Skip to main content

Full text of "Flora taurico-caucasica exhibens stirpes phaenogamas : in Chersoneso Taurica et regionibus caucasicis sponte crescentes / auctore L.B. Friderico Marschall a Bieberstein."

See other formats


\ 
• TAURICO - CAUG ASICA A AUCTORE B. FRIDERICO MaRSCHALL a BIEBERSTElN. AUG. RtJTH. ir,IP. CpNS, STAT. ACTUAL, 

ORD. S. WLAD. EQ. I To m u s III 
f - v" W- /4 C.i^lU A t ,r SUPPLEMENTUM %ajA ^■*- 
continens plantas phanerogamas^ per Tauriam 
tque Caucafum ^ pojl ediia priora voluminH 

detectas , et in prijlums 

animaduerfwnes. Mo. Bot. Garden, 1895. 


l 1 
/ 

CHARKOUIAE: T Y P I S A C A D E M I C I S; 

r 

-4. I ^ j ^; ^ BJ ff \ Jr: ■^ "ai^ neH3ypHbm KoMMnremi,, yHpeMKAeHHbm npH K?tlIIEPA 
TOPCKOMt XapiKOjECKoMt yHnsep IIpoAeccopa ^ cie coMMHeHie, neiarnamB OHoe nosBOAAem^h ci> infMi., 
HraoGbi no Haiie^amaHiw, flo BbinycKa ' bti ny6-/iHKy, 
npeAcmaBAeHfai 6biAyi b-b I^eHsypHbiiiKoMHmemT.: oahhi» 
SKaeMOji^p-b A'^^ E[eH3ypHaro KoMHraema. Aea h^ah /^e- 
napraaMeHma MHHHcmepcraBa HapOAnaro ITp'^ cBiiHeHiH, 
ABa A-^-'! MMnEPATOPGKOH ny6^HMHoii}>HojiiomeKw 
oAHHi. A^^ WMnEPATOPCKOH AKaAeMm HayKi.. 

reHBapA 3o AH^> 1819 roAa. 

4eKaHh Heani KnnzHHh. 
"■" n »^ 
P R 
E F 
T 


uodecim^ ct quocl exceclit, abhinc annis, quum Florae taunco- 
caucaficae edendae coufilium caperem, facile perfpexJ, opu» me pa 
falJco effe traclitumm non omnJ numero abfolutuni, fed nouJffimls bo tanJcorum laboribus atque ftudJis, indJes auge ndum et emendandum GlJicente quotannls re berbaria patrJa, per cultiffimas Europae regio- 

n ■ 

ne$, tot tantorumque virorum operS , jam per aliquot faecula iUu- 
flrata ; quJd de futurls botanlces incrementis, per Taurlam, maxime 

4 

Tero per Caucafum, multiformes et praepollentei naturae thefauris re- 
giones, perpaucjs hucusque botanicis perluftratas habendum fit, com- 

L 

mentario profecto haud indiget. ; Tertium jgltur et fupplementarinra, quod tibi, Lector botanice, 
modo tradimus Florae taurico-caucailcae Tolumcn, prioribus uborius^ II ea exhJbet omnla, qMae poft e.lita pnora rolumlna, clrra fllrpes pTia- 
nerogatna.s per TaorJam atque. Cauc^.m f,jontaDeas, hucupqr.e Inno- tuere: in q.nbns diTponeiicIiV, feruata pnftina forma, priftlna 
ufi fumus raethodo. qiioiju» Verum, ut Ainm curqne trlbiramus, hic commemoraffe expedlt. 
proprn-s qulclem mels it-.wYihas, per Tauriam et Cnucafum rer enter 
fafceptis, tum ,prnnrio circa prJftlaam fuppelit.ci;iem h-rbarJam ftndio, 
ftirpium taurico.raucaficarum hiftorlae con^pJura acceffifTe. incrementa ai.tem, haud fane mJnora, aliori.m optrae deberi. Inter quos 1 
primi.m Iocum,o{»tinet amicLis oprlirus. Con.^iliariu oiige S S T A T U « SrEVEjT, qi,;, ficut priora Florae hujus volumJni, ita hoc potis- 
fimum, perni,..lt;s a ftfe, masime ia itinere per Caurafum orientalem 
Iberiamque a. ibil farto, dstectis ftirpibus nouis locupletavlt, olim 
yero propofitas rariores vel dubJas c<miplure^, fedulo p^-r loca uata.lia 
obfcruatas illuftrf.vit (*). Commeiid, nda quoque fuut de Flora cau- 

L cafioa merlta Viri Illustriss. L B. A Vl£TINOHOFF, qul in itinere Caucafico rei he.baiJae multam opersm dedlt; porro C h r i- 

«s» pHARMAcopoEr, in leg ;ndis ftirpj- bu s, c..m Georgopoi; d- geret, Caucafi ftpteirtrionaUs, poftqram autem 
pharmacopoeae caftrenft TJflifil praeeffe coeplt, Iberlae, indefeffi atque 
fclJcIffiiiil. Quas, qu'.ra w.aximi ex parle, in ufum ho R T I E T H K R * A a I I G O B-ENKEJisxs ctffiirenL liber^iliflime mecutn communi- / "^ {% Conf, Cfifalogue dea planles rarcs on rouvclles, oBfervces pen dmit uti V oyage aulour du Cauc^fe orientai par Steven, im- 

e la Socictc Imperiale ies Naturall- pii.ue (!aus les Memoires d 
'ft<'« dc Trluscou. Tom 5 et 4. H -. - t ( III p^.mt exirains botnnicus mihiqne A^icissimtts Fischeii, -lau- 
datf hoiti Praefectus j cujus et coufiliis, fi quid d:.;bio oLnoxium vi— 

^. m 

debatur, miiltotics ufus fum. Denicjue non omJttendus fft C h i r w 1% o if » 
H ^ N s E H > ^ui in ultimia Florae calicsficae liraltibus, cirra oftja 
Cyri- fluminis et in plauitip trfins flnmen, plantas legit rariffimai. Ha- 

L 

rum . pauciores^ amicorum faeneuoleutia mihi inuotuere, piurim^ au* 

i 

4 

tem hucusque me latcre, vehcnieuter duleo. N. Ttinersria cancnfica, quae recentius 5n Incem prodierunt, tam 
Clai^tiothtanum:, "quBra ENGELHARDxrAKO- Parro- 
T I A N u M , p^rum Rdmoflum ad botanicam profucre; prius enim, ex 
fchedJs GUl dbnsxazd tianis, quae apud Academiam fcjen- 

j 

tlaram I M P K R I A L E M Pelropolitanara partim ilhbotae feruaban- 
tur, larga poft Pali-Asitjm mefiTe, concinnatum, paflina fola Iradlt 
plantarura nomina, quorum complura, prfl G ii l de Kstaedtii 
praemat.iriTm obitum, a nemine recepta, ita exolevere, ut quibusnam^ 

ml 

competnnt plantis, niodo ne quldcm inter botanicos flirpium caucafi- 
carum peritiffimos confttt; pofterius vero opus, proprio Marle con- 
fc?iptum, unicam folummodo plantam caucaficarn aip*nam, generi^ --Ir Ceraftii, fuo loco a me quoque commcmoralam, iliuftrauit. ^ In Synonjmla adornanda et fupplenda, pridera probatam melho- 

F 

dum eclecticam fecutus fum : quoad ncta et trira parcus, uberlor djt 

i 

rarioribus vel dubiis, ubivis in citandJs auctorlbus rofficis fedulus* 
Quotleicunque de plantis, Tauriae atque Caucafo peculiaribus, hand 
iiA pridera in hortos introduclis agobatiir, Catalogos adduxi c«ratiu5 
adornatos hortorum botanicorum noftr.atium : Gorerkenfis ( Fi- 
scHERi), Mosquenfis (Hoi-rMANKi) et Creaienecieufis (Bes- 

r 

s^^^.; quod quidcm botauicis, cuUurae plantarum ftudiofis, liaud 

I 

in^ratum for« coufido. I IV -r> ^eqtio hzec accipe anlrao, T^ccfor botanlce^ liaud leui fane la-. 
Iiorfi et ftudio parta atque digefla, nijhique, ficut hucusque, Ita et m 
joft^rum faue, Dabam Charkoviaej Decembri a. AIPCCCXIX« 
•%^ # 


L 
R A TAURICO-CAUCASICA. SUPPLEMENTUMi 
MONANDRIA. M O JV 6 G Y N I A. i. SALICORNIA. iCal. i-pliyllus, utricnlatnl; 

Cor. Oi Stenieri i^ intra calycem perfifteil- 

M 

t e iri* » 1. -SALICORNIA herbacea. 

S. Iierbacea^ palula, articulis fubcylinclricif 
S, Iierbacea. Flor, taur, cauc. n. r. Ccl fyn 
Pl 

Srnith. briu i. p. 2. £ng/. Jol, 415. Schrad, germ. t; 

L 

a. erecla, parum ramola. 

S. (acetariaj annua, ftriclim erecfa^ fubramofaj amenli^ 
oppofilis cylindricis/ faleralibus terminalibusciuc, JPalL illvjlf; J. p 7. t. I et t f' FiQrm taur^ cauc, Ti IW i 2 ■ 

MONANDRTA MONOGYNIA. ■ 

yS. ramis efoiigatis cliffaris feu ^r ocurnbcnlibns. ilrato S- (profirata) Cfjole raniofiumio diuaricaio bifariam pro- 
artlculis apice fubfuiuatis, amcnlis crebris oppofitis. 

Pall. illujlr. I. P. S- t. 3' ,.. 

. S. herbacca ^. Pall. U. J. cpp. p. 481- n. Ql /3- t* A w 
J 

■ 

S. pcrennans. Linn. ed. WlUd. X- p- . 
% S. Cpygmoea) caule pnfillo monillfonni, amentis 
tis' crafriffirnis cylindricis. Pall. illujlr. I. p* p. U 2- / con fer- ram oppofitionnm, bafi lalerali arli- 
culorum cauiinorum ulrinciue innidulantes. Stame.n uni- cum : , fil breui , anthera didynia flaua. Stylus Ji a-3 plumofis. . Calyces maturum femen fouentes demum detidui cingnnlur Uiembrana an- 
<Tuiliffima circulari, analoga Salfolanim f.uelirerarum appen- dicibua calycinis /' tuit, pengoniura utriculatum femen foveiis pro capfuld fum- 
fitjcum flamen jnxta lioc ex articalorum commiirLira originem 
traliere fibi perfrtafifTet- 

Surculoruui craffilie, articnlorum forma, el modo cre-' 
fccndi planta liaec adinodum varial ; el dantur indinidua, quae 
dccerpla radice inter cliarlas exficcata,ranios hornotinos S ca- 
fpicae exacte referunt. Talis polymorphia condcudis fpecicbus >M atque llojio anfdm praebuit; quas cquidcm pro meris noflrae Salicorniae varietatibus liabeo. > w J^ .f -K- ^p*r MONANDRIA DIGYNIA. ? MONANDRlA. D I G Y N I A. I*. HALOCNEMUM. Cal. communis attiehti 

J 

fquama: propriua 3-phyllns^ clanfus- Cot. o* Scmen i^ calyce perfiftente lectu m 2. JHALOCNEMUM Jlrobilacmm. 
H» fulFruticofum, dinufum, aphyllum, articulis caulini« brcuiffimis. Salicornia Ilrobilacea. Flor. taur. cauc* n. Ti (cum fy- 
nonymis^) • 

T 

Salicornia (Jlrobilacea) fuffrulicofa^ ramofiffima, affurgen», 

aphylla;/ aiaicntis creberrimis oppofiiis cylindricis, ex»remo- 

rum ramorum fenfim minoribus. PulL illujln I. p. g. U 4. 3. HALOCNEMUM cafpicum. V t. H. frulicofnm, erecliufcUlusn, apbyUum, arliculis caulinit r 

Saiicornia cafpica. Flor. taur. cauc. n. J; (cum f) nymis.) ^fp amenlis pednnculatis elongalis. Pall. illujlr. J. p J2 {^^- dufo />■ f. I, ab ipfi /< ^xprimit S". foHatae varieiaum amentis longioribus praedi tam.) Ob diuerfam perigonii firucturaM, ex legibus Syftematis, 
Halocnemum a Salicornia, qnamuis liabltu fimillimi, gcnere 
feparandnm erat. Ut taceaui de inflorefcentia, quae in HdT 

♦ 3 4 t 4 monAndkia digynia. locnerrio^ nec in Salicomiay vcre amentacea est. Elenim in 
hac, (lelapfis cslycibus fructiferis, perfiflnnt rami foveolati, 
quibns flofculi innidulabanf, in illa autem, cum flofculis 
anjenti qaoque fquamae defluant, fola raclii filiformi demum 
fuperflite. 

SaUcornia foliata, Halocnemo flrobilaceo perquam affi- 
nis, hujus quoque gcneris efTe vidclur. Pro cer!o tamen 
nil affirmabo, quum ficcam tantum videiim, fruclificationibu» 
oblitcratis. 2, CORISPERMUM. Cal. o. Cor. monopetala f. o. 

kt 

Fr uclus co m pref fo-pl anus, m o nofpermus, 

4. CORISPERMUM hyjopifolium. 

C. floribns petaloideis, foliis eneruiis braclelsque inermi- 
bus, fructibus glabris flyli bafi perfiflente fubroflellatis. 

C (floribus corollj|tis) foliis bracteisque eneruiis mnticis, 
feminibus glabris. Suuen in mem. JocieU nat. cur. mofq. 5. 

C. hyiropifolium. PalL roff. 2. p. 112* 

j 

a. Spicis ad caulis atque ramorum extremitales laxis. 
C- hj^fTopifolium. Flor. taur. cauc. n. 4, fcam fynony-^ 

r 

mis^ 'exclufa icone Pallafn roff. t. ()g. f A.) 

I 

C. hyffopifolium. Var. a. b. c- Steuen in mem» mofq. s* F- 334' y /3- Spicis floriferls confertis axillaribus alternls, verfus ex- 
tremitates caulis afque ramorum. 

C. hyflbpifolinni. Var. d. e. f- Steuen /oa cit, Pallas 
roff. 2* icones (. gg. f A. B.G. D. 

PelaMni uuicum, apice dentato-Iaccrnm. Starnina 1 5f 
nuuicro iuconflanti in uno eodemque faepe iudiuiduo. i MONANDRIA DIGYNIA 5 5. CORISPERMUM Marfchaim. 

m 

■t 

C. floribus apetalisy follis eneruiis bracteisque incraiibus, 

fructibus glabris apice eniarglnatis, 

C. (floribns nacUs) foliis linearibus bracteisque encfuii* 
muticis, ferninibas glabris fubrotundis emarginalis. Steuen in 

mem. mojq. 5- p- 336. 

4 

C. fquarrofnm. Flor. taur. cauc. n. S- (exclufo fynonym» 
PallafiiO 

Habitu fimilliraum eft praecedenlis V8rie?ali /5, fed de- 
fectu corollae et JlyUs u dillinctis piftilli apici, ubi margo 
quo cingitur deficit inferlia, nec margine ntrinqne in flyli 

ri 

bafin eKcurrente, bene diftfnctum. Synonyma LinnaeU VaJiUi ■ 
atqne Ammanni in Flor. iaur, cauc. liuc adducta, ambiguqt 
inter hoc et praeccdens, qnum locis citrtlis nulla de difcri- 
minc a partibus fructificalionis defumpto mentio fial; quamob- 
rem C fqnarrofi nomen conxmode aboleri poife cenfeo; cora- 
pofita fic de Synon3"niia Linnaeana, alioquin vix ac ne vix 

M 

quidem extricanda lite. 6. CORISPERMUM pungens, C, floribus apctalis, foliis neruofi& bracteisquc mucronalo- pungentibus, fruclibus glabris bicufpidalis. fynonymis.) ^. C, (fquarrofumj (floribns nudis) foliis lineari-lanceolatis 
neniofis bracteisque fubnlatis pungentlbus, fpicis ^xillaribut 

breuiflimis fquairofis- Steuen in mem. mofq. s* p. 337^ 

fiajua fructus per maluritafeni bafi dorfali rima circu- 

j -■ 

lari dehifcens, femen lenticulare ipf^^ multoties minu» fundlf. ila, ut emiflb femine uUfcubTs vacuus,foraminc laleiali orbi- *'... 
*. \ «ulari binc perfoflus fapcrfitj nil ycro fimile obfcruatur in 
6 MONANDRIA DIGYNIA. 
^.^ relifjnis congennribiis, quprnm peiMcarpium feininibus penitus 
adhnoref. Agriophyllum arenarium nuucupalo, cui genere lioc 

fejungf^re Jiibueril ! - ' 

' Corifperma flamiuunj numero ab i ad 5 varianf, ficnt 

Pohxnema, Anabajes et nonnullae Salfolae; apte igiUir his, 

qnibnscum affiuilale nalurali canjuncta furtt, etiam in Syfte- 

Xncxle fexuali fubnocri poffunt; in quo confentieutem ine ha- 

I j 

bere CL Kitaibdlum Video ex, Linn. Syji. f^eg. ecL Rocmer 
et Schulies i, p* ?• ^\ CALLITRICHE. Cal o. Petala a, lunat^, 

r 

j ' 

Scin. 4, nuda, cohaerentia. (Fhres interdum wo^ 

j 

tioici.J 6*. CALLITRICHE palkns. ^ 

J 

C. foliis fuperioribus , latioribas sggregatis, femiuibuA 
^orfo fubcarinatls. / C. foliis fiiperioribna agiireg/itfs, feminibus dorfo vijc 
inarginalis. Goldbach in mem- /oc. nat^ cur. rnofq. J. p. rr^. 

Gi (verna) foliis trineruiis fuperne aggtcgalis majoribus, 
feminum margine obtufiusculo. Wahlenb. lapp. n. 2» Tar^ 
gioni obf dec. i 2. p. f. t. 4. /. 15-22. Qorter ingric. p. 
147* Soboh petrop, p. a. 

L 

C. aquatica. Smith hrit. I^ p S* 
a- Foliis breuioriI)U9/ fuperioribua fubrotundis. 

\ - 

C. (verna) foliis fuperioribus oualibus, floribus^&ndrogy- ^ 
pis. Limu ed. Willd. i. p. 28- ^lor* dan. f. i^. FqIl palat, 
n. 2. Steph. mofq, p. i. Halt. hiji. n.jS4>- C. aquatica. EngL bot, 722. 

jS. Foliis longiorlbus relufis, fiipefioribus oblonsis. C. pallen* /3. GoldbachAbc cix. 
9. verua ^. WaUe/tb. loc, cii^ 
, V ^ r^ MONANDllIA DIGYNIA. 7 C, (intermedia) foliis fuperioribus oualibns; ciruliais li- 
nearibiis aplce bifidis. Linn, ed, Willd. I. p. rp. Schkuhr 
boL t, j. /. g. Sreph. mojq. p. /. Bejfer galic. n. 3. 

E 

C. autumnrolis. PolL paL n. 3. 

L 

r 
I P 

C. foliis oppofitis oblongis, fructibus inlegris. GmeU fih. 

5. p. rj. n. 4. 

Occurrit in aquofis Tanriae meritUonalis, ad lafeia^mon- 
tis Tfchaturdag; nec non in Albania iberica ad iluuium Ala- zonium. / Djflincla omhino cll, ncc cum varietatibus angnflirollis 
mox recenfitae confundciida : C. (^drtns) rfoliis ijnifocmibti* aequidiflantibas, fcminibus dorfo niembranaceo-marginatis 
Goldb^ in mem, mofq. 5. p. IH)^ genuinae C. autumnali 
Linn^ refpondens, quam in aquofis ad Nevam crcfccntem nxx'^ 
per curatiori examini fubjcci* Huc etiam fpecUnt C. (iiu- 
tumnalis) foliis onmibus per caulem f^jaifis aequalibus unincr- 
•uiis truncatis , feminum marginibus membranaceis. Wahlmb. 

Y 

lapp, n. 3. Gorter ingr. p. 145, SoboL petrop. p. J. Steph* 

mofq. p» I et C. foliis oppofitis oblongis^ fructibus quadrifa- 
riam dehiscentibus GmeL fib* 3. p> 13. n. J. t.j, f 2. (mala.) 
Dignoscitur facile a priori colore herbae faturius viridi^ folii* 
omnlbus ordine* aequahili per caulem diflriLulis, uniformibus, 
anguflis : textura denfmre, fruclibuB crcbrioribus atqiie irajo- 
ribxis. Varietas h.ujns pygmaea vix bipollicaris, ex inferiori- 
bus g^njcidis radices agens, habitum lamen funm ftruans" oc- 
curril PeUoj>oli in maritimis inundalis^ jpofl exficcationem^ in- 
ter Scirpofi miuores. I BIANDRIA MONOGYNIA. •/ 


A. M O N O G Y N I A 'la. CmCAEA lutethma Iconem Florae danicae t. ^IO huins cfle, nec 0. ?'!-' 
J)inaej beae riioiienl recenlioresj fed nec f. ^^^ hic exflu- 
denda e«t, Veram autem C. alpinaqi fillit L 1321. \^. i4. VERONICA Jpwia et brmifolia. 

^ - 

b ■ 

Pofterior videfur prioris variefas ma^is canefcens, foVus 

^reuioribus et arguhus ferrafis. {couf. Steueti in jnem. joc* 

F 

^ut, cur. mofq^ J, p. 33S) Polynjori-ha enim plaiita ell, et 
quidem elatiora inHiuidua. f])icis ad caulis apicem mnliis pa- 

xiicnlaiis praedita proeul dubio V. pajiiculatam Linnaei con* 
ftituunt, pro qua noftrae yarielalem glabriuiicalanj defcrip- 
fit Vahl enum i. p. 5^, longe vejo diuerfam (ncc hujos fe* 
ctionis) V- denlalam Schmidlii Willdenoiv ui enum. hort. berol^ 

p. rj, .^^ i5. VERONECA e/o/for. V. fpicis terminalibus to!a lenifer pubescens, foliis ter- 
iiis lanceolatis acuminalis bafi. fubcordatis duuhcdto-ferralis : 
ferraturis bafeos profundioribus. Willd. enum. hort. beroL V. maritim^a* ^ (exclufi 
m V. fpicafa Urtic^e folio. Amm. ruth. ru 5Sr 

Vix niil glabritie el colore herbae fature viridi aV.lon- 
^gifolia Schraderi diuerfa eft ct fortc mera hujus varietas; ncc. JOJnnaeo ignot^ cffe potuir, quippe quam circa Pctropoliiii i t. ■v DIANDRIA MONOGYNIA. $ 

rpontaneam nnpex' obferuaui, finilimae quoqae Pinlandiae et 
ullro Sueciae probabiliter haud percgrinarn. Folia noftratf 
pleraque euldenler bafi cordata, inftrunntur ferraturi» pro- 
fnndis exqiiiHle acuminatis: bafeos folii majoribns alque 
ij fis ung alterave ferratura faepius inflructis. Spicae ter- 
nunali »icceflunl ufplurimum nonnuUiJO Jalerales cx fummo- 
TUiU J' liorn/ji ijslllis; ubi fpicae defunt, ftisticulus foliortinl. 
jiininrnm axillnrls adtfTe^ folet. liracUae fuhuiatae, inferiore* 
Ciklycc loi jJiores, adfccuderKlo derrcfcunt. Calyx parum inae« 
qu^lis: J*'Iiu.i- fi.bulat'*^ tapfula breuiuribus. Stylus poft flo- 
resconsiam volde eluitgaius deorfun» infleclitui\ Capfida parua 
lui giduia vix a|)ue eniargfiiala. ConjungiMir cum V. longi-- 

foiia apud Lam" et Decaud, JTon franc* Jub. n. ^4,0^- ^ 16. VERONICA incana. 

Dubium moui anne V. neglecla Vahlii hujus fit i'arietaS 
magis vegeUij quod quidem peiemtorie jam perbibet Steuen in 

rnem, mofq: 5.>-..>3J^. '. ■ 18. VERONIGA h<fbnda, 

Synonyma adde: Steuen in tnem^ ^ofq. S* p- 339- -E^gA 
hot. 673r 

V. (orchidea) foliis oppofitis caul^que pubesccntibus: ra- 
dicalibus ohlongo-obuualis crenalis in peliolum decurrentibuSjj^ 
Caulinis oblongis crenato ferratis" fubfcfnjibus; laciniis coroUa» 
lanceolatis acutis torUiofo conzjiuenfibus. Bejfer galic» ;i. ij. 
Wahlenb. carjjst^ ri. 5. Sprengel pugilL 2. n. I. Roerner e^\ 
Schultes Syfl. veget. i. p- 04. n^ rj. 

V. Cranlzii. Schulles obf p. r. 3* 

V. criflata. Bernhardi ap. Schrad, nou» eplenu 1* P- 

r 

IS8' Hornem. hort. hafn. a. igiS' p\ 954^ 

De hojna ct V. fpical^c discrimine milii nandum con- 

r 

flat. Folia variant it.-^* ut cs eorum formi nuHum discrime^ jo DIANDRIA MONiDGYNIA; conftans oLiineatur; fed etlaciniarum coro//fl€ figura inconftans 
eft, fiint enim mox latiusculae in acumen raediocxe produclae^ 
xnox anguflae acumine longo loito inflrucfaej et qiiidem va- 
rietas procerior lalifolia corollae lacinulis anguftioribu» acu- 
tioribusque gandere folet. Pube calycis alque bractearum ma- 
gis mitmsne copiofa mire qupque varial: ciliis attamen mar- 

■ 

ginalibns vix uncjuam deficieutibus. 

r 

Discrimen ex calycis forma ftabilire conatus est CL 
SchnlteSj dein ex ftarninum ad corollam ralione idem et C/, 

JValiknberg /oc- cit. Quod equidem in rerum naluia nequa- 

quam depreJiendo» ig. VERONICA gentiauoides. 

Synonymis adde; Ventenat hort. malm. t. g6» Bot^ 
niagaz. I002. Sibtli^ Jlor. graec. t. 5. Hornem. hort. hafn» 

Varietatern minorem ibericam recenfet Sieuen in mem. 
mofq. 5. p, 340^ aflinem vero mihi Jhncnsque ignotam V.pal^ 
lidam^ graciJilale, laccmo flLa"iiOi,o el corollis psliidis inprimis 

I 

discrepanfem Hornemann loc^ c/f. • 22. VERONICA AnagaUis. 

Hanc folam inler Veronicas racemfs laterallbus inflruclas 
tunuam effb monet Steuen in merr.. mofq. 5* p. 340* £24. VERONICA latifoHa. 
Synonyma adde: V. foliis feffilibus fubcordato-onatfs ob- 

r 

tufe fcrratis , calicibus qiiinquppirtilis, caule adfcendtute. 

Schrad. gernu i. p. 35. Willd. enum^ hort. beroL p, 23. 
Beffer galic. n. 25* Smith in act. foc. Liun. lond. J- /^* VJi V. Teucrinm, PolL paL n. 13. 

L 

Teucrium quarlumi, Clus. hifl. 1. p» 349^ DTANDRIA MONOGYNIA. - ii 

-1 j ? 25. VERONICA dentata. 

V 

V. foliis oiia^is vel oblongo-lanceolatis acntiascnlis rd- 
inote ferratJs (fummis lineari lanceolalis fubiritegcrriniis), cali-' 
cibus qtiinquepartitis, caule adfctutleutQ. Schrad. germ. I. |>» 

j 

57. Schmidt bohem. j. n. Ji. Bejfer goUc, n* r5. Schultes 

i 

obf. }h 4,. Pohl apud Hoppe enchirid. a. JgO?- P- 2g* 

V. ^proftrata. JP/or. taar. cauc. n. 25. (exclufis fyno'^ 

j 

nymis.) 

V. (Tfz/C'"?//m^ raccmis axillaribus, roliis oMongo-lanceola- 
tis aonti.s incjfo-fcrralls. calycibu.s qninyueparlitis, . caule ad- 

fcende.^te, Wahlenb. carpat. n. 14. Lamarck et Decand. flor. 

h 

franc* n. 23gO» 

V. (pamculata) racemis axillarlbus, foliis oppofitis ^er- 
iiiave lineari-lanceolatis inaeqrialJier ferralis. bafi an^aftcUis. 

Wllld. enum hort, beroh p. 23* (exclufis f*nonyrnIs^ praeter 
Sci.midt ) Linn. ed. Willd. t. p. 71 (defcriptio et Synonymon 
Schmldtii, ) 

Foliorum forma iiiire vanat, ita qnidern, ut fpccin)ina 
lafifolia afque vegeta rcferant V. liitifidiaui ; lontra individua 
foliis elongato- dentatis j^raedita «egf^e dignoscantur a fpcciini.- 
iiibus V. riultriacae: foliis minus diffc^ctls, Sufpjror et ego hanc 
^ffe V, Tencrium Linnaei^ Anguftlfoliam noftrae varielatem, 
nec fpecieni diftinctani effe ceu^^^V* Sclimidlii jRoc/ner cL 
Schulies SyJ}. vegetab. j. p*^lS. n. p2. 

r 

• V- proflratam p^;jcjlitale, floribus 'pallidioribus et prae» 
cipuc caulibus j^niioribus alquo ftcrilibus bumillratis diftiu- . 
ct^m per T^nriam Cauc^fumquc non vidi ^ quae paQim per 
Roffiam ^mcdiam e. g. in arenofis cix^ca Kioviam reperitur» 
N<^lfra vero F, dentaia^ quoad liabitum^ intcr V. latijFoliam et 
pioftratam veluti media est. y Ja DIANDRIA MONOGYNIA. > 27*. VERONICA petraea. 

V. racemis laleralibus, foliis ellipticis ottaliascuUs cre- 
ralis rigidis, pedicellis clongatis, caulibus bafi ramofiffimi» 
procumbentibus radicautibus. 

V* caule repente ramofiffimo proftrato denfe foliofo, fo- 
liis fubcrenafis, raccmis raultiflqris, pedicellis calyce longiori- 
bus. Steuen in mem, foc. naU cur. mofq. 5. p. 34O et 3. t V", raccmis fnbcorymbofis, foliis oualis fcrratis^ caulo 

Y 

liirlo, pedicellis filiformibus braciea vix longioribus, Roemer 

— ^ 

tt Schiihes Syjl. K^eget. j. p. ijj. n. p^. 

¥• peduncularis y. Flor. taur. cauc, fub. n. 27.^ 

J 

Crescit in Caucafi alpeflribns circa Kasbelc, in alpe 
Schadagh, porro in ripa elala fliuiii Terek circa Wladi^ 

j 

tawkas. ^ 

Cedo auctorllati Mmiciff. Steueni hanc inler fpecles reci- 
picns> ipfe Q.0 vcro ejus a V. pedunculari discrimine nondura 
penilus certus. Cauhs bafi valde diflorti perfiftentes et paffim 
radicantes^ ttcli foUis crebris magnitudine foliorum Thymi 
Serpylli, quae adfceudendo euadunt majoi'a et magis oblonga, 
obiter crenala.' CauUculorum circiter digitalium apiccs floriferi 
adfcendunt. Racani axillar^es faboppofiti plerumque dno fub 
apicc cauIicuTI, magis quam reliqua planfa villofi. Bracleae 
cblongae oblufiiisculae.. Pedicelli graclles calyce multo longio- 
res. Calyx 4-parl.iliis: fegmcntis lineari-lanceolatis villofis, fu- 
perioribus nonnihil minoribus» Corolla catybe longior : laci^ 
uiis amplis rotundatis. Capfula turgidula obcoidata calyc* 
paullo bievior. a8. YERONICA umbrofa. 
SynonymQn adde: Marjch» cenu plajiU rarm rojfic I 
1,7.. 1 OIANDRIA MONOGYNIA. i3 aQ. VERONICA maxima. 

■ 

V. racemis lateralibus, folii» owalis fubfcffilibus groffd 
ferratis pilofis ^ calycibus ciliatis capfulam ciliatara fuperan- 
tibus. 

* 

^ ■ ■ 

V. foUis oualis fubfeflllibus grofTe ferratis, calycibus te- 

traphyllis capfulisque ciliatis, caule undique Liifnlo. Steuen 

in mem. foc. nat. cur. mofq, r- p. i7p. n. 7. L ij, /. §• 
jRocmer ef Schultes Syfl. veget. i. p. iiZ^ n, 102. 

V. pratenfis omnium niaxima. Buxb. cent. I. p. rj. f. 

r^t HalL opufc. p. 21 g. 

Habilat in pratis jnonfauis Ibcriae et in promonlorio 
Caucafico feptentrionali circa Slauiopolin. Ploret aeflale. 2^ 

Caulis adfcenilens faepe bipedalis villis crebris crifpis 
undique birfutus» FoUa pilis proflratis fparfis pubescentia : 
inferiora minora lalioraque fubcordata feffilia, fuper'orn ouala 
acntiuscula brcue petiolala. Racemi axillares oppofill pedun- 
culati verfus apicem caulis) ut in affiuibus ; pedunculis p^di" 
cdlisqm viilofis; his denium longitudine calycis, illis fructife- 
^ ris liorizonlalibus. Bracleae fubulafae paruac villofae et cilia- 

4 

tae* Calyx quadriparlilus hirfutus : laciniis lanceolatis fubac- 
qualibus clliatis. Corolla parua, calycem vix excedens, pal- 
lide coerulea; laciniis oblufis, fuprerna duplo lattore. Capfula 

w 

cojn|>reffa obcordata ciliata calycc breuior. 

j 

Differt ab affine Y.urticifoUa caule^aclfccndente nec ere- 
. cto, magis villofo; foliis minoribus vix ullis cordafis, race- 

V 

niis longioribus, pedicellis brcuioribus, calycc multo majorc, 
colore corollae et forma capfulae. ' ag, Zq. 3i. 35. VERONICA orientalis, multifda, /«- 
nuifaUa et aufiriaca. 

Sub y. auflrlacu adde Synonymcn: V# (Jacquini) foHif 
feffilibus pinnalifidis bipinnaliCdisgue,bractci« iiifcrioribu» Infir 

i4 ' DIANDRIA MONOGYNIA. dis pedicello longibribns: calycibus qninqueparttfis, caule ere- 

j- 

t;tiusculo. Roemer et Schultes Syjl. ^'egef. J. /). lOS" "• 74* 

M 

i 

JB(fumgart* iranfilvan. i. p, 26, 

Siib V. niulliCda adde Synonymon: Bot* magaz^ i^Tp- 

^ Harum limiles difBciilime inueninntur, ob indiuiduorum 
Sntermedioruin frequentiam. Statura, habitu, pube el impri- 
mis foliorum forma atque incifuris omnes mire variant. Nec 

L 

pedicellorum ralione calycis lougilndo nec liujns forma et pu^ 
bes (conf. act. foc. Linn. I. p. igi) conftantes difcriminis 
notas fuppcdilant An demum omries conjungendae fint ex 
cullura confi:abil; jam veto n. 3l a 33 arnpruis fpecie haud f epaio V. auflriacam Linnaei n tognomirie Jacqnini planta, prae- 

^xxxile CU Schott, fpccie diftinguunt JSofmcr et Schultes. /oc* 

c/7. pro dlagnofi folia illius minus djflTec^a, bracteas omnes in- 

diuifas pcdiccUo breuiorei^ et calyccs 4-partitos praecipue po- 
nentcs. 3x YERONICA caucafica. 

Synonyma ^iiAe : Treuiranus in repert focnat.cur. heroL 
<t* IS^3* 2. p. 145. CataU hort. gorenL a. ISI2* p. ig^ 
iieffer cat. hort. cretnenec. a. lSl6* p. I4<)' 

A praecedentibns facile dignoscitur calycibus fructus iit 

■L 

pedicellis elongatis nutaniibus, affinium enini ouiuium pedicelli 

K 

etiam fructiferi erigunlur; dantur vero indiuidiia V. pedun- 
cularis valde incifis folifs ad V. caucaficam ila accedeniia, fi» 

h 

cut indiuidua valde dJiTccia V. dentalae ad V. auftriacam 
c[uandoque acccdere fupra conimemorauimus. 

L 

V. (ojjetica) foliis bipinnatifi-fis bracieis pedicello breuid- 
ribus calyciuisque foWolis Irneai ibus pubescentibus Sttueri 
incni^ inofq. £• p- J5*0. n. S ^^ mera varielas V. cducaficae, 
quae ^TM^ aetate locoqae natali hitiludine frgmenforurn calyc^ 
norum et bract&ifi.. iufi % DIANDRIA MONOGYNIA. 15 54. VERONICA amoena. \ Synor^mon adde: Mnrfdu cent. plant. rar. fojjic. U t. 18* 34*. VERONICA biloba. 

V. floribus folitariis peduncutatis, foliis infenoribus el- 
lipticis fubdcntalis, fuperioiibus oblongis inlcgerrimis, calyci* 
hixs corolla duplo longioribus, caulibus diifufis. 

F 
r ■ 

P 

V. iloribus pedunculatis, foliis ouatis fervatis aculis gla« 
bris, laciniis calycinis aequalibus oualis trineruiis. Vahl 

■ 

fpec* I. p. 7p et Symb. i, p* i. Smith in act. /oc. Linnm 

r 

lond. j. p. igS. JLinn, ed, Willd. i. p. 72. Hoppe enchirid. 
fl- I7p6m p, pj. Sleuen in mem. foc. nat. cur. mofq. 3» 

V, racemis lateralibus, folii» oblongis dentatis, capfuli 
bipartitis. Linn. mantls. p. IJ2. 

w 

V. aruenfis annua Chaniaedryos folio. Buxb* cent* j. pi 

24. t. j6. 

V. oricntalis Ocyxni folio, flure minimo. Tournef. cor, P- 7- In Caucafi orientalis alpe Schadagh juxta nivem legit Steuen. 

c 

Planta pufilla ftatara V. aruenfis. Cauliculi plures, vil- 
lofi: medio ereclo, lateralibus declinatis. FoUa ieuifer pube- 

L 

fcentia, omnia bafi atienuala, infima tantum denfe mio alte* 
rove laferali. J^edunxuli cdlyce longiores foho prmllo breuio* 
res deniuni nutanles. villofuli, Ca/yx pubescens: laciniis ovato- j 

lanceolatis acutis obfcure Irineraiis fuba^uualibus. Corolla ca- 
lyce duplo breuior pallide coerulea. Stytus minimus. Capfula 
obcordata, tranfverfmi rugulofa^ ad Icntem pubefctna^ calycf 
breuior: lobis profundis rolundalis. Ki' ^'jt* i^ ^ DIANDRIA MONOGYNIA. 35. VERONICA agrejlis. 

■ 4 

V- peduncnlis axillariFjus folJuin aeqiianlibns, foliis cor- 
dalo-ovHtis fcrralis, capfulis obcordatis: finu lobis rotuuda- 
tis coarctatoj ftylo fiffuram fubaequante, cDulibus procunilen- 
tibus. 

r 

V, foVih ouafis ferrafis, bracSeis confirnilibps.^ pediccllo 

+ 

calycc duplo longiorc, capfula turgida fubdidvaia pubpscrnte 
cneruia profunde eraarginata, ftylo fnbaequante. St€,uen iii 

mem* foc. nat. cur. mofq. 5. p. 3^1. Flor. taur. cauc^ n.3S* 
{cum fmonymisA 
35*. VERONICA Bnxbaumil 

■ 

V. pe(1uncn!ls ax llaribus folinm fuperanlibns, foliis cor- 
xlaloounlis profunde ferralis, capfiUs dilatatia obcordatis: fmii 
aperto, llylo prominnlo, caulibus procumbenlibus. 

V. (floribus foliiariis pedunculaiis) foliifi profuhde cre- 

tialis liirfutis^ corolfis calyce longioribus. pedunculis fruciifi- 

canlibus ceruuis, capfulis obreniformibus dilatatis comprefTia 

ncnlis ciliatis cnlyce longioribus. Tenort Jior* neap. p. 7- 

t. I, et cataL hort. neap. a. 18^3- "^ 479^* 

V* (p^rfica^ foliis cordalo-oualis ferralis, bracteis confi- 
inilibusj pcdicello calyce duplo longiore^ capfnla comprefS. 
lale cmarginata cili^ifa venofo-re!icnl/*la, ftylo fubaequante. 
Steuen in mem mofq, 5.. p. j/j,i. Beffer cqt. hort. cremenec. 
fl» iS^^j. F* 150. ^Roemer et Schultes Syjl, {^eg.l, p. 126* 
n7^32* {exclufis fynon, Poireti et Jlor taur. cauc^ wm^T V. [filiformis) floribu» pedunculali^. foliis pcliolalis cOi> 
<la!0"Oualis dentato-ferratis plani?, laciniis calycinis ouato- 
lauceolalis, capfula obcordala comprelTa, Beffer galic, n. JI* 
SchuUes obf p^ S* 

V, agrcftis byzantina. Sibth. /or. graec* U ^i 
DIANDRIA MONOGYNIA. 17 _ , M 

V. floscolfs oblongis pedicellis infideiitibus, Chamaedrj''©* 
foliis tnajor. Buxbm cent. i\ p, 26. U 4,0. /. 2^ 

In Aririenia ibeiica oricnlali, cijca Semncb et Gend-^ 
fcham occurrit. Q 

Inlev V. sgrellem et filiformem eft veluli jjiedja ; dignO'- 
fcUur vero habitu roLufliore et pracferlim infigni ccpfulamm 
latitudine, qnaram djamelcr Iransuerfelis longiljidinalein pia- 

nifefte fuperat ; tum capfulae lobis intra fijaum vix arcuatis, 

ila ut hic latiflinie pateat, quapropfer papfalani obcordatp- 
triangularem juile pracdicat Bejfer Joc, ciU ^iylus paullo loii^ 
gior eH quam iu V. agrcfti ma^isque emip^l^ inulip autefi; 
breuior quam in V. plilpririi. 

w 

Nequit effe y# perfica Poirat mc, metlu hot. g, p. S42 
caipedunculi tribu^nlur folip et ppxpjlft' paiyce J)xeuipres, qup4 
nuQquam in nofjtra. 38. VERONICA fdiformJs. 

V. pedunculis axillaribus folium faperentibus, folils fubr-' 
rotando-oualis ferratis, Ccipfulis obcordatis: finu lobis rotun* 

41 

datis coarctalo, ilyio^li0uram fuperante, caulibiis procuoibeilL'^ 

j 

tibus* 

m — 

V. foliifi cordato-ouatis crenatls, bractei*» confimilibus> 
pedicelJr. calyce mulloties longiore, capfula fuborbiculata ad 
medium bifida, ftylo duplo longiore. Steuen in mem. rnof^f 
S* P' 34^1- Flor^ taur. cauc. n. -Jg. (cum fynonymis.) Vahl 
fpec» I. p. §2 Foiret enc. meth. bot. g. p. 538* Roemer et 

Schuhes Syfl. c€g» i. p. i22\ n. 122* 

Jlanc nuper in herbidi^ prompntoHi Cautafi fcptenlrio- 
nalis, circa Stauropolin etiapj legi. 

r 

Ob gracilitatem cauliculoram et tenerit^tem foliornni^ 
quae Anagallidis tenellae foliis bene aequiparat ^iz/i/ /. €- , tum 
^b infignem pcdicellorum longitudinem e]t tenaitatem nojn^n 

f^Iora taur^ cauc* T. JIJ, > iS DIANDRIA MONOGYNIA, r 

trmah optimo jure fibi vindicaf. CoroUae lacjnias oblongas 
babent Vahl et Poiretf forte fpcciminibus fitcis feu icone 
Buxbaumii citata decepti, quae fillit eas ex puato apice paul- 
luliim attenuatas, nec quales reuera fnnf, ut in binis praece- 
dcntibus fubrotundas, Quo perpenfo fuluilur dubium, a CL 
Uoffmanno hort. mofq. Jub n. 343g in nota hac de planta 
motum. Calycis forma, tam in bac, quam in binis praeceden- 
tibus fecundqm aetatem variat: feijmentis fcilicet initio au- 
guftis, fub fructefcenlia latefceulibus. 58\ VERONICA cymbalarijolic. 

r 

V- foliis f^bcordatis 5- 7-lobifl pcduncolo breuioribws, la- 
ciniis calycinis oblongis obtufis. V.ahi Jpec. /. p, gi. Siblh* Jlor, graec. r. p * V. hederifolia /3. Linn. Jpec. p* ig, ed. Willd. !• />. 74' V. chia Gymbalariae folio verna, flore albo : umbilico 
virefcente. TourneJ. cor. p. 7» Buxb. cent. j. p. ^5* t, 3g* 

■ b 

Crefcit in Tauria maxime meridionali^ circa pagum lito- 
xalem Lambat. Floret vere, O 

Habilus oinnis, Jolia et pubes V. hederifoliae. Pedunculi ' 
Inngiores, quam hujus, folium notabiliter excedentes.^ Ca^x 
diuerfae oamino formae: laciniis oudto-oblongis oblulis. (7o» 
ro//a alba. Cflp/w/a turgidula biluba vilJofa Ittrafperuia: JtmU 
nibus majusculls hinc excaiiato-umbilicatis ut iii V. hederi- 
folia. Calycem cilialnm tantum efie habet Vahl l. c. qui \n 
noftra, et fimili omnino ftalica^ mWu a CI. Roemero commu- 
nicala extus totus, ficut reliquae pla;ifae parte« .villofus est. 39^ VERONICA praecox. 

V. pedunculis axillaribus: fructifcris dcmum bracfeaiu 

fuperantibus^ foliis inferioribus cordalis iacifo-ferralis; fup^r *' DIANDRIA MONOGYNIA. 19 

■-■ 

■f 

rioribus fabdigllato-partitis, floralibus fuperioribns integcrri-r 
xnis] caule ereclo: ramis patulis. 

F 

V. floribus pedunculalis, foliis infcrioribus cordatis in* 
cjfo-ferratis, fupremis oblongis fubintegerrimis ^ caHlibus 
«reclis. Vahl fpec. j. p. 7p, Allion aucL p. S ^ !• /• ^' 
Schmidt bohtm, i. n. 4.4^. PoUeau et Turpin Jlor. parls. t> 

F 

£4. Lam. €t Decand. Jlor^ franc, n. 240 

j 

V. OEymifolia. Thuillier JJor. paris. p. lO^ 

Y 

V. minor annua» Ocynii caryophyilati folio fubtus rubro, 
fiore coeruleo et amelliyflino. VailL parls. p# 202. 

Occurrit in collibus apricia Tauriae, circa Kaiafubafiar, 
primo vere florcns. © 

Vn triphyllae proxima et caule ab ejus varietale folii» 
mmus profunde parlitis diftjnguenda» s 4o*. VERONICA Cfijla galli. 

M 

s ■ 

V. peduuculis unifloris folia aequantibus, calycib^us, di- 
phyllis: foliolis bi!ol)is ferratis. Sleuen in mem* foc. nat. cur^ 
^^^^f^ 3* p*25i ^t in act. foc Linn. lond. [cum iconeJ) Catah 
hort. gorenk. a (gi2. p, i(^. Roemer ei Schultes SyJL wg. i^ 
P- 124. n. 126* 

In fyluis dilionis Cubcnfis Caucafi orimtalis Laud rara, 

i 

Floret Junio. O 

n _ 

Radia: exIJis Cbrofa albicans. CauUs dodranfalifi dcbills 
utidique viliofus, bafi limplex, fuperne faepiflime ramis nnn- nuilis allernis auctus. ^ ferrala fubfeffilia pilofa, Pedunculi aKillares folium aeiju^>n^ts 
>'ecti villofi* Calyx magnus, Alperuginis procnmbeniis calyci 
f"uctifero quodamuiodo fimilis, venofus pubesccns: ftgmenlid 
latis bafl cordatis, inaequaliter argule ferratisS ferratura medi^ pro t calyce ton,uiuente inclufa, compreffa, lala, bafi apice^ue cortp -Jfr ;i 
30 DIANDRIA MONOGYNlA. dalo-einarginata, leniter pubesceiiB, irtargine arguto tenuiffime 
ciliala> bilocularis: loculis monofpermis. Stylus minimus per- 
fiftens. Semina magna, comprefla^ rugofa, nigra, hinc in me- 
dio disco fcroLiculalo umbilicata. Intercedit quidera aliqua 
cum V. hcderifolia analogia, fingulaiis alioquin" atque diftin- 
ctiffimae plan'ae, ad quam rrcenliorcs, augcndo generum nu- 
mero nimium forlaflis ftudentes, nouum genus facile con* 

■ 

ftilnent. 4i*. VERBENA nodffora. »^ V. tetrandra, fpicis capitaio-conicis, foliig cuneiformibu» 
denlatis, caule repente. Linn. td. Willd. t. p. IIZ* BarreL 

Zapania nodiflora. Perfoon enchirid. 5. p. 14O* Occurrit verfus oftia Cyri fluminis, circa oppidum Sal* lian. ^ Nollra discedil a culla hord Charko^uenjis pube omnmm 
parlium parciorc: coroUarum vix ulla, pedunculis folio lon- 
gioribus, qui in borlenfi folium fubaequant et capitulis mino- 
ribus. Specie attamen^ me quidcm judicc, fejungi nequit. 44. ZlZlPfiORA clinopodioides. 

Synonyma adde: Z. foliis ouafo-acuminatis: fuperioribus 
ciliatis, inrerioribus nudi», calycibus pilofis. jRudo/p/j m mem. 

II. CataL hort. gorenk. a. Gcad. fcienU petrop» 
18^2. p. 21. Hoffi >/^ Z. (ferpyllacea) capitulis tcrininalibua oualibus, foliis 
ouatis fubft0"ililius; lloralibus fubfunilibu» integerrimis ciliatis., 

Bot. magaz r^o6. {exclufo fyrumyrrio) Ait. KefV. ed* 5. tom. 
I- p. 50. 

y 

Sub liac Caullam capitalam et Zizipliorani acinoideu 

Linnaei inerito conjungit Mudolph /oc cif. f DIANDRIA MONOGYNIA. . 21 45. ZIZIPHORA caphata. 

Synonyma adde: Z. bracteis ouato-acuminatis cilialis, fo- 
liis elliptico-lanceolatis, Rudolph in mem% acad. fcient* fetrop* 
2. p. 3O8' U 10. Sibth. flor. graec. U 13. CataL horU 

gorenh a. 1S12. p. 2i. Uoffm. horU niofq. a. JgOS* n, 
3519^ 

46. ZIZIPHORA taurica, 

Synonyma adde: Z, floribus axillaribus fubgeminatis^ ca* 
lycibus hirtis, coroUis calyce duplo loiigioribns fauce inflatisy 

r 

foliis lanceolatis bafi ciliatis. , fFilld. eniim. horU berol. p. 31. 
Marfch. cenu planU rar. roffic. 2. U S2. CataL horU gorenL 

«. I8I2. p. ri. Hoffm. hort. mofq. a. igos» n. 3526. ' ' 47. ZIZIPHORA ferpyllacea, 

Synonyma adde: 2. foHia lanceolali» nudi» fubdentatis 
pnnctatis uniformibus. Rudolph in merti. acad. fcienU petrop^ 
2. p. 31S* *- 12' CataL hort. gorenL a. I8I2. p. 2t. Hoffm. 
horU mofq. a.i^OS' ^'3524y3$2S. Beffer cau hort, cremenec. 
a. i8i€^ p. 154' 

Z. floribus terminalibus fascidulatis, calycibus hirli», fo- 
liis lanceolatis glabris, caule fulFruticofo : ramulis pubeacenti- 
bus. Willd* enum. hort. beroL p. 3I0 

Thymus humills, foliis angufliflimis. Buxb» CenU 3* p» 
28» U 51* /. 2. {varietatem fi male exprimit.) 48. ZIZIPHORA dafyantha. . 

T 

j 

Synonyma adde: Z. floribu» verticillato-capitatis, calyci- 
bus lanatis, foliis fabrotundo-ouati» bafi fubciliatis, caule fuf- 
fruticofo: ramulis pubescentibua. Willd^ enum. hort. heroU 
f. 31. Catal. hdrt. gorenk. a. ISI2' p. 21. Hoffm. hort. 

mofq. a. JSOS. n. 3521' {excJufs fynonymis praeter ^damu) £ fia ^ DIANDIIIA MONOGYNIA. 

h . H 

Z. (Pufchiini) eapitulis fubglobofis vertldllatis hirfutis, 
foliis orbiculafo-ouafis fubdentatis, ftatninibus exfertis^ cauli- 

V _ 

F 

bus proftratis. Bot» magaz. lOpj* AiU Kew. ed. 2- tom. T- 

t' So. 

■- " X 

X 

49. SALUIA Hablitziana. Synonymon adde: S. fcal^iofaefolia* /acg. Jun* cc/og. 


56. SALUIA grandijlora. 

t 

Syn^nymon adde: Jacq. /oc. cif. f. j6 -■ H| 

55. SALUIA nemorofa. 

S. fyluejltem et nemorofatrt etiam ccnjungunl Schrader 
germ. I. p 61 et Willdenoiv enum. hort btroU p. 35 ^ fe^ IP bf Vy Sf Roemer et Schultes Syjl. veg. 1. p 24^-251 et Hornemann hort. hafn. 
a. Iglj p Jiy 32S pi io» es yii/m in illa biftirata in bac cre- 
njta; pofterior bracteaa \n il!a calyce breuiores, in hac ca]y- 
ccm aecjiiaiites urgenle.s- Equidein talia discr)m?na rion fuffi* 
cere, in plana per Roniam nieridlonalem coprofiflima video. 4 ^ Elatiorem et valde p.iniculalain varietaiem, foliis gioffe inae- 
qnaliter duplicato dcntalis ex Iberia habeo, a communi maxi-t 
me aberranfemj fed nec hanc fpecie diftinguo* 54. SALUIA campejiris. / Synonyma adde : S. foliis oblongii cordalis duplicatd- 
crenatis: canlinls inaequalittr repando-crenatis, fpicis virga- 
tis, bracteis calyce breui*)ribus, pills caulis calycisque fimplici- 

bas. Willd. enum. hort. beroL p. 35. CataL horu gorenL fl* 
JSI2* p. 21. Bejfer cat. hori. cremenec. a. igiS. p/l22' 

Pro S. fylueftri hanc efle descripfam fuspicor apud L^' 

Imurck et Decand. Jlor. franc. n 24^^; apprime enim no* 
t > DIANDRIA MONOGYNIA. s5 ftrae, nec S. fylueftri Linn. coiiueniunt ,,fpicae longae graci- 
;,le5^ pedjcelli lanuginofi et corollae galea villofa,** 55, SALUIA poljmorpha. S. folifs inferioribus petiolatis finuato-pinnatifldis rugofi« 
(glabriusculis), funiniis felTilibns cordalis incifis acuminalJ5, 

_ 

bracteis cordatis acutninatis flore breuioribus. Hoffmannse^g 

et Zfinck Jlor. lufit. p. x^g t* tg. 

S. oblongata. Jacq. jun. eclog* p. 23^ t, 14,, 

S. {Spielmanni) foliis radicalibus oblongis fubcordatis ob- 
!ufe dentatis: caulinis dentalo.crenatis, verticillis fexfloris, 

r 

floribus horizontalibus, pedunculo unifloro t^rininali. Willd^ 
enum. hort. beroL p. 3g. {exclufo fynonymo Vahlii,) 

S. Spielmanniana. JYor. taur. cauc. n. 55. 

b - - 

S Verben?ca Marfch, cafp. append* p. 20g* 
j8. Foliis minus incifis. 

r 

S. (pblongaia) foliis lanceolato-oblongis obfufis (glabris) 

j 

groffe aequaliter obtufe ferratis, corolUs calyce anguftioribu». 

Vahl fpec. j. p. 256. 

S. betonicaefolia, Lamarck dict^ enc, hot.6. p.6op. illufs^ 
I. p, 70. n. 504. 

j 

1 Nuper etiam in Tauria maxinle meridionali,circa pagnm 

littoralem Gaspra lecta eft; et haec qriidem a Schirvanenfi fta- 
lura altiore et pube parcjore discedit. \ h tjrt cit, an fit !/? Conuenit fanc cum no- ftra econ Barrelierii 220, a Vahlio (fpe ad S. clandeftinam^ lufi W adducla. Ilerura Barrelierii dicta icon ab aliia ad S. Verbc" 
nacam citatnr; cnjus diagnofui a S. claadeftina rite flabilitam ft4 blAKDRIA MONOGYNIA. putabo, quando aliae notae qiiam ex pube et foliorom fornia 
defamtae fuppedilabuntur. 57. SALUIA verlidllaia, 

Synonymon adde: Horminum folio rapi. JBuxb. cent* S* 
j). 43. app* n. ^j. (mald,) 60. SALUIA verbafcifolia. 

S. foliis cordalo-ouatis duplicato-crenalis rugofis lartatitt, 
verlicUlis futhmis fterilibus, bracteis cordatis inucrouaiis calyce 
breuioribus. 

S. verbafcifolia. iioemer et Schiiltes fyjl. veg. r. p. 242. 

S. candldifliaid. JFVor. fdi/r. cmc^ n. ^O. {exclujis fy- 

L 

nonymis.) 

Sclared orientalis Verbasci folio, flore partim albo, par-* 
tim flauo. Tournef. cor. p. lO, 

Ad torrenl^s Samur et Judiaribafcli ditionis Cubcnfi» 

p 

etiam occurrit, fecundura SteUen mim, foc, nat. cur. mofq. 3' 

p. 251* 

Differt a S. candidijfima^ pfo qua habui, lana omnium 
partium minus denfa, /o/Hs latioriLus profundius crenatis, ^er- 
ticillis fubfcxflorif^ btacteis latioribus, calycibus majoribus ma- 
gisque ringentibus. A S. argentea Linn.^ cui etiam a^&ms^ 

_ L 

dxffert bracteis mucronatis nec muticisj fed S, argentea Sibth, 
Jlor. graec. t. 27 noftram potius refert, qnam genuinatu S. ar- 
genteam Linnatu s 


DIANDRIA DIGYNIA. •^ H ( D I A N D R I A. \ 'D I G Y N I J. Ifl*. ANTHOXANTHUM. Cal. gluma fl-ualui«, \ S-flcra. Floscali laterales neulri, uniual- 

1 

nes> ariftatis intermedias hermapliroditusy 

•m 

biaaluis^mutica9« 6a*, ANTHOXANTHUM odovQtum. A. fpica oblongo-oaatat floscoUs (nealris) fabpeduncufa- 
tis arifta longiorlbus. Linn, eiL Willd. !• p. - is6. Schreb. 
gram. p» 4p. t. 5. Hoft* gram. aujlr, l. U 5- Curu Icnd^ 

h 

Flof. dan. t. 666. Hall. hijl» n, 14.pt. Leers herb» n. 25» 
t. 2. /. II. Gmel fib* I. p. 12?. n. 64. Scheuchz. Mgr, P' 8S In pratis ad aipem Kasbek legere Engelhard et Pw^ rot. 'ic \ ^ TRIA NDRIA MONO GYniA : .i TRIANDRIA. M O N 
G Y N I A. 1 

j3. V^ALERIANA. Cal. piftillo adTiae^rens: frn- 

ctifer p] u mofo-pappofiis. Cor. infundibuli- 

h 

formis-' Capf. inclufa, l-locularjs^ mono' 
fperma* % 64. VALERIANA Cardamines. Inter nollrsm et V. fifymbriifoiiam,^fecnndum HesfonU 
nnn. muj, paris, ji* p, 273* '. 2%^ ea notabilis difTerentia 
inlerccdit, quod poReriov" folioUs efiam fuperioribus fubro* 
tondis gandeat, quae adfcendendo longiora et demum linearia 

in noftra. 

Corolh infnndibuliformis; tubo gracili limba campanu- 

tuberofa» nec campanu- 

onf Steuen in 

342.) QX\ U\ a i tubo vix diftinclo ut in V. dioica. /' >/5 et 5. p 66. VALERIANA tiiherofa. 

Kanc nuper ad latera coUium Boryftheni imminentium 
oirca Catherinoslaw etiam legi. . 67. VALERIANA montana. w r' Sy;nonywa adde: V. (alpeflris) foliis oqatis: radicalibns 
integerrimis, caulinis incifo ferratis Vel tripartilis, floribus ca- 
|)i!iito corymbofis, ceroUa germine triplo longiore. Steuen in 
mem foc, naL cur. mofq. 5, p. J42. 

t 

V. alpba. Hoffrn. hort. tnofq. a* igo^. n. 3388-' '^ TRIANDRIA MONOGYNIA. \ a^ I 

_ ■ V". fintermedia'^ foliia omriibus peliolatis dentatis : radi- 
^ oAlibuft cordatis, caulinis ouafo-oblongis acutis. Sternberg et 
Hi-ppe in mem. focbot. ralisb q, I^IS* P* 88 ? V^ifa nuper varietaU foliis caulinls furamis bafi incifis, fycilo ad^ucor ut noflram pro diftincta ct inteimedia inler 
V iioiVdni^m et fripterm fpecie habeam. Habitus autera po- 
tins tMonl.''nae ell, Folia radicalia plerumque integra, non- 
n MN|naui eUani remote oblufeqtie dentata funtj caulina fupe- 
jio f (pius iruliuifa, femper acute denlala, tiunquam vere 
lern .ia- Larttllae magnitudo et flominum ad eam raho minus 
coiift.us ift. ficut in V. nrjoniana curnpaeS; fallit igitur 
du>^iiLfis airiujique his ex partibus defumta. l3 . FEDIA. Cal. piftillo adliaerens, fubdenta- 

tus. Cor. tubulofa. Capfula inclufa, 3-3-lo* 
cularis: nno alteroue atplurimuia abor'» 

r 

tienle. 69. FEDIA olhona, 

w 

F- bracieis oblongis obtuftusculis ttiargitie ciliato-fcabris, 
Irurfu compreflb.orbiculato^ gUbriusculo utrinque biftriato ob-- 

r 

r 

fcure Iridentafo. 

E 
- * 

F» fructd glabritisculo compreflo orbiculato oblique acu* 
tninalo utriuque biftriafo.'S'feuen in mem^ foc^ nat. cur.mofq, 
6* P' 34^3* f*' t' Flor. tmr. cauc. n. 6y* Schrad, germ. /, p, ()S* Befjer o flor.fi n. 3330 di, (Jiib. V ahr.idndlh) Hatl. hijl, n. '214. Poll. pal. n. 32. F. Cjlriatd) foliis liuearibns infcgerrimis obtufis, frucfu 
elliptico cotnpreflb ilrialo et tranfuerfim fubrugofo apice in- 
tegro. Steuen in mem. mofq. 2> p. 177* «• 5- CataU hort^ 

QorenL a. i^i2* p. 43^ (fub Vahnaneila} aS TRIANDRIA MONOGYNIA; Hu)as el affinlum fynonymia extricatu difficillima, caracte- 
ies enira fpecierum fufficiente» recens conflilutoa induilria# 
Suumi et Loifeleurii potiffimum debemua. ' 

Ea, de qua hic fermonem facimus, dignoscitur foliis fpa* 
fliulato-oblongis uniformibus rariffime fuperioribua deiiliculo 

j 

nno alterode obfcuro inftructis, bracteis oblongis obtufis iu 
corymbis^ confej tis, /mcfw planiusculo : denticulia apicis vifum 

w 

fere fugienlibus. 69*. FEDIA cofldta, 

j 
■ 

F. bracteis oblongi» obtufiuScuHa margine glabris, fructu 
fubrofundo comprefliusculo obtufiffimo glabro ulrinque profund^ 
bifttlcato, 

F. fruttu glaberrimo fubrotundo compr&ffiusculo obtnfis- 
fimo, utrinque fulcis duobus profundis exaraio^ Steuen in mem* 

^o/?- S* p* 344' n* 2* 

IJabitat in vineis vallis Sudak Tauriae meridionalis rl- 
rior. 

r 

Praecedtnti pvoxima. Di0*ert fldtura quidquam minore*, 
Irncteis glaberrimis^, coroUa minorej fructu fere duplo minore 
glaberrimo (irl meis tamen ad lentem afperiusculus eftj fphae* 
roideo, minus comj^resso profunde fulcato, unde forina ejus 
fere melonis coftati. St$Uen loc, ciu r "_ 69**. FEBIA tut^ida. 

L 

F. bracteis oblongis obtufiuscuHs ciliatis, frncta fubbcr 
nisphacrico^ conuexo concauo fubmutico glabro. 

F. fructu glabro fubhemifphaerico tricocco; hinc Con- 
CBaOj apice obtufillimo. Steutn in mem» mofq. 5» p. 34:5* 

F. (olitoria) foliis fpathnlato-lineariljus fubdefatatis» frnctn 
obtufe trigono apice inlegror-- Steuen in mem. mofq. 5. p. -I^ «-^' TRIANDRIA MONOGYNIA. 39 / 17^. JLamarck et Decand. Jlor. franc» n. 3330- {fub Fah-^ 

riandla) CataU hort. gorenk. a, JS^2* p» 43. (fub Vahria^ 
nella.J 

Cum praecedentibus paffim per Tauriam aique Caucafum 
reperilur. © 

Facies F. olitoriae. Dignoscitur caule angulis raagis ex- 
afperato^ foliis fuperioribus bafi latioribus faepius dentatis, 
bracteis euidentius ciliatit et praefertim /orma fruclus» In liao 

L 

loculi Aeriles magis quam in congeneribtis turgent^ unde frn^ 

etus tricoccus apparet* 69***, FEDIA carinata. 

I 

F. bracteis oblongis obtufiusculis margine dcnticulato-fca-p 
bris, fructu oblongo curuulo obtufo fubmutico glabro^ 

F. fructu glabro fubcylindrico liinc concauo, lalere utrin- 
que folco longitudinaliter exarato : apice denticulo obfolelo. 

Steuen in mem» mofq, 5. p, 346. n. j* 

r 

F. capfula nuda glabra rimofo-carinata elongataj caule 
debili, floribus fubcapitatis. Roemer et Schultes SyJ}. veget. i. 
p. 361^ Loifeleur noU p. j^p* {fub Valerianella.) 

Habitat in arenofis ad fluuium Terek circa Kisljar^ nec 

r 

tion in Tauria pailim. 

Dignoscitur glabritie omnium parlium praeter bractearum 
marginem cartilagineo-denticulatum, foliis omnibus intcgerri- 
mis, fructu (aborticniibas loculis) ' cnruulo veluti nauiculari, 
apice angulo imprimis uno prptuberante quid^uam inaequ^U 
ct obtufe fubdentato. 69**** FEDIA tridentata. '^ 

F. feracteis lanceolalis pubescentibus cilialisj fruclu fub- 

j 

temifipliaerico glabro, liinc excaualo-umbilicato apice retufcjl 
deulibuji tribus breuibu^ i^eqyalibus. 3q TRIANURIA MokoGYNTA. F. froclu glabro fnbrolundo coaipreffiusculo poftlce nm- 
bilicalo, apice retufo: dentibus duobus obfoletis. terlio majore. 

Stcum in mem. mojq. S- P* 34^* ^* 4 ^t 2. p. 17 S^ '• i^» 
/p 7. (icon fructum fijiii juflo angufliorem et apice laiio^ 

w 

T£m, ' qui bofi turgidulas potius apicem verfus parum atigu^ 
Jlior ejl.) 

h - 

Habitat in Tauria, porro ad Caucafnm in fabulers ad 

t 

fluuiuttt TereJc et circa Derbentum, Floret Majo O 

Folia praecedentibus angufliora, in meis omnid integer* 
rima, alios (fecundum Steuert loc^ cit.) inferiora obiter den- 
tata, fuuima integerriraa aut bafi pinnatifida ^racleat lat* i-i^^ ;»IboTmarginatae, Fractus fructui F. lurgidae fxmiiis. 69 ^+^+^^- FEDIA lafiocarpa. F. bracteis lanceolalis pubescentibus ciliatis, frnctu ouato 

w 

rillofo binc umbilicato, apiqe marginato inaequaliter fublri* 
dentato. .. ^ ■ - F. fructtt villofo oualo poftice umbilicafo aplce margiK jiato inaequaliter fublridentalo. Steuen in mem* mofq. 5. ^» 
349^ n. (?. 

Occurrit ic Tauria et Caucafo orientali rarius» Floret 
Aprili, Majo. © 

Praeler fructum ita refert F* tridentatam^ nt aegre di- 
gnoacatnr, Fructus denfe albo-pilofus ouatus obfufus; niar- 
gine apicis in urceolum b; euem dilatato, retfculato, ii^aequali- 
ter dtntalo: duobus breuioribus, terlio longiore, qnaito ittr- 
lerdum accedente. ; 70. FEDIA dafycarpa. ^ F. bracteis fubulatis glabriusculis carlilagineo-ferrulatis, 
fructu pubescenle ouato-conico: denticulo^apicis unico pojr-^ 

m 

yetto^ qualuor ubliteratis acutis. , TRIANDRIA MONOGYNIA, 3i F. friicta pubescente ouato-conico apicc obliqUe acumi- 
nato. Steuen in mem^ '^20/5. 5« p^ 34S* ^' ^ ^' 2. p» I7§* 
Bejfer cat. horL cremenec. a.igii. fuppkm^J* P-ii et fuppL 
4* P' 27, Roemer et Schultes Syjl. veg. J. jp. 365^ 

F. (Morifonii) foliis radicalibus fpathulalis integerrimis, 

c 

cauliuis lanceolato.Iinearibus dentatis^fructibus hirfutia. Sprengel 

pugilU I. p. 4;, n. tf*. Wallroth for. halens. fuppL 3. n. 7. 

Valeriana dentata. F/or, taur. cauc* n. 70. (exclufis fy- 
nonymis, praeter Moris. fect. 7. t. 16. /. 35^) 

In Tauria et Ibeiia etiam occurrit, apud nos e frequenli^ 
oribus congenerum. 

Habitus gracilis, ob ramos dichotomiae longiores fursum 
vix incraiTatoa. Folia etiam fuperiora faepius integerrima, at- 
tamen quandoque fupra baAn dente uno allcroue inflructg, 
Fructus collis obllteralis, nl pene teres; dente apicfs minimo, • 
cui tamen opponuntur quatuor alii fere microfcopici. F# 
mixta Vahlii^ quoad fruclum limilis, foliis imis bipinnatifidi* 

H- 

a noflra raanifefle difcrepat. ^ 1. 70*.'FEDIA dentata. 

F, bracteis fubulatis glabriusculis cartilogineo-ferrulalls^ 
fructu glabro ouato apiee oblique urceolato : dentibud urceoli 
1-5 inaequalibus rectis. 

m 

P. fructu glabro ouato antice cofla unica, poflice quinfs, 
apice obliqae acuminato. Steuen in mem. mofq. S- />• 347» 
n. 6, Sclirad. germ. i. p. <^6. Bejfer galic. n. 47. Engl. 
bot. 1370. Flor. dan. t. 73^, Hall. hijl. n. 213. Foll. pal. 

". 33- 

i 

Occurrit rarius in Tauria. C«"gcneribus feriua iloret. 

Praeter fruclum F. dafycarpae ita fimilis efl, ut aegre 
dignoscatur. Fructus cuidealtr cuflsilua: cofta hiuc unitay ilr 
»uc quiaque. 33 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

i 

w 

70** FEDIA eriocarpa. 

F- bracteis fubulatis glabriuscnlis cartilagineo-ferrulatis, 
fructn Iiispido ouato: urceolo apicis dimidiato cilialo, inae- 
quali(er dcute fabdenticolato, 

i 

F. fructu hifpido ouato apice explanato oblique acumi* 
nalo. Sieum in mem. mojq. ^. p. 54p* n. ^. Roemer et 

Schulus Syjl. veg. j. p. jS^. . 2. Valerianella eriocarpa. Loijeleur. notic. p.^p. t. 5. / 

r 

Valerianella rugalofa. CataL hort. gorenk^ fl. 18^2 P- 

43- Bejfer cat. hort. crem^ a. I$i6. p. 14,$. (ex autopfiajpe- 
ciminum hortenjium.) 

L 
L 

In Tanria niaxioia meridionali circ^ pagos litorales Ni- 
kitam et Gafpram frequens. Floret Junio. 

Proxime praecedentibus vulgo robuftior et ob ramos di- 
clicfomiae minus elongatos euidenter angulatos et apice fere 
ul m F. echinata incrafTatos habitum rigidura adipiscitur. Se^ 
tulis rigidis ad angulos caulia atque ramorum magis reliqnis 
est cxafperata. Fructus fubglobofo ouati leuiter coflali pilis 
albis adpreffis hirti coronantnr urceolo obliquo dlmidiato ma- ^ 
jusculo, denticalis paruis inaequalibus acutis munito^ quando- 
qne fiinpliciter apiculato integerrimo. ' 

Hanc olim fub F. muricatae nomine a Steuetio obtinui 
et CL Roemero communicaui. (conf. Roemer et Schuhes Syjl. 
vegetab. i. p, 366 J 71. FEDIA corpnata. 

F, bracteis lanceolatis pubefcentibus ciliatis, fructa vil* 
lofo fubl^lragono apice urceolalo : mxcoli deptibus fubfenis 
patalisj bafi J^embranaceis^ apice uncinatis, 

F. frncta yillofo apice urceolo membranaceo, dentibus 
fubfenis unoinatis fructu dimidio breuioribus. Steuen i^mein^ 

mojq, j, p. 3S0. n. 10. Schrad. germ. I. f^ ^6* -v TRIANDRIA MONOGYNIA.. ^ 33 . Valeriana coronafa. Flor. taur. cavc. n. 7^- C^i/^" Jj* 
nonymis) 

Valeriana floribus triandris, caule dicliolomo, pedun-' 
culis unifonnibus , seininibns coronalia. Gerard gallopr. [k 

ri 

Habitus alque biflorefcenUa conferla F. olitoriae et affl- 
jpinm nec proxime praeccdenljunj. Folia saepius dentala. Ur-» /' a- libus inlerponuntur quandoque alii minores pariter - unci^ nulati. De hnjus a F* discoideh discrimine dubium mouit 
amieiff, Steuen /oc. ciL cui equidem labenter aflentio, ftaltim 
icon Morifonii 3, sect. 7. t^ 16. /• 2g ^ vulgo ad F. discoideam 

F 

citata^ noftrae apprime refpondet; nec specimen F. discoideae 
ex Gallia meridionali niihi ab amiciff. Libofchitz communica* 
tum caracleres suppeditat diflincliuos. 72- FEDIA uncinata. 

t 

F. bracteis fubulatis glabris margine fcabris, fructa ob- 
longo fubpubescente: margine apicis angufto, dentibus fubfenis 
elongatis reJlexis uncinatis. 

F. fructu fubglabro oblongo, apice urceolo breuiflimo: 
dentibus fubfenis uncinalis frucfum aequBtatibus. Steuen in 'f' mem. mofq. j. p. jj2. n. ji. Roemer et Schultes Syfl. 
Veg. I. p- 365 • 

F. foliis radicalibus fpathulatis, caulinis pinnatifidis fub- 
dentatis cauleque pubescentibus, fructu fexdenlato : dentibus 
reflexis* VVilld. enum. hort. beroL p. 51. 

Valeriana uncinata^ Flor* taur. cauc* n. 75. {curn 
fynonymo.) Hoffrnann hort. mofq. a. igOS* ^- 3^0 ft 
CataL-hort. gorenk, a. JSJ2» p. 45. ^ub Vakrian€ll&.) 

h 

Florm tc^ur^ c«wc, T^ JU. 3 34 TRIANDRIA MONOGYNIA: j j 

Valei'iana pubescens. Getmann caU hort* dorpaU fl« 18^7 
€t in Regensb, bot. Zdt. a. 1^03. n. 23* 

Eqnldem legi circa Bospborum Tauririe baud rarani, 
Mrca Derbenfum vero ct ad fluuium Terek legit Steuen* 

Fructus fnbprisniaticus exili pube in meis fponlaneis 

r 

femper veftitur, in cultis glabriusculum vicleo. Dentes fru- 
ctus, elongati licet, nunquam attamen fruclus longitudinem 

attingunt. 7a\ FEDIA echinata. \ F. bracteis lanceolatis glabris margine fcabriusculis. fruclu 
compreflb fublriqueUo: apice dentibus tribus reflexo-uncina- 
tiS; unico maximo. 

F. fructu compreflb fubtriquctro, apice dentibus tribus 
uucinatis: unico majorcp Steuen in rnem, mojq, 5. p- 353* 
n. 12. Lamarck et Decand. flor. franc* n. 3334^ (/w^ Va* 
lerianella*) Vahl fpec. 2- pig* « • Valeriana (echinata) floribus triandris regularibos^ folns 
dentatis, fructu lineari tridentato; extimo majore j^-eturualo. 
Limu ed. Willd. j. p. ig2. 

Valeriana floribus triandris^ caule dichotomo, pedunculid 
conicis. Gerard gallopr. p. 2lS» — ^— — f 

Valerianella cornucopioides echinata. Column. ecphr, 
p. 204. icon p. 206. Moris. hifi. 3. fect. 7. t. 16. /. 28" I 
In Tauria maxime meridionali litlorali rarius obuia. Flo 
ret Majo. 

Folia in hac breuiora lalioraque, quam in plerisque con* 
generibusj etiam inferiora dentata. Caules fifliulofi: ramis di- 
chotomiae apicem verfus valde incrafliitis. Capitula denfa mi- 
nora et bracteis arctius obunlUta quam in affinibus. Fructus 

glaber oblongus eomprciTus: dentQ apifjia uijicQ valido reflcxo; "I TRIANDRIA MONOGYNIA. 55 arcuato, cni bofi adftat alter fimilis at multo breuior et ter- 

r 

tius mininius interduoj plane obliteratus. 72**. FEDIA acaulis. 

[ 

F. glaberrima, fniclibus radicalibns feflllibiis obouati^ 
coftatis: apicc protrufo fubquinquedenlalo. Steuen in mcmp 

jnofg. 5. p* 354' «• 13' 

r 

Valerianella {exjcapa) floribus radicalibus, foliis Ugulafis, 
fructibus fexdenfati s. S^rfiien in mem. mofq. 3^ ?• «2J7. Roe-? 
m^r €t Schuhes Syjl. veg. j, p. 366» Cfub Fed'a) 

s 

Primo vere cjrca urbem Gandfcliam Armeniae ibericae,in 
fabulofis a Chirurgo Krufe lecla ell. Q 

Planta pufilla, maxime fingularis. FoUa omnia radicali* 
lineari-fpaJhulata glabra glaucescentia, bafi vng^nnniia fores 
radicales glomeratos. Fructus oblongus fiirfum paullo osfTior, 
mox in colluui breuiffiuium coarclatus, leuifer fiilcatos, loip» 
natus dentibus fex oblongis cralTis rectis ipfp mnUo breuiori^ 
bus; alternis minoribus, bilocalaris; loculo uiroijpe fcitili. 

De Fediis confulendus est earum inucftigntor fcdubis at- 
que fagax Steuen loc. cif. ubi fufiores djBfcri|)lionts praef^ilip» 
ffuctuum exhibenlur. 73. GROCUS Pallafn. 

i 

\ 

Cr. bulbi tunica filanienlofa, foliis flore tardiorihn- 1axi«^ 
fpatha diphylla, corollaje tujbo limbo longiore, ft«iuiinil)us Itir 
gmata truncata fubaequantibns. 

Cr- (foUis fub anthefi nulUs, Jfyli lobis tnmcotrs^ f| afba 

L 

diphylla, coroUae fauce vijlis claufa, flyli lot/is cor.illa i>'e- 
nioribus erectis. Goldbach differt. de Croco n. Jj. Befftr yfif. cremen£c. a. i^i^- p» ^4 #3 36 TRIANDRIA MONOGYNIA. Cr. aiilumnalis* Flor. taur. caiic, n. 7J- (^^clufis fynony'^ 
mis antiquiorumJ) Marfch. cafp. p. g2» Roemer el Schulles 
Syjl. veg. I. p. S 

-m 

JFolia laxa, fcilicet adultiora flaccide quaquauerfum dif- 
fufa, quae in Cr. faliuo firnia reclaj in utroque mariifcfle re- 

« m. 

uoluta: cofla media crafla albicante. Sligmata fl:amiua vix ex- 
cedentia, mullo minora fhiguidtibus Cr. fatiui, quae lamen nec 
in hoc corollam fuperant, ne qiiidem aequanl. CoroUae faux 
non in Iioc folum, fed et in Cr. fafiiio circulo villorum inu- 

+ 

nila. Nofl:ratium omnium proxime ad Cr. faliuum accedit,nee 
ftigmata experlia funt aromatis, ex ficcatione poliflimum fefe 
manifefliantis, ficut in Meliloto aliisque. 

r 

j 

r 

Cr. fatiuL definitionem proponimus fequcntem: Cr, bulbi 
tunica Jilamentofay foliis Jlore tardioribus erectis^ fpatha di- 
phyllay corollae tubo limbo longiore, Jiigmatibus truncatis co- 

— r 

rolla pauUo breuioribus. 74. CROCUS fpeciofus. 

r 

J 

Synonyma adde: Cr. (foliis fub antheji nuUis, Jlyli lobis 
muhifdis) fpalLa dlpliyllaj combi tonicis incraflatis nitidis. 
Goldbach dijf, n. 14,* Marfch, cent» plant* rar. rojfic. 2* t. 
7/^ Bejfer cat. hort. cremenec. a, igid* p. 44* 

JFo/m breuiora et paullo latiora quara in Cr. fatiuo, cae- 
terum ut in hoc firma atque recta : jnarginibus reuolutis. C*o- 
ro//ae tubus limbo multoties longior, Varietatem flore duplo 

h 

ferc miuorem liabco ex Iberia^ ulterius inuefl:igandam. 75. CROCUS bijlorus. 

- 

Gr. bulbo fquamis mucronatis nitidis tunicato> folii» flo- 
rcs ilipantibus, fpatha diphylla, coroilae fauce nuda, fl^amini^ 
bus iligmata truncata fubaequantibus. t 

TRIANDRIA MONOGYNIA: fj Cr. (foUis Jlorem Jlipaniibus Jlyli lobis trnricatis) combi 
itinicis eneruiis rigidis, fauce corollae nutlaj fpatlia diptiylla, 
llyli lobis ftaraina vix fuperantibus. ^ Goldbach dijfertm n. J. 
Bot. rnagaz. t. ^4,5. Ait. hort. kew. ed. 2> n. 3. Redoiite 
liliac. t. 2p4. Roemer et Schultes Syjl. veg. J» p. 367. 

Cr. vernus. Flor. taur. caucl n. 75. (exclujis fynonymis^ 
praeter Tournef. et Pallofii) Marfclu cafp. p. g2. 

r 

Cr. vernus ;3- bicolor Adami. Hoffm. hort.mofq, a.igog, 

n. 1061. 

r 

Cr. vernus alpium Europae occidentalis differt a noflro 
bulbo rGticulato-fibrofo, foliis ralione floris vulgo breuioribus, 
fpallia monopbylla, corollae tubo rainus elongato: fauce glan- 
dulofa, ftigmatibus majoribus. Goldbach loc. c/f. 76. CROCUS reticuiafus. 

j 

I 

1 

Synonyma adde: Cr. (foUis Jlorem Jlipantibus, Jlyli lobis 
truncatis) combo fibris rigidis reticulato, fpatha diphylla, co- 
rollac laciniis ereclis. Goldbach differt. n. 4« Marfch. cent, 

plant. rar^ roffic. i. t. i. Roemer et Scliultes Syfl. veg. I. P. 5^7. Ip^ Cr. luteus. Marfch. cafp. /J. g2 
Differt a Cr. fufiano^ cui proxim rete crafllore denfiore: fibris fub angulo acuto, nec reclo, in- 
tricatis J ^ore majore, coro/Zae tubo longiore fpathas fuperemi- 
nente, laciniis limbi omnibus rectis nec extcrioribus reflexis 
Vel rcuolutis^ fiigmatibus majoribus. Goldbach loc. cit. 

+ 

In Centuria med loc. cit. lapfu calaml piflillum fuperuui 
pofai et per alium errorcm fpatham floris propriam praedi- 
««ui p^onopliyllam. 
89 ^RiANDltTA MOl^JdGYNlA: ^7. GLADIOLUS communisi ' 

Gl. coroUis fubringentibus fecundis, tubo fpatha breuio- 
re, laciniis fuperioribus cdnniuenfibus, inrerioribus oblongo- 
fpalhulatis fubaequalibus, antheris filaiiiento breuioribus^ folii* 
enfiformibua neruoli.s, * 

GL corolla fabtingeiite : lacihiis lateralibus fuperioribus 
fconniuentibus, tribus inferioribus aequilongis : lateralibua ob- 
tufis, fpathis tubo longioribui, floribus fecundis, foliis enfi- 
Ibrmibus neruofis. BeJJer galic. ti. 4^. Schultes obf* p. 14* 
Roemer et Schultes Syjl. veg. i. p, 4.1 g. (exdujd var. /3 

L 

by zantinum fpectantc.) Flot^ tauK caucm n. Y'^. Scop* cari 

L 

2. n. 45. .. ei. f, tecta : tribus infcrioribus macula alba lineariJanceolata maxi- 

D 

mL Ait. kew. ed. 2* tom* i» p. 102. 

Gl. fpica remotiuscula vaide flexuofa, fpathis proclinalis 
exacte fecnndis, uno ordine nutanter porrectis: lacinia fupie- 
hxk lateralibus' inclufa, lateraJibns inferioribug dnplo niircori- 
jbus^ filmcniis antheris longioribusV Bot. magaz. t.g6 et nota 

iad t. S74* 

r 
T 

GL germanicns. Tabern. Kraeut, p. IO24,. 

L 

Gl* floribus unouerfu difpofitis major et procerior. JBfluA* 

pm, p. 4/. 78. GLADIOLUS imbricatus. y GL coroUis fubringentibus fecundis : tubo fpalha breuio- 
te, laciniis lateralibus fuperioribus patenliusculis, inferioribu» 
lateralibus breuioribus cunciformibns : antheris filamento bre- 

L . ^ J< 

taioribus, foliis enfiformibus neruofis. Marfch. cent. plant. rar* 
rojfic, 2. i. 60. 

ri 

Gl foliis enfiformibus;, flbribus imbricatis. Xmn. 

plant. /)» S2 u edit. Willd. i. p. 212. Kar amijchew ap. 
/ TRTANDRIA MONOGYNIA; S^t m I 

amoen. 7. p. 27- n. n. Pall. it, J. p. 655. Gilldenfl, ii. j. 
p. 107, isg et 423. Gmd, it. i. p. 13. Lepech. it. i. p. 316. 
Georgi it, /. p, i^6. 

Gl. roflfjcus* Perfoon mchirid. i. p. 4,6. 

Gl. lenuis. Flor. taiir. caua n. 75^. Cat. hort» gorenk» 
a. ISI2* p. II* Bejfer cat, hort. crem. a. igiS. p. 63. 

r 
I t 

Gl. {communis yS. tenui^') foliis enfiformibus neruofls, 
floribus fecundis, coroHa fubringenfet laciniis duabus laterali-^ 
bus breuioribus truncatis apiculatislVahlenb.^arpAt, n. 33, Gl. (neglectus) coroUa fubringcpte, fpathis tubo longio- ribus, floribus fecundis^ foliis enfifoi mibus neruofis, petalii 
inferioribus inaequalibus, duobus exterioribus breuioribus ob- tufiffimis mucronatis diftantibus, fuperiore bafi gibbo. Schultes 

bf. p. /4. Roemer et Schultes SyJL ^eget. i. p. 418* 

GL (^alicienfis') corolla fubringente; laciniis lateralibus 
fuperloribuB paientibus, tribus inferioribus inaequalibus, 'dua- 
bus lateralibus exterioribus obtafifllmis mucronatis breuioribus, 
fpatbis tubo longioribus^ floribus fecandifl^ foliis enfiformibus 
neiuofis. Bejfer gelic. n. ffo* 

Occurrit per maximam Imperii Ruthenici partem, in 
pratis humidioribus, liinc a plerisque peregrinatoribus botani- 
cis roflicis commemoratur. Linnaeo xite non innotuerat, post 
enm diu neglectus. 

Afiinitas cum GUcommuni utique fummaj videtur tamen 
diflinctusy tam uotis in definitione fpeciei datis ct in Flora 
nofl:ra recenfitis, quam ex obferuationibus CI. Bejferi loc* cit. 
bulbo minore confl:anter duplicato et tempore florcndi fe- riore. Peccat Bot. magaz.y in nota ad GL communis varieta-; 
tem carneam t. i57Sy GL tenuem ^or. noflrae cum GI. im- 
bricalo Linn. ad GL fegetum, contra Gl. negleclum Schultes 

■r 'L 

1 

ed GL communem referens; polonica enim planta certiflime si 4o TRIANDRIA MONOGYNIA. ^t t-uthenicS lion differt; iilraque vero diilincfa eft a Gl. com- 

T 

mnni et magis adhuc a Gl. fcgetum Europae oocidentalis 
incola. 78*. GLADIOLUS hyzantinus. 

Gl. fpica fecunda difticha laxa, corollis fubringentibus: 
tubo fpatha bVcuiore, laciniis tribus fuperioribus conniuenti- 
bns, inferioribus inaecjualibufi: duabus lateralibus minoribus, jantheris fijamento longfti'ibu5, foliis enfiformibus neruofis. 

GlriWiift enfiTorniibus hxtmsculis^ Ipic^. difticha^ corollae 
lacinia fuprema lateralibus tecla: tribus inferioribus^^inaxmla 

alba margmata lineari-lanceolata iiolatis. Ait. keiv. ed» -2. 
tom. J- />• 102* Roemer et Schultes Syjl. vegetab. !• p# 

X F 

GI. fpica iuultiflora parum flexuofa, coroIHs adfcentlenter 
tiutantibns, gemino atque diuergenter diilicho ordinc difpofi- 
tia : lacinia fuprerna laleralibus conclufa, laferalibus inferiori- 

T 

bus caeleris duplo nrinoribus, filamentis antheris breuioribus. 
Sotan. magaz. t. S74* 

Gl communis /3. VahL fpec. r. p. gO. 
Gl. italicus. Tahern, Kraeuterb^ p.I024» 
GL utrinque floridos. C. BauK pin. p. ^i. 

r 

Occnrrit m Iberiae et Tauriae meridionalis herbidis fer- 

r 

tilioribus. 2: Flores remofiores quam in praecedentibus! duorum or- 
di.nunj, 6h laciniae corollae fnperioris «.nguenl fuperne minus 
gibbum rectiores. Bracteae longiores. CoroUae laciniae dnae 
laterales faperiores et infima ejusdem formac et magnitudinxs 
apparent, quibus duae laterales itiferiores manifefte funt mi- nores Conpenit cum hoc anfherarura longttudine, habitu vero 
potUTs cum Gl iojbricafo: GI. (Je^etum) ffica fecunda remo» TRIANDRIA MONOGYNIA. 4i n 

\ tiuscula^ Iirabo carapanulato ringente: lacinia fupcnSfe ina- 
jore laleralibus amole et incumbenter iniminenfe, reliquis in- 
ter fe fubaequalibus ; antjieria filaQjcnffa fuperantibus, femini- 
bus fubbaccatis globofis deorfum produclis. Botaiu magaz. 
7^9* Huic hulbus rninor quam in GL communi, foUa angu- 

^ L r 

ftiora, Jlnres fpeciofij corollae lacioia fupcrior lateralibus im- 

A y 4 

minens nec his incliitfat laferales fuperiores inferioribus lan- 
tuni nuii dnguftiores nec iis manifcllje lalioresj lacinia infc^ 
rior media laleralibus paullo nec duplo latior; antherae Jilo^ 
menlo longiores; femina intus fuGcuIenta globofa, nec ficca 

I 

couipreflb-angulofa et tunicd laxiore veluti alata ut in GL 
communi et byzantino. Botan* magaz. loc* cit. /y fub Gl. communi jLzn^ naei olim confufas fpecies rite difpertiendis dubius liaeyeoj 
fupra tamen adducta pro certis habeo. Mihi quidem Linnaeus 
in horto CUffortiano et alibi fub Gl. communi. byzantinuqi po- 
tillimum intellexifre videtur, cujus flores roagis diHant et qui 
aullralioribus adfcriptus eft, pro caractere diftincliuo crefccn- 
tis m feptenlrionalioribus Gl. imbricati llores imbricalos nec 
diftantefi ponens. 8o*« IRIS paradoxa. h barbata, caule unifloro foliis conduplicatis lineaiibus 
recuruato-falcatis alliore, corollae laciniis interioribu» cxterio- 

res mnltoties escedentibus. S^^fuen in mem. foc^ nat. cur. niofq. 

5» P' 353' 

Habitat in Iberiae collibus apricis. ^ 

L iberiace fimillima, praeter florcm. Corolla magnifudfne 
L xiphioidis. Tubus germine duplo longior fpatha imlufus. 
JPetala exteriora patentia ftigmalibus parum majora convexa 
fature violocea margine albo-varif gata, barba late expanfa 

breuiflima villofaj interiora quadruplo ampHora erecta vioU» L^ 42 TKIANDRIA MONOGYNIA. cea, ut m ficca videtur immaculata. Stigmata pallidiora apice 
bifida. Stemn loc. cit. 

Hujus fpecimina ibcrica dudum in Iierbario feruo et fpc- 

*^ , * ' ciem agnoui diflinctam ; pt fornia coruni milii non conftaret. inuitus eam omifi; nec 

■ 

quidquam et nui,ic habeOj quod Steuenianis obferuationibus addam. 81. IRIS furcata^ ■ n ■ 

1 

I. barbata, foliis enfiformihus fcapo bifnrco bifloro bre- 
tjiorlbus, germine trigono trifulco. Marfch. cent. plant, rar^ # I. biflora. Flor. taur. cauc. n. §1- (excbifis fynonymi& 
er Pallafii et forte Schmidtii*) Roemer et Schuhes Syjl. t veg* t. V. 46 Per totiua Caucafi feptenirionalis lierbida aprica com-^ 
irninis eft. Flos alteruter folet abortum pati. Datur quoque f ijlora differt fi iaciuiis coro/^ue deflexis minirae erectis angullioribus, gcrmme trigono 
lateribus fulcatis nec tereti. 


35. IRIS Giddenflaedtiana. ^ f V 

I. imberbis, foliis primigenis eiififormibas caeteris linea- 
ribus, fpaibis acutis prninofo-fcabris, petalorum deflexorum 

lamlniB oualibas, unguibus ftigma aequantibusj germinibus 

liexagonis. 

a. L {liuescens) foHis latiusculiB, coroUia pallide coeruleis 

Vel fordide ochroleucis, pelalorum deflexorum laminis rotun- 
ditjribus, foett-ns. 

L 

4 

I. fpuria. F/or. taur. cauc. n. gs, (exclufis fynony- ) ^ - TRIANDRIA MONOGYNIA. ' 4^ I. <3cferloru«i. Giildenjl* it*,X. />- i^p. C^x loco na^ 
tali) ' 

I. ( fpuria ^. defertoturn) corollao laciniis interioribas 

r , 

J 

coerulescenlibus, exterioribus lutescentibus. Bot^ mdgaz. 1514^ 
€t nota ad iiji, 

■ j 

Petala fubaequalia t erectis oblongo - oboUatis leuiffime 
eiiiargiilatjs, ijuhum verfus margine lutescentibus; deflexis an- 
gue fub laniitia valde conftricto, i[)fa lamina fubintegra; discO 
Inlcscenle, llriis violaceis» Stigmaia eoncoloria bifida: lobis 

acutiusculis obfulete crenulatls. JB^ foliis laliusculis, corolli 

rum laminis magis oblongis. 

I- (GUldeiijlaedtiana) co] ochroIettcis> petalorum deflexd- petalis interio- ribus lligmafc fnajoribus arctls, caule tereli, iblifs enfifarmi* 
bus hoii foetidis, gertrinibus fexangulanbus Lepechin in act. /< fcient. petrop. a. i78l. pars r. p. sgs. Cquoad ri 

ijlaedtli) imberbis, foliis enfiformibus, fcapo {ubteieli, geiniinibus h<:xagonis, laciniis corollae erectis ob- 

iong's- Willd. enum. hort. bcroU p. 6s* tiQrnem, horu hafn^ 

a. 1813- p» 56' 

m ~ - ■ 

I, ocbroleuca. Flot. taut. cauc, n* g^: (e:^clufis fynonymis 
praeter Lepechin.) 

I. defertorum, Guld. i/. ,r. p. go tt lO?* (cx loco 

notali) ■-aFt:'*'" I. fpuria (i Ealopbila minor, corolla ocliroleuca» Bofm magnz^ I131. w 

y. foliis angnftis, corollis fulphur^is, petalorum deflexoruui 
laminis oblo^gis^ 

L diluta^ Marfclu cent. plant. rojfic. 2* U $l^ 

i, bnmilior, foliis latinfculia^ corollis oghroleucis, ftigmatibui 
emarginalis^ lobis obtufis<^ 44 TRrANDRIA MONOGYNlA ^ 4- 

I. lialopliila# PalL iL 2* p. ?33< ^PP' ^» 9P €f J. p N^ 7IJ. n. 63- t. B. f. 2. 

I. falfa. PalL it. 2. /?. 4&I et 465- 

I. {Jienogyna) imberbis, foliis linearibiis caule fubbiJfloro 
lougioribus, gerniinibus bexagoniSj ftigmatibus linearibus ob- 
tnfis, parle tubi incrafTata anguflam longitudine aequaute, Sc- 
doute lUiac, t, 310. 

I. fpurla fienogyaa. Bot. magaz. X5I5. 

I. Giildenftaedliana. Lepechin in act. petrop. loc» cit* 
(jqiLoad iconan t* §.) 

Cerlos inter recenfitas varictates limites nniros inuenio; 
quaruni y foliorum anguftia aberrat et floribus minoribus, 

:_ _ 

circa fortalitium Conflanlinomontanum Caucafi in fofTis aquo- 
fis obfervata; oc K fpuriae proxima, praeter prata depreflTiora 

r 

lluuii) Terek adjacenlia nullibi milii vifa; fed y3 niuUo fre- 
.quentior in dcprefEs ad Wolgam, Ilavljam, Tanain atque 
Tyrani copiofa efl, pafTini quoque per Ucraniam occurrens. 
Hac omnes gaudent fligmatom lobis plus minns acutis et ob- 

w ~ 

folefe crcnulatis; contia in S, quam 'ex Iberia habeo, ftigmata 

j F 

leuiter tanlum emargina!o-bi!oba funt : lobis oblufis infegerri- 
niis. Apud Lepechhi loc» cit. locus natalis circa fluuiumTerek 
var, X indicat, defcriptlo potiffimum ad /B concinnata eft,icon 
vero, fi flotnm liabitom el ftigmalum formam refpicias, var. 
i exhibere videtur. — Nec de vero noftrae ab I. ocliroleuca 
discrimine mihi conftal. Hujus enim fpecimina culta, ficut 
^pones Repertorii botanici anglici (Botaniqal magazine) t. 6l 
et Redoute UUac, t. 330 phntam ex cullura vcgetiorem -gran- 
difloram el latipetalam tantum fiftere diceres. fpuria omnes noftrae varielates fi< fP den. I. fpuril bafin lamiaae pefaloruru deflexor Jiigmatibus longioribns^ qnae in atting^unt X f TRIANDRIA MONOGYNIA. 45 I 86. IRIS notha. L imberbis> foliis pi-imigenis enfiformibiis caeleris line^ 
ribus, fpathis acuminatiflimis Ideuiusculis, petalorum deflexo- 
rum laminis ouatis amplis, unguibus ftigma aequantibus, ger- 
minibus bexagonis. Marfclu cent. plant^ rar^ ^ojjic, 2. t.?'^, 

L Chalophila) foliis ftrictiusculis fcapum excedentibus, 
fasciculis fubtrinis^ fpatha msgna cymbiformi condaplicatim 
alque cuspidatim ultra florem producta, laciniis ex!imis ro- 
tatim patenlibus, germine alato-hexagono tubo pluries longiore, 

Botan. magaz. gJS/Ait. km, ed,2. iom.i, p. '^ 2 ^ (non P allofn^ 
quamuis tx feminibus Pallafwnis enata,^ Ait kew. ed* 2* tom, i, p. IIS, 

Habitat in collibus herbidis promontorii Caucafici fcp- 
tentrionalis, circa thermas Conftantinomontanas^ StauropoHn 
et alibi. Floret Julio, 2r 

Afflnis I. fpuriae, ochroleucae et V ]in- primis qaoad foUa, injlorescentiam el fnictum. Biffert fpathis 
majoribus; apice valde elongato, patentioribus, ultra corollae 

w 

tubum porrectis, pruina fcabrida deftitutis ; fioribus fpeciofio- 
ribus amoeue coeruleis, petalis latioribus : extimis horizonta^ 
liler porrectisj denique bafi lineari tubi corollae et deinde 
fructus caspido longioribus. / Sj. IRIS caucafica* 

Huic I. fcorpioides Desfont. atl i. p. 4,0- t. 6. Redoute 
HUac. 211 nimis aflfinis eft, adeoque juftum discrimeif inter 
utramque ulterius inueftlgandum. 89. IRIS humilis. ^ - I, imberbis foliifi lincari-eniiformibus fcapofubbifloro mul 
tolie» l^ngioribus, corolla« tubo plongato>, ftigraatibus bifidi» ^ 
> 46 TRIANDRIA MONOGYNIA. Marfch Syji^ rar. rojjic, j. t. 31. Roemer et Schultes 

IT 

CataL hort. gorenk, a, igi2* p. I2- 

I. humilis oricntalis flure dilute janthino et veluti leuco- 
phaeo. Tournef. cor^ p. 25. 

In campis elatls herbiclis Beflhrabiae, circa Elifabethgrad 

I j 

minime rara eft, Majo florens. 

* _ 

w. Monui loc. cit.y fynonymon Gmelini in Jlor. taur. caiic^ 

j 

adductuui excludendum effej pcrtinet enim ad diftinclam fpe- 

h 

ciem I. rulhenicam ^flon Hort. iew. ed. 2. p, II'^» Botanf 

magaz. 11 23* HrJ r^^ 90. IRIS reticulata. Marfch. cent, plant. rar. rojjic» j. f, ii Moemer et Schultes Syji^ ?r \ 91. SCHOENTJS Mariscus. 

i 

L 

Frequens in udis ad thermas martiaies moiitiun} Befch- 
tovienfium Caucafi feptentrionalis. 92. CYPERtTS hamulofus. 

Synonymon adde: Scirpus (hamulofus) culmo bafi foHofo, 

L 

fpiculis terminalibus in capituTum vel cymam aggregalisj bra- 
cteis longiffimis, fquamis lanceolatis in mucronem longum at- 
tenuati». Steuen in mem. foc. nat. cur. mofq. 5. p. 356. 

Raram plantulam nuper itx litlpre jarenofo Boryfthenii 
«irca Nicopolin iterum inueni. 

r 

Ad Scirpum amandat Steuen L c. et eft certe Sc. Mi- 
clieliano proximus et congener ; adeoque, fi Cyperuni e0e ne- 
gaueria, ad Ifolepin Brownif, potiflimum refere^dus, quum te^ 

$is fruplum cingentibus careat. 


■^ TRIANDRIA MONOGYNIA. 4 7 _V \ 9 3. CYPERUS glomeratus* 
Synonyma adde: C\ culmo triciuetro, umbella Iriradiata: 

r - ' 

radiis apice tricephalis, fpitulis linearibus confertiflTimis cylin- 

draceo*^apitatiSy involncris tx^iphyllis capitulo longioribus* 

Willd. enum. hort. beroL p.7S* Allion pedem. n. 2352' Monti 

* M 

gram^ p. 14. «. /• /.i. 

Eundein circa Aflrachan leeit D, Blum* 94. CYPERUS Jlauescens, Synonymon adde: HoJ}, grarrf. aujlr. J. U 72. 

Hujus quoque varietatem videtur exprimere C- minor 
elegans fpicis fpadiceis radialim pofitis, Buxb. cent. ^f p, 33^ 

f. 60. /. 2, \ 95. CYPERUS fuscus. 

Synonymon adde: Hojl gram. aujln 3, U 73* 

Hujus loci effe puto C. minoremj fpicis grifeis in capi- 
tula globofa congcllis. Buxb» cent. ^. p. 28* '• 48' 95*. CYPERUS patulus. 

w 

C. culmo Iriquetro bali foliofo, iuaoluero fubhcxapliyllo 
longlflimo, iimbella compofita: partialibus conferlis fubcapitatis 
bafi fasciculatis, fpiculis lanceolatis : glnmis ouatis oblufiuscu- 
lis breuiflGme mucronatis* 

C. uuibella fubquinqueradlata, fpiculis confertis alternia 
lineari-Ianceolatis, valuulis mucronatis, inuolucro tripbyllo lonsiiffimo. Willd Ro Syjl^ veg. r. p. 203* Hornem* hort. hafn. a. I$l3> p 
Hojl. gram. aujlr. 3. p. 49. f. 74,m 

C. aruenfis foliia longifTuuis. Buxh, cenU 4. p- \^8 U 4.7 '^'^ V-^ 48 TRIANDllIA MONOGYNIA: Creacit in Taniia meridionali, ubi circa Nikifara ad foffds aquofas Ocfobri adhuc florentem legi. 0? N Statura Mo capitula vero florum C. flauesccnfemi referunt. Radix nodofa fibris plurimis validis firmata, nec 
funiculis repena ut in C. Monti, Culmus Iriqueter laeuis fat 
gracilis, bafi foliis duobus longe vaginanlibug inflruclns. Folid 
longiflima angufta, fublus in medio carinata, fupra medianli- 
bus pHcis bicarinata:. carinis utriusque paginae marginibus- 
quc fcabrfs, quae foliorum flrucfura etiam in C. Monli ob- 
ferualur. Inuolucrum^ ficnt radii umbellae atque ochreae fimi-' ]ia Monti lae con mi nusquc compofitae conilant ex radiis baseos paniculae ple- 
rumque biuis alternis breuiffimis toiis fpiculis confertis quafi 

w 

fasciculatim obtectis, inde ex fpicuUs folitariis allcrnis vaWe 

V 

quoque approximatis. Bractea fub fingulo fasciculo baseoa 
panlculae fetacea elongata^ fub fpiculis folilariis autem mi- 

L 

nuta. Spiculae fimiles fpiculis C. flaueecentis, magis multi- 
ilorae: glurnis leuiter ftriatis brunneis carina margineque vi- 
ridibus, iUa in breuiffimum mucronem educta. Pijlillum in- 
clui^am : Jlylo longitudine germinis aut paullo longiore, y?igma-^ 
• tidus tribus reflexis ipfo breuioribus. Semen minutuiSi triqiie- 
truni callaneum ocalis nudis laeue, ad lenlem vero punctis m plurimis eleuatis ina 

Revidenda funt Synonyma fub C* polyjl 
anne liuc quaedam pertineant. ftiilitantia. 96. CYPERUS Montl Dejiniatur: C. culmo triquetro fubnudo, innolucro fub- 
bexapliyllo longiffimo, nmbella decompofitk, fpiculis alternJB 

j 

remotiusculis lineari-lanceolatis: glumia ouatis oblufis, feraini- 
has lenticularibus. 

L 

Synonyma adde: Schrad, germ. i. p. i22> Roemet et 

Sohulus Syjl. veg. 2. p. 20Z^ Lamarck etDecand, Jlor. franc» ^ TRIANDRIA MONOGYNIA; 
* - 

_n. ISO4* Savi cent. plant^ etrusc. p. lO. Mich n. o In Albania ibericd, ad flaiiium Alozonium etiam occur- 
ril, et circa Aftrachan a D. Blum lectus ell. Commode ab 
aiEnibus dignoscilur y?y/o geiunine breuiore: Jllgmalibus duo- 
bus reflexis ipfo longioribus^ tuni Jemine hon ttiquetro, fed 
"orbiculari comprefliusculo,' Iiiuc .magis conuexo^ illmc leni 
fulco loniiiludirtali ixi medio exarato» 97, ^CIRPUS palupiS. 

-r 

# ■ 

Ob fl:yli bafin ingraflatam perfiflenfem fub BulboJJyli gd^ 

b ■ 

nere a Scirpo reaionet hunc et quosdam afiines Steuen itt 
mem. Joc. nat. cur. mojq. 5. p. 355 y quos, pari ratione ad» 
ductus fub Eleochari conipreheudit 22. Browri, 

Stigmaia huic 2j Sc. Baeolhryo 3, "qui et Jiylo bali nort 
iucraflato diflert* {conj, Steuen /. c) 99. SCIRPUS Holojchoenus. 

L 

Sc. Holofchoennm Jlor. dan^ t. 4.54 ad varietafem ir»i-« 

L 

aiorem Sc. lacuftns (Sc. Tabcrnaemonlani Gmel. Ji. bad) re- 
ferendum ^^^ monent Roth obs. j>. 73 et Schrader germ. It 

p. 134' Ucraniac arenofis eliam familiaris efl:* 10:2. SCIRPUS annuu^. 

_ w 

Sc. culmo fnbtriquetro, vaginis foliiferis, cyma teru^inrll 

fimplici et compofita inuolucro Iriphyllo cincta^ fj;itulis loli»- 
tariis oblongo.oualis, frucfu coftato. Schrad. germ. f * dppetidt 

p. 41 8' Lafnarck et Decand: Jlor. Jranc n i^cjt. tlojt 
gram. aujir. 3. t* 63* Roemer et SchidUd Jyjh Peg. ^» />. 51* 
{Jub Fimbrijlyli.) 

L 

JFiora taur^ cauc* T* IIU 4 

h 

Mo« Bot. Garden, 

1S95. 6o TRIANDRIA MONOGYNIA. Sc. diclioloraus. F/or. taur. cauc. n. 102^ (cum fynony' mis,^ Sibth. fior. graec* l. U 50 n. Sc. diuarfcalus Adaoni. Hoffm. hort. mofq. a. igog 
876. 

Selae ad bafiii fructus nullae. Stylus bafi crdflior cilialus. Monandrum digynum facit Sibthorp h c. lo3. SGIRPUS maritimus. Varietas perquam vegeta, circa Nikitam in Tauria lecl* M i 1 o5- SCIRPUS micheUdmis, T. 

m 

Synonyma adde: Sc. culmo follofo, capilulis terrninalibus 
bracteis longiffimis cinctis, fquamis lanceolatis mucrone breui. 
Suuen in mem. foc. nat^ cur.mofq. 5. p. 35^* Schrad, germ* 
I. p. /47. Hofl gram. auflr. 3. t, Sg, Lam. et Dec. . ^orr /' 106. ERIOPHORUM polyjlachion — j 

\n paludibus fubalpinis Caucali feplentrionalis circa aci 
dulam Narlfana etiam reperilur. 109. CENCHRUS capitatus. 

f 

Occarrit in Tauriae meridionalis pollibus lapidofis. 1 
^ V- ) ^;- / TRIANDRIA DIGYNIA. JS I TRIANDRIA. V D I G Y N I A. **-c *t . 109*. SACCHARUM Rauennae. 

! _ ■ - ' 

r ' 

S. panicula ramofiflima, fpiculis geminalis : altera pe<3u 
eellata, foliis conuoluto-caualiculatis, vaginis ore pilofis. 

S. pinicula ramofilEma, foliis canaliculatis^corolla triual* 
ui ariftata, rachi pilofa, fFiU(L enum^ horL ber. p. 82^ ^^" 
marck et Decand, fior. franc. n. 1536. Steuen in mem. Joc. 
nat. cur, ^ofq. 3. p. r^i. Savi cent, plant. etrusc. p. /7* 
Scheuchz. agrojl, p, 136. t. 3 f ^. a. h. ^ 

S. panicula lax4, rachi lanala» floribus ariftatis. Limu ed. 

Willd. I. p. 32^. , ., ' 

— ^ • 

Andropogoii Rauennae, Linnm fpec* ptant. p. 148^* Hq/t 
gram. flu7?r, 5. t. jf* 

ri 
- A 

Arundo farcta alplum Rauennae. Zanon. hijl. J. p. 64^ t , ijl. 5. p. ri?i. /€ct s. f. §. / Freqaens in arundinelis vaflis Cyrum fluuium mare C*- 
fpium verfus cingentibuS; nec ad minorura fluuiorum e^cCau- 

ri ri 

cafo orientali decurrenliuin latera, poft eorum e niuntibuf 

r 

iBgrefCara, in depreflis exulat. J^ ' 

r 

Paniculae rami ramulique nudi bafi nodofi- Pedicelli cvtn 

-- ' - - 

calycum bafi pilis longis fericeis- amicti. Calyx biuaJuisi glu- 
mis acutifi, altera paullo minore. Corolla incltifa Uiu^luis: 
valuola altera in ariflam capillartm calyce duplo long crtm 
producta, allera acuta mutica, terlia minima genilaliutn b; fm 

■ M 

amplectente. Stamina 3: antheris purpureis. Styli 2 |>ih* 
purei. 


* a 53 TRIANDRIA DIGYNIA; ■ UO. SACCHARUM cflindricum. 

Cuo) hoc Willdenovius m enum, hort. berol^p» g2 con- 
jungit S. Siscam Cauan. Msp. 3> t. 2g2^ quod aulcm secun- 
duai Cauanilks loc.-^cft* corolla dcftituilur, quac iu noHro, at 
ut xninuta, nunquam lainen dcell* 111. PHALARIS nodofa. 

i -^ 

Synonymon adde : Pli. bulbofa. Marfch. cafp- p. 20^ F 

m*. PHALARIS tmuis. 

r 

Ph. panicula mulica fpiciformi cylindrJca fcabra^ corollae 
valuulis apice denticulalis, radice tenui fibrofa. 

-n 

P. Bellardi- Flor. taur. cauc, I. app» p. 416, n. 1014» 

(txclufo fynonymo Perfoonii) et 2- cipp. p, 453. (/' calycibus com' prefljs ouatis aculia dorfo laleribusque neruofis, radice fibrofa. 

Saui fior. pis. J. p. SJ et, apud Roemer colhct. p. 171. t, 4. 

r 

Achnodonton (ienue) fpica cyh^ndrica, calycis valuiilis 
coroliaeque valuula exteiiore dorso minuliffiijie aculealis. Ro€- 

mer et Schulles Syjl. i^eg. 2. p. 382* 

j 

Hanc prp cliftincla fpecie a Ph. (Achnodonfo) BeUardi, 
fpiculis glaberrimis et radice obfcurc bulbofa praedita pro- 
ponunt Roemer et Schultes loc. cit. Quam equidem fpecimi- 
nibus, nilhi olim a Willdenouio et Hojlio pro Ph. Eellardi 
communicatis frelus, neglecla ultro pube fpicac microfcopica, 
non feparaueram. 1 1 6*. PHLEUM Miclulii, X ■ 

I 

Plil. panicuU hirfufd fuhfpicala cylindrica, glumis calyci- 
nis lanceolatis acuminalis carina ciliatis. Schrad. germ. I. R^ 

187' t. I. /, £, Willd. enum. Jwrt. bzrol p. ^j. Allion. TRIANDRIA DIGYNIA. ' 53 _^ pedem. n. 2iS8- Hall. hijl. n. i532. Roemer et Schultes SyJI, 
veget. 2. p. 380. 

Phalnris alpina. Haencke ap. Jacq, coUect. 2. p^^I- Hojl 
gram. aujlr. 2. f. J5. WillcL in nou. act. foc. nat. ciir. beroU 
3- P« 4I^> Lafiiarck et Decand. Jior» franc* n. I^^sg* Wah- 
lenberg Jlor. carp. n. 4^. Hoppe enchirid. a, IS02* p. 62* n. r* Phl, fpecies Tpica loiigiffima cyUncIiicat JLepechin it. J, p. Ijp 2 .-> Crescit in collibus hcrbiclls circa acidiilam Naiifana. ^ 117. PHLEUM annuiim ■ ^ - Synonyma adde: CataL hort. gorenk. q. ISI2* />-, 2* 
Roemer et Schuhes Syjl. veg. 2. p^.410. (fub Chilochloa*) 

■ ■ 

Non folum eirca Kisljar, fed et alibi per Cancafum- fep- 
tenlrionalem, nec non in Tauria meridionali occiurit. ■«_ h 

119. PHLEUM alpimim. 

Synonyma adde: Schrad. germ. r. p. 184- ^^fi gram. 
aujlr. 3. f, 10* Saui cent. plant» etrusc. p. 20* 

H 

L 

In Caucafi alpe Schadagh legit Stetien fecundum mem* 
lofq. 3, p. 251* Inter fibirica gramina etiam proftat. ^-L -- 120. ALOPEGURUS jjrflfen/s. 

A. culmo erecfo^ fpiculis vinofis, corolla calyccm ae- 
quaute : arifla exferta, radice fibrofa. 

A. culmo ereclo glabro, panicnla fabfpicala cylindrica 

F 

obiufa deflorala concolore, glumis calycinis iiifra mcdium con- 
natis aculis fubuillofis ciliati5,corolIa calycem aeqiiante. WilUL 

enum. hort. berol. fuppl. pojlh, p. S- Flor. taur. cauc» n. 12O. 
(cum fynonymis, fed exchifh var. ^.) Schrad. gcrm. r. p. 170. 
Beffer galic. /1. 6g. Hojl gram. aujlr. 2. t. 31. Lamarck / u 'TRtANDRlA DIGYNIA. ■m 

Bt Decdnd. jlor^ franc. n. i^?6. Smith briu I. p* 72. )polL 
paL n. 64,. 
120** ALOPECURUS repms. A, Culmo erecto, fpiculis villofis; arifta fubexferta, radic© 
Xepente. 

A. (tuthenicus) raclice longe lateque repente, culmis ftri- 
ctis, legiila iriagna exferfa, arifta flosculo breuiore aut ejus- 
^erii longlUiJinis. Weinmann cataL hort. dorpat, a, JglO^ p* 

jo. (Jide fpcdrninli horti Dorpatenjis.) Catal. hort. gorenk. 'fl. JS^ f , p* 2. Bejfer cat. hort. crem, a. IgiSm p. 7. 

A. prfitenfis (^, Flor, tauK cauc. fub n. 126. (exclujis 

fynonyniisj» 

■ 

In Rofliae meridionali» pralis et campis fertilioribus A# pralenfi magis communis. m 

■ 

Similis A, prafenfi, a quo dignoscilur radice pertinaciter 
reprnfe, i^agiua fummi folii tnrgidiore, fpiculis quidquam mi- 
uorit)us et arijlis bieuioribus non ex imo valaulae dorfo fed 

paullo altius egrcdientibus. 

A. pratmjis varietas hreuiarijlata apud BotanicosEuropae 
occidentalis occurrens ulterius in 1 ocis natalibus inueftiganda eftj anue lateat fub ea nofter Alopecn;rus. De boc el praece- 
deute conferanlur quoque Roemer et Schultes Syjl. veg. 2. p. 
£6p> 270 et Treuiranus in repert. foc. nat, cur. beroh a. I8i^* '^! 


TRl A NDRI A DIGYNI A. 5 5 28. POLYPOGON. Cal. a-valuis, «riftalui, 

uni flor u s. C or. 2 • val uis, inclufa. Sem en 
liberum, corollateclum» i2Q. POLYPOGON moufpelienfis. 

Dejiniatur * P. panicula coarctata lobala, calycJbus pu- 
bescentibus: glumis aculiusculis longe ariflatis, coroUae arifta 

■ 

fublerminali. 

Synonyma ad<5e; - Schrad. germ, i. p. igS» ^ Lamarck et 

h 

Decand. flor. franc. n. l^gOm Desfont. atL i. p» 67* Roemer Syji V t • 1 

Agroflis panicea. Ilofl gram. auflr* J» ?• 4^. Engl hoU 1704 Pbleum crinilumj Smith brit* l. p. 7^* 

: mem. foc. itaL #■ , *P r- J 

et Cent. plant. etrusc. p. 21» 

-I r 

Grameo exiguum fpica plumofa* Buxb. cent- J. p. 50. 
f* 38' /• -^* (correclo yzc chalcographi errore, qui pro f. 3S 
po/u/i t. 50) 

Gramen alopecuroides palnflre humile , fpica diuulfa. 
Buxb. cent. 5. p. Jj. f. d'^'. /- !• . 

Spiculae undique aequabilifer pubescentes : pilia carinali- . 

u 

bus marglnalibnsque erecto-patulis cilia aemulantibus. CalyciS 
glumae bidenfato.emarginatae; arifla ex fifrura. 

Huic afEnis efl ejusque Varicfatem macilentam primo in- 
tuilu menlifur Polypogon [talaricus) panicula fpiciformi cylin- drica, cal^cibus hiifutis: glumis aj ice dilafatis emarginato- 

w 

bifidis longe ariflatis, corolla mutica. Fifcher. cat. hort^ 
gorenk. a. I^I2* p* 3^ nuper in dcferlo Avolgico-uialenfi de- 
tectus. \ "^ \ §g TRIANDRIA DIGYNIA. 
123. POLYPOGON vaginatus. 

+ 

Dejiniafnr: P. panicula fpiciformi ouata Iiirfufa, calycl- 
|)us bi^euiier ariltatis, corollac arifta clorfali loiiga geniculata. 

.Synonyma adde: Alopecurus angaftifolius. Sibthorp. jlor. 
^raec, i. L 64. Colobacline vaginata, Pal, de Beawois 
Agrojl. p. 22' t. 6. /• p. Roemer ct Schulies Syji* veg, 2. 

p* 374' 

^ ■ 

Panicula brenis et breulter lobata. Spiculae magniludine 

I 

Alopecuri prateufis villis copiofis longis albis liirfutae. Calyx 

L 

5-uaIuis; glumis libcris fubaecjualibuS conijireffis carinatis al- 
bis, neruis tribns vlridibus: toedio in breuiffimam t^noiffi- 
mamque ariflam produao. Coru//a calyce paullo breuior,biual- 
uh: valuula exteriore ciilyLinis coufiiiuli obiufa obfolete Iri- 

denln-a, ex ipfa bafi emiitente ariHam laevem albidam gei.icu- 

lato-iorlam fpicnld triplo longiorem ; ^aluula inieriore inclufa 
multo niinore ^t angufliore fitbulato-lanceolala praeter tcnuif- 
finium neruum c^rinalem lota byalin^, Stamina 3. St}U n 
villofi. Sernen liberum, 

Polypogon calyoe ariflafQ ab ^grojli difFert 'el.ficut liaec, 
coniplcctittir fpcdes corolJa aiiflala et njutica. Alioquin P. 

moufpelieiijis et lataricus^ fimillima gramina, effenl geuere fe- 

'^ I ■ - 

JTUigenda; fcd P. ^dginatus^ habitu Sesleriis analogus pro- 
prium forte Colobachnesi genus, a CU Palijfot de Beawois 
conftitutura, merit^ fibi exposcit, a]io(|uin Alopccuro nimis 
yicinum, Alit enim tran.^^baicalenfis Sibiria ,,A]opecurum {bra^ f chyjl ariftis fpi „cula longioiibus, vagina folij fupremi inflata", P, vaginato 
adeo fimilem, nt curatius denitim examinatum ab eo fejun- 
xerim. FoUa illi inferiora Koeleriae glaucae (Daclyli lobatae 
mihi) analoga,haud ita ut iij P.vaginato angaiiai glumae nec 
falycinae nec coroUinae apice ariftatae sut dentatae: harum (/? longiore fubgcnico kJa, Vahada corollina ^xWi pube ycftita^ n^c ut calycitt^i^ TRIANDRIA DIGYNIA. 5; tirfaliffima ; interions ne quidcni rudiinenfunf). Stamina 3. 
Styli 2 villofi. Calycinae glumae in hac fibirlca fperie liberao 
funtj nec bafi connatac, quare fuperfluo liaec, in genere allas 
diftinctiffiino, caractcri effenliali a recentioribus addifa noia 
iterum eliminanda eft. X 

t 127. PANICUM Cfrus Galtl Definiaiur: P. panicula fecunda erecta decompofita, fpi* cis lincaribus, fpiculis allernis conferlis, calycibus ariftatis 
liifj)mis. ; 

r 

7« adde: Hoji gram. avjlr. n. t. jg. Schr.ad. germ,. j. p. 24J, f. 3, f. '6 iJIataeJ) k 

Jn omni Panico glumam, pvo tcrtia calycina ab auctori- 
bus venditatam eftt^. reveva flosculi neutri valuulam cxleriorem 

, ■ 

L 

bene obfervaf Schrad. genn, J. p, 23^9 idemque olim Mhg 

aimd HalL hijl, 2- p. 24g. . 137*, PANICUM HoJIii. 

P« panirula fecunda erecta compofila, fpicis linearibus, 
fpiculis alterni.s confertis^ calycibns oriftatis Lifpidis. 

P. ftagninum. HoJI gram. aujlr. J. p. 55. ^JI. Steum 
in mem. focm naU cur, mofq. 3, p. rji. 

Occuvrit iu Tauria meridionali, ad fluuium Terek circa 
Kisljar, in Caucafi orientalis agris oryzaccis et ad Wolgam 
circa Coloniara Sareptanam, in humidis. 

■ 

I 

Simillimum P. cruri galli, fcd diftlnclnm paniculae ramis 
minime fubdiuifis et fpiculis duj^Io njajoribns. Noftmm eft 
gramen pro P. ftagnino a HoJI L c, defcriptum atque delinea- 
tumj de identitatfi vero cognominis indici apud Retz obf 5* 
p, ij valde dubito, liabet enim Iioc calycis valuulam acceflb- 
riam lanceolatam et alteram oriftalam trineruiam> quum la 
|ueo ct anftriaeo iHa fit lale ciiata cum acumine breuifliuic^ 58 /^r r TRIANDRTADIGYNIA. j liaec vcro y-neraift* Pilorum feriem ad vaginarum oras^quam 
notat Hojl L c. lu meis non videol - 28. PANICUM Burmannu Synonyma adde: P. (hirtelkim) panicul^ erecla rara fe- 

Cunda, fpiculis allernis unifloris, calycG triualui: yaluulis pilofis 

ariftatis^ foliis undulatis. Hojl gram. atijlr^ 3. p. 3^* L S2* 

Wulfen apud Jacq. coUecL !• p. 263. AlUon. pedem. n. 
2180. . / ' 

Oplismenus {imdalatifolius) fasciculis fubdenis, rliachi pi- 
lofinima, valuulis calycinis ariftalis glabris fubciliatis. Roemer 

et Schalies Syji* ^eg. 2. p. 452. _j In lioc fpicnlarum glumae duae exteriores longe arifta- 
tae proprie calycem conftituunt, tertia vero msjor breuiflTime 
ariftala pro Jlosculo ueutro acceflTorio Panicis folenni eft ha- 
benda, ila quidem ut valuula calycina terlia defideretur. Sed 
alBne P. hirtellum valuulie tribus calycinis aequalibus ariftatis 
g-mdel et, pro more gcneris/ inftruitur praeterea rudimenlo 
JiosQuU neutri membranaceo. (^conf Swarz obf JJ.) 

P. undulatifolium europaeum differre ab indico P. Bur- 
manni vaginis undique nec tantum ore pilofis, et utrumque 
diftingui a P. hirlello glumls fericeo-Ianuginofis ftatuunt -Lg- 
marck et Decand. Jior. franc. n. ISOO. In noftro vaginae 
quidem unditjue pilofae funt^ tura paniculae rachis atque pe- 
dicelli piiis crebrls patulis valde hirfuti, ipfae yero fpiculae 
pcrparum pubescunt. ..... 


129. PANICUM aegyptiacum. \^ Synonyma adde: P. filifornie. Guldmjl. it. I. p. 2g$ ^14 et 427 Dlgitaria piliam /3. Roemer et Schultes Syjl. veg, £, P' 4-72. TRIANDRI A DtGYmA. 59 

w 

Crranjen (laclylon raajus repens, foliis hirfutiltunis. Buxh, 

DifFeit a P. fanguinaU Jlatura robulliore^ lurfutle folio* 
rum infigniore, fpicis magis elongatis, glutnis calycinis euiuen* 
llus pubescf Htihiis: allera niinore lanceolata pubescenle dimi- y? genle, nec flosculo mul- tolies brtuiore glfibra. P. ciliari, cujus fpecimina prope Astra- 
clian a /J. Bhim lecta, hortenfibus fimillima poflideo, ita af- 
Cne cil ot praeler glumae calycinae majoris marginem noii 
ciliis elongstiji poireclis veilitum, fed modo villofo - fcabram 

r 

-■ 1 

ani liliis breuiflrunis rtinnihini, nuUuin prorfus discrimen per- 
fpiciaui. An allcrum varietas alterius? i3o. PANICUM drenarium. Synonyma adde: Digitaria (Iiumifufa) fpicis digitatis pa- 
tnlis ful>qnotcrnjs, foliis vaginisque glabris^ flosculis ouatis 
xnargine nudis. IVilld. mum. hort, btroU p. g3> {Synonymia 
e^ Jlvr. taur. cauc* fub hoc et P. fanguinali confufa,) 

Digilaria glabra. Roemer eX SchuUes Syjf. veg. 2. f- 

47I' 

P. fanguiuale. Pollich pal n. 60. (exdujit varietate.) 

Guldmji. it. i. p. 5S ^t lOZ' Pall- it' l- P- 3^* 

P. fcingnmalis varielas glomis calycis fubaequalibus, m 
^renofis nasccns. Schreb. gram. t. p. Il^- 

Paspalum ambiguum, Lamarck et Decand. Jlor. franc, 

n- 150S. 

Yaginae ore fubpilofae. Calyx undique lcuiter el vagp 
pubescens. 

r 

+ 

x33. MILIUM vertiak, 

ri 
-^ -^ — 

w 

Synonyma adde: B-oemer et Schulles Syjl.. vegetalt» 

0. p. 3ip. CotaU hQTt. ^orenk, a. i^is» p» ^. 6o TRIANDRIA DIGYNIA- i35. AGROSTIS Spica ventl ■^ * J' Hujns varhtatem minorern ex Caucafo feptentrionali et 

paniculae ramis breuibusj aegre ab A» in* ex Iberia habeo terrupta diftinguenclam. ^>/ 5. p i36. AGROSTIS holciformis. 

m 

Piptallierium liolciforme. Roemer et Schultes 

H 

V, 

Rarinimura gramen iterum inuenere in Tauria circa 

Sudak in rupeflribus Steuen, et in Iberia circa Tiilin Wil- 

helms. • 

Cal}]cis glumae obfcure 5-ncruiac- Corollae valuulae in- 

duralae, teftaceae, iion penilus glabrae, verum pilis proilratis 
minutis pubescenles. ^ l3g. AGROSTIS ca/j///fln5. 

\ _ 

Ad hanc potius, quam ad Airam minulam, fub qua 
vulgo cilalur, videtur efTe referendum Gramen paniculatum 
aruenfe minimum/ Buxb. cenU 5. p. 55. t. 67* /. !• 139*. AGROSTIS ntlgaris. A. panlcula patenfe: ramnlis diuaricatis laeuifiscnlis, flo- 
fculis muficis, calycibus aequalibus, ligula breuiffima trun- 

cata. Willd. enum. hort. berol p. ^§. ^ Schrdd. serm. I. jr. /. Smith brit. I. p. 79 Hojl ^Ji 4 n. 7g. Hail. hijl. # I47S A, ftolon.fera. Linn. ed. Willd. 
hort berol. l c.) Leers herb. n. /r?. p» 36g. (Jecundum 
t. /. 6. Inler gramina iberica Linc cum A. alba coniufaiii Labai, 
<jua armd nos longe rarior ell, magls vero coinmunis in 
iVplentriontilibus. "^ TRIANDRIA DIGYNIA. 6» i4o. AGROSTIS alha. 't / A. paiiicula vcrticillala patentc: ramis patulis calycibus- 

w 

que aequalibus hifpidis, flosculis nauticis. Willd. envm. JiorU 
beroh p, p6. Schrad, germ. i. p. 209. 

Cft, panioula pallescenle, 

A. alba. Linn» ech WilkL i. p. 371. Flon taur. cauc. 
n. 140. Smith brit. i. p. 8h ^^^J^ gram. aiijir. 4. t. ^7.(icon 
a finijlra,') Lecrs herborn* n. SS* ^. 4. /. ^. 

^. panicula purpurasccnte. 

,A. alba y3. Schrad, U c. f. 2. /• J. 

i 

A. alba. EngU bot, II89* , 

F 

A. varia. Hojl gram. aujlr. 4. f. 57. (/con a dextrL) 
A. liifpida. Linn. ed* WiUd. im p. 370\ 

d ■ 

A. capillaris» Heers herb* n. 54. f. 4. J. j, ^** 

•y. panicula purpurascente, flagellis craffioribus, crebrius ra- 
dicantibus, denfius foliofis. 

A. flolonifera. Flor* taur. cauc. n. 1015. Gorter. inmc^ 
p. 10. 

i» pauicula purpurascente, corollis fubarlflatis, 
A. alba y. Schrad. /oc, cit. L 2. /. 2. 

A. comprcfl^a. . Linti. ed. Willd. i. p. 368* Flor. taur. 
cauc. n. J38. 

Dignoscitur a praecedente habitu minus gracili, ligula 
longiore, panicula vuJgo ampliore magisque exafpcrala et Jpi^ 
culis nonniliil majoribus. i4i. AGROSTIS tenuijolia Synonymon adde; Catah hort, gorenL a. i8l2» p* J 

Roemer et Schuhes Syjl. veg. 2. p. 34-8' 63 TRIANDRIADIGYNIA. \ i4a. AGROSTIS Jlolonifera. 

A, panicula coarctata verticillata, flosculis muticis, caly- 

cibus acqualibus hifpidis^ culmo repente, ligula ouata. Willd* 

'enum. horu beroL p. ^6* ^miih briu U />■ ^O. EngU hoU 

-i 

1532. - ■ . 

\ - . _ 

A. denfa. Tlor. taur. cauc. n, 1^2» (cum Jyno» 
nymo. ) ^ 

A. (diffufa) paniculae onalo-oblongae ramis hifpidis, K- 
gula oblonga, cuTmis obliqne adfcendentibus, flolonibus repen- 
tibus difTafis radicantibus» (Hoft). Bejfer galic. n. ^o. {fidc 

Jpeciminis Bejferiani.) 

A. veiiicillala. Villars delph* 2* p- 74' Linn, ed. Willd. 

L 

^» P» i?74« {fecundurn fpecimina culia variorum hortorum ho^ ■» > /?rfl l43*. AGROSTIS verficolor, 

L 

A. panicula diflFufa glabra, calycibas fabaequalibus ecutis 
jcorollam oblufam fcariofam fubaequantibus. 

\ _ 

A. panicula nmlica glabra patula, corolla (albo-membra- 

L 

wacea) obtufiffima, calycem aculiusculum rpurpureo-fplenden* excedcnle. Steuen m mcm. ybc. nc/, cur. rriofq* Q. p ^52*CataL hort. gorenk, a, igi2.p. 3. 

Habitat in alpibus Schadagli el Tyfendagh Caucafi orien- 

t 

Jalis dillrictus Cubenfis. FJoret Junio. ^ 

L 

Statura A^ vulgaris, tota jghiberrima. Ligula oblonga 

exferta. Panicuta ouato-oblonga: ramis rjrimariis bafi nudis 

feraiuerticillatisy infimis fubquaternis ramofis. Spiculae majore* 

'A. alba. Calyeis glumae neruofae virides margine apiceque late 

violadeae nitentes, allera paullo minor. Corolla calycem vix 

icxcedens maxima ex parte albo-fcariofgi : yaluulis ae^ualibus 
jobtufifllmisy TRIANDRIA DIGYNIA. ^ 63 i43. AIRA amndinacea. Synonymon adcle; Poa tatarica Pifclieri. Bejfer cat. liort. 
crem. Juppl. 2* />. IJ. 

Speciofum hocce gramen circa tbermas Conftanlinomon- 
tanas, ubi aqua theririalis paffim ad collium calcarcorum la- 
fcra ftagnat, frequens eft, nuper etiam in deferto wolgico,nra-r 
lenfi obferuatum. 1 45. AIRA humilis. r Synouyrnon adde: Roemer et Schultes Syji. V€g. r. p. 

.684^ 

In montofis cxrca Tiflin' nuperrime lecta a WiHtelms^ 
Proftat quoquc inler plantas faccas Sareplanas JPharmacopoei 
Wunderlich. i46. AIRA despitoja* 

^ ------- ^ . ^ ^ 

Circa acidulam Narlfana varittas oc^urrit fpiculis ad A 
flexuofam accedens, cum qua altamen ob foVjornm formam con- 
jungl nequit Similem ex agro P^fropolitano habeo. i46*. AIR \ hreuijolia* 

A. foliis plania breuibus, panicula patente: ramis prima- 
riis longiflimis, valuulis corollinis bafi pilofis ariftam dorfalcm 
fubaequantibus. 

Habitat in herbidis circa acidulam Nartsana. Z^ 

Y 

Facits et jlatura A- cespltofae, FoUa radicalia uncia» 
a-3 tantum longa Iineam circiter lata canaliculata acutiuscala 

r 

rigidula glauca^. fupra ftriata parum afpera, culmea minora 
alque breuiora : vaginis longis, ligula oblonga exferla. Culmi 
circiter feftquipedales erecti graciles, ad unam tertiam genicula 

pnrpureo intcrcepti; foliis duobus ad du^s tertias vaginati. 64 TRrANDRIA DTGYNlA. Pamculae glabrae radll violacel longe nudi: inferlores faepe 
terni: ramulis parum flexuofis. Spiculae magnitudiiie et ftru- 
ctura A. cespitofae: valuuUs bafi purpureis apicetn verfus 
fenfnn dilutioribus afque fordide albicanlibus, nec ut in A. r' cespitofa bafi viridibns in medio purpureis apice argcnleis. 
Ad A. .flexuofam quoad paniculam et fpicnlarum colorein ac- 
cedit, fed quoa^ habilum et formaui foliorum ab ea magis 
adluic quam ab A, ccfpilofa aliena efl. 33*- SESIiERIA. Calyx coujmunis fpicularnm 

multiualuis (rariuso): partialis biualnis, 
ariftatus, i-5-florus. Cor. 2-ualuis: val« 

^ " F 

uulis ariftato-denticulatis. jijK SESLERIA phkoides. 1 ^ S. fpica oblongo-ouala, foHis planis, fpicnlis fubbifloris, 
corollae valuula exteriore fubtricuspidata ; interlore bicus- 
pidala. 

■ L 

S. phleoides. Steuen manuscr. Roemer et Schultes Syjl. 

L 

Veg. 2. p. 604. 


Habitat in Caucali oricntalis alpibus. ^ 

Proxima S. coeruleae^gracilior, mincis coerulescens» FoUa 
radicalia fasciculata rigida profunde fuJcata, dnplo angufliora 
quam in S. coeruJea. Culmus gracilis, fpithamaeus ftriatus, 
bafi folio unico vaginafus, caeterum nndus. Spica vix uncia- 
lis pallida: inuolucro vix ullo, Calyx i-2-£lorus latus flo- 
fculis paullo breuior: arifta gluraa breuiore. Corollae valuula 

L 

cxterior plerumque inae^ualiter tricuspiddta, interior lanceo- 
lata bicuspidata. Stylus longitudine fpicolae: Jligmatibus vii- 
JofiS ipfius longitudine esfertis. ^ 41* TRIANDllIA DIGYNU. 65 159. MELICA nutans. 

'Synonyma adde: H"q/'? grantr oujtr, 5. T- rO. Stnilh briL 
r. p. 5^2- EngL hoU 1059' Fhr, dan. t. gSz^ 

Non modo ad liuuium Terek; fed et alibi per CaacafurtJ 
feptcnlrlorialem m virgullis obuia eft. 149*. MHLICA unifiord. 
M. paniculA fecnnda ramofa, florjbns erectis, calyce uni* 

j _ 

floro, Smkh brit. i. p. p2, Eugl bot. lOSg- Curt. lond. 
Flor. 'dan. t. I144. Lamarck et JJecand. Jfor. Jranc. n.iJJS, 
Scheuchz. agrojl. p. 171. t. 7. /. 45, :\ 

M. paniciila raia, calycibus bifloris, floscalo allerO lier- 
maplirodilo, allcio neulro. JSe/z ohj. i.p.io. Linn. td.WUld, 

I' p' 383' - ■ 

Grauien montanum pamcula fparfa ex raris locullis fpa-^ 
Jiceis. -6wa:3. cent. 4. p, 30. t. 52. 

, Crescit in Iberiae feplejitrionalis fubalpinis circa mona* 
ilerium Largwi. Z^ \ 

M r' 

+ 

Vighoscilur ah afGui M. nulanle ligiila breuiflima la- 
cera: illiuc dente fubulalo diftincto, nec fube.\ferta truncatg 
fimplici, ractmo plerumque bafi ramo uno alteroue horizon- 
tali auctOj pedicellis infeiioribus eloijgatis nec omnibus fpicul^. 
breuioribus, fructiferia uQti pernui?; jiosculo tanlum unic ferlili. I 

i5i. MELICA coerulea. w 

IIuc quoquc videtur reuocanda: Aira foliis planis, pa- 
ni«ula coarctala> floribus pedunculalis mulicia conuolulo-fuba- 
latis. Gmel. fib. j. p. (^6. n. 28*' {exclufa varietate a, qua$ 

fortafjis fpecie differt.) 

L 

fiora taur^ cauc^ 21 JU* - 1 C6 TRIANDRIA DIGYNIA. i53. POA arundinauam 

9 

Synonymon adde: Roem^ et SchuUes Syjt. veg. 2* f, 

Graminis rari, xnilii oVnn unico loco, fcilicet in udis ad 
fluuium Malk, piope pagum Soldalskaja obuii, receuter a ne- 
mine obfervati fusiorem descriplionem fubnecto:^ Radix re- 
pens. Culmi altiilimi fesquiorgyales flrmi arundmacei foliofi» 
geniculis fuscescculibus veluti conllricti. Folia longa lala arun- 
dinacea carinata ftriata: ftriis isllimls tr^nsuersalibus con- 

w 

1 

nexls; fuperne retrorsum fcabriuscula, fubtus laeuiuscula: va- 
ginis ftriatis fcabris, ad oras- utrinque macula fusca notatis, 

T 

Jigula exserta breui lata obtufiffiira. Panicula anipla faepe 

w 

pedalia fupradecompofita: raclii laeui^ h qua alterno fitu fa- 
fciculalim exeunt radii plures inacqoales: nonnuUis longifli- 
mis, tenuiffimi erecto-patuli, fuperne cum ramulis atque pe- 
dicellis fcabri. Spiculae lineares glabrae 4-5-florae rarius 6-flo- 
rae. Calycinae glumae ouato-oblongae flosculis mullo minores 
breuioresque totae albo-membranaceae uninerues : altera mi- 
nore et angufliore, CoroUae valuula exterior oblonga obtu* 
^ fmscula 7-ncruia viridis fub apice faepe violacea, ipfo api- 
culo albo-membranaceo. Nimiam hujus cum P. aqualica afEni- 
telera olim notaui. 159. VOA JferiUs. 

Synonyma adde: Roemer et Schultes SyJI. veg. 2*p* S4^ 
Bejfer cqt. hort. crem. a. igi^. p. 107. i6o*. POA diuaricata. 

l_ 

P. paniculae ramis corymbofis, pedunculis clauafis, fpicu- 
\h qnadrifloria, foliis filiformibus. Xmn. ed, Willd» j. p.402* 

T 

Jaamarch et Decand. Jlor. franc. n. ggi. 

P. paniculae ramis geminatis diuaricalis^ fpiculis fubqua-t 

^rifloris. Cguan illujlr. 4, f. S. f. i^ ^ TRIANDRIA DIGYNIA. 
Jam velulam, atlamen panlcalae habita et praeferlim pc- 
diccllorum peculiari fornia haud eegre agnosceiidam, inter 

F 

plaHtas ficcas, cir^a oppidulum Sallian Cyri oftiia impofUuto 
leclas deprehendi. •^ - 161. POA pilofa, 

Synonyma adde: P. tenella. PmIL it. ^, p. 537^' 

_ I 

Gramcn paluftre paniculatum griseum. Buxb, cenL ^. p i»p. t. ji ? 

r 

P, verlicillatam, quam ficut Cl. Scliraderus conjunxi cutn 

.hacj dillinguere conalur fpiculis ii.i5-floris fcabriusculis et 

vaginis magis pilofia Willdenow in enum. horU berol p* ic6^ 

quocum confeuliunt Roemer ^t Schult^^ Syjl. 9eg* 5. p. &7§^ 162. POA Eragrojlis, - j Huic paniculae ramos primario bali pilofus etiam tri-* 
buunt Schrad. germ. I. p*^8T* Wallroth Jlor. halens, fupph 
3* p* 27 aliique^ Nos vero, in copiofo hoc per RoUiam mt» 
ridionalem gramine/ paniculam pilis deilitutam obfcrvamu^» l63*. POA rigida. 

• P. panicula lanceolata contractd fecunda glabra, ipicah*$ 
linearibus g-i i-floris^fioaculis liberis acutis obsoletc 5*-neruiiS| 
culmift bafi raraofis, radice fibrofa. Willd. enum* hort. ^erotp 
p» 107 et Linn. fpec. plant. j. p. 3g6. Hojl gram, aujlr, 2* 
t. 74. Schrad. germ. J. p. 55 J. om/f/i brit* i. /7. ^p. £ngZ. 
iof. 1371! Curt. tond.^ Lamarck et Decand. Jlor* franc. ru ^A /. 2. 3- 

P. pulchella. iot6, iBQ«/n«r ct Schulus Syji, veg. s. p. ^^^i. {Jub Mtgajlafh^ 6« TRIANDRIA DIGYNIA. - "1 j n 

Gramen fillceum rigidiusculam. VailL paris. T, j^. 

- ' Noflram effe P. rigidae L. varietatem minorem edocuere 
fpecimina Galliae meridionalis fauricis confimilia, tum proce- 
riora exenipla nuper per Tauriam lecta. 

Corollae valuuJam exteriorem potius eneruem dicerem 

(cum Smithio), quam 5-neruem (cum' Schradero et Willdeno^ 

yio); nempe eft vix carinata et nonniii ad lentem, 'apicem 

verfusj neruorum lateralium peileuia velligia raonn^rat; caete- 

- rum lente fpeclala fubtililTime tota putescit, quafi puluisculo a dfperfa. i64*. POA trijlriata. . 

P. panicula contracta, calycibus bifloris acutis, corollis 
obtufis : gluma exteriore S-neruia, ligula exserta breui. Steuen 
in mem. foc, nat cun mofq^.Z^p. 252* 

Habilat circa Caucafi prientalis oppidum Kubam. Floret 

Junio. ^ ^ 

Gramen boc mihi vix nifi ex definitione Steueni loc, cit> 

A 

liucusque innotuit. Quoad paniculam aliquam cum P. com- 

prefla aflRnitatem habere videlur. Spiculae admodum parua© 
glabriusculae. - v-. i65.. POA pungens. 

L 
F 

L 

Synonyma adde: Dactylis (maritima) fpica interruplA; foliis rigidis inuolalis. Schrad. germ. I. p. 313. t> 6. 
I. Dactylis littorali». Hojl gram. aujlr. 4. J. 28- 

Triticum (fupinum) culmo procumbenJa ramofo, foliis oeari lanceolatis apice conaolutis, fpica compofitaj fpicnlis 
alternis oaati», fpiceljis maltifloris muticis. Schrapk in mem. / - y TRIANDRIA DIGYNIA. 
Secundum Sprevgel pugilL 2. p. ig, Treuiranum in repert. 
Jocnal. cur, heroL a. 18^3* 2. p* 146 el Hojl Lc. liuc quoque 
pertinet Ppa Htloralis Gouani; diftinctam vero ^S^ coulencluwt 

Roemer et Schultes fyjl. %'eg. 2* p. 627» 628* 

Planta taunco-caucafica vulgo Jpiculis paucifl dm a plajiti 
Europae occidentalis discrepatj ferum in transwoJgenfibusno- 
ftra . quoque ^zcizfo 7-10-floris lecta eft. : i65\ POA repens. 

— r 

P- tota villofa, panicula fpiciformi ouata fecunda, fpic»- 
ITs oudtis fubquinquefloris, culmo repenle. ** 

Daclylis (repens) culmo repente, ramis fasciculatis, foliia 
Villofis fubulalis rigidis, floribus fpicato-capitatis .fccundis* 
Desjont. atL p. 79^ ^ JJ. Lamarck et Decand. Jlor. Jranc. 
3' p. 64. - Roenier et Schultes Syjl. veg.' 2* p. 62 g^ Perjoon 
enchirid. i, p. S8* Steuen in mem. Joc. nat. cur. mojq. j. 
p. 2S2. 

Poa [tunetana) panicula fpicata fecundi fubcapifata^ fpi- 
culis multifloris apprefHs, calycibus fpiculas aequantibus, cul- 

h 

mo repentc radicante, foliis vaginisque villofis, Sprengel pugilL 

plant rar. 2. p. -20. n» 37- 

^Crescit in arenofis ad fluuium Cyrum inferiorem. Ploret 

Julio. ^ ^ ■ ^*- 

Habitus P. pnngentis, fed tota villis confertis mollibus 
vefl.ita. Folia breuiora acque acuminata rigidaque. Panicula 
breuifTnna magis compacta, ob fpicas parliales flue lobospa- 
niculae breuiflimos et denfe imbricatos. Spicula^ pauUo mino- 
xes atque latiores. 

Haec, ficut affines, inflorescenlia aliquam cum Dactyli 
glomerata fimilitudinem exliibetj veruuitamen^ fi fpicularum 
et floscnlorum indolem refpicias, genuina Poa efl:- Specimiha 
Africana coram habeo a Caucaficis meis nuUo modo dinerfa. tyo TRIANDHIA DIGYNIA; ^ 166. BRIZA media. — mT Hujns varietatem ^. viridifloram Jpcclat Br. viren»; 
Marjch. cafp. app» p. 20§. 167. BRIZA humilis. CataL horK gorenh. a. I812^ p. ۥ Syjl. veg, 2. p Br. (fpicata) fpieulis ouatis «rectis ^-floris, cslyce flo* 
•eulis breuiore, «JoroTlS vcntricofa, panieul^ fubfpicala erectft. 

Smith prodr^ ^or, graec^ n. j^, Sibthorp Jlor, graec. I. 

+ J _1 aSg. DACTYLlS'cri/?flfa, 

- - - f. 

Synonyma adde: Poa criftata» Hojl grarft^ aujfr, s* f« 
f 5. ArocAer /or, //- 1# p. IJO. f, 5<?. 

j 

Aira (crijlatd) panicula fubfpicatd: glnrnis seuminatis^ 

F 

fiosculis calyccm exccdtntibua^ foliia ciliatis^^ Schrad. germ» r» 

Koelerk crillata.^ Perfoon mchirid, jf. p, p^, £< 
galic, m p6. Decand. cat. hort. monsp. a, /^U» p- I16/ 

■ ' r 

Gramen montannm panicula contract^* Buxb^ cent» S* p^ 
S5* '• 66* /. 2» (mala) _ : 
V 1 70. DACTYLIS /okftf. JDeJiniatur ? D, panicul^ fpicata oblonga, ipiculia fub* 
..trifloris nilidis: glumia acufis, foliis glabris, 

Olim Kabui el descripfi planfam valde maeilentam; poft- 
modum eandem inucniy tam per Tauriam, qnam per Cauca- 
,fum, immo ct alibi per Roffiam meridionalem magis vegetam 

w 

totoque habitn cnm D, criflat^ conuenientem, culmi quoquft 

tjiic« ct panicuTa« raclti leuiter pubesceutibua et gluoiafum V 

s r" ' TRIANDRIA DIGYNIA: 7* nterao dorfali aplcem vix fupereminente j ita quldena, at prae- 

n 

ter glabriliem folioram nullam quae valeat diftinctionis notam 
inter utraroque videam. Planta noftra vegelior non difFert ab Aira glauca* miki variis ex locis ab amicis communicata, cu- 
jus /^'fionyma funt: 

■ i 

Aira glauca. Schrad, germ. r» p. 256. 

Aira criftata. Smith brit. r. p. 83. (pb folia glahraJ) 

Koe>eria lobata e£ glauca. Roemer et Schultes Syjl. i^eg. 
5. p. 620» 621. 

-■ 

Koeleria glauca (Sprengelii.) Catah hort. gorenL a.l^l^. 
p. 6. Decand.. cat. hort. monsp. a. 1813* p. Ii^- 

Gmelinus in Jlora fibirica hanc et praecedentem fub fui Aira n. 24 compreliendit , variare eam folii» glabris af- 
ferens. 171*. CYNOSURUS criflatus. 

m 

I 

C» bracteis pinnato-diftichis nmticis^ fpica fimplici li- neari* Smith brit. !• p, ii2* J^ofi iflr. 2. U g6i /. Flor. \dan. t. 238* Leerx /. Hall hin 15^5 Pall taur. C. bracleis pinnalifidis. Linn. ed, Wdld. I» p. 4^1. 

^^ ^ - 

Gramea pratenfe erillalum s. fpica criftata laeui. C Bauhl 
prodr. p. 8* Scheuchz. agrofl. p. 79* n. j» I. 2. /. 8- -"• C. 

In Tauria meridionali hinc inde reperitiar. r ijZ. FESTUCA ouma. * ^ Synonymon adde: F. panicula patenle, fpiculis oblongis 
ftriftatis, culmo telragono, foliis fetaceis, ligula biaurila. 

Schrad. germ. I. p. 51^ • h 

ya TRTANDRIA DIGYNlA' 

r 

F» panicuJa fecunda coarclata> flosculis tereliusculzs bafl 

1 ■ 

. glabris, culnio ietragono, foliis fefaceis glabris. Smkh briu I. 

Dignoscitur ab affinibus Jlaiura humiliore^ culmis apicem 

w 

Verfus euidenter tclragonis: fingulo latere ftria infigni prae-^, 
dilo, folVis peranguftis conuoluto-fetaceis^ad lenteni potiffimum 

w 

jnargine atque neruis pubescenti-fj(iabris ; panicula non magnS 
plerumque contracla» Jpiculis parnis utplurinium viriaibus y f' verfus lenitef exaspe- ratis : arifta ipfis breuiore vulgo concolori fubflrxuofa, interio^ 
l^bus^ byaJinis apice breuifiime bidentatis et margine apicis 
leniis tcintum ope fubciiiatis* Vivipara b.itid raro reperilnr, nialla caetercqnin ^pud 
nos alia nota diftincia. Vcirial quoque foliorum radicalium 
lorgitudine pubeque infigniore^ tum fpicuHs euideulius ] 

■ r 

bescentibusa u-» 173*/feSTUCA glauca. 4 

^ * 

F. panicula paffnfe, fpiculis lanccolatis ariftatis, ctilmO 

angfiblo foliisque rigidis glauccscentibus, ligula. biaurita. ^Jfer galic. n. J22» Decand. flor* fi Occurrit in Tauridx ^cg nou m promoniorio Caucafico. 
feptentrionali circa tberinas Conftanlinomontanas, in fjccis. 2^ 

Praccedenfis varietatibus elatinribus nimis effinis. Dijlin" 
guitur foliis rigidioribus magis glauccscentibus, culmis pcdali- 
bus et ultra minuS euidehter lelragonis, panicula longiore ra-^ 
mufiorequej fpiculis majoribus, glumis apice magis pubescenti-* 
bus atque ciliatis : corollinis exterioribus arifta longiore rccta 
purpurascente praeditis, inttrioribus magis apicem verfus ci- 
iatis ct argutius apice bidenlalis. 

Varietates foliis magis magisque rigpntibtis et fpfculis 
piagniliidine aucli* exprirnere vidontur F- puileutem UoJI et rfc- . \ TIHANDniA DIGYNrA. : ;3 

t 

F cliirream VUlars. Nec de vero nofliae discriniinc a P, + - ouina n\\\i\ penitns conflat. F, duriuscula 'P.oU. pal. n* I02 
fortc hujiis etiam Joci eft. 

Alinm varietaUm foljis radicalibus el culmeis iuferiori- 
bns longjffimis, ruNnis elalioribus admodum gracilibus ct fjii- 
culis majoribus viritlioribus circa thcrmas Conflaiilinomonta- 
nas lc^^i et in arenofis circa Kiew et Chaikow, quae eliam ad 3. Flor. fi / F 

loruni, nrqne vero Linngei et Smitbiij ob folia caulina no- 
llrae radlcalibns aeque augnfla, upc tatiora eL plana j qiiamuis 
illius icon enfA. bot. 4.70 minime a noflra abLorreat, radice 
ctiam repcnte congruens, quali et noflra loci« fab^alofis ct aliUi f foleU 


173**. FESTUCA Wria. 

t 

F. panicula multiflora, fpiculis fubseplemflorls fubarifla- 

r 

iis, foliis pungcnlibus fclaceis dorfa lacuihus, radice perennu 
Haenche aimd Jacq. collect. i?. p. 5^4. Hiyjl gram. aiijlr. 2. p, 
6^. f. ^O. Schrad. germm i. p. 324* 

L 

Poa foUis fefaceis, panicula fpicata fecunda^ ghimis ex 

puafo-lanccolalis, GmeL fib^ X» p- 107* n. 42? (cxclufis fynr 
vnynvsO 

+. 

Hano in alpcflribus dilionis Kubenfis^^ Caucafi orienlal ft 

- . - u ' ' 

legit Steuen. Z^ 

Praecedenfibus robuflior tofa glaucesccn^. FoUa radicalia 
Jonga ftrma convotulo-felacea, rulmca confimilia fcd breuiora: -^•^ auriculis ligulae vices fuflincnlibus majoribus* Culmi pedalea 
et ultra graciles angulati fupcmc longe nudi. Panicula circi- 
tcr Iriuncialis, florens difFafa^ alias tontracta: rachi pedicel* 
lisque fcabris ' rubicundis, P^J/C€//r"^longiores quam in afljm* 

tuS; fpicula. tamen breniorcs-, S^picutae. majusQulae 5-6-flora^i 


V 74 TRIANDRIA DIGYNIA. "i faraino flosculo pro more Iiujas generis fterilu Glumae tam 
calycis quam Jlosculorum exteriores lanceolatae concauae mu- 
cronatae vix autem ariftatae glabrae virides, fub apice pur- 
pureae, margine Yero apicis membranaceo fordide albicante» 
Valuula Jlosculorum interior apice in denle» duo» breues fifla 
jbidemque pubescens atque ciliata, 

I T 

r 
I 

Caucafica noh diflert ab auftriaca Hojlii, quam coram 
habeo, nifi quod fpiculas paullo majorcs et flosculoruai val- 
tiulam inleriorem apice magis pubescentem habeat* 174. FESTUCA Myurus» 

u 

h 

Eandem in apricis circa Kubam eliam legil Steuen fe^ 
cundurn mem^ Joc. ndu cur* mofq. J, p, 252. 

I 

Culmus vulgo fub panicula ad biunciale interuallum nu- 
dus. Panicula elongata bafi ramofa: ramis ftrictia. Gluma 
calycina altera magnitudine variat, ct quidem in eodem faepe 
indiuiduo, nu;iquam autcm dimidiaiii allerius glumae longitu- 
dinem afliequitnr. Arijla flosculorum vere terrainalis eft, quod 
moneo conlra Hallerum. 

Discrimen. Iiujus a P. bromoido luculenter nondnm per-? 
fpicio, nec icones utriusque EngL bot» 1411 et t^lZ dubium 

f 

tollere potuere. w ^ 

t \ 174*. FESTUCA ciliata. Flor. 'taur. cauc. Jj p. 4.1$. 

n. 1017. 

L 

Synonyma adde: Lamarck et Decand^ Jlor. franc. n.z5g5* 
JIoJl gram» aujlr. 4. t. 65* 

L 

Conjungendam effe F. Alopecurum znonet Linck apud 
Schrader nou. ephem. bot, !• fasc. $• p. i36 y coniradicenU 

__ h 

Poiret in dict. enc. hot. 2^ /># 636^ 

Cirea Tiflin etiam occurrit. TRIANDRTA DIGYNIA. 76 175. FESTUCA elatior. Synouyma adde: Hojl gram. aiijlr. 2. f. 7p« Lamarck 
De,cand. flor. frcnc. n* I}§7Q. Flor» dan. u 1323* Gorter ingr. p. 14* ■^^ ifis) fpiculis lineari- bus muticis multifloiis, foliis linearibus^ radice fibrofa. Schrad* 

^trm* I. p. 332. Smith brit. l. p. 123. 

i 

w 

Gramen pratense majns locaftis tumidis, 'Buxh^ cent* $• 
p. 41. app* n. 16. 

Secundum Schraderum 7oc. cit. affinis Bromn» liltoreni 
Refzii (qui F. elatior Schrad.) dignosciUir culmo altiore et foll 
fpia ra floscuVs fubariftaliSj de- 
le, cujus radicern rcpef fpiculis / jlosculorum valuulae exterioiis ncrui laterale* fub apicul^ 
tuembranaceo snoilomosantes ibidem Iiaud raro in arifiam 

1 

producuntur;, adeo tamen breuem, ut valuulam vix fopcr- 
emineat. 

Poa GmeU fib. /# p. iio. n. 4.4,^ a Retzio fub Bromo 
littoreo adJucta procul dubio ad Brouium inerm^n fpectatj liujus vero laci efT© videtur^ Poa flor. fib* n. 45 175*. FESTUCA monfanff. / "\. F* paaicul^ ramofiflima diffdfa erecla «pice nutante, ra. 
mis laxis bracteatia^ f])iculia campreflis &uticls i-4-flaris, to^ 
liis lineari-^Ianeeolafis^ vagin^ infima cfilatatS, radice repeatK 

SumhK €t Ropp^, i^ mmh foc% beh ratisL a^ fSfS^ P< 9Sk > w ^ ^ # v> 76 TRIANDRIA DIGYNIA". F. (Jyluaticci) panlcula fecunda nulanle: ramis laxis brft- 

i 

cleatls, fplculis compreffis niulicis , ■ radice repente. Hoji 

gram, aujlr. 2, p. 56. t, 7^. Roemer et Schuhes Syjl. veg* 

2. 7). 702. (Jub Schoenodoro^) 

Occurril in fylua ad montcm Befclitau. ^ 

Gramen fpeciofum circiter tripedale glauco-viridejpraefer 
fcabrilicm modicam vaginarum et marginis foliorum cultni 
apicis atqno paniculae ramorum glaberrimum. Culmus erectus 
firmus teres fubliliffime flrialus longo nudus: geniculis nigri- 

y 

cantibus- Folia longa lala arundinacea ; vaginis longis ftria- 
tisj ligula lanceolafa acuminata ciliato-lacera» Panicula fpit* 
iiamaea forma F- elotioris: ramis inferioribiis ternis gracili* 
|)us inaet^ualibus bafi nudis, dein ramofis multifloris; pedicel- 
lis propriis fpicnla breuioribus. Spiculae compreflae 3-5-flo- 
rae pallidae glabrae. Calyx glumis fubulatis inaecinalibus: al- 
lera flosculis paullo^ altera plus duplo minore. Flosculi tere- 
tiuscnli: valuula exteriore obscure 5-neruia acuta fubmucro- 

4 

jiata, inieriore membranacea longitudiiie exteriqris apice mi-" 
tintiffime bidentala. J76*. FESTUCA aijlata. 

P. panicula fubfpioata, fpiculis 4-7-floris pubescentibus 
ariflatis, radice fibrofa ' Willd. enum. hort. beroh p. 117. 

— '^ Fi 

Schrad, germ. J. p. 3^0. Scheuchz. agrojl. p. 5^5- U 5 

. 5* : ■ ' 

F. panicula fpicata lobata, fpiculis ouatis latis fexflo- 
ris. lAnn. ed. Willd. j. p. 4,26. 

F. pbleoide». Flor. taur. cauc. j. p. aiO. app. n, JOI^. 

' _ " F 

'(^cum fynonymo») Roth obs. p. 1^3. 

Koeleria pbleoides. Perjoon mchirid. r. p. pf/' 

Bromus Irinialis. Saui Jlor. pijan. J, p. jr^, /, 2. /. S 

tt cmt. plant. etrusc. p. rjr. I TRIANDRIA DIGYNIA. 77- In collibiis circa oppiduni Naclii diftrictus Scliekeufia /' >/? Corollae valunla exterior carina in ariftam ipga breuio-» 
reoi producla, margo vero apicis membranaceus utriiicjue la 
denliculum breulffimum. 

Noftra, quae ex aulopfia fpeciminis mihi a HoJIio com-; 
municati nullo modo ab auftriaca differt, hirfutie panlculae 

r " 

et breuitate anjlarum cum Koeleria hispida Uecand.cat.hortl 
monfp. a. JSU- p. Iig convenit, qai pro K. phleoide ^oc. 
ciu paniculam tantuni pilbfo-exasperatam ct ariftas flosculo 
longiores requirit. Quid igitur de vero utriusque 

llalueuduni.? discrimino , 177. FESTUCA miniila. 

m 

L 

Synonyma adde: Steuen apud Hoffm» in comment. foc^ 

phsjico-med, mosq. i. vo/. j. p. 43. Roemer et Schultes SyJ}. 
vegn 2. p» 584'* CT"^ Schismo.) 178. FESTUCA Jfuitans. 

L 1 

Synonymon adde: Hojl gram. aujlr. 2» t. ^T', Flor. dan. 
U 237' EngL bot. t. 1520* 

Hanc in fubalpinis montis Schadagh fn foflis occurrcre 
referl Sieuen in menu mofq. 3. p. 252. 179. BROMUS commutatus. l, r Br, panicula apice nntanle, fpiculis lanceolatJs compres* 
lis nudisj floscuHs imbricatis, ariftis rectis glupiis longioribus, 

r _ 

foliis villofiB. Sckrad. germ. J. p. 353» - 

Br, fecaliQus. Flor. taur. cauc. n. 17^* / jl triandria digynia. 

F 

Br. mulliflorus, Roth germ. 2. p. l54* J^inn. td. Willd. 
X- p. 42S^ (non fynonymay niji Rothil, ex mente Schraderi.) 

I 

Grau»en fefliifeum montannin locuflis breuibus tumidi*. Buxb, citit, 4,. p. 32, t. 57. /. I 181. BROMUS confertus. 

■ 

Synonyma adde: Jacq. jiL eclog. gfdm» j>. jg. t. 14,, 
Cotal. horu gorenk. a. igiS^ />. S* Roemer et Schultes Syjl* 

Br. CowflTfM^) panicLila oiiata fasciculafa erecta, fpiculis ob- 
longis: intermediis piimoribus breuius. pedunculalis^ fecunda- 

r 

jiis fefsilibus, Gaerlner in nou, comment. petrop» i^. p. Jo7» 

In Caucafo orientali etiain reperilurjcirca torrenlem Sa- 

tour in lapidofis frequens^ ex relatione Steueni in mem. rnofq* 

- -. - -i* '■ - -, ^ 

Spiculae pube variaufy mox pubescenli-fcabrae, mox hir- 
futae^ maturantibui feminibus diuaricatis ariftia f^uarrofa« 

«uadunl. 185*. BROMUS woJgenfis; 

Br. panicula nntanfe laxa^ fpxculis ouato-oblongif liirsu-' 
lulis, ariilis (rectis) gluma longioribus, foliis utrinque Lirfu- 
tis. Jacq. jil. ecl gram. p. 20. t. 75. ff^ilhL enum. hort. 
berol. fupplem. p. 6* Roemer et SchuUes Syji* veg^ 2. p. 6^Q* 
JBeJfer catal. /iorf. cremenec. fuppL 3. p. 6. 

Br. fqaarrofus 3. Flor. taur, cauc. fub n. IgZ^ (cum fy^ f^ ) "3 :/i fpiculis multifloris ob- 
ricatis. Schrankin men]^ Jqc. iot. ratisb. «• j^is. p. 161* n. rr. ^ 
4 i TRIANDRIA DIGYNIA. 79 18 3*. BROMUS albidus. 

_ j 

I 

■ ^ ■ 

Br. panicula contracta fubracemofa, fplcuiis lineari-lan- 
eeolatis teretiusculia liudls^ arillis glama multolies breuioriba9| 
foliis planis nudis. Br« Bieberfleiuii* Roemer el Schulles Syjl. veg. 5. f 638' w 

Br. inermis varielas panicula contracla minus ramofa* 
Steuen in mem^ foc. nat. cun mofq, 3* /). rja. 

Habitat in Caucafi orientalis fubalpinis ad (orrentcm Ju-» 

cliaribafchj nec non in montibus circa Tiflin. 2^ 

Statura et radhc perennis ramofa Br* anguflifolii, lolus 
glaber glauco-viridis. FoUa circiter lineam laia : ligula breuis- 
fima. Pardcula oblbnga conlracta: pedicellis fpicula breuiori* 
bus, infimis geralnis, plerisque folitariis. Spiculae n3«gnifudin# 
Br. anguftifolii fubsexflorae glabrae palHdae. Calycis glumac 
inaequales: «Ilcra ouato lanceoJata, altera minore multotie* 
angufliore fubulala» Corollae valuula exterior apiculo mera- 
branaceo bi£ido breuifllmo, infra quera anjla recla lineara vel 
fesquilineam longa; valuula interior longitudine exteriori» 
tola fcariofa: margine tantum lucralTalo viridi fcabro net 

ciiialo. i84*. BROMUS variegatus. ■ H 

Br. panicula conlracla fubraccmofa t fpiculis lanceolati 

y 

neruofis nudiusculis, ariftis rectis gluma breuioribus^ culmo 
vaginisque nudis^ foliis. fubpilofis. 

Habitat in fubalpinis diiionis Kubenfia Caacafi orientalis^ 

■ 

«d torrentem Jucharibafch. ?:? 

Culmi circiter dodrantales nmplices glabri, FoUa culraea 
unciam vel fesquiunciam lohga lineam lata, hinc inde pilo ia« ilructa caeterum uudiuscula m 

^aginis longiu glabris flriali» margine apicem vcrfus parpura ^o TRIANDRIA ^ fccnlibus, ligiila obfoleta. Racemus fiiwplex uncialis vel fes /i altcrnis er^clis laiiceola- ti« fnbcomprelljs fubquinqnefloris niagnltudine fpfcnlarmn Br. 

■ 

jnoUis nudfuscuns viridi parpnreoqoe elegantcr variegifis, pe- 
diceUis tcruibus purpura5=centibus, infimis yix longitudine fpi- 
culao. Calycinae ghtmae lanceolalae acutae' flosculis xninores^ fus purpurea 
dcnticulos d^os acutos marginc tcnul fordide doifo pallide virenUs^ margine apiceque purpureae, pilis ad- 

r 

prciLs paruis glaucjs adfperfae oculo nudo glabrae appafent. 
Flosculorum s;aluula exterior lanceolala neruofo-flriata, ficvtt 
calyx pills minulis gluUcis adfperfa pallide virens apicerh ver- 

albicanfe cincta, gui in 
it, inter quos arijia emi- 
net recta pux^purascens valuula breuior; valuula interior lon- 
giUidinc exterioris hyalina neruo marginali ad lenteni pube- 
scente. Stamina 5j antheris aurantiis. Nec radicem nec foHa 
radicalia eltgantis Iiuju3 granainis rosco, priorem tamen per- 
^nncm elTe judico. i84** BROMUS afper. 

1 
j , 

F 

Br, panicula nuiante, fpiculis lineari-lanceolatis pompres- 
Cs pubescentibus. flosculis demum remotiusculis, arifl:is recti« >_ i ■glunia breuioribus, foliis villofis fcabris. Schrad. germ. I. />. 

360. Dryander in act. foc. Linn. lond. 2- p. jSi^. Smith briU 
I- />• 133^ Engl bot. 1172. Lamarck et Decand. fior. franc^ 
n* 163G* Hojl gram. aujlr. /. f. f. 

* ■ 

^Br. panicnla ramofa nulante fcabriuscula, fpiculis lineari- 
bus leretibus fubdecemfloria pilofls arifl:atis, culmo foliiaqu» 
liirlis (Aiton). Linn. ed. Willd. i.p. 432. 

Br. Lirfutus. Curt. lond. 

L _ - 

a 

Br. montanus. PolL paL n. 116. 

Crescit in fyluls caeduis ad Caucafi monlem Befchlau et 

in fyluis thermis Confl:afltinomonlanis imminentibus. Floret Ja« 
^io^ Julio. y 'TRIANbRrA DIGYNIA; . Mi 

+ 

Locis ijilimbratls pinguibns laetifllme Vcgctans etiam ai 
orgyaletii alliludinem extollitur, De Bromo HalL hiJL n. iJOJj 
num huc vere fpecfel, admodum dubito et credo potins Br^ , 
commulatnm Sclitad, vel affincm quendaui intcUigi j ncc Br. 
verficolor l^olUchli linjns loci clTo potcfi:, cui fpiculae paritef 
.tribuuiitur glabraer arifta infra obtufum bifidumcjue gluuia^ 
apicem origi nem ducentc^ iS5. BROMUSi y?en7/^. 

Synonfrria adde: Hojl gram. aujlr. i. t. i6, Flof. darif t. x32S* VarieJaierh etatforem aetaJe Jbfam fpadirco- purpUrcaiTl 
legi ia Japidofis inutiibratis Tauriae circa fonles riui Salgir, 186. BHOMtJS madritmfisk 

Praccipna hujus a Br. fterili diagnofiS ex bretiifjite i^g-' 
wiofum panJculae, quae ideo cohfertior efl: alque erectiorj 
porro pubes foliorum parclor. Culmus foperllB el pahiculai 
rami in ulroque nudi funt^ nec molli(ei* pubescehtes iif in af- 

\ m 

_, * 1 

fini Br, rigido (Br* rubente inullorum). Confer Luc Scliulie^ 
obb\ p. 16^ , _H^ . 190*. BROMtJS Jlrigoju^, • 

j 

w _ 

Br. fpica ftmplici gracili, Ipiculls atfernis configtns gli^ 
bris, ariilis diuaricatis gluma longioribus. 

Habilat in montibua Tauriae ahioribus inter lapidei. iSe-' 

V 

riore autumno paffim adliiic florenterh legi. ^ 

M 

Habitus Br, pinnati et afiinium) quibus omnino conge« 
ner ell. Radix perennis ccfpitans^ fibfis pltirimis tenuibus al-^ 
bidis firmata. Culmi aggregali rectascendenles graciles ped^lt^ 
fe»quipedalesque fimplices maxima eac parte foliofi glabri. JFg^' t' Flora tauK cauc. T. Hlt % ! i 82 TRIANDRIA DIGYNIA: v \ \. lia radicalia caulinaque confinnlia nou longa lineae dlmidlnni 
circller lata rigidula canaliculata^ ftriafa;, fupenic inprimis lcuL- 
'ter pubescenlia fubglaucesccnlia: vaginis aiclis ftrinlis ulplu- 
rimuni mollitcr villofis, praefertinj foliorum inferiorum, .quau- 
doque tamen glabriuscalis. Annulus angullifrimiis^^njgricans in- 
^tus ad vaginarnm oras ]oco Ugulae. Spica a duabus unciis 
ad fpithamam longa fimpliciffima linearis non intcrrnpta gla. 
bra, Spicuh^ feffiles alternae conlignae fnbimbri( alae niagni- 
tudine fpicularum Trilici repentis 4-5-florae glabrae glnuco- 
virides. Calycis glumae lanccolatae acuthisculae neruofae HoS'^ 
culorum glumis vix minores, altera nonnlbil breuior atque 

I 

ansruflior, Corollae valuula exterior lanceolata lereliuscula bafi & 

sv- > laeuis, apicem versus praefertim neruis quirA][ue anaflomofan- 
tibus inlliucta, qui excurrunt_ in arijlam perfecte terminalem 
tenuem gluma paullo longiorem ad angulum fcre rectuni di- 
uaricatam albidam, cujus opc fpica ftrigofa apparet; valuula 
'interior longltudine exterioris obtufuiscula' fcariofa. neruo utrinque ad plicas unico viridi ne quidem ad lentem pubc- 
fcente, apiculo obfolete bidentalo. Stamina 3i amheris luteis. 
Flosculus terminali» fpiculae muticus ftcrilis efle videtux*. 

Siniillimum pofTideo ex Sibiria transbaicalenfi, fed per- 
fectc glabrum, glumis caljciniB cuidenter niucronatis^ ariftifi 
purpurascentibus, quem a taurico non feparo. Aliqua noftri 

graminis afilnitas cum EJymis nonnuliis Sibiriae indigenis 
etiam inlercedit. 

193. STIPA Arijlella. 
5ynony/non adde : Agioftis bromoides. Marfclu. cafp> qpf^ J' 20S ^ ^ ig4. AUENA fatua. Deftuitatur: A. panlculata^ fpiculls trilloris : raclil pilofa, 

r± ■- 

flosculorum calyce breuiorum valuula exteriore baii pilofa; 
dorfo ariftala, apice bidentata. V hi k TRIANDRIA DIGYNIA. 85 j 

FlosaiU utpluvimum tantum dno fertilcs: terminali im- 
pcrPecto aborlieiife. Corollae valuula exterior a bafi ad ariflam 

4 

rufescens, ficul fpiculae racjiis pilis fordide albicantibns vefti- 
tur; ullra ariflam nnda ftriata, in apicem membianapeuffj 
acutum areule bideiftatum definit. - 4— 194*. AUENA hirfuta. "V t. A. paniculata, fpfctills fabfrifloris : racfitpilofa; flosrulfjc 

w 

Tum calyce brcniorum valuula exleripre bafi pilofa, dorfo ari- 
fliata, ^ipice bianflala. 

_■ 

". A. panicula patula, calycibus fnblrifloris, flpscnlis apici? 

L 

biariftatia infra medium ulrinque pilofilTjmis: dorfo arifla gc* 

1 _ 

nxculata. Roth catalect, 5. p. I^- Roemer ft ^chulus Syjtf 
veg. 2* p. <?ro- 

k_ 

■ ^ 

Cum praecedente in Tauria atgue Caucafo pafljm pccurT 
rit. \ ^ . ' Gramen funama cum A. fatua alTinitale connexum fpecie 
tamen feparandum, quum praefer j%scuioruni valuulae exte^ 
rioris ariflas terminales, .conftanFer hobitu quoque minore, /o- 
//7,9 anguflioribus et fpiculis nbnnibil minoiibus a priorc, qua- 
cum promiscue crescil, differat, Praeterea inter atrarnqne nul- 
lum prorfus discrimrn animadu^rto, jFo//fl inferiora cum va- 
ginis in utraque pilis fparfis breuibus pubescere folent. Spe- 
cies liae adeo affines demonflrant Trifetum Perfonii apte ab 

Auena avelli nun pofTe. 

A. hirfutae fpecimen feruo fimillimum taurico-caucaficis, 
mihi olim, loco natali non indicalo, a l^7//fie^oafo pro A. Jlri-r^ 

r 

gofa communicatuni. « < nf' _ B 84 TRIANDllIA DIGYNIA 194**. AUENA pilofa. 

■ 

•Ar paniculntajfpiculis trlflori* : raclii pilofaj calycibus in- 
qualibns; flosculorum valuula exferiore nuda, dorfo ariftala; 
«pice biariftalaj foliis pubesceHlibns» Trifelum pilofuo». JRoemer tt Schultes ^yjl^ veg. r. p ar 

662. 

Habilat in Ibcria* Z>. Steuen* 

Habitus A. fcrigofae. Radix fibrofa annna. Culmi pedales 

binodes erecli* Folia plana fesquilineam vel duas lineas Jata, 
nncias 2-4 longa, cum vaginis ftriata pilisque rigidulis obfila: 
ligula ouata denliculata. Panicula conlracta fubfecunda bre- 

j 

nh: pedicellis allernis tenuibus tortis fpicula breuioribus. Sjn*- 
cuiae A- fatua nonnibil rainores triflorae. Calyx glaber valde 
inaequalia : gluma altera 7-neruia flosculos aequanle, altera 
5-nerui8 duplo breuiore. Rachis fpiculae pilofa : pilis candi- 
dis brcuibus flosculorum bafin cingenlibus. Corollae valuula 
exterior ultra medium biparlita: fegnieJitis fubulati» ariftatis 
trineruiis fcabris, arifta ex fiflura valtfula mullo longiore lor- 
ta ; ^aluula interior raulto minor lanceolala membranacea bi« 
neruis. Flosculus iuteriliedius fterilis efle videtur. flrigoji ■m 

calycibus bifloris fubaequalibua et fpicularum rachi nuda. In utraquCj ficut in 
praecedente et fubfequente, Trijett caracler pereuidens eft, non 
ita in A. flauescente aliisque) ubi valuula corollae exteriojf 
apice tantum denticulis duobus minutis capillaribu$ gaudet. 194**^ AUENA tenuis. 

1 

- ^ 

A. panicula aeqnali^ fpiculis fubtrifloris, flosculis calycem 
«xcedentibus: " inferiori apice uniariftalo, reliquis apice arifli« 
duabu» breuibua et unica dorfali geniculala inftructis, radicd 
fibrofa aunua. Schrad. germ. j. p. J7J. JELoJl gram. uufif'' 

2. t. Jj. Beff^r galic. n. IJ^, ^ tl^rANDRIA DIGYNrA; • 85 -^ + 

A- paniculata, fpicnlis ereclis fubtrifloriS; flonbus omiit- 
bus ferlilibus; infimo ariflato, ariila incuruRj reliquis apico 

r 

biariflatis, ariftis breuibus rectis. Moench method* ipj. Linn, 
ed: Willd. I. p. 44S. ' 

A. dubia. Leers herborn. n» 89^^* 9* f* 3. Hoffmr g^erm^ I. t 12. <» A. ftriafa, Lamarck illujlr. i. p. 20O» 

■^ 

Trifetum ftrialum, Perfoon mchirid, j. p. ^f^, - 

Bromus triflorus. Poltich pal. n. II gl 

In Iberia reperitur. .. 

' Pihrum candidorum breniffimorom fdsciculus, ad dcntU 
culos racbeos fpiculae, flosculorum bdfln cingit. 1 ^i^^^K AVENA Jlauescms. 

A. panicularamofifllma laxa,calycibus fulfriflcris inaequa- 
Ilbns, receptaculis pilofis, foliif planis fubpubescentibus. Smith 
Irit* I, y. 14,2. Schrad. germ, i. p. 377/ Schrebm gram. p. 

r 

72. t. g. Curt. lond. Hojl gram. aujln 3, t. 38- Leers herbm 
"♦ pj. r. 10* f. 5* HalL hijl. n. 1497. Gmcl. fib% i. p. 12^* 
n. 67. Scheuchz. agrojl. p. 223^ t/ 4. f Ig^ 

A. panicula laxa, calycibuft trifloris breuibna, floicull» 
omnibus ariftatis, Limu ^d, miUd. r. p. 449» 

Trisetum pratenfe. Ptrfoon enchirid. X, p- g7* 

Occnrrit binc imle in fubalinnii circa acidulamNartfana, 
in Ibei^ia, et tefto Steueno in mem* mofq. 3, p. 253 circa 
oppidum Kubam Caucafi ori«ntalis. J^ 

In noftrate glumae apicem verfutfaepe fpadicefte.adeoijue 
panicuja flauo argentco fpadiceoque varia. 

+■ 

195. 196. AUENA rigida. 

L I 

Definiatur: A. panicula aequali, fpicnli* fubbiflorls, flos- 
culis dorfo ariftatis calyc^m fubaequantibu», receptaculis pilo- 8d DIGYNIA > fis, foUis diftichis: vaginis fubuillofis ore glabrls, ligula ex- 
ferla amplexicauli, radice repente. . 

Synonymon aclde; Trifetiiin rigidum. Ro'emer et Schultes 
Syjl. veg. 2* />. 662. 

elatiorj Ibngifolia, panicnla ex argenteo viridique i3 vana- A- fesqnilerlia* Flon taur, cauc* n^ ig^^. Tt felum rigidum 

v^g. r. p. 663. 
elatiii.^*^ ROemer ef Schultes Syjf.- 4 

nm e1 h\ rnpibus circa Tifliil ehaul repe- 
ftcundum Sieuen mem, mofq, 3. p. rj5» 

V<7g/>/a^ prneferrim innriorcs plcrumqne pr^be *enni rtiolli vcftiuniur. Paniculd 
flauescenfc nunnihil i oblonga ran/oia rou'rncIa. Spiculoe A. ^ -1 r; riae. Calycis glurha allera majqr liinertii*. FloscuUiruni ca/* 
uu^a extetior ncruo utrJdqu^ laterali oblittrafd ^yAve ful>( l»s- 
fiiue bicuspidata* interioP anguftior et paullo breuiur, Rece^ 
ptaculum yalde pilofumi pilis flosculum fubaequanliuus. 

Ab A. di(l'cbor1iy!ld WilUl. enum. hort, heroi p, ^2Sf 

cui proxima, discrepat follis risidioribus exquifife acuulinafis 
faepe cohuohitis afque pungrntibus, vaginis uiinus villofis: 
Ugulh brcniore, panicula magiii comprifiiajrecepfflcu/t pilis lon- 
gioribus. Ab A. arg* nfea Willdi enum. L c. (A. fesquilerliR Willd. fpec. A dif 

"-*r 

habitu firmiore, f Hojlii et Schraderi) dignof vaginis pu- 


Ii>i fi A. fesquitertiam Liun. offe varietatem A. pubescertlis te- 
ftatnr^S^mW brit. i. p. 140; mihi autem vclifimile videtur, 
intellexifle Linnaeum vel A. diftichophyllam^ vel afEnem alii 
quam, aiias ab co non eniimeratami / / ^RIANDRIA DIGYNIA. ^ »7, 196*. AUENA puhescens. 

' A- panicula erccla fubfinijplicij calycibus fubtrifloris, rc- 
ceptnculis barbalis^ foliis planis pubescentibus. Smith brit* j, 

p. 140. Sclirad. germ. I. p. ,55*2. Hojl gram. aujlr. J. U 
50. Flor. dan. t. IZO3. L^ers herborn. n. gi. t. g. f, 2* 
Bejfer golic. n. 1J7. PoIL paL n. 126. HalL hijl. n. J^gS* fib >/?. p. 226. f. 4 /. 20. 

A. fubfpicafa, calycibus fubtrifloris bafi piloHs, foliis pla- 
nls pubesceulibus. Linn. ed. Willd. l. p. 4S8* 

L 

h I 

In dumefis ct aJ margines fyluarum per Caucafi feplen- 
Irlonalis promonloriunj pafTirn occurrit. ^ \ " 

Flosculorum vaJuula exterior apicem verfus late albo- 
membranacea obtufiuscula: denticulis aplcls minulis 2-4 In bac i 
el in fubfequente. 196^*, AUEN;A pratenfis. 

u 

ri 

J 

A, fpica erccta, calycibus fubqulnqueflorls^ reccptaculis 
|)ilofis, foliis inuolutis ferrulatis nudis. Smith brit. j» />, J4J. 

r 

EngU bot, 1204*- Lamarck et Decand. fior. franc* n. I555* 
PolL paU lu 125. Leers herborn. n. g2. t. g* f J. HalL 
hifl. n. I4gg.' 

Gramen anenaceum liionlanum fpica firaplici^ arlllis re-~ 
curuis. Ray fynops, ed* 3. p. 2^2* U 21* /. J. 

In montofis circa acldulam Narlfaria reperitur. ^J^ 

L 

Staiura A. pubescentis; fed gracllior, angnflifulia, gla- 
briuscula: panicula anguftiore, fpiculis quoad formam fniiili- 
bus , reccptaculo autem pilis hreuibu» nec elongatls obfito. Lu • 
gula exferta lanccolata. 

i 

/ Longe diuerfaffi pro A. pratenfi propofult et defcripfit 

Corterus in for» ingric. p. 15^ qiwrm botanicis nollratibus ia 
loco natali inueAi^^ndam comlHendo. B0 TRIANDRIA DlGYNlA, jg/, AUENA macra. 
Synonymon adde: Trifetum macrum- Roeme.r et Schulies 

I j 

Corollae valuula exterior breuiffime apice bicuspidalg. 199. ARUNDO Phragmites, ^Synonymon adde: Hoji gram. aujlr. ^. t. Jp, 

T^arfefos humilior, magis glancescens : panicula con- 
tractiore pallidiore in defertp Cpmauo ii^ aquofis fubfalfis 
fil:>u^dat. 200, ARUNDO epigejos^ H n 

A. panicula ilricta conglomerata, calycibus attennato-acu- 
piinatis: arifla dorfali recta corollafm fubaequante pilis bte-r 
piore, foliis fublanceolatis* Wahlen^. carp. n/lio. Schrad. 
^erm. Z. p. 2JJf t, 4. f, I, Smith brit. I. p. 745. HoJ} ifir. 4, t. ^2, (fub Calamagrofli.) Marfch. cafp P' 2P8f l^' (cxclufo fy' i 

A. Calamagroflis. Flor. taur. cauc, n. 200. 

nonymo Linnaei.^ , 

j 

Panicula apnd nos valde conglomerata, utplurimum p4-, 
lide virens nec Ipadiceo-variegala, 201. ARUNDO gkucat 

w 

V 

Calycis gUmjao exqnifite fubulafo.acuminafae mamCelie in, 

gequale!?, Pili longitudi}ie calyrinae valuulae breuioris. Coroh 

. Jae valunla exteripr flpice in dentes duos acutos vix nifi ad 

Jenlem vififailes fis«a ♦ arifla ex fiffura circiter piJorum Jongir. 

tudinej valuufa interior minima obtufa. h ^ ^ alteram latifeliam. fmml^. b^bitiQfc p^llQsgenle fr^cter Biacylam fpadiceam. fea TRIANDRIA DIGYNIA. »9 

fcoa fpicnlariim j alteram angufllfoliaui ; foliis nlplorinjiini coji- 
uolijlis, pariicula fpi»diceo-purpurea Illa in depiefTis cid liu- 
uujrii Teiefc, haec (quae A. Calauiagruflis Marfch. cajp. app, 
P- ro^) ad torrenics fubalpinos Caucafi orienlalls occurrif, 
h;>bitu A. litoreae (quoni 61. m pro Synonyiuo po ui cou 
JF/or. taur. cauc, 2- app, p. 457), fcd diflinela^valitulis co- . 
rollae niagis inaequahbus ; arifla longiore. Couiparanila cuxn 
A. (Calaniagr611:i) Jaxa Hojlii, ignolo milii grarniue. 2o4. LOLIUM aruepfe. 

L>fpica fubmutica, fpiculis calycem aequanlibu5, radic* 
annua. Schrad, germ. I. p. J^p. Smiih bnt. i. p. JJO. £/jg/. 

io/. i/r5' -f^^i/? ^ram. aujh. J. t. rj. WahUnb. carp., n. 
Jl6. Moris. hijl. J. /ecf, 8'^' 2* f* l- 

m 

L, tenue. jF/or. taur. amc. n, 204,. {exdujo ^Syn<mymo • 
Lmnaei^ fecundum Smilh /u.c. citm ad s^arittjnum L. pererui^is 
fpectame^ r _ 2o5 LOLTUM fpeciofam. 

_ . T- "■ 

Synonymon adde : Roemer €t [Schultes Syjl. veg. J?. Defcriptlo: Radix annua, nec oii olim mibi vifum eft^ 
perennis, binc major afljnitas cum varietate OiUlica \j* leaiu- 

L 

letiti; fed lam ibericuuj, quam tanricum noflrntn conflanScr 
mutjcum aut fubmuticum efl. Culmus fuperne qiioque laeui*'. 

w 

folia fiipra jnargiiieque fciibrluscufaj fubfus jaeuiirima: va^i- 
nis flriatis laeuibua, liijula breui truncata fusoescente. Rachis 
fpicae mnigjjie fcabriuscula, Calyx flrialus lac uis. Hosculi 
ouati calyrina glunia qundrnplo breuiores : valuula exttriui^^ 
obfufa obfolete quinquf neruia, margine anguflo aniceqne albon 

F '7? quae inlerduiU an ipud 90 tRIANDRlA DIGYNIA: famofa, talarica voce Deli Bogdai lioc efl Triticum infaiium 
appellata. Hujns crgo lori erit L. temnlentum Pallas ind. 
taur. idemque fecunclum Giildenjlaedt it. !• p* 281$ 2^4 et 
4^24> per Iberiam, maxlme per Imeretiae fubalpina inter fcge- tes copiofum paniquo intcr farinam triticeam admiftum come- 

j 

clentes itiebrians. - - ^_ Lolium Dakchamp hijl. i, p^ 348 noftruni polius refert, 
' quaiii vulgare L. temulentum. 207. ELYMUS fahulofus. t 

Synonyma adde: E. fpica erecla arcfa, fpiculis 4-florii 
t medio ad bafin pubesccntibus ternis quaternisque calyce gla- 
bvo breuioribus, foliis inuolutis rigidis. Willd. enum. horL j" # lultes Syjl. veg. 2. j 
Hoffm. hort, mofq -'& 209. ELYAIUS CaputMedufae E. fpica erecta, fpiculis bifloris ariftatis geminatis, caly- 
cibus fetaceis bafi cartilagiucp connexis palcnlinimis ari- 

X I 

ftis reclis duplo breuioribus. Willd. ^num* hort. beroL p, 
132^ Sclireb. gram. 2. p. 14. r. 24. /. 2. CataL hoft. gorenk. 

fl. I8i2n P' 4» . lia/u.) (exclufis fynony Graminis bordeacei fpica arlftis longiftimis circnmuallat* 

Tarietas fpica graciliore. Buxb. cent. j. p. JJ. 

Comparatia fpeciminibus tauricis adultioribu« cognoui no- 
Hrum non difi^errc ab E. Capile Medufae ia Flora taur. cauCs 
I, p 8^ commcmorato. / TRIANDRIA -<.i i 91 V 2 10. ELYMUS crinitus. 

m 

4 

E. fpiculis unifloris fcal)] 

p- rj. u 24. /- J. inuolncris erecfis. Sd P- 53- P ^. Bejfer cat. horU cre 

r 

p. 20» n, I. 

E. (intermedius) fpica crecla, ' fpiculis !)iflorls ariflatis 

fci^ris gcininalis, calycibus fulmlatls palentibus ariftis multotips Hornem. hurt. hofi I^l i^jfgr cat. horU cremenec a, JSrr. fuppL 4. p. 5 

■ 

Grameil noi Jr?trcum fpica ariftis lorigiHimis clrcumuallofa. 
Biixb. i-ent, I 

In Tanriae meridionalis coiljbttslapidofis inter Demirdschi 
et Kuru-Ufrn hunc eliani legi* 

llordeum jtjbalum IJnnaeij fni> - qna apud Linn. ed* 
IVilla, T, p» 4,76 E. criniius Schreberi male tanquam Syno^ 

nyuirn pouftur^ ell Verum Hpi^denm, a noilo Elymo diuert, 

UiriUium. 4 * 

911. tiORDEUM huthotum. x Svnonyma adde: H hulbofunl tauricUm. Catah hort. 
^or<^ni. fl. iS^JS- p. 5- ^ejfer cat. hort. cremenec. a, lSt6^ 

p* 70. if<»y? gram. aujlr^ 4. f. jj. 

k I 

H. nofiofum. Savi cerli* plant, rafs etrusc. p. 3T» 

Hujus fjjecinien circa Genuam lectum miliique a CL Ro€- 
mero commiinlcatum ad aitiuffirn cum iioflro coiiveniL H. buU 
bofum ///nn. amocn. 4. p. JO4 quoail Symmyma locumque na- 
talem noflrnm omnino eft, non ila fecundam defcriptionem^ 
jQosculos laferales quoque longc ariflatos reqnirentem^ qui iH 

r 

poHro inuiici funl. (conf, Roemer et Schultes Syjl. veg» 2\ 
p. 79^0 - Pl 

fij \ TRIANDRIA DTGYNlA. Perqnam noftro alfine eft, immo roiTilfin non vcro diflln- 
clum H. ftrictLim Vtsf, alL i. p. I/J. t. JJ. \ 2 13. IIORDEUM nodofum. 

I 

M 

L 

S^jnonvmo addo: H. (pratenfe) flosciilis lateralibus i^ascvi- 
lis breuias anftatis, gluinis calycinis oranibus fetaceis. Smith 

trit. t. p* IS6. EngL boL 40g. ■ ' , 

Quurn H. fccalinum fecnndum Jlor, franc. n. l6%S ra- 
diccm habeat annuamj SynonymG. Lamarckii, Tournefortii at- 
que Vaillantii fub noftro addncla exdudenda erunt. De lioc 
€l fequcnte conf. Roemer et Schultes Syjl. veg. r. p. 794* ' ^ r ■ , 

2 14.HORDEUM genkuhium. 

Symonyma adde: H. (Hyjlrix) flosculis lateralibus ma- 
fculii brenius ariftatis dorfo glabris^ inuolucris omnibus feta- 
ceig rigidts paleatibtts, fpica ouata fubcomprefTa, Roth nou. 

cataL ■ 

Gramt^n fecalinum paluflre et maritimum. Buxb. cent. /- 

p. 32. t. 50. f. 2. 

Videoctiumeo inuolucrl flosculorum laleralium glumam 
inferiorcju latere flosculam fertilcm refpiciente aliquantulum 
latiorcmefle C|uae tamen nota aegre in oculos incurrit. Si hoc 

F ¥ 

Tolr*ernnt aucl<»res; H. maritimo dictam glumam femilanceo- 

n ■ 

latam imuio femiouatam fribueutes, poterunt eornm Synonyma ad noftrum etiam referri. limum) glumis calycinia inlermediis iauceolalis lateralibus fe- 
taceis glabris, ariftis fcabris, fpica elliptica. Willd. tnurru 
hort. beroL p» JOJ^, Contra diperfam atque perennera plaa- 
jtam pro H. marilimo recenfet ^or. franc. fub. n- l€s6» 

w 

Crescit etiam m graminofis fubalpinis ditipai^ Kubenfif 

^aucafi orientalis lefje Sumno in me.m. mofq. 3. p. s53- / w 

/ TRIANDRIA DIGYNIA. 93 216. SECALE jragih. 

w 

S. glamarum c'liis fcabris, calycibua fubulati^ - srlflatis 

J 

flosculis praeter ariftam longioribus, fpua Uitttura arliculalim 
dehiscente. 

S. cerealc. Flor. taur. cauc. n» 21 J {exclufo Synonymo)» 

k 

PalL in nou. act* mad, fcknt. petrop* 2. p. 720* Beffer cat. 
hort. cremenec. a. igll^ fi^Ppl- l- P^ .20. n. 444§ et cat. a. 

181^^ P' 1^6* 

i 

S, fpontaneum» CataL hort. gorenk. a, 1^12. p. 4* 
Nuper in Podolia quoqae leclum CL Beffer commu-' ^ nicavit, . 

I 

Radix fibrofa annua (aut bieniiis) : fibris tenuibus mX' 
merofis albidis. Culmi nonnulli erecti circiter pedales tereles 
fub fpica vijlofi^ caeterum glabri : geniculis a bafi faepe tri- 
bus crafliusculis purpurafcentibus- 'Folia tribus unciis vix lon- 
giora, aSfcendendo in culmo breuiora^ lineas 2-3 lata, acuta; 
inferiora cum vaginis molliter villofa^ fupeiuora nudiuscula 
fcabra. Ligula vix ulla, fed ejus loco utrinque ad vaginae 
oras uncinuius minimus. Spica referl omriino S. ccreale, riifi 
quod vulgo breuior fit: rachi ^ompreflro-plana lalerc utrin- 
que villis mollibus candidis vellita. Cfl/yo; inuolucriformis bi- 
giumis biflorus: glumis fubulatis carinatis fulco carinae pa-» 
raJlelo utrinque cxaratis, ita ut uerui tres contigui carinaia 
viridem fcabram conflituere videanfur, quae tlongalnr ia arl-^ 
flam fcabram bafi fubciliatam, interdum birncialem, fempec 
llosculis praeter ariflam multo longiorem. Flo.sculorum i^qhaila 
exterior coriecea conduj^Iicala valde carinata, laleribus imi- 
Jieruiis, carina margineqne exteriore apicem verfus ciliis «7- 
bis eliani nudo ocUio vifibilibus in ariftam usque valde f^ca^m 
bris: arifla lougifllma pracpnmis in fptculis fiiperioribnsj fca- 
berrima. Floscuhrum valuula interior oblonga oblufa fcariofa :; 
plicA dorfali liCrui» ^duotus viiidibus fcabris marginat^. Vuh g4 TRIANBRIA DIGYNIA. uulae ^jforlae ( ininnjae nicmbranaceae in fnndo fingnli flosruH. Stamlna tria: anfhens oblongis fulplm- 
rcjs. Germeri yiWoi^i^w. Styli duo piuinofi albi. Sernma exarte ^, niinifna mnlica leccplamlo inferta cnjusuis fl^icnlae floscuHs inieipoijitnr. Spica matura per arliculos tota 
difiTilil et frnglliffima ell; qnum,qnod noliTrimpm, fpica S. ce- 
realis feminibus etiani flagello excuflls in paka integra per- 
fillat. . r r 

In arena mobili pafilm occurrit pygmaenm vix dodranie 
majusj fpica valde obefa acjgre ex^ fummi folii vagina emer- ^i6. TRITICVM viUofam. ^ 

Syrwnymon adde: Sccale (^nllojwn) fpiculis fubfrifloris, 
calycis cofl:is fasciculato-ciliaiis. '11//7W. enum. hort. beroL p. 
132. Lamarck et Decand. Jior. franc. n. 1673* 

, \ Excludendum efl: Synonymon Buxbaumii fub hoc adduc- tum, icon enim monfl:rat (calycinas glumas manifeflie fuba- 
iatas. 217. TRITICUM m6hococc6n, Synonyma adde: Tr. fpiculis biflorjs venfricofis imbrica- 
tisariftatiSjflosculo altero fl:erili breuiffiuie aiifl:ato, valuulis ca- 

F 

Jycinis tridentatis. IVilld. enurri. fiorL f)eroL f. 134^^ Hojl '/ t' 32. i< ' \ 218. TRITICUM orientale. M, ■t 

Synon)mon adde: ^gropyrum orientale. Roemer et Schul- 

f€S Syjt. 9eg. 2. p.757^ 

Longe aliam planlam, fortaflls Triticum monococcon, fub 
^eciili prientali inleiliglt Guldenjl. itin.I, p. 261 et 3gg^ quod 

j 
■ \ 

"S 

\ 1 

p TRIANDRIA DIGYNIA. 95 ft interdum in feplempedalem alllfndfncm excrescens, in Iberiae 
agris Tritico confilis frequeus nasci, immo pafTim coli et pa« 
ncni praebere nlgrum refert. 

_ w 

In Tauria meridionali nuper quoque lcctum eft^ 219. TRITICUM projlratum. 

L 

J 

Synonymon adde; Secale reptans. PalL it* t, p. l6s- 
Agropyriim proftratum. Roemer et Schultes Syjl. veg. p. 757' 221. TRITICUM pectinatum V Synonyma adde: Tr. fpica ouala diflicha glabra, calyci-t 
hns fubfeplemneruiis ariftatis fuboclofloris, fpiculis fubulato- 

' h I 

ariftatis^ culmis crectis glabris. Willd. enum^ Iiort. beroU p* 135* CataL hort. gorenL a. iSi2*.p. 5. Bejjer cat, hort. 
cremenec. a. igii. fuppL 2. p. 17. 

Agropyrum pectiniforme. Roemer et Schultes Syjl. veg, 
2- />• 758- 

Datur varktas fpicnlis minas multifloris, fpica anguftio- 
re, tum culmo apice pubescehte; quae quidem ad Tr, crifta- 


tum ita accedit, ul utriusque fpeciei discrioien ambiguuoi 
euadal. Hanc varietatem videtur exprimere Tr. pcctinaluni 

Hornem. hort. hafn. a. IglS* p* 1^9' 232. TRITICUM imbrkatuiju r 

Synonyma adde : CataL hort. gorenk. a. /§12. p. S' 

'"- j- ■ r - ^_ 

Bejfer CataL hort.crem» a. igiS. p, 14J. 

Agropyrum imljricalum. Roemer et Schultes fyfl. 
p. 757^ 

Agropyron (crlflatutn) fpica compofita, flosculis Iiirfuli»; 
Gaertner in nou. comment. petrop. j^. p. 5^0^ (conjungit 
Bromum crijlatum LinnatL) ^ 9S TRIANDRIA DIGYNIA. > 107 Bromns dilllchus. Georgi flor, bakaL in itin^ j. p 9 Motlo irlem ex Tanria nieridionali qnoque 
efiaiii in arenofi.s a<l Ilypanin circa Nitolaef. habeo; legi 223. TaiTICUM junceum. -k Synonyma adde: Lomarck et Decand, flor, ffanc. n,i662* Wahhnb. carp. n. I2I* / \ Agropyrum rigitlurn. Roeme.r et Schulles Syfl. {^eg. £• 
p- 752. . ■ . 

V 

y3 euiclcntius repeua, foliivS latioribus, vaWe gl.aucescena, 

Tr. (intermedium) glaucnm, fpira difticha, fpiculis niul- 
tiflovis, calycis valuuHs corollaeque valuula exferiore oblufis 

Ll J 

truncalisve, racheos angu)is fcaberrimis, radice repenle. Hofl 

gram, auflr. r. t. 22. Bejfer flor. galic. n« ijp. 

H 

y. macilenfum, vix r^pcn.s, culmis aggregatis ad radiccm 
intra vaginarurn marcidarum reliquias incraffatis, foliis breui- 

— _ 

bus anguftfs conuolulis glabrinsculis ; cuhneis palentibus. 

Tr. nodufuni' Sleuen in lilt» 

Nullos Jimifes iuter has varietates inuenio, quarum a et y 
in campis collibu<qne apricis ficcioiibus nascentes denfiores /' /3 foliorum paginain 
margines et alibi 

■ locis cespite minus denfo cooperlis crcscens euidenJer repitj foUis lalioribr 

foliorum ct fi maxini© 
non fcmper innolulis inftruitur hirfutieque 

F 

■ r 

ilarurn v^lde hidit, prioribus magis glauces- 
3 numero flosculorufn fpiculas conftituentium *■ Noftrum grameii verura atque ,genuinnm Linnaei Tr, 
junceuui efTe, nionftrant ejus definitio, Synonyma atque locua ' ^ THIANDRIA TRIGYNIA. 97 

L 

natalis in Zjinn, arnoenh.^. p. 266, Si^hi prima v»ce hucce 
gramen nomen triuiale obtinnit. . 22i. TRITICUM repens. 

Synonyma adde: Tr. gluniis caJycinfs Aibquiiujneneruibus 
4-8-floris flosculisque mulicis arillalisuej radice repcnte# 

Schrad. germ. r. p. 88' B^JJ^^\ gaHc. n. ijg. Hojl gram^ 
aiijlr. 2» t. 21» JLamarck et Decand, flor* franc. n* 1661* 
Pollich pal. n. 13J. m 

Agropyruin repens. Roemer et Schulles Syjl. veg, 2» p 7S4 ' Dignoschur a praeccflenfe co/org Jaetius viridi, r^dice 
femper vaKle rcpente, foUis minas rigidis argre fe conuDluen- 
tibus, fpica conferliore ob fpiculas praefertini bafeos minas 

^ _l 

remotas, fpiculis vulgo minoribus minusquo mulfijfloris^ deni- 
que glumis aculis faepe arifiatis, Caclerum et boc hirfulie fo* 
Iforum atqne fpicae, numero floscnlornm in quauis fpicuJa et 

H 

praefertim glumarum acumine fiue arifta vajriat, ut limites 

■ j 

intcr tot varietates vix dentur. Schreherus Isimcn ^pudSchi^^^eig- 
ger flor, erlangens. p* 145/ fecundum* numerum floaculorum et glumarum acuminis ariflaeue rationem, compreheufo Elymo 
canino Linnaei, quinque diflinctas fpccies coufl:iluere nuper 
conatug cft; aftamen ne Jric quidcni mihi fufficit. ■ TRIANDRIA. 

T R I G Y N I A 216. HOLOSTEUM umbeHatum. 

Apud nos femper pilis pafulis breulbus glanduliferis ma- 
gis minnsue pubescit, etiam pedunculls et calycilSus. (conff 

M - F 

Schultes obf* p. 16 et Treuiranus in repert* foc. ^nat, cuU 
hroha.isij' 2. p. 146.) 

fhra (Qun, cwg. T^ 111% % j J 98 TETRANDRIA MONGGYNlA; T E T R A N D R I A. M O N G Y N I A. 23o*. DIPSACUS fyluejlris. 

F 

D. foliis fefTilibus ferrr.tis, palcis rerfis. Linn. ed. WlUd^ j. p. S44* Jacq. anjlr. J. t 402:^ Srnith brit, J p. l6g» 
Flor. dan. t. gSs^ Curt. lond. PolL paL n. 137^ HalL hijl. 

n. igg^ 

D. primns, Tahern. Kraeiiterb. p. 1071* 

In Tauria Jmericlionali reperitur) circa pagum lilforaletn 
Nikitam lectns. (^ 

Praecipua diagnofis a D. I;'cfnioto a foliis repetenda ell, 
nam et D. laciniattis qnandoque inuohicro capitulo longiore 
inftruilur et D, fylueftris eodeni capifulo breuiore. 234. SCABIOSA tatarica.- I ^ ■ 

b ■ 

, Synonsma addc : P,oemer et SchuItf.J: Syjl. ^eg* 3. p, 

w 

^T* (f^ib Cephalaria.) CatoL hort^ goreuL a. I§12^ p. 42» 
Beffer cot. hort. crenien, a. Iglfj. p^ I2J. 

Sc. {elata) corpHnlis radiautiinjs, ca^yrinis foliolis paleis- 
que ouatis villofi.s fphactlatis , foliis onulini^ pinnatis; pinnis 
ooatis lanceolalisque ferratis decurrcniibus. Ilornun* hort» '/' f 126. ■w ' Loquor de planta Linnaei in act, npfaL defcripta et deli^ 

neathy qnae, qui comparaueril, me non errafTc ia de^termu 
nanda fptcie liquide perfpicief, quamnis alii alias plantas pro 
S. latarica L. yenditent. Ipfe Lhinacus poihi^odum Sc. nr^^ Murray » -^ cum .la 3_-- 
^-\ TiTTRANDRIA MONOGYNIA. 99 


Jarica confufam haLirifTe videlur,. faltem Synonymon Gmelinl 

i 

Jun. iu j. p. jjg, fub Sc. lalarica apud Linnaenni mililans, 
cerfe ad uralenfem amandaudum ell. 235. SCABIOSA arahnfis. 

Synonyma adde: Roemer' et Schuhes SyJI, ^eg: 3. p. 50, 
(/u5 Cephalaria) CataU horU gorenh. a. i§iD. p- 4i?. Bejfer 

r 

catah hort. crem. a, IgiS. p, 125. Schuhes o6s. p^ ig. 

Sc. leucanlba. Ma^Jch. cafp. app, p. 20g. f : A^ Ubi apud pcregrinatores noftrates commemorntur Sc. ta^ 
taricaj YXilgo uraknjis iutelligenda eft, qnae magna copiS in 
RofiTiae meridionalis campis apricis vaftis nf^scilur; tatarica 

* 

yero fubalpinis imprimis Caucafi adfcripta eife videlur. a36.^SCABIOSA cretacea. Cnltura ^xperimehium faciendnm, sn tnera fil prneroJen- i " lis varietaSy qnalem repufat CL Treuiranus in reptrt. Joc, nal 

f- I 

cur. beroL a. igiS. 2, p. 146. a38. SCABIOSA Vaillantii. 

Sc^ coroUulis 4--fidis aequalibiis, calvclbns pnleisque an- 
ftatis, caule fimpHci (glabrlu^calo), ioliis I.Tnteolafis (ferc gla- 

bris). 'Roerner et Schuhes Syjl, ^eg, 3 p. ^. (Jub Cepha- 

i 

larih.) . ' 

^ Sc* fyriaca. Florm taur. cauc. n. 23g» 

Sc. fjriaca /3. Linn. ed. Willd^ 2. p* S47' VaiJL in jtct. 
acad. Jcient' paris. a. 1722^ p. 233 

. A Sc~ fyriaca pedunculis ^longatis pofiffimum dignonclturj 
Caules e1 peduncuU imprimis fub Q.^'& et in noftra hispidi^ ■^ foUa vero utrinque viUof^^ 


\ 100 TETRANDRIA MONOGYNIA: 24o*. SCABiOSA fyluatica. 

/ -r - 

— r ■ r 

f . . ' ■ ■ ^ . - . .- ■ 

Sc. coroniilia qviaclrlfjdis racliaiitilus, fgliis on^nilius in- 
diuifis onalo-oblongis ferralis, caule lifspitlo, Liwi. ed. Willd. '7? L 362 et cbs. I. p. 28* 3< 
HalL hi/l n, aod' GmeL J^b 2. p* 2iO^ n. 3. vcr. j Rara florae noHrae ciuis in fyluis ad monlem Befclitau lecla eft. ^ 24i. SCABIOSA montana. Synonyma adde: Sc. coronulis quaclrifidi.s radiantifnis, fc- 
liis liirlis: caulinis oualo-oblongis acuaiinalis ferratis, radica- 
libus indiuifis pinnalifidisgue, caule hispido. IViild. enum* 1 horU beroh p. 14J. Jacq. JiL eclog. p- 88" ^- ^o. CataL 
hoft. gorenk^ a. I8I2» p. 42* Hoffm. hort, mofq.a. iSOg. n» 
28^1' Beffer cataL hort. -crem. a. l^iG. p. 124^ Roemer et 
Schidtes !SyJl. veg. 3. p, 57. (fub Tricktra,) a4a. SCABJOSA //eren/?5. - - 

w 

Sc corollulis 5-fidis radiantibus calyce longioribus, foliii 

blpinnafis linearibus. Linn. ed. WiUd. j. p. 55^* GneL fb* 
2. p- J/4- n. 7: t. 88. / r. PalL it. 3. p. 314. _ 

Sc. calycibus flore breuloribus, foliis liueiribus : inferio- 
ribus bipinnalifidis, fuperioribus piunatifidis {VahLmanufcr^y Hornemn hort. hafn\ a» 1813* p^ I2g T- Sc. rupeftris. Flor» taur. ^L n. 42 JRoemer tt L 

• Schultes .Syfl* veg. 3. p. 64. {fub Trichera!) 

Corolhdae purpureae, exficcatione videntur albae» Paleae 
capillares apicem verfus craffiores coroHalarum disci tuburn 
fubacquantes. Varieias foliorum lacinlis nonnihil latioribus, 
quam poliflinjum descripfit et delineauil Gmelinus loCm cit*f 1** 
crelaceis ad Wokam infia Saratow occurrit. 3 ■v. f TETRANDRIA MONOGYNIA. lai 243. SCABIOSA cohtmbaria \ f ■ 1 " T ■ 

I>ongf|)fipp<)fas vnrhtatcs pro pcculiari fpccie proponuiit 
fnb Sd. 110) ica Wulffeni Wahlmb. carp. n. l2Sf ^ura Roemer' 

- 

et Scliuttcs Syjl. veg^ J. /). 6$; alpiha vero.uniflora (noftra , 
var* cJ) pafilm in horlis boI,anicis pro Sc- pyrcnaica colitur, 
riujns varietalis alpigcnae /vnonjTOon quoque efl: Sc. colum- 

baria var. 2- Scop. carn, ed, 2^ Jub n, I40. ui5. SCABIOSA ucranica. r « Sc. aigenieam vix cHfFcrre pnto a Sc, ncranlca, tefle il Desf< II p, 167* t. 24 ». ^ 246. SCABIOSA BiehcrJldnVu 

d -■ 

- _ L 

J* _ 

Sc. corollnlis ((julnqucfidis) aeqnalibus calyre vlx breuio- 

M 

ribns, foliis lyrato^pinnatifidis lonienlofo-pnofis, peduncuHs to- 

r 

menlofis^ caule ereclo (funplicifTimo). Roenier et Schulles Syjlm Veg. S p. 7S' Sc. ficula, i^/or# 7awr. Cfluc. n. 2^6"- (exclufis fynonymis^ 
praeter PallasJ 

"1 

Secunflum Roemerum et Schultefium L c. diflincta a Sc* 
ficula brcuifa(e calycis comnuniis, caiycidi jiiombra.nacei den- 
ticnlis nnuus enidentibus in fctulam minimam eductis, et 
feminibus magis hitfutls. 

Caulis in planla minus vegc?a fimplex, in vegrllore faepc 

■li* 

ramofus. Pubes omnium partium componitur ex villis copiofis 
rlprefTis: jnlermis.tis pilis longloribus p^lnlis faberculo mi- 
iiuto impofitis, verfus apicom pcdunfuli et iu calyce cotn- 
muni cnpiofioribus. Setae JiellulartS a(ro]njrjuircae calyculo 
duplo longiores. An tamen Tcrc a Sc. ficula diucrfa? % io3 TETRANDRTA MONOGYNIA: 347. SCABIOSA rotata, 

Sc. rorollijlls quinquefidJs aequallbiis, foliis caulhiis tri- 
Jjarfilis; lobis Janccolatis infcgerrjuiis, extimo niaxiaioj caly- toli coroua dilatata felas centrales fubaequante, caule ra- mofo. j - - 

Sc. flelJsta. TloT. tilUr. cauc. n. 247. (exclujo fynonymo.) 

Maxime qnicle:Ti aiBnis Sc. ftellatae etqnoatt fructum li-^ 
I5^il!inia j atfamen diuerfa fotiis caulinis non incifo-ferratis ve» 
l-um au-iculato tiiparlitis: Jobis integerrimis, et corolluHs non 
radiantibus* Capitula fructifera globofa, ut in Sc* Ilelr t^ N a48. SCABIOSA caUcafica..' 
AS laujus varietatem foliis caulini^qtioqnc indiu^fis, quflm 

j 

iiiter fpoutancds non vidi, cultura foitallis ortam, rcferenda 
funt Symmyma: 

j 

Sc. (caucafca) cotollnlis 5 fidis radlantibus, follis lanceo^ 
lalis urrilKiUf^ ntknuafis Li.^^pidis bsfi connalis, calycibu^ inter* 
nis txtc^rnos bis fuporanlibii* Botan. magoL g^^. Arton keW. 
ed. 2. P. I. p* 230. . 

w u 

Sc. {caucafica)foVi\s radicallhus lanceolatis fubdeutatis in* 

J 

tegerrimisque fubcarnofis, taulinis linearlbus bafi ciliatis, ilo- 
fculis radianfibus niaximis. Schultes obferv. p. 20. 

Sc. (ele^ans) corollulis radianlibus, calyce communi l?if to 
flores acqnanle, foliis oblongis amplexiraulihus incifo-ferratis ni* 
tidis ulrinque villofiasculis^ caule rauiufo. Sprengel pugilL 5. p» 24» Roemer et Schultes Syfl. %^eg. 3. p, 54 

-r 
I- 

V 

Sc. {conncta) folijs oninibus jnfegrist radicalibus petiola- 
11« lanccolatis pilofis, canlinis remotis connatis fubferratis, 
caule paucifloio, pedunculis longiflimis, calycibus viilofw, 

Bornim. hvrt. Iiafn. a. /515, p. i£q. *^ TeTRANDRIA MONOGYNIA. . 105 * 

' CQlycem comrnunem flosculis longiorem pro cli-ignofi Sc» 
caucrificao ab elpganie porii| Cl. Spren^el Inc, cif, ' Equidem ia 
mea fponlanea talycem femper radib brcuiureni yidco* ^ 249. KNAUTIA plumoja. 

iNupcr eliam in Taiiria maxinie mcridionali, circa pa- 
gnm liuorulum Foros lccta efl*. 

FloscuU fubaequales. Calyculi margo loco coronulne ciliia 
minnlis : in fiuefu tlciiticulis. Setne ccnlrales i2 plnniofae 
lieluolac. Receptaculum \i\loUnnt paleis nullis. Ad Tritlieras 
Schraderi polifliinum fpeclat et a Sc. Willicliii XinA non mihi 
videtur diffcire. a55. ASPERVL\ fupina. 

Synonyma aA^v: CotaL hort. gorcnh. a. IS^2* p. 43' 

j 

r cat, /lorf. cremenec^ a. Igi6. p. 15. JRoemer et SchuU 
tes Syjl. veg. 3. p^ 271. 

r 

F 

Flojes iu liac albi^ in A* cjnancliica carnei, Steuen. 
: 855*. ASPERULA alinna. 

r ~ * 

A. foJijs quaternts linearibus can]cf|ue prorumDentc pii- 
bescenli-fcabiis opaci.'<S fiiperioiibus fubyequalibus paleutibus, 
floribns omnibus quadiifidis, 

r ■ 

A. cj^nancUica? Steuen irir mem, foc^ nat, cur. mofqi 3' 

Habitat in Caucafi orien!alis alpcilribos circa Buducli* 
Floret Junio. J^ 

L 

Radix elongata nigricans cura Iranslnrcnic rubore: liy- 
bernaculo mulllcipe ex bafi prrfiflcntc caulium annofiorum. 
Caules annoliai dJgitalrs proruuibenles argufius qnam in afTi- 
iiibus telrngoni, pube tentuflima vcluli j^nluisctilo adfperfi et 
fcabriusculi. Folla ^uatcrna ouinia fubaequalia palenlia linea- y / H^ 


io4 TETRANDRIA MONOGYNIAV ria Wiarglne reuoUita obtufiuscula^ 4-5 lineas longa^ ficut cau- 

" b -I 

lis leuiffinje pubesrentia. Iriflorescentia magis conferla et Jlo^ 
TiLS pauUo lafiores quam in A. cynanchica, quae praetcrea 

caiihbus elongatis obscure lctragouis, folils longioribus ere- 
ctiorilnis valde inaequalibvB,bracteis anguftioribns miicrone ri- 

w 

gidiilf) apicujatis, tiim glabritie el nitore omniom partium di- 

guoscil ur. " 

Gcrmina piJifi iacnmbentibu3 incana. Fructum maturum 
non vicl.i, ' ^ 256 ASPERULA galioidzs: ^ Synonyma a^de: Galium (glaucum) foliis odotiis feniTuc 
Imtaribus, floiibus cojymbofis, corollis campauulalis, caule 
tereii laeui. Willd. enum. hort. berol, p, 153. Lamarck et 
Decand, flor, franc. n. 33SS- 

Tlahiiu firmiore,aut grscilfore flaccidiore variat. Coro//fle 
lacinuJae aj.ice inflcxo-unguiculalao.l Ab hac diftinguit a. Bejfi fi 3 p. 4 et cat. a. Igi6, p 17 indigenam Ga ^ciae ct Voihjniae A. glaucam, discrepantem hahitu firniiore, 
" Uis plorunirjue octonis dnplo ialioribus. et breuioribus fa- / / rjbus et ci^roUae lacinulis non tmguiculJi-; quae fpecies milii 
tiondum rile innoluil; ex fictis enim fpeciminibns, ob fura- 
wam hujns cum noflra affinilatem, nil quod niilii fufficeret, 
colligere potui. Id Quidem pro cerfo ..ffirmabp, noftram tau- 
rico-caucaficam, quae Rossiae mediae etiam fartiliaris eft, non \ \ differre ab ea, quara ante triginta annos in Sueaia legi hor- 
toque ficco commcndaui. Huc quoque conf. Hoemer Syjl 


y TETRANDRIA MONOGYNIA. io5 a56*. ASPERULA humijufa. "\ ,A. foliis fenis lincaribus reflexo-naicntibus caulcfjn^ ra- 
mofiffimo pjoilrato Tillofis, corollae fubcamjfianulalae tuLd 
breai. 

A. liumifnsa. Bejfer caU horU cremeiuc. a. ISII* f^ppf' 
J. p# 4 et cau a. isi6* ^- !?• 

Galium humifufum. Flor. taur^ caiic. n, 265. (exclufo 
Jmonymo Pallafii) Hoffuu JiorU mofq. a. ^8^8' "• J^18' 
Ledibour spud Schfod. uou. ei^hemnr, 4. t. I. p, ^g. B^oemer 

■m 

et SchuUes Syjl» vcg. 3* p. 257^ ^ 

Corclla vxHis pills fpaxfis pubesj:!ens : tubo circit^r lon-' 
gftudine limbi. FructUs glabcr, qucm ex coufufo cura hac 
fpecie fpcrirnine ficco frucUfero Galii ruluenici viiiofum mal« 
olim defcripfu ' •157. ASPERULA Aparin», ^ Synonyma adde : A, fuIJi.s octonis lanceolatis fcabris mar* 
gine carjuague renorfum aculcatis/ fioribus paniculatis, fructi- 

152* Roemer et Schultes bus granulati^, J^f}^^' golic, n. 

Syjl. Peg, 3. p. . 64. Catai hort. gorenL a, 1^12. p. 4 <j* A, iiu?^fi. SibiIiorpB<yrr~grae,s: 
V' 483- Ucreaiiae quoquje^^ciuis efl^ locis Iiumenlibus inler frutices 
^efe^ extolieui*. 

Nolabilcm varietatem^ dillinctam forte fpeciem cx Iberm 
liabeoj nlfi pygmaeam ex loco natali aiiclo judices. <7a/i/f:vpal- 
maris tetragontiS; angulis vix exasperaiia, ramulis breuibus 
floriferis. Folia pro ralione caulis cliam dimijiMta: fetulis 
marginis atque carinae miHirni»- Corolla et fruclus ut ia 
Tttlgari. ■^ ^■tt^ I jo6 TETRANDRIA MONOGYNIA _ ^ 

:25g. GALIUM valanlloides. 
Synon^mon adfle: JRoimer et Schulies SyJI. veg. 3- P. 

t 

SIS' CataL horU gorcnk, a. 1S^2* />* ^j*. b F - 

2G0. GALIUM faturejaefoUum. 

G. foliis iiifcrioribus feni.s rameis quaternis lineari-el- 
Uptlcis macqualibus, caulibua flaccidis: ^ngitlis fcabiis^ ramis 

/ 

floriferis dichotomis uaniculatis, fructibus fphaeroideis emar- 
ginatis. ' - 

G. (rructu glabro) foliis lanceolalis acutis inaeqnalibus 
quaternifi: jnferioribus fcnis, caule ereclo fcabro, fruclu.-£inar- 

ginato. Treuiranus in repert, /oc. nat, cur. beroL a. 1813- 2% 

' j). 146. Koemer et Schuites Syfl. ^eg. 3. p. 217. 

_ _ _ _ -^ 

G. paluftre. Flor. taur, cauc. n. 260, {exclufis Syno- 

hymis^) 

Recte lioc diftiiixil a G. paluflri, qnaniuis maxime affini, 

r 

a Tjewrafius loc, cit,; fed foiia acnta (nifi ob marginem 
renolutum in frrco) non video, r\ec caulem ercctitm, qnamuis 
inter vicinas plantas inferdiim extollatur. Differt a G. palu- 

w 

^ri flatura vul^o aliiore, foliis apice minus dilalatis atque ro- 
tundatisr infcrioribns 5-6-rifsqTie, pedicelUs fcabriu^cnlis minus 
altaiucn quaiu raufuli p-tniculae exasperalis^ et pracfcr(im fructu nKjgi-s ol/longo ap^cc vtn irg 
laliiucline longitudincm fiiperanle. nec globofo-didyuio: V fl6i. GALIUM verum 


- L Synonymon adde.: Flor. dan. t. 1146. 

\ 

r _' 

r 

Qnod iii varios bor'os botanicps ex horfo niadrifenfi 

r 

tranfiil G. caucaficum tft forte G. vcri progmics cultura ortaj in G. verq nec in caucafico liorlorum fcabrum^mttmdv^ \ \ TETRANDRIA MONOGYN[A. 107 {oVoYnm veTo nagJnaui fitpeiiorem et maigincni fcabrum 
ai!aosco; fic qao.jue iSmiV/i de G. vero/ * - ri62, GALIUM MoUugo. ' ■ 

FoUa fupra punctis laHumoris minimis tota fcalent, ne- 
qvie tamen cxasperanfurj quin poiius nitent. Corollae lacinulae 

r ~ 

aealae: apiciilo inflexo. G. lucidum ii. £63 ampliu.s non fe- 
paro, pro varietate anguftifoHa Molluginis habens. r^ 264. GALIUM tenuijfimum^ / X Symm)'ma aJde : Ku^rntr et Schulies Syjl. Veg. 3- ' 
p. J244* Caiah' hort. gvrtnhf. a. tS^Z^ p- 43- Bejfer caU horU 

In camprfirihns T^uriao in'er Pcrccop cl iSympberopolin 
p^ifliv»! in*cg!as plf^gas puu^at, raUiofiLute cl graciliialc faa 

w 

noldb Je 

SnniUinMim hmV G. dlufancatum £of/c/£wr pcdicellis mul 
toties breuioribus di^crepat. , . - * ■ 

aG5. GALIUM brachyphyllum, 

G (hrfuijolitiw) foliis feuis : ramris qnnto-nl?, florgli- 
1)US opjioriiii, ]anccol;;iis Miucroualis reflexis» pcdunrulis fub- 
teinis reHexis, caule ramofiniino procumbente, fruclibus fca- 
bris. Steue.n ^/ /nem. Joc. nat. cur. mojq. 3^ /). 253* JRotmer 
tt Schultcs SyJI. */eg, 3. p. £j3, 

G. alpeftie Sieucjii. Catah hort* gorenk. a, iSl2^p*43* , 

Habitat in nioniibus calcaieis jugi fubtHpini Caucai} oricn- 
talis circa Eudncli» FJoret Juniot 2^ 

Plantula rijmofiirjma circiter dodrantalis tola pube cxifi 
fcabriuscula, fature viridis, Foiia parua 3-3 ]ii>e£'S tanlutii 

■ 

longa: mucrone brcujiTimoj iu caulibns raansque priaiaiiis. 
omnibu» fena, in ramulis taii^um axillaribus .floriferis qua- loS TETRANDRIA MONOGYNIA. terna, fnb pedicellis oppofita. Pedicelli flore circifer triplo 
longiores. Cnroua alba: Jacinulis obtiifiuscolfs. Fructus parai, 
ficul tota plaiita pubescenli-fcabri, ad lcntem lilrli. 

Nomen triuinle fpecieia Sleueno impofiliim, confufionis 
cum G, breuirolio Florac graecae vil«ndae grntia, jure graeca 
voce reddjdvn^e Roemcr et Schultcs Syji. veg. J. p, SS^* 363*: GALIUM boreale. ■^ X V G/ foliis qualernis lanccolatis irincrmis glabris^ caiale 
erf^c^o, ftMnirubua liifpiJis. Linn, ed VVilld. j- p. 5^5* EngL 

^ ■ 

bvt. L lOS' Flor. dan /. 1024. Janjnarck et Decand, flor. 
franc. n. 3385 ■ Gorter ingr. p. 23^ HalL hijl. n. 722. Gmel 
fib. 3. p. 170. n. ,j8^ -^^ : " 

Occnrril in fubalpiuis .Caucafi* oricntalls circa Cbi- 

^ - - . 

* ■ ■ . 

Caucoficum noftrum, forfafTjs ex loco natali elatiore, eft 

vulgari ininus, hd)ifn G. valanfioidis, ct tam caule cjuam fo- 

w 

Ifornm pagina infcriore TOanif<Ilius pube.-itif; fed nec. vulgare 
pldue giabrum eft, rccte ja.iM monefile Gorlero loc* cit. !265^\ G^LWM.rafhcnlcum. r- 

G. folii» fiiboctoni^. lincaribus mucronatis matgine reno» 
luiis fupra fcabris, can!e ramofo diffufo ramulisque Ilorifcrii 
paniculafis pubescciilibus, frnc!ilbus vinofo-biapidis. 

■ 

G. foliis fubocfonis linearibus fcahris mucronatis niargine 
rcuolulisj cnulc [lubcscenle, pedunculis gerDjihibusque liirtis. ^ 

Zinn. ed. Willd. j. p. s_^z. Roemer et Scliulles Syji. veg. 3' # G. vero fimile, foliis fcnfs, feniine Lirfufo ex Roffia. 

HalL hijl. I, p. j/j et hort. goetting. p. igg. 

Occnrrit in Iberia, eliara in Tauria ct in coUibus apri- 
cn Ucramae. Fiorct aeflale. Jr r ' TETRANDRTA MONOGYNTA; log 

h 

* . ■ 

L 

^ Habitus omnino G. veri, folia liuic fHnillaj ficut tota 

planta pubesccnli-aspera, cuuliiia lanfum mfcrioirt oclona,- ra- 
mea breuiora feiia. RamuU fioriferi alqae pedicelli villofi, Co- 
rplld^ paruae luteae. Fructus parui viUis alLis coplofis pnrum 

rigentibug^veftitf. In itinexibus uieis feajina bnjus olim lecfa 
communicaui Le.pec[iinio, tunc bor!o acadcmico Pclropolilano 
praefecto pro feminibus Galii buniifufi; ex quibus G. rurbe-, 
nicum enatum per complurcs annos Pclropoli viguiflTe nuper 
comperi. Species G. vero nimis alfinis, pracprimis varietali 
ejus: fruclibus hirtis, paffini apud auctores couimenioratae, ' :?65^;^*. GALIUM litigiofum G. foliis fubfenis lineari-lanceolatis fcabris, pauiculis axil- 
laribtis dicliotomis paucifloris, corollis germihe ininoribusy 
pedicellis frurtu pilofo triplo longioribus. 

G. litigiofum. , Zffmarci et Dtcand, fior. frdnc. n. '726^ 
CalaL hort. goreuL a. lSi2. p. -4*3* Beffer cataL hort. crcrn. 
a. IglS. p. 60* . . 

G, (parifjenfe.) foHis verticillatis Hnearibus, pedunculis 
biiloris, fruclibus hifpidis. Z,inn. ed. Willd. 7. p. Sg^j. (eo:. 
clufo fynonymo Raji.) Hall. hi/1. n. T26. Pull ind. taur. 

^Ja Tauria meridlonali billc inde reperitur. 

Corolla percxigua e viridi fordide rubella. Caulis fur- 
fum foUa deorfum fcabcrrima. j^- 266, GALIUM verticiUaium. 

t 

G. caule bafi raniofo, ramis fubfimplicibas, foliis lanceo- 
lalis lilspidis: inrcrioribus verticillatis, fuperioribns oppofi»is; 
fruclibus bispidis glonieratis ftibftflilibus vcrlicdlaris ereciis, 

Loijekur m ephemerld. hort. paris. a. Igog. vol. 2. fosc. J. 

p. 2S7. t» g. Roemer et Schultes SyJI. veg.' 3 p. 20 2- W ' 1 xo TETRANURIA MONOGYNIA* ^ ^ ^<5v--aiiH4le. Fior., taur. cauc. n. 266* (exclujis fynouymis 
praeter P(ilTaJhiii\et Gtrardum). 
Piilinctifrimum, >-^IjerarcIia mtiraTi Lmn^. et pnmo^in. fuitu fruclibus fcfubfeiTilibu^,^^nec ptdicellatis reilcxis^Ji^tio-t fcendum n- 


267. GALIUM Apurms. V— - ■ .--N _ ^ G. fnfcftum WaldJIp et Kit, rar. hung. jj. f. 202 (Apa- 
rine vnlgaris feruine rainore Tonrncf VailL jwris, p, 14, f, 
4- /• 4)' P^^ Roffiam mediam comniune, dtffert foUis angu- 
ftioribus plernmqne apicem verfus miuus dilatalis ct praefer- /' fctis breuioribus. 270. CRUCIANELLA moUusinoides. I 

Synonyma adde: Cr. crecla^ foiiis vcrtlciUatis (8-J2) li- 
neari-Ianceol itis fcabris, fasciculis fl riitn ptdtuicubtiis lermi-' 
iialibus axillaribujique, corollis c|uin (lufi^Iis IVilld, enum, hort» 
leroL p. rj5. Marfch. cent\ plant, rar^ ^'ojpc. 2- t. 65. Rot'^ 
mer et Schultes Syjt. vec^, J. p: zsg^^ CatoL hort. goreni. a. 
JS^2. p. 43' BeJJer cat. hort. cremenec. a. ISII. fuppi 4- V' 8^ r 

Galium longiflorum. GiildenJ}. it. I p. 427 \ Hanc ego quondnai ftib nojiu*ne tV. anuinalac variis hor- tis botanicis comnjunicaui- ^ja. CRUCiANELLA glorrieraia. 

Synonymon adde: Roemer et Schuites Syjt. veg,3. p. 289 
Catal hort. gprenk. a. ISl2* p. 43* ^ 273. RUBfA tinctorum. 

■ ■ " " ■ 

Folia fnpra glqbra fccandum Willdenoiv enum. hort. 

r 

l^eroL p. iSS} fupra fcabra fepundum Smith briu i. p. IS^> TETRANPBIAJMOHDGYNIA. ili' quae eqiiidem aptid nos vuTgo fapra glabra margine carinaiue 
fubtus ferrato-aculcalis video j fed ex Iberia varietatem habeo 
aculeplis m?irginis afrjue carina© /b//ori/7n validioribuSj pagin^ 

ri 

inferiore ciun rarnolis floriferis folis pubescentibus. Omuibu 
corollae lacinvlae oblougo-lriangulae apice craffiore fubinncxaej 
Jiec ouatae cum acuaiine. . . f 

- j _ ajj. PLANTAGO faxatms. 

Synonyma adde : Pl. foliis lanceoTntls integerrimis tri- 
neruiis fublus alho-villofis. IVilUL enum, hort. heroL fuppU 
p. 5>. Roemtr et Sfhultes: Syjl. veg. 3^ p. 123* CataL hort^ 
gorenk* a. J^I2. p. 2§- "Bejfer cataL hort. cremenec, a, IglG^ p. /05- 


, Stylum ftaminibus immo bmcleis breniorem cffe obferuat 

, r 

TVilldenoiK^ loc. cit., quem equidem fempcr longe exferlum iu 

meis vidco. 

r 

Pl. argeuteara T}esfont. fpecie a nollra non diflTerre fla-* 
tuit Treuiranms in repert.foc, nat. cur, beroU a. ISI3* S^ 

P- 147- ^ 280. PLANTAGO tenuijlora. 

L 

Synonyma adde: PU foliis linearibus canaliculnfls fnb- 

+ 

ri 

denliculatis fubciliatis, fcapo laeni obtnfe angul^lo, fpica lori- 

L 

gilTima depauperaia- Schultes obf p. -2^» Moemer et Sciiultes 

Sy/t. vtg. 3. p. 134. 

PL Loeflingli. Marfch. cafp. app. p. 20g. Varletas tola albido-pubcscens in campis ad Wolgam 
Girca Sareptam occurrit. 284*. AMMANNIA caspica. F/or. taun cauc, r. ap^ P- 4J7. n. 2002* ■i' 112 TETRANDRIA MQNOGYNIA. , ■ - # 

Nnper viirfus oftia Wolgac In^ra Aftrachan frequens ob- fcrvata fi i). Blum. V 

' *. Petata 4 oMong.^ mfi}ima rofea admodum fugacia, qua» 
Jaepius decffe vidcnlur, - 2S7. C AMVHOROSMA monfpeliaca. Defi flori- bp8 axillaribus glomert4to-lpicalis pilofiffiaiis, radice perejini. 

Synonvmon adde: C. (prmnis) caefpitofa^ tomeiitofo-caiia, 
caulibns adfcendentibus fiaipliciffimis. Balh illujlr. fajc. 4. f 287* CAMRHOROSMA ruthenka. C. viHofa;, foliis fubulatls, floribiis axillaribus glomerato- 
fpicatis louitnlofis^ bracieis lanceoijlis, radicc perenni, 

Habitat iia canipfs f^ifngirieis Cauc-.to feptenlrionali fub- 

F 

jacentlbus et circa lac^iS falfos Tauriae, monfpeliaca minu» 
conimnnis; nec non in deferto Cumana. ^ Dtfftrt a C, moufpetiaca folus fi demuni longias raccmofi^, Iracfeis propriis bafi imprimis la-^ 
tioribus : imis tanlum flosculuiu fuperanlibus, defectu pf/on/m 
clongatorum in folijs alquc braclei.s, calycibus villofo-tomento- 
fis ncc pilis longis rufilis birfutiffimis: figmentis breaioribus, 
Pallajius lianc non diftinxit a njonfpeliaca, tamen /oc. c/f» 
jnoufpeliacam potiffimum videtur intellexifle, 

■ V ■ 388. ALCHEMILLA vulgaris, 

w 

m- ■ 

j 

' Caules pilis coplofis patulis valde pubescunt, minns l'a- 

men ^uam petioli, qui hirfutiffimi funt Folia vix ad ter- TETRANDRIA MONOGYNIA. li3 Ifam partem lobis incifa, utrinque pilofa, ftibtus pallldiora, 

w 

Sdpulae imae indiuifae, fuperiore» incifae- PedicelU circitcr 

r 

£brum longitudiue cum calycibus glabriuscuH» 289. ALCHEMILLA pubescens. 

X I 

X 

Synonyma adde: A. foliis reniformibus fcptemlobis ^en- 

tatis fublus fericcls, coryinbis terminalibus. TVilld, enum. liorL 

beroL p. 170 et icon* 5. t. 7p. Roemer et Schultes Syjl. veg. 

L 

In Tauriae montibus allis etiam viilgaris eft. - » flgo. ALCaEMILLA /trzVea. A. foliis digilatis feptcnis lanceolalis arulis a metlio ad 
apicem profunde fcrraiis fiibtus ferlccis. ff^ilUL enum. hort» 

r 

beroL p. lyo* Roemer et Schuhi:s SyJI. veg, 3. p* 47^* 

A. alpina. Flor. taur. cauc. n. J29O. ( exclufis fyr}Q' 
nymis) 

Simillima A. alpinae L, fed foUorum lobis medio latio- 

ribus et lateribus quoque nec tantum apice ferratis btne di« 
^incta. flora taurm cauc» T** //X 3 -^o* '^■v ii4 TETRANDRIA DIGYNIA. ^^ 
A. D I G Y N I A. J ' 294. CUSCUTA moncgyna. - ■ .. 

I 

9 

Capfulae vulgo difpcx^mae, iiiterdani alfero loculo abor- 
tiente njonofpermae, rarius 3-4-fpermae- Velat igilur iricon- 
flaus feminuiii nuuierns noflram (Jicut BeJJer in cataj. hort. 

cremenecm a. I8l6. p. ^54) ^ ^- Inpulirorml Krockeri fpecie 

feparare. 2 95. HYPECOUM pendulum. 

Synonyma adde; JLamarck etDecaud, fior^ franc. n.j^l06* 
^Pall, it. 3' P' 553- Guldenjl. it. i. p. 1^4 et 4/^. 

H. procumbens. GmtL jun. it. 2* />• ^^7» GmeU fib* 4* 
p. g6. n. pi. (exclujis fynonymis). " r 

In Tauria ineridionali circa Sudak etiatn reperitur. 

■ 

H» vrocumhtns Gmelinorum liuius eSe loci Datet ci m ex breui defcriplione apud Gmel it. L C, tura ex alia fufiore 
manufcripta mlhi ab ilL Hablitzio nuper conimunicala. Nec, 
quod ego fciam, H- procumbcns L. hucusq[ue per RofTian) ul- 
libi obfcrvalum ell. 

Calyx dipliyllus: foliolis triangularibus breuibus coloratis 
albo-nia}ginatis. Petala duo exteriora iu!cgra utrinque mcm- 
branaceo-alala, duo interiora triloba intus rubicundo-punctala: 
lobo inlermedio xninore, S^/V/^^i/ae cernuae deuium caulifeiepa- 
^•allelae gracUes leuitcr arcuatae utrinque atlenuciUe leretiufcu- 
!ae ftrialae, malurae torulofae neq^ue vero articulalae ; pedun 

culo QiaSo circiter femuuciali. i F F TBTRANDRIA TETRAGYNlA, J|5 TETRANDRIA, TETRAGYNIA. 396. ILEX aqutforium .^ ri 

5yno/iyma adde: Pallas rojf^ S. p. 1§* Guldenjl, iu ff 

* _ _ 

p, 321, 4,25 ef /e^. 297. POTAMOGETON JluilanS, 

K 

j 

r 

•w 

Synonyma actde: P. foliis infcrioribiis iaficoolalls acnml-* 
natis membranaceisj fuperioribos elliptico-lanceolalis fnbcoria-» 
ceis: omnibiis petiolalia. Smith briL append, n. J3gi. L<i^ 
marck el Decand. Jior, franc» n^ J872^ 

w 

P. natantis varietas, foliis lanccolafo^oblongis longius^ p^-^ 
tiolatis, SobolewsU flor. petrop. fub n. J23* PENTANDRIA. M O N O G r N I A. 3oi. HELIOTROPIUM europaeum t H. feliis rotundato-ouafis infegerrittiis fomentofis rugofitf 
fplcis conjugalis, calycibus tomentons: fegmenlis fubulalo^laurj ■ 

I 

ceolatis corollae tubum aequanlibus. a 2k ii6 PENTANDRIAIVIONOGYNIA, S. J IL europaeam. jp/or, laur. cauc, n, 30I>^ (excluja varh- tate p.; ^ . ^ - 

H. majus vulgnre. Bocc. fic, pG. t. 4,g. - ^ 

Hnc quoque vidfUir rruocrmduiu Il.lnirnilo Schultes obs» 
/»- 27 y habet euim noflruuiK coroUae lacluuis oblufasj ficut 
fubfequeus fpccies. - , i 3oi*. BEUOTROPimi fuaueolens. 

H. foliis ouatis infegerrimis tomcnlofis rugofis, fpicis con- 
jngatis, caljcibus lanalis : fegmeulis fubalatis corollae lubuni 

■ ■ 

riibacquanlibus. - ' 

F 

H. europacuui /3» Flor* taw. cauc, fub, n. JOI. (cum 
fynoi ymis,) 

Hoc circa Derbenfum qnoque iia.«ci refer' S^reutu In mem. 
^jfbc. nat, cur. mofq. 5- p. -255/ et nuper circa Kisljar. 

Semina duplo minora (]uam praccedcn is, punclis pronii- 
nnlis rogofa in ulroque. 

r 

.H majus CUis. hijl. 2- /». 4.6 forlc liur, et H. minus 
/. c#j chi feniina adfcribuntur majora, ad ])raecedens refcreu- 
dum eft. 

Vix nifi foliorum latitadlue a noflrxx H. fuaueolenle etiam 

crcpat H. viitofum Desfont, ann. mus. paris. 2- p. 427 ^o3. MYOSOTIS montana. M. feminibus "laeuibus, calyril us quiuquepartilis corollae 
tubum aequan^ibus Iiirfuiis: pills palulis, caulibus ereclis, fo- 
liis oblongo-lanceolatis obtufiusculis, radlce perenui. ^ ^ 

M. femijiibns laeuibus, caljxibus quihqucfidis hamofo- 
hispldis corolldc tubum aequantibus: JaciniJS inacqualibus lan- 

4 V 

ceolatis acufis triueruiis, caulibus erectis, foliis oblongo-lan- 

ceolatis obtufiusculis^ radice perenni» 'Bejfer galic. tl J^I. PENTANDRIA MONOGYNIA; . , 117 

M fylu>ficri. Ehrliart. 

corpioidts. 'i^/or. /anr. cauc. n» 302-^ {exclufis fy- 
norfymis H^rnanni et Rotliii) Flor, dan. t. J^J. (rcon a fi- 

nijlra.) - 

M fcovpjoklcs /3> lilbofpernaifolia. Willd. enum. hort. 
heroh p, 175* {Caucafi indigef:a) 

M* li liofperniiiolia. Hornem. hort, hafn. a. ISTJ» p* 
M. fcorpluides lalJfolJa hirfuta, T)illen. ap. Ray fynops. 

m 

p. 22y. t. y. /. 2. Hmhh brit. i. p. li2. '- tlalL liijl. n. 3o2*. MYOSOTIS palupis. 

t _ 

M feuiinibjs laenibus/ calycibns quinqnefidls corollae 

? 

tnburu fubaequantibns pilofi^S pilis iidprcflris, caiiiibus eicclJs 

-# ■ F - 

fi bfiinpirciUus, foliis o-bloiigo-lanceolalis oljtufiufaculis, ladlce pfnvrini N > M» feuiinibus laeuibus, calycibus quinqnedcntalis fcabris: 
dcnlibus fubatqucilibus oblufiusculis, caule lecto fimplici, foliis 

laiKeoIjti» obiufihsculis, radice perenni. Bejfer galic. n. igO. 
Hoffm germ, p. 61, Rvth germ. 2. p. 221» Sobokwski for. 
petrop. p, 131. Savi cent. plant. ^etrusc. p. 50. HalL hifl. ru Moris. hijl. J. p. 451. fecL ii. t. 3. /. 4. 

M fcorpioidrs. Lhm. ed. Willd. j. p, 74^' 
M. fcurpioicles B. palufliia. Smith brit, I. p. 212. Enul, hot. 480 /3 M. fcorpioides. ^. paluftris. Gorf. ingr. p. 27- Krochr 

flh p. 276* 

Eufrafia coerulca. Tahern. Kraeuterb, p, S^^» {mala.) 

■ 1 

Hanc iater ibericas plaulas innoriio, quac niilii alia^ p^er 

+ 

Caucafum et Tauriara nou occurrilj eandem nec in Ucrujaia j^i8 l^ENTANDRTAMONOGYNrA, ^ ■ 

^t ulfrd per auflralior^ Roffiae vidl, feplcntrionallorittis axt- 

tem adiuodym faaiiliaris eft, 2^ 

I 

Pube parra omnium partiam^ pracfcrlim Tcro calycum 
minas profunde incifornm, c[ racemis laxioribus Iiaud acgre 
U praccedenfc dlgnoscitur. A. M. aruenfi et fparfiflora differt 
fudice vivaci et cofolHs fpcciofis, praeter alias notaa. 3o3, MYOSOTIS aruenfiS. L 

M. fcminibns lacuibus, calycibu» r|ninquepariitis corollae 
tubum fubaequanlibus Iiirfu^is, ractmis mnltifloris^ caulibns 
erectifi ramis paucis fimplicibus, foliis birfutis, radice annua» 

M. aruenfis. Flor^ taur, cauc^ n- Joj (cum fyno^ 
nymis) Sobokivski fior, petrop. p* 132. HalU hijh n, 590 M fl p. 276. ^lor. dan. U S83* EngL hou Gort. ingr» p. 27* 

L 

M. fcorpioides hirfuta» Ray fy KraeUterb P 
^- 3o3\ MYOSOTIS lltoralis. L 

M. fcmihibus lacnibns, calycibnS qninquepnrlilis corollae 
lubUm fubaequanlibns hirfutis, racemia naultillorifi radicalibus^ 
foliis hirfntis, radicc annua, 

M, litoralis Steueni^ CatdL hortk gorenk. a. igi^^.P^ tT. 1 

liabilat m iiUore arenofo ponti enxiiii per Taiuiaffl giftxime meridipnaleiii/ Q \ \ i»ENTANDR I A MONO GYNI A\ 119 ^ r m 

w 

yianla pygmaea uncialis et digitalis, foiie variclas nana 

w 

r ^^ 

jiraecedenifs. Rodix exilis nigricans. FoUa radicalia aggregrtt^ 
onato-oblonga ntrinque va!de albo-pitofa. CauUs millus, fe<4 
racemus niius alteruc breuifijme pedunrulatus ex ipfa radic? 
nasciturj (|naTldoque pedwtculus breuifljmus radicalis racemos 
duos conjugtlos foftinet. Flores approximati erecli : pediceUis 
fruclus vix longilndine calycis» Calyx quinquepartitus liirfutu 
et cnrnUa exii?ua coerulescens. ut in M. aruenfu Cultui^a do- 


eebit an ab hac vere diilincla fit* 3o3**. MYOSOTIS fparfiford, 

M. fcHiijiibus laeuibus, calycibus quinqnepartifis corollab- 
tubtint Cuperajifibus birtis, racemis paudifloris, caulibus ra-» 
Hiofis ;" ramis elongalis ramdfis, foliis hirtis, radice annua. 

■f- 

w 

M. feminibtTs laeuitus, calycibos quinquefidis fnbhamofo- 
hispidis tnbum corollae fuperantibus : laciniis fubaeqnalibus, 
racemis paucifloris lash, pedunculis frncliferis deflexis, cauli< bus dtffufif* ramofis,. foliis ubouato-lanceolaiis, radice annna* 

Beffer gaUc. n. 103. Pohl apud Hoppe enchirid. a. I807- 
p. :74. Goldbach in mem. foc. uaL cur. mofq. S- P* i^2. 

w 
w ■ 

M. collina. jEhrhart. 

H 

M. fcorpioides. KrocJier fiL p. 0,7$* (fi exxludas var» oi 
et /3, ^ib eo recenfitas^ hanc i^udelur auiumaffe^) 

Orescit in virgultis per Cancafi proraontorium fepte«lrio-> 
Hiile et in Iberia. Regionibus tanaicenfibus «tiani familiaFi» 

ell. 

r 

Habitu fucculento laxo, cotore viridi, puhe 'parciore el 
asperiorej ramofitate et racemis laxis pauciflorjs liquide a M. 
aruenfi, quacum radice annua et paiuiJate coroUae conuenit M fis aprica figciora amet / :/ 


J' 
^ r ISO PENTANDRIA MONOCYNIA. 3o3***. MYOSOTIS inuohicrata. M. feminibns laeuibus, c#iule bafi ramofininio proflralo, 
racemuifs gloaicratia br.icfeis fbliaceis circumu illalis, peJiccllig 
fructiferis cerniiis. Steuen in rhem. foc. hat, cur. mofq. 3- />• 
S5S' Cotal. hort. gorenk. a. 1^12. p* 27^ 

m 

Habitat fub Caucafi orienUlis alpe Tyfenrlagli m rupibus 
fid (orrenfera Chodjal. Floret Jun!o. 

Plamula diglto minor Ilrigofa: pilis pellucidis fj^prfis cx 
pnncto crllofo oriupdis. Folla fpathulato-lanceolata in pelio- 
Juin atlenuata. riores magnitudine M.Lappulae vix e br^>r1e!S 

emergeufes: corolla amoene coorulca, tubn longilr.(l:n(; ci!v- 

h 

cis, llmbo circiier luTigil.nJne tubi, Semina flauicanlia tripla 
majura femiuibus M. aruenfis et affiaium. 2o4. MY0S0T;S maaoplyUa. 

Synonyma ed^h : Marfdi. unt.plant, rar. roj[Jic. i. t.l^ 
tloffm. hoit. mofq, a, 1^0$, n. 2132, \ 3o6. MYOSOTIS fquarrofn. 

L 

Per Eoffiam mericlionalem usqud in Ucraniam cum M, 

Lappula paffim reperitur. \ \ \ 307. MYOSOTJS marginata. 
Synonyma adde: Hoffm. hort. \ Hornem. hort, hafi P 179 \ ■-- > \ hrt. f $9' Poloniae aiiftialiori ctiam indtgena fpcnnclam Beffer cat. 

tppl. 3. p. i6 et cat. a. 1^16. cremenec. a. igii 
\ r 

\ X -=S P E NT ANDRIA MONO G YNIA. 121 3o8. MYOSOTIS barhata. Synonyma adde: Marfch. cent. plant. rar. rojpc I. t. '6. Hi.ffm. hort. mosq. a igog' "• 2150. Bejfer xutal. hurt 
crtmenec. a. isii. fupjjl. 3. p. 16. 3jo. LlTnOSPERMUM cruen/e. 

Vrrietas coernlco flore recenfelur etlam apnrl Larra^ck 
et DecaruL fon fraric^ Juh. n. r/lj, quam pro L. teuurfiura 
iu vaiiis liorlJs bolanicis coli obferuo. 3io* LITHOSPERMUM/Wgo/i/m, 

w 

4 

L fliigoro-bi.spiJum, folfis lanceolatJs acnfis, fplcis pa- 

h 

niciilafis fcciimiis, "bradeih Janceolalis, coiollis 'njiniu.i3, femi- 
nibus tnlf I cui^lis. 

flab:fat «n Taujia m-xime mer'dionali clrca KurD-Ufcn 

4 

in»er fragmrnla lapIJam ad lorrenlein in mare iiigrum dela- 
lenlem. 

PJahta Inler d^gilalem et dodranfalera altliu-Hnera va- ripns inde a bafi paniculato.ramofa totaiiue l lucidis fordide albicsn*ibus paiulis e callofa bafi oiiundis hi- 

fpidilLma. Badtx cxjlis rubicunda i^iiiiua, CauUs uMduriujum 

t * 

inde a brtfi raujis elongalis jjaniculalus. Racemi copivfi peni- culaii fccundi muififlori. ■ Eracteae bf< longiores, ncc duplo. Calvx ftrlgofiffin.ns foruia L. arvcnfis 

j-- _-^ , in usque in Lcinlas fubuIa'()-la.'ceo- 

latas parlilus. CoroHa minima purpurc*fcen.s. Ftnma formd 

L 

et colore L. arucnfis fupra b;*fiu Jatcralem ulrinque fubprcu- 
lalo-gibla : cact/ ra quoque fuferCcie fuberculls njinutis ob- 
fita. uinchuja Jaxaiilis PalL fimillima corollis longe tubuTofif 
dignosoitur. 132 PENTANDRIA MONOGYNIA. 3 1 5. ANCHUSA JlyJofa V Syiwnymon addc: Morfch tmt, ptaht* rar. rojjic, i, t, 

w 

r 

23. {cornlla ad fpecimen Jiccum clelineaia jujlo minor.^ 

In herbax^jo PaUafmno fub noojinc A. Jiispidae prollat* 3 1 6/ ANCHUS A ecMoichs. lu Cancafi oiienfalis alpe Scliadagb occurrit feGundum 
SUuen in mem. foc, nat. ciir. mcfq^, 3' P* 25 4^ > nuper quo- 

■ L 

que circa acidiilam Narlfana Iccla. * 317. ANCnUSA officinaUs. 

Planta taurica, praeter puhem. crcbriorem quS fnbcane- 
fcit, eliam calycum praefertim frnclus dcntibus obtufioribus a 
yulgarl discrepat. Cultura tentanda amie fuac fit fpeciei* - ^.*r* 3i8 ANCHUSA ochrokuca. » T 

Synonyma adde: A. foiiis lineari-Iariceolafis cal!ofo-pun- 
ctatis ftrigofis, fpicis fecundis, floribus remutiuscnlis, calyci- 
bus quinqurfidis longitiidine tubi corollae: - fructiferis inflatis 

cernuis. IVillcL enum. Jwrt. herol p. I7g. Bot, mag. i6oS» 
Catal bort. gorenL a. 1^12. p. 27*^efftr cau hort. cremenec. 

il* J816* p. II. 

1 "*^ 

A. nmlulata. Pall it. 3, p.'6s2. 

A. iater anguftifoliam et nnduiatara media. GmeU it. I. 
f . 167. t. 37. f. 2. 

4 

' _ J g 

In arena mobili Ueraniae ad flauiumDoneZ circa pagum 
Sawinzi quoqiie frequens eft. Similliraa corollis coeruUis, etiarn ^i ripas arpnofas- <^jusden. fiuuii haud procul oppido Smijof et in arena mobiH 

^a Boryfthenem circa Catherinoslaf, •> N. ^KNTAnM iA MONOGYNTA; 13? ■^ Vigjioscitur a Varietatibus anguftifollis A. ofljcihalis pUisl 
onminm partium multo pai-cioribu^, praeferlim paginae iMfe- 
lioris ioliorum, quae praeter x^aririam nuJiusc-ula efl; foUis 
augiiftia liucdri-lanceolatisj floribus minus approximatis, calyct 
paullo brcuiore* Mihi videtur vera A. angnllifuiia Linn* cfTe 
ct coeruleara fpccie non diflelre ab ocliroleuca niecum Ha- 
tuunt Gnielin, Pallas et Bejfer loc. cit* 

A. aijg:;ftifoIia WiJld. enum. horL heroL j?.. /f^ longe 

alia planta cft, floribns A^ oflicinali duplo minoribns gaudens; 
jioftra emm quoad florum magnitudinem non diffsrt ab offi- 
pinali. S20. ANCHUSA ro/ctf. 

Synomma adde: A. floribus fubaequalibns^ calycibns h __ quinqu* fi iist frurtiferis inflalis reflexo-palcnlibus, denlibus 
acuminalls, fohis oblongis glulinofo-liispldis : floralibus fub* 
corclatis cafyre longioribus, caulibus declinatis, Marfch, cerit^ flant, rar. rojfic. i. t. ^3, CataU hprt, i^orenk. a. I8I2* p» 

h 

iCf. jBeJfer cat. horU cremen. g. igiT. fuppL i. p. 6"* 

In tracfu littorali caspico ad riuum Manas eandem re-^ 
center.legit Steuen fecundum mcnu mofq. 3. p. 254,* 

SeminA nigro-cinerea punctis lincoIis(jue prominuiis ru- 
gofa. 3ao* ANCHUSA verficotof* 

A- calycibus qninqncfidis : frocliferis ccrliuis, corollis ae- 

■ M 

qualibus, folijs obtufis, caulibus proftratis. Steuen in mem. foc4 
jiat. cur. mofq. ^. p. 254" CataL hort. gorenk. a. ISI2», p- 
,27* Beffer cat. horU cremenec, Q. I^l6. p. li. 

Habitat circa pagum Kasbtk ad sgrorum verfuras et in 
Caucafi orienlalis alpeflribus circa Ciiinalug. Fiorel a JuniQ 

i^ Septembiifn» 124 PENTANDRIA MONOGYNIA A* rofeae ita affinis efl^ \\t discrimina aegre fxprim'»n- 

+ 

tnr. Eft vero robuflior, niagis Lispida e( miniis gluhnofo-vil- 
lofa, fotia noralia hafi minns fimt d Itit^ta et ajuce mjnus 
acuminata, ncque vero obtnfa, colyces imprinjis frncliferi feg- 
jnentis pariter minns acuminalis, coroUa major: lubo anjpliQ- 
re, violacco cocrulco et I&ncophaco colore variat. Semina 
atra riigofa praecedcnte paullo majora» 

j 

■_ 

L 

Tam fcaec, cjuam praecedens clima noflrnm apprime fe- 
runt ct per aliquot annos feminibus fcfe propagant /ponie^ 321. ANCIIUSA Intca, ^v F 

L 

Synonyma adde : A- foliis oblongo-lanceolalis ftrigofo- 

hirtis' floralibus fubcordalis, fpicis foliaceis, calycibus quin- 

qucfidis: fructiferis inflatis pendulis. Willd. enum. horL beroL 

T- 179- - - . 

Lycopfis Intea. Schultes ohferv, p. J2. 32 i*. ANCIIUSA alpejlris. A. corollis aeqaallbns. calycibns birfufifTimTs quinqnrrTrn- 
fatis: dcn'ibus obfufiusculis, fructiferls campai-ulatis pendu- 
lis, foliis eiofo dentalis, caulibns procnmbenlibus, Sleuen Al 
mem. foc. nat. cur. rnofq. J. p, 2J4, ^ . 

+ 

Ilabi:al in alpe Schddagb Caucafi orienfalis. Florct Ja- 
wio. 2^? 

j. 

Proxlme praecedentibns afllnis cft et colore corollae f,)e- 
ciofae ad A lu eam accedit, Diffirt |=ot»fLnjum foliis cuidtn- 
tius rcpando-dcnlalis ct calycum birfntie lopiofa Mihi cx 
fpeciminibns pivcnilibus ficcls fanfum nota tftj nil igllur ha- 

\ 

beo, t^uod Steuenianis obferudtionibus adjiciam. * 
T PENTANDRIA MONOGYNIA.' ia5 / 2a3*. CYNOGLOSSUM montanum C. calyciLus corolla breuioribus: frucliferis doclinafis^ 

■t 

foliis lanceolatis bafi attenuatis viridibus fubtus pilofo-fcabris, 
caule pilofo. C. montanum. Lamarck dict. enc. bot. i?. p. 235- Lw 
marck et Decand. Jlor. Jranc. n.2737' Perfoon enchirld. j. p. 
159' Schultes obs. /). 30. 

C. (fy iiaticum) ftaminibns corolla breuioribusj foliis fpa- 
tliulato lanceolatis lucidis nudiusculis fubtus fcabris, ^mlth 

t 

brit. i\ p 216 FjUgL bot. 16^2. Bejpr galic. I. p. 149 in 
noia ad n. 201. Sleuen in mem. foc, nat. cur. mofq. 3. p. -t-^ -r 25S C. Doscoridis. Villors ddph* 2» P» 457* 

1 

L JT 

C. f diis planis fefTilibus elliplico-lanceolatis asperis. ffa//-' r 

////?. n. ^8S' 

C. miniis folio virente. HalL opusc. p. 233. 

C. fo!io virrnle. J Bauh. hijl. 3. p. 60O. {exxlufa icone, 
fuae eji AJperuginis^ ex Hallero.^ 

Cynogloffa virenle follo montana frigidaram regionura, 

L 

Column, ecphr. p. 176* ic. p. I7S' 

Occurril in fyluis Caucafi orientalis circa Knbaoi, 

C. fylnalicnni Bejfer galic n. 20I a noftro manifefto 
differi Jlatura minore, Joliis utrinqne csncscenti-fcabris, . y^or/* 
bus minoribus, coroUis coeruleis nec magnitudine fere 0, 
oiE':iualis ut in^lioc fusco-rubris. An C. fylnaiicum Haenm 
cke ad noftrum pertineat nec ne, mihi qnidcm nou con- 
ftatj habeo tauien fpecimen fircum prp plajita Haenckii ab 
amicijf. Tratiinick mihi communicalum^ quod non diffei^^ a 
Caucafico. r-rff -^r "^ i26 PENTANDRIA MONOGYNIA; • 323**. CYMOGLOSSUM holojerkeum. 

h 

k 

C. calycibus coroHae tubum aequaniibus : frucliferis Lo- 
rizontalibus^ foHi» lanceolalis Ijolofericeis caiidiclis, 

C. fericco fomcnlofuujj foliis obIongo-I^nceola'is, raceuiis 
lerniinatlbus funjjlicii^ns, floribus pernuis, corollae laciniis ob- 
InfilTiinis. Steuen In meiri' Joc* nat. cur* mofq. 3. p. 255* 


/ Habitat iu alpibus Caucafi orienlali^ intcr Chinalng et 
Wandam. JFloret Junio. 

Stalura, habhus e\ inflorescentia C. officinalis, fcd totum 
pube fcricea m(4lIirHna argentalum. FoUa G. oiJicinalis. paullQ angufliora^ cieterunr confimilia^-fumma tantum fubfeffilia. Flo- res magnitudine C. officinalis: caJycinls fegnientis paullo la- 
tioribufi. CoroUa rofea, calyce panllo longior: limbo breui, la*- 
ciniis oblufls. Semina {ortxm et magnitudine C. officinahs, fe-p 

w 

tis brcuifTnwis in disco lateris exlerioris valde raris alibi vero 
conferlis exj^fjjerala. A C. cheirifolio, qnocum pube albo-fe-- 
ricea conueuit, di^noscilur foliis acatioribus, corollis breuio^ 
ribus^ feminibusque niajoribus breuius felofis. , 324, CYNOGLOSSUM pictum 


Synonyma adJe: C, ftamimbus corolla brenioribns, foHis 

h 

initcolatis lomcntofis : fuperioribus onato-lani eolatis coidalis 

w 

axnplexicauijbusj laciniis palycinis ouritis. WilhL enam. hort. 

f 

beroL p. ^5*0- Larriarch et Decand, fiqr. franc. n. 273S* 
Schuhes obs. p, £c^^ 

C, pictum tauricum- CataL hort. gorenk. a. ISI^* 
C. vulgaria varieJas alpina, corolla coeruIcA faluratiuft 

venjfa. Pi^L rojjl 2. p- (^6. ' ^ 

\ ■ 

Semina ulrinque coniiexula fetis confertis praeler couir- 

/Jiifruj^i ^ndicj^ue ae^ualiter liispida^ in C, oflicinaii, mou- PENTANDRIA MONOGYNIA. i a/. 

t _ ~ ■ 

tano et liolofericco vevo femiiia lalere exleiiore n^ngis coni-* 
planala discum verfus felis rarioribus obfita. 324* CYNOGLOSSUM Jlamineum. 

■ 

C. ftaminibns coroIJa duplo longioribuS; foliis Janceolatifii 
villofis. ^ 

C, pubescens, foli/s lanceolatis^ floribus Miinulis riiceujo- fis fecundifi, flaniiuibus exferlis. JDe^fonL in annah mus^ 
paris. lO. p. 431^ t. 36. 

h 

C. orientale vulgari fimile, flore minlnjo longis ftamini- 
bus donato. Tournef- cor. p, 7. 

Crescit in inontibus fyluosis allioribus Tauriae meridio- 
nalis. Floret aeftale. 

j- 

Slatura C officinalis. Caulis profunde fulcafus pills niol- 
libus longis valde hirfutus. FoUa forma C. uflicinalis pube 
parca niinus canescenlia. Racmii axillares, juniores folio brc- 
uiores, moi: iiudi, mox folio uno sl(eroue diminuto inftrucli, 
ficut caulis villofi, Florcs juniores videnlur capitato-glomerali, 
aclalc In racenios nonnullos alternos breaes fecundos euoluen-r 
di j C. officinalis floribus ruinores* Pedicelli floris calyce 
breuiorcs. Calyx villofus femiquinquefidus : dentibus oblongis 

■ 

oblufiusculis. CoroUa vix calyce mojor fubcampanulata exlus 
pubescens: laciniis breuifllmis obtufis, fauce ffjuamis breui- 
bus oblongis margine valde villofis cura ftaujinibus allernaur 
libus claufa. Siamlna corollae fauci inferla, Iiac duplo et ul- 
tro longiora: filamentis capillaribus, anthtris paruls vcrfatili- 
bus. StS'hiS fiUformis coroUa. lougior, ftaminibus breuior: flig" 
mate niiiiinio. Semina fornia C oflicinalis, fetis apice ftellu^ 

|r 

lato-izlochidibns, in tll&co laieris exlerioris minus conferlis ar-^ 
niata. Species C. apeunino proxima. 

j 

Huc forlo reuocanduiti eft Sympljytum fecundum GrUiL 
jun. it. 3. p. 363* !• J^- /• 2. 128 PENTANDIIIA MONOGYNIA. C. fcorploides^ 111 Ucraniac. fylni« fuh arboribiis paflira nascciis, hucusque per Tauriaui atque Caucafuni non obferua- lum cfl» \ LMON :- \ P. calyce flylofjue ]ongi(ud'ue luli corollae, foliis hispi- 
dis: radlcalibus lanccolatis, caulinis llneari-Ianceolatis adnato- ^feflilibus. 

V - 

P, folils ftrigofo-hispldis: radicalibus oblongo-lanccolafis 
arpmiiialls in petlolos allenuatis, caulinis decurrenTibns, co- 

F 

[lae linibo campanulato. Bejfer galic. n. 20S ^t Cat^ horU crem. a. Igi6. p. 113. H' 7 t P, terlia anftriaca. '7? Iq6. Sternberg in mem 1 

/' ralisb. a, ig^S^ P- 3^- P. prima an^uftifolia. Tabern. Kramterh, p. g^.^ (iconem 
ex Clu/io reddit pejorem) 

m 

In ncmorofis promon^orii CLiucafici fcpfenlrionalls nnpcr 
repcrta eft. Alioquin per RolFiam mediam freqncns, videtur 
» botanicTS roflicis pro P. anguftifoHa fulffi*, recenfita, quam 
eqnidem inler plantas ruthenas nondum \i^i Floret vere. Z^ 

^ Dignoscitur ab affinibus, praetrr aiiguftiam foVorum et longiludinem Jl)Ui corolld fpeciofio»e pnlcre azurea fenfim in 
limbum ampliata : fquamulfs 5 pub( ficenlibus niininiis ad lau- 

£Gm. Pube riffidula fubuiscida ab aliinibus non dii>crepal. 

\ 3a6. SYMPHYTUM caucaftcum. Non folam ad flunium Terek, verum etlam per lofurn 

fere promontorium Cauc.ifi feptentrionale in planis ad margi- 
>ies fyluarum locia roscidis prouenit. MNTANDRIA MONOGYNIA* '7? 129' 

■_ 

ri 
I 

Calyx tubo co- rollae brcuior: deutibiis angtiflis qnidem, fed apiculo rotun- 
dalo ncc acuto ut iu S. officinali. CofoUae laciuiae oblufiffi-' 
ijjae latiores cjuain in S. ollicinali. 327. SYMPflYTUAl or/e/7/tfk 

S^nonvma adde: S- (tauricum) foliia cordafd oualis liiV-* 
tis peliolatis: floralibus oiipofifis feffilibus, kcinlis limbi cOi* 
rollae bbliiffSj caule rarnofo. Willd. enum, hort. beroU [uigd^ 
. Bot. magaz. J7S7' 

S. {bullaium) foliis cordato-ouatis liirtis bullatis pctiola- 
tis bafi fubinaequalibus, corollis vcntricofis. Horuem. hort^ hafa «* 18^3^ P' 179' 

Locis Iiumidis fcaturiginofis circa Odeffam, immo rariusr 
in Ucrania quoque occurrit. 

Defcriptionem S- oricnfalJs irt Linn. fpec, flant. adorna* 

tam efle ad plantam ficcaui herbarii fai diiieifa^ a taurica 
fpecici : foliis bafi a^igaftatis^ calycibus patentilTjmis ct laciniis 

limbi corollae acutjis teftalur Willdenow in enum^ hvrt. btroU 

ri 

/oc. Ctf. 328. SYMPHYTUM afperrlnxum. 

w 

Synonyma adde: S, fuliis ouatis acumlnatis fcahernmia 
pcilolalis : floralibus oppufuis fubfelTilibuS^ caule muricafo : fe- 

^ p I 

tis reucrfis. Willd^ aium. hort. beroL.p* igj. Aiton hort, keiv^ ed. 2. P. I. pm 294* 'Botan. magaz, g2g* 

h 

Cbelum borealc apprime fert et horlbrum etiam privafo 
ram tam Petropolis quara Mosquae frequens ornamcnlum fa! 

L 

elum ell. - ■* flora taur, cauc, T, Ul* 
» 9 \ i3o PENTANDRIA MONOGYNlA. 329. SYMPHYTUM cordawm. 

f 

h 

Synony ma adHc : S. foliis cordatis ouatis acutjiinalis Lir- 
lis: lloralibus feirilibus fuboppofitis, caule fi:nplici. Willd^ 

enum. hort. heroL p. I84* 

S. pannonicum. Perfoon mchirid. i. p. 161. BeJJer galic. n. 20S 330. ONOSMA cchioides. Plantam caule recfo ramis copiofis elongalls crecto-pafu- 
lis ilerum ramofis valclc paniculatOj quae apud me oc eft, pro 
diftincJa fpecie O arenaria proponui^t Waldjlein et Khaibd 

L 

inier plantas hungar. rariores; his equidcm facile affentio, qui 
hanc ramofiorem^ praecociorem etiam effe et in campeftribus 
N.onne Roffjae usque in Ucraniam paffim prouenire, nuper iler 

L 

faciendo obferuaui; quum altera, caullbns e radice faepe vno 
ploribus adfcendentibus : ramis paucioribus breuioribusque 
praedits, fciJicet raea varielas y quam exprimit icon Gmelini 
for. fib. 4. t, 40, et quani defcribere vidclur Flor. franc, n» 
2721, in_ auftralioribus dcujum reperiatur, vi» elicet in Beffa- 
rabia^ Tauria, ad Wolgam inferiorem etc. Cum x conueiiit 
ad amuffim plaiita auftriaca Jacquini, quam comite amici 
Uofl, circa Brnck ad Leytham ipfe legi. Se,d de fynonymis 
aactorum inter has el alias for(e aeque diftinclas, fub noftra 

■ q - 

O. echioide latenles fpecies rite dispertiendis, mihi quidem 
non conftat, ariadneum enim filum a varielatum intuitu ad 
harum fpccierum h^quidam cognitionem ducens nondum de- 
prchendi. 

, - 33i. ONOSMA tinctoria. 

Synonyma adde: MarfcK cent, plant. rar, roffic. 2' t.7g. 
CataL hort. gorenk. a. ISI2* |). 27. Hoffm. hort. mofq. a. <j 
IS^S* "• 2250. Bejfer cat. hort. cremmec. a. JSi^* V aENTANDRIA MONOGYNIA. i5i Mira fn ha« planta fecundum aelatem mulabililas corollac 
primum albae, mox Juteae^ dcinde rofeae, miniatae, demum 

violaceae, quos omnes colores in uuo eodemc^ue florente in-^ 
diuiduo confpiccre licet. 333. ONO^SMA pilulaia. 1 Synonyma adde: O. taurica. Aiion ktw. eJ. r. P* I# f 
r^J. Botan. magaz. S89' 334. ONOSMA fxmi)lidjjlma. Sjnonymon adde: Marjch, cent, planU rar. rojjic, 2- t» 57' 336. CERINTHE maculata. Synouymon adde: C. {quinquemaculata) antlieris feiriH- 

bus in medio liuibi acuti ififertis, l^oliis papillofo-fcabris, ra« 
dice multicauli- VVahlenb, carp. n. j^i. 

j 

•m 

In C. miuori L. antlierae ad fiffuras limbi feffiles funt 

, r 

fecundum JVaJiknh. h c. ^ 34o. ECHIUM afperrimum. 

u 

Corolla conftanter apud nos leucopliaea exfus leuiterpu- 
bescens: pilis longioribus perpaucis. Stamina glabra. Stylus 
villofus in hoc et noilralibus omnibus. Pro E. italico L. lio« 

F 

demum habco. 34o*. ECHIUM nolaceum. Flor. taur, cauci, app, p, * ^ 422. n. 1020. i 

CoroUae limbus extus pills r^is elongatift.. ^u l32 PENTANDRIA MONOGYNIA. 344. ANDROSACE viUofa Synonyma addc : A. villofa, foliis Innccolalis inlcgerrimi» 

r 

villofisj umbella pauciflora, coroHa calycem escedenle. Spren- gel pugilL r* /)- 42* Lamarck et Decanc/. ficr. franc. n. 2359* 
Waldtnh. carp. n. 177. . ' 

^^' In Cflucafi orientalis alpcftribus cutn A. elonga^a quoquc 

ri 

occTirritj ex rclalione Steueni in mem. foc. nat. cur, mofq. J. 
P- 25S. j/' 344*. ANDROSACE Chamaejasme. A. foHis lanceplatis bafi angullatis margine ciHalis, peri- 
antliiis hirfutis. Linn> ecL Willd. i. p. 799* Jacq, collect. J. 
p, 194. iMmarck et Dccand. flor, franc^ n, 2362. Hoppe 
enchirid. a. 1799* />. 73. 

A. pubestcns, foliis lanccolali» fub"nlegcrrimis ciliatis, 
untbella pauriflora, corolla calycern turbinatum cxcedente. 
Sprengel pugilL 2* p- 43* 

A. villofa. Jacq. auflr. ^. t. 332. JEngh bot. 7^3. Proucnil in Caucafi oricnlalis alpe Scliadagli, quam ex Sibiria quoque habeo. ^ \' Vix alifer, foliis que et pilis omninfti pafliiim rarioribas ab A. villofa diftin- 
guenday ex meis exx\a^ obferualionibus non valet disQrimen a Hopp et pedunculorvm longiludine defumium. quod urgent 

T 

auctores flor. franc, /.■c. Nempe faepe vidi A- villofam pe- 
duricuTis inuolucrum fuperanlibus, ficut Chamaejasmen pedun- 
culis inuolucro breuiorlbus. Jconem Mepertoril botanici anglicl 
citatam ob foliorura quam ejtprimit formam atque pubem ad 
pufl:criorem Iraho. wa PENTANURIA MONOGYNIA. i33 344**. ANDROSACE albana V -^ A, pnbcscens, folils fpalhnlatls Inclfis, umbella capllnta- 

Steuen in rmm. foc» nat. cur, mofq. 3. p. rj^- 

A, oricnl^lis foliis Valerianellae nndolalis et crispis. 

Tournef* cor. p. S» 

r 
T - M 

Habilat in alpe Scliadagb. 

L 

Radix lennis apicc in fibras aliqnot Jluifa exlus nigrl- 

w ' 

cans intus alba annua videtur, nifi furculus fit lateralis ad 

_ j 

viciriam . rofulam excurrens. FoUa in rofalam aggrcgata vix 

w 

ungnicularia cuneiformia, apice crenia 5-j magnis oblufis l^tt- 
aequalibus: tenninali mnjorei undique pubescentia margine ci- 
liata: cilils confcrtla minimis. Scapi allquot, florcnlis vix 
digitalos.teretes ficut folia exili pnbe apicem verfus copiofiore 
veftiti. C^jntulnm terminale fubrotundum fiorum ftffilinm 
5-20, floribus A. villofae^vlx minorum. Inuolucrum capiluli -r fnbdecapbylUun adpieffani villofum : "/0//0//5 lanceolalis aculis 
calyccs fubaei|uanfibi)S. Calyx campanulalus fubpenfagonus vil- 
lofus: tnbo albido, dentibns viridibus hirfutioribus tubo bre- 
nioribus acutis. Corolla albida: tubo calycem aequanle, limbp 
longiludine tubi; laclniis ouato-oblongis obtufis. c^ ^**_J^- 345. PRIMULA vcris. + 

Synonyma adde: Pr. folils denlalis rugofis medlo conlra* 
ctis, fcapo multifloro, corollae limbo concauo. Smlth brit. t* 

p. 223» Tdbern* Kraeuterb* p, 6(^g* j. - . ^ Pr. oHlcinalis. Scop. carn. ed, r. n. 20S» Lamafck et 

W L 

Decand, flor* franc, n- 2367. 

Pr. veris ilauo flore elatlor, Chis, hifl J. p. iu. 

T 
j^ I 

L ■ 

Calyx cproUae tubum faltim aequans eodemque multo 
amplior fabcampanulatus; fegraentls klo-Ianceolatis. i34 PENTANDRIA MONOGYNIA. 345*. PRIMULA clatior» Flor. taun cauc. r. app. f. 

458' n. 2003. 

F 

Synonyma adde: Pr. foliis dentalls rugofis medio con- 
tractis, fcapo mullifloro, corollae lirnbo plano. Smhh hriL J. 
P. 223* Lamarck et Decand. flor. franc. n. 23^6. GmeL 

' — ' * r 

/3. 4. p. 85' n. 3 

Pr. pallido flore elalior. Clus. hifl, J. p. 301. 
Pr. fylueflris lertia. Tabern. Kraeuterb. p. 700. 

L 

Calyx anguflior et breulorquam in praecedenle: fegmen- 
tis lanceolato-fubulatis» 346. PRIMULA amoena. Synonymon adde: Hoffm. hort* mofq. rt. iSOg* n. ^. ^595' 

In Caucafo cisalpino, ad latera montis Befchtau nuper 
ctiam lecla eft 

'Coro//(je collum oblongum longitndine fui tubi, quod mihi 
olim hcmispliaericum vifiim eflj fortaffis quia, affinium ihflar, 
ita varians deprehenditur. Stylus ilaminibus longior, limbi co- 
rollae bafm altinsens. \ 347. PRIMULA dcaulis, 

_ n 

I 

ri 

Synonyma adde: Pr. (yulgaris) follis dentatis rugofis, 
fcapis unifloris, corollae limbo plano, Smith briu l. p. 222* 

L 

Pr. grandiflora. Lamarck et Decand. flor^ franc. n^ 

'£365* 
Pr. fylueflrls. iS*<:op. carn. ed. r. n. ro^. Pr. veris pallido flore humiliojB, CIus. hifl. I. p. 502. 
Pr. vcris quarta^ fylueflris fecunda. Tabern. Kraeuterh f. Toi, i PENTANDRIA MONOGYNIA. j35 i 

Varietas flore atnoene purpureo aut carneo prlmo vere 
per Tanriam inaxime meridionr^lcm abimdat} et fuspicor janij 
ad haiic fpeclare cam, quam pro amoenae varielate acauli 

m 

olim propofui, pro Pr. acauli iberica reclius ergo recenfitam 
apud Ilofrn. hort. mosq. a.igoS' n. 2S94* 

Hallerus de Primulis fuis hcluelicis n. 6lO Ct ^JI (quae 
Pr. veris et elafior) observat: Jlamina in llorentibus ad api- 

I •- 

cem^ poftea autem ad mediura corollac poflta cfrc, Sic, es 
mcnfe Halkri variarent ambae, fecundum aelatem, tubi co- 
'rollae eollo breui et elongatoj id enim conflans ell iu omni 
Prianila: quod Jlamina ibi corollae adJiaereant, ubi tubus in- 
cipit in collum ampliari- Equidem in variis, caeleroquin fi- 
niillimis ejusdemque aetalisPr, veris et acaulis indiuiduis mox tubi corollae collum oblongum fubcylindricum, M flamina fuperantem j mox lubi. corollae collum breue hemi- Jlylum ftamjnibus fc Anne pofteriorem Pr» acaulis varietatem exprimit Pr. bretii- t)ecand. fior. franc. 6. fi ?• 383'^ 2 y 35 1- CYCLAMEN europaeum^ 

, ^ 

D- 

Sj^nonymon adde: Guldenjl. iu J. p. ipOf 421* 

Corollat limbus tubo circiter duplo longior, fauccm Vfer- 
fus maculis quinque magnis atropurpureis confluen!ibus^ im^ 
gulis ad ipfum tubi introitum albo-biguttatis. ^ 354. LYSIMACHIA verticillata. 

Synonyma adde: L. foliis verticillatis oblgngo-lanceoUtif 
petiolatis, pcdunculis axillaribus uni-triflorisque, petalis ouatis 

r 

acutis glandulofo-ciliatis, canle pube^cente. Willd. enum. hort. 
heroL p, igs. Marfch. cent. plant. rar. rojfic. i. t. 32. SchuU 
tes obf. p, J5« Catal hort, gor&nh a. isi£. p. 15. Hoffm. 1.36 PENTANDRIA MONTOGYNIA. fiort. mosq. a. ISOS» n. 1515'^. Be//er catal hort. cremeuec. a. 

f8i^- P- 83- 

Stamina monadclplia in Iiac ul in vulgari. f 26 1* AZALEA pontka, 

Synonymon adcle: GiildenJIaedt it. I. p 275 Si ef plibi. K 

Conftat quKlcm. hanc lepcrlri in Poloniae maxime an- 
flralis fylnis humidis (conf, Schultes obs. p. 3S. Bejfer cataL 
hort. crem* fl. ISI^* V* ri,)eanclem Vero in campeflria noftra 
rneridionilia /cu^gari et circa Otfchakow magna copia cresce- 

L - j 

re^ id aflerenle /?ove in repertorio botanico angUco fiib n^^JJ, 

_ » 

vix equidem ci ediderim } plura eiiim alia fabulofe de lioc 

I 

frutice /oc. cit. liabet dictus peregrinator : arborescere euni et 
Jid viginli pednm altitudinem inlcrdum extolli, mellis ineLri- 
antis infignem coi^iam colpno cuidani Olfphakovienfi cjuotanni^ 
praebuifTo etc. ' ' i 36a. VLVMBXGO lapathifolla. 'j '^ Synonyma adde: foliis lancedlatls am- F 

jdexicanlibas fcabriuijcutis^ caule dinaricalo, bracleis lanceola- 

tis fuhnudis^ ramulis loeuibus. Willd. enum. hort, leroL p- 
I(^S* ■S'^^' c^^ii' plant. efrusc. p, 52* 

Suam Ph lapathifoliam IVilldeno^ius loc. cii. a noflra di- 
Jtinguit ramulis pedunculisque fcabris, Iracteis gUndulis pedi-^ 
«iellalis oblcclis et ^orc minore albido ncc violaceo. "_^rt"-" 363. CONUOLUULUS amenfis, 

i 

JJeJiniatur: C. foliis fagittatis: auriculis lateraliter por- 

rectis, fmu petiolari aperto^ pedtincnlis iubunifloris folio lonr 
gioribua, PENTANDRIA MONOGYNIA. i^/ Hnic maxime affinis cfl C. (fagittaefolius:) foliis fagifta- 
lisr auriculis retrorfum porrectis, {inii petiolari feuiicirculari, 
pedunculis uuifloris folium aequfttilibus, (Fifcher in calaL 
liort. gorenk. a. 15^/r.' p. r^- Patria: Sibiria Sakfow^ de- 

■ 

fcrta trauswolgtiifia Taufcher.) Uignoscitur a C. aruenfi foliis 
aiiguflioribufi utrinque ab apire u*que ad auricularum extre- 
ifiilales ptne rectilineis: his fcilicet perparum a lobo medio 
folii diuergenlibus, fed pari fere directione petiolum rerfus 
porrectis, peduncuUs paullo breiiioribus et Jloribus nonnihil 
niinoribus. Quoad reliqua cum aruenfi conuenit. -Hunc for- 
tafTiH indicat commemorata apud Gmelinum Jib. ^. p« p^ Juh 
2 C. aruenfis varietas foliis qngujlioribiis et haji magis M 3G5*. CONUOLUULUS hlrjutus. Flor. taur. cauc. x. app. p. 4.22. ru 1021, Synonymon adde: Marjch. cent. plant. rar. rojfic. i t. 6. - ■ 368 CONUOLUULUS holojericeus. 

Synonyma adde: Marjch.ce.nt. plant. rar. rojjic, !• U 24 
JSeJfer cataL hort. crem. a. Igiin Jupph J. p. g. d7u CONUOLUULUS Soldanella. > Planta Jr nec 0. 372. PpLEMONlUM coeruleum. ^ Synonyma adde: P, fuliis pinnati», calycibus pilofiofica- -i lis, petalis fubrotuado-ouatis obtufis> anlheris ellipticis. Willd. mum.horU beroL JuppL p. lO. v 

P, foliia pinnatis : extimis conflucnlibus, Hylo corolla 

F 

longiore (Vahl inanufcr.^ HQrMm, hort^ hajn. a. Igl3* ^: j3S pentandrta monogynia. Ab lioc diflincta fpeeiea efl Roffiae ct praefcrtim Sibx- 
riae indigenum P. lanatuui Pall. iu 3^ P* 33 > cujus *Sjno- 
nyma fuut: P. liirfutJus floribus majoribus -L/nn. amoen i. p. 
16^4. P. coerulcum /3. calycibus lanafis. i/nn. hort. ups. p. 
40. P. coerulei varictns hirfuta S. G. GmeL it. Jf. /;. 13. 
Pm varietas caulibus ca]ycibus([iJc lanatis GmeL fib. 4. p. 1O3* 

n. 6g. var. I, t, 30. \ , 3ja\ CAMPANULA SteuenL' 

C. (fimpkx) foliis glabris crenalis: caulinis lanc&olafo- 
lincaribus, radicalibus oualibtis, caulc adfceudente fimplicis- 
fimo uuifloro. Steuen in mem* foc» hat. cui\ rhofq^ 5. p* 

55^ \ C. orlentalis monanllios LycLnidis folio. Tournef» cor. •> p. 3' 

Habifat in Caucafi orientalis fubalpinis pagoChinalug vi- 
cinis^ ncc non in Iberia- Fioret Junio, ^ 

Planta circiter dodrantalis, Varietatem pufillara atquo 
fubunifloram C. patulae plane referens. Caulis bafi leuiter pu- 
beacens. Flos utplurimum imicus terniinalis erectus, neque 
tamen defunt fpecimina imprimis iberica biflora, immo tri- 
flora. Calycis tuhus (germen intclligo) elongatus, fcilicet duplo 
longior et proporlione anguflior quam in C. palula; denUS 
nullis denticulis inilructi, qui vero nec ia pafula conflantet Nomen /' 


372**. CAMPANULA Rapunculus^ 9 C. foliis nndulatis hirtis: radicalibus lanceoIalo-oTiaHbus 
panicula anguflata fubracemofa, caljcis laciniis fubulalis infra 
incdium remote dcntati». PENTANDRIA MONOGYNIA* i3c) C fuliis undulatis : radicalibus lanceolato-oaalibus, pani- 
cula coarctata. Linn. ed. WiUd. J. p. S9^. Smith briu I. p. 
236. EngL bou 283' Lamarck ct Decand. fior. franc. n# 

f 

L 

2837*JPolU palL n. 208* HalL hijl* n. 6^p. 

In pratis ad radices montis Befclttau occurrit. Floret 
aeft^le* cf 

L , 

Radix oblonga naplformis alba. Cdiilis fimpliciffinius 
ftrictus fcsquipedalis angulatu?, bafi villis reuerfis crebris lilr- 
tnsy apicem verfus glabrlusculus. Folia praefertim inferlora 
undulata, ficut caulis hirta ; fnperiora diminuta acuta obfcure 
crennlata gIabriui>cuU ftricta; floralia mlninja. Panicula ob- 

_ - 

longa fiiLracemofa: ramis infdriorlbus breuibus paucifloriS| 
pedicelUs fuperioribus alternls unifloris. Saepius rami multi- 

L 

florl bafcos p?iniculae defunt; floribus m racemum limpllcem 
terminalem digeflis. Bradeae duae fetaceae mlnutae ad pedi- 
cellos, praefer folium florale. Flons C. palula^ florlbus paul- 
lo minores anguflioresque. Calycis dentes angufliflimi patentcs 
quandoque corollam aequanles immo fuperanles carinati a bafi 
ad medlum ulrinque denliculis 4-6 remotis muniti. Corolla 
pallide coerulea fere femiquinquefida : laciniis triangularibus 

n 

^ 

aculiusculis. Squamae baaeos Ilaminum minutae- Germen pen« 
tagonum clri a futura capfulae foramina tomentofum, caeterum 
glabrum. Fufius noflratem defcripfi, quura defectu ramoruoi 
longiorura baseos paniculae et infigni calycinorum dcntium 
longitudine et anguftia a vulgari aliarum rcgionum aberrare 
videatur. Ea, quae f-dcundum Kluk apud BeJJer galic. £• app» 
n. j^j in Polonia prouenit^ quoad calycem omnlno cum na- 
Hra conuenirc videtur. 373***. CAMPANULA niifoUa: 

C. foliis ouafls lanceolatlsque acutls groffe acute ferrati» 
rigldis nudiusculis^ floribus laxe paniculatis nulantibus> ftyl» 
lanse exferto. ]4o PENTANDRIA MONOGYNTA. h 

C. foHis Tancoolatis: caullni-i' acute ferratis, florilins pa- 
nlcnlalis nutanlibus. Linu. ed* Willd. i. p. S99r Bejfar galk. 
n. 236. Schuhes obs. p. 57. Wahlenb. ccrp. rt. 20l\ Waldjl, 
tt Kit* rar. Iiung. f . 247. ' ; ' 

w H 

_ H 

C. foliis radicalibus ex cor(3afo*oUcitiS; caulinis lanceolatis 
faepe ferratis, floribus nutantibus. GmeL fib.3% p. 14-8* "• I^» 

u 26. 

C, urticac foliis glabris ; floribns nunoribus, pcndulis, 

Amm* rwh. n. i^. „ — " 

F, 

' /S' anguftiCoUa. 

C. uriicae angufl;ioribus foliis glabris rigidisque. Amm. 
ruth n. 15» 

In Tauriae meridionalls moutibus allioribus nuper eft 
obferuata. Jir 

m 

Foliorum latitudine et paniculae ainbita perquam variat; 

I 

fed taurica noflra ad lalifoliam varietateni ampla laxaque pa- 
nicula pertinet. 37a***^ CAMPANULA latifoUa. v_ i C cdule fimpllciffiino foliisque ou^ito-lanceolatia acutis 

u, 

r 

inaeqiialitcr obfufe biferia^ia fubpubescentibus, pedunculis a- 
xillaribus uniQoris calycc glabro breuioribus. 

C. canle fereti fl:rialo g'abro, foliis Ou"ato-Iauceolalis ^^^ plicato-ferralis, pednhcuHs axillaribus unifloria ereclis, calyci- 
bus glabris. Schmidt boem» n. 172* Limu ed, Willd. /. p» 

Smlth briU i. p. 237. Engl. bot. 302. Flor. dan. U goo. 

782. Lamarck et Decand. Jlor. J\ /< anc. n. -25*^1 
^h' -2. />• 255* HalL hijl. Steuen in Tracbelium majus Belgarnm. CIus. hijl. 2* p» 172^' 

In fyluis caeduis ad monlem Befcbtau haud infrcqnenSf 
porro circa acidulam Nartf^na, in fuljalpinis ditionis Cubcnfii 

, w 

1 J 

Paucauii orientalis et in Iberia. Floret aeftate. l^ K PENTANDRIA MONOGYNIA. 1 4 1 CauUs Icniter fulcalo-.ingulatiis, praeferlim befin verfus 
pubcscens. Folia tenui pube praefertini fublus ad neruos ve- 
llita, margine imprimis baseos fubciliata, tamcn primo intuitu 

ri 

nuda apparcnt. Calyx glaber : fegmentxs fubtiliffime ferrulalo- 
fcabris, patentibus, neque vero reflcxis, Corollae fpeciofac litn- 
bus tubo triplo quadruploue breuior: laciniis acutis margine . 
elougalo-pilolis. PeduncuU floris erecti, fructus reflexi» 3/4. CAMPANULA unicijolia. 

Efl varietas C. Trachclii, monente Scliradero aliisque; 
eam tamcn, qaae ramulis axillaribus multifloris gaudet, per 
Germaniam vulgarem, apud nos nunquam vidi. 

L 

" i _ 

Diagriojis fpeciei ex foliis praeter floralia lale cordatis 
longiuscule peliolalis, calycibus i^eflexis fegnientorum margine 
fltque carina una cum germine pilis paleaceis albis hispidis, 
Pro varietate C. latifoliae minus recte proponitur apud 
Wahknb. carp^ fub n. ro^; ,feJ ipfa haec latifoh'a Carpalo- 
rum, fccundum Wahhnbergium foliis fl:rigofxs praedifa, mihi 

r 

dubia eft. 

Alia fane efl; C urlicifolia flor. franc. n. 2842, foliis 
nunguam cordatia a Trachelio n. 2S44 discrepans. 375. CAM?Al<lVLk rapunculoides. 

m 

Synonyma adde: Fhr. dan. t. 1327* Lam. et JDecandm 
fior. franc. n. 2843* Bejfer galic. n. 237* tlornem, hort^ 
hafn. a. I8l3n P^ 198' Wahlenb. carp. n. 203. 

Trach'lii genus mollioribua foliis oblor?gis, minorum flo- 
rum in auteriorem parlem fpectantium fpica, radice repente, 

Clus, hijl. r. p. 170. 

JPanicula faepius longe xacemofa fecunda. CoroWa^femi* 
€[uin^uefida. ■ i42 PENTANDRIA MONOGYNIA. 376. CAMPANULA irachelioides. 

Syuonyma aclcle : CataL hort. gorenk. ai i^m^ p- 31^ 
Bejfcr cataL hort. cremenec. a. igiS* p* 2g^ 

Circa caflellutn Wladikawkas eandem obfcruauit Stmen 
fecundum mem. foc. nat. cur. mofq. 3. p. 255, qui tollectu 
fou)iinbu5 eani in lioitos inlroduxit. Zjj. CAMPANULA hononienfis. -f Synonyma adde: Beffer galic. n. 238^^ Wallroth for. 
halens. fuppL J. p. 33^ Hornem, hort. hafn. a. igi^* P^ 199* 

m 

TVahlenb. carp. rt. 202. , 

Calyx fcaber, fubincanns. Corolla circiter ad unam ter- 
tiam incifa. Capfula nilida. 378. CAMPANULk mthmica. 

M 

Synonyma adde: Willd. enum. hort. berol. p. 2II. CataL 
hort. gorenk. a. 1812, p» 3i* Hoffm* /lort, mofq. a. Igog. n, 
6"49. Beffer cat. hort. cremenec. a. iglG» P« 2g^ 

Merilo de hnjus a C. bononienft diuerfitate dubium mouit 
Wallroih Jlor. haU fuppL 3. p.JJ, poffel enim tstique varietas 
cffe prloris fimplex, valdc tomentofa, fpica compacta, floribus 
minoribus, forte ex ]oco natali arido. Farile cultur^ dubium 
LoG foluetur, quum Idm C. bononiejifis, quam ruthenica in 

^ J 

Jiorlis botanicis plerisque jam proilenl. 379, CAMPANULA glomerata. Synonyma addc; Flor* dan. U i32g. Beffer galic. n- 
240. Krocker fdes. p^ 323. n. 317* Perfoon enchirid, j. /). 
igO. Lamarck et Decand. flor* franc. n, P.S45. Wahlenb. 

M 

carp* n. 206^ ^: ■f PENTANDRIA MONOGYNIA. 243 Septentrionalis C. glamerata, nnper a me Pe^ropoli ob- 

' feruata elatior cfl niagisque quam taurico-csucaficd longifolia, 

caeteroquin fpccic non diuerfa. Altera Yero nascitur per 

Ucraniam et in Polonia auflialiori ftatura laurrco.caucaficae, 

r 

magis vero canescens et foliis fubtus ut in C. bononJenfi to- 
nientofis, quae ctiam, praeler capitulam ferminale, florain la. 
teralium glomeribns pluribus inflrucla efTe folet. Ad hauc re- 
fero C glomeralam PoUich. paL n» 112, Wallroth fior. halens. 
JiippL 3* P' 34 y C. glomeratae aiBnem Bejfer cataU horU 
crem. a. JSII^ f^PP^' 3* p. 6, C, farinofam Rocliel. Bejfer 
caL a. Igl^* P' -27* (^^ autopfia fpeciminum Bejferianorum.) 
Per hanc varielatem peiuenimu» tandem ad C. petraeam jLmn, , 
humiliorem ct maxime villofam cx loco xialali alpino^ ita 
quiflemj ut alleram allerius varletalcm elTe, praeeuntibus JPer- 
foonio loc. cit. et aucloribus fior. franc. 3» app, n, 2S4S9 fa- 
cile crediderim. Conferatur quoqne Luc Schultes ohs. p# J§. hf 38o. CAMPANULA coUina. I 

Synonyma adde: Marfch. cent. plant, rar^ roffic. jr. U 
42* Botm magaz., ^27* CataL hort, gorenk. a. 1^12. p, 5l» 

Inter calycis fegmenta plicae deorfum quandoque ita 

elongantur, ut liaec fpecics inler Campanulas calyce 5-fido ct 
10-fido inftructas ambiget. 38 1. CAMPANULA lactijlora. Synonyma adde: Marfch. cent* plant. rar. rojfic. i. f» 
JO. CataL hort. gorenL a, TSI2. p. 5/. B&Jfer cataL horU 
cremenec. a, l§J^- p» 2f* Hornem. hort. hafn. a. JSlS^ 

m 

i>. £00» ■ 

" Poftquam hanc fpecietn in Caucafi alpibus detexcram, fe« 
tniua ejus amicis primum commuuicaui fub nomine C hispi^ i44 PENTANDRIA MONOGYNIA dae;' iinde iine dubio orla efl: cjnsJem nomJnis fpecies, pro 

'fibirica vcndilala, apiid Hornem. loc. cit. p. i</<j' 382. CAMPANULA /- Synovyma adJe; C. incatio-hifpida, foliis lomcnlofis: ra- 
dicalibus dcUoidco-corJalis bafi cunealis peliolatis: peliolis 
fubdenlalis, fuperioribus oblongo^cordatis feffilibus, racemis fe- 
cuudis, floribus cernuis^ germinibus tomenfofis- Hornem, Jiort. hdfn, p. 201. CalaL hort. gorenk. n, igi2- p. 3^* 

i 

o^^q- a. igOS* ^^ ^^7* BeJJer caL hort. cnm. m 53. CAMPANULA lamUfoUa. 

* _ 

Synonyma adde : CataL hort, gorenk^ a* 18^2* p, J/. # >h igoS' n. 6£6. Bejfi 127- I 

C, (rnacrophylla) capfulis obleciis trilocularibus, foliis 
cordalis crenalis fubtns tomcnlofisj floiibus in racemo compo- 
lilo nutanhbus fecnnJis. Boton. magaz. ()I2* Aiton kew. ed. 

r 

i?. P.j. p. 3SI* Hoaker paradis. londin, U 

Alia videtur effe, nec inler meas caucaficas obaia „C, (/a- 

■-_ -. 

^^miifoiia) foTiis buato-cordalis crenalis acnmiuatis petiolalis 
, fcabris, caule fimplici racemofo, ^ jiedniiculis fimplicibus fe- 
„cundis reflexis, caljxis finubus fubjeflexis cilialis Hortiem. 
9yhort. hafn. a. iSlS- p- L02^\ cui tamen locus nalalis ad- 
fcribilur Caucafus et fynonymon noftrum adducilur. 384, CAMPANULA pendula --^ 4 

Synonyma adde: CataL hort. gorenk a. /512. p> 51» 
B^Jfer cat. /lor/. cremen. a. 7^11. f^ppt 4- P- 6 et cat. a^ 
lgi6. p. 27. <iubi conjungitur' cum C. aUiariaefola Willd'} PENTANDraA MONOGYNIA. i45 I 3&4*. CAMPANULA ojj^eiica. 

H L 

J 

C, capfiiTis oblectis, folJis cordatis dnplicafo ferratis pc* 

w 

tiolalia glabris, caule fimpMci raccijiofo^ ccljcibus glibris ;~ la- 
ciniis denticulatis. 

Habitat m Ofletiae ibeticae mbntc Kaifcliaur. jS£ 

_ t ' 

Habitus C. pendtlae pnfillae ramisiire drflffqiaej fota 
glabra. Caidh yi:^ palrnaris fimpkx tolus fol ofi:s. Folia C, 
pendulae, llores sxiilares folitarii erecli a medio cjiule ad 
apicem in raceo)>im fimplicem cOnfertum digeft), nisguiludine 
et forma florum C. pendulae. PeduncuU flore breuiores. Cal)X 
magniis coroliae lubnm aequans glabttrimus ; /egmen/fe €reci/5 
magnis excjnifile acuminalis, dentitulis U'arg;'nalibus minu'is- 
fimis ccutis raris; rejlexis mullulies fniiionbus. Co^olla coe« rulea, paullo minus quam ad dimidium ffPt: lacinas intus 
pilofis. Ex paucis fpeciminibns defcri{>fi plantam fuae ODjn'no 
fpeciei, et vidctur quidem, fecuudum radxis rudimentum; fi- 
ciit praecedens, fnxis innosci, locis igilur miims aridis fi na- 
fcatur fit fortaflis ramofa; nam ct in meis imi pedunculi fe» 
cundi floris ludimenlum monflrant. -^ 384^*. CAMPANULA armcna. C. capfulis obtec^ia, follis petiol'i!'8 corjjifis acnminatiE 
incifo-ferratis pubtfccntibus fubtus lo^ tn ofi::^, ciulibns virga» 
l\s, ramulis axilldribns paucillorl*. Sttutn in mem foc. naU 

cur. mosq. 3. p. 25^* * ' 

Habltat ia liffarls rupium clrca Gandscliam. Floret Au- 
gasto. 2^ 


Radix oblong^ faxls infixa- CauVis firmns tamen grarllis, 
fcsquipedalis obtussngulns purpura^^ccus viIUs parcis hirtus, 

valde ramofus. ^umi axillares graciles patentcs aubfxmplicei» . Flora taur. cauc. T. JIL ^^ f 1 i^ PENTANDmA MONOG YNIA FoUa fupra incmubcn!!- pilofa viridia, fublus fubtomen- 

T 

tofa pallidiora, • peliolata; inferiora lale-cordala acuiiiinata 
inaequairter profunde grofTe ferrala, fimilia foliis Eiyfiaii Al- 

r ■ 

Jiariae ; adfcendendo minora breuiusqne peliolata; ramea mi- ' 
nula bafi ounta fubfeffilia, , FloreS in ramis utplurimum ler- 
niinales folilarii nnt.intes, niagnitudine ffovum C, Rapunci li, 
Calyx ciim gerniine villofus fubIomen'ofus cbrolla triplo 

breuior: fegmentis 5 errctls latis acuuiinaiis, 5 rfncxis minu- 
tis subulalis- Corolla coerulea extus pubefcens, paruui amplia- 
la, ad unam lerliam partifa» Filamenta bafia veifus valdo n)embranaceo-dilatata« Styius corollam 
triloba: lobis reflexis. P§ zh ,r 

ex Iierbario Willdenouii uTterius confir- manda eft, anne fub aliqua ex mox reienfnis aflSuibus lateat: 
ex breui enim dcfcriptlone, quam Spec, plant. J. p. ^IO sup- 
pedilantj nil certi eondudi folest. v^ Z85. CAMPANULA rupejlris. Tn alpibus circa pagum Caucafi orientalis Cbinalug 
tefle Steueno in mem. mosq. 3» p. 256 etiam reperilur. 

1 

Folia faepe apice dentibus tanfum tribus conniuentibus 
inftructa, quare videtur eflTe varietas C. Iridentalae Sckreb» Hoff, =/< C. ciliatam referendum puto; inuenio eriim in aduerfariis 
meis, planlam herbarii Tournefortiani Iiabere folia cilii» mar* 
ginalibus inftrucla. ^ PENTANDRU MONOGYNIA. 14/ 

386. CaMPANULA Saxifragd. 

SynoTiytna adclet Cataii hort. gormk, a. Igi2. p. 3i. 
Hoffm* hort mosq* d. j^og. n. 651. 

Pofft t cffe ('drktas hiagis vegeta pr8ece<3eniis, nam mar- 
go folioriirii et catyx pnbe molli haud penitus carcnt. Qnan- 
do, ficut haec^ praeccdtns quoque in Jiorlos intioducla erity 
cultQfa dubium foluet* ^ . 386* CAMPANULA dllatd: 1 C. cajifulis 6l)(eciis, foliia oblongis bafi latioribus crenS- 

tls ciliatis, calycci liifpido. Sleuen in mem. foc. nat, cur. 

mosq* 3. /). 5j^4 j t X C orieiilalis puinila l'cpens, flore minotei Htrhaf^ 
^^oiirnefort* 

I 

Ilabitat irt alpibiis Caucaficia. J^ 

I* — 

Facks dnai-um praeceJrnlium. Differt foiiis acutJori- 
bus bafi vix atteftualisi cretiis pldribus et enidetilioribns» 
interdum potina ittaeqU-Tlifei* ferrulatis J jucide viridibns 
valde venofis, margine cilialis ftec lanuginofisj catycibiis lon- 

r 

L 

L 

gioribus ailguftioribusque, pilis rigidia nec pube molli in- 7 ftrnctis. / ■ _ -^ 

Proxim^ dictiS perquiifl affiniljus fpeciebus quarta ne- 

cHtur, noqdam \n Sysfema i.ntroducIa^Sibiriae maxime orien- 
taiis et vicini Arcbipelagi incola ; CAMPANULA dasyantha. 

* C, capfulis oblectis, foliis pubefcentibus creriatis : primi^ 
gcnis fpatbulatis, caeteris lineari-lanccolati^ acatis, calyce Ixir- 
suto, corollae limbo» margine pilofiffimQ^ / # .-H^ ^ i48 PENTANDRIA MONOGYNIA. Hiijns dubia fynonyma sunt; C. caiile uniflorO| foliis 
ouatis dentatis, calycc hirfnto- Gmel. fib. 3, p. iCo. rt. '2S* 
C. hnimlis bellidis folio, flore majoro cocruleo. Steller plont. 

ins, Beringii manufcr, n. 3S* "^^ Sleilerum calycis lacinula« 
paraas reflexas praeteruidiffe aut ncn comnjemorafTe fi:atuere 
licet, planta ejns utiquc haberi polcft pro noflra, ex iiinere 
BiUingfiano quondam relala, qnae etiam inter planfas ficcas 
RectowCkianaS) in Sibiria ipaxixne orientall lectas proftat. 387. CAMPANULA ^iamf. 

r 
1 

Synonyma adde: Marfch. cent. plant. rar, roffic. I, t 16. 
Hoffm. horL mosq. a. isog* n. 628^ 

r 

In alpibus Cauc&li orientalis eandeni legit Steuen fecun-^ 
' duni mtm. foc* nau cur. mos<i. J. p. 2j5. 38S. CAMFANULA fidirica. / Calycis fegmenta reflexa in hac et in fabfequente longi- 
tudine variant, interdum et in fibirica ereclis mullo breuio- 
rft; fallit igilur diagnofs utrius^ue^ quam a calycis confor- 
ttiatione defumfi. 383. CAMPANULA caucafica, 
Synonyma adde: Steuen in mem. foc. nat* cur. mosq. ^. 

T 

p, 2S6' Hoffm. hort. mofq. a. i$os,'n. 631» Sgi. PHYTEUMA campamdoides. 
Synonyma adde: Botan. magaz. lOis* Aiton iei^* ^d. P p» 35S' CataU hort, gorenk* a. jgs 
)fq, a. ISOS, n. 2466» Uxclufo fyn 2. Uoffi 
Waldjl. et Kit.) ^ PENTANDRIA MONOGyNIA. 14^ / 391*. PHYTEUMA canescens. 

Ph. foliis fubcanescenlibus margine fcaberrimis: inFeri- 
«ribus ouatis creuato-fcrratis bafi atlenuatis, fuperioribu» 
lanceolatis fubinlegerrimis feffilibus, iloribus axillaribus feffili* 
bus. Bejfer Jlor. galic. I. /?, X67, n, 246 et p. 368* 

Ph, foliis feffihbus: inferioribus obouatis ferratis, fuperi- 
oribus lanceolafifl integerrimis, iloribus racemofis. Waldjl^ et 

Kit rar, hung. i. t. /4. WilltL enum. hort. beroL p. 2iS* 
Schuhes ohs. p. 40. 

RapuncuJus orientalis anguftifolius mullicaulis tolus flo- 
ridus. Tournef, cor. p* 4? • 

Frequens in canipis Lerbi<lis BefTarabiae, ad Tanain infe- 
riorem, in pratis fyluofis Ucraniae circa Charkow. In Tauria 
lectum vidi inlcr plantas ficcas amicijf. Boeberi, quod ex 
Iberia etiam habeo. Seriore aeflate floret. 2^ 

Conuenit cum Ph, campanuloide injlorescentia et Jlorim 
bus, sed differt ramofitate atque gracilitate, pube asperiore 

r 

qna leuiter canescit, et foUis minoribus: fupcrioribus angafl:is 
acutiffimis faepe integerrimis. 392. SAMOLUS Vakrandi. 

t 

In Tauriae meridionalis montibus^ valli Jaltenfi inimi- 
nentibus, ad fcaturigines nuper legi. 393, LONICERA Caprifolium. 

I 

In virgultis per Caucafi promonlorium feplenlrional 
circa Stauropolin et alibi reperitur. 395. LONICERA iberica. 

, - ' - 

— ^ 

Synonyma adde: Marjch. cent. plant. ran rojjic. x. t 

IJ, CataL hort. gorenk a* i^iZ. p. 44. {fub Xylojleo). i5o- . PENTANDRIA MONOGYNIA. Circa Derbentum frcquens ell tcfte Steuen in mem. foc 
fiat. cur, mo.^q. j, p. 2^7- . \ <f. 396. LONICERA orkntaUu . ■ ' 

* - 

Synonymon adde: L. ooerulea. Guldenst. it. X. lu A23^ 
(^conj. FalL ross. t\ p. 57.) 

In fyluis ad tnontem Besthtau etiam reperitur* 

- h 

Folia florcu Is tenela, pofiea mcijora flrma atque laurina 
jEtiadirat.. .^^^ , ^ . 

^ - ^ ■ ' 

Hic aanotafTe prondet, snb J^* pyrenalca Linn. ed 
TViltd. j. p, p<?7 Pallasii synonymon et locuuj nalalem Sibi- 

I 

riam expungenda tlTeJ mcnel enim Pallas ross, f. p. 5^, se 
li* cocruleam intellexiire» 397^ ymmscm Thapfus, 

Synonyma adde: V. foliis decurreiitibus crcnalatis to- lnentofis: fupcrioribus acufis, raceruo fpicalo denfo, coroliae fubrotatae laciniis oblongis obtufis, aulliej 15 fubae(]ualibus. 
Schrader monogr. j. p. 17. n. /. Bejfer gajic, n 26^. 

- » 

Corollce fubinrundibulirorniis limbus crecto-palulus lon- 
gitudine tubi craffi limbnm v<rsns dilafali. StQmtnum mnjo- 
rum anlherae ouali.reniformcs, reliquis paullo niajorcs. ic/ua-? 

der loc. cit. .. 397*. VERBASCUM ^ufpidatum. 

V. folii» decurrenfibus crenulalis tonjenfofis : fnperiori- 
pns pnspidati»^ raccmi fasciculis remotiusculisy anlberis duabus 

pblongis. Schrader monogr. i. p. 23» n. 4. i. i. /. i. ^^J/er 
ffl/. /lorf. cremenec. a. IS^S- p. 14,8* 

V. Thapii varietas ramofa grandiflora. Beffer galic. I. p- 
ir^. Chujus loci esse testatur auctor in litteris.) PE^fTANDRIA. MONOGYNIA. i$i w 

In Tauria V. Thapso uia^is cornmune est, pcr Ucra- 
nlam valgalnnj, iibi praecedens non vidij Uabeo etiam fpcci- 
nien ficcuin oliin Stultgardiae pro Thapso lectuni, " 

Diagnofis a V. Tliapfo pofifTinja ex folUs fuperloribiis 
• Iracteifque longe acuminatis, caule faepius polyftach)''©, fl'icis 

■ ■ ' 

bafi pjaefertim inlerruplJs, ^onZ^z/* njGJoribus miiius tubulofis 
et pedicellis frncius lanlilluin Jongioribus 

f 

Videlur essc V, Thapfus njulloruin, ficut Poliichii, qui. 
ilores fesquiuncialis diametri ^caulcoiciue ramosum praedicat, 
Quid de V. Th apso j7or. brit. ftatuam, iiescio; quum id in 
iconibos ftirpium anglicarum (E?igh bot, 54Q) Ilaniina o- . 
lunia acquali^ aurantio-pilofula monftret. 398. VERBASCUM pldomoides. 

*- 

i 

Synon}ma adde: V. fdliis crcnatis romenJofis: radicalibus 
elliplicis fcu ouato-ellipticis peliolatis, cauhnis oblongis acu- 
tis, fuperioiibus lalo-oualis cu.^pidatis leuiler decurrentibus; 
racemr fasciculis remo!iuscuh"s, anlheris duabus oblougis. 
Schrader monogr. j. p. 2g, n, 10. Lamarck et Decand, flor^ 
franc^n. 2671. Knlph. ectyp. ^j j_ 

Inler fpecies folils decurtewtibus praeditas a Schradero 
ponitur, fed apud nos folia vix dccurruntj quamuis inserlio 

- 

coftae dorfulis pauUo altior bafi fit; polius ad^iato-felfilia nun- 
cupanda funt, tanto quidem magis, quod caulis a follo ad ib- 
lium perfecle tereg appareat. 399. VERBASCUM compaitum. 

Synonyma adde: CataL /lorf. gorcni. a. I8l2^*p. 25* 
Hoffm. hort, mosq. a. iSOS* "• 3438' 

# 

V. (oualifolium) caule ereclo fiujplici, fqliis ouatis fefli- 
libus denlato-crenatis fuperne glabriusiulis, floribus fpicalis, 

Bqu magaz. t. 1037. Ait, hm. ed. r. P. !• p. 383^ i53 rENTANDRIA MONOGYNIA. / 
7 Ad TiJnaJn mferioreui, circa Cofjccorum caput Tfclipr- knsk Irgit D. Henning. S- ' Flcrhu^i 1)»peos fnicae rcrnolls voriaf. Filamenta crocea: 
laua pinllo tljln<iore «mranfja. 

i 

Ab hoc vix sprcie difiVrt V- formosum. Catah Jiort, 
gorenk. a. I§12 p* '25, Bejfer cat, hort. cremenec. a igiGn p. 

H8^ ^ . Sgq*. VCR3ASCUM go£punim. V. foTIis clernrrpntibus rrcntd?>lis srpra viri^ibos siib- 
lanilis, fnbfna lana floorof^ nlucis; racernis fim|jlicibus cauda- 
tiij, pedicellis friKcicuIaiis calyce fubbreuioribus. 

f 

Habitat in Ibeiia: 

■m 

Pofficlco taiitum fnperloreai caulis partem cnm racemo 
ffeciei Cteerum djflinc'itlim^e. Discrepat a fubfcqueutc, cui 
guoad habf^um, prbem, iiinore?ccntiain, flores et cipfulas fi- 

ri 

mil^ eil: J^liis dccarrenl^bns basi in^efjuaiibas anguftioribus: 
crenis uiinulioribua miniisque conf^)icnis j Jilamcntis crocei», 

w 

ducbus fiipra medium albo-Ianatis, tiibus longioribus nudius- 
cnlisj ncc omnibus aequaliler kna albida 1ropio3a TefliLi». 
Mtliqua ut in sequenle. S39**. YBRQ ASCVSI ^qnaphalodes. . i V. foliis oblongfa acu^is crcnntis fupra^vlridibus fu'la. 
mti$ fabtui kna floccosa ninels; fuperioribas feffilibns; race- 
znls fimplicibus caudalis, Jiedicellis fa&cicuUtis calyce fubbrc- 
nioribu^. 

Habitat in Tauria maxime . meridibnali, circa pagum 
Jaltam lectum. 

r 

Statura V. pblomoidis. Caulis fi:nplex teres lana niuea 

r 

floCCOSa iunior totua indulus. nna apfaTn vM ri^fn «iMrilS nni-i PENTANDRIA MONOGYNIA; i53 pnraVcit stt-n qv:c inonHrat fubtHf^.mas ; feruanatus racemo 
lorig.7 cr/iiTLU*^calu l>9si inernipto aj>icern vrrsns denso, cni in- 

F 

terdu'ri liu;j.-ahs nun^ a^ieyio fuhjfcllur. Folia oblooga acnta 
enitl; nter cienafa : crtiiis Ismtu ftiiruMO profutidls, fupra 
a?rr) ii ridia, jnniora lr...a^vy£;a pracsirtim ad rerxiuiu tiiedium 
buftoii haLHl prniius dcfrlur-i, cjt.ae iamcn cito enanesvil; sut- 
tus lana fopio^a llitcusa loU niuea, qua dia pcrfillente 
uUafiUC foliornm p-jgina valde discolor apparetj si vtro ab- 
strrgTfur, inferior quoque pagina fitrquiridis exlat, ncruo dor- 
fitrli bascQs eleg.iufer puipurasccnle. Jfolla itiferiora basi atte- 
nuata, siiperiora feCTijia^ sunima breviora l^lior&qur: acamina 
l©ng5ori* Racemi .finiplicts cialliustali valde £octofo lanali, 
qnae altanrcn lana. in bjaiteaiuin ca^ycinornnique fogmcuto- 

+ 

rnrn fuperiore p'g*na veJ parca td et cifo cuauida, vel pe- 
n*lus (lefi ieralur, qt.are raconns nsoco \ixidiqne variegalus 
apparet. i^/orj;.7i fascicnli multillori conferli, inftriore^ renioti 
IracK^is fol iiur*» il»rs fuirulti> qnao adfcendrndo m^xime di- 
minufae, in fitjjcriorc tonjpaciaque raccmi parle lanceolato- -f fubola^ae pavum en.inent. PtdictUi brene^ inaeqnales ad fum- 
mum tungJluduie ca7y is# -t7o5 paullo niinor flore V. pulue- 
riilt,nfi. Calycis segmenla FUg-afte lanceolata aculiuscula: bafi 
extcriori demuui dcnudafa purpurascente. Corolla lutea forma 
V. pulu-r?dcitti: nirculis purpureis obfolLlis ad faucem. Sta- 
mhui fnbaequalta r^urantia: ouinia lana albicante copiofa ve» 
flifa. Germen lanatuni. 5"/j/w? purpurascens : Jligmate crallio- 
re fimplici. Capfula fphacroidea, caTyce pauUo lougior^ actate 
calua niiida. 

Differt a ,,V» {foccofo) folils ouatis acutis fubinfeger* 

m 

jjtimis u'rinque lana floccofa candiCinlibus, raceuio lanuginoso 
,^1axo biifi fubramosa, ped?cellis fa.^ciculatis calyce breuioribns** 

w 

halilu fumiore, foiils «ngrflloribus discoloribus euiden'. v 
creuatis. ractvno caudato fimpiici, j7oriiu5 majoribus eicapjula 

magis oblon^a. ' 154 PENTANDRIA MONOGYNIA. 4oo. VERBASCUM puluerulentum. 

+ 

Synonyma adde: SchuJtes ohs. p^ 4T 

V. {Lvchnitis) foliis ouato-oblongis denlato-crrnalis snb- 
tns incano-tGmentofis, radicalibus petiolatis^ caule fubangulato 
paniculalo. Bejfer galic, n. 266. Kniph. ectjp. 

Per omnem Rpffiam mediam atque auftralem, praefertira 

h 

vero in Ucranja frecjuens efl, ubi V. album Moenchii nus- 

- w 

guam, nec alibi, qnod cpo fciam, in Ru/Tia occurrif. 

Apud nos vulgo paruifloriim eil: floribus ylx V. nigro , 
majoribus ; ^arietaiem vero flore dimidlo majore cx regioni- 
bus tanaicenfihus habeo. Sic et affinia V. nigrum, orientalc . 
ctc. florum magnitudine per^iiam varianl. 4oi. VLRBASCUM orientah. r 

Dejiniatur: V. foliis Tillofi» fublus fubtomentofis : inferi- 
oribus oualo-oblongis crenatis bafi fubincifis, fuperioribns fub- 
cordatis acutis J raremis virgatis laxis^ floribus fasciculatis, 

fegmenlis calycinis lanceolato-fululatis. 

Synonyma adde: CataL hort. gorenh a* I8J2» p* 2S* 
Sejfer cataL hort. eremenec. a I§i6. />. 145. 

V. auftriacum Schraderi. ■ " 

W - 

V. mixtum. Lamarck et Jbecand. jior. franc. n# 2674? 

Per Roffiam njediam, in Ucraniam usgue cum V. nigro 
frequens eft. 

I 

h 

Foliis inferioribus bafi fubcordatis^ tomenlo praeferlim 
paginae inferioris foliorum mox copiofo mox praeter neruos 
pene deficiente, Jlorum fasciculis magis minusue diflllis et 
corollarum magnitudine valde variat. Et vidtor mihi varieta^ 
tern paruifloram et multifloram non vidisse in auftralibus, 
nbi V. nigrum exulal, fed potifllmuni in Ucrawa ubi hoc "S PENTANDRIA MONOGYNTA: 155 \ ^ promiscue ^cum orientali noftro cre^cit; ita quidem, ut alf- 
quid adullerini alque fpurii iulercedere facile credideririi. 

j 

TnUa enim connabia variarum -^Verbafici' fpecierum proles 
liybridas facile producere ex experimenlis Koelreuterianis in 
Jcriptis Acadtmiae fcientiarum petropolitanae Qonfignsitis htis 

fuperqne p^itcf. • 

r 

V. aurtiiacum Schraderi pro fynonymo noftri pono, fpe- 

h 

ciminlbus Schotliani^, quae in lierbario atniciff. Steumi viJi, 
fretufi Pcrliueal autcm baec ad varielatem minuA tomen- 
todam. 

Prneter notes olim indicalas V, orientale a nigro dif- 
fert caule imprimis fupcine minus oculangulo, cujus anguli 
in nigro ob pcliolos cuulciitius decurrentes argutifllmi funtj /' fi Ildbitus vero vaniculae^ in .V. oricnlali virgatus et laxus^ in 
V. nigro racemofus alque confertus pro diagnofi potiflimum 

F 

in oculos incuriit; etenim F. nigri uifioresceniia facpcracemo 
unico longiirin)o caudato abfoluilur, lalorales fero, fi qui 
proftant, semper tcrmiuali multo breuiores fuat. 4oa. YERBASCUM. pyramidatum 

Definiatur : V, foliis villofis fnbfus fubfomcntofis; infe- 
rioribus oblongls duplicato-crenatis^ fuperioribus lato-cordati* 
anuminatis fcflilibus, raccmis paniculatis, ftoribus fparfis fub- 
folitariis, fegraenfis calycinis ouafis obtufiuaculia, 

Synonjma adde; V, caule angulato alaioj foliis radicali- 
bus oblongo.ianceolalis fubfifiuatis du|ilicato-crenalis petio- 
latis, caulinis latocordat is feflrilibus, omnibus pubescentibus, 
panicul^ ramosa coarciaia. Schultes obs, p. 41. Willdw enum, 

r 

hort. beroL p. 224* CataL horL gorenk. a. Igi2^ p. 25* 
Beffer cat. hort. cremenec. a. iglS. p. 14S, 

Occurrit quoque in Tauria meridionali et in Iberia. i56 PENTANDRIAMONOGYNIA. Folia pube et coTore praecedenti fitnilia variant parifOT 
tomento paginae inferioris. Diagnofis ab aflSnibus opliiaa ex 

I 

amplitudine paniculaty fita Jlorum et calycis forma. tr' 4o3. VERBASCUM finuatum. >-' V. foliis radicalibus pinnatiiido-repandis tomenlofis, cau- 
linis amplexicaulibus xudiusculisy rameis primis oppofitis. 

Milhr dict, n. 7. Linn. td. Willd. i. p. 1006, Marfcli. cenU 
]plantm rar. roffic. 2. t. 72. Lamarck et Decand. for. franc^ 

n, 26si* 

t ' 

P 

V. undulatam. Flor. taur. cauc^ n. 403, (exclufo forte 
synonymo Lamarckii.) 

~ V, intubaceum quintum. Tahern. Kraeuterh. p. p5^» 

Folia basi adnata, ii mauisy utrinque leuiler decurreh- 
tia : ramea cordata, infimo pari opposito- 

V. graecum fruticofum folio ilnuato candidlffimo T^our- 
nef itin^ edit. origin. gallic. i. p, 128 cum icone diuerfiifima 

L 

«b hoc el a V. pinna!ifido planta eft. / j' ■ 4o4'. VERBASCUM pinnatijidum, 
Synonymbn adde: Botan. magaz% IT77* 4 ^ 4o4*. VERBASCUM rubiginofum. 

V. foliis fupra mudiusculis fubtus villofis crenatis: infc- 

Tionbus oblongis pefiolalis, caulinis cordato lanctolatis feffili- 
busj racemis virgatis paniculatis^ pedicellis fubgeminis : fru- 
ctiferis elongatis palenlibuSj germinibns pilofis. 

V. fojiis oblongo-ouatis fubvillofis: inferioribus pefiola- 
tis duplicato-crcnatis, fuperioribus feffilibus fimpliciter ferra- 

tif. Waldfl. ei Kit. rar. hung. r. p. 2l6. U igj. X / PENTANDRIA MONOGYNIA. i57 V. (cupreurn) caulibiis virgatis iimplicibus, foliis cordato- 
onalis rugofis crenatis fublus lanatis^ pedunculis unibracteatis 
folilariis. Botan^ magaz. 1226. 

V. caucaficum. CataL horU gorenk. fl. T8I2* p* 2S* 

(non Schultejii, ex autopjia plantae horti gorenkenjis ) 

V. orientale Conyzae folio, flore micanle e ferrugineo 
ad aureum vergen'e. Tournef. cor. p. g. 

Crescit 111 campls herbidis elatioribus inter Tyram, Bo- 
ryfthenem et Hypanin^ rarius quoque in campeflribus ad flu- UHim Mosdok Floret aeflate. cf 

r 

Planta elegans varietatem elatiorem atque ramofiorem 
V. phoenicei qnodammodo referens. Radix biennis. Caulis 
2-3-pedalis erectusf foliorum marginibus decurrentibus parum 
angulofus, purpurascens villofus, fuperne fubincanits: ramis floriferis compluribus elongatis villofis fubcaneacentibus pani- culatus. Folia radicalia oblonga utrinque attenuata petiolata 
groffe el interdum duplicato-crenata, fupra praeter neri os 
nudiuscula, fubtus undique villis fparfis pubescentia; caulina 
adscendendo mindra acutiora minutius crenata, ima in petio- 
lum atlenuata, pleraque bafi cordata feflih'a. Bracteae cordato- 
lanceolatae acuminatae, fuperiores diminufae fubulatae, villis 
fmprimis fublus incanae. Flores magnitudine Blattariae foli- 
tarii vel gemini : pedunculis gracilibus, mihus tamen quam in 
Plattaria elongatis, villofo-canis. Calyx breuis villofus fubto- 
mentofus: /egmennV lanceolatis acutis. Corolla exlus pilofia- 

h 

fcula fordide rubellar colore mox in luteum feu albidumj 
mox in purpureum vel fpadiceum vergente. Stamina tria 
fuperiora pauUo breuiora tota lana alba purpureaque veftita 
inferiora lana purpurca parciore, bafi apiceque nudiuscula» Stjrlus purpurascens : stigmate crafliore fimplici. Germen pilia 

h 

nitidift albis tcctum. i58 PEI<?TANDRIA MONOGYNIA. V. cancaficum Schultes oiv, p. 42 peJnnculis longitudirie 
tantum calycis bafi bracteis duabns propriis ll5j;atis a noflro 
njanifefle discrepat. Aeque diuerfam eft habitu V. Blattariae, 
capfulisque glaberrimis praeditura V, ferrugineum Miller horU 

t. U 67. Trew et Ehret icoru t. if. /. i. Andraws bot. re- 
po5. t* 162. . • ' 4o4**. VERCASCUM fpeaabile ■ 

,V, foHis cordatis crenalis fupra villofis fublus lomtnto* 
' f\s: radicalibns petiolatis, racemis elongatis hirfutisj prdicellis. 
fubgeminis fructiferia calyce fublongioribus erectis, germini* 
bus lanatis* 

T 

Habitat rarius in Tauriae meridionalis montanis afperis 
circa praeflium Sobla, a<l fontes riui Salgir, iu monlibus 
fupra U!u-Ufen, Floret aeftate. ^? 

Planta fpecioTa 3-4 pedalis, bafi limpleK^ fuperne iil 
ramos floiireros paucos longifTimos diuifa, habitu V. rcpandi» 
Caiilis ficnt in praecedente leuiter angulofus, ; villis longio- 

A ■ - ■ ' ■ ' 

ribua copiofioribusque pubescens. Folia oinnia cordata, ad- 
fcendendo in caule pro more decrescentia, fupra fpavfim vil- 

w 

lofa viridia, fubtus tomentofa et pallidiora; fuperiora lata 
cordata fefTilia lonse araminata. Romi floriferi cun» bractei» 
calyribu*:qne hrrfuti ; pilis pafulis albidis, inrerfperfis pilis 
breuioribus gfanduliferis. Bracteae influiac cufi^idatae foliis 
caulinis fumniis fimiles, mediae lance-i lalue, fummae diminu- 
,tae fnbntatae. Pedicelli inferiores fubgcn,ii;i, fuperiores foli- 
tariiy viliofi tcnues, in florenle cirtiter calycis longitudine, 
fructiferi euadunt longiores; in aliis tamrn indiuiduis frucli- 
feri quoque ca'ycem longitudine vix fupcrant. Flos praece- 
dente major. Calyx villofus: fegmentis lanceolatis latioribus 

w 

L ■ 

quam in praeeedente. CoroUa fpeciofa lutea glabra fundq pur- 

pureo maculalo. Stamina 3 fuperiora brevioray lana copiofa r N PENTANDRIA MONOGYNIA. i53 eris rolna- ex albido fordide purpurafcente tota veftita: anlh 

datis; duo inferiora longiora, praeter fasciculuni pilorutn 

puipureorum fupra bafin, nudiuseula: antheris oblongia. Ta- lis flamjnum forma et in vulgari Blattaria. Germen lana dcnsa albida veftilum. Stylus praecedenlis. Capfula fubrolund* 
erecta, villls copiofis birfula. io5. \FRBASCUM phoeniceum. 

r 

JM 

Racemus pilia glanduliferls inluutiflimis viaddulus. Ger' 
men glabriusculum. Capfida glabra rugulofa. - 4o6. VFRBASCUM Blattaria, Capfula fphaerica, junior pilis aiinutifllmis glanduliferi* 
jjubescens, malara glabra. 4io. HYOSCIAMUS orientaiis. Sjnonymon adde: CataL hort. gorenk. tf. IS12^ p. 26. 4i4. SOLANUM rti^rwm ^. viUofunu 

Per Tauriam Jiieridionalem pluribus locis occurrit, nec 
irca Tiflin tefte Steuen in mem. mofq. J, p. 257* 4i5. LYCIUM ruthcnicum. Synonyma adde: L. foliis lineari-lanceolatis bafi attenu* 
atis fubfasciculatis, ramis dependenlibus, gemmis fpinescenti- 
bus, pedunculis calyce longioribus, ftaminibus corollae limbuoi 

aequantibus. Witld. enum. hort, beroU p. 24,5. Duhamel 
arb. ed, nou. i. p, 127. t. 15. Steuen mem. mofq. 3. p. 257 r 
Marfch. cafp. p. 77. • 

L. europaeum. PaU. iu J. p. 5JJ €t JJJ, 

- ]6o PENTANDRIA ]MONOGYx\IA* , PeduncuU flore paullo brcuiorcs. Corollae tnbus caHTc 
Tix duplo longior. Stamlna fauci corolSae inferCa bafi pube- 
fcenlia, corollam aequantla. Baccce n^^rae* 424*. EUOxXYMUS? nanus. E. florfbns qua3rifidis^ ramis anguliitisy folii» lanceo- 
latis infegerrimis. 

Cneorum tricoccum Giddenjl. it. i. p. ^22? 

w 

-'' . ■ ■ ■ ' 

Crefcit in Caucafo fcplentrioilali Cabnrdihlco, clrcA 
thermas Confl:jnlinomontanas in f^xofis. D. Sieuen. 

JPlanta facie Cnrori tricocci, cni rongcnerem efle priino 
intuitu mihi perfuafi ; monenlibua vero amicis Steueno et 
Fifchcro potilTimam ex inflorescenli^ et floribus analogiam 
cum Euoiiymis nunc agnosco. De genere conllibit, quando 
fructum obfevuare licebit. CauUs circiter flodrantalls angularui 

mihi attamea 

cuin foliis perfiflere pofie vldctur. Rami floriferi cauli fimi* 
les recti. FoUa fimilia folils Cneori trlcorci minora et angu- 
ftiora per paria appro\iujafa ut pene o}>pofita. PeduncuU 

qu.un folitarii anl tenii, tenoes viridis, cx relatlone Steuc^d Iicrbacens, qui axiilares faepius geniini ■ 

.1.3'floii f>l50 paul^o longiorcs. Bractpae oppofifae fubnlalao 

. minimae fub pedicelli??, qn?ie ncc in pcdnncuiis nnifloris de- 

funt. Florts in fpeoiminibus hncysyne hctis luexp^ar fi minuti 

T 

monfi.iant calycem bieurm fcre ud bafiii usqne in lubos qua- 

tuor latos lotfindatt/S ocqniilcs diuifun, corcl/am tetrapefalam 7^« qnaUior i <y?' r ' 425*. RIBES cauccfcurn. 

+ 

R. (inern/e^, racemis nntantibns, florlbns glabris, foliis 
cordatis acute 3-5-lobis inaeqnauier iujjnte duplicaio ferratis, 
fapra pilofiusculis fublus viUofu.lomentofis. PEISTANDRIA MONOGYNIA. i6i 1t 

ITabilat in Cancafo cabardinico. Fruttws eclules quotan- iils venalca proflarc in Caftello Nartsancnfi , refert 'Lff; % -5 f ■3» P. teortice annoCwrum ramorurn nitidd higricantc^ juniorum gri?eo: 
cpiderniide fecedenle^ Folia forma foliorum R, nigri: fcrra^ 
luris crcbrioribusy peno/Lv juniorum ciliatis» Racemi firma et 
filu R. rubri ; peduncuh communi pediceUisque villofis, JBrrt- 
cteae ut in R. rubro ouatae dblufae villofae pcdicello quid- 
quam breuipres, Germina calycesque oblufi glabra. - Petdld ilal 
tiiinuta tit in ficco oculos fere fugiant. Baccae ex relaliori^ 

I 

Steueni nigrae, herba odoris expers. ^ R. ruhrum iterum omittb, quuin riec vivum obf eruaue-r" tim ih itineribus taurico-caacaficis, riec ihler liccas plantas * -4 liarum regibnum liucusque viderim. Conltat tamen ex relatib- 
he ebrum, qui in Caflello Nartsanenfi militiara agunt, Riben.l . 
rubra, per fubalpina Caucafi calbarditiici sib incolis coUecta, ecf 

F 

quotannis vcnalia adferri; et indTgenum Caucafo huncce fril- 
ticem faciunt Pallas rojf, J2. p. 35* ficut Guldenjh it. j. pi 

«27J, 288 ^^ 4^4' 
426. RIBES Grojfuiafia. Aculei fub gemniis vaIidiore§ i-3, {iraetereaqiie plurinii 
minores ct tcnuiores pra?eferlim bafeos cauliura, Fo//a utriu- 

F 

que villofula^ fic quoque peiioli^ in quibus inter villos cilia 
nonnulla longiora glandnlifera potiffimnm bafm verfuA cmTnent* 

F 

Bracteae duac foboppofitae ouatae minimae vofus pediceilo- 
rum medium» Noftrum igitur pblius Uva ctispa JLinnaei eft. .\ Decandolk (flot. f\ que a Groffulsria amplius non feparo; titriusqne enirU di'^' ^fi Hora taur. cauc, T* JIJ4 (/ p. 266)^ Schultes {o(h% n / i6a PENTANDRIA MONOGYNIA. p* 74), Bejfcr {flor. galic, 1. p. Ig^) et WahJenberg (carp 
n. 227) recenter varie in mediuai prolata mihi non falis- 

fecil. 426*. VIOLA Idrta. V. acaulis inoclora : ftolonibus nullis, foliis cordalis hir- 
futis : firiu baseos profundo, calycibus obtuCs, 

V. acaulis, foliis cordatis pilofo liispidis* IJnn, ed, Willd. 
I. /?. 1162- Flor. dan, u 61^. Curt. lond. Snilth brit. I. p* 
24S- Lamarck et Decand. fior. franc. n- 44.55. BeJJer galic. 
n. 24p. Gort. ingr, p. 140. HatU hij}, n. ssg. . 

In Caucafo cisalpino rarius occurnL ^ 

Cespitulos conftituit denfos, copiofis florfbus ornalos (fto- 

L 

lonibus brcuibus augetur fecundum Smith loc. cit). Folia 
apicem vcrfus decrescunt in triangulum, ipfo tamen fine ob» 

K - 

tufoj bafi media breuinime decurrunt in pctiolum: fmu utrin- 
que profundo parabolico. Scopi calycesque perparum pube- 
fcenfes(glabros praedicat -Decan(/o//e loc. cit.), Corollae ex coe- 
ruleo in carueum vergunt;, quo e longinquo dlscernas a V. 

■y ■ - 

odorala. Petala parnij. inaequajia, omnia late bbouata. Odor 
floris plane nullus. j. 

427. VIOLA campefiris. 

# *- ■ 

■ -m 

h 

■ 

Definiatur: V. acaulis odorata: ftolonibus nuHis, foliis 
cordato-oblongis pilofo-hirtis : fnux bafeos aperto ulrinqne ar- 

L 

cuatOy calycibus obtufis. 

Synonyma adde: Bejfer cat. hort. cremenec. a, IS^^* 
p. 15 i^ 

L 

Crescendi tnodo aemulatur V* hirtam, (quacum minus 

bene conjungilur a CL Treuirano in repert* foc, nat. cur. I^ENTANi3IilA MONOGYNIA. i63 bcroU Q. IgiS^ -' f- ^4S)j t^^ore Veio et odore floruni V.Oih' ratam. YdndaUm floribus ptirpureis, iii Caucafi orientalis alpe 
Scliaddgh lectalil cdminerucifat Steiien in mem. /oc. naL cur,' 
rhofq. 3. p> £^7$ q«ac forlc difliucta fpecies cft, mihi vexo 
haud salis liola. lliijus loci vidolnr effe V. rubra Hablm 

apud GijteL i/* 4. /'. i^/o, iti fyluis Gilaneafihuai ijasccns. ; 

Mulluiii qnoquc noflrae videlur affinis, conueniens ha- 
hililj fc4 glabrjtie discrej^aus V; (^amdigua) acauh's, foliis ob- 
longis cordaljs obtufuisculis crenatis nudJs, bafi lobis inaequa- 
libus inflexis cncuflatia; Waldjl. ei Kii. rar, hungi i. p. 20§i 

t. igOi 42^. Vl(5Lz\ odoraiHi Dejiniaiur : V. acaulis bddrata ftolonifcra, fcliis piibe- 
fcentibu^: frimigchis rehiforrhi-fcordatis, calycibu^ obtnfis^ pe-i^ 
tatis duObus fuperioribus obduatis^ ' infimd paulld anguflio- 
Hbu». 

'1- 

Folla fempef pijbcsclTnt: pube adultjdrum infigniore. Sfi- 
pulae 1-adicaies diiald.fubulafae ciliatae. Pedunculi telragoni 
cum calyce J)arce piribesccnles. Bracteae vulgo ihfra^ pedunculi 
medium, net iamen conftarilef, breaifTjme cilialae. Calycis 10- 
liola latefaiia ihferiora fnperioribus ialidra. Corolla violacea 


furido albo. Petald 4 fuperiora fubaequalia^ 2 lateralia bafiil 

T 

*- 1 

verfus ialere inleriore fcarbata, quintujn paulld breuius haud 
multo lalius fubemarginatum, ih discd lineis 5 fatuvis picium. Ne «btufiusculo* /1"% Varietas fotundifolia; pelalis a bafi extra faucem lou^ 

giuS albis (V. odorata var. B Steuenl _B^J/er cataL liort. 

cremenec» a. Igll^ f^PP^^ 2. p» 17) eft quafi inedia inler V"; 

Odoratanl et affinem fpeciem intJcfaniae pomafiis et ad fepef 

# i i64 PENTANDRIA MONOGYNIA. oirca Cliarkow cum odorata copiofam^ liac q^^aoqne praccocio 
rem, gaae niihi eft I * VIOLA fuaiiis. « ^ V. acaulis oJorafa ftolonircra, foliis pii] cscentibus, pri- 

migcnis renirormibus ^ calycibus olilLifis, pelalis cluobus fupe- 

rioribus obloiigis .obfufis infimo emarginalo fubduplo angaflio- 
- ribus. 

T>ignd^citur a V, odorata colore lierbae pallidids viridi, 
puhescenlia parciore, foliis primigenis exactius reniformibusy 
adullioribus in uniuerfum quoqne latioribus, fiipulis bafi an- 
guftioiibus lanceolato-fubulatis, coroHis dimidio majoribus pal- 
lidioribus: petalis 4 fupcrioribus longioribus angnftloribusqne 

+ 

ad unara tertiam albis, ijitermedio caeteris nolabiliter latiore 

euidenler breuiore magls quam in V. odorala emarginato, a 

. bafi ad medium fere a!bo: Hneis disci falurls ul in odorafaj 

h 

nectariis apice craffiorc unguiculatis. Odorc florum fuaui V. 
odoratae non cedif. 


42 g. VIOLA canina. "X - > J' a \ V. caulescens, adultior adfccndens, foliis fubrolnndo-cor- 
dalis pilofiuiculis, calycibus aculis, corollae calcare emarginato- 
biiobo. 

V. canlna. Flor. taur, cauc. n. 2004, Smith brit. I. p. 
246, Engl bot. 620^ Beffer galic, n. 255> Schuhes obf. p. 

w 

48' "• 318' ^<*ll' P^l' "' 838* Tabern. Kraeute^rb p. 6^1- 
/3. V. neglecta, Flor. taur. cauc. n. 42^. Schultes obf p. 

45. fub n. jrg. . ' , 

\ ■ 

-1 -i -- - r^ 

I 

In Tauriae meridionalis umbrofis commnnis. 

V, neglecfam Schmidtii fpecie non diiTerre a V. caninA 
noftra coeruleo flore, per Tauriam quoqae paffim occurrcnte 
et Roffiae mediae perquam familiari modo agnosco. Viflincta / PENTANDRIA MONOGYNIA, i65 Vrro, quamuis admorlum affinis fpecies vidotur, non folnm in 
Polonia aullraliore, verum etiam in Ucrania et cirea Mosyaam 
occurrens ' * VIOLA landfolla. 

, r" 

V. caulesccns^ aclultior ercctiuscula, ^olus cordafo-oblon- 
gis pilofiusculis, calj^cibus aculis, coroJlae calcare emarginato- 
l)ilobo. • • 

■- 

V. canle adultiore adfcenOentej foliis ouato lanccolilii 
fubglabris, ftipulis elongato-dcnlato-ciliJilis, calycibus acutis^ 

r _ 

Beffer galic, tu 256* * ^ ' V. (canina) caule adultiore adfcendente, foliis oblongo- 
cordalis oblufis punctatisj ftipulis fetaccis (Vabl manuscr.), 

Hornem» Iiort. hafn. a. igij' P- 234,? 

V. montana, Kniph. eclyp» ! 

— L 

Differt a V,> canina habitu adullnc rcdiore, foliis prae- 
fertim in eduiia longioribus anguftioribusque : crcnis obtufiffi- 

r 

mis, flipulis majoribns : dentibus validioribus. Ob folia ob- 

quam caninam noftram pro V. canina 
JLinnaei habeo. Puncta foliorum rubiginofa, quac pro diagnoli 
fpeciei ponit Valtl loc. cit,^ in hac utique puidenliora funt, 

r 

neque vero defitiunt in afEnibus. longa lianc potias Diflincta adhnc fpecies eft occurrens cum prioribus in 
RofTia media Mosquam usque^ tum iu Polojiia auftruliore / ** VIOLA glauca. i. ■■S V. caulcscens declinala pube tenui glaucescens, follis fub- 
lolundo-cordatis^ calycibus acutis, coroUae calcare oblufo apico 

' r 

integro. 

V. glauca Marfcli. CataL hort. gorenk* a. 1^12* p. 57. # hoTi. cremenec. fuppl a. i^kJ. p.ijl. I 

4 166 PENTANDRIA MONOGYNlA.. * ^-r ' ¥• rnpcftri aHinis, Bejfer cataL a^ 18^^^ f^PP^' 3 V. lancifoliae varietas canliculis brcuibus ^ paruifolia. 
Bejfer galic. i. p. 173. fub n. 256. 

j ■ 

Dignoscilur a binis praecedenlibus Jlotura minore, puhe. foliis / roJliS amoene coeruleis : petalis breuioribus lalioribusque, cor/m 
breuiore non emarginato. 

Gmellnus in Jlor. Jib. 4. p. g^ fub n.5g non folum bas 
proxime affiues non diftinxit, fed ct V* paluftrem L. cuui ca- 
nind confudk, icon autem U ^g* /. I videtur V» njirabiiem 
luniorem fiftere- t 
^ 45o. VIOLA farmentofa* Facie qnam proxime ad V, gi-aucam accedit et poflct pro 
eiiis varic.tate cauliculis elongatig luxnrianfe hsberi. Bracttae 
vcrfus medium pedunculi, quae in glauca, f5cut in canina af- 
fiuibusyue^- a flore parum diftant, minutiffime denticulatae. 
Flos mfignitudine V. glaucae : - calyce acuto, corollae calcare 
breui obtufo. j^ 43 !• VIOLA mirahilis. # ia Synonyma adde; Flor* dan. r. 104S. Bejfer galic, n. 


Stipulis integerrimis, ue qtiidem ciliatis^ commode ab af- 
finibus dignoscitur, Flores caulini plurimi apetali funt ; fcd et 
V. canina ejusque affines, immo V. hirta et odorala ilorefl 
ferotinos apetalos ferunt. * ^ PENTANDRIA MONOGYNIA. iQj\' 
432*. VJOLA bifora. - ■ - 

V. caule debili fubbifloro, foliis reniformibus ferralis, 

H 

calycibus acutis. Willd. enum* hort^ heroL p. 265* Flor^ dan. 
r. ^^** Lamarck et Decand. fior. francm n« 4.4,67* Bejfer 
gG//c. /i. 545» Ha//. /z//?. n. S64. GmeL fib, 4. p. 

n. 61. 

j L 

V. caale bifloro, foliis reniformibus ferrati$. Ltinn. *J. 

PFtVM. I, p. J167. 

V, monlana prima. Clus. hijl. I. p. 5^p. 

V. martia lutea, J. Bauh. hijl. 3. p. 544' 

Crescit in alpeftribus Caucafi orientalis ad torrcntem Ju- 
cbaribafch, fecundum Steuen in mem. foc^ nat. cur, mofq. 3» 
p. 2S7.- Floret aeflale. ^ mf. 433*. VIOLA oreades. V. caule triquetro abbreuiatOjfoliis oblongo-ellipticis cre- 
natis in petiolum attennatis, ftipulis pinnatifidis : ]aciniis ob- 
lulis, calcare longitudine calycis acuti. 

V. orientalis monlana grandiflora violacci coloris. Tournef 
cor. p» 30 et itin. ed. orig. gaUic. r. p. 107* 

Crescit in cacumine alliorum Tauriae montium, fjr 

Caulis florescentiae tcmpore ita breuis, ut pcdunculi 1-2 
reuera axillares totidem fcapos radicales mentiantur. Folia 
tinguicularia elliplica, inpefio/um longiusculum attenuata, grofle 
obtufe crenata, adfceridendo longiora anguftioraciue, praeler 
mareinem ciliis confertis minutifllmis vix nudo oculo ufur- 

D ■ ^ 

pandis inftructuni glabriuscula. Stipulae majusciilae, imae in» 
diuifae aftt fubdentatae, pleraequae profunde pinnalifidae: la* 

j 

ciniis bafl ailenuatis oLtufiSj tcrminali niajore. Bracteae fupra 
medium peduncuU minutae fcariofde, ut in afiinibug. Flos 
fpeciofus foliorum inferiorum magniiudine. Calyx coi'olla du- ?6S PE NTANDRIA MONOGYNIA. / \ |)io faltJm breuior: foliolis lanceolatis acutis uli folia obfcnrc 
piliatis, appeiidicibus bafcos Mofabilibus latis trinicatis njinu- 
tim dcntictilalis, Corolla liitea fuie coerulea: petalis latis ro- /tuiiclrti5^ tribus iaferioribus faucem verfus flriia atris p^xtis, 
quornm duo lateralia nd fancis introilbm barbal-). Calccir re- 

r 
■ X 

Cium oblufinn clrciler calycis longitucline. 

Ct>niparani tanricam cum lieUiefica herbarii BreynidfUy 
tul phr^ifi.sJ V. montana lulea grandiflora C. liauJu pin* ;;. 
JOg ddfcripta ottj nec ex ficca ullum discrimen perfpicio j 'Ji 17 qaam acl V. grandifloraui r 

JLiiinaeuSj auclor a^ V, calcaralam traliunt^ noffcrae non rc- 
pu:);nat. Meam tauicn pro V. grandiflora Linnad fcu V. lutea 
Siniildi habere yetant: liujus caulis ereclus louge altio* tt 
h^bilns V, tricoloris^ pro cujus varietate a nonnullis vendita- tur* ^h a cum V. ealcarala polius conuenit, a qua tamon calcaii breuiore facile dianoscitur; an tamcn varietds 
y. grandiHorae L, ex loco nalali flerili? 

Teraffinis," dillincta tamen^ ut videkir, fpeclea Sibiriae •■■* ^ebuliarib efl: ^L * VIOLA ahaica. L 

V. caule triquctro abbreuiafo, foliis oblongO-ellipticis cre- 
Jiatis in petioluip altenuatls, flipulis cuneiformibns incifo-deu- 
|ati3 : dentibus acutis, calcare calyce aculo breiiiore* V. allaica. Herbar, Rudolph, 
V, acaulis, flore foliis mnltp 

?. (exclufo fynonymo Halkri fib. 4'P^99 Praeter caracteres diagnofticos, qui defmitionefli ingrc- 
diuntur, vi^c ullum aliud discrimm a praecedente inuenip. 
Corolla pufillae plantae admodura in3,gnajin meis fpeoimiuibu| 
I8!?«iibu8 coerulea. V PENTANDRIA MONOGYNIAr i6g \- p. 7C, 436. VITIS vinikra. ' ' 

SjnoTvymon adde : Pa//. rojf. J?. p. 40. Marjck. cafp. 437. ILLECEBRUM ceplialotes, L foLis Janceolatis rc/lexo-patentibus venofo-rugofis hir- 
tis ciliatis, capiluUs terininalibus aggregatis, bracteia fcariofia 
maximis, caulibus procumbentibus viliofia. 

L capilalum. Flor. taun cauc. H. 4,37. (exclufo fynonymo 
LinnaeL) 

L 

I 

Paionychia orienialis bumifufa fcrpylli folio. Tournef^ 

cor, p. 38> 

Radix lignofa valida fnsoa perennis, CauUcuIi iinmerofi 
digilaics p^lmauesque' denfo cpspiie per orbem prollrati villo- 

L 

fuli, toli foliis ftipulisque confertis tecti. Folia parua oblonga 
obliqiia aculuisculu in^egejrima rngulofa, pilis iucumbentibus ■> ^ undique hirla, margine clliata, glauco-viridia, oppofita : alteio 

■ L 

liiinori, reflexo.palentia. Singulis foliis deufa ferio interjiciun- 
lur CmgdldG Jlipulae carlilagineae albae fplendenfcs, longitudine 
ciiciter foliij profunde biparlitae: laciniis acuminalis. Folio- 
fi/m ^fasciculi in rMmulos euoluendi ad axillas foliorum' cauli- 
nornm faepe proftauU Florwn capitula terminah'a fpcciofa 
glomerata, bractds maguis rotundatis VirgenteQ-carlilaglneis 
fublaceri^ imbricafa, inlcr quas Jlores parui ad fingulas bra- j 
flcas finguli fefTiIes foti abfconduntur. Calycina foliqla oblonga ! 
eculiuscula pubesccntia ftriala, praeter marginem album per- ' 

i 

anguftum tota viridia. Siamina calyce mullo breulora. Stylus ^ fuuplex. Capfula cx ghjbofo couipreffa, flyli bafi pcrfiflente 
maulta, unilocularis mouofpcrma, Semen fubrotuadum com- 
prefliusculum fuscura. 

r 
P 

Non efl: I. capitalum^ pro quo propofucram, quod caule. 
erecto et fecundum for. franc. n. 22(^1 radice annua gaudet, #^ -!\ ■k^ \ » > ijo PENTANDRIA MON^OGYNIA. 

1 

% 

potius ad Paronychiam ferpyllifoliam Villarfii accedit et vidc- 
tnv denique fub I, Paronycliia Linn. comprehendij fane Pa- 
ronychia hifpanica Clusii hijl. 2. p* ig^ nollrnm cxprimere 
plane crcdiderim. Huc conferalur ^tiara Schultesobf. p, ^p. n^ 
331 et fVilUL enurn. hort. berol, p, 272, nbi L Paronychiae 
folia Iribuunlur, non laedia^ fed fofa hirta. Quo facilius de 
planta mea judicium fit, defcriptioncm fufiorem addidi. H T 118*. HABLfTZIA. Cal. 5-phyllus, rotatus.-Cor. o, 

Capfula circu mf ciffa, monofperma. 437*. IlABLITZIA tamnoidzs. 1 

Marfch in mem» focs nat. cur. mosq^ 5. p. 24, et cent, plant. rar* 

L 

Tojfic. 2. t* 54" 

Ilabitat in angufliis ad . montem fyluofum Melfchucha, 
tliermis Conftanlinomontanis imminentem, locis afperis inum- 
bratis^ inter Urticam, Aparinen et al. Floret Junio) Julio, ^ j" 1 u Radix Vcilida oblonga apice ramofa carnofa, extus ni- 
gric^ins intus alba, luilonibus fquamatis more Afparagi etLu- 
pnli quofannis puHulans. Cauks aliquot 3-6 pedales limplices 
debiles, inter vicinas herbas fcandentes, profunde fulcati^ pi- 

> 

lis fparfis pubescentes, purpurafcentes, bali fguamis exaridis 
vefliti. Folia forma foliorum Tami communls, alterna cordata 
acu!a, ut.rinque ad petioli inft.rtionem fum arcuato excifa, in- 
tegeirima venofa fubquinfjueneruia tenera, tactu arida pubo '/> f- anguftiora minoracjue cordato-lanceolafa. PetioU folio paullo 
breuiores tenues, fupra canaliculati, fubtus fubangulati; ad- 

■m j 

fcendcndo in caule quidquam brcuiores* Panicula longiflima 
foliata, a medio caule ad apicem- Racemi axillares terni 

flori: duobus latcralibus brcviiffiniis feflilibus, medio pe- mult l^uncalato mullo longlori; raCemuUs partialibus alternis di- , PENTANDR|A MONOGYNIA. 171 

chofomis: ramis dicliotomiae graoiibis flore longioribuS. Flo^ 
rts ex dicliotomia fefTiles et alii lerminales^ Chenopodii po-» 
lyfpermi floribus paullo majores graueolentes. Bractearum mi* rirnarum fubcalycmarum 'Velligium* Calyx 5-phylIUs rotatuft 
g:«'ber peififleus: foliolis oblongls obtufis fubcarinatis albidd- 
viridlbus Corolla nulla, Stamina 5, foliolis calycinis oppofiia 
dnpiu btcuiora potenlia' Jilamentis fetdceis> anthePi^' tninntis 
globrfij* didymis flauis, Germen deprefTo-orbiculare. Stylus co* 
hnuijarir? llaminibus breuior. Stigma nHuinuini trilobufli, Cap-^ 
Jula cjrcumfcilTa monofperma depreffo-orbicularis cutti calycia 
bafi conOuen^ veluU femiinfera: ,op«rculo tantuth Heciduo* 
Semen renirorme niud-ffimum nigricans : colorc magnitudme- 

u 

que pulicis mjnoiis. Rudimenta Ilurum imperfeclorum floribus 
fert-Iibus faepe edilajit, maxime terminalibus J poffet igitur 
pio Polygama monoica~haberi. 

H m 

Genus ab omnibus hacfcnus nolis manifefle diflinctum, 

w 

ob florem incompietum capfulam circamfcifTam monofpermam 
et embryonem arcuatnm. nec annulalum ut in Cheuopodio, 
\t\ fpiralem pl in SaJfald, familiae Amaranthorum potiflrinAim 
annumerandum; habilu Tami>^ infloxescenlia fli>ribusque Che* 
nopodii, fructu Amaranthi. ■^ t 44o. VINCA mhior. ri 

Definiatur : V. caulibus proflralis perfiflenfibus radican*» 
bus ; raoiis floriferis adfccndentibus, foliis margine fcabris : 
inferioribus fubrolundis, fuperioribus oblongis itlrinque altenu- 
atis, floribus pedunsulalis. Uo\ VINCA herbacea. V. caulibus herbaceis fimplicibus decliiaatis, foliis ol« 
longis utrinque atlenuatis margine fcabris, floribus pedua- 

culalls. ^ €7i} PENTANDRIA MONOGYNIA. _v V- Caulibus Iierbaceis pi^oflratis^ foliis oblongp-lanceola- 
tis margme glabris, lloribus pedunculalis, Witld. enum. hort. 
beroi; p. 274- Wnldji. et KiU rdr. hung. I. t '8; Perfoon 
tnchirid. I. p. 267. 

Nou diflinxeram hanc a praccedente; qua iamen longe 
ma<Tis communis est, et per totam Roffiam meridionalem in 
Ucrajiiam usque in campeflribus apricis pafTim reperitur. Nal- 

F 

lum vero et nnnc inter utranique, praeter crescendi modum 
el folia ^ caulium V. minoris flcrilium rotunda firhia atque /■ / Varietatem pitfillam mlnore flore ex^^campis apricis ela-^ 
tioribus Bessarabiae Iiabeo. 44o**. VINCA major V* caulibus erectlusculis, foliis onafis ciliatis, floribus 

H 
■f - F _ 1 

pedunculatis, dentibus calj^cinis fetaceis elongatis. Smith britm 

T 

j- p. 270. EngL bot. J14, Hall hijl. n. 573. 

V. caulibus decIiiMtis^ foliis oualls: jnnloribus margine 
ciliafia, floribus p^dunculatis. Linn. ed. IVilld^ I. p. t233' *-¥ Ad lalera monhs Bcfchlau lecta eft. % 

Foliorum f irm.a magnitudincque, fiorlbus majoribus et 

caljcibus longioribus facilpa binis praecedenlibus dignobcitur. -j. \ PENTANDRIA DIGYNIA. 173 lA. D I G Y N I A. 445. APOCYNUM vznzium. *■ In wolgenfibus paffitn obuium eft, et hujus procul dubio 
loci cfl: aj^ocrypliurn Nerium anlidyflcntericum a Lepechin it. 

m 

ed roff* I. p. 4J§ circa Zarizin obfertialum; expungatnr 
ergo fub lioc Nerio iu Linn. fpec, planU fynonymon Lepe- 
chinii et locus nalalis Sibiria. ' 445. ASCLEPIAS nigra Exhibet haec planfa varietates dbfernalu dignas, aliam 
ucrainicam viridifloram et aliam tauricam vix volubilem ha* 

I- ¥ 

bita A. Vinceloxico propiorem, qnae quidera indiuiduis me- > dii» cum principali connecti videtur. 447. HERNIARLA incana. H. foliis oblongis bafi atlenualis hirtis, glomerulis axil- 
laribus pauciflorisj calycibus hispido-pilofis, caulibus bafi per^ 
cnnanlibus. . .- 

H. fruticulofa, foliis ouafo-oblongis pilofis, calycibus pi« 
l(jfo-incanis. Lainank dict. 3. p. I2^. Decand. Jlor^ franc^ 

^. fuppl. p. 375. Gerard. gallopr. p. 336. n. x. vflr. 2. »74 PCNTANDRIA DIGYNIA. H. Iiirfdfa. Flor. taur. cauc. n. 4^7* (exclafo forte jy- nonymo hinnad,) 

H: liirfuta? tanrico-vollij^nica # i - ♦ p. 12, (/' ■ _ 

^Jftr cat. hcrt. cremenec. a, 

r 

irio Pallojii pro . H. hirfutci. >y? m 

Radix pcrennis, immo caalium bafis fupra radicem per- cnnans faope •>eunnavScit- Habil afqae raiK :ofus ■ f 

JI. glabnu?. Pul^es (oiins planlulae copiofa rigidala, qna in- 
car;escil rtvnlico, FoVa forma H. glabrae, Slipulae triangulae 
minutae fc^riofae Iiirlae. Fhres H. glabra cuiclenter majoreS 
et in fingulis glomerulis pauciores, pedicellis quanquam bre* 
uifTjmis tamcn proporlione eliam longioribus et magis con- 
fpicnis quam in H. glabra. Calyx pilis albis patuHs valde 
Jiifpidus^ qiii pili adfcendendo aequabili ratione usque ad fo- 
Jiolorum calycinorum apiculum decrescunt. Filamenta caftrata 

' I 

longitudine fertiliura. Antherae luteae. 

I 

j^Hf {hirfuta') foHis obouafo-oblongis hirlis^ glomerulis 
^.axillaribus multifloris/ calycibus hirtis: foliolis pilo longiore 

L 

mucronatiS;^ ita vicina efl: PI. glabrae, ut demta pube facile 
pro ejus varietate Iiaberi queatj quare anctores tantura non 
omnes^ fub H. hirfuta varielatis fuspicionem urgentes, nequid- 

I 

quara de florum in fingulo glomerulo paucilale et de euidenti 
quoad florum magnitudinem inter Iiiifntam et glabram diffe- 
renlia commemorantes, tuto ad hufutam allegari pofTe 
cenfeo. 9f tr^ De duralione H. glabrae et hirfutae nondum compofita 
Jis cft, video fane in H. glabra noflrate adeo ienellas atque 
dcbiles radiculas, ut viaaces tfle aegre mihi perfuadeam. Ge^ PENTANDRIA DIGYNIA. 175 rardus loc. cit^y planlam fuam annnam vel biennem vel pcr- % ennem efTe praedicana nodum rescidit nec fuluit. 448. CHENOPODIUM urbicum. % Semina alra ad lenlem punctis minutiinmis inaequalia. 450. CHENOrODlUM album. ■ \ Hujus quoque omniiim vulgnliilimi et albo virore irjfi* 

F fc 

gms Jemina alra ad lenlem punctulata video. 456. CHENOPODIUM microphyllum. -^^ ' Ch. fruticofum. Flor. taur. cauc. n. 456. {cum JynO' 
nymo meo^ caeteris exclujis). 

Suaeda (microphylla) frutescens incondite ramofiffima, 
foHia fucculentis clauatis, floribus folio infidenlibus glomeialis. illujlr. fi t.'44 Salfola frulicofa. Pall. iu J. p. 324* Marjch. cafp. 7^. Giildenfl. it. i. p. 
Georgi it. 2. /j. 7ZS. ^ffic. I. p. 419 Clienopodium orientale frulicofum Coris folio. Tournef. 4 ■ I cor. p. 3S^ 

Quum europaea Salfola fruticofa, fecundum au 
nes flores axillares habeat, idem confirmante ficco fpecimine 
quod ad manus habeo, non potui non noftram ruthenico- 
afialicam, cujus flores conftanter petioli bafi inferunlur, fpecio 
fejungere* 457. CHENOPODIUM flZ/i//Jmum. 

I 

Defniatur: Ch. glaberrimum, rami« paniculatis erettis^ 
foliis filiformibus acutiusculis, floribus ternis petiolaribus. 176 PENTANDRIA DIGYNIA, Synonyma adde: Suaeda (altijffirra) biennis, caulibus plu- 
Tibus furrectis ramofifrimis^ floribus folio iiifidcnlibua. FaU, 

iilujln fasc^ 3. p^ 4p. t. 42. 

t 

Salfola altifljma. Marfch. cafp. p. 75?. n 

ii 5 j *, CBE^OVODIVM crassifolium. 

ri 

Cb. villofum fubincanum, ramis paniculatis ereclo-palu- 
lii, foliis oblongis obtufiuscuHs, floribus ternis petiolaribus. ^ 

Ch. orieiitale anuuum altifljmum Kali folio breuiore et 

mxio» Tournef. cor. p* 3g. 

Occurrit in falfuginofis circa oppiduro Kisljar. In Tau- 
ria>*ubi praecedens co])iofum eft, mibi non vifum. 

Inflorescenlia floribusque cum praecedente, cui et om- 
nino admodum afiiifie eft, plane conuenit; differt v ero flalurh 
adliuc majore^ villis minutis crispulis quibus toium pubescit foliis craffiori^) ique breuioribus. -V 458. CHENOPODIUM maritirrmm Synonyma adde; Suaeda (chenopodioides) annua, ramofa, 
Jbliis fucculentis, calycibus^ axillaribus quinquangulis. Palh 

illuflr. fasc. 3. p. 56. . - - 

Ad yarietatem /3: Suaeda (fdfa) biennis mullicaulia 
ascendens ramofa, foliis hemicyb'ndricis acutis, fioribus glo- 
meralis: glomerulis diflantibns. FalL illujlr. fasc, 3* p* 4S* 
/. 39* 

Salfola falfa Steucni, Hoffm, hort. mofq. a. JgOS* ^* •f 


t ^ ^ PENTANDRIA DIGYNIA. 177^ < - De Soda ex hac planla aliisque halopbytis wolgenfibu* 

oblinenda agit Siaehlin in mem. foc. nat. cur. mpsq, 3. p^ 
j(gO et Jeq. ■ 459. CnENOPODIlTM hirfutum. 

Synonyma adde: Lamarck ' et Decand, fiorn franc. n# 270 Siiaeda (aUnda) aprua fubM'ecta pubescenti-albiela, folifs 
terefibus fubrecuiuis, calycibus fructiferis penlagono-ftcllatis. 
PcdU niujlr. fafc. J. p. 53^ t. 45. V ./ 

lu fuarilijmis baud procul porta PdefranQ etiam oci 46o- SALSOLA KaVu MarfchJ^in mern. foc. tiaU cur^ 

mofq, 4, p, 6. n, !• 

Synonyma adde: S. aunua, foliis triquelro-fubulalis muii 
c;:onatis linealis alttJinis, var, «. rofacea. PalL Uluflr. fafc, 2- 
JP- J6\ t. 28* 2(^. Marfch. cofp. p. ^p. Koeler de Salfola ap^ 
Moemer collect. n. x, StaehUn in mum. mosq. 3* p» IQI. -i I 

Marfch* in mem. mofq*. 4» p. 6. n. 2. ^- Synonyma adde: S. Kali varietas ,yS. ponfica, Pfl//» 
illujlr. fafc. 2. /). 57. Koekr de Salfola op, Roemer coUect* n. 2* 463. SALSOLA tamariscina^ Marfch in mem, mojq 4- ^- 7- ^* !?• . h Synonyma adde: S. annua erecla ramofa, foliis mcani^ 
ilriatis carinatis muticis floribusque allcrnis^ caTycibus bract,^^ 

\ 

Fiora tauFn eaucm T. IIL -- ;iLj i 

L ,78 PEMTANDHIA DIGYNTA. / >A /*^ tis. Palh illujlr. fasc r. p. 33' (' 25- Siael 

S' p. m- ' ' 

K 

Pro variefale S. Kali lianc liabet Trewranus in reperU 
foc. naU cur. beroL a. 1813- 2. ^^148; a q*»a attamen di- 
nerfifnma t fl. Calycis appendices oclii oleucne rofeo-ftriatae 
cjusfiue apiculi fupra femen conniaentes rofci feminifcrae plan- 
tae alpectum peramoenum conciliant» .. 463.^SALSOLA croJ[a, Marfch. in mem. mofq^ 4- 

f. 8' ^' 5' 

L 

Synonyma adde: (7fl/fl7. hort. gorenh a» 18^2* p- ^S- 

Hoffm» horu mosq* a. JSOS^ ^- 27^3* S. an frntescens? PalL it. I. p. ^Og. app. n. 104. 
S. irofacca. Marfch. cofp. p. 7g. m 

Nec Pallas (iUuftr. fafc, 2. p- 26), neo Gmelin (Jfof fib 
^, p, ^6^, hanc rite a S. rofacea, in regionibus de quibus 
loquimnr nou obuiSj diftJngunnf.' Prior attamen S- rofaceam 
polifiiujum defcripfilTe et delineafTe videtur. ^ \ Marfch. in mtfn. mofq, ■*-^ 
Synonyma addet S« annua erecta, ramis fubfaftigiatis 
ramuKsquc oppiffitis, fojiis carnofis teretibus glaucis pilofia 

muticis. PalL iUuJlr. fafc. 2. p. jo. r. rr. Hoffm. hort. mosq. «• ISC)^. n. r^^J. Koehkr de Salf 
S3m Staehlin in mem. mofq. J- p. 15 '•Jc/z. in mem. mofq JO* n. p 4 

Synonyma adde: MarfcK cafp. pf 7-^. Tloffm. hort. 

mosq. a/j808* n. 2766. Koder dt Salfola ap.Roemer collecU 
n. J3. \ I PENTANDRiA DIGYNIAV 17^ (fpicata) frtitjcdfi no fajc. S. p. 57. t jg, cdfa l^amdfiffimfl^ toUis f< 
fpidatiij, fcalidibtis tbfade '7? Sodd. Marfcfu iri mem. mpfq. 4* P lO. n. 10* - \ ri 

Synon^ma addei ^. aniiua ditfufa fparfim ramofa, fotii* 
triquetris carnofis muli^s, calycibtis fruttiferis turbihatis ebra- 
cteafis. Pall. ilhtjl/. fa/c. ^. p. J^. i. 36. Kodcr de Sdt- fola oj ri. 14, Sidehlin iri fnem. fhbfq J^cdfi Paliafii ciiatd perperatn fotid fiitit lorigcf muct-ofie praeditd 467- SALSOLA WYmtcutatdi Marfch. ih mem. fnof^i 

p p4 10. n. tt. 

' , r 

Synonytnd addef MarfcL cafp. p. fp, Koetef de Saifolt 
€p. ^oetlUr coUect. fi. j^. \ S. {laricina) fruJicofa crecta rigida ramofiffirJid, foliis fili- 
formibus fubpubescentibus femperairentibus, tB\yt\xm bracteif 

inaegualibus, PalL itlujlr. fafc. 2* p* 21- t. Jj. 

S.^orieiilalem Gmelini juri. modo aa S. tigidatii Pallafa 
teferetxdara efle eJciflimo, excludatut ergd liie Idci. / ^ 46 g, SALSOLA Jinffa. Marfclu iti mem^ tfidfq. 4. p, 
t2* ti. 13. {exclufo fynonymo PalL it. ad Si tlgidam titnati 

iando.) ' SynoTijma adde* Hoffjtii hott ttiofyi fl/ i$d§* fii &772^ «2 j8o PENTANDRIA DIGYNIA. 

r 

S. {nhraria) annna erecla allerne rnmofa glaLra^ foliis 
cj-lintlraccis carnofis, floribus crebcriiniis caiyculalis. PalU 
Ulujlr. fafc. r. p. 23* t. 15* 469* SALSOLA pcrrucofa. Marfclu in mem. mofq. 4. p. 12. n, 14 S^ynonyma tdde: Hoffm^ hort. mofq. a^isos-n. 2777- 

S. (gemma^ccn^) fruticulofa erccta alterne ramofa, fascicuHa 
Ibiiorum alternis,fruclificationibua folitariis £^^1^1^. Pall.illuJIr. 
fafc, 2* p* 24' t. 16. «w^ ' i^ ^ 470* SALSOLA ericoides. Marfch. in mem. mo/5. 4. 
f. 13* n, 13. 

r 

Synonyma adde: S. {dmdroides) fubarborescens erecfa 
tpmentofa ramofiilima, " foliia breuifnniis clauato-carnofi» pu- 
bcsoentibus, ramis faboppofitis. PalL illujlr. fafc. 2. p* 22» 

u 14,. 

S. erlcaefolia Adanil. Hoffm. hort. mosq. a. 1^08, n; 


'471. SALSOLA clauifolia. Marfch. in mem. mofq.^ p, I3'J^- 16' S^nonyma adcle: Koeler de Salfola ap. Roemer cotlect n- 17^ >^ S, (baccifera) ramis conferfis fimplicibus, folii» folitariis 
fuFclauatift, pericarpiis fucculeniis. PulL illujlr* f^f^* ^' P* 

_ _ b 

31* t. 23* 

Anabafis- foliofa. Stachnn in mem. mofq. 3. p. Ipl. 

. ^ Planta feminifera calycum appendicibus expanfis lacteia 
fructu baccal© fatuye rubro umbilicatis pulcre variegata ap- 

r _ _ 

paret* PENTANDRIA DIGYNIA. \ iti i 472.' SALSOLA projlrata. S. fuirxuticofa pilofo-cana, folifs linearibns planis, ca*- 
lycibus fuLtei nls pilofo-tonu-nfofis ; appendicibus explanatis 
obouafis. Marfch. in meni. mofq. 4. p. /4. n* 17, 

j 

JSynonyma adde: S. futfru,tescens affurgens, foliis linearL 
lan^olatift viUofis, caulibu» fubfpicati», floribus glomeratis. fofc. j. p. 17. t. 10. Mcrf 'fP 79 Koekr /' /, 4. Salfolh ap. Roerher collecU n. g. Lamarck et Decand. fior, 
7c. n. 2271. 

CUenopodiuni auguftdnum. Alliqn. pedem. n. 2020. t.Jg» Kali fruticofum incanum foliis exfuccis. Buxb. cefnt, r. m 

Sub hac excludatur adductum Kali Buxb* cent, /. p. 10. 
U 16 j ad S. fcopariae varielateTn macilentain rcferendum. 

Varietatem caule et foliis angullioribns omnluo nudig, 
Galliae narbonenfi indigenam commemorat Cl. Trmiranus 
in repert. foc. nat» cur. beroU a* iSl3* 2. p» 14S9 q«ae ^o»- 
taflls fpecie differL 473. SALSOLA dafyantha. 

■ 

r 

S. herbacca pilofa^ \ foliis fubulato-filiformibnfl elongato- 
cillatis^ calycibus fubgcuiinis LirfutiUlijiis: appendicibus planis 
oblungis disco multo longioribus. Marfch. in mem. mofq. 4. 

p. 14* n, i6n ' ^ 

u. major, erectior, paniculato-ramofa, pilofifrima, 

S. (dafyantha)aimua erecta ramofa, foliis alternis fili- formibns pubescrntibus, floribns lannginofis. 

jf. p. jp# f. jo. lit. X «r f. j/. 

S. ienuifoHa. F/or. luur. caae. n. 47J ^7/ny?r. /i2/( ? .8 3 PENTANrDRIA • DIG YNIA, r 

yariefjifes /3 et y m rnem. rnofq» h^. cit. commernora- 
l^e, S, arenariam apctorum confliluentcs in Taiuia alqne Cau- 

g r 

pafp non pccijrrunt I)e his cpnferatnr Koekr apud Roemer 

gQfkct. n. 10. t. I. ■ ' • 

Discrimina inlcr Iia^ varictates ab pq forlaflis pendent, 
qnorl oc folo duri/rimo argillofo et falfugineOj ^ el y aiucm in 
fabuletis ijascantur, Noftram cum S» arenaria eliam coinun- 

!t Treuiranus in repert. foc^ nat. cur. beroU a. 18^3- S.^P^ 
M8 T ::;' 
6i ^\ SALSOLA fcopqria, ■ 

4 

S, lierbapea pubpscens, foljis Hneari-lmif*epIaM*S cillafis, 
pnlycibufl gcrninis ; appendicibus breufTjuii^ aculi?. Marf^h, in 
'/? ro* - r 

Cbi.iio];p/lii^ni (Scopqria) f^dil^ planis linc^riT.Tauceolalis 

■ ■ 

piargine ciliatis , flqribus gU.meriilis axilUribus. Limu ed. 
Willd. // p. jjg/^. Pij//. fV. j. p. J5^^, Lamarck ^t Htcand. 
^pr, /ranc. n. 2267, Scop. carn, ed, 2. n. 28^*. 

L 

Kali foliis Linariae tomentofum. ^ Huxb. cent. j. p, 10. 

t. 16. - 

+ " - j r 

w 

Linarla fcoparja. C, Bauh. pin. 2I2* 

Linaria Beluedere, J# Baulu hijl, 3, p. 4,62* 

m m 

Osjvjs. Dod. pernpf. i^l. - ^ ^. (Siiuerfiqna) annua erecta fubramofaj folii^ lanceola- 
ti^ margine (elofis. PalU illuflr. fafc. 3* p. 45. f» J5>. 

Campborata tectpyum foliis Polygoni tiirfutis. Buxb* cent* 

Varictas ^ ii^ teclis circ^ Tiflin reperiturj planta vero 
y^llgaris vegetior per U^raniam in Iiortis fi^ecjuens cft et prq 
r^Pffs ufilatiiri<]qa. Florel §ella{e. 
f # 1 PENTANDRU DIGYNIA. lil F 

474. SALSOLA hfjfopifolia^ Marfch» mem. moff. 4. r 

Synonyma adde: Marfch. cafp. ff. T9» Koder dc SaU' 
/oM ap* Roemer collect. «. 5* 

Suaeda (hyffopifolia) aunaa pubescensj foliis lanceolatis^ 
calycibus arlflls qiiinque apice untiuatis radialis. PalL illajlr^ 
fafc, 3* p. 44. t. 36. 

j 

Nil nlfi anomalam qnoad parfes frncfjfieationis Iiujus ril- 
rietaiem etiam expriniit Suacda triaudra Hamckel a Doiiners» 
mark plant- ftkct, liort. halens^ p. rj>^'ctouim ct haec ficut 
S. dafyantha PiilL admodiun polyiuorphi eft. Ramulorum ilo- L 

riferorum calycuuiqe lana valgo rulila, inlerdum tamon niuea 
reperitur. Ex ILeria vaiitlaiem breuiioliam, mullo miuus hir-^ 

F 

futam habeo. 4/5. SALSOLA fedoides. Marfch* mefn. mofq. 4. p. 18' n 


./ Synoriyma adde: Koekr de Salfolh ap. Roemer collecU n. 5. S. rnurlcnta. Marfch. cafv. p. fp -hW Suaeda (fedifoUa) annua villofa^ foliis cylindracefs ob^ 
tufis, calj^cibus fpini» regularitcjf flellatis. PaiL iilujlr* 3. p. 41. t. 22 33' 34 

\ Salfolae fpecies noua» PalL in nou. act, pcfrop. 13 h 42 4 

476. ANABASIS aphylla. Marfch. mem. mofq. 4. p, Synonyma adde: Marjch^ cafp. p. 7^. Stathlin in mcm; 
mo/5. 5. p. igi. »84 PENTANDRIA DIGYNIA. A. (tatarica) frntescens^ furculis annais artfcalatis ramo- I. fis extremo floriferis fubfpicatis. JPalL illujln fafc. j. p. ij f. ^. Sal^Ia articulalft. Kodtr de SalfoJh ap. Jtocmer cojhct. n. i^ ■J 477. ANABASiS Jiorida. Marfch. meni. mofq. 4. p^ tg. n. 3. Synonymoti addc : Marfch. ^mt. pldnU rar. rojfic. -i, t. 17. p. ip. n. 5. fpinofijfima, Marfch. mem^ mofq. -^ Sjnonyma adde: A, £chinu5. Marfch. cafp^ p. 7p. 

Salfola {fpinifex) frutescens, ramk licrbaceis fpinescenli- 
bus, calycibus fructiferis fublribracteatis. PalL lllujlr. fafc. 2. 

f. 32* t. J54. 

Salfqla Ecblflu?. Koder de Salfolh ap. Roemer coUech - L ^rrrjj^ 479. POLYCNEMUM aruenfe. Marfch. mem mofq 4, p. 20 • m I. -■} A ■ j _ 

Synonyma adde ; Lamarek et I>ecand. Jlor* fi 

m 

^280. Roemer et Schuli^s Syjf. veg. j. p. 323. ^^ tt (yiaticum) triandrum oppofite ramofum procumbens, 
ismaficis apice fpiaofis. FaiL illujlr. fafc. 4,. p^ Jg^ 48o. POLYCNEMUM craJfifoUum. 

T 

P. pentandrum dipetalum fubpubescens, foliis fcmitere- 

m 

tibus obtufis : iloralibus fummis ouatis calycem glabriuscuIutTi 
fiibaequantibus* MarfcH^ meni. mofq. 4. p. ro, /?. ^» PENTANDRIA DIGYNIA. jSS L 

P. penfandrnm annuum ramofiffimum affurgens glabrum, 

Pall. Wujlr. fafc. fy '/9 fcliis caruolis cylindricis: floralibus ouafis. 
4. p. 64. t. 55. Roemer et Schultes Syjl, 

' r 

P. oppofitifoliuju. Flor» taur. cauc 
nonymis.) Marfch. cafp, p. ^p. Stdthli 

P. craffifollum ficnt affine P. glaucam in itineribus foi 

non effe ricenfita^ et de Iiis fibi ferioribus obferuationibus 
deioum conflitifTe Pallofius in illujlrat. plantarum RoJJiae per- 
Iiibet; cui tanien aduerfatur defciiplio et icon P* oppofitifolii iiinerum (*r. p. 484- ^ 

moilum ftalucrit auctor / aperle illujl rum, ncc, ul ijife vult, ad P. bracliiatum referendae fant: tj ic qar;ecunijue de P. oppofitifolio habent Vahlius, Willdeno-^ '/ ^funt. ^i^ 48 1. POLYCNEMUM fckrofpermum. >/'? P. fubtelrandrum, fubteirapetalum glabrum, foliis femi- 
}us mucronatis, nerigonio fructus induralo. MarJcK merrh P '2* n. 4 Synonyma adde : P. triandrum annunm ramofifrirnunj pa- 
lulum, foliis carnoiis craffis cylindricis fubulato-mucronatis. PalL illujlr. fajc 

r 

- veg. I. p. 526. SyJJ^ P. nuciferum. PalL it, 3. p, 635. 482. POLYCNExMUM malacophytlum. Marjch. mem. mojq. 4. p. 23* ti. 5. 526^ $ynonyma a^de: J^oerner t\ Schuli^s Syjl. veg^ J. p^ ^i i86 pentandriadigynia: Salfola (pilofa) fruticofa? ramofiffitna diuaricafa, foliis 
clongatis cylindraceis obtufis fpariim piliferis, anlheAUS pelalo* 
phoris. PciU' illufr, fafc. J.^p. £§. U 20. j> 483. POLYCNEMUAI braddatum. J f 

P. triandrum pentapetalum pubescenti-glaucum, ramlfica- 
tionibus foliisque feailteretibus omnibu5 oppofitis, corollis gla- 
bris. Marfch. mem, mofq. 4. p. 23* n. ^. 

■m 

, Synonyma adde: P. annuum pentandrum oppofite ramo- 
fom glaucum^ foliia feraicylindraceis carnofis, floribus axillari- 
bus confcrtis, Pail. illufir. fafc. 4. p. 62, U 52. 

P. oppofitifojium* Roemer et Schultes Syfl. ve^. i. p. 
525^ {exclufis fynon;fmis Vahlii, Willdenouii et Pallafd itin. 
ad P. crafpfolium refercndis.) 

P. triandrum. Pa!L' ind. taur, 

An^bafis coDJugafa. Hofm. hort. mofq a.igOS* n. 1^4, 484, POLYCNEMUM >p7uoa:. Marjch mem. mojj.^. 
f. 24' n. g. 

4 ' ■ 

• P. trifjnrlrnm annunm crecfo diuaricahim ramifl oppofih"s 
alterne ramu^ifi-^, foJiis elqngatis filifovjiiibus inuliciSi JPd,7. 
ithijlr. Jajc. 4. p. €0. t. 50. 

P. triandrurn. ALvfch» cafp. p, fp, 

P. filfum. Flor, iaur, cauc. n. 4,J4. C ^um fy 
praeler PaUcfii fecundum auctorem cd P, brachiaiun 

F 

datum-) Roerruer et Schultes Syfi. veg. 2. p. 524. 486* CSTA macrorhiza. N. i B. f[)icls fimplitibns fupcrne ^^pbyllis, florJbus fcrnis| fo- 

ijis oualii obtufiirimi«: fuipoiis fubroiuudi»; cauiibus prollratis. rEx\TANDRIA DIGYNIA* 187 

— I ' 

■ T 

h 

r?»<lire porenni. St^uen in mem, foc.nat. cur» mosq. 3. p'2SZ»- 

ir - - 

CataL Iwrt* gorenk. a» ISI2. /?. iS^ 

r 

Habitat ii^ diflrlctii ^Kubeafi Caucan orienlalis, in fubdl-^ 

r 

pinis circi Chinalug. 2^ 

RaJix ivahda, fufi/ormis^ mulliceps, intus rubra. Flores 
Z-3-gjai. Steuen loc. cit» . i88. VLMVS fuberofa.^ 

L 

Ad K^arietatem pumilam fpecfaC U. pumila A« PalU 
''^liT ^' P* 7^' '• 48* /■ D*Ei; quam clrca DcrLenfum ahun- 
dare rcfcrt Steuen in mem, foc, nat. cur. mofq, 5. p, 244- s i32*. PLANERA. Cal. 4-5-ficlus. Cor. o. Nux co« 

r i a c e a , ni o n o f p e r m a. (^Stam. 4 - 6» Flores piflillo 

w 

deflituti^ inter hermoijfiroditos,) /189*. PLANERA Richardt I f 

PL folils fiil>felli[ibas oblo|^go,cordalia fubcrenalim grande 
dentalis bafi emarginalis, capfula lacui. Michaux fior. boreaL 

H 

trmfic^ 2. P' 248* Ptrfaon enchirid. i. p. 2^1- 

Ulmns polygama. Richard in actT paris. «• 178^" 
Hhauinas (c(irpinifolius) inermi*, foliis ouatis crenatis ve- 

L ■ 

nofo-reliculatisi glabris, fructu feffili. Pallas^ roff. 2. p. 24«. t. 10. 

Hhatpnus nlmoides. Giildenfl. iLll. p. JIJ et 427, 

Qrescit ad radiccs promonJorii Caucafiqi auftralis pcrlme- 

reliamj circa Kutais, in magnas ibi arbores excrescensj inco- 

lis Selkwa fiue iSpno dictas. Per Iberiam rarinima cfre vide- 

tur, ejusquc paucos humiles et valde obefos frutlculos lanhnn 

vidi in itinere iberico, ia monlibus lapidons, ad finilliamCya t- 


i^S PENTANDRIA DIGYNIA. / - ^ % - ^^ 


L 

fluvii, inter Gorl ct Uplis-Ziche; fic ftatura varians, lioc^qno- 
ijue cognatam Ultnnrn irnilatur. ^ 

>S/a/ura Ulmi. Rtzmf copiofi vaJidi. €ortex brunneus, 
epideriniile grifeo albida. Folia alterna rigidiuscula breuiflime 
peliolata niidiuscula ouata gi^fcffc acute crenata, fupra obfcure 
fubtus pallide vircntia venofa, in elatls glaberrima, in depres- 
fis vero ftabra. Friictiis axillarcs, feffiles, globofo-aculi, liinc 

j 

gibbofiores (ex Icone pifo rix majorcs), ficci, biloculares (?), 
nudi. Pallas ex Guldenjt. manujcr. loc. cit. 

Calyx membranaceus fubanccps, 4*5 fidus. Stamina ple- 
rumque 4, quandoque 4-6, exferta. Germen ouatum fcabrum. 
Stigmata 2 oblonga. Capfala laeuis. Michaux /oc. cit* 

Planeram in fyftemate fcxuali commode afEni Ulmq 
fubnecti poffe cum Cl. Peifoonio flatuoj cum Jlores omnef 
conformcs fcrat, quibusdam veluti per abortum organis femi- 
ninis carenlibus, nullaque regula fc?rtilibus interfperfis. ■^ , w 

Uimum paraifoI'arn Jacqnini^ genniuom Ulmi fpeciem, male a normuilis cum Plauera noflra confundi nionet amiciff. 

F 

FiJJier in Utteris. 495. CENTIANA geMa. 

m 

Synbnyma adde: G. alpina A dam. Hojfm, horU mosf. 

«■ 1808' "• ^437' * 

Conuenil flafnra, fulifs, mflorescenfia et ilorura magnitu- 

L 

dine alqne forma cqm G. Jeptemjidhy cui i|i Syflemale proxi- 
me fubncctenda eil. 

r 

In nionlibus fupra Gandspham nuper lecta efl ft Steueno 
Jecundum rnem. Joc. nat. cur. mpjq. 3, p. 24^ ct 257* 496^ GENTIANA umbellata. 

L 

G« corolla qnlnquefida fnbcampanulata fance nuda^ pe- 
ilonculi» ^rmin^vlibu* umbellHlis, calyce d-parlito; legmentl* f .^ PENTANDRIA DIGYNIA, 183 lanceolatis coiollae lubum fuperanlibus, foliis ouatp-oblougis 
oLtuIiusculis, 

1 

L 

C, aurea? Steuen in ms/n^ foc. naU cur. mosq, $, 


> ' p. 257' 

Habilat in ditionis Caucafi Kubenfis alpeflribus circaChi- 
nalug. Floret aeftate- 

V Plantula digUalis vel fpilliamaea tota glabcrrlma. Radix 
tenuis, luleola, annua. Caulis tetragonus inaequilaterus: angu- 
lis arguliffimis; accedenfe cauliculo uno alteroae laterali mulfo 

L 

minore. FoUa 3-5-nevuia: rddicalia unguicularia fpathulata; 
caulina majora magis oblonga et apicem verfua anguftata, vulgo 
trium oppofitionum : unica radici proxin»a e cuju5 axilli* 
faepe ramuli breues caulibus fecundarlis fimiles; caeteris fu- 
pra medium caulis, e quoroai axillia peduncuii oppofiti uni- 

r 

flori tenues foHo interdum mullo longiotes, faepius autem 
vix aequa^tes, Folia Jumma vuJgo quaterna inacqualia acu- 

r 

tiuscula vices inuohicri fuflment, e cujns finu peduncuU ixm^ 

L 

bcllati uriiflori 4-6, iu florente inuolucrum quandoque paullo 
fuperantcs, utpluriumm vero breuiores. Ilores (J. Amarellae 
floribus duplo minorcs. Calyx ultra dimidium quinqueparti- 
tu^, coroll^ paullp breuior: lapiniis lanceolatis acutis inae- 

b -■ 

qualibus. Corolla e;^ albido dilute coerulea fimph^cilTime quin- 
quefida: nullis inter linibi plicas appendicibus ; laciniis limbi 
ouato-lanceolatis: neruo medio- in breuem mucronem elongalo, 
tubo duplo breuioribus» 

Hujus fummam cum G. aurea affinitatem, maxime ex 
icone Flor. dan* f. 34,41 corollas etiam coerulescentes mon- 
ftrante^ perfpicio; tamen fpecie meam diflVrre ftaluo^ ob pe- 
dunculos umbellae terminalis longlores : floribus nequaquam 
fubcapitalis^ calycis profimdius parlili fegmcnta latiora nec 
fubulata. corollam conftantrr 5-fidam et coerulescentem: limba 
ratione tubi breuiare^ laciuiis latioribus minus<^u« acum^^ 
natis. » r ■v rgo PENTANDRIA DIGYNIA. f 498. GENTIANA angulofa. Synonyma adde : MarfcJu cent. phntl rar. rojjic. r* t 4T G. vema y. angnlofa: xnajor calicibus carinatO-alafis; Wahlenb. carpat. fub n. 24,6. Hoffm. hort. mofq. a. ISOg» n. J44.4. ■)ff. 2. p. ifO. {exclufo fy ) /■ In fumnm Caacafi alpe Schadagli et Tyfendagh telle S^/c- 
ueno in mem. mofq. 3. p* 257 Junio floret. 

F 

L 

Fateor hanc G. vernae nimis affinem effe, quacum con- 
jnngunt CU Hoffmann et Wahknberg L c. Pro varietate ha- 
lebit, qui G. vcrnara Vegetiprem, contra rcgnlam Gentiana- 
.rum, flore quadruplo majore ludere pofle fl:aluerit. X ^ 498*. GENTIANA vcrna. pf r 

r 

G. corolla 5-fida infundibuliformi crenulatai plicis biden- 

r -1 I 

tato-appendiculafis, foliis radicalibus ouads conferlis patenti- 
bus^ caulinis acutiusculis. 

-H 

G. cdrblla 5-fida infiindibuliformi, foliis onatis acutiuscd^ 
lis: radicalibus patentlbusj caulinis majoribns- Linnm td WiUd* 

I- p- 1342^ Froelich monogr, n. 25- Smith briu.t p. 2S5* 
EngL bot. 4.g3. Botan. magaz. 4pr. Wahlenb. carpat n._2464 

HalL kift, n. 6 4.4* \ \ G« bauarica. Jacq. otf $• P* ^9* ^- 7l- 
Ericala. ReneaU fpecim^ TS- L 6S' /• 2* 
Aditlatera monti^ Befchtau legit I)* Wilhelms. He L -^- PENTANDRIA DIGYNIA. 191 498*. GENTIANA humilis. G. coroHfs 5-|idis inrundibuliformibus, follis cartilagineo- 
marginatis, calycis tliecapodio breuioris dentibus reclis^ caule 

bali ramofiffimo: ramis fubfimplicibus, floribus terniinalibus fo- 
litarijs, 

w 

^ G. coronis 5-fidii5 infundJbaliformibns fubfcniljbus, foliis 
fpatliulaJis niargine membranaccis cauli adpreffis, caule bali 
ramofiffimo: ramis fim|>Iicibu8 unifloria. Steuen in mtm. JoCm 
nal. cun mo^q. 3. p. 258* 

r 

f 

A 

G. aquaiica caucafica. ■ Catal. hort. gorenk. a. 1^12, V. 28* )//-. 2. t. ^7. /. / iconem.) 


In Caucafx fubalpinis occurrit: ad montem Ecftbtau Zr» 
jB« a Vktinghoff^ in Ujonlibus Kubenfibus Caucafi orientali» 

Steuen^ 

Pygmaeae planlulac radix exilis albida annna. Cauliculi 

Vix digilales ex radice numerofi, fupra radicem qnandoque 
ramo ni.o alteroue aequanle fimpliri aucti, toti foliofi^ fuperne 

ri 

vix nifi ad lentem gIaudulofo-pilofi.»i^o/ta parua rigida glauco- 
viridia mar^ine infiani albo-cartilaglnco cincta: inferiora fub- "v 4- 

rotunda, adfcendendo minora anguftiora acutioraque ; caulina 
bafi connato-vaginantia, apice fubpatcntia: fummo pari flori 
approximato. Flores terminaies folitarii parui. Calyx vix lon^ 
gitudine tubi corollae, ad unam lertiam quinquefidus: denli- 
bus aequalibus lanceolatis aculis rectiusculis, ficut folia carli- 
lagineo.marginatis. CoroUa coeruleacens quinqiiefida, limbo 
tubo multo breuiore: laciniis lanceolatis acutis, plica inter 
fingulas in denlem paruum educta. Capfula intra calycem pe- 
dicellata : theeapodio calycem eorollamque perfxilcxxtem fa- 
jerante. i \- iQi PENTANDRIA DIGYNIA, Cum hac in Sibiria occarrit affinis maxicQO r ^ * GENTIANA aquatica. 

G. corollis 5-Gclis infiindibuliformibus, foliis carlilagineo-, 
marglnatis, colycis lliecapodium aequaritis dentibus patenllfTu 
mis, caule bafi rauiofifliaio ; ramis dickotomo-raniolis, fioribus 
terminalibus folitariis, 

G. foliis oiargine membranaceis bafi coadunatis. Xf;j7|# 

cmoeniL 2* p. 5-f J- Steuen in mem^ /oc nat- cur. mofq^'3. 
p- 258*^ • 

j 

G. (fquarrofa) corolla lO-fida inPundihuliformi, foliia 
ouato^fnbroinndis acutisy caule diuaricato ramofo. LedebouT 
Irt mem' acad. fcknt^ parop* S- p* 5^7« ru JJ. 

Difftrt a G. humili cauIicuUs elongalo-ramofis fubdicho- 

r 

lomis maniieflius glandulofo-pilofis, foliis caulinis etiam fupe- 
rioribus fubrotundis cum acumine, patenlioribus (nnde habi- 
tufi fquarrofus^J floribus minoribfis, calycinls dentjbus minori. 
bus horizontajibus, denique thecapodio mnllo breuiore. Quoad 

+ 

coroUat ilructnram nullurn mihi disqrimen apparait* ElTo 
hanc G. aquaticam Linn. ex defcriptione hujus in.amoenit^ 

W J 

L c. ubi priraa vice nomen fpum obtinuit, liquet. Tara Pal^ 

L ■ 

lajius in flora rojjica 2^- p* lOpj quam Gmtlinus in florh fi- hirica a. p. iio. n. 76 utramque comprchondunt, ramofiorem 
pro varietafe ex loco natali ccjmmemorantes. Jcon Gmelini 
cura parata, fumma editoris incuria periit; etenim L 53* 
/. J, in Flora fibirica huc incaute relaia G. fulcatae efl;* Sco. GENTIANA caucafica. Synonyma addu: Aiton kew. ed. p. Pi 2* p. JII» Bot* 
magaz. r. 103%. Catal. hort. gorenL a. ISI2. p. 28^ Hoffnf. 

r 

Jiort. mof^. a. i^o^. n. 1439* PENTANDRIA DIGYNIA. ' ,19 3 Jn alpibus ad foutcs torrcntls Jiicharibafcli Caucafi orien- 

T 

ialis Augufto florens occurit, tefle Sieueno in mem. foc* nat. 

cur. mosci. j. ip, 258- ^ i 5o6. ERYNGIUM campejlrt. 

r 

Folia radicalia piimigena et in Loc faepe indiuifa. 507. ERYNGIUM gigdnteum. ^ ' -' / 

r 
- q 

Synouyma adde: CatoU hort. gorenh a. I^iit* p. 47. 
Bejfer cataL hort* cremenec, a. Igl^* P« 55- 

h 

E. glaiuum Adaijji. IJoJfm. horU tnofq. a. Jf^O^. H* TJO^ '5o8. SANICULA europaea. 

Synonjma adde: S, foliis quinqHclobis f lobis Irifidis 
dentatis^ cjiiile ajdiyllo.ilosculis oninibiis (fub-) ftiTiJibus. TT'i/W. 
cnum, hort. berol,' p. 2yg. Hoffm, vtnh. ed^ 2> Vol. j. p. 
67. t. I. f. I et p, 211' 10 J. B. /. 2S' Spreng. prodr. imb. 
p. 24. n. I. 509. ASTRANTIA major. . / 

j 

Dejiniatur: A. folii* radicalibus palmafo-qninqttclobis in- 

w 

cifo-biferratis ciliatis, caiilinis lobati.s petiolatis, in uolncellis 
lineari-lanceolatis fubintrgeirimis nniLdJulafn aequan^ihris/ 

Synonyma adde : Spreniel prodr, umh. p- £0. n I, 
Wahlenh, carp. n. 254' Steuen in mem. /oc. nat. cur, mojq^ 

5. p. rj^. 

Inuolucdlorum foliola fubinde veifus cpic^m uno nile- 
rouc denticulo niuniuntur. (con/, Ilatlerum /<ic. ri/. cr iTro- 
cAfir //€^# I. />. 404. Schultes ohs. p. 53, Stmen Ux. cit^ ' r I^lwa taur. tauc^ T.JJU --— j^ ^ E 194 PENTAXDRIA DIGYNIA. 

r ■ 

-^ 

In montofis Caucafi orieiitalls frcqnens. Steuen L c* 

Curft Varietate A, minoris y. flor, Jranc. fub n.Jj^^^, qnac 
noflra efl, quamquc prcpriae tfle ffccici nnper perliibel CL 
Decandolk in for. f/anc. 6. fuppl p. 5^5» ci^njungual auc[o- 

r 

res hujus florae Aflrantiani carniolicaui. » / 509*. ASTRANTIA intermedia.' 

X ■ 

ri 

A. foliis radicallbus palmafo^quinquelohis trilobifue in- 
cifo-bifcrratis cilialis, canlinis lobalis fubpeliolatis^ inuolucellis lo-lanceol fuperanlibus A. {iTiJida) foliis omnibus digitato-tripartitis^ radicalibns 
fubtrilobis duplicato-ferratls ciliatis^ inuolucris fparfun apice 
fplnulofis. Hoffm. umhellif, ed, 2. VoL l. praefat, p. g in 
nota. Vietinghoff et Hoffm. hort* Jiccus Caucafic. 

w 

A. (caucafica) foliis inferioribus palmatis 5-lobis: lobis 
oblongis incifis cuspidafo-ferralis, fuperioribus 3 fiflis, ' inuo- 
lucri foliolis coloratis fcrratis. Sprengel defcr. umb. rar. |>. 

A. major Ixidenlala Stcuenl. CVz?fl/. hort. gorenL a* ISI2* 

p. 4.7S 

- ■ , 

IJabilat in Caucafi iberici alpeflribus (Hoffmann); ean- 
dem in Ceucafi orientalis fubalpinis circa Dfcheigb legit 

Stmen. Z: 

j 

Secunduni fpccimen mihi sb amiclff. Steneno communi- 
catum^ cum A. majori vulgari atque vcgetiore quoad folla ita 

^ m 

tonuenit^ nt de his ultro nihil habcam quoJ addam; quoad 
umbdlam vero exacte rcfcrt A. heltrophyllam, nifi quod den- 
licull fpinulofi foliolorum inuoIuceUi paullo appareant profun- 
diores el inaequales. Quare, cum folia trlpartila non femper 

" proftent, atlco|ue nomen triuiak Hoffmanni non iu omnia in- M^ N PENTANDRIA DIGYNIA. 195 diuidua cjuadref, fubllilui liuic aliud, aCinilalcm cuni praece- 
dci]te et fequente figaificans, in quo me viri CL et amicijjlmi 
vchiam faeile iqipetra!uriun cfTe confido, tanto quidem hi^gi^, 
quod priftinuiTi rarae plantao nomen per fcripia botanicorum 
nondum inualuerit; iiriuu) diuerfa ratioue a ClsSprengeUo loc 
ciL fucrit immutatuiij- ^ 5 10. ASTRANTIA hettropliyUa. Jyefiniatur ." A* foliia radicalibus palmalo-trilobis inae- 
qualiler biscrratis ciliatis fubincifis, caulinis fcfTilibus lobatis 

■ 

indinifisquej inLioluc<?llis ouato-lanceolatis fpinulofo-ferralis 
unjbellulam fuperanlibus» 

Syitonyma addc: CataL hort. gorenh a. lSt2» p. 4>7* 
Hoffm, hort, mojq, a, iSOg. n* 42S ^t umhdL ed, 2- f^oLi, praejat. p. g in nota. SprengtL prodr. umb. p, 20* n, 5 ef 
dejcr. umb* rar, p. 17 obj. ad n. ig* - Steuen in merfi. Joa 

F I 

naL cur.mojq. J. p- ::5S^ 

A. (maxima) foliis trilobalis niucrouato-ferratiSj inuoTu- tiis fubdecapbyllis oualu-lanceolalis fupra medium fpinulofo- /< petrop. 7. p. 3S7' ^ -l- 

A. helleborifolia. Hook 

^d. 2. P. 2. p- Iig' lew. * ^ r " 

Per Caucafi orientalis fubalpina paffim quoque legit. Sieuen* h - » 

Variat folio Caulino inlermedio etiam trilobo, nec^ ut fo- lcl, indiuifo# r j ' \: ^ 4 #a '9 6 PENTANDRIA DIGYNIA. j3o. BUPLEURUM. Fructus ou a!o - oblo ngu s, 

obtufus. Semeii S-coftatnnj; coftis ana^^ftis. 
aequalibus^ duabus majglnalibiis. Pelala" 
inuo! u ta. Inu ol u cclla po lypby IJa , r o i a la. 
(B u [) 1 c u r u m II o f f m. Valkciilae evirtotae, InuoL 

r 

umuers. O. D i a p li ^dl u m H o f f m. ValUculae ewt^ 

4 ' . 

tatae» InuoL utrumqut. I f o p )i 3^ 1 1 u m II o f f m, VaU 
hculat vittatae. InuoU utrumaue.) ■» * 5i I. BUPLEURUM ro/iin<f//oZ/um. 

Synonyma addc: Hojfrn. umh, td. 2* Fo/. j. p, jr^. f. 
J. /. r €t p. 210. /. j. B- /. J5. Sprengel prodr. umb. p. 
38* ^' i ^f fynon, umb. in mem. foc. bot, ratlsb. a. isij. - 4 5i2. BXJPLEVRUM fakaturm 

Synonyma adde: Sprengel prodr. umb. p. Jp. n. 5 €t 
fynon. urnb. in mem. foc. bot, raiisb. a. 1815- p. pp. 

Ifopliyllum falcatum. Hoffm. umh, ed. 2. Vol. j. p. / llS. Ainncm fpeciem Caucafo indigenam, quae mihi ultro non 
innoluit „B. Cpolypliyllum) inupluccllis liexa|3l]j]Jis lanceolatis 
j.acuniinatis, iiniuerfali fubnnllo, foliis lanccolatis amplexicau- 628» n. 14 /* 5i3. BUPLEURUM iflWen/e. 

SynoTiymon adde: Ifopliylluin baldenfe. Hojji 
2- Vol. j. p. II j. '>^^*- PENTANDRIA DIGYNIA; 197 B. orienlale anguftifolIutD^ feiuine longiori. Tournef* cor.. 

Ex fpecimine ficco otim milu a Wxlldznouio communi- 
cato cerhKs fum, quod de hujas aucloris planfa loQuar; ita- 
lica vero Turrae^ mihi ignota, quum a CL Sprengelio prodr* 
urnb, p. J2 ad Tcnoriac genus rcferatur, a qxio noftrae fructus 

atlioriet, fortaffis fpecie diiTert. 

■ 

r 

Frwtus inagls oblongus quam in affinibns, nigricans» 5«- 
mina coftis 5 ar^^uliusculis^ Talleculis fubliJifHcne ilriatis com- JtnifTura parum concaua vix duplo anguftioribus. 5ii. BUPLEURUM Gerardi.. Synonyma adde; Lamarck el Decand. Jlor* franc* nt 
3544^ Sjirengel prodr. umb p. 39* JU I2. 

Ifopliyllum Gerardi. Hoffnu umb^ ed, 2. VoU I. p.IlS 5i5. BUPLEUR UxVI junceum. 

w - — 

Sjnonyma dubia adde: Lamarci et Decand. fior. f in mem /uc. ior. ratisb, a, JSiS* ?•'* 99^ fynon* umj^m 4 

Ifopliy/Iunj junccum. Hojfm. umb* ed^ £• YoU I- p 115 '^ ? 139*. ODONTITES. Frnctus ouatus, tubercula- tus: coftis obliteratis. P e t a I a i ii u o 1 u l a> w 

lauolucella polypbylla, rotata. F> . i 5i5\ ODONTITES unuijima. O. nmbeilis terminalibus fubtrifidis: laJeralibus fimplici- 

bus, inaoluceliis fttbulati« umbellulam paucifloram ae^uan- 
tibu». ' I- igS PENTANDRIA DIGYNIA. 


w O, floscnlis innolncra acquantihus, umbelHs alternis tcr- 

y 

rjinjlibu^.qne, foliis linraribus mucrouatla, caule ramofifriujo. 

TVaHroth Jlor. halens. I^ppl- 3- P- 49* Sprengel prodr. iimb,p. 
JJ- n. J. iJojfm. umh. ed. 2* VoL l. p. Il6 et 20g. t. Iv B- 
/. lO. h. Bu.-I e n r n m CteninJ/imurn) umbellls fimpIJcibus alternis 
peijJaj^Iijnis fublrlfloris. Linn, ed. Willd. I. p. IjrJ. Smith ^. t Uecand, fl hrit. I. />, r^J. EngU bot. 478- Lamarck tt 
frdnc. n. 3453" HalU hljl. n. 774. 

PaCjm per Cancafum rcpcritur. V&rietatem clatiorei;n ha- 
bf^o, facic Bnplcuri Gerardi, verfu» oftia Cyri circa oppidu- 
lum Sallian leciam. * 5i5**. ODONTlTES gracilis. 

O. umbelliis terminaUbas lateralibusque fublriradiafis, in- 

r 

tiOiUcelLs Linceolatis umbennla fractifera breuioribus, 

L 

O. grricilis M.ufch. Hoffm. umb. ed. 2. VoU j. p. 20(f. 

w 

Ha!>itat freqnens in argiUofiS fubfalfis circa Kisljar et 
pafiirn in Taai fa meridiona^i» ^r-r^ Statura O, femirompori'f»e. FoJia anguftiora quam in 
liac, ' fed lali^ra quam in O. leninfi^imAj nernofa. Vmbdlae 
terminalts ri^dlis ci.ciler 3 (rarins 4-6) iucjcqualibas gir^cili* 

F 

bus inuoliiiTO umLelluIisqne muho longi<n''inis j lateralts (er- 
min:;li fubfimilcs radiis qitandoqiTC tanUun 2; aut umbeliula 
ioliJaria pedunculata, Iriuohicruni univerfak/ hr^ne^^iAioWs lan- 
ceolj^tis aculis, totidem quot radii in umbella. Umbellulae 
5-8-florae: inuolucellis peniaphyllis lanceolalis acutis umbellu- 
laui florenlem fubaequantibus. PediceUi florom breues, fructi- 

ur///.9 emincnt con- / generibus fimiles fubroiundo-ouati vix comprefTi undique tu- 
bcrculis minutis copiofis exasperati: coftis 3 obliteiatis aeqni- 
^iftunJibus. Ac tJCJit' proxiiiie a4 a qua dU \ jb- PENTANDRIA DIGYNIA: ^99 ^noscilur. caule ramisque haiid i!a tenuihus. foliis nonnihil la- 
tioribus, umbellaram etiain laferalium faepe compofilarum pc- 
dunculis atque radiis 1( ngloribus, fructlbus lu quauis umbel- 
lula pJuribiiS longuisque pcdicellatis, denjque inuolucellls la- 
tioribua ct ratione umbellulae Lreulovibus. iSg**. ECHINOPHORA. Inuolncella m ultipar- 

tita, bafi nrceolata. Floresradii masculi, 
laciniis inuolucelli impofiti: femineua cen- 
tralis, folitarius. Fructus indiuifus^ intra 
urceolucn inuolncelli indurali. / ^ 4 5i5***. ECHINOPnORA tenuifolia. E. foHolis inclfis hiermibus. Lmn. ed.Willd. I. p. 1379' Sprengel prvdr. umi» p. JJ. n Steuen in /« naf. uofq. J* p- : 
E. oricnlalis 49 ^^ -55- Tournef. cent J. p. 44' ^PP* " 7- M -_ Crescit in agrJs fupra Candfchanj. Flurel Auguflo. Jf 
Inuoiucelli laciniae fupra inferlionem flosculi masculi hv £dae. I. p. 201 5i6: t6RDYLIUM maximum. 

n 

Synonyma adde: Hoffm^ umh» ed. 2* Fo/. 

■- 

jErigf. ^of. II7J. 

■- H 

■% 

Heracleura Tordylium. Sprengel prodr. umh. p. 12. n. 5^, 
wm6. rar. rt. 4^ ef Jynon. umb. in mem. Joc, boU raiisb. a^ 

SSi8'P'*52' 

Sefeli crcticum feeunuaai. Tab^n. KrgmUrh. p, 308' 
* *t 260 --^ rENTANDRIA DIGYNlA. l4i. Cx\UCALIS. Fructus oualia coni pr effiuscu- 

. lu-sJ coftis 5 felofis aculeatisue^ vaUeculia 

aculcatis. Inuolucri utiiustjue foliola in- 

d 5 u 1 f a/ Petala inaequaJia,. faepe radianlia- 

k 

lis Iloffm, Cofiae feminum omnes felofae* ( C 8 u c a ' I 

Vchecu^de jrtgo d}fiincto,blfariam elongato^acukato. Or- I aya lloffm. Cofae femlnum 2 marginales oblitera- tae nfpejaCfS dvrfa^es fetofae. V^tlleculae 'jugo difincto 

+ - J 

trifariarn elongato-acukato. Turgenfa H of fui. Coflae 
ftnvn^m 2 rncrg nu/es obnterafae afperae, 3 dorfales vaU >■ hciilnrumque jvga dougaio acukata. Torilis: Ad ans» Gaertn. Spreiig» Hoffm. Coflae feminum valkcu- 

y\ * - ■ 

iaeque felis acukisque confertis armatae.) 5j7, CAUCALIS grandiflora, 
' Syhonyma f*d(le: Sprengel prodr* umb\ p. 23* n, 4 et 
nori umb. in mem. foc, bor. ratisb. a. /515. p. SS* 

Orlay* grancLflora* Hoffm, umb. ed. r?. VoU i. p. Sget 

iliiiflr. wnh, p. /5. jifj. ■ . - v^ 
5j8. C\UCAL1S piaiyrarpos, 

J 

Synonyma adJe: Hofm. umb. ed. 2. Vol. 1. p. ST- 
'prengcl prodr. umd. p, 24. n. g et fynon. umb. in mtm. foc. boT. raiisb. a. igiS^ p- S^- Jacq, hort. nnd. 5. p- ^?. t. 10. ^- Eandern circa Derben'ani 

. foc. nat. cur. mofq. j, p. Steuen fecundu PENTANDRIA DIGYNIA. 301 5 12. CAUCALIS daucoides. . 

M ■ 

Synohyma adde : C. inaolucellis 3.5.pliyllis, feminum acnleis 
comiatis uncinatis glabris» Hoffnu umb. ed. 2* VoU I^ p.sS.U 
i' /. 14 et p. 212. t. I. B. f. JX, Sprengel prodr. umb. p» J. n. 3 et fjnon, umb. in mem. foc^ bot. ratisb, a. ISIS» C leplojphjlla. PoIL paL «. 272» (defcrii.tio, non fy nonyma» ) Srmlwim coftae feus fparfis rectis hifpidae, vallecnlaram 
jiiga CMiuilicuUli» : actllels bifai-iis mediocx'ibus bafi cranior? 
eiiam ca/;aliculatis. ^SprfJi 5^o. C\UGALIS leytophslla. 

L 

Synonyma adJj^: Hofftn. urnh, ed. 2* VoL i. p. J7 gc/ ■ ^ 

profir, umh. p, ^4» n*' lO et Jynon, umi. /a mem. foc. bbt. ratl^ib. a. 1^1 5 p* S^* Jacq. hort. K?ind, J, p. 2. 

Hanc CMca Dpibentum etlam occurrcre refert Steuen in 

r 

mem* foc. nat. ^cur. m<fq. 3- p- ^59* 

1 _ _ 

"v 

Frucius anga^lior quani iu coiigencribns, quare et iule- 
guinenti feminum partes valde aiiguftafae funt, imprimis cofta^ 

_ M 

minutim fetulofo muricataCv \ 521. CAUCAhlS nodofa, 

L 

w , " 

L 

Synonyma adde: Torilis uodofa, Hoffm. umb» ed» 2» 
VoL I. p. 53 et 212* f. I. U. /. 3S* «• Sprengel prodr. umb. 
p. 24. n. 2 et fynoiu umb.in nienu foc. bot, ratisb. a. ISIS* 

V' 87* 

Seminum fetae Eculeique eliam in hac fpecie folcnnera 
Caucalidis generi ordiriem fcj'uantj funt vero coftae admodum 
lenues et niinutis tuberculis afperae^ ita ^uidem^ ut in us •^ « ' 2oa PENTANDRIA DIGYNIA: 1 
I ^ ' 

praefertim feminibn*?, quorum et valleculae loco fpmanim fu- 
bercula obliuent, lofa fuperficies inordinalim tuberculafo-lii- 

d _ 

fpida appareaf. Sed feuiina aruleis praedila ftructura fua 
praecedenlis feminibus plane refpondent, 

1 ' * 
522. CAUCALIS latifoUa.- 

Synonyma adde: Sprengel prodr. umh» p. 24- ^* 5 ^' yj Hof, Vol. 1. p. S9 €f jVM V - 5j3. CAUCALIS orientans. C. umbella multifida, umbellulis polyfpermis, foliI« fu- 
pradecompofltis: laciuulis abbreuiaiis, germinibus lanuginofo-' 

+ 

villofis hifpidis, frucluum aculeis disco longioribus» 

t ■ 

C. orientalis, Flor. taur^ cauc. .n. 523- '( exclufis jyno- 

hco natali Tau^ 

Sprengel prodr^ '/- /3 Hornem» hort* hafi 70 fy^on^ umb. in mem. fi IS^S^ f. 83? Pcr Gaucafum etiam orientdlem minime rara efl:. r _ - , V 

5:33*. CAUCALIS pukherrima. 

F 

^ I 

L 

^ C. umbella muUifida, nmbelhilis polyfpermis, fo-iJs fu- 

prftdecompofitis: laciuulis abbreiiiatis, gerrpinibus fetQfo-villofis 
liifpidis, fructuum aculejs di^co lougioribus. 

C» (puUharima) innolucellornm fjliolis ciliatis cuspida- 
ti3, omhclla ladiata, foliis fnpi" decompofitis, laciniis foliolo- j-um linearibus. Willd. enum. hort. heroL p. JO^ Hoffi vmb. ed, 2. VoL I. p. 57 /. 31. a. d. f. 26. c. CataU horU gor^nh a. 1^12. p. 4.6. Beffe horL V i^ PENTANDRIA DIGYNIA. ^o3 ) crtmentc. a. igiS.^p. /52. Hornem^ JiQrL hofn. a. r^^rj. 
p. 270. taur. C- orientalls ^. Flor. taur. caut, n. 523* Palt. ind.. 

W J 

^^ 

r 

C. oriehfalis aruenf;a teniiifolia Qore jpurpureo inagno 

j 

frnclu. Tournef. cor. p. j2j? Buxb^ cenU 3. p. 16. r. 25? 
(ni^ ftti€c potius ad C platycarparn fpectet.) 

Li^oribus ffnarinis fabulofis Tauriae familiaris eft, nccper 

■ 

Caue^^fum exulat» 

Hanc a''iue praeredenlem, fimilHnia? plantaSj feparaveram 
olim in a^luerf^.riis meis, mox conjunxeranij jam iterum fe- 
jungo. 6ynor?v/77<)r(*m diflribntioneni, incer!us f[unmuis^ teu- 
taai j cos irotiffimnin anctorcs, qta fuae planlae proceriiatem 
prgent, prirri adfrribons. Uliaqne corlucnit foliis tenuiffime 
diuifis: lacinuUs perbrtuibus oblongis ol tnfmscuJis, pilis breui- 
bus fparfis facpe hifpiduli», interdum vero glabriusculi.s; inuo- llicro :/■' breui meinbranaceo dnco; parliali foliojis 6-8 hjnceoIafo-fuluIaM"s acnminatis mar- 
ginc membranaceis villo^iidis radiis nmbeilnlae breuioribus ; 
corolkdis albis, per nn^bellae circumferefiliam radiantibns. 4 

Diffzrt vero pofterior fl r 

fuperan- te, dum prior quadripeUalis immo qnandoQue orgyalis fit ; fiiUorum imprimi» fnperioribus <Sh\ 
iriore longo-lanceolalis; feminibus m xxec rum aculeis quidquam validioribus, coftarum fetis minus co- 
piofis aplce glochldibns, 'quae in priore minuliorcs fed copio- 
fiores et apice vilHs lon^ujioribus copiofioribusque penicillatis 
inflructae funt, quo Kt, ut in floren,te germina lofa lanugi^^ 
nofa appareant: aculeis paffim e lana emergentibus, ■' r ^t^ \ ao4 PENTANDRIA DIGYNIA. 524. CAUCALIS UtoraHs, ^ Synonyma adde : Ho^j 
U J. J3. / 36. b. CataL Cflt, hort^, cremenec. api£i6.p^ 26^ VoL j. p. 57 et 
1812. p. .46. 

20» n.S* Bejfer ^ 1314 535. CAUCALIS aruenfis. 

i- 

Synonyma adde: Lamarck et Decand. fior. franc. n. 
- B^JI^r gaHc. I, p. 202. Ferfoon enchirid. i. p. 306. - 

C. inftfta. CurX. lond. Smith brit, i, p, 2^g. Engh bot. Scanfllx infefla; Linn. ed. Willd. j. p. i^Si. (variet ) ■ 

iffm. umb, ed. r. f^oL Toiilis heluetica ( n. 3* 5 ^t S) umb, p.24. umb. in mem. foc. bot. raiisb. a. ig^S* ^- k w 

Varietatem notabiletn nmbellis omnibns tantiim biradia- 

F 

tis ex Tauna nicridionall habeo, cui ruuilliuiam lufitanicam 
ex doaa illujlr. Com, tli>jfmannsegg fervo. 

w 

Caucalin (Tor/Im) Anthrlscum.zwyvi^ duas varielales caa- 
caficas tom\x\K^iXioi^{ CL noffma.m [umb. p. JJ), equidem 
hucusque in\ev tauWco-c^uryfK as non vJdi; cacl^rct^uia in 
Beosarahik et in Ucrsuia uriiniiije rara cih 536- DAUCL^5 Carcfa ^ Synonjma addc: Hojvn. um*. cVI 5. Fof. r. p. 63. t 

I- f- 10, p. 204. tab. tlt. f. I et p.2Ji. U I. B f, 26.a.b 
Spreng. prodr. umb. p. 23, n. i. \ '4 
1 PENTANDRIA DIGYNIA. ao5 I m 

'5fij. AMMI Visnoga. 

Sjnonyma adde: Sprengel prodr. umb. /). 4/. n. ^ et 
fjnon. umb, in mem, foc. bot, ratisb. a. jgi^. p, 102* S^j"^. AMMI acauh. / A. umbella radicali fiibprollfera. 

■ 

A. acaule. Sprengel prodr. umb, p, ^i. n. S' 

Bunium (acaule) petalis ouato-lanccolalis incuruis, fenn- 
nibus ouatis, valleculis 3-ftrialis viUatisque* Hoffm. umb. ed, 

2^ VoL I, p. S7 ^t 108* Flor. taur. cuuc. n. 352. (cum /y- 
nonymo) 

Jn fubalj^inis Caucafi orientalis circa torrentcm Juchari- 
bafcli eliam obuium, tefte Steuen mem, mofq. J. p. 25g$ et 
nu|)errinie in Caucafo cifalpino circa Narlfuna. 

■ 

Calycis proprii vix rudimentum. Pefa/a ocliroleuca. SVj- 
lopodium puTuinatum bilobum margine obtufe lobafum. Stjli 
breues demum reflexi. Fructus fimilis Caro carai paullo cras- 
lior nigricans. Spermapodium finiplex, nc quidem apice fis- 

l" 

fum, vix emarginalum. Semina coilis 5 aequidiflanlibus ab- 
breuiatis: duabus margfnalibuj, vallcculls ftriis inlerruplis ru- 

- 

guloHs, commiffura oblongo-elliptica planiuscula valleculo vixr 
duplo laliore, ftriato-rugulofa. Umbella radicalis, dum floret 
fpftjlis, demura pcdunculo breuiflimo fupra radicipm extolli fo- 
let; radii ejiis feujiniferi valde elonganfur, e quibus unus al- 
terue prolifer fubcaulescit urabellamque fert compofilam^ fojiig 

e 

nonnullis radicalibus lirailibus fed rainoribus inuolucratam^ 
femper fterilem. r' ftoG PENTANDRIADIGYNIA. ' \ i44. BUNIUM. Fructus oblongus- Semina co- 

r 

flis 5, aequalibus, anguftis: duabus inar- 
ginalibus; valleculis ftriato-rugulofis. In- 
uoTucrum utrumque breuf^: foliolis fubu- 

+ 

latisj feu o, Cal. S t y lopod i u m c( u e u n dul a t o- 

1 o b a t a. ^ ( B u 11 i u m H o f f m. Szminum cojlae utrin^ 
que Jltiit dijlinctae. Jnuolucella ' polyphyUa. D r e p a n u - 

F 
+ 
■ 4 

pliyllum^ Hoffm. Calycls acute dmtati Jlylopodiique 
marqo undulatu^ laiior. InuoL iitrumque polyphYllum. 
Carum Hoffm. et auct. Semina perangujla* Jnuo- 
htcrum utrumque Juhnullum^ 528. 13UNIUM majus. 

-H 

Synomma addc: Hoffm. umb, ed. J2. VoL j. p. iO§ et 
p* 211^ t. J. B. /. JJ. (^wi B jiexuojum Smithii di^ 

fanguit,) 

X 

B. ilexuofum. EngL hot, pS8* • B. dcnudatum. Lamarck et ^Decand. Jfor. franc. n. 349^' 

Myrrbis Bunium. Spreng. prodi\ umb. p. J2^. «• /O et 
fynon. umb. in mem, foc. bot. ratish, a, 18^5* F* 9^* 

Biilbocaftanum mas Tralliaui. Dalech. hijl. I. p. 666* 
(oJ df^fciens ex icone inuolucrum.) 529. BUNIUM Car^iu 

j 

Synonyma adde: Caruai Carui. . Hoffm. utnb. ed* 2. 
YaL I. p. ^e. t. r. /. 25 etp.2W. t. I. B. f 20. Spreng. 
prodr^ wnb. p. 51. » \ PENTANURIA DIGYNIA. \ 1X0J In montibus allioriluj Caucafi iberlci nuper etiam ob- feruatum eil. ^i r ^ 53o. BUNIUM Falcarid. \ Sjnonjma adde: Drepanophyllum (ogrejle) foHis pinna« 
tis linearibus ferratis: ferraturis margine carLilagineia. Ilofm. 

L 

h 

umb. ed. 2. VoU I. p. 109 €t illujlr. umb. p. 22. 

r _ 

Sium Falcaria. Spreng. prodr. umb. p. 51- ^» ^^^fy^^^* 
umb. in mem» Joc. bot. ratisb* a* IS^5* 9* 93^ 

S^/peft plantam vocant Armeni Perfiae incolae corumque 
coloni ad Terek habitantes, qui caulibus junioribus ocelo con- 

t 

dilis vescunlur. . 

-^ - -- 

Huic quoad calycis ftylopodiique lobos undalatcs magis 

■ 

proluberantes inter congeneres pro5:imum cft delectum a me, 
ante quiudecim et quod ultra tft annos, ad radires collium 
circa coloniam Sareptanam, tumque nonjine fuo donatum, 
deinde a botanicis, qui julTu et fumptibus JlluJIr. C» A. Ra- 
zumowski per Rofliae aoftraliora' iler fcccre ibidem iterum 
leclum^ nuper vero a folerliffimo botanico Henningio in Ta* 
nais inferioris reglonibus, denique ab indefeffo Z). Andrzt* jowaki in Podolia auftraliori inaentum I * BUNIUM luteum. . ' 

B. pinnis decuflTdlis : pinnulis linearibu» bafi confluenti-^ 
l)us, inuolucri utriusquc foliolis margine membranaceis, frucll» 

bus linearibus. 

■ ^ 

B. radice tuberofa, inuolucro nlroque membranaceo po* 
lyphyllo^ corollia luteis. Hoffm, umb. cd^ 2% ^VoU I. f? 

lOS, ^ 208 PENTANDriTA mGYNIA. ■_ 

■m 

Radix tubcr fimpkx f.»brotnn*Iutn uf m B. majore, cni 
planta noftra flatura el Iiabilu quonue rcfponJet/ Caulh' fu'ia- 
tns, praeicr iimbelks latcralirs fiiuplcx. Falia tcnnirer laci- 
iilata fcre fiibfequcntifi. TJmbdlae laternks ^^crminalibus bre- 
nius peounculali» altTores. Iniwlucrum iifrumrjue foliolis cir- 
cHer 5 brcalbus lanccolato-fubnlalis, Pf^tala amoene lutea, 

V 

w 

C^lycis Io[>i oblufiusculi^ Fructus llneari-oblon^i, denium ni- 
gricanle.s. Spermapodium biparlitum. Semina uiaijnitudine Cari 
adhuc tenuiora vlx cujuula: coftis anghfl:;flimis, vuiiecuUs Hri^ 

L 

alo-rugulufis^ commifTara lineari concauiuscula- 

ri - 53 1. BUNIUM peuccdanoides. 

Defniiatur : B. pinnis dccufTalis : pinnulis Iinearibu« 
confluenlibup, ipuolucri utriusque foliolis fubulatis, fraclibus 

fubouatis, 

■h 

Synonyma addc: Hof^m. umh. ed. j2, VoU j, n, jqo, 

Sium peucedanoides. Spreng. frodr. umb. p. ^j, n, j, 

Fruclus cincrafcenfes breuiores qunm in congeneribus ct 
argutius cofl.ui. Valieculae ruidenf.er flrialo-ruirtjJofae. ficut 

commijfura plaua fcmlnunu Spermapodium biparlitum For- 

■ ^ 

taffis ad Cnidium rcfcjendam. - " 533. CONI UM maculaturn. 

Synonyma aSde: C ftininilus ilnafis, inuoTucelHs nm- 
bellulde rsdiis niulto trenioiibus hinccolaiis. Willd. tnum. 
hort. berol p. joj. Sprai^. prvdr. wnb. p. s§. n. i. 

G. ra^dice fufiformi^ casue macufato laeui, foliis fupradc- 
compofi!is: pinnulis pinnatifldis, lacinulis lineari-lanccolatis 
inucronulatia. Hoffm. umb. ed. 2, Vol. I. p. loi. t. X. f. 3, 
^.210. U I. B. f ij et p.214. t. 5. /. 2. J'M. PENf ANDRIA OIGYNIA; 2o§ l^ig. OftEOStlLINUM. Fructiia cbmpreffo -pla 

nusj marginalus. Semina 5-COftala: coftit 
dorfalibus filiformibus, marginalibus mom- 

L 

branaceo-dilatatis; vaUeculis ftriatis, com* 

w 

m i f f u ra plana: lineis 3t eoloratis, Petalrf 
jnflexo^emargiuatai 534. OREOSELINUM caucajlcum. ' O. foliolis cnheiformi-oualis incifis, inuoliicro fubhultd^ 

T 

ihuolucellis unilateralibus fubulalis. 

' Selinum caucaficum^ Flor* taur. cauc* n, 534* Hoffnii 
umb* ed. 2* VoL i. p* 155 ^^ praefat. p, 14,* 

r 
_ -f 

Imperatoria caucafica* Sprei^g, prodr, umh, p. i7« n, 6/ 

Idem in montibus eirea Gandfcham nascitur, ex rela- 

tiorie Sieueni in mem* foc. nat. cur. mofqi 3* p. 25g* 

Inuolucrum uniuerfale non femper dencity ternnl faeptf 
foliolo uno alteroae fubulato abfoluitun Stylopodium infigne' 
lobatum, Styli breues, demuni longltudihe ftylopodii. Efle di-» 
llincti generis, fieut infe^uens, eui proximum/ monct Hoffm^ 
/oc. cit0 , 534* OREOSKLINtTM Chabraeu O. foliorjim vaginis elongatis flaccidis, pinnulis cuncifot- 
JCdibus furcalis, irtuolucro fubnullo» 

4 

O4 Chabraei. Befftr calaL hort. cremenec. a. i$iS^ 

Selinum (Chabraei) canle tereli flriato,iriuoIucro tmiuer- 
fali nullo, vaginis foliorum la^^is, (foliolis filifornii linearibus)# 

Fl0ra taur» cauc* T» IIL i4 / 2,o PENTANDRIA DIGYNIA. .^-7 Linn. ed WiUd. i. p. ijpp- Jacq. aujlr. I. t. 72. Lamarck 

L 

et Decand. jior. franc. n. J4pi» 

Selinum caruifolia. Cranz fafc. J, p. 22. t. 3» f* -2. 

V 

ImperatoHa [Chabraei) vaginis foHorum elongatis flacci- 
dis, folils bipinnalifidis: foliolis linearibus acuminatis, inferio- 
ribus fubdecuffalis; caule tereli flrialo. Spreng^ umbelL rar» 

j 

n^ 67 et prodr. iimb. p. /7. n. J. 

Caruifolia. Chabr. flirp, 38p. J^Bauh. hifl, 3- P- ^7l* 
v\t ia uemorofis circa Tiflin, quod inler . plantas 
ficcas caacaficas Giildenftaedlii, quae in herbarium Pallafia-^ 

A - 

j^^um et deinde in lierl^rium Gorenkenfe tranfiere nupcr etiam 
vidi. 

X "L 

•i Stylofodium flyltque fere praecedenlis. ^ ■ Ad varietalem lalifoliam, Ucraniae familiarera videtur 

I 

rererendara O. podolicum (Selinum podolicum Beffer galic, 

^PP^^p* 392. n. 1212. Hoffm. umb. ed. 2* VoL i. p. I55)i^ 


rr* 1 


535. OREOSELINUM legitimum. L k'^ Selinum Oreofelinura. Flor. tauf. cauc. n. 533» (cum 
fynonjmis) Spreng, prodr^ umb. p. 15, n. 4 et fynon. umb. 
xn mem. foc, bot. ratisb. a. iSig. p. 53*Befjer galic. n. 335. 

IIoc, nec, ut autumaut Hoffmarm loc. cit. et Beffer cataL 
dm Igl6. p. g4^ pracccdens, enumeraui in Flor. taur. cau^ 
cafica; qiiod qaidcm luculenter cx propofita a me definitione 
f^.eciei apparere milii perfuadeo. 

Inuolucrum utrumque pol^^phyllum : foliolis fubulaiiB. 
Cclycis denSicuIi fubulati patuli admodum confpicui. Styli 
cfiam florcntis flylopodio longfores. Seminum nuclens latior 
quam reliquorum, unde ftriae commifturales margini contir 

V - ' , - 

guae magls inler fe diftant. _-^- 
PENTANDHIA DIGYNIA. aii 

■ 4» 636. OREOSELINUM latifoliiim. r'- Selinum latifoliuin* Flor, taiir, cauc» n* 5^^- TJoff}fi4 
nmb* ed. £, VoL i. p. /55, Spreng. prodn umb, pl\is* n. S' 
Willd, enum. hort. beroL p, 307. 

Angelica laeuigala. Flor. taur. cauc. !♦ append. p. 424» 
CataL hort. gorenh a^ I8l2» /). ^S» 

Hoc quoque genere dillinguendurn effe ab Oreofelino nio- 
net Hoffm. loc. ciu Conueninnt tamen frnctui caracteres ge- 
ncvici hic a me propofili, ficat O. Chabraei. Inuolucrurri 
utxumque p.olyphyllum el Jljli longi, ut in O. legilimo. j 147. ATHAMANTA. Pructus oua to- oblongui, 

pubescens. Semina 5-coltata: duabus mar* 
ginalibus, commiffura platia: vittis fubqua- 

L 

lernis. Inuolucrum utrumque polyphyllum» 

(jCaJyx proprius denticulis acutis.) - 537. ATHAMANTA fibiricn. 

-■ 

A. foliis pinnatis inclfo-angulatis. JLinn. ed. Willd. t p. 14,01. K* A- Libanolis. Flor. taur, cauc. h. S3T* (exclufis fjno^ 

tvymis,) 

m ■ ' 

1 

A. foliia pinnalis, pinnls pinnatiildis : radicalium cxrca 
coflam decuffati». GmeL fib, 1 p» i^^. n. 3. f. 40. f 2. 

Ligufticum fibiricum, Sprmg. prodr. umb. p. 40. n, 7. 

Non aliter differt ab A. Libanofi, qua,m qnod pinnas pri^ 
tnarias vix unquam vere compofitas, fed nio-lo varie pinnaM, 
fidas afque incifas habeat; quare et Ipfe foUorum an.bitiiS iu 

uniuerfum anguflior efl, pinnae vero majores et crebnus in -Ti « -^ f aisi PENTANDRIA DIGYNIA. '? cifae: lol o baseos deCuiratim magis elongal©. Non ceflat apud 
nie s/arittatis fuspicio. / / i47*, CNIDIUM* Fructus ouatus, glabcr. Se- 

niina 5-coftata: coftis acqnalibus^ argutis. duabus marginalibus; commiffura plana.^ 

vittata- Inuolucolla polypliylla. {Caljcis pro- 
prii margo obtuje lobatusj) 538. CNIDIUM myrrhifoUum. 

Athamanla alata. FZor. taur. cauc. n. S38* Catah horU 
goreni. ^* JSir. p- 4^« Bejfer eat. hort. cremenec. a. I§l5. 

Liguflicum alafum, Spreng, prodr. umb. p. 40. n. ii, 

Semina eo quoque Athamantae refpondent, quod com- 
mifrura inflruatur villis 4-6 proluberantibus, nec duabus te- 
nuiffimis uti Cn, Mounieril. Cacterum videtur cum Cn^apioidi 
Spreng. (Laserpitlo filaifolio auct.) affinitate naturali proxime 

conjungi. - > 538*. CNIDIUM Silaus. ks !l Cn. pinnulis pinnatifidis: lacinulis linearl-lanceolatls ve- 
nofis^ inuolucro paucifolio, feminuni commiiTura multilli-iata. fyn umb. in mem^ foc. bot. ratisb. a. 18^5* P* l^O. (cum /y nonymis.) a 538**. CNIDIUM carvifolium. 
Laferpitiam caucaficum. Flor^ taur* cauc. n« SSS^ V PENTANDUIA QIGYNIA. 2l3 Monftrant f\ noflris \m matari, hoc ad Cnidinm polifllmnm amandaudum effc, ficiit aiBne Laferpitium dauriciim (Ligullicum Gr 
a Sprengdio dubie^ ad Cn. apioiJes cltaln 
mtm. /oc. bot. ratisb. a- I$I5' P- 90- Siyl 

lis atropnrpureiim, ut in daurico. Quaedarr 
tellina affinitas nafuralis inlercedere videlur. fib. lon» umb. 
cntn y?y- 

cum Mn- 538 *** CNIDIUM ineifolium. N Cn. pinnulis profnnde pinnalJfidis: lacinul's lincnrl-futu- 
latis^ inuolncro iuaolucellisqne polypliyllis fubulalis reflcxi». 

Habitat in Caucafi alnoftribus. 

T 

J 

Planla ex pSucis fpecinnnibns ficcis liaud fufEcieuter 

L 

mihi nota, hahitu et foUis ad Meuin acced.ens, a quo.tamen 
manifefte dilFcrt foliurum lacinulis quamuis peranguflis lamcn 
Laud iia ut in Meo capillaribus, tum praefenlia inuolucri 
uniuerfalis ex 6-8 foliolis auguflis reflexo-i^atulisfoliorum cau- 
linorum lacinulis confimilibas conflati. Inuolucella fornia inuo- 
lucri: foliolis radiis longioribus. Corollae amoen^ rofeae- fVu- 
ctuSf quousque ex immaluris concluderc licet^ Cnidii fnnt# 
Praeter tenuitatcm Joliornm inuolucrorumque, etiam a praece- 
dente non aliennm tfl. i48. PEUCEDANUM. Fructus co m pref fo- pl a - 

nus, marginatus- Semina 5-coflata: coftis ^ ■^-^ dorfalibus filiformibusj marginalibus mem- 
branaceo-dilatatis; volleculis ftriatisj corn- 
miffura plana; lineis a coloratis. Petala 
inflexa, dorfo fubcanaliculata* (CaL dtnticuU 

minimji acuti, Stylopodium crenalum* Styli breuesj -^ 2i4 PENTANDRIA DIGYNIA. _^ 538****. PEUCEDAmJM officinak. MarJch.Jlor. (aur. 
cauc, j. p. 2JS^ ('^ ^^oth ad P.ruthmicum.) 

P. foliis qniii^^nies triparlitJ.s Cliformibus Jinearibus. JLinn* 
ed. WilUL I. p. 140S' Smith b'ir. j. p. 305* Schkuhr boL 
I. 6j. Sttum in mem. /wc. nat* cw\ mosq. S- P- *5p» 

_ r 

Spreng, prodr. umh. p. 13, n, J ti fynon, umh. in TTlem. foc. 
put. ransh. a, Igi3. p. 76. Gaertn. fruct. I. p. ^g. U 21, 

reuc<5clanum. Tabern. Kraeuterb. p. 163* 

V 

lu iiionlofis clrca Gandfdliani j*pperitur. Steuen loS* cii^ l^ 559. PEUCEDANUM ruthenicum. SvKonvma tdcle : P. foliis triternalis, foliolis liliearilnis 
npru«ifi$ aciiDifnatis fubdiuarlcaEis, innolucro fubnoUu, floscu- 
i*s Inieis, frudibus oblongis folidiusculis* Spreng^ umh. rar. n. 
Sp Cotah hort. gofenL a. Xgl2> p. 4.6. 

— ^ 

I-oruia rutlieiiica, Spreng. prcdr. unih^ p* 14* n. 10 €t 

pugilL Tn p^ 27' "• 4^' 

Rami Jaterales umbfnirerl in lioc et P. taurico feniper 

^ltenii, nlpluriniuin oppofui In P. olucinali- 542 PEUCEDANUM olfalicum. 

M 

Synonyma adde; Cnjdium alfa^icum, Spreng- prcdr. umb^ 
J). 40. n. S et fjnon. umb. in mtm. foc* bot. ratisb. a.iSlS* 

p. lOOn 

Habilu pofius Qreofellnum refert, quamPeucedanum. Par- 
oifale fnxctiis connenit cum O. Chabraei. A Cnidii» fruclua 
iconformatione alienum eft. 

r 

Orcofelina Hoffmanni cam Peucedanis legitiin^s genere 
iEpj:t;»i^.« conjungenda funt. / PENTANDRIA DIGYNIA. - ai5 543. CRITHMUM maritimum. 


- + Synonyma adcle: Iloffm, umb. ed, 2- VoL r. p. if^". . 

Cachrys niaritlina. Spreng. prodr, umb. />. ^O. n. ^ et 
fynon. umb. in mem. foc. boti ratisb. fl- 18^3' P* 84* 

Noua liujuscc gcneris fpecies ctt occuFrens in canipeftri- 
bus falfugjueis fubhumidisque, ad Wol^un inferiorem, circa 
coloniam Sareplanam ct alibi. " 

_ M 

r 

* CRITIIMUM mediterraneum. / Cr» foliis multiplicato-fernatis: pinnulis rmeHri-falcati» 

Bafi confluenlibus venofis, inuolucro uniuerfali moaophyllo. 

Cr. cainpeflre. Giildenjl. it. j. p. igo ? 

Ligufticum (longifolium) foliia bitcrnatis: radlcallbus de^ 
compofitis, foliolis lincari-Ianceolatis inlegerrimia. -Lmn. cd^ 
Willd. I. p. I42S? 

Alhamanta denudata. Hort, gorenh 

Planla perennis faepe orgyalls elorgafo-ramofa. Umhdla^ 
umhdlulaeque multiradialae. Inuolucella polypLylla : folioli*. 
fubulatis, Scmina duplo minora quam in Cr. maritimo, quo- 
cura ftruelura omnino conueniunt, matora nucleum fufilor* 
mem liberum fouentla. Athamanla certe non cft, Coidio pro- 
pius: an ob defectum inuolucri uniueifalis polypliyili el ob, 
ftylos longos aetate reflexos a Crithmo etiam genere fcpa- 

randum ? w 544. CACHRYS alata. t Synonyma adde: Spreng.prodr^umb. p, 20% n. 6. Jloffm^ 

nmb. ed^ r. Vol /. p. 176. V ai6 PENTANDRIA DIGYNIA, 545. CACHRYS o^ontaJgka, } Synonyma adde: Hojfm. umb. td. 2- Voh !• /. l7^i p* 

£14 t. 5. /. 2.4 f et praef. p. 32. Sprmg. prodr. umh. 

F 

C. callofperma, Pn//, iV. J. p. d^^fj. * /» '*»" * 5t6, CACHRYS o//)ma. 

X _ 

Synonymon sdJe: Hoffm. umh. ed* £. V* J. p- i7^. 

r 

Semlna nori penilas laeuia, fed ebiter Itriata : ftiiis In* 
tprrnrtoXihcrtMidatJsj principalibus 5, qnarum fingulo pari 
in*erpoTiuTT;i4r fliiae adhuc teiiuiores tres : daabus lnteraUbus 
caplllaribus. w 

547. CACHRYS microccrpa. 

Synonyma adde: CataU hort. gorenk. a. I8I2. p- 4S' 
Hoffrn* hort. mcsq. a. iSOg. n. 6 02. Vieiingh. et Hoffm 
hort. ficc, cauc. n» 2. ' Guldenjl, / c nmbclli» inijolucrisque niuUJfidis, fructibus fubrolundis rugofis, Hoffm^ 
zimb. ed. 2. VoL j. p. jf^. tah, tk. /, 3 et 21 > 

Semina Jiigis 5 oblufis mngnls tuberculatis : qnorum 5 
dorfjlta, a laluscula efficiunl. Valleculae aculangulae tubcrcu- 
lis minoribus inaeqoales. llaec procul dubio C, ficulae,. cujns 
fpecinien lufitanicum ab illujlr. Com. Hoffmannsegg commn-^ 
lucatum poflideo, congener eft, caeteris quoque Cachryos fpe- 
ciebus mullo vicinior, qaam Rumiae fauricae atque feseloidi 
Hoffmannif qnao Triniae vel Sefeli effent, nifi jugis fcmiuum 
TOgofo^pberciilatif iaftrucrenlm. ~ • rt t rENTANDRIA DIGYNIA. ^ mij 548. CACHRYS taurica. Synonyma adde: Sprengel prodr^ umh. f* 20. n»g, Bejftr 
^ataL hort^ crem» m. igiS^ p. 26. 

Kumia {taurica) foliifl decompofitU linearibua, iimbellis 
fabtrifidis, iTructibas onalis plicalo-fulcatis. Hoffm. umh» ed. 2* 
Wol I. p. 173. tab, tit. y. 17. 

Tnbercula femmum m^gna, in qulnque feriea dispofifa," 
tofum ferniijis dorfum occnpant, valleculis exinde oblJtertti*. tatem naturaltan # fcminum juga, ficnl in liis, canali aronia fonenfe perfofTa. Haec 
cum affinibiis exposcunt omuino peculiare geuus^ et Jlumiae 
erunt, fi aJaplato caraclero generis, Cachryn microcarpam 

_ M 

* F 

excludas* ■ 

Similcs liabitu fructnque fpecies fuHt Sibiriae indi- 

gcnac * CACHRYS feftloides. 

C ftuctibus ouatis: coflis tubercnlatis perrofTls, follolls 
ctineifornli-lanceoIatTs incifia glabris, inuolticellis fetaceii. 

Rumia {fefeloides) fbliis decompofitii cuneiformi-Iauccola- 
tis inclfis, frnctibus oualibus fguamatim tuberculatis. Hoffm. 

unib, ed. 2. Vol. I. p. IJ^. tab. tit, f. 4. (exclufo locona^ tali, ) ** CACHRYS athamantoides. 4 

C« fructibus ouaTis : coftls tuber«iilalis perfofils, folloli^ 
cnneiformi-ouatis pinnatifidis pubescentibus, inuolncro utroqu 
polypliyllo : foliolis mcmbranaceo-marglnatis. 

j 

Hae fibiricac umbdlis feminiferis mulliradiatis et Jiqrilusi 
liermaphrodiljs a taurica ctiam diacedant. \ - % 


2i8 PENTANDRIA DIGYNIA. 549. CACEIRYS latifolia. ^ \ Synonyma actde: Hojfm.. umh, ed. 2. VoL I. p. I^S^ 
CataL hort. goraiL a, igis. p. 4.6. Hormm. hort. hafn. a. 

L 

AgafylHs caucafica, Sprengel prodr, umh. pm 22» n. !• 

/•4- / r 

Errani, pinnulas foliorum terininalefi petiolatas efTe as- 
ferens, decurrunt enim bafi et cum proximi* confluunt, nec 
differt igituv ab Lac C. decurrens, Horn^m. hort. hafn. loc» cit •m Vaginae foliorum maximae fcariofae veuofae; ipfa 
glauco-viridia, fublus pallidiora leniter puibescentia. Umbella& 

^^ w 

mrgnae multiradialae pubesccntes, Inuolucrum uniuerfale fo- 
Itolo uno alteroue cadoco, partiale breuQ polypliyllum: foliolis 
fet^ceis. Petala inflexa aequalia alba, ihmina comprefra alba: 
jugis 5 obtufiffimis laeuigatis, 3 intermediis infignioribus ap« 
pi'oximatis, commiiTura plana laeui. Indumemum feminum 
po^ius mexnbrana corticofa efl, quam materies fungofa, intra 
quam nucleus nigricans flrialus forma feminis laxe conli- 
ne(ui\ i5i. FE RUL A. Fr Hctu s compreffp -nlan us, m ar* 

ginaius. Semina 5-coflata : coftis dorfali- 
bus filiformibus, marginalibus menibra- 

1 

naceo-dilatatis; valleculis ftriato-rugulo-i 
fis, coraraiffura marginccanaliculata, disco 
planiuscula: ftriis 4 coloratis- Petala in- 
flexa, dorfo fub canalic ula t a. (Calyx denticulis 
ficutiuscuUs mmimis. Styloyodium loj^is marginis furfum 
fiexis concauiusculum. Umhellae proUferae.) f PENTANDRIA DIGYNIA, aig 4 4 55o. FERULA orientaUs. ^ F 

Synonyma Rtldc: Sprengel prodr. umb. p* 14. «. ^ efr 

i 

Jyn. umb. in m<m, Joc. boh ratisL a. J^JJ. p» 7^. 55 1- FERULA caspicaJ^ 

A 

Synonymon adde: F. Cincliioides. CataL horU eorenk. a* h 

Per carnpos apricos arJJiores fubfalfos maii uigro adja* 
ceatea, ub Odrffa iisque ^ii iHBmuni taiaii urn. porri> ad Wol- 
gdtn iiifcrlor.in circa ^ oloniaufi Sartpfanam ct in tran&wolgen- 
fibus aijftialtMrihus pufllni rtpcritur.. Semina perficit autumuum vcjfus, foHis tum penitus emcircidis. 

Siatura et JoHnrwn piibe a^que lacinulls, inox oblongo- 
linearitnis, niox brcirfTnnis perquam variat^ Vulgo caidis 2-3-» 
pe(iulis til:, raniix rlongalis iterum ramofis patentibns panicn- 
latus. Folia radicaUa et cauUna inferiora fupradet ompofita: coilis dinnricati^, pinnis quinqueparlitis vcl Irifurcis: lacinli* 
oblongis longlludine variantibus, femiunguicnlareui tamen vix 
uuijnam fitperantibns ; pilis breuiffitEis magis niinufue pubes- 
centibiis, qnandocjue glabriusculis, FoUa ramea vagina ollonga 
patenle abfoluuntux*. Rami umbeUiJeri inftriores oppofiti, fu- 
petiores verlicillaii. UmbeUae fngulae prolifiiae: radiis circi- 

ri 

t"r fcx. UmbeUulae radiis gracilibus plus niiiius deccm. Inub^ 
lucra el inuoluceUa obfoleta. Fructus parui iu lioc geneie, vix 
njasniludine frucluum Orcoseliui le^ritimi. -p ^ 55 1*. FERULA tatarka. s 

F, foliis triplicato-pinnalis: foliolis profimde pinnalifidis, 
laciniis linearibus cuspidali» margine ferrulalis, caule vaginis- Jlor. taur. cauc.) j>. 14. n. (?. (exclujo Jyn 

r *• * fc •tt-_ y^ 


230 PENTANDRIA DIGYNrA. !S. F. orientalis Pcucedani folio. Timrmf. cor* pl 22l 

PeucerlGnum (fibirkum) foliJs qnadrupHcalo-pinnatis; fo- 
liolis linearibus acutis, caule vaglnistjne glaucis, unibelHs pri- 
mordialibus feflllibus. WllhL enum. hort. beroi p. 30S* 

_ h r 

Habitat ia campis falfis afque fnbfalfis^ Bessarabiao circa 
Odeflani, promonforii Caucafici feptcntrionalls circa Stauropo- 
lin, ad Wolgara infcriorera circa Sareptanain coloniam. Floret 
aeftafe- ^ 

Planta facie flatura et foliis Peucedani officinalis, glabra, 
glauco-viridis. Foliola .longa fubfalcala acuta margine fcabra. 
Vaginae inferiore» folialae anguftac, fuperiores laliorcs laxae 

^ r 

apliyllae. Rami urnbelliferi alterni : umbdla terminali fertili, 
infra quam, vel nullojj vel paucarum linearum iuteruallo enas- 

H 

cuntur pedunculi Q-3 laJerales ipfam fuperanles, fmguli fufti- 
«entes umbellam fiojilem mere masculam, ad quas igilur fer- 
tilis umbella feflTilis vel fubfellilis apparet. Inuolucra et mi/o- 
lucella fubnulla. Radii umbellarum umbellularumque graciles 

■ ■ - 1 

3-8, Fructus paullo minores fructibus P. nodillorae. \. Affine pex^qnam Peucedanum fibiricum^ Waldjlm et Kit. 
differt iamen foliis magls compofitis: laclniis mnlto breuiori- 
b&s obtufioribusque^ vaginis multo amplioribus et feminum 
margine magis incraffato. 

* * 

Alia eft, quoad folla quidquam fimilis^ occurrens iu col- 
iibua circa Sareptam * FERULA longifolia. 

F. foliis tripartito-dccompofitis; pinnulis elongalis acntis 
margine laeuiu^culis, umbellis fertilibus pedunculalis, femJni- fcus craffiuseulls: commifTiira pubcscente. 

F. Ipngirolia. Catal. hort.gorenk. a. 1^12^ J?. 46^. Spreng^ 
frodr. umb. p, /4, n. 13, I PENTANDRIA DIGYNIi; aai F,. cacliroides, CataL horU petrop. Orlouienfis^ a. ISII" r- is umbeUifi atqne di- naricali. Umbellae umbellulaeqm radvs etiam eloMgalis atqiie 
gracilibus ; laterales plerumque Heriles, quod quidem plerisqne 
Fcrulis familiare ell. Petala exalbido vireicehtia. Semina 
paullo minora quam in F. tatarica, cralTiora quam conge- 
nerum mJbi nofarum omninm, margine quoqne incraflTatd cin- 
cta: commiffurae Jisco utrinqae inter marginem et carinam 

r I 

mediam valde depreflb villis iiUricatis breuibus fuscescentibus 
pubescente. 552. FERULA nodif.ora, 

Sjnorvyma adde : Spreng. prodr* umb* p. 14. n, S ^* 
jynon. umb. in mem. /oc. bot. raiisb. a. ISIS* P« 77*^^f[^^ 

r 

e 

galic. n. 541. 

Inuolucrum utrumque polypliyllum: foliolis lanceolato- 

fubulatis, quo Laec fpecies, praeter alia, ab Iiactenus recen- 

iitis differt, quae inuolucro vulgo utroque deflituuntur. i5i*/ SILER. Fruclus oblongus f abcomprcfjus.^ 

r 

Semina 5-coftata: coftis aequidiftantibus,^ 
duabus raarginalibusj valleculis uaicofta- 
tis. y 553. SILER QquilegifoUum. Sprengel prodr. umh 

r 

p. 41 et fynon. umb. in mem, foc. boU ratisb. a. ISIJ* 

j 

p. 103. 

Siler trilobum. Scop^ carn, ed. 2.* />. I^S^ {txclufo fyno^ 
nymo Linn» et nonnullis qIH^ Laferpitium trilobum fpei^tar^ 

Ubus.) 232 PENTANDRIA DIGYNIA. Laferpilium aquilegifolium. Flor. taur* cauc* n. S53* • (cum Jynonymis) 

Angelica aquilegifolia. luamarck tt Decund, for, franc. 
"• 3439 (t <5". /j. JOS' 554. LASERPITIUM fifpidum. 

■ ■ ■ / - 

Synonyma adde : Sprengel prodr» umh, p. if. n. () 

j 

j 

Cat&h hort. gorcni. a. 1^12^ p. 4.6. Hoffm. hort. mojq. d 
JgOS' "• 183^' Beffer cat. hort* cremenec. a. iglG' P- 77* 

L. pruteuicuni. Marfch cafp. app. p. 20g. "v lofi Iripartitis dentatiSy 5jCfln1o vaginis peliolis radiisque umbeUae pilofiffimisj inuolu* 

V 

j^cro unlnerfali polypbyllo. Willd. enum. hort. berol. p. JlOm Hornem 7S„ conueuit cum mf^o infigni pilofitale et inuolucro j qnod vero a Hormm, loc. cif, 

L 

pro noflro rnurneralur ^X. (hijpidurri) foliolis cuneifonnf-oua- 
,,t?s ijicifo-ferr^jtis ncruls fubfus canle umbel]is(]ue pnbescenti* 
3,hifpidia, inuolutro univc-lfali fubdipliyllo,, , quoad foliolorum 

L 

fonnam, cx defciiptione, meo magis adaerjuatum, inuolucro 
oligopbyllo dlfcrepat, quod \n meo ff^mper, ficul inuolucella, 
ex foliolis pluribus lanccoluto-fubulatis albo-marginatis com- 
ponitur. Aa t^Ies varietates ex cultura originem duxere ? 
varietates enim efle habet quoq^ue Sprengel in umb. rar. p, Q3 

Jiib n. 33- -^ ^ ' ► 
i53. riERACLEUM. Fructus" compreffo -planus, 

L 

marginatus, Semina 5-ftriata: 3 dorfali- 

L 
_^ " 

bns, a margini dilatalo contigais; vittis 

h 

dimidiatis, clauatls, coloratis: vallecula- 
rnra 4, commiffurae 2. Corollae difforraes, 
fubradiautes: petalis inflexo-emarginati»* PENTANPRIA DIGYNIA. pa3 *^ - (Hcracleum Hoffm, Petala fubaequalia virescentm :. 
lacinula apicis lata crenata, Vittae commijfurnles apice 
carinam non attingentes^ Sphondylium Hoffm» Pe* 
tala radiantia alha: lacinula apicis acuta integra, Vit^ 

tae commijjurales apice ad carinam coeuntes.} 559. flERACLEUM fibiricum. 

Synonyma adde: H. pinnis bijugisj, foliolis remotlnsca- 
1j8 finuato-Iobatis obfufis utrinque fructibusque obcordatis gla- 
bris, flosculis nniformibus virentibus. Sprengel umb. rar. n. 
42 et fynon. umb. ia mem. foc. bot. ratish. a, 18-^S* P* 5r* 

w 

Hoc nou folura in Sibiria^ fed et per oninem Roffiam 
abundare refert Gmelinus in praefatione ad Flor* fib^ iom. 2» 
p. XXIII; noflri antem^ quod delineata et defcripta ia /* minus lati- foli ^ # Schuhes obf p. 55. Hoffm. umb. ed. 2. Vol i. p. 144,. 
if. angujlifolium Jacq, auflr. 2- t, 173. Wablenberg carp. n. 
2Z2)i cui iterum perafHne efl H. anguftifolium Lmnae?, adhuc 
ainore Lifpidifate^ pinnis fuperioribus admodum elong^lis 
fubintegerrimls, radiis umbellularum magis elongafis et corol- 
IIs magis virentibus dignofcendum. Fructus nullam mihi inler 
liaec diagnofeos conllanlem notam foppeditare vifi funt; nec 
dellneala ct defcripta apud Hoffmannum umb. ed* 2» VoL I, 
p- 143* t» r. B, f. a. b H, fibirici femina hls ullatenus re- 

■ 

pugnanl. Nullum ex dlctis cffe poteft H. ilauesceua Willden. 
in Linn. fpec. j. p, 1421 (exclufo fynonymo Jacqwni\ oh 
flores radiantes, ex mente Sprengelii (proJr. p. 12) ad H# 
fphondylii varielales angufiifolias rcferendum, Aeque diucr- 
fum efl Heracleum illud, ab incolis Sibiriae maxlme orienta^ 
iis inter cupedines Babilum (c^aAKan nipaBa i. e. herba duU 

cis RufTorum. GmeL fib^^ i, p. 5xJ, n. rp et praefat. a4^ 2* 2 34 PENTANDRIA DIGYNIA. /?• 'XXIIIX cui tribuuntur a Gmelino caules faepe drgyales, 
folia fubtus ^lbido-pJlofa, inuolucella longitudlne umbellulae 
et coro!Iae albae; planla hucusque liaud fatls nola, H, Sphon- 
dylio affiiiibH5<]u6 propior. Ad H, pyrenaicum hanc Irahit 
Sprengel umb* rar. fub n. 44^ vix tameu recte. ^ 558*. HERACLEUM afperum. 

H» folii« incifo-lobatis ferralis acutls^ fupra fcabris, fub- 
tus pnbescenlibus; umbellid radiaulibus, fructibus orbiculato- 
•fellipticis fcabriusculis, 

■ 

Sphondylium afperum. Hoffm. umb. ed. 2* VoL I. f* 134 Habltat ad monlem Bftfchtau Caucafi feptentrionalis. D4 
Wilhdms. 

Planta fpeciofa orgyvnlis. CauUs profunde fulcatus, prae- 
fcrtira ad angnlos fetis brcuiflimis hifpidus. FoUa quoad for- 
mam referunt H. Panacen, lata fcilicet, bafl cordata, in loboii 

H 

inae^ualc* acntos finubus anguftis obtufis interceptoa diuifa, 
inaequaliter dentato-ferrata^ fupra viridia valdc f abra^ fubtus 
pube lenui ad neruos copiofiore exafperata et pallcscenlia. 
JJmbtllae amplifTimac: radiis ad 4o ejongads fulcatia afperi». 
Inuolucrum oligophyllum reflexum : foliolis fubulatis afperis 
caducis. Inuolucella poiyphylla : foliolis fubulatis pedicellis 
breuioribus, Umbellulae radiis numerofis tenuibus elongalis 
' afperis. CoroIIae albae cum aliquo viiore, aml)ilu8 longlu* 

j 1 - ■ 

pedicellatae eximie radiantea: petalo radii ultra niedium bi- 

partilo, laciniis anguflis. Germen fetulis minimis fparfis, ma- 

3Lime ad lentem di^cernendis exasperatum. Semina raiuora ro- 

tandioraque quam plerorumquc congenerura, ad lexilem polis- 

iimum pubescentia: vittis dorfalibus mediis longioribus fubfi- 

liformibus, commiffuralibus longiludine lateralium dorfi euideiu 
lius clauatis. '^.^ \ V L ' ■* ".? ■ - PENtANDRIA DIGYNIA; 32 5' 5S8**. HERACLEUM pubescens. 

n. foliis pubescfentlbus, canllnis ternalist foliolis fubpal- 
inato-pinriatifidis dcnlalis, laciniis finubusque aculisj timbelli^ 
i-adianlibus, fi^uctibus elliplicis disco fubuillofis. 

H. Pahaces? Steuen in jnem. foc. nat. cun Thojq. J; 

H. fpeciofurh hort iDorpaiens.? (eo: Hoffmanni con-i 
jectura») 

Sphondylium pubescens; Hoffrn. umb.^ ed^ 5. F^o/. i. p.* £ r Ilabilat iu Tauria maxime meridionali locis ihambrati^ 

roscidis, circa Nikilam liaud rarumj hec noii in agris pagi 

i k 

fubalpini Ciiinaliig Caucafi urlerilalis. '^^ \ ^ Caulis bVeuis traffus profuride fulfcafus,- pilis fparfia e' 
J)ilnclo callofo purpurcd oriundis praeferlim bafi et ad angu- 
los Iiif])idusj fupernc villufus. Folia pleraque tcrnata, petiolii 

t - ■ 

ficut caulis pilofo-hifpldis, fqlioUs breue pedicellalis aniplis 
farum pubesceiitibus fubtus pallidioribus fubpalmato-Idbatis ; 
finubus acutiffimis, lo^bis obloiigis acutis iriaequaliter dentato- 
fexTalis fubintifis. Vaginae folioriim cauHnorum fuperioruui 
l-.la« cucuJlatae; fummae fuba])byllae. Umbelld ampliflima : ra^ 
diis riumerofis villofis- Jniiolucrum foliolo uno alteroue ca- 
ducoj inuolucella fjuofjtie oligopbylla breuia atque caduca. 
FIoscuU albi radianles. Germen villis c6])iofis mollibus albisf 
Valde liirfutum. Fructus Riajores qnam plerorumque conyene- 
tum elliplici^ juniores in difco praeprimis villofi, maturi vil- 
los in totum fere deponunt. Semiria vitlis infignibus: . dorfali^ 
bus ad duas terlias porrecLis valde clauatisj mediis paullo 

/ ■ ■ . 

longioribus^ commifFuralibus breuioribus rccliusculis crafils. 

r 

Varietatem ampliffimis /oliis caule petiolisc[uc valde verruco- 
fts ex Caucafo liabeoj aliam ex Tauria fruclibus duplo mino- 

T 

m 

Fl0ra iaur* cauc, T» Hl. . i S aaS PENTANDRIA DIGYNIA. rlbos. Et liic quldem non abs re erit annotafTe, fructiium m 
Htraclcis formani atqwe njagnitudinem non ita cffe conftantes, 
ut leuioris moraenir discrimina diftingueudia fpeciebus fufficere 
queant, 

Huic fimile „11. [caucaficuni) foliis tcrnafis longe petio* 
j^fttis dentatis fupra glabris fubtus pubesccnli-fcabris : foliolo 
j^intermedio trilobo, floribus fubradiatfs albis. Steuen in mew» 
yfoc. nat. cur. rnofq. 3. p. 2S9^y9 i^ alpeflribus Cancafx oricu- 
talis ad torrenlem Jucbaribafcb nascens, ipfemet hucnsquencc 

^ ■ 

vivum nec ficcum vidi. 559. HERACLEUM pyrenaicum. Synonjrrta adde: Willd^ enum* horU heroL />. $12* 
Catah hori gorenk. a, Igi2.p. 46. Bp.ffer cataL hort. crem» 
a. ISI^» p* 136. (fub Sphond^Uo^) Spreng, prodr. umb, p. 12? 
Lamarci. et Decand. for. franc. n. 3477 ? 

Spbondylium dccipiens et marginatum, Hojfm. umb^ ed* 

2. Voh I. p. i34> ^35- 

Flosculi ambilus umbellae, non uti dixi unlformes, fed Ai. radiantes: radio atfamen minus infigni. Germina villis longis 
albis patulis valde hirfufa, Frz/c/u5 orbicuIato-eJlipticijvilloruhi 
germinis bafi perfiftente imprimis margine infigniter afperi. 
Virtae dorfales fubaequales paruni clauatac • commifTurales mullo 

r 

breuiores, lenuiorcs, recliusculac. Admodum fpeciofum atque 
amplifolium cii-ca ibermas Conftanliuomontauas Caucafi in nm- 
brofis virgnltofis repcrilur, ' 

H. pyrenaicum Lattx, fedulo cum noftro caucafico com- 

parandam eft, «juo utriusque identitas confirmetur. Cura 

H. gummifero Willd. immo cuhi II. afpero Fijcheri con- 

■ J"o§»t Sprengel umb» rar» Juh n. 44, me quidem diffen- 


^ t PENTANDRIADIGYNIA. b^ij tiente, conlra 11. villofum loc, cit. tt. ^6 a nollrO noti vide- 
tar diiferre. Pastiiiacain Gmeh fib. i. t. 50, ei fub H. fibirico, qad 
et ego, et ilcrum fub II. pyrenaico, quo iion pertinet, citat 
Spftngel fynon, urnb. in, ment. foc, bot. ratisb. a. isig. P*St* 

n. 3^ - n quam ad H. longi- _ * _ 

flolium Flor. taur, c-uuc. accedit couimemorala a Steueno in 

' X ■ • ■ . . - 

mem* foc* nat. cur. mosq. 3. p. 25^^ tariquain poilerioris va- 
rietas, planta, in agris lapidofis ad riuum Chodjal fub pago 
fubalpino Cliinalug ditionis Kubenfis lecta „caule breni vix 
,,pedali faepe umbella breuiorej pedunctilis fcabris, foliis bi- 
jugis crebro dcnticulatis utrinque pubescentibus fubtiis palUr 

r ,- " 

j,difi, iloribus maximis radiatis, germine hiifutiffimo.,, Pro 
diflincta fpecie H. grandifloro nuper hanc tradit&Veuen in lilt. 
Ego vero ex fpecimiiiibus ficcis fructu deftitnti» nil affirmabdj 

H 

fide apud ^auctorem relictS- > 5Go. HERACLEUM UguflicifoUum j 

L 

Synonyma adde: H. foHis decompofilis fubtei^hatid gld# 

- - \ 

briusculis: foliolis cunealis iiicifo-denlatis, Ilosculis albis radi- 
antibus, fructibus villofjffimis. Sprengel umb. rar.n.ji, ,IIoffm* 
umb. ed. 2^ VoU J. p. X40, 

Germina alque fructus conueniunl pube cum Sphondylio 
pubescenle Hoffm. Seminum viltae, taui dorfales quam com- 
miflurales vix clauatae, fed tenues et pene fiiiformes, ut iii Hle- 
raclels Hoffmanni: dorfalibus mediis longioribus, commiiTu* 
talibus earum longiludine» i53*. WENDIA. Fructufi compreffo-iplanusj mar* 

ginatud» iSemina 5-ftriatai 3 dorfalibus, 3 
margini dilatato contigui«j vittis dorfa- aaS PENTANDRIA DIGYNIA; libus vall ec ula rn m 4, ab b reti i al i s, clauatia, 

* w ^ - 

h 

coloralis: commiffurae nullis. Corollae ra- ^ di an t es. r -" 

56o*. WENDIA Chorodanum. JjQffm. umh. ed. 2^ 
um5. p. r4» "• 

* -p- 

. , Heracleum longlfollura. jF/or. laur. cauc. n. 557. (cxclu* 
fis fynonymis.) Catal. hort. goreriL^a. i^ri. p. 46*. 

r 

^. Bumilior, foliorum fuperiorum pinnulis minus elongafls 
radio minus amplo* ^ 

Hcracleum anguflifolium. JF/or. taur^ caiic. n^ 65€* (ex 
clufis fynonymis.) ' x. L 

y? humilior, folibrum fuperiorum pinnulis vix elongatis, 

' L - ■ - 

corollis rofeis valde radianlibus. 

n ■ 

Heracleiim (rofeum) foliolis omnibus ou&to-Ionceolatis fub- 
lobatis ferratis^ umbelli» radiantibus. Stcuen in mem. foc* naU 
cur. mofq. J. p. 260. ' 

r 

Radix longa dtucina albicanjs biennis- Caulis erectns pe- 
dalis fesquipedalisqxie flriato-angulatus, inferuc pilis rigidis 
pellucidis retrouerfis eopiofis hifpidns^ fuperne minna hirfus: 
ramis umbelliferis allernis. Folia pinnata: pinniar plerumque 
cura impaii bijugit, neque tamen conflanter, quandoque cnim 
loco irai pinnf^rum p 'ris pedicelli fibi inuicem opponunlur 

^ ■ 

breues, finguli tribus pinnalis diftinclis inftructi ; porro in fu- 
perioribus foliis pinnac ternatae folnm funt. PttioU ficut cau- 
Ifs bifpidi : vaginis oblongis llrialis fubaillofi*, Pinnae poly- 
morpbae ouafae, fublobatue, inrifo-ferratae J mox lanceolatae, 
demum fuperioruni praefertim foliornm lineari-lauceolatae acu- 
minatae, br.fi faene lobo elongalo confimili deculTatim auclaej 
onmcs fupra fature viridea pilis fparfis liirtae, fubtiis pallidae 

villisque crebnonbtti fttbctnescenles. Umbdlat radiis 8-1 5 PENTANDRIA DIGYNIA. 229 pubescentlbus. Jnuolucrum follolo uno alterone cacluco. Inuo^ 
lucdla breuia, in vulgari paucifolia cito cuanefcunt, in /3 et 
7 pojyphylla diulius peififlere' videnlur. FloscuU in vulgari 
valde diffortnes, ambilus Dmbellae eximie radiantes; petaUS' 
tribus exterioribus bipaililis, intermedio mtximo^ omnibus 
niuei», ante explisationem carneis; in yS radius nmfeellae mi- 

1 

nus ajtnplus^ in y perquam fpeciofus: petaUs radianlibus la- 
tioriboi. Gcr/n^fz leuiter.pubescens. /^J^rwcrwj forma Heraclei^ 

f m 

omuibus tamcn hujus generis minor: vitii» lati» claualis ple- 
rumque dimidiam fructus longitudinern liaud altingcnfibus^ 
apice ad carinam coeuntibus : dorfalibus oninium varietalum 
conflanter nullis. Quoad habiliim proxiu»e ad Heracleura au- 
ftfiacum, infigni etiam umbellae radio praeditum accedit. He* 
raclenm anguflifolium nollrum hujus eliam loci effe ex frucli* 
bus agnoui. De Heracleo rofeo Steueniy in alpe Kaifchaur pro- 
neniente, haud penilus cerlusfnm, quum fructu» deficiant, 

■_ j j 

habitus tamen id^uoque huc referre fuadet. ■ 1. 

i53**. ZOSIMIA. Fruclus compreffo-planns, Iat« m argi nat us : o r b i t a incr aff a ta. S e mina 5-ftriata: 3 dorfalibus, a margini conti- 

w 

4 ■- 

guis; vittis tranfuerfira fulcatis: dorfali- 
bu» 4, magnitudine vallecularuiH^ commif- 

^ 1 

furalibus a^ earinae contiguis» Corollae fub- a equa les* V 

56i. ZOSlMlA orientaUs. 'Hoffm. iimh. ed. 2. Voh 

X. p. 14S' ^^^* '*'^» /• ^^' ^' ^* jB. /• ^. t. 4 tt iUuJlr. umh. 
p. 25, 26. ' Jynon^mis,) Sprengel proi 56 1. c aZo PENTANDRIA DIGYNlA. i54* SIUM* Fructu^ ouafus. Scmina curuula: 

- ■ ■ 

toftis 5 aequalibns, obtufis, daabus mar- 
ginalibusj valleculis ftriato-rugulofis. In- 
uolucrun? ntruitique polypliyllum, longum» C a ly X a c u t e d e n t i c n 1 a t ii s^ L 56a. SIUM lancifolium. •, * S« foliolls lanceolalis acqualitcr argute ferratis. caule 
erecto ratnofo, unibelljs leriiiinalibus, calycis denticulis breui»- 

j 

flniis, feminam coftis vallcculis anguftioribus. 

S. lallfolinm. F/or. taur. cauc* n, ^J'^'^- (exclujis Jynony^ 
mls^ praeter Pallafii et HabUtzii.) 

e _ - 

H 

S. latifoliuni ucranicum. Catah hort. gorenk. a, iglS. 

# ri 

In paludofis, ii!ter virgulta falicina et Opulum occurrere 
folet, nec nti S. latifolium ex ipfo flagnorum profundo emer- 
gitj per Roffiam auflraliorem^ usque in Ucraniam^ lalifolxo 

F 

inuUo vulgatius. 

Dlffert a 5,S. (latifoUo) foliolis lanceolalis aequaliter ar- 
jjgufe ferrafis, caule crecto ramofoj umbellis terrainalibus, ca- 
j^lycis- denliculis elongatis, feminum coftis lafitudine vallecula- 
,,rum„ habitu graciliore, foliorum fei-raturis quidquam miuus copiofis et majoribuSj, paruifate denticulorura calycis^ et pr?te- fertim feminibus ob coftas mulfo tenuiores anguftioribus, pa- 
rum aromalicisj) quae in lalifolio aroma raibi ingralnm femi- 
ttibus NigelJae analpgum valde fpiranf. Noftrum intelligcre 
Videlur CL Hoffmann, dam fibi S» lalifolium Jacquini a cog,- 
riomine Botanicorum germanicorum planta diuerfum videnV 

w 

^nnotat in illujlr. umb. p. 22, Ego vero Jacquinum quoque, 
pb denliculos calycinos quos praedicat cfte longos^ ad vnlgai'9 
j^ermaniqum refero. Caltura i^trumque nuper tentauit CL Bc/- * t PENTANDRIA DIGYNIA. s3i ' w 

fer, qui in litferis ad me datxs, vnTgare latlfolmm fatum folia 

u 

illico pinnala bipinnafaqne, fauricum verb cordata ferrata, nipx 
ternala, dcmnm pinnata proferre obfervat. 5 6 3. SIUM angiiJlifoUum. 

Synonyma adde: Sprenget prodr. umh p. 3U n. 2 tt 
fynon. umb. in mcm. foc. boL ratish. a. iSiS* p. i?J- Hoffm. 
umb. ed. 2. Voh J. p. 20$- ^ -T. /. 26. 

Denticuli cclydni m Iioo longiusculi, . --^T 564. SISON Jaljum, 
Synonyma adde: Sifoa verticillalum. Pall. it. 3. f 513 Agafyllis falfa. Spreng. pradr. umb. p. 22. n. 3. 

r 

i 

j 

Inuolucrum unwerfale partlaleque breue: foliolis fetaceis» 
e[uornm numerus radiorum nurnero refpondet. Flores forma 
Peucedani fiue Ferulae. Fructus Silai fructa paullo major 
compreflus. Semina coftis 5 obtufiusculis' albidis : a margina- 
libus paullo latioribus; valleculis nigricantibus : ftria unica 
fabcrenulata ; commiffura m.argine protuberante concauiu- 
fcula,disco utrinque ftriis 3 filiformibus fublilifllme crenulatU 

^^i^l^»'-»*!^ • •n-rtr\nf\ IiKotti ^rwm^ l*>m!TllS* milA* lltrialO» 565. OENANTHE pi/npiW/ofrfcs. ' 

* Synonyma SiiAe: Oe. foliolis radicalibus cuneatis fiflis: 
caulinis linearibus integerrimis, inuolucro polypbyllo lineari. 
Smitk brit. J. p* 318' Engl. hot.-347' Spreng prodr. umb. 
p. 57. n. 7 €t Jynon. umb. in mem. Joc. bot. ratisb. a. isiS' 

P' 98' ' . • ' 

I 

FiHnendnla ftecunda. Tabern. Kraeuterb. P. 4^9' 2 32 PENTANDRIA DIGYNIA. 5G5*. OENANTIIE //ar/oZ/fl. 

r 

Oe. foliis fubconformibus: laciniis .infeviorum lanceola- tls. fuperlornm linearibus: inuolucro nullo, tuberibus radica* 
libus fufiformibus» * j 

Oe. (jyeucedawfolia) foliolis omnibns Iinearlbus, inuolucro 

I 

, uuUo^ tuberibu5 radicalibus ellipticis fefrilibus, Srnith briu t. 

p. 318' -Eng/. ^o^ 3^8. 

L 

Habilat in Tauria maxime meridionali, circa Nikilim 

X r 

pccurrens. ^ ^ Facffis et Jlatura Oe. peuccdaniroliae PoUichii/ * qua 
differt foliQrum ladniis In nniuerfuni brcuioribus et prae- 
ferUm in foliis inferioribus valde abbreuiatis alque dilatalis; 
ximhdlis 3-6^radiatis, nec 7-10 radiatis, coroUls aequalibuSj acnique radicis tuberibus non oiiatis fcflilibus fibra elongafa 
lerminalis, fcd bblongis utrinque attenuatis. Inuolucefki poly- 
phylh breuiffima: foJiolis lanceolatis albido-margi^atis, i^rucms 
fiibfeffilcs obtufc coftati. Solel una alferaue umbellula ve] ia 
totum, vel flosculisi ambitus longius pedicellatis ilerilis efle. 566. PHELLANDRIUM aqvaticum. 

F 
F 

Synonyma adde: Hoffm. umb. ed. 2- Vol. I. p. 75. t 
/. 17 ef p. 20g. t. I. B. f. 11] FlQr. dan. t. 11S4. 

n ^ 

i 

Oenanlbe Plielhndrium. Lamarck et Decand. flor, franc II* 3439» Sprengel prodr. umb. p. 57, , 
mem. foc. toU ratisb. a. j^jj. p. gg 

De discrimine generum Oenantlie^ 
lendns efl: Hoffm. L c. p, 7J. fynon. umb. in Phdl 
566*. AETHUSA Cynapium. 

Ae. inuolacellis lineari-lanceolatis tlmbella longioribus^ fe- 
yitlis comaiiiruralibus bafi diftantibus. Hoffm* umb. PENTANDRIA DlGYNlA. 333 ■ - 1. 

td. 2^ Voh I. V9^* ^* ^' /• 5 «^ P^ ■pog- '• i'*. -^- /•' S* ^; 

Sprengd prodr. umb. p. 2^* n. I et fynon. umh^ in mtm. 

/or. hot, ratisb. o. 18^5- P* 84* ^"^^- ^^"^- -E^^S^ ^of. ir^r. 

ilall hifl. n. 7^5- 

' 1 . ^ 

Ae. foliis conformibus^ JLinn, ed. Willd, Z, p. J446* 
Cynapium. jRm pent. t, ^S- 

Crescit ia Tauria meridionali ad riuum Alraara, cire* 

pagum Kuufcli. © 567. AETHUSA cynapioid(>s. Synonyma adde: Hoffm. umh. ed* 2. Vo/. I. p. gS ^} 
p. 205' tah. tit, /. ^, Spreng. prodr* umb. p. j?r- n. 2» 

In Ucraniae umbrofis ad fepes minime etiam rar«. 

Statura conuenit cum Ae- elala FriedL^ fed tam ab Iiac, 
qnam a Cynapio (quacam conjungit Cl. Treuiranus in repert. 
foc. nat. ciir. beroU o. iglS- 2. P' I4S)> praeter breuifalem 
inuolucellorum, fsmine duplo fere minore liaud aegre diguo- 

fcitur. 159. BTFORA. Fructus didymm, ^coftatn^, r u* 

' ■ 1 

gnlofus. Semina globofa, enittata, intr« 
commiffuram biforata. Calyx nullu«. InuQ- 
lucrnm ulrumciue f ub monopliyllum. ''- 568. BIFORA radians. B. umbellis radianlibus, flylis dbmam elongatis. 

CoriaLndrum tefticulatum. Flor. taur. cauc, n. S^S- T^^- 
clufs fynonymis, praeter JPallafi et flabU'lziL) Schulies obf. r \ • t a34 - PENTANDRIA DIGYm. Coriandmm oripntale Cliamaemeli folio* Tournef. cor« 
Folia Tadicalia folioHs latii fubtrifidis: lobis cunealis 

r 

:}ncifis, lacinulis lincari-oblongis. Adfcendendo foliorum cauli" 
norum laclnulae euadunt longiores et anguftiores: fummornm 
foliorum fubfiliformibns. TJmbdla radiis circiLer quinque. Jnuo-* 
lucrum uniuerfale faepiflinie nullum, partiaU foliolo unico fe* 

K 

taceo rainimo abfoluitur. Flores anibitus umbcllae femper exi- 

N . . .- - 

jnie radiant: petalis profunde bipartitis, laciniis oblongis an- 
guftis. Styli ipitio parui corniculatij demum magis elongan- 
tur, fri^ctusque maturi allidi (nec qualem erroMee dixeram 
fligri) medio deprcfFo impofiti reflectuntur. Perdite Joetet, iibi 
cppiofum, etiam e longinqno. 

Ab hac bene diflincta eft Eurppae occidenUli» auftralio» 

_ H 

ris incola el vulgo ii; hortis culla ^ Bifora [Jlosculofa'^ umbelli$ aequalibus; ftylis bre- uillimis* HoJ; /. 2 et ilhijlr. umL p. 2-S* ' ^ 

Coriandrum tefticulalum. Lirm. ed. Willd. j. p, I44g» 

Spreng* prodr. umb. p. ri. n. j2. Lamarck et Decand. fior. 
franc. n. 3433- 

Dignoscitur umbtllae radiis paucioribus fa^pe 3, nec 
vulso 5j Corollis . eli^m ambitus umbellae parum inaequalibu» 
haud radlantibus; y?j//>j eliam.maturefcentibus feminibas, bre- 
uiflimisy nec poft foecundationem elqt|gatis et femijiibus in« 

I M cumbentibus; deai^JXG fructibus fupra 
depreffb-planis. 

1- r 

De Coriandro fatiuo Iiic annotaffe juuablt, eju» quoque 
membranam commiffuraleai iiiarginc apici$ ulriiique Tima li* 
neari Uiaye, ct k- PENTANDRIA DI0YNIA, * ^3^ 

569. SCANDIX Piten^ . ' 

L 

Synonymd adde: Sc, folils iripinnalis, pinnuirs prnna- 

lifidis: Jacimis ImearManceolalis xnucronulatis, inuolucellis inci- 

+ ^ ' /^ " 

fis. Hoffm. umb. ed. 2 Voli.p.24. ^*^- /• 22 Sprmgel prodr. 

„ ^ 1 _ - ■ 

umb. p* 2g. n. i et Jynon. umb. in mem foc. hoU ratisb. a. 

r 

n — 

iSiS' P' 92, Smith brit. i. p. 324. Lamarck et JJecand. 
fior. franc. n. 3432. PolU pal. n. 2q6.. 5jo. SCANDIX pinnatifida. 

\ 

Synonyma adde: Hoffm. umh, ed. 2. VoL i. p. 26. 
Sprengel prodr. umb p. 2y» n. 5^ 5y i. SCANBIK aujlralis. 

ri 

Synonyma adde: Sprengel prodr. umb. p. 2^^ n. 2 €f 
fynon» umb. in rnem- foc. bot. ratisb. a. iglS* Pt 9-2* -^^* 

^ j 

marck et Decand. fior* franc^ n. 3433* 

I 

L 

Wylia (aufiralis) caulfe pctiolis umbellisque liiifntis, ca- 
rollis pelalisque radiaiitibus obouatis inlegris- Haffm. umb» 
ed, 2. VoL j» p. 5. t. S' f* J- 

aJ ^ar. /B: Wylia (radians) caule petiolisque pilolxs, um- 
bellis glabiJS, corolHs petalis fructibusque r^dianti|>qs. Hoffn}^ 
umbm td. 2t YoL I. p. II. U 2- f* 2* ^ j 572. SCANDIX grandifiora. 

t 

Synonyma adde: Spreng. prodr. umb, p. r^^ n. 6i. 

1 

Wylia (grandijlora) caule folil» umbellisque hirfutis, co- 
rollis radiantibus emarginalis. Hoffm* umb. ed^ 2* VoL I* jp. 

2J. U 2^ f 3* 

r 

Styli cum fiylopodio pa!elIaeformi lobato in hoq et ii^ 
praqccdepte cx violaceo rubeiit. Cultura tcntandac (pecics funf, <. j36 PENTAKDRIA DIGYNIA. r 

qunm utraquis medianle Sc. falcafa LondeSf qiiam pro varie- 
tale ^ anftralis pofuimus, conjungatur. ^ , 573. SCANDIX iberica. 

w 

Synonyma addc: ' Sc. falcata, Sprengel prodr. umb. ». 

Wylia (ibenca) caule urjifariam hirfulo, umbellis glabris^ 
corollis radiantibus bilobis. Hoffm. umb* ed. 2. Vot I. p. 

ig. u 2^ f. 4. 

Liqnida Jiaec fpecies eft et caracteribus ftringentibus 
proxime praecedeatibus remota. Stylopodium valde undulafo- 
' lobatum cum Jtylis pallidum fubpnrpurascens. Fructus 
roftro; praeter Imjus futuram leuiflime exafperatam, glabri. cum 161. ANTHRISCUS, Fructus conico-oblongu»,* 

fjtylis perfiftentibus coronalus. Semina U, 
neari-fubulata, roftro folum cofuta. Inuo- 

h 

. 1 u c e 1 1 a 2^ 1 3' P Ii y 1 1 a. 5/4. ANTHRISCUS vulgarrs. A. canle aequali, feminum aculcolifi uncinat^s glabrij, 

Hoffm. umb. ed. 2^ VoL /. p. 4,3^ 47. l i. / 24 ei p 21 1* 
t. I. B. f. 27. Sprengd prodr. umb. p» 27. n. I cr fynon^ 
umb. in mtm. foc. bot, ratisb. a.*igis. P' 89* 

r 

A. Caucalis. Flor. taur. cauc. n. S74, {cum fynonymis.) 576. ANTHRISCU3 fyluejlris A. caule fulcafo geniculia tamido, ferafnibus laenibusr 

■ b 

roflri coftis oblufis. Hoffm umb. ed. 2. VqI. l. p. 40, 4,6. 
}' f- / 19 « P- ^iO. t. J. B. f. 17, PENTANDRIA DIGYNtA. ^Sj , - - ^ 

'CUaeropliyllum fylaellre. Flor. taiir* caac. n. S?^- { fynonymis!) 
Jranc. n, 341 

Myrrhi 

r 

fynon umb. Decand. fl Sprengel prodr» uTtib. p, ^g. n. S «^ /' radsb. a, tStf' P* 9^^ 577. ANTHRISCUS ^fi f- w 

jhiculrs tirmidis, tcmimim aculeolis bali 

V ' ^ 

Ho^ffm. umb. ed. 2. Vol. i. p. 45 et p. 2lO. l. l.B. 
Sprengel prodr. umb* p. 27- n. 4. B 
cat. hort^ F/or. taur. cauc. n S7T cremenec. a, Igi6. p, rj. 

w -¥ 

L 

CIiaeropIiylluHi nemorofum. 
(cum Jynonjmis.) CataL horL gorenL a. 1^12* p. ^5 

57-8. ANTHRISCUS Cerefutium-. 

4 

L J 

A. caule aequali feminibu8C|ne gUbrfs: rotlri cofti» acu- 
tis/ Hoffrn. umb^ td. 2. V /. et p fcumfynony ^ri~ ,) Sprengel prodr. umb. p.SO.n. I. Gatrin.Jruct. i.p. 107- 1. 23' 
Noftrati gfrmina hifpida: fetulis paruis adpreffis, quae nafllm in malnro femlnc Forlafle eft fpfcies a faliva, ficut CliaeropliyllunJ ncniorofum a lyli 

Scd mihi et in hortenn CerefoJio femina fparfim fetifera quan- 

h 

doqu« apparuerc. \ V i62. CHAEROl-HYLLUM. Fruclus conico-oh- 

longua, ftylis p er f if t entib n s coronatus, Se- 
mina lincari-f uBu la ta: coftis 5 aequalibus, 
obtufis; valleculis uniuittatii. Inuolucell* 

j 

r 

polyphylU, reflexa. i^ y a 3 8 PENT ANDRI A DIG YNIA . 57S*. CHAEROPIIYLLUM nodofum. 

F - -1 

r _ 

Ch* caule liifpido geniculis tumido^fructibus liifpiclis ob folete coflatis. J 

Cli- nodofum, I^am, dict. tnch hot. j. p, 6gS* 

m 

Anlbriacn» Scandix. JF/or. tauVi caud n* S7S* (w^ 1^' 
nonymis.) 

AnlhHscus notlofa. SprfMgel prodr. umb, p. jjT. n. 3 

j 
rf - ■ - - ' 

e^ fynort. umb. in mem. foc. bot. ratish, a. 18 fS- p. 89" 

w 

Scaildix Hddofa. Hoffm. umb. ed* 2. VoL j. />* 36 et 

£12. U 2. B. f. 30. L 

579. ChaEroPiiYllum buibofutnl 

■ I 

Synonyma addc: Hoffm% umb. ed. 2. Voh 1. p. j^. 

r - n 

^ _ 

r 

Myrrliis bulbofa. Spreng, prodt. umb. p 2g* n /* 
ti fynon. umb. in mem. foc. bot. ratisb. g. 18iS- P* pi- 

Varietatem caucaficam feminibus nn'2loribus, bafi maijis 
ouatis coniiiieraorant Hoffm. l. c. et Catal, hort. gbreni. d* 

J8I2, p. 45* / . 5 80. CHAEROPHYLLUM temulum. - ■ r 

Synonyma adde: Hoffm. umb. ed. £• VoL i, p. 33* 

t. r, /. 20 et 21^. t. I. JB. /. 28' Curt. lohd. JF/or. dan. 

^' 9IS' , 

Myrrbis temula, Sprengel prodr, umb. p. 2g* n. g ^t 

■ j 

fynon. umb. in mem. foc. bot. ratisb. a. tSIS' f- 9^' 58 K CHAEROPHYLLUM aureum. 

_ j ~ 

Synonjma adde : Hoffm. umb. ed. 2- T^o/. J. p. Ji' ^^ 
p. 211. r. I, B, f 2g* Lam, et Decatid. fior. frand n. 342?^ 
Beffer galic, t. p. 370* ti^ C^t* ^ PENTANDRIA DIGYNIA. a59 Jl^ Myrrliis aurea. SptengcL prodi\ umh. p. £g» rt« 4, fit 

w 

Jynon. umb, in rmm» Joc. loU ratish. a/ JglS* P* i>C>. 

4- 

Styli longi diuaricatiiTinai. Seminibus longioribns (qualia 

L 

fiftit tabula Jacquini citata) ^et breniofibua b^fi craflioribus, 
magis minufue profunde fulcafis variat. V 58a. CHAEROPHYLLUM ro Jeurfi» Synonyma adde: TLoffm. umb. ed. r. VoL J. p. JJ* tt 
£12. U I. i5. /. 33' 

y3* elatius^ lenuifoliain, inuolucelli« breuibus. 

Ck. tenuifolium Sleueni. Hoffm. UTYib* cd. I. p. IgO tt 

ed. 2> yo/. r. p. 212. Beffer cataL horu cremenec. a. ^B^^* P- 5 6. Myrrhis orientalis Mei folio, feaiine breui. Tournef. cor p* 22. y. elatius, ramofius, feminibus minoribus. 

ri 

Ch. brachycarpum Marfch. Hoffin. w 2. Vol, I P. 212> lu fubalpinifi Caucafi orienlalis etiam occurrit tefte Slt- /' ^h 260, Q -«c laciniis tenuioribus praeditum, et hoc quidcm; ad latera mon- 
tis Befchtau lectum^ eft noflra varielas ^ funil eque ramis paruis : magniludine circiter ramofis tJongalisy feminibus 
feniinum Bulbocaflani, in glareofis ad torrentem Podkumok 
prope Georgiewsk femel feminiferum repKrtum, varictatem 
iioftram «y, ulterius tameu comprobandam conflituit. 

Fi 

Umbdla fruclifera contracta. Styli fructus recurui breuos. 

f 

Fructus forma Ch. aurci, trium linearura longitudinem vix 
fixplet. Seminum coftae bblufae, valleculae ftria proluberanle 
infignitae; anle matii,vilatem praeter ftriaia fpadiceae. s4d tENTANDiiiA DIGYNlA: ^ 58a^ CflAEROPHYLLUM hamil^i Ch» cauiib " ^ I iira t) 


rJabilat ih Ibcria ad fluuium KsanL ' 

* T 

.^adix niulticauli^, Cnuks digitales doaranialesqiie qiia- 
iquaucrfuin declinafi teriiies aequalesj villis breuibus pubescen- 
ies, bafi fubraniofi. Folia radicalid decdnipofita lcuiler pri- r beicentia petiolata : /< paruis profuntle j)inuatifidis : lacintllis oblongis aculis niinu- 
tis; cauUna de more fimpliciora minoi^aque. llmbeilae in fiu- 

iculis firigulac tcrrainales pedunculatae: radiis 5-8 


^ * + 

villofis» Inuolucrum foliolo uno alleroue jcaduco. Inuolucella ' 

- » " ■ . 

fubpentapb^lla : foliolis Janceolatis albo-margiualis, margme piHs albis longiusculis ciliatis, umbellula conferta paullo bre« 
uioribus, demum reflexis. Petala ^equalia inflexo-cniarginatA 
alba. Styli noa longi reflexi. Fructus gencl'is, ^iic/n mdtufum 
* lion vidf, obtufe cofl:atus fulcatusque, glab^r. 582**. CHAEROVHYLhVU angdkaefolium; 

Ch. caule aequali : foliolis inferioribus cordato-ouaili 

' r 

grofle fcrratis^ fuperioribus lailccolatis , fuaimi» lineari-fubu- latis. Myrrliis orientalis Angelicae folib, tubcrofa radice'. 

* . -. 

Tournef. cor. p. 22* 

■ j 

In Ibcria legit amlcijf. Sl^uen. ^ 

H + 

Plantam afBnem fane vulgari Ch. afomfitieo, praeeunle '/< ab hoc fpecic feparandani pnlo, quaur differre: caule graciliore penitus aequali, qui in aroma- tico ad genicala mauifcfte foliol h bj^euiojribus^ue : ferraturi& paucioribus at^ue majoribas^ t JPENTANDRIA DIGYNii. ia4i futijniis ieiinioribns j inuolucellorum foliolis hrSi mtgh dilata- 
tis et Jlylh breuioribas. Radicem non vidi, nec maluroar 
friictusi i63. SESELt Prixctak febiong6-ouatu^\ obtnfatf. 

Seinina^ coftis 5 aeqtialibua, iricraf fa tis/ 
duabud m argi nantibuflj vdlleculia tiliiftr ia ti» 
Vitlatisqu^; cbm miff ur^ plana, biuittat^. 

s 

Irtuoliicelld polyphylla^ f. multil*icla. {Calysi 

m r 

denticuUs mox obfcuris, mox euidentibus acutis: duobus 
^- tongioribus.Jf 583. SESELf glaucutn. \ V 

Syhonyinoh adde: Sptengel prodr. uihi^ p. 36. n. 6 ti 
ffh. umbi in mem. foc. boh ratisb. a. iglS* p* y^* ' 

S. elalum. Guldehjl. it^ i. p. igO. 

Caulis tamique clongati gracilc». Foliold laenia glanci/ 
tii filfa lougifudine unguis^ peliolis tamcjn prGpriii loflgiora, 
vix autcrri latiora : Vaginis arctis longis. ZJmbella utnbdlulae^ 
^ue mulliradia:fae: i^adiis lcnutbus. Inuolucelld parua, multo' 
breoioraC umbellula. Calycis proprii deriticiili minimi. Fructus ._'f Cartii fructibtis paulld fan!ui!n inajore*^ riec pubescentcs nec 
verrucofij cinerei: coilis craflinJcolis albicantibus*. 

Aliud fane eft S glaucuiri TFff/r/en3, CGrp, n. ^^4, femini- 

A 

bus ita verrucofis, ut coftae ctiani oblilercntur, De planla Cachri tauricae cum affinibus analoga ferrnoneni efle diceres. Carere vero talibus verrncis affine S. elatura loc, cit. mone' 
tur, el quidem contra verba Linnael, ftto femina tnberculat£t V, Ti6f€i iaur. caucm T. Hi^ ■ ^^ J 
PENTANDRIA DIGYNIA. tribnrniis, qnare et Reichordus Gouanum WuJIr. l6. U g ae- 
qiie verruculofos fruclus Menlem ad hoc Linnaeanum Sefeli __H • 584. SESELI tortuofum. 

4 

Synonsma arlde: Spreng. prodr. umh; p. 5^. n. g et 
fynon. umb in mem. foc. bot, raiisb. a. iglS* P* 9^* 

S. palens. GiiMe;i/?. it» l. p. lOg^ 190. 

Foliorum laciniae vix iingne longiores margine carinaque 

L 

fcabrae. Calycis denliculi acuti. Semina pubescenli-afpera ia 
lioc et in affini. „S. {arenario) pinnulis linearibus bafi con- 
„fluentibus, vaginis oblongls obtufis, caule elongato Vamofo, 
y^inaolucellia pedicellos fubaeqnanlibus, feminibus pabtscenli- 
•,bus.,; quod in arena mobili Ucraniae crescens a priorc dif- 
fert habitu firmo quidem atque ramofo, fed minus rigido et 
diflorio; radiis umbellae quidquam longioi^ibus, umhellulis ob 
pedirellos longiures haud ila confcrtis, inuoluceUis ralione 
umbrliulae breaioribus, fruciibns nonnihil mfljoribus: coflis 
prM-fertira euidrntius tnberculalo - afperis. Cum hoc etiam 

- 

confcrtndum eft S. glaucum Wahlenb. loc. ciu el S. tortuofi 
varietaS ramis foiiolisque minus patcntibus, inuolucellis undi- 

■ 

qne pubescentibus, quam inter Allriichancnfes plaulas comme- 
morat CL Treuiranus in repert. foc. nai. cur. beroL a, IglS^ 
2. p. I4S- Verum et in vulgari noflro valde miuofo alque 
diflorto, iniiolucella cum radiis umbellae lola pube exili ve- 

L 

fliia funt. nR Hoff^ -P iranfuerfali feminis ad unumquod- 
que jugum exftillans. Susp^cor idem in plerisquc congeneri- 
biis oblinere, praoferlim vero in S. tortuofo, tot alns nolis 
alTiui, . V"- PENTANDRIA DFGVNIA. a4S 585i SESELI petraeum. 

Synonyma adJe: CataL horU gorenh a. I§I2^ p. 45. 
Hoffmk hort. mosq, a* ISOg^ "• ^^?-* jB^j/er cflf. /joff. 

■ 

crerrieneci. a. iSl6* p. IJO* Bubon t> fj ;. /oc- bot. ratisb. a. igiS. p* SS 

i 

fib. I. t. 42, 4J excludendurn.) fx r 

Calycis deuticuli longiusculi in hoc et in fubfei:jucnte.- 
In liortis culluni fit clalius alque ramofuoiy ut fpontaiican:^ 
plantnm faxofia adfcriptam Tix agnosca». 586. SESELI dichotomurii. V Synonymd adde: Sprengel prodr. umb. p. 36. n. jj^- 
Catat horL gorenk. a. lSt2. p» 45», 

Buboh (rigidior) caule rigido foliofo fuperne piib^scente/ 
fdliis glaucis bipinnalis: foliolis linearibus acutis, vaginis trun- 
catisj inuolucellis counalis, umbellis primordialjbas fefEIibus.- 
Sprengel pugilU 2. p. 53. n. lOl. {exclufo fynonymo Waldfl. 

r 

et Kiiaib.) . 

S. tigiduiil Watdjli et Kit. far-. hung. 5. t 146 differt 
fi noftro umbellae radiis mulld lorigloribus et numerofionlus- 
minusquc inaequalibus: inlermediis huud ita abbrcuiatis; qua- 
propter Lungaricaef plantae unibella fubcohuexa praedicalup' ab inuentoribus loc. cit. ,-* ^ 58 f. SfiSELt tlpinuTri. I Ad S. venofum Hoffnu (S. felinoidcs Beffef cataU hort, 
crem. a. 1^11- f^PP^ 2* p. i3 ^^ cflr. a. lSi6. p. i:jO) ma- 
gis etianj, quam ad S, annuum accedit planta niterius inn^- 
ftiganda. 


244 PENTANDRIA DIGYNIA ifolium h 

Synonymon adde: Bubon ficulus. Spreng» prodn umb» fynon. umb. in num. /c p. 88 m 

In hoc petala quoyoe Lirfuta funt, 

L 

Synvnymon Boccone. ficuL confutnandurti eft. Conueniant 
omnino foliaj fed clubium circa fruclum oritur, qoi Corian- 
dro aequiparatur, fubrotundus, nec pubis in icone veftigium 

i 

monflrat. l63*. TRINIA. Flores dioici. Fructus fubro- 

tundo-ouat us. Semina: coftis 5 aequalib ns, 
j ncraffati s, pcrfoffis, utrinquc fulcatis, 
duabus inarffinantibus; valleculis uniftria- tis vit talisque ; commiffura biuittala. In- ooluce.lla oligophylla, breuiffima, aut o 
(Caljx margo obfolete denticulatus*) Ji_ L 

588** TRINIA Hoffmannl 'jf Tr. germinibus pubescenti-fcabris, feminum coflis argutis. inuohKellis nullis. Pinjpinella dioica. Flor. taur. cauc, n. 6o2. Sprengel 
frodr. umb. p. 3S- "• S «' jy"""- umb. in mem, foc. bot. 
ratish. a. igiS^ P' 95* Smith brit. i. p. 552. Engl bot. 
I20g. LamarcK et Decand. flor. franc^ n* 34^4' 

obf p. sg, 

Selinnm montanum pumilum. Clus. hifl. r. p- 200, 

a. Caule foliisque glabris. Schultes PENTANDRIA DIGYNIA. a4-5 

4 

Tr. (gffliernma) dioica,fo!iis bipinualis: pinnulis lernatis^ 
laciniis aequalibus lincaribus. Hoffm, umb. ed» 2* f^oL J. 

h 

p. ^3 ^t 211* U I. B. /. 22. illiijlr. umb. p. ip. ^ 

Pjmpinella pumila. Jacq. aujlr. j. p. xp. ^ jj^. 

^. Caule bafi, foliisque iinprimis margine el carina pube- 
fcenti-fcabris. 

Tr. (hifpida) dioica, foliis bipinnatis : pinnulis ternatis^ 
laciniis inaequalibus incifia linearibus. Hoffm, umb» ed, 2. 
VoL l. p» g4* et illujlr. umb. p, ig, 

m 
^ I- 

Pirapinella dioica roffica. CataL liorL gorenk. a, IglS* P 44 % ■m 

Conjnngo Tr. glaberrimam et hispidam Hoffmanni^ ex 
autopfia fpeciiniuum auftriacoriim a nollratibus nnllo raodo 
diutrforum et caule praefertim, magis etiam qnam liaecy pu- 

r 
, F 

bescenti- fcabrorum. In omnibus vero varietadbus germina pu- 
beacunt: pube faepe ne in maturis quidera feminibus penitu^ 

L 

deficiente. ^'«m/na alba magnituJine varianf.Mdjora fiftit tabula 
citata Hojfmanni Jub lit^ a, minora vero eadem tabula Juh 

L 

lit. h pro feminibus Tr. Henningii, cujus non funt. V 588**. TRINIA Henningir. Tr. germinibus glabris, feminum coflis obtujls, innolucel- lis nullis* Jtr Tu dioica, foliis bipinnatis: pinnulis teruatiS| laclniis 
longiffimis fetaceis raargine fcabriusculis, Hoffm. umh. ed. r. 
VoL Jr. p» p4- iUuJlr. umb. p. ig. Beffer. cat. Jiort» crementc. 

. 15* r^» p. 145' Mt^ 1 

Pimpinellft {glauca') foliis fupradecompofitis, caule angu- 
lato rauiofiffirao. Linn. ed. Willd. i. p. 1473' PolL paL n. 

m 

m 

^07, Sprengel prodr. umb. p. 3S. n. 6? fr « ui^ h PENTANDRIA DIGYNIA. 
Intcr plnutas ficcas lauricas Iiatic vidi, ciijus pTnrima 
fpecvmma "in itinerc tanaiccnfi, per campeflvia lecta retuiitZ). 
Henrnng. E^mucai cx Volhynia mifit CU Bejfer^ Asporitatis 
in liac vjx veltigram ullu^ii, nc quidem in germinibus. Follo^ 
rum iHC^^niae jil uriiiiorfum ninlto quaui praetiedentis longio- 
TC:> VnLbdluh^rum radii in fpminifera fructibus ninllolies lou- 
g2or<?9, niagis eliam ejongati c^uani in praecedente. Semina 
lotjge a prae.^e-ieiitis feminibus aliena, matura nigra-^ coftis 
pbfufis, uJroque latere profnndiore fulco exaratis, 

T 

Qnuin iauolucellaiuui dcfectum nrgeant ^ Linnaeus et 
PuHicchus /oc- ciu raeam videntur plantam intcllexifle, quae 
feuiiuibus obiter adfpectis ulique Piuipinellis affimilalur. 583**^ TRINIA KitQibellL Tr, germinibns glabris, feuiinum collis obtuli?, unibellulie 
paucifloris iDUuIncratis. 

Pimpinella {glauca) innolucro monopliyllo, inuolucellis 
5-phynisJ foliolis lanceolatis bafi connalis, feminibus oblongis 
5-coIla(i.'' : coftis pei-fojrjs, valleculis nniuittalis. Hoffm. unih* 
^d- 2' VoL I. p. ^2' illujlr. ufiib. p. ig et horL mofq. n. 
247 8* Waldjin et Kit. rar. hung. j. /. 72. Catal. hort. gorenL 

a. IS12. p. 44- 

h 

In Tauria lcQtain communicauit -D, Steuen, circa Cre- 

w 

Jieneciuoi ^olbyniae Z). Bejfer. 

Glabritie atque feminibus cnm Tr. Henningii conuenlt. 

ri 

Caulis femlneae et fcminiferae plantae inde a bafi ramofus: r^-' 
mis ramofi*4 rigidis, tamen tenuibns;, fere horizontalibus- Urrkm 
bellulae radii 3-5- paullo lantum fructu lougioresj quo facil- 
llme a praccedente, radiis umbcUuIarum valde gracilibus at- 
que elongatis praedita dignoscitur, Inuolucella foliolis circlter 
5 inaeqnalibus, omnibu» breuiflimis, Semina ohlufe coilata.ma- 
tura nigra. ut in praecedepte. .■^ u, PENTANDRIA DIGY^IA; 24/ i64. PASTINACA. Fructus comprpf fo.planu» 

marginatus. Semina 5-ftriatar 5 dorfali- 
bus, smarginidilatato conliguia: villis 
filiformibns, utrinque atlenuatis, colora- 
tis: vallecu/larum 4, commiffurae 2. Pe- 
taia fubaequalia, inuoluta, (lutca). (Pa- 
ftinaca Hoffm. Inuolucellts nuliis. Malabaila 
Hoffm. Inuolucellis dimidiatis.) 

t 

589. PASTINACA janua. 

Synonyma adde: P. foiiia fimpliciter pinnali»: pnms 
inclfo-lobatis, Hoffm. , umb. ed, 2. VoL i, p. 123^ '• i- /• 
II. Spreng. prodr. umb. p- 14. n. I. -En^/. iuf. 5j5. r _ 

590. PASTINACA graueohns. - 

r 

Synonyma adde: Ca/a/. hort. gorenk. fl. 15 J2- ;?. 45 
Malabaila (graueolens) fructibus ouatis. Ho^m. w tdm / M p. 2M.^^If^ Beracleum graueolens. Sprengel prodr* umb. p. I2. n. 12. 5gi. PASTiNACA pimpineUifolia. 
Synonyma adde: Catal. hvrt. gorenk. a. I8I2. p. 45 Hoffm. hort. rjiofq. a. igOS- "• 2324' Malab >/' umb. ed. 2. Vol. jr. p. 126 et 20-j. t. I- B f. 6. a. b. illujlr. umb. p. 22. Befjer calal. hort. cremuiec. a. iSiO. V P- 8 j Heracleum plmpinellifolium. Sprengel prodr. umb. ^ is* n. 13. J^ \ 

y S48 PEINTANDRIA DIGYNIA. 592* SMYRNIUM Dioscoridis* 

^ > 

j 

w 

S. folils radiralibns tritermtis: folioHs lucidis cienalis, 
fumniis lirnplidbns amplexieaulibus CQrdalo-fagiltatis creualo- 
dentatis, canle fuperne alaJq* SprcTigel Jynon. umb* in wem. 
foc. bot, ratisb a, iglS'^ P* 53 ^^ defcr. uvib. rar. n. 27* 

ri ^ 

S. perfoliatum. Flor^ taur, cauc. n. 5g2^ (Cum fynony^ 
mis.) Marfcfu cafp. p. go. Guldenjl^ it. J. p, ipOf 424* 
Decand. flor. franot 6. fup')l p. 513. n. 35^4^. 

■ 

Ab lioc diftincturn elTe „S. (JDodonaei) foliis radicalibus 
jydecpmpofitis, foliolis opacis trifidis ferralis: fammis fimplicl- 
y,bus orbiculato-aniplexicaulibus inlegferrimis, caule tereliu- 
jjfculo,. habet Sprengel loc» r/f. Hungaricam plantam Wald- 
fleinii et Kitaibdiiy quae noftra, adhuc ab ulraque Sprenge- 

* - 

liana fpecie dilTerre ftatirit Slernberg in rn^n\. foc. bot. ratisb, 
<i' ISU* P' 32. 

M 

Smyrniam Tabern, Kraeutetb. 252^ folia radicalia tri- 
ternata. caulina iimp|icia crenata exhibens et noflro plnne 
adaeqan'nin, cur a^ Sra. Dodonaei referat (7/. Sprengelius 
loc, cii.jf non equidpi?^ perfpicio. j 

( 5g3. SMITINIUM nudicaule. 

Synonyma adde: Stn. foliis radicalibu* biternatis: fo- 
Jiolis cnneaiis incsfo-den^aris acuminalis, caule t^eli nudo 
fupcrne ramofo. Sprengl defcr. umb. rar. p. 20. L 4. f. 7. 

Phyfofpermum commulatum. Spreng. prodr, umb. p. ig% 
idem in mem. foc. nat* cur. mosq. 5, p. 4. f. /. 2* 3 

ri 

ft Jynon, umb. in mcm,' Jqc. bot. ratisb. a. igiS' p- 8^". 
Hoffm. illujlr. umb. p. ji, Catal. hort. gorenk. a. I812» 
P' 45. 

■ h 

Ligufticum (cornubienfe) foliis i-adicolibufl depompofilis in- 
^nis: caulini^ ternatiB lanceqlatis integerrimi^;^ feminum fulcis PENTANDRIA DIGYNIA. • »49 

obfoletis. Smith briu I. p. Qog. Engl bau 6S3* Linru ed. 
Willd. I. p, 1426. 

Sprengelius loc. ciL huc etiani refert Danaatn aquilegi- 

foliaru AUionii pedem n. 1392- f. 63} quamuis icon caulem 

. fiftat follofum, nmbellas mullo habiliores, inuolucrague lon- 

r 

glora magis polypliylla et reflexo-patentia; fcd eandem recen-a 
ter etlam genere feparat in Dejcript, urnb, rar.p nuncianle 

amicijf. Fifchero^ 

Semina immafura facile comprimunlur et nucleum libe- 
rum ipfis minorem fouere videntur, matura vgjo euadunt 
folida, at in congeneribus, et utriculofa non funt. 594. SMYRNIUM cicutarium. 

r 

Synonyma adde : Phyfofpermum (cicutarium) foliis ra- 
^icalibus fupradetompofitis, caulinis compofiti»^ fummis terna- 
tis: foliolis trilobis dcntalis acutis, caule foliofo fulcato, um- 
bellis axillaribus terminalibu^que. Spreng. dejcr. umb. rar. p* 
rj. Hoffm* illujlr, umb. p. !!• 

r 

F 

Rcperitur etiam in pratis fubalpinis circa acidulam 
Nartfana et per Caucafuam orientalem, ex relalione Steueni in /' 595. ANETIIUM Foeniculum. Synonyma adde: Foeuicalum vulgare. Hoffm. umb. td. 

2. Vol I. p. 120. t. I. f. 13. e, p. 208 ^t zio. u i.B. /. 

I et 12. Engl. bot. 12O8. 

T 

Meum Foe^iculum. Spreng. prodr. umb. p. 32- n. 4. 

In campis dpricis argillofis circa pppidum Kisljar nufCJ^ 
quoque obferuatum eft. ^ 

^ a5o ^ PENTANDRIA DIGYNIA. 596. PIMPINELLA nlgra Synonyma adde: Hoffm. umh. ed. 2. F. r. />. gi. 

Spreng. prodr. umb. p. 35. n. 2 et fynon. umh. in mem. foc. 
lot. ratisb. a. igiS' P- 95- Wahknb. carp. n. 289> Bejfer 

' ■ 

galic. n, 373. 

w 

P. rotundifolia. Scop. carn. ed. 2. n. 344* 597. PIMPINELLA Trogium. Synonyma adde : Dtcand. Jior. franc. 6. fuppU p. SOI. 

n. 341^4^^ 

Traginm Columnac. Sprenget prodr. umi. p. 26* n. i et 
fynon. umb. in mem. foc. Jof. raiisb. a. ISIS* p. 89- Hoffm. 
umb. ed. 2. VoL I* p* gi* _ ■ 

n 

Foliolis plus minus diflectis ludiL Varietatem valde la- 
ciniatam ad Tanain legit D. Henning, quae Tauriae et Cau- 
cafo etiam familiaris eft. Hanc exprimit P. Saxifraga hir- 
cina minor montana foliis alte incifis Barrel. ic. 7J5. 598. PIMPINELLA diffecta. 1 

Synonyma adde: Hoffm. umb. ed 2- VoU j. p. g2» 
Sprengel prodr. umb. p. 35- n. 3 et fynon. umb.in mem. foc. 

hot. ratisb. a. XSlS- P- 95 ^ 

P. Saxifraga hircina major foliis altc incifis. BarreU i£. 737^ Caucaficam noftram ab enropaea fpeoie differre perliibet 
Cl Hoffmann L c. Alii P. Saxifiagie aut nigrae varietates 
Yulde laci^iatas pro diffecla propufuifle videntur. V t 


^ PENTANDRIA DIGYNIA. 35 1 PIMPINELLA > Sjnonyma, aAde^. Hoffm. vmh» ed. 2. Vol. 1. f- Ql' 
Steuen in nikm. foc. nat. cur. mofq. 5. p. 26o* Decand. fior. 
franc. 6. fuppl. p. 502' n. SH^"- 

Tiaghim peregrinuin. Sprengel prodr, umh. p. 26. n. 
2 et in mem. foc. hot. ratish. a. JSU- P- 89' 600 PIMPINELLA aromatica. 

Synonyma adde: Catal. hort. gorenh a. ISI2. p. 44- 
Tragiimi aromalicam. Spreng. prodr. umb, p. 26. n. J, 

Hoffm. umb. ed. 2 Vol. i. p. 91. , 

601. PIMPINELLA rotumlifoUa. 

F 

P 

Synonyma' adde: Hoffm. umb. ed. 2. Vol. I. p. p2 I^ d. 1S16. p. 104 Sifon rotundifolius. Spreng. prodr. umh. p. 26. n. 3, 603. APIUM graueolens. 

Synonyma addet Hoffm. umh. ed. 
I. f. s et p. 209. t. I. B. f. 4' «• ^P 
34. n. 2. 

p 

604. AEGOPODIUM Podagraria p* 76. t. ed, 2. Voh I. p. S2 ' Sjnonyma adde: Hoffm, umk 
t. I. f. 6 et p. 211. t. I. B. f. 21. iUuf.r. umh. p. !§. 

Sifon Podagraria. Spre^^el prodr. umb. p. 35. n, 5 tt 
fyn. umL in rnem. foc. bot. rM. a. 1S15. p. ^^. , * 253 PENTANDRIA TJIIGYNIA. \- k * PENTANDRIA T R I G Y N I A. 61 5. TAMARIX tetrandra. Floribus octandris varlat, et hanc varietatem •xprimit 
T. taurica octandra Pallas in nou, act. acad. fcient. petrop. 
10. p. 376. Strli niox tripartili, mox quadripartiti ct proindo 
capjulae Iriualues fen quadriualaes. PENTANDRIA P E N T A G Y N I A, 620. STATICE coriaria. Synonymon adclef Stladfolia, Hoffm» in comment. goetu 

12. a. 1796. t. J. 

Haec, Iicut St. fcoparia et St. Gmelmi pvbe foliorum 
caulis atque calycum, ramofnate, racemulorum longitudiiie et 
aenutale, denicjue foliorum mrgnitudine ct forrna ita variaut, 
ut liaiiles aegre inncnianfur, forfitan ornnes pio unins ejns- 
demque polyrnorphae fpeciei varieiatibus habendae: glabriori- 

^US minus ramofis raceinulia abbreuiatis deafis St, Graelini PENTANDRIA PENTAGYNIA: aS3 TViUd. f glabrioribus unaqae longiui et laxius raccmons St. 

w 

fcopariam PalLj denique valde pubcscentibut itidemque ra- 
mofis St coriariam PalL conflituentibus. 633. STATICE cafpia. 

M 

r 

Sl. foliis fpatliulafis obtufis fubretuHs, fcapo erccfo ra- 
moriffimo fcabro, ramis fterilibus pectinatim ramofis, floribus 
confertiflimis, bracteis membranaceis diaphanis« TF/7W. enum. hori ierol. p. 336. CataL horU gorenk, a. 18^2. p. ig^ 

Sl. reliculata- Flor. taur. cauc. n. 623. (exdufis fy nymis Linnaei et Boccone.) GmeL jun* it, 4. p. 14^, 

k 

Bracteae breues bbtufiffimae, Iiaud omnino membrana- 

■ 

n 

ccae, ied dorfo foliaceae, margiue lalo albo-membranaceo 
cinctae. 634. STATICE tatarica. 

* 

j 

Synonymon adde: Limonium orientale Planfaginis folio, 
floribus umbellati s. Tourn^/. cor^ p. 2S* 

Bracteae ternae: duae breuilfimac acatae carinatae, tertia 

F 

major flores vaginans apice tridentata in hac 
incana, ficut in St graminifolia in fabuletis ad 
riorem occurrente. Calyx parum pubcscens, longe minus quam 
in dictis affinibus. Varietatem angnfl:ifoIiam : calyce plane 
slabro» habitu quoque graciliore discedeutem, Podoliae auflra. 

^ communicauit^ quae affini W liori indigenam nupcr mihi 
fortaffis fpecie difl^ert. BefTi ■I LINUM hirfi Per aufl:raIiora Roffiae, in Ucraniam u«que paffini oc- currit. *. ^54 PENTANDRIA pENTAGYNIA. , Varietas ^ clatior caucafica: foliis aculis eiiidentius tri- 
neruiis ad L. viacofuin aGCcdit. Eft vero 5,L* (hfperlcfjolium) 


L 

foliis feffilibus oblungo-ouatis alternis faboppolitisque quin- 
^,queneruiis punclafis margJne pilolis, ftylls ftaminibus breuio- 
,,ribus bafi coalftis, ftigiiialibus clauatis. 'Boiaxi^ mogaz. lO^S^ 63 1* LINUM neruofum. L 

Hujus loci efle videlur: L. orieiitale altiffiaium latifolium 
patulum. Tournef. cor. p. 24. 

Repeiitur quoque in collibus Iierbidis apricis Ucraniae» 635. LINUM campanulatum i Synonymon adde: L. tauricam. Willd. enum. hort. leroL P- 339' 

X 

In coUibus Iierbofis tliermis Conftantinouiontanis immi- 

nenlibus obferuaui nupcr ^arietatem ereclam fupra, radicem 

vix lignefcentem, fimillimam L. flauo Jacq^, a quo meam 

plantaui ampjius non dlftinguo, humiliorera bafique diftortam 

et lignofam varietatem ex loco natali rupeftri vel arido pro- 

uenire ftatuens. Pe/a/a fupra ungues cohaerenl iu noftro^ ficut 
in L. flauo. r IIEXANDRIA MONOGYNIA: a55 / HEXANDRIA. -> MONOGYNIA. 642. GALANTHUS plicanis. G. foliis plicalis: plica utrinque margim parallelaifpathS 
pednnculum fuperantc. 

j 

G. niualis. Flor. taur. cauc. n. 642. '.{exclufis Jynonymis, 

i. 

praeter Pallafiu) Redoute UHac. Jub n. 20O. B» 

Leucojum bulbofum praecox byzantinum. Clus. hijl. I. 

p. i6g. J. BauK hijln 2. p. sgi* 

F ^ 

Leucojum bulbofum trifolium majus. (7. Bauh^ pin. 56. 
Leucojum bulbofum fecundum. Tabern. Kraeuterb. p^ 1005 Narciflbleucojum trifolium majus. Tournef. injl. p. 387^ 

Differt a G. niuali^occidentali Europae familiari Jlaturh 
\n uniuerfum majore atque robuftiore, Joliis latioribus ufrin- 
que prope marginem plica longitudinali infigni inftructis, hinc 
bicarinalis illinc bicanaliculatis, pedunculo breuiore, petalorunt 
juctarii plaga viridi latiore. Discrimina haec, antiquiorum 
veftigia prenieus, nuper agnouit atc^ue cultura confirmauit 

amiciJJ. Fijcher. - 644*. AMARYLLIS lutea. 

A. fpatha indiuifa «btufa, flore feflili, corolla campanu- 
lata erecla bafi breuc tubulofa^ ftaminibus ereclii: ararnii 556 HEXANDRIA MONOGYNIA. \ bVeuioribus. Linn. ed. Willd. 2. p. 50. HeriU firt. angUc. g. 
Lamarck et Decand. fior. franc. n. 1^77. 

Colclncum tertium lutenm. Tabern. Kratuterb. p. lOOp. 

m _ ^ 

Proftat inler planfas ficcas ibericas a Pharmacopoeo Ti- 
flificnri JD. Wilhelms ad D. Blume transmiflas. 2^ 645, AMARYLLIS tatarica. Folium caulinuui femper proftat, pedunculus vcro axilk- 
xis faepe Jeeft. Spatha 3-4-pLylla: foliolis margine late albo* 
membranaceisy acumine foliaceo mox breui mox elongato. 

Non video qaomodo. a noftra differat A. monlana La* 
hillard. fyriac. dec, 2. p. ^. t. i. Redoutd liiiac, u 24I* 649. ALLIUM lineare. 

L 

Synonyma adde: Haller moncgr, n. p. Amm^ruth, n- 
I4;r. Karamifchtw in Linn, amoen. 7. p. 2g. n.vJO. 

w ■ 

Spatha monophylla decidua: cufpide breui. 649*. ALLIUM Victorialis. \ A. caule planifolio umbellifero, umbella rnfundala, ftami- 
Inibus lanceolalis corolla lcngioribu?^^ foliis ellipticis. Linn. 
td. Willd. 2. p. 65 ' J(icq. aujlr. 3, p. p. t, 216. Redoute 
liliac.t. 265. Bot. magaz. 1222* Gaertner fruct. I. p. g6. t, 
16. BalL monogr., n. 20 ct hijl. n. I22g* Gmetfib. i. p. 4p. 
n.13, (exclufo fynonymo Royeni fecundum for. fib, r. praefat* 
p. XXL) 

A. Viclorialls caucaficum. CataL hort, gorenk» a. IglS* F^ 9 Creacit in Canoafl fubalpinls cJrca Narifana et per Cau 
X orientalem, lc^QSteumo in mem, foc. nat. cur. mofq.3 p. 260. ^ ^^ IIEXANDRIA MONOGYNIA. 25/ 

649**. ALLIUAI descendtns. 

+ 

m 

L 

A, caule terefifolio uu)beIIircio, foliis femifeveb'bus. um- 
bella confcria fpbacrica: prdicel^i» esti-riorfbus bieiiioribus, 
ftammibus omiiibus corolla longforibus : alltijulS tricuspidafls. 

A. cau'e fublerefiroiio ufnbenift ro, peduiiculjs cxferiori- 
cas breuioribus^ flcfminibus Iricuspidafis. JLinn. ecL Willd. 2» 
p. 7i^ Botan» rnagnz. 25 1 • HalL monogr. n. Ilg f. 2^ f- !• 
PalL it. 3. p. 356. 654^ 

Occurrlt iu oolJibus areiiofis clrca KisJjar, A, rofuudo 
ferius iloicns. ^ ' 

Facbs A. rotundi pn^rnfliftjlii. Biilhis non srTnnofus* o t» Folia lenuia femittictia fi^s-ulofn: vngfuis longis. Capiiuhtm 
forma A. roluucli. atropurpureuu». Spatha calypfroeforniis de- 

j 

cidua Ut in A. rotundo, fed cuspide nuil o bieuiore praedila. 
Stamina otnniu coroUa ,longibra, dum in A, rotundd drnticuli 
fiaminum tricuspidalorum fantnmmodo emineuf» A. fi^baeid-. 
cepbalo nimis afline efl, fpecie tajnen omnino difTcJre perbi- 
hei Halleriis momgr, n. ir, pbnianj hanc lolliiani, a Ger^ 
lero Iransmifruu recenfens. Delealnr eigo apud Syflemalicos 

h 

fub hac fpecie locus natalis Hcluclia^ cui Roffia meridiunJis 
fubflilucnda efl. 65o, ALLIUM globojum. Sjnonyma adde: A. foliis terelibus liliformibus, {Inmini- 
bus funplicibiis pcri/;onio acuiiffimo longioribusr bulids oblon- 
gis, fcapo tcreti fuhnudo, iimbelia gbibufa. lUdouSe diac. f. 
J7p- CataL horl. gorenk. a. ISJ2. p- lO. Hojfrru liorL nuh^q* 
^' IS<^S* ^- 9^' ^^Jj^^ caiaL hori. crernenec. a. I^i6* Stylus fldajlnibus vix longior. JFlora taur. cauc. T. IIL *7 > , - ^ 258 HEXANDRIA. MONOGYNIA: / ALLIUM caucafi \ A. caul^ fabfcretlfolio umbellifero, ilammibus finn:iliclbus 

Gorolla duplo longioiibua, fpathae vaJua aUera umbellii glo^ 
bofa dimidio longiore : allera pcdiccllus fubaequante, bulbis 

i 

oblongis aggregatis* 

w 

A, [caucajtum) bulbis ouato-pyramidntis graril^oribus ag- 
gregatis, foliis paucis teretibus furfum attcnualis 5 ojfum lon- 
ge vaginantibus^ fcapo leretij fpalhae valuula aliera caudatini 
conuolula affur^entcr diuaricata umbellam conuexnm confer- 
tiusculam adaeqnante parumue excedente, covoUa campanu- 
lata: lacitiiis lanceolatls acutis, ftaminibus filiformibus Las 
exfuperanlibus, germine oualo-globofo, flylo fetiformi : cufpi- 
de Iligmafosa inconfpicua. Botan^ magaz. in notd ad n, 1143^ 

A. paniculatum. JSotanm magaz. g73* 

r 

A. faxalilis varielas caucafica : lloribus pnrpurafcenlibus. 
Marfclu cafp. p» 167 et Flor. taur. couc, i. p. 264. 

In collibus fa:^ofis Caucaft orientalis crescens, poftmodum 
etiam ih Iberia? pari fitu, interTilliH et Mzchet leclifm. ^ 

Planta inler A globofum et faxitile veluti oiedia, major 
famen utroque atque robuflior. Cum priore conuenit um- 

L 

bella globofa. rubicunda et cauUs bafi foUis nonnullis longius 
vaginala, cum pofleriore vcro fpathd minus elongata : altera 
valua nequaquam umbella 3-4-plo longiore, et magnitudine 
forumy qui dlmidio minores in priore, falurius purpurei nec 

■ 

incarnati : petalis exquifiiius acuminatis, 652. ALLIUM fauum. 

Apud nos femper corolld es ochrolcuco fordide purpu- 
rescente reperitur, quaiii varietattm ct kntiquidre» jam coui- 
memorant, praeler colorem a varlctate cordlia pure fulphu- 
rea, quam fiflit Jacq, L c. et Botan. magaz. I330, nullate- 
nus diuerfam. Nec aliter nifi corolia faturc purpurea val in ■*^r ■ ■* HP t ' H i HEXANDRIA MONOGYNIA. aSg 

Vidlafceum vergente ab his discrepat A, paniculatum Redoute 
HUac* 2S2» Larnarck et Decand^ Jlor. franc. n. i()22 et 6m 
fup^l/p^ 31 g, Horneih. hort. hafn. a^ igtS^ P- 322. lu onu 
hibus flamlna corolla campanulata obtufa duplo fere longiora 
funt, fiylus autetn fianiiua c^uoque notabililer fuperat. 653. ALLIUM pamculatum» 

Sjhonjma addbt Botan. magdz. 1432» Giildenfl. it. /. 
pi io^ et igi. Georgi it. 2. p. 7j§. 

A. {longifpathum) foliis lincaribus fubteretibus fiftulofis 
fcapum comprefTum bafi obtcgentibus, fpalhi» binaluibus lon- 
gilfimi^, unAella fubfpliaerica laxa multiJlora, filamentis bafi 
fcoiilitis uyloque pcrigonium aer^uantibus, antheris eiscfertis* Re^ 
Aoiile Uliac. U 3i6, ' • % Spaihae valua ulraque umbclla multoties longior. Stj'^ lus breuis corollam non cxcedeits. »' 653*. ALLIUM rupePe; 

L 

A. catiie teretifolio umbellifero, pedicellis fubaequalibusy 

J?etalis ouatis cohniuentibixa Jongitudine ftaminum fiuipllcium/ 
itylo fl:aminibua longiore, fpathae valua altera lougiffima. 

ri 

A. caule teretifolio umbellifero, pedicellis aequalibus, pe- 
talis ouatis obtufis longitudine flaminum fimplicium, fpalha 
longifllma diphylla. Steuen in mem, foc, nat. cun mofq. 3* P* 
260. Beffer cataL hort. crenu a. I816. p. 6* 

Habitat iu rupeftribus Iberiae Circa Mzchel et in Tau- 

■ 

r 

riae meridionalis montibus horto Nikitcnfi immineptibus, ^ 

b 

W J 

Facies varletafis macilentac a:tque pauciflarae A panicd- 
lati Umbella circitcr dccemflora. PediceUi flore vix dupid' 
longiores. Spatha: valua altera valde elongata ut in k. pa- 
nicuUto^ altera vix longiluduie umbellae. flor^s maguitudiuc? aPo HEXANDRIA MONOGYNlA A. paii?cnlp'i, paullo niinus ob'ufi. Pitala carnra fen rofea : 
carina falurallore. Sijhis corollaui quidquain fupereininenjs. / 654. ALLIUM faxatUe. .. . . ' , 

F 

f Synonyma arlde: MarfcJu eenL plant. ror. rojjlc. xl 
t. rp- (hon plantae ex cultura vegetioris.) Catal Invt. gorenk^ 

c. isi2.p. lO^ Uoffm. hort. inofq. a. ISOS* "• 97* '* % 655. ALLIUM ruhdlum. * Foiia lcrclia Cliforn.ia, Flores in ^uml^el^a eirciter 20. 
Spdtha cnlvp^i^aefornns cufpidatnt, erumpcntibus Uoribus cir- 
cun.fcifTi decidr^a: pcifiHenl.e bafi, fiicut in A rotunda cjtuqne 
affinibus. PedJcelli rofci, apfce cnm 'pe(alorum b fi gliuco- 
virides. Petala rrfea : carina faUirahore. Stamtna allrrna 
ouaio-fubulata coro]]o pnnijo Lrruiora/ allerna fubulata niino- 

ra. Filamenta pflllide rofca. Antherae flanae Germen a]bido- 
vlrens. Stylus longifudine gcrm-nis, caroHa 6-plo l>reuior« 
Flurcs fuaucolentts, odore Oleae fragrantis. D, Fijcher, 656. ALLIUM cafpium. 

IToc AllH f])ecicm cfTe, nec Crinnm, pro qno prius pro 

pofucial, n.onel janj PqIIqs in itin. J. p. S4S* .4 r 

65 j, ALLIUM albidum. 

■ ■ 1 

4 
h > 

A. fcapo nudo obliqnc telragono flrinfo, foliis linearibus, 

nnibella fain'r:"'ala, flaminibus fimrliclbus: filanienfis corullam 
aequantibus, bulois radici tranfuerfa:i adnalis» ^ 

I 

A. albi lum. Catai hoft. gorenk. a, 1^12* p- ^O. Befftr 

L 

cat. /iorf. crcmen» a. igiC. p* S* * IIEXANDRIA MONOGYNIA. 261 nymis.) {exdusis fy Affiuinin raclice fraiifucrfiili praeclitorum dciiajtione» 

w 

propOMiUuis fcM|iipnIes : 

A. Cf^nefcins) feajio nndo anc'pifi flria^o, 
biis. nnybelfa f;iftigiifa, ftiMiinibiis fiiJij>!icitu-s: fijatnenlis co- 
rolld lon^ioribus^ rtylo elon^uto, Lulbis ladlci lidafuerfdli ad- follls lineari- ■ naus. hf, Hearlous, ujnbella falligJaLij ftntunibus fi^MplicIbMS^ genltalibus 
CorolJa breuioj*ilu.^, }>utbis radici tranfueifali adnatis. 

Prius mnllifornje Europac o^cidealali familiarc^ poficrius 
Sibiii.e tanlnui incola; fiib qno, prar!er '^ Z.inii. /zor/. up^* ct 
GmeL for. fil. 7. p. 5g» /. /4 f.2. reliqua fynonyma omnia 
cxcludenda et ad prioris Yarietates rcfcienda effo cciifeo» 

J 

— - K 

Noilrum, nnpcr in CiTmpis flcfis tanaiccniibiis et ucrai- 
nifis, pono in campcftribus ifJimo Tau)'iae vici^iisj deniqn© 
a CL Beffifo eVam in Poilolia Irctum^ ab nlroque dijfert fla^ 
tina huujiliorc, fcaro graciiiore paliide rofeo obliqne qua- 
drnngido: lafcribus profundius ftrialis, foliis peranguftis, ^o- 
Ttbus niiuoribus pailidis dcnique genitaUum ad coroUam pro* 

r 

porrioue. Styias in hoc ftaminibus vlx longior coroUam pa- 
Tum ex»cdit; in fcnescenic valde elongitus corona n ftamina- 
qne longe fuperat, \n nngikloio brcuiii fxculi rcamiua iutra co-; 

_ - 41 

roliam laiet. 668. ALLIUM n'£rum. -^ h 

Spede noftrum dift'ngnit fub A. deciplentc CataJ. hortl 
goreuL a- /^IC- p- iO, ob bulbum nou grumofum germina" 
fU€ cineruscuxilia ncc nigra. 26 a HEXANDRIA MONOGYNIA. h 

'^t 659- ALLIUM urfmum. - 

Dcleattir fub hoc Jynonymon Gmellniy ad A. Viclorialcm 
fpecUus, 
660, LILIUM monadelphum. 

Symmyma adde; Morfch» cen^. plant. rar^^rojfic. i. U 
4^ Botan magaz. 14.05* 

n I 

In fTibalpmi.s Caucafi prlentalis obnium, fccundum Sleuen 

• Hulhus jfgb-iide duplo xnajor, ex fquaujis carncfifl £ilbidis 
imbiitciliai cooipaclu». 

■ • • , ■ -\ 

r — 

r 

66^. FRITILLARIA Mdta^ns.. Sjnonyma adds: Redoute liliac. 222- Engl. hot. 622 ^ 663. FRITILLARIA verticillata» w 

Sfynonyma adde: Marfch. cenU plant, rar^ toff. 2. t' 83 Fr. pyrenaica. Pall. iL i. p. t47' Guldenjl. it I. p^ 3S, lOg ■ I ■ V ^r. Fr. perfica. GmeL it* l. p. 65. Lepech, iu i. p. 370. 664. FRITILLAHIA laiifolia. Synonyma adde: Botan. magaz. S53* 1207 • (icon pXan^ 
tae ex cultura vegetioris latifoUae.) 

Fn orientalifi Plantaginis folio, flore magno e viridi pur- 
parascente. Tournef cor* /. 25- HEXANDRIA MONOGYNIA. ^G5 665, FRITILLARIA lutea. Synunyma adde : Marfc/i. cent. planu rar. rojf. i. 
t. 41. 

Fr, lalifolJa /3 lutca. Botan. mogaz. JS38' {J<^on plantat 
€X ciiUura ve.^etwris^} 666- FRITILLARIA tenella. Hanc effe varhtat%m mjnorein fubuinfloram Fr, pyrenai- 

r 

cae perliibet Repertorium bhtankum anglicum Juh n. I2l6 et 
1538 y ipfam vero |.yrenaicam ad Meleagrin referunt Lamarci 
€t Decand. Jlor. franc, fub n. IQOS' 667. FRITILLARIA tulipifolia. 
Synonyma adde: Marfclu ccnt. plant. rar» roffic, I. t 21. Proponifur pjo varietate uniflora Fr. obliquae in Repert. 
lotan. angi fub. n. I2l6 et 1537. Sei noftram ne femel 
^uidem vidi Jloribus uno pluribna inflructam. 

Stylus ob!ufe ingonus trifulrus purpureo-violacen* : ful- 
cis flauis. Slii^ma 3-fidum papillofQm flauo-puluenilentum. ,xJ jgi*. ERYTHRONIUM. Cor. 6-partita, fampa- 

nnlata: tubo breuiffimo, laciniis silt«rnis \ bafi callofis. -s ■ 

f 667*. ERYTIIRONIUM Bms cariis, 

Eiylbronnim. Limu ed. Willd. 2. p- c/6. Jacq. aujlr, 5. 
h g. Lamaick el Dexand.fior.franc, n. ig02^ HalU hijl. n. 
1234. (^rneU fb j. p. Sg. ". 7- t. 7- Amrn. ruth, n. i^i. 
Pall it. 2. i. 523' 3- P- 317 <i 349' J|R4 HEXAVDniA MONOGYNIA. SaJyriurn Eryllironium. Tabern. Kraeuterh» p. 104,1. 

f 

_ r "^ 

Pioftat infer plnnfa5 ficcas iherlcas a Pliarmacopoeo Ti 
flifienfi JJ, Wilhelms aJ D- Blum IrDusmlKns. T^ ' 

Fol\a laffora quani in cominuni fibirico, pene elliptica. F- % 671. OaNrTflOGALUM Jlriatum. 

j 

Ab Iioc non cUfl^ rre pulo ,^0. (altaicurn) fcapo tcreli ,j4^pliylIoj petali? ouatis ti iiuujJLns, ftarsinibus ful.ulafis. ^f. 6*. j, % f< G71*. ORNITIIOGALUM chloranilmmi O. fcapo foUofo pauclfloro, folils allcrnis: inrer/oribus 
filironnibus. fu]>cnoril)us lineari lanceolatis, peduni.ulis glabiis, 
pttrilis obtiifis inacqualibu?^ 

L 

J 

Habit-^t in prrjnionlorii Cancofici fcprcnfrionallt campe- 
Hr-bus aprici^/ in liorlls circa oppitluni Ki.<]jar prinio vere 
florens» 2^ - 

Bulblis globofiis Aufranae magnituJino, flbrillis plurimis 
intrlcalis ve/aUis, i.t in O. bulbifeio. Cauiu (ligllalis polnia- 
rispie loIi.jfas fcictai^riilui bdfi fubuillufus, FolLm radkalf 

m 

uTiicuai £iIifor«.e cHule longins; caiilne allcrna, infirne r.idiciili 
ii/nilia cmlem f iperantia, fuj.jeriora brtu;ura bafi dilutatd; 
on;hia fubfjSitrime Ilriafa, m trgiue pratf rliin pilis albis niol- 
libus ^i;gls pubescentIa.'\F/(^''€t m.Tgnilndinc O- lulcl, ncc fur- 
tnk «luUum abludrint; lerujinub^»^, ef urius al.erue lateralcs 
ex axillis fjlioium fuperiorum : [^€a'£/ncu//.9 tloiigatis fubcorym- 
lijfis, verfus niediuni folio uno alteroue paruo infliucfis, gla- 
br*9, ufpluriuium fimplicibus uniflorls, qn.-jndoque bifloris, i-^^- 
tnla obtoiiga obiufj glabra Itriala : cxlcriora viriJia niargifie ■^ •" angcflo tciitiiure lufto^ interiora minora brcnlora tloifo virl- 

dia iiiargi^ie luleo latiore. Slami la fubuldta tenuxa. St^las co- IIEXiNDRIA MONOGYNrA. a65 ■m 

Jnmnarh flammibiis lungior, VjJe^tir O, boliemJco provimnrn 
efTc» Vel nnilrum tfl vcl perqnani eH^^m aifine ,,0. (tnj%" 
^yrurn.) foHo radic<ili folilririo^ fcipo fob'rifliro, petalia oblon- 

r 

^,gt« obfufn Lfdrhour in mem acad. fcient. petrop, 5. p. .5i^9* ,,n, l5;, j in alpibus Sibiriae ciescens. ^ 

^ 673 ORiVTHOOALOM /ufcum. 

O. fjlu.i*icam Perfooni, balbo folJtirio ganJons, dlilin- 
gnnnt a nuilribuibofo O Infeo IViUden-uhis in enum. hort. 
be^oL p. 36S' Decnndolle in Jlov, fmnc. 6. fuppl p. JlJ. n. 
jj^4^« e/ Treuiranns in renerl. foc^ naU cnr, beroU a* IS^S^ 

.* 

2' p» 148^^ Oiii^ O pnfill' m Flur. taur. cauc. pro gennini O, 
lu.ei Linn, varietaie habeU) 675. ORNITHOGALUxM mimmum. 

Synonyma adde: Willd. enitm. hort, herol. p, 36$ in . 
noia. Aiion keiv. ed. 2. Vol. 2. p. 25.7* Flor. dari. t. J33I 4 j 

Septentrjonali RofTiae magJs congen^ribus familiare cfl 

\f. Gorter,ingr p. 50. Soboi peirop.p, 223- Stephan mofq P. 21. . O. fpatbaceum Ilayne ab hnc d-flingonnt Willdmow loc 
cit. Redouie liU r^4,2. GolJbdch in mera. foc. nat^ cur. mofq. 
5. p. 12^9 iii «^uo me fcuiper liabebunt clifTcnlienteau 676. ORNITIIOCALUM viUofum. Synonyma' adde: Willd. enum. hort. herol p. 36^. 
Wahienbirg carp. n. 3^5- 

O. minimum. Lamarck et Decand. flor. franc. n. I^-J^J* Redoute liliac. L ^0-2*. -r^ «66 HEXANDRIA MONOGYNIA. C78. ORNITHOGALUM umhdlatum. S^ lis, ita ut fasciculus fiorum ad ipfam radicem feffilia appa-» 
reat, Praecocem hanc varielatem exprimere videtur O. na- 
Bum Sibthorp for. graec. t. 332. Sprengel pugill. S. p. 5g. n. III 679. ORNITUOGALVM fmbriatum, 

+ 

Synon;ma adde: Catal. hort. gorenk. a. iglZ» p. g 
Boffn. kort mofq, a. i^O^. n. 2262. Bejer cat. hort. cremen 
a. igi6. p. ^4. 682 ORNITHOGALUM nutans.' 

E 

In neraoribus Boryfllieni vicinis Baud procul CalLari- 
noslaf etiam rej^eiitur. 683. rUSCJIKINIA fcilloides. ' 

rr 

Synonyma adde : Marfch. cent. plant. rar. rojjl t. gi Adamfia fcilloides. Willd. enum. hort. berol. fuppl. 

4 

M 

Eaudem ad lafera niouiis B.fclitau legit D. Wilhelms^ 

Nectarii l^clmvae ohirSiascuhe dentJcutafae. AntJiprat 
oblongae infra n.cf^rium fubO^fllies et hcinularum cjus bafm 
attingfcutes. Ergo Jlamina iion fubordinata. 684, SCILLA ctrnua, 

4 
j ■ 

- n 

Sc fcapo jjaucifloro, floribn.^ lateralibus nufa/itibus cam- 
panvla^is, pediccJlis coloralis bn uifUini^, braclcis minimi». 

j 

Sc. cernua. Redouid liliac. t. ZQg. ■^ HEXANDRIA MONOGYNIA. ^6/ r 

Sc amoena. Flor. taur. cauc^ n. 684* (cxclufis Jynony 
mhf praeitr Pallajii et Clujiu^ 

Sr. {Jbhha) tetrapliyll'), fcapis plnriniis femiterelibus 
flriaifa bifloris poil florescenliam detumbentibus. Andrews 
repojit- 365* BoU magaz. I02S' Aiton kw* ed. 2. VoL 2. 

p. 263^' 

Sa anioenula. Hornem. hort. hafn. a, iSlS- P- 331- 

Sc «zurea. Goldbach in mem. Joc. nat. cun mosq* S* 

L 

p. 1X5^ 

Peliqoescente niue per Roiliam 'mediam frequentiffima 
eft, primum fyluarum a|ucl nos ornanuntum erlangelum, ln 
Sihiria non vitle!ur n-isci. 

Diffen ab affini Sc.amoena /capii: (ajicipiJibus, hmc pla- 
ni"s fliic^tis, illinc connexia angnlofi») in fpoiitanea faepe uni- 
floris, aHa5 bifloris, r.ariiTime trifloris, j)oft florescentiam ftatini 
decuniLcutibns; y?onius nonnihll majoribus magis eampanula^ 
lis ^lque nulanlibus, bractds adhuc minoribus, dtiii^ue Um- fi 686*. SCILLA? paradoxa. Sc. folio radicali folitario, fcapo unifloro, pednncalo buL bifero. Habital in Iberia. D. Wilhelms. 


Planta fingularis, generis dubii. Bulhus ouatus fimplcx^ 
Sc /bifoliae bulbo niinor, caetcrum fimilis. Va^ina radicalis 
liyalina breuis* Folium radicale unicum lineari-lancolalum 
acutum gUbrum ftriatum- longitudine fcapi, tres circiter li- 
neas latum Scapus vix fpithamaeus gracilis fubangulalus. Pc- 
dunculus terminalis filiformis uaiflorus, > flore triplo loiigior. 
Bractea fpathaeforniia oblonga acula hj^alina ad bafin pedim- 
culi, et*altera minor iufra ejus mcdium, e cnjuB axi'la huM 

lus albicans fubrotundus. Flos Sc. b.ifoliae flore pauUo flji- a^S HEXANDRIA MONOGYNIA; / Mor, caelcrum fornia hand abfnnilis, in iicca totus albus* 

Pilala oblonga^ obtufa c.uia^fcuUfo-concaua aequalia. Stamirta 
covoUa fltipla breiiiora: Jilamentis fubulalis. Germtn fiibglo- 
bofain." Stylus filiformi» gcrmine lougior ftamina ae<]nan5. 
Stigrna \l% iucraiTulum. Odvr faporque bulbi et hcrbae ficcae n\illas. \ C37. ASPII0I}I:LU3 luteus. - * A DefriiQtur: A. cnule lolo foliis fubulato-frlqnetris ftria- % lis vagiuulo, bracleis iuibritalis Hoircui fubacciuaulibus. 633. ASPIIOUELUS tauricus. ^ JJ fiuiatur : A. c.^^ule iofo foliis fubulafo-triquelrls ftria- 
lis vaginaiOj biacleis iuibricatls Ilureai fupcraufibus, 

Synonyma adile: fyilld. enum. hori. beroL p. J70. JRe- 

dowe lilfuc. t, 470. ' 

Stam'na 3 longlora : nnflierls clrca flig^ua conninenilbus ; 
3 miil^o brnaora, iu hor, fuul in praeccdenle it fubfcqiieiite. 
A''tlierae fi.iniinuui brruu)Jizm in boc elToelae, in pracccdeiite 
ct fubrequeuie ujinorcs au-heris flamintira lougioruas, tamea 
ftoUaiifcrae viJcu ur, Suuen in lUt. ^ 689. ASPIIODELUS tenuior. A. c3uTe fupcrue nuclo^ foliis fubulato-friquelris Hriatis, racemo hxo^ brac!els Hore brcuioribus. ' 

n 

r 

A. teuuior. CaiaL hort. gorenh n. I^ir. />. p* 

j ' 

Habi;at iu fircis lapldofts Caucafi feptcntrionalis Cabar- 
diulcl^ ad mon^em Btfclitau ct alibi. Fioret vere» J; 

Planta tirci^er pedalls praecedenlibus gnicilion F0///2 flu- 
gufliora breuioraque albido-viridia, caulcm vix ad inedioui 

««Cjiue TSgiuautiai indc uetiue ad r^ccmum uno tanluai alte- 


riEXANDETA MONOGYNIA: 969 

I 

J 

rone dmiinnfo, Rccejuus fpidianiacus : lloribus vix nl'ra 5o, 
hracrds fraiinfis fubnlatis : fupciforibns diniinufis jjtcliccllos 
fnbaequantilais. Florcs breue pcdicellali, infciiores lcnv, ge- 
mini; fnperioros allerrn'; fornia fltunm A. lutel fe<l tlnp^o 
minorrs pallidi: linois 6 viridi.pnrpnrefs per ti.biiin IrTcii u- 
laruniquc c&rinarn excurienlibus, Genitalia ^i Jruclus A» 
lutci. 689. ASPUODELUS prolifer. 

SyriOuymii addc : Anflicricnm clcndroltlcs, Calojn hort, 
gorenh 0. 1^12^ p. p* Haffm, hort, fnofq a. igOS* ti.242, 

Clrca Ganilfclinm, nbi olim Buxbaumius reprril, Loclie 

w 

ilernni lrf;it Steum^ fecwidum mem, foc^ nat, cur^ mo5^/ J. p. 
2^},g et 261. 196*. EREMURUS. Cor. 6-pctala, poft anthefln 
inuoluta. Siamina iuipubera intra corollam 
conduplicala, e f f o e 1 a 1 o n g i f f i m e e x f %; r t a» 
5lylus f cc tzndalus reflex as. BS^ EREMURUS fpectabilis. Marfch. cenU plant. rar. rojfc, 2* t 61. / i Afpbodelus (ohaicus) fcapo nudo f mpncifiin^o, foliis frl- 
quetro.carinatis k(uibns. Pali m act. cccd, fiknt. pffrop. a. 177 g» P' 2. p. 25 S' ^ 10, Linn. ed, Willd. i, p, jj-^.' 

Occnrrit in campis elalis promonforil Cancfifi fep^eu^Io^ 

I -I - - 

Kalis infcr (Innium Knmani el riucim SaL!ja, rd vlam pnbli- 
cain. E''ndcm in Taiiriae nirixime meridiontilis rupcflribus re- n Phnta fpcciofa ?-4-pcdrlIs. Radix c fibris pUiribus rfas- 
fi» bafi apicec|ue atlenualis cou.i^acla. lolia laJicaiia auuicrulfl ' - 27© HEXANDRIA MONOGYNIA* x^^^ digituQi traHfuerfiim lata aut anguftiora, obtnfiascuta^ fcapo 
iTiuito breuiorjij laete viridia flriala, margine utplurinnini fur- 
furn fcabra. Scapus teres, intra raiemum fulpatu», praeter 
fquamas paucas fub racemo alternas bracteiforutes nndus. iia- 

* 

cemus facpe femipeclem et ulUa longua caudahis, Sracteae 
fubulatae praeter coa^inam fcariofae^ imae quoque flore brea'c** 

-_ a 

T^Sy magi» njinufus pubescenles margineqne fubciliatae. 

_ _ m 

dicelU flore breuiores. Flores magniLudinc Orn.thogali Ju'*ei 
flauicantes: petalorum carina virescente. Stamina ftibola-^a^ 
initjo inlra corollam latentia, peractis nup^iis valtle elongata 

F 

L 

atque rigentla diuergunt^ ef, corolla tum iuuoiula, magi» re- 
liquis lloris parlibus confpicua funt. ^nf?ierae aurantiae: pol- 
line flauo. Sty-lus elongatus pofl: foecundationcm deorfum pen- 
duln», dcmum iterum adfcendit Capfula corrugata; valuulis 
fepto medio in centro connexis, lateribus dehiscenlibus, ut irt 
Afphodelo, Semina Irigona laeuia nigricantia Afphodeli. 

PJanta Palltijii aliaica minus elongata folla e^iHm angu- 
fl:iora habet margine vix exafperata, taurico-caucofica elatior 
foliis latioribu* ujargine exafpercitis piaedlta eft, cui funili» ■^- > ifiderienfis caule quoque? praefertim racemum verfus, pube le- nuiflima fcabrido gaudet. -^ 6gi*. ASPARAGUS marhimus. -^ 

A. cawle ramofiffimo ramisque patentifTimis flexnofis, fb- 
lus felacois fubpuugentibus, floribas caujpauulalis dioicis, pe- 

w 

dunculis geminis reflexis langitudine floris. 

■ 

i 

A. raariLimus, Patl. it. 2^ p 32g. 

^ A. Taufcheri. Fifcher in litL 

J 
r 

A» officinalis varietas humih^s breuifolia. Flor, taur. cauc» 

r. />. 2SI* fub n. 6yu 

Ifabitat in campis vaftis falfugineis ct arenofis mari Ca^ 
fpio fuutimi^, n^ j^Q^ i^ transwolgenfibus circa lacum In« 

ienenfem* ^^ 


HEXANDRIA MONOGYNJA. - 271! ^r L 

M.adijc tranfuerfalis fibris carnofis ut in A, ofBcm-^li co- 

h 

jBiafa. Caulis liumiUor obtufangulus, breuibng interuallis v-ikle 
flexuofus, indc a bafi raaiiififlGmus; ramis ramnlisque elon^a- 
iis patentiiTimia fere borizonlalibus cauli nanllbns. Sfi[nilae 
bafi vix mucronatae- JFoUa mullo qnam in A» officinali bre« 
uiora rigidioraquc fubpungentia patentiffima; infima fena, niox 
quaterna, pleraque tern^, ad extremilales ranmlornm etiam 
bina el folitaria. PeduncuU in caule ©t ramis primaiiis rxil- 

> 

lares gcmini reflexi longitudino floris: nodulo flori approxi- 
mato, nec ab eo ul in A- officinali remofo. Flores A. off^ci- 
nali minores profundius partiti fiilcampanulati: limbo pofl: 
florescentiam rcflexo-palulo. Staminum rndimcntum in femi- 
neis, piJlilU in raasculis. Germen globofum. Stjlus columnaris 
longitudine germiais Stigma miuulum t^ilobuuu Bacca fan» 
guinea A. officinalis. llunc in aridxffimis deferti Comani 
olim lectum pro varietatc A. officinalis macilenta liabui, quem 
vifis poflmodum fpeciminibu» adullioribus wolgcnfibus a Tauz 
fchero lcclis pro difliucta fpecie agnoui. 69«. ASPARAGUS verticillaris. ^ Synonyma addc: Marfch. cafp. p. §0. Willd. enum 
hort. berol. p. 373- • 694. CONUALLARIA Polygonaium. 

X 

I 

SynoTiymon adde : Polygonatuni vulgare. RedouU Uliac, e. 258' FolygoMatum fccuudum latlfoliuin. Tabern. Kraeuterb, P' 1137 
Caulis anceps:- lateribos angulalis. Filami:nta gUbra, fi- 
cut tota planta, praeter apicem laciuularum limbi coroll*^e. \ a7a IIEXANDRTA MONOGYNIA. 

695. CONUALLARfA lovj^lla. 

Synonymon addc: Polygonaluin lalirolium. Redoute liUac^ t 243 ? TtdunculU pfdiCf.Vl el flcmcnta e^iom pu] c^rrjilia- Folta 
fnpra glabia, iit-n lahora qii?^in ni allVnlLus, Lacamlae linibi 

w — 

CoroUdt apice jubtscentes, ul in affiiubus. V. ^ v-l 695*. CONUALLARIA muhif.ora. . 

h 

r 

C. foli-s allcrnis amplexicatilibn.s ejlipti-ls arniinscnlis 
^■'al^ri*;, caule tere^i, pedunculis axiUaiibus njtj ifloris^ pedi- 
celiis nore breuionbus. 

C- foliis allemls atnplexicaula us, canle lcreti, pedimcrt- 

lis axinaribus muHi(loti.s. Linn. ed VVllld, 2. p, 162* Flor. 
dan. t, 152- Engl bot. 279^ Hatl^ hi/}. n. 1243* GmeL fib. 

Polygonafum muliflorum, ,Iiedoiitt liUnc t, 22p. 

I 

poiygonalum prinium lalirolium. Taban- Kraeuterh. p» 
In Tauriae fyluis rrpf^ritnr. Jd 

Tola planta prac!c'r Jilarnenta el lacinularum limbi co^ 
roUae apiculum glabra. 4 

695**. CONUALLARIA pa^yanihcrrid. 

L 

C foliis aliernjs aoipTrxicanlibus elliptico l?\nceoi'jtIs acn- 
ti8 fnbtus pubcs<enllbns, caufe Jereti, pcdun^ u!is axillaribus 

P 

Z2jatUfToris, pedicellis loilgilud ue llor:«, 

Habitat in Caucafi f(p!en!ioaalU neinorous ciiva Slauro- 
polin fub arboril>us. Floret JVlajo ^ 

Affinis m ximr i^raectdeuti. DLTcr» foHls an<Tnfi:ioribu%, 

apice iiiagis attenudtis/ fublus prucfcrtim aJ ntraos pubc IIEXANDRIA MONOGYNIA. 373 fi leriia niinoiibas, fupiM germen magis //. ratione antlierantm quidquam Jongioribus. Corollae liinbi la^ 
cifiulae abice et Jiilamenta pubescentia ut^ ia praeccdente* 696, HYACINTHUS pUlUn^. I M 

Synonynxa adde: Mnscari pallens. CaioL hort. gorentli 
ii. iSi2*p. g* Bejfer catal. hort. crem. a. IS^^- P* 89^ 

CoroUae laciniae ouatae: alternae interiores breniores.- 

T 

Genitalia intra tubutn corollae aequalia. 

Huic funillimus, corollh triplo inajore faluraliore dillin- 

L 

ctus, in collibus ad riuum Belajam inter flunlos DonezetDoii 

{Tanain mlnorem ct majorem) occurril, qui forte genuinus 

H. amethyflinas Zmrifle/ ert, Alium, bracleis pediceUos aequan^ 
tibus discrepantem, fub pari jiomine proponil Fhra ^rancicd 

r 1 ■ aoo*. HEMEROCALLIS. Cor. campaiinlatai tufco 

cylindrico» Stamina declinata. *■'.— ^. 699*. HEMEROCALLIS Jlaua. , 

f 

II, foliis linearibus carinalis, pefalis planis acutis : neruis 

indiuifis. Linn. ed. WiU. 2- V ^97- -^«^^- ^*^^^- v»»d. 2. 
t. 13^. Redoute liliac. t. I5' Botaru magaz. j(/. Gmel. Jib. l. p. 37' "• O' Circa acidulam Norlfana, eliara in IberiS occurrit rarlor noflrae Florae ciuis. 2i Fl0rm taur» eauc, T, III» i& 274^ HEXANDRIA MONOGYNIA. 

Sioo**. ACORUS. Spadlx cylindricas, tectus 

flosculis. Cor. 6-petalae, nudae. Stylus O. 
Capf. 3-loculaiis, 699**. ACORUS Calamiis. 

A. fcapi macrone longiffinio foliaceo. Linri. ed. Willd. 2, 
p. jgg. JEngi bot. 356. Gatrtn. fruct, 2. p.27' t. 84' ^^^^' 
hijl. n. I307' Gmel. fib. i. p- 

Verfus oftia Cyri fluminis, circa oppiduluin Sallian re- 
perilnr* 2^ I. n. I 699***. JUNCUS maritimus* 

X 

L 

J. culrao uudo tereti, psnicula terminali prolifcra^ inuo- 
Jucro diphyllo fpinofo crecto, capfulis oblongis. Smith brit* I. I>ecand,fior. franc^ n. iSJO. Hojl '/ L 

1 acufns capilulis Sorglii. Moris. hijl. J. p. 232. fecU 
S- t. 10. f 15^ Scheuchz. agrojl. p. 338- 

Tn palndofis mari llnilimis circa Tauriae maxime meri- 
dionalis p/jgum Aluplcam occurrit. Jr - ■ 

Cidmus paniculam vaginans ulira eam longe extendiiur, 
cui opponitur bractea altera breuis flricta. Paniculalaxa valde 
ramofa: ramis nonniiUis elongatis, fingulis paniculain partia- 

I 

len) principaJi fiuiilcm fuftinentibus- Flosculi fubfcffiles fasci- 
culati. Copfula triquetro-ouata, flyli bafi minima perfiftcnt* 
mucronulata> longitudine perigonii, fimilis capfulae J. glauci. 1 701*. JUNCUS fliformls. 

J. culmo nudo filiformi nuianfe, panicula lalerali bra- 
ctrata fubfimplici, capfulis fubrofundis. Smith brit» 1. p. 372' 

Hofl^ gram. auflr. 3. t. §4. Lurs herborn. n. 264* t.iS- r IIEXANDRIA MONOGYNIA. 3/5 ^.' HalL hijl. n. 1313- GrmL fib. J. /). 72. 1U 35. SchtudiZ. 
dgrojl. p. 347^ t' 7- /• !!• 

In pa^uloGs ad riuum Kalans Cnucafl feptentrionalis^ circa 
p&gum Sergiewskoe liuiic oLferuaiii. Z^ joa, JUNCUS drticulatas. Nofler, olr , calfcem ecutum et ca 
tlrrji apiVrm veifils 

aftcnUr^Jtntu acutam, potifliinum ad J, fy'unti(um Jinc*nru'u re- 
ftiendus rft, fub quo CL Wahletibtrg carpat^ n. 33^ *a*n !• f^^u^ticum quom ac 
SJ citat/ Eqtndtm HoJ}. gram, oujl // cum nieo laurico-cain antn pldue conurinrn^. Var^etaterfi \no~ lifcram in litiore marls nigri circa 
pagum Nikltam Ifgi. ^Taur Liae meridiunali* \ 703. JUNGUS bulbofasi t ^ v^ Synonymon GmdinJ flor. fibir. liic cxcluait et aj p.flincni di- i. l,othnicnaJ, capfulis aculis calyce lungioribns praenpuc 
firepanlcm trahit Wahlmb. lappon. n. 157- AJ Iinnc foitanis ari nigro vicinis hauil liiectat obfcruala a me in paluflribits U) 

pvoGuI OcUfla J. fpecies fdcie hulbofi, fed elaiior paniculaque 

niinus ramofa lota atro-fpadicea praedUa, cujas c^pfulam noa 

tidi. 708. FRANKENIA /ii>/uM. Icones Buocbaumii cent. L 

Af erron^e citc fignaiat^ otim uionui 
tenuifoliam Perlinent 4 /^ 

hiil'i uUi nirniinain 

r 

ad t»alic"r:arn Hp a 276 HEXANDRIA MONOGYNIA. -^ 

ri 

nique /. 3 ad Salicnrinm ereclam ttiiniuiam Nummulaiiac fo- 
lio Buxh.f ignolam milii plantam. 709*. FRANKENIA moms. 

Fr. villofa, ramis floriferis alternis pauiculatis, floribu» 
alternis axillaribus pedicellatis; 'foliis oaatu-lanccolalis acutis. 

Habitat circa oppidulum Sallian, verfus oftia Cyri flu- 
minis. £)• Steuen* 

Tota filis moiribns patulis vellita fubcanescit Caules ra« 

L 

SnofifTimi: ramis aLernis denuo ramofis adfccndendo breuiori- 
bus. Folia ouato-lanceolata bafi latiora plana alterua feflTjlia, 
Flores in ramulis alterni axillares folitarii breuiifime pedicel- 
lati racemos paniculalos elongatos l^iatos confliluunt. 
A congcneribus noflratibus iuQorescentiS paniculato-race-* 

F 

mofa nec dicliotoma, floribusque pedlcellatis axillaribus, nec 
feffilibus ad bifurcaturas ^et dithotomlae apices diftinctiffima. ^ 203*. P E P L I S. C a 1. c •^m p a n u 1 a r n s , i a - f i d u s. 

Petala 6, calyci inferta. . Capf. 2-locularis, 

poly f])erm a. y 709**. PEPLIS Portula / %. P. floribus hexandris axillaribus; foliis petiolatis fubro- 
tnndo-ouatis (oppofi:!»). Linn. ed. IViLd. 2- p. ^43* Flpr. 
dan, U 64,* Engl bot. 12II* Curt. lond.SihuUes obs. p. 7^- 
Gaertner fruct. I. p. 237> ^ 51' H^^l- l^iji- rt, S5^» Vaill. RO. t. 15. /. 5 o Dillincta ab hac eft in udis circa coloniam Sareptanar» 

L 

cvim Lylhro Tliymifolia crescens ^- IIEXANDRIA MONOGYNIA. •-*L 277 "^ --^ ^ PEPLIS aJurruJolia. ! P, florlbns axillarlbas folitariis, foliis petiolatia lineari- 

p 

fpalhulatJs alttrnis. r. al'eruifolia, Catoh horU gorenh a. IglS^ P^ ^3* / Stafura P. Poriulac, cui eliara fores rton abnmiles 

h 

funt, Fijlin mn\to anguftiora feiTiper alterna. Semina fcmiglo- 
bofa lefl-Jce^, ad forliorem tautum lenteai vitream punctis 

T 
j 

ininimis inaequalia. . • , ^ 

+ 

** Mcntionem Lic faciam, qnanmis non fiio fGrrafli» 
loco, de PlautulH maxlme fiingulari, inccrti fcd cum nuUo 
ex nolis combiiiandi forle potiiia Myriojihyllo fubjungendi ge- neris in fiilfiiglnofis defciti Cuuiani circa riuuin Gorkajaih nascente; ubi femel, fed copiofe, vetula tamen atque malura 
femlna fpargens ab amidj^ Steumo lecta eft, femina vero ter- 
rae mandata non gerjnmanerc. 

Radix temjis fimplrx cinerascens annna. Cnules nonnuTli 
tenues circiler digilales alterne ramofi patuH, fuut lota plan- 
tuia glabri. jFo/ifl .ilterna feffiHa, infiraa vix nnguicuiaria in 
lacinulas anguftas inflar cnrnn crrui diulfa , adfcencJcndo ia caule diminuta. Fl-Tts axiUarts foffile» ad rnrnulorura extrc- 

r r 

mltales glomcrato fpirati. Pcrigonium telrapliyllttm perfi- foli fahroiundo-ou^tls obJuiis fcariofis fiscescen- tibus oppofttam capfi.L^m ^apfi fcffiles m,%gnitiidme giani Sinapi unilocul..res biualiies mo- 
nofj.-ermae: valuaris cailucis ovbi< uliribns fn!cescen'ibu» rc- 
ticulato.venofi.-» Jucldis, grano durfali globofo barbato ni- 

lotuin di^cum occnpanfe. Rfceptaculum ccntrale 
filiformi.folumnarc valuulis breuius. Semen receplaculi apici 

F 

adh.qcrens uii»!u';ffi. ium, ut nudos oculus fug^jct, oVongum 
iilri.a<iue acuUuAculum leftaceum. Quod aipjulae co>iftant»r gro pene i ^ S7S IJEXANDRIA DIGYNIA. Hionofpermae finl, pro certo afRrmare vix aufirn, tales faltim 
niihi in pbn^a vetnia, ob caducas undiqne p^rtes frucUfiea- 
lioni^s tf-xjniinain dtfficillima, apparuere: oLgofperuias vero 
tffe ^linie iiiilii conftitjt. HEXANDRIA, D I G \ Y N I J. 710. ATRAPH AXIS finnofa. f^ i3'. P' 4GO Polyganum ffuttscens. S", G. Gwc/. iu 2. |). IC^S et 4,. 
>• Sf 9* ' ^ HEXANDRIA , 4 ^'\ T R 
G Y 'N I A. fij. RUMEX condylodes k.. S)'no7iyma adlder CataL horL gormL a. ISI2» p» J^* 

^Jfer. cat hort. cremenec. M. IS^^^ P' I^O. 

I 

li*inc in fyliirs ci;c3 Kubam freqnentcm pro 2^, faltim cf* 

kabel Httu^n in nwxt^ /uc. nal. cur. mofq.S. p» 261. Milai, -ia IIEXANDRIA "fRlGYNlA; 279 % •Vicxnia praedli mei Mereffiani dillrictus Cliarcovienfis, ad vias 
fylnaricas roscielas etiain occurrit. Cum R. exfangui Kilaib. 

conjiingit C/. Bejfer loc. ttt. 714*. RUMEX ohtufifolius, 

R. valuulis denlalis:.unica praecipue granlfeia, foliis ra. 
dicalihus cordatis oblufi", chule fcabriusculo. Smhh hnt. I* 
p. 3gi. Curt. lond. Poll. pal. n. 3S8- f^^^^- ''^J^' "' W^* 

R, ioribus liermapbvodilis: valuulis dentatis granifcris, 
foliis eordalo-oblongis obtufiusculis crcnulatis. Linn. ed. Wiid. 

2' p. 254' 

L 

Hippolapatlmm fylueflre fecundam. Tab&rn. Kraeuterb. 

P' 8^3' 

Pcr Tauriam raeridioualem circa pagos, ad fepes et in 
Iiortis paffim reperitur. 'Zi ■ , 

Folia radicalia et inferiora cauUna magna lato-cordata 
oblniiuscula. Calycis feminiferi valnuke disco bafcos relica- 
lalo-venofae: denlibus marginis «aox paruis immo obfoleli^, 
mox cuidcHtioribns acutis, grano unius valuulae majore fub- * 

globofo. Icon Florae danicae f. i33Jy ftuctum non «xhib^, 
habiluque tenuiove fere R. Nemolapatki reeedit. 715*. RUxMEX diuaricatut. 

y 

R. floribus hermaphrodilis, valuulis dentfltis pedicelTa lonsioribus: unica praeoipue granifera, folii. inlerioribus cor dato-oblongis oblufis pubesccntibus 

R. floribus hcrmaplirodilis, valuulis dentalis granlferis, 
foliis cordato-oblongis obtufis pubesceutibus. Linn. ed. Willd. 

£. ]>. 2J3. TiUi hort. pis. t. 37- f- 2- Schulies obf p. JT. 

R. pulcher yS. Lamarck et Decand. flor, franc. fub n. 

L :28o HEXANDRIA tAiGYNIA. Crescit in m^frilirtiis Tauriae tna5.une meridionalis^ circft 
Nikilam, Kuruufen dc. cT , 

w 

Affinis' quideni R. piilchro, fed diflincfus ramis frDcti- 
feris longiflliiais rigidis palentiffimis, foliis rsdicalibna cordato- 
plliptici» obtufis pubcscentibus : petiolo vslde hirfuto^ pediceUis 
breuifTunis, valuulis c;^!}'^' is fmcliPeri latioribus obtufioriluis- 
fjue : denliculis minjus ciongalis. Graniim i^aliiularum priuci- 
pale qnanda<|De valde gibbt^m et tubercuHs inaequale eft. 

Synonrmrjn horti pifani in fpec, planL bis, fclKc^t fnb 
toc ft iterum fub R. pulchro adducUtmj^ fub pofterior e cx* pung^tur. 717. RUMEX haflifoUus. 

J 

Synonyma adde: CataU horu garenk» a. 1S12. p. rf. 
poffm. hort. mosq. a. iSOg' "• ^743* Bejjer cat. hort. 

cremeneC* a- igi^* P- i^O. 

-1 

Flores diclint; masculis femineisque mixtis in eo^lem -'cr^ 
ticillo, Sic eliam in affiiii nimis et foUururri iorma praeferlim 

diverfo R, luxuriante. 718. RUMEX alpinus. \ Juxla niuem in fumma alpe Tyfeiidagh Cancafi orienta- 
lis liunc fefe obferuaflTe refcrt ^Steucn in meni, foc, nat. cur^ 

Tnofq. J, p. 261» ^ 719*. RUMEZ tiiberofus. 

R. floribus dioicis : valuulis integerrituis graniferis, foliis 
lanceolalo.fagittatis^ radice filipendulacea. 

R. floribus dioicis, foliis lanceolato-fagittatis: liamis pa- 

fentibus. Linn. ed. Willd. 2. p. 25^. Lamerck et Decand. 
Jlor. franc. n, 2230 et 6. f^^I^L p, 36 8» HEXANDRIA TRIGYNIA. 2^1 


■j& Jftru I 

Oxalis luberofa» D P^ S^^- Dalech. hifi Vroncuit in prniis raonlanis Caucafi, etbni in Iberia. 
Flo: tt -Majo, Jmiio. j^ 

DfwJa rnclice adeo fimilis vuTgnri j^cefofap, ut xix clig- 
x]ObCh,s Quo-d folia nullum discrimen vulco, quorum hami 
hfi.d m^ois diuergunt quam in vulgarl* Granum bascos om- 
niiun 'Valuutanun in hoc noiiniliil ciajua quam in Acelofa, 
qu cr\m et faiwre gralo conuenit, et in ufam culinarcm tra- 
hiiur. 793 GOLCmCUM outumnah, \'-^ 

«Jfv// a bifi f*re Gd medlum usqne xnembrana vaginante 
d^ft^u^^ta h=^ud negie ab ils fcparabili in unum colliguntur in 

'■'^ . ■'" 

n-o c^ii^cc^fi;©^ quod nuper in campis fluuio Terek fniilimrs, 
a' ' .;rno TttT facicns, mBgna copa. obferuatji. An fic et in j- Vorietas aul dlftlncta fpecles: fioribus vulgo pluribus fi- 
mii\ eruuipcntihus dupJo minoribus, flaminibus piflilia fubae- 
q ant;bus hi Tauiia meridiunali dccurrit, ulferius examinanda 

L 

et comparaniia cum C arenario KilaibB > i^ 724. COLCHICUM bulbocodloldes. ^ f^ Synonymon adde : CafaZ. /zorf. gorenft. ^» iSir. p» ^ ^^^. «_-.-i . 725. MERENDERA caucdfica. P 

Synonyma adde: Marfclu cenU planL rar. roffic. I.USO* 
CataL horU gorenkl a. IS^2* p. S*. 


«8a OCTANDRIA MONOGYNlA: V OCTANDRIA. ^ M O N O G Y N I A. T 
7a6*. EPILOBIUM anguJlifoUum\ 

E. foHis fparfis lineari-laneeolalis integerrimis venofis, 
floribus inaequalibus. Linn, ed.. Willd. 2. p. 3l3* Flor. daiu 

i 

U 2Sg* Curt. lond. JBolan. magaz. 7^. HalL hift. n. lOOO» 
GmeL fib, 3. p. 164. n. 55* ^ . .^ 

L 

E. fpjcatom. I^am> dict. enc» hot, r. p. 34f7* ^* i* Lam. 
tt Decand, fior^ franc, n. 3665* 

E. Gesneri, AUion. ped^fn. ti. lOlS^ 

Lyiiaiacliia fpeciofa quibasdaDa Onagra dicta filiquofa» /. 
Bauh, hifi. 2- p> 907. 

Occnrrit in monte Befehtau acl margines fylnarum et in 
Tauria verfns fontes riui Saleir. Floret aeftate, Z^ > j2j.:EPIL0EI\JM angujlijjimum. 

I 1- 

Obfervantibus Lamarck et Decand. ' fior. franc» n» 36S6 
video et in meis bracteas pedicello fupra bafin infiftenles in 
planla claliore «, fed i^edlcello ad exortum adnatas in yarie- 
tate depreffa pauciflora alpina /3. Licebit fane utrameiue fpe- 
cie diflinguere, qaum habilus et fitus braclearum diuerfus in 
diffitis adeo regionibus fibi conilet. 731. EPILOBIUM. algidum. 

Colitnr pro E. obfcuro in horto madritenfi, unde m 
hortum Faulomhlanuni tranfut, ubi florcns vidi fpantaneo OCTANDRTA MONOGYNIA: 285 ■ 

Caurafico elfttiori ii nilTimurc, Sepuniuoi Jcon.em E. obfouri 
Flor* dan. t. 1267^ hoc, nimis E teiragono iiffiue, a noflro 
paruitale flor'§ aliitiyue uoiis ouinino discvepat, 732. EPiLOBiUAI tetragomim. 

Circa caflenam Wladi-Kawtns quoque creacit. 
^Sttgma huic clauatmn^ praccedcnti urctolatum feu patel 1 laeforujc. r y / 735. VACCLVIUM ArctoJIaphylos. ^/ hotanico anglico f. (^74 d'linratur. infulae Madcrae iiifola,ab orieiilah nuflro fpeci^ dilTene fi bos puros^ nec venofos et calycis loLos acutiusculos^^nee ut i^ 
noftro apice rolundatos. ■^L. "-V- ^r- 737. DAPIINE glomerata. lu alpeftrib ns Caucafi orientalis etiam obuia, fecunduMR 

Sleuen in mem*. foc, nat. cur. mosq* 3y p. 24.6 ct 261» 738. DAPIINE ohoides. 

Synonymou adde : D. Caucafica ? Marfch, cafp. p. 7g. 
Circ^t Tifliu etiuui reperitur et D. fulicifoliae utl*jue m^ mis efl affinif. "1 sS4 i I ' OCTANDRIA TRIGYNIA. 


lA. T R I G Y N I A. 2i4*. TRAGOPYRUM Cal. 2-pIiyIIns. Petala 3, 

.per.fiften t i a , circa fractnin conniuentia. Se-^ m en nu du m ^ tr i /j u e t r u m. Of^ 

L-/V 74 1. TRAGOPYRUM buxifolium. 4 ^ - Tr. foliis fulnotnndls maigine undulato-crispis, oclireis fubiilHlis in'ernodio brenlorifjus. r Po!yg.»uani I.uxifoliiim. i'7or. taiir. canc. n, f^i. (cum 
fynonymiK.) IIoffnL horh rnofq. a, IgOS* ^^ 2250. r Polygorinn) (cavcafcum) canle fruvicofo, foliis obouatis 
crispis, ochrta lanrtolafa internod'is breuiofe, petalis binis 
eXteriorllms minoribus rell..xis. Hvffm, in comrneuL foc. phys. 

pud, mosq. /; Pars r. p. lO. 

Polygonuni {crispulum^ caule frulicofo, foliis petiolatis 
gUbris ohoucitis niacronulatis : margine crisprito renoluto, fti- 
puJis biarift^jtis. BoU magaz. IO65. {<xclufa varietate ^? quae 
Atraphaxis fpinofa.) ' 

Polygonum frutesccns. Guhhnfl. it. r. p. 224. 

■ T 

r J 

Trogopyra funt fuffruliccs babitu Atraphaxidis^ geni^ali- 

p- 

bns fructuque Polygoni, perigonio Hurnicis, proprium genu» 
gmninQ fibi yindicante^» Hujusce gcncris fiuit; / OCTANDIIA TRIGYNIA. a85 * TRAGOPYRUM (grandiforum) foliis oualo-oblon- 
gls aculis niargine icuuiulidi ockreis lanceoJali» internodiuai 

L 

aequantibus. I r Polygonum (grandijlorum) caule fructicofo, foliis oualo. 
oblongis acutis, ocLita lanceolata iulerxiodiorum longitudine, 

pelalis aequalibus er ei tis, Linn. ed. Willd, 2. p. 440, 

Polygonura orienlale frulicofum latifolium minimum, flore 
jnaximo. Tournef. cor. p. 39* ** TRAGOPYRUM (lanceolatum) foliis lanceolatla in 
petiolum^affenuatis aculis^.oclircis fubulalis ialernodio breuio- 
ribus, flylis diilinctis. ; ^ . 

j 

Polygonam (frutescens) caule fruticofoy foliis lanceolatis 
ulrinque attenuatis, ochrea lanccolata internodiis breuiore, pe- 
tslis binis exterioribus minoribus reflexis. Linn* ed^ Willd» 

2. p. 440. Pall it. 3* P' 314' 

Polygonura fruticofum, floribus pentapetalis octandris 
tnsvnis, duobus externis petalis refltxis^f ramis in extrenio fb. 5. p. 6o* n. 46. t, 12. f ^/ fcient. petrvp. 13. p 400* u 13» Lapallium dauricum montanum frutioans, ramis late fpar- 
fis, folio oblongo angufto plano rigidiuscAlo arrecto, femine 
in lon^is flajjellis masno. Amm.rulh. n. 227- o'** ""& *** TRAGOPYRUM (pungens) foliis oblongo lanceo- 

lalis bafl attennatls acuttuscnlis; oclireis fubulalis internodio 
breuioribus, fl:ylis bafi coalitis. 

Polygnoui frutescenli» varielas fpinofa. FalU it. 3. f. 314 k 285 OCTANDRTA TRIGYNTA. w _ 

Polygnoum fruficofMin, fToiibns pentapetalis ocfflnclris fri- 
gynis: duobus e5^finjl« pelalis i tfltxi^ raaiis fiibtilatis acuLjs. 

Cmel. fiL 5. p. 59* >'• 4S' t. 12. f t. 

Differt ab c'iffini Tr* laliccolato flatnrh majore, ramh ri* 
g^scentibsis Veluli fpinofis, folils ajiice lafioi ibiis cum acumine 
fcreui, foribiis femtuihusque majoribu^, fligmalibus a gtilnJne flylo reniolis. Gmdin loc, cit. •^M *. V N jia. POLYGONDM Biflorta. Occurrit in montibns alfioribus Tauriae meridfoililis» et 

r * 

tt fie Sttumo in mtm. fot. not. cur. mofq^ 3. p. 261 cuai F. 

L 

viriparo etiam in alpeflnbus Caucsfi orientulia* 752. rOLYGONUM acetojum. Yarietatem latifoliam robuiliorem, plantae alias AJlraclia 

L 

niae fabulofis pecnliaris^ ex Ibciia liabcu* 754. POLYGONUM undulatum. 

Synonjma aclde: P* acidum. PalL it. ^* /)% 9^^ ,^22 H 
3. p. 31^^ Georgi it. 2. p. 584^ 7^0. 

Peilicaria floribus 8-andriiJ 5-gynis, fnllornm Tanccolato-* 

rum v^ginis hirfulis. Krafcliau in nou. comment. acad, jcient*. 
letrop. I. p. 3TS* 

^racteae minu^ae f=]uamaeformes obtufae I yaliuae absqLiO 
cilii* panlcu^ae inlerfi)crfae. 

Facil^ crediderim cum Cl. DecanduUe fior* franc. fU 
S215 hauc fpecieoi jnon diffexre a l^- al^iuo. i octanbria tetragykia. a87 •^ A. T e T R A G Y N I 
jSj. PARIS incompletd. Synonyma Marfch. cent, plant, rar. toJJI 
f JJ. t. 74 P, (apetala) foliis octonis, cor olla Hoffi I< Hoffm. hort. mofq w 

D^midouia polyphylla- 
horu mosq, a. ^8^8 f' /• Cum liac foliis et innolncro, fed genitalfum ftractur» 
cum P. quadrifolia conuenit Sibiriae ulterioris incola 

4 

j 

j 

* PARIS {verticillata) folii» octonis, inuolucro flore pe- 
taloideo triplo loiigiore. '/- flore paullo, ncc duplo minoribus y N 28S DECANDRIA MONOGYNlA. 4 / A. M O.N O G Y N I 
:22i*. LAGONYCHIUM. Cal. breuiffimus, 5-den- 

t a t u s. C o r. 5 - p e t a 1 a j r e g u 1 a r i s. S t a m i n a r e - 

ceptaculo inferta. Stylns 'apicc loriu**', Lo- 
inentum farcluni: feminibus innitlulanti- 

bu>, duplici fefie. (Flores pluvimi abonitnlcS.) jGn^. LAGONYCHIUM Suphaniammt. Acacia Slephaniana. Flor^ taur, cauc, ti." ipgf. [cum fy* 

nonymlsj Sieuen in mem. Joc* nau cur. mo.^q, 3. p. 24.S et ^ P' 72. * m" ^ ; ( 

icone. Tofscliandrnaq. CorneUus h Bruyn ff. Tom. I. cum ■•. in^ u Hunc fufTrnticenj/campis auflralioiihus casplcis usque ad 
Cyrum fluuium familiarcm/collaiis re'-cnler f^jeciuiinil us fru- 

y 

ctiferis ab amicljf. Steueno ex ilincje pcr Cpucafum orienta- 
lem facto relalis^ genere ab Acacia fepar^uidain el in fylle» 
znate tam nalurali qoam fexuali CafTiac fubjaiigendum cfTe 
cognoui, Nomen generis fumfi a vuce populari TufscHandr* 

r 

r. 

naq^ leporis unguem fignificante. Flores plurimi abortum pa- 
tiuntur cafu vel nuFrimenri defecIUj paries vero fiuctiCcalio- 
nis conformes funt in omnibus. Fotiorum cofla raedia quan- 
doque aculeolo uno alleroue mimito armata. Legumin tiieca- 
jpodio femunciali fultum. DECANDniA MONOGYNIA; 389 

■ a-r 

p 

r 

765. RUTA UnifoUa. 

\n oefTarabia circa Tiraspoliii locis apricia paflim rfr" perilnr. 768. TRIBULUS terrejlris. In campis anflralioribus caapicis ad Cyrum frequen», eX 

i*elalione Steueni in mern, Joc^ nat, cur. mofq. J. p. ^48^ i2a5*, MONOTROPA. Cal. 4-5.pbyIius, colora- 

tu.s: -foliolis bafi excaaalis. Cor. 4-5- ijc* 
tala. Capf. 4.5-Iocularis^ 4-5-vaIuis, poly-i 
fper m a. 768*. MONOTROPA Hypopithjs. 

, r 

j 

M. floribus lateralibu» Octandris^ lcrmihali clecaiidro* 
Linn. td. Willd. r. p. 573- Flor. dan. t. 232. Engl bot. U 
6g. Saui cent. pJant. etrusc. p* lOJ* HalL hijl. /2* 1002* 
Gmd. fib. 4. n. x77. 

Oecuiiit in fjluis elatls Tauriae. % 769, RHODODENDRON caucnfcum. 

Synonyma adde: Rb. foliis oblongis fubfus fcrrnginco^ 
lomentofis, umbellis lerminalibus; coroUis rotalis: laciiiiis limbi 

fobrotundis. Willd. enufn. hort. beroh p. 451* Bolan. mugaz^ 
11^5. Gitldenjl. iL i, p. 2^6, 422 et 42?- 772. PYROLA minor» 

L 
W 

la fyluis ad monlem Befclilau eliam prouenit* 

w 

JFlora taur. cauc. T. HI. 19 jigo DECANDRIA DIGYNIA. 

* P. rofnndJfoliam, qiiam in monlofia drca Ganrlfcbatn 
•t in monte Btfclitau fefc innenlfTe teflafar Steuen in , mem. 
mofq. 3. p. 261, eauidem hHcusque intcr caucaficas nec vi- 
▼am nec ficcam vidi. 773. PYROLA fecunda. 

" OccurrJt quoque in Tauriae meridion»iis fyluis, ad lale 
ra monlis Tfcliaturdag et alibi. V 1 *. A. % D 1 G Y N I A X. W * yyS. SAXIFRAGA Cotjledort. 

h 

Synonyma adde :- S. Aizoon. Steuen de Sas 
mem. foa nat. cur. mo^q.4^ p. 74^ «• l- Hojfm. hort. mofq 

S. carlilaginea. -Willd. apud Sternberg monogr. p. 5- "• 

Noflra eaucafica quoad habitum S. Aizoo n-.agis omumo 
xefpondet quam Colyledonl, quae elatior robufti«r atque ma- 
foliorum deftituia 
defi- nunquam apice rotundata acumineque medio penitus 
Vidi, tum qaoad pubem viscidulam in caljce nunquam 
cientem, propin» ad Colyledonem auctorum acced.t. Calyc. ^- 
*iniae oblongae obtafae minus quam tubns fme germen pu 

iescentes. Varittates cuo.d ftaluram, foHa, corollae colorcm: DECANpillA DlGYNIA, agi et puljem recenfet Steuen loc. cit. CxyuTt-raUw eliam liiic 
Schranck in rnem. Toc. hot. ratish. fl. iS^S^ f • ^^' ■7j6. SA^XlFnACA Jiagenans. 

> 

S. foliia obloligia fcffiJiLus oppcfids «Iternisgue: inferiO* 
ribns ciliato-fertati,^, fafnjcrifis fiiiibrmiJjus, Wiild^ opud Stern* 

Jr 

her^ rriono^r. p. 25^ n. 39* ^ <^« Sttuen de Saxifr. cauc. iti 
vum. foc. nat. cur» mosq^ 4. p^ 79- ".5- 

S. afpera. F/or. /aur. cauc. n. 77^- (txclufis Jyno* 

r 

nymis.^ ■i 


777. SAXIFRAGA ^aeuis. Synonymon addei S^/ew^n cZf. Saxifr. tauc^ in merrh tnofq% 

De hujas a S. autumnaji clifcrimine dutitat i7/. C.Slern* 
hrg, t)cc fe clabium folircre pofle tcflsiur amicijf. ^SteUen loc. 
dt. Equidem de. ntritisqiie diuerfitatc, qiiamuis csucaficatn e* 
pancis tanlum fpecimmibus ficcis nouerim, pcrfuafum nnli4 tabeo ; qnum et color heihi.e glaucas, tt foliorum fuperio' 
runi quoqae lalitudo, «t, /ommin cafilellum tcrminale co 
actorum paruitas S. aulumnali^ cujus fpccimim aufliiara, fa 
iisbnrficnfia et beluctica Coram liabeo, minittje fmt adaequula» 778. SAXIFRAGA jjiTjzpeWna. 

Syfionyma adde: Willd. apud Sternherg monogr. p. 5r» 
n. 4S». U 10. icon medla. Steuen de Saxifr. cauc. in mtmi 
mofq. 4. p. 79' n. 7- Hoffm* hort. moaq' «» JS<^8- "» 

284S- 

" 1 

In alpe Scha6ag1i Caacafl otienlalis ad rupes nini yici^ 
ftas etiam inaenilur,ieftrente5/cae/iO in mtm. mofq. 3.^.245 ^ jiga ' DECANDRIA DJGYNIA. 

4 

Foliola 2 minima ad bafin pedkellorum, prneter folinm 
florale. Genitalia aecjualia corolli longiora. Germen fu|)eruni, 
Sttuen loc. ciu 779. SAXIFRAGA rotundifoUa. 

, ■ ■ ■ ^ " 

Synonyma adde: Sfernberg mojiogr» p. iZ* Ti.25* Steuen 
dt Saxifn cauc. in mem. mofq, 4, p. 76". n. r. Guldcnft. it. 

L 

S. [repanda) folii« cauHnis rrpaudis: dcnlibus oblufis, 

+ 

•canle paniculalo pedunculisque glandulofo-viscofi». VVilldM ap» 

Sternb. mcnogr. p. 17. n. r^. f. 5. 

F 

S. repandam SternbergH non differre a S, rotundifolia 

ri 

Ijinn, dcmonftrauit Steuen loc, cit. 780. SAXIFRAGA Cymhalaria:: 

r 

S- folii» reniforniibus lobatis : floralibus palmaiis indiui- 
Jisque, caule debili pedunculisque vjllofo-viscofis, radice gra- 

b I 

iiulaia^ piflilJo fupero» 

S. granulata. Steuen dt Saxifr. cauc. m rnem. focm natl 
cur. mosq. 4. p. 77, n. 5. (exclufo fynonymo Sternb. monogr* 

a. Pamila, digitalis vel palmaris, 3-4-flora, 
S. granulafa. b. Steuen loc. cit. 

S. granulata. Marfch, flor. taur, cauc. n- 750. (exclufis 
fynonymis.) 

^. elongala^ flaccida, fucculenta, glabra. 

S. (Cymbalaria) foliis caulinis cordatii trilobi» infegris- 
^ne, caulibus procumbeulibus. Xum. cd. Willd. 2* P. ^57- 
X^xchifo fynonymo BuxbaumiL) 

S. granulata. a* Sieuen loc^ cit^ 

+ 

S* Srandiflora. Sternb. monogr. z. J2. /• 4. 


DECANDHIA DIGYNIA. agj S. fibiiica Stcphani. Sternh^ monogr. app. p, ST* t» 2S* f I S. foliia reniforrnTbus obtufe creunth, caule ramofo fo- 

]iofo paucifloro, GmeL fih. ^. p. 162, n, 7j? 

F 

Geum oricntale (^yaibalariae folio molli ct gTabro, flort 
magno*"albo. Townef. cor» p. Ig ^^ ii^ cd. orig. gallic. 5. p> 

T 

145. cum icone^ 

ri 

Crescit oc m alpium Criucaficarum faxnfis praerupUs,^ in 
cryptia inter faxa Caneafi orienlalis alpiuin Scbaclagh et .Ty- 

r 

fendagli. Steuen in mem. mofq, 3* p, 261. 

Jn oc petioli caulesqiie cum pedunculis Iiirfufi, folia quo- 
qne fubuillofa; in /3 pulunculi lantum cum cal^cibus pilis 

h 

glanduliferis pubepcnnt, petioli autem cum foliis et caulibut 
glabri funt. Pelala Irincruia: neruis undulalis non ramofis. 
G^rrnen plane fnperum (nec ut in S. granulata inferum aut 

L 

fubinferuui), hinc ad Geum a Tournefortio relata, Varietatem 
utratncjue ex Sibiria eliani Iiabco, a caucaficis non discrepan- I 

tes. Diflincta vero fpecies eit S, fibirica Bcigii ^S^erni. monogr. 
'* 2J. /• /, cujns plusrula fpccimiua ex SiLiria onentali pos- 
fidco. tlaec efl: omnibus partibus minor at^iue gracilior, ra- 
dice non granulala^ caule nudiusculo filiformi atlamcn firmo, 
florJbos quadruplo minoribus. Ulrum vero haec vel S. Cym- 
balariae varietas noflra /3, S. fibirica Linnaei ht^ ex breui dc- . 
fcripfione in Speciebus plantarum propofiia non liquet; S. ii^ 
birica Wahknbergii (carpat* n. 3g^) aotem, radice granulala 
cojiuenitns cum noftra, capfnla ad unam tcrtiam infera ab ei 
iiffert, potius S. granuhtam fpectans. 781. SAXIFRAGA tridactylites. 

Sjnonjma aMc : Steuen dt Saxifr. cauc. in mtm. 
mofg. 4. p. 8i' "• Jl' Slemberg mdnogr. p. 44. n. 64. U 
17, icon media. Wahlmb, lappan. n. 21$. carpat. n. 400, r y ; ag4 DECANDRIA DIGYKIA. 

Non dinevre fpecic S, controuci f;irn Sternberg mono^r. 

p''43' u. 6s* ^- ^7 iconcs lateraks^nf^Q. S. I^eijatam auctorum 

r _ 

monet Steiien /oc. c^i. 782- SAXIFHAGA neruofa. 

m 

Synonyma adJc: Sternb» monogr. p. JT- n. ff* SteuerL 
(fe Saj:ifr. cauc. iu mcm, mofq, 4. p. ^i» n. lO. 

iS/y/i fructua claaali diuergentcs lacJiiUi Ciuycinis duplo 
lojigiorest 7ft3, SAXIFR\GA mJa:/^. L 

S. muscoMes et mlxta. F/or^ taur, cauc* n, Y83 ^1200S*. 
(fxchifis fub Jh 7S3 fynohymh.) 

S. pubescens. SnTnherg monogr. p. 53^ ru 7^. Steuen <fe 
Saxifr*. canc. in man^ ^ofq- 4. J>. Sl- fi. j^. 783*. SAXIFilAGA muscoide^. 

S. follls radicalibus aij:>re;T,itis lincaribus obfnfis inferjri? »D' r» trifllisque, fcapo pauciflovo, floribu.s fubcapitalis, petalis ob- 
Iongi« obtufis cJlrinis, Slembcrg monos^j. p^ $(). n- 5§, u 
JI. /. 2, Steuen de Saxifr. cauc^ in m^m* ^^ofq. 4. /». ^O* 

S. cespitofa. Flor. taur. cauc. 5. p. 460. n. 2006. (e^- 
c^H/^5 fynonymis») 

Haric et praecedenfcm recenful oUm cx fpeciminibns flc- 
cis, fjuas uunc cx nouiilimis amiciff. Steueni ad yivas facti 
oSferuatlonibus repelo. ' In utraque caljcis laciniae oblongae 
obtufae, petala oblonga obtufa triaeruia, antherat fubglobofo- 
dJdy nac, flyU breuiffimi, Jiigmata incraffata, 

I 

Difflcilein inler lias et affinea Synonymiam exfricare ego 
noa aggitdior, qua«i liic, c^uoad noftratcS; propono fecanduM DECANDRIA DIGYNIA. agS Steuenum loc. cit. , qui vivas obferaaaitj fateor quoque S» 
caffpllafam Ijinn xiullam cx noftris effe. Specimen Jtccum S. 
HiUAcoidia auEriacae^ quod corara Iiabeo, meae S. inixlae p<>» ^pufi . cuicle /' rr ■ T 

uantj fed S. inu,scojJea Wahknb. carpaU n. 402 pelalia acu- tis at nollris ouiniuo diacrepat 784. ^AXIFRAGA irrigua. 

p 

Synonyma adde: Marfch. cent^ plant* rar. rojjic, ^, 
/. 7J. Steuen de Saxifr. cauc. in mcm. mofq. 4. p. ^2. n,i2. 
Sternbtrg monogr, p. ^o. 

r 

Ptlala apice obfoJcte trldciilafa, non perfccle infer fe aequalia. 785. SAXIFRAGA hedtracea. \ 

f Synonyma adde: S, orJcntalis. Stei^n de Saxifr. cauc^ 
in mem* mofq. 4. p* 7^. n. 4. Iloffnu hvrt. mqfq^ a. 18^2*^ n. 1:^46^. T i S. (reticulota) foliis cordalls rerMrndodentalig rctieulato- 
Qs, caule foliofo (erecto). IVilld, ap. Sternb. monogr. p. ri. n. 32^ U 13- S. orientalem et hederaceam Siernh. loc» cit. n, 31 et 
c^y ficfft S. oricnialeni Jacq^ obs. t. 34 linju» loci t-fTc, fed 
S. hederaceim Liunati fortcjffis propriam fifttre fpecicm cen-: 
fcl Steuen loc. cit. Milii vcro icon citatc Jacquini uiiigis a no- 
ftra aliena effu videfur, quam definiiio S. bcdcraceac itt Lm- 
nati fptciebus plantcrum. Qnaproptcr priftiMau» mcam de lila. 

t 

pUnfifi fcnlenliam 11021 mulo. 7S7. GYPSOPIIILA repens. 

Dz*a fminas qnibt!» canccfica noftra a vnlgari aberrat. olim 

indicaui. Ilis addi potcfl fos quidijuaui minor et corolia r*- agS DECANDRIA DIGYNIA. 

tiouo caJycis breLn"on Pro peculiari fpecie G. Sfrncni cnlJfur 
linnc in horlis Gorenkenfi et Cremenecenfi, (coit^. Bejjtr caU 
horU cremeru a. iRiS. P. 64^ 788. GYPSOPII^LA ««ntif/b/m. 

L 

" L 

Crescit etiam in rnpellrilnis fubnlplnis Caocafi orienta- 
lis, ex relalione Sltumi in mem, Joc. nat, cur, mosq* j. 

CoroUa oranium congeneram facile maxima; faepe ele- 
ganUr purpureo-venofa. 789. GYPSOPPJILA thgans. 
Synonyma addc: Suum in mem^ foc* nat, cur. tnofq. 

L 

3. p. 262^ CataL ftorf. gorcnA. a. ISI2* p. ip» BeJJcr cataL 
/zor/. cremenec. a. lSi6> p. 6^4. 

L 
J _ ■ 

Artnaria pulcliclta Adatni» Uoffm* hort^ mofq, a, 1^08* 

n. 321. 

■ 

Petcla femper eteginfer purpureo-venofa, Varietalem an-i 
guflifoliam ex iberia lialjco. 790. GYPSOPHILA acutiJoUa. 

G. 'foliis Ijneari-lanceolatis acumlnatis planis obfcure fri- 
zjeruiisj panicula trichotomo-corymbofa villofo-viscofa, pelalis 
emarginatis calycc dnplo longioribus gcnilalia fuperanhbus. 

I , 1 G cat. hort. crtmen, a. Igi^* p. 64.. 4 G* altiflima, Flor^ taur. cauc. n, 7^0. (exclujis Jyn Tiymi^.) 

' Dijlincta a G. alfifTima Joliis loogioribus acutioribusquc, 
faniculae ramis et cal;ycibus pilis confertis abbreuiatis glandn- 
lifwis magia pubescentibus ^t Jioribm doplo mnjoribus. Po-, \ DECANDRIA DIGYNIA. 297 

1 

ftprJor, fecun^um fpecimina fibirica lierbarii mei, qnoad in- 

■-" 

florc-cf niiam floresqne propiiis ad G. arenai-ianj Waldflm et 
Kit aicedit, a qiia inDgnitudiue et latitndine flolioram potis- 
fiajnm discrrpat. Vernm Ipfa G, areniria forte a G. fafligiafa 
lAnn non vere diflertj fcilicet exclufa plan^a fibirica Gme- 
lini (fior. fib. 4.7?- /44* «. 41^ t^ 6l icon a finifiraX quae \fji cliorum. 793. GYPSOPHILA glomerata. 

j ' 

Synonyma adde: CataL hort. gorenL a. 1^12* p. 5p. 

\ ■ 

Hojfm. hort^ mofq. a. igOS^ n. 151G. Bejfer cat^ hort. 

r 

cremnnec. a. i^iO. p. 64* " ■ 798. SAPONARIA Vaccaria, 

Calycis dentes vlolacef» .799 SAPONARIA ghainofa. 
Syno/ymon adde: Marjch. cc; jjjic. £ u 66. 800. DIANTHUS Pfeudarmeria. Synonyma adde; Marfch» cent. plant. rar. To£ic, 2. 
t, 70- CataL hort. gorenL a. TSI2. p. S^* 

In inferiore regione fluuii Tanais ^und«m legit D^ 

Henning. 

Folia caulina in adullioribus vegelioribus(^ue ad anguluru 

j 

acutum pafent. 801. DIANTHUS Armma. \n fyluis monlium altloium Tauriae eliam reperitur. Vi- 

r 

defur bieunis effe, fic etiam praecedens. Annuum prQna:^*^. 

ciant Smlih et cuctore* fiorat francicau 2^ DECANDRIA DIGYNIA. 802. DIANTHUS airorubtns% 

-1 V 

I ■ 

Synon^mon idde : D* carlliufianorum. MarfcJu cajp. mpp. p. 2og.. 


80^. DIANTHUS polymnrphus. 

Synonyma ailde: CataL hort. goreni» a. ISI2* p. 5^* 
Bejfer cataL hort, cremenec, a. igiG. p. 50. 

A 

D» deltoides? Marjch. cafp. app» p^ 20g^ 

Ob petala ex defcriplione immaculala hujus etiam loci 
efTe videtur Dianllius GmtL fibm ^. p, 1^4' n. 24- {exchif^ 
fynonymo Linnaei, ad D. Carthujianorum pertinente,) 8o5. DIANTHUS pallens. 

T 

r 

Synonjmn adde: CataL horL gorenh a. lSi2m p> S^ 

D, paniculafns. Guldenfl. it, j. p- 68 €t iio? 

Crescit etiam in campis apricis elatioribus Tanai inf< 
riori adjacentibus, ^ 806. DIANTHUS ri§idu9. 

L 
I 

Synonyma adde: D. floribu» folitariia, fquamis calyclnis 
ouatis acutis breuilHmis, caule ramofiffimo fuffruticofo^ foliis 
liHeari-fubulatis margine fcabris, petali» cuneiformibus apice 
denlatis* Willd, enum. horU beroL p* 46^^ CataLhort, gorenL 

*^ 18^2. p, J9. Hoffm* hort. mofq. a. igog. n. iigo. 808. DIANTHUS campeflris. 

Synonyma adde: D, floribus folitariis, fqamis calycinis 

•uato-Iauceolatis labo breaioribu», caule paniculato folilsque 

fcabris, petalis dentatis. Willd. €num. hort. baroL p. 46$. ■\ DECANDRIA DIGYNIA. 359 

ri 

Marfch. cent. plant. rar, roj/ic. i. f. 5>. Botan. masaz. 127^- 
CataL hort. gorenk. a, ISI2' />. 5^# _ M 

D, bicolor Adamu Hoffm. horL mofq. a. IgOS. rh 1174 \ 809, DIANTIIUS caticaficuu Synonyma planfac cultae funt : D. floribus folifaru«^ 
fqucimis calycuiis ouato-ncuminalir adpreffis tubo daplo bre- 
inoribus^ foliis niargine fcabris, caule raffiofo laeui, petalis 

w 

incifo-denlaUs. Willd. enum* hort. beroL p. 46^^ Aiton As^-v. 
ed. 2. P. 5. /?, §0. Iloffm* horl. mofq. ^**l$Og. n. 1X7 S^*. 
Bejfer cat, liort, cremmec. a. J§l6. p. 4g. 8io. DIANTHUS montanusi^ rikll Synonyma atldc: B^Jfer cataL hort* cremenec. fl. 1$^^' p. ^o D. colliiius cancaficus. CataL horU gorenk. ^ a. J§l2n\ p. 59' 

D. (discolor) floribus folifariis, fquamis calycinis fubfo- 
nis oualo-acuniinali» patcntibus, corollis inaequaliler ferratis 
discoforibus, foliis Icnceokfis fcabris infcrnodio longioribus. 

t 

Bo{. rnagaz. J162. Aiton kew. ed- 2. P. 3* P* 8^* 

j 

In campeflribufi Poloniae auflralis ct BeflTarabiae D. ccl- 
linus Waldjl. et Kit. niinia^e qnoque r&ius eft, cujus s;ar\eias 
fparfiflora, mediante D. Fifcheri SprmgeL (D. coUino rulho- 
nico Catal, Jiort. gorenk.), per Rofnam mediam Mosquam ui- 
que et in Sibiria obuio, cum varktatt aggregata D. montani 

cohaeret. An lii fpccie» |inl, vcl varietatei| iter^ta docebit 
culluri. ^ 3oo DECANDRIA DIGYNIA. B\i. THA.'^TUXJS guttatus. 

r — 

Synonvma adde; Willd. enum. horU beroL p. 463* CalaL 
horL gortnk. a* igi2. p. SQ* 

Magis affiiila eft D. campeflri, qui petalis albo-pnncfu- 
latis cliam variat, quam praecedenti. Dignofcitur a D. cain- 
peflri defecfu hirfutiei in bafi caulis et foliis inrcrioribus» ca^ 
Jycibus latioribuB: fquami» bafeos majoribua et loiigius acu- 
ininalis. 

r 

Suae manifefle fpeciei efl; crescens in pratis ad Wolgam 
inferiorem, flumiiii adjricenlibus * DIANTIIUS pratmfis D* floribus foliUriis: fquamis calycinis foliaceo-acumina- 
ti^, exteriorjbus lanceolatis tubum fubaequnlibns^ inlerioribus 
bafi ouatis breuiovibu» ; ca.u]e foliisque glabris. ' 

r 

Pedalern allitudinem liand altingit, inde a bafi caulis 
fubligncsccnte paniculalo-ramofus, totus glabcr ]acte A^i^^idis: 
ramis fubcorymbofis. Folia obfcnre trineruia, margine quoque 
vix afpera : inferiora brcuiora obfufiusculaj fupcriora fubulafo- 

w 

lauccolata* Flores folitarii magnitndine D» montani, calycc 
paullo turgidiore: dcntibns aeque breuibus. S^^^r/amae colycinae 
exlcriores lanceola lae, mox calycis tubum aequanles, niox 
paullo breaiores/ laxiusculae et funmmui par foliorum dinii- 
milorum referentes; interiores bafi duplo latiores^ ^acnmine 

■- 

foliaceo breuiore* Petala aatlcc acule dentata : for«ia D.mon- 
tani, purpurea faucem verfus pilofiuscula* 8H, DIANTHUS petratus, 

r ' 

Sqnarnis calycinis tubo duplo fere breuioribus variat. J7o- fes fragrames. UECANDRIA DIGYNIA. 3oi r 

Circa Gauclfcliam m monlofis occurrit, tefte Steueno in 
mem. Joc. naU cur. mofq. J. p. 26z^ 4 81 3, DIANTHUS bicolor. -( Synonyma addc: CataL ^hort, gorenh a. I§I2* p* 5^* 
JSeJfer cataU hort. crem. a. igiG. p. 4^. 

Vorietatem niinorem^ foliis hreuioTibnfiy floribus minori- 
hns, calycibus etiam breiiioribus bafi tui-gidioribus, in aridis la- 
pidofis Tauriae nieridionalis obferuaui. 8i4. DIANTHUS pomeridianus. Synonyma ' adde: D. pomeridianus leptopelalns et idem 
pubescens. Caial. hort, gorenk. a. I812. p. 59^ 

D- (kptopetalus) floribus folitariis, fquamis calycinis oua- 

r 

tis acutis breuifllmis, caule paucifloroj foliis fubulatis, petalis 
lanceolatis integerrimis. Willd, enum. hort. berol. p. 46%- 

j 

'Botan^ magaz. I73g* Hoffm. hort* ihofq iiS^ D. bicolor. Hornem. horU hafi ISI3' P' 407* (^^ chifo /y ,/?ro.) Dianthi fpecies iingularis. S. G. Gmelin it» 4. p. p. 

Calyx ftriis verfus ejus bafm obliteratis exaralus^ quod 
quidem in aliis quoque D. fpeciebus obtinet. \ 817. DIANTIIUS fragrans Synonyma adde: D, caule fubunifloro, petalis incifi*, ca- 
lycinis fquami« quatcrnis ouatis acuminato-mucronatis : intc- 

rioribus externis angulUoribus. Schulus obfm p. 7p. CataL. 302 DECANDRIA DIGYNIA. hort. gorenk. n. iS^Z p. 5p- Hoffm, hort. mofq. a. igog. n. Hornem. hort. hafi 409 ^18. DIANTHUS fquarrofus. Syno c!de: Marfch:- ctnt. plant. rar. >J. I- *• 33» Catal. hort. gormk^ ff* tSi2*p*S9 

r 

D. arenanus. Pall. it. J. f. 6OO0 Hujus loci videtur effe: fJpTii) fquaiMis oualibus mucronalis tabo triplo breuioribus, peltlis mullifidis imberbi- Ho hort, hafi 18(3' p- 4^8 / f K. 8 1-9. DIANTHUS fimbriatus. 

L 

Synonyma adde: JVilld, enum. hoft. hroL p. 4?^» 
D. orientalis. Botan. magaz. lo6p^ Aiton kew. ed^ 2 P. 5. p. S*J* Schuhes. obf 

J808- "• ^^^*^* Hoffm. hert, mofq Steu fq* J» p, 26 S* T^- V T^ rtn -i- *N / DECANDrvIA TRIGYNIA. 3o5 -' 
T R I G Y N I A \ 8qi. CUCUBALUS/mJnam*, 

■ 

Synonyma adde: Cflfa/. /lorf. gorenk «• i^jrr. J3» ^O. 
C, mnJdifidn». Hoffm. horU mofq, a. igog* n. I0^2. (f pclalls fcmibiCdis incifo-fiujbriatis : corona b]pprtil% ca?ycihtts infla- ^/ ?//er cfl/. /;orf. cremmec. n. j^iS* p. Ijl 82 i*. CUCUCALUS lactrus. C. petalis multificlis, calycifctjs canipfjnulatis, foliJ^ fpa» 
lluilato-oiiafis, caule adfcendetite. Steuen in ocU Jociet. Unn. 

londin. et in mem, Joc. naU cur, mosq, J. p. 262* CataU horU 
gorenL a. ISI2* p. 60» 

Habilat inter fragmiiia fclilfti, in alpeflribus Cancafi 

^ I 

orientnlis, adl riuum Chodjal, circa pagum Cbinalug, 

f. c^. 

Connenit cum praecGcIcnle forraa mogiiitudineque yjorum; 
fed diflert y?dfwra palmari feu dodranlali, habitu dif[ix[o ^Joliis^ 
Biinoribus magis hirliii: radicalibus et inferioiibus caalinis fpathalatis^ iloralibus tantum cordato-lanccolati^ acutis. i 3o4 DECANDRIA TRIGYNIA. 8^2. CUCUBALUS v/sco/us. 
Sjnonjmon adde: Flor. dan. f. I20g 823. CCCUBALUS italicus. .* Paniculae rann non omnl-carent viscofitafe, Calyx pa- 
rutn pubescit: denticulis dorfo viridibus lale albo-ruarginntis. 
Dubifo an Silene ncmorofa IValdJlm' et Kit. vere a noftro 
diiTjrat. 824. CUCUBALUS moHiJfimus. 

Planta a me olim in ilinere Scliiruanenfi neglfgenliuS 
obfcruata atque coUecta, ita nt nunc ex fpccirninibus quae 
fuperfunt, nil nifi diuerfitatem a C. molliffimo anctorum afSr- 
inare pofTim, quae quidem et ex breui defcriptione, quam 
olim exliibui, fatis fuperque elucet. Peregrinatorum per Cau- 
cafum diligcntiac fpeciem Iianc, ut videtur nouam, commen- 
damus. C. molliffimum Linn^ varietatcm magis canesrentcm. 

C italici efFe fuspicatur JDecand» in Jlor, franc. 6. fnppL p. 

6os* ■-> ' V 827. SILENE iUrica. Calycis angrJis pubesccntibus variat^ quae varietas nimi* 
St dicliotomae affinis eft. -'■^r" 828. SILENE Jufina. 

4 

Synonyma adde: Marfch. cent. plant. rar. roj/ic. i^ t. 01 Willdm enum. hort^ berol. p. 473. CataL hort. gorenk. a, 
JSI2» p. 59' Bejfer cataL hort, crem* a. lSi6, p, 132. 

Planta polymorplia praefertim quoad folia et pnbera ca^ 
lycism Nojlra icon loc, cit. exprimlt varletatem latifoliam mi- 
uus pubescentem, cultura fic luatatam. Varietas angufliiolia ,» . tJECANDRIA TRIGYNIA. 3o5 r 

ffemper c/incsclf, cjusqiie calyces fi'ucliferi elcganler pnrpura-^ 
Annt. Iluic nnoiogfini ; canUbus niagis elongaUs^ cal^xibus valde 
vil[Qfo^viscons in inferiore Taii.iis rcgiotfc legit Z), Henning^ 83o. SILENK angufufoUa. : ' 

j 

Synoftymon acldc : S, petraca. Jldjfnu hofi. rndsq. <& /S^^S. ^n^ 3047* 834. SiLExVK faxaiilis. Synohynia adde: ^ ^ffon ^ert>. cd, ti P* 3^ p. S9* tataU 
horf* gorenk* n, igin^ p* 60. Iloffmi horU mofq a, isog. m- 
oOS3* Bejfer cat, hori. cremenec. a. I8l6* p, 132* 

Aegre ab liac differt S^ tenuis WiUd. enum. horU Itroh 
P* 474-y i\^in et noflrac bracteae margind niembtanaceo cilia- 
tad funt, fioresque haud ita iit in S. nutante ccrnui. 

Varietas elatlor panicula admodnm inulliflora, habitrf 
propJus ad S. nulantcm accedenS;, ad iluuium Tyram prop^'' 
iJender rcperitun ^ \ .835. SILENE fpergiiJifoUd. 

L 

S, polypliylla* Flor. taur. cauc^ ti. 83S* {exchifis fy nymisj . - 

Cacubauis (fperguUfoIius) caulibus procumbentibus dif- 

w 

fufiS; foliis fubulatis, calycibus inflatis futcatis Tillofo-vi.scidis,' 

d m 

floribus peduneuldtis aggreg-atis, petalis biBdis. iJesfont. in 

^ — _ 

. /)6. D. d./L* ?. d.,7. Linn* ed. WiUd.' M< 


i- p. 6go. 

Lychnis oricntalis. Caryophylli holortei folio. Toufntf% 

COTm p. r^, : ' 

flora taur. tauc. T^ IlL ^ id o t ■ =^- ^oS DECANDRIA TRIGYNIA, Huic affinis et proxluiu» videtur Cucubalus fraticulofua Pallafii. V- 837. SILENE 0ompacta, 

S. pctali5 integris, calycibus clauatis glaberriniis fascicu- 
latis: pcdicellis onmibus breinffirms, peduncnlo fummo lale- 
rali lerminali brcoiore, foliis glaberrimis: fuperioribus carda^ 
tii, radice bienni. 

S« (compticta) floribus fasciculalis, petalis intcgris, foliis 
acufis glabris: fuperioribus ouato-lanceolatis. Hornem» hort. 
hafn. fl. 18^3' p- 4i5* Caiah hort, gorenk. a. ISI2- p- 60. 

S. Armeria. 17or. taur^ cauc. n, 837. (exclufis fyno' 
nymfs.) - 

Lychnis orientalis multiflora, folio Valerianae rubrae, 
Tournef cor. p, 24* * 

Summopere qulclem afEnis eft ,.S (Armcriae) petali& fab- 
„eniarginafis, cnlycibus clanatis glaberrlmia, panicula dicholo- 
„11)5 conftTta: pcdicellis infimis calyci fubaequalibus, pedun- 
„ci'lo fiimino laterali termiualeiB fubaequante, foliis glaberri- 
y,mh: fupcrioribns cordatis, jadice annua,,; fed cultura do- 
cente, nolis conflanlibu», in dcfinitiouibus expreffis^ vere di- 

icrepat. 1 

SSj*, SILENE caespitofa, 

\ 

S. caespitofa glabra, caulibus fimpliciflitnis clongatis, (pa- 

'H 

nicula fubcapitata), petalis bifidis, calycibus clauatis tomcn- 

tofis, foliis fubalatis carnofis. Steuen in mem. foc. naL cur, 
mofq. 3. p. 265. 

Habitat in alpellribus Caucafi oricntalis^ circa pagum Su- 
•dur ditionis Kubenfis. Floret Junio. ^ 

Catspites e raulium annofiorum bafi ifiultifidA pcrfiflente 

Iiumoque obrula ampliuiCQli^ e ^uibus fQliorum f^ciculi co* V DECANDRIA TRIGYNIA. Sof 

ri 
■ 

piofi cl cauiefi ai?no(fni gi-aciles fimpliciffinii pnlmares^ai tam^ 
inum peflalrs, teretes, pub^ vix \ifibili praediti. FoHa fubu- 
lata brouia c wnofala gkbritjscula ^ cauJina pauca remola bre- 
uiirinia recurvo.paleniia. Flores in apice caulf* ad lO, ple- 
rumciue pauciores, pcr arcfiffiraaui dichotomiam fubcapitaii, 
magnitudine el forma ilorum S. faxalilia. Bracteae breviiliuiae 
acatae viriJes. ' Pediceia JMlera^is florifcri ruclimentum quani» 

* _ 

doqae ad axiMas funiun fuJionan paris, Calyx fubcampanula- 
tus fomcntofii« : flriis toinento occultatis^ dentibus brciiibns 
iuargjne «lembranaceis o''ti fi tscutis, Petola bfpartita, albida? 
Genitaiia florcnlis inclufa. Copfula fj[;haeroidca longiludin« 
tllecapodii. 84i. SILENE /pat/iu/atd,' 

■ 

Synorkymon adde: S. pygmaea. noffm^ IiQrL mosj. 5 

iSOS- «. 3050. ^J 845. STELLAiUA vlscida, • 

j 

Varictatem glabriusculam, qiaoact religua Mon dinerfam^ 
«Irca Gaudfcliam legil amiciffl Steuen. 848. ARENARIA ferpylUfoUa. 
Synonyma adde: Flor» dan^ U p77* GmeL fib^ if,i f, 159^ «• 67 85o; AHENARIA marina. Semina comprcfTa iyalino-marglnata in Hae ct in A. rii- 
bra, per Rofllam fepientrionalem et mediam vulgari. A. ru-- 
bra aliorouv ^Smilh hritm Lamarck tt Vecand* fior, franc, 
Wahlqnb, lapp. et carpat,)y ferainibus angulatis praedita^ di- 
lierfa mih](j[ue iguota planta «fl« 3o8 * DECANDRIA TRlGYNrA. 85 1 . ARENARIA Jmlrkata. Raviflinie in alpellribusCaucafi ovicntalis obula, fcciintliiai 

L 

Sl^um in mcnL. Jbc, naL cuf\ inofq, J* p. ^6*5, 852, AIir-NARIA graminijolia. 
A- filifolia. Flor. taur. caiic, n. 8S2* (cum fynommis,) 

-• w 

A. (flif*^ii^ ) foliis fubulato-filifoimibiis ferrnlato-fca- 
tris, caule fimplici ftriclo, panitrnla pubcsccnte trichotoiiia^ 
calyce obtufiffioiO pclalis breuiori. Si^rerig. pugilL !• /?. 32* 

n. 59' 

ji, Panicula gUbr^ miuus rrialti{loi'a, ftorlLus majoribuS. A. (graminifoUa) fuliis linedri-tllirorniibus flricliS| canli- 
bas fimplicibus crcclis tricliolorno-[iauiculatiSj cilycibus obkifis 
eneruiis uicnibranaceo-marginatis petalis oboualu brcuioribus. 

WilhL enum. hort. beroL p. 4^1. Hornem. hort, hafn. a. 
IS^3' P" 42^* Beffer. gcilic. n* 332 ct cataL hort. cremen. c» 
2gi6^ p. IJ. CataL hort. gorenh. a. 1SI2* p- 58^ 

Variat qnaai niaxiuie ramoruni paniculae pube viscida 
copiofiore \el raiiure, in VMiclatc yS penilus deficieute, porro 
pttalorum lougiUidiue; liniltcs vero iuter lias varietates fru- 
ftra (juafifiueris. Ouiuibus fwnicula trillda dicliotoma : peduii- 

— K 

c7//o unifloro elongato cx bifurcaturis. Calyx j^labcrrimus : fub 
margine fcariofo ajiice macula violacea* Ccpfula calyce lon- 
gior fubcouica primunj ore fcxdculalo dehiscitj denium in I0- 
tldcm fcgmenta fchidilur. VaritiaH j^randiHora paucilliniis vi* 
dctur ab A. caeabaloidc Sniithil diircire. -A 853. ARENARIA longifolia. - 

Synonymon adde: CataLiiort. gorenL a. igl^* p. 5S* 

FoUa radicaUa omnium lougiffima, <juaudo^ue pedalia* 
Panlculae rami intermedii^ flcut lalerales^per iteratam triclio- DECANDRIA TRIGYNrA: 7 SoO tomJnm futojUMlunlnr, nncle haqp magis qnnm praercclentis con» 

V 855. ARENARIA cepfialotes. 

r 

Sicut A. granrnirolla A, cucubnlouli^ ifa Iiacc A- Shw* 
ihoiJi Snui!:ii |TOxIaia eft» '* 855. -AHENARIA rklda. ' 

V 

r" 

± 

Frequcns in cp.tnpis vaftis in!cr Tyrao ' et BoryRlienI« oflia. X 

, ^' i^o//a radicaJla facpe aeque elongata ac in affinibus, Pa- 
nicuJa oblonga^ ob ramos la*crales per tiicboloniiani internie- 
dio minus fubcliuifos alqne breuiorts. Bracteae muUo luajoreft 
quam in graminlfolia ct longifolia. 

Hiiic fimilis iu Sibijia ulfeiiore nascifurj * AREx\'ARlA jimcea. 
A, foliis linearf-fetac^eis ciliato-fcjbi is, caulibus crectis 
fimplicibus, paliicnla dicbo^omS pnbesccnte, calycibus acutis 
villofis: foliolis obfcure Irinejuiis corollam fubaequauLibua. * 85*7. AHENARIA lychmdea. 

j 
I 

Variat pedicclli.^i lafcrfiHbu» ulfra intcrmedium cLitis, 
tunc hractea minuta cum rudimenfo floris latcralis inflructis. 858. ARENARIA laricifolia Variare hanc, pcr Caucafi orientalis alpeftria etiam o!>- 

ri 

uiam^ foliis radicalibus mox longioribus laxis, mox breuiori- 
bus rigidis teflatur Steum in mem. foc, naL cur. mo/g. J, f . 5io DECANDRIA TRIGYKIA s63 f q»ac varhtGS iferum copiparKjida eil cum A. pinifolia 
flor. taur. cauc. n. S5S* . 860. ABENARIA vujlriaca. 

Conpettit omnhio caucafica iloftra cinn nnflWacis fprci- 
jninibiis, quai* corarii liabco, et a quibns nov diifert A.auflri- 
)ica ^ glabra Luxnarck et Decand. Jlor. fraac, Jub n. 4.4.21 
(\. Iriflora ViUarn ddph^ ^. p. (23- '• 47)? ft^d «^- /oc. cif. 
Jiirfutie cauHciiloium alijue ioliorun», fuliis breiiioiibus et pe- 
^uuculi» minu» elongxiiii leeedil. Gtne^Itius m Jlor» fib. 4. jK 

n _ 

153. fub* n. 60 plures afijneb confufas liah»^io vidctur, kp» 
yprp ?. 63. /. I ad A. ^uilriftcam rcfereuda erit. 861. ARENARIA rec.nrva. 

■ 

^ynonjrna adde: A, Ilriata. Ma^fch. cafp. app. p. nog, 
jj ji al ^cilrSbus Catic^jfi orientalis eliein crescit, leftrcuS» Steueno in mem^foc^jvoii. cur, rnosq- 3. p. 263* 

CaracUres difliuctioi ceriiores, inlcr A.. vevnam (caefpi- 
<ofam Khrli)^ recuruam Allion. ' Jaeq. et riiialauj, uie ijuidem 
judicf^j liucusque defidcranlur. Arenarla Gerar(l gallopr. p. 
4>OS* n. r» t. 15^ f I apcrte ad dictas, potiffinuun vero ad ^* A» recuruam noflram, ncc ad A. lininoraui Jacqwni per*inet, 
^uo fub A, Gerardi retulere Lamarck ei Decand^ fior. franc* 
n# 4424^ WiUdenouius fptc^ planu 2. p< 72Q €t Walilmb. 

< - • 

farpat, n, 132 y fed plentam Wahknbergii noftram ompina 

ffTu, ex fpeciuiino fi,cco CarpalicOjj nuper ?b experimvff* i?P- 
fhtl miUi pQnijmunicato agnoui. ■m^ 863. ARENARIA Hnuifolia., 

Variat puhe viscidnla omniura partium copiofiore yel p9»t 
fioTc^ tnis j^etalk calyceip. fubae^uax;itibuii et t^o^lo treui^i- DECANDRIA TRIGYKIA. Zii bus; nnnqnam vero penitus glabram vidi. Equidem Alfmen 
vi<!Cofam. Schreberi et A. viscidulam ThuUiierj pro meris no^ 
ftiae varietatidus habeo; qunm, praeler Jlaminum numerum 

V 

inconftantem et pubern varitbilem^ nalla plsme difierentia i*- 

L 

lercedAt, 8Gi4. ARENARIA hetcromatta Synonyma adde : Catah hort. gorenh a. JSI2* f^ SS* Bejfi iSi^* P* 15* ci^ ramis fubfi im« ^ - w 

L 

plicibus, foliii fclaceis fdscxeulatis ftrictis, floribus paniculatis 
terminalibuSy petalis ouatis ca]yce acutiiBmo longioribus Lot^ 

feleur Jlor. franc. n />. 262* JLam. et Decdnd. Jtor. Jranc» n. 865- ARENARIA glomerata. 

Synonymon adde : A. fasciculata. Marfch, ^fp* ^pp» p. 20g Varietas elatior: faniculh paullo laxiore, mdicellis {&lift 
]ougioriboay in faxofis clrca OdeiFam rep^ritar. 9 -?*■ ^ .. '^ 3ia P£GAND11IA PENTAGYNIA 1*- / 


t 
A. 
E N T A G Y N I A. 868, SEDU>I inHOiUcrotimi Tolla oppofita, Flores S, []}uni Hoiiias gniclgaam ma' w 

? orcs» 86g. SEDUiM fpurium. 

j 

m 

Synonyma adde : S, foliis fubro!nnclo-obQnalis planis 
lafi cuneatis rrargine caitilrighieo-muricblis, cauin>iis repeiili- 
bus : rami« florileris erectis, cyuia diucTricafa. JViKd. eniim. 

horf. ^ero/. p. 484* Catah hoiU i;orenk. a. 1^12* p. 6i.BeJfer 
cat, hort. rremen. a. igiS. /?. 127. 

■¥ 

Huic funillima elt CrafluU crcnala. Ucsfont. in annah 
mu5. paris. 6. fafc. 66. p. 455. t. 46. xVnacampferos oricn- 

talis folio fubrotuado minorc elcganter crcaato. Toiirnef. cpf, 

f" 19' V 869*. SEDUM ihtrlcum. 

w 

S, foliis cuneiformi-obouatis repando-crtnatis peliolalla 

xnargine fcabris, cyma foliofa diclioloina: floribus fubfcffilibu^i 
petalis fabalatif. 

S. ibericum. St^uen mamifcr» 

Habitat in Iberiae feptentrionalis fubalpinis, ad fluuiun\ 
^f^R^i circa moa«ileriuai Larg^Mi, ^ DECANDRIA PENTAGYNIA: 3i5 Statura et habhus JifTufus afque ramorn» S. fjftirii, To^ 
lia nontiihi^ minora roluntlioraque in peliolum longiorem af-^ 
leiiuaFa, hiarglne lantum' fcabriuscula nec ciliatd, juniora at^in- 
quo punclis albis adrperfa, qnae aet^le euanccunt; cauHna 
oppofila, foralia alterna oblonga fubfcffilla. CauUs apic^ flo- 

r 

V^^^si dichofomi : j7or?i5c/5 folitariis diilantibus ad bifurcatnras 
fi^bfciniibns, Horibus S. fpurii nonniliil minoribus, brcctect fo- 
liac'^a i|)fifi longiore ftiffultis. Caljx coroHa plus duplo bre* 
niors; foiiolus jiuicrojatis aculis. CorvJlci pentapeicla rtibicunda, 

Slamma cojotla fcreuiora: JilaraenUs fe»aceis^ antheris fubrd« 
luuJis b^.diii., ' ' / 869 **. SEDU^I femperuiuoides* i w ■ 

S. fol5is fpa^linlato-ouatis aculis integcrrimls pubescentl- 
bus conrcrtis, corymbo hcu>ifphaerIco. 

w 
— J 

S. femperuiKcidrs, Fijchtr in herb. gorenk» 

I 

Habital in Tberia. Z>, Wilhelms. 

Facies et fvlia Scmperuini. Radix obliqna fibrofa. Cau- 
lis clrciter palmaris feu fpithamacus fimplex erectus firmus, 
ficut lota planla piibe exili conferla fublou.entofas, tofus fo- 
3iis confertis obfectas. Folia forma magnifudineque foliorum 

F 

Sfiinpcruiui fcctorum, minu& cralTa, (ota pubcsccnlia: margfne 
fubciliata, bafi lata fcmiamplexlcaulia. Corymbus fpcciofus . 
valde compofi(us et mulliflurus: ramis omnibus ilcul canlls 
pubescenti-tomeatofis. PedicelU circiler floris longitudine. JB/a- 
ct£fle lanceolatae pedicello breuiores. Flores magnitudine flo- 
rum S. fpurii. Calycina foliola triangulari-Ianceolata pubefcen tia corolla trlplo breuiora. Coro//a fplendide purpurea: petalis 
lanceolalo-fubulatis fubpubescentiba?, GmitaUa corolla pauU^ 
brcuiora, ' 3l4 DECAXDfJA PENTAGYNIA 870. SEDUM pihfam. 

i 

Synonvmon adclei S. foliis oblongis obtufi.i romprcflro- 
planiusculis hirfulis, propaginibas grobofis, corymbo rorrn.iofiio 
puhescenti-viscido, petalis lanccolalis.. Marjclu ctnu ^lanU tar^ 870*, SEDUM rf)/Vur?>. 

L 

S. fbliis oppofilis fpatlinlato-obonstfs earnoils, rauUbu* 
Tamofiirioiis iaxi» rcpcntibus glabri«, cymis terininaIibus»S/eucnf 
in mem. foc. nat. cut\ mojq. 3. p. roj. 


**^. ^-^— i^.^..,,-. Anacampfcros orionlaUs Porlulacac follo- TourncJ- eor* 

Crescil la alpcftribus Caucafi orientalia, in rupibns circii 
Buduch rariffioiam. Floret Junio. 2^ 

Cmiks nubieroli elongati raffiofi, fcafi longe proftrati el 
tx omnibus axiliis radicalat agcntes, craflitie fi!i emporelicl^ 
picibns adfcendenfes. Folia copiofa ooijnia oppofita ad apice» 

r _ ' 

furculoron? imbrica^tf?, forma et fobftanlia foliorum Portulacae 
oleraceae iDullo \txo xninora^ juniora punrtis albis adfperfa, 
caeteruoi glaberrinia. Cymae ternainales pauciflorae: pedicellim 
propriis circiter calycis Jongitndine. Flores in Lumili plant4 

r 

niajuseuH^ utpote niagnitudine ilorum S. fpnrii, eleganter ro- 
fci. Coljcis folioia lanccolala coroHa triplo brcuiora, Petala ^lbiditj. q.nthenis badiis. i' 

,/ 873. SEDUM ^atlidum 

Synonyma adde: Catah hort. gorenh e. 1SI2* ^. <5^Xt 

^e^tr cat. horf. crementc. a. 18^^' P- 127. 

Praeler numertyn conftant^r denarium Jlaminum vijc ul- 
^m di|crimeh animaduerto inler hoc et Crafliilaitt rubcatem* DECANDRIA PENTAGYNIAV 5i5 fed et huJc flamina lo tribuit Halkrus hijl. n. ^6oi fpeci^ eiHo non viJentur dilFerre. 


874. SRTimi JexjidHnu 

Syiwnfma adilt;: S. foliis teretinsculls glaacescenlibus» 
caule dinifo; cymis bipartius, floribus ia-andri« fi.petaiis tnu- 
cronalis trineruiia. WUId^ enunu horL beroL p. 45*7. CataL 
/jur/. gorer.k a. 1^12^ p. 6"/. Hoffrn. hort» m(yjq. a. I^OS n. 

I?5/J<^' BeJJnr cataL horU crcm. a. I$£6. p. j^.X 

* ■ 

Sl fteSlahan annuam longiore folio. Tournef. cor. p. ip, 
S» minus longiroliuoi ftellaluni, Buxb. cent^ 2. p» ^O. h 

■1 

ReptriJur etiani in lapidoHs Tauriae meridioiiialis. 

Sub boc exclndeiidum eft Jynonymon S. glauci Walip^ 

V 

ef /u7', qnod fecufldum lF?7/denoumm loc. ciL discvepat cauh 

fiijjplici^ Joliis breuioribnt et petalis unineruiis; pofterius at- 
lamen di^^criioen ambiguum videtur, ob neruo* utrinque lale- 
rales petahrum iii noftro valde obliteratoa. 874*. SEDCJAI tendlum S. folii> eblongis oblufis teretiuscnlis bafi folutis fparlisj 
caulibM adftendcntibus fimplicibus, corynibo fimplici pauti-- 
fioro, pelalis IanceoIato.fubuIa!is calyce duplo longioribus. 

Habilat in Caucali alpeftribus, in adita ad portas Cau;- 

+ I 

caficas circa Lars lectutiJ. 

Radix cxilis fibrofo, fortc annua. CauUcuU vix pollicares 
nonnullij rectafcendei^tes Jenues, praeltreaque JoUorum radi^ 
Caltum rofntae «liq^iQt- FoUa caiilina fparfa erect^ oblonga 
lisad cralfa, ficut tota plantula glabra, faepe purpuvascentia, 
Cyma terujinalis circiter S-Oora: pediceUis foliofis vix langi- 

tiidiue Aorum. Flon^ paullo miiLor«s IIoriLus S, albi. Calycm; ,3iG DECANBRIA PENTAGYNIA: foliola fubulato-Ianceobfa. Ccroliae color ex ficca ignotus 
Cdpfuke purpureo-flrialac, flylo brcni mucronafae. S8o, LYCilNiS alba. 
) ch , capfu!is conlcis, caule foliisque pnbcscetjtibus. WilhL 

eijum. horu beroL p. ^gi. Lam. et Decand. flor. Jranc, n. 

4366* 
lu (j:'esfert!va) floril ns dio^cis, capfulis nniloctilaribus co- 
apicibns rcctis. Uoffm, germ, a. i^GO» f- 2ll^ Bejfer galic, n. S43 L. arucnfis. Hornem. JiorL hafn. a. iSi3* p- 433* 

L — 

Iv. (IiiMca /3. Smith brlt. I. p. 4^S» Wchlenb. carpah fui n. 4§4* r 

88 1. CERASTIUM p^irfolictimu Synnmma addc: Kniph. ectyp. Ilornem. hort. hafn. a. 131 3- P- 433' 

. . C. connatum. S, G. Gmeh it, 2. p. 1^6. \ 83 i*. CERASTIUM dongntum C» caulc crecto dicbofomo: ramis elongafis^ foliis cauli- 
nis Innceolatis glabris rnargine fcabris, petalis Iqngitfi^ne ca- 
lycis glabrl, capfulis pcdicello pubesccnJe breuiojibus : denfi- 
culis reuolulis. 

L 

Habitat ad Caucafum. JD- Wilhdms* 

r ■ 

PJanla infer maximas congencruni, cujus fntwtnifafes lan- 
lum florireras lierbarii pagina capil, unde bafis caulis cutn fo^ 
liis radicalibns uiihi ignolae. Folia fuperiora lanreolata acula 
fetriiamplexicaulia obfcnre jnulhnernia, jractcr marginem ci- 
Jialo-fcabrum glatra^ laete viridia; floralia adfcendendo dimi- D£CAXDIUA PENTAGYNIA, 3 1 7 iinla, Paniculae cljclioLoniae raiui luaximc cloiigati paU-jitis- 
fiiui bifariam pilofi. PtdictHi filiformc^ luuitolies florc lou- 
giores villofi ; fructifcri ikox patentes, niox rcflexi, intcitlum 
eliam ercciiusculi. Fhs ningMiliuline floris Stellsriac IloJo- 
fieao. Calyx glabciuiuius nilicJui : foliolis lanceolatis cicumi' natls cnerulis margine vix nicmbianaccjs. Petala obcordata 
alba calycis longiludine» Capfula fubiylindrica lata Culyce 
pauUu longlor; dculiculis rtuoluiis. 88i**. CEIIASTIVM nemojck. / ;^» j 

C» caulc erccto fuperne dicLolomo, foliis cauliuis lan- 
ceolatis acutis lilrfLitis, pctalis longiludiiie calj^cis, capfulis [la- 
tcutibus pcdicello brtuioribus calyce hirfuto longioribus : dtu- 
liculis reuolutis. 

Habita! in ncmoribus promontorii Caucafi fcplcutiioua- 
lis, circa oj)pida Slauropolin, Alcxandrow cl alibi- 

C. dicLotomo, vulgato ct cjns alUiiibus msjus, tofum 
liiifulum ueqae vero viscofum* Itadix teniiis anuua. C'dulis 
dodranlalis pcdalisquc profunde fulcalus, bafi fimplex^ fupcrne 
X:>er elongalaui diclioiomiam ramofus. Folia radicaUa parua 
obouato-fpatliulata; caulina longiora acula obfcure ncruofa atl 
dicliolomiam c-iulis usque adfccndendo majora, ultra inter Ilo- 
res dccresfeniia. Pt^dunculi gracilcis muUolics flore longiores; 

w 

demum patenliffimi fubrcQcxi. Flos C# vulgalo duplo major. 
Calyx liirfutus: fuJiolis aculis luargine fcariofo anguflo cinctis. 
Pelala lale obcordala calyccm aequantia alba. Capfula fubcy- 

i 

lindrica- lata caljrce longior, ncc duplo; deuticuli^ rcuolulis. 
Proximum cft C. rudcrali, a quo differt Ilalura altiore, folii 
majoribus aculioribus, ramis pcdicellisyuc longioribus, iloribui 

inajoribus, capfulis brcuioribus lalioribusc^ue: deuliculis rcm^? 
luliii ncc rcclis. ■rf? '# 5i8 DECANDHIA PENTAGYNIA, 882. CERASTIUM ruderate. Slynonyjnon adde: CntaL hort. gorenh ^* ISI2' p. Sg- 

Cauks apHc femel vel his lantum vere bifurcantur, ul- 
tra rauii dicliolomiae adeo abbreiiiati funt, ut flores fubuui- 

A -m - 

w _ 

belJali apparecnt. Capfulce flQriim primuni fcfe pandenlium 
fid caulem usqnc rellccii fGlcntj ferolinorum vero raox paleut 

L 

tantujM, mox erigunlur. * 883. CERASTIUM vulgaiurn. > V _ 

Synonpna SiMey Schultes obs, p. S7* WahUhb. carpaU n. 

r ^J} c D franc. fub n. 4396* iVahlcnb. lapp, n* ^74» 

Elatiudy birfutam, vix viscidum. Folia oblonga. Pedicelli 

> 

capfulae aat aequales aut longiore». Calyx pilis fubadpreffis: 
foliolis cxterioribus anquflr, interioribus lale albo-marginatis. 
Semina rufo-fuica ad lciitcm undique eujdenter luberculala. 884. CERASTlUiVf vhcofum. 

m 

_ m 

L 
b I ■. 

Synonjma adde: C. vulgatum. Engl bot. T^S^ Lamarck 

m 

€t Decand. jfor. frafic, n. 45<)5' 

C. (barbulatum) canU* us proftratis ppdnnculisque artica- 
lafo^villofis, foUis fuboualibus, calycibus -Tcittiuscalis apicibns 

r 

concoluiibus barlatis pcfiila fiipqiai^libus. Wahhnb. carpat. n. 

\ 

C. (^rotundifolium) pilofo-viscofum , fuliis radicalibus 
obonatis, ciJulinis oualibudj cau!e funplici erecto, Horibus . congtfcis fubumbellatis^ corollis calyce niinoribus. Sternb. el 

Hoppe in mem. foc. bnt, ratl^b, a. iglS* P^ 1^3- CataL hort. 
gorenk. a. i§[2, p. 58- Bejlr cataU hort. crcmwec a, i^iG, ^ -t DECANDIHA PENTAGYNIA, Si^ Erecliijsculum liiifnfnm fuperne smprimia vlscidulum. 
Folia lata obtufa. PediceUi ca|'f«la feuipcr brculores. fO^lyx 
piJis longis palcnliusciTlis : fummis foliola ejjifuperanlibns ; fo. 
liolis exlerioribus margine fcai-iofo viv ulio, Sernifw dilufo 
rufa comprenjuscula, ad lcntem njaigizie tantum cuidcntei^ tu* 

^berculata. S85' CSRASTIUM JemJdeccmdrum Synonyma adde: Lomarck €i T>ecand. jlor. franc. n. ^.^g^^ 
JBeJfer galic. ^1546. 

C. (^'isro/um) caulibns proftratrs petUmculisque glandu- 

loro-pnl^rscfntibus, foliis fuboualibnS; caljcihua apice diaplia- 

* ■- 

tiis glabns pctala aequfinCifeus, Wchlmb. curpat. n^ ^-^S^ Fior» 
dati. t 1212^ ' 

h 

Diirufiim, <aah panuulaque impriniis viscorum, faep 

fygm..euiii. Folia elliptica. Pedicdli capfula longiores. Flores 
»iinores. Calyx pilis palentiusculis villofo-viscofus : folioli$ 
alLo-niarginati& et omnibus in apiculum album longum edu* 
elis, Semina rufa: toberculis ad lenfera quoque vix con, 
fpicuis. Videlur lioc C, viscofum multorum, an ctiam Lin^ 
tmei? > 886. CERASTIUM pentandrum Visciditas minor quam praecedcntis. Folia in uniuerfum 
laliora. Panicula pofl: primam dichotomiam njagis conferta, 
ul Jlores veluli fasciculati. PediceUi aeque longi et caljcis fo- 
liola aeqac longe fcariofo-apicMl^ta. Varietas prioris effe vide- 
tur, ad quam referendum C, ouale. Perjoon enchirid. i, p. 
521. BeJJer galic. h. 54,3* 

Petala calyccm in hoc et afBnibus vix nnquam fupe- 

ran», (^uoad reli^uum ex>rain ad calyccm ralio^ ficut Jlaminum '320 • DECANDRIA PENTAGYNIA fcrilluini iticonftans cl iiilor qninarnxni atque clonariitm ra 
riatfcs nuuicrus paruin ad dignoscciidas fpecks valcnf» \ f 

^ 887. CERASTIUM aruenfe, 

r 
■ ^ 

Ilujiis fano loci efl: C, Kasbck Eogolhardt ei Parrot it* 

cauc* tab. tiluL^ «jtianuiis /o/m qnitlquani fifltjnlur breuJcrd. 

■ , 

JMoncnire hoc ad racliccs alpis Kest^ck olini notani J ncc nii- 
jutn^ quod fcniinibus niinulis ojoe proccllarurii pcr a^Ta cl.spe* 
ifis, icJoneis alpianj, ctiam fuuimaruin, a niue vacnis plagtS 
germinct vcgctclque» , \ , 888. CERAStlUM repens Caucaficuni noftrum conucnire cum C. tomcn!ofo hcrhani 
Ijinnacani nupcr iu litteris amiciff. Steueno nunciauit Clar. 

^ - - _ 

Smirh, Ininiulandum igilur efl: apud nos nonicn Iriuiale et 
Syuoiiyuia Lihnaci atcjue Royeni cxcludenda j caelera vcro fic 

fc ji^Lul;iu:!. • '■"'*. ^m 8Sg. CERASTIUM argcnteum. "S Synonyma adJe: CataL hort. gorenk. a, 1812' p* 5S* 

C. incanuai. Hoffm. hort, mofq, a. iSOg' "• 8^5- 

Ciuxi hoc ton]t;:,randurn cft C, pilofura. Hornem. hort» 

w 

hafiu c. ISI3- P' 9^S- 

w 
■m 

A C, graudifloio Wahljl, et Kh.', \n omnibus fimilliuJO/ 
fulu i^he ornnium partium molliore alque lanuginofa di.scre- 
pat, quae iu- grandifloro cs pilis miuus intricatis, iu cauli- 
Lus attiue pcdunculi^ rcueiiis componilur. An tamcu vari(^- 

tas? 891. CERASTimi frigidum. 

L 

> 

Sjnonjmon adde: C. purpurascens» Hoffm, hort^ Tnofq^ 
U. J8C$. n. ^o^. DODECANDRIA MONOGYNIA; 331 In Caucafo orientali ad forrentem Jucliaribafch ctiam 
proueniU 

s 

Caiiles bafi procacnbentes^ radfcantcs. Folia radicalk fpa- 

i 

tbulata. Flores omniam congenernm facile fpeciofillirni. Caly£f 

■ 

imprimis verfus apiccm; faepius fpadiceo-|Jurpurasceus. Petald 
«aJycem bis fuperant. 


i V - M N O 
Y N 

-V- J # ^Z 899. LYTHRUM Salicand. Tolum glabrum, foliis anguftiorJbus faepe ternis qnalcf- 
Hisque in Sepfentrionalioribus, e. g. circa Petropolin, conflan- 

r 

ler cccurrit; foliis latioribus oppofilis caule colyceque fub- 
Lirfutis jn Roffia inedia ct auftraliore comtpune cft (confm 
Treuiranus in revert. foc, naU cur. beroU a. JSlJ. 2* p* 

I4gl)y denique totum pube copiofa canescens tt fublomcn-* 
tofum in Tauria maxime meridionali teperitun 902. LYTHRtJM Thymifolia. 

Excludcndum eft Synonymon Buxiaumn, ad Frankrnianj 
laeuem fpeclans. (conf obfer^aiionem nofiram ad n* /'Cg.) go3, LYTHRUM tJufioides. ^ • 

I 

Synonymon adde: C<itcL horU gorenk. 4$ I8I2* p» 6^^ -^ Fl0ra taur. cauc* T. TIL a\ ^v 
DODECANDRIA TRIGYNIA ^>.^ ^ 
lA. T R I G r N I A * 909. EUPHORBIA Chamaefyci. Synonymon sdde: Tithynialus orientaliB ininimus Nnrar 
mulariac folio. Buxb. cent, 5. p. 45« append. n, 40. 

Capfulae non ut dixi laeues, fecT corii grauulati inftar 
jninuliffinie punctulalac: pilis elongatis raris fparfis, in liac 
et in E. canescente. Conferenda E, maffilie»fis Decand. Jior* 

Jranc. fuppl 6. p. 357r "• 2144^. gia. EUPHORBIA acumlnala. 

f- L ■ 

Yarittas E. falcatae fecundum Lamarck «t Dicani. Jlori 
franc. fuh n. 5147 «^ LoifeU Jior. franc. i. p. rrp- 

Sernina quadrilatera: lateribu» rugis transuorfalibut pa- 
Mllclis profunde exaratis, in hac *t in E. falcata* 

w 
I w 

91 4». EUPHORBIA condmjala. Fifcher in herb: 

goreni.l 

r 

U, umbella capnato-glomeraia, foliis fi>bulafia confertis 
furfum imbricalisj inuolucris lineari-lanceolatls, inuolucelli» 
cordato-oualis mncronatis^ capfulis glabris. 

Habitat in Iberia, circa Tiilin. D. Wilhelms. 

Radix exilis annua albicana. Caulis plerumque umcos 

tl^rectaa digUalii feu fpitLamaeus ^mplcxi acc9dexit« ^uaadot DODrCANDRIA ^TRIGYNU. 5»3 

W 

I 

w 

t[ue uno aUeron(> fecunc!ario Jatcrali. Folia E* Cyp«ryfliaff^ 
conferi,iiIiiija furfnra denfe imbricsta fubnlat» cadnra^ ficut 
tola planta glauca; ea quae iloribui loco inuolucri fubfnnt la^ 
tiora Hneari-Ianctolafa njucraaEta. Flores in apicc caulis, ob 
umbellae aeque ac umbeUuIarum rriJipai breailTimGS, vik uUos 

H " - * 

liueam longos, obliterata dtcbotomia, capitalo-g'ameraIi, forma 
et. magni(udine florum E. falcatae ejusque aiSnium, Inualu^ 
rcfffl ctiauj E^ falcatae inuolncelha fimilin, apiceru verfus ob- 
fcure crenulata. Semina fivbglobofa fJbJr.Tnba, pnnctis plori- 
mia minimis inaequalia. Sicut in E. fiUrafae varitMtle. acntai- 

I 

hata UJnbeliulae, ita in liac tota nmbella conglouierata efl. 4h 915. EUPIIORBIA undulata. 
iSynon^-mon adde : Catal' hort. gorenk* «I. JSl2* f. 65 

h 

Semina globofa laeuia oclirolcuca. -^ 916. EUPHORBJA tmuifoliai 
Synonyma adde: Btjfer cataL hort. cremenec. iu 2gi6; ^ 57- E. praecox, CataL horL gorenh a. Igl^* p. 6s» 
E. longifolia. Giildenjl. it. I. p- Ipr. 

Similem obferuaui in campcftribus apricis argUIod?, in- ,1 4 I 

Luc anguftioribus discrepsntem el forle fprcie diucrfa??:. Nec 

db tauricae atque gellicae, identitate mihi jjenilus confl^it ; lan- 

r - l 

to quidera minus, qaod capfulam laeuem huic iribuunt Ch 
Decandolle Jlor. franc. n. Sl^g tt Loijeleur Jior, Jronc. j, 

p» 2SOh 

Peraffmia his etiam eft^ tamenj ut videlur, fpecic di- t *ji 3a4 DODECANDRIA TRIGYNU * EUPHORBIA gracilis. 

r 

E« ninbella fnbqiiinquefida bifida, foliis llneari-elliplici» 

I 

itiucionalis remotis^ inuolucris corfimilibus : foHolis fubaequa- 
libus, inuolucellis lato-cordatis acutis^ capfulls puuctulato- 
fcabris. 

E. gracilis. Bejfer cat. horU cremenec, a, Igi6. p. $6^ 

J 

E. fegetalis. Bejfer galic. n. 565* (txautopfia fpedminis 
ah auctore communicatU) 

- 

Altias baec in Seplenfrioneni excurrlt, in Polonia au- 
ilraliore a Bejfero^ ad Tanain inftriorem a Henningio, in 
Ucrania usque ad Belgorod a me Ircta ; fed E. tenuifolia au- 
flralioribus ad Wulgaai inferiorem, atque Tauriae adfcrip- 

ta eft. 

Folia in uniuerfum, quam in E. tenuifolia breuiora la- 

Y 

tioraque, obtufiu-^cula cum mucrone, nec lineari.lanceolata 
acuminala» Inuolucri foliola fumuiis caulinis confimilia paulla 
jninora: omnia fubaequaliaj in E. tenuifolia vero valde inae- 
Mualia: majoribus lantum fotia canlina fumma longitudine ae* 
quantibus. Umbella in gracili faepius d-radiata^ in tennifolia Jlores f\ 4 

que fimillima. w 

917. EUPHORBIA anvygdaloides. 

Caulis foliaque fubpilofa, Folia el inuolucri utriusque fo- 
liola oblufxffima fubemarginata minime mucronata. Eft E. fyl- 
vatica plurimorum auctorum^ locus enim natalia fyluae 
funt* gi8. EUPHORBIA glareofa; ^fi foliis fpatba- lato-lanceolalis jnacronalis coriaceis^ inuolucris ouatis, inuolu- DODECANDRIA TRfGYIsnA; 325 cellis reniroraiibus, raTycinis fegmenfia fubemarginatia, capfu 
lis feminibusque laeuibus. Synonymon adde 
cau hort. cremenec, a. iglG. P. 56. Statura admodara variat, 
ribus rami umbeUuliferi foli I 

latitudine, Iti umbella terHimali coacernafi, ut baec multifida appareat. Cap* 
fula iota puncfis eleuafis parum confpicuis obfifa. E, nicaeenfi 
nimis fane afilnjs efi;, quacam conjungit C/. 'Treuiranus in focm nat* cur. beroL a. iglj. 2* Q - * ctiatn anne huc potiffimum fpeclet JE. lucida Scliultcs vbf 

Varittas elatior in campeflribus Ronriae meridionalis, ad 
Boryftlienem, Hypanin atque Tyram ubigue fre^ucns eil. 

9J9. EUPHORBIA/flXflnVi*. 

L 

Dejiniatur: E. umbella 5-fida 2-fida, folii* inferioribu» 

fpathulato-ianceolalis mucronati^ coriaceii, fuperioiibu» fpa- 
tUulato-elliplicis, inuolncris ouatis, inuolucellis reniformibu?^ 
calycinis fcgmentis lanatis^ capfulis laeuibus^ feminibus fcro- 

biculatis* 

Hanc in collibus cretaceis Ucraniae ad Tanain minorem 
(Donez), prope oppidum Isjum eliam obferuaui. 

Semina quafi calce illinita ut in praecedente, fed non 
macalia tantum obfcurioribus, uli hujus, picta, fed fcrobiculii 
fparfift excauata. Folia maigine fcabriuscula in hac et in prae* 

cedente. \ - 920. EUPHORBIA Efula. 

•- 
I 

r 

Taurieam varhtatem / et inuolucris latioribus discrepantem recenfet Bejfi acutis mucr«natl» 816 526 DODECANDRIA TRIGYNrA: Huic afSiili eliam eft, variefafeni liunjiliorem breviro- 
liam : depauperata umbelea vererens, prinuim a me ac! \isis 
groruoique verfura^ inter Pepfa el Saiatpw iectay nuper in 
Polonia aufl:ralioi*a reperi* * ErPHORBIA iristis. E. urabella 5 - fiJa dichotoma, foliis oblongq - elliptici* 

4 

glabris, inuoluceUis laiO-cordatiSj fcgaicnlis caJycinis lunalis, 
cipfulis glabris- 

r 

E. Iriftis. Bejfer Catah horL cremen. a. ISII. f^ippi* 4- 
p/ r7 et cat, a, i>;i6, p* 57^ 

L 

Dif[ert ab E. Efuld fic^urh minorc;, fojds brcvioribus 
lafionbus'jue, ramis fterilibus vix uUisj umbdla tanfum quin- 

M — 

gueisdiata nec muliiradiata el Golore trifti pctalorurn obfcure 
bicornium. <K' T 921. EUPHOliBlA agrana. 

L 

Synonyma adJe : Cotal. hort. gorenk* Q* I$I2* p. 6Sn 

w , 

' ^ejjer. cat. hort. crtmen. a Igl^. p. j6. 

E (^niiens^ pelalig luiialrs, umbella multifida^ capfulis 

ri 

gldbris, caule ftmpHcij foliis inuolucrisque ouatls obfufia inte- 

r 

gt^rriiuifi lucidi» coriaceis. Trevlranus In repert, foc, nat. cujr^ 
itroL Q. ISI3' 2* p* 14^* {fi^ fpecimhm juveniUa defnita.^ 

Addattjr porro varietas^ ^ major^ fuperneramis fterilibus 
Inxurians, in deprcfTiS ad radice» Caucafi cifalpini inler Stau- 
ro{)o!ija et Gcorgiewfk minime rarSj, E. lucidae Waldjl. et 
Kiu perqnam affinis. Differre lucidem calycinis fegmentis trun- 
catis biroflrati», quae lunata in «graria, monet CL 3tfjer ifl 
httcrisi certe fic fe re» habet in omnibus noftrae variclati- 

L J ~ 

bua^ €t in E. Ijjcida fecundum fpecimina rulla horti Creme- 
laeetenfu, Aa vero hacc unica nota, alia* enim qua» indicauilj DODECANDTIIA TRIGYNIA: 3af \ L I I 

vir eximius; conftantes non drepeliendo, dinmendit fpecictu» 

L 

fufSoiat, nondum lextra omne dubium pofitnm cffe judico* 
Fuliorum margo anguftiiEme corliliganens in elaliore uoftra 
Yarielale minas exafperalus eft, fcabrities attamen apicis foli- 
orum fuperiorum rix unqnam penitns defiJerabitur. CapfuUt 
angvilorum afperitas in onmibua varielalibua punclta eleuatis 
minutis abfolvitur, parum igitur in oculos incurrit. 

Planta faumilior tanricae refpondens in BvfTarabiaft ctlf. 

\ ■ 

libua apricia inler Elifabclhgrad et Nikolaef abundat* 922. EUPHORBIA rigida. 

Synonyma adde: CataL hort. goreni. «• I8I2* f* €S^ 
Huic E» biglandulofa Desfonu . annal mus. paris. a, 

' jgOg* voL 12. p* 114. t* 14 admodnm qiiidem afiinia eftj, 
differre tamen videtur foliis ' minus rigldis atque conferlis «t 
Jloribus pulcie luleis) ncc fegmenlis calycinia fuaeo-purpureiff 924. EUPHORBIA micrantha. 

r 

m 

Synonyma adde: Ptrfoon enchin. 2. p. IS. CataL horU 
gorenh «. J8I2. p* 65* Hoffm. cat. horU mofq. a. iso^^ n. 1335 / Georgopolitami promontorium Caucafi fepffutrionaJc efiam obnia^ in fyluia 
circa Klibam frerjuena, tefte Steumo ip /7iem« fpc. nat. cur. >/? Stmina matura fuacascunt* ,925. EUPHORBIA platyphyllos. 

- 

Notabilis varietas eirca Sympheroporm Tkuria« owfu^ri^ 
villia g^rminum «tiAw ij^-fructu perfift^ntibtia.. 395 DODECANDRIA TRIGYNIA. . 926. EUPHORBIA condylocarpa, 

Synonymon adde: Catal* hort. gorenh a. IST^* p- ^S* 

Tn lierbidis atl mpntem thcrmis CouftantinQniontanis im- 
IDincxUem «bundat, 

Radix tuber fimplex globofura nodis inaequalcj, circiter 
Juglandis magnitudine, extus nigricanS; intus album. ■v->--<m~*^ 037. EUPHORBIA ajpera. ^. _ I t S^non^niQn sidde; CataU horu gorenk, a. f^r^. p. 55. 
Communil in ncmorofis pei^tolum Ciiucafi nromontorium — j 

Radi^ tuberoJiti; tabere m^gmtudine mali fylaelh-is, fa- 
pcrficie nodofa, veluti e^ pluribus luleribus minoribus com- fi^ teralii. /' Cfluc rt* ^rS eft tanfutn varh'^ 
magis elongalis^ pili* vero obli-» 927* EUPHORBIA pi/osa, • 

■ ■ 

E. nn^beUa 5-Cda, 3-,fida, ai.flda; foliis ferrulafis pl^ 
lofis: imi* oblongis obtufiusculis, fiiperioribu§ lanceolatls, in- 
polucellis ouatJs, capfulia afperis ptlofii* 

E« umbella 5 - fi Ja, 3 - fida^ 3 - fida ; inuolacris onatisj^ 
pelalis integris^ foliU l^nneolati» fubpiiofis ap.pe ferruiafi$, 

Llnn, €<Z. TFi7;<f» 5. p. pj7. Gme/, /6. r. p. 226. n. j, f. ^J. 
Jjamarck et Decand, fior^ franc^ n. 2x66. 

Crescit in Tauria, circa Sympheropolin, 
montibus fylaoiis circa Kogl;;os, l^ nec mon m CauUs pedalis fcu bif cdalia fulcatus fimplex, proue- 
Ctmre aetate qaandoque uno alterou ramo laterali fteiili 

ftiictus* FoUa reflilia ulrimjue anguftioraj inftriora breuior» ■> ^ K ^ DODECANDRIA TRIGYNIA; 


\ 329 latiorpquo obfnfiuscnla, undique, magis tamen fubtus pilofa; 
fijperiora lanrcolata acutiuicula diilincte fcrrulala, pube ad- 
fccndendo parciore. Umbelld nudiuscula lutesccns. Iwofu-^ 
crnm fumnvs ibliis confimile, Imolucdla priinae dicliotomiae 
or»ata bafi fubcordata fcrrulata, ulteriora ininora fcre o?bica- 
Ijkria, ' Colycina fegmenta Tutcgra truncata. Capfula lubcjculi» 
li]inaJi.s rufescentibus «ndique exafperata, praelereof[Tie pilis 
albis recti» long^'- pubesiens. Kami forifcri sliilaie» fub um- 
beUa principali S-fidi, a- fidi. 

Pianta fibirica allior Tegetiorque, praetrr fructus m^gis 
quoqne qnam ia taurica venucofus^ fimillima cll E. pio-; A j perae i - 930: EUPHORBIA procera. \ 

^ Synonymon adcTe: E. (viUcfa} umbella 4-7.fida bifida^ 

invnluccllis eLipticis fcrrulatis, nectariis integris, foliis !ato- 

T ■ ■ 

lanceolatis ferrulatis fubtus villofiusculis, capfuli*<^ laeuibuS. 

Beffer galicx iu 56S* O^ autopjia fpecim-n, ab auctQre cofTi- 
municati.) 

Species late per imperii Rutbeni auftraliora difTeminaTa, 
in Wolgeiifibus, in Polonia aufliallore el in Ucrania paflliii 

r 

obuia^ ubi /o/z7,9 anguftiovibus parnm pubescenlibus variat, 

r 

E. villofa Witld, in IJnn. fpec, plant. 2. p. ^Op, ok 
fructus verrucofos; ad E. pilofam ablcganda eife videtur. 330 ^ DODECANDRIA PENTAGYNIA. 


P E N T A G Y N I A. •456* GLINUS. Cal S.phyllus. Cor. o. Ncclaria 

felis bifid i j, , Gap5. 5 - locul art», 5 - ualui», 
polylperma- 9 3 3*. GLIKUS lotoidet. Gl. caulc pilofoj foliis obooaftlis. Linn, ed, Willd, S* f^ 929' Alfino lotoides licula. Bofc. Jicn p. 21» t. ir. 

In inferiore regione Cyri fluuiii circa oppidulum ISaU lian occurrit O Comparnul fpecimin» ac^^pliaca cum cafpicis nullmn<iu (li&crimen ittueni. 
A. M N Q G 
N I 
V 93G, PUNICA Granatum. Synonymon adde: Marfck, tafp^ p. T^* 938. AMYGDALUS nana. Ou Cafycls fegmenta oblpnga oblufiuscnla obscurffglandulofi 
f^rrata. Pcffl^a caiuea oblo^ga^ Iwifi atlejuuataj^ apice rotundatav lCOSANDmA MONOGYNIA. 33 1 ■s- f Drupa fefliHs Auellana major fubrofunda compreffa acutiii- 
fcula exfucca tota (oineuto denfo fordiJe albicante tecta. Nux 
foi\na dropae, niininae jporofa, fubrugofaS coflS promiuula 
oblufa ulrinque fulurae parallela, ut in Pruno. 9^g, AMYGDALUS incana. .t- .-r' Flores fuljfefules, fructus vero glabri pedicello lineam 
circiter longo faUi. Ad Prunum eflo referendan), ob nucem 
^ lacueni, monet Steuen in mem. foc. naU mofq. J. p. 263^ g4i. PRUNUS Lauro-Ctrafus. 

Syuimymon adde: Pr. lulxtanlca. Giildenfl. it. !• p^ 2gSn 

Glandulae bpXcos foHorum defunt et bacca^. nigrae fapi-r 
dac fetundum Giildmfned^iwn loc, cit. injpune comedunlar. 

Vid^tur crso fpccie a fiujillima caeterum Lauro-C^rafo f»r 
paranda, -, q4a. PRUNUS Mahahb, 

n 

Jfn Iberia quoque obuia. 94^. PRUNUS auiurri. 

t 

4 

In fyluis Caucafi orientalis clrca Kubara firequent, ^x 

r^lalione Sttki^mi \n m^m. foc. nat. $ur* mosq^y 3. p. 263* j ^ 4 53a ICOSANDRIA DIGYNIA. -^--^ -m^ 
A. D I G Y N I J. 949. CRATAEGUS melanocarpa, 

Synonymon addc: B^Jfer catah horu cremehec. a. 1^16^ 
P' 88' C/"^ Mefpilo.) \ . " [ 950. CRATAEGUS orientalis. Icon Tournefortii, ad hanc citala, vi^etur excluden^a; 
efl enixnf fecunduui defcnptionem, arboris non fpinofae foliis 
leuiter lantum vinofis fruclibusque lulefcentibus praeditae. 
Quare potifliTHum ad noflram fpecfat „Azaroli fpecies Tamis 
^,fpinefcenlibus, foliis utrinque albido-Ianatis, fructibus ru- 

^jbris Tournef, itin, cdit. orig. gallic. 2. p* I?2*9, 
A. P E N T A G Y N I 
s 954. MESPrLUS PyracantJia. 

Longe ab hac aliena eft M. F 
is^; vwietas fortc M. germi Scop. carn^ cd. f-- ICOSANDRIA PENTAGYNIA. 333 955. MESPILUS Cotoneajler f ^ Varietas tota fubtomenfofaj etiam germimbus calycihiiS' V 

M= tomenlofam Aitoni (M, n .) praefertim vero circa thermas Conftantinomontana» in faxofis reperitur. Folia om- 
nium varietatum apud nos oblufa, feu obtufiaacula 'cum mvi^ 
cronc minimo; inferiora interJum emarginata. 958. PYRUS elaeagrifolia. \. Synorvymon Tournefortii fub fubfequente a nobis addu- 
etum huc transferendum eft, fecundum Pallas in nou. acU 
acad. fcient. petrop. 7, p. 355*^ 

Diagnojis Lujus a P. faJicifolia? a flylorum ad Jlamina 
ratione defumla fallif, funt enim in utraque genitalia fubae- 
qualia el pedicelli longe quam in P. communi breviore*, adeo- 
que cerymbl confertiores. Calycis fegmenta elaeagrifoliae 
triangularla acuta, fallcifoliac breuiora oblunga , bbtufiuscula. 
Conferenda P. amygdaliformis Decand. Jlor. franc, 6. fupph 

p. 531* n. 3679 *• 964. SPIRAEA hjperkifolia. 

r 

M 

J - 
1 ' - ' 

r ■ 

Non perfpicio, cur apud Linnaeum fpec. planu et cx^ 
eo a recenlioribus huic locus natalis exchifiue adfcribalur 
Canada, quum tamen ex fpeciuinibua roflicis herbarii Demi" 
douiani primum fit delerminata in Linn. amoenit. 2. p^ 337 
et repelita inter ruthenas apud Karamifchew differU in Linn. 

atnoenit. 7« ? ^3* 

Inter copiofas foUorum venas unnm par, lineae circiler 
interuallo a petioli apice remolum, caeteris magis confpicunm 
effe folet, quapropler folia fublriplineruia dici poffunt, licel ^•'- 334 IGOSAKDRIA POLYGYNIA. quatidoque Tenac Lae principales fimilinm aeqne valiclaruni 
ex carinali folii neruo originem trahentium copJa oblite- 

rehtur^ - 

De conftanti Sp. aculifoliae et obouatae Willdenouii 
thum. hort. hcroL p. S4T, inter fe et a noftra difcrimine 
fpecifico, valdopere dufaito, foliorum hujua ficuti Sp. crcnatao 
«t tbalicfroidis polymorphianj probe sofccns. Tn iino eodem- 
^iie indiuifiluo folia aiia otlongo-obouala integerrima, alia 

apice incifo-dentata facpc vidi. Conferatur Decand. Jlor* Jranc, 

€. Juppl. p. e^S* 71. J777*. 
\ - A. \ P L Y G Y N 1 A 969. ROSA cinnamomeM Synonyma adde: R, tubo calycis ci iramnlisque glabris, aciileis ftipnlaribus fubbinis, petiolis iner- 
mibus villofia, foli«Hs oblongo-lanceolatis ferratis, baii atle-' 
nuaiis integerrimis^ fubtus cinereo-glaucis pubefcentibus. Wallroth flor. hahns, 
Larru et Decarid* flor, fi 

I 

• R. (majalis B. clnt fuppl. 3, p. 60. Flor. dan. t. 1214,^ 3' # germinibns globofis ped lis- j 

qtie glnberrimis, caule aculeis flipukribus rectis, foHolis ob- 
longo-ellipticls subtus^ iBcano^cincrcIa» Wahknb. lapp. rt. R. fplnofiflima. S^S Sohohivfh i i** ICOSANDRIA POLYCYNIA. 35f Allius cDngrncribufl' Jn fep^entrionaliora afoendit, circa %t CaiiC':fxca noRra, m rupeilribiis fubaTpinis circa acic!u- 
\em Narlfana nascens, pro niore fialicum per montofa fjprica 

ri 
ml 

arida crefcenliui.n, vulgari hunnlior eft, ramis brevioribui; 
viUofjtate omninm partium berbacearimi praefertim paginae 
iiiWioris foliornm infigniorc, acuUis teucrioribusrccliiifculis in 

ramis anuolioribu^ m3<ji« copiolis, jolioUs qnidcjuam minori» 
bu». PeduncuU fubfolitTii vir germinis longiludine cum hoc 

L 

el /bDfi dorfali laci^narum caljcis rubicundi, Hae intus margi- 
Hcque tomenio glaoco pnbefcunl: appcudicibus «Icngdti» 
lineari-lahreolaiis indiuifiJi irregulariter ferratis viridibu» pii- 
befcenlibuiii fnpra frucfum globofo-ouafum (nec ut in fopt 
lenhionali dcpitfro.ylobofimj conniueutibu». Septenlrionfilfs 
grandiFolia fpliaerico frnclu R. cinnamomcam Swarzii confti- 
tuere, auftralior vero iioilraj -q^uae R. cinuamomea /3 Decand. 
j^or franc 6. fuppl p. 5J4, ad R, cineream Sfvarzii polifli- 
mnm referenda eife videtnr. Hujus guoqiie loci eril: S. 
{daurica) gevminlbus pcdunculisqoe glabria, aculeis ftipulari- 
bus, petiolis fubuiilofiB, foliolis semiferrafis. Pall. rojf. 2. p. 

6I9 fieut R. cinnoiBomea reccplaculo oblongo. CataU hort. 

£orenL a, igi2* p* 6€. 

- 1 

m 

970. ROSA tauricam 

ri 

W - 

Synonymon adde: Bejfer cmtah hort* cremenec. «. igiGm 

Ulterioribu* taec obfervationibui confirmanda efl: ijt 
nuperrimis meis itederibus tauricis non visa fpecies» FoiT^t 
ad R. coUinae vftriet. fi perlinere. liifolia. Deji pedunculisqufc gli hm. cauje a^uIc^* copi«fi^ fpaifis r^ctiusculis ; majorum ba& ? S3S IC03ANDRIA POLYGYNIA. 1 V 

yneari-ellipUca, petlolis aculeati«, foliolis obtnfmscolis fimpli- 
cher ferr«tis glabris, cylycijiis fegmeulis iudiuiris. Synonyma adJe (altaica) lisrjne glabris, ' caule aculeisi * fetaceis fparfi-i rcctis, pelioljs 
aculealis, folioUs fubrotunclo-ellipricis- Willd. enum. horU 
beroL p. 543* Bejfer catah liort. cremenec. a. lSl6. p. II7* 

L 

R. fpiuofiffima. PolL paL n, ^$7. {fecundum descrh 
ftionem ) 

Foliohrum magnitudine perquam Tariat, et quitletn 
vsrielatcs elatiores folioljs latioribus praedilae JR. ahaicam 
Willdenouii potiflimum conftituere videntur. Taleni varie- 

M 

tatem obferuaui imprimis in dumelis circa caftcllum Severnija 
proraontorii Caucalici feptentrionalis» ParuiroUa, aculeis vali- 
dis fpadiceo-mbentibus bafi valde comprcfro-dllafatis per Cau- 
cafi drientalis colles lapidufos et iii Iberia reperitur. Flos con- 
jtanter albus, Caute diftinguenda a R pimpinellrfolia alio- 
rum, quae eft infequenlis varktas albiflora: pedunculis germi» 

nibusque glabris. >**^ 973. ROSA fpinofijjlma ■^. j>./j R.' germiuibns globofis bafi pedunculisquG liifpidis glabrffne, caule aculeis con Fc rtifrmjs fitaceis: bali 
ellijitlco-orbftulari, petiolis aculeatis, foliolis obtMfiuscnlis fim- 
pliciler ferralis glabrls^ calycinis fcgmentis indivifis. 

■ 

Synonyma adde: R. fructibus globofis pedunculisque gla- 
Iris^ aculeis cauilnis numerofiffimis reclis fetnceis, foliolis 

fubrolundis glabris. Smiih briU i. p. S37^ Flor, dan. U 3yS- 
^ejfer cat. hort. cremenec, a. igi6* p* iig^ 

R. pimpinellifolia. Lum. ei Decand. Jior. franc. 7u36p7* 

Wahknb. carcnt. n. yi.n^. \ iCOSANDRlA POLYGYNiA: 33jF Aculei caiiiini ranieique copiofiorcs,m uniacrfum tenuid-: 
»es et praecipne b?fi niinits rjnam iri praecedcri!e dilatato-cooi- 
p^efTi, in anhofioribu?, poibjuam euaniieve^ relinquiint totani ^% fupcrficiem cicatricibus albidis eopiolifrimis obfitam. Floribus 
albis et carneis variat, Apud nos hispiditas in ptdunculis at* 
qiie germihis bafi vix uri<juan1 penitus deflcit. ■ 

Ilnic omuuim proxima cft, occurrens ia Volbyniae fa\o» 
iis circa Ct#menecinm ,,R. {microcarpa) cnTjrois tubo globofof 
,,peclnnculia caulcQue fetofo-aculeatis, aculcis fubu]jtis rectis? 
5,fubdeilexis Bejftr cdL hort, ae.memc a, IS^l* f^^pp^' 4- p» 
„20 et tat. a, J}jl6. p* 71^.,. DiAcr-dft tflMtiun peiioUs fub-' 
inermibus, gPrrtiim Xolo nec bafi taulum hispido ct fractii 
paruo inole Pili majoris^ 4 ^ 

972*. ROSA mjriacantlidi R. germiriibns globofis pedtlnculisque hispidis,* i^aro gli-^ 
bris^xjMile aculeis coniofis fparfis "rectiusculis: inajornm haS ^^^. ©blongo-feIIipiic4> petiolis aculealis folialiiique <)btufiusculitf 

hiAf^rratis fnbtns et imirsind ^laudalofis^ calycinil {eojjimnii^ hi^erFaiis fubtus at 
Judiuifis. 


R. myriacantta. Lam. et Decand. Jlof. f) 
er cat. hott. crijncn. a» ig^^- P* ^iS* 
Iri Tauriae collibu» ffcc?? occttrnt cunl pra 

m 

olim nori diftinxeram. ^ 3698- ^i que poliiriraum penultimae. Ab tllraque put)& petiolorum et 

biserratorurri diftincl^. Peduncitu vtilgo, cuin baff foUolorum i ta- germinis et laciniis calyciis ^alde glanduJofo-hispidi. V 
inen ^arietatem pedurtculis germinibusquc glaberrimis; pube 
etiam foliolortim petioloramque parciorc, F!os conllanlcr aK • 
)bu5. FoUoiOtum maguiludine variat ficut praecedens. A2 fif» 

•1 Fiera^taur. cauc, T» llti u 338 ICOSANDRIA POLYGYNIA, rktatem parnifoliam valde hispidam referenda eft „R. (par- 
^juifolia) germinibus pedanculisqiie liifpidis, caule peliolisque 
^fpinofifTimis. PalL rojf. 2. p* 62^ C^Ipiiim OJfetiae incola, e 

,yGuldenJlaedtioO^, 

Mox rccenfiti» ae^ue afGnis, iterum vero ab iis diftincta 

w 

eft fibirica , ROSA oxyacantha, 

m 

R. germinibu» globofis glabris, pedunculia villofo-glandu- 
lofis, caule aculei» eonferlis fetaceis : bafi oibiculalo.cliiptica, 
pctiolis aculcatis, foliolis obtufaiscalis finiplicifer ferratis gla- 
bris, pedunculis fructus reflexo-palulis^ calycinis fcgttientis in- 

^iuifis. f L R. fylueftris fpinoftlTima, fol»i9 Pimpinellae glabrisj 'flor» 
incarnato odoro. GmeL fib. 3» p. 177. n. 16? 

Facies ct foliola fere R- fpinofiffimae parua. Aculd cavl- 
llni bafi aeque angufti, fed quidquam majores rainpsyue con^ 

Praecipua diagnofis ab affinibus ex^ pedunculo lcngiore, 
in~^o~Jructns fphatrDideus afro-ffir.guineHS nutat. Calyds la^ 
ciniae in hac et praecedontibus demum iu fructu maturascente 

■ 

fuffum conniuere folent. 973. nos A nihjh: 

. germinibus globofis pedunculisquc acu- leatis, calycia^egmGalis muricalo-liispidi*, aculeis caulinis 

idi« rcctiusculis : bafi orbicuIato-elIiptica> petioli» 

L 

^^^jfttloiis aculcatis; foliolis (magals) biserratis utrinque villofis, 
margine glandulofis. 

Synonyma adde: Smith brit» X. p. S38* Lamarck et 
Decand. Jlor, francm n, 3700. Wahlenh. carpat, n. 4^4. Bejfer 
galic. n, Sgi^ Wallroth for. fialens. JuppL J. p. 61. 


ICOSANDRIA POLYGYNIA. SSg 

F 

n 

Calycis Jegmtnta non longa pilis oopiofia gTaiiflnlofis fpa- 
cllceia veflila: interiora apptmJIcuiata^ fupra frucUan magnura 
globofuin fanguineum conuiuenlia. Aculei caulini rari bafi pft- 
rum dilatali* 

Proxima hinc el niniis '«fRnijj tR^ in Volbynia cre8cen« (^ prdunenli«- „que fetofo-aculeafis, laiJnn*» gl jndulufo-inurican* iri frurttt 
i,ercclis, foliolii cllip'icis fuluohTncIo'Ou*vt'jjue fui»gldn'lu]ofo« 
5,biferratis utrinque villofis puruulia, jjctjolii caulequf* aculea-* 
„tis: ' acnleis r(«clis coufertis bafi conjpicffis, frnctibns cocci* 
„neis. Bejfer in litu tt cataL hort, cremen. a. IS-I' J^fph 
„5. p. ig> cat. a. igiS. p. Il7*,f DiJJert praecipue' acu- 
Ids caulinis pluribns, principalibus conspreffis niflgifi dilata- 

r 

tis : bafi longo ellipticai foliolis minoribus, eorolUs pal- 

■ j 

lidioribui. 974. ROSA ftrom. 

L 

R, germinibns fubglolofij pecIunrttlTS petl-Iiiqtie li?<jpid'5/ 
):aa1e hispido: Krtlel^ copl fis fj iufis, praDrfV is vwlJdis crrnia 
bafi dilafiito incrafTatif, foJioIi* fubjoUin lo-oiiHlis luLlus gi n^ 
duJofo rubignofis, gioffe ferrafis: ferir^lu» s ^^ian^Iu ofo-ft rriila- 

tiB, Majfclu cent. piunt. rar nj/ic i. L 37- Laurtnt. Rofai 
42. Aiion kei.v. ed. 2- P- 3' p- ^^-8- (exclufis fy nymi».) ^ R. liorrida. CataL hort. gorenh a. I8I2^ ^. 66. Bef[er 
catal. hort. crem. a. I^l^* f* 1^7*- ^ t' 975- ROSA cuspidata, 

' Definiatur: R. geruilnibus onalis pednncnlis calycibus'- 

qa9 hispidi*, aculeis caulinis validis recuiuis, pclioli* glan* *a S40 ICOSANDRIA POLYGYNIA. dulofo-villofi* acnlealis, foliolis (maji.scuH^) ouafo-lanccolatis 
arulis argiife glanditlofo-biserratis , utrinque Yiilofis fubtu 
gldn^alofo-rcabris ; floribus corymbofis. 

r 

Aculei bastos petiolonim conf^rHores craffi. FoUorum 
villofilas «irnisijue ppginae mox infignis, mox parca inipriiuis 

■ 

paginae fuptrioris; fcabrilics ex glandulis ftipilalis paginae 
inrerioris confians, in fructiferis ramulis, detriiis aelale villis, 
anogis confpicua. Germina ouata, fic quoque frurtus atro-fan- 
guinei, ncc uti eos olim imniatnros defcripfi, globofi atro-coe. 

rulei. PUi gland^lifcri pcdunculi, germinis, atque calyci* parai. 975*. ROSA dimorpha. / R. germTnibus ouatis pedunculiaque bispidis^ acnleis cnu- 
iinis fubdeflexis, petiolis villofis aculeatis, foliolis (majuscaiis) 
'ouato-lanceolalis ecutiutcutis biserratis utrinque villofis, fiori- 
hxks fubcorymbofis. 

^- R, calycis tubo elliptico peduncnlisque fetofo-aculeatis : 
laciniis gUndaTofo-hispidis^ petiolis cauleque fpaife aculeatis-: 
aculeis fubdeilexis recHusculis, foliolis ellipticis acutis villo- iiusculis bistrratls, fructibus globoCs (coecineis). # l^^pp^ jg. cat. a. igiS p. Ii7* Ad lalera mdntJum pcr C^^cafu.m paQim repeiilur, l^ 

+ 

Media quafi inter R, cuspidatam et tnmcnlofam. A priore 
differt dtfectu glandularum in pagina inferiore foliolarum 
ztiinus acumlnaforuni baud ila argute^ ^ferratorum et aculeis 
CAuliuis minus craffis atque aduncis; a pofleriore vcro villofi- foUoli iuerfum majoribus el 

Variat felis pedun" Jloribus longina pedunculatis corymbofis. 

n ■ 

culorum atque gtrminum rarioribus confertioribusquc et hi- 

r 

fpiditate laciniarum calycis mox infigni mox vix uUa- Folio^ lorum eglandalofum # ICOSANDRIA POLYGYNIA. / 34 f 1 

ego tamen ferraturas pafTim glandula torminatas video in fpe. 
cimine ficco ab aoctoie accepto, ,,Flos non magnus pallidiffi-». 
„me carneus: odorc fpecifico balfameo. Frucius magaus glo- 
,,bofus. Bejfer loc. ciL^, 975**. ROSA tommtofa. -V R. gcrmlnlbus oaatis pedunculisgne Inspidis, arulcia caii- 
linis fubaduncis, petiolis villofis aculcalis, foliolis (iije^iiocrio 
' ba^) ouatis acutioscnlis ylandulofo-hi^erratis utrinque villofo* 
tomcnlofzs, floribus folifariis gcminisve. 

R. fructibus oaatis pedunculisque hispidis, aculeis cauli- 
nis aduncis, foliolis ouatis utrinquc touientoliSi Smitli briL !• 
p. 539' J^^Jf^^ ^alic. n. 5'j2. 

In montoii^ Caucafi paflim obuia. t) 

- 

Hujus fpecimen feruo, mihi a i. Willdenouio pro R. vil- 
lofa communicalum. * Commemoranda hic eft j,R, (mollis) germinibus ona* 
„ti5 pedunculisque aculeolatis, caule inermi^ foliolis oualibus 
^duplicafo-fcrratis peliolisque pubeftcenli-mollibus. Ledebour irt ,jmem acad. f< fccundum €L ductorem in Cautafi monte Kaifcbaur cresctns, mihi vero- 
nondum vifa, quam, uUit affinem R. dimorphae ct tomenlo- 
fac^ cum nulla famen noftrate combinare pufriim, yjCaulis-^ 
^jinermis gUbcr viridi». P^^tioli inermes pubcscenles leoiter» 
•jcanaliculali. Folia infenora: foliolis 7-nis, faperlora 5-nis, 


r-i 

,,fumma floralia ternis: laleralibus breniffime, terminali long^ 
„petiolalisj omnibus oualibus pbtufis dnplicato-ferratii: ferra- 
j,turis glandulofis, utiinqne, fubtus tamen pauHo magis pub^ 
5^roolIiflima obductis- Flos fcrmin^ilis folilariu», pedunculo ger- 
„miue lonoiori infidens* Calyxis laciuiae pub^scenteS| acu 
,>lis glandulisque pedicellatis praeferlim ad carinam obfitaej^ 

^9C|)aTgine t^meitlofae;^ in api^em foliAcetim lins^ri-fptthuUlaOi eo*^ H.V 24a ICOSANDRIA POLYGYNIA. ferrato.gTancIulofu rii prorluclne. Germen ouatuai fuscum colore 
,.glaufO n*^Lulofuni, uli pedunculus aculeolia raris adfperfum. •* Ledtbour loc* cit. }> 977, ROSA pumiVa. 

r 

DefniaWr: R. germinibus ouatis peduuculisqne hispiclis, 
ramulis petiolisque Iiispido-aculetis, aculeis caulinis raiis ca- 
diicis, foliolis fubrotundo-oiiatis (magnis) obtufe glnndalofc- 
biserratis, fubtus pallidioribus villofis j fructibus fubpyrifor- uiibus. 7 , 6ynonyma atlde: Wahhnb. carpau n. 4()l. BeJJer gallc. 
n* 59J- Wallroth Jior. hahns* fupph 3- P* 62. 

Ccules rarnrquc annofiores aculeoram validorum euani- 
dornm bsfl cicatrifaii. RamuU hornotini hispedi et aeuleis 
confertas fetaccis armati. Petioli glandulofo-villofi ; aculeis 
paruis paucis, Foliola magna rotundata; acumine inedio mi- 
jiuto^ fupra future viridia aetate nilida, fublus villis copiofis 
pallescenlia. Pedunuli f<;li(arii cura bafi germinis aculeolis 
glandiiliferis liispidali. Cafjcina fe^menta latiuscula non lon- 
ga, cxlus glandulifi lubiginofa, intus tomcntosa; duo vulgo 
apite incifti-^appendiculala. •• Flos fpeciofus lacte rofeus. FrU'^ 

L 

xtus magnus fangulueus ulplurimum pyriforml-oboualus^ in-^ 
tcrdum fubglubofus. Pro varietate R. gallicae y recenfctur 

apud Lamarck et Dtcand. Jlor. franc. fub «. ^70y^ cui «on 
repiigna. t 

978- ROSA pygmaea. 

r 
J 

m 

D^Jiriiatur: R. germinibua ouatls pedunculisque liispi- 
dis, ramulis petioli.^qoe liispido-aculeatis^ caulibus fubinermi- 
bus, foliulis (medtocribu^) oualta acutis argute glandulofo-bi-» 

ferratis gUbriusculis, fubtus glaucescentibusj fructibus fub-' 

oualis. ICOSANDRIA POLYGYNIA. 343 Synonyma aclclc; Marfch. cenL plant. rar. rojjic. i. t. 2. 
Bf.JJer aitoL hort, crem* a. 1^16. p. 11^^ 

Fracicr notas didgnoflicas a praecedrnfe, oliin inclicatas, 
nnnc ajjiclo liispiditaEcm ramulorum in uninerfum xninorem, 
aculeos (aulinps pauciores ,fed valicliores et paffiin in snno- 
iiorihns qnocjue caulibus atqcic ramis fuperilitibus, villofit^tcm 
in folfo^is minoribus vix uliam, denique calycina fegmenta 

V 

longius apiculata et frequentias appeudiculata. 

Aberrat germmibus magis oblongia, ramulorum hispidi- 
tate adhuc pajciore, aculeis econtra caulinis vahdioribus con- 

L 

flanlius perfiftcnl^bu?^ denique ^orz^i/s quid(piam minoribus. <^ K vix attajrcn fpecie difFert occurrens in Polonia auflraliore^ 
paffim eliam in BGiTarabiae campeilribus elatioribus a me le- 
cts, ncc Tauviae peregrina ,,R» {liuescens) cal}'cis tubo elli- 
j,^ptico gracili utrinque attenuato bafi , Jaciniis, pedanculis pe- 
^jtiolisque glaudulofo-hispidis, caule pruinofo petiolisque re- 

■ 

,,mote aculeatis: aculeis fubteretibus fubreclis, folioHs e';Hpti- 
,cis aculis glabris fubtns glaucis biserratis. Bejfer cat. ftorU 

\ycremen. a. jgll* f^ppl' 4* P* 19* cataL a. J^/6'. p- lig 

Quaero an hujns etiam loci fxnt; R. auftriaca Cranz 
fafc. r. />. 36^ FolU paL n. 484. R. Crantzil. Schultes obs. 
p. g^, Cum R. liuescente Bejferi autem conferenda eft R. 

glauca SchottiL 979» ROSA Jlorlbunda^ 

R. germinibus oualis baC pedunculisque hispidis : fctulia 
glaniluliferls, aculeis cauHnis validia bafi comprclTa- dilatalis 
recuruis, petiolis villofis aculealis, foliolis (minoribu.';) elli^ti- cis acutis argute biserratia: fen^atnris glaudulofis, fapra viU 

ri 

lofis fubtus gIandulofo..rubiginofis. - ^ 

R, floribunda. Steuen mcnufcr. Beffer catah horU crem. 
fl. iSi^' f^PP^' 4* P'^9' 0" r.ota.) - V §4f ICOSANDRIA POLYGYNlA, 

w 

R. rubignofa. Flor. fatxr. cauc, n. p79' (mJufi$ fyno- 

Differt ab afFfni „R. {ruhtgimfa) gprminibus ooalis pe- 

r ^^ 

-.^aiiculisque fetofo-bispidis : feiis fubeglfluclnlofiSj aculeis caa- 
' Hnis vnlMis bafi compreffo-fHkUtis recuiuis, petiQlis villofis 
j^aculeati-iy foIio!»8 (jTiinorilus) I^lo-onatis groflb fcnatis : fer., 
»ratuiis gluidulnfis fubffrrubtis, fM|)ra yillufi;* fubtus glaudu- 
«lofo-rubiirinofii^,, colore foUonmi iuodororurn ir.agis gknio 
fxfUolorum foroia, pedunaJts quidv^nam longforiUns cum bafi 
ggrmmi^ fetulis exilibus femper gUndulifens paiprn exaspera- 
. tis , quandcque fubinermibus, nec feiis inaiLVscuJi& facpius 

eglandulofis, fere nt in R. villofa armatis| deniy^ue Jlpribus 

pa!li<Jioribus quandoqne albis. 

Varietas bunnb'or incoudiU: /011(41$ paruis, florlhus 

guoque niinoribus albis, ad lalera coUium lapidoforum circa 

Tauriae oppidum Baclilfcblfarai et paffim iu monlibus peninr 

fujae maxime meridionalibus occurrit. J 

980. ROSA puhierulenta. - -/ 
/- mon «idde: R. gcrmfnibu» oualis peduuculisqn© 
Jiispidi^i caul? aculeis inaequajibus caducis: aliia rarivS bafl 
i^itatatis re^oiruis, aliis cojifertis feFacels ; peiiplis glandalofo 
villpiis aculeati^, foliolis (mediucribns) lalo-ooatis glandulofo- 

^isurratia. u?rint]"c Yillofis glandulofisiiue. Marfch, ceuL planU 

w 

fcrr. rpjf. 2. U 62^, ■ 

r 

Dctfpripfi olim et definini haac, ad fpecimina fruclifera 

w 

PyS,^^?* rnontium Nartfanenfuun, qaam poftea pedalerp, immo fi legi. Elatiorls 
euanidis aruleis Vipedaiem ad lafera inontis Befchfan florenle 

Imjua. Ixuticia caujes atque rami •nnofiureii: 

5^erm^» apparent, bafi tanlum delapfo^-um acujeorum yeftiglls 

cicatrifalij quornm tamen validiores paflim conf[)iciuntur per-r 

^<^ft*?5.* PW.ofi yillis .fimpncibus slandulisciu? ftipitdtis v^t f 
t ICOSANDRIA POLYGYNIA'; SiS 

X I 

ftili et prnelerea acnlcolit adnnni* armali. Foliola lata, terji^ 
pore flurescentiao utrinqiie villofa, deinde calnescunl: glaa-* 

■ / 

dulis utriusque paginaQ tunc ujagis in conrpecium venirnti- 
bus. Flores folflarii breuitcr pcdunculaii : tuagnltudine /loruea 
R. rubi^inofae, carnci. Pedunculi breue^ cnuj gtrmim feii^ 

L 

paruis glandulifpTii unillque Lifpit.!i. Colyx glandulia cou- 
fertia et feti« fparfis njuricutaSjj deoiiitn fupra frutt^tn cgnr 
niuens. 980*. ROSA iberlca. 

V 

-m 

B, gf»rmin;bus ouslis pedunculisque gTal)ris rctalifue per-^^ 
paucis liispiduli», aculcis ctiulini» fp«irfis bafi dilatcitis ^duncis 
p. liolis glandulofis aculcatis, foliolis (rnediociibus) lulo-&uatia 
g-andulofo^b^serralis, utrincpie gUuduiofis, 

R. gernuufbas fvibglobofis pesjuncullsqne liis^idis gla- 
brisve, caule petiolisque aculeis adnncis, foliolls oualis obtu- 
^uscule ferratis utrinf]ue glandulofis, peliolis haud pube^cenll- 

■ 

bus. Steuen manufcr, - 

j. 

Habitat circa oppidum Krzcliinval Iberxjc occidenta* 
Jis. ^ ' '\ - 

M.axime quidem affinis praccedcntij tarpcn difFcvre vi« 
delur flafurh altiore, derectu acuUorum cauliuorum fccunda* 
riornm ct priraariis copiofioribus perfiftenlibus, defcclu viilo,^ 
Tum fimplicium in omnibus partibus Ixerbaceis ct hispidit^fe 
tam pedunculorum quam germinum longe parciorc. Foliofn. 
praeter glandulas nuda ulrincjue quafi ghxtine ilJinita ap- 

i 

parent* , 

Hu^ic pex^quam affinif et fortaffis fpecie haud vore diflin- 
cta cfl: occurrens xu Poloniae auftralioris frutetis 5,R. (caryo.^ 
uphyllacta) calycis fubo oaato peduriculiaque glabris, calycuiH 
„laciniis pinnatis, peliolis pubescenlibas, foliolis eUipticia fubr 

■ 

«,tus ii^canis at f^rr^turi« dupli«iitis glandulofo-fcabris, acuIeZ» 34G ICOSANDRIA POLYGYNIA. 

V 

infraftipularibus et peljoloram recurnis bafi comprefHs. BeJ^ 
y.ftr cataL hort. crtmtmc. a. i^ii. fuppL 4. p. T^ ^^ catnL a* 

jglS* p' Il7*}} Conuenit villofilate el pra»?terea g1anduh's 
foliolorum cum R. pulucrulenla, caeteri$ polius cum R. ibe- 

^ ^ m 

rica- Foliola taon foluni fabtus et margine^ fed utrinque glan- 
dulofa video in fpeciminc niilii a CL auctore cominunicalo. 
VUloJitns moi parca ; mox infignls, ut In juniore R. pulue- 

^ - 

rulenta viscojitatem abscondens. gSo^*. ROwSA KlukiL 

R. germinibus ouatis pedunculisque glabris^ aculeis can- 
llnis raris bafi dilatalis qompreffis recuruis, petiolis glandulofo- 

F 

villofis aculeatis, folioli» (majusculis) lalo-oualift glaudulofo- 
biserralis, fupra fubuillofis, fubtus gUndulofo-fcabris^ floribus 
fubeorymbofis, 

E. Klukii. Bejfer cat» Ixort, crtm^ fl. ISl6^ /7. iig. 

R (balfamica) calyci» tubo elliplico peduncnlisque gla- 
bris, peliolis pubescenfibus cauleqne rcmote aculealis : aculeis 
compreffis recuruis, foliolis fubrotuado-elUplicis biserratis fub- 
tns glandulofo-fcabris^ fructu globofo. Btjfer cat, horU crem- 

w 

R. (rubiginoja) germinibus oblongis pednnculisque gla- 
brisj pelleli caulisque aculeis rccuruato-adnncis compreflis, fo- 
Holia oualis^fubtus glandulofo-fcabris. Wahhnb. carpat^ n.^S9* 
(non fynonyma.) 

In Tauria paffim infer affines occorrit. "^ 

r 

Facics R. collinae lalifoliae, pnbes polius R. rubiginofae» 
Acuhi infra llipulas vulgo a-3 allerni majusculi, jnniorc» 

j j 

liuescentcs apice albicli. Petioli aculeis raris curuulif armati, 

r ^^ 

villofu interfperfis glandulis llipitatis. FoUola majuscula ar- 
gule biserrata, fupra , parum villofa, fubtus vix discolona 
glandulofo-fcabra. Florcs vulgo corymbofi: forma et colorc ICOSANDRIA POLYGYNIA. 54; flornm R. ^coTlinae, caljris qtioquc fegmenlis valcle plnnato» 
appendiculaiis, Styll api^iime viliojfi, nl in affiuibiis. Fructus 
globofo-ouati rubri. • 980***. ROSA JimdzillL 

R. g rminibu«i ou.-}li.s bisfi pednnculJsque hispidiSi aculeis 

caul' A3 rnKiS 1 r.fi diJafdtis co-ni^relTis recuruiusculis, petiolis 
glanduloro- vlllofis aculealis, foliol;» fmajusculis) ouafis orgnte 
glandulufo-biserratifij fubtus glauctscenlibus fubuillolis : veni» 
glandulofis, Doribus fubcorymbofis. 

R. Jundzilli. Bejfer cat. hort. crem. a. I816. p. 1x7. 

R, ^^landaloja) caJycis ts^bo elliptico, laciniis, peduncu- 
lis, petiolis CQllis|ue folloh.runi glandulofo-yspidis; foliolit 
ellip'icu-oiia(is Llserraiis fibtus glauccjcenJibus, aculeis fubre- 
ll(.>Lis Iparfis. Bejftr cai, hort. cremenec. a, JSI^- J^PP^' J?- 

p. 20* 

R, urtibellala. Uecand* Jlor. franc. 6* fuppL p. S32» n» y InJer affines per Taurinm et Caucafiim reperifur. "^ 

L 

Habitu et liaec cum R. collina conuenit. Villofifas in 

\_ 

foUohs parca. Fetioli villofi cum rubiglne cx glan^ulis in- 
fperfi*: acult olis raris, liinc inde nuUis- Aciiki caulini ut in 
praecedcnte. Flores <orymbt>fi majusculi. Scfulae pedunculo^ 
rum c\ b f o^ germinum minutae glanduliferae. Calycis laci-. 
niae gl-mdiilofo-riibi^inofae pinnatim appendiculalae. j^Fructus 
^ouciti cocciuci. BeJJer loc. cit.^y 980****. ROSA nititula: 

R, gerniinibus oualis biifi pcduncullsqne liispidulis, acu- 
leia cHulinis f|iarfis vslidis compreffis recuruis, petiolis glan- 
dulufo-viliofis aculealis, foliolis (mediocribos) elliptico-oualis / 348 ICOSANDRIA POLYGYNIA; acntis argnle-biserratk glabriusculls ulrijiqae ooncoloribuSj flo- 

ribus fubfoliiarils. 

R# calyci» tubo fubglobofo glabro, ijednnculis fetofis, pc* 

tiolia caulecjue aculeatis; aculeis compreffis aduncis, loliolig 
lucidis ouato-ellipticis acviti» biserratis glabris. H^Jfer cciaU 

horu crem- a. isn* f^Ppt* 4- P* 3o* cau fl. I8i6^ p. Ji8* 

R, argufa. Steuen manufcr. 

Cum affinibus in Tauriae ncmoribas atque dumetis pas- 
fim occurrit. "^ 

Facies praecedeniis. Foliola qnidqnam acutlora ct argii- 
tius biserrala fubtus quoque glabiiuscula laetius viridia. /*«- 
duncuU fetulae glanduliferae paruae panQm el in germinis 

% - ■ 

bafm ascenduul; rarius plane defidcrantur. Caljcis fegmenfa 
valde pinnato-appeudiculata, dorfo rubigiuofa.f rucfus f|^haeroi- 
deus ruber. gSo*****- ROSA faxatiUs. 

T 

R germinibus oualis pedunculisquc undlqne liJspidi.s^ acn- 
lels caulinis fparJis validis comprefils recuruis, petiolis villofo- 

■- w 

glandulo^s aculeatisj foHolis (majusculis) ouatis inaequalitcr 
argu[e ferratis : ferraturis fubduplicatis, utrinque glabriusculi 
fublus pallidioribus; lloribus fubcorymbofi&. 1 

R. fdxatilis» Steuen manufcr. t) m 

Affinis proxime praecedeutibus. Foliola in onioerfa;» 
»onnmil latiora: ferratnris haud ita fubliliter ferrulatis, faepc 

fiiiiplicibus. nispidita» germinum atque pcdunculorupi infignTS 

L 

ur, Fhres faepilTimv pc plures aggregali mediocres. Stjli hirfuti. Fructus R. coJlinoe, 

*:«'> P^acter g;labriliem foJiolorTjm, haec «tiaw vald« e^ 
•ffini». ICOSANDRIA POLYGYNIA; . 349 ^qSo******. ROSA caljcina. 

r 

R. jjermhiibu^ onatis peeJuncuIifique glabris^ dculeis can- 
Xims laris c;n)piilLi reciirius, pelJoIis glabriqsculis aculeafis, 
foliolis (njajusciiiis) oiiatis acutii^scnlia fubfia-pHciter fefratii 
ntiinjiic glflbnriimis, floribus coi-ymbofxs, fcgmentis calycini4 

h 

dilatalis fnhb pJnnallfidis. / 

In duinctis conuallium porlui Odeflano vicinis reperitur* 

Floref Junlo* ^ 

Frutex elrflus nabi^ii R. coliinae, fed praefer arma caa- 
lis alquc prtiolornm glaberrimus. Foliola quoad formam et 
ferraMirft» ulpbivinium firnplices folioljs R. collinae fimilia lae- 
te vindiri, fnhtus vix dis<o1oria; PedUncuIi aggregati germine 
paulli) loMgioies. FJores n»a^nitudine R. collinae: germine ob- P glabris valde foliofo- «j)jirtulu.ulaiis ful»bipinnatifidis, duobus ;margine dilatato pU* 
ttvsrcnUbus : appenlice utinoris incifo ferrataj petalis dilulis^ 
iluie carneis, fy!is ff)arfim pilofis. Fructum nou Yidi* Pr» 
yarietatc fubfe^ueulis babet CL BeJJer in litteris» 980*******. ROSA uncimUa. R- germinibus oaatis pedunculisqoe glabris, aculeis cao- 
linis comprelHs recuruis, pctiolis pubcscenlibus aculealis, fo- 
liolis (majnsculis) lato.ouatis acutiusculis fubiiinpliciter ferra- 
tis fupra gTabrluscuIis fubtus villofis, floribus corymbofis, fe- 
gmentis calycinis dilatutis fubbipinnatifidis» 

R. cnlycis tubo elliptico, laciniis fubbipinnatifidi» pe- 
dunculisqne glabris, y caulis acaleis forlibus recuruis, foliolia 

ellipticis acutiuaculis biserratis cofta petiolisque pubescentibus* 

Bejfer cQt. horu crtmenec. a, isii, fuppll 4« p. 21 et cat. a^ 

^er Tauriami iuter «ongener^s zniftime rara. ^ 35o ICOSANDRIA POLYGYNIA^ FoUola non rerc fant biserrataj ivA prtlus ifraequalifer 
fcrrafB,ut maj«res ferrafurae miuoribus quauiloqne inliaei t ut, 

L 

quod quidem et iu R. collfn^ at|ne ipfa caninA fic j^aiwui 
obtinet. Villcfuale variat, ifa «jnidtMn ut JoUoti^rum fubias 

m 

raox tanfura cofta vcnaf^^^qne, niox fof^ inferiiir p?igina pu ■^ besca'- Cieteram habiiu^ /loribus cl aniplilucJine Jgm^ torurrt 
calycinorum prcnecedeiiti proxlma cft:. Utraqne, fccuiulum fpc- 
cimen R. veuofac SivarzU authrnlicum, nnhi ab atrijiiJJ. Sfc- 
ueno communiraUim, huic perijnaiu etiam afiiuis eft el ulle- 
riori indiget cam liac compaialione. ^" ^ 981. ROSA coUma, 

Dejiniatur: R, germinibus oualis bafi pedunculisque fub- 
Iiispidis, aculeis CiiuTinia compreQis recuruis, petiolis vill» iis 
acnleatis^ foliojis (mediocribus) fulfimplicit er - fcrratis vuloiis 
fub(U8 fubtomentofis, floribus fubcorymbofis. 

a. Germinibus bafi peduacnlisijue liispidis. 

— M 

1 

. Synonyma adde : R fructibus oualis fubglabris, pednn- 
culis glandulofo^hispidis, aculeis cauhnis reeurtns, frd^oli^ oua- 

tis fubtus vcnis villofts. Btjfer galic. n. J^S* IVuhUnb^ carpaU 

j8. Germinibus peduncuUsquc glabris, 

Synonyma adde; R. collina. Lamarck et Decand, JJnr. 
franc^ n» 3702. (ubf varittas nojlra x Jub R. iomentoja conu 
prehendi videtur.} 

-1 

R- {J^^^JUtiolls) fructibu» onalis peduncuH^-qne glabrls, 
&culci5 fiipularibus acinncis, foliolis ounti« fublue iornrnt* fis, 

BtJJer gaiic. n. S</6 ei CataL horU crem. a. ig.i^ J^h P^- 3* 

Foiiolorum villofitate valdc variat, et qnidem vari^tas mi- 

«us villofa R. GoUinam Jacqixini el BeJJtri. magis villofa au* ICOSANDRIA POLYGYNIA. 35 1 fem R. folflitialroi Bejferi conililuif. Utramgue ex autopfi^ 

w 

fpeciminuni Bcjjerianonim conjuiigo, in qiiiljHs fubincle et iu 
folilitiali pedunculcs fetulis fpaifis viclco liispidalos. A R. fol- 
fli(iali BeJJeri fortafle non difFert R. campeftris Si\'ar'zVu cu- 
j«s fpecinien autlienticam ab amidjf. Steutno communicatum' 
comparaui, fimillimumque huic liabeo, mihi olim Beroliai a 
h, TVilldmouio pro R. collina dono datura.. 982, HOSA canina. 

h 

Dejiniatur : R- germinibus duatis pedonculisqne g^ahria, aculeis caulihis fparfis comprefTis aduncis, peliolis glabriuscu- 

T 

lis aculeatis, foliolis (mediocribus) oualis acutis glaliriusculis 
fub?us glaucescenlibus argule fimpliciter ferratis, floribus fub- 
folitariis.' . - - .. 

SynonjjYia ac! Je : SmithJ^rii !• p. 540. Lamarck et 
Decand. for. frarjM^n^ 37i6.{excluja var. ^ et 7) et 6. JuppL 
P' 538 Bcjfefgalic. ru 55^7. Wahhnb. carpat* n. 4^3^ WalU 
roth y?or- halens. Juppl 3. p* 67^ PolL paL n. 486* 

Altius congeiieribus ascendit in fubalpina Tauriae et in 
nolabilem^ allitudinem, congeneres fi refpicias, aflolHtur- Di- 
gnoscitur foleniai pubis defectu, ut altamen regula non fino" 
exceptiono fit, fcIioUs miuus lafis: fcrraturis crebris aignris, 
fubtus praefeilim glaucescentibus; pedunrulis germinibu&qiLe 
vix unquam hispidis, fiylorum pilis parcis^ fructibus Yul^o 
ntrin^ae attenuatis lacte fangaineis» g83. ROSA caucafca. 

F 

Synonjmcn adde : ^iton ieiy* ed. 2* P. J, p- Hgg- n. 33' \ Ex fructibus Rofae, a me per Cancafx montcfa iter fa-* 
ciendo, ante tredecim. anno& leclis, in horto acadeniico Cliar- 

w 

koTienfi enatas et paOiui per alios horlos boUnkos <tiau!ga* SSa ICOSANDRTA FOLYGYNIA. 

ti>s eft frufex fiiocfabills, qaem morlo pio R. cancanca agii<>* 
fro, cultura taracn mutata, villofitotem cniru pene rxuit nia- 
gjsque eiiaft glanccscf^nsj foliola tnmus euJflentcr fant biser- 
rafa, petii*n Jnfignius acubali: aculeolis vulgo et m fupremi 
folioli coft^m adfcen^en ibnsi Calycis fegmenta magna valde- •ppendiciilata^ Hl in R. micinella. Fructus niagui globofo-ouali eotcinvi^ ^^ - 

gB3*. ROSA kucantU. 

^ J i "^ J ^ 

ft. germinibus ouatis bafi petlunculisque hispidis, aculeii 
ikaiitinis rtcuruis, f^tidlis glandulofis cbftaque folioli imparifi flcjileatis^^ folioHs (majusculis) argute biserratis glabriusculis,' 
■I 
iloribus corymbolis* Frurtos legL in alpe K.dfcliaur CSucafir^jfljtilu^^^ 
tiibus in horto academico Chaikovienfi fatis enati funt 
ticcsj fl^l qnos fpeciem determinaui, "^ 

SJmillima praecedenti cultae et forie vatietas; Villcofitas 
jn fo'iolis vlx uila^ fed locd ejus in pctioh's at paflim in fo- 
lioloruni pagina inferiore glariclulae refiiiiferae. Sctae glatidu. 
lifcrac pedunciiloriirn atque bafeos germhium mirnme copiofae 
paruae- Petala clanfa dilaliffirne rubella, evolula alba (rofea* 

m prnececleu!e). Styli pilis raris VeRili. Injiorescentia et /ra- 

tlus praectdehtis* 983**/ROSA albd. 

R. germinibus onatis fiibglabri^, ppduriculis elohgati^ 
hispiiUs, aciileis caulinis fprtrfis recuruis^ petiolis villofis acu- 
leatis, folioiis (magnis) }c)lo-ouatis groffe fimplititcr ferratitf 
fubtfis viHufioribus^ Hoiibas corymbofi»* 

r 

R- gerajinibiia ouafis glabris, peJaufcalis hispidis, cdule' 
petiolisque acnlealis. Linn. ed. Willd: £. p. WSO. Flon 

dan. r. 121 5. Lamarck u JDuand. /on /miC; n. 87^7* V ICOSANDRIA FOLYGYNIA: tS3 Occnrrit in Ibcria. J). Wilhelfn^ in kerb. gorenhen/L 

w 

Dinnoscitur magnilucline lafitudineque foliolorum^ Jiorum 
«orynibo m\Ai\ViOYO^ ^^dunculis ^ernixne oh\o\^go multo longioriLns,' 
coroUis albis, Pedunculorum felae paflim et in byiin germiuis 
adfcenclunt. SegmenfGrum calycis tnugnot uni laciniae lafera- 
]cs lanceolalo-fubulatae angnflafe indiiafae irregularilcr fub- 

r 

ferratae. 

Vix ab bac fperie cT)[Fertj iri Tanrfa meridion^Iiy ad !«-> 
tera Hibntis Tfchatindag obfernata^ albiflor^ eliam .R# monlanrf 

r 

Steueni manujcr» ■ 

Rhodologiae clauis, me ^nitlem judicd, lincuSque defiJe- 
rafur; cui reperiundae me tmparrm cffe ingehufe f.teor. Re- 
cenfui liic f|;ecies complures, im|iimis fub R ruLig'nofa> to- 
metitofa et collina auctorurn delitesccntes^ miigis peKgvinae' 
autoritati, quara propriis obfernatipnibns inhaercns, fetUiid 
atlameh coinpRrafis noftratibus» Afferct denique lucera et liai« 
inlricatiffimo generi dies. gc) i*. FOTESTlLt A fnuliifidd. ' 

j 

- j * r '^ ^ * 

p. foliis bipinnalifiJis fnpra fnbnillofu fijbftfi fericco* 
fomentofis: laciniis linearibus diflantibnsy caullbuf decliriatii. 

■ 

P, foliis bipinriatifidis qtiadrijiigi^ fnpertie gVabiis fubfni 
tortlenlofis: fegmenlis diflahlibusf, t^hle decumbente. Lirm. ed» 
Willd. 2. p. tog6. HalL hijl. H. jtzS* (exclufo Jynonj^mo 
Buxbaumii.) Steuen in mem. foc. fuit cuf* iriofq^. 3. p. z63^ 
Lamarck ti Vecand. flor. ffaiia ri; 37S4.. Kniph. ectyp, 

w 

Quinqnefolium drierilale lenuifTime laciniatutn iitiriiifufum. 
Tournef cof^ p. 2i ? 

Occurrit iu alpe Scbadagu Caucau orientali»^ aellate fio- 
rens. ^ / j 

JFlora taUt, iduc. f. ///. b% 5: 4 ICOSANDRIA POLYGYNIA. 

Planta alpina caiic.rica pumila atque pube denfiore can- 
dicans caeteruin a vnlgari non videtur diflrcrre; nam haec 
quoque foliorum p^gina fuperiore, faltim ad collaui lacmiaiuui 
med^am, villis nnuquim penilns deftifuitur. Quuin in foHis, profortione foli cx f^o^^em purclo oilginem iJaLere videantur, potuit a Tour-^ 
neforlh fub Quin luefollo, nec fub Penlophylioide rectnferi, 
Sed Penlaiihylloides Amm. rutfu n. 1/7, apud LinnQtum huc 
cxcitatum, rectius a Gmelino fib, J, p. l^Z et a Pallafo it 
5. p* /94 ad P. bifurcam trahitur. 992. POTENTILLA agrimonioides. 
Definiatur : P. foliis pinnati», foliolis onato-oblongis ob- 

tufi« pinnalifidis vilh>fi3 fubtus fubfericeo-tomentofis : inrerio- 

* rih»»s remolioribus dimiautis^ ilipulis fubbipartitis, caulibus 

adfendcuiihus. Synonyma adde: P. foliis plnnatis : laciniis pinnafifidis, 
fegmrntis linearibus integerrimis villolis fubtus fcriceo-tomen. 

■ 

canle adfcendente. Steuen in mtm, focm nat- cnr. mofq. 
2644^ CataL hort. gorenk, a. ISI2* P. 6z* Bejfer catah tofis hort. crtm» a. Jgi6» p. JOg. Varietatem alpinnm valde villofam atque ranescenfem : 

^— 

r 

foIioKs profundius incifi^s, in faxofis Caucafi oricutalis ad tor- . 

rentem Kuflartfchai leciam defcripflt Sttuen loc. cit.y ex qua 

afiinitas hujus fpeciei cum P. fericea elucet. Mi^a definitio et 

defcriptio ad fprcimlna iberica, tnulto minus viHofa, vix ca- 

nrscentia : yo7uZorfim fegmentis brcuihus alque lafiuribus con- 

cinnata olim fuit. Pubefi foliolofum proflrala, caulium vcro 

et pedunculorum patens, Siipulae plerumque profundc biparti- 

tse: hciniis falrato.fubulatis; rarius denie bieui ad bafin au- 

ctae, ant indiuifae. Flores P. argentca duplo fere majores : 

petaiis aurcit fabemarfiinalia cahce Daallo louiiioribus. i ICOSANDRIA POLYGYNIA- 355 ^ Icofiem Florae fihiricae j« t* S§ in texltt opeus noti 
commcmorari annotaui, guam nunc in erratis, nd ralcem vo-* 
luminis, fpcclei n» 39 aclfcribi animaduerto; fcd Ixoc itcrum 
per errorem, guum m 3p fit fpccies foliis digitalis^ nec pin* 
natia praedila, forle P. opaca JLinn* - 993. POTJ5NTJLLA gtoides* 

V 

■ 
+ 

Synonyma adde: CataL hort. gorenh fl, ISI2* p. 6t^ 
Bejfer cat. hort. crem. a* ISI^. p. lOg* t 99 B. POTENTILLA recta. 


Hnjns dnae varhtates not^biles occurrutlt; attera vegc- 
fior, pills magis fpaifis, caule viridi, calycis foliolis quidquam 
magis acuminalis, rorollis pallidioribus; altera minus elata, 
pilis omuium partium confertioribusj caule baii fpadiceq.ru- 
bente, floribus tantillum minoribus , coroilid faluratioribus. Jt^nofem ipfe lcgi in vicinia Vindobonae, porro a Vi^illdenouio pvo P. rcc^a L. communxcalam faabco, Jcnfque per Ucraniae 
campos fpontaneam obfcruaui; j^ojlerior per Tauriam atqvo 
Caucaftim -v-ulgaris ell; utraque petalis fubtus fafuratius lu^ 
teis, fapra diiutioribus ganclet. Nolant lias varietates Scopoli 

carn. kd.2.Juh n, Sig ^t Bejfer cat. horL cremmec^ a. igiS* 
p» liO^ quas equidem ncn folum fpecie haud eflc ffparandas 
cenfeo, fed el lcgifxmum ab Ixis discrimcn P. obfcurae et pi« 
lofae iVilhknowty quas, pr^etcr pct^lorum ad Calycem ralio, 
nem, a pollerjore P. rectae varietate nulla coiiftanli nola dif. 
fexrc video, ulterius confitmandhm. Qudd de P. recta Xm- 
naei a coguomine Jacqulni pl.iixta fpecie dift»nguenda tal>et 

ri 

Schultes obs. p. 94, ^t gs» id ad diacrimcn xnier P. rcctam 
el P« intermediam (P* cancsccntcm BtJJui) pertinet. . « a y 

i 358 ICOSANDRIA POLYGYNIA. 997*. POTENTILLA pilofa. ■ P. foHis qninatis, foliolis obouatia groffe denfatis^ pelalij Wilid. 2 E 1100. Decand. ficr. franc. 6* fi Lcgi lianc in cacumine montis tliermas Conllantirjomon- 

I 

tanas fundentis. Eadem clrca coloniam Sareplanara eliam oc* 
cumt. Floret acflate. ^ ^ ' 

P, obfcnrae proxima, differt Jiahitu graciliorc, pilis ubx- 

*que parcioribus, foUoUs praefortim foliorum radicalium lalio- 

ribus altius incifis et coroUa vulgo breuiore; haec vero , di- 

fcrimina embigua effe, et fupra hotaui, et ex fpecimine hujuf 

Potenlillac mibi a Wildtnouio olim communicato agnosco. 998, POTENTILLA aflracGnica. 

Per Tauriam quo^e obuia. 

h 

Aihihdc foljola pnftulis per paginam inreriorem fparfi» 

r 

faepe inacqnnJia. Huc forte referendum efl: QuinquefoHum 

orientale montanum erectum hirfutum luteum. Tournef. cor. f. 21* 999. POTENTILLA hlria. Variat altitudinc, foUoIisque majoribus: ferratnris latc- 
ralibus pluribus et deniifate pubis^ quae tamen femper pulcre 
albo-fericea efl. Humilior planta, foUolis minoribus antice 
tantum ferratis praedita conucnit exacle cum P. hirla pede- 
montana, mihi a J. Roemero communicaiiL- Majorem et co- 
pxofxQxe hirfatie canescentem varietatem exprimcre videtur: 

Qmnquefolium orienUk yectam luteum iacanuai, Xourfte/.cor. V ICOSANDRIA POLYGYNIA. iSj looi. POTENTILLA indinata. % I ■ F 

Varietatem bafi valde ramofam atque diffnfam, gracillo- 
ribus cauliculis^ foUolis breuioribus : ferraturis quoque mino- 
ribus obtafioiibusfj^ue, Jloribus paruis, calycibuSf fictit paglna 
folioruni inferior, czuereo-tonicntofis: fegmentis obtufxQSculis 
valde inaequalibus, exterioribus duplo minoribus autumna iix 
campis argillofis fubfalfi$ Tauriae circa Perecop legt^ Quae, P« 
intcrmediae c^^gaata, ab ea discedit gracilitate habituque dif- 
fufu, tomeulo paginae foUolorum inferioris atque ca/ycum, tnm 
feriaturis foUolorum breuioribus, fioribus minoribus et petaUs 
4;a!ycem fuperanlibus. Eadem in erenofis Roffiae mediae, clrca 
Charkoviara alibiciue obuia, Cotcum polonicum prarcipue ad 
radites faas louet, de quo confer Giildenfl. iiin. I. p. 44** t>. ioo4*. POTENTILLA umlrofa. 

P. foliis radicalibufi palmatis 5.6-natis fubpilofis: folid- 
lis obouato-oblongis oblufc fcrrafjs, pelalis obcordatis calyce 

V 

fullongioribus, eaulibus erecliusculis a bafi ad bifurcatura» 
nudis. ^ 

P. nmbrofa. Steuen manufer. Bejfer cah hort. cremeneQ.. 
Habitat ia Tauriae inaxime mendionali* uifl1)rofis, 2: 

H 

Radix valida nigricans, ad lerrae fuperficicm peUoloruni 
bafi marceacrnle fquanjala. FoUa radicalia numerofa longe jje- 
tiolafa majnsculd palmata: foUoUs priricipalibus 5? qnibus f e- 
piu5 accedit fextum caelers» minns ; omnibHS oblo*gis b^fi 
cuneatis apice rotundatis, a bafi ad unam trrtiam intcgerri* mis, inde groffe obtufiuscule baud profunde ferralis: fcrra- 
tura apicis rcllquis minore; caelerum iaete viridia pilis raris 
«dpreflis fubpubescenlia, tola cum petioUs glandulis vix nif^ 
lenlis ope vifibilibus valde viscida; tria iniermedia praefcr- 

Mm pedicdUs jpro|)rii* 2,3 lineas longi* ittfifteiitit» Cfiwiw wr-? 358 ICOSANDRTA POLYGYNIA. 

citer pctlalis rectascemleiis pilis incuiubenlibus pnbcsccns. J«- "/' fu/fa fub fingulis bifurcatuiis vadicalibus mnllo niinora, ternata, fupra Jlipuhs 
falcalo-lanceolalas inlegerrinias fubfcfTilia;. ferraturis remotio- 
jibus aique acutioribus c[uaai radicaliuni. Pedicelli elongali, 
magis quam reliquae planlae parfes albo-pilofi. Flores magni- 
tudine florum P. reptanlis. Calyx magnus fparfun pilofus: /o- 
tiolis lanceolalis acutiuscalis fubaequalibus. Corolla calyce vix 

-^ ^ I ^ _ 4 ^ V^ 

major : petalis obcordatis iatus atireis, extus fnIuo-Iuteis# 
Quoad formam foliorum atque flornm aliqtiam cum P. reptante 
iimilituf^inem babct nona haec fpeciea, caeteroquin ^h omni- 
bus kucusque noiis diftincliflima» ■sT- iOo5* POTENTILLr\ niuea. P, foliis ternalis: foliolis ouatis iacifo-ferralis fupra vil- 
lofis fubtus niueo-tomentofisj calycibus villofis^ caule adfcen- 
dente n)uItiflorQ. 

; P. foliis ternatis inclfis fubtus tomcntofis, caule adfcen- 

denlc. Linn, ed. Willd. 2. /n iiog. ' Flor, dan. U ipJS^ 
Steuen in mem. foc. nat. mofq. 3" P' 2^4* Schranch in mem, 

r I 

foc. bol. ratisb. a. igiS* P- ^^^ 

-■ 

. P. foliis ternati* utrinijue hirfutis infra candldls, folio- 
lis ouatis^^fcrratiB. Gmel. fib. J. p. IS3* ^^ 33* t. 36. f. I. 

Fragaria ilerili» fulio fubtus argenteo, Amm. ruth* 

n " ' I 

Repcritur m alpe Scbadagh Caucafi orientalis. Floret 

aellate, ^ 

I 

FoUu fnpra villis longis denfis veflita, quale», praeter 
touientum denfiflimum niueum^ etlani inferne ad coflam me- 
diam niargi^emque foliolorum prollant. Flores parui, ne qui- 
dem maguiludine fiorum P. vernae: petalis aureis calyce du- 
plo longioribua. Caucafica a fibiiica nullalcnu* difcrepatj fcd 

4 ICOSANDRIA POLYGYNIA. 55 9 galJIcam, focundiTrn Lomarck et Decand. flor. franc. n. 5747 
foliis fnpra glabrls pracdltam diflinctam cffe fuspicor. C#rl» 
fuae fpecici efl: Sibiriae traiiibaiCuIenft indigena * POTE.NTILLA leucophjlla. 

P. fojiis (ernaiis: foliolis oblongis incifo.ferralJs, fnpra 
glabriusculfs^ fubtus caiycibufcjue niueo-lomcniofis, caule ad- 

r 

fccndente mullifl(jro* 

L 

P. Icucophylfa. Pall. it, 3. p. Jp^. 

L 

P. betonicaefiilia. Poirtt dict enc^ bot. 5. p. 601. 

P* foHis tcrnatis: foliolis lanceolalis feinipinnatis, pclio- 

lis filiforniibus. GmeL fib\ 3. p. j^^/. n, 33. t. 37, /. i. 

* _ 

■ 

Fragaria fterilis procumbens, foliis Betonicae inftar fei?i- 

ratJs. Amm, ruilu n. log. t. 14,, 

■ 

iJiffert a P. niuea dcfectu pilorum ciong.itorum paglnae 
fvliorum fuperlorls et cahcum^ foliolis Jongioribus angufliwri- 

x" 

M 

busque, floribus nonnibil Uiiuoribus, folioH^ calycinis obtufina- 

j 

F 

culis. Folia juniora fnpra toraen^o vago fuLpubescentia, actate 
Tero fopra glabenima falure viridia nilida, utracjue igilur pa- 
gina maxime discolore. 

His afilne.s fimf IiblvJcae etiam P. nicicrantha et iiniftora 

Ledebour in mem- acad. fcient. pet.oj?. 5. p. S42, S43* ^* 30 

^t 3Ty praeter ^^u notas^ florum fpcciofurum niognltucLne 
diguoscendae. Mibi pLuilae hae tantum ex Ledtlouriana loc. 

_ j 

cit, defcriptione innotucre. 1009. GEUM urbanum. 

j 

Synonyma adde: G. folii» lyraio-pini»ah\s incifo-ferra^is, 
folielis cuneiformdbus oblongo-fubrliomboideis. cauliuis fu*wer- 

r 

nalis, ftipulis fubrolundis Mncifis, flotibus erctlis, Fifchtr in 56o ICOSANDRIA POLYGYNIA. mem. foc. nat. cur. mofq. 2. p. iSSr n. 3- t. il. Wa?ikni. 

r loio, QEUM lntermidium.\ SynonYma Sidiile: G. foliis lyralo.phinatis incifo-ferratif 
breuiter acKijiinatis, folioli» cuneifortnibns oblongo-fubrofan- 

■ 

^clii, iljpuiis pblongo.fubrolundis laciniato-incifis, floribns fub- 

jBrectis. Fifcher in mem. foc. nat. tiiTf mosq, 2. p. I85- ^* 

G. flrlctam Aitonly fecnnclum fj>eclnnna culta liorti Go- 
renkenfis huic peronam affinc eft, longe vero 'clincrfum flori* 
bus nu'anlihu8 praedilum G- intermedium Willd. enum. hort^ 

|ero/. p, 557* joii. GEUM riuale^ Synonymon adde: pfe ^ f ■ _ 

cifo-ferratiB, foliolis fubcuneafis fubrotundis* caulini» fubterna- lis, ftipulis obiongo-Innceolatisj floribus nutnntibus> ariftis plu- f Fifcher in mem. /oc. nat. cur. rnofq. zo. r J - k «^ ^■(•^ ^ ^OLYANURIA MONOGYNIA; 361 / r- 
A. \ % M O N O G Y N I A. 102 3. CAPPARIS ouatA. - *^ r« ^ Synonyrna addc: Marfch. ctnt. plant. rar. rojjlc. S. 

C. (htrhacea) pedunculis unillorls folitariis, Ilipulis fpi- 
nofjs, foliis elljpiicis acntis glabris: janioribus pubescenlibus^ 
caule heibacpo. WiUd* eniun. horK beroL p, JOO* 

I ■ ■ ^ 

Hamulorum nonellorcm, apices cmn foUis^ pe.duncuUs aU 
que caljcibus na&rentibus villis inoILbus albis pubejcuuf: ; libe 
cilo PHanida. qnae nec C. fpuiofae deeft. Cnltfim in tcpidr/rio 
faepc friiticofam fieii et C, fpinofae affimilari nunciat Fifc'ur 
in Utteris, 1024. ACT AE A fpicata^ Iberiae eliam* ihdigena elt, / 27G. CHELIDONIUM. CaL a.pliyllui. Cor. 4.p«- 

tala. Sili^ua linearis, biaalais, nniIoc4- 

I - , 

I a r i 8. . io?5. CHELIPONIUM majus. Flor. tqur, cauc mi 4Q2S. Cfum jyrifin^mi*.} 1 

/ : 363 POLYANDRIAMONOGYNIV. 

* f 

-L ^ — 

w 

^j^*. GLAUCIUM. Cal. a.phyllus. Cor. 4-pe- 

tata. Siiiqua linearis, 3.3-ualais^ diffepi- 
mcnto dlaifA. loaS. GLAUCIUM /ufcum. Gl. cauTe foliisqTje fuperioribui repanilo-finuatls glabris^ /iUquis tuberculalo-fciibris. 

Gh caule glabro, foliis caulinis repandis^ filiqua tubrrru- 
lafo-fcabriuscula. Smith briu p. 56 1. EngL bot. g. SVop. 
carn. td, 2. n. d^JJ» Wi/W. /lorf. 6ero/- p. j<Jr. AUion. pedem. 

n. lOfSs. 

Chelidonium Glaucintn. Flor. taur, cauc. n. 1026". (cum 
fynonymis.) Lamarck et Dtcand, jlor. franc. n. 40^,4. Kniph. 

Fo/ia radicalia petiolata lyrato-pinnatat ufrinque, ficut 
inferiora cauUna, villii copiofis crispis moIHbus veftila: finu- 
bu» profundis acutiusculis; caulina fuperioia gldhGvrhna breuia 
lala undulato-crispa: finabus nnniine profundis arcuatis* Pe- 
dwiculi breurs. Calyx mox glabcrrinuis, mox fetis crispis 
fparfis obiitus. Corolla non pure Qiiuaf ^rcata colore Merulii 
Cii^nrarelli, qualern praedicat Scopoli hc. citato. Germen et 

X 

ffuctus junior tnberculis fqnaaiaeforinibus albidis copiofis ex- 
afperata; qnorum in adulfae fitiqua fubtilifiime lojigitudiua- 
li.er flfiata vix rudlmenla fuperfunt. / 1027. GLAUCIUM phoeniceum. 

Gl. caule foliisque pjnnatifidis incifis villofis, fdiqnis hi- '-. fpiJis: fetis confertis adpreflis. 

L 

Gl. caule hifpido, foliis caulinii pinnatifidis incifi», fili- 

t|ui; feforis. Smith brlt. p, 364,. Willd. hort. beroL p. 5^2* 
AiliiTi pedem, n. 1063. POI.yANDRIA MONOGYNIA; SG f 

Chelidoniam corniculatum. Flor» tniir. cauc, n. 1027. 
(cum fynonymis.) Lam, et Decand. flor^ franc* ti. ^Of/S' fi rubro, qnam Clufi, hijl ^- /=■ 1028. GLAUCIUM violaeeum. GL caule foliisque bipinuatifidis villofis, foliorum 'hcU 

w 

niis lincaribus^ filiquis triualuibus hifpidis: feli* fpaifis pa« 
tulis. 

Gl, foliis bipinnatifidis linearibus (glabris), caule laeui, 
fdiquis triualuibns. Smith brit* p* ^6S* JEngi botl j20i. Wihd» 
enum, horl* beroU p. 562. 

L 

Clielidonium hybridum. Flor* tdur. cauc, n. ■ I02S^ 

I 

(cum fynon\mis.) Lam- et Decand. flor» franc» n. 4,0^6* SchuU les obf p. ^7. • ' 

CauUs praeferlim bafi molliter albo-villofus; falibus vil* 
Ii« folia quoque praeferlim ad coftam mediam et ad nj.ii^i- nem jpraedira fuait, fic quoque, calyces, in qnibus vjlloixtas co- 
piofior. Germen felis rigidis adpreffis, fili/^ua autcm Lorizon* 
ialibus Lifpida. io3i. PAPAUER Rhoeas. 

L 
J 

In pumilis felae caulium orancs patcnt, in elatioribu* 
autem verfus apicem caulis reperiuntur adprcffae: nuUo prae- 
terea discrimiue interccdente, Pofterior varietas P. dubium 
referl, quarauis capfula globofa et fligmate multiradiato fati* 
diftincta. Cdlj^ omnium varietalum fetofo-hifpidus. 1 o32. PAPAUER dubium. D^fniatur: P- capfulis oblongis glabris, calycibua hi- 
fpiuis^ foliis pinnatiBdis incifis; laciuuu^ txianguldri-lanc&^^r N 364 POLYANDHIA MOXOGYNIA. 1 ti»,'caulis mulliflori fetis patulis : pedunculorum adprefli*, fra- 
ctiferorum confertis perfiftentibus. In Tauria vulgo albliloram occurrere ©iJin nionni. fed circa portuai Odtffanunij in collibus mari vicinis rubrifloium . 
comuiune eft. io3a*. rAPAUER laewgaium. , 

P# capfuHs oblongu calycibusque glabiis, caule multifloro 
felisj rarifliinis' fubliifpido, foliis pinuatifidls incifis fubpilofiSa 

Habitat cum priore in collib6s circa Odeffam, nec non 
in ruplbus circa iherpias Conilantinemoulfinas, ,Floiet Majo, 
Junio. 

Refett varittattm gvacilem et glabellam P. dubii rnbri- 
flori, feJ fetis plixiffjmi» caulis alyue pedunculorum^ foHi^ 
etiam glabriusculis minut compofltis: laciuiis aculioribue. d«- 
Uique ca'jct glabro fatis difliuctum videtur» io32**. PAPAUER arenarium 1 .i P. c?*pfuli« oblongis glabris, calycibns Iiifpirli», folii» bf- 
pinnatifidis: , lucinulis linearibus, caulis njultiflori feiis patu-- 

w 

h$: pcdunculorum adpreffis, fructiferorum rari» caducis. 

Habitat in arena mobili campornm fluuio Terek Ticino* 

1-1 

rnm. Florct aeilate. © 

folu T - Affine binis praeccdentibus, a quibus m multo rariorcs multo tenaius laciniatia Glaucii violacei foliis fimilibus. Setct 

L 

bafeos caulium ficut pedunculorum et calycu 

quara in peni^Itimo, femptr aUamen proftant, nec defidcran- 

tur faepiu» ut in praecedentc. Corolla conftanter rubra, funda Capfula um. Stigma faepe 6-radia tum in P. 4ubio, 8-rad[iaUim i« Ueuigato, j3-Tacli«tHW i^ «•m*ri9. POLYANDRIA MONOGYNIA. 365 P- 97 lo53. PAPAUER caucaficum. 

Synonyma adde: P» ca|^rulis oboualis glabris, fligmaft 
qua^rilobo, cau^e pedunculisque pilofis : fe(is fparfis erectis^ 
foliis pinn&tifidis incifis* hoU magaz, 16? S* CataL horK 
gorenk. a. 1812. p. 4g* Bejfcr cataU hort. crtmtnec. a. igi6. 

Circa fonlci lorrentis Chodjal alpiujn Cancafi orienlalis 

etiam Ila8citur, tcfl« Steueno in mem. foc. nat. cur. mofq. J. 

f - ■ 

Selae folioriim rarae longiiisculae, in apice lacinuTarum 
mucroncnj clongatum refenint, farpe et in adullis fupcrftites. 

■ 

Quaeritur an P. floribundnm Desfont. in cnnaL mus, 

paris. 6. fdfc, CS- P* 376* t. 33. (P. orienlale tcnuiita inci- 

fum, ad caulem floridum, Tuwrne/. cor. />, 27.) vere a noftro dilTeral» io34. PAPAUER orieniaU. r 

Varietas Jlore coccineo caule liumilJore, gn»m fiftit -Bof. 

L I 

mogaz, t, 57, apud nos \ero non occnrr^nn^ fortafU* diilincla 
cfi fpccies* Saltim utra^ue in biortis fata haLituuj coloremqu 
fluris non mutat. io36. TILTA plat^pIifUos. - • 

CorymhuU floram minua multiflori, ipfi vero florts paullo 
niajoreSy pedunculi ab infertione ad bafin alae breuiores quam 

j 

in T. mJcropliylla- Noflra faurico-caucafica folia perampla lia- 
bct; ferraturia cximie mucrouati»» J039. CISTUS marifoliu^ 

w 
m 

Synonyma adde; Lamarck et Decand. fior. franc. n. 

44S7* 0"^ Helianthemo,) Linck apud Schrader nou. ephcmt 

iou I. f . IlS^ AlUon. pedem. n, 1664. U 45. /. j. \ / * 356 POLYANDRIA MONOGYNIA- CoroUa calyce, vilHs copiofis albis lilrfato longior, Stjlus 
breuis obiiquus. Stigma capfiatum. 

Dlllinclos omnino a noftro eft C, niarifolius Engh hot, 
3<^6, quod liqiiet ex icone, folia miuora, flore» quo^ue paullo 
minores: calyce breui rubicundo fiftente. / io4o. CISTUS faUcifolius. SjnonYmon adde : C. aegyptiadua. Marfcli P. 209 ^, cafiK io42. CISTUS HeUanth^mum Diflinxi olim duas varietates: alttram pilofam foliis 
utrinque viridibus, alteram fabtomentofam foliis fubtus inca- 
nis, Plaec cajyces quoque incario-lomenlofos, illa pilis patulis 
hirfutos Iiabel. Sub priore «xcludendum eft Synonymon La- 

ri 

marckiia.mG adductum, fed addendum Heliantliemnm obfcurum Ad pofteriorem periinent Helian- vulgafe Dtcand.- fior. f cit. proximam Perfoon 
themum 

Perfoon 

cauliculis breuioribus tenuioribusque, foliis quoque minori- 
bus, yilis breuibus patentibus fotani viscidulam ex Tauria 
maxime meridiouali liabeo, ulterius examiuandam. ^T .^ ^- POLYANDRIA TRIGYNIA. 367 J- ■% 
A. ^ T R I G Y N I 
io43. PAEONIA coralllna. ■ -^ Fo/m utplurimum blternata, vix unqnam trlternata, qua- 
Iia vidit Pollas; juniora fubtus villis crispulis parum eon- 
fpTiui!» pube&centia. Capfulae inde a bafi rerurualae. Planta 
Retzii, qnam nonniii cultam vidi, liabet foliola minus lata 

r 

acutiuscnla; qnapropter noHra fpccie ab ek fejuugitur ab 
cmicijf^ Fifcbero in CataL hort* gorenk. a. i^rr. />• 48^ P- 
daurica (\ug'orum) Deamd, fyjl, veg r. p. 301 in Tauria 
nou occnriit, quare loc. cit. fynonymon Pallafu cft excluden- 
dum cl fub F. coralJina coliocandum. 10 14. PAEOMA hybrida. t r 

Synonymon adJr: P. (laciniaia) foiiis bitcrnatis mnlli- 
pftrlitis nudis: laciniis linedribus, capfulis tomentoiis. Willd^ 

I _ ^^ 

tnum. hort. teroL p. 573* Decand fyjl* veg. j p. 594. 

Noftra omnino eft P; hybrida s Pallajio in Flora rojpch 
defcripta el dolir.eafa, <apfalaru:n forma^ fitu et pube rnm 
P. triternrla ct tennirolia ex^cte ccnneniens. Quid vcro fit 
tJP. {^hybridd) heibacea, capfulis pubescentibn j, fnliis hileina- 
j,tira. fectis. f gmenlis glubris mul^^ipartins, lacini?! linfan'b)ii 
jfDecand, fyjl^ vf^^. I p, 3p3^9 9 «'*? qnidera fi.git. An varie- 
Utem F, L^bridae vel tenuifoiiae defcribit? 568 POLYANDRIA TRIGYNIA. 4 io46. DELPHINIUJVI Con/oZiia. 

Definiatur: D, nectario monoplij^llo, coroUae calcar« 
lammns longiore, ramis pedicellisqne diuaricafo-pafenlibns^ fo- 
liis maUipartitif ? laciniia linearlbus, capfuHs glabris, 

Tola planta tpud nos puhe exili adpreffa Veflita ct fub- 
cancscens^ praeter genitalia. 1047. DELPHINIUM Ajacis. 

j 

r 

Dejiniatilr: D. ncctario monopLyllo, corollae calcare la- 
minis fubaequali, ramis pedicellisqne rectiusculls, foliis mul- 
tipartitis: laciniis linearibus^ capfulis pubeacenlibus. 

Puhes praecedentis. PiJlUlum et deinde copfula quoque 
pubcscenlia. Rami floriferi, quam in praecedente, longe pau- 
ciores fliictiores et mejfis multifloii» 3 048. DELPillNIUM fpcclofum. 

^ Defnjatur: D;-nectario fetraphyllo : labellis bifidis bar- 
batis, corollae calcare curuulo lougifucfine laminnrum^ folii« 
quinquepartilis incilis aculis, caule foliis raceujisqne hirfiilis^ 
braclei» fubcalycinis lanceolalis^ capfulis reticulatis glabriu- 
fcuHs, 

■ ■ 

L 

T 

Synonyma adde: D. petiolis bafi non dilatatfsj foliis pu- 

' , w 

bescentibus 5-!obalis: lobis incifo-ferralis, brricfeis lanceolatii 
villofo^viacofis. calcare curuulo, capfulis glabris. Dtcand, fyji. 

veg. jf. p. 56"/. Marfcli. cent platit. rar. voffic. j. L 5- 

In CAucafi ofientalis alpe Tyfenddgti etiarh fepcritur, fe- 
cundum Steuen iri itiim» foC Mi. cuf. mof^. 3i p. ^64, 

Hirjutles omniuni pnrlium dcnfa liaud fiongala, fcre to- 
jnentum* Genmna fubuillofa, fed capfulae glabriusculae nili- 

L 

diilae, Planta Sibirica a Caacafica eo tanlunl fecedit, quod 

Jloris cakar quidquain appareat breaias ct minas Htcualum^ \ L POLYANDRIA TRIGYNU. 369 io48*. DELPHINIUM daj;ycarpum. Definiatur: D. ncctario tctraphyllo; labellis bifldis bar- 
Bflfis, coroUae calcaie cinmlo longitudine laminarum, foHis 
quinquepartitis iiicifis aciUis, caule foliis r^cemis ctpfulisqu 
hirfu(is, bracteis fubcatycinis fnbulatis. 

D. petiolis baii non dilatalis, foliis pubescentibas 5*Iob4t> 
tis, lobis ]anceoIa(is fubtrifidis apice incifo-denfalis, racemo 
iirpplici piibesccnte, biracleis pedicello triplo breoioribns, fe- 
palis fubpiljofis petsla duplo fuperanlibus, calcare reclo. 
Dtcand. fyjl. veg, i. anpend. p. veg. I. append. p. 547, 

F 

D. dafycarpum. Steuen manujcr. 

^ _- - _- - q 

^ Habitat in Caucafo feptenfrionali fubalpino, circa acidt;- 
lam Nartfana {Steuen)^ ad latera montis Befchtau {Wih helms). o Statura, fiores cl pubes iere praecedentis, folia wagii 
diffecta potius fubfeqBentis. Bracteae Jonge minores et angu- 
iliores ac in praecedente; nectarii labellorum laciniae minaa 
dilatatae acutiores fubaequales. Germina et capfulae villis co- 
jpiofis mollibus fordidc albicantibus veilita* J049- DjELPHINlUM /exao/um. 
^^ ^ 

>• Def l ' ' ' 

liatur: D. nectario tetrapbyllo: labeTlis bifidia bar-^ 
baiis» corollae calcare curuulo longifudine Idminarnm. foliirf 
C[ninquep*rtitis incifi* putescrntibuSf racemo fubpilofo, I^ra^^ 
Gteif. fubcalycinis fubulali» fetofo^ciliatis j c^pfali^ glftbriu- 

fculis. *-» Synonyma adde: D. petiolis bafi non dilatatis, foliis 
5-lobati»: lobis incifis, cauTe flexuofo peliolisque pilofm-culis. jj bracteis linearibusy capfulis glabris. 

^ ri' 

362. Marfclh cent. plant. rar. rojfx M St€U I en in --ri -F/ara taur. cmuc. T.IIL s4 KP^ POLYANDRIA TRIGYNIA. mem, foc. nat. cur. mosq, 3. p. 264. CataL hort. gorenh t. I. r. Treuiranus ^JDelpfu et Aquil. p. 15. "• 8 D. eiliatum. Situen in cataL hort. dorpat. a. ISII HabitaC non folum in Iberia, Yerum etiara in Caf^cafa feplcntrionali ad lalera nronti» Befchtau et circa acidu'ani 
is.irlfanenfcni; porro ia montofis circa Gandfcliam, Florel 
Jalio, Anguilo. 

Bractea€ pili» rigidis longis albis ciliafae, iicut .petioU; 
qui tamen pili quandoque obliterantur. Petala a bafi ad nie- 
dium pili» elongatis mollibus ciliata, cacterum glabra. CauUs 
in iberico, ad %uod fpeciem olim dcterminaui, valde flexuofus 
crat, fed in caucafico poflmodum obferuato apparuit rcctiu* 

fculus, Praefercndum igitar nomen triuiale Horti dorpatenjis' 

Zoc, cfr. io5o; DELPHINIUM hyhridum. i Hffiniatur: D. nectario tetrapLyllo: labellis biBdis bar^ 
batis, corollae pubescenlis calcare rectiusculo laniinis fublon- 

■ M 

giore, foliis digltalo-partitis incifii: laciniis Hneari-lanceolatis, 
caule folii* racemis capfulisque rillofis^ bracleis pedicellaribus 
fubulatis. 

Synonyma addc: D. petiolis baii dilatato-vaginantibus, 
foliis mpltipartitis: lobis linearibus, racemo conferto, calcare 

n 

L 

reclo flore longiore. Decand. Jyjl. veg. j. p. 353* Ptrji Tournef. cor. p. 30 ? ^h Duas noto varietates infignes: '/ robufliorcm. ■ * 

ramofiorera, pube ubique tenui veflitam, coroUa, praeicr pla- 

f tm eittts fqb apice cnjusque peUU ^illofo-tojtuenJLofciiB, nuda, 'r n-" / / ^ POLYANDRIA TRIGYNIA. tji 

F 
r ■ 

calcare laminis vix longiore; tauricam debiUorera undiqntf 
magJs villofdiii, coroUa to!a fuj)crficie pubesccnte, calcare la- 
minis mauircfte longJore, gcrminibus capfulisque villis copio- 
fi« obfectis. Ail liae fpecies iint dillinctae^ Cultura inaglllra 

w 

exploranduin* io5o*. BELPniKIUM ochrokucum. 

D. necfario tcti*aphylIo : latellis bJfidis barbatis, corolla* 

r 

glabriusculae calcarc rectiusculo lamiuis longloye, foliis digi- 
tato-parli(is incifis : laciniis ilneari-Iariccolatis cauleqne gla- 
Bris, racemi axi fubpubescente, bracteis pedicellaribus fubula 
tis, capfuHs glabris. ' 

D, peliolis bafi dilatalo.vaginantibus, foliis multipartitisi 
laciniis lineari-fubulatlsj racemo breui, floribui (albis) extus 
pubescentibus, calcare flore longiore acuto, capfuHs glabrii. 
JDecand. fyjl. veg. /. p, 3S3 et app^p. 5^6. 

D. Ocliroleucum. Steuen manujcr» 

i). Iiybridi Varietas floribus ochroleucis. JF7or. taur. cauCe Juh n. lOjo* 

Habitat in Iberia. 3^ 

Simillimum praecectenti, ctiam racemo clongato mul- 
lifloroj' fed pube omiiium partium vix ull», in capJuUi 
plane deficiente et fcolore Jlorum f^tis diftinctum videfur. 
florcs albidi; petalis quandoque apicem verfus praeter dor-^ 
fum diluliflime coeruleis; io5l. DELPHINIUM puniceum. -V t * - . 

Dejiniatur: D, nectario tefraphyllo: labellis bifidis Itr-* 
batls^ corollae cano-villofae calcare rcfupinato cmarginato lori- 

giludine laminarum; foliis digitalo-|)artiti« incifi*: laciniis U- ' 5;« POLYANDRIA TIIIGYNU. noari-ltnceolatii, bracteig pcdieellaribus fabulatis, «ule foliis 
racetno cfcpfulitque cano-villofu. 

Synonyma «dde : 1). petiolis bafi dilatato.vaginant:bu3, 

foliis in lobos lineares ad bafin usquc multipartitis, racemo 

clon^atoy cftlccre rectt obtufo pedicello fubI<K)giore flbre bre- 

«iore. Decand» ijjl. veg. I. p. 35 2* Tnuiranus Delph. et 
Aquih p» IT- "• !!• , y^ ACONITUM f Synonyma adde: A. galca clongatat ca^cire arcnafo, la- 
bio lanctolato, folii» vix fubtus pubescentibu ; palmatcqiin- 
qutlobisS lacinii* 3«partitis acrte incifo.dent«ilie. JDtcand^ 

Jyfi* ^^§' I* p» 571- M,arfch, cent. planL rar. rojjic. r. f. ir# 
CataL hort, gorenh c lgi2* p.' 4g. Ho^m. horu mojq. o» 

_ ^ 

j^o^. n. 30. - , 

A. fpeciea Lycocton« affinit. Tournef. it. td. orig. gaUlCm 

£. p. 128* % ' . 

■ 

Flos volgo penitus albus. Synonymon Corollorii Tourne" 
fortiani a me huc relalum, alii ad A. albnm referunt ; fcd 
id, quod in itineribus loc* czf. commenior^fur^ eti£>m plantam 
Corolhrli buc potius fpectare arguit. Specimea in htrb&rio 
T oufnefortiano deeffe videtur, quum n#c milii dictum lier-i 
barium pcrnqluenti ia oculoa ixiciderit, nec Decandollio fi* vif um. ■ \ j\ io53. ACONITUM Anthora, 1 

i_ 

Occurrit in Caucafo orientali circa Chinalug^ teile 5/<- 

j 

ucno in mem. /oc. nat. cur, mofq, J, p. 264. 

Varictatem elatiorem: foliorum laciniis quidquam Ittiori- 
bn» magiaque diuaricatis^ racemo minut pubeiccnte, Jloribus 
tantiHum minoribus, pubc ctiam parciore^ obferuaui iu Ucra- 4 

r* J \ POLYAND^IA TRrGYNlA; i 37J niae fyluis liaud procul ChjirkoTia. Sinns inter galeae Tcrli 
ceru et mucronem xhox parum jircuatus, mox Tald« profuM* 
dus. Mihi igitur hac fola nota A. antl^oroideum Decani. M c ab Anthora fpetie uoai yidetar poiTe di ftingui. / ) 1054. ACONITUM Cammamm. ^ A^ J f Rami fforiferi copioil Ttrfui apicem ca^^Iis panicuTati. 
Pedicelli gTubrluiculi Tiride»* ' Corglla fature cocrul^a: cli$ 
margine pilit raris inftructity qui etiam in di&fo intus haud 
penitut deficiunt. GaUae muci'0 infignis, finut intcr yerticara 
et «lucronem ficut iu praectdcnte variabilit, f«d vulgo pro-* 

J 

fundus. Nectaria galea vix breuiora. Capfulae plerumqut tcr- 
nac glabrao. ^ Hua potilTimum videlur pertinere ,jA^ (mrcpme- 
^ydium) ouariit 3 glabriti alis intus pilofis^ racemo l*ato co- 

t 

„rymbofo, peiicellia glabris, galea valie conuexa. fubcGm'c4 
j^Decand. Jyjl» veg. j. p. 374^ ^, Aliud oft A. Cammarum a 
CU Wahhnberg in Jlora carpatich n. 533 defcriplum, corolla 
dilate coerulca: vcnis fatnratioribus, nectariis gjei dupla 

breuioribua et piftillis femper 5 eximie cilifttif prftcdilum. / ■> - b , ^tr 37 4 POLYANDRIA PENTAGYNIA. I A. P E N T A G Y N I A > ft io55. AQUILEGIA vuJgarls, Noftra, in alpe Caucafi orlenlalis Schaclagli a Steueno 

r 

quoque lecla, Jlylorum acl Jlamina ratlone cum A. vulgari, 

h 

Xcd pube ctulis, peliolorum atque pedanculorurn cum A. fpe- 
ciofa Decand. fyjl. veg. i. p. 336 connuenlt; t^ao dubium^ 
de atriaique discrimine augetur. 1 o56, NIGELLA fegetalis. <Lj' i Synonyma adde: Marfch* cent. plant. rar. rojfic. I 
h 25* CataU hort. gorenL a^ ISI2. p* 4 

N. {foeniculacea) antheris apiculatis^ flylis 5-6 erectis, 
capfulis Jaeuibus dorfo (rineruiis in fruclum obconicum ultra 
inedium connexis^ caule erecto glabro, ramia fubdinaricalis. 
Tfecand.ffyjl» veg. j. p, 32g^ (jide lltlerm auctoris ad Steue- 
num datarum.) 

Filamenti apiculu» obtufus antheram didymam' vir ac ne 

ylx quidem fupereminet, ficut in N. fatiua, hifpanica et alii»; jii lon giusculum acutum exferitj tmde mihi priorcs anlheris muti- 
^^»> pofterior autem antheris apiculalis praeditae dicuntnr. 
Capfulae fquamnlofo-tuberculatae, minus tamen quam in N. 
latiua. StjU fructus demum reflexo.arcuati. Nectaria fparfioi 
pilofa ut in K aruenG. POLYANDRIA PENTAGYNIA^ » 
%* r5 -noBj. NIGELLA cruenjif. ^ Specimina germanica Iierbarii mei, ct ramia qungnauer* 
fnm porrectia, et ftylis fructus parntn fiicuatis cum tauricit 
plane conueniunt^ quare a N. aruenli non puto feparauclara, 
deterrninatara ad fpcciinina d CL B^upri in'TaurIa Jectft 
,,N, Cdiuaricatam) antherii apJcuIatia, ftylis 5 crectiusculis, 
jjCapfttlJs laeuibus in fruclum obconicum ullra inedium con-^ 
„ncxifi, ciule glabro^ ramil diuaricatilTimif» Decand, Jyjl. veg* 1057* NIGELLA /anufl. 

N. piflillis quinis, capfulit muricati» fubrotundis, folii» 
fubpiloils. Linn. ed. Willd. 2. p. 124,^. Knlj^h^ tctyp, Lamarck €t Decand. Jior. Jranc • o» p. 640. w 

N. antberis mnlicis, capfulis murfcatis in fructum out- 
tum ad apiceni usque connexl», caule erecto piloHascalO; ilo- 
ribufi nudis. Decand. Jyjl. vcq. i. p. 330. 

Melanlbium fativum fimplici flore. Clus. hijl. ^. p. .206^ Melanlhiam fatiuum primum. Tabern, K\ 181 • A D. Wilhclms. Q 1060. REAUMURIA vtrmiculata. Synonyma ad varietatem y3 

Prilld. enum. hori. berol p. 578 R. hypericoides. uiiton lew* edf. S. P. J. p- 327^ Jdcq» ^an. 92 v. 


>■ ->"■■ 
376 ^ POLYANDmA POLYGYNIA. 
A. .4^ ^- * T-. 
P L Y G Y N 1 A. 1061*. ANEMONE athana. A. pedoBcalo inuolucrafo rcAeXD» petalis apice re^exnl 
|bni« piniiati* elouguto-pjlofia : pinnw bipinnatifidis, Itcinulia 

r 

breuib«s lanceoIaVis obiuCusculis. 

A. ped'»ncalo inox>Iucrafo^ foliif pinnafis: laciniia bipJn- 
hatifidis, ftgnicntis lancrolatis obiufis^ flore fotiis couettineo r- t ►) petalis apico rrflexis. Steuen in mem* ft cur» mosq* 3. u sS^et in act. foc, Unn, lond* 

A. foliis pinnatifecfi^y fegrucntis inaltipaititi^ lobTi ob- 
longo^Iinearibns^ Rore nulante, pedicello vir inuoluc-ro lun- 

X 

giore, fepalis 6 erectis apice fubre|l#xis. £>eca id. fyjl, wg. /• 

P- 5^5. 

Habitat in i^Ipe Schadsgli Caucaii orientalis et oopiofe in 
collibus circa acidulam Nar{faha« Flovet Junio. ^ 

Staturh et y?ore proxime ad A. apiifoliam acceditt fitn 
vrro foliorum caulinorum^ florf quam radid multo prbpiorum, 
adeoqoe pedunculum inuolucrantium, A. prattnfi analoga^ Ab 
miaqn» bveuitate ' et obtufitste lacinularum foUi discrepat. 
Stanunum extimorum ru^^ciita glandiformia, A, pratenfi «f« 
finibusque familiaria, ^uae in albanji noftra ^cfiderat CL Z>«- 

fanrfoHe /oc. dt., Umem neo Iioie pemitus deAmt. 


s POLYANDRIA POLYGYNIA. 377 

■ 

io6a. ANEMONE Jyluejlris. 

j 

m 

r 

In campeftnbu» Ucraniae et nonae Roffiae reponfur yfim 
Th^as rt^ajor el gxandiflora: petalU confiantttr emarfmatis 5-^i 
praeferea a vulgari non diuerfa* 1067. CLEMATIS orientalis. 

Herha obiter fpec^ala glahra apparet, fed renera folig, 

^ — 

tBnUjsti f ipia gUbrii. c»ia fuiif, caelcrum tcnuiflimc tota pu- 
be^cit. Caifulae piUa alLis copiofis hirfutae. legl. ixoGg. CLEMATI5 Flammula. 

¥ ■- 

Eandem foUolis minoribus ad latera montis B^fcbtau \ 1070*. THALICTRUM alpinmn. Th^ caul** fiinpliriffimo fubnudo^ racemo fimplici t*rrai- 
nali- Linn. ed Willd. 2- p- I2^S* Flor* dan. U ii. Smifft 
hriu 2. p. 5i4* Engl bot. 26^. Ligbtf fcot. p. 2g6^ t* 13» 

f. I. Decand. fyfl. veg. I. p* /f5 «' 54S* Lam. tt Decand. 

fior. franc. n. ^SpS- IVphUnb. lapp. n. 279^ Steuen in mem. 

foc, nal. cur, mosq. J. p 264. Pall. it. J. p. 544. J.J Tb. montanum mimmum praecox^' folii^ fplcndcntlbus. 

V 

Moris. hifl^ 3. p. 325. fect. p- f. 20» f. /^. 

(_ Occiirrit in Caucaii orienlalis alpe dcb%dagh« Floret Ju- 

nio. Jr Pro varietate Th. minoris nana habet KalUr hifl» 2 p. i8 j:^ 1071. THALICTRUM foetidum Synonymon adde: Th. minimam faxatile^ odore graui, 
femine ilriato, Amm. ruth. n. ^g. 37» POLYANDRIA POLYGYNlA. Nofl.m conuenit cum Th. foetido Decand. fyjl. veg. I. 
p. 175 foliorum forma et pube infigni, fed cum Th, pube- 

r 

fcente Decand. /oc. cit. foliis per lo!um caulem aec^uabililer 
disperfis. Flores nubiles iiutant. , -h- 1073*. ADONIS aefduaUs. 

I 

A. pelalis fubocionis obtufis, fractu oblongo-ouato con- 
ferto glabvo^ fcaiinibus rugofis, foliorum laciiiulis fubulalo- 
lanceolatis. 

A. floribas pentapetalis, fractibus ouatis. JLinn, ed, Willd^ 

2. p. 1303. 

Inler fegele» cum infequente communii. Utrac^ue teflal* 
ilorct. O ^ 

Caljx nnnquam omni villofilate caref^ imprimis bafi^ 
pctalis autem manifefle efl breuiorp ^ 

Adonis Iiortorum Jlore atropurpureo ( A. autumnali» Decand Jyjl^ veg. i :) fpecie ab Lac vix differt, ^natnuis uofira vulgo petalis pluribus anguflloribus palliJTori- 
busque gau3eat. Aliam paruifloram varietatern: corolla vix 
m&gnxtudinc Ranunculi aruenfts (A, micranllia Decand. fyjl» m 

veg, I. p. 222?) €X transwolgenfibus Iiabeo^ a 
leciam, qaae et paruitate fructus oligofpermi tti*c< ifchero K. r 10/4. ADONIS autumnalis. V _> B4 fructu laxo glabro, feminibus rugofo-muricalis, foliorum lacinulis 
fubulato-lanceolatis, - - m^ a praecedenle folio lacinnlls qnidquam in uniaerfurn longioribus j petalis angnftioribus, in" fpontanea 
Tulgo vividiore colore fplendentibas btfi immaculati» ; calyce 
bafi magi« gibbofo atque ietrufo, nnd» ratione coroUac bre- POLYANDRIA POLYGYNIA. 379 

4 
I 

uior app^ret, magis villofo ; fructibus ob femina minus con- 
ferla daplo longioribus: raclii flexuofa in confpectuni vcnien- 
te ; Jeniinibus rugls profundionbus inlricatis exaratis veluti 
muricatis, Stminum carina fupra baiin dcnticulum exferit tam 
in Iiac quam in praecedenfc. 

De fynonymls inicr has a/Ijnes fpecies disperdendis in- 
certus haereoy ad fructus formam^ apud Llnnaeum (qnum 
numeru-s peiaforum minus fit conflans) praecipuam diagnofm 
condituentem, maxime refpiciendum effe flatuens. Quare A« 
anLumnalis Smithii brit. J# p. 55(5* Decand. fyjl, loc. cU.y 
cni fructus%lribuilar ouatus, mihi potius ad A. acfliualeni 
Linnaeit et vice verfa A, acfliualis Smith loc. cit. Decand, 
fyjl. J. p. 223, fruclu duplo longiore gaudens, ad A. autuni- 
nalem Linnaei referenda effe videtur. E Jacquinianis A. mi- 
niala aeftluali, flammea vero autumnali, me q^uidem judice, 
poliffinium refpondet. E DecandoUianis^ praeter dictas, flauo, 

^ _ 

microcarpa et citrina aelliuah'; flammea et forfe denlata au- 
tumnali videntur accenfendae,* 1075. ADONIS vernalis. 1 Synonymon adde; A. foliis radicallbus infimifue abor- 
tluis ad fquaraas fubvagiiaantes reductls, mediis et fummis 
fefTilibus, carpellis velutinis, petalis lO-ia oblongis fubdenli- 
tulalis. Decand, fyjl. {'eg. j. p. 224: 

RoIIiae auftraliori usque m Ucraniam famillaris cft, 

L 

A. apenninam Linnaei cum hac ex «utopfia herbarii Lin-^ 
naeani conjunglt CL Decandolh /oc. ciL Sed pro dillincla 
fpecie 5,A- {}Volgenfi) foliis radicalibus infimifae abotliuls ad 
^fquamas fubvaglnantes reducti», mediis et fumniia fcfrrilbus, 
j,carpellis fubuehitini?, calyce extus pubescenle, petalis lo-i:? 
„oblongIs p. 54*5^1 propohlt commemoratam a nobis plantam 
ramofiorem paruifloram wolglco-tanaicenfem, cujus fppcimcn L. 38e POLYANDRIA POLYGYNIA. flore adhnc minoref gcrmine bafi fantam pubegcente ex Po- 
dolia auftrali nuper a CL Bejfero accepi. Sed apud me non 
ceffat varietatis fuipicio, ob notam mibi vulgaris apud nos 
plantae cjuoad flaturam) ramofitatem, fdiia ct florum raagni- 

tudinem polymorphiam. Calyctm villofum et in vulgari feni- 
per video. 1075*. RANUNCULUS ophiogloJfifoUus. 

w 

R. foliia inferioribnt petiolalis cordatis obtufn, fuperio- 
ribufi oblongis fefniibus, caule (erecto) fiftulofo, pedunculis oppdfitifoliis^ carpellis granulato-tuberculofis. Decand. 
I. p. 24S cr. apptnd. p. 545. j7or. franc. 6. fuppl 
Villars delph, 4. p. 732* t. 40. M yjfoides) caule iimpl foliis neruofif : Inferioribus ouatjs fubcordatis prtiolatis, floralibus feflilibus \ 
lanceolalis. Linny ed. Willd. s* p. 131O. 

R. Flammula J. foliis onalibus, caule crecto. Lamarck 
€t Decand. flor, franc. fub n. 46^3» R. flammeus latifolius, flure minimo. Buxh. ctnt. $* f» 
4f. app. n. 42? (huc fptctare videtur.) 

■m j- 

+ 

In Tauriac meridionalis aqnoni reperitur. D. Steutn. Q 

Facies R# Flammulae lalifolii. Caults fiftulofi bafi pro- 
cnmbuntj immo radiculas band raro ex inferioribus geniculi* 

L 

agunt, Folia infirna longe petiolaia orbiculalo-elliptica, furama 
•lliplico-lanceolata- PeduncuU oppofitifolii : floriferi folio 
quidquam breulores. Piricarpia parua comprcflb-glt>bof!, flyl^ 
bafi perfiftente breinfTjmi apiculati, in disco mtrintiue punctis 
«lenalis fparfis vix nudo oculo ufurpandis exafperala. 1980. RANUNCULUS polyrhizos. 

■ 

Synonyma adda: R foliis glabris: rtdicalibua petiolatis 
3.5-fidIs^ lobis oDalit imegris; caulinis fciTilibus i» lobot li« V POLYANDRIA POLYGYNIA. 38 1 neares integros mulllparlilis; caule fubproilralo l-3^floro, ca- 
lyce patenle gkbro. Decand. fyjl. vtg. /. p. 275^ Marjclf. 

cent, planu ran rojfic. r. f. i^. 

R. niualis. PalL iu 3. p. 6s3* 

Rcceptaculum fructus cum pericarpiis tenui pube veftita. 1081. RANUNCULUS illyricus. 

Synovymon adde: R. (fericeus) foliia fericco^viUofis pin» 
natis: pinni» IJneari-Ianceolafis inlegerrimis, infimis triparti- 
th, calyce reflexo. Willd. enum. hort. beroL p. s§g. i Circa urbem Kiew quoque occurrit. -k <r ■^ -I- .j \ Nofter efl: verus R. illyricus Linnaei et antiquiorum, \co^ 
nc Jacquini optime expreirus. , Quem recenter Willdmouius 
fub pari nomine propofuit, is R. monfpeliaci Ttinn* varietas 

eft. Conf* Treuiranus in repert. foc. nat. cur. beroL a, 1^13. 

L 

-2. p. 150 et Decand. fyjl. veg. i p. 25 g^ 260. 1082. RANUNCULUS diffectus. bos — r . ^ 

tipdrtitif^ lobulis Imearibus acutisy caulinis in lobos Iineares 
integerrimos partitis^ ctule erccto i-a-floro pubescente, caly- Decand, Jyjl^ 282 


Inuenitur etiam in alpcftribus Caueaft orientalis circa 

^ - - 

fi, ex relatione Steueni in mem^ Jot. naU cur. mojq, 3. p. 265* 

Flortm male comparaui R. acri, eft euim multo major 
«t R. lanuginoil flori potius aequiparanclus. Cnucanca plantn 
omnibus partibns taurica magis villofa eft atque canescens* 

-■ 

Reliquum R. chaeropbyllo nimiucn affinis eft «t forte non 
vere fpecie diuerfuS; quamois ^alpeftribus adfcriptus radic« ,t grumofa careAt * -* s. 382 POLYANDRIA POLYGYNIA. loSa*. RANUNCULUS Philonons. R. calycibus liirfutis demum reflcxis, folifs ternalis tri- 

parlilisque hirfutis:' lobis iucifo-crenatis fubtrifidisj canle 

ereclb paniculato multifloroj radice fibrofa annua^ pericarpiis 
inargine fubtuberculalis* 

R. calycibus demutn reflexis fetofis, peduncnlis fulcatis, 

■ 

folils Iripartilis incifo-lobatis Iiirfutis, fructu fubglobofo. Linru 
ed. Willd. 2. p. 1324. Decand. fyjl. veg. I. p. 2g6. Ehrh. 
catahct. 2. p. I^S* Hornem. hort. hafn, o/ 18^3* P- 527 • 
Liamarck et JDecand. fior. franc. n. 464^* BeJJer galic. 

n. 662. 

R. birfutas. Smith brit. p. 5^2. Curt. lond. JEngL hot. 
1504,. 

L 

In depreffis Tauriae ad riuum Tfcliorgunam circa In- 
kiermen nascitur. Floret aeftatc. 

^ L 

Pericarpiorum ftylus breuis leuiter rcflexo-arcuatu^, tn- 

L n ■. 

bercula margini contlgua guaudoq^ue obliterata. io84. RANUNCULUS polyanthemiis. WiA . \ Synonyma adde: *Tx* foliis 3-5-paImato.partitis incifo^ 

w 

mullifidis: lobis fublinearibus, caule erecto mullifloro petiolis- 
que patentim pilofis, pedunculls fulcatis, calyce 'liirfuto, frn-* 
ctibas fubmulicis- Decand* fyji* veg^ J. p» 27g* Flor. franc* 

6. fuppL p. 638' ^' 4643^. 1085. RANUNCULUS acris. ^ ' Synonymon adde t R. foliis pubescenlibui fubglabi-isvd 
palmalo-partitis : lobis incifo-dentatis acutis, fummis lineari- 
busj caule erecto multifloro fubpubescente, pedunculis lereti- 

bus, calyce fubvillofo, carpellii mucrone {ubreclo termillalisi 
JDecand. /W?. ng. i. p. 277* " ..1 POLYANDRIA POLYGYNIA. 383 illofi maxime bafeos ciulis petlolorum et calycum in acrl longe 

M 

minor; pedunculi eju.* fereies el Jlores minores. Styli fructu 
milii ia alroque pdrtu fubarcaali apparuere. loSG. KANUNCULUS mmorofus. R foliis radicalibui ultra niedlnm 3-5-fidis: lobis cunei- 
formibus trifidfs^ lobulis apice denfafis^ caule erecfo petiolis- 
gue pafenlim pnofi^, pedunculis fulcafis^ -carpellis fiylo unci- 
natis, Decand. fyjl. v^g. i, p. 3SO, 

R. ]«nnginofas. Flor. taur. cauc, n. 1G§6^ {excluja va- 
rietate /3 et Jynonymis praeter Pallajii et HabHlzii) 

■ w 

Cura R, polyanthemo poliffimum peduncvUs fuJcatis con- 
ucnit, caelerum R. lanugiuofo propior, cujns fpecimiria ger- 

L 

manfca el fimiJlima fibidca coram babeo^ folii-^ quoque minu» 

w 

difrecfis discrepantia. Habet fe R. polyaniliemus ad R, acrem, 
ficut R. lanugiuofus ad R. nemorofum. ^ : io86\ RANUNCULUS oreophilus. 

I 

R. foliis radicslibus tripartili»: lobis fubtrilohit incifis 
■acutis hirfutifi, caulinis dlgitato partitis : lobis fubinlegerrimiaj 
caule fubunifloro nndiyue calyceque patentc hirfutig, 

^ R. lanuginofu» yS. Flor. {aur. cauc. Juh n. ZCS^. 

Crescit ia ir.ontibus altioribus Tauriie Caucafijue orlen- 
talis, in Sibiria quoque occorreni, Floret aeftate. J^ 

" — Similis qttdad Jlaturam et habitum R. montano et prae- 
fertim R» Villarfii Decand. fed totus hirfutus, multo attamen 
minus qnam R. lanuginofps : pilis baseos canlis petiolorumque 
copiofis patentibus fubreucrfi», foliorum et pcdunculorum ad- 
prtfTis- JRadix ex fibris plurimis fasciculatis compacla. Caulis 

r I r- 4 

tali leuiter fulcatus, apic^. lercs. Folia radicQlia longe petio- 384 POLYANDRIA POLYGYNIA. 

4 

I 

Uta triparlita fea triloba intifa: lateralibas fubbilobJs^ inter- 
ffiedio Tix prodncliorc j caulina 1-3 allerna uiulto minoia 
fubfenilia> iu lobos uonnullos oblongos linearesue faepius in* 
tcgerrimos diflecta. Fh^ R- lanaginofi terminalis folilarinsy 
accedente rarius altero laferali ex fummi folii axim. St^lus 
uncatus ut in R. lanuginofo» 

R, Vill^rfii Decand, fyjl. veg. I. p» ST^ videtur inter 
noftrutn et R. montanum mediu«, fed noftro propiorj qui ni- 
mis aflGnis eft R. ncmorofo J3 paucifloro Decand, loc* ciu ^. 
SS^p tamen pedunculis terelibus discrepans. ^ 1087. RANUNCULUS caucaficus. 

Synonymon adde: R» foliis radi<;alibns longe pefiolali» 
fubpubescentibus Iripartiti» : lobia triCdis incifo-ferratjs, canli- 
nis petiolatis trifectis, fammhrum lobis linearibas, caute orec^o 
d collum fibrillofo, pedicelHs teretibu8,calyce patente. Decandm 
fyji. veg. r. f. 279^ 

Crescit etiam in alpeilribas Caucaii orienlalis fid torren<^ 
tera Chodjal, tefte Steueno in mem. foc. nat, cur. mofq. 3* 
p» 265» ^^c Tauriae montibus altis peregrinus cft. 

Male «t hunc R. acri aequiparaui; nofter cnim foliorum 
Trollii europaei foliis non abfiuillium forma» eorumque lobia 
fcrraturis copiofis argutioribus munitis, Jloribus majoribusf et 

■p 

pilis fericeis roollibns quibus junior totu;< fubcano^citj» tam al> 
acri quam ah ejus a£5nibu5 djuerfiffimu» fft. ^eta(e villpfita- 

r 

tem cxuit et laele viridis atquc nitidtilus eaadit Pericarpia 
laenia, ut in proxime praecedentibusy acumlne uncinalo br«- 
Piiore quam in R. lanuginofo et nemorufo. 1081. RANUNCULUS oxyfptrmus. 

b 

Synonyma adde: R. foliis rillofis: radiraliba* pcti^Ia^ 
tU ouati« tripartito-incifis dchtatia, floralibus Uijpartitis: lobif POLYANDRIA POLYGVNIA* SSS 

ttongatis apifce deiitatis, caule crecfo patule villoA» dleliotomo; 
iEdlyce rcflexo, carpellis muricatis ariftatis. Decand, fvjl. veg, 
t- P' ^58' Treuiranus in repert. foc, nat, ciir, beroL a, 
I8l3^ 2* p* ijo. CataL horu gorenL a. i8i2. p. 48* Hojfm. 
horu mojq. d. igog. n. ^656. 

Affittitafe natiirali conjungitui* cum R. monlpeliaco, coi 
otnnintn proxunus eft. 

i 

1089. RANUNCULUS ariunfs. 

4 

iDeJiniaiur: H. pericarpiis aculealis! aculeia marginali- 
bus majoribus bifariis, foliis gLftbris: fup^rioribus tripartito- 
deeoniporais ; laciniis linearibus. ' 4 

Sfno7ijma adtle; Smith hriL f. 594*. Decand. fyjl, veg^ 

t. p. 2g7. Lamarck tt Decand. jlor. franc, n. 4652^ Scop. 
tarn. ed, 2. n. 603* J039*. RANUNCULtJS tuhercutalus. 

r 
w 

L 

I 

R. pericarpiis mnricato-aculeatis : aculeis abbreniaffs^ 
niargfnalibiis difeiqne aequalibusj foliis glabris, fuperioribu* 
tiiparlito decOmpoljtis: laciuiis linearibus. 

R. foliis glabris incifo-mullifiliA : lobis lincaribus acutis," 
caule ereclo mulliflorO; carpellis compreflis utrinqne lubercula 
oblufiffima jjerentibu». Decand. fyjl. veg, I. p. 5y7» 

In Iberiaf nec Jion in Tauria meridionali reperifur. 

t 

Ita omnimode fimilis eft praecedenti, ut pro varietate ha-; 
buiflem. nifi culuna fibi conflare vidoretur. Sed cullum vidi, 
i^i horlo PaTvlowskiano, nou ex fcminibus nollratibus^ verurn 
ex mifli» Landlsliuto a Scliultefio* Huic fiores eraiit R^ ar- 
ij^nfi minores, qoi in noflro arucufi magnitndine non 
cedunt. Siftit fub R. araenfi frnctuiqn dispp lantum murica- 
tUoj icon Jior. dan. U 219; an igitur de 

fermo eft? mera Tarietal© Fl0rm tmur. emut^ Tm IJL ft5 J86 FOLYANDRIA POLYGYNIA. 1090. RANUNCUL US muncatus. 

j 

Semina morgme inermia: disco tofo aculeis aduncis ot- 
fito, acumine falcato ipforum fere lonsitadine* 

-rf- 

PerpnfilJr-im varietciem v^rfus Cyri oftia, .circa oppitluni 
Sallian lectain Iiabeo. 

j 

1092. RANUNCULUS tejlkulatvs, 

R. lanuginofo-villofus, foliis compofilis: laciniis IJneari- 

■ 

Bus, fcapls unifloris; pericarpiis ob!ufe-bilobis, acumine fu- 
Itulato rectiusculo duplo brcuioribus» 

R. tcfliculatus» Cranz^ aujlr. 2. p. p7. 

r 

R. falcatus. Flor. taur. cauc. n. lOgS- (exclufis j)'"0- 
nymiSy praeter Jacquinum^Fakhmm et PaUofwm*) Bejfer gQlic n, 668* r R« piruulns, S*. G. GmeL it, 2. p> lyG. (non LinnaeL) 

R. noua fpecies paruulo affinis, fuliis multifidis.- 5"» G. 
Gmc/. 1*7. r/p. «J^J et praefat. p, VI. 

/ R. pygmaeus. Guldenjl. it. /. /?- r/j, 195. 

F 

Ceratocepbalus (orf/iocgraA") pericarpioruui cornubus rectfs. 

Decand. fyfl- veget. i. p. 231^ 

w 

Ceratoccphalus falcatas rofiicns. Catah hort. gorenk. ^* 
Affinis quidem, fed fufiicientibus Botis diffinctus efl a R» 

m 

falcato Liinnaei Europae occidentalis auflralioris incola, qui 
definiatar: „R' lanuginofo-villofns, foliis compofitis: lacimi* 
„1incari-falcalis, fcspis uuilloris, pericarpiis obtufe bilobis, acu- 

«sminc falcato mucronato multoties breuioribus. „ 1093. RANUNCULUS aquatllis. Synonymon adde: R. (pantothrix) caule natante, folii» 
omnibus capillaceo-multifidif^ petalls obouatis calyce majori* 
bus, carpellig glabris. Decand. fyfi. veg- J. p. 235* V \ J POLYANDRIA POLYGYNIA. 38; ^olla omnia niullifido-capillaria, circumfcriplione fubro tunda. /' An, sd lentera praefertim rugulofa. VarUtaiem ex Tuuria ha- 

r 

beo Jloribas el fructibus duplo majoribus^ Jiis cura /tipulis pe» 
tlolcirlbus pilis raris iucumbenlibus albjs caducis obfcure pu- 
bescentibus- An diHincta fpecies? 1095. TilOLLlUS patulus. 

r 

Tr. corolla 5'8-pelaia palente, nectariis lonsliudine tta^ zninam. bus. >, fy Tr fepfiHs 5 patcntibus, pclalls 1-5 ilamina aeqManti* 
Decand Jjjt, vt^. i. p. ^rj. 

^ ■ 

jS. Tr. (caucajcus) corolla paluM, necfariis ilammibus 
oribus. Staun in mcniu Joc. nat cur. mujq. J. p. 263* 

h F 

Hellcborus rai^unculiuus* Flor. taur* cauc. n. lOyS. {cum V ^"- Eff verus TroIIius, nec Ilelleborus, cenueniens corolld. 
cum Tr. asiaiico, necfarlis cura Tr. europacoj liaec flcut iu 
europaeo fccundum aetalcm prupordone ad fiamina quldquam 
variant, vulgo tam^n eorym lon^ihidine fanl. Tr. csncaiicum. 
iS/eaenf^per Caucaii orientalis alptftiia obuium ct reccnter cir- 
ca acidulas Narlfanenfes qiioque oLftruatuni, fjjftie non dif- 
ferre ab Ilelleboro ranunculino Smifhii teftan((»r fpccimina 
caucaiica mihi ab amic. Steueno commanicala ; niajwr tantum 
eft planla alpium Iberiac, quam oliui defcripfi^ inlerdum Tr« 
europaeo allitudine \ix cedens» t fl V # M 288 DIDYNAMU GYMNOSPERMIA. A. G Y M N O S P E R M I A. 1100. A3UGA alpina Noflra mcra efl A. geneuenfii varietas, nec A, alpin* Linn^^ quae A. rcptauti fimilis el parnm pubescens» bracUit 
rolandatis Tubintegerrimis inftruitur. Excludatur ergo e fpe- 
ciernm noftratiura cenfu. Nec de A. pyramidalis noftralis di- 
fcrimine ab A. geneuenfi certus fum. Conferanlur dc bit 

Sternb. et Hoppe in mem, foc. bot. ratisb^ a^ ^S^S' P' 

JJS'I20. y 

- iio4. AJUGA Jalicifolia. 

I 

Dejiniaiur: A. foliif lanceolato-clHiiticis oblufiuiculis fub- 
inlcgerrimis, calycibus folitariis oppofitis oblongis corolla 
tubo vix dnplo breuioribus, caulibus fimplicibui diffufi*. \. JiOi*.AJUGA oblonaata A. foliis oblongo-ellipticis obfufiusculi» integornmis, ca- lycibus folitariis oppofitis fubrotundo-ouatis corollae tubo tri- 
plo breuioribus, caulipus ramofi» atlfcendentibua. 

A. falicifolia. Sumn in mem. foc. nat'. cur* mosq. J. 
Habitat in fabulofis ael Cyrum iuferiorem, circa oftia 
Muffa, etiaiai circa Sailiaa lecta. Floret Jalio. ' / DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 589 Affi pilia rigidioribuj patcn- tioribus undique jinagis liifpida. CauUs ramis oppofitis longis 
plerumque paniculatus. Folia minora confertiora, bafi minus 
^ttenuata. Calyx uiulto breuior: tubo longitudine dentium pi- 
lofiffitnorum^ quorum fupremus, ficut in A. falicifolia «bbre- 
niatus efl. Corolla pubescens forma coloreqne A. falicifolite. 
Semina Chamaepyteos feminibus iimilia paulfo minorai rujti- 
lofa cinerea* 1106. TEUCRIUM Laxmannl HdMtu toto cum duabus praecedentibus quidem conuc-^ 
Dit, attamcn Ajugis aflbciari iiequit; quum torollae tuhus in^ 

r 

perne angulo acutiffimo hiet ut in Tencrii» : labdli fuperioris 
rudimento Ajugis folcnni penitus deficicDtc. iTio. TEUCRIUM montanum. Synonymon Clufii mihi modo ad-T. Polii yarietateni mi- 
norem atque paruifoliam referendum effe videtur; liuc vcr© 

F 

potias fpecfare Polium montanum ocfauum ejusdem /. c f. 
3639 &d affinc T. fupinum autem Poliuni montanum feptimum 

loc* cit. 
II 11. TEUCRIUM PoUum. Pro loci nalalis ratJone, habltu altiore rectiore, rel hu foUis et magni- tudine panlculae capilatac quam maxime variat; inter quai 
varietates nullos prorfus limitet inuenio. CoroUa ouinium ra- 
rietatum alba, calyx niueo-tomentofus. / iflifoUu Synonyma adde : Treuiranus in 

Urol tf. I8i3' 2. i>. IJO. foc* nau cur t ' 396 DIDYNAMIA GYMNOSrCRMIA. IL (pnentalis) flonbus vertlcillntis rafeinofis ferundis, ca- 
lycis denlibus patulis inaequalibiis, lariiiia ct^roll^e intcime- 
dia biloba. integerrima, foliis Iniearulanccalalis IVllicL cnum» 

hort. berol p. 600. Hoffm. hort, Tnnjq, a. igos. n. 1711. 
CataL hort. gorenJu ,cl. J8i2\ p. 22» Bejfer cntaf. hort.^crem» 

ti. igi6. p. 72. 

H. (orientaUs) floribDB axillaribus longe peduiiculdtis fe- 
cunclis binis ternifue, lacinia corollae intermedia rerjiloruii > anlegia, •- fuliis inH rioribus lanccolalis dcntali.s: fuperioribu* 
linearibus, onmibus puncfalis carnofi&. Schult^s oi*. p* lOS^ FoHa infimaj ea fiilicet, qnae ex gemmis baf^o^i caulfrini 
fupra radiceni dialius perfillcntiuin atque lignciiccnlium ori'i;i- 
tnr, lana niueS vaga pubeflcere ct crcnato-uudulata cffe uupcr 
etiam in culto obferuaui. 1116. NEPETA Mujr^ni. 

Synonyma adde: Schultes. obf. p. 106. Aiton kew. edm 
2. -P. 3. p. 37g* Catah hort* gorenk. a, 1^12^ p* 22. Eejfet iataL kort. crernen, a, 1816, p. (il. "* 

N. Willdenouiana Adami. Iloffm. hort. mosq, a.] /§05- 

n. 2178^ 

m 

N. faluiaefolia. Perfoon enchirid. 2p p» IfJ. (dcterminata 
cd plontas horti parifmi^. ^x feminibus a rne connfiunicatis 
enatas) ' \ ^ > N. longiffora. Botan, magaz.g2^^ {ex auctorit. hort.kuv. loc. cir.) 

Vix differt a N. longiflora, quacum conjungunt Will<i* 
tnum. hort. btroL /7. 601 et Hoffm, loc. cit. / dlflincta vero 
a noftra viJetur „N, {Muffmi) vtrlicillis paucifloris, folii* 
^^ uhroUindo-cordatis oblufiffimis crenalii peliol^ljs : lupcnori- 
^jbus med^o fubfintJ ^ti» Hornem hort hafn. a. I8I3* p-54^i9f 
quainuis eniui noftra culla foliis infaiori&us profundius gros- r I DIDYNAMLA GYMNOSPERMIA. Sqi fiusqne creliatis varief, femper tamcn folia fuperlora aeq,uali- 
ter iniautlui cren^ta habet, Auije planta Hornetuanhi potius 
ad fuLfeLjutiiltm fpeolat? V II i6^ NEPETA fupina. 

L ■ 

N. vrrficiiiLs fubfeflilibns approxiinatis, bracleJs fubulati» 
cn^ycein fubaequantihu^, foliis. oualibu».. fubcordati* felliiibus 

viliufi^, caulc dccumLeutc, Steuen in mem, foc, nat, mofq. J. 

26J. - 

r 

. Ilabitat in lapidefis ad torrcnlem Ckodjal Cancafi orien- P talis 2r « Verticillls terinini?libu8 . capitatis ab afljnibus diguoscitur* Stcum loc. cit. .i— ^ \ Plania niihi ex fneciniine ficco Steuenlano tanfuin nota, 

* - ' " 

ijraocedenU aninis, fponlanca quoque niinus canescens. Folia 

■ j 

riijn quidein penilus fcffilia, fed breuiirijtne pctiulata, fuperiora 

qnoque crenls paucioribus niajoribns niagisque inaequalibul 

' iiitlfa- Vtrticilli in nieo fpecimine onjnes terxninales capifafo- aii<^iefiati. Corolla lubo longo gracili, fauce aaipla cuai prae^ ledente conuenit. 1» X 7, HiEVETA ferpjllifolia.^ SrnonYma sdde: Marfcfu cenl. plariJ. rar. rojfic. i. 
h 28* i>€^^ir cat. lioru cremcnec. a. Igl^^ p* 9^» 

In faxofis crefaceis Tauriac varii* locis^ copiofins circa 
Bacalfiliifarai, ^palTiMi quoijue clrca SytJipheiopolin occuriit. V Conuener ct valde affiiJis N. marifoliae Caaanillefii^ quae 
Tbyinus creticus Flurae francicae. F)iffert praecipae cymis 
axillaribns, uiagis coinpofuis Icixioribns panicnlatis, nec fubtri- 
floris fulium vix acquantibus. longe racemofis. > »9S» DICYNAMIA GYMNOSPERMIA, 1118. NEPETA incana. y. Pro meris Lujus varktatibus habeo 

r 

3,N. (cyaneam) cjmis pauciiloiTs, pe<lanculo folu$ lon* 
^giore, calyce rillofo, foliis pctiolatis oua^is bafi cun*>atiai 
^nfrinque Io/k entofo-canis Steuen in mem. Joc. nat, cnr^, 

L 

f^mosq, J, p. 26Syyf in Cancafi orientaJis glarrofis ad torren- 
tetn Chodjal nascentem: ex autopfia planlae ficcac Steuenia*^ 
Tiae^ porro 

„V {acimfoliam) totam incanam, cymis fnbuerticillati» 
„nud:usculis, foliii pctiolalis ouatia deutatis Sprengel pugilU 

L 

5,r, p^ 41. n. rjo- Sed N- incana a Sprengelio loc. cif.com* 

tncinorata ad N. reucrioiden Lamarckii, diiiiuclaii]^ at olina 
monui, a noftra plantam fpectare videtar. lixg, NEPETA paruljiot^a. 
Synonjmon a3de: BeJJer caL hort. cremenec* a. jgiS^ 

J 

w 
■ 

In campcftribm Boryilbeni viclni»^ circa Cherfon el Ni^ 
tolaef paiBm quoque obnia, nec Ibcriae j eregrina efl. 

Verurn hnjus a N- libirjca discrimen ulteriori indiget 

r 

per culluram comprobalione. 

L ■ 

1 1 aa. NEPETA granJjj^ora. 

Synonyma tdde: CataL horU gorenh a. I$l2* p. 2S* 
Bejfer cataL horU cremenec. a. IS16. p. yO. 

V 

N. (colorata') cymi» pedunculatis raceniofis, calyrlbus cy- lindrac^ia pubticentibns, labio corollae fuferiore plano : in- 
lerraru lacinia media plana bafi barbata, foliis oblongi» cor- 
^atis fcrratisj fubla» ineanis rugofo-vcnoGs. WHld, enum. horh 
^roL p. $01. - i ; DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. SgS 

i 

N. mellffHerolIa. Perfoon enchirid. 2. p. llS^ (JetermU 
nata ad plantas enatas ex femwidus, a me fub hoc nomine 
horto parifmo communicatis.) Schultes obs. p. loS* (jion La- 
marckii et Willdenouiu) 

N. lamiifolia Adami. Hoffm. hort. mofq, a. IgOg^ 

n. 2i6g. 

r 

Folia fantum jnniora, antequam in juflam magnitudineni 
explicantur, fubius rugofa funt atque incana; adeoqde hic ct- 
racter Wi^ldenouii loc. cit, definitiouem fpeciei non debuiffet in Irare. ii23\ SIDERITIS cafycantha. S, ]iprf)a!"ca, folii^; l^nceoljtis in^rgerriniis lineatis fericeo» 
tomenfcJis. Lraoloi* lanctNil iiis citnmin^tis fcflrxis, calycibus 
hiifuus: dentibui acuminatifTjniis tnbo longioribur corollam 
fupcranlibus, 

S* paruay iloribus purpureis.. Buxb. ctnt*^* p» 32* U 
6l. f* I. 

Stacby^i (lauandulifolia) verticillis fexflorl» Lirfutiffimil^ 
foliis lanceolatis integerriuiis linealis. Vmhl fymh» J. p. 42» 
JLinn. edm Willd, 3. p. 103. 

Ziclenla orienfalis. Gleditfch in QCt. beroL a,i?6S» p* 
^. Perfoon enchirid. 2. p I2S* 

Galeopfis orien?alis Lauandulae folio, Qftlyce villoiifnmo. 

j 

Tournef^ corm p^ jj. 

Agri Tiflifienfis incola cft. Jr 

Cauhs cx radice perenni nmmulli rcctafcendentes fimpli- 
ees circiter palmares villis albis longis copiofis hirfuti, md 
perbrene a radlce interuallum verlacillatim floriferi. FoUa 
circiter biuncialia ad radiccm fasciculata, angufle lanceolata, 
liafi anguilafa; acutiuscula integerriAia nermofo-lineataj, fttrin-i 1 
4 '*-, 59* DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. qne pube inolli fericea candiean*ia. Verjicilli long^ ferie ap* 
proximati fexflori lilrfulL Bracteae lanceolalae acutae miilicae 
foliis latiores, circlter loiigilndine verlicilJori:ru rcllexae; fu- 
pra paruin pubcseenies lufeo-virides, fummac inlerdurn pur- 
pnrascentes, fubtus birfutae, neruofo-lincalac. Flores fetTiIes. Caljx niagnus corolla ampHor pilis albis elongatis rnollibu» L 

liirfutiffimus; derrtibus tubo longioribns fabaequalibus. fubula- 
tis exquifile acuminatis diuaricafo-patcnlibus, apieem verfua 
fubcoloratis mucronalo-fubpungentibus. Corolla calyce breuior 
purpurea exlus pubescens: tubo fubryUndrico calycls lubDnj 

y 

fubaequante; limho tub© paullo longiorc : labio fnperioie re- 
ctiasiculo indluifo obtufo; inferiore paullo longiore trilobo: 
lobis obtufisy rnedio latiore ro[undato. Genitalia corolla bre- Ji Stigma iui- nutum genens. 1124. SIDERITIS taurica. Synonjma adde: Marjch. cent. plant. rar^ rojfic. i.t 
3g. Catal. hort, gorenL n. I8I2. /?. 23. Bejfer catal. horl crcm. fl. i8i^* P- ^31' t iiaS. MENTHA aruenjis. Dejiniatur: M» floribus verticillatis, '^foHis ouatU acuti» 

r 

ferratis petlolalis fubuillofis, calyclbus campanulato.ouatis bir- 
fulis: dentibus triangularibus breuibus^ pedicellis glabriuscn- 
lisj corollis obtuirs. 

Synonyma adde: M. floribus verticillati»- caule adfccn- 
denlc villofo, foriis ouati» acutis ferratis fubuillofis, calycibus 
tubnlofo - campanulalis villofis: dentibus ouatis fubacutis, 

BtJJer galic, n. 6^6, Gort. ingr. p. ^2. Sobolemki petrop. 

f- 38 i ^■. DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA: SqS w 

Planta agri Pelropolilani parcilale hirfiitiei in cauh at- 
qne foliis, his anguflioribus ntriTic|iie magis attcnaatis^ JlamU 

' F 

nlbus couftanier corollam fupcrantibus infignia eft. f 1128*. MENTHA aujlnacat 

M. floribus verticillfllis, foliiB coidato.ouafis acutls fer. 
rafis petloUtis hirlis, calycibus oblongis \i\\ fua'» : dentibu» 
lanccolato.fubulalis, pccHctllis pubcstentibus, coioliis oblufis. 

W- floribus veriliilldtia, caule adfccndfcufc, foliis ouatis 

L 

arutis ferrafisj Ccilycum dentibus lanceolaJo-fubulalis, flamini^ 
bus coroJla breuioribus. liejfer galio n. 6^7* Jocq» aujlr^ 5. 

p. 81- i' 43O' /" 

IsL floribus verticillalis, coroHae laciniis omnibiis ohtu-- 

T j 

fi^, foliis fubpualis villofis, ftiiminibus corolla breuio^ibus, 
Linn. fyJJ. i'eget: ed. Alurray p. 5J^. fjiec. ccf. IViUd, 5. 

■ 

Lcgi in glarcofjs ad riunm Pocllcrunok Cancafi fepteiitrio» 
Malis, prope c/iflellutn^ Geojgopolilanum. Floret acftite. J^ 

Hhjuties oumiuni parHurti ciiani j^edicellorum niajor in 
nn-Kcrfinn qnum iu pr^^eccilcnle, fu^ici biifi bliora arguliua 
ftjrrala. CoroHae laciuir-ie oanes obtufae:' fuoiuja fubeujargl- 
nata in bac el in praecoclcn'c, 

J*iac('ipua Lujns a proercdonte diagJiofis a caljcis con* 
furn^-.fione rcpctcnda tfCe VidctaVy quain jJurimi jiegleji^trri^ 
iinje fyn<*nymra exfricatu diCkillia^a; nec acUo de vero in- 
ter utrauKjue discriniine penitus niilii quidem lijuct; ctenin:» 
Jacquino et fecunJum fum Murroyo^ iuiino i|fi Hallero, v»- 
riabilis in Minlhls (ut reccntiores demum cuiccre obftruntio- 

y 

nes) flaminum ad coroUam ratlo^ Iiisce diftinguendis anfam 
polifijmanj pracbuiiTe euidens cft. Equidrm, inucntoris Jac- 
qulni verbis inliaerens^, coufcntentier.te C/. BeJferOy hirfulio- 

rem planlom Jlaminunique lunjiludme nnuus varianlem^ fcili- 


. ' » 336 DIDYNAMIA GYMNOSPERlVnA. €l caljce angu jlaminibus cotolla breuioribus praedilarti(q 
ore eft) pro ^I. auftriaca reputo, ad quair dictas refpieia» notas, pertinere ridetur; Mentha Halleri n. M. iruenfis. Willd, Wahl M Willd: Halkri 'mjTiibiisque eminciitibns praedifam finjulquc dcntibu» caijcis 
longioribus inftrui aflerat auclor. / , 1129. MENTHA Pukgium. 

■ Taurica planta diacrepat j^Tulgari, quam in BeflarabiS 
ad Tyrani Iffi qnamque exprimit Botan. magaz. 10269 hir» 
futie caulium atque foliorum infiguiorc^ foliis etiam iiiferio- 
xibus fub)olnndo-nec oblongo-oualis; denique calyc% toto vil- 
lofo : denlibus cilidti», nec tenuiffime pubescente: dentibu» 
lolii elongato-cilialis. Specie attamen non audeo feparare. .- 3i3i. LAMIUM maculatum. Caulis pilis fparfis raris reuerfis hirtus. Folia obtufe 

m 

crenalo-ffrrafa: fcrratuia extinia majore elongata etiam ob- 
tnfa, parum pilofa. Calycis tubus glabriusculua j dentes ipfo 
longiorefi tubum corollae fubaequanle», pilis fparHs ad angu- 
lum acutum patuTis afpeii. Corolla extus birfula: dentibu» 
laucia utrinqne duobus fubulatis^ inferiore minimo* 3i53*. LAMIUM tomentofum^ 

V 

L. folifs fMbrotun^o-conlatis obtufe denlatls utrinque to- J< .y Linn, ed. W yo . Sttutn L, orientalc incanum florc albo, cum labio fuperior* «Baato, TQurncf. II. DIDYNAMA GYMNOSPERMIA: *97 Creacit in lapidoC» alpmis yerfas fontes torrentit Chod-i 

F 

|a! ditionis Kubenfi» Caucafi orientalis, Floret Junio. ^ 

Planta parua^ cauh palmari declinato, Tomentum totiut 
plantae molle conftat ex villis copiofis breaibus Iiaud pur« 
albis, qui in calycibas denfiorcs longiorcsque lanae fpeciem 
referunt. PetioU breues, Calycis dcntes vix fubi longitudine, 

I 

Corolla niagnitudine L. albi extus hirfuta: tubo calyce quid. /' andulato-crenata. ii34*. GALEOPSIS Ladanum. G. caule geniculis fubaeyualibas fuperne ramisque gkn- 
dulofo-vUIofis, calycibus villofis niucronato-pungentibus tubo 
corollae diiplo breuioribus/ bracfeis fabulatis fubreflexis, fo* 

w 

liis reniote ferratis ulrinque viridibus: floralibus lanceolalia 
^lrcuniferrali», - Bejfi ^pM ^uctoris.) G. grandiflora. Flor. taur. cauc. app, S* J>* 4^1* n.'200T* (exclujis fynonjmis.) 

Frequens per Rofliaai niediauiy circa Charkoviarn ct alibi 

■ 

in raderatis, ad vias; nec nou in Polonia auflraliore. 

■ b 

Alia eft per auftraHorem Gwmaniam intcr fegeles vul- 
gata, quaai etiam pro G, Ladfino ex agro Goettingcnfi ficcam 

F 

Labeo, milii vero in Roflla nondum vifa „G. (canescens) canle 
^jgenlculis incrafl^atis fuperne, ramis caly^lbusquc mucronato^. 
,j)ungcnlibus corolla duplo breuioribus VilloCo-canesccntibus, 
,,bracteis fubulalis reuolutis, foliis remote ferratis fabtus riU 
jjlofo-canescentibiis : floralibus lineari-lanceolati» ultra mediam 

r 

„ferratis infegerriuiisue.„ Hanc refpicit G. cancsccni SchultfS hf. p. lOS» Reliquam fyn h plantaram hucu» 

Prior toU '\ SqS DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. ■* vlret, caules Iiabet fpadiceo-purpureos ad genicala vlx incraf- 
falos, ramos ad angulom acutucn furfnrn porrect*'» fuperno 
vilHs patnli» glin:lula nigricanfe capitalis copioiis pubcsceu- /■ fere ad ba- Tia u^que ferraturis remotis inflraclfl, bracteas hrea^ore% mi* 
nus reuolulu-patentes; pojlerior cault iuftruitur rniuus rubi- 
cundo: ad gcuicula ramorumque infeitioncHi lofco, ibique 
tnnnifefle ita inciafTato ut et fuhjecta foHa relrGflectantur, fu- 
perne yillis fiutplicibus canesccnte, inlcr quos raruKS aii^ui 
apparent glanduliferi ; ramis ad angulum recium e caule egre- 
dienlibus furfuuiqne valde anualis; foHis in uuiuerfurn angu- 
ftiuribus fubtus incano-villons; raracis fupra medrum tantum 
rcmole fcrratis, fup>«Tioribus lineari-lanceolallt inlegcrrimis, 
Qnoad injiorescentlam at<jue Jlores nuUum tnter utramque no- 
labile discrimcn inu«nio. 11 36. BETOmC^officinans. Calyx nndique villofus; anne igitxir potins ^. ftricta Ailoni ? 


/ X 11 26*. BETONICA hlrfuta. B. fpica oblonga bali foliofa, bracfeis fubulato-lanceola- 
lis miicronatis caTyccm prismaticum aequanlibus, corollae ga- 
iea intcgra, foliia cordato-oblongis villofis. 

B. fpica bafl foliofa, corolli» galea integr^. Murray in CommenL goetting* a j^ P* 95* Schalus obf^ n, log. Lamarck tt Decand. Ror, f\ n. 2563. D gonnkenfi. ^ DignoscUur facile a priore foVds majorlbus : crenis gros- 
fibribus, Jtbribus majoribiis ; calfcibus longtus lubulufis. DIDYNAMIA OYMNOSPERMIA: 59» 11 36**, BETONICA muea. / B. verticniia bafi foliatis frtTiIibus: fummis approxima- 
tis , foliis Iincari-ob1ong's villofis fubfus niueo-tomenloris» 

Steuen in mem. foc. nat. ciir. mofq» 3»-p* 266, 

B, fpecies noua floribiis magnis purpurris. S^fcf/en locctU 
p. 246. B oricntalis Sidcritidis f^icie, flore purpurco et flore di- 

■m- 

Julifljme purpurascenfe. Tournef, cor. p^lS^ 

Habifat in Caucafi orientalis lapidofis: cc flore rofeo, 
circa [Lermas Dfchimi?; 3 florc ocIiroleucOj circa pagum Chi- 
nahig. Floret Junio. ^. , i ■ — VT •m. Planta elegantifliina magnitudine et floribus B. grandi- 

florae^ CauUs adfcrndeas pedah's oblufe quadrangulus rlbo-vil- 

.^, lofns, fuj)evne forncntofas. Folia anguft:a aequalitcr grcfTe ob- 

fufe forrata, quopd forinam prosiu*i?,a(i B- hirfutae folia ac- cedrntia, fupra yillora viridia rugofa, {uhtus tomeuto niueo 
mollifllroo vcflita; radkalla et caulina infcriora longe petio- 

■ L 

lala Lafi intequaliter cordafa, JIoraLa fumma in petiohim at- 

n ■ 

tenuata* Bractcae lanceolatae, villis iniumbcntibns mntlibus 

ri 

albis fublanatae. Calyx l«nugIijofo-vilIr.fiis : dentibus lanceolali 
acutis inermibus, Corolla magna vijiofa: tubo curuulo calyce 
pauUo Iongiore,^<7/ea lala roiunda*a integra. /^i/o galca paullo 
lougiore trilobo: intcrmedia lala emarginatdp > i»37. BETONICA grandlfora, 

i ^ 

V 

Synonyma addet CaiaL hort. gorenk* a. 1^12* p Hoffm» hort. mofq. c, isog* «- 4S9' 

CWnofodium grandiflorum. Giildenf}* it> 

426, 42g. o I. p. 4^47 Galeopfis ttifijor corium mosconiiirum redclrns Buxh* 
cent. r. p» 4. t. 7, quoad iconem ila noflrae conueiiit,Hat de 4oo DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. r-^ I 

identitate nallus dabitarera, fi vel minimam Curii lofEci oHo^ 
rem noftra fpiraret. Licet fafpiMri Buxbaumianam plautamj 
forlafljs ficcarn iriter chartam, perentii liocce odore per acci* 
dens fuifTe imbutam. 

A - 

^i^ In montibu^ herboii» circa Gandrcham eliam cresclt lcfle 

j 

Steueno in mem. Joc. nat. cur^ mofq. 3. p. j24^* II 45. STACHYS iberlca M coroUh ochro F 

leuci, galca carnca: margine baaeos nt in St. recta utrlntjiie" purpurco labio purp dionali eJg% in ipfo horto Nikifejifi fponlaneam nuper inucni. 
CoroUae galea et labii lacinia mcdia tjuandoque emarginata* 

—. m 

j 

liinL 

Praeter olim indicala discrimina a St. rtcla fcquentia 
addo: Caules vulgo ramofiores Lali magis declinati, Pubes 
omnium partium msgis fcri<e«» Folia breuiora : crena tcr 
minali mojore fenaper apice rotundaia, nec lanceolafa immo 
mucronata. Cfl/yc/n/ dcnte» tubo quidquam breuiores, ncc eju» 
longitudine. CoroHiU rktus minus amplus, Galea breuior la* 
bio, nec cjus lougitudinc. Labii lacinia media minus prominu- 
la, quae lateralibu» duplo longior in Sl# recia. 

St. arenaria VahHi, noffrae, ut ex culla perfpicio, ni« 

t ■ - 

mis affinis ullerius coraparanda cfl: et Jufta diagnojis flabi* 
lienda* + 

11 48. MARRUBIUM ajlracankum, 

Ad latert collls ij^erma» Conftantinoojontatias fundenti» 
ebaiuoi, in Caucafo orientali ad lalera lorrenlis Chodjal eti- «m reperitnr, feeundum 

3, P. S6$, foc. naU cur. mosq, IJIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 4oi Pili acl fauceai caljcis ila rari, ut feminiferam noQ daadauU \ 1J49. MARRUDltJM catonaefoHum. 

w _ » 

Pili ad faucern calycis copiofi, Gouniueatci feminiferam 

L . - - - 

penitas claudunf* n5i. MARIIUBIUM i^ulgare. Varietatmi ex Iberia habeo cau/e et foliorum paginain* 
feriore lana m/nus floccofa veflitis, aequabilius canescenlibusj 

ri 

tinco drntium calycinorum arcuato non reuoluto» 

■ 

Huc conferaf nr M. affine Hornem» hort. hafru fl. 15/J- tinuifle auclor teftaturj M. ailracanico fefe ob« 

icnota planla. nec in gorenkinfia nouifji, 11 65. PHLOMIS punijcns. 

- r + 

j 

- 

Hirfuties omnium partium, ipfids adeo corollae corapo* 
nitur cx pilis ilellatis variae magniludiniai tam in hac^ ^aaia 

in afBni Phl. Herba venti» 1160. THYMUS collinus. Th. fIoribu3 laxe verticillato.capitatjf^ calycitf lirnBo (Oitf colorcj foliia ellipticis glabriuaculis bafi fubciliatis, caule uiH dic^ue liirto* ItSct, {exclujis fyno* nymis.) ^ 

Foliorum forma admoduin Tariaf^ fic in Iherii medi4 

w 

^irca Tiflin latifolius habita Tb. mojttanii porro longifoUii» fl9ra imur» c0U€. T%UU ~ , tC 4oa DIDYNAM[A GYAINOSPERMIA. 

j 
j 

,liabltn vftrletalis pla!yp?iyl]se Tli. suguftirolii in Tatiria et 
paffim pcr RolTlam auftrulioreni occurrK, cjnalem et in Poda- 
lia olim legl. Omiiium variefaUun caulkuli leuitrr pnbescunt, 
;)fdicc//i lor.ginscLili, ^ores majuvcnli, f«/r<^^s vlrides ma^is 
minusue Iiirti, Jlamina circitcr corollae longiludifie 

■ r 

Ad longifoliam varietatem acceJit inJif;ciiiis G.Jiciae Th. 
liirfutus Bejferi, mihi a Cl. auclore communical! s. qui vero 
caulc foliisqne undiqne villis copiufis albis obfitis a noftro 

diflert. 

Diftinclae, me quidem indice, fpircies fiint, intra Florae 
"i^iofliae limites liactenus non repcrlac: » r ' * THYMUS Serpyllum. \ Tli. floribus glomerato-capifatis, calycls limbo discolore, 
foliis oualis oblufis glabriusculis bafi fubcihaiisj caule angulis 

r 

hirto. 

Th. floribus capitati^, caulibns repe^ttibus qundrifariarn 
pubcscentibus, foliis planis oualibus ohfufis hafi cilialis. 

'^Vahknb. carpat. n. 5j?7. Flor, dan. U 1165* Smith briu />- 
64,0. Curt. lond. PoIL palL n. S74* 

I w 

Serpyllum vulgare minus. C Bauh^ pin.p* 220' Serpyllum vulgare repens. Chis. hijl. /. /n 359' 

j ■ 

Serpyliura VX et \ll uiinus. Taban. KraeuUrb. p -748 w 

Hoc eft Serpyllurn Europae occidenlali mediac maxime 
&miliarc. Cauliculi tcnues dcbiles cespuitii. Folia rotunda 
parua. Capilula parua compacta. Calycis linibus fpadicco-pnr- 
pureus, Tale habeo ex agro Goeltingenfi, idemque legi in Po- 
lonia auftraliore; «ti varietas occurrit elatior facie infe- 
^ueulig. blDYN^AMlA GYMNCSPEILVIIA. 4a3 ^ THY^MUS montavus. 1 • ' ■ r 

Tlu flbrum pnnicula veiticillal^ oblonga, calycis limBof 
fconcolore, f.>Hi.^ fubrotundo-ouaUs i^Ialyris, canle a^^igijli^ liirlo. Tt. O/flfjiulicofus, lioribus verlicillafo-fjiicalis; fpicis ob- 
tiquis, pedunculis utiinoris, loTxlk oaato-obtufis intcgcrvimis» 
Waidjl. et Kiu Yar. luwg. i. u 71. Perfoon enchlrid. £. pi 

L 

jjo. Scliultes olJ\ p. S57- 

, L 

iSei-pylbnn pannOnirum primurh, Clus, hijl, t* p. 3^0^ liBi. THYMUS nummularidHi 

L 

Defniatur: TIu fldribus laxe-vfcrUcIllalo-capitaiis^ ca-» 
lycis limbo concolore, foliis fubrotundo.ouatis pilofis : infe^ 
rjoribns fubcordatis, caulibus pilofis, farmantia repenlibui 

r 

longifTjmis. 

Sjnonyma adde: Catal hort gOrenk. ix. igi^* P- ^4*. 
Th. laHuginofus. Rocliel fafc. plantt jiannon. . {varklaS ^r ? \ 
hlrfulinv^ fccundum f[ 

Tli. oiientiilis Mrijoranae foliis. Totlmef. cnr. p. J2i 

riiifuiie fo!}--nnn i! axime quidem variat, fed pi 

ins a<l coftani et ucruorf prinoipa!e4 fparfi ne qnidein in gla- 

Lrioribos defi lrr;.ntnr Caljcis labium fuperiiiJ obiongo-rettan- 

xtuluin: tbntiluKS Iriui^-ui^in-fubulaiia fubacqualibus in hoc et in fupra rr«.-cufiti.s c//ri,;ibus, Cahx iVuciifer f.tejc purpnra,scit> 
licqite Ycio omui aeUte limbo discolure gauclct, ut ili Ser- vy ]\o. k I 

1162. THYMUS MarJchaUianus. 

r 

Tli rscemis verlicillatis hirfutis, calycis labio fupcriore 

ri 

fubquadialo: denlibus fubuIaJis fubacqualibus, folii? plani» 
longe elliplicis fuhpabescentibus bafi ciiialis. 

'a ( 4o4 t)lDYNAMIA GYMNOSPERMIA Th, Maifcliallianus var, a. Flor. taur. cauc, Juh n. tlCs. 
{txchijo Jynonymo AfnmonnU) 

PcrRoffiam suftraliorem in Ucraiiiatn usque in^iiccis pas- 
fim rcperitur, in arena mobili circa Charkoviam miniine rarus. m 

FoUa latitiidlne varianti femper allamen angnfta funt 
et faepe lineari*cllip!ica, cnralius obferuala lenuiflime pabe- 
fcere folent, quamvis lacle virescant. Caules fiimiores nragis* 
que elongati quam in aCBnibus, quandoque erecti, villis albis 
patulis praefertim fuperne et inter florcs valde hirfuli. Ru^ 
cemi fructiferi elorigati : veriiciiris difljnclis, inferioribus prae- 
fertim remotis» Flores minores (juaui in Th. collino. Calyx 
Hcut caulis pars fuperior hirfutie palula canescens. Corolla 
vjx calycem fnperans, Stamlna vulgo inclufa. Th. lanugi- 

1 

nofus Wahknb. carpau p. ig2 foilaffis hu}u& loci eft. ii6a*. THYMUS angujlifolius. 

w 

Th. floribus glomeralo-capifatFs, calycis labio fuperiorc 

M 

fubquadralo: dentibu% fubulatis fubaequalibua, foliis lineari" 
ellipticis ciliatis glabris. - ' v 

Th* floribus capitalis, caulibus procumbentibus, foliis 
cnnealo-linearibus bafi ciliatis* Ptrjoon enchirid^ r. p* ISO^ 
Wallroth Jlor. hahns* fupph 3. p. J50. 

Th. Marfch^Ilianus var. /3. Flor* taur^ cauc^ fub k, I162* 
Ccum Jynonymis^ 

Th. vulgaris, Marjclu cajp. p, 20g* 

Serpillum faxatile hirfulum tbymifolium nanum. Vailh I > pam. p. j^j. n. 4. 

In elatis ficciflimis Tauriae et ad Caucafum cum affini- 
boi minime rarus. 

r ^^ 

Nimis affinis praecedcnti et forle varittas ex loco natali 
«idiffimo. Cauiiculi breues, admodum diflorli, fuperne impri* DIDYNAMIA GYMNOSPERMlAi ' 4o5 

f 

r 

tnh undique hirfati. FoHa glabra mfidula: neruis valde pro- 
minulis, latitudine perguam variant ; mox oblongo-cuneata 
bafi tanlurt} ciliara (in fpeciminibus Volbynicls a 67. B, 
pro Th, Serpylli F/or. galic. var. 7 mihi communicafis), mox 
angiifliirima fere ad apicem usque ciHis Jnaiginalibus infigni- 
bus nuinila (in fpeciminibus tauiicis in cacuminc montia 
Tfchfiturdag leclis). inflorescentia et fioribus potiOimura cum 
Th, Serpyllo conuenit, nifi quod limbus calycis, in jnniore 
tofus viridis, aetate fanlum cum ipfo lubo interdum purpu- 
rascat. Quaeritur an Th. acicularis Waldjl. et Kiu ab an- 
guflifolli hujus varietate vere fit diftinctus. Th.Zygis Schrank 

m mem. foc. bou ratisb. a. iStS- P* ^^4* "• 3Sf ^^^^^ pl^"- 
tas Sareptanas recenfilus, procul dabio, vel ad hunc, vel ad 
fubfequcntem refercndus eft. \r 1162**. TUYMUS odoratimmus. 

■ 

Th. fioribus capilatisy calyeis labio fuperiore ouato-lati- 
ccolato : <1entibus inaequalibus, lateralibus fubulafis, ^ medio 
majore lanceolalo; foliis linearibus oLlufis cilialis glabriu- 

fculis. -K^" f Th. Zygis. Marfclu cafp. p. 21O. 

Serpyllum odoratifllmum glabrum longiore angoftlorcque 
fcJio. Amm, rulb. n. 67? 

j 

In ficciffimis ad Wolgani inferiorem, pracfertira in arcna 
tnobili flumini vicina> nec non in arenofis ad Hypanin circa 
Nikolaef reperitur, frequenter flore albo varians. Floret cura 
ifBuibus aeftate. % . 

Longloribus virgis qnam praeccdens in aridi(fimo folo 
laete catfpitat, odore Citri fortiffimo iter facienlibus e lon- 
ginquo etiam fefe corameudans, maxime vero, fi ubi copio- 
fior, cafu rotas fubit» vel tranfeunlibus calcatnr. Folia in 
nniiiprfiim nraecedente anidauam lonsiora ansuftioraQue. Flo^ 4o6 DIDVNAMIA GYMNOSFERlVnA. rum cofituJa minus comp.icta, ipfi Jlores quklqnom majore&. 
Calycis labii fnpenoris dcnlicQli connincntes : lattralibus nii- 
jiimis fnbnlatis,intermcc]!o manirrftc majore iatiarc atqne pro- 
ininnlo Simileui cnfjcis conforniatiojiein video in pl^nta lu- 
fitanica, miUi pvo Th. Incido Atonl olim ab iUuJIr. C\ Uoff- 
m<innsef.g conjmnnicata, nifi quod in hSc kbiiim fupeMus 
njnlro fa Jr*tius fubrotunfh^-onatum : dmlicniis apicis ifa n^i- 

w 

nuli'^, ut mucrpnem medii-im pnnnim fimplicem refcr nL Cae- 

terum diola planU eliam quo'id hibilum, foii^, iufioresceii- 

tiam ef llores noftiae perfiuiilis eft. 

Th. vulytiris in fcnpli* pcregrinatorum RofTicorum pofliiri. 

commcu^or.Uus, vel Th. odoraliffimum, vcl Th. anguftifolium f^ e- 
ctaf- gnuiiuus euim Thymus fat-uu^/pT Enropam n'.axime an- 
ftralcm vulgaiis^ iulra imj eriilluihenici limiies non reperiiur* ii63. TIIYMUS hhfutus. > 

Defniatur: Th. fli^ribus cc*pitatis, calycis labio fiiperioro 
fubquadrato: dentihus fubulalis fubaequalibus, foliis liueari- 
plliplicis undique hiriulis. 

Synonyma addet Th. pannonicus. AUion. pedem* n. 77* 

Th, lanuginofus /3. Lam. tt Decand. flor. franc fub 
n, 25gO. 

In faxofis ad monlicuTum, qni ihermns Conftanlinomonr- 

F 

tanas fondit et in Iberia eliam obuius, denuo cum Th. >- 
iiuginofo auctorum confcreudus» 

H 

Th. Zygis fpecimina habco mihi ohm a i. Willdenouio 
commnnicata, quae mrietatem noftri : /o/u5 tenuibus, viHu 
breuioribu3 praeter cilia praeditis plane referunt. r ii65. THYMUS graueolens. 

m 

Synonyma adde : Marfch, cent. plant. rar. TOjpc. !♦ 
h $§. CataL horr. gorenh,. a. 1812. p. 14^ DIDYN^AMIA GYMNOSPERMIA. 4o7 Th. (canus) yi\]o[nSf floribns verticilla[is, caulo rdmo- 
filTJrno, foliis onatis aonUs ferralis. Steuen apud Hoffrn, in 
commmu foc. ph^ffico-mecU mvfq^ j. voU i. p. 4^, 1169. MEL15SA Nepeta. 

w 

Calycis dente» longn inpcronato-acuminatt, inferiores lon- 
giorcs inbo vix briuiores, in Iiac et in M. Calamin(ba. Spe- 
cimina podolica taurnis iimillima mecnm naperrlme comum- 
nicauit CL Beffer, fiuiybjue alius fpeciei pro M# Nc[)eta au» 
flraliori Gennaniae intligcna in horio cremenecienfi cnllae; 
quae quidem, habitu cum noflra conueniens, uiinulie denti^ 
culorum calycis, tubo fciliiet quadruplo breuiorum et in mu- cronem minimum defin 
stm M facillime dignoscitur. llanc aulem 
pro cognoniine Linnaei planta babere, id ipfum vetal, quod 
de discrimine a Calamintba ex diuerfa cal^^ds ilructura, quod 
neminem facile fugere pfcteft, nil mcmoriae prodidcrit Lin- 
naeus, peduiiculorum axillariam ad foliurn rationcm, potifli* 
«lam omuino inter noftram M. Nepefam et Calamintharn no- 
tam diaffuollicam conililuentem maxime urgens. f?T- 1170. MELISSA umbvofa. 

h 

S)monyma adde ; Steuen apud Hoffm. in comment.^ foQ. phyfico-med. mo 
1^08. n. 2078- fq, J. 9oL I. p. 45« Hoffm* hortu mosq^ «. 1170*. DRACOCEPHALVM iotryoides. 

L 

L 

r 

Dr* floribus fj^icato-capiialis; bractcis calyce fubbreuio* 
ribus: inrerioribus oblongo-cunciformibns tridcnlatis, fuperi- 

, r 

onbus indioifis mucronatis, foliis fubroluudis pinnalifido-crc- 

r > 

nati» utrinque tomeulofis. 4o8 DIDY __ t 

Dr# ilpnbufl fpicato-capitatis, bracfeis lanceolatis fabula* 
tis macronatis, foliis fubrotundo-coidatis pinnatifidis: laciniis 
oblongis obta/is matgine reuolutis ntrinque tonienlofis. Sfcnen 

in mem foc. nat. cur. mofq. j. p. £66. 

Ncpela pinnatifida. CataL horU gorenh a. J812* p* 2Sm 

Habifat fub Cancafi orientalis alpe Tyfendagh, ip ripa 
glareufa torrentis Chodjal. Florcl Junio. J^ ■ / 

Affinitas cum Dr. origanoide fumnia, cujus varielatem 
yegefiorem alque elaliorem grandiflor^m refert. Cauhs bafi 
diftorti perfiflenles. Cauliculi annotini plures digitales vcl pal- 
mares fimpUces tetragoni vlllis moUibus albis ficut lota plauta 
incani. FoUa unguicularia fubrotunda fabcordata^ lobis 5-J 
mngnis obtufis iotegerriniis fiibaequalibus usque ad medium 
Incifai utrinque albo-villofa fubtus magis canescentia, margine 
faepe reaoluta, iimilia foliis Sculellariae orieutalis; petioUs 
ipforum circiter 'longitudine. Spica terminalis feflih's fubcapi- 
tata multiilora. JBrabteae inferiores ''oblongae apice tridenta* 
tae: dentibus mncronatiS; lateralibus fubulatis ; fuperiores lan* 

-H 

■ 

Ceolatae indiuifae coerulescentes, Fiores daplo minores Jlori- 
bus Dr. Moldauicae* Cafyx formi Dr. peltati coerulesccns, 

r 

pube tenui incanus. CoroUa calyce duplo fero longior exal- 
tido parpnrascens leniler pubescens: tubo tenui ctlruulo ca- 
lyce longiore, fauce inflala ricta amplo, gah& recla emargi- 
nata breui^ tahio palehle lateribus deflexo trilobo: lateralibna 
paruis obtufia, medio magno apice dilatato obcordato. Geni^ 
talia circiter galeae longitudine. 

Dr. origanoides differt praefcrtim bracteis omnibua cvf 
Hciformibas fuperne niacroaato*dentatis calyce longioribuSj et 
paroilate coro/ke. 4 
I 1171. DRACOCEPHALUM aujlriacum. 

w 

SynQnymon adde: Dr. (calyce bilabiato) : labio infe» 

riore bindo, fpicii vcrticillali» , folii» bractcisque lineari- DIDYxVAMIA GYMNOSPERMIA. 4o9 bas pat-litis fpiuoris, Hili u 7 Dracoceph ^ _ 1172. DRACOCEPHALUM Ruyfchiana. 

j 

L 

** r 

Synonymon adde: Dr, (calyce bilabiato): labio inferiore 
bifido^ fpicii verticiJIatis, foliii liaearibus indiuifU, bracleia 
lanceolatis* Hiltebn monogr» n. 6. L 6» 1175. DRACOCEPHALUM ibericum. w 

Longe propiiis efl Dr. canescenti qaam peltato etaprio- 
r-e vix eiiter quam paruitate coroUae digaofcitur. iijj. SCUTELLARIA paUida. 1, Synnnyma adde: Catal hort. gorenk^ a. JgJS^ p. 24* 
Hornsm. hort. hafn. a. igJS* p. 5^7 • 

'^^ fynonymo GmeUni a me huc citato modo dabito^ oh 
bracteas plantae fibiricae coloratas et ex icone noftra mino* 
res, Inm quod ex phrafi Heinzelmanniana folia glabra prao- 
dicantdr. Discrimen noilrae a Sp. albida Limu dcnuo «onfir« Vt^ ^- 4l« DIDYNAMIAANGIOSPERMIA, 

M I A. ^ ^ A N G I S P E R M I A. ii8q. RHINANTHUS orientalis. Filamenta brunora rocta, circ^ quae filamenta longiora 
in fpiraai torqueutur, obferuanle Steueno in mem. foc. nat. 
ciir. mofq, 3. p. 267. ii84. ALECTOROLOPHUS Trixago. .^ L 

y 

Synonyma adde: Bartfia Trixago. Lam. et De 
flor. franc. n, 242S* Perfoon enchirid. 2* p^ ISO^ 

Synonymnn AlUonii hic excludendum et ad diftinctani 
fpecieoiBartriarn verficolorem referendam efle moneut ductores 

r 

^or. francicae loc. cit, 

Calyx una cnm bracteis villis copiofis glandi^liferis hir- 
futns, qnad.rifidiis: dcntibns brcuibus obtufiuscuHs. Corolla 
alba vcl dilulilTiUie pnrpiirasccns; tubo caiyce longiore, gale& 
coroprefTa obtufa, ma-gine apicis utrinque iu dentem oblufum 
produclo; /a5/o amplo Irilobo: lobis obtufisjateralibus breuio- 
ribas; plica longiUidini a lobo medio discrctis. Stamina galea 
treuiora : authcris valde villofxs. Stylus ftamina parum exce- 
deos non emincns: fligmatibus minutis apice craffioribus. 11 85. EUPHRASIA officinalis FoVorvm dentcs magis miuasue arguti, immo in fohis 
fa^erionbus iulerdum aiucronali; fed et haec varielas pube . -w DrDYNAMIAANGIOSPERMIA, 4i i Iblinrnir. calycivS ct capfu^ac ab E. falisburgeufl, quae practcr 
c^i^uiCH. ^j.ihra eft, dignoscifur. Conf. Wahlenberg carpaU n. 

€o/ tt 60^ e.t JJecand. Jlor* franc, 6. fuppL p. 3(^0. 1188. EVPilPxXShX glutinofa. 

Occnrril eliafn iti moutofis clrca Tiflin, taurica vulgo (pla ior,. 1188^ MEL4MPYRUM crijlntum. s. I 

M. fpici?i qnaclrangnlaribus: bractei» cordafis compactis 
Jeniiculalis imUricatis. hinn. ed, Wilid. 3. p. ly^m Flor, 

ri 

dan. t. 7104. Smith brit. p. 651. Engh bvL 41» Lamarck 
et Deco7i(L for. franc n. 11O4. HalL hijl, n. 311. Pall iu 

^. p. ISS^ Polh paL n. 5S4^ 

' In. pratis fylnaticis aliioribus Tauriae hinc incle rGperi-^ 
fttr. Floret aeilale. . ligil. PEDICULARIS lapponka. 

Synonyma adde: Wahknb. lapp. n. 30g. PalL iL 3. 
p. 34. Lepechin iu ed. rojfic. J* p^ 104. 

1*. orienlalis minima, flore albido. Tournef. cor p. g. 

M 

Species bacc per alpes globi nollri flJaximc diflitas pro- 
uenit, in fibiricis, uiaJenfibus, ftyriacis, caucaficis; fcd in 
ptaga maxime borcali ad Obum fluuium, ficut in Norvcgia 
ct Lapponia m planioia quoque atque conuallia excurrit. An- 
nuara praedlcat CL Wahlenberg hc. ciL an recle? 

1193. PEDJCULARIS condenfata. . 

FoUa polius P- f6»b"ofae, quam rpculifae analoga. CorolH 
flaua: lablo galea paullo brcuiore trilobo, lobis amplis: lalc-r 
falibus rolundatis, medio fubemarginata. K* \ 4 12 DIDYNAMA ANGIOSPERMIA^. / 1194. PEDICULARIS caucafica. 

In alpeflribus Schadagh diclis Cancafi oiientalis occnrrify 
fectindum Steuen m mem» foc. ncl. cur. mosq* 3* P* ^67. 

r 

Filamenta glaberrima^ quae in P, verticillata pilis vagig 

r 

p^tulia pabcscunt, Stylus parum e galcae apice prominet. ^ 1 S^WEDlCVLAmS Wilhelmfiana. 

P. caule iimpTici lanalo infra fpicam fonofam fubnudo^ 
foliis radicalibus pintidtis : pinnis oualis pinnalifidis denlicu* 
latisy calycibus lanatia: dcntibtis fubulatis nudiu8culiS|Corollae 
galea obtufiQima. 

, P. Wilhelmliana. Flfcher in herhar. gorenkenji. D. Wilhelms D Planta rarius rede al- I 

tior. FoUa radicalia P, comofae foliis analoga villofa viridiaS 

V - _ , . 

pinnis fuperioribus conflnentibus. Caulis aut folio unico prope 
radicem inllructus, aut ad fpicam usgue plane aphyllus. Spica 
ouata breuis compacla. Bracteae prominulae floribus multa 
longiores anguilae pectinato-pinnalifidae : laciniis falcalo-Ian* 
ceolatis brcuibus dentictilalis. Flores magnitqdine P. recutt- 
tae. Calyx ouatus: tubo lana fordide alba copiofa denfe vc« 
ftito, dentibus nudiusciilis fubulatis: fupcriore abbrcujato, rc- 
liguis tubo paullo breuioribus. Corolla purpurea: tuho longi- 
tudine calyci», galea obtufiflima, ul in P. recutita; labio ga- 
IH multo breuiore tripartito: lobis fubaegualibus, lateralibus 
obfufis, intermedio cmarginalo crcnulato. Stamina intra ga» 
kam: filamentis villofis* Stylus parum eminens. iJgS. PEDICULARIS comofa. 

w 

Synonymon adde: P. luberofa. Marjch, cafp. p. SIO» DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 4iS r 

Hirfulie calycis feniper pallidi; ftriis lafis fttro^viridibas 
a fingulo deu(e per tubum excurrente variegati copiofa vel 
fubnuHa) tutn corollae galea magis iuinufuo fornicata et apico 
attenuata etiam variaU 1198. ANTIRRHINUM fimpJex. 

tn glareoils ad torrentes^ in mare nigrum ex tnontibuA 
Tauriae maxime meridionalis delabentes pafilm reperitur. 

r 

Hujus loci mihi eiTe vidctur Liuaria fecundaj morauica 

r , 

prima. Clus. hiji, I. p. 32 1^ » i \ laoi. ANTIRRHINUM Linaria, Synonjmon adde: Flor. dan. f. ggS* 

M 

Variat lalitudine foliorumj quae altei bafi faltim, femper trineruia deprcheuduntur, tum corollae magni* 

j 

tudine. Paruifloram varietatem, qbam }am Linnaeus comrae» 
morauity fefe inter planlas ficcaa Ailrachanenfes nuper vidifle 2. p. 
fcunt* oerT, foc, nau 
fulia ijoferior vagia pube- lijoa. ANTIRRHINUM macrourum. Sjnonyma adde: CataU hort. gorenk. a. Igl2. p. 25 {fub Liinaria). ^, pauciilorum^ calyce glabriusculo. 

-■ j 

Linaria (mucroura) foliii alternis lineari-fobulatis fub- 
carnofiSy caule ereclo HmpIiciinmO; fpicH terminali peduncu- 

lala, caljTcibns obtufis. Marfch* ctnt. jplanu rar. rojfic. j, 

u 27^ 

_ 

Occuriit etiam m pTomnnforii CaQcafici fcptentrionalis fax circa CafteUnm Sfuemaia, et ^ J "' 4 \ 4i4 DIDYNAMIAANGIOSPEILMIA B..irara]iiae vaftis inter Elifabetgrad ef NikoK»(*r, n< c li*^n vil 

n 

caaipellribus tanalcenfibus afque tran^wolgerfibfis. 

Cauli flovirrro faepius fupra ra«1i<cm accediinl rivni rilU 
qnot abbrcuiali fteriles confertim foliofi, in quibus folfd .tK 
ferioia fubucrticillata fuuL ■ • i2t)3. ANTlRRHINUiM odorum. Synonyma adde: CataL horU gorenh a, 1^12. p. r^, 
(Jui Linaria). 

A. odoratiffinium. Gilldcnjl. it, j, p, lit» 

A. junceum. PcW. i/. r. p. ^JJJS €f J. /?• 54 '^j ^^-* 

V i2o3*. SCROPHULARIA riodo/a. 

Scr. canle obtufangulo^ foliis cordalis acufiusculis inac- 
qualiter ferraHs glabriusculis: bafi 'uiedia in petiolum pro- 
ductis, racemis terminalibus paniculalis. 

Scn foliis cordatis trineruiis, caule obfufangulo. t^inu* i *' ed. Willd* 3, p. 270. Flor. dan. L 1167* Smllh brit. p. 66j. 

^ _ 

Bejftr galic, n. 75g. GmeL fib. J, p. i^?. n. 2. 

L 

F 

Inter ficcas ibericas obtinui plaulam Roffiae feptentrionali 
et mediae familiarem. ^ 1 2o3**- SCROPIJULARrA gJandutofa r 

Scr. caulc obtufangulb, foliis cordalis inaeqnaliJcr crcria- 
tig putescentibus: petiolis rilijtis pp^lnncuHs briicteisqne pu 
lofo.glandulofis. Wahknb. ca^vat n t l6- Waldjl, et Kit^ rar. BefJ. bf p. 117* s. Prouenit in nemoribns promontorii Ccancafi fepJenlrk). 

nahs et in Tauriac meridionalis iaumbralis roacidis. Florel 
acllate, Jr DIDYNAMIAANGrOSPERMIA. 4i5 JDignoscinir a Scr nodofa pube caulis afque Miorum, 
folns obiufinscalis groffb inaequaliter crenatis, nec pculiusca- 

i 

Iis crebrius acntiuscule ferra/is fere ui in Scr. aquatica. Villi 
glanduliferi raniorum paniculae r\x in ulla Scropbularia peni- 
tus defiderabunlur, ncc iu Iiac infignfores funt quam in mul- 
lis affinibus; «ptius igitur, mutato nomine triuiali, Scr. me- 
liflacfolia appelliiretur. 

j 

Scr. Scopolii Hoppe Perfoon enchirid. 2. p. i6o cutn 
hac conjungit CL WahJenberg loc, cit., nec equidcm ferundum 

r 

fpccimJna, quae corani habeo liortenfia aeque fimplicirolia di* 
fcrirnen ptrfpicio uUnm ; varittatem altamen appendiculsifis 
foUiSf ad qnam foam deleiiiiinauit ScopoU» inter noftralem 
uon vidi. Ilujusce nominis- plaula, spnd- Decand* for^ franc* 

ppL p, AC6' n. 2630a colore coroUae flauo iinfuper 6. fi^ppl' P' 4c6, n. 2630a 

disccdiU . 

_ 1 

Varietalem notabilem, fortjiffls dillincfam fpociem, inler 

L 
J 

F 

plantas ficcas Cachelicas habco parum admodum puhesccnlem, 
foUorum nonuihil angufl:iornm acutiorumque ferraiuris minori- 

H 

hvs argnlioribns, paniculae ranjis magis mnlliflorisj fioribus 
tninoribus, quae habitu ^d Scr. bclonicifoliam L, accedit. h"- laoR. SCROPHULARIA ebullfulia. Occurrit in fubalpinis Caucafi orientalis circa Dsheigh, 
fecuudum Sieuenum in mem» foc nat. curm mosq» J. p, 

267^ 

r 
■ ri 

Planta praealla faepe orgyalis. CauUs^ petioH et fotia 

r 

fubtus ad venas purpin-asccnles tcnuiflime pubescunt : pnbe 
aelate enanesccnte. FoUa ramea faepius fimplicia coraata. Pa- 

L 

nicula glandulufo-villofa, more in hoc genere fcilito : pedicelUs 

principalibus (crnis, elongalis, approximalis quid< m, fed liaud 
ex uno punclo originem ducentibus. Flores magnitudine Scr. 

nodofac, Linnaeus hanc quoque fub Scr. orientali compre- ^. \ V 4i€ DIDYNAMIAANGtOSPERMrA. Iiendifle videtur, pro ^na noftra ellam exJblbetur apad Khip^ 
hoff cayp^ iao7. SCROPHULARIA lucida. 

Synonyma adde: Scr* foHis glabris fubc«rnoifs: infe- 
rioribus pinnalis, pinais pinnatiGdis, fupcnoribua cuneifoiuii- 
bus fubincifis; panicula tcrminali fubfoliofa. Willd^ horu 

- 

j 

heroU icoues i. t. 57. mum. p. ^^46^. Lamarck tt Decand. 
Jlor^ franc. n. 2633. 

r 

Caulis in fpontanea faepe fimpliciinuiusy pedalis, panicula 
fimplici elongata: foUis floralibus infimia fummis caulini» con- 
fimilibus. Flores non ad ramuloruin paniculae diihi>tomia» 
fefiilets ut vult JVilldenouuis loc* ciL^ verum ut in alTinibua^ 
pedicello proprio breuilBmo fulti. Corolla non immaculata, fcd 
labello albicante et laminula alba bafeos labii faperiori* 
fauci imjnineate variegata. 1208. SCROPHULARIA vflnegflta. 

Synonyma adde: CataL hort. goreni* «• jr^I2* p» 54 

■ 

Hoffm. hort.mojq. a. isog. n. 29 Ji. 1209. SCROPHULARIA c/iry/anr/i€mi/o/r«. 

4 ■ 

Synonyma adde: Scr. foliis glabris: radiealibn» bipin* 
oatifidis, caulinis pinnalis; panicula foliofa : pedunculis di- 
cliotomis, laciniis labii inferioris {[coroUae) lateralibu» eraar- 

ginatis. WUld, hort. beroL icones. 1. 1. sg. enum. p. 646. CataU 
hort. gorenk. a. J^I2. p. 24- Beffer cat. hort» cnmenec. «• 

/§!<?• p. I26m 

r 

Pedunculi et in liac, fi aftentius infpicias, glandulis vix 
tamcn nudo ocolo viflbilibus pubesiunt CoroUae labium fi*- 
perius et inferioris lacinula media purpurea albo.fiiarginata J 

Jibii iiifenoris Ucinulae lalejralea totac ^bae« *^> DIDYNAMIAANGIOSPERMl^ 4i^ 

l2ib. sbROPHULARlA rupe/lris. 

r 

Variat foliis inferioribus bafi fabinciiis et fubtus praeci- 
pne ad neruos leuiter pubescenlibus, forte cum Scr. variegata 
conjungenda^ quacum, ex recentioribus obferuatiohibus, ccU 
'roUae colore etiam conaenit. f"' 121 3. BIGIT ALIS ferruginea. _i * ^t Deleatui: Synonyrnoh Buxbaumiip ad D. lanatam fp«* ans .*-- tf> . ; ; T ) - 1216. OROBANCHE alba. h H Ji ^ S^ynonjj^ma adde : Marjch. unU plant, rar, rojjic. 2. t^ 
'S2. Bejfer cat. hort. crtmenec, a, I%i6, pr. 1^5. 1317. OROBANCHE cozruUicens. 

r - - ' **' Synonym^ adcle: CataL hort. goretik. a. I8I2* p- rp» 
Bejfer cttdU hort* crerh. h. igi^» p- pS* 

Circa lacom Indericnfem eamlem legit D. ^''aujcheti 
Poloniae aullraliori qubque inquilina ejd, fecundum CL BeJJc^ 

rdm loc. cit. .^ ir- 1218. OROBANCHE coerukd. irl lycibus magis liirfufamy alterani pnbe exili pubescenti-lnca- 
nam : tubo corollae ^idt[uam longiore. A^ pofteriorem vidc- 
thT referenda „0. (longijiora) corolli» 5*fidis, brecleis ternis: 
,,inlermedia ouata, corollis calyce triplo majoribus : labio in- 
^feriori longiori, ftaminibu» pubescentibu*. Treuirajius in 

r 

H * 

f 

i^lQra taur* €auc. T. Jlt^ i-j ^ >?«■ - .-> 4ia DIDYNAMIA ANGYOSPERMIA, \ / 99 II 9f /oc. nat. cur. htroL a. 18^3* 2. p. ISO. f. 2. / id 

Saltim icon citata hanccc varietatem plaae refcrtj fi cut O. coerulea /oc# cit. f. 2, /. jj alleri varictati, apud nos minus commqni refpondel. Obflal tamen, quod in mei», 
quoad bracteas el coroUae limhum^ nnlla inler lias varietate» 
conflan'ia discrimina anlroadaertam/tum qwod in utraqoe Jla^ 
mina fial glabra. Stjlus ad lentem potifirinjum apicem verfus 

h 

pubcscens. 1219. OROBANCHE ramofa. 
Synonyma adde: Gme/. ^i. ^. p. rr7» "• ijo. GUldenJ}. iU I. />. l(?5. ^- 


1330. GROBANCHB arenariff. Synonymon adde: £«]/< P- 5*5 J- - \ V Crescit etiani in Tanria ad riunm Tfdiqrgunam prope 
Inkiermen, in transwolgenfibus 6 Taufchero el in Polonia au- 
ilraliore a Bejfero reperta. 1 aai: OROBANCHE coccinea '^ ^ <. Sj^ionj^ma adde: O. canle unifloro: fquamis alternis re- 
inotii, flore ebraclealo, CoroUae quinquefidae lobis fubaeqna- 

libua rotundalis. Marfch. ceat, plant, rar. rojfic. 2. t. S^* 
Moffm. hort, mofq. a. 180$. «f S27S* rl^ m Latlxraea Phelipea^ Gilldtnfl. it. I. p. 422. Marfch. cafy cpp. j>. 210. adium Sobl* obfcraala eft. liBl^bidi u circa ptae- ( TETRADYNAMIA SILICULOSA; ^'9 Gmiialia glabra. Vanetas datur caule tantum bafi fqua- 
nsk xxnk alteraue vaginato GaeterHzn nudo; fcd et liaec va- 

m ■ 

j 

rietas fquamis arctc vaginantibus, nec cuculli initar fcapo- 
rum bafin ambientibn» a Phelipea Tournefoilii DesfonU 

cnnaL mus. paris. ii. p. r^J. t. 21, guoa^ reli^iua fjmillima 
di^crepat. 


A. * W -,.* . S I L I C U L 
S 
laag. M YAGRUM flu/7na«zm. y r" Hujus loci ciTe videtur Silymbrinm jili^uifl glo^ilau 

GmtL fib. 3. p. 267. n. 31. ± 

laag. BUNIAS cochlearioides. 

Synonyma adde: I^aelia eo6lilearioide«. Perfcori erichirid, 

S. p. 185' 

Myagrum cructefoliara. Villari delph ^. /. ^J^. Loife^ 
leur franc. J. j>. J^p. » j Haic oranium proximt efl ilatara^ foliis^ inflorescentii^ 
at^e floribui conuenieni<| a Taufchero circa lacum InderieH* 
fem detecta Banias pyramidata F//c/ier in cataL horL gorenk 
a^ 1812* P- 4^9* Diff^ri tantam fructu angulato^ circulo cle- 

nato infra znedium in duat pyramidcj^ fubtetracdrii dloir » M 4 4ao TEfRADYNAMIA SILICULOsX. fo, qnarum ea, cujus vcrtex petliccno nectitur maxime tlo- pfeffa efl. 1 1 ^vnonvmon adde: Cr. laciniata. ^i 4. p^ 72* i2l4. CRAMBE talaria. 
Synonymon Jacquini fab hae citatam, ob hifpiditalera, 

quara tequitit^ omniucn partium, et ob fructos qiioque 
afperos, ad fubfequcntera videtur effe amandandum. No- 

fiia per Roffiac meridionalis campeflria omnium frequenlis- 

fima efl. %^ - 1235. CRAMBE afpera. 
Synonymon adde:. tataL hori. gorenk* A. 1^12 Pf 49' ( / ia35*. CRAMBE cordifolia. ^ ^ Cr. foliis cordatis: fummis oualis. Steuen in ffiem, foc* 
nat. cur. mofq^ J. p, 267» CataU horU gorenk. a* igl2, p* 
49. Beffer Catah hort. cremen. a. iglS. p. 43^ 

riabitat in planioribns apricis promont«rii Caucalici fep- 
tcntrionairs, circa Mosdofc^ Georgiewsfc ct Conflantinogorsk. 
FJi)ret Junio, '^ 

Radlx praecedentium valida^ acris et fapida ; hahitus 

^ r X 

quogue ideni, ita tamen^ ut ftltitadine praeccllcre foleat, Cu/or 
herbne laetius Tiridis. Fo/ia radicalia arapliffima indiuifa, tri- 
nernata et utrinque ad petioli infertionem fiau arcuato pro- 
fundo cxcifa, repando-angutata argute inaequaliter dentata, 
juniord praererlim und«quaque pilis fpaifia rigidis liifpida; ^ TETRADYNAMIA SILICULOSA. 4i cauUna panra uiinora, fuperiora rameaque parna fubouala bafi 
aciita. Caulh giaber ramis elongafi.s paniculatus. Flores fructus^ 
que exacte Cr. orienlalis et Tatariae^ ^ ' 1235**. CRAMBE junce^i. 

Cr* folizs runcmato^pinnahD.dis dcntalis Iiirtis, canle ra- 
mofiffimo virgato glabro paucifoKo ;- rarnis aphylHs* Habitat in Ibcrid. ^? n fu^bt fQUis cau- lino fopra radicem uno alteroue dimiimto, ranieis fubnuUi? ; 

L 

cauk graciliore, raniis tenuibus elongatis crebriua fubdiuifis, 
fioribus hqnniliil minoribus. Stawjna bifurca generi». Fru^tus 
globofus laeuigatus, . 335* &OBOLEWSKIA. SilicuU pyriformiii, enal- 

uis, monofperma. Stigma feffile. 1236. SOBOLEWSKIA Hthophila. Marfc/t. cent. plant. 

j 

rar* roffic. r. t. jp» 
Crambe macrocarpa. JFVor. taur, cauc^ n. 1236. (cum fynonymo Raplianus tauricus Adami. Hoffm. hort, mofq, a« ^S^B ». 26S8* Freqntm in Caucafi orientalis fubalpinis circa Chinalug, 
tefle Steueno in mem. foc, nat. cur. mosq, 3, p. 267^ <iin 
monet radicem efle vel <j^, nec Jr, 

Genus^ a Crarabe filamentis fimpUcilus el forma fiUculae 
dillipctum nomcu tulit a Gregorio Sohokwski olim ProfelTox» 
PetropolitonO; Florae Pctropolitanac auclore. \ 42a TETRADYNAMIA. SILICULOSA. 

1237. ISATIS tinctona. . / 

h 

Dejiniatur: I. filiculls elHptico-cunealis rclufis laeuibu» 
glabrisy foliis glabris, calyce corollam fubaecjuaule. 

Slliculis longioribus anguflioiibu^y rariffime quociue ai- 
fjpermis variat. 1-157*. ISATIS taurica. 

r 

I. filiculis lineari-cunealis veuoro-rugofu glabris^ foliii 
glabris^ calyce coroUam fubaequante, 

Habitat iu Tauriae faxofis calcareli circa Bachlfcbifarai. 
Floret aeftate. </* ? 

I 

Planta glaberrima facie praccedentis. Radix faxorum ri- 
mi» inbaerens» Folia et /Iqres praecedentis. Silicula duplo 
longior et anguftior venls •.prominulis inaeqnalis trilocularis: 
duobui faepiffime abortientibus, medio plerumque, fuper 
riore interdum^ inferiore rariffime ferlili, An varietas I. tia- 
ctoriae ? ^ 1237**, ISAJIS iberica, . ' 

L filicuHs Hneari.cuncatis bafi margiueque viUofo-canis, 

* 

foliis pilofis, calyce coroUa breuiore. 

L filiculis cunealis, bafi canis apice glabris, i^iliatis* 

Steutn in mem. foc. nat. cur. mofq. 3* P* 2^7* 

Habitat circa Tiflin. <f 

Statura I. linLcfori^e ejusque inflorescentia, fed ^o,ta pilis 
magi» minufue copipfis pubescens, ^ui inferne qrebriores, n^c 
fuperne altaTien inter racemoSf ad bracteas ipfo^sque pedipel- 
los penitus dcficiunt* Folia inferiora dentata: caulina ima in 
petioluiu fubauriculatum altenuata, fuperiora feflilia Iiaftata, 
Flores mediae inter I. tinctorlam et latifiliquam magnitudinis : 

peialis calycem maaifefte fuperantibus. Silicula forma praece- ITMI^lllCYNAMIA SILICULOSA: 445 ^ L 

dentis fpeclei : jnargine fofo villofo-tomenlofo, 4.1ocuIaris ; 
extimo niajore praeter raarginem nermimque medium utrmqu* 
glabro, inani; proximo gibbo ferfiJi villofo-cano, reliquis atte- 
nndtis fterilibns aeque viUofis. FoliQrum forma et puhescenuh 
oniniam p.rliuin admodum vidcfur variare, babeo cniajfpeci» 
inen florens Tiflifienfe, mihi ab amicijf. Steutno communica* " <um, infenie praefer f< gis obti.fis runcinato-deutatis, ca«/m/^ omnibus feffilibus fagft-' 
talis: denlibus inaequalibus infignioribus. Fruclus in hoc fpe-i 
cimine defunt. An diflincta ab I, aleppica Scopolii et !• Perfi i";? 1258. ISATlS latifiUqua. ^- I. fillcuHs late ellipticis undique villofo-eahis, caulo baii 
foliisque pilofiusculis, calyce corolla brcuiore* m Joc. nat. cur. mosq* 3. p. 267' (txdufis ff. m 

fortajjis Buxbaumio.) L canescens. Decand. Jlor. franC ۥ Juppl 4250* ? L orientalis frnctu ouato canesccute. 'Tournef, cor. P- ^4 Occurrit ctiara in fubalpinis Caucafi orientalis. 

m 

Fruclus perfcctus in fpeciminibus, ad quae olim planlam 
Iianc determinaueram deficieBat, icon vcro BuxbauihlaHil t\bn 
videbatur aliena, quo factum eft, ut pro L armena liinn^ lia» fcrerem planlanJf ^ fructu utrinque anguftiore nec 
? agnosco: latior hic eft L tin- ctoriae fructo neque rero Ibngior, unilocularisj, pube molU / 
424 TETRADYNAmA SILICULQSA. ftlbida circa loculum coplofiore folus veftitus. Varietatem fru- 
ctu glabro, quam notat Steuenus loc. ciu ^qaidem non vidL 
Duratio ulterlus confirHianda eft* i34o. DRABA cuspidaia. 

Dr, foliis linearibus acutiusculis carinatis ciliatis rofula- 
Jis, fcapo calycibusque hirfutis, filiculis lanceolalis lufpidis 
Ilylo paullo longioribus. w -" 

mfs praeter Pallafi 

f 

Petala fulphurea emarginata* Ped Cexclujis fy, practer ftylum vix longiore», Diftinctae ab liac funt liabita peMitua conuenientes ^ ^ ' » * DRABA aizoides. J, Dr. follis linoaribus acutiusculis carlnatis ciliati» xofula- 

' >'^ .V- » l * 

iJs, fcapo racemoque glabritisculis^ " filiculis fubliirtis lanceola- 

* i 

lis ftylo duplo longioribus- . " 

Dr. fcapo hudo, foliis linearibus fctofo-ciliatis carinatisi . ^ ilylis fetaceis latitudine lilicnlae longioribus. Wahlenb. carpaU 
n. 632* Linn, Vt/. Willdi 3. p, 4,24^ Jacq. aujlr. 2^ pt 55- *• 

T512. Ha//. hijl. n. 4^^; ^ j» '^ ** DRABA aizoon. Dr- foliis lineari-lanceolalis carinatis cilialis rpfulalis, 
J|capo racemoque glabriusculis^ filicalis hirtls elliptico-Ianceol^- 
tii ftylo zDuItoties longioribus, 

Dr. fcapo nudo, foliis lanceolgto.linearibus fetofo-ciliati*> 
ftylis fubulatis diametro filiculae duplo bieaioribus, WM^^P* 

carpat. p. joj in nota, ad n, 632. I ^ _ TETRADYNAMrA SILICULOSA. 4=^5 indigena. Haec eft Dr. lafiocarpa Rochel htrhar.f Carpatis eliam i i24o* DRABA trkaefolia. r^ Dr. foliis linearibus acutiusculis carinatis ciliatfs rofult- 
tis, fcapo racemoque glaberrimis, filiculis glabris oblongo-cl- 
lipticis flylo multoties Jongioribus, ^ 

Dr. fcapp nudo ^labro, foliis liuearibus fubtus carinalis 
ciliatis, filiculis lanceolatis pedicellisque glaberrimis. Steu,tn m Joc. nat. cur. mofq. J. p. j^^J^. HMx Schadagh Caucafi orientalia. Flo- ret Junio. 
M Proxime ad Dr. Aizoon IVahknL accedit, a qua diffcrt 
foUis minoribus duplo angufliorib as. ct yz//cu//V glabris, qua* 
maluras non yldir ^ - " - Ante editam Floram rfi J- -* -rf I 

qunm Pariiiia iforuanum j)er\uiirarcmj de Alfjfi hcrbarium Tourn 

minimo foUis rigi 

■ "."'' . ... ... ... - 

hoc folia nonnihil longiora et auctiora, quam ; Dr. riffida 
yViUd.. ad quam hoc Alvffum tanauam fvnonvmnn arlrln^^fr.*. annolaui: Jiabcre ^/« od Dr* cricacfoliam Steu., milii func temporia ignotam fpc- ctare I24p ** DRABA hruniaefoUa» ■ 

Dr. foliis linearibus acutinsculis carinatia cilialis rofula- 
tis, fcapo racemoque villofis, filiculis oualibus inGano-villofia 
ftylq multoties longioribus, 

Dr, fcapo nudo viilofo, foliis linearibns fubtns carihati» 
ciliatis. filiculis ouatis conucxis t 4 foc. nat. mofq. pedic«IIisq 
26$. 4a6 TETRADYNAMIA SILTCULOSA. Habitat cum praececlenle in faxofis montis Sghadngh eo- 
de£DC[ue tempore floret, ^ i 

Simillima praececlcnli, a qua, obferuanfe Steuefio loc. ciu 
fuhe fcapi racemi afque fructus, pediceilis breuioribas et filc- 

L 

culis breuioribus conaexia dignoscitur. X i24i, DRABA rigida^ 

Dejiniatur: Dr. foliis oblongis oblufis apice inflexis ca- 
xinatis cUiatis xofulatis, fcapo aplce racemoque villofulis, il- 
licuHs elliplico.lanceolatis glabriusculis ilylo mulloties lon^ 
gioribus. 

Synonymon adde: Dr. caefpitofa Goffm. horu mofq* &. 
1505, n. X225* 

Faruitate foliorum ct ftorum primo iixtuilu a praecedcti- 

T - ■ " ^ 

tibus dignoscitur. 

^ Species raodo enumeratae omnea alpinae plantae funt, 

furculi» perennanlibus in cespitcm colJcctis: rofula folio- 
rum terminante pracditae. Scapi omnibus nudi, folia fetofo- 
ciliata carinata, oculo nudo nilida, fed ad lenfem utrinque 
punctis minutlflimis copiofis obfita, pedicelH JilicnlSi quidquam 
longiores pracfcrtim inferiores, petala apice rotui 
gis minusue emarginata vel retufa, flaua,calyce duplo longiora. 

/ Si pubem fcaporum, racemorum atque filicularum varia- 
bilem efle llataas, "polerunt Dr. cnspidata cuia aizoide^ for- 
taffis etiam Dr» ericacfolia cum bruniaefolia conjungi. dat ia4i* DRABA molliffima. 

\ 

Dr. foliiji oblongis obtufis ulrinque lanuginofo-villons ro- 
fulatis, fcapo pedicellisgue flore lougioribus glabris, calycibus 

pilofiusculis, filiculis lanceoUtis glabris ftylo multotic» lo^- 
gioribus. TETRADYNAMIA SILICULOSA. 42 r 1* Dr. fcapo nudo^roliis oblongis obtufis integernmis ulrjn* 
que villofinimis mollibus, fcapo glaberrimo, pedicellis floro 

duplo longiuribus. Steuen in mem. /oc. nat. cun mos^. S* 

Habitat in faxofis Caucali orlentalis alpis Schada^h* FIo^' 
jpet Junio. Jf k \ Habitus praecedenfium, fed formd f oliorum eorumqa^ 
pnbe molli copiofa alba diflinctiflima. Flores magnltudin* 

Dr. aizoidis* , jpetala calyc© duplo longiox*a fubfimarginata ci-« 
trina. F 

ia4i**. DRABA incompra. 

r 

Dr. foliis lanceolalis Qbtufiusculis undique yillofo-can!9, 
fcapo racemisgue villofiSf pedicellis flor« breuioribus^ fiUculis 
oblongo-elllpiicis incanis flylo multatics longioribus* 

4-" 

Dr. fcapo nudo pubescente^ foliis lanceolatis obtaHs in^ 
tegerrimis villofo.canisi pcdiccUis flore breuioribus. Steuen irt 

mem. foc. nat. cur^ mosq. 3. f* 26g- 

Habilal in Caucafi orientalia alpe Tyfendagb, ia faxis- 
Floret cam affinibus JFunio. ^ 

Praecedeules omnes furculis copions denfe foliofls cefpi- 

tant; baec, quamuis aegue ramofa, cauTiculis laxe diflortis 

^audet; caeterum praecedenti non abfimilis, Scapi brcuiorea 

et flores paullo minores. PedicelU fractiferi diuarictti. Stema 

F 

loc. cit* . 124 2, DRABA reptns. 4 4 

4 Synonyma adde : Xepidiuni fibiricum» PalL it, J F' 34 Naflnrljom liumiie ramofiflimum,oblongiuaculo et angafU 
folio intcgro, flosculia luteis. Amm, rutlu n. 71? . 4a8 TETRADYNAMLi SILICUL6sA Plantula varil? clirHatibus indigeiia^ Caucafo etiao; oricn- 

^ ■ 

lali, lefte Steueno in mem. foc. iiati cur. mofq. 3* p» sSg, 
Sibiriae (GmeUn, Pallas)^ regloiiibus t^tiaicerjflbut (^Hennin§l. 1243. DRABA hifpida. ■** Quoad inflorescentiam et fonfiam fiHcularam Dr. tierno- 
jrali analoga. De duratione modo dubito, radix eniin exilis 
elongata annuam potius eflc arguit. T 

ia44. DRABA verna L -■ 

Synony^mon addc: F/or. dan. f. p^J» 

■^ — h- 

Variat filicuHs magis minusve oblongo-clliplicia. Pro va- 
tielalc etiatn habeo, circa urbem Gadfchaui yere obferuaUm 
„Dr. (praecocem) foliis lanceolatii dentatis hirtis, filiculi» or- 

,,biculati8, Steuen in mem. foc. nau cur. mo/5. 5. p, 250./; - < i245. DRABA fiiiquofa. 

Ex bafi caulium peTfiftente multicipa foliis rofwlatiis eliam 
Inicuriat. Talia fpecimina ia alpe Schadagh lccta mecum com- 
municauit amiciff, Steuen, 

Dr. ftellata Xinn., pro qua noftram, pilis. pai;iter ftellatis 
^audentem proponit CL Hoffmann in hort, mofq a. 1505. «• 
i^Sgydiffert floribus^ majoribus f fliicuUs l^ngc breuioribus iril- 
lofis flylo tcrminante longiore, cauliculis floriferis breijioriliu» 

fupernc quoque cum pedicellis hirtis. 1^41. DRABA tnurali^. Cwuenit cum, hac filiculis glabris, cnm fnbfeqiicnte co~ 
Tollii lutescente, media iuter utramque, agro Mosquenfi faoii- 

^arit Dx. muralis Stcphani Goldbach in memm /oc. nau cwr. 

mosq. s^ B^no. 1 ■_ ^ TfeTRADYNAMIA SILICULOSA; 439 \ 1247. DRABA nemoraUs, 

ri 

Sjnonymon adde: Aljflbn folio Veronicae flbribus liiteis. 

w 

BUxb, in commenu acad* fcient. petrop» 3. p. 273. 

Vorietas laiifflia^ iricle a bafi rarhis ac^uaritibus dlfrufii 

-I 

paniculata, in legibne alpis Sclia^agh niui prdxima occurrit, 

tefte Steueno in mem.~.mofq. 3, p. 26g* Pedunculi gJaberrimi, 
fecandum Wahlehb. cHrp. p. 636^ mihi femper exbibuere an- 
gulos magls minusve exaspcratos, praefertim in vegelioribtisj 
miuus tamen omnino pubescunt quam filieulae. 1247*. DRAEA incana. \ Dr. caule multifolio, foliis oblongis aentatis pilofo-canis, 

filiculis oblongis pediccUo longioribua (incanis): ftylo bte^ 
uiiEmo. 

Dr, foliis caulinia numerofu incanisj filiculis oblongis ob* 
liquis fubfeffihbus. Linn. td. Willd. 3. p. ^30. Flor. dan. 
U t30. Wahknb. lopp. n. 320. Lamarck tt Decand. flor. 
frixnc. n. 4232. Steiien in mem. foc. nat. ciir. mofq. 3. jf^ 
26g. Pall. it* J2. p. 28* Lepechln it^ 3, p^ 117. Georgi it, /. 
p, 224. 

Cre&cit in Cauceii orienfalis alpc Scbadaglf, (f 

Noftra tota cum ractmis et fiUculis pilis conferlis flellu- 
laiis canescit. Siliculaa patum compreflae^ bb valuaa talda 
aoHuexas^. laSa. LEPIDIUM croffifoUum. 

I 

Reperitur quogne iu falfis deferti Cnmanl. 
Silicula venis intricatis rugulofa. f - i«55, LEPIDIUM gramiwfolium. Hujua loci efle vldetur Cocfalearia orientalis flore mi- 

«imo^ Buxh. c%nt. 5. p. ^^, app&nd, n. j^. 45o TETRADYNAMIA SILICULOSA: 1258. THLASPI latifotium. 

t 

h 

Synonyma adde: Cflro/. hort, goreni. a. l$J2> p. .^p^ 

ThL {macrophyllum) fxliculis obcoidalis, foliis cordalis 
fubdentatis glabris: radicalibus majoribus longe pellolatis, 

canTe fimplici. Huffm. in commtnU foc. phyfico-med. mofq. !• 
voU I. p. 7. ' 

TbL nemoTofum Adami* Hoffm. hqrU mofq* ff. J^O^. 

Ih fylui» ad m<mtcni Befclilan et oppiJo Stauropoli ad- 
jacenlibos fub arboribas quoque proaenit, Florel vere» 

Radix adEBoduoi valida. Flore^ fpeciofi albl dnplo Tbl. •ruen locula conucxa tuberculato-rugofao» ia58* THLASPI araticum. 

Thl. filiclilis late alaiis obcordatis bafi emarginatis p 
iieelh longioribns, folifs ijilegerrimii : inferioribus tlllptico. 
ouatis, fupexioribus fubcordatis* 

.Thl. filiculis oualibus ftylatis, foHi» infcrioribus cnnea« 
lis, fupcrioribus cordatis oblongii amplexicaulibus. Fa/// ^mJ. 
2. p. 75. iinn. €i. Willd^ 5. />. 442. 

Iberis (araiica) berb&cea, foliis ouatia glabris «ucniis in* 
tegerrimis, filiculi» bafi apice^ue bilobis, Linn^ amGeh^ 4« P' 

S78* ^* 4^* 

4 

Thl, bumilo fpica purpurel* Jiuxtf. €ini. /. p» 5. '• ^* 

■ 

la Iberia media reperitur. D. Wilhtlms. 
Planta palmaris glaberriraa glaaco-viridii. l?flmf florifen 
foliofi corymbofi. Folia cSfAofa: inferior4 bafi attenuafa, ple- 
Taque fabfeffilia Meqne araplcxiclulia, fumma tantnm aculin- 

fcula. Ractmi frnctiferi oblongi confcrti. Flons ^&vai ipetalit i TETRADYNAMIA SILTCULOSA. 45i r 

amoene rofeij calyce longioribus aeqaalibus. Siliculae magnae 
fuborbiculalae : alis lalis neruofo-fliialis albidia marginem ver- 
fusfarpe purpurafcenlibus. S^^y/w^ intra fiffuram filiculac, lincae 
dimidium longus, Semina in quouia loculo 2-5 parua fphae* 
roldea ad lentem punctata : colorc feminum Lepidii fatiui. 126:2. THLASPI montanum. Synon^mon adde : Lepidium llilaipidioides. PalL it. j. p. 161* ia65. IBERIS vtrmiculala^ k CaulicuU imprimis fuperne, cnm pidiceUis pilis parnis ' 
rcuerfis pnbescunt. SiVcula pedicello paullo longior apic^ fina 
anguflo excifa ujtraqnem ftylus parum prominet: lobi» utrin- 
que parum productis obtufis. 1266. IBERIS ciliata. 

\ 

Synonymon adde: L (Jlmplex) caule herbaceo fimpU* 
cifljmoy foliit fubcarnolis ciliatis: radicalibus fpatulatis, cauli-» 
jiis linearibus, fruclibus corymbofis. iJecand. Jlor. franc, 6. 

r 

fuppL p. S97* O^ ^ota ad n. 4^66^.) 

Caulis ramique angulafi: lateribus al(ernatim villis cri- 
fpulis jJubesccntibus et glabris. Folia ufplunmum inlegeirima. 
PediceUi villofi. Silicula forma fcre praecedentis: fiuu apici» 
paullo ratgia hiante lobisque lateralibus acutiusculis (in I. 
umbellata aculis nmcronatis) ct Jhylo uonniliil longiora» Sngl Aiton lew. td. 5. voL 4. p. 54, quae :jr defcribitur> poffcl effe yarietas latifolia I. vcrmL- 
culatae cultora orta. cT. 452 TETRAi^YKAMIA .kLICULOSA. 

* 1266*. IBERIS pumila: 

— r 

I.' berbacea, foliis fabcarnofis: inferieribus petiolatis^ fu- 
j^ierioribus fagitUtis dn^plexicaulibus, (filicuHs ulrinque aculis). 
Steuen in mem* foc. naf, cur* mosq* 3: pi 2og. 

Habitat in Canctfi orientalis alper Schadagli. Floret Ju- 

Stalura nana I. carnofae, folia vero pdlius I. rbtun^ifo- 
liae, Flofes m^gnx tilde inaequalcs: pc/fl/KT oblongis obtuu» -p^" - * albis. Silkula utrinque acuta ftylo acuminata. 1267. ALYSSUM alpejlrc. 

r 

Race.mi folitariiy minus mul(ifloH et fructiferi ininus doilgati quam in A. ferpyllifolio* Jcon Gerardl allegatt rio* 

* I 

flrum exactiflime exprixnit^ ;^ laGS. ALYSSUM JerpilUfolium. *'^-.- ,> Spccimen A. tortaofi Waldjl/ et Kit ^ olim aiihi, cum 
adfcripto loco natalf Hungaria a b* Willdenouio Berolini com- 
niunicalum, a mco A, ferpillifolio nullo modo differt, Jlamind 
pariter omriia appendiculata ncc limplicia moiiftrans. 1 1272*. ALYSSUiM rojlratum. A, caule licrbaceo erecto, ramis iloriferis panicufatia/ 
foliis lanceolali^, ftaminibus omnibus appendiculatis filiculis 

b 

orbiculato^elliplicis pilofo-cajais lorige rac«niofis ftylo paull<y I «i^gioribus. A. caule lierbaceo flricto, foliis lanceolalas, filiculiaf elli- 
/>'ticift cane&rentibus ftylo longo terminalis. Sieuen in mem* 
^cad. fdent. pttrop. 3. p. sg^. t. 15. CaiaL horU gorenk. aJ 

JS12. p- jo^ Hornem. hort. hofn. a. igiS* Pr ^OO* s J 

TETttADYNAMiA .^ILTCULOSi: 43^ ' . ^ Habltal: iri Beffarabia ad agrorurn vei furas,v circa Ben^lcf 
^i ad latel-a colliUm Pohto etixmo immirientiurW arcaOdcfTam; 
ttira ih iMOHtibus altis Tdariae inakithis riieridfonali*. Floref o n + I - > 

tiim excipiasj praeccllit, fotum pilis Ilelfulalis adpreiTia inca- 

H 

iium. FloH^ A. moufaho quidqoam inajoresy fofma colorftquo* 
fimiles* Sttirhiha 4 fupra medinm denticulum exferiint minu- 
tum, a adhaereiit dorfo fquamulae fubulatae apice argule bi- 
dellfatfle ipfis doplo fere brevioris. Silkuld pedicello ad angu- 
lum acutum patente triplo breuior: valuis Coriuexulis. S&mind 
compreffiusCuU liaud ^ere' margihata; Taurici planta ex locdf 
natali fubalpino Beflafabiea minor eft» 

A. veinale, quocl culfuni iii hbrt 6 gQfehkenfi bbferuaui, liE 
IPoftiald nofird fpecief hon ^iflFert. .. 1 375. ALYSStJM htrfutum^ BefiniatUTi A. caulibiis herhacfris ereciiusculis, foliif 
iancpolalis hirfutjs, ftaniinibu» bmnibuij appendiculatis, filiculi# 

L 

orbicuJatis tuberculatis liirfitis, 

L 

Synmymd &dde i Treuir anus ih reptrt. Joc. naL fur^ 

htrot. a. iBi3- ^- p- i5J- t- 2. /• i^- J?- CataL hort. 

gorenk. tt. tSiS- P- 30. Bejfef tatal. hhri. cremen. d. ISI^- h s i et Decdnd flor. f (exclufis f} > Racemi rractikri loiigi, pedicfjH fiLcula paullo longioresy 

filicula duplo Iriiilone breuior. VarietaS humilidr, cad- 

libus e radice aggregatis in montibus altioribus Tauriae afe- 

j 

jridion^lis reperitar. Jiy^ r tiora taur. cauc» T,Ilii •»^ 


434 TETRADYNASHA SILICULOSA. 1375*. ALYSSUM paruiforum. 

A. caulibus herbaceis erectiusculis, foliis lanceolatis liir- rutif, flaminibna breaiorlbus appendlculatia, 

fiinj)licibus, filiculis orbiculatis liirfulis. longioribus fub. ] fed K. paruifloruni. Fifcher in Jierhar. goreriienf. ^ 
. ^. paruum, diffufum, breuiroHuiu. 

Habitat in Ibcria media et varietas /3 in monfibns alti« 
Tuuriae masime meridionalis> quae primo vere florcl. O 

Simillimnm praecedenti el fortanGs ejus varktas; 

m 

differt Jlorihus duplo minoribus; Jlaminibus longioribus fupra 
m edium dcnliculum obfcurum lanlum exferentibus, vel la 
var. j8 penitus fimplicibus; filiculis eliam minoribus aeque 
liirfutis fed vix tuberculatis : y?y/o quidquam breuiore. Con- 

I ^ 

fercndum eft cum hoc A. ftrictum Willd. et diagnofis rit« 
ilabilienda* t 1375**. ALYSSUM bracliyjlachyum» 

J 

A. caulibus herbaceis diffufis, foliis lineari-lanceolatis in- 

j 

«anis; fl:aminibus breuioribus appendiculatis» longioribus fim- 
plicibus ; filiculis ellipticis pilofo-canis corymbofis. 

A 

r 

Habitat in Tauriae maxime meridioualis glareofis, ad tor- 
rentium latera. • 

Statura, habitus, folia atque puies fere A» minlmi, Co- 
rymhi terminales conferti firaplices, qui ne quidem fructxfen 
in racemos elongantur. F/or€,» eirciter magnitodine A. campe- 
ftris: petalis calyce longioribus obtufis fubemarginatia fulpliu- 
roia» Stamina breuiora bafi dorfali fquamulae fubulatae ad" 
nata. Silicujae ellipticac pilis ftellulatis canescentes : valuii 
conuexuHs, flylo ipfis multo breuiore. Pedicelli corymbi infimx 
filicula duplo longiores. Ab omnibos afllnibus filicuHs in c^ 

ryabQs breufs atquQ gonf^rtoa coagli» facile dignoscitnr. TETRADYNAMIA SILICULOSA. 435 1276. ALYSSUM linifoliuTn. 

SiUculae glaberrrmac: valuis planis, y?j/o breulffioio* 
lloc e<]ui(lein olim fub iiomine A Diabae variis Iiortis 

■ 

botanicis conimunicaui, nempe ^jnlequoin iilem a IVilldenouio 
cliuerfuin obiiuulffel nonien- Neacio vero cjuid fit A, Draba 

L 

Willd* enurn, horl. beroh p. 672, affine A. campiftri: filicu- 
lis fimpliciler nec ftellulatim pilofis, cui pntiia adfcribilur c auca fus. Ad calcem generls, de fpecletus quibusdam ruUienicis, 
Florae noftrne, quam ncc Wolgam hiucj nec Tanain .illinc at- 

i 

tin^ere hic monuifle junabit, pcregrinis feqnentia fubnetto: ^/' Willd. Sibiriae incola et forlaffis ab A. iibi 9 

rico Willd. non duierfatn> hahitu A. montani, nec penifu'» / 4 fimplicia, 2 bafi dovfali fouamula# race breuinimae ct ocnlum facile fugientis adnataj filkulas 
inofa4 cllipticas ficuti tota planta villo copiofo albicante*:,^vai- /y/- dafyc Aflrachan oc- currens, ad quod refcrcndum eft A. an fibiricum? TreuiranuS 

in revert^ fua nat. cur. beroh n, I8i3* 2- p- iSl* ^- -^* /• 
14- 15^ piaelcr notas a 67. Treuirano indicalas* rceemis fes- 
filibus aiilicribu» terminalibusque, pedicelUs brcuiffimis ab af- 
flnibus recedit; qnod fecundum fpecimJna StephaniQna,frvclnB 
nonnifi juniore» monftrantla, non fuo loc©, fid inter fpeciea Willdenouh in fi ratum fuit» •f .1 iy •* i 

h' r .-• ♦ \\ F ^. 4* ^ 436 TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 


A. SILJ£iUOSA, 1 aSo. DENTARIA mlcrophylh \ Synonyma adde: Hoffm. hort, mofq, a* 1808' " Il67' D. enneaphyllos. Guldenjl, it» I. p. 4.21 
Foliola faepias iioueua^ c^uam uudena. i2§i. DENTARIA quinquefolia. Synonyma adde: Catal hort. gormk. a. I8l2. p- 50 ' i D. pentaphyllos: Guldenfl, iL /• p. /p^. 4,20. 

In Ucraniam usque .enagatur, inler oppida Isjum et 
Baclimut in nemorofia lecta, uec non circa oppidum hnhni 
Roffiae minori». ' 1 281* CARDAMINE impatiens. C. foliis pmnatis ftipulatis: foliolis onatis lanceolatis- 
fuc obtufis incifo-fublobatls glabris, flipuli» cilialis, filHpi» 
jlabrig. 

C. folils plnnatis inclfis ftipulatis, floribus apetalis. I.mn. 

td. XVilld. 3. p. 4,85. Flor: dan. t, 1339. , Engl hot. 80- 
Smith brit, p. 698' Lamarck et Decand. for, franc n. 4.20I' tff^r galic, a, rgT. Hall. hijl 471 *^ TETRADYNAMIA SILIQUOSA, 43/ ' Occurrit in fyluis fubalpinis Caucafi, circa portas Ca«* 
caficas lecta. Floret yere. 

Noftra pertineJ: ad varhtaUm petalzs praeditamy qoam 
etiam cornmeniorat Hallerus /oc« a7. Altcram apetalam receu- 

let Wahhnb. carpat. n. 6S3» laSi** CARDAMINE dafycarpa. ^ C. foliis pmnatis ilipulatis : foliolij ouatis lanceolafisqu* 
obtufis incifo-fublobatiS; ilipalis ciliatis^ filic[uia pilofo-lii- 
fpidis, ' \ Habitat in Iberia occidentali. y M- 

Simillima praecedenti, fcd germlna atguc filiqua^ pills 
albis rigidis^ raris ereclo-patulis liifpida. An tanjen va* 

rktas? laSa. CARDAMINE hirfuta. Synonyma adde: C, foliis exflipulatis pinnatis: foliolis 
rolundatis repando-deHtbtis petiolatis, fummis oblongls incifis, 
floribns tetrandris, Lini apud ^ 

p. $0 tt p. 174 Hom bot. 4p2' Smith briU p, 6gs bf. in nota Decand. flor, fi ^jfi galic. n. 7gg. PolL paL n. 620. C. impatiens» Flor. dan, t. 735. 

C. fylueflrls minor italica. Barrel. ic* 4SS' 

j 

Jcon olim citataFlor* dan. t.igg, ad C, fyluallcam Linhii ip Siliquat pilofae fecundum Smith lo€. ctt, noftrati femper 
glaberrimae fuut, Paruitate florum illico a C, fyUiatica Linkii 
dignosccndat f/ 438 TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 1 282*. CARDAMINE pratenfis. T 

C. foliis pinnalis : foliolis radicalibus fubrotiuidls, cauli- 
»is ianceolatis. JLinn. tcL IVilld. 3. p. 4S7^\ FIoY. daiu i. 

r 

103Q. Curt. tond. Hall, hifl. n. 4J3' Gmel. fib. 3. p. 271- 

n 

In prati» depreflis fucciilenlis ad Caucafum Liuc ind« 
obuia.. 1i 

Caucafica florihus vulgari qnid^uam minoribus et ma^is 

V 

|mrpurasceutibus gaudet. 1283. CARDAMINE uVig,inoJa i 

C. foliis pinnatist roiioli» argnlato-dcntatls obtnfuisculis j 
radicalium fubrotu«di«, cnulinoram oblongis; pcdiccllis palcn- 

i 

libus flore longioribas, ftylo breuiflimo filiijua vix angnlliore, 
ftolonibus rep^ntibus. ^ 

L 

C. amara, Flor. taun cauc, n. I2g3. 

Circa Talarlup pi'onioniorii Caucafici feplcntrionalis 
eliam reprrilur; ia Ucrania circa Ciiaikoviam parilcr oc- currens. Conuenit foliis cum C. amara, fed Jlylo atque Jligmot^ 
cum C. pratenfi. TUa y?)7p longiore pertcpui et y//gmfl/c t*>^'U 
gaudcns, antheris infuper violaceis, ncc fulphurcis dignosritar. 
Synonymiam quoad ulramque, modo non adgrrdiorj id at*a- 

meu pro qcrto liebens, earo, quae tcnni loiigo jue flylo gau- 

T 

det, feptenlrionalioribus familjarcm> pio vcia Z(/n7tflC£ Q. amara 
pfle habendam. 1283*. SISYMBRIUM Naflurtium: 

S. niiijcus decliiiatis, foliis pinn£tlis : foliqlis fubcortIatiS« 
ifnn. ed. Willd. 3. p. ^.gg. Flqr, dm, t, 6c^O. Curt. lond^ 

HnU. Iitjl, n. 4^2. Gmti fb. J. p, ^6^. n. 3^, TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 43j In Ibem media nuper oLferiiata e/t haec pl^nfa^ caete^ 

■ 

roc^uin nullibi mihi intra Florae noflrae linaiteg vlfa. Ji tuB5. SISYMBRIUM amphibium^ 

m 

Occurrit efiam in planitici, ^Tauriae montibus ad ifihmam 
nsgue fubjacentis udi«.. 1-5.86. SLSYMBRIUM palujlrt. .IIuc referenda eft, excludenda fub S. fylncflri icon Flor 
dan, U p3i, ficul S. islandicum /oc. ciU U 40g. *- SISYMBRIUM .1 w S. racemis oppofitifoliis pedunculatis, fillqui» fubfefTili- 
tus, folii.s lanceolatis runcinato-dentati*. 

b - ' ■ ■ 

Hefperis rigida. i^or. taur. cauc. n. rjl^. {cum fynony-^, 
mis.) CataL hort. gorenk^ a. igiZ^ />. 51* Hoffm. hort. 

mofq, a. Jg^S* ^^ ^^93' 

Planla S. burfifolio et fupiuo omnxno proxiuia. «t con- 

gener. 12 88. SISYMBRIUM murale. 

Si vere :^ cft, uti mibi ex planfa fupra radicem elog. 
gafam valde ramofa, in collibus cretaceis Tauriae et in lapi- 
dofis circa Odeflam crescente vifurn ell, erit potius S. faxa- 

■t 

tlle Lamarck et Decand, for. francl ru 4155 y ^^^ iuoenfa 
paffim fpecimina minora radicem monftraucre tcnuem fibro* 
fam ; nnde de duradone dubiura. Calyx omnibus haud per- 
fecte glaber fed fparfim pilofua. Pr* mera varitiatt pafiUa 
demnm babeo S. vimmeum Flor^ taur. cauc* n*. I'289-f ^-^^^ 

autcm hic excludenddm eft S. eracaftrum GouanL 
I ■H. 

r 1 |49 TETRADYNAMIA gll^TQUOSA l?92. SISYMBRIUM Irio, 

I 

Synonymon Jacquini citatum, ob filiqugs niiigi^ patcntei, 

jootins ad S- aoutangQlum (Sinepii; pyrgijaicam L<} pertiner§ 
yidetuT. 1235. SISYMDRIUM Colufnnae. 

r 

Synonymon adde: Eryiimum follo SinapJ, ^liquis lon* 
gifTifhis et ftr?ctiffimjs. Buxb. cent, J. p, 26^ f, 51. (^^ud 
Linfmeum Jub S* altijjimo txcludendum.) }2j^. SISYMBRIUAI Lo^ftlii, SiUquQt raultlllnatae: ftria inedia fuigulae valuulae m* ^i^ reliquis promittula. lagS. SISYMBRIUM junceum. 

■ ■ ^ ^ 

campis mendionalihu* Roniae ad Boryfthcnem afque 
Tyrani ct fecnndnm C/. Bejferum {cat, horU cremcnec. a% 
JS^^* P* 133) etiam in Polonia auftraliori reperitur* 
2396. SISYMBR'UM pumilum. 

F 

Synonyma adde: CataL hortm gortnh «• I8i2* p. 5^» 

Hoffm. hort. mosq. n. /^05. n. 30S8* i302. ERYSIMUM flzireum. Li^Jiniatur: E. foliis lanceolalij dentalis pubcacentibu» 
ymdibus, ramis filiqoiiquc patenlibus, flyli longitudine latitu- 
dinem filiquae fubaequinte. 

w 

Pube ftellulata fparfa» ramis patulis, JiUquis palcntibBs 
|>arum elongalls conuemt cum E, chtiranthoide et cum affini|, r . TETRADYjSTAMrA SILIQUOSA. 44 1 j 

intrr utrumque yeluti media, iu Ucraniae fyluis oecurrent© 

fpecie, quae Hjihi eft L 

* ERf SIMUxM fjluatkum. 

t ' ■ ■ ' 

j 

E. rolii& ianceolatis reniotc-fabcleutatis pubescrnfibus vi- 
ridibus, ramis filiciui-^ue palenlibus, ilyli longitndine lalitudi- 
nem filiqaae duplo fuperante. 

Flores meJiae niagnitudinis inter E. cbeii'anlIioides cl aurenm* CoroUa iju^dtjuaoj pallilior /' remoti rari purui arguti, palfitn deficiuut* Longe propios ad E. didrawlwide^s. hkracif\ cai fch xd videtur^ foliis fiiiqnis.]ue llrictiorifaus, his breu 
utrfuui^ iu Lcrainia, paffim et in Podulia occurrit. bus . H y I l3o3, ERYSIMU:^ grandiforum Defmatur : E. foliis lanceolatis remote-fnbdentatis pu« 
bescentibus fubincanis, ramis paucis rectiusculis, filiquis er«- 
ctis, ftyli longitudine filiquae latirudinem duplo fuprrante. 

In campis elalis ad Tanain inferiorem paflim eopiofum 
circa Cbaikoviam quoque occurrit» 

V 

Magis pubcscit quam E. cheiranlb 
11U8 quam E. dilfufuinjquoad puhem «t > )ides, longe vero mi- 

foUa E. odorato Ehr- harti fimile, a quo tamen, praeter alias notas, fil 

L 

ribus et longitudine fljdi manifcfto dilTert. 

L 

SynoTiyrfia Jacqidni^ Cranzii et Clufii yidentui 
da, quippe quae fpeciem magis incanam 
E' diffufo propiorem et fortaffis a Cheiranllio alpino Linnaei excluden- atque anguftifoliam^ w 

non diuerfum . fpectant. Confer IVahknlferg fl w 

lapp» n. 233' / 442 . TETRADYNAMIASILTQUOSA. i5o4. CHEIRANTHUS Ibericuf. * ^ - m 

Sfnonymon adde: Hoffm. horU mofq* a. I808» ^- ^JI In alpibus Kubciiiibus cu^ca torrentem Jucharibafch hunc 
legit Sleuen fec, mem. foc. nat. cur. mofq. 3. p. 2To. 

Nnlla Iiujus cum Ery/Imo Earbarea analogia, nec foVia 

■ 

Tadicalia lyrata, nec caullna obfnfa; (juapropler ,jCh. (iberi^ 
'^ycus) foliis radicalibus lyratis, caulinis ouatis ohlufis angulato* 
^fuhdentalis IVilld. tnum. hort. beroL p. 681* SchuUes ohs. 
vP' 1-5 w diuerfa a noftra mihique ignola planta cll. Notatu 
||Tera dignura, Barbaream ad fcaturagines in ascenfu iHontia 
Kaifchaur juxta Ch, ibericnm copiofe nasci; prioris ibidem et 
femina legi, quae b. Willdenouio rommunicalTe mihi videor, UBde falfus ifle Ch« ibericus fortaffis origiuem traxit. 33o5. CHEIRANTHUS collinus. Pili totius plantae ftcllulati, in filiquis copiofx atqtie ib- tric&ti, Siyli longiludo Jatitudinem filicjuae vix excedens. / \ i3o6. CHEIRANTHUS kptoyhyllus. 

Sicnti affines ^ videtur. Folia radicalia fal)inde dente 
nno alteroue praedita, Siyli longitudo lalitudinem fili^nae viac 

I 

fuperans et pili In filiquh ilellulati iu hoc et in afll/ii Cb» 
Terficolore. w' i307. CHEIRANTHUS verficolor, 
Synonymqn atld^; Ch» kucpLtliemus. Hofnu hoft. mof^ \ TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 

^ ■ • ■ 443 ■ 

L 

\n trajiswolgenfibas circa lacum Inderienfem aU^iflorani v^rictateoj Icgit D. Taujcher. i3o8. CtlEIRANTHUS cufpidatus. Synonyma addc:^ Catah horu gormh a. 1^1^. p. si* 
Hojfm. horu mofq* a. igoS" n. g2S* B^JJ^f^ <^^(* hort. cr^m. 
a. igiG. p. atf, 

Ch. pianffoHus Waldjl, et Kit. 

X 

Leucojum orientale lateum, foliis denlatls, filiquis planii. 
Tournef^ cor* p. i6. 

Siliqua llylo tiiplo fere longior in hoc et in -CIi. angu- 

ftifoiio. - . . . ■i iSoQ. CHEmANTHUS quadrangulus. , 

X 

w 

Synonyma adde: Eryfiojupi fefliliflorum. Ahon hiV. td. 

£i voh 4. p»ii6* 

CIi. a«gnlatus. Schultes ohf p. I2p^ 

In arenofzs a* Hypanin prope Nikolacf eliam repc- xitur. 1 3 10. CHEIRANTHUS filiculofus. In defertorum meridionalium arena mobiU ad Wolgam^ 
Jaicum, Cumam praeccdente magis communis tft, et liunc j)o-^ 
tiflimum fub Ch, niontano Pallafii jntelligendum cflTe arbi. v tror* Styli ad fiUiulum ratio •adem fere, quae m pra»- 

cedenle. 

Cbeirauthi : cuspidalUB, anguflifolius (nrenne mobili Ucra-. 
niae famijiaris}, quadrangulu* ^t f^liculofu» liuud inepl« prfK 
prium conftitueat genui. r 444 TET^IADYNAMIA SILIQUOSA. 

33i3. CHEIRANTHUS odoratijjimus. A\ Sjnonyma adde: Marfch. cafi). p. g2. Catal. hort.gorenh 

Matlhiola ocloratifliina. Botan. magaz. i^ll* 

Huic fimilUmus Ch. triJlisyG^iae aullralioria incola dif- 
fert tantum foliis in uniuerfum anguflioribus, Jloribus non- 
nihil minoribus el praefertim Jligmate truncato-emarginato ; 
tuberculis a acutiusculis intra filFurain, ne^ fubrotundo fulco 
fimplici anguflo diuifo. 348*. STERIGMOSTEMUM. Stamina longiora 

bafi per paria connata» Siliqua articuHft 

m.onofpermiB deliiscens. i3i3*. STERIGMOSTEMUM tomentofum. 

St. foliis runclnato-pinnatifidis tomcntofis, filiquis incani» laeuibus* fynonymis) ( Ch. nitrarius. PalL nou. it. j, p. lOJ. 
Ch. fmuatus? Pali it. 2. ^. 3^99 4^9* 
Piibes foliorum et filiquarum flellulata intricata. i3i3**. STERIGMOSTEMUM incanum. ■'f- St. foliis finuato-dentatis incanis^ filiquis incanis hirtis 
Cheiranlhus torulofus. Flor* taur. cauc* n. l3l2* \ Hefpe|is minor folio Ocimi, iiliqiiis torlaofii. Buxb 

Hut. 5. p. 7. t. ss. f, 2% {Varietas latifoUa.) Y -. \ 


TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 445 ^e^ Pili omniutn parlium ct Hnic ftellulati, fed minui cri- 
fpati ct implexi quam in pTacceienlQ. SiliquQej praeter diclam 
pubem; ieli» abbrcuialis emiuenlibn» glocliidali» exafperatae. j 

iSij. HESPERIS contortuplicata: 

L 

r 

J 

Synonyma adde: Catal hort. gorenk. a. I§I2. p. Sl 
Hoffm. hort. mosq. a. JS08. n. 825' {M Cheirantho.) r 

w 

S49*. ALLIARIA. Calyx laxus, caducus. SiH- 

qua ftriata: valuis ftria carinali angula- 
tis. Stylus breuiffimus: lati tudine S tig ma* 
tis depreffi. Semina fubcylindrica. - b 

i3i7*. ALLIARIA offcinalis. 

F 
1 

A. filiciuis lineari.prismalicis pedicello multolie» longio-j ribus. I 
If» manufc 

Eryfimum Alliaria. Floi 

Tiis.) Flor. dan. U g35^ fy Arabis peliolata. Flor. taur. cauc n. 1322. {ex fpecl ficco veiulo falfo pro dipnclb. plant^ propofita.) 
Hcfperis Alliaria, Lamarck et Decand. flor. fi 41 2S' iSij**. ALLIARIA brachycarpa. .:^: A. filiguis lanceolatis longitudine pedicelli. 
Raphanus rotandirolias. JF/or. taur. cauc. n. 1332. {cum 
fynonymo.) Catal. hort. gorenk. a. 1812* p. 52. Hoffm, hort. 

mofq. a. 1808- «• 2656. 

Alliariae genus ab Eryfimo valde reeedens, Hefperi pro- 
ximum eft, quacum conjungant Brotifo €t auctor&s forai 446 SILIQUOS { /' olim pro Rnphano recenfitam, accepto poftmmlum fructu matiiro, Alliariae congenerem cfle 
agnoui, a qua habitu quoque non aliena ell. Semina vulga- 
ris fpeciel ftriala, caucaficae fcrobiculis plurlmis exarata* In 
Lac no[abiIis yz//^?/^€ pars flylo annesa abortum palitnr. unde 

L 

tota fiiiqua Jiylo longicolli videlur acuminata, 
* m vulgari fpecie, breuilTimus eft. Parem fri qui reueraj ut tionem infra fub Bralllca auftriaca notabimus. Videndum, an- 

F 

ne Sifymbria burfifolium, fupiuum et ligidum Alliariae geiius 
poliu» fpcctent. f iSig. ARABIS a\bida. 

A. foHIs cano-villofi3 fubtomentofis groffc denfalis: radi- 
-calibus obQuato-oblongis, caulinis cordato-fagltlatia amplcxi- 
-caulibus; racemo frnclifero filiquisque ereclo-patulis glabris. 

j 

A. albida Steucni. CataL hort. gorenk: a. TSI2. p. iT. 

Beffer cataL hort. crem» a. 2Ri6. p. 14. '/ canescenfibus ae- qualiler groffu denlalis: eaulinis fagiltatis smplexicanlibus b^^fi 
infegerrimis. Willd. enum. hort. herol fuppl^ p. 45. - 

A. alpina. Flor. taiir. cauc. n. J3l(j. (exdvfis fynonymis 
praeter Pallafii.) Stmen in menu foc. nct, cur, mofq. 3. 

Cheiranthus (^moUis^ pnbcscrns^ foliis obouatis groflo fer- 
ralis, fuperiovibus fiigiftafo-auiplcxjcauljbus^ filiqais compreffis 
glabris, caulibns dccumbeutibus ramofis. Hornem\ hort. hafn, 
«• 15/J. />. 615. 

w 

Occurrit etiam in fcahp. iginoGs alpiuis Caucafi orientalis 
circa Sndur. 

L 

r 

Cauhs fteriles repeulrs: foUis confertis minoribus m^*' 
gisque tomenlofi? quam caulium floridorum. Pubes flelhilaN'», 

ficnt in plerisque conseneribus. Tempore florescentiae rac^- \ TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 44; mus piji r 

pubescunt, qnae poflca villorilafem omncmi exuuiil. Piibe copiofiore canlis a[que foliorum et magniludin 
Jlorum praeferlim ab affini A. alpina dignoscitur. Se<l ct haec 
Jloribus variare videtur; paruiflorom enim fiftJt Flor* dan. U 
€2j ,contra floribus noftrae A. albidae magnitudine paratn «e- 
dentibus JEngU botu t, 22S. ^ iSao. ARABIS thaUnna. 
■Sjnonymon adde: Flor. dan, t. iioB, i33o*. ARABIS peiraea. * A. foliis oblonffis oblufis bafl attenuatis : inferioribns in. 
cifo-fubdentatis ciliatis, fuperioribus intcgerrimis cauleque gla- 
bris> filiquis racemofis patulis. 

A. follis radicalibus longla 3enlato-fmiialis 
briusculis. Lara. dict, enc. hoU i. p. 2-21. P< 
r. p. 205. Lamarch et Decond, ftor* franc* i fublyr 

"foon €nchirid anc* Ht 4187- 

Jn alpibns Caucaficis, ncc non in Sibiria orienUli ad fl«- nium Wilni reperitnr. J^ 

n 

Ab A. Iiifpida Perfi 
€t Hoppe in mem. on ioc. cit, fett A. petraea Sternb^ 

foc. bot. rctlsb, a. iS^S* P' -^-7» qui 
Cardaminen pelraeam et Arabin Kifpidam Linnaei iicut Ara- 
bin Cranlzianam Willdenouii idcnlicas effe monflrant, parui- 
tate florum magnitudine Turritis glabx^ae flores vix fuperan- - 
tiuni, lum racemis magis multifloris lanlummodo differt, quoad 
reliqua aufl:riacae, quara coram babeo^ Cardimini peiraeae 
Linn* fiminiraa. Sp«cie tamcn non efle feparandas, tanto qui- 
dem confidenlius afl^crO; quod fpecimina fibirica babeam quoad 
florum magniludinem et numerum inter ulramque nieduun 

r 

oblinentia, A# petraea Flor. franc. qiioad flores conuenieni 
cum noftra^ fuliis tamen magis difrectis ab bac ct sib auflriac* 

.berr.n ^ V ■ 

h$ TETRADTlSf AMIA SILIQUOSA; i322*. ARABIS molUs. A. foliis cordafo-fubrofun^is: radicalibus longe peliolaHs 
groffe crenatis^ caulinis ^ ^.it^ieaulibus incifo-ferralis caule- 

^ m 

que adfcendenfe pub«5cenlibus. Steuen in mem, foe^ nat, car« 

r * 

mojq, 3, p, 270. 

T I- 

Habitat in 'ditionis Kubcnfis Caucaii orientalis alpinisf 

verfus fontes torrenlis Jucbaribafchy in rupium umbra, <f? 

■ t 

Planta facie Eryfimi Alliariae, tota pube exili ftellulata 
obfita paTlide virens. Caulis adfcendens fimplex incano-pube- 
fccns. Folia magnitudine Alliariae:^ radicaHa longe petiolala 
obfufa, deulibu» magnis obtufis; caulina adfcendendo breulora 
acutioraque, dentibus acutiorlbus profundioribusqucj bafi cot» 
data fubamplexicaulia; Flores magnitudine florum A. alpinac. 
Calyx incanus. Petala calyce duplo longiora alba: lamin^ 
obouata. Pedicelli fructus «rectiusculi pubescentes. Siliquae 
generid ancipites venofo-fhialae^ in piedio non carinatae fub* 
arcuafae glabrae pedicello quintuplo longiores: Jligmate fub- 
feflili. Semina comprefTa; rufa. 

Incognita hiicusque fpecies efr, in campis apricis adWoI- 
gam inferiorem hauJ procul colonia Sareptana, tuiii in coni- 
bus Boryllheui vicinis Novae Roiliae circa Callierinoslaw oc-: currens * ARABIS toxophylla. i A. foliis oblongis incano-pnbrscentibus : infimis bafi aN 
tenuatis fubfinuato-dcnlatis, fa|ifcrioribus fagittato-lanceolati» 

L ■ 

intcgerriujis feffilibus, caolibus trectis patulo-ramofis^ filiquis 
patentlbus. 

1 

Radix videlur biennis. Habitus panlculato-ramofus A* 
thalianae, fcd robuflior. Pubes flellulata bafcos plantae infi- 
gnis, furfum decrcscit et dcmum pcne euanescit Rac^mi pa- TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 449 

w 
r 

fiinilati mullinori, Flores vix minores fiorihi^s A. alpinae, 
Ptdkdti frucfiis pafuli, a quibus filiqiwe, quas maiuras liaud 
vidJ^ furfum quidtjuaai dluergunt. i324. TURRITIS hirfuta, 

m 

Pili caulis tt folioruui patuli: alii furcafi, alii in fupe- 
riore iiijpriiuis flanfao partc fiiUplices. Caulis fupja folia cum 
raoen:o glaberriinu«» Romi floriftri quandocjue iiulli, faepius 
fitb racemo fernjinaJi alicjui i|-fo miillo breuiores flricti. i//f- 
qaae caull adprefTae: valuis planis peranguflis, fubtihter flria- 
lis: fliia carinali caelcris vix iufiguiore; nec teh agonr*ie, Eft 
ergo noflra, nun Inluui Taurlae afque Caucafo ftd et Ueia- 
nine fauiiliiiris : ,,T. (i>Iar.ifliqiia) liirla^ P^^'^ cauTinis furca- 

I 

„lis depj-effis, filiquis plauis Perfoon enchirid. 2* p. £OS. T. 
,,Gcrardi. Bejfer gajic, n. ^24* Arwbis fagiltata. Decand' for, 

yfranc. 6. fuppl* p. 5p5» "• 4^79^} ^ ^*^^ '!'• tirfuta Smith 
brit. p. 7l(j pra^fcrtini filiquis quadrangularibus discrepat. 
Icon Flor^ dan, f. lO^O^ quam CL Smith ad fuam refcrt, 
mcac quucjuc haud rcpuguat. i32 5*. ERASSICA aufriaca. 

r 

Br» foliis cordalis amplexicaulibus integerrimis glabris, fi. 
liquis tctrogouis eleuato-fulcatis- Linn, ed. Willd. 3. /j. 5^6» 
Jacq. Quftr. J. p. ^6u 283* 

") Crescit in ficcis petrofis circa tlicrmas Conflantjnomopta- 
nas^ nec non in IbMia media. rioret Mcijo, Junio. © 

h 

Simillima Br. oiicnlali, fed diflincfa foribus nonniliil 
minoribus: corolla Inleaj fliquarum Itrictlorum valuis, prae- 
ter angulum caiinBleni,, lalcribus utrinque llijia eleuala dl- 

ilinctis, a qua venae tranfuerfalcs, luuc ad marginem, illinc 

ad carinaiiT excurrunt, Scmina nonnuJla ftjlo proxima faepe 
^iora taur^ cauc* Tm IIL ^ ag 45o TETRADYNAMIA SILIQUOSA. cr.fia reperiuptur, quo facto ^iilicjnae apcx ntleiwjQius Jlylum 
longniscLilnm nientifur^ qui teueia, ficut in Br. orieiilalij bre- 
uifTimus efh 1^26. BRASSICA campejlris. 

Ea, quam equidem intelligo, Bt. Napo aSmodum affi- 
1313, diuerfiffinia ell a Br, campeftri Flor. dan. t. 550^ habitu 
ficut ftylo breuilTimo potius Br. orientali ejnsque affinibu» 

aualoga. 1328. SINAPIS arucnfis. 

Siliquat mox hlfpidae mox gloljrae: vaiuis praeler an- 
gulum dorfalem ulrincjue linea elcuata infigni diuifis, fub- 
octangulares : rofiro aucipili paritcr augnlato biioculari: al- 
Jcro Inculo , faepe ferlili , quandoquc uUoque abortiente. 
Vaiietas ela!ior valfie rauiofa, foliis fere ut in S, nigra: 
inferioribus lyrati^, lobo extinio mnxinjo Irilobo, in'ern»eJiis 
fimplicibus trilobls, ftiperiorilius indiuifis, paffun ad Caucafum 
et per Roffiam aufl^aliorem occurrens ulteiius cxaminanda tft, 
anne conilanlibus caiacteribus a vulgari discedat. j 1 i32 8*. SINAPIS taurica, 

4 

S. filiquis tetragonis glabris llrictis: roilro ancipiti val- 
uis vix anguiliore. 

' X I 

S. taurica. Calah hort. gorenk. a. IgtZ. p. JI* 

Habitat iu elalls ficcis Tauriae meridioualis^ circa ruinas 
arcis Inkiermen, 

Similis S. nigrae qaoad habiturriy folia, injlorescentia m fl f ipfis vix anguftius ob tuflusculum quandoque bafi monofpermum abeunlibusj quum 

S. nigrae fiUquae roftro fubulato flerili ipfis multo angu- TETPvADYNAMIA SILIQUOSA: 45 1 

fliorc lerniu.enlur. Sewbia adliuc minora quam S. nigrac, rufa» /' fecunclum fi-cignaeuta racemi fructiferi, plantae circa Derbcii- 
tum leclac, Florae noflrae ciuis effe videlur. Quum aulcm, 
praetor fat conuenicntes cura Gatrtneri icone ciiatci frucfus, 
TiiJ uHro ad lianc plantam pcrlincus hucusque iuter Caucafi- 
cas vidcrini^ fefie indigenarum eam compr^tendere nolui. 1329. RAPIIANUS ibericus. 

4 

Frcquens xn Caucali orientalis lapidofis fubalpinis circi 
Chinalu^^ tolus oJore lortx naufeofo pollens, ttfte Steueno in 
mem. Juc. 'nal ciir. mosq. J. p. 270* 

Siliqua utrincjue articuTJs uionofpermis cum adhaerentc 
VotnulHe parie dehiscente cum R, Itnello conuenit, adeoquo ■^h fmuato-dentatis, Huic et R. fibirico coiige. xiet ei airmis quo^ue eft Briiffica fubularia Brotero. i33o. RAPttANU^ f^nefa 

Dejiniatur: R. filiquis totofo-articulalia patentibus : ju- 
Mionbus glandulofo-liirlis, flylo enfiformi lottgioribus; foliis 
laueeolato-oblongis hirlis : radicalibus jruDciUatis, caulinis den- tatis. Synonymon adde: Chorifpermnm lencHura. Aiton ktiV, 

td. 2- vol. 4. P' 129' 

Eaagatnr usqae in Ucraniam, in cretaceis haud procul 
fluuio Oonez circa oppidum lajam prodctiieus. 

Ex fpctiu.fnibus junioribus frucfu deflitulis videfur or- 

*.,.. rt,.,r«nihaii taraxacifolius Sc/iran^ in mem. fvc bot. ratislf. * a / 44* TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 'et.iSlS' P' ^^4" "' 5^^' ^^ etiam Iiujas nomims planta apud 

His proximus eft, circa lacam Jniencnfem a Taujchero 

defeclus ,,R. (Jl/icfus Fifcher in herlar, gorenk.) fil^quis to- 

,,rofis crcctis: junioribu» pUofiusculis, llylo fubulato mullolics 

,„longioribus; foliis lineari-lanceolalis pilufiusculis dentalis: 

tf^futfumis integerrimis,„ I33i. RAPriANUS laeuigatus, 
Synonymon adde: CalaU horU gorenk. a. 1S12. p. 52 \ 335. CLEOME ornithopodioides. i. FoUa floralia inRmaMernata/ plcraque fimplici». Calyx 
luteo.virldis margine violaccus. Petala alba niacula disci ma. 
gni atroviolacea. PediceUi fructus purpurei glabriusculi, in 
cjuibus filiqu0 ipfis paullo longior recta Ilriata lorulofa paruni 
nntat. Semina globofa fusca, ad lentem punclis plurimis pro- 
miaulis inaeq^ualia. - ^ 

Taurica planta filis omnium parliiiBi glandulifcris prae- 
polleni foliola quoque paullo qaam iberica anguftiora cl acn- 
tiora faepiHimc conduplicata 
fiiunt. habet, Caelcris ambac conue- -* * -I, ^^. MONADELPHIA PENTANDRIA: *45f M 
A. P E N T A N D R I A. i334. ERODIUM anthemifolium. . / Ladnulae tanfuni foliomm fuperioi^um aculiusculae, m* 
feriorum rero obtufae. \ i334^ ERODIUM /umanmrftf^. . 

E. pcdnnculis mnliifloris foliisque ^ interrupte plnnali» 

■ 

pubcscentibus : pinnis pinnatifidis, laciniia incifis obtnfia; p©« 
talis enicirginaJis calycc villofo fubmutico Juplo longioribiis. caule fimplici^^oflrato* Steuen in mem. foc. riMt. cur. mofq. 4. p. 4g Habifat ad riuulos alpis Schadagh Caucaii. orientali»» FIo-- ret Junio* ^ Facies E- aniliemifolii, a qno diflert cauk non diclio^ /< lacinulis obtufioribus, peduncuUs longis f;iepe radicalibus, minus multi- 
floris; pedicellis breuioribn», calynbus villis albis longlusculisv 
{fimpUcihuSy nec hreuibus glandulifcris) pube.scentibus._Ab E. 
abfiniiiioide diuerfum fvHorum lacinulis breuibus oblufi-s n#c- 
lanceolalis acutis, pube minus cana, caly.cbus viHofis ncc in- 
canis tahtum, petaUs calyce dnplo nec pauHo loBgioribus. Pfi- 
tala violacea obfcurius flriata, -i4r?7/i-hirfuli, Steuen loc, cit. 

Tiahitu, foUis et puhe Tcic]^lVGrieiatcm buniilem deprefl^am-, 
E, ciconii. a quo vero, praeler alias notas, defectu ariflaruna. 

«longalarum in foHoUs LalycinU illico d/^ut5c/rur»; * ^ 454 MONADELPHIA DECANDRIA. 

A. r _ DECANDRIA, 1339. GERANIUM fibiricum. 

In ripa praerupta flnuii Terck circa Wladlkawkas Sep- 

tembri florens legit Steuen, J&cundum mem. foc* nat.cur.mosg^. 
4" p- 50, i34i. GERANIUM radicalum. ihtfV Synowma ' tiM^ : CataL hort^ gorenk. a- I8IS* p. 54* 
G, tuberofum. JJecand. flor. franc. ۥ fuppi p. 628 n. 4542^ ^'^ Phmta ibcrira foliorum imprimis floralium fegmenta mi- 
11113 incifa habct cjuam taurica» 2 3 ;a. GERANIUM tuberofum. 

H 
J 

4 

h 

Sj^nonjma adde: PalL ii. 3. p* 653. 

G . Qinearilobum) peduncuHs bifloris, foliis palmato-parli- 
-tis: lobis radicaiium Iripartitis, fuperiorum inlegris lincaribua 
-cbtufis, radice fuberofa. Decand. flor* franc, 6* f^Pt^» P* ^^9' 
-Cia nofd ad «• 4542^.) 1343. GERANIUM ibericum. 

•Synonyma addc; Bot. magaz. 

G. graadiflorum, Guldcnfl. iu J. p. 426; 4 MONADELPFIIA DECANDRIA. 455 1 5 i't. GERANWM fylnaticum. 

I n 

Synonymon a^de: GmeL fib. J. p. ^75* tt- 5*- 

ri 

■ 
^ T 

Caulis atque petioU plhs rouerfis arl angulum flcutuai 
patulls hirfuti, yui copiofl in feplenlriou:. li, in ibcrico longc 
rariores funt. . * i345. GL:RANIUM /)rfl/€n/e. 

Synonjmon adde; GmeL fih. 3. />* 574. «. 4. 1 346. aEflANlU^rTo//mf77n-.^ / b 

In T:3uriac monlibus repfritur.:- 

Pili a/£i/rs et pem)/orum'purui r^trprfum proflrati ; in affini 

G. paluflri uiullo majores reueifi ad angulum acutum pa- 
tuli, unde in hoc Lifpiditas caulis^ ^petiolorum ^ faepiu* quoque 
vedancuhrwn infi^nis. Datur varietas G. collini Jioruni ma- 
gniludine G. palullri vix eedem, cnjns eorolla minus in 
coexuleum vergit. Antherae omttinm varietatum vioJaccae, nec 
luleae. Stmina ad lentem fabfiliffime xeticulata. 1347. GERANIUM albanum. - 

Synonymon addc: G. {criflalum) perenne, pedancuTIi 
biflorfs, foliis reniformthus feptemlobis; lobia trifidis laciniii 
tndcntatjs, caule flaccido fimijllci^ arillis criflatis. Sitatn in 

mem. foc. natt cur. mofq. 4^^p» JO. 

In fubalpinis Caucafi orientalis ad torrentem Jucharibafcli 
etiatn leperitur^ 

Arillorum rngae flngulae in medlo protubcrant in den- 
lem viridem barbatum^ qui ditXiU^ ^xiHtm Jeminis dorfalem 
confliiluuut. 456 MONADELPIIIA UECANDRIA. y i348. GERANIUM pyrenaiciun. Synonjmon adde: Engl bot. 405 i ! I Cultom in lioiiis botanicis variis G. umbrofijin IVqUIjI» i^ert : aiubobus arilii laeucs pu- /< 1349. GERANIUM palkns, 

— ~—' 

r 

SemirM fcrobiculis ininnHs inaequalia velul! reticulala, 
quod hujus cum G* rotundlfblio afF.nllalem confirujat. i352. GERANIUM pufiUum. 

Synonymon adJe: G. colnmbinura majus, flore minore 
coerulco. VailL paris. t. IJ» /. I. i353, GERANIUM dijfectum. 

m 

Synonymon adde: Flor. dan, f. p3C* j354. GERANIUM columlinum i 

Sjnonjmon adde: Flor. dan. f. 1222* i356. CERANIUM purpurcum. 

L 

Pro rarhtate G. robeftiani modo habeo, quorum etiafn 
conunnil fructus rojlro quousque demum diffilil glabio: fulcia 
coioratiS. ._ „. \ MONADELPHIA POLYANDRIA 45; 
x/ A. 


P L Y^A N D R I A i36o. ALTHAEA cannahina. l-S"-' PeduncuJos faepinime blfurcos, pefala apice crcnu!afa ro- 
fea A. caiinabin le, contra pedanculos vn^go unifloiws^ pefala 

^ - 

€^n)argina1a pallide^-vioLcea A. narbonenfi adfcribnnt ancrorcs 
flor, fraucicoei noilra igJtar, peJanculos conn.anter laiidoroi ■ i et petala riiidcntcr emarginala b.ibtns, fecundian bu.sce noias 
A. narbonenfis flvrat francicae cfTet, qtianmis Carollae rolor 
in noflia aoioene rofeus fit, nec pcillide-violaccus. Id ta- 
mexi pro certo afflnnnbo, mcam noli difftxre ab auflriuca A, 
cannabixia Jacquini^ Scvpolii el Clufii^ i365. LAUATERA biennis. Rcirifrjmam havcce ^lantom, pofl iter meum perficum a. 
1796, a nullo pcjcgrinatore repertain, nuper pro L. luilta- 
nica (a qua longc aliena eft^ in liorto imperiuU Paulowshiauo 

r 

ex feminibus, ni fallor, parifmis nec canraficls cultam \idi «t 

fpecimea inde oblinui caucafic*e fimiUiuiumt 45S DIADELPillA IIEXANDRIA 


D E 


I A S HEXANDRIA. t j369 FUMARIA fabacea. Synonymon adde: F. inlermedia. Giildevjl. U. I, 
p. 1^5' 

HabUii mngis accedit ad F. Halleri^ quam ad F. cauam 
(bnlbofam Willd.), pro cnjus {^arietate rainore propunitur a 
CL Wahknherg jior. lapp, Jub n. 33c). iZju FUMARIA angufdfolia. 

Synon)'Tnon adde: 'F, caucafica Adami. Jloffm. hort, 
mojq. a. igO^. n. 1394- 1572. FUMARIA officinalis. Folia vulgo in noftrale trnuia, nt in F. foliis tennifllmis V^ilL paris, t, lO* f, ^, quam ad F. paruifloram trahunt; fed fructus nequaquam acuti, ncqne eliam retnfi, fed globofi 
apice rotund&ti cnm Ptyli rndimenlo medio minimo, ragulofi; 
lalcfi plane, quales et in varletaie. majore : latioriLua folus de- 

^^ - r 

prehendo. F/or€5 parui albidi; incarnati^ vel rosgi, fcmper apicc C&ture pnrpurci . l' DIADELPHIA OCTANnjlIA. 459 
A, O C T A N D R I A, i5j3. POLYGALA vulgmis. 

k 

Reperhur etiam in fubalpinis Gancafi feptenirionnlls, 

_ X 

Varietas hiljior : floribus ocbroUucIs in campeflribus Beffa- 
ral.iae, inter £Iifabetbgr?id et Nikolacf pafTim abuncbt. De varietaiibus con£ JJecand. fior. Jranc. C* J^ppl* P 


S^* 137*. POLYGALA major, 

- - - ^- 

Fructus tbecnpodio Hneam et uUra longo fnltus in haCy 
-in affinihus inlra calycem fefTiIis ; bene aniinatluerlenlibus CL 

Wahlenber^io carp. n. 702 et Decand. flor, franc^ 6. fuppU 


8^' ■\_ - 4 
A. DECANDRIA. 1 37$. GENISTA albida. flt'- .-j AAJ^fera montis Bcfchtam, ncc mn in lapidofia nciTari- 
bUe ad riuam Grouioklei repcritur. 4Go DIADELPHIA DECANDRIA. I 

LegUTnina valde lomentofa, pedicello manifoflo, quamuif 
perbreui impofita, qui in florenlp vix apparef. ^ 1378*, GENrSTA deprejfa. G. (inermis) foliis iimpHcibus lanceolatis acu!is adprcffo- 
pilofis, pedLmculis axillaribus breuibus, corollia glabris, cau- 

V 

Kbus decuiubentibus ; ramis iloriferis triqueliitt adfccnden- 
tibus. 

j 

L 

Habitat in Tauriae uaaxime meridionalis montofia, Jr % 

Statura et habitus G. diffufae. Caules quaquauerfiira pro- 
cnmbeutes tenues v!x pedalcs: ramis floriferis copiofis fur- 
rectis digitalibus feu dodrantalibus gracilibus triquetris , late- 
xibus linea prominula diuifis, pilis fparfis incumbenlibus fe- 
riceis magis minufuc pubescenlibus. Folia faepius angufte- 
lanceolata, interdum lanceolalo-elliptica, margine et fublus 
tola fparfim fericeo-pilofa^ fupi^a neruo lanUim niedio vulgo 
pilofulo, Flores axillares folilarii pedicello circilcr lineam lon- 
go fulti, in racemnm breuem foliofum digcfli : forma njagni- 
tudineque G. tinctoriae, nifi quod caljcis fericeo-piiofi denles 
quidquam fint longiores et tenuiorcs. Legumen mihi igno- 

■ # 

tuai, germen vero pilis fericeis parcis pubescit. FoHis undi- 
que pilofis potiffimom a G. diffufa, foliis glabius margine fub- 
cilialis praedita dignoscitur. i38». ANTHYLLIS Vuheraria. 6i--T4*iri3e maxime meridionalis nTontibus occurrit rfl- 
rietas elegans, tofa~^llTm-^i44Te alba, nec ut in communi for- 
dide alfaitMiite veflita ; folioru 

arqnalibus; calyce bafi pracfcrtim mTmiS-44H"uto, apice puv pureo, corolla alba: carina apicc alro-violacea. DIADELPHIA DECANDRIA. 46 1 iZS5. 0R0BU5 hirfutus. 

Synonyma adde: O. (l^^iflorus) vniofus, foHolis con- 

-r ■- 

jugati.s oualis acuiis, ftipulis Hiaximls fagittatii, fluribus laxe 
racemofis, laciniis caliclnis fubulata^fetaceis. Uesfont^ in annaL 

mus. parh. «. iSOg^ 12. p. 56". t. 8* 

O, creticus lafifolius incanus. Tournef. cor. p. 26. 

Per Iberiam ct Caucafum orienfalem efiam mscitur, tcfte 

Suueno /in mem. foc. nai* cur* niosq, 4- p. 50. 

Flores nunquam vidi ultra quincjue in fingulo pedunculo. 
Calycina fegnjenta ciliis albis raris longis praedita, ipfa elun- 
gata, ita, ut Willdenonio, planUm ad ficca fpecimina defcri- 
benli potuerint videri eoroUam fubaequanlia. i385*. OROEUS formofus. O. foliis cnnjugatis pe»iolali3 {ymofis) glaberrimis, pe» 
dunculls unifloris. Steuen in mem. foc. na£. cur, mofq, 4,9 

p. So. 

Fifum Ochrus. Habh np. S'. G. GmeL it. 4. p. I7I* 
Ad radices alpi* Tyfcinlaglz Cancafi orffcnfalis, rirca fon- 

tes toirenlis Cliodjal, inter ftliifti fragmenla nascitur. Floret 

Junio. 2^ 

l 

Planta glaberrim*. Cauhs filiformes decnmbentcs. Jo- 
Uola (fubrotundo-) ouata fubcordala obligua obtufiuscula (cum 
D3ucrone miuuEo) glaucescenJia : vcnis prominulis Cirrhus brc- 
Uiffimus (reflexns). Stipuhi parua<^ (fem 

denlibus 3-4 brcuibu«. Pedumuli axillares folio (haud muHo) 
lortcriorr* recti. fub flore ariftati. {Calycis dentes fululalo- 
lanceolati fubaequales). Corolla amoene purpurea mngniludine 

j D 

O. verni: nnguibus culycem aequantibus, Lcgumen lanceola- 

luui glabrum. Steuen loC. cit. V 462 DIADELPHIA DECANDRIA. i386. OROBUS luteus. Defniatur: O. foliis fubqiiadrijngis ouatxs arutis, ftipu- 
lis femifagitfalis fujbdtnlatis, caule fubramofo, calycis dentibus 
duofaus breviflimis, gcrmine intra calycem feflin. 

Cirrhi breuiffimi fimplices. CaJjx: dentibus 2 fuperiori. 
oribus obfoletis, a lateralibus triangulari-ouatis aculis^ infiuio 
lubulato longiore. Petala omnia fubaequalia. i386*. OROBUS aurantius. 

O. foliis fubquinqUejugis oualis acutis, calycis denlibus( 
4 breuifliuiis, germine inlra calyrem pedicellatd* 

Habitat in Iberia occidentalL D* Steuen^ ^ 

I 

Plofitae praecedenti fimilia pcdunculum floriftrum foli- 
tiniqne folum pofTideo, ex quibus attdmeH de discrimine fpe- 
ciei fatis conflat. Dijfert a praecedeiitd calyce breuiore magis 
ViJIofo poflice oblique truncato* . dentibus 4 obfoletis, infimo 
tantum fubulato, corolla intenfe lutea: vexillo carinam^lis 
longiorem fubaequante^^y^/g/nflfg undiquc? barbato, nec fuper- 
r\6 tantura pnbescentej germine pedicello calycem aequanti 
impofito. Toto habitu, ficut colore floris> cum O. croceo 
Desfont, iri annaL mus. paris. 12. p- 5g. t. p conueni^ qni 
^attamen calycinis dentibus omnibus acutis parum inaequahbu» 
tnanifefle diflert* l38;. OROBUS lacleus. 

Synonyma adde: Bejftr catah hort. cremenec, a. Ig^^' p. 95 i 

/3. elatior, ramofior, vexillo carneo alis carinaque ocbro- leucis. O. ^varius) foliis fubquadrijugis Hneari-lanceolatis, flipu- 
Jit femifagittatis integerrimis, caule alato fuperne fubramofo. DIADELPHIa'' DECANDRIA. 463 

Botan. magaz. 675* PerfoQn enchirid. 2. p. 303. Willd. 

I 

tnum. hqrU beroL p. 758* 

O» verficolor. Linn. fyjl. ed. GnzeL 2. voL 2. p. 

iios^ 

w 

Radix et liujiis ex fibris compluribu* ad exorfum altc- 
Jiualis cariioils componitnr^ quae lamen multo longiores el 
iiiinus craffae funt, qaara in affini O, albo. Sliputae non fcm- 
pcr bafi dcntatae* Stjlus apicem vcrrus leuiter incotfffifus, 
Varietas ^ campis Nouae Rofnae et Tanai finitimis familia- 

xis eft. 

j 

O. anguftifolius Linnaei ed plania mihi dnMa, defoctd. 
cirrhonim ab onjnibuii noRris diftincta. Verum citaia fnb ftoc 
icon Florae fblrtcaic 4. t. 5 folioruni coftftm in brenem cir- 
rlium defiuenteni exhibet. Flores O. anguftiroKi luSei fccun- 

dnm Linnaeum, pnrpurei fecundum Gmdinum, albidi in fjc- 
cis fed rubicundi in udis fecuudum PallQfum lU 3, p, 507* ^ i388. OROBUS palhscenS. 

j 

Synonymoii addei O. orientalis folii« ferc radiati^, llo- 
re magno candido. Tournef cor* p. 26* 

Huiq omnium proximus eft O. fliformis (O. ranescens 

- w 

Linn.) Galliae auftralis incola. DiiTert folummodo pedunculo 
in quovis cauh tanlum unico hunc exfnperante, calycis den-! 
libus latioribus breuioribusquc et colore corollae, A binis fub. 
feqmntibus, qnibuscum corolla coerulescente conucnit, praeter 
calvcem obtufum, foliorum cofta minua abbreuiala cliam di- 
fcrepat. 1389. OROBUS digitatus. 

L 

r 

Defniatur: O. foliia bijugis lanceolato-fubuUtis ; folioli» 
approximatis^ ftipulis fcmifegittatis, caule funplici, calycc pe^ 

__ F 

talorum ungues aequanle. .. * , ■^ 1 46i DTADBLPHIA DECANDRTA. Sjnonymon aflde: O. foliis qualernis Hncari-fubnlalis, 
calycc iubum corollac, carina alas fubaequante, Steuen in 
mem. Joc. nat. cur. mofq. 4. p. 5/. 089*. OI^BUS cyaneiis, O. foliis bijugis lanceoTafo fubulalis ; foliolis approxima- 
t!S, nipulis fcmifagitlalis, caule finiplici, calyce petalorum un- 
guibus breuiore. 

O foliis quaternis enfiforaiibus, calyce tubo corollae, ca- 
rina alis brcuiore. Steuen in mem^ /oc. nat. cur. mosq, 4. 
P 5T. 

. ' Habifat in fubalpinis Caucafi orienliilis afque C^bardi- 
tiiLi circa Narlfcinn, ncc non in Iberia occidLUtali. Florel Ju- 

j 

, .^ Simillimus O* cHgilat©; di^noscitiir foliis JlipuVsqut non- 
inliil lalioribus, ncTuis foliorum principalibus 5^7 ncc ii-i3, 
ffduncuUs quidqtjam longioribns minus mnllinorisj cnlycibus 
iiracfcrtira brpuioribns, coroUls uiajoribus infcnfe coenihis: 
petalorum oninium nnguibus ratione calycis, alis vero ratione 
carinae longioribus. . 

Utrunft Tournefortii fynonymon ad liunc ' tranpferendum 

V 

lit, yel fub praecedenle relinquendum, equidem non deteimi- 

ri 

nabo^ ob affinilafem bornm fummamj (tdBuxbaumii plaulam, 
fub praeceJenle alleg^tam, O* cyaneo poliffimum refpoiidcre> 
mttnente Steueno Ibc. c/f, ,-faciIe conccdo. ^^ iSgi. LATHYRUS Aphaca Peduncuhim fnpra floreai longe ariflatum, uli Hallerus 
foc. citj iii^ueis non video; icd bractcam fubulatam min.- 
mam fub peaicello, a flore remotam. DIADELPHIA DECANDHTA. 465 1-392. LATIIYRUS NiJoUa. ^ ■ 

PedunciiUs bifloris varlal. Stipulae nvtiimnc caj^illnrri 

r 

nec in Jioc clefidtrankir, recfe motwnlc CL Schultcfio oljjtru, 
p* 147^ n^c ui Apliaca- Folia ulri.|ue fe/niia. iSga* LATIIYRUS Cicera. 

F 

L pednaculls unifloris, cirrliis di;>%llis,legnmjnibt^8 «"ua^fi 

ri 

comprcffis dorfo canaliculatis. Llnn. ed. Wilid. J. p. lOJj. 
Larnarck et Decand. Jlor. franc. n. 3^:8^ HalL hijl. n. ^jp. Ar s f, Cicera. Dod/ pempt, p* 523* Occurrit Iiinc inde in Ibeiia mcdia et in Tauria meru 

diontili. ^. ' 

T 

Bracteae ad pednncuH artlculum fub pedicello nonnifi ru- 
dinirnlnm, ficut in L. faliuoj nec braciea anllatformis, ut in 
L, angulalo. , L 

: 1394. LATIIYRUS kptophylhis. 

Syndnymon adde: L. f|>Iiaeiirns? Marjch^ cafp. p.£iO. 

JJahita qucini proxfme ad L. Crrrnni' accedit, frd ^'1^0 
bren^tate dcnlium calyclnoTnm dignoscitur- PedL.niulo>itni «»i.' 
fta euidrns, nec oblitcrata ul in L. Ciccra, nviiuc Vul.e cluiU 
gata ul in L. angulato. 1 595. LATIIYRUS hirfufus^ Occnrrit pafTim per Caucafum fcptontrionplct», ad m^^n- 

fcm Baf(litau fct in ijileiiorc regione flijnii Kub^Ti, nec ta,i. 

cifo orienlflH tcile Sleueno In mtm. foc, nuU cur. mofq. ^. 

p# 5:? percgrinu5 cft. FU^ra taur* cauc* T, 111% £' JO 1-f 466 DIADELPHIA DKCANDRIA. 1595*. LATQYRUS rofeus, 

i 

L. peJunculis fubbifloris, cirrhis dipbyllis brenimmi», fo- 
liolis onato-fubrotundis, iuternotliis nuJis,S"/€uen m mem. /oc 

naU ciir. mofq, 4. p. 5::. 

ri 

. In Iberia rarius occurrit Floret Julio* ^ 

Plenta glaberrim^ L. tuberofo affinis. CauUs gracilist 
Ipoliola tenera venofa fubtus glaucescentia L- tuberofo latiora. 
Stipulae fubulalae paruae. Pedunculi ienues folio longiores* 
Flores pauHo nnnores quam in L. tuberofo. Calyx tlenlibus 
acutis: fuperioribus breuioribus, Corolla awoene rofra: pcta" 
lorum nnguibus calyce lougioribus. Z.egumcn ignolum. 1397. LATHYRUS rotundifoUus. Synonjina ad Jc ; Marfck. cent. plant. rar. rojjic. I. t* 
22. CataL hort. gorenk. a. JST2. p* ?2. Hoffm. hort. mofq* 

«. 1808- ". 1854- 

■ 

Folia ima oblonga^mox ouata, fuperiora tantum lala fub- 
rofunda. 

Fflr/€ffl5 infignis, forte diHincla fpecie» in fyluis ad mon- 
tem Befchlau occurrit: caulis alis lalioribus^ Jlipulis majori- 

_ X 

ba», folioIU etiam furaniis elHpticia nullis orbiculatis^ cirrhis 
magis compoiitis, coroUis miniatis» i4oo. LATHYRUS incuruus: Painm puoque per Caucafum orientalein ct in Iben» 

obuius, tefte Steueno in mem. foc^ nat. cur. mofq. 4,, jp. 52- i4o3. VICIA caffubica. 

r 

■^ Fubes omnium partium parca^ ita nt minimc canescat, 

«l«a praccipue nota V* caflubicam Linnaei {Sprtngel pugilil* DIADELPHIA nECANDHIA. 46; 

I 

;>• 49- n- S5' Lamarck et Decand. Jlor. franc, h. 4013^ 0) 
d V. GcracU (Fhr. Jranc. n. 4013 cc) diflinguit CL Deccti^ 
dolk in Jlor. Jranc^ 6- Juppl p 576. Attarocn Jacquini Jy- 
nonyrhon noflrarn, fcilicet V. caflubicam L. fpeclat. i4c4. VJCIA poljphylk. f< lioUs latiorilius brcu^oribusqpe, qnac et 
Tilloritnte vuTgo pr^epollet, vix diflincta a V. villofa Rvthiif 
t)nm qwoT^A fdpulas nullum inter hanc et V, polyphyllam con- 
ftans di^cnmen vldeo, idem obferuanle Wahienberi^io carpaU 

fub V. viliojh n. 719.' l4o5. VICIA Crflccd. 

ri 

Coro//a coeruTea: VtxiWo faturatiore} in praece^enfe t^c- 

^Wlum coeiUleum, alat carinaque alh ae, Legumen cylJndrirum, 
quod Crdccae tribuit Cl. Wahhnberg carpat. «- 7 18* «'c in 
taurico.caucarica> nec in plant^ aliaruin regioiium rideo ; conAau* ter milii coinpreiTum ajiparait. ^ ■ I l4o6*. VICIA varkgata: 

V. peauncnlis futodofloris foHo fnSTntig-orJIiu», racemii 
conferlis> calycibu» fericeo.v.-llufis i dentibu» tubo p.ullo bre- 
tiioribus, ftipuHs femifagmotis integerrimls, fulious clllplici* 
villofii, cirrliis fui^fimplicibui. 

V. pedunculis multifiori», florJbui imbric^tis, foliolls el- 
liptici» villofis, ftipulis bafi bipaiiitii onato-I^nceolatis, Xmrt. 

ed. Willd. 3. p. JOyS. Desfonu in annai mus. patis.' I5. p 
UI. U U» Steuen in mem. foc. nat. cur. moi^ii. 4. p. SS» « s 468 DTADELPHIA DECANDRIA. V. onentalis mulliflora argent.ea,f]ore vancgato. Tournef. 
cor. p. 27* 

Frequcns in Caucafi orientalis alpeflribus circA Chinalng. 
Flore! Junio. Jr "^ 

j 

y 

Planta omnibus parfibus viHofa leuifcr c^ntsccrxs: vil- w 

lia pa^inae fuperlori» fo!io!oruni parcioribus. Caulis bafi ra- 
niofiffinins cUfliifu§ vix pedalis angulatus. Folia 3-8-jugu: 
aofla flriala canalicuTkta, clrilio terminante breui faepc fim- 
plicilTimo. Fuliolo non magna obtufa: infeviorunj fulioruni 
cllJptiro-ouala mutica^ fuperiorum oblongo-elliplica breuirruu» 
lubmurronata. Stipulat exiiuifitc acnnjinatae ntruofae; inferio* 
res majore»,. neque vero fuliolorum magnitudinc. Pedunctili 
flriato-angalati, Flores fubfefTiles approximati hon'2onIales fpe- 
ciofi, magnitudine florum V. fafiaae, Calyx villis fcriceis co- 
piofis pubescens : d"fntibus omnibus cx lata bafi fubulafis : ia- 
fcrioribus longioribus tubo breuioribas, nrt: duplo, Corolla ca« 
Irce. lri[>lo longior glabra: i^tialis aJ dnas tcrtias in tubum 
conniuenlibus. VexiUum emarginatnui purpureum, venis fa- 
furatioribus pulchre pittum. Alae fere vexilli longitudine pal- 

y 

lidac: venis tribu» cacruleis. Carina *lis duplo breuior pal- 
lida: Bafi afiiceque faturatioribus. JLegurnen leuitcr pubciccns, 
mtturnm ignotum. V. canejcens Lnbillard, raldc ndilrae affinis 

j 

effe videtur. 


1406*^*. VICIA purpureQs ■■^ V. pcdunculis fuboctoflori» folio longioriba»,r«ccmis coii- 
fertis» calycibus villofis: dentibu* tubo multo brcuioribus, fu- 
perioribui obfo?ctis, ftipulis femifagitfatis fubintegerrimisy fo- 
liolii ounlibus murronulatis viJIofis^^cJrrhjs fubfimplicibui. 

V. pedunculis foUo tri(>lo longioribas fuboctofloris, foho- 
lii ^^ualibus mucronatie pubescentibiss, ftipulii reflexis femx- DIADELPHIA DECANDRIA. 46g L 

haflatis foliolis duplo minoribus, cirrhfs breuilTimis fubiimpllci- 
fcus. Steuen m mem. Joc, naU cur. mofq. ^. p. JTJ. 

Habitat et floret cum praececlente circa Chinalug, fed 
ininus fjefjnens/ Varietas uiinor paruifolia paliidiflora in rc- 
gione alpium niui proxima. Jr 

' j 

Procccdcnfe minor minus villofa et vix canesccns. jFo- 
liola njinora. Stipulae minores reflexae : interdum denliculo 
paruo fupra bfifn. Peduuculi multo longiores. Rocemi nl in 
prc^eccdcnJe, ,Flores minorcs, fcilicet magnitndine circitcr flo- 

' F 

rum V. dumetorum. Caljx minus fcriceo-villofus : denticulis 

■ 

longo n)iuoribus- Corolla qnoad formam fimilis, purpurca 
iion vaiiegala. Legumm oligofpermum ^ - quod maturum -* > nou vidi. "^ ^ i4o6***. VICIA alpejlrh. 

V. pednnculis fubfexfloris follo longioribus, racemis coi> 
.fertis, calycibus villofis: dentlbu» lubo multo breuioribus, fu- 
pcrioribus obfoleiis ; 'fHpulis fcmifagtftalis fubintegerrimis, fo- 
liolis elliplico-obouatis mucroMuIatis villofis, cinliis fubtrifidis 

contorlis. 

V. pedunculis elongatii fubfexfloris, foliolis obouatis rau- 
cronaiis, cirrho fubtrifido contorlo, ftijulis femihallatis. Sttuen m /' )fq. 4. p. 53* Ciescit in paacuis alpeflribus niontis Schadagh rarior ct 
cum proxime piaecedentibui iloret, 2^ 

r 

Secunduui fpecimina ficca mihi ab inuentore c6mmum- 
ca^a hanc fpccie a praecedenie differrt aegre mihi pcrfuadco; 

quarum lolo habim, pube^ infoructndh, ficuf forum fortxik 

m gniludine coIorccjUi; congruit. Cirrhi in praLCctdtnte etiam 
longilndne variant ct fuperlores f^epe funt bindi , immo 
qurndoque IriGJi. Calycis naiiem pcnitus coiironualio, elli 
denticuli tre» inferioies fubulati paullo Oiinorcs apparCiiut. j 1" 47« DIADELPHIA DECANDRIA i4o6****. VICIA Eruxlia. V. pednnculis fubbiiloris folio breuioribus ariilatls, fcv» 
lioUs cuneiformibas truncatis, llipulis falcalis calycibusque 
fetaceo-denlatis, leguminibas torofis pendulls, fetninibus oblufe \ trigon!S* V. peJnnculi» fubbiflorls ariftalis folio breuiorlbns, folio- 
lii oblongis truncalis glabris, flipulis hallatis. Liim. £<f. Willd, 
S. p. I103. Lam. tt Decand. Jlvr. franc. n. 4OIS* Schultes 
obf. p. 14.S- 

Eruum (Erui/iu) germfnibus undafo-plicatis, foliis ini« 
pari-pinnatis. Limu hort. ups, p. 224. Gatrtmr fruct, S* p» 
328' '• 151 'f 4» Hall. hifl. n. 42O. r 

£ruum. Riu. tetrap. irreg* t. €• D. Wilhelms. Q n ■ 

Spontanea planta, pro more, culta vel quafi fpontanel 
magis macilenta. Fili patuli aJmottum rari cauliura foliurum 
Hlque peduuculorum vctant plantam glabram praedicarc. Sti^ 
pularum dentes bafeos valde elongati quandoque ftipulas efii- 
ciunt fubhaftatas. Pedunculi haud farb triflori. Corollae pal- 

L 

lidae vexillum venis coeruleis pictum^ carina apice atro-« 
violacea. 

Species haec propriuro genus «xposcere videtur, habitu a 
taeleris Viciis alitna, n«c fi^lo gaudens fub fligmate altera 
latcre Barbalo» fed toto pilofuk). i4o6*****. VICIA cinerea. V. pcdnnculis fubbiflori» folio brenioribus,folio!islineari- 
cUipticis obtufis villofo-canis, cirrhis breuiflimifjftipalis bipar- 
iilis elongaio-fubdentaiis. ^ 

Habitftt circa Tiilin rariflijna, D. Steuen, DIADELPHIA DECANr)RIA. 471 Planta inihi quidem Iiaud foflBcienter nofa, aperte di- 
fiinctam fpecicm locjuilur, lota pilis proflratis cinerascens. 
Caulis breais angulatus Folla fiiboclojuga: cxrrho termiiiBnte 
breuilTimO plerumque fimplici, in fummis foliis bifido. Fom 
liola parua angufla. Stipulae foliolii minores bipartito-femifa- 
gillatae : lobis fubulalis, fdepiu» dente ixno altcrou^ fubulato 
elongalo praeditis. Pedwiculi 1 -a-ilori breuiilime arillati flore 
paullo bri uiores. Flos OiRgnitudine V, Craccae. Calyx fericeo- 
villofus^ dentibus friangularibus acutis non Bcuminatfs, fupc- 
rioribus minimis. Corolla calyce triplo longior, dilale cocru* 
lea: vexillo emarginato cum mucrone* Venis fafuratioribus pi- 

cto alis paullo longiore; carina obtufa ali» breuipre. L^gur 
men ignotum* i4o7*. VICIA incifa. - 

\ ■ . 

V. leguminibus fefTilibus fubbiualis pubefcenfibu», foliolis 
fuboualibus retufii mucronalis incifo-ferratis, ilipuli* femifa- 
gittatis dentatis, 

Habilat in Tauria maximc meridionali. 

Simillima V. fatiuae Jlatura, habitu, pube, Jlipulis, florim 
lus atque kguminibus. F>(ffert foHolis fupra medium utrin-" 
que ferraturis 2-4 oppofitis inftar pectinis incifis, fere ul in 
Potentilla niuea. An varietas. fingularis V. fatiuae? 1 409. VICIA pilofa Synonjmon adde: CataL horU gorenh a. I8I2^ p. 72 j 4 10. VICIA megalofperma* Synnnyma adde: V. pedunculis unifloris breuiflimis, fo- 
liolis Hnearibas truncafis, ftipulis bifidis, leguminibus lenuis- 

fime pabescentibus. VV^lid, enum, hort. beroh p. 764,. CataL i \ '^ 472 DIADELPIIIA DECANDRIA. 

F 

hort. gorenh a» Igl2* p. 72, Bejfer cataL JiorL crimenec. a. ISI^* i>' 15 f. m /• fptcin-ina coniparaui. Hiijus foci fortalLs quoque cfl V. Icplopliylla Ra- 

Jinesque Schmaitz nou. gen. et Jiec. ficiL (Paiiormi iSio) 

P^ ?!• i4ii. VICIA Bkbirjldnih 

Y _ 

V. leguniinibus fubfeff.libus folitariis pfttcn'ibus jlabrli, 
'fol«olis fnllinc^iibus retufis nmcronatis, ftipulis notatis^ radic 
percnni. Bejfer in litt. 

■m 

f 

V, fordida. F/or. taur. cauc. n, 14.11. {exclvjis fyno- 
nym/5.) 

In Podolia {Bejfer) ^ in infcrioribui fluvii Tanais regio- 
>ijbus {^Hennlng) etiam occurrlt. Jc 

_ m 

Praeeunle CLBeJfero hanc a fnnillima V. fordida, quae acl 
Tyram circi* Bcnder a.b amic. Stcuenolevta eft, fpecie feparo. DifTcrt 
^h hac foliolis praefertim fiiperiorum foliorum fcrnper anguftis^ 
Hnn in^er caljcis dcntes imprimis iuler duo paria latcralia angu- 
llori ^fu''parabolico), nec lato (fubliypcrbolico), colore corot'- 
hej et prjirprimis radict^ obferuanfe CL Beffero, Tivaci. Va- 


rielas fohis Iong's peranguftJs, Jlorlbus ntphirimum folilariis 

in campeftribus BoryftUcm viciRis^ inler Cherfou et Nikolacf 

L 

lepcrilur. / ~ a4ija. VICIA paw.onica. . 

L 

l'' 

Ad Cancafi feptentriotialls radlcc» in campis herbidi* 
p^^fTun pronenit, circ^ Caflellum Gcorgopolitanum lecfa. Fa- 
fiet. itm Lumilem, V. hybrida*; nimis afEuem : floribns axilla- 
rdjus foUi.riis, in agris ir;tcr Tauriae maximc meridionali* 

p.'S>4 htluiult* Simeis et Limcuaui nuper copiofam vidi^ i DTADELPIIIA DECANDRIA. - 47? i4i5^ VICIA lineata. V, ]Gg;irrjiii!l)us fubfeffilibn» folilariis rcflcxis liirfutl», fli- 
pulis notalisf inferioriLus incifo.dtniafi*, foJiolis lineari-elli- 
pticis pilofis, vexillo iini.ato glubro, calyce glauro: denlilu» 

pilufis. 

Habitat in Tauriu inaxime ineiiiliour.li, circa NiJci-- 
tam. 0? - 

w 

Colore corollae et Iiahitu V. flriatae fiaiilis, ah hac dil- 
fert pube albidiore ex pilis niagis fparfia, faliuLs in uolver- 
fum anguilioribus, Jlipidls inlnoribus; infcrioribiis in dcntes 
noBUullos profuudillime partitis, jloribus folitanis, colyce brc- 
biore latioreque praeter deules brcuiores glabro, Corollae ve- 
a:illo ampliore glabro, Legumf.n pilis copiefis fordide albi» 
denfe tectum ut in V. pannonica. 

Siyius fub fiigmate utrinque barbatus in V. Iiybrida, pan- 
nonlca^ftriala et lineatu, fed lalero tantuui exteriure, pro more 
gcneri», iu V. fordida el Blebcrileinii. i4i4. VICIA fepium. 

\ DeJiniQtur : V. ,raceniis fubfeflilibus fubqnadrinorif Icn- 
jitudine folioli^ foliolis oualis obtufu mucronatis; . cinhia clon^alis. Stipulat nolatae: infimae dentatae. Slylus fub Iligmale 
lafcre cxteriore Unium barbitus. Caucafica vulgari magis 
villofa gaudet folioUs nonnihil majoribu* et dentibus calycinis 
c^uidquam longioribus, fpecie tamen non differt. . -^ i4i4*. VICIA truncatula. V. racemis fubfefljlibus lubfexfloris follolo longioribus^ 

■ 

foliolis ouatis obtufis fubretuils mucronatis^ cirrUis breuitt £mis. ^ '* 


47 4 DIADELPHIA DECANDRIA.' 

F 
r 

V. truncatula, Catah horU gorenk* a. J^rr^ p. 7-2. 

h — 

Habitat in lierbidis clatii ad latera monlis tbcrmasCon« 
flantinomontanas fundenfis et in ipfo ejus cacamine. Floiet 
aeftate ^ " ^ 

Fachs V, fepium. Foliola fimilia obtufiora veluti trun- 
cata, fuperiora retufa. Cirrhi paucas tantum lineas longi. Sti^ 
fulae femibaftalae nota^tae, infimae quoque intcgcrrimae. Rct^ 
cemi longiores et fiores nonnihil majores quam in V.fepium: 
denlibus calycis fubulatis longioribus, corolla ochroleuca : un- 
guibns longioribus* Stylus fub Jligmate undiqne barbatus. ic- 
gumina forma V. fepium glabra declinata. Varietatem cx 

Iberia liabeo undique mlnus pube^centem^ cal^cis dentibus 
breuibus quali fpliacelatis* i4i6. VICIA narbonenjis. Circa Derbentum etiam reperitur, tefte Steueno in mem* foc. nau cur. mojq. 4. p. 53 ■ ^ 4 

Foliola margine denticulis cartilagineis fcaberrima, caete^ 
rum rariffime dentem unum alterumue obfoletum apiccm ver- 
fus exferunt; fed praeter fcabritiem msLvgims vnlgo funt iu- 

n I t£r junxora I "^ - i4iT. ERUUM tetrafpermum, 

Dejiniatur: E. pedunculis fubbifloris folio longioribui, 

h 

Seguminibus glabris fubtetrafpermis^ calycis dentibus fubulatis 
tubi longitudine^ feminibns globQfii. \ 

Synonyma adde; Smith briu p. 775* EngU hoU 1223* 
Junck obj p. g. PolL paL n. 68g. 

^ ■ 

Vicia (gracilis) pedunculis fubmullifloris folio longiorl- 

hm, foliolis linearibus acutis, cirrhis fimplicibus^ ftipulis fe« DIADELPHIA DECANDRIA; 475 •^' mif^gJftatis lincaribns Loifekur franc. ■ n. 4,60. U 12» Decand» 
for. franc. 6- fuppL p, J8^^ ni4.02<^^m 

■ 

VicU (i^rarilis) pednnculia fubuniOoris folio longioribus 
' ariftatis, foliolis luiearibus cufpidafis, Aipulis ferriifaglflatis in« 

tegris, leguminibus glabris fubhexafperniis. Spreng. pugilL u 

t 

p. 50. n. 87' ' 

Hoc eft E. tetrafpermum plerorumquc auctorurn, proba- 

L 

bili^er etiam Linnaei; fubfequens eiiim aflinis et cum Iioc 
confufa fpecie» viclefur efle niinus communis. Equidem pufte- 
rius/ in Tauria paffim proucnlens, pro E. tetraff>eimo L* ha- 
bens, prioris varietaiem valde gracilem^^^pro diftinda fpccie E# 
lenuiflinio olim propofui ; agnila vero poftjnodum idenlitate, 

L 

cum vulgari conjanxi. Vulgo parce pubescens, inttrdum pilis 
Gopiofioribus fubcanescit. Tale habeo ex Tauria niaxime me- 

■ r 

ridionali, quod et pedunculorum fubtriflororum longitudine et 

■■■'■-"' ■ "■ . 

fioruni magnitudine praecellit Legumina omnium varieUluiu 

' L -_ 

mihi faepiffimc letrafperma apparuere. l4i7*- nERUUM LoifeleuriL 

E. pedunculis fubbifloris folio breuioribufl, leguminibns 
glabris telrafpermis, calyci^ denliba» fetaceis tubo longioiibu», 

femitiibus globofls, 

E.. tetrafpermum. Marfch. cafp- p. 185 /"^ i» 5S^ 

Vicia Itetrafperma) pedunculis fubbinoria' filiformibus fo* 
llo breuioribus^ leguminibus glabris tetrafpermis, foUolia 8- »a oblongis fubmucronatis. !f^Lf Decand fior. f ru 4.0 2Q €t €• fi p. 4.60. Lamarck et fub Cum praecedente in Tauria legi et hucusqae «onfi habui. Di^nofcitur a praecedente ffipuli^ tantam imis fubfemi* 

haftatis, pleriic^ae an£uilioribu« fubulatift bafi aou appeudiea-: f l 476 mADELPniA DECANDRIA; 

lalls; peduncuUs mullo breuiorlbus fupra ulliranm fl«rem iu 
ariitam longiorem ec!uc!is, calycinis dentibufi longioribus te- 
nuioribusque coroUa pauUo breuioribns. Quoad foliolorum 
formain uuUuui inler h.oc el^raeccdcas conftans discriraen 
peifpicio* i4i8. ERUUM hirfutum Peduncv^' florenlis folio brcniores, fructiferi foliuni fub- 
aeguanles. Legumcn faepiflime difpermum. i42i. CYTISUS fupinus. 


Dffniatur: C. pedunculis laleralibaa fubgemin'i calyce 
breuioribus^ pilis fericeis proflratis undique pnbe«ctns, cauli- 
bns declinatis, foliolj» obouato-ellipticls , leguminibus- hir- 

fnlis. 

t 

Calyx valde liirfutus bilabiatus: labio fuperiore bifido, 
iobi* latis veluti oblfque abfciffi», inferior^ breuiore apice at« 
lenuato: apiculo feniper minutim tridentato, dcutlcuiis pilo- rum copia connexis et oblitcralis. 

Varittatem hujus elatiorem effe C. hivfulnm Flor. tatir^ 

j 

cauc. n. 1420 (exclujis fynonymis Linnaei et Jacquini) monet 
CL Treuiranus in repiff. foc. nat. cur. beroL a. i^rj. 2. p r 

i:$2, cui modo ct ego affentio. Dudum hancce varietatem pro 

F B 

C. fupino wolgcnfi recenfuit Catal. hort, goreni* c. igi^» f' 
if^^quam fecundum fpecimina ficca a Cl. DecandoJh fibi com- 
manicata pro C. bifloro Hent. declarat amicijf. Steiien in lit- 
UrU; cerie vrro eft C. hiifutus in itinpitjiia roffici» paffim 
commemoralu». C. biflorum WaldJ}. et Kit. rar. hung. 2- t- 
j66 conjungll cum C.ft.pino L. Wahlenb. carpat. fub n. 220^ -a C. fupinns Decand. flor. franc. 6. fuppL p. 54g. u. 38^7 
calyt?» pratfcrtim ftruclura a uollro re^ait. 


DIADELPHIA DECANDRIA ♦77 i4ai*. CYTISUS poljtrichus. 

m 

r 

C. pedunculis lateralibu» fnhgemmis calyce breuioribp*, 
pilis elongiitls patiilis undique hirfuliffimns, caulibos declia - 
tis, foMolis obouato.ellipficis, Irgnminibiii hirfutis» 

IfabiUU in Tauriae niaxlme meridionahs mGnJiam alfio- 
Y runi pinelis. "^ 

Late difFufus fimillimusqne praecedcntis varietati humili 
latJroliae; fed, loco hnjus publs ferfceae proftraiqc, tolus p/. 
lis albis longis copiofis eft hirfutiffimns, yni pili in foIioUs 
fupra quoque haud deficiunt, Calyx etiam vnl^e pllofus bra^ 
cteola propria deflituitur. Vexillum doifo pilia fparfu ob- fit nm. + 

C. capitatus hirfutie eliam patula, fed minus longa et 

fubrufa pracditus, paffim per Ucraniam et Poloniatn «uflra- 
lioreni obuius, -inU^a Florae noilrae limifes nondum reper- 
tus efl; omnium vero apud nos frequenliffimiu eft C au- 
Jlriacus. ^ fioreiik. i425. CYTISUS calydmis. 

Synonymon adde: C» pauciflorns. CataU hort. 

«. I8i2. p. 6"s- 

Bract^ae tres pedicpHorum proprfae, quibus affinem huicjt 
C. nanum dignosci commcmorat Willdenouius in enum, hom^ 
beroL p- 76"^, nec in noflro defunt. Calyce fimiJis txi C. ar- 
genteo Linn, i435*. ROBINIA moHis. . 4 R, pcdunculis fimplicibus cslycibusque rubrsfentihuf, fo- 
liolis quateruutis ful^-c ioLifis tomirtitofo.canis nuitronato-fpi- 
nofis, lcguminibuf fenceo-vidofia. i ■1 4;g DTADELPHIA DECANDRIA. 

w 

» 

R. mollis M B. Bejfer catal. hort. cremenec, a. iSiS 

f. 117' 

R. touientofa M B. CataU, hort. gorenk. a, ISI2 P- 71' 

Habitat iri promonforio Caucafi fepferJrionali pafllm, 

■ ■ 

frequenlior in Bcffarabia iiiter Elifdbelligrad et Odfcffjin, ncc 
non in Polonia fiaflraliore. t 

SuiFrutex liumili$, praettr pubem mollcm quai undique ca- 
nescit, R. fruteicenti fimillimus, ita ut fufiuri dc fcriptioni 
fuperfedcre poflimus- Petalorum ungues calyce manirtfle lon- 

L 

giorei funtj in R. frntesccnte calyccm vix fuperant. Caute 

~t h 

dillitiguenda a varietate poflerioris villofiore. «426. ROBINIA grandifiora. Synonymon adde: Marjch. cent. plant» rar. roJJJc. I t. 15 Legumtn forma R. frulescenlis, maturuiti fuscum. Semina 

magna atro-cinerea. k 

i4a9. COLUTEA cajpka. J ' Sjnonymon adde: PliaGa falfula. Marfch. cafp. p. 2lO^ 

Germen pubescens, futura fupexMore pilis longioribas 
confertis hirfutum.^/y/u^ latere interiore per totam fuam lon- 
gitudinem villofus. 

Uuic fimilii Phaca falfula Pallafii videtur ad Colul«am 
etiam rcferenJa. 143 1. GLYCYRRHIZA glanduUJtra. 

Hujas omnino loci eft Gl. liiifuta, paflira apncl peregn- 

natores roffico» Fallafium, GUldtnflatdtium, Gmdmum, Leptr 


DIADELPHIA DECANDRIA.' 4;^ _ r 

ehinnm commemorata, nec diaerfam repuio cognonainem Ltri'» 

r 

j 

nati plantam, vel Gl. orientalem filiquis Iiirfutis Tournef. cor. 
y. 26 et it. ed, orig. galic. r. p. 145- 

Species RoQiae indigenae omncs mihi exhibuere calycem 
quinqnedentatum : denlibu» inaequalibus^ 3 fuperioribus mi- 
noribus, infimo longlore; nec bilabiatum -|, qualem exposcit 
caracter cfTentialis generis a Linnaeo conflitulua; Gl. vulga- 
rem ofBcinarum autem flructura calycis a noflratibus nou dj 

ri 

ferre patet ex Perfoon enchirid. 2. />. 5lJ» 
i433, CORONILLA xherica. Synonymon adde: Bejfer catal. hort. cremenec. a. X5*i^ X V- 43' 

Herbacea videtur nec fuffruticofa. Lomenta juniora facle 

♦_ ^ 

ct fitu C. coronatae refpondent. Quum discrimen inter hanc 
et C. cappadocicam Willd. in Linn. fpec. plant, 3. p. US^ 

w 

potiffimum in flipuUs confiflaf, quae ficut in affinibus caducae^ 
ad ficcam plantam difficilius rite dcfcribuntur, fatis conue- ffmo Tournef* cor. p. 44 apud Buxb. cent. 2. t, 40* /. 
que conjungcndam cfTe nunc flatuo. x454. CORONILLA coronata. Lon^^e alia, forte noua fpecies, pro C- coronata defcribi. 
tur apud Lam^ et Decand. for. Jranc. n. 404$^ Noflram, 
quac C# montana Becand. for. franc. 6. fuppL p. 583^ "• 
^OziG^. optime illullrat Flora aufltiaca loc. cit./ i435. CORONILLA Securidaca. Frcqncns in collibua herbidia Tauriae meridionalis; «t 

L 

banc ^uidcm teneliam iructibus^ue deiUtutam pro C. miniQia 4SO DIADELPIITA DECANDRIA. /• liabui et dcfcrii fi in Flor taur. cauc, r. n. I438> ^^^^ igilnr 
ioc. ciu expungi debet. 


1437- COROxNILLA crzlica. Sywmjma adde: Schulies obs. p. loT* 

■ r 

T 

OruidiopodinDi piirpurednj filic^ua longiffinia. Buxb. cent. i44o. HIPPOCREPIS monocflr/?a. II, lomentiB fubfefiilibus foliUriis glabcrriitiis. ■ 

H. unifiliquofa. Flor. taur. cauc. «. 14.4,0* (txchfis Jy- nonymis.) v« Xn Tauria non occnnit * " ' 

Planlnm^ quani in vicinia urbis Schamaclii frncMrcram 
f^ntnm vidi, pro vulgari H. unifiliquofa babcns, ncgligrnttjr 
in loco natali obfernaui; nunc eam glabririe plenaiia lonunti 
^)ianifefte a vidgan f/i^erre amimadverto. 

rf. unifliquofae definitionem proponq fequentem: „H. lo- 

' I 

j,menlis fubfeffiiibus folilaiiis : illiimis barbalis, lobis cilia- V i44o*. HIPPOCREPIS dicarpa. 

H. lomentis geminis: iflbmii barbalis, lobis ciliatis, pe- 

j 

dunculis folio breuioribus. 

Crcjcit ia Tauria meridionali, circa urbis Clierfoncfi 
rudera. 

Planta fpontanca pufdla glabriuscula. S ipuloe fnbnlafae 
paruae. Folia peliolata: folioliH fubfrijagis lincari.cuufc-iti» 
fubretufis cum denticulo medfo minitno vix animadtn ittndo. 

jPtduncuU calyce longio.es/ ffuctitri quotiue foiio quidquiiitt 4^ DrADELPHIA DECANDRIA; 4S<' 

breuioresi quai^doque uniilouV triiloros aulem nunquam vi^J* 
Lomtntg. foriua ct puLe IL uuifiliquofae fioiilia. 

Sub H. multiriliquofa Linn. nonnullas latere fpecies fa- tis jnolurn eil, Diilinxil oJim /< cur. beroL a, jgos et deinde in enum. hort. btroL p. 173 H- 
multifiliquofam ab H. ciliala; iioilra vero iterum discrepat a 
priore lomenlis niinime glabris, praeter alias «otasj a poil©- 
riorc vcro lommiis geujinis fiue folitariis nec fubfenis; iilh- 

1—1 

tris barbatis lobis ciliatis, nrc utroque inargine ciliatis. Noa 
diuerfam a noilia faurica babto ex Gallia uieridionali, mihi 
ab amicijf. Libvjchitz pro H* multifiliquofa communicatam ; « 
qua H. mullifiliquofa Lainarck ei Decand* Jlor. Jranc^ n^ A0d,3 
lomenfis glabtrrimis differtj ad cognomineni plantam Willd§^ 
nouii loc^ cit^ procul Jubio referenda. -f i^i 1*. SConv [JJRVS fubuilhfus. 

Sc. pedunculis fubquadiifloris, leguminibus extrorfum ijpi- 
his confertis aculis, Linn^ ed. Wilid. 3» p. 1161. Lamarck et 
Decand, Jlor^ Jranc. n. 4036. Kwph* ectyp. Moris. hijl. 2* 
p. 127, Ject. 2r t* /i*/ II' 

Occunit circa Tauriae maxime meridionalis pagam lit-^ 
toralem Gaspram. 

Variat pedunculis i-4-floris^ ficut Sc muricatus^ cul ni-z 
mis eit afEnid, y i442. IIEDYSARUM PftudalhagL f Synonymon adde: Alhagi citmelorum* Catat. hort. gontih 

In campis aridiifimis cafpicis, inler ISaku cl Schamacb) 
vetus, oronium faciie copiofiffima pJaata, IcHg Steueno in mtttt* 
/oc, nai. cur. mojq 3. p. 24S* 

r 

JFlora taur» cuuc» /'. ///« 3l 


i 48a BIADBLPIJIA DECANDRIA l445. HEDYSARUM grandiforiim. 

.1 

H. acaule,folii8 pinnatii^ : foliolis eilipticis fubfiis frricro- 
canis, calyce alas fubaerjnanle, cariua vexillo breuiore, lomenli 
articiilis albo-villofis rtigf fis disco nuincalis. Moffch* certt, 
plont. rar. rojfic. 2. L 63 et cafp. npp, p, 2LO* PalL it. 2' 
f. T43- n. 120. u T €t 3. p. 3i4y 503. CataL hort, gorenL 

L 

H. fericeum. JF/or. taar. cauc^ n* 1445* (cum fyno^ 
vjmis,) 

Calycis dcnlea et in hoc ficut in affinibus H. argenleo 
et candido longiludine variant, unde varia alarum ad calycem 
ratio pendet. Tubercula disci arlitulorum tomenti, in H. ar- 
genteo et candido oblufa, in grandifloro m paruas fpioulas 
apice glochidatas educuntur. Ideutilatenj plantae noflrae cum 
Pallafiana agnoui ex fpeciminibus vivis fpontaneis colliurii 
calcareorum Boryflheni vicinorum inter Cherfon ct Berislaf et 

+ 

ex ficcis Taufcherianis trans WoJ ■. Ht^ 1447. HEDYSARUM tauricum. r" 

SYnonymon adde: H. caulescens, foliis pinnatis fubquin- 
quejugis pilis proflratia banescenfibus: foliolis longe ellipticis, 
pcdunculis folio longioribus, calycibus incanis: denlibo» tubo 
paullo longioribus, vexilio alis diiplo longiore carlna breuiore, 
lomentis palen«ibus reticulato-venofis incanis. JSlarfch, cent» 
plant. rar. rojjic. 2* f. S*5» 

Pedunculorum frucliferorum direclio minus efl conftans, 
nec legumina ilore emarcido retondita pendula dici poffunty 
hic igilur caracter ex definisione fpeclei eliminandus erat. ? 

,3. {rofmm) caulescens afTurgens, foliis pinnatis: folioh» 

^ • > f 

^ellipticis, racemis capilatis axiUaribus pedunculatis, vexi»»o 
„flriato emarginato carina longiore Botanm magaz. 99^^^^ 

«juod cx femimbus Caucaficis enalum ciTe dicitur, mihi q;"*- l, blAmLPmX faECANDRlAi 4«?| 

I 

1 / __ 

Aem igwotum fet practer vtxilli «d carlnam rationem H. tatl-, 
rico dmile eft. i449. HEDYSARUM Pd//j/r/; SynonytnA adde : Oriobrycliis Palkfiu ^larfdu etnU 

planL rar. rojfic. j. t 55. CataL horr. gurcnL c. /^i^. /* 
J^J, Bejfer catal horu cnm. a, 1^16^ p. p?- 

O. rtiajor frucu clatd. IlUxb. tant* r- p. tJ^ ^ 4^i 

Syhonymon Buxhaumii fub ihrequente exr^uclehs, hnl< 
Wan»rero, db fbUoIa ex icone mauinile ftcut^^, ncc obtufa ciitit 
mucroue ; quamniii luflrsjm txtra Tauriae' Iijj;ite4 nucostju»' 

tiou fit inucatuui> pianta vGro Baxbuuaiiana pulrtam liabwl 
iberiarii* 


i456. HEDYSARUM radiaiurfi. 

m 

H. foliift impari-pinnatis: iuHolis onatis ft#. t)us laxe racemofi^ fubfeffilibus, leguiniuibus orbiculat»s j«-= dzatis dehlaiii villofis. JDesfi 12. pi fch. cent. planU rar. rofjic. £, t Jj. (fn9 Onobr^xhi.) H. Buxbaumii, JVor. mur. co>7c. ti. J45O. (txtlufis Jy 
noriymis:^ CataL hort. gorenk, a, /^fi- p. 73- {fuh Oiio-^ brychi.) Bejfi 
Onobrfchi.) P' 155' (/"^ U. cucihrialiini. Hoffm. hort. tnof^. ti* j^O^. tli i537* 3 elcgans, itorituB ftriaiis. Pall. iU 3. p Jpfi 

Onobrytliis orientalis florc fljuesi^enle: vexillo liftei^ 
pui-purei» fuperne variegatoi. Tourne/, cOr. p. 26. Ct« auc/0^ Deajonidihih) / *% 484 DJADELPITIA DECANDRIA. i^t5i. B.EDYSARVM Onodrychh, 

V 

Cauhs adfceJidenfcs viiloii» Caljx hirfulus: dentibus 
vakle piloii», jinfimo caetcris paiillo breuiore. CoroIIa paUid« 
purpurca: vexillo flriis faturis picto, fupra tiwguem utrinqne 

w 

p]*ga lufescen'e opaca; alis minntis calycc lowge breuioribusj 

w 

qarina rexillum fubaequante.* Lomenta pilofa. 

_ -1 

Varieiaiem lomends quidquatn majoribus: dlentibus tam 
disci guani marginis triplo longioribus exquifite aculeaiis ex ^JT^ cujus coroh iam non vidi; foliis aufem licnt pube et calyce cum vulgari 
conuenit. An tamen diilincta fpecies? i453, HEDYSARUM confertum? 

w 

A - * 

Habitu minus depreffo et ractmis longioribus pafTiin per 
Caucafi alpeftria reperitur, fic propius ad pi'Oxime dictum ac- 
c^dcns^ ut varietads fufpicio augeatur. Vexillum carinam fub- 
aequan5. udl/ie nannibil majores quam in praecedenle, femper 
lamen calyce manifefte breuiores. Slipulae fcariofae fuscae 

^ F 

, margine albidae, bafi connatae, fubulato-acuminatae in boc et 
iri praecedenfe. " 

Si H. Onobrychi Zinnaei et Smithiij fiue Onobrychi fa- 
tiuae rtcentiorum conftanler alae funt calycis longiludine; no- 
Jlrnm, q^uod ccrle H- Onobrjehis Jac(^umu PoHichii aliorum- 
que multorum ell, pro diflincta fpecie rtputandum erit. Quaero 
porro anne noflVum H. confertum ad H. montanum Jtlorae 
/rancicae rtferri poflTit? w' liSS: HEOYSARVM pelracum. 

Synonyma adde: Hoffm. horu mofq. a. I80g. n. ISS^^ 
CataL hort. gorenk. a. I8I2. p. 75. {fub Onobrychi.) Btfftf 

r 

catal. hort. crtimmc. a. iSl6.^p. p3. ifub Onobrychi) * » DIADELPHIA DECANDRIA. 485 

Hoc fpecie ab H. faxatili Galloprovinciae ct agri Nicae- 

enfis noii differre obferuat Treuiranus in repert, foc, naU cur , 
beroh a, ISI3* 2* p» IS2^ i456. GALEGA orientalis. Sjnoufwa adde: ' Marfcfu cent. plant. rar. rojjic. 2. 
t^67^ Catal. hort, gorenk. a. 1^12* p. 7l. Bejfer cataL hort* 
cremenec. a. I§i6. p. 60m 

G. (montana) foliis pinnalis, foUoli^s cordato-lanceolatis 
glabris, marginc, neruis, petiolis cauleque pubescentibus, lli- 
pulis cordalo-ouatis, racemis terrninalibus mulfifloris,. legumi- 
nibns pendulis. Schultes obs. p. IS4* Hoffm. hort. mofq. a. 3ia*. PHACA. Carina obtufa. Stylus imberbfs. 

I + ~ ■ 

Lcgumen turgidulum, nniloculare. Semina 
futurae fuperiori, iuterne fumidae affixa. i456*. PHACA brachjtropis. 

Ph. caulescens adfccndens glabriascuTa; lloribus racemo- 
fis: carfna alis breuiore. Steuen in mem^ foc. nat. cur^ mosq. 

4« p- 53' 

' Habilat in Caucafi oricnlalis alpe Scliadagh. Floret Ju* 

nio. ^ 

\ ■ - . 

^Differt a Ph. aftragalina (Aflragalo alpfno L.) lapponica 
„et i^ihiricHyfolioUs fere glabris (nec incanis) enidentius pclio. 
))Iatifi obtufioribus, ca/yti^ denlibu» minoribiis, cariVia alis bre- 
»uiore (nec longiore), germine Lirfulo breuins pcdicellalo. In 
MPh. alpina ct fiigida carina ahis longitudine aequat, Steuen 
})loc, cit. j» . 

Planta mlki ex fp«ciinine florifcro ficco Steueniano tan- 
tum nota. CauVis dodraulalii fimplex ilriatolangulalus glabri- 485 DIADELPEIA DECANt)RIA. 

j 

cscn^ns. Stfpulae lafae brenes obtnfjusculae iotegcrrtmae. FoUa 
f,xjuga breuiter peliolafa: cofi^ pntnctnie. Follola ohlorigo- 
pUIptica oppofiia fubrelufa non uuicroua-a, fablus pills albi^ 
paruis ailpreflis pubescentia, fupra glahriuscula : pediceUis tam 
lateralium qf-am impaiis breuifTirni». PtdnncUii axillares foliQ 

1 

jnulto longiores flrialo-angulati, inlra raceamnj pilis breuibus 
liii^rJcanles. tlacernus bicuis ciiciter la-florus. Ptdic^li bre- 

t 

uifruii, Bractiae fubulafae minufae. Fhtres wnguitmhne Ph, 
aflr^giliDae pa*.en*es. Coljx nigra.pi!ofus : denlicuHs breuibus* 

w ^ 

CoroUa coernlescens : aiis obUifiu5culi&. JLfgt*mtn ignoluui, Pli, 
fflngalinae proxima efTe yidetur. X 

\ 383. ASTRAGALUS. Garina mulica. Leguinen 

fulu^:a inferiore, intrpflexa bilocnlare, a^t 

L 

fubbiluculare. i46i, ASTRAGALUS onohrychioides. 

Dejiniatur: A. caulescens arlfcendens pilis proilralis ia* 
faiins, capituli> axillaribus longifTiuie pedunculatis, calycibus 
|)i;ofo-hifpidis : denlibus tubo fubaeijualibus/ vexiUo elongt«to 
gmarginalQ^ Jeguminibus fubglobofo-oualis acutis lanatis. 

SyriQnyrnori adde: Hojfm. horU mosq. a. iSpSr «• 4i'^5 446i*. ASTRAGALUS hfwglottis. 

> 

A. qaulescens adfcendens pills proftratis incaiius, capitu- 
|is aj^iilaribus longe pedunculalis, caiycibus incumbenti-pilofis; 
^feiitibus fubo brcuioribus, vexillo clougAtQ exnarginatOjt legUr 
^ni^ibu^ fubglobofo-ouaiis aculis lanatis. 

A, lafioglottis, Steuen manufcrm 

Habilat in lapidofis apricii Caucafi c^b^rdinicijt ad rinVW 
^fldiiUmok ^irca acidttlann NanC^,a, ^ "^ DTADELPHIA DECAOT)RlA; 43/ A. onobvycbinidi proximus et valde afBnis, iicat hie 
caulibus baft peiiirtentibus fiipra radicem cespitat atque gem- 
mascit- Puhes caulis atque foliorttm ut \n hoc e pilis feri- 
ceis proflratis conftaf. Stipulae ut nuic counato-vaginantes. 
JDiffert cQuUhus florirciis vulgo magis ramofis, ncc faepilTime 
u/iico peduncufo laccmifero in fmgulo caule; pedunculis folio 
quidem lougioribns neque tamen adeo longis ut in Onobry- 
ch.\o\de \ JlipuUs faepe coerulesccnlibus; foliis rainoribns bre- 
uius pe(iola(is, "fnpcrioribns fubfeirilibus ; folioUs minoribus 
fupra viridibus parce pilofxs, bracteis in uniuerfom minoribus, 
calycibus coloraliSj pilis paruis proftratis albis nigiisque pn- 
btsctiillbus nec pilis elongalis valde liirfutis: denticulls multo 
breuionbus. Qnoad corollam et hgumina breuia turgida, Jlyli 
bafi petfiftente acuminara, pills copiofis fericeis mollibns ve- 

■ 

ftila cum A* Onobrychioide conuenit. K% i46i**. ASTRAGALUS hypoglottis. 

A. caiilescens declinatus pilis fparfis hirlus, fpicfs axil- 
laribus fubcapitati» longe pednnculatis, ealycibus patenti-pi- 
lofis: dentibus lubo breuioribus, vexillo oblongo eraarginato, 
leguminibus oualis acutis pilofis crectis. 

A. caulesccns procumbens, foliolis oblongis obtufis, fpi- 
cis oualis pedunculatis folio longioribus, legutninibas ercclis 
onalis canalicalatis pilofis. Linn. ed. WWd. J. p. I2S5. Smlth ^Ji Wahknb. carpatm n. ^IO. A/arenarius/ PalL ajlrag. n. 46. U 34- -f^^o^' ^^^- '^ 

■ r 

614^ Giildenjl. it. I. p. 112. 

A. Glaux. Pall. it. 2. p. 4^4' 3' P' ^52. S. G. Gmcl. 

&• J. p. I27» 

L 
'j 

A. danicus. Retz. obf. 2. p. 4'* 

M Caucafam legil D. Wilhelms. Jf U^ DTADELPHIA DECANDRIA. Ajjlnis A. Onobrycliioidi ct lafiogloili, foliorum formA 
priorJ, calydbus pollcriori fimilis. Ab utroqne puhe. parca non 
fericoa, J i^^ an^ulliore et leguminihus ouafis (nec fubglobofis 
vidiJirrt aeque 1-iiis ac Joiagis) pi'is mlnns (Jenfis et elongalis 
veftitis polifrjmnm diguo^cehdus. VexilU lamina fnprfi ujiguem 
in ipedio alba coerulco-lineatai i463. ASTRAGALUS deaJbatus, Synonymon GmeL f\b. 4, p, 44. n* 55^, potitis ad At 

j 

Cicer referenflum, Lic excliulatur, Sub Oxytropi rcceiife- 

r * 

tur apucJ Perjoon enchirii. j?» />. 554? non fuo loco, 

i 

Cal)x llriis quincjue pllorum nigroruui : a* bafi tubi ad 
dentium apices usque fmgulis. 3 464. ASTRAGALUS gloucus. Fallajjus prioreni cum lioc cunjungens pi^o Synonymo 

ri 

ponit A. veficarium Xjtnn ; qucni a noflro glaueo vix discre- 
j)are ego quoque nunc cTgnosco, Nec aliter quam colore eo- 
rollae videlur differre ,jA^ (mixtus) caulescens futiVuticofas 
jjdiffufus canus, foliis fubfexjugis elliplicis, ilipulis fubulalis, 
j^fpicis fubcapitatis pedunculatis folia fuperantibus, legumini«" 
^jbus oblongis calycc oualo turgido longioribus- Marfch. cenU 
y^plant. rar. rojfic. I. U r5„ , Beffarabiae collium apricorum^ 
incola, vexillo purpnreo alis carinaque flauicanlibus praeditns. 
Uuc quoque fpeclant A. vcficarius Lam- tt Uecand* Jior^ 

L 

franc ?i. 3^^2 et A. albidus - WaldJl* et Kiu rar» bung* J. 4 
\ i465. ASTRAGALUS virgatus. \ Defniatur: A- caulesccns bafi fublignescens erectus, fo^ 
liis fubfpxju^is eUiptipif qajicscenlibus, petiolis foliplp {>i*wll<^ DlADELPrirA DECANDRIA. 489 

longionbni, racemis fpicalis clongali», Icgaminibus oLlongis 
triquetro-prismaticis oblique mucfonalia ercclis. 

m 

Spexks jiolymorpLa foiiotorum quoque forma mire Tari- 
ans; quae linpori-elliptica longa in planta clatiore magi» 
frurlcsnte deffilormn mcridionaliuni, minora oblongo-elliptira 
Jii campeflri huniiliore, drnique breuia elliplico-ouala in va- 
rielate elaiiore njjuus rane.^centc Ucraniae arenofis familiari. 
quain varkiatern comtnemorat Pallafius loc. cit. Spccies forle 
diftinclac hic Jaleut, quarutn vero terminos hucusque non 
pejfpicTO. 

"1 

VarleLcili biimiliori qnoad Iiabitum non abfimnis efl: oc« 

■ « 

currcns \n campeftribus Beflarabiae inlcr liypanin ct Tyraiu * ASTRAGALUS palhscensl 

n ■ 

A. caulesccns adfcendens, foliis fubfcxjugis lineari-elH- 
pticis canescentibus, petiolia foliolo mullo longioribus, raceraii 
fpicatis laxis, leguminibas oblongis triquctro-prisniaticis recli- 

uscuie mucronatis, 

Calycis denJes quidquam longiorcs quam in A, vlrgato. 

- CoroIIa ocliroleuca, quae purpurea in omnibus varictatibus 

A, virgati, a quo longitudino petiolorum praeprimis digno- 

fciiur, ^ i465^ ASTRAGALUS nmineus. A. caulescens erectus fruticofus, foliis fnbqninquejngla 
lanceolatis pubtsceutibus, fpicis fubcapitalis pedunculatis) le- 
guminibus oblongo-lauceolalis villofis. Limi. ed. Willd.*3. », 

126^. Pall mcnogn n. 28' t* 21. 

A. cornutas. Pall it. j, p. ^gg. afp, n. i22. J, 
p. 512. 

In Ibcrla. roedia occurrit, nec non in abruptiflj argillolis 
pt glareofis collium baud procul Odcfla. Florct aeflate. "fc ■^ 49© DIADELPHIA DECANDRIA. 

Odejfonus Juffralices format faepe bipedalcs valde ramo- 
fos : capitulis oualis, j^on5u5 u^que ad i5, JoUolis utTinqiie 
pilofo-canis ; fed ihericus liumilior gaudet capituUs abbreuia- 
tis: Jloribus vix ultra 6 et JoHolis paullo niinoribuvS fnpra 
viridibus fubpiJofis, qpibus iioUs propiuB quam prior ad ni-- 

4 

jnis affineai noflro A.fruticolum i^iz//» accodit. Legumtn per- 
ftcte biloculare. i467*. ASTRAGALUS virescens. ^.\ A. caulescens ereclns glaber, foliolis lanceolati» acnfi§> 
racemis fplio longioribus, leguminibus coa^iprefTo-tiijuetris 
falcatis aculis pcndulis. Linn. cd. Willd. J. p, 1272* Schultes 
obj p. 155. 

A. (^Jalca^us)^ pcdunculis folio aeqaalibus« foliolia 33-4 1 
vix pnbesconiibus, leguminibus fiibtriquetris arcuatis nntanti- 
bus. Decand. ajlrag. p. 176* VahU Jymb. I. p. 5^. PaUas 
' monogr. n. 37. t. 2$* Gmel. fib. ^# p. 4/. n. jj. 

A« orlenfalis aluffimus Galegae foliis amplioribus, flore 
paruo Qaiuscente. TourneJ. cor p. rp. 

Crescit in Caucafi fepfentrionalis fubalpinis circa Nart- 
fana. 3^ 

Herbn viret, fed pilis incunibentibus raris pubescit 72a- 
cemi valde elongati folia femper fuperantj fed pedunculi 
faepe folio breuiores funt. 

Willdenouius loc. cit, ndflrum acutifolium orientalem 
ennmerans, haud bene ad oblnfifolium afiicanum A, falci- 
formem JPecand. excTtalur apud Perjoon mchirid. J2. p* 

•639- ^ N 1472. ASTRAGALUS Jlriatdlus. 

J 

w 

r 

Symnymon adde: Marjch, cent, ^lanr* rar. rojffic- X h ^p. / 4 I DlADELPmA DECANDRIA, ^gi . a474. ASTRAGALUS hamofus, 

■m' 

y 

A. Iriincflris Flor. toiir. cauc* n. 1^73 vidctur effb nr^ra 
Iiujii» K^arietas :' pedimculis longioribus paucifloris; varxetaiem 
enini h.iboo iriteimediam ibericam Lreniprcluni nlatam fxmuKjue 
paucifloram. Sti^ulae in utroijue b fi lata fcmirinplcxicauli 
^onnetae, fnbnlatp acuminatae« lconJ\ WHlden* enum. horU 

h^rol, Jurpl. p. 51) ^ liji*. ASTRAGALfS reticulafus. 

P 

A. canlescens difl^ufns gldbcr, foliolis cunealis emargini-r 
tis, peduuculis fubqninquefloris folio breuioribusj legumiulbus 
TiamaZis • fubulalis relicuIaUi-vcncfis. 

H^bitat in Ibcria medi^, nec non ad Wolgapi circa co- 
Joniam Sareptan^ui* 0? - 

Hahilus proxime praecedrnlJs, fed praeter racemos to- 
tus glaberrimus. FoUa forma praeceJentfs. Sftpulae nniTiO 
minores difl.inctae. PeduncuU folio bieuiores. Racemus tum 
lolycjb « pilis pauiis mlnuUs nigricantibu» pubcFcens. 3rar 
cteae fubulatae minimae. Flores nonnihjl 4. haniorp minores. 

L 

Corulla pallida: vexillo (^o^^rulescente- he^umma forma e\ 
litu A. hamofo refpondent quidquam minora, ftd gbb.a: V^- 
nia Iranfuerfi» eleuatis anaftomofantibiis pulchre reticulata. 

Confcrendus ell A. crenatus SchuUes obf* p, IS^, qni fe- 
cundaui dtfiniliQneai pt defcri|>lipnem CL ^uctorls nofl^ro a^ 
£nis videtur* L 
1 1 477. ASTRAGALUS oxyglottU. Synonyma adde: Cflfq/,. ^orf. gprcn^. <r. tSl2» |. 7-5 Jfloffm. ho^t. mofq. «• I80S» «• M 

A. (fefqm^us) caulescens fubpil 4 

iis, foliolis nouemjugi«L^ 
4^oculatis, leguminibu% 4 92 DIADELPHIA DECANDRIA; 

j 

4 

fabnlato-tnquetris canaliculalis, Pall. monogr. lu 104*{exclufis 
Jynonymis) 

Circa Allracliau eliam obuiiis, D, Blum. i4So, ASTRAGALVS fubulatus. 

Defnlatur: A, caulesceiis depreflbs^ foliolis Imcaribi^ir 
'pilofo-canis, pecJanculis folio longioribus, racemis paucifloris: 
iloribus infcrioribus reiuotisj leguminibus fubulato-triquetris 
fubaicuatis crrctiuscnlis. ^ ^ AfEnes A. fubulato fed fpecii? difliacti funt * ASTRAGALUS corniculatus. L 

A. caukscens procumbens fuflTruticofus, foliolis linearibus pilofo-cauis, pctluncull^ folio longioribus pauciOoris, floribus 
fubunsbellatis, legumimbus fubnlafo-lriquetris fubarcnatis pa- 

Jcntiffimis. Marfclu cenU plant. rar. rojfic. i. t. 45. 

J _ _ 

Freqnens iu campis elalis Beffarabiae, circa Odeffam, in 
Potlolia auflrali etiam occurril. Floret Majo, Junio. % 'U '^ ** ASTRAGALUS ceratoides. ft. • H 

A. caulescens cleprefl^u^, foliolis oblongo-elHplicis fparfiui 
fericeo-pilofis, pedunculis folio longioribus, racemis fubcapita- 
tis, leguminibas fubulato-triquctris erectis. 

A. fubulatus altaicusa PalL monogr. n. 27/ j8. t* 20* A. 
Perfoon mchirid. 2. p. 336* 

I 

A. caulibus fubramofis profl^ralis, iloribus capitatis, le- 
guminibus fubulatis. Gmel, fib. 4. p, j/. n. 66? 

L 

Sibiriae praefertim alfaicae incola efl:. ^ 

h ■ 

Dignoscitur a praecedenlibus lalitudine/o//o/orum parum 
• canescentium, fiorihus nonniliil breuioribus in racemum ter- 

r 

inuialem coiifeirtuxn, quandpque 8- 10 ilormn collectis, legumi- DIADELPHIA DECANDRIA. igS fiibus Yix arcuatis: matmis furrectis ad pedunculi apicem guali 
fasciculatis. PeduncuH apex cum bracteis minutis atque calyce 

L 

' pills nigris proftratis copiofis obfiti, qni nec in leguminibus 
j^pfunt, Calycis denliculi breuiffimi. *^* ASTRAGALUS macrolohus. A. fiibcaulescciis JepreflTufl lotus pilofo-cjindicans, folioli 
oblongo-ellipticis, prdunculis folio fublongioribus, raceini 
fubcapitalis, legumiwihus fnbulato-triquelris erectis. 

i 

A. fubulalua albiflorus. Pall. moiiogr. n, 27. Juh var. /3 '/< Habitat in Sibiria altaica, ad Jenifeana, in deferto Kir-; 

j 

gifiorurn circa Orfk, J^ t) - ; 

.Bafis perennis geRimascens cauliuni annojiorum euiden-. 
tior quain in afEnibus, fed caules annoiini floridi breuiorea; 
ita quidem, ut peduncuU inter folia faepius e gemmis enali 
fcapos nientianlur radicales. Pubes oranium partium proftrala 
candida, ut in A. dealbato fen argentafo. Foliola forma et 
numero cuin praecedenle conueniunt, fed magis approximata. foUa breuiora funt. Situs fl h tra racemum vix apparcnt. Calycis dentes fabulati longiorea 
quam praecedenlis. CoroUa albida. 

A. fubulalus uralenfis Pall. monogr. n. 27, var. y. 1. 
£0. C fiue (lubio atl varUtatem Iiumilem A. virgali referen- 

dus eft# ' m r 

i48i^ ASTRAGALUS refupindtusm 

m 

A. fubcaulescens diffufus, foJiolis elliptici» acutiusculis 
incumbenti-pilofis, racerais pedunculalis folium fubacquantibus, 

Jeguminibu* oblongis teretiusculis arcuatia Kfupinalis pilofm- 
fculift. 494 DIADELPIirA MCANDRIA; 

A. phyfodis -variefus pcrpufilla» rior» taur» cauc» 2# 

p. ipS' \ * Habitat in Iberia media Jr 

L 

Ilanc, dum /f^Mmen jgnorarem, pro vc;r/€/fl7^ nnriaA.pTiy^ 
fodis babui, C|ii<'!m fahs coticinne referl J niodo affinitateul 
a^naii cum A. jLdiinco, cui eliam habUu fubacaiili rtf;^ondct* 
Pi!i proflrali fericei couVts Bic[ne foliorum fp.nfi, ut tola planr 
tu-a praeferliin Veio foUoIorum pagina fuperior vlrescal. Stl- 
pulat connalae Lafi lala vaginautes lanceolalo-fubulalae. Pfi- 
dunculi fubradicales longe quam in A. redunco breuiore^. 
Racenms oualus breuis^ Bracieae fubula^ae calyce brcuiores* 
Flores magniludine forma et colorc A. Ciceri Gmilei»: foccuri^ 
dali refupuiaii, unde infolilus leguminum fitus; fic quoque 
in A* reduncc. Legumm qnoad formam etiam huic Hmile^ 

L 

fed du|)]o breuias minns arcnatum el pilis proAratis parcc pubeticens, nec valde hirfutum» i482. ASTRAGALUS OnohrychU. 

Vanetatem notabilem tenulfoliam diffufam flore vexilh'^ 
que miiiore totam pUis non peniius proflratis hirfutam, legu^ 
minibus quoque valde villofis in inferiore regione Tanai* 
amiciff, Henning legit. i483. ASTRAGALUS aduncus. ^ w 

Synonyma adde: Marfdu cent. plant. rar. rofjic. 2» '• 
^O. CataU horU gorenh fl. lgl2. p. 71. Be£er cataU horU 
crtm. a. I$i6. p. l^. 

Sjnonynta DecandoIIii et Tournefortiij A. otnilhopodioi-* 
den fj-ectantia hic expungantar. 

Frequens ad latera collium circa forlalitium Caacafi Ale- 

xnndrinum et ia monlipulo lljfccrmas CpnilantinomGBlana» fun^ } DIADELPHIA DECANDRIA. 4^5 Variet&tibus minoribus A. Oiiobrycliis nimis «fiSuis eft, 
per quas cum priore conjuiigi videlur. j484. ASTRAGALUS flaccidus. 

Cor^lla leucopliaea: carinae apice fatiire coeruleo. Legu» 
men maturnm doifo vahlc conuexnra turgidum, cujus, ut m 
toto gcnere, fuMara inforior Trrtronectitur; error vcro, per 
quem fnperiorefn inlronecti dixi^ ab eo profectns eft, quud flyi Ono'jryv:hi et aduucOy Jeorfum flectitur, ipfatjue leguniina matura, fi*u muius coa- ou j 

t i485. ASTKAGALUS mollis ( 

A eriqcarpus. Flor. taur. cauc* n* l48^' 

Scopus folio breuior, vcrum ractmus^ frurtifer praefer- 
tim, eo loiigior. Stipulae pelioli bafi adnatae. Corolla calyce 
vix dup]o longior: vexillo alus Iiaud ila multo fuperante. Xe-» 
gumina targidsi fenjibilocularia, praelongis caudidisque piiis va- 

lata e calyce demum erunipunt 

Nomcn fpeciei mutaui, ne confundatur cum afRni A, 
eriocarpo Decand., qui diffart foliolis minoribus, Jlipulis gla- 

braiis, bracteis calycem acquantibus et vexillo longiore acuto 

r ^^ 

nou einargiuato. 

1487. ASTRAGALUS phyfodes. 

Synonjmon adde: A. Lumilis ferpilli folio, Gmeh flb. 
4. p. 56. n. 72. (exclufo Jynonymo Buxhaumil) 

Plantam fructu plane fimili fed ^iirfuto, habitu qnoquft 
iion alieno, fenilem : florutn vix ullo veftigio fupeiftite legi in 

E 

fobalpinis Schiivanenfibus circa Kurtbulak, praeterea difcre- 

pantem foliolis xniaoribuA palenti^TiUofiS; fcapis folio xualtfl! 496 . DIADELPHIA DECANDRIA 1 

brcinoviBus, ; cau!e ba(i perfiftcnte ad/jioduin muhicipe ut irt 
Aftragalis exFcapis, funilem, praeter foUola muiora ct rolun- 
diora, A. PalL"fii CalaU hort^ gorenfi. a. Igl2. p. 7I9 m 
transwalgcnfibus nascenti, a quo, cum anvc. Fijchero non di- 
«crfuni cxiftimo A. pliyfodi affinem legaminibus hirfutis PalL 
nfiiag, fnb ru go. r, jp, tjuamuis Luio foliola non biifuta 
fcd fublns U^ntum proftrato.pilofa loc. cit. adfcxibantur. i4S9. ASTRAGALUS fabaceus. 

IT 

A. luuiidus. Flor. taitr. cauc. n. I4S9* Steuen in mem* 
foc, fiut^ cur. mofq. 4. p. 55. 

In Ibcriae collibus apricis infer fluuios Alget et Kzia 
frequcns SitUin loc. cit., quo moncnle nomen triuiale mu- 

laui, ne couunatetur curn A. lumido Willd. e tribu Traaa* 
canibariiui. 

F 

Legumen. iBagis oblongura atque comprefTnm qnam in A. 
Ipngifluro et ulrigero, A. bactici leguuuni haud abfunile, per- 

fecte bilocukre directionem faepe mutat et niaturum crectiu* 
fculum apparet. 1490. ASTRAGALUS utriger. 

Synonymon Ammanni, ex auctorirale Pallafii adductum 
fub hoc fture neqult, quura Ammannus dcfcribat pianlam 
Jcapo fo!io longiore et kgumimbus «.blongis denridimc tonjen- 
tofis milructatn, quae notae noftro p!;ine repusiiaat ; ipfe Veio 
Pallafius idern Amtnanm fynonymon (ienuo ad. A. cauipeftrem 
mo,(u-r. n. 60 adducit. " Legumh.a fubunilocularia Pallafio, 
inihi biJoculaiia apparuere. 1191. ASTRAGALUS calyclnus. Catal. hort. gorenk, «. 1^12. p. 71 fch. ceni. i>lant. rar, rojjic I. t* ^ btADELPmA DECANDRli. i^; 

F 

Ai\ Ifitpra rollliim foilc]i[io Caucaii Alcxanclnno immi- 

iicntiinij cuin A. Ouobrychi^ adunco ci Liacliycarpo frc- 

qnenSr 

L 

Cciljx frncfns atnoenc rofeus: 1*492. ASTRAGALUS monfpejjulanuk 
SynouYmon adde: Sieuen in mem^ foc. naf. cur. mosq: 

4* P' 55* 

Varietaies poliiTuhum ex foliorurh braciearumque forma' 
fct pnbe recenset Steuen loc. cJt. ^ qui coroUas ocliroleucas 
vel dilntc carneas et fcapos henuannym foliis longlores cfT^ obferaat, Ego vero fpecimina caucafica fapo folia majiifefl© 
fuperanie feruo, quod tamcn mininie conflans cfle faleor; fc^ 
racemus rite evolutus folia conftanlcr excedit* ' Colorem fo- h 

rollae bene mibl defcripfiffe videtur lialkrus loc^ ciLj vexil: 
lum purpnreiim (ih meiij carneum feu leucopliacum), a/fl^ pal- 
lidas^ carinam aplce purpuream praedicans. 

Varietatem pufiUam valde jncanam : foliolis minoribut^ 
nonniliil anguflioribus, racemo abbreuiato, calycibus mgro-piJ' 
lofis; denlibns breiiloribas ex aTpibns OlFelicis ficcam dccepi. 1 

facic A. incani, ulierius in viva obfcruandam j id qiiam Av 
incanus Pall monogr. n. Il6» f. $^ (exclufis fyiionyiiils) tt' 
fercndus elTe videtur. 1493. ASTRAGALUS /an^nfrfo/tin/u^ Eiindcm in montium Caucafj orientafis cacuminc, inter 
ijuducii et Chfrialug, fcfe inueniffc refert Sttuen ih merri. foS: 

nat. cur, mofq. 4. p. 53. 

Oxytropis non cfl, fub qaa tTc gcncrc clubiui hunc f^« 
tenfet Perfoon enchirid t. p. JJ2. Sldra taut. cauc. T. ItL 
\ 

i / 4<)S DIADELPHIA DECANDRIA. i J494,, ASTRAGALUS brachycarpus. 

H ,' 

Synonyimm addc: Marfch. cent. plant. rar. rojfic, 2 u 58 Variat Ajliilorum latifudine. Corolla fordide purnurea. 
5Vfl/?f frnctireii dcdiuari, dea>um pi ocnnibenles. Legumen 
perfccle biloiulgre, imn:iaUirum puJjfa dulri lefcrlum, lUiTlu* 
rum calyci aeqaale aut paulio longius rubicundun}. 1495. ASTRAGALUS tejiiculatus. . 

Dejinialur : A. fnbcaulescens procumbcns cincreo-viliO» 
fus, pedanculis aggregalis axillaribus paucilluris biealiTimis, fo» 
liolis oblongo-elliptici», calycibus tylindncis^: denlibus tubo 
longe breuioribu:?, leguminibus oualis aculis Ittnalis» 

7 

Varielas albiflora laurica: ^illis omninin partium faepe 
c cinerco rntilantibus, coroUis longioribus, ulleriori examine 

indigct. diffufi 


Deftidatur: A. fubcaulescrns procumbens pilofo-hifpidus, 
floribAs aggregalis axilluribas fubfeffilibus, foliolis oblongo- 
elllpticii, calycibus cylindricis : dentibus fetaceis lubo longio- ribus leguminibds ouatis acuminatis hirfutis. 1497. ASTRAGALUS humilis D o-villofas, flo- ribus aggngatis fubfeirjlibus, folio-lia fubrotundo-eilipticis, ca- 
lycibu» cylindricis: denlibus lubo longe breuioiibus^ legumi- 
uibas ouatis acumi^alis hirfufin. 

Medium obtinet inter proxiaic praecedentem et penulr 
liriani, huiG tamen propior, imprimis 9aritiati albidorac 
tauncae. niADELPHIA DECANDRIA. 499 

i ^S^, ASTnAG ALUS riiplfragus. 

Defniatur: A. fuhcaulf scens protumbf ns cano-villofus^ 
pedanculis axillarihns 'longiludine vavianlibus faepe breuilllmi» 
, paucifloris, ibliolis oblongo-clliptrcfs, calycibus oblongia tur-^ 
gidulis: dentibus tubo paullo brcuioribus, iegrimiruhua oualo- 
obJongis acutis lanatis. 

In boc et m^ rccciifiJis afflnibus cxfcapis oninibus ob* 
^ruo vexWum cniargjnaluoi, alas obruOjs plus minns obli^uo 
emarginatas, kgiuncn pcrfocle bllocufare dttrita pube vcni» 
prominulis inaequ slo (ccilloru-hnaluin Pallafw), 

A. exfcapus rullienicus Pa!h monogr. fub n. g5, ob co^^ 
roUam pubcscenlcm ad A. nubifloruni Decand. erit referen-^ 
diis. Ego huucce rullicnicum in colllbus apricis Roiriae mino-«' 
ris circa villam Wufir. Coniitis Scrgii Rumdnzof Tafclian au^ 
tumno friiLtiferuiTi legf, ajfinitatern naturalem ctiai A. dafyail* 
tho oniuino nionflranlcai : leguminitus aggregalfs /capo polli- 
cari fupra raclicem cleualis, . coroUae exlus undique fericeo* 

_ L 

villofae l-udiinenlis adhuc fupeiflitibus. 1499. ASTRAGALUS nummularius. j^ Synonyma adde; Sieuen in mem, foc. nat, cur. mofj; 
4» p* 56* PalU monogr. n. 7^. {ex Vahlio.) 

V 

A. exfcapi varietas. Marfch. cafp. app p. 2lO* 

^ # 

Tn Caucufl orientalis nioutibus allis circa Buducli etiam reperitur 1499^ ASTRAGALUS Pfmdotragocantha A» frulesccns, pollolls fplntscentibus, foliis fubnoucmja** 

L 

gU pilofo-canis j ibliolis oblougis acutiusculis mulicis; floribat *3 5oD DIADELPHIA DECANDRIA. gloaieratis fubocionis, calyce lanato : dentibtis fstaceis tubo 
longioribus, fiylo flaaiinibus breuiore, fligmate capilato. 

A* frutescens, petiolis fpinescenlibus dccemjugis, floribra 
capilafo-glomeratis, Jeguminibus (nudis) tetrafpermis* PaiU 

monogr, n. 3- ^ 3* Steuen in mem, Joc. naU ciir. mofq, 4. 

¥ 

p. s6. CaidL horL gorenk. a. I8i2* p- 71* 

^ Crescit in uionte Befchtau, in rupibus Caucafi orienla- 
lis fubalpini inter Dfchymit ct Soygyb, in Armenla ibcrica 
atd riuum Dfegam in monte Tfcberdachli. Floret aefcate. "^ 

Affinis quidem €t proximus A- ariftato Vtlerit.^ qnonm 
m PalhifiO ct Willdenouio cotijungilur, fed fpecie fufficientcr 
diuerfus: pilis copiofioribus quibus yb//a cancscaut^ floribus 
copiofioribus denfe glomeratis minoribus, calyvibus lana lon- 
giorc tcctis profundiu» diuifis: dcutibus diuaricatis pilofilTi- 
mis, corolUs flauicantibus: carina concolore^ nec purpnrafcen- 
tibus: carina apice atro-violacea, denir|ue flylo breuiore ct 
Jligmate craffiore orbiculato, nec mininjo titincato, Legumina 
in utroque lanugiuofo-villofa. i5oo. ASTRAGALUS caspicus. 

■ 

Synonymon adde: Steuen in mem. foc, nat. cur. mofq 4* /j.v j6. A, crelicus. Marfclu cafp. p. ^g. 

Ih collibus aridis ditionis Schclcenfis hunc le^it Steuen, 1 i5o2«. ASTRAGALUS Arnacantha. ^S Synonyma adde: CataU hort» gorenh fl. 18^^* P* ^^ 
r cataL horu cremenec» a, 18^^'^ f* ^9* i502*. ASTRAGALUS compactus. 

A. frutescens, petioliB fpiuescentibus, foliis fubqninqneju- gis lomentofo-albia, foliolis ellipticis mucronato-fpiflollsj flarj^ DIADELPHIA DECANDRIA. -^ Soi bus glomeratis fubciualernis, calyce quinquepaitito: dentibas 

fetaceis lanatls. 

I 

A. frutesccns, i^^XioYn fpjnescentibus, foliis quaflrijiig?», 

j 

foliolis oblongia mucronatis villofo-incanis, iloribus globofo- 
capitatis, calicinis dentibus fubulatis villoiis. hinn. td. Willd. 

h 

5. p. 1J54. Willd in act. acad. fcient. beroL a. 1704- p* -29. t, j, /• j. Lan 

PalL monogr. n. 7. j/m^. J. ^^64, I A. (pycnophjllas) frutescens, petiolia fpinescentibus, fo- 
liis fubquinquejugis, foliolis ouatis concluj^licalis mucvonato- 
fpinofis albo-tomentofis, calycc pentaphyllo lanalo. Steuen in 

mem. foc. hat. cur^ mosq, 4. p. 57. 

- 

T 

Tragacantha orientalis humilis candidifTjraa et tomentofa, 
floribns iu foliorum alis in capitulum denfum nascenllbus. 
Tournef cor» p. 2g. . 

r 

Occurrit in Armeniae ibericac proulncia Kafacb, in Al- 
bania iberica circa Signach, nec non in monlibus ScLiruancn- 
fibus. % 

Tota planta tomento denfo canditans. Calyx quafi pen- 
taphyllas deufiffime niueo-Ianatus. Corolla calycc duplo lon- 
gior alba immaculata. 

Comparaui fpecimina caucafica Steueniana cum fpecimin» 
orientali mihi a Willdenouio dono dato, et praetcr folia fio^ 
resque in hoc quidquam majoi-a, nullum plane discrimen per* /' lis duplo majoribus variaro Sieuenus loc, cit. moaeat. * i5o2**. ASTKAGALUS denudalus. A. frutescens, petiolis fpinesccnlibu», foliis feptemjugi* 
pubescentibus viridibus, foliolia Iance«latis mucronato-fpinofis, 
floribus glomeralis;^ ' calyce quinquepartito: dentibus feticeifi 

w 

ianatis. / 5o2 DIADELPHIA DECANDRIA. — h 

■ 

A. frntescens, petiolis fpinesceniibo», foliis feplemjasis, 
foliolii ]anc#lati5 acnliusca' 8 fpinoro-frnicronads ntrinque vi- 
jidihus pubescentibus, cal^xe pentaphylio lanato^ Suutn in 

mem fvc, naL cui\ mojq. 4, p, 57* 

TLibilal iu Cauc^.fi orientnlis inontibu* aUloribus clrca 
Scb^im^chi veius ct Bufluch. Floict acf.^le. % 

^acies A. caucaficij cahx A, con:p*( ti, corolla parna : 
vnxlHo ftriato A. cafcp"ci. Foiia junioia fubtouiciilofci atlate 
oaluescunt. ' >. ^ fK 383*. OXYTROPIS. Ceriua ungHicuUfo. Le- 

g u uj e n f u t u r a f u p e ri o r e i u t r o f I e x a- b i 1 o c U - 

w 

* J 

lare, aut femibilocular». ^^- i5o2***. OXYTROPIS pi/o/a. 
Aflrcngftlus pllofus. Flor. iaur. cauc, n. 1462. {cum 
honjmis.) i5oa'****. OXYTROPIS Pallafii 

I 

k 

O caule^cens decurubem pilofifllnia, foliolis oblongo-cl- 
Jipticis acutinsculis, racemis c^pita^is peclunculaiis folio fub- 
longioribus, lcgunjinibus cblongis mucronatis hufutis ercctis. 

T 

O- Pallafii. Perfoon cnchirid. r. p. 5J4* 

Aftragalus lanatus. Flor. taur. cauc. n. 146^. {cum j)'no- 

riymis.) 

Reperitur etiam in Ibcrii et in Beffarabia, 
Biennem efle monet Steuen in Utleris. i5oa*****. OXYTUOPIS cjanea. 

O. fubacaulis pilofo-cana: pilis peliolorutn fcapique fur- 
teclis, follolis elliptico-lanceoladsj fcapis folio lonffioribus, r^" DIADELPIIIA DECaNDRIA. 5o3 h 

cemis abbrenialis, flonbus patentibus, legtiminibus oblongo- 
uuatis villofis demiim patulis. 

O. montana. Staitn in mem. Joc. nat, ciir» m^^fq. 4. 

4- 

p. 54' 

-f ri 

O. montaua iberfca. CaiaL hort. gorenk» a. ISI2* p. 71. 

. Aftragalus monlauus. Flor» taur. cauc. n. I4S6m (txclujis 
fynonymh^ pmeter Hallerum.^ 

JS. O. (albana) acanlis fubfericea, fcapis declmatis folio 
longioribus, braclfis calyce u)inoribus, legumiuibus ouatis in- 

F 

ilatis pubesceuiibus» Steuen loc* cit^ 

Varietas /3 in alpibns Caucafi orientalis occurrens ap- 
prime conuenit cum fpecimine Europae occidentalis mibi pro 

ri 

O. monlana a bm Roanero communlcalo et cum defcriptione 
Halleri loc. cit. . de planta fericco-nilofa fcrmonem facientis; co|[>iofj.o- r 

'atlamen in dicto fpecimine plli nigri intra racemum 
res funt et C(srinae nnguiculus breuiflimus. 

r 

Aftragalu» roontanus Linnaei ct plurimornm Guctorum^ 

L 

quem fiftit Jacq. avjlr. £. t. 167, differt pilis omnJum par- 
tium rarioribus in caule et petiolis palenliffimis, unde hcrba 
viret ; fcapis vlx foliuni aeijuantibns, corollis dilutioribus. 
Quoad bracteas forurnqiie foimam ct mognitudinemTIulliitn 
conftans a noftro discrimen video, 

Corolla noftro amoene coerulea: vexillo rotutidato emar- 
ginato lineato, carina alis breuiore: unguiculo lineam fere 
longo* Legumen breuiffime inlra calycem pedicellalum, femibi- 
loculare. i5oa*^***^ OXyTROPIS urahnjis. O. acaulis fericeo-rillofa, foliolis elliptico-Ianeeolalis *"- 
fis, fcapis folio longioribus, racerao ouato conferto, flc^"* 
Jegumiuibusquc ouuto-acuminalis villofii ereclis. 5o4 DIADELPmA J3ECANDRIA. *.\.^ O. acaulis yillofo-fcricca, legnminibus erccfis onato-cy- D n Larnm Jlor. franc. n. 3^55- Steuea iu rnem. /( mosq. 4. p. S4 lenfi. riceo-villofis, fcapis folio longioribus calycibusque lanalis, ca- 
pilulis oblongis, bracteis longihidine calycis,' legurninibus ooa- 

w ' • - 

ii* acuminatis pubescentibns» LUtru ed, Willd* J. p. I3l2* 
Jocq, ic. rar. i. ^. 155* PalL rnono^r. n. JJ. /. ^r. //fi//. 

F 

hifl.n.^lO. t. i^ et opufc. p- 308, t. r. Gmel. fib. ^. /?. J5?. 
p. 76^. f* 50. Amm. rutlu n. 167, 

Phaca uralcnfis. Wahknb. carpat. n. ^J?. 

Occurrit in alpibus Caurafi orientaljs circa fon!es tor- 
rentis Chodjal, nec non in Offetia. Floret acllale. '^ : ^ 

h 

Nullum nmjoris momcnli discrimen inter caucaficum et 

■ J 

lielueticum vol iibiricum perfpicio. In Ofrelico pubes nonnlhil 
breuior fericea, coroUa amoene co«ruka: vexiUi lamina biifai 

* . - . ' ..... . 

yerfus macula media alba coeruleo-lineala, nt iu A. hypo- 
glotli. Legumen noftratis non vidi. 

Sjnonyma Gr;neUni et Ammanni ad Aflrfjgalum ambi- 
guum, pube rara et legumine uniloculari ab uralenfi potiiri- 
mum discrepantem, cur aman^auerit Pallafus mo.ogrm p. 54, 
^escio ; quum de planta hirfula el incana loquantur dict^ j ■ fcriptores, GmtlinuS duteni Je^iumen bilocula^e fnae differlis 
verbis tribuat. Bracteas imas lanlum calycem interdum nec conftanler fubaequare in planta omnium reijionuni obfcruo» 
i5q3. PSORALEA palaeflina. * Legumen liirfntam: roftro enfifornn calyce Iongiore,^prM^-: 
Tiargineui pilofo-hifpidum sI*bro. \ j' DIADELPHIA DECANDRIA: 5o5 i5q4. PSORALEA acaulis. Synonjmon adde: Steuen apud Hoffm. in commcnU foc* 
phyJico^mecL mofq. i, vo/. r. p. 47. 

r I 

Corolla pallida cunj halitu caerulei: carinae aplce atro- 
violacco. G^rmen totuni fcricco-pilofuin- i5o6. TRIFOLLUM M. ojficlnak. 


Defauatur : Tr. M Jegnminibns fphaeroideJs compre»- 
fiusculis reliculato-riiijofis fubmonofpermis, racemis elongati», 
folioHs cunciformibus ferralis, ftipulis fetaceis, corolla calyce 

* 

plns duplo longiorc. 

r 

CauUs erecfi ftrl^to-angnlati panicnlali. Stipulae fetaceae 
diuaricalae. Fotiola inaejualiter feirata bafl acula; inferiora 
lata^ fupcrlora anguftiora elliptico-cnneiformia. Corolla calyce 

F ■ 

plus duplo longior, faepius Intea quam alba ; vexillo alis, alis 
f;arina paullo longfQribus. Legumina fphaeroidea parum com- 
prtffa, rugls ijitricalis inaequalia, monofperma, jonioi^a leuis- 
^iaxe pubescentia. Cunu@nit igitur noftra, per totam Roffiam 
meridjonalem communis, pofius cnai ^^MeliJoto (yulgari') legu- 
5,minibus racemoiis nudis monofpermis rugofis pbouatis acu- 

L 

^,tis, ftipulls felaceis Wiiid. enum^ horu heroL p. 7gO,^y quam 

w 

cum ,,Meliloto (ojfficlndli) leguminibus racemofis nudis difper- 
„mis fubrugofis ouatis fubcompreflis acutis, ftipulis fubulatis, 

L ■ 

,,caijle erccto, Wiild, loc. cit,,y Florum vcro color, fecundum 
meas obferuationes, has affincs fpecics (nam in Ucrania fla- 
natn qwoque leguminibus difpcrmis praeditam vidi) non di- 
rimit. 

Varictatem: flort lutco mediae magnituclinis inter vul- 
"^^atam planlam «t Tr, paruiflorum^ in liltore prasrDplo' riui 
Salgir haud procul Sympheropoli legi, Melilolo allillima© 

FLor. paris^ non male refpondentem. / 5©6 DIADELPHIA DECANDRIA i5o6*. TRIFOLIUM M. paruiflorum: 

.Tr. M. lcguminibus fubgTobofis /eticulato-rugofi* mono. 
fpernais, racemis cyiindrici«, foIioJis cunciforinibus fenalis, fti- 
pulis fubdlalisj corolla calyce vix duplo longiore» 

Tr. M. ^aruifloi a. Desfont. ail. 2. p. 1^2" Perjoon 
mdiirid. 2. p- 347. Lamarck et Decand. Jlor. Jvanc. n. 'S9^' ■ 1 .n Wf V m V Tr. indicum L Linn. td. IVilld. 3. p. 1353* 

I 

Melilotns lutea minor, floribus el filiculis rninoribus fpi- 

* K 

€fi[im et denfc dispofilis. Moris. hijl. 2. fcct. 5. p. l6l. 

Otcurrit verfus oftia Cyri flurainis, circa Sallian. 1506**. TRIFOLIUM M. tauricum. Tr. leguminibus fubrohui lis compreflis franfuerfe plica/- 
to-rugofis monofperuiis, raoemis el<*ngalis, foliolia rliombeo- 
cunealis lineaiis antice denlato - ferratis , ftipulls fubujato- 
fctaceis, 

Habitat frequens in Tanrlae meridionalis ftei^ilibus abru- 
ptis. Aeftate cum aflinibus floret. (^? 

Plania glabeirima glauco-viridis, Meliloti odorem eximie 
fpirans, M. ilalicae proxima. Caulis erectus paniculato-ramofus 
vulgo minus elatos quam in vulgari fpecie.l^o/fo/a lateribus ba- 
Cn refpicienlibus integerrima: inferiora breuia atque lata, fa- 
perlora pro more anguftiora. Injlorescentia vnlg£*ris fpeciei» 
Florts nonnihil majorcs conftantcr albi. ic^umma majora ma- 
gis compreffa atque corrugata, juniora euidenler pubescenlia, 

Dijlinctum a mox rccenfiti» eft, circa coloniam Sarep- 
tanum in pracruplis argiHofis ficciflimis nec alibi naticens 
,,Tr. M. Cruihenicum) leguminibus onatis compreffis reticulato- 
,,rngofx5 oicnofpcrmisj racemia elongatis laxis, pedicellis lon- 
^jgUudlrie florii^ foliolis cuneiforoiibus remote ferratis : fum- DIADELPHIA DECANDRIA. Soj ,,n)is lineari-elliptxis fabintegerriojls, flipulis JTetaceis.,, Habi- 
tus vulgaris fpeciei. FolU*la in uniuerfum angufliora. ^acerm 

r 

loDgi : Jloribus Jonglus pedicellalis magis diflailibus minua na« 
lantibus iiiinoribus: coroUa alba breuiore. Legumen naajus quf^oi M int.ra calyrcm feffilej ncc uti in liac thcrapodio breui fultuai* 
Semen duplo m^jas qnam in vulgari, tcftaceum. 

7r. 3f- dmfQium^ in transwolgenfibus mari Cafpio '«dj^* 

I 

w 

ceniibus nuper roperlum, neque agro Sareplano peregrinuoi 
Florae tiOjlra& limite& haud intrat. 1507. TRJFOLIUM M. hamofuwi. 

Synonjmon adde: Melilotus uncluata. HeJJer CataL horU 
cremen. a, 1$^^* P- J55- 

Pedunculus arifla breui terminafus. Calycis dentes inae- 
quales, 2 fuperiores longiojos, infimus minimus. 

Caucaficum, in apricis circa Kubam etia 
ferre a taurico caule multo longiore, fioribw dif^ Ji I hamo adpreflb ncc anguio^ recto tantum ctum /oc. nat, cur, mofq. 4. p. 57 Hoc et Trigonella aegyptiaca 'Melilotos cum Trigonellis 
conjungunt , ficut Medicago falcata et Trigonella rutheuica 

Medkagints. 1 5 10. TRIFOLJUM ambiguum. \ Varietas corollis caerulescenlibus in Tauria meridionali occurril. f i5i2. THIFOLIUM: pktum, 
In Iberia mcdia etlam reperilur i5o8 DIADELPHIA UECANDRIA. r i5i4*. TRIFOLIUM medium. Tr. fpicis laxis fubglobofis (folitariis), calycis dente in- 
fimo tubum corollae monopetalae fubacqualis aequante, ftipu- 
lis fubulalis, foliolis ellipticis tenuiflime ferrulatis ftriato-ve- 
nofis, caulibus ramofis ilexuofis. Linn. td» Willd. J. p. 1367. 

Flor. dan. U 1273* Smith in act. foc^ Liwu lond. i. p. 237^ 
hriu p. 78^' FlngL bot. 1^0, 

"'Tr. flexuofum. Jacq, aujlr. 4. p. 45. r. 376* 

K 

Tr. majus tcrtium. Clus. hijl. 2. p. 245 • 
In Iberiae pralis occurrit, J^ Diagnofi ftri h 

breuioribusj in Tr. medio : 2 fuperioribus infimo brcuioribus 
nec duplo, 2 laleralUnis infimura fubaequantibus. Capitula 
valgo gemina approximata : altero fcriorc, Ipeflxi quam in medio. i5i6. TRIF OLIUM ochrokucam. • In lierbidis ficcioribus Tauriae meridionalia minirae ra- rura. Calycis dentes 4 breucs parum inaec[uales, infimus duplo fallim longior in boc el in fubfequente. 3517. TRIFOLIUM pannonicum. r 

Synonyma addc: Allion. ptdtm. n. lOgg. U 42* /• S* 

I 

Bejjzr Qalic. n. ^^3, Schultes obf, p. ISg. i5i8. TRIFOLIUM trichocephalum. Den ' Tr. fpicis hirfulis cllipticis bafi folipfij, ca- Ijcis denle itx&mo cactciis panllo longiore alis duplo breuio DLADELPHIA DECANDRIA. 609 

j 

re, caule ndfrrndeate finipliciffimo paucifolio^ folJolis inlcger- 
rimis oaulis cblongifue. ^ Synouyma addc: Steuen in mem. foc, nat. cuTi mofq. 4. 

j 

p, 5§. CataL hort. gorenk. a. igiS* p. 6^* 

Variat magnitndine, ita ut fpecimina circa acidulam 
Narlfana lecia vixt Tr. pannonico Iiumiliora fint, praeterea Jb- 
Uis canlinis remolis 3-3 praedita : foliolis oblongo-elliplicis 

j 

fere r.t in Tr. paKnonico; quae varictas fpeciminibus mediae 

■ w 

ma;initndinis, in alpeftribus Caucafi orientalis et in alpibus 
Oflcliae jectis cum pumila, quam olim defcripfi, conneclun- 
tur. Nec capitula conflanter folitaria funt, fed et ut in Tr* folia pedunculala. Tr. srmeniom' Willd, /y nony /< liola lineari lanceolata emarginata non video. 

Tr. canesQtfns Botan, magaz. Il6§, fortaffis, exclufo Jy- 

non/mo Willdmouii, liujus polius loci eft. i5i8*. TRIFOLIUM coerulescens. Tr. fpicis ouafis fericeo-villofis apliyllis, folfolis fubro- 

F B 

tundo-rhombeis villofis ftipuliBque femiouato-fubulalis dentatis, 
calycis dentibus fubaequalibus alas fubaequantibus. 

In deferto Auketeri fluuii» Teret et Kumae inlerjaccnlc 
habitat* D. Steum* 

r 

j 

Tr. incarnato proxiraum, quocum forma fioris ct colore 
coroUae pallido conueuit. Dignoscitur foliolis lineatis antice 
argutius dentatis, flipulis nequaquam membranaceis nferuofis 
vaginantibus obtufiusculis, fed minoribus tolis viridibus ex 
lala bafi in acumen fubulatum productis, uiargine dente uno 
alleroue praeditisj capUuUs brenioribns ^t fioribus QonniliiJ 

F 

niinoribus* « 5io DlADKLPHrA DECANDRTA. 4. p i52i. TIlIFOLiUM lappaceum. 

F ' 

Syfii)njma adde : Sieuen in mem. foc. nat. citr. mo^q* 
5g. J. Baulu hijl. 2. p. S78' /• a- ('oco 2. p. 3S3*) - 1- lu Caljcis dentes bafi. neruis tribus valHe proHiinuIis in- 
ftrnrti corollani nK^nifeile fiiperanf, recle iMonente St(ueno loCm 
r//» / ecnrlei» colycis ad corollam pronortionrm ihotnit c/;i/i 
Cf/?/. piant^ rar. rirusc. p. 14.4,^ fcJ e3ft Iberia liabto rajncs 
floiferos: corolid calycem aeyuante, Lujiis frucliferi detifibii» 
hiSi haud Ita neruofis. Anne duae dfjlinciae fpecies fub lioc lalenl? i5ai*. TRIFOLIUM ^rinaceum. Tr. fpicis oblongifi pilpils aphyllis, foriolis coneatis emar- 
ginalis fnbinlf^geniiiiis villofi.s, fllpulis lan* eolcito-cuspidatis 
c^Iycis denlibus fubacqualibns lubo paullo lougioribua jcorol- 
lam fupciaJilibus, caule erecto raniofo. , ""^^ 

1 

Habifat in Iberia ruedia- D* VViUiP.lms. 

r 
t 

Tr. diuiirjcato Schousb, proxftnurn el aJuiodam airine, 
^t habiUi minus elongalo, piiis omnium, portinm crec*o- 
palulfs nec palentiffinais liorizontalibus, foliolis nonnihil I*»n« 
gioribus: denticulis apicis vix uliis et calyis denlbiis breuio- 
ribus concoloribus, nec lubo duplo fere longioribus plerum- 
que purpurafcentibus. 

Calyx cre pilis munifns) quibus- coniiuentibus fruclifer 
clauditur, ut in Thyniis ; dente» auiein rig* sccntes in flellain 
pandunlur, ficut in Tr. Jappaceo ejustjue allinibus. Bim i522. TRlFOLIUxM kucanthum. _^ Calyx lilrfutie fubrufa el aiba variat, fructifer villis fau» 
cis etiam clauditur. DIADELPHIA DECANDRIA. Sii 1 526. TRIFOLimi echinatum. Synonymon adde: CalaL horu gortnk. a. igTZ' p» 69. 

In planioribus dilionis Kubenfis, maVe cafpium verfusj 
circa portum Nisabad amicijf. Steuen legit. V. 1527. TRIFOLIUM lurgidum Synonyma adde: Tr. (yejiculofum) caule ereclo fulcato, 
foliis ouato-oblongis ferrulalo-ciliatis, capituflis oualis lcnnina- r* libu.s, calycibus frucliA.ris inflatis vcntricofis glaherrimis co^ 
rolla fcariofa periiflente diuiidio breuioribu». Loifekur jior. /' flor. pis, 2, p. 165» Decand. fl Jranc. 6- fippi* p. s6i* n, 388^^' Treuiranus in reperU foc. 
nat, cur. beroL g. 18^3' -^- P- 152* 

Tr. (recuruum) capitulis ouatis irucliferis oblongis, ca« 
lycibus fructiferis inflatis nudis,caulibus erectis: ranais.recur- 
uis, foliolis fetaceo-ferrulatis. Waldjl. et Kiu rar. hung. 2* 
U 163. llorntm. hort. hafa. a. iglS^ ?• 7l8* 

Spccimen italicuna cori^pamai et jinlluui a «oftro discri^ men inucni* I 1528. TfUFOLlUM fragiferum Per prata fpongiofa Ucraniae magna copia naacitur, pe* 
cori graliffimum. 

Pakae »d bafin capituli fubulatac quandoque bicuspidesji 
et minores inler flosculos* 1 5a8^ TRIFOLIUM fomcmo/um.: Tr. capitulis globofis, calycibus fructiferis membranacieia 
tomentofo-lanalis : dentibus breuiflimis, pedunculis folio bre* 

uioribus, caulibus flaccidis glaberrimis, foliolia obounlo-cii-: nealis. "^ .'■ af-. J 5i2 DIADELPHIA DiXANDRIA; Tr. capitulis globofis, calycibus fructireris infldfis metrj- 
branaceis tomentofis : dentibus obliteiatiF, cauTibns proftratis; 

i 

Linn, ed. Willd. J* p. I380. Lamarck et Decaiid. fon frana 

». 3888* 

Occnrrit in Iberi^* 

Foliorum ferratnrsc nt ih Tr. tefupinato c\ pliyfode, 
Capiiiila breue pedunculata nequo vtro feffjlia, florcnlia vii 
Pifo majora tota tomenfo calycuni goflypino obnnpta : {^exilUs 
tantnm e lana emcrgenlibns , fructifera niagniludine aucte, at* 

r 

_ I n 

tamen Tr. fragiferi eapitulis fructiferis molto' minora. \ i53a- TRIFOLIUM paruijlorum. 
Synonyftion aclde : l!*r. capitulis fubrof undia axilliirib v t^ Sprengel pugilL j. p- 63* n. (jo. 

. In campcllrlbus Tauriae^ ab iflhmo lucjue ad moutiuiitf 
radices paffim prouenit. 
i533. TRIFOLTUM o^rarhirri. ^- JDeJiniatvr : Tr. fpicis frucfiferi^ fpfiaeroideis ; vcxillK 
deorfum imbricatls fulcatis, foliolis lanceolalo-cuneatis r im- 
pari fubfeffili, ftipulis ianceolalo-cnfiformTbus petiolo longiorf- 
bus^ caule erecto paniculaJo^ calyiibus glabriusculis.- 

r F 

•- I 

Synonyma addc : Lamarci it Decand Jlor. franc. tu 
3S9^ ^t 6. fuppL p. 561, JVaJiknb. carpat. n. 736. 

Tr. (aureum) fpicis ou&}Ibu3 imbricati.'?, vexillis deflcxf^ 
rerfiftentibus, calycibus nudis, ftipuHs lanceolalis nudis, foliolty 
inipari fcffili, caule ercclo. Pi^Uich pal n. 708. 

Icon alkgota Vaiilantii brc cxclndcnday videlar fubfe(jLicnv BIAt>ELPHfA' D£:CAND11IA.- 5i^ 1534. TillFOLlUM compejlre. Tr. fpieJs frucliferis fphaeroidcis: texillis deorfiuri iitt^ 

F 

bricatis fnlcatis^ folialis oboualis : impari peliolalo', Itipiilis fe- 
miouafis aculis^ caule rcclo : ramis dilFufo-procumbentibus/ 
calycibus pubescentibrfs : denlibus i/iaeqUalrbui. 

Tr, fpicis ouatis- iiiibrlcalis, vexillis deflexis- pcrfiftenfibris/ 
folioiiS onato-lanceolalis : iiiteroiedio petiolalo, caule fitbdif^ fufo : ianjis decuiubentibus. / — f 

germ. BeJJer goUc. n. goi. Decand. Jlor. franc. 6. fuppL p.- 

562. ri. 3S9^^' . ' ' • 

Tr. procumbeAs* Flar. taur. cduc» n. iS34* (ixclufo fy-^ 
nonymo HojL) Waiihnb. carpat. n. 757, Engl. bot» g4*5* 

Tr. (ngrarium) fpicis oualibus imbricatis, vexillis de^ 

■ ' ■ 

flexis pcrfiflenlibus, calycibus fubpubescentibns, ftipulis corda^- 
tis ciliatis, foliolo impari petiolato, caule diffufo, PolU jfaU 
«. 707. Curi. loneL Sobolewski petrop. p, 4$^' 

r 

Hoe spud nos amniiim aflinium vulgatJffimurh ramis ma-' 
is minufue elonijatis atque decumbenlibus variat. Praeceden^ 
longe rarius in pratis fyluaticis Ucrahiac quoyuc occarrit. 1537. LOTUS cornicutatu^. 

n 

j 

t 

Varietas /3 ereclior atqufe allfof glabf-a, foUiS JlipuUsqtig 
anguftioiibus, capituUs dcpauperatis, ^uam multi fpeeie fepa^ 
ranf, in graaiinofis deprcflls inter Boryflihenem et iilhmuirt 
Tauriae frecjuenter occurrit; eajudem circa Aftraclian legit 1>.' 

Blum. 

Nolabilis admodum varietas eft, paffim per Tberiani ti- 
copiofe ad latcra monlis thermis Conftantinomo«fanis tmmi-^ 
nentis occurrcns L. tenuia caucaftcutf CataL korU gdrmk. d^ m3 Hoffm^ hoft. triofq w 

Flora taur» caua J* llh ^'S 5i4 DIADELPHIA DECANDRIA. \ '^^ n.ig449 totns pUis fparfis longis tuberculo imrofitis hirfntus; 
nuerii altamen non feparo, quum praeler pubem nullum pkn* 
c!i?crimen a vulgari L- coiniculato videam, qui et ipfe quan- 
doquc ftibpilofus repentur* ^ 1 5 38- DORYCNIUM monfi^eUeiife. Calyx piU« incumbcntibus incanus: clenlibus non ouatig, 
fed triangularibus aculis breuibus. 4 ^_ 1539. DORYCNlUxM lctlfolium. 

I 

S^ynonymon adde: Steuen in mem. /oc. nat, cur. mofq. 
4; p* 58* 

In lapidofis proninciae Caucaii ovicntolis Schekenfis intcr 
frutices, nec ncn in Uionlofis Tauriae^ maxime meridionalis 

occurrit. \ j ■t CaJyx hirfutus: denlibus angnftioribas quam in pracce- 
dente. An liuo D. ibeiicum Willd, enum. hort beroU fuppl 

p. 52? '*_ i539*. TRIGONELLA tenuis. Tr. leguminibus fubquaternis fubarcuatis erectis, pedua- 
culo mutico : florifcro folium fubaequante, foliolia cuneatis 
itriatis ferrulab'3, ftipuHs rectis. 

w 

Tr. tenuis. Fifcher in hort* gorenL 

Habiipt in montibus Tifli imminentibus, circa Kadfchari. 
J). Wiihelms. Q 

w 

Affinis maxime Tr. cancellatae hort, Paris. « quae ab 
aliia fub nomine Tr. ornithopodiodis colitur. Diflert pube 
proftrata omnium partium praefertim in juniore copiofiore, 
foliolorum ferraturis crebrioribos (circiter ai nec lantum iZp JlipuUs pale»-; \ JOIAlDELPrirA DEdANDnlA. 5i5 libiis, hoc reOcxis fcu renolulisj peduncuUs florelilis folio 
fructirerjjc lcgnmine quidqnsm bi^uioribus li-li-floris raro 

■ 

()-floris, nec florenils folio frucfiferae legumine nonnihil lon* 
gioribus conflau^er 5 G.floris ; dcniune hs^umitiibus lcuiter tan- 
fum curuati.s diuergentibu.s, nec valde arcu^tis ita ut malura'" 
fuprd peduuculum coinmuneni opicibua conuergant. y i55y**. TRIGONF.LLA /ea:;/o/o.v 

m , 

■ r 

^ Tr« legaminibus fubfenis fubarcuatis erectliisculia flexu-^ 
ofo-tprti!ofis, pcdunculo miitico : florifero foJium fupcraule/ 

1 

foliolis cuneatis flriatis ferrulalis, ftipulis rectis. 

Tr. flexuofa. Fifclur in hort. gMnriL - . 

r 

Habilat circa Tinin cum j)raececfente. XJ. Wilhelms, 

ri 

u 

Praecedcnli valde affiuis, quf^tuni pt/Ae, foUls et fJipuHt' 
conuenit; fed differt pedunculis 6-8-IIoris: flonferis foiio loa- 
gioribus frncliferis longiludine legumlnis; fijlo lineam fer© 
ougo, nec breuiffimo ut in praecedente et in Tr. cancellalaj' 
denique Jiguminlbus minoribus: maturis magis diucrgeulibaf^ 
et inter femina flexuofo-tortis, unde nomen Iriiiiale. i54i*. TRIGONELLA caUiceras. Tr. lcgnmjnibus pcdunculatis congefli^ decliriatis falcatifi^ 

■j 

fuleafis fl^lo «tuiniuatis, pedunculo ariflato folio longiore. 


Fifc/itr in htrh. gorerikenji. n \ ' Sporltanea duabus mox commembratis quidquam niajor e^ 
villofior. Foliola rofandiora. Pedunculi 4-6-flori, flonferi fo- 

lium fubaequantes, fructiferi fulio paullo lo^ngiorea, in quibut* 

Jhrcs foecundati llatim reflectuntur, ie^umfVm fiiu atque foi'" 

■- 

g J 5i6 DIADELPHIA DECANDRTA. f 

ma legiiininibus Aflragali lianiofi aIir[uomoJo analoga, tcretia 
pnbescenlia fukis phirihns longiludinalibus pulcbre exarata, 
in roftrum fubarcuatum ipforuni fere longitudine defiucnlia, 
Semina oualia oculo nudo laeuia flauicantia. j542. TRIGONELLA gladiata. 4 

, In Caucafi orientalis collibus ad niare Cafpium,in!er ru- 

dera muninienti Buinaki ©tiam obuia, tefle Steueno in mem, 

* ■ 

foc, nat. ciir, mofq. 4. p. J^. 

I 

Non videlur a noftra differre Tr. j)roftrata Decand. flor^ 

franc.6. p. 571. n* 5pi?7«, 1543. MEDICAGd cretacea. Synonyma adde: M. pedunculis multifloris racemofis, le- 
guminibus reniformibus monofpermis, foliulis rhombeo-fubro- 
tundis mucronatis obfolete denticulatis^ caule diffafo fuffruli- 
cofo. Willd* enum. hort... beroL p. g^P* Marfch. cent. plant* 
rar. rojjic. 2. t* ^6. CataU hort. gorenk. a, I812. p. 6g, M JS16* p. S5' 
cat. hort. crernenec. a. 1545. MEDICAGO glutinofa Synonyma addc: Marfch. cent. plant. rar* roffic. 2. 
t. S4^ i^ataL hort. gorenk. a. 1^12. p. 6g. Beffer cataU hort. 
cremenec, a. isi6. p. SS* 

In Tauria meridionali rarius obuia. 

Culta vulgo^ore^ fert ochroleucos^ qui in fpontanea im- 
pnmis alpellri faepe caerulescunf» Pro pabulo coli m*retur et 
Ucraniae coelum eximie fert.J DIADELPHIA DECANDRIAr 517 

I 

j546. MEDICAGO /fl/caffl. Planta p^Ijanofpha, tam foliolorum forma, quara pube. 
Notabilein varietatem jmbe copiofa cincrascentem : foUoUs li- 
iieaii-ciiuealis pcrangufHs legi in campis elatis Boryfllicui ri- 
ciuis circa.Chcifon, quarn etiam ad Tanain inuenit D. Htn- 
ning. AVia varietas Jlore ochroleuco in campis ad Caucafum 

h 

circa Georgiewsfc et Conftantinogorsk reperitur. Cum hac va- 
rietate conferencla eil M. media Ptrjoon enchirid, r. p. 3S6» 1547. MEDICAGO rupejlris. 

I 

Synonymon addc: Bejfer caU horU cremenec. a. iSlG* ?. 85. Legumhie venis a disco ad marginem excurrenlibns ra* 
diato cominode ab aflinis M. proftratae leguminibus aueniis 
praeditao varictatibus macilentis dignoscitur; a M. cancellala 

h 

Vero, praetcr notas olim indicatas, breuitate pedunculorum» j55o. MEDICAGO lupulina. 

F 
j 

Stipulae denticulatne, qua nota difFert a M. WiUdenowii 
Merat Jlor, paris» 2^6 ^ flipulis inlcgerrimis praedila, ad quam 
ablegandum efl Synonymon IVilldenouii Jpec. planU i55o\ MEDICAGO brachycarpa. M. capitulis axillaribus feffilibus, lcguminibus femiorbi- 

F 

culatis acutis lineatis monofpermis. 

M.^ brachycarpa. Fijcher in herbar. gorenkmji, 

Habifat in monto-fis prope Tiflin, circa Kadfchari. D. Wil^ 

helms» 

Planta pufJla dfgJtalis feu palmaris tota ficut M. niiijima 
VjUofa: cauliculo,in meis fpeciminibus, recto non ramofo. Fo- / 5i8 DIADELPHIA DKCANDRIA. Uoh obouafo.cuneata, apicem yerffs mmntifrime argutc ferru- 
lata. Stipiilae bnceolaio-fubulalae bnfi fabclentatae. Flores in- 
Ira fumnjornm foliorum axillns glomrrati: colycihus vftlde vil- 
lofis corollis pa!lide luieis. Ltuumm fimlle legtuiiini M, cre- 

F 

taccae, quidquam nunus ct in teniformenj fl^uram minus di- 

L 

lataiuxii. V \ 
\ » ■ ' i553*. MEDiCAGQ denticulata ' - f- + , f M. pedunculis mnllifloris, lcguminibus cocLlealis utrin- 
gue planis: anfractibus binis reliculalis margine aculea*is^ 
aculeis diuergentibns ; ftipulis cilialu- dtnlalis, fohpJis oJ>ouati8 ^entafis. Limu ed. Wiltd* 5* f- 1414* Lam* et Uecand^ 
Jlor. Jranc. n. 3y2i* Sicum in mem. focn nah cur. rnosq, 4 M» periica Slrueni. CataL hori, gorcnk^ Om IS^^* P'^9* 

w 

Occurrit in Touria el ad Caacafum paflim. © 

h 
« ■ 

DifiTeit ab afEni M. macula a prrcfcrLim leguminibus ma- 
ffTB cpmplanalis: aculeis marginalibus bifyriani ])cjlentibus, nec 

J 

demum laUribus legnmiuis incuuibcntibus et fupra ejus bafm 
jil(]ue apiccm conniuentibus, quo faclo huc fphaerain rcferl. 1 553. MEDICAGO Gerardi. VGTietas rrfxtior ccucafica, /)£f/u77c:i;//5 brcuiorilms Ipngius 

1 

piflatis faepe unifloris a taurica ctiani aberrat. Poflcriorem 
yero cultura quidj^uam mulatam fillit, quae fub M. calpica 
Bernhardi horlos noflros botanicos intrauit. ^ i i554. MEDICAGO mJwma. 

Varittalem pprpnfillam : pfduncuUs quadriflpris, legumi* 
Jivrri aculeis duplo brcuioribus legi in colllbus lapidofis Cau* 
cafi feptenirionalis cuflello Alexandriu^ imminentibus, J"T\^^ 
oien»iBm. \ / POLYADELPHIA POLYANDRIA. 5 19 
J 

A. 1 P O L Y A N D R I A 


i56o. HYPERICUM thgans. 
Synonyma adde: CataL hort. gorenL &• lgI2* p^ 52* 
r cataL hort* crem. a. iglS. p, 7^- 

ri 

Late diflejrjinata per Roffiae anflraliora fpecies, quam in 
ynia CL Bejfer^ ego in pinetis fabuluHs ad tluuium Do- Mez, liaud ila procul Cliarcovia legere. ^w ^ >\- ^\/ i56i. HYPERICUM hyJfopifoUum i Synonymon addc: H. diuerfifoHum. JDecand. Jlor.fr anc 
5. JuppL p. 631^ n. 4583^* 

X Lego in Repertorio botanico angUco^ H. Corin ex fe- 
niinibas tauricis in hortofl anglicos fuifTe introductum ; fub 
quo H. hyffopifolii varietatem angufljfoliam intclligendam efl' 
fufpicor, quam pro Cori ipfemet olim propofui in dejcr 
prouinc. cajpic. append. p. 2I0; veram autem Corin : 
hactenus, nec in Tauria, uec inlra Florae noflrao limi' 
libi pbferuauit» > , f39 ijyNGENESIA AEQUALIS 
A, 4 E Q U A L I S, 2 563. TRAGOPOGON undulam Flos yiilgo fiuidqnnna minor quuni in Tr. pratenfi : y?o- 
fcuUs faepius calycem fuperantibus, pedunculo fub calyce vix 
iiicraflato, quJ in priore itnprimi$ fub fructcTcenllam femper 
luiiet. Lana vaga ad bafin caulis ct foliorum iicut in calyce 
juniori vix unqoara cleeftj qao in ftatu caute diftingcndus eft 
a Tr. floccofo TValdJIm et Kit. 9 flore et pedunculis quoque 
iimlli. Hlc in fabulefis ad Woliiam inferiorem liaud raru5; -ii^ ad Cauchfum laon excurrit^ nec ia Tanria hucusque reper- 

■ 

tus ell. 

M 

'^ - . 

Tr. oricntalis Wahknherg carp. n. 7J^o ab undulato no- 
ilro vix fliffer^-e yldctur (cpnf. Treuiranus in repert. foc. nat» 
cur* btroU a. ISU* 2» p* Ijr); longe yero alia planta cft 

I 

Tr. qrientale anguftifolium^ flpre maximo luteo Tournef» cor. 
p. 36y Jlosculis calyce duplo pcne Ioi]gioribus, Jloreni fpecio- 
fum anjoene Uiteum pflbrmanlibus praeditnnij quod es lier- 
?>atiq i. Stephani babeo cum adfcripto loco nat^ali Sibiria. 

* Tr. rofeus Treuiranus in repert, foc* nat. Cur. berot 
a- JS15. 2. p. J^r, qui Tr- rubcr S, G. Grnel it. 2. p^ 198' 

■ r 

Ziinn. fyjl. nat. ed. GrneL 5. P. 2. p. i^^S, eQfieias forte 
Tr. mulabilis Jacquinij Florae aftraclianenfis, obferuante Jaui 

-r 

Gme/mp 9i^i§, pej- Tgnfj^^ Cgncafunique jion opcurjit. 


SYNGENESIA AEQUALIS. 521 1 563*. TRAGOPOGON^ pufiUus. Tr^ caljMbus corolla breuioribus, peclunculo aeqoali^ fdu 
His liiita)ihus bafi amplesicauli dilalatis glabriuscolis, caule 

fubun»Ilord. 

M 

Tr. oi'ieuiaIis? Steuen in mtm. foc. nat. cur. mofq, 4* \ ^HabiUt in collibus Armeniae ibericae auftralioris ad ri- 
oum DfegaiB, licc uon iu campis apricis Iberiae ©ccidentair* 
pirpa Gori. 

'Ktf^cxX varhtatem pygmaeam Tr* nndulati. Caulis palma- 
ris fii> plicifliniu^ uniflurns ivsQue ad me.dium foliofus. FoUCi 
Caulcm aequ^ntia aut fnptiantia, praeter bafin angufte linea- 
ria^ juruora apiceoi tcrfus undulata. Pedunculus fub flor^ 
vix iiicr^fluilus. Hos magnitudine Tr. undulati. CoroZ/ultic 
palllde ilauae r/rgute 5-denticulalae; fubtus flriis 5 fusCis. 
Antherae fuscae. Notis a Suueno /oc. cit. indicatis diaerfitas 
a Tr. orientali extra dubium ponitur. 1564. TRAGQPOGON major. 

Corollulas apice rotuudatas non videp in mfiis^ fed ap(- 
cem verfus anguiliorei: denlicidis apicis 5 zninimis mgro^, 
marginatis» i668. SCORZONERA taurica. 

Synonyma adde : Catal. hort. gormh a. tgi^. f. 34^ 
Bejfer catal. hort. cremen. a. jglS. p. 126, 

Semina incana coftata: coftls apicem verfus dBnticnlale. fcabris. Varktatem tolam lanugine canefcentenj Jegi in colli- 
bus cakareis Borjfthcni vicinis, inter Cherfon et Berislaf; c% 
alteram angiiftiroliam fqbnnifloram circa acidulam Narlfane»?: 
fem lectam amicijf. Steiien mibi communipauif. 5 32 SYNGENESIA AEQUALIS, 1 569. SCORZONERA Jlrkta. * Sc. foliis Hneari-fubulatis carinatis lanDginofo-vIllofis: cau- unc libos eloDgatis paniculato, calycibus viJlofis dennim caluefccn- tibus. Sc. caule fimplici multifloro, folifs l^neari-fubulatis cari- 

i ■ 

natis bafi fublanatis iliictis, peduntulis iongiffimis fubnudis, 
«alyclbus glabrls. Hornem. hort. hafn. a.^ isi3. p. 750» 

Sc. vlllofa. F/or. taur. cauc. n I56g. {exclufis fyno- 
nymis ) . 

Iii campeftribus apricis ficcls ad Wolgara infcriorcna «l 

' in transwolgcnfibus ad Rhymnum usque palTim reperitur. 

h 

A Sc. yillofa Scop.y quacum habiiu conneuit^ discrepat 
poliffimum pappo non obfcure plnmofo vel ferrulato-fcabro, 

L 

vernm, ut in rejiquls Scorzonerls, fi^ul in TragopogonCj du- 
pUci : exleriore mnltifelo toto infignlter plumofo, interiore 
lon^iorc quinquefcfo; bafi plumofo apice ferrulato. P/fln/ei jn- 
njor eiiidentcr villis mollibns puLcsccns, immo cinrrasccns, ae- 
tate eu idit glabriuscula, imprimis fuperne, FoUa juniora mo!- 
lia, feuiora rigcscunl et erigunlur. i569^ SCORZONERA mollis. Sc. foliis' lincari-fubulatia carinalis lanuginofo-villofis! 
junioribua margine undulalo-crispis, caule breuiffimo foliofo^ 
pcdunculls elongatis apice incraiTdtis fubcorymbofis calyclbtis- 
que lanuginofo villofis. 

r 
■t 

^ Sc. lomeiitofa. Pall. it. 3. p. 513. 537' 654- 6^2. 

Crescit in collibus apricis ficcis Tauriae> ad Wolgam 
, inferiorem circa coloniam Sareptanam, «liam i». transwolgenfi- 
V.us* Floret Majo. ^ \ L ^ SYNGENESIA AEQUALIS. 525 Fefelllt me habilus linjns fmgulans, ut pro varhtatt ja- 
niore ir.agis pubcsccnte humill praccedenlis eam habrrem: 
e n le aet.tte flemutn ultra folia elcngando; poflmodum dii>cri' 
niina agnoui conftantia, fecundum cjuae tuto pro peculiari ^i pedunculis alque calyce copiofa,ne quidem in fenjinifcra eua- 
ncscil- Rodix vaJidior ad terrae fupeificiem multiccps, Caulis 
ita brculs, ut peduncuH fc.Tpos radicales rcfcrani folia vix fu- 
pcrantcg. FoUa bafi quidquam latiora quam in praccedente, 
Harcidiora: neruo medio valde dilatato. Calycis fquamae ex- /^ «enit. ^f flaLilienda* 1670. SCORZONERA enfifolin \- m 

Synonyma adde: Sc. fpecies, Idfchellk Kirgifis. PalU it. 3' />• 4^^" Lariofpeiniam enfifoliiim. Catdl. hort. gorenh a. 1^12, 

P' 34- ' , . 

Iti lianswolgenfibus ad Eliymnam usque et ultra verfu» 
oricnten) in dcfertis arenofis paffim proaenit, nupcr quoque 
in Ucrauia a Candidato medicinae Tfchernajtiv reperta eft. iSji. SCOBZONERA eriofpcrma. 

Synonyma adde : Marfch, cent. flant. rar. roffic. r. 
6g. Hoffm. hort. mofq. a, igos- n. 288 S- 

Lafiofperpium angnfllfoHum. Catal. hort. gorenk. a. igl^ 
p. 34. Beffer catal, hort* cr«men«c. c. ISI^- P* 77» B2^ SYNGENESIA AEQUALIS. i 1573. SCORZONCRA luberofa. - - 

Synonymon adde : Cliondnlla altera Diofcoridis Rau- 
Wolffii. Clus. hijl. 2. p* 145^ ' 1 574. SCOR^ONERA /flnafa. Synonyma adde : Sc, caule tmlfloro^ foHis linearJbus 
tilrinque lanalls, rarlicc luberofa. Hoffm, in commmt* foc. 

+ 

phyfico -- med. mofq. /• voL I. f.g et hort. mosqm tf. 18^8' 

TragopogoH (tanalus) folils enfiformibus undatfs villoria, 
fcapls radicalibus. Lmru ed* Willd, 5. p» T4pS* 

Leontodon (lanatus) foHis enfiformibus intcgris hirfu- 
tia, calyce erecto fimplici, Linn, amoen, 4, p, ^87* "• 74' 

f 

Chondrillae allcrius Dioscoridis Rauwolffii aliud gcnusr 

C///.9. hijl, 2. p. 145» 

Circa Dcrbenlum crescit, tefte Steueno in mem. foc. naU 

r 

cur. mofq. 4. p. 55^. 

' CalycuU fquamae paucae adpreffae inter lanam dalycis 
delitescunt, quas Lintiatus lieglexit : planta ad Tragopogonem 
relata. i^j^. SCORZONERA laciniata. 

Duas fub hac diflinctas fpecies lafcre monel CL Treui^ 

I 

runus in ohfau. botanicis p. 13; alferam: caule fcabro, ca^ 

r 

lyce acuto fiosculis pauTIo breuiore j alteram : caule molliter 
pubesccnte, calyce obtufo fiosculls duplo breniore; quarum 

j 

priorem in repertorio fociet. nat. cur. heroh a. I8J3* 2. p. 

w 

^53 P^o Sc. laciniata Linnaei^ pofleriorcm pro Sc. calcitrapi- 
folia Vahlii proponit. Haec, in Tauria aique Caucafo vulga- 

ri«, conuemt cum Se, laciniata agri Vindohonenfis atque Jac^ f SYISGENESIA AEQUALTS. SaS qiiini; illa, quam olimfStuttgardtiae quoque legi, non folum /' fublns muri- / culato.afpera, apud nos rarius occurrit, Quoad foliorum for- 
mam nullam inler utramque differendam aqiuiaduerto, atquc 
polleriorcm genainam elle VGhlii plantam valdc dubito, quam- i concedam. Omnium Scorzonerarum femina bafi excauata recipiunt 

h 

receptacuU tuberculum vel fetnlam ipfa fuHinenlia. Sicut tu- 

L 

.bercula haec vel.fetulae, ita et vaeua feminis bafis in varii« 
fpeciebus magnitudine variat ; fic Podofperma Decflnc/., appen- 
dice femiiium bafilari iiifigniore praedita, fpecicbus intprme- 

T 
■ 3 

diis e. g, Sc. Aricta, Qonlinuk fcrie cam Scorzoneris conna- 

ctuntur. 4J 1578. SONCHUS unginofus, 

-+ 

4 

Synonyma pone; CGlaL horU gorenL fl. J^I^- p» 33* 
Treuiranus in reperU foc. naU cui\ htroU fl. 18^3* 2* p* 

153. S. glaber Schultes obs. /)- 162, S. aruenfis varietas pri- 
nia Beffer galic, fub n. g23 ; reliqua vero a -nobis buc olin* 
adducta expungantur, quippe S. oleraceum fpectantia» 

j ■ 

Radix minime annua fed valde rcpens, ficut in S- ar- 
nenfi, qui in feptentrionalioribus communis, per auftraliora 
exulat; S. noftro uliginofo in Ucraniam usque per culta ap- 
que molefto. Semina fubtetragona fusca : flriis crenulati». 1579. SONCIIUS okr&ceus. 

m 

L 

S. pedunculis calycumque bafi fubbifpidis, foliis ample- 
xitaulibns argute denlatis lyralo.runcinatis indiuififue, femi- 
nibus tuberculalis, radice annua. 

■ 

S. pedunculis demum nudis, foliis runcinato-lyratis am- 
plexicaulibus intcgrifue, fejtninibus margine dorfoquie tranfuei-- 526. SYNGENESIA AEQUALIS. : ' 

m 

fim fcabris. Wallroth for. hahns. fupph 3. p. gg- Bcjfer 
gnlic. n. g24* Reberuifck fiOr. neomarch* p. go, Fhr, dan. U 
687. Schkiihr bou n. 4220. U 2j6\ HalL hijl. n. 21. GmeL 

fil). 2. p. g. n. 8' 

4 

S. oleraceua a. ^. laeuis. Linn. td. Willd. 3, p. ISI4* I515 S, oTeracous ^, F/or, taur. cauc, fuh n* 1579' 

S. ofper. Gatrtmr frucU 2. /?- 5<^^- ^ ■^i'^'* iexchfis 
fynonymis ) 

j 

^ S. laeuis lalifolius terlius, Tahern. Kraeuterb. p. 4gg* 
S. laeuior vulgaris primus. Clus. hiji» 2- p* 14^' 1589*. SONCHUS afper. S- pe^nnculJs calycumqiie hr^fj fubbifpJdis, folil» amplexl- 
eaulibus arguie eloDgalo-denlatis runciuatis iudiu^fifue, feuii- 
Jiibus laeuibos, radice annua. 

j 

S. afper. Bejfer galic. n. g25. Rtbentifch flor. neomarch. 
p. go. Flor^ dan. US4S' Schkulir bot. n 4221. U 256. HalU 
hifl. n. rr. Gme}, ftb. r. p. 10. n. g, 

♦ - 

S- (fullcx) pfdunculis calycibuaque dcnium nudis, foliis 
njplexicaulibus oucito-oblongis laciniafi-^ erufo-dentatis runci- 
nat^squc, fcmlniba.H utrincjuc glabiis Irifti ialis» Wallroih flor. 

W 

haltns, fuypL 3, p. C;g. 

L 

H 

S. olevaceus y. cT. aspcr. JLmn. €J. Willd. 3, p. 15^5* 

j 

S. olcraceus. Flor. taur. ccuc. n. 1579- («-^c^"/^ vark' tate i3 ) / S, afper priuius. Tabern. Kraeutcrb. P^ 499* V58i. S ONCIIUS /^ir/cus. 

Synonymon adde: S. (albanus) pcdunculis fi|uamatis ca* 
lycibu»<iue glabris^ fioribus corytnbofis, foliis ouatis fubulale^ \l m 

SYNGENESIA AEQUAUS. 627 

■ 

arntali's: fufeTloribQS bafi cordalls fubfagitlalls, infiniis lyra-; 
li». Steuen in mem. foc. nat. cur. mofq. 4. p. 59' 

Ad rJuulos fub alpe Scliadagli Caucafi orienlalis Junio 

floreus reperitur. 

Planta alpina Caucafica, feptentrionali in liniuerfum 
milior minusque rainofa alque tnnVd^oxaJolils eliam latiori- 
bus gaudet, quoad >rum magniludiaem et caJycis for.nam et 
colorem auteui nullum intcr utraruque conftans discrimeu 

imienio. 

Locus natalis Tauria fub hoc expungendus eft, varieta. 
tem enim inregrifoliam S. talarici, paffiin per Taurlam na- 
fcenlem, perperara pro hoc ollm liabui. 


r 

i583. SONCHUS cacaHaefoUus. 1. 

Synonymon adde: Catal. Iioru gorenk, a. 1312* ^. 33 

Occurrit qnuque circa acidulam 
Folia praeferlim fuperiora fubtns ad neruos pilofa. Tn- 
Jforescentia et fores S. Plumim, cul proximus eft. Semen coajprefTum lacue inferioribus cordati* dcn- , tatis, fuperioribus integri» hifpidi», pedunculis fquamofi» Bielu 
hr cent. plant. rar. herL Spreng. p. 12. n. 31 huc videtur 
effe reuocandus, qaamni» >res lulei praedicentur ; 1» emm 

defcriplionera ad ficca fpedmina concinnatam faciU error intrare potuit i584. SONCHUS prenanlhoides # Sjnonyma adde: Catal. hort. gorenk. a. J^I2. p. 33' p. 135 52S SYNGENESIA AEQUALIS. w 

Sxcut praecedens S. Plumien^ ita liic S. alpino fimilis 
et proxiaius eft, Semen oblongum "multiftriatuta : flriis minu- 
tim crenulati* liuic et S. alpino. i585. LACTUCA altljjlma. ' 
Synonyma adde: CataL horu gorenk. t, iglZ^ p» 33* ^/ / car p. 5 6. Circa monftm Befclxtau 6tiam lecta eft^ et nuperrime ad 
Beryfthenem liaud piocul Calherinoslaw. i585*, LACTUCA T^ncztf. L. foliis fubtns laruibus: radicalibtis infirnisqiie runci- 

^ _ 

»ato-]yratis dentatis^ fuperioribus ruucinato-pinnatifidis bafi 

- 

an^uftatis fagitfatis, floribus corymbafis, Linn. ed. iWlUd. 3* 
p. IS^S^ Waldjl. et Kiu rau hung. j; t. 48^ 

Occurrit oirca montem Bcfclifan, nec non in Iberia me- 
Planta caucafica cum hung?irico-auftriaca,qaam elrcaBruck 

L 

ad Leytham legi, omniao conueriitt fiH. 1 53 8. CHONDRILL A Jnncea. 

i 

Prenanthes? hifpida Pallafii loc. ciL Ixlc Oxcludenda t&, 
*h pappum feflilem nee longe ftipitatuni. iSga. CHONDRILLA grannnea. >- Synonyma &Me: Ch. graminifolia. CataL tiort'. gorenk. 
*. /512. p. 33' 

J^rsnantlws cfeoiKlriiloi<i«s. Pa//. ih 3. p. JJ// * SYNGENRSrA AfiQUALISf. 5ag 1 

Gnmnt} ex liujds plaiilae radice emonaiis ' cljemico exa- m»ni ftibaiifit Geori;/ act. acad. fcim. pefrap. a. ij^g^ P. U 

hijlorica .p- 65. * 2593. PRENANTHriS tuberoja. Steuen in mem. foC^ ■ 

nat, ciir. tiiojq* 4> p* Jo. 

h 

Pr bilpida. I'li)t\ tatir, cauc, n, 15()2' 

\n fyinJs Anncniae ibtiicad, vcrfus foiitca riui Akftaplia; 

Aprili ilorciis iecia 

Radix hiber fubrolnndiirn Auellana paullo majns: epider^ 
iiiide ft!SL;c?oeiif:e. Pappi IbiJes fcniine uiulloties breuior, ut 
vulgu in hoG gcncre. , j 1593. PllENANTlIJ^lS eryfumfolia. 

Pro hao 'v^a;7'ef6fem Pr. muralis: pankula minus conino* 
fifa. dtfciipfifTc nJhi luodo videorj qualem nuper et in fUui^ 
altioribus Tiuiriae maximc racridionalis legi. i5(j^*. PPkENANTIIES deltoidea. 

ri 

r 

Pr- calycibus fitboclofloris , foliis rnriciiiafo-pinnalifidi# 
dtii!ati& fublus villofis: lobo leniiinali maximo deltoideo. flo-« 
ribus paniculatis. 

L 

Habitat iii iLeria Hiedia. JD. Wilhelms in herbi gct-^ 

renjienji. 

Caulis fimpliciffimus fripedalis teres ftrialus glaber. J^VzcjC 
Efi^^giM: lobo tertninali ita amplo, ut pars reliqQa foLi pefU)^ 
ium lafe foliaceum auriculalum quodaiaiiiodo referat ; fupra^ 

r 

glabriuscuha, fublus villis crispis fparfis prtt>escentia'. Panicula 
glabra oblonga: ramis allcrnis, pediceUis aUorriis brcuibus^ 
fiinamalis. Flores magnitadine Pr- purpureae. Culyx fubocto^ 
phyljus: foliolis glauco-viridibus a^pice' purpurascentibus 


FlQra taur. cauc, T. lii^ ' ,h -■i 53o SYNGENESIA AEQUALI3. \ U- lyculo clrcifcr Iriplo hreuiore: fcjuamis ]anceolalJs inaeqnali 
bns. Floscun S-iO ]atei. Semlna nigvicantia : pupci pilori fli- 

/ 

r 

pitc breui. i5g5, LEONTODON Taraxacum. 

Defmatur:. L, calyce exlenore lellexo: fquamis fnbu- 

lalo-lanceolalis, in^crioris fquamis fiib apice gibbis , folii» 

runcinatis dentatis- pilofiusculis : lobis triangtijarihus relro- 
falcalis. 1595*. LEONTODON ^laucescens. iD L, ca^yce exteripre palulo; fqnamis onato-Ianceolatis, m^ 
terioris fquaniis fub apice appendiculalis, foliis ruiicinalo-piu* 
natifidis fubdentatis-glabris : lobis liueari-lanceolatis fubfalcatis 

diftanlibus. . 

CataL hort. goreni. a. ISI2^ Taraxacum glaucescens* p. 34* j j 

L. Taraxaci varietas foliis tcnuiffime Ucmhl} slTreuiranus in foc, nat. cur. beroL a. Jglj' £• P 15^ Ilabitat in campis argillofis fnbfalfis C auca fo tenlrioi^e fubjacentibus et in dilionibus Wolgenfibus 

- 

ribus. 2^ fep- 

inferio-' 'AJfinis masime L. Taraxaco* Differt colore glauco /o* 
liorum tenuius laciniatorum, calyculo quidquam breuiore: 
fquamis ruinus productTSj et calycis interioris fquanjis fub apice 
non tanfum incrBffalis, feJ fquamula txtante diftinda auctis: 

■i 

apiculo quafi duplicato. .-;^ ^ iSgS**. LEONTODON caucoficus. 

w 

L. calycc exteriore laxo : fquamis oualis margmatis, 
Kis ruucinato-pinnatifidis: laciniis retrorfum fubinibricatis. 

Steuen in mem. /oc. nat, cur. mofq. 4. p. 60* SYXGENESIA AEQUALIS. 55r / ^ Ilabitar in promoii!or!o C uc^fi feptenlrionaH, acT fluuiunf 
Tcrek circa T;rartup. Florel piimo vcre. J^ , 

Fvlia jiblyujorpha, praefcrlim qtioad iDagnitu<3'iiVm lob? 
terminalis', dijlinctus tsmeu a JL. Taraxaco, cui /u/furum (obi: 
pateutcs diftanle>i el caljcuU foViola lanceolata. 5V^w^n hc. cit. 

Ex fpecimiriihus jnnioribns ab omicijf. Steiieno com.mi- 
nicalls mibi luic de fpcn ife haiid penitus liqnet, impdmiV 

r 

quoad diagnofin a varielate profnndius incifa L, liaidi. ;i597. iVCONTODON //w/Jtz5. - ^- 

Vaiictas foiiis, fuinalo-runcinafis, ^aae L, patnftre SmitU 
hrit. p^823^ F.723L boL 553^ autuinno ad Boryftlienem et irf 
graminnfis Tonriae meridionalis frequens eH; Iinbef lamcn /o- 
lionim lobos rninus profundos et niagis approximatos quarat 
platifa britaniiica: tcrminali mtijove obtufo vcl obtufiusculov 
iitmina inaais romprcffo-diiatata quarii in L. T^raxficO, toli 
]incis fubcrculornm coniplanaforum fquaMalim obtccta : qoo- 

fumma irt breniflimam .fpiHtilam edncuntur. Haet varie- 
tas a L. lacuigato Wdld.xcl pauciffimis difTert,- vel plane ii' 
discrepat.' " ■ ' rum rt s .r' i597*. LEONTODON alplnuS, 

L 

L. calycc cxteriore cr^cto : fqoami» ianceblatis, fcap<y 

Stiueri ad m unifloro, foliis lanceolatis oblufis fubdenlatis glabri^. . 
in merrii Joc. nat. cur. musq. 4. p- 60. 

Habitat in fumma alpe Schad.isli, Junio florens. ii 
Dijlinctus a varielate integrifolia L. li 
firaills, 7?ore majore, calyculd calyce duplo 
aiore: fquamfs anguftis vix marginaiis. j 
maturi (inatarutn enint hucns^ne ignotur 
tatus. f^ 


«X ) 


4 § 532 ' SYNGENESIA AEQUALIS. 1598. APARGIA caiicafica. 

— 

Synonyma adde : Lronloflon caucaficns, Catah /iorf. 
goreni* a. isi^- P''S4- I^^Jf^'^ cotaL Iwrt. cremenec. a. Jgi^^ 
p. 7S' VvlUd. aium. hort. berol fuppl^ ]>• 54- ( /"* 

Apargia) 

n 

' JFo//(7, pracler pilos fimplicrs fpnrfo", ad lenfeni pube 
c:sili tola pnbescunt, qnae pnbes in congcneribus noftratibus 
adliuc euidentior ell. Glandulac nigrae apicis coroUularum nec 
in liac defun^, magis tarnen confpicuae in A. liifpida. Pdi 
ad fauccm coroUularurn noftratibus omnibus communes funt. 1 6ai. APARGIA ftrigofa. Synonjma adde: Scorzoncra hifpida. Marfclu cafp. app 

p. 210. Hoffm. liort. mofq. a. igoS- "• ^89^^ r 1 6o3. PICRIS /r/go/a. \ Varkias minus ramofa: calfcihus incanls vix iiifpidis, in Ibcria i^epenlur \ ^ 1696- niERAClUM hifurcum. Definiatur: II. fcapo ramofo bafi fubfollofo Iiifpido: ra- 
ims clongalis paueifloris, foliis lauccolatis acnfis integerriixii^ 
pilofis fubUis villofo-tonientofis, floloiiibus rcpenlibus. 

V 

Synonyma addc : JBi 

U. (coUinum) foliis oboualo-lanceolatJs fublus fubtonicn- 
lofis, ftolonibus repentibus, fcapo ramofo nudo, floribus con- 
SlG' 'Jfer gaUc, n. ^37. {ex auiopfia fpccim* at 
:atorum,) CataJ. hort. gorenk, a. i^rr* P • o 'J ■^^jr* SYNGENESIA AEQUALIS. 533 Planiam ex loco natali aprico licco mttcilcnlam iu Flora 
taurlco - caucafica dcTuiiui , Jlolonihus deflituiam. Poftifi#^ 
dum cx fpeciminibus, locis inuiubratis per Tauriain me- 
ridionalein, pr;iefei tim acl vias fylualicas in monte Tfcjja- 
turdag cresicenlibu^, veraui Lujus fpeciei indolem aguoni, 
quae ommno Jlolotnfera oit. CauUs Iiifpidns: pilis elongatii 
Iiorissontalibus bafi nigricantibus, flores verfus conferlioribus* 
Folia bafi atlcnuata, fupra pilis furdiJe albis . fparfis incuui- 
. bentibus undicjae liirta, fubtus fubpilofa villis flellulatis con- 

F 
r 

fertis pubcscunf. PeduncuH calyc^sque^ praeter piloa elongatos, 
lomenlo albicaute: infcrfperfis pilis breuibua nigris glanduU- 

M 

feris vellili- Fiores PilofeUa panllo minores, 

h 4 

4 

Conferenda funt H. flagcllare Willd. enum^ hort. beroL 

m L 

JuppL p. 54, et H. brachiatum Berlolonii Decand, ^or* franc. 

6. fuppi p. 44.2, HIERACiUM T 

H. fcapo fimplici paucifolro undiqud pilofo-hifpido, folii* 
lanceolatis acalls fparfim pilofis fubtus fubpubeaccnlibus, flo- 
xibus corymbofis, floionibus repentibus. 

b ■ 

a. Floribus paucioribus fubumbellatis. (cum fynonymis.) Smith brit. p. 828-' P^^^- P'^^^- "■ 74^^ ^ r 

H. cvmofam. FloT» taur, cmic. n. iSog* ( nyma. ) 1 Sy (B floribiis fubumbella- lis, foliis lanccolatis aculis fubintegcrrimis margine carinaque 
cilialis fcapoque glabris. Schulies obs. p. J64. Beffer galia rum.) ^pfih fp auclore ^ f |3| SYNGENESIA AEQUALTS. 

n colHuum. Gochnat dijf. 17^ U i'^ VillarS it, heluet. 
p. €t. lu S ? Decand. jlor. franc. 6> Juppl. p. 44^0, n. 

^P-nnia polymorpha ftalur^, inQofescentia et pube. Scapus 
infer dadvrinldli^ni el hipi^dalcm ahViuUncm yaiiHns, feinjpcr 
ijuigM iTiinusue hifpidus: pil^s tuberculo nigro imnofit;Sj i^ fis 
l)ifi fa^- e n-^^iitnnli^/us, in bafi e£ apice fcapi cofUiUonbu^ 
St'htnif^ puxpiwScfuias pilofo-hifpidi, guandocjue dtfi»icrai-r1ur. 
foliu nMU-iuara lijtaj femper bafi alV nuala, acutlu.sci>Ia aut 
acuf > fupra tota fubtus praecipne caiina ct verfus ojnrg-neui 

m 

J)iii.9 lougis htluolis aut albis fparfis pracdlia, fubtus pallicljora 
tiirJifjue pube ftellulata mox euidcnli ujox vix nifi ad lculem 
fifibili veftita: CGiiUna i-3 fupra bafin fcapi »l!evna. Pedun' 
fuU corymbnfi pilofo-bifpidl et infupcr cum fcapi apicc fub- 
toineritofi: in x fimpli''cs unillojfi fubunibellafj, in /3 ramrfi 
jnuUillori. Pedi:elli flore breuioies. Flores parui t calycis piii* 
breuibu$ glanduliferis nlgriLantibos, pilis albidi§ longioribas 
interfijerfis. flusculi otrinijue lulei. ^fm/n^ nigva: pappo albo 
fcabro calycem fubaequanle, IL Auricula SchulteS i)bf. p. J^^. 

Bijfer gaUc. n. ^42. Lamarck ^t Decand Jlor. franc* ru 

2QI*^? noflri injpririfis varielali cc perquam afliMr, lamen /o- 
liis obtufioribus mollius pilofis, fiibtus praeter piios margini» 
pt carinae glabris et fiorum quidquami majorum cOnflanti pau- 

X ■ 

pitatc djfcrepare videtur; inlra Florae noflrae llmites verQ 
|iucusque r\on efl obferuatum. 1 5d8* HIEUACIUM ptatmorfwn. K, folii$ ouatis fubdcntatia» tt )>ns fupcriQribus pHmoribus. Litin. (,d. , Willd. J. p. l5o7* 
^/or. don, i. (?45. Lamarck et Dccand. fior. franc. n. !2p03\ 

BalL hifi. n. 51. Gmel. Jib. s. p. 3?. n. 28* h i^^rf -• 
Amm^ ruth, n. 210. 4#*4V'-f»t 4 ip«VF& ^* jg*« " ^ * 1t SYNGENESIA AEQUALIS. 535 Circa nionieni Befchtau promotitorii Caucafici feptentiJo 

■ - " -J ^ 

nalis lecluia eft. ^ ' ' 1611. HIERACIUM echioides. SynonYmon adder Bejfer galic. n, ^44. 

^ Pedunculi calycesquc tonienlo fordide albo copiofo ficut 
foUorum pagina infcrior veftiti. Pili calycum elongafi rulili, 
mox copiofiffiini, mox rari. 

m 

Varktas tripedalis: corymbo valde ramofoj in campeftri- 
bus pvomontorii Caucafici feptenlrionalis, iuter Alexandrow et 
Georgiewik, cuaa infequente occurrit. *. HIERACIUM # Synonyma adde: CalaL hort. gorenk. a. I8I2. p* 33' Folia carina quoque elongato-pilofajinlerdum eliam disco fparfim pilofa reperiunlux^ a6i4. HIERAClUM foliojum. j 

H. caule erecto fimplici, . foliis onalis cordalls amplexi- 
caulibus denticulatis ciliatis, floribus paniculatis, caTycibus glabris. Linn. ed. Willd. 3. p. 1589 Waldfl. et Kit. rar. hung, 2. t. 145» 
JPerfoon enchirid. bf.p. 166. BeJJ> CJ52 2. P. 374? H. fabaudum. Flor» taiir. cauc. n. 'fs /y nonymis Linnaei, Florae danicae, Halleri tt fprte AUivnii.) J^alL it. r- p* 2g7' 

H. virofum. PalL it. I. p. 501. app n 125 Ad Boryftlienem circa Mtaraclas quoqae obuium r - ^r 130 SYNGENESIA AEQUAUS. i^ X k*. BIERACWJM Jabaudum.' 

H. caule erecto nmltifloro» foliis ouato-lanrpclafis den- 
talo-fciTdlis fubanplexicaulibus fubUis fcvibris. Sfnhh briu p* 

S34' Eirigh bot. /. jcj,o. J^7or. dan^ t S?^- ^^^^ ^^ Decand. 
jfiur. franc, n. 2<j*27 , B^Jftr gaUc, u (/53. HalL hijl. n. Jj'. 

GmcL it. I, p. J38* -"1^^^^^- t^^^h* "• ^09^ 

IJ. caiile er<^clo fijnplici, foUis oaato-obloti^fs fnbglabris 
^cufis feiTiIibua fubabi|;lcxicaulil>iu bafin vojfus deiitalis, flo- 

ribtis corymbofis. iinn, ed. IViLd. J- />. I5S!J* 

Tn nemorofis pronion!orii caucafici feptcnlrionalis, clrca 
monlem Befcbtau occnrrit, nec non in ripa praerupla fluuii 

■ ■ 

Tcrtk ex aduerfo Cuftelli WlaWikawkas, ^ " 

n 

Folia admoduni polymorplia, iia quidein, ut varleta& an- 
guftifolia 11. imibtllato afTuniltlnr: lalis vaSde gracilis ei pau- 
cinora ad iluuiurn Terek loco indjcato icpeiitur. Calyx fem- 

r 

per atro-viridis, rarius penitus glaber eft, quam villis albidijB 
incumbeutibuS inipiimis bafin verfus fubpubescens. / 1% \ i-^*. inER ACVOM prenanthohks, 

W 

H, caule multifulio viliofo fiuiplici, foliis oblongis acti- 
lnjnatis denticulati* cilfatis: bafi amplexicauli cordata, floribus 
cyinofii» glandulofu-liifpidis, Wahknb. carpaL n. 7^p. Srnith 
Irit. p, S35* Lamarck dict. enc. bvt. r. p. 367. HalL hiflf 
tu 43. *■ H. caule erecto fiaipMci, foliis lanceolatis cordatis ani^ 
plcxicaulibus dcuiiculatis pubesc^atibus, floribu» iaceoiofa^ 

r 

coryrabofis. Linnt ed, Willd. 3. p: J5^0. 

H. fpicatum. AlUun. pedim. n. 795. t, 27. /. I- 3' 

--■. . 

In Ibcria media reperitar. ^ 

r 

Staturay foliorunt fornia et lenuitalc, ncc non jloribus U- 
paUldofq bg^ud abfioiilei fgd muU et foliQrurn margine elm^ SYNGENESIA AEQUALIS. 53; 

■ m 

f 

gato-pilorum nrc glabimn. Pdunculi iion longv glatidulofo- 
vtlif.fi 2-4-nun, lateiales allerni, fumnn fubcoiymbofj. Calyx 
piiis ni^ris glanduliferis liifpidus. 1618. CREPIS ris^ida i_ 

Per aiirin-^liora Roffiae Europacae lalc diflcniiiiata plnjita^ 
in ollibus ?piicis graoiinofis Ucraniae CharkovJam usque' 
in ianipjs Tanaicunflbus, nec non in Polonia auftraliore oc- currens. l6ii. CREPIS taurinenfis. Cr. foliis fcabris: radicalibns lyralo-ruiicinafis, caulinis 

r 

l.nnceolalis amplexicanlibns. bafi denlatis, calycibus fubfomen- 
lofj.s: fqnamis exterioribus niargine membranaccis. Liimu ed. 
IVilld. 3,p. ijps- 

H 

Cr. biennis. Flor. taiir. cauc, n. 1621* (exclufo fynonymo 
Ijinnoei.^ 

Cr. taraxacifolla, Thuillier flor, paris. 2- P* r. p. 40rj. 
JLamarck et Decand» for. franc, n. 2g4.g, (fud Bark^ haufia,) ifc. p. 57. U 9* Perfi P^ 375' In Iberia media eliam reperitur*' 

_ ^ 

Tomenlum pedunculorum atque calycum componitur ex 
piris confei lis breuibus glandaliferis. Simillimam caucaficae 

plantam feruo, olim circa Sluttgardliam prp Cr. bienqi h nie 
lect am. -/ 6a3. CREPJS agrejlls. Jf Synonyman a3de: Cr. neglecla. MarfcK cqfp, (ipPf u^ 


^' 5^8 SYNGENESIA AEQUALIS. In Tauria meridionall etiam obuia, 

ri 

L 

Seniinum coflae ad lenlem minuliffime crenulalac. i62'i. CREPIS hifinda. 

Synonyma adde : Baikbaufia fetofa. Lamarck et Decand. 

Jlor. franc, n. 2g5i ti tf, /"/?/>/. p. 450. 

_ V -_ ■ J 

TftiJiiae quoqjic iiidigena. 

L 

Sewina cofas afpera, apiee valde attenuata^ potius brc- 
uifrime ftipitala, quare ad Barkhaufias traliitur a Decandollio 

■ X 

Zoc. czt, quibuscuin liabitu etiam conueviit. 1625. CBEPIS rhoeadifolia. 

Ad Barkhaufiam pertincf, pappo longe ftipitato gaudena; 
immo dubiiim inlercedit, anne fit mera Cr. foelidae varietas: 

foliis mogis difTeclis. ^ 4oa*. LAGOSER^IS. Receptac. paleaceum: pa- leia capillarlbus. Cal. calyculatus. Pappus 
pilofus, feffilis. V 1626^ LAGOf.ERIS nemaufenfs. 

L. foliis Tuncinato-pinnatifidis, calycibus pilofo-hifpidi-S"^ 
Crepis (nrmaufenfis) foliis runcinato-lyratis obtufis den- 
tatis, fcapo nudo fubbifpido multifloro, calycinis fquamis mar- gine membranaceis, receptaculis fetofis. ifeL flor. f) jr. taur. cauc^ n. i6l5n {cum fynony 
fior. franc. n. 2g40. [fub Andryala.) Lcm Noflia Jlorilus quidquam minoribus et calycinis fquami* 
angullioribu* a plauta gallica aberrat. * * A SYNGENESIA AEQUALIS. SSg 1026**. LAGOSERIS taurica. ^ . L. foliis i^uncinalo-bipInaatiCdjs, calycibus villofo-lomeiv- iofis. - ^_ L {cre}ioidfs) foliis rimcinalo-Hj)inn-i!ifiJis radicalibus, 
fcnpo r^uiofo. Marjch. cmU plant. rar. rojfic. J. t. 30. CataL 
hori. tjuraiL a. IS^^» p- 34* 

w 

Crepi& purpurea. Ilor. laur. cauc, n. 1616. (cum fyno^ 

nymo.) 1 6a7* HEDYPNOIS perfjca. II dfnrufa liirta, foliis denlatis brifi ailenaatis: canlinis 
cordato-r^uji bxicaulibus, pedimculis incraffalis, calcyibus uudi- 

qbe [Jilofo.bifpidis. 

-■- _ 

II. pcrfica Catal. hort. gorenk» a* 1812* V* 34* II, jliagadioloides. Steuen in mem foc. iiat. cur, mnfq. 4> p. 60 Habitat in Caucafo orientali, circa Derbentum. Floret 

-■ h Majo mfftrt ab H. moiifyeUcn^i flatura. nonnihil altiore, 7iu 
fpiditate oninium parJium infigniore/ pe^unfu/i^ calycem vcrfus 
exi.nie incraiTali* at-jnR fiftulofis, calycibus tolis pilis palcaceis 
coopertis. Semina marginis urceolo tneinbrHnaceo acute dcti- 
ticulato corouata luco p'ippi ; femina disci pappo paleaceo rar^ 
praedila. An fatis dillincta ab H. cretica? i6aS^ HYFOCHQERIS canescms. 

H. folii§ finuato.dentatis glabrJs, canle ramofo folioCo., 
peduuculis fubfiuamofis calycibusq^ue pubescentl-canls. Stmtn^ 
in mem. foc. nai. cur. mofq. 4. p. 60' f # -<. 54o SYNGENESIA AEQLTALIS. ^ Crcscit in ripa fluuii Terek^ fab fortalilio Wladlkawkas 
Floret Septembvi, J; 

M 

Difftrt ab afRtii H. radicata; caule magis racnofo bafique 

3 

foliofo, defeclu piJoruuj et feiarum iu foliis atque calyce, pe~ 

m 

dunculis uiinus fc^uamatis, pappo candido nec- fordide-albo. 
i^lorum magniUidine H. radicatam vix fuperat. V 1629*. LAPSANA intermedia.' 

L 

L. cauiesceus ramofa, foliis angulato-dentatia : inferiorl- 
bus lyralo-pinnalifidisj pedunculia calycibusque glabris, florum 

radio calycc longioie. 

In Tauriae ct Caucafi inuuibratis,. fyluofis vulgari alibi 

ri 

fpecie frecjucntioi'. Floret aeflale, © 

Conuenit cura L cooinium glabritic paniculae et calrci-' 
bus viridibus, fed discedit Jtore duplo ferc majore, quS nota 
L. grandiflorae aflimilatur. Hirfutie cauJis atque foliorum ficut 
Jj. communis variat. i63o. LAPSANA grandifora. 

— , -m 

L 

X ■ 

Synonpnon adde: Catah hort. gorenh a. i8i2» p. 33* 

Vulgo L. communi magis pubescit. Pedunculorum et cfl- 
lycum puhGS in planta alpeftri fpontanea copiofa diminuitur 
in culta, quo in ilalu L. lyratam Willdenouii tnum, hort, 
heroh /?. 5*^2 plan6 refert. Etenim foUa in his adeo affini- 
bus fpeciebus nullum couflans discrimen mihi fuppiditare vifa 
fuat: inferioribus fcilicet in omnibas lyrato-pinnatifidisj me- 
diis indiuifis latis angulalOrdeutatis, fuperioribus auguflis fub- 


% SYNGENESIA AEQUALIS. 54 1 4o5*. ZACINTHA. Receptaculum nudurii. Calyx 

calyculatus: fruclifer claufus, indurafus, 
fquamis in medio gibbofis angul atus, Pappus 
brcuiffimus, ferrulatus. 1930*. ZACINTHA verrncofa. Linn. td. Willd, 3. p. 

1624. Goertnprfruct. 2*p* 358' '* IJ7, Lamarck 

H 

et Decand. fior. franc* n. ^^5p. Schultes obf 
p. 170, 

I 

Lapfana {Zacjniho) calycibus fructus torulofis deprelli» 

obtufis feffilibus. Linn, fpec, plant. p. 1141. PalL ind. laur. 
HabL taur, p, 165. 

Crepis Zacintha. Loffehur flor. franc» /?, S2T* ^' Cichorlum verrucalum, Zacinlha. Clus. hifl. 2. p. 14.3» icon. />. 144 Occurrit in Tauriae meridionalis glareofis ad marginep 

ri 

lorrenlium rarius. FJoret acftafe. 

r 

w I 

JFlores ad dichotomiam cauh's fubfeililes et terminales pe- 
dunculati: peduncuUs glandulofo-fubpilofis. Calycis interipris 
fquamae carina fpinulofo-muricatae. i63j. RHAGADIQLUS cdulis. ^ Ilh. feminibus glabcrrlmia, floribns lateralibus fcfljh'bus, 
fedunculfs glabris; foliis inferioribus lyrafis, faperioribus lan- 
ccolali.s fubdentalis. Willd» enum. hort. heroL p. §33. Linn2 

L 

«d. Willd. 3* p. 1625. Gaertn. fruct. r* p. 354- Lamarck et 

Decand* flon franc. n- 2878* 

Rh. flellatus. Flor. taur. cauc. n. 1631. {exclufis fyno^ 

nymis praeter Pallafii.) 

L 

Lapfana (RhagGdiohis) calycibus frucius undique palenli- 

L 

bos: radiis fubulatis, foliis lyralis. Linn. hort. ups. p. 245^ 

Kniph* ectyp» ^ 54a SYNGENfiSI.\ AEQUaLIS. Rh, Lampfanae folio. Townef. cor- f. 5^. 

^^ I 

Rh. HeUafus ab hoc diiTort /li rilus etiara lateralibus 

lorge pedunculalisi peduncWis fcabriuscuJis, femlnJbus doifo 
iiifpidis et folifs oniiiibus iudiuifisii ' Willd. hort^ beroL 

L i63i* RHAGADIOLUS Kodpiwd. 

Rh fcHJinJbus aculealis patenfibns, fo^Iis llneari-lanceo- - 

~ w 

latis intrgrrrimis. Linn. ed. Willd» 5* /?. 162^» 

Lapfana {Koelpinia) cal^^clbus fructus undiqac pafenti- - 

■- F 

bas; radiis fubulatis incuruis echiuafis, foliis criulinis laucco- 

lalis indiuifis. Linru fuppU P' 348* Koelpinia linearis. PalL it. ^. p. 755. opp. n* 130*. f ift/. 2 Rh. creticus minor capfulis echinatis- Tournef cor, p. S6? .Occurrit in Iberia nicdid. Planta pufiUa, jiinior tot^ cuui calycibus pube molli vaga 

w veflita, quae aetate euanescit. j iG3^. AnCTlXJM mojus: 

A» calycibus glabriusculis ; fquamis infcrioribits fubulalJ» 
dccoloribus exteriores vix fjperanlibua^, floribus fubcoryai- bofis. r 

A. floribus fubcorymbofis, calycibus glabris: foliolis bafi 

mofo. Beffer gaJic. n. g70^ Loi" - * 

Jekur fior. francp. 534,,Hoffi 
^ot, 5. u 227* A. L fi PP fynouxnds^) ^f p. 17 !• P^rf /c SYNGENESIA AEQUALIS. 543 Lappa inajor. Z^amarck et Decajid. Jfor, franc* n. 30II. , > i 16.54*. ARCTIUM minus. A, calycibus araclinoideo-fubuillofia: fquamis interioribns 
fubnlalis fabcolorati» cxterioies vix faperantibus, racemis axil- 
kribns paniculatis. 

■m 

A. floribus fubfcffilibua lerminalibus axillaribusque, caly- 
cibuR glabris: foliolls bafi margine hifpidis, caule paniculato, 
ramis fubuirgatis patcntibus» Bejfer galic^ n, ^71^ Goldbach 
in mern* foc. nat, cur. mosq* J. p. 135- Hoffm. gcrm. cd. 4» 
, p. iZ4m Schkahr bot. 3, t. 227. Schulies obf p. 171. Perfoon 
enchirid. 2. p. 3^3. (fiib A. Lappa /3.) 

Lr 

A.^ Lappa. Loifeleur Jlor. franc. p, S33' 

Lappa minor. Lamarck et Decand. Jlor. franc» n* 30lOm Lappa glabra a. Lam. dict. enc. hot^ j. p. 377. fub n. 2. Lappa major. Gaertn. fruct. 5. p» 379* ^- ^^-» (qi^oad icomm») Lappa fiue Bardana major, flore albo. Vaillant paris. pl - 4 113' n, 2- 

r 

Paffim cum praecedente obnia. AflSnibus dimidio menfe 
citius floret, fecundum Schultes. loc. cit. ^ 

■ 
■ * 

Dignoscitnr a praecedente fioribus duplo minoribus, in 
raccmos bieues axillares digeftis: lateralium pedkelHs brcuis- 
fimis, nec omnibns florem aequantibus, fupcrioribus vero eo 
manifefte longloribus ; calycibus vnlgo villis arachnoideis hand 

penituB deftitutis, elii longe minus lanali fint quam in fe- 
quentc. ' -flr'^ S44 SYNGENESIA AEQUALIS i635. ARCTIUM Bardana. I Dcjiniatur : A. calycibus araclinoideo-l^nafis: fqn^rtiis 
icterioribus lanceola(is coloralfs fubradianlibus j florihus fub* 

L 

1" 

corymbofis, 

Synonyma adde : A. floribus fubcorymbofi? , calj^c^bus 
aracbnoideo-lanaljs : foliolis moi^glno liifpidJs, caoW fnperne 

h 

ramofo. Eejfer galic. n. ^Sg^ Goldhach in rnem, /or. nat, cur» 
mosq. $. f. 133. ScbuUts obf. p. 17 1. Loijeleur for. franc. 

A. tomentofum. Perfoon enchirid* 2-. p- 338* Hoffm* 
germ. ed. 4. p. 124. Schkuhr hot. 3. p. ^g. i, 227 - , - j 

Lappa tomentofa. Lamarck et Decand. flor. fanc^ n 300g * -t Lappa major montana capitulis tomentofis. VailL paris» 
p» 114. n. J. (fnec n. I, <juac ad ^. majus referenda,) 

I L 

Plores medine magnilndinis inter prarccdens et penulti'- 
znum. FoUa cordata fubtws incrno-lomenfofa in hoc ficut in 
jraecedeulibus. 4.10. SERRATULA. Recept fefofum, feu palea- 

r 

ceum. Calyx i m brica I us, fu binerm 1 s. Pap- 
pus perfiftens, pilofug: pilis ferrulato- 
fcabris, liberis. Receptaculo fetofoy pappo fcabriuscuh. 


i636. SERRATULA quinquefolia. 

j 

S. calycibus ouatis fabiuermibus, foliis impari.piijnafis 
robbijugis: pinuis decurrenlibus ferratis, pauicula la.\a fubco'* SYNGENESIA AEQUALIS. . 545 

t 

ifa, Marfch, dijert. n. 3. Flor. taur. cauc. n.' 1636. 
fynonymis.) Caial. hort. gorenk. a, igi2. p. 36- Huff:n, 
mofq. a. igog. n. 2^6s.Bi:ffer cat, hortJ crem. a 1^16, p. I2Q S. foliis piiinatifidis ferralis: lobis 3-5 conflnentibus, iif-. 
uolncri fquamis intcrioribus elongatis colorati», JJecand, in 
annal. mus, paris. a. ^* fasc. g, n. ^. 1637. SERRATULA rGdiata., . S, calycibus globofis: fcjuamis mucronafo-fpinofis, folii^ 

pubcscenti^fcabris pcclinato-pinuatifidis': laciniis obloni^is aca- 

tis fubferratis, pedunculis elongatis unifloris, caule «ndi^up 

fcabro. Marfch. diJf^^rL n- 5. CataL JiorL gorenh a. 1$12. p. 

36. Beffer cat, hort, crernen. a, ISI^* P- 12^^ 

y 

S. cenlanroides. tlor faur. cauc. n. 163/» ^exclufo fy-^ 

nonymo Linnaci et fynonjmo Gmelini ad var, p rdato ) 
Marjch. cafp* p. 2iO* Willd, tnum, hort, beroU p. 836. {de^ 
fcriptio nec fynonjmon Linnaei.J Decand* in annaU mus, paris. 
fl. S* fasc. g. n, l. 

Carduus radiatus. Schulies ohf p» J7l. 

Carduus caule pleruinque unifloro, foliis pinnatifi lis^ 
fquamis calicis carlilagineis fpinula reflexa lerminatis. GmeU 
fib. 2. p. 46. n. 3g* t. ig, 

Tacea orientalis perennis lato Coronopi folio. Tournef 
W. p. 32? 

;3. Foliis minus profunde incifis: lobis latioribus. 

Carduns caulc ramofo, foliis pinnatifidis: foliolis inrerio- 
ram dentatis, fguamis ex lanceolato fpinofis. QnieL fib. 2- /?. 

r 

44- n. 3S. u I7* flora taur. cauc. T. IIL 35 A 146 . SYNGENESIA AEQUALTS. Diflerunt ab Lac: S. cenfauvoidrs Lhin^ (Gmd. fh. 2. 

w. 

p^ SQ' ^' 70* tr ^o)t Sibiriae eJ regionuni Wo'gcie iofeiioii 
finitlmarum iiicolaj habifu gri^clJiore, fcabjitie ornnium par- 
tium 'Ituiore, colore glauco-viridi^ foliis anguniuribtis iti uni- 
iicrfiim whius djiTcclis, florjbus u)inoribns^ fqnaniaruui caly- 
cinarum exteriorum fpinula (lebilioic : ixitimis minus elonga. 

L 

tis atqne radiantibus , denique flosculifi tenuioribn». dilutins 
purpureis ; porro S. lieteropbylla Dfsfant, (Carduns lycopiro- 

\ 

liu« Viil(irfii\ in pratis fyluaticis Ucrani^e occurrens, canlc 
conftanter iimpliciffimo unillorb, lafitudine folionim rndicaluun 

j 

et fquamarum calycis mucrohe recto molli. Carduis nilidas 
Waldft. et Kiu xiou videtur a S* heterophylla difleire» i€38. SERRATULA xercnthemoides. 

i 

S* calycibus oblongis ; f(]uamis mncronato.fj inofi^, fi>liis 
runcinato-pinnatifidis dentatis hirtis, ranle ramofifTinio vir^ato. 
Marfch. differt. n. g. Flor, taur. cauc. n. iSsg. (cutn jyno^ 

jvymi$) CataL hort: gorenk* a^ IS12* p^ 36. i638^ SERRATULA Plcris. 

S. calycibus ouatis: f(inamis fubrntundis margine fcario- 
fi3, foliis lanceolatis: inferioribus bafi fubdentatis^ caule pani- 

r 

culalo: rnmis foHofis unifloris. Marfch. d^ffert, n, lO. 

L 

S. amara? Pall it. j, p, J75 el app. p. 500. n. J24* 

JMarfch. cafp- p. 2I0» 

Centaurea Picria. Flor. taur. cauc. n. l^lS^ (<^wm fy- 
nQnymis^ 

Ciiljcinae fcjuamae inlimae villis albi« ' mo]]ibi.s copiofis T«flilae. i ** rulato. m 

Receptaculo paleaceo: pakis dijlinciis^, papp^ fer- . SYNGENESTA AEQUALIS. $if 

1 (Si'j. SERRATULA multi/lord. 

S. calycilius fubcynnurlds inrrmibus incaniai, foliia llne- 
arl-lanccolatis intcgerrimis fnblus tomeutofi*, corjmbo corifcrtcf 
mulrifloro, Morfclu dijf. n. ir. Flor. taur. cauc. n^ 1^39* 
(cum ffnonyrnix.) Gaeriner fruct. 2. /?• SS^. CataU horti 
gorenk, n. r^i^» /?• j^. 2g67i h 

Hoffm. hort. mofq '■ ' ' , f/' if jDec^' /' i54o. SEaRATULA JloechadlfoUai f • S» caJycif)us oblongo-oua(is ineriiiibus tomentofis, folii^ 
linearibns intcgerrimfs fablns riiueb-ibmentofis, corymbo laxo. 

Marfch. dijfert, h. i2, Fhr^ taur. cauc, n. 1640 it Cent: 
plant. rar. ruth. I, t. 49, CalaL horL gorenk. a. Igis: ^6^ Hoffin. liort. mdfq K i64o*. SERRATULA elegans,\ S. calycibus ouatia fubfnerniibus fncanis, Tolvs Imean- 
]^anceolatis utrinaue viridibus; imis pinnatifidis, ramis fimpli- H 

ciffimis nnifloris. 

S. foliis linearlbus margine reuolutis fmis pinnatindis,' 
caule bafi ramofo : ramis fimpllciffimis nnifloris, calycis fqna- 
»»is fubfpinofi,: extimii macrone patulo. Steuen in merri: 

foc. nat cur, mofq. 4. />• 61 et in act. foc. Linn. lond. {.uHi 
kont.) Catal. hort. gorenh. a. ISI2. p. 36. 

w 
r w 

#3? \ 548 SYNGENESIA AEQUALTS. Habifat rariiis in Caucafi orientolis glGieofis» nbi ahinis 
Gogtfcliai pvomontorio niedio eripitnr, fub pagoDshana^jbulak. 
t^loret Julio. T^ 

r 

L 

Stafura praeccdentis, ad quam etiam liabitu acccdit. 

r 

Caitks ex bybernflculo dcnfe tomeniofo aggrega-i fiu^^liciS le- 
uiler flriati tenuiflime pubescentes, Folia confcrla patenlia 
2-2-uncialja firma glabriuscnla utrinqne viridia J!near5-1anf oo- V lata margine reuoluta, ima pinnadifido-dentata: lobis inleger- 
rimis acutis, plcraque inlegerrima. JFlores fpeciufi ni&gnitu- 
dine fere florum S. coronatae» Calycis fquamae lanccolatae in 
mucronem minulum patentiuaculum abeuntrs, exieiiores in- 

r 

canae, intimae mullolies majores acuminatae coloratae. CoroU 
lulaz calycem longe excedenles rofeae. Stamtna coroUulam 
fubaeqnantia. Slflus exfertus: Jiigmatibus acutis longiusculis* 
Pappus cxacte ut in reliquis fpeciebus hujus tribus. 

*** Receptaculo pakaceo: pahis baji coadunatis, pappo 
Jtrrulato, ■ i64o**. SERRATULA deprejfa. 

m L 

S. calycibus fubglobofis iriermibus follisque fublus nlueo- 

T 

tomenlofis, lyrato-pinnatifidis: lobis obtufis fubdentatis, pedun- 
culis radicalibus breuiflimis, pappo calycem aequantc. 

S. fubacaulis, foliis bipiimatifidis canis fubtns tomento» 
fis, calycibus fubglobofis: fquamis laxis obtnfiusculis villofis. 

Steuen in mem. Joc. nat. cur. mojq, 4. p. 6l et in act. Joc, 
Ziinn. lond, ( cum icone. ) CataL liort. gorenk. a. 1^12» 

"iT 

Ccntaurea Mofchus. Hablizl apud. S. G, GmeUn it. 4, 
p. 176. 

L 

r 

Tacea orientalis incana acaulos ct multiflora, foliis laci- 
niatis. Tourncf, cor. jn 32* H SYNGENESIA AEQUALTS. 549 

w 

Habilat in fummis montibus Gaucafi ox^ienlallSj intcr fon- 
tes lorrenliuni Chodjal ct Kufarlfcbai« ^ V + 

qtiibus Desfi 
Lir Jio /' 1 _ 

r/i/n iobis rotundioribus fupra fcabrT.s: extiajo longe majore^ 

L 

pcti'po calyrem vix fuperante, qui in his calyce pene duplo 
loiiijior eft, ^ — Corollulae albae feu ccrneac, -4u//ierae coeruleae. 
Semina obtufe rjnadrangula angulis imprimisr rn^ijnlGfa fiae 
crenulata: pappo ferrulato fragili, ut in reliyuis hujm 

tribus. ' - . ^ ' .i64o***. SERRATULA blanda^ T *t ^. S. cajycibn» globofis incrmibus fquarrofis aracbnoideo- 
lanalis; foliis j^^^^^^^i^to-pinnatifidis fupra villofis fublus albo- 
tomenfofis, caule fubnudo tinifloro, feminibus fcrobiculati*^ 
Marjch dlJferU n. IS^ Caiah hort. gorenk* a. JSI2* p. J^". 

^ ■ 

^''S. ^ fimpUx) folifs radicalibus fuperioribus linearibus, mc. 
diis pinnatifidi»: lobis rcmolis coftam non altingentibus, caulo 
elongolo fubnudo uniflovo , inuolucro tomentofo fquarrofo, 
Decand^ m annah miis. paris. a. §. Jajc. p. n. 14. JPoiret in 
dict. enc. bot. 6. p. 550- 

Serralnla cyanoides. Gaettner Jruct. 2. p. 379*^* ^^2. 
(non fynonyma.) 

"^Carduus moUis. Flor. taur. cauc» n. i6j3' (cum fyno- 
nymis.) Scop. carn. ed. 2. n. lOOOl (fub Cirfio.y 

Ad latera montium in apricis ficcioribus pcr totom quo- 
que Caucafum ,communis, in camptflribus Roffiae meridiona- 
lis usgue in Ucraniam eliam reperilur; foliis magis minusve 
incifis immo onmibus integerrimis ludens, qnae qnidem in - p * - 

tac polius quam iu fnbfequente brcuilTimc et anguflilTime per 

cauiis bafm decurrere folent. ■ \ ^ B^Q SYNGENESIA AEQUALIS. ^ J l64o****. SERRATULA cyanoidcs. 

S. calycibus glohofis incnnibiis fqaariofi.s fon)entofo-cams. folus pinmtifiuis fupra fiabris fublus niueo-^omenlofis, an cnla pauciflora fubcorymbofa, feminibns laeuibus. Marjt 6. diJJtrL n. 16. CaiaU liort. gortnk. a. I8^^* P- ^ 

S. foHis aH:s linearibus intcgns, aliis varie inpifis, ple- 
l'isqne pinnatifidis : lobis linearibus decurrentibus collain fere 
attinffentibus, caule fubunitloro, inuolucri fquamis patentibus 

cqnd. in ann, mus» pafis. a. §. fafc. ^* n. Ij. loiis. Dtcond. 

h 

Carduus cyan n. l6j2* C fynonymis^) \> Caiduua mollis. FolU pal. U. 760. (exdvfis fynonymis 

rtVffne.) 

V - [ ' 

Jacea qulnta. Tah^rn^lCraeutcrh. p^ 436! 
yS. Caule ftj:pp|i<?iiriiDo unifloro. /^ 

.. Cardnus (cyanoides) foliis fuhtua tonientofis: fuperiori- iii» foTiamis lanceolatis inucronatis patentibus, Limued» Willd' 

■; ■ ' ! ' * . ' 

J. p. 1655^' 

■ ■ ■ 

Planta ^renofia praeferlitn gandens et odorem moftno 
analogum mibi vero jnsia uni eximie fpirana, ia Ucraniae, fa- 
Tbulelis abundans; dum praecedetis montoiis apricia adfcnpta 
odore vix ullo pollet. Dignoscilur facile a praecedenle caalt 
apud nos faltim yulgo' ramofo, foUis fupra nudiusculis fubtus 
tomento candidiore veftitis. cohcifjus tomenlofo-cahis tiec ara» 
chnoideo lanatis, fquamis apice refleJcis magi» fquarrofis 
nique kmimbus laeuibus tiec fcrobiculis Jtninimii iriaequa- 
libuj» : de i54o*****, SERRATULA pu/yc/oaos S. caly.cibus slobofis inermibua ffjuarrcjfis incanis, v>\n^. 
biunatifidis liaearibus fubtu* tooaenlofi* bafi dilataia adnal6- SYNGENESIA AEQUALIS. 55 1 « f T b - 

r 

decurrenlibas, poaicula mullinora corymbofa. Marfch dijfert 
n- 17* CataL Jwrt,^ gorenh. a. ^S^^* P' 3^* '^. • S. foliis fnperioribns linearibus bafi valcle dilalalJs, caul 
midiifloro, indolucri fqunmis fc|u'arrofis, Deccndm in ann. mus* 

Cavduus polyciouus. Flor. taur^ cauc. n. l6si* [cum fy^ 
nonyniis.} 

" - L 

Carduus macropterua. Sprengel pugiU* X. p. S4» 

r 

r 

T 

Hujt*s varietas cfTe viJelur „S. (anibiguQ) follis IJneari- 

L 

„bas inlegns acutls bafi dilatatS-^uriculalis, rauiis fublercti- 
„bu5, floiibu? coryrfbofis. Decnnd. loc cii, n. ii,,^ ad fpe- 
cimiua ficca ^volsenfia, olim a Demtdovm Parifioa unfl^a de- 

terminata. 4io*. HETI':ROTRrrHUM. R ecept aculam fet*. 

fum. Calvx iuibricatus, inermis. Pajjpua 
duplex: exterior br < u i ff i ni u », pilofus; in- 
terior elongalus, pluuiofus. 1 6ii. HETEROTRICriUM falfum. n dcu« L 

H. calycibus coryaibofis fubpubescentibus: fqiiami! 
tiusculis, folii:, cainofi/ glabris: radicaJibns ; lyrato.haftati», 
caul.nis laureolatis: petiolis curituktis clougito-deiilatis decui- p. 36. -Jch. dljft IHI2 Scriatula falfa. Fhr. \taiir. cauc. n, 164.1. {rum fy- 

r 

honymis ) • 

/3 Foliis cauTmis b'.fi altenuitis vix auricubtis. 

S.-ffu.ea (e;ong«^n) fol.is ohlongo.lineBribus «trina«e 
«corrun.Usglab.is: iurcrioribus iaclfo-J. n.afis fapenor.bus 

in.eijris; inuoluui f^uamU iulcmis «biougis oblufis non ap- r-' 553 SYNGENESIA AEQUALIS. pendiculalis. Decand, in annah mus. pariS' a. g. fasc. p. rt 11. t. ۥ \ Serratub falfa. Pall. iu ^. p. r^J. 607. SjJ, 

Serralula falina. PalL iu 3. p. Jl^. 

V.rielatcm ^, quam olira pro diftincfa habui fpecie, ino» 
do cnnjungo, minime comparandam cum Scrralula cafpia 
Pollajii, diuerfiilima planla, ncc ob pappum pilofura bujus 

* — 

r 

generis. • * 4 4ii* CARDUUS. Receptaculum villofum. Calyx 

imbr ica i us: f qua m is fpinofisp Pappus pilo- 
fuH^ avolans: pilis laeuiusculis, basi in an- 
ntilumconnatis* 1644. CARdUUS nutans. Flore albo vulgo circa ihermas Conftantinomontanas el 
ad latera monlis Beschtau reperitur. i644^ CARDUUS onopordioides. it C folii» decurrendbus fmualis fpinofis glabris, pedun- 
culis breuibus fubcorymbofi^ tomcntosis, calycibus ovatis 
glabris floscnlos ae^nantibus: fquariiif canalicuktis^ reflexo- 
arcualis, infimis reclis eoloratifi. 

+ 

C. onopordioides. Fischer in herhar. gorenh] 

Habilat in Iberid. D. Wilhdms. 

hitu accedil ad C. acanthoidem, ffecl totus praeler 
pedunculos glaber. Folia minus profunde parlitaS fpinis va- 
lidioribus. Rami fubuKiiflori breves foliofi, ita ut pedunculus 
tomentofo-canus fob ipfo iantum flore in confpectum veniat. 
Flores majores qoam in C. acanlboide, minores quam in C 
nutante. Calyx glaber; fquamis fnbulatis, in acumen longum 
tigiduia canalicUlatuoi &rcuatii» Ireflexo-patens defmentibusi H SYNGENESIA AEQUAUS. 5^3 

■ ^ 

fuperioribus longioribus flofculos aequantibus: intimia reclis 
colore flosculorum. Corollulae eleganter purpnreo-coenilcac. 
Amherae. albidae corollulam fubaequantes, Stjlus vix enii- nens. i645. CARDUUS hamulofus, 

H?c per anftraliora Roffiae ubique freqacns in feptcn- 
frionalioribns nonoccurrit, ficut C. acanthoides Roffiae me- 
diae familiaris auftraliora non adit» 

L 

4 

Riitbcnica planta discedit ab hungancS Joliis et ffUs 
cauJis Djagis crifpalis fnbtus miritis canefcentibaa et peduncu- 
//.« brtvioribus: alis foliaceis alfius Verfus florcm afcendctt. ■' P^ tibus. ^ -u ^ 2 64SVCARDUUS uridnatus. C. foliis decnrrenlibus finuafis fpjnofis crifpfs, caJjcjbuS 
globofis a?acbnoideo.vil]ofis ; {qvotvh fubulatis reilcxo-uncijna- 
tis, peduncnlis tomentofis fab flore inerniibus. 

\i 

Habital in Tauria mcridionali, in rnderati» circa Kifljar, 
prope Aflraclian, ad Hypauin circa Nikolaew cum C. liamu* 
lofo. Floret aeftale- ^ 

Proxinuis C. bamulofa, fed major atgue robuftior. Folid 
profundius finuata, inferiora faepe pinnatifida, valde crifpata, 
fublus villis vagis piagis pubescenlia, Caulis fuperne ramis 
^nonnullis fimplicibuS uttifJo^'^ fubcorymbofis paniculatus^ in- ' 
5'erne foliis decurrentibus undique alato-crifpus : alis adfccn- 
dendendo aeque aq foJia anguftioribus, PeduncuU cinereo-lo- 
inentofi: alis foliacci^ angufliffimis, unciali vel biunciali a ca- 
lyce intervallo penifus evanescenfibus. Flores duplo majores 
^uam in C. ^canllioide ct bamulofo. Calyx villis arachnoideis 54 SYNGENESIA AEQUALIS. copioris vellilus: fquamis inriinis tantum rcctinsrn'i's adprea- 
fis, plcrisque recuruo-hamatis, ul calyx fquarrofus appareat. 
Flo/cuU purpurei forma C. acantboidis et liamulosi. i6ij. CARDVUS clbidus. 

j 

+ 

Synonyma adcle ; CataL horU gorenh a. IS^2* p. J5» iG48, CAnHVXJS dnereus. In jnovincia Dcgellan circa Ticum Buinaki eriam obvius, 
fecunduui Steuen in mem. foc. nat. cur. mojq, 4. P» 62* 
16^9. CARDUUS orhnialis. 

Synonyma adde: C. foHis fGmiclecurrentibns pinnatifitlo- 
denlails fpjnofis fublus niueo-lomontufis, floribu» fubfeflilibu» 
tGrniinafibus tonfeills, calycis fijuamis fabulatis fjnnofis ere- 

j 

ctis. Willd. er.um. hort. berol. p. S^S- ('"" ^ota.) Catal. hort. + 

gorenk. a, 

Bejfer cat p. 35' Hojfm. hort. mofq 
cremenec. u. I^l6* [k 30, JS08' n.6g3 h + i65o. CARDUUS /emmuc/us. ^ — -^ 

Synonymon addet C foliis rfecnrrentibns lanceolrTtJs pin- 
natifilo-dcntatis fpmofis viflofis fubtus cane»centibus, peiluncu- 
lis longifiimis uniflori- fiibcoryinbufi» inerinibus lanug^nofis, 
ca'ycibus globofij fubvillofiii tqlis ereplis. Marfclu cmt^ plant. 
rar. rojjuu 2. t- 75* 

In arcna niob.li campornm fluvio Tertk fa^ira Kifija^ 
§djacculiam paifim cppiofus til. .- k^ SYNGENESIA AEQUALIS. 555 r 

4i2* C I R S I U M. {Cnicus // o r. taur, cauc) R e c e- 

j 

ptacuJuni villofuni, Calyx imbricafus: fqua- 
mis fpinofis. Pappus fimplex, plumofus, bafi 

- - t _^ 

in annulum counatuSj avolaus. i655. CIRSIUjM palujlre. i 'Dejiuuvur: C foliis decurrentlbus vage puLesrenliJuii 
pinnaUfiHls : lacimis lanceojalis d( utatis f^jiuofis fubincifi^, 
jpanicula fubcorymbofa confertllj calycibui lanuginofo- vinofi& 
fubinermibus. , - i655\ eiRSIUM dodts.^ 

r 

# 
f ■ 

L 
j 

C, foliis decurrentibus vage pubcscentibus fmudtis; U^ 
qiniis triangQlari-ovaris angularo- dentalis fplnofis fubimifi?, 
panicula fubiovyfubofa conferla, calycibus pubesccnlibusJ 
fquamatum raucrone fpinofo palentiusculo. 

C. pahiftie integrifolium' Sleveni. Calal hort. gorenk, a. ■J 

^. Fhr» taur. cauc. fi 
lemus. Marjclu cafp. d / Planiam olim pro varierate C. paluftris habitam, modo 
pro peculiari rpecie propono, quum fibi cullura cona.il. £ft vcro inter C. j baji duo polyanfhenio Xrn/me/ fynonymuoi veluli media, quod per- 
fpicio cx hujus fpecitnin.bus, Romae leclis herbnrii flmic -V- )/c/i dj 

i656. CIRSIUM. uligmofum. L 

Synonji/moa adde: CataU hort. gorenh fl. ISIS. p- JJ» V 556 SYNGENESIA AEQUALIS i657. CIRSIUM canum Sjnonjmon adde: C. caiuun eaucaficum* Catah hort, 

r 

gorenk. c. 18^2- p. J5- 


i658- CIRSIUiM lanceolalum. . Notabiles occurrunt varietates: altera taurica^ foUis fub- 
tu8 Laud incaMo.villofis, capitulis tantilluin breviorlbus fcilicet 
minus apice in coni figuram alteunatis^ calycis fquamig in 
fpinam minus elongato-acerofam desinentibns j altera iberica^ 
tenuitate fpinarum calycis et pube paginae foliorum inferiori» 
cum vulgari^ capituUs quidquam brevioriba« cum taurica con- 
veniens, ab utraque vero foliorum fubftenlia teneriore eorum- 
qne pagina fuperiore longe minas ftrigofa recedena. Anne di- 
ftinclae fub hoc latent fpecies? i658*. CmSIUM Acarna. ■^— >^ Carlina Acarna. Flor. iaur. cauc. n. l6j5. (cum fyno^ nymis,) ^* Sub Cavlina, ad quam ob calycis forniam retulerani, 
ftne nequit, quum receptaculo villofo et indole pappi tq- 
ccdat* - ,^^ 1659. CIRSIUM ciliatum. y D./ bifpidis pinnalifi- di^: laciniis divarlcalis fpinofis, fubtus tomentofis; calycibus 
OU1 *is glnbriusculisr fiuamis lanceotutis retroimbricatis ciliatis^ 

r — 

cilixs reu-oliusculis furfum dccretcenlibu». V SYNGENESIA AEQUALIS. 557 '> 1660. CIRSIUM serrulatum. , Dejiniatur: C. foliis amplexicaulibus liifpidis pinnafifi- 
dis: ]aciniis diraricatis fpinofis, fubtua lomenlofi* ; calycibiis 
onatis glabriasculis : fquamis fabulatis reflexo-patcnlibus cilia- 
tis, ciliis confertis deorfum decrescentibus» 

Synonymon adde; Catal. hort. Igorenk. a. ISI2. p. 35. 

Per Roffiam meridionalem, ufque in Ucraniam in rud«- 
ralis minime rarum eft. • 

r 

Varictas calyciljas magis fquarrofii: fquamis apicem ver- 
fus exferne coloratis (C, ciliatum liybridupi Catah hortm go^ 
rmh d. i§j2» p. SS) ad praecedcntem fpeciem valde acce- 
dit, attamen fquamarum calycinarum anguflia et ciliorum in 
Jis minulie copiaque diguosci potefl. I 1662. CIRSIUM lanijlorum. Synonymon adde : CataL hort. gorenh a. iglS^ p. SS* - 

Perquam afBne C. ferrulalo, quum fquamae calycis lon. 
gc acerofo-fpinofae ciliis inlra lomenlum arachnoideum deli- 
tescentibus quoque instruantur. i663. CIRSIUM arachnoideum, Sjnonymon adde: Bejfer cat. hort. cremenec, n. 1^16 • ?• 38^ Calycis fquamae nec in Loc ciliis penifus carentj fpinis 

tamen fquamarum calycis tenuibus parum elongatit omnibu» 

. rellexo-uncinatis, praeter defectum tomenli albi fubtus in /o- 

iiiSf ab afBnibns haud aegre dignoscitur. Lana arachnoidca in 

calycc mox copiofa^ niex parca, inprimis in cult#. 558 SYNGENESIA AEQUALIS. 1 

I 664. VIRSIUM Jlngofum. ^ T 

j 

Synouymd acldc: Steuen in mem. fbc. nat. cur. mofq. 
4. p. 62- Catal. hoTL gorenk. a. i^iS, p. 55. 

Ad flnuiuin Aragum circa Mzchet Iberiae qiioque reperi- 
iur. Steuem /oc c/^ i665, CIRSIUM tappaceuni Synonyma adde: S^tewen in m^m. /oc. ncff. tur. mbsq. 
4. p. 62. CataU hort. gorenL a. iSrr. p- 35* . 

j 

X 

J 

Carduus Cosmelii Adam. Hoffm. hort. mofq. a. ISOS' 

P 

Varictatem floscuHs flavis commemorat Steuen loc. cit, j 
quam ego in glareofis Iberiae ad torrentem Jori cirra pagum 
Chnfclimi olim legi, qnamque refpicit fyHonymon Vaillantii 

QCt. pariSn 

f j 

Monentibus Steueno tt Hoffmanno Carduus Cdsmelu 
Adami, a me fnb CJ, muniio addLutus, tnc debef referri, con- 
ira Carduus horridus Adami hic excludendnsj ad C* muniluai 
ablegandus eftj corrigatur autem Cl Adam, qnoad descripli- 
onem fquamarum calj^cis, quippe quae, in C. lappaceo (C. 

■ * ^ 

Cosmelii Ad.) debiles a^qoe hamofae, in C- munito (C. hot- 
tido Ad.) rectiusculae funt et in fpinam validam excurrunt. *■ ^ 1 666. CIRSltrM horridum. Synonyma adde: Calal. hort. gorenk. tt. iSi2. P' 3S* 
Carduus caucaficus- Jloffm^ hort. mosq. «. I8^B* ^- ^B2 SYNGENESIA AEQUALIS. 55q 16G7. CIRSIUM munhum. 
Synonyma addo: C. foHis araplexlcanlibus ob^engis pin. 

w 

nntifido-denlatis fpinofis, fupra hifpidis^ fubtua puboeccntlbns ; 
flore terrninaii fclTili ; axillaribus pedunrulafis, calyribus bra- 
eteatis : fqaamis ptibcscenlibus lanceolatis. IP^ilhL enum* 
hort. heroL f. 5*^f. {Jub Cnico.) CataL hort. goreuL a. igiS^ 

L 

P' 35' 1668. CIRSIUM 'ahvalldtum. r 

Synonyma adde: C. foliis amplexicauHlms pinnatifidis 
dentatis fpinofi.n glabris, floribus lerminalibus aggregatis fcffi- 
libus bracteis dmoioribus fetaceo-fpiuofis obuallatis, calycinls 
fquamis oualo-lanceolatis niucronatis. Willd. erium, hort^ beroL 
a. IS12. p. S42. [Jiib Cnico.) Cat. hort. gorenk. a 1^12* p. 
35* Bejfer cat. hort. cremmec. a, igi6. P- 39 1670. CIRSIUM c/naroides. Synonjma adde: Desfont* in ann. mus. paris. il. p. 161. t. 20. i 

Marfch. cafp. app. p. 2I0. Bcff, , 1671. CIRSIUxM echinocephalum. 

Synonyma adde: Catal. kort, gorenk, a. IglS. p- 35* 
r. cat. hort. cremen. a, IR16. p. 39- t 

1671*. CIRSIUM fckranthum. 

L 

C. foliis amplexicaulibus riniialisdenJali» acerofo-fpinolis, fupx mis, calycibua fabglobofisglabriuscalis: f^uami. extenoribu» 56o SYNGENESIA AEQUALIS. ciliatxs acerofo-fpinofis, inlerioribus fcariofis laceris rcflexo* 

radiantibns. 

Carlina Eclilnus. Flor. taur» cauc, n. 1676^ {cum f^no'^ 

nymo.) CataL hort, gorenL a. I8I2* p. 35* Bejftr cataL hort. 
cremenec* a. Jgi^. p. 31. 

PapiH llruclura hoc a Carlinis revocat. 1671**. CIRSIUM dealbatum C; foliis amplexicaalibus cordalis acuminatls ferralis 
©iliato-fpinofis, fupra nudiusculis, fubtus niueo-tomenlolis j pe- 
dunculls longiffimis uuifloris, calycibus globofis glabriusculis: 
fquamis adprellis fubinermibus» 

HabiUt in Caucafo feplentrionali fubalpino, circa acidu* 
lam Nartfana^ J?. Steutn. n 

Habitus C. ^ani et ferratuloidis. Caulis profunde fulca- 

tus lana vaga floccofa ■ pubescens, fuperne longe nudus flore 

folitario terminanle, accedentibus ramis paucis pariter uniflo- 

rJs fubaequantibus ex folioram fuperiorum axillis. Folia radi^ 

calia non vidi: caulina amplexicaulia lata cordata in longiu- 

fculum acumen producla indivifa: ferraluris copiofis inaequali- 

bus macronato-fpinulofis, fupra glabriuscula atro.viridia niti- 

dula, fubtus niueo-tomentofa. Flos forraa et magnitudine floris 

C^ cani. Calycinae fquamap lanceolatae carinato.gibbae apicem 

verfus fpadicco-purpureae fubinermes, intirage longiorcs apice 

membranaceae lacero-denticulatae, CoroIIulae fature purpureae» 

ilnr/ierac pallidae. Stylus exfertus purpureusS Jligmate bre- 
IriSime bifldo. 1 6 7 ^ **. CIRSIUM fetofum. 

M 1 

■ 

1 

C. foliis feflilibus oblongis glabriasculis fcrratis fetofo- 
irihatis: inferioribu% fmuato-pinnatiiidis^ calycibu» paniculato- ^_ N SYNGENESIA AEQUALIS; Sgf Coryttibons ou&tis fubnillofist fquiamis fubinermibus adpreflj* 


radice rcpente. L 

C. fetofum. Bejfer cataU liorL cremenec. u^ igiG, p. jp 
tt galic. n. gSS* iful^ Cnico.) 

Serratula (Jetoja) Miis oblongis glabris ferrulaJis fctnceo- 
ciliatfs obtufis mucronatis, caule corymbofo. Linn. ed. Willd». 
•J. p. 164S' Schultes obj^ p. 171.^ ^ * '. 

■- - 

Serratula aruenfts. Flor. taur. cauc* n.. i642» {non Jy^ 
nonyma.) Treuiranus in mem. Joc. nat^ cur. beroU a. igts^ 

r 

Foliis vix nnclulato-crispis oiinus incifis : fpinis longe 
debilioribns a C. aruenfi discedit, num tamen fntcie reucr^ 
diuerfurh fit adhuc dubifo. Conjutigenda eifc ftatuit C/. rreu?-* 
tanus loc, ciu i---- 


1671***. CIRSIUAI incanum. V ./ C Foliis fefTiiibns oblongis ferrafis fetofo-ciliatii, fupra 
^labHuscuIiB fubtus niueo-tooientofis: inferioribns iinuato-pin^ 
ratiifidis, catycibus paniculafo-corymbofis ouatis incanis: fqua* 
mis fubinermibus adpreflis, radice,repente. 

C. incanum. CalaL hort. gorenk. a. ISIS* p. 3S* (cum fy *iymw. ) 1672. ONOPORDOK Acatilhium. Dejiniatur^ O. calyelbus fquarofu incaftjs^ fqnamiA fa-* 
l)ttlatis flosculis breuiorifaus, foliis utrinque villofo.canis. ' 

Synonyma add* : FloT. dm, iy ^Opv Schultes i^h&i 
J?^/^ ^«»r. ciitoc. ^. IIl% H^ 563 SYNGENESIA AEQUALIS. ^t Tomento omnium partiHm perquam variat- Varhtattm 
pnfilkm undique denfe albo-lomentofam ex agro Kisljarienfi 

ri 

tabeo, "^ ' ^ 

n 

:' 

^ 1675. ONOPORDON tauricum. 

w 

Dejiniatur: O. calycibus fquarrofis villofo-viscofis : fqua- 
mis fubulalis flosculos aeqnantibus, foliis utrinque viridibus 
fubuillofis. 

j 

Synonyma adde : Schultes ohs, p. 'igS* CataL hort. 
gomnk. a. igi^* p- 55- Hoffm. hort. mofq. a. igOS* "• 
2244. Bejftr caiaU horU crem. a. igiS. p. gj. 

n " r 

0> macroacantho proximum, a quo differt pube foUorum 
parca, calycum vero viscida* Calyces virides, in O. macro- 
acantho faepe purpurascenlea. 1677. CARTHAMUS Oxyacantha. 

w 
ri 

Synonyma adde : Steuen in mem. foc, nat. cur. mofq* 
4^ p» 62. CalaL horU gormL a. igi^m p. 35* 

Ad Cyrum fluuium verfus «flia Araxis liaud infrequens 
Steutn loc. cit. 1678. CARTHAMUS glaucus. 

T _ 

Synonyma adde: CataL hort, gortnk. fl. I8l2* P* 35 
Hoffm. horU rnofq- a. igog. n. 7 05. 

Semina ambilus tuberculata nigricantia, disci laeuia alba 
fappo paleaceo albido copiofo. videtur. 1679. CARTHAMUS tauricus. 

r 

L 

Synonymon adde; CataL hort. gorenk. a. igiS^ p- 35* 

+ 

Compayandua iterum cum C. lanato, cai nimis afEni» SYNGENESlA AEQUALIS. . 5^3 

- ^ 

1680. CARTHAMtJS cyndroides. 'Y 1 
r , 

Eundem /n Caucafi oricntslis diflrictus Kubenfis aufira^ 
lioribus, poiTo in moiitofis circa Gandfcham occurrere- tefti- foc, naf, cur. mofq 1 c h 

Synonyma adde: Caru/. Aort. gorcn*. a. 1512. p. 5?. 

u 

C. CrhomhifoUa) caule herbaceo, foliis petiolatis rhombeow 
lubliallalis inaequaliter dentatis, floribns torymbofis diuaviatii: 
erectis. WiltiL enum. horL beroL p. SS^- (in nota.) 

C. caacafica* Hoffm. JiorU tnofq. a. JgOg. n. jps^ * 1685. CHKYSOCOMA dracuncuMdts. t Monet S. G. Gmdin in obferuaU ad itin. t. /. p. VIII 
iconem tantnm fuam t, 38 f, 2 Cbr. bifloram fiae dracun-^ 

-¥ 

culoiden noftram fpectare, libi vero loc. cit. exclufa icone in- 
telligi Afterum acrera (fcilicet A» dracunctiloiden^ jFVor. taur. 
cauc.)^ quo^ coiifirmat Pallas iri praefat^ ad GmeL it. 4- P* 
JCXJF"» Calycinae fquamii^ exteriores acutiusculae funt, inte* 
riores autem feniper obtufae fcariofo-marginatae. 

Campis WoJgae inferiori adJDcenti bus peculiaris, nec aa 
Cauc^fum usque excurrens fpecies eft* CHRYSOCOMA diuaricata {Fifcher in cdt. i^rt4 

S2): herbacea incana, foliis inferioribus lanceolafis trineruiis?^ 
fuperioribns lineari.fubulatis diminutis, rar^jis unifloris fquak 
matis virgatis, calyce laxo incano: fquamis acnffs. 

« 

Tota planta pubescenti-cafia, longe atitem minus quarrf 
Chr. villofa. Foiia fantum im^ Jatinacula, pl^raque parna ad^ 
gaftaque. Caulis ftiperne ramis uWifleriar patwlis foliis paituii * ^ 5U 5YNGENESIA SUPERFLUA, 'fubulatis recJis in calycem usqne {qnamatis valde pnnicnlatus. 
Flores magnitudine circiter florum Chr. Linofytis : calycis^ 
fquamis omnibus aculis, interioribus majorihus^ Flosculi lutei: 
Semina villofa : pappo fordide albicante. ' 


jT y y 
A. ^* Pfc *r J s u p E R F S L 
A. 1688. ARTEMISIA ^roczra Frequens in dumefis' prouinciae Scbirvan circa oftla riui 
Gogtfcbai, fecund um Steuen in mem* foc. nat. cur. mofq- 4* 
p» 62. Roffiae meridionali etiam familiaris eft, circa Catheri- 
noslaw, ad fluuium Choper, circa coloniam Sareptanam obuia* 
'EA A» Abrotannm paflim apud peregrinatores roflicos com-" memorata * 1 690. ARTEMISIA taurica. 


- V SYTionymon addes CataU hort^ gorenk* a. iglS- p* 38* 

Caucafo feptentrionali qnoque indigena efl:, in descenfa 
ad valiem riui Kura exaduerfo fortalitii Paulowskaja lecta. 38' 1691. ARTEMISIA nutans. 
Synonyma adde: CataL hort. gor. a. 18^^* F* 

A. alba. PalL if. t. />. S02. app. n. 127* 

"Varieffls humilior (A» humilis Marfch. cafp*-app, p. ^jf^ 

F 

♦i no. A* Lerchiana StechmS racemis paniculatis rectis^per SYNGENESIA SUPERFLUA. 565 deferla falfuginea aullraliora nollra onmium facile frequentia- 
iirna, fortaffis eft A. Contra, ad fpecimina Lercheana hatufn ' 
certe rcgionum a Lbmaeo ^delerminata. Locis argillofis fteri- /< lentinam h rietate ficut folia loraenlo albicant, Vidcndom anne fit fpecic 

fejungenda. 

• A. fantonica, ^puA P allafium aliosque peregrinatorea roa- L -r ficos pafTim commeujorata, Vel ad hanc, vel ad A. monogy- 
nam referenda eft; imnio qaaerilur, anne liac affines, impri- 
mis vero monogyndi^ ipfam A. fantonicam Linnaei co»* 
ftituant. x-' 1693. ARTEMISIA fasciculata. 

Synonjmon adde; Tanacelum incanum. Desfonh in 
annaU mus. paris. ii. p. 163* t, 21. {exclufo fynonymo Will^ dcnouii,) \ 1694. ARTEMISIA qufiriaca. > r In campeftributt apricis auftralioribus Roffiae us^ue i 
Ucraniam frecjuens. 
1695. ARTEMISIA inodora. 

Synonyma adde: CataL hort. goreni. a. JSI2* p. 38 

!BeJfcr cataL hort. cremmec a. Igi^^ P» -^^- 1 695*. ARTEMISIA campejlrfs. A. foliis adulJioribus glabris: iuferioribus longe pcliola- 

\ 

tis decompofilis : lacinis linearibus elongafis, fiiperioribns fcs- 
fiJibus; race2iai» axillaribus rcctis paniculalis, calycibus ouati» 

L 

glabriusculis fuhfeffilibus patentibas. ^6G SYNGENESIA SUPERFLU4. A* foHis caulmis fetacels plnnatis glabris, raclicalibus 
Jpinnatis : laciniis trifidis incanis^ caule procumbente ramofo 
virgato, floribns ouatis pedanculatis. Linn» e<L Willd, J. p. 

4 

7^27- Flor. dan^ U 1175- EngL bot. 33g. Larn^ et Decandm 
fior.^franc. n. 3235. Sejfer galic. n. gc^g. HalL hijl. n. 
131. GmeL fi5. 5. p- iij. n, 102. {exclufs varietatihus.) 

Abrotonon campeftret Tabtrn^ Kraeuterh» p* 51, 

■m 

^- Jn campeftribus Caucafo oritnfali fubjacetilibus nuper le- 

L 

€ta eft, quain alibi iiitra florae tioftrae limites nan vide- 

h 

ram. ^ 1696. ARTEMrSIA fcoparia. 

T 

Synonyrria adde: A. piperila. Marfclu cafp* app^ p ^IO. i_ . . ■ 

A« tentiifolia tertia. Clus. hifl. j. p. 3^,0^ 

Late per Roffinm meridionalem usque iu Ucraniam flis- 
feminata planla, pafnm agrorum eliam vitiam. I. \ 1698. ARTEMISIA chamaemelifolia. Reperitur iu kpidoiis ad fluuium Terek in Qffeti^, tefl 
Steueno in mem. /oc. nat. cur. mofq. 4. p. 62^ , 1701, ARTEMISIA alpina. \ -m 

Synonyma adde: A» caucafica, CataL hort, gorenk* ^ 

■ 

l$i2* p. 37. Hojfm. horu mofq^ a. igos^ "^ 333^ 

A. rupeftris. Mor/c/i. cafp. app. p* 2lOf 
CoroUulae villi* deuJxs totae coopertae. 1701*. ARTEMISIA peduncularis. 

A. (receptacvila {^ijofa) caule herbaceo fimplicinimo, fo^ 

ll\s »lbo-fericei§ aqutift iqferioribqs palmatomaltifidisjj fttm-^ ) SYNGENESIA SUPERFLUA. 56; 

* 

niis fimplicibus, peduncuKs axillaribns (fub)uniflons wuclis 
folio longioribus, (coroUuHs hirfutis). Steuen in mem. /oc nat» 
cun mofq, 4. p, 63* (fi^^. Adfmthio.) ' V riabitat in faxis Caucafi orientalis fubalpini vcrfus fontcs 
torrentis Chodjal. Floret Junio. Jr 

SimilHma A. muteninae Willd. (A. rupeflri Flor. franc, 
Ti, 3230), Differt tanlum peduncuUs elnngatis el infigni coroU 
lularum hirfufie, quae in A. niutcJh'na apicem verfus tantum 
pilis vagis pubescunt, -P^Jwncw/t infcriorcs qnanJoque biflori : 
pedicello lloris latcrah's terminali approximati breui. Calyx 
toraentofus: fquamis interioribus apice fcariofo nigricantibus. 

Hojas quoque tribus eft et habita conuenit Sibiriae ul» 
teriori indigena \ * ARTEMISIA (/urcafa} receptaculo pilofo, foliis incanis : 

r _■ ^ 

radicalibus palmato-tripartitis quinquepartitisque petiolatis, la- 
ciniis linearibus; caulinis plerisque iimplicibus, floribas asil- 
laribus folitariis nutantibus, pediceKis calyce globofo lanato 
breuioribus. 

Cauliculi pulmsLrcs iimplicifljmi, bafl glabriusculi, intra 

racemum lanuginofi. FoUa radlcalia pilis proilratis exilibus pa- 

'iruni canescentia, caulina praeier unum alferumue ex infimi 

omnia fimplicia, Flores breuiffime pediccllati racemofi mGJores 

r 

quam in praecedente et A. mutellina. Calyx valde laliafus : 
fquamh lalis margine nigricantibus. Flosculi numerofi llaac- 
fcentes: corollula pilis paucis vag\&, ReceptacuU villi brcue«. 1703. GNAPHALIUM graueokns. 

Nimis affine Gn# arenario et cultura tcntandum; antift 
fxt hujus ^arietas ex loco natali fubalpino. Siea SYNGENESIA SUPERFLUA. *704. GNAPHALIUM candidijfimum. 

m 

Synonyma adde: CaiaL hort. gorcnk. a. fSfS^ J^* 3$,^ 
'JJo^m, hort. mosq. a. J^Og. n. 14^4% 1706. GNAPHALIUM dioiciim. 
l Synonymon adde: Flor, dan. L Z228< ^ ^ 1707. GNAPHALIUM rectum. Iteium conjungitur cum Gn. fyluatica Linnaei a reeea- 

tioribus:. Lamarck et Decand. flor, franc. n. 3ii6^ IVahUulf'^ 
iGj)p\ u. 3SO ct carp. n. §45. ^ . 1707*. GNAPHALIUM uliginofum.. ■ 

Gn. caule heibaceo lamofo diflTufo lafaato, fbliis liiiean-» 
Jauceolatis utiJiique ajiguflalis toincntofis^ florilius terijaiuali;- 
bus congeilis, IJnn. ed. IVilld. 3^ p. iggi* Flor. dan. t. FngL boi. 1104. Larmrck tt Decand.. fior. fi Vf^ (/?•• «•• 15 !• GnuL /^. 2. p. J05. n. 87* 

_ 

Helichryfum aquaticum ramofijmj capitalis foliatis. VaiU.. 
m. parls. a. j^ig. p. 2g5.^ 

liocis inundatis arenofis Tauriae i^ anus iiiueoitur. Flox^t 

r 

Augullo, Septembii. Q * ^ / ■A^ 1 715. XERANTHEMUM inaperlum^ Praettr calycis fquamas intcriores conniuentes, exteri^*'^'' 
l>us in difico tomen^ofisj^ cec undit^ue ^labeaiinisj^ a. X- SftO^^ 

«GiumQde di^aoscilujr. ^ * 
SYNGENESIA SUPERFLUA; 569 1715. CONYZA fquarrcfa j Hanc fl palHdioribus quam in vulgari occnrrere per Cancafum oricnialem et in Iberia refert Steuen in mem^ Joc. nat. cur. mosq. ^. p, 6 
Vero noftras ab europaea plane non diuerfa apparuiU mihi 1716. CONYZA thapfoides. 

r 

m 

Synonyma adde: Schultes obf. p. i^^S. Cat. hort. gorenh 
a. 1812. p. 3S- Hoffm. hort. mofq. a. isos. n. (^g^.. BeffeF 
mtal. bort, cremenec. a. iSiC p- ^2* ■ . J718. ERIGERON acre. 

% 

j 

VarietQtem prQniculato-coryinbofam ; floribns majoribn*^ 
fecundum Steuenum in mem* mofq. 4. p. Sjy in prouinci^ 

Scliirvan et in Iberia auftrali occurrentcui, in Tatiria qnogue 

L 

a me obferualaqj,' fimilem varielari E, alpini muUifloyae hU 
fpidae, referl E. droebacbenfe Flor. dan, t. ^74.% 

Pappus rutilus^ femine pubescente longior* / 
^ 1718*. ERIGERON caucaficum. b- 4 

. longis petioJalis, caulinis cordalo-ouatis feffilibus, caole pauci-i' 
floro. Steuen in mem. /oc. uaL cur. mofq. 4, p. 63^ ^ 

Habitat in Caucafi alpe Kaifcliaur- 

Planta pedalis, tota yiWis fimplicibus patulis albis birfu- 
ta> foliis caulinis bafi dilatalis fubamplcxicaulibus ab omuibu* 
affinibus dignofcenda. Fhrcs E. alpiui magriiludine, tcrmin<v- 
lis et unus allerue axiTfaril pedunculo longa cauleni ae^iuanl^ 
fullu$. Cayx hirtutus: fquamis fubuhtis apice coloratis. Cd 
Tolliilae radii porpure^e. «S^^waa ciAerascenliapubesqei^lu: lo** 

^tudi^^ J^apj^i 
^/0 SYNGENESTA SUPERFLUA. V722. SENECIO fqaaUdus. 

- - - ^ 

L 

Synomma adrle: S. radio patente : flosculis elHplicis 

L 

integerrimis, foliis pinnatificHs : laciniis fublinearibus diftanti- 
bus. Smilh briu p. S83' -Eng/. bot. 60O. Lamarck et Decand. 

~ b 

Jior. franc. n* 3172. 

Calycis fqnamae viginli angaftae carinatae: acumine cl 
mum oblique lorio. ' • f ' 1723. SENECIO erucifoVius. Varietas foUis magis diffectis accedit ad S. lenuifolium, 
ad qucm citata fcon Curtifii ableganda eft; dignoscitur tamen 
foliorum magis villoforum fegmenfis femper latioribus et flo^ 
ribus majoribus. Calyx fnbdodecapbyllus: - foliolis lanceola- 
tis late albo-margiualis^ in hoc ficut in S. t«nuifolio ct Ja- 

cobaca. 1735. SENECiO. Of/zonnae. I , Synonyma adJe: (pinnata fo- liia radicallbus bipinnatifidis, caulinis pinnatis: pinnis denta- 
tis, fuperioribus confluentibus ; corymbo com pofito. Willd» ^ (m notaJ) Hoffm, hort^ ^ofq H: 600. lyaS. SENECIO nemorenfis. m j" CauHs fup.erne valde paniculato-ramofus : junior hirtus, ^ 
demum caluescens. Folia omnia fubfeffilia obtufe fubduplicato- 
ferrata ciHato-fcabra,fubtus juniora parum liirta, Calyx jnniov 
praefertim, cum pedicellis^ viUofus ouatu», nec glaberrimus cy- 
lindrlcns rt in S. faracenico. Radius calyce triplo longior q[uin- 
r^ieflorns. Semina glabra. SYNGENESIA SUPERFLUA. 671 1737. SENECIO macrophjllus. .- ;. . ' 

X I 

Sfnonjma adde: CataL hort. goreni. a. IXI^* p* 3g. 
BeJJ^er cataL hort cremen. a. Igi6. p. 12$. 

In conuallibas regionum inferiorum lanaiccnfuim pafTim 
copiofus. , 1737*. ASTER rojeus. 

1 

A. fuITruticofus bafi ramofifTHnus, foliis Hnearibus fefrjli* 
bus iniegcrrimis impnncfafis glabriuscnlis, ■ pcdunculis terml" 

j 

nalibus unifioris, calycibus discuin aeyuantibus.- Steuen in 
mem. Joc. nat. cur. mojq. 3. p, 245 et 4. p, 64. CataU hort, 
gorerik. a- ISIS* p- 5^?» : ^ ' 

Habitat fub Caucafi orienfalis alpe Scliadagb, in faxi mulficepa. Cauhs 1727**. ASTER alpirius. ' 

j 

r 

j 

A. caule nnifloxo, foliis inlegemmis: radicalibos Iflrceo- 
Uto.fpathulatis, canlinis Janceolalis; calycfnis fquamis fnbae'. 
qnalibvis lanceolatis obtufiusculis. Linn. ed. Willd. J.p.^oiS- 
Jacq. aujlr. I. p. 55- t- 88- ^olan. magaz. I^g.. Steuen in 
mem.'joc. nai. cur. mosq. 4. p. 64* Wahknb. carp. n.^8^p. 
tdm. «I V^cgn^- flor, franc. n, 3135-. PaM^ f^ijft. n, ^r. A circa pagutn Sudnr. Floret J»nio. "^ 

CauHs bajis perfiftens lignofa brcuiffima 
librnotini cespitatim copiofi fpithamaei dodranlalesque adfcen- 
dentea graciles fimplices teretes; alii ileriles, alii nniflori fuh 
flore nudiusculi. JF^oZ/a copiofa: forma foJiorum Arfemiljae Dra- 
cunculi, minora tamen, margine tanlum fcaliriuscula. F/os fpe- 
ciofus, A. alpini flore paullo minor. Calyx glaber: fquamis 
fubulalis rectis fpadiceo-riridibas angufle albo-marginafis. 2?a- 

j 

dius mulliflorus calyce duplo longior cleganter rofeua, discut 
longitudine calycis. .^ , > 57^ SYNGENESIA SUPERFLUA. ^md. fih. 2. p' 173» n. 14.1. !• • 7J- /. 2. Amm. rulh 

A. alpinus coeruleo flore fiue ieplimus. CIus, hijl* r. 
In Caucaii praefertlm prienlalis alpibus pafTim nasci- lur. 2^ t 1 4 

728. ASTER pukhellus," Synonyma aide ■/ Catal. hort. gor. a. 1^12 p. 3p. 
A. niualifi Aclarni. Hoffm. horU mofq, a. iSOg. h. J^j. 
In alpe Scliadagh hunc vidil Steuen, fecundum mem^ 
tnofq. 4* p* 64^ 1 729. ASTER caucaficus. 'k 4 1 750. ASTER dracunculoides. + 

Synonymon addc: Treuiranus in mem, foc, nat. cur» 
beroh a. igiS' 2. p» iS4- 

j 

Hic, vel occurrens in Sibiria A* punctatus^ funl inielli- 
gendi> ubi de A. acri loquuufur peregrinatores rutlieni; ge- 
Huinua enim A. acris Linnaei^ Galliae narbonenfis et Italiae 
Incola, foHis potifliraura cum A. draounculoide^ inflorescenti4 
et floribus cum A. punctato conueniens^ fed ab utroque pe- 
dicellis inultifoliis nec tantum foliolo uno alleroue inllruclis 
•aut ptane nudis diilinclus,Mon videlur per Rofljam nasci. Magis 
ab hia alienus mihique ignotus efl, guem pro A, acri Linn. 6efcri|fkt fp Coufcratu^ D^CQn4. /or./ranc. 6. fupfl p. 465 9 ■ ■ 

4 SYNGENESIA SUPERPLUAV 675 1736. CINERARIA caucafica. i Variat cauh biflorot ptduncuh latetali fubacqnantc. 1737. CINERARIA taraxadjolia. 

PUi omniuui partiutn tninuti glanduliferi patuli. 

1738, CINERAniA racemofa. ^ M \ Synonymon acUe: C. {cajpica) racemo terminali fimpltci, 
foliis lanceolatis dentatis lurtis, peclicellis fquamofis, corollu- 

lis radii fuboctonis. Perjoon enchirid. 2, p. 4JP* /- 1740*. CINERARIA /aJiffl. C. floribus flosculofis, foliis dentatis: radicalibus fpathu* 

w 

latis, caulinis oblongo-linearibus, floribus tertninalibus aggrc- 
ilis. Steiien in mem* Joc, nat. cur. mosq» 4. p. 64^ 

Uabitat in pascuis alpinis dilionis Kubenfis circa China- 
lug. Floret Junio. 3; . 

1- 

j 

Praeter defectum radii vix ulla majori* momcnti nota a 
C. aurantiaca discrepat. An varietas? -Cohfercnda C. capitala 

Wahlenb. carpat. n. 877. 1741. CINERARIA longijolia. 

Tota planta jnnior lana vaga alba pubescit, qnae in 
«duha eaanescit. Caulis eximie fulcato-multangulus fiftulofus. 

j 

Caljx nigrirans, junior pnbescens, aetate glaber. Semina pu-. 
beftcant in h^c et alEnibus. 

H 1742. CINERAIUA paruijlora. 
Synonymon adde : WUld, tnum. hort. heroU p. $93 % 


574 SYNGF.NESIA SUPERFLUA. 1744. INULA Oculus Chrijli. 

r 

Hnjus nominis planta, apud Lamarck et Decaud. fl\ 

L 

franc» n. 3144^ LoifeL franc. p. S73, diuerfa a noflra e 

Iiabitu Couyzae fquarrofae, foUis fupra glabrinsculis et cal^^ 

w 

fqaamis apice fphacelalisj mihi guidem incognita. 1745. INULA britannica. 

■ 

Dtjiniatur: L foliis oblongis amplexicaulibus fabdenta. 
th fubtub fericeo-villofis, caule coryinbofo vlllofo, calycinis 
f^uamis lanceolato.fubulatis, flurum radio calyce duplo longio- 
ye, pappo fubfimplici- 

L 

Synonjma adde: After orientalis. S, G. GmeL it. I. p. 
t55» t. 36. f. I. Pallas in praefat, ad Gmel. it. 4. P' 
L 

Conyza media vulgaris. Clus. hijl, 5, p. 21. (quoai ) dyfe I. foliis cordato-oblongis ainplexicaulibus undnlalis fub- 
^ntatis fubtud lanatis, caule corymbofo lanato, calycinis fqua- 

mis fubulato-fetaceis, florum radio calyce fesquilongiore,pappd 

calyculato. . 

m 

j 

j 

L foliis amplexicaulibus cordato-oblongis fubtomentofi*, 

^^ L 

caule villofo paniculato, fquamis calycinis fefaceis. Linn» 

m 

cmoenit. i. p. 4.10. fpec. ed. Willd. 3- p. 20yi. Curt. lond. 
flor. dan. t. 4.10. Lamarck et Decond. flor. franc. n. 3164- 
BalL hifl. n. 7g. Pall. ind. taur. (quud fynonymon fub /- 
hritannica excludendum.") 

Conyza media Afteris flore lateo. C. B. Moris. hifl. 3' 
p. 113' t. ig. f. 7, 

w 

Coiiy^a prima.. Tabern. Kraeuterb. p. 1243, k SYNGENESIA SUPERFLUA: 575 

■ L 

s 

I n L 

Cregcit ad foffas aquofas per Tauriam meridionalem et 
in Iberia» 

j 

Varietatem tauricani valde ramofam^^ore quidquam mi- 
nore, fpecie non diftinguo, In hac, ficut in I. Pulicaria, pap- 
pus exterior cupularis breuiffimus^ fecundnm quem Pulicariam 
ab Inula genere feparat Gaertnerus (fruct. r. p» 461* U 173) 
pereuidens efl : et quidem aeque in planta auflralioris Ger- 
maniae ac in taurico-caucafica, quas comparaui; fepu» in af- 
Cnl I. britannica. Gmelinus in fiora fibirica 2. p. igo Jub n. 14^7 L dysentericam et britannicam ccnjunxit ; ^nonyma qua» 
adducit funt prioris, defcriptio autem potius pollefioris. 1746. JNULA montana. 

ri 

Speciei.L Oculo Chrifti omnino proxima,et fednlo com- 
paranda, anne varielas fit ex loco natali fterili ; quod qnidem^ 
non folum fecundunr caucafica fpecimina, verum etiam com- 

■ r 

paratis fpeciminibus gallicis atque hilpanicis moneo» 1748. INULA grandifiora. 

\ - 

Synonymon adde : CataL horu goreni. a. igiz^ p. 4P me/n- /c €ur* mosq, 4. p. 64^ 1745. INULA glandulofa > S^nonjma adde": Catal. hort. gorenk. a. I8i2. p. 4O. 
Hoffm. hort. mofq. a. igog. n. 1739- 

EanJem in Caucafi alpe ^chadag legit Steutn mem mofq. 

4' P* ^4* 

Iloris magnifudiwe L gran^florac non cedit ; differl vc- 

X ■ 

ro sh cky praeter foUa haud f< 
10- fuluA* Sieuen. > \ 1 ^ 


576 SYNGENESIA SUPERPLrAl 

1752. INlTLA germanka, 

Depitatur^ L undique vlllofaj folus cor^ato-lanceol 
feffilibus: infimis fubdenlatis, corymbo compofito glomerato- 
multifloro, calycibus fubtomentolis, 

Ab liac dlftincta eft ,J. {mediQ) pilofinscula, foliis corda* 
^^to-lanceo!atis feffilibus: infimis fubdentatis, corymbo fulfira-. 
^jplici conferto, calycibus pilofis,,^ quoad liabitum, pnbem et 
floris magnitudinem inter I. germanicara et falicinam veluli 
tnedia, Diffen a priore yuht omnium parlium in uniuerfum 
parcibrej corymhi rarais paucioribus fubunifloris flore longio- 
aribus, nec mullifloris: pedicellis flori aequalibus aut breniori- florib fi ribus duplo minoribus: radio brfniore, calycibas pilofis: nec 
iqnftmis tanlum ciliatis, Hujus Inulae fpecimina in Poloni^ 
fiufl:raU lecta nuper mecum communicauit CU Bfffer^ quae 
quidem apud auclores fub I. germanica Linn. hucusque la- 
luifle videtur; unde pafllm commemorata I. germanicae cum 
falicina fimilifudo, qnae, quoad genuinam ' 1. germ8ni-i 
cam vix nlla, quoad I. mediara omniuo in ocuios cadit. 
Quaero, anne Willdenouius apud Linn, fpec.3' p-'ziOO, I. 

_ L 

germanicam et mediam hofliram ante oculoshabens, priorem 
pro noua I. orienlali, pofteriorem vero pro I, germanica rc* 
K^nfueriU . * * ^M 1754. DORONICUM aujlriacum. - 

L 

Synonyma adde : D. macrophyllum. Cat* hort. goreuL d* . *i ^SMi P- 40 
D. altiffitnum Pelariticlis folio, Dorc maxlmo. Tournefi cor. p. 3? ? 

Frequens in fyluis verfus cacunieii montis tbgrma« Con^i 
ftant.inomontanas lundentit» < SYNGENESIA SUPERPLUA. Byf ^ Folia cauJina lalioia inagisque rotundata quam in plantA 
europaea, fupra bafin fei^e ad neruuuj inedium usque excifa* 
hinc auriculis apparent inflructa maximis* Quoacl reliquq. ab . 
europaeo non differt. «. 1/55. DORONlCtJM caucaficurri. Synpnyfna adde : CatoL liort. gorenh a^ JS^^^P' 4^* 

D. (or/<^/7/t//^Jglabrum,folIis radicalibus cordatis profund^ 
dwtatis, caulinis oblongis amplexicaulibus^ caule fubunifloro* 

Willd, eniim. hort. keroL p. g^g. Hoffrn. in comment. foct 
-lyfico * rned* ttiojq. i. p. t. p. §. 

Variat cauh moliophyllo et 2-4-pliyllo, unifloro et 2-5* 

F * , 

floro; pedunculis lalcralibus elongatis fubaequantibus. ^ 1757. PYRETHRIJM caucaficum^ 

Synonyma adde: CataL hort. goreuL tf. ZSi2> p. 4O4 
Hoffm. hort. mofq. a. iSO§. n. 26 jg* 

Chryfautliemum alpinum. Marfck. cafp. p. Sil* 

Seminum coronula fubquadriloba; duobuS majoribus. 

Proflat in herbario Tournefortiano' fub phraii: Ch^^na». 
Jflielum cappadocicum folii* pinnatis. 1 758. PYRETHRUM fericcum * 

' Sjnonyma adde: Marfch. cent. plant. rau ruth, 5. i* 
Hoffm. hort. mofq. a. igOS' "' S77. {fub Chryjanthemo.) # 181^' P' ^^3' U Flora tauTm quuq. T. JJU $7 SjB ■\ SYNGENESIA SUPERFLUA. ,1760. PYRETHRUM >raecoj:. 

■ j 

Synonymon adfle: P. pumilum. CaiaL hort. goreni» a. ^^12. p. 4^ Circa Aflrachan legit D. Blum. * I 1761. PYRETHRUM rofeum. . / Synonyma adde: Marjch. cent. planL rar. rulh, /. ^ 
24^ Willd. enum. hort. beroh p. gOS* CataL hort. goreni. a. 
IS^2. p. 4O- (/"6 Chryfanthemo.) 

T _ 

. Chryfantliemutn coccinenm. HoJ^m. hort» mofq. a, igOS. n. 86 S- lyGa. PYRETHRUM cQrnmm P 

Synonymon adde: Cljryfantheronm coccincutij. Boffl/i« magaz* lOgO *v Buxbaumii icon allegala certe hujus eftj fed /ynonvrnon $ Tournefortii^ fecundum Buxbaumium huic adfcriplum, potio 

j 

praecedens fpectare videtur,huc vero perlinerc: Buphlhalmum 
orientale Tanaceti folio ampliore, flore magno fuauerubcnte ct 4^- albo Tournef. cor. p. 57* 

In fyluis caeduis altioribns ad montem thcrraai Conuan- 
tinomontanas fundenlem, porro ad latera montis Befchtau et 
^ircft acidvilam Nartfanenfem quoque rcperitur. V 1763, PYRETHRUM corymhofum. Varletatem macilentam foliis argutius incifis, nec pro^ 
priam fpeciem exprimere flatuo: „P. (tenuifolium) foHis ra- 
9>dicalibus bipinnatis ; pinnis linearibus pinnatifidis, lacini^* 
„liaearibu5 fubintegerrimi», floribua corymbofis, pappo dentato SYNGENESIA StfPERFLtTA. 5/3 WiUd nore plajita etlain minora nullum percipio discrimen. 1 763*. PYRETHRUM Parthenium. \ P. foliis pitinalis: pinni oblongis pinnatifidis dentatil oblufis, furainis confluentibiv»; corymbo compofito raultifloro, 
floruni raaio disci longitudine. 

P. foliis pinnatis: pinnis oblongii obtufis pinnatlfidii 
denfatis, fummis confluentibus, caule ramofo, floribus corym. 

Linn» bofis radio calyce fere duplo longiore/ pappo dentato. td. Willd 

V 

3215- Lamarck et Decand. flor. fi *- \ t) iol folio' lis ouatis incifis; pedunculis ramofis. Linn. hprU 
P' 14/6". Flor* dan HalU hifi. n. lOO. Kniph^cctyp, Cregcit in pomariis Tauriae meridionalis circa Alupkam, 
ct in Iberia media. Flore^ aeftale. ^ 

m ^ J .4 ■> i*-^- 1 parthetiifoli Synonyma adde: Hoffm. hort. mojq. a, igoS. n. 2627. 
ir cat. 
Chryfi 

to-lanceolali» hort. cremenec. a. Igi^' p« 1^3 ti is OUSL* obtufe dentatis, caule multifloro. Vent. hort. 

cels. t, 43' Catalhort. gorenk. a. I8i2. p. 40 
ad B. V. (puluerukntum) foliis pi«natis pul cane- corymbofis, pappo dentato Willd. enum: hort. berol. p* 906^^ Catal hort. gorenk. a. Igi^- F- ^9 

a. I8i6. p' If3 # hort. cremen. P. fraliculofam. ■ScW/e5 ohj. p. I8t *J -*<■ 58o SYNGENESIA SUPERFLUA. P, argeutcum Adaini. Hoffm. hort. Tnnfq, o. ^8^8 n. 261 S* i 1764*. PYllETHRUM leplpphyllum. 

P, foliis puLescenlibus bipfnnatis: pinnulis bipinnatifidis pinnatifidisque, jacinulis breuiilinjis acutiusculisj panicala paa- 
«iflora fubcorymbofa. ' 

P, leplopliylluni. Steuen manufcr». . ^ 1 Habittt in Caucafi oi'ientalis fubalpinis, circa Cbinalug. 

r 
J 

T 

Planta circiter pedalis tota pube brcui veflita fordide 
viridis fubincana. Folia finiilia foliis Caucalidis daucoidis, cir- 

u 

cumfcriplione cblonga : pinnis basin et anicem verfus dinii- 
nutis. Pinnulae profunde diifectae: lacinulis admodum paruis. 
P edunculi olougsiii fubramofi nudi in corymbum depaupera- 
tum digefli. FJos magnitudine Antbemis Cotulae. CnlyX pa- 
rum pubcscens; fquamis oblongis aculiusculis fubcarinatis, in- 
terioribus margine lalo' fcariofo byalino auclis. Radius albus, 
S.eceptaculum nudum, de cujus iicut de feminum forma ex 
licco mihi non conliat. 1766. PYRETHRUM acliilleifolium. 
Symnymon adde: Calal. hort. gorenk a. igJ2. f. 4.0 1769. ANTHEMIS iberica. In alpibus Caucafi orientalis clrca Cliinalug nupcr a Ste- mno lecta. I 770. ANTHEMIS fruticuloja. -- i 

Hefiniatwr: A. mueo-loiuentofa, caBlibus uuifloris, fo- 
kis petiolatis: inferioribu* bipinnatis| fuperioribns pinnati*, \ 


. SYiNTGENESIA SUPERFLUA. , 5Si 

L 

r 

Ifleinulis lincaribus ahbrcniatis; coroHulis radli nplcc dilatalis, 
radice transverfali fibrofi. ' ^- 7770^ A-NTtlEUtS faxnnlh. A. foriceo-tonientofa, caulibns unifloris, foliis petiolatis 
pinnatis; pinnis infenorum tripartitis, fummis indiuifis, la- 
cinulis linearibus; corollulis radii utrinque anguilioribus, ra- 
dice rccta apicc ramofa. 

A. foliis petiolalJs pinnalifidis fubtomentofis: kciniis H- 

^^ ^ _ _ 

nearibus funplicibus fubacutis, caulibus erectis apice nudis 
unifloris* Dtcand. fynops. p. r^j. Perfoon enchirid. 2. 

h - r , 

Occurrit in Taurlae meridionalis lapidofis. ^ 

Habui olim pro varietate macilenta A.. fruticulofae, fed 
nunci fuadente amiciff, Steueno^ fpecie fcparo et cum A. fa- 

4 

xatili Decand* conjungo. Dignofcifur a priore habitu in uni- 
uerfum minore gracilioreque, pube omnium partium minus 
denfa, foliis minus compofitis : lacinulis longioribus, floribus 

m 

quidquam minoribas, calycinis f.juami5 intimis^ raargine fca- 
riofo minus dilatato cinctis, \corolluli$ radii anguftioribus: 
denliculis apicis anguftati minoribus, radice tenuiore ct folia 
caulesque lateraliler in cespiJem vix profereute» I771. ANTHEMI3 altifflma. 

r 

j ■ 

j 

jFoUis et florihus proxime «d A. Cotam accedit. Palcae 
bafi minus dilatalae. Sed Cotam L. uon dilTerre ab altifTioia 
fufpicalur Decand. fton franc. 6. fuppL p^ AS^* -^ . 1773. ANTHEAirS Cotula, 

■ 

■ 

Synonymon adde: Flor» dm. U Il^^g. ■^-^ y I ' 583 SYNGENESIA SUPERFLUA. J773*. ANTHEMIS amen/i5, 

/ 

A, receptaculis conicis, paleis lanceolatis, feminibus co-^ 
ronalo.marginalis, foliis bipinnalis: Jaciniis lanceolato-lineari- 

bus. -Lmn, ed, Willd. 3^ p. 2IS0. Fhr. dan. U 1178^ Smith 
hriu p* 005^ Engl. boL 602. Gaeriner frucU 5. />. 426. t» 
i6S' (fub Chamaemelo.) Lamarck ei Decand. fior. franc. n. 3260. HalL hiji 

Cotula prima. r 

J03, Poll. pall. n. ^16, 

u 

^ ■ 

rn. Kraeuterb. p. 70. In Tanriae ruderatis, circa oppida et pagos minime rarft, 
»ep per Caucafum exulat, <f Q 

Apud nos femper magis minusve canescit, interdum fere 
iericeo-fomentofa, Pinnae ordine minus regulari dispofitae 
quam in A. altiflima et aultriaca: lacinulis parcius mucronalo. 
denticulatis. Jpaleae lanceolatae; mucrone marsinem fcaiiofum 
parum fuperemincnte, circiter longitudine flosculorum, Semina 
parua itriata, margine fubintegerrimo anguf];iflxmo coronata. 

Confufam olim cum aflluibu^ habui* 1774. ANTHEMIS peregrina, 

1 

Hahitu et fiorikus proxime ad A- arucnfem accedil. , 1774*. ANTHEMIS rigesctns. , 

A« foUis bif innatifldis ; laciniis lanceolatis fubdenfatis rigidis, palei^ obloi 

f. 6si «? enum, p 

ijjer CQtaU hort, c [^ I. icon, hort, beroU 
. a. igi2' p. 41, 6 A. tinctorias varietasj foliorum laciniis breuioribus, la- lioribu9 et pbtufioribu*. 
nota.) taur fub ( fi collibu* pa^iin peritar. aelUte* 2f ^ SYNGENESIA SUPERFLUA. 583 Differt SL vanelate albiflora A. tinctorlae fA. caucafica 
HorU halens,) habhu firmiore, pube taulis atque foliorum' par« 
ciore, pinnis latioribus planis fubbiferratia, fioribus guidqaam 
xudjonbus; radio conftanler albo. Pakat anguftae fubulalac 
eruuiie cuspidatae longiludine «irciter flosculorum disci el /e- 
mina margine angufto fubrcpando coronala in hac et in A. 
tinetoria. 

■ 

„A. (cflucfl/Fca) foliis pinnatis fubcarnofis planis ; pinnls 
;,grofre ferratis, ferraluria dcfllalis Hurnem. hort. hafn* fl. 

>7^813* P- 832u^ cx feniinibus /ior// Gor€;i^e/?y7^enata, videtur 
cfie mera A. rigescentis WilUL varietas, . j *• 1 775. ANTllEMIS tinctoria. \. Hujuft varietatem /3: tadio albido fpeclat „A. (caucafica) 
yycaule villofiusculo erecto ramofo, foliis feflilibus carnofis piu- 
,,natis : pinnis decurrenlibus inaequalibus, fuperioribus dentato- 
,,mucronalis, Henckel a Donnersm. plant. Jtkct. hort, hakns. 1776. ANTHEMIS Marjchulliana, 
Synonyma ^dde: Calal. hort. goreni. a. isi2- p. 4^- 

Chryfanlhemum Bieberlleinianuiu. Hoffm. hurt. mofq. fl. 

j 

In Caucafi orientalis alpibu» Schadagh el Tyfendagh na- 
fcitur, tefte Steueno in mem. foc. nat. cur. mofq. 4. p. 65 i 
nuper qao^ue in montibas circa acidqlam Narifanenfem le- 

r 

cta eft. 

■ 

Pale&t lanccolatae flosculi» disci fubacfjuales, apice latc- 
rali denlato-lacerae, mucrone mcdio longioie debili. Semma 

L 

comprcffo-lctragona: inargtne apicis tix protubcrunte, coronu- 

F 

]a nulla. m SYNGEmSlA SUPERPLUA. 4 

4 1777. ANTHEMIS Rudolphiana. \ Synonj' ma adde: CataL hort. gorenh a. IglS* p. 4/ Hoffm. horU mojq. a. TS^^S* "• ^J^*. ^. ] 779- ACIIJLLEA grcndif.ora. Syncnyma adde : Willd. enum. hort. herol. p. gi2. CntaL hort. gorenk. a. igi2. p. 41. Bejfer catal. hort, crem. 

a. 1S16. p. 2. 

m 

\ m 

A. {kucanihema) foliis. (inlegenimis) linearibuBs caule 
ramoiifTimo, rarnis virga'is foliofis, flosculis radii multis calyce 

Uiajdiibus. Perfoon enchirid. 2* />. ^67. 

.- • - ■ 

Anthemis ptarmicaefolia. Hoffm. hort, mofq. a. Ig0$. 

n. 236. 1780. ACHILLEA biferrata. 
Tn fiibalpinis Caucaii orienlalis et n\iper in Iberia circa Tiflin lecta eB:. ^) 1783. ACHILLEA taurlca. \ Nimis alEnis A. lepfophyllae, quacum mediante varietaU^ 

corymbo .magis conferto, floribus minoribus ; radio anreo^con- 
j-ungi videtar. r ' 1784. ACHILLEA micrantha. 

L 
q ■ 

Var/efas /o/«> tenuius dilTeclis, Jlorum rajio intenfia» 
■0 in campellribus ad Caucafum feptentrionalem fflrc* 
Mosdot ei Georgiewsk occurrit. Oonferatur ad hanc Treuimnui 

in mem. /oc. nat. cur, bcrol a. igi3, ^. p. jj^. Int SYNGENESIA SUPERFLUA. 5S5 , ' 1786. ACHILLEA Eupatorium. ±,. Symnyma addc: Schultes obf, p. 1S4. Hojfm. hort. 
rnofq* (i^ 18^8* "• •^5'* B^Jf^f cataL hort. cremenec. a% igiCm p- 2. ■w t 

* Achilka glomerata (A. compacta Willd^ fpec plant^ 
3. pt J2C-06), in Beffarabia circa Beiider et alibi nascens, flo* 

j 

r 

ribus floscalofis cum A. Eupatorio conueniGns^ lana onmiuai 
paj Lium fordide alba denfa et praeferlim foliia A. Millefolio 
fimilibus longe difcrepat. 1787. ACBILLE k Jiliczfolia. ^*- Synonjma adde: Catal hortm gorenh a, igi^. p. 4^- 

Bejfer cat. hort. crenu a» IS16. p. r. 

Conigatur error ad calcem defcviptionis noftrae : pro 
Tanaceto incanp Willd. ponendo T. sngulalum» --'' 439*. ECLIPTA. Receptac: paleaceum. Pappu» o. 

1 

Coi*ollulae disci quadrifidae. Semina apic* 

f 

obfolete dentata. / 1790*. ECLIPTA erecta, 

_^: E. erccta pilis proftratis hlrta, folJIs oblongo-Ianceolatls 
ntriiique aHenualis remole ferratis feffilibus, pcdanculis aller- 
Hatim axillaribus gcminatis, 

E. caiile erecto flrlgofo, foliis oblongo-lanceolatis f*ffili- 
bus remole ferralia Unn. ed. Willd, 3' p- 2217. Vahl, fymK hj- p. IS7- I^UU dth' /< fruct. 2.p- 441 ' t, 16^ X 586 SYNGENESIA FRUSTRANEA. *. y In ipfis Florae noflrae lioaitibasj circa oftiaCyri iluminis nnper lecla €fl. -1793. BUPHTHALMUM cordifoHum Synonymon acld e : Inula (caucajica) foliis radicalibus ainplis cordatis duplicato.ferratis pubescentibus; cauliuis am. 
j>lexicaulibus« Perfoon cnchirid^ 2. p. 450^ 
A. \' ^h V. F R 
S T R 
N E A * 1795. CENTAUREA mofchata.- 
i 

In varios bortos botanfcos peruenit ex feminibus Cauca fub Hoffm. Iiort. mofq I808 n. 764* 36* Tenore hort map* «• 18^3' ^* 1037* Eg<^ v«i<> hucus^ue nullum inter hanc 
caucaiieam et vulgo in hortis cultam C. mofcliatam discrimen 
eraere potai. _^ glareofi i k > pnbesc /oc. nat. cur, mofq. 4. f . 6S* 

L 

i : hilo laierali^ pappo ipfi* i»auIlo breuiori 1796, CENTAUIiEA alata. 
Synonymon adde: ۥ babylouica ct acuU. Marjch. cajp ^ i jf. S2 «t app. p. 211, t ♦ A SYNGENESIA FRUSTRANEA. 58/. In coUibua fupra Sclianiachi nouum copiofam vidit Ste- 
ucn mem. mof^. ^. p. 65.. 1758. CENTAUREA p/irj^m. * 4 / in Tres complcLtiUir {^arietates: 1) raiDofam, fquamis ba- 
feos calycis pubescenlibus ; ciliis parum elpngatis liaud rccur- 
ualis, radio floris mediocri, ad Caucafum vulgaremj a qua 

■ \ 

noa diftinguo cultam iu horlis botanicis C. Vochinenfem 
Mernhardi; :i) ramofam, fquamis bafeos caljcis etiam infimis 

_ * 

recuruato-plumofxs: omnium ciliis longioribus magis nigriean- 
tibus, radio floris quidcjuam majoris infigni ; iu rcgionibus de 
quibus loquiumr raram, ied in feplentrionalibus ficut circa 
Mosquam obuiam ; 3) fubunifloram : fquamfs calycinis omni- 
bus apice latius nigro-appendiculatis (dum iu binis praeceden- 
libus cilia fquamarum apiculo tenui fubulalo bafi nigresceuti iliis ciiiis magis etiam quam in fecunda elongatis. adhaerent) : 

Hore adhuc raajore iniigniter radiato, pedunculo fub flore val- 
de incraffato, in fubalpinis circA acidulam Nartfana Jectam, 
quam pro C. pectinata (quae tamea non eft) cultam vfdi» 
Quoad folia atque pubem rtuWu inter has varfefates discrimi- 
na animEduerto; in omnibus calycinae fquamae intimae ap» 
pendiculo Jatiore nigricante fublaccro lermiuatae. 

Secundum notas a Wahlenbergio in florh carpatich p^ 
SSO in mcdium prolatas noftra ptanta potius ad C. nigram 
Linn. floribus flosculofis vel radiantibus, ficat magmtadm» 
apicis nigrescentis et longitudine ciliorum in fqnamis calycinis 
TariaiUerrf pertineret, quara ad C. phrygiam Zintl, apice fqua, 
XBaram calycinaruro omnium concolore: plumis canescentibus 
praeditam et Heluetiae alpibos indigenam. Varietatem noftrae 
tertiam, radio tamen deilitutam, fiJlere quo^ue Vldctur Cyanu» 

niger Gamn. fmcu ^. p- 3$^' t* i^X» 


588 SYNGENtlSlA FRtJSttlANEA. I / 99. CENTAUREA faUcifoUa S I 

Synon)ma adde: CataL horL gorenk» a. Igl2. p- 55» 
B^Jfer. cat horU cremm. a, Igi^. p. 54. • A Flores minores quam in C. phrygiae varielate prima» 

ciliifi breuibus. Semina albid» 4alyx angoilior : .f(|uaffiarnm j 

glabra; pappo obfoleto ex pili» paucis brtuifTimis albidi*. 1,800. CENTAUREA irichocephala. - 

j- 

Synnnjma adde: Catal. hort. gorenk. c. 1812. p» 3°' 

Hoffm. hort. mofq. a. igoS' n. 7^f. Beffer cat. hort. crem. 
a. 181^1 P- 35- 

In Tauriae campeftribus et In Eeffarabia quoque oc* 
curril. ■ ■ - 

L 

C. capillata Linnaei comparanda ct diagnofis ftabilien- da «ft. \ 8oi. CENTAUREA ochrokuca, j 

Synonyma addc: Marjch. cent. planU rar. ruthen, I. 
U 46. Botan. magaz. Il75* .Guldtnjl, iu j, p, 426, 42p' 
Steuen in mem. Joc. nau cur. mo^^q. 4. p. 65* Catal. horU 
gorenk. a. JSI2* p- 36 • BeJJer cau horu cremenec. a. ISI^^ f. 34 rfr 

C. leucanllia Adami. Hoffm^ horU mosq m 1808 CoroIIa alba rarins coerulea, fecundum Steuen loc* cit,f 
^inc nomen triuialo Adami apod Hoffm* hc^ cit» meliu*. >■_ 1^0 1*. CENTAVREA cheiranthifolia. 
€♦ calycibus ferratis, foliis tomentolis linieari-lanceolati» 

r ^ 1 


V - ■ V. SYNGENESIA FRUSTRANEA. 58^ w 

fuLdecurrenlibus : infcriorlbus pmnalifido-denfatis, fuperioribus 

r 

integerriujis j caulibws unifloris adfcendcnlibus. 

C. calycibus ferratis, foliis tomentofis: radicalibus pinna- 
lifidis, caulinis fefTilibus linearibus fubdentatis, caule unifloro. 

Willd. phytogr, 12. [k 42. U 17, /. 2. Linri, ed. IVilld. J. 

p. 2289' 

Cyanus oricHlalls anguftifolius incanus, flore magno ci- 
trino. Tournef. cor. p. 32^ {^x autopfia herbarii Vaillantii.) 

Crescit in alpeftribus Caucafi orientalis» D. Steuen. Z^ 

■-k 

Flama lota uli Cheirantbus incanus pube molli albi- 
cans. Varietas forte C, oclirolettcae, a qua praeter lomentuai 
tanlum diffcrt foliis anguftioribus breuiter angufteque decur- 
remibus: futnmis fubfeffilibus/ Caeterum in ulraque folia ra- 
dicalia et infima caulina faepe funt bafi pinnatifido-dentata J 
dentibus in foliis altius per caulem dispofitis diminulis, fu, 
pmorum plane nullis. Flos exacle C. ocliroleucae. 1 802. CENTAUREA axillaris. \ — 

Apud nos femper pnbe arachnoidea magis minnsve pu- 
beacit et faepius ramo uno alteroue laterali florifero, qpam Qnoad «ipue varieiatcs discedit: a. Calycis fquamis late nigro - marginatis : ciliis apico albis. C. roollls. Bepr galic. n, 1066. Catal. hort. crem. a. fijppl. zffcr catal. hort. creminec. a, igi6* ^3' m albid. ciliis totis t S90 SYNGENESIA FRUSTRANEA. \ # C* axillaris caucalica, CataU hort. gorenk. a^ 18^2. f^SS* ^ ۥ feufana. Villars delph. 3^ p. 52^ 

■ 

Has Laud absque jure cum C. montana Linnaei conjun 
jgunt Wahlenberg carpat. n. gp^ et Flora francica ru 304.^^ * ' ii- 1803. CENTAUREA deprefa, , 

I , ^ T 

Synonymon adde: C. pygmaea. Hoffm* hort* mofq. am J808* «• 755. Annua vel biennis certe eft, quandoque erecta femipeda- 
lis: caule fuperne ramis nonnullia unifloris, fic C# Cyano fi- 
milion 1 806. CENTAUREA arenarta. , M , Synonyma adde: CataU hort. gorenk. fl, f^/^. p» J*^- 
Bejfer caiaL hort. crem. a. IS16. p. 35 • ' 

Varietas m fabuletis Ucraniae el in Podolia auftraliore 
occurrens, Jloribus nonniBil majoribus^ calycibus latioribusS 

_ ■ _ 

fquamarnm ciliis longioribus^ ad C* paniculatam accedens, di- 
gnoscitur ab hac cdlycihus magis incanis: fquamis in unluer- 
fum angaitioribus fubtrineruiis nec fubquinqueneruiis, apice 
minus nigro-fphacelatis^faepius dilute tafitnm fuscescentibus et 
feminum pappo quidquam longiore. ^ * . 1807. CENTAUREA declinata, 

C. calycJbns ciliatis fubbracteatis, foliis utrinquc tomen- 
toro-Ianatis diffectis: laciniis ouatis undulalis^ foliorum infe- 

, ri 

rioium incifo-lobatis ; caulibus lanatis declinatia unifloris. 

r 

C. Cxneraria. Flor. taur, ctiuc. n. Jgo?. {exclufis fyno' 
ny/nJs praettr Pallafn.) SYNGENESTA FRUSTRANEA; ' 591 

C Cineraria l&urica. Steuen in mem.foc. nat, cur. mofq. 4,. p. 6s- 

Occurrit etiam in Iberia. D. Wilhelms. 

Recte monet amicijf. Steuen loc. dl. lauricam noftram a 
genuina C. Cineraria Linnae.i, ex relafione Steueni in colli- 
bus ad mare Caspium circa Tarku obuia, a me vero hucuf- 

r 

que inter taurico.caucaficas non vifa, fpecie diflerrc. Receclit 
caulibus plnribus fimpiicibns declinatis unifloris vix folia ra- 
dicalia fuperanlibus, uec anico reclo elongaiio ramofo mulli 
iloro; tam foliorum in uniuerfum minus lenuiter diffectorum 
lobia latioribns. Propios accedit ad indiuidua bumilia C. de- 
albatae et imprimis ad varietates C. fibiricae incanas foliia 
diiTectis praeditas* ■ ^ 1808* CENTAUREA leucophylla. - f 

C, calycibus ciliatis, foliis djifectis fupra villofis fubtns '^ tomentofo^albisS lacijaiis ellipticis fabdcntatis, foliorum infe- 
viorum incifo-lobatis : caulibus tomentofis rectiusculis nniflo-* 

ris: pedunculo elongato fubnudo. 

J w 

C, Cineraria caucailca* Steuen in mem. foc. nat. cur, 

r 

Tnofq, 4. p» 6s* 

Ad latera collium per promontorium Caucafi feptentrio- 
nale pafllm nascitur^ circa thermas Conflantinomontanas fre^ 
quens. Floret Junio^ Julio. ^ 

Habitu et foliis accedit ad Tariefatem hamiliorem C. dc 
albatae foliorum laciniis latioribus praeditam, qiiacum conru- 
fam habueram, fed nunc raonente Steueno l. c. fpecie diftin- 
guo. Dignoscitur tomcnfo albo caulis et paginae fuperioris /0- 
liorum in uniuerfum copiofipre: hi« adaltioribus demum fu- 
perne virentibus ; caule graciliore, fub flore, praeter fqoamam 
nnam alleramue pamam, longe nudoj jiori nonnihil minore. 592 SYNGENESIA FRUSTRANEA. calyce quidquam angnftiore bafi iucano: fquaniis minua dila- tatis atque fuacescentibus. 1809. GENTAUREA dealbata. 
Synonyma adde : Steuen ih me Joc. nat, cur. A. p, 65' Catal. hort. gorenJi. a. JSlZ- p. 36. Hof nofq. 

hort. mofq. 

p. 34 IS08- "• 758 # • hortB cremenec. a. igl^* Addenda varietas y. ramofa multiflorar foliorum valde 

ri 

diffectorura laciniis paruis^ quam ex Iteria bahro. Modo cre- 
fcendi hacc ad C. Cin6rariam L, accedit, fed dcfectu tomenti 
albiflimi in caule foliofuoique pagina fuperiore et rotundilate 
laciniarum iu foliis locum fibi inter varietates C. dealbatae 
vindicat. 1810. CENTAUREA trbieruia. 

L 

Syrwnymon adde: . C. amara. Marfch. cafp* app. p. 2l£* In campis elatis Boryflheni vicinis circa Catherinoslaw eliam reperitur. ^ i8i3. CENTAUREA macrocephata. m 

Sy/zonymfl adde : Botan.magaz. 1248' SchuUes ohfp.isg. 
CataL /zort. gorenL c. ISI2^ p, 36. Hvffm. hort* mofq. a. 
iSO§. n. 76g^ Beffer cat. hort. cremeneCn a. l$l6. p^ 34* 

CoUibiis herbidis circa Gandfcham familiaris, rcferente 
^teueno ii} mem^ foc. nat. cur. mofq. j. p. i249» 18 14. CENTAUREA orientalis. 

y 

1 

r * 

Omni RofEae meridionali uaque iri Ucraniam, locis 
«latioribtu herbidis apricis perquam lapiiliaris eft. Cilium ■ r -J SYNGENESIA FRUSTRANEA. ^gj 

■ 

ferminale \n appencliculd fqnfimarum talycmamm tdepe iri 

fpinulani pafuaai rigescit. * ' ■ » ' * - , i 8 1 8. CENTAUREA fp/ehdens. h 

In arenofis ffd Hypanin cifca pbrturii * NiloIaeW oc- 
currit Varletalcm flore afbo vel pallide.Iuleo' in inferior*' 
Tanais regione et in iranswolgenfiBus obufam expfiajft: 
C. calyciboa membfanaccis-, caule rambfiffimo, foliis piri- 
natis laciriiis Hncaribtis. Gtneh fib. 2. p. §7' ^» ^8- '■ SS/i 
f. i: 


4 

-i ' • * j - 1 ■ - iSijf. CENTAUREA mV«ni. Synbnyma adcle; Ca/a/ horti^ gorenh d. i^r5. p. 5^.' 

Hojfrriy hort. mosq tt. i^Og n. 'jjs. 

Flores ornnes hermapliroditi fertile». Stmina quadrangnla! 
fuHca puhclulaio^fcnbra : hiJo albo Baud vere latertli, pappo 
ipfis longiore fordicfe albo cfeciduo : pilis inaequalibns fcabris' bafi ih annulum connalis. Eft igitur ahomala ift ^pc generb 

j 

fpecies, qUamuis calycis ftructura conueniat; cui nullam aiia.- 
logam noscd. I 8ai. CENTitjREl Adarrit Synonyrria adde': Catal. hort 3^ Hoffm. hoft, mofq. 6. igOS- n. 748- ^^Jf^f <^<^^- ^^^^' ^^^^ 
a. I8i6. p. 33- 

C. folftitialis. Marfch. cafp. app. p.Sii. 

L 

'^ j 

r 

FWrit taut. cauc; T^Ui: 
\. ^ 594 SYNGENCSIA FRUSTRANEA. ,i8a3. CENTAUREA Calcitrapa. 

T 

h 

VarietaUm fpinis calycis debilioribus bafi longius ciliato- 
fpinulofis ex planis cd oftia Cyri Iiabco* Seniina pappo carere 

L 

obferuant Gaertuer^ PolVch^ Decaadollc etc. , quae apud nos 
pappo breui albo praedita funU 1825. CENTAUREA paruiflora. \ C. parnifloram Desfont.^ a ,,C* {dfffvfa) calycibus ci. 

-: 

j.lialo-fpinofis cxiguis, foliis radicalibus lyfaiis^ caulinis an- 
^.guftis fubintcgris, caule diffufo ramolTilmo Lamarci enc, 
,,/oc. rff. 59 feparat Clariff. Perfvon enchirid 2» P' 487^ haGC 
cjuidem noftra eft, et fortalTe nou diuerfa a C. fyuarrofa JVill-^ 

t 

denouVu 18:26. CENTAUREA ouina. * ^- ■4 \ .1 « 

Synonyma adde: . CVira/. /mrf. gorenk. a. Jgr2^ />. ^o* Hoffm. hort. m 

fl. i^kJ. p. 54. / 7^. # hort^ crem I 

Affinis huic, in Beffarabia et in Podolia auftraliore oc- 
cnrrens C» virgata Larn. dignofcitur fpliorvm lacJniis onini- 
bus anguftioribus faepe reuolutis, corymhis longe conferliori* 
bns ob breuitatem pedicellorum calycis longitadincm aegre bU 
lingentium, calycibus quiilquam anguilioribus, qui rigiditate 
ciliorum in fquamis tam terminalium quam latcralium vari- 
ant. Flosculi omnes fubaequale», ficut in hac, ita quoque in, C ouina. His C. paniculata '7i /' p. 594 ^^ So^i plant. etrufc^ \ 
Savi L c. fync 
fuae adfcribit. perquam affinis effe videtur, immo Ch 

Gmelini fub ovina apud nos citatum *-. SYNGENESIA FRUSTRANiiA. 595 18.28^ CENTAUREA cichoracea. r 

C. calycibas (rimplicfffirne) fetaceo-fpino/is, folii5 ^ecuf- 
renlibus hidinifis ferrato.fpinofis. Linn/M.Witld, J. p. 232$. Stmen in /' )fq. 4. p. 66. Jacea foliis cicboraceis, caule alato, Aore ptirpure5, Rdy 

fi'ppi 203* TilU pis. 5-4. t. 27. 

In agris reflibilibus dlitionis Caucafi orien(alis Kubenfis, 
circa pagnm fubaJpinnm Soygyb et in alpeftribus faprft Chi. 
iialug freqnens. 2^ 

■T 

Caulis firnplicilSmus uniflorus vix fpithamaeiis. FoUa 
lanceolalla inaegualiter ferrata: fcrrafuris ihucrone breui ri- 
gido fubpungentr, glabro late per canlem decurrenlia. Flos 
magnitudinc floris C» Bencdictafe purpurens parum radians. 
Calycis fquamae lanceolatae,^ in fpinam longam fetaceam pa- 
tt^ntem defirienles, interiores fenfim longiorel moUiores- An 
italica planta idenlica fit neque6 dijndicarey quum nec mihi 

L 

licucrit Tillii opus coinparare, conneniant tawGii^ caractere» 
dlati et fdlia plane cidioracca fant ^ 

Jk 
I « * d 596 SYNGENESIA NECESSARIA. 
X * NECESSARIA. \ ■' 443*. CALENDULA. Recept/ nudum* Pappns 

liullu«. CaL polyphyllds, aequalis. Semina 

L 

ijfregularia, arcudta, fcu dorfo incraffata. '/ -^ _ H 

J C, feniinibus cymbifornnibus incuruatis: exterioribus lan- 
ceolato-fubulatis dorfo muricatis. Linn. ed. Willd. 3. p. 2339 

anc. n. 3202^ Poll pnL n. g^Q Decand.ftor. fi BeJJ< 107 %j b fruct r. p. 421* U iSg* HalL hijl. n. p^. Tabern. Kraeuterb. 

r ■- 

P. 713' 

Planta baec, per Earopam faltim audraliorem minimt 
rara, Florae noflrae ultimoa tantum limites circa Cyri olli* 
intrat; alibi mihi perRoffiam fpoulanea non occurrit. 18^9. MICROPUS erectus. 

r 

Varlefds caulibus valde ramofis difiuils reperitur in S'a- 
nolis Tauriac meridionalis* \ SYNGENESIA SEGREGATA. ^97 
S E G 
E G A T A. K^ \ l83o. ECHINOPS fphaerocephalus. I 

VQrieiatem ex Caucafo orientali (E ftrigofum Marfch^ cafp. app. p. 2Il) foliis valde diffectis, calyculo majore : 
fcjuaoiis exterioribus breuioribus cuneiforniibus discedentem 
refpicit forlaffe E. perficus Steueni i^(/cAer in cat. horU gorenk. 
a- r^/2. p. 37» Pili bafm calycuH cingentes ramofi; reluti 
iqaamae abortiuae, quarum guod fubftanliae demtum, cilii» 
marginalibus acceiSile diceres. Calyculi fquamat ad lentem po- 
tiflfimum punctis plurimis inaeqnales, apicft funt concolores : 

+ 

ciliis marginalibus a medio ad apicem^ fquamam no» fope- 
rantibug. i83i. ECHINOPS ruthenicus. E, caule ramofo; foliis fupra glabri? fubfus &lbo.tomea« 
toiis, pinnatifidis: lobis incifis fpinofi&j eapitulis globofis , ca- 
]yculis bafi-^pilofis^ fquamis apice coloratis: clliis marginalibu»: 
fimplicibus fquama breuioribus. 

w , 

E. Ritro rutbenicus. CataL hort, gorenL a, 1^12. p. 37. 
Beffer catah hort. crem, al igiS^ p. 52* 

E. tauricns. IfiUd, enum. horU beroU fuppL p^ 62 1 59$ SYNGENESIA SEGREGATA. 

EIl E. Rilro hotanicorum rojjficorum^ nec non Repertorii 
i iotanici anglici n. pjr, fed diftiuclua videlur a cognoinine 
planta Europae occideiilalis raJice viuaci, couU magis ramofo^ 
capiluUs majoribus, el praefertim calyculOy ut in praecedente, 
tafi pilofp^ quiinE. Ritro occidunlaliCJ^a;/!. €f JJccand. Jlor. 
franc, n. 3GO1) pilis deflituitur. Fro noftri varielate per 
culturam gJganlea liaberem, c feminibus a me olim HoJIio 
communicalis Vindpbonae enatum „E. (faniculatunt) folii* ru* 
y;gons fquarroiis plnnatifidis fupra glabris iaferne glauco-tomen- 
,,toGs, caule ramofifllmo Jacq. JiL eclog, p. 7^. t. 7^,,; nifi 
cilia fguamarum calycuH defcriberentur plumofa, quae in no- 
ftro ficut in E. fphaerocephalo vix ad lentem apparent fer- 
rulatae« Pili rari glauduliferi in fquamis calyculi nec nouro 
defunl* 

h 

^ f 

~ r 

Subn^cto ^ereleganlem, ulleriori Sibiriae peculiarem fpe* 
eiem, vix dodrante majorem, lomento cppiofo niueo caalis et 
paginfie inferioris foliorura infignena : capilulis E, fpliaeroce- 
phalo i^miiibns^ guae mihi eft^ ♦ ECHINOPS humilis, E. caule fubramofo, foliis oblongis fupra villofis fublus 
niueo-Ianuginofis: inferioribus pinnalifidisj fupeiioribus remote 
fpinofo-dentatis j capitolis globofis; calycxilis ciliatis : ^il^ii 
fc[uamam fuperantibus. w ■ 

/ 


^ 


/ GYN^\NDRIA MONANDEIA. * - \ 599 "\ \ A. M O N A N D R I A «]^ ,11 j832. ORCHIS bifolia. Varietatem fingularcm elatiorem lalifoliam ; Jioris cornu 
longitadJne tantum gerojinis, bractds floje longioribus, inter 
arl.aifla ad rfuum Podkumok prope Callenuin Georgopolitannm 
Majo legi. Ta!i varietale vifa lulo nuac huic fjpeeiei adfcribo 

icoutm Flurae danicae u 235» de qua etiam dubitauerat Cl. 

BeJJtr Jlor, galic. 2, p. 212* i835*. ORCHIS fphacrica. 

L 

In Caucafo cisalpino nuper quoque circa mcntem Befcli- tau Iccta eft* ■X J 

-r J 

Petala tantum tria fuperiora clauato-appendiculata, duo 
inleriora breuiora acuta. Affinilas caeterum cum O. glabofa 

m 

fumma. i834. ORCIIIS pyramidaUs. 

Synonymon adde: O, pratenfis anguftifolia laliffima, flo- 
ribus rubeliis , cakaribiis longi*. Buxb. ceut. 3. p. 3. 

w 

t. 4. 

4 

Varietas perquom vegeta: fpica valde elungata, flore quo- 
quc nonnihil majore et germine longiore ad latera graminof* ( 

^OQ GYNANORIA MOIvrANDRI^ xnontis tliermaa Conftaniinonionfanas fundentjs rcperitur. Va^ 
rieiaJem nlho flore, qnarn vidit in AlfatiA Mappij, in Iraerclia 
obferuauit Guldmftaedl h. J. />. ^06*. i835. ORCms cfljTFcfea. 
G. coriophora, i^/or. ffl^r, cauc. n* 18 3S* (^exclujis Jynommis praeter Pallaja) Q conmla : denticulis fanlutn a])icis liberis, et praeterea odor ciaiicinug in noftra 
pxnlet, pam fpecie ijiodo ab O, coriophpra feparo, quamuis 
affinltatem naluralen^ utriusgue uiaximam p^rfpiciam. 

i836*. QRCHIS laxijlora. 

O. bulbis indiuifis, nectarii labio trilobo crenulato: la- 
teralibp» product^oribus, petalis patentibus. LiQmarck dicU 
tnc. bou 4. p. 553- Lamarcii et Decarid* flor. franc. n» 

SOII, , 

.* O. (enfifoliaj lafaellp pbcordalo denticulato, petalis pa- 
tcntibns, cornu adfcendeiife (germiae triplo breuiore), foliis 
lii^eoxi-euiirormibus. LinrL ed. WilUL 4.. p. 25. Villars delph 

2. p. Sy. 

O. morio foemifla pr^ccrior majore flore. VailL pari^* 

?• 3r* /. 33^ 34' 

O. minor aii^uftifolia In fuprema parte longis foliis. Jf. 
Bauh. hifl, 2. lib. jq. p. 765. 

y3. Q. Cpaluflris) bulbis indiui^s^ nectarii \abio inuerfc triangalaii apice obiter * trilobo : lobis rotundatis. medio emar- 
^inal^^ cornu obtufo^petalis oblufisr exteripribus patuli$. /^^2- 

ic. rar. r. t. igi. Linn. ed Willd. 4. p^ 26. 

Tam in Tauria meridipnali quam in Iberia occurrit. Jf 
Prcximgi quoad habitum et flores O. masculae. ne# Q. 

UH{ioni, ad quam obtufitale petalor^m acccdit, et pro cujna GYNANDRIA MONANDRIA. €oi varieWe habef WiUdenow loc» /< liifi angnftioribus acutioribusque, Jioribns paullo majoribus el 
lahdli lobis lateralibns interraedio majoribds. Hic lobiis, iibi 
valde breuis eft vel planc oblileratus, fiftit O. laxiflorarn La. 
' morckii; ubi vero lateralibus magnitudlne parum cedit, O. pa- 
laflrem Jacquini exhibet. Apud nos utrayue varictas prpmU 
fcuQ reperitur. ^ 183;*. ORCHIS ujlulata. 

O. labello tripartito:' laciniis Iincaribus punctato-fcabrls, 
media bipartita ; petali» erectis acutis^cornu uncinalo gqrniinc 
triplo breuipre, bracleis gennen fnbacquantibus. Liwu nL 

Willd. 4. p. 20* Flor. dan. t. 103 et. §§4.. Hall. hi/l. n. 

L 

J273, U 2S* /• 5« Gmel fib. /, p. ij. n. i2. 

O. militaris praleufis humilior. VaiU^ paris. U 3r, /. 

35a 36. 

Ilarius in pratis fubalpinis Caucafi feptenlrionalia prove- '^^ i838. ORCHIS ff/7//ro/a;if/tw. 

Ab hac, ob petala fuperiora niinus acominata, fpecie fe-: 
parat O. fimiam Laniarckii Perfoon enchirid. r. />. S04; 
Mxihi veto eorum fententia placet^ qui utrainque coujungunt. ^, 1839. ORZim militaris. 

r 

SynonyruQ adde: Q. labello trifido punctis fcabro^: lacinii^ 
linearibus^ m^dia bilpba longiore: dentiqulo inlerjectoj foliolis 
calyeinjs conflucntibns impunctatis. Perfoon enchirid. 2. p 
^04,^ Steuen in rntm, foc. nau cur. mosq^ ^. p. 67. B 
* 

galicf n. I082. Lanu cfDecand. Jlgn franc. 'ji. 2013. (C3>^^ clufa varietate Br) ^ Decand. fior* franc. n^ 20 1^* i: €02 GYNANDR[A MONANDHIA. Tterum Cl. Perfoon loc. cit. O, Mimufopen Tlmillierii 
(quae O. galeata Lauierckii) ab O. militari non ex mea fen- 
tcntia fejungit, in quo tatnen fequilur Florani fiancicam 
loc. cif. /' V Synonyma adde: O. labello trifido punctia pilofo-fcabro ; 

w 

laciniis lateralibus linearibus diuari'jalis^ media biloba longio- 
re: denticulo inlerjcclo, foliis Galycinls conflucntibus puncta- \ tis •f^ p, JO4 O. inilitariia 3. JLamarck et Decand, flor. fi 
n. 20 1?. O- mililaris. Flor» dan* r. 1277. 

Differt a vatietate majore O. militaris, quacura a multis 
conjungitur, praeferlim breuitate et colore petajorur/i fupe- riorum •M i842. ORCniS caprlna. 

O. Jabello tripartilo: li|iea bafeos media fubpubcscente, 
laciniis laleralibus falcalo-lanceolafis: media lineari longis- 
fiaia apice bifida, petalis oblufis conniuenlibua; nectario fcro- tiformi* 4 O. hirciHa. -F/or. taur. cauc, n. (exclufis fy mis praeter Pa 

Huic fimill 
cidentalis incola ./ difllncta tamen fpecies cfl Europao oc« ) linea bafeos ^media tomentofa, laciniis lateralibus lineari-falcalis : media 
^ongiflima bifida, petalis obtufis conniuentibus, nectari^ fcro- 

r 

„(iforini. „ Diai.rimina praecipua elucent ex definitiunibus da- tis. fi tan(illum majorcs.: harba adhuc longiore, f\ectario quidquam ampliore et bractea^ m fum ratione GYNANDRIA MONANDRIA. 6o3 iSi2*. ORCBIS formofa, 

i 

O. (radicibus lefticulatis') labello Irilobo: latcralibup brc- 
uihus rcpando-undulaha, medio elongalo lincari-fpathulato 
enjarginulo; petalis conuiuicjtitibus: inlerioribus erofis, cornu 
germine pauUo breuiure, 

f 

P. (bulbis tefticulafis) labello amplo (rilobo: lobis late- 
rnjibns 'breuilTimis nnduldtis, nu-dio elojigato lineari apice bi- 
fido ; perianlhii foiiolis conniuenlibus : interioribus erofu, 
Steum in rnem. /oc. nat. cur. JViOfq^. 4. p. 66 et in acL Joc. 
Linri' lond. (cum icone.) 

O. inutabiHs* Steuen in mem, mofq, 3, p, 244* 

■ F 

Hdbilat in fyluis Caucafi oricnlalis intcr' Derben(um ct 
Kubam minus fietjtiens. Floret Jujiio. ^ 

, JPlanta fpeciofa, flatura, habitu> radice. inflorescentia et 
foKis O. hiicinae finjili?^ floribus guofjue quodammodo ana- 
loga. Bracfeae lineariJariceolatae: iiiferipres Horenj Jiolabililer 
fuperanles, fuperiores |lore yix longiorcs. Ilores purpurei; 
labello demum yiiidi. Petala oblonga obtufa, duo interiori}. 
paullo minpra undulalo fubrepanda» JLabellum petali^ longius 
margine repando-undulatum, an!icc dilalatum emarginato-bilo- 
bum: lacinJa ex filTura rnagna porrecfa ipfius circiter longitu- Qbtufi ginata. CortiU teiiue fubavcuatuqi, 1 845. ORCHIS latifoUa. Jii Tauria quogue paflirn obuia j844. ORCmS jambucina. 

Synonymon adde : Flor. dan. U 1232'. 

Nuper etiam a^ late;a mo^tis JBefelit^ta l«la eft, tara 
flpre flauo quara purpurcp» f 60 i GYNANDRIA MONANDRIA. ,i846. ORCHIS comtpfea. 
Eil eliam Iberiae atque Tauiia^ fatniliaris i847\ ORCHIS fatjriodes. 

O. labello triloho : lacinia media elongata obtura, pe- 
rianthii foliolis {pitalis) exterioribui connatis iiiterioribus fili- 
formihusj cornu obtnfo fcrotiformi,/bracleis breuiillmis. Stcuen 
xn mem. foc. not, cut. mojq. 5. p- if^". /. !/• /• 6* 

r 

— * 

Habitat iii Ibcria, Junio ilorens* ^ 

CauUs fere pedalis ftriatus. Folium radicaU ellipticum 
oblufum pdniare, faidina duo lopge vaginantia acula parua. 

L 

jRacemus biunclalis fpiralis laxus circiter vigintiflorus, Bra^ 
cttae fcariofae brcuiffimae, inferiores obtufae^ fuperiore* acu- 
lae. FloreS circiler magnitudine flornm O. coriophorae. -Pe- 
tala Iria exteribra in cucullum tridenfatum e viridi purpu- 
jrafcentem connat^, duo interiora cucullo recondita filiformia 
genilali^m longitudine, Lobellum pendulum pubesceris trilo- 
bum: lateralibus oblongis obtufisj medio duplo longiore fpa- 
tlmlalo. Calcar brt-uifflmum fcrotiforme bilobum, Germen tor- 
tum fl:ria!u»i glabrum. Stylus breuis craflus lincam longus, 
Anthera ftyli apici poftice adnata obtufa bilocularis, 

I 

IIujus unicum fpecimen liccum vidi in herbario Steue* 
niano, ^e qu9 apparet ipeciem cfle «b omnibus diflincti«*- 
ilmans. ' ' ^ - i847*^ ORCHIS Monorchis. 

t 

" I 

O, fcapo nudo, labello Iripartito: laciniis linearibus^ la- 
l^eralibus diuaricalis; bracfeis Ipngitudine germinis. Linm edm 

WiUd. 4, p. Si. Flor. dan. t. 102* HalL hijl. n. 12621 '• 
S^ /. 2 et opufc. p. po fgq. GmeL fib» i. p. j^. n, IS* *• ^ VI l. GYNANDRIA MONANDRIA. 6o5 O. Motiorcliis cautafica. Catal. hort, gorenk, a. 1^12 p. 12. 

I ■ I 

Salyrium Monorchis. Perfoon enchirid. 2. p. SOJ- 

I 

r 

Monorcbis aionlana njinima, flore obfoleto vix confpicuOp 
Miilu nou. gtn, p. 30. t. 26. 

tn fubalplnis Caucafi feplenlrionalls circ* Narlfana 
obuia. ^ 1 848. ORCHIS oejlrlfera. Synonymon adde t 
176* t. II. /. 4- /< mosq Variat longitudme Cornuum in laciniis lateralibu» lahiii 
nec non longiludine roftelli, in quod columella organa fexua- Steueni Quo euincitur, O 

r» r^ferendas. Mibi /. qnae pos- fideo fpecimina, nullum conftafts discnmen monftrauere. Imma B ffi amnes videntur* ^ 447* . NEOTTIA. Cor9lla 5.petala, ringens. 

I 

J 

Petala exteriora antice circa bafin labelU 

Anthcra ftylo acuminato paral- t ' connexa. lcla, poftice inferta. N_ , 3849*. NEOTTIA repens. 
N rnafo Iloribusque pubescentibu», floribus fecundis, labello ptf- talisque lanseolat Xfnn. WiUd. 4. p. 75^ SwarM Iff \ go6 GYNANDRIA MONANDRIA. •flcf. holm. a. igop* p. 2z6. HalU hijl. n. J2g5. U 22^GmcL 

fib. i. p. IJ. n. p. fcam HaUero fub JEpipacti.) . 

Salyrium {repens) bnlbis fibrofis, foliis oiialis radicalibns, 
floribus fecundis, Linn. fpec. plant» p. I33g» Jacq, aujlr. 4* 
p. 36^ t. 36g* Flor. dan. t. gi2. EngL bot. 2^9- 

In fyluofis alliorlbus Caucafi ofTelici cisalpini circa Sfnr- 
Jugor lecfa efl* ^ 

Suo hic loco cdmniemorabo pereleganlem fpeciem Sibi- 
riae pratis cleprelTis familiaroiri et jani a Gmelino descriptam 

r 

atque icone illuftralam, Eft mihi ♦ NEOTTIA amoena. N.' foliis Hneari-lanccolatis; caulinis vaginahlibus, racemo 
fecundo pubescente, labello ouato anlicc crenato acnto^ petalis 
onafo-acuminatis» 

N. fpiralis S. Linn. td, Willd. 4. p, 7^, 

Epipaclis foliis plerisqne cx lineari-lanceolalis* GmeL fb^ 
T. /?. 13, n, 10. t. 3. f I. 

JRadix : fibrae 3-5 craffinsculae albicanfci faepe levifcr 

L 

bifidae. Folia radicalia longe bafi atlenuata, caulina dirninu^a acuminata. Bracteae nl in N. fpirali, Flores paullo majores. 
Petala glabrluscula rofea^ 2 exteriora patula, 3 intcriora con- 
niuentia. X^abeUum ouatum concfluum anfice crenalo-undalfit- ^.^^ ^_ fuffl cum acuniiiie breui, longitudine petalorum, albutn. ifolia / JET. microphyllam , quam circa Kubam crefcere refert 
Steuen in mem. foc. nat. cur. mosq. 4* p. 47f fecunduni 
fpecimina ab auclore mihi communicata aliaque iberica ft 
Wilhelms lecJa,pro varietale gracili et paruifolia E. latifolia© 

j 

reputo. GYNANDRIA MONANDRIA. 607 

M - ■ 

1 85o* EPIPACTIS palujlns. E. foHia lanccolalis amplexicanlibuSj , bractcis H uioribus, floribus pendulis, labello crenalo obtnfo pelalis ne- 

w 

quali, germinibus pubegcentibus. Etnn. ed. Wiltd. 4. p. ^4* 
Swarz in acL hobn. a. JSOO. /?. 2j2. lialL hijl. n. /rjj^- 
^ 39^ Schuhts obf. p. IQ2* : ^ Serapias (longifolia) bulbis flbrofis, foliis cDfirorriiibus feflilibusj f 
dan. t. ^6*7. ,&s M Helleborine anguftifolia paluflris fcu pratcufis. Riv hexap, U 3' Occurrit circa caflellum Caucafi. Georgopoliianum. ^ 

Quamnis de regola bracteae florem Laad ad^equent, acci- 
dit tamen inferdura ut infimarum, ufta allcraue eum attuigaf, 
immo fuperet. i852. EPIPACTIS ruhra. 1 ^ynonyma adde: Serapias (rubra) foliis lanceotatis, bra- 
cteis ilore longioribus, labello acuminato petali» breniore, 
germinibus ere^jlis rachique pubcscente. Wahhnb, carp^ n. 

$38' Flor. dan. U 345* Engl boU 437 \ 

Racemo paucifloro^ immo cauh unifloro variat. Germina 
femper pubescunt. I 855. CYMBIDIUM Corallorhiza. Crescit in Taurlae meridionalis fyluis clatk fupraKogkoi. 1 hSj. LIMODORUM Epipogium Synonymon adde: Flcr, dan, u 1233* ^ 6o8 MONOECfAMONANDRlA # MONANDRIA. 1863. CHARA ¥ulgaris. 

w 

i . 

Ea, quam ^x aqtiis ftagnahtibns deferti Ciznjahi nabeo 
fetdhgata, grkcilis^ tuberculato-afpefa habel fructus rubescetitei, 
in ramis vertiGillatis fupta alternd ordine fblitaHbs, ramdlis 
nonnullis ipfos longe fuperantibas ftipatos; bracteas xero prb- 
torias nullas video. VarietQUs enumerat WallrGth monogr. p. 
1 863*. CHARA tomentofa CIi. caulibus fpofngiofis fubhifpidia, ramulis bafi foh*6lis, 
fbliis teretibus fubulatii. JLiinh. ed. Willd. 4. j). IS5- -^^" 
tnarck et Decand. flor. franc. h. 14.60. Loifeleuf flor. franc. 
p. 623. HalU hifl* n. l6s3. Moris. hifl. 3. p\ 621. fect. tS* 
h 4. f. g. 

Occurrit in a^uis ftaguantfbus ad Caucafum. 

Tota tuberculis plurimis qaafi lepra cruftacea 6bdacta[^ 
aculeolis vero carel. Fructus juniorcs rubicundi, deindc pulcr^ 
Jn fpiram ftriati. Habitus qiridem Gh. hifpidae cft, diftinita 
lemeh omnino videtur. i864. CHARA fexilis. • 4 *'■ ■*" f*allide virehs diaphana glaberrima: famifcaiionibus pri 
phd^ih ekngatis, fammis quoque vix altetfuali» breuibTrbus MONOECIA MONANDRIA €P3 remote avticulaVis fimpllcibns aut bifidis obfufis. Fructificaho- 

■ his vnfu.H raniornm exlicmilalcs lalerales et lerniinales glo. 

meratiie, ramnlis pltimis fubuetlicillalis flipatae» Vivam iler faciens ruratiori fub m r 

ficca fubtiliora rion discerno, fccundum habitum fyno 
pono fequcnlia : Cli. flexilis Smith hiit. l. p^6< Engl I020, Ch, inlricula. timh Nees FJ^ feccA in mem. foc. bof. fniisb. a; IglS^ P* ^9' ^* 3* Couferua nidifi '> i 
F/or- dan. f. 761. y CL JVallroih monogr, fub, n. I plures, quas alii fpeci^ 
diftingnunt, nieliori fortaffe jure, fub Cli. flexili conjnnxit. 

Totum gcniis ex rcceulioribus obferuatiouibus ad CryptO^ 
gamiani ablegandum eft x^ ■^ y* r- 1 865. CERATOCARPUS arenarius f' p. 20g. p SynvrLyma adde: Guldenjlaedt 
16. p. 553- t. 17' /• r-^ 

i2r. /.7. 

Fallit uomm iriuiah, nam in arenofis haud folum, ve- 
rum et alibi in fterilibus, ad viaa et aggeres, per Rofilaia 
nierldionalem frequens efl et usque iij Ucraniam paffim ev^-: 

gatur. flora taur* cauc^ 7V ///• ?9 / 6io MONOECIA DIANDRIA 


A. D I A N D R I A, 1867* LEMNA gibba L. foHis elliplicis fubtus bullato-eonucxis bafi cohaereti- 
tibiis^ radicibus foIi!ariis. Linn. ed. IVilid. ^. p. /^4. IVolJ 
monogr. p^ 26. /• II-IS- EngL bot» 1233- Hall. hijl. n. igyS^ 

w 

Mich. gen. £. 11. /. r. 

T 
^ " _ J 

Inter L. niinorcm in aquis pigris ad Gaucafum repe xi l u r k j 1867**. LEMNA polyrhiza. L. foliis elliptiqis planis bafi eoliaerenlibus, radicibus ^ 
fascicalans» Linn. ed. VVHd. ^..p.^igS. VVolJ monogr. p* 
2§. /. 16-21.. HalL hijl. n. 1899^ Midu gen* U 11. / J- 
VailL paris, u 20* f* 2^ 

Cum congcneribus aquis llaguantibus ad Caucafum paiTiui 
innatat. MONOECIA TRIANDRIA. 61 1 ^__, 


A. \ TRIANDRIA i86y***. TYVB.iS. hlifoHa. 

L 

T. foliis lirieariljus planis, fpica mascula femineaqn.e ap- proxijuatis: ntiaque cylinJrica. Linn. ed. Willd, , 
Fhr, dan. t. 645- Curt. lond, Gaertmr frucU l 
2. Kniph. ectyp* Hall. hijl. n. ijOS^ \ 

lu Tumiae aquofis aiiuuae rara eft. 7^ 

Gmelinus in fiorh fibiricit i. p.l33 M "' ?^^ 
T. anguftifulia conjanxit. 1 870. SIUHGANIUM ramofum. Synonyma addc : Flur. dan. t. 1282. Erigl bot. 744* iSji\ CaREX curuula. 
C. fpicis androgynis fuperne m.sculU in capilulum ob- 
longum ag.regati., fligmatibna tribu., capfuli. ouatis compres^ 
f. acncnir::tis' f.u.uis ouaUs nK.cron,ti,s foli. arcuat.s fecun- 

dis. Linn. ed. ^11^.' 4' P' ^^9- Bofl.sro-u nnjlr.j. t 78- 
c , A , • ^ t n tlh f. 17' Cicon t. Hh long^ 

j »■ nnn^r t o2 f. '^- Lunuijgk ^t ^ * a t ftia ' MONOECIA TRIANDI?IA Decand. fior. franc. n. i?i6* Steuen^ in mem. Joc. nat. cur. 
mosq. 4. p* 67. HalL hifi^ n, 1353* ' 

Gramen cyperoiues jnncifollum, fpica fiiTiplici in fninnii* 
tate ctilnii atiorufca. Scheuchz. acrufi.. J>. ^j^r- ?• II /• 7« 

In alpe Scluidagh Cancc^fi orHMilalis Junio floref. 2^ 

L 

Dignoscilur a C. flcuopbylla, praefer fiiivjnaUan uume- 
rum, colore miigis glaueo, cuhnis fuiiisquc n"g't!ioiiLus curuu- 
lis, fl*ica pvopier fpiculas j)aucifloras angufliorc atrofusca. 
Spiculae yuijclrillorae: iiifimo foemiueo, caeleris luaficulis. 1871=**. CAREX atrofusca. 

ri 

C. fpica androgyna ferminali bafi mascuIajTokiUineis ter- 
1113 ouatis fefTilibus coiigeilis, fligmatibus tribus, frnclibus fub- 
rotuudia compreflb-trlcjuetrrs : roftro bieuifliaiO bifido, fejuamatn 
lanceolatam arutiusculaui aequantibus. Steuen in mem foc. 
naL cw\ tnofq. ^, p. 67. 

Habitat in fumma alpe Tyfendagh Caucafi orientalis, in- 
ter Chinalug cl Waudam. Floret Junio. 2^ 

F 

Conuenit infioresceuiia cnm C. parniflora Hofiii^ fpi^^^ 
et fructibus cum C. atrata ; ita ut, qui C. a^ratam : fpicis 

** F 

fcflilibus congellis animo concifjiat, noftrae juflam fibi imagi- 

L 

nem facilc effingal. C. . paruiflora, partium froctificalionis 
omnium paruitate, a nofl)a ficut a C. atrata recedit. Capfulat 

H 

in his affinitus omnibus apice minutifljme bidcntalae mihi 
apparuere. 

r 

• - . 

' ■ _ 

Non confnndcnda eil noflra cum C. atrofusca Schkuhrii, 

m 

r 

quae C. uflulala Wahleubtrgii, 1871*^*. CAREX caucafiica. nP C, fpica androgyna terminali bafi niascula, fcinineis qiia- 
lcrnis pedunculatis; inCma remola, fligmalibus Iribu^^ frucli- h-" MONOECIA TRfAXDRfA. Si5 h ^ bus ellipflcjs comprcfTis: rollro bifido, fqnamam Jsnceolatam 
acuminatam longJtudine aeqnanlibus Irlplo lalioiibns» Sseuen 

in mem» foc, nat. cur* mosq. 4, p. 6$. 

Habitat in Caucafi pricntalis «Tpc Schadagli et iu alpo- 
ilribus Ibcriac occiclcntal/s. Floret Junio. Jr 

Major C. afrata et afHnibn^, fesrfnipedafie biped.ilisqiK?. 
Culmiis argutf? triqueter: angulis fupernc tantnm fcabriuscu- 
lis. Folia radkalia multo lon^iorn qnam in C. alrata. Spkat 
oblongae non longae ; terminalii awdrogynil bafi mascula, fub- 
fequentes femineae : trcs brcue pcdunculatae terminali ap- 
proximalae, qnarta longit^a pedunculafa remola, Bracteae fo^ 
liaceae: fpicae ferliae fpicam lenninalem aequan^, quartae 
eam longe fnperjns. Squamae fofae n'grae; «cuminc qnam 
m C. alratd longioro. Capfuiae comprelTue latac:* roftello bre. 
uiflimo deutibus apicis minutiinuiis. u< ^ 
C. fpic^ anJrogyna compofila baH fiibramofa, fpicuJis 
onalis fnperne mascnlts apfiroxiiJiat>4: inferioribos remolis, 

^^ ^ iilis) ouatis plano-roniiexis 

bideniatis niarginatis : (maigyffe glahris). Linn. ed. Willd, 

4. p. 235. Schkuhr caric. n. (2. t. Dd. p et t. Ww. f. ^r. 
Hoji grarn. aujlr. i. t, 5S' Engl bvt. 62g. Fhr. dan. t. 
I2SO. Bejfer galic, n. il/s^ Lam. et Decand. Jor. Jranc. 
n. 1707, 

C. ftellulata. Flo/. laur. couc. n. I87(^- {exclufiS Jyno- 

I 

nymis.) 

C. nemorofa fibrofa raclJce, caule cxr]aifiie trlangulari, 
fpica longa diiTKffd feu inferrupla, capltulis follfanis practer- 

quam xAWmo/Mich. gcn. t. 33' /• 15' 

Vorietate fpicis binc inde bafi mafcutls fednctos hanc 
pro C. Malala propofacram, a qua tamen diacrfiffima cfl. 61 5 MONOECIA TRIANDRIA. f.-fl C. tnnricatae nimis afl-nis. Squamae foraks non biner- 
ces fcJ ne=uo. dorf.ili valido carinatae^ cni ntrinque adflat 
nci-n,-^ obliirrafus, nt f^^re Irinerues. Cap f ulae mBr gine apicem 
veilns nou oinni af^eiitale carcnt. 1877. CAREX rcmota. 
In Caucafo cisalpino ad latera monlis Befclitau eliam letta cRk i83i. CAUEX tommtofa. 

-■j 

Synonymon tidde: Hojl gram. ciipr, I. t, ^2* 

Per Caucafi pronjon;oriuRi feptenlrionnle et in Iberia 
quoque obuia. In Ucraniae pratis fyluofis binc inde occurrit. 
i883*. CAREX menfa, 

C. fpiea mascula folifaria fubfefTili, foemincis crHptico- 
fubrolundis inclufe . peJuncnl.-itis fublernis fubapproxinjalis 
(fumma approximata, caeterh remotis), bracteis foliaceis lon- 
gininiis (reflexls), ftigmat:V.us tribus, fructibus ellipticis biden- 

r 

tatis neruofis fquama ouaJa mucronata majoribus. Linn. ed^ 

WUld, 4. p. 26 g. Schkuhr canc. n.^6j. u V et Xx. f. 7^* 
Hofl gram. auflr. 1. t 73- Smltk hrit* 3. p. p^-2. JDkcand. 
fior.franc. ۥ fupph p- rp2- n. i^^^^s^. 

h 

In Tauria occurrit. D.BeauprLji: 

t 

Bracfeae longiflimae conuoluto-felaceae, demum ita re- 

E 

flexae, nt culmo ferc parallelae iiant. Capfula fimilis capfulae 
C diftantis. -\. 885. CAREX dihita. Syno^iymon adde: Sieuen in mem^ foc, nat, cur. mofq* 4. p. 6^. y l^IONOECIA TRIAVDRrA. 6i5 Occiirrit in Cancafa orientall, eliam in dsa^plno fepSc^T- 'fc Iriontili, ubl ' ad latera colHs lliermas Conflanlinomoniana 

m 

fundfnfis circa fcalnrigines- abuntlat, . porro mi Tamia mo* 

xiilioHali* 

... 

Afinnifatcm cnm C* pallcscenfo, qnacnm comp^Tt^tur 

■ j 

Steutiio loc. ciUy equidenf' non pcif^jicio; milii videlicel C. 
dillan;i potius analoga cffo videtur. l885*. CAREX trijlis. 

J 

r 

C. fpicis wasculh fnbgemini^s; alfera fuhfciTili hnti fubfe-* 
mlnoa, arulrogynis dnabus apice niasculib pednnculatis aj^pro- 

j 

xiujatis, ftigmatibus Iribns, capfidis Ia\icrolatis aculis bidenta- 
tis u;argine bifpidi* fyuama obtufa paulfo rongiurilnVs. 

/ ■ 

C. fcn-ugmea. Steuen in mem. /oc. nnt. cur. mofcj. 4. 

ri- ^ 

w 

In fubalpiiiis Csucafi oriontalJs cira Bndnth ef in alpe 
Sliahdagli uahcilur, JnnJo florc-tis. T^ Affinis maxin:e C frigiW.p, a qtm tamcn, fi /nro.. fcxii 
fic vai iarc poffe ll^tncri.^. obmfitate fcjuamarum fu>ral/um atl- 
huc dignofdtiir. Sfkae facpius duae merc mas. ul.ie {ocwi. 
neis palUdiorcs, ^liera qnandocjue flosculis p.nucis focnunr is 
ad bafiii. S^J./c;nfle /o.sfii/ortim oojnes a!bo..njargin3tnc, fturai- 

Jrae ut fn C. alrala: carina coiicab-rc. Cajijulce 
dcmum f^namis concolorcs praeler margincra gJabrac; drn<i- 
caiis apicis minufis njcnjbraua alba fubconnexis. J^ednnaJi 
Iracteaeque non longae. FoUa plaiia culmo brcuiora puUiJc ncorum a rirentia.' j885**. CAREX chlorojlachi^s. 

r 
^ - 

C. fpica tnnscula folilaria, femincis iernh exferle pe- 
iimcolalis, ftigroatibus tribusj fruclibus lanceolalo-triquelris : 6i6 MONOECIA TRIANDRIA. ^ I- 

apire metnbranacco fubbilolio, fqunma oua!a obluflffima niem» 
br.im^ceo-marginala longioribtrs. 6leuen in mem. foc» nat. cur* 

mojq. 4* P* ^8* ' 

ITahitat in Caucafi ojientalis (lilionis Kubenfis fubalpinis 

E 

ad tcrrenirm Jurharibafcli, Florel Junio, ^ 1 ' ^ 

Facios el affinitas fumma C, Mielicbhoferi. UifFert tan-^ 
, tum //^tV^ miscala pno"iflora breuius pcflnncnlala, ita ul foe- 
mineg fi^mma fructifera eam fuperet, fpicis ftmineis quoque 
breuii.ribns e paucioribus flosculis conflitis, fquamis tam ma- 
fculorum quani foemincorum viridibus cam leuimma fubinde 
tcftficei linclnra. oblDfifrimis spice praefertini late albo-mar- 
ginatis, quac^in C» Mielichboferi fcrrugirieae dorfo margineque 
|>aliiclae apice in breucra mucronem excurrurtt. .1887. CAREX phnicea. ■ \ Synonyma adde : x^/or. m ) Cyperoides minus fpicis veiicariis. Buxb. cent. 4. p. 32» 
^ /• 2. * \ Occurrit eliam in monfofis ditjonis Kubenfis, ad torren- tem Chodjal, tefte 
b. 6q. 
fn^ 4 \ r Noflra a vnlgari aberrat fpicis breuius pedt^ncolalis : infi- 
inis minus diflantibuij ochrds braclcalVms breuWibus faepe 
omnlbus breuiffimis et capfulis confertioribus qtiidq 
nus lurgentibus. Specic tamen non audeo diflinguere, qWmuis iales discriminis iiotac irt caucafica aeque ac in taurica 
llanle» appareant. 
1889. CAREX nitida. 
In Caucafo orienlali circa Kubam occurrit, ex relaliontf 

'rd in mem mofq. 4. p, 6q^ 


MONOECIA TRIANDRIA. ^\y 1889*. CAREX caefphofa. C. fpica mascQla folitarla, foeuiuieis cyliinlrlcis oblnfjs 
fnbfcrnls diftanfibns: inlluja breuifljme exfcrte pctlunculata, 
Uignialibus binis, frnclibus ouatis obtufis prc pertufis fqnan^a 
oblonga obtufa uiajorihus, foliis (elongatl.s) pflfulis, Linn» ah 
Willd. 4, 7>. tSJ. Schkuhr caric. n. 4,?- U Aa. B5. /. §5- ^- ^- 

^^^^J^ R^(im. oujlr, r, r. pj. B^^er gu/fc. n. rir<J. fffl//. /i//?. 

ft. 1400 ? (imel fib. I. p. / J7. n. 76, 

' I 

In Caurafi orientalis alpe Tyfen*lag]i bnnc legit Stciien 

fecundum nurh. foc nau cur. mofq^ 4. p* 6^^ T^ 

L 

Hnjns a poiymorpba C acula diagnofis difficillinia eH:. 
Subfiflenduin in habitu graciliorCj fquamis radicaUhus bafiu 
cnlnjorum cl foiiorum fasciculos vaginantibus nfgris, /o/us ra- 
dicalibns elongatis angoftia canallculatis flaccidis^/pici* breuio. 

r 

ribns omnibus verfus culmi apiccm minus diflilis: mascufa 
vulgo unica^ femineis circiicr tribus : infima tantum breue pc- 
duncnlata; bracicis breuiovjbus ienaioribasque, fquamis ffica'^ 
Turn ferninearum in uniuerfum oblufioribus el ratione capfuU^ 
breuioribus. 188^**- CAREX penduk. 

C. fpica masciila (fub)fojltaria, Ibemincis fnbquinis cy* 
lindPeceis peudulis fiftilibns : infima ^xferte pedunculata, fli- 
gmatibus fribus, fructibns elliplicis breuiflime roftratis ore 
bidentatis fquamam ouatam fubmucrofiatam aetiuantibus. Linn. 

ed. Willd. 4. /). 2SS* Schkuhr caric. n. 85- '• Q.- / 60. 
Hojl gram. Qujlr. i. U 100. Hall. hijl. n. 1396. 

C. maxima. Scop. carn. ed. 2. n. I166. Lamarck et 
Decand. Jlor. fr<xnc* n. I7S4- 

C. Agaftacbys. Linn. Jil. fuppl p. 4^4' ' . 

Cyperoides fpica pendula longiore et anguftiose. Sdieuchx* 

1- 

^grojl. p. 44^. g,8 MONOECIA TRIANDRTA. 

ri 

Ad rluum ex ino tibns fyluofis Tauriac fiipra liortum 
Nikitenfem ad mare nigrum ddabentem nascitur, huuianam 

» - . 

altitudinem atlingens. l^ , , ■ 

- ^ 

1S90. CARCX Drymeja» 

> 

In Cancnfi orlcntalis dilionis Knbenfis fyhiis freqnens, 

tefte Stmcno in mem. Joc, nat. cur. mofq. 4. />. 6p, occnrrit 

quoque in Tauria. 1892. CAREX nulans. "^ 

i 

F 

■r 

Nuppr eliam in Tauria et in transwolgenfibus aJ Rbyrn- 
7ium nsque obferuala ell- Oidine naturali C. ripariae pro- xuna. j 1893. CAREX riparia. 

Synonyma adoe: Flor. dan. t. 111$. 

C. plnmbca. Sumn in mem. foc. nat. cnr. mofq -I- Iri pronincia Caucafi oricntdlis DageftanenH eliam nasci- 

w 

tur. Steuen L c. 

Coaiparaui itcrnni cancaficain cum vulgari eliam circa 
Cbarkoviaai obuia et nulluui inter utranique diffeicntiam 

r 

vidi. 395* CAREX /ecfl/ma. 

r -- 

\ 

t 

VQrhias culrriis aggrcgaii* brruifrirnis, letiam fructifms 
folia radiialia npn fuperauiibus circa porlura Odeffljnum m 
dcprenis msri nigro vlcinis Ufscitur; ali;'m, qnoad babi- /p/m / infra nmscnlas ppro^tmklisj Candidatus Tfclitrnjajm in pratis dilliiclusChar fcovieiifxs legit. ^ i>' MONOECIA PENTANDRIA, 6ig 


A P E N T A N D R I A. 1907. AMARANTIIUS an guJlifoVms . Synonjwa adde: Catal hort, gorcnh a, Jgi2. p. 17, 
Brjfer cat. hort. crern* a* igiG* p. S' J908, AMARANTHUS palUdas, Hofl rmkenfis . 

etiam eft IIuc forte rererendn* Decand. fior, franc. 6* fi 1910. AMARANTHUS refro/€a;i/5. 

F 

Hcrrorum pefiis per omnetn Eofliam meridioiialem in 

-* 

Ucraniam usque, nec Poloniae auftraliori, uii video ex Bejferi 
Catalogo horti crememcenfjs, peregrina. UHerins in Eurojram 
nondum tanta copia pcnetriiffe vidctur, quonism in plerisque 

w 

onuxn Fipj^js non commejiioralur, Galliae attamen 
indiffenus eft, ■r' 620 MONOECIA POLYANDRIA^ \ - I 


A. P O L Y A N D R 1 A. \ \ 467*. MYKIOPHYLLUM. Mafculi: Cal. 4.fidu3. 

P e t a 1 a 4, c a d « c a a n t o. F ein im i: C a 1. e t 
Cor. maris. Pift, 4, Stylus o. Capf. 4, mo'- 
Ho f per in ae. igio** MYRIOPHYLLUM ^erticillatum. 

M foliis piunafJs c3| iUaccis, fnperioribus pectinalo-pin* 
natifidis, florilms axiHarlbus verticillatis. Lhtn* ed. Wilid. 4. 
p, 407, Flor. dan. /- 10^6. Engl bot. 2iS* Steuen in inem. 
Joc. nat. cur. mosq. ^j;. p, 6g* HalL liijl. n. ^^2. Gmel. fih. 

i 

M, fpicatnm. S. G. GmeL it. 2* p. tgs* t. JJ. 

Polaniogeion pennalum, flosculis ad foliorum nodos al- 
tcruis* Buxb cent. S* p. 5- t. 16. 

n I 

MyriojJiylla aquatica minor, Clus* hijl. 2» p. 252* 

Crcscit in aquofis clrca Kisljar. Floret Majo. ^ 

Synonymon S^ G. Gmelini fecundurn iconein apcrte huc 
fpectat, nec ad M. fpicaturn quo vulgo citatur. 1913. QUERCUS ibtrica. 

L 

k 

Hanc in fyluis monfanis fupra Gandfcham maci re 

n iu mem. Joc. naL cur. mojq. 4, p. 70. fert MONOECIA POLYANDRIA. 6ai 

Comparaiula eft Q. feffiliflora ^. platypliyllos. Lamarck 
tt Dtcand. /lor. franc. fub n. 2117. 1 914. QUfiRCLTS pedunculata. ' - Sy^/onyma adde : Flor: dan. t. 11^0. Engh hot. 13^2. 
Q. Robiir. Gatrtmr fruct. i. p, i^j. u 3?. 

An vere differat Q pyreaaica a Steueno in mem. /oc. 
nat. cur. mofq. 4. p. 70 commcinorata, Caucafi Iransalpini ' 
oricnlaHs incola, nequto dijudicare, ^uuin Iiaec uiihi non in- 
iiotuerit. V *-«' - 1 
1916. QUERCU3 pubescens. 

Synonyma adde: Decand. flor. franc. 6. fuppl. p. 352. n. 2117^. ^ Q. feffiliflora 6. Xamarci et ^Decand. flor. franc. n. 2117 Q. lanuginofa. Thuillier paris. I. p. S02. 46<)*. JUGLANS. Masculi: Calyx ameiili cy- 

lindrici fquama. Cor. 6-partita^ calyci 
aduata. Stara. ia-a4. Feminei: Cal. 4-pliyl- 

r 

r 

j 

lus, caducus. Cor. 4-fida. Styli 2. Drupa 
cdriacea: nuce fulcata- igiS*. JUGLANS pterocarpa 3. (amentis ojasculis ilmplicibus polyandris) folloiis nn- 
werofis lanceolatl*, fruclibus dipteris. Limu ed, IVilld* 4, 
p. 45S^ Stcuen in mtm. foc. nat* cur. mofq, 3. p. 247 $t 4^ 
p,* 70. 6a2 MONOECIA POLYANDRIA. j. f0li'3lis plarimis lanceolatisj ^ica mimorofe foemlni- 
flora, fructu pufillo fupra bafin tranfucrfe diplero* Michaux 

T 

fior. borealE-amer. 2* p. iff2* 

Rliua obfcururn. Flor. taiir. cauc. n. 6o6» 

In Caucafi orientalia dcaiiiriori;& diftriclus Schekenfis fyl- 
ois parcG eliain prouenit. 

Folia cirGiler octojuga cuoi impari : fo/ioHs beifi inaequa- 
Jibus, lateralibus felTiiibas, impari petiplato. Ammta fvcrninea 
fpitbamaea pendula. Fructus felElis, denitis aits pKo duplo 
tantuin major, vix drupaceus,. fubrotundns Lafi apictqne pa- 
rum atlenualus, coitis ibi concurrenlibus inae^aaSis, fubniul- 
tangulusj verfus medium utrinque alatus : alis boi izontalibus 
ipfius circiter latitudiue^ rotundatxs veuofis. ^" 1916. FAGUS fyluatka. 
Synonymon adde: Flor. dan. U 1283* ■ •*' 1919. CARPINUS Betulus. 

Synonyma adde : jFVor. dan. f. I34S* Gaertn, frutt. 5* /• 52. t. 89 E F 192:2. PLATANUS oiientaVm t Spbradicam etiam per tolum Caucafum orientalcm j>rae- 
ferlim in hortis et circa babitacula vidit Steuen fecundurn 

L 

mem, foc. nat. cur. mofq. 4. p. 70. * X 


•^* 1 / MONOECIA MONADELPHIA. 623 


A. f MONADELPHIA J 1925. FINUS Jyluejlns. i 

Synouymon adde; Lamhert monogr. j. p. j. f* T. 

w 

Masculi: Catyx duplcx, ea:terlor arnenli fqnama, inUrlor 
friphyUns receptacuU HanjiiiuQi linearis bafi adnatus: folioJis 
inaequalibus fcariofis. Stamina plurima : JHamentis apice 
njembrauaceo-dilatatis fubtus anlheriferis, anthera biloculari. 1926. PINUS Laricio^ 

r 

m 

r 

P. foliis getnJnis laxis ftrobilo fubduplolongioribus, (Iro- 
Lilis ccnicis fubgeniinid interdum ternis quaternisque: fqua- 
mis dorfo conucxis vix angulatis non raro fpinulolis^ amentis 
mafculis fubfeflilibus longioribus^ anlherarum crilla pania lo- 
tundata. DuliQmel arb. ed. nouijf. p. 239* ^* 7^* ^7* /• ^* 
«. /J. 

P. halepenfis. Flor. laur. cauc. n. JC}26, {non fynon^ma, 
praeter .Paliafii et Hal/liaii.) 

P. jaiaritima. PalL rojjk. ediu vernacuL /. p. 22- (eo;-' dujo Jy 9 FoJia valtie rigeiilia, unde dubium de Synonymis Poireli 
iicu tnc. bou 5. p. 339 «^ -^""^* ^^ Vecand. Jlor. Jranc. n. 
^oCOt rolia laxa varie diuergentia re^uirtnlibus j koms U- ii / 6i24 MONOECIA MONADELrillA. men allcgatae lioftrae refpondent. Autherarum crifta coclileala 
lotige amplior quam in P. fyUieflri. Coni fere fefllh s, unde 
deorfum flecti vix poffiint, foliist iJu|>lo breuiores; fquHmis 
apircfuperne incrafidlis ilhuo teftacei.s lucidis antire rotunda- 

L 

tis, transvcrfe carin;itis: cariuae medio in umbilicura rhom- 
beum faluratiorem proluberantc: lineola proniinnla ab angulo 
apici coni obucrfo ad carinani. NaX ala Uiagna liyalina: nu* 
cleo haud i(a magno, attamcn fapido ut in P. pin< a. A P. ha- 
lepenfi, pro qua habui et WUldenouio commanicaui, longitu- 
dine folioium haud aegre dignoscitur j fi^d ex Ibcria habeg 
xau^um in oninibus tauricae adacqualnm, praetcr folia nna 
tertia faltim bi'^uiora. Hanc ibericam ipfe viuaiu nou vidi. 1927. PINUS ficea SjNonjmon. adde: P. foliis foHtariis planis fubfecundis, 
flrobihs cjlindricis erectis, bracteolis elongatis, anlUeraruai 

crifta bicorni, Lambert monogr* p. 4,6. f. 30. J928. PINUS orienlalis. Synonjma adde : Lambert mono^r. /?. 45. t, 2p n, 23. ^ -^, Elate Irapezuntica. Tournef. it. ^diu Qvig. gallic. />. 104 CUCUMEREM Melonem yxxm inferiorem ditioni Schekenfi attinente hinc*inde i^rocul 

nascentem vidit SteuenuSy Jecundum mem^ omni habitatione Joc. nat. cur. mosq. 4. p, 70, haud penitu« attanien de fpe- 
cie ccrtus. Equidem plantaro, a me inter caucaficas hactenus 
non vifaru, donec certiora innotescant* noftratiuui fcx^ie norr 
iom [Jrehend o. . MONOECIA MONADELPHri. 6a5 r _ • ( igSi- BRYONIA alba. DefiWafur: JBr. folils cordatis palmato-qnlnqnelohfs fe- 
tulofo-fcabris : lobis aculis inaequaliter remote denfatis, race- ,^ . . - . . _ _ 1 » mis axillaribus fubcorymbofis , ftoribu» nnonoicis y ( baccia 

j p'. 1931*. I3RYONIA dioka. 

Br. foliis cordatis palmato-quinquelobis felulofo-fcabris 
Jobis acutis inaequaliter remote dentatis, racemis axillanbus 
fubcorymbofis, floribus dioicis, (baccis rubris). 

' ■ i - + ■ ^ 

Br, foUis cordatifi palmatis quinquelobis dentatis callofo- 
punclatisj floribus racemofis dioicis, Linn. ed, Willd. 4. p. 

r 

I. Jacq, aiijlr. 2. t» jgg^ Hall hijl. n. 574^- 
Br. alba B Flor. taur. cauc. fub n, ipjr. 
Br. afpera Steueni. Catal. hort, gorejiJi. a. IglS' p. 32» hijl. 2. p. 143 Kra p. 72^1 fiores fuperiores mofculos # -H 
Occuvril paffim per Caucafi feptentrionalis fnbalplna a 
fepes. Zc 

-1 — r ^ 

Pro varietate Br. albae olim Iiabui, fed dioicam efle 
nuper compen. Baccas immaturas folum vidi,quare de colora 
earum minas fum certas; videbantur attamen lubrae euafu- 
rae. Afperitas omnium jr)artium in liac major quam in prae- 
cedentej in utraque vero ex fetulis paruis pellucidis va!do^ 
fragilibus componitur, quarum bafis incrafl^ata perfiftens p\xni 
ctuni callofum refcrt. V ; ; ; • O 

ftora taur^ cauc. 't. ttu ^ 6a6 DIOECIA DIANDRIA. 

A. D I A N D R I A. 1933» SALIX purpurea. Qnuin noflras alfius orgya vulgo attollatur et vimimbuS 

L 

viridi-lutcscettlibus gaudeat: liornofinis tanturn ramulls par- 
purascentibus, defeet fortaffe ad S. Lambertianam Smithii re- 
lerri; ab ea vero> quaoi fub pari nomine recenfet CL Bejfer 
in fior. galic, n. Ilg7y fecunduai fpecimind ab auctore mihi 

H 

commanicata, plane non difiTert, Folia forniae variac, inler- 
dum iineari-lanceolala utrinque attenuata; alias obouato-lan- 
ceolata acuta* Amenti feminei f(]uamae villis longe breuiori- 
bus parcioribusque veftitaej quam fquaniae amenti niafcull. 
Stigmata capitata, apice falco exarata, purpurea. Germina ob 
breuiflimum, cui imponunfur, pedicellum fubfeffilia diceada. k 

. 1934, SALIX triandra^ 

Varietas minor^ pallim per deferta Caucafo finitima dre-^ 
Tcens liabet folia nonniliil lafiora atque breuiora fnblus in- 

w ^ 

figniter glautescentia et ametita o^afcula quidquam minora: 
flaminibus minus elongatis, duplam fcilicet fquamarom ar 
longitudinem vix excedentibus, bafi intra fquamam lana co- 
piofiorc inlricata alba veililis. Stigmata feflllia parua biloba. enti 1934*, SALIX Ruffeliana? 

S. foliia lanceolatis acuminatis ferratij glabris, amcntis 
coaetaneis, triandris? germinibus pedicellalis fubulati» laeui- DIOECIA DIANDniA; 62; 

f 

tns, %li*8 elongatis. Limu ed. Willd. 4. /). ^sSt Smith hriu 
p. 1045? 

F 

Cnni praecedentc in {iihcctis Tauriae et ad Caucafurrt 
lecla. % . . 

SimiliB S. IriatiJrae, quocum ifa confufam Labueram^ nt 

4 

mavera et nunc inter ficca utriusque fpecimina defidererti vcl 
diftingnere houd valeam. Digiioscitur amenti ferninei, dernum 

L 

ut in S. fragili pendnli, fquamis nonnihil majoribus, germini-^ 
bus laeuibus ne« tuberdilato.rugulofis , pedicello breliiffimo Ai TSimis in Jligmata a vix incraflata acutiuscula defneniibus. CapfuU 
nonnibil turgidior et acutior quam in $• triandra: pedicclla 
cvaffo brfaiffimo, ut fere feffilis* ri 

Pro vatktale S- fragilis habeiit Decandolle In ftor. franc. 
6. fuppl p. 340^ Seringe Salic. heluet. p. 7^ et rccentiorcs 
alli ; quibus attamen obftat flylus \i\ noftra elongHto- biparti- 
iu$j qui breuior iu S. fragili* 1 955- SALIX fragilii. ' Synonyma adde: PalL toff. ^, p. ^^, 
S. pendula. Seringe fali<;. heW. p^ 7g. rt. r| 1957. SALIX Wilhiilmfwna. 

S. monandra/ foliis lincaribus aculfs UtrJilqafe fericefd* 

w 

Ganis: glatidulis marginalibus fellililas, ftigfiialibus feffiiibus. 

S. anguftifoIJa. Flor. taur. cauc, n. 1^37. (exclufo 
forte fynonymo Willdenouii.) 

Coliocanda inter S. nionandras pofl: S. forbyanaui 5mj* 
thii. Ammta mafcula fubfelTilia, bafi foliis ijonnullis primof* * a 628 DIOECIA DIANDRIA. dialibus fericeo-albicautibus ftipata, longifudine amentorum S. 
pnrpureae fed graciliora: rachi albo-villofa^ fqurmis paruis 

^ w 

obtufis bafi slbo-villofis caelerum glabris fiauicantibus. Stamina 
glabra fquama Iriplo circiter longiora : anthera quadrilocnlari /' amentis S. pur- pureae; fquamis ut in anientis mafculis. Pijlilla forma, pube 
et ftigmatibus S. pnrpureae refpondcnt. An S. angullifolia 

^ ■ 

Willdenouiij haud fatis cognita fpecies, cnm noftra coincidat^ 
dubio obnoxium eft, quare hanc a D. ff^ilhdmSj ' qui fpeci- 

L 

mina florifera nuper cx Iberia Iransmifit, e quibus affinilai 
hujus cum S. monandris europaeis agnila ell, denominarc c.on- 
fultius duxi. 1938. SALIX Caprea, 

' ■ ■ 

w m 

Varietatem foliis lalis rotundioribu» in Tauria circa hor- ^-. tum Nikilenfem obferuaui. igSg. SALIX phlomoides. SYtionymon adde: Catal. hort. gorenk* a. Igi^* p. 14. 

Folia femper anguftiora et longiora quam in S» Caprea, 
fubtuB denllore tomenlo v.eftita; venis magis prominulis, quan- 
doque apicem verfus euidenter ferrata. Stigmaia perfecte fes- 
filia breuiora el craffiora quam in Caprea. Habita et foliis 
propior S. acuminatae quam Capreae/ {cd Jiylorum forma ab 
illa magis adbuc quam ab hac iecedit. / DIOECIA TETRANDRIA. 629 H L > '/ 
A. TETRANDRIA 1941. VISCUM alhum Synonymoh adde: Hoffm. /iorL*mofq, «• I5*0^. introd. /. J. A-5r. 
484^ ARCEUTIIOBIUM. Mfl/cu/i/ Calyx du- 

plexS exterior breui f f i mus, bipartitusj 
terior 3-*4-partitus. Cor. o. Antnerae ca- 
lyci interiori innidulan tes. ^ Feminti: Ca- 
lyx femifiiperus, indiuifus, «pice rima 
pertufus» Cor» o/ Capfula eualuis, mono-' 
fperm». 1942. ARCEUTHOEIUM Oxycedri. Razoumowskia (caucafica) caule artJculato: articulis va- 
ginantibus, fubtetragono rugofo tricbotoinoj florifaus femineii 

.pedicellatis, mafculis fefBIibus. Hoffm. hort. mofq. a. I^O^. 
introd. n. i. /. I- a-i. 

Viscum Oxycedri. F/or. iaur. cauc. n. ij;>42. (cum fy- 
onymis.) Steuen in mem. foc. nat, cur. mofq, 4. p» 7J. • J* 63o DIOECIA TETRANDRIA. Viscum (Oxycedri) caule ramofo geniculato nudo vagi- 
mtOy floribus folitariis in apice raoiulorum. Ltoijdeur franc. 
p. 677* Ijamarck ct Decarid. Jlor. franc. n» 3^00. Perfoon 
^nchirid. 2» />. <?rj. 

" i- 

L 

In Jimipero Oxycedro circa Tiilin et Gandfcliam com^ 
mune, in Tauria quoque occurrit. , \ V Genus Viaco quidem proximum, tamen diflinctum, cni 
women impofui a flatu parafitico in Jnniperi fpccie; qnuni 
aliud genu^ ab inclyto Botanicea promolore Comite Alexio 

L 

Razoumo^vski nomen obtinuerit Ex recentioribus obferuatio- 

?iibu3 partes fructificationis fequenli modo fe habent, Ma* 

Jculi: Calyx coria ^ us fubftautia caulis, . dupltjc: exierior 

breuiffimus profuiide-biparlitus : laciniis obtufilTimi» carnofo- 

gibbis^ veluti arti^ulus caalis abbreuiatus floris bafm ample- 

ctens; intcrior 3-4-pariitus : laciniis oualis, dorfo carnofo- 

gibbisj^ msrgine tenuiore cinctis, apiculo inflc5.Q. AnilitrQe 

ut in Vi>co orbiculares medio disco fingularum laciniarum 

calycis interioris immerfae, impubcres rhembrana ycJatac, 

eruiflo poUine patellaeformcs, Feminei: Calyx coriaceus 

fubllantia cauHs, germihi verfus ejus apicem odnatusj fubcy- 

lindricua, apice rotundatus rimaque pertuius, connubii tcmporc 

^hianle, Germen inferi^m breuilllme pedicellalurn obiongum obf cure tjigonum calycc multo longius cocrulesc^ens. Stylus 
breuiffimuH. Stigmn fimplex fubglobofum mininium germini concolor inlra rimam Capfula oblonga L 

coerulca calyce coronata, inlegra decidua. Semen ui;iicum oh'^ 
longum laeue : embryone magno longitudine fere albuminia 

L 

recto: radicida fupera ut in Visco. Flcres mafculi ad articu- 
lorum commiiTuram fubfelLlea i-3; feminci in diftincto in- 
diuiduo ad ramulorum apices terni breuiflime pedicellali ; p^- 
iicello furfum dilatato intra cqmmifl^uram arlieulorum. DIOECIA PENTANDRIA 63i 

A. JH- PENTANDRIA. f 1945. PISTACIA Terebinthus.^ SfHonymon adde: Marfdu cafp. p*4i^^ 
OrienlGlis noflra forie fpecie a Terebij Europa cidentalis differt, quam fpontaneam vix arboresceire, petiolo earet} feniper glaberrimo in- ^PP^- /'. 554 fior^ fi 406S €t 6* I 

Baccae ex viridi colore aetate in yubicimdmn. iz^aturo? 
icenles demum in coeruleum tranfeui\t. '-* K^ 1947. UVMVLVS Lupulus. Synonymon adde: Flor. i£n. t. 123^. \ 63a 


DIOECIA HEXANDRIA. M ■ * V - » 1 L - ■* 4 < / 
V A. M E X A N D R 1 A. m 4 r 

1948, TAMUS communis, O Crescit eiiam in fylui* ad montem Befchtau et fupra 
Inermas Lonltanlmomoatanai. 1 949. SMILAX exc«//ii ^ 4 

De hac conferaMlur Pallas in praefationc ad tom. 4. 

^^V V& -^V^ ^V-4 -^^^B ^ Mh ^ ^ ^ ~ quam nm. Gmelin. p. XX F €f March cajp. p. 7^. 

Sm. excelfam Duhamel 

r 

fpecie a nollra forte dilFerre olim notaui, Tideo lam ad^Sm 
maunlamcam pertinere^ quae tamen fecundum Lamarck et 

* i • - 

i'^ baccai rabras etiam fert, fed ab 
et foliis baii ouafis nen rardatis di* Decand, jior. franc, n. ig 
cxcelfa caule «culcatiiTimo j- 
1 

gnofcitur. \ i * ' I 1 - 


• j ^ »5 -^'i tt ; ' - ,j i , i^ ^i t 1 ^ 


t- * \ . ' T U^ « j» ^ PIOECIA OCTANDKIA. 635 t^ ^ N 

A. 

T A N D R I A. » ^ 1950. POPULUS fl/^fl 
^ Synonymon adde : Marjch. eafp. p. TS- 

Arbor piocera# Amenta nydtcnla fubcyllndnca laxa: fqua- 
mis rufo-fuscJs njarglne vix lacGii», fed pilis infis longioribus 
copiofis ciliafis. Ex puhe et foJiorum Cgura diagnofm a P. 
canescenfe Smithii aegre flabJIiri nionui, quae tamen pro di. 

r 

flincta fpecie habenda eft, fi breuitate amentorum fnafculorum 

F 

conftanter discrepat. Eam vero per Tauriam atque Caucafum 
nec ego vidi, nec amicijf. Steuen (con/. mem. mofq. 4. y. 
7-2)/ immo per omneiU RufTiam non videtur occurrcre, qu^- 
xe P. alba botanicorum roflicorum ad noftraxn tulo referri 
poteft. 1961. POPULUS hybrida, 

^ i 

■ 

Hanc in nemoribus ad fluuiuip Koifu occurrere et ob T * folennem P- albae quoad folia polymorphiara ab ea vix fpecie 

diflingui poffe monet Steuen in mem* foc. riat. caK mofq. 

4. p. 71. ^ »» .» . fc - m IJIOECU DODJSCANDKJA, \ ^ 

A. \ z> 
D E C A N D R I A 
1956. DATISCA cannaVma. ^^. Synonymon adde: Giildenji. iu !• p. 312. 42$* 
Referente? Guldenjlaedtio l. c. in ^lanioribut |mci^et^egi 

l^liafi^ iluiflini adjacenlibu? ctiam Qccurrit^ 


M 
N A.D E L P H I A. 1557. JUNIPJERUS excelfiu 
Synonymon adde: Marfch. cafp. n. fj 1959. JfUNIPERUS obLonga,. / etiam m Caacafo ci&alnino Cabardinico ciroa aci ^alam Nartfaua. « DIOECIA MONADELPHIA. 635 ■ ^ 

* ^Ad calcein liojus gcnicris menlio facienda eft ^e JunL //■ a /< inter Tiflin et Erivan obfcruata, mihi vevo hiictis*j^ue igriota, bofanicorum, quibus Ibcriae the- 
fauii palent , iuuefligationi comuiendanda. De hac Touf" 
nefortius [itm. ed. ong. galUc. 5. f. jjj) fequentia memoriae 

prodidit : .jSabinae fpecics eft, altitudine Populi, ab ea, qua© 

,,in Ardiipelagi infali» occurrit disciepans foliis Bon adprcflis, 

„verum lateraliler paluh's et vcrticillatim ternatis. Sc]uamae 

„horum folioruui fesquih'neam longae pungentes, . fupra Jaete 

L 

j^virides, fublus pruinofae in luX^Mxn vcrgentcs. Baccae viriJcs 
,,fennpo]Iicaris diajnetri erant.„ Conferenda efl: apud Palla-- 
fium Jlor. rofjic, 2, icon t. 7, J. phoeniceae ramulum ad Cau* 
cafica fpecimina ex GuIdenfl;aedlJo delincatum, foliis terni* 
' patulis et acutis infl:ructum cxhibens. ^ - ■ 

ijla chy ■-■p .^ In liumili planla, per auHrah^ora Koii.^e in campc* 

r 

flribus vulgala , pedunculi fructiferi ex uno puncfo raro 
duobus plures frucfum longitudinc parum fuperantj qui in 
varietate /3 ahiore, calidiori Caucafo peculiari {conf Marfclu 
cafp. p- 75*), facpius 3-6 verficillati inaequales fructu manife/te 
fuut longiores. An haec auftralis planta^ ex mcnte Tourne^ 
fortii, fpccic fejungendaP 

Varietatem campefrem in affectibus rheumaticis n CaU 
jiiuccis adhiberi rcfert Jachrig in acU petrop^ a. 1X77- 2* hifl,^ .J ^36 \ POr,YGAM[A MONOECIA. •i -* A. MONOECIA, 1964*. ANDROPOGON Gryllus. > I 

A, panici^la fimplicl difFufa : ramis apice trifioris/ flore 

w 

inlenuedio hermaplirodito apice ariftato feflili bafi barbato^ 
laleralibus mbrculis pediccllatia (nuiticis)- Linn, ed. Willd. 4. 

• 2. t. I. Sibthorp* fior. graec. !• t. 67. Hojl gram. aujl Decand. flor. franc^ n; 16 S7* HalL hiji> n. 14,12. San ceut. plont* ijc. p. 203' r 

Polliaia (Gryllus) panicula elTufa paienle: ramis verti- 
cillalis trifloris, pedunculis barbalis^ vaginis foliisque pilofiu- 

fculis, Roemer et Schultes Jyjl. veg, 2* p. ^r^/^S^preng. pugili 

p, 10. 

Aegilops bromoides, juba purpurafccnte J. Bauh. Scheuchzer 

ogrojl. p. 267* t. 6. f. I. 

, In ditioue Caucafi orientalis transalpinl Scbekenfi, infer 

_ b 

arbufta rarius occurrif, iefle Steueno in mem^ foc, nat. cur, 
mosqm ^. p. j2< Fioret Julio. ^ 

Injlorescentia Sorghi, nec fpicularum ftructura pleriaque 
congeneribas j^»enitus refpondet, hinc a nonuuUis recentioribu» 
peculiari gencrc cou^prehenditur. Mihi tamen caracJere* An- 
drupogi efleniiples adclTe videntur, fcilicct: fpiculae mafculae 
pedicelialae: cal^ce biualui unilloro, corolla biualui inclufa; POLYGAMTA MONGECIA. 63/ 

polygamae f^JJiles: calyce biualui bifloro, fosculo mascnlo feu 

0- 

xieutro arifla elongata geniculatS, hermaphrodito biiialui iu- 
clufo. Discedit lanUim ab aliis congencrlbus fpicuUs mafculis 
non folitariis, fed geminis juxta fmgnla» polygainaB: ^'aluis ca» 

w 

lycinis apice fubariflatis; fpicularum polygamarum valua caly 
cina allera fub apice arillala; Jlosculo neutro ((juem alii pro 
gluma terfia llosculi hernjapbroditi babent) uniglumi tenuifli- 

L 

mo in longam ariftam producto, Iiermaphrodito mutico : g/a-^ 
mis fcariofis, altera minima» 

Qui Sorghum cum Andropogo conjungunt, iis equidem 

* _ 

non repugnabo. 1965, ANDROPOGON Ifchaemum. X 

Synonyma adde : A, (angufiifoUus) foliis linearibus ca- 
naliculatis pilofis^ fpicis digitatis corymbofis plurimis, calyci- 
bus ftriatis pedicellisque hirfutis. Smith prodr* jlor. graec* T. 
p. 47. Roemer ^et Schuttes Syjl. vag* r- p- 822^ 

CU Smilh, herbario Linnaeano fretus, fibi aliisque per- 
fuaflt, Linnaeum in fcriptis fuis A. prouincialem Lamarckii 

L 

fub A. Ifchaemo intellexifle. In quo equidem a viro alioqnia 
fagaciffimo, fed inlerdum fchedis herbarii Linnaeani nimium 
fribuente plane difTentio. DeCnitio enim A. Ifchaemi in Linn. 
fpec, plant. propofila, a Smitkio autem A% prouinciali adfcri- 
pta^ priorem sperte loquitur, cujus et Synonymia eft omnTs» 
Quod igitur in herbario Linnaei^ pro A. Ifchaemo,proftet A. 
provincialis, id cafu vel errore accidiffe facilins crediderim, 
quam fummum virum A. Ifchaemum, notifTimum gramen^ non 
ignorafTe folum et ojrifjfle, fed et aliam longe rariorem fpe- 
ciem, nolla dc hujus bons defcriptione et icone apud Gerar^ 
dum gallopr, p. 10^, t. 4 meniione facta, et phrafi diagno- 

m 

ftica minus congrua ct alicna Syuonymia adhibita^ fyftemat^ 
inferuifle.- N 638 POLYGAMIA MONOECIA. 1965*. HOLCtTS auenaceiis. 1- 

H. panicula aequali, glumia biflori.s, floscula lienuapljro- 
dlto fupenore fubtnutico, masculi arilia geniculata, culxno ge- 
tiiculis glabris, railice nodofa. SchracL genn* i. p. 2^7. ^^^qI* 
^ot. ^jj. Scop, carn. ed* 2* n. 123g^ 

_ X r' 

b _ 

■ 

r 

Auena (elatior) paniculata, cal^-cibiis bifloris: flosculo 

j - 

hermapbrodilo fubmatico, mafculo ariftalo- Lifm. ecL Willd. 

r 

J. p. 445. Schreh. grom. /). r5- t. i. flor. don* t. i6s» 
Curt. Zonc?. H / >Jl gram, oujlr. 2. f. 4p. Letrs herborn. n. §§. '7? Schcuchz. ■ 

/. >y? ArrLenalheram auenaceum (Pal. de Beauvois). Roemer et 

Schultes Syy?. v€g. i?. p* 4^6. 

Occurrit rarius in promon!orii Caucafici fepfentnonalig 

r 

Jierbidis fabalpinis. J^ 

H. bnlbofum, culnii gcniculis pubeacentibu(!i et raJicc ex 
tuberibus rotundis fibi inuicem fuperimpofitis conflala digno- fccndum, pro diftinclo preponunt tA gram aujl o O, Decand» Jlor. franc. 6* fuppl Hi r 

llori ut mibi apparet jure, bulbofam varietafem in pratis^ al- 

+ 

teram vcro folo leuipri inter fegeles nasci tradunt. 19G5**. HOLCUS lonatus. \ 

H. 'glumis bifloiis : heimaplirgdllo mulico, mafculi arifta flore mullo breuiore recurua. Linn. ed. Willd. '45 Schreb. grarn. i, p, 
li6g. Hoji gra tii. 
JLeers herhorn* n. ?70. t 
Scheuchz. agrojl, p. / 4' P- 934 Curt. lond. Engl. bot. ijlr. I. t, 2* Schrad^ germ. j. p. 2SI / HalU hifl* n. 1484 / fOLYGAMIA MONOECIA. 659. tn Tauriae meridionaliB prafis fertilioribual rarius prd* uenlt ^ 1966. tlOLCU^ npenif. 

Grtimen tioc, in fafaulo mobili Roi^iae me^Iafe copiofi/R* 

Dium, pecori praetcr fummam inediam intactum, discedit a fi* 
millimo feptentrionali RoiTiae ipfique agro Pefropolitano fdmK 
liari colore omnino magis glauco, foliis infimia breuiorlbus la* 
tioribusque, fpiculis nonniliil minoribus: margine apicis gM*. 
marum fcariofo minus producto et flosculis mafculis faepius 
fub apice in breuem ariflam productis. Utriqud paniculae rami 
glaberrimi etiam fub fpiculis et jioscuhis hermapiirodilds mu« 
ticus. H. repentem tioflii ad varietateni uoflram auftraliori* 

F 

lus addictam perlinere, ex fpeciminibua miffi ab auctore com* 
municatis colligo. H. auftralem Schraderi^ pedicellia fub floro 

r 

pilofulis et flosculo hermaphrodito dorfo ariftato discrcpan-* 
tem, intra Rofllae limites hucusque non yidi. 1969. AEGILOPS triariflata Hujus differctotia fpcdfica ab Ae. ttiuriciali Linh, flcut 
Ae* «Sylindricae ab Ae* caudafa plilrimo dubio obnoxit eft- 

■ 

(co«/. Roemer et Schultes Sjjl. ve§> ^. p» 770'772.) 1971. AEGILOPS Jquarrofa Excladenduin eft Synonymoh Latnarckii, Ae. cylincJricartl 
potias fpectans. Noflra Buxbaumiano-Schreheriatia calycibiii 
perfecfe truncatis, nec dentatis licc ariflatii, ab omnibus con- 
generibus facile dignoscitur; et nequit ad Triticum trahi (uti 
P. de Beauvois)y nifi una congensres oiSnes. ^ 640 - POLYGAMIA MOl^OEClA. ^ 19/5. VALANTIA humifufa. - * . , , Nec cilia, nec fcabriliem ullibi in margine foliorum 
percipio. Ari ideo iioftra diuerfa a planla Willdmouli et Sib~ 

- : 

thorpii fior* graec. t. j JJ ? quam attanien fic variare polius 

r _ - ^ 

ferediderinii # 1976. VALANTIA ffluncfl: - 

Sjnonyma adde: CalaL liorU gorenk* a, iglS. p. 4J 
r cataL hort cremen, a. Igl6. p. 147, * V- rediuiua. Hoffm. horU mojq. a, isog. nl 33S7* 

f 

r 

Pili longiusculi apicis pedicellorum abfcondunf germina^ 
^uae jarti pilis, longe^ tamen quam iii pedicellis breuioiibn?^ 
magis minusve pubescere animaduertb j fructus vfirb njilii 

4 

fealui apparuere. 1977, VALANTIA cherjonenjis. 

Hanc modo non diftingao a V. cruclafa plurimorum au- 
fctoruraj iimillima enim noftrae efl planta linju.s nominis agri 
Mosquenfis, Poloniae auftralioris etc , in qua, ficuf in praece- 
dente fpecie, peduncuH pediceUiquc pilis albia valde funt hi. 
fpidi, Alia vero videtur V. cruciata Willdtnouii loc. cit^ 
ct Wahlenhergit fior. carpat, n. IO36, "pedunculis glabris 
traedita. 1978. VALANTIA tricornis. Synonyma adde : Galiam (tricorne) foliis fuboctonis lan- 
ceolatis margine cauleque rotrorfum aculeatis, peduncnlis axil- 
laribus iriiloris, fructu granulato nutante. Smith brit. l.p.lZ^* 
EngL bot. 1641. ^ V 

^ycdurrit ^oque in Iberia^; PolygaUia MONOECIA. Ui 1984. ATRIPLEX acuminata. Synon^moh adde: A. liorlenfis var. MarfcJi, cafp, app* p. i2i. Huic proxima ell ©ccurreris in cnllis pcr Ucr«niam A. nitenSj quae differt flatura all 
crebrius finuito-dentatis apice foUis minus productis et valuulis fe^ 
minalibus apicera verfus magJs productis, quamuis mininje acu- 
1i«. PrQeter hanc ei A- hortenfis rubra in Ucraniae Lorli* 
quali fpontanea efl. 1985- ATRIPLEX laciniald. 
tjefniatur: A. caule herbaceo patulo, folii» rliombeo» 

^ _ 

^ualis finuatis fubtus argenteis, calyce fcmineo fructus rbom- 

j ■ * ^ - 

beo-ouato tomentofo denticulatd: valuulis trineruiis, medicy 
clisco deiificulis conflucntibns criftalis,feminibus utrinque con- 
nexis tuberculalis. 

Sfnbwymon adde: A. (alblcans) caole herbaceo paten- 
tiflimo, foliis rljombeo-friangularibus Jenfatis, calycibus fm- 
ctus rhombeis denticulatis dorfo tranfnerfe crillalis. Bejfef 

saUc. n. 305* 

Hanc/ quam non difliuguit « feqnente, Sodae pejoris 
maferiem praebere Tauriae incolis refert Fallas ilJuJir. 1. P' S 1 985*. ATRIPLEX incifa. A. caule Iierbaceo pafulo, foliis rboDjbco-oualis linuatlr 
fubincifis fubfus argenteis. calyce femineo fruclus rBombeo- 
ouafo incano deiiUto: valuulis frincrniis, disco infra mediurrf 
fparfim fubdenticulato, feminibus ulrinque planis laeuibus. 

Fl^ra taur. cauc. T,JIL' *' 642 rOLYGAMIA MONOECIA. A. lacinafa. Bejfer golic. n. 306. (Jecundum fpeclmen 
cb Quctore comrniinicatumf exclufo forte fynonymo Perfowi) 

A. (rofea) caule Iierbacdo cliuaricato, foliis incanis trian- 
gularibus inocqualiler dentatis, calycibns fruclus ^uadrangula- 
ribus denlati». Linn. ed. Willdu ^. p. ^6o ? \ - / f In deferlis aiifiralioribus falfuginofis magis communis. 
praecedenle, quae vero allius verfus feptentrionem ascendit, 
ideoque pro A. laciniata Linn» liabenda videtun © 

Tanta hujus efl: wum praecedente affinitas, «t prlus non! 
diftinxerim, quam obferuatii»nibus CL Bejferi L c. 'experge- 
ff.ctns. Statura et Joliis quani maxime variat, ut cxiride dia- 

F 

gnofis a praecedcnte oblineatur nulla, quanquam Laec ad eam 

b _ 

allitudineni, qriam attingit quandoque illa^' nunquam cxcrefcat 

ri 

et folia nnnus profunde incifa habere folcat. Puhes Iain"nu- 
lofa argcntea caulis copiofior in A. laciniala et diuiius perfi- 
llit, ficut calycis Jcminei feminiferi, qui in A« incifa formae mi- 
nus confiantis efi:: angulis Jateralibus et apice interdum vald© 
dilalatisj denlicuha anjbifus vulgo paucioribus majoribusqne. 
Semen utrique comprefTnm, A, incifae tamen magis compla- 

F 

natum, paullo mrijiis, rufnm ; laciniatae faepiufl nec tamen con-; 
ftantcr nigricans: fuperficie utrinque tubertulis feu coflis pa» 

L 

rum tamen eleualis inaequali. 

Infignem A. incifae varietatem calycilus fructus amplis 
iinlice trilobisr lobo medio productiore, denticulis tam ambi- 
tu» quam disci paucis, in aggeribus circa portum Odcffanum 
obferuaui. igSe; ATRIPLEX patula. 
Synonyma adde: Flor. dan. U I2SS^ Engl bot. pj^* ig88. ATRIPLEX litoralis. 
Synonyma adde : JF/or. dan. r. J2S7. EngL boL ^08 \ POLYGAMIA MONOECIA. 643 VGrietatem perpufjllata : ramis quaquauerfum dcclinatis 
lcgi in inundatis fubfalfis circa Aftrachah pofl exilccaliaiiem. 
Ilanc expriruit Ai ii»iniriia aiigujftifolia jBocc* ficuL p. Sj?. iggS, ACER campejlre, 

Synonymon adde: j^/or. tfan. t. 123^' {yarUtas ramulo-i 
rum cortice fungofo.) 

Nofandae funt icquentes variitates: ci* Vix arborcscfns, 
vulgo frutex al(us, foliorum loLis obtufis feu bblufiusculia, f a Earopae occIJentali f«aiiliaris, per RoDTiam faitini auftraliorem 
mihi non vifa. yS. Aiborescens, longe tameri A. plalinoide 
humilior, foliorum lobis acutis: petiolis .corymbisque multi- 
floris valde pilofis, flonbus minoribus, capfulis et ranluli» 
nouellis iomcn^ofi^j Tauriae Caucafoque familiaris. V» Slatura 
foliisque finiilis var. ^, fed undique pilis parcioribus inftructa, 
corymbJs mirius muliiflotis, jfioribus majoribus, capfulis parum 
pubescentibas vel plahe gtabris^ communis in fyluis tJcrania 
et Poloniae auuralioris, d*. Media inter ^ et y, putc copio* 
fiore cum piiore, corymbis laxioribus floribusque majoribu» curh pofteHore conueniens, iic utramque tonjungcns (A. aur ftriacUm Tratiiuick repofit. hot. j. t. 6\ A, campeftris varie- 
ins arhove^Wahlenb^carpat, fub n. jojp.). Variotatcs J3, y et 
6 fub A. ^uftriaco Truttinicftii cempreliendendae, forUfTe dli- 
flinctam ab x A, campeftri Linnaei fpeciem conftitounf. 1994. ACER ihericurn. 

tn fruteli» ad riuos circa Armenxae ibcricae iirbem Gand- 
fcham quoque reperiturj fecundum Steuen in mem, foc. nat* »fl •- 

J 044 POLYGAMIA MONOECIA. ^. "fc » ^ Ramuli Iiornotini brun»6centes, pmirtis fparfis albidis 
didineti. Folia fimilia foliis A. monfpelTuIaai : Aam fubftanlia 
foliac«a faepe, nt in boc, usqve ad petioli infcrti nem pro- 
duci^ur, ita ut, guod idcirco olim animaduerti, ron libique 
obtineatj in uniucrfum tam«n majora : lobis conflantius el eui- 
dentius dente laferali obtufo interceptis Samarae njagniludine A. 
«ampeftris, adeoqne longe majores quam in A, monfpefTulano, 
cui forma et fitn paralUIo alarum refpondent; in di&co valdc 
sibba«9 veni* eleuatis admodum iriaequales, tenuiffin^e et vix 
confpicue pubescentef. VarittaUm T&mulis fuberofo - alal ih 
habco. y J ^Ji Baccae luteo-rubrae, ut in C. Tournefortii, a qua taw~. 
t«m foliip majoribus «t fubtus tomentofis discrepat. Simillimant 
habeo ex montibus Carpalbicis. An dillincla fpecies a C. au- 

* - 

firali occidentalis Europae? R^ 1996. CELTIS Tourntfortil fr -^ 1 

Ib ' faxofis circa thermas Conllantinomontanas occurrit fru* 
tex ob«f«8 atque nanus, qui ad lianc refcrendus effe vidctur. fbi xnirius verfus petiolum produ- ctis, grofHis ferratis : ferratnris quandoque duplicatisj foliis 
quibn$dam ad ramulorum extremilaics fubtrilobis. Fructificauo 
inc lalet. An liaec C* caucafica Linn. ed. Willd. 4, /?. ^p4p 
Mxihi LuGusaue isnofa? * *>-# J L J / > -^ ^:* 4^ *&?# FOLYGAMIA DIOECIA. ^. t ^- / J / 645 / > /r .* 
A. D I O E C I A. 1999. FRAXINUS oxyphylla.^ " "^ ^! Synonjmon adde : 
cof. /jor/. cremenec. a. ifi6* /•. 55 jl y -^ % * * t 5Sf 4 

I .^ 
:rf .V ^ 


' -I J^ ^» m^ "S X f^ ■t* «I Mt^ ;J -■■'.i T '■ ,-? > I 


^ 


* T^ V ? -r ^ «^ 1 . * —1'^ 646 
■ r -T * -^ 


j-' 
P«g. i8. n. 38*. FeromVa cymhahrifolia^ Synonymon «dde: 

h 

Decand.fon franc. 6. fuppl. p. J^^* n. 5407«. 
2o* n. 4i*. "Feriena nodifora* Synonyinpn addc: Bl^iria 

r 

nod,iflora. Gaertmr fruct. /, p. ' ^66* t. 56". 

a4. n. 55. Saluia polymorpha, Ab hac fieut a S* clande- 
ftina Limu fpecle differre videtur hujua nominis 

i 

planta apud jDecdnd. for. frqnc, 6. fuppL p. 38^» n. 2488 a F 

36. n. 74. Crocus. fptciofus» Hunc in Banalt^ leplum, pro, 
Cr» multlfido mihi commdnicauit D. Roch^t. 73. n, i^S**". Fefluca varia, Synonynion Schraderi hic 

r 

excludendum a^ F. Eskiam pertinere monet Decand.^ 

Jlor. franc. 6. fuppL p. 26j^\ 

r 

96. n. 2a3. Triticum junceum. Exchidcndum fynonymon ^or. f ob cognomini» planfae gallicae rachin fpicae glaberrimani '^ Decand. fl f' fuppL 6* p. 551. Noftram potius ridelur fpeclare Tr« rigidum. Dtcand 
166 2^. cit. p 82 Hp ADDENDA. . 64; 

Pag log. n. 266. Galium verticillatum. Synonymon aclJ 

Decand. flor. franc. 6. fuppl. p. 4^5. n. SJSJa. r' - 127. n. 32 4*. Cynogloffurn flaminmm. Hoc fefe m Tau- 

ria priauim dete^JiilTe monet amiciff, Steuen in lic 

1 

100. n, 339, Symphytum cordatum. Caucancam planfam 
fub S. iberico fpecie mipcr ab hungarica diftinguit 
Steuenus^ utramquc calyce et foliis /jjanifcfle difFerrc, 
m litteris acl ine datis perhibens/ 

16 5. Viola glauca a V. areiiaria Lamarck et Decand, 
flor. franc, ru 44.63 vix diaerfa. 

+ 
i 

169- n. 437. Ilkcebrum cephalotes, Iberica planta, 'foliis 

r 

breuioribus minus hirtis praedita, proxiine accedit aJ 

F 

Paronychiarn argenleam j7or. franc, n. 22gO^ foliis 
adkuc minorlbus uiinus patalis parum pubefcentibus 
ct ftipulis minus acuminalis inllruclam, quoad reli- 

r 

qaa autem iimillimaen. 

-^ — H 

r 

170. n, 437*» Hablitzia tamnoides^ Scminis fntcgumen- 
tum exterius coloratum fragile, inteiuus albidum ad- 
haerensj embryo periphericus fer« in circulum^ albu- 

y -■ ■ T 

men centrale. 

L 

F 
F 

246. n. 588***. Trinia KitaibeUin Hujus varletattm: um- 
bellularum radiis valde inaecjualibus, uno alterou 
fructifero elongato^ ex Galloprouincia pro Pimpiuella 
dioica fibi miffanj, raecum nuper commanicauit amic* 

r 

Stzuen; quae, quoad liabitum, inter Tr. Ilenningii et 
Kitaibelii quodammodo ambigit; cam tamen ad poHe- 
rioram fpectare, monftrant praefcnlla inuolucellorum 
el radii umbellularum liaud omnc» rogulftrller, ut in 
priorc, fed quafi per anomaliaai pcrpauci tantum 
clon^ati. £4t ADDENDA. / Varietas flore puire flauo nuper iu arenofis circa Charkouiani lecla eft. 

L 

Qj6 n. jo^*^ FranUnia mo!lis> Comfnunicauit milii uu- 
pcr amic. Steum plantam fibi Maflilia pro Fr. pul- 
tier.ulen:a (a qua diuerftfTiina eft) irniffaai, a noilra Fr. 
^i_olli, quouaque cx ficci colligere licet, non discrcr 
paaleaj^ 

stjj. Plantam Jui generis pufl: Peplin cornmemoralaoi, 
TelrodicUnj nonaine gexif^ris a nnrjriero (jualeiviario ca- 
pfuJarum biuulniuui defiuuto. uudct appeijauit fingula- xis hujuscc plaiiluLie iiriuentor Suuenus^ > 
333. n 964# Spiraea hypericijoiia, Haec fpecie», Lin" nato in Jiorto CHJforliano jani comniemoxata, nomen 
fuum triuiale denique accepit in Amoenitatibus dra^ 
demicis loc» citato^ quod circa ea, quae de huju» 
plaalae patria, differui, moueudum erat. 

L 

"366. u. io4:2# CiJIi HeUanihemi i/arietas pardiJoUa tau^ rica, calycibus aculioribus a vulgari otiam recedit et videlur omnino propriam conftituere fpeciem. 

681. n, \jyo*.Anthernis Jaxatilis. Culta longe major cuadit 
ftt ramo uno allerQue laterali eloneato nnifloro luxuriaL \ 


I 4 , I N D E X Arov 

Achille 
.Acojiitum ^ ■- us Aco. 

Aclaea 
AdoniH 

Ae^ilops 

Aei:oppdiuai 
Aetbufa 

Agroftis 
Aira 

A]uga 

Alchemiila 

Aleclorolopliuii 

Ailium 

Alliaria 

Alopecurus 

Altbaea m Alyffu 

Aaiaranthu^ 

AmarylHs 

Animannia 

Ammi 

Amygdalua 

Anabafis 

Anchufa 

Andropogon 

Androfaco 

Aneuione 

Anelhua^ G 


E N E R U M. 

r 
pag. 


m 


P^^g- 


64S 


Anthevuis 


58o. 648 


584 


Antkoxantlium 


25 


372 


Anthriscus 


236 


27^ 


Anthyllis 


46o 


36s 


Antirihinum 


4i3 378 Apargia 

639 Apium 

25 1 Apocynu-m ' 

2 32 Aquilegia 

60 Arabis 

G3 Arceuthobium 

38S Arclium 

112 Arenaria 

4io Artemifxa 

956. 648 Arundo 

445 Asclepias 

53 Asparagnf 

457 Asperula 

43^ Asphodelui 

619 Aster 

a55 Astragalas 

111 Astrantia 

3to5 i\lhamanta 

33o Alraphaxi^ 

r83 Atriplex 

1:2:» Auena 

636 Azalea 

b ■ 

i32 Eeta 

1 

376 Betohica r^ 
532 

25i 

374 
446 

56* 
88 
173 
370 
io3 
268 

571' 
486 
193 

378 
64i 

i36 

186 
398 65g 
BrafTica 

B't/.i 

B' omns 

B^yoiiia 
Btii-i.ts 

w 

BiiJiiutn 

BupTiiIialmuni 

BapJeurum 

C^iCdlia 

Cachiys 

Caleadula 
Callitriclie 
Cftmpanula 
Camphorosmai ^ C appans Cardaoiin^ 
C«rclau5 

Caresi 

Carpinu* 

Carthamui 
Caiicalis 
Cellis . 
Cenchrn» 

Centaurea 

Ceraftium 

r -*' 

Ceratocarpus 

C erin the I 

Chaerophyllun:^ 
Chara 
Cheiranthus 
Chelidoniaoi 

Chenopodium 

Cijondrilla 

Chiyfoeoma 

Cineraria 
Circaea 

Cirfium . 

Ciilus 

Cleiiialia ^ pag. 

4^y Cleome 

70 Cnidiuni 

r 

y j Colchicum 

635 Colutea 

419 Conium 

206 Co|iualiaria 

686 Conuolnulu* 

196 Couyza 

5ti3 Corirpernium 

91 5 CoronilU 

596 Crambe 6 Crafaegus i 3 8 Crepi^ 

4 12 Crilhmum 

36 1 Crocus 

436 Crucianella 

552. Cwcpbaluae 

6i 1 Cacumia 

Caa Cuscutii 

562 Cyclanien„ 

laoo Cymbidium 

644 CynoglofTum 

5q Cynofu^us '\ Daphn e 586 Cyperus 

5 \ 6 Cytifus 

609 Dactylia 

i3i 

237 Dati$ca 

608 Paucus 

442 Delphinium 

361 Dentaria 

1 /5 Dianthu* 

528 Digitalis 

563 Dipfacus 

5/3 Doronicum 

S Dorycnium 

555. Draba 

365. 648 Dracocephalam 

377 Echinophora 45a 

281 

478 
208 
27 i 

137 
569 

420 

333 
537 

35. 646 

110 

3o3 
624 
ii4 
i35 
€07 

?a5. 647 

46 

476 

fO 

634 

2Q4 

368 
436 

4i7 

576 
5i4 

424 

407 

»99 
65i Ecliinopj 

Erhium 

Edipta 
EIymn« 
I,phedra 

Epilobium 

Epipactis 

Ercinuru» 


E ngeron EriopLorum. 

Ercdiura 
Erucaria 

Eruun^ 

Eryugium 
Eiyfinium 

Ery;Lroniuu^ 

Eupliovbia 

-Epplir^ifia 
Fagu*, 

^Eerula 
Eeftuca 

I 

Frankcnia 
Fraxjnua, , 
I>itil?aria 

I 

Fumaria 

Galantlius 
Galeg^ 

Galeopfis 
Galium 

GeniHa 

• Genliona 

Gfranium 

Geum 

Gladiolus 

Glaucium 

Glinos 
J£i^cyrrhjzfir 


697 Gnaphallum 
i3 1 Gypfophila 

585 Hablilzia 

T 

go Halocncmum 

• 635 Hedypnoi» 

383 Hedyfarum 

6c6 Heliotropium 

2G9 Hemrrocallis 

669 Heraclcum 

5o Herniaria 

453 Hefpcrls 

*45i Ilclerdtrichum 
4^4 Hieracinm 

igS Hippocrepis 
44 o Holcus 

263 Holoflcum 

160 HQrdcum 

322 Humulus 

4 JO Hyacinthus 

^22 Hyofcyamus 

27 Hypeconm . 

ii 8 Hypejicum 

7#. 646 Hypochoeiis 

^75. C48 Hyffopus 

645 Jberis 

^62 Ilex 

458 lllecebrum 

255 Inula 

485 Jris 

397 Ifati 

io6p 647 Juglans 

^59 Juncus 

1 S8 Junipcrus 

454 Knautia 

359 Lactuca 

38 Lagonychiam 36a Lagoferis ■f 3^0 Lamium 

■m 

478 Lapfana 667 
395 

170. 647 

5 

48i 

ii5 

27.3 

'173 
445 
55 i 
5:^2 
48o 
638 

97 

63i 

275 

1.4 
519 
539 

389 

4.3 1 

ii5 

169, 64/ 

574 

423 
621 

374 

634 
jo3 
528 
28S 

538 
3gr> 

540 r 6 5 '2 
h ' Laferpilintn 

Latbyrus 

Laualcra 

Lcmna 

Leontodoa 

Lepicliurn 

Lilium 

Limodorum 

Lin um 

LithofpenBum 
Loliurn 

Lonxcra 
Lolus 

Lycbnia Lyciuni 

Lyfimacliia . 
Lytliruui 

Marrubium 

■1 

Mt;tlicago 

JMelaiupyrum 

Meiica 

T 

Melifia 

Mtntha 
-Merendera 

Mcspihis 

Micropus 

Milifm 

Moui tropa 

Myagruru 

Miifolis 
MyriQphylluca 

Neottia 

Nepota 

Nigclla 

Odontilea 

Oenanlhe 

L 

Onopordon 

■ X 

1 

Ouosma 

Ophry* # k *^i-; Pamcum 


^ ■ 


Papauer 


p 

1" 


Paris / 


r 

^ - 


Paflinaca 


k 


Pedicularia 


— L 


PepHs 


4 


Peucedanum 


V 


Phaca 


n 


Phalaris 


* 


Phellandrium 


^ ^ 

V 2i!2 Orchis 

464 Oieofelinum 

457 Ornithogattim 

6 o Orubanclie 

53o Orobus 

429 Oxytropi* 

262 Paeonia 

607 

5i3 
3iG 
159 
i35 

4oo Phleum 

5 16 Phlomis 

4ii 

65 Picris 

407 Pimpinella 

394 Piuu» 

281 Piftacia- 

332 Planera 

596 Plantago 

59 Platanus 

289 PJumbago 

4i9 . Poa 

1 \% Polemonium 

6 12 o Polycnemuoi 

6o5 Polygala 

390 Polygonum 

374 Polypogoa 

197 Popttlus 

:23 1 Potamog«lon 

56i Potenti! a 

i3o Prencinthes 

6o4 Primula V"^ 
a ' % ^^ X «a^ Jl %-t k -V • 4C.7 

461 

.502 

57 

287 

347 

4ii 
276 

485 

52 

a32 
52 

4oi 
i48 
532 
25o 

623 

63i 
187 
111 

622 

i36 

66 

1 57 

^59 
285 
55 
635 
ii5 
353 
529 
i33 ^ 
655 Prunns 
Pforalea 33 I Secale n)onaria .t eaumuna Pul 

Punira 

Pufchkinia 
Pyrethrum 

Pj7'ola 

Pyrua 

Qucrcus 

Rannnculus 
Raphanus 

RIi3g'idiolus 
Rhini^nUius 

RhododenfJron 

IJibes 

Rohinia 

Rofa 

Riibia 

Rumex 

Ruta 

Saccharum 

Salicornia 

Salix 

Salfola 

Saluia 

Samolu» 
Sanicula 

Saponaria 

Saxifraga ^ 

Scabiufa 

Scandix 

Sclioenus 

ScilJa r Scirpu3 

Scorpiurus 

Scorzonera 

Scrophularia 

ScQteilaria £- *4 ^^ 5o4 Sedum 

2 a8 Senecio 

33o Serratula 

26G Sefeli 

Y 

5/7 Scsleria 

289 Sideritis 

333 Silene 

620 Siler 

38o Sinapia 

45 1 Sifon 

w 

3j5 Sifymhriurai 

54 1 Siura 

4 10 Sm^'^^ 

i?Sg Sniymfuoi 

360 Sobolewskia n 

'-'. 477 Solanum 

334 Sonchus 

1 io Sparganium 

278 Spiraea 

389 Stachyi 

5i Statice 1 Slellaria 626 Sterigmoftemum 

177 Stipa 

aa, 646 Symphyfum 

j49 Tamarix 

193 Tamn» 

297 Telradiclis 

29O Teucrium Tlialictrum 
Thlftfpi 98 

46 Thymu« 

:266 Tiha 

49 Tordylium 

48 1 Tragopogon 

5^1 Tragop}Tura 

4i4 Tribulu» 

409 Trifolium 3l2 

I 

570 

544 

> 

64 
393 
3o4 

i 

221 

23l 

438 
23o 
632 

248 

421 

5a5 

6n 

333. 648 

4oo 

^ 252 

307 

444 

8a 

128. 647 

263 
632 277 648 
3«9 

4oi 

199 
520 

289 654 Tjclgonclla 

TrinJa 

Triticum 

TroUius 

■ 

Torritis 
Tyriba 

Ulmu« 

Vaccinlum 

Valanfia 
Valeriana 

Verbascaitt 

Verbena \ P ag. 5 1 4 V eromra 

a44« 647 Vicia 

g4« 646 Virtca 

38/ Viola 

449 Viscum fe. 61 !20. 646 Vilis y 187 Wenili* 

28.3 Xtranlliemuni 

64o Zacintlia 

26 Ziziphora 

i5o Zonmit^ 8. 646 

466 

171 

162« 64/ 

629 

269 

228 

5^38 

541 

20 
229 s. ^ v-v^ E a R A T A. pag. 4. lirim 3 pro illa lege illo. 
Ba. lin* la /J/^o naaxima /e^e maxime* N - - 36- //;?. 11 pro ex ficcatione /^^e exficcafione. 
-- 46. ///?. i3 pro Synonyrao lege Synonyma. 

- - 54. ///7. 7 jDro legula lege ligula- 

- ^ 57. /fn. 4 />ro fuperflno Uge fuperflua, 

- - 60. /in. 6 pro Piptathenum lege PJptatherum. 

- - 66. lin penult. pro 881 pone 1621. 

- — 67. //rt. i5 j^ro repende lege repente. 

r 

-• edd. lin. 19 pra anoftomofante lege anaftomofante. 

- - ea</. /m. 24 /30/? videtur rfe/e punclura. 

V 

- - log. /m, i5 prp 726 pone SsSa et fuppL p. 407. 
Jii. ///7. ij pro Treuiramus /e^e Treuiranus. 

- - 122. lin^ a^ pro /igmentis /<r^e fegmentis. 

- - 176. lin, 7 p/-o at lege et. - - 200. lin» 1-2 p/-o comprefrmsculus : coliis /^gc ^JOtnprenliiscuIus, Semina coftis- ^ — 210. lin, 7 /»0/? alibi c^e/c punctum. 

- - 254. /m. i5 pro erectam fupra, lege erectam, fupra. 
sSg. ///2. z^/r. /J7-<> val /g^e vel. , 

- *. 264. /m. 20 pro cauline lege Caulina et pro Jnfime tc^ge infi 

- - 268. lin. ao pro G89 /e^e 688*. 

- - 272. Un, i5 /?/-o muliflorum lege mulliflorimi. 

L 

- - 3o3. iin* 5 pro muldjfidus lege multifidus. 

- - 323. Hn^ ult. dele punctuitt. 

343. ///7. 6 pro fuperllitibus lege fuperftites. 

- " 347. lin 26 pro nititula lege nitidula. 

- - 395. /i/z. 19 /?ra quum lege quara* 

_ Wm 

^ - 39G. /m. t//r. pro renato lege crenato. 

428. //«• 11 pro Gadfcham lege Gaudfchara. 

-- 5g8. lin, iS pro ferrulatae lege ferrulata. ma - - 6o4. n. 1847»* 

»« 6o5. m i848 pro ORCHIS Uge OPHRYS.