari 
^mfumofa. Caro fungofa, craiTa. Putamen oiTeum, fphxricum, tul 

ru g°i"m, laturafpuriaclevatainfcriptum, biloculare. berculato - —■ > ,fl ^ia fpu 
Ec « nullum ; femina fun 111 fmgulo loculamento unicum , rotundatum ant obovatum, prope. bafin le- 
ei acuminatum, plauo convexum, albicans. {Implex, membranaceirm , non arde adnatum. 

femini conforme, tenue, carnofum, molliasculum , aqtieo - pallida 
. dicotyledonous , eredm , magnihidine fere albuminis , ladeo albu 
vate hinc levillime convexae, inde plana:. Radic. acuminata, bre a.) Fructus integer, b.) Idem diffectus. c.) Putamen decortkatum. d. e.) Seminis fades 

otraque. F.) Albumen transverfe fectum, G.) Idem longitudinaliter apertum, cum fitn em- 

bryonis. H.J Embryo feparatus. 
Defcriptio Rumphii optime in noftrum frudum quadrat , nee multum quoque ab 

eo abludit figura Hort. malab. 1. c. mil quod calyx in tubum nimis anguflum con- 
tradus fit. Contra , in Lobelia occidental!, omnia alia font : nam huic i°. co- 
rolla aliter divifa; 2°. calyx in frudu nullus, fed margo faltem brevillimus i» 
ajqualiter quinque dentatus J 3 . Drupa ovalis , glabra , nigra ; & 4 . Putamen 
ovato acuminatum, tuberculis grandioribus undique muricatum. Coin. Pi. um. 
ic. t. 165. f. 1. J ac o^'amer. defcript. & t. 179. f. 88- Hinc Lobelia Taccada, U 
non pro diver/a fpecie , faltem pro infigtii varietate habenda erit. 

CXLII. PSYCHOTRIA. LiNN.'\gm 229. 

Calyx fuperus , quinquedentatus. Cor. tubulofa. Stam. quinque. Styl. umcus. 
Bacca infera, per maturitatem exfucca, coriacea, bipartibilis, bilocularis. Semina 
folitaria , dorfo fulcata. 
sychotria afiatica. Tab. 25. fig. 6. 

Pfijcfiotrophum fruticofum foliis amplioribus ovatis, Jlipulis rigidis inferpofttts. 

Brown, hift. jam. 160. t. iy. f 2. bene. 
Pfychotria Jlipulis emarginatis , foliis lanceolate ovatis. L 1 n n. fijft. veg. 214* 
Ex herbario Bankfiano & e colled, fern. hort. lugd. 
Per. Bacca parva, ovato globofa , calyce brevi quinquedentato coronata , fulcis in um- 
verfum decern longitudinalibus, profundi's exarata, bilocularis, per maturitatem 

Rec. nullum; femina fundo loculamentorum affixa. 

SeH. in fingulo loculamento unicum , hinc planiusculum, transverfe rugofuluin, ** 

que linea media elevata notatum; inde convexum, tribus fulcis majoribus doiW* 

bus, & duobus minoribus marginalibus exaratum, atrum. 
Int. fimplex, membranaceum, ardifllme adnatum. 
Alb. femini prorfus conforme, cartilagineum , durum, aqueo- pallidum. 
Emb. dicotyledoneus, eredus, aibumine dunidio brevior & in ejus dorfo Iocatfl^ 

ladeo -albus. Cottjl. lanceolate, foiiace*. Radic. teretiuscula, fubcurva, & a. B. ) Bacca calyce coronata Integra. c.J Eadem fponte partita. D J Ejus atque feminum 
fectio transverfalis. e. E.) Seminis latus dorfale. f. F.) Ejusdem pars ventralis. G.) Embryo. 
nis fitus in dorfb albuminis. H.J Embryo feparatus. 

Frutflus jamaicenfis adeo fimilis eft zeylanico, utiovo, ovum. Ergo dubium, annc 
Pfychotria cartaglnenp , cui baccae Tint molies, uniloculares & rubra, ad hanc 
fpe&et fpeciem. Conf. J acq., amer, p. 65. 

CLXIII. DIODIA. Linn, gen. 122. 

Calyx fuperus, di-1. tetraphylius : foliolis duobus majoribus longitudine dimidii fru- 
rW Cor. monopetala infundibulifonnis. Stun, quatuor. Styl. unicus. Cap- 
fula infera, bilocularis, bipartibilis. Semina foiitaria: ventre fulcato. 
ftiODiA virginiana. Tab. 25. fig. 7. 
Diodia. Linn. fyjl. veg. 149. 
Ex herbario Bankfiano. 
Per. Capfula infera, parva , ovato globofa , oclo fulcata, bilocularis, per maturitatem 

bipartibilis, evalvis, pallide fpadicea. 
Rec. nullum j femina medio diiTepimenti affixa. 
Sem. infinguloloculamentounicum, ellipticum, nigricans; hinc eonvexum, giabrum; 

inde duobus fulcis depreilis cum linea media elevata infcriptum. 
i»t. fimplex, membranaceum , arctifliine adnatum. 
Al b. forma & magnitudine feminis, fubcartilagineum , non valde durum, aqueo- 

pallidum. 
Emb. dicotyledoneus , eredus, dorfalis , longitudine fere albuminis , leviter curvatus, 
Jacleoalbus. Cotyl. lanceolate, foliace*. Rad. longa , filiformis , infera. 

*• b. ) Fruftus integer & bipartite, c.) Idem diffeftus. d. D. ) Seminis dorfum. e. E. ) Ejus- 
dem venter. F.) Albumen transverfe feftum. G.) Embryo in dorfo feminis. Ho Idem feparatus. 
Superficies capfularum farpe minutimmis fquamulis iinearibus , acuminatis, palea- 
«is, albis, prxfertim verfus apicem fruclus fcabrata eft, quae autem m maturo 
frudu facile deterguntur , ut hie plerumque glaber fit. Calyx etiam in alus iim- 
Pliciter diphyUus, in aliis vero in , V ., u-ira, h> 1 u< J<p chendifu. , pofitts nem- 
Pe ad iaterftitia duorum foliorum majorum, aliis duobus minuhflimis: & hie quo- 
que numerus videtur maxime naturalis. 

CXLIV. KNOXIA. Linn. gen. 123. 
Calyx fuperus,' quadridentatusT brevimmus. Cor. monopetala infundibuliformis. 
Stam. quatuor. Styl. unicus. Capfula infera , bilocularis , bipartibdis : iegmen- 
*« axi fiiiformi affixis. Semina foiitaria. ' 

q KNOXIA KNOXIA finda. Tab. 25. fig. 8- 

Ex herbario Bankfiano. Habitat in Ceylona , undemiffa a Koen.gio. 
P £R Capfulainfera, parvula, ovata, rhombeo-compreiTa , glabra, bilocuiaris, bipar- 

'tibili. Scgmenta triquetra, exlus fpadicea , intus colorata , atra,. Izvigat.lW 

nuncfponte, nunc ex levi preilione, apice trifanam dehiscentia , conacea. 
Rec commune, filiform*, apice bifidum , ut in Umbeiliferis ; proprium nullum, pra- 

ter cicatriculam in fundo loculamentorum , cui femina afHxa. 
Sem. infingulo loculamento unicum, fubovatum, utrinque acuminatum, triquetruni . 

glabrum, rufeicens. 
Int. fimplex, membranaceum , non ita arde adnatum. 
Alb. feminiconforme, carnofum, molliusculum , aqueo-pallidum. 
Emb dicotyledoneus , crcdlus , dorfalis, longitudine fere albumin* , iacleo albus. 

Cohjl. oblong* foliace*. Rad. filiformis, longa, curvula, intera. , A.) Fruftus Integer. B.) Tdem ab axi dehiscens. C) Idem transverfe feaus. D.) C *ffJ* 1 dehiscens. e.E.) Semen feparatum. F.J transverfe fectum. j. ) Embryo in dorfo feminis. H. ) Idem feparatus. CXLV. SPERMACOCE. Linn. gen. 119. 

Calvx quadrideiitatus fupertis. Cor. monopetala infundibuliformis. S»m. quaruor. Sjy _ 
unicus. Capfulainfera, bilocuiaris, non bipartibilis. Semina folitana: margin^* 
mi ventrem convolutis. 
permacoce tenuior. Tab. 25. fig. 9. 

Spermacoce verticillis tenuioribus. Dill. h. elth. 370. t. 2*jJ. # 

Spermacoce glabra, foliis tincaribus , Jlaminibus inckfis , fioritms vtrtmW* 
Linn./*,//, veg. 148- fl 

Per. Capfula infera, parvula, hirta , quatuor calycis dentibus coronata, cru 
rigidula, bilocuiaris, non bipartibilis. Loculamentum alteram clauiumj ait 
dehiscens ad medium ufque fua: longitudinis , valvula unidentata. 
Rec. nullum , prater cicatriculum prope bafin diilepimenti, cui femina arHxa. ^ 
Sem. in fingulo loculamento unicum, parvmn, ellipticuin , ferruginenm, h*c c 

vexum, glabrum, inde, ob margines in ventrem convolutos, concavum. 
Int. fimplicifiimum, • tenuiilimum , m&iiTnne adnatum. 

Alb. femini conforme, cartilagineum, durum, aqueo pallidum- Hjptic*- 

Emb, dicotyledoneus, erecros, dorfalis, curvatus , lacbeo albus. Cofyl. e P 
foliaces. Rad. fiiiformis, infera. . 1 a. A.) Capfula Integra. B ) Eadem dehiscent. C.J Ejus feftio transverfalis. D ) 

claufum. e.Ej Seminis dorfum. f. F.J Ejus venter. G. ) Atbumea tran.wcrfe feftum. H .) Em- 

bryo in dorfo feminis. } 

Nefcio anne fingularis ifle dehifcendi modus, quern in omnibus meis fpeciminibus 
reperio, fit natufalis & anne huic fpeciei proprius , utmmve mere fit fortuity? 
id autem certius fcio, quod capfula , veJ cultro tenfata, bipartibilis non fit. 

CXLVI. PHYLLIS. Linn. gen. 223. 

Calyx obfoletus, aut nullus. Cor. monopetala, fiipera, profunda quinquefida. Stam. 
quinque. StyJ. duo. Capfula infera , bilocularis , bipartibilis. Semina folitaria, pla- 
no-convexa. 
>hyllis Nobla. Tab. 25. fig. 10. 

Falerianella canarienp frutefcens , fimpla nobla diSta. Dill, k elth. 40$. t 2pp. 
Phyllis Jlipulis dentatis. Linn. fyfl. veg. 270. 
Per. Capiula infera, cruftacea, obovata, rhombeo-aut lenticulari-compreila , bilocu- 
laris, bipartibilis. Crufta in dorfo & lateribus coriacea, cralTa ; in parte autem ven- 
trali, membranacea, fubdiaphana , alba. 
Rec. nullum j femina bafi affixa. 
^ e m. in fingulo loculamento unicum , obovatum, glabrum, rubro ferrugineum, hinc 

convexum , inde planum , aut levifiime concavum. 
Int. fimplicifiimum, tenuiilimum, arde adnatum. 
Alb. Seminiconforme, carnofum, duriusculum, album. 

Emb dicotyledoneus, eredus, vix curvatus, dorfalis, ladeo albus. Cotyt. cordatar, 
roliace*, grandiusculx. Rad. fiiiformis, infera. E Ejus pars ventralis. F.) Albumen transverfe feaum. G.) Embryo in dorfo aJbuminis. 
foflent, cum Linn jeo , femina dici nuda ; cum tamen diverfo a crufia fua gaudean 
colore, & ab hac undique foluta fint ac facillime ab ifia fecedant, redius, cun 
ans ono, pericarpio concludi fiatuuntur. 

CXLVII. RICHARDIA. Linn. gen. 419. 

TSi fe > X_1 ; °#°partitus , hifpidus , fuperus , longitudine frudus. Cor. monopetala 
^ylmdrica. Stam. fex 1. odo. Styl unicus trifidus. Frudus inferos tripartibilis 
aemioa folitaria 124 7" 

Rich audi a fcabra. Tab. 25. fig. n. 
" Richardia. Linn. /#/?. wg. 5^r- 
Ex herfcario Bankfiano. 
Per Capfula infera, compofita , tricocca, inverfe conica , fubtrigona triloculare , 
'tripartibiiis. Cocculi coriacei, evalves, bblongi furfum crafTiores , hiuc convex! , 
fcabri; inde glabri, angulati , in fulcum longitudinalem prominentes. 
Rec. commune nullum', prater fulcum medium, cujus ope cocculi inter fe coherent; 

proprium pariter nullum } fed femina bafi affixa. 
Sem in fineulo cocculo unicum, obovatum, rufefcens, hinc convexum, glabrumi 

'inde fulcis duobus depreffis cum ftria media elevata infcriptum. 
Int. fimplicimmum , tenuiflimum, artfe adnatum. 
A 1. b. femini conforme , fubcartilagineum , durum, pallidum. 

EMB dicotyledoneus, ereclus, dorfalis, longitudine albuminis', lafleo albicans. Cotyl. 
'elliptic*, breves, foiiaces. Rad. longa , comprefTa, linearis, leviter curvata, a. a.) Capitulum terminate ex verticillo foliorum lanceolatorum, fcabrorum, fruaus feffiles cingentium. 
b.BJ Fruftus feparatus integer. C.J Calyx explanatus. D.) Fruaus f. Capfula tricocca, cafrot 
fuoorbata. E F.) Cocculus feparatns, ab utroque latere fpeaatus. C.J Ejusdem atque iemm 
fectio transverfalis. H.I.) Semen ab utroque latere fpectatum. KJ Embryo in dorfo albumin* Ob rationes modo fupra didas etiam hunc frucium ad capfulares referiinus. 

CXLVIII. NERTERA. Banks. 

Calyx nullus. Cor. monopetala, infundibuliformis, qnadrifida, fupera. Stain, quatuor. 
StyJ.duo. Bacca infera bilocularis. Semina folitaria. (Ex fchedis b. Sol anbRI-; 
Nertera depreifa. Tab. 26. fig. 1. 

Ex herbario Bankfiano. Habitat in regionibus antardicis. . 

Per. Bacca infera, parva, fphaerica, carnofa, rubra, apice cicatricula rotunda a ap« 

corolla? norata , bilocularis. 
Rec. nullum 5 femina fundo loculamentorum affixa. . 

Sem. in fingulo ioculamenro unicum, fubrotundum , ad bafin acuminatum, P lan * 

convexum , glabrum , nigricans. 
Int. duplex: exterius coriaceura; interius membranaceum ; utrumque tenue. 
Alb. figma&magnitudinefeminis, carnofum, viride, in adulto fruclu fufcuin. 
Emb. dicotyledoneus, inverfus, teretiusculus, longitudine fere albuminis, lacieo- 
CottjL fubovatae, anguila:, compreiLsc. Rad. cylindnca , fupera. 

a.) Bacc» CXLTX. PSYDRAX. 

Calyx quinque dentatus fuperus. Cor. quinquefida. Stam./.. Styl. ... Bacca infera, 
biiocularis , dipyrena. Embryo fubcurvus. 
Psydrax dicoccos. Tab. 26. fig. 2. 

Dicoccos zeylanica althece flore. P. Hermann, in fchedula, frudibus his in hort. 
iugdb. allervatis, adjeda. 
Per. Bacca inferra, obovata, transverfe latior, utrinque fulco deprefTo infcripta, fupra, 
area planiuscula a lapfu floris notata, carnofa, tuberculata, nigra, biloculaiis, di- 
pyrena. Caro fungofa. Oillcula oblonga, utrinque fubacuminata, hinc convexa, 
gibba, rugato fcrupofa, inde glabriuscula, fulco lineari prominulo, & in medio 
ejus umbilicali foveola notata. 
Rec. nullum: pyreme, carni Baccae arde adnata? ; femina vero pyrenarum cavitatem 

exade replentia. 
Sem. unicum in finguio olficulo \ ferrugineum, 
Int. fimplex, membranaceum , facile fecedens. 

Al b- femini conforme, amygdalino-carnofum , album, extus, ab imprellionibus py- 
rerne, V arie fcrobiculatum. 
IB ' dicotyledoneus , invcrfus, filiformis, prope dorfum albuminislocatus, figmoideo 
curvatus, ladeo aibus. Cotyl. lineares, planiufculae , longx. Rad. cotyledonibus 
paulo brevior, teretiuscula , fupera, purpurascens. d -D,)Eju s fectiolongitud! 

CL. CHIOCOCCA. Linn. gen. 231. 
C alyx fuperus, quinquedentatus. Cor. infundibuliformis : limbo quinquefTdo regulari. 
Stam. quinque. Styl. unicus. Bacca infera, compreifa , bilocularis , Semina folita- 
r «, pendula. 

C0CCA lacemofa. Tab. 26. %. 3. 
Pychpnenum racemofum, flore flavefcente , frutlu niueo. Di ll L eltk tab. 22g. 

Jwmnum folio mvrtino acuminato, flore albicante racemofo. Sloan, hifl. jam. 
2 V<97.t. m .f. 3 . 

Chiococca Chiococca fcandens , fotiis lato lanceolatis , floribus lateralibus paniculate race- 

mofis, denteppuiariimico. Liw. fyft-veg. 21$. 
Ex herbario Bankfiano. 
Per. Racca infera, parva, fuborbiculata, lenticulari comjjreiTa, utrinque fulco medio 

obfoleto infcripta, calyce perfiftente coronata, carnofa, alba, fubtransparens, hi- 

locularis. Loculamenta propria membrana veftita & a feminibus undique diicreta. 
Rec. funiculus brevis filiformis, ad fuperiorem extreinitatein loculamentorum , equo 

femina pendent. 
Sem. infingulo ioculamento unicum, ovato oblongum , comprefmm, nigrofufcum. 
Int. funplex, membranaceum, tenue. 
Alb. femini conforme , carnofum, aqueo pallidum. 
Emb. dicotyledoneus , uryerfus, teretiufculus , dimidio albumine paulo brevior, ladleo 

'albican's. Coti[l. breves , femicylindricac. Rad. teretiuscula , longior , recta , 

fupera, ) Pars racemi cum ba 


cis integris. A.) Bacca feparata, natnrali multo major. B.J Eade 


aa. c. C. ) Semina cu 


-n funiculo umbilicali, D. ) Albumen transverfe feaum. E.) Idem 


dinaliter apertum , cum fitu embryonis. F, ) Embryo feparatus. CLI. CORNVS. Tourn./. 410. Linn. gen. 149- 

Calyx fuperus minimus quadridentatus. Cor. tetrapetala. Stam. quatuor. Styl. uracils. 
Drupa baccata infera bilocularis. Semina folitaria. 
Cornus fanguinea. Tab. 26. fig. 4. 

** Virga fanguinea. Dod. pempt. J82- Oeder. flor. dan. t. 48!- 
Cornus arbor e a umbellis nudis. Hall. hijl. 1. n. 8^. 
Cornus arbor -ea, a/mis nudis, ramis retlis. Linn, fijjl. veg. iS9- 
Per, Drupa infera, globofa , obfolete umbilicata , czruleo atra. Pulpa mollis vin- 

diuscula. Putamen giobofum, odeum, obfolete odo fulcatum, biloculare. 
Rec. nullum j femina diiTepimenti parti fupremae affixa. 

Sem, in fingulo Ioculamento unicum, rotundatum, plano-convexum , niveum. 
Int. fimplex, membranaceum , aridum, tenue, friabile. 
Alb. femini conforme, carnofum , album, 

Emb. dicotyledoneus, inverfus , gramineo-viridis. CotyL ovato acuminata, f^ atC 
Rad. teretiuscula, leviter incurva, oblique furfum adfcendens* 

a.) Cyma *. ) Ejus- 

erf'e ieftum. g.) Albumen longitude 
H ,J Embryo feparatus. Cornm arborea, umbdiis involucrum cequantibus. Hall, trift. i. n. gir Linn 
fyft. veg. i S9 . 

Dnipa elliptico fphsrroidea (a) carnofa , mollis, rubra. Putamen (b.c.) tere- 
tiusculum, quatuor Ariis elevatis notatum, ofleum, biloculare (d.) loculamen- 
to altero facpe obliterate Semina (e)oblonga, femiteretia. Integum. candi- 
fiffimum, friabile. Embryo (F) ladeo albus , longitudine albuminis. Coti/L 
lineares, planiusculae. Rad. reda, coryledonibus brevior, fupera. 

CLI1. TRAPA. Linn. gen. 157. Tribuloides. To urn. t. 431. 

Calyx fuperus quadripartitus , foliolis in fpinas frudus adolescentibus. Cor. tetrape- 
tala. Stam. quatuor. Styl. unicus. Ovarium biloculare: ovulis binis pendulis, Nux 
matura cornuta unilocularis monofperma. 
Trap A natans. Tab. 26. fig. 5. 

Tribute aquaticus. Dod. cereal 245. Chm.epit.ps. 

Trapa petiolis foliorum natantium ventricofis. Hall. hifi. 1. n. $27. 

Tra pa nucibus quadricornibus : J "pirns patentibus. Linn, ftjft. veg. 16$. 

£R - hux mfera, coriacea , dura, fubturbinata , rhombeo retragona, fpinis qoafuor 
vaiidifTimis furfum incur vis in medio armata, obfolete fulcata, unilocularis, non 
oehifcens, fed per foramen vertiei, , tenui pellicula & convergentibus feds elaufum, 
germinans. 

EC ' ****** maruri nullum; ovulorum vero : funiculus brevi'flimus umbilicalis e fupre- 

©a dilfepimenti parte at! ovuia descendens, eaque pendula fufrinens. 
* **&», carnofum, grande, magnitudine & fTgura cavitatis interna; nucis, 
• iunplex, membranaceum , in fuperiore feminis parte fpongiofum, crailum, cetera 
te "ue, arde adnatuiu, rubro ferruaineum. 
Alb - siillam. 
• MB : drcotyledoneus , inverfus , femini conformis , smygdaiino carnofus, albus. Cotifi 
^acquales , altera maxima, craflimma, to tarn fere molem & f^uram nuclei efli- 
c,e »s; altera minuta , fjuamu.v fubrorurJ* forma bafi radicular adjacent Rad. 
eret ' acuminata, lev iter 'incurva fupera. Plumula minutiilima, intra cotyledo- . 1 **»***. b.BJ Ovarium immaturum, biloculare", cum fuis ovuli* c.) Nux unilocular, 
a.; iNuxuut r jpronicatum e. } Cotyledonis majons pars inferior refeft*. 

longitudinaliter aperta. d.) ^^^^j, in ^ ftllin LJ F.G.v.) Radical, 
fiurl e maCxafiC;.le7o" minora U. «J. q«- H G. «.) furfum reflexa, at Plumula (ft 
appareat. ( &. A. ) Kadicul* apex. 

o l r *■ Wr»1™«™kn inter ulantas mono-et dicotyledones , quandoqm- 

catuseft Adansonus, fern. 2. p. 83- 

CLIII. RANDIA. Linn. gen. 211. 

Calyx fuperus, quadn-1. ^uedentatus. Oj J«£. &£?^ fiff 

fido. Stam. quatuor aut quinque. Styl. urucus. Bacca mieia , «i 
ris. Semina plura. 
Rand 1 a aculeata. Tab. 26. fig. 6. - ,. 

- Randia foliis fubrotundis confer* , fummis ramulis bispniferis , /ontef jont ' 
riii. Brow x. jam. t. *. /. 1. 
£an<#a ftf»«/ W/jiMo/f. Linn. ./}//?. veg. ifr 

E colledione Bankfiana. Cof . 

Per. Baccainfera, ovato globofa , calyce perfiflente coronata, a ^£ °!^^W 
texcoriaceus, cramusculus , evalvis. Caro pulpofa, mollis. D.flepime« 
mcmbranaceo carnofum, p'er maturitatem a lateribus corticis fecedens , 
te tamen fulco elevato, loculamentorum terminos denniente. j-/&oimcntt 

Rec nullum, prater fubftantiam pulpofam , cujus ope femina paribus di0ep 

utrinque affiguntur. _ . o ^ ta ^ g ra ii- 

Sem. in fineulo locuiamento quatuor aut quinque, furfum incumbentia, 
diuscula, hinc leviter convex., indc plana aut concava, mgncantia. 
Int. duplex: exterius coriaceum, cramusculum 5 inter ius membranaceum. 
A L b. femini confonne ? carnofum, dunusculum, obscuri * Mm « -en.bus 

nibus viridis coloris. ^olnatx? 

Emb. dicotyledoneus, inveiTus , dimidio albumme brevior. Cotyl. 
foiiace*, venofs. Rad. teretiuscula , refla, fupera. (■va'.o • a.O Baccara. A.) Calyx peHiften, B.) Cortex cum <^>™J£fZ 
C.) Semina diffepimento affixa. d. d. ) Semina foluta , ab utroque latere ^ * ^ 
verfe feftmn. F, ) Ejusdem & albuminis feftio longitudinalis , cum litu 


Kon liquet , cur L I n n m u s 1. c. baccam 
nam diilepimentum manifeftum adfit , 
tice nullum prorfus reperiatur ve/ligium. 

CLIV. ERITHALIS. Linn. gen. 2 3 g. 

Calyx fuperus , quinquedentatus. Cor. quinquepartita. Stam. quinque C fex. Styl. uni- 
cus. Bacca infera, decafperma. 
E^ithalis fruticofa. Tab. 26. fig. 7. 

Sambucus ligno duro odoratijftmo s. Santalum racemofum foliis obtufu. Plum. ic. 

t 2 49 . f. 2. 

Erithalis frutkulofa foliis obovatis craffis nitidis oppofitis , pedunculis ramofit 

ad alas fuperiores. Brown, jam. 16$. t. 17./. 3. 
Erithalis odorifera arborea ereffa. J a c ^ hijl. amer. 72. t. ift. f. 23 ? 
Erithalis. Link. fyjt. veg. 21$. 
Ex herbario Bankfiano. 
f e R. Bacca infera , parva , globofa , calyce edentulo coronata , fulcata , oclo-1. decern- 

locularis: loculamentis olTeo cruftaceis. 
R-ec. funiculus umbilicalis ex fummoloculamenti apice, per femmis dorfum decurrens. 
S*M. in fingulo loculamento unicum, pendulum, ovatum v lenticulari compreflum , 

wfefcens. 
KT * " in plex, membranaceum , tenue. 
l b. femmi conforme , carnofum, molle, aqueo-pallidum. 
E»l. dicotyledoneus, inverfus, fubovatus, minutus , latfeo albus. Cotyl. brevUfimae, 
acuminata. Rad. ovato conica, fupera. 

*• A.) Bacca integra. B. ) Eadem transverfe fefta. C.) Ejus feftio verticalis cum fitu feminum pen- 
lntra loculamenta cruftacea. D.e.E.) Semen cum funiculi umbilicalis decurfu. F.) Idem trans- 
v "fe, &G.) longitudinaliter feftum , cum fitu embryonis intra albumen. H.) Embryo feparatus. 
p oflet bacca, cum J a c qui no 1. c. dici unilocular!* , quia caro ofTiculis arde adnata 
e »; quoniam vero intra ipfa officula longus adeft funiculus umbilicalis, & femen 
'oere pendulum ac proprio colore dotatum : ideo ilia oflicuia non pro tella ieminis . 
ed ««i olTea loculamentorum tunica habemus. Cetera monendum, quod frudus CLV. TRIOSTEUM. Linn. gen. 234. 
Ca ^ fu p e ruSi quinquefulus, longitudine corollx. Cor. monopetala, fubjcqualis. 
6ta ^. quinque Styl. unicus. Bacca infera unilocular*. Semina tria oflca , fulcata. 
R Triosteum -riosteum perfoliatum. Tab. 26. fig. 8- 

THopospcrmum lotion folio , ftore rutilo. D 1 1 1. h. ctth. 394 . t. 2 93 . f. 37S - 
Triofieum floribus vertkillatis feffdibus. Liw. fijfl. veg. 217. 
Per Bacca ovato elobofa, calyce longo coronata, pulpofa lutea, unilocular*. Pulpa 

'ante plenam maturitatem fpongiofa, femiaibus arde adnata. 
Rec. nullum; fetnina apice fuo axi fruclus affixa. 

Sem tria, grandiuscula, ofTea, elliptica, hinc convexa, tribus fulcts 'elevatis cralT^ 
exaratat inde obfolete angulata , aut planiuscula , unico fulco medio elevate 
infcripta. . 

Int duplex- exteriusofleum, craffum ; interius mambranaceum , aridum, lubtnabi- 

*le, pallide mamineum. 
Alb. oblongum, anguftum, hinc convexum, inde angulatum , carnofum, durum, 

album, intus rima longitudinali indium. 
Em 8 dicotyledoneus, inverfus , breviflimus, in iuprema albuminis parte harem r lafteo 
albus. Cotijl. ovatx, fubfoiiacex. Rad brevis , obtufe conica , iupera. a.) Bacca Integra, exarida. b.) Ejus atque f 
latere fpectata. e.f.) Albumen decorticatum. g. "> h-jus lectio 
nalker apertum , cum fitu embryonis. I. K. ) Embryo feparatus. 
Neque hujus fruclus femina plene matura me obtinuhfe fufpicor. 

CLVI. HEDERA. To urn. t. 384. Linn. gen. 283- 
Calyx minimus, quinquedentatus , fuperus. Cor. pentapetala regularis. Stam. T"""j UC ' 
Styl.unicus. Bacca exfucca quinqueiocularis. Semina folitaria: nucleo rumu" 
Hedera Melix. Tab. 26. fig. 9. 

Hedera. Blakw. herb. t. 188 ■ <.« 2 

Hedera fo His fieri It bus trilobatis ; fruttiferis ovato lanceolatis. Hall. tjt. 

n. 826. 
Hedera foliis ovatis lobatisque. Linn. fyft. veg. 243. ,^ 

Per. Bacca infra receptaculum noris pofita, ejusque rudimento V^^^^^d- 
diore coronata , primo fucculenta , tandem conacea, exfucca, gioDO ' brana 
fime pentagona, glabra, atra quinqueiocularis. Loculamenta propna - ^ 
vefiita, fericeo albicantia. Diilcpimenta tenuilTima, uno vel plunbus p« 
tatem fepe obliterans. 
Rec. nullum*, femina angulo loculamentorum centrali affixa. ; 

Sem. in fingulo loculamento unicum, ovato acuminatum, hinc convexum , 

gulatum, rugofum, lutefcens.. InT . Int. fimplex, menmranaceum , tenuifllmum , albumin! arcle adherens & intra ejus 

rimas alte demiifum. 
Alb. femini conforme , carnofum, album, undique profundis rimis oBliquis quafi in 

lobulos inter fe cohaerentes divifum , ac prarterea fulco longitudinali intus ex- 

Emb. dicotyledoneus , inverfus, brevilTimus, lacleo alius, in fuprema aibummis parte 
locatus. Coti/l. fubrotundae , compreffiusculae , breves. Rad. teretiuscuia , longior 
fupera. ' xb.) Bacca Integra, c.) lEadem' difcifla. d.J Seminis dorfum. e.E.) Ejusdem pars ventrali*. 
Ej Albumen longitudinaliter Tectum, cum fitu embryouis in ejus apice. G. ) Embryo feparatus. CLVII. VISCVM. To urn. t 380. Linn. gen. nof- 

Flores fexu dmincli, nunc in eadem, nunc in feparatw plantis. Mas. Cal. quadri- 
partitus. Stain, quatuor. Fem. Cal. tetraphyllus , fuperus. Bacca puJpofa unilocu- 
laris. Semen unicum. Cotyledones collaterales ! 
^scum album. Tab. 27. fig. 1. 
Vifcum. Blakw. herb. t. 184. 

Vifcumfollis lanceolatis obtufis, ccrnle dichotomo , fpicis glomeratis 'axillaribur. 
Hall. hijl. 2. n. i(fop. Linn, fijft. veg. 883- 
p ER. Bacca infera, cicatncuiis quatuor fufcis a calycis Japfu in vertice notata, fphxrica 

aIba ^ diaphana, unilocularis. Pulpa vifcida , pellucida, femini circumfufa. 
Rec ' nullu m, pnrrer fundum bacc*, cui femen affixum. 
EM ; UlllCDm f ellipticum, quafi emarginatum, & inde cordatum aut fpha?rice trianp^i- 
™ ienticulari compreflnm, carnofum, vafis dendriticis albis (fi recens) fuper 
undo gramiiieo viiKlipictam. Umbilicus in bafi femin is, leviter emarginatus. 
. iimplex, tenue, membranaceum , diaphanum , facile fecedens. 
' LB - »«nwi conforme, carnofum, molliusculum, gramineo vtride. 
*■ -dicotyledoneus, inverfus, longitudine fere albuminis, albicans. Cohjl compreHa?, 
ei «» ovata?, in eodem piano verticali ita juxta fe pofitx , ut folo foliolorum lu(» 
ru m margine interno fe mutuo continuant. Rad. longa , teretiuscuia , apice in- 
cr ailata, fupera. ) Bacca integra. c .) Ejus atque feminis fectio transverfalis. dj Semen rec« 
c «J«s picta, veftitum. e. ) Albumen denudatum, variae figur*. f . ) Idem t 
Ejusdem fectio longitudinalis , cum fitu embryonis, G.J Embryo feparatus. 


s membra na fua, 


R a 


Semina Semina Vifci, pluribus , quam unica, radiculis germinantia vide apud Malpigh. 
Op. omn. p. m. Ho- fig- ™5- Z. Z. Tourn. inft. tjgo. M. Duham Arb & 
Frut. edit. germ. 2. p. 166. & Ejusd. Phtff. arb. edit germ. p. 174. t. i.f. 5. 
Conf. etiam Hamb. Mag. XXF. p. 273. In univerfum Duhamelius numenim 
radicularum, illi angulomm feminis squalem ftatuit, ita tit umco angulo pradi- 
tumfemen, imicam} duobus, duas ; & tribus, tres radiculas fub germ.nanone 
promat ; at non dicit , utrtim ante id tempus iftac radicular jam jam in iermne tor- 
matz fint, nee ne? mihi hadenus illam pluraiitatem radicitlarum .in feminibus 
Vifci videre non contigir. 

CLV1II. LONICERA. Plum. t. 57. Loranthus. Linn. gen. 443. 
Calyx frucWinferus; floris nullus. Cor. fexfida. Stam. fex. Styl. unicus. Bacca 
infera, unilocuiaris , monofperma. Embryo monocotyledoncus inverius. 
Lonicera Zeylanica. Tab. 27. fig. 2. 

Vifcus fruftibus oblongir rubicundis , floribus oblongis tubulop, Herm. mus. 

zeyl. 20. B r m. zeijl. 229. 
Pilila. Zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. 
Per. Bacca infera, ovato cylindrica, carnofa, unilocuiaris, primum rubicunda, tan- 
dem nigra ; apice coronata annulo membranaceo a lapfu corolla; refiduo ; bail au- 
tem cinda difco orbiculato, edentulo, fubcoriaceo. Caro craffiuscula fcmmi un- 
dique adherens. 
Rec. nullum. 

Sem. unicum, elliptico fphaEroideum , carnofum. 
Int. fimpliciflimuni, arachnoideum , vel nullum. 
Alb. femini conforme , granulofo carnofum, durum, apice, pro trans mittenda em- 

bryonis radicuia, perforatum, 
Emb. monocotyledoneus, inverfus, viridis. Cotyledon longitudine fere albummis, 
fubfufiformis, folida, absque ulio divifionis veitigio. Rad. capitata, verticem « 
buminis perforans. a. A.) Bacca integra. B.) Ejusdem feaio iongitudinalis, cum femine in fitu naturali. . ^) 
feu albumen transverfe feftum. d. D.) Ejusdem feftio Iongitudinalis, cum fitu embryonts. 
Embryo feparatus. 
Non eft Loranthus toniceroides Linn, cui flores fint in umbella pedunculata fc 1 _^ 
neque etiam cum Loranthe americano confpirat , cui quippe bacca: Iin 
& in cymam difpofitz , dum contra in noflra bacca: liabeantur ovales ,n ' QlU 
valde elongato. De genere autem Lonicerae Piumieri, noftram ene* . 

plane nullum eft : nam in Plum. gen. I c & ic. t. 166. f. 1. capitulum embryo* 
manifefte extra nucleum fuum perinde prominet. In cavitate albuminis vctuAionim baccarum faepe refina cryilaliifata* alba, pellucida 
Camphors fimdlima, fed ob aetatein odoris expers , reperitur. P«iuciQa 

CLIX. VIBURNUM. To urn. t. 377 . Linn, gen. 37 o. 
Ca^xfuperusq^nquedentatus. Cor monopetala femiquinquefida. Stain, quuique. 
Mjginara tna. ijacca intera monofperma. Semen compreilum. 
Viburnum Opulus. Tab. 27. % 3. 

Sambucus arbor rofea. Besl. ^. Eyjl. vern. Frut. t. 10. f. 1. 
Opulus. Hall. hift. 1. n. 663. 

Viburnum foliis iobatis, petiolis glanduiop. Linn, fijjl. veg. 294. 
Icon QEDER.ftor. dan. t. 661. 
PER unS{a n r feIa, 8lob ° ra ' % uamulis <l m ' nc l ue mihutuTimis calycinis coronata, carnofa, 
Rec. nullum ; caro baccse femini undique adnata. 
em unicum, latitudine baccae, rotundato cordatum , comprefTum, hinc ansulo ob- 
tufiffimo proininulo, inde confimili fulco depreflb notatum , reflaceum. 
Int. duplex: txttriw crtiflaceo coriaceum, durum; interius membranaceum. 
Alb. fe m i n i conforme , carnofum, duriusculum , album. 

Emb dicotyledoneus, inverfus , fubovatus, parvus, ladeus. Cotiil. brevinW, ob- 
tulac - -Rad. conica, crafTa, fupera. 

*• A.) Bacca Integra, b. B.J Eadem cum femine transverfim fefta. cj Seminis pars ventralis 
*V*m* dCrfiUn ' E ° EJUS & albuminis feaio vertica]is > cura fltu embryonis. F. ) Embryo 

ace* nunc fpharnca?, nunc ovatae, ac utraeque vel lutefcentes, vel e luteo & rubro 

van*, vel & tote rubra: funt. 
V ^ruum acerifolium. 

to us prior ifunillimus, fed baccac paululum majores, atrac, lucid*. Semen ro- 

a lk ' ( u P ra leviter acuminatum, compreitum, angulo interno obfoletiJlimo, 

Albumen fubcartilaginemn ; reliqua ut in priori. 

CLX. CASSYTA. Linn. gen. 505. 

C *au?i VCntef ^ Cr matur "»tem globofus, baccatus , femen veftiens. Filamenta fex 
novem; intei ioribus bafi biglanduiofis. Nux fupera, monofperma, evalvis , 
<%ce baccato veftita. 
C ^ filiform!,. Tab. 2? . % 4 . i 34 ==s*== 

Cajfyta filiformh. Jacq, Ufi. amer. 115. t. 79. 
Cnfijta filiformh taxa. Linn, fijfl. veg. 384- 
Ex herbario Bankfiano. 
Per Nuxfupera, ovato globofa , coriacea, uniloculars, evalvis, veflita calycis ven- 
tre baccato, ovato, molli, fupra pervio ac perfiitentibus fions partibus coronato. 
Rec. nullum prater fundum calycis, cui femen aide adnatum. 
Sem. unicum, glabrum, nigrum, nucamentaceum. 
Int. duplex: exterius coriaceo cartilagineum , crafliusculum; interius meinbranaceum, Alb. femini conforme Embr ut in fequenti a. A.) FruRus integer, calycis ventre teftus, cui fuperne fequentes partes adnata?: <*.; ^h 1 " 
mul* tres calycin* , rotundatse , concav*, caducae. ££.) Petala tria, tria'ngutari acuminata, ca- 
rinata, calycis fquamulis triple longiora : intra hsc 7 J Stamina fex exteriora, latere inttnore 
(Y) antherifera. Antherce ( e?) oblongse, (exincuria heic, tanquam lacinul* a filamentis epa- 
ratae, repraefentatae. ) s.) Stamina tria interiora, ad bafm gemina glandula t%) Kip*' 51 - 

syta zeylanica. ibid. lift, b — G. 

Cufcuta rumbut - putri. Rum ph. amb. 5. p. 491. t. 18 4- /• 4- 
Cufcuta indica, floribus albis Jlellatis. Herm. muf. ZeyL 67. Burm. Zeyl. 84- 
Cufcuta zeylanica flof cutis incamatis. Herm. muf. Zeijl. ^.Burm. I c. 
Agamulinetti & Miele. Zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. 
Calycis venter globofus, baccatus , ut in priori, fed non totam nucem obtegens ; 
ad oram (tipatus fquamulis fex, pallidis, obtufis , concavis, dilTitis (b. B.), ^ ' 
dem denticulos mentientibus : harum tres breviores & paululum extenores; j**- 
quae tres aliquantum majores : omnes mtrorfum conniventes. Stamina ex , 
plici ordine intra fouamulas pofita ; horum tria breviora, fquamis majonbus rep 
Sentia, fubulata; tria autem reliqua , intra fquamulas minores pofita , long™** 
prope bafin fuam utrinque glandula globofa, ut in prxcedenti , ftipata. 
Nux'globofa (b.B. C), fupra in umbonem product, brevique flylo, trib«s | 
matibus infignito, terminata , e caflaneo nigra, glabra unilocular* (D^ ^ 
vis. Integum. penitus ut in prxcedenti , etiam interius luteicens , woe ; 

bilicali fuL, & in bad, chalaza nigricante notatum. Albumen (E. F.)^ 
conforme , carnofum , molle , in aqua facile in pultem deliquefcens. - 

(F.G.) dicotyledons, inverfus, parvus, lacWalbus, in apice albuimn^oca 
tus. Cotijl. breviinma; , fubfoliacex. Radic globofe conica, fupera. 

CLXI. NELITRIS. 

Calyx fuperus, quadri-1. quinquedentatus. Cor. tetra- 1. pentapetala. Stam. $ - i 35 

Styl. unicus. Bacca unilocularis poiyfperma. Scmina oflea : embryone inverfo, 

[elitris Jainbofeila. Tab. 27. fig. 5. 

5 fiambos fytveftris , fruftu rotundo cerafi magnitudine. H,e r m.' mvf. Zeyl. p. 
67. Burm. Zeyl 125. 
Becafpermum friiticofum. Forst. gen. n. 37. 
Pfidium foliis ovatis acuminatis plants , pedunadis unifloris brafteatis. Linn. 

fyjl. veg. 4 6i. 
Wal-jamhi. Zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. # 

Per. Bacca fubglobofa, obfolete rorulofa, carnofa, unilocularis; fupra calyce floris quinquedentaco coronata , infra definens in pedunculum longiflimum, prope ba- 
irn frudus, duabus fhpulis lineari acuminatis oppofitis, minutis, fiipatum. 

Rec. nullum; femina undique carni baccae adnata. 

Stir, plura, duplici fene in orbem pofita: fuperiora odona; inferiora duodena aut 
piura: omnia oblonga, hinc convexa, crafla, arcuata; inde reda , in angulum 
cuneiformen compreifa ; caeterum fubofTea , pallide teftacea. 

Int. duplex: exterius cruftaceo oiTeum, craiTum; interim membranaceum , tenuiJli- 
mum, rufefcens. 

Alb. nullum. 

Emb. dicotyledoneus , inverfus, albus, magnitudine & fTgura feminis, Ievifllme tamen 
curvatus. Cotifl minutula?, ovato lanceolate, in iraa feminis parte locatar. Rad. 
maxima, oblonga, furfum craitefcens, fupera. *•■} Bacca integra. b.) Eadem paulo infra verticem diffefta, cam oftonis tantum in circulum pofitis 
feminibus. c .) Alia ejus feaio circa medium, cum feminibus duodenis. d,J Semina feparata. E.J 
Seminis tefta offea transverfe fecta. F. ) Ejusdem feetio longitudinals. G. ) Embryo denudatus in 
fitu uaturali. H.) Ejus inferior portio reverfa , cum diductis paululum cotyledonibus. 
p aruniutique eft, quod a Guajava diilat; dirfert autem: i° Seminibus inverfis, nee 
inomnemfenfum pofitis; 2 C iisdem rediusculis, nee reniformibus ; & scena- 
rio diiTepimentorum defedu. 

CLXH. CAPRIFOLIUM. Touru. f. 37$. Lonfcera. Linn. 

gen. 2 33 . 
C %x fuperus quinquedentatus. Cor. tubulofa, limbo quinquefido irregulari. Sram. 
qumque. Sty), unicus Bacca infera, uni - L trilocularis. Scmina pauca, 
cruflacea. 
" FRIF0UUM Xylofleum. Tab. 27. fig. 6. 

Xytop um . r Iv1n# mono ^ t 120t Oeder. flor. dan. t. 808 • 

Caprifotium , 3 6 =**= 

Capn folium foliis ovatis acuminatis fubhirfutis , baccis gemellis. Hall. /,//?. i. 

Xoniwa /7^i««/ix biforis, baccis diftinSis , foiiit integerrimis pubescentibui. 

Linn.#. veg. 216. 
Per. Bacca infera, fph*rica, calycis rudimento coronata , rubra, aqueo- pulpoia, iub- 

transparens, unilocularis. 
Rec. nullum; femina undique cami adnata. 
Sem. fex, ad duodecim, nunc absque ordine , nunc in orbem pofita , fubcartilaginea. 

dura , compreflluscula aut angulata , rubicunda. 
Int. duplex: exterius cruftaceuin, craiTum, puntfis minutiiTimis fcabratum; interius 

membranaceum , tenuiifnnum. 
Alb. feminiconforme, carnofum, duriusculum, pallidum. 
Emb. dicotyledoneus, inverfus, dimidio albumine brevior , ladeo albus. Cotyl. folia- 

ce* elliptic*. Rad. terctiuscula, fupera. . ) Fruftu* integer. D. ) Semina feparata , varis figurs. E. ) Se- ) Embryo men transverfe feftum. F.) Ejus.& aibuminis feaio verticalis, cum litu emtaryonis. 

Baccamtrilocularem, quam Adansonus Xutofteo , aut bilocularem, quam univerfo 

Lonicerx fuz generi Linnjsus perperam tribuit, mihi videre nunquam contigir. 
'rifolium alpigenum. ibid. 
Xyloftenm folio cerafu R iv. monop.t. 121. _ 

Caprifolium foliis ovato lanceolatis , bacca fingulari , bicoili, biflora. 

honker a pedunculis bifloris, baccis coadunatis didymis , foliis ovali lanceolate 
L 1 n n. fyjl. veg. 216. 

Icon. J a c q. auflr. 5. t. 2J4. fl 

Bacca longe pedunculata (a.), ovata, bicollis , rubra, ex duabus^ baccis conHata, 
quarurn fingula manifeftiffime trilocularis. Loculamenta propria men 
flita, &a ieminibus undique diicreta; per maturitatem vero nonnun ; 
terata (b. ). Semina in quolibet loculamento regular iter duo adeoque 
frudu duodecim; ex his autem nonnifi tria, aut duo faltem matarejc" ;> ^ 
h*c grandiuscula (c d.), fubovata, craiTa (E.), glaberrima, P^ ll( (e "rani 
hinc convexa, aut irregulariter gibba, hide plana aut fubconcava, mtiaa. 
men carnofum. Embryo minutuius, inverfus. Cotyl. brcviffim*. K** 
globofa. tc 

Propter baccas manifefle triloculare* & femina libera, nitida, poffct hacc p^ e 
Adansono, a reliquis Caprifoliis , nomine Ificct , diftingui. CLXlA- CLXIIf. SAMBUCUS. To urn. t. 31 6. Linn,'^.^/ 

Calyx fuperus quinquedeiitatus. Cor. monopetala , femiqumquefida \ regularis. Statu, 
quinque. Stigmata tria. Bacca imiiocularis. Semina tria. 
ambucus nigra. Tab. 27. fig. 7. 

Sambucus. Blakw. herb. t. 151. Oeder. flor. dan. t 54$. 
Sambucus arbor e a , floribus umbellatis. Hall, hi ft. r. n. 670. 
Sambucus a/mis quinquepartitis , foliir pinnath, foliolis fubovatis ferratis, cauk 
arboreo. Linn, fijfi. veg. 295. 
Per Bacca inferaglobofa, calycis rudimento coronata, atra, pulpofa, uniloculars 

Pulpa iubaquofa, rubra. 
Rec. funiculi tres, fiiiformes, in axi baccx conftituti, apici feminum infer*. 
Sem. tria, oblonga, furfum anguftiora, cartilaginea , rugis minutiffimis fcabrata, com- 

prcfliuscula, hinc Jeviter convexa, inde fubangulata. 
Int. duplex exterius cruflaceum , durum , crafliusculum ; i interim membranaceum , 

tenue, album. 
Alb. femini conforme, carnofum, album. 

Emb. dicotyledoneus, inverfus, longitudine fere»albumini$ , Iacleo albus. tiotfjL fi- 
neares, planiusculac. Rad. longitudine cotyledonum , teretiuscula, fupera. ■ A J Bacca integra. 

'Psrata. E. ) Seminis feftio transverfalis. F.) Idem Iongitudinaliter diffeftui lc us racemofa. 

•magnitudine grani piperis, fphi piperis, fphaerkat, rubra?, intra calycis rudii 
notatas. Pulpa fubaquofa, lenta , pallida. Semina tria, prioribu Bacca: 
nig, 
breviora , cetera vero eis per fuigula punda confoi 

CLXIV. RHIPSALIS. 

uperus, tri-1. quadripartitus, Lreviflimus: dentibus acuminatis, membrana 

_ ,V t( *»uiflimis. Cor Stam StyJ Bacca infera, uniloculars 

peimcda. Semina duodena , centralia. 
^Cata, Tab. 28 . % , 

Per Ba °^ mfl " AlT ° N ' "*" h ° Tt * Km ' 

r i s aCC p "" cra i floris rudimento coronata, fphaerica, nivea, pellucida, unilocula 
Rec ' it a ^ u ° r ^ feminibus undique circumfufa. 

um j pE^ter vafa nutritia, capillaria, femina ad axem frudus alligantia. i38 Sem. o&o I. duodecim, in centro frudus conglomerata , parya, oblonga, fubanguiata 
aut cuneiformi comprefTa & extrorfum cralliora, tenuiflime pundato ftriata , fer- 
ruginea. 

Int. duplex: exterius cruftaceum, durum , fragile ; interius membranaceum, te. 
nuifumum. Emb. dicotyledoneus , magnitudjne cavitatis feminis, e viridi albicans. Cotyl. in parte 
embryonis crafliore, brevillimae , fubacuminatae. Rad. maxima, umbilico ob- 
verfa, centripeta. Ad Cadi genus referri pone cenfet 111. Banks, in titt. fed Cadi fen 
fum , & embryo fubfpiralis eft. CLXV, GRUMILEA. 

>r. . . Stam Styl. .'. . Bacca infera 

albumine grumofo. 
Jrumilea nigra. Tab. 28- fig. 2. 

Kogdala zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. 
Per. Bacca infera, calycis dentibus quinque rotundatis conniventibus coronata, ovato 
giobofa, per atatem fubcoriacea, atra , bi - aut rarius , trilocularis. DiflTepunen- 
tum in baccis bilocularibus riina bipartitum; in trilocularibus vero foiidum. 
Rec. nullum j femina fundo loculamentorum affixa. 

Sem. in finguio loculamento uuicum , nunc angulatum , nunc frequentius rotunda- 
turn, piano convexum, prope bafin leviter mucronatum, undicrue rugoium 
fere rimoium, nigro fufcum. 
Int. fimplex, fubcoriaceum , arde adnatum. 
Alb. femini conforme , fubcartilagineum , rimis <& mfuris profundus in lobulos irregu- 

lares, inter fe tamen cohxrentes , divifum, album. 
Emb. dicotyledoneus, eredus, parvus, leviter curvatus, prope dorfum in bail **■ 
minis pofitus, ladeo albus. Cotyl. lanceolato acuminata, piano convex?, 
conica, breviillma, infera. iudus coronata. b. c.) Eadem bi- & (rilocularis, rransverfim 
» Ejusdem pars ventral. F.) Albumen transmfe feftum. G.) 
Ejusdem feftio longitudinals, cum fitu embryonis. H.J Embryo ieparatus. 
Videtur ad Stellatas pertinere , & prope a Pfychotria abefle. 

CLXVI. TARENNA. 

Calyx quadripartite fuperus , Jaciniis linear! oblongis reflexis perfirtentibus. Cor. . ; 
Stam. . StyJ Bacca infera, bilocularis. Semina plura , femilunata Em- 
bryo dorialis. 
Tajemna zeylanica. Tab. 2g. % 3. 

Taremw. Zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. 
Per. tea infera, calyce quadrifido patulo coronata , fplwcrica, ftriis odo 1. decern 
Wtformibus notata, rugofula, atra, nitida , biJocularis. Cam in vetuftis fubcoria- 

Rec. fubftantia fungofo carnofa, dhfepimenti medio un inque adnata , femina in elo- 

merem hemifphaericum coiligens, & diilepimento affigens. 
SSJC. t in fmgulo loculamento quatuor J. fex, transverfc f. horizontal i ter pofita; bine 

puata, crafliora, inde cuneiformi comprelTa & in aciem reclain exteimata, rugo- 

T * "P lex: ^mWcraiTum,.cruflaceum 1 aridum; interim membranaceum pallida 

Ipadiceum. i 

£ LB - femini conforme, carnofum, album. 

'' IB ; dlcot yledoneus , horizontals, dimidio albumine brevior, & in curvato ejus dorfo 

"carus, ladeo albus. Cotyl. fuborbiculata: foliacex. Rad. cotvledonibus duplo 

^ongior teretiuscula, curva, verfus peripheriam diirepimenti dire-da & a centro ™"io cym* ramonffim*, cum baccis (a. A.) integris. e.) Bacca transverfim fefta. b.) Se- 
m acervulus hemifphaericus , a parte convexa fpeftatus. c.) Idem a parte plana repraefentatus, 
portione fubftantia fungofe in medio, quae femina conneftit. d. D.J Semina loluta. F. ) Se- 
ransverfe feftum, cum radicula prope dorfum locata. G.) Ejusdem feftio longitudiualis, 
J Embryo feparatus. ^So? ffima eft P ° fiti0 radicul ^um in hoc frudu baccato, ataue iJH in filiquis 
tert • anilnodo analoga: nempe primi feminis radicula dextram; fecundi, fmiftram; 
n iterum dextram , & fie porro , refpicit ; atque id tanto masis finsulare , quod 
m,na ce **° , nee parietibus fruduF affixa fint. CLXVn. GARDENIA. Linn. gen. 296. 

Calyx "tubulofus , quinquefidus , fupenis. Cor. monopetala, infundibuliformis, con- 
torta, coriacea. Sfam. quhique. Styl. unicus clavatus , bilobus. Drupa baccara . 
bilocularis. Scmina incumbentia, pulpa molli inter fe.connexa. 
Gardenia dumetorum. Tab. 28. fig. 4- 
• ** Cerifcus malabaricus. in Icon. 

Gardenia fpinofa, fpinis fupra axillaribus, corollis utrinque hirfutis. Ret?. 

fafc. 2. p. 14. & fafc. 3 . p. 27. 
Gardenia fpinofa, floribmfejjitibus hirfutis. Thunb. diff. t. 2.f 4. Uw.fyjl. veg. 252. 
E colledione Bankfiana atque fern. hort. lugdb. 
Per. Drupa infera, globofa aut elliptico fphseroidea , calycis tubo tereti perfiftente co- 
ronata, carnofa, glabra, lutefcens , aut fulva. Caro mollis, modice cralTa. Pu- 
tamen figura drupa:, utrinque fulco obfoleto infcriptum, oiTeum, tenue , fragile, 
biloculare, intus lavigatiffimum. 
Rec. nullum, prater fbbftantiam glutinofo pulpofam, quae femina undique obvolvit, 

eaque & inter fe, & cum parietibus diffepimenti conne&it. 
$£M. in flngulo loculamento plura , fedecim & ultra, grandiuscuh conforme, cartilagineum, duriffimum , fubpellucidum , lutefcenti - pal- 
lidum. 
Emb. dicotyledoncus - erecrus, longitudine dimidii fere albuminis , & in e J uS ext J?" 
mitate inferiori pofitus , lacleo albus. CotijL ovato lanceolate , foliaceae, venoix. 
Rad. recta, deorfum clavata, infera. CLXVIII. MUSSjENDA. Linn. gen. 241. 

Calyx quinquepartitus, fuperus. Cor. monopetala infundibuliformis: tubo longo gra- 
cili. Stam. quinque. Styl. unicus. Bacca infera, bilocularis, Receptaoua 
ftinda, jugiformia. Semina numerofimma. 
ssjenda frondofa. Tab. 28. fig. 4. 
Muffetnda zei;lamca , flore rubro , folio ex f lor urn tlujrfo prodeunte albo. B»*** 

zeyl. 165. t. 76. 
Mujfamda. Zeylonens. E collect, fern. hort. lugdb. 
i Belilla. Rheed. mat. 2. p. 27. t. i$? folfc* Folium prliicipijfos. Rumph. amb. 4. p. in. t. yi ? 

Gardenia inermis, corollis acutis , cali/ce hirto foliis ovatis acutis. Linn fvfl 
veg. 2$2\ ' jvj - 

>er. Bacca infers, ovato- globofa aut fubrurbinata , annulo prominulo albicante a 
lapfu calycis, & intra iftum tuberculin quinque minutis, a nutritiis flaminum vafis, 
;n vertice notata, iuico obioieto iongitudinali utrinque infcripta, glabra nigra 
buoculans. Cortex tenuis, per maturitatem coriaceus. Pulpa aquofa/demum :ularis. Cortex tenuis, per maturitatem coriaceus. Pulpa aquofa/demi 
efcens. x 1 

Rec. lamina ovata, fungofa, in formam jugi bovini flexa , atque ope alius" lamina: trans- 
verlalis medio dillepimento utrinque affixa, ut ex harum concurfu, crux ilia bill 
gundica, Rumphio dida, in medio frudu formetur. 
Sem. numerofiilima, parva, fubovata, lenticulari compreiTa, pundis elevatisj fcabrata, 

Alb. femini conforme, carnofum, aqueo pallidnm. 

Emb. djcotyledoneus, minutus , fubovatus, albus.. Cotyl. breviilim*, obtuf*. Rad 
cralia, receptaculo obverfa, centripeta. Eadem diffefta 


"ryonis. F. ) Embryo feparatus. 

Belhla Hoit. Mai. baccis oblongrs & feminibus nigris; Folium prineipiffce Rumph.. 
■icis&extusfcrobiculatis; deniq.ne, Gardenia Muffcen da Linn. 
bacca lignofa & feminibus per fenes o,«n ,Jina!e< digefiis , ira a nofti ■ 
™ vix aufim omnes pro una eademque habere fpecie.. Quod autem nofira fit 
genmna Muffcnda zeyionenfium , id teftatur fchedula, pmpria P. Hermann* 
nanu fcripta, & in vitrea phiaJa una cum frudibus m hort. lugd. aitervata. CLXIX. ATHECIA. 

•artitus fuperus : foliolis lineari lanceolatrs perfi/1 

f iam Styl Bacca infera , unilocularis , monolper; 

lat um. Embryo, Caly 

***** glabra. 

%$r« glabra. Tab. 2 g. fig. 6. 

EX doilO CI. FORSTERI. 

R quH 3 - nfera ' ° Vata ' carnoira ' <* emum coricea & i 
4 ac intra ea, areola plana cum parva papilla in IW 
Kec - nullum- fc.„ f 1 1 , 

j icmen iundo baccae adnatum;- Up Sem. unicum, grande. elliptico fpharoideum, linea deprelTa longitudinali, quafi fu- 

tura fpuria infcriptum, ad balm in roilelium conicum , aduncum productum, ra£ 

fo fpadiceum, glabrum, duriflimum. 
Int. fimplex, cruftaceum ac fere nucamentaceum , nucleo ar&iffime aduatum , infra 

albumen in proceflum coracoideum umbiiicalem elongatum. 
Alb. femine brevius & ad umbilici fedem perforatum, cartilagineum, duriinmum. 

candidum. 
Emb. dicotyledoneus, ere&us, dimidio albumine longior, extra hujus axem & dorlo 

feminis propior pofitus, ladeo albus. Cotyl. obovato oblongae, foliaces, tenml- 

fimse, planae. Rad. brevis, teretiuscula , infera. Singularis&'valde inufitatus eft embryonis fitus in hoc femine; nonfolum quia extra 
axem pofitus , fed quia alter cotyledonum margo dorfum & alter ventrem Icinin 
refpicit: id quod in fubglobofo & fimul albuminolb femine fere absque exempiQ CLXX. VACCINIUM. Linn. gen. 483- 

Calyx brevimmus, fubedentulus , fuperus. Cor. monopetala, campanula^. Starn. 

oclo. Styl. unicus, Bacca infera, umbiiicata, quadri- L quinqueloculans. - 

mina plura. 
Vaccinium. Myrtillus. Tab. 28. fig. 7. 
Vaccinia. Blart. herb. t. 463. 
Vaccinium foliis rugofa ovato lanceolatis ferratif > caule angulofo. Hall. »/• 

1. n. 1020. 
Vaccinium pedunculu uniftoris, foliis ovatis ferratis deciduis, caule angulao. 

Per. Bacca infera, fphxrica, intra calvcis marginem integerrimum aiea p 
obfolete crenuiata, umbiiicata, nigro-cxrulea? quadri- 1. quinquelocularis. 
pa mollis, purpureo-fanguinea. . 1 

Rec. carnofum, globulofum, fcrobiculatum , angulo interno finguU loculainenti 

S em. plura, ad triginta in quolibet loculamento, oblonga, angulata, tenuiiTinie 
quafi tremula manunriata, lutefcentia, aut rubro ferrugiuea. ;t. fimplex, membranaceum , Alb, femini conforme, carnofum, 
B. dicotyledoneus, filiformis, h 
veus. Coty I. minutifiimx, breviffimae. Rad. iongiflima, centripeta Emu. dicotyledoneus, filiformis, longitudine fere albuminis , Ievifllme curvatus 
' viffin a.) Bacca Integra, b. cj Eadem quadri & quinquelocularis diffecta. d. D.) Semina Ibluta. E.) 
Seminis & albuminis fectio longitudinalis, cum fitu embryonis. F.; Embryo feparatus. 

CLXXI. PELLA. 

Calyx edentulus fuperus. Cor. . . Stam Pitt. . . . Bacc 

Semina numerofiffima , nidulantja. 
Pula ribefioides. Tab. 2g. fig. 8- 

Km-Pttlla. Zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. 
nBanniflerioides. Linn. flor. zeijl. p. ip2. n. 407 f 

Embelia (Grojfularia) foliis ovato lanceolatis floribus tetrandris. Retz./^. 24? 

P^. Bacca infera , globofa , in vertice, umbone parvo, concavo , edentulo, fubfufco 

Jerminata, ceterum rubicunda , maculis par vis rotundis varieeata, unilocularis. 

Cuticula tenuiflima. Pulpa fubaquofa. 

Rtc. nullum; femina in omnem diredionem intra pulpam nidulantia. 

*■». _ numerofiflima , parva, obovata, angulata aut rhombeo comprefTa, fuboilea, 

ipadic e a,.glab«rrima, nitida. 
-'t. duplex: tXtmus cruftaceum, durum 9 fragile, prope umbilicum craiTiifimum j 
interim membranaceum. 

, tm:ii!i tefia multo minus & ansum'us, ovatum, lenticulari compreilum, carno- 
fui ", pallidum. 1 

Em *. dicotyledoneus, fubglobofus, lutefcens. Cotyt. brevimW , crafT*. Rad. non 
<Wta, umbiiicoobverfa, vaga. 

•*>• c.J Baccae in extremitate ramornm fe/files, teniae aut quaternae, fqu; 
"It*, rubicund*, leucoftafr* (A.)- Seftio bacc* CD.) trans verfa lis , cum femi 
emina fe P a <-ata, F. ) Offea feminis crufta transverfe feaa. G.) Ejus feftio 
3 qmin * deimdato. H.J Embryonis fitus intra albumen. 

CLXXIL GROSSULARIA. To urn. t 40?- Ribes. Linn. gen. 2$l 

a / X , mono phyllus femiquinquefidus fuperus. Cor, pentapetala. Stam. quinque. 

Glos ° niCUS ' BaCCa inftra unilocu ^ ris - Stmina parietibus utrinque affixa. 

" Or yf ARlA Uva Crif " pa ' Tat> " 28 " fig ' 9 ' 

J^-BxAKf. / w £. *, 377. Schmidel. analyst i. «p*H* Oeder. /or. Ribes ramis acute ah > , foliis rotunde lobatis. Hall. hijl. i. n. 820. 

Ribes ramis acute ati s , baccis gtabris, pedicettis brablea monophytta. Linn./?//. 

veg. 243. 
Iconfrutfus. Grew. anat. t 69. f. 3. 4.5. 
Per. Bacca infera, fpharrica, calyce perfinelite coronata, pedunculata , pulpofa, nib- 
diaphana, pallida, melina aut purpurascens , pubeicens aut glabra, uniloculars. 
Pulpa fubaquofa , dulcis. 
Rec. duo, oppofita, ex parietibus Baccse incraiTatis' formata, oblonga, angufta: funi- 
culi's umbilicalibus filiformibus , longitudine feminum, & eorundem extremitati m- 
teriori obtufiori inferti. 
Sem. plura, adtriginta, ovato oblonga, gelatina pellucida baccata, rufefcentra. 
Int. duplex: exterius gelatinofum, diapbanum, faepe rubro colore iuvertice tindum; 

interim membranaceum , tenue, ferrugineo luteum. 
Alb. femini conforme, duriusculum , carnofum , candidum. 

Emb. dicotyledoneus , minutus, lutescens, in extremirate feminis angurtiore locatus. 
Coti/l. breviflimx , obtufx. Rad. fubglobofa , centrifuga. 

a.) Bacca integra. b,c.) Eadem longitudinaliter & transverfaliter fecta. d.) Semina gelatins 
pellucida baccata. D.) Eadem absque gelatina, folo relicto funiculo umbilicali. E. ) Albumen 
verfe, & F t ) Idem longitudinaliter fectum, cum fitu embryonis. G.) Etflbryo feparatus, 

CLXXIII. MORINDA. Linn. gen. 235. 
Flores aggregati , monoperaii , ftiperi. Stam. quinque. Styl. unicus. Bacca: in««i 
aggregate , angulatx , fxpe conferruminatx j quadriloculares. Semina low a 1 
ere&a. 
Morinda citrifolia. Tab. 29. fig. 1. 

Coda-pilava. Rheed. mat. 1. p. pf. t. $2. bene. 
Bancudus tatifoiia. Rum ph. amb. 2. p. i^8- t- 99> 
Morinda arbor ea , peduncutis folitariis. Linn. fyft. veg. 217. 
Ex colie&ione Bankfiana. 
Per. Baccx port fingulos flores fmgulx , infer*, in fruclum ovato-conoideum,^' 
millis deprefliusculis teffulatum conglobatx, carnoix; fupra ocello rotun 
tx, convexiusculx, infra rhombeo cuneiformes , inter fe conferruminatx, q 
loculares. 
Rec. nullum; femina bail loculamentorum affixa. 

Sem. in fingulo loculamento unicum , obovato-oblongum , bine leviter con < 
inde concavum cum protuberantia fubglobofa inani ad alterum laws fob ver 
ieminis pofita. j N t. ==«r= I45 

t. duplex: ^mWcartiIagin e o.cr U flacet,m, durum, biloculare: loculamento altera 
cmnpretfo,dorfah feuiido, majore; altero minori, vcntrali , inani , a protu- 
berantia femmis globofa formate : tnterius membranaeeum, infernc in W 
nam tnangulareni , quail in alam , ultra nucleum produdum. 

B 'alb b m ngUm ' COmFd]mi1 ' ° bfoIete co "vexo - concavum , fubcartilagineum t 

ib dicotyledonous, eretfus, dimidio albumine Iongior, niveus. Cotyt. elliptic, 
ioliacear. Rad. cotyledombus duplo Iongior, iineari compiefla, reda , inferaf Morinda umbellata. ibid. 
m Bancudus anguftifolia. Rumph. amb. 3 . p. 757. t. 9 8. 
Mormda eretta., foliis tanceolato ouatis , pedunculis confertis. Linn. fyft. 

Wela wat. zeylonens. E collect, fern. hort. lugdb. 
Frudus fubglobofus (a. b.), longe pedunculatus , coalitus e baccis (c.) inverfe 
pyramidatis, tetragonis (d.e.), fupra pulvinato tetracollibus , carnofis, uniio- 
cuJaribus: dilTepimentis nuiiis, aut tenuiinmis &per maturitatem obliteratis. Se- 
mina 4 uatuor(e.f.F.), ofTea, unilocularia (G.), in. dorfo arcuata, ad jatera 
autem plana & verfus axem in aciem cuneiformem compreifa. Albumen ( h. H.I. ) 
ngwa& magnitudine cavitati.s (eminis, eamofum, durmlcuium. Kmbrvo (l.K.L) 
Witornws, redus, ladeo albus. Cotijl. lanceolate , breves. Radic. ionga (L.) CLXXIV. EMBRYOPTERIS. 

>x uperus , monopliyllus , fuberofo coriaceus , plicato pentagonus, 
c,T'" S J fam -"- Sty!.... Bacca infera , lplurrica, umbilicata , corticata , uniio- 
cularis , decafperma 

ERIS peregrina. Tab. 29. fig. 2. 
p Ex dono amic.nimi. D.Berkhe y. 

• >acca grandiuscula . fphserica, calyceamrlo, crafTiiTimo, integerrimo: ex plicis 
S mqiie retufis pentagono, coronata", lata k profunda fovea in vertice umbilicata, 
fr.,/1 r cortlcat a, unilocular*. Cortex fuberofiw, craflus, durus. Caro in vetufto 
rudufun goia,ruf e f ceil;> , 

T Rec. i-ft'i It EC. nullum; femina circa axem fruclus in orbem pofita, undique cum came baccx 

& fepius quoque inter fe connata. 
Sem. decern, oblonga, figmoideo curvata, fur fnm anguftiora , cuneiformi comprefla. 
Int. duplex: exterius chartaceum, aridum , femen in vetufto frudu laxe ambiens, 

Vuperficie interna rubro ferruginea J interim membranaceo fpongiofum , nucleo 

pertinacifTime adnatum. 
A lb. femini conforme, e viridi pallidum , carnofum , quafi ex minutiffimis fquamulis 

pul noils coniiatum & fubgrumofum , verfus peripheriam folidum & duriusculum , 

in medio autem molle & ab aqua fere in gelatinam convertibile. 
E M b monocotyledoneus , eredus , in bafi albuminis locatus, Coti/L lanceolata , com- 

preifa, folida, non fiinlis. Mad. fubglobofa , lenticulari comprefla, intus cava, i J Fruftus integer, b.) Idem difciffus. c.) Integumenta { 
trr fe conferriiainata , facile tamen folubilia. d. ) Nucleus i 
feftum. f. F.J Embryo integer. G.) Idem Iongitudinaliter diffeftus. 
Sedulo inquirant, quibus datum erit frudum hunc videre recentem, nonne feminum 
integumentum externum fit Arillus ; & nonne intra radiculx globulum cavum, 
verus Jateat Embryo? Si pofterius fuerit , uti quidem fufpicor, embryo quem 
dixi, Vitellus erit dicendus. 

CLXXV. SAMOLVS. To urn. t. 60. Linn. gtn. 222. 
Calyx pericarpio adnatus , quinquedentatus. Corolla hypocrateriformis , quinque- 
fida: lacinulis quinque acceiToriis ad bafin divifionum. Stam. quinque. Styl. u» lCUS - 
Capfula infera, unilocularis , apice quinquevaivis. 
Samoius Valerandi. Tab. 30. fig. 1. 

"~ At fine aquatic a , foliis rotundis beccabunga. Moris, hifl. 2. / 5. t 24. f- 28- 
Samoius. Hall. hifl. 1. n. *joj, Linn. fyji. veg. 212. 
Icon. Oeder. for. dan. t. iyg. 
Per. Capfuia infera, fubglobofa, parva, inferne calyce fibi adnato veflita, fop** 

nuda , unilocularis, femiquinquevalvis. 
Rec. globofum, grandiuscuhim, fpongiofum, fcrobiculatum , liberum , pedicellate 
Sem. nomerofiffima, exigua, angulata , minutillime puiidata, ferrugineo-fufca. 
Int. fimplex, membranaceum , tenue. 
Alb. femini conforme, carnofum, aqueopallidum. 

Emb. dicotyledoneus, teretiusculus , fubincurvus, ladeo albus. Coti/L femitcretes , bre- 
ves. Radk. craifa , cyiindrica , centripeta. 

,.A.)CapW' a.A. wpiuiaca.yce veima. b. UJ Caljds d,nt,s rrfefti in eapfu,, fuperne val^a. C J Setto 
j^transverfalis, & D , longitudinal* cum fun & ngura receptacnli. ,Ej Semina feparata. 
F. ) Albumen transverfe feftum. G. ) Idem longitudinalker difciffum cum fitu embryonu. 

CLXXVI. DATISCA. Linn. gen. 1132. 

Florcs fexu diftiadi in feparatis plantis. Mas. Cal. pentapiiyllus. Stem, quindecim 
Fem. Cal . bidcntatus fuperus. Styii tres bifidi. Capfula infera unilocular*. R- 
ceptacuJa leminum parietalia. 
)atisca cannabina. Tab. 30. %. 2. 

Cannabis luteafertilis. Alp. exot. 300. t. 298- Mori s. hift. 3. S. u. t. 25. /. 4. 

Datifia caule icevi. Linn./^. veg. 892. 

?ER K-S- fula infera ' ° Vat ° obion g a ' cal > rcis dentibus duobus fubtilatis & ffffis tribus 

bifidis coronata, membranacea, tenuis, rotundato-tri-1. penragpna, unilocularis , 

evaivis, apice amplo foramine rotundo hians. 
Kec. anguli capfuiae introrfum prominentes , tres ad quinque , femina ferentes. 
Sem numerofiffima, parva , teretiuscula , fcnibiculis exiii/limis per feries Jongirudtna- 

les digeftis exarata, fulva aut crocea , bafi cupula membranacea pallida pro umbi- 

iico terminata. 
int. fimplex, membranaceum , modice craflum. 
Ai -b. femini conforme , carnofum, pallidum. 

B " dicotyledoneus , rectus, teretiusculus , lacleus. Cohjl. breviflimae. Rad. longa, 

«affa, centrifuga. ab -B.) Capfula Integra. C.) Eadem fcramrerfe fefta , cum infertione Jeminum. d. D.) Seaplna 
%>arata. E.F.) Semen tranwn I. luci i. : r .d "i .^r diffcftum, cum fitu embryonis. G. ) Em- 
br >° feparatns. 

CLXXVII. OLDENLANDIA. Plum. gen. t 36. Linn. gen. 154- 

Cal yx pericarpio adnatus , fuperne dentibus quatuor hberis fubulatis. Cor. monopetala, 
quadrifida. Stam. quatuor. Styl. unices. Capfula infera bilocularis. Rtceptacula 
lbe ia, bafi tantum diilepimento adnata. 

D nL L ? T 7 A cor ^ mbofa - Tab - 30. % 3- 

"Mnlandia humitis hyffvpifoUa. Ehret. piSt. t. 2. f. 1. 

-enlandia pedunculis muttifloris , foliis iineari lanceolatis. Linn, ft/ ft. veg. 162. 
T 1 Per. FfF Capfula infera, parva, calvcis denticulis diflltis coronata, fubglobofa, didyma, 

' WuJaris, apice rima trails veriali dehiscens. Diflepimentttm rim* contrarium. 
Rfc. oblongum, fungofum, fcrobiculatum , pedunculo lateral! , diifepimenti parti in- 

feriori hifertum , cetera liberum , in fingulo loculamento fingulum. 
Sem. numerofifllma, minima, fubglobofa, pundia elevatis fcabrata, ferruginea. 
Int. fimpiex, fubcoriaceum , tenue. 
Alb. feminiconforme, carnofum , album. 

Emb. dicotyledoneus , teretiusculus , longitudine albuminis, ladeo albus. CottjLb^ 
viffimsr. Rad kmga, crafla, ceatripeta. CLXXVTII. HEDYOTIS. Linn. gen. u^ 
Calyx pericarpio adnatus , quadridentatus. Cor. monopetala, infundibuliformis. Stam. 
quatuor. Styl. unicus. Capfula infera bilocularis, apice comprefla. Recepfac&a 
diflepimento undique adnata. 
Hedyotis herbacea. Tab. 30. fig. 4. 

Hedi/otis fotiis lineari lanceolatis, caule herbaceo dicfwtomo, pedimculis gemwf- 
binx.ftft.veg.itf. 
Ex herbario Bankfiano. 
Per. Capfula, infera, parva, calycis dentibua infra apicem coronata, fubglobofa, bi- 
fulca, bilocularis, apice comprefla, rima trans ver fall dchifcens. Diilepimentum Sem. numerofifllma, parva, angulata, glabra, fufcau 
Int. fimpiex, fubcoriaceum, tenue. 
Alb, feminiconforme, carnofum, pallidum. 

Emb dicotyledoneus , teretiusculus, longitudine albuminis, ladeo albus. Cotijt. 
viflima:. Rad. lenga , crafla , eentripeta. a. A. A.) Capfula integra, & apice tima transverfa dehiscens. B.) Eadem diffecta. C) E ! uS * 
longitudinaiis cum figura receptaculi. d.D.) Semina feparata, E.F.) Albuminis fecUo transver 
& icngitudiualis , cum fitu & figura embryonb. 

clxxi: ==^5W= I 49 

CLXXIX. JASIONE. Linn. gen. ioo S . 

Calyx fupenis ■ dentibus quinque fuBulatis. Cor. monopetala , profundo qtiinquefida 
Stam. qtmique. Styl. unicus. Capfula iafera, bilocnlaris, apice pervia Recentacu' 
lum libemm. r 

Jajione montana. Tab. 30. fig. 5. 

Ropmculus foliis linearibus fubafperis , fpica planiuscula , petalis Uteris. Hall 

toft. 1. n.678. 
gafione. L 1 n n. fi/ft. veg. 799 . 
Icon. Oeder. flor. dan. t. 319. 
Per. Capfula infera, membranacea, tenuiffima, pyramidato ovata, pentagona, den- 
tibus calycis radianhbus coronata , biJocularis, apice amplo foramine rotundo de- 
niscens. Diflepimentum ad axem divifum , foiis capfula: parietibus adnatum. 
Rec. fubgjobofum, parvum, pedunculatum , tuberculatum, liberum, in bafi capful* 

inter diiTepimenti valvas pofitum. 
Sem. numerofa, exilia, ovato oblonga,glaberrima , nitida, pallide caftanea. 
Int. fimplex, fubmembranaceum, tenue. 
Alb. femiiii con forme , carnofum , album. 
E.mb. dicotyledoneus, fliiformis, niveus. Cotijl. femitcrctcs. Rad longa , centripeta. "-J umbella integra. b.B.; Capfula cu 
^inaliterfefta, cum forma & fitu diffi 
Albumen transverfe & longitudinaliter fc 
D '%imento ad axem fuTo, non tantum a Phytevmate, fed & ab omnibus reliquis 
^mpannJaceis abunde differt. 

CL XXX. PHYTEVMA. Linn. gen. 220. Rapunculus. Tourn. t 3 g. 

C %x fuperus, dentibus quinque fubulatis. Cor. monopetala, profunde quinquefida. 
^m. quinque. Styl. aniens. Capfula infera, bi-1. triloculare: foramine lateraii 
p HY Chlscens - Recept. mediante lamina cum dilTepimento coharrentia. 
V ' EVMA f P^ata. Tab. 30. fig. 6. 
opuncufos eornicutatus , /pica longiore. R 1 v. monop. 1. 109. f. 2. 

a iwnculus foliis radicalibus cordatis , tubis bicornibus reuolutis. Hall, hi ft. 1. 
n. 6fy. > 

'bjvmafptca ob longa , sap Palis bilocularibus , foliis radicalibus cordatis, Linn 
J';Jt. veg. 2I 2 . 

Im -°^*< for. dan. t. 3 62„ Pek Capfula infera , membranacea#tenuimma, demibus calycis radiantibns corona'a, 
pyramidato globofa, profunde bifulca, coftis in ilngnlo lobo tribus, 1. quinque 
acutangulis exarata , bilocularis, foramine rotundo laterah inter lobas dehiscent. 

Rec. oblongum, carnofum, tuberculatum, difTepimento utrinque ope tenuis laminz 
intergerinae longitudinaliter aflfixum. 

Sew. numerofimma, parva, ovata, fubangulata, glabra, nitida, fubferruginea , apicc 
& ban faturatius colorata. 

Int. (implex, fubmembranaceum , tenue. 

Alb femini conforme, carnofum, pallidum. 

Emb dicotyledoneus, teretiusculus , longitudine aibuminis , niveus. Cotijl. lenuterctes . 
breves. Rad. longa, centripeta. 

a.) Capfula Integra, b. BO Eadem foramine in utroque latere dehiscens. C.) Ejus feftio transver- 
falis, cum receptaculi infertione, d.DO Semina feparata. E.F.) Albuminis fettiones , cum bw 

CLXXXI. HYDRANGEA. Linn, genr 557- 
Calyx pericarpio adnatus, quinquedentatus. Cor. pentapetala. Stam. decern. Styl. duo. 
Capfula infera, bilocularis, foramine inter ftylos dehifcens. 
Hydrangea arborea. Tab. 30. fig. 7. 

* Hydrangea. M 1 l l. ic. t. 251. Duham. arb. r. t. in. Linn, fifft veg. 4™' 
Per Capfula infera, parva, calycis undique artfinime adnati denticulis qumquedilt^ 
tfa* parvis, coronata, fubhemisph'nca , decern ftriata, iupra plamusc^a fb - 
duobus iubulatis divergentibus tenninata, bilocularis, evalvis, «»■££ 
inter ftylos dehiscens. Diuepimeutnm membranaceum , per matuntatem iup 

Rec. fpongiofum, diilepimenti parti fuperiori utrinque adnatum, per maturitatem ora- 

mine medio dehiscens : marginibns utrinque rellexis. 
Sem. plura, circiter viginti in fingiilo loculamento , parva, ovato acuminata, in * I 

lata, lenticular* compreifa , venis reticulata, fufca. 
I n t. fimplex , membranaceum , tenue. 

Alb. femini conforme , pallidum, carnofum. fca&fr 

Emb. dicotyledoneus, teretiusculus, longitudine albuminis, lutescens. Coty> » 

retes. Rad. longa , craffa , centripeta. 

M Cymae ramulus cum capfulis' magnitudine naturali. A.B.) Capfula auaa feperBa "^ 

fpeaata. C. ) Ejus fe«io tran.sverfalis. D.) Eadem longitudinaliter fefta, cum 

maturi. e.E.) Semina feparata. F.G .) Albuminis feftiones cum embryone. Q*fa m CiffoJam circumfciiTam dicit Linn.u s in recentioribus fub fcriptis , olim vero earn 
tonmine mter cornua dehifcere, rectus forfan dixerat : nam hie fola poiW 
fabnea m noOns fpeamm.bus occurit; ut tamen & altera, ficut in Heuchera vide, 
bunus, locum habere queat. 

CLXXXII. NAVCLEA. Linn. gen. 223. 

^Tfn Ph ^V edentulus ' frjearpium incniftans. Cor. fupera , monopetala: 
occa bt" 1 ^MT^ Stvl. unicus. Capful a infer., calyce cortJa, fe 
cocca, biioculans, polyfperma. Semina fetaceo-caudata. 
Kauclea orientalis. Tab. 30. fig. g. 

Kaht-tsjacca. Rheed. mat. 3. p. 2$. t. 33, 
Bancaks. Rumph. amb. 3. p. $ 4 . t. 55. / 1. 
Naticlea. Linn. fyfl. ueg . 212. 
Ex herbario Bankfiano\ 
Per . Capfuia infera parva, turbinata, corticata, annulo cailofo a lapfu floris in ver- 

^r ta cod r v bicocc r corte r onac ^ s ' a ^ ice a d^ribTc^ 

Tcnlr Coc ™ il * uo * cart'lagmei, dun, albicantes , hinc convex! , inde levi- 

concavi, unilocuiares, aptce bifariam elaftice dehifcentes. 

^i^f 1 '^ l °-f™%rfcatioms, globofum; 2 . fruffus, flliforme, cocculis inter- 

jecturn, earundemque parti fuprems, ut in Umbelliferis , infertum; .3° feminis 

^ WrvtoprominuJus future c occu Jorum dehkeentis , e quo femina pendent 

tU 'Z^ OC ^ {oclYc{t ^ k ^ c ^*f^^^ 0vata ' compreffiuscuJa, aut fuban- 

^centia. mem Ce ° mar S inata ^ ru P erae in caudal " ^*m attenuata, ru- 

feraL^' ext r erius membranaceum , nucleo amplius , in caudam & maroinem 

^ '^ externum ; interim, arachnoideum. ° 

^Panidum" 1 ' fminiS inte S ument0 ^W^Si lcnticulari compreilum , caraofum, 

c** *]^ ^ wverfus, longirudine albuminis, niveus. Cotiji elliptic* , folia- 
*' *«<*. oblonga , compreila , fupera. J * 

^Ptacu 1 ]^ 5 / 11 ^ 5 ' 1 '' b,B ° CapfnIa i,,te S ra - C *) CoccnIi Intra corticemin fitu 'natural!. D ) Re- 

V ^eCs H U Jr if ° rnie - e ' E -) Co -» lid ^ m - f - F "> Ejus pars ventralis. G. ) Idom' nans- 

fecti0 'ongitudinii ™ r?" i"J " dehiSC8ndt LL > ^"^ **»"*• K " > Seminis & aib ™ s 
«»• cum Iitu & %ura embryonis. 

JXXIII. RAPVNTIVM. To urn. fc S i, Lobelia. Linn. *«,. M0 « 

imidlum cum peiicarpio coiinatus, quinquefidus. Cor. monopetala irre- 

gnlri. gularis. Stam. quinque, antheris fepc conglutinatis. Capfula mfera, bi-1. trilocula- 

ris. Diifepimenta valvis contraria. 
Rapuntium fiphiliticum. Tat. 30. fig. 9. 
~ Rapuntium amerkanum, flore dilute cceruleo. Do dart. mem. 2tf. edit. genu. 

Lobelia caule eretto, foliis ovato lanceolate fubferratu , caUjcum finubus nflexu. 

Li nn. fijfi. veg. <?or. 
p ER Capfula ad medium usque cum calyce coalita , fubglobofa, mucronata, utnnquc 

fulco leviinfcripta, bilocularis , bivalvis. DiiTepimentum valvis contranum. 
Rec. fpongiofum, fcrobiculatum , conicum, hinc convexum , inde medio d iffepimen- 

Sem. numerofa, exigua, ovato oblonga, fcrobiculato-rugofa , e luteo rufefcentia. 
Int. duplex: exterius fubcoriaceum; interhtr nrembranaceum. 
Alb. femini conforme, carnofum, pallide albicans. 

Emb. dicotyledoneus, teretiusculus , albus. Catql. breviiTuriz. Sad. craiTa, longa, 
centripeta. Fructus calyce & corolla veftitus. b.) Capfula denudata. c> Eadem transverfe Receptaculi in diffepimento { F.G.J Seminis & 1 cum fitu embrycmis. H.) Embryo feparatus. 

CLXXXIV. BRVNIA, Linn. gen. 2?4> 
Flores aggregati. Calyx pericarpio adnatus , quinquedentatus. Cor. peutapetea. 
quinque. Styl. duo. Drupaficca infera bilocularis. Semina pauca , compreU*. 
run 1 a nodiflora. Tab. 30. fig. 10. 

Cuprejjo-piuau'i- capitis bonce Jpei. Breyn. cent. 12. t. 12. 
Erica capitataf. nodiflora cuprefftformis africana. P l u k. phfi. 1 346 f. 4- 
Brunia foliis imbricatis triquctris acutis. Linn, fijfi. veg. 240. 
Per. DrapacxGicca, calyce fibi ar<aiflime adnato corticata , femiinfera, P 3 ^ ' °L e ' 
lanata! Cortex membrauaceus , tenuis. Putamen durum, fuboileum, bilocula 
e valve. ■ • .- > 

Rec. duplex: /n^/, globofum , paleaceum, villofum 5 feminis, ovato g lo ^ 
fungofum, maximum, utrmque recipiens diiTepimentum tenuimmum , quinque J. fex in fingulo locuiamento , parva, ov 
ra, compreira, pallide rufefcentia, pendula: umbili .to oblonga, fuperiusangu^ 
ico tennirSli, fubiateraLi. Alb. nullum, atit" tenuiffimum. 

tKt RU^b\tT S {u^f US ' femIUiS te ^- mult0 an S ufli <^ albus. Coti/L breves. 

Drupa calycetecta. E. ) Petala unguiculata. F.) Stamina clavata. G.) Drupa calycis corona or 
bata H.J Ejus fectio transver falls. I. ) Eadem Iongitudiiialitcr aperta , cum feminum fitu iu receo" 
taculo. k . K .J Scmina feparaca. L.J Seminis fectio longitudinalis, CUm fi te embryonic 
Totum genus Brum* curatiori indiget examine , nee in unum conftipand* funt fpecies 

Pericarpium rectius #«#, quam Drupa diceretur. 

CLXXXV. PORTLANDIA. Linn. gen. 2*?. 

tlS hy r U n Upe f S ' Co! c Iavat mfundibulJformi , Stam< 

aiLunicus. CapiuJa mfera, coflato-anguiata , biloculans, bivalvis, poiyLrnia. 
ro»TLANDiA grandiflora. Tab. 31. fig. 1. 

^tfrnfitTlrt? nitidls omtis oppoflti '> fioribm am P li jr< m »- b ro wn. 

Portkndia fortius pentandris. L 1 n n. ft/ft. veg. 213. 
E colleclione Bankfiana. 
• apulamfera, calycis foiiolis ovato lanceolatis patenti/fimis coronata , fubturbi- 
biW,,! 00 - 1 ^' ^^ pentagons, ad angulos fulco elevato rotundato coftata , 
WocuJans, bivalvis. DilTepimentum tenue, valvis contrarium. 

£C adnata naC0riaCeOiiSn ° ra ' ^^ ' tCnUiS ' di %"^^ utnnque longitudinaliter 
EM - Plurima, elliptica, craffiuscula, utrinque plana, puntfis elevatis confperfa, ru- 
lc entia, horizontal : umbilico ante plenam maturitatem caruofo, albo, acumi- 
m 9 pyramidali. 
^ P c x: exteriut coriaceum, craiTumj interius membranaceum. 

in imatu P r Ula lnteSra * b '^ Eadem transverfc fecta , cum fitu feminum. c. C.) Semina feparata. 

CLXXXVI. CAMPANULA. To urn. t 37. Linn.^i. 218. 

' n ^'^epartitus fuperus. Cor. campanulata. Stam. quinque : filamentis bafi di- 
U iatatis , raminibus iateralibus dehiscens. 
amp a nu la Rapunculus. Tab. 31. fig. 2. 

' Campanula foBir ellipticis ferrate fubhirfutis, cauie afpero, ftoribus panhulatir, 
Hall. hijl. 1. n. tpp. # . • • 

Campanula foUis undulatis : radicalibus lanceolato ovalibus , panicula coarUatn. 

LixK.fyfl-veg.aof. 

Icon. e d e r. fior. dan. t. 855- t . , 

Per. Capfula infcra , caiycis foliolis lanceolato linearibus coronata , retuft, fflftrft 

pyraLidato ovata, trigona, ad angulos rotundatos tnplinervia, triloculare, tnbus 

loraminibus Iateralibus , paulo fupra medium iongitudinis fuz dehiscens. 

Rec. oblongum, deorfum acuminatum , fungofum, fcrobiculatum , angulo mterno 

■finguli loculamenti longitudinaliter adnatum. 
Sem. pluiima, parva, eiliptica, lenticular! compreffa , glaberrima, nitida, pallide 

ferruginea. 
Int. fimplex , membranaceum , tenue. 
Alb. feminiconforme, carnofum, aqueo-palltduro. 

Em 3. dicotyledoneus , teretiusculus , filiformis, mveus. Cotyl. femittretes. Rad. ion- 
ga, centripeta. 

C.J) Ejusdcmlocalamentum aBteri ^ apff * U ^ 
E.F.) Ejasdem fectiones, cum fitu & «* 

Campanula rapunculoider. » 

Capfula Orudura & flgura przcedentis , fed dimidio fere miner. Caiycis ™ h f* { 
nearia, dimidia capfula longiora , reflexa , apprefla. Foramina ampla, »*- 
capful* bafi locata. Semina eiliptica , valde comprefTa, ut fere bracteata,^ 
glabra, inde linea elevata longitudinali notata , fpadiceo lutescentia , p 
lucida. 

Campanula rhomboldalis \ , t 

Capfula parva, vix ties lineas longa, inverfe pyiamidata, non °^ at * ' * 1!?^ dentes 
gulis rotundatis cram's triplinerviis; interflitiis anguftis depress, e* 
ere&i, fubulati , capfula longiores. Foramina, mox t mfia bairn cai)C . ^ 
na minuta , ferruginea , lucida. 

CLXXXVII. ROELLA. Linn.^.^. 

Calyx quinquepartitus, fuperus , laciniis magna pinnato &ndatn |J^5j >J*tib* 

monopetala infundibiliformis. Stam. quinque: hlamentis bafi dilatatis pi n^^ quinque, eoncavas, perfiflentes. Styl. unicus. Capfula infera, unilocularis , apicc 
amplo foramine pervia. 
Roella ciliata. Tab. 31. fig. 3. 

* Campanula africana frutefcens acute of a y flore violaceo. Co mm el. h. amfl. 2. 
p. 77- t.30. 
Roella foliis ciliatis : mucrone re&o. Linn, h. Cliff, tab. 35. fyji. veg. 211. 
Per. Capfula infera, calycis foliolis pinnato dentatis rigidis, & intra hare, rtaminum 
fquamulis quinque in cupulam hemispheric am bafi coa litis, coronata, ovato-cylin- 
drica, unilocularis, apice foramine amplo rotundo dehifcens. 
Rec. funiculi aliquot tenuiifimi ? e vertice capful* deorfum penduli , quorum ramuli* 

femina affixa. 
Sem. plura, fubovara , angulata, pun&is elevatis fcabrata, ferruginea. 
Int. duplex: exterius coriacemn, crafllusculum ; interim tenuiifimum. 
Alb. femini conforme , carnofum, pallidum. 

Coti/l. femiteretes. Rad. longa , receptaculo *.) Capfula terminals, foliolis circumvallata. b.) Eadem denudata. c.) Ejus fetfio long itudinafis , 
&<*.) transverfalis. e. E.) Semina foluta. F.) Semen trausverfe feftum. G f > Ejusdem & aJbu- 
minis fctio longitudinalis cum fitu embryonis. 
In maturis capfulis, quas folas videre mihi liaclenus contigit, nullum diflepimenti 
,adeft vemgium , neque etiam receptaculum feminum fatis diftinde apparuit. Lin- 
n*us capfulam dicit bilocularem , & JBergius pi. cap. 42. fubbiiocularem ; fed 
uterque de receptaculo filet. 

CLXXXVIII. TRACHELIVM. Tourn. t 50. Linn. gen. 221. 

Calyx breviiTimus quinquedentatus fuperus. Cor. infundibuliformis , tubo gracili. 
Stam. quinque. Styl. unicus, fine globofo. Capfula infera, trilocularis , bail fo- 
raminibus dehifcens. 
i R ACHELiu M cwruleum. Tab. 31. fig. 4. 

Xapunculus vaterianoides cceruleus. Moris, hift. '2. S. 5- t. 5- /• S*- 
Trachelium ramofum ereStum, foliis ovatis ferratis plants. Lisx.fyjl. veg. 212. 
ER ' Capfula infera, calyce brevi coronata, parva, fubglobofa, rotundato trigona, & 
oblateradepreffa, quafi triloba, ad lobos triplinervia, trilocularis, tribus prope 
b *fin foraininibus dehifcens. 
Ec - ovatoglobofum, parvum , fcrobiculatum , finguli loculamcnti angulo intcmo 
Clrca "wdhim adnatum. 

Ua Sem. Sem. nunierofa, minutula , oblonge clliptica, lenticular! compreffa , glabra, lucida, 

pallide ferruginea. 
Int. duplex: exterius chartaceum, fragile; interim arachnoideum. 
Ale. femini conforme, carnofum, album. 
Emb. dicotyledoneus, reclus , nivcus. CotyL fcmiteretcs , breves. Rod. crafllus- 

cula, longa, centripeta. 

a. A.) Capfula Integra. B.) Eadcm diffefta. C.) Ejus CLXXX1X. BEGONIA. Tourn. t. 442. Linn. gen. 1156. 
Flores fexu diftuwfti Tn eadem planta. Mas. Cal. nullus. Cor. fupera terrapetala: 
petalis duobus oppofitis obcordatis. Stam. plura. Fem. Cal. & Cor. ut in mare. 
Styli tres bifidi. Capfula infera, .trilocularis, trialata: alis inaequalibus. 
Begonia obliqua. Tab. 31. fig. 5. 
* Aceris fruftu herba anomata , flore tetrapetalo albo. Sloan, hifi. jam. r. t. &?• 
/. 1. 2. 
Begonia acaulis , fotiis incequaliter denticutatis. Linn. fyjl. veg. 857- 
Ex herbario Bankfiano. 
Per. Capfula infera, corolla perfirtenre coronata, triangularis, triloculare. AtfU 
comprefTi, in alas membranaceas ampliati : quarum una reliquis dupio DMjor, 
omnes vero biparlibiles, per maturitatem cum valvulis dehifcentes. Diffepimentt 
membranacea, tenuiilima, anguftiilima, valvis contraria. 
Rec, lamina fpongiofo coriacea, tenuis, finguii loculamenti angulo interno affixa, 

utrinque femimfera. 
Sem. numerofimma, minutiiTima , ovato giobofa, pallida, lineis rufefcentibus longi- 

tudinaiibus flriata, bafi in tuberculum fufcum definentia. 
Int. fimplicillimum , membranaceum, tenuiflimum. 
Alb. femini conforme, carnofum, pallidum. 

Emb. teretiusculus, albus , longitudine fere albuminis. CotyL . . ."• R a & ttzt ^ Z ' 
culo obverfa. a.) Capfula Integra. b.J> Eadem tratisverfe fefta. B.) Eadem absque alis m vaivms* ^ ufflilli 
Receptacula tria , axi fruftus inferta. d. D, E J Semina {eparata, F. G,J Semims 
feftiones, cum figura & fitu enjbryonis. 

Embryc ==3SS== J 57 

Embryonis formam diftinde vidi, at cotyledones difcernere non valui. five quod ni- 
mis fint minutae, live quod femina non fueriiit rite inatura. 

CXC. EPILOBIUM. Linn. gen. 471. Chmaenerion. Tourn. t. 75-7. 
Calyx fuperus, tetraphyllus , deciduus. Cor. tetrapetala. Stam. oclo. Styl. uni- 
cus. Capfula infera, longilfima, quadrilocularis. Semiua plurima, apice crinita. 
Epilobium montanum. Tab. 31. fig. 6. 

Pfendolyfimachium purpuremu primum. Dod. pempt. 85. 
Epilobium foiiis acute lanceolatis glabris dent at is. Hall. hift. i. n . $ 9 6. 
Epilobium fotiis oppofitis ovatis dentatis. LiNN.ftfft, veg. 350. 
Per. Capfula infera, longiifima, gracilis, tetragona, glabra, quadrilocularis, quadri- 
valvis. Diflepimenta angufiiilima, valvis contraria & receptaculi angulis refpon- 

Rec. centrale, filiforme, profunde quadrisulcatum , femina gemmo ordine pendula 

Sem numerofa, circiter quinquaginra in fingulo loculamento, parva, obovata, deor- 
lumangufiiora, hinc convexa, hide planiuscula cum fulco medio elevato, undi- 
ne pundiculata, fpadiceo lutefcentia , apice pilis fimplicibus crinita. 
nt. duplex: exterius conaceum; interim membranaceum : utrumque tenue. 

Alb. nullum. 

Emb. femini conform*, dicotyledoneus , ereclus, luteo albicans. Cotill piano con- 
vex*, longitndiue dimidii embryonis. Rad. conica, crafla, infera. «0 ( m 

Embryo denudatus. 

CXCI. BiECKEA. Linn. gen. 4 p\. 
yx P eri ^arpio adnatus quinquedentatus. Cor. pentapetala. Stam. odo. Styl. 
JJJ^Perfifiens, apice globofo. Capfula fcmi infera, fubglobofa, tri-1. quadri- 

^chbenfi, ^Hg'l. 
an Bceckea frutefcens. Osb. it. germ. 301. t. 1. Linn. fufl. veg. 37$? 

c.x herbano Bankfiano. 
ER -^ Capfula parva, magnitudine capitis acicul*, calyce ad medium usque fibi adnaro, 
^?? • t °' c l uilu l ue ^ entato vefiita, fupra nuda, globofa, rotundato higona, 
J ocularis, trivalvis. Diflepimenta valvis contraria. 
Ec - axis capfula incramuus, fungofus, angulatiu una cum fiylo perfifiens. 

Sem. i fex vei odo in fingulo loculamento, minutula, hinc convexa, inde compreflb 
angulata, glabra, fubfplendentia , lutefcentia. 

fimplex , fubcoriaceum, tenue. 
, femini conforme , carnofum, pallidum. 
. teretiusculus, redus, ladeo albus. CotyL minutiffimac. Rad. crafla cetnripeta. Ob calycem ftudui adnatum , videtur efle genuina Bxckeae fpecies, quamvis locula- 
mentorum numerus, charaderi Linnaeano non refpondeat. 

CXCII. LUDWIGIA. Linn. gen. 153. 

Calyx quadripartitus fuperus. Cor. tetrapetala. Statu, quamor. Styl. unicus. Cap- 
fuia infera, quadnlocularis. Receptacuia ab axi frudus diflinda, utrinque femi- 
nifera. 
Ludvigia alternifolia. Tab. 31. fig. g- 

Frutex faligneis foliis , caute purpureo, capfularis. Pluk. phyt. t 412./. I- 
Ludwigia foliis alternis lanceolatis , came eretto. Lm^.fyjl. veg. 161. 
Per. Capfuia infera, calyce perfiftenti brevior, ex rotundata bafi cubica , quadrilocu- 
laris, ad angulos dehifcens. Dufepimenta membranacea , hinc valvularum medio, 
inde axi inferta , non fecedentia. 
Rec. lamina fungofa, compreflfa , finguli loculamenti angulo interno afnxa, utriflqw 

feminibus obteda. 
Sem. numerofiiluna , exigua, ovata, glabra, fubfplendentia, pallide lutea, 
Int. duplex: exterius crufiaceum , tenue-, interius membranaceum. 
Alb. nullum. 

Emb. dicotyledoneus , femini conformis lutefcens. Cotyl ovatae, piano convex*- 
Rad. acuminata, brevis, receptaculo obverfa. 

ao Capfuia Integra, b.) Eadem transverfe fecta. C.J Ejusdem fectio longitudinal!* , cum m* 
Bone rec»ptaculorum atque feminum. d. D.) Semina foluta. E ) Semen transverfe feftuni. 
Embryo feparatus. 

CXCIfl. JUSSLEA. Linn. gen. 538- 
Calyx fuperus, quadri - 1. quTnque partitus. Corolla tetra - 1, pentapetala. Stam. 
octo 1. decern. ' Styl. unicus. Capfuia infera, columnar!* , quadri - 1. quinquelo 
cularis. Receptaculum ab axi fructus non diftindum. fossil =5*3= , 59 

jatOMA ereda. Tab. 31. fig. 9. 

Onagra perficce foliis amplioribus , parvoflort'luteo. Pum.fr. *. 77J./ r. 
$#*a «r^« gMra, //on'k tetrapetalis oStandris fejftHbus. Linn. /y/?. 
Ex herbario Bankfiano. 
Per. Capfula infera, calyce tetraphyJlo coronara , pollicaris, rotundato retra*ona fur- 
fumleviterattenuata, glabra, quadrilocularu , quadrivalvis. Diflepimcnta'cum 
anguhs receptaculi cohacrentia , angurtiflima. 
fcic. roluronare, profunde quadrifulcatum , angulis compreflis diiTepimento refpon- 

Sem. numerofiflima, minuta , ovata, glabra, fplendentia, lutefcentia. 

Int. duplex: exterius cruftaceum , tenue; interim arachnoideum. 

Alb. nullum. 

Emb dicotyledoneus, femmi conforrafs, lutefcens. Cotyt.ovztx, planoconvex*. centnpeta. »J Capfula integra. B.J) Eadem transverfe fefta, cum fitu & figura receptaculi. c. C.) Semina 
fcparata. D.) Semen transverfe feftum. E.) Embryo denudatus, 
bHMA fuffruticofa ibid. 

Rtrba vitiliginum. Rumph. amb. 6. t. 21. f. 1. 

foffiw erefta villofa , ftoribus tetrapetalis oBandris pedunculatis . Linn. /#/?. 

^«A«a« zeylonens. E colled, fern. hart, lugdb. 

Capfula bipollicaris (a.), tetragona, nervis prominulis in medio '& ad margines 

valvularum ftriata. Receptaculum (B.) tetragono cruciatum, columnare. Se- 

mina numerofiilima (c. C), ovato globofa, utrinque fulco leviter deprelTo 

mfcrtpta, ferruginea, glabra, lucicta , intus lepto partita (D.) bilocularia. Em- 

Semen biloculare in frudu capfulari prorfus inconfuetum eft ; forfan autem ideo 

h *c femina bilocularia fuat, quia caila omnia? 
A Ludwigia quidem fatis differt Juffiara, fabrica & fitu receptaculi feuiinum; fed 

relpedu Oenothera:, mere faditium & imaginarium genus eft. 

CXCIV. ONAGRA. To urn. t. 156. Oenothera. Linn.^b.^. 
a ^r U P erus ' quadrifidus, deciduus. Cor. tetrapetala. Stam. odo. Styl. unieus. 
(A a m &™, columnaris, quadrilocularis. Receptac, ab axi frudus non di- 
«"^um. Semina angulata, fungofa. 160 ==^ - 

Onagra biennis. Tab. 32. fig. 1. 

- Oenothera foliis lanceolatis plants. Mill. ic. t. ig 9 . f 2. Oeder. flor. dan. 
t. 446. 
Oenothera foliis ovato lanceolatis plants, caule hirfuto. Hall. hifl. 1. n. m 
Oenothera foliis ovato lanceolatis plants , caule muricato villofo. Link. ftf. 

PER^ap^mfera, non coronata, fubcylindrica, in ftylum craffum quadrilobum de- 
linens, obfolete tetragona , villis mollhTimis pubefcens , quadnloculans , quadii- 
valvis. Diffepimenta vaivis contraria. 
Rec. centrale, fUiformi tetragonum: angulis cum diffepimento cohsrentibus. 
Sem. numerofa, duplici ferie fibi incumbentia, obliqua, fubfemilunata , utnnquc 

plana , fungofa , ferruginea. 
Int. duplex: e&ertu* fungofum, crafllusculum, quafi arido - baccatum ; interius mem- 

branaceum , tenuiffimum. 
Alb. nullum. r 

Emb. dicotyledeneus, femine multo angurtior, fubdavatus , lutefcens. Cotyi emp- 
ties, piano convex*. Rad. teretiuscula , brevior , centnpeta. 

a. b. ) Capful* "Integra & dehifcens. c .) Eadem diffefta. dj Receptaculum folutum , camjemi- 
num fitu. e. E.) Semina feparata. F. G.) Seminii ieftiones, cum fit*, embryonis. n.) 
feparatus. 
Onagra, five Oenothera, aut Oenuris frutex eft arboris fpecie &c ; Diosc IV. c^ 
Er*o eadem quoque pro nomine Tournefortiano militat audontas De Oenouier 
Theoph. hid. IX. c. 21. id folummodo certum , quod noftra non lit. 

CXCV. HALESIA. Linn. gen. S& d fe 

Calyx quadridentatus fuperus. Cor. monopetala qnadrifida. Stam. duo e . ^ 
decim. Styl. unicusf Drupa exfucca infera. Putamen inflatum: loculame 
miniferis parietalibus. 
Halesia tetraptera. Tab. 32. fig. 2. _ fofy 

Frutex padi foliis ferratis , floribus monopetalis albis campanifornnbut , 

craffo tetragono. Catesb. carol. r. t. 64. Seligm. at). II. tab. 2g. ^ 

Halefia fruttibus membranaceo quadrangulatis. Ellis. transaSt. l> . 

/. A. 

Halefm foliis lanceolato ovatis, petiolis glandidofis. L 1 n n. fift. veg 'A^Lim- 

Per. Drupa exfucca infera , obovato oblong , quadrilatera , fupraftylo, m" ¥ q: 

culo longimmo terminata. Cortex tenuis, fangofo membranaCeus, ^^ 

alas later'ales rigidas extenuatus. Putamen offcum, obovatum, utrinou ^ turn, intus in medio inane, aut fubflantia furfuraceo fungofa repleftim, ad peri- 
phcnani vero quatuor loculamentis ieminiferis, undique ciaufis, ffipatom. 

Rec. nullum; femina fundo loculamentorum affixa. 

Sem. in fingulo loculamento unicum, oblongum, curvulum, pallidum. 

Int. fimplex, membraiiaceum , tenuiflimum. 

Alb. femini conforme, carnofum , crafliusculum , album. 

Emb dicotyledoneus eredus, longitudme albumin*, ladeus. Coty/. iineari oblong*, 
iubloliacear. Rad. longa, linearis, comprefla, infera. a. a J Fruftus integer, b.) Putamen fuperne , & c.) totum denudatum. d.) Drupa tranmrihl 
fefta. e.) Semina foluta. F. G.) Albuminis fectiones cum fitu & figura embryonis. H.) Em- 
bryo feparatus. 

CXCVI. PIMPINELLA. Tourn.L 6g. Sanguiforba. Linn. gen. \ 4 6. 
Poterium. Linn. gen. 1069. 
Flores in aliis hermaphroditi puri, in aliis fexu diftindi in eadem planta. Cal. qua- 
dnpartitus fuperus : in frudum abeuns. Cor. nulla. Stam. quatuor, aut plurima. 
Styl unicus, aut duplex. Drupa exfucca infera, uni - 1, bilocularis. Semina in- 
verfa. 

Pimpinella officinalis (frudu glabro.) Tab. 32. fig. 3. 
Ex horto & fide Martyni Stuttgardiens. 
Per. Drupa exfucca, infera, parva , fubturbinata , glabra, quadrangular angulis ver- 
ius apicem in quatuor alas membranaceas extenuatis. Cortex membrauaceo fpon- 
giolus, tenuis, undique glaber. Putamen chartaceum , ovato globofum , uniio- 
culare. ° . 

R ec. nullum; femen bafi affixum. 

••••■ QQicum^ ovato globofum , fuperne mucronatum, inferne ampla area umbilicali 
mgro fufca notatuni, ceterea album. 
T ' fim plex, membranaceum , tenue. 
Alb. nullum. 
- m b. dicotyledonens , inverfus, femini conformis, albus. CotyL carnofa>, plano- 
convex*. Rad. breviffima, exferta, fupera. 

*•) Fructus integer. C. ) Idem diffectus. d. D.) Putamen denudatum. e. E.) Semen de- 
,tum . F.) Embryo. G .J Cotyledon a parte interna. 

A V ^ ] § ari P- officinali multum hie frudus differt & forfan P. canadenfis eH; quod 
aUls enodandnm relinquo. 

Y PlMPIXELLA. !62 ==3&3=== 

Pimf-inella agrimonoides. ibid. 

Pimpinella agrimonoides. Bocc. p. p. SI- *• 3°- /■ r " ^ ^' ^ 
Poterium inerme, caulibus teretibus ftriStis. Link. fi/Jt.veg. #57. 

Drupa parvula (a.), ovato oblonga, utrinque attenuata , rugofa (A.) obfolete tc- 
tragona, fpadicea, unilocularis. Cortex coriaceus , tenuis. Putamen (C.) 
caitilagineum uniloculare , extus ferrugiiieum. Semen (d. D.) teretia curaina- 
tum, Tpadiceum. Embryo (E.) magnitudine feminis, inverfus. 
Pimpinella fanguiforba. ibid. 
" Pimpinella. Blakw. herb. t. 413. 

Pimpinella pohjflemon. Hall. hift. 1. n. 706. 

Poterium inerme, caulibus fubangulatis. Linn, fi/ft. veg. 8ST- 

Drupa ovata, utrinque acuminata (a. A.) quadrangularis: angulis compreflls (C), 
acutis; lateribus fcrobiculato rugofis. Cortex coriaceus, iuteo fpadiceus, aut 
rubicundus. Putamen (b.) chartaceum, ovatum, biloculare. Semina ovato 
acuminata (d.), piano- cOnvexa, pallide iutea, area bafeos ferruginea. Em- 
bryo (E.) inverfus , magnitudine leminis. 
Jjmpinella fpinoia. ibid. 

Pimpinella fpinofa & fern per virens , /pica breviore, foliis ferratis IceviW. 

Moris, hift. 3. S-8>t. itf./.j. 
Poterium fpinis ramofis. Linn. fyft. veg. 8$7< 
Drupa globofa (a.b.), verfus bafm obfolete angulata (c), rubicunda. Cortex 
fpongiofus, cramffimus d.D.). Putamen ( D. E. F. ) ellipticum, utrinque acu- 
minatum, ofTeum, biloculare. Semina ( g. G.) femiteretia, palhde luteo>a. 
area bafeos caftanea. Embryo (H.) inverfus femini conformis. 

CXCVII. NEURADA. Linn. gen. $87- 
Calyx quinquepartitus , fuperus. Cor. pentapetala. Stam. decern. Styl. decern. Cap- 
liilainfera, orbiculata, fuperne muricata , evalvis. Semina decern oilea. 
Neurada procumbens. Tab. 32. fig. 4. 
"~ Neurada. Linn. fyft. veg. ^8- 

Ex herbario Rankfiano. „ Q> 

Per. Capfulainfera, depreffa, orbiculata, obfoletiiTime pentagona, fubero a, » ; 
tomentofa, unilocularis, evalvis; fupra aculei.s adfcendentibus & a P en P* era ittf 
fus centrum gradatim longioribus murkata; infra me rmis , planiuscuia aut lev* 
convexa, ad femina torulofa. , j^ 

R EC nullum, praeter funiculos umbilicales brevirTunos , cralTos, candidos, tuuo 
ab axi fructus radiatim ad femina porre&os. i6 3 

ft decern, ovato globofa , fubofTea, nigro fufca , arde cum fubflantia pericarpii 

cohxrentia, circa axem fru&us in orbem pofita. 
p. duplex: externa fubofTeum I. corneum, craffum, durum, nigrum; interna 

membranaceum, tenue, ruieicens. Alb. nullu :otyledoneus, cavitati teffce feminis conformis, figmoideo curvatus, lacleo al- 
CotijL oblongae, furfum leviter falcatae, planoconvex*. Rad. brevis, prope 
roftdlo acuminato, curvato, fimo f. apice ver- a.) Capfu!a integra. b.J Eadem a parte inferior! fpeftata. c.) Eadem transvtrfim feaa , cum fitu 
feminum & funic ulorum umbilicalium. d. D. ) Nucleus feminis decorticatus & fola membrana fua 
propria teftus. E.J Embryo denudatus. 
PolTet hoc pericarpium, fecundum rigorem, ad baccai exfuccas uniloculares referri; 
led aptius omnino videtur Capfulas nomen. 

CXCVIII. ANCISTRUM. Linn. gen. 1354. 
Calyx monophyllus, ovario adnatus, quadridentatus, fetis glochidatfs armarui. 
Cor. tetrapetala. Stam. duo. Styl. unicus. Semen ealyce incrallato corticatum. 
Ancistrum decumbens. Tab. 32. fig. 5. 

Ancijinnn nnfirlmrfoUum. Forst. gen. 2. 
dncijlrum fangiuforbce. Linn. JijJI. veg. 73. 
Ex herbario Bankfiano. 
Pe R- nullum, prater calycem , femen obveflientem, invcrfe pyramidatum * tetrago- 

lu »n, cjuadridentatum : dentibus fetaceis rigidiusculis , loqgis, apice glochidatis. 
Re c nullum; femen fundo calycis affixum. 
Sem - unicum, oblongum, furfum leniter a^tenuatum, paliide lutefcens , bail areola ra- 

S r * umbilical! notatum. 
• T - iimplex, membranaceum tenue. 
" Up - nullum. 

Emb - dicotyledoneus , inverfus, femini conformis, lutefcens. Cotgl. oblong*, car- 
nof *, piano convex*. Rad. teretiuscula, brevis, fupera. 164 L ~ 1 ~~ ^^ ~ 

Ancistrum latebrofum. ibid. 
^ Ex herbario Bankfiai o. 

Palv* Der iriaturitatem claufus, incrafTatus in corticem femmis ovato globofum (a. A.), 
fuberofum; aibo tomentofum, undique armatum ietis brevibus, extrorium crtf* 
centibus & in apice fuo , aculeolis quatuor retroverfis («. ) glochidatis. Senwa 
«nicom'(B ) ovato globofum, fupra in umboncm produdum, giabrum , pain- 
dum. Integumentom duplex: exterius (C.) coriaceum durum, craflum, p* 
tamen menfiens, fiferfcr membranaceum , tenu^mum Albume* ^H-4 
lum Fmbryo (c. D.) femini conformis, inver us lutefcen . Cotyl. ovate, 
crai^,camofe, piano convex^. Rad. teretiuscula, brevis, fupera. 

Diverfa aliquantum eft hujus frudus a prioris fabric*, ut hie inter drupas, cum Pun- 
pmella, reterri poffet ; fed difcrimeu leve & reliquarum partunn tabrica m utra- 
que fpecie eadem eft. 

CXCIX. CERCODIA. Banks. 

Calyx quadripartite fuperus. Cor. tetrapetala: petalis oblongis, f*^jj«j*" 
duplo longioribus. Stain, odo. Sty 1. quatuor, coma. Drupa infera, tetiagona, 
tetrafperma. Embryo inverfus , redus. 
Cercodia ereda. Tab. 32. fig. 6. 

Cercodia eretta. Murr. Comment, gcett. itfo. p. 3. t?i. > 

Tttragonia enEta glabra, foliis petiolatis ovato lanceolatis ferratis , petalis 
ciduis. Linn, fijjl. veg. 467. , 

Per. Drupa exfucca, infera, parva, ovato- pyramidata, tetragona: angui.s in ^ 
membranaceam anguftiflimam extenuatis. Cortex conaceus , tenuis, 
ovato conicum , cruilaceum , durum , quadriloculare. 
R ec. nullum 5 femina apici loculamentorum affixa. 

Sit if "ulo loculamento unicum, oblongum, fupra attenuatum, album, a 
interne linea longitudinal* & in bafi areola chalazina , utrisque rufefcent.bus 

I ni*. fimplex, tenuiiTimum, pellucidum. 

Alb. femini conforme, carnofum , fiiabile, album. uJ 

Emb. dicotyiedoneus, inverfus, teretiusctdus , Jongitudme fere album** , 
Cotyl. femkyiindrica, brevifiimar. Rad. longa, cralTa , fupeia. a. A. ) Drnpa inteera. B.) Putamen usque ad media 
d. D.J Semina ieparata. E. F.J Albumiuis feOiones, < 
feparatus. i<5s CC. NENAX. Calyx fuperus quinquepartitus. Cor. . . . Statu* . . . Styl. . . . Bacca exfucca infera, 
in medio vacua: loculamentis fertilibus parietalibus, monofpermis. 
Nenax acerofa. Tab. 32. fig. 7. 

Cliff ortia acerofa. Hort. flee. Banks. 
vaCliffortiafoliif filiformibus triquetris glabris integerrimif. Linn. fyjl. veg. gpjf 
Per. Bacca exfucca infera, eliiptico fphairoidea, in vertice foveola rotunda & circa earn 
ricatriculis quinque, a lapfu iioris , notata. Cuticula tenuis, membranacea Caro 
coriacea, dura, in medio ampla cavitate inani exfculpta, & circa peripheriam lo- 
culamentis, regulariter quinque, fed tribus plerumque abortientibus & lubobiitera- 
tis, ftipata. 
Rec. nullum; femina bail loculamentorum affixa. 
Sem. in fingulo loculamento unicum, oblongum, triquetrum, in dorfo fulco depref- 

fmsculo inferiptum , minutiilime pundiculatum , ferrugineo fufcum. 
I n't. fimplex, coriaceum, tenue. 

Alb. femini conform e, durum, fubcartilagineum , album. 

Emb. dicotyledoneus , eredus, linearis, fublividus. Cotiji. oblong* , foliacez, tenuif- 
fimx. Rad. longa , iineaii compreiTa , infera. a- A.) Bacca intetrra. B, ) Ejus feftio transverfalis , cum duobus loculamentis fertnous, atque 
tubus fterilibus fubobliteratb. c. C. ) Seminis dorfu.n. d. D.) Ejus pars ventralis. E.) Albu- 
men transverie lectum. F.) Ejusdem fectio longitudinalis , cum fitu embryonis. G,J Embryo fe- 

Quxcunque eriam fit floris fabrica, ad Cliffbrriam hsec planta referri nequit. Nam 
five Cliffortix unicum tribuas femen, uti Linn/eus vult; five cum Ad ansono 
tenia ei adferibas, neuter convenit numerus , & quod caput eft, fecundum Adan- 
sonum femina Ciiifortia: lunt iiiveria \ in Nenace autem embryo erectus eft CENTURIA TERTIA, CCI. SYZYGIUM. Brown. 

Calyx edentulus, aut quadripartitus fuperus. Cor. tetrapetala. Stam. plurima, or 
lyci inferta. Styl. umcus. Ovarium immaturum biloculare: ovulis paucis difle- 
pimento affixis. Bacca matura , imiiocularis monofperma. Semen acoccon J co- 
tyledonibus maximis , radiculam occultantibus- 
Syzygium caryophyllaeum. Tab. 33. fig. 1. 
Mi/rtuf zei/lanica. Linn./, zeyl. i%2 ? 
Dam. zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. 
Per. Bacca infera, fphaerica, calyce edentuio coronafa, unilocularis , per aitatemco- 

riacea, tenuis. 
Rec. cicatricula parva , parieti interno bacca?, paulo infra medium infcripta. 
Sem. unicum, globofum , grande, bilobum, carnofum , in maturo frudu acoccon. 
Int. nullum 5 f. cum bacca confenuminatum & a femine per maturitatein fp onte 

feceden*. P 

Alb. nullum. 

Emb. dicotyledoneus , figura &'magnitudineTeminis. Coti/L hemifpharrica: , futaw 
quales, carnofx, maxima?. Rad. cornea, parva , cotvledonum iuperrK 
paulo infra medium inferta, & ab eis penitus occult'ata; in maturo fruclu uicerti 
fitus , in ovario autem diilepimento obverfa f. centripeta. a.) Bacca integra. b.) Eadem transverfe fefta. c.) Semen cavitati bacca? refpondens. 
e bacca exemtum. e. f.) Cotyledones a parte interna fpeaatae, cum fitu & figura radi 

Syzygium Makul. ibid. 

MakuL zeylonens. E colled, fern, hort. lugdb. 

Bacca ovato globofa (a.), areola rotunda plana, Ieviter deprefTa, afcsqof 
veftigio umbilicata, coriacea, glabra, unilocularis (b). Semen globoii 
bilobum. Cotij ledones maxima: (e. f), inarquales , convexo concava:. 
cula fubcentralis ( f. ) acuminata , oblique adfeendens. Syzygtum panioulatum. ibid. 
" Eugenia panhuiata. Hort. ficc. Ranks. 

Syzygium lucidum. ibid. 

Eugenia htcida. Hort. ficc. Banks. 

Bacca (a) magnitude Pifi , longtime pedunculara, fphwica, glabra calvce 

quadnfido coronata, uniloculars (b ) Semen (A \ Xw,„J Vi l >V 

W h em ifph*nc* (e. £), fcbSjL ^ to^ff^"*^ 

occultata. V ' ' acuminata, 

Neque cum Eugenia , neque cum Myrto, fed quodammodo cum Jambolifera fo- 
£ Poteft Syzygium. Ab Eugenia differt, ^3 frudus maturus nequaqu m 
2? ^nnmaturus, polyfpermos fit 5 a Myrto, quod embryo lemini 
fonfoim.s nee fpiralis ; & a Jambolifera, quod bacca: & fern ma globofa nee 
cylmdnca fiat Generatim in pJantis Calycirioris baccatis, nil! generum 'notas 
a tructu deiumfem , hdas certasque habebis nunquam. 

CCII. CARYOPHYLLUS. Tourn. t 432. Linn. gen. <%.' 
Calyx fimplex, quadridentatus, fuperus. Corolla tetrapetala. Stam. numerofimma 
200.), mquatuor phalanges difpofita atque vallo quadrangular! carnofo juxta ca- 
iKis dentes inferta. Styl. unicus. Ovarium immaturum bilocuiare: ovulisin fin- 
rin , ul * mento vigiau, fepto medio affixis. Bacca matura uni-1. bilocularis, 
c ^ono- 1, diiperma. Semen acoccon : cotyledonibus radiculam occuitantibus. 

A J™r„ YL aromaticus _ Tab> ^ % 2 

^rijophyllum, Tsjenke. Rumph. amb. 2. p. r. t. 1. &c. 

vnjophifllorum arboris ramus. Valent. muf. epifl. orient. XIX. t 2. 
yryophyllus aromaticus. Klakw. herb. t. 338- 

irera, corral !n^ ^lyds perfi/lentis dentes valio quadrangulari urn- ' • uum J n maru 
fc'tur. aimera, conacea, intn 
***., eUipeico fph^oidea, 

fruchi; in ovario autem diflepimentum vice recepta 
M - imicum i n fi ngulo i oculalnemo at hujus cavifatI f ua f orma ^nder 
? m% ° Vat ° Cyl,ndlicuin ' vel *midiato ovatum, bilobum, acoccon.. 

, Um In ma ^io femine ; in ovulis tenuiilimum , arachnoideum. 
B * nullum. v«. dlcotvledoneus inverts, femini, conferrals. Coiul. craffa , carnofc, duras- 
E „t e, tu convex*, intusvario modo finuofc, fnbinsqnales. gad.***** 

cotyledonum oriunda, teretiuscula, capieellata, reda, fupera, a cotyledonibu, 

occuitata, 

a.) Ovarium immaturum f. Caryophylla,. b. B.) Ejus feftio longitudinalis, cum ovulorum infer- 
tione C ) Idem transverfe feftum. d.) Bacca matura f. Anthophyllus Offic. e.) Ejus feftio trans- 
vTfak ' f.) Eadem longitudinaliter aperta, cum fitu feminum. g. h.) Seminis C-** **■ 
u aaue I ) Eiusdem cotyledon* diduftse , cum fitu & figura radicul* (*.). M ***** '■ ■ 
tlrU figura L) Ejusdem feaio trausverfalis. a, ) Seaio transversa* femirds ge.mnau. ,,) 
Ovula immatura infigniter aufta. 

CCIII. GREGGIA. Sol and, * 

Calyx quadripartitusfuperus: laciniis rotundatis, concaves, g«*^£ 

trapetala Stara. numerofa, calycina. . . . Styl. umcus. v 

maturumbiloculare: ovalis diilepimento affixis. Bacca matura unilocular, m 
nofperma. Semen reniforme, acoccon. Cotyledones conferrummats. Jiaa. • 
ferta, lateralis. 
G.REGGIA aromatica. Tab. 33. fig. 3. 

Bafiard Gloves. Angl. bavbadens. 

E colleclione Bankfiana. .^^ 

Per. Bacca infer a, calyce grandiusculo coronata, oboyato globola, pun 

jfcabrata, coriacea ,' paliide ftraminea, unilocularis. ^ 

Rec. nullum in mature- frudu, prster cicatriculam parvam in altero latere pa 

bacca: interni, circa ejus medium. , . ^ 

Sem. unicum, grandc, reniformi oblongum, caraofum, obfoletiifune iublcro 

turn, acoccon. 
Ixt. nullum , vel parietibus baccae adnatum. 

Alb. nullum. ' ma mrita fem 

Emb. dicotyledoneus, femini conformis. CotyL craiT*, reniformes, .*£** ^ 
. tWbs ita inter fe conferruminat,, ut vix ^""^ Jft^V* 

in concavo feminis latere pohra, apice luo nunc iurium , uum*. 

a.) Bacca Integra, b.) Eadem Iongitudinaiiter aperta , cum fitu feminis. ^*** {e8Atx . D 
verfaii, dj Semen intra baccam. e.) Cotyledon- feparatas a parte mter J^ ■ ^ 
Earundem inter fe conferruminatarum feftio transverfaiis , cum Imea transv Ex vario radicular fitu, in femine maturo, liquet, quod naturalis ejus diredio fit 
centripeta. Ab Eugenia difTert : frudu baccato , nee drupaceo ; & femine reuifoi 
mi, necglobofo. 

CCIV. CINCHONA. Linn. gen. 228. 
Calyx quinqucdentatus fuperus. Cor. infundibuliformis : limbo quinquepartito. Stam 
quinque. Sty], unicus. Capfula infera , bilocularis , bipartibilis. Semina bracleata , 
iurium imbricata. 
Cinchona officinalis. Tab. 33. fig. 4. 

Quinquina. Condam. aB. gall. iftg. Commerc. lit. Nor. 1J44. p. 223. t. 1. f. 1. 

Huth. traSt. de Cort. peruv. tab. 1.2. ^ 

Cinchona foliis ellipticis fubtus pubefcentibm , corolla limbo tanato. Linh./M. 
veg. 213. J J IJ 

Ex herbario Bankfiano. 
Per. Capfula infera, calyce perfifrente coronata, ovato oblonga, furfum attenuata, 
transverfe latior; extus fufca, nervis obfoletis in dorfo Ariata; intus glaberrima, 
albida, bilocularis, bipartibilis , a bafi dehifcens. 
Rec. fubulatum, rhombeo tetragonum , diflepimento locuJamentorum longitudinaliter 
afhxum , feminibus furfum incumbentibus tedum. 
£ m. plura, ad fedecim in fingulo loculamento , fubovata , foliaceo comprefla , lato 
mai-gme membranaceo denticuiato cinda, e fpadiceo rufefcentia. 
T ' " m p' e x, fpongiofo membranaceum, in marginem feminis ampliatum. 
LB -oyatum, compreffum, carnofum, pallidum, cavitate parva pro embryone ad 
b alm exfculptum. V ' 

Emb 

a O Capfula integra. b.J Eadem a bafi dehifcens. c.) Eadem bipartita. d. ) Fjusdem fcftio 
Jransverfalis, cum fitu receptaculorum. e. ) Re^eptaculum folutum, undique feminibus conteftuiu. 
• F J Semina fepa rata. G.) Albumen denudatum. 
^H0* A carjbxa ibjd> 

Cjkona pedtmcutis unifloris. Jacc^ hijl. amer. 61. t. 179./. p5- Obf. II p. 27. 
r '*?. LiKN.fy/l.veg.214. 

Ex herbario Bankfiano. 
Ca Puila precedent! minor, obovata (a. b.), zequabiliter crafla. bilocularis (b. c), 
bipartibilis , a vertice dehifcens. Recept. comprehWulum, obiongum (d. e. c), 
nine convexum, iude planiusculum, ope membranar intergerina: finguli locu- 
«mcnti duTephuento (c ) affixum, undique (d. e.) feminibus furfum incum- 
b «tibus tedum. Semina duodecim, bradeata, fubovata (f.F.), rufefcentia, 
^argine membranaceo pallidiore , integerrimo cinda. Albumen ut in prxce- denti , rotundato ovatum. Embryo parvus, niveu 

ferioti (G.) harens. Cotyl. rotujidata? (H. ) roiiace*. Rad. 

recta, infera. 

CCV. MONTINIA. Sol and. Linn. gen. 1432. 

Flores fexu diftincflL in feparatis plantis, feu potius in aliis fkriles & in aliis fertiles. 
Cal. quadridcntatus, brevimmus, fuperus Cor. tetrapetala ( mihi v,fa monopc- 
ta!a). Stam.quatuor. StyL iinicus , bifidus. Capfula infera, bUoculaus. Sc 
mini bracteata , furfum imbricata. 
xXIontinia fruticofa. Tab. 33. fig. 5- 

Montinia peris. Linn. fyft. veg. 883- 
E colled. Bankfiana. 
Per. Capfula infera, calycis denticulis quatuor patentimmis coronata , ovato oblonga, 
biiocularis, bivalvis. Diffepimentum tenuiilimum , valvis contranum , ex recep- 
taculo oriundum. 
Rfc. fpongiofum, rhombeo tetragonum, angulis acutioribus in diffepimentum e on- 
gatis ; obtufioribus autem femina duplici ferie furfum incumbentia fuflineutibui. ^ 
Sem. in fingulo Joculamento fex ad odto, grandiuscula, fubovata y foliaceo coroprefl* 
concava, ad umbilicum leviter emarginata, lato & integerrimo margme ma 
branaceo cincta, fpadicea. 
I k t. fimplex , membranaceum , in marginem ampliatum. 
Alb. ovatum, compreffum, tenue , carnofum, fubdiaphanum, pallidum. «.) Capfula Integra, b. ) Eadem Jongitudinaliter aperta. c.) Ejus feftio transverfalis. *-^£ 
ceptaculum folutum, cum fitu feminum natural*, e.) Semina feparata , ab utroque latere p« 

CCVI. METROSIDEROS. Banks. 

Calyx monophyllus, quinquedentatus. Cor. pentapetala. Stem, numerofa, 

calyci inferta. Styl. unicus. Capfula calycis ventre corticate, '***£J"faZ 
tacuium pofita, tri- 1. quadrilocularis. Semina immature numcroiilluna , u 
paleacea; matura pauciilima, rotundata aut angulata. 
Metrosideros gummifera. Tab. 34. fig. 1. 

Metro fideros- gummifera , cortice rugofo. Soland. mfi. 
Ex berbario Baukfiano cum fequentibus. Per Capfula infera, calyce globofo, fuberofo, edentulo, aromatico corricata, roturi- 
dato-tngona, dilco piano fungofo, calycis aperturam claudente terminata, triio 

Rec. 

Sim. numerofiffima , lineari paleacea, rubro ferruginca , fterilia } inter use quando- 
oue unicum fertile, ovato globofum, aut fuborbiculatum , in vertice & dorfo , 
fulco elevato notatum , gilvum, glabium, fublucidum. 

Int. fimplex, fubcoriaceum , tenue. 

Alb. nullum. 

Emb. magnitudine feminis a. ) Calyx maturus capfulam occultans. b. ) Idem longitudinaliter apertus , cum capfula integra. 
c) Capfula deliifcens. d.) Semina caffa, e.J Semen foecundum, ab utroque latere fpectatum. 

Metrosideros coftata. ibid. fig. 2. 

Metrofderos gummifera , cortice glabro. Soland. mfs. 
Calyx ovato globofus (a.), coflis quinque ad duodecim Arista*, breviifime qu in- 
quedentatus , fuberofus , craiTus, aromaticus. Capfula (b.) ut in precedent?. 
Semen maturum (c. d. e.) fubrotundum, piano convexum , crifta brevi in ver 
tice ac dorfo notatum, gilvum, glabrum. Alb. nullum. Embryo (f.) mag- 
mtudtne femims , inverts, ladeo albus. Coti/led. (g.) orbicular, iubfoiia- 
cea*, plana; , prope radiculam emarginatse. Rad. teretiuscuia , brevis , fupera. 
Metrosideros falicifolia. ibid. fig. 3. 

Metrofideros falicifolia a. & fr Soland. mfs. 

*■ Calyx fubglobofus (a.) truncatus, edentulus. Capfula inclufa , quadriiocularis. 

^mina parva (b.) angulata, ferruginea. Embryo 

••Calyx inverfe conicus (a.) duplo longior quam crailus, truncatus, edentulus. 
Capiula inclufa quadrilocularis. Semina matura ( b.) parva, obovata, Jenticulari 
comprefla. Alb. nullum. Cotyl. (CD.) foliace*, rotundatx, replicate, circa 
r adiculam convolute. Radic. (D. ) in medio cotyledonum , teretiuscuia, recla, 
ccntripeta, aut infera. 
^aon DEaos vimbalis Soland< . bkl % 4 

yx kWiemifphaericus , craffus , edentulus. Capfula immerfa trilocularis. Semina 
)h T lmmatura minuta, angulata. 
1 ETr osideros armillaris. Soland. ibid. fig. 5. 

^ lubgiobofus, fuberofus, craflus, quinquedentatus. Capfula immerfa , trilo- 172 *&4 

Metrosideros nodofa. Soland. ibid. fig. 6. 

' Calyces in medio ramulorum aggregati, fuberofi, fphacrici, edentuli , glaberrimi, 

fplendentes, nivei , parvuli. Capful* immerf* , triloculares. 
Metrosideros fulgens. Soland. ibid. fig. 7. 

""" Calyx ovato obiongus , edentulus, aut dentibus quinque latiuscuhs (a.) coronams, 

obfolete coftatus, coriaceus , tenuis. Capfula(b.) fubglobofa, dimidio calyce 

brevior, trifulca, trilocularis (C) Semina immatura (d. D.) liueana, angulata, 

lucida, ferruginea. 

Metrosideros excelfa. Soland. ibid. i\g. 8- 

~ Calyx tomentofus, quinquedentatus, capful* ad medium usque adnatus. Capfula 

ovata, extra calycem prominens, pubefcens, trilocularis. 
Metrosideros fpedabilis. Soland. ibid. fig. 9. 
- Calyx obfolete pentagonus , obtufe quinquedentatus , albo tomentofus. Capfula ca- 

lyce paulo altior, fubglobofa, trilocularis. 
Metrosideros fcandens. Soland. ibid. fig. 10. 
" Frudus parvus, magnitudine feminis Cannabis. Calyx hemifph*ricus , ad medium 
usque capful* adnatus, quinquedentatus. Capfula exferta (a. A.) fubgloboia, 
trilocularis. 
Metrosideros albifiora. Soland. ibid. fig. 11. 
' Calyx totus cum capfula intime connatus, e ventricofa bafi furfum anguftatos <« qum- 
que denticulis patentibus terminate. Capfula trilocularis, trivalvis , aeniicena 
ventrem calycis rumpens , manente denticulorum coronula integra. 
Metrosideros myrtifolia. Soland. ibid. fig. 12. 

" Calyx arde cum capfula connatus , fupra earn infundibuliformi patens , qwff* 
tatus. Capfula magnitudine feminis raphani, fubglobofa, profimde trilulcata ft 
quafi ex tribus gldbulis compofita, nigricans, trilocularis, trivalvis. 

CCV1I. MELALEVCA. Linn. gen. 126^ 

Flos prxcedentis, prater ftamina bafi in quinque fafciculos connata. Capful* 1 ^ 
cum calyce conferruminata , trilocularis. Semina immatura Imeari paleac , 
tura f*pius alata. 
Melaleuca anguftifolia. Tab. 35. fig. 1. 

Ex herbario Bankfiano , cum fequentibus, t • tn- 

Per. Capfula infera, calyce fibi arde adnato corticata, fubglobofa, trilocularis, tuberculum fungofum , globofum , in. fundo finguli loculamenti 1 fruclus 1 ==^w== 173 

Sem. numerofa , parva, ovato oblonga, comprefla, fupra ala membranacea terminata. 

Int. fimplex, fubcoriaceum , tenue. 

Alb. nullum. 

Emb. inagnitudine feiuiiiis. Cotyl a.) Fruaas integer, cum corolla & ftaminibus. b.) Calyx maturus, cum palis ftaminiferis card- 
hgineis. c.) Idem longitudinaliter apertus, cum capfula integra. D.) Receptacula hi fundo locu- 
. E.J Sem " Melaleuca fuaveolens. Soland. ibid. 
■ Calyx fubhemifphzricus, margine repando cindus (a). Laminz quinque membra- 
tacez 111 filamenta antherifera (D.) divifz. Capfula immerfa, trilocula< i, ( R 1 
Semina (C.) lineari paieacea. V J 

Melaleuca viridifiora. Soland. ibid. 

Calyx hemifphzricus (a.) crafTus T edentulus. Capfula immerfa , tiilocularis trr- 
valvi*. Stamina (B.) filiformia, lbngi/fctta, ball connata. 

CCVIII. PHILADELPHIA. Linn. gen. 614. Syringa. 

To URN. t. 389. 

Calyx ovario adnatus , quadri-1. quinquepartitus. Cor. quadri-1. pentapetala. Stam. 
?wra, difcreta, calyci adnata. Styl. unicus. Capfula femi infera, quadri-L 
quinquelocularis. Semina arillata. 
Jiadelphus coronarius. Tab. 35. fig. 2. 
fyringa flon albo fimplici Besl. hort. Eijft. vern. frut. t. 2. f. 3. 
Ptetadtlphusfoliif fubdmtath. Hall. hift. 2. ft. 1100. Linn. fyjl. veg. 460. 
ER - Capfula femi-mfera, ovata , utrinque acuminata, quadri-1. quinquelocularis , in 
totidcm valvulas dehiscens. Diikpimenta valvis contraria. 
R *c. margo dilTepimentorum centralis incraiTatus & reflexus, cui femina deorfum in- 

cumbentia affixa. 
Se «. numerofiffima, exiiiflima, fubfcobiformia, fpadiceo rufescentia arillata. 

Artllus membi-anaceo fpon°iofus, oblongus, ad umbilicuni fimbria iacera terminafus, 
^ * parte oppofita in caudam acuminatam defines, 
" T * m embranaceum ; tenuiilimum , nucleo adnatum. 
E LB - ^oglobofum, arilloferetriplobrevius, carnofum , album. 
Mb - dicotyledoneus, iuverfus, longitudine fere albuminis, ledeo aibus. Cotf /. ovatz , 
pawu.culae. Rad, teretiuscula, cotyiedonibus fesqui longior , reda, fupera 1. cen- 

a.) Capful* z.) Capful* integroe. b. ) Etedem transverfim feflse. D.J Valvule diduft*, cum receptaculo fernl- 
num. e.E. } Semina feparata. Y.J Arillus apertus, cum nucleo feminis, G.) Albumen longitudl. 
naliter difciffum cum fitu & figura embryonis. H. ) Embryo feparatus. 

CCIX. LEPTOSPERMVM. Forst. 

Omnia Metrofideri , prater CapfuJas quinqueloculares. 
Leptospermum arachnoides. Tab. 35. fig. 3. 

* Philadelphus arachnoideus. Soland. mfs. Ex herbario Bankfiano. 

P E R. Capfula femi infera , calyce tenuifluno , lanato , quinquedentato corticata, glo- 

bofa, deprefliuscula , quinquelocularis , quinquevalvis. 
Rec ruberculum globofum , ad internum finguli loculamenti anguium , axi fru&us 

affixum. 
Sem. numerofifTima, exigua , oblonga, extrorfum craflescentia, angulata, ferrugtuea. 
Int. fimplcx, fubcoriaceum , tenue. 
Alb. nullum. 
Emb. dicotyledoneus , magnitudi tie feminis, fubclavatus , ladeo albus. Cotijl. U/f- 

lindric*, breves. Rad. longa, teretiuscula , centripeta. a. A.) Capful* gtobofae, fettles. B.) Receptaculorum atque feminum fitus, C.C.J Semina feparatt, 
D.) Semen transverfe feftum. E.) Embryo denudatus. 
Leptospermum umbellatum. ibid. 

Metro fideros falicifolia V. Soland. mfs. 

Lignum leuc alterum. Rumph. amb. 3. p. 72. t. 45. quoad figuram capful*- 
Capful* umbeJlata: (a), coriacex , crafe, fubaromaticx , ex duobus q^fi hcmj- 
fphajritscompofirx, quorum alterum inferius , paulo majus, <5c all § ufl j/ lim ° erdc e 
gine horizontal eindum; alterum vero fuperius , aliquantum minus , &m% ,• e 
?uo parva pyramide audum, qux per maturitatem inparvulas, pro ™*^™ 
frudus, val vulas dehi'seit. Loculamenta (b.c.) quatuor, aut quinque , uu 

Leptospermum fquarrofum. ibid. 
~ Philadelphia fquarrofus. Soland. mfs. . 

Calvx aide cum capfula concrete, margiiie insquali repando edentulo term* 
Capfula (a) lubgl da, umbilicata, quinqudocularis, qu 1 

val vis. Semina (b.B.) linearia , numerofiilima , ferruginea. ==§^== 175 

CCX. FABRICIA. 

Calyx adnata*., hemifphxricus , quinquepartitus. Cor. petala quinque rotundata 
concava absque ungue feffiLa. Stam. plurima, difcreta. Styl> ulicul apic l bo -' 
lus. Caplula multiiocularis. Semina pauca, alata. . *^ 

F^abricia myrtifolia. Tab. 35. fig. 4. 

" Philadelphm m H rtif alius. Sola»d.«/;. Ex herbario Bankfiano. 
Per Caplula femi infera, calyce per maturitatem , edentulo crafTo , aromatico ad 
medmin usque cortxcata, fubglobofa, umbuicata, coriacea, decemloeula™ dLii 

Rec, centrale, globofum, decemfulcatum. 

SEM '.,^r n La™n;^ UniCUm ' 3Ut dU °' ParVa ' ""H^ fufca ' * *■" 
Ixt. fimplex, fubcoriaceum , tenue. 

Alb. nullum. ■ niagnitudine cavitatis feminis. Cotyt. B J Eadem longitudinaliter fefta , cum fitu & figura rec^ptacutf. «cia laevigata, quae Philadelphia IcEvigatus So land //7/Z CCXI. J V N G I A 

^^^53ML£^fffiSSfe fe r^2£ ^ unicus r "! g - 

immaturum biloculare. Caplula matura infera , undocula- 
apice amplo foramine dehiscens. 01 1 coriacea, fodtlphu imbricatm. So land. mfi. 

p £ tx herb *"o Bankfiano. 

Prefl? Ua n . :fera > caJ 7cis dentibus rotundatis coronata", parva, ovata, fubcom- 
J2»; conacea, glabra, fplendens , bi-1. fepius unilocular , intra calycem am- 

R 1- ° roramrne hiam. 

'W decil ^"^ difIe P iment ° • aut - eo deficient, ftylo, ad alterum capful* 
„ ^iiuato, amxa. 

*' FaUCa ' ^ Uatu or ad odo, parvula, ovata, fufca. ,-6 Int. duplex: exteriur cruftaceum, fragile; interim membranaceum. 

Alb. femini conforme, caniofum , fubfriabile, album. 

Emb. miautiiTunus , prope umbiiicum feminis locatus. Cotyl..... a.) FruticuH ramus, a. A. ~) Capfula matui 
fe&io transverfalis. C. ) Capfula matura lo 
Semina feparata. E. ) Albumen denudatum. 
Jungia tenella , qua: Philadelphia tenelkis Soiand. pracedenti toto fuo habitu fimil- 
limaeft, nifi quod omnia minora atque teneriora; calycis aurem dentes m hac, 

noa rotuadati , fed triangulares } capfula vero & femtna ut m precedent!. 
Multa videtur communia habere cum Escallonia Linnii, praefertim cum Bacca: 

vocabulum latiiliirfam apud eum liabeat fignificationem , atque ipfe foriaii truduin 

maturum noa viderit: donee igitur certiora innotefcant, malui retinere nomen, 

quod primus ftirpi dedi, quam novum addptare dubium. 

CCXII. COMBRETVM. Linn. gen. 475. 

Calyx fuperus campanulatus quadri-1. quiaquedeatatus. Cor. tetra-I. pentapetala. Statu. 
odol. decern. Styl. unicus. Semen unicum, infermn, quadri-i. quinque-alatum. 
Combretum laxum. Tab. 36. fig. 1. 

Combretum laxum. Aublet. guian. p. 351. t. 137. 
Combretum fpicis taxis. Linn. fyfi. veg. j5p. 
Ex herbario Baakfiaao. 
Per. nullum, nifi tunicam feminis externamvelis. 
Rec. nullum. 
Sem. unicum grande, obovato rotundatum, luteo-fpadiceum, glabrum, quadna.atum. 

ompreifis, rotund; 
In t. duplex 
fubfufcui duplex z'exterius chartaceo coriaceum , tenue; j»fmW fpongiofo-meinbranaceum. tylcdoneus , obovatus, inverfus, femii _ angufiior, quadria 
.... Cotijl. ovato cordate , foliace*, tenues f rugofu> , touoln J* 
eiiexis , cruciato-divaricatis. Rad. teretiuscula , brevis , lupera. 1. J Semina e ramo pendula. b.) Semen feparatum integrum, c.) Idem dmectun , ^ ^ 

LD.l Nucleus decorticatus, propria f ua membraoa fuiVa "teftus. E.J Idem transverfe feet us. 
Embryo denudatus. G.J Cotyledofies transverfim iectae & paululum ab iiivicem diducts. ^ Combrefum decandrum , quod eft Criftaria cocrinea Sonne* at, vov a*m i*d * CCXIII. HEVCHERA. Li 

i^ius , quinquedentatus. Cor. pentapetala. Sra 
iubuiato fetacei , longi , divergentes, Capfula infera , calyce 
—is, intra ftylos foramine dehiscens. 
l'chera americana. Tab. 36. fig. 2. 
Cortufa americana, flore fqualide purpurea. Herm. j^rai. f. z^r. Pluk. phyt. 

'**. Capfula infera, calyce ardiiiiine adnato corficata, turbmata aut inverfe conica ac 
iupra plana, biromis, bilocularis, inter roftra foramine am plo dehiscens Di^ni 
mentum, per maturitatem, rima s. hiatu profunde divifum. P 

*c. nullum prater incraflatam diiTepimenti partem mediam, cui femina affixa. 

em. numerofiffima, minuta, angulata , punctato fcabra, fufca. 

x T ' "mplex , fubcoriaceum , tenue. 

LB - Wniconforme, carnofum , aqueo-pallidum. 

"^y ^' teretlUSCUluSl lade ° albuS - Cot y L ^iffim*. Rod. cyimdrica, c a ^ A,) ^ apruIainte S ra ' ca 'y«s denticulis coronata. B.J Eadem nuda, foramine inter roftra dehis- 
ft«L» EjU r ^ transverfaIis ' «*» diffepimento fiflb. d.Dj Semina foluta. E,F.) Seminis 
tl0nes ' cuni fitu & figura embryonis intra albumen. 

C tl a Z ^r lmOd0 drcumfdfla dici Po^t, ea enim leviter dlgitis pre/fa , cornua 
lacum diilepimento & operculo capful* decidunt, atque marginem ejus fuperio- 
n relinquunt glabrum & integerrimum , ut itaque fponte decidere poffe Wd* Ciyx C CXIV. SAXIFRAGA. Tourn. t 129. Linn. £m $fp. 

tala ^tai P T Car P l0 ad » atu s, nunc ab eo folutus, quinquedentatus. Cor. pentape- 
wtra n v Uc ? ece,n ' i}yl ' duo ' Ca P fula illfera > aut folummodo veflita, bilocularis, 
yios loramuie dehiscens. 

Z Saxifraga i 7 8 *■ "» ' 

Saxifraga Cotyledon. Tab. 36". fig. 3. 

~ Saxifraga foliornm or a cartilagima /errata , ^f/o//r pauciforis, petaih puntta- 
tis. Hall. Ai/?. i. w. 97 8* 
Saxifraga foliis radicatis aggegatis tingutatis cartilagineo Jerratis, caule pani- 

culato. Linn, fijjh veg. 411. 
Icon Oeder. for. dan. t. 241. 
Per. Capfula iubglobofa, calyce libero veftita , bilocularis, biroftris , inter roflra re- 
flexa foramine dehiscens. Diflepimentum membranaceum , in medio liicrailatum. 
per maturitatem hiatu profunde divilum. 
R EC . nullum prater incraffatam partem diflepimenti , cui femina affixa. 
Sem. numerofa, exigua , ovato acuminata, angulata , pundis apiculatis minutilTimis 

fcabrata, nigiicaiuia, 
Int. fimplex, fubcoriaceum, tenue. 
Alb. femini conforme, carnofum , aqueo pallidum. 

Emb. dicotyledoneus, teretiusculus, ladeo albus. Cotijl. femicylindric*. Rad. long'- 
tudine cotyledonum, reda, ceutripeta* a. A.) Capfula Integra. B. ) Fadevn Tongitudinaliter difciffa. C. ) Ejusdem feaio Iran 
hiatu uiffepimenti. d. D. ) Setr.ina feparata. E. F. ) Seminis feftiones cum fitu embryonis intra a 
men. G.) Embryo feparatus. 
Saxifraga igitur, Heuchera atque Hydrangea in partibus fruclificationis non eflenmn- 
ter difTerunt, & poftet Heuchera, Saxifraga pentandra , atque Hydrangea, 
fraga arborea dici. 

CCXV. JAMBOLIFERA. Linn. gen. 479- 
Calyx quadndentatus fuperus Cor. tetrapetala ^^^^jj^ 1 triloculare: ovuits fepto '< 
Semen acoccon. Cotyled. gibbx, radiculam occuitantes. 
1 b o l 1 f e r a pedunculata. Tab. 36. fig. 4. 
ffambolana. Rum ph. amb. 1. p. ijr. t 24. 
Caryophyllus Tangu aromaticus malabarkus , folio & fiutiu maxima- 

phijt. t. 274. f. 2. bene. 
gambolifera. Lin n.fyft. veg. 360. 
E colled, fern. hort. lugdb, 
'er. Baccainfera, calycis bafi annulari cdentula coronata, ovato cylindnca, 
lev iter anguftata, coriacea, tenuis, unilocular is. Rec. cicatricula cum ruga trans verfali prorainula in altera latere bacc*. 

^VaSle' ^^ & magnitudine Cavitatls bacc *> KWCOR, caniofum, durum, 

Int. nullum f. iateribus baccas adnatum. 

Alb. nullum. 

Emb. dicotyledons, femini conformis. G*&cnMm* % fubparabolic* , mutuo fib. 
incumbents, ut planum contacts horizontal fit. Rod. acuminata minima in 
centro partis plana: f. concave cotyledonum pofita & ab eis penitus occultata ' O Baccain^. b.) Eade* , lo^itndinallter aperta cum fit, femini, c.) Eadem transvcrfe fe*a, 
plaarn receptaculi oftenden, d.J Semen denudatum. e.) Cotyledon- feparat*, cum ndkula in 

Sola bacc* & feminis %ura oblonga a Syzygio differt, nam rtaminum numerus, 
pSo • tradiSt " ,P U C ' m maj ° r Cft ' qUaI " LfimeUS CX fp edmilie illC ° m " 

CCXVI. GVETTARDA. Linn gen. 1064. 

Yl T c tTf VOd{tU . au7feXU M ' m f [ in / adem ^e. Cal. cylindricus, brevimmus, 
unit n r PC r S ' C ,° r - ni0n °P etala infundibuliformis. Stan,. f ex ad novem. Styl. 
loculament^;fe tu „r a FUtameU ° & ™ ^k^' " ^^ P ro 

'/^TTA RDA f pedofa> Tab< ^ fi& ^ 

Juftentacuhs longu aiaribus. Brown. /,/;/. /,.,, ,„,-. £ *,. / z . ^ W/, " / ' 
E colled. Bankfiana. 

^Pife^r'f/ 100 ? infe r a r ' lata « «*■ area I0t ™ da "Otata/ globofa, de- 
P'efiius cuia, lubtoroia, obfolete ilriata, fpadicea. Cortex craffiis, iubWo fungo- 
l-^lohr" 11 - m ' T' ] ^ Ue P r ° funde » mb ^tum & in ambit,, m quahL 

^JSe, va ^ r ^T ^"r ', decorticato Ju - andis nuc,eo fimi,i " ,,um ' L ° bl 

rum ?' exlculpti locuJamento tereti cX gjnomonice curvato cuius a'te 

R ^iXZtTlZ gk, 3ltCrUm VCr ° hOriz0Utale ' in, > f0l0bi '«^io latere", 
^ LC - nullum. 

J idum! ngU ° Cuiament0 unicum > teretiuscuJum , gnomonice curvatum , pal- 

• implex, membraiiaccum , tenuc. 
LB - nullum. 

Z3 Emb. Emb. femini conformts, tereti acuminatus , inverfus, larfteo albus. Cotijl. inapicecra. 
ris deorfum flexi , breviffimae, acuminata:. Rad. crafTa, obtufa, extrorfum nexa, 
horizontalis , centrifuga. a,") Drupa integra. b.) v ' numero & fitu loculamentorum. c.J Pu- 

tamen feparatum integrum, d. ) Idem Iongitudinaliter feftum, loculamentorum curvaturam oftendens. 
ej Semen feparatum. f.) Idem, detrafta ejus tunica prope radicular extremitatem. G.) Embryo 
denudatus. H.) Cruris inferioris pars, in duas cotyledones breviffimas fetta. 
Rava-pou. Rheed. mat, 4. p. pp. t. 47. 48. quae Cadamba jasmininora. Sonnerat. 
it. indie. & chin. 2. p. 22g. t. I2g. nequaquam Ny&anthes , ted genuina en Guet- 
tardse fpecies ; contra vero , Guettarda coccina Aublet. guian. p. S l l- L 12 > 
Qiverfi generis planta eft. 

CCXV1I. GRIELVM. Linn. gen. 1235. 

Calyx monophyllus , quinquefidus , in fru&um abeuns. Cor. pentapetala. Styl. quin- 
que. Capfula ex indurato calyce orbicuiata , depreita, quinque-1. decemlocularis. 
Semina folitaria. 
Irielum laciniatum. Tab. 36. fig. 6. 
Ex herbario Bankfiano. 

Per. Capfula infera , deprefla, fubtus calyce fibi arcle adnato corticata, fupra planus- 
cula, acinambitu, annulo ex tuberculin durii, fubofleis circumvallata , intra hunc 
autem filamentis & ftylis perfiftentibus coronata, decemlocularis, evaivis. Locu- 
lamenta ad fingulos ftylos gemina, omnia tamen sequabiliter circa axem [frurfbis w 
gyrum pofita & fubftantiae calycis profunde immerfa. 

Rec. nullum*, femina apici loculamentorum affixa. 

Sem. in fingulo loculamento unicum, ellipticum, fupra roftellatum, piano - convexum 
aut lenticulari comprefTum , e cailaneo- rufefcens. 

Int. fimplex, fubcoriaceum , tenue. 

Ale. nullum. 

Emb. dicotyledoneus , inverfus, forma & magnitudine feminis , luteus. Cotijl- cor ' 
dato- elliptic*, fubfoliacear , nunc planiu cul . nunc nflcxis ma^mhas * &»** 
amplexantes. Rad. teretiuscula, obliqua, fupera. a. 1 ) Fios, magnitudine natural!, petalis caeroleb, ungutbus e ltvido lutefcentibns. bj Ca £ 

maturus, explicatus. Co Stamina cum piftMis. d. D. ) Calyx maturus, tuberculofo vallo ^ 

nitaiibus perfiftentibus corouatus. e.J Calycis feaio verticalis, cum fitu femiimm natural!. ^ 

rfim fcftuS. ffO Semina fenaral-a 1, \ C»m.n tr&ficvmrCe ledum. 1» ) ^IHD / fe&us. g.) Semina feparata. h.J Semen transverie ccxvifl- CCXVIII. CASTANEA. T.o URN . t . £ 

Fiores mafculi atque hermaphroditi in eodem fn, n , n xm 

***l He.h. Involucr. commune M.rt&^^i" -?"^ a() 
pungcunbus armatum. CaJ. (uncus roflro ovarii : "'* ' amofis 

Cor. nulla, fed ejus loco foment™ rigidum Stan, fiSd S T- heIa i*y U «»- 
mromenro latirantia: Stvli fex cartil J;„„; r, ■ c a, / occ,,,ca ' eff «ta, 

roflejiatis penduJis in fm„I l" f ' ° Van,,m " lk ™"' ^'uculare : ovulis 
Baeronata! evalvL'. S^n »Sm ^1^^ "^ *"* " latUra ""^^ 
Cutanea vefca. Tab. 37. fig. ,. 

tytauo. Cam. epit. us. Bus, ^4. f . ^ 

^TiZlr 10 lanceo!at "' *-*-*>«»'. ***» «w H At, 

tHvfrUisJanuotatu acuminate fmMufiku, nudb, LlBK . /•„« ^ „,. 

PER. Nuxinfoa, coriacea, rotundato-mucronata , hinc convex* in.?, id™! 1 I 
S.-fe***' S'abcnma, nirida, n^fi^^T^tg^ffl 

^'bafi^ct 8 S^- ffl *-** i **. « "Uta-o ovarii axi formal, hinc 
nncu , mde feminu apici infertus. 

"'fpadTceo^ufefceneia""'' 1 '" 6 rlUra ' ""^ "^ fuaforn "' ada P<^ ™gofa, 

UT >fe^de e meAm? eUm ' fubaridUm ' **" *"* flidS """N* i! " ra nucld 
AtB - nullum. 

EKB ru,T& d I i ™? %U : are, " in!S ' inVerfuS ' ««*«WtaL C^/.carnofc, craflW, 

**■ A«t ovUi^sTp^&^r"' fepe ferti,iaciter mter * coa - nu «bus P r» lntPger * b '^ InvoIl1crum transverfe feftum. c.) Idem longitudiualiter apertmn , tribus 

^gjVudi 11 ^ 1 " fefti ° lon § itUllin3iis > ««" °™ !is ( E -^ ^^entot^r ' mgJXton* affi£ 

deni feaj t S IriatUra5 fadeS ufra <> ue - *■•) S«nen decorticatum. i.) Embryo dwmdatus. k. ) Km*- 
%arata & ra " SVerfalis * a > Cotyledon altera a parte interna fpectata, cum radkula. M.J Radkula CCXIX. FAG VS. To urn. t, 35*1. Linn. gen. 172. 

FJores masculi & femiiiei in eodem trunco. Mas. Amentum glcbofum e longo pe- 
dunculo pendulum. Cal. campaitulatus fubfexfidus. Cor. nulla. Stam. odo, Fem. 
Involuc. commune birlorum , quadrifidum , fpinis mollibus hifpidum. Cal. fupc 
rus hexaphyllus, tomentofus. Cor. nulla. Sty], unicus trifidus. Ovarium immafu. 
rum triloculare : ovulis fubularo caudatis , in fingulo loculamento gemints. Nux 
matura unilocularis , triquetra. Semen uiiicum 1. duo, anguiata. 
F^gus fylveftrk Tab. 37. fig. 2. 

Fagus. G l e 1 c h. d. Neuft. tab. 17. 

Fagus fa His ovato lanceolatis , oris undulatis. Hall. hift. 2. n. 1622. 
Fagus foliis watts obfoiete ferratis. Linn./}//?, veg. $59. 
Fructus compofitus e Nucibus duabus, bafi adnatis Inuolucro ovato-globofo, qu3- 

drivalvi, extus fpinis mollibus hispido , intus glaberrimo, fericeo. 
Per. Nux infera, coriacea, ovato-1. fubcordato-pyramida^a, argute triquetra ac fere 

trialata, glaberrima, nitida rufdcenti-lutea, unilocular^, cvalvis. 
Rec. funiculus umbilicalis pilofus, ex ovarii coiumna centraii formatus, feminis apici 

Sem. umcum, ex rotundata bafi pyramidatum , triquetrum, fallide fpadiceum , aut 

rufefcens, glabium. 
Int. fimpiic illinium, membranaceum , tenue. 

Emb. feinini conformist, inverfus, albus. Cotyl. carnofse, crafliusculae , extus iacves & 
aequabiles, intus plicij irregularibus , hinc prominentibus , inde depreiiis exarats 
& fibi mutuo coaptatae. Rad~ ovato acuminata, brevis, fupera. a.) Frnctns integer, b. ) Involucrum dehiscens, cum Nucibus in fitu natural!, c.) ' 
turum traiwerfim forum, d. ) Ejusdem folio I0n5mudi1.ali.s-, cum axi fru-.tus r-ilolb & ovulis C 
roftratis. e.) Semen maturum , cui ' '■- ) Coeyledories transverfim 1« 

Earundem facies interna. 
Involucrum fruclus , duplici fepto divifum, ac nuces tres velquatuor, ut HaU- e * 

CCXX. QVERCVS. Tourn. f. 349 . Linn. gen. 1070. 

Flores fexu .^ndiT in eodem trunco. Mas. Amentum filiform*, ^^ [ \^'\ 
CaT. fquama monophylla , fex-1. novemfida. Stam. fex ad novem. F*jfj i ' 1 / 
cruin uniiiorum, ex foliolis plurimis, imbricatis, bafi in cupulam Ii«n»F ' : . ==5W= 183 

coriaceam coalitis. Cal. fuperus , hexaphyllus : foliolis minuti/fimis , pubefcentibus 
bafin ftyli incraflatam cingentibus, eidemque arete apprtfO*. Cor. nulla. Styi. unicus! 
kevis, lubpyramidatus. Stigmata tria, reliexa. Ovarium infl-rum , ti'ilocuiarc • 
ovulis in finguio loculamento ge;ninis. bafi afiixii. Xux matura uuiiJcularis , mo." 
nofperma. 

Quercus Robur. Tab. 37. fig. 3. 

"* Quercus. Blak w. herb. 487. 

Quercus foliis glabris femipinnatis , jwbwiV obhtfis , fuperioribus majoribus. Hall. 

Qiiercus foliis dcciduis oblongis fuperne tatioribus : finubus acutioribus , aigy/fr 
Qbtofis.LiKv.fyJl. veg. x 5 g. 

Per. Nux infera involucri feminei cupula hemifphar 
ovato cyiindri 

Rec. nullum, prater funiculum umbilicalem capiliarem, qui ovula m frutfu imma- 
ture* ball loculamentorum affigit. 

Sei\i. unicum aut duo, rariflime plura, cavitati nucis figura fua exa&e refpondentia , 
rufefcentia , aut ferruginea. it. fimple: ranaceum , Emb. fcmini conformis , hiverfus, luteo-pallidus. Cotyl. ferni- ovate, carnote , craflif- 
fimac. Rad. ferevis, fubovata, fupera. •O Glandes aggregate, pedunculo longo nixa?. B.) Ovarium immaturum, unacum cnpula fua r 
transverfim feftum. c . ) GJans feparata. d.) Semen, cum funiculo fuo umbilicali, atque ovulis ali- 
quot abordvis, eidem afflxis. e.) Embryo denudatus. e.f.) Cotyledones feparat*, a parte interna 
fpeaats. G.) Stylus ovarii, cum calyds demkuiis, infignker auftus. 
Inaliis, GJandes feffiles , in aliis, ut in noftro, pedunculate funt, & inter has quo- 
que difcrimen eft in materie ; fed receptum , eas habere pro mens varietatibus. 

CCXXI. PVNICA. To urn. t. 402. Linn. gen. 618 • 

Calyx fuperus , quinque-1. decemfidus. Petala quinque. Stam. plurima, calyci inferta. 
Styl. unicus. Eacca infera, multilocuW Receptacula parietalia. Scm.na 
b a:cata. 
Ki ca Granatum. Tab. 38- % r. 
$*ma mala. Blak w. herb. t. ft. & 14$ - E h r e t. decad. t 71. 72. 
****** fpinofa, foliis nitentibus ellipticis integerrimis , fioribus feffilibus.HMu 
>"A 2. n. w 9 8. 

Punka iS4 Punica foliis lanceolatis, caule arboreo. Linn. fyjl. veg. 462. 
er. Baccainfera, graudiuscula, calycis tubo acute dentato coronata , globofa, depref- 
fiuscula, fungofo carnofa , coriaceo corticata , diaphragm ate trans verlaii in duas 
concamerationes inxquaies divifa #> Camera fuperior major, feptem 1. no vein locu- 
laris: loculamentis , iepto membranaceo, tenuiiTimo, ab in vicem feparatis. Inte- 
rior camera multo minor , furfum conice excavata , feptis pariter membranaceii 
tenerrimis in tria loculamenta diviia. 
.ec. in camera fuperiore : .proceflus cuneiformes fubftantiae carnofa:, a parietibus bac- 
ex verfus axem ttndentes & undique fcrobiculis exfculpti , quibus femina info* 
In camera inferiors: proceflus 
alveolis irreguianter exfculptus , i 
a. numerofiiTima , baccata, varie 

inflar cryftalli fplendentia. 
p. duplex: exterius bus femina inhaerent. 
gulata , pellucida, rubro 


colore faepius {bifida 


1a, pulpair 
candidum 


1 aquofam coercens ; 


interius crufta- 


ruft* femi: 


nis, oblongus, 


ntrii 


ique attenuate, Alb. nullum. 

Emb. figura & magnitudine cavitatis c 

lacWalbus. CotijL foliacese , tenuii „ 

lutar. Rad. teretiuscula, brevis, verfus peripheriam fruclus direda, centrifuga. «.J Bacca integra, naturali minor, fi.) Eadem detracto in latere anteriori ejus cortice coria , 
ut diapliragma ( n. ) atque diffepimenta cum infertione feminum in confpectum reaiant Y-) 
transverfim fecta , cum receptaculis atque diffepimentis , aliquantum magis regulariter repr*f«t*»j 
quam in maturis fructibus plerumque reperiri folent. o. ) Situs feminum in camera U 
Semina magnitudine naturali. f.f.) Gigarti intra pulpam figura varia. g.g.) Ejusdem feetio loitf 
tudinalis, cum embryone denudato. G.) Embryo infigniter auctus. H.) Cotyledones traiW 
fectae , cum foliolorum gyris fpiralibus. 

CCXXII. MYRTUS. Tourn. f. 4 op. Linn. gen. 61+ 

Calyx fuperus, quinquefidus. Cor. pentapetala. Stam. plurima , calyci _ 
Styl. unicus. Baccainfera, bi^ triloculare. Semina i'ubolTca. Embryo cur 
vatus. 
Eyrtus communis. Tab. 3 g- %• 2. 

Mijrhtf. Besl. hort. Eyjl. aft. frut t. 12. f. 1. Blakw. herb, t fff 
Myrtus floribus folitariis : involucro diphyllo. Linn./J// veg. 4 6l ~ ^ 

Per. Bacca infera, fubovata , calyce perfiftente coronata, fpongioib carnofa, e c 

Ico nigricans , triloculare. 
Kec. nullum, prater angulum loculamentorum internum, cui femina aflrxa. . 


•/, u,U, Ufa-- ' 

/ in > : / , ^ fg J. tn*^) 

i . < ■■ t , - r /A v 

, .7. ' SC *. Sem .in fingulo loculamento quatuor -1 quinque, ranus plura, reniformia, gibba , 
albicantia, mtida: parte dorfali fuboftea ; ventrali, fubflantifi fungofa repleta. 

Int. fimplex, cartilagineum , 1. fuboileum, craflum. 

Alb, nullum, 

Emb. feminis cavitatl conforms, teretiusculus, lafleo albus. Cotyt femicylindricz 
breves, mcumbentes. Radic. cotyledonibus duplo longior, femicirculari - curvata] a.) Bacca Integra, b.) Eadem diffefta. c.) Ejus loculamentum anterius apertum, cum fitu femi- 
num. d. D. ) Semina feparata, E. ) Semen longkudinaliter diffeftum, cum fitu enibryonis. F. ) 
Embryo feparatus. G. ) Seminis tefta, a fubftantia fpongiofa, qu* renis pelvim replet, repiirgata. 
H.) Eadem transverfe fefta, 
Mvrtus Pimento, ibid. 

Amomum Clufii. Bauh. hijl. 2. p. rpf. 

Myrtus arbor ea aromatica , foliis laurinis. Sloan, hijl. jam. 2. p. 76. t. ipi. f 

1. Blakw. herb. t. 355. 
Myrtus foliis altemis. Linn. fyft. veg. 462. 

Bacca fphaerica , calyce planiuscuio, depreflb quinquecrenato coronata (a.) car- 
nofa , bilocularis ( b. ) , grate aromatica. Receptac. in fuprema parte dufepi- 
menti (d.). Semina duo (c. e.f.), rottmdato reniformia, hinc convexiurcula 
(c e. ), inde plana (f.), rufefcentia, non nitida. Integ. fimplex, fubmem- 
branaceum , tenue. Albumen nullum. Embryo (g.) "teretiusculus. Cottfl. 
lineariacuminatas, breviilimsc. Rad. Jongiilima, crafla, fpiraliter convoluta, 
adicendens f. fupera. 

CCXXIII. GUA1AVA. To urn. t. 443. Plidium. Linn. gen. 61& 
Calyx fuperus, "quinqueftdus. Cor. pentapetala. Stam. plurima calyci inferta. Styl 

unicus. Bacca infera uni- ]. multilocularis. Semina reniformia nidulantia. 
Guajava pyriformis. Tab. 38. fig. 3. 

Guajaua alba dulcis. Commel. fwrt. amjl. r. p. 121. t 63. 

Guajava foliorum ramis quadravgulis, frudtu oblongo , carne rubente. Ehret. 

dec. t. 43 . 
Pfidium foliis linearis obtufim cutis , pedunculis unifloris. LiM./yft. veg. 460. 
ER - Bacca infera, turbina'a, lonsje pedunculata, calyce perfiflenti coronata , carnofa, 

multilocularis. Dillepimenta "valde irregularia &' faepe fubdivifa, interititiis pulpa 

ttolii repletis. 
c * nu lluni \ femina absque ordine in pulpa nidulantia. 
£ - M - numeroiiffima, ofTea, reniformi angulata, albicantia, glabra. r. duplex: exterius fubofTeum, craflum; interius membranaceum , chalaza nigri. Emb. teretiusculus, arcuatus, aut fubfpiralis , ladeus. CotyL femicylindricse, bre- 
viiilmx. Rad. duplo longior, curvata , vaga. aperta. E.) Embryo denudatus.^ 

CCXXIV. PIMELEA. Bi ricofa ," fauce anguftata 
Stam. duo, ir 
Styl. unicus. (Ex fchedis Sol and.). Nux corticata, fupera, ufundibuliformi, iimbo quadrifido, laciniis ovato oblongis. Stam. duo, in tauce 
(Ex fchedis Soland.). Nux corticata, fupera, uiiiio Pimflea laevigata* Tab. 39. fig. 1. 

Bankfm proftrata. Forst. gen. n. 4. 

Pajferina diandra, pilofa, foiiis ovatis. Linn.///, veg. j7-f 
Ex herbario Bankilano. 
Per. Nux fupera, parva, corolla perflQente fericeo alba veil ita, ovato acuminata , cor- gitudinali notatum , cetera gla Cortex'tenuis, coriaceus. Putamen fubolleum, fragile, fuicum, hir 
dabrum , unilocular , evaive. Rec. nullum, pnrter fundi 
S#m. unicum, magnitudine & figura cavitatis putamims 9 pallidum. 
Int. fimplex , menibranaceum , tenuiflimum , in bail chalaza fufca notatum- 
Alb. femini conforme, tenue, carnofum, album. 

Emb. albumine paulo brevior, inverfus , lutefcens. Coti/1. rotundato ovatas, 
tenues, piano - convexiusculac. Rad. fubcylindrica , fupera. cahiofz- **.****•****. ftfta b.BJ Corona^ 
1 Cortex ad dimidium a putamine refers. •> ^ 

Iongitudinaliter apertum. F.) Albumen transverfe feaum. GJ Ejus feaio longitudiua . 

figura & fitu embryonis. 

CCXXV. STELLERA. Lin tf. gen. 4^8- 
Calyx nullus. Cor. monopetala, quadriflda. Stam. odo. Styl. unicus. Nux 

pera, corticata, uniloculars. 
llera Paffcrina. Tab. 39. fig. 2. jj^i Linaria altera botr H oides Montana. Col. ecp hr i. p ft t so 
Stell^U^aribus, floribus quadras. Hall. £ ,'„. ^ Ljnn 
Ao«. Jacq. n*r. r. £o. 

fragile, atrum, glabrum, lucidum in mrtmm l» ;, ■ ' , . t;-nue, 

alterum latus linea elevata notatum „il 1 I lllCUrvum kfifcW, & ad 

uuiaiu,n ' uniivjcuiare , evalve. 
Rec. nullum, prater fundum corollae. 

m ™nforme, albicans. ! fimplex, fubmembranaceum, fuperficie interna fubcarnofa 
. nullum, -«--— ■• • nifi integumenti laminam internam carnofam ven CCXXVL DAIS. Linn. gen. 54 o. 

bvoi ucru florale tet hyJJum ; CaI< nuUus Co infundibnIiformi d 

££*** Sum. odo J. decern. Styl. unicus. Nux fupera, cornea unii 
» cotinifolia. Tab. 39. fig. 3. 
Uais floribus quinquefidis dec an dr is. Linn.///?.'^. ^. 
ER Eni^/ Upera ' ^ arVa, Ovat0 acuminata, tenui -corricata, corolla perflHente vertifa. 

tpwermis membranacea, pallida, diapbana, ad utnimque Jatus in mumm m ■ ,„. 

"•nuinmalbicantemincranata, facile fecedens. Putamen oiltum, tcnue, f 1 a !e 

eumlmdo albidum, intus atrum, uniloculare, evaive. b 

^•nullum, pra: ter fundum corolla. 
'*" " IUcuni » nucis cavitati conforme, pallidum. 
^ T - Hmplex, membranaceum , tenuiifimum. 
^ ^miiii conforme, modice crailum, carnofum, album. 

M VbfT itUdiue fere aIbum, ' nis ^ inverfus, latfeo - albus. Coty/. ovato - rotundat* , 
iacea. Had. teretiuscula, brevis, fupera. 

a.) Umkrih c„ .• • * 

dp: . noraiis Integra, b. C.i Corolla nuculam veftiens. d. D.) Nucula denudata. E.) Ea- 

Verti . * VWrr * feaa - absque nuclfo. F. ) Ejusdem & albuminis feaio transverfaiis. G. ) Albumen 
* iedllm cu ™ fitu embryonis, H.) Embryo feparatus. 

A a a CCXXVH. CCXXVII. THYMELiEA. To urn. t. 366. Daphne. Linn. 

gen. 48S- 
Calyx nnllus. Cor. monopetala quadrifida. Stam. o&o. Styl. uiiicus. Drupa bac« 
cata , fupera, unilocularis. 
Thymel/ea Mezereum. Tab. 39. fig. 4. 

Tin/ me leva f. Laureola. Blakv, herb. t. 582. Oeder. flor. dan. t.-2<fg. 
Tlujmelaa [pica cijlindrica , fuperne folio/a. Hall. hifi. 1. n. 1024. 
Daphne floribus fej/ilibus ternis caulinis , foliis lanceolatis deciduis. Linn. fifi. 
veg. 37 i. 
Per. Drupa baccata, fupera, ovato globofa , pulpola, rubra, uniloculans. Caro te- 
nuis, fucculenta. Putamen cruftaceum, tenue, fragile, nigrum, nitidum. 
Rec. nullum ; femen apici affixum. 

Sem. unicum, cavitati putaminis conforme, fpadiceum, aut rufefcens* 
Int. fimplex, membranaceum , tenuiflimum. 
Alb. nullum. 

Emb. lpharicus, inverfus, ladeo albus. CotyL carnofae heinifplwcricat. Had. M* 
globofa, minutula, fupera. a.) Dmpa integra. b. c.) Putamen denudatum. d.) Drupa transverfim feda. e.) Semen decor* 
ticatum. f.) Cotyledones (eparatae. 

PofTet quoque pericarpium, Bacca, did, quia putamen coloratum & glabrum ei* 

CCXXV1II. ANTIDESMA. Linn. gen. mo. 
Flores fexu Mm& m feparatis trunci.s. Mas. Cal. pentaphyllus. Cor. nulla. Stt» 
quinque, antheris bifidis, Fem. Cal. & Cor. ut in mare. Styl. nolfi. Stigmata ^ui 
que fefliiia. Drupa baccata , uniloculans , putamine extus fcrobiculato. 
Antidesma alexiteria. Tab. 59. fig. 5. 

Noeli - tali. Rheed.. mat. 4. p. tlf. t. 56. . , 

Arbor indicx, ovali folio, flojciilis plurimis in fpicis fummo ramulo difpjr * 

acinifera. Pluk. phyt. t.jjp.f. 1. 
Antidefma.. Linn. fyjl. veg. S8S' 

Katta- kotje. javan. E colled, fun. Eorr. Iugdb. t *r 

Per. Drupa baccata, fupera, elliptico fphaeroidea, per vctuffatem Ienticuiari coffl?^ 

rugofa, fuperne qui infeme calyce pentaphyllo terminara, t 

Caro tenuis. Putamen ofleum , crailum, ovatum, lenticuiari compreilum, J 

fiiude fcrobiculatum , uniloculars Sem. unicum, ovatum, utnnotie acuminatum, a putammis imprefTionibus varie ruga- 

s turn & fcrobiculatum , rufefcens. 
Int. fimplex, tenue, membranaceum. 
Alb. femini conforme, cralTiusculum , carnofum, album. 
Emb. inagnitudine fere aibuminis, inverfus, lutefcens. Cotyl elliptic*, foliacer, 

tenuiffimae, tramverfim figmoideo iiexuofar. Rad. teretiuicula, breviihnia, 

fupera. i.) Drupa in aqua emoHita. b. B.) Eadem exficcata, ru^ofa. C") Putamen a parte anteriorj 
denudatum. D) Idem transvprfe Tectum. E. ) Ejusdem frctio loofitndtmtii mm feminifl Bfttr* 

& fitu. F. ) Albumen transverfe tectum. G.) Idem lwigitudinaliter apertum, cum fitu eniDryo- 
nis. H.) Embryo feparatus.. 

Antidesma Ghefatmbilia. ibid, 

GroJJularia zeylanica major Ghcefembilla zeylonenfibur difta. Burm. zsyl. 112. 
Ribefioides. Linn.//, zeyl. n. 403. 
Qlwjembilla. zeyion. E collect, km. hort. lugdb. 
Frudhis per fingula pun&a priori fimilis , fed dimidio 'fere minor (a. A. ) & ma- 
gis rotundus , nee raro didyrnus ( b. B. ) ac duobus oificulis (c), fcrobicula- 
tis dota'us. Calyx , frigmata & ipfe color , ut in prjecedenti. 
Wxlembilla quoque zeylonenflum ad hoc genus, minime vero ad E'.ragnum 
fpectar; fiquidem fructus ejus, prarcedentibus fimiliimi fint , niii cuud caro 
pauciilima& color e fpadiceo fufcus ; quod autem vel mere accidental-, vel & 
iade proccdere potefl, quia fructus ante juflam maturitatem lech' fuerunt. 

CCXXIX. CHIONANTHUS. Linn. gen. 21, 
Calyx quadripartitus. Cor. monopetala, quadrifida, laciniis Jong-'/fimis. Stam. duo. 
Styl. unicus. Drupa baccata fupera, putamine ilriato unilocular!, 
hionantftus zeylanica. Tab. ^9. fig. 6. 

drbufada zeylanica cotini foliis fubtns lanugine villofis, floribus albis cuculi 

modo lacinatu. Pl.uk. phyt. t. 241. jig. 4. 
C'ionanthm pedunculis paniculatu multijloribus. Linn.///?, veg. 57* 
Ghcerietagas.. zeyion. E collect, fern., hort. iugdb. 
Pe R- Drupa baccara fupera , obovata, glabra, nigricans. Caro , in vemflo fruclu , te- 
nuis coriacea. Putamen oiTcum , tenue, exrus flriis fex 1. odo eievatis filifornu- 
busnutatum, mtus giakrnmum, uniloculars , evalve. 
* EC ' a^ffum, przter fuudum druu*. S e m. imicum , elliptico fphasroideura , fpadiceum. 
Int. fimplex, coriaceum, tenue. 
Alb. nullum. 

Emb. femini conformis, inverfus, lutefcens. Coti/l. ellipticae, piano convex*, craflx, 
carnofas. Rad. minutililma, globuiofa , fupera. a."} Drupa integra. b. ) Putamen ultra medium derudatum. c. do Drupap fpr 

atque longitudinalis. e.J Semen decoitkatum. f.) Idem transverfe feftum. g. h.J Embryouii 

cotyledones ac radicula. 

Chionanthus Gliaeri. ibid. 

Ghceri. Zeylonens. E colled, fern. hort. "lugdb. 

Drupa vetuda (a — d.) ovata, utrinque attenuata, fulcato angulara, ochraceo 
fufca. Cortex fungofus, intus albicans, crailus (c. d.), in angulos fex ad de- 
cern , nunc fimplices, nunc fubdivifos & nndulatos, profunde divifus. Puta- 
men fphaericum (d. e.), ftnis ocio elevati* infcnptum, oileum, unilocular. 
Semen defuit. CCXXX. MYRICA. Linn. gen. 1107. 
Fiores fexu diftindi, in fepaTatis trends. Mas. Cal. tri-1. tetraphyllus. Cor. nulla. 
Stam- quatuor, 1. fex. Fem. Cal & Cor. ut in mare. Styl. unicus biiidus. Dru- 
pa fupera, unilocularis. Semen exalbuminofum. 
My Ric a cerifera. Tab. 39. fig. 7. 

Mi/rtus brabanticce fimilis carotinienfu baccifera, fruttu racemofo fefli monop^ 

reno. Pluk. phift. t. 48- f. 9- Cat ess. carol. 1. t. 69. Seligm. av. 2. t. 38- 
Myrica foliis lanceolatu fubferratis , caule arbor efcente. Linn, fijft. veg 884- 
Per. Drupa exfucca, fupera, parva, ovato globofa , bafi quatuor foJiolis calytfcj 
munita, fupra acuminata, und.que teda fubflantia farinofa alba, pUiri" 
fufcis duris remixta , qu« una cum ifta farina totum drupx corticc 
frudibus efficiunt. Putamen ovato acuminatum, oileum , crafliuscuium, Wr 
culare, evalve. 

Sem. unicum, cavitati putaminis conforme, venis fufcis & in bafi cicatricula alba ui- 

fignitum, cetera pallide luteum. 
Int. fimpliciilimum , membranaceum , tenue. , inverfus, albus. CotyL obovatar , carnofe, planoconvex 
teretiuscula, fupera. Adultum fruchmi conftanter farinofum reperio, & talem quoque defcribunt Mrr ler 
garden. diUion. & Kalmius. itin. 2. p. 335. Hinc de immaturo fru&u loquitur 
Linnaeus 1. c. quando baccam dicit fucculentam. , CCXXXI. NAGEIA. 

Flores in amentum collecti. Cal. di-1. tetra^hylJus. 
Sty), duo. Drupa baccata fupera uniiocularis. Sen 
Nageia japonica. Tab. 39. fig. 8. 

Nagi IOempf. amoen. JJ3. ic. 874- 

Mijrica foliis lanceotatis integris auenih. Thunb. flor. jap. 76. Linn. Jyfl. 
™g. 884* 

Ex dono CI. Houtuyn. 
Per. Drupa baceata fupera , fphxrica, per matun'fafem atro purpurea, rorulenta. Cor- 
tex carnofus, fucculentus, modice crafTus. Putamen fphaeFicuin cum mucrone acu- 
minata in vertice , oiTeum, tenue, fragile, uniioculare, evalve. 
Rec. nullum; femen apice affixum. 
Sem. unicum, putaminis cavitati conforme, rufefcens. 
Int. fimplex, membranaceum , tenue. 

Alb. fimini conforme, craifiirunum , amydalino -carnofum, album. 
Emb. fubfufiformis , longitudine fere albuminis , inverfus, lacleo- albus. Cor///, di- 
midio embryone paulo breviores, piano convexae, oblongge , deorfum anguiuores. 
Mad. longa , tereti attenuata , re&a , fupera. *»> Hrupa intpgra. b.J Putamra fupprne denudatum. cj Drupa diffcfta. 
tu m. e. f.; Albumen transverfe & longicudinaliter feftum, cum fitu 

Haratus. 

Nee carpologice multum a Myrica diflat, 

CCXXXII. ANACARDIUM. Offic. 

CaV * monophvllus, femiqumnie"fidus. Cor. pentapetala. Stam. quinque. Sryl. 
£«• Nux fupera, fubcordata , recepfaculo grand* caraofo mfifteas. Putaminis 
dl i>^e cellule teretibus gummiferis exfculpta, 

Anacardium Ioa «*, 

Anacardium officinarum. Tab. 40. fig. t. 

~ Anacardium. Bauh. hift. 1. p. 334. Johnst. dendr. t. 4p. Besl. muf. t 4. 
Semecarpus. Linn.///?, veg. 292. 
Per Nux fupera, nuda, cordato oblonga , comprefliuscula, hinc leviter convex*, 
'inde plana, dura, nigricans, unilocular evalvis. Putamen craflum, inter duu 
laminas coriaceo cruftaceas cellulofum: cellulis, teretibus, longitudinal -bus, per 
diaphragmata fubdivifis & fubftantia refinofo gummofa atra fplendente replet.s. 
Rec. fruttus, caraofum, grande, nunc fubglobofum , deprefliusculum, glaberrimum, 
nunc turbinatum, f. oblongum , rugofum; J ninis'. funiculus umbilicahs breviih- 
mus, e.vertice nucis, ad feminis ' apicein deicendens. 
Sem. unicum, amygdaloides , comprefliuiculum , ovato acuminatum, rufefcens, L Int. {implex fubcoriaceum , in fuperficie fua interiore glabrum, fubcarnofum. 

Alb. nullum, nifi tenuiiTimain velis laminam carnofam mtegumenti. 

Emb. feminiconformis, inverfus , lacleo albus. Cotyi amygdalino carnofx obovatx, 
irregulariter piano convex*. Plumula diphylla: folioiis ovatis, venofis, con- 
duplicatis, tenerrimis. Radic. minutula, acuminata, fupera, intra cotyledon 
apicem latens. a.-) Nux matura vetufta , receptaculo turbinate) , ab atate c< < > 1>u r ( j 

vim affervata, receptaculo turgido, glaberrimo inharens. d. > Sf-aio putaminis transverais. 
Idem longitudinaliter apertum, cum cellulis refiniferis & fitu feminis. f. ) Semen lolutum. 
Cotyledones feparatae. H. ) PJumuIa aufta, 

CCXXXI1I. ACAJUBA, Acajou. Tourn. t 43$- 

Calyx quinquepartitus. Cor. pentapetala. Stam. decern: ™° cSr& \^Jl 
ens. Nux fupera reniformis , receptaculo grandi carnoio iniiltens. 
ploefungofa, fubfolida. 
Acajuba occidentalis. Tab. 40. f. 3. 

Acajaiba. Marcgr. bras. p. p$. 

Acajou. Pis. bras. 5$. 

Cajfuvium. Rum ph. amb. r. p. 177. t. 69. ^ lN s. 

Anacardium. Blakw. herb. t. 369. Jacq^ hift. amer. 124. t. i8i-f-35- 
fyfl. veg. 384- (fiuscu'»' 

Per. Nux fupera, nuda, reniformis, inferne ventricofior, fuperne com^ ^ 
cartiiagiaeo coriacea , glabra, helvola aut livida, ad rents V ^'*\^ *' ^ ■ 
cularis, evalvis. Putamen craflum, conilatum e duabus iarnuns cor ^ j 9; 

^tfra r; n i";;::tr uitudlais ■ fcmper — -■ * -^i^ 

Sem. unicum, reniforme, rubro ferrugineum. 
Int. (implex, coriaceum, tenue, arde adherens. 
Alb, nulium. 

EMS fcmini conformis, eredus ladeo albus. CotvL femilunatx, obtuHr , carnofe 
brevis, exferta. 


cU'L^^T' r^ Rece P tacu,um car »^um. c.) Nucis feftio longitudinal* , diploes fabri- 
cs atque pelvts fungofam protuberandam albam , cui ftylu.s florh infertus erat ft«.L d > ^ 
»«i integrum , ab impreflionibus puta^inis, tn,: . ' -. *T J . , 

dad cotyledon* diduft* & a parte ha convexa fpeftat,. f Radical* figura &'Ls. 

CCXXXIV. HERNANDIA. Plum.^, t. 4 „. Linn. gen. io 49 . 

Fi °tria f Fp U d ^ in , di J ' n e °, d T tl>UnC0 - MaS ' CaL tn *P artitus - Cor ' tH P etaIa - Sfam - 
Nik fi M - Ca1 -, monophyJlus , integerrimus , perfirtens, innatus. Cor. hexapetala. 
«uxiupcra, calyce inflate veilita. Semen globofum ofleuin. 
"erjiandia ovigera. Tab. 40. fig. 3 . 

^ 'bar ovigera. Rumph. «*f 3. p. ip3 . t . 123. 

Hemandia foliis ovatis bafi petiolatis. Lin K .ftf. veg. S47. 
E colledione Bankfiana. 

dui^ mtra ca *> rccm grandefadum membranaceum , inflatum h*ren$, coriacea , 
fcrint 1 eVentncofa bafi furfum "» u, cei formam angurtata, odo colli, elevatis in- 
Jnr. I a ^ Ue . Umbone conv wo, odo torulis radiato terminate, nigra, glabra, uni- 
hneTc \ Putamen fcmi » e am P lius > * d umbonem craili/Timum & intus 

r-lfi ? P on S lo ">ni, cetera tenue, undique a femine diicretum ex fubftantia tenui 
ceilulofa repktum. H 

tiulu"' £?*? a P icei "° cum umbone fungofo putaminis coharrens , cetera ab 
^^ J wm cellulofitate undique cum parietibus revindum. 

* ^unicum , grande, globofum, ofleum, fuperne margine compreflb criflarum, vei 
«ro( rtimabiftoniargme, tanquam annulo, chidum, glabriusculum, pallide te (ta- 
in T rl ' 3Ut centi fyadiceum. 

nari^f 1 exter J us cruflaceum, durum, e caflaneo nigricans; interius, membra- 
eo 'Pong'oium, intra nuclei rimas alte demcrfum. Alb. nullum. 

Emb magnitudine feminis, obovato globofus, utrinque umbilicatus , lobatus, tomeu- 

tofus, inverfus. CotuL per maturitatem pertinacillime inter fe coalite, in lobos 

varies (quatuor 1. quinque) majores & deinde in muitos alios minores inresulan. 

terdivife, carnofe, oleofe, friabilcs; albicautes, Rad. 

depreilb vertice embryonis locata, furfum porreda. a.J Calyx maturus, nucem occultans. b.) Nux intra calycem breviter pedunculata. O Nadi \ tk 
verticalis, cum remine, ex umbonis fubftantia incraffata, pendulo. e. ) Nucis & feminis fectio trans- 
verlalis. dj Semen folutum. f.) Embryo a parte fuperiore fpectatus. g.) Idem inverfus. hj Co- 
tyledones & radicula verticalitor feet*. 
Hernandi*/o«or* frudus per fingula punda cum precedent! convenit nifr quod fe- 
minis crifla 1. annullus conftanter deficiat atque femen perfede globofum & afr 
quantum depreiTum fit. 

CCXXXY. MYRISTICA. Linn. gen. 1399* 

FJores fexu diAindi in eodem trunco. Mas. Cal. trifidus. Cor. nulla. Stam nnicBm 
craffum : antheris fuperne femlibus. F e m. Cal. trifidus , inferos. Cor. nul a »n _ 
unicus. Bacca monofperma. Semen nucamentaceum : Arilto multifido: AMumw Myristica officinalis. Tab. 41. fig. 1. 

Nux mijrijlica mas. Rumph. amb. 2. p. 24. t. 5*. 

Mufcadier.SoxTXERAT. it. guineens. t. 116-118. 

Myrijlica, Thunb. aft. holm. vjg2. edit. germ. p. 42. 1. 1. 

Exdono Cl. D. Houtuyn. ^ |n . 

Per. Bacca, fupera, elliptico fph*roidea , hinc fulco longitudinal! parum deprM » 
fcripta, carnofa, glaberrrma, unilocular*. Caro crafla, folidiuscula , deinum 
refcens in cruftam coriaceam latere dehifcentem. 
Rec. nullum; femen ope villi fundo loculamenti affixum. Sem. unicum, ovato globofum , nucamentaceum, arillatum. fl av efccns: 

Ariltus , qui Maris offic. dicitur , carnofo coriaceus , rutilus , croceus aut ^ 

infra monophylius, fupra multifidus: lacimis linearibus, flexuoiis , iam 
fum latescentibus apice fublaceris. ^ ; m . 

Int. duplex: exterius: Naucus tenuis, fragilis , dilute caflaneus , ¥ el y?/ u fo c ^ 
prefltonibus arilii vermiculatus ; interim, membranaceo croftaceum, ^ 

nucleo ardiilime adnatum & intra ejus fubftaatiam, to proceflibu* 
demerfum. ^ l b. m Alb. femini conforme, carnofo farinofum, ruminatum & ex albicanti ac fpadiceo colo^ 
revarregatum; inferne propria cavirate pro embryone exfculptum, quandovjueetiain 
in medio, cavitate inam donatum ; cetera fragraws & grate aromaticum. 

Emb. parvus, ere<flus , in patellae formam excavatus , Jadeo-alhus. Cotijl. carnofo- 
foliacese, ad oras undulatae, ereclo patentes, in cupulam bipartitam , lubliemilphae- 
ricam, junctae. Rad. infera, minimi tuberculi forma , cotyledonibus fubjeda. aj Bacca Integra, b.) Eadem longitudinaliter aperta. c.) Semen Mace veftitum. d. ) Nsucus 
denudatus & iutegra I\ T ncis (e) reflexa. f . ) Nauci pars dimidia fuperior refefla. g.) Semra denu- 
datum. h.J Semitiis feftio verticalis, ruminatam albuminis fabricam, cum fitu embryouis oftendens. 
i.i.) Embryo feparatus. 

Deberet hoc pericarpium ad Drupas referri , nifl obftaret arillus. 
vrisTica dadyloides. ibid. fig. 2. 
Nuxindica oblonga, i ri ■ cus fimitit nuci mofchata. BAuri. hifl. 1. p. 3pp. 
Panam-palca. Rheed. mai 4. p.p. t. 5. 

Nux mofchata malabarica. Valent. muf 1. epifl. orient, p. #3.1.4. 
Myripca fruttu inodore. Linn./, zeijl, n. S88- 
Bacca ovato oblonga, e viridi fiavefcens, cortice carnofo, crafto , molli. Man's, 
priori & forma,"" <5c colore fimilis, led odoris atque faporis haud ita grati. Naucus 
femini conformis , e nigro fpadiceus. Semen (a.b.) inodorum, ovato cyiindri- 
cum, cinerafcens, i. fordide rufefcens , varie rugofum, hinc (a) convexum, 
inde (b.) fulco depreflb inferiptum. Albumen farinofum , febi inllar rafile, infi- 
pidum, inodorum, ruminatum f c) , ampla cavitate pro embryone, paulo fa- 
pra bafm exfculptum. Embryo (d.D.) grandiufculus, concavus. Cotijl. carnofo 
foliaceac, eredo patentes : marginibus fimbriatis , plicato canaliculatis. 
fistic a Irya. ibid. fig. 3. 
Nux zeylanica , mofchata rotunda fimilis, inodora minor. Herm. muf. ^p. 

H u rm. zei/l. 1J2. Linn, zeijl. n. $8p- 
Inja. zeylonens. E collect, fern. hort. lugdb. 
Bacca.... Arillus.... Naucus (a)globofus, deprefliusculus , cruftaceus , tenuis, 
fragilii, fordide albicans, vafis capillaribus fuperficialibus inferiptus, aequabili , 
non rugatus. Semen (b.c.) globofum, rugofe tuberculatum, fulco fpadiceum. 
Albumen (d.e.) inodorum, ex fubrtantia iebacea, alba, rafili & ex integumer- 
ti proceflibus, rufdeenti ipadiceis , ruminatum, ampliflima cavitate mam in me- 
dio exfculptum & quafi bullatum. Embryo (e. f. F. ) in fundo iAius cavuaf , 
parvulus, viridefcens. Co ttj I. ovats , carnofo-foliaceas , planiusculac, horizontal 
patentes. Rad. conica, infera. 

Bb3 Myristxca $6 ristica Iryaghedhi. ibid. % 4. 

Niix mo [chat a [pur'm, qiuv pfeudo mix mofchata zei/lawca.U erm. muf.tf. 

Nix mofchata fpuria fylvejlris , caryophyUi arboris foliis oppofitis. Burm./. 
*«///. /.;• 173- >■ 7i>- 

Injagkdhi. zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. 

Baixa.... Arillus Naucus ovato oblongus (a.b. ), priori, tota fabrica, fimil- 

limus. Semen (b. c.) putamini contorme , profunde flriatum & rugatum , co- 
lon's lateritii, 1. fi humedetur , laete cinnabarini Albumen (d.e.) vaide rumi- 
natum, ex albo & rubro colore eleganfer variegatum , inodorum: parte alba , 
febacea, rafili ; rubra vero furfuraceo-puiveruienta & friabili. Embryo (f.F.) 
priori funiilimus. CCXXXVI. JASMINVM. Tourn. t.368. Linn. gen. 17- 

Calyx quinquedentatus. Cor. monopetala , quinquefida. Stam. duo. Styl. unicus. 
Bacca iupera uniloculars. Semina bacca: carne veflita, 
A s m 1 n u m fruticans. Tab. 42. fig. 1. 

Pokmonium monfpetienfe. Be sl. hort. Eifjf. vern. frut. t. u. /■ 4- 

ffasminum foliis alternis ter}:c e , ramis angulatis. Linn. ///, . 

Per. Bacca fupera, elliptic© fphxroidea, glaberrima , atropurpurea. Cuticula tenuiiii- 

ma, diaphana pallida, per maturitatem fponte a carne fecedens. Caro fuccuienta, 

colorata, feminibus ardiffime adnata, ut potius ad hxc, quam ad pencarpium 

pertineat. 
Rec. nullum; femina fundo bacca? affixa. 
Sem. duo regulariter, e quibus vero plerumque unicum duntaxat adolescft , elnpticum, 

lenticulai i compreiTum , carne bacca; , fibi ardiffime adnata , veftitum. 
Int. duplex: exierius, carnofum, molle, fucculentum ; interius ^ conaceum ;X 

nue, rufeicens, in fuperficie fua interna, praelertim verfus radicuiam , afliyg 

lino carnofum. 
Alb. nullum, piaster fuperficiem carnofam integumenti interni. 
E*fs. magnitudine femuiis , lenticulari comprelTus , eredus , ladeus. Cotyt. ° v3tx " 

camoise, plano-convexiusculae. Rad, teretiuscula, brevis , infera. 1. J Bacca Integra, d. > Ejus cuticula transverfim fe-fta. 
:um annexe, ovulo abortivo fg- ) ad bafin ejus, d.) Sen 
i carne folutum. f.) Embryo dejiudatus, 

CCXXXVB- ■ ■ m L " »97 

CCXXXVII. MELICOCCA. Linn. gen. 47 2. 

apetala. Stam. otfo. StyL unicus. Bacca fupera, co- 
xMelicocca bijuga. Tab. 42. fig. 2. 

iVax americanafoliis alatis bifidis. Co mm el. hort. amjl. 1. p. i$j. t. pj. 
Melicocca. J a c q. hijl. amer. p. 108. t. 72. L 1 n n. fyfl. veg, 360. 
E collecKone Bankfiana. 
Per. Bacca fupera, ovata, glabra, vel granulis miliaribus fcabrata, utrinque, vcJ fu- 
pra tantum acuminata , coriacea , crallluscula , unilocularis : loculamento i\\ altero 
latere iulco prominulo notato. 
Rec. nullum; femen fundo bacca; affixum. 

Sem . jinicum (rarius duo vel tria) magnitudine cavitatfs bacca:, gelatinofo baccatum, 
iulco medio obfoleto infcriptum , fupra leviter mucronatum , infra umbilicali fovea 
exfculptum. 
I xt. duplex: exierius pulpofum , molle, acido-dulce , femini pertinaci/Time, pericar- 
pio autem nequaquam adnatum, fubdiaphanum; interius chartaceum , tenue, al- 
bum , per artatem fragile. 
Alb. nullum. 

Emb. femini conformis , elliptico fphacroideus , eretfus, albus. Cotyl. amygdalino car- 
noiae crailie, piano convexae , in vertice fsepe retufae. 2?flf/.parva, infera, conrca, 
areola pailidiore ad exortum fuum cinda. ^ .J Bacca Integra, b. ) Ejns pars fuperior refefta cum femine ad medium usque denndato. c.J Far* 
hftrior baccae evacuata. d. ) Semen feparatum; «.) ejus integumentum internum chartaceum, & $.> 
P^pa gelatinofc. e.) Embryo denudatus. f.J Cotyledones feparat*. 

CCXXXVHI. SCYTALIA. 

Calyx brevifllmus , monophyJIus , edentulus , aut obfoletifllme quinquedentatus. Cor. 
Pentapetala. Stam. fex ad ocfto : fiiamentis bafi villofis : antheris bilobis. Styl. fim- 
P Je * \ fligma bipartitum. Bacca exfucca , unilocularis. Semen unicum ; Arilio 
baccato. 
^A LlA chinenfis. Tab. 42. fig. 3. 
£* & Lumi/en. Johnst. dendr. p. 47$- t. 136. 

Ll -tdli. COMMERC. lit. Nor. 17?,?. P. 126. t. 6.f. <?.SONNERAT. it. fad. & dlfa. 2. 

P- *3°- t. I2 9 . opt. 
E colledione Bankfiana* 

Fer. 4)9 funera, ovato globofa , coriacea & 
lis fcutiformftu ' vidique taberculis fcutiformibus\ angulatis 6c in centro fuo apiculatis fcabrata, in- 
tus glabra, inflata, unilocular^, fragilis. 
Rec. nullum, prater fundum baccas modice elevatum , cui femen late affixura. 
Sem. unicum elliptico globofum, bafi derate oblique truncatum, helvolum aut dilute 
caftaneum, glaberrimum, nitidum , arillatum. 
Arilluf ovato globofus, magnitudine fere cavitatis bacc^, glaberrimus, ater, 
carnofus, era flu s , circa bafin folummodo llm^- ainatus, cetera ab ipfo &a 
pericarpio undique folutus: cam mollis, confiftentia Pruiii damasceni. 
Int. flmplex, cruftaceum , durum, tenue, nucleo arde adhacrens, a bafi tamen ejus 

foiutum, ibique fubftantia fungofa alba fardum. 
Alb. nullum. 

Emb. femini conformis, eredus , albus. CotyL dimidiato elliptic*, amygdalino car- 
nofx, craflae, per maturitatem fjgpe ponnac^une inter fe couferruminate. thm. 
minutilfima, diphylla, acuminata. Rad. giubuiola, minutula, infera. a.") Bacca Integra, b.) E*dem aperta& Arillusint^er denudatus. c> Ariflus veru 

femen ampleftens. d.) Semen denudatum. e.f ) Seminis fectio longitudiualis & transvafalis. f.) 

Cotyledones feparatae , cum fitii plumuls & racticuiac. 

CCXXXIX. MIMVSOPS. Linn. gen. 47%- 
Calyx oclopartitus : foliolis "acuminatis , alteram majoribus. Cor. polypetala. Stan, 
odo, pilofa, Styl. unicus. Bacca uniloculars. Semen durum , nitidum. 
Mimusops Ekngi. Tab. 42. fig. 4. 

Elengi, Rheep. mat. 1. p. 33. t. 20. 
Flos cufpidum. Rumph. amb. 2. p. 7<?p. t. fy. 
Mimufops foliis alternis remotis. Linn, fijjl. veg. 360. 

Munamai. zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. ^ 

Per. Bacca fupera, ovata , calyce perfiftcnte bail munita, ab altera latere fete* 
leto inferipta, undique pundis minutilllmis callofis fcabrata, caruoia, crau , 
locularis. 
Rec. nullum; femen fundo loculamenti affixum. 

Sem. unicum, ovato obioneum, prope bafin in mucronem brevem f ra " uin . ^ro 
turn, lenticular! compreffum / vel * ad latera planiusculum, ad margin 
angulo carinatum , glaberrimum , lucidum , fpadiceo luteum. 
Int. duplex: exteriut cruftaceum, durum, crailiufcuium i mbW* mm**** ==£*=== i 99 

Alb. femini conforme, prope umbilicum valde acuminatum, in lateribus craflum , ad 

margines tenue, camofum duriufculum album. 
Emb. magnitudine fere albuminis , compreflus, eredus , lacteo-albu*. Cotijl. foliacesc, 

tenues, ovato oblongae , venols. Rad. lineari oblonga, compreifimcula, infera. CCXL. HIPPOPHAE. Linn. gen. 1106. Rhamnoides. To urn. t. tft, 

:is. MAS.CaLmonophyllus, bilobus. Cor. nulla, 
ophyllus, tubulofus. Cor. nulla. Styl. mucus. 
Bacca lupera unilocularis. Semen durum, nitidum. 
Iippophae Rhamnoides. Tab. 42. fig. 5. 

Rhamnus L leafier germanicus. Bauh. hifi. 1. L VI. p. 33. 
Btppephatfoijis linearibur fubtiis rubiginofu. Hall. hifi. 2.n. 1603. 
Hippophae foliis lanceolatis. Linn, fyfi.veg. 884- 
Icon Oeder. flor. dan. t. 265. cum flylo duplici. 
Per. Bacca lupera, ovato globofa , fucculenta, glabra, hinc inde punflis callous cW 
Ipeifa, rubra 1. crocea , unilocularis. Loculamentum, membrana propria , teuuiiu- 
ma, cum ftylo cohserentf, vefiitum. 
R *c. nullum; femen bafi locuiamenti affixum. 
E -^. unicum, oblongum, deorfum attenuatum, fubcomprefluin , utrinque Jinea lon- 
grtudinali depreila notatum , glaberrimum , atrum, lucidum. 
In t duplex: exterius cra&eeum , durum, fragile; interim membranaceum , fufco 

«rnigraeura, j mus p r0 p e ra diculam fubcaruofum. 
Alb - n «llum, nifi tenuiiUmam velis lamellam carnofam integumenti interni. 
E>i b. magnitudine fere feminis, erectus, luteus. Cottfl. ovato oblongae . carnofae, pia- 
no convcxiusculae Plum minutiipma , acuminata. Rad. teretiuscula , paulmn 
ob %ua, brevis, infera/ in ramis frflfles. b, ) Bncca dilTefta. c.) Membrai 
ttan. e.) Idem traiwverfe feaum. f.) Nucleus ii CCXLI. BERBERIS. Tourn. f. 3BJ. Linn. gen. 442. 

Calyx hexaphyllus. Cor. hexapetala. Stam. fex. Styl. nullus. Bacca fupera, unilocula- 
ru, apice perforata! Semina duo I. tria. 
erberis vulgaris. Tab. 42. fig. 6. 
Berberis. Blakw. herb. t. 16$. 

Berberis racemifera, foliis ciliatis. Hali. hifl. 1. n. 828. 
Berberis pedunculis racemofu. L 1 n n. fyft. veg. 343. 
Per. Bacca fupera, parva , carnofa , ovato-cylindrica , apice papilla fufca,foramine 
pervia,notata, unilocularis , rubra. Loculamentum feminibus amplius . in altera 
latere^, ftria elevata,e foramine deorium tendente , infcriptum. 
Rec. tubercula duo 1. tria minutiflima in fund o baccaj, quibus femina afKxa. 
Sem. duo , rarius tria , undique libera , obionga, furfum craiTiora, obtufa, glabra, 

pallide teOacea , dura. 
Int. duplex: exteriut coriaceo cruftaceum, durum, tenue; interius membranaceum , 

pallidum, chalaza verticis fufca. 
Alb. femini conforme , crafTum , carnofum , durum, pallidum. 
Emb. longirudine fere albuminis , eredus, ntveus. CottjL elliptic*, foliacex. Ral 
ionga, gracilis, inferne capitellata, infera. : longitudinaliter fcfta. A.) Semii 
1. G.) Ejus feftio longitudinal t CCXLII. CALOPHYLLVM. Linn. gen. fit- 
Calyx tetraphyllus coloratus. Cor. tetrapetala. Stam. numerofa. Styl. unicus. Drup* 
baccata monofperma: putamine intus fungofo. 
Calophyllum Inophyllum. Tab. 43. fig. 1. 

*" Arbor inctica, malt medicce amplioribus foliis. P luk. pkyt. t. if7> /• 3' 
Calophyllum foliis ovalibus. Linn, fijfl. veg. 492. 
E colledione Bankfiana. 
Per. Drupa fupera, grandiuscula, fphsrica, glabra, nitida. Cortex baccatus, can 
fus, modice cralTus. Putamen coriaceo cruflaceum , tenue, albicans unil cul^ 
intus audum & incraffatum fubftantia fungofa, fublameilofa , cralla, C 11 
frudu) ochracei coloris. 
Rec. nullum j femen fiindo drupse affixum. ~ M Sem. unlcum , grande, e globofa ball in conicum umboiiem fafligatum, feu iuverfe 

pyriforme, ipadiceo fafcum. 
Int. (implex, membranaceum , tenuiirimum. 
Alb. nullum. 
Emb. feinini conform is , ereclus, albus. Cotyl. maximx, carnofe, oleoGe , pla: 

convexx, intus fsepe parva cavitate in medio exfculpt: 

exigui tubcrculi conici fpecie, e bad cotyledonum pr< Non poteft femen haberi pro baccato , quia fungofa fubflantia , non cum ipfo , at 
pertinaciifime cum putamine cohacret. 

CCXLIIL PHLEBOLITHIS. 

Flos Bacca uniloculars monofperma. Semen lapideum , intus venis ni- 

Phlebolithis indica. Tab. 43. fig. 2. 

Ex horti Amftelodamenfis feminario. 
Per. Bacca fupera, ovato acuminata, carnofa, unilocularis. Loculamentum mem- 

brana propria renuifTima vefKtum. 
Rec. nullum; femen fundo baccx affixum. 
Sem. unicum grande, elliptico fpha-roideum, ob/olete 1 tidum, fpadiceo- luteum, ad utrumque marc 


inem ciugi 
fenfim de 


lo calcareo albo, con 


vexiusculo , prope bafin latiore , 1'iulum vert 


iquefcente circumdatum 


duplex: exterius lapideum, duriflimum , cr 


Ififfimum, 


intus cavitate comprelTa 


3ro recipiendo nucieo exlculptum atque num 


.rciililn.- 


vails, eburnei candoris 


e cingulo calcareo oriundis & deudritarum mc 


reramofis, 


luper fundo ocliraceo 


eleganti ifime pi&um; interim, membranaceu 


11, tenuilfn 


mm, pallidum. 


cavitati teftas conforme , ovatum, deorfum ac 


uminatum , 


lenticulari comprefTum , 


carnofum, album. Cotijl. ovatae, foliace: Had. capiteliata, compreffa, brevis, infer 

a O Bacca integra. b.J Eiusdem feftio longitudinnlis cum fita feminis. c.) Eadem transve 
fp fta- d.) T pfte , fII ini , !,.. ;,, ;, ., ,, , . MV ri.s veins piaa. e.) Ejusdem feftio transverfalis , c, 
cavitate compreffa pro nucieo. f. ) Nucleus denudatus. g.) Idem transverfe feftus. h.) Albuu 
vmkaiiter diffc£tum , cum fitu &. figura embryonis. Mimufopi in gentiina ejus fpecies eft, nam & Mimufopis Kadi k- 
latere geiit, fi iida ejus figura in Rumphio, Mimufopi affmis & fork 
men, hilum albx 

CCXLIV. EL^EOCARPUS. Linn. gen. <%. 

Calyx pentaphylins. Cor. pentapetala lacera. Stam. numerofa , antherarum apice 
bivalvi. Styl. unicus. Drupa unilocuiaris : putamine muricato, fubvalvato. Se- 
men ereclum. 
Eljeocarpus oblonga. Tab. 43. fig. 3. 

~ Ganitrum oblongum. Catulampa. Rumph. amb. j. p. i&. t 102. 
E colled, fern. hort. lugdb. 
Per. Drupa baccata fupera , ovato oblonga I. fubcylindrica, glabra. Cortex _ carnofus 
' mollis. Putamen lapideum, oblongum, tubercuiis irrcguianbus mu.aa.oinu 
crifpatum, tribus mturis fpuriis, nunquam dehilcentibus, intcrtptum, unilocular 
teitaceum. 
Rec. funiculus umbilicalis filiformis, femini adnatus, e bafi putaminis oriundus. 
Sem. unicum, oblongum, utrinque attenuatum, obfoiete trigonum , ferrugmeum. 
Int. duplex: exterim cruftaceum, fragile, fuperficie insquabili & fubfurfuraceaj 

interius membranaceum , coloratum , ferrugtneum. 
Alb. femini conforme , durum, fubcartiiaoineum , pallidum. 

Emb. longitudinealbuminis, ereflo. , niveus. Coti,l. lanceolatz , foliacez, tea* 
mar, fubilexuofac. Rad. a.) Drupa Integra, b.) Putamen deiiudatum. c.J Corticis & putaminis 

Semen feparatum. •>) Idem & albumen transverfe feaum. f.) Albuminis feftio long 

cum fitu & figura embryonis, g. ) Embryo folutus. 

CCXLV. ZIZYPHUS. To urn. t 403. 
Calyx pentaphyllus. Cor. pentapetala. Stam. quinque, Styl. duo. Drupa baccai 
putamine futura ad bafin elevata fpuria pallida, 
iTFHUs fativa. Tab.. 43. fig. 4. 
Ztzypfius. Dod. pempt. go 7 . Blakw. herb. t. $6 9 . _ eva tooblof 

Rhamnm aculeis geminatis : altero recurvo , flonbus digifnis , joins 

g*r. Lix*. ftf. v<g. 23S. uT a tafobtr 

er, Drupa baccata fupera, ovato oblonga, utrinque lubumbiau ata 1. ^ 

coccinea, Caro sranulofa , dulcis. " Putamen ofleum, ovaturn - | L^pi^ ' 
natum, fcrobicuSto mgofum , ad bafin callo transvcrio , prommulo, 1 
), quafifutur-i incomplete, notatum , biloculare, evahe„ Rec. nullum; femen fundo loculamenti affixum. 

fingulo loculamento unicorn, rotundato ovatum , comprefllusculum, piano- convexum, rufefcens, ad umbili n.^n glabrum, fublucidum; interim membranj 
i notatum; intus fubcarnofuin. 
Alb. nullum; prater fuperficiem carnofum integumenti intern?. 
Emb. magnituduie feminis, eredhis, albus. Cotyl. fuborbiculats, carnofse, 
Rad. parva, teretiuscula, infera. a. ) Drupa Integra, b J Putamen denudatum. c. d. ) Putaminis bilocularis feftio transverfa. e. f.) 
Semen integrum & diffeftuua. g. ; Nucleus clialaza fufca in vertice notatus. \i.J Embryo de- 

blTtBUi Jujuba. ibid. fig. i. k. 

Sfaks indica. Rumph. amb. 2. p. 117. t. 36. 

Pmm-toddali. Rheed. mat. 4. p. 8J- t. 41. Blakw. herb. t. 388- 

Rhamnus aculeis Jolitariis re cur lis, pedanculis aggregates , fioribus femidigij'.iis , 
foHis retufts Jubtus tomentofis. Linn, fijfl. veg. 234. 

Drupa fubrotunda, magnitudine Pomi borsdorffiani. Putamen (i. ) ovato - globo- 
tom, tuberculato muricatum , bail calio transverfali prominulo acuminata nota- 
*m. 4 conrtanter biloculare (k.). Reliqua ut in precedent!. 

CCXLVL PALIURUS. To urn. t. 387. 
Ca 'J'x quinquefidus. Cor. pentapetala, parva. Stain, quinque. StyJ. tves. Drupa 
exlucca^ bi-1. triloculatis , orbiculo laro membranacto coronata. 
AU&tW auftraHs. Tab. 43. fig. 5. 

Paiiurus. Dor. pempt. 756. Best., hort. Eyft. autum. Ill t. p. f. 1. 

Rhamnus aculeis gemi jialis: inferior* repxo, fioribus trigijnis. Linn, ftjjl. 

ER - Drupa exfucca , bafi calyce circumfciflb veftita, apice orbiculo membranaceo la- 
tiiluno, flriato & horizoAtaiiter patente coronata, fpadicea. Cortex tenuis, fpon- 
g'oio membranaceus. Putamen offeu in , ovato globofum , bi-1. triloculare. 
* E =- null um ; femen fundo loculamenti affixum. 

EM j unicum in finguJo loculamento, fubovatum, compreifum, piano convexiuscu- 
iu m, glabrum, fubnitidum, faturate caftaneum : umbilico albicante. 

AT - duplex: exterius coriaceum & fere cartilagineum ; interius membranaceum', 
^ad.ceum, cbalaza vertieis fuTca. 

LE - nullum, aut lamina caniofa tenuis integumenti interni. Emb. magnitudine feminis ereclus, lutefcens. CotijL orbiculatas , compreflae , fubfo- 
liaceaS Rad. acuminata, brevis, infera. a b J Drupa iiitegra, c. A.J Putamen integrum & decortkatum. e. f.J Idem diffeftum, bi-& tri- 
loculare, g.) Ejusdem fectio longitudinal, hj Semen folutum. ibidem, transverfe fectn. 
k.) Nucleus chalaza in vertice notatus. L.) Embryo denudatus. 
Inter Rhamnum, Zizyphum, Paliurum & Alaternnm , multo majiis in paribus fio- 
ris atque frutfus dafur difcrimen, qo am inter Cratsgum, Mefpilum , Sorbum at- 
que Pyrum : ergo male in unum Rhamm genus conftipantur. 

CCXLVII. BOCCONIA. Plum. gen. t 25. LiNW.5w.5yr. 

Calyx diphyllus. "tor. nulla. Stem, duodecim. Styl. bifidus Capfula Bp* 
unilocularis. Recept. pulpofum coioratum. Semen unrcum globoium. 
Eocconia frutefcens. Tab. 44. fig. r. 

Bocconia ramofa, fp hand )j Hi folio tomentofa. Eh ret. decad. t. 4. 
Botconia. Linn, fiffl. veg. 441. 
Ex herbario Bankflano. 
Per. Capfula filiquofa fupera , elliptica, fuperne in flylum bifidum , inferne m pe uji- 
culum proprium elongata, turgide knticularis, unilocularis biyalvis. \aluU 
coriacex concav* rufefcentes a bafi dehifcentes , pcrfiftente filkuk futura mteg« 
rima, filiformi, annulari. 
Rec. pulpa mollis, femen involvens atque bafi capful* affigens, cinnabarino ^ra^ 
demum exarefcens in membranam tenuem , paliidam , celluloiam , cu 
deciduam. jc0 

Sem. imicum. elliptico fph*rt>ideum , fuperne Ievi umboue, inferne « te «^ 
mucrone notatum, ex altero latere hiio filiformi mftruclum, glabrum, teltac 

In t. triplex - extinwm : cuticula tenuis ex pulpa ind 

rum, fragile, ferrugmeum aut atrum ; intimum membranaceuU*, 

AtB. femioi conforme, carnofum , friabile , flavum , aquam quoque luteo 

Em 3. minutiiTimus , fubglobofus , albicans, in bafi albuminis locatus. CoH' 
vi/fimae.. Rad. rotundata infera. F.) Albumen vertkahtct 

ccxi^ .CCXLVIII. RHUS. To urn. 3 #i. 

Calyx quinquepartitus. Cor. pentapetala. Stam. quinque. Styl. tres. Drupa ficca, 
acumine obliquo. Semen inverfum: embryonis radicula cotyledonum riraac fupe- 
rius incumbente. 
us Veraix. Tab. 44. fig. 2. 
Site f. Sitz-dfiu. K;empf. amoen. Jpi. ic. 792. 

Rhus foliis pinnatis intcgris annuls opacis, petioio integro cequali. Thunb. fa- 
pon.121. Li KN.fifft. veg. 293. 
Ex dono CI. Thunbergii. 
'er. Drupa exfucca, turgide lenticularis , rotundo- rhomboidea: vertice acuminato, 
obiiquo , excentrico. Cortex craffus , fibrofo fungofus, faperficie laevi 
fplendente , fpadiceo - lutea. Putamen oflfeum , transverfe ellipticum, obfoletuli- 
me rugofum, crafllusculum , teftaceo - pallidum. 
I ec. funiculus umbilicalis capillar is, e fundo putaminis ad feminis apicem adicendens. 
► EM. unicum, oblique ellipticum, pallidum. 

Llb. nullum, prater integumenti parietem fubcarnofum. 

•■■. magnitadine feminis, iiivcrfus, albus. Co??//- elliptic^, carnofa?, piano- con- 

vexiua-ulx, teuues. Rad. iubfufiformis , intiexa, fuperiori cotyledonum rimae 

incumbens % *0 Drupa Integra, b.) Cortex transverfim fectus. cj Putamen denudatnm. d.) Idem fepara- 
tum. e.j Seminis fitus in putamine, f.J Embryo denudatus. 
» copallinnm. ibid. 
Rhus obfoniorum funilis americana, gummi candidum fundens. Pluk. phyt. t. 55. 

Rhus foliis pinnatis integerrimis , petiolo membranaceo articulator Linn, fi/fi. 
**. 293. 

Drupa parva (a.), rhombeo globofa , fanguineo rubra, pubefcens. Cortex te- 
miis (b.), peraetatem laxus. Putameir(b. c.) dunifimum , teftaceum Se- 
men (CD;) reniiorme, pallidum; funiculo umbilirali (D.) fetaceo , fulco. 
Cotyledones (E.) oblongae lutescentes. Rad. inilexa. 
XT ~~ apte Bacca dlcit.,,- hoc pericarpium, quia feminis funiculus umbilicalis undique 


CCXLIV. MELTCYTUS. Forst. 
*« fexu diuindi in leparatis truncis, Cor. pentapetala, calyce triplo longior. Stam. quinque. .Fem. Cal. & Cor. ut ii 

mare. Nectar. Squamce quinque ovata:, calyce paulo breviores , inter pcta ! 

infertx, ovario incumbentes. Sty], breviifimus. Stigm. explanatum, quadri-, 

quinquelobum : lobulis rotundatis parvis. (Ex fchedis b. Solandri). Capful 

baccata unilocularis. Semina nidulantia. 
Melicvtus umbellatus. Tab. 44. fig. 3. 
Tachites wnbellata. Soland. mfs. 

Ex herbario Bankfiano. 
Per. Capfuia baccata , globofa , glabra, coriacea, farcla medulla tenui per maturita 

tern exarefcente, unilocularis, quadri- 1. quinquevalvis. 
Rec nullum-, femtna in pu!pa nidulantia, absque conftanti fitu. 
Sem. pauca, circiter quinque grandiuscula, hinc convexa, inde angulata, fufca. 
Int. triplex: extimwn. pellicula tenuis e pulpa exficcata; medium coriaceum, era! 

fiusculum-5 intimum membranaccum , chalaza fufca notatum. 
Alb. femini. conforme, carnofum , oleaginofum , pallidum, cito rancefcenS. 
Emb. longitudine albuminis, comprefllis , luteus. Cott/L foliaceae, ovatac, plana 
Rad. teretiuscula, longa, infera aut centrifuga. a. A.) Capfuia Integra. B. ) Eadem diflecta. C.) Situs feminum , h«c vero jufto nin rfa Mf» n 
rcprx'fentp.tus. d. D.) Semina feparata, Ej Albumen transverfe fectum, Fj Embryonis fiW 

Proxima affiakate jangitar fequenti. 

CCL. KIGGELARIA. Linn. gen. 1128- 
Flores fexu diHincli in feparati-s truncis. Mas. Cal. quinquepartitus. Cor. pentape- 
tala. Neclar. -laaduJro quinque triloba:. Stam decern, anthcris «f.i 
Fem. Cal. & Cor. ut in mare. Nectar, nulla. Styl. utiicus; Aigmata qua-.*" 
filifornua. Capfuia baccata unilocularis. Semina nidulantia. 
Kiggeiaria africana. Tab. 44. fig. 4. 

Euomjmo affinis cethiopica fempervirem , fruBu globofo fcabro. P 1 k. />¥• f " 

Kiggeiaria. Lixx. /;. C//jf. *. ^. ////?. w,g\ ^or. 
Per. Capfuia baccata globofa fcabra unilocularis. Cortex coriaceus craflus, exttBp 

tfSSS g Tf s fcabratus ' intus ab exa:d " nt < ?*iS£* 

xds lemmibus adaptatas exiculptus , per matuntatem quinquevaivii. * UJ * 
cellulofo membranacea, rufefcens. 
Rec nullum j femina vario fitu pulpa; immerfa. 8 EM. patica, eirciter odo, grandiuscula, hinc convexa, inde varie an^ulata, rufes- 
mediv.m coriaccum, te- a.) Capfula Integra, bj Eadcm diffecta. c.) Situs feminum. d.) Semina feparata. e.) Tefta 

fcir.inis transverfe fecta. 

Non dubium, quin nucleus feminis , quern hadentis non vidi , formatus fit ut in 
praccedciiti, cum tanta in reliquis frudificationis partibus inter has plantas inter- 
cedat conformitas. CCLI. TOXICODENDRUM. Tourn. t. 3 si. 

Calyx qninquepartitus. Cor. pentapetala, Stam. quinque. Sryl. breviffimusj ftig- 
ma fimplex. Bacca monofperma , feminis embryone redo, eredo. 
Toxicodexdrum Cobbe. Tab. 44. fig. 5. 

Frutex trif alius fpicatus produeens bacca: nigra:. Herm. mas. 24. 

Mfau fotUs ternatis : foliolis ovatis acuminatis ferratis, pcdunculis tomentops. 

Linn, fijfi. veg. 293. 
Kobba. zeylonens. E colled, fern, liorr. lugdk 
" £ R. Bacca fupera, elliptico fpharroidea, in mucronem calyci affixum bafi produda , 
"rnofa, glabra nigra unilocular. 
Fc - nullum; femen undique carni baccac adhacrens. 
cEM - un 'cum, ovatum, grande. 

XT - duplex: exterius coriaceum , tenue, fubfragile; interim tenuiffimum , mew 
wanaeeum, 

JIB - femini conformis, eredus , oleofus, Jutefcens. Cotijl. eflipticae , craffiflimae , 
Fano convex*. Had. globulofa, minima, bafi cotyledonum immerfa. 10e dl ^'t femiue credo & embryonis radicula non inflexa. 

CCLII. MITELLA. CCLII. MITELLA. To urn. t. 126. Linn. gen. 5^. 

Calyx quinquefidus. Cor. pentapetala laciniata. Stam. decern. Styl. unicus, ftig. 
ma globofum bifidum. Capfula fupera unilocuiaris femibivalvis. Seniina paoa 
erecla. 
Mitella diphyila. Tab. 44. fig. 6. 

~ Sankula f. Cortufa indica , flore fpicato fimbriato. Dodart. mem. edit. gem. 
3 2 3 . t. 27. 
Mitella [capo diphyllo. Linn, fijft. veg. 415. 
Per. Capfula parva , fubrotunda, fupra flylo brevi <5c duplici Alginate globulofo termi- 
nata, infra cum calyce conferruminata, coriacea , turgide lenticularis , abapicead 
medium usque bifariam dehiicens: laciniis revolutis a^qualibus , altera ftyiifera. 
Rec. nullum 5 femina per funiculos capillares fundo capfuise affixa. 
Sem. pauca, circiter oclo, obovata, deorfum infigniter acuminata atque angulata, gla- Int. duplex: exterius cruftaceum, tenue, fragile; interim tenXiifTunum, pallidum. 
Alb. femini conforme, carnofum, aqueo- pallidum. 

vix longitudine dimidii albuminis, liiveus. Cotiji femicylindri- 
iflimae. Had. longa , crafla , infera. a. A.) Capfula integra. B.) Eadem dehifcens. C.) Ejtu 
fertio. e. E.) Semina foluta. F. G.) Seminis fectiones, CCLII. CHRYSOSPLENIUM. To urn. t. 60. Linn. gen. $58- 
Calyx quadri-1. quinquefidus, coloratus, pericarpio inferne adnatus. Cor. no ■ 
Stam. oclo 1. decern. Styl. duo. Capfula femi infera, unilocuiaris, km ^— ■ 
Semina plura erecla. 
Chrysosplenium alrernifolium. Tab. 44. fig. 7. . 

Saxrfrara aurea. Besl. hort. Eifft. hifem. t. 6. f. 5. Oeder. flor. dan. t-3 ' 
Chrt/fofplenitim foliis alternis. Hall. hijl. 2. n. 1548- L INN - ffl' Ug ' ^ 
Per. Capfula parva, calyci ad medium usque adnata, obcordata, lenticu Jj"^ 
preffa, unilocuiaris, ab apice ad medium bifariam dehifcens: laciniis cinarguw nullum; femina per funiculos capillares fundo capfuk afBxa. ^ 

pluiima, circiter quinquaginta, minutula, ovoidea, ab aitero latere hdo nl» * 
notata, glabra, iucida, rubro ferruginea aut caftanea. . - duplex.' cruftaceum, durum, fragile j & .membranaceum , tenuifTimum. 

femiai conforme, carnofum, aqueo pallidum. 

fubcylindricus , minutulus, niveus. Cotyl. femiteretes, longiusculse. Rad. bre- Capfulam biroftrem volunt Tournefortius , Hallerus, Linnaeus & Adanfonj anne ita 
fit in Ch. oppofitifolio f me hadenus iatet. 

CCLIV. NAMA. Linn. gen. 317. 

Calyx pentaphyllus. Cor. quinqueparrira. Stam. quinque. Styl. duo. Capfula 
fupera bilocularis. Receptaculum biiameliatuin difTepimentis interpofltum. Semina 
numerofa. 
Nama jamaicenfis. Tab. 45. fig. g. 

Noma reclinata villofa , foliis ovatis petiolatis marginatis recurmntUm, flori- 

bus folitariis. Krown. hijl. jam. i8$- t. ig.f. 2. 
Nama caule decumbent e , foliis ovatis , floribus folitariis. Linn. fyjl. veg. 265. 
Ex herbario Bankfiano. 
* ER - Capfula oblonga, teretiuscula , utrinque fulco infcripta, obtufa, bilocularis, Bi- 
valvis; valvis per maturitatem bifidta. DuTepimentum valvis contrarium, ex in- 
flexis earundem marginibus formatum. 
" £ c. lamina: dux membranacese, lineares, acuminata:, in axi capfulae & ad concurfum 
diflepimentorum pofita:, libera:, femina in quoiibet loculamento duplici lerie po- 
fita fuftinentes. 
Sem> n«merofa, fubglobofa, parva , fcrobiculata aut cancellatim ftriata, fufca. 
K *r. duplex: coriaceuin & membranaceum; utrumque tenue. 
LB - iemini conforme, carnofum, aqueo- pallidum. 
tM B. teretiusculus, pallide albicans. Cotyl. breviifimss. Rad, crafTa, centripeta. • A.) Capfula calyc* fcabro veftita. b. B.J Eadem denudara. C. ) Ejus , 
; a nsverfa!i s . D.) Situs feminum in receptaculo. E.) Capfula dehifcens. f. F.J Semina foluta. 
•) Semeu in aqua emoliitum, cancellato ftriatum. G. H.) Embryo intra albumen diffeftum. I.) 
^ryo feparatus» CCLV. CUPHEA. Brown. 

Calyx tubulofus quinquedenfatus. Cor. pentapetala , calve i inferra. Stam. decern 
1. duodecim. Styl. unicus. Capfula unilocuiaris , evalvis, a receptacuio femiiium 
grandefado rumpenda. Semina ereda. 
uphea vifcof iTima. Tab. 44. fig. 9. 
" Icon Jacq^ liort. 2. t. 277. 

Lythrum foliis oppofitis petiolatis ovato oblongis fcabriusculis , floribus dode- 
candris. Linn. fyjl. veg. 441 . 
Ex horto regio Kewenfi. 
Per. Capfula fupera, calyce veftita, ovato acuminata, membranacea, tenuiflima, 
pellucida , aiba , a protuberantibns feminibus nodulofa, unilocuiaris, evalvis, de- 
mum a procrefcente receptacuio irregulariter rumpenda. 
Rec. columnare, liberum, rigidum, cartilagineum , divifum in ramulos laterales fiii- 

formes eredo patentes, femina fum'nentes. 
Sem. pauca, ad decern, ovato rotundata , lenticularia, in altero latere linea recta in mi- 

nutiilimam verticis carunculam definente notata , teftaceo - fufca. 
Int. duplex: coriaceum & membranaceum 5 utrumque tenue. 
Alb. nullum. 

Emb. magnitudine feminis, eredus, Jadeus. CotyL ovats , fubcordata\ compreffa:, 
carnoiW. Rad. acuminata , brevis , infera. a.) Capfula veftita calyce ncrvis decern vilcofis villofis ftriato. b.) Eadem denudata. c.) E 1 K 
feftio transverfalis. d. ) Receptac. maturum e]on r atum. e. E.) Semina ieparata. F.) Sem» 
Iransverie feaum. G.) Idem longitudmaliter apertum, cum fitu & figura embryonis. 

CCLVI. STATICE. Tournj. 177. Linn. gen. 388* 

Calyx monophyllus aridus perfiflens. Cor. pentapetala, perflflens, pericarpium ^ 
volvens. Stam. quinque. Styl. quinque. Capfula unilocuiaris evalvis. 5" 
eredum, e longo funiculo pendens. 
Statice* Limonium. Tab. 44. fig. 10. 

Limoniam. Blakw. kerb. t. 481. Oedlr. flor. dan. t. 31$. 
Statue fcapo panicuiato tereti , foliis Icevibus enerviis fubtus mucronatis. l lNN ' 
filft v 'g- 3 00 * 
Per. Capfula calyce & corolla perfulentibus veftita, oblonga, teretiuscula, mem * 

nacca,, apice quinqnecufpidata , unilocuiaris, evalvis. 
Rec. funiculus filiformis undique liber e vertice capful* ad bafin feminis defcenden^ 
uiudque in fitu eredo fufmiens. ' c ,. Sem. unicum, teretiusculum , utrinque leviter attenuatum, glabium, fubferrugineum. 

Int. fimplex, coriaceum, albumini adnatum. 

Alb. farinofum, candidi]limum , bipartitum , integumento utrinque longitudinaliter 
adnatum. 

Emb. longitudine fere feminis, eredus, comprefTus, lutefcens. Cohjl. Jineari oblon- 
gs, piano convex*, tenuiflimaj. Rad. teretiacuminata, brevis, infera. a. A. B.J Caiyx capfulam veftiens. B. C. D.) Cor 

vetfa-s capfulam obvolvens. e. E.) Capfula denudata. F.) Ejus fcaio transverralis. 

transverfe feftum. K.) Ejus feftio Iongitudinalis, cum embryone in fitu. L. ) Embryo feparatus. 

CCLVII. GLOBULARIA. To urn. L 265. Linn. gen. 112. 
Flores aggregati in capitulum globofum. Cal. communis nullus, aut imbrfcatus-, 

proprius monophyllus. quadri- 1. quinquedentatus : dentibus fetaceo acuminatis. 

Cor. monopetala , irregularis. Stam. quatuor asquaiia. Styi. miicus. Stmeu uui- 

cum, fuperum, nudum. 
Globularia vulgaris. Tab. 44. fig. II. 

Jphyllantes Anguillarce. Camer. hort. i£. t 7. 

Globularia foliis radkalibus emarginatis ex nervo arijlatis , caulinis lanceolatis. 

Hall. hift. n. 2ig. 

Globularia caule herbaceo, foliis radkalibus tridentatis ; caulinis lanceolatis. 
Linn. fyjl. veg , T ^ 2m 

"er. nullum prater calycem floris , apertura fua villi's claufum, femen obtegentem. 
"■ £c - commune , ovato globofum , paleaceum 3 proprium nullum, practer fundum ca- 
'>cis , cui femen affixum. 
EM - unicum, teretiufculum, parvum, fupra in Oylum brevem elorfgatum , infra atte- 
nuatum , glabium , nigro-fufcum. 
T * U| nplex , membranaceum , albumini adnatum. 
Al b. femini conforme, carnofum, aqueo-pallidum. 

Em b. longitudine fere albuminis, inverfus, viridis, aut obfoure rufefcens. CottjL lineari 
oblong*, fubfoliaces, plaiiiuscular. Rad. brevis, fupera. »•) Capitulum maturum inte^rui 
jnenfovens. D.) Idem apertus. 
br J°ni S , H.) Embryo feparatu. CCLVIII. CERATOPHYLLVM. Linn. gen. i<6$< 

Flores fexu diftincTii in eodem caule. Mas. Cal. m 
ad viginti. Fem. Cal. 6c Cor. ut in mare. Stlj 
Seminis embryo multipartitus. 
Ceratofhyllum demerfum. Tab. 44. fig. 12. 

Hydroceratop/iy Hum folio afpero, quatuor cernubut armato. V a ill. cut. gall. 

I 7 I 9 .t.2.f.I. 

Ceratophijllum foliis fubfpinofis, capfula trkornl Hall. hift. 2. n. 1599. 
Ceratophytlum foliis dichotomo bigeminis , fruftibus trifpinofis. Linn. /j/f 

veg. 856. 
Per. Nuxfupera, parva, elliptica, lenticulari comprefla , tribus fpinis mollibus armafa, 

corticata. Cortex tenuis, fubcoriaceus , tandem fere in membranam exarefcens. 

Putamen odeum, uniioculare , evalve, tres fpinas fetaceas, ex acuto fuo marginc 

Rec. nullum; femen fundo putaminis affixum. 
Int. fimpiiciilimum . n bilobus, cotyledoniformis , carnofus , albus: lobis oblongis, 
tus angulo carinatis , bafi connatis, radiculam occultantibus. 
. longitudine loborum vitelli, ere&us, albicans. Cotyl. plures, 
vet, inaccuiales. Rad. intra vitellum abscondita , infera. a. a.) Nucula Integra. B. ) Ejus putamen deimdatum. C.) Nucis & nuclei fcaio transve^^ ■ 
lateralis fitus loborum vitelli cor. r piciatur. D.) Vitellus embryonem ampleaens. E.) Lobi ep s 
rkati, cum fitu & figura cotyledonum embryonis. 

CCLIX. RHIZOPHORA. LinN. gen. 59 2 - 

Calyx monophyilus , quadri-1. multipartitus. Cor. tetra-1. pluripetala. Stain, odlo 

fedecim. Styl. unicus. Semen unicum inverfum : radicula germinante longillun ; 
izophora Mangle. Tab. 45. fig. 1. 
Manghtm eandeiarium. Rumph. amb. 5. p. 10,?. t. yi. 72. 
Rhizophora pedunculis bifidis trifidisque, fruBitus fubulato chvatis. Ja c( ^ *' 

atner. 141. t. g$. 
Rhizophora foliis acutis , fruSfibut fubulato clavatis. Linn, ftjft. veg. 44 2 ' 
>ER " nullum, nificalycis ventrem velis, cui femen aide adnatum. ==a&3== 213 

. nullum , prarter calycis parietem internum. 

unicum , ovatum , bafi gibbum , fcabriusculum , fufcum, ftyio terminatum, 
demuni a procrefcente radicula apice rumpeadum. 

funplex, craffum, carnofo coriaceum, a calyce nunquam fecedens. 

in fundo feminis Jocatum, calyptraeforme , glandulofo carnofum, aurantiacum. 
. fubcylindricus , fibrofo carnofus ; iiiferne rotundatus & capitellatus , aibuminis 
Ctiitati iinmifliisj fuperne fifiulofus & cum embryonis radicula conferruminatus. 
. inverfus, viridis, intra femen germinans ejusque integumenta , procrefcente fua 
radicula rumpens. Cotyl. quatuor aut fex, foliaceae , plicato convolutae, in conum 
gracilem fubulatum convergentes. Had. matura longiflima, fubulato clavafa, fpa- 
dicea, pun&is callofis hinc inde confperfa, fupera. *J Radicula matura, naturali multo minor, calyci & feminis teft* junfta t 
Reliquas partes, mihi non vifas, defcripfi ad figuras Jaco^ tab. gp , ubi feminis 
tefla. fig. 5. Albumen, fig. 3. Vitellus. fig. 2. & Cotyledones in conum conver- 
gentes fig. 4. repracfentantur. 
izophora gymnorrhiza. ibid. 
Mangium celfum. Rumph. amb. 3. p. 102. t. 6S- 
Rhizophora foliis ovato lanceolatis integerrimis , radice terra fuperimpofita. 

LiKN.fyft. veg. 442. 
'• Mangium minus. Rumph. amb. 5. p. 106. t. 69. 
Rhizophora fruttibus cylindricis obtufis. Linn. fi/Ji. veg. 442. 
-Mangium digit at urn. Rumph. amb. J. p. 107. t. 70. 

E colleclione Bankfiana. 
Calyx maturus (a.b.) coriaceus, craffus, 12-14. partitus : fegmentis lineari-acuminatis , 
incurvis. Seminis tefla (c) carnofo coriacea, inverfe parabolica, fuperne xquabili- 
tertruncata, undique libera, calycis ventri tota immeifa. Embryo (a.d. e. ) inver- 
ts, e viridi fpadiceus. Cotyl quatuor, hinc convexac (e), inde angulatst , folia- 
ce «, contorruplicatiE , in globum convergentes (d.), gramineo virides. Radic. 
undique ab integumentis libera, clavato cylindiica, obfolete angulata, glabernma, 
ritida, tripoliicaris, pedalis & ultra, obtuilufcula aut acuminata. 

CCLX. BRVNNICHIA. Banks. CaJ yx monophyllus , per 


maturitatem coriaceus , glaberrimus , n 
obtufis, anpuflis, re 


tidus , 


fuperne 


coarctatus, angulatus, q 


v-oiutis 


bferne 


Ve »tricoius & elongams in redunculum planum, verfus bafin filifo 
nuatum, 


arcuatum, hinc acutum 


inde maailatobifulcum. Cox. nulla. St 


am. decern , ra- rius oclo. Styl. tres : ftigmatibus bifidis , obtufis ,' divergentibus. ( Ex fchedis 
Solandri. ) Capfula fupera uniloculars , monofperma. Semen inverfum 
lobatum. 
n i c h i a cirrhofa. Tab. 45. fig. 2. 

Ex herbario Bankfiano. Habitat in Bahama. Rec. nullum; femen fundo capiuke affixum. 

S e m. unicum ovato pyramidatum , acuminatum , fulcis profundis longitudinalibus i 

fex vel pauciores iobos divifum , nigro fufcum. 
Int. fimplex , membranaceum , atro fanguineum. 1. fufcum. 
Alb. femiui conforme, profunde lobatum , farinofum, candidiffimum , friabile. 
Emb. longitudiue feminis , inverfus, lateralis, leviter curvatus, latfeus. Coti/Lhlhcex 

lineari-lanceolat* , fubflexuofas , accumbentes. Rad. teretiuscula , obliqua , fupera. ».) Calyx maturus, pendulus. b.c.) Capfula denudata. d.J 
turn. F. G.) Albumen transverfe & longkudinaliter feftura, <_ 
bryo feparatus. 

CCLXI. COCCOLOBiV. Linn. gen. 496. 

Calyx monophyllus, cjuinquepartitus , coloratus , demum baccatus, claufus. Cor. 
nulla. Stain, odo. Styl. tres. Drupa ex calyce baccato monofperma. Semen mvtr- 
fum, lobatum. 
Coccoloba Uvifera. Tab. 45. fig. 3. 

Guajabara racemofa , foliis coriaceis fubrotundis. Plum. ic. t HS- 
Coccoloba foliis cordato fubrotundis nitidis. Linn. fjjl. veg. S79- 
Per. Drupa fupera ex calyce baccato formata , obovata, purpurea rofcida, per itatem 
nigra, rugofa. Caro pulpofa mollis in crufiam tenuem exarefcens. Putamen cha - 
taceum, tenuiinmum , cum came intime conferruminatum , femitriloculare. U> 
punenta membranacea angufta , in fundo faltem drupa reperiunda. 
Rec. tuberculum narvum funanfnm #>v mnmrf., ^;irpnlm P nfnnim formatum, » a tiudu fungofum, ex concurfu dinepimentorum formatum, 

f. unicum, fubglobofum, fupra acuminatum, infra profunde umbilicatum, 
bum , ftriato rugofum , ferrugineo fufcum. 
'• fimplex, membranaceum, arcre adnatum. 
1. femiui conforme, profundis rum's cafum, farinofum, candidiiTimuffl. ST" "muffim*. eransverfun fl.xuofe. Sad. fc|*ta»T £2, a. ) Drupa exficcnta. b. c. ) Ejusdem j 
men a parte fuperiori, & e.) Idem a p 
ritu embryoub. g.; Embryo feparatu CCLXII. CARYOLOBIS. 

F1 lpe^ t r±Z;r SemenUmCUra ' i ~ 1 — rail, axem embry c 
Cjryolobis indica. Tab. 45. fig. 4. 

Berelie. zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. 

PER co 1 Tc: re °C5' 0b0fa ' Unil ° CUWiS? (!ta ™ m "' S ' ^-"^n,^, 

r ec, nullum. 

*■• umcum, ovato acuminatum, acumine paululum obliquo, pallide fpadiceum. 
»*• fimpfex, tenue, membranaceum, extus squabile, intus variis proccillbus intra 
otyle on u,n rimas alte demerfis audum, & ebafi fua columnam P p _ centra! 
la^lK °,r? rn0lam ' tot « mem bryonisaxemperforantem, fimque proccillbus 
iatcralibus moll.bus , intra i/lius plicas kk demergentem. 
i-B. nullum, nifi columns centralis procerus vdh gelatinofo carnofos. 
»b. magnitudinefeminis, inverfus , albus. Cotyl. dus, amygdalino-carnof* , crafT*, 
. "j> nmis longitudinalibus incifar, intus pjicato-rugofa: dc ampia cavitate longitu- 
^ali excavate R a d. flexuofa, e fupremo embryonis dorfb, ubi coty., 
leconterruminatxiunt, oriunda, furium direda. . emen integrum, b.) Ejus integumentum transverfe feftum, cum coTumna centi 

dorf r^ ^ 1 " 6 C *^ Embr y° nis latus ventrale, longitudinali rima biparritum. d , ] 

rais i"tpfrprrima, cotyledoinbusfc.il. ad radiculse ortum inter fe confprrun inatis e. 

bryor erllm ' eaie ' ft> Exiem divaricatae & a parte interna fpeftatae. g.) Radiculae 

£££ f ^ mU,!S fab,ica ' & hadenusfine pari. Si cum ulla cognitarum 
nota ei cu »i Menispermo atfmitas elfe videtur. CCLXIIL CCLXIII. JEGICERAS. 

Calyx campanulatus , femiquinquefidus , coriaceus , perfiftens. Cor. pentapetala. Stam. 
quinque^RuMPH.) Styl. unicus. Capiuia arcuata unilocularis, latere convexo de« 
hifcens. Semen inverfum. 
JEgiceras majus. Tab. 46. fig. 1. 

"* Mangium frutefcens corniculatum. Rum ph. amb. 3. p. uj. t. 77. 
Mangium floridum. Rum ph. /. c. 125. t 83.0b calycem contortum. 
Rhizophorafoiiis ovatis, floribus confertis, fruftibus arcuatis acuminata. Linn. 

fijji. veg. 367. 
Madan. & Kallu-haberelti. zeylon. E colled, fern. hort. lugdb. 
Per. Capfula arcuata, tereti acuminata , coriacea, glaberrima , unilocularis, unival- 

vis : latere convexo dehifcens. 
Rec. funiculus umbilicalis flliiormis, e ball capfulae ad feminis apicem , in concavo 

ejus latere, decurrens. 
Sem. unicum, flgura & magnitudine cavitatis capfula: , fubacoccon. 
Int. tenuiiTimum , aut nullum f. per maturitatem , capfulae adnatum. 
Alb. nullum. 

Emb. femini conformis , inverfus, viridis. Cotyt. femicylindricae , longifllmac, falcatat. 
Rad. tertia parte cotyledonibus brevior, craiTa, conica, acuminata, fupera. a. J Capfula Integra. 06. ) Calyx contortus. b.) Capfula dehifcens. c.) Ejus fetto transverfaiis. 
d.) Em bryoiiis in capfula fitus. $.$.J Funiculus umbilicalis. e.) Cotyledones diducte. 
ICERAS minus, ibid. 
Umbraculum maris. Rumph. amb. 3. p. 124. t. 82. 
Wcet-Kieridi. & Kierinda. zeylon. E colled, fern. hort. lugdb. 

Capiuia prxcedenti quadruplo brevior, lunata potius, quam faicata, obefa ( a ) c 
riacea, rufefcens, glaberrima, fubtiliffime ftriata, latere convexo (b)dehticen- 
Semen fundo capful* (c) affixum , ovaUim (d.), fpadiccum aut rule Icetf. 
Integumentum craffiufculum (e), coriaceo-fponsiofum. Album-- 
Embryo clliptico fpharroideus (e. F.), inverfus, pallide lutefcens. Co*¥** c 
fse, carnofse, piano convex*. Radic. globulofa (F.) minutula, lupera. 

CCLXIV. ALECTRION. 

Flos Bacca ficca unilocularis, fuperne in criilam comprefTa. Semen unicum- 

Ariilo incompleto pulpofo. AtEC TRV0S Alectryon excelfum. Tab. 46. fig. 2. 
~ Euompuoides excel/a. Solao. mfs. 

E collect. Bankfiana. 
Per. Bacca fupeta, coriacea, globofa, in vertice & ad alteram latus dimidium, mar- 
eine coriaceo in criftam compreflb auda , pubeicens , cinerea aut fumofa , mu- 
lt ec. tuberculum parvum, fupra bafin loculamenti in latere baccas criftato. 
S em. unicum, lubglobofum 5 fuperne convexum, larvigatiffimum, fpeculi inftar luci- 
dum, nigro purpureum; interne obtufe conicum, iordide albicans, derafum , <Sfc 

Ariilns incompletes , bafin faltem feminis obtegens, eique aide adherens, pulpo- 
io gianduiofus , tenuis , atro-fanguineus. 

Int. duplex: exterius cruilaceum, durum, tenue, fragile ; interim membranaceum , 
e luteo-rufefcens. 

Alb. nullum. 

Emb. magnitudme feminis , fubglobofus , deprefllusculus , albus. Cotyi carnofae, craf- 
fa-, utiinque planiuscula:, fpiraliter convolute. Rad. brevis, triangulari-aciunica- 
ta, comprefla, fuperne e cotyledonibus oriunda, & deninc in latus umbilico di- 
rede oppoiitum delcendens , fuocjue apice fundum baccae relpiciens. »•) Bacca Integra, b.) Eadem diflecta. c.J Seminis infertio. d.) Semen folutum 'arillo ad bafm 
veftitum. e .) Ejusdem bafis denudata. f.J Tefta leminis aperta , cum rofteilo embryonis in contra- 
fiam ab umbilico plagam directo. gj Nucleus iolutus. H.J Embryo denudatus. 

CCLV. OMPHALOBIVM. 

Calyx pentaphyllus perfiftens : foliolis parvis ovatis concavis. Corolla pentapctala; 
unguibus linearibus. Stam. decern, longitudine calycis; filamentis fubpolyadciphk 
Capfula leguminofa pedicellata. Semen unicum: Arillo incomplete glanduJofo. 
Qmp halobium indicum. Tab. 46. fig. 3- 

Raddiliji. zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. 
Pe *. CapfuU leguminofa , coriacea, peduncuiata , fubtiltflime ftriata , unilocularis , 
evi *lvis , aut latere exteriore gibbo dehiicens. 
Ec - nullum; femen future lateris gibbi inferne affixum. 
S£ m. unicum, grande, fubreniforme, glabrum , fplendens , faturate cajlaneum aut 
ni grum , ad umbilici regionem utrinque fovea obionga impreilum , ibupe cum 
aniio umbilicaii conferruminatum. 2IS Jrilius incompletus , carnofo glandulofus , varie lobatus & quafi crifpatus , extend 
& inferiori feminis parti fecundum totam fuam longitudinem ar&e adherens. 

Int duplex: exterius cruflaceum , tenuiiTimum, fragile; interim araclmoideura , 
pallidum. 

Alb. nullum. 

Emu. magnitudine feminis, oblongtis, comprefliusculus , figmoideo-curvatus , inverfus, 
lutefcens. Cotij I. carnofo, craflae, plano-convexae. Plum, diphylla : foliolis fubro- 
tundis, conduplicatis , hirfutulis. Rad. exigua , conica , in fuperiori atque umbi- 
jico directe oppofita feminis regione iocata. a.c.J Legumen integrum & dehifcens. b.) Ejusdem valvula altera cum fitu feminis, d.) Arillw 
bafin feminis cingens. e. ) Semen absque arillo. f.J Idem longitudinaliter apertum, cum embry one. 
g.) jCotyledon altera feparata cum plumula & radicula h.H.) i(it.J Calyx magnitudijie aucta. 
{J, ) Petalorum ungues. g.J Filamenta connata. 

Videtur affinitatem quandam cum Copaifera habere , cui nempe Linn;eus fijjl. Vtg. 
409. Legumen ovatum & femen , arillo baccato , tribuit; licet haec cum Ma. - 
gravii & Pisonis Copaiba nequaquam confentiant 5 & praelerea in nofiris fpeci- 
minibus calyx manifeftus adfit. 

CCLXVI. PYGEVM. 

Flos Dmpa ficca, transverfim latior. Semen baccatum, altero lateri putaminis 

affixum. 
ygeum zeylanicnm. Tab. 46. fig. 4. 

Gul-morre. zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. 
Per. Drupaexfticca, fubdobofa , transverfim latior & in gibbam rotunditatem pnlvi- 
nata, in medio mrinone leviter compreflk , uniloculars , evalvis. Cortex tenuis, 
in recent! frutfu carnofus. Putamen chartaceum, elafHcum, albicans, in alter- tere futura fpuria longitudinali , incrafTatis quafi labris praedita , notatum. 
R e c. nullum ; femen parieti putaminis a latere future fpuria affixum. 
Sem. unicnm, grande, figur& ipfius putaminis, baccatum, molle, ab altero latere, 

Int. fimplex, carnofo pulpofum, molle, extus tenuiiTima pellicula pulpam coerce* 
te , a putamine difcretum, intus ipil embryoni adnatum. 

Alb. nullum. 

Emb. grandi us cuius, pericarpio conformis inverfus, lutefcens aut viridis. t° r n 
mumcraffimm*, hinc infigniter gibb*, inde plan* , fupra in brevem mncr 
produdac. RatL minima, conica, fupera , intra mucronem cot}* 
W. ^ Dmpa b.J Putamen dec ' teftatum, c.) Idem longl- 

d.) Semen integrum, a parte carunculje fuse umbilicaii.s ipectatum. e. ) Puta- 
uum feminis carnolo pulpofum. g. ) Embryo i« CCLXVII. MENISPERMVM.Tourn. Linn. gen. ii^ 

Semen bullatum. Cotyledones fegregatae. Radicula fupera. 
Ifufi'tFERMUM fenematum. Tab. 46. fig. 5. 

Waniwcel. zeylonens. E coiledione fern. hort. lugdb. 

Per. Drupa baccata , obovata , folitaria , pubefcens, incana. Cortex tenuis, per arta- 
temcoriaceus, putamini ardiffime adnatus. Putamen grande, reniformi 1. depreiTe 
globofum , oifeum , craiTum , extus erofum , intus glabrum. 

Rec. Subftantia fungofo caraofa , e.bafi putaminis, cralfo pediculo , oriunda, mox in 
globum irregularem , totam feminis cavitatem replentem, ampJiata & in varios 
proceifus irregulariiTimos , intra albuminis plicas receptos , formata. 

Sem. unicum, fubglobofum , depreiTiusculum , extus giabrum atque linea transverfa 
infcriptum , intus cavmn , mire anfraduofum , bullatum , receptaculi fubflantia 
repletum , fubtus amplo foramine pertufum. 

I.\"t. fimplex, membranaceum , tenuiiTimum , pallidum. 

Alb. femini conforme, amygdalino carnofum, tenue, album , ex duabus laminis car- 
nofis conflatum , & in duo loculamenta foliaceo compreffa divifum , in quorum 
fingulo , fingula cotyledon haerer. 

E-MB. magnitudtne fere albuminis, inverfus, viridis, aut lutefcens. Cotijl foliacea?, te- 
nuiflimae; in univerfum fubrotunda: & con cava-; fpeciatim vero ab imprefllonibus 
receptaculi varie rlexuofa: & crebris foraminibus perforata; ac quad fenertrate; cae- 
tera, ita ab invicem fegregarar, ut altera dextrum , altera finirtrum feminis Jatus te- 
neat & ambx e diametro fibi oppofita: fiat .nW. fubulata, breviilima, fupera. *-J Drupa Integra, b.) Putamen denudatum. c.J Fructus tortus I 
Putaminis. e .e.) Sectio feminis ipfius f. albuminis. f. f. J Sectio receptaculi centralis, g. ) Semen 
<Wticatum a parte fuperiori fpectatum. h.J Id*m inverfiim, cum amplo fuo foramine, per quod 
receptaculi fubftantia intrat. i.) Porrto albuminis effracta, ut interna feminis cavitas pateat. k."> 
Embryo feparatus. 
Ien isp E rmum Cocculus. Tab. 70. fig. 7. 

Tuba baccifera. Rumph. amb. S- P- 35; *• **' /• B ' 

E e 3 Natsjatam. 220 Natsjatam. Rheed. mal 7. p. T.t.lf Blakw. herb, t. 389* 

Menispermum foliit cordatis retufis mucronatis , caule iacero. Linn, fifi. 
veg. 89 2 - 

Drupae, una, duac, tres (a)ovatoglobofae, carnofa:, coccineae , glabrae, demum 
fumofae. Putamen fubglobofum ( b. ) ofleum, fcabriusculatum , hinc gibbum, ifr 
de in angulum compreitiim , unilocular ( c. d. ). Receptaculum fungofo iubero- 
fom femiglobofura (c), pedunculo craflb putaminis parti ventrali infertum. Se- 
men (d.e.) folitarium, bullatum , glabriufculum , rufefcens, amplo, pro trans- 
mittcndo receptaculo, foramine (e) pertufuin , intus fulco elevato (f.) notatum. 
Albumen (f.g.) femini conforme, cafeofo carnofum , in duo loculamenta longi- 
tudinalia, lateralia ( f. ) , foliaceo compreiTa partitum. Embryo (g.h.) longitudme 
albuminis, inverfus , ladeo albus. CotijL lineari oblong* , foliacess, iecundum 
dorfum albuminis curvatx , juxta fe , fed in propriis & difcretis loculamentispofitx, 
ut altera alteram non contingat. Radic ( h. ) teretiuscula , brevis , fupera. 

Partium fioris & frucluum numerus , in variis, Menifpermi fpeciebus vanuseft; ^ 
infola autem cotyledonum poiitione, non tantumomnes inter fe conveniunt, led & 
ab omnibus aiiis' hadenus cc <rnitis plantis difTerunt ; quandoquidem in folo M«[i- 
fpermo fingula cotyledon, fingulum & fibi proprium in albumine inhabitet locula- 
mentum; in omnibus autem reliquis, ambse cotyledones intra unicam cavitatem 
conclufse Tint. 

JTatsjatam H. M. non quidem Coccuks Lumai, fed Oflicinarum efle poteft. 

CCLXVIIT. BANKSIA. Linn. gen. 1362. 

Calyx quadrifidus , inferus. Cor. monopetala, quadrifida : tubo brevifllmo J ia :jj «* 
longis , lineari lanceolatis. Anthera quatuor in propria laciniarum corolla »»»■ 
feifiies. Styl.uni( •, pyramidato. Capfula disperma , unaociu- 

ris, 1. bilocularis , inter jeclo feminibus diirepimento mobili. 

* Capfula uniloculari. 
anksia pyriformis. Tab. 47. fig. 1. 

E colltclione Bankfiana, cum fequentibus. 
Per. Capfula in toto genere maxima, tres pollices longa, inverfe pyrtfennis ujPJ>£ 
crailiffiiiM, brevi tomento cinerafcentc , mali perfici adinftar, pubeicens, unu 
laris, latere inferiore longitudinairrer dehiscens. y f kA 

Reg. nullum, prater funiculum umbilicalem liliformem e fundo capful* ad SS&* 

latus externum produclum. . 

Sem. duo, hinc convexa, inde plana, in alain maximam membranaceam » * 
elon<;ata , e ciunamomeo rufefcentia. . duplex, exterius membranaceum , i 
nue, rubro ferrugineum. 
. nullum. 
infera. 


s, eredus, 


a. J Capfula defiifcens, magnitudine naturali. 
d. ) Ejus nucleus denudatus. e.) Ejusdem pa 


b.) Ejus fee 

- ; pliatum; interius coriaceum, , albus. Cotijl. fpharrice-triangula- 
iquencrvis. Rad. conica, parva, falis. c. ) Semen integrum, 
denudatus. e.) Ejusdem pars inferior piano convexiuscula transverfim leita, f.) 
Cotyledones feparatae. 
nksia daclyloides. ibid. fig. 2. 

Frudusin mediis ramis (i) aggregati. Capfula: pollicares, ovato globofae, lignofae, 
craife , uniloculares , bivalves. Locul amentum excentricum (k), valde com- 
preiTum. Semina duo (J. ) plano-convexa, alata, fpadiceo-fufca. Embryo (m.) 
obovatus , gramineo viridis : Cohjied. piano convexis tenuibus. Radic. acuminata, 
brevis, infera. 
nksia mufculiformis. 
Fruftus mufculiformis. Rum ph. amb. 2. p. 18$. t. 60. (ob femina duo alata. ) 
Capfula pollicaris & bipollicaris, ovato conica, acuminata ,lignofa undique, tuber- 
culis lubrotundis, aut muricibus trans verfis anfraduofis exatperata , e iuico <5C 
ferrugineo varia , unilocularis. Semina duo alata, fpadiceo nigncantia. 

** Capfula biloculari: fepto mobili bifido. 
nksia conchifera. Tab. 48. fig. 1. 

Bankfmfoliis lintaribus in petiokm attematis aqualiter ferratis apice tnmcatv 
cum mucrone. Link, fuppl. 126. fyft. veg. 161. L 1 n n. /. c. 
Flores & frudus in amentum globofum (n.n.i).)' grande collecU Capfula (op.) 
fobreniformi-plobofa, conice peduncuiata, crafia, iignofa, fulvo vei trc p-u d- 
cens, bilocularis (p.), latere gibbo dehifcens. Di%imenmm (p. 3. . 
figur^ magmtudine cavitatis loculamentt, conaceo hgnofom, fcm.b *du , 
"laminis per maturftatem rerlexis, elarticis. Semen (r.) m fingulo loculamento 
umcum, grandiufculum , alatum, nigro fofcum. Embryo obovatus, eiectus , 
albus. CWy/.(0 tenues > fubfoiiacea:. Rad. acuminata, inleta. 
Cnmll ■ • 1 r • *«;f#»ftp monoDetala ft.): tubo brevi •, lacinhs 

^Cr^^T^^TLJi^, (?) in latere 
fuo inter™ notatia. Stylus corolla Jongior , r.gidu,, pyramtdato capitUus. 
**I1A fpicata. ibid, fig, 3. 

^'•ipafolih cuneijormbui ktegtrrmis fubtus tommtvfo aiuis. Linn, fufpl. 127. 
JHft. veg. 161. Flores Florcs & frudus ante maturitatem tomento niveo pubefeente*. 

cum (u. u. u.) digefli. Capfula coriacea, fuperne orbiculata, turgide lenticu- 
laris (v.), inferne in rol . . m ■. micum , comprellum produda , intus nigra, 
biiocuiaris (w.), apice deliifcens. Diilepimentum (x. y.) iiberum, rigiduin, 
bifidum, laminis reiiexis (y.), eiafticis. Semen (z. ) in fingulo locuiamento 
unicum, aiatum , nigro fuicum. Embryo feinini conformis, obovatus, deor- 
fum acuminatus. 

Character Linnseanus hujus generis nonnifi in duas po/reriores fpecies quadrat, & 
prseterea quoque in eo peccat, quod corollam ftatuat tetrapetalam & quod dil- CCLXIX. FRAXINUS. To urn. t. 343. Linn. gen. 1160. 

Calyx nullus, aut quadripartitus. Cor. nulla, aut tetrapetala. Stain, duo. Sryl. 
unicus. Capfula biiocuiaris, fuperne foliaceo compreila. Semina pauca pendula. 
Fraxinus excelfior. Tab. 49. fig. 1, 
Fraxinus. B l a k w. herb. t. 32$. 

Fraxinus apetala, foiiis pinnatit ferratis. Hall.* hift. 1. n. 528. 
Fraxinus foiiis ferratis , floribus apetalis. Linn, ftjjt. veg. 918. 
Per. Capfula ovato oblonga , fupra foliacea , leviter emarginata , infra lenticular! com- 

preffa, fubcoriacea, biiocuiaris, evalvis. 
Rec. funiculus filiformis ex finguli loculamenti apice deorfum porredus, brevis, bi-1. 

tnfurcatus, totidem ovula oblonga , pendula, in frudu immaturo gerens. 
Sem. unicum, in frudu maturo, magnitudine & fiaura cavitatis capfula:, furfiun an- 

gu/tius, compreflum, rufefcens. 
Int. flmplex , membranaceum , tenue. 
Alb. femini conforme , carnofum , tenue, album. 

Emb. longitudine fere albuminis , fed anguflior, compreflus, inverfus, niveus. Cotifl 
elliptic*, foliacez, tenues. Rad. iineari compreila, fupera. , a.) Capfula integra. bj Ejus toculamanta & feminum infertio in fruau immaturo. O W» 
matura monofperrna. d.J Semen feparatum. e. f./AIbuminis foftioaes, cum fiw & fi S ura * 

Fraxinus canadenfis. ibid. 

Fraxinus canadenfis alba & rubra. A Serenifs. b. m. CAROLINA. M* rch " 
Badens. 

Capfula bipollicaris & ultra, fuberofa, rigidula, fuperne in alam (a. b.) l f%t 
1'pt.cam compreira, inferne tered acuminata, Oriata, uniloculars (e.): *° 
led. locuiamento (d.) per maturitatem obliterato. Semen tercti acum^..- (c. f.), e brcviflimo funiculo curvo pendulum, rufefcens. Albumen (e ) car- 
nofiim. Embryo (h.) comprelTus, inverfus, albus. CotyL lineari- acumi- 
nat*, tenuiilima?. Rad. teretiuscula, fupera. 
i videtur fpecie diiierre a Fraxino americana Linn. CCLXX. VENTILAGO. 

Calyx monophylius, intra marginem integerrimum, edentulum, obfolete decern- 

ftriatus. Cor Stam Styl Capfula fupera, fphxrica , ala longif- 

*- Semen folitarium. Vextilago madrafpatana. Tab. 49. fig. 2. 

Funis viminalis. Rum ph. amb. 5. p. j. t. 2, 
E colled. Bankfiana. 
Per. Capfula fphxrica, calyce perfiftente ftipata, glabra, ala membranacea, longe 

elliptica terminata, fibrofo coriacea, parva, uuilocularis , evalvis. 
Rec. nullum; femen ball affixum. 
Sem. unicum, fubglobofum, rubro ferrugineum. 
Int. fimplex, membranaceum, tenue. 
Alb. nullum. 

tMB. fern mi conform is , erectus, lutefcens. CotijL crafls, carnofx, piano convex* , 
mxquaies: altera f*pe duplo minore. Rad. globulofa, minima, infera. 

a. B.J Capfula Integra cum calyce. C. d. ) Eadem diffefta , cum fitu feminis. e. E. ) Semen fe- 
paratum. F.) Idem transverfim feaum. G.) Embryo denudatus. H.) Cotyledones fcparat*. 

Ob feminis fabricam proxime a Triopteride diftare videtur. 

CCLXXI. PTELEA. Lnur.***/;* 

Wyx quadripartitus. Cor. tetrapetala. Stam. quatuor. Styl. unicus. Capfula fu- 
pera bilocularis roargme membranaceo alata. Ovula semina. Semina folitatia. 

iaxiuus virgmianus trifolius , ulmi famaris . Dill. h. elth. 14% t. 122. 
p Ptdea foliis ternatis. Trew. rat: 12, t. p. Linn. fyft. ueg. 160. 

R - Capr u l a membranacea . comprelTa, in medio leviterturgidula & fulco Jongirudinali 
loleto utrinque infcripta, ad latera amplo marline membranaceo, venofo, rotun- 
^ datoalata, bilocularis; evalvis. 

ci"k m ' P r2Eter duo tubercula minima, in utroque diflepimenti latere pofita, 
luibus totidem ovula, furium direcla, in immature frudu affixa funt. . inimguloloculamento, vel & in toto frudu maturo, 
tiusculuin, furfum attenuatum, atrum, rugofulum, n 


unicum, oblongum, tere- 
linutillime puncliculatum, 


. duplex: exterhif cruflaceum, aridum , tenue, fragile: 
chalaza fuica ad bafin notatum. 


; interim membraiiaceum, 


. femini conforme, carnofum, pallidum. 

fere albuminis, inverfus, niveus. Cotyl. ovato oblongas, obtufe, 
Rad. brevis, teretiuscula, fupera. a.) Capfula Integra, b.) Eadem longitudinaliter aperta , cum cicatnculis (c.) quibus ovula infcrta 
font d. ) Ejusdem feftio transverfalis. e. E.) Semen folutum. f.) Nucleus, G. H J Albuminii 
feftiones, cum fitu & figura embryonis, 

CCLXXII. SYRINGA. Linn. gen. 22. 

Calyx quadridentatus. Cor. monopetala quadrifida. Stain, duo. Styl. unicus. Capfula 
fupera , bilocularis , bivalvis. Semina membraiiaceo margiue cincta. 
yringa vulgaris. Tab. 49. fig. 4. 

Syringa flore cceruleo & albo. Besl. hort. Ei/ft. vern.frut.t. i.f- 2. 3. 
Syringa foliis ovato cordatis. Hall. hift. 1. n. $31. Linn, fi/Ji. veg. S7- 
Per. Capfula ovato lanceolata , coriacea, lenticulari comprefla, faturate caflanea , bi- 
locularis , bivalvis. Valvule navicuiares. Dufepimentum crafliim , valvis contra- 
rium , dehifcendo bipartitum. 
Rec. nullum; femiiia fupremas parti difTepimenti utrinqne affixa. 
Sem. in fingulo loculamento gemina, ovato oblonga , comprefla, membraiiaceo mar- 

gine cin<fla, luteola aut rufefcentia. 
Int. fimplex, membranaceum, in marginem aftipliatu u. 
Alb. ovato oblongum, anguflum, comprefliim, cainolum, album. 
Emb. longitudine fere albuminis, inverfus, niveus. Cotyl elliptic*, foliace* , teuuil- 
funac. Rad. longitudine fere cotyledonum , lineari comprefla, iupera. Capful* integra & dehifcentes. b.) Capfula diffefta. c. ) Valvula feparata. a. c. , 
aria & geminata. f.) Semen transvcrfe Mtnm, g. ) Albumen denudatam. H.) ldem 
naliter apertum, cum fitu & figura embryonis. I. J Embryo feparatus. 

CCLXXIII. ULMUS. To urn. t 372. Linn. gen. 316- 
cmonophyllus, quimuefidus, interne coloratus. Cor. nulla. Stam. J^ 
rl. duo. Capfula fupera, unilocularis , foiiaceo comprefla. Semen foHW ^ Ulmus airericana. Tab. 49. fig. 5. 

Ulmus foliis cequaliter ferratis : bafi ince qua libm. Linn, fi/ft. veg. 265. 
Per. Capfula fupera, foJiaceo compreiTa, obovata , in peduncuJum calyce perfiftente 
munitum attenuata , uniloculars, evalvis. LocuJamentum in centro capfulae, ex- 
tus Ipongiofum, intus glaberrimum, lenticulari compreiTuin. 
Rec. funiculus umbilicalis filiformis, ex apice loculamenti oriundus, atque alteri fe- rn argini que ad bafin adn 
l , fupra mucronatum , lenticulari comprefTum , e viridi fpa- Emb. femini conformis, inverfus , albus. Cotyl. obovatae, carnofae, piano - convexius- 
culae. Rad. brevis, fupera. «.> Capfula integra. b.) Loculamentum apertum. c.) Samara transverfun fefta. d. D.) Semen 
cum funiculo umbilicaii adnato. E.) Idem diffeaum, F.) Embryo. 

CCLXXIV. HELIOCARPUS. Linn. gen. 606. 

Calyx quadriphyllus. Cor. ~etrapetala. Stam. duodecim. Styl. duo. Capfula fu- 
pera clavata , radiis filiformibus plumofis cincla. 
Heliocarpus americana. Tab. 49. fig. 6. 

Heliocarpus. Linn. h. Cliff, tab. 16. Eh ret. decad. t. 45. Linn. frjl. 
veg. 447 . 
P *R. Capfula fubciavata, lenticulari comprefTa, pubefcens, radns ffliformi&M, plumo- 
fis, bifidis, ad utrumque marginem cincla , biiocularis, bivalvis. P"" Rec. tuberculum parvum utrinque in medio dilTepimenti, cui femen affixum. 

Se ^. in fingulo loculamento unicum, ovato acuminatum, hinc angulo carinatum , 

»ide planiusculum & inferne fulco levi exfculptum , fpadiceo fulcum. 
^•t. duplex: ixterius cruftaeeo coriaceum; interim membranaceuin , chalaza atra 

»i bafi notatum. 
LB * «pmini conforme, carnofum, album. 
Em *. longitudine albuminis inverfus, niveus. Coti/L orbicular, utrinque le-irer 

emarginatae, foliacex, tenuiilimx, fubconcavse. Rad cylindnca, reda, iupera. ' Capfula inte-ra. B.) Eadem diffeaa. C.) Ejusdpm valvula altera, cum 
minis dorlum augulatum. e, E.) Ejusdem pars ventralis. F.) Semen ti 

Ff bryo feparatus. 

CCLXXV. BJJDDLEJA. Linn. gen. 140. 

Calvx quadrifidus. Cor. quadrifida. Stain, quatuor. Styl. unicus. Capfula fupera, 
bilulca, bilocularis. Diflepimentum duplicatum , vaivis parallelling Sem.na iub- 
fcobiformia. 
jddlf.ja occidcntalis. Tab. 49. fig. 7. 

Ophioxijlon americanum, fotiis oblongu mucronatit leviter ferratis bardam tf 

fiar fubtus lanuginofis. Pluk. phyt. t. 210. f. 1. 
Buddkja foliis lanceolatis. Linn./^. veg. 154. 
Ex herbario Bankfiano. 
Per. Capful, parva, brevi tomento pubefcens , calyce & corolla perfifientta panter 
tomentofo, veftita, elliptica, fulco depreflo utrinque infcripta, bilocnhm, ^ 
vis. Diflepimentum ex infiexis valvularum marginibus formatum, duplicate, 
ahguftum. 
Rec. fongofum, oblongum, in axi fruclus pofitum, duTepiraento firmatum. 
Sem. uumerofiffima, fubfcobiformia , utrinque acuminata & extrorfum quafi caudata, 

comprefTniscula, ftriis elevatis fcabriusculis infcripta, pallide rufeicentia. 
Int. duplex: exterhu membrauaceum , utrinque ultra nucleum produ^um, utp«> 
Arillo haberipoflet, & in parte fua extenore fubulato acuminatum', tnterm * 

Alb. ovato oblongum, totegumento brevius, carnofum, aqueo - pallidum. 
Emb. longitudine fere aibummis , compreffiusculus , latfeo albus. Cotyl. oblong*, an- 
gufte, planiusculz. Ra± breviffima , acuminata, centripeta. a. A.) Capfula calyce & corolla veftita. B.> F.adem denudata. C.) Eadem dinecta. -j ^ 
dehifcens. E.) Valvula fepnnta. f. F.) Sen ina foluta. G. ) Semen transverfe, & '' 
Jougitudinaliter fectuin , cm Rttramin&i & emononis fitu atque figura. 

CCLXXVI. HOUSTONIA. Linn. gen. 12+ 

Calyx quadripartite. Cor. monopetala infundibulifomm, quadrifida. StanM* 
tuor. Styl. unicus. Capfula fupera, bilocularis, bipartibilis. Seixuna y 
Houstonia longifolia. Tab. 49. fig. g. 

Ex herbario Bankfiano. t ; ce 

Pek. Capfula fupera, bipartibilis, calyce monophyllo quadripartito bafi &*** ' 
comprefla, bilulca, bilocularis, fupra transverfe dekifcens. Re e. fungofum, fubglobofum , pedicellatum . medio diflepimcnto finguli bculamcnti 

affixum, per maturitatem una cum feminibus deciduum. 
U*< pauca, tria 1. quatuor in quolibet loculamento, parva, ovata, comprelKuscula, 

in dorfo, fuJco elevato longitudinal*; in ventre autem media cicatncuia umbili- 

call notata, nigro fufca. 
Int. fimplex, fubcoriaceuin , tenue, puncliculatum. 
Alb. femini conforme , carnofum, durum, aqueo pallidum. 
Emb. filiformis, dorfalis, redus, luteolus. Cott/l. breviifim*, fubfoliacex. Rad 

ionga, recla, infera, f. fundum capfulac refpiciens. a. a. A.) Capfula calyce veftka. B.) Eadem denudata. C.) Eadem bipartita. T>.) Ejusdem fectio 
transverfalis. E. ) Loculamentum feparatum cum fitu receptaculi. f. F. ) Semina foluta. G. ) 
Semen transverfe fectum. H.) Embryo in dorfo albuminis denudatus. I.) Idem feparatus & iu- 

Receptaculum globofum , una cum feminibus deciduum videtur Linnzeo pro femine 
unico impofuifTe. 

CCLXXVII. TRIENTALIS. Linn. gen. 461. 

Calyx heptaphyllus. Cor. heptapetala. Stam. quinque ad feptem. Styi 
Racca ficca fupera , uniloculars. Receptac. liberum. Semina deprefla : 
ventrali e regione embryonis. 
Jriektalis europara. Tab. 50. fig. 1. 

Pyrola atfines flore major. Bauh. prodr. lot. c. ic. Oeder. /lor. dan. t 84- 
Alfinantlmnos. Amm. Comment, petrop. IX. p. 310. t. 13. 
Trientalis folih lanceolatis integerrimis. L 1 n n. fijjl. veg. 352. 
p ER. Bacca exfucca membranacea , tenuiilima, fubdiaphana, fphserica, unilocuiai 

Ke c. globofum, alveolatum', fungofum, maximum, liberum. 
Sem. pauca, circiter ocro , fubovata, deprdfiuscula; hinc levillime convexa, inde 
gulata, punclis excavatis notata, atra. Umbilicus in media parte ventrali, alb 
minimus. 
* T " flm plex, coriaceum, tenue. 
p LB " femini conforme, carnofum, album. 
*b . hneari-obl ono U s, compreffiusculus , ladeus. Cotyl. piano convex*, tern 
KQd. retfa, infera , aut oblique deorfum verfa. a.) Bacca integr*. B. ) Eadem transverfim fecta. C.) Receptaculum integrum. DJ Bacca mi. 
tura irregulariter dehifcens. e. E.J Seminis dorfum. F.J Ejusdem venter cum umbilico. Q.H.J 
Albumims fectiones, cum fitu & figura embryonis. 

CCLXXVIII. CENTUNCULUS. Linn. gen. 145. 
Calyx quadrifidus. Cor. quadrifida. Stam. quatuor. Styl. unicus. Capfula unilo- 
cular^ circumfcifTa. Receptac. iiberum. Semina plura: umbilico ventrali e re- 
gicne embryonis. 
Centunculus minimus. Tab. 50. fig. a. 

Anagallis paludofa minima, Vaill. pans. 12. t. 4. f. 2. Oeder. flor. dan. 

L 177. 
Centunculus. Linn. fyjl. veg. l$g. 
Per. Capfula fubglobofa, parva, flylo brevi terminata , unilocularis , circumfcirTa. 
Rec. globofum, fcrobiculatum, fungofum, maximum, Iiberum. 
S e m. plura , circiter viginti , fubovata , angulata, ferruginea. Umbilicus in ventre. 
Int. duplex: coriaceum & membranaceum; utrumque tenue. 
Alb. femini conforme, carnofum , album. 
Emb. teretiusculus, lacleus. CotyL brevUfim* , obtuf*. Had. crafla, a centro devia. CCLXXIX. LIMOSELLA. Linn. gen. 77<$- 
Calyx quinquefidus. Cor. quTnquefida. Stam. quatuor per paria approximate Sty . 
unicus. Ovarium biloculare. Capfula matura fubunilocuiaris , bivalvis. ^ 
plura. 
Limosei.la aquatica. Tab. 50. fig. 3. 

Plant agheila. Rupp. flor. jen. 2. p. 23. t. 6. Oeder. ftor. dan- t fy 
Limofdla. Hall. kijl. z. n. 300. Linn. fyjl. veg. S7 2. 
Per. Capfula ovata , parva, utrinque linea depretfa infcripta; fuperne umiocuiai 

Rec. ovato oblongum , fcrobiculatum, prope bafin membrana transverfali tenui 

cum valvulis cohaerens, caetera Iiberum. . 1. 

Sem. plurima, parva, ovato oblonga, fubangulata, obfolete ftriata & tatai*®** ' 
neoli* transverfalibus quafi caacellata , rufefcentia. I g $g— = 229 

duplex : coriaceum & cruftaceum ; utrumque tenuc. 
. femini conforme, carnofum, album. 
. teretiusculus, reclus, lacleus. Cotyi femicylindricar. Rad. craila, centripeta. Fmdus omnino ad pericarpia bilocularia fpedat, ut rede habet Adanson. 

CCLXXX. LYSIMACHIA. To urn. t 5p. Linn. gift. 20$. 

Calyx quinquepartitus. Cor. rotata. Stam. quinque. Styl. unicus. Capfula uni- 
locularis , quinquevalvis. Receptac. liberum. Semina plura : umbiiico ventrali e 
regione embryonis. 
Lysimachia quadrifolia. Tab. 50. fig. 4. 

Lyfimachia canadensis lutea foliis jalappce. Walth. hort.' 1. 12. 
Lyfimachia foliis quaternis petiolo ciliatis , pedunculis quatemis uniflor'u. Linn. 
filji. veg. j 9 6. 
Per. Capfula fphxrica, quinque lineis in vertice confluentibus infcripta, unilocularis , 

quinquevalvis. 
Rec. globofum, fungofum, fcrobiculatum , liberum. 

S em. plura, fed 3. 1. 4. faltem maturefcentia , fubrotunda, hinc levifTime convexa, 
inde angulata , conferfifllme elevato pun&ara, ferruginea. Umbilicus ventralis 
fubobfoletus. 
»WT. duplex: coriaceum & membranaceum ; utrumque teuue. 
Al b. femini conforme, carnofum, album. 

E mb. teretiusculus, gracilis, lacleus. Cotyl. femiteretes. Had. longa, infera 1, a 
centro devia. * •) Capfula int^ra. m Eadem diffecta. C.) Valval* dehifcentes. D. ) Receptacalum fane- 
S r ««n. e . E.) Semina feparata. F. G.) Albuminis fectioues cum fitu & figura embryonis. 

"•Achia Linum ftellatum. ibid. 

Linum mhiimum ftellatum. Magnoi. monfp. 1%. ic. 162. 
lyfimachia cahscibus corollam fuperantibus , caule erefto ramo/iffimo. Linn. fijl. 
ug- 196. 

Capfula parva, fphxrica (a. A.), unilocularis, quinquevalvis (B). Receptacu- 
Aum gioboliim (C ), depreiliusculum , fungofum, album. Semina duo, aut 
tna, r aro plura, minutula (d.), ovato globofa, meniicoidea } hinc con- vexa (D.), transverfnn ftriata; inde ampla fovea nmbilicali excavata (E. F.) 
& radiatim fuicata, fumola. Embryo e regione umbilici (F.) poiltus, laden, 
ereclus. 

CCLXXXI. EUPAREA. Banks. 

Calyx pentaphyllus. Cor. penta-J. dodecapetala : petaiis oblongis anguftis calyccm 
fuperantibus , patentibus. Stam. quinque. Styl. unicus. Bacca exfucca fnpera 
unilocularis. Recept. liberum. Sem. plura : umbiiico ventrali e regioae cm- 
bryonis. 
cjparea amoena. Solanp. mfs. Tab. 50. fig. 5. 

Ex herbario Bankfiano. Habitat in Neo - hollandia. 

Per. Bacca exfucca, f. Capfula fpharrica, ftylo fetaceo longo terminata, chartacea, 
alba, unilocularis, evalvis. 

Rec. globofum, fungofum , fcrobiculatum , liberum. 

Sem. plura, irregulariter rotunda, comprefjluscula , hinc leviilime convexa , inde ob- 
folete angulata, pundis eievatis contiguis confperfa , ferrugineo - fufca. Umbili- 
cus minimus in media parte feminis ventrali. 

Int. duplex: coriaceum & membranaceum; utrumque tenue. 

Alb. femini conforme, carnofum, aqueo - pallidum. 

Emu. lineari oblongus, fubcompreiTus , albus. Cotyl. oblongx, fubfoliacez. Rm- 
reda, a centro devia. a. A.") Bacca Integra, b.) Eadem differta, B.) Receptac. integrum. c. C.) Semina feparau, 
D. E.) Alburnum feftiones, cum fitu & figura embryonis. 
Planta procumbens, facie Nummularis, fed quadruplo minor. Flores colore Ana- 
gallidis phccftkte, fed polypetali. Capfula quocunque modo prella, reguiante 
dehifcere recufavit. Ergo Trientali proxima. 

CCLXXXII. ANAGALLIS. To urn. t. $9- Linn, gen. 206. 

Calyx quiiiquepartitus. Cor. rotata. Stam. quinque. Styl. unicus. Capfula 0B«0j 
cularis circumfcuTa. Recept. liberum. Semina plura: umbiiico ventrali e regioi 
embryonis. * 

Anagallis arvenfis. Tab. 50. fig. 6. 

Anagattu. Blakw. herb. t. 43. & 274. Oeder. flor. dan. t. 88- 

Aaagaltis caule procumbent e , foiiis ovato lanceolatis , cah/cis fegmentis l* lC£0 ' 
latts VJttbulatis. Hall. hijl. 1. n. 625. 626. 

Anog$m$olus indiuip , caule procumbent^ Linn.///?, veg. iff- % Per. Capfula fphaerica, glabra, quinque lineis coloratis notata, unilocularis, cir- 

Rec. globofum, fungofum, alveolatum, liberum. 

Seh. plura, circitef triginta, tfigona, ovata, utrinque fubacuminata, punctate fcabra, 

e fuico ferruginea. Umbilicus in medio feminis ventre. 
Int. duplex: coriaceum & membranaceum ; utrumque tenue. 
A l b. fern ini conform e , carnofum, duriusculum, aqueo- pallidum. 
Emb. teretiusculus , reclus, lacleus, Cotyl. femi cylindrical , breves. Rad. longa, 

crafla, infera, aut a centro devia. Semtna hemifphaerica cava, quae Hallerus I.e. habet , nunquam vidi. 

CCLXXXIII. CORTUSA. Linn. gen. ipS- 

Calyx quinquepartitus. Cor. infundibuliformis : tubo fenflm ampliato in limbum 
quinquefidum asqualem , fauce nuda. Stam. quinque antheris liaearibus tubo cO- 
lOlfe infidentibus. Capfula unilocularis, bivalvis. Recept. liberum. Sem. plura: 
umbilico ventrali, e regionc embryonis. 
Cortdsa Matthioli. Tab. 50. fig. 7. 

Cortufa matthioli^CLvs. hi ft. 1. p. 30J. 
Cortufa cahjeibus corolla brevioribus. Linn, ft/ft. veg. ip$. 
?£R. Capfula ovato oblonga, utrinque fulco depreiliuscuio inferipta, unilocularis, bi- 
valvis: valvis maturis apice fape bifidis. 
R ec. columnare cylindricum , fcrobiculatum , dimidia capfula paulo longius , liberum. 
Sem. phn-a: inferiora fubrotuiula; fuperiora magis ovata, utraque hinc leviter convexa, 
inde obtufimme angulara, punclis elevatis contiguis confperfa, ferruguieo >ica. 
Umbilicus minimus, in medio, aut in bafi veutris. 
In t. duplex: coriaceum & membranaceum ; utrumque tenue. 

Lfi - femini conforme, carnofum, aqueo- pallidum. 
Emb - Waris, rectus, laclcus. Cotijl. femiteretes. Rad. longa, infera. 

a O Capfula Integra, b. ) Eadem dehlfcens. c.) Ejus feSio transverfa. d.) R«*tac. integrum. 
* E.) Semiua feparata. F.J Seminis venter. G. H.) Albumin* feBiones, cum fitu & figura 

CORTUSA 23 2 «** 

Cortusa Gmelini. ibid. 

Androface minima. Stell. Gmel. flor. fib. 4. p. 79 t 43. f 1. non bona. 
Cortufa cahjcibus corollam excedentibus. Linn. fyft. veg. 193. 
Ex dono Cl. Laxmanni. 
Capfula parva, ovato globofa , calyce campanulato (a. A.) excepta, apice quin- 
quefariam in lacinulas oblongas revolutas dehifcens Receptac. ovato oblongum 
h. ) fpongiofum. Semina (c. C) circiter viginti , fubovata, vane angulata (D), 
punctatofcabrata, rufFo-fufca. Albumen camofum aqueo pallidum. Embryo 
(E.) teretiusculus , ladeus. 

Ha:c genuina eft Androfaces fpecies & nihil cum Cortufa commune habet , prxter- 
quam longos foliorum petioios. 

CCLXXXIV. ANDROSACE. To urn. t. 46. Linn. gen. 196. 
Calyx quinquepartitus laxus. Cor. hypocrateriformis quinqueparn>a : faucis anniilo 
tumido. Stam. quinque, intra tubum. Styl. unicus. Capfula unilocular* , ap.ye 
quinquefanam dehifcens. Recepf. liberum. Semina plura: umbnico ventiaU. 
Androsace ieptentrionalis. Tab. 50. fig. 8- 

' Jndroface montana, flore minore. Buxb. aft. petrop. 2. p. 369. *■ 23. f- *• 
Oeder. flor. dan. r. 7. 
Jndroface foliis lanceolatis dentatis glabrif, perianthiis. angulatis corolla bn- 
vioribus. Linn, fijji. veg. 192. 
Per. Capfula ovato globofa , tmilocularis, apice dentibus quinque acutis dehifcens. 
Rec. columnare, obovatum, fungofum, fcrobiculatum, liberum. 
S em. plura, circiter triginta, ovata, varie angulata, elevato punctata, fpadicco- fufca. Umbilic parte ■ Int. duplex: fpongiofo coriaceum & membranaceum ; utrumque tenue. 
Alb. femini conforme , carnofum, aqueo- pallidum. , 

Emb. teretiusculus, e regione umbilici pofitus, lafleus. Cotyl. femicylindric*. M • 
longa, crafla, infcra f. a centra devia. . C.) Semina feparata. CCLXXXV. DODECATHEON. Linn. gen. 200. 

Calyx quinquepartitus. Cor. rotata : fauce nuda. Stam. quinque, n! 
Styl. unicus. Capfula fubcylindrica , unilocularis, apice quinquelai iam 
Rectpt. liberum. Sem. plura : umbilico ventrali. t heon Dodecatheon. Meadia. Tab. 50. fig. 9. 

Meadia. Catesb. carol. 3. p. 1. t. 1. Ehret. decad t. 12. Mill. di&. ic. 

t. 174. Seligm. av. 2. t. 104. 
Dodecatheon. Likn./i/J}. veg. 194. 
Per. CapfuJa ovato oblonga, demum fubcylindrica, , chartacea , rufefcens, unilocula- 
ris, apice dentibus quinque brevibus dehifcens. 
Rec. coiumnare, pedicelJatum, tereti acuminatum, fciobiculatum, Jiberum. 
Sem numerofa (fed pleraque apud 110s abortientia) ovato rotundata , turgide lenticu- 

lana , fubrugofa , luteo rufefcentia. Umbilicus in medio ventre obfoletus. 
Int. fimplex, membranaceum , tenuilTimum, nucieo adnatum. 
Alb. femini conforme , fubfarinofum , candidum. 

E.mb. teretiuscuius , redus , lacleus. Cotyl. breves, femicylindricsc. Mad. crafla, 
infera. b.J Eadem dehifceii 
'urn demidatum. e. E. J Semina feparata. F. G J A 
fi gura, H.) Embryo feparatus, 

CCLXXXVI. PRIMULA. Tourn. f. 47. Linn. gen. 197. 

{-vyx tubulofus, quinquedentarus. Cor. infundibuliformis : fauce nuda. Stam. quin- 
J u e. Styl. unicus. CapfuJa unilocularis, dentibus decern dehifcens. Recept. li- 
( berum. Sem. plura: umbiiico ventrali. 
RIMUIA v eris. Tab. 50. fig. 10. 

Primula. Blakv. herb. t. 52. & 226. Oeder. flor. dan. t. 194. 433. 434. 
Primula foliis hirfutis rugofis dentath [cams unifloris. Hall. hijl. 1. n. 308* 

3°9- 310. 
Primula foliis dentatis rugofis. Linn, ft/ft. veg. 192. 

R ' ^ a pf^aovata, furfum anguflior, glabra, unilocularis, apice dentibus decern re- 
curvis brevibus dehifcens. 
J E C globofum, pedicellatum, fcrobiculatum, liberum. 

j P* ura , circiter triginta, fubrotunda, hinc levi/Time convexa, inde obfolete angu- 
la ta, pundis eievatis fcabrata, nigricantia. Umbilicus in medio ventris. 
' T - duplex : exterius coriaceo-fpongiofum ; interim membranaceum. 
£ LB - femini conforme, camofum, durum, candidum. 
MB cr2f etiUSCUluS ? e - re S ione ul «tilici pofitus, latleus. Cotyl. breves. Rad. longa, 
Q g *. ) Capful* V A ft a, ) Capfu!a cafyce angulato v< 
grum. e. E. ) Seminis dortun 

CCLXXXVII. PLVMBAGO. Tourn. t.58. Lin*, gtn. 21$ 

Calyx tubulofus quinquedentatus villi's capitatis glutinofis confperfus. Cor. iiifundi- 
buliformis. Stam.quiiique: lilanu-nns ball dilatatis fornica*is, Sty!, mucus. Capfula 
fepera uniloculars. Recepr. filiforme libeium. Semen unicum inverfum. 
l u m BAGO rofca. Tab. 50. fig, 11. 

Radix veficatovia. Rump h. amb. j\ t 16$. 

P lumbago foliis petiolatis ovatir glabris fubdcntieidatls , caitte genicutis , g'Mo- 

Per. Capfula calyce perfiJleute veftita, ovato oblonga , in Avium fubuiato-fetacenm 

deiineus, obfolete peufagona, unilocularis, quinquevalvis. 
Rec. funiculus umbilicalis filifonnis , e bafi capful* oriundus , apice recurvo fc*» 

pendulum iultmens. 
S em. unicum, oblongum, fupra acuminatum, teretiusculum , fanguineo atrum ant 

ferrugiaeum. 
Int. fimplex, membranaceum , albumini adnatum. 
Alb. femini conform* , fubfarinofum , candidilllmum, fuperius integerrimum , »> 

ferius bipartitum, 1. ad latera ita extenuatum , ut bilobum appareat. 
Emb. longirudine albuminis , compreflus, inverfus , lutefeens. CotyL ovato ohlongs, 

foliaces. Rad. tereti acuminata , recla fupera. feftura. H. ) Idem loiv^i >.uli U t .<p< aum , cum fitu & figura embryo 

CCLXXXVill. PARILIVM. 

Calyx mnnophyllus edenrulus. Cor. iidundihulifonnis: limbo fex-l. egKjJj* ^ Semina fol 

raw. R h e e p mat t v ?? t 21 
■■■■ n>rv .,', //■,.; 'n-1 fl «,«.WiV, pmccr/H,****""'"* 
Ll»». fyji. v,g. S <S. peI . i & acutum < Int. fimplex, membranaceum , tenue. -B. femini conforme 


, carnofum , mod 


ige crailur 
IB. magnitudine fere 
nuhfimac, elliptic* 


albuminis, erecli 
. Rad. teretiufcula 


,'tavis, 


reffus, albu 
infera. 


^ Cot:/!. 


foliace*, te- 


a.) Capfula integra. b, 
denudatus & in fitu inv 


J Eadem bipartita. c 
efa exemplaribus) mu) 


. ) Ejasdem 


e. ) Idem transverfe feft 


g^r 


De vero radicular fitu haud certus turn , 
luta & in varias plagas directa erant: 
navi, donee certiora innotefcant. IS 
arillo elaftico conciufa, ficuti Coffea ; 
pologice, mirum quantum differt. 


quia in m 
hwc a Pai 


eis fpedmu 
Hr, Ma!. 
habet bacc 
rilio, finoi 


firum ci 

am carnol 
i antholog 


inferum ailig- CCLXXXIX. DALE A. 

Flores in fpica rtrobiliformi. Cal. tubulofus , compreilus, bilabiatus , qumquedentatus. 
Cor. ringens. Stain, quatuor. Styl. unicus. Ovula duo. Semen uaicum , nudum , 
iuverfum ! 
?AL*. A Lippiaflrum. Tab. 51. fig. 2. 

*^« capitulis ovatis , /o/hj linearibus hitegerrimis. Linn./}//?. b*#. r;^- 
Ex herbario Bankfiano. 
Pe *. nullum, nee vefligium ejus. Calyx, ridu compreilb ciaufo , femen in ventre 

R Ec. nullum, prater fundum calycis , cui femen affixura. 

*Hf. unicum(abortantefciI.connanter ovulo altera ) ovato acuminatum, 

%Wbrevemelon^um. hi.K c nvcuim, ciMnim; i»-ic I > V urn, am con- 
«vum, abortivioviiiirudimcntofubapiceflipatum, cinereomlcuin , 1. rutelcens. 

**?. duplex: ^riWcruOaceum durum, in dorfo paulo craffius , quam in ventre; 
"toW membranaceum, tenuiinmum, pallide luteum. 

Al b. pJano-convexum , ovato acuminatum, carnofum, album. 

Gga Emb. i, fup *jfi longitudine albuminis, teretiusculus, inverfus, niveus. CotyL lineares, planiu 
:ula\ Rad. iouga, recta, fupera. i.J Spies ir.amra integra. b. ) Squamae floralis latus externum, c.) Ejusdem pars concava cum 
calyce. a. D. ) Calyx membranaceus , extrorfum curvatus , nigricans, e. E .) Seminis dorfum. 
f.Fj Ejusdem venter. G. ) Ovulum abortivum, ventri feminis maturi agglutinatum. H.) Tefti 

M. ) Embryo fepar&tus. 
Vel foius embryonis fitus inverfus , hanc, a Lippia , reddit diftinclilfimam. Abor- 
tus ovuli alterius , a fola curvatura calycis prove'nire videtur ? nam 'in itiginaie 
nuiia adeft labes. 

CCXC. PLANTAGO. TournJ. 48- Linn. gen. 142- 

Calyx quadrifidus. Cor. quadrifida perfiftens, Stam. quatuor. Styl unicus. Capiula- 
fupera bilocularis circumfcifla. Diflepimentum mobile. Seinina folitaria, aut uno 
plura, mucilaginofa. 

* Seminibus una pluribus.. 
lantago major. Tab. 51. fig. 3. 

Plantago major. C a m. epit. 261. Blakt. herb. L 35*. Oeder./ dan. t. 4^ 

P lantago foliis petto tatis ovatis glabris , [pica ciflindrica. Hall, hijl- h n. 660. 

Plantago foliis ovatis glabris, fcapo tereti , /pica flosculis imbricatis. Li* N - 

fyjl. veg. i 55 . 

Per. Capful* fupera, corolla emarcida veftita r ovata, papyracea , bijocularis circum- 

fbiifa. Diflepnnentuin membranaceum , per maturitatem liberum. 
Rec. carnofum, fcrobicularum, diitepimento utrinque adnatum. 
Sem. pauca, novem circiter in fingulb loculamento, fubovata , hinc leviter convexa, 

inde angulata cum medio umbilico ventrali, pallide fufca. 
Int. fimplex, membranaceum, ar&e adnatum , fuperficie hi mucilaginem pellucidam, 

ab aqua, converribili. 
Ale. femini conforme , duriusculum , carnofum, album. 

Emb. teretiusculus, longitudine albuminis,. e regione umbilici pofirus, ereclus > laclefli 
CotijL lineares ,. long*. Rod. brevis, acuminata, infera. Pars inferior fpicae. B. ) Capfula veftita. C.) Eadem dehifcens, cum diffepimento. v.)n«<- -em lecno transveriahs. e. E. ) Semina foluta. F. C.J 
bryoiiis. H.) Embryo feparatus. Plantago Plantago Coronopus. 
m Capfula ovato conica. Semina in fingulo loculamento quatuor , parva angulara , ru- 

fefcentia: umbilico ventrali aibo. Embryo re&ns, luteus. Cotyledoiies longi/finise, 

lineares. 

** Seminibus folitariis. 
Plantago media, ibid. 

Plantago foliis fubhirfutis ellipthis, /pica cylindrka den/a. Hall. hifl. i. n. 659. 
Plantago foliis ovato lanceotatis pubefcentibus , /pica cylindrka , fcapo tereti. 

Linn./#?. veg. 155. 
Icon. Oeder. for. dan. t. f#i. 

Capfula calyce & corolla (a. A.) veflita, cylindrico ovata (B), paulofupra bafmde- 
hifcens, ut operculum majorem capfulae partem efficiat. Diflepimentum tenuif- 
fimum, per matiiritatem fere evanelcens. Semen in fingulo loculamento uni- 
cum(b), obiongo eliipticum , hinc (D.) convexum, glabrnm; inde (E) con- 
cavum, tuberculo umbilicali medio notarum; e corneo lurefcens , nitidum, 
mucilaginoftim. Albumen durum pallidum. Embryo dorfalis (F.), ereclus, 
niveus. Cotijl. lineari-oblongx (G), radicula breviores. Rad. filiformis, curva, 
infera. 
Hujus fabricas porro quo que funt Plantago lanceotata, virginica], Pfijllium &e. CCXCI. PEPLIS. Linn, gen, 446. 

Catyx campanulatus , duodecimdenfatus : denticulis infercalaribus minimis. Cor. hexa- 
Petala, aut nulla. Stam. fex. Styl. unicus.. Capfula fupera , bilocularis. Semina 
numerofa r piano convexa. 
, EPL is Portula. Tab. 51, fig. 4. 

Gfcfcr altera fubrotmido folio. Vaili. parts, t. if. /. f. O e b e K.flor. dan. t. 64. 
Hh petalisfenis , fapiffime apetala. Hall. hijl. 1. ». #<f. 
fytis floribus apetalis. Linn./z//?. veg. 345. 
Pe *- Capfula parva, globofa, membranacea, tenuifTima, a protuberantibus feminibus 
n °du]ofa, bilocularis evalvis. Diflepimentum membranaceum , fulco capfula: exter- 
m refpondens. 
Ec -carnofjm y fubrotundum , compreiTiusculum , fepto utrinque adnatum. 
E «. rmmerofa, circiter triginta in fingulo loculamento y parva, obovato-acuminata , 

* T - duplex: e.xterhts membranaceum tenuilfimum j interim albicans fuperficie inter- 
na caruofa. n. nullum , prater carnofam fuperficiem infegumenti interni. 
p. magnitudine fere feminis , aibus. Cutijt. ovatac , compreffa:. Rad. 
breviifima , centripeta. CCXCII. HEBENSTRETIA. Linn. gen. 770. 

Calyx ultera medium bifidus : lacinia altera duplo longiore. Cor. unilabiata : labio 
extrorfum ampliato, apice trilobo: lobulo medio bifido 5 lateraiibus eftiarginatis. 
Stam. quatuor , margini corolla extra tubum inferta. Styl. extrorfum incraifatus. 
Capfula uniiocularis bivaivis. Sem. duo. 
Iebenstretia dentata. Tab. 51. fig. 5. 

Vakrianella africana foliis angujlis , /lore macula rubicante notato. Comm. 

hort. amjl. 2. t. 509. 
Hcbenp-etia foliis limaribus dentatif, fpicis Icevibv.s. L 1 n n. fyfi. veg. S7°- 
Per. Capfula ovato acuminata, in ftylum definens, fubmembranacea, lenriculari-com- 

preffa, uniiocularis, bivaivis. 
R E c. nullum j femina fundo capfula affixa. 

Sem. duo, fubelliutica, apice acuminata, bafi leviter emarginata; hinc convexa , qua- 
tuor in univerfum fulcis craflis rotundatis elevatis notata inde plana , linea fun- 
plici, media, ftriata; pallide ftramiiiea. 
Int. duplex: exterior fungofum, crafliim, duriusculum, nucleo multo lathis* interim 

membranaceum , ferrugineum, fuperficie interna carnofa. 
A l B. nullum , nifi carnofam fuperficiem integumenti velis. 

Emb. cylindricus, retfus, inverfus , albicans. Cotijl. ohlongx , plano-convex*. R**. 
cotyledonibus fesquilongior , fupera. ) Capfula intpjrra. B.) Eadem dehifcens cum feminibus. c.C.) Seminis dorfaro. 3- D -^ ^ 
nter. E. ) Crufta feminis diffefta. ¥.} Eadem longitudinaliter aperta, cum nucleo. g.) ^ Ucl 
G.J Embryo denudatus. 

CCXCIII. SELAGO. Linn. gen. 7%> nhus ittzqualis. Stam. quatuor. =^3= 239 

SfitAQO fafciculata. Tab. 51. % 6. 

Sclngo conjmbo multiplki, foliistbovatis ferratis'glabris.Uxx.JijJi. Vtg.ffa 
Ex herbario Bankfiano. 
Pfr. nullum; femiaa caiyce vertita. 
Rec. nullum, prseter fundum calycfs, cui femina affixa. 
Sem. duo, parva, oblonga, hinc coavexa, iade fulco excavata , fuica. 
Int. finiplex, membranaceum, aide adnatum. 
Alb. femini conforme, duriusculum , camofum, album. 

Ekb. longitudine fere albuminis, inverfus, niveus , CotiiL fubfoliace*, elliptic^, bre- 
ves. Rail longa , red a , fupera. a.) rars corymbi. b.B.) Braftea floralis, bafi gibba cum caiyce. c.) Calyx maturus frp*T« 
deutibus fetaceis pungcntibus. d. D. ) Semina coadunata. E. ) Seminis dorfum. R> Ejusdem 
ter. G.H.J Albuminis feftiones cum fitu embryonis. I.) Embryo feparatus. CCXCIV. PROTEA. Linn. gen. no. 

Calyx nullus. Cor. monopetala, quadripartita. Antherac quatuor, petalis infra api- 
cem infcrtac. Styl. uaicus. Nux fupera unilocularis , evaivis. 
i 0TEA argentea. Tab. 51. fig. 7 . 

VnotOYpQdendron foiiis argenteis fericeh latijimis. Boerh. kgdb. 2. t. iff. 
Protea foiiis lanceoktis argenteo tomentofis ciliatis, cauk arboreo, tapituBs 

Ex herbario Bankfiano. 
ER . Nux corolla perfiftente vertita, oiTea, obovara, tunjfde Ientrcularis, utrincpe fn 

IIKt ™ iniea teaui iufcrin'a, uniiocuLai s. evalvb ; culrro tamen fecundum mar^- 
ne "i hilili.s. r 

EC af ^^ nn ' F^er cicatricuiam fubfungofam in apice loculamenti , cui femen 

j EM ' lInicum , obovatum, obefum , album , fuperne ampla chalaza nigra notatum. 
- YT -%j ex , membxanacemn, diaphamun, pallidum. 

Alb - nullum. 

E * B ^:l 0nf0rm ^ e ^ US ' "^ ^ obovat., crafl^, plar" - infera. gdaliuo carnof^ pUim. 'acuminata , minutiilima. AW. arnica , breviilima, a.) Corolla quadricaudara, fericeo plumofa, nucem veftiens. b.) 
fefta. d.) Seminis ia nuce fitus. e.) Idem foliitum. f, ) Em 

CCXCV. DIANTHERA. Linn. gen. af. 

Calyx tubulofus , quinquedentatus. Cor. ringens. Stam. duo: antheris genrnaU Sty'. 
unicus. Capfula bivalvis eiaftica. Seminis embryo curvatus. 
i a nt her a malabarica. Tab. 51. fig. g. 

Dianthera bhaliculata. Re tz. aff. holm. 1775. t. 9. 

Dianthera florikis paniculatis , pedkellis bi-L trifidis , floribus bicalyculatit, /<*• 
cinia dorfaii majore. Linn. fi/ft. veg. 6^. 
Ex herbario Bankfiano. 
Per. Capfula oblonga, compreffiuscula , fupra acuminata, infra in unguem bean 
compreilum elongata, bilocularis, bivalvis: ungue eJaftico dehifcens. Diflepiinen- 
tum valvis contrarium , retinaculis uncinatis pro ieminibus inftru&um. 
Rec. nullum; femina in axiilis retinaculorum feililia. 
Sem. duo in quolibet loculamento, orbiculata , ad umbilicum emarginato-rolte a a, 

utiihque planiuscula, nigro fufca, minutiffimis aculeolis fubcapitellatis icabrata. 
Int. duplex: coriaceum & membranaceum ; utrumque tenue. 
Alb. nullum. 

Emb. magnitudine feminis, curvatus, albus. Cotyl. ovato-reniformes , fohaceae , I* 
nuiiinna\ Rad. fufiformis, curvata , inflexa, a centro devia. a.) Paniculse pars, b.) Capfula integra. c. C.) Eadem dehifcens, cum fitu feminum. *>»■/ 
mina feparata. E.) Embryo denudatus. F.) Idem feparatus. 
Nimis artificial, nee fatis a Jufticia diftindum genus. 

CCXCVI. BIGNONIA. TournJ. 72. Linn. gm-W 

Calyx quinquefidus. Cor. limbus irregularis. Stam. quatuor in*qualia. Capfula 1 iq u0 

fa bilocularis. Semina membranaceo alata. 
Jnonia echinata. Tab. 52. fig. 1. ^ 

Bignoma fcandens fruBibus echinatis. J acq. hi ft. amer.ifyt. 176. f-S 2 ^ 31 
guian. 2. p. 648- t. 263. p Fi I a 4 i 

Per. Capfula filiquofa^ elliptico oblonga , leviflime comprefla , in mediis lateribws fui- 
co longitudinal obtbleto infciipta , & ad utruoique marginem protuberante diflTcpi- 
menti rotundata ora infignita, undique aculeis fubulatis , brevibus, & bafi conihien- 
tibus muricata , biiocularis , bivalvis. Diflepimentum planum , coriaceum, valvis 
interjedtum, ad margines incrailatum. 

Rec. nullum, praster incraflatum diflepimenti marginem, cicati'iculis oblongis intus in- 
fignitum, quibus femina affixa. 

Sem. numerofiflima, piano comprefla, latiflima ala membranacea diaphana & venofa 
cincta, dupliciferie in fmguio ioculamento pofita. 

Int. duplex: exterius membranaceo fpongiofum , ad embryonis fedem albicans & in 
medio macula cordata fufca pictum , cetera diaplianum , in alam ampliatum ; in- 
terius tenuiflimum , embryoni adherens. 

Alb. nullum. 

Emb. compreflfus, rectus, Iadeus. Cottfl. bilobae, lobis rotundato reniformibus , fo 
liaceis , tenuiilimis. Rad. breviflima , reda , centrifuga. d.) Nucleus propria fua CCXCVII. BESLERIA. Plum.^m. t . J. Linn. gen. 755- 

Calyx quinqueparticus. Cor ringens. Stam. quatuor inaequalia. Styh unicus. Bacca fu- 
pera biiocularis. Diirepimentum in medio diviium. Sem. parietalia. 
5 jSL E R IA l mea . TaD> 52. fig. 2 . 

Besleria virgce aurece foliis , flore tuleo, minor. Plum. k. t. 49. 
Bttkriapfduncuiif fimplicibus confertis , foliis lanceolatis. Linn./#?. veg- $59- 
Ex herbario Bankfiano. 
p ER. Bacca globofa, pulpofa , ftylo craflb brevi terminata, fubbilocularis. Diflepi- 
mentum ex laminis duabus membranaceis , Iiinc bacca: parieti aflLri*i inde 
llb ^is, quad flucluantibus, ora interna rotundatis. 
Re c. funiculi umbilicales innumeri, breviflimi, capillares , ex omni interna bacca fupe- 

ncie oriundi , ut ilia quafi villofa appareat, quando pulpa elota eft. 
Se m. numerofiflima, minutiiTima, ovata, obovata, pyriformia , aut angulata, pun- 
ctis elevatis vix difcernibilibus fcabrata, faturate rufeicentia , &, fi plura in acervu- 
m c °ngerantur, pulverem eleganter rubro ferrugineum referentia. 
NT ' fim plex, tenuiffiinum. 
* LB - fcmini conformc , carnofum, album. 
iIB - teretiusculus, niveus. Cotijl. breviflimar. Rad. crafliiisciiia, centrifuga. inellae in fitu. e. E, ) Semina feparata. F. G. ) Albuminis fectioues , cum fitu & figura embryonij. 

CCXCVIIL LATHR^A. Linn. gen. 743. 

Calyx quadnpaithus. Cor. ringens. Stam. quatuor infrqualia. Styl. unicus. Capfula 
unilocuiaris. ReceptacuJa fungofa lateralia. Embryo excentricus, 
T hr.«a fquamaria. Tab. 52. fig. 3. 
Squamarla. Riv. monop. t. $9. /. 2. Blakw, herb. t. 430. Oeder. flor. dan. 

t. 136. 
Lathraa caule fimplieijfmo , eorollis pendulis: labio inferiore trifido. Hall, fiifi 
1. n. 207. Linn, fijjl.veg. 550. 
>er. Capfula fubglobofa, mucronata, obfolete bifulca, papyracea , unilocuiaris, W- c. fulcuselevatus, crafTus , fpongiofus, bifidus, fingul* valvul* parieti mternoion- 

gitudinaiiter adnatus , per maturitatem faepe obliteratus, cui femina afhxa. 
«. numerofa, circiter quadraginta , fubglobofa, fpongiofa, einerafcentia. 
•. fimplex, fungofum, craflum, extus reticulato-cellulofum. 
5. femini conforme, fed anguftius , granulofo carnofum, duriusculum , aqueo- 

b. mlnutiffimus, fubglobofus, lutefcens , extra axem femints pofims. &4 brc " 
viffiinz, obtufae. Rad. ovato acuminata, centrifuga. *.) Capfufa vefHta. b.J Eadem denudata. c.J Eadem diffefta. i.J Ejus valval* dehiscent* cum 
receptaculo fpongiofo. e. E. ) Semina feparata. F.) Seminis & albuminis feaio longitudinal, c 
•mbryonis fitu excentrico. G. ) Embryo feparatus. 

CCXCIX. RAUWOLFIA. Plum. gen. t. 40. Linn. gen.-*93' 

Calyx quiuquedeiitatus. Cor. infundibuliformis contorta. Stam. quinque. ^ 
unicus. Bacca fupera dipyrena : Oiliculis bi - L femibilocularibus. & Ml 
folitaiia. 
.au^olfia nitida. Tab. 52. fig. 4. 

Rauwoifta tetraphylla anguflifolia. Plum. ic. t. 236. f. r. 
Rauwolfia g I uberrima nitidiffima. Linn. h. Cliff. Lp.fyjl- veg. 2$o. 

Ex horto regio Kewenfi. .^ 

Per. Bacca globofa, carnofa, didyma , dipyrena. OfTicula gigartoidea, f c ^^- 

cantia, rugofa, bafi ventricofa, gibbaj apice attenuata, compreifa; doriu C ^^ ***== 243 

ventre convexiu<cu!a aut plana-, intm fpadicwi l«vigatuTmia; femibilocuiaiia- dif 

icpimento incompleto, parti ventrali affixo. 
Rec. nullum; k^en apice affixuin. 
Sem. in fingulo ofllculo unicum, comprefTum, utrinque attenuatum, condupikatum: 

Int. fimp iiciiH mum, membranaceum, pallidum. 
Alb. femini conforme , "carnofum , moiliusculum , album. 

Emb. albumine paulo brevior, inverfus, uncinato curvatus , lacleus. Cotyt. lineari 
oblongs, fohaceaj, furfum recurvatas. Had. fubcomprelTa , longa, fupera. E.F.) Eadem tran* 
-.c .u* uu«iuu renexa. i.j Aioumen condupUcatum . tranfverfe feftum. K.) Embryo denu 

Kauwolfia canefcens. ibid. 
Ex herbario Bankfiano. 
Bacca ovato globofa didyma (a), dipyrena (b). Officuia gigarroidea (c) rugofa 
bilocularia(d.). Semen deed * 

CCC. STEMODIA. Linn. gen. 777. 
Cal. quinquepartitus. Cor. bile 
culam: fepto valvis contrar 
S JEMODiAruderalis. Banks, in litt. Tab. 52. fig. 5. 

£ R. Capful a parva, elliptica , mucronata, utrinque iinea deprella inlcripta , bilocula- 
«*, bivalvis. Diifepimentum anguflum, valvis contrarium. 
Rec - fu Mindricum, fungofum, puntficulatum, cum diifepimento non connatum, 
Sem. numerofiffima, minutifilma, fubovata, pundiculata, fufca. 
NT - implex, membranaceum, tenue. 
Al b. femini conforme, carnofum, pallidum. 
m b. teretiusculus , rectus, niveus. Cotilt. breves, piano convex*. Rad. crafla, 
centripeta. 

>• ) Flores diffiti, fubfefliles. b. B.) Staminum filamenta fuperiora fimplicia, inferiora bifida, c) 
Capfula calyce veftita. d. ) Eadem denudata. E.) Eadem dehifcens. Y.J Ejus & receptaculi feftio 
^ansverfalis. g,G.) Seiuina feparata. H.I.) Albu minis feftiones, cum fitu.& figura erabryoiiis. CENTURIA QUARTA. CCCI. MELAMPYRVM. To urn. t. 7 8- Linn. gen. ?4* 

Calyx quadrifidus. Cor. ringens. Stam. quatuor inzqualia. Stigma fimplcx. Capfula 
compreflfa bilocularis. Semina folitaria. Embryo umbilico contrarius. 
Melampyrum pratenfe. Tab. 53. fig. 1. 
- Parktariafijluejlris. Besl. hort. Eyft. ceftv. XII. t. 2. f. 2. 

Melampyrum foliis mis integerrimis , mediis dentatis, floralibus haftatis. Hall. 

hijl. 1. ». 308. 
Melampyrum floribus fecundis later aiibus , foliorum conjugationibus remotu , co- 
rollis claufis. Linn. fyft. veg. 550. 
Per. Capfula ovata, in rottrum fimum attenuata , compreiTa, fulco longitudinal! utrifr 
que infcripta, extus fufca, intus fericeo alba, bilocularis, margine lupenoce 
n, oblolefcens. hifcens. Diflepimentum valvis contrarium, anguitiifii 
Rec. cicatricula minima , in fundo finguli loculamenti. . 

Sem. folitarium, ovaroobWum, glabrum, |albicans , fubnitidum, inferne in rolte - 

lum umbilicale conicum fpongioium elongatum. 
Int. duplex, utrumque membranaceum , tenue. 
Alb. oblongo ellipticum , carnofum , durum , albicans. 
Emb. breviiTimus , in fuprema & umbilico contraria albuminis extremitate locatus, cy 

Jjndricus, niveus. Coty L breviflimae, obtufac. Rad* craila, fupera,. ais feOio longitudinalis , cum fitu embryoius 

l a m p y r u m arvenfe. .. j; m i-Jio 

Capful* priori fimiles , fed gibbofiores & dihifcendo api'ce bifida-. Senw 

majora, quam ■ pnecedentis , pailide lutefcentia , nitida , roftello cralio . 

albo. Embryo vix dimidio aibumine brevior, umbilico eontranus. CCCII. MIMVLVS. Linn. gen. 783. 

Calyx priimaticus, quadri-1. quinquedenratus.- Cor. ringens. Stam. quatuor, inarqualla. 
Stigma bifidum. Capfula ovalis , bilocularis, apice dehifcens, Semina glabra utrin- 
que puncto apicuiata. 
Mimulus ringens. Tab. 53. % 2. 

EapkrafiaJIoridana, lyfimaehia glabra filiquofa fottis, quadrato caule, ramofwr. 

Ylvk. phyt.t. 393 .f. 3. 
Mimulus ereftus foliis oblongis tinearibus fejfdibiis. Linn. h. upf f. 2. ft/ ft. 
ve 8-575- _ lt . r 

Per. Capfula calyce pentagono veftita , ovalis, bilocularis, apice trans verfim delufcens. 

Diilepimentum membranaceum , valvis contrarium. 
Rec. oblonguin, fpongiofum , excavato pundatum, ope membran* intergerinac difle- 

pimento utrinque adnatum. 
Sem. numerofiflima , exigua, ovato oblonga , glabra, pallide firaminea, utrinque 

pundo prominulo rufeicente apicuiata. 
Int. (implex, membranaceum, tenue. 
Alb. femini conforme, tenue, carnofum, aqueo-pallidum, 
Emb. cylindricus, longitudine fere feminis, lacleus. Cotyt. femiteretes, breves. Rad. ■0 Capfula calyce angulato veftita. b.) Eadem denudata. e.d.) Eadem dehlfcens & f*P* V" ™" 
turitatera in fupremo latere rimam a?ens. e. ) Ejwdam fefflo trawwrfcto. f.) Recepwcuium 
*■ fpeftatum. g.G.J Semina feparata. H.I J Albwninis feaiones ciun fitu & figura embryon 

CCCIII. DODARTIA. Tourn. f. f[8. L 1 n n. gen. J8<>. 
Calyx quinquedentatus. Cor. ringens. Stam. quatuor inzqualia. Stigma bifidum. Cap- 
fula fubglobofa, bilocularis. Sem. plura angulata, 
Odartia orientalis. Tab. 53. fig. 3. ,.# . 

Sodartia orientalise flare purpurafcente. Tourn. it 3 . p. 208. Mill, tfrtt. ir. 

f. 27. 
Sodartia foliis linearibus integer rimis glabris. Linn. fi/fl. veg. $J4\ 
Pe «- Capfula fubglobofa, membran.ce. , tenuis, utrinque liae. deprella mfcnpta , bi- 
loeularis, raro fponte dchifceus. . . ..^ 

R£ c. fubrotundum, fcrobicuktum, piano convexum , per Jammam mtergermam dnie- 

pimento utrinque annexum. 
Sk * numerofa, parva, fubglobofa, angulata, glabra, cinereo fofca. Int. duplex: exterius tenuiflimum ; interim fubcoriaceum , minutiilime excavato 

punctata m , fuicum. 
Alb. femint conforme, carnofum, aqueo-pallidum. 
Emb. reretiusculus t reclus , ladeus. Cotijl. femicylindricae , breves. Rad. craiTa, 

centripeta. CCCIV. BROWALLIA. Linn, gen. 77J. 

Calyx quinquedentatus. Cor. hypocrareriformis. Stam. quatuor insequalia. Stigma qua- 
drilobum. Capfula biiocalaris , apice quadrivalvis. Semina parva , angulata. 
Biiowallia demilTa. Tab. 53. fig. 4. 

Browallia pedunculis umfloris. Linn, h. Cliff, t. if. fi/Jl. veg. $12. 
Per. Capfula calyce veftita , ovato oblonga , bilocularis, apice quadrifariam dehifcen?. 
Ditrepimentum membranaceum, tenue, per maturitatem a parietibus capfulas foe- 
dens , ut uniiocularis appareat. 
Rec. oblongum, fungofum, fcrobiculatum , diffepimento arcle adnatum. 
Sem. numerola, parva, angulata, foveolis & punclis minutiffimis exarata, luteo-ru* 

fefcentia. 
Int. duplex: exterius fpongiofum , tenue; intetiut membranaceii/U, pallidum. 
Alb. femini conforme, carnofum. album. 
Emb. teretiufculus , niveus. Catyl. fcmicylindricst breves. Rad. craiTa, centripeta. a.b.) Capfula veftita & dwiudata. c) Recept. cum diffepimento coonatum. d.) Capfula diffeaa. 

e. E. ) Semina fpparata. F.J Embryo intra albumen. 
Capfulam media: magnitudmis (if runt figure a -d. dantur duplo grandiores. 
Pofitio floris in hoc genere fingularis ell, nam pedunculus, vel e regione , vel ^ 

latera petioloruminferitur, ficut in Solanaceis, 

CCCV. PEDICVLARIS. TournJ. 77 . Linn. gen. 74*- 

Calyx quinquefidus. Cor. ringens. Stam. quatuor inarqualia. Stigma fimplex. Capfo" 
bilocularis. Semina pauca. Embryo umbiiico contrarius. 

Pedicular 15 - H7 

edicularis verticillata. Tab. 53. fig. 5. 

- P edicularis foliis pinnatis quaternis , floribus purpureis fpicatis. Hall. hifi. 1. 

P edicularis caule fimplici , foliis quaternis. Linn, fijfi. veg. m. 
Icon J a c q. //. aufir. 3. t. 206. 
Per. CapfuJa oblonga , attenuate rortrata , compre/fiuscula , membraiiacea tenuis bi- 

iocuJans , margine fuperiore paulo convexiore Ion ^ rjjtfe. 

pimentum anguihifimum, valvis contrarium. 
Rec. parvum, fubgloboium, diiTepimento prope bafin affixum. 
Sem. pauca, circiter decern in fingulo loculamento, ovata, angulata, utrinque acu- 

mmata altero latere hiio membranaceo angufto albicante fiipata , pundiculato 

itnata, iuka. Umbilicus roftellatus incurvus , ex integuments) formatus, non 

callofus. 
Int. fimplex, tenue, membranaceum. 
Alb. femini conforme , carnofum, aqueo - glaucum. 
Emb dimidio albumine paulo brevior & in ejus extremitate fuperiori locatus, redus, 

lutefeens. Cotyi, femicylindrica% Mad. crafla, obtufiuscula , fupera. Quid fmt Pedicularis femina tunicata , Linnaco dida? me fugit. 

CCCVI. DIGITALIS. Tourn. t. 73. Linn. gen. ?&. 

Calyx quinquepartitus. Cor. campanulata , ventricofav Stam. quatuor ina-qualfa. 
Stl gma fimplex. CapfuJa bilocularis: diiTepimento duplicato ex intiexis valvuia- 
rum marginibus. Semina numerofa, fubprismatica. 
JGital,s purpurea. Tab. 53. fig. 6. 

Vigitahs. R IV . monop. t. 104. Blakw. herb, t 16. Oeder. flor. dan. t 74, 
digitalis foliis ovatis , galea fimplici. Hall. hifi. 1. n. 330. 
Vtgitahs calijcinis foliolis ovatis acutis , c orollis obtufis : labio fuperiore integro. 
p £ LlNN -/# veg. S 6 2 . 

R * Capfula ovato pyramidata, fubpubefcens , bilocularis, bivalvis. Diflepiinenfum 
ex marginibus vaivuiarum introrfum rlexis formatum, duplicatum. Valvular per 
^ ^aturitatem tape in lateribus riml hiantes. 

• oblongum, fungo/inn , hinc convexum, inde fubconcavum, mediante lamina 
"itegerrima cum axi fru&us , non autem cum diiTepimento connatum. Sem. numerofa, parva, fubparallelipipedea, ab altero latere fulco longitudinali exfculpta, 

undique punclis excavatis fubferiatis confperfa , ferruginea. 
Int. duplex: exterius fubfpongiofum-, interius menibranaceum , tenuiifimum. 
Alb. fern iai conform e, carnofum, pallide albicans. 
Emb. cylindricus, lacreus. Cotijt. femiteretes. Rad. crafta, centripeta. a. b.) Capfula Integra & dehifcens. cj Receptaculum. d. ) Capfula diflefta. e. E.) Semma fc 
parata. F.J Seminis latus fulcatum. G. H.) Albuminis feftiones cum fitu & figura embryonic. 

CCCVII. ANTIRRHINUM. To urn. t. 75. Linn. gen. 750. 

Calyx pentaphyllus. Cor. perfonata, bafi gibba aut calcarata. Stam. quatuor aut 
quinque. Stigma fimplex. Capfula bilocularis, apice in lacinulas rerlexas dehii- 
cens. Semina numerofa. 
Antirrhinum Linaria. Tab. 53. fig. 7. 

Linaria. R 1 v. monop. t. 83* /• *• Blakw. herb. t. 11 5* 

Antirrhinum foiiis linearibus adfcendentibus congeftis , caule ereUo fpicato, Hall. 

hifi. 1. n. 33 6. . 

Antirrhinum foiiis lanceotato linearibus confertis, caule eretto, fpicis terminal 
bus fejfdibus , fioribus imbrkatis. Linn.///, veg. S57- 
Per. Capfula eliiptico fphzroidea utrinque fulco depreflo infcripta, bilocularis, apice 
utrinque in lacinulas 3—5, fubsxiuales recurvas dehifcens, relido inter utrain- 
que aperturam arcu ftapediformi itylifero. Dufepiinentum fimplex, raembia- 
naceum. 
Rec. oblongum, fungofum , tuberculis acuminatis fcabrarum, hinc convexum, '*& 
planiusculum , per membrauam intergerinam cum diffepimento utrinque cohn^- 
Sem. plurima, horizontaliter incumbentia , bratfeara , rotundata, nigricantia , ^ 
fplendentia: difco ovato fcabiiusculo ; margine lato membranaceo, ad umtuuc 
emarginato. 
Int. duplex: exterius papyraceum, aridum ; interius menibranaceum , tenue. 
Alb. ovato oblongum, femine multo anguftius, compreilum, carnofum, album. 
Emb. filiformis, leviilime curvatus, niveus. CotyL femiteretes. Rad.k>*&> 
tripeta. & dehifcens. C. ) Eadem difleaa. DJ Receptaculi forma. *• 
I transverle fee turn. G. ) Albumen denudatum. H.) Ejusdem I 
ibryonis. I, ) Embryo ieparatus. stirrhinum tripk/llum. fig. H. 
Linaria hifpanica. Clus. hi/1, i. p. 320. — ficula. Bo cc. fie. 44. t. 22. 
Capfula ovara, bifulca, Linaria; in modum dehifcens : valvulis tridenratis Semina 
(H.) angulata, fubtriquetra , dilfite fcrobiculata, ad angulos non marginata, 

ntirrhinum Orontium. ibid. 
Antirrhinum fulveftre. Besl. hort. Eyjl. afiiv, I. 1 p. f. ?.— arvenfe. Riv. t. 

Antirrhinum foliis elliptic}? obtuj Is , floribus fparfis , calycibus fubulatis longif- 

jimis, calcare brevi[fimo. Hall. hiji. 1. n. 334. 
Antirrhinum corollis ecaudatis , floribus fubfpicatis , cahicibus corolla longioribus. 

Linn, fi/ft. veg . SS y. 

Ca P ruJa ( a -A. B.) ovato pyramidata, bafigibba, obliqua, apice tribui foramini- 
bus dehifcens. Receptac. (C.) teretiusculum, absque intermedia lamina diife- 
pimento adnatum. Semina (d — F.) elliptica; hinc (D.) glabra ex medio an- 
gulo in marginem lateralem anguftum (F.) declivia; inde (E.) convexa, fun- 
gofa, fovea longitudinali profunda (F.) exfculpta. Albumen & embryo ut in 
prscedentibus. Color feminum ferrugineus. 
<tirrhinum majus. fig. G. 

Antirrhinum. Riv. monop. t. 82- f. r. 

Capfula praecedentis fed major, trifora. Semina (G.) fubglobofa, ferruginea, fo- 
veolis confluentibus fcrobiculata. 

Secundum Halle rum, femiua huic angulofa, atra : mea diverfilfima, ex fide 
Martyni recenfui. 
! TIRRHINUM minus, fig. I. 

Linaria arvenfis minima. Riv. monop. t. $J- Oeder./oa dan. t $02. 

Capfula ovalis , magnitudine feminis raphani, Linaria: in modum bifora: valvulis 
b>- J. tridentatis brevilfimis. Semina ( I. ) ovato- aut fphserico- globofa : fulcis 
acutis profundi's longitudinalibus exarata, luteo - ochracea. 

irrhinum pur pur turn, fig. K. 
narta /lore purpureo minor e. R 1 v. monop. t. 85- f> *• 

Capfula fubglobofa , Linarix in modum bifora. Semina (K.) triquetro - angulata, 
aut comprefiiuscula : angulis acutis marginatis glahris; tnterfHtHs vermiculato ru- 
gofis. Color fufcus aut fumofus. 

CCCVIII. SCROPHULARIA. Tour n. t 74- Linn. gen. 756. 
Ca b'x quinquefidus. Cor. fubglobofa: labio fuperiorc intus fquamula accefloria audo. 
^! am< quatuor insqualia. Stigma fimplex. Capfula bilocularis : diiTepimento du- 
plicate, per maturitatem foraiuzne pervio. 250 -^ 

Scrophularia aquatica. Tab. 53. fig. 8- 

* Scrophularia aquatica, Blakw. herb. t. 86. Oeder. {lor. dan. t. 507. 

Scrophularia cav.lt quadrangulo alato paniculate, foliis ovato lanceolatis. Hall. 

hifl.Lp.32s. 
Scrophularia foliis cordatis obtufis petiolatis decurrenttbus , cam/* memorams an- 
gulato; racemis terminalibus. Linn. /#/?. t^g*. 5<fo. 
' Per. Capfula fubelobofa, acuminata, bifulca , glabra, bilocularis , bivalvis. ftftp 
mentum duplicatum, ex infiexis valvularam marginibus formatum, per matunta- 
tern foramine ovali pertufum , cetera integerrimum, bipartibile. 
Rec. ovato oblougum, fpongiofum, diiTepimento utrinque adnatum, per maturia- 

tern contractum in tuberculum craflum, bail foramims ovalis affixum. 
Sem. plurima, ovato globofa , per artatem fulcata & transverfim rugofula, ut cancel- appareant , . i\if,M Int. fimplex, membranaceum , tenue. 

Alb. femini conforme , carnofum, aqueo - pallidum. 

Emb, teretiusculus, rectus, Jadeus. Coti/L breves. Had. longa , craiTa, centripeta. a. bo Capfula Integra & dehifceas. c. ) 1 . focrio fran.wcrfolis. D.)Di pnnc 

cum foramine & receptaculo contrafto. e. E.) Semiaa feparata. F. G.) Albuminis fecdones, 
fitu & figura embryonis. 

CCCIX. CAPRARIA. Linn. gen. 7*8- 

Calyx quinquepartitus. Cor. campanulata quinquefida acuta. Stam. quatuor m#p» 
Ha. Stigma bilamellatum. Capfula bilocularis. Diilepimentum duplicate 
inflexo 'valvtilarum margine. 
Capraria bifora. Tab. 53. fig. 9. 

Capraria curajfavica. Herm. parad. no. ic. no. , t 

Capr aria foliis altcrnis , floribus geminis. J acq. hift. amer. t. US' ±***W 

w.* ,., . ■ . va ' vu ; 

Per. Capfula ovato -oblonga, parva, utrinque fulco infcripta, bilocu lans. , 
per maturitatem btfidis. Diirepimentum duplicatum , ex inflexis valvular 
ginibus formatum. 

Rec. oblongum, fungofum, cum axi, non cum diifepimcnto connatum, p er 
tatem liberum. 

Sem. numerofa, exigua, fubglobofa, angulata, fcrobiculata , pallide lutea r 

Int. fimplex, fubfpongtofum , tenue. ^l Alb. feminiconforme, carnofum, album. 

Em J. teretiusculus, lacleus. Cotyl. breves. Rad. craflfa, centn'peta. «.B.) Capfula integra & dehifcens. C.) Eadem diflcfta. D.) Recept. maturu 
Semina feparata. F, ) Embryo intra albumen. 


mliberum. e.E.) 


CCCX. SCOP ARIA. Link, gtn. 143. 
alyx quadripartftus. Cor. rotata, quadrifida. Sui ;.. q; atuor fubarqual 
plex. Capfula biiocularis. Diifepimentum mcanbranaceum , fimplex 


!' va^'paral- ^coparia dulcis. Tab. 53. fig. 10. 

Veronica americana eretla dulcis. Sloan, hijl. jam. 1. t. iog.f. 2. 
Scoparia foiiis ternis , fioribus pedunculatis. Linn, fijft. veg. 157. 
Per. Capfula parva, fphaerica , utrinque fulco inicripta, tenuis, biiocularis, bivalvis. 
Diifepimentum membranaceum , tenuiilimum , diaphanum , valvulis parallelum, 
earundemque future afHx-um. 
Rec. orbiculatum , depreffiufculum , fpongiofum, diiTepimento utrinque adnatum. 
Se ". nuraerofa, minutula, ovato giobofa, obfolete angulata, fcrobiculis nn'nutiflimis 

feriatim pofitis exarata, fubferruginea. 
In "t. fimplex, fpongiofum, tenue. 
Al b. feminiconforme, carnofum, pallidum. 
£*l, teretiufculus, latfeus. Cotyl. breves. Rad. longa, crafla, centn'peta. B ) Capfula integra & dehifcens. C.) Eadem diflefta, D.) Receptac. diffepimento ; 
• E Semina fepara CCCXI. GRATIOLA. Linn. gen. 2 9 . 

CaI ^quinquepartitus, bafi Tudus foliolis duobus accefloriis. Cor. monopetala irre- 
? u %is. Stain, quatuor: duobus flerilibus. Stigm. bUabiatum. Capfula biiocularis. 
Dl »Fepimentum fimplex, vaivis parallelum. 
A Tio LA virginiana. Tab. 53. fig. 11. 
bratiola a ffinh chamccdryoide). Pluk. plnjt. t 193 /• * 
^tiola foiiis lanceolatis obtufis fubdentatis. Linn./# Wfrtff Per. CapfuJa fubglobofa , acuminata, utrmque fulco infer! pta , bilocularis, bivalvis: 

valvulis apice fspe bifidis. Diflepimentum fimplex , valvis parallelling earuinque 

future infertum. 
R e c. rotundato acuminatum , modice convexum , diflepimento utrinque arcle ad- 

nanus. 
Sem. numerofa, exigua, oblonga , extrorfum crafllora , pundis excavatis reticulata, 

fubfpadicea. 
Int. fimplex, membranaceum , tenue. 
Alb. femini conforme , tenue, carnofum, album. 

Emb. fubclavatus, levhTime curvatus , ladeus. Cotyl. femicyimdric* , breves. Rai 
longa, centripeta. a. B.C.) Capfulaintefra & dihifcens. D.) Ejus feftio transverfalis. e,E.) Semina feparata, F.G.) 
Embryonls fitus intra albumen. CCCXII. CYMBARIA. Linn. gen. 7£r. 
Recepta Calvx decemdentatus. Cor. ringens. Stam. quatuor inacqualia. Sfigm. fimplex. Cap- 

fula fubcordata, membranacea, bilocularis. Receptacula reniformia, maxima, i>e- 

mina compreffa. 
y mb aria daurica. Tab. 53. fig. 12. 

Cymbaria daurica pumila incana, linarice folio , magno flore luteo guttaio- 

Amman, ruth. tf. t.l.f.2. 
Cymbaria. Linn, fijjl. veg. 55^ 
Ex d'ono CI. Lax man ni. 
Per. Capfulaellipticocordata, membranacea, tenuis, fufco-fpadicea , *™* w ™£ 

profundo inferipfa, bilocularis, bivalvis, margine faltem dehifcens. Valvule p 

maturitatem receptaculo anguftiores. Diflepimentum valvis contranum. 
Rec. grande, fungofum, candidum , hinc convexum, hide reniformi concavum, 

mediante lamina intergerina fepto utrinque affixum. 
Sem. pauca, 12-16. cireiter in fingulo loculamento, oblonga, compr efla, *". bri . 

membranaceo irregulari cinda, ex umbilico fubterminali pendula , deorium 

cata, fpadieea. 
Int. duplex: exterius fpongiofo membranaceum, nucleo latius; inttrius mem r 

ceum,. pallide lutefcens, fuperflcie interna carnofa. 
Alb. nullum f practer fuperficiem carnofam integumenti interni. 
Emb. inverfus, redus , lutefcens. Cotyl. elliptic*, fubfoliace*. Mad. teretiufcua, 

tyledombus dimidio brevior, fupeia.. a.) Capfula matura. B.) Ejus feftio 

Jamenti denudato. d.D.) Semina feparata. E.) Nucleus denudatus. F.) Integumentum i 

apertum, cum fitu embryonis, G.) Embryo feparatus. 

CCCXin. ACANTHVS. Tourn. t 80. Linn, gen, 793. 

Calyx bifolius. Cor. unilabiata, deflexa, trifida. Sn 
duo. Caplula bilocularis. DiiTepimentum contrari 
natis. Semina folitaria. 
ICAHTHUS mollis. Tab. 54. fig. 1. 

Acanthus. Riv. monop. t. 87- Blakw. herb. t. $p. 
Acanthus fotiis finuatis inermibus. Linn. fyft. veg.580. 
Per. Capfulaovato oblonga, mucronata , glabra, e ferrugineo lutefcens, bilocularis, 
bivalvis. DiiTepimentum vaivis contrarium, bifidum, retinaculis uucinatis , pro 
fulciendis femunbus dotatum. 
Rec. nullum; femina diifepimento ad axillas uncorum affixa. 
Sem. in fingulo loculamento unicum , grandiusculum , ovatum, Ienticulari-eompref- 

fom, vel & piano -con vexum, glaberrimum, nitidum, lateo rufefcens. 
l»T, duplex: exterius conaceum , durum; inter ius fpongiofo membranaceum , tenue. 
Alb. nullum. 

E-'iB. femini conformis , lutefcens. Cotijl. carnofa? , piano convexiufculne , circa radi- 
cular fedem arcle inter fe connate. Plum, diphylla: foliolis acuminatis divergenti- 
b'Js. Rad. brevis , conica, intra cotyledones latens, eentripeta. re tmaculis ieir a - a ) Capfula calyce munita, & denudata. b.) Eadem difTefta, cum fn 

deliifcens. d.) Semen feparatum. e.) Idem transverfe feftum. f.) Idem bipartitura, cum figura 
) onum, plumulae & radiculae, 

CCCXIV. BARLERIA. Plum.^w. t. 31- Linn. gen. 78$- 

Ca |yx quadripartitus : foliolis duobus majoribus. Cor. ringens. Stam. quatuor inaequa- 
1 bifidum. Capfula angulata bilocularis. DiiTepimentum vaivis contrarium, 
Semina gemma. p , lon g'flora. Tab. 54.%, «#«»aLin kermis, fotiis ovatis fericeis, brafteis cordatis fcariofis , corollis ton- Miuu fyfi.veg. 577 V Koenigio cum nomine Barlerias cordi/otice* Per. Capfula oblonga , utrinque attenuata, tetragona: lateribus inxqualibus, bilocula- 

ris, bivalvis, elaftice dehifcens, e caftaneo atra. DiiFepimentum valvis contraiium. 

bifidum, retinaculis feminum uncinatis , alternis ftipatum. 
Rec. nullum •, femina in axiilis retinaculorum fetfilia. 
Sem. in fingulo locuiamento gemina, rhombeo-rotundata , comprefla, ut fere bride* 

ta, fufco fpadicea , villorum appreiTorum , fafciculis unduJatis , in aqua facile fe i< 

in comam rloccoiam explicantibus undique te&a. 
Int. fimplex, membranaceum , tenuimmum. 
Alb. nullum. 
Emb. femini conformis , niger! an in recenti femine virtdis? Cotijl. oblique cordate 

plana, fubfoliaceae. Rad. incurs a, brevis , centripeta. a.) Calycis foliola majora , redculato venofa , capfulam obregentia. b.) Capfula ab altero latere dmu, 
data, reliftis ufrinque calycis foliolis n.inoribus , lanceolate aenminatis, paleaceo membranacfis. ave- 
nib. cj Capfula Integra. A.J Eadem del.ilceiis , cum fenmnbus in fitll. e.E.) Semwa 6fM» 
F.) Embryo denudatus, G.) Idem, diduftis cotyledonibus. CCCXV- RVELLIA.Pltjm, gen.t. 2. Linn, gm.34* 

Calyx quinquepartitus. Cor. ringens. Sram. quatuor inaequalia. Stigin. Ml laum. ^ _■ 
la bilocularis. DiiTepirnentum vafvis contrariura : retinaculis feminum WP& - 
Seinina tenia 1. quaterna. 
ellia flrepens. Tab. 54. fig. 3. 

Ruellia Jlrepens , capitulis comofis. Dill, elth.300. t 249. f. S 2U 
Rudiiafoliu petiolatis, pedunailis trifloris brevibus. Linn. Jijft> v*g- So* 
ER. Capfula oblonga, fuperne acuminata, in medio ventricofa , rotuiKlato eg ^^ 
id bafin elongate in unguem compreflum elafticum ; bilocularis, hiVi bifidum, retinaculis feminum uncinulatis , canaliculars al 
ftipatum. 
Rec. nullum; femina in axiilis retinaculorum feflilia. 

. ad quinque , rotundato cordata , & lS B 
r convexa, inde planiuscula, cinereo-fuica. finaulo locuiamento tria appreflis fcabrata , hinc leviter convexa, inde plai , - 

Int. duplex: utrumque membranaceum ; interioris fuperficies interna fubcarn . 
Alb. nullum, prater fuperficiem carnofam integumenti interni. ^ _^ f . ? ., 

Emb. femini conformis, ex albido lividus. Cotyl ovato rotunda^, &***' 

diphylla, foliolis linearibus parailelis. Rad. conica, brevis, centnpe. CCCXVL JVSTICIA. Linn. gen. 27. Adhatoda To urn. t. 79 . 

Calyx quinquepartitus, Cor. ringens. Stain, duo. Stigma fimplex. Capfula bilocuJaris, 
DuTepimentum valvis contrarium : retinaculis feminum uncinulatis. Semina foiita- 

JnsxiciA purpurea. Tab. 54. fig. 4. 

Folium Hnfforum. Rump h. amb. 6. p. 51. t 22. f. 1. 

: ji:ficin fulih ova is utriu . e u\ cn,,iatis integerrimis glabris , caule geniculate, 
Jpicis fecundis. L 1 x x. fyft. veg. 63. 
Ex herbario Baiikfiano. 
Per. Capfula parva, ovato ianceolata, in pedunculum transverfe compreflum elonga- 
ta, bilocularis, bivalvis ; pedunculo elaftice dilTiltens. Diifepimentum biiidum, 
valvis contrarium : retinaculo feminum uncinulato ft ipatunn 
&EC. nullum; feminain axillis retinaculorum fefiilia. 
oEM. unicum in fingulo loculamento , ovatum, ad umbilicum leviter emarginatum , 

compreffiusculum, undique granulis acutis fcabratum , fordide rufeicens. 
I»t. fimpliciffimum , membranaceum , tenue. 
ai b. nullum. 

E *l. femmiconformfs, curvatus, extus viridis aut lividus, intus albus. Cotyt. obova- 
te, fubinaequales, compreilk Rati, teretiuscula, curvula , e vertice feminis, fe- 
tundum alterum cotyledonum marginem , deorfum verfus umbilicum mflexa. a ".B.>> Capfula inte S ra & dehifcens. c. C. ) Semina feparata. DJ Semen transverfe feftum , cum 
fitu c °tyIedonum & radicular E. F.J Embryo denudatus, ab utroque latere fpedatus in fitn natwaix. 
G Cotjiedones diduftse. 

CCCXVII. RHINANTHVS. Linn. gtn. 74°- 

Cal yM^dridentatus. Cor.Tineens. Stain, quatuor iiwqualia. Stigm. fnnplex. Capfula 

c omprelTa bilocularis. Semina pauca. Embryo ab umbilico remotus, 
^HusCrifiagalli. Tab. 54. fig. 5. 
yftagalli. Riv. t p 2 . f. 2. 
^orolophus cahfcibus glabris. Hall. MJl. 1. n. 313. 
tbnantkm mollis labio fuperiore corner ejfo bnvion. Linn.///, veg. $49. 

Vex. 256 

:r. CaDfula rotundata, 

1 lenticularis , bilocularis , bivaivis. DilTepimentum auguMi- mum , valvis c 

Rec. tubercula carnofapyramidalia, e medio diiTepimenti utrinque prominentia. 
Sem. pauca, odo ad duodecim in fingulo loculamento , comprcfla, reniformia, ia 

medio fpadiceo cinerea fcabriufcula , ad oras margine mernbranaceo albicantc 

cincla. 
Int. duplex, utrumque tenue, membranaceum. 
Alb. ovatum, furfum, f. in extremitate ab umbilico remotiore, acuminatum, com- 

prelfum, carnofum, albicans. 

parte locatus. Cotijl. minutulae, comprelfe, fubfoliaceae. Mad. cylindrica, cral- 
iiuscula, fupera. i.b.) Capfula calyce bifolio quadridentato tefta, eademque denudata. c.) Ejus fefti 
\.) Loculamenta aperta. e.) Semina feparata. F.J Semen transverfe, &g.) Idem 
liffeftum , cum fitu embryonis, H, ) Embryo feparatus. CCCXVIII. CHELONE. Linn. gen. 74S. 

Calyx quinquepartitus. Cor. ringens. Stam. quinque : uno fterili. Stigm. fill 
Capfula bilocularis. DilTepimentum duplicatum, ex inflejris valvularum margu Semina bracti ranaceo marginata. ^h el one glabra. Tab. 54. fig. 6. 

Chelone floribm fpeciofis pule her rimu. Mill. diGt. ic. 62. t. & Ehret. decU US> 
Chelone foliis petiolatis lanceolatis ferratis : Jummis oppofitis. Linn. /# 
veg. 553- ,.. 

Per. Capfula ovaro globofa , utrinque fulco infcripta, glabra, bilocularis, bwH 

Diilepimeutum duplicatum, ex inflexis valvularum marginibus formatum. 
Rec. oblongum, fupra acuminatum, fungofum , in axi capful* pofitum, cum di > 

pimento non connatum. 
Sem. nuinerofa, fubovata. bratfeata , lato margine membranaceo cincla, cone 

deorfum imbricata , fufco fpadicea. 
Int. duplex, utrumque membranaceum, tenue. 

Ale. fubrotundum, femine multo anguftius , comprefium , carnofum, alburn^ ^ 
Emb. inverfus, lacteus. CotyL orbicular*, plano-convexiufcul*. Rad. tcrctiuscuia , » 
umbilicum pofita, fupera, feu potius centripeta. a. J Capfula Integra, b.) Eadem diffefta. c.J Ejus v: 
dehifcens. e. ) Semina foluta. F. G.) Albuminis figi 
figura embryonis. I.) Embryo feparatus, 

CCCXIX. VERONICA. To urn. t 60. Linn. gen. 25. 

Calyx quadri - 1. quinque partitus. Cor. limbus quadripartitus , lacinia infima angu- 
fiiore. Stam. duo. Stig. fimpiex. Capfula bilocularis, apice emarginata. 
r ER0NiCA officinalis. Tab. 54. fig. 7. 

Veronica. Riv. monop. t. pj. f. 2. Blakw. herb. 143. Oeder. flor. dan. 

t 2tf. 

Veronica caute deicumbente, foliis fcabris petiolatis ovatis , ex alis racemofa. 

Hall. hift. 1. ». S4 o. F J 

Veronica fpicis later alibus pedunculitis, foliis oppofitis , caute procumbent e. 

Per. Capfula parva, obcordata, utrinque fulco infcripta, comprefTa , fubvillola, bi- 
locularis , apice transverfim dehifcens. Diirepimentum anguiliilimum , valvis con- 
trarium. 

Rec. tuberculacarnofa, conica, medio diflepimenti utrinque adnata. 

Sem. pauca, fex I. odo in fingulo loculamento, elliptica, comprefla, fere bradeata 
absque margine membranaceo, glabra, lutea. 

Int. fimpiex, membranaceum , teuuiifiraum. 

a lb. femini conforme, lutefcens , fubcartilagineum, durum. 

E*b. minutulus, redus, niveus, Cotijl. brevi/fira*. Rad. longa, cylindrica, 
centripeta. a -A.) Capfula integra. BJ Eadem diffefta. C.) Eadem apice deliifcens. D.) Valvula altera 
cum r eceptacaU papiltulis. e. E.J Semina foluta. F. G.) Albuminis feftiones, cum fitu embryo- 
nis ad umbilicum. H.J Embryo feparatus. 

CCCXX. EUPHRASIA. TouRN.f. 7*. Linn. gen. 741. 
Ca] yx quadrifidus. Cor. ringens. Stam. quatuor inaequalia: antheris inferioribus 
Jtero iobo bafi fpmofls. Stieni. fimpiex. Capfula bilocularis. Semina pauca , 
d eorium incumbentia. 
HRa sia officinalis. Tab. 54. fig. 8- 
Eu phrafui. Ri v . m0 nop. t.po.f. r. Blakt. herb, t 427. 

K k Euphra- »58 Euphrafia fotiis ovatis linearis argute dentatis. Hall. hifl. n. 303. Linn./^. 
veg. S49- 
Capfula parva, ovato oblonga, fuperne comprefTa , bilocularis, apice trail? vci- 
in uuikiii' Dilll i:iv.r.tum a;i t lum, va!v ; contrarium. fini dehifcens. Dillepimentum angi 

Rec. nullum 5 fcmina diifepimento affixa , deorfum fibi mutuo incumbentia. 

Sem. pauca , quatuor J. fex in fjngulo loculamento , exigua, ovato oblonga, mar- 
gine membranaceo albo, nunc utrinque, nunc ex uno tantum latere cincla, loo- 
gitudinaliter ftriata: ftriis linearibus albis; interftitiis paliide ferrugineis. Umbili- 
cus compreilus in parte fuperiori feminis. 

Int. (Implex, membranaceum, tenue. 

Alb. femini conforme, carnofum , aqueo - pallidum, 

£mb. teretiusculus , longitudine fere albuminis, lacreus. Cotijl. breviiTimx. Rad. 
longa , craffa , fupera , ad umbilicum converfa. a. A, B.) Capfula calyce veftita & denudata integra. 
e. E. ) Semiiia feparata. F, G.) Semink feftiones cum 

Euphrasia Odontites. Oeder. flor. dan. t. <%$. 
- Capfula & diiTepimentum ut in precedent}. Semina ovata, ex altera latere marine 

membranaceo cincla , candidiiflima, fulcis clevatis longitudinalibus , ftriisque fiin»* 

libus transverfalibus eleganter cancellata. 

CCCXXI. MANULEA. Linn. gen. 1264. 

,. Calyx quinquepartitus. Cor. inTundibuliformis quinquefida, fubirregularis. Stam. 

quatuor inxqualia. Stig. fimplex. Capfula bilocularis : dillepimento duplicato 

inilexis valvularum marginibus. Sem. plurima, parva. 
Manulea hirta. Tab. 55. fig. h 

an Selago hirta, fficis longifftmis , fotiis obovatis. Linn, fuppi 2$5- fif' 

veg. 5 6 9 ? 

Ex hetbario Bankfiano. 
Per. Capfula parva , ovato oblonga, utrinque fulco infcripta , bilocularis, biva * vl ?'A- s 

vulis rnaturis ad medium usque bifidis. Dillepimentum duplicatum , ex m 

valvularum marginibus formatum. . 

Rec. centrale, columnaie , oblongum , comprefliuscuium , dufepiraento non »' 

Sem numerofa, parva, fubglobofa, obfolete angulata, fcrobiculis feriatis exara«- -59 Int. duplex: exiermt croftaceo - coriaceum j fefcrfo membranaceum , teim.flimum. 

Alb. fcmini conforme, tenue, carnofum, aqueo- pallidum. 

£mi. cylindricus, latfeus. Cotyt. breves, obtufx. i?a^. crafTa, centripeta. a J Pars fpicae fruftigerae. a. A. B.) Capfula calyce veftita & rmda, Integra. C. ) Eadwn quadri- 
fariam dthifceiw. D.J Eadem diffefta. e. E.) Semina feparata. F. G. ) Embryouij intra all umen 
fitus & figura. 

A Selagine, non tantum hxc, fed & omnes reliqux fpecies polyfperm* remo vendee 

CCCXXII. BUCHNERA. Linn. gen. 772. 

Calyx quinquedentatus. CoT. infundibuliformis , limbo quinquefido xquali. Stam. 
quatuor, inxqualia. Stigm. (implex. Capfula bilocularis. Diffcpimentum {implex 
valvis contrarium. Sem. numerofa, parva. 
H'chnera americana. Tab. 55. fig. 2. 

Buchnera folih dentatis lanceolatis trinerviis. Linn. fyft. veg. 571. 

Ex herbario Bankliano. 
£R. Capfula ovato- pyramidata, fubincurva, altero latere bafi deorfum gibba, bifulca, 
bi ocularis , femibivalvis f. ad medium faltem dehifcens. DiiTepimentum (implex, 
vaivis contrarium. 
IZC ' oblo "g"»n anguftum, fmigomm, totum cum diiTepimento connatum. 
** nuilie rofa, parva, angulata, ferruginea. 
XT - implex, membranaceum, tenue. 
* LB - femini conforme, carnofum, aqueo -pallidum. 
MB - cylindricus, reclus, latfeus. Cotyl. breves, obtufx. Rad. crafla, centripeta. CCCXXIII. SCHWALBEA. Linn. gen. 744, 
Ion • C S adrifidus ' lobofupwiorebreviffimo; duobus lateralibus xquaiibus J infimo 
Uf \\ kV ap ' Ce bifido * Cor. ringens. Stam. quatuor, inxqualia. Stig. iimpiex. 
, dXv ** a b "°cularis. Diifepimentum duplicatum. Semina paleacea. 

tx herbario Bankfiano. 

Kki Per. Capfula eliiptico acuminata, glabra, fulco obfoleto utrinque infcripta, bilocula- 
ris, bivalvis: valvulis maturis apice interdum bifidis. Diilepimentum duplicatum, 
;x hiflexis valvularum marginibus formatum. 

oblonoum, anguftum, compreffiusculum , difTepimento non adnatum, per ma- „. „jmerofimma, parva, paleacea, vcrfus umb.licum acuminata , cxtrorfum la- 

tefcentia, fine rotundato. Nucleus turgidulus in medio feminis , ad alteram ejus 

latus. , 

Int. duplex: exterius membranaceum , utrinque ultra nucleum longe protenlum ; m- 

tertUf arachnoideum, albumini adnatum. 
Alb. ovato oblongum, compreiTiusculum , carnofum, aqueo pallidum. 
Emb. cylindricus, redus, lutefcens. CotijL brevinW, tenues. Rad. longa, cea- 

tripeta. 

a.J) Calyx bafi ventricofiw, flriatus, capfulam veftiens. b. O Capfula denudata. d.) Eadem de- 
mm. E. ) Ejus feftio transverfalis. f. F.) Semina foluta. G. H, ) Seminis feftiones, cam 
bryone intra albumen. I. ) Embryo feparatus. 

CCCXXIV. MELASMA. Berg. 

Calyx quinquedentatus y ventricofus , laxus plicato - decagonus. Cor rwgens , p • 
Stan?, quatuor inxqualia. Stig. fimplex. Capfula pedicellata, biloculans. V™ 
pimentum valvis contrarium. Sem. numerofiilima , fubpaleacea. Melasma fcabrum. Tab. 55. fig. 4. 

Mela/ma. Berg. cap. 162, t. 3. f. 4+ 

Nigrina vifcofa. Linn. mant. 512. ,. 

Gerardiafcabra, foliis lanceolatis in/erne ferratis , caule tetragono. Lin • ju 
«"£■• 553* 

Ex herbario Bankfiano. • 

Per. Capfula intra caJycem maximum campanulatum nigrum latens, avato pynpT 

data, apice compreffa, bifulca, chartacea, tenuis, bilocularis , bival vis- 
it EC. coriaceum, comprelTum, anguffiffimum > difTepimento utrinque longitudinal 

adnatum. I t 

Sem. numerofifluna* paleacea, lineari cunerfbrmia, comprcfla, inique angoa , 

fpadicea, 
Int. fimplex, membranaceum, venis reticulatum, nucleo paulo amplius. 

Alb, 

Emb ^ Q&p CCCXXV. ERINUS. Linn. gen. 771. Ageratum. Tourn. f. 422. 

Calyx pentaphyilus. Cor. infundibuliformis , limbo quinquefldo fubxquali. Stam. 
quatuor iiuequalia. Stig. capitatum bilobum. Capfula bilocularis. Diilepimen- 
tum duplicatum. Sem. plurima, parva. 
rinus alpinus. Tab. 55. fig. 5. 
Jgeratum piirpureum. Da lech. hift. 1184. 

Erinus floribus racemofis. Hall. hift. 1. n. 302. — foliu fpatulatis. Linn, fijft. 
veg. 570. 
Per. Caplula parva, ovata, utrinque fuJco infcripta, bilocularis, bivalvis: valvulfs 
maturis ad medium usque bifidis. DifTepimentum duplicatum, ex inllexis val- 
vdarum marginibus formatum. 
Rec. oblongum, compreiTiusculum , difTepimento non adnafum. 
Sem. numerofa, parva, ovata, ferruginea, tuberculis confertis obfoietis fcabrata. 
I xt. fimplex, fubcoriaceum , renue. 

Alb. femini conforme, carnofum, duriusculum, aqueo- pallidum. 
Emb. cylindricus latfeus. Coti/l. breviiTimae , obtufas. Rad. craffa, centripeta. a- A. B.J Capfula ea'lyce glutlnofo veftita - & denudata. Cl 
tansverfalis. e. E, ) Semina feparata. F. G.) Embryonis ii 

CCCXXVI. SIBTHORPIA. Linn. gen. 77S- 
Calyx qui'nquepartftus. Cor. quinquepartita rotata. Stam. quatuor, inzqualia. Stig, 
fimplex. Capfula compreffa bilocularis. Diifcp. contrarium. Sem. pauca. 
Jbthorpia europara. Tab. 55. fig. 6. 

Al fat fpuria pufdla repens , foliis faxifraga ciurece. Pluf. pbyt. t. 7. f. 6. 
Sibthorpia foliis reniformifubpeltatis crenatis. Linn. fyft. veg. $72. 
"*• Capfula parva, cordato - rotundata, utrinque fulco infcripta, lenticulari com* 
P re ffa, bilocularis, bivalvis. DuTepimeiitum fimplex, angufliilimum, valvis coo- 
frarium. 
*ec. fubglobofum, fpongiofum, tuberculatum, medio duTepimenti utrinque adnatum. 
E «- pauca, circiter fex in fineulo loculamento , parva, ovata, piano convexa, aut 
tabangulata, fufca. * 

Int, Int. fimplex, membranaceum , tenue. 

Alb, femini confonne, carnofum, album. 

Emb. tcretiusculus , lacleus. Cotijt. breviifimse. Had. craiTa, centripeta. syA. B.) Capfula cum, 
ceptaculo. E.) Capfula < 
& figura embryonis. 

CCCXXVII. CELSIA. Linn. gen. yS7- 
Calyx quinquepartitus. Cor. quinquepartita rotata. Stam. quatuor: filament 
batis. Stig. fimplex. Capf. bilocularis. Dilfepimentum fimplex valvis I 
num. Semina angulata. 
el.sia orientaiis. Tab. 55. fig. 7. 

Blattaria orientaiis agrimonies folio. Buxb. cent. 1. t. 20. 
Celfia fofiis bipinnatis. Linn. h. tips. ijp. tab. 1. fyft. veg. 561. 
Per. Capfula obovata, apice comprefla , utrinque fulco inferipta, glabra, bilot 

bi valvis. Diilepimentum fimplex , valvis contrarium. 
Rec. femicylindricum , fungofurn , diflepimento utrinque adnatum. 
Sem. numerofa, parva , triquetra, aut vane angulata, verfus umbiiicum acuir 

profunde fcrobicuiara, cinereo fufca. 
Int. duplex: exterius coriaceum; interhis membranaceum, ut rum que tenue. 
Alb. feraini confonne, carnofum, aqueo- pallidum. 
Emb. teretiusculus, lacleus. Cotyl femicyikdricse breves. Rad. craiTa, centi verfalis. d. DO Semina fcpa- CCCXXVIIl. VERBASCUM. Tourn. f. 61. Linn. gen. 245. 

Calyx quinquepartitus. Cor. quinquepartita rotata. Stam. quinque: filai 

bans Stig. fimplex. Capfula bilocularis. Dilfepimentum duplicatum ex unit.- 
valvularum margimbus. Semina plura. 
Rbascum phoeniccum. Tab. 55. fig. g. 

Verbafcum foliis ovatis nudis crenatis radicalibus , caule fubnudo raceme/ 
Linn. fyft. veg . 2I ^ 

Icon J a c (^ auftr. 2. t. 125. Per. Capfula ovato acuminata, utrinque ftria longitudinali infcripta , coriacea rieida, 

biloculans, bivalvis: valvis matuns faspe ad medium usque bi.'idis. Hifar.uAturu 
duplicatum, ex inflexis valvularum marginibus formatum. 
Rec. ovato globofum, fpongiomm, in axi fruclus poiltum , per maturitatcm deci- 

Sem. plura, ovato globofa, fubangulata, fcrobiculata, fofca* 
Ixt. duplex, coriaceum & membranaceum , utrumque tenue. 
Alb. femini conforme, carnofum, aqueo- pallidum. 

edusladeus. Cotijl. oblong* , angufe, fubfoliacex. Rad. he-vis. centripeta a- B.) Capfula Integra & dehifcens. C. ) Ejus feftio transverfalis. d f ) Valvula a parte intern: 
tyeftata. e . E. ) Semina feparata, F. G.) Embryo Intra albumen. 

CCCXXIX. HYDROLEA. LiNK.*«i.jijr. 

Calyx pentaphyllus. Cor. rotato - campanulata. Stam. qulnque: filaments bad cor- 
datis. Styl. duo. Capfula bilocularis. Diflepimentum. conn ium. Recept. 
maximum. Semina parva. 
Hjwolea fpinofa. Tab. 55. fig. 9. 
Hi/drolea. Link, fi/fl. veg , 2 <f s . 
Ex herbario Bankilano. 
pE »- Capfula ovata, acuminata, utrinque fnlco'mfcripta , membranacea , tenuiiTima, 

lubdiaphana. DiiTepimentum fimplex, anguftiffimum, valvis contrarium. 
R ". maximum, fungofum , fcrobiculatum , fulco, cui feptum inferitur, quafi in duo 
s hemiiph^rfa partitum. 

1, verfus umbilicum attenuata, obfoletiiUme fulcata, » nullum, prater fuperficiem carnofain integumenti interni. 
MB ^fubclavatus, rectus, . luteus. CotyL piano- convex*, extrorfum paulo craflio- w amU,i fru ^ ri a P" x ' ™ m ca P f 

; Receptac. de.mdatum. 

«U*il integumenta, }].; Emfo CCCXXX. OPHIORRHIZA. Linn. gen. 210. 

Calyx quinquepartitus. Cor. infundibuliformis. Stam. quinque. Styl. unicus , % 
mate dupiici. Capfula biloba. Recept. libera, pediceliata. Sem. minima aa- 

Ophiorrhiza Mungos. Tab. 55. fig. 10. 

m Ophiorrhiza foliis lanceolato-ovatis. Linn. mat. med. t. 1. fyfi. veg. i$-j. 
Ekawenja & Naghawatti. zeyionens. E collect fern. hort. lugdb. 
Per. Capfula trans verfim latior f. biloba, lobis oblongis, horizontal divergentibus, 
obtufis; fuperne in aciem membranaceam comprefla ', inferne : fubventricbia . fclco 
medio utrinque inlcripta, bilocularis, fecundum marginem fupenorem dehifcens. 
DiiVepimentum angulliiTimum , vaivis contrarium. 
Rec. longum, gracile, tereti acuminatum, inferne in breviffimum pedunculum attenua- 
turn atque medio diilepimenti utrinque affixum, caetera undique liberum, hon- 
zontali- adfcendens , per lftaturitatem deciduum. 
Sem. numerofiffima, exiiiffima, varie angulata, verfus umbilicum infigniter acumi- 

Int. {Implex, coriaceum, tenue. 

Alb. femini conforme , carnofum, duriusculum, aqueo - pallidum- 

Emb. obovato-acuminatus, ladeus. CotyL breviffim*. Rad. conica, centripeta. aj Pars corymbi, compofid ex fpicis duabus filiformibus, cum capfulis feflilibus. *• A ' ; J£ 
fula claufa. B.) Eadem dehifcens. C.J Loculamenta aperta, cum fitu receptaculi. &•»'> 
mina feparata. E. F.) Embryonic figura & fitus intra albumen. 

Hanc toto coelo a vera Radice Mungos. K/empf. amoen. p. 57#> di/We » qU!lltCt ' 
ex comparatis defcriptionibus fructus, facile inteJUiget. 

CCCXXXI. NICOTIANA, To urn. t 41. LinN. gen. 248. 

Calyx quinquedenratus. Cor. infundibuliformis. Stam. quinque. Styl ^ 
Capfula biiocularis. Recept. maximum piano • convexum. Semina parva, 

1 cot 1 an a Tabacum. Tab. 55. fig. 11. 

Petum Tabacum. Blakw. herb. t. 146. , N> 

Nicotiana foliis lanceolato ovatis fejilibus decurrentibus , jloribus acutu- 
fyjt. veg. 221. 
Per. Capfula ovato- conica, calyce veftita, glabra, quatuor ftri« depress notata. 
locularis, apicequadrifai-iani dehifcens. Septum implex, vaivis contrariun • R. ec. maximum, fungofum, ovato acuminatum, hinc convexum , inde planum, aut 
reniformi - concavuin , ope laminae intergerinas, fepto utrinque affixum. 

Sem. numerofiilima , exigua, ovata, fubreniformia , lineis 1. nervis elevatis (fi recentia 
aut in aqua emoliita fuerint ) egregie reticulata, fpadiceo- iutefeentia. 

Int. duplex, coriaceum & membranaceum , utrumque tenue. 

Alb. feinini conforme, carnofum, aqueo- pallidum. 

Emb. teretiusculus , leviter curvatus, niveus. CotyL femicylinddcac. Rad. longa, 
craiTa, centripeta. CCCXXXU. BLAIRIA. Houst. Calyx quadri-1. quinquedi 
quinquefida. Stam. qu; bivalvis. Cor. infundibulifbrmis 
quatuor: duobus farpe Aerilibus. Styh unicus. Semina duo, 

Tab. 56. fig. 1. 
Verbena mexicana , trachelii folio , fruffu aparines. Dill. elth. 40J. t. 302. 

1-389- 
Verbena diandra, fpicis laxis , catycibusfruStus refiexh rotundato didynm hifpi- 
m. Linn. fyft. veg. 66. 
p ER. nullum, pra?ter calycem perfiftentem , femina obtegentem , fetis fcabratum. 
R ec. nullum. Semina fundo calycis affixa. 
s em. duo, oflfea, in globulum ovatum coadunata; hinc convexa, tuberculata, hide 

glabra , plauiuscula , aut leviter concava ; pallida. 
^t duplex: exterius oiTeum, crafTum, durum; interius papyraceum, friabile, can- 

didiiTimum. 
Al b. nullum. 

E ^B.a rcuatus fubcomprefTus, ereclus, albus. Coti/l. oblong* , piano- convex*, 
tougitudiue dimidii embryonis. Rad. conica, compreiTa, infera. A J Semina coadunata, calyce fcabro veftita. BJ Eadem feparata. c. O Seminis pars dor- 
ls - d.D.) Ejusdem latus ventrale. E. ) Integ. offeum transveriim feftum. F.) Embry* 
™brana interna veftitus. G.) Idem denudatus. 
K javanica. ibid. 

T 1 Vtrbena Verbena fpkh numerofis oblongo conicis , foliis ovato oblongh fubcrenuktv, 
cade ereUo. ■ J'.urm. fl iud. p. 12. t. 6. f. 2. 

Sycx liibcvimdricx (a. A..), bafi craffiores. Corolla QB.) quinquefida. Calyx 
maturus (B.C. C.) bivalvis. Semina in globum coadunata (D.), piano con- 
vexa (F. F.), glabra, aibicantia. Integ. cartilagineo coriaceum. Embryo (G.) 
teretiusculus , rcdus , ladeus. Rad. infera. 
B L A I R 1 A nodiflora. ibid. 

Verbena nodiflora. Bauh. prodr. 125. I ic. Burm, //. ind. t. 6. f. I. 
Verbena tttrandra fpicis capitato conicis, foliis ferratis , caule repente. Linn. 
fyft. veg. 66. 

Calyx maturus (a. A.) bifidus. Semina (b. B.) oblonga, piano - convexa (C), 
rufefcentia aut luteola , glabra. Integ. coriaceum. Embryo (D.) fubcylindri- 
cus , redus , eredus , ladeus. 

CCCXXXIII. LIPPIA. Houst. Linn. gen. tfi. 

Calyx quadridentatus, per maturitatem bivalvis. Cor. infundibuliformis quadrifida. 

Stam. quatuor. Styl. unicus. Semina duo ofTea, calyce corticata. Embryo 

ereclus. 
Lip pi a americana. Tab. 56. fig. 3. 

JLippia capitulis pyramidatis. Linn, ftfjl. veg. 574. 
Fruct. longe pedunculati , capitati. Capitula ovato globofa, magnitudine pifi majons . 

imbncata iquamis numerofiiTimis , latuTimis, bafi emarginatis, apice mucronatis, 

calyces occultantibus. 
Per. nullum. Calyx maturus bivalvis, valvulis membranaceis , carinatis, hifpidis, 

fern ina externe obtegentibus. 
Rec. nullum, prater fundum calycis, cui femina affixa. 
Sem. duo, coadunata, ovata, fuboflea, hinc convexa, glabriuscula, inde plana, I* 

fubconcava, aibicantia. 
Int. duplex: exterim cruftaceo cartilagineum, crafliusculumj interius membranace- 

um , tenuiffimum , pallidum. 
Alb. nullum. 
Emb. figura cavitatis fe minis , eredus, albus. Cotyt obovatx, carnofa:; altera p 

no- convexa ; altera utrinque plana. Rad. acuminata, minima, infera. B.) Braftea florales. c. C.) Calyx maturus, femma oDtepe.'*- 
nina coadunata. F.) Serainis dorfiun. G. ) Ejusdem venter. Expungendum & cum Blairia fociandum die hoc genus + fua fponte liquet ; calyx 
eaiai certiifime fuperus noil eft. 

CCCXXXIV. VOLRAMERIA. Itwm.gtm. 788- 

Calyx qtiinquefidus. Cor. ringens quinquepartita. Stam. quatuor insequalia. Stig. 
bitidum, Bacca dipyrena: oiliculis biiocularibus. 
Volkameria aculeata. Tab. 56. fig. % 

Ligujlrum aculeatnm , fruUu tejlkulato. Plum. ic. t. 164. f. r. 

Qerodendrum fruticofym j] i-wfum, foiiit inferioribus confertis; fuperioribus op- 

pofitis, pedunculis tripartitis alaribns. Brown, hifl. jam. 262. t. 30./. 2. 
Volkameria fpinis petiolorum rudimentis. J acq. hijl. amer. 185. t. 117. Linn. 
fijjl. veg. S77. 
Ex herbario Bankfiano. 
Per. Eacca fubrotunda, exfucca , tetracollis , quadrilulca, nitida , dipyrena, bifa- 
nam fecedens. OiTicuJa duo cartilaguiea , obcordata, hinc convexa, fulco medio 
infcripta, inde plana , glabriuscuJa , bilocularia. 
Rec. nullum; femina bafi loculamentorum affixa. 

Sem. folitaria, ovato oblonga, hinc convexa, inde fubangulata , rufefcentia. 
»*T. duplex , utrumque membranaceum, tenue. 
Alb. nullum. 

Emb. femini conformis, erectus , albus. CotyL carnofas, piano convexae. Rad. mi- 
nima, cornea, infera. a - A.J Bacca Integra, calyce excepta. B.) Eadem transverfe fefta. C. D.) Ofikula 
Oflicula coaduuata , transverfim feaa. f. F. ) Scmina feparata. G. ) Embryi 

CCCXXXV. LANTANA. Linn. gen. 7%. 
C %x obfolete quadridt-ntatus. Cor. monopetala, limbo quadrifido jnacquali. Stam. 
quatuor fubinarqualia. Styl. umVus; itk;ma uncinato refradum. Drupa baccata: 
Putamine triioculari : loculamento inferiore iterili. 
*»*» aculeata. Tab. 5 6. fig. 4. 

Vfarnum americanutn odoratum. urticce foliis tatioribm , fpinofwn, floribur 

^niatts. ±lvk. p hi/t.t.2 33 .f. S . 
La «tvi({ r n!u s oppofitis^ caide aculeato ramofo , fpicis hemifphcencis. Linn. Ji/ft. 

E *. Drupa baccata, mollis, ovata, atra, glaberrima, nitida. Caro pulpofa tenuis. 
Stamen offcum, gigartoides; fupra craffiim, obtufum, cum duobus lobulis latcra- 2^S libus, deorfum' vergentibus ; infra in roftrum conicum compreflum elongatum; 
triloculare, loculamentis duobus fuperioribus fertilibus ; inferiori f. intermedio, 
vacuo, ftcrili. Rec. nullum; femiua parti fiipremse loculamentorum affixa. 

S e m. in finguio loculamento fuperiori unicum , obovatum , deorfum infigniter acum 

Datum, comprefllusculum, album, in vertice areola fufca notatum. 
Int. fimplex, membranaceum , aridum, candidum , friabile. 
A i. b. nullum, prater renuiilimam laminam carnofam integumenti* 
E.mb. femini conformis, ercclus , albus. Cotyl. elliptic*, carnof*, tenues. Rad.t\ CCCXXXVI. GMELINA. Linn. gen. 763. 

Calyx obfblete quadridentatus. Cor. quadrifida campanulata. Stem, quatuor inarqua- 
lia. Antherae dux bipartite & dusc fimplices. Styl. unicus. Drupa baccata, pu- 
tamine triloculari : loculamento inferiore flerili. 
G mel in a l'obata. Tab. 56. fig. 5. 

ffambofa fylvejlris parvifolia. Rumph. amb. 1. p.. I2p. t. 40, 
Gmelina afmtica. Linn, fijjl. ve g. 565, 
E colled, fern. horr. lugd. 
Per. Drupa baccata , ovara, magnitudine zizypni domeflicar , arra, glabra. Carom 
vetnfio frudu fpongiofa. Putamen olTeum, obovatum, fuperne crailiim, cum Jo- 
bulis duobus lateral, bus ;inferne infigniter acuminatum; intus triloculare : locula- 
mentis duobus fuperioribus fertilibus ;" tertio inferiori conllanter ilerili. 
Rec. nullum 3 femina fupremae parti loculamentorum afHxa. 

Sem. in finguio loculamento fuperiori unicum, ovatum, obefulum, hinc magis con- 
vexum, inde planiuscuium , albicans aut pailide (Iramineum, caruncula parva 
umbilicali fub vertice notatum. 
Int. fimplex, membranaceum, tenue.. 
Alb. nullum. 
Emb. femini conformis, albus. Coty/. ellipticse, carnote r cra/fiusculac Rai & 269 i.) Drapa integra. b.c.) Putamen denudatum. d.e.) Ejusdem fectio transverfalis & longitudinalis , 
cumfitu Ioculamentorum. f.) Seminis dorfum. g.) Ejus pars ventralis, cum caruncula umbilkaJi, 
h.) Embryo denudatus. 

Cumbuiu. Hort. Mai. 1. p. 75. r. 41. nequaquam Bignonia Catalpa, fed genuina 
Gmelinae fpecies eft , ut ex fructu abunde patet. 

CCCXXXVII. PREMNA. Linn, gem 1316. 

Calyx orbicularus integerrimus , aut obfolete bilobus , etiam obiter quadrfdentatus 
Cor quadnflda. Stam. quatuor inaequalia. StyL fiinplex. Drupa baccata : putamine 
quadnloculari. Semina folitaria. 
Nbeha ferratifolia. Tab. 56. fig. 6. 

Sambucus zeijlamca odor at a aromatica. He km. mm. zeyt. 14. Bu rm.' zeyt. 2oy. 
Premnafoliisferratis. Lin n. fijji. veg. 565. 
Mindl zeylonens. E colled, fern. hort. lugdk 
Per. Drupa baccata, parva, fphacrica, rufefcens , aut fufca. Caro tenuis, fubconacea, 
rutamen offeum, fubglobofum f. rotunde tetragonura, cpiadriloculare , ad axem 

^ nullum; femiaa bafi affinu 

.«!() loculamento unicum , ovatum, deormra acuminatum , hine 
Ulde obf olete angulatum , pallidum. 
w*. fimplex, membranaceum,. teRUC 
Alb - nullum. 
MB ^ minic0l ^ormis, eredus, albus. Coty/. obovats, eompreife. Rod. 

*-A.) Drupa in 
^fu perned 
E ) Embryo *«_„ 

CCCXXXVIII. VITEX. To urn. t. 373, Linnet/. 790. 

liipm '?P , entatlM "Cor. ringens bilabiata. Stam. quatuor, inaequalia.. Stvl. unicus, 
h ^unbus duobus. Drupa baccata, putamme quadriloculari. Sem. folitaria.. 

-^ ca(lu , Ta , 56 . %7 _ 

1 " di gitatit ftrrath , fpicit vertkitlatu. Ltnn.. Ji/Jt.veg. stf: Per. Drupa baccata, calyce excepta , globofa, apiculata, rufefcens, magnitudine gram 

piperis majoris. Caro tenuis fubaromatica. Putamen ofTeum , ovato globofum, deor- 

(urn acuminatum, quadriioculare. 
Rec, nullum ; femina bafi. affixa. 
Sem. in fingulo ioculamento unicum, oblongum, inferne acuminatum, angulatum. 

rufefcens. 
Int. fimplex, membranaceum, tenue. 
Alb. nullum. 
Emb. femini conformis, eredus , lutefcens. CoiyL oblongs, carnofac , compreflz. 

Rad. acuminata, brevis* infera. a. A.) Drupa integra. BJ Putamen fuperne denudatum. C.) Idem diffeftum. d.D.) Semini fc 
parata. E. ) Semen transverfe feftum. F. ) Embryo denudatus. 
'cram baccam tetrafpermam , ut vulgo volunt, fruftra in Vitice quires; nee corol- 
lam fexfidam mihi unquam videre contigit, nifi in figuris I. R. B. unde genera 
characlerem haufit Linnaeus. CCCXXXIX. CITHAREXYLON. Linn. gen. tfo. 

Calyx quinquedentatus. Cor. infundibuliformi rotata: laciniis gcqualibus. Scam, qua- 
tuor kwequalia. Styl. fimplex. Bacca dfpyrena : oiliculis biloculanbus. 
'itharexylon paniculatum. Tab. 56. fig. 8. 

Ex herbario Bankfiano. Habitat in Jamaica. 
Per. Bacca caiyce brevi campanula*) excepta, ovata, arra , glabra, *&***£ 
pyrena. Oificula ovata, dura, piano convexa, fulco obloleto in dorlo micrp 
bilocularia. 
Rec nullum; femina bafi affixa. 

Sem. in fingulo loculo unicum, oblongum, fubtrigonum , rufefcens. 
Int. fimplex, membranaceum, tenue. 
Alb. nullum. 

Emb. femmiconformis, ereclus, albus. CotyL oblong* , carnofx. Rod. ****** 
infer a. a. A. J! Bacca inte^ra. B.) Oificula denudata. C.) Bacca transverfim fefta. D.) 
e. E. ) Semiua foluta. F .) Embryo denudatus. 
Sola corollas forma a Volkameria dirTert. CCCXL CCCXL. CLERODENDRVM. Linn. gen. 789. 

Calyx quinquefidus campanulas. Cor. infundibuliformis , quinquefida. Stam. quatuor. 
Styl. unicus. Bacca uniloculars tetrapyrcna, per maturitatem fepc quadripartibilis 
Oificula unilocularia. * f 

Clerodendrum infortunatum. Tab. 57. fig, 1. 
"* Petafttes agreftis. Rumph.a^. 4. jt7. ro£. t 49. 

Clerodendron folio lato & acuminato, Burm. zeyl. 66. t. 2p. 
Clerodendrum foliis cordatis tomentofis. Linn. fqft. vtg. 57^. 
Pinnakola. zeylonens. E colled, fem. hort. lugdb. 
Per. Bacca fucculenta, calycis laciniis triangularibus trinerviis conteda, fubglobofa, 
depreffiuscula, fulco cruciato in vertice infcripta, unilocularis, tetrapyrena. 
Cuticula tenuis , glaberrima , fplendens , non dehifcens. Pulpa mollis , per setatem 
evanescens. Oificula fuboiTea , hinc convexa rugofa, inde angulata glabra, unilo- 
cularia. 00 
Rec. nullum; femina bafi affixa. 

-em. m finguio otficulo unicum, eidemque conforme, rufefcens. 
«T. duplex, utrumque membranaceum , tenue. 
Alb. nullum. 

Emb. femini conforms, eredus, albus. Cotyl. ovato oblong*, carnof*, erafT*, pla- 
noconvex*. Rad. minima, fubglobofa, infera. ■•M Bacca intra ea1ycem-& dpnndara. 
ab utraque parte fpectata, f ) Oflic 
b 0'° deimdatus. 

od en drum ineime. ibid. 
^■notsjil. Rheed. mat. 5. p. 07. t. 49 . bene. 
^riaramisinermibus. Linn. A/ . veg . S77 . 
****• ze yIonens. E colled, fem. hort. lugdb. 
tocca turbinata (a), tetracollis, tetrapyrena (b), per maturitatem quadripartibilis 
n *~ aro cra tfiuscula, fuberofa, dorfo pyrenarum adnata. Pyren* coriaceo- 
cruiiaceaE, albicantes , deorfum wligmtef ummhutxi fuperne rotundato gibb*, 
u nilocuiares(d.). Stmina (e.) cautati oillculorum refpondentia. Embryo^f.g.) 
jy. ****■» carnofus, albus. 
c:-', m .:. li ;- !em feir < tn , r«o Clerodendro, trituit Burmannus, & hunc manifefturo 
o ^^ m S uo S ue frpt Linnius: in omnibus enim Pinnakol* baccis con- 
j^'.' i _ :: ' tr reperio femina quatuor, & totidem quoque Petafit* luo adferibit CCCXLI. OVIEDA. Linn. gen. J87- 

Calyx quinquefidus. Cor. monopetala infundibulifbrmis trifida. Sram. quatuor inarqua- 
lia. Styl. unicus. Bacca uniiocularis tetrapyrena , per maturitatem quadripartibilis. 
Oilicula unilocularia. 
O v i e d a mitis. Tab. 57. fig. 2. 

Ovieda fotiis lanceolatis fubrepandis. Burm. flor. ind. 136. t. 43- f. 1. 2. Lin*. 

fift.etg.srr. 

Ex herbario Bankfiano. 

Per. Bacca fucculenta calycis laciniis acute triangulis contecta , fubglobofa, unilocu- 
laris, tetrapyrena', per maturitatem exarefcens , quadripartibilis. Cnticula matura 
fubfpongiofa , rugofa, dorfo pyrenarum adnata. Pyrenae regulariter quatuor , led 
plerumque duae tantum adolefcentes , coriaceo-cruitaceac , lunc gibbas , rugofa:, 
inde concava; aut angulatae, uniloculars. 

R e c. nullum ; femina bad affixa. 

Sem. in fingulo loculo unicum, eidemque conforme, rufefcens. 

Int. fimpiex, merabranaceum , tenue. 

Alb. nullum. 

Emb. femini conformis , eredus , albus. Cotyl. oBovataj , carnofz, craffe , piano- 
convexx. Rad. conica, brevis , infera. a.) Calyx maturus amplus, fructum obtegens. bj Officuli maturi dorfum. c.) Ejusdem P ars ^" 
tratis. C.) Bacca monopyrena, cum tribus ovulis abortivis ad bafin. d.) Bacca dipyrena. e.) U ■• 
culum decorticatum a parte ventrali fpectatum. f. ) Ejusdem & embryonis fectio transver a 
Embryo denudatus. 

Ovulorum numerus quaternarius, uti naturalis , ita quoque conflantifllmus eft. 
Valdia Plumieri, dimfiflimi generis planta eft, C rede fe habet genericus cba- 
rader, quern ei tribuit Adansonus. fam. 2. p. 157. 

CCCXLII. DVRANTA. Linn. gen. 78^ 

Calyx quinquedentatus. Cor. monopetala jinfundibuiiformis quinquefida. ^"j^. 
tuor inxqualia. Styl. unicus. Bacca uniiocularis tetrapyrena : oiliculis 
laribus. 
Rant a Plumieri. Tab. 57. fig. 3. 
Caflorea racemofa, flore cceruleo, fruftu croceo. Plum. ic. t. ?p. 
Duranta calijcibus fruftescentibus contortis. Linn.///?, veg. 577' ==^^= 273 

Per. Baccafucculenta, calyce involuta, ovato globofa, rubral, crocea, uniloculars, 
tetrapyrena. Calyx maturus ventrlcofus, vittis quatuor faturatius coloratis, toti- 
■ demque aliis paliidis , diaphanis infignitus , fuperne coardatus, quinquedentatus : 
dentibus fubulatis dextrorhim contortis. Caro tenuis, pulpofa. Oificula quatuor du- 
ra, triquetra, in dorfo arcuata, bdocularia. 

Rec. nullum 5 femina bafi affixa. 

Sem. in fingulo loculo unicum , eidemque conforme, rufefcens. 

Int. fimplex, membranaceum , tenue. 

Alb. nullum. 

Emb. oblongus, cunciformi compreflus, ereclus , lacleus. Cotijt. ovatsc, carnofsc, pla- 
niufculae. Rad. acuminata , brevis, infera. tlyce contecta. b.BJ Eadem denudata. C.) Ejus fectio trnnsverfalis. 
E.) Idem diffechim. f . F, ) Semen iblutum. G.) Embryo denudatus. CCCXLIII. MICROCOS. Burm. 

Calyx pentaphyllus, inferos. Cor. pentapetala, parva. Stam. numerofa. Styl. unicus. 
Drupa baccata. Putamen fibris crinitum triloculare. Semina apice affixa. 
MlCiOcos paniciilata. Tab. 57. fig. 4. 

Sclmgeri-cottmn. Rheed. mat. r. p. 105. t.56. bene. 

Microcos foliis alternis oblongis acuminatis. Bur m. zeyL i£p. 1. 74. 

Grewia foliis ovato obtongis , ftmbus paniculaHs. L 1 ft vt. fyft. vcg. 827- 

E colled, fern. hort. lugdb. 
R. Drupa fupera obovata, obfolete tri^ona , rugis arcuatis pulchre vcrmiculata, ce- 
terum glaberrima , nigro fufca. Cuticula tenuuTima, cum fibris putamiuis cchx- 
rens. Caro per atatem exarefcens. Putamen ofleum , craifillimum, obovatum, 
deorfuni in mucronem attenuatum , undique fibris ofleis capiilaribys , arcuatim in- 
^ Aexi s , deufe crinitum, triloculare, ad arm perforatum. 

c - cicatricula callofa in fuprema parte anguli interni loculamentorum. 
" r * In nn gulo loculamento unicum, obovatum, hinc convexiufculum , inde anguJa- 
ln «m parte fuperiore umbilico notatum , rufefcens. 
A T ' fim P le x, membranaceum, tenue. 
E L ^emini conforme, carnofum, pallidum. 
^^/^ne fere albuminis, compreiTus , ereclus, luteus. CotyL cordato-rotun- 
' to ^ce*. Radic. teretiufcula , infera. .) Drupa integra. B.) Cuticula fuperne detracts. C.) Putarnen integrum, a parte anterior* 
ibus denudatum. D. E.) Ejusdem fectio transverfalis & longitudinalis, cum cicatricula recepta- 

f. F.) Semina feparata. G. H.) Albuminis fectiones, cum fit u & figura embryonis. 
Grewia fociari nequit. Nam Grewiae funt : i° Baccadi-J. tetrapyrena; 2° Oi'TI- 
a bi - 1. quadrilocularia. 3 Semina exalbuminofa, horizontalia. 4 Embryonic CCCXLIV. ELJEODENDRVM. 
Flos .... Drupa fupera baccata. Putarnen triloculare hirtum. Semina bafi aflixa , ge- 

E l m d e n d r u m indicum. Tab. 57. fig. 5. 

Bois d' olive : cum hoc nomine milium a Sereniit. B. m. Carolina March. 
Had. 
an Elceodendrum orientate. J acq. rat: t. 32. LiNN.y]//?. veg. 241? 
Per. Drupa baccata, obovata, aut elliptica , rubicunda , fupera. Caro tenuis, fibns 
capillaribus a putamine oriundis intertexta. Putarnen olTeum , cramfTimum , extu5 
(plerumque) fibris capillaribus rigidiusculis hirtum, tribusque fulcis profunda in- 
ferne exiculptum , rotundato trigonum, triloculare: loculamentis compreifiuscu- 
lis, glaberrimis-, uno aut duobus ixpe obliteratis. 
Rec. cicatricula par va, albicans, paulo fupra bafm anguli interni locuiamentorum. 
Sem. infinguloloculamentogemina, altero conflanter abortante & fquamuk emarcidi 
forma, bafi alterius affixo; altero oblongo , compreiliusculo , rufefcente, vails un- 
dulatis & reticularis infignito. Umbilicus in imo latere interno feminis. 
Int. fimplex, membranaceum , aridum , albumim artfimme adherens. 
Alb. femini conforme, carnofum, duriufculum, 1. fubcartiiagineum, candidum. 
Emb. longitudine albuminis, compreflus , ereclus , albus. Cotijl. oblong*, foliacez, 
omnium tenuiifimaf. Rad. linearis, compreila , recla , infera. *■) Drupa Integra, b.) Putarnen fuperne denudatum. c.) Drupa transverfim lefo, d.D.) 
na foluta. E.F. ) Albuminis (eaiones, cum fitu & figura embryonis. 

CCCXLV. TECTONA. Linn. gen. 1371. 
Calyx maturus inflatus : ore contraclo quinquedentato. Cor. infundibuliforrnis f^ 
quefida. Stam. quinque. Styl. unicus. Drupa ficca hirta. Putarnen quadriiocui > 
Semina foiitaria ==zm== 275 

Tec ton a grandis. Tab. 57. fig. 6. 
* 7VMfl. Rheed. mat. 4. p. 57. £. 27. 
^dtfwj". Rumph. am£. 5. p. 34. t. i<?. 
Ttftona. Linn, fijft. veg. ipp. 
Tkki. zeylonens. E colled, fern. hort. Iugdb. 
Per. Drupa exfucca, intra calycem innatum latens , fubglobofa , depreflluscula , ro- 
tundato retragona, undique villi's rudiusculis crifpis & cinerafcentibus hirfuta. Cor- 
tex fuberofo fpongiofus, friabilis. Putamen ofTeum , fubglobofum , tuberculo ro- 
tundo terminatum , quatiror fulcis eievatis anguftioribus totidemque ton's rotundatis 
crallioribus exaratum, quadtiloculare, ad axem perforatum. 
Rec. nullum; fernen vertici loculamentorum affixum. 

Sem. in fingulo loculainento unicum , Jenticulari turgidulum, e cinereo-albicans & a 
latere interno , rufefcente funicuio umbilicali , a vertice ad bafin defcendente , 
notatum. 
Int. fimpiex, membranaceum , aridum , tenue, pundo fu/co chalaziiio in vertice 

infignitum. 
Alb. nullum. 

Emb. femini conformis , eredus, candidiffimus. Cotijl. eilipticse , carnofa?, piano 
convex^. Rad. globulofa , minima , infera. £raffo hsrens. e . > Idem denudatum. f . ) Ejusdem fectio transverfalis. 
^refpectata, h.H.) Embryo c CCCXLVI. AQVILICIA. Linn. gen. 1296. 

Mores hermaphroditi , vel & fexu difHndi in eodem caule. Cal. quinquefldus. Cor. 
Pentapetala. Nedar. urceolatum. Stam. quinque. Styl. unicus. Bacca depreila to- 
^lofapenta-l.hexapyrena. Albumen cartilagineum , lobatum! 
V»Ucia Otillis. Tab. 57. fig. 7 . 
Om zeylanica. in W 
Burule. zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. 

h** ° eqMta ' LlNN ' M ™8' S8 ^ 

• fi acca fupcra , rotundata, deprelTa, utrinque leviter umbiiicata, quatuor ad fex 
torulis , li nea media infcj-ipfjs pir i v i na ta . carnofa , pallida aut rubicunda , unilo- 

EC * aullun n femina bafiaffixa, &carni bacca: undique adhsrentia. Sem. fex, ofTea; in orbem pofita , hinc convexa arcuata, inde 

Int. duplex: e xterius ofTeum , durum, crafiiusculum ; interim 
neo rubrum , intra rimas albuminis demerfum. 


ctineiformi comprefla. 


r lpongiofum , fen up- 


Alb. obfolete trigcmum , cartilagineum, profunde quinquelobun 
[[bus maximls, amis humanae helicem aemulantibus ; duobu 


i : lobis duobus dorla- 
s lateralibu> I 


extus planiusculis ; denique qtiinto ventrali omnium minimo 
Ewb. minutulus , tereti acuminatus , in ima parte albuminis inl 
tralem pofitus, leviter arcuatus, niveus. Cotijt. lineari-acu. 
infera. 


in aciem compreflb. 
:ra ejus lobiilum vt:> 
tninatx. Rad. conica, a.b.) Bacca integra. C.J Eadem diffefta. d.) Semen ofTcum feparatum, e.E.) Albumen deimda- 
tum a parte dorfali fpeftatum. F.) Idem a latere ventrali vifiim. G.) Ejusdem feRio transverfolis , 
cum fitu & forma interna lobulorum. H.J Ejusdem fectio vertica lis, cum fitu embryonis. 1.) Em- 
bryo feparatus. 
Ex frutfibus Aya&cixfambucitur, a Cl. Thunbergio miflis , didici , Otillidem meam 
ad hoc genus certiilime pertinere , quum in alio nullo fimilis detur albuminis I • 
brica. DifTert autem hsc ab K.fambucina: numero feminum; colore baccas palhdo, 
necatro; & fapore fatuo, nee grate aromatico: bine vix dubium, quin noflraad 
Leeam fpectet , quam ipfam quoque cum Aquilicia conjungendam efle, idem U 
Vir flatuit. CCCXLVII. PEDALIVM. Linn. gen. 794. 

Calyx qninquefidus. Cor. fubringens quinquefida. Stain, quatuor inzqualia. Styl. ud> 
cus. Druoa exfucca, quadrifpinofa, bilocularis. Semina arillata. 
Pedalium Murex. Tab. 58. fig. 1. 

Caka Midtu. Rheed. mat. 10. p. 143. t. 72. 

Pedalium. Bur m. flor. ind. i 3 p. t. 45. f. 2. Lin n. fijft. veg. $8o- 
Per. Drupa exfucca, ovato pyramidata, tetragona, ad angulorum bafin fpinis quatuor horizontali patentibus pungentibus armata ,° inferne 
iucta atque calyce perfiflenti excepra, rufefcer 
.--. tenuis. Putamen ollcum, quadrialatum , fibris oileis tortuofi: 

riore fterili , fpur 
:. nullum-, feinina dufepimento utrinque affixa , deorfum pendula. 
f. in fingulo loculamentogemina, ovato oblonga, furfum attenuata , glabra, ^ ol 

prefliuscula, fuica, aiiiiafa. iiuii/.unranpatentiDUS pungentibus armata, inferne in peduncmum invent -- 
produda atque calyce perfiflenti excepra, rufefcenti fufca. Cortex fuberofo i 
en ollcum, quadrialatum, fibris oileis tortuofis vane im 
Loculamentis duobus fuperioribus fertilibus ; tertio 277 

Arilhs arido membranaceus , bivalvis: valvulis inzqualibus , fibi mutuo incumbenti- 
bos, atque feininis latus exterius obtegentibus , ad partem ventralem vero rima 
longitudinali dehifcentibus. 

xt. duplex: exterius coriaceum , tenue; interim membranaceum , intus fubcar- 
nolum. b. nullum, prater fuperficiem carnofam integumenti i 
b. magnitudine feminis, inverfus, Jatfeo albus. CotyL ovato oblong*, compreffii 
«k. Rad. brevis , crafla fupera. tegra. b.) Ejus cuticula detracta cum fibris tortuofis putaminis. c.) Putamen a fibris 
m, quadrialatum. d. ) Ejusdem fectio longitudinali*, loculamentorum & feminum 

is. e .) Drupa transverfim fecta. fj Arilli valvula exterior, g.) Ejusdem valvula in- 
»»r. h. ). Valvule ambae in dorfo feminis (h) pofitse. i.k.) Semen denudatum, L.) Cotyledo- 
ns transverfim fectae. M.J Embryo integer. 

CCCXLVIII. ANTELiEA. y «t*A.javanica. Tab. 5 g. fig. 2 . 

Lunu-medella. javan. E colled, fern, hort. lugdb. 
E *. Drupa baccafa, ovato cvlindrica. Cam, in vetuf 
°^u m , duriffimum, triloculare, prope verticem a 
*** nullum; f emina apice affixa> 
**' "fingolo loculamento unicum , longum , furfum . 

pelium membranaceum defmens , atrum , glabrum , iucidum. 

• u plex : exterius chartaceum , aridum , fragile ; interius membranaceum , ru- 

• emme paulo brevius , oblongum, acuminatum, carnofum , album, tenue. 
MB ano n /? ,tUdi ? ealbuminis ' inverfus, fubdiaphanus, fragilis , albus. CottfL oblongs, 

o ult «, plaiio-convexiuscula. Rad. breviilima, fupera. fecd ru P ain ^gra. b.) Putamen fuperne denudatum. c ) Drupa transverfim fecta. d.) Putaminis 
nuda ° t 0ngitudin alis, cum cavitate vmicis & feminum fitu. e.) Semina feparata. f.) Albumen de- 

tum - g. ) Embryonis in albumine fitus. h. ) Embryo feparatus. 
noiu ne hUnC ' pr ° Canar " fruclu habeas : omni enim Canario femen eft exalbumi- 

UlI1 i & cotyledones ad radiculam usque in tres lobos inacquales fe<fbe. 

CCCXLIX. CCCXLIX. SPATHELIA. Linn. gen. 3^3. 

Calyx pentaphyllus inferus. Cor. pentapetala. Stam. quinque. Styl. tres. Drupa ex- 
fucca , bi-1. trilocularis. Loculamenta canali laterali refinifero ftipata. Semina lo- 
litaria fibrofa. 
p A t h e l 1 a fimplex. Tab. 58. %. 3- 

Acm aid paliuro affinu arbor caudice non ramofo, foliis forbi, floribus race- 
moftr purpureis , fruffu tribus membranis alato. Sloan, hiji. jam. 2. p. 2$- 
t. 271. 
Spathetia. Linn. fyft. veg. 296. 
Ex herbario Bankfiano. 
Per. Drupa exfucca, ovata triquetra , glabra, fpadicea. Cortex membranaceo fungo- 
fus, in alas rigidas fragiles ampliatus. Putamen triloculare lapideum, ovato acu- 
minatum , longa feta rigida pedunculatum , rotunde trigonum : angulis atijue lo- 
culamentis appendice teretiuscula, fuperne in mucronem prominente, interne au- 
tern canaliculata atque refina fluida fcatente , ftipatis. 
Rec. nullum; femina cum loculamentorum latere externo cohaerentia. 
Sem. in fingulo loculamento unicum , teretiusculum , utrinque acuminatum; hincubi 
canalemrefiniferumrefpicit, fulco leviter deprefTo infcriptum, rubro-ferrugineum. 
Int. fimplex, coriaceum, e fibris transverfalibus rigidis, cocculi bombycini adinOar 
contextum, & cum putamine, prope canales refiniferos , ita cohasrens, ut absque 
laceratione vix ab eo folvi pofllt. 
A l b. femini conforme , modice crafTum f carnofum, album. 

Emb. longitudine albuminis, inverfus, niveus. Cotijl. lineari-oblongx, compreffac, » 
nues, Had. breviilima fupera. t.) Drupa integra. bj Putamen fuperne denudatum cum prominulis canalium refuiiferorum 


iVpr: > F. ) Teft* feminis fibrofa textura , cum albumine transverfnn fecto. G. ) Embryo intra ai u 
g.) Idem denudatus, magnitudine naturali. 
Dantur in eadem arbore alii quoque fructus , lenticulari-comprefTi & duabus tautum 
alis inftru&i ac biloculares, tota autem reliqua ftrudura prioribus fimiliimi. 

CCCL. LIMONIA. Linn. gen. 534- 

Calyx quadi-l.quinquefidus. Cor. tetra-1. pentapetala, calyce dupio longior. StJ* 
decern -1. numerofimma , petalis breviora. Styl. unicus. Bacca triloculare 
a ioculamentis difcreta, femiua ariili adinrtar involvens. Limonia pufilla. Tab. 58. fig. 4. 

~ Malur limonia tentifci folio zeijtanica , fruBu minimo , uvarmn maenitudine 

Pluk. fl/w. 23^? 
Khatu-Kurundu. zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. 
Per. Bacca elliptico fpharoidea, ftylo brevi terminata, carnofo-coriacea , intus tribus 

fillets prominulis in tres loculos incompletes divifa. Pulpa , undique a loculamen- 

t.s per membranam propriam tenuiffimam fegregata , & in tres folliculos mollcs 

oblongos formara, in quibus femina locantur. 
Rec. nullum; femina in pulpa folliculorum haerentia. 
Sem. infingulo follieulogemina, rarius terna, fibi mutuo impofita, ad mutuum con- 

tactum oblique & inegulariter truncata , cetera fubovata, hinc convexa, hide an 

gulata, nigra, fubfplendentia. 
Int. duplex: exterius cruftaceum , tenue, fragile; interior membranaceum ru- 

fefcens. 
Alb. femini conforme, crafliim , carnofum , album. 
Emb. longitudine albuminis, comprefliis , inverfus, gramineo viridis. CotyL fuborbi- 

culat*, foliaceae, tenuiillmar. Rad. brevis, fupera. ' A . ) l 1 racemo longo, longiffime pedunculati: pedunculis bafi articulati -^■»ws, o.; Bacca lntegra> c _) Eadem difiefta. d.) Folliculi 
ongitudinaliter apertus, cum fitu feminum. f.) Semina feparata. 
1 ^ Embr ) onis fitus intra albumen. I. ) Embryo feparatus. 

Non eft Union 1 «« eit union pufillus / - B u r m. zeyt. 143. t. 65 './. 1. cui quippe 

a^ius nons partium numerus & diverfiilimus intiorefcendi modus. Monophyllam 
amen & hanc eflfe , ex zeylanico nomine conjicere licet : nam Khatu-kuruvdj . 
ignihcat : Cinnamomum fpinofum , atque hinc fufpicioni locus eft, quod ftirps 
nofba » fol »s & externo habitu , Cinnamomo fimilis, fed fpinis fuis, diverfa fit. CCCLI. NITRARIA. Linn. gen. 602. 

a t ^ Uinc l Uefidus - Cor. pentapetala. Stam. quindecim aut plura. Styl. brevifllmus 
jwus Ovarium triloculare. Drupa matura uniiocularis : putamine fcrobiculato, 
a pice valvato. 

T ^Ria Schoberi. Tab. 58 . fig. 5. Per. Drupa baccata, ovato acuminata, nigra. Cortex carnofus, tenuis, falfus. Putamen 
offeum, ovato acuminatum, foveolis circiter duodenis fparfis fcrobiculatum, apice 
in fex lacinias fubulatas, longitudine alternantes , divifum , per maturitatem con- 
flanter uniloculare. 

Rec. nullum, prater funiculum umbilicalem fiiiformem , a fummo putaminis apicc 
ad bafin feminis defcendentem. 

Sem. unicum', (ovulis fcil.duobus Temper abortientibus ,) ovato acuminatum, fpadiceum. 

Int. duplex: exterius aridum , friabile ? facile fecedens ; interim membrauaceuni, 
tenue, iuteolum. 

Emb, (emini conformis, inverfus , luteus. Cotijl. elliptic^, craiTae , plano-convexa-. 
Rad. teretiuscula , brevis , fupera. cum tribus ftigmatibus, fere feffilibus. B.C.) Idem diffefl-um tniocu- 
& rariflime fexloculare. d. ) Drupa matura. e. E.) Putamen denudatum , apice fexfidum. 
Idem diffeftum, g.G.) Semen cum funiculo umbilicali, h.) Idem diffeftum. I.) Embryo CCCLII. CYMINOSMA. 

Calyx tetraphyllus inferus. Cor. odopetala: petalis oblongis, extus fubpubefcentibus. 
Stam.... Styl. , . . Bacca quadrilocularis. Semina foiitaria, inverfa. 
Zx M inojma Ankenda. Tab. 58. i\g. 6. 

Arbor zeijlonica cuminum redolent, Ankcenda dicta. Herm. mus. 23. Burm./ 
o VHL 2 7- 

Ankcenda. zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. 
Per Eacca globofa, deprefiluscula, carnofa, qutdrilocularis. Caro craffa, in vetullo 
fruclu fuberofa, fibris tenacioribus fublignofis , creberrimis intertexta, cutnunim 
redolens. Loculamenta intus propria membrana cliartacea , aut cruftacea veitita. 
Rec. nullum; femina angulo interno loculamentorum affixa. 
S e m. in finguio loculamento unicum , ovato acuminatum, hinc convexum, "*k * 

angulum compreiTum, nigro fufcum, aut atrum. 
Int. duplex: exterius cruflaceum, tenue, fragile; interns membranaceum , chaiaz* 

iulca in extremitate obtufiore notatum. 
Alb. femini conforme , carnofum, friabile, aqueo-pallidum. 

Emb. longitudine albuminis, inverfus, albus. Ootid elliptic*, foliacez , tenuis- 
Had. brevis , iupera. a.b.) Bacca integra. c.C} Flos in fructu perfiftens, calyc 
diffecta. e. E. ) Semina feparata. F. G. ) Semmis fectio 
H.) Embryo feparatus. Bacc* dantur & alias , ovato acuminata: (i) , tota autem reliqua rtrucfrura nee non 
odore etiam pnonbus fimiles ; & his quoque fubeft calyx tetraphyllus & corolla 
odopetala; fed petala funt linearia & calycinis foliolis triplo lonaiora; quod non 
in precedenti. ° 

Diverfifllmam hanc ene Ankendam ab ilia, quam Linnssus in nor zevl n i«c 
ad Myrtum retulit, ex diclis fatis liquidum efl. ^ ' 85 * 

CCCLIII. HVGONIA. Linn. gen. g 3 i. 

Calyx pentaphyllus : foliolis coriaceis , tribus tomentofis & duobus glaberrimis , niti- 
dis. Cor. pentapetala. Stam. decern , in urceolum connata. Styl. quinque. Drupa 
baccata: putamine ftriato, decemloculari. 
Hogonia My flax. Tab. 58. fig. 7. 

Modira-canni Rheed. mat. 2. p. 2p. t. ip. 
Hugonia fpinis oppofitis revolutis. Linn. fyft. veg. 612. 
R*Mi[awosL zeylonens. E colled, fern. hort. lugdb. 
Per . Drupa baccata, fphaerica, fucculenta. Cuticula tenuiffima, chartacea, tenax, alba, 
^yigatiilima , fplendens. Pulpa fucculenta , per aetatem evanelcens. Putamen 
oileum, fpharicum, profunde Ariatum , decemioculare. 
J>* nullum- femina apice affixa. 
EM - ln fingulo loculamento unicum , oblongum, utrinque attenuarum, in dorfo ar- 

cuatuni, crafliusculum, ad latera planum , cuneiformi compreilum, pallidum. 
NT * " m P^ ex i membranaceum , tenue. 
h LB -kmini conforme, crailiusculum , carnofum, candidum. 
MB -longitud ln e albuminis, inverfus , ltiteus. CotyL oblongs, plana; , foliacese, te- ' 
■nffimr. &uL teretiuscula, fupera. 


:. F.) Ejus & i CCCLIV. MYRSINE. Linn. gen. 269. On ^ lnc l ue partitus. Cor. monopetala femiquinquefida. Stam. quinque. Sty 
g ' . Bacca unilocularis : Ovulis immaturis quinis j femiiie maturo unic( . . uni- 
quinis ; 

N a Myrsine Iyrsine glabra. Tab. 59. fig. 1. 

Vit'u idcea athiopica, myrti tarentinoe folio , flore atro purpureo. Comm. hort 

amft. 1. p. 123. t. 64. 
Myrfine africana. Linn, fijjl. veg. 236. 
Per. Bacca globofa , deprefTa , pulpofa, nigro caerulea, rorulenta , glabra uniloculars. 

Cortex , ante plenam maturitatem , fubcoriaceus , ab interna fubflantia carnofo 

fpongiofa facile fecedens, poftea vero tenuiiTimus & cum pulpa cohaerens. 
Rec, in immatura bacca globofum , quinque fcrobiculis , quibus ovula immerfa , exca- 

vatum, tandem in pulpam mollem deliquefcens , ut lemen maturum fundo baccat 

oblique affixum videatur. 
Sem. regulariter quinque, circa receptaculum in orbem poflta, e quibus autem vix 

duo , fed unicum duntaxat adolefcere folet , quod globofum , depreffum, aut he- 

mifphsericum , prope umbilicum fovea excavatum, cetera vero glabrum , rufefcens 

& minutimme pun&iculatum ell. 
Int. duplex: exteriu s tenuifllmum , chartaceum , fragile; interhis membranaceum, 

nucleo arctiilime adnatum , prope umbilicum fubitantia fpongiofa incraflatum. 
A 1. b. femini conforme , carnofum , fubfriabile, album. 
Emb. filiformis lutefcens, curvatus aut fubflexuofus , transverfim in albumine locatus. 

CotyL breviilimae, comprefTae. Rad. longa, regulariter infera, fed fitu vana. a.) Bacca integra. b.) Eadem immatura transverfim fefta. 

culo fitus. d.D.) Semina immatura feparata. e. ) Semen maturim 

verticalis, cum fitu embryonis intra albumen. G.) Embryo leparatus. 

: s 1 n e fcabra. Ex herbario Bankfiano. 

Baccas magnitudine Ribefii rubri , fphacricsr , undique tuberculis parvis fcabratx. Cor- 
tex fubcoriaceus, non coloratus, pallidus aut fubftramineus ; reliqua ut in P ricce * 
denti, faltem minora omnia. CCCLV. ANDROS^MVM. Tourn.^. 128. 

Calyx quinquepartitus. Cor. pentapetala. Stam. plurfma , bafi in fafciculos conn* 8 - 
StyL tres. Bacca unilocularis. Receptacuia parietalia. Sem. plurima. 
Andros^emum vulgare. Tab. 59. fig. 2. 

Androfcemum. Dod. pempt. 7 8- Blakt. herb. t. pj. 

Hypericum floribw triffjms , fmUibus baccatis, caule fruticofo ancipitu U** Per. Baccacoriacea, ovata, glabra, nitida, atra, uni-1. incomplete trilocularis. 
Rec. tria, fungofa, oblonga, mediante lamina intergerina , primum folida, poflea 

bifida atque ipatium vacuum iuis cruribus iiicludente, parietibus bacca: afKxa. 
Sem. numerofijTima, teretiuscula, hinc fm'fbrmi hilo longitudinali notata, undique ex- 

cavato punctata , (padiceo fufca. 
Int. duplex: exterius cruftaceum , tenue, fragile; interks membranaceum , tenuif- 

fimum. 
Alb. nullum. 
Emb. femini conformis , Iacleo-albus. Cotyl. femiteretes , breviflimx. Rad. erafla 

cylindrica , centrifuga. a.) Bacca integra. B.) Eadem diffeaa, cum fitu fer 
verfim fefta. d.D.J Semina feparata. E.) Semen t 

Prater pericarpium baccatum , maxime vero ob femina centrifuga cum Hyperico CCCLVI. ENARGEA. Banks. 

Calyx nullus. Cor. hexapetala: petalis oblongo ovatis , concavis , acutis; tribus in- 
tenonbus, totidemque exterioribus; omnibus infra medium duabus maculis viiidi- 
dus notatis. Stam. fex, petalis duplo breviora. StyJ. unicus, craiTus, trigonus. 
ISacca triloculare. Semina pauca. Ex fchedis b. Solandri. 
f ARGea marginata. Tab. 59. fig. 3. 

Ex herbario Bankfiano. Habitat in Terra del Fuego. 
R « Racca elliptico fphaeroidea, carnofa, conflflentia -baccarum Vitis idse je , hinc rubro 

Purpurea, inde albida, trilocularis. 
EC ' nu ^ ui «; femina interno loculorum aiigulo affixa. 
**. quatuorl. quinque in fingulo loculamento, globofa, rufefcentia. 
NT - fimplex, membranaceum, tenue. 

• wmini conforme, carnofum , durum, crafTum, album. 
* IB j teret iusculus, leviflime curvatus , tertia albuminis parte brevior & ia bail t-]us 
0catus » iutefcens. Coti/L breviifimx. Rad. ionga centripeta. 

a -) Bacca Integra, b.) Eadem diflefta. c. C .) Semina feparata. D. E.) Albuminis feftiones, 
CUm fitu & fi S«ra embryonis, F.J Embryo feparatus. CCCLVII. ARBUTUS. TournJ. 3 fo Linn. gen. 552. 
Calyx quinquepartitus. Cor. monopetala , ore quinquefido. Stam. decern. Styl. 
unicus. Bacca fupera, quinquelocularis. Receptacula pendula: polyfperma. 
lRButus Unedo. Tab. 59. fig. 4. 

Arbutus. Cam. epit. i6g. Mill. ditt. ic. t. 48. f. 1. 2. Seligm. av. V. L 1. 
Arbutus caule arbor eo, foliis glabris obtufe ferratis , panicuia terminati , kens 
polijfpermis. Linn. fi/Ji. veg. 407. 
Per. Bacca ovato globofa, carnofa , granulis duris angulatis acuminatis corticata, flylo 
brevi terminata , quinquelocularis. Caro firmula, extus tuberculis parvis, qui- 
• bus corticis granula adherent, per feries longitudinales fcabrata. 
Rec. lamina membranaceo carnofa, ex apice finguli loculamenti deorfum pendula, 

cui femina undique affixa. 
Sem. quatuorl. fex in fingulo loculamento, ovato acuminata, comprefTa, varie cur- 

vata, glabra, ferruginea. 
Int. {implex, fubcoriaceum, tenue. 
Alb. femini conforme , carnofum, album. 

Emb. longitudine fere albuminis, inverfus , ladeus. Cotyl. elliptic^ ? fubfoHacex. 
Rad. linearis, comprefla, longa, fupera. F.) Embryonis figur a & 

CCCLVIII. STYRAX. To urn. L 3 6 9 . L 1 n n. gen. S9S- 

Calyx monophylJus quinquedentatus. Cor. infundibuliformis quinquefida. Stam. 
iubduodena. Styl. unicus. Ovarium triloculare poiyfpermum. Drupa matura 
umlocularis, mono -J. . difperma. 
tyrax officinale. Tab. 59. fig. 5. 

Styrax. Cam, epit 38- Mill. diB. ic. t. 260. LiNN./y/ veg. 4°9. 

Per. Drupa exfucca, ovato globofa, flylo perfinente terminata, cano tomento pube* 

cens. Cortex tenuis , coriaceus. Putamen ofleum , fragile, buxei colons, ante 

matuntatem conflanter triloculare , polka uniloculare, evalve. 

Rec. columnare, fungofum, longitudine dimidii putaminis, ovul is quatuor aut q& 

-■ flipatum, per matuntatem plerumque penitus oW»' S e m matura tria , duo , aut fsepiifime unicum : ilia varie aWata ; hoc ovato I 
turn, amygdaloideum , pallidum, aut rufefceus. ==**= 285 

duplex: ^mof fubfpongiofum, cranWulum; i«fcm/ arachnoideirai. 

femini conforme, carnofum, craiTum, album. 

compreilus, inverfus , niveus. Cotijl. elliptic*, fubfoliace*. j?<j</. crafTa , a.) Ovarium immaturum, B. ) Ejus feftio rransverfalis. C.J Idem Iongitudinaliter apertnm, cum 
oralis receptaculo columnar! affixis. D. ) Receptac. denudatum. e.) Drupa ma tura Integra', f.) 
Putamen denudatum. g. h.) Drupa; feftio lon^itudinalis & transverfalis , cum femine (Ii.)foli- 
tario. i.) Seminis & albuminis fcftio transverfalis. k.>) Embryo plenam . maturitatem nondum 
adeptus, intra albumen. L.) Idem feparatus. 

CCCLIX. MUNTINGIA. Plum. gen. U.Linn, gen. 651. 
Calyx qumquepartitus. Cor. pentapetala. Stan), plurima. Stigma pyramidatum 
qumquefulcatum fertile. Kacca multilocularis. Semina nidulantia, muciiaginofa. 
Kohtingia Calabura. Tab. 59. fig. 6. 

Loti arboris folio avguftiore, rubiflore, fruffu potijfpermo umbilicato. Sloan. 

toft. jam. 2. p. go. t. ip+f.i. 
Muntingia. Linn.///, veg. 49 o. 
Ex herbario Bankfiano. 
Per. Baccafphaerica, ftigmate quadri- J. fexfufcato feflili umbonata, fucculenta , mul- 
tilocularis. DiiTepimenta membranacea, tenuiilima , veifus peripheriam fubdivifa, 
unde loculamentainaqualia, irregularia. 
^c. nullum; femina in pulpa nidulantia. 
£M - numerofiffima, minutula, fpharica , glaberrima, nitida, pallide alfrcantia aut 

"raminea. 
NT ' ".^P^x, membranaceum , tenue ; fuperficie exteriori, ab aqua, in mucilaginem 

Pdlucidiffimam refolubiii. ____ ' 

Alb. femini conforme, carnofum, fubfriabile, album. 
MB ' Jojigitudine dimidii circiter albuminis teretiusculus, redus, niveus. Cbty/Jbre- 
viilim*. R ad . craffa ^ ad uinb Uicum converfa, vaga. »•) Bacca Integra, b. B.) Ead^m diffefta. c. C.) Semina feparara. D.) Seminis in aqua emoll: 
embr^' k fp!l * ram mucil ^ inofam peU»cidam converfa. E. F.) Albuminis feftiones, cum fi 
r >onis. G.) Embryo feparatus. 

#«&«- toddali. Rheed. mat. 4. p. S3- t 40- q«am Linmui ad Calabura, 
u ;«% di,criiir lin i generis planta ell, & cum Muntingia, prater fohorura umbraii 
^ commune habet. CCCLX. PITTOSPORUM. Banks. 

Calyx pentaphyllus inferus deciduus. Cor. pentapetala , petalorum .unguibus bum urceolatum conniventibus; laminis ipfis ovato oblongis patentibus. 
Stam. quinque. Styl. unicus filiformis. Capfula trilocuiaris : locuJamentis reilna 
liquida fcatentibus. (Ex fchedis b. Soiandri.) [TTOSporum tenuifolium. Tab. 59. fig. 7. 
Ex herbario Bankfiano. obfolete trigona, trilocuiaris, trivih 
sfa; intus fpadicea, fucco refinofo lutefcente fcatens. Dii Rec. nullum, prater funiculos breves, craflos, e diflepimentorum margine centraii 
utrinque oriundos. 

S E m. tria , aut quatuor in fingulo loculamento , varie angulata , plerumque gigartoi- 
dea, atque fulco parum profimdo in dorfo infcripta, atra , nitida, terebiuthi- 
naceo fucco illita. 

I nt\ duplex: exterius coriaceum , atrum; interim ferrugineum a nucleo non fecedens. Alb. femini conforme, cartilagineum , duriifimum, prope peripheriam glaueum, ver- 

ius centrum albicans. 
Emb. filiformis, arcuatus, niveus , fzpe fatis remote ab umbilico Iocatus, ut difficul- 

ter reperiatur. Coti/L niinutiflima;, breviilim*. Had. longa, arcuata , ceix- 

tripeta. a. b.) Capfula Integra & dehifcens. e.) Eadem diffe^a. d.) Valvula feparata cum femfoom W*' 
tione. e. E.) Semina foluta. F.) Embryo intra albumen. G.J Idem feparatus. 
P^ittosporum umbellatum. ibid. 

Pittofporoides umbellata. Sol and. mfs. 

Capfula fubglobofa (a.) biventris, transverfim latior, apice mucronata, utrinqne 
fulco deprefTo & ad margines fulco elevato, ex prominula fatura, 
undique punclis elevatis fcabrata, bilocularis (b.), bivalvis. DulepiBicntn 
valvis contrarium, feminigerum. Loculamenta, ut in priori, unduofa. a 
na m fingulo loculamento quatuor, valde irregularia (c), rugola, atra, IP 
dentia. Albumen (d.) carnofum, moile, fanguineo - fufcum. Embryo (IW 
minutilfimus, fubgiobofus. 
Flores poilerioris fpiciei defiderantur, & lemina quoque ejus non plenam **** 
tatem nada fuiffe videntur, quare einbryonis vera forma adhuc dubia. 

CCCLXI- =3^^= 287 

CCCLXI. PARNASSIA. Tourn. f. 127. Linn. gen. 384. 

Calyx quinquepartitus. Cor. pentapetala. Netfar. quinque membranacea , pilis ca- 
pitellatis ciiiata. Stam. quinque. Stigm. quatuor fefliiia. Capfula unilocuJaris. 
Receptac. parietalia. Sem. membranaceo marginuata. 
Pa rn a ssi a paluftris. Tab. 60. fig. 1. 

Gramen parnajft. Besl. for*. %?. a^fr. FT//. *. rr./ j. Oeder./. <fai. *. w . 
Parnajfta. Hall. ////?. r. «. <?jj. Linn.////. i/«g-. 2^. 
Per. Capfula ovato globofa, quatuor ftigmatibus reflex is terminata, obfolete quadri- 

lulcata, uni-1. incomplete quadrilocularis, quadrivalvis. 
Rec. quatuor, fpongiofa, oblonga, angufla, mediantc lamina intergerina capful* pa- 

Se.m. numerofiJlima, groflb modo fcobiformia, in medio, nucleo oblongo turgidulo 
dotata, ad Jatera vero margine membranaceo cinda, rufefcentia. 

Int. duplex: exterim membranaceum , tenue , ad alteram pracipue femiuis latus in 
marginem expanfum ; interius fubcoriaceum , cra/fius , rufefcens. 

Alb. nullum. 

Emb. cylindricus, lacleo albus. CotyL breviffimse, obtufse. Rad. longa, reda, 
centrifuga. ». b. ) Capfula Integra & dehifcens. C. ) Ejus feftio transverfalis. D.J Valvula cum feminum re- 
ceptaculo feparata. e. E.J Semina foluta. F. G. ) Semen transverfe & longitudinaliter apertuui , 
cum fitu embryonis, H.) Embryo feparatus, 

CCCLXII. ARGEMONE. Tourn. t. 121. Lin'n. gen. 649. 

Calyx bi-1. triphyllus deciduus. Cor. pentapetala. Stam. numerofa. Stigma capi- 

tatum, parvum, quinquecrenatum. Capiula uniloculars, apice in valvulas deJiif- 

cens. Recept. parietalia. Sem. plurima. 
- Gem °ne mexicana. Tab. 60. fig. 2. 

Papaver fpinofum. Rauh. prodr. 92. c. ic. Besl. hort. Etfft. aft. XII t. 5./ 1. 
Jrgemone capfulis fexvatvibus , fotiis fpinofis. L 1 n n. fiift. 490. 
ER - Capfula fupera, ovata. fliemate depreilb terminata, rotundato pentagona, fpinis 

f «acei S diffitis armata, unilocular*, femiquinquevalvis. 
EC ' " er vi filiformes, angulis capful* introrfum prominulis adnati, port dehifcentiam 

valvularum perfiftentes, in ftignia coeuntes. 
l *> numerofiflTima , fphaerica cancellato - fcrobiculata , ad alteram latus hiio com- 

Pieilo ftipata, atra. nforme, carnofum, friabile , aqueo- pallidum, 
tiusculus, dimidio albumine paulo longior, niveus. Cotyl. breviflimse. Rai a. b.) Capiula Integra & dehifcens. c.) Receptac. den 

fimplkiter fulcato 'cancellata ; inde (£>.) hilo cotnpreffo 

nes, cumfitu embryonis. G.J Embryo feparatus. 
Valvularum & receptaculorum numerus variat a quaternario ad fenarium. 
Papaver cambricum Linn, genuina eft Argemones fpecies , quia capfulam, valvu- 

lis, non aucemporis, dehifcentem gerit. 

CCCLXIII. HYDNOCARPUS. 
Flos . .... Bacca fupera, tuberculo & quatuor ftigmatibus feffilibus reflexis umbo- 
nata unilocularis. Recept. parietalia. Sem. tuberculato fulcata. 
Hydnocarpus venenata. Tab. 60. fig. 3. 

r Makulu , & Makulu-ghaha arbor. Herm. zei/l. so. Burm. zei/L 30. 
E colled, fern. hort. lugdb. 
Per. Bacca fphxrica, apice tuberculo fubrotundo depreflfiusculo & quatuor Aigmatibus 
rerlexis terminata, fubtomentofa , rimofa, inftar tuberis efculeati rugofa, e cinero 
fordide helvola, unilocularis. Cortex exterior tenuis, fungofus, pubefcens; inte- 
rior albicans, granulofus, friabilis. Pulpa, per atfatem exarefcens , & in grumo- 
lam lubfiantiam converfa parietibus bacca: atque feminibus adherens. 
Rec. /Iris quatuor parum elevate, fuberofae, lateribus bacca; kfcriptsc, qulbusfemina 
arhxa. 

Sem. numerofa, e quibus vero plerumque duo aut tria tantum adolefcunt, gr»»»« 
pbba ovata, verfus umbUicum in roftrum curvatum anguftata, ibique callo g a- 
bro, albicante, prominulo dotata, ceterum ftriis tuberculato fcabratis exarata, 


aut cinera. Int. duplex; exterius cruflaceum, durum, craflfum, fragile; interius membranace- 

um , ferrugineum. 
Alb. feminiconforme, amygdalino carnofum, craflfum, album. 
Earn, magnitudine fere albuminis, compreffiis, niveus. Cotyl. ovato cordate, fol* 

cex, tenuinW, quinquenervi*. Rad. brevis, cxtrorfum craffior, centnfoga, transverfalis, f.) Embryo fruclui Frudus comefli eBrietatem inducunt & avide devorantur a pifcibus Lellu & Pethijo, 
alias iatis delicatis j eo vero tempore, quo frudus Makulu maturefcunt tales pif 
C ifcium U cTrantuT m B e tTM r f^ V ° mitUS ^^ ^ m P toinafa ■ * n * ab efu h °™m 

CCCLXIV. PAPAVER. To urn. t. 119. Linn. g**. ^. 

Calyx diphyllus deciduus. Cor tetrapetala. Stam. numerofa. Stigma pelratum , 
radiatum, crenatum. Capfula uni-1. incomplete multilocularis, fub Ihgmatis co- 
rona roraminibus dehiicens. 
b paver orientaie. Tab. 60. fig. 4. 

Pap aver orientate hirfutijfimum , /or* magno. Tourn. it. 2. v. m 118 t 113 

QoMUEurar. 34 .t. 34 . 
Papaver capfulis glabris , caulibus unijloris fcabris foliofis , fotiis pinnatis fa- 
rafts. Linn. fyft. veg. 490. % 

P£R. Capfula globofa, glabra, ampla ftigmatis pelta coronata, evalvis; in medio uni- 
iocularis; verfus peripheriam autem per fepta incompleta in concamerationes m'g- 
matis radiis numero pares divifa, totidemque pariter foraminibus fub pelta llicma- 
tis dehifcens. & 

Rec. diilepimenta ipfa incompleta , in utraque fua pagina, feminibus contecla. 
Sem. numerofiflima, reniformia, ftriis loneitudinalibos atque fcrobiculis feriatim dit- 
to's egregie cancellata , fpadiceo rufefcentia. 
Int. duplex: exterius cruftaceum, tenue, fragile; interim tenuiflimum. 
Alb. fcmini conforme, carnofum, fubfriabile/aqueo -pallidum. 
Emb. minutulus, ovato globofus , n 
Coti/l. brevinW. Rad. cratta , a ' b.J Capfula Integra & diffefta. c. C. ) Semina feparata. D.J Serainis & albuminis feclio Iongi- 
tudijialis cu m fitu embryoni* E.) Embryo feparatus. 

CCCLXV. QRANADILLA. Tourn. t. 124. 

Calyx pentaphyllus. Cor. pentapetala. Nedar. multiradiatum. Stam. quinqtre. 
Styl, tres. iiacca unilocolaris pedicellata. Semina baccata parietalia. 

I R ^A DILLA foet|da _ Tab ^ fig ^ 

Fwpaffionit albus reticulata. Herm. parad. 1. 173. 
*Mfiora foli'u trilobis cordat'u pi lofts , involucris nndtifido capillar ibus. Linn. 
m veg. 8 2 3% r J Per. Bacca eJiiptico fpluroidea , pedicellata, villofa, tribus lineis faturatius colore 
longitudinaiibus infcripta, extus viridis, intus fericeo alba , membranacea, unilc 
cuiaris.