Skip to main content

Full text of "Flora Brasiliensis, enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum ?quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas /ediderunt Carolus Fridericus Philippus de Martius et Augustus Guilielmus Eichler ; iisque defunctis successor Ignatius Urban."

See other formats


FLORA BKASILIENSIS 

ENUMERATE PLANTAEUM !>' BRASILIA 

u.\< ti:\ i i > i : r i: * r arum 

S BT METHOD! slltAh! 


CAMS FRiDERlCOS PHILIPPDS DB MM KT (MSR (IMS E1CHLER I6SATIDS URBAN 

on 

IfUSSl 

HUM 

FKKDIKAHH I. LUDOVIO I. 

BAVARU 18 PETRI O. II ItfVsl* Lll gipofiiii Ai.rnRJ 


4. 15. m. |VI»r**rftl 1«**< 
1904. MARTI I FLORA BRASILIENSIS VOL. in. PARS VI. MONACHII EX TYPOGRAPHY REGIA C. WOLF ET FIL. ET EX OFFICINA LITHOGRAPHICA H. SAFFT BeROLINENSIS. J FLORA BR1SILIENSIS 

ENUMERATIO PLANTARUM 

IN 

BRASILIA 

HACTENUS DETECTARUM 

QUAS SUIS AUORUMQUE BOTA1SICORUM 6TUDUS DKSCKIITAS KT METHODO NATURAL! 

DIGESTA8 TA1MIM ICONE ILLU8TBATA8 KMPKR11NT CAROLOS FRIDERICDS PHILIPPDS DE MART1US ) i ADGOSTDS 6DILIELMDS EICHLER 

IIBQfTB Dl n sens BUOC1 MOB 

IGNATIUS URBAN OPUS 

CURA MUSEI C. R. PAL. VISDOBONKNSIS AUCTORE STEI'H. ENDLICHER 

SUCCESSORE ED. FENZL CONDITl M 

SUB AUSPICIIS 

FERDINANDI I. LUDOVTCI I. 

AUSTRIAE IMPERATORIS BAVA11IAE REGIS 

PETRI II. 

BRASILIAE IMPERATORIS 

SUBLEVATUM POPULI BRASILIENSIS L1BERAL1TATE. V » I- I .'I K \ III. PARS VI. ACCEDUNT TABULAE CXX. MONACHII 

MDCCCCIV-MDCCCCVI. 

MONACHII KT LIPSIAE APUD B. OLDENBOURG IN COMM "■3 MARTII FLORA BRASILIENSIS VOL. III. PARS VI. ORCHIDACEAE 

tribus xvm. MAXILLARIINAE, tribus xix. ONCIDIINAE, 
tribus xx HUNTLEYINAE, tribus xxi. DICHAEINAE, 

tribus xxil. SARCANTHINAE. 
ADDENDA ET EMENDANDA. 

EXPOSUIT ALFREDUS COGMAUX, Phil Dr., 

PROFESSOR HONORARIUS IN URBE NIVELLES, BELGII, 
CONSULTS VICARIUS CIVITATUM BRASILIENSIUM. MONACHII 

MDGCCCIV-MDCCCCVI. 

APUD R. OLDENBOURG IN COMM. 


\ NOTA: Orchidaceae hujus partis p. 1—196 in lucem prodiere die 15. m. Februarii 1904. 

„ p. 197—380 „ „ „ » 1. m. Martii 1905. 

„ p. 381—604 „ „ „ „ 1. m. Aprilis 1906. O IS V II I II A C K \ K III. Tribus XYIII. MAXILLAKIINAE Pfitz. 

Maxillariinae Pfitz. Morph. Stud. Orchideenbl. 93 (1886), Entw. Naturl Anord. Orcli. 105 (1887) et in Engl, und PrantJ, Naturl. 
Pflaneenfam. II. 6. p. 79 et. 186; Kerch. Livre des Orch. 253 et 269. — Vandeae (part.) Lindl. Orch. Seel 14 (1826), Gen. 
et Spec. Orch. 135 et XVIII; Endlich. Gen. PI. 196; Meissn. PI. Vase. 373 (280). — Maxillaridae (part.) Lindl. in Bot. 
Regist. XXIX. Misc. p. 12 (1843) ; Diichartre in Orb. Diet. Sc. Nat. IX. 171. — Vandeae subtrib. Maxillarieak (part.) Benth. 
in Journ. Linn. Soc. Lond., Bot. XVIII. 288 et 323 (1881), in Benth. et Hook. Gen. PL III. 463 et 474; UOrchidoph. 1891. 

p. 87, 1892. p. 121. 

Labellum hypochilio non praeditum, quam petala sepalaque magis conspicuum, membranaceum, callo longitudinali 
saepissime auctum, cum columnae pede articulatum, rarissime cum eo calcar format ; men turn distinctum plerumque evolutum. 
Anthera unica, terminalis, opercularis, incumbens, unilocularis vel imperfecte bilocularis. Pollinia cereacea, bina, vel quaterna 
per paria sibimet incumbentia, stipiti squamiformi affixa. — Herbae pleraeque caidium internodiis singulis in tubera foliigera 
mutatis heteroblastae, paucae homoblastae. Inflorescentia ex inferioris, caulis novus foliatus ex superioris folii axilla nascitur. 
Foliorum coriaceorum vel carnosorum vernatio duplicativa. CONSPECTUS GENERUM BRASILIENSIUM. 
I. Flores ecalcarati. 

A. Sepala plus minusve patula, usque ad basin libera. 

1. Labellum mobile, basi articulatum; columna basi in pedem distinctum producta. 

a. Pollinia stipiti brevi vel brevissimo affixa, glandula transversa, squamiformi. 

f Folia lateralia, non loriformia, saepissime complanata XC. 

ff Folium cum caule continuum, longissimum, loriforme, subteres . . . XCI. 

b. Pollinia stipiti dilatato affixa, glandula parva XCII. 

2. Labellum inarticulatum, saepius cum basi columnae brevissime connatum; 
columna apoda vel subapoda XCI II. 

B. Sepala inferne in tubum connata XCIV. 

II. Flores calcarati XCV. MAXILLARIA Ruiz et Pav. 
SCUTICARIA Lindl. 
CAMARIDIUM Lindl. 

ORNITHIDIUM Salisb. 
TRIGONIDIUM Lindl. 
EULOPHIDIUM Pfitz. XC. MAXILLARIA Euiz et Pav. 

Maxillaria Ruiz et Pav. Fl. Peruv. et Chil. Prodr. 116. 
tab. 25 (1794), Syst. Veg. 219; Poir. in Diet. Sc. Nat. XXIX. 
368; La Llave et Lex. Nov. Veget. II. 12; Lindl. Orch. Seel. 14, 
Gen. and Spec. Orch. 142 (part.); Spreng. Gen. II. 672; 
Poepp. et Endl. Nov. Gen. et Spec. I. 36; Endl. Gen. PI. 197; 
Meissn. PI. Vase 377 (283); Mutel, Mem. stir plus. Orch. 
I. 14; Beer, Prald. Stud. Fam. Orch. 263 ; Duchartre, Man. 
Gen. des PI. IV. 511; Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 
507 (part.); Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. 1st. 626; Du Buyss. 
L'Orchid. 379; Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond., Bot. 324, in 
Benth. et Hook. Gen. PI. III. 555; Hemsl. Biol. Centr.-Amer., 
Bot. III. 264; Pfitz. in Engl, und Prantl, Naturl. Pfianzen- 
fam. II. 6. p. 187 ; Watson, Orch. 304; Stein, Orchideenb. 343; 

Orchid. III. Cogn. in Journ. des Orch. II. 303 ; L'Orchidoph. 1892. p. 122; 
Veitch, Man. Orch. PI. IX. 150; Bois, Orch. 140; Kerch. 
Livre des Orch. 270 et 379; Williams, Orch. Grow. Man. 
edit. 7. p. 509; L. Lind. Orch. Exot. 830; Nichols. Diet, de 
Jard. trad. Mottet. III. 278; Sander, Orch. Guide 118. — 
Dendrobium sect. Maxillaria Pers. Syn. PL II. 523 (1807). — 
Psittacoglossum La Llave et Lex. Nov. Veget. II. 29 (1825); 
Lindl. Orch. Seel. 14, Gen. and Spec. Orch. 154; Endlich. 
Gen. PL 198; Meissn. PL Vase. 377 (283). — Heterotaxis 
Lindl. in Bot. Regist. XII. tab. 1028 (1826). — Dicrypta 
Lindl. Gen. and Spec. Orch. 44 (1830) et 152 (1832); 
Poepp. et Endl. Nov. Gen. ac Spec. I. 39; Endlich. Gen 
PL 198; Meissn. PL Vase. 377 (283); Mutel, Mem. sur 
plus. Orch. I. 20. — Pentulops Rafin. Fl. Tellur. IV. 42 

(1836). ORCHIDACEAE : M AXTLLAEIA. Sepala subaequalia, inter se libera, lateralia basi 
pedi columnae adnata mentum saepius parum prominens 
formantia, patentia vel rarius suberecta. Petal a sepalis 
similia vel interdum minora. Labellum ad apicem 
pedis columnae ungue brevissimo inflexo erectum, con- 
cavum, trilobatum; lobi laterales erecti, medius ovato- 
oblongus, patens, sepalis panllo vel multo brevior; 
discus subnudus vel tuberculo instructus. Column a 
erecta, saepe leviter incurva, crassa, semiteres, exalata, 
antice concava, basi in pedem producta; clinandrium 
crassiusculum, concavum, integrum. Anthera termi- 
nalis, opercularis, incumbens, conica vel semiglobosa, 
unilocularis vel imperfecte bilocularis, saepe pubescens ; 
pollinia quaterna, cerea, ovata, compressa, per paria 
faciebus planis sibimet incumbentia, inappendiculata, 
anthera dehiscente stipiti piano brevi nunc brevissimo 
affixa, glandula squamiformi. Capsula ubi nota ovoideo- 
vel obovoideo-oblonga, erecta, erostris. 

Herbae epipliytae, Americae tropicae a Brasilia 
usque ad Indiam occidentalem et Mexicum incolae, 
caulibus nunc in rhizomate brevissimis mox in pseudo- 
bulbum carnosum uni — bifoliatum incrassatis, nunc ad 
apicem rhizomatis elongatis dense distichopliyllis. Folia 
coriacea, tenuia vel subcarnosa, praeter eostam tenuiter 
venosa. Scapi vel PEDUNCULI ad basin pseudobulborum 
vel in axillis foliorum solitarii, bi — multivaginati, semper 
uniflori. Flores magni vel mediocres. 

CONSPECTUS SECTIONUM. 

I. Caules secundarii mox in pseudobulbum carnosum in- 
crassati. 

A. Rhizoma brevissimum ; pseudobulbi congesti 

I. Aggregatae. 

B. Rhizoma elongatum ; pseudobulbi plus minusve distantes. 

1. Rhizoma repens; pseudobulbi ad angulum 
rectum inserti II. Repentes. 

2. Rhizoma elongatum, ramosum, ramis 
erectis, elongatis, caulescentibus ; pseudo- 
bulbi ad angulum acutissimum inserti 

III. Erectae. 
II. Pseudobulbi nulli. 

A. Caules erecti, elongati ; folia remota, trans- 
verse dilatata, graminiformia . . IV. Ebulbes. 

B. Caules penduli, brevissimi; folia basi dense 
imbricata, a latere complanata, gladiata 

V. Iridifoliae. 

CONSPECTUS SPECIERUM BRASILIENSIUM. 
Sect. I. AGGREGATAE. 
I. Pseudobulbi apice monophylli. 

A. Labellum distincte trilobatnm. 
1. Labelli lobi laterales indivisi. 
a. Sepala obtusa. 1*. Bracteae ovario longiores; labelli lobus terminalis apice 
obtusus vel rotundatns. 

a. Planta roajuscula; pseudobulbi apice rotundati ; pedun- 
culi numerosi, pseudobulbo paulo lougiores; petala 
7-uervia. 
t Folia latiuscule ligulata; mentum rotun- 
datum ; labellum ambitu elliptico-ova- 
tum, lobia lateralibus apice rotundatis, 
lobo termiuali ovato-oblongo 

1. M. Parkkri Hook. 

tt Folia anguste ligulata ; mentum obtu- 
sum; labellum ambitu cnneato-oblon- 
gum, lobis lateralibus acutiusculis, lobo 
termiuali oblongo 

2. M. Kegelii Reichb. f. 
|3. Planta parva ; pseudobulbi apice attenuati ; 

pedunculus solitarius, pseudobulbo multo 
longior; petala 3— 5-nervia 

3. M. breviscapa Poepp. et Endl. 

2'. Bracteae ovario breviores; labelli lobus terminalis apice 

retusus. 

a. Folia oblougo-ligulata; pedunculus pseudo- 
bulbo circiter aequilongus; petala acuta; 
labellum ambitu cuneato-oblongiim, lobis 
lateralibus acutis, terminali oblongo-ligu- 
lato .... 4. M. rufescens Lindl. 

(3. Folia lineari-lanceolata ; pedunculus pseudo- 
bulbo duplo longior; petala obtusa; la- 
bellum ambitu elliptico-ovatum, lobis late- 
ralibus apice subrotundatis, terminali late 
subquadrato-rotundato 

5. M. Yauaperyensis Barb. Rodr. 
b. Sepala acuta. 

P. Labelli lobus terminalis margine integerrimus. 

a. Sepala subaequilonga; mentum paulo productum, late 
rotundatum ; labelli lobus terminalis obtusus vel acutus, 
non sulcatus. 
t Pedunculus pseudobulbo brevior vel paulo longior; 
labellum sepalis lateralibus paulo brevius, lobis late- 
ralibus apice subrotundatis, terminali laevi. 
a'. Pseudobulbi anguste oblongo-cylin- 
dracei; folia apice oblique emargi- 
nata; pedunculus pseudobulbo bre- 
vior; sepala oblonga; labelli lobus 
terminalis triangularis, obtusus 

6. M. violaceopunctata Reichb. f. 
b'. Pseudobulbi late ovati; folia apice 

acuta; pedunculus pseudobulbo lon- 
gior ; sepala lanceolate - ligulata ; 
labelli lobus terminalis late ovatus, 
abrupte acutus 

7. M. monantha Barb. Rodr. 
ft Pedunculus pseudobulbo multo longior; 

labellum sepalis lateralibus multo bre- 
vius, lobis lateralibus acutis, terminali 
granuloso 8. M. paociflora Barb. Rodr. 
3. Sepala lateralia longiora; mentum satis 
productum, obtusum ; labelli lobus termi- 
nalis apice emarginatus, superne profunde 
sulcatus . . 9. M. xanthosia Barb. Rodr. 
2'. Labelli lobus terminalis margine tenuiter nndulato crenu- 
latus. 

a. Labellum ambitu ovatum vel snbrotundatnm, profunde 
trilobatnm, intus glabrum vel sparse pubescens. 
t Labellum pubescens, disco calloso. 

a'. Pseudobulbi ovati vel ovato-oblongi ; folia ligulata, 
basi insensim in petiolum attenuata ; clinandrium 
non ciliatum. 
* Pedunculus solitarius; petala 
acuta; labellum ambitu rotun- 
datum, lobis obtusis, terminali 
late snbrotundato , disco uni- 
calloso 

10. M. leocaimata Barb. Rodr. ORCHIDACEAE III. EXPOSUIT ALFREDUS COGNIAUX, 

PROFESSOR HONORARIUS IN URBE NIVELLES BELGII, CONSULIS VICARIUS BRASILIENSIS. OKCHTDACEAE : MAXILLAEIA. 6 ** Pedunculi plnres; petala acumi- 
nata; labellum ambitn ovatnm, 
lobis acutis, terminali linguiformi, 
disco tricalloso 

11. M. multiflora Barb. Rodr. 
b'. Pseudobulbi orbiculares; folia ellip- 

tico-oblonga, bast abrupte attenuata; 
clinandriura ciiiaturu 

12. M. kobusta Barb. Rodr. 
If Labellum utrinque glabrum, disco nudo 

13. M. Batemani Poepp. et Endl. 
p. Labellum ambitn oblongnm, leviter tri- 

lobatum, intns densissime furfuraceum 

14. M. Candida Lodd. 
c, Sepala acuminata. 

1'. Plauta magna vel majuscula; peduncnli numerosi; labellum 
plus minusve pubescens, paulo supra medium lobatum, 
sepalis laleralibus 2 — 4-plo brevius. 

a. Pedunculi pseudobulbo paulo longiores; clinandrium 
margine nudum, 
f Petala sepalo dorsali paulo breviora; labelli lobns 
terminalis apice subrotundatus, margine undulato- 
crenulatus. 

a'. Bractea ovario longior; sepala te- 
nuiter membranacea, aequilouga ; 
labellum ambitn ovatum, inferne 
glabrum, lobo terminali oblongo, 
supra longitudinaliter sulcato 

15. M. CHLORANTIIA Lilldl. 

b'. Bractea ovario brevior; sepala suh- 
coriacea, lateralia paulo longiora ; 
labellum ambit u rbomboideo- ova- 
tnm, tenuiter pubescens, lobo termi- 
nali late linguiformi, supra non 
sulcato 16. M. ochroleuca Lodd. 
ft Petala sepalo dorsali aequilonga; labelli 
lobus terminalis acntus, margine in- 
tegerrimns 17. M. Rodriguesii Cogn. 
|3. Pedunculi pseudobulbo multo longioi-es; 
clinandrium margine ciliatnm 

18. M. splendens Poepp. et Endl. 
2*. Planta pusilla; pedunculi solitarii vel gemi- 

nati ; labellum glabrum, superne lobatum, 
sepalis lateralibus paulo brevius 

19. M. pterocarpa Barb. Rodr. 
2. Labelli lobi laterales pectinato-laciniati vel antice dentati. 

a. Folia apice biloba; pedunculi aggregati; sepala 
ligulato-linearia, acuminata; labellum sepalis 
lateralibus quadrnplo brevius, lobis lateralibus 
antice dentatis, lobo terminali obtuso 

20. M. iiistiologorum Reicbb. f. 

b. Folia apice acuta; pednnculns solitarius; sepala 
lanceolata, acuta; labellum sepalis lateralibus 
subdimidio brevius, lobis lateralibus pectinato- 
laciniatis, lobo terminali acuto 

21. M. heteroclita Poepp. et Endl. 
B. Labellum indivisum vel obscure trilobatum. 

1. Folia apice acuta indivisa. 

a. Pednnculi solitarii vel geminati, folio 2 — 3-plo breviores ; 
mentnm obtusnm vel snbrotnndatum ; labellum apice obtusum. 
1'. Folia ligulata; flores magui; petala 7—9- 

nervulosa, sepalo dorsali satis breviora ; la- 
bellum ovatum, superne margine undulato- 
subcrenulatum . 22. M. grandiflora Lindl. 
2'. Folia oblongo-lanceolata; flores mediocres; 
petala 5-nervulosa, sepalo dorsali aequilonga ; 
labellum elliptico-oblongum, margine integer- 
rimum .... 23. M. Connellii Rolfe. 

b. Pedunculi satis numerosi, folio 5-plo breviores; 
mentum acutum ; labellum apice emarginatum 

24. M. argtropiiylla Poepp. et Endl. 

2. Folia apice bilobata. 

a. Labellum obovatum , apice late rotnndatnm ; 
mentum acutum, valde prodnctnm 

25. M. crocea Lindl. 

Orchid. III. b. Labellum oblongo-rbombeum, apice obtusum ; mentum late 
rotundatum. 

1'. Folia apice obtuse bilobata; sepala superne 
carinata, petalaque apice attenuata et ob- 
tusiuscula . . . 26. M. superflua Reicbb. f. 
2'. Folia apice acute bilobata; sepala petalaque 
non carinata, apice abrupte acuta. 
u. Pseudobulbi anguste obovati; folia lineari- 
ligulata; sepala breviter acuminata; petala 
linearia; labelli discus in centro callosns, 
callo laevi, ad medium non constricto; 
anthera glabra, laevis 

27. M. longifolia Cogn. 
(3. Pseudobulbi ovato-oblongi ; folia longe 

ligulata; sepala acuta; petala lanceolata; 
labelli discus fere usque ad apicem callosns, 
callo pubescente, supra medium valde con- 
stricto; anthera papillosa et villosa 

28. M. villosa Cogn. 

c. Labellum oblongo - ligulatum , apice obtusum; 
mentum late rotundatum 

29. M. discolor Reicbb. f. 

d. Labellum oblongo-ligulatum, apice acutum; men- 
tum paulo distinctum 

30. M. crassifolia Reichb. f. 
II. Pseudobulbi apice diphylli. 

A. Labellum indivisnm; folia anguste acicularia 

31. M. echiniphtta Barb. Rodr. 

B. Labellum distincte trilobatum; folia lineari -ligulata. 

1. Labelli lobus terminalis rectangularis, apice di- 
latatus et retusns . . 32. M. polyantha Barb. Rodr. 

2. Labelli lobus terminalis late vel anguste linguifonnis, apice 
obtusus, vel rotundatus et minute apiculatus. 

a. Labelli lobus terminalis margine undulato-denticulatus. 
1'. Sepala apice subtruueata et minute apiculata; 
petala lineari-spathulata, abrupta acuta 

33. M. Heismanniana Barb. Rodr. 

2'. Sepala petalaque acuta; petala non spathulata; folia plus 
minusve distincte petiolata. 

a. Labelli lobus terminalis oblongo-linguiformis; mentum 
obtusum vel rotundatum; pednnculus pseudobulbo multo 
longior. 
t Mentum panlo productum, late rotun- 
datum; petala 5-nervulosa; labellum 
ambitn oblongum, lobo terminali apice 
obtuso, basi non constricto 

34. M. picta Hook. 

tt Mentum satis productum, obtusum ; 
petala trinervnlosa; labellum ambitn 
late ovatum, lobo terminali apice rotun- 
dato, basi leviter constricto 

35. M. gracilis Lodd. 

p. Labelli lobus terminalis late subrotundatus; 
mentum acutiusculum ; pedunculus pseudo- 
bulbo paulo longior 

36. M. lilacea Barb. Rodr. 
3'. Sepala petalaque acutissime breviterque acumi- 
nata; petala ligulata; folia sessilia, basi lon- 
ginscule cuneata 37. M. serotina Barb. Rodr. 

b. Labelli lobus terminalis margine integerrimus, 
non vel vix undnlatns 

38. M. porpiiyrostele Reichb. f. 

3. Labelli lobus terminalis acntus. 

a. Pedunculus foliis multo brevior; sepala acuta, 
labellum ambitn anguste ovatum 

39. If. pnoEXiCANTHERA Barb. Rodr. 

b. Pedunculus foliis multo longior; sepala longe 
cuspidata; labellum ambitu lanceolatum 

(40?) M. furfuracka Scheidw. 

Sect. II. REPENTES. 
I. Pseudobulbi apice diphylli. 

A. Folia apice acuta indivisa ; labellum sessile, profunde trilobatum ; 
clinandrium margine glabrum. ORCHIDACEAE : MAXILLAKIA. 8 1. Pseudobulbi satis parvi; folia liuearia vel lineari-lanceolata ; 
peduucnli foliis rnulto breviores. 

a. Pseudobulhi ovoidei; folia linearia ; labellum 
ambitu late ovato-subquadrangulum, lobo termi- 
nali subrotundato, abrupte acuto 

41. M. chrysantha Barb. Rodr. 

b. Pseudobulbi oblongi ; folia lineari-lanceolata; 
labellum ambitu oblongum, lobo terminal! sub- 
linguiformi, obtuso . 42. M. Regeliana Cogn. 

2. Pseudobulbi mediocres; folia ligulata; pedunculi 
foliis subaequilongi . 43. M. marginata Fenzl. 

B. Folia apice obtusa et bilobata; labellum longinscule unguiculatum, 
obscure trilobatuni; clinandrium margine ciliatum. 

1. Pseudobulbi anguste ovoideo-oblongi, leviter com- 
pressi; folia longiuscula, anguste ligulata; pedun- 
culus foliis satis brevior; sepalum dorsale acutum, 
dorso carinatum, sub apice breviuscule apiculatum 

44. M. mvaricata Cogn. 

2. Pseudobulbi ovoidei, valde compressi ; folia brevia, 
late oblongo- ligulata; pednnculus saepius "foliis 
longior; sepala non carinata, apice subrotnndata et 
longiuscule apiculata . 45. M. meirax Reichb. f. et Warm. 

II. Pseudobulbi apice monophylli. 

A. Labellum obscure trilobatum ; sepala petalaque longe 
acuminata 46. M. glumacea Rolfe. 

B. Labellum profundiuscule trilobatum; sepala petalaque acuta vel 
obtusa. 

1. Pedunculus pseudobulbo brevior, vaginis imbricatis; bracteae 
ovario longiores. 

a. Pseudobulbi oblongi ; folia sessilia, apice obtusa 
et emarginata ; petala anguste lanceolata ; labelli 
lobus terminalis obovato-linguiformis, apice ab- 
rupte acutus ... 47. M. carinata Barb. Rodr. 

b. Pseudobulbi ovoidei ; folia petiolata, apice acutis- 
sima; petala anguste obovato-oblonga; labelli 
lobus terminalis subquadrangulus, apice emargi- 
natus 48. M. Desvauxiana Reichb. f. 

2. Pedunculus pseudobulbo multo longior, vaginis remotis; bracteae 
ovario breviores. 

a. Sepala acutiuscula; petala anguste obovata, apice 
subrotundata; labellum unguiculatum, lobis late- 
ralibus acutis, lobo iutermedio quadrato, antice 
truucato .... 49. M. Poeppjgiana Stend. 

b. Sepala obtusa; petala lineari-ligulata, acutius- 
cula; labellum sessile, lobis lateralibus obtusis, 
lobo intermedio linguiformi. obtuso 

50. M. porrecta Lindl. 

Sect. III. ERECTAE. 

I. Folia complanata, lineari-ligulata lanceolata vel oblonga. 

A. Pseudobulbi apice di phy Hi. 

1. Labellum apice indivisum, obtusum vel rotundatum 

a. Folia minuta, basi non vel breviter attenuata; bracteae ovario 
satis longiores; men turn longiuscule productum; labellum 
snperne leviter vel obscure trilobatuni. 

1'. Folia breviter acuminata; pedunculus pseudo- 
bulbo longior; bracteae ovato - lanceolatae, 
acnminatae; mentum acutum; labellum am- 
bitu late rhomboidenm, lobo terminali anguste 
lignlato ... 51. M. Paranaensis Barb. Rodr. 

2'. Folia obtusiuscula ; pedunculus pseudobulbo 
brevior; bracteae late ovatae, obtusae ; mentum 
obtusum; labellum ambitu anguste obovatum, 
lobo terminali late subrotundato 

52. M. funerea Lindl. 

b. Folia majuscula, inferne longissime atteuuata ; 
bracteae ovario satis longiores; mentum vix 
distinct urn: labellum prope basin distincte tri- 
lobatum .... 53. M. gai.eata Seheidw. 

2. Labellum apice profnnde emarginatum 

54. M. rigida Barb. Rodr. 

B. Pseudobulbi apice monophylli. 

1. Labellum profunde trilobatum, lobo terminali acuto 

55. M. imbricata Barb. Rodr. 2. Labellum leviter vel obscure trilobatum, lobo terminali obtuso. 

a. Planta magna; folia apice obtusiuscula et leviter 
emarginata 50. M. alba Lindl. 

b. Planta parva vel minuta; folia apice iudivisa, acuta. 

V, Labellum margine integerrimum, apice sed distincte tri- 
lobatum. 

a. Pseudobulbi anguste ovato-subrhomboidei; 
folia brevissime petiolata ; sepala lateralia 
ovato-oblouga, mentum longiuscule pro- 
ductum formantia; labellum unguiculatum, 
lobo terminali late subsemirotundato 

57. M. Fkrdinandiaxa Barb. Rodr. 
(3. Pseudobulbi elliptico-oblougi; folia sessilia ; 

sepala lateralia oblonga, mentum paulo 
distinctum formantia; labellum sessile, 
lobo terminali transverse oblongo 

58. M. parva Rolfe. 
2'. Labellum margine minutissime ciliolato-denti- 

culatum, ad medium obscure trilobatum 

59. M. pi.ebeja Reichb. f. 

3. Labellum leviter vel obscure trilobatum, lobo terminali apice 
emarginato vel tricuspidato. 

a. Pedunculus pseudobulbo brevior; labelli lobus terminalis apice 
emarginatus. 

1'. Folia parva vel minuta; labellum intus laeve. 

a. Pseudobulbi oblongi vel ovato -oblougi; 
folia oblongo-lanceolata, snbabrupte acuta ; 
sepala subaequilonga; mentum paulo pro- 
ductum; petala obtusa ; labellum lateraliter 
non lobulatum . . 60. M. pumila Hook. 

(3. Pseudobulbi late oblongo-subrhomboidei ; 
folia anguste ligulato-lanceolata, acutis- 
sima; sepala lateralia majora; mentum 
longiuscule productum; petala apice rotun- 
data et apiculata; labellum lateraliter in 
sinu utrinque unilobulatum 

61. M. Parahtbunexsis Cogn. 
2'. Folia majuscula (17 — 18 cm. longa); labellum 

intus totum papillosum 62. M. fusoo-purpurea Drapiez. 

b. Pedunculus pseudobulbo multo longior; labelli 
lobus terminalis apice tricuspidatus 

63. M. Qcelchii Rolfe. 
II. Folia teretia vel semiteretia, linearia subulata vel capillaria. 

A. Pseudobulbi apice monophylli. 

1. Sepala lateralia paulo longiora ; mentum elongatum, 
august urn ; petala 5-nervulosa; labellum tenuiter 
membranaceum, sepalis lateralibus longius, anguste 
obovato -oblongum, 7 -nervulosum, glaberrimum; 
columna apice antice nncinata 

64. M. uncata Lindl. 

2. Sepala aequilonga; mentum longiusculum, latum; 
petala trinervulosa; labellum carnosulum, sepalis 
lateralibus vix aequilongum, late oblongum, 5-nervu- 
losum, supra pubernlum ; columna apice antice 
denticulata 65. M. minuta Cogn. 

B. Pseudobulbi apice diphylli. 

1. Caules breves vel brevissimi, irregulariter satis ramo.si ; folia 
acuta, indivisa. 

a. Labellum distincte trilobatum. 

1'. Folia linearia vel lineari-ligulata, apice sub- 
abrupte acuta; labellum auguste obovato- 
oblongum, lobis margine subtiliter denti- 
culatis, terminali late subrotundato, apice 
retuso 66. M. maoida Lindl. 

2'. Folia subulata, apice acutissima; labellum 
ovato-oblongum, lobis margiue integerrimis, 
terminali ovato, apice obtuso 

67. M. subulata Lindl. 

b. Labellum indivisum vel obscure lobatum. 

1'. Folia tenuiter subulata vel capillaria, apice acutissima ; 

labellum sessile. 

a. Folia subulata, elongata (7 — 15 cm.); petala 
7-nervulosa; labellum ovato-subrhomboi- 
deum 68. M. aciclxaris Herbert. ORCUIDACEAE: MAXILLARIA. 10 £. Folia capillar!*, brevia (l*/»— 3*/« cm.); petela tri- 
nervulosa; labellntn oblongam. 
t Sepala oblonga, lateralis majora; petala 
Bubspatbolata, apice subrotundata el 
npiculata : labellam rapra inferue pube- 
rulam, apicc acutum et dorao carinatum, 
disco fere usque ad medium obscure 
callosum . . 69. M. vkrnicosa Barb. Ro<lr. 
tt Sepala subaequilonga, laternlia triangu- 
laria; petala lanceolata, acuta: labelluin 
glabruin, apice obtusiusculum non cari- 
natum, disco fere usque ad apicem 
crasse calloso . 70. M. vitkllimflora Barb. Bodr. 
2'. Folia anguste acicularia, apice abrupte acuta ; 
labellum latiuscnle lougeque unguiculatum 

71. M. Nkowikuh lieicbb. f. 
2. Caules elougati, dicbotome vix ramosi; folia apice 

obtusa et inaequaliter bilobulata 

72. M. Christobai.knsis lieicbb. f. 

Sect. IV. EBULBE8. 
Folia lignlato-lanceolata; sepala petalaque acuminata; la- 
bellum profundiusculc trilobatom 73. M. CaMAFCMU lieicbb. f. 

Sect. V. IRIDIFOL1AE. 
Folia numerosa, basi deuse imbricata, lineari-lanceolata; petala 
obtnsiuscula; labellum leviter trilobatum 

74. M. lRiniFoi.iA Reichb. f. Sect. I. AG G REG AT A E Pfitz. in Engl, und Pro nil, 
Natiirl. Pflanzenfam. II. 6. p. 187 (1889); Stein, Orchideenh. 
343. — Sect. Scapigerae (part.) Lindl. Gen. and Spec. Orch. 
145 (1832). — Sect. Colocastrum (part.) ReicJib. f. in Bot. 
Zeit. X. 857 (1852). — Sect. Acaules (part.) Lindl. in Part. 
Flow. Gard. III. 69 (1852); Lemaire, Jard. Fleur. III. 
Misc. p. 74; Benth. in Benth. et Hook. Gen. PL III. 555 
(1883). — Sect Acaules II. Uniflorae (part.) Reichl). f. in 
Walp. Ann. Bot. VI. 512 (1863). 

Rbizoma brevissimum. Pseudobulbi congesti, apice 
tantum mono— diphylli. — Species 1 — 40. 

I. Pseudobuibi apice monophylli. — Species 1 — 30. 

A. Labellum distincte trilobatum. — Species 1—21. 

1. MAXILLARIA PARKERL Hook, pseudobulbis 
aggregatis, mediocribus, ovoideis, valde compressis, primum 
vaginis pluribus majusculis foliaceis ovato-triangularibus 
acutisque vestitis, demum denudatis, apice monophyllis; foliis 
majusculis, subcoriaceis, latiuscule ligulatis, apice obtusius- 
culis, basi iu petiolum breviuscule attenuatis; pedunculis 
numerosis, erectis vel ascendentibus, satis gracilibus, pseudo- 
bulbo paulo longioribus, vaginis membranaceis majusculis 
acutis leviter ventricosis densiuscule imbricatis vestitis; 
bracteis membranaceis, vaginantibus, anguste ovatis, acutis, 
ovario satis longioribus; floribus mediocribus; sepalis coriaceis, 
erecto-patulis, subaequilongis, obtusis, dorsali oblongo-ligulato, 
lateralibus satis latioribus, triangulari-oblongis, mentum rotun- 
datum satis prominens formantibus; petalis linear i-ligulatis, 
obtusiusculis, distincte 7-nerviis, sepalo dorsali paulo brevi- 
oribus; labello coriaceo-carnoso, sepalis lateralibus paulo 
breviore, cucullato, ambitu elliptico-ovato, utrinque glabro, 
supra medium profundiuscule trilobato, lobis lateralibus in curvis, oblongis, apice rotundatis, margine integerrimis, lobo 
terminali multo longiore. ovato-oblongo, obtuso, margine 
undulato-subcrenulato, disco fere usque ad apicem longitudi- 
naliter leviter incrassato et paulo puberulo; columna brevius- 
cula, subclaviformi, glabra; antbera valde convexa, apice 
rotundata, laevi. 

Ma.riUaria Parkeri Hook. ! in Bot. Mag. tab. 2729 (1827); 
Lindl. Gen. and Spec. Orch. 146; Reichb . f. in Walp. Ann 
Bot. VI. 524; Veitch, Man. Orch. PI. IX. 158; Sander, Orch. 
Guide 121. 

Cclax Parkeri Spreng. j. Tent. 28. 

Menadena Parkeri llafm. Fl. Tellur. II. 98 (1836). 

RhICOMA brevissimum, crassum ; KADICIBCft numerosis, dense fasci- 
culatis, I'longatis, gracilibus, Mexuosis, cincrcis, simplicibus vel satis ramosis. 
PSCODOBOLBI erect i vel eiecto-patnli, non vel paulo obliqoi, apice rotnndati, 
nitidi, primum lacves, demum plus minnsve corrngati, 4—5 cm. longi, 
2'/t — 4 CBI. crassi. FoLIA en'cta vel erccto-patula, rigid iuscula, basi con- 
duplicata, siipenie plan i vel paulo concava, laete viridia ; petiolo robust o, 
l.ileialiter valde compicssn, supra profunde angustcqtie ( -analicnlalo, 2 ad 
5 cm. longo; limlx) 20—30 cm. longo, 3 — 6 cm. lato; nervo mediano 
crassiusculo, supra profunde canaliculato, subtus satis promincnte; nervulis 
lateralibus numerosis, gracillimis, supra paulo dist metis, subtus leviter 
promincntibuH. PBDOKO0LUI paulo flexuosus vel leviter arcuatus, satis 
comprcsaus, 6— 7 cm. longus, 1 '/» — 2 mm. crassus; vacixak alternae, sub- 
adprcssae, lateralitcr compressae. laeves, viridi-roseae, 12 — 15 mm. longae, 
basilares satis lireviores. BftAOTIAI adpressae, paulo ventricosae, tenuiter 
multistriatae, 14 — 17 nun. longae. Sktai.a satis concava, tenuiter multi- 
nervulosa, fulva, 2— 2'/t cm. longa, dorsale 5—6 mm. latum, lateralia 
satis obliqua, G — 9 mm. lata. Pktai.a submembranacea, erecta apice 
leviter reeurva, satis obliqua, inferne paulo attenuata, alba et inferne 
puipureo seriatim maculata vel striata, 19 — 23 mm. longa, 3— 4 mm. lata. 
Lahki.i.um erectnm suj>erue leviter recurvum, valde concavum, rigidum, 
tenuiter multinervulosum, fusco-lilaciuum, apice album, in axi luteum, 
17—22 mm. longum, 6 — 8 mm. latum. Coumna erecta, leviter incurva, 
subsemicylindrica, purpureo-sanguinea, 8 — 10 mm. longa. Anthkra alba. 
Capsula perfecta ignota. 

Habitat in prov. Alto Amazanan supra arborca prope Panure : 
Sprucr n. 2936. Ktiam in Guiana anglica ad Dcmerara : C. S. Parker. ~ 
Floret Januario. 2. MAXILLARIA KKGELU Rkichb. f. pseudobulbis 
aggregatis, mediocribus, ovoideis, ancipitibus, primum vaginis 
pluribus majusculis foliaceis anguste ovato-triangularibus 
acutisque vestitis, demum denudatis, apice monophyllis; foliis 
majusculis, subcoriaceis, anguste ligulatis, apice obtusiuscule 
acutis, basi in petiolum longiuscule attenuatis; pedunculis 
numerosis, erectis vel ascendentibus, gracilibus, pseudobulbo 
paulo longioribus, vaginis membranaceis majusculis abrupte 
acutis leviter ventricosis densiuscule imbricatis vestitis ; 
bracteis membranaceis, vaginantibus, oblongis, abrupte acutis, 
ovario satis longioribus; floribus satis parvis; sepalis sub- 
coriaceis, erectis, subaequilongis, obtusis, dorsali ligulato, 
lateralibus paulo latioribus, triangulari-lanceolatis, mentum 
obtusum satis prominens formantibus; petalis lineari-ligulatis, 
obtusiusculis, distincte 5— 7-nerviis, sepalo dorsali paulo brevi- 
oribus; labello carnosulo, sepalis lateralibus satis breviore, 
cucullato, ambitu late cuneato-oblongo, utrinque glabro, superne 
profundiuscule trilobato, lobis lateralibus incurvis, ligulatis, 
acutiusculis, margine integerrimis, lobo terminali multo 
longiore, oblongo-ligulato, obtuso, margine undulato-crenulato, 11 OKCHIDACEAE : MAXILLARTA 12 callo longitudinali per axin labelli in radios cariniformes supra 
laciniam mediam expanso, sparse pilosulo; columna brevi, 
crassa, glabra, claviformi. 

Maxillaria Kegelii Reichb. f.l in Linnaea, XLI. 127 (1877). 

Khizoma brevissimum, crassum; rapicibus numerosis, dense fascicu- 
latis, elougatis, gracilibus, flexuosis, canescenti-cinereis, siniplicibus vel 
leviter ramosis. Pseudobllbi erecti, nou vel paulo obliqui, apice rotundati, 
primum laeves, demum valde suleato-eorrugati, 4 — 5 cm. lougi, 2 1 /s ad 
37* cm. crassi. Folia erecta vel e recto- pa tula, rigidinscula, basi con- 
duplicata, superne plana vel panlo eoncava, laete viridia; petiolo robnstius- 
cnlo, lateraliter valde compresso, supra profunde angnsteque canaliculato, 
4 — 10 cm. longo; limbo 15— 25 cm. longo, 2— 3V»'cm. lato; nervo mediano 
crassiusculo, supra profunde canaliculato, subtus acute promineute; nervulis 
lateralibus numerosis, gracillimis, supra paulo distinctis, subtus leviter 
prominentibus. Pepunculus paulo flexuosus vel leviter arcuatus, sub- 
compressus, 4 — 6 cm. lougns, 1 — 17* mm. crassus; vaginae altemae, 
adpressae vel subadpressae, lateraliter leviter compressae, subtiliter multi- 
striatae, 10 — 12 mm. longae, basilares satis breviores. Bkacteae adpressae, 
snbventricosae, tenuiter striatae, 14 — 1G mm. longae. Sepala satis eon- 
cava, tenniter multicostata, 15 — 17 mm. longa, dorsale 3—37* mm. latum, 
lateralis leviter obliqua, 4 — 5 mm. lata. Petala rigidinscula, erecta, 
subplana, paulo obliqua, inferne vix attenuata, 14 — 15 mm. longa, 2 ad 
27a mm. lata. Labellum erectum superne paulo recurvum, valde: con- 
cavum, rigidiusculum, tenuiter 9 — 11-nervnlosum nervulis apice paulo 
ramosis, 13 — 14 mm. longum, 5 mm. latum. Columna erecta, paulo incurva, 
4 — 5 mm. longa. Capsui.a ignota. 

Habitat in Surinam e regione Para: Wullschlaegel n. 1129; in 
sylvis maximis prope Mariepaston: Kegel n. 1355. In Brasilia septen- 
trionali forsan adhuc invenienda. — Floret Maio. 3. MAXILLARIA BREVISCAPA Poepp. et Endl, 
pseudobulbis numerosis, dense aggregatis, minutis, ovoideis 
vel oblongo-cylindricis, primum vaginis plurimis brevibus 
membranaceis acutisque vestitis, demum denudatis, apice 
monophyllis ; foliis satis parvis, coriaceo-carnosis, lineari- 
lanceolatis, apice acutiusculis, basi in petiolum longiuscule 
attenuatis; pedunculo solitario, erecto vel ascendente, gracili, 
pseudobulbis multo longiore, vaginis membranaceis satis 
parvis acutis leviter ventricosis densiuscule imbricatis vestito; 
bracteis membranaceis, vaginantibus, ovato-oblongis, acutis, 
ovario satis longioribus; floribus parvis; sepalis submem- 
branaceis, erectis, subaequilongis, obtusis, dorsali oblongo- 
ligulato, lateralibus paulo latioribus, triangulari- oblongis, 
mentum obtusum satis prominens formantibus; petalis lineari- 
ligulatis, acutiusculis, distincte trinerviis, sepalo dorsali sub- 
aequilongis; labello carnosulo, sepalis lateralibus satis breviore, 
cucullato, ambitu cuneato-oblongo, utrinque glabro, superne 
leviter trilobate lobis lateralibus incurvis, oblongis, apice 
subrotundatis, margine integerrimis, lobo terminali satis pro- 
ducto, ovato-semicirculari, incrassato, apice rotundato, margine 
denticulato, disco cristam elevatam ultra medium haud pro- 
ductam villis parvis dense tectara ferente; columna longius- 
cula, satis gracili, claviformi, glabra; anthera obtuse conica, 
laevi. 

Maxillaria breviscapa Poepp. et Endl.! Nov. Gen. ac 
Spec. I. 36. tab. 62 (1836); Reichb. f. in Walp. Ann. Rot. 
VI. 523; Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb. XXVI. 485. 

Rhizoma breve, gracile, lignosnm, brnnnenm; radicibus nnmerosis- 
simis, fasciculatis, breviusculis, filiformibus, simplicibus vel rarius divisis. PsEtmOBULBr erecti vel plus minusve patuli, recti vel leviter obliqui, apice 
leviter attenuati, angulati vel sulcati, cinereo-virides, intus carnosi et 
pitaitosi, G— 10 mm. longi, 4 — G mm. crassi. Folia erecta vel erecto- 
patula, rigidinscula, plana vel paulo eoncava, obscure viridia, nitida; 
petiolo gracili, teretiusculo, 3—4 cm. longo; limbo subtus punctato, 4 ad 
7 cm. longo, 6 — 10 mm. lato; nervo mediano gracili, supra leviter im- 
presso, subtus paulo promineute, nervulis lateralibus 8 — 10, gracillimis, 
supra indistinctis, subtus vix prominentibus. Peduncumjs leviter flexuosus, 
teretiusculus, carnosus, rubescens, 3 — 4cm. longus, 1 nun. crassus; vaginas 
altemae, subadpressae, dorso rotundatae, subtiliter multistiiatae, roseo- 
virides, 8 — 12 mm. longae. BaACTEAE adpressae, snbventricosae, tenuiter 
striatae, 12 — 15 mm. longae. Sepala satis eoncava, tenuiter 5 — 7-nervnlosa, 
pallide crocea, 12—14 mm. longa, dorsale 3 mm. latum, lateralis satis 
obliqua, basi 4V« — 5 mm. lata. Petala niembranacea, erecta, subplana, 
paulo obliqua, inferne paulo attenuata, pallide crocea, 12 — 13 mm. longa, 
2'/2 — I) mm. lata. Labellum erectum, valde concavum, rigidiusculum, 
distincte 7 — 9-nervulosum nervulis simplicibus vel apice vix ramosis, 
11 mm. longum, 4 mm. latum. Columna erecta, leviter incurva, semiteres, 
G — 7 mm. longa. Capsui.a (imperfecte evoluta?) erecta, oblongo-fusifonnis, 
obtuse trigona, crassiuscnle G-costata, paulo obliqua, 12 — 13 mm. longa, 
3 mm. crassa. 

Habitat in arboribus ftylcestribus Peruviae t'ersus Pampayaco et ad 
Cuehero in locis editioribus frequens: Poeppig n. 1517; ad Cassapi : 
Mathews n. 1908; in Ecuador sylvis de?isis humid issimis supra arbores 
circa Chacayacu prope Naranjal altit. 400 m.: Lehmann n. 6461. In 
Brasilia contermina forsan adhuc invenienda. — Floret Novembri. 4. MAXILLARIA RUFESCENS Ltndl. pseudobulbis 
aggregatis, mediocribus, anguste ovatis, ancipitibus subtetra- 
gonis, primum vaginis pluribus majusculis membranaceis 
anguste ovato-triangularibus acutisque vestitis, demum denu- 
datis, apice monophyllis; foliis mediocribus, crassiuscule coria- 
ceis, oblongo-ligulatis, apice subabrupte acutis, basi cuneato- 
attenuatis vel breviter petiolatis; pedunculis paucis, ascen- 
dentibus, robnstiusculis, pseudobulbo aequilongis vel paulo 
longioribus, vaginis paucis membranaceis majusculis acutis 
subventricosis remotiusculis vestitis ; bracteis membranaceis, 
vaginantibus, oblongis, acutis, ovario satis brevioribus; floribus 
mediocribus; sepalis carnosulis, subaequilongis, patulis, ligu- 
latis, apice breviter attenuatis et obtusiusculis, lateralibus 
paulo latioribus, mentum subrotundatum paulo prominens 
formantibus; petalis cuneato-ligulatis, acutis, obscure 3 — 5- 
nerviis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnoso, 
sepalis lateralibus paulo breviore, ambitu late cuneato-oblongo, 
utrinque glabro, paulo supra medium profundinscule trilobato, 
lobis margine integerrimis, lateralibus parvis, erectis, triangu- 
laribus, acutis, terminali multo majore, late oblongo-ligulato, 
apice truncato et leviter retuso, disco usque ultra medium 
calloso, callo paulo promineute, lato, oblongo, velutino; 
columna longiuscula, crassiuscula, glabra, claviformi ; anthera 
mitraeformi, laevi, apice rotundata vel obscure cristata. 

Maxillaria rufescens Lindl. ! in Bot. Regist. XXI. sub 
tab. 1802 (1835) et XXII. tab. 1848; Drapiez, Encyclogr. 
Regn. Veget. IV. Avril 1836 (Bot. Reg.) fig. 5; Reichb. f. in 
Bonpland. II. 16, in Walp. Ann. Bot. VI. 525, in Saund. 
Ref. Bot. II. sub tab. 79 et tab. 133, Beitr. Orch- Centr.- 
Amer. 77; Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. Isl. 626, Cat. PI &d>. 
265; Sauvalle, Fl. Cub. 230; Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 196, Struct, des Orch. tab. 10. fig. 2; Heinsl. Biol 
Centr.-Amer., Bot. III. 267; Stein, Orchideenb. 347; Veitch, 13 OROTTTDACE AE : MAXILLATUA 14 Man. Orch. PI. IX. 160; Sander, Orch. Guide 12:1; Cogn. 
Diet. Ic. Orch., Max ill. tab. 7. 

Maxtilaria fuscata Hort. (nan Klotzsch) ex Limit, in 
Bot. Regist. sub tab. 1848 (1S30). 

Maxtilaria acttiifolia Lindl! in Bot. Regist. XXV. Misc. 
p. 92 (1839); Walp. Ann. Bot. VI. 525. 

Maxtilaria rugosa Scheidw. in Otto et Dietr. Berl. Gartens 
XI. 101 (1843); Lindl. in Bot. Regist. XXIX. Misc. 121; 
Reichb. f in Walp. Ann. Bot VI. 526. 

Maxtilaria artunilata Klotzsch in Index San. Hort. 
Berol. 1853. p. 11; Walp. Ann. Bot. VI. 526. 

Maxtilaria vantilodora A. Rich, ex Reichb. J. Cat. Orch. 
Schill. 45 (1857). 

Rhi/oma brcvissimunt, rubustttm; i:\niciius niiinerosis, dense fast i< n 
latis, brcviusculis, gracilibus, tortttosis, canescenti-cinetvis, simplieibus vel 
panlo ramosis. Pskudobl'LBI erecti vel crecto-patnli, recti vel leviter 
arcnati, apice leviter nttennati et obtusi, laeves et obscure costati, intcnw 
viridee, nitidi, 4— 6 cm. longi, 2 — 3 cm. crami. Folia erecta, superne 
leviter recur va, rigida, basi coadaplicata Baperne plus minasre eoncava, 
intense viridia, nitidnla, 15— 20 cm. longa, 2'/i-4nn. lata; nervo nicdiano 
crassiusculo, supra profit nde canaliculato, siibtus valde prominent?; 
nervnlis lateralibus numorosis, gracillimis, in sieco ntrinqnc tenuiter pro- 
minentibus. Pkmtnculcs leviter flexuosus vel satis arcuatns, panto inm- 
preaaoa, vjridi-pnrparaacena, 4—7 cm. Jongiis, l'/i— 2 mm. craamu; vaginae 
saepins 2 — 3, adpressae, lateral iter leviter cotnpiessac, laeves , intense 
purpnreo-fuscae, 14 — 16 mm. longae. Hractkak adpressae, inhTfinll ifoaao. 
snbtiliter multistriatae, intense purptireae, 14 — 17 mm. longae. Fwmiks 
erecto-patnli vel subnutantes, odoratissimi. Skpai.a rigidiuscula, leviter 
convexa vel snbplana, tenuiter multinervulosa, saepius pallide fnsco- 
purpnrascentia, 18 — 20 mm. longa, dorsale 4—5 mm. latum, lateralia 
leviter obliqua, 5— G mm. lata. Pktai,a rigidiuscula, erecto-patula, paulo 
convexa, leviter obliqua, inferno satis attenuata, tenniter 5-uervulosa, laete 
lutea, 16—18 mm. longa, 4 — 5 mm. lata. Labkllum erectum, superne 
satis recurvuru et subplanum, inferne valde concavuni, obscure pluri- 
nervulosnm, laete luteum et maculis parvis numerosis purpureis ornatnm, 
1G — 18 mm. longum, 6 — 7 mm. latum, disco leviter glutinoso. OoLTOUM 
erecta, satis incurva, semicylindrica, inferne satis attenuata, flavescens et 
fusco-purpnreo macnlata, 12 — 14 mm. longa, superne 3 mm. lata. Anthkra 
pallide fiava. Capsula nutans, elliptico-oblonga, obscure trigona, tenuiter 
6-costata, 2—3 cm. longa, 9—14 mm. crassa. 

Var. p. flavida Reichb. f. in Sound. Ref. Bot. II. 
tab. 79 (1869). 

Peduxculus pseudobulbo subbrevior. Fi.orks satis minores. Skpai.a 
laete lutea, extus leviter dilute fusca. Pktala pallide lutea. 

Habitat in prov. Rio dc Janeiro ad Scrra dos Organs: Micrs; in 
rupibns ad Dico da Papagaio : Ule n. 4022; in prov. Alio Amazonas 
secus fium. Purus: E. S. Rand n. 235; in Brasilia locis accuratis liaud 
indicatis : Harrison, J. Day. Etiam in Guiana anglica ad Demerara : 
Loddiges; in Venezuelae prov. Caracas altit. 2000 m : Wagener ; in Nora 
Oranata: Lehmann n. 6893; in Costa- Rica ad Turrialba: Wcndland; 
in instil. Trinitatis : Dr. Bradford, Horne; in Cuba orientali prope Monte 
Verde: Wright n. 1485. — Var. $. In prov. S. Paulo ad Campo Grande: 
Lofgren icon. n. 8. Etiam in instil. Trinitatis: Horne. — Floret Sep- 
tembri — Maio. 5. MAXILLARIA YAUAPERYENSIS Barb. Rodr. 
pseudobulbis oblongis, compressis, laevibns, apice monopbyllis; 
foliis elongatis, lineari-lanceolatis, apice acutis, basi attenuato- 
conduplicatis; petlunculo solitario, erecto vel ascendente, satis 
gracili, pseudobulbo duplo longiore, vaginis quinque mem- 
branaceis majusculis apice oblique truncatis acutisque leviter 
ventricosis laxe imbricatis vestito; bracteis membranaceis, 

Orchid. III. vaginantibus, obovato-oblongis, abrupte acutis, satis ventri- 
cosis, ovario paulo brevioiibus; floribus mediocribus: sepalis 
crassitiscule carnosis, subaequilongis , erecto-patulis, apice 
obtusis et minutissiroe mucronatis, dorsali oblongo-ligulato, 
navicular), lateralibus paulo latioribus, triangulari- oblongis, 
mentum subrotundatura satis prominens formantibus ; petalis 
ligulatis, apice obtusis et minute apiculatis, sepalo dorsali 
paulo brevioribus ; labello carnoso, sepalis lateralibus satis 
breviore, ambitu late elliptico-ovato, superne profuudiuscule 
trilobato, lobis lateralibus parvis, erectis, oblongis, apice 
subrotundatis, margine integerrimis, utriuque glabris, lobo 
terminali satis roajore, late subquadrato-rotundato, apice sub- 
truneato et leviter emarginato, margine leviter undulato, 
utiinque leviter pubescente, disco usque paulo ultra medium 
callo&o, callo satis prominente, carnoso, anguste oblougo, glabro. 

Tabula nostra X X VIII. Fig. II (habitut cum analysi). 

Ma.rilfaria Yauaperyensis Barb. Rodr. in Vcllosia, 2. edit. 
1. 129 (1*91). 

Pski IDOB1 i.iu .... Foi.ia .... PRDUKCOLUa leviter flexuosus, 
teretinsenlus, fere 1 dm. longns, l'/t — 9 mm. crassus; yac.inak adpressae, 
laeves, 17 — 24 mill longae. BnACTKAl adpressae, satis ventricosae, laeves, 
20—22 mm. longaa. Skpai.a rigida, valde eoncava, sordidc lutea, 23 ad 
25 mm. longa, dot sale 4 — 5 mm. latum, lateralia satis obliqua, b:isi 7 mm. 
lata. 1'ktai.a earnosula, ereeta, satis eoncava, distincte obliqua, inferne 
paulo attenuata, allw-flavescentia, 20 — 22 mm. longa, 4 mm. lata. Lahki.mjm 
erectum, apice leviter reenrvum, 16— 17 mm. longum, 10—11 mm. latent, 
albo-flaveseons, callo Rupernc flavo-anreo, lobis lateralibus obscure purpureo 
lineati8. Columka .... CAPsur.A .... — Species mihi baud visa; 
descript. ex op. supra cit. et ex icon, a cL Park. Rona. communic. 

Habitat in prov. Alto Amazonas supra arborcs secus flum. Yauapery: 
Barbosa Rodrigucs. — Floret Martio—Aprili. G. MAXILLARIA VIOLACEO-PUNCTATA Reichb. f. 
pseudobulbis paucis, aggregatis, maguis, anguste oblongo- 
cylindraceis, leviter compressis, vaginis pluribus magnis folia- 
ceis vestitis, apice monopbyllis; foliis amplis, subcoriaceis, 
elongato-ligulatis, apice subrotundatis et oblique leviter emar- 
ginatis, basi longe attenuatis fere late petiolatis; pedunculis 
paucis, erectis vel ascendentibus, robustiusculis, pseudobulbo 
paulo brevioribus, vaginis paucis membranaceis majusculis 
subventricosis apice oblique truncatis acutisque remotiusculis 
vestitis; bracteis membranaceis, vaginantibus, oblongis, acutis, 
ovario satis brevioribus; floribus majusculis; sepalis crassius- 
cule coriaceis, subaequilongis, erecto-patulis, oblongis, acutis, 
lateralibus mentum paulo prodnctum late rotundatum forman- 
tibus; petalis lineari-ligulatis, longe aenminatis, subtiliter 
9 — 11-nervulosis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello 
carnoso, sepalis lateralibus paulo breviore, ambitu ovato, 
inferne utrinque glabro, superne dense furfuraceo-puberulo, 
paulo supra medium profundiuscule trilobato, lobis margine 
integerrimis, lateralibus satis parvis, erectis, semiovatis, 
obtusis, terminali valde producto, incrassato, triangulari, ob- 
tuso, disco inferne usque ad medium calloso, callo paulo pro- 
minente, ligulato, subtiliter puberulo; columna elongata, 
crassiuscula, superne leviter furfuracea, claviformi; anthera 
conica, antice papillosa. 
3 15 ORCHIDACEAE : MAXILLARIA. 16 Maxillaria violaceo-pundata Reichb. f.l in Bonpland. 
III. 216 (1855), in Walp. Ann. Bot. VI. 529, in Linnaea, 
XLI. 127. 

Rhizoma brevissininm, 1— l l /» cm. crassum ; radicibus satis nunie- 
rosis, fasciculatis, elongatis, crassis, flexuosis, cinereis, siniplicibus vel 
paulo ramosis. Pseudobui.bi erecti, recti vel paulo obliqui, apice vix 
attenuati, laeves, virides, nitidi, 11—13 cm. longi, 27*—3 cm. crassi. 
Folia erecta vel erecto-patula, rigidiuscula, basi longinscule conduplicata, 
superne plana vel paulo concava, intense viridia, 50—60 cm. longa, 4 ad 
5 cm. lata; nervo mediano crassiusculo, supra profundiuscule canalicnlato, 
subtus satis prominente; nervulis lateralibns numerosis, gracilibus, in 
sicco utrinqne leviter promiuentibus. Pedunculus panlo flexuosas, teretius- 
culus, 7 — 9 cm. longus, 2 — 3 mm. crassus; vaginae adpressae, laeves, 
17* — 27* cm. longae. Bbacteae subadpressae, leviter ventricosae, sub- 
tiliter multistriatae, 27*— 3 cm. longae. Ovabium claviforme, obtuse 
trigonnm, densiascule furfuraceo-puberulum, fere 2 cm. longum. Sepala 
rigida, satis concava, teuuiter multinervulosa, laete viridia, 25 mm. longa, 
9 — 11 mm. lata. Petala carnosnla, erecta, paulo concava, leviter obliqna, 
basi vix attenuata, pallide viridia, 23—24 mm. longa, 3— 37* mm. lata. 
Labellum erectum superne leviter recurvum, valde concavnm, tenniter 
multinervulosum nervulis simplicibus, pallide viride et punctis violaceis 
numerosis ornatum, 2 cm. longum, 12 mm. latum. Columna erecta, satis 
incurva.. obtuse trigona, inferne paulo attenuata, pallide viridis et violaceo- 
punctata, 14 — 15 mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat ? in sylvis Japurensibus prov. Alto Amazonas (sine flor): 
Martins. Etiam in Guiana anylica ad Demerara : Hort. Jenisdi. ; in 
Surinam e regione Para : Wullschlaegel n. 569 ; in sylvis ad Oude Ryweg 
prope Paramaribo : Kegel n. 717. — Floret Februario. 7. MAXILLARIA MONANTHA Barb. Rodr. pseudo- 
bulbis aggregates, mediocribus, late ovatis, satis compressis, 
primum vaginis pluribus satis parvis membranaceis triangu- 
laribus acutisque vestitis, demum denudatis, apice monophyllis ; 
foliis majusculis, coriaceis, anguste lanceolatis, acutis, basi 
longiuscule attenuatis fere petiolatis; peduuculo solitario, plus 
minusve patulo, graciii, pseudobulbis satis longiore, vaginis 
paucis membranaceis satis parvis leviter ventricosis apice 
oblique truncatis acutisque remotiusculis vestito; bracteis 
membranaceis, vaginantibus, ovato-oblongis, acutis, ovario 
multo brevioribus; floribus mediocribus; sepalis carnosulis, 
subaequilongis, satis patulis, lanceolato-ligulatis, acutis, late- 
ralibus paulo latioribus mentum paulo prominens subrotnn- 
datum formantibus; petalis lineari-ligulatis, acutis, sepalo 
dorsali satis brevioribus; labello carnoso, sepalis lateralibns 
satis breviore, ambitu late ovato-subrotundato, superne pro- 
funde trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus majus- 
culis, erectis, ovatis, apice subrotundatis, intus sparse pubes- 
centibus, terminali satis producto, late ovato, utrinque glabro, 
apice abrupte acuto subconduplicato, disco inferne usque ultra 
medium calloso, callo satis prominente, carnoso, ligulato, 
pubescente, apice subtruncato; columna longiuscula, glabra, 
subclaviformi; anthera late conica. 

Tabula nostra XIV. Fig. I (liabitus cum analyst). 

Maxillaria monantha Barb. Rodr. in Vellosia, 2. edit. 
I. 129 (1891). 

RnizoMA brevissimum; radicibus satis numerosis, fasciculatis, 
brevinsculis, crassi uscul is, flexnosis, simplicibus, fuscescentibns. Pseudo- 
bulbi erecti vel erecto-patnli, recti vel vix obliqui, apice snbrotundati, 
primum laeves, demum leviter multicostati et corrugati, intense virides vel flavescentes, nitiduli, 3—4 cm. longi, 272— 3 cm. crassi. Folia erecta 
vel erecto-patula, rigida, satis arcuata, basi breviter conduplicata, superne 
leviter concava vel subplana, supra saturate viridia et nitida, subtus paulo 
pallidiora, 16—18 cm. longa, 2— 27* cm. lata; nervo mediano supra pro- 
funde canaliculato, subtus valde prominente, nervulis lateralibus indistiuctis. 
Pkdunculus paulo flexuosus, leviter compressus, sordide t'uscns, 4 — 5 cm. 
longus, 17* mm. crassus; vaginae subadpressae, laeves, fuscesceutes, 10 ad 
12 mm. longae. Bbacteae adpressae, sub ventricosae, laeves, pallide virides, 
superne dilute fuscae, 17* cm. longae. Sepala rigidiuscula, subplana 
margine leviter recurva, flavo-snlpburea, margine sparse purpnreo-pnnctata, 
2 1 /* cm. longa, dorsale 5 cm. latum, lateralia satis obliqua, leviter torta, 
basi 7 mm. lata. Petala erecto-patula, rigidiuscula, leviter convexa, 
paulo obliqua, inferne vix attenuata, flavo-sulpburea, apice extus sparse 
purpureo-pnnctata, 21 — 22 mm. longa, 3 mm. lata. Labellum erecto- 
patulum lobo terminali valde recurvo, valde concavnm, 16 — 17 mm. longum, 
12 — 13 mm. latum, albido-luteum, lobis lateralibus teuuiter purpurco 
punctato-liueolatis. Columna erecta, paulo incurva, obscure purpurea, 
11— 12 mm. longa. Capsula ignota. — Species mihi hand visa; descript. 
ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Babb. Rodr. commnnic. 

Habitat in sylvis supra arbores prov. Espiritu- Santo: Barbosa 
Rodrigues — Floret Dccembri. 8. MAXILLARIA PAUCIPLORA Barb. Rodr. pseudo- 
bulbis paucis, aggregatis, mediocribus, ovato-oblongis, satis 
compressis, primum vaginis pluribus magnis foliaceis distichis 
acutisque vestitis, demum denudatis, apice monophyllis ; foliis 
majusculis, coriaceis, ligulatis, apice obtusis et oblique leviter- 
que emarginatis, basi longe attenuatis et breviter petiolatis; 
pedunculis pluribus, erectis vel erecto- patulis, gracilibus, 
pseudobulbo multo longioribus, vaginis pluribus tenuiter mem- 
branaceis breviusculis acutis vel breviter acuminatis remotius- 
culis vestitis; bracteis membranaceis, vaginantibus, oblongis, 
acutis vel acuminatis, ovario satis brevioribus ; floribus medi- 
ocribus; sepalis coriaceis, subaequilongis, lanceolato-ligulatis, 
acutis, dorsali erecto-patulo, lateralibus patentissimis, mentum 
paulo productum late rotundatum formantibus ; petalis anguste 
lineari-lanceolatis, acuminatis, sepalo dorsali paulo brevioribus ; 
labello carnosulo, sepalis lateralibus multo breviore, ambitu 
elliptico-ovato, basi rotundato, supra densiuscule pubescente, 
supra medium profunde trilobato, lobis margine integerrimis, 
lateralibus majusculis, erectis, triangularibus, acutiusculis, 
terminali valde producto, incrassato, ovato-linguiformi, apice 
abrupte acuto, supra granuloso, disco inferne usque ultra 
medium calloso, callo satis prominente, lineari, dense puberulo, 
apice obtuso; columna breviuscula, crassa; anthera valde 
convexa, apice rotundata, laevi. 

Tabula nostra II (liabitus cum analysi). 

Maxillaria panciflora Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. I. 116 (1877), II. 196. 

Rhizoma brevissimum; radicibus numerosis, dense fasciculatis, 
brevibus, satis gracilibus, flexnosis, albidis, simplicibus. Pseudobui.bi 
erecti vel erecto-patnli, paulo obliqui, apice rotundati vel paulo attenuati, 
laeves, nitidi, laete virides, 4—5 cm. longi, 17—20 mm. crassi. Folia 
erecto-patula, rigidiuscula; peliolo robusto, lateraliter valde compresso, 
supra angustissirae profundeque canalicnlato, pallide viridi, 3— 5 cm. longo; 
limbo paulo concavo vel subplano, supra nitido et laete viridi, subtus 
satis pallidiore, 15 — 20 cm. longo, 3—4 cm. lato; nervo mediano supra 
profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente; nervulis lateralibus 
indistinctis. Pedunculus leviter flexnosus, paulo compressus, laete viridis, 
10 — 12 cm. longus, 1 — 17* mm. crassus; vaginae adpressae, lateraliter 
satis compressae, laeves, pallide virides, 1'/*— 2 cm. longae. Bbacteae 17 ORCHIDACEAE: MAXILLARIA 18 adpressae, subventricosae, dorso acutae, laeves, pallida virides, 2— 2 l /t cm. 
longae. Flores erecti. Sepala rigidiuscula, leviter concava, pallid* lutea, 
28-30 mm. loDga, 5— G mm. lata, lateralia leviter obliqua paulo flexuosa. 
Petala erecta, submembranacea, paulo convexa, subfalcata, laete lutea et 
purpureo-3— 5-lineata, 26-28 mm. longa, 2'/t— 3 mm. lata. I.abkllim 
erectnm snperne satis rccurvuni, valde concavum, 10 — 11 mm. longnm, 
5—6 mm. latum, laete luteum, lobis lateralibus purpureo-vinoso 4- li neat is 
antice atropurpureo-margiuatis, lobo termiuali satis couvexo, atropurpureo. 
Columna erecta, leviter incurva, pnllide lutea, 9—10 mm. longa. Capsula 
ignota. — Species mibi hand visa; descript. ex op. supra eit. et ex icon, 
a cl. Barb. Rodr. commuuic. 

Habitat in sylcis supra arbores secus ftum. Tarumd prov. Alto 
Amazonas ; Barbosa Rodrigues. — Floret Martio. 9. MAXILLARIA XANTHOSIA Barb. Rodr. pseudo- 
bulbis oblongis, compressis, apice monopbyllis; foliis elongatis, 
lineari-lanceolatis, apice oblique acutis, ad basin conduplicatis ; 
pedunculis pluribus, erectis vel ascendentibus, robustiusculis, 
vaginis pluribus membranaceis majusculis leviter ventricosis 
apice oblique truncatis acutisque laxe imbricatis vestitis; 
bracteis membranaceis, vaginantibus , obovato-oblongis, acutis, 
ovario paulo brevioribus; floribus mediocribus; sepalis carno- 
sulis, erecto-patulis apice recurvis, acutis, dorsali lanceolato, 
lateralibus paulo longioribus, late ligulato-oblongis, mentum 
satis productum obtusum formantibus; petalis lineari-lanceo- 
latis, acutis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnoso, 
sepalis lateralibus paulo breviore, ambitu late elliptico-ovato, 
supra medium profunde trilobato, lobis margine integerrimis, 
lateralibus majusculis, erectis, ovatis, apice subrotundatis, 
utrinque glaberrimis, terminali satis producto, late subrotun- 
dato, pubescente, superne ad medium profunde sulcato, apice 
leviter emarginato, disco inferne pubescente, usque ad medium 
calloso, callo crasso, latiuscule ligulato, apice rotundato. 

Tabula nostra XX VI II. Fig. I (habitus cum analysi). 

Maxillaria xanthosia Barb. Rodr. in Vellosia, 2. p<lit. 
I 130 (1891). 

P.skudobui.bi .... Folia .... Pkduncui.i 2 — 6 contemporanei, 
satis arcnati, leviter compressi, 11 — 12 cm. lougi, 2Vt— 3 mm. crassi ; 
vaginae ad 6, adpressae, laeves, dorso carinatae, l'/t— 2 cm. longae, in- 
feriores multo breviores. Bractkak snbadpressae, satis ventricosae, late- 
raliter compressae, laeves, 2 1 /* cm. lougae. Florks nutantes, segmentis 
flavo-sulphnreis. Sepala rigida, satis concava, 3 cm. longa, dorsale 6 ad 
7 mm. latum, lateralia leviter obliqua, 1 cm. lata. Pbtai.a carnosula, 
erecta, apice satis recurva, paulo concava, vix obliqua, 28 — 29 mm. longa, 
4 — 5 mm. lata. Labellum erectnm superne satis recurvnm, valde con- 
cavum, album et pnrpureura, 2'/» cm. longnm, 16 — 17 mm. latum. 
Coi.dmna .... Capsula .... — Species mitai haud visa; descript. ex 
op. supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. communic. 

Habitat in sylvis supra arbores secus fium. Yauapery prov. Alto 
Amazonas: Barbosa Rodrigues. — Floret Aprili. 

10. MAXILLARIA LEUCAIMATA Barb. Rodr. 
pseudobulbis aggregatis, mediocribus, ovatis vel ovatooblongis, 
satis compressis, primum vaginis plurimis satis parvis mem- 
branaceis ovato-triangularibus acutisque vestitis, demum denu- 
datis, apice monophyllis; foliis magnis, coriaceis, anguste 
ligulato oblongis, apice obtusis et oblique leviterque emarginatis, 
basi attenuatis et breviuscule petiolatis; pedunculo solitario, 
erecto-patulo vel ascendente, robustiusculo, pseudobulbis duplo longiore, vaginis satis numerosis membranaceis breviusculis 
subventricosis apice oblique truncatis acutisque laxe imbricatis 
vestito; bracteis subcoriaceis, vaginantibus, obovato-oblongis, 
abrupte acutis, ovario aequilongis vel paulo longioribus; 
floribus majusculis; sepalis coriaceis, subaequilongis, erecto- 
patulis, ligulato-oblongis, abrupte acutis, lateralibus mentum 
satis productum obtusum formantibus; petalis ligulatis, acutis, 
multinervulosis, sepalo dorsali subaequilongis; labello crassius- 
cule carnoso, sepalis lateralibus multo breviore, ambitu rotun- 
dato, sparse puberulo, superne profunde trilobato, lobis late- 
ralibus majusculis, erectis, late ovato-triangularibus, obtusis, 
margine integerrimis, lobo terminali satis producto, late sub- 
rotundato, apice obtusissimo, margine undulato-denticulato, 
subtus late triangulari-calloso, disco usque paulo ultra medium 
calloso, callo satis prominente, lineari-spathulato, apice obtuso; 
columna brevi, crassa, glabra; anthera convexa, laevi, apice 
obscure cristata. 

Tabula nostra VI. Fig. I (habitus cum analyst). 

Maxillaria leucaimaia Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. 11. 198 (1882), Struct, des Orch. lab. 10. fig. 1. 

Kiiizoma brovisMiniini; rapicibcs valde numerosis, dense fascicu- 
laiis, brcvibus, subfiliformibus, flexuosis, simplicibus. Pseiwobci.bi erecti 
vel patnli, non vel vix obliqui, apice Rubrotundati, laeves, 4 — 6 cm. long), 
2'/t — 3 cm. crassi. Folia erecta vel erecto-patula, rigidiuscula, nitida 
petiolo robusto, laterality valde compreaso, supra angustissime profunde- 
que canaliculato, 4 — 5 cm. longo; limbo piano vel paulo concavo, basi 
breviter attenuato, 30 cm. longo, 4 — 4'/« <'»». lato; nervo mediano supra 
profunde canaliculato, subtus valde prominente; ncrvulis lateralibus paulo 
distiiii lis. PkiHNrm.ua leviter arcuatus, teretiusculus, laete viridis, 10 ad 
11 cm. longus, 2'/t — 3 mm. crassus; vaoinae arete adpressae, laeves, late- 
raliter paulo compressae, pallid*- virides, l'/i — 2 cm. longae. Bkacteae 
ailprcsKac, leviter ventriiosae, laete virides, 20 — 23 mm. longae. Florks 
mitantcs, segmentis albidis, apice purpureo-vinoais. Sepala rigida, satis 
concava, tenuiter multiiiervulosa, 2'/« cm. longa, 6 — 7 mm. lata, lateralia 
satis obliqua. Pbtala carnosula, erecta, paulo concava, leviter obliqua 
inferne vix attenuata, 23 — 24 mm. longa, 3 — 3 1 /* mm. lata. Labellum 
rigidum, erectnm, superne paulo recurvnm, valde concavum, albidum, 
intns leviter purpureo-marmoratum obscure lineatum, apice extus purpureo- 
vinosum, 15 — 16 mm. Inngum, 12 — 13 mm. latum. Columna erecta, vix 
incurva, lateraliter satis compressa, antice plana, inferne incrassata, 6 ad 
7 mm. longa, 4 mm. lata, alba, antice purpnreo-punctala. Capsula erecto- 
patula, sepalis mareescentibus coronatn, fusiformi-sul>clavata, inferne longe 
attenuata, apice subobtusa, levitet arcuata, obscure trigona, profunde 
6-sulcata, 5 — 5 1 /! <*m. longa, 8 — 9 mm. crassa. 

Var. p. lonoifolia Barb. Rodr. in Rev. de Engen. 111. 
143, Oen. et Spec. Orch. Nov. 11. 198 (1882). 

Tabula nostra VI. Fig. II (habitus cum analysi). 

PsEunoBULBl paulo .-ingestion's. Folia erecta, petiolo robust iore, 
7 — 8 cm. longo, limbo 40 cm. longo, 47»— 5 cm. lato. Fi.ores paulo 
minores, segmentis Mavis, apice purpureis. Labellum albido-luteum, lobis 
lateralibus late triangularibns, acutiusculis, lobo terminali basi leviter 
dilatato, supra margine pnrpureo-pnnctato, subtus callo purpureo-vinoso. 

Habitat in prov. Rio de Janeiro supra arbores ad mont. Grama 
prope Rodeio: Barbosa Rodrigues; in eadem prov. loco accurato haud 
indicato: Binot. — Var. $. In prov. Parana ad Curityba: Barbosa 
Rodrigues. — Floret Januario — Februario. 11. MAXILLARIA MULTIFLORA Barb. Rodr. 
pseudobulbis aggregatis, majusculis, ovoideis, satis compressis, 
primum vaginis paucis majusculis membranaceis ovato-triangu- 
19 ORCHID ACE AE : MAXILLARIA. 20 laribus acutis dorso carinatis vestitis, demum denudatis, apice 
monophyllis; foliis magnis, coriaceis, anguste ligulatis, apice 
abrupte acutiusculis et oblique obscure emarginatis, basi longe 
attenuatis et breviuscule petiolatis; pedunculis pluribus, ascen- 
dentibus vel plus miuusve patulis, robustis, pseudobulbis triplo 
longioribus, vaginis numerosis coriaceis longiusculis subventri- 
cosis acutis densiuscule imbricatis vestitis; bracteis subcoria- 
ceis, vaginautibus, oblongis, obtusiusculis, dorso subcarinatis, 
ovario satis longioribus; floribus magnis; sepalis coriaceis, 
subaequilongis, oblongis, acutis, dorsali erecto-patulo, extns 
superne leviter carinato, lateralibus paulo latioribus, patentis- 
simis, apice recurvis, margine undulatis, men turn paulo pro- 
ductum subrotundatum formantibus ; petalis lanceolatis, acumi- 
natis, sepalo dorsali subaequilongis; labello crasse carnoso, 
sepalis lateralibus satis breviore, ambitu late ovato, basi sub- 
cordato, intus densiuscule pubescente, paulo supra medium 
profundiuscule trilobato, lobis lateralibus satis parvis, erectis, 
ovato -triangularibus, acutis, margine integerrimis vel vix 
undulatis, lobo terminali valde producto, late linguiformi, 
apice abrupte acuto, margine undulato-denticulato, supra 
superne longitudinaliter teuuiter sulcato, subtus non calloso, 
disco iuferne tricalloso, callo mediano satis prominente, longius- 
culo, apice rotundato, lateralibus brevioribus et angustioribus ; 
columna breviuscula, crassa, glabra; anthera valde convexa, 
laevi, apice tenuiter cristata. 

Tabula nostra I (Jiabitus cum analyst). 

Maxillaria multiflora Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. I. 117 (1877), II. 196. 

Rhizoma brevissimnm ; radicibus valde numerosis, dense fascicu- 
latis, brevibus, filiformibus, crispis, fnscescentibus, simplicibns vel paulo 
ramosis. Pseudobulbi erecti vel plus miuusve patuli, recti vel vix obliqui, 
apice obtusi rel subrotundati, intense virides, nitidi, primum laeves, demum 
leviter plnrisulcati, 6—7 cm. longi, 4—5 cm. crassi. Folia erecta superne 
paulo recurva, rigida, nitidula; petiolo robusto, lateraliter valde com- 
presso, supra angustissime profundeque canaliculato, 5 — 6 cm. longo; 
limbo inferne subcoudu plica to, snperne piano, supra intense viridi, subtus 
pallido, 40 cm. longo, 4 cm. lato; nervo mediano supra profundiuscule 
canaliculato, subtus satis prominente; nervulis lateralibus paulo distinctis. 
Pedunculus satis flexuosus, leviter compressus, fuscescens, 12 — 15 cm. 
longns, 3 mm. crassus; vaginae subadpressae, laeves, nitidae, lateraliter 
satis compressae, pallide virides et densiuscule fusco-punctatae, 2 1 J2 — 3 cm. 
longae, inferiores satis breviores. Bracteae arete adpressae, leviter ventri- 
cosae, lateraliter satis compressae, albo-virides, inferne dilute fuscescentes, 
superne fusco-punctatae, 3 1 /2 — 4 cm. longae. Sepal A rigida, aurantiaca, 
4 — 4 1 /* cm. longa, dorsale satis coneavum, 12 mm. latum, lateralia paulo 
convexa, leviter obliqua, 14 — 15 mm. lata. Petala carnosula, ereeta, 
apice valde recurva, leviter concava, paulo obliqua, inferne leviter atte- 
nuata, alba, inferne breviter purpureo-lineata, 38 — 43 mm. longa, 7 ad 
8 mm. lata. Labellum rigidum, erectum, superne satis recurvum, valde 
coneavum, 28 — 29 mm. longum, 19—20 mm. latum, album, ad medium 
aureo-flavum, lobis lateralibus purpureo-lineatis. Columna erecta, vix 
incurva, lateraliter satis compressa, inferne nou vel vix atteuuata, dorso 
obtnsa et pallide flava, antice plana et rosea, 13 — 15 mm. longa. Capsula 
iguota. — Species mihi baud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, 
a cl. Barb. Hodr. communic. 

Habitat in sylris supra arbor es prov. Para secus flum. Amazonum: 
Barbosa Rodrigues. — Floret Februario. 12. MAXILLARIA ROBUSTA Barb. Rodr. pseudo- 
bulbis aggregatis, mediocribus, orbiculari-lenticularibus, valde compressis, primum vaginis pluribus majusculis subcoriaceis 
ovato-triangularibus acutis vel breviter acuminatis dorso 
carinatis imbricatis vestitis, demum denudatis, apice mono- 
phyllis; foliis majusculis, coriaceis, elliptico-oblongis, apice 
subrotundatis, basi abrupte attenuatis et longiuscule petiolatis ; 
pedunculo solitario, erecto vel ascendente, robustiusculo, 
pseudobulbis subtriplo longiore, vaginis pluribus subcoriaceis 
mediocribus subventricosis acutis laxe imbricatis vestito; 
bracteis coriaceis, vaginautibus, obovato-oblongis, acutis, 
ovario satis longioribus; floribus magnis; sepalis crasse 
coriaceis, subaequilongis, anguste ligulatis, acutis, leviter 
tortis, dorsali extus leviter carinato, erecto-patulo, lateralibus 
patenti-reflexis, paulo latioribus, mentum paulo prod actum 
late rotundatum formantibus; petalis lineari-ligulatis, acutis, 
sepalo dorsali paulo brevioribus; labello crassiuscule carnoso, 
sepalis lateralibus multo breviore, ambitu ovato, inferne leviter 
pubescente, ad medium profundiuscule trilobato, lobis late- 
ralibus erecto-incurvis, late triangularibus, obtusiusculis, mar- 
gine integerrimis, lobo terminali valde producto, late lingui- 
formi, apice rotundato, margine glabro undulato-denticulato, 
centro velutino, subtus non calloso, disco inferne breviter 
calloso, callo crassiusculo, ligulato, apice rotundato; columna 
brevi, crassiuscula, glabra, subclaviformi, clinandrio margine 
dense ciliato. 

Tabula nostra VII. Fig. I (Jiabitus cum analysi). 

Maxillaria robusta Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. 
II. 197 (1882); Sander, Orch. Guide 121. 

Rhizoma brevissimum, teres, 10 — 12 mm. crassura; radicibus nume- 
rosis, fascicnlatis, breviuscnlis, subfiliformibus, leviter flexnosis, fusces- 
centibus, simplicibus. Pseudobulbi erecti vel erecto-patuli, vix obliqui, 
apice late rotundati, intense virides, nitidi, primum laeves, demum mnlti- 
sulcato-corrugati, 5 — 57a cm. longi et lati. Folia erecto-patnla, rigida, 
nitida; petiolo robustissimo, lateraliter valde compresso, supra angustis- 
sime profundeque canaliculato, 7 — 8 cm. longo; limbo piano vel paulo 
concavo, supra intense viridi, subtus paulo pallidiore, 20 cm. longo, 6 ad 
6V2 cm. lato ; nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde 
prominente; nervulis lateralibus paulo distinctis. Pedunculus leviter 
flexuosus, teretiusculus, pallide viridis, 12 — 13 cm. longus, 2'/* — 3 mm. 
crassus; vaginae adpressae, nitidae, laeves, laete virides, 2 — 3cm. longae, 
inferiores breviores dilute roseae. Bracteae adpressae, leviter ventricosae, 
intense virides, nitidae, 3 cm. longae. Flores subnutantes, fragrantes, 
segmentis inferne albis, superne pallide luteis. Sepala rigida, circiter 
5 cm. longa, dorsale 8 — 9 mm. latum, intus longitudinaliter leviter canali- 
culatum, margine subrevolutum, lateralia 11 — 12 mm. lata, satis obliqua, 
valde concava. Petala carnosula, erecta, stricta, vix obliqua, paulo con- 
cava, margine leviter recurva, fere 5 cm. longa, 4 — 5 mm. lata. Labellum 
rigidum, erectum, superne revolutum, valde coneavum, 3 cm. longum, 
16—17 mm. latum, album, centro luteum, lobis lateralibus dense purpureo- 
violaceo lineatis. Com'Mna erecta, satis incurva, lateraliter satis compressa, 
alba, antice inferne purpureo-lineata et marginata, 1 cm. longa. Capsula 
ignota. — Species mihi hand visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, 
a cl. Barb. Rodr. communic. 

Habitat supra arbores in sylris virgineis prov. Bahia : Barbosa 
Rodrigues. — Floret Septembri. 13. MAXILLARIA BATEMANI Poepp. et Endl. 
pseudobulbis aggregatis, mediocribus, ovato-oblongis, paulo 
compressis, primum vaginis satis numerosis valde inaequalibus 
coriaceis triangularibus acutis nitidis imbricatis vestitis, 
demum denudatis, apice monophyllis rarius diphyllis; foliis 21 ORCHID ACEAE : MAXILLARIA 22 amplis, coriaceis, longissime lignlatis, apice obtusiusculis et 
saepius oblique leviter emarginatis, basi insensim attenuatis 
et longe petiolatis; pedunculis pluribus vel paucis, erectis vel 
ascendentibus, robustiusculis, pseudobulbis multo longioribus, 
vaginis numerosis membranaceis elongatis ventrieosis acutis 
laxiuscule imbricatis vestitis ; bracteis subcoriaceis, vaginanti- 
bus, anguste ovatis, acutis, ovario satis longioribus; floribus 
magnis; sepalis coriaceis, aequilongis, erecto-patulis, sub- 
abrupte acutis, dorsali oblongo- lanceolato, lateral i bus late 
oblongo-ligulatis, mentum paulo produrtum late rotundatum 
formantibus; petalis lanceolato-ligulatis, acutis, obscure 5—7- 
nerviis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello crassiuscule 
carnoso, sepalis lateralibus triplo brevioribus, ambitu ovato- 
subquadrangulo, utrinque glabrato, basi late rotundato, superne 
profunde trilobato, lobis lateralibus majusculis, erectis, ovatis, 
apice rotundatis, margine integerrimis, lobo terminali satis 
producto, ovato, apice acutiusculo, margine undulato-dentim- 
lato, disco nudo; columna longiuscula, crassiuscula, glabra, 
claviformi, clinandrio margine nudo; anthera conica, obtusa, 
laevi. 

Maxillaria Batemani Poepp. et Endl. ! Nov. Ocn. ac Spec. 
I. 38. tab. 65 (1836); Reichb. f. in WaJp. Ann. Bot. VI. 516; 
Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb. XXVI. 485. 

Rhizoma crassum, brevissitnnm vel snbnullnm; radicirus nnmerosis- 
simis, dense fasciculatis, elongatis, gracillimis, fiexuosis, satis ramosis, 
canescenti-cinereis. PsEUDonuLm erecti vel erectopatuli, recti vel paulo 
obliqni, apice leviter altonu.it i, intense virides, laeves, nitidi, 5 — 6 cm. 
longi, 2 1 /* — 3 cm. crassi. Folia erecta, rigidiuscula ; petiolo robusto, 
semicylindrieo, supra profunde canaliculato, 6—6 cm. vel usque ad 25 cm. 
longo; limbo piano vel paulo concavo, supra intense viridi, subtus paulo 
pallidiore, 50 — 70 cm. longo, 3—5 cm. lato; nervo mediano crassiusculo, 
supra profundiuscnle canaliculato, subtus vnlde prominente; nervulis 
seenndariis numerosis, gracilliiuis, subtus paulo prominentibus. Prdunculi 
leviter (lexnosi, teretes, virides, 15—20 cm. longi, V/t— 4 mm. crassi; 
VAfsiXAE adpressae, subtiliter multistriatae et minute punctatae, purpuras- 
centi-virides, 2— 3'/» cm. longne. Bractkak arete adpressae, satis ventri- 
cosae, rigidiusculae, 4—5 cm. longae. Flores erecti vel erecto-patuli, 
luteo-sulphurei. Sepai.a rigida, subplana, margine revoluta, tenuiter 
mullinervulosa, 5 1 /*— 6 cm. longa, dorsale 9 — 10 ram. latum, lateralis 
paulo obliqua, inferne 14 — 15 ram. lata. Pktala erecta, carnosula, con- 
vexa, leviter obliqna, basi vix attenuata, 5— 5'/« cm. longa, 5—6 mm. 
lata. Larellum rigidum, erectum, superne satis reflexum, valde concavnm, 
circiter 2 cm. longum, 12 — 13 mm. latum. Columna erecta, satis incurva, 
semiteres, inferne leviter attenuata, 2 cm. longa. Capsula ignota. 

Habitat ad arborum truncot in montibus Peruviac orientalis versus 
Pampayaco et Ctichero: Poeppig n. 1516; in Ecuador sylvis densis circa 
Shoray in andibus orientalibus Cuencae, cpiphyta et tcrrcstris, altit. 
2000—2300 m. : Lehmann n. 6898. In Brasilia contermina forsan adhur 
invenienda. — Floret Novembri. 14. MAXILLARIA CANDIDA Lodd. pseudobulbis 
ovoideis, leviter compressis, apice monophyllis; foliis majus- 
culis; pedunculo robustiusculo, foliis circiter dimidio breviore; 
bracteis magnis, vaginantibus, ovario satis longioribus; floribus 
majusculis; sepalis carnosulis, acutis, dorsali erecto, lineari- 
lanceolato, lateralibus paulo longioribus et latioribus, triangu- 
laris anceolatis, patulis, mentum satis productum obtusum 
formantibus; petalis lineari-ligulatis, acutis, sepalo dorsali 
paulo brevioribus ; labello coriaceo-carnoso, sepalis lateralibus 
snbdimidio breviore, intus densissime furfuraceo-puberulo, 

Orchid. III. extus leviter furfuraceo praecipue ad apicem, ambitu oblongo, 
superne leviter trilobato, lobis lateralibus erecto-patulis, parvis, 
obtusis. margine integerrimis, lobo terminali valde producto, 
triangulari-ovato, obtuso, margine undulato-denticulato, disco 
usque ultra medium calloso, callo ligulato, paulo producto, ad 
apicem leviter incrassato et obtuso; columna longiuscula, 
crista, glabra, subclaviformi, clinandrio margine nudo; anthera 
conica, ohiusiuscula, laevi. 

Mar ill aria Candida Lodd.! or Lindl. in Bot. Iiegist. 
XXVII Misc. p. 23 (1841); BMk. J. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 515; L. Lind Orch. Erol. 832; Sander, Orch. Guide 118. 

I'ski-dohi'i in .... Foi.ia erecta, 15-22 cm. long*. Pbdokcui.ub 
circiter 1 dm. longus. Fi.oiu> all.i. Sktai.a rigidiuscula, leviter concava, 
tmuiter multinervulosa, dorsale 24 mm. longum, 4 mm. latum, 1 :* t < 1 . . 1 1 . 1 
l«\iiir obliqua, 27 — 28 mm. longa, basi 8 — 9 mm. lata. Pktala erccto- 
palula, submembranacca, paulo concava, leviter obliqua, inferne non atlc- 
nuata, tenuiter 5 — 7-nervulosa, 21 — 22 mm. longs, 3\'t — 4 mm. lata. 
I.Aiin.1.1 m erectum, rigidum, satis concavnm, basi rotundatum, crassius- 
cule 10-nervuloNum, 16 — 17 mm. longum, 6 mm. latum. Coi.i'mka erecta, 
paulo incurva, lateraliter satis compreasa, inferne vix attenuata, 12 ad 
IS mm. longa. Catsila ignota. 

Habitat in Brasilia loco accurato hand indicate: Hort. Loddiges; 
in regione flum. Amazonum : Hort. Sander. — Floret Februario. 15. MAXILLARIA CHLORANTHA Lindl. pseudo- 
bulbis aggregatis, mediocribus, anguste elliptico-ovatis, satis 
compressis, primum vaginis pluribus majusculis foliaceis 
distichis imbricatis anguste triangularibus acutisque vestitis, 
demum plus minusve denudatis apice monophyllis; foliis 
majusculis, coriaceis, anguste ligulatis, apice obtusis et oblique 
emarginatis, basi in petiolum canaliculatum longe angustatis; 
pedunculis satis numerosis, erectis vel ascendentibus, gracili- 
bus, pseudobulbo subduplo longioribus, vaginis pluribus mem- 
branaceis breviusculis subventricosis acutis vel breviter acumi- 
natis remotiusculis vestitis; bracteis submembranaceis, vagi- 
nantibus, oblongis, acutis, ovario paulo longioribus; floribus 
mediocribus; sepalis membranaceis, aequilongis, erecto-patulis, 
anguste lineari-lanceolatis, acuminatis, lateralibus mentum 
paulo productum late rotundatum formantibus; petalis lineari- 
bus, longe acuminatis, tenuiter 5-nerviis, sepalo dorsali paulo 
brevioribus; labello crassiuscule carnoso, sepalis lateralibus 
triplo breviore, ambitu anguste ovato, inferne glabro, basi 
subrotundato, paulo supra medium profunde trilobato, lobis 
lateralibus brevibus, latis, apice rotundatis, margine integer- 
rimis vix undulatis, lobo terminali valde producto, incrassato, 
oblongo, supra puberulo ad medium longitudinaliter leviter 
sulcato, apice subrotundato, margine undulato-subcrenulato, 
disco inferne usque ad medium calloso, callo crasso, lineari- 
ligulato, apice rotundato; columna breviuscula, satis gracili, 
claviformi, glabra; anthera valde convexa, laevi, apice postice- 
que leviter cristata. 

Tabula nostra XIX (habitus cum analyst). 

Maxillaria chlorantha Lindl. I in Bot. Rogist. XXIII. 
tub tab. 1986 (1837); Reichb. f. in Bonpland. II. 280, III. 67, 
in Walp. Ann. Bot. VI. 522; Autr. el Dur. Hort. Boi*s. 322 23 ORCHIDACEAE : MAXILLARIA. 24 Ehizoma crassum, brevissimuin ; radicibus numerosis, dense fasci- 
cnlatis, longiusculis, gracillimis, satis flexnosis, canescenti-cinereis, simplici- 
bus vel leviter ramosis. Pseudobulbi erecti vel plus miuusve patuli, recti 
vel leviter arcnati, apice rotundati, nitiduli, virides, primum laeves, denium 
profnndiuscule plurisulcati, 4—7 cm. longi, 2—4 cm. crassi. Folia erecta 
vel erecto-patula, rigidiuscula, laete viridia, nitida, inferne conduplicata, 
snperne plaua vel paulo concava; petiolo robusto, lateraliter valde com- 
presso, supra angustissime profundeque canaliculato, 4 — 10 cm. longo; 
limbo 15 — 25 cm. longo, 1—2 cm. lato ; nervo mediano supra profundius- 
cule canaliculato, subtns satis prominente ; nervulis lateralibus numerosis, 
tenuissimis, in sicco utrinque paulo prominentibus. Pedunculi satis 
flexuosi, leviter compressi, virides, 7 — 10 cm. longi, 1 — l'/i mm. crassi; 
vaginae subadpressae, laeves, pallidae, 1 — 2 cm. longae. Bractkae ad- 
pressae, subventricosae, laeves, circiter 2 cm. longae. Flores erecto-patuli, 
flavescenti -virides, suaveoleutes. Sepala mollia, satis concava, tenuiter 
multinervulosa, circiter 3 cm. longa, 4—5 mm. lata, lateralia paulo obliqua. 
Petala erecta, tenuiter membranacea, superne paulo recurva, subplana, 
paulo obliqua, interne non attenuata, 27—28 mm. longa, 272— 3 mm. 
lata. Labellum erectum, rigidum, valde concavum, subtiliter plurinervu- 
losum, 10 — 12 mm. longum , 6 — 7 mm. latum, lobo terminali leviter 
convexo, paulo recurvo. Coi.umna erecta, leviter incurva, inferne satis 
attenuata, subtrigona, 8 — 9 mm. longa. Capsui.a ignota. 

Habitat in sylvis supra arbores ad Blumenau prov. S. Catharina : 
H. Schenck n. 306; in prov. S. Paulo: Comm. Geogr. e Geol. S. Paulo 
n. 2624; in prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 17262; in Brasilia loco 
accurato haud indicato: Ackermann. Etiam in Guiana anglica ad 
Demerara : Loddiges ; in district. Pomeroon : E. F. im Thurn, Jenman 
n. 1967; in Venezuelae prov. Caracas ad Teoramas: Wagener; in prov. 
Pamplona ad La Baja altit. 2700 m. : Schlim n. 1177. — Floret Januario 
ad Aprilem. 16. MAXILLARIA OCHROLEUCA Lodd. pseudo- 
bulbis aggregatis, majusculis, anguste elliptico-ovatis vel 
oblongis, valde compressis, primum vaginis pluribus majus- 
culis foiiaceis distichis laxe imbricatis acutisque vestitis, 
demum plus miuusve denudatis, apice monophyllis; foliis 
majusculis, coriaceis, longe angusteque ligulatis, apice oblique 
obtuse leviterque bilobatis, basi in petiolum caualiculatum 
longe angustatis; pedunculis satis numerosis, erectis vel ascen- 
dentibus, gracilibus, pseudobulbo saepius paulo longioribus, 
vaginis pluribus membranaceis breviusculis subventricosis 
remotiusculis acutisque vestitis; bracteis membranaceis, vagi- 
nantibus, oblongis, acutis, ovario paulo brevioribus; floribus 
mediocribus ; sepalis subcoriaceis, erecto-patulis, lineari-lanceo- 
latis, acuminatis, lateralibus paulo longioribus mentum paulo 
productum late rotundatum formantibus; petalis linearibus, 
longe acuminatis, tenuiter 5-nervulosis, sepalo dorsali paulo 
brevioribus; labello crassiuscule carnoso, sepalis lateralibus 
triplo breviore, ambitu anguste rhomboideo-ovato, supra tenuiter 
pubescente, basi subcordato, ad medium profunde trilobato, 
lobis lateralibus majusculis, oblongis, apice rotundatis, margine 
integerrimis non undulatis, lobo terminali valde producto, 
crasso, latiuscule linguiformi, non snlcato, apice subrotundato, 
margine undulato et tenuiter crenulato, disco inferne usque 
ad medium calloso, callo crasso, ligulato, apice subtruncato; 
columna breviuscula, satis gracili, claviformi, glabra; anthera 
valde convexa, laevi, apice rotundata et minute apiculata. 

Tabula nostra XX (habitus cum analysi). 

Maxittaria ochroleuca Lodd. in Bot. Cabin. XX. fab. 1904 
(1833); IMA. Gen. and Spec. Orch. 143; Drapiez, Encyclogr. 
Regn. Veget. I. Mars 1833 (Dot. Cab.) fig. 8; Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 522; Beer, Beitr. Morph. und Biol. 
Orch. tab. 6. fig. 11 et 14; Ed. Morren in Belg. Hort. 1880. 
p. 328. tab. 18; L. hind. Orch. Exot. 835; Autr. et Bur. 
Hort. Boiss. 322; Sander, Orch. Guide 121. 

Rhizoma crassum, brevissimnm; radicibus satis numerosis, fascicu- 
latis, gracilibus, flexnosis. Pseudobulbi erecti vel erecto-patuli, recti vel 
paulo obliqui, apice subrotundati, intense virides, nitidi, primum laeves, 
demum profnndiuscule plurisulcati, 5—8 cm. longi, 2Va — 3^2 cm. lati, 
1 — V/% cm. crassi. Folia erecta vel erecto-patula, superne plus miuusve 
recurva, rigidiuscula, supra nitida et intense viridia, subtus paulo pallidiora, 
leviter concava; petiolo robusto, lateraliter valde compresso, supra angustis- 
sime profundeque canaliculato, 3—9 cm. longo; limbo 25 — 40 cm. longo, 
2 — 3^2 cm. lato; nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde 
prominente; nervulis lateralibus numerosis, gracilibus, iu sicco utrinque 
leviter prominentibus. Pedunculi satis flexuosi, leviter compressi, paliide 
virides, 6 — 10 cm. longi, 1 — Vji mm. crassi; vaginae adpressae, laeves, 
paliide virides vel fulvae, l l /a — 2 cm. longae. Bracteae adpressae, sub- 
ventricosae, subtiliter multistriatae, paliide virides, circiter 2 cm. longae. 
Flores subnutantes, odoratissimi, segmentis inferne albis, superne paliide 
flavescentibus. Sepala rigidiuscula, satis concava, tenuiter 7 — 9-nervulosa, 
4 — 5 mm. lata, dorsale 30—32 mm. longum, lateralia leviter obliqua, 
32—35 mm. longa. Petala erecta vel erecto-patula, membranacea, leviter 
concava, paulo obliqua, interdum leviter flexuosa, basi non attenuata, 
27—28 mm. longa, 3 mm. lata. Labellum erectum, rigidum, valde con- 
cavum, tenuiter plurinervulosum, 11 — 12 mm. longum, 6 — 7 mm. latum, 
inferne albescens, lobis lateralibus apice fusco-punctatis, lobo terminali 
convexo, valde recurvo, rubro-aurantiaco. Columna erecta, leviter incurva, 
iuferne satis attenuata, lateraliter leviter compressa, albida, antice paulo 
concava fusco-punctata, 8 — 10 mm. longa. Capsula nutans vel pendula, 
sepalis marcescentibus coronata, oblongo-claviformis, inferne longe atte- 
nuata, obscure trigona, crassiuscule 6-costata, fuscescens, 4 x /a — 5 cm. longa, 
1 cm. crassa. 

Var. p. longipes Sander, Orch. Guide 121 (1901). 

Pi.anta major, pedunculis longioribus, floribus majoribus, labello 
fauce flavo-ocbraceo. 

Habitat iti prov. Rio de Janeiro : Loddiges, P. Binot; ad Serra 
dos Organs: Miers; in Brasilia loco accurato haud indicato: Lietze. — 
Yar. $. In Brasilia loco accurato haud indicato : Hort. Sander. — Floret 
Ma > tio — Aprili. 17. MAXILLARIA RODlUGUESIl Coon, pseudo- 
bulbis majusculis, elliptico-ovatis, valde compressis, primum 
vaginis pluribus majusculis foiiaceis distichis vestitis, demum 
denudatis, apice monophyllis; foliis majusculis, coriaceis, an- 
guste ligulatis, apice obtusis et leviter oblique emarginatis, 
basi in petiolum canaliculatum longiuscule attenuatis; pedun- 
culis numerosis, erectis vel ascendentibus, gracilibus, pseudo- 
bulbo aequilongis vel paulo brevioribus, vaginis paucis mem- 
branaceis breviusculis acuminatis remotiusculis vestitis; 
bracteis membranaceis, vaginantibus, oblongis, acutis vel bre- 
viter acuminatis, ovario paulo longioribus; floribus mediocribus; 
sepalis membranaceis, subaequilongis, erecto-patulis, lineari- 
lanceolatis, longiuscule acuminatis, lateralibus mentum paulo 
productum subrotundatum formantibus; petalis linearibus, 
longe acuminatis, sepalo dorsali aequilongis; labello crassius- 
cule carnoso, sepalis lateralibus triplo quadruplove breviore, 
ambitu ovato, supra tenuiter pubescente, basi rotundato, ad 
medium profundiuscule trilobato, lobis margine integerrimis, 
lateralibus satis parvis, erecto-patulis, apice rotundatis, termi- 
nali valde producto, satis incrassato, anguste linguiformi, non 25 ORCHIDACKAE: MAX II. I. ARIA 26 sulcato, apice abrupte acuto; columna brevi, satis gracili, 
subclaviformi, glabra. 

Tabula nostra IV Fig. II (habittu nan analyst). 

Maxillaria longipetala Barb. Rodr. (non Rui: et Pat) 
Gen. et Spec. Orch. Nov. I. 120 (1877), Slmd. tk§ Orch. 
tab. 9. fig. 9. 

Uhizojia crasaum, brevissimuui; ramcibls numerosis, fasciculatis, 
gracilibns, brevibns, flexuosis, simplicibus. Pskpoobclbi erecti vol ereeto 
patuli, non vel paulo obliqui, apice rotundati, primmn Uvea demuni 
leviter plurisulcati, sordide virides, nitiduli, Gnu. longi, 3',«— 4 cm. liiti. 
Folia erecta vel erecto-patula, superne interdum recurva, rigidiuscula, 
laete viridia; petiolo robusto, Jateraliter valde compresso, supra angu*tis- 
sime profiindeqne c-analiculato, 4—5 cm. lougo; limlx) leviter coueavo vel 
subplano, 15— 20 cm. longo, 2'/«-3 cm lato; nervo mediauo supra 1«mu r 
canaliculato, subtus satis prontinente; nervulis lateralibus paulo iifttMtfa, 
Pedunculi satis flexuosi, leviter compressi, pallide virides, 4— 6 cm. longi, 

1 — l'/i mm. crassi; vaoinae adpiessne, laeves, albidae, 1 — l'/i cm. longae. 
Bkactkak arete adpressae, subventricosae, laeve«, albido-virides, ciuitcr 

2 cm. longne. Flores erecti vel erecto-patuli, albi. Shai.a satis ooncava, 
leviter flexuosa, circiter 3 cm. longa, 4-5 mm. lata, lateralia satis obliqua. 
Petala erecta, membranacea, leviter concava, subfdeata, basi non atte- 
nuata, fere 3 cm. longa, 2 mm. lata. Labkllum erect nm, rigidum, valde 
concavnm, 8 — 9 mm. longum, 4-5 mm. latum, inferne album et purpureo- 
punctatum, lobo terminali satis recurvo, convexo, intense rubro vel interdum 
pallide flavo. Columna erecta, satis incurva, semicylindtic .», latcraliter 
panlo compressa, inferne vix attenuata, 6 mm. longa. Capscla obscure 
trigona, tenuiter G-costuta — Species mihi haud visa; descript. ex op. 
supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. communic. 

Habitat in prov. Rio de Janeiro supra arbores ad Rodeio, prope 
Petropolis et ad Serra dos Orgdos : Barbosa Rodrigues. — Floret 
Novenibri — Decembri. 18. MAXILLARIA SPLENDENS Poepp. et Endl. 
pseudobulbis aggregatis, majusculis, ovato-oblongis, valde 
compressis, primum vaginis pluribus magnis foliaceis distichis 
anguste triangularibus acutis vel acuminatis laxe imbricatis 
vestitis, demum plus minusve denudatis, apice monopbyllis; 
foliis magnis, coriaceis, elongato-ligulatis, apice obtusis et 
oblique leviterque emarginatis, basi insensim attenuatis et 
longe petiolatis; pedunculis satis numerosis, erectis, satis 
gracilibus, pseudobulbo duplo vel triplo longioribus, vaginis 
satis numerosis membranaceis longiusculis subventrio-i- 
acutis laxe imbricatis vestitis; bracteis submembranaceis, 
vaginantibus, oblongis, acutis, ovario paulo longioribus; floribus 
majusculis; sepalis subcoriaceis, subaequilongis, erectis, an- 
guste lineari-lanceolatis, longe acuminatis, lateralibus mentum 
paulo productum subrotundatum formantibus; petalis anguste 
lineari-triangularibus, longe acuminatis, tenuiter multinervu- 
losis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello crassiuscule 
coriaceo, sepalis lateralibus triplo vel quadruplo breviore, 
ambitu ovato, supra tenuiter puberulo, basi rotundato-sub- 
cordato, paulo supra medium profundiuscule trilobato, lobis 
margine integerrimis, lateralibus majusculis, erectis, late 
ovatis, apice rotundatis, terminali satis producto, crasso, 
linguiformi, apice obtuso, disco inferne usque paulo ultra 
medium calloso, callo crassiusculo, ligulato, apice rotundato; 
columna breviuscula, satis gracili, claviformi, glabra, clinandrio 
margine dense ciliato; anthera galeiformi, laevi, apice rotun- 
data et minute apiculata. MariHaria tplemdems Poepp, et EndM Nov. den. ac Spec. 
1. 38. fab. 00 (1836); lieichb f. in Bonphmd. IV. 213, in 
Walp. Ann. Hot VI 515; Dm Bmvmt. L Orchid. 381; Stein, 
Orchidecnb. 317 ; Williams, Orch. Grotc. Man. edit. 7. p. 513; 
L Lmd. Orch. Krot. 830; Kracnzl. in Engl. Bot Jahrh. 
XXVI. 482. 

Uiii/.oMA bicvissimum, circiter 1 cm. crassum; ramcibts numerosis- 
simis, dense fasciculatis, satis gracilibns, elongntis, leviter flexuosis, canes- 
centibus, simplicibus vel leviter ramosis. Pskcpobulri erecti, recti \<1 
paulo obliqui, npice paulo atteuiiati, \irides, juniores laeves, vetustiorea 
leviter plurisulcati, 7 — 10 cm. lOOft, 4 -5 cm. lati, 2— 3 cm. crassi. F<»i.ia 
«nrt:i \«1 < h i t..-].atnl:i, rigid nisi ula ; petiolo robusto, lateraliter valde 
compresso, supra angustissime |.n.fimdeque canaliculato, 8— 15 cm. longo; 
limbo l<\itcr BMMRVO vel subplauo, laete viridi, nitido, 25— 40 cm. longo, 
2'/t— 4 cm lato; nervo mediauo supra profunde can.ilu nlato, subtus valde 
promim nte; nervulis lateralibus numerosis, in sicoo ntrinqnc leviter pro 
miucutibiia. PnrVOOU satis puiculato flexuosi, terete* vel paulo com- 
pressi, pallide \iii«les. 2<» 80 am. lougi, 2 — 3 mm. crassi; vaoinak arete 
ad|.ussa«-, in v.-*, pallidae, 3 — 4 cm. longne. Hractkak adpressae, leuin 
\cntiicoaae, laeves, 4 -4 l /tcin longae. Fi.ohks boritontaliter jiatuli, odore 
Nsrcissuiu 'l'a/etlain a« iiiulantur , segmentis albo- niveis, immaculatis, 
lain llo croceo. Rki'ai.a rigi<iiuscula, satis concava, tenuiter multinervulosa, 
5 — 6 cm. longa, 5—0 mm. lata, lateralia paulo obliqna. Petala sub- 
coriacea, erecta, stricta, paulo concava, vix obliqua. inferne non attenuata, 
4V»— 5V« cm. longa, 3-4 mm. lata. Labki.m m erect um, superne leviter 
recurvum, rigidum, valde concavnm, oliscure plurinervnlosum, 12 — 13 mm. 
longum, 7—8 mm. latum. Columna erecta, satis incurva, ttemiteres, in- 
ferne valde attenuata, antice plana, 8 — 9 mm. longa. Capsi'la perfecta 
ignota. 

Habitat in Perutia subandina in sylns ad terram inprimis in tractu 
montium a jnatdio Pampayam mmdiem versus sito et ad Cuchero : 
Poeppig n. 1729; ad Chicoplaya: Paron; in sylvis densis Columbiae supra 
arbores circa Corrales in declivilatibus orientalilms ultcplanitiei dictae 
Paramo de Quanacas (Cauca), altit. 2300—2800 m. : Lehmann n. 5182; 
in Surinam: Hostmann in Herb. Deless. In Brasilia contermina for nan 
adhuc invenienda. — Floret Februario. 19. MAXILLAIUA PTEROCARPA Barb. Rodr. 
pseudobulbis aggregatis, minutissimis, elliptico-oblongis, com- 
pr< »sis, primum vaginis duabus satis parvis subfoliaceis acutis 
obtusisve vestitis, demum plus minusve denudatis, apice mono- 
phyllis; foliis parvis, coriaceis, ligulatis, apice subrotundatis 
< t oblique leviterquH bilobatis lobis intus acutis, basi brevius- 
cule attenuatis; pedunculis solitariis vel geininatis, erectis vel 
erecto-patulis, gracilibus, pseudobulbo satis longioribus, vaginis 
paucis membranaceis longiusculis subventricosis densiuscule 
imbricatis acuminatisqne vestitis; bracteis submembranaceis, 
vaginantibus, ovato-oblongis, breviter acuminatis, ovario satis 
longioribus; floribus satis parvis; sepalis subcoriaceis, sub- 
aequilongis, erecto-patulis, lanceolatis, longiuscule acuminatis, 
lateralibus mentum paulo productum late rotundatum for- 
mantibus; petalis anguste lineari-ligulatis, acutis, sepalo dor- 
sali paulo brevioribus; labello carnosulo, sepalis lateralibus 
paulo breviore, ambitu elliptiro-ovato, utrinque glabro, basi 
rotundato, superne profundiuscule trilobato, lobis margine 
integerrimis, lateralibus satis parvis, erecto-patulis, oblongis, 
apice rotundatis, terminali satis producto, incrassato, late 
triangulari-ovato, abrupte acuto, supra dense granuloso, disco 
inferne usque ultra medium calloso, calio crassiusculo, lineari- 
ligulato, laevi, apice rotundato; columna breviuscula, crassius- 
cula, subclaviformi, glabra, clinandrio non ciliato. 27 OKCHTDACEAE : M AXILLAKIA. 28 Tabula nostra III. Fig. Ill (habitus cum analysi). 

MaxiUaria pterocarya Barb. Eodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 204 (1882). 

Khizoma gracile, brevissimura ; radicibus satis numerosis, fascicu- 
latis, flliforraibus, brevibus, leviter flexuosis, canescentibus, siraplicibns. 
Pseudobulbi erecti vel plus minusve patuli, recti vel paulo obliqui, apice 
subrotundati, laete virides, nitiduli, laeves, 5 — 6 mm. lougi, 3 mm. crassi. 
Folia erecta vel plus ininusve patula, rigida, basi conduplicata, snpeme 
leviter convexa vel subplana, supra laete viridia, snbtus paulo pallidiora, 
4 — 5 cm. longa, 6 — 8 mm. lata; nervo mediano supra profunda canalicu- 
lar, subtus satis proniinente; nervulis lateralibus paulo distinctis. Pedun- 
culi subrecti, satis compressi, 1— l x /a cm. longi ; vaginae adpressae, laeves, 
albido-virides, lateraliter coiupressae, dorso subcarinatae, 6—7 rum. longae. 
Bracteak subadpressae, leviter ventricosae, dorso aculiusculae, pallide 
virides, 10—12 mm. longae. Flores erecto-patuli, virescentes. Sepala 
rigidiuscula, satis concava, superne leviter incurva, 8 mm. longa, 2 mm 
lata, lateralia leviter obliqua. Petala erecta, membranacea, paulo con- 
cava, vix obliqua, basi non attennata, 7 mm. longa, 1— l 1 /* mm. lata. 
Labellum erectum, superne paulo recurvum, rigidnm, satis concavum lobo 
terminali subconvexo, flavo-aurantiacum, inferne usque ultra medium 
purpureo-lineatum, 5 — 6 mm. longum, 3 mm. latum. Columna erecta, 
paulo incurva, basi vix attenuata, alba, antice dilute rosea, 4—5 mm. 
longa. Capsula erecta, sepalis marcescentibus coronata, oblonga, apice 
obtusa, basi breviuscule attenuata, obscure trigona et crassiuscule lateque 
6-alata, viridis, 15 mm. longa, 6 ram. crassa. — Species mihi hand visa; 
descript. ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. communic. 

Habitat in sylvis supra arbores ad Rodeio prov. Rio de Janeiro: 
Barbosa Rodrigues. — Floret Januario — Februario. 20. MAXILLARIA HISTIOLOGORUM Reichb. f. 
foliis oblongo-ligulatis, basi cuneatis, apice inaequali bilobis; 
pedunculis aggregatis, gracilibus, dense vaginatis, vaginis 
acutis apice acuto dense imbricantibus ; spatha summa apice 
acuta nunc apiculata, angusta, ovarium excedente; flore ascen- 
dente, mento brevi subrectangulo obtusato; perigonii phyllis 
ligulato-linearibus, acuminatis; petalis a latiori basi niagis 
attenuatis, subbrevioribus; labello sepalis quadruple- breviore, 
angusto, oblongato, medio trilobo, lobis lateralibus prope 
rectangulis, margine antico hinc dentatis, basi longitudinaliter 
antice plicatis, lobo medio liguliformi, crasso, viscoso (?) 
punctulato, elevatione callosa a basi ad medium usque ubi 
antrorsum triangula ; gynostemio semitereti crasso prono antice 
utrinque alato marginato, androclinio oblique descendente 
margine parce prominulo subdenticulato, rostello producto, 
angulato, introrsum exciso, lateribus trapezoideo paulisper 
descendente, medio androclinio ac rostello superne carinato, 
postice nunc unidenticulato, fovea stigmatica oblonga, haud 
parva; anthera incumbenti depresso-mitrata, apice apiculato 
carinulata, uniloculari; polliniis pyriformi-depressis, posticis 
internis minoribus, glandula semilunata. 

MaxiUaria histiologorum Beichb. f. in Bot. Zeit X. 932 
(1852), in Walp. Ann. Bot. VI. 514; Beer, Prakt. Stud. 
Fam. Orch. 265. 

Flores laete albo-lutei. — Species mihi haud visa. 
In Brasilia ex Reichb. f. loc. cit. 

21. MAXILLARIA HETEROCLITA Poepp. et Endl. 
pseudobulbis aggregatis, mediocribus, ovoideis, leviter com- pressis, angulosis, demum nudis, apice monophyllis; foliis 
majusculis, coriaceis, oblongo-lanceolatis, apice acutis, inferne 
longe attenuatis; pedunculo solitario, ascendente, satis gracili, 
pseudobulbis multo longiore, inferne vaginis pluribus mem- 
branaceis longiusculis subventricosis imbricatis acutisque 
vestito, superne subnudo; bracteis membranaceis, leviter 
vaginantibus, late lanceolatis, longiuscule acuminatis, ovario 
multo longioribus; floribus majusculis; sepalis membranaceis, 
subaequilongis, lanceolatis, acutis, dorsali erecto, lateralibus 
patenti-subreflexis, men turn satis productum obtusum forman- 
tibus; petalis oblongis, acutiusculis, sepalo dorsali subaequi- 
longis; labello carnosulo, sepalis lateralibus subdimidio breviore, 
ambitu oblongo, utrinque glabro, basi subrotundato et anguste 
breviterque unguiculato, infra medium profunde trilobato, lobis 
lateralibus erectis, columnae adpressis, margine pectinato- 
laciniatis, lobo terminali valde producto, oblongo-linguiformi, 
apice acuto, margine integerrimo, disco nudo ; columna longius- 
cula, crassa, antice valde pubescente, medio utrinque late 
alata, apice demum increscente. 

MaxiUaria heteroclita Poepp. et Endl. Nov. Gen. ac Spec. 
I. 37. tab. 63 (1836); Beichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 527. 

Rhizoma subnullum; radicibus paulo numerosis, fasciculatis, brevius- 
culis, satis gracilibus, flexuoxis, siraplicibns, leviter tomentosis. Pseudo- 
bxjlbi erecti vel erecto-patuli, leviter obliqui, apice satis attenuati, leviter 
pluricostati, cinereo-virides, 472— 5 cm. longi, 2 — 2 1 /* cm. crassi. Folia 
rigidiuscula, erecta, apice leviter recurva, paulo convexa vel subplana, 
20—22 cm. longa, 3 — 3 1 /* cm. lata. Pedunculus basi satis arcuatus, 
superne strictns, teres, laevis, 15 — 16 cm. longus, inferne 3 mra. crassus, 
superne satis attenuatus; vaoinae subadpressae, laeves, 2 — 4 era. longae. 
Bracteae adpressae, valde concavae, 2 cm. longae. Skpala satis concava, 
flavo et purpureo alterne striata, circiter 37« cm. longa, 7 — 8 mm. lata, 
lateralia satis flexuosa, leviter obliqua. Petala sepalis similia, erecta, 
leviter concava, margine leviter flexuosa. Labellum erectum superne 
leviter incurvum, satis concavum, circiter 2 cm. longum, 7—8 mra. latum, 
lobis lateralibus albo-niveis, lobo terminali coeruleo. Columna erecta, 
vix incurva, 15 — 16 mm. longa, medio utrinque raarginis membranacei 
processu incrassato triangulari aucta. — Species mihi haud visa. 

Habitat in Brasilia scptentrionali vel in Peruvia orientali loco 
accurato haud indicato: Poeppig. B. Labellum indivisum vel obscure trilobatum. — 
Species 22—30. 

22. MAXILLARIA GRANDIFLORA Lindl. pseudo- 
bulbis aggregatis, mediocribus, late ovato-oblongis, valde com- 
pressis, primum vaginis pluribus acutis valde inaequalibus 
exterioribus satis parvis scariosis triangulari-lanceolatis interi- 
oribus majoribus foliaceis vestitis, demum denudatis, apice 
monophyllis; foliis majusculis, coriaceis, ligulatis, apice acutis, 
basi in petiolum longiusculum attenuatis ; pedunculis solitariis 
vel geminatis, erectis vel ascendentibus, robustis, pseudobulbis 
duplo vel triplo longioribus, vaginis pluribus membranaceis 
elongatis remotiusculis acutisque vestitis; bracteis subcoria- 
ceis, vaginantibus, ovato-oblongis, acutis, ovario paulo brevi- 
oribus; floribus magnis; sepalis coriaceo-carnosis, acutis, dorsali 
erecto, late oblongo, lateralibus paulo longioribus, horizon- 
taliter patentibus, late triangularibus, mentum valde pro- 
ductum obtusum formantibus; petalis oblongo-lanceolatis, 
acutiusculis, teuuiter 7 — 9-nervulosis, sepalo dorsali satis 29 OROHIDACEAE : MAXILLAMA. 30 brevioribus; labello crassiuscule carnoso, sepalis lateralibus 
dimidio breviore, ovato, supra dense furfuraceo-puberulo, basi 
subrotundato, inferne margine integerrimo, superne undulato- 
subcrenulato et obscure trilobato, apice obtuso, disco usque 
ultra medium tricalloso, callo mediano late ligulato, apice 
rotundato vel subtruncato, callis lateralibus minutis, inferne 
paulo distinctis, apice obtusis; columna breviuscula, crassa, 
claviformi, tenuiter furfuraceo-puberula, clinandrio margine 
dense puberulo; anthera valde convexa, tenuiter furturaceo- 
puberula, postice crassiuscule cristata. 

Maxillaria grandiflora Lind. Gen. and Spec. Orch. 147 
(1832), Orch. Linden. 19; Reichb. f. in Bonpland. II. 280, 
III. 67, in Walp. Ann. Bot. VI. 516; Andrr in III. Hort. 
XVII. 74. tab. 14 (1870); Du Buyss. LOrcliitl. 380; Flor. 
Mag. new ser. tab. 322; LOrchidoph. 1884. p. 327 cum tab. ; 
Watson, Orch. 305; Stein, Orchideenb. 345; Veitch, Man. OrcJi. 
PI. IX. 154; Bois, Orcli. 141; Rolfe in Orch. Rev. I. 136; 
Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 510; L. Lind. Orch. 
Exot. 832; Kraenzl. in Engl. Bot. Jahrb. XXVI. 482. 

Dendrobium grandiflorum Kunih in Ilumb. et Bonpl. 
Nov. Gen. et Spec. I. 359. tab. 88 (1815). 

Bronghtonia grandiflora Spreng. Syst. Veget. HI. 735 
(1826). 

Maxillaria eburnea Lindl.l Sert. Orch. tab. 40. fig. 2 
(1838), in HooJc. Lond. Journ. of Bot. II. 672; Beer, Prakt. 
Stud. Fam. Orch. 264; Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 528. 

Maxillaria Lehmanni Reichb. f. in Gard. Chron. netc 
ser. XXV. 648 (1886); Kew Bull, Add. Ser. IV. 259. 

PsEunoBUi-m erecti vel erecto-patuli, paulo obliqui, apice obtusi, 
intense virides, priraum laeves, demuin satis corrugati, 3—6 cm. longi, 
2 — 37» cm. crassi. Folia rigidiuscnla, erecta vel erecto-patula ; petiolo 
robnsto, lateraliter valde compresso, supra angustissime profundeque cana- 
liculato, 4 — 10 cm. longo; limbo leviter concavo vel subplano, supra 
intense viridi, subtus satis pallidiore, 20—28 cm. longo, 3 — 5 cm. lato; 
nervo mediano supra profunde canaliculate, subtus valde promincnte; 
nervulis lateralibus nuraerosis, gracillirais. PF.nuxcuLrs strictns vel leviter 
arcnatus, teretiusculus, laevis, laete viridis, 12—25 cm. longus, 3 — 5 mm. 
crassus; vaginae arete adpressae, laeves, pallide virides vel fuscescentes, 
dorso subcarinatae, 27s— 4 cm. longae. Bracteae adpressae, valde con- 
cavae, subventricosae, lateraliter satis compressae, dorso carinatae, pallide 
virides vel dilute roseae, 3 — 3 1 /* cm. longae. Flores subnutantes, suaveo- 
lentes, segmentis albo-lacteis. Sepala rigidiuscula, satis concava, tenuiter 
multiuervulosa , dorsale circiter 4 cm. longum et 12—13 mm. latum, 
Iateralia satis obliqua, 4 1 /* cm. longa, basi 18—20 mm. lata. Petala 
carnosula, erecto-patula, apice satis recurva, paulo concava, satis obliqua, 
inferne leviter attenuata, circiter 3 l /» cm. longa, 10—11 mm. lata. Labellum 
rigidum, inferne incumbens, superne satis recurvum, valde concavum, 
obscure multinervulosum, basi album, superne luteum marginibus late- 
ralibus atropnrpureis, 27s cm. longum, l 1 /* cm. latum. Colcmxa erecta, 
satis incurva, inferne leviter attenuata, semiteres, lateraliter paulo cotn- 
pressa, albida, antice leviter canaliculate et purpureo-maculata, 12—13 mm. 
longa. Antuera albida et dilute purpurea. Capsula ignota. 

Var. p. alba Rolfe in Orch. Rev. V. 32 (1897). 
Flores albi. Labellum album, disco ad medium vix dilute luteo. 

Var. Y- Amesiana Hort. ex Veitch, Man. Orch. PI. IX. 
154 (1893). 

Flores majores. Petala inferne longitudinaliter roseo - striata. 
Labellt lobi laterales margine crasse breviterqne rubro-lineati. 

Orchid. III. Var. 8. btknantha Reichit. J. in Bonpland. IV. 213 
(1856). 

Sepala PKTAt.Aque angusta. 

Habitat in Pcruvia altit. 1700-2200 m.: Wallis; in Ecuador?: 
Lchmann n. C262; in radicibus Andium Puruguaycnsium (Ecuador vd 
Nova-Granataf) prope rupem El Ptdpito, rillam La Errt et planitiem 
montanam Sacondonoensium altit. 2000 m. : Humboldt et Bonpland; in 
Venezuclac sylvis ad Jaji prov. Mcrida altit. 1700 — 2000 m. : Linden 
n. 631; in rcg. subalpina pror. Mcrida supra arbores: Moritz n. 1087; 
prope Ocanna: Schlim n. 35, Wagener; in Guiana anglica ad mont 
Meracaevi altit. 2000 m.: Schomburgk. In Brasilia contennina forsan 
adhuc invenienda. — Var p. et *r. Cum typo in hortis culla. — Var. I. 
In Peruvia: Patron. — Floret Julio — Octobri. 23. MAXILLARIA CONNELLU Rolfe: foliis majus- 
culis, subcoriaceis, oblongo-lanceolatis, apice acutis, basi in 
petiolum longiusculum attenuatis; pedunculo solitario, erecto 
vel ascendente, gracili, foliis dimidio breviore, vaginis pluribus 
subcoriaceis majusculis leviter ventricosis subimbricatis acutis- 
que vestito; bracteis majusculis, oblongo-lanceolatis, acutis; 
floribus mediocribus; sepalis satis coriaceis, subobtusis et 
minute apiculatis, dorsali oblongo-lanceolato, lateralibus paulo 
longioribus, triangulari-oblongis, mentum longiusculum sub- 
rotundatum obtusum formantibus; petalis oblongo-lanceolatis, 
subacutis, tenuiter 5-nervulosis, sepalo dorsali aequilongis; 
labello carnosulo, sepalis lateralibus satis breviore, indiviso, 
elliptico-oblongo, margine integerrimo, lateraliter subundulato, 
apice obtuso, usque ad medium calloso, callo oblongo, apice 
dilatato et truncato; columna brevi, crassa. 

Maxillaria Connellii Rolfe! in Trans. Linn. Soc. Lond. 
ser. 2, Bot. VI. 63 (1901). 

RimoMA .... PsKunonuLBi .... Folia erecta, satis tenuis, 
petiolo 5— (> cm. longo, limbo 12—15 cm. longo et 2 — 2'/t cm. late; nervo 
mediano supra proftintliuNcule canaliculate, subtus satis promincnte; 
nervulis lateralibus 9 — 11, paulo distinctis. PKncNCULUs paulo compressus, 
8—10 cm. longus; VAt;iNAR dorso leviter carinatae, 12—18 mm. longae. 
Bracteae leviter vaginantes, dorso carinatae, 18— 25 mm. longae. Skpai.a 
satis concava, tenuiter multinervulosa, dorsale 14 — 16 mm. longum, Iate- 
ralia leviter obliqua, 16—18 mm. longa. Petala subcoriacea, 14—16 mm. 
longa. Labellum erectum, apice recurvum, 10—12 mm. longum. Coi.umka 
erecta, vix 4 mm. longa; mentum 6 mm. longum. Capsula ignota. 

Habitat in Guianar anglicae mont. Roraima ad Kotinga Valley : 
Mc. Connell et Quelch n. 137. In Brasilia septentrionali forsan adhuc 
invenienda. 24. MAXILLARIA ARGYROPHYLLA Poepf. et 
Endl. pseudobulbis aggregatis, satis parvis, valde compressis 
ancipitibns, apice oblique ti uncato-emarginatis, primum ob- 
longis vaginis pluribus majusculis subfoliaceis ovatis vel 
oblongis acutisque vestitis, demum rotundatis plus minusve 
denudatis, apice monophyllis; foliis majusculis, subcoriaceis, 
anguste oblongis, apice acutis vel breviter acuminatis, basi 
satis attenuatis et longiuscule petiolatis; pedunculis satis 
numerosis, erectis vel ascendentibus, gracillimis, folio quin- 
tuplo brevioribus, vaginis pluribus membranaceis breviusculis 
subventricosis acutis laxe imbricatis vestitis; bracteis mem- 
branareis, vaginantibu?, oblongo-lanceolatis, acutis vel breviter 31 ORCHIDACEAE : MAXILLARIA. 32 acuminatis, ovario satis longioribus; floribus mediocribus; 
sepalis submembranaceis, aequilongis, acutis, dorsali erecto, 
anguste lanceolato, lateralibus patenti-reflexis, triangulari- 
lanceolatis, mentum longe productum acutum formantibus; 
petalis lineari-lanceolatis, acutis, tenuiter 5-nervulosis, sepalo 
dorsali subaequilongis ; labello carnosulo, sepalis lateralibus 
paulo breviore, indiviso, oblongo, margine integerrimo, infra 
apieem utrinque leviter angustato apice incrassato obtuse 
quadrato et emarginato, disco ecristato sed intus tomento 
farinaceo dense obtecto; columna longiuscula, satis gracili. 

Maxillaria argyrophylla Poepp. et Endll Nov. Gen. ac 
Spec. I. 36 (1836); Beichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 523. 

Rhizoma brevissiinura , crassiuscnlnni ; uadicibus numerosissimis, 
densissirae intertextis, caespitem formantibus, filiformilms, elongatis, 
flexuosis, albidis, siraplicibus vel rarius ramosis. Pseupobulbi erecti vel 
patuli, paulo obliqui, hand sulcati, ntrinque facie nervoso-striati, cinereo- 
virides, 3—5 era. longi, 1—4 cm. lati, vaginis roseis. Folia erecta vel 
erecto -patula, rigidiuscula; petiolus robustiusculus, semiteres, antice 
canaliculatus, 3—6 cm. loDgns; lamina supra plana, nuda, subtus nervo 
intermedio acute carinata nee non epidermide et in foliis vetustis per- 
sistente, longitndinaliter fissa, argenteo-alba ornata, caeterum coriaceo- 
carnosa, atroviridis, nitida, 12—20 cm. longa, 2*/« — 4 l /« cra - lata - P EDUN - 
culi paulo arcuati vel leviter flexuosi, teretes, 4 — 5 cm. longi, 1— l 1 /* mm. 
crassi; vaginae adpressae, nervosae, flaccidae, purpureo-virides, 8 — 12 mm. 
longae. Buacteae adpressae, leviter ventricosae, 12—16 mm. longae. 
Flores erecti vel subnutautes, segmentis albidis. Sepala rigidiuscula, 
leviter convexa, tenuiter multinervulosa, 18—20 mm. longa, dorsale 27a ad 
3 ram. latum, lateralia subfalcata, inferne 4—5 mm. lata. Petala mem- 
branacea, erecta, subplana, paulo obliqua, 17—18 mm. longa, 2 — 3 mm. 
lata. Labellum ereclum, superne leviter recurvum, valde concavum, 
purpureum, 14 — 15 mm. longum, 5 — 6 mm. latum. Columna erecta, leviter 
incurva, semiteres, 10—11 mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat in Peruvia orientali subandind supra arbores frequens in 
sylvis prope Cuchei-o: Poeppig n. 1672. In Brasilia contermina forsan 
adhuc invenienda. — Floret Januario. 25. MAXILLARIA CROGEA Lindl. pseudobulbis 
pluribus, aggregatis, satis parvis, oblongis, valde compressis 
ancipitibus, primum vaginis pluribus subcoriaceis breviusculis 
late ovato-triangularibus acutiusculis vel obtusis densiuscule 
imbricatis vestitis, demum denudatis, apice monopliyllis ; foliis 
mediocribus, satis coriaceis, oblongo-ligulatis, apice obtusis et 
oblique leviterque emarginatis, basi subabrupte in petiolum 
brevem attenuatis; pedunculis pluribus, erectis vel ascen- 
dentibus, gracilibus, folio circiter dimidio brevioribus, vaginis 
pluribus subcoriaceis breviusculis subventricosis acutis remo- 
tiusculis vestitis; bracteis coriaceis, vaginantibus, oblongis, 
acutis, ovario satis longioribus; floribus mediocribus; sepalis 
subcoriaceis, aequilongis, lineari-lanceolatis, acuminatis, dorsali 
erecto superne leviter incurvo, lateralibus erecto- patulis, 
mentum satis productum acutum formantibus; petalis lineari- 
lanceolatis, longiuscule acuminatis, distincte 5-nervulosis, 
sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, sepalis 
lateralibus multo breviore, indiviso, obovato, apice rotundato, 
margine integerrimo, supra subtiliter puberulo, subtus apice 
incrassato, disco usque ultra medium calloso, callo paulo 
prominente, lineari-ligulato, apice rotundato; columna brevi, 
crassiuscula, claviformi, glabra; an thera valde convexa, laevi, 
apice obscure apiculata. Tabula nostra XXI. Fig. I (liabitus cum analysi). 

Maxillaria crocea Lindl in Bot. Begist. XXI. tab. 1799 
(1836); Brapies, Encyclogr. Begn. Veget. III. Oct. 1836 
(Bot. Beg.) fig. 7; Beichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 522, 
in Waivra, Bot. Erg. Bcise Maxim. Bras. 153, in Waivra, 
Bin. Brine. Coburg. II. 85; Beer, Beitr. Morph. u. Biol. Orch. 
tab. 4. fig. 41, tab. 6. fig. 17; Veitch, Man. Orch. PI IX. 152; 
Sander, Orch. Guide 119. 

Rhizoma crassinsculnm, brevissimum ; uauicibus numerosis, densius- 
cule fasciculatis , breviusculis, subfiliformibus, satis flexuosis, albidis, 
simplicibus vel rarius paulo ramosis. PsEUixmuLm erecti vel erecto-patuli, 
leviter obliqui, apice truncati, longitndinaliter tenuiter innltistriati, laete 
virides, 2 — 4 cm. longi, 5^7 mm. lati. Folia rigidiuscula, erecta vel 
erecto-patula ; petiolo robustissimo, lateraliter valde compresso, supra 
angustissime profundeque canaliculato, V* — 2 cm. longo; limbo piano vel 
paulo concavo, basi conduplicato, supra nitidnlo et intense viridi, subtus 
satis pallidiore fere glauco, 8 — 16 cm. longo, 2 — 3 cm. lato; nervo mediauo 
snpra profunde canaliculato, subtus valde prominente; nervulis lateralibus 
numerosis, tenuissimis. Pedunculi satis flexuosi, teretiusculi, virides, 
4 — 10 cm. longi, 1 — 1*/* rom. crassi; vaginae adpressae, tenuiter multi- 
striatae, pallide virides, 1— l*/i cm. longae. Buacteae arete adpressae, 
leviter ventricosae, virides, Vfa— 2 cm. longae. Flores mttantes, segmentis 
flavo-aurantiacis. Sepala rigidiuscula, satis concava, tenuiter 5 — 7-nervu- 
losa, circiter 2 cm. longa, inferne 3 mm. lata, lateralia subfalcata. Petala 
erecta, submembranacea, paulo concava, leviter falcata, 17 — 18 mm. longa, 
inferne 27a— 3 mm. lata. Labellum rigidum, erectum, superne plus 
minusve reflexum, satis concavum, subtiliter mnltinervnlosnm, fusco- 
purpureum, 8—9 mm. longum, 5—6 mm. latum. Columna erecta, leviter 
incurva, inferne satis attenuata, semiteres, purpureo-fusca, 6 — 7 mm. longa. 
Anthera flava. Capsula erecta vel erecto-patula, sepalis marcescentibns 
coronata, lineari-oblonga, recta vel vix obliqua, basi obtusa, apice breviter 
attenuata, obscure trigona, tenuiter 6-costata, 37a — 4 cra. longa, 5 ad 
6 mm. crassa. 

Var. p. Lietzei Begell in Act. Hort. Petrop. X. 694 
(1889); Kew Bull, Add. Ser. IV. 258. 

Pseudobulbi ovati vel ovato - oblongi , 2—27* cm. longi. Folia 
coriacea, late oblonga, apice obscure oblique emarginata. Pedunculi 
3—4 cm. longi. Flohes paulo minores; sepala 17» cm. longa; petala 
1 cm. longa. Labellum oblongum, 9 mm. longum, luteum, margine et 
extus fusco-purpnreum. — An species distincta? 

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Capt. Sutton, Olaziou n. 14318; 
supra arbores ad Theresopolis: Wawra II. n. 332; ad Serra dos Orgdos: 
Gardner n. 651 part., Miers; in sylvis virgineis supra arbores ad Campo 
Grande prov. S. Paulo: Gomm. Geogr. e Geol. S. Paulo n. 1S86. — 
Var. p. In Brasilia loco accurato hand indicato: Lietzc. — Floret 
Octobri — Februario. 2G. MAXILLARIA SUPERFLUA Reiciib. f. pseudo- 
bulbis pluribus, aggregatis, satis parvis, anguste oblongis, 
valde compressis ancipitibus, primum vaginis pluribus coriaceis 
majusculis obtusis imbricatis vestitis, demum plus minusve 
denudatis, apice monopliyllis; foliis majusculis, crassiuscule 
coriaceis, lineari-ligulatis, apice abrupte obtusis et valde 
oblique leviterque emarginatis lobis obtusis, inferne satis 
attenuatis; pedunculo ascendente, gracili, pseudobulbis circiter 
aequilongo; floribus satis parvis; sepalis carnoso- coriaceis, 
aequilongis, erecto-patulis, anguste triangulari-ligulatis, ob- 
tusiusculis, apieem versus attenuatis et dorso carinatis, late- 
ralibus mentum vix productum obtusissimum formantibus; 
petalis lineari-ligulatis, distincte 5-nervulosis, superne longius- 
cule attenuatis, apice obtnsiusculis, sepalo dorsali paulo brevi- 33 ORCHIDACEAB: KAXILLARIA, 34 oribus; labello carnoso, sepalis lateralibus paulo breviore, 
indiviso, oblongo-rhombeo, obtuso, inargiue integerrimo, Yuw\< 
velutiuis a basi versus diseum et a disco in apicem; columna 
longiuscnla, satis gracili, glabra, clavifonni; anthera con vexa, 
velutina. 

MaxiVaria superftua Bcichb. f. ! Cut. Orch. Schilt. 45 
(1S57, nomen fan/ton), in Linnaca XLI. 127 (1S77) ct in 
Saunders, Itef. Bot. II. sub tab. 135 (1882). 

Rmizoma crassum, brevissinium; RAMcnics uunierosissiniis, dens* 
fascienlatis, elongatis, subflliformibus, flexuosis, fuseeseentibus, simplicibus 
vel satis ramosis. Pskudobui.bi erecti vel patnli, satis obliqni, apice 
truncati, infcrne longe attenuati, nitidi, 3— B cm. longi, 1— l'/t rm. lati. 
Foma rigida, erecta vel erecto-patula, interne condnplicata, superne satis 
concava, BtrioqM nitida et intense viriilia, 15— 25 cm. longa, l'/t— 2 cm. 
lata; ncrvo mediano supra profnndiuscnle canaliculato, snbtus satis pro- 
minente; nervulis lateralibus paulo distinctis. PlMYOOUII arcuatu*. 
3—5 cm. longus. Rkpai.a rigida, satis concava, tenuiter multinervuloM, 
crocea vel sulphurea, interne violacco-unistriata. linea velutina superadd Ma. 
12—13 mm. longa, 2Vt — 3 mm. lata, latcralia paulo obliqna. Pmu 
erecta, subcoriacca, leviter concava, Ratis tWIqpi. inforne paulo attenuata, 
sulphurea et intus violaceo -striata, 11 — 12 mm. longa, 2 mm. lata. 
LlBCLUm rigidum, erectum, valdc concavnm, crassiuscule 5 — 7-nervulosum, 
atroviolaceum lineis velutiuis flavis, 11 mm. longum, 3—4 mm. latum 
Columna erecta, satis incurva, infernc valdc attenuata, 7—8 mm. longa. 
Capsula ignota. 

Habitat in Guiana anglica ad Demerara : Hort. Krir. . in Surinam 
ad truncos arborum in sylvis maximis propc Mariepaaton: Kegel n. 137i. 
In Brasilia septentrionali forsan adhuc invenienda. — Floret Maio. 27. MAXILLARIA LONGIFOLIA Co<;n\ pseudo- 
bulbis paucis, aggregatis, satis parvis, anguste obovatis, valdc 
compressis ancipitibus, primum vaginis paucis coriaceis majus- 
culis foliaceis laxe imbricatis vestitis, demum denudatis, apice 
rnonopliyllis ; foliis coriaceis, elongatis, lineari-ligulatis, apice 
abrupte acutis et valde oblique profundiuscule emarginatis, 
basi longiuscule attenuatis et breviter petiolatis; pedunculis 
solitariis vel geminatis, gracilibus, pseudobulbis subbrevioribus ; 
floribus satis parvis; sepalis carnosis, subaequilongis, oblongis, 
abrupte breviterque acuminatis, dorsali erecto, lateralibus 
subliorizontaliter patulis, mentum paulo productum late rotun- 
datura formantibus; petalis linearibus, acutis, sepalo dorsali 
paulo brevioribus; labello carnoso, sepalis lateralibus satis 
breviore, ambitu oblongo-rhombeo, obscure trilobato, apice 
obtuso, infra apicem utrinque leviter angustato, margine 
integerrimo, utrinque glabro, disco in centro calloso, callo 
crassiusculo, laevi, lineari-oblongo, basi apiceque obtuso; 
columna longiuscula, crassiuscula, claviformi; anthera glabra 
laevi. 

Tabula nostra XI (liabitus cum annlysi). 

Bicrypla hngifolia Barb. Rodr. Gen. ct Spec. Orch. Nov. 
I. 125 (1877). 

Rhizoma brevissimum ; radicibus satis nnmerosis, fascicnlatis, brevi- 
bus, crassiusculis, tortnosis, albidis, simplicibus. PsF.unomt.Bi erecti vel 
erecto-patuli, satis obliqni, apice snbrotnndati, inferne longe attenuati, 
laeves, nitidi, intense virides, 2 , /»— 3 cm. longi, snperne circiter 1 cm. 
lati. Foma erecta vel erecto-patula, satis flexuosa, leviter torta; petiolo 
crasso, lateraliter valde compresso, supra angnstissimc profundeqne canalicu- 
lato, l'/i— 2 cm. longo; limbo satis concavo, nitido, snpra intense vitidi, Mil. t us satis pallidiore, 20 — 25 cm. longo, V,'t— 2 cm. lato; nervo mediano 
supra profhnde canaliculato, rabtat ralda pwtaeata; nervulis lateralibus 
paulo distinct is. PCOOYCCU leviter flexuosi, virides. l'/i— 2 1 « cm. longi. 
FfcOMM Mibnntaiites, segment is aureo-luteis. Skcai.a rigida, paulo concava, 
12—13 mm longa, 5 mm. lata, lateralia satis obliqna. Pktaua erecta, 
carnosula, leviter concava, paulo obliqna, 1* — 10 mm. longa, l'/t — 2 mm. 
lata. LamlLOV rigidum, erectum, apice paulo recurvum, ralde concavum, 
atropnrpureum, 9—10 mm. i«f , 4\«— 5 mm. latum. Coi.mvA erecta, 
l.\ii<r incurva, pallide flava, 7—8 mm. longa. Capsii.a erecta, sepalis 
marecMentibus coronata, lineari-oblonga, vix obliqna, basi acuta, apice 
paulo attenuata, obtuse trijrona, tenuiter 6-costata, all»o-viridis, 3'/t cm. 
longa, 5 mm. crassa. — Species mihi baud visa; descript. ex op. supra 
«it. et ex icon, a cl. Barb. Komi, commnnic 

HithUat in pror. Alto Anuuonat supra arbores tecus flum. Tarumd 
affl. Rio Segro: Darbosa Rodrigues. — Floret Martio. 28. IfAXILLARIA VILLOSA Coon, pseudobulbis 
paucis, aggregatis, mediocribus, ovato-oblongis, valde com- 
pressis anrjpiiil.us. fagtail pftOdf *uij.»<cjs iuharos majus- 
culis outiMs bill iniluiraiis lUtHtil, apice monopbyllis; foliis 
magnis, coriaceis, longe ligulatis, apice abrupte acutis et valde 
oblique profundiuscule emarginatis, basi subabrupte in petiolum 
brevem attenuatis; pedunculo solitario, satis gracili, pseudo- 
bulbis subbreviore; bracteis ut videtur parvis, vaginantibus, 
ovatis, abrupte acutis; floribus mediocribus; sepalis crassius- 
cule carnosis, subaequilongis, paten tibus, oblongo- ligulatis. 
abrupte acutis, lateralibus mentum paulo productum late 
rotundatum formantibus; petalis lanceolatis, acutis, sepalo 
dorsali satis brevioribus; labello crassiuscule carnoso, sepalis 
lateralibus satis breviore, ambitu anguste ovato-subrliombeo, 
obscure trilobato, apice obtuso, infra apicem utrinque satis 
angustato, margine integerrimo, utrinque glabro, disco fere 
usque ad apicem calloso, callo crasso, carnoso, pubescente, 
supra medium valde constricto, superne attenuato; columna 
longiuscula, crassiuscula, claviformi; anthera galeiformi, antice 
granuloso-papillosa, apice obtusa et basi lateraliter villosa. 

Tabula nostra A77 (habitus cum analysi). 

Dicrypta villosa Barb. Itodr. Gen. el Spec. Orch. Nov. 
I. 125 (1877). 

RmzoMA subnullum; RAmctBUft nnmerosis, densi use tile fascicnlatis, 
brevinscnlis, crassinscnlis, flexuosis, albidis, simplicibus. Pski nonrnu 
erecti, vix obliqni, apice snhrntundnti, laeves, nitidi, lacte virides, 6 ad 
I cm. longi, circiter 2*/t cm. lati. Foma erecto-patula, apice satis reenrva; 
petiolo robust issimo, lateraliter valde compresso, snpra august issime pro- 
fnndcqne canaliculato, 2 — 3 em. longo, l'/t cm. lato; limbo satis concavo, 
supra nitido intense viridi, snbtus satis pallidiore, 25—30 cm. longo, 
4—5 cm. lato; nervo mediano snpra profundc canaliculato, snbtus valde 
prominente; nervulis lateralibus panlo distinctis. Pkookculus erectns vel 
ascendens, pallide viridis, 4 — 5 cm. longus, 2 mm. crassus. Fi.ores sub- 
nntantes. Ovarii m elaviforme, leviter arcnatnm, obtuse trigonnm, pro- 
fundiuscnle trisnlcatnm, pallide viride, nitidnm, fere 2 cm. longum. Sktala 
rigida, "paulo concava, aurco-lutca et subtilitcr purpureo-pnnctata, 16 ad 
16 mm. longa, 5— 6 mm. lata, lateralia leviter obliqna. Pktala erecta, 
carnosula, panlo concava, leviter obliqna, inferne satis attenuata, laetc 
lutea, 13—14 mm. longa, 4 mm. lata.. Labelu m rigidum, crectnm, superne 
satis reenrvnm, valdc concavnm, anreo-flavnm callo albido, 13—14 mm. 
longnm, 6—7 mm. latum. Comjmna erecta, panlo inenrva, pallide flava, 
8—9 mm. longa. CArsct.A ignota. — Species mihi hand visa; descript. 
ex op. supra cit. et ex icon, a cl. P.arb. Ropr. commnnic. 

Habitat in ttylrit supra arbores prope Mandot pror. Alto Amazonas: 

P,arho9.n Rndrijurs. — Floret Martio. 35 OKCHIDACEAE : MAXILLAEIA. 36 29. MAXILLARIA DISCOLOR Ebichb. f. pseudo- 
bulbis paucis, aggregatis, satis parvis, anguste ligulatis, valde 
compressis, vaginis pluribus coriaceis foliaceis majusculis 
imbricatis vestitis, apice monophyllis ; foliis majusculis, coria- 
ceis, anguste ligulatis, apice obtusis et valde oblique pro- 
fundiuscule emarginatis, basi satis attenuatis et breviter 
petiolatis; pedunculis pluribus, gracilibus, erectis, pseudo- 
bulbo paulo brevioribus, vaginis paucis membrauaceis brevius- 
culis acutis subimbricatis vestitis; bracteis oblongis, acutis, 
ovario satis brevioribus ; floribus satis parvis ; sepalis coriaceis, 
subaequilongis, oblongis, subabrupte acutis, dorsali erecto, 
lateralibus erecto-patulis mentum paulo productum obtusum 
formantibus; petalis lanceolatis, acutis, distincte 5— 7-nervu- 
losis, sepalo dorsali subaequilongis; labello crassiuscule carnoso, 
sepalis lateralibus paulo breviore, ambitu oblongo-ligulato, 
leviter trilobato, apice obtuso, infra apicem utrinque satis 
angustato, margine integerrimo, utrinque glabro, supra linea 
media elevata villosa; columna longiuscula, crassiuscula, clavi- 
formi; anthera galeiformi, marginibus angulisque papillosis. 

Maxillaria discolor Reichb. /./ Cat. Orch. Schill. 44 
(1857), in Walih Ann. Bot. VI. 529 (1863). 

Bicrypta discolor Loddiges ex Lindl. in Bot. Regist. XX V. 
Misc. 91 (1839). 

? Pentulops discolor Rafin. Ft. Tellur. IV. 42 (1836). 

Bicrypta bicolor Paxt. Diet, ex J. E. Planch. Hort. 
Donat., Orch. 73 (1858). 

Rhizoma breve, crassum; radicibus nnmerosis, dense fascicnlatis, 
elongatis, gracillimis, tortuosis, cinereis, ramosissiniis. Pseudobulbi erecti 
vel erecto-patuli, satis obliqui vel subrecti, superne leviter attennati, laeves> 
nitidi, intense virides, 4 — 6 cm. longi, 1—2 em. crassi. Foi.ia erecta vel 
erecto-pafula, rigida; petiolo robusto, Iateraliter valde compresso, supra 
angustissime profundeque canaliculato, 2—4 cm. longo; limbo piano vel 
leviter concavo, supra intense viridi, subtus plus minusve dilute atro- 
purpureo, 15—28 cm. longo, 2 — 3 cm. lato ; nervo mediano supra profunde 
canaliculato, subtus valde prominente ; nervulis lateralibus satis numerosis, 
paulo distinctis. Pedunculi recti vel leviter flexuosi, 3—4 cm. longi, 
1— l 1 /* mm. crassi; vaginae adpressae, leviter ventricosae, subtiliter 
mnltistriatae, 10—13 mm. lougae. Fi.okes subnutantes, segmentis flavo- 
aurantiacis. Sepala rigida, leviter concava, tenuiter 7-nervulosa, 12 ad 
13 mm. louga, 3 1 /*— 4 mm. lata. Petala erecta, subcoriacea, paulo con- 
cava, leviter obliqua, inferne satis attenuata, 11—12 mm. longa, 2— 2 1 /* mm. 
lata. Labellum rigidum, erectum, superne vix recurvum, valde concavnm, 
tenuiter multinervulosum, brunneo-violacenn), 11—12 mm. longuni, 4 mm. 
latum. Columna erecta, sati3 iucurva, semiteres, inferne leviter attenuata, 
7— 8 mm. longa. Capsula erecta, sepalis martescentibus coronata, anguste 
oblongo-fusiformis, paulo obliqua, obscure trigona, profunde 6-sulcata, 
cinereo-fusca, 3 cm. longa, 6 mm. crassa. 

Habitat in Guiana gallica prope Cayenne: Herb. Deless.; in Guiana 
anglica: Jenman n. 6444; ad Demerara: Loddiges; in Surinam supra 
arbores: Wullschlaegel n. 1128. In Brasilia septentrionali forsan adhuc 
invenienda. — Floret Junio-Augusto. 

30. MAXILLARIA CRASSIFOLIA Reichb. f. pseudo- 
bulbis paucis, aggregatis, majusculis, anguste oblongo-ligulatis, 
valde compressis ancipitibus, primum vaginis pluribus coriaceis 
foliaceis majusculis inaequalibus distichis imbricatis vestitis, 
demum plus minusve denudatis, apice monophyllis; foliis 
majusculis, coriaceis, longe ligulatis, apice obtusis et pro- 
fundiuscule oblique emarginatis, basi satis attenuatis sessilibus 
vel breviter petiolatis; pedunculis pluribus, satis gracilibus, erectis vel ascendentibus , pseudobulbo satis brevioribus, 
vaginis paucis membranaceis breviusculis apice oblique trun- 
catis acutisque laxe imbricatis vestitis; bracteis late ovatis 
vel triangulares, acutis, basi vaginantibus, ovario multo 
brevioribus; floribus satis parvis; sepalis carnoso-coriaceis, 
subaequilongis, erecto-patulis, superne plus minusve recurvis, 
oblongo-ligulatis, subabrupte breviterque acuminatis, late- 
ralibus mentum paulo distinctum formantibus; petalis triangu- 
lari-oblongis, acutis, tenuiter 5— 7-nervulosis, sepalo dorsali 
paulo brevioribus; labello crassiuscule carnoso, sepalis late- 
ralibus paulo breviore, ambitu oblongo-ligulato, obscure trilo- 
bato, apice abrupte acuto, supra medium utrinque leviter 
angustato, margine integerrimo, utrinque glabro, tumore 
velutino longitudinali in axi inter lacinias laterales, altero 
per discum laciniae anticae; columna longiuscula, crassa, 
trigona, subclaviformi, glabra; anthera mitriformi, subtiliter 
papillosa subscabra. 

Maxillaria crassifolia Reichb. f. ! in Bonpland. II. 16 
(1854), in Walp. Ann. Bot. VI. 529, in Waivra, Bot. Ergeb. 
Reise Maxim. Bras. 153, in Saunders, Ref. Bot. II. tab. 135; 
Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. Isl 626, Cat. PL Cub. 265; 
Sauvalle, Fl. Cub. 230; Hemsl. Biol. Centr.-Amer., Bot. III. 
265; Kraenzl in Engl. Bot. Jahrb. XXVI. 482; Sander, 
Orch. Guide 119. 

Heterotaxis crassifolia Lindl.! in Bot. Regist. XII. 
tab. 1028 (1826); Lodd. Bot. Cab. tab. 1657. 

Dicrypta Baueri Lindl. ! Gen. and Spec. Orch. 44 (1830) 
et 152; Bauer et Lindl. III. Orch., Gen. tab. 5; Mutel, Mem. 
sur plus. Orch. I. 20. tab. 4. fig. 24; Beer, Beitr. Morph. u. 
Biol. Orch. tab. 4. Jig. 56, tab. 6. fig. 5; Barb. Rodr. Struct, 
des Orch. tab. 10. fig. 4. 

Rhizoma brevissimum, robustnm; radicibus numerosis, dense fascicn- 
latis, elongatis, satis gracilibus, tortuosis, albidis, simplicibus vel paulo 
ramosis. Pseudobulbi erecti vel erecto-patuli, recti vel paulo obliqui, 
laeves, intense viridi-coernlei, 6 — 15 cm. longi, 2— 3 1 /* cm. lati. Foi.ia 
erecta vel erecto-patula, rigidiuscula, basi conduplicata, superne plana vel 
leviter concava, supra intense viridi-prasiua, subtus satis pallidioiM, 20 iu\ 
40 cm. longa, 2 l /a — 5 cm. lata; nervo mediano supra profunde canalicu- 
lato, subtus valde prominente; nervulis lateralibus numerosis, in sicco 
utrinque leviter prominentibus. Pedunculi leviter flexuosi, valde com- 
pressi, 4—8 cm. longi, 2 — 2 1 /* mm. lati; vaginae adpressae, laeves, sub- 
ventricosae, 1— l 1 /* cm. longae. Bracteae arete adpressae, tenuiter mera- 
branaceae, 3 — 8 mm. longae. Flores erecti. Sepala rigida, paulo con- 
cava, tenuiter 5— 7-nervulosa, pallide flava vel flavo-viridia, 12 — 15 mm. 
longa, 4—5 mm. lata, lateralia satis obliqua, Petai.a erecta, apice interdnm 
leviter recurva, carnosnla, rigida, vix concava, leviter obliqua, inferne 
paulo attenuata, laete lutea, 11—13 mm. louga, 2 1 /*— 3 mm. lata. Labellum 
rigidum, erectum, superne leviter recurvum, valde concavum, distincte 
9— 11-nervulosum, flavo-anrantiacum et purpureo-punctatnm callo palli- 
diore, 12—13 mm. longum, 5 mm. latum. Columna erecta, satis incurva, 
inferne paulo attenuata, pallide flava, 8—9 mm. longa. Capsula erecta, 
sepalis marcescentibus coronata, oblonga, apice obtusa, basi satis attenuata, 
obscure trigona, profunde 6-sulcata, fusco-viridis, 4 1 /*— 5 cm. longa, 12 ad 
14 ram. crassa. 

Habitat in prov. 8. Paulo: Comm. Geogr. e Gcol. S. Paulo n. 3106; 
ad Itatinga: Alex. Hummel n. 13; in prov. Minas Geraes ad Marianna, 
terrestris: Schwacke n. 9006; in Brasilia loco hand indicato: Burchell, 
Hort. Saunders. Etiam in Venezuelae prov. Caracas altit. 1700 m.: 
Wagener; in Costa-Rica: Carmiol; in Mexico prope Cordova: Bourgeau 
n. 2087; in Jamaica: Mac Nab, D. Morris n. 2399, Pur die; in Cuba 
orientali : Wright n. 638, Eggers n. 4827. — Floret Martio—Maio. 37 ORCHIDACEAE: MAXILLARIA. 38 II. Pscudobulbi apice diphylli. — Specie* 31-40. 

A. Label I u m in d i v i sum. Folia anguste ncicularia. — 
Species 31. 

31. MAXILLARIA ECHINIPHYTA Barb. Rodr. 
pseudobulbis numerosis, dense aggregatis, minutis, oblongo- 
linearibus, obtuse tetragonis, profunde 4-suleatis, inferne 
vaginis paucis parvis squamiformibus triangularibus acutisque 
vestitis, apice diphyllis; foliis brevibus, coriaceis, auguste 
acicularibus, acutis, basi non attenuatis; pedunculo solitario, 
gracili, erecto vel patulo, foliis subaequilongo, vaginis paucis 
tenuiter membranaceis breviusculis acutis laxe imbricatis 
vestito; bracteis tenuiter membranaceis, vaginantibus, ovato- 
oblongis, aeutiusculis, ovario paulo brevioribus; floribus satis 
parvis; sepalis membranaceis, aequilongis, erectis, superne 
satis recurvis, triangulari-lanceolatis, longiuscule acuminatis, 
lateralibus paulo latioribus mentum longiuscule productum 
obtusum formantibus; petalis linearibus, longe acuminatis, 
tenuiter trinervulosis, sepalo dorsali satis brevioribus; labello 
carnosulo, sepalis lateralibus paulo breviore, indiviso, oblongo, 
apice obtuso, margine integerrimo vix undulato, utrinque 
glabro, disco inferne usque ultra medium calloso, callo elevato, 
longitudinaliter canaliculato; columna brevi, gracili, clavi- 
formi, glabra; anthera obtuse conica, subtiliter papulosa. 

Tabula nostra XI V. Fig. II (Jiabitus cum analysi). 

Maxillaria eehiniphyta Barb. Rodr. Gen. el Spec. Orch. 
Nov. I. 122 (1877), II. 197. 

Rhizoma gracile, brevissimum; radicirus nnmcrosis, dense fascicu- 
latis, brevibus, filiforniibos, leviter flexuosis, simplieibus, fusccscentibtiK 
Pseudorui.ri erecti vel patuli, recti vel paulo nrcuati, laeves, nitidi, tlbth 
virides, basi paulo atteuuati, apice truueati, 5— 7 mm. longi, I '/» — 2 mm 
crassi, vaginis adpressis, foscis, 2 — 3 mm. longis. Foma erecta vel erecto- 
patula, rigida, recta vel paulo arcuata, glauco-viridia, l 1 /»— 2 cm. longa, 
circiter 1 j% mm. crassa. Pedunculor rectus vel paulo flexuosus, teres, 
pallide viridis, 2— 2 1 /* cm. longus, ^/t— *Jt mm. cranans; vagina k adpressae, 
laeves, albidae, superne dilute fuscae, 4—6 mm. longae. Bracteae sub- 
adpressae, leviter ventricosae, inferne albidae, superne fusccscentes, 6 ad 
8 mm. longae. Florks subnutantes, odoratissimi, segmentis albis, inferne 
purpureo-striatis. Ovarium lineari-subclavatum, obtuse trigouuui, sub- 
tiliter 6-sulcatum, satis arcuatum, laete viride, 7 — 9 mm. longum. Skpala 
rigidiuscula, satis concava, tenuiter trinervulosa, 8 — 9 mm. longa, dorsale 
17»— 2 mm. latum, lateralia satis obliqua, 27«— 3 mm. lata. Petai.a 
subraembranacea, erecta, apice paulo recurva, subplana, leviter obliqua, 
6— 67* mm. longa, circiter 1 mm. lata. Larelmm rigidnm, erectum, 
superne satis recurvum, valde coucavum, ad medium purpureo-quadri- 
lineatum; 7—8 mm. longum, 2— 27« mm. latum. OOLUMA erecta, satis 
iucurva, inferne valde attenuata, semiteres, 3V*— 4 mm. longa. Capsui.a 
ignota. 

Habitat in syhis virgineis supra arbor es altiores ad Serra do 
Mar prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues; in Brasilia austro- 
orientali locis accuratis Jiaud indicatis: Qlaziou n. 17800 ct 18523 b. — 
Floret Januario. B. Labellum distincte trilobatum. 
lignlnta. — Species 32—40. Folia lineari- 32. MAXILLARIA POLYANTHA Barb. Rodr. 
pseudobulbis mediocribus, apice diphyllis ; pedunculis pluribus, 
robustiusculis, erectis vel ascendentibus, pseudobulbo aequi- 
longis, vaginis paucis membranaceis brevibus satis ventricosis 

Orcbid. III. apice oblique truneatis acutisque dorso angulosis laxe imbri- 
ratis vestitis; bracteis membranaceis, vaginantibus, leviter 
ventricosis. arutissimis, ovario paulo brevioribus; floribus satis 
parvis; sepalis crassiuscule carnosis, etecto-patulis, dorsali 
oblongo, acuto, dorso superne subcarinato, lateralibus paulo 
longioribus, late ligulatis, apice subrotundatis et minute apicu- 
latis, mentum paulo productum late rotundatum formantibus; 
petalis lineai i-oblongis, acutis, sepalo dorsali paulo brevioribus; 
labello carnoso, sepalis lateralibus satis breviore, ambitu 
ovato, utrinque glabro, ad medium profunde trilobato, lobis 
margine integerrimis, lateralibus satis parvis, erectis, tiiangu- 
laribus, acutissiiiiis, terminali valde produeto, rectangulari, 
apice leviter dilatato truncato et leviter emarginato, disco 
inferne usque ad medium calloso, callo satis prominente, 
lineai i-lipultto, pnberulo, apice obtuso; columna longiuscula, 
crassiuscula, claviformi, glabra. 

Tabula nostra IX. Fig. 11 (habitus cum analyst). 

Ma.rillaria pohjanilia Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 202 (1882). 

PsKcnoRii.ni 3—4 cm. longi. F<u.u «t in Marillaria pitta. 
Pi in •-( i i i leviter IftTOOtJ vol Mtll nrcuati, satis compresMi, pallide virides, 
8 — 4 cm. longi, I mm. crassi; vanikak snbadpressae, laeves, lateraliter 
compressne, albidae, superne satis dilalatae el lo\ iter dilute purpureac, 
7 — 9 mm. longae. Braotkak adpressae, laeves, albidae, 15—16 mm. longae. 
Flours siiliniitaiilr'., odoiati, segmentis albis et purpurco-ptinctatis. Kei'ai.a 
paulo convcxn, inferne paulo attenuata, 7 8 nun lata, dorsale circiter 
2 cm. longum, lateralia wati* obliqua, 21—22 mm. loii^a. Pi;tai.a erecta, 
e.uiioHula, subplana, paulo obliqua, inferne leviter attenuata, 17 — 18 mm. 
longa, 3—4 nun. lata. Larkm.um erectum, inferne valde concavum, 15 ad 
16 mm. longum, 1 em. latum, lobo terminal! lesiter rccurvo, apice ab- 
rupte incurvo, paulo eoneavo, 4 mm. lalo. Columxa erecla, satis incuna, 
M-miteres, inferne satin attenuata, 10—11 mm. longa. Cai*soi.a ignota. — 
Species mibi band visa; de-eiipt. ex op. supra tit. et n icon, a cl. Barr. 
BOM, communic. 

Habitat in arboribus altiorihus ad Serra do Mar, prov. Rio de 
Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Augusto. 33. MAXriiLARIA HEISMANNIANA Barb. Rodr. 
pseudobulbis mediocribus, ovoideis, compressis, apice diphyllis; 
pedunculis numerosis, satis gracilibus, erectis vel ascen- 
dentibus, pseudobulbo paulo brevioribus, vaginis paucis mem- 
branaceis acutis vestitis ; bracteis membranaceis, vaginantibus, 
triangularibus, acutis, ovario multo brevioribus; floribus satis 
parvis; sepalis carnosulis, late oblongis, apice subtruncatis et 
minute apiculatis, dorsali erecto, lateralibus satis longioribus, 
erecto -patulis, mentum paulo productum late rotundatum 
formantibus; petalis lineari-spathulatis, apice abrupte acutis, 
sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnoso, sepalis late- 
ralibus satis breviore, ambitu ovato, utrinque glabro, paulo 
supra medium profundiuscule trilobato, lobis lateralibus erectis, 
semioblongis, apice subrotundatis, margine integerrimis, lobo 
terminali satis produeto, oblongo -linguiformi, basi non con- 
stricto, apice subrotundato supra breviter sulcato, margine 
leviter undulato-denticulato, disco usque ad medium calloso, 
callo carnoso, late ligulato, concavo, Iaevi, apice subtruncato ; 
columna longiuscula, crassiuscula, subclaviformi , glabra; 
anthera valde convexa, apice rotundata, postice subtiliter 
granulosa. 

6 


39 OKCHIDACEAE : MAXILLABIA. 40 Tabula nostra VIII. Fig. II (analysis). Maxillaria Heismanniana Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. p. 196, Index p. VIII. et p. 201 (Heisnsmanniana) 
(1882). 

Pseudobulbi 3-5 cm. longi. Folia .... Pedunculi leviter 
arcuati, paulo compressi, laeves, 2— 4 cm. longi, V/a mm. crassi; vaginae 
1—2, adpressae, laeves, pnllidae. Bracteae arete adpressae, laeves, albidae, 
l'/t cm. longae. Flores erecto-patuli, seginentis albis, purpureo-punctatis. 
Sepala rigida, satis convexa, basi vix attenuata, dorsale 14—15 ram. 
longum, 6 ram. latum, lateralis leviter obliqna, 16—17 mm. longa, 5 mm. 
lata. Petala erecta, carnosula, paulo concava, leviter obliqua, inferno 
longe attenuata, 13 mm. longa, apice 372— 4 mm. lata. Labellum rigidum, 
erecturn, apice paulo recurvum, valde concavum, 10—11 mm. longura, 
6—7 mm. latum. Coldmna erecta, paulo iuenrva, inferne leviter attenuata, 
semiteres, 7—8 mm. longa. Capsula ignota. — Species mihi baud visa; 
descript. ex op. snpra cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. commnnic. 

Habitat in sylvis montosis supra arbores prope Rodeio prov. Rio 
de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Julio. 34. MAXILLARIA PICTA Hook, pseudobulbis pluri- 
bus, aggregates, mediocribus, ovoideo-pyriformibus, satis com- 
pressis, primum vaginis pluribus majusculis coriaceis triangu- 
laribus acutis vel acuminatis laxe imbricatis vestitis, demum 
plus minusve denudatis, apice diphyllis vel rarissime mono- 
pbyllis; foliis majusculis, crasse coriaceis, anguste ligulatis, 
apice acutis, basi longe attenuatis et plus minusve distincte 
petiolatis; pedunculis pluribus, satis gracilibus, erectis vel 
ascendentibus, pseudobulbo multo longioribus, vaginis pluribus 
membranaceis majusculis subventricosis acutis remotiusculis 
vestitis; bracteis subcoriaceis, vaginantibus, ovato-lanceolatis, 
acutis, ovario saepius satis brevioribus; floribus majusculis; 
sepalis coriaceo-carnosis, subaequilongis, inferne patulis superne 
plus minusve incurvis, oblongoligulatis, acutis, lateralibus 
mentum leviter productum late rotundatum formantibus; petalis 
ligulatis, acutis, tenuiter 5-nervulosis, sepalo dorsali paulo 
brevioribus; labello carnosulo, sepalis lateralibus satis breviore, 
utrinque subtiliter furfuraceo-puberulo praecipue supra, ambitu 
late oblongo, paulo supra medium profundiuscule trilobato, 
lobis lateralibus satis parvis, erectis, semioblongis , apice 
obtusis, margine integerrimis, lobo terminali valde producto, 
oblongo-linguiformi, basi non constricto, apice obtuso, margine 
leviter undulato-subdenticulato, disco usque ad medium calloso, 
callo carnosulo, lineari-ligulato, furfuraceo, apice obtuso; 
columna longiuscula, crassiuscula, subclaviformi , glabra; 
anthera convexa, postice obtuse cristata, subtiliter papillosa. 

Maxillaria picta Hook! in Bot. Mag. tab. 3154 (1832); 
Lindl. Gen. and Spec. Orch. 146 et in Bot. Regist. XXI. 
tab. 1802; Drapiez, Encyclogr. Regn. Vcget. II. Maxill. p. 2. 
cum tab. col. f III. Novembr. 1835 (Bot. Beg.) fig. 3; Mutel, 
Mem. sur plus. Orch. I. 15. tab. 3. fig. 18; Beer, PraJct. Stud. 
Fain. Orch. 266; Duchartre, Man. Gen. PL IV. 512; Beichb.f. 
in Walp. Ann. Bot. VI. 519; Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 196; Watson, Orch. 307. fig. 74; Stein, Orchideenb. 
347; Cogn. in Joum. des Orch. II 305; Veitch, Man. Orch. 
PI. IX. 158; L. Lind. Orch. Exot. 835; Antr. el Bur. 
Hort. Boiss. 322; Joum. des Orch. VI. 168; Sander, Orch. 
Guide 121. ? Epidendrum uniflorum Vellozo, Fl. Flum. Ic. IX. 
tab. 34 (1827), Text. edit. Netto in Arch. Museu Rio V. 365 

(1881). 

Maxillaria leucocheile Hojjmnnsgg. Verzeichn. Orch. jiir 
1843. p. 55; Bot. Zeit. I. 833 (1843); Beer, PraJct. Stud. 
Fam. Orch. 265 (M. leucochila). 

Maxillaria Kreysigii Kunze ex Reichb. f. in Linnaea 
XXV. 250 (1853); Beer, PraU. Stud. Fam. Orch. 265 (1854); 
Hojfmnnsgg. ex Regel in Gartenfl. V. 328 (1856). 

Maxillaria fuscata Klotzsch I et M. monoceros Klotzsch! 
ex Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 520 (1863). 

Rhizoma crassnm, brevissimum; radictbus numerosis, dense fascion- 
latis, elongatis, satis gracilibus, flexuosis, albidis, simplicibus vel paulo 
ramosis. PsEUDOBur.Bi erecti vel erecto-patuli, leviter obliqni, superne 
satis attenuati, nitidi, primum laeves, demum profundiuscule plurisulcati, 
intense virides, 4—7 cm. longi, inferne 2 1 /*— 4 cm. crassi. Folia erecta 
vel erecto-patula, rigidiuscula, basi conduplicata, superne plus minusve 
concava, supra nitida et intense viridia, subtus satis pallidiora, 20 — 35 cm. 
longa, 2—5 cm. lata; nervo mediano snpra profunde canaliculato, subtus 
valde prominente; nervnlis lateralibus numerosis, gracilibus, in sicco 
utrinque leviter prominentibus. Pedunculus satis flexuosus, teretiusculus, 
laevis, pallide viridis, 8—16 cm. longus, 2 — 3 mm. crassus; vaginae 
adpressae, laeves, pallide virides vel fuscesceutes, l 1 /* — 2 1 /* cm. longae. 
Bracteae arete adpressae, laeves, leviter ventricosae, pallide virides, 
superne dilute fuscesceutes, 2 — 3 cm. longae. Flores erecto-patuli, odorati, 
segmentis intus luteis et purpureo-maculatis, extus pallidioribus. Sepala 
rigida, satis concava, tenuiter 9— 11-nervulosa, 6 mm. lata, dorsale inferne 
leviter attenuatum, circiter 3 cm. longum, lateralia leviter obliqua, basi 
non attenuata, 32—33 mm. longa. Petala erecto-patula, superne leviter 
incurva, carnosula, vix concava, satis obliqua, inferne paulo attenuata, 
26 — 28 mm. longa, 3 mm. lata. Labellum erecto-patulum, superne satis 
reenrvum, rigidum, valde concavum, tenuiter multinervulosum, albo- 
luteum, purpureo-maculatnm vel striatum, 24 — 25 mm. longum, circiter 
1 cm. latum. Columna erecta, leviter incurva, semiteres, inferne paulo 
attenuata, atropurpurea, 10—12 mm. longa. Anthera purpnreo-fusca. 
Capsula ignota. 

Var. (3. major Hort.; Du Buyss. L Orchid. 281 (1878); 
Stein, Orchideenb. 347. 

Flores satis majores, usque 8 cm. lati. 

Var. y. brunnea Beichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 
519 (1863). 

Maxillaria consanguinea Klotzsch in Index Sem. Hort. 
Berol. 1852. p. 12; Ann. Sc. Nat., Bot. ser. 3. XIX. 376 
(1853). 

Sepala extus aequaliter brunnea. 

Var. 8. rtjpestris Cogn. 

Tabula nostra VIII. Fig. I (Jiabitus cum analysi). 

Maxillaria rupestris Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 199 (1882). 

Pseudorulbi paulo compressi, acutiuscule tetragoni. Fi.ores panlo 
minores, odoratissimi. Sepala PETALAque extus albo-lntea et pnrpnreo- 
punctata, intus aureo-lutea. Labellum utrinque glaberrimum, albo-luteum. 
Columna albo-lutea. Anthera purpurea. 

Habitat in arboribus et interdum in rupibus ad Serra dos Organs 
prov. Rio de Janeiro: Harrison, Gardner n. 648; in eadem prov. loco 
accurato liaud indicato: Glaziou n. 17262; in prov. Minas Geraes ad 
Pedra Branca prope Caldas, copiosa in Jissuris rupium: Lindberg n. 527 ; 41 ORCIIIDACEAE: MAXILLARIA. 42 in Brasilia austro-oricntali locis accuratis hand indicate: Sellotc n. 4693, 
Find. ~ Var. j3. et T . Cum typo in hortis cultae. — Var. I. In rupibw 
ad cacumen Sena da Pdra Branca prov. Minas Gerats: Iiarbom 
Rodrigucs. — Floret Februario—Atigusto. 35. MAXILLARIA GRACILIS Lodd. pseudobulbis 
pluribus, aggregatis, satis parvis, ovoideo-pyriformibus, satis 
compressis, primum vaginis paucis mediocribus membranaceis 
triangularibus acutisque vestitis, demum denudatis, apice 
diphyllis; foliis subcoriaceis, satis parvis, lineari-ligulatis. 
apice acutis, basi longe attenuatis et plus minusve distincte 
petiolatis; pedunculis solitariis vel paucis, gracilibus, ascen- 
dentibus, pseudobulbo multo longioribus, vaginis paucis mem- 
branaceis breviusculis subventricosis acutis remotisque vestitis: 
bracteis membranaceis, vaginantibus, oblongis, acutis, ovario 
satis brevioribus; floribus mediocribus; sepalis carnosulis, 
subaequilongis, erecto-patulis, superne leviter recurvis, anguste 
triangulari-lanceolatis, acutis, lateralibus mentum satis pro- 
ductum obtusum formantibus ; petalis angnste lineari-lanceo- 
latis, acutissimis, tenuiter trinervulosis, sepalo dorsali paulo 
brevioribus; labello crassiuscule carnoso, sepalis lateralibus 
satis breviore, utrinque vix furfuraceo, ambitu late ovato, 
paulo supra medium profunde trilobato, lobis lateralibus 
erectis, semiovatis, apice rotundatis, margine integerrimis, 
lobo terminali valde producto, late oblongo-linguiformi, basi 
leviter constricto, apice rotundato supra breviter sulcato, 
margine leviter undulato-denticulato, disco usque ad medium 
calloso, callo carnoso, ligulato, apice rotundato; columna 
longiuscula, crassiuscula, claviformi, glabra; anthera valde 
convexa, apice rotundata et subtiliter papillosa. 

Tabula nostra XV. Fig. I (habitus cum analysi). 

Maxillaria gracilis Lodd. in Bot. Cabin. XIX. fab. 1837 
(1832); Reichb.f. in Walp. Ann. Bot. VI. 520; Rolfe in Orch. 
Rev. XL 230. 

? Maxillaria penduliflora Fenzl in Van Houttc, Fl. des 
Serr. X. 110 (1855); Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 521. 

Maxillaria Queirogana Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 

Nov. I. 116 (1877), II. 196. 

Riiizoma satis gracile, brevissiinum; uapicibcs satis numcrosis, 
fascicnlatis, breviusculis, satis gracilibus, flcxnosis, fuscesccntibus, simplici- 
bus. Pseudobui.bi erecti vel plus minusve pattili, leviter obliqui, snpernc 
satis attenuati, leviter corrugati, nitidi, virides, 2— 2V« cm. longi, inferno 
10—13 mm. crassi. Foma plus minusve patula, leviter arcuata, rigidius- 
cula, inferne conduplicata, superne plus minusve concava, supra intense 
viridia, subtus satis pallidiora, 10—20 cm. longa, 8—15 mm. lata; nervo 
raediano supra profunde canaliculate-, snbtus satis prominent*; nervulis 
lateralibus numerosis, tenuissimis. Pedunculus satis flexnosus, teretius 
cuius, pallide viridis vel dilute fnscus, 6—10 cm. longus, 1— lVt mm. 
crassns; vaginae adpressae, laeves, pallide virides, 1—V/t cm. longae. 
Bbacteae arete adpressae, laeves, snbventricosae, pallidae, 12—15 mm. 
longae. Florks erecto-patuli, odorati. Sepala rigidiuscnla, leviter con- 
cava, tenuiter 5— 7-nervnlosa, flava et dilute purpurea praecipue extns 
ad marginem, 17—22 ram. longa, 5—7 mm. lata, Jateralia satis obliqna. 
Petala erecta vel erecto-patula, carnosula, subplana, paulo obliqna, inferne 
vix attenuata, flava, inferne leviter dibit* purpurea, 15—20 mm. longa, 
2-3 mm. lata. Labei.i.um rigidnm, erectum, superne satis reenrvum, 
satis concavum, tenuiter mnltinervnlosnm, flavnm, purpureo-lincatum vel 
punctatum, 12-15 mm. longum, 7-9 mm. latum. Coi.umna erecta, 
leviter incurva, seraiteres, inferne satis attenuata, antice atropurpurea, 
postice flavo-viridis et purpureo-punctata, 8-9 mm. longa. Capsula ignota. Var. £. punctata Cogn. Maxillaria punctata IjChU. in Bat. Cabin. XX. tab. 1914 
(1833); Drapics, Encgclogr. Rgn. Vtg<t. I. Avril 1833 (Bot. 
I fig. 1; Bar, frail . Stud. Faw. Orch. 266; Reichb. f. 
in Watrra, Bin. Princ Coburg. II. 85; VeitcJi, Man. Orch. 
PI. IX. 159; Autr. et Dur. Hort. Boiss. 322; Sander, Orch. 
Guide 121. 

Ki.okks paulo majorcn. Skpala rETALAqne taint laete Intea, extus 
pallldlani ft sparse purpura)- maculate. Labkm.im leviter triloba turn, 
flavtim, lougitudinaliter purpureo. lineal utu COMOTI pallide lutea, 

apii »■ rubra. 

Habitat in pror. Bio de .Janeiro : IsMhtigcs . in tylris supra arbores 
ad Srrra dot Organ*: I /.',.,// iguet. — Var. jJ. In pror Rio Ac 

Janeiro; Loddigr* ; in arboribnt prape Vetropolis: Wanra coll. II. n. 
94 B. — Floret Ihccmbri MAXILLARIA L1LACEA Barh. Rodr. pseudo- 
bulbis pluribus, aggregatis, satis parvis, anguste ovoideo- 
pyriformibus, satis mmpressis, primum vaginis paucis medi- 
ocribus membranaceis anguste oval o. triangularibus aeuminatis- 
que vestitis, demum denudatis, apice diphyllis; foliis coriaceis, 
satis parvis, anguste lineari-lanceolatis, apice acutissimis, basi 
longissime attenuatis et plus minusve distincte petiolatis; 
pedunculis pluribus, gracilibus, erectis vel ascendentibus, 
pseudobulbo paulo longioribus, vaginis paucis membranaceis 
breviusculis subventricosis apice oblique truncatis acutisque 
remotiusculis vestitis; bracteis tenuiter membranaceis, vagi- 
nantibus, oblongis, acutissimis, ovario satis brevioribus; flori- 
bus satis parvis; sepalis carnosulis, subaequilongis, satis 
patulis, oblongo-lanceolatis, acutissimis, lateralibus mentum 
satis productum acutiusculum formantibus; petalis lineari- 
ligulatis, acutissimis, tenuiter f>-nervulosis, sepalo dorsali 
paulo brevioribus; labello crassiuscule carnoso, sepalis late- 
ralibus paulo breviore, utrinque vix furfuraceo, ambitu late 
elliptico-ovato, superne profuude trilobato, lobis lateralibus 
erectis, late semioblongis, apice rotundatis, margine integer- 
rimis, lobo terminali satis producto, late subrotundato, basi 
satis constricto, apice rotundato minute apicuiato et supra 
breviter sulcato, margine leviter undulato-subdenticulato, disco 
usque ad medium calloso, callo carnoso, ligulato, pubescente, 
apice rotundato; columna breviuscula, crassiuscula, subclavi- 
formi, glabra; anthera galeiformi, postice crassiuscule cristata, 
superne subtiliter papillosa. 

Tabula nostra IX. Fig. I (sub nomine M. lilacina) (habitus aim 
analysi). 

Maxillaria lilacoa Barb. Rodr.! Gen. ol S)wc. Orch. Nor. 
II. 201 (1882, — non Im Liar ct Lex.). 

Maxillaria liliacca Jackson, Index Knv. III. 179 (1894). 

Riiizoma crassnm, brevissiinum; itAwaurrs numerosis, denninscnle 
fascicuiatis, longinscnlis, satis gracilibus, flcxnosis, nlbidis, ftimpliribn*. 
PsKCnoBi'l.m erecti vel pins minusve pattili, satin obliqui, superne longi im- 
cule attenuati, primum laeves demand profundinscnlc plurisalcati, intense 
virides, nitidi, 2 , /t— 3 cm. longi, interne 10— 12 mm. crassi. Fom\ erect a 
vel erecto-patula, leviter nrouata, rigidinseula, inferne conduplicata, snpernc 
satis concava, supra nitida et saturate viridia, subtus satis pallidiora, 
12— 20cm. longa, 7—11 mm. lata; nervo mediano supra profunde caualicu- 43 ORCHID ACEAE : MAXILLARIA. 44 Into, subtus valde prominente; nervulis lateralibus pluribus, subtas leviter 
prominentibns. Pecuncui.ub satis flexuosus, teretinsculus, pallide viridis, 
3—4 cm. longus, circiter 1 mm. crassns; vaginae adpressae, laeves, late- 
raliter leviter corapressae, pallide virides et superne dilute roseae, 7 ad 
9 mm. longae. Bracteae subadpressae, laeves, leviter ventricosae, dorso 
acntae, viridi-lilacinae, 10—15 mm. longae. Fi.ores nutantes. Sepala 
rigidiuscnla, satis coucava, tenuiter 7— 9-nervulosa, albo-flavescentia, extus 
leviter dilute lilacina praecipue ad margines, 14— 16 mm. longa, 4-5 mm. 
lata, lateralia satis obliqua. Petala erecta vel erecto-patula, membranacea, 
leviter concava, paulo obliqua, inferne satis attenuata, albo-flaveseentia, 
13—14 mm. longa, 3 mm. lata. Labellum erecto-patnlum, superne satis 
recurvum, valde coucavum, tenuiter multinervulosum, 12 — 14 mm. longum, 
9—10 mm. latum, albescens, lobo terminali lilaciuo-maculato. Columna 
erecta, leviter incurva, inferne paulo attenuata, semiteres, purpurea, 7 mm. 
longa. Anthera flavescens. Capsula erecta, sepalis marcescentibus coro- 
nata, obovoideo-oblonga, obtuse trigona, tenuiter 6-sulcata, 10—12 mm. 
longa, 5 — 6 mm. crassa. 

Habitat in campis supra arbores prope Caldas prov. Minas Geraes: 
Barbosa Rodrigues, Regnell ser. 1. n. 426*, ser. III. n. 2006; in prov. 
Rio de Janeiro loco accurato hand indicato: Glaziou n. 19881. — Floret 
Martio — Jnnio. 37. MAXILLARIA SEROTINA Barb. Rodr. pseudo- 
bulbis pluribus, aggregates, mediocribus, anguste ovoideo- 
couicis, leviter compressis, angulatis, primum vaginis pluribus 
majusculis scariosis ovato-triangularibus acutis vel acuminatis 
imbricatisque vestitis, demum denudatis, apice dipbyllis; foliis 
crassiuscule coriaceis, mediocribus, anguste ligulatis, apice 
subabrupte acutis, basi longiuscule attenuato-cuneatis ; pedun- 
culis pluribus, gracilibus, erectis vel ascendentibus, pseudo- 
bulbo satis longioribus, vaginis paucis subcoriaceis longiusculis 
leviter ventricosis acutis remotisque vestitis; bracteis coriaceis, 
vaginantibus, oblongis, acutissiniis, ovario satis brevioribus; 
floribus mediocribus ; sepalis coriaceo-carnosis, subaequilongis, 
erecto-patulis, late oblongis, apice subabrupte acutissime 
breviterque acuminatis, lateralibus raentum satis productum 
obtusiusculum formantibus; petalis anguste ligulatis, acutissime 
et breviuscule acuminatis, tenuiter 5-nervulosis sepalo dorsali 
paulo brevioribus; labello crassiuscule carnoso, sepalis late- 
ralibus satis breviore, ntrinque subtiliter denseque furfuraceo- 
puberulo, ambitu latissime obovato, supra medium profundius- 
cule trilobato, lobis lateralibus erectis, late semiovatis, apice 
rotundatis, margine integerrimis, lobo terminali satis pro- 
ducto, subsemiorbiculari, basi non constricto, apice rotundato, 
margine leviter undulato-denticulato, disco usque ad medium 
calioso, callo late ligulato, carnoso, concavo, apice rotundato; 
columna breviuscula, crassiuscula, subclaviformi , glabra; 
anthera galeiformi, postice crassiuscule cristata, subtiliter 
papillosa. 

Tabida nostra IX. Fig. IV (analysis). 

Maxillaria serotina Barb. Rodr.! Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 203 (1882). 

Maxillaria picta Reichb. f.l in Linnaea XXV. 249 
(1853, — non Booh). 

Rhizoma breve, robustissimum, tortnosum, squamis scariosis majus- 
culis fuscescentibns demum laciniatis dense vestitura ; badicirus numerosis, 
fascicnlatis, longiusculis, robastiusculis, satis flexuosis, albescentibus, 
simplicibus. Pseudobulbi erecti vel putnli, satis arcuati, superne longe 
atteunati, demum acute pluricostati, laete virides, uitidi, 4-7 cm. longi, inferne 2 1 /*— 3 '/a cm. crassi. Foi.ia erecta vel erecto-patula, recta vel 
leviter arcuata, rigida, basi conduplicata, superne plus minusve concava, 
supra intense viridia, subtus satis pallidiora, 10—20 cm. longa, l 1 ^ ad 
2 cm. lata; nervo mediano supra profundiuscule canaliculato subtus satis 
prominente; nervulis lateralibus numerosis, tennissimis. Pkoun-culcs satis 
arcuatus vel flexuosus, teretinsculus vel paulo compressus, laevis, 6—11 cm. 
longus, 1—2 mm. crassus; vaginae adpressae, laeves, pallidae, lateraliter 
leviter compressae, 1—2 cm. longae.. Bracteae adpressae, laeves, satis 
ventricosae, pallidae, 2-27* cm. longae. Fi.ores nutantes. Sepala 
rigidiuscnla, satis concava, tenuiter 7— 9-nervulosa , luteo- sulpburea, 
immaculata, 22—25 mm. longa, 6—8 mm. lata, lateralia satis obliqua. 
Petala erecta, submerabranacea, paulo concava, vix obliqua, inferne satis 
attenuata, pallide lutea, 21—23 mm. longa, 3—4 mm. lata. Labellum 
erectum, superne leviter recurvum, valde coucavum, distincte pluriuervu- 
losum, luteo-sulpbureum, inferne seriatim purpureo-punctatum, lobis late- 
ralibus apice purpureo-bimaculatis, 15 — 18 mm. longum, 12—15 mm. latum. 
Columna erecta, paulo incurva, inferne leviter attenuata, semiteres, 
purpurea, 6—8 mm. longa. Capsui.a iguota. 

Habitat in arboribns prope Caldas prov. Minas Geraes: Regnell 
ser. I. n. 426; ? in Brasilia austro-oritntali loco accurato hand indicato: 
Glaziou n. 18523 a. — Floret Octobri—Decembri. 38. MAXILLARIA PORPHYROSTELE Reichb. f. 
pseudobulbis pluribus, aggregatis, satis parvis, orbiculari- 
ovoideis, satis compressis, angulatis, primum vaginis paucis 
mediocribus membranaceis anguste triangularibus acuminatis 
vestitis, demum denudatis, apice diphyllis; foliis coriaceis, 
mediocribus, anguste lineari-ligulatis, apice acutiusculis, inferne 
longiuscule attenuato-cuneatis ; pedunculis pluribus, gracilibus, 
ascendentibus, pseudobulbo satis longioribus, vaginis paucis 
membranaceis breviusculis sub ventricosis apice oblique trun- 
catis acutisque remotiusculis vestitis; bracteis membranaceis, 
vaginantibus, oblongis, acutis, ovario paulo brevioribus; floribus 
majusculis ; sepalis carnosulis, subaequilongis, inferne patulis, 
superne incurvis, oblongo-ligulatis, acutissimis, lateralibus basi 
leviter dilatatis mentum paulo productum late subrotundatum 
formantibus; petalis lineari-ligulatis, acutissimis, tenuiter 
5-nervulosis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, 
sepalis lateralibus satis breviore, utrinque glabro, ambitu late 
ovato, ad medium profunde trilobato, lobis margine integer- 
rimis non vel vix undulatis, lateralibus majusculis, erectis, 
auriculiformibus, apice rotundatis, terminali satis producto, 
orbicularioblongo, basi abrupte satis constricto, apice rotun- 
dato; disco fere usque ad medium calioso, callo late ligulato, 
apice valde incrassato et rotundato ; columna longiuscula, satis 
gracili, subclaviformi, glabra; anthera galeiformi, postice 
cristata, laevi. 

Maxillaria porphyrostele Reichb. f. in Gard. Chron. 1873. 

p. 978, new ser. IX. 168; Hook f. in Bot. Mag. tab. 6477 ; 

Veitch, Man. Orch. PI IX. 159; Sander, Orch. Guide 121. 

Pseudorui,bi erecti vel plus minusve patuli, paulo obliqui, apice 
rotundati, demum profundiuscule lateque plurisulcati, intense virides, 
nitiduli, 2 l Jt— 3 cm. longi, circiter 2 cm. crassi. Folia erecta, rigidinscula, 
leviter arcuata vel flexuosa, basi subconduplicata, superne satis coucava, 
supra nitidula et intense viridia, subtus paulo pallidiora, 12—20 cm. longa, 
8 — 12 mm. lata; nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus 
satis prominente ; nervulis lateralibus numerosis, tenuissimis. Pedunctjlus 
satis flexuosus, teretiusculus, laevis, 5 — 7 cm. longus, 1—2 mm. crassus; 
vaginae arete adpressae, laeves, virides, 1—2 cm. longae. Bracteak 
adpressae, laeves, leviter ventricosae, pallide virides, l 1 /*— 2 cm. longae. 
Fi.ores nutantes. Sepala rigidinscula, satis concava, tenuiter 9-uervulosa 


45 ORCHIDACEAE: MAX1LLARIA. 46 intus aureo-lntea, extus viridi-flava, 28-30 mm longa, 8-9 mm. UU, 
lateralia satis obliqua. PrTAI.A erecto-palula, snperne leviter ■■—If. 
snbmembranacea, vix concava, paulo obliqua, inferne let iter nUrausU, 
aureo-lotea, 25—28 mm. longa, 3-4 mm. la«n. Lamwuxu erectum, 
snperne satis recurvuni. valde coucavuin, distincte plurinervulosum, luteum, 
20-22 mm. longum, 15-17 mm. latum. Colcmxa erecta, paulo incurva, 
inferne vix attennata, semiteres, purpurea, 10-12 mm. longa. Cvrsn.x 
ignota. 

Habitat in prov. Rio Grande do Sul loco accurate hand indicate: 
Hort. W. Bull. 39. MAXILLARIA PHOENICANTHERA Barb. 

Rodr. pseudobulbis mediocribus, ovoideis, compressis, apice 
diphyllis; pedunculis pluribus, erectis vel ascendentibus, gracili- 
bus, pseudobulbo paulo longioribus, vagina unica membranacea 
breviuscula apice acuminata vestitis; bracteis tenuiter mcm- 
branaceis, vaginantibus, acutissimis, ovario satis brevioribus ; 
floribus mediocribus ; sepalis carnosulis, subaequilongis, erecto- 
patulis, superne paulo incurvis, oblongo-ligulatis, acutis, late- 
ralibus mentum vix productum late rotundatum formantibus: 
petalis linearibus, acutissimis, sepalo dorsali paulo brevioribus; 
labello carnosulo, sepalis lateralibus satis breviore, utrinque 
glabro, ambitu anguste ovato, paulo supra medium profunde 
trilobato, lobis lateralibus erectis, subrectangularibus, apice 
obtusis, margine integerrimis, lobo terminali valde producto, 
lanceolato-linguiformi, basi non vel vix constricto, apice acuto, 
margine undulato-denticulato, disco usque ad medium calloso, 
callo lineari-subspathulato, carnoso, laevi, apice rotundato; 
columna longiuscula, satis gracili, subclaviformi , glabra; 
anthera subconica, apice obtusa et subtiliter papillosa. 

Tabula nostra IX. Fig. Ill (habitus cum analyst). 

Maxillaria phoenicantliera Barb. Rodr. Gen. et Simc. Orch. 
Nov. II. 200 (1882), Struct, des Orch. tab. 9. fig. 11. 

Pseudobulbi 3—4 cm. longi. Folia ut in Maxillaria picla. 
Pedukcui.us leviter flexuosus, tcretiusculus, laevis, pallide viridis, 4—5 cm. 
longus, l 1 /* mm. crassus; vagina arete adpressa, laevis, albescens, l'/« cm. 
longa. Bracteae arete adpressae, laeves, albescentes, 13 — 14 mni. longac. 
Flores subnutantes, seginentis albo-flavescentibus, snperne sparse purpnreo- 
puuetatis. Sepala rigidiuscula, inferne satis concava, superne paulo con- 
vexa, ad medium marginibus revolutis, basi vix constricta, 18—20 mm. 
longa, 5 mm. lata, lateralia satis obliqua. Pktala erecta, submembranacea, 
paulo concava, leviter obliqua, inferne longe atlenuata, 15—16 mm. longa, 
superne 2 mm. lata. Labeli.um erectum, superne satis recurvum, inferne 
valde concavum lobo terminali leviter convexo, album lobis Iateraliitu* 
tenuiter purpureo-lineatis, 15—16 mm. longum, 8—9 mm. latnm. Com:mxa 
erecta, vix incurva, inferne leviter attenuata, alba, superne minute pnrpureo- 
pnnctata, 8 — 9 mm. longa. Antheka purpureo-phoenicea. Capsoi.a erecto- 
patula, sepalis mgrcescentibus coronata, oblongo-pyriformis, leviter obliqua, 
obscure trigona, tenuiter 6-sulcata, apice rotundata, basi satis attenuata, 
2'/»— 3 cm. longa, 11 — 12 mm. crassa. — Species mibi baud visa; descript. 
ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Kona. communic. 

Habitat in sylvis supra arbores prope Rodcio prov. Rio de Janeiro: 
Barbosa Rodrigues. — Floret Maio. (40?) MAXILLARIA FURFURACEA Scheidw. pseudo- 
bulbis satis parvis, oblongis, compressis, costatis, apice 
diphyllis ; foliis parvis, oblongis, dorso carinatis, apice emargi- 
natis; pedunculis pluribus, erectis, unifloris, densissime vagi- 
natis, foliis multo longioribus; floribus satis parvis; sepalis 

Orchid. III. explanalis, lauceolatis, apice longe cuspidatis: petalis miuori- 
bus, conniventibus: labello ambitu lanceolato, trilobato, lobis 
lateralibus rotundatis, erectis, intermedio acnto, apice et 
postice callo furfuraceo instructo; columna parva, subcurvata. 

Marillari/t furfuracea Sckeidtc. in Otto et Dietr. AUgetn. 
Gar/em. XII. 67 (1844). 

PsicrikOBCi.*! 2'/i cm. longi, 8 mm. UU. Folia 28 mm. longa, 
10 mm. lata, Pic m s - I— % m lougua. Fix>*jw viridi - luU-aoaatea, 
petalt* 1 cm. longU. Con mka alba, twtai roar*. — Spociea mibi hand viaa. 

Habitat in Brasilia loco accurate haud indicato ex Scheidw lor nt. Sect. 1 1 KBPENTB8 Pfits. in Engl, und Prantl, Natiirl 
P flan :<n font. 11. $. p. 187 (1889); Stew, Orckideenb. 344. — 

B8et. SCAPI.JOAF (}>art ) LnuII. G,n aud Spec Orel,. 1 i .', 
J). ■— Sect. Acai i i (f<irt.) Lindl. in Pad. Flow. Gm<l 

HI. 51 (186M); Lmmk% Jard. Fleur. 111. Misc. p. 74; 
llrvfh. k limth ti Hook. Gen. /'/ ///. r>55. — Sect. Acai u II 
Uniflorak (part.) Rcichb. f. in Walp. Ann. Hot. VI 
(1863). 

Khizoma repens, elongatum. Pseudobulbi distantes, ad 
angulum rectum insert i, apice tan turn mono— dipbylli. — 
Species 41—50. 

I. Pstudobulhi omnes rei plerumque apice diphylii. — Specie* 41— 46 

41. MAXILLARIA CHRYSANTHA Barb. Rodr. 
pseudobulbis remotiusculis, satis parvis, ovoideo-conicis, leviter 
compressis, angulatis, primum vaginis paucis mediocribus 
scariosis ovato-triangularibus acutisque vestitis, demum denu 
datis, apice diphyllis; foliis majusculis, coriaceis, linearibus, 
apice acutissimis, basi longe attenuates et longiuscule petio- 
latis; pedunculis pluribus, satis gracilibus, erectis vel ascen- 
dentibus, pseudobulbo triplo longioribus, vaginis paucis mem* 
branaceis breviusculis leviter ventricosis acutis remotisque 
vestitis; bracteis mem bran ace is inferne vaginantibus, lanceo- 
latis, acutissimis, ovario multo brevioribus; floribus medi- 
ocribus; sepalis carnosulis, subaequilongis, oblongo-ligulatis, 
acutis, dorsali erecto, apice leviter recurvo, lateralibus hori- 
zontaliter patentibus, mentum leviter productum obtusum 
formantibus; petalis lineari lignlatis, acutis, sepalo dorsali 
paulo brevioribus; labello carnosulo, sepalis lateralibus satis 
breviore, inferne puberulo, superne glaberrimo, ambitu late 
ovatosubquadtangulari, basi late rotundato, superne profunde 
trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus erectis, majus 
culis, late triangulares, apice subrotundatis, terminali satis 
producto, rotundato-subquadrangulo, inferne paulo constricto, 
apice abrupte acuto, disco inferne usque ad medium calloso, 
callo carnoso, ligulato, apice rotundato, inferne pubescente; 
columna longiuscula, crassiuscula, claviformi, glabra; anthera 
galeiformi, apice crasse cristata et tenuiter granulosa. 

Marillaria clirysanOia Barb. Rodr. Gen. el Spec. Orch. 
Nov. I. 115 (1877), II. 190. 

lim/oMA elongatum, flexuotum, 6 — 8 mm. crassum, squamis nutue- 
rosis scaiiosis basi vaginantibus late ovato -triangularibus acutis arete 

7 47 ORCHID ACE AE : MAXILLARIA 48 adpressis fuscescentibns 1— l'/a cm. longis dense imbricatis vestitum; 
radicibus nnmerosis, subfasciculatis, longiusculis, satis gracilibus, leviter 
flexuosis, albescentibus, simplicibus. Pseudobulbi erecti, leviter obliqui, 
angulati, superne lougiuscnle attenuati, nitidi, intense virides, 27*— 3 cm. 
longi, inferne 12—15 mm. crassi. Folia rigida, erecta vel erecto-patula, 
satis arcuata, basi condnplicata, snperne satis concava, supra saturate 
viridia, subtus satis pallidiora, 25—30 cm. longa, circiter 7» cm - lata 5 
nervo mediano supra profundiuscule caualicnlato, subtus leviter promi- 
nente; nervulis lateralibus paulo distinctis. Peddnculi satis flexuosi, 
teretiusculi, pallide virides, 8—9 cm. longi, 17«— 2 mm. crassi; vaginae 
adpressae, laeves, pallide viridi-fulvae, 1—2 cm. longae. Bracteae arete 
adpressae, subventricosae, laeves, pallidae, 12 — 15 mm. longae. Floiies 
erecto-patuli. Sepaly satis concava, flavo-aurea, raargine purpurea, extns 
longitudinaliter pnrpureo-unilineata, circiter 2 l ji cm. longa, 6 mm. lata, 
lateralia satis obliqna. Petala erecta, submembranacea, paulo concava, 
leviter obliqna, inferne vix attenuata, flavo-aurea, 22—23 mm. longa, 
27*— 3 mm. lata. Labellum rigidum, erectum, apice satis recurvum, 
valde concavum, 21— 22 mm. longum, 17—18 mm. latum, albo-flavescens, 
inferne purpureo- striatum, lobis lateralibus apice lilaciuo-trimacnlatis. 
Coi.umna erecta, recta, inferne satis attenuata, semiteres, intense purpurea, 
l'/j cm longa. Aktuera flava, apice purpurascens. Cabsula ignota. 

Var. (3. curtifolia Barh. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. I. 115 (1877). 

Folia mnlto breviora, latiora. Pedukcui.us pseudobnlbo aequilongus. 
Flores flavo-virescentes. 

Var. y- macrobulbosa Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. I. 116 (1877). 

Tabula nostra V. Fig. I (habitus cum analysi). 

Maxillaria macrobidbosa Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 196 (1882, — nomen tantum). 

Pseudobulbi majores, satis compressi, profunde plurisulcati, 3— 4 cm. 
longi, inferne 15—18 mm. crassi. Folia paulo breviora, Iineari-ligulata, 
20—25 cm. longa, 7—8 mm. lata. Pedukculi fasciculati, pseudobnlbo 
duplo longiores. — Species et var. mibi haud visae ; descript. ex op. supra 
cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. communic. 

Habitat in syhis supra arbores secus flum. Sapucahy prov. Minas 
Geraes : Barbosa Rodrigues. — Var. £. In sylvis supra arbores (Couratari 
legalis) ad Serra do Fazenda Yerubiacaba prope Carmo do Rio Glaro 
prov. Minas Geraes: Barbosa Rodrigues. — Var. f. In rupibus et in 
arboribus campestribus ad Serra de Caldas et ad Carmo do Rio Claro 
prov. Minas Geraes : Barbosa Rodrigues — Floret Septembri—Januario. (42?) MAXILLARIA REGELIANA Cogn. pseudo- 
bulbis satis parvis, oblongis, apicem versus attenuates, pro- 
funde sulcatis, vix compressis, basi squamis membranaceis 
fuscis involutis, apice mono— diphyllis; foliis majusculis, lineari- 
lanceolatis, mucronato-acutis ; scapis in squamarum axillis, 
quam pseudobulbi plus duplo longioribus, unifloris, rubris, 
vaginis 4 membranaceis remotis vestitis; floribus mediocribus; 
sepalis attenuato-oblongis, acntis, erecto-patentibus; petalis 
paulo brevioribus et duplo angustioribus; labello oblongo, 
trilobo, lobis obtusis, intermedio sublinguiformi revoluto nudo, 
disco tuberculo oblongo. 

Maxillaria Galeottina Regel, in Index Sem. Hort. Pelrop. 
1856. p. 19, in Gartenfl. IX. tab. 301; Ann. Sc. Nat, Bot. 
ser. 4. VI. 375 (non Rich, et Gal, 1845). 

Pseudobulbi usque 33 mm. longi et 13 mm. crassi. Folia usque 
30 cm. longa et 8 mm. lata. Flores 27* cm. in diametro, ocbroleuci, purpureo- variegati. Labellum petalorum longitudine, basi pulcbre rubro- 
striatum, superne sanguineo-marginatum et pnnctatum. — Affiuis Maocil- 
lariae acutipetalae Hook, in Bot. Mag. tab. 3960, Red pseudobulbi et folia 
tenuiora et flores duplo minores. — Species mibi baud visa. 

Habitat in Brasilia loco acenrato haud indicato: Hort. Galeotti ex 
Regel, loc. cit. 43. MAXILLARIA MARGINATA Fenzl: pseudo- 
bulbis remotiusculis, mediocribus, oblongo-conicis, leviter com- 
pressis, primum vaginis pluribus satis parvis coriaceis late 
ovatis apice obtusis vel abrupte acutis arete imbricatis vestitis, 
demum denudatis, apice diphyllis; foliis majusculis, satis 
coriaceis, anguste ligulatis, apice acutis vel acutiusculis, basi 
longe attenuatis et plus minusve distincte petiolatis; pedun- 
culis solitariis vel paucis, gracilibus, erectis vel ascendentibus, 
foliis saepius paulo brevioribus vel aequilongis, vaginis paucis 
membranaceis breviusculis subventricosis apice oblique trun- 
catis et acutissimis remotisque vestitis; bracteis membranaceis, 
inferne vaginantibus, oblongo-lanceolatis, acutis, ovario satis 
brevioribus; floribus mediocribus; sepalis coriaceo-carnosis, 
subaequilongis, oblongo-lanceolatis, acutissimis, dorsali erecto- 
patulo, superne leviter incurvo, lateralibus patenti-deflexis, 
mentum leviter productum obtusum formantibus; petalis an- 
guste lanceolatis, longiuscule acuminatis, tenuiter 5-nervulosis, 
sepalo dorsali satis brevioribus; labello carnoso, sepalis late- 
ralibus multo breviore, inferne glabro, superne densiuscule 
furfuraceo-puberulo praecipue supra, ambitu late ovato, basi 
rotundato, supra medium profunde trilobato, lobis lateralibus 
erectis, semioblongis, apice subrotundatis, margine integerrimis, 
lobo terminali valde producto, oblongo-linguiformi, apice acuto 
vel acutiusculo, margine undulato-subcrenulato, disco fere 
usque ad medium calloso, callo crasse carnoso, ligulato, apice 
rotundato, glabro; columna longiuscula, crassiuscula, subclavi- 
formi, glabra; anthera conica, apice acutiuscula, laevi. 

Tabida nostra X (habitus cum analysi). 

Maxillaria marginata Fend! in Van Hontte, Ft. des 
Serr. X. 112 (1855); Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 520; 
Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. II. 196; Pfitz. in Engl, 
nnd Prantl, Naturl. Pflanzenfam. II. 6. p. 187. fig. 199 G; 
Rolfe in Gard. Chron. ser. 3. V. 770 (1889); Stein, Orchideenb. 
346; Veitch, Man. Orch. PL IV. 157; Kerch. Livre des Orch, 
47. fig. 24 G; Kraenzl in Engl Bot. Jahrb. XXVI. 485; 
Sander, Orch. Guide 121. 

Cymbidium marginatum Lindl.l in Bot. Regist. XVIII. 
tab. 1530 (1832), Gen. and Spec. Orch. 170. 

Maxillaria tricolor Lindl.l in HooJc. Lond. Jonrn. of 
Bot. I. 189 (1842); Walp. Ann. Bot. VI. 521. 

Maxillaria punctulata Klotzsch! in Otto et Dietr. Allgem. 
Gartens. XIX. 249 (1851); Walp. Ann. VI. 520. 

Maxillaria deflexa Klotzsch ! in Index Sem. Hort. Berol. 
1852. p. 12; Ann. Sc. Nat., Bot. ser. 3. XIX. 375 (1853); 
Walp. Ann. Bot. VI. 520. 

Rhizoma elongatum, teretiuscnlum, leviter flexuosuro, simplex vel 
paulo ramosum, pallide viride, creberrime articulatum, usque 1 cm. 
crassum, squamis numerosis coriaceis basi vaginantibus late ovatis abrupte 49 ORCniDACEAE: MAXILLARIA 50 ■m utis arete adpreasia faseencentibaa imbricatis 1-2 cm lougis demum 
fimbriato-laciniatis vostitum; ftADICIBOl numerosis, subfasriculatis, Hon- 
gatis, robnstiusculis, satis flexuosis, fuscescentibus, simplicil.c- 
ramosis. Psbudobulbi crccti vol erecto-patoli, pins minnsve m 
primum laeves, demnra profunde niultisulcati, superne long* attennati, 
nitidi, intense virides, 4—7 cm. longi, iuferne 17,_2Vi cm. crasai. Folia* 
erecta vel erecto-patnla, recta vel pins minnsve arcnata, rigidinscula, bast 
breviter condnplicata, superne plana vel leviter concava, supra intense 
viridia, subtus satis pallidioru, 12—25 em. longa, V/i— 3 cm. lata; nervo 
niediauo supra profundinscnle canaliculato, subtus satis prominente; 
nervnlis lateralibus unmerosis, tenuissimis. Pkihkctli satis flexnosi, 
teretinsculi, intense pnrpurei, 7— 15 cm. longi, 1 — l'/tram crassi; rattBal 
adpressae, laeves, pallide virides, 1V,_2Vi cm. longae. Bractkak ante 
adpressae, leviter ventricosae, laeves, albesceutes, 2— 2'/« cm. longae. 
Fi.orks subnutantes, segmentis laete luteo-aurantincis vel interdurn viiidi- 
lutescentibus, margine rnbescentibus, inferne interdurn rnbro-striatnlis. 
Ski'ai.a rigidinscula, satis concava, tenuiter 7 — 9-nervulosa, 23—26 mm. 
longa, 5— G mm. lata, lateralis snbfalcata. Pktala erecta vel erecto- 
patnla, submembranacea, paulo concava, falcata, inferne leviter atteuuata, 
20— 23 mm. longa, 2'/« — 3 mm. lata. Labki.i.um rigidum, crcctum, snperne 
satis recurvum, valde concavum, tenuiter multinervulo.snm, pallido lntmin, 
plus minnsve interrnptc atropurpureo-mnrgiiiatum, inferne interdurn tenuiter 
purpureo-striolatum, 15 — 16 mm. longum, 8—9 mm. latum. Coi.imxa 
erecta, paulo incurva, inferne vix attennata, semiteres, tlavescens, 8— *J mm 
longa. Anthera rubescens. Capsula ignota. 

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Longman, Barbosa Rodrigue*; 
in rupibus ad Rio Comprido: Gardner n. 126; in prov. Iiahia: Blnwhtt 
Etiam in Ecuador ad parictes argilhsas circa Santa-Barbara in An<W>us 
oricntalibus ditionis Loxa aliit. 3i(K) -3600 m.: Ishmann n. BM$' t in 
Columbia ad arduas declivitates in monte Alto de Ins Cebolla* prope 
Pasto altit. 3000—3200 »»..- Lehmann n. 6155. — Floret Scptcmbri ad 
Novembrem. 44. MAXILLARIA DIVAR1CATA Coon, pseudo- 
bulbis remotis, parvis, anguste ovato-oblongis, leviter com- 
pressis, primum vaginis pluribus satis parvis scariosis late 
ovatis apice abrupte acutis arete imbricatis vestitis, demnm 
denudatis, apice diphyllis; foliis satis parvis, coriaceis, angaste 
ligulatis, apice obtusissimis et leviter emarginatis, basi satis 
attenuatis et breviter petiolatis; pedunculis solitariis vel gemi- 
natis, gracilibus, erectis vel ascendentibus, foliis satis brevi- 
oribus, vaginis pluribns coriaceis breviusculis subventricosis 
acutis laxe imbricatis vestitis; bracteis coriaceis, vaginantibus, 
oblongo-lanceolatis, acutis, ovario paulo longioribus; floribus 
satis parvis; sepalis coriaceis, subaequilongis, erectis, dorsali 
lanceolato, acuto, dorso carinato, sub apice breviuscule 
apiculato, lateralibus oblongo- ligulatis, breviter enspidato- 
acuminatis, mentum breviusculum obtusum formantibus; petalis 
anguste lanceolatis, longiuscule acuminatis, distincte inaequa- 
literque 7— 9-nervulosis, sepalo dorsali satis brevioribus; 
labello coriaceo-carnosulo, sepalis lateralibus multo breviore, 
supra subtiliter furfuraceo, subtus glaberrimo, arabitu oblongo, 
basi breviter attenuato et longiuscule angusteque unguiculato, 
obscure trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus sub- 
basilaribus, erectis, latissime rotundatis, terminali valde pro- 
ducto, oblongo -linguiformi, apice obtuso, prope marginem 
leviter incrassato glutinoso et subtiliter papilloso, disco inferne 
calloso, callo crasso, ovato, obtuso, glutinoso; columna brevius- 
cula, crassiuscula, claviformi, glabra, clinandrio margine 
brevissime denseque villoso-ciliato ; anthera galeiformi, obscure 
cristata, lateraliter tenuiter granulosa. 

Tabula nostra IV Fig. I (habitus cum analyst). OrntihuiiutH divuriotlum llarh. Rodr. Gen. el Sjtec. Oreh. 
Xor. II 109 (1882). 

Mii.riU'iria tterrosa (fMtrt.) llolfc! in Mem. Torr. /><>/. 
Club IV. 263 (1895). 

B lI BB M a elonratutn, flexnoanra, ramocnm rami* divaricatia, 3—4 mm. 
craasum, squamis numeroaia acariosia haai vaginantibus ovato-lanceolatis 
acutis vel acuminatis sordide fuscis druse imbricatis demum laciniatis 

urn; RUtinnis satin unmerosis, faaciculatU, elongalis, filiformibus, 
flexnosis, albidia, aimplicibns vel satis ramoaia. PaEtTnoati.st MM ' 
erecto-patuli, 2 — 2\'« em. inter ae distantes, leviter arcnati, snperne longe 
■ tienuati, nitidnli, biete uiidcf., piiiuura laeves, demum leviter cormgati, 
2— 2'/« cm. longi, inferne 6-11 mm. lati. Folia rigidinacula, patula vel 
erecto-pntula, baai condnplicata, auperne leviter concava, supra saturate 
viridia, Mil. tns satis pallidiora, 4—7 cm. longa, 6—11 mm. lata; nervo 
mediano supra pajAHMM canal iculato, aubtus valde prominent*; nervuli* 
lateralibua numcrosia, tenuiasimia. PMWOVU aatia Aexaoai vel aubrecti, 
paulo compress! , pallide viridea, 3— 4J em. longi, •/• — 1 mm. craaai; 

ak adpressae, laeves, pallida viridea, latcrabter aatia cotnpreaaae, 
dorso acutae, •/• — 1 cm. longae. Urac-trac adpmaaae, leviter ventricosae, 
dorso aubcarinatae, laevea, pallidae, I \t—t cm. longae Fi-orks anb- 
nutantea, aegmenti* pallide viridlWM KrrAt.A rigida, valde concava, 
nervulia numeroNla prominentibua notata, 13 — 15 mm. longa, 8 mm. lata, 
lateralia aatia obliqua. 1'ktai.a erecta, rigidinacnla, paulo concava, aatia 
oliliijna, bawi vnlde atteuuata, 10 — 11 mm. longa, 2 mm lata. LaMUjn 
rigidum, valde coneavum, tonnit<r plnrinervuloaum, inferne erectnm laet* 
virido, auperne valde recurvum fuaccscena, margine intense fnacnm, MaWl 
albidia, 7—9 mm. longum, 3— 3'/i mm. latum. Comtmka valde hMMVBj 
inferne valde attennata, semiterea, pallide viridia, inferne dilute fuaceaceas, 
6—7 mm. longa. C'Arst i.a ignota. 

H(d)itat in arbotibut ad Serra do Mar prov. Rio de Janeiro: 
Barbooa Rodrigue*; in eadem prov. loco accural o hand indicate: O lotion 
n. 11612; in tylvu prope Alto da Serra pror. 8. Paulo: Prof, von \\'<11 
ttein. — Floret Fcbruario—Junio. MAXILLARIA MEIKAX Ukichb. t et Warm. 
pseudobulbig remotiusculis, parvis, ovoideis, valde compressis 
ancipitibus, primum vaginis paucis satis parvis coriaceis late 
ovatis apice abrupte acutiusculis vel obtusis arete imbricatis 
vestitis, demum denudatis, apice diphyllis rarissime mono- 
phyllis; foliis parvis, crasse coriaceis, late oblongo-ligulahs 
apice subrotundatis et suboblique leviterque emarginatis, basi 
abrupte constrictis fere petiolatis; pedunculis solitariis vel 
rarius geminatis, gracilibus, ascendentibus, foliis saepius paulo 
longioribus, vaginis pluribus coriaceis brevibus subventricosis 
acutis laxe imbricatis vestitis; bracteis coriaceis, vaginantibus, 
oblongis, acutis, ovario aequilongis vel paulo longioribus; 
floribus parvis; sepalis coriaceis, subaequilongis, oblongo- 
ligulatis, apice subrotundatis et longiuscule apiculatis, dorsali 
erecto superne leviter incurvo, lateralibus erecto - patulis, 
mentum breviusculum et acutiusmlum formantibus; petalis 
lineari-lanceolatis, longiuscule acuminatis, distincte tenuiterqw 
5 nervulosis, sepalo dorsali satis brevioribus ; labello coriaceo- 
carnosulo, sepalis lateralibus satis breviore, supra tenuiter 
furfuraceo, subtus glaberrimo, ambitu ovato -oblongo, basi 
leviter cordato et longiuscule angusteque unguiculato, obscure 
trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus subbasilaribus, 
erectis, latissime rotundatis, terminali valde producto, oblongo 
triangulari, apice acuto, antice prope marginem leviter incras- 
sato et glutinoso, disco inferne calloso, callo crasso, ovato- 
cordiformi, obtuso, glutinoso; columna longiuscula, satis gracili, 
claviformi, glabra, clinandrio margine brevissime ciliato- 
velutino; anthera galeiformi, obscure cristata, laevi 51 ORCHIDACEAE : MAXILLARIA. 52 Maxillaria meirax Reichb. f. et Warm, in Reichb. f. 
Otia Bot. Hamb. II. 88 (1881); Warm. Symb. Fl. Bras. 
Centr. part. XXIX. 847. tab. 5. Jig. 3. 

Maxillaria nervosa (part.) Rolfe! in Mem. Ton. Bot. 
Club IV. 263 (1895). 

Rhizoma elongatum, flexuosum, leviter ramosum, creberrime articn- 
latnra, fnscum, 2—3 mm. crassnm, squamis immevosis coriaceis brevibus 
basi vaginantibus late ovatis acutiasculis cinereo-fuseis dense imbricatis 
tlemnm laciniatis vestitnm; badicibus numerosis, faseicalatis, elongatis, 
filiformibus, flexuosis, fuscescentibus, satis ramosis. Pseudobulbi erecti 
vel erecto-patuli, 7s— 1V« cm. inter se distantes, leviter obliqui, superne 
leviter attenuati et deraum trnneati, virides, juniores laeves, vetustiores 
satis corrngati, 1—1 l /t cm. longi, 6—10 mm. lati. Folia rigida, patula, 
basi condnplicata, superne leviter concava vel snbplana, supra intense 
viridia, subtus satis pallidiora, 172—3 cm. longa, 6—9 mm. lata; nervo 
mediano supra profnnde canal icnlato, subtus valde prominente; nervulis 
lateralibus numerosis, paulo distinctis. Pedinculi leviter arcuati vel paulo 
flexnosi, panlo compressi, pallide virides, 3—5 cm. longi, circiter 1 mm. 
crassi; vaginae arete adpressae, laeves, pallide virides, lateraliter satis 
compressae, dorso superne acntae, '/»— 1 cm. longae. Bbacteae adpressae, 
rigidiasculae, leviter ventricosae, dorso acutae, tenuiter multistriatae, 
pallidae, 10—12 mm. longae. Fi.ores erecto-patuli, segmentis albescentibus, 
extns viridibns. Sepala rigida, valde concava, nervulis numerosis leviter 
prominentibns notata, 12—13 mm. longa, 3—4 mm. lata, lateralia leviter 
obliqua. Petala erecta, rigidiuscula, paulo concava, satis obliqua, basi 
valde attenuata, 9—10 mm. longa, l 1 /*— 2 ram. lata. Labellum rigid um, 
inferne erectum et valde concavum, superne valde recurvum et paulo 
convexum, tenuiter plurinervnlosum, 9— 10 mm. longnm, 4— 5 mm. latum. 
Columna valde inenrva, inferne satis attenuata, semiteres, 6 — 7 mm. louga. 
Capsula ignota. 

Habitat in sylvarwn arboribus ad Lagoa Santa prov. Minas Geraes : 
Warming ; in rupibus et in arboribus in cacumine Serra de Onto Preto: 
Schvacke n. 10420, Vie n. 1994, Magalhdes Gomes n. 1945; in Brasilia 
austro-orientali locis accuratis hand indicatis : Glaziou n. 13230 et 20513. — 
Floret Februario—Martio. II. Psendobulbi omnes apice monophylli. — Species 46 — 50. 

46. MAXILLARIA GLUMACEA Rolfe : pseudo- 
bulbis majusculis, oblongis, valde compressis ancipitibusque, 
apice monophyllis ; foliis magnis, crasse coriaceis, lineari- 
ligulatis, acutis, inferne longe attenuatis fere petiolatis; 
pedunculis erectis, gracilibus, pseudobulbo circiter aequilongis, 
vaginis pluribus satis coriaceis magnis satis ventricosis acutis 
laxe imbricatis vestitis; bracteis coriaceis, convolutis, oblongis, 
acutis, ovario satis longioribus; floribus mediocribus; sepalis 
crasse coriaceis, subaequilongis, erectis, longissime acumi- 
natis, dorsali oblongo-lanceolato, lateralibus triangulari-lanceo- 
latis, mentum vix productum subrotundatum formantibus; 
petalis anguste lineari-lanceolatis, longe acuminatis, subtiliter 
11-nervulosis, supra sub lente dense furfuraceis, sepalo dorsali 
satis brevioribus; labello crassiuscule carnoso, sepalis late- 
ralibus multo breviore, supra glaberrimo nitido et viscidulo, 
subtus subtiliter furfuraceo, ambitu lanceolato-rhomboideo, 
inferne longe cuneato, superne obscure trilobato, lobis margine 
integerrimis, lateralibus erecto-patulis, mimitis, dentiformibus, 
apice rotundatis, terminali valde producto, triangnlari-lanceo- 
lato, apice incrassato et obtuso, disco inferne usque ad 
medium calloso, callo valde prominente, carnoso, lineari- 
clavato, viscoso; columna longiuscula, crassa, subclaviformi, 
subtiliter furfuraceo-pnberula. Maxillaria glumacea Rolfe! in Kew Bull. 1892. p. 210; 
Gard. Chron. ser. 3. XII. 364 (1892); Williams, Orch. Grow. 
Man. edit. 7. p. 510. 

Pseudobulbi laeves, basi apiceque obtusi, 10 cm. longi, 4 cm. lati. 
Folia rigida, inferne conduplicata, superne subplana, usque 45 cm. longa, 
31/2—4 cm. lata, supra intense viridia, subtus glauco-viridia, 9 — 11-nervia; 
nervo mediano supra profunde eanaliculato, subtus valde prominente; 
nervulis lateralibus gracillimis. Pedunculi leviter arcuati, 9—10 cm. longi, 
IV2 ram. crassi; vaginae 3—4, rigidiusculae, laeves, pallidae, 3—372 cm. 
longae. Bbacteae adpressae, leviter ventricosae, rigidae, subtiliter multi- 
striatae, 3 cm. longae. Flokes erecti, segmentis rigidis, sordide flavo- 
viridibus. Sepala valde concava, tenuiter multinervulosa, 3 cm. longa, 
dorsale 7—8 mm. latum, lateralia paulo obliqua, 6 mm. lata. Petala 
erecta, carnosula, paulo concava, subfalcata, inferne satis attenuata, 21 ad 
22 mm. longa, 3 mm. lata. Labellum erectum, apice satis recurvum, 
satis concavum, distincte 7— 9-nervulosum, 16 mm. longnm, 7 mm. latum, 
snpra nitidum, lobis lateralibus sordide purpureo-castaneis, lobo terminali 
atrofusco, margine apiceque flavescente, callo purpureo-fusco. Coi.umna 
erecta, paulo incurva, inferne leviter attenuata, semiteres, flavesceus, 10 ad 
11 mm. longa, 4 mm. crassa. Capsula ignota. 

Habitat in Brasilia loco accurato hand indicato : Hort. Sander. 47. MAXILLARIA OARINATA Barb. Rodr. pseudo- 
bulbis remotiusculis, parvis, oblongis, satis compressis, sub- 
tetragonis, primum squamis duabus foliaceis coriaceis semi- 
vaginantibus vestitis, demum denudatis, apice monophyllis ; 
foliis mediocribus, coriaceis, ligulatis, apice obtusis et oblique 
leviterque emarginatis, basi abrupte constrictis; pednnculo 
solitario, satis gracili, ascendente, pseudobulbo breviore, vaginis 
paucis subcoriaceis satis parvis leviter ventricosis acutiusculis 
laxe imbricatis vestitis; bracteis subcoriaceis, vaginantibus, 
ovatis, acutis, ovario satis longioribus; floribus satis parvis; 
sepalis coriaceis, aequilongis, oblongis, acutissimis, superne 
dorso carinatis, dorsali inferne erecto-patulo, superne satis 
incurvo, lateralibus patenti-deflexis, basi antice subsaccatis; 
petalis anguste lanceolatis, acutissimis, sepalo dorsali sub- 
aequilongis; labello carnosulo, sepalis lateralibus satis breviore, 
utrinque glabro, ambitu ovato-oblongo, basi rotundato-sub- 
cordato, infra medium profundiuscule trilobato, lobis margine 
integerrimis, lateralibus parvis, erectis, semioblongis, apice 
obtusis, terminali amplo, obovato-linguiformi, superne subtus 
leviter carinato, apice subrotundato et abrupte acuto, inferne 
leviter constricto, ad medium leviter incrassato et subtiliter 
granulosa disco inferne calloso, callo late ligulato, laevi, apice 
leviter dilatato et truncato-subretuso; columna breviuscula, 
satis gracili, subclaviformi, glabra, clinandrio convexo, tenuiter 
granuloso. 

Tabula nostra V. Fig. II (Jiabitns cum analyst). 

Maxillaria carinata Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 206 (1882). 

Rhizoma satis gracile, flexuosum, teietiusculum, squamis scariosis 
adpressis lanceolatis longe acuminatis fuscesceutibus 2— 27s cm. longis 
densinscule imbricatis vestitum. Pseudobulbi erecti vel plus miuusve 
patuli, inter se 72— 1 cm. distantes, paulo obliqni, superne leviter attenuati 
et obtusi, nitidi, intense virides, 27* cm. longi, 8-11 mm. crassi. Folia 
rigida, erecto-patula, superne valde recurva, basi subconduplicata, superne 
leviter concava vel subplana, supra nitida et inteuse viridia, subtus glanco- 
viridia, 10—12 cm. longa, 17a— 2 cm. lata; nervo mediano supra pro- 
fundiuscule eanaliculato, subtus satis prominente; nervulis lateralibus 53 ORCHIDACEAE: MAXILLARIA. U paulo distinct!*. Peduxcdlvs plus minusve arcnatus, teretiuaculua, viridi* 
l'/«-2 cm. longus, 1-1*/, rani . crassus; vagixak saepius 2, ^,J p[ ,„, 
laeves, pallide virides, 8-10 mm. longae. BaAOTIAI adpreasae, aatia' 
ventricosae, pallide virides, 11-12 mm. loogae. Flours nutantea, augment*, 
albo-flavescentibns. Skfala rigidiuscula, satis concava, basi paulo atte- 
nuata, 15-16 mm. longa, 5 mm. laU, lateralia sabfalcata. Petai.a 
carnosula, erecta, superne leviter iucnrva, paulo concava, satis obliqua 
inferne leviter attenuata, 14-15 mm. longa, 3 mm. lata. Labcua-m 
rigidum, erecto-patulum, superne valde recurvum, satis coocavum, 10 ad 
11 mm. longum, 4 mm. latum. Colcmxa erecta, satis iucurva, 'iuferne 
paulo attenuata, semiteres, 6 mm. longa. Capscla ignota. — Species 
raihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Bod*. 
rommunic. 

Habitat in arboribus prope Rodeio prov. Rio de Janeiro: Barbooa 
Rodrigues. — Floret Martio. 48. MAXILLARIA DESVAUXIANA Reichb. p. 
pseudobulbis contiguis, satis parvis, ovoideo-pyriformilms, 
valde compressis ancipitibusque, primum vaginis plnribus 
majusculis scariosis ovato-triangularibus acutis vel breviter 
acuminatis imbricatis vestitis, demum denudatis, apice mono- 
phyllis; foliis majusculis, coriaceis, oblongo-ligulatis, apice 
acutissimis, basi satis attenuatis et distincte petiolatis; pedun- 
culo solitario, crassiusculo, ascendente, pseudobulbis paulo 
breviore, vaginis pluribus majusculis scariosis late triangu- 
laribus acutis arete imbricatis tecto; bracteis coriaceis, 
triangulaii-ovatis, acutis vel breviter acuminatis, basi vagi- 
nantibus, ovario satis longioribus; floribus majusculis; sepalis 
crassiuscule coriaceis, subaequilongis, inferne erecto-patulis, 
superne satis recurvis, oblongo ligulatis, apice acutis et brevius- 
cule apiculatis, dorso leviter carinatis, lateralibus menlum 
paulo productum late rotundatum formantibus; petalis anguste 
obovato-oblongis, apice abrupte acutis, tenuiter multinervulosis, 
sepalo dorsali paulo brevioribus; labello crasse carnoso, sepalis 
lateralibus paulo breviore, utrinque glabro, ambitu late ovato, 
basi subrotundato, supra medium profundiuscule tiilobato, 
lobis lateralibus erectis, triangulari-ovatis, apice subrotundatis, 
margine integerrimis, lobo terminali satis producto, subqua- 
drangulo, apice leviter emarginato, basi non constricto, 
margine leviter undulato, ad medium verruculoso, disco inferne 
usque ad medium calloso, callo crassiusculo, ligulato, laevi, 
apice subtruncato ; columna longiuscula, crassa, subclaviformi, 
glabra; anthera galeiformi, apice obtusa, laevi. 

Tabula nostra III. Fig. I (habitus cum analyst). 

Maxillaria Besvauxiana Reichb. f.l in Bonpland. III. 
67 (1855), in Walp. Ann. Bot. VI. 524, in Saund. Ref. 
Bot. II. tab. 134. 

Maxillaria coriacea Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 199 (1882), Struct, des Orch. tab. 9. fig- 7. 

Maxillaria petiolaris A. Rich. Mscr. ex Reichb. f. in 
Saund. Ref. Bot. II. sub tab. 134 (1882). 

Rhizoma longiusculum, flexuosum, teretinsculura, fuscescens, 5 ad 
6 mm. crassum; hadicibus numerosis, dense fasciculatis, longiusculis, satis 
gracilibus, leviter flexuosis, albescentibus, simplicibus. Pskudobulbi erecti 
vel erecto-patuli, non vel paulo obliqui, apice obtusi, primum laeves et 
pulcbre virides demum leviter corrugati et fuscescentes, nitidi, 3—4 /i cm. 
longi, 2— 3 cm. lati. Folia rigida, erecta vel erecto-patula; petiolo robusto, 
pallide viridi, lateraliter valde compresso, supra angustissime profuudeqnc 
canaliculato, 1—7 cm. lougo; limbo paulo concavo vel subplano, supra 

Orcbid. III. nitido iutena* viridi, subtua palhdo, 15— 20 cm. loago V , -V t cm. tato; 
Mrv* median* supra profuade canaliculate, aubfua valde promiaeate; 
aerralie lateralibua paulo disliactia. PicnrKcrwa leviter arcuatua, 2 ad 
3 cat. longus; vaqikab rigid iuaculae, laevea, uitidulae, doreo acatae, primum 
Uete virides, demum fuaceaneatea, I— !»/• cm. longa* »»actkae arct* 
adpreseae, dorao aubcariuatae, laevea, laete riridea, 1 »/•-»«/■ cm. loagae. 
Flouks ererto patuli, odoiaii <Marh'« claviforme, rectum, obtuse Iri- 
gonum, sordide purpureum, circiter 1 cm. longum. Scfai.a rigida, aatia 
concava, tenuiter multinervuloea, flavo-braaaea ct rinnamomeo lavata, 
23—24 mm. longa, 8—10 mm. laU, lateralia paulo obliqua. PtiAi* 
erecta, apice paulo recurve, caraoaula, paulo coecava, leviter obliqua, 
inferno aatia attenuate, flavo brunnea vel aordide violaceo-porporea, 20 ad 
S3 mm. longa, auperne 3-11 mm. lata. Lamuxv* rigidum, iaferae 
•rectum, apice valde recurvum, valde oaacavum, aubtea diatiaete multi- 
■arvulosum, supra nitidum, aordide purpuroo - violaeaum , 30-21 mm. 
longum, 13—15 mm. latum, callo atro-purpureo. OoumMA erecta, leviter 
uxurva, inferne vis attenuata, semiteraa, aordide ftavo-ochracea, 12— 18 mm. 
longa, 4 mm. craasa. OaWM oblonga, obtuae Irigoaa, tenuiter G-co««ata, 
16—17 mm. Habitat in tylrii umhro&u mqtra arbor** mi Serra do Mar propt 
Rodeio pt, /, lr Janeiro: B arb m a Rodrig+e$, prope urbem Ilakia: 
E. Reed, Etiam in Quiana oallica prope Cayenne: Hart Em. Deammr; 
in Surinam: Foekt, SpUtftrber, Van Untbergt; in Nora Oranmtm prop* 
Mem: Waotner — JrWe4 AprUt—Junu>. 49. MAXILLA III A i»OEPPIQIANA SUoo. pteudo- 
bnlbis remotis, mediocribus, anguste anguloso-rylindraoete, 
compressis. primum vaginis paucis majusculis coriaceis triangu- 
lares acutissimis dorso carinatis vestitis, demum denudatis, 
apice monophyllis; foliis majusculis, tenuiter chartacels, lineari* 
ligulatis, apice acutiusculis, basi aatis attenuatis et breviter 
petiolatis; pedunculo solitario, ascendente, gracili, pseudobulbo 
duplo longiore, vaginis paucis subcoriaceis breviusculis lex hm 
ventricosis apice oblique truncatis et acutis remotisque vestito; 
bracteis submembranaceis, inferne vaginantibus, oblongis, acutis, 
ovario satis brevioribus; floribus satis parvis; sepalis mem 
branaceis, subaequilongis, erecto-patulis, late oblongis, apirc 
acutiusculis, lateralibus mentum paulo productum late rotun- 
datum formantibus; petalis anguste obovatis, apice subrotun- 
datis, sepalo dorsali subaequilongis; labello carnosulo, sepalis 
lateralibus satis breviore, utrinque glabro, ambitu late oblongo, 
basi subrotundato et breviuscule angusteque unguiculato, 
superne profundiuscule trilobato, lobis margine integerrimis, 
lateralibus parvis, erectis, triangularibus, acutis, intermedio 
paulo producto, quadrato, antice truncato et leviter undulato, 
disco nudo; columna longiuscula, satis gracili, claviformi, 
glabra; anthera galeiformi. 

Maxillaria Poeppigiana Sleud. Nomend. Bot. edit. 2. II. 
107 (1841). 

Maxillaria crocea Poepp. el Endl.l Nov. Gen. ac Sjtec. 
I. 37. tab. 62. fig. 2 (1836, — non Lindl); ReicM. J. in 
Walp. Ann. Bot. VI. 528. 

Rhizoma repens, elongatum, satis gracile, terea, nodosum, fuscescens; 
bapicibcs numerosis, fasciculatis, elongatis, gracilibus, aatis flexuoaK 
pallidia, leviter ramosis. Pskcoobolbi erecti, recti Tel paulo arcuati, 
primum leviter angulosi, demum plurisulcati, nitidi, virides, 3—5 cm 
longi, 8—10 mm. crassi. Folia erecta, satis mollia; peliolo robustioaculn, 
supra canaliculato, l-27» cm. longo; limbo piano vel paulo MM* I, 
supra nitido et atro-viridi, snbtus paulo pallidiore, 25- 30 cm. longo, 
3— 4V* cm. lato; ncrvo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtun 
acute carinato; nervnlia lateralibus numerosia, in sicco utrinque tenuiter 

8 55 ORCHLDACEAE : MAXILLARIA. 56 protninentibus. Pedunoumjs satis flexuosus, teres, 8—9 cm. longus, 
1— l ! /» mra. crassus; vaginae arete adpressae, subtiliter niultinervulosae, 
12—15 ram. longae. Bracteae adpressae, leviter ventricosae, Vfa cm. 
longae. Fi.ores erecto-patuli, segmeutis croceis. Sepala rigidiusculii, 
satis concava, obscure multinervulosa, 21—22 mm. longa, 8—10 mm. lata, 
lateralia leviter obliqua. Petala membranacea, erecta, leviter concava, 
paulo obliqua, inferne satis attenuata, circiter 2 cm. louga, superne 8 ad 
9 mm. lata. Labellum ascendens, rigidum, satis coucavum, 14—15 mm. 
longum, 6—7 mm. latum. Coi.umna erecta, satis incurva, semiteres, inferne 
longe attenuata, circiter 1 cm. longa. Capsula iguota. — Labellum mibi 
hand visum; descript. ex op. et icon, supra cit. 

Habitat in arboribus sylvestribus Peruviae orientalis subandinae 
versus Pampayaco et Cuchero: Poeppig n. 1606. In Brasilia contermina 
forsan adhuc invenienda. — Floret Decembri. 50. MAXILLARIA PORRECTA Lindl. pseudobulbis 
remotiusculis, mediocribus, anguste oblongis, leviter com- 
pressis, primum vaginis pluribus majusculis membranaceis 
ovato-triangularibus acutis imbricatisque vestitis, demum 
denudatis, apice monophyllis; foliis majusculis, coriaceis, 
anguste oblongo-lanceolatis, apice acutiusculis, basi satis atte- 
nuatis et longiuscule petiolatis ; pedunculis solitariis vel paucis, 
erectis, gracilibus, pseudobulbo duplo vel triple- longioribus, 
vaginis pluribus membranaceis longiusculis subventricosis 
apice oblique truncatis acutis et apiculatis remotiusculisque 
vestitis; bracteis membranaceis, vaginantibus, oblongis, acutis, 
ovario paulo brevioribus; floribus mediocribus; sepalis sub- 
coriaceis, subaequilongis, apice obtusiusculis, dorsali erecto, 
superne leviter incurvo, obiongo-lanceolato, lateralibus patenti- 
subdeflexis, triangulari-lanceolatis, mentum satis productum 
obtusum formantibus; petalis lineari-ligulatis, acutiusculis, 
tenuiter 5-nervulosis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello 
carnosulo, sepalis lateralibus satis breviore, utrinque inferne 
glaberrimo superne subtiliter furfuraceo-puberulo, sessili, 
ambitu ovato-oblongo, basi subrotundato, superne profundius- 
cule trilobato, lobis lateralibus parvis, erectis, semioblongis, 
obtusis, margine integerrimis, lobo terminali satis producto, 
linguiformi, apice obtuso, margine undulato-subdenticulato, 
disco usque ad medium calloso, callo anguste ligulato, apice 
subrotundato satis incrassato; columna longiuscula, satis 
gracili, subclaviformi, sub lente subtiliter papillosa; antbera 
galeiformi, tenuiter papillosa. 

Maxillaria porrecta Lindl in Bot. Regist. XXIX. Misc. 
p. 192 (1838); Meichb. f. in Bonpland. 111. 216, in Walp. 
Ann. Bot. VI. 525. 

Maxillaria mutabilis Hort. ex Reichb. f. in Bonpland. 
III. 216 (1855). 

Ruizoma elongatura, robustum, flexnosum, teres, articnlatum, fusces- 
cens; kadicibus numerosis, densiuscule fasciculatis, elongatis, gracilibus, 
flexuosis, simplicibus vel satis ramosis. Pseudobulbi erecti, recti vel plus 
minnsve arcuati, superne satis altenuati, nitidi, primum laeves, demum 
profundiuscnle plurisulcati, 4-5 cm. longi, 1-1 '/, C m. crassi. Folia 
erecta vel erecto-patula, rigidiuscula; petiolo robusto, lateraliter valde 
compresso, supra profunde angnsteqne canaliculato, 4—7 cm. lougo; limbo 
paulo concavo, supra nitidulo et laete viridi, subtus satis pallidiore', 20 ad 
35 cm. lougo, 2V»-4 cm. lato; nervo mediano supra profundiuscnle 
canaliculato, subtus valde prominente; uervulis lateralibus 8-10, in sicco 
utriuque leviter prominentihus. Pedunculus leviter flexuosus, teretiusculus, 
9-15 cm. longus, 1-lVaram. crassus; vaoinae adpressae, laeves, pallidae, 
l/»-2cm. longae. Bracteae adpressae, subventricosae, subtiliter multi- nervulosae, 2—272 cm. longae. Flores nutantes, segmeutis fulvo-flaves- 
centibus, apice sordide rubris. Sepala rigidiuscula, satis concava, tenuiter 
multinervulosa, 25—27 mm. louga, 6 mm. lata, lateralia leviter obliqua. 
Petala erecta, subraembranacea, plana, paulo obliqua, interne vix atte- 
nuata, 23—24 mm. longa, 2V2— 3 mm. lata. Labellum erectum, apice 
paulo reenrvum, valde concavum, tenuiter 9— 11-nervulosum, 14—15 mm. 
longum, 6—7 mm. latum. Columna erecta, paulo incurva, inferne vix 
attenuata, semiteres, 9—11 mm. longa. Capsula iguota. Habitat in prov. Rio de Janeiro: Loddiges; ad Rio das Pedras: 
Sellow ser. C. n. 343. — Floret Martio. Sect. III. ERECTAE Pfile. in Engl, und Prantl, Natiirl. 
Pflaneenfam. II. 6. p. 187 (1889); Stein, Orchideenb. 344. — 
Sect. Axilliflorae vel Eumaxillaria (part.) Lindl. Gen. and 
Spec. Orch. 142 (1832). — Sect. Caulescentes (part.) Lindl. 
in Paxt. Floiv. Gard. III. 69 (1852); Lemaire, Jard. Fleur. 
III. Misc. p. 74; Reichb. /. in Walp. Ann. Bot. VI. 531; 
Benth. in Benth. et Hook. Gen. PI. III. 555. 

Rhizoma elongatum, ramosum; rami erecti, saepius 
elongati, caulescentes, pseudobulbiferi. Pseudobulbi plus 
minusve distantes, ad angulum acutissimum iuserti, apice 
mono— diphylli. — Species 51 — 72. 

I. Folia complanata, lineari-ligulata lanceolata vel oblonga. — 
Species 51—63. 

A. Pseudobulbi apice diphylli. — Species 51 — 54. 

51. MAXILLARIA PARANAENSIS Barb. Rodr. 
pseudobulbis parvis, anguste ovoideis, satis compressis, basi 
squamis paucis satis parvis coriaceis exterioribus anguste 
ovatis acutisque interioribus longioribus triangulari-lanceolatis 
acuminatisque vestitis, apice dipbyllis; foliis minutis, coriaceis, 
sessilibus, anguste lineari-ligulatis, breviter acuminatis, basi 
non vel vix attenuatis; pedunculo solitario, erecto, gracili, 
pseudobulbis paulo longiore, vaginis pluribus mediocribus mem- 
branaceis leviter ventricosis acutissimis densiuscule imbricatis 
vestito; bracteis membranaceis, ovato-lanceolatis, breviuscule 
acuminatis, inferne vaginantibus, ovario satis longioribus; 
floribus satis parvis ; sepalis rarnosulis, abrupte acutis, dorsali 
erecto, superne leviter incurvo, oblongo, dorso prope apicem 
breviter carinato, lateralibus paulo longioribus et satis latiori- 
bus, erecto-patulis, late triangulari-oblongis, mentum longius- 
cule productum acutumque formantibus; petalis oblongo-ligu- 
latis, apice subrotundatis, sepalo dorsali paulo brevioribus; 
labello carnosulo, sepalis lateralibus paulo breviore, utrinque 
glabro, sessili, ambitu late obtuseque rhomboideo, basi late 
cuneato, superne satis constricto sicque obscure trilobato, 
lobis lateralibus erectis, latissime rotundatis, margine postice 
integerrimis antice subtiliter denticulatis, lobo terminali valde 
producto, anguste ligulato, obtuso, leviter incrassato, supra 
tenuiter grauuloso, margine vix denticulato, disco usque ultra 
medium calloso, callo satis incrassato, ligulato, laevi, apice 
rotundato; columna longiuscula, satis gracili. 

Tabula nostra XVII. Fig. I (Jiabitus cum analysi). 

Maxillaria Paranaensis Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 205 (1882). 57 ORCTTIDACKAE: MAXILLA HI A r,s Kiiizoma gracile, articnlatum. Pski dobii.bi erecti, non vel vix 
obliqai, leviter plurisnlcati, superne satis attennaU et obtusi, l'/i em. 
longi, 7 mm. crassi. Foi.u erccto-pat ula, rigida, subplana, 4 cm. longa, 
3 mm. lata; nervo mediano supra profundiuscule canalicnlato, snbtus 
lcvitcr promiuentc; ncrvulis lateralibus iudistiuctis. Pkduxcdlds l«\iter 
arcuatns, teretiusculus, 2 — 2'/« cm. lougus, cireiter 1 mm. crassus; va<;inak 
adpressac, 7 — 12 mm. longae. Biiactkae adpressac, lcvitcr ventricosae, 
laeves, l'/t cm. longae. Fi.obks erecti, virescentes. Bkpala rigida, satis 
coucava, dorsale basi brevitcr constrictum, 12 — 13 mm. longum, 4— 5 mm. 
latum, lateralia valde obliqua, 14—15 mm. longa, inferne 6—7 mm. lata. 
Pf.tala submenibranacea, erecta, supeme levitcr rccurva, subplana, satis 
obliqua, inferne longe attenuata, 11—12 mm. longa, 3'/t— 4 mm. lata. 
Lahki.i.lm rigidum, crectum lol»o tcrmiuali valde recurvo, valde concavum, 
11 — 12 mm. longum, 8 mm. latum, callo nitido, purpureo. Coumka 
erecta, satis incurva, 8—9 mm. longa. Capsuj.a ignota. — Species mibi 
baud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Bakb. ttoim. coraniunie. 

Habitat in sylcis supra arbores ad Curityba prov. Parana: liar, 
de Capanetna. — Floret Maio. 52. MAXILLARIA FUNEREA Ltndl. caulibus secun- 
dariis erectis, brevibus, basi Untum radicantiluis: pseudo- 
bulbis numerosis, dense aggregatis, parvis, oblongis, satis 
compressis, imbricatis, basi squamis paucis niajusculis mem- 
branaceis arete adpressis late ovalis acutisque vestitis, apice 
diphyllis; foliis minutis, crassiuscule carnosis, sessilibus, 
oblongis vel oblongo-ligulatis, apice obtusiuseulis, basi breviter 
attenuatis; pedunculo solitario, erecto, brevissimo, vaginis 
pluribus niajusculis coriaceis margine scariosis late ovatis 
obtusis dense imbricatis vestito; bracteis submembranams. 
late ovatis, obtusis, basi vaginantibus, ovario satis longioribus ; 
lloribus minutis; sepalis subcoriaceis, aequilongis, abrupt** 
acutis, dorsali erecto, superne satis incurvo, oblongo-ligulato, 
lateralibus erecto-patulis, apice leviter recurvis, triangulari- 
oblongis, mentum longiuscule productum obtusum formantibus ; 
petalis ligulatis, obtusiuseulis, distincte trinervulosis, sepalo 
dorsali subaequilongis; labello carnosulo, sepalis lateralibus 
sublongiore, utrinque glabro, sessili, ambitu anguste obovato, 
basi longe cuneato, superne leviter trilobato sinubus inter 
lobos angustis, lobis margine integerrimis, lateralibus erecto- 
patulis, minutis, dentiformibus, acutis, terminali satis pro- 
ducto, late subiotundato, apice subtruncato, disco nudo; 
columna longiuscula, satis gracili, claviformi, glabra. 

Maxdllaria funerea Lindl. ! in Hook. Lond. Journ. of Bot. 
I. 188 (1842); Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 529. 

Radices, satis nuraerosae, dense fasciculatae, capillarcs, breves, 
flexuosae, siraplices vel satis ramosae. Caui.ks secundarii leviter flexuosi 
vel satis arcuati, teretiusculi, 3—5 cm. longi. Phecdobli.bi erecti, recti 
vel paulo arcuati, apice paulo attenuati et tmncati, primum laeves, demum 
profunde plurisulcati, fuscesccntes, 8—13 mm. longi, 2'/t— 4 mm. crassi. 
Foua erecta vel erecto-patula, rigida, plus minnsve concava, supra lacte 
viridia, subtus paulo pallidiora, 12— 22 mm. longa, 5— 6 mm. lata; nervo 
mediano supra leviter impresso, subtus paulo prominente; nervnlis late- 
ralibus vix distinctis. Prdunculcs 5—8 mm. longus; vaginae laxe 
adpressac, fuscescentes, 4—7 mm. longae. Fi.ores erecto-patuli, segmentis 
purpureo-l'uscis. Sepala rigidiuscula, tenuiter 5-nervulosa, 7 mm. longa, 
dorsale valde concavum, 2'/» mm. latum, lateralia satis concava, valde 
obliqua, basi 4 mm. lata. Petat.a membranacea, erecta, paulo concava, 
leviter obliqua, basi breviter attenuata, 6— 6 ! /» mm. longa, 2 mm. lata. 
Labellum rigidum, erectum, superne leviter reenrvum, valde concavum, 
subtiliter trinervulosum, Vjt— 8 ram. longum, snperne 3 mm. latum. 
Columna erecta, leviter incurva, inferne satis attenuata, semiteres, 5 mm. 
longa. Capsula ignota. Habitmt in rupibut ad Praia Vcrmdha pror. Rio it Janntv 
Gardner n. 123. — Floret Septentbri. 63. MAXILLARIA UALEATA ScnnrDW. caulibus 
secundariis elongatis; pseudolmlbis aggregatis. satis pat vis, 
oblongis vel ovato-oblongis, leviter compressis, apice dijthyllis ; 
foliis majusculis, coriaceis, anguste ligulatis, apice abrupte 
acutis, inferne longissime attenuatis fere petiolatis; pedunculis 
pluribus, subfasciculatis, erectis, gracilibus, pseudobulbo duplo 
vel triple longioribus, vaginis pluribus membranaceis brevius- 
culis subventricosis apice oblique truncatis acutisque remotius- 
culis vestitis; bracteis membranaceis, ovatis, acutis, inferne 
vaginantibus, ovario satis brevioribus; floribus mediocribus, 
sepalis submembranaceis, aequilongis, Ianceolatis. Mttff, dor- 
sali erecto, superne satis incurvo, l.tt.raliluts patent i-deflex is, 
mentum vii distinctum formantibus; petalis anguste Ianceo- 
latis, arutissimis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello 
carnosulo, sepalis lateralibus satis brcviore, utrinque glabro, 
sessili, ambitu ovato-oblongo, basi breviter latequc oumtft. 
inferne prbfakUuciic tiilobato, lobis margine lltjfMrilBJl. 
lateralibus minutis. innnvis. ovato- triangularibus, apice 
acutiusculis, terminali ainplo, oblongo-linguiformi. Mtts, disco 
basi calloso, callo brevi, valde carnoso, lu'sulcato, apice sub- 
truncato; columna brevi, ciassiuscula, clavilormi, glabra; 
antbera galeata, laevi, apice late cristata. 

Mar ill arid (job a fa Schdidtc. in ()//<> ft Dirfr. lltrl. 
Qartcnz. X. 30'J (1812); Bsfcil /. in Walp. Ann. Bot. 17 
526; Kracnzl in IlcieM. f. Xenia Orch 111 190, M 274. 
fuj. 111. cl I— 10. 

pHKuiK)Bt!i.Bt erecti vel erecto-patuli, panlo obliqni, apice satis atte- 
imati et olitiiM, jirimnm laeves, demum angolato-sulcati, 3—4 cm. longi, 
8—12 mm. crassi. Foua erecta, superne satis rccurva, inferne subcon- 
duplicala, superne panlo concava, 15— 25 cm. longa, 1—2 cm. lata; nervo 
mediano supra profundiusf ule canalicnlato, stibtnn satin prorain' 
nervnlis lateralibus panlo distint- < <r flexuosi vel panlo 

arcuati, tcrctius< nli, j.nrpurei, 6—8 cm. longi, 2 mm. craasi; vagikak 
adpressac, laeves, 12— 15 mm. longae. Bractrar adpressac, leviter ventii- 
cosae, laeves, pallidae, margine purpnreae, 15—18 mm. longae. Flatten 
•ubnutantcs, segmentis pallide pinpmris imtxtis in aeries pins minusve 
regu lares diapoiitis < liraM satta ixincava, cireiter 2'/» <'«»• '«nga, 

6—7 mm. lata, lateralia leviter obliqua. Pbtai.a membranacea, erecta, 
snperne leviter inrurva, panlo concava, leviter obliqua, inferne satin atte- 
nuata, 22—23 mm. longa, 5-6 mm. lata. LaMHJM rigidum, ereeto- 
patulum, snperne satis recurvum, valde concavum, atropurpnrenm, basi 
dilate roseum, cir< iter 2 cm. longum, 7 — 8 mm. latum. Coi.omka erecta, 
leviter inrurva, inferne satin attenuata, semiteres, 9—10 mm. longs. 
Capsula ignota. 

BMW in Brasilia loco a r curat o baud indicato, ex Schcidw. loc. 
cit. ; f in prov. S. Paulo : Comm. Oeogr. e Oeoi. S. Paulo n. 1964. 54. MAXILLARIA RIGIDA Barb. Rodr. pseudobulbis 
remotissimis, satis parvis, ovoideo-pyriformibus, leviter com- 
pressis, squamis paucis distichis imbricatis exterioribus brevius- 
culis scariosis triangulares acutis interioribus raagnis folia- 
ceis vestitis, apice diphyllis; foliis majusculis, coriaceis, 
sessilibus, ligulato-lanceolatis, acutissimis, inferne satis atte- 
nuatis; pedunculis soliariis vel geminatis, asc. ndentibus, 
mttflitaSi pseudobulbo brevioribus vel subnullis, squamis 59 ORCHID ACEAE : MAXIT/LARIA. 60 duabus imbricatis tectis; floribus satis parvis; sepalis sub- 
membranaceis, subaequilongis, ligulato-Ianceolatis, acutissimis, 
dorsali erecto-patulo, apice leviter recurvo, lateralibus patenti- 
deflexis, mentum vix distinctum formantibus; petalis ligulatis, 
acutis, sepalo dorsali subaequilongis ; labello submembranaceo, 
sepalis lateralibus paulo breviore, utrinque glabro, basi sub- 
Iruncato et brevissime angusteque unguiculato, ambitu obovato- 
subquadrangulo, ad medium satis constricto sicque leviter 
trilobato, lobis margine argute undulatis, lateralibus paulo pro- 
ductis, erectis, late rotundatis, terminali amplo, late obovato, 
apice subrotundato et oblique anguste profundeque emarginato, 
subtus prope apicem uncinato, disco ad basin calloso, callo 
carnosulo, late rotundato, subtiliter granuloso, margine denticu- 
lato; columna brevi, satis gracili, claviformi; anthera galeata, 
lateraliter utrinque inflata, apice obtuse cristata. 

Tabula nostra XIII (liabitus cum analyst). 

Maxillaria rigida Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. 
II. 206 (1882). 

Rhizoma erectum, elongatum, leviter genicnlato-flexuosum, teres, 
viride, 6 ram. crassum, squamis membranaceis arete adpressis late triangn- 
laribus acutissimis basi amplexicaulibns fulvis l x /2— 2 cm. longis laxe 
imbricatis vestituiu ; radicibus paucis, subsparsis, elongatis, gracillirais, 
subrectis, albesceutibus, simplicibus. Pseudobulbi erecti, inter se 7 — 8 cm. 
distantes, panlo obliqai, superne satis attenuati et obtusiusculi, primum 
Jaeves, demum tenuiter multisulcati, nitiduli, sordide virides, 2 1 /i — 3 cm. 
lorjgi, infeme 12 — 14 mm. crassi. Folia rigida, erecto-patula, snperne 
leviter recurva et satis concava, inferue conduplicata, supra nitidnla 
et intense viridia subtus glauco-viridia, 10 — 15 cm. Ionga, l'/a — 2 cm. 
lata; nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus satis prominente; 
nervulis lateralibus paulo distinctis. Pedunculj vix 1 cm. longi vel 
breviores. Fi.ores erecto-patuli, segmentis albo-flavescentibns et leviter 
dilute roseis. Ovarium lineari-clavatum, paulo arcuatum, viride, 2 cm. 
longum. Sepala paulo concava, 17 — 18 mm. Ionga, 3—4 mm. lata, late- 
ralia snbfalcata. Petala membranacea, erecta, apice paulo recurva, leviter 
concava, satis obliqna, basi vix attenuata, 16— 17 mm. Ionga, 2 1 /* — 3 mm. 
lata. Labellum inferue erectum et valde concavum, superne satis recurvum 
et leviter convexum vel subplanura, 14 — 15 mm. longum, 7—8 mm. latum. 
Columna erecta, satis incurva, 4— 5 mm. Ionga. Capsula ignota. — Species 
mihi hand visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. 
communic. 

Habitat in sylvis supra arbores ad Rodeio prov. Rio de Janeiro et 
in rupibus ad Serra de S. Jose d'El Rey prov. Minas Geraes: Barbosa 
Rodrigues. — Floret Octobri. B. Pseudobulbi apice monophylli. — Species 55—63. 

55. MAXILLARIA IMBRICATA Barb. Rodr. cauli- 
bus erectis, robustis, breviusculis; pseudobulbis numerosis, 
subimbricatis, satis parvis, oblongis, valde compressis, primum 
squamis paucis distichis basi imbricatis magnis foliaceis 
vestitis, demum denudatis, apice monophyllis; foliis medi- 
ocribus, coriaceis, subsessilibus, ligulatis, apice obtusis et 
oblique leviter emarginatis, basi breviter attenuatis; pedunculo 
solitario, gracili, ereeto, pseudobulbo paulo longiore, vaginis 
paucis membranaceis breviusculis subventricosis acutis laxe 
imbricatis vestito; bracteis tenuiter membranaceis, ovato- 
oblongis, vaginantibus, acutis, ovario satis longioribus; floribus 
mediocribus; sepalis coriaceis, subaequilongis, ligulato-Ianceo- 
latis, acutissimis, dorsali ereeto, superne satis incurvo, late- ralibus patenti-deflexis, mentum satis productum obtusuin 
formantibus; petalis lineari-lanceolatis, breviter acuminatis, 
sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, sepalis 
lateralibus satis breviore, utrinque glabro, sessili, ambitu late 
ovato, basi late subrotundato, inferne profunde trilobato, lobis 
margine integerrimis, lateralibus erectis, triangulari-ovatis, 
obtusis, divergentibus, terminali multo majore, linguiformi- 
lanceolato, inferne longe attenuato, apice abrupte acuto subtus 
breviter carinato, carina dentata apice apiculata, disco inferne 
calloso, callo carnoso, laevi, ligulato-spathulato, apice sub- 
truncato; columna breviuscula, claviformi; anthera galeata. 

Tabula nostra III. Fig. II (habitus cum analysi). 

Maxillaria imbricata Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. I. 120 (1877), II. 196. 

Radices numerosae, dense fasciculatae, elongatae, filiforrnes, tor- 
tuosae, simplices vel satis ramosae. Caui.es erecti vel ascendentes, leviter 
flexuosi, teretes, squamis late ovatis obtusis coriaceis dorso leviter carinatis 
fuscescentibus vestiti, 4—5 cm. longi, 4—5 mm. crassi. Pseudobulbi 
erecti, plus minusve arcuati, superne paulo attenuati, apice truncati, 
primum laeves, demum plus miuusve corrugati, nitidi, iutense virides, 
2 1 /* — 3 cm. longi, 7 — 8 mm. lati, 4 — 5 mm. crassi. Folia rigida, satis 
patula, basi conduplicata, superne satis coucava, supra nitidula et intense 
viridia, subtus satis pallidiora, 5—8 cm. Ionga, 8 — 15 mm. lata; nervo 
mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente; 
nervulis lateralibus numerosis, teuuissimis. Pedunculus satis flexuosus, 
leviter compressus, pallide viridis, 4 — 5 cm. longus, vix 1 mm. crassus ; 
vaginae adpressae, laeves, dorso leviter cariuatae, albescentes, 8 — 10 mm. 
Iongae. Bracteae arete adpressae, satis ventricosae, laeves, albo-virides, 
12—15 mm. Iongae. Flores subnutantes, segmentis albo-flavescentibns. 
Sepala rigidiuscula, satis coucava, tenuiter raultinervulosa, 15 — 16 mm. 
Ionga, 3 — 4 mm. lata, lateralia satis obliqna. Petala submembranacea, 
erecto-patula, leviter convexa vel subplana, paulo obliqna, inferne vix 
attenuata, 13— 14 mm. Ionga, 2— 2 x j% mm. lata. Labellum erecto-patulum, 
superne satis recurvum, valde concavum, 10 — 11 mm. longum, inferne 
6—7 mm. latum. Columna erecta, satis incurva, inferne valde attenuata, 
semiteres, 5—6 mm. Ionga. Capsula erecto-patula, sepalis marcescentibus 
corouata, satis arcuata, anguste oblonga, basi paulo attenuata, obtuse 
trigona, profundiuscule 6-sulcata, 22 mm. Ionga, 5 mm. crassa. 

Var. p. major Cogn. 

Planta multo robustior. Caules 6 —10 cm. longi, 6—8 mm. crassi. 
Folia 8 — 12V2 cm. Ionga, 14—20 mm. lata. Pedunculus 4—6 cm. longus. 

Habitat in arboribus ad Petropolis prov. Rio de Janeiro: Barbosa 
Rodrigues. — Var. p. In sylvis supra arbores ad Theresopolis in Serra 
dos Orgdos: H. Schenck n. 2711. — Floret Decembri—Febrmrio. 56. MAXILLARIA ALBA Lindl. caulibus robustis- 
simis, elongatis; pseudobulbis mediocribus, remotiusculis, 
anguste obovoideis, valde compressis, primum vaginis pluri- 
bus distichis dense imbricatis coriaceis exterioribus brevi- 
oribus triangularibus acutis interioribus majusculis foliaceisque 
vestitis, demum fere denudatis, apice monophyllis; foliis 
magnis, coriaceis, sessilibus, anguste ligulatis vel lineari- 
ligulatis, apice attenuatis obtusiusculis et oblique leviterque 
emarginatis, basi non vel vix attenuatis; pedunculis solitariis 
vel paucis, erectis vel ascendentibus, satis gracilibus, pseudo- 
bulbo brevioribus, squamis paucis longiusculis membranaceis 
lineari-lanceolatis acuminatis semiamplexicaulibus remotisque 
vestitis; bracteis anguste triangulari-lanceolatis, acutissimis, 61 ORCHIDACEAE : MAXILLARIA. 62 ovario elongato multo brevioribus; floribus satis parvis: 
sepalis snbcoriaceis, aeqnilongis, apice paulo recnrvis, trian- 
gulari-oblongis, acutis, dorsali erecto, lateralibus erecto-patuli*. 
mentum paulo productum late rotuudatum formantibus; petalis 
triangulari-ligulatis, obtusiusculis, tenuiter multinervulosis, 
satis brevioribus; labello carnosulo, sepalis lateralibus satis 
breviore, utrinque subtiliter puberulo praecipue ad apicem, 
sessili, arabitu late oblongo, basi rotundato, superne pro- 
fundiuscule trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus 
erect is, paulo productis, apice latissime rotundatis, terminali 
parvo, semiorbiculari, disco usque ultra medium calloso, callo 
crasso, lineari-ligulato, densiuscule puberulo, apice rotundato; 
columna breviuscula, satis gracili, claviformi, glabra; antbera 
satis convexa, laevi, apice posticeque obscure cristata. 

Tabula nostra XVIII (habitus cum analyst). 

Maxillaria alba Lindl. Gen. et Spec. Orch. 143 (1832), 
in Hook. Lond. Journ. of Bot. II. 672; IieicJib. f. in Walp. 
Ann. Bot. VI. 535, in Linnaea XLI. 127; Griseb. Fl. 
Brit. W.-Ind. Isl 626, Cat. PI. Cub. 265; Sauvalle, Fl. 
Ctib. 230. 

Dendrobium album Hook. Exot. Fl. lab. 142 (1823 ad 
1827). 

BrougUonia alba Spreng. Syst. Veget. III. 735 (1826). 

Radices namerosae, dense fasciculatae, elongatae, gracillimae, leviter 
flexuosae, simplices vel paulo ramosae, cinereae. Caulks erecti vel ascendent**, 
satis arcnati vel flexnosi, teretiusculi, 10—20 cm. longi, 6—12 mm. crassi. 
Pseudobulbi erecti vel erecto-patuli, saepius adpressi, inferne satis atte- 
nuati, apice rotundati, nitidi, laete virides, primum laeves, demnm leviter 
plurisulcati, 3Vi— 5 cm. longi, V/t— 2'/« cm. lati. Foua rigidiuscula, 
erecta vel erecto-patula, superne leviter recurva, inferne condnplicata, 
superne plus minusve concava, supra nitidula et intense viridia, subtns 
satis pallidiora, 25 — 40 cm. longa, 1—2 cm. lata; nervo medinno supra 
profnndiuscule canaliculato, subtns satis prominente; nervulis lateralibus 
numerosis, tenuissimis. Pkduxccm recti vel paulo flexnosi, leviter com- 
pressi, 2 — 37* cm. longi, l 1 /*— 2 mm. crassi; squamae arete adpressae, 
tenuiter plurinervulosae, pallide virides, V/t — 2 cm. longae. Bractkak 
adpressae, satis concavae, pallidae, l'/i cm. longae. Fjlores erecti, candidi. 
Ovarium rectum vel paulo arcuatum, lineari-subclavatum, obtuse trigonum, 
2— 2 1 /* cm. longnm. Sepala rigidiuscula, satis concava, tenuiter multi- 
nervulosa, basi non vel vix attenuata, 17 — 18 mm. longa, 5 mm. lata, 
lateralia subfalcata. Petala submembranacea, erecta, paulo concava, satis 
obliqua, inferne leviter attenuata, 14 mm. longa, 3—4 mm. lata. Labrm.cm 
rigidum, erectum, apice paulo recurvum, valde concavum, tenuiter molti- 
nervulosum, 12 mm. longum, 5 mm. latum. Columjca erecta, leviter 
incurva, inferne satis attenuata, semiteres, 9—10 mm. longa. Capscla 
erecto-patula, sepalis marcescentibus rigid isque coronata, anguste oblonga, 
recta, obscure trigona, crasse 6-costata, nitidula, fulva, 3 cm. longa, fere 
1 cm. crassa. 

Habitat in arboribus ad ostium flum. Rio Negro prov. Alto Ama- 
zonas: Spruce n. 1764. Etiam in Guiana gallica prope Cayenne: Herb. 
Lamarck; in Surinam ad Oude Rywey prope Paramaribo: Kegel n. 714; 
in arboribus regionis Para: Wullschlaegel n. 1126; in Guiana anglica: 
Schomburgk n. 775, Drake; in insul. Trinitatis: Dr. Bradford; in Cuba 
orientali prope Monte Yerde: Wright n. 1484; in Jamaica: March 
n. 1284, Harris n. 7209; in Guatemala ad Coban prov. Alta Verapaz 
altit. 1400 m.; Von Tuerckheim edit. J. D. Smith n. 1216. — Floret 
Februario — Maio. 57. MAXILLARIA FERDINANDIANA Barb. Rodr. 
caulibus longiusculis, robustiusculis, satis ramosis; pseudo- 
bulbis satis parvis, remotiusculis, anguste ovato-subrbomboi- 

Orcbid. Ill foil, valde compressis, basi cuneatis, priinum vaginis paucis 
disticbis scariosis breviusculis anguste triangularibus breviter 
acuminatis imbricatis inferne veslitis, demum denudatis, apice 
monophyllis; foliis satis parvis, snbcoriaceis, brevissime petio- 
latis, lineari-lanceolatis, apice acutissimis, basi breviuscule 
attenuatis; pedunculo solitario, gracili, erecto, pseudobulbo 
breviore, squamis paucis imbricatis triangulari-lanceolatis 
obtusiusculis vel acutis subbyalinis tecto; bracteis scariosis, 
ovato-lanceolatis, longiuscule acuminatis, ovario satis longi- 
oribus; floribus satis parvis; sepalis subcoriaceis, aequilongis, 
subabrupte acutis, dorsali erecto, oblongo, lateralibus erecto- 
patulis, apice paulo recurvis, ovato-oblongis, mentum longius- 
cule productum obtusiusculum formantibus; petalis oblongis, 
abrupte acutis. dlftUcte JVnervulosis, sepalo dorsali paulo 
brevioribus ; labello carnosulo, margine tenuiter membranaceo, 
sepalis lateralibus aequilongo, utrinque glabro, brevissime 
angusteque unguiculato, ambitu late ovato, basi paulo atte- 
nuato, superne leviter vel obscure trilobato, lobis margine 
integerrimis vix undulatis, lateralibus erectis, apice late rotun- 
datis, terminali paulo producto, late subsemirotundato, apice 
obtusiusculo, disco fere usque ad medium calloso, callo carnoso, 
ligulato, apice rotundato; columna breviuscula, gracili, clavi- 
formi, glabra; antbera anguste milriformi, laevi, postice crasse 
cristata. 

Tabula nostra XVI. Fig. I (habitus cum analyst). 

Maxillaria Fcrdinandiana Barb. Rodr. Gen. el Spec. 
OrcJi. Nov. II. 204 (1882). 

Raphes numerosae, dense fasciculate*, elongatae, subflliformea, flexu- 
osae, satis ramosae, annulato-rugosae, cinerascentes. Calm.es saepius penduli, 
flexnosi, teretiusculi, satis ramosi ramis plus minusve divaricatis, sqnsrais 
scariosis triangularibus acutis vel acuminatis fuscis imbricatis arete ad- 
pressis tecti, 10—25 cm. longi, 8—6 mm. crassi. Pskcw>bui<bi erecti vel 
erecto-patuli, non vel paulo obliqui, nitidi, intense virides, primum laeves, 
demum utrinque longitudinnliter leviter trisnlcati, 2— 2'/i cm. longi, 8 ad 
12 mm. lati. Folia rigidiuscula, erecta, stricta vel leviter arcuata; 
petiolo robnstiusculo, lateral iter valde compresso, supra angustissime pro- 
fundeque canaliculato, 2 — 4 mm. longo; limbo leviter concavo, supra 
intense viridi, subtns satis pallidiore, 6—9 cm. longo, 6—8 mm. Into; 
nervo mediano supra tenuiter canaliculato, subtus satis prominente; nervulis 
lateralibus satis numerosis, supra paulo distinctis, subtns leviter pro- 
minentibns. Pkdukcui.cb subrectus, '/»— 17* cm. longus; sqeamak adpressae, 
membranaceae, valde concavae, dorso acntae, nitidulae, subtiliter multi- 
nervnlosae, fuscescentes, 6— 10 mm. longae. Bractkak adpressae, valde con- 
cavae, dorso leviter carinatae, fuscescentes, 1 — l'/tcm. longae. Flobks erecti 
vel erecto-patuli. Sepala rigidiuscula, satis concava, distincte 9-nervulosa, 
albo-viridia, inferne purpureo-punctata, 10—11 mm. longa, dorsale 2'/« ad 
3 mm. latum, lateralia basi valde obliqua, 3'/t— 4 mm. lata. Petala mem- 
branacea, erecta, apice satis recurva, leviter concava, valde asvmmetrica, basi 
satis attenuata, albo-viridia, subsparse tenuiterque purpureo-punctata vel 
striolata, 9—10 mm. longa, 2'/» — 3 mm. lata. Labkllcm rigidum, erectum, 
apice vsldc recurvum, valde concavum, tenuiter 7— 9-nervulosnm, extns. 
virescens, iotus albidum dilute purpureum et minute maculatnm, 10 mm, 
longum, inferne 8 mm. latum. Coi.cmsa erecta, valde incurva, inferne 
satis attenuata, semiteres, alba, 6 mm. longa. Axthera Inteo-ocbracea 
apice dilute purpurea. Capsula erecta, oblonga, obscure trigona, tenuiter 
6-sulcata, nitidula, fuscescens, l'/t cm. longa, 5—6 mm. crassa. 

Habitat in sylvit supra arbores ad Juiz de Fora prov. Mines 
Geraes: Barbosa Rodrigues; in arboribus ad Ribeirdo prope Rio Novo: 
Schwacke n. 11.123; in sylvis montosis ad Rodcio prov. Rio de Janeiro: 
Barbosa Rodrigues; in sylvis virgineis supra arbores ad Campo Grande 
prov. S. Paulo: Comm. Geogr. e Gecl. S. Paulo n. 2270. — Floret 
Augusto—Novembri. 

9 63 ORCHIDACEAE : MAXILLABIA. 64 58. MAXILLARIA PARVA Rolfe: canlibus brevis- 
simis, robustiusculis, simplicibus; pseudobulbis minutis, sub- 
imbricatis, elliptico-oblongis, satis compressis, basi squamis 
paucis scariosis brevibus acutisque vestitis, apice monophyllis; 
foliis minutis, satis coriaceis, sessilibus, lineari-oblongis, apice 
acutis, snbtus carinatis; pedunculo brevissimo, vaginis laxis 
paucis imbricatis vestito; bracteis ovatis, acutis, dorso cari- 
natis, ovario longioribus; floribus parvis ; sepalis subcoriaceis, 
subaequilongis, erecto-patulis, apice leviter recurvis, oblongis, 
apice acutis et minute apiculatis, lateralibus paulo latioribus 
mentum paulo distinctum formantibus ; petalis lineari-oblongis, 
acutis, tenuiter 5-nervulosis, sepalo dorsali paulo brevioribus; 
labello carnosulo, sepalis lateralibus aequilongo, sessili, ambitu 
late oblongo, basi late cuneato, prope apicem leviter trilobato, 
lobis margine integerrimis, lateralibus erectis, puberulis, apice 
late rotundatis, terminali paulo producto, transverse oblongo, 
apice obtuso revoluto, callo carnoso, obtusissimo, nitido; 
columna brevi, claviformi. 

Maxillaria parva Rolfe ! in Kew 'Bull. 1895. p. 193, 
Addit. Ser. IV. 259, in Orch. Rev. III. 307. 

Pseudobulbi erecti vel erecto-patuli, nitidnli, laete virides, primura 
laeves, demnm utrinque plus minusve tricostati, 8 — 12 mm. longi, 6—8 mm. 
lati. Folia rigidiuscula, leviter concava praecipue ad basin et ad apicem, 
utrinque laete viridia, 22—28 mm. longa, 5— 8 mm. lata; nervo mediano 
supra tenuiter canaliculato, subtus leviter prominente; nervulis lateralibus 
paulo distinctis. Peduxculus 8 mm. longus. Bracteae 8 mm. lougae. 
Flores lutei. Sepala rigidiuscula, tenuiter 9-nervulosa, 10 — 12 mm. 
longa, dorsale 4 mm. latum, Iateralia paulo obliqua, 5 mm. lata. Petala 
erecta, membranacea, vix obliqua, 9 — 10 mm. longa, 3 mm. lata. Labellum 
rigidum, satis concavum, tenuiter 9-nervulosum, 11 mm. longum, 5 mm. 
latum. Columna 6 mm. longa. Anthera laete purpureo-fusca. Capsula 
ignota. 

Habitat in Brasilia loco accurato Jiaud indicate: Hort. C. Ingram. 59. MAXILLARIA PLEBEJA Reichb. f. caulescens; 
vaginis sub bulbo fuscis aridis, lanceolato-triangulis, arete 
imbricantibus; bulbo parvo, ligulato utrinque bis impresso, 
apice monopbyllo; folio minuto, ligulato, bene acuto; ovario 
pedicellato, brevi, basi imbricatim plurivaginato; bractea 
triangula, ovarium superante; sepalis ovatis, acutis; petalis 
ligulatis, acutis; labello oblongo, medio obscure trilobato, 
circa limbum minutissimum ciliato-denticulato ; callo oblongo, 
a basi in medium abrupto, vernixio. 

Maxillaria plebeja Reichb. f. in Hamburg. Gartens. XV. 
57 (1859). 

Pseudobulbus vix 2V« cm. longus. Folium ultra 2 '/a cm. longum, 
vix 6 mm. latum, basi complicatum, sub apice extus carinatum. Flos 
ochroleuco-luteus, labello densius, sepalis petalisque rarius atropurpureo- 
punctatis. Anthera carinata; carina serrata. — Species mihi baud visa. 

Habitat in Brasilia loco accurato hand indicate : Hort. Schiller. 60. MAXILLARIA PUMILA Hook, caulibus brevis- 
simis, robustiusculis, basi ramosis; pseudobulbis minutis, sub- 
imbricatis, oblongis vel ovato- oblongis, satis compressis, 
primura basi squamis paucis scariosis breviusculis acutisque vestitis, demum denudatis, apice monophyllis; foliis minutis, 
coriaceis, sessilibus, oblongo -lanceolatis, apice subabrupte 
acutis vel interdum obtusiusculis, basi breviuscule attenuatis; 
pedunculo brevissimo, vaginis laxis paucis majusculis mem- 
branaceis ovatis acutis imbricatisque vestito; bracteis ovato- 
oblongis, obtusiusculis, ovario satis longioribus; floribus parvis; 
sepalis carnosulis, subaequilongis, erecto-patulis, late oblongis, 
obtusis, lateralibus apice leviter recurvis, mentum paulo pro- 
ductum obtusum formantibus; petalis oblongis, obtusis, tenuiter 
trinervulosis, sepalo dorsali subaequilongis; labello carnosulo, 
sepalis lateralibus paulo longiore, sessili, utrinque glabro et 
laevi, ambitu late oblongo-ligulato, basi breviuscule cuneato, 
supra medium leviter undulato paulo constricto obscure tri- 
lobato, lobis margine integerrimis, lateralibus erectis, latis- 
sime semirotundatis, terminali late oblongo-quadrangulo, apice 
rotundato-subtruncato et profuudiuscule emarginato, disco 
superne leviter calloso; columna longiuscula, crassiuscula, sub- 
claviformi, glabra; anthera convexa, apice subrotundata, laevi. 

Tabula nostra XV. Fig. II (habitus cum analysi). 

Maxillaria pumila Hook, in Bot. Mag. tab. 3613 (1837); 
Brapiez, Encyclogr. Regn. Veget. V. Nov. 1837 (Bot. Mag.) 
fig. 2; Reichb. f. in Linnaea XVIII. 403, in Walp. Ann. 
Bot. VI. 529; Hemsl Biol. Centr.-Amer., Bot. III. 266; 
Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. II. 196. 

Radices satis numerosae, fasciculatae, breves, filiformes, leviter 
flexuosae, cinereae, simplices vel rarius paulo ramosae. Caules erecti vel 
plus minusve patuli interdum penduli, leviter flexuosi vel arcuati, teretius- 
culi, squamis scariosis brevibus ovato -triangularibus acutis imbricatis 
fuscescentibus vestiti, 2—6 cm. longi, 1—2 mm. crassi. Pseudobulbi 
erecti vel erecto-patuli, recti vel paulo arcuati, nitidi, primum sublaeves 
et intense virides, demum fusco-olivacei et profunde multisulcati, 8 ad 
12 mm. longi, 3—5 mm. crassi. Folia erecta vel plus minusve patula, 
leviter arcuata, rigida, plus minusve concava praecipue ad basin, supra 
nitida et saturate viridia, subtus glauco-viridia, 2— 3Y« cm. longa, 4 ad 
8 mm. lata; nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde 
prominente; nervulis lateralibus numerosis, tenuissimis. Pedunculus 
erecto-patulus, leviter arcuatus, V*— 1 cm. longus; vaginae subadpressae, 
tenuiter multinervulosae, pallide fuscae, 5—8 mm. longae. Bracteae 
adpressae, scariosae, satis concavae, tenuiter plurinervulosae, fuscescentes, 
8—12 mm. longae. Flores erecti, segraentis inferne flaveolis, superne 
rubro-violaceis vel fuscescentibus. Sepala rigidiuscula, satis concava, 
tenuiter 5-nervulosa, 8—9 mm. longa, 3—4 mm. lata, Iateralia satis 
obliqua. Petala membranacea, erecta, apice paulo recurva, leviter con- 
cava, paulo obliqua, basi breviter altenuata, circiter 8 mm. longa, 2 ad 
2 1 /* mm. lata. Labellum rigidum, erectnm, apice leviter recurvum, satis 
concavum, tenuiter plurinervulosuru, 9—10 mm. longum, 3 mm. latum. 
Columna erecta, satis iucurva, inferne paulo attenuata, semiteres, 6 ad 
7 mm. longa. Capsula iguota. 

Habitat in Brasilia supra arbores loco accurato Jiaud indicato: 
Barbosa Rodrigues. Etiam in Guiana anglica ad Demerara : Inverarity; 
in Mexico: Leibold secund. BeicJib. f, loc. cit. 61. MAXILLARIA PARAHYBUNENSIS Cogn. 
caulibus brevissimis, robustiusculis, satis ramosis; pseudo- 
bulbis parvis, subimbricatis, late oblongo-subrhomboideis, valde 
compressis, inferne cuneatis, primum vaginis paucis distichis 
scariosis majusculis anguste triangularibus acutis dorso leviter 
carinatis imbricatis inferne vestitis, demum denudatis, apice 
monophyllis; foliis parvis, coriaceis, subsessilibus, anguste 65 ORCHIDACEAB : MAXILLARIA. 66 ligulato-lanceolatis, apice acutissimis, basi breviuscule atte- 
nuatis; pedunculo solitario, brevissimo, robustiusculo, vagiuis 
paucis majusculis scariosis triangulari-ovatis acutiusculis dorso 
carinatis imbricatisque vestito; bracteis ovatis, acutis, dorso 
carinatis, ovario satis Iongioribus; floribus parvis; sepalis 
coriaceo-carnosis, erectis, abrupte acutiusculis, dorsali ovato- 
oblongo, lateralibus majoribus, ovatis, mentum longiuscule 
productum obtusum formantibus; petalis ligulato-oblongis, 
apice rotundatis et minute apiculatis, subtiliter 5-nervulosis, 
sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnoso, sepalis late- 
ralibus paulo longiore, sessili, subtus glaberrirao, supra sub- 
tiliter puberulo praecipue ad apicem, utrinque laevi, ambitu 
obovato-oblongo, basi breviter attenuato, paulo supra medium 
satis uudulato leviter coustricto et obscure trilobato, in sinu 
utrinque minute unilobulato, lobis margine integerrirais, 
lateralibus erectis, latissime semirotundatis, terminali obtuse 
quadrangulo, apice subtruncato et leviter emarginato, disco 
inferne usque ad medium calloso antice profunde excav&to, 
callo crasso, ligulato, laevissimo, apice rotundato valde in- 
crassato; columna longiuscula, satis gracili, claviformi, glabra; 
antbera galeiformi, apice obscure cristata, laevi. 

Tabula nostra XV. Fig. Ill (habitus cum analyti). 

Radices fasciculatne, breves, filiformes, paulo flexuosae, simplice*. 
Caulks erecti vel nseendentes, satis tJexuosi, teretiusculi, sqnnmis scariosis 
breviusculis ovato-triangularibus aentis fuscescentibus imbricatiKque vestiti, 
G — 12 cm. longi, 2—3 mm. crassi, ramis longiusculis, erectis vel erccto- 
patulis. Pskudobui.bi saepius erecti, recti vel vix obliqui, nitiduli, virides, 
primura sublaeves, deirium utrinque facie profundiuscule 3— 4-sul<ati, 
1V«— 2 cm. longi, 7—12 mm. lati, 3—5 mm. crassi. Folia rigida, erects 
vel erecto - patula , saepius leviter arcuata, basi breviter condoplicata, 
superne satis concava, supra nitidula et intense viridia, snbtus paulo 
pallidiora, 5 — 8 cm. longa, 6—9 mm. lata; nervo mediano supra pro- 
fundiuscule canaliculato, subtus satis prominente; nervulis lateralibus 
paulo distinctis. Pkdcnculus erectus vel erecto-patulus, paulo arcuatns, 
5—8 mm. longus; vagixak leviter veutricosac, tenuiter multinervulosae, 
pallidae, 1 — l 1 /* cm. longae. Bracteak pellucidae, arete adpressae, valde 
concavae, 10—12 mm. longae. Flobes erecti vel subnutantee, segmentis 
flavo-aurantiacis et leviter purpureo-punctatis. Sepala rigida, tenuiter 
7 — 9-nervulosa, dorsale valde concavum, 11 — 12 mm. longum, 5 mm. 
latum, lateralia leviter concava, satis obliqna, 12 — 13 mm. longa, 7 mm. 
lata. Petai.a erecta, apice leviter recurva, submembranacea, satis concava, 
paulo obliqua, inferne leviter attenuata, 10—11 mm. longa, 3'/«— 4 mm. 
lata. Labei.lum rigidiusculum, erectum, superne leviter reenrvum, inferne 
valde concavum, superne subplanum, crassiuscule 7-nervulosum nervulis 
leviter ramosis, 12—14 mm. lougum, 6 mm. latum, callo nitido, atrofuaco. 
Columna erecta, satis incurva, inferne valde attenuata, semiteres, 7 — 8 mm. 
longa. Capsui.a erecta, sepalis marcescentibus coronata, oblongo-subclavata, 
inferne satis attenuata, obscure trigona, leviter G-sulcata, 12—14 mm. 
longa, 5 mm. crassa. 

Habitat in arboribus ad Serra de Botucatu prope Itatinga et Tiete 
prov. S. Paulo: Alex. Hummel n. 5 et 10; ad Parahybuna: Barbosa 
Rodrigues; fin rupibus prope Rio de Janeiro; E. Vie. — Floret Sepkmbri 
ad Novembrem. 62. MAXILLARIA FUSCO- PURPUREA Drapiez: 
caulibus erectis; pseudobulbis imbricatis, ovato-oblongis.com- 
pressis, apice monophyllis; foliis majusculis, linearibus, medio 
canaliculars; pedunculo brevissimo, unifloro, squamis spathi- 
formibus occulto; floribus mediocribus; sepalis apice leviter 
reflexis, dorsali obtusiusculo, lateralibus obliquis, basi cum 
labello connatis ; petalis sepalo dorsali brevioribus et angusti- o rib us; labello intus toto papilloso, trilobato, lobis lateralibus 
paulo product is, innVxis, lobo intermedio elongato, apice 
roiundato et emargiuato, disco ad medium calloso, callo lato, 
carnoso, laevi. 

Ma.ciilaria fusco-purpurea Drapiez, Did. Class. Sc. Nat. 
VII. 192 (1841). 

Cailks squamis vaginantibus oppoaitis membranaoeia fusceaeenti- 
busque veatiti. Psrcikmhlui laeves, crassi. Folia 17 — 18 cm. longa, 
12 mm. lata. Florks lateral™, 2\t rin. longi. SicrAi.A purpureo-fusca, 
baai fere fulva. Pktala itifrrne fulva «*t l.ituaeulata, apice fusee*. 
et valde reflex a. r f»TT alropurpur«*um CoU'mka dorso purpurea, 
atiiHc fulvoluteaet iuteuse purpureo>punctata. Aktmicka flava, — Specie* 
tnihi baud visa. 

Habitat in sylvis virgineis Brasilia* sccund. Drapia, toe. cit. MAXILLARIA QUELCHII Rolfe; subcaules- 
cens; pseudobulbis satis parvis, late oblongis, compressif, 
apice monophyllis; foliis mediocribus, coriaceis, lanceolato- 
oblongis, subobtusis, conduplicatis; pedunculo robustiusculo, 
foliis subaequilongo, vaginis satis numerosis lanceolatis acutis 
subimbricatis vestito; bracteis lanceolatis, acuminatis, ovario 
Iongioribus; floribus majusculis; sepalis carnosulis, anguste 
trianguiari- lanceolatis, acutissimis, lateralibus paulo Iongi- 
oribus, mentum paulo product urn formaniibtis; petalis lineari- 
lanceolatis, acuminatis, tenuiter 5-nervulosis, sepalo dorsali 
satis brevioribus; labello camosulo, sepalis lateralibus multo 
breviore, utrinque glabro, ambitu anguste obovato-deltoideo, 
basi longe cuneato, apice profundiuscule trilobato, lobis late- 
ralibus erectis, margine integerrimis, rotundato-oblongis, mem- 
branaceis, lobo intermedio recurvo, obovato-orbiculari, apice 
obscure tri( uspidato, medio carnoso, lateribus incurvo, disco 
calloso, callo oblongo, obtuso, concavo; columna brevi, clavi- 
formi. 

Ma. nil aria Quelchii llolfe! in Trans. Linn. Soc. Ixtnd. t 
ser. 2, Bot. VI. 04 (1901). 

Cam i.« vaginis imbricatis conduplicatis triangulari-lanceolatis acutis 
multistriati* 2Vt— 5 cm. longi s vestiti. RN0MMLM nilidi, punciic -ulaii, 
demum c-orrogati, 2'/* cm. longi, 18 — 20 mm. lati. Foi.u rigida, erecta, 
leviter falcata, nervulis tennissimi* numerous notata, 7'/t — 1° on. longa, 
2— 2'/t cm. lata. Pkdckcchts 7'/t — 10 cm. longus; vauixae 5—7, striata*, 
12—25 mm. longae. Rkactrar 2— 2'/i cm. longae. Sepal* ImmbUm 
ll-n<rvulosn, inferne 4—5 mm. lata, dorsale 83 mm. longum, lateralia 
35 mm. longa. Pktala 20—27 mm. longa, 3 mm. lata. Larkllcii erectum, 
tenuiter 9-nervulosnm, 12—13 mm. longum, superne 5 — 6 mm. latum, 
lobis lateralibus 2 mm. longts et 3 mm. latis, lobo intermedio 4 mm. 
lato et fere totidem longo. Colimka satis inenrra, 6 mm. longa. Caprcla 
ignota. 

Habitat in Guiana angliat in cacumine mont. Roraima altit. 
2900 m. : Mac Conncil et Quelch n. 690. In Brasilia teptentrionali forsan 
adhuc invenienda. II. Folia teretia vel semiteretia, linearia subulata vel capillaria. — 
Species 64—72. 

A. Psendobulbi apice monophylli. — 8pecies 64—65. 

G4. MAXILLARIA DKOATA LttDL, caulibus plu> 
minusve elongatis, robustiusculis, satis ramosis; pseudobulbis 67 ORCHIDACEAE : MAXILLARIA. 68 minutissimis , remotiusculis, teretiusculis, primum lineari- 
oblongis et vaginis pluribus majusculis membranaceis margine 
late scariosis ovato-lanceolatis acutis vel breviter acuminatis 
imbricatisque vestitis, demum elliptico-oblongis et denudatis, 
apice monophyllis; foliis minutis, crasse carnosis, semitere- 
tibus, linearibus, supra late canaliculars, apice obtusis, basi 
paulo attenuatis; pedunculo solitario, brevissimo, gracili, 
vaginis paucis majusculis tenuiter scariosis ovatis acutis 
imbricatisque vestito; bracteis ovato-lanceolatis, acutis vel 
breviter acuminatis, ovario saepius paulo brevioribus ; floribus 
minutis; sepalis submembranaceis, erectis, dorsali oblongo, 
obtusiusculo, lateralibus paulo longioribus, late triangularibus, 
acutis, mentum longe productum angustum obtusiusculum 
formantibus; petalis ligulato-oblongis, apice obtusis, subtiliter 
5-nervulosis, sepalo dorsali paulo brevioribus ; labello tenuiter 
membranaceo, sepalis lateralibus satis longiore, sessili, utrin- 
que glaberrimo, anguste obovato-oblongo, inferne longe atte- 
nuate, indiviso vel supra medium obscure trilobato, margine 
integerrimo et leviter undulato, apice subrotundato, disco usque 
ad medium calloso, callo paulo incrassato, lineari, laevi, apice 
rotundato; columna elongata, gracili, subclaviformi, apice antice 
alis longiusculis triangulari-linearibus acutissimis uncinatis 
aucta; anthera satis convexa, laevi, postice tenuiter cristata. 

Tabula nostra XXI. Fig. Ill (habitus cum analyst). 

Maxillaria uncata LindL! in Bot. Regist. XXIII. sub 
tab. 1986 (1837); Reichb. f. in Nederl. KruidJc. Arch. IV. 330, 
in Walp. Ann. Bot. VI. 530, in Linnaea XLI. 128; Barb. 
Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. II. 197, Struct, des OrJi. 
tab. 9. fig. 8. 

Maxillaria nana Hook Ic. PI. IV tab. 315 (1841). 

Radices uumerosae, subfascicnlatae, breviusculae, filiformes, satis 
flexuosae, albescentes, siraplices vel rarius vix ramosae. Caules erecti 
vel ascendentes, plus ininnsve flexuosi, squamis numerosis breviusculis 
membranacei9 arete adpressis anguste ovatis acutis teuuiter multinervulosis 
fuscescentibus dense irabricatis vestiti, interdnm breves et siraplices, 
saepius elongati usque 25 era. longi et satis ramosi, rarais erectis, satis 
flexnosis. Pseudobulbi erecti, recti vel paulo arcuati, primum laevesj 
demum profundiuscule plurisulcati, fuscescentes, 6 — 8 mm. longi, 2—3 mm. 
crassi, apice semper monophylli (non dipbylli ut in tabula nostra). Folia 
erecta vel erecto-patula, rigida, saepius satis arcuata, intense viridia, 
laevia, 2—5 cm. longa, 2—3 mm. lata, l'/a — 2 mm. crassa. Peounculus 
erectus, paulo flexuosus, V*— 1 cm. longas; vaginae satis ventricosae, 
tenuiter multinervulosae, nitidnlae, fuscescentes, 6—9 ram. longae. Bracteae 
pellucidae, valde concavae, adpressae, fulvae, 5—8 mm. longae. Flores 
erecti vel erecto-patoli, ocbrolenci. Sepala siccitate subpellucida, tenuiter 
5-nervulosa, dorsale satis concavum, basi satis constrictum, 9 mm. longum, 
3 mm. latum, lateralia leviter concava, basi valde obliqua, 10—11 mm. 
longa, basi 4—5 mm. lata. Petala erecta, siccitate pellucida, paulo 
concava, leviter obliqua, basi satis attenuata, 8 mm. longa, 2*/2 ram. lata. 
Labellum inferne paulo incumbens, superne leviter recurvum, satis con- 
cavum, subtiliter 7-nervulosum, 12—13 mm. longum, superne 4— 4V» mm. 
latum. Columna erecta, paulo incurva, inferne vix attenuata, semiteres, 
6 mm. longa, basi in pedem 5—6 mm. longnm producta. Capsula erecto- 
patula, sepalis marcescentibus coronata, late oblonga, basi apiceque obtusa, 
obtuse trigona, longitudinaliter tenuiter 6-sulcata, fuscescens, 12—16 mm. 
longa, 7 — 9 mm. crassa. 

Habitat in rupibus mont. Serra de Piedade prov. Minas Geraes: 
Martius; in arboribus prope Para: Martins; in saxis graniticis montis 
Araracoara in confinibus Popayan prov. Alto Amazonas: Martius. Etiam 
in Guiana gallica ad Karouany : Sagot n. 869; in Surinam: Eostmann 
n. 248; in arboribus prope Paramaribo: Kegel, Wullschlaegel n. 543; in 
sylvis prope Cassepoerekreek et Mariepaston : Kegel n. 811 et n. b;' ad ramos Crescentiae prope plantationem Jagtlust: Splitgerber n. 417; ad 
truncos arborum in districtu Para : Kapplcr n. 1657; in Guiana anglica : 
Schomburgk, Jenman n. 1720; ad Demerara: Loddiges. — Floret Octobri 
ad Decembrem. 65. MAXILLARIA MINUTA Cogn. caulibus brevi- 
bus, gracilibus, ramosissimis; pseudobulbis minutissimis, sub- 
imbricatis, anguste oblongo -subcylindraceis, vix compressis, 
primum vaginis paucis majusculis membranaceis margine 
scariosis late ovatis acutis vel obtusiusculis imbricatisque 
vestitis, demum subdeuudatis, apice monophyllis; foliis minutis, 
crasse coriaceis, semiteretibus, anguste linearibus, supra pro- 
funde canaliculars, apice obtusis, basi leviter attenuatis; 
pedunculo solitario, brevissimo, filiformi, vaginis paucis majus- 
culis membranaceis margine scariosis ovatis obtusis imbricatis- 
que vestito; bracteis late ovatis, obtusis, ovario paulo longi- 
oribus; floribus minutis; sepalis submembranaceis, erectis, 
aequilongis, dorsali oblongo, obtuso, lateralibus anguste 
triangulari-ovatis, apice abrupte acutis, mentum satis pro- 
ductum latum obtusum formantibus; petalis oblongo-ligulatis, 
obtusis, tenuiter trinervulosis, sepalo dorsali paulo brevi- 
oribus; labello carnosulo, sepalis lateralibus subaequilongo, 
sessili, supra subtiliter puberulo, subtus glaberrimo, late 
oblongo, basi breviter attenuato, supra medium obscure 
trilobato, lobis lateralibus erectis, paulo distinctis, margine 
integerrimis, Iobo terminal! suborbiculari, apice rotundato, 
margine leviter undulato, disco inferne ad medium vix incras- 
sato; columna longiuscula, gracili, subclaviformi, apice antice 
alis brevibus late semirotundatis aucta; anthera galeiformi, 
subtiliter papillosa, postice obscure cristata. 

Radices numerosae, dense fasciculatae, breviusculae, filiformes, satis 
flexuosae, cinereae, siraplices vel satis ramosae. Caules erecti vel ascen- 
dentes, plus minusve flexuosi, squamis pluribus breviusculis subcoriaceis 
arete adpressis late ovatis acutis vel obtusiusculis multinervulosis fusces- 
centibus imbricatisque vestiti, 2 — 6 cm. longi. Pseudobulbi erecti, recti 
vel paulo arcuati, inferne leviter attenuati, apice truncati, primum laeves, 
demum leviter plurisulcati, intense virides, 9—12 mm. longi, 2—3 nun. 
crassi. Folia erecta, rigida, recta vel paulo arcuata, intense viridia, 
laevia, 16—25 mm. longa, 2— 2 l h mm. lata, Vft— 2 mm. crassa. Peoun- 
culus erectns, panlo flexuosus, 3—6 mm. longus; vaginae satis ventti- 
cosae, tenuiter pluiinervulosae, rufescentes, 7—9 mm. longae. Bracteae 
subpellucidae, valde concavae, adpressae, fulvae, 6—8 mm. longae. Flores 
erecti, segmentis posticis flavo-rubescentibus, anticis intense pnrpnreo- 
fusois vel atropurpureis. Sepala leviter concava, tenuiter 5-nervulosa, 
7 mm. longa, dorsale basi breviter constrictum, 3 mm. latum, lateralia 
basi leviter obliqna, 3Vs mm. lata. Petala erecta, tenuiter nierabranacea, 
subplana, paulo obliqua, inferne satis attenuata, 6 ram. longa, 2 mm. lata. 
Labellum erectum, rigidiuscnlum, inferne valde concavum, apice sub- 
planum, distincte 5-nervulosum, 6 ! /»— 7 mm. longum, 3 mm. latum. 
Columna erecta, leviter incurva, inferne vix attenuata, semiteres, antice 
profunde canaliculata, 5 mm. longa, basi in pedem 2 1 /*— 3 mm. longum 
producta. Capsula erecta, oblonga, leviter arcuata, basi apiceque obtusa, 
obtuse trigona, profundiuscule 6-sulcata, sordide fusca, 7 mm. longa, 
3 mm. crassa. 

Habitat in Brasilia verisimiliter prov. Rio de Janeiro: Binot; in 
arboribus ad Serra do Discoberto prope Rio Novo prov. Minas Geraes : 
Schoacke n. 11.124. — Floret AprUi—Septembri. 

B. Pseudobulbi apice diphylli. — Species 66—72. 

66. MAXILLARIA MADIDA Lindl. caulibus brevi- 
bus, robustis, satis ramosis; pseudobulbis satis parvis, sub- 69 ORCHIDACEAE : MAXILLARIA. 70 imbricatis, oblongis, subteretibus, priuium vaginis pluribus 
magnis coriaceis late ovato-triangularibus acutis vel obtusius- 
culis arcte imbricatis vestitis, demum subdenudatis, apice 
dipbyllis rarius mouophyllis; foliis satis parvis, crasse caruosis, 
semiteretibus, linearibus vel lineari-ligulatis, supra profundus- 
cule lateque canaliculate, apice subabrupte acutis, basi non 
vel paulo attenuatis; pedunculo solitario, erecto vel ascen- 
dente, robustiusculo, pseudobulbis satis breviore, vaginis 
pluribus majusculis merabranaceis anguste ovatis acutis 
densiuscule imbricatis vestito, bracteis late ovatis, obtusius- 
culis, cucullatis, ovario satis longioribus; floribus mediocribas; 
sepalis crassiuscule coriaceis, erect is, apice leviter recurvis, 
subaequilongis, acutis, dorsali oblongo, lateralibus anguste 
tiiangulari-ovatis, mentum breviuscule productum obtusum 
formantibus; petalis ligulato-subspathulatis, apice abrupte 
subacutis, tenuiter 5-nervulosis, sepalo dorsali paulo brevi- 
oribus; labello carnosulo, sepalis lateralibus subaequilongo, 
sessili, utrinque glabro, ambitu anguste obovato-oblongo, basi 
longiuscule attenuato-cuneato, supra medium distincte trilobato, 
sinubus inter lobos acutis, lobis margine subtiliter denticu- 
latis, lateralibus paulo productis, erectis, latissime semi- 
rotundatis, terminali majusculo, late subrotundato, basi satis 
constricto, apice retuso vel leviter emarginato, supra niti- 
dissimo, disco infeme usque ad medium calloso, callo carnoso, 
depresso, ligulato, apice leviter dilatato et subtruncato; 
columna elongata, crassiuscula, claviformi, glabra; anthera 
mitrata, laevi, apice obscure cristata. 

Maxillaria madida Lindl. in Bot. Regist. XXIV. Misc. 74 
(1838); Walp. Ann. Bot. VI. 530. 

Maxillaria cepula Reichb. f.\ in Bonplandia III. 216 
et 226 (1855), in Walp. Ann. Bot. VI. 530, in Saund. Ref. 
Bot. II. tab. 104; Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. II. 
197; Warm. Synib. Fl. Bras. Cenlr. part. XXIX. 847. 

Maxillaria crassifolia Lindl.! Herb, (non Reichb. f.) ex 
Reichb. f. in Saund. Ref. Bot. II. sub tab. 104 (1872). 

Radices numerosae, subfasciculatae, longiusculae, filiformes, satis 
flexuosae, cinereae, simplices vel leviter ramosae. Cadi.es erecli vel 
ascendeutes, plus minusve arcuati, teretiasculi, 1 — 7 cm. longi, 3 — 7 ram. 
crassi, vaginis numerosis amplis coriaceis distichis arcte imbricatis late 
Iriangnlaribns acatiasculis vel obtasis atrofuscis vestiti. Psecdobulbi 
erecti vel erecto-patuli, nitidi, intense virides, primnm recti et laeves, 
demuni plus minusve arcnati et profundiuscule plurisulcati, snperne satis 
attenuati, 2—3 cm. longi, 7—11 ram. crassi. Folia erecta vel erecto- 
patula, rigidissima, saepins satis arcuata, supra intense viridia fere atro- 
viridia, subtus satis pallidiora, 4—8 cm. longa, 3-8 mm. lata, 2 — 4 mm. 
crassa. Pkduncclus rectus vel leviter arcuatus, satis compressas, l f» ad 
V]» cm. longns, 2— 3 mm. crassus; vagixae subpellucidae, disticbae, satis 
ventricosae, laeves, nitidae, pallidae, 13—16 mra. longae. Bracteae mera- 
branaceae, basi vagiuantes, laeves, pallidae, 12 — 15 mra. longae. Flobks 
erecti vel erecto-patuli, segmentis fuscescentibus, apice interdura atrofuscis, 
vel infeme sordide flavescentibos. Sepala rigida, tenuiter multinervulosa, 
18—19 mra. longa, dorsale valde concavum, superne leviter incurvum, 
apice breviter recurvum, 5—6 mm. longum, lateralia leviter coucava, 
satis obliqua, 7 — 8 mm. lata. Petala erecta, apice leviter recurva, 
carnosula, paulo concava, leviter obliqua, infeme longe attenuata, interdum 
purpureo vel purpuraceo-violaceo punctata, 16—18 ram. longa, 4—5 mm. 
lata. Labellum rigidum, erectum, superne valde recurvum, satis concavam, 
tenuiter multinervulosum nervulis satis ramosis, 17—18 mm. longum, 
7—8 mm. latum, callo nitidissimo, atropurpureo. Colciixa erecta, leviter 
incurva, infeme satis attenuata, semiteres, 12—13 mm. longa, basi in 
pedem 4—5 mm. longum producta. Capsula ignota. 

Orchid. III. Var. pallida Cogn. Maxillaria crpida var. pallida KUngc in Ad. Ilort. 
Pdrapot. XVII. 10. tab. 2. tig. 17 (1898). 

PsK(7DOBii.Bi rvlindriri, striati, purpuraarente*. Folia aofustiora, 
mtlvs vaginis araplis triaugulis punrtulia castanets conjunct it warn- 
latis vestitus. Flores pallidi, segmentis acutis. Labclli lobi lateral** 
sobrotuodati non denlirulati, terminali* latior. 

Habitat in pror. Minat Geratt ad ltacolumi: Sellotr ter. C. H. 350; 
magna copia in rupibut et tarit tttontis Serra da Piedade grcgatim cretcit; 
Warming; in rupibut ad Serra de Ouro Preto frequent, altit. 1370 m.i 
ScJtwacke n. 10404, E. Vie n. 1992; in proc. Rio de Janeiro: Loddiget; 
ad Serra dot Orgdot: Mien; in pror. S. Paulo ad Campo Grande: 
Comm. Qeogr. e Geol. S. Paulo n. 1864; ad Apiahy . Puiggary n. 355$. — 
Var. p\ Patria ignota ted veritimiliter BratiUa. — Floret Februario. 67. MAXILLARIA SLJBULATA Lindl. caulibus 
iusculis, robustis, satis ramosis; pseudobulbis satis ptrrif, 
subimbricatis, lineari-oblongis, subteretibus, primnm vaginis 
pluribus magnis scariosis ovato-triangularibus acutis vel 
breviter acuminatis arcte imbricatis vestitis, demum denu- 
datis, apice dipbyllis; foliis satis parvis, coriaceo-carnosis, 
semiteretibus, subulatis, supra profunde angusteque canalicu- 
laiis. apice acutissimis, basi non attenuatis; pedunculo soli- 
tario, erecto, gracili, pseudobulbis satis breviore, vaginis 
paucis majusculis tenuiter membranaceis obovato- oblongis 
apice subabrupte acutis laxe imbricatis vestito; bracteis late 
obovatis, abrupte acutiusculis, cucullatis, ovario satis longi- 
oiibus; floribus satis parvis; sepalis coriaceis, erectis, apice 
paulo recurvis, subaequilongis, oblongis, acutissimis, lateralibus 
mentum breviter productum subrotundatum formantibus; 
petalis oblongo-ligulatis, apice abrupte acutiusculis, tenuiter 
6-nervulosis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carno- 
sulo, sepalis lateralibus subaequilongo, sessili, utrinque glabro, 
ambitu ovato-oblongo, basi breviuscule cuneato, paulo supra 
medium leviter trilobato, sinubus inter lobos obtusis, lobis 
margine integerrimis et leviter undulatis, lateralibus erect is, 
latissime semirotundatis, terminali majusculo, ovato, basi 
paulo constricto, apice obtuso, disco fere usque ad medium 
calloso, callo carnoso, lineari-ligulato, laevi, apice vix dilatato 
et subrotundato; columna breviuscula, satis gracili, claviformi, 
glabra; antbera mitrata, subtiliter papillosa, apice obscure 
cristata. 

Maxillaria subtdata Lindl. Oen. and Spec. Orch. 147 
(1832); Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 531. 

Radices nnmerosissimae, dense fasciculatae, brevinsculae, filiformes, 
flexuosae, verruculosae, simplices vel leviter ramosae. Cavles erecti vel 
plus minusve patuli, tortuosi vel satis arcnati, teretinscnli, crebre artiou- 
lati, plus minusve nodosi, sordide fasci, 5— 20 cm. longi, 6 — 10 mm. crassi. 
PsErnoBi'LBt erecti vel erecto-patuli, plus minnsve arcuati, superne longe 
attenuati, laete virides, primnm laeves, demum profunde plurisulcati, 
2— 3>/ t cm. longi, 5—8 mm. crassi. Folia pins minnsve patula, rigida, 
saepius satis arcuata, supra intense viridia, snbtus panlo pallidiora, 6 ad 
10 cm. longa, siccitate l-l'/imm. crassa. Pkdcxculcs rectus vel paulo 
flexnosus, paulo compressus, pallide viridis, I — l'/tcm. longus, 1 — 1 '/i mm. 
crassus; vaginae subpellucidae, satis ventricosae, laeves, nitidulae, pallidae, 
12 — 15 mm. longae. Bracteae tenuiter merabranaceae, baai vaginantes, 
tenuissime plurinervulosae, pallidae, 10—12 mm. longae. Flores erecti, 
segmentis intense fusco-rubris, immaculatis. Sepala rigid inscnla, tenuiter 
5— 7-nervulosa, 13— 14 mm. longa, 4-5 ram. lata, dorsale valde concavum, 

10 71 ORCHIDACEAE : MAXILLARIA. 72 lateral ia leviter concava, satis obliqua. Petai.a erecta, apice paulo recurva, 
submerubranacea, paulo concava, leviter obliqua, iuferne longe attenuata, 
11—12 mm. longa, 3— 37» mm. lata. Labkllum rigitliusculum, inferne 
erectum, superne leviter recurvum, satis concavum, tenuiter 5— 7-nervu- 
losnm nervulis satis ramosis, 12-13 mm. longum, 5— G ram. latum. 
Columna erecta, satis incurva, inferne longe atteuuata, semiteres, 6 a«l 
7 mm. longa, basi in pedem 3 mm. longum producta. Capsula ignota. 

Habitat in prov. Bio de Janeiro: Gandichaud n. 378, Luschnath; 
in sylvis supra arbores ad Serra dos Orgdos prope Theresopolis : H. Schenck 
n. 2678. — Floret Ftbruario—Martio. G8. MAXILLARIA ACICULARIS Herbert : caulibus 
brevibus vel brevissimis, robustis, satis ramosis ; pseudobulbis 
parvis, subimbricatis, anguste oblongis subfusiformibus, paulo 
compressis, primum vaginis pluribus magnis subscariosis 
anguste ovato- triangulares acutiusculis vel obtusis arete 
imbricatis vestitis, demum denudatis, apice diphyllis; foliis 
longiusculis, coriaceo-carnosis, tenuiter subulatis, semitere- 
tibus, supra profundiuscule canaliculatis, subtus rotundatis, 
apice acutissimis, basi non attenuatis; pedunculo solitario, 
erecto, satis gracili, pseudobulbis satis breviore, vaginis paucis 
satis parvis tenuiter membranaceis ovato-oblongis acutis laxe 
imbricatis vestito; bracteis triangulari-oblongis, acutis, cucul- 
latis, ovario paulo longioribus; floribus parvis; sepalis coria- 
ceis, subaequilongis, erectis, superne leviter recurvis, sub- 
abrupte acutissimis, dorsali late oblongo, lateralibus triangu- 
lari-ovatis, mentum breviter productum obtusum formantibus; 
petalis oblongo-ligulatis, obtusiusculis, subtiliter 7-nervulosis, 
sepalo dorsali subaequilongis; labello carnosulo, sepalis late- 
ralibus subaeqnilongo, sessili, utrinque glabro, ovato-sub- 
rhomboideo, basi breviter lateque cuneato, margine integerrimo 
supra medium leviter undulato, apice obtuso vel subrotundato, 
disco inferne usque ad medium calloso, callo carnosulo, lineari- 
ligulato, laevissimo, apice rotundato; columna breviuscula, 
satis gracili, claviformi, glabra; anthera satis convexa, laevi, 
apice non vel obscure cristata. 

Tabula nostra XVI. Fig. II (habitus cum analysi). 

Maxillaria acicularis Herbert, Msc. ex. Lindl. in Bot. 
Regist. XXIII. sub tab. 1986 (1837); Hook, in Bot. Mag. 
tab. 4374; Gard. Chron. 1848. p. 319; Otto et Dietr. Allgem. 
Gartenz. XVI. 216; Morren in Ann. de Gand, IV. 223; 
Reichb. /. in Walp. Ann. Bot. VI. 531; Barb. Rodr. Gen. 
et Spec. Orch. Nov. II. 197; Stein, Orchideenb. 344. 

Radices nnmerosae, dense fasciculatae, longinsculae, filiformes, 
tortuosae, laeves vel rngosulae, satis ramosae. Caules erecti vel ascen- 
dentes, saepius satis flexuosi, nodosi, teretiusculi, sordide fusci, 1—7 cm. 
Jongi, 2—5 mm. crassi, vaginis numerosis majusculis coriaceis disticbis 
ovato-triangnlaribns acutis sordide fuscis arete imbricatis vestiti. Pseudo- 
bui.bi erecti vel erecto-patuli, recti vel paulo arcuati, intense virides vel 
interdnm dilute flavescentes, nitidi, primum sublaeves, demum profunde 
multisnlcati, 12—20 mm. Iongi, 4—6 mm. crassi. Folia erecta vel paulo 
patnla, rigida, plus minusve arcuata, supra intense viridia, subtus paulo 
pallidiora, 7—15 cm. louga, 7»— l»/« mm. crassa. Pedunculus rectus vel 
paulo flexnosus, teretiusculus, V»-l cm. longus, l'/jmm. crassus; vaginae 
subpellucidae, satis ventricosae, laeves, nitidae, pallidae, 8 — 12 mm. longae. 
Bracteae tenuiter membranaceae, basi vaginantes, laeves, pallidae, 7 ad 
9 mm. longae. Flores erecti vel erecto-patuli, segmentis intense purpureo- 
vinosis. Sepai.a satis concava, tenuiter 7-9-nervnlosa, 10—11 ram. longa, 
dorsale 3-4 mm. latum, lateralia satis obliqua, 4-5 mm. lata. Petala submembranacea, paulo concava, leviter obliqua, iuferne paulo attenuata, 
9_10 mm. longa, 2 x 'i— 3 mm. lata. Labkllum rigidiusculum, inferne 
erectum, superne satis recurvum, valde concavum, tenuiter multiuervu- 
losum, atropurpureum, 9—10 mm. longum, b 1 !*— 6 mm. latum. Columna 
erecta, satis incurva, inferne leviter attenuata, semiteres, flavesceus, 6 ad 
7 mm. longa. Capsula erecto-patula, sepalis persistentibus coronata, late 
oblonga, obtuse trigona, tenuiter 9-costata, fuscescens, 1 cm. longa, 4 ad 
5 mm. crassa 

Var. p. brevifolia Cogn. 

Pseudobulbi 10—12 mm. Iongi. Folia 27a— 4 cm. longa. Mentum 
longiuscule productum. 

Habitat in Brasilia locis accuratis haud indicatis: Hort. Herbert, 
Barbosa Bodrigues; in prov. Bio de Janeiro: Burchell n. 1391 et 1392; 
inter prov. Bio de Janeiro et Minas Geraes: Burchell n. 1105-14; in 
prov. Minas Geraes supra arbores ad Serra do Discoberta prope Bibeirdo : 
Aranjo ex Schwacke n. 11.125. — Var. p. In prov. S. Paulo ad Campo 
Grande: Comm. Geogr. e Geol. S. Paulo n. 1961; ad Apiahy: Puiggary.— 
Floret Augusto — Septembri. 69. MAXILLARIA VERNICOSA Barb. Rodr. cauli- 
bus brevissimis, robustiusculis, satis ramosis; pseudobulbis 
minutis, imbricatis, lineari-oblongis, obtuse tetragonis, primum 
vaginis paucis majusculis margine scariosis ovato-lanceolatis 
acutis arete imbricatis vestitis, demum denudatis, apice 
diphyllis; foliis brevibus, rigidiusculis, capillaribus, teretibus, 
supra subtiliter canaliculatis, apice acutissimis, basi non 
attenuatis; pedunculo solitario, erecto, filiformi, pseudobulbis 
satis breviore, vaginis paucis parvis tenuiter membranaceis 
ovato-lanceolatis acutissimis laxe imbricatis vestito; bracteis 
anguste ovatis, acutis, cucullatis, ovario paulo longioribus; 
floribus minutis; sepalis submembranaceis, erectis, oblongis, 
acutis, lateralibus paulo longioribus et latioribus, mentum 
longiuscule productum obtusum formantibus; petalis ligulato- 
subspathulatis , apice subrotundatis et minute apiculatis, 
tenuiter trinervulosis, sepalo dorsali subaequilongis; labello 
carnosulo, sepalis lateralibus paulo breviore, sessili, subtus 
glabro, supra subtiliter puberulo praecipue ad basin, oblongo- 
linguiformi, basi obtuso, margine integerrimo vix undulato, 
apice acuto recurvo dorso breviter carinato, disco inferne fere 
usque ad medium calloso, callo vix carnoso, ligulato, nitido, 
apice subtruncato; columna brevi, satis gracili, subclaviformi, 
glabra; anthera mitrata, laevi, apice obscure cristata. 

Tabula nostra VII. Fig. II (analysis). 

Maxillaria vernicosa Barb. Rodr.! Gen. et Spec. Orch. 
Nov. I. 121 (1877), II. 197. 

Radices nnmerosae, dense fasciculatae, Iongi usculae, filiformes, 
corrogatae, subtiliter velutinae, tortuosae, cinereae, simplices vel satis 
ramosae. Caules erecti vel ascendentes, satis flexuosi, 2 — 4 cm. Iongi, 
2—3 mm. crassi, vaginis numerosis majusculis late triangularibus acutis 
vel obtusiusculis tenuiter multicostatis fuscescentibus arete imbricatis 
vestiti. Pseudobulbi erecti, recti vel paulo arcuati, laete virides, nitidi, 
primum laeves, demum profunde quadrisulcati, 10—14 mm. Iongi, l'/l ad 
3 mm. crassi. Folia erecta vel erecto-patula, leviter arcuata vel paulo 
flexuosa, intense viridia, 27»— 37» cm. longa, siccitate 1 /s mm. crassa. 
Pedunculus rectus vel paulo flexuosus, teretiusculus, 7»— 1 cm. longus; 
vaginae subpellucidae, leviter ventricosae, laeves, pallidae, 4—6 mm. 
longae. Bracteae membranaceae, basi vaginantes, laeves, apice dorso 
breviter carinatae, arete adpressae, 5—7 mm. longae. Flobes erecti, 
segmentis laete luteis, basi purpureis vel purpureo- fuscis. Sepala satis 73 ORCmiUCEAE: MAXILLARIA. 74 concava, tenuiter 5-nervulosa, dorsale superne satis iueurvum, 6 mm 
longnra, l«/i-2 mni. latum, lateral!, falcate, bnsi gat is obliqua, 7 urn 
longa, 2-2»/i mm. late. Pbtai.a tenuiter membranarea, paulo coucava 
falcate, infeme longe attenuate, 6»/t-6 mm. longa, apice l«/i mm. lata.' 
Labem.um rigidinaculum, infeme erectum, superne satis recurvum. valde 
concavnm, tenuiter plurinervulosum, laete luteum, inferne usque ultra 
medium tenuiter denseque purpureo-puuctatum, callo purpureo,5-5'/« mm. 
longum, 2V* mm. latum. Column* erecta, leviter incurva, infeme paulo 
atteuuata, semiteres, 2Vi— 3 mm. longa, basi in pedem 2 mm. longum 
producte. Capsui.a erecta vel erecto-patula, sepalis niarcescentibus coro- 
nata, late oblonga, apice satis attenuate, obtuse trigona, profundiuscule 
6-sulcata, laevis, fuscescens, 6 mm. longa, 2*/« mm. crassa. 

Habitat in campis supra arbores ad Santa Rita do Rio Claro 
prov. Minas Geraes; Barbosa Rodrigues; ad Caldas: RegneU ser. III. 
n. 1135; in prov. S. Paulo supra arbores ad Serra de Botucatu propt 
Itatinga: Alex. Hummel n. 2. — Floret Martio—Aprili. 70. MAXILLARIA VITELLINIFLORA Barb. Rodr. 
caulibus brevissimis, robustiusculis, ramosissimis; pseudobulbis 
parvis, imbricatis, linearibus, teretiusculis, primum infeme 
vaginis paucis satis parvis coriaceis ovato-lanceolatis acutis 
arete imbricatis vestitis, demum denudatis, apice diphyllis; 
foliis brevibus, rigitliusculis, capillaribus, subteretibus, supra 
leviter canaliculars, apice acutissimis, basi non attenuatis; 
pedunculo solitario, subfiliformi, pseudobulbis satis breviore, 
vaginis paucis parvis membranaceis ovato-lanceolatis breviter 
acuminatis laxe imbricatis vestito; bracteis ovatooblongis, 
acutissimis, cucullatis, ovario paulo longioribus; floribus 
minutis; sepalis submembranaceis, erectis, subaequilongis, 
acutis, dorsali oblongo, lateralibus paulo latioribus, triangu- 
laribus, mentum breviuscule productum obtusum formantibus \ 
petalis lanceolatis, acutis, subtiliter trinervulosis, sepalo 
dorsali aequilongis; labello carnosulo, sepalis lateralibus sub- 
aequilongo, sessili, utrinque glabro, indiviso, oblongo, basi 
obtuso subrotundato, margine integerrimo non undulato, apice 
obtusiusculo, disco infeme fere usque ad apicem calloso, callo 
carnosulo, lineari-subspathulato, apice acuto; columua brevi, 
crassiuscula, claviformi, glabra; anthera galeiformi, laevi, 
apice leviter cristata. 

Tabula nostra VII. Fig. Ill (liabitus cum analysi). 

Maxillaria vitellinijlora Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. I. 121 (1877), II. 197. 

Radices numerosae, dense fascicnlatae, breviuscnlae, filiformes, satis 
tortnosae, cinereae, simplices vel satis ramosae. Caci.es erecti vel ascen- 
dentes, satis flexoosi, 3—5 cm. longi, V/t— 2 mm. crassi, ramis erectis, 
dense fastigiatis, vaginis numerosis majusculis subcoriaceis ovato-triangu- 
laribus acutis vel obtusiusculis tenuiter multicostatis pallide fuscis arete 
imbricatis vestiti. Pseudobulbi erecti vel erecto-patuli, intense virides, 
nitidi, primum recti et laeves, demum satis arcuati et profunde plnri- 
sulcati, 12—22 mm. longi, 17s— 2 1 /* mm. crassi. Folia erecta vel erecto- 
patula, subrecta paulo arcuata vel leviter flexuosa, intense viridia, 17« ad 
27« cm. longa, 7* mm. crassa. Pedunculus rectus vel paulo flexuosus, 
teretiusculus, ''j-1 cm. longus, Vs mm. crassus; vaginae arete adpressae, 
subventricosae, laeves, pallide fuscae, 6—8 mm. longae. Bracteae tenuiter 
membranaceae, basi vaginantes, laeves, adpressae, fuscescentes, 5—6 mm. 
longae. Flores erecti vel erecto-patuli, segmentis flavo-vitellinis, inferne 
dilute purpureis. Sepala tenuiter 5-nervulosa, apice paulo recurva, 
67s -7 mm. longa, dorsale valde concavum, 2— 27« mm. latum, lateralis 
leviter concava, basi valde obliqua, 27«— 3 mm. lata. Petala mem- 
bianacea, erecta, paulo concava, satis obliqua, inferne leviter attenuata, 
67,-7 mm. longa, 2 mm. lata. Labellum rigidiusculum, inferne erectum, 
superne satis recurvum, satis concavum, laete pnrpureo-viuosum, superne anguste luteo- marginatum, basi nitidum, 6—7 mm. longum, 2'/i mm. 
latum. COLQMXA erects, satis incurva, infcine paulo attenuate, semiteres, 
3 — 4 mm. longs, basi in pedem 3—4 mm. longum products. Aktukua 
alba, superne subtiliter purpureo-puncUta. Capslla ignota. 

Habitat in sylris supra arbores propt & Gon^alo da Campanha et 
Alfenas prov. Minas Gerats : Barbosa Rodrigues ; in prov. Rio de Janeiro 
ad Serra dos Orgdos: Miers; in sylris supra arbores ad Serra da Bica 
prope Cascadura: H. ScJienck n. 1895. — Floret Aprili. 71. MAXILLARIA NEOWIEDII Reicub. f. cauli- 
bus numerosis, deuse caespitosis, brevissimis, robustiusculis, 
satis ramosis; pseudobulbis minutis, subimbricatis, lineari- 
oblongis, subteretibus, primum vaginis paucis majusculis 
coriaceis margine anguste scariosis anguste o vat is acutis 
vel obtusiusculis laxe imbricatis vestitis, demum denudat is, 
apice diphyllis; foliis brevibus, rigidis, anguste acicularibus, 
semiteretibus, supra leviter canaliculatis, apice abrupte acutis, 
basi non attenuatis; pedunculo solitario, subfiliformi, pseudo- 
bulbis satis breviore, vaginis paucis majusculis subcoriaceis 
margine late scariosis ovato-lanceolatis acutis laxe imbricatis 
vestito; bracteis anguste ovatis vel ovato-lanceolatis, acutis. 
cucullatis, ovario satis longioribus; floribus minutis; sepalis 
submembranaceis, erectis, dorsali oblongo, lateralibus satis 
majoribus, ovato-triangularibus, mentum longiuscule productum 
obtusiusculum formantibus; petalis lanceolatis, acutissimis, 
subtiliter trinervulosis, sepalo dorsali aequilongis; labello 
carnosulo, sepalis lateralibus subaequilongo, latiuscule longe- 
que unguiculato, limbo ovato, basi subtruncato, apice retuso, 
margine leviter undulato interdum subdenticulato, subtus 
glaberrimo, supra subtiliter puberulo antice callis parvulis 
quibusdam ornato, disco inferne usque ad medium calloso, 
callo carnoso, lineari-ligulato, laevi, apice rotundato; columna 
breviuscula, gracili, claviformi, glabra; antbera galeiformi, 
subtiliter papillosa, apice posticeque tenuiter cristata. 

Tabula nostra XXI. Fig. II (habitus cum analysi). 

Maxillaria Neowiedii lieichb. f.l in Linnaca XLI. 29 
(1877). 

Radices numerosae, dense fasriculatae, breviusculae, filiformes, 
tortuosae, cinereae, simplices vel satis ramosae. Caules erecti vel asceu- 
dentes, plus minusve flexuosi, t<retiusculi, 1 — 4 cm. longi, 1—1 7» mm. 
crassi, ramis erectis, dense fastigiatis, vaginis pluribus majusculis vel 
brevibus subcoriaceis ovato-triangularibus vel trisngulari-lanceolatis acutis 
pallide fuscis arete imbricatis vestiti. Pseudobci.bi erecti, intense virides, 
primum recti et laeves, demum leviter arcuati et profundiuscule pluri- 
sulcati, 7—11 mm. longi, 2—3 mm. crassi. Fot.u erects vel erecto-patula, 
rigida, satis arcuata vel subrecta, intense viridis, 17t— 2'/i cm. longa, 
circiter 1 mm. crassa. Pedcncclcs rectus vel leviter flexuosus, teretius- 
culus, Ms— 1 cm. longus, l \t— 1 mm. crassus; vaqixae arete adpressae, 
leviter ventricosae, subtiliter mnlticostetee, pallidae, 5—10 mm. longae. 
Bkacteab pellucidae, basi vaginantes, laeves, adpressae, pallidae, 10 ad 
13 mm. longae. Flores subnutantes, segmentis purpureo-vinosis. Sepala 
tenuiter 5-nervulosa, dorsale valde concavum, 9 mm. longum, 3 mm. 
latum, lateralis leviter concava, basi valde obliqua, 11 mm. longa, 4 ad 
47i mm. lata. Petala membranacea, erects, paulo concava, vix obliqua, 
inferne satis attenuata, 9 mm. longa, 2'/i mm. late. Labeuxm rigidius- 
culum, inferne erectum, superue satis recurvum, valde concavum, tenuiter 
trinervulosum nervulis satis ramosis, 10—11 mm. longum, 5 mm. latum. 
Columna erecta, satis incurva, inferne valde attenuata, semiteres, 6 mm. 
longa, basi in pedem 4 mm. longum producta. Capsula patula, oblonga, 
recta, obtuse trigona, tenuiter 6-sulcata, pallide fulva, 10-12 mm. longa, 
3 — 4 mm. crassa. 75 ORCHID ACEAE : MAXILLAEIA. 76 Var. p. longifolia Cogn. Folia superne attenuata apice acutissimn, 37* -47* cm. longa. 
Labeli.um sepalis lateralibus loogius. 

Habitat in sylris primaeris supra arbores ad Novo Friburgo prov. 
Rio de Janeiro: Princ. Max. von Neuwied; in arboribus ad Campos da 
Bocaina: Glaziou n. 11625. — Var. £. In arboribus frequens prope 
S. Paulo: Edwall. — Floret Martio—Septembri. 72. MAXILLA RI A CHRISTOBALENSIS Rbichb. p. 
caulibus elongatis, robustiusculis, dichotome vix ramosis, a 
foliorum vaginis disticbis vaginatis ; pseudobulbis satis parvis, 
remotis, anguste oblongis, satis compressis, inferne vaginis 
paucis distichis majusculis coriaceis anguste triangularibus 
irabricatis vestitis, apice diphyllis; foliis breviusculis, crasse 
coriaceis, acicularibus, semiteretibus, supra profundiuscule 
angusteque canaliculars, apice obtusis et inaequaliter bilobu- 
latis, basi non attenuatis ; pedunculo solitario in axillis vagi- 
narum, subfiliformi, brevissimo, basi vaginis 1—2 majusculis 
coriaceis anguste triangularibus acutisque vestito; floribus 
parvis; sepalis coriaceis, subaequilongis, erectis, oblongis, 
acutissimis, lateralibus mentum breviusculum obtusum forman- 
tibus; petalis oblongo- ligulatis, abrupte acutis, tenuiter 
5-nervulosis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carno- 
sulo, sepalis lateralibus satis breviore, sessili, utrinque glabro, 
ambitu obovato-oblongo, basi longe cuneato, superne profundius- 
cule trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus parvis, 
erectis, obtusiusculis, intermedio satis producto, retuso, callo 
oblongo inter lobos laterales; columna breviuscula, satis gracili, 
claviformi, glabra, antice utrinque angulata, postice minutis- 
sime denticulata; anthera galeiformi, subtiliter papillosa, apice 
posticeque leviter cristata. 

Maxillaria Christobalensis Beichb. f. ! in Bot. Zeit. X. 857 
(1852), in Walp. Ann. Bot. VI. 532. 

Caules erecti, stricti vel paulo flexnosi, leviter compressi, 25 cm. 
longi vel ultra, 4 — 5 mm. crassi, ramis erectis, strictis, vaginis numerosis 
majusculis foliaceis coriaceis arete adpressis densinscule imbricatis vestiti. 
Pseudobulbi erecti, inter se 5 — 15 cm. distantes, recti vel vix obliqui, 
intense virides, laeves, siccitate tenuiter corrugati, 27* — 3 cm. longi, 
5—7 mm. crassi. Folia rigida, erecta vel erecto-patula, stricta vel paulo 
arcnata, intense viridia, 37*— 67* cm. longa, 1 — 2 mm. crassa. Pedun- 
cui.cs erectns, rectus vel paulo flexuosns, 7* — 1 cm. longus. Flores 
nutantes, ut videtur fusci. Ovarium paulo arcuatum, obtuse trigonum, 
10 — 12 mm. longum. Sepala rigidiuscula, satis concava, tenuiter 7-nervu- 
losa, 10—11 mm. longa, 3— 37« mm. lata, lateralia subfalcata. Petala 
erecta, membranacea, paulo concava, vix obliqua, inferne leviter attenuata, 
9— 97* mm. longa, 3 mm. lata. Labeli.um rigidiusculum, inferne erectum, 
superne satis recurvnm, valde concavum, tenuiter 7-nervulosum, 8 mm. 
longum, superne 4 mm. latum. Columna erecta, leviter inenrva, inferne 
satis attenuata, semiteres, 6 mm. louga. Capsula ignota. 

Habitat in rupibus Peruviae orientalis subandinae ad Cerro de 
San Christobal prope Ctichero: Poeppig n. 1359. In Brasilia contermina 
forsan adhuc invenienda. — Floret Septembri. Sect. IV. EBULBES Pfitz. in Engl, und Prantl, Naturl. 
Pflanzenfam. II. 6. p. 187 (1889); Sit-in, Orchideenb. 344. — 
Sect. Caulescentes ff Caules ebulbes Beichb. f. in Walp. 
Ann. Bot. VI. 538 (1863). — Camaridium (part.) Benth. in 
Benth. et Hool:. Gen. PI. III. 556 (1883). Caules erecti, elongati, multifoliosi, pseudobulbis nullis, 
foliis distichis, remotis, transverse dilatatis, graminiformi- 
bus. — Species 73. 

73. MAXILLARIA CASSAPENSIS Reiciib. f. cauli- 
bus robustiusculis, erectis, elongatis, paulo ramosis, fere usque 
ad basin vaginis persistentibus coriaceis subtiliter punctulatis 
sti iatisque vestitis ; foliis satis parvis, numerosis, pergameneo- 
membranaceis, ligulato-lanceolatis, basi subrotundatis cum 
vaginis articulatis, apice inaequali acutis et breviter apicu- 
latis, utrinque laevibus; pedunculis axillaribus, solitariis vel 
rarius geminatis, brevibus, filiformibus, vaginis 1—2 majus- 
culis membranaceis acuminatisque vestitis; bracteis lineari- 
lanceolatis, longiuscule acuminatis, inferne vaginantibus, dorso 
carinatis, ovario brevioribus vel subaequilongis; floribus 
parvis; sepalis carnosulis, subaequilongis, longe acuminatis, 
dorsali erecto, ligulato-lanceolato, lateralibus paulo latioribus, 
patenti-reflexis, triangulari-lanceolatis, mentum breviusculum 
obtusum formantibus; petalis lanceolatis, breviuscule acumi- 
natis, subtiliter trinervulosis nervulis lateralibus brevibus vix 
perspicuis, sepalo dorsali satis brevioribus; labello carnosulo, 
sepalis lateralibus satis breviore, sessili, supra subtiliter 
puberulo, subtus glabro, ambitu anguste ovato, basi sub- 
rotundato, paulo supra medium profundiuscule trilobato, sinu- 
bus inter lobos latis obtusis, lobis margine integerrimis, late- 
ralibus parvis, erectis, late semioblongis, apice obtusis, termi- 
nali valde producto, late rotundato-subrhombeo, apice obtuso 
et leviter retuso, disco inferne usque ad medium calloso, callo 
crasse carnoso, oblongo, laevi, apice obtuso; columna brevius- 
cula, crassa, claviformi, glabra; anthera convexa, laevi, apice 
rotundata. 

Maxillaria Cassapensis Beichb. f. ! in Walp. Ann. Bot. 
VI. 539 (1863). 

Radices satis numerosae, fasciculatae, elongatae, filiformes, flexuosae, 
cinereae, simplices vel rarius leviter ramosae. Caules plus minusve 
flexnosi, leviter compressi, cinerei, 3—5 dm. longi, 3—4 mm. crassi, ramis 
erectis, elongatis, simplicibus; vaginae arete adpressae, fulvae, laxe imbri- 
catae, l'/t — 2 cm. longae. Folia patentissima, subplana, margine leviter 
revoluta, supra intense viridia, subtus paulo pallidiora, 27* — 5 cm. longa, 
3—5 mm. lata; nervo mediauo gracillimo, supra profundiuscule caualicu- 
lato, subtus valde prominente ; nervulis lateralibus indistinctis. Pedunculi 
erecti, stricti vel paulo flexuosi, leviter compressi, V 2 — 17* cm « lo^gi ; 
vaginae adpressae, subtiliter striatae, lateraliter satis compressae, pallide 
virides, 10 — 14 mm. longae. Buacteae tenuiter membranaceae, adpressae, 
subtiliter multinervulosae , pallidae, 13—15 mm. longae. Flores sub- 
nutantes, ut videtur virescentes vel flavescentes. Ovarium anguste lineare, 
rectum vel leviter arcuatum, 10 — 12 mm. longum. Sepala tenuiter 7-nervu- 
losa, 10 — 11 mm. longa, dorsale valde concavum, superne leviter incurvum, 
27* mm. latum, lateralia leviter concava, basi satis obliqua, 3 mm. lata. 
Petala erecta, tenuiter membranacea, subplana, paulo obliqua, inferne 
leviter attenuata, 77* — 8 mm. longa, 2— 27s mm. lata. Labeli.um rigidius- 
culum, inferne erectum valde concavum, superne satis recurvum sub- 
planum, ut videtur intense purpureo-violaceum callo nitido atropurpureo, 
7 ram. longum, 4 mm. latum, lobo terminali tenuiter 5-nervuloso, 3 mm. 
longo, 37*— 4 mm. lato. Columna erecta, satis incurva, inferne valde 
attenuata, obtuse trigoua, 4 mm. longa, basi in pedem 3 mm. longum 
products. Capsula erecta vel erecto-patula, oblongo-fusiformis, obscure 
trigona, tenuiter 6-sulcata, cinereo-fusca, 13—17 mm. longa, 5 — 6 mm. crassa. 

Habitat in rupium fissuris Cassapille dictis prope Cuchero in 
Peruvia orientali subandina: Poeppig n. 1387. In Brasilia contermina 
forsan adhuc invenienda. — Floret Septembri. 77 ORCHIDACEAE : MAXILLARTA-SCUTICARIA. 78 Sect. V. IRIDIFOLIAE Pfitz. in Engl und Prantl, 
Naturl. Pflanzenfam. II 6. p. 187 (1889); Stew, Orchideenb. 
344. — Sect. Colocastrum (part.) Iteichb. f. in Bot. Zcil. 
X. 857 (1852). — Sect. Acaules. II. Umflorae (part.) 
Iteichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 512 (1863). 

Caules peuduli, brevissimi vel snbnulli, pseudobulbis 
nullis. Folia disticha, equitantia, a latere complanata, gla- 
diata. — Species 74. 

74. iMAXILLARIA IRIDIFOLIA Reichb. f. caule 
pendulo, brevissimo, robusto, simplici; foliis majusculis, crassis, 
subcoriaceis, numerosis, distichis, equitantibus, basi dense 
imbiicato-vaginantibus, gladiatis, lineari -lanceolatis, acutis- 
simis, leviter falcatis ; pedunculo axillari, solitario, brevissimo, 
satis gracili, vaginis pluribus tenuiter membranaceis lanceo- 
latis acutisque obtecto; bracteis lanceolatis, acutis, ovario 
multo brevioribus; floribus satis parvis; sepalis carnosulis, 
subaequilongis, acutissimis, dorsali oblongo-lanceolato, late- 
ralibus triangularibus mentum breviter productum obtusum 
formantibus; petalis ligulato-lanceolatis, obtusiusculis, tenuiter 
5-nervulosis, sepalo dorsali satis brevioribus; labello crasse 
carnoso, sepalis lateralibus leviter breviore, sessili, utrinque 
glaberrimo, ambitu anguste ovato, basi subrotundato, supra 
medium leviter trilobato, sinubus inter lobos latissimis, lobis 
margine integerrimis, lateralibus erectis, latissime semirotun- 
datis, terminali satis producto, triangulari-linguiformi, apice 
obtusiusculo, disco interne fere usque ad apicem calloso, callo 
carnoso, lineari, subtiliter puberulo, ad medium et prope 
apicem incrassato; columna brevi, crassa, claviformi, glabra. 

Tabula nostra XVII. Fig. II (habitus cum analyst). 

Maxillaria iridifolia Reichb. f. I in Bonplandia II. 16 
(1854), in Walp. Ann. Bot. VI. 512; Griseb. Fl. Brit. 
W.-lnd. 1st 265; Sauvalle, Fl. Cub. 230; Warm. Symb. Fl. 
Bras. Centr. part. XXIX. 847; Pfitz. in Engl, und Pranil, 
Naturl. Pflanzenfam. II. 6. p. 187. fig. 199 F; Kerch. Livr. 
des Orch. 47. fig. 24 F. 

Dicrypta iridifolia Batem. ex Reichb. f. in Bonplandia 
II. 16 (1854). 

Pleurothallis ? Valenzuelana A. Rich, in Ram. de la 
Sagra, Cuba 234 (1850). 

Dicrypta irisphyta Barb. Rodr.! Gen. et Spec. Orch. 
Nov. I. 126 (1877), Struct, des Orch. tab. 10. fig. 5. 

Radices numerosae, dense fasciculatae, elongatae, subfiliforraes, 
verraculosae, tortuosae, ciuereae, siinplices vel satis ramosae. Cacus 
rectus, teretiusculus, 1—5 cm. longns, 8—10 mm. crassus. Folia pendnla, 
rigidiuscula, plana, utrinque facie subtiliter multinervulosa, nitidula, pallide 
viridia et glaucescentia, 15—30 cm. longa, 8—16 mm. lata, limbo valde 
caduco, vaginis persistentibus, coriaceis, patalis, densissime confertis, 
demum fuscis, arete conduplicatis, 2—3 cm. longis. Pedckculds pendulum, 
plus minusve patulus, leviter arcuatus, satis compressus, pallidas, VJt ad 
27* cm. longus, circiter 1 mm. crnssus; vaginae adpressae, subtiliter 
multistriatae, dorso cariuatae, 1—2 cm. longae. Bkacteae tenuiter mera- 
branaceae, adpressae, lateraliter compressae, 1— l 1 /* cm. longae. FtOBU 
penduli, segmentis flavo-sulpbureis, extus ad medium dilute viridibus. 
Ovarium lineari -clavatum, leviter arcuatum, obscure trigonum, laeve, 
pallide viride, circiter 2 cm. longum. Skpat.a rigida, satis ooncava, sub- 
tiliter 9— ll-nervnlosa, 12 mm. longa, dorsale 3 mm. latum, lateralia 
leviter obliqua, basi 4 mm. lata. Petala erecta, submembranncea, leviter 

Orcbid. 111. roncara, pruilo oMiqus. inferne \ix attenuate, S mm longa, 2 ram. lata. 
LaMCLUTM ligMaM, valde ronrarnm . iufrme twinm, superne aatis 
recti rvum, obscure 7 uervuloaum, laetc hiteum, tqwrse purpureo-puncUtutu, 
9—10 mm. lunguiu, V t—!> turn. Uiuta. OOLCMX* erecta, paulo ioourva, 
obtuse trigoua, i»ferne satis atteiiuats, 5 mm. longa, siiperne 3 mm. craaea, 
basi in pedern 2 1 i— 3 mm. lonjrum producta. Cartel* penduls, oblong*, 
fusiformis, sepalis marceacenUbu* coronala. leviter obliqua, obtuse trigona, 
teuuiter G-sulcata, ciuerea, 3— 3',t cu. long*, 7—9 mm. Habitat in sylcis humidi* umbroauque supra arbores prov. Minat 
Gerats: Barbosa Rodrigue*; ad Pico do Tmrriffo prope Calda*: RegntU 
ser. JIT. n. 1718; * in pror. Patd: JWppig ; in Brasilia centrali loco 
accurato haud indicato: \Y(<1<I<11 n tf; in Brasilia austro orimtali loco 
haud indicate: Glntiou n. 15643. Edam in Columbia ad Scrra Scvada 
prope Santa Martha: Purdie ; in Cuba oriental* : Wright n. 3314. — 
Floret Februario — Junio Species exclusa, imperferte cognita. 

MAX1LLAU1A PABTHOV1 Deaooi fa I Bdg 11. 245 

(1834). — EMM in BrMttfe; V;, n Houiie — Non Marillaria (pedun- 
cuius ..niulliflorus"). XCI. SCUTICARIA Lindl. 

9 ticaria Iwdl. m Bd, I! , XXIX. Misc p. 14 (1843); 
Duchartre, Man. 0fe im J'l. IV. 51$; ReiM. f. in W*lp 
Ann. Bot. VI. 551; l)u liuyss. L' Orchid 467; Bmth. m JbwH 
Linn. Soc. Land., Boi A fill US t M Bmdk <t Hook. Qcn 
VI. 111. 554; Pfitz. in Engl und Pranil, Naturl. Pflaneenfatn 
II. 6. p. 187; Watson, Orch. 451 : ffiftft, Orchideenb. 550; 
IJOrchiduph. 1892. p. 122; Veitch, Man. Orch PI. IX 148; 
Bois, Orch. 139; Cogn in .hum. des Orch IV ill; Knrh 
Livre des Orch. 270; Williams, Orch. Groir. Man. cdil. 7 
p. 709; L. hind. Orch. Exot. 949; Sander, Orch. Guide 223. — 

BlFRENARIAE et M AXILLARI AE 8pCC. Awtor. 

Sepala subaequiloDga, libera, erecto patcntia, la 
ralia basi lata pedi columnac adnata, mentum pro- 
minens formantia. Petala sepalo postico similia nisi 
minora. Labellum ad apicem pedis columnac sessile, 
articulatum, latum, concavum, profundc trilobatum; 
lobi lateralcs maximi, erocti, medius minor, patens. 
Columna erecta, crassiuscula, semiteres, exalata, basi 
in pedem producta; clinandrium truncatum. Anthera 
terminalis, opercularis, incumbens, valde convexa, uni- 
locularis vel imperfecta bilocularis; pollinia quaterna, 
cerea, ovata, per paria sibimet arete applicita, inappen- 
diculata, anthera dchiscente stipitibus brevissimis vel 
fere obsoletis glandulae transversac squamiformi affixa. 
Capsula ignota. 

. Rerbae epiphyticae, Brasiliae et Guianae incolae, 
caulibus e rhizomate brevissimo ramoso squamato bre- 
vissimis unifoliatis basi paucivaginatis, demum vix car- 
noso-incrassatis. FOLIUM lonaissimum, carnosum, sub- 
teres, hinc sulcatum, cum caule continuum. SCAPI ad 
latera caulium breves, saepius uniflori. 
11 79 ORCHID ACE AE : SCUTIC ART A . 80 CONSPECTUS BPECIERUM. I. Folia deflexa, elongata; sepala acuminata; petala acuta; 
labellum indivisnm vel obscure trilobatam, intus pnbea- 
cens, spice subtrun. ■alum, dteco apice tantum tridenticn- 
lato IS. Haowbkii Hort. 

II. Folia pcndula, longissima; sepala acntiuscula; petala 
obtusiuscula; labellum profunde trilobatam, subtiliter 
pubernlum, lobo terminali apice profunde emarginato, 
disco crasse 3-5-costato 2. S. Steele. Lindl. 1. SCUTICARIA HADWENII Hort. caulibus brevi- 
bus, patulis vel ascendentibus, nodosis, basi leviter incras- 
gatis, squamis pluribus membranaceis vel squarrosis valde 
inaequalibus triangularibus vaginantibus acutis densiuscule 
imbricatis vestitis; loliis deflexis, camosis, elongatis, gracili- 
bus, cylindricis, acutis, supra profunde angusteque sulcatis 
praecipue ad basin; pedunculo brevi, robusto, ascendenti vel 
deflexo, unifloro vel rarius bifloro, infenie vaginis pluribus 
squarrosis brevibus acutisque vestito; floribus magnis, seg- 
mentis earnosis, patentibus; sepalis oblongis, breviter acumi- 
natis, subaequilongis, lateralibus paulo latioribus, mentum 
breviter productum obtusiusculum formantibus; petalis ob- 
longis, acutis, tenuiter 9-nervulosis nervulis paulo ramosis, 
sepalo dorsali vix brevioribus; labello sepalis lateralibus paulo 
breviore, late obovato vel suborbiculari, indiviso vel obscure 
trilobato, intus densiuscule pubescente, basi obtuso, margine 
leviter undulato, apice snbtruncato, disco inferne fere usque 
ad medium calloso, callo oblongo, basi incrassato, apice leviter 
tridentato ; columua breviuscula, obscure claviformi, subtiliter 
puberula. 

Scuticaria Hadwenii Hort. ex Hoolc. in Bot. Mag. sub 
lab. 4629 (1852); Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond., Bot. 
XVIII. 324 (1881), in Berth, ct Hook. Gen. PL III. 555; 
Rolfe in Gard. Chron. ser. 3. I. 733 (1887), in Orch. Rev. 
X. 203; L'Orchidoph. 1888. p. 164; Watson, Orch. 452; Stein, 
Orchideenb. 551; Veitch, Man. Orch. PL IX. 148; Bois, 
Orch. 140; Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 710; 
L. Lind. Orch. Exot. 949 ; Cogn. Diet. Icon, des Orch., Scutic. 
tab. 1; Sander, Orch. Guide 223. 

Bifrenaria Hadivenii Lindl.! in Paxt. Flow. Gard. I. 67 
(1851); Hook, in Bot. Mag. tab. 4629; J. E. Planch, in Fl. 
des Serres VII. 239. tab. 731; Lemaire in Jard. Fleur. 111. 
tab. 232; Beer, Prakt. Stud. Orch. 196; Duchartre, Man. Gen. 
des PL IV. 511; Beichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 550; 
Du Bugss. L' Orchid. 206. 

Radices satis numerosae, subfasciculatae, breves, crassiusculae, 
i-arnosae, siraplices, cinereo-fulvae. Caui.es subsimplices vel satis ramosi, 
satis arcuati vel tlexuosi, teretiuscali, crebre articulati, 5—25 cm. longi, 
5 — 8 mm. crassi, ciuereo-fusci ; vaginae arete adpressae, laeves, sordide 
einereae vel fascescentes, 2—5 cm. longae. Folia rigida, plus minusve 
arcnata, intense viridia, 20— 24 cm. longn, 5— 7 mm. crassa. Peduxculus 
leviter flexuosus, teretinsculus, viridis, laevis, 4— 20 cm. longus, 3— 6 mm. 
crassns; TAOIYAI membranaceae, arete adpressae, subtiliter multistriatae, 
fuscescentes, basilares laxe imbricatae, snperiores plus minusve distantes, 
1— 27« cm. longae. Flores nutantes, segraentis pallide flavo-viridibus, 
maculis magnis numerosis fnsco-castaneis ornatis. Ovauium lineari-sub- 
clavatnm, plus minusve arcuatum, obtuse trigonum, distincte 6-sulcatum, 
viride, 6—10 cm. longum. Sepala rigidiuscula, paulo convexa, tenuiter 
multinervulosa, 4-4>/s cm. longa, dorsale 12-13 mm. latum, lateralis 
satis obliqua, 14—15 mm. lata. Petala leviter convexa vel subplana, satis obliqua, basi paulo attenuata, B«/—4 cm. louga, 12-13 mm. lata. 
Lu.klum patulum, snperne leviter recurvum, valde concavum, tenuiter 
multinervt.lost.nl nervulis leviter ramosis, ad medium albo-flavescens et 
pillide fusco-maculatum, lateraliter albidum et roseo-maculatum, .'.-3 /.cm. 
longum 2>/»-3 cm. latum. Colcmha satis incurva, semiteres, inferne 
vix attenuata, albo-flavescens et purpureo-punctata, l»/i cm. longa, basi 
in pedem 7-8 mm. longum producta. Capsula perfecta ignota. 

Var. p. Dodgsoni Stein, Orchideenb. 551 (1892). 

Scuticaria Dodgsoni Williams, Orch. Grow. Man. edit. 5 
(1877), edit. 6. p. 572, edit 7. p. 710; Du Buyss. L'Orchid. 
467 (1878); Beichb. f. in Gard. Chron. new ser. XV. 9 (1881); 
Kew Bull., Addit. Ser. IV. 364; Rolfe in Orch. Rev. X. 202. 

Pedonculus saepius biflorus. Sepala PETALAque intus ad basin 
intense fusca superue pallidiora, pallide luteo-macnlata. Labellum leviter 
trilobatum, cncullatum, album, roseo et luteo venosum, callo apice inter- 
dum 5-dentato. 

Var. 7- pardalina Watson, Orch. 452 (1890). 

Bifrenaria Hadwenii var. pardalina Beichb. J. in Gard. 
Chron. new ser. XIV. 812 (1880); Kew Bull., Add. Ser. 
IV. 56. 

Sepala PETALAque laete lutea et fusco-zonata. Labellum basi 
ocbraceum, superne album et venis purpnreo-lilacinis radiantibus ornatum. 

Var. 8. bella Watson, Orch. 452 (1890). 

Bifrenaria Hadivenii var. bella Reichb. f. in Gard. Chron. 
new ser. XV. 9 (1881); Kew Bull., Add. Ser. IV. 56. 

Sepala PETALAque extus flavescentia, intus cinnamomea et sparse 
pallide sulphureo maculata striataque. Labellum latum, album, ad medium 
fusco-maculatum, lobis lateralibus lineis fnscis radiantibus ornatis, lobo 
antico lilacino-venoso. 

Habitat in arboribus prov. Rio de Janeiro: Is. Hadwen, Binot; 
in Brasilia auatro-orientali loco accuralo hand indicato: Selloiv n. 1411. — 
Var. £. In Guiana anglica ad Demerara: Hort. Williams. — Var. y> 
et o. In prov. Rio de Janeiro cum typo. — Floret Maio — Junto. 2. SCUTICARIA STEELEI Lindl. caulibus brevis- 
simis, deflexis vel pendulis, robustis, vaginis paucis mem- 
branaceis acutis imbricatis vestitis; foliis pendulis, earnosis, 
longissimis, gracilibus, cylindraceis, superne attenuatis, apice 
acutissimis, supra angustissime et profundiuscule canalicu- 
latis; pedunculo brevissimo, robusto, deflexo, unifloro vel 
rarius 2 — 3-floro, vaginis paucis membranaceis brevibus acutis- 
que vestito; floribus magnis, segmentis crassiuscule earnosis, 
patentibus; sepalis oblongis, subabrupte acutiusculis , late- 
ralibus paulo brevioribus et latioribus, basi inter se leviter 
connatis, mentum longiuscule productum obtusum formantibus; 
petalis oblongis, obtusiusculis, tenuiter multinervnlosis nervulis 
subsimplicibus, sepalo dorsali subaequilongis; labello sepalis 
lateralibus subaequilongo, ambitu suborbiculari-quadrato, utrin- 
que subtiliter puberulo, basi truncato-subcordato, ad medium 
profunde trilobato, sinubus inter lobos angustis acutisque, 
lobis margine leviter undulatis, lateralibus magnis, erectis, 
subrotundatis, terminali latissime obovato, apice profundius- 
cule bilobulato, lobulis divergentibus, apice rotundatis, disco 
inferne calloso, callo crasso, carnoso, late oblongo, apice sub- 81 ORCHIDACEAE : SCUTICARIA— CAMARIDIUM. 82 truncate Iongitudinaliter crasse 3— 5-costato; colurana longius- 
cula, leviter chiviformi, sub lente subtiliter puberula. 

Scuticaria Steelei (Steelii) Lindl I in Bot. Regist. XXIX. 
Misc. p. 14 (1843); Duchartre, Man. Gen. des PI. IV 516; 
Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 551; Du Buyss. L Orchid. 
467; L'Orchidoph. 1885. p. 357 cum ic, 1887. p. 369 cum 
tab.; Pfitz. in Engl, und Prantl, Natiirl Pfianzenfam. II. 6. 
p. 187. fig. 200; F. Boss in Gard. Chron. ser. 3. V 267; 
Watson, Orch. 452; Stein, Orchideenb. 551. fig. 167 ; Gard. 
Ckron. ser. 3. VIII. 730; Williams, Orch. Alb. II. tab. 55, 
Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 711 cum ic ; Veitch, Man. Orch. 
PI. IX. 149 cum tab.; Bois, Orch. 140; Cogn. in Journ. des 
Orch. IV. 211; Kerch. Litre des Orch. 49. fig. 32; L. Lind. 
Orch. Exot. 949. fig. 22; The Garden 1898. I. p. 422; Sander, 
Orch. Guide 223. 

Maxillaria Steelii Hook, in Bot. Mag. tab. 3573 (1837); 
Lindl. in Bot. Regist. XXIII. tab. 1986; Brapiez, Encyclogr. 
Regn. Veget. V. Mai 1837 (Bot. Mag.) fig. 4, Sept. 1837 
(Bot. Reg.) fig. 3; Scheidw. in L'Hortic. Belg. IV. 166. tab. 81 
(1837); Meisser, Misc. Bot. 1838. tab. 46. 

Maxillaria fiagellifera Lindl. in hortis, ex Lindl. in Bot. 
Regist. XXIII. sub tab. 1986 (1837). 

Scuticaria Keyseriana Hort.; Journ. of Hort. XVI. 421. 
fig. 55 (1888), 1894. II. p. 194. 195. fig. 28, XLI. 217. 
fig. 57 (1900); Watson, Orch. 453; Williams, Orch. Grow. 
Man. edit. 7. p. 711; Monit. dWort. 1900 p. 311. 

Scuticaria de Kayseriana Hort.; Stein, Orchid. 551 
(1892). 

Caules satis ramosi, flexuosi, teretiusculi, crebre articulati, virides, 
2 — 5 cm. longi; vaginae adpressae, laeves, fulvae vel fuscescentes, 1 ad 
2 l /s cm. longae. Folia rigidiuscula, paulo flexuosa, intense viridia, usque 
12 dm. longa, */* — 1 cm. crassa. Pedunculus leviter flexuosus, teretius- 
culus, viridis, laevis, 2 — 4 cm. longus, 3 — 4 mm. crassus; vaginae ad- 
pressae, laeves, fuscescentes, '/> — 1 cm - longae. Flores penduli, odorati, 
segmentis laete luteis, maculis irregularibus intense purpnreo-fuscis plus 
minusve transversis ornatis. Ovarium liueari-clavatura, paulo flexuosum, 
obscure trigonum, leviter 6-sulcatum, viride, 4 — 5 cm. longum. Sepala 
rigida, paulo convexa, tenuiter multinervulosa, dorsale 4—5 cm. longum, 
11 — 13 mm. latum, lateralia falcata, 3 1 /*— 4 cm. longa, 12—15 mm. lata. 
Petala plana vel paulo convexa, valde obliqua, basi leviter attenuata, 
4— 4Va cm. longa, 12 — 14 mm. lata. Labellum basi incumbens valde 
concavum, superne leviter concavum vel subplanum valde recurvum, 
tenuiter multinervulosum nervulis satis ramosis, 3—4 cm. longum et 
latum, pallide luteum, maculis purpureo-fnscis ornatum praecipue in lobis 
lateralibus, cristis intense aurantiacis. Columna leviter incurva, semiteres, 
inferne leviter attenuata, albo - flavescens et leviter purpureo-maculata, 
20—22 mm. longa, basi in pedem l 1 /* cm. longum producta. Capsula 
perfecta ignota. 

Habitat secus flum. Amazonas ex Godefr.-Leb. in L'Orchidoph. 
188?. p. 369. Etiam in Guiana anglica: C. F. Appun n. 605, Jenman 
n. 3643 part; in arboribus ad Demerara: Matt. Steele; ad truncos 
arborum secus flum. Essequibo et Demerara: Schomburgk. — Floret 
Junto — Julio. XCII. CAMARIDIUM Lindl. 

Camaridium Lindl. in Bot. Regist. X. sub tab. 844 (1824), 
Orch. Seel 14, Gen. et Spec. Orch. 168; Spreng. Syst. Veget. 
III. 735, Gen. II. 672; Endlich. Gen. PI. 199; Reichb. / 
in Walp. Ann. Bot. VI. 541; Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. Isl. 627 ; Benth. in Journ. Linn. Soc. Land., Bot. XVIII. 324, in 
Benth. et Hook. Gen. Pi III. 556; Hemd. Biol. Centr. Amer. 
Ill 268; Pfitz. in Engl und Prantl f Natiirl Pfianzenfam. 
II 6. p. 187; Stein, Orchideenb. 107; L'Orchidoph. 1892. 
p. 123; Kerch. Litre des OrcJi. 270. — Camerimiim ReM.f. 
in Linnaea XXII. 857 (1849). — Amaridium Hort. ex 
Lubbers, Cat. PI liar. San Donaio 15 (1880). — Cymbidii, 
Dicryptae, Maxillariae el Ornithidii spec. Auctor. 

Sepala subaequalia, inter se libera, patentia, late- 
ralia basi pedi eolumnae adnata, mentum breve for- 
mantia. Petala sepalis similia vel paullo minora. 
Labellum ad apicem pedis eolumnae erectum, con- 
cavum, basi articulatuin breviter contractum, triloba- 
tum ; lobi laterales columnam laxe amplectentes, medius 
patens; discus callosus vel barbatus. Column a erecta, 
curvula, semiteres, exalata, basi in pedem brevem pro- 
ducta; clinandrium parum prominens , truncatum. 
Anthera terminalis, operculars, incumbens, valde con- 
vexa vel obtuse conica, imperfecta bilocuiaris; pollinia 
quaterna, cerea, ovata, compressa, per paria sibimet 
incumbentia, postico saepius minora, inappendiculata, 
anthera dehiscente stipiti piano latiusculo affixa, glan- 
dula parva. Capsula ignota. 

Herbae epiphyticae, Americac tropicae incolae, 
CAULIBUS foliatis saepe ramosis, hand raro pseudobulbos 
hinc hide axUlares vel ad apices innovalionum uni — bi- 
foliatos ferentibus. FOLIA ramorum Jlorentium saepe 
namerosa, regulariter disticha, coriacea, oblonga vel 
angusta, vaginis imbricatis distiche compressis, ad apices 
pseudobulborum major a. F LORES ad axillas foliorum 
distichorum solitarii, mediocres; PEDUNCVLl braclcis 
paleaceis stipati. 

conspectus specierum brasiliensium. 

I. Labellum distiocte trilobatum ; pseudobalbi apice monophrlli. 

A. Caules ascendentea, saepius ramosi ; folia apice obtusa 
et emarginata; pedunculi saepius solitarii; bracteae 
ovario longiores; sepala late oblonga; labelli lobus 
terminalis obtusus vel acutinsculus, discus usque ad 
medium setoso-tuberculatus . . . 1. C. ocbroleccdm Lindl. 

B. Caules penduli, simplices; folia apice acuta, indivisa; 
pedunculi numerosi, fasciculati; bracteae ovario mul to 
breviores; sepala triangulari-lanceolata; labelli lobus 
terminalis subtruncatus et emarginatus, discus basi 

callosus, callo laevi 2, C. pendulum Barb. Rodr. 

II. Labellum indivisura vel obscure trilobatum; pseudobulbi nulli vel 
apice dipbylli. 

A. Pseudobulbi apice dipbylli; bracteae ovario multo 
breviores; sepala late oblonga, abrupte acutiuscnla; 
petala obtusa ; labellum ovato-lingniforme, basi apice- 

que subtruncatum 3. C. bobustcm Barb. Rodr. 

B. Pseudobulbi ut videtur nulli; bracteae ovario paulo 
breviores; sepala oblongo-lanceolata, acuminata; petala 
acuta; labellum oblongum, basi leviter attenuatum, 

apice acutiusculum 4. C. dessifolium Bentb. 83 ORCHIDACEAE : CAM ARIDIUM. 84 1. CAMAKID1UM OCHROLEUCUM Lindl. caulibus 
erectis vel ascendentibus, robnstis, elongatis, leviter ramosis, 
vaginis numerosis coriaceis margine anguste scariosis apice 
truncatis densiuscule imbricatis vestitis, superne densiuscule 
multifoliosis ; pseudobulbis axillaribus, pancis, remotis, majus- 
culis, oblongis vel ovato-oblongis, satis compressis, apice 
monopbyllis; foliis satis coriaceis, apice obtusis et oblique 
leviter emarginatis, basi paulo constrictis cum vagina per- 
sistente articulatis, junioribus brevibus elliptico-oblongis, 
adultis elongatis lineari-ligulatis; pedunculis solitariis vel 
paucis, gracilibus, pseudobulbo paulo longioribus, vaginis pluri- 
bus subcoriaceis majuscnlis acutis laxe imbricatis vestitis; 
bracteis submembranaceis, oblongis, acutis, inferne vaginanti- 
bus, ovario paulo longioribus; floribus mediocribus; sepalis 
membranaceis, erectis, subaequilongis, late oblongis, acutis, 
lateralibus mentum paulo productum obtusum formautibus; 
petalis oblongis, acutis, tenuiter 5— 7-net vulosis, sepalo dorsali 
paulo brevioribus; labello carnosulo, sepalis lateralibus sub- 
dimidio breviore, ambitu late ovato, utrinque glabfo, basi 
rotundato, ad medium profunde trilobato, lobis margine inte- 
gerrimis, lateralibus satis parvis, erectis, obtusis, terminali 
valde producto, late ovato, basi satis constricto, apice obtuso 
vel abrupte acutiusculo, disco inferne fere usque ad medium 
calloso, callo oblongo, crassiusculo, minute tuberculato, tuber- 
culis inferioribus apice setosis; columna breviuscula, crassa, 
subclaviformi; antbera obtuse conica, laevi. 

Camaridium ochroleucum Lindl.! in Bot. Begirt. X. 
tab. 844 (1824); Spreng. Syst. Veget. 111. 735; Eeichb. f. in 
Bonpland. 11. 18, in Nederl. Kruidk. Arch. IV. 331, in Walp. 
Ann. Bot. VI. 541; Griseb. Fl. Brit. W.-lnd. Isl. 627; Stein, 
Orchideenb. 108. 

Cymbidium ochroleucum Lindl. I Gen. et Spec. Orch. 168 
(1833); Hook, in Bot. Mag. tab. 4141; Mutel, Mem. Orch. 
Nouv. part. II. 6. 

Ornithidium album Hook. ! in Bot. Mag. tab. 3306 (1834); 
Drapiez, Encyclogr. Begn. Veget. II, Mars 1834 (Bot. Mag.) 
fig. 3. 

Maxillaria lutescens Scheidw. in Allgem. Garienz. 1839, 
p. 145; Walp. Ann. Bot VI. 541. 

Maxillaria Camaridii Beichb. f. ! in Hamb. Gartem. 1863. 
p. 547, Beitr. Orch. Centr.-Amer. 49, in Linnaea XLI. 128 
(1877); Hemsl. Biol. Centr.-Amer. Bot. III. 265. 

Radices numerosissimae, dense fascicnlatae, subfiliformes, elongatae, 
flexnosae, cinereae, satis raraosae. Caci.es satis arcuati vel plus minusve 
flexuosi, teretinscnli vel leviter compressi, creberrime articulati, prinium 
virides demum sordide fusci, 25-50 cm. longi, 6—10 mm. crassi; vaginae 
rigidac, arete adpressae, tenuiter multistriatae, dorso acnte carinatae, 
fuscescentes, 2—4 cm. longae. Psecdobclbi erecti vel erect o-patuli, recti 
vel paolo arcuati, laeves, nitidi, virides, apice obtusi, 4—7 cm. longi, 
17«— 27« cm. lati. Folia erecta vel erecto-patnla, rigidinscula, basi bre- 
viter conduplicata, superne leviter concava vel subplana, supra intense 
viridia et uitidula, subtus paulo pallidiora, adulta 20—40 cm. longa, 8 ad 
18 mm. lata; nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus 
satis prominente; nervulis lateralibus numerosis, tenuissimis, in sicco 
utrinque paulo prominentibns. Pedcnculi erecti, stricti vel leviter flexuosi, 
satis compressi, 3—7 cm. longi; vaginae adpressae, subventricosae, laeves, 
pallide virides, 2— 27» cm. longae. Bracteae membranaceae, adpressae, 
leviter ventricosae, laeves, pallidae, 17* -2 cm. longae. Flores erecti 
vel subnutantes, odorati, albi albidi vel albo-flavescenles rarias lilaciui. Sepala satis concava, subtiliter multinervulosa, 18-25 mm. longa, 6 ad 
8 mm. lata, lateralis satis obliqna. Petala erecta, membranacea, paulo 
concava, leviter obliqua, inferne satis attenuata, 16-22 mm. longa, 4 ad 
7 mm. lata. Labei.lum rigidum, erectum, superne paulo recurvum, valde 
coucavum, 10—13 mm. longuru, 7—9 mm. latum, inferne interdum trans- 
verse purpureo-lineolatum, disco aurantiaco. Columna erecta, leviter 
iucurva, semiteres, inferne paulo attenuata, alba, 9-12 mm. longa. 
AWTHERA alba. Capsula erecto-patula, sepalis marcescentibus coronata, 
oblongo-subclaviformis, leviter arcuata, obtuse trigona, basi satis attenuata, 
apice obtusa, cinereo-fusca, circiter 3 cm. longa, 8—10 mm. crassa. 

Habitat in radicibus arborum vetustarum in sylvis ad flum. Japura 
prov. Alto Amazonas: Martius; ad cataractas flum. Aripecuru prov. 
Para: Spruce n 597*. Etiam in Surinam: Splitgerber, Hostmann n. 411; 
ad truncos ramosve arborum in sylvis prope Paramaribo: Kegel n. 625, 
Wullschlaegel n. 550; ad truncos arborum in districtu Para: Kappler 
n. 1659; in Guiana anglica ad flum. Demerara: Jenman n. 6442; in 
Venezuela prope Caracas: Wagener ; in Costa Rica ad Agua Caliente: 
Oersted; in insula Trinitatis: Dr. Bradford, Crueger, Fendler n. 778; 
in ins. Guadaloupe: Duss n. 3814 et 3856; in Jamaica: Hort. Kew. — 
Floret Septembri — Januario. 2. CAMARIDIUM PENDULUM Barb. Rodr. caulibus 
pendulis, robustis, elongatis, simplicibus, vaginis satis nume- 
rosis coriaceis apice truncatis et acutissime bidentatis laxe 
imbricatis vestitis, superne densiuscule plurifoliatis ; pseudo- 
bulbis axillaribus terminalibusque, paucis, remotissimis, majus- 
culis, anguste oblongis, satis compressis, apice monophyllis, 
basi vaginis duabus oppositis magnis foliaceis vestitis; foliis 
coriaceis, majusculis, lineari-ligulatis, apice subabrupte acutis 
et indivisis, basi vix attenuatis cum vagina persistente articu- 
latis; pedunculis numerosis, fasciculatis, gracilibus, pseudo- 
bulbo paulo brevioribus, vaginis paucis laxis vestitis ; bracteis 
parvis, ovario elongato multo brevioribus; floribus mediocribus; 
sepalis membranaceis, plus minusve patulis, subaequilongis, 
triangulari-lanceolatis, acutissimis, lateralibus mentum brevis- 
sime productum subrotundatum formantibus; petalis lanceo- 
latis, acutiusculis, superne dorso leviter carinatis, sepalo 
dorsali satis brevioribus ; labello carnosulo, sepalis lateralibus 
satis breviore, ambitu obtuse quadrangulo, utrinque glabro, 
basi truncato-subcordato, inferne profundiuscule trilobato, 
sinubus inter lobos late subrotundato, lobis margine integer- 
rimis et leviter undulato-crispulis, basilaribus parvis, erecto- 
patulis, subrotundatis, terminali amplo, late obovato, inferne 
satis constricto, apice subtruncato et profunde emarginato, sinu 
angustissimo, disco basi calloso, callo carnoso, semicirculari, 
glabro, laevi; columna brevi, crassa, subclaviformi, basi 
distincte in pedem producta; antbera leviter convexa, laevi. 

Tabula nostra XXIII (Jiabitus cum analysi). 

Camaridium pendulum Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. I. 123 (1877). 

Cacles satis arcuati, teretiusculi vel leviter compressi, remotius- 
cule articulati, 7—8 mm. crassi; vaginae rigidae, arete adpressae, laeves, 
dorso rotundatae, 3—4 cm. longae, juniores pallide virides, vetustiores 
canescenti-fnlvae. Psecdobci.bi subadpressi, recti vel paulo arcuati, laeves, 
nitidi, iutense virides, apice obtusi, 4-5 cm. longi, 13—14 mm. crassi. 
For.u rigidinscula, basi conduplicata erecto-patula, superne leviter con- 
cava vel subplana satis recurva, supra nitida et saturate viridia, subtus 
glauco-viridia, 18-25 cm. longa, 2-27» cm. lata; nervo mediano supra 
profundiuscule canaliculato, subtus valde prominente ; nervulis secundariis 
paulo distinctis. Pedcncum erecti vel erecto-patuli, satis flexuosi, teretius- 85 ORCHTDACEAE : CAMARIDIUM. 86 cnli, primum laete virides deraum fnscescentes, 3 — 4 cm. longi. Florks 
patuli vel erecto-patuli, odoratissimi, segmentis albo-flavescentibus. Ovarium 
lineari-clavatum, obtuse trigonum, levfter arcuatum, intense viride, 2 l ]% ad 

3 cm. longnm. Sepala satis concava, 17—18 mm. longa, 4 mm. lata, 
dorsale ereeto-patulum, -superne leviter incurvnm, lateralia satis obliqna, 
interdnm subreflexa. Petala erecta, membranacea, satis concava, paulo 
flexuosa, leviter obliqua, basi valde attenuata, 12—14 mm. longa, 3 ad 

4 mm. lata. Labellum rigidiusculura, basi incurabens valde concavnm, 
superne satis recurvum leviter convexum, 11—12 mm. longnm, 6—7 mm. 
latum. Columna erecta, paulo incurva, semiteres, interne leviter attennata, 
pallide flavo-viridis, basi antice intense iiavo-aurantiaco raacnlata, dorso 
apice fnsca, 8—9 mm. longa, 4 mm. lata. Capsola ignota. — Species 
mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. 
communic. 

Habitat in sylvis supra arbores secus flum. Rio Negro prope Mandos 

prov. Alto Amazonas et etiam prov. Para: Barbosa Rodrigues. 

Floret Ufaio. 3. CAMARIDIUM ROBUSTUM Barb. Rodr. cauli- 
bus erectis vel ascendentibus, robustissimis, simplicibus vel 
paulo ramosis, elongatis, vaginis numerosis coriaceis margine 
angustissime scariosis apice truncatis et acute bidentatis 
distichis laxiuscule imbricatis vestitis, superne densiuscule 
multifoliosis ; pseudobulbis axiliaribus, solitariis vel paucis 
remotisque, magnis, ovatis, valde compressis ancipitibusque, 
apice dipbyllis, basi vaginis duabus vel paucis distichis magnis 
foliaceis vestitis; foliis coriaceis, majusculis, anguste ligulatis, 
apice obtusis et oblique leviterque emarginatis, basi longe 
attenuatis cum vagina persistente articulatis; pedunculis soli- 
tariis vel rarius geminatis, gracilibus, vaginis foliorum paulo 
longioribus, vaginis paucis submembranaceis acutis laxe imbri- 
catis vestitis; bracteis lanceolatis, acuminatis, interne vagi- 
nantibus, ovario multo brevioribus; floribus mediocribus; 
sepalis carnosulis, erecto-patulis, subaequilongis, late oblongis, 
apice abrupte acutiusculis, lateralibus basi leviter dilatatis 
mentum breviuscule productum obtusum formantibus; petalis 
late oblongo-ligulatis, obtusis, tenuiter 7-nervulosis, sepalo 
dorsali satis brevioribus; labello carnosulo, sepalis lateralibus 
satis breviore, anguste ovato-linguiformi, utrinque glaberrimo, 
basi rotundato-subtruncato, margine integerrimo, superne 
utrinque leviter constricto sicque obscure trilobato, apice sub- 
trnncato et obscure retuso, disco inferne usque ultra medium 
calloso, callo carnoso, lineari-oblongo, laevi, apice subrotun- 
dato; columna brevi, crassa, subclaviformi, apice brevissime 
sparseque glanduloso-pilosa, clinandrio margine subtiliter 
denticulato; antliera galeiformi, postice crasse cristata, crista 
tenuiter granulosa. 

Tabula nostra XXII (habitus cum analyst). 

Camaridium robustum Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 210 (1882). 

Maxillaria Guareimensis Reichb. f. in Wawra, Itin. 
Princ. Coburg. II. 85 (1888, — non in Bonpland. II. 16 — 
1854). 

Radices numerosae, dense fascicnlatae, robustiusculae, elongatae, 
flexuosae, canescentes, satis ramosae. Caules recti vel plus minusve 
arcuati, leviter compressi, crebre articulati, pallide virides, 25—40 cm. 
longi, 1—2 cm. crassi; vaginae rigidae, subadpressae, laeves, dorso acute 
carinatae, pallide virides, 4-6 cm. longae. Pseudobulbi erecti vel erecto- 
patuli, recti vel vix obliqui, laeves, nitidi, intense virides, apice obtusi 

Orchid. Ill vel snbrotundati, 6—10 cm longi, 3—6 cm. lati. Foi.u patula vel erecto- 
patula, rigidiuscula, basi conduplicatn, superne satis concava vel subplana, 
supra intense viridia, enbtus glauco-viridia, 15—25 cm. longa, 2—3 cm. 
lata; nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde prominent*; 
nervnlis lateralibus indistinctis. Pkdokci'LI erecti vel erecto-patuli, stricti 
vel paulo arcuati, teretiusculi, virides, 4—7 cm. longi; va<;inar adpremae, 
subventricosne, laeves, dorso leviter carinatae, pallide virides, 2— 2 l /« cm. 
longae. Bracteag tenuiter membranaceae, arete adpreaaae, leviter ventri- 
cosae, subtiliter multistriatae, laete virides, l l /i— 2 cm. longae. Florks 
erecto-patuli, flavo- virides. Ovarium lineari-clavatum, rectum vel vix 
arcuatum, obtuse trigonum, laete viride, 3— 3 l /» cm. longum. Sktai.a 
satis concava, tenuiter multinervulosa, 16—17 mm. longa, dorsale 6 mm. 
latum, lateralia leviter obliqua, interne 7—8 mm. lata. Pktala erecta, 
submembranacea, leviter concava, satis obliqua, basi paulo attenuata, 
12—13 mm. longa, 6 mm. lata. Labrm.um rigidiusculum, erectum, infrrne 
valde concavnm, superne subplanum et leviter recurvum, crassinscnle 
multinervulosum, 11 — 12 mm. longnm, 7 — 8 mm. latum, callo intense 
pnrpureo. Columna erecta, paulo incurva, semiteres, inferne leviter atte- 
nuata, basi antice purpureo-punctaU, 7 — 8 mm. longa. Capscla erecto- 
patula, recta, anguste oblonga, oljacure trigona, craasiuacule 6-costata, 
basi apiceque obtusa, flnvo-viridia, 8*/i cm. longa, 1 cm. craaaa. 

Habitat in sylcit virgineis supra arbores prov. Rio de Janeiro: 
Barbosa Rodrigues, Glaziou n. 14319; in arboribus ad Pctropolis: Wawra 
n. S3; ad Serra dos Orgdot: Mien; in prov. Minas Qeraes inter Rio 
Qrande et Diamantina; Burehell n. 3852. — Floret Augusto-Decembri. 4. CAMARIDIUM DENSIFOLIUM Brkth. caulibus 
ascendentibus, robustissimis, simplicibus vel rarius basin 
versus divisis, elongatis, vaginis numerosis coriaceis margine 
angustissime scariosis apice truncatis distichis densiuscule 
imbricatis vestitis, superne dense multifloris; pseudobulbis 
ut videtur nullis; foliis subcoriaceis, majusculis, anguste ligu- 
latis, apice obtusis et interdum oblique obscure emarginatis, 
basi leviter attenuatis cum vagina persistente articulatis; 
pedunculis solitariis, gracilibus, vaginis foliorum paulo brevi- 
oribus, vaginis paucis submembranaceis acuminatis laxe imbri- 
catis vestitis; bracteis membranaceis, anguste triangulari- 
lanceolatis, longe acuminatis, basi vaginantibus, ovario paulo 
brevioribus; floribus mediocribus; sepalis satis coriaceis, 
erectis, subaequilongis, oblongo -lanceolatis, breviter acumi- 
natis, dorsali extus leviter carinato, lateralibus basi leviter 
dilatatis mentum breviter productum obtusum formantibus; 
petalis oblongis, acutis, tenuiter multinervulosis, sepalo dorsali 
satis brevioribus; labello carnosulo, sepalis lateralibus satis 
breviore, indiviso, oblongo, utrinque glabro, basi leviter atte- 
nuato, margine integerrimo, superne utrinque paulo constricto, 
apice abrupte acutiusculo, disco inferne usque ad medium 
calloso, callo carnoso, lineari, laevi, apice obtuso; columna 
brevi, crassa, claviformi, glabra; anthera obtuse conica, laevi. 

Camaridium densifolium Benih. in Benth. et Hook. Gen. 
PL III. 556 (1883). 

Dicrypta densifolia Poepp. et EndL! Nov. Gen. et Spec. 
I. 39. tab. 68 (1836). 

Maxillaria densifolia Reichb./.! in Bonpland. II. 16 
(1854), in Walp. Ann. Bot. VI. 534. 

Radices nnmerosae, simplices, repentes. Caules plnres basi juncti, 
plus minnsve arcuati, inferne lignosi teretiusculi et digitum crassi, superne 
satis compressi ancipites, nsqne ad 9 dm. longi; vag.sak rigidae, arete 
adpressae, laeves, nitidae, sordide virides vel badiae, lateraliter satis com- 
pressae, dorso acntinscnle carinatae, 5 -8 cm. longae. Folia erecto-patula, 
rigid inscula, basi conduplicata, superne paulo concava vel snbplana, laete 

12 87 ORCHIDACEAE : CAMAR1DIUM— ORNITHIDIUM. 88 viridia, eoncolora, 25—40 cm. longa, 2— 3 l /» cm. lata, interdam malto 
majora; nervo racdiano supra profundinscule canallculato, subtns satis 
prominente; nervulis lateralibus nutnerosis, paulo distinctis. Pkdunculi 
erecti, stricti vel panlo flexuosi, teretiusculi, 6—8 cm. longi; vaginae 
adpressae, subventricosne, laeves, dorso leviter carinatae, pallide virides, 
2—3 cm. longae. Bracteae arete adpressae, subtiliter multinervulosae, 
pallidae, 3—5 Cm. longae. Flores erecti, sordide crocei. Ovarium lineari- 
clavatum, obtuse trigonnra, leviter arciiatnm, 4—5 cm. longnm. Sepala 
satis concava, tenniter multinervulosa, 17—20 mm. longa, dorsale 5 ad 
G mm. latum, lateralia satis obliqna, inferne 6—7 mm. lata. Petai.a 
erecta, apice leviter reenrva, subcoriacea, paulo concava, leviter obliqua, 
14—16 mm. longa, 5—6 mm. lata. Labeli.cm rigidiusculum, ascendens, 
apice satis recurvnm, leviter concavum, 10—12 mm. longnm, 3—4 mm. 
latum. Columva erecta, leviter incurva, seraiteres, inferne satis attenuata, 
9—10 mm. longa. Capsula erecta, panlo arcnata, subfusiformis, utrinque 
leviter atteanata, obscure trigona, crassinscnle 6-costata, badia, 4Y»— 6 «»■ 
longa, 6—8 mm. crassa. 

Habitat in tylvis Peruviae orientalia subandinae supra arbores ad 
Cuchero: Poeppig n. 1725; in Peruvia loco accurato haud indicato: Haenke. 
In Brasilia contermina forsan adhuc invtnienda. — Floret Januario ad 
Februarium. XCIII. ORNITHIDIUM: Salisb. 

Ornithidium Salisb. in Trans. Hort. Soc. I. 239 (1812, — 
nomen tantum); R. Br. in Ait. Hort. Kew. edit. sec. V. 210 
(1813); Spreng. Anl. II. 1. p. 288 (1817), Syst. Veget. HI. 
734, Gen. 11. 672; Poir. in Diet. Sc. Nat. XXXVI. 362; 
Lindl. Orch. Seel. 14, Gen. and Spec. Orch. 139; Poepp. et 
Endl. Nov. Gen. ac Spec. I. 57; Endl. Gen. PI. 196; Meissn. 
PI. Vase. 375 (281); Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 486; 
Griseb. Fl. Brit. W.-lnd. hi. 625; Benth. in Journ. Linn. 
Soc. Lond, Bot. XVIII. 324, in Benth. et Hook. Gen. PL 
111. 556; Hemsl. Biol. Centr.-Amer., Bot. III. 269; Pfitz. in 
Engl, nnd Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. 11. 6. p. 187 ; Stein, 
Orchideenb. 445; VOrchidoph. 1892. p. 123; Nichols. Diet, 
of Gard. II. 524, trad, Moltet. HI. 602; Cogn. in Journ. 
des Orch. IV. 210; Kerch. Livre des Orch. 270; L. Lind. 
Orch. Exot. 906. — Siagonanthus Poepp. et Endl. Nov. Gen. 
ac Spec. I. 40 (1836); Endl. Gen. PI 197; Meissn. PL Vase. 
377 (283). — Scaphyglottis (part.) Poepp. et Endl. Nov. 
Gen. ac Spec. I. 58 (1836); Endl. Gen. PI. 197; Meissn. 
PI. Vase. 376 (282). — Cymbidii, Epidendri et Maxillariae 
spec. Auclor. veter. 

Sepala subaequali a, libera, erecta vel patentia, 
acuta, lateralia basi vix mentum brevissimum formantia. 
Petala sepalis similia nisi minora. Labellum nunc a 
basi columnae erectum quacum continuum vel brevis- 
sime connatum, nunc ad apicem pedis brevissimi affi- 
xum, ex ungue brevissime horizontali erectum, plus 
minusve distincte trilobatum; lobi laterales erecti, 
paralleli, columnam saepe amplectentes, medius patens 
indivisus. Columna brevis vel parum elongata, crassius- 
cula, apoda vel in pedem brevissimum producta, exalata; 
clinandrium oblique truncatum. Anthera terminalis, 
opercularis, incumbens, galeata, imperfecte bilocuiaris; 
pollinia quaterna, cerea, ovoidea, per paria sibimet incumbentia, nunc libera videntur, nunc anthera dehis- 
cente stipiti lineari affixa, glandula parva. Capsula 
oblonga vel lageniformis. 

Herbae epipliyticae, Americae tropicae a Brasilia 
usque ad Indiam occidentalem et Mexicum incolae, 
CAULIBUS foliatis vaginis disticlie imbricatis obtectis, et 
hinc inde pseudobulbos unifoliatos laterales vel subtermi- 
nales emitlentibus. Folia oblonga vel elongata, tenuiter 
coriacea, saepe in eodem specimine dimorpha, aha praeci- 
pue pseudobidborum longa basi in petiolum contracta, 
alia disticha abbreviata cum vagina articidata, saepe 
tamen irregulariter mixta. Pedunculi uniflori, ad 
axillas fasciculati. F LORES mediocres vel parvuli. 

CONSPECTUS SPECIERUM BRASILIENSIUM. 

I. Caulis erectus vel peudnlus, basi vel inferne tautum radicans. 

A. Pseudobuibi nulli 1. O. aureum Poepp. et Endl. 

B. Plantae pseudobulbiferae. 

1. Caulis erectus, foliosus; peduneuli psendobulbo 
longiores; sepala petalaqne acuminata 

2. O. coccineum Salisb. 

2. Caulis pendulus, squamosus; peduueuli psendobulbo breviores; 
sepala petalaqne acuta. 

a. Mentum breve, late rotundatum ; labellum distincte trilobatum. 
l'.Caules robustiusculi, siraplices; folia acumi- 
nata ; sepala lateralia inferne inter se connata ; 

labellum unguiculatura, basi subcordatum, 
lobo terminal! ovato-linguiformi, obtuso 

3. O. chlorolkijcum Barb. Rodr. 
2'. Caules satis graciles, diehotome valde ramosi; 

folia acuta; sepala lateralia libera; labellum 
sessile, basi late cuneatum, lobo terminal! 
anguste obovato, apice emarginato 

4. O. Lofgrexii Cogn. 

b. Mentum longiusculum; labellum indivisum vel obscure tri- 
lobatum. 

1'. Pseudobuibi mediocres, ovoidei, valde com- 
pressi; folia oblongo-lanceolata, acuta; label- 
lum longiuscule unguiculatum, ovato-oblon- 
gum, basi subcordatum, apice acuminatum 

5. O. pendulum Cogn. 
2'. Pseudobuibi minuti, oblongo-cylindracei ; folia 

lineari-lanceolata, acuminata; labellum sessile, 
ligulato-oblongum, basi longiuscule cuneatum, 
apice emarginatum . 6. O. squamatum Barb. Rodr. 
IT. Rhizoma repens, undique radicans. 

A. Pedunculi psendobulbo breviores. 

1. Pseudobuibi ovoidei; folia obtusa; bracteae brevis- 
simae; sepala lineari-lanceolata, acuminata; labellum 
sessile, sepalis longius, obovato-oblongum, basi sub- 
cuneatum, apice emarginatum 7. O. multicaui.e Reichb. f. 

2. Pseudobuibi oblongo-ligulati ; folia acuta; bracteae 
floribus subaequilongae ; sepala ovato-subrotundata, 
acuta; labellum longiuscule uuguiculatum, sepalis 
brevins, late ovato-uordatum, obtusiuscule acumi- 
natum 8. O. vkstitum Reichb. f. 

B. Peduncnli fdliis satis longiores. 

h Pseudobuibi anguste ovoidei; folia anguste ligulata, 
basi cuneata; bracteae ovario longiores; labellum 
distincte unguiculatum, trilobatum, basi cordatum, 
apice subacuminatum , . „ 9. O. ckriperum Barb. Rodr. 

2. Pseudobuibi late ovoidei; folia oblonga, basi sub- 
rotundata; bracteae ovario breviores; labellum sub- 
sessile, indivisum, basi subtruncatum, apice obtu- 
siuscnlum , 10. O. flavoviride Barb. Rodr. 89 ORCHID ACEAE: ORNITHIDIUM. 90 I. Caulis erectus vel pendulus, basi vel inferne tantum 

radicans. — Species 1 — 6. 

1. ORNITHIDIUM AUREUM Poepp. et Endl. cauli- 
bus longissimis, robustis, simplicibus, decumbentibus, superne 
ascendentibus, vaginis emortuis numerosis distichis arete 
imbricatis apice oblique truncatis vestitis, inferne nudis, apice 
modo foliosis ei floriferis; pseudobulbis nullis; foliis majus- 
culis, subcoriaceis, numerosis, distichis, cum apice vaginarum 
truncato articulatis, caducis, liueari-ligulatis, apice acutis 
ima basi vaginantibus non vel paulo attenuatis; pedunculis 
numerosis, axillaribus, fasciculatis, subfiliformibus, divaricatis, 
vaginis foliorum satis longioribus; bracteis minutis, carnosulis, 
ovato-triangularibus , acutis, semiamplexicaulibus , margine 
membranaceis, ovario multo brevioribus; floribus satis parvis; 
sepalis carnosulis, subaequilongis, erectis, ovatis, apice obtusis 
et minute apiculatis, lateralibus mentum paulo productum late 
rotundatum formantibus; petalis obovatis, apice rotundatis et 
minutissime apiculatis, sepalo dorsali subaequilongis; labello 
crassiuscule carnoso, sepalis lateralibus aeqnilongo, utrinque 
glaberrimo, longe lateque unguiculato, limbo late ovato- 
deltoideo, profundiuscule trilobato, lobis margine integerrimis, 
lateralibus majusculis, subsemirotundatis, terminali satis parvo, 
late ovato, apice rotundato et obscure apiculato, disco ad 
medium et prope apicem crasse calloso ; columna breviuscula, 
crassa, postice recurva; apice anticc bialata, alis triangu- 
laribus, acutis. 

Ornithidium auremn Poepp. et Endl. ! Nov. Gen. ac Spec. 
I. 57. tab. 96 (1836); Beichh. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 487. 

Caulks flexuosi, teretiusculi, apice leviter compressi, fuscescentes, 
9 — 15 dm. longi, 1 — 2 cm. crassi; vaginae approximatae, crasse coriaceae, 
rigidae, erecto-patulae, lateraliter valde compressae, dorso acutae, laevis- 
simae, nitidae, virides, 4—6 cm. longae. Folia iigidiuscula, erecta vet 
erecto-patula, recta vel paulo flexuosa, basi valde concava, superne sub- 
plana, laevia, supra nitidissima et pulcbre viridia, subtus paulo pallidiora, 
20 — 35 cm. longa, l*/t— 2 1 J2 cm. lata; uervo mediano gracili, snpra leviter 
canaliculato, subtus satis prominente ; nervalis lateralibus 8—12, tenuibus, 
in sicco utrinque paulo prominentibus. Pedunculi plus minusve flexuosi, 
sex ad decern ex imis vaginarum axillis nati, inaequales, teretes, 5—9 cm. 
longi, vix 1 fi mm. crassi, vaginis 2—3 remotiusculis membranaceis acutis 
5—8 mm. longis vestiti. Bracteae subadpressae, concavae, 1—3 mm. 
longae. Flobes patuli vel nutantes, globoso-campanulati, flavo-aurei. 
Ovarium lineari-subclavatum, rectum vel leviter arcuatum, teres, 1 — 1 V 2 cm - 
longum. Sepala valde concava, rigida, tenuiter 5-nervulosa, 8—9 mm. 
longa, 5— 57a mm. lata, lateralia leviter obliqua. Petala carnosula, 
erecta, satis concava, paulo obliqua, inferne valde constricta, subtiliter 
5-nervnlosa, 772—8 mm. longa, 4— 47« mm. lata. Labei.lum rigidum, 
inferne subincumbens, superue leviter recurvum, valde concavum, obscure 
plurinervulosum, 8-9 mm. longum, ad medium 6 mm. latum. Columxa 
semiteres, inferne vix attenuata, 5 mm. longa, 2 mm. crassa. Capsula 
ignota. 

Habitat in Peruviae orientalis subandinae sylvis montosis supra 
arbores ad Pampayaco et Cuchero: Poeppig n. 1742; in Peruvia : Mathews 
n. 1870. In Brasilia contermina forsan adhuc invenienda. — Floret 
Februarid. 2. ORNITHIDIUM COCCINEUM Salisb. caulibus 
plus minusve elongatis, robustis, leviter ramosis, vaginis 
emortuis satis numerosis distichis arete imbricatis apice obli- 
que truncatis vestitis, inferne nudis, apice modo foliosis et floriferis; pseudobulbis paucis, remotis, axillaribus, mediocri- 
bus, ovoideis, satis compressis, nudis, apice monophyllis ; foliis 
majusculis, subcoriaceis, satis numerosis, cum apice vaginarum 
truncato articulatis, satis caducis, lineari-ligulatis, apice acutis 
vel obtusiusculis, basi satis attenuatis; pedunculis satis nume- 
rosis, axillaribus, fasciculatis, gracillimis, ascendentibus, 
vaginis paucis membranaceis majusculis acutis remotiusculis 
vestitis, pseudobulbis duplo vel triplo longioribus; bracteis 
oblongis, obtusis, inferne longe vaginantibus, ovario satis 
brevioribus; floribus satis parvis ; sepalis carnosulis, sub- 
aequilongis, erectis vel erecto-patulis, ovatis, longiuscule 
acuminatis, lateralibus mentum paulo productum late rotun- 
datum formantibus; petalis ovatis, longe acuminatis, obscure 
5— 7-nervulosis, sepalo dorsali satis brevioribus; labello 
crassiuscule carnoso, sepalis lateralibus satis breviore, utrin- 
que glabro, breviter lateque unguiculato, limbo late ovato- 
deltoideo, leviter trilobato, lobis margine integerrimis, late- 
ralibus erectis, membranaceis, late ovatis, apice rotundatis, 
terminali satis producto, anguste ovato-triangulari, apice acuto. 
disco ad medium valde incraasato; columna brevi, crassa, 
subclaviformi, apice antice bialata, alis brevibus, ascendenti- 
bus, triangularibus, acutis; anthera convexa, laevi, apiculata, 
dorso leviter cristata. 

Ornithidium coccineum Salisb. in Trans, liort. Soc. 1. 
(1812); R. Br. in Ail. Hort. Kew vdil. sec. V. 210; Lodd. 
Bot. Cabin. IV. tab. 301; Hook. Emt. Fl. lab. 38; Kerner, 
Hort. Semperv. tab. 790; Spreng. Sgsl. Vegd. Ill 734; Lindl. 
Gen. and Spec. Orch. 140; Beichh. /. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 492; Griseb. Fl Brit. W.-Ind, Id. 626; Nichols. Did. 
of Gard. II. 524; Ketc Bull. 1893. p 278; Fawcett, Jaw. 
Flow. PL 39. 

Helleborine cocci nea multiftora Plum. Nov. PI. Gen. ft 
(1703), Plant. Amer. tab. 180. fig. 1. 

Epidendrum coccineum Jacg. Enum. PI. Carib. 29 (1760). 
Set. Stirp. Amer. 222. tab. 135, edit. pid. tal>. 205; Linn. 
Spec. edit. sec. 1348. 

Cymbidium coccineum Swart f in Nor. Ad. Ups. VI. 70 
(1799), in Schrad. Journ. Bot. II. 214 (1799); Willd. Sjyec. 
PI. IV. 94; Pers. Syn. Pi II 514; Bot. Mag. lab. 1437; 
Kerner, Hort. Sempvrr. fab. 395. 

Ornithidium acaule Hofmsgg. Vers. Orch. fur 1843. 
p. 59; Bot. Zeit. I. 834 (1843). 

Cauleb interdum breves rarius brevissimi, interdnm elongali, leviter 
flexuosi, teretiusculi, pallidi, creberrime articulati, 7—10 mm. crassi; 
vaoinae approximatae, coriaceae, rigidiusculae, erecto-patulae, lateraliter 
leviter compressae, dorso rotundatae vel acutiusculae, laeves, nitidnlae, 
pallide virides, 2-3 cm. longae. Psecdobulbi erecti vel erecto-patuli, 
recti vel leviter arcuati, superne satis attenuati, apice truncati, laeves, 
laete virides, 27t-4 cm. longi, 1—2 cm. crassi. ftua ri K idiuscula, 
erecta vel erecto-patula, superne pins minusve recurva, inferne valde 
concava fere conduplicata, superne leviter concava vel snbplana, supra 
saturate viridia, subtus satis pallidiora, 10-35 cm. longa, 1-2'/. cm. 
lata- nervo mediano gracili, snpra profundiuscule canaliculato, subtus satis 
prominente; nervulis lateralibus 8-10, tenuibus, in sicco utrinque leviter 
prominentibus. Pkduxccli leviter flexuosi, teretiusculi, 4-6 cm. longi, 
7s mm crassi; vaoikak arete adpressae, subveutricosae, subtiliter multi- 
striatae, pallide virides, 12-17 mm. longae. Bracteae tenuiter mem- 
branaceae, adpressae, 8-12 ram. longae. Fi.ores nutantes, intense roaej 
vel coccinei Ovarium lineari-clavatnm, leviter arenatum, teret.usculnm, 91 OHCHLDACEAE : OKNITHIDIUM. 92 10—12 mm. longum. Sepala rigidiuscula, satis concava, sabtiliter 7-nervu- 
losa, 11 mm. longa, 5 mm. lata, lateralia paulo obliqaa. Petala erecta, 
sabraembraaacea, Jeviter concava, panlo ohliqna, basi satis constrictn, 7 ad 
8 mm. longa, 4 mm. lata. Labellum rigidom, inferne erectum valde 
concavum, ad medium geuicnlatnro, snperne abropte patenti-reflexum et 
satis concavum, GV«— 7 mm. longam, ad medium 5 mm. latum. Columna 
erecta, panlo incnrva, semiteres, inferne leviter attenuata, 3 l /» mm. longa, 
1V» mm. crassa. Capsula ignota. 

Habitat in prov. Rio de Janeiro secund. Hoffmannsegg. Etiam in 
insul. Trinitatis : Sieber n. 283; Grenada: Sherring n.115; St. Vincent: 
Ouilding, Anderson, H. H. et 0. W. Smith n. 1146 et 1151; Martinica 
in arboribus: Jacquin, Hahn n. 88; Dominica: Imray n. 102, Eggers; 
Ouadalupa: Duchassaing ; Jamaica: Swartz. — Floret Decembri. 3. ORNITfllDILJM CHLOROLEUCUM Barb. Rodr. 
dense caespitosam; caulibus pendulis, elongatis, robustius- 
culis, simplicibus, squamis coriaceis nnmerosis brevibus ovato- 
triangularibus acutis dense imbricatis arete adpressis vestitis; 
pseudobulbis remotiusculis, satis parvis, lateralibus, oblongis, 
satis compres3is, basi squamis binis oppositis coriaceis longius- 
culis inaequalibus anguste triangularibus breviter acuminatis 
vestitis, apice monophyllis; foliis mediocribus, coriaceis, an- 
guste ligulato-lanceolatis, acutissime breviterque acuminatis, 
basi subrotundatis ; pedunculis solitariis vel geminatis, brevis- 
simis vel subnnllis; ovario squamis duabus acutis carinatis 
sepalis aequilongis tecto; floribus parvis; sepalis carnosulis, 
erectis, aequilongis, dorsali anguste ovato, acuto, superne 
carinato, lateralibus late ovatis, breviter acuminatis, inferne 
usque ad medinm iuter se connatis, mentum paulo productum 
late rotundatum formantibus; petalis late lanceolatis, acutis, 
sepalo dorsali paulo brevioribus; labello crassiuscule carnoso, 
sepalis lateralibus paulo breviore, utrinque glaberrimo, brevius- 
cule anguste crasseque unguiculato, limbo late deltoideo, basi 
truncato-subcordato, ad medium profundiuscule trilobato, lobis 
margine integerrimis, apice obtusis, lateralibus erectis, ovato- 
triangularibus , lerminali satis producto, ovato -linguiformi, 
disco inter lobos laterales triangulariter concavo, ad medium 
transverse calloso, callo crasse carnoso, leviter emarginato; 
columna brevi, crassa, subclaviformi, superne antice utrinque 
bidentata; anthera galeiformi, laevi. 

Tabula nostra XXV. Fig. I (habitus cum analysi). 

Ornithidiutn chloroleucum Barb. Rodr. Gen. et Spec. 
Orch. Nov. II. 208 (1882). 

Caules paulo flexuosi, teretinscnli, creberrime articolati, 3—4 mm. 
crassi; squnmne rigidae, basi amplexicanles, laeves, V»— 2 cm. longae, 
jnniores pallida virides, vetostiores sordide fuscae. Pseudobulbi patnli, 
leviter arcnati, apice obtnsi, laeves, nitidi, intense virides, 2-3»/» cm. 
Iongi, 9—13 mm. crassi; squamae arete adpressae, basi amplexicanles, 
laeves, '/■— 2'/l cm. longae. Folia asceudentia, rigida, subfalcata, paulo 
concava, supra nitida et intense viridia, subtus pallidiora, 9—13 cm. longa, 
17«— 2 cm. lata; nervo mediano supra profundiuscule canalicular, subtus 
valde prorainente; nervnlis lateralibus paulo distinctis. Flores chloroleuci. 
Ovarium lineari-clavatum, subrectum, obtuse trigonum, profundiuscule 
6-snlcatnm. Sepala rigidiuscula, valde concava, 6 ram. longa, dorsale 
3 mm. latum, lateralia satis obliqua, 47«-5 mm. lata. Petala erecta, 
submembranacea, satis concava, vix obliqua, inferne leviter constricta^ 
4«/t mm. longa, 2 mm. lata. Labellum rigidum, erectura, valde concavum', 
4'/«-5 mm. longum, 4 mm. latum, lobo terminal! leviter recurvo, sub- 
piano, flavo-aurantiaco. Columna erecta, vix incnrva, semiteres, inferne 
panlo attennata, 3 mm. longa, l»/t mm. crassa. Capscla ignota. — Species raihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Baub. 
Rodr. communic. 

Habitat in sylvis supra arbores ad Serra do Mar prope Palmeiras 
prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Februario. 4. ORNITHIDIUM LOFGRENII Cogn. caulibus pen- 
dulis, elongatis, satis gracilibus, dichotome valde ramosis, 
primum vaginis coriaceis lougiuscnlis acutiusculis laxe imbri- 
catis vestitis, demum denudatis; pseudobulbis mediocribus, 
remotis, anguste ovoideis, valde compressis, primum inferne 
vaginis paucis majusculis coriaceis vestitis, demum denudatis, 
apice monophyllis; foliis mediocribus, coriaceis, ligulato-Ianceo- 
latis, apice acutis, basi breviter attenuatis; pedunculis solitariis 
vel fasciculatis, filiformibus, patulis, pseudobulbo satis brevi- 
oribus, vaginis 1 — 2 brevibus membranaceis acutis remotius- 
culis vestitis; bracteis brevissimis; floribus satis parvis; 
sepalis submembranaceis, erectis vel erecto - patulis , ovato- 
lanceolatis, acutis, lateralibus paulo longioribus, mentum bre- 
viter productum obtusum formantibus; petalis ligulato-oblongis, 
obtusis, obscure 5-nervulosis, sepalo dorsali vix brevioribus ; 
labello carnosulo, sepalis lateralibus sublongiore , inferne 
glaberrimo, superne sabtiliter puberulo, sessili, ambitu obovato- 
oblongo, inferne late cuneato, ad medium profundiuscule tri- 
lobato, lobis lateralibus parvis, membranaceis, erectis, oblongis, 
margine integerrimis, apice subrotundatis, lobo terminali valde 
producto, anguste obovato, margine leviter sinuato, inferne 
leviter constricto, apice profundiuscule emarginato, lobulis 
subrotundatis, disco inferne usque ad medium leviter calloso, 
callo lato, ligulato, laevi, apice libero et distincte bilobato, 
lobis apice rotundatis; columna breviuscula, satis gracili, 
subclaviformi, superne uon appendiculata ; anthera galeiformi, 
laevi, apice breviter obtuseque apiculata. 

Caules teretiusculi, valde geniculato-flexuosi, remotiuscule leviter- 
que articulati, 5 dm. Iongi vel longiores, 3 mm. crassi, ramis divaricatis, 
dichotome ramulosis; vaginae rigidae, arete adpressae, tenuiter multi- 
striatae, siccitate fuscescentes, 12 — 16 mm. longae. Pseudobulbi alares, 
vix obliqni, basi rotundati, superne satis attenuati, apice truncati, primum 
laeves, demum leviter plurisulcati et satis corrugati, siccitate cinereo-fusci, 
3 — 4 cm. Iongi, 15 — 18 mm. crassi. Folia patula, rigidiuscula, plus 
minusve flexuosa, basi breviter conduplicata, superne paulo concava, supra 
intense viridia, subtus satis pallidiora, 8—15 cm. longa, 1—2 cm. lata; 
nervo mediano supra profundiuscule canaliculate, subtus acute carinato; 
nervulis lateralibus numerosis, gracillimis, in sicco utrinque tenuiter pro- 
minentibus. Pedunculi leviter flexuosi, l 1 /*— 2 cm. Iongi. Flores patentes, 
viridi-flavescentes. Ovarium anguste lineari-clavatum, paulo arcuatum, 
acutiuscule trigonum, 6—8 mm. longum. Sepala obscure 5-nervulosa, 
dorsale valde concavum, 6 mm. longum, 27a mm. latum, lateralia satis 
concava, leviter obliqua, 7 1 /* mm. longa, 3 mm. lata. Petala erecta, 
merabranacea, vix concava, leviter obliqua, inferne satis attenuata, 5V» mm. 
longa, l l /a mm. lata. Labellum rigidiusculnm , inferne erectum valde 
concavum, superne reflexum et leviter convexum, tenuiter 5-nervulosum 
nervulis exterioribus satis ramosis, 8 mm. longum, superne 4 mm. latum. 
Columna erecta, subrecta, semiteres, inferne paulo attenuata, 3 mm. longa, 
7* mm. crassa. Capsula ignota. 

Habitat in sylvis supra arbores ad Campo Grande prov. S. Paulo : 
Com. Geogr. e Geol. S. Pauto n. 1954 communic. cl. Lbfgren. — Floret 
Januario. 5. ORNITHIDIUM PENDULUM Cogn. caulibus 
pendulis, elongatis, satis gracilibus, dichotome satis ramosis, 93 ORCHIDACEAE : ORNITHIDIUM. 94 primum vaginis coriaceis longiusculis acutis vel breviter 
acuminatis laxe imbricatis vestitis, demum denudatis; pseudo- 
bulbis mediocribus, remotis, ovoideis, valde compressis anci- 
pitibusque, primum inferne vaginis duabus oppositis magnis 
foliaceis coriaceisque vestitis, demum fere denudatis, apice 
monophyllis; foliis mediocribus, coriaceis, oblongo-lanceolatis, 
apice acutis, basi breviter attenuatis; pedunculis e vaginis 
caulis fasciculatis, filiformibus, patulis, brevissimis, uniarticu- 
latis, fere nudis; bracteis brevissimis; floribus minutis; sepalis 
submembranaceis, aequilongis, erectis, acutis, dorsali oblongo, 
lateralibus oblongo-deltoideis, mentum breviuscule productum 
obtusum formantibus ; petalis lanceolatis, acutis, sepalo dorsali 
paulo brevioribus ; labello carnosnlo, sepalis lateralibus paulo 
breviore, utrinque glabro, longiuscule angusteque unguiculato, 
ovato-oblongo, basi subcordato, apice breviuscule acuminato, 
obscure trilobato, margine integerrimo, disco calloso ; columna 
breviuscula, satis gracili, claviformi, apice antice utrinque 
unidentata. 

Scaphy glottis pendula Poepp. et Endl. I Nov. Gen. ac Spec. 
I. 58. tab. 98 (1836). 

Radices basilares, paucae, subsimplices, teretes, glabrae. Caui.es 
numerosi, teretes, valde geniculato-flexuosi, remote leviterque articulati, 
5 — 6 drn. longi vel longiores, 2*/2 — 3 mm. crassi, ramis divaricatis, dicho- 
tonie ramulosis; vaginae rigidae, arete adpressae, tenuiter maltistriatae, 
fuscae, l x /2 — 2 cm. longae, supremae saepius laxiores, magis foliaceae, 
interdum imprimis vero in extremo apice ramoruni ultimi ordinis ancipites, 
compressae. Pseudobui.bi in axilla dichotomiae ordinis penultimi atque 
ultimi sessiles, nou vel vix obliqui, longitudinaliter raultisulcati, griseo- 
virides, 3 — 3'/2 cm. longi, l'/2 — 2'/s cm. crassi. Foi.ia erecta vel erecto- 
patnla, rigidiuscula, basi snbcondnplicata, superne plana vel paulo con- 
cava, supra nitida et atroviridia, subtus paulo pallidiora demum glauca, 
9 — 15 cm. longa, l l /a — 2Va cm. lata; nervo mediano supra profundiuscule 
canaliculato, subtus satis prominente; nervulis lateralibus numerosis, 
gracillimis, in sicco utrinque vix promiuentibus. Pedunculi leviter 
flexuosi, teretiusculi, 1 fi—l cm. longi. Fi.orks erecto-patuli, albi. Ovarium 
breve, anguste lineari-clavatum, glabrum, leviter arcuatum. Sepala satis 
concava, 5 mm. longa, l 1 /* — 2 mm. lata, lateralia satis obliqua. Petala 
erecta, membranacea, paulo concava, vix obliqua, basi non constricta, 
4'/2 mm. Ionga, 1 — Vfa mm. lata. Labellum erectum, apice paulo 
recurvum, valde concavum, 4 — 4'/2 mm. lougum. Columna in ovarii apice 
transversa, satis incurva, inferne valde attenuata, semiteres, 3 — 4 ram. longa. 
Capsula lageniformis, apice valde attenuata, obtuse trigona, trisulcata, 
viridis. 

Habitat ad arbores Peruviae orientate subandinae in viciniis praedii 
Cuchero: Poeppig n. 1749. In Brasilia contermina forsan adhuc in- 
venienda. — Floret Januario — Februario. 6. ORNITHIDIUM SQUAMATUM Barb. Rodr. cauli- 
bus pendulis, breviusculis, gracilibus, paulo ramosis, squamis 
coriaceis breviusculis basi vaginantibus ovato-oblongis obtusis 
apiculatis vel breviter acuminatis laxe imbricatis vestitis; 
pseudobulbis minutis, remotiusculis, oblongo -cylindraceis, 
nudis, apice monophyllis ; foliis satis parvis, coriaceis, lineari- 
lanceolatis, acutissirae breviterque acuminatis, basi paulo atte- 
nuatis; pedunculis solitariis vel geminatis, axillaribus vel fere 
terminalibns, gracilibus, brevissimis; bracteis imbricatis, brevi- 
bus, acuminatis; floribus satis parvis; sepalis submembrana- 
ceis, erecto-patulis, subaequilongis, lanceolatis, acutis, late- 
ralibus mentum longiuscule productum obtusum formantibus; 
petalis lineari-lanceolatis, acutis, sepalo dorsali paulo brevi- 

Orchid. III. oribus ; labello carnosulo, sepalis lateralibus aequilongo, utrin- 
que glaberrimo, sessili, indiviso, ligulato-oblongo , margine 
leviter undulato, basi longiuscule cuneato, apice leviter emar- 
ginato, lobulis rotundatis, disco inferne usque ad medium 
calloso, callo carnoso, lineari, laevi, apice obtuso; columna 
longiuscula, gracili, subclaviformi , apice antice longiuscule 
angusteque bidentata. 

Tabula nostra XXIV (habitus cum analyst). 

Ornithidium sguatnatum Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 209 (1882). 

Maxillaria squamata Barb. Rodr. loc. at. I. 118 (1877). 

Radices omnes basilares, nuraerosissiraac, dense fasciculatae, brevius- 
culae, capillures, leviter flexnosae, subsimplices, fnsceseentes. Caulks 
plures, teretes, leviter flexuosi, 16—20 cm. longi, 1— Vjt mm. crassi, ramis 
patulis, brevibus, simplicibus, plus minusvc arcuatis; squamae arete ad- 
pressae, tenuiter multistriatae, fuscae, circiter 1 cm. longae. PHOMIVUI 
axillares, paulo patuli vel subndpressi, non vel leviter obliqui, bftsi apice- 
que obtusi, laeves, nitidi, laete viridea, 9—12 mm. longi, 2 l /i— 3 mm. 
crassi. Foi.ia plus minusvc pat u In, subrecta vel satis arcuata, basi bre- 
viter subconduplicata, superne satis concava, supra nitida et intense vitidia, 
subtus glauco- viridis, 5—7 cm. longa. 5—7 mm. lata; nervo mediano 
gracili, supra profundiuscule canaliculate, subtus acute carinato; nervulis 
lateralibus paulo distinctis. Peduncum erecti , recti vel paulo arcuati, 
V»— 1 cm. longi. Practeak 3, ovario adpressae, fuscae. Fi.orks erecto- 
patuli, sordide albi vel flavescentes. Ovarium breve, anguste lineari- 
clavatum, rectum vel paulo arcuatum, obtuse trigonum, pallide viride. 
•Sepala leviter concava, 12—13 mm. longa, circiter 3 mm. late, lateralia 
satis obliqua. Pktai.a erecta, memttranauea, paulo concava, leviter obliqua, 
11 — 12 mm. longa, l'/s mm. lata. Lahki.lum erectum, inferne valde con- 
cavum, apice recurvum et satis convexum, 11 — 12 mm. longum, 2'/i ad 
3 mm. latum. Columna erecta, vix incurva, inferne paulo attenuata, 
semiteres, C mm. longa. Capmli.a patula, sepalis marcescentibus coronata, 
oblongo-fusiforniis, obtuse trigona, leviter C-sulcata, basi apiceque acuta, 
vix obliqua, pallide viridis, l'/j cm. Ionga, 4— 4'/i mm. crassa. — Species 
mibi hand visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Hark. Rodr. 
comraunic. 

Habitat in sylcis supra arbores ad Vitucuara prov. Alto Amazonas: 
Barbosa Rodrigues. — Floret Main. II. Rhizoma repens, undique radicans. — Species 7—10. 

7. ORNITHIDIUM MULTICAULE Reichb. f. cauli- 
bus numerosis, repentibus, radicantibus, longiusculis, robustis, 
simplicibus vel paulo ramosis, inferne vaginis majusculis 
coriaceis acutis laxe imbricatis vestitis, apice ascendentibus 
et foliis satis numerosis distichis basi dense imbricatis vestitis; 
pseudobulbis terminalibus, majusculis, solitariis, ovoideis, satis 
compressis, inferne vaginis persistentibus foliorum vestitis, 
apice monophyllis; foliis majusculis, coriaceis, caducis, lineari- 
Iigulatis, apice obtusis indivisis vel breviter inaequaliterque 
nitidis, basi satis attenuatis; pedunculis axillaribus, numerosis, 
filiformibus, pseudobulbo paulo brevioribus, vaginis paucis mem- 
branaceis acutis vel breviter acuminatis remotisque vestitis; 
bracteis brevissimis, late ovato-triangularibus, acutis; floribus 
satis parvis; sepalis membranaceis , subaequilongis, lineari- 
lanceolatis, longiuscule acuminatis, dorsali e recto, lateralibus 
patenti-deflexis, mentum breviuscule productum obtusum for- 
mantibus; petalis lineari-ligulatis, breviter acuminatis, sub- 
tiliter 3— 5-nervulosis, sepalo dorsali satis brevioribus ; labello 
membranaceo, sepalis lateralibus paulo longiore, utrinque 
13 95 ORCHIDACEAE: ORNITHIDIUM. 96 glabro, sessili, indiviso, obovato-oblongo, basi subcuneato, 
apice subtruncato et leviter emarginato, margine inferne 
integerrimo snpeme subtiliter denticulato-ciliato, disco supra 
nudo, subtus superne carinato, carina membranacea, apice 
uncinato-unidentata; colnmna breviuscula, satis gracili, clavi- 
formi, apice inappendiculata; anthera galeiformi, laevi, apice 
obtuse apiculata. 

Ornithidium mullicaule Reichb. f. / in Bonpland. II. 18 
(1S54), in Walp. Ann. Bot. VI. 490. 

Siagonanthus muliicaulis Poepp. et Endl. I Nov. Gen. ac 
Spec. I. 40. tab. 69 (1836). 

Caulks sex ad decern basi juncti, radicibus numerosis repentibus 
arborum ramis affixi, valde flexnosi, teretes, lignosi, einnaraoraei, inferne 
1 — l'/t cm. crassi, snperne graciliores, apicera versns bnlbos foliaqae 
ferentes et vaginarura recentiorom at emortaorum mole capitato-incrassati, 
vaginis inferioribus rigidis, arete adpressis, laevibus, fulvis, 2'/«— 4 cm. 
longis. Psrudobui.bi erecti, vix obliqni, superne leviter attennati, pro- 
fnndioscnle multisulrati, viri.les, 8'.fc— 4'A cm. longi, 2— 2'/« cm. crassi. 
Foi.n erecta vel plas minnsve patala, rigidiascula, basi conduplicata, 
snperne plana vel leviter concava, supra intense viridia, snbtus satis 
pallidiora, 20—32 era. longa, lV«-2 ! /« cm. lata; nervo mediano supra 
profundinscule canaliculato, subtus satis prominente; nervulis lateralibus 
10—12, graciltbus, in sicco utrinque leviter prominentibus. Pedunculi 
divaricati qnaodoque nutantes, leviter flexnosi, teretinscnli, 2—3 cm. longi; 
vaoinar arete adpressae, pnllidae, 4—8 mm. longae. Bracteae sub- 
adpressae, rigidiusculae, 1—2 mm. longae. Fi.ores patnli vel nutantes, 
segmentis sordide albis. Ovarium angnste lineari-snbclavatnm, obtuse 
trigonnm, rectum vel panlo arcnatntn, 12—13 mm. longnra. Sepala sub- 
tiliter 6— 7-nervulosa, 11—12 mm. longa, 2'/« — 3 mm. lata, dorsale satis 
concavnm, lateralia panlo concava, satis obliqna, leviter flexuosa. Petala 
erecta, tenuiter membranacea, snbplana, satis obliqna, inferne paulo atte- 
nnata, 7 — 8 mm. longa, l 1 /* mm. lata. Labeli.um roseum, subtiliter pluri- 
nervulosnm, inferne ascendens satis concavum, superne deflexum snb- 
plnnnm lateraliter revolntum, 13 — 14 mm. loognm , 6 — 7 mm. latum. 
Cot.DMXA erecta, satis inenrva, inferne paulo attenuata, semiteres, .".' j ad 
4 ram. longa. Capsui.a ignota. 

Habitat in sylris Peruriae orientalis subandinae supra arbores ad 
Cuchero: Poeppig n. 1730. In Brasilia contermina forsan adhuc in- 
venienda. — Floret Februario. 8. ORNITHIDIUM VESTITUM Reichb. f. caulibus 
pluribus, repentibus, radicantibus, breviusculis, satis gracili- 
bns, simplicibus vel satis ramosis, squamis coriaceis brevius- 
culis basi vaginantibus triangulari-ovatis acutis densiuscule 
imbricatis vestitis; ramis patulis, ascendentibus; pseudobulbis 
inter se distantibus, lateralibus, satis parvis, oblongo-ligulatis, 
valde compressis, inferne vaginis paucis majusculis coriaceis 
distichis triangularibus acntisque vestitis, apice mono— diphyl- 
lis; foliis mediocribus, submembranaceis, anguste lanceolatis, 
apice acutis, basi breviter attenuatis; pedunculis e vaginis 
caulis confertis, brevissimis, gracillimis, vaginis paucis mem- 
branaceis ventricosis acutis laxe imbricatis vestitis; bracteis 
ovatis, acutis, basi amplexicaulibus, ventricosis, floribus sub- 
aequilongis; floribus minutis; sepalis submembranaceis, erectis 
vel erecto-patulis, subaequilongis, late ovato-subrotundatis, 
abrupte acutis, lateralibus paulo latioribus mentnm leviter 
productum late rotundatum formantibus; petalis oblongo- 
ianceolatis, acutis, obscure trinervulosis, sepalo dorsali paulo 
brevioribus; labello carnosulo, sepalis lateralibus leviter brevi- 
ore, utrinque glabro, longiuscule angusteque unguiculato, limbo indiviso, late ovato-cordato, apice obtusiuscule breviter- 
que acuminato, margine integerrimo, disco leviter incrassato; 
columna brevissima, crassiuscula, claviformi, glabra; anthera 
galeiformi. 

Ornithidium vestilum Reichb. f.! in Walp. Ann. Bot. 
VI. 491 (1863); Griseb. FL Brit. W.-Ind. hi. 625; Fawcett, 
Jam. Flow. PI. 39. 

Epidendrum vestilum Swartz, Prodr. 124 (1788). 

Oymbidium vestitum Swartz! in Nov. Act. Tips. VI. 70 
(1799), in Schrad. Joum. Bot. II. 214 (1799), Fl. hid. Occ. 
111. 1448; Willd. Spec. PI. IV. 95; Pers. Syn. PI. II. 514; 
Lindl. Gen. and Spec. Orch. 168. 

Camaridium purpureum Spreng. Syst. Veget. III. 735 
(1826). 

Scaphy glottis parvijtora Poepp. et Endl.! Nov. Gen. ac 
Spec. I. 58. tab. 97 (1836). 

Ornithidium parviflorum Reichb. /.! in Bonpland. II. 19 
(1854). 

Maxillaria exigua Regel in Index Sem. Hort. Petropol. 
1855. p. 21. 

Sophronitis ochrolenca Hort. Petropol. ex Regel, loc. cit. 

Maxillaria Surinamensis Focke! Msc. ex Reichb. f. in 
Walp. Ann. Bot. VI. 492 (1863). 

Caui.es enrvati, teretes, iraa basi interdum obtuse angulosi et 
lignescentes, 15 — 20 cm. longi, 27a — 4 mm. crassi, basi radicibus multis 
affixi, snperne passim radiculas emittentes ramosas, tortuosas, teretes, 
albidas, filiformes, glabras, 4—5 cm. longas; squamae rigidiusculae, arete 
adpressae, subtiliter multistriatae, lateraliter satis compressae, dorso 
acutiuscule carinatae, fuscescentes , nitidae, 6 — 8 mm. longae, infimae 
saepius in fibras solntae et griseae, snperiores pseudobulbum basi inclu- 
dentes reliquis sextuplo majores ties ad qnatuor, dorso ancipites, apice 
acutissimae. Pseudobui.bi alterni, patentes, utrinque obtusi, nitidi, pluri- 
sulcati, primum sordide fusco-virides, demum corrugati et castanei, 2 ad 
2 l /« cm. longi, 8 — 9 mm. lati. Folia erecto-patula, basi snbconduplicata, 
superne plana vel paulo concava, supra intense viridia, snbtus satis palli- 
diora, 7—13 cm. longa, 8 — 14 ram. lata; nervo mediano supra leviter 
canaliculato, subtus satis prominente; nervulis lateralibus paulo distinctis. 
Pedunculi patuli, teretes, 3—7 mm. longi; vaginae erecto-patulae, ovato- 
oblongae, virides, 4— 6 mm. longae. Bracteae membranaceae, valde con- 
cavae, adpressae, 4 — 5 mm. longae. Fi.ores patuli, albi. Sepala valde 
concava, obscure 5 — 7-nervulosa, 372— 4 mm. longa, dorsale 2 l ji—3 mm. 
latum, lateralia satis obliqna, 3 — 37a mm. lata. Petala erecta, mem- 
branacea, snbplana, vix obliqna, basi paulo attenuata, 3—372 mm. longa, 
1 ram. lata. Labellum rigidiusculum, ascendens, valde concavum, 3 ad 
372 mm. lougum, 2— 272 mm. latum. Coi.umna semiteres, circiter 1 mm. 
longa. Capsula ignota. 

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Burchell n. 1105111 et 1394; in 
proo. Minns Qeraes inter Rio Grande et Diamantina: Burchell n. 3633; 
in prov. Para: Burchell n. 9760. Etiam in Surinam e regione Para: 
Wullschlaegel n. 1127; in Peruvia : Haenke; in Peruvia orientali sub- 
andina ad arbores sylvestres prope Cuchero: Poeppig n. 1761; in Vene- 
zuela secund. Orisebach; in Jamaica: Swartz, Purdie. — Floret Februario. 9. ORNITHIDIUM CERIFERUM Barb. Rodr. rhizo- 
mate repente, gracili, leviter ramoso, squamis coriaceis brevi- 
bus inferne vaginantibus ovato-oblongis acutis dense imbri- 
catis vestito; pseudobulbis parvis, remotis, anguste ovoideis, 
satis compressis, inferne primum vaginis paucis distichis coria- 
ceis mediocribus vestitis, demum denudatis, apice diphyllis; 
foliis parvis, coriaceis, anguste ligulatis, basi longiuscule 97 ORCHID ACEAE : ORNITHIDIUM— TRIGONIDIUM. 98 attenuates fere petiolatis, apice obtusis et oblique leviterque 
emarginatis; pedunculo solitario, gracili, foliis satis longiore, 
vaginis numerosis coriaceis breviusculis acutis laxe imbricatis 
vestito; bracteis ovato-oblongis, acutis vel obtusiusculis, in- 
terne vaginantibus, ovario paulo longioribus ; floribus satis 
parvis; sepalis coriaceis, subaequilongis, lanceolatis, acutis, 
dorsali erecto, lateralibus patentibus, mentum longiuscule 
productum obtusiusculum formantibus; petalis lanceolatis, 
acutis, tenuiter 5-nervulosis, sepalo dorsali satis brevioribus ; 
labello crassiuscule carnoso, sepalis lateralibus satis breviore, 
utrinque glabro, breviuscule angusteque unguiculato, limbo 
ambitu triangulari-ovato, basi satis emarginato, paulo infra 
medium profundiuscule trilobato, lobis margine integerrimis, 
basilaribus late ovato-triangularibus, obtusis, terminali valde 
producto, anguste ovato, apice obtusiuscule breviterqne acumi- 
nato, disco basi apiceque calloso, callis cereis, basilari crasso, 
obtuse lunato, apicali ovato-sagittato, basi acute trilobato; 
columna breviuscula, satis gracili, claviformi, clinandrio 
margine subtiliter ciliato; anthera galeiformi, laevi, apice 
posticeque obtuse cristata. 

Tabula nostra XXV. Fig. II (habitus cum analysi). 

Ornithidium ceriferum Barb. Rodr.! Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 209 (1882). 

Maxillaria cerifera Barh. Rodr.! loc. cit. I. 118 (1877). 

Rhizoma longiusculum, satis flexuosum, teretiusculnm, 17* — 2 ram. 
crassum ; squamae rigidae, valde concavae, arete adpressae, subtiliter multi- 
striatae, fuscescentes, dorso acutiuscule carinatae, 4 — 5 mm. Jongae; 
radices nnmerosae, densiuscule fasciculatae, elongatae, subfiliformes, valde 
flexuosae, cinereae, satis raraosae. Pseddobci.bi erecti, inter se 1 — 3 em. 
distantes, satis obliqni, superne satis attenuati, profundiuscule raulti- 
sulcati, demum eorrugati, laeves, intense virides, 1 — 17* cm. lougi, 5 ad 
8 mm. crassi. Folia patula, rigida, basi valde concava, superne plana 
vel paulo concava, supra nitida et intense viridia, subtus pallide viridia, 
27* — 4 cm. longa, 5 — 8 mm. lata; nervo mediano supra profundiuscule 
canaliculato, subtus valde prominente ; nervulis lateralibus numerosis, 
teuuissimis, in sicco utrinque vix prominentibus. Peduncui.ds erectus 
vel ascendens, leviter flexuosus, paulo corapressus, pallide viridis, 4 — 7 cm. 
longus, */» — 9 /s mm. crassus; vaginae rigidae, arete adpressae, lateraliter 
leviter compressae, laeves, fuscescentes, 8 — 13 mm. longae. Bractkar 
coriaceae, valde concavae, adpressae, lateraliter satis compressae, fusces- 
centes, 12 — 16 mm. longae. Fi.ores nutantes, virides, sepalis petalisqne 
basi purpureo-raaculatis. Sepai.a rigida, subtiliter multinervulosa, 10 ad 
12 mm. longa, 2 l /2— 3 mm. lata, dorsale valde concavum, lateralia leviter 
concava satis obliqua. Petala erecta, rigidiuscula, paulo concava, leviter 
obliqua, basi satis attennata, 9—11 mm. longa, 17*— 2 mm. lata. Labeli.um 
rigidum, erecto-patulum, apice satis recurvum, satis concavum, 8 — 9 mm. 
longum, inferne 5 — 57* mm- latum, nngniculo fusco, callis albis. Coi.umka 
erecta, satis incurva, inferne leviter attennata, semiteres, atropurpnrea, 
5 mm. longa. Capsui.a ignota. 

Habitat in arboribus prope Caldas prov. Minas Geraes: Regnell 
ser. HI. n. 1176; in sylvis supra arbores ad Petropolis prov. Rio de 
Janeiro: Barbosa Rodrigues; in prov. S. Paulo: Edwall. — Floret 
Decembri — Februario. 10. ORNITHIDIUM FLAVOVIRIDE Barb. Rodr. 
rhizomate repente, satis gracili, simplici, squamis coriaceis 
brevissimis basi vaginantibus late triangulares acutis dense 
imbricatis vestito; pseudobulbis satis parvis, subaggregatis, 
late ovoideis, satis compressis, inferne primum vaginis paucis 
distichis coriaceis vestitis, demum denudatis, apice dipbyllis; foliis parvis, coriaceis, oblongis basi brevissime attenuates 
subrotundatis, apice obtusis et suboblique leviter emarginatis; 
pedunculo solitario, gracili, foliis satis longiore, vaginis 
numerosis coriaceis breviusculis acutis subimbricatis vestito; 
bracteis oblongo-lanceolatis, breviter acuminatis, inferne vagi- 
nantibus, ovario paulo brevioribus; floribus satis parvis; 
sepalis coriaceis, subaequilongis, lanceolatis, acutissime bre- 
viterque acuminatis, dorsali erecto-patulo, lateralibus patenti- 
bus, mentum longiuscule productum acutiusculum formantibus; 
petalis anguste lanceolatis, acutis, sepalo dorsali satis brevi- 
oribus; labello carnosulo, sepalis lateralibus satis breviore, 
utriuque glabro, brevissime angusteque unguiculato, limbo 
indiviso, anguste triangulari-ovato, basi truncato-subcordato, 
apice obtusiusculo, margine integerrimo, disco basi apiceque 
calloso, callis cereis, basilari crasso, semigloboso, apicali 
gracili, hippocrepiformi, fere marginali; columna breviuscula, 
gracili, claviformi, glabra. 

Tabula nostra XXV. Fig. Ill (habitus cum analysi). 

Ornithidium flavoviridc (tlavoviridium) Barb. Rodr. Gen. 
et Spec. Orch. Nov. II. 209 (1882). 

Maxillaria flavoviridis Barh. Rodr. loc. cit. I. 119 
(1877). 

Rhizoma breviusculum, paulo flexuosum, terctiuscnlutn, 2—3 mm. 
crassum; squamae rigidae, valde concavae, arete adpressae, laeves, juniores 
virides, vetustiores sordide fuscae, 3—5 mm. longae; rawcks numerosae, 
subfascicnlatae, breviuseulae, subfiliformes, simplices, albidae. PsEunoBCi.Bt 
erecti, paulo obliqui, apice subrotundati, laeves, nitidi, intense virides, 
circiter 2 era. longi, 13 — 16 mm. crassi. Folia patula, rigida, satis con- 
cava praecipne ad basin, supra nitida et intense viridia, subtus pallide 
glaueo- viridia, 87*— 57* cm. longa, 11—16 mm. lata; nervo mediano 
supra profundiuscule canaliculato, subtus valde prominente; nervulis late- 
ralibus indistinctis. PKOUNCCt.rs erectus, stricto* vel panlo flexuosus, 
teretiusculns, intense viridis, 8—9 cm. longus, *.'» mm. crassus; vaoinae 
rigidae, arete adpressae, laeves, albo-flavescentea, 7—12 mm. longae. 
P>kacteak coriaceae, valde concavae, adpressae, 12 — 15 mm. longae. Fi-ores 
nutantes, sepalis petalisque flavo-citrinis. Ovarium anguste lineari-snb- 
clavatnm, leviter arcuatum, obtuse trigonum, intense viride, circiter 1 cm. 
longum. Sepai.a rigida, satis concava, dorso snbearinata, 13 — 15 mm. 
longa, 4— 47* '» m - b»ta, lateralia leviter obliqua. Pktaka erecta vel 
erecto-patula, rigidiuscula, leviter concava, satis obliqua, basi valde con- 
stricta, 11—12 mm. longa, 3— 3 1 /* mm. lata. Labkli.um rigidiusculum, 
inferne erectum, superne reflexnm, margine panlo supra basin involutum, 
viride callis albis, 8—9 mm. longum, 4 mm. latum. Columna erecta, 
satis incurva, inferne valde attenuata, semiteres, virescens, 6 — 7 ram. 
longa. Capbui.a ignota. — Species mihi haud visa; descript. ex op. supra 
cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. commnnic. 

Habitat in arboribus ad Serra do Dourada pror. Minas Geraes: 
Barbosa Rodrigues. — Floret Maio. XCIV. TRIGONIDIUM Lindl. 

Trigonidium Lindl. in Bot. Regist. XXIII. tab. 1923 (1837); 
Endlich. Gen. PL 197; Schiede in Bot. Regist. App. p. 58 
(1840); Memn. PI. Vase. 377 (283); Reichb. f. in Walp. 
Ann. Bot. VI. 502; Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond., Bot. 
XVIII 329, in Benth. et Hook. Gen. PI 111. 567; Hemsl. 
Biol. Centr.-Amer. f Bot. III. 289; Pfitz. in Engl, und Prantl, 
Naiiirl. Pflanzenfam. II. 6. p. 188; LOrchidoph. 1892. p. 171; 
Kerch. Livre des Orch. 270. y 99 OBCHIDACEAE: TRIGONIDIUM. 100 Sepala subaequalia, basi in tubum triquetrum 
turbinatum conniventia vel cohaerentia, superne libera, 
patentia. Petala sopalis multo minora. Labellum 
a basi columnae erectum, sepalis multo brevius, distincte 
trilobatum ; lobi laterales erecti, columiiam amplectentes, 
medius patens, basi camosulus vel callosus. Columna 
brevis, erassiuscula, semiteres, exalata, apoda; clinan- 
drium breve, oblique truncatum. Anthera terminalis, 
operculars, iucumbens, valde convexa, unilocularis ; 
pollinia quaterna, cerea, per paria cohaerentia, postico 
minore, inappendiculata, authera dehiscente glaiidulae 
latae squamiibrmi affixa. Capsula oblonga. 

HerbaE epiphyticae, Americae tropicae a Brasilia 
usque ad Americam central em incolae, CAULIBUS brevis- 
simis max in pseudobulbum carnosum uni—bifoliatum 
incrassatis. Folia coriacea, non plicata, linear ia vel 
oblonga. ScAl'l infra pseudobulbum vel e rhizomate 
simplices, plurivaginati , unijlori. FLORES majusciili, 
intra bracteam spathaceam breviter pedicellati. 

CONSPECTUS SPECIERUM BRASILIENSIUM. 

I. Pseudobulbi npice diphylli. 

A. Folia lata, plus mimuve oblonga; labellum subtus laeve; authera 
glabra. 

1. Folia auguste obovato-oblooga, apice obtusiuseula; 
bracteae ovario longiores; sepala acutiuscula 

1. T. latifoi.ium Lindl. 

2. Folia late oblonga, apice abrupte acuta; bracteae 
ovario breviores; sepala acutissirae acuminata 

2. T. macbanthum Barb. Roilr. 

B. Folia anguste ligulata ; labellum superne subtus tuber- 
culatum ; anthera glauduloso-pilosa 3. T. obtusum Lindl. 

II. Pseudobulbi apice monophylli. 

A. Folia oblongo-lanceolata; sepala acuta; labellum bicari- 

natum 4. T. tuubinatum Reich b. f. 

B. Folia linearia; sepala longe acuminata; labellum unicallosum. 

1. Petala apice acntissima; labellum basi late cnnea- 
tum, lobis lateralibns acutis, terminali late ovato, 
disco ad medium appendice obovata apice emargi- 
nata ancto 5. T. tenue Lodd. 

2. Petala apice subrotnndata et mncronata; labellum 
basi subrotundatum, lobis lateralibns apice rotun- 
datis, terminali late obovato, disco inferne calloso, 

callo apice rotnndato-subtruncato 6. T. acuminatum Batem. 1. TRIGONIDIUM LATIPOLIUM Lindl. pseudo- 
bulbis majusculis, anguste ovoideis, corapressis, primum inferne 
vaginis paucis vestitis, demum denndatis, apice diphyllis; 
foliis raajasculis, anguste obovato-oblongis, apice obtusiusculis, 
inferne longe attenuatis; pedunculo solitario, robusto, foliis 
satis breviore, vaginis pluribns majusculis snbventricosis 
breviter acuminatis laxe imbricatis vestito; bracteis ovato- 
oblongis, leviter ventricosis, breviuscule acuminatis, ovario 
paulo longioribus; floribus majusculis, subnutantibus ; sepalis 
lanceolatis, apice acutiusculis, inferne usque ultra medium in 
tubum anguste obconicum connatis, superne valde recurvis- 
petalis acutis; labello petalis dimidio breviore, trilobate-, lobis lateralibus angustis inflexis, lobo terminali carnoso, obtuso, 
dorso nudo; anthera glabra, laevi. 

Trigonidium latifolium Lindl! in Bot. Begist. XXIII. 
sub tab. 1923 (1837); Beichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 502; 
Bolfe in Orch. Bev. II. 271 (1894); Keiv Bull. 1895, Append. 
II. 53, Add. Ser. IV. 392. 

Rhizoma robnstum, elougatum, crassum. Pseudobulbi inter se 
satis distantes, erecti, non vel vix obliqui, leviter multisulcati, apice sub- 
truncati, 67«— 7 cm. longi, 3'/2-5 cm. crassi. Folia patula vel erecto- 
patula, basi snbconduplicata, superne leviter concava vel snbplana, 15 ad 
18 cm. longa, superne 4— A>h cm. lata, nervo mediano robustiusculo, 
supra profundiuscule canaliculato, nervulis lateralibus 8—10, gracilibus. 
Pedunculus erectus vel ascendens, satis flexuosus, teretinsculus, 15 ad 
16 cm. longus, 2— 3 mm. crassus; vaginae subadpressae, 2— 3 cm. longae. 
Bbacteae erectae, valde concavae, basi vaginantes, circiter 4 cm. longae. 
Sepai.a laete lutea, ad medium dilute fusco-purpurea, inferne interdum 
purpureo-fusco venosa, superne satis convexa, circiter 4 cm. longa et 1 cm. 
lata. Petala erecta, flavescentia, fusco-purpureo nervosa, apice convexa 
fusco-purpureo macnlata. Labellum inferne erectum, flavescens, prope 
basin leviter minuteque purpureo-maculatum, lobis lateralibus margine 
purpureis, lobo terminali recurvo, flavo. Columna CAPSULAque ignotae. 

Habitat in prov. Rio de Janeiro supra arbores ad mont. La Bu- 
cunha et aecus flum. Parahyba prope Rezende: Descourtilz. — Floret 
Januario. 2. TRIGONIDIUM MACRANTHUM Barb. Rodr. 
pseudobulbis majusculis, ovoideis, satis compressis, primum 
inferne vaginis paucis foliaceis vestitis, demum denudatis, 
apice diphyllis ; foliis majusculis, late oblongis, apice abrupte 
acutis, inferne breviter attenuatis; pedunculo solitario, robusto, 
foliis satis breviore, vaginis satis numerosis majusculis superi- 
oribus subventricosis acutissime breviterque acuminatis laxe 
imbricatis vestito ; bracteis ovato-oblongis, leviter ventricosis, 
acutissimis, ovario paulo brevioribus; floribus majusculis, 
erectis; sepalis lanceolatis, acutissime et longiuscule acumi- 
natis, inferne usque ad medium in tubum Jate oblongum con- 
natis, superne patenti-recurvis ; petalis oblongo-spathulatis, 
apice abrupte acutis, sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello 
carnosulo, petalis subdimidio breviore, sessili, ambitu late 
ovato, basi rotundato, supra medium profunde trilobato, sinu- 
bus inter lobos angustis obtusiusculis, lobis margine integer- 
rimis, lateralibus erectis, late semioblongis, apice rotundatis, 
terminali satis parvo, subrotundato, basi satis constricto, apice 
subretuso, subtus nudo, disco inferne usque ultra medium 
calloso, callo crasse calloso, lineari-spathulato, laevi, apice 
rotundato; columna brevi, crassa, subclaviformi ; anthera 
glabra, laevi. 

Tabula nostra XXVI (Jmbitus cum analyst). 

Trigonidium macranthum Barb. Bodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. I. 105 (1877), Struct, des Orch, tab. 10. fig. 3. 

Radices satis numerosae, densiuscule fasciculatae, breves, snbfili- 
formes, leviter flexuosae, simplices, albidae. Pseudobulbi erecti, non obli- 
qui, laeves, nitidi, intense virides, apice subrotundati, circiter 7 cm. longi, 
4— 4 1 /* cm. crassi, squamis basilaribus fuscescentibus. Folia rigidiuscula, 
satis patula, basi valde concava, superne subplana, supra nitida et laete 
viridia, subtus paulo pallidiora, 17— 20 cm. louga, 5— 5 1 /* cm. lata ; nervo 
mediano robusto, supra profunde canaliculato, subtus valde promineute ; 
nervulis lateralibus indistinctis. Pedunculus ascendens, satis arcuatus, 101 ORCHIDACEAE : TRIGONIDIUM 102 teretiusculus, viridis, 13-14 cm. lougus, inferne 2 mm. superne 3 mm. 
crassus; vaginae adpressae, laeves, inferiores fuscae, 1 — 1«/« cm. longae, 
superiores fnsco-luteae, 2V2-3 cm. longae. Bracteae raenibranaoeae, 
adpressae, valde concavae, inferne vaginantes, flavo-vi rides, circiter 4 cm. 
longae. Ovarium lineari-clavatum , paulo aicuatura, obtuse trigonum, 
tenuiter 6-snlcatum, apice 4 mm. crassuiu. Sepala extus flava et leviter 
dilute viridia, intus purpurea et dilute aurantiaca, superne paulo con- 
vexa, circiter 4 cm. longa, 11-12 mm. lata. Petala erecta, leviter eon- 
vexa, paulo obliqua, inferne valde longeque attenuata, tenuiter trinervulosa 
nervulis exterioribus valde ramosis, flavescentia, extus leviter intus valde 
purpureo-venosa, circiter 1V» cm. longa, superne 6—7 mm. basi 2 mm. 
lata. Labellum leviter incumbeus, satis concavum, pallide flavum, basi 
subtiliter purpureo-pnnctatum, circiter 1 cm. longum, 6-7 mm. latum, 
lobo terminali satis convexo, valde recurvo, 3— 3 1 /* mm. lato. Columna 
erecta, paulo incurva, inferne vix attenuata, seraiteres, lateraliter paulo 
eonipressa, 8—9 mm. longa, 3 mm. crassa. Capsula erecta, apice nuda, 
late oblonga, obscure trigona, tenuiter 6-sulcata, basi apiceque breviter 
atteuuata, circiter 3 l /a cm. longa et 1 cm. crassa. — Species mihi baud 
visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Roim. communic. 

Habitat in sylvis supra arbores ad Serra dos Orgdos prov. Rio de 
Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Februario. 3. TRIGONIDIUM OBTUSUM Lindl, pseudobulbis 
mediocribus, oblongis vel ovoideo-oblongis, satis compressis, 
primura vaginis pluribus mediocribus coriaceis triangularibus 
acutis densiuscule imbricatis vestitis, demum denudatis, apice 
diphyllis ; foliis mediocribus vel majusculis, subcoriaceis, ligu- 
lato-lanceolatis , apice Subabrupte et oblique acutis, inferne 
satis attenuatis; pedunculo solitario, satis gracili, foliis satis 
breviore, vaginis pluribus majusculis subventricosis acutis 
laxe imbricatis vestito-, bracteis membranaceis, oblongis, longe 
vaginantibus, leviter ventricosis, acutis, ovario paulo brevi- 
oribus; floribus majusculis, suberectis; sepalis subcoriaceis, 
obovato-lanceolatis, acutiusculis, inferne usque ultra medium 
in tubum obconicum connatis, superne patenti-recurvis; petalis 
anguste oblongis, apice obtusis, sepalo dorsali dimidio brevi- 
oribus; labello carnosulo, petalis dimidio breviore, sessili, 
ambitu late ovato, basi subrotundato, supra medium profunde 
trilobato, sinubus inter lobos latis obtusisque, lobis obtusis, 
margine integerrimis, lateralibus erectis, semioblongis, termi- 
nali satis producto, late ovato, basi non vel vix constricto, 
subtus plurituberculato, disco inferne usque ultra medium 
calloso, callo crasso, apice emarginato; columna brevi, crassa, 
claviformi, glabra; anthera leviter convexa, apice glanduloso- 
pilosa. 

Tabula nostra XX VII. Fig. I (liabitus cum analysi). 

Trlgonidiwn obtusum Lindl. in Bot. Regist. XXIII. 
tab. 1923 (1837); Drapiez, Encyclogr. Regn. Veget. V. Janv. 
1837 (Bot. Beg.) fig. 4; Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 
503; Autr. et Bur. Hort. Boiss. 338. 

Rhizoma robustum, elongatum, teretiusculum; radicibus numerosis, 
densiuscule fasciculatis, brevinscnlis, gracilibus, leviter flexuosis, albidis, 
simplicibus. Pseudobui.bi subaggregati vel inter se usque ad 5 cm. 
distantes, erecti, recti vel paulo obliqui, superne leviter attenuati, laeves 
vel obscure plurisulcati, intense virides, nitiduli, 3 — 4 cm. longi, 1 — V/i cm. 
crassi. Folia rigidiuscula, erecto-patnla vel plus minusve patula, apice 
interdum leviter recurva, basi subconduplicata, superne leviter concava 
vel subplana, supra intense viridia, subtus paulo pallidiora, 12—22 cm. 
longa, 2— 2 1 /* cm. lata (usque 30 cm. louga et 4 cm. lata secundum 
Batem.); nervo mediano robustinsculo, supra profunde canaliculato, subtus 

Orchid. ILL. valde prominente; nervulis lateralibus numerosis, tenuiasinus. Pr.nr/Ncii.rs 
erectus vel asceudens, leviter flexuosus vel satis arcuatus, leviter com- 
prossijs, 8—14 cm. longus, 1—2 ram. crassus; vaginae meinbranaceae, 
adpressae, subtiliter multistriatae, 2-3 cm. longae. Bracteae adpressae, 
multistriatae, 3— 4 cm. longae. Ovarium lineari-cbivatum, obtuse triKonum, 
tenuiter 6-sulcitnm, rectum vel paulo arcuatum, I'/f— 2 cm. longum, 
apice 2V»-3 mm. crassum. Sepai.v subtiliter multinervulosa, luteo-viridia, 
versus apicem dilute fusceseentia, superne leviter convexa, 3— 3'/t cm. 
longa, 8—10 mm. lata. Petai.a erecta, merabraoacea, paulo convexa, vix 
obliqua, inferne valde longeque attenuata, subtiliter trinervulosa nervulis 
exterioribus satis ramosis, alba, apice aurantiaco-fusca et calloaa, venis 
purpnreis ornata, 15—16 mm. longa, 5— 6 mm. lata. Labellum leviter 
inoumbens, valde concavum, 8—9 mm. longum, 4—5 mm. latum, lobo 
terminali satis recurvo, leviter convexo. Coi.umka erecta, panlo incurva, 
inferne satis attennat.i, semiteres, 5—6 mm. longa, superne 2— 2*/i n>m. 
crassa. Capsula ignota. 

Habitat in pror. S. Patdo loco accurafo hand indirato : Comm. 
Geogr. e Oeol. S. Paulo n. 32GG. Etiam in Guiana anglica prope Deme- 
rara: Colley. 4. TRIGONIDIUM TURBINATUM REicim. p. pseudo- 
bulbis approximatis, brevibus, turbinalis, octocostatis, apice 
verisimiliter monopbyllis; folio oblongo-lanceolato, basi lata 
sessili; sepalis oblongo lanceolatis, acutis, apice reflexis; petalis 
oblongis, acutis, trinerviis; labello ligulato, basi angustato, 
antice trilobulo, lobo medio semiovato, incrassato, carinis 
geminis a basi in medium, ibi subito incurvis. 

Trigonidium tttrhmatum Re'tchh. /. in llatnb. Garten-. 
XV. 52 (1859). 

Species iraperfecte cognita, mihi baud visa. 
Habitat in prov. Rio de Janeiro: Hort. Schiller. 5. TRIGONIDIUM TENUE Lodd. pseudobulbis medi- 
ocribus, oblongis vel ovato-oblongis, satis compressis, primum 
vaginis pluribus coriaceis breviusculis ovato -triangularibus 
acutis arete adpressis densiuscule imbricatis vestitis, demum 
denudatis, apice monopbyllis; foliis longiusculis, subcoriaceis, 
lineari-ensiformibus, apice subabrupte acutissimis, basi non 
vel vix attenuatis; pedunculis saepius geminatis, gracilibus, 
foliis multo brevioribus, vaginis pluribus mediocribus sub- 
ventricosis acutissimis lateraliter compressis dorso acute cari- 
natis laxe imbricatis vestitis ; bracteis membranaceis, oblongis, 
longe vaginantibus, subventricosis, breviter acuminatis, ovario 
circiter aequilongis; floribus mediocribus, subnutantibus; sepalis 
membranaceis, oblongo-lanceolatis, acutissime longeque acumi- 
natis, inferne usque ad medium in tubum late oblongum basi 
truncatum connatis, superue patenti-recurvis; petalis oblongo- 
ligulatis, subabrupte acutissimis, sepalo dorsali dimidio brevi- 
oribus; labello carnosulo, petalis dimidio breviore, brevissime 
ungniculato, ambitu late oblongo, basi late cuneato, superne 
profundiuscule trilobato, sinubus inter lobos angustis fundo 
acutis, lobis margine integerrimis, lateralibus parvis, erectis, 
late triangularibus, apice acutis, terminali satis producto, 
late ovato, basi satis constricto, apice rotundato, subtus nudo, 
disco ad medium appendice plana obovata emarginata adnata 
aucto; columna brevissima, crassiuscula, subclaviformi, glabra; 
anthera laevi. 

14 103 ORCHIDACEAE : TRIGONIDIUM-EULOPITIDIUM. 104 Trigonidium tenue Laid. Cat. n. 582 ex Lindl.l in Bot. 
Regist. XXV. Misc. p. 41 (1839); Reichb. f. in Walp. Ann. 
Bot. VI. 501, 'in Linnaea XLI. 128. 

Rhizoma repen*, elongatnni, tortuosum, teretiusculum, fuscesceDS, 
creberrime articulatum, 27* — 4 mm. crassnm, vaginis subcoriaceis brevibus 
arcte atlpressis ovato-triangularibns acutis fulvis dcnsiuscnle imbricatis 
vestitum; radicibus numerosis, densiucule fasciculatis, longiusculis, gracilli- 
rais, satis flexnosis, nlbidis, siroplicibns vel leviter ramosis. Pseudobulbi 
iuter se plus minusve distantes, erecti, paulo obliqui, pallide virides, niti- 
duli, leviter plurisalcati, siccitate satis corrngati, 2—3 cm. longi, 9 ad 
12 mm. crassi. Folia rigidiascula, erecta vel erecto-patula, satis arcuata 
vel sabrecta, basi condoplicata, superne subplana, supra saturate viridia, 
subtus paulo pallidiora, 12-30 cm. longa, G— 9 mm. lata; nervo mediano 
gracillimo, supra leviter canaliculato, subtus paulo prominente; nervulis 
lateralibus numerosis, tenuissimis, siccitate ntrinque vix prominentibns. 
PCDUKCUU erecti, paulo flexnosi, satis compressi, laeves, pallidi, G — 12 cm. 
longi, f /j— 1 mm. crassi; vaoixae snbmcmbranaceae, arcte adpressae, 
laeves, IV* — 2'/« cm. longao. Bractkak adpressae, laeves, 2— 27a cm. 
longae. FlORU purpuieo-fusci. Ovarium lineare, rectum vel paulo arcua- 
tum, obtuse trigonom, 1 7a— 2 em. longum. Sepala tenuiter 5— 7-nervulosa, 
superne leviter convexa, 2 cm. longa, dorsale 4 mm. latum, lateralis 5*/« af * 
•'. mm. lata. Pktala erecta, membranacea, apicc leviter incrassata, sub- 
plana, paulo ohliqua, inferno satis attcnuata, tenuiter trinervnlosa nervulis 
snperne leviter ramosis, 1 cm. longa, 3 mm. lata. Labellum leviter in- 
cnmbeus, vnlde concavnm, crassiuscule r>-nervulosnm nervulis superne satis 
ramosis, 6 mm. longum, 2 mm. latum, lobo terminali vahle rocnrvo, sub- 
piano, 17» — 17* mm. lato. Column* erecta, vix incurva, inferne paulo 
attenuata, semitens, 3 mm. longa, l'/i mm. crassa. Capsula subnntans, 
sepal is marcescentibus coronata, oblongo-fusiformis, basi acutinscula, apice 
longiuscule nngnsteqne rostrata, obtnse trigona, crassiuscule G-costata, 
siccitate cinereo-fnsca et leviter corrugata, 2 1 /* cm. longa, G mm. crassa. 

Habitat prope Pari: Burchell n. 9759. Etiam in Surinam: Host- 
mann n. 210, Hostmann et Kappler n, 1200; in sylvis supra arbores 
prope J oden- Savannah: Kegel n. 624; in C'rescentia Cu.jete parasitica ad 
Onoribo in district. Para: Wullsehlaegel n. 542; in Guiana anglica: 
Loddiges, Jenman n. 1544; ad jlum. Corentyne: E. F. im Thurn; secus 
Hum. Demerara: Jenman n. 6171. — Floret Septembri. G. TRIGONIDIUM ACUMINATUM Batem. pseudo- 
bulbis mediocribus, oblongis vel ovato-obloDgis, satis com- 
pressis, primum vaginis paucis subcoriaceis longiusculis tri- 
angulari-lanceolatis acumiuatis laxe imbricatis vetitis, demum 
denudatis, apice monophyllis; foliis longiusculis, submembrana- 
ceis, linearibus, apice acutis et breviter apiculatis, basi leviter 
attenuatis; pedunculis geminatis vel ternis, gracilibus, foliis 
multo brevioribus, vaginis numerosis breviusculis non ventri- 
cosis acutissime acuminatis lateraliter compressis dorso acute 
carinatis laxiuscule imbricatis vestitis; bracteis membranaceis, 
oblongo-lanceolatis, longe vaginantibus, subventiicosis, longius- 
cule acuminatis, ovario paulo longioribus; floribus mediocri- 
bus, suberectis; sepalis membranaceis, acutissime longeque 
acuminatis, dorsali late lanceolato, lateralibus ovato-lanceo- 
latis, inferne usque ad medium in tnbnm late obconicum 
connatis, superne patenti-reflexis; petalis oblongis, apice sub- 
rotundatis et breviuscule mucronatis, sepalo dorsali dimidio 
brevioribus; labello carnosulo, petalis subdimidio breviore, 
vix unguiculato, ambitu ovato-oblongo , basi subrotundato, 
supra medium profundiuscule trilobate sinubus inter lobos 
latiusculis fundo obtusis, lobis margine integerrimis, late- 
ralibus satis parvis, erectis, semioblongis, apice rotundatis, 
terminali longiuscule producto, late obovato, inferne leviter 
constricto, apice late rotundato, subtus nudo, disco inferne 
usque ad medium calloso, callo lineari-ligulato, laevi, apice satis dilatato et rotundato-subtruncato; columna brevissima, 
crassiuscula, subclaviformi, glabra; anthera valde convexa, 
glabra, laevi. 

Trigonidium acuminatum Batem. in Hit. ex Lindl. in 
Bot. Regisf. XXIV Misc. p. 74 (1838); Reichb. f. in Walp. 
Ann. Bot. VI. 504. 

Rhizoma repens, elongatum, satis flexuosnm, teretiusculum, sordide 
fuscum, 3—4 mm. crassum, primum vaginis subcoriaceis brevibus arcte 
adpressis ovatis acutiusculis densioscnle imbricatis vestitum, demum plus 
minusve denudatura; radicibus numerosis, densiuscule fasciculatis, longius- 
culis, gracilibus, tortuosis, cinereis, simplicibus vel leviter ramosis. Pseudo- 
bulbi inter se 2—3 cm. distantes, erecti vel erecto-patuli, subrecti vel 
satis arcuati, snperne satis attenuati, nitiduli, acutiuscule multicostati, 
2»/ il _3 , /2 cm. longi, iuferne 7—12 mm. crassi. Folia erecta vel erecto- 
patula, paulo arcuata vel subrecta, basi conduplicata, superne paulo con- 
cava vel subplana, supra intense viridia, subtus paulo pallidiora, 1G ad 
25 cm. longa, 6—7 mm. lata; nervo mediano gracili, supra profundius- 
cule canaliculato, subtus satis prominente ; nervulis lateralibus satis nume- 
rosis, tenuissimis, siccitate utrinque vix prominentibus. Pedunculi erecti, 
stiicli vel paulo flexuosi, valde compressi, laeves, pallidi, 10 — 12 cm. longi, 
7a — 1 mm. crassi; vaginae membranaceae, arcte adpressae, laeves, pallide 
virides, 1 — 2V« cm. longae. Bracteae adpressae, laeves, lateraliter com- 
pressae, dorso acutae, 27a cm. longae. Ovarium lineare, leviter arcuatum, 
obscure trigonum, 172 cm. longum. Sepala extus flavescentia, intus dilute 
i'nsca, tenuiter 5— 7-nervulosa nervulis superne satis ramosis, 21 — 22 mm. 
longa, dorsale D 1 ^ — G mm. latum, lateralia valde obliqua, 9 — 10 mm. lata. 
Petala membranacea, erecta, subplana, paulo obliqua, inferne satis atte- 
nuata, tenuiter trinervulosa nervulis superne paulo ramosis, flavescentia, 
apice leviter iucrassata et atrofusca, 1 cm. longa, 372 mm. lata. Labellum 
paulo incumbens, valde concavnm, tenuiter 5-nervnlosum nervnlis exteri- 
oribus extus satis ramosis, G'/a— 7 mm. longum, 37a ram. latum, lobo 
terminali valde reenrvo, subplano, 272 mm. lato. Columxa erecta, vix 
incurva, inferne leviter attenuata, semiteres, 3 mm. longa, 1 mm. crassa. 
Capsula ignota. 

Habitat in arboribus ad Serra de Bica prope Cascadura prov. Rio 
dc Janeiro: H. Schenck n. 1905. Etiam in Guiana anglica ad Demerara: 
Colley. — Floret Junio. XCV. EULOPHIDIUM Pfitz. 

Eulopiiidium Pfitz. Natiirl. Anord. Orch. 87 et 88 (1887), 
in Engl, und Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. II. 6. p. 188 
(1889); Stein, Orchideenb. 251; Kerch. Livre des Orch. 270. 

Sepala subaequalia, inter se libera, lateralia 
patentia basi columnae brevissime adnata. Petala 
sepalo postico similia, cum eo erecto-subconniventia. 
Labellum a basi columnae erectum, supra basin brevis- 
sime contractum, inter sepala lateralia in calcar breve 
productum, distinctc trilobatum; lobi laterales erecti, 
columnam imperfectc amplectentes, medius patens vel 
recurvus, latus, trilobulatus ; discus nudus vel medio 
breviter bilamellatus. Columna brevis, crassiuscula, 
exalata, apoda; clinandrium obliquum, erectum, in- 
tegrum. Anthera terminalis, opercularis, incumbens, 
subsemiglobosa, uniloculars vel imperfectc bilocularis; 
pollinia bina, late ovoidea, leviter unisulcata, in- 
appendiculata, anthera dehiscente glandulae quadratae 
absque stipite affixa. Capsula anguste oblonga, ero- 
stris, subpendula. 105 ORCHIDACEAE: EULOPHIDIUM. 106 Herbae terrestres, Brasiliae et Africae tropicae 
incolae, caulibus brevissimis plurivaginatis mox in 
pseudobulbum camosum unifoliatum vel rarissime hi- 
foliatum incrassatis. Folia submembranacea, elongata, 
praeter costam tenuiter venosa, ehganter m armor at a. 
Scapi ad basin pseudobulbar um erecti, elongati, simpli- 
ces. Flore s parvuli, pedicellati, in racemo plures vel 
satis numerosi. Bracteae membranaceae, longiusculae, 
angustae, acutissimae. 

EULOPHIDIUM MACULATUM Pfitz. pseudobulbis 
mediocribus, numerosis, densiuscule aggregatis, ovoideo-oblon- 
gis, leviter compressis, primum vaginis pluribus majusculis 
membranaceis ovatis acutis vel breviter acuminatis laxe imbri- 
catis vestitis, demum denudatis, apice monophyllis; foliis 
magnis, coriaceo-carnosis, anguste oblongis vel oblongo-ligu- 
latis, apice subabrnpte acutis, basi longe attenuates interdum 
fere petiolatis ; pedunculo communi saepissime solitario, erecto,. 
robusto, foliis saepius satis longiore, inferne vaginis pluribus 
majusculis membranaceis acutis vel breviter acuminatis remo- 
tissimis vestito, apice laxiuscule pauci — plurifloro; bracteis 
membranaceis, ovato-lanceolatis vel triangulari-lanceolatis, 
longiuscule acuminatis, 3 — 4-plo brevioribus ; floribus patulis, 
breviter pedicellatis; sepalis membranaceis, erecto-patulis, sub- 
aequilongis, dorsali lanceolate acutissimo, lateralibus latiori- 
bus, oblongis, acutiusculis; petalis oblongo-lanceolatis, obtu- 
siusculis, subtiliter trinervulosis, sepalo dorsali aequilongis; 
labello submembranaceo, sepalis lateralibus paulo breviore, 
utrinque glaberrimo, ambitu obovato-quadrangulo, basi sub- 
rotundato, ad medium profundiuscule trilobato, sinubus inter 
lobos latis subrotundatis, lobis margine integerrimis, late- 
ralibus erectis, subsemirotundatis, terminali amplo, late reni- 
formi, margine vix undulato, apice leviter lateque emarginato, 
disco inferne latiuscule breviterque bialato, alis subsemi- 
rotundatis, calcare breviusculo, valde incurvo, apice leviter 
incrassato et rotundato; columna subclaviformi, glabra. 

Tabula nostra XXXVI (habitus cum analyst). 

Eulophidium macidatum Pfitz. Natiirl. Anord. Orch. 88 
(1887), in Engl und Prantl, Natiirl. Pjtanzenjam. II. 6. 
p. 188 (part.); Stein, Orchideenh. 251 (part.); Hassl. in Bull. 
Herb. Boiss. 1903. p. 934. 

Angraecum macidatum Lindl. Collect. Bot. tab. 15 (1821), 
in Bot. Regist. VIII. ted). 618 (1822), Gen. and Spec. Orch, 
93 (part.); Prillieux et Riv. in Ann. Sc. Nat. ser. 4, Bot. V. 
n. 3. tab. 5—7 (1856). Geodorum pictum Link in Link et Otto Ic. PI. Select. 
Hort. Berol. tab. 14 (1821). 

Limodorum macidatum Lodd. Bot. Cab. V. tab. 496 (1822). 

Aerobion macula turn Sjireng. Syst. Veget. III. 718 (1826). 

Epidendrum connivens Veil. Ft. Flum. Ic. IX. tab. 44 
(1827), Text. edit. Netto in Arch. Museu Rio V. 367 (1881). 

Oeceoclades maculata Lindl. Gen. and Spec. Orch. 237 
(1833; — part). 

Eulophia maculata Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 
647 (1863; — part.); Benth. in Benth. et Hook. Gen. PL 
III. 536; Warm. Symb. Fl. Bras. Centr. part. XXX. 850; 
Th. Bur. et Schinz, Constp. Fl. Afr. V. 23 (part.); Morong 
et Britton, Emm. PI. Mor. in Parag. in Ann. New York 
Acad. Sc. VII. 232; Willinins, Orch. Grow. Man. edit. 7. 
p. 401; Sander, Orch. Guide 88 (part). 

Radices satis numerosae, densiuscule fasciculatne, elongatae, robualae, 
satis fiexuosae, simplices, cinercae, teretitiNcuIae, teuuiter denseque verru- 
culosae, 3—4 mm. crassae. IVirnonn.Hi erecti vel erecto-patuli, recti vel 
paulo obliqui, superne satis attenuati, lacves, 2'/t— 4 cm. long), 1—2 cm. 
crassi; vaoixak pallidae, tenuiter multincrvulosac, demum mullilaciniatae, 
interiores 5—9 cm. longae, exteriores multo breviore*. Folia erecta vel 
erecto-patula, riiridioscula, plana vel paulo concava, supra viridissima et 
maculis trans versis nigricantibus ornata, subtus paulo pallidiora, 15 ad 
32 cm. longa, 2'/i — 5 l /t cm. lata; nervo mediano supra profundiuscule 
canaliculate, subtns satis prominente; ncrvulis lateralibus numerosi*, in 
sicco utrinque tenuiter prominentibus. PaiMlMJUtOI communis strictus 
vel paulo flexuosus, teretiusculus, laevis, pallidus, 3—5 dm. longus, 2'/« ad 
4 mm. crassus, apice 5— 15-florus; vacivak arete adpressae, tenuiter multi- 
nervulosae, pallide virides, 2— 3 1 /* cm. longae. Bkactkak subadpressae, 
satis concavae, subtilter plurinervulosae, 5 — 10 mm. longae. Fi.ores plus 
minusve patuli vel subnutantes, segmentis pallide fuscescentibus vel rarius 
pallide niseis. Ovarium lineare, obtuse trigonum, leviter arcuatum vel 
subrectum, 15—18 mm. longum. Skpai.a satis concava, subtiliter tri- 
nervulosa, 9 — 10 mm. longa, dorsale inferne satis attenuatum, 2—2'/* mm. 
latum, lateralia falcata, basi vix attenuata, 3 mm. lata. Pktai.a erecto- 
patula, memhranacca, subplana, paulo obliqua, inferne satis attenuata, 
9 — 10 mm. longa, 3 mm. lata. Labem.cm satis recurvum, valde concavum, 
subtiliter multinervulosum nervulis paulo ramosis, 7—8 mm. longum, 
superne 6—7 mm. latum, lobis lateralibus basi purpurascentibns, purpureo- 
nervosis, lobo terminali inferne interdum purpnreo-bimaculato; calcar teres, 
3 mm. longum, inferne 1 mm. superne 1 V* mm. crassum. Columna erecta, 
vix incurva, inferne paulo attenuata, semiteres, 5 mm. longa. Capslla 
pendula, obtuse trigona, tenuiter G-sulcata, recta vel vix arcuata, basi 
subrotundata, superne satis attenuata, 3 cm. longa, 7 — 8 mm. crassa. 

Habitat in pro v. Bahia ad sepes: Salzmann; in prov. Minas Geraes 
ad Lagoa Santa, in solo sylcarum pingui fertilissimo: Warming; in prov. 
Rio de Janeiro : Glaziou n. 14301 ; terrestris in sylcis ad Cachamtoi prope 
Petropolis: Qlaziou n. V; in sylcis prope Saline Lindenberg ad Cabo 
Frio: H. Schenck n. 3875 ; in cacumine arido month prope Bio de Janeiro 
altit. 600—700 in.: Wichura n. 533; in sylvis maritimis prov. S. Paulo: 
Comtn. Oeogr. e Oeol. S. Paulo n. 1747 ; in sylvis prov. Goyaz : Weddell, 
Gardner n. 3997; ad Porto Imperial: Burchell n. 8702; ad flum. 
Maranhao: Gardner n. 6090; in Brasilia loco accurato hand indicato: 
Ridley. Etiam in Paraguay secus flum. Pdcomayo : Th. Morong n. 968, 
Graham Kerr; in sylcis ad Guarapi: Balansa n. 3004; in sylvis ad 
Cordillera de Altos: Bassler n. 3243. — Floret Jamtario—Maio. Tribus XIX. ONCIDIINAE Pfitz. 

Oncidiinae Pfitz. Morph. Stud. Orchideenbl. 40 et 88 (1886), Entw. Natiirl. Anord. Orch. 106 (1887), et in Engl, und Pranll, 
Natiirl. Pflanzenfam. II. 6. p. 79 et 188; Kerch. Livre des Orch. 254 et 270. - Vandeae (part.) Lindl. Orch. Seel. 14 (1826), 
Gen. and Spec. Orch. 135 et XVIII; Endlich. Gen. PI. 196; Meissn. PL Vase. 373 (280). - Vandeae subtrib. Oncidieae 
subtrib. Sarcantheae (pro mm. part.) et subtrib. Notylieae (part, - Podochileae Benth. in Benth. et Hook. Gen. PI. III. 463)^ 
Benth, in Joum. Linn. Soc. Lond., Bot. XVIII. 288. 325. 329 et 337 (1881), in Benth. et Hook. Gen. PI. III. 463. 474. 47, 

et 479; L'Orchidoph. 1891. p. 87. 145. 214 et 313. 107 OKCIIIDACEAE : TELIPOGON. 108 Labellum hypochilio non praeditum, quam petal* sepalaque plerumque magis conspicuura, membranaceum, cal lis longi- 
tudinalibus saepissime auctum, cum basi columnae continent colamnae insertum vel in calcar product™, hypochilio nullo. 
Anthera uniea. terminal*, opercnlarfc, inclinata vel erect., unilocularis vel imperfecta biloculans. Polhma cereacea, bina, 
stipiti lato vel elongato affixa. Herbae pteraenue caulium iniernodiis singulis in tubera foliigera mutatis heteroblastac, paucae 

homoblastae, caidinm gracilium Joliis distichis dense imbricate. Infioresceniia ex superior*, caidis nomts fohatus ex inferwns folii 
axilla nascitur. Foliorum coriaceorum vel camosorum vernatio duplicativa. CONSPECTUS OMNIUM SUBTRIBUUM. 

I. Anthera erecta Subtrib - L 

II. Anthera incumbens. 

A. Flores calcarati vel saccati, vel nectario germini immerso praediti Subtrib. II. 

B. Flores non calcarati nee saccati. 

1. Sepala petalaque conniventia Subtrib. III. 

2. Sepala petalaque patentia. 

a. Sepala petalaque plerumque torta; labellum columnam amplectens; ovarii 

sectio transversa zygomorpba Subtrib. IV. 

b. Sepala petalaque non torta; labellum explanatum; ovarii sectio transversa regularis. 

\ Labelli lamina a media fere columna patet Subtrib. V. 

ft Labellum columnae non adnatum vel infima sola basi cum ea cohaerens Subtrib. VI. NOTYLIEAE. 

JONOPS1DEAE. 

ADEAE. 

TRICHOPILIEAE. 

ASPASIEAE. 
ODONTOGLOSSEAE. Subtrilms I. NOTYLIEAE Benth. 

Notyueae Benth. (emend.) in Joum. Linn. Soc. Lond,, Bot. XVIII. 288 et 337 (1881), in Benth. el Hook. Gen. PI. III. 479; 
Pfitz. Enlw. Natiirl. Anord. Orch. 106 (1887), in Engl, nnd Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. II. 6. p. 79 et 188; Kerch. Livre 
des Orch. 254 et 270. — Notylidae (pro parte) Lindl. Veg. Kingd. 182 (1847). — Podociiileae (part.) Benth. in Benth. et 

Hook. Gen. PL III. 463 (1883). 

Flores non calcarati nee saccati. Sepala patentia, non torta. Labellum columnae non adnatum. Anthera erecta. XCVI. TELIPOGON Kunth. CONSPECTUS GENERUM BRASILIENSIUM. 

I. Petala sepalis multo latiora; labellum petalis similliinum; pollinia quaterna . . . 
II. Petala sepalis similia vel paulo minora; labellum petalis dissimile; pollinia bina. 

A. Labellum sessile, profunde trilobatum. 

1. Labelli lobi laterales columnam amplectentes, lobus medius brevis; pollinia 

apici dilatato stipitis longi angustissimi affixa XCVII. MACRADENIA R. Br. 

2. Labelli lobi laterales divaricati, lobus medius elongatus, angustus; pollinia ad 

apicem stipitis brevis triangularis affixa XCVIII. WARMINGIA Reichb. f. 

B. Labellum saepissime ungniculatum, lamina triangulari vel hastata XCIX. NOTYLIA Lindl. XCVI. TELIPOGON Kunth. 

Telipogon Kunth in Humh. et Bonpl. Nor. Gen. et Spec. I. 336. 
tub. 75 (1815); Lindl. Orch, Seel 14, Gen. et Sjyec. Orch. 214; 
Poiret in Diet. Sc. Nat. LII. 526; Endlich, Gen. PI. 204; 
Meittn . PI. Vase. 376 (282); Reichb. f. in Walp. Ann. VI. 
861; Benth. in Joum. Linn. Soc. Lond., Bot. XV11I. 338, 
in Benth. et Hook. Gen. PI. III. 687; Pfitz. in Engl, nnd 
Prantl, Natiirl P/tatuenfam. II. 6. p. 189; L'Orchidoph. 1891. 
p. 233; Stein, Orchideenb. 571; Kerch. Livre des Orch. 270. ~ 
Telopouon Spreng. Anl. II 1. p. 291 (1817). — Thelypogon 
Mutis ex Spreng. Syst. Veget. III. 682 et 742 (1826), Gen, 
II. 674; Bartl Orel Nat. PI. 58. 

Sepala subaequalia, libera, patentissima, angusta. 
Petala pariter patentissima sed multo latiora, venosa. Labellum sessile . patentissimum , iudi visum , petalis 
simiilimum vel paulo latius, rarius minus. Columna 
brevissima, crassa, exalata, apoda, undique vel ad 
clinandrium longe setosa vel hispida, rostello terminali 
erecto; stigma anticum, horizontale, late concavum; 
clinandrium posticum, breve, integrum. Anthera 
erecta, rostello applicata, subdidyma, distincte bilocu- 
laris; pollinia quaterna, cerea, in quoque loculo bina, 
distincta, oblonga, acuta, cujusve paris saepe inaequalia, 
inappendiculata, anthera dehiscente apici parum dila- 
tato stipitis linearis tenuis affixa, glandula cum apice 
rostelli uncinata. Capsula ubi nota ovoidea, trialata 
vel aeutissimc triangula, breviter rostrata. 109 ORCHIDACEAE: TELIPOGON-MACRADENIA 110 Herbae epiphyticae, Andium Americae meridio- 
nal is tropicae incolae, caulibus foliatis secus rhizoma vel 
caudicem radicantem brevissimis vel ad apicem caudicis 
longioribus, pseudobulbis nullis. Folia disticha, brevia 
coriacea vel camosa. PEDUNCVLi pseudoterminales, 
longiusculi, erecti, simplices. Flores ad apicem pedun- 
culi pauci, laxe racemosi, speciosi. Bragteae pedicellis 
breviores. 

TELIPOGON LATIFOLIUS Kunth: caulibus pari- 
bus, erectis, brevibus, robustis, plurifoliatis, vaginis scariosis 
foliorum vestitis; foliis carnosulis, satis parvis, oblongis, sub- 
abrupte acutis, basi satis attenuatis cum vagina articulatis; 
pedunculis communibus robustis, foliis subduplo longioribus, 
basi teretiusculis, superne satis compressis et latiuscule bia- 
latis, apice 3— 6-floris; bracteis anguste triangularibus, acutis, 
valde concavis fere conduplicatis, dorso alato-carinatis, ovario 
multo brevioribus; floribus majusculis, breviuscule pedicellatis, 
segmentis patentissimis, tenuiter membranaceis; ovario latius- 
cule trialato; sepalis lanceolatis, longiuscule acuminatis, dorso 
leviter carinatis, lateralibus vix longioribus; petalis late ovato- 
rhomboideis, acutis et minute apicniatis, distincte9 — 11-nervu- 
losis, basi intus leviter pubescentibus caeterum utrinque glabris, 
sepalo dorsali satis longioribus; labello petalis aequilongo, 
latissime ovato-suborbiculari, basi late rotundato-subtruncato 
et intus leviter piloso, superne utrinque glabro, apice abrupte 
acuto, distincte 15-nervuloso, margine integerrimo; columna 
basi undique longe setosa. 

Tabula nostra XXXVII. Fig. I (habitus cum analyst). 

Telipogon latifolius Kunth! in Humb. et Bonpl. Nov. 
Gen. et Spec. I. 336 (1815); Spreng. Syst. Veget. III. 742; 
Lindl. Gen. et Spec. Orch. 214. 

Radices nmnerosae, densiuscule fasciculatae, robustiusculae, elon- 
gatae, satis flexuosae, simplices, canescentes. Caui.es teretinsculi vel 
leviter compressi, 1 — 2 cm. longi, 2 — 4 mm. crassi. Folia erecta vel 
ereeto-patula, rigidiuscnla; limbo piano vel p.inlo concavo, supra saturate 
viridi, subtus paulo pallidiore, 4—9 cm. longo, 1—2 cm. lato; nervo 
mediano supra leviter canaliculato, subtus paulo prominente; nervolis 
lateralibus satis numerosis, gracilibus, in sicco utrinque vix prominentibus, 
leviter clathrato-reticulatis; vagina submembranacea, pluricostata, 1 — 3 cm. 
longa. PKnuNCOLi erecti vel ascendentes, recti vel leviter flexuosi, inferne 
nudi, pallidi, 6—15 cm. longi, V/i— 3 mm. lati. Pedicelu graciles, patuli 
vel erecto-patnli, cum ovario elougato 2— 2V« cm. longi. Bkacteae patulae, 
rigidae, 7 — 12 mm. longae. Fi.ores plus minusve patnli, flavescentes. 
Sepai.a leviter concava, tenuiter trinervulosa, circiter 5 mm. lata, dorsale 
22—23 mm. longum, lateralia leviter obliqua, 23—24 mm. longa. Petai.a 
plana vel paulo concava, paulo obliqua, basi valde constricta, margine inte- 
gerrima, 26—27 mm. longa, 18—19 mm. lata. Labgli.cm snbplauum, 26 ad 
27 mm. longum et latum. Coi.umna 2— 3 mm. longa. Capsula periecta ignota. 

Habitat in Peruvia oriental* in regione ferventissima provinciae 
Jam de Bracamoros, inter pagos Choros et Tomependa, juxta eonfluen- 
tem et Chinchipes fluminis Amazonum: Humboldt; in Ecuador prope Quito: 
Karsten. In Brasilia contermina forsan adhuc invenienda. XCVII. MACRADENIA R.Br. 

Macradenia B.Br, in Bot. Regist. VIII. tab. 612 (1822); 
Spreng. Syst. Veget. III. 726 (part); Lindl. Gen. et Spec. 

Orchid. III. Orch. 195; Endlich. Gen. PI. 203; Meissn. PI. Vase. 376 
(282); Reithb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 696; Griseb. Fl. 
Brit. W.-Ind. hi. 635; Benih. in Joum Linn. Soc. Lond., 
Bot. XVIII. 338, in Benih. el Hook. Gen. PI. III. 586; 
Hemsl. Biol. Centr.-Amer., Dot. III. 292; P/Uz. in Engl, und 
Prantl, Natiirl Pftanzenfam. II. 6. p. 189, Nachtr. 110; 
Kerch. Livre des Orcli 270. — Rbtnchadexia A. Rich. Fl. 
Cub., Faner. II. 248. tab. 85 (1853); Walp. Ann. Bot. VI. 
696. — Serrastylis Rolfe in Kew Bull 1894. p. 158, Addit. 
Ser. IV. 368, in Orch. Rev. II. 170 (1894); Gard. Chron. 
ser. 3. XVI. 727. fig. 91; Joum. des Orch. V. 315. 

Sepala aequalia, libera, patentia. Petala sepalis 
similia vel paulo minora. Larellum cum basi columnae 
continuum, erectum, profunde trilobatum; lobi late- 
rales latiusculi, erecti, columnam ampleetentes, modius 
brevis, patens Columna erecta, subteres, exalata, apoda, 
antice sulcata vel marginibus elevatis concava, rostello 
erecto vel leviter inclinato tenui terminata ; cunandrium 
pone rostellum membranaceum, late cupulatum, margine 
erosum vel denticulatum. Anthera in fundo clinandrii 
erecta, oblonga, rostello arete applicita, basi breviter et 
imperfecte bilocellata, locellis mox in unum confluenti- 
bus, in appendicem longam membranaceam rostellum 
amplectentem producta; pollinia bina, cerea, ovoidea, 
distincta, inappendiculata, anthera dehiscente apici dila- 
tato stipitis longi angustissimi affixa, glandula parva, 
ovata. Cai'SUla ignota. 

Herbae humiles, habitu Notyliae, Americae tropi- 
cae a Brasilia usque ad Indiam occidentalem et Ameri 
cam centralem incolae. Folia pauca, plana, camosa 
vel coriacea, vaginis disliche imbricatis demum in pseudo- 
bulbos carnosos incrassatis. PEDUNCVLI axillares, pauci- 
vaginati, simplices. Racemi nutantes vel refiexi, laxi. 
Flores mediocres vel satis parvi. Bracteae parvae. 

conspectus omnium specierum. 

Sect. I. EUMACRADENIA. — Labelli discus longi- 
tudinaliter callosus; clinandrium membranaceum, cupulatum, 
margine erosum vel denticulatum; rostellum elongatum; anthera 
imperfecte bilocularis. 

I. Sepala petalaque submembranacea non byalina; labellum basi rotun- 
datutn vel subcordatum. 

A. Labelli discus tricarinatus. 

1. Folia coriacea rigidaque; pedunculus pluriflorus; 
bracteae ovario 5-plo breviores; labellum petalaque 
sepalis satis breviora; labelli lobus terminalis lineari- 
ligulatus, 5-nerrulosus, inferne non constrictus 

1. M. triasdba Lindl. 

2. Folia submembranacea; pedunculus 2— 3- floras; 
bracteae ovario 3-plo breviores; labellum sepalis 
petalisque subaequilongum ; labelli lobus terminalis 
anguste linearis, obscure trinervulosus , inferne 

leviter constrictus 2. M. Surinam ensis Reichb. f. et Wullschl. 

B. Labelli discus unicarinatus. 

1. Labelli lobi laterales apice obtusi vel rotundati. 

15 Ill ORCHIDACEAE : MACRADENIA. 112 a. Labelli lobas terminalis anguste linearis, basi non dilatatus. 
1'. Folia mediocria vel satis parva, acutissima; sepala patentis- 
sima; labelli lobi laterales crecti; colurana non vel obscure 
anricnlata. 
t Pseudobnlbi angaste oblongo-lineares ; ra- 
cemi pendnli; bracteae ovario molto brevi- 
ores ; labelli lobi laterales apice late rotun- 
dati .... 3. M. rubescens Barb. Rodr. 
ft Pseudobnlbi ovati vel ovato-oblongi ; racemi 
erecti; bracteae ovario 2— 3-plo breviores ; 
labelli lobi laterales obtuse angulati 
M. lutescens R.Br. 
(R.Br, in Bot. Regist. VIII. tab. 612; Van Geel, 
Sert. Bot. IV. tab. 11 ; Lindl. Gen. et Spec. Orch. 
195; Lodd. Bot. Cab. tab. 1556; Reichb. Fl. Exot. 
tab. 117; Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. Isl. 635, Cat. 
PI. Cub. 267; Rolfe in Orch. Rev. IV. 357, excl. 
8 y n , _ Rhynchadenia Cubensis A. Rich.! Fl. 
Cub. Faner. II. 248. tab. 85; Walp. Ann. Bot. 
VI. 696.) 
Habitat in ins. Trinitatis: Hort. Griffin; in Cuba: 
R. de la Sagra; in Jamaica: Fawcett ; in Nova 
Granata ex Rolfe. 
2'. Folia majnscnla, subobtusa; sepala subconni- 
ventia; labelli lobi laterales apice reflexi; 
columna antice biauricnlata 

M. modesta Rolfe. 
(Rolfe in Orch. Rev. IV. 357. — Serrastyus modesta 
Rolfe in Kew Bull. 1894. p. 158, Addit. Ser. IV. 368, 
in Orch. Rev. II 170, in Gard. Chron. ser. 3. XVI. 
727. fig. 91; Journ. des Orch. V. 315). 
Habitat in Nova Granata: F. C. Lehmann. 
b. Labelli lobus terminalis ligulatus, basi dilatatus 

4. M. i.oxoglottis Focke et Reicbb. t. 
2. Labelli lobi laterales apice acuti vel acuminati. 

a. Labelli lobi laterales laeves, acuminati, apice 
divergentes, lobus terminalis satis productus, 
disci callus ligulatus, apice rotundatus 

5. M. Paraensis Barb. Rodr. 

b. Labelli lobi laterales acuti, apice subconvergeutes, 
ad medium transverse vesiculosi vesiculis obscure 
plurilobulatis, lobus terminalis paulo productus, 
disci callus anguste fusiformis, apice acutus 

6. M. multiflora Cogn. 
II. Sepala petalaque hyalino-membranacea; labellum basi 

cuneatum M. Brassavolae Reicbb. f. 

(Reichb. f. in Bot. Zeit. 1852. p. 734, in Walp. Ann. Bot. VI. 697, 
Beitr. Orch. Centr.-Amer. 11, in Gard. Chron. neio ser. XIII 104; 
Kew Bull, Add. Ser. IV. 246.) 
Habitat in Guatemala: Warszeuricz. 

Sect. II. PSEUDO-MACRADENIA. — Labelli discus 
basi bicristatus vel bituberculatus; clinandrium camosum, 
convexum, margine integerrimum; rostellum brevissimum; 
anthera unilocularis. 

L Folfa elliptico-oblonga; bracteae lineares, acuminatae; 
sepala dorso carinata; petala margine integerrima; label- 
lum basi bicristatum, lobis margine integerrimis, terminali 

acuto 7. M. Regnellii Barb. Rodr. 

II. Folia lineari-lanceolata; bracteae minutae, lanceolatae, 
acutae ; sepala non carinata; petala lateral iter dentata; 
labellum basi bituberculatum, lobis margine denticnlatis, 
terminali acuminate . . . 8. M. delioatola Barb. Rodr. Sect. I. EUMACRADENIA Cogn. 

Labelli discus longitudinaliter callosus rarius nudus. 
Clinandrium membranaceum, late cupulatum, margine erosum 
vel denticulatum. Rostellum elongatum. Anthera saepissime 
imperfecte bilocularis. — Species 1—6. 1. MACRADENIA TRIANDRA Lindl. pseudobulbis 
longiusculis, anguste oblongis, superne longe attenuatis ; foliis 
majusculis, coriaceis, oblongo-lanceolatis, acutis, basi brevius- 
cule attenuatis; pedunculo communi gracili, pendulo, foliis 
multo breviore, inferne vaginis paucis membranaceis brevius- 
culis acutisque vestito, superne usque ultra medium laxius- 
cule plurifloro; bracteis minutis, triangulari-lanceolatis, acutis; 
floribus breviter pedicellatis; sepalis membranaceis, aequi- 
longis, abrupte acutis, dorsali cucullato, erecto, superne satis 
incurvo, anguste elliptico-ovato, lateralibus patentibus vel 
patenti-deflexis, oblongis; petalis oblongis, acutis, tenuiter 
5-nervulosis, sepalo dorsali satis brevioribus; labello mem- 
braDaceo, erecto, sepalis lateralibus satis breviore, ambitu late 
ovato, basi rotundato, superne trilobato, sinubus inter lobos 
latis et obtusiusculis, lobis margine integerrimis, lateralibus 
magnis, regulariter late rotundatis, terminali valde producto, 
liueari-ligulato, subabrupte acuto, superne subtus carinato, 
disco inferne usque ad medium tenuiter tricarinato; columna 
breviuscula, crassa, claviformi, non auriculata, clinandrio mem- 
branaceo, margine serrato, rostello elongato; antheris duabus 
sterilibus. 

Macradenia triandra Lindl.! in Bot. Regist. XXL 
tab. 1815 (1835); Drapiez, Encyclogr. Regne Veget. III. Dec. 
1835 (Bot. Reg.) fig. 2; Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 
696 (excl. syn. A. Rich.). 

Radices fasciculatae, breviusculae, satis graciles, leviter flexuosae, 

virides, simplices. Pseudobulbi aggregati, erecti vel erecto-patuli, leviter 

arcuati, teretiusculi vel paulo compressi, intense virides, nitidi, 3—4 cm. 

longi, inferne 7—10 mm. crassi. Folta rigida, erecta vel erecto-patula, 

basi subconduplicata, superne leviter concava vel subplaua, supra intense 

viridia et nitida, subtus paulo pallidiora, 10 — 11 cm. longa, 16—22 mm. 

lata, tenuiter 7-nervulosa, nervo mediano supra leviter canaliculate, subtus 

satis proininente, nervulis lateralibus paulo promiuentibus. Pedunculus 

communis satis flexuosns, teretiusculus, pallide viridis, 6—7 cm. longus, 

circiter 1 mm. crassus; vaginae saepius 2, arete adpressae, pallide virides 

vel fuscescentes, circiter 1 cm. longae. Pedicelm patentes vel leviter 

recurvi, graciles, plus miuusve arcuati, enm ovario lineari-clavato obtuse 

trigono 1— l 1 /* cm. longi. Bracteae adpressae, virides, 2 — 3 mm. longae. 

Flores patentes, segmentis extus virescentibus, intus purpureo-sanguineis 

et pallide viridi marginatis. Sepala basi satis attenuate, 11 mm. longa, 

dorsale valde concavum, tenuiter 9-nervulosum, 6 mm. latum, lateralia 

subfalcata, satis concava, 5-nervulosa, 3 mm. lata. Petala membranacea, 

erecto-patula, leviter concava, paulo obliqua, inferne valde attenuate, 8 ad 

9 mm. longa, 2 1 /* mm. lata. Labellum valde concavum, subtiliter 9-nervn- 

losum, 9 mm. longum, 7 mm. latum, lobis lateralibus erectis, margine 

incurvis, lobo terminali recurvo, tenuiter 5-nervuloso, 4 mm. longo, l'/a mm. 

lato. Columna recta, teretiuscula, inferne satis attenuata, antice viridis, 

postice griseo-purpurascens, 5 mm. longa, apice 3 mm. crassa. Capsula 

ignota. 

Habitat supra arbores in Surinam : Lance ; in Guiana anglica : 
Jenman n. 1962. In Brasilia septentrionali forsan adhnc invenienda. — 
Floret Januario—Februario. 2. MACRADENIA SURINAMENSIS Reichb. f. et 
Wullschl. pseudobulbis breviusculis, anguste oblongis, superne 
satis attenuatis, apice truncatis, inferne vaginis paucis majus- 
culis scariosis inaequalibus triangularibus acutisque vestitis; 
foliis satis parvis, submembranaceis, anguste oblongis, acutis, 
basi satis attenuatis fere petiolatis ; pedunculo communi gracil- 
limo, deflexo, foliis multo breviore, inferne vaginis paucis 113 ORCHIDACEAE : MACRADENI A 114 tenuiter membranaceis brevibus et acutiusculis vestito, superne 
laxe paucifloro; bracteis ovato-triangularibus, acutis, ovario 
triplo brevioribus; floribus breviter pedicellatis; sepalis mem- 
branaceis, subaequilongis, subabrupte acutis, dorsali cucul- 
lato, erecto-patulo, ovato-oblongo, fornicato, lateralibus patenti- 
bus vel deflexis, oblongis; petalis oblongis, acutis, tenuiter 
5-nervulosis, sepalo dorsali subaequilongis; labello membrana- 
ceo, erecto, sepalis lateralibus subaequilougo, ambitu ovato, 
basi rotundato, superne trilobato, sinubus inter lobos latis- 
simis et acutiusculis, lobis margine integerrimis, lateralibus 
majusculis, late subrotundatis, terminali valde producto, 
anguste lineari, piano, subabrupte acuto, inferne leviter con- 
stricto, disco inferne usque ad medium tenuiter tricarinato; 
columna longiuscula, crassa, claviformi, non auriculata, 
clinandrio membranaceo, lobulato lobulis iutegerrimis, rostello 
elongato. 

Macradenia Surinamensis Reichb. f. et Wullschl.! ex 
Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 697 (1863). 

Pseudobulbi erecti vel erecto-patuli, leviter obliqui, satis compressi, 
virides, nitiduli, 2 — 3 em. longi, inferne 5—7 mm. crassi; vaginae adpressae, 
tenuiter multistriatae, fuscescentes, 1 — 2 cm. longae. Folia erecto-patula, 
basi breviter condnplicata, superne plana vel paulo concava, supra intense 
viridia, snbtus paulo pallidiora, 7 — 8 cm. longa, 15—18 mm. lata; nervo 
mediano supra tenuiter canalicnlato, subtus paulo prominente; nervulis 
lateralibus numerosis, tenuissimis. Pedunculus communis satis flexuosus, 
superne leviter fractiflexus, teretiusculus, viridis, 2— 3-florus, 3— 4'/t cm. 
longus, ? /s mm. crassus; vaginae saepius 2, arete adpressae, pallidae, 
margine late scariosae, 4—6 mm. longae. Pedicelli patentes vel recurvi, 
graciles, satis flexuosi, eum ovario lineari-clavato obtuse trigono 8— 9 mm. 
longi. Bracteae scariosae, patulae, satis concavae, pallidae, snbtiliter 
3_5- n ervulosae, 3 mm. longae. Flobes patentes, segmentis in sicco 
brunneo-cinnamomei8 venis obscurioribus. Sepala basi satis attennata, 
tenuiter 5-nervulosa, dorsale valde concavum, 8 1 /*— 9 ram. longum, 3 1 /* «d 
4 mm. latum, lateralia leviter obliqua, paulo concava, 8 mm. longa, 
2V» mm. lata. Petala tenuiter membranacea, erecto-patula, leviter con- 
cava, paulo obliqua, basi valde attenuata, 8 mm. longa, 3 mm. lata. 
Labellum valde concavum, subtiliter 9-nervulosum, 7 mm. longum, 4 mm. 
latum, lobis lateralibus erectis, lobo terminali porrecto, obscure trinervu- 
loso, 8V« ram. longo, V« ram. lato. Coi.umna recta, teretiuscula, inferne 
satis attenuata, 5 mm. longa, apice 2 1 /* ram. crassa. Capsula ignota. 

Habitat in Surinam e regione Para: Wullschlacgel n. 1806. In 
Brasilia septentrionali forsan adhuc invenienda. 3. MACRADENIA RUBESCENS Barb. Rodr. pseudo- 
bulbis longiuseulis, anguste lineari-oblongis, superne satis 
attenuatis, inferne primum vaginis paucis breviusculis mem- 
branaceis inaequalibus ovato-triangularibus acutisque vestitis, 
demum denudatis; foliis majusculis, coriaceis, oblongo-lanceo- 
latis, acutis, basi satis attenuatis; pedunculo communi gracili, 
deflexo, foliis multo breviore, basi vaginis paucis brevibus 
acutisque vestito, superne usque ultra medium laxiuscule sub- 
multifloro; bracteis minutis, triangulari-lanceolatis, acutis; 
floribus breviter pedicellatis; sepalis membranaceis, subaequi- 
longis, oblongo-lanceolatis, breviter acuminatis, dorsali erecto- 
patulo, superne satis incurvo, lateralibus patenti- deflexis; 
petalis lineari-lanceolatis, acutis, sepalo dorsali paulo brevi- 
oribus; labello membranaceo, erecto, sepalis lateralibus satis 
breviore, ambitu ovato-oblongo, basi rotundato, ad medium 
trilobato, sinubus inter lobos latiusculis et acutissimis, lobis margine integerrimis, lateralibus majusculis, late oblongis, 
apice rotundatis, terminali valde producto, anguste lineari, 
acutissimo, inferne non constricto, disco inferne usque ad 
medium uuicarinato, carina laevi, sabclavata, apice obtusa, 
basi attenuata; columna longiuscula, crassiuscula, subclavi- 
formi, non vel obscure auriculata, clinandrio membranaceo, 
margine antice dentato postice denticulato, rostello longiusculo. 

Tabula nostra XXVIII. Fig. Ill (habitus cum analyst). 

Macradenia rubescens Barb. Rodr. Oen. et Spec. Orch. 
Nov. I. 139 (1877). 

Radices numeroaae, densiuacule fascu-ulatae, breve*, graciles, Rati* 
flexuosae, albidae apice virides, si in pi ice*. Pseudobulbi aggregati, erecti 
vel plus minusve patuli, paulo arcuati, teretiuarnli vel leviter eompreaai, 
iutense virides, nitidi, 5—6 cm. longi, inferne 6 — 8 mm. craavi ; vaginae 
adpressae, Ineves, fiiHcescentes, l'/i — 2 l /» cm longae. Foi.u rigidiuacula, 
e recta vel erecto-patula, basi breviter conduplicata, superne plana re! 
paulo concava, supra intense viridia et nitida, subtus glaueo- viridia, 
14—15 cm. longa, 2-2'/» cm. lata, nervo mediano eupra profundiaacnle 
canaliculate, subtus valde prominente, nervulis lateralibus MMlMtll 
Pedunculus communis leviter flexuosus, superne paulo frart iflexua, teretius- 
culus, intense viridis, 9—10 cm. longua, circiter I mm. crassua. Pkdickli.1 
patentes vel leviter refracti, graciles, leviter flexuosi, pallide viridea, MM 
ovario lineari-clavato obtuse trigono 10 — 13 mm. longi. Bractrab ad- 
pressae, pallide virides, 2—8 mm. longae. Fu>br* patentes, segmentis 
purpurascentibua, apice margineque luteia. Sepala baai satis attenuata, 
12—13 mm. longa, 2'/t— 3 mm. lata, dorsale satia concavum, lateralia 
subplana, satis obliqua. Petala membranacea, patula vel erecto-patula, 
paulo concava, leviter obliqua, iuferne satin attenuata, 10 — 12 mm. longa, 
2 mm. lata. Larellux valde concavum, album et purpureo-punctatum, 
9 mm. longum, 4 mm. latum, lobis lateralibus erectia, lobo terminali 
recurvo, snbplano, 6 mm. longo, */i mm. lato. Columna recta, teretius- 
cula, inferne paulo attenuata, alba, 6 mm. longa, apice 2 mm. crass*. 
Capsula ignota. — Species mihi baud visa; descript. ex op. supra cit. et 
ex icon, a cl. Barb. Hodr. communic. 

Habitat in sylvis tupra arbores secus flum. Trombetas prov. Para: 
Barbosa Rodrigucs. — Floret Ftbruario. 

4. MACRADENIA LOXOGLOTTIS Focke et Reichb. f. 
pseudobulbis breviusculis, ligulatis; foliis lanceolatis, acutis; 
pedunculo communi erecto, paucisquamato, apice oligantho; 
sepalis petalisque lanceolatis, acutis; labello trifido, laciniis 
lateralibus semiovatis, apice abruptis sen obtusangulis, lacinia 
antica a basi lata ligulata, acuta, obliqua, carina unica medio 
angulata per discum inter lacinias; clinandrii cucullo erectius- 
culo serrulato, angulo rotundato utrinque supposito. 

Macradenia loxoglottis Focke et Reichb. f. ex Reichb. f. 
in Walp. Ann. Bot. VI. 697 (1863). 

Pseudobulbi 2'/* cm. longi. Folia .... Pedukculus communis 
violacens. Sepala PETALAqne flava, aerie macularum cinnamomearum 
contiguarum per lineam mediam. Labellum album, guttulis quibusdam 
ac carina purpnreis. Columna alba, apice viridia, violaoea limbata. - 
Species mibi haud visa. 

Habitat in Surinam prope Paramaribo: Focke. In Brasilia septen- 
trionali forsan adhuc invenienda. — Floret Martio. 

5. MACRADENIA PARAENS1S Barb. Rodr. labello 
membranaceo, ambitu ovato, basi late rotundato, superne pro- 
funde trilobato, sinubus inter lobos satis angustis et acutis- 
simis, lobis margine integerrimis, lateralibus magnis, laevibus, 115 ORCHIDACEAE : MACRADENIA. 116 anguste triangularibus, breviter acuminatis, apice divergenti- 
bus, terminali satis producto, lineari-ligulato, acuto, inferne 
non constricto, disco inferne usque infra medium calloso, callo 
anguste ligulato, carnoso, laevi, apice rotundato; columna 
longiuscula, crassiuscula, claviformi, apice antice longiuscule 
biauricnlata, clinandrio membranaceo, margine acute dentato, 
rostello longiusculo, anguste triangulari, incurvo. 

Tabula nostra XXVIII. Fig. IV (analysis). 

Macradenia Paraensis Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. I. 139 (1877). 

Pseudobclbi .... Foi.ia .... Pedunoultts • • • • FLOWS quam 
in M. rubescente majores, segmentis pnrpurascentibus, margine apice- 
qae Inteis. Labellum albnm, inferne ntrinque maculis parvis lilacinis in 
lineam arcuatani dispositis ornatnm, lobis lateralibns ad apiceru et lobo 
terminali tenniter lilacino-punctatis. - Species valde imperfecte cognita, 
mihi hand visa; descript. ex op. snpra cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. 
commnnic. 

Habitat in sylvis humidis supra arbores inter Braganga et Belem 
prov. Pard : Barbosa Rodrigues. — Floret Martio. 6. MACRADENIA MULTIFLORA Cogn. pseudo- 
bulbis longiusculis, anguste oblongo-conicis, superne longe 
attenuatis, junioribus vaginis paucis membranaceis majusculis 
ovato-triangularibus acutisque vestitis, vetustioribus denudatis; 
foliis majusculis, submembranaceis, anguste lanceolatis, acutis, 
inferne longe attenuatis fere petiolatis; pedunculo communi 
gracili, nutante vel deflexo, foliis satis breviore, inferne 
vaginis paucis membranaceis breviusculis acutisque vestito, 
superne usque ultra medium densiuscule multifloro; bracteis 
triangulari-lanceolatis, acuminatis, ovario dimidio brevioribus; 
floribus breviter pedicellatis; sepalis membranaceis, subaequi- 
longis, patulis vel erecto-patulis, oblongo-lanceolatis, acutis; 
petalis oblongis, acutis, subtiliter 5-nervulosis, sepalo dorsali 
paulo brevioribus; labello membranaceo, sepalis lateralibus 
satis breviore, ambitu late rbomboideo-subrotundato, basi late 
rotundato, superne profunde trilobato, sinubus inter lobos 
latiusculis obtusisque, lobis margine integerrimis, lateralibus 
magnis, erectis, anguste triangularibus, acutis, apice leviter 
convergentibus , ad medium transverse vesiculosis vesiculis 
angustis arcuatis antice liberis obscure plurilobulatis, terminali 
paulo producto, lineari, acuminato, inferne paulo constricto, 
disco inferne usque ad medium unicarinato, carina anguste 
fusiformi, apice acutissima; columna longiuscula, crassiuscula, 
claviformi, non auriculata, clinandrio membranaceo, limbo tri- 
partite, partitione postica breviore, omnibus margine laceris, 
rostello longiusculo. 

Trichopilia multiflora Kraenzl. in Reichb. f. Xenia Orch. 
III. 152. tab. 288. fig. I. et 1—7 (1896). 

Macradenia lutescens (part.) Rolf e in Orch. Rev. IV. 357 
(1896, — non R.Br.) 

Radices nnraerosae, densinscnle fascicnlatae, elongatae, graciles, 
satis flexuosae, albidae, simplices. Psecdobulbi aggregati, erecti vel erecto- 
patuli, panlo obliqui, leviter compressi, tenniter plurisulcati, intense virides, 
4—5 cm. longi, inferne 8 — 12 mm. lati ; vaginae adpressae, laeves, dorso 
subcarinatae, margine anguste scariosae, pallide fuscescentes, l 1 /* — 4 cm. longae. Folia erecta vel erecto-patula, basi breviuscule conduplicata, 
superne plana vel leviter concava, supra intense viridia, snbtua paulo 
pallidiora, 12—17 cm. longa, 2—3 cm. lata, nervo mediano supra leviter 
canaliculate, subtus satis prominente, nervulis lateralibus paulo distinctis. 
Peduxculus communis satis arcuatus, teretiusuulus, nt videtur purpuras- 
oens, 10—13 cm. longus, 1— V/t mm. crassus; vaginae adpressae, laeves, 
7—10 mm. longae. Pedicelli patentes, gracillimi, recti vel paulo arcuati, 
cum ovario anguste lineari - clavato obtuse trigono 8 — 10 mm. longi. 
Bracteae subadpressae, satis concavae, subtiliter 3— 5-nervulosae, mem- 
branaceae, 3—5 mm. longae. Fi.ores patentissimi, segmentis sordide 
viridi-purpureis vel purpureis et albo-marginatis. Sepal a satis concava, 
basi breviter attennata, tenuiter 7-nervulosa, 11 — 12 mm. longa, 3 mm. 
lata, paulo obliqua. Petala erecto-patula, tenuiter membranacea, sub- 
plana, paulo obliqua, basi breviter attenuata, 9-10 mm. longa, 2 1 j% mm. 
lata. Labellum erectum, valde concavum, subtiliter 11-nervulosum, album 
et pnrpureo-pictum, 8 mm. longum, 7 mm. latum, lobo terminali recto, 
subplano, subtiliter triuervuloso, 4 mm. longo, 8 /* mm. lato. Columna 
recta, teretiuscula, inferne satis attenuata, 5—6 ram. longa, apice 2 mm. 
crassa. Oapsula ignota. 

Habitat in Paraguay septentrionali supra arbores in regione cursus 
superioris fluminis Apa: Hassler n. 8521. In Brasilia australi forsan 
adhuc invenienda. — Floret Februario. Sect. II. PSEUDO-MACRADENIA Cogn. 

Labelli discus basi bicristatus vel bituberculatus. Cli- 
nandrium carnosum, convexum, margine integerrimum. Rostel- 
lum brevissimum. Anthera unilooularis. — Species 7 — 8. 

7. MACRADENIA REGNELLII Barb. Rodr. pseudo- 
bulbis minutis, ovoideis vel ovoideo-oblongis, apice subrotun- 
datis, junioribus vaginis pluribus majusculis membranaceis 
inaequalibus late triangularibus acutisque vestitis, vetusti- 
oribus denudatis; foliis mediocribus, carnoso-coriaceis, elliptico- 
oblongis, subabrupte acutis, basi satis attenuatis fere petio- 
latis; pedunculo communi robustiusculo, pendulo, foliis paulo 
breviore, basi nudo, superne usque ultra medium laxiuscule 
8 — 10-floro; bracteis triangulari-linearibus, acuminatis, ovario 
paulo brevioribus; floribus breviuscule pedicellatis; sepalis 
submembranaceis, patulis, lanceolatis, longiuscule acuminatis, 
dorso carinatis, lateralibus satis longioribus; petalis sub- 
rhomboideo- lanceolatis, longe acuminatis, margine integer- 
rimis, dorso inferne carinatis, sepalis lateralibus aequilongis; 
labello membranaceo, patulo, sepalis lateralibus aequilongo, 
ambitu triangulari-ovato, extus leviter carinato, basi leviter 
cordato, infra medium profunde trilobato, sinubus inter lobos 
latis fundo rotundatis, lobis margine integerrimis, lateralibus 
mediocribus, erectis, subrotundatis, terminali valde producto, 
lanceolato-ligulato, acuto, basi leviter attenuato, disco basi 
oblique tenuiterque bicristato; columna brevi, satis gracili, 
claviformi, apice antice latiuscule bialata, clinandrio convexo. 

Tabula nostra XXIX. Fig. I (habitus cum analysi). 

Macradenia Regnellii Barb. Rodr.! Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 183 (1882). 

Radices satis numerosae, fascicnlatae, breves, satis graciles, leviter 
flexuosae, simplices. Pseudobulbi aggregati, erecti vel erecto-patuli, panlo 
obliqui, satis compressi, laeves, 10—12 mm. longi, 6-8 mm. lati; vaginae 
adpressae, laxiuscule imbricatae, laeves, 1 J%—2 l l% cm. longae. Folia erecta 
vel erecto-patula, rigida, basi breviuscule conduplicata, superne satis con- 
cava vel snbplana, 9—10 cm. longa, 2 1 /*— 3 cm. lata, nervo mediano supra 117 ORCHIDACEAE : MACRADENIA- WARM7NGIA. 118 profunde canaliculato, subtus valde prominente, nervnlis lateralibus paulo 
distincti8. Pedunculus communis panlo flexaosus, teretiusculus, 8—9 cm. 
longus, lVs mm. crassas. Pedicbli.i patuli, gracillimi, paulo arcnati, cum 
ovario lineari-clavato 7—9 mm. longi. Bracteae patulae, membranaceae, 
paulo concavae, 6—8 mm. longae. Flores ut videtur albi. Sepala leviter 
concava, dorsale iuferne satis attenuatum, 15 — 16 mm. longum, 3'/j mm. 
latum, lateralia leviter obliqua, basi paulo attenuata, 18—19 mm. longa, 
4 mm. lata. Petala membranacea, leviter concava, paulo obliqua, basi 
satis attenuata, 18 — 19 mm. longa, G mm. lata. Labellum valde con- 
cavum, tenuiter 7-nervnlosum, 17 — 19 mm. longum, inferne 12 — 13 mm. 
latum, lobo terminali recto, leviter concavo, 12 — 13 mm. lougo, 3— 3 1 /* mm- 
lato. Columna panlo incurva, teretiuscula, inferne satis attenuata, 5 ad 
6 mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat in arboribus ad Capivary prov. Minas Qera'es: Regnell 
ser. III. n. 1167 A. — Floret Julio. 8. MACRADENIA DELICATULA Barb. Rodr. 
pseudobulbis parvis, oblongis vel subcylindraceis, apice mono- 
phyllis; foliis lineari-lanceolatis, acutis; pedunculo pendulo, 
8 — 10-floro; bracteis minimis, lanceolatis, acutis; sepalis sub- 
incurvis, lineari-lanceolatis, acuminatis, lateralibus paulo lati- 
oribus; petalis anguste rhomboideis, acuminatis, lateraliter 
dentatis; labello concavo, trilobato, lobis lateralibus erectis, 
subrotundatis, margine dentatis, lobo terminali ligulato, acumi- 
nata, margine argute denticulato, disco basi bituberculato ; 
columna erecta, subclaviformi, alata, clinandrii marginibus 
minimis, pulvilliformibus; antbera uniloculari. 

Macradenia delicatula Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 183 (1882). 

Folia erecta. Sepala albo-flavescentia. Petala, labellum et 
columna alba. — Species mibi baud visa. 

Habitat in sylvis umbrosis supra arbores ad Serra das Bicas prov. 
Minas Geraes: Barbosa Rodriyues. — Floret Martio. XCVILL WARMINGIA Reichb. f. 

Warmingia Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 87 (1881), Xenia 

Orch. III. 57. tab. 226; Benth. et Hook. Gen. PL III 477; 

Pfitz. in Engl, mid Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. II 6. p. 189; 

Kerch. Livre des Orch. 270. 

Sepala aequalia, libera, angusta, patentia. Petala 
sepalis similia sed denticulata. Labellum cum basi 
columnae continuum, sessile, patens, profunde triloba- 
tum; lobi laterales breves, lati, dentati, divaricati, 
medius elongatus, angustus; discus laevis vel leviter 
bicallosus, inferne sulcatus. Columna erecta, brevis, 
semiteres, apoda, exalata vel apice utrinque in pro- 
cessum ligulatura extensa, apice incurva, rostello brevi, 
retuso, emarginato; clinandrium dorsale, pone rostel- 
lum, parvum, sub marginatum. Anthera erecta, ob- 
longa, rostello applicita, unilocularis vel basi breviter 
et imperfecte bilocellata; pollinia bina, cerea, sub- 
globosa, inappendiculata, inferne subfissa, anthera dehis- 
cente ad apicem stipitis brevis triangularis affixa, 

Orchid. III. glandula parva vel minuta, subrotundata. 
ignota. Capsula Herb a E humiles epiphyticae, Brasiliae incolae, 
CAULIBUS brevissimis paucivaginatis mox in pseudobul- 
bum parvum carnosum unifoliatum incrassatis. FOLIUM 
planum, coriaceum, oblongum vel angusfum. PEDUNCULI 
axillares, paucivaginati , breves, simplices. Racemi 
nutanfes vel penduli, laxi vel densiusculi. F LORES 
satis parvi. Bracteae minutae. 

CONSPECTUS specierum. 

I. Pseudobulbi satis parvi, angust* oblongi ; folia majuscula, 
pendula, lanceolato-subspathulata; pedunculus robustius- 
culus, tetragonus, densiuscule multiflorus ; bracteae ovario 
paulo breviores; labellum basi bicallosum; columna apice 

biauriculata 1. W. Euoekii Reichb. f. 

II. Pseudobulbi minuti, anguste ovoidei; folia parva, erecta, 
ligulato-lanceolatn; pedunculus grncillimus, Inxe Iriflorus; 
bracteae minutae; labellum basi laeve; columna non 
auriculata 2. W. LAFgbkmi Cogn. 1. WARMINGIA EUGENtI Reichb. f. dense caespi- 
tosa; pseudobulbis parvis, anguste oblongis, compressis, vagiois 
pluribus magnis ovato-triangularibus acutis vel breviter acumi- 
natis dorso carinatis laxe imbricatis exterioribus multo brevi- 
oribus vestitis; foliis majusculis, satis coriaceis, pendulis, 
lanceolato-subspathulatis, subabrupte acutis, inferne longe atte- 
nuato-cuneatis fere petiolatis; pedunculo communi pendulo, 
robustiusculo, foliis subdimidio breviore, acute tetragono, in- 
ferne vaginis arctis geminis ternisve vestito, superne longius 
ac densiuscule racemoso; bracteis triangulari-subulatis, acumi- 
natis, ovario paulo brevioribus; sepalis membranaceo-carnosis, 
erecto-patulis, anguste lanceolatis, longiuscule acuminatis, 
margine integerrimis, lateralibus paulo longioribus; petalis 
ligulato-lanceolatis, longe acuminatis, superne fere usque ad 
basin fimbriato-denticulatis, sepalo dorsali paulo brevioribus; 
labello submembranaceo basi incrassato-carnoso, sepalis late- 
ralibus satis breviore, lobis lateralibus satis parvis, patenti- 
erectis, irregulariter subrotundatis, margine extus laciniato- 
denticulatis, lobo terminali longe producto, lineari-lanceolato, 
acuminato, margine integerrimo vel interdum obscure denticu- 
lato, disco basi bicalloso, callis tumidis, sulco lineari separatis; 
columna brevi, apice antice utrinque in processum ligulato- 
falcatum obtusum extensa. 

Warmingia Eugenii Reichb. f. Otia Bot. Hamburg. 87 
(1881), Xenia Orch. III. 57. tab. 226; Warm. Symb. Fl. 
Bras. Centr. part. XXIX. 846. tab. 5. fig. 6. 

Radices satis nnmerosae, breves, graciles, leviter flexuosae, simplices. 
Pseudobulbi patentes vel penduli, dense aggregati, recti vel paulo arcnati, 
2-3 cm. longi, 5— 8 mm. craasi; vaginae membranaceae, arete adpressae, 
tenuiter mnltinervulosae, 1-4 c.n. longae. Folia rigidiuscnla, basi sub- 
conduplicata, superne plana vel paulo concava, 15-16 cm. longa, 2 /. ad 
3 cm lata nervo mediano supra profuudinscule canaliculato, subtus valde 
prominente, nervnlis lateralibus panlo distinctis. Pedunculus communis 
strictus vel paulo flexuosus, 8-10 cm. longus, 1-1 »/• mm. crassns. Pedi- 
celli patnli vel erecto - patuli, gracillimi, recti vel leviter arcuat., cam 

16 119 ORCHIDACEAE : WARMINGIA-NOTYLIA. 120 ovario lineaii-subclaviformi obtuse trigono 5 — 7 mm. longi. Bracteak 
snbadpressae, leviter coucavae, uninerviae, 3 — 6 mm. lougae. Flores 
pat uli, segmentis candidis. SepaLa satis concava, hasi leviter attenuate, 
plurinervulosa, 2 l /»-3 mm. lata, dorsale 17 — 18 mm. longnm, lateralia 
leviter obliqua, 19—20 mm. longa. Petala erecto-patula, membranacea, 
subplana, leviter falcata, basi breviter attenuata, 15—16 mm. longa, 3 ad 
3'/« mm. lata. Labellum erecto-patulum superne leviter incurvum, satis 
concavam, iraa basi flavicans et flavo-macalatam, 15—16 mm. lougura, 
inferne 6 mm. latum, lobo terminali circiter 1 cm. longo et l 1 /* nun. lato. 
Columna erecta, leviter incurva, semiteres, 3 — 4 mm. longa. Capsula 
iguota. 

Habitat in sylris supra arbores ad Lagoa Santa prov. Minas Geraes : 
Warming. — Floret Novembri—Januario. 2. WARMINGIA LOFGRENII Cogn. pseudobulbis 
minutis, anguste ovoideis, compressis, primum vaginis paucis 
mediocribus oblongis acutis non carinatis exterioribus multo 
brevioribus vestitis demum denudatis; foliis satis parvis, ligu- 
lato-lanceolatis, acutis, basi longe attenuatis fere petiolatis; 
pedunculo communi deflexo, gracillimo, teretiusculo, foliis multo 
breviore, inferne nudo, apice laxe trifloro; bracteis minutis; 
sepalis submembranaceis, patulis vel erecto-patulis, subaequi- 
longis, lineari-ligulatis, longe acuminatis, margine integer- 
rimis; petalis ligulato-lanceolatis, longe acuminatis, margine 
superne subtiliter denticulatis, sepalo dorsali subaequilongis; 
labello submembranaceo, sepalis lateralibus paulo breviore, 
lobis lateralibus mediocribus, patentibus, subrotundatis, mar- 
gine extus obscure denticulatis, lobo terminali longe producto, 
lineari-ligulato, longe acuminato, margine integerrimo, disco 
laevi, longitudinaliter anguste unisulcato; columna brevissima, 
apice inflexa inappendiculata. 

Tabula nostra XXVII. Fig. II (habitus cum analysi). 

Radices numerosae, densiuscule fasciculatae, breves, graciles, satis 
flexaosae, simplices vel paulo ramosae, fulvae. Pseudobclbi aggregati, 
erecti vel erccto-patuli, non vel vix obliqni, laeves, intense virides, 9 ad 
10 mm. longi, 4 — 5 mm. lati; vaginae membranaceae, snbadpressae, laeves, 
fuscescentes, 4 — 13 mm. longae. Folia erecta, basi breviter conduplicata, 
superne plus minusve concava, supra obscure viridia, subtus paulo pallidi- 
ora, 7 — 9 mm. longa, 10 — 14 mm. lata, nervo mediano supra profundius- 
cule canaliculato, subtns satis prominente, nervulis lateralibus indistinctis. 
Pedunculus communis satis flexuosus, primum atroviridis demnm laete 
viridis, 3 — 3'/j cm. longus, */♦ vava. crassus. Pedicelli patuli, gracillimi, 
paulo arcuati, laete virides, cum ovario lineari-subclaviformi teretiusculo 
7 — 10 mm. longi. Flores patuli, candidi. Sepala satis concava, basi 
paulo attenuata, 17 — 18 mm. longa, 27» mm. lata, lateralia satis flexuosa. 
Petala erecto-patula, membranacea, leviter concava, falcata, basi leviter 
attenuata, 16 — 17 mm. longa, 3 mm. lata. Labellum erecto-patulum, 
leviter concavum, 14 — 15 mm. longum, inferne 8 — 9 mm. latum, lobo 
terminali apice incurvo, fere 1 cm. longo, 2 mm. lato. Columna erecta, 
semiteres, 2 — 3 mm. longa. Capsula iguota. 

Habitat in arboribus ad Franca prov. S. Paulo: Comm. Qeogr. et 
Qeol. S. Paulo n. 2044 communic. cl. Lbfgren. — Floret Januario. XCIX. NOTYLIA Lindl. 

Notylia Lindl in Bot. Regist. XL sub tab. 930 (1825), Orch. 
Seel. 15, Gen. et Spec. Orch. 192, in Paxt. Flow. Gard. III. 45; 
Spreng. Cur. Post. 305, Gen. II. 669; Endlich. Gen. PI. 201; 
Meissn. PI. Vase. 375 (281); Lemaire, Jard. Fleur. III. Misc. 
p. 57; Reichb. f. Xenia Orch. I. 46, in Walp. Ann. Bot. 
VI. 670; Griseb. Fl Brit. W.-Ind. Isl. 634; Benth. in Joiirn. Linn. Soc. Lond., Bot. XVIII. 328, in Benth. et Hook. Gen. 
PI III. 586; Hemsl. Biol. Centr.-Amer., Bot. III. 293; 
Nichols. Diet, of Gard. II. 457; Pfilz. in Engl, mid Prantl, 
Naturl. Pflanzenfam. II. 6. p. 190; Stein, Orchideenb. 368; 
Kerch. Livre des Orch. 270; Williams, Orch. Grow. Man. 
edit. 7. p. 535. — Tridachne Liebm. ex Lindl. in Paxt. Flow. 
Gard. III. 45 (1852—53). — Macroclinium Barb. Rodr. Gen. 
et Spec. Orch. Nov. II. 236 (1882). 

Sepala aequalia, angusta, erecta vel demum paten- 
tia, libera vel lateralia alte connata. Petala sepalis 
similia vel minora magisque colorata. Labellum ad 
basin columnae continuum, erectum, ungue brevi vel 
elongato interdum biauriculato, lamina triangulari vel 
hastata, acuminata; discus laevis vel bicallosus. Columna 
erecta, teres vel antice sulcata, exalata, apoda, apice 
saepe leviter recurva, rostello longo erecto acuminata; 
clinandrium ad basin rostelli dorsale, parvum. Anthera 
erecta, oblonga, rostello applicita, basi imperfecte bilo- 
cellata, supra loculum longe appendiculata, membrana- 
cea, concava, stipitem et saepe rostellum ipsum amplec- 
tens; pollinia bina, cerea, ovoidea, inappendiculata, 
anthera dehiscente ad apicem dilatatum stipitis longi 
tenuis affixa, glandula parva. Capsula oblonga vel 
ovoidea rarius globosa. 

Herbae humiles, Americae tropicae incolae. Folia 
plana, carnosa vel coriacea, rarissime equitantia, vaginis 
distiche imbricatis introrsuni scarioso-marginatis , superi- 
oribus demum in pseudobulbos carnosos incrassatis, floralia 
saepe ad vaginam spathaceam reductis. Pedunculi 
axillares, paucivaginati, simplices. Flores parvi vel 
rarius mediocres, dense vel laxiuscule racemosi, pedicellis 
saepe gracilibus. Bracteae tenues , rarius latiores 
membranaceae et pedicellos aequantes. 

CONSPECTUS SPECIERUM BRASILIENSIUM. 

Sect. I. EUNOTYLIA. — Folia plana. 

I. Labellum basi ecarinatum ecallosumve. 
A. Sepala lateralia usque ad apicem counata. 

1. Labellum quam columna multo longior. 

a. Racemi penduli, glaberrimi, multiflori; labellum 
sepalis lateralibus aequilongum, glaberrimum, 
brevissime unguiculatum, limbo anguste rhombeo- 
lanceolato .... 1. N. odontonotos Reichb. f. et Warm. 

b. Racemi nutantes vel ascendentes, puberuli, pluri- 
flori; labellum sepalis lateralibus satis brevius, 
pubescens, longiuscule unguiculatum, limbo tri- 
angulari-acuminato, e basi truncato 

2. N. bi8Epala Sp. Moore. 

2. Labellum quam columna brevior. 

a. Folia anguste oblongo-ligulata ; pedunculus pedi- 
cellique glaberrimi; sepala lateralia longiora; 
petala uninervulosa ; labellum ovato-oblongum, 
acutum, basi subrotundatum, margine undulatum 

3. N. microchila Cogn. 

b. Folia elliptico-oblonga ; pedunculus pedicellique 
puberuli ; sepala aequilouga ; petala trinervulosa ; 121 ORCHIDACEAE : NOTYLIA. 122 labellum late ovato-cordatum, ahrupte acumi- 
natum, basi profunde emarginatum, margine 

plauum 4. N. Durandiana Cogn. 

B. Sepala lateralia superne plus minusve libera. 

1. Labelli limbus basi distincte emarginatus. 

a. Pedunculus communis laxe paucifiorus, foliis 
brevior; petala acuta; labellum sagittatum, apice 

obtusum 5. N. Yauaperyensis Barb. Rodr. 

b. Pedunculus communis dense niultifiorus, foliis 
longior; petala acuminata; labellum triangularis 
ovatum, acuminatum . 6. lii. fragraks Wullschl. 

2. Labelli limbus basi truncatus vel subrotundatus. 

a. Sepala membranacea, acutissima, lateralia apice divergeutia et 
plus minusve revoluta; labellum apice acutum vel acumi- 
natum; columna filiformis. 

1'. Pseudobulbi angnste oblongi, corapressi; pedunculus com- 
munis dense multitlorus; petala sepalis breviora. 
t Folia oblonga, abrupte obtusa ; petala acuta; 
labellum longe ungniculatum, limbo basi 
truncato, lobis basilaribus obtusis 

7. N. sagittifera Link et Kl. 
ft Folia ligulato-lanceolata, acuta; petala 

acuminata; labellum breviter unguicu- 
latum, limbo basi late subrotundato, lobis 
basilaribus rotundatis 

8. N. aromatica Barker. 
2'. Pseudobulbi ovoidei , acutiuscule tetragoni ; 

pedunculus communis laxe paucifiorus ; petala 
sepalis aequilonga . 9. N. inversa Barb. Rodr. 
b. Sepala carnosula, lateralia apice recta, conni- 
ventia, obtusa; labellum apice obtusiusculura ; 
columna crassiuscula . 10. N. Gxaziovii Cogn. 
3. Labellum basi longe cuneatum 

11. N. stenantha Reichb. f. 

II. Labellum basi carinatum vel callosum. 

A. Labellum inferne et columna plus minusve velutina. 

1. Pseudobulbi satis parvi, ovoidei; pedunculus com- 
munis pendulus, foliis satis longior; labellum apice 
acutum, margine recurvum; columna pubescens, 
quam labello diraidio brevior 12. N. pubesckns Lindl. 

2. Pseudobulbi mediocres, oblongi; pedunculus com- 
munis erectus vel erecto-patulns, foliis paulo longior; 
labellum longe acuminatum, margine paulo recur- 
vum; columna saepius glaber, quam labello sub- 
aequilonga 13. N. hkmitricha Barb. Rodr. 

B. Labellum et columna glaberrima. 

1. Labellum distincte unguiculatum. 

a. Folia acuta; racemus deflexus; bracteae ovario 
bene breviores; labellum acutum 

14. N. laxa Reichb. f. 

b. Folia abrupte obtusiuscula ; racemus nutans; 
bracteae ovario subaequilongae ; labellum obtusum 

15. N. lyrata Sp. Moore. 

2. Labellum sessile. 

a. Labellum ovatum, acutum, basi rotnndatum; 
columna recta, labello paulo brevior 

16. N. micrantha Lindl. 

b. Labellum anguste oblongo-linguiforme, obtusum, 
basi latissime cuneatum; columna superne genicu- 
lata, labello dimidio brevior 

17. N. nemorosa Barb. Rodr. 

Sect. II. MACROCLINIUM. — Folia aequitantia, 
ensiformia. 

I. Folia cum vagina articulata; pedunculus foliis paulo 
longior; sepala longiuscule aristato-acuminata, lateralia 
ima basi connata; labellum longissime unguiculatum, 
limbo triangulari-hastato, aristato-acuminato 

18. N. WCLLSCHLAEGELIANA tOCKe. 

II. Folia cum vagina non articulata; pedunculus foliis 2 ad 
3-plo longior; sepala breviter acuminata, lateralia usque 
ad basin libera; labellum breviter unguiculatum, limbo 
obovato-subpentagono, apice acuto 19. N. rosea Cogn. Sect. I. EUNOTYLIA Coon. 

Pseudobulbi bene evoluti. Folia plana. Racemi saepis- 
sime elongati et multiflori. Sepala lateralia plus minusve 
alte connata. — Species 1 — 17. 

A. Labellum basi ecarinatumecallosumve. — Species 1 — 11. 

1. Sepala lateralia usque ad apicem in valva integerrima vel apice 
minutissime bidenticnlata connata. — Species 1 — 4. 

1. XOTYLIA ODONTONOTOS Reichb. f. et Warm. 
caespitosa; pseudobulbis satis parvis, oblongo-ligulatis, valde 
compressis, primum vaginis paucis majusculis membranaceis 
vestitis, demum denudatis; foliis mediocribus, comceis, oblongo- 
ligulatis apice obtusis vel abrupte acutiusculis, basi breviter 
attenuatis fere petiolatis; peduneulo communi pendulo, satis 
gracili, glabro, foliis subduplo longiore, inferne vaginis pluri- 
bus majusculis membranaceis remotiusculis vestito, superne 
usque ultra medium dense multifloro; bracteis triangulari- 
subulatis, acutissimis, ovario subdimidio brevioribus; sepalis 
tenuiter membranaceis, erecto-patulis, dorsali lineari-ligulato, 
acutiusculo, lateralibus paulo longioribus usque ad apicem in 
valva lineari-ligulata ante basin dilatata apice minutissime 
acuteque bidentata coalitis; petalis anguste lineari lanceolatis, 
acuminatis, subtiliter trinervulosis, sepalo dorsal i aequilongis; 
labello erecto, tenuiter membranaceo, sepalis lateralibus aequi- 
longo, utrinque glaberrimo, brevissime unguiculato, anguste 
rhombeo-lanceolato, obtusiuscule longeque acuminato, superne 
margine recurvo, basi vix incrassato; columna filiformi, sub- 
recta, glabra, quam labellum subdimidio breviore. 

Notylia odontonotos Reichb. f. ft Warm, er Hnrhb. J. 
Otia Bot. Hatnb. 97 (1*81); Warm Symb. Fl. Bras. Ccntr. 
part. XXIX. 846. lab. 5. fig. > 

Radices numerosae, dense faseiculatae, graciles, elongatae, satis 
flexuosae, leviter ramosae, ciuewwanesceotes. Pseudobulbi aggivgati, 
erecti vel erecto- pat uli, leviter obliqui, apice truncati, nitidi, laeves, sic- 
citate corrugati, 17«-27t cm. longi, '/•-! «". lati. Foi.u rigida, erect* 
vel plus minusve patula, basi breviter couduplicata, superne paulo concava 
vel subplana, supra intense viridia, subtus paulo pallidiora, 6-11 cm. 
longa, l ! /«— 3 cm. lata, nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, 
subtus valde prominente, uervulis lateralibus paulo distinctis. Pedckcui.us 
communis satis flexuosus, teretiusculus vel leviter compreasus, pallide 
viridis, 12-16 cm. longua, 1-1V* mm. crassus; vaginae arete adpressae, 
tenuiter multinervulosae, inferiores acuUe supeiiores acuminatae, pallide 
fulvae, 8-12 ram. longae. Pedicelm patentissimi vel subreflexi, capil- 
lares,' satis flexuosi, glaberrimi, cum ovario filiformi 5-7 mm. longi. 
Bracteae patentee, rigidiusculae, leviter flexuosae, subtiliter triuervulosae, 
paulo concavae, 2-5 mm. longae. Flobes ochroleuci. Sepala subtiliter 
trinervulosa, dorsale aatis concavum, 6 ram. longum, vix 1 mm. latum, 
lateralia in valva leviter convexa 6 mm. longa 1-1 '/♦ mm. lata connata. 
Petala subpellucida, erect*, paulo concava, leviter obliqna, basi satis atte- 
nuate 5 mm. longa, ■/« mm. lata. Labellum erectum, subrectnm, totum 
6 mm. longum, unguiculo crassiusculo, V*~V> mm. longo, limbo sub- 
piano, subtiliter trinervuloso, inferne, l>/« mm. lato. Columna teretius- 
cula, 3-3Vt mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat in sylvi* mpra arbores ad Lagoa Santa prov. Mina» Ocraes: 
Warming; in Brasilia austro-oricntali loco accurato baud indicate: Qlazwu 
n. 15665. — Floret Dccembri—Januario 

2. NOTYLIA BISEPALA Sp. Moore: pseudobulbis 
satis parvis, oblongis, compressiusculis, superne angustatis. 123 ORCHID ACEAE : NOTYLIA. 124 vaginis pleruraque quam ipsi brevioribus cinctis; foliis sub- 
caruosis, mediocribus , lineari -oblongis vel ovato- oblongis, 
obtusis; pedunculis communibus puberulis, folia excedentibus 
vel subaequantibus, deorsum vaginis 3—4 laxis distantibus 
instructis; bracteis modicis; sepalis lateralibus apice ipso 
solummodo liberis; petalis lineari-lanceolatis, acuininatis, sepa- 
lorum lateralium laminam aequantibus; labello sepalis late- 
ralibus satis breviore, longiuscule unguiculato, lamina e basi 
truncata, pubescente, triangulari-acuminata, obscure callosa 
vel omnino ecallosa, raargine recurva; columna fere recta, 
quam unguis labelli vix dimidio longiore. 

Notylia bisepala Sp. Moore in Trans. Linn. Soc. Lond. 
ser. 2. Bot. IV. 478 (1895). 

Pseudobui.bi compressiusculi, in sicco longitudinaliter alte striati, 
ad 2 cm. longi. Folia niaxime inaequalia, niajora ad 14 era. louga, minima 
nee ultra 5 cm., pleraque 15—23 mm. lata, in sicco punctis albidis leviter 
elevatis conspersa. Racemi nutantes vel ascendeutes, pluriflori; eorum 
vaginae ovatae, acurainatae, 6—7 ram. longae. Pedicelli erecti vel curvati, 
minute puberuli, 6 mm. longi. Flores lutei, circa 6 rara. iu diaraetro. 
Sepalorum lateralium lamina sepaluiu posticura laueeolatum acutiusculura 
excedens, ovato-cuspidata, apice brevissirae bifida, 6'/« mm. longa. Labellum 
tot uin 4*/» mm. longum; unguis ejus superne sensim laxatus, V/% mra. 
longus, obscure callosus vel ecallosns, lamina basi 2 mm. lata. Columna 
antice excavata, ima basi dilatata. Anthkra appendicula rostelluin araplec- 
tens. Capsula ignota. — Species raihi haud visa. 

Habitat in pror. Matto Orosso prope Santa-Cruz, itaque in sylva 
primaeva inter Santa Cruz et Campos de Tapirapuan: Spencer Moore 
n. 387 et 511. — Floret Septembri—Octobri. 3. NOTYLIA MICROCHILA Cogn. caespitosa; pseudo- 
bulbis mediocribus, anguste oblongo-ligulatis, valde compressis 
ancipitibusque, primum vaginis pluribus magnis subcoriaceis 
margine scariosis anguste triangularibus acutis dorso carinatis 
laxiuscule imbricatis vestitis, demum denudatis; foliis majus- 
culis, submembranaceis, anguste oblongo-ligulatis, apice ab- 
rupte obtusiusculis, basi breviuscule attenuatis et breviter 
petiolatis; pedunculo communi deflexo, satis gracili, glaberrimo, 
foliis satis longiore, inferne vaginis pluribus mediocribus 
submembranaceis dorso leviter carinatis remotisque vestito, 
superne usque ultra medium dense multifloro; bracteis lineari- 
subulatis, acutissimis, ovario subdimidio brevioribus; sepalis 
membranaceis, inferne patulis superne satis incurvis, dorsali 
anguste lineari, longe acuminato, lateralibus paulo longioribus, 
usque ad apicem in valva anguste lineari superne longe atte- 
nuata apice truncata vel obscure bidenticulata coalitis ; petalis 
anguste lineari-subulatis, acutissimis, subtiliter uninervulosis> 
sepalo dorsali vix brevioribus; labello membranaceo, petalis 
dimidio breviore, utrinque glaberrimo, breviuscule unguiculato, 
limbo ovato-oblongo, acuto, basi subrotundato, margine valde 
undulato et plus minusve reflexo, disco basi obscure bicalloso; 
columna flliformi, subrecta, apice leviter arcuata, glabra, 
quam labello satis longiore. 

Radices numerosae, dense fasciculatae, subfiliformes, elongatae, satis 
flexuosae, simplices, canescentes. Pseudobclbi aggregati, erecti vel erecto- 
patuli, paulo arcuati, apice truncali, laeves, uitidnli, 2 — 3 cm. longi, 5 ad 
8 mm. lati; vaginae arete adpressae, subtiliter multistriatae, lateraliter 
satis compressae, virides, l l /»— 4 cm. longae. Foua plerumque patentis- 
sima vel subrecurva; petiolo robusto, lateraliter satis compresso, supra profundissirae angusteque canalicular, l /*-l cm. longo; lirabo basi sub- 
eonduplicato, superne subplano, supra intense viridi, subtus paulo palli- 
diore, 11 — 18 cm. longo, 27»— 4 1 /* cm. lato; nervo mediano supra tenuiter 
canaliculato, subtus satis prominente; nervulis lateralibus numerosis, in 
sieco utrinque tenuiter prorainentibus. Pedunculus communis satis 
flexuosus, teretiuseulus, pallidas, 20-25 cm. longus, l-P/2 mm. crassus; 
vaginae subadpressae, subtiliter multinervulosae, inferiores acutae superi- 
ores acumiuatae, pallidae, 8-13 rara. longae. Pedicelli patentissirai vel 
subreflexi, capillares, recti vel paulo arcuati, glaberrirai, cum ovario flli- 
formi -subclavato 5-7 ram. longi. Bracteae plus rainusve reflexae, 
rigidiuscnlae, leviter flexuosae, tenuiter trinervulosae, siccitate ciuereae, 
satis concavae, 3-5 ram. longae. Flores ut videtur flavescentes. Sepala 
subtiliter trinervulosa, valde concava, dorsale 5 1 /* mm. longura et l 1 ^ mm. 
latum, lateralia in valva 67« mm. longa et l l /« mm. lata connata. Petala 
tenuiter raembranacea, erecta, satis concava, paulo obliqua, inferne satis 
atteuuata, 5 ram. longa, 2 /s mm. lata. Labellum erectura, subrectum, 
totum 2V» mm. longum, unguiculo gracili, margine reflexo, 1 mm. longo, 
limbo convexo, obscure nervuloso, 1 mra. lato. Columna teretiuscula, 
3V» mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat in prov. Bahia: Luschnath in Herb. Hort. Petropol. et 
Acad. Petropol. — Floret Novembri. 4. NOTYLIA DURANDIANA Cogn. pseudobulbis 
parvis, ovato-oblongis, valde compressis ancipitibusque, vaginis 
paucis majusculis coriaceis margine late scariosis triangulari- 
bus acutis laxiuscule imbricatis vestitis; foliis mediocribus, 
crassiuscule coriaceis, elliptico-oblongis, apice oblique abrupte- 
que obtusis, basi subrotundatis et breviter petiolatis; pedun- 
culo communi deflexo vel pendulo, gracili, brevissime denseque 
puberulo, foliis duplo vel triplo longiore, inferne vaginis paucis 
brevibus submembranaceis dorso obscure carinatis remotisque 
vestito, superne usque ultra medium densiuscule multifloro; 
bracteis subulatis, ovario multo brevioribus; sepalis mem- 
branaceis, patentissimis, aequilongis, dorsali lineari, acuto, late- 
ralibus usque ad apicem in valvam linearem apice integerrimam 
et acutiusculam connatis; petalis lineari bus, longiuscule acumi- 
natis, tenuiter trinervulosis, sepalo dorsali paulo brevioribus ; 
labello carnosulo, sepalis lateralibus dimidio breviore, utrinque 
glabro, breviuscule unguiculato, limbo late ovato-cordato, 
abrupte breviterque acuminato, basi profunde emarginato, 
margine piano, disco nudo; columna flliformi, recta, apice vix 
arcuata, glabra, quam labellum paulo longiore. 

Radices fasciculatae, graciles, satis flexuosae, canescenti-cinereae. 
Pseudobulbi plus minusve patuli, paulo obliqui, apice truncati, laeves, 
vix 1 era. longi, 4—6 ram. lati; vaginae adpressae, subtiliter multistriatae, 
rigidae, lateraliter satis compressae, virides, 1 — 2 1 /* cm. longae. Folia 
patula vel subreflexa, rigida; petiolo robusto, lateraliter valde compresso, 
supra profundissime angusteque canaliculato, 1 /» — 1 cm. longo; lirabo basi 
breviter conduplicato, superne leviter concavo, supra intense viridi, subtus 
paulo pallidiore, 7—9 cm. longo, 2V« — 3 1 /* cm. lato; nervo mediano supra 
profundiuscule canaliculato, subtus valde prominente; nervulis lateralibus 
nuraerosissimis, paulo distinctis. Pedunculus communis snbrectus vel 
satis arcnatus, teretiuseulus, cinereo-viridis, 18—25 cm. longus, circiter 
1 mm. crassus; vaginae adpressae, subtiliter multistriatae, inferiores acutae 
superiores breviter acuminatae, 4—6 mm. longae. Pedicelli plus minusve 
reflexi, capillares, recti vel paulo arcuati, subtiliter puberuli, cum ovario 
flliformi 5 — 7 mm. longi. Bracteae satis reflexae, rigidiusculae, rectae vel 
paulo flexuosae, subtiliter pluristriatae, satis concavae, 2 — 3 mm. longae. 
Flores virescentes. Sepala leviter iucurva, valde concava, 5—572 mm. 
longa, dorsale subtiliter 5-nervulosum, 2 mm. latum, lateralia in valva 
subtiliter 6-nervulosa 2 mm. lata connata. Petala membrauacea, erecta 
vel erecto-patnla, paulo concava, leviter obliqua, basi satis attenuata, 
4 x /« mra. longa, 1 mm. lata. Labellum erectum, rectum, rigidum, totum 
2 x /» mra. longum, uuguiculo gracili, 1 mm. longo, limbo subplano, obscure 125 ORCHIDACEAE : NOTYLIA. 126 nervaloso 1 l s /« mm. longo, Vjt mm. lata Columka teretiuscula, 3 mm. 
longa. Capsui,a ignota. 

Habitat in Surinam e regione Para : Wullschlaegel n. 1585 in herb. 
Bruxell. et Gottiny. In Brasilia septentrionali forsan adhuc invenienda. 2. Sepala lateralia in valvam plus minusve profande bifldam cou- 
nata. — Species 5 — 11. 

5. NOTYLIA YAUAPERYENSIS Barb. Rodr. 
pseudobulbis minutis, oblongis, demum nudis; foliis parvis, 
coriaceis, anguste ligulato- oblongis, apice obtusiusculis et 
minute apiculatis, inferne longiuscule attenuatis; pedunculo 
communi pendulo, gracili, glabro, foliis paulo breviore, fere 
usque ad basin laxe paucifloro; bracteis lineari-subulatis, 
ovario dimidio brevioribus; sepalis membranaceis, inferne 
pateutissimis superne satis incurvis, glabris, subaequilongis, 
dorsali anguste lanceolato, acuto, lateralibus linearibus, usque 
ad medium connatis, superne divergenti-recurvis, apice ob- 
tusiusculis et minute mucronatis; petalis oblongo-lanceolatis, 
acutissimis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnosulo, 
sepalis lateralibus paulo breviore, longiuscule unguiculato» 
unguiculo gracili, puberulo, limbo utrinque glabro, sagittato, 
apice obtuso, basi profundiuscule emarginato, lobis basilaribus 
subrotundatis, disco nudo, laevi; columna filiformi, recta, 
glabra, quam labellum satis breviore. 

Tabula nostra XXX. Fig. IV (habitus cum analyst). 

Notylia Yauaperyensis Barb. Rodr. in Vellosia, edit. sec. 
I. 131 (1891). 

Radices fasciculatae, gracillimae, breves, flexuosae, simplices. Pseudo- 
bulbi erecti, vix obliqui, leviter sulcati, 6 mm. longi, 2— 2'/j mm. crassi. 
Folia plus minusve patula, rigida, basi breviter conduplicatn, superne plus 
minusve concava, 3—5 cm. longa, x l%—\ cm. lata, nervo mediano supra 
profundiuscule canaliculato, subtus satis promineute, uervulis lateralibus 
indistinctis. Pedunculus communis subrectus, obscure angulatus, 3 cm. 
longus, Vi mm. crassus. Pedicklu patentissimi vel leviter reflexi, capil- 
lares, plus minusve arcnati, cum ovario filiformi 4 mm. longi. Bracteae arete 
adpressae, rigid iu sou lae, 2—3 mm. longae. Flores albescentes. Sepala 
circiter 5 mm. longa, dorsale valde concavum, 1 mm. latum, lateralia in 
valvam leviter convexam Vfr mm. latam connata. Petala membranacea, 
inferne erecto-patula, superne satis incurva, leviter concava, paulo obliqua, 
basi valde attenuata, 4 mm. longa, 1 mm. lata. Labellum rigidiiisculum, 
erecto-patulum, superne leviter incurvum, paulo convexum, 4 mm. longum, 
unguiculo margine recurvo, l l /» mm. longo, limbo l 1 /* mm. lato. Coltjmna 
teretiuscula, 3 mm. longa. Capsula iguota. - Species mihi hand visa; 
descript. ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. commun.c. 

Habitat in sylvis humidis supra arbores secus flum. Yauapery prov. 
Alto Amazonas: Barbosa Rodrigues. — Floret Aprili. 

6. NOTYLIA FRAGRANS Wullschl. pseudobulbis 
mediocribus, anguste oblongo-ligulatis, satis compressis, pri- 
mum vaginis pancis majusculis coriaceis margine late scanosis 
ovato-triangularibus acutis dorso carinatis laxe imbncatis 
vestitis, demum denudatis; foliis mediocribus, carnoso-conaceis, 
ligulato-oblongis, apice oblique obtusis vel abrupte acutius- 
culis, basi breviuscule attenuatis fere petiolatis; pedunculo 
communi pendulo, gracili, glabro, foliis multo longiore, inferne 
vaginis pluribus breviusculis membrauaceis acuminatis remo- 
tisque vestito, superne usque ultra medium dense multifloro; 

Orcbid. Ill bracteis triangulari -linearibus, longe acuminatis, ovario dimidio 
brevioribus ; sepalis membranaceis, patulis, aequilongis, lineari- 
lanceolatis, acutis, lateralibus inferne usque ad medium con- 
natis apice revolutis; petalis lineari-lanceolatis, longiuscule 
acuminatis, subtiliter trinervulosis, sepalo dorsali leviter 
brevioribus ; labello submembranaceo, petalis aequilongo, utrin- 
que glabro, breviuscule unguiculato, limbo triangulari-ovato, 
longiuscule acuminato, basi subtruncato et leviter emarginato, 
margine piano vel plus minusve revoluto, lobis basilaribus 
obtusis, disco nudo, laevi ; columua filiformi, glabra, supra 
medium geniculate, quam labellum subdimidio breviore. 

Notylia fragrans Wullschl. ! ex Focke in Bot. Zeit. XI. 
342 (1853); Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 673. 

Notylia cardioglossa Reichb. f. Xenia Orch. I. 49 (1854), 
in Walp. Ann. Bot. VI. 675. 

Radices numeronae, dense fasciculatae, graciles, elongatao, satis 
flexuosae, simplices vel paulo tamosae, c-anesccute*. Pabudobci.bi Hi 
vel erecto-patuli, recti vel leviter arcuati, leviter sulcati, apice truncal!, 
2-3 cm. longi, 6—12 mm lati. Folia erect* vel plus minusve patula, 
rigidiuscula, basi breviter conduplicata, superne plana vel paulo concava, 
supra nitida et intense viridia, subtus paulo pallidiora, 6—14 cm. 
(ex Wullschl. usque 25 cm) longa, 2— 4 cm. lata; nervo mediano supra 
profundiuscule canaliculato, subtus valde prominent*, nervulis lateralibus 
nuraerosis, paulo distinctis. Pkdukcclcs communis plus minusve arcuatus, 
teretiusculus, cinereus, „aliquando basi di -trichotomus," 16—30 cm. 
longus, 1—1 '/« mm. crassus; vaoinak adpressae, subtiliter multlstriatae, 
8—12 mm. lougae. Pbdicklh patentissimi vel plus minusve deflexi, 
capillares, glabri vel vix puberuli, paulo flexuosi, cum ovario filiformi 
5—7 mm. longi. Beactkak reflexae, membranaceae, rectae vel leviter 
flexuosae, satis concavae, 3—4 mm. longae. Flours „odorem Caryophylli 
aromatici spirantes". Skfai.a leviter incurva, valde concava, subtiliter 
trinervulosa, viridi-lutea, 0—7 ram. longa, dorsale l'/t mm. latum, late- 
ralia in valvam 3 mm. latam connata. Petala tenuiter membranacea, erecto- 
patula, superne leviter incurva, subplana, paulo obliqua, basi satis atte- 
nuata, albida, duabus raaculis vitellini* picta, 5—6 mm. longa, l 1 /* ad 
l'/« mm. lata. Labkli.um erectum, subrectum, rigidiusculum, obscure 
5— 7-nervulosum, album, nitidnm, totum 5—6 mm. longum, basi 2'/i mm. 
latum, unguiculo 1 mm. longo, verticaliter compresso. Coujhka teretius- 
cula, 3 mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat in Guiana gaUica: Poiteau; prope Cayenne: Leprieur 
n. 36; ad arborum trumos prope Mana serut flum Acarouany : Sagot ; 
in Surinam supra arbores prope Paramaribo : Wullschlaegel n. 533 In 
Brasilia septentrionali forsan adhuc invenienda. — Floret Augusto. 7. NOTYLIA SAGITTIFERA Link et Kl. pseudo- 
bulbis satis parvis, anguste oblongis, leviter compressis, 
primum vaginis paucis majusculis membranaceis ovato-triangu- 
laribus acutis laxe imbricatis vestitis, demum denudatis; foliis 
satis parvis, subcoriaceis, oblongis, apice abrupte obtusius- 
culis, basi longe attenuatis et breviter petiolatis; pedunculo 
communi pendulo vel nutante, satis gracili, glabro, foliis satis 
longiore, inferne vaginis paucis breviusculis membranaceis 
acutis vestito, superne usque ultra medium dense multifloro; 
bracteis triangulari-subulatis, longe acuminatis, ovario 2- v. 
3-plo brevioribus; sepalis membranaceis, patulis, subaequi- 
longis, anguste lineari-lanceolatis, acutissimis, lateralibus in- 
ferne usque ultra medium connatis, apice valde divergentibus et 
revolutis, extus infra apicem subtiliter unidenticulatis; petalis 
lineari-lanceolatis, acutissimis, tenuiter trinervulosis, sepalo 
dorsali satis brevioribus; labello carnosulo, petalis aequilongo, 
17 127 ORCHIDACEAE : NOTYLIA. 128 utrinque glaberrimo, longe unguiculato, limbo triangulari- 
ovato, apice acuto, basi truncato, niargine revoluto, lobis basi- 
laribus obtusis, disco nudo, laevi; colurana filiformi, glabra 
vel sub lente vix puberula, apice tantura subgeniculata, quam 
labellum subdimidio breviore. 

Tabula nostra XXXVIII. Fig. II (habitus cum analyst). 

Notylia sagittifera Link et Kl.! in Link Kl. et Otto, 
Ic. PL Bar. Horl. Berol. 43. tab. 18 (1841) ; Hook, in Lond. 
Journ.ofBot. III. 316 (1844); Reichb.f. Xenia Orch. I. 48, 
in Walp. Ann. Bot. VI. 673. 

Pleurothallis sagittifera Kunth ! in Humb. et Bonpl. Nov. 
Gen. et Spec. I. 365. tab. 91 (1815), Synops. I. 347; Spreng. 
Syst. Veget. III. 731. 

Notylia multiflora Lindl. in Bot. Begist. XI. tab. 930 
(1825, — non Hook.), Gen. et Spec. Orch. 192; Spreng. Our. 
Post. 308. 

Notylia tenuis Lindl. I in Bot. Begist. XXI V. Misc. p. 90 
(1838), in Paxt. Flow. Gard. III. 45; Lemaire, Jard. Fleur. 
III. Misc. p. 56 cum ic; Walp. Ann. Bot. VI. 673; Barb. 
Rodr. Struct, des Orch. tab. 14. Jig. 2. 

Radices ftiMciculutue, satis graciles, longiusculae, flexuosae, simplices. 
1'ski iiniHi.ui aggregati, erecti vel erecto-patoli, recti vel paulo arcuati, 
laeves, 1— l'/t cm. longi, 4—6 ram. lati; vaginae adpressae, l l /a— 2 cm. 
lnngae, exteriores multo breviores. Foi.ia plus niinusve patula, rigidius- 
cula, basi breviter conduplicata, superue leviter concava, 8—9 cm. longa, 
2— 2'/« cm. lata; nervo mediano supra profandiuscnle canaliculate*, subtus 
valde prominente; nervulis lateralibus satis numerosis, tenuissimis. Pedun- 
culus commuuis plus minusve arcuatus, teretiusculus, cinereus, 1 — 2 dm. 
loogus, l'/» — 2 mm. crassus; vaginae subadpressae , 5—7 mm. longae. 
Pkdicem.i pateutissimi vel plus minusve reflexi, capillares, recti vel paulo 
arcuati, glabri, cum ovario filiformi 6 — 8 mm. longi. Bracteae patentes, 
leviter fiexuosae, 2 — 3 mm. longae. Skpala leviter incurva, valde concava, 
viridia, 6 1 /* — 7 mm. louga, dorsale obscure 5-nervulosnm, V/t — 2 mm. 
latum, lateralia in valvam subtiliter 6-nervnlosam 3 mm. latam connata. 
Petai.a teuuiter membranacea, erecta vel erecto-patula, subplana, vix obli- 
qua, basi satis attenuate, albido-virescentia, infra medium bipnnctata, 
57» mm. louga, V[% mm. lata. Labellum erectura, subrectum, rigidiusculum, 
obscure 5— 7-nervulosnm, totum 57» mm. longum, basi 2 mm. latum, 
ungniculo verticaliter valde compresso, 2 mm. longo. Columna teretiuscula, 
3 mm. longa. Capsula oblonga, utrinque attenuata praecipue ad apicem, 
obscure trigona, subtiliter 6-sulcata, 12—13 mm. longa, 4 mm. crassa. 

Habitat in Brasilia loco accurato haud indicato : Barbosa Rodrigues. 
Etiam in Guiana gallica: Melinon n.4; in Guiana anglica ad Demerara 
fidcLindley ; in Venezuela prope Caracas : Wagener, Ed. Otto; in Columbia 
supra arbores regime subcalida juxta Turbaco : Humboldt et Bonpland. — 
Floret Junio—Augusto. 8. NOTYLIA AROMATIC A Barker: pseudobulbis 
mediocribus, aDguste oblongis, valde eorapressis, primum 
vaginis paucis majusculis submembranaceis anguste triangu- 
laribus acutis laxe imbricatis vestitis, demum denudatis; foliis 
mediocribus, submembranaceis, ligulato-lanceolatis, apice acutis, 
basi longitiscule attenuatis fere petiolatis ; pedunculo communi 
erecto vel subnutante, gracili, glabro, foliis saepius multo 
longiore, inferne vaginis paacis breviusculis membranaceis 
acutis vel acuminatis remotisque vestito, superne usque ultra 
medium densiuscule multifloro; bracteis triangulari-subulatis, 
longe acuminatis, ovario 2— 3-plo brevioribus; sepalis mem- 
branaceis, patulis vel erecto-patulis, aequilongis, lineari-ligu- 
latis, acutissimis, lateralibus inferne circiter usque ad medium connatis, apice divergentibus et revolutis dorso nudis; petalis 
anguste lanceolatis, longiuscule acuminatis, subtiliter trinervu- 
losis, sepalo dorsali paulo brevioribus ; labello carnoso, petalis 
aequilongo, utrinque glaberrimo, breviter unguiculato, limbo 
subtriangulari-ovato, apice longiuscule acuminato, basi late 
subrotundato, margine revoluto, lobis basilaribus rotundatis, 
disco nudo, laevi; columna filiformi, glaberrima, paulo supra 
medium geniculata, quam labellum satis breviore. 

Tabula nostra XXXVIII. Fig. I (Mbitus cum analysi). 

Notylia aromatica Barker! ex Lindl. in Bot. Begist. 
XXVII. Misc. 77 (1841); Reichb.f. Xenia Orch. I. 48, in 
Walp. Ann. Bot. VI. 673, in Linnaea XLI. 126. 

? Notylia laxiflora Westcott in Phytolog. I. 55 (1841). 
Conf. Lindl. in Paxt. Flow. Gard. 111. 56. 

Radices numerosae, dense fasciculatae, graciles, elongatae, satis 
flexuosae, simplices vel rarius paulo ramosae, canescentes. Pseudobulbi 
aggregati, erecti vel plus minusve patuli, recti vel paulo arcuati, laeves, 
nitidi, 2— 3 1 /* cm. longi, 6—10 mm. lati; vaginae adpressae, lateraliter 
valde compressae, tenuiter multistriatae, 2— 47a cm. longae, exteriores 
multo breviores. Folia plus minusve patula, mollia vel rigidiuscula, basi 
breviuscule conduplicata, superne plana vel paulo concava, supra intense 
viridia, subtus paulo pallidiora, 8 — 13 cm. longa, 2 — 3 cm. lata; nervo 
mediano supra profundiuscule canaliculato , subtus valde prominente; 
nervulis lateralibus satis numerosis, paulo distinctis. Pedunculus com- 
munis leviter fiexuosus vel subrectus, teretiusculus, pallide viridis, 15 ad 
32 cm. longus, 1 — l 1 /* mm. crassus; vaginae subadpressae, dorso sub- 
carinatae, tenuiter multistriatae, 7 — 12 mm. longae. Pedicei.li patentis- 
simi vel leviter reflexi, capillares, recti vel paulo arcuati, glaberrimi, cum 
ovario filiformi 6 — 12 mm. longi. Bracteae patentissimae, strictae vel 
leviter flexuosae, membranaceae, satis concavae, 3 — 5 mm. longae. Flores 
odoratissimi, aquoso-virides. Sepala leviter incurva, valde concava, 5 ad 
5 1 /* mm. longa, dorsale obscure 5-nervulosnm, 2 mm. latum, lateralia in 
valvam subtiliter 8-nervulosam 27a mm. latam connata. Petala tenuiter 
membranacea, erecta vel erecto-patula, paulo concava, vix obliqua, basi 
satis attenuata, inferne maculis flavis geminis ornata, 472 mm. longa, 
17a mm. lata. Labellum erectum, subrectum, rigidum, obscure 5-nervu- 
losum, totum 47* mm. longum, 2 mm. latum, unguiculo verticaliter valde 
compresso, 1 /a — */ 3 mm. longo. Columna teretiuscula, circiter 3 mm. longa. 
Capsula ignota. 

Habitat in prov. Para ex Barker ; in Brasilia loco hand indicato: 
Herb. Mus. Paris. Etiam in Guiana gallica: Poiteau; in Surinam: 
Weigelt; in sylvis ad truncos Citri Aurantiaci et Crescentiae prope Para- 
maribo: Kappler n. 1644, Kegel n. 611 (non 671!) in Guiana anglica 
ad Demerara: Jenman n. 6165. — Floret Martio—Augusto. 9. NOTYLIA INVERSA Barb. Rodr. pseudobulbis 
minutis, ovoideis, satis compressis et acutiuscule tetragonis, 
primum vaginis paucis satis parvis triangularibus breviter 
acuminatis vestitis, demum denudatis; foliis parvis, subcoria- 
ceis, oblongis, apice abrupte acutiusculis, basi breviuscule 
attenuatis fere petiolatis; pedunculo communi erecto-patulo, 
gracili, glabro, foliis paulo longiore, basi vaginis paucis brevi- 
bus acuminatis vestito, superne usque paulo ultra medium laxe 
paucifloro; bracteis subulatis, acutissimis, ovario multoties 
brevioribus; sepalis membranaceis, erectis vel erecto-patulis, 
subaequilongis, lineari-ligulatis, dorsali abrupte acutiusculo et 
minute apiculato, lateralibus acutissimis, inferne usque ultra 
medium connatis, apice divergentibus dorso nudis; petalis 
lineari-ligulatis, apice abrupte acutis, sepalo dorsali aequi- 
longis; labello supero, carnosulo, sepalis lateralibus satis 
breviore, utrinque glaberrimo, breviter unguiculato, limbo 129 ORCHIDACEAE : NOTYLTA. 130 triangulari-ovato, apice longiuscule acuminata, basi late sub- 
rotundato, margine leviter incurvo, disco nudo, laevi ; columna 
subfiliformi, glaberrima, subrecta, labello subaequilonga. 

Tabula nostra XXX. Fig. I (liabitus cum analysi). 

Notylia inversa Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. 
II. 223 (1882). 

Radices numerosae, densiuscule fasciculatae, graciles, elongatae, satis 
flexuosae, leviter ramosae, canescentes. Pseudobulbi aggregati, plus 
minusve patuli, recti vel vix obliqui, nitiduli, laeves, virides, 8 — 10 mm. 
longi, 5 — 6 mm. lati, 4 mm. crassi; vaginae saepius 2, adpressae, laeves, 
sordide fascae, 1 — V/i cm. longae. Folia erecta vel patula, basi breviter 
conduplicata, superne subplana et leviter undulata, supra nitida et intense 
viridia, subtus satis pallidiora, 4— 5 1 /* cm. longa, Vjt—2 cm. lata; nervo 
mediano supra profuude canaliculate, subtus valde promineute; nervulis 
lateralibus indistinctis. Pedunculus communis paulo flexuosus, teretius- 
culus, pallide viridis, 8 — 9 cm. longus, s /» mm. crassus ; vaginae 1—2, 
pallide virides, 3 — 4 mm. longae. Pedicelli reflexi, subfili formes, satis 
flexuosi, pallidi, cum ovario 1 cm. longi. Beacteae adpressae, circiter 
2 mm. longae. Sepala valde concava, flavo-aurantiaca, 7—8 mm. longa, 
dorsale satis incnrvum, l'/» mm. latum, lateralia subrecta, in valvara 
2 mm. latam connata. Petala tenuiter membranacea, erecta, satis concava, 
falcata, basi non vel vix attenuata, alba, inferne maculis dnabu? parvis 
rotundatis purpurascentibus picta, 7 mm. longa, l 1 /* mm. lata. Labellum 
erectum, album, totum 5—6 mm. longum, 2 mm. latum, uugniculo teretius- 
culo, V« mm - longo. Columna semiteres, antice tenuiter canaliculata, 4 ad 
5 mm. longa. Capsula iguota. — Species niihi haud visa; descript. ex 
op. supra cit. et ex icon, a cL Barb. Rodr. communic. 

Habitat in sylvis ad truncos Myrtacearum prope S. Jouo da Barra 
prov. Minas Geraes: Barbosa Rodrigues. — Floret Januario. 10. NOTYLIA GLAZIOVII Cogn. pseudobulbis medi- 
ociibus, anguste oblongis, satis compressis, primum vaginis 
paucis majusculis tenuiter membranaceis triangularibus acutis 
laxe imbricatis vestitis, demum denudatis; foliis majusculis, 
coriaceis, ligulato- oblongis, apice suboblique obtusis, basi 
longiuscule attenuatis; pedunculo communi nutante, satis 
gracili, glabro, foliis satis longiore, basi vaginis paucis longius- 
culis membranaceis longe acuminatis remotiusculis vestito, 
superne et fere usque ad basin dense multifloro; bracteis 
triangulari-subulatis, longe acuminatis, ovario subdimidio vel 
paulo brevioribus ; sepalis carnosulis, patulis vel erecto-patulis, 
aequilongis, lineari-ligulatis, dorsali acuto, dorso carinato, 
lateralibus inferne usque ultra medium connatis, apice rectis, 
parallelis, obtusis; petalis ligulatis, acutiusculis, tenuiter 
trinervulosis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello carnoso, 
petalis subaequiloDgo, utrinque glabro, breviuscule unguiculato, 
limbo anguste triangulari, apice obtusiusculo, basi truncate 
margine subplano, lobis basilaribus obtusis, disco nudo, laevi; 
columna crassiuscula, glabra, apice tantum leviter flexuosa, 
quam labellum paulo breviore. 

Radices numerosae, densiuscule fasciculatae, satis graciles, elongatae, 
valde flexuosae, leviter ramosae, canescentes. Pseudobulbi leviter aggre- 
gati, erecti vel erecto-patuli, recti vel paulo obliqui, laeves, 2 /*-«* cm. 
longi, 5-7 mm. crassi; vaginae adpressae, dorso leviter cannatae, siib- 
tiliter multistriatae, 2-4 cm. longae. Folia rigidiuscula, plus m.nusve 
patula, superne satis recurva, valde concava fere conduplicata, supra .utense 
viridia, subtus paulo pallidiora, 10-15 cm. longa, 2-2'/, cm. lata; nervo 
mediano supra leviter canaliculate, subtus satis prominente; nervulis late- 
ralibus numerosis, vix distinctis. Pedunculus communis satis arcuatus vel 
flexuosus, teretiusculus, cinereus, 15-20 cm. longus, 1-2 mm. crassus; 
vaginae adpressae, subtiliter multistriatae, 1-17* cm. longae. Pedicelli patentissitui vel reflexi, filiformes, satis flexuosi, glabrati, cum ovario 
flliformi-clavato 5—6 mm. longi. Bracteak paten tes vel reflexae, satis 
flexuosae, 3—5 mm. longae. Flores ut videtur virescentes. Sepala superne 
leviter incurva, 5— 5V» mm. longa, dorsale valde cuncavom fere condupli- 
catura, obscure 5-nervulosum, 2 mm. latum, lateralia in valvam satis con- 
cavam subtiliter 6-nervulosam 2 l /t mm. latam connata. Petala submem- 
brauacea, erecta, vix obliqua, subplana, basi paulo attenuata, 4 — 4'/« mm, 
longa, l'/j mm. lata. Labellum erectum vel erecto-patulum, rigidum, sub- 
tiliter trinervulosum, totum 4 mm. longum. basi l'/i mm. latum, ungui- 
culo 1 mm. lougo. Columna teretiuscula, 3— 3\'t mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat in Brasilia austro-oricntali loco accurate haud indicate 
Glaziou n. 18521. 11. NOTYLIA STENANTHA Rkicub. f. pseudobulbis 
satis parvis, valde compressis aneipitibusque, primum vaginis 
pluribus majusculis membranaceis triangularibus acutis dorso 
carinatis laxe imbricatis vestitis, demum denudatis; foliis 
mediocribus, subcoriaceis, ligulato oblongis, apice oblique ob- 
tusis vel subrotundatis, basi longiuscule attenuatis fere petio- 
latis; pedunculo communi erecto vel erecto-patulo, gracili, 
glabro, foliis satis longiore, basi vaginis paucis breviusculis 
acuminatis remotisque vestito, superne et fere usque ad basin 
dense multifloro; bracteis triangulari-subulatis, longe acumi- 
natis, ovario subdimidio brevioribus; sepalis membranaceis, 
patulis, dorsali lineari, obtusiusculo, lateralibus paulo brevi- 
oribus, anguste linearibus, acutis, inferne usque ad medium 
connatis, apice divergentibus revolutis acutisque; petalis an- 
guste linearibus, acutis, subtiliter trinervulosis, sepalo dorsali 
paulo brevioribus; labello membranaceo, sepalis lateralibus 
subaequilongo, utrinque glabro, sessili, lineari -rbomboideo, 
apice acuto, basi longiuscule cuneato, margine piano, disco 
nudo, laevi; columna filiformi, glabra vel sub lente vix 
puberula, recta vel apice leviter incurva, quam labellum satis 
breviore. 

Notylia stenantha Reirhb.f.! in Hamh. Gartcnzcii. XXI. 
299 (1865), in Wawra, ltin. Princ. Coburg. II. 86; Warm. 
Symb. Fl. Bras. Gentr. part. XXIX. 846. 

Radices numerosae, dense vel densissirae fasciculatae, graciles, 
elongatae, satis flexuosae, simplices vel leviter ramosae, canescenti-cinereae. 
Pseudobulbi aggregati, erecti vel erecto-patuli, recti vel paulo arcuati, 
leviter plurisulcati, l l t-27« cm. longi, 4-6 mm. lati; vaginae adpressae, 
laeves, pallidae, 1-3 cm. longae. Folia rigidiuscula, erecta vel erecto- 
patula, basi breviter subconduplicata, superne plana vel paulo concava, 
snpra intense viridia, subtus paulo pallidiora, 6-11 cm. longa, 17 ad 
28 mm lata; nervo mediano supra leviter canaliculate, subtus satis pro- 
mineute; nervulis lateralibus numerosis, paulo distinctis. Peduncclus 
communis satis flexuosus vel subrectus, teretiusculus, pallide viridis, 12 ad 
15 cm longus, »/•-* mm. crassus; vaginae adpressae, laeves, 6-10 mm. 
longae Pedicelli patuli vel leviter reflexi, capillares, recti vel satis 
flexuosi, glaberrimi, cum ovario filiformi 3-5 mm. longi. Beacteae 
patentissimae, leviter flexuosae, 2-3 mm. longae. Flores ut v.detur 
flavescentes. Sepala valde concava, dorsale subtiliter trinervulosum, 
superne leviter incurvum, 5>/.-6 mm. longum, 1 mm. latum, lateral.a 
4vVmm. longa, in valvam 1 mm. latam connata. Petala tenuiter mem- 
branacea, erecte-patula, subplana, subfalcata, basi leviter attenuata, 5 mm. 
longa, «/• »"»• lata - Labellum erectum, subplanum, subtiliter trinervu- 
losum, 4 mm. longum, 1 mm. latum. Columna teretiuscula, 2/, mm. 
longa. Capsula ignota. Var. p. angustifolia Cogn. Folia anguste ligulata, 7-9 cm. longa, 11-13 mm. lata. Flores 
paulo minores. Sepala 4V» mm. longa, dorsale »/. mm. latum, lateralia 131 ORCHIDACEAE : NOT YLIA. 132 iu valvam subtiliter 4 - nervulosam 17« mm. latam connata. Petala 
3V« mm. tonga, */» mm. lata. Lauellum 3'/a mm. lougum. 

Habitat in sylvis supra arborts ad Lagoa Santa prov. Minas Geraes : 
Warming; in prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 14299; in syhis ad Petro- 
polis: Waiora n. 80; in prov. S. Paulo ad Franca: Comm. Geogr. e Geol. 
S. Paulo n. 2525. — Var. £. In prov. Rio de Janeiro : Sellow n. 109. — 
Floret Decembri — Februario. B. Labellum basi carinatum vel callosum. — Species 12— 17. 

12. NOTYLIA PUBESCENS Lindl. pseudobulbis 
satis parvis, anguste ovoideis, valde compressis, apice trun- 
cates, primum vaginis paucis majusculis membranaceis triangu- 
laribus acutis vel breviter acuminatis vestitis, demum denu- 
datis; foliis majusculis, coriaceis, oblongis, apice oblique 
abrupteque obtusis, basi breviter attenuatis; pedunculo com- 
muni pendulo, robustiusculo, glabro, foliis satis longiore, basi 
vaginis pluribus brevibus membranaceis acutis remotisque 
vestito, superne dense multifloro; sepalis membranaceis, 
patulis, subaequilongis, lineari-ligulatis, acutis, lateralibus plus 
minusve alte connatis, apice divergentibus; petalis anguste 
lineari-lanceolatis, acutis, sepalo dorsali aequilongls; labello 
carnosulo, sepalis lateralibus paulo breviore, breviter ungui- 
culato, unguiculo velutino lateraliter compresso, limbo anguste 
triangulari, superne longe attenuato, apice acuto, basi trun- 
cato vel breviter attenuato, margine recurvo, disco basi cari- 
nato, inferne ad medium puberulo; columna satis gracili, 
brevissime pubescente, subrecta, labello dimidio breviore. 

Tabula nostra XXX. Fig. II (habitus cum analysi). 

Notylia pubescens Lindl. I in Bot. Regist. XX VIII. Misc. 
p. 62 (1842); Reichb. f. Xenia Orch. I. 47, in Walp. Ann. 
Bot. VI. 671. 

Radices fasciculatae, satis graciles, elonjjatae, flexnosae, simplices. 
Pseudobulbi erecti vel plus minusve patuli, aggregati, recti vel vix obliqni, 
leviter mnltisnlcati, Vf* — 2 cm. longi, 7 — 10 mm. lati ; vaginae sub- 
adpressae, laeves, l x /«— 3 cm. longae. Folia rigidiuscula, plus minusve 
patula, basi breviter condnplicata, superne paulo concava et leviter undu- 
lata, 9 — 11 cm. longa, 3— 3 1 /* cm. lata; nervo mediano supra profundius- 
cule canaliculate-, snbtus valde prominente; nervulis lateralibus indistinctis. 
Pbdunculus communis teretinsculus, 17a— 3 dm. longus, 17a — 2 mm. 
crassus; vaginae adpressae, laeves, 5—8 mm. longae. Pedicelli patentes 
vel reflexi, filiformes, satis flexuosi, glabri, cum ovario 8—10 mm. lougi. 
Flores odorati, aurantiaci. Sepala superne satis incurva, circiter 8 mm. 
longa, dorsale valde concavum, 17* — IVi mm. latum, lateralia in valvam 
satis concavam 1 7a — 2 mm. latam connata. Petala tenuiter membranacea, 
erecta, paulo concava, satis obliqua, inferne leviter attenuata, 7 — 8 mm. 
longa, 1 mm. lata, interdum inferne maculis 2 — 3 minutis rotundatis 
picta. Labellum erectum, satis convexnra, totum 6 — 7 mm. longura, 
inferne 2— 2'/» mm. latum, unguiculo */s— 8 A mm. longo. Columna erecta, 
teretiuscnla, 3 — 4 mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat in Brasilia locis accuratis hand indicatis: Loddiges, Barbosa 
Rodriguez. 13. NOTYLIA HEMITRICHA Barb. Rodr. pseudo- 
bulbis mediocribus, oblongis, valde compressis, apice truncatis, 
primum vaginis paucis majusculis membranaceis lateraliter 
valde compressis anguste triangnlaribus acutisque vestitis, 
demum denudatis; foliis majusculis, coriaceis, oblongo-ligulatis, apice oblique abrupteque obtusis, basi breviter attenuatis; 
pedunculo communi erecto vel erecto-patulo, satis gracili, 
simplici vel interdum leviter ramoso, foliis paulo longiore, 
basi vaginis paucis breviusculis membranaceis acutis laxe 
imbricatis vestito, superne et paulo usque ultra medium densius- 
cule multifloro; bracteis triangulari- subulatis, acutissimis, 
ovario dimidio brevioribus; sepalis membranaceis, patulis, 
acutis, lineari-ligulatis, lateralibus paulo longioribus, minute 
mucronatis, inferne circiter usque ad medium connatis, apice 
valde divergentibus; petalis linearibus, acutissimis, sepalo 
dorsali circiter aequilongis ; labello supero, carnosulo, sepalis 
lateralibus satis breviore, breviuscule uuguiculato, unguiculo 
teretiusculo puberulo, limbo anguste ovato-triangulari, acutis- 
sime longeque acuminato, basi truncato-subrotundato, margine 
leviter recurvo, disco inferne usque ad medium puberulo et 
obtuse carinato; columna satis gracili, glabra vel rarius antice 
basi vix puberula, inferne recta apice paulo incurva, labello 
subaequilonga. 

Tabula nostra XXIX. Fig. II (habitus cum analysi). 

Notylia hemitricha Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. 
II. 223 (1882). 

Radices paulo numerosae, fasciculatae, graciles, breviuscnlae, leviter 
flexuosae, simplices, albidae. Pseudobulbi aggregati, plus minusve patuli, 
leviter arcuati, laeves, intense virides, l'/i— 2*/i cm. longi, 5 — 7 mm. lati ; 
vaginae subadpressae , laeves, pallidae, 17a — 37a cm. longae. Folia 
rigidiuscula, patula, basi breviter conduplicata, superne paulo concava et 
satis undulata, supra nitida et intense viridia, subtus satis pallidiora, 
12 — 15 cm. longa, 3— 37a cm. lata; nervo mediano supra profunde canali- 
cular, subtus valde prominente; nervulis lateralibus indistinctis. Pedun- 
culus communis subrectus, teretiusculus, pallide viridis, 17 — 18 cm. longus, 
l 1 /* mm. crassus; vaginae laxae, laeves, pallide virides, 5 — 8 mm. longae. 
Pedicelli patentissimi, filiformes, recti vel paulo arcuati, flavescentes, 
cum ovario 3—4 mm. longi. Bracteae patulae, pallidae, 17a— 2 mm. 
longae. Sepala flavo-aurautiaca, doisale valde concavum, ad medium 
valde inflexum, 4— 47a mm. longum, 1 — l 1 /* mm. latum, lateralia satis 
concava, paulo inflexa, in valvam l*/i mm. latam connata. Petala tenuiter 
membranacea, erecta, paulo concava, falcata, basi satis attenuata, fiavo- 
anrantiaca, inferne maculis duabus parvis rotundatis purpureis picta, 4 ad 
47« mm. longa, 3 /t mm lata. Labellum erectum, apice leviter recurvum, 
satis convexum, albidum, totum 3 — 37a mm. longum, 1 mm. latum, ungui- 
culo s /s — 8 /* mm. longo. Columna erecta, teretiuscula, pallida, 27a — 3 mm. 
longa. Capsula erecto-patula, breviter pedicellata, anguste ovoidea, apice 
breviuscule rostrata, basi rotundata, obtuse trigona, leviter trisulcata, laete 
viridis, circiter 2 cm. longa, 9 — 11 mm. crassa. — Species mihi haud 
visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. communic. 

Habitat in arboribus ad Serra da Tijuca prov. Rio de Janeiro : 
Barbosa Rodrigues. — Floret Junto. 14. NOTYLIA LAXA Reichb. f. „affinis N. nuptiali 
Reichb. f. foliis cuneato-oblongo-ligulatis, acutis, racemo elon- 
gato, deflexo, laxifloro; bracteis setaceis, ovariis pedicellatis 
bene brevioribus; sepalo impari lineari-falcato, fornicato; 
sepalis lateralibus ad apicem usque connatis, ibi divergenti- 
bifidis; labelli ungue laminam obtusangulam trulliformem vix 
dimidio aequante, carina per unguem in basin laminae; columna 
glabra." 

Notylia laxa Reichb. f. in Gard. Chron. new ser. XVI. 
620 (1881); Devos in Belg. Hort. 1882. p. 344; Kew Bull, 
Add. Ser. IV 277; Nichols. Did. of Gard., Suppl. 556. 133 0RCH1DACEAK : NOTYLIA. 134 Fi.orks virescentes, petalis basi nurantiaco-maculatis. — Species 
mibi baud visa. 

Habitat in Brasilia loco accurato haud indicato: Hort. Williams 15. NOTYLIA LYRATA Sp. Moore: pseudobulbis 
parvis, oblongis, satis compressis, apice truncatis, primum 
vaginis paucis satis parvis membranaceis triangularibus acutis- 
que vestitis, demum denudatis; foliis satis parvis, coriaceis, 
nunc linearibus nunc lineari-oblongis, apice abrupte obtusius- 
culis, basi longe attenuatis fere petiolatis; pedunculo com- 
muni nutante, gracillimo, foliis circiter aequilongo, basi vaginis 
2 — 3 brevibus membranaceis acutis remotisque vestito, superne 
fere usque ad basin laxiuscule submultifloro ; bracteis subulatis, 
acutissimis, ovario subaequilongis ; sepalis membranaceis, 
patentibus, linearibus, acutis, lateralibus paulo longioribus, 
inferne usque ad 2 / 3 — 3 / 4 connatis, apice satis divergentibus; 
petalis lineari-lanceolatis, acutis, tenuiter trinervulosis, sepalo 
dorsali subaequilongis; labello supero, carnosulo, sepalis late- 
ralibus vix breviore, utrinque glabro, breviuscule unguiculato, 
limbo ligulato-lyrato, basi breviter attenuato-subrotundato, 
deinde sensim angustato, sursum subito ampliato, apice ob- 
tuso, margine piano, disco inferne fere usque ad medium 
carinato; columna satis gracili, glabra, apice leviter recurva, 
quam labellum dimidio breviore. 

Notylia lyrata Sp. Moore! in Trans. Linn. Soc. Lond. 
ser. 2. Bot. IV. 477. tab. 32. fig. 4—10 (1895). 

Radices numerosae, dense fasciculatae, elongatae, filiformes, satis 
flexuosae, siniplices vel paulo ramosae. Pseudobulbi aggregati, erecti vel 
erecto-patuli, recti vel paulo obliqui, laeves vel leviter plurisulcati, 1 nd 
1V« cm. longi, 3—4 mm. lati ; vaginae erecto-patulae, laeves, pallidae, 
1—2 cm. lougae. Folia plus miuusve patula, rigidiuscula, basi breviter 
subconduplicata, superne plana vel paulo concava, supra saturate viridia, 
subtus paulo pallidiora, in sicco leviter corrugata, maxima 9 cm. minima 
4«/ 2 _5i/ 2 cm . longa, 7—13 mm. lata; nervo mediano supra tenuiter 
canalicular, subtus satis prominente; nervulis lateralibus numerosis, paulo 
distiuctis. Pbdoncoi.us communis satis arcuatus, teretiusculus, pallidus, 
7—8 cm. lougus, circiter 7» mm. crassus; vaoinae laxae, pallidae, snb- 
tiliter multistriatae, 3-7 mm. lougae. Pedicelli patentissimi vel deflexi, 
capillares, recti vel paulo arcuati, cum ovario 3 mm. longi. Bkacteae 
pateuti-reflexae, membranaceae, 2V«-3 mm. longae. Flores dilute crocei. 
Sepai.a valde concava, superne satis incurva, subtiliter trinervulosa, dorsale 
4-4*/« mm. longuro, 1 /«rara. latum, lateralia 4 1 /*— 5 mm. longa, in valvani 
l'A mm. latam connata. Petala erecta, tenuiter membranacea, subplana, 
paulo obliqua, inferne satis attenuata, 4 mm. longa, •/• mm. lata. Labkllum 
erectum, paulo convexnm, subtiliter 5-nervulosum, totum 4— 4'/i mm. 
longum, V/4. mm. latum, unguiculo V*- 3 [* mm. longo. Columna erecta, 
teretiuscula, antice sulcata, basi ipsa incrassata, 2-2 1 /* mm. longa. 
Capscla ignota. 

Var. {3. major Cogn. 

Planta tota robostior. Foi.ia usque 16 cm. longa et 28 mm. lata. 
Pedunculus communis 18-25 cm. longus, »A-1 mm. crassus. Pedicelli 
cum ovario 5-6 mm. longi. Flores albi. Sepalum dorsale 6 mm. longum, 
lateralia 7 mm. longa. Petala 57»-6 mm. longa. Labellum 5 ram. 
longum. Columna 2 1 /* mm. longa. 

Habitat in prov. Matto Orosso supra arbores propt fium. dos 
Bugres: Spencer Moore n. 438. - Var. p. In Paraguay supra arbores 
prope Santa-Barbara: Balansa n. 633. - Floret Octobri-Februarto. 

16. NOTYLIA MICRANTHA Lindl. pedunculo com- 
muni subfiliformi, densiuscule multifloro; bracteis subulatis, 

Orcbid. III. ovario longioribus; floribus minutis; sepalis membranaceis, 
patulis, subaequilongis, lineari-ligulatis, acutissimis. lateralibus 
liberis (?), apice divergentibus; petalis anguste linearibus, 
acutissimis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello sepalis 
lateralibus satis breviore, sessili, ovato, acuto, basi rotundato, 
margine piano, disco inferne calloso; columna gracili, glabra, 
recta, quam labellum paulo breviore. 

Notylia micraniha Lindl.! in Bot. Regist. XXIV. Misc. 
p. 90 (1838); Reichb. f. Xenia Orck. I. 47, in Walp. Ann. 
Bot. VI. 672. 

Psicldobii.hi .... Folu .... Pedicelli capillars, cum ovario 
2 mm. longi. Bbactkae erectae, 2—4 mm. longae. Flokeh pallide viride*. 
Sepai.a circiter 3 mm. longa, donate '/« mm. latum, lateralia paulo 
angustiora. Petala erecto-patula, subplana, levitet oblionn, inferne aatia 
attenuata, immacuhtta, 2\'i— 2*/* mm. longa, ' /»—*/• mm. lata. Larkli i u 
erecto- pat iilutu, planum, flavidtira, 2' < mm longum, 1 '/• mm. latum. 
Columna 2 mm. longa. — Specie* imjierftrte ougnita. 

Habitat in Quixxna anglicu ad Drmrrara : Isoddigc*. In Brasilia 
septentrionali fonan adkuc invrnienda 17. NOTYLIA NEMOROSA Barb. Rodb. pseudo- 
bulbis minutis, oblongis, valde compressis, vaginis paucis 
majusculis membranaceis triangularibus acutis vel aruminatis 
laxe imbricatis vestitis; foliis satis parvis, aubcoriaceis, ligu- 
lato-oblongis, apice rotundatis et oblique minuteque mucro- 
natis, basi breviuscule attenuatis; pedunculo communi erect.. 
vel erecto-patulo, gracili, glabro, foliis subduplo longiore, basi 
vaginis paucis longiusculis membranaceis longe acuminata 
remotiusculis vestito, superne URque ultra medium densiuscule 
multifloro; bracteis triangulari-subulatis, acutissimis, ovario 
paulo brevioribus; sepalis membranaceis, patentibus, lineari- 
ligulatis, acutis, lateralibus paulo longioribus, inferne circiter 
usque ad medium connatis, apice valde revolutis; petalis 
anguste lineari-ligulatis, acutiusculis, subtiliter trinervulosis, 
sepalo dorsali paulo brevioribus; labello submembranaceo, 
petalis aequilongo, utrinque glabro, sessili, oblongo-lingui- 
formi, basi latissime cuneato, ad medium paulo constricto, 
apice obtuso, margine piano, disco inferne fere usque ad 
medium latiuscule cristato; columna gracili, glabra, superne 
geniculata, quam labellum dimidio breviore. 

Tabida nostra XXX Fig. Ill (habit** cum analyti). 

Notylia nemorosa Barb. Rodr.l Gen. et Spec. Orch. Nor. 
11. 224 (1882). 

Radices numerosae, fasciculatae, gracillimae, elongatae, satis 
flexuosae, simplices vel leviter ramoaae, caneacentes. Pskcdobci.bi sub- 
solitarii, erecti, recti vel paulo obliqui, laeves, circiter 1 cm. longi, 3 ad 
4 mm lati; vaginae laeves, lateraliter compressae, dorso acutae, pallide 
virides l-3'/« cm. longae. Folia erecta, rigidiuscula, basi brevisaime 
conduplicata, superue paulo concava vel subplana, supra intenae viridia, 
subtus paulo pallidiora, 5-9 cm. longa, 12-22 mm. lata; nervo mediano 
supra profundiuscule canaliculate, subtus valde prominente; nervulis 
secundariis numerosis, vix distiuctis Peduncclc* commnnia rectus vel 
paulo arcuatus, teretiusculus, pallide viridis, 7-18 cm. longus, '/«- • mm. 
crassus; vaoinak adpressae, laeves, 4-8 mm longae. Pedicelli patentis- 
simi vel patenti-deflexi, capillares, glabri, recti vel paulo »™* l «. cuni 
ovario 5-6 mm. longi. Bracteae patentes, rectae vel leviter flexuosae, 
3-4 mm. longae. Flores albo - flavescentea. Sepala superne leviter 

18 135 ORCHIDACEAE : NOTYLIA. 136 incurva, valde concava , obscure trinervulosa, dorsale 6 ram. longura, 
l 1 /* ram. latum, lateralia 67» — 7 mm. longa, inferne in valvam l 1 /* rara. 
latam connata. Petala tenuiter membrauacea, erecta, subplana, leviter 
obliqua, basi satis attenuata, 5 ram. longa, */« mm. lata. Labellum erectum, 
subplanum, obscure 5-nervulosum, 5 ram. longura, l 3 /* nim. latum. 
Column a erecta, teretiuscula, 2 1 /* — 27» mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat in sylvis humidis supra arbores prope Caldas prov. Minas 
Geraes: Regnell ser. III. n. 1167. — Floret Januario—Februario. Sect. II. MACROCLTNIUM Cogn. — Genus Macro- 
clinium Barb. Rodr. he. cit. 

Pseudobulbi nulli. Folia equitantia, ensiformia. Racemi 
brevissimi, pauciflori, subumbelliformes. Sepala lateralia libera 
vel basi vix connata. — Species 18 — 19. 

18. NOTYLIA WULLSCHLAEGELIANA Focke: 
pseudobnlbis nullis; foliis pluribus, minutis, distichis, carnosis, 
equitantibus, ensiformibus, lanceolatis, acutissimis, basi cum 
vagina articulatis; pedunculo common! erecto, capillari, glabro, 
foliis paulo longiore, inferne vaginis 2 — 3 brevissimis mem- 
branaceis acutissimis remotisque vestito, apice subumbellato- 
paucifloro; bracteis anguste ovatis, acutissimis, brevissimis; 
sepalis tenuiter membranaceis, patulis, subaequilongis, lineari- 
bus, apice longiuscule aristato-acuminatis, lateralibus ima basi 
brevissime connatis ; petalis linearibus, longiuscule acuminatis, 
tenuiter uninervulosis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello 
tenuiter membranaceo, sepalis lateralibus aequilongo, utrinque 
glaberrimo, longissime unguiculato, unguiculo capillari, ad 
medium articulato geniculato et leviter nodoso, superne dila- 
tato-cuneato, limbo triangulari-hastato, apice aristato-acumi- 
nato, margine leviter undulato; columna filiformi, glabra, apice 
reflexa, labello aequilonga. 

Tabula nostra XXXVIII. Fig. Ill (habitus cum analysi). 

Notylia Wullschlaegeliana Focke! in Bot. Zeit. XI. 343 
(1853); Reichb. f. Xenia Orch. I. 46, in Walp. Ann. Bot. 
VI. 671. 

Radices plures, fasciculatae, breviusculae, crassiusculae, satis flexuosae, 
aimplices, albidae. Folia erecto -patula, rigida, intense viridia, venis 
pnrpnreis elevatis eleganter reticulata, V[%— 2 cm. longa, 4—5 mm. lata; 
vaginae tenuiter plurinervulosae, lateraliter valde compressae, dorso acute 
carinatae, margine latiuscule scariosae, 4—6 mm. longap. Pedunculus 
communis strictus vel paulo flexuosus, teretiusculns, purpurascens, l 1 /* ad 
4 cm. longus; vaginae leviter ventricosae, 1V»— 2 1 /* mm. longae. Pedicelli 
erecti vel plus minusve patuli, recti, tenniter capillares, 6—7 mm. longi. 
Bracteak patulae, membranaceae, satis concavae, 1—1 Vs mm. longae. 
Flore8 inodori, segmentis diapbanis. Sepala subrecta, apice leviter 
reenrva, paulo concava, tenuiter uninervnlosa, virescentia, 5—6 mm. longa, 
"/<— 1 mm. lata, lateralia leviter obliqua. Petala erecta, subplana, paulo 
obliqua, inferne satis attenuata, albida, maculis 5—6 pnrpnreis in una 
serie positis picta, 4 l /2— 5 ram. longa, '/a— 8 /* mm. lata. Labellum erectum, 
petalis concolor, macnlis 2—3 pnrpnreis in disco et ungue pictuni, 5 l /« ad 
6 mm. longum, l 1 /* mm. latum, ungnicolo flexuoso, 3— 37s mm. longo, limbo valde concavo. Columna teres, purpurascens, 5—6 mm. longa. 
Capsula erecta, sepalis marcescentibus coronata, subglobosa, leviter tri- 
sulcata, 5 — 6 mm. crassa. 

Habitat in Surinam supra arbores ad Onoribo in districtu Para: 
Wullschlaegel n. 1107. In Brasilia septentrionali forsan adhuc in- 
venienda. — Floret Novembri. 19. NOTYLIA ROSEA Cogn. pseudobulbis nullis; 
foliis tribus, minutis, carnosis, equitantibus, ensiformibus, 
triangulari-lanceolatis, acutis, basi cum vagina non articulatis; 
pedunculo communi erecto, filiformi, glabro, foliis 2— 3-plo 
longiore, inferne vaginis 1 — 2 brevissimis membranaceis 
acutissimis remotisque vestito, apice subumbellato-plurifloro ; 
bracteis acutis, brevissimis; sepalis tenuiter membranaceis, 
satis patulis, subaequilongis, linearibus, breviter acuminatis, 
dorso leviter carinatis, lateralibus paulo latioribus usque ad 
basin liberis; petalis lineari-ligulatis, breviuscule acuminatis, 
sepalo dorsali aequilongis; labello membranaceo, sepalis late- 
ralibus paulo breviore, utrinque glaberrimo, breviter unguicu- 
lato, unguiculo crassiusculo subrecto non articulato, limbo 
obovato-subpentagono, basi truncato, ad medium satis con- 
stricto, apice acuto, margine leviter undulato, disco inferne 
fere usque ad medium crasse carinato; columna satis gracili, 
glabra, paulo incurva, quam labellum paulo breviore, rostello 
acuminato, apice minute bidenticulato. 

Tabula nostra XXXI. Fig. I (habitus cum analysi). 

Macroclinium roseum Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 237 (1882). 

Radices satis nuraerosae, fasciculatae, breves, graciles, satis flexuosae, 
simplices, albidae. Folia plus minusve patula, rigida, intense viridia, 
2 — 2Va cm. longa, 4—5 mm. lata. Pedunculus communis leviter flexuosus, 
teretiusculus, pallide viridis, 5—6 cm. longus, 1 J3— 1 ji mm. crassus; vaginae 
adpressae, subventricosae, virides, 17a — 2 mm. longae. Pedicelli erecti 
vel plus minusve patuli, recti vel paulo flexnosi, capillares, virides, com 
ovario 5 — 6 mm. longi. Bracteae patulae, membranaceae, virides, 1 ad 
V/i mm. longae. Flores rosei. Sepala 6—7 mm. longa, dorsale superne 
satis incurvum, valde concavum, 1 ram. latum, lateralia subrecta, paulo 
concava, satis obliqua, l 1 /* mm. lata. Petala tenuiter membranacea, 
erecta, leviter concava, paulo obliqua, basi satis constricta, maculis parvis 
nnmerosis purpurascentibus in una serie positis picta, 6 — 7 mm. longa, 
l'/s mm. lata. Labellum erectum vel erecto-patulum, leviter convexum 
vel subplanum, 5— 5 1 /* mm. longum, 3 — 3'/2 mm. latum. Columna erecta, 
teretiuscula, basi satis attenuata, pallide viridis, 4Va — 5 mm. longa; 
anthera rosea. Capsula ignota. — Species mihi haud visa; descript. ex 
op. supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. communic. 

Habitat in sylvis supra arbores ad Mendes : Barbosa Rodrigues. — 
Floret Novembri. 

Species nomine tantum notae. 

NOTYLIA AMAZONICA Lind. in III. Hort. XXIX. 83 (1882). - 
In prov. Alto Amazonas. 

NOTYLIA REPLICATA Lind. in III. Hort. XXIX. 83 (1882). — 
Secus flum. Rio Negro in prov. Alto Amazonas. Subtribus II. IONOPSIDEAE Pfitz. 

Ionopsideae Pfitz. Natiirl. Anord. Orch. 106 (1887), in Engl, und Prantl, Naturl Pflanzenfam. II. 6. p. 79 et 190; Kerch. 

Livre des Orch. 254 et 270. — Jonopsidae Lindl. Veg. Kingd. 182 (1847). 

Flores calcarati vel saccati, vel nectario germini immerso praediti. Sepala petalaque plus minusve patentia, non torta. 
Labellum columnae saepius non adnatum. Anthera incumbens. 137 ORCHIDACEAE : TRICHO CENTRUM. 138 CI. RODRIGUEZIA Ruiz et Pav. OIL 10NOPS1S Kunth. COISSPECTUS GENERUM BRAS1LIENSIUM. 

I. Flores extus distincte calcarati vel saccati. 
A. Pollinia 2. 

1. Sepala lateralia non calcarata, interdum basi concava; labellum calcaratum, calcari simplici. 

a. Sepala libera-, labellum basi cum columna in urceolum connatum, 

calcari longiusculo vel elongato, descendente ; scapi saepius uniflori C. TRICHOCENTRUM Poepp. et Endl. 

b. Sepala lateralia saepissime alte connata ; labellum liberum vel basi 
cum columna brevissime connatum, calcari brevissimo, patulo, 
nunc ad gibbum reducto; racemi floribundi 

2. Sepala lateralia ima basi sub labello in saccum brevem connata; 
labellum unguiculatum, non calcaratum 

3. Sepala lateralia alte connata, basi in calcar vel saccum producta; labelli calcar duplex, intra calcar vel gibbum 
sepalorum inclusum. 

a. Columna apoda; sepala lateralia basi non decurrentia; scapi simplices vel rarius vix ramosi. 

f Labellum trilobatum; folia complanata. 

a. Sepali calcar breve, saccatum; labelli lobus terminalis brevis GUI. SCELOCHILUS Klotzsch. 

(3. Sepali calcar elongatum, tenue; labelli lobus terminalis 

amplus, sepalis multo longior CIV. COMPARETTIA Poepp. et Endl. 

ff Labellum indivisum; folia ensiformia, equitautia CV. PLECTROPHORA Focke. 

b. Columna basi in pedem longum descendentem producta; sepala lateralia basi longe decurrentia; scapi apice 
paniculato-ramosissimi. 

f Sepali calcar elongatum, gracile, antice anguste fissum . . CVI. DIADENIUM Poepp. et Endl. 
ff Sepali calcar breve, latum, saccatum, non fissum .... CVII. CHAENANTHE Lindl. 

B Pollinia 4 CVIIL CENTROGLOSSA Barb. Rodr. 

II. Calcar in axi floris inclusum, extus non distinctum CIX. SAUNDERSIA Reichb. f. C. TRICHOCENTRUM Poepp. et Endl. 

Trichocentrum Poepp. et Endl. Nov. Gen. ac Spec. II. It 
tab. 115 (1836); Lindl. in Bot. Begirt. XXIII. tab. 1951 
(1837); Endlich. Gen. PI. 197; Meissn. PI. Vase. 375 (281); 
Beer, PraJct. Stud. Fam. Orch, 316; Reichb. f. in Walp. Ann. 
Bot. VI 544 (excl. sect. A); Du Buyss. L 'Orchid. 492; Benth. 
in Journ. Linn. Soc. Lond., Bot. XVIII. 326, in Benth. et 
Hook. Gen. PI. III. 559; Hemsl. Biol. Centr.-Amer., Bot. 
III. 270; Pfitz. in Engl, und Prantl, Naturl. Pftanzenfam. 
II 6. p. 191; Stein, Orchideenb. 574; L'Orchidoph. 1892. 
p. 146; Veitcli, Man. Orch. PI. IX. 167; Bois, Orch. 142; 
Cogn. in Journ. des Orch. IV. 179; Kerch. Uvre des Orch. 270; 
Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 729; L. Lind. Orch. 
Exot. 967; Sander, Orch. Guide 297. - Acoidium Lindl. in 
Bot. Regist. XXIII. sub tab. 1951 (1837). 

Sepala subaequalia, libera patentia. Petala sepalis 
similia. Labellum basi cum columna in urceolum con- 
natum, basi in calcar descendens productum, supra 
urceolum erectum, biauriculatum vel nudum, plus 
minusve distincte trilobatum; lobi laterales parum 
dilatati, erectiusculi, medius explanatus, late bilobus, 
sepalis multo longior. Columna brevis, crassa, fere ad 
apicem labello adnata, apoda; clinandrium antice latius- 
cule bilobum, dorso breve. Anthera terminalis, oper- 
cularis, incumbens, semiglobosa, imperfecte bilocularis ; 
pollinia bina, cerea, ovoidea, compressiuscula, inappen- diculata, anthera dehiscente stipiti piano cuneato affixa, 
glandula ovata. Capsula oblonga, pendula. 

Herbae epiphylicae, Americae iropicae a Brasilia 
usque ad American cenlralem incolae, caulibus brevis- 
simis unifoliatis, rfemum in pseudobulbum parvum car- 
nosum incrassatis. FOLIUM coriaceum. Scapi inter 
pseudobulbos breves, plurivaffinati, uniflori vel rarius 
biflori. Flores mediocres vel majusculi. 

CONSPECTUS SPECIERUM BRASILIENS1UM. 

I. Columnae alae lanceolatae vel anguste triangulares, acutae, margine 
integerrimae. 

A. Labellum distincte unguiculatum. 

1. Labelli discus tenuiter quadricarinatus 

1. T. A.LBO-COCCIKKOM Linden. 

2. Labelli discus inferne bicarinatus. 

a. Sepala lata, obtusa; labelli lamina pandurata 

2. T. ioKorrHALMtTM Reichb. f. 

b. Sepala lineari-snbspathulata, acuta; labelli lamina 

' obovato-oblonga . . 3. T. tenuifkorcm Lindl. 
B. Labellum sessile. 

1. Sepalum dorsale petalaque obtusiuscula; labellum 
apice leviter emarginatum, disco 5-carinato 

4. T. orthoplecteon Reichb. f. 

2. Sepala petalaque acuta; labellum apice profundi- 
uscule emarginatum, disco 3-carinato 

5. T. pobphtrio Reichb. f. 

II. Columnae alae latae, apice obtusae vel truncatae, superne deuticulatae 
vel laciniatae. 

A. Labelli calcar rectum vel paulo flexuosum. 
1 Labellum unguiculatum, disco 6-carinato 

6. T. cobnccopiak Lind. et Reichb. l. 139 ORCHIDACEAE : TRICHOCENTRUM. 140 2. Labellam sessile, disco bicarinato. 

a. Sepala acuta; labellum margine integerrimura; columnae alae 
obtusae, margine dentioulatae. 

t Petala acuta; labellum obovato-subquadratutn 
apice leviter einarginaturn, carinis apice bi- 
fidis, basi unidentatis 7. T. purpureum Lindl. 
tf Petala apice snbrotundata et atpicnlata; la- 
bellum obovato-oblongum, apice profundi- 
uscule emarginatum, carinis 9implicibus, non 
dentatis 8. T. foscum Lindl. 

b. Sepala obtusa; labellum antice crennlatum ; 
columnae alae superne truncatae et longiuscule 
laciniato-ciliatae .... 9. T. pulchrum Poepp. et Endl. 

B. Labelli calcar valde arcuatum vel uncinatam. 

1. Petala anguste obovata, obtusa; labellum oblongo- 
pandnratnm, margine integerrimura, disco inferne 
bicarinato, calcari apice uncinato; columnae alae 
obovato-quadrangulae, oblique truncatae 

10. T. Pinf.li Lindl. 

2. Petala ovata, acuta; labellum obovato-oblongum, 
margine undulato-denticulatum, disco fere usque 
ad apicem unicarinato, calcari usque ad basin 
arcuato; columnae alae obovato-cuneatae, apice 
rotundatae 11. T. recurvum Liudl. I. Columnae alae lanceolatae vel anguste triangulares, acutae, 
margine integerrimae. — Species 1—5. 

1. TRICHOCENTRUM ALBO-COCCINEUM Linden: 
pseudobulbis minutis, ovoideis, leviter compressis ; foliis sessili- 
bus, majusculis, coriaceo-carnosis, oblongis vel oblongo-lanceo- 
latis, apice subabrupte acutis, basi paulo attenuates, subtus 
inferne carinatis; peduuculis brevissimis, robustis, deflexis, 
unifloris vel interdum bifloris, bibracteatis ; bracteis parvis, 
carnosulis, triangulari-ovatis, acutis, basi semiamplexicaulibus ; 
floribus magnis, pendulis; sepalis carnosulis, subaequilongis, 
late cuneato-oblongis, subabrupte acutis, patentibus, dorsali 
superne leviter incurvo, lateralibus paulo angustioribus, leviter 
deflexis, extus obtuse carinatis ; petalis obovato-oblongis, apice 
subrotundatis, tenuiter 7-nervulosis, sepalo dorsali paulo brevi- 
oribus; labello carnoso, sepalis lateralibus dimidio longiore, 
supra subtiliter furfuraceo-puberulo, breviuscule lateque un- 
guiculato, unguiculo basi cum colurana breviter connato, limbo 
obovato-subquadrato, margine integerrimo, apice distincte 
emarginato, disco inferne tenuiter quadricarinato, calcari 
crassiusculo , obtusiusculo, leviter sigmoideo-flexuoso, quam 
ovarium dimidio breviore; columna brevi, crassa, alis erectis, 
elongatis, anguste triangularibus, acutis, subfalcatis, margine 
integerrimis; anthera convexa, subtiliter papillosa. 

Trichocentrum albo-coccineim Linden in Belg. Hort, XV. 
103 (1865). 

Trichocentrum albo -purpureum Land, et Reichb. j. ex 
Reichb. f. in Gard. Chron. 1866. p. 219 cum ic, 1868. p. 627; 
Hook. f. in Bot. Mag. tab. 5688; Du Buyss. LI Orchid. 492; 
De Puydt, Orch. 223. fig. 231—232; Barb. Rodr. Gen. et Sp. 
Orch. Nov. LI. 238; Nichols. Diet, of Gard. IV. 79; Pfitz. 
in Engl, und Prantl, Naturl. Pftanzenfam. II. 6. p. 191. 
fig. 204 ; Williams, Orch. Alb. V. tab. 204, Orch. Grow. Man. 
edit. 7. p. 730 cum ic; Journ. of Hort. XIV. 27. fig. 5 
(1887); Journ. des Orch. II. 187; Stein, Orchideenb. 574; 
Veitch, Man. Orch. PI. IX. 168; Bois, Orch. 143; Kerch. Livre des Orch. 127. fig. 95; L. hind. Orch. Exot. 967. fig. 137; 
Rand in Journ. des Orch. V. 14; Autr. et Bur. Hort. Boiss. 
323; Sander, Orch. Guide 237; Lindenia XVI. tab. 748; 
Gard, Chron. 1901. II. 253. 

Trichocentrum alropurpureum Linden ex Regel in Index 
Sem. Hort. Petropol. 1868. p. 79; Jacks. Index Kew. IV. 1106 
(excl. citat.). 

Trichocentrum Amazonicum Barb. Rodr. Gen. et Spec. 
Orch. Nov. 1. 140 (1877). 

Radices numerosae, breviuscnlae, robustiusculae, leviter flexuosae, 
simplices, albescentes. Pseudobulbi aggregati, patuli, laeves, nitidi, intense 
virides, 1 — 1 '/a cm. longi, 7 — 10 mm. lati. Folia rigida, patentissima vel 
reflexa, paulo concava vel subplana, supra nitida et saturate viridia, 
subtus paulo pallidiora, 7 — 13 cm. longa, 3 — 47a cm. lata ; nervo mediano 
supra profunde canaliculato, subtus valde prominente; nervulis lateralibus 
indistinctis. Pedunculi teretiusculi, virides, x /a — 2 cm. longi. Pedicelli 
robustiusculi, teretiusculi, virides, leviter arcnati, cum ovario subclavi- 
formi obtuse trigono leviter 6-costato 2 — 2 l /a cm. longi. Bracteae arete 
adpressae, concavae, virides, 5 — 8 mm. longae. Flores odorati. Sepala 
rigidiuscula, satis concava, basi valde attenuata, tenuiter 7-nervulosa, intus 
fusco-flavescentia, extus pallide viridia, 20 — 22 mm. longa, dorsale 9 ad 
10 mm. latum, lateralia satis obliqua, 6 — 7 mm. lata. Petala carnosula, 
patula, leviter concava, paulo obliqua, inferne satis attenuata, intus fusco- 
flavescentia, extus dilute viridia, 18 — 20 mm. longa, 8 — 9 mm. lata. 
Labellum patenti-deflexum, rigidiusculum, subplanum, crassiuscule multi- 
nervulosum nervulis divergentibus leviter ramosis, antice album, postice 
intense purpureo-coccineum, carinis flavescentibus, 3 — 37a cm. longum, 
2 — 2 1 /* mm. latum ; calcar albo-viride, 12 — 13 mm. longum, basi 27a ad 
3 mm. crassum. Columna alba, 7 — 8 mm. longa, alis rigidis, 5 — 6 mm. 
longis. Capsula ignota. 

Var. p. striatum Hort.; Lindenia II. 77. tab. 85 (1887); 
Gard. Chron. ser. 3. II. 108 (1887); Nichols. Diet, of Gard, 
IV. 605; Journ. des Orch. II. 189; Stein, Orchideenb. 574; 
Kew Bidl., Add. Ser. IV. 390. 

Labellum antice album et pulcherrime purpureo-striatum. 

Habitat in prov. Alto Amazonas supra arbores secus flum. Rio 
Negro: Wallis: ad ripas lac. Macurany prope Villa Bella da Imperatriz: 
Barbosa Rodrigues. — Floret Januario. 2. TRICHOCENTRUM IONOPTHALMUM Reichb. f. 
„aff. T. albo-purpureo Lind. et Reichb. f. sepalo summo ac 
petalis unguiculatis, obtusis ; sepalis lateralibus latis, extrorsum 
curvis, obtusiusculis ; labelli ungue semilibero, lamina pandu- 
rata, apice emarginata ; carinis geminis a basi unguis in basin 
laciniae mediae obtuse tridentatis; columnae alis lineari- 
lanceolatis, acuminatis, rectis". 

Trichocentrum ionopthalmum Reichb. f. in Gard. Chron. 
new ser. VI. 100 (1876); Nichols. Diet, of Gard. IV. 79. 

Folia oblongo-lanceolata, acuta, multo latiora ac breviora quam in 
specie comparata. Racemi breves, uniflori. Flores subaequimagni. Sepala 
brunnea. Petala cum sepalo superiori apice flava brunneo-macnlata. 
Labellum album, ocnlo violaceo maximo in utroque angulo basilari. — 
Species mihi haud visa. 

Habitat in prov. Alto Amazonas: Hort. Hamburg. 

3. TRICHOCENTRUM TENUIFLORUM Lindl. flori- 
bus parvis; sepalis patulis, subaequilongis, lineari-subspathu- 
latis, acutis, inferne longe attenuatis; petalis lineari-spathu- 141 ORCHIDACEAE : TRICHOCENTRUM. 142 latis, obtusis, inferne valde attenuatis, sepalo dorsali aequi- 
longis; labello erecto-patulo, subplano, sepalis lateralibus leviter 
longiore, angustiuscule longeque unguiculato, limbo obovato- 
oblongo, basi subcuneato, apice profundiuscule emarginato, 
margine integerrimo et leviter undulato, disco inferne bicari- 
nato, carinis subcontiguis, apice acute unidentatis; columna 
brevi, crassa, alis erectis, elongatis, anguste triangularibus, 
breviter acuminatis, basi antice semicordatis, margine inte- 
gerrimis. 

Trichocentrum tenuiflorum Lindl. ! in Lindl. et Paxt. Flow. 
Gard. I. 12 (1850); Reichb. f in Walp. Ann. Bot. VI. 545; 
Nichols. Diet, of Gard. IV. 79. 

Folia .... Flores sordide fusci et albi. — Species valde imper- 
fecte cognita. 

Habitat in prov. Bahia: Morel. 

4. TRICHOCENTRUM ORTHOPLECTRON Reichb. f. 
pseudobulbis minutis, elliptico-ovoideis, satis compressis, pri- 
mum vaginis paucis mediocribus membranaceis anguste triangu- 
laribus acuminatis vestitis, demum denudatis; foliis sessilibus, 
majusculis, coriaceis, oblongis, abrupte acutis, basi paulo atte- 
nuatis, subtus carinatis; pedunculis brevibus, robustiusculis, 
patenti-deflexis, unifloris vel interdum bifloris, bibracteatis; 
bracteis parvis, submembranaceis, late triangulari-ovatis, 
acutis, basi amplexicaulibus; floribus magnis, nutantibus; 
sepalis carnosulis, subaequilongis, dorsali late cuneato-oblongo, 
obtusiusculo, satis incurvo, lateralibus oblongis, acutis, patentis- 
simis; petalis cuneato-oblongis, obtusiusculis, sepalo dorsali 
subaequilongis; labello carnosulo, sepalis lateralibus satis 
longiore, sessili, basi constricto cum columna brevissime con- 
nato, obovato-subquadrato, leviter pandurato, obtusangulo, 
apice leviter emarginato, margine iutegerrimo paulo undulato, 
disco inferne obscure 5-carinato, calcari gracili, conico, acutius- 
culo, recto vel paulo arcuato, retrorso, quam ovarium dimidio 
breviore; columna brevi, crassa, alis erectis, longiusculis, tn- 
angulari-lanceolatis, acutis, inferne angulatis, leviter arcuatis, 
margine integerrimis ; antheris convexis. 

Trichocentrum orthoplectron Reichb. f in Gard. Chron. 
new ser. XIX. 562 (1883), in Flora 1886. p. 550; L'Orchidoph. 
1883. p. 692; Nichols. Did. of Gard. IV. 79; Williams, Orch. 
Alb. VI. tab. 272, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 731; Stein, 
Orchideenb. 574; L. Lind. Orch. Exot. 968; Kew Bull., Add. 
Ser. IV. 390; Sander, Orch. Guide 237. 

Radices breviusculae, satis graciles, flexuosae, simplices, albescentes. 
Pseudobulbi aggregati, erecto-patuli, panic- obliqoi, laeves, mtxd,, intense 
virides, vix 1 cm. longi, 5-6 mm. lati; yaoikak erectae, fnscescentes, 
8-13 mm. longae. Folu rigida, pins minnsve patula, leviter concava, 
snpra nitida et intense viridia, snbtns panic pallidiora, 7-14 cm. longa, 
2V.-4cm.lata; nerve mediano snpra profnnde canalicnlatc, snbtns valde 
prcminente; nervnlis lateralibus indistinctis. Pedunculi teret.uscub, panic 
flexuosi, flavo-virides, 1-2* cm. lengi, 2 mm. crassi. Psbicelu robusUus- 
cnli, teretinsculi, panic arcnati, albescentes, enm ovano 2 -i /• cm 8 :• 
Bracteae erectc-patnlae, valde cencavae, fnscescentes, 5-7 mm longae. 
Sepala PETALAqne rigidinscnla, leviter concava, ban sat* » ite ™^> 
cinnamomec-fnsca, apice pallidiora et interdnm fusco-guttata, *«J^ 
viridia, circiter 3 cm. longa, fere 1 cm. lata. Labellum patent-defies ura, 

Orcbid. III. rigidiusculum, subplanum, album, carinis purpureis, macula purpurea in 
baRi utrinque magna, 3 1 /*— 4 cm. longum, superne 3— 3 l /t cm. latum; 
calcar album, 12 — 15 mm. longum, basi 2 — 2'/> mm. crassum. Columna 
alba, circiter 1 cm. longa, alis rigidis, 5—0 mm. lougis. Capsula ignota. 

Habitat in Brasilia scptentrionali loco accurato hand indicate: 
Hort. Linden. 5. TRICHOCENTRUM PORPHYRIO Reichb. f. 
pseudobulbis minutis, oblongo-cylindraceis, leviter compressis, 
nudis; foliis sessilibus, mediocribus, crassi uscule coriaceis, 
oblongis, subabrupte acutis, basi breviter cuneatis, subtus 
leviter carinatis; peduueulo brevissimo vel subnullo, unifloro; 
bracteis minutis; floribus majusculis, nutantibus; sepalis 
carnosulis, patentibus, subaequilongis, cuneato-oblongis, acutis, 
dorsali superne satis incurvo, lateralibus paulo angustioribus ; 
petalis anguste obovato-oblongis, abrupte acutis, sepalo dorsali 
subaequilongis; labello carnosulo, sepalis lateralibus dimidio 
longiore, sessili, late obovato subpandurato, basi late cuneato 
cum columna breviter connato, margine integerrimo, apice 
profundiuscule lateque emarginato, disco inferne tenuiter tri- 
carinato, calcari satis gracili, a basi ampliori attenuato, leviter 
flexuoso, quam pedicellus breviore; columna brevissima. crassa, 
alis erectis, longiusculis, anguste triangularibus, breviter 
acuminatis, falcatis, infra nunc unilobatis, margine integer- 
rimis; anthera convexa. 

Trichocentrum porphyrio Reichb. f. in 111. Hort. XXXI. 
9. tab. 508 (1884); Stein, Orchideenb. 574; Williams, Orch. 
Grow. Man edit. 7. p. 731; L. Lind. Orch. Exot. 968; Kew 
Bull., Add. Ser. IV. 390; Journ. des Orch. IV. 360; Sander, 
Orch. Guide 237. 

Pskudoboi.bi erecti vel plus minusve patuli, recti vel paulo obliqui, 
plurisulcati, virides, l /t— 1 cm. longi. Folia rigida, patula vel patenti- 
reflexa, superne saepius satis recurva, leviter eoncava vel subplana, supra 
nitida et saturate viridia, subtus paulo pallidiora, 5-8 cm. longa, l'/t ad 

2 cm. lata; uervo mediano supra profunde caualiculato, subtus valde 
prominente; nervulis lateralibus indistinctis. Pkdicklu patentissimi, satis 
graciles, recti vel paulo flexuosi, teretiusculi, virides, cum ovario 2V« ad 

3 cm. longi. Sepala rigidiuscula, leviter concava, basi valde attenuate, 
fusco-rubra, margine apiceque flava, circiter 2'/t cm. longa, dorsale 10 ad 
11 mm. latum, lateralia subfalcata, 8-9 mm. lata. Pbtala caruosula, 
patula, paulo concava, inferne valde attenuate, satis obliqua, robro-fusca, 
margine flava, 9-10 mm. longa, superne 9-10 ram. late. Labei.lvm 
patenti-deflexum, rigidiusculum, subplanum, porpureum, antice irregula- 
riter albo- marginatum, disco ad medium sulphureo, carinis intense 
purpureis, 3 l /«-4 cm. longum, superne 3-3'/« cm. latum. Columka 
semiteres, alba, 5-6 mm. longa, alis rigidis, 5-7 mm. longis. Capsola 
ignota. 

Habitat in Brasilia scptentrionali loco accurato hand indicate: 
Hort. Linden. 

II. Columnae alae latae, apice obtusae vel interdum oblique trun- 
catae, margine superne denticulatae vel laciniatae. - Species 6-11. 

6 TRICBOCENTRUM CORNUCOPIAE Lind. et 
Reichb f. pseudobulbis minutissimis fere obsoletis, ovoideo- 
oblongis, teretiusculis, nudis; foliis brevissime petiolatis, 
carnoso-coriaceis, oblongis, apice abrupte acutiusculis et 
minute tridenticulatis, inferne satis attenuatis, subtus obtuse 
carinatis; pedunculis brevissimis, robustiusculis, penduhs, 
19 143 ORCHID ACE AE : TRICHOCENTRUM. 144 unifloris, bibracteatis ; bracteis parvis, carnosulis, ovato- 
triangularibus, acutis, basi semiamplexicaulibus ; floribus 
mediocribus, pendulis, segmentis patulis; sepalis carnosulis, 
cuneato-oblongis, apice obtusiusculis et minute apiculatis, late- 
ralibus paulo longioribus et angustioribus; petalis late oblongis, 
obtusis, tenuiter 7-nervulosis, sepalo dorsali aequilongis; 
labello carnosulo, sepalis lateralibus dimidio longiore, supra 
subtiliter papilloso-velutino, breviuscule lateque unguiculato, 
unguiculo basi cum columna brevissime connato, limbo obtuse 
quadrangulo, panduriformi, apice leviter emarginato, margine 
tenuiter vel obscure denticulato, disco inferne leviter incras- 
sato breviuscule 6-carinato, carinis triangularibus exterioribus 
brevioribus, calcari gracili, obtusiusculo, paulo flexuoso, quam 
pedicellus subdimidio breviore ; columna crassa, brevissima, alis 
erectis, elongatis, dolabriformibus, obtusis, margine minute 
crenulato - denticulatis ; anthera valde convexa, subtiliter 
puberula. 

Trichocentrum cormicopiae Lind. et Reichb.f.! ex Reichb. f, 
in Oard. Chron. 1866. p. 266, in Saund. Ref. Bot. II. tab. 77 i 
Nichols. Did. of Gard. IV. 79; L. Lind. Orch. Exot. 968. 

Rhizoma breve, robustissimum, radicibus satis numerosis, robustis, 
brevinscniis, leviter flexnosis, simplicibus, albescentibus. Pseudobiji.bi 
nggregati, pins minusve patnli, uuisulcati, virides, l jt — \ cm. longi. Folia 
rigida, patula vel plus minusve reflexa, leviter concava vel subplana, supra 
intense viridia, snbtns paulo pallidiora, 7 — 12 cm. longa, 2 — 3 cm. lata; 
nervo mediano snprn profundiuscule csinulicnlato, snbtns valde prominente; 
nervnlis lateralibns satis numerosis, in sieco ntrinque paulo prominentibus. 
Pbduncui.i teretiusculi, virides, 1 — 27s cm. lougi, 2 — 2 l /« mm. crassi. 
Pedicelli robustinsculi, teretes, pallide virides, cum ovario lineari-clavato 
tenuiter 6-sulcato subrecto albo-flavescente 3 — 4 cm. lougi. Bracteae 
adpressae, satis concavae, pallide virides, 6 — 8 mm. longae. Sepala 
rigidinscnla, leviter concava, basi breviuscule attenuata, tenuiter 5—7- 
uervulosa, albo-flavescentia, dorsale 10 — 12 mm. lungura et 4 — 5 mm. 
latum, lateralia leviter obliqua, dorso obscure carinata, 12 — 14 mm. longa, 
3 — 4 mm. lata. Petai.a submembrauacea, leviter concava, basi breviter 
attenuata, paulo obliqua, albo-flavescentia, 12 — 14 mm. longa, 5 — 6 mm. 
lata. Labellum erecto-patulum, rigidiuscnlum, leviter concavum vel sub- 
planum, margine leviter undulatum, crassiuscule plurinervulosum, 18 ad 
19 mm. longum, 10 — 11 mm. latum, album, disco flavo-sulphureo, carinis 
aurantiaco-rubris; calcar albo-flavescens, circiter 2 cm. longum, basi 2 1 /* ad 
3 mm. crassum. Columna albescens, 5 mm. longa, alis rigidis, albis et 
purpnreo-pnnctatis, 4 — 5 mm. longis, 3 mm. latis. Capsula ignota. 

Habitat in sylvis supra arbores secus flum. Rio Negro prov. Alto 
Amazonas: Wallis. 7. TRICHOCENTRUM PURPUREUM Lindl. pedun- 
culo brevissimo, unifloro vel interdum bifloro, 3— 4-bracteato; 
bracteis parvis, triangulari-ovatis, breviuscule acuminatis, basi 
amplexicaulibus, laxe imbricatis; floribus mediocribus, pendulis, 
segmentis patentibus ; sepalis subaequilongis, late oblongis, 
acutis, lateralibus subfalcatis; petalis obovato-oblongis, sub- 
abrupte acutis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello sessili, 
sepalis lateralibus dimidio longiore, obovato-subquadrato, basi 
breviter lateque cuneato, apice leviter emarginato, margine 
integerrimo obscure undulato, callis 2 linearibus obtusis ad- 
jecto minore utrinque juxta apicem dentibus totidem juxta 
basin glabris, calcari crasso, obtuso, subfalcato, quam pedicellus 
paulo breviore; columna crassa, brevissima, alis erectis, majus- 
culis, late oblongo -dolabriformibus, obtusiusculis, margine 
minute denticulatis; anthera valde convexa. Trichocentrum purpureum Lindl. ! in Gard. Chron. 1854. 
p. 772; Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 545 ; Nichols. 
Diet, of Gard. IV. 79. 

P^EUDOBt.'LBi .... Folia .... Peduncui.us teretiusculus, circiter 
1 cm. longus. Pedicelli satis graciles, recti, cum ovario lineari-clavato 
2 — 2 1 /* cm. longi. Buacteae erecto-patulae, valde concavae, 4 — 6 mm. 
longae. Sepala PETAi.Aque paulo concava, basi satis attenuata; sepala 
12 — 13 mm. longa, 4 — 5 mm. lata, lateralia satis obliqua; petala vix 
obliqua, 10—12 mm. longa, 5—6 mm. lata. Labellum patenti-deflexum, 
subplanum, purpureum, 15— 16 mm. longnm, circiter 1 cm. latum; calcar 
16 — 17 mm. longum, basi 2 1 /* — 3 mm. crassum. Columna 4 — 5 mm. 
longa, alis 5 — 6 mm. longis. Capsula iguota. — Species imperfecte cognita. 

Habitat in Guiana anglica ad Demerara : Hort. Veitch. In Bra- 
silia septentrionali forsan adhnc invenienda. 8. TRICHOCENTRUM FUSCUM Lindl. pseudobulbis 
minutis fere nullis; foliis majusculis, crasse coriaceis, oblongis, 
apice acutiusculis, basi in petiolum brevem attenuatis, subtus 
leviter carinatis; pedunculo brevi, satis gracili, patenti vel 
deflexo, 1— 4-floro; bracteis parvis, coriaceo-carnosis, ovatis, 
acutis, basi amplexicaulibus; floribus mediocribus, nutantibus 
vel pendulis; sepalis carnosulis, patulis, subaequilongis, late 
oblongis, acutis; petalis obovato-oblongis, apice subrotundatis 
et minute apiculatis, tenuiter 7-nervulosis, sepalo dorsali 
paulo brevioribus; labello carnosulo, sepalis lateralibus dimidio 
longiore, sessili, supra subtiliter furfuraceo-puberulo, obovato- 
oblongo, subpandurato, basi late cuneato cum columna brevius- 
cule connato, margine integerrimo et obscure undulato, apice 
profundiuscule emarginato, disco inferne fere usque ad medium 
bilamellato, calcari gracili, obtusiusculo, leviter flexuoso vel 
subrecto, quam pedicellus subdimidio breviore ; columna brevis- 
sima, crassa, alis erectis, majusculis, obovatis, obtusiusculis, 
margine serrulatis; anthera glabra, hemisphaerica. 

Trichocentrum fuscum Lindl.! in Bot. Regist. XXIII. 
tab. 1951 (1837); Drapiez, Encyclogr. Regn. Veget. V. April. 
1837 (Bot. Reg.) fig. 8; Hook, in Bot. Mag. tab. 3969; Beer, 
Frakt. Stud. Fam. Orch. 316, Beitr. Morph. Orch. tab. 4. 
fig. 44, tab. 7. fig. 3 et 17; Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 545; Hemsl. Biol. Centr.-Amer., Bot. III. 271; Warm. 
Symb. Fl. Bras. Centr. part. XXIX. 846; Nichols. Diet, of 
Gard. IV. 79; Stein, Orchideenb. 574; Veitch, Man. Orch. 
PI. IX. 169; Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 730; 
Sander, Orch. Guide 237. 

Acoidium fuscum Lindl. in Bot. Regist. XXIII. sub 
tab. 1951 (1837). 

Radices longiusculae, satis graciles, leviter flexuosae, simplices, 
albidae. Pseudobui.bi patuli, ovoideo-oblongi, vix 7»— 1 cm. longi. Foi.ia 
rigida, patentissima vel plus minusve reenrva, leviter concava, supra intense 
pnrpureo-viridia et saepius minute fusco-purpureo macnlata, subtus paulo 
pallidiora, 7 — 13 cm. longa, 2— 3 1 /* cm. lata; nervo mediauo supra pro- 
funde canaliculato, subtus valde prominente; nervulis lateralibus satis 
numerosis, in sicco utrinque panlo prominentibus; petiolo robusto, teretius- 
culo, supra leviter canaliculato, V* — 1 cm. longo. Pedunculus teretius- 
culus, flexuosus, intense viridis, 2 — 4 cm. longus. Pedicelli graciles, 
erecto-patuli, teretiusculi, paulo flexuosi, viridi-flavescentes, enm ovario 
lineari-subclaviformi 2 l /si— 4 cm. longi. Bracteae erecto-patnlae, rigidae, 
valde concavae, pallide virides, 5—7 mm. longae. Sepala rigidiuscnla, 
leviter concava, basi satis attenuata, subtiliter 7-nervulosa, purpureo- 
viridia, 13—15 mm. longa, 4—5 mm. lata; lateralia subfalcata. Petala 145 ORCHIDACEAE: TU1CIIOCKNTKIJM 146 carnosula, patnla, paulo concava, vix obliqua, basi breviter attenuata, 
purpureo-viridia, 12 — 13 ram. longn, 5—7 mm. lata Labelli'm erecto- 
patnlura, rigidiusoulum, paulo concavnm, tenuiter plurinervulosuni, nervulis 
satis ramosis, 2— 2 1 /« cm. longum, superne 10—12 mm. latum, antiee 
album, postice flavescens et lateraliter roseo-purpureo maculatum; calcar 
albo-viride, 2 — 2'/s cm. longum, basi l a /j— 2 mm. crassum. Columna alba, 
5 — g nim. longa, alis rigidis, flavescentibus et purpureo-punctatis, 5—6 mm. 
longis, 3 — 4 mm. latis. Capsui.a pendula, sepalis marcescentibus coronata, 
late oblougo-fusiformis, basi acuta, acutiuscule trigona, viridi-fuscescens, 
4 — 4»/2 cm. longa, circiter l'/s cm. crassa. 

Var. p Krameri Horf.; Gard. Chron. new ser. XXIV. 
198 (1885); Nichols. Diet, of Gard IV 79; Kew Bull, Add. 
Ser. IV. 390. 

Florks majores, calcari longiore et graciliore. 

Habitat in sylvis supra arbores ad Lagoa Santa prov. Minas Oeraes: 
Warming; in prov. Rio de Janeiro: Qaudichaud n. 377; secus flum. 
Paquequer : Neves-Armond n. 40; in Brasilia loco accurate haud indicate: 
Hort. Sander. Etiam in Mexico : Knight, Bateman.— Var. {J. In Brasilia 
loco accurate haud indicate : Hort. Kramer. — Floret Octobri—J anuario. 9. TR1CHOCENTRUM PULCHRUM Poepp. et Endl. 
pseudobulbis nullis vel subnullis; foliis mediocribus, carnoso- 
coriaceis, oblongis, apice acutiusculis et interdum minute 
mucronatis, basi longiuscule cuneatis; pedunculo brevissimo, 
satis gracili, erecto, unifloro, 2— 3-bracteato ; bracteis brevius- 
culis, anguste ovatis, acutis, inferne vaginantibus; floribus 
inajusculis, erectis; sepalis raembranaceis, patulis, subaequi- 
longis, ovato-ellipticis, dorsali paulo latiore, dorso carinato; 
petalis ovato-ellipticis, obtusis, tenuiter multinervulosis, sepalo 
dorsali aequilongis; labello membranaceo, sepalis lateralibus 
dimidio longiore, sessili, obovato, basi latiuscule cuneato 
et cum columna breviter connato, marginibus lateralibus 
integerrimis, apice leviter emarginato, antice duplicato-crenu- 
lato, disco inferne usque ad medium crassiuscule bicarinato, 
calcari gracili, longe attenuato, acutissimo, recto vel paulo 
arcuato, pedicello aequilongo; columna brevissima, crassa, 
alis erectis, breviusculis, latis, crassis, superne truncatis et 
longiuscule laciniato-ciliatis ; anthera hemisphaerica, postice 
pilosula. 

Trichocentrum pulchrum Poepp. et Endl. Nov. Gen. ac 
Spec. II. 11. tab. 115 (1836); Lindl. in Paxt. Flow. Gard. 
I. 12; Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 546; Nichols. Diet, 
of Gard. IV. 79. 

Radices numerosae, fascicnlatae, elongatae, graciles, paulo flexuosae, 
simplices, albidae. Rhizoma robustum, brevissimum, squamis nonnulhs 
brevissimis vaginantibus truncatis rigidis nitidis cinnamome.s vest.tum. 
Folia rigida, patula, plaua vel paulo concava, supra mtida et obscure 
viridia, subtus paulo pallidiora, 9-10 cm. longa, 2-2 Vi cm. lata; nervo 
mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente; 
nervulis lateralibus paulo distinctis. Prdoxculus l /»~l cra - lon 8" 8 - ™" 
C1LLI erecti, satis graciles, cum ovario lineari-clavato acute tetragono recto 
vel paulo flexuoso 5 cm. longi. Bracteae adpressae, valde concavae, 
8-11 mm. longae. Flores albi et sanguineo variegati. Sepala satis 
concava, basi paulo attenuata, circiter 2 cm. longa, dorsale 12-ld mm. 
latum, lateralia paulo obliqua, 10-11 mm. lata. Petala tenuiter mem- 
branacea, leviter concava, paulo obliqua, basi satis attenuata, 2 cm. longa, 
10-12 mm. lata. Labellum erectum, satis concavnm, inferne incrassatum, 
lateribus reflexum, circiter 3 cm. longum, superne 17-18 mm. latum, 
calcar 4»/«-6 cm. longum, basi 2 mm. crassum. Columna d-* mm. 
longa, 4—5 mm. crassa. Capsula ignota. Habitat in arborum retustarum truncis Peruviae oricnlalit ad 
praedium Pampayaco : Poeppig. In Brasilia contermina forsan adhuc 
invenienda. — Floret Julio. 10. TRICHOCENTRIM PINELI Lindl. pseudobulbis 
miuutissimis vel subnullis; foliis satis parvis, crasse coriaceis, 
oblongis, apice acutiusculis, basi satis attenuates fere petio- 
latis; pedunculo breviusculo, gracili, pendulo, 2 — 3-floro; 
bracteis breviusculis, subcoriaceis, ovatis. breviter acuminatis, 
basi vaginantibus; floribus mediocribus, pendulis; sepalis 
carnosulis, patentibus, subaequilongis, late oblongis, acutis, 
dorsali paulo latiore; petalis anguste obovatis, apice obtu- 
sepalo dorsali subaequilongis; labello sepalis lateralibus satis 
longiore, sessili, oblongopandurato, basi late cuneato cum 
columna breviter connato, margin* integerrimo, apice leviter 
emarginato, callis 2 linearibus oblique truncatis parallelis 
glabris dentibusque totidem juxta basin lm>utis. calt 
satis gracili, pedicello subaequali, apice uncinate acutiusculo; 
columna brevissima, crassa, alis erect is. LoflfiMCOlif, late 
obovatoquadrangulis, apice oblique truncatis et denticulatU; 
anthera valde convexa, glabra. 

Trichocentrum Vindi Lindl! in Gard. Chron. 1854. p. 772; 
lieichb. f. in Walp Ann. Bot. VI. 545. 

Radicks breves, robustae, lortuosae, simplice*, albidae. Folia rigida, 
anete vel patnla, plana vel paulo concava, supra Uete \iridia, ttubtu* 
paulo pallidiora, utrinqne I— ItlHl minutia pnrpun-o-vinowia denaiuacule 
ornata praecipue ad mnrginem, 5-7 cm. longa, 2— 2'/i c™. l* u i r ' 
mediano supra profnndinsctile c.naliculato , nlrtM ""tin prominent*-; 
nervulis lateralibus paulo distinctis. PMOTOOWl trretinwnlna, 2-3 cm. 
lougus. Pan ki.i.i graciles, terHiusculi, recti, cum ovario plus minnste 
arcuato 2-3 cm. longi. Bractkak subadpressae, b-vitn IHUIIIHI, 4 ad 
5 mm. longae. Sepala leviter ooncava, basi satis attenuata, ll m^" 
fusca, fere 2 cm. longa, dorsale 8-9 mm. latum, la.- I obliqua, 

7 mm. lata. Pktala paulo concava, M ""*i *llili»'fc"i 
17-18 mm. longa, 7-8 mm lata. Labellum patenti-deflexum, aatis 
concavnm, album, ad medium leviter dilute lutenm, inferne purpureo- 
punctatum et striatum, circiter 2'/. cm. longum, 10-12 mm Utnm. 
Columna alba, 4-5 mm. longa et ciaaaa, alls rigidis, 5-6 mm. long.* 
latisque. Capsula ignota. 

Habitat supra arbores in prov. Rio de Janeiro: Pinel; in Brasilia 
loco accurate haud indicate: Hort. Veitch. 

11 TRICHOCENTRUM RECURVUM Lindl. bracteis 
distichis, cucullatis, ovatis, acutis; sepalis peUlisque subaequi- 
longis patulis superne satis incurvis, ovatis, acutis; labello 
sepalis lateralibus dimidio longiore, sessili, obovato-oblongo, 
basi paulo attenuato, margine leviter undulatodent.culato, 
apice subtruncato et leviter emarginato in sinu minute uni- 
dentate, disco inferne et fere usque ad apicem utncarinato 
basi acute bidentato, calcari gracili, acuto, usque ad basin 
valde arcuato, ovarii longitudine; columna brevissima crassa, 
alis patenti-deflexis, majusculis, obovato -cuneatis, falcatis, 
margine denticulatis; anthera hemisphaerica, pubescente. 

Trichocentrum recurvum Lindl! in Btf. *«* ■ XX/X. 

Misc. p. 9 (1843); Rrichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 545. 

Potta Pkdukculus .... Pkoicelli graciles, 147 ORCHIDACEAE : TiUCnOCEXTRTJM-RODRlGUEZlA. 148 circiter 2 cm. longi. Sepai.a PETAi.Aque satis concava, basi subcuneata, 
circiter 1 cm. longa et 4 mm. lata. Labki.i.lm erectum, satis coucavuni, 
album, basi intense purpureo-maculatum, circiter V/% cm. longum, 7 ad 
8 mm. latum; calcar fere 2 cm. longum, basi 17« mm. crassuni. Columna 
2 — 3 mm. longa, alis circiter 4 mm. longis, superne 2— 2\'a mm. latis. 
Capsula ignota. — Species imperiecte cognita. 

Habitat in Guiana anglica: Hort. Loddiges. In Brasilia septen- 
trionali forsan adhuc invenienda. CI. RODRIGUEZIA Ruiz et Pav. 

Rodriguezia Ruiz et Pav. Prodr. Fl. Per. et Chil. 115. tab. 25 
(1794), Syst. Veg. 218; Kunth in Humh. et Bonpl. Nov. Gen. 
et Spec. I. 367; Spreng. Syst. Veget. Ill 719, Gen. II. 664; 
Lindl. Orch. Seel. 15, Gen. and Spec. Orch. 194; Poir. Diet. 
Sc. Nat. XL VI. 148; Poepp. et Endl. Nov. Gen. ac Spec. 

I. 41; Endlich. Gen. PI. 202; Meissn. PI. Vase. 375 (281); 
Reichb. f. in Bot. Zeit. X. 771 (1852), in Walp. Ann. Bot. 
VI. 690; Beer, Prakt. Stud. Fam. Orch. 302; Duchartre, Man. 
Ge"n. des PI. IV. 521; Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. 1st. 634; 
Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond., Bot. XVIII. 326, in Benth. 
et Hook. Gen. PI III. 559; Hemsl. Biol. Centr. Amer. Bot. 
111. 271; Nichols. Did. of Gard. III. 311; Pjitz. in Engl, und 
Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. 11. 6. p. 191; Stein, Orchideenb. 
537; L'Orchidoph. 1892. p. 146; Cogn. in Journ. des Orch. 

II. 366, 111. 30; Veitch, Man. Orch. PI. IX. 170; Bois, 
Orch. 143; Kerch. Livre des Orch. 270; Williams, Orch. Grow. 
Man. edit. 7. p. 696; L. land. Orch. Exot. 940; Sander, Orch. 
Guide 216. — Physanthera Bert, ex Spreng. Syst. Veget. 

III. 730 (1826); Steud. Nomencl. edit. 2. II. 330 et 463 
(1841). — Burlingtonia Lindl. in Bot. Regist. XXIII. 
tab. 1927 (1837), Sert. Orch. tab. 2; Meissn. PI. Vase. 375 
(281); Beer, Prakt. Stud. Fam. Orch. 202; Duchartre, Man. 
Gen. des PI. IV. 522; Du Buyss. V Orchid. 216; Nichols. 
Diet, of Gard. I. 224; Watson, Orch. 78; Williams, Orch. 
Grow. Man. edit. 7. p. 134; Sander, Orch. Guide 18. — 
Bourlingtonia Endlich. Gen. PI. 202 (1837); A Rich, in 
Orbign. Diet. Sc. Nat. 11. 691. — Capanemia (part.) Barb. 

Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. I. 137 (1877). 

Sepala subaequilonga, posticum liberum peta- 
loideum, lateralia angusta alte connata, omnia erecta, 
conniventia vel lateralia sub labello patentia vel reflexa, 
rarius incurvo-ascendentia mentum sub labello formantia. 
Petala sepalo postico similia. Labellum basi columnae 
continuum vel brevissime connatum, erectum, basi in 
calcar breve vel gibbum saepius solidum productum, 
ungue columnae parallelo, lamina patente obovata vel 
obcordata sepala saepe excedente, disco saepius cristate 
Columna erecta, tenuis, apoda, apice clavata vel in 
brachia vel auriculas 2 varie producta; clinandrii lobi 
laterales nunc longe producti nunc abbreviati. Anthera 
terminalis, opercularis, incumbens, valde convexa vel 
galeata, unilocularis ; pollinia bina, cere a, ovoidea vel 
subglobosa, sulcata, inappendiculata, anthera dehiscente stipiti lineari vel basi dilatato afflxa, glandula oblonga. 
Capsula satis parva, saepius oblonga. 

Herbae epiphyticae, Americae tropicae a Brasilia 
usque ad Americam centr alem incolae, caulibus secus 
rhizoma interdum elongatum brevibus pseudobulbo uni- vel 
bifoliato terminatis. Folia oblonga vel elongata, coriacea. 
Scapi sub pseudobulbo axillares, erecti. Racemi sim- 
plices, floribundi, floribus saepius speciosis. 

CONSPECTUS SPECIERUM BRASILIENSIUM. 

I. Folia complanata. 

A. Sepala lateralia alte connata; labellum indi- 
visum ; columna libera vel basi cum labello 
vix connata . . . Sect. I. EURODRIGUEZIA. 

1. Sepala lateralia basi uon manifeste calcarata. 
a. Pseudobulbi apice monopbylli. 
1'. Folia apice acuta et indivsa. 

a. Sepala lateralia usque ad apicem in valvam apice 
acutam vel vix bidenticulatam connata. 
t Labellum distincte angusteque calcaratum. 
a'. Calcar breve, sepalis multo brevius. 
X Labelli discus bicariuatus. 

* Petala anguste obovata, apice acuta; 
columnae appendices antice porrectae. 
a'. Bracteae ovario dimi- 

dio breviores ; flores 
secuudi vel distichi ; 
sepalum dorsale ovato- 
oblongum; labellum 
sepalis aequilongum ; 
columna brevis, denti- 
bus subaequilongis, 
acutissimis 

1. R. secunda Kunth. 
P'. Bracteae ovario paulo 

breviores ; tiores sparsi ; 
sepalum dorsale an- 
guste obovatum ; la- 
bellum sepalis dimi- 
dio longius; columna 
longiuscula, dentibus 
valde inaequalibus, 
obtusis 

2. R. venu8ta Reichb. f. 
** Petala cuneato - oblonga, 

apice subtruncata et api- 
culata; columnae appen- 
dices erectae 

3. R. Batemani Poepp. et Eudl. 
XX Labelli discus 4 — 6-carinatns. 

* Sepalum dorsale petala- 
que oblonga, acuta ; la- 
belli limbus anguste 
cuneato - quadrat us ; co- 
lumnae bracbia deflexa 

4. R. Bahiensi8 Reichb. f. 
** Sepalum dorsale late lan- 

ceolatum, breviter acu- 
minatum; petala ovato- 
lanceolata, subabrupte 
acuta et apiculata; la- 
belli limbus obovato-cor- 
datus; columnae brachia 
antice porrecta 

5. R. pubescens Reichb. f. 
b\ Calcar elongatum, sepalis dimidio 

brevius . . 6. R. Leeana Reichb. f. 149 ORCHIDACEAE : RODKlGUEZfA. 150 ft Labellnm non vel obscure calcaratum. 
a'. Folia oblongo-ligulata; pedunculus 
erecto-patulus, biflorus; petala 
cuueato-obovata; labelli discus bl- 
ear iuat us; columna apice 4-dentata 

7. R brachystachys Reichb. f. et Warm, 
b'. Folia lorata; peudunculus pen- 

dulus, niultiflorus; petala oblique 
oblonga; labelli discus 8-laniel- 
latus; columua apice bideutata 

8. R. Negrensis Cogn. 

p. Sepala lateralia in valvani distincte bilobatani connata. 
t Sepala petalaque acuta ; petala ovato-oblonga ; label- 
lum 2 — 6-lamellatum ; columua apice 4-dentata. 
a'. Labellum saepius tricariuatum, 
cariuis dentatis; columnae dentes 
acutissiini 

9. R. maculata Reichb. f. 
b\ Labellum bicarinatum , cariuis 

integerrimis; columnae dentes ob- 
tusiusculi 

10. R. pardina Reichb. f. 
ft Sepalum dorsale apice emarginatum ; 

petala obovata, obtusa ; labellum 8 ad 
10-lamellatum; columna apice bialata 

11. R. Candida Batem. 
2'. Folia apice oblique emarginata. 

a. Peduncnlus foliis multo longior; label- 
lum apice profunde emarginatum, disco 
8-lamellato; columna basi pubescens, apice 
longe bialata 

12. R. leucantha Barb. Rodr. 
p. Pedunculus foliis multo brevior; labellum 

apice vix emarginatum, disco bicalloso; 
columna glabra, apice minutissime bi- 
denticulata 13. R. i.uteola N. E. Brown, 
b. Pseudobulbi apice diphylli 

14. R. bifoma Barb. Rodr. 

2. Sepala lateralia basi distincte angusteque calcarata. 

a. Folia oblonga, obtusa vel obtusiuscula; sepala acuta, aequi- 
longa; petala apice rotundata vel emarginata; labellum 
longe uuguiculatum, unguiculo non auriculato, margine 
integerrirao. 

1'. Pedunculus communis erectus, saepissime 
simplex; sepala lateralia circiter usque ad 
medium connata; petala apice emarginata; 
labelli discus breviter 4-lamellatus 

15. R. rioida Reichb. f. 

2'. Pedunculus communis nutans vel pendulus, 
superue saepius ramosus; sepala lateralia 
usque ad apicem connata; petala apice 
rotundata; labelli discus longe 10-lamellatus 

16. R. obtdsifolia Reichb. t. 
b. Folia lineari-oblonga, acuta; sepala acuminata, 

lateralia longiora; petala acuminata; labellum 
longissime unguiculatum, uuguiculo margine 
longe dentato, basi auriculato 

17. R. decora Reichb. f. 

B. Sepala lateralia usque ad basin libera; la- 
bellum profunde trilobatum; columna usque 
ad apicem cum labello connata 

Sect. II. RODRIGUEZIOPSIS. 

1. Sepala aequilonga; petala sepalis aeqnilouga, 
apice rotundato-subtruncata; labellum longe un- 
guiculatum, unguiculo apice constricto, lobis late- 
ralibus elongatis, incurvis, lobo terminali late 
rotnndato-reniformi 18. R. eleutherosepala Barb. Rodr. 

2. Sepala lateralia longiora; petala sepalo dorsali 
longiora, apice truncato-retusa; labellum brevius- 
cule unguiculatum, unguiculo apice dilatato, lobis 
lateralibus breviusculis, erectis, lobo terminali 
anguste cuneato-obovato 

19. R. microphyta Barb. Rodr. 

Orchid. Ill II. Folia cylindracea . . Sect. III. CAPANEMIA. 

A. Sepala late oblonga; petala ovato-subrhotuboidea, 
acuta; labellum sessile, late triangulari-obovalutn, 
crassiuscule 7-nervulosum, basi excavatum 

20. R. BUBORM* Cogn. 

B. Sepalum dorsale anguste ovatum, lateralia ovato- 
oblonga; petala anguste obovata, apice subrotundata 
et apiculata; labellum longiuacule unguiculatum. basi 
non excavatum, limbo late subrotundato-reuiformi, 
tenuiter 5-nervuloso . 21. li. Jokrgcksuxa Kraencl. Sect. 1. EURODRIGUEZIA Cogn. 

Pseudobulbi apice saepissime mouophylli. Folia cotn- 
planata. Sepala lateralia alte connata. Labellum basi saepis- 
sime distincte calcaratum, limbo indiviso vel panduriformi. 
Columna libera vel basi cum labello vix connata. — Species 
1-17. 

A. Sepala lateralia non manifest* calcarata. — Specie* 1 — 14. 

1. RODRIGUEZIA SKCUNDA Kinth: pseudobulbis 
majusculis, anguste ovoideis vel ovoideo-oblongis, satis com- 
pressis, basi foliis pluribus distichis inferne vaginantibus 
vestitis, apice monophyllis; foliis majusculis, valde coriaceis, 
lineari-lanceolatis vel anguste oblongo-ligulatis, acutis, plus 
minusve conduplicatis ; pedunculo communi erecto vel ascen- 
deute, satis gracili, foliis aequilongo vel satis longiore, inferne 
vaginis paucis breviusculis coriaceis margine membranaceia 
acutis dorso carinatis remotissimis vestito, superne et saepius 
usque ultra medium dense mulfifloro; bracteis membranac 
margine scaiiosis, ovato-triangularibus, acutis, basi vaginanti- 
bus, ovario dimidio brevioribus ; flori bus satis parvis, secundis 
vel distichis, breviter pedicellatis; sepalis submembranaceis, sub 
aequilongis, erecto-patulis, dorsali ovato-oblongo, acuto, dorso 
obtuse carinato, lateralibus usque ad apicem in valvani navi- 
cularem acutam integerrimam vel apice minutissime bidenticu- 
latain basi gibbosam connatis; petalis anguste obovalis, acutis, 
subtiliter 7-nervulosis, sepalo dorsali subaequilongis; labello 
supero, sepalis lateralibus aequilongo, membranaceo, utrinque 
glabio, longissime unguiculato, unguiculo latiuscule lineari, 
inferne carnosulo, ad medium utrinque auriculato, auriculis 
rotundatis, limbo late obovato-obcordato, apice profundiuscule 
emarginato, margine integerrimo et leviter undulato, disco 
inferne bicarinato, carinis gracilibus, subundulatis, calcari 
brevissimo, ad angulum rectum patulo, triangular!, obtusius- 
culo, compresso; columna brevi, gracili, subtiliter puberula, 
apice utrinque bidentata, dentibus breviusculis, anguste tri- 
angulares, acutissimis, subaequilongis, antice porrectis; 
anthera valde convexa, glabra, superne leviter cristate. 

Tabula nostra XL. Fig. II (habitus cum analysi). 

Rodriguezia secunda Kunth! in Humb. et Bonpl. Nov. 
Gen. et Spec. I 367. tab. 92 (1815); Bot. Regist. XL tab. 930; 
Spreng Syst. Veget HI- 719; Lindl. Gen. and Spec. Orch. 194, 
in Hook Lond. Journ of Bot. II. 673; Hook, in Bot. Mag. 
tab 3524, Cent. Orch. 60. tab. 76; Drapiez, Encyclogr. Rdgn. 
Veget IV. Oct. 1836 (Bot. Mag.) fig. 4; Beer, Prakt. Stud. 
Fam. Orch, 302; Duchartre, Man. Gin. des PI. IV. 522; 
20 151 ORCHIDACEAE: RODRKHTKZIA 152 lieichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 691, in Neclerl. Kru'ulk. 
Arch. IV. 325, in Linnaea XLI. 126; Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. 
Isl. 634; Hemsl. Biol. Centr.-Amer., Bot. 111. 271; Nichols. 
Diet, of Gard. III. 311; Williams, Orch. Alb. VIII. tab. 351, 
Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 697; Stein, Orchideenb. 539; 
Cogn. in Journ. des Orch. 11. 368; Veitch, Man. Orch. PI. 
IX. 174; Bois, Orch. 144; Kew Bidl. 1893. p. 278; Rand 
in Journ. des Orch. V. 12; L. Lind. Orch. Exot. 942; Le 
M. Moore in Trans. Linn. Soc. Lond. ser. 2. Bot. IV. 477; 
Im Thurn in Journ. R. Hort. Soc. 1898. II. 46; Sander, 
Orch. Guide 216. 

Pleurothallis? coccinea Hook. Exot. Fl. tab. 129 (1823 ad 
1827); Kemer, Hort. Semperv. tab. 747. 

Rodriguezia lanceolata Lodd. Bot. Cabin. VII. tab. 676. 

Burlingtonia rosea Hort. ex Rand in Journ. des Orch. 
V. 14 (1894). 

Rhizoma longiusculum, 3— 6 mm. craasnm, flexuosum, satis ramosum, 
teretiusculum, creberrime articulatum, squamis coriaceis arete adpressis 
basi vaginantibus apice acntis laxinscule imbricatis 6—10 mm. longis 
vestituro; radicibus numerosis, elongutis, gracillimis, satis flexuosis, plus 
minusve ramosis, canesceuti-cinereis. Pskcdobulbi erecti vel erecto-patuli, 
subaggregati, paulo obliqni, nitidi, primnm laeves et laete-virides, demum 
leviter corrugati vel costati et fuscescentes, 2—4 cm. longi, 1— 2 x /» cm. 
lati. Foi.ia plus minusve patula, rigidu, inferno conduplicata, superne 
plus minusve concava, snpra nitidula et intense viridia, subtus paulo 
pallidiora, 8—20 cm. longa, 1— 27» cm. lata; nervo raediano supra pro- 
fundiuscnle canaliculato, subtns satis prominente; nervulis lateralibus 
paulo distinctis. Peduncumjs communis subrectus satis flexuosus vel 
arcuatus, teretinsculus, laevis, viridis et plus minusve dilute purpureus, 
12—25 cm. longus, 1—2 mm. crassus; vaginae adpressae, pallide virides, 

7 12 mm. longae. Pedicelm patuli vel erecto-patuli, subfiliformes, recti 

vel leviter arcuati, roseo-purpurei, cum ovario tenuiter 6-sulcato 8—12 mm. 
longi. Bracteae snbadpressae, valde concavae, viridi-purpureae, 4—6 mm. 
longae. Flobes patentes vel nutantes, plus minusve intense roseo-purpurei. 
Sepala valde concava, dorsale obscure 7-nervulosum, 11— 12 mm. longum, 
5 mm. latum, basi satis constrictum, lateralia in valvam subcouduplicatam 
subtiliter 6— 8-nervulosam 12 — 13 mm. longam 6—7 mm. latam conuata. 
Petala erecta, membranacea, leviter concava, satis obliqua, basi valde atte- 
nuata, circiter 1 cm. longa et 5 mm. lata. Labellum erectum, valde cou- 
cavum, tenuiter trinervulosum nervulis lateralibus satis ramosis, 12—13 mm. 
longum, superne 4—5 mm. latum ; calcar intense purpureo-fuscum, 1 V* m m. 
longum. Columna erecta, stricta, claviformis, teres, inferne alba, superne 
rosea, 5—6 mm. longa. Anthera antice purpurea, postice alba. Capsula 
patula vel subpendula, sepalis marcescentibus coronata, elliptico-ovoidea, 
basi apiceque subrotnndata, obtuse trigona, leviter 6-costata, cinerea, 13 ad 
14 mm. longa, 8—10 mm. crassa. 

Var. p. sanguinea Schomb. Reis. in Brit. Guian. III. 
312 (1848); Veitch, Man. Orch. PI. IX. 175 (1893). 

Planta robnatior, floribus paulo majoribus, intense purpureo- 
sanguineis vel vinosis. 

Habitat in prov. Para et Alto Amazonas supra arbores frequens: 
E. S. Rand; in prov. Para: Sieber; in sylvis Paraensibus: Martins; 
in vicinis Obidos: Spruce n. 560*; ad S. Josi de Laranjeira : Burchell 
n. 9891; in prov. Alto Amazonas prope Panure ad Rio Uaupes: Spruce 
n. 2937; in sylvis primaevis inter Santa Cruz et Campos de Tapirapuan 
prov. Matto Qrosso: Le M. Moore n. 349; ? prope Rio de Janeiro: 
Burchell n. 26S5 (sine flor.) ; in Brasilia orientali locis accuratis haud 
indicatis: Gaudichaud, Hoffmannsegg, Sellow. Etiam in Guiana gallica: 
Melinon; prope Cayenne: Sagot n.759; in Surinam vulgaris : Splitgerber, 
WullscMaegel n. 328, Kappler n. 545, Bostmann n. 156, 215 et 665 1; 
in sylvis supra arbores prope Paramaribo: Kegel n. 718, WullscMaegel 
n. 528 ; ad truncos arborum in sylvis reg. inter, prope stationem Surinam: 
Kappler n. 1378; in Guiana anglica: Appun n. 711, Jenman n. 1531; 
ad Berbice: Schomburgk n. 430; prope Demerara: Jenman n. 577; in 
Venezuela : Moritz ; in prov. Carabobo et Caracas: Funck et Schlim n. 574; in Columbiae locis calidis et subtemperatis provinciae Popayanensis prope 
Carthaginem in truncis Crescentiae Cujete altlt. 1000 m. : Humboldt et 
Bonpland; ad Rio Magdalena: Weir n. 67; in prov. Co.uca ad La Paila: 
Holton n. 195 ; prope urbem Panama : Seemann n. 641, J. Ball ; ad 
Chagres: Ftndler n. 439; in ins. Trinitatis; Ryan, Dr. Bradford, 
Fendler n. 780; in ins. St. Vincent : Guilding. — Var. |3. In Guiana 
anglica secus flum. Demerara: Schomburgk. - Floret Decembri—Junio. 2. RODRIGUEZ [A VENUSTA Reichb. f. pseudo- 
bulbis mediocribus, auguste ovoideis vel ovoideo-oblongis, satis 
compressis, basi folii3 2—3 distichis inferne vaginantibus 
vestitis, apice monophyllis ; foliis majusculis, coriaceis, lineari- 
lanceolatis, acutis, basi longiuscule attenuatis; pedunculo 
commnni erecto vel saepius pendulo, satis gracili, foliis cir- 
citer aequilongo, inferne vaginis paucis coriaceis brevibus 
margine membranaceis acutisque vestito, superne usque ultra 
medium densiuscule multifloro ; bracteis membranaceis, margine 
late scariosis, triangularibus, acutis, basi vaginantibus, ovario 
paulo brevioribus; floribus mediocribus, sparsis, breviter 
pedicellatis ; sepalis membranaceis, ad costam inferne incras- 
satis, aequilongis, patulis, dorsali auguste obovato, acuto, late- 
ralibus angustioribus, usque ad apicem in valvam navicularem 
apice acutam et integerrimam basi gibbosam connatis ; petalis 
obovato-oblongis, acutis, subtiliter 7-nervulosis, sepalo dorsali 
paulo longioribus; labello sepalis lateralibus subdimidio longiore, 
tenuiter membranaceo, utrinque glabro, longe unguiculato, 
unguiculo lineari, carnosulo, apice utrinque auriculato, auri- 
culis parvis, late semirotundatis, limbo late obovato-obcordato 
vel triangulari-obcordato, apice profundiuscule emarginato, 
margine integerrimo et leviter undulato, disco inferne bicari- 
nato, cariuis remotiusculis, leviter undulatis, calcari brevis- 
simo, ad angulum rectum patulo, anguste triangulari, acuto, 
compresso; columna longiuscula, gracili, subtiliter puberula, 
apice utrinque bidentata, dentibus valde inaequalibus, inferi- 
oribus longiusculis, linearibus, obtusis, leviter arcuatis, antice 
porrectis, superioribus brevissimis, late triangularibus, obtusis; 
anthera convexa, glabra, apice sulcata. 

Tabula nostra XL. Fig. I (Jiabitus cum analyst). 

Rodriguezia venusta Reichb. f. in Bot. Zeit. X. 771 (1852), 
in Walp. Ann. Bot. VI. 694; Stein, Orchideenb. 539; Veitch, 
Man. Orch. PI. IX 175 cum ic; Kerch. Livre des Orch. 184. 
jig. 170. 

Burlingtonia venusta Lindl.l in Bot. Regist. XXIII sub 
tab. 1927 (1837), Sert. Orch. tab. 2, in Paxt. Flow. Gard. 1. 158; 
Portef. des Hortic. II. 325 cum tab. col. (1848); Otto et Bietr. 
Allgem. Gartenz. XIX. 28 (1851); Beer, PraJct. Stud. Fam. 
Orch. 202; Duchartre, Man. Gen. des PI. IV 522; Lemaire in 
111. Hort. V. tab. 188; Bu Bmjss. LOrchid. 219; L'Orchidoph. 
1884. p. 353; Nichols. Did. of Gard. I. 225; Watson, Orch. 80; 
Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 136. 

Burlingtonia fragrans Lindl. in Bot. Regist. XXIII. sub 
tab. 1927 (1837); Duchartre, Man. Gen. des PI. IV. 523; 
Du Buyss. IJ Orchid. 218; L'Orchidoph. 1884. p. 297 cum tab.; 
Williams, Orch. Alb. VIII. tab. 363, Orch. Grow. Man. edit. 7. 
p. 136; Nichols. Diet, of Gard. I 225; Watson, Orch. 79; 
Sander, Orch. Guide 18. 153 ORCHIDACEAE : RODRIGUEZIA. 154 Rodriguezia fragrans Reichb. f. in Bot. Zeit. X. 771 
(1852), in Walp. Ann. Bot. VI. 694; Gard. Chron. ser. 3. 
IV. 446 et 756. fig. 106 (1888), XXVIII 182 (1900); 
L'Orchidoph. 1889. p. 132; Stein, Orchideenb. 538; L Lind. 
Orch. Exot. 941. 

? Epidendrum bracteatum Veil. Fl. Flum. Ic. IX. tab. 16 
(1827), Text. edit. Netto in Arch. Museu Rio V 359 (1881). 

Rhizoma lougiusculum, robusturo, flexuosum, satis ramosum, teretius- 
culum, crebre articulatnm, squamis coriaceis arete adpressis basi vaginanti- 
bns apice acutis laxe imbricatis 1— l 1 /* cm. longis vestitura ; eadicibus 
nnmerosis, elongatis, gracilibus, satis flexuosis, subsimplicibus, cinereis. 
Pskudobulbi plus minusve patuli, satis aggregati, paulo obliqui, nitiduli, 
inteuse virides, primnm laeves, deraum profundiuscule plurisulcati, 2 ad 
3 cm. longi, 1 — l 1 /* cm. lati. Folia plus minusve patula, rigida, basi 
conduplicata, superne satis concava, supra nitida et intense viridia, subtus 
paulo pallidiora, 7— 15 cm. longa, 1— 2 1 /* cm. lata; nervo mediano supra 
profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente; nervulis lateralibus 
iudistinctis. Pedunculus communis plus minusve arcuatus, teretinsculus 
laevis, laete viridis, 7 — 17 cm. longus, 1—2 mm. ciassus; vaginae sub- 
adpressae, pallide virides vel fuscescentes, V s — 1 cm. longae. Pedhklm 
patentissimi, graciles, teretinsculi, cum ovario lineari-clavato obtuse trigono 
pallido plus minusve arcuato 1 — 17s cm. longi. Buacteae adpressae, valde 
concavae, pallide virides vel albescentes, 7 — 12 mm. longae. Flobks 
patentes vel penduli, odorati, albi. Sepala valde concava, 13—15 mm. longa, 
dorsale tenuiter 7-nervnlosum, inferne satis constrictum, 7—9 mm. latum 
lateralia in valvam 6—8 mm. latam connata. Petai.a patula vel erecto- 
patula, tenuiter membranacea, leviter concava, satis obliqua, inferne longius- 
cule attenuata, 15 — 17 mm. longa, 6—7 mm. lata. Labeli.um. erectum, 
valde concavum, subtiliter plurinervulosum nervulis satis ramosis, 18 ad 
22 mm. longnm, superne 11 — 14 mm. latum, carinis flavo-aurautiacis; 
calcar circiter 2 mm. longnm. Coi.umka erecta, subrecta, claviformis, teres, 
8—9 mm. longa. Capsula ignota. 

Var. (3. Knowlesii Hort.; Stein, Orchideenb. 539 (1892.) 

Burlingtonia Knowlesii Hort. ex Williams, Orch. Grow. 
Man. edit. 6. p. 159 (1885), edit. 7. p. 136. 

PlaKTA robustior, eacemis elongatis, floeibus albis et dilute roseo- 
lilacinis. 

Var, 7- ionoleuca Reichb. f. in Bonpland. III. 215 
(1855), in Walp. Ann. Bot. VI. 695. 

Valde similis R. venustae sed major. Racemus pendulns, decem- 
florus. Sepalum summum lanceolatum, inferius naviculare, postice saccato- 
refractum, apice bidentatum. Petala cuneato-oblonga. Labeli.um sub 
basi bene cornutum, a basi cuneata panduratum ; lobi postici trianguli, 
antici extrorse rhombei, denticulato sinu magno interjecto cum denticnlo 
in fundo; lamellae 2 parallelae per discum, lamellulis seriatis parvulis 
decrescentibus utrinque in basi. Column a crassa, brevior, bene puberula, 
staminodiis rbombeis antice erosnlis. 

Habitat supra arbor es in districtu Morro-Quemado et MacaM, et 
prope Jesu de Bananal. prov. Minas Geraes: Descourtilz n. 12; in prov. 
Bio de Janeiro ad Itaguahy : Miers; ad Canta Gallo: Peckolt n. 575; 
in prov. S. Paulo supra arbores adlguape: Comm. Geogr. e Geol. S. Paulo 
n. 2864; in Brasilia austro-orientali locis haud indicatis : „Martius n. 563" 
in herb. Kew., Descourtilz n. 83, Glaziou n. 18520. — Floret Januario 
ad Maium. 3. RODRIGUEZIA BATEMANI Poepp. et Endl. 
pseudobulbis raajusculis, anguste ovoideis, satis compressis, 
basi foliis pluribus vel paucis distichis interne vaginantibus 
vestitis, apice monophyliis ; foliis raajusculis, crasse coriaceis, 
oblongo-ligulatis, acutiusculis, basi breviter attenuatis; pedun- 
culo communi nutante vel pendulo, robustiusculo, foliis circiter aequilongo, inferne vaginis paucis raembranaceis brevibus 
acutisque sparse vestito, superne circiter usque ad medium 
densiuscule plurifloro; bracteis membranaceis, basi incrassatis, 
margine scariosis, anguste triangularibus, acutis, basi vagi- 
nantibus, dorso subcarinatis, ovario 2— 3-plo brevioribus; 
floribus raajusculis, breviuscule pedicellatis ; sepalis membrana- 
ceis, subaequilongis, erecto-patulis, dorsali fornicato, cuueato- 
oblongo, acuto, lateralibus angustioribus, usque ad apicem in 
valvam curvulam acumiuatam basi gibbosam apice integerrimam 
connatis ; petalis cuneato-oblongis, apice subtruncat is et minute 
apiculatis, tenuiter multinervulosis, sepalo dorsali paulo brevi- 
oribus; labello supero, sepalis lateralibus satis longiore, te- 
nuiter membranaceo, utrinque glabro, longiuscule et latiuscule 
unguiculato, unguiculo ad medium utrinque auriculato, auri- 
culis parvis, late obtuseque triangularibus, limbo indiviso, 
anguste obovato, apice profundiuscule emarginato et in sinu 
minute unidenticulato, margine integerrimo leviter undulato, 
disco inferne bilamellato, calcari brevissimo, patulo, solido, 
conico, acuto vel interdum emarginato; columna breviuscula, 
gracili, subtiliter puberula, apice utrinque bidentata, dentibus 
erectis, inaequalibus, antieis longiusculis, anguste linearibus, 
obtusiusculis, posticis breviusculis , triangularibus, acutis; 
anthera convexa, glabra. 

Rodriguezia Batemani Poepp. et EndU Nor. Gen. ac 
Spec. I. 41. tab. 70 (1836); Reichb. f. in Bot. ZeU, X. 771, 
in Walp. Ann. Bot. VI. 694, in Gard. Chron. 1866. p. 1042, 
in Saunders, Ref. Bot. 11. tab. 128; Nichols. Diet, of Gard. 
III. 311; Veitch, Man. Orch. PI IX. 171. 

Burlingtonia ruhescens Lindl. in Bot. Regisf. XXIII. 
sub tab. 1927 (1837); Duchartre, Man. Ge'n. des PI. IV. 523. 

Burlingtonia Batemani Lindl. in Bot. Regist. XX 111. 
sub tab. 1929 (1837); Du Buyss. V Orchid. 212; Nichols. Dirt, 
of Gard. I. 225; Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 135. 

Rodriguezia Candida var. Batemani Hort; Stein, Orchi- 
deenb. 538 (1892). 

Rhizoma breve, robustum, teres, simplex, pallide fusco-castaneam, 
squamis brevibus adpressis coriaceis acutis dorso carinatis nitidis densins- 
cule imbricatis vestitum; RAmciBUS satis numerosis, longissiiuis, subfili- 
Jbrmibus, tortuosis, superne satis ramosis, albis, apice viridibus. Pskcdo- 
bulbi erecti vel erecto-patuli, satis aggregati, recti vel pnulo obliqui, 
nitidissimi, prasini, primum laeves, demnm leviter sulcati, 3—5 cm. longi, 
li/,_3cm. orassi. Folia pins minusve patula interdnm mibreflexa, rigida, 
basi breviter conduplicata, superne plana vel leviter concava, supra nitida 
et atroviridia, subtus paulo pallidiora, 8—15 cm. longa, l'/i— 3 cm. lata; 
nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, snbtns acute carinato ; 
nervulis lateralibus numerosis, in sicco utrinque paulo prominentibus. 
Pedunculus communis satis flexnosus vel arcaatns, teretiusculus, viridis, 
10—18 cm. longus, 2—3 mm. crawns; vaginae adpressae, pallidae, sub- 
tiliter multistriatae, 7—9 mm. longae. Peoicklli patuli, graciles, cum 
ovario satis flexuoso lineari-clavato obscure trigono circiter 2 cm. longi. 
Bbacteae adpressae, valde concavae, pallida*, 6—10 mm. longae. Flobks 
patentes vel penduli, odorati, segmentis albis vel albo-viridibus, tenuiter 
roseo-pnnctatis vel superne purpureo-violaceo striatis. Skpai.a valde con- 
cava, 2 l /t— 3 cm. longa, dorsale tenuiter 7— 9-nervulosum, 8-10 mm. latum, 
lateralia in valvam subconduplicatam fere 1 cm. latam connata. Pbtala 
erecta, apice leviter recurva, tenuiter membranacea, leviter concava, paulo 
obliqua, inferne valde attenuata. 22-27 mm. longa, superne 7-8 ram. 
lata. Labellhm erectnm, apice paulo recurvum, valde concavum, sub- 
tiliter plurinervulosum nervulis satis ramosis, 3-3'/« cm. longum, superne 
12-15 mm. latum ; calcar rigidum, 2-3 mm. longum. Columna erecta, 
stricta, obtuse trigona, inferne satis attenuata, 8-9 mm. longa. Capsula 
„oblongo-obovata, obtuse trigona, glabra". 155 ORCHIDACEAE : KODRIGUEZrA. 156 Habitat in Peruviae orientalis regime calidissima in missione 
Yurimagua8 provinciae Maynas, supra Crescentiae truncos: Poeppig 
n. 2150; ad Moyabamba: Wallis. In Brasilia contermina forsan adhuc 
invenienda. — Floret per totum annum. 4. RODRIGUEZIA BAHIENSIS Reichb. f. ..affiois 
quoad florem R. secundae, qua paulo major; dentib us labelli 
parvis posticis, lobo medio ab ungue anguste cuneato quadrato 
bilobo, lamellis 2 per unguem, 2 mediis anterioribus; flore 
candidissimo, callis et macula utrinque in angulis gynostemii 
aurantiacis." 

Rodriguezia Bahiensis Rtichb. f. in Bonpland. II. 90 
(1854), in Walp. Ann. Bot. VI. 694, in Wawra, Bot. Erg. 
Reise Maocimil. Bras. 154. 

Sepalum sommam oblongani acutum, iufimnm excavatum oblouguni 
acutuni. Petaj.a obloDga, acuta. Labellum ima basi infra valde cornicu- 
latuni, lineari-ligulatum, antice in laiuinam quadratain sensim dilatatum, 
apice bilobum, latera minute crennlata, auriculae angulatae utrinque 
pone basin; lamellae 4 erectae xauthinae ab auriculis in discum lobi 
medii, externae quidem abbreviatae, internae antrorsurn progredientes. 
Gtnostemium gracile, glabrum, bracbia deflexa, denticuli miuutissimi inter 
brachia sub fovea, callus maximus semirotundus in clinandrio. — Species 
mibi haud visa. 

Habitat in prov. Bahia: Hort. Jenisch, Wawra. 5. RODRIGUEZIA PUBESCENS Reichb. f. pseudo- 
bulbis mediocribus, oblongis, valde compressis, inferne foliis 
pluribus distichis basi vaginantibus vestitis, apice monopbyllis; 
foliis mediocribus, valde coriaceis, oblongo-ligulatis, acutis, 
basi breviuscule attenuatis; pedunculo communi erecto vel 
subnutante, robustiusculo, foliis aequilongo vel satis longiore, 
inferne vaginis paucis tenuiter membranaceis margine late 
scariosis breviusculis acutis remotisque vestito, superne usque 
ultra medium dense mnltifloro; bracteis tenuiter membranaceo- 
scariosis, triangularibus, acutis, basi vaginantibus, ovario 
subaequilongis ; floribus mediocribus, breviter pedicellatis ; 
sepalis membranaceis, aequilongis, dorsali erecto, late lanceolato, 
breviter acuminato, lateralibus angustioribus, usque ad apicem 
in valvam navicularem inferne patulam superne incur vam 
apice acutam et saepissime integerrimam connatis; petalis ovato- 
lanceolatis vel late lauceolato-spatbulatis, subabrupte acutis 
et minute apiculatis, subtiliter 7-nervulosis, sepalo dorsali 
aequilongis; labello supero, tenuiter membranaceo, sepalis 
lateralibus satis longiore, supra glabro, subtus subtiliter 
puberulo, longiuscule unguiculato, unguiculo basi angusto, 
superne dilatato, ad medium utrinque auriculato, auriculis 
satis parvis, late semirotundatis, limbo obovato-cordato vel 
subdeltoideo, apice profunde emarginato, margine integerrimo 
et leviter undulato, disco inferne inaequaliter leviterque 
4 — 6-cristato, calcari brevissimo, ad angulum rectum patulo, 
anguste triangulari, obtuse valde compresso, subtiliter velutino; 
columna longiuscula, gracili, tenuissime denseque pubescente, 
apice antice bialata, alis elongatis, lineari- oblongis, apice 
rotundatis, antice porrectis, clinandrio antice utrinque minute 
acuteque unidenticulato. 

Tabula nostra XXXIX. Fig. II (habitus cum analysi). Bodriguezia pubescens Beichb. f. I in Bot. Zeit. X. 771 
(1852), in Walp. Ann. Bot. VI. 694; Veitch, Man. Orch. 
PI. IX. 174; L. Lind. Orch. Exot. 942; Cogn. in Journ. des 
Orch. III. 11; Orpet in Gard. and For. 1896. p. 348; Orch. 
Rev. IV. 295; Le Jardin 1898. p. 118; Nichols. Diet, of 
Gard., Suppl. 641. 

Burlingtonia pubescens Lindl. in Paxt. Flow. Gard. I. 158 
(1850); Nichols. Diet, of Gard. I. 225; Sander, Orch. Guide 18. 

Rhizoma longiusculum, satis gracile, teretinsculum, crebre articu- 
latum, squamis coriaceis arete adpressis basi vaginantibus apice acutis 
laxe imbricatis 5 — 8 mm. longis vestitum ; radicibus numerosis, densius- 
cule fasciculatis, elongatis, filiformibus, flexuosis, leviter ramosis, canes- 
centibns. Pskudobui.bi subcongesti, erecti vel ereoto-patuli, paulo obliqui, 
nitidi, intense virides, priraum laeves, demum leviter paucicostati, 2 ad 
3'/» cm. longi, 7 — 15 mm. lati. Folia plus minusve patula vel interdum 
subreflexa, rigida, basi subconduplicata, superne satis concava, supra nitida 
et saturate viridia, subtus paulo pallidiora, 5—13 cm. longa, 10 — 22 mm. 
lata; uervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus valde pro- 
minente; nervulis secundariis numerosis, in sicco utrinque paulo pro- 
minentibus. Pedunculus communis leviter flexuosus vel satis arcuatus, 
teretiuscnlus paulo compressus vel obscure angulatus, leviter nodosus, 
laete viridis, 7 — 15 cm. longus, 1—2 mm. crassus; vaginae adpressae, 
laeves, pallidae, 6—8 mm. longae. Pedicelli patuli, graciles, recti vel 
paulo arcuati, teretiusculi, cum ovario lineari-subclavato tenuiter 6-.sulcato 
albido 5—8 mm. longi. Bkacteae patulae, valde concavae, tenuiter multi- 
striatae, albidae, 5—7 mm. longae, 3 — 5 mm. latae. Flores pateutes, 
odorati, albo-nivei. Sepala basi satis attenuata, 13—15 mm. longa, 
dorsale satis concavum, subtiliter 7-nervulosum, 4—5 mm. latum, lateralia in 
valvam valde concavam fere convolutam4V*— 6 mm. lougam connata. Petala 
tenuiter membranacea, plus minusve patula, paulo concava, satis obliqua, 
basi valde attenuata, 14 mm. longa, 4—5 mm. lata. Labellum erectum, 
satis concavum, subtiliter 5-nervulosum nervulis satis ramosis, ad medium 
luteum, 15 — 17 mm. longum, superne 7 — 10 mm. latum, disco 6-carinato; 
calcar l 1 /* — 2 mm. longum. Columna erecta, subrecta, claviformis, teretius- 
cula, alba, 8 mm. longa, alis 3 mm. longis. Antheba alba, valde couvexa. 
Capsui.a erecta, sepalis marcescentibus coronata, late oblougo-fusiformis, 
basi apiceque obtusiuscula, obscure trigona, tenuiter 6-sulcata, 2 cm. longa, 
6 — 8 mm. crassa. 

Var. (3. Lindeni Cogn. in Journ. des Orch. III. 54 (1892). 

Bodriguezia pubescens Rolf el in Lindenia VII. 39 tab. 306 
(1891), in Gard. Ckron. ser. 3. XL 469 (1892), in Journ. 
des Orch. III. 53, in Orch. Bev. I. 337. fig. 17, VIII. 265. 
fig. 39 (non Beichb. /.). 

Bodriguezia Lindeni Cogn. in Journ. des Orch. III. 10. 12. 
fig. 1 et p. 54 (1892); Gard. Chron. ser. 3. XI. 426. 427. 
fig. 60; L. Lind. Orch. Exot. 268. 941. fig. 42; III. Hort. 
1896. p. 26. fig. 3; Kew Bull, Add. Ser. IV. 350. 

Planta robustior; foliis reflexis vel pendnlis, usque 34 mm. latis; 
floribus majoribus; sepalo dorsali obovato-oblongo, 7 mm. lato; petalis 
anguste obovatis, obtusis, 8 mm. latis; labello 2 cm. longo, 14 — 15 mm. 
lato, disco 4-cristato, calcari glabro; columna glaberrima vel inferne tantum 
leviter pubescente, 1 cm. longa. 

Habitat supra arbores in prov. Pernambuco: Hort. Loddiges, Hort. 
Knowles; in prov. Bahia: Blanchet n. 1743; in rupibus arboribusque prope 
Mandiocca: Riedel n. 25 ; in Brasilia autro-orientali locis haud indicatis: 
Martius Herb. Fl. Bras. n. 135 et 563. ? Etiam in Columbiae prov. 
Bogota altit. 300—500 m.: Kalbreyer. — Var. |3. In prov. Pernambuco: 
Hort. Linden. — Floret Januario—Aprili. 6. RODRIGUEZIA LEEANA Reichb. f. pseudobulbis 
majusculis, ligulatis, ancipitibus; foliis majusculis, lineari- 
lanceolatis, acuminatis; pedunculo communi pendulo, plurifloro; 157 ORCHIDACEAE: RODRIGUEZIA. 158 floribus majusculis; sepalo dorsali ligulato, acuto, sepalis late- 
ralibus connatis, sigmoideis flexis; petalis obloDgo-ligulatis, 
acutis; labelli ungue lineari, lamina a basi abrupt* dilatata 
retusa, carinis longitudinalibus geminis, utrinque carinulis 
quaternis obliquis retrorsis; calcari solido, lineari, acuto, 
maximo, dimidium sepalini corporis aequanti; columnae api- 
culis apiculatis, brachiis linearibus retusis. 

Rodriguezia Leeana Reichb. f. in Gard. Chron. new ser. 
XX. 38 (1883); Nichols. Diet, of Gard. III. 311; Stein, 
Orchideenb. 539; Keiv Bull, Add. Ser. IV. 349. 

Burlingtonia Leeana Williams, Orch. Grow. Man., edit. 6. 
p. 159 (1885), edit. 7. p. 136. 

Pseudobolbi 5 cm. longi, 16 — 17 mm. lati. Folia circiter 30 cm. 
longa. Flores suaveolentes, magnitudine R. candidae. Skpala petala- 
que alba, ad medium lougitudinaliter lnteo-unilineata. Labkllum album, 
cariuis liuearibus luteis. — Species mihi baud visa. 

Var. p. picta Reichb. f. in Gard. Chron. new ser. XXIII 
692 (1885); L Orchidoph. 1885. p. 268; Kew Bull., Add. Ser. 
IV. 349; Nichols. Diet, of Gard., Suppl. 641. 

Floues punctis lineisque numerosis purpureo-lilacinis picti. 

Habitat in prov. Alto Amazonas secus flum. Rio Negro: Hort. 
Sander. — Floret Januario — Februario. 7. RODRIGUEZIA BRACHYSTACHYS Reichb. f. 
et Warm, pseudobulbis mediocribus , ligulato-oblongis, com- 
pressis, demum nudis, apice monophyllis; foliis mediocribus, 
coriaceis, oblongo-ligulatis, abrupte acutiusculis, basi brevius- 
cule attenuatis; pedunculo communi erecto-patulo, gracili, 
bifloro, pseudobulbo multo breviore; bracteis membranaceis, 
lanceo-aristatis, ovaria pedicellata aequantibus ; floribus satis 
parvis, breviter pedicellatis ; sepalis membranaceis, erecto- 
patulis, dorsali cuneato-ovato, acuto, fornicato, lateralibus 
paulo brevioribus, angustioribus, usque ad apicem in valvam 
acutam integerrimam vel apice minute denticulatam connatis; 
petalis erectis, cuneato-obovatis, subabrupte acutissimis, sepalo 
dorsali vix longioribus ; labello supero, membrauaceo, sepalis 
lateralibus dimidio longiore, inferne utrinque minute muriculato, 
superne laevi, angustiuscule longeque unguiculato, unguiculo 
lineari non auriculato, limbo indiviso, rhombeo-flabellato, apice 
profundiuscule emarginato, margine integerrimo leviter undu- 
lato, disco inferne usque ultra medium tenuiter bicarinato, 
calcari ut videtur nullo; columna longiuscula, gracili, antice 
superne velutina, postice glabra, apice utrinque bidentata, 
dentibus ascendentibus, supremis anguste triangulares, acutis- 
simis, inferioribus longioribus, lineari-ligulatis, obtusiusculis ; 
anthera mitrata, maxima, glabra. 

Rodriguezia brachystachys Reichb. f. et Warm, ex Reichb. f. 
Otia BoL Hamburg. 87 (1881); Warm. Symb. Fl. Bras. Centr. 
part. XXIX. 846. tab. 5. fig. 4. 

Radices fasciculatae, breves, Aliformes, flexuosae, simplices. Pseudo- 
bulbi erecti, leviter obliqui, demum crasse corrngato-pluricostati, circ.ter 
27* cm. longi, 9-10 mm. lati. Folia rigida, inferne erecta satis concava, 
superne satis recurva subplana, 7-8 cm. longa, 13-15 mm. lata; nervo 
mediauo supra profundiuscule canaliculate, subtus satis prommente; 

Orchid. Ill uervulis lateralibus indistincti- 1'. | m ; i i | communis satis flexuosus, 
circiter l't era. longus. PnxCHXI patnli vel erecto-patuli, graciles, paulo 
sreuati, teretiusculi, cum ovario 5—6 mm. longi. Bbactkai erecto-patulae, 
satis concavae, 4—5 mm. longae. Florks erecto-patuli. Skpala 8—9 mm. 
longa, sordide flavicantia, intus lineis longitudinalibus et maculis rubes- 
centi-rubris ornata. Pktala erecta, membranacea, paulo concava, satis 
obliqua, inferne valde attenuata, virescenti-flava et rubescenti-maculata, 
9 — 10 mm. longa, superne 4 mm. lata. Labkm.vm erect um, apice satis 
recurvum, paulo concavum, albidum, per lineam medium punctulis roseis 
ornatum, ad 13 mm. longum, superne 7—8 mm. latum. Colvmka erecta, 
subrecta, cliiviformis, semiteres, 5— C mm. longa. Capsvla ignota. — 
Species mibi haud visa. 

Habitat in sylvis supra arborcs ad Lagoa Santa prov. Minat Qerais : 
Warming. — Floret Septembri. 8. RODRIGUEZIA NEGRENSIS Coon, pseudobulbis 
oblongis, compressis, apice monophyllis; foliis erectis, loratis, 
acutis; scapo simplici, pendulo, multifloro; floribus magnis, 
alternis; sepalis acutis, dorsali oblongo, apice recurvo, basi 
attenuato et canaliculato, lateralibus connatis, eonduplicatis; 
petalis oblique oblongis, acutis, basi attenuatis, apice recurvis, 
margine undulatis, sepalo dorsali longioribus; labello unguicu- 
lato, unguiculo canaliculato, limbo cuneato, apice emarginato, 
margine lateraliter crispato, disco lamellis 4-jugatis carnosis 
anterioribus multo longioribus aucto, calcari verisimiliter nullo; 
columna gracili, apice bidentata, dentibus carnosis, acutis. 
erectis. 

Burlingtonia Negrensis Barb. Rodr. in Vellosia, edit. 
secund. I 128 (1891). 

l'sKtiDomi.m longitudiualiter sulcati et transverse rugosi. Fi.ohks 
odorati, sordide albi. Skpai.a sordide purpiirco-mAculata. Pktai.a extus 
lougitudinaliter lineata et tenuiter sordide purpureo-punctafca. Labkli.u* 
erectum, apice purpureo-maculatum, basi tenuiter pnnctatum. Columna 
erecta, claviformis, teres, alba, basi purpureo-punctata et lineata. — Species 
mibi haud visa. 

Habitat in truncis Crescentiae Cujete prope Moura secus flum. Rio 
Negro prov. Alto- Amazonas: Barbosa Rodrigues. — Floret Junto. 

9. RODRIGUEZIA MACULATA Reicub. f. pseudo- 
bulbis satis parvis, oblongis vel ovoideo-oblongis, satis com- 
pressis, basi squamis vel foliis binis vestitis, apice mono- 
phyllis; foliis coriaceis, mediocribus, lineari-lanceolatis, acutis, 
basi longiuscule attenuatis; pedunculo communi saepius pendulo, 
gracili, foliis aequilongo vel longiore, inferne vaginis pluribus 
membranaceis breviusculis acutis vel breviter acuminatis remo- 
tisque vestito, superne circiter usque ad medium laxiuscule 
plurifloro; bracteis membranaceis, anguste triangularibus, 
acuminatis, basi vaginantibus, ovario dimidio brevioribus; 
floribus mediocribus, breviter pedicellatis ; sepalis membra- 
naceis, erecto-patulis, subaequilongis, ovato-oblongis, acutis, 
lateralibus basi leviter gibbosis, saepius usque ultra medium 
connatis; petalis ovato-oblongis, acutis, tenuiter 5-nervulosis, 
sepalo dorsali aequilongis; labello supero, tenuiter membra- 
naceo, sepalis lateralibus subduplo longiore, basi leviter gibboso 
non calcarato, utrinque glabro, longissime unguiculato, ungui- 
culo latiusculo, superue leviter dilatato et margine saepius 
leviter lacero, ad basin utrinque auriculato, auriculis satis 
parvis late semirotundatis, limbo late obovato-cordato, apice 
21 159 ORCHID ACE AE : RODRIGUEZIA. 160 profunde emarginato, margine undulato -subcrenulato, disco 
inferne trilamellato, lamellis carnosulis, parallelis, inaequaliter 
dentatis, antice dilatatis, apice abrupte truncatis; columna 
breviuscula, crassiuscula, glabra, apice antice utrinque biden- 
tata, dentibus elongatis, subaequilongis, triangulari-linearibus, 
acutissimis, ascendentibus; antbera convexa, glabra. 

Tabula nostra XXXI. Fig. II (analysis). 

Rodriguezia maculata Reichb. f. in Bot. Zeit. X. 771 
(1852), in Walp. Ann. Bot. VI. 692; Barb. Rodr. Gen. et 
Spec. Orch. Nov. II. 242; Stein, Orchideenb. 539 (non Lindl). 

Burlingtonia maculata Lindl. in Bot. Regist. XXV 
tab. 44 (1839); Lemaire, Fl. Ser. de VAnglet. Aotd 1839 cum 
tab.; Beer, PraJct. Stud. Fam. Orch. 202; Moore, III. Orch., 
Burlingt. tab. 1; Ducharlre, Man. Gen. des PI. IV. 523. 

Kadicks satis numerosae, fascicalatae, brevinsculae, graciles, satis 
flexnosae, simplices, caneseentes. Pseudobclbi plus minusve patuli, paulo 
obliqui, nitidi, intense virides, priiuum laeves, demura leviter plurisulcatb 
2—3 cm. loDgi, 1—1 */i cm. lati. Folia rigida, nutantia vel pendula, 
basi snbconduplicata, enperne phis minnsve concava, supra nitida et intense 
viridia, snbtns satis pallidiora, 10—15 cm. louga, 1— \ x h cm. lata; nervo 
mediano supra profunde impresso, snbtns satis prominente; nervulis late- 
ralibas satis nnmerosis, utrinque paulo prominentibus. Pkdunculus com- 
munis leviter flexuosus, teretiusculus, viridis et fusco-maculatus vel dilute 
purpureus, 12—15 cm. longus, 1— 17» mm. crassus; vaginae arete ad- 
pressae, snbtiliter multistriatae, pallidae, 7—10 mm. longae. Peoicelli 
patentes, graciles, recti vel satis arcuati, teretiusculi, pallide virides, cum 
ovario lineari-snbclavato obtuse trigono albido 10—12 mm. longi. Bbacteae 
adpressae vel patnlae, valde concavae, pallide virides, 4—6 mm. longae. 
Flobes patuli vel nntantes, odorati, segmentia luteis, cinnamomeo colore 
macnlatis. Sepala valde concava, inferne satis attenuata, 13—14 mm. 
longa, dorsale tenuiter 5-nervulosnm, 5—6 mm. latum, lateralia paulo 
angnstiora. Petai.a tenuiter membranacea, erecta, apice leviter recurva, 
leviter concava, satis obliqna, inferne longiuscnle attenuata, 13—15 mm. 
longa, 6 mm. lata. Labellum erectum, snperne paulo recurvum leviter 
couvexum, basi album satis concavum, snbtiliter plurinervnlosum nervulis 
satis ramosis, 2 — 2'/s cm. longnm, superne circiter 1 cm. latum. Coi.umxa 
erecta, recta vel panlo incurva, claviformis, teretiuscula, 7 — 8 mm. longa, 
dentibus purpnreo-sanguineis. Anthera pallide flava. Capsula ignota. 

Var. (3. bicristata Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 242 (1882). 

Tabula nostra XXXII. Fig. I (habitus cum analyst). 

Psevdobci.bi robustiores, erecti, squamis 4 disticbis triangularibus 
acutissimis adpressisque vestiti. Foma majnscula, erecto-patula. Pedunculi 
erecti. Labei.i.um luteo-sulpbnrenm, unguiculo margine integerrimo, limbo 
late rotnndato-subrbomboideo, apice august issime emarginato, margine 
obscure crenulato, disco inferne leviter calloso et bilamellato, lamellis 
brevibus, undulato-denticulatis, apice abrupte truncatis acutisque. 

Var. 7- sexcristata Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 242 (1882). 

Tabula nostra XXXI. Fig. Ill (liabilus cum analyst). 

Pseudobulbi niediocres, demnm paucicostati, basi bifoliati. Foi.ia 
plus minnsve patula vel recurva. Pedukccmjs communis erectns vel 
erecto-patulns, apice laxe pauciflorus. Labellum luteo-snlpbnreum, ungui- 
culo margine integerrimo, limbo late reuiformi, snperne revoluto, apice 
late emarginato et in sinu minute unidentato, margine vix undulato, disco 
inferne sexcristato, cristis brevibus, margine integerrimis, apice oblique 
truncatis et acutissimis. 

Habitat in Brasilia loco accurato hand indicato: Hort. Loddiges; 
in prov. Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Var. p. In prov. Rio de Janeiro supra arbores: Barbosa Rodrigues. — Var. y. In arboribus 
ad Airizes prope Villa do Cachoeira prov. Espiritu Santo: Barbosa 
Rodrigues. — Floret Januario-Martio. 10. RODRIGUEZIA PARDINA Reiciib. f. affinis 
R. maculatae, labello basi utrinque angulato, ungue integer- 
rimo in laminara anticam explanato, angulis ante laminara 
nullis, carinis triangulis geminis extrorsis integerrimis in 
ungue ante laminae basin; columnae auriculis quaternis 
obtuse acutis. 

Rodriguezia pardina Reichb. f. in Bot. Zeit. XX. 428 
(1862). 

Flobes flavescentes, maculis nnmerosis rubris ornati. — Species 
imperfecte cognita, mihi baud visa. 

Habitat in Brasilia loco accurato haud indicato: Hort. Low. 11. RODRIGUEZIA CANDIDA Batem. pseudobulbis 
mediocribus, elliptico-ovoideis, leviter compressis, basi bifoliatis 
vel squamis paucis parvis membranaceis triangularibus acutis- 
que vestitis, apice monopbyllis; foliis majusculis, coriaceis, 
oblongo-lanceolatis, subabrupte acutis, basi paulo attenuatis 
vel subrotundatis; pedunculo communi pendulo, robustiusculo, 
foliis paulo breviore, inferne vaginis paucis satis coriaceis 
brevibus acutis remotisque vestito, superne usque ad medium 
laxiuscule 4— 7-floro; bracteis subcoriaceis, anguste triangu- 
laribus, acutis, basi vaginantibus, ovario multo brevioribus ; 
floribus magnis, breviuscule pedicellatis ; sepalis tenuiter mem- 
branaceis, erecto-patulis, subaequilongis, dorsali obovato- 
oblongo, basi longe unguiculato, apice emarginato, lateralibus 
lineari-oblongis, acutis, in valvam basi valde gibbosam apice 
bifidam connatis ; petalis obovatis, obtusis, basi longe unguicu- 
latis, tenuiter plurinervulosis, sepalo dorsali aequilongis; 
labello membranaceo, sepalis lateralibus dimidio longiore, utrin- 
que glabro, longe unguiculato, unguiculo lato, apice utrinque 
anriculato, auriculis breviusculis, late triangularibus, acutius- 
culis, limbo obovato, apice profundiuscule emarginato, margine 
integerrimo leviter undulato, disco inferne 8 — 10-lamellato, 
lamellis carnosulis, interioribus longioribus, exterioribus diver- 
gen tibus, calcari brevissimo, lineari-oblongo, obtuso, sub- 
retrorso; columna elongata, gracili, glabra, apice bialata, alis 
longiusculis, oblongis, obtusis, glabris, ascendentibus; anthera 
convexa, glabra. 

Rodriguezia Candida Batem.! ex Lindl. in Bot. Regist. 
XXIII. sub tab. 1927 (1837) et sub tab. 1929; Reichb. f. in 
Bot. Zeit. X. 771 (1852), in Walp. Ann. Bot. VI. 695; Stein, 
Orchideenb. 538 (et var. Farmed); Veitch, Man. Orch. PI. 
IX. 172; Im Thurn in Journ. R. Hort. Soc. 1898. II. 47. 

Burlingtonia Candida Lindl! in Bot. Regist. XXIII. 
tab. 1927 (1837) et sub tab. 1929, in Paxt. Flow. Gard. 1. 158; 
Brapiez, Encyclogr. Regn. Veget. V. Janv. 1837 (Bot. Reg.) 
fig. 8; Otto et Dietr. Allg. Gartenz. XIX. 28; Beer, Prakl. 
Stud. Fam. Orch. 202; Duchartre, Man. Gen. des PI. IV. 522; 
Bit Buyss. V Orchid. 218; Flor. Mag. tab. 548; Williams, 161 ORCHIDACEAE : RODRIGUEZIA. 162 Orch. Alb. I. tab. 18, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 135 cum ic; 
Nichols. Did. of Garcl. I. 225; Watson, Orch. 79. 

Burlhujlonia Farmeri Hort. ex Williams, Orch. Grow. 
Man. edit. 6. p. 158 (1885), edit. 7. p. 136. 

Radices satis numerosae, breves, crassiusculae, leviter floxuosae, 
simplices, canesceutes. Pseudobui.bi erecti vel erecto-patoli, aggregati, 
non vel vix obliqui, basi apiceque rotundati, nitidi, leviter plarisulcati, 
primuui intense virides, demum sordide fuscescentes, 3 l /t — 5 cm. longi, 
2 1 /* — 3 cm. lati. Folia pins minusve patula, rigida, leviter convexa, 
supra nitida et saturate viridia, subtus satis pallidiora, 12— 15 cm. longa, 
3_4>/ 2 cm. lata ; nervo mediano snpra profunde canaliculato, subtus valde 
prominente; nervulis lateralibus paulo distinctis. Pedukcdlus communis 
satis flexuosus, teres, nitidus, pallide viridis interdum dilute fuscescens, 
10—12 cm. longus, 2 — 3 mm. erassus; vaginae arete adpressae, subtiliter 
multistriatae, pallide virides vel fuscescentes, 6—10 mm. longae. Pedicelli 
erecto-patuli, satis graciles, subrecti, teretiusculi, albo-virides, cum ovario 
claviformi leviter arcuato obtuse trigono 2— 2 J /« cm. longi. Bracteae 
adpressae, rigidiusculae, valde concavae, pallide virides vel fuscescentes, 
6—8 mm. longae. Flores penduli, odorati, segmentis albis, semipellucidis. 
Sepai.a 2V2— 3 cm. longa, dorsale satis concavum, superne 12—15 mm. 
latum, lateralia valde concava, in valvam 6— 8 mm. latam connata. Pktala 
tenuiter membranacea, erecta, apice leviter recurva, satis concava praecipue 
ad basin, leviter obliqua, 2 , /a— 3 cm. longa, circiter V}t cm. lata. Labeludm 
erectum, apice leviter recurvum, inferne valde concavum, superne sub- 
planum, ad medium longitudinaliter pallide flavuni, 4— 4V« cm. longum, 
superne circiter 2 l [z cm. latum; calcar circiter 2 mm. longum. Colcmna 
erecta, paulo recurva, claviformis, teretiuscula, 20—22 mm. louga, inferne 
l 1 /* mm. crassa, alis 3 mm. longis. Capsula ignota. 

Habitat in arboribus ad San Caetano prov. Minos Gera'cs: Gardner 
n. 5201 (n. 5102 in herb. Lindl). Etiam in Guiana anglica secus flum. 
Demerara: Bateman, Schomburgk, Jenman n. 607. — Floret Octobri. 12. RODRIGUEZIA LEUCANTHA Barb. Rodr. 
pseudobulbis remotissimis, obloBgis, compressis, basi diphyllis, 
apice monophyllis; foliis obloagis, oblique emarginatis; pedun- 
culo coinmuni elongato, rigido, apice paniculato; labello sub- 
panduriformi, apice profunde emarginato, margine undulato, 
disco 8-lamellato, lamellis undulatis, acutis, apice divergenti- 
bus, interioribus majoribus, exterioribus miDUtis; columna basi 
pubescente, apice antice bialata, alis elongatis, margine pubes- 
centibus. 

Bodrigueda leucantha Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. 11. 146 (1882). 

?Epidendrum candidum Veil. Fl. Flum. 1c. IX. tab. 19 
(1827), Text. edit. Netto in Arch. Museu Rio V 360 (1881). 

Rhizoma robustum, erectum, durissimum, elongatum, teres. Fi.ores 
albi, labelli lamellis flavis. - Species mihi hand visa, imperfecte cognita. 

Habitat in arboribus ad mont. Jacaripagud prov. Rio de Janeiro: 
Barbosa Bodrigues. — Floret Aprili—Maio. 

13. RODRIGUEZIA LUTEOLA N.E.Brown: pseudo- 
bulbis basi diphyllis, apice monophyllis; foliis mediocribus, 
coriaceis, anguste oblongo-ligulatis, apice obtusis et oblique 
leviterque emarginatis, basi paulo attenuatis; pedunculo com- 
muni gracillimo, foliis multo breviore, superne dense 7-9-floro; 
bracteis membranaceis, margine late scariosis, ovato-triangu- 
laribus, acutis, ventricosis, basi vaginantibus, ovario subaequi- 
longis; floribus parvis, brevissime pedicellatis, segmentis 
tenuiter membranaceis, erectis, conniventibus ; sepahs sub- aequilongis, acutis, dorsali anguste obovato-cuneato, laterali- 
bus ligulatis, basi valde gibbosis, in valvam navicularem apice 
profundiuscule bifidam connatis; petalis obovato cuneatis, acutis, 
subtiliter 7— y-nervulosis, sepalo dorsali subaequilongis; labello 
sepalis lateralibus vix longiore, longe unguiculato; unguiculo 
lato, non auriculato, limbo late oblongo panduriformi, apice 
leviter emarginato et in sinu minute apiculato, margine 
ciispulo, disco inferne bicalloso, calcari brevissimo, lineari- 
oblongo, obtuso, valde compresso, subrefracto; columna longius- 
cula, gracili, glabra, apice minutissime bidenticulata. 

Rodrigue:ia hiteola N. E. Brown ! in Gard. Chron. new 
ser. XIX. 688 (1883); LOrchidoph. 1883. p. 727; Kew Bull., 
Add. Ser. IV. 350. 

Pskudobclri . . • Folia rigidiuscnla, basi subconduplicata, superne 
plana vel paulo concava, supra la<*t<» viridia, subtus paulo pallidiora, 8 ad 
12 cm. longn, l'/i — 3 cm. lata; nervo mediano supra leviter canaliculato, 
subtus satis prominente; nervulis lateralibus aatis nnmerosis, in aioco 
utrinque vix prominentibus. PlMIMOLM communis plus minusve flexuosus, 
teretiusculus, 3'/«-5 cm. longua, \ix 1 mm. craasus. PfmcttXt erecto- 
patuli, filiformes, teretiusculi, sigmoideo-flexuosi, flavesceutes, cum ovario 
5—8 mm. longi. Bractkak patulae, rigidiuscalae, valde concavae, aab- 
tiliter multistriatae, pallide cinereae, 5—7 mm. longae. Florrs patnli, 
laete lutei, labello obscuriore. 8erALA apice paulo recurva, 11—13 mm, 
louga, dorwile satis concavum, inferne longe attenuatum, subtiliter 7 nervo - 
losum, 5 mm. latum, lateralia tenuiter 5-uervuloaa, in valvam valde oon- 
cavam 4 mm. latam connata. Petai.a paolo concava, aatis obliqua, inferne 
valde attenuata, subtiliter 7-y-nervulosa, 11 — 12 mm. longa, superne 
6 mm. lata. Labkllum valde concavum, apice vix recurvum, 13—14 mm. 
longum, 5-6 nun. latum, callla aurantiacis; calcar Vjt—2 mm. longum. 
Colcmna erecta, vix sigmoideo-arcuala, claviformU, teretiuscula, 7— 8 mm. 
longa, inferne 1 mm. craasa. Capsula ignota. 

Habitat in Guiana anglica: Jenman n 004. In Brasilia septen- 
trionali forsan adhuc invenienda. — Floret Maio. 14. RODRIGUEZIA B1FOLIA Barb. Rodr. pseudo- 
bulbis majusculis, elliptico-ovoideis, satis compressis, basi 
primum squamis binis oppositis triangularibus acutis vel 
breviter acuminatis basi vaginantibus pseudobulbo circiter 
aequilongis vestitis, demum denudatis, apice diphyllis; foliis 
majusculis, coriaceis, oblongo-lanceolatis, acutis, basi paulo 
attenuatis; pedunculo communi basilari vel interdum termi- 
nali, erecto vel subnutante, gracili, foliis satis longiore, inferne 
vaginis paucis membranaceis longiusculis acutis vel breviter 
acuminatis remotisque vestito, superne satis ramoso et laxius- 
cule pluri-multifloro; bracteis minutis, ovato-triangularibus, 
acutis; floribus majusculis, breviuscule pedicellatis; sepalis mem- 
branaceis, erectis, subaequilongis, dorsali ovato-oblongo, acuto, 
lateralibus in valvam late ovatam basi non gibbosam apice 
minute acuteque bidentatam connatis; petalis late ovatis, apice 
subtruncatis et minute apiculatis, sepalo dorsali paulo longi- 
oribus- labello membranaceo, sepalis lateralibus duplo longiore, 
utrinque glabro, longe unguiculato, unguiculo satis angusto, 
margine integerrimo, basi utrinque auriculato, auncuhs M* 
parvis, semirotundatis, limbo abrupte dilatato, rotundo-sub- 
reniformi, apice profunde emarginato lobis incumbentibus, 
margine leviter undulato-subdenticulato, disco inferne 4-lamel- 
lato lamellis brevibus, integerrimis, antice dilatatis, apice 
oblique truncatis acutisque, calcari brevissimo; columna brev., 163 ORCHIDACEAE : RODRIGTJEZIA. 164 crassiuscula, basi tenuiter pubesceute, apice antice quadii- 
corui, cornubus longiusculis, ascendentibus, glabris, inferioribus 
anguste triangularibus, acutis, superioribas paulo longioribus, 
ligulatis, apice minute bidentatis; anthera coovexa, glabra. 

Tabula nostra XXXII. Fig. II (habitus cum analyst). 

Bodrigaezia bifolia Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. 
II. 239 (1882). 

Radices numerosae, dense fasciculatae, lougiusculae, subfili formes, 
leviter flexuosae, simplices, albidae. Pbeudobui.bi aggregati, erecti vel 
erecto-patuli, paulo obliqai, basi apiceqne rotundati, leviter multisulcati, 
nitidi, intense virides, 3 1 /*— 4 cm. longi, 2— 2'/a em. lati; vaginae ad- 
pressae, membranacene, fuscescentes, 3— 4 1 /* cm. longae. Foi.ia erecto- 
patnla, rigida, basi satis concava, supeme subplana, supra saturate viridia 
et nitida, subtus satis pallidiora, 10—14 cm. longa, 27»— 3 cm. lata; 
nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus leviter promiuente 
nervulis lateralibus paulo distinctis. Peduncui.us communis leviter arcuatus 
vel anbrectus, teretiusculus, intense fusco-purpureus, 2 — 2Y» dm. longus, 
1— l*/a mm. crassus; vaoinae arete adpressae, laeves, albidae vel albo- 
flavescentes, 11 — 17 mm. longae. Peuickli.i patuli, graciles, plus minusve 
flexuosi, albo-viridea, cum ovario lineari-cliivifonni 10—12 mm. longi. 
Bracteak adpressae, circiter 2 mm. longae. Skpai.a valde concava, inferne 
satis attenuata, pallide flava et transverse fusco-maculata, 14 — 15 mm. 
longa, dorsale 6—7 mm. latum, lateralia in valvam 11 — 12 mm. latam con- 
nata. Petala erecta, apice paulo recurva, satis concava, vix obliqua, basi 
abrupte valde consfricta, pallide In tea et fusco-maculata, 15 — 16 mm. longa, 
11 — 12 mm. lata. Labem.um erectum , subplanum, inferne caruosulum 
album, superne membranaceum luteum, apice fusco-punctatum, circiter 
3 cm. longum et superne 2 cm. latum. Columna erecta, vix iucurva, 
claviformis, alba cornubus purpureis, circiter 1 cm. longa, basi 2 l /» nini. 
crasaa. Capsula ignota. — Species mihi hand visa; descript. ex op. supra 
cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. commnnic. 

Habitat in arboribus prope Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues; fin 
prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 13225. — Floret Januario. B. Sepala lateralia basi distincte nngusteque calcarata. — Species 
15-17. 

15. RODRIGUEZIA RIGIDA Reiciib. f. pseudobulbis 
satis parvis, oblongis vel ovoideo-oblongis, valde compressis, 
basi bifoliatis, apice monopbyllis; foliis mediocribus, coriaceis, 
oblongis, apice obtusiusculis, basi subrotundatis; pedunculo 
communi erecto, robustiusculo, foliis multo longiore, inferne 
vaginis pluribus tenuiter membranaceis acutis remotisque 
vestito, apice densiuscule plurifloro; bracteis membranaceis, 
triangulari-lanceolatis, acuminatis, basi vaginantibus, ovario 
paulo brevioribus; floribus magnis, breviter pedicellatis, seg- 
mentis erectis, tenuiter membranaceis; sepalis aequilongis, 
acutis, dorsali oblongo, lateralibus angustioribus, in valvam 
profundiuscule bifidam basi anguste obtuseque calcaratam con- 
natis; petalis obovato-oblongis, apice late subrotundatis leviter 
emarginatis et in sinu minute apiculatis, subtiliter pluri- 
nervulosis, sepalo dorsali satis longioribus; labello sepalis 
lateralibus duplo longiore, utrinque glaberrimo, longe unguicu- 
lato, unguiculo anguste cuneato margine integerrimo non 
auriculato, limbo latissime obovato-obcordato, apice profunde 
emarginato et in sinu minute apiculato, margine integerrimo 
leviter undulato, disco inferne breviter 4-lamellato, lamellis 
carnosulis, leviter undulatis, interioribus longioribus, calcari 
brevissimo obtuso; columna brevi, crassiuscula, pubescente, 
apice anticeque quadrialata, alis erectis, membranaceis, anteri- oribus longiusculis, anguste triangularibus, acutissimis, glabris, 
posterioribus duplo longioribus, lineari-ligulatis, acutis, sub- 
falcatis, superne pilosis; anthera convexa, glabra. 

Bodriguezia rigida Beichb. f. ! in Bot. Zeit. X. 771 (1852), 
in Walp. Ann. Bot. VI. 692. 

Burlingtonia rigida Lindl.l in Bot. Begist. XXIII. siib 
tab. 1927 (1837), XXVII. Misc. 41, Serf. Orch. tab. 36, in 
Gard. Chron. 1841. p. 51; Paxt. Mag. of Bot. VIII. 193 
cum tab.; Gardn. in Hook. Lond. Journ. of Bot. I. 189; 
Lemaire in Fl. des Serres I. 11. tab. 2; Beer, Br alt. Stud. 
Fam. Orch. 202; Duchartre, Man. Gen. des PI. IV. 523; 
Du Buyss. L Orchid. 219; Nichols. Bid. of Gard. I. 225. 

Rhizoma longissimum, teres, laeve, nitidulum, viride, 2— 2Va mm. 
crassum, vaginis paucis remotissimis tenuiter membranaceis acutis circiter 
1 cm. loDgis vestitum; radiciuus numeiosis, densiuscule fasciculatis, longis- 
simis, filiformibus, satis flexuosis, leviter ramosis, cinereis. Pseudobulbi 
inter se 1—2 dm. distantes, erecti vel erecto-patuli, paulo obliqui, nitidi, 
intense virides, primum laeves, demum profunde multisulcati, 2—4 cm. 
longi, 1— l'/a cm. lati. Folia rigidiuscula, plus minusve patula, basi 
subconduplicata, supeme plana vel leviter concava, supra nitida et saturate 
viridia, subtus satis pallidiora, 6—11 cm. longa, 2— 3 1 /" cm. lata; nervo 
mediano supra profunde canaliculato, subtus satis promiuente; nervulis 
lateralibus satis numerosis, gracillimis, in sicco utrinque paulo promi- 
nentibus. Pedunculus communis strictus vel paulo flexuosus, teretius- 
culus, nitidus, intense viridis, saepissime simplex, rarius superne vix 
ramosus, 20— 60cm. longus, 1 72— 4 mm. crassus; vaginae arcle adpressae, 
laeves, pallide virides, circiter 1 cm. longae. Pemcelli patuli vel erecto- 
patuli, subfiliforraes, recti vel leviter arcuati, cum ovario 8 — 12 mm. longi. 
Bracteae adpressae, valde concavae, pallidae, 5—11 mm. longae. Flokes 
patentes vel nutantes, suaveolentes, albi et dilute rosei. Sepala satis 
concava, circiter 2 1 /* cm. longa, dorsale subtiliter 7— 9-nervulosum, 6 ad 
7 mm. latum, lateralia in valvam 7 — 8 mm. latam connata. Petala erecta, 
apice satis recurva, leviter concava, paulo obliqua, inferne longe attenuata, 
32—33 mm. longa, superne 12 — 13 mm. lata. Labellum erectum, superne 
recurvum, inferne satis concavum, superne subplanum, tenuiter multi- 
nervnlosum, nervnlis purpurascentibus satis ramosis, 5 — 57* cm. longum, 
superne 35—37 mm. latum. Columna erecta, claviformis, teretiuscula, 
8—9 mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat ad Villa Nova de Almeida prov. Bahia: Pine. Max. 
Neuwied; in truncis Crescentiae Cujete ad Rio Camprido prov. Rio de 
Janeiro: Gardner n. 125; ad Serra da Canaria: Selloiv. B. n. 1281 et 
C. n. 241; in truncis arborum locis inundatis palustribusque prope Maje: 
Riedel n. 63 ; in prov. S. Paulo vel Rio de Janeiro: Weir ft. 55; in prov. 
S. Paulo: Comm. Geogr. e Qeol. S. Paulo n. 2690.. — Floret Septembri 
ad Aprilem. 16. RODRIGUBZIA OBTUSIFOLIA Reichb. f. pseudo- 
bulbis satis parvis, ovoideis, valde compressis, basi bifoliatis, 
apice monophyllis ; foliis mediocribus, coriaceis, oblongis, apice 
obtusis, basi breviter attenuatis; pedunculo communi nutante 
vel subpendulo, satis gracili, foliis multo longiore, inferne 
vaginis paucis brevibus tenuiter membranaceis remotissimis 
acutisque vestito, apice saepius leviter ramoso laxiuscule pluri- 
vel multifloro; bracteis membranaceis, triangulari-lanceolatis, 
acutis vel breviter acuminatis, basi vaginantibus, ovario circiter 
dimidio brevioribus; floribus majusculis, breviter pedicellatis, 
segmentis erectis, tenuiter membranaceis; sepalis subaequi- 
longis, acutis, dorsali oblongo-lanceolato, lateralibus angusti- 
oribus, in valvam apice integerrimam vel breviter bifidam 
basi breviuscule anguste obtuseque calcaratam connatis; petalis 
anguste obovatis, apice rotundatis et minutissime apiculatis, 
subtiliter 7— 9-nervulosis, sepalo dorsali satis longioribus; 165 ORCHIDACEAE : RODR1GUEZIA. 166 labello sepalis lateralibus duplo longiore, utrinque glaberrimo, 
longe unguiculato, unguiculo anguste cuneato margine inte- 
gerrimo non auriculato, limbo late obovato-obcordato, apice 
profunde emarginato non apiculato, margine integerrimo vix 
undulato, disco interne longe 10-lamellato, lamellis gracilibus, 
rectis, exterioribus brevioribus, calcari brevissimo obtuso; 
columna breviuscula, satis gracili, subtiliter puberula, apice 
anticeque quadrialata, alis membranaceis, anterioribus brevius- 
culis, ascendentibus, anguste triangularibus, acutissimis, glabris, 
posterioribus triplo longioribus, erectis, lineari-ligulatis, ob- 
tusiusculis, subfalcatis, superne pilosulis; anthera convexa, 
glabra, apice obscure sulcata. 

Tabula nostra XXXIX. Fig. II (habitus cum analyst). 

Bodriguezia obtusifolia Reichb. f.l in Bot. Zeit. X. 771 
(1852), in Walp. Ann. Bot. VI. 693. 

Burlingtonia obtusifolia Lindl.! Sert. Orch. sub tab. 36 
(1840), in Paxt. Flow. Gard. I. 99; J. E. Blanch, in Fl. des 
Serves VII. 195 in adnot. 

Rhizoma scandens, elongatum, teres, laeve, viride, 2—3 mm. crassum, 
vaginis paucis remotissimis tenuiter membranaceis acutis pallidis 1— 1V« cm. 
longis vestitum; badicibus numerosis, subfasciculatis, longissimis, fili- 
formibus, satis flexuosis, leviter ramosis, albescentibus. Pseudobulbi inter 
se valde distantes, erecti vel erecto-patuli, vix obliqui, basi apiceque 
rotundati, nitidi, primum laeves, demum leviter pluricostati, 2-3 cm. 
longi, 1—2 cm. lati. Folia rigida, patentissima, basi breviter subcon- 
duplicata, superne satis recurva plana vel plus minusve concava, supra 
intense viridia, subtus paulo pallidiora, 5—9 cm. longa, V/%— 3 cm. lata; 
nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente; 
nervulis lateralibus numerosis, tennissimis, in sicco utrinque vix promi- 
nentias. Pedunculus communis plus minusve arcuatus, teretiusculus, 
laevis, 25—40 cm. longus, i*/t— 2 x /i mm. crassus; vaginae arete adpressae, 
laeves, pallidae, 7—10 mm. longae. Bracteae adpressae, valde concavae, 
pallidae, 3—6 mm. longae. Flores patentes vel nutantes, segmentis albis, 
ad medium flavescentibus. Sepala valde concava, 17—18 mm. longa, 
dorsale subtiliter 7-nervulosum, inferne satis attenuatum, 5—6 mm. latum, 
lateralia in valvam 6—7 mm. latam connata. Petala erecta, apice leviter 
recurva, satis obliqua, paulo concava, inferne valde attenuata, 20—21 mm. 
longa, 8-9 mm. lata. Labellum inferne valde concavum, superne satis 
recurvum leviter convexum vel snbplanum, subtiliter plurinervulosum 
nervulis valde ramosis, circiter 3 1 /* cm. longum et superne 2 cm. latum, 
lamellis luteis; calcar V/i-2 mm. longum. Columna erecta, recta, clavi- 
formis, teretiuscula, alba, 6—7 mm. longa, alis posterioribus 3 mm. longis. 
Capsula ignota. 

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Riedel n. 97, Miers, Olaziou 
n. 17257; prope urbem Rio de Janeiro: Burchell n. 1864; in arbonbus 
ad Serra dos Orgaos prope Magi : Gardner n. 664; in arboribus ad Suruhy: 
J. de Moura n. 311; in paludosis supra arbores adFrexal: Guillemm n. 
998. — Floret Maio—Junio. 17. RODRIGUEZIA DECORA Reichb. f. pseudo- 
bulbis satis parvis, ovoideis, valde compressis, basi bifoliatis 
vel plurisquamatis, apice monophyllis; foliis majusculis, coriaceo- 
carnosulis, lineari-oblongis, acutis, basi breviuscule attenuatis; 
pedunculo communi nutante, gracili, foliis multo longiore, 
inferne vaginis pluribus breviusculis tenuiter membranaceis 
remotis acutisque vestito, superne laxiuscule 5-15-floro; 
bracteis membranaceis, ovato-triaugularibus, acutis, pedicelhs 
multo brevioribus; floribus majusculis, longiuscule pedicellatis, 
segmentis erectis, membranaceis; sepalis acuminatis, dorsah lan- 
ceolate, lateralibus satis longioribus, angustioribus, in valvam 

Orcbid. Ill apice breviuscule bifidam basi breviuscule auguste obtuseque 
calcaratam connatis; petalis elliptico-oblongis, apice oblique 
breviterque acuminatis, subtiliter 7-nervulosis, sepalo dorsali 
paulo longioribus; labello sepalis lateralibus subduplo longiore, 
longissime unguiculato, unguiculo angusto, superne paulo dila- 
tato et leviter puberulo, margine utrinque longe angusteque 
quadridentato et basi minute auriculato, auriculis late triangu- 
laribus, acutiusculis, limbo glaberrimo, abrupte dilatato, late 
rotundato-reniformi, apice profunde emarginato, margine inte- 
gerrimo leviter undulato, disco tenuiter 5-costato, calcari 
brevissimo, obtuso; columna brevi, gracili, leviter pubescente, 
apice anticeque quadricoruuto, cornibus erectis, inferioribus 
brevioribus, triaugulari-subulatis, glabris, superioribus triplo 
longioribus, membranaceis, lineari-ligulatis, apice oblique sub- 
truncatis, longiuscule sparseque pilosis praecipue ad apicem; 
anthera valde convexa, glabra. 

Bodriguezia decora Reichb. f.! in Bot. Zeit. X. 771 (1852), 
in Walp. Ann. Bot. VI. 692; Pfitz. in Engl, und Pranll, Naturl. 
Pflanzenfam. II. 6. p. 191. fig. 203. H; Stein, Orchideenb. 538; 
Veitch, Man. Orch. PI. IX. 172; Cogn. in Journ. des Orch. 
II. 368, Did. Ic. Orch,, Rodrig. tab. 1; Kerch. Livre des 
Orch. 76. fig. 46. H; L. Lind. Orch. Exot. 941; Nichols. Diet, 
of Gard., Suppl. 641. 

Burlingtonia decora Lemaire in Jard. Fleur. II. tab. 188 
(15. janv. 1852); J. E. Planch, in Fl. des Serres VII 195. 
tab. 716; Lindl. in Paxt. Flow. Gard. III. 99. fig. 278; Hook, 
in Bot. Mag. lab. 4834; Beer, Prakt. Stud. Fam. Orch. 202; 
Du Buyss. V Orchid. 218; Watson, Orch. 79. cum tab.; 
Nichols. Did. of Gard. I. 225. fig. 303; Williams, Orch. 
Grow. Man. edit. 7. p. 135; Sander, Orch. Guide 18. 

Burlingtonia amoena J. E. Planch, in Fl. des Serres 
VII. 195 (1852). 

Rhizoma scandens, elongatum, teres, nitidum, intense viride, remote 
articulatum, 27i— 4 nim. crassum, vaginis remotiusculis tenuiter mem- 
branaceis acutis pallide fuscis l>/t-2 cm. longis vestitum; radicibus 
numerosis, subfasciculatis, longissimis, filiformibus, satis flexuosis vel tor- 
tuosis, leviter ramosis, canescentibus. Pbkudobclbi inter se 1-2 dm. 
distantes, erecti vel erecto-patuli, paulo obliqui, nitidi, intense virides, 
primum laeves, demum profundiuscule plnrisulcati, 2—3 cm. longi, 17« ad 
2 cm. lati. Folia rigidiuscula, plus minusve patula, basi conduplicata, 
superne satis recurva et paulo concava, supra nitidula et saturate viridin, 
subtus satis pallidiora, 8-15 cm. longa, 1-2 cm. lata; nervo med.ano 
supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente; nervulis late- 
ralibus numerosis, paulo distinctis. Pedunculxjs communis satis fl^«« 8U » 
vel arcuatus, teres, laevis, laete viridia et saepius dilute purpureus, 20 ad 
35 cm longus, l-l x /« mm. crassus; vaginae arete adpressae, subtiliter 
multistriatae, albo-cinereae, 7-10 mm. longae. Ped.celli patub, fih- 
formes leviter flexuosi, albidi, cum ovario filiformi-clavato obtuse trigone 
tenuite'r 6-sulcato albo-viridi lV*-*/i cm. longi. Bractkae adpressae, 
valde concavae, pallidae, 4-6 mm. longae. Flores nutante, vel pendal., 
segmentis albis et interdum leviter dilute roseis, fusco-rubro maculatu. 
Sepala subtiliter 5-7-nervulosa, apice paulo recurva, dorsale satis con- 
cavum, inferne longiuscule attenuatum, 12 mm. longum, 4 mm. latum, late- 
ralia in valvam valde concavam 15 mm. longam et 5 mm. latam connate, 
calcari 3 mm. longo. Petala leviter concava apice satis ™£j£ 
valde constricte, satis obliqua, 14 mm. longa, 5-6 mm. lata. Labello- 
Lll satis concavum, superne subp.anum, crassiuscule 5-nenulosum 
nervulis satis ramosis, album unguiculo minute rubro-fusco maculate, 
25-28 mm longum, superne 11-U mm. latum, calcari 1-1/. mm. 
f' ng o Col-na erecta, claviformis, teretiuscula, alba et ev.ter rubro- 
raculata, 5 mm. longa, alis majoribus intense purpureis, 6 mm. longis, 
1 m m. latis. Capsula ignota. 

22 167 ORCHIDACEAE : RODRIGUEZTA. 168 Var p. picta Stein, Orchideenb. 538 (1892); Veitch, Man. 
Orch. PI. IX. 173 (1893). 

Burlingtonia decora var. picta Hook, in Bot. Mag. 
tab. 5419 (1863); Batem. Sec. Cent. Orch. tab. 110; Du Bmjss. 
L Orchid. 218; Nichols. Did. of Gar d. I. 225; Williams, Orch. 
Groiv. Man. edit. 7. p 135. 

Pseudobulbi suborbiculares, valde corapressi ancipites. Foj.ia ob- 
longavel ovato-oblonga, 5— 8 cm. longa, 2— 2 1 /* cm. lata. Sepala petala- 
que raaculis purpureo-atrosanguineis pulcherrime picta. 

Habitat in sylvis supra arbores prope Ytu prov. S. Paulo: Libon; 
in eadem prov. loco accurato haud indicato: Mosen n. 3928; in Brasilia 
austro-orientali loco haud indicato: Selloto. — Var. £. In Brasilia australi: 
Hort. Bateman.; in aiboribus prope Campinas prov. S. Paulo: Comm. 
Qeogr. e Qeol. S. Paulo n. 3160. - Floret Martio—Aprili. Sect. 11. RODRIGUEZIOPSIS Cogn. 

Pseudobulbi apice diphylli. Folia complanata. Sepala 

lateralia usque ad basin libera. Labellum basi non calca- 

ratum, inferne cum eolumna alte connatum, limbo profunde 
trilobato. — Species 18 — 19. 

18. RODRIGUEZ1A ELEUTHEROSEPALA Barb. 
Rodr. pseudobulbis parvis, ovato-oblongis, satis compressis, 
basi squamis pluribus distichis foliaceis majusculis patulis 
anguste lanceolatis acutis basi vaginantibas vestitis, apice 
diphyllis rarius triphyllis; foliis satis parvis, submembranaceis, 
anguste lanceolatis, acuminatis; pedunculo communi erecto, 
filiformi, foliis breviore, inferne nudo, apice unifloro vel rarius 
2 — 3-floro; bract eis minutis, lanceolatis, acutis; floribus parvis, 
breviter pedicellatis ; sepalis carnosulis, erecto-patulis, aequi- 
longis, oblongo-spathulatis, dorsali abrupte acuto, dorso 
superne leviter carinato, lateralibus liberis, falcatis, abrupte 
breviterque acuminatis, dorso usque ad basin carinatis ; petalis 
oblongo-ligulatis, apice subtruncatis et minute apiculatis, sepalo 
dorsali aequilongis; labello carnosulo, sepalis lateralibus 
dimidio longiore, ecornuto, longe unguiculato, unguiculo lato, 
ligulato, apice leviter constricto, usque ad apicem cum eolumna 
connato, limbo ambitu rotundato, profunde trilobato, lobis 
lateralibus elongatis, incurvis, oblongis, margine integerrimis, 
apice rotundatis, lobo terminali late rotundato -reniformi, 
margine undulato-crispulo subcrenulato, apice profunde emargi- 
nato, disco inferne usque ultra medium bilamellato, lamellis 
carnosis, basi convergentibus, apice obtusis leviter diver- 
gentibus, intus villosulis; eolumna breviuscula, satis gracili, 
dorso argute puberula, apice bialata, alis longiusculis, erectis, 
triangulari-rotundatis, glabris. 

Tabula nostra XXXIII. Fig. I (habitus cum analysi). 

Bodriguezia eleutherosepala Barb. Bodr. Gen. et Spec. 
Orch. Nov. II. 240 (1882). 

Rhizoma scandens, elongatum, teres, pallide viride, leviter flexnosum, 
circiter 1 mm. crassum, vaginis remotissimia tenuiter membranaceis arete 
adpressis acutis albescentibos 3—5 mm. longis vestitum; radicibus satis 
uumerosis, fascicalatis, longiusculis, gracilibus, leviter flexuosis, simplicibus, 
albidis. Pseudobulbi inter se 2 dm. distantes, erecti, recti, apice sub- 
rotundati, laeves, nitidi, pallide virides, 2— 27« cm. longi, 8—13 mm. lati; squamae basi adpressae, interiores virides 5—6 cm. longae, exteriores 
fuscescentes 1 — 3 cm. longae. Folia pins minusve patnla, falcata, satis 
concava praectpue ad basin, supra nitida et intense viridia, subtus pallide 
viridia ad medium et ad marginem dilute rosea, 6—7 cm. longa, 10 ad 
13 mm. lata; nervo mediano supra profundiuscule canaliculate, subtus 
acute carinato; nervulis lateralibus indistinctis. Peduncultts communis 
rectus, teres, fuscescens, circiter 5 cm. longus. Pediceli.i erecto-patuli, 
filiformes, recti vel leviter flexuosi, albidi, cum ovario 6—7 mm. longi. 
Bracteae adpressae, 1—2 mm. longae. Flores erecti vel erecto-patuli, 
segmeutis albo-flavescentibus, interdum dilute viridibus. Sepala satis 
concava, inferne longe attenuata, 8—9 mm. longa, dorsale 4 mm. latum, 
lateralia valde obliqua, 37a mm. lata. Petala erecta, carnosula, satis 
concava, leviter obliqua, inferne satis attenuata, 8—9 mm. longa, 37* ad 
4 mm. lata. Labellum inferne erectum valde concavum et albo-lutescens, 
superne valde reenrvum satis convexum album et ad medium maculis 
parvis inaequalibus purpureo-lilacinis ornatum, 12—13 mm. longum, 7 mm. 
latum. Columna erecta, claviformis, antice concava, postice rotundata, 
6—7 mm. longa, alba, alis purpureo-lilacinis. Capsula ignota. — Species 
mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. 
commnnic. 

Habitat in sylvis virgineis supra arbores in cacumine Serra da 
Prata prov. Parana altit. 600 m. : Barbosa Rodrigues. — Floret Februario. 19. RODRIGUEZIA MICROPHYTA Barb. Rodr. 
pseudobulbis minutis, anguste oblongis vel oblongo-linearibus, 
valde compressis, basi foliis 1 — 3 vestitis, apice diphyllis; 
foliis parvis, tenuiter membranaceis, lineari-lanceolatis, acutis- 
simis, inferne longe attenuatis; pedunculo communi erecto vel 
patulo, subcapillari , foliis saepius paulo longiore, inferne 
vaginis 1 — 2 brevissimis tenuiter membranaceis acutisque 
vestito, apice 1— 2-floro rarius trifloro; bracteis minutis, 
anguste linearibus, acutissimis ; floribus parvis, breviter pedi- 
cellatis; sepalis membranaceis, erectis, oblongo-spathulatis, 
abrupte acutis, dorsali non carinato, lateralibus paulo longi- 
oribus, liberis, falcatis, dorso carinatis; petalis oblongo-ligu- 
latis, apice truncato-retusis et minutissime apiculatis, tenuiter 
trinervulosis, sepalo dorsali paulo longioribus; labello mem- 
branaceo, sepalis lateralibus dimidio longiore, ecornuto, brevius- 
cule unguiculato, unguiculo lato, superne dilatato, usque ad 
apicem cum eolumna connato, limbo ambitu anguste ovato, 
profundiuscule trilobato, lobis margine integerrimis, lateralibus 
breviusculis, erectis, rotundatis, terminali anguste cuneato- 
obovato, apice leviter emarginato, disco inferne pubescente 
fere usque ad medium bilamellato, lamellis carnosis, rectis, 
parallelis; eolumna brevi, crassiuscula, glabra, apice bialata, 
alis longiusculis, ascendentibus, triangulari-oblongis, obtusis, 
intus pubescentibus. 

Tabula nostra XXXIII. Fig. II (habitus cum analysi). 

Bodriguezia microphyta Barb. Bodr. in Bev. de Engen. 
III. 144 (1881), Gen. et Spec. Orch. Nov. II. 241 (1882). 

Rhizoma scandens, elongatum, teres, pallide viride, ramosum, 
flexnosum, 8 /s— 1 mm. crassnm, vaginis remotissimis tenuiter membranaceis 
arete adpressis acutis 5—6 mm. longis vestitum; radicibus satis nume- 
rosis, fasciculatis, elongatis, filiformibus, satis flexuosis, simplicibus, cinereis. 
Pseudobulbi inter se 3—20 cm. distantes, erecti vel patnli, paulo obliqui, 
apice saepius longe atteuuati, laeves, prim urn virides, demum fuscescentes, 
1— l 1 /* cm. longi, 3—6 mm. lati. Folia plus minusve patula, subfalcata, 
basi breviter snbconduplicata, superne paulo concava et leviter recurva, 
supra intense viridia, subtus paulo pallidiora, 27a— 5 cm. longa, 3 ad 
6 mm. lata; nervo mediano supra tenuiter canaliculate, subtus leviter 
prominente; nervulis lateralibus numerosis, tenuissimis, in sicco utrinque 
vix prominentibus. Pkdunculus communis plus minusve flexuosus, teres, 169 ORCHID ACEAE : RODRIGUEZIA 170 pallide viridis, 4—7 cm. lougus ; vaginae arete adpressae, laeves, pallida*, 
3—4 mm. longae. Pedicei.li erecto-patnli, capillares, recti vel leviter 
arcuati, cum ovario 5—9 mm. longi. Bracteae adpressae, satis concavae, 
pallidae, 2—3 mm. longae. Flores patentes vel nutantes. Sepai.a satis 
concava, inferne longe attenuata, tenuiter trinervulosa, albo-viridia vel 
virescentia, 3 mm. lata, dorsale 8 mm. longum, lateralia superne valde 
obliqua, 9—10 mm. longa. Petala erecta, tenuiter membranacea, satis 
concava, paulo obliqua, inferne leviter attenuata, alba vel albo-viridia, 
circiter 1 cm. longa, 4 mm. lata. Labelt-um album, callis luteis et 
purpureo-punctatis, inferne erectum satis concavum, superne valde reflexum 
et leviter convexum, 12 mm. longum, lobo terminali subtiliter 5-nervuloso, 
3 — 3»/ 2 mm. lato. Coi.umna erecta, subclaviformis, antice profunde con- 
cava, postice rotundata, alba, interdum lateraliter utrinque purpureo- 
unilineata, 5 mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 17263, 17779 (herb. 
Paris.) vel 17799 (herb. Berol.), 19883; in sylvis umbrosis hutnidisque ad 
Serra de Santa- Anna: Barbosa Rodrigues; ad Serra dos Orgdos: Gardner 
n. 667 ; in arboribus prope Therezopolis : H. Schenck n. 2696, J. de Moura 
n. 96 et 412; in sylvis supra arbor es ad Nova-Friburgo : E. Vie n. 4647 ; 
in rupibus ad Serra do Itatiaia altit. 1800 m.: E. Vie n. 3473; in prov. 
S. Paulo: St.-Hilaire ser. C. 2 n. 1638; ad Campo Grande: Comm. Geogr. 
e Geol. S. Paulo n. 3280. — Floret Januario—Aprili. Sect. III. CAPANEMIA Cogn. — Genus Capanemia 
(part.) Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. I. 137 (1877). 

Pseudobulbi apiee monophylli. Folia crassa, subcylin- 
dracea. Sepala lateralia usque ad basin libera vel basi vix 
conuata. Labellum non calcaratum, basi leviter excavatum, 
liberum, limbo indiviso. — Species 20—21. 

20. RODRIGUEZIA ULIGINOSA Cogn. pseudobulbis 
minutis, lineari-oblougis, leviter compressis, basi primum 
vaginis paucis majusculis tenuiter membranaceis margine 
scariosis anguste triangularibus acutis vel breviter acumi- 
natis vestitis demum denudatis, apice monopbyllis; foliis satis 
parvis, carnosis, cylindraceis, supra anguste sulcatis, apice 
longe attenuatis et acutissimis; pedunculo communi ascen- 
dente vel subpendulo, subfiliformi, foliis paulo breviore, in- 
ferne vaginis paucis tenuiter membranaceis inaequalibus apice 
oblique truncatis acutisque vestito, superne circiter usque 
ad medium densiuscule pauci— multifloro; bracteis tenuiter 
scariosis, late ovatis, abrupte longeque acuminatis, ovario 
2_3-plo brevioribus; floribus minutis, breviter pedicellatis ; 
sepalis tenuiter membranaceis, late oblongis, apice abrupte 
acutis, dorsali inferne patulo superne incurvo, lateralibus satis 
longioribus, erecto-patulis, dorso carinatis, basi leviter gibbosis, 
usque ad basin liberis; petalis ovato-subrhomboideis, acutis, 
tenuiter trinervulosis , sepalo dorsali circiter aequilongis; 
labello supero, membranaceo, sepalis lateralibus satis longiore, 
ecornuto, inferne pubescente, superne glabro, sessili, indiviso, 
late triangular! -obovato, basi late cuneato, apice retuso, 
margine integerrimo, disco ima basi minute excavato fronte 
bicalloso, callis brevibus, carnosis, oblongis, valde elevatis; 
columna brevissima, crassa, glabra, apice minute biaunculata, 
clinandrio dorsali, rostello longiusculo bidentato, stigmate 
pubescente; anthera galeata, longe producta, glabra. 

Tabula nostra XXXIV. Fig. I (habitus cum analysi). 

Capanemia uliginosa Barb. Rodr.! Gen et Spec Orch. 
Nov. II. 137 (1882). Rodriguezia anomala Rolfe in Gard. Chron. ser. 3. IX. 
728. fig. 145 (1891); Journ. des Orch. II. 133; LOrchidoph. 
1891. p. 354. 

Radices numerosae, dense fascicolatae, filiformea, elongatae, satis 
flexuosae, si m pi ices vel paulo ramosae, albeacentes. Pseodobclbi dense 
aggregati, erecti vel patuli, plus ininusve arcuati, superne longe attenuati, 
nitidi, intense virides et flavo-variegati, primum laeves, demum profunde 
plurisulcati, l 1 ,i—2 1 /i era. longi, 3 — 4 mm. craasi; vaginae arete adpressae, 
laeves, fulvae vel fuscescentes, 1—2 cm. longae. Folia erecta vel ascen- 
dentia, leviter arcuata, nitida, intense viridia, 5 — 7 cm. longa, 2'/« — 3 mm. 
crassa. Pkduncclcs communis rectus vel leviter flexuosus, teretiusculus, 
roseus, 4—7 cm. longus; vagikae leviter ventricosae, laeves, albidae, in- 
feriores usque V,t cm. superiores 6 — 8 mm. longae. Pedicelli patuli, 
filiformea, leviter arcuati, albidi, cum ovario obtuse trigono 4—5 mm. 
lougi. Bractkak patular, valde concavae, albae, 2 — 3 mm. longae. Fi.okks 
erecto-patuli, suaveolentes, albi, interdum leviter dilute roaei. Sepai.a 
satis concava, tenuiter trinervulosa, basi breviter attenuata, dorsale 3'/i mm. 
longum, l*/« — 2 mm. latum, lateralia satis obliqua, 5 mm. longa, 2\ a mm. 
lata. Petai.a erecta, tenuiter membranacea, leviter concava, satis obliqua, 
inferne valde attenuata, 3 l /t— 4 mm. longa, 27* mm. lata. Labeli.cm 
inferne erectum et satis concavum, superne satis recurvum subplanum, 
crassiuscule 7-nervulosum, 6 mm. longum, 4 mm. latum, callis flavis. 
Coi.umka erecta, basi incraasata, 2 mm. longa. Akthera lilacina. Capsula 
late oblouga, obtuse trigona, fuacescens, 7 mm. longa, 3 mm. crassa. 

Habitat in arboribus locis humidis propc Caldas prov. Minos Geracs: 
Regnell ser. III. n. 1168 et 2020, Barbosa Rodrigues ; in sylvis humidis 
secus flum. Correnteta ad Yurubiacaba et ad Carmo do Rio Claro: 
Barbosa Rodrigues; in prov. Rio de Janeiro: Glaiiou; in prov. Rio 
Grande do Sul prope Porto Alegre: A. de Aiambuja. — Floret Scptembri. 21. RODRIGUEZIA JUEKGENSIANA Kraenzl. 
pseudobulbis minutis, anguste oblongo - fusiform ibus, leviter 
compressis, basi primum vaginis pluribus distichis imbricatis 
mediocribus tenuiter membranaceis margine scariosis late 
triangularibus acutisque vestitis, demum denudatis, apice mono- 
pbyllis; foliis satis parvis, carnosis, cylindraceo-compressis, 
supra leviter canaliculatis, apice longe attenuatis acutisque; 
pedunculo communi patulo vel nutante, subfiliformi, foliis 
dimidio breviore, inferne vagina unica tenuiter membranacea 
brevi acuminata munito, superne usque ultra medium densius- 
cule pluri— multifloro; bracteis pellucidis, late triangulari- 
ovatis, basi vaginantibus, apice subulato-acuminatis, ovario 
multo brevioribus ; floribus minutissimis, breviter pedicellatis ; 
sepalis tenuiter membranaceis, patulis, acutis, dorsali anguste 
ovato, lateralibus satis longioribus, ovato-oblongis, dorso leviter 
carinatis, basi tanttun obscure connatis sacculum vix pro- 
minulum formantibus; petalis anguste obovatis, apice sub- 
rotundatis et minute apiculatis, obscure trinervulosis, sepalo 
dorsali vix longioribus; labello supero, tenuiter membranaceo, 
sepalis lateralibus paulo longiore, ecornuto, longiuscule unguicu- 
lato unguiculo lineari, non vel obscure auriculato, basi non 
vel 'vix excavato, supra puberulo, bicalloso, callis breviusculis, 
carnosulis, lineari-oblongis, satis prominentibus, limbo late 
subrotundato-reniformi, laevi, basi subtruncato, apice leviter 
emarginato et minute apiculato, margine integerrimo; columna 
brevissima, crassiuscula, glabra, antice longe rostrata; anthera 
longe producta, late lineari, glabra. 

Rodriguezia Jicergensiana Kraenzl. in Notizbl. Bot. Gard. 
Berl. 11 377 (1899). 171 ORCHIDACEAE : RODEIGUEZIA- JOXOPSIS. 172 Radices satis numerosae, fa.«ciculatae, filiformes, breviasculae, satis 
fiexuosae, simplices, canescenti-cinereae. Pseudobulbi aggregati, erecti 
vel erecto-patuli, leviter arcaati, superne satis attenuati, nitiduli, intense 
virides, primuni laeves, tleiuum profunde plurisulcati, V/%—2 cm. longi, 
2>/j— 4 mm. crassi; vaginae arete ad pressae, laeves, pallidae, '/« — l ! /» cm - 
longae. Folia erecta, rigida, satis arcuata, nitida, intense viridia, 6 ad 
9 cm. longa, 3—4 mm. lata, 2 mm. crassa. Pedunculus communis plus 
minusve arcuatus, teretiusculus, pallidus, 5—6 cm. longus. Pediceli.i 
patuli, filiformes, satis arcuati, teretiusculi, cum ovaiio acute trigono 
3—4 mm. longi. Bracteae patentes, valde concavae, uninervulosae, 
pallidae, 17«— 2 mm. longae. Fi.ores erecti vel erecto-patuli, odoratis- 
simi, albidi, sepalis petalisque extns linea fusca notatis. Sepala satis 
concava, crassiuscule uninervia vel obscure trinervulosa, basi satis atte- 
nuata, dorsale 2'/« mm. longum, 17» mm. latum, lateralia valde obliqua, 
3V«— 4 mm. longa, V/t-V/i mm. lata. Petala erecto-patula, pellucida, 
leviter concava, paulo obliqua, basi valde constricta, 3 mm. longa, l 3 /« ad 
2 mm. lata. Labellum crecto-patulura, superne satis recurvum, sub- 
planum, totum 4 1 /*— 5 mm. longum, limbo tenuiter 5-nervuloso, 2 l /> mm. 
longo, 3 mm. lato, callis flavo-aureis. Columxa erecta, basi leviter in- 
crassata, l l /a— 2 mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat in Brasilia loco accurato haud indicate : Juergens : in sylvis 
supra arbores ad lHnheiros prov. S. Paulo: Comm. Qeogr. e Geol. S. Paulo 
n. 2018. — Floret Septembri. CIL JONOPSIS Kunth. 

Jonopsis Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Spec. I. 348. 
tab. 83 (1815), Synops. I. 335; Lindl. Orch. Seel. 14, Gen. 
and Spec. Orch. 193, Folia Orch. Oct. 1852; Endlich. Gen. 
PI. 202; Meissn. PI. Vase. 374 (281); Reichb. f. in Walp. 
Ann. Bot. VI. 683; Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. M. 636; 
Du Buyss. L'Orchid. 352; Benlh. in Journ. Linn. Soc. Lond., 
Bot. XVIII. 329, in Benth. et Hook. Gen. PI III. 567; 
Hemsl. Biol. Centr.-Amer., Bot. III. 290; Nichols. Diet, of 
Gard. II. 190; Pfitz. in Engl, und Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. 
II. 6. p. 192; Stein, Orchideenb. 281; L'Orchidoph. 1892. 
p. 172, Veitch, Man. Orch. PI. VIII. 131; Bois, Orch. 185; 
E. S. Rand in Journ. des Orch. IV. 96; Cogn. in Journ. des 
Orch. IV. 178; Kerch. Livre des Orch. 270; Williams, Orch. 
Grow. Man. edit. 7. p. 423; L. Und. Orch. Exot. 788; Sander, 
Orch. Guide 93. — Inopsis Steud. Nomencl. edit. 1. p. 432 
(1821); Poiret in Diet. Sc. Nat. XXIII. 430. — Jantha 
Hook. Exot. Fl. tab. 113 (1825); Flora, 1825. Erg. Bl. 36; 
Spreng. Gen. II. 803. — Cybelion Spreng. Syst. Veget. 111. 
679 et 721 (1826). — Yonopsis Barb. Rodr. Struct, des Orch. 
tab. 14. fig. 3 (1883). — Epidendri et Dendrobii spec. 

Auct. veter. 

Sepala subaequilonga, erecta vel apice patentia, 
posticum liberum, lateralia ima basi sub labello in 
saccum bievem connata. Petala sepalo postico similia 
nisi latiora. Labellum basi columnae affix urn. tri- 
lobatum, unguiculatum, ungue sepalis parum breviore; 
lobi laterales intra marginem unguis angusti, medius 
maximus, expansus, sepalis duplo vel triplo longior, 
late bilobus; discus basi bicallosus. Columna brevis, 
erecta, crassa, antice concava, exalata, apoda; clinan- 
drium breve, truncatum. Anthera terminalis, oper- 
cularis, iiicumbens, semiglobosa, unilocularis vel imper- fecte bilocularis, antice breviter producta; pollinla 
bina, cerea, obovoideo-subglobosa, inappendiculata, 
anthera dehiscente stipiti loriformi affixa, glandula 
squamiformi. Capsula oblonga vel ovoidea, erostris 
vel in rostrum breve producta. 

Hebbae epiphyticae, Americae tropicae a Brasilia 
australi usque ad Indiam occidentalem et Mexicum in- 
colae, caulibus foliatis brevissimis non vel rarissime 
minute pseudobulbosis. Volia pauca, angusta, coriacea, 
vaginis persistentibus distiche imbricatis. Pedunculi 
1 — 3, laterales vel subterminales, elongati, tenues, rigidi, 
paucivaginati. Racemi graciles, laxi, simplices vel 
paniculato-ramosi. F LOBES mediocres vel parvi, ele- 
gantes, longiuscule pedicellati. Bbagteae minimae. 

conspectus specierum brasiliensium. 

I. Folia complanata, oblonga vel lineari-ligulata; labellum sepalis duplo 
longius. 

A. Petala apice rotundata et apiculata, sepalis satis longiora 

1. J. panicolata Lindl. 

B. Petala apice acuta vel acuminata, sepalis subaequilonga. 

1. Saccum obtusum; labellum breviter vel breviuscule et late un- 
guiculatum, unguiculo utrinque auriculato. 

a. Sepala petalaque abrupte acuta; labelli auriculae 
late rotundatae . . . 2. J. utkicularioides Lindl. 

b. Sepala petalaque breviter acuminata; labelli auri- 
culae obtuse deltoideae 3. J. Gardneri Lindl. 

2. Saccum retusum ; labellum longe angusteque ungui- 
culatum, unguiculo non auriculato 

4. J. deliciosa Linden et Reichb. f. 
II. Folia teretiuscula, subulata; labellum sepalis paulo longius. 

A. Pedunculus nutans vel pendulus; petala acuta; label- 
lum anguste triangulare, apice sub truncatum, lamellis 
superne divergentibus . . 5. J. Burchellii Reichb. f. 

B. Pedunculus erectus vel ascendens; petala obtusa; la- 
bellum anguste obovatum, apice obtusum, lamellis 
parallelis 6. J. teres Lindl. I. Folia complanata, oblonga vel lineari-ligulata. — Species 1—4. 

1. JONOPSIS PANICULATA Lindl. foliis majus- 
culis, crassiuscule coriaceis, lineari-lanceolatis, acutis, inferne 
longiuscule attenuatis, dorso carinatis; pedunculo communi 
robusto, foliis multoties longiore, inferne vaginis pluribus 
membranaceis brevibus acutis vel acuminatis remotissimisque 
vestito, superne saepius satis ramoso et valde multifloro, 
ramis patulis, elongatis, saepius satis ramulosis; bracteis 
minutis, ovato-triangularibus, acutis; floribus mediocribus, 
breviuscule pedicellatis; sepalis subaequilongis, oblongo-lanceo- 
latis, acutis, lateralibus paulo angustioribus, inferne inter se 
connatis, basi in saccum brevem simplicem late oblongum 
obtusum productis; petalis elliptico-oblongis, apice subrotun- 
datis et saepius minute apiculatis, subtiliter trinervulosis, 
sepalo dorsali satis longioribus; labello tenuiter pubescente, 
sepalis lateralibus duplo longiore, breviter uoguiculato, ungui- 
culo basi minute biauriculato, auriculis rotundatis, limbo late 
obovato-obcordato, apice profundiuscule emarginato bilobato, 173 ORCHIDACEAE : JONOPSIS. 174 lobis late rotundatis, disco basi breviter bicalloso; columna 
brevi, claviformi, glabra. 

Tabula nostra XLI (habitus cum analyst). 

Jonopsis paniculata Lindl.l in Bot. Regist. XXII. sub 
tab. 1904 (1836), Folia Orch., Jonops. 4; Reichb. f. in Bon- 
plana 1 . IV. 322 (var.), in Nederl. Kruidk. Arch. IV. 325, in 
Walp. Ann. Bot VI. 685, in Linnaea XLI. 126; J. Baker 
in Bot. Mag. tab. 5541; Du Buyss. L' Orchid. 352; J. E. 
Planch, in Fl. des Serres XXII. 143. tab. 2333; Gard. Chron. 
New ser. X. 306; Barb. Rodr. Struct, des Orch. tab. 14. Jig. 3 
(Yonopsis), Warm. Symb. Fl. Bras. Cent. part. XXIX. 846; 
Nichols. Diet, of Gard. II. 190; Pfitz. in Engl, und Prantl, 
Naturl. Pfianzenfam. II. 6. p. 192. fig. 203 j; Veitch, Man. 
Orch. PI. VIII. 132; Stein, Orchideenb. 282; Bois, Orch. 185; 
Rand in Journ. des Orch. II. 157, IV. 96; Kerch. Livre des 
Orch. 76. fig. 46 j; Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 423 
aim ic.; L. Lind. Orch. Exot. 790; Journ. des Orch. VI. 198; 
Autran et Bur. Hort. Boiss. 338; 0. Kuntze, Revis. Gen. PI. 
Ill, 300; Im Thurn in Journ. R. Hort. Soc. 1898. II. 51; 
Sander, Orch. Guide 93; Cogn. Diet. Ic. Orch, Jonops. tab. 1; 
Chodat et Hassl. in Bull. Herb. Boiss. 1903. p. 934. 

?Epidendrum crenatum Veil. Fl. Flum. Ic. IX. tab. 6 
(1827), Text. edit. Netto in Arch. Museu Rio V 357 (1881). 

Erva de Guajubeira Brasiliensibus secund. cl. Peckolt. 

Radices numerosae, dense fascicnlatae, elongatae, filifonnes, flexuosae, 
siniplices vel satis ramosae, albescentes. Folia rigida, plus ininusve patula 
superue saepius leviter recurva, basi conduplicata, superne satis concava 
vel subplana, supra intense viridia, subtus paulo pallidiora, 6—15 cm. 
longa, Va— l l /» cm. lata; nervo mediano supra profundiusoule impresso, 
subtus satis prominente ; nervulis lateralibus pluribus, in sicco utrinque 
leviter prominentibus. Pedunculus communis ascendens nutans vel plus 
minusve pendulus, satis arcuatus, teretiusculus, laevis, laete viridis vel 
purpurascens, 25-60 cm. longus, l 1 /*-* mm. crassus; vagikak arete ad- 
pressae, subtiliter multistriatae, pallidae, 5-12 mm. longae. Pkdiceu.i 
patuli, capillars, recti vel leviter arcuati, pallide virides vel dilute rosei, 
cum ovario obtuse trigono 7«-l cm. longi. Bracteae patulae, mem- 
branaceae, satis coucavae, pallidae, 1-2 mm. longae. Flores patuli, 
odorati, segtnentis albis vel iuterdum dilute roseis, rarius violaceis. Sepala 
tenuiter inembranacea, inferne erecta, superne satis recurva, leviter concava, 
basi paulo attenuata, tenuiter nninervulosa vel obscure trinervulosa, 4 ad 
5 mm longa, dorsale 2 mm. latum, lateralia subfalcata, 17* mm. lata. 
Petai.a pellucida, erecta, apice paulo recurva, leviter concava, basi satis 
constricta, leviter obliqna, 57*-6 mm. longa, 27«-3 mm. lata. Labeu.um 
inferne erectum superne patulum, paulo convexum vel subplauu.n, tenuiter 
trinervulosum nervulis exterioribus satis ramosis, 10-13 mm. longum et 
superne fere totidem latum, basi saepius intense purpureo-maculatum, 
callis flavis. Columna erecta, semiteres, antice leviter concava, inferne 
satis attenuata, 2-27* mm. longa. Capsula anguste oblonga, obtuse 
trigona, laevis, basi breviter attenuata, apice longiuscule crasseque rostrata, 
leviter obliqua, 3 cm. longa, 5-6 mm. crassa. 

Var. p. maxima L. Lind. et Rodigas in Lindenia III. 39. 
tab. 114 (1887); L. Lind. Orch. Exot. 791. 

Jonopsis paniculata var. grandiflora Hort. ex Stein, 
Orchideenb. 282 (1892). 

Planta robustior, floribus duplo majoribus, petalis purpureo-striatis. 

Habitat in vicinis Santarem prov. Para: Spruce; in prov. Bahia: 
Blanchet n. 1637; ad Casca: Princ. Ma,. Neu VM; prope flto*. 
Luschnath; ad Porto de S. Felix: Blanchet n. 3964; m pro, ££ 
Geraes: St.-Hilaire ser. B> n. 936; in Citro Aurantio ad ^-^do 
W ald: Martins; in sylvis ad Lagoa Santa passm. .n trunas ***** 

Orchid. III. inprimis corlice glaberrimo Psidii pomiferi ft Eugeniae caul i flora* gaudem: 
"Warming; in prov. Ooyat : St-Hilaire $er. C 1 n. 828, Olariou n. 22175; 
in prov. Matto Oro$so: Weddell n. 3389; in prov. Rio de Janeiro ad 
Cantxi GaUo: Peckolt; in prov. S. Paulo vel Bio de Janeiro: Weir n. 56; 
in sylvis virgincis prov. S. Paulo: Descourtilz ; in prov. Sta.Catkarina 
ad Blumenau: Schenck n. 68S, Dr. Quill. Midler; in Brasilia austro- 
orientali locis accuratis haud indicatis: Riedel, Glatiou n. 13228, 14300. 
Etiam in Guiana gallica ad Karouany : Sagot n. 758; in Surinam: 
Splitgerber, Hostmann n. 156; in fruticetis prope Paramaribo: Kegel 
n. 157; prope Maagdeburg in Crescentia CujeU' Wullschlaegcl n. 568: 
in Guiana anglica: Appun n. 474; secus flum. Demerara : Jenman n. 614, 
3588, 3847; ad flum. Corentyne: E. F. im Thurn; in Venezuela ad CuHo 
Pederuales: Otto n. 955; secus flum. Orinoco ad Sacupana: Busby et 
Squires n. 399; in prov. Caracas prope Coloniam Tovar: Fendler n. 2123; 
in Boliviae prov. Velasco altit. 2O0m: 0. Kuntze; in Paraguay sylva 
Pacoba super caulem Bambusa* spec, prope flumen Corrientes: Hassler 
n. 4513. — Var. $ In Venezuela: Bungcroth. — Floret Martio-Octobri. 2. JONOPSIS UTR1CULAKIOIDES Lindl. foliis 
mediocribus, satis coriaceis, anguste lineari-ligulatis, brevius- 
cule acuminatis, inferne longe attenuatis, dorso carinalis; 
pedunculo communi robustiusculo, foliis multoties longiore, 
inferne vaginis pluribus membranaceis brevibus acutis remotis- 
simisque vestito, superne saepius leviter ramoso et multifloro, 
ramis erecto-patulis, breviusculis. simplicibus; bracteis minutis, 
triangularibus, acutis; floribus satis parvis, breviuscule pedicel- 
late ; sepalis subaeqtiilongis, oblongo-ligulatis, acutis, late- 
ralibus paulo angustioribus, inferne inter se connatis, basi in 
saccum brevissimum simplicem triangulari-oblongum obtusum 
productis; petalis late oblougis, apice abrupte acutis, subtiliter 
5-nervulosis, sepalo dorsali subaequilongis; labello tenuiter 
pubescente, sepalis lateralibus duplo longiore, breviter unguicu- 
lato, unguiculo basi minute biauriculato, auriculis late rotun- 
datis, limbo latissime obovato-obcordato, apice profunde emar- 
ginato bilobato, lobis late subrotundatis obscure angulatis, 
disco basi breviter bicalloso; columna brevissima, subclavi- 
formi, glabra. 

Jonopsis utricularioides Lindl! Coll. Bot. tab. 39 A 
(1825), Gen. and Spec. Orch. 194 (excl. syn.), Folia Orch., 
Jonops. 2; Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 684, Beitr. 
Orch. Centr.-Amer. 72; Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. Isl. 636, 
Cat. PI Cub. 267; Sauvalk, Fl. Cub. 231; Hemsl. Bwl. Centr.- 
Amer., Bot. III. 290; Nichols. Diet, of Gard. II. 190; Stein, 
^Orchideenb. 282; Veitch, Man. Orch. PI. VIII. 132; Bois, Orch. 
185; Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 424; Journ. des Orch. 
II. 'l58, IV. 96; L. Lind. Orch. Exot. 791; Auiran el Bur. 
Hort. Boiss. 338; Duss, Fl. Than. Antill. Franc. 601; Sander, 
Orch. Guide 93; Urban, Symb. Antill. IV 180. 

Epidendrum utricidarioides Swartz, Prodr. 122 (1788). 

Dendrobium utricularioides Swartz in Nov. Act. Ups. 
VI. 83 (1799), Fl. Ind. Occ. III. 1531; Willd. Sp. PI. IV. 
133; Pers. Syn. PI II. 522. 

Cybelion Utriculariae Spreng. Syst. Veget. III. 721 (1826). 

Jonopsis tenera Lindl! in Bot. Regist. XXII. tab. 1904 
(1836), in Paxt. How. Gard. II. 13. fig. 14, Folia Orch., 
Jonops. 2; Drapiez, Encyclogr. Regn. Veget. IV Nov. 1836 
(Bot. Reg.) fig. 4; Fl. des Serres VII. 294 cum ic; A ^ch- 
in Sagra, Fl. Cub., Faner. II. 247; Du Bnyss. L Orchid, 352; 
VOrchidoph. 1885. p. 317 cum ic; L. Lind. Orch. Exot. 791. 
23 175 ORCHIDACEAE : JONOPSIS. 176 Jonopsis Gardneri Lindl. in Ann. and Mag. Nat. Hist, 
ser. 3. I. 332 (1858), Orch. Wright. 8 (non in Paxt., 1851). 

Radices uumerosae, dense fascicnlatae, elongatae, filifurmes, valde 
flexuosae, simplices vel satis ramosae, albescentes. Folia rigida, stricta, 
erecto-patula, inferne breviter subeonduplicata, superne leviter concava vel 
subplana, supra intense viridia et interdnm margine purpurascentia, subtus 
paulo pallidiora, 5—12 cm. longa, V*— 1V» cm. lata, nervo mediano snpra 
profnnde canaliculato, snbtns valde prominente; nervnlis lateralibns satis 
numerosis, in sicco utrinque satis promineutibus. Pedunculcs communis 
erectns vel erecto-patulus, leviter flexuosus, teretiusculus, laevis, viridia 
vel interdnm fnsco-pnrpnrens, 20—40 cm. longns, 1—2 mm. crassus; 
vaginae arete adpressae, subtiliter pluristriatae, pallidae, 4 — 7 mm. longae. 
Pkdicelli patuli, capillares, recti vel paulo flexuosi, cum ovario '/* — 1 cm. 
longi. Bract kae adpressae, membranaceae, valde concavae, pallidae, 2 mm. 
longae. Flokes patuli, segmentis tenuiter membranaceis, pellucidis, albis 
vel pallide roseis. Sepala erecta, apice paulo recurva, satis concava, basi 
vix attenuata, tenuiter trinervulosa, G mm. longa, dorsale 2 mm. latum, 
lateralia leviter obliqua, l l /i mm. lata. Petala erecta, satis concava, basi 
paulo constricta, leviter obliqua, 6— 67» mm. longa, 2 ! /8 mm. lata. Labelldm 
inferne erectnm superne patulum, snbplanum, tenuiter trinervulosum 
nervulis lateralibus cxtns valde ramosis, circiter 13 mm. longnra et totidem 
latum, basi saepius roseo-pnrpureum. Colcmna erecta, l 1 /*— 2 mm. longa. 
Capsula nutans vel snbpendula, oblonga, acntiuscule trigona, tenuiter 
6-costata, basi subrotundata, apice in rostrnra rectum gracile 6—7 mm. 
longum producta, fuscescens, cum rostro 27» cm. longnm, 7—8 mm. crassum. 

Var. p. zonalis Lindl. Folia Orch., Jonops. 3 (1852); 
Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 685. 

Jonopsis zonalis Lindl in Paxt. Flow. Gard. II. 13 
(1851); Fl. des Serres VII. 294. 

Flores raceinosi, labello roseo, basi transverse lato purpureo-violaceo 
zonato. 

Var. y. tomentosa Lindl. loc. cit. (1852); Reichb. f. loc. cit. 
Flores minores, panicnlati, albi, labello roseo, dense pubescente. 

Var. 5. effusa Lindl. loc. cit. (1852); Reichb. f. loc. cit. 

Jonopsis paniculata Benth. PI. Hartw. 72 (1839, — non 
Lindl). 

Flores minores, laxe paniculati, labello fere glaberrimo. 

Var. s. violacea Lindl. loc. cit. (1852) ; Reichb. f. loc. cit. 

Jonopsis pidchella Lindl. Orch. Linden. 24. (1846, — non 
Kunth). 

Panicdla magna, contractu. Flores intense pnrpurei. 

Var. C latifolia Cogn. in Urban, Symb. Antill. IV. 180 
(1903). 

Planta robnstior. Folia ligulato-oblonga, osque 3 cm. lata. Pani- 
cula ampla, late pyrarnidata. 

Var. 7j. angtjstifolia Cogn. 

Planta gracilior. Folia linearia, falcata, inferne longe attennata, 
8 — 17 cm. longa, 3 — 6 mm. lata. Pedcncclus communis gracillimus, apice 
vix ramosus, ramis brevibus, paucifloris. 

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Qaudichaud ; inter Rio Grande 
et Diamantina prov. Minas Geraes: Burchell n. 5203; inter Diamantina 
et Paranahyba: Burchell n. 5922; in prov. Ooyaz ad Cavalcante: Burchell 
n. 7389. Etiam in Peruvia orientali ad Tarapoto: Spruce; in Guatemala 
ad Oratorio: Wendland; in Mexico: Pavon; prov. Chiapas: Linden 
n.1234; in ins. Trinitatis: Woodford; St. Vincent: H.H.etG. W.Smith 
n. 794; Martinica: Duss n. 377; S. Domingo: Eggers n. 2309; Porto- Rico: Heller n. 1311, Krug n. 1222, Sintenis n. 2493, 2691, 4387, 4505, 
1867, 6815, 6986, Stahl n. 570; Jamaica: Sivartz; Cuba: Wright n. 667, 
Eggers n 5409, Read n. 672, Rob. Combs n. 127. — Var. ?. In Vene- 
zuelae prov. Caracas ad Guarenes: Funck et Schlim n. 484. — Var. o. 
In Mexico ad Jochiapan inter prov. Oaxaca et Vera-Cruz: Hartweg. — 
Var. z. In Cuba ad Yatera et mont. Liban altit. 700— 1000 m.: Linden 
n. 1760. — Var. C In Porto-Rico prope Adjuntas : Sintenis n. 4407. — 
Var. YJ. In prov. Bahia ad Serra Jacobine: Blanchet n. 3427. — Floret 
Martio — Julio. 3. JONOPSIS GARDNERI Lindl. foliis mediocribus, 
crasse coriaceis, anguste lineari-ligulatis, breviuscule acumi- 
natis, inferne longe attenuates, dorso paulo carinatis; pedun- 
culo communi satis gracili, foliis multoties longiore, inferne 
vaginis pluribus tenuiter membranaceis brevibus acutis remo- 
tissimisque vestito, superne leviter vel satis ramoso et multi- 
floro, ramis patentibus, longiusculis, simplicibus vel paulo 
ramulosis; bracteis minutis, triangularibus, breviter acumi- 
natis; floribus satis parvis, breviuscule pedicellatis; sepalis 
subaequilongis, lanceolatis, breviter acuminatis, lateralibus 
paulo angustioribus, inferne inter se breviter connatis, basi 
in saccum brevissimum simplicem oblongum obtusumque pro- 
ductis; petalis late oblongis, apice subabrupte breviterque 
acuminatis, subtiliter 3— 5-nervulosis, sepalo dorsali circiter 
aequilongis; labello subsparse tenuiterque pubescente, sepalis 
lateralibus duplo longiore, longiuscule unguiculato, unguiculo 
lato, ad medium latiuscule biauriculato, auriculis obtuse deltoi- 
deis, limbo late obcordato, apice profunde lateque emarginato 
bilobato, lobis obscure angulato-rotundatis, disco basi breviter 
lateque bialato; columna brevissima, crassiuscule subclavi- 
formi, glabra. 

Jonopsis Gardneri Lindl.! in Paxt. Flow. Gard. II. 13 
in obs. (1851), Folia Orch., Jonops. 3; Fl des Serr. VII. 294; 
Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 685. 

Radices nnmerosae, dense fasciculatae , longiusculae, filiformes, 
tortnosae, satis ramosae, albidae. Folia rigida, patula, superne leviter 
recurva, plana vel inferne satis concava, supra intense viridia, subtus 
paulo pallidiora, 5—12 cm. longa, 3—6 mm. lata; nervo mediano supra 
leviter impresso, subtus satis prominente ; nervulis lateralibus satis nume- 
rosis, in sicco utrinque satis prominentibus. Peduncclus communis erectus 
vel ascendens, paulo flexuosus, teretiusculus, laevis, 25 — 50 cm. longus, 
1 — 2 1 /* mm. crassus; vaginae arete adpressae, tenuiter pluristriatae, 
pallidae, 3—5 mm. longae. Pedicelli patuli, capillares, recti vel leviter 
flexuosi, cum ovario 4 — 9 mm. longi. Bracteae patulae, membranaceae, 
satis concavae, pallidae, l 1 /* — 2 mm. longae. Flores patentes, segmentis 
tenuiter membranaceis subpellucidis, albis vel roseis. Sepala erecta, apice 
paulo recurva, satis concava, basi leviter attenuata, subtiliter trinervulosa, 
4 l /«— 5V» mm. longa, dorsale l 1 /*— 2 mm. latum, lateralia leviter obliqua, 
Vft—Vfi mm. lata. Petala erecta, leviter concava, basi satis constricta, 
paulo obliqua, 5— 57« mm. longa, 27* mm. lata. Labellum basi erectum, 
superne satis patulum, subplanum, tenuiter trinervulosum nervulis late- 
ralibus extus satis ramosis, 9— 10 mm. longum, superne 8 — 9 mm. latum. 
Colcmna erecta, l 1 /* mm. longa. Capsula iguota. 

Habitat in arboribus secus flum. Parahiba prov. Minas Geraes: 
Gardner n. 5875 ; prope urbem Goyaz: Glaziou n. 22176; in prov. Rio de 
Janeiro: Gaudichaud n. 375; in prov. S. Catharina: Fr. Mueller n. 82. 
Etiam in Paraguay supra arbores in sylois Grand Chaco : Dr. Hassler 
n. 8700. — Floret Martio— Augusto. 4. JONOPSIS DELICIOSA Linden et Reichb. f. 
„ valde affinis J. pallidiflorae Lindl. sacco retnso, labelli 177 ORCHID ACEAE : JONOPSIS SCELOCHILUS. 178 ungue lineari exauriculato, carinis 2 semiovatis in basi, ante- 
positis denticulis geminis transversis. 

Jonopsis deliciosa Linden et Reichb. f. ex Reichb. f. in 
Bonpland. IV. 322 (1856). 

Folia disticha, subcarnosa, ligulato-lancea, acuta, violaceo-limbata, 
juniora jam rugosa, foveolata, dorso subcarinata, adult a dorso plana. 
Panicula oligoclada, tenuis, foliis longior. Sepala lancea, lateralia semi- 
connata. Petala submajora, oblonga, acuta, venis quinis violaceis. Labelli 
unguis petalis aequalis, ante callos velutinus, lamina subquadrata, antice 
emarginata. — Ab Jonopside Gardneri recedit labelli ungue lineari laminae 
subaequali, auriculis rhombeis, callis triangulis transversis antepositis, 
limbo angusto, foliis carinatis pedunculo multo brevioribus. — Species 
mibi baud visa. 

Habitat in Brasilia loco accurate hand indicate: Eort. Linden. II. Folia teretiuscula, subulata. — Species 5—6. 

5. JONOPSIS BURCHELLII Reichb. f. foliis satis 
parvis, carnosis, subcylindraceis, subulatis, acutissimis, basi 
paulo attenuatis, supra leviter sulcatis; pedunculo communi 
gracillimo, foliis circiter aequilongo vel satis longiore, simplici 
vel superne vix ramoso, 3— 6-floro, infeme paucivaginato ; 
bracteis ligulatis, apiculatis, ovarium pedicellatum non attin- 
gentibus; floribus parvis, breviter pedicellatis ; sepalis aequi- 
longis, oblongis, acutiusculis, lateralibus paulo angustioribus, 
inferne inter se breviter connatis, basi in saccum brevissimum 
simplicem rotundatura productis; petalis late oblongo-ligulatis, 
abrupte acutis, subtiliter 5 - nervulosis , sepalo dorsali vix 
longioribus; labello utrinque glabro, sepalis lateralibus paulo 
longiore, sessili, anguste triangulari, inferne longe lateque 
cuneato ante basiti utrinque angulato, apice subtruncato et 
leviter vel obscure trilobato, lobis abrupte acutiusculis inter- 
medio minore, disco inferne oblique breviterque bicarinato; 
columna brevissima, crassiuscula, cylindracea, glabra. 

Jonopsis Burchellii Reichb. f.l in Linnaea XL1. 68 
(1877); E. S. Rand in Journ. des Orch. II. 158, IV. 97. 

Folia 5—7, rigida, recta vel satis arcuata, intense viridia et plus 
miuusve dilute purpurea, 3-8 cm. longa, 2-4 mm. crassa. Pedunctjlus 
communis nutans vel pendulus, 6-12 cm. longus. Pedicelli capillares, 
patuli, recti vel leviter arcuati, cum ovario filiformi-clavato 5-6 mm. 
longi. Flores rosei, segmentis erectis, pellucidis. Sepala satis concava, 
basi vix constricta, tenuiter 3-5-nervulosa, 5-6 mm. longa, dorsale 
2 mm. latum, lateralia paulo obliqua, 17» mm. lata. Petala paulo con- 
cava, vix obliqua, basi non constricta, 57«-6V« mm. longa, 27* mm. lata. 
Labellum erectum, subplanum, subtiliter 5-nervulosum, nervulis lateralibus 
leviter ramosis, 7-8 mm. longnm, apice 37»-4 mm. latum. Columna 
17s mm. longa. Capscla ignota. 

Habitat in arboribus prov. Para: E. S. Rand; prope urbem Para: 
Burchell n. 9708. 

6. JONOPSIS TERES Lindl. foliis longiusculis, car- 
nosis, teretibus, subulatis, apice acutissimis, inferne leviter 
attenuatis, supra profundiuscule et angustissime sulcatis; 
pedunculo communi gracillimo, foliis saepius multo longiore, 
simplici vel paulo ramoso, inferne vaginis paucis submem- 
branaceis brevibus acutis vel acuminatis remotissim.sque 
vestito, superne laxe pauci-plurifloro ; bracteis tnangulan- linearibus, acuminatis, ovario multo brevioribus; floribus 
parvis, breviter pedicellatis; sepalis subaequilongis, oblongo- 
lauceolatis, acutis, lateralibus inferne fere usque ad medium 
inter se connatis, basi in saccum brevissimum rotundatum 
didymum productis; petalis oblongo-ligulatis, obtusis, tenuiter 
trinervulosis, sepalo dorsali paulo longioribus; labello utrinque 
glabro, sepalis lateralibus paulo longiore, sessili, anguste 
obovato, inferne longe angusteque cuneato, margine lateraliter 
leviter undulato, apice obtuso undulato-crenulato fere trilo- 
bato, disco inferne longiuscule bilamellato, lamellis carnosis, 
obtusis, parallelis; columna brevi, claviformi, glabra. 

Jonopsis teres Lindl. ! in Bot. Rcgist. XXI V. Misc. n. 181 
(1838), Folia Orch., Jonops. 2; Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 684; Urban, Symb. Antill. IV. 181. 

Jonopsis p\dchdla Oriseb.! Cat. PI. Cub. 267 (1866); 
Sauvalle, Fl. Cub. 231 (non Kunth). 

Radices nnmerosae, dense faaciculatae, elongatar, filiformea, tor- 
tuosne, satis raruosae, cinereo-albidae. Folia rigida, erecta vel erecto- 
patula, leviter arcuata vel rarius aubrecta, intense viridia, G — 11 cm. longa, 
2—3 mm. crassa. Pedukculus communis erectua vel aacendena, leviter 
flexuosu8 vel satis arcuatus, tcretiusculus, laevia, pallide viridia, 10—26 cm. 
longus, 7«— 1 mm. crassus; vacinak arct* adpreaaae, 4—8 mm. lonpic 
Pkdicelh erecti vel plus minusve patuli, capillares, aatia flexuosi vel 
arcuati, cum ovario 6—10 mm. longi. Bracteae aubadpreaaae, rigidius- 
culae, satis concavae, 2—3 mm. longae. Florks patuli vel erecto-patuli, 
albi vel interdum tiaveacentes, aegruentia ut videtur carnosulis, aiccitate 
subpellucidis. Sepala erecta, apice leviter recurva, aatia concava, baai 
leviter constricta, tenuiter 6-ncrvulosa, 7 mm. longa, 2— 27« mm. lata, 
lateralia paulo obliqua. Petala erecta, leviter concava, baai paulo con- 
stricta, satis obliqua, 8 mm. longa, 27« mm. lata. Labellum inferne 
erectum, superne plus minusve recurvum, aatia concavum, tenuiter 5-nervu- 
losum nervulis superne leviter ramosis interdum purpurascentibua, 9 mm. 
longum, superne 4 mm. latum. Columna erecta, seraitercs, inferne paulo 
atteuuata, 27* mm. longa. Capsula patula vel nutans, obovoideo-oblonga, 
basi acuta, apice rotnndata non vel vix roatrata, obtuae trigona, 16 ad 
20 mm. longa, 7—9 mm. crassa. 

Habitat in Surinam supra arbores ad Maagdeburg: WulUchlaegel 
n. 545; in Guiana anglica secus fium. Pomeroon: Schomburgk n. 1373; in 
Porto-Rico: Sintenis n. 4212 et 4718; in Sto.-Domingo prope Santiago: 
Eggers n. 1927b; in Cuba : Wright. In Brasilia septentrionali forsan 
adhuc invenienda. — Floret Aprili—Augusto. CIII. SCELOCHILUS Klotzsch. 

Scelochilus Klotzsch in AUgem. Gartenz. IX. 261 (1841); 
Link, EX. et Otto, 1c. Fl. Rar. Hort. Berol. I. 77; Lindl. in 
Bot. RegisL XXXVIII. Misc. p. 24; Meissn. PL Vase. 
Comm. 371; Endlich. Gen. PL, Suppl. HI. 60; Reichb. f. in 
Walp. Ann. Bot. VI. 688; Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond., 
Bot XVIII. 326, in Benth. et Hook. Gen. PI III 558; 
Nichols. Did. of Gard. 111. 379; Pfitz. in Engl, und Prantl, 
Natiirl Pflanzenfam. IL 6. p. 192; L'Orchuloph. 1892. p. 146; 
Kerch. Livre des Orch. 270. - Comparettia (part.) Poepp. 
et Endl. Nov. Gen. ac Spec. I. 42 (1835). 

Sepala subaequilonga, erecta, conniventia, posti- 
cum concavum, lateralia alte connata, basi in saccum 
vel calcar breve sub labello producta. Petala sepalo 
postico sublatiora. Labellum cum basi columnae con- 
tinuum, longe unguiculatum, erectum, basi in calcar 179 OECHIDACEAE: SCELOCHILUS-COMPARETTIA. 180 breve duplex vel didymura intra calcar calycis pro- 
ductum, trilobatum ; lobi laterales in medio ungue 
intramarginales vel ad apieem unguis auriculiformes 
vel falcati, medius brevis, latus, patens; discus ad 
basin lobi saepe callosus. Columna erecta, semiteres, 
exalata, apoda, ad latera stigmatis parum dilatata; 
clinandrium vix prominulum , truncatum. Anthera 
terminalis, operculars, incumbens, convexa, imperfecte 
bilocularis ; pollinia bina, cerea, subglobosa, sulcata, 
inappendiculata, anthera dehiscente stipiti lineari brevi 
affixa, glandula oblonga. Capsula ignota. 

Herbae epiphyticae, humiles, Andium Americae 
austral is incolae, caulibus brevissimis vaginalis uni- 
foliatis demum in pseudobulbum angustum phis minusve 
incrassatis. Folium coriaceum, non pUcatum. Scapi 
ad basin pseudobulbar urn erecti, tenues, simplices vel 
subramosi. Flo RES mediocres, in racemo pauci, pedi- 
cellati. Bracteae angustae. 

SCELOCHILUS SACCATUS Reiciib. f. pseudobulbis 
breviusculis, anguste ligulatis, vaginis pluribus inaequalibus 
membranaceis oblongis acuminatis vestitis; foliis majusculis, 
carnosulis, oblongo-lanceolatis, breviuscnle acuminatis, basi 
cuneatis et in petiolum breviusculum carnosum attenuatis; 
pedunculo communi robustiusculo, simplici vel vix ramoso, 
foliis satis longiore, inferne vaginis paucis membranaceis 
longiusculis acuminatis remotisque vestito, supeine laxiuscule 
plurifloro; bracteis membranaceis, lineari-lanceolatis, acumi- 
natis, ovario subaequilongis; floribus satis parvis, breviter 
pedicellatis ; sepalis lineari-ligulatis, acutissimis, lateralibus 
paulo longioribus, fere usque ad apieem connatis, basi in 
saccum subsphaerico-oblongum subdidymum productis; petalis 
anguste lanceolatis, acutis, dorso cariuatis, sepalo dorsali 
paulo brevioribus; labello sepalis lateralibus subaequilongo, 
ima basi anguste breviter obtuseque bicalcarato, longe anguste- 
que unguiculato, limbo profunde trilobato, lobis margine inte- 
gerrimis, lateralibus parvis, deutiformibus, linearibus, acutis- 
simis, falcatis, erectis, terminali reniformi, apice leviter emar- 
ginato, disco gibberibus duobus divergentibus aucto ; columna 
longiuscula, satis gracili, ad medium incrassata et angulata. 

Scelochilus saccatus Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 689 
(1863). 

Comparettia saccata Poepp. et Endl. Nov. Gen. ac Spec. 
I. 42. tab. 72 (1836). 

Kadicks namerosae, dense fasciculatae, longissimae, subfiliformes, 
tortnosae, simplices, albidae. Pseudobulbi leviter aggregati, erecli, recti 
vel paulo arcuati, 2 — 2 1 /* cm. loDgi; vaginae adpressae, plicatae, dorso 
carinatae, cinerascentes, V» — 27* cm. longae. Folia erecta vel erecto- 
patula, subplana, laete viridia, 15 — 17 cm. longa, 3—4 cm. lata; nervo 
mediano supra profundiuscule caualiculato, subtus carinato; uervnlis late- 
ralibus numerosis, tenuissimis. Peduxculus communis erectus, strictus vel 
paulo flexnosus, teres, 24 — 26 cm. longus, l 1 /' — 2 mm. crassus; vaginae 
adpressae, Vjt — 27a cm. longae. Pedicklli patuli, filiformes, plus minusve 
arcuati, cum ovario 5—8 mm. longi. Bracteae patulac, satis concavae, 4—8 mm. longae. Flores patuli vel erecto-patuli, segmentis subconniventi- 
bus. Sepala satis concava, straminea, dorsale dorso carinatum, circiter 
1 cm. longum, basi 2— 2 l l* mm. latum, lateralis in valvam 11—12 mm. 
longam, 2 mm. latam connata. Petala erecta, rosea, leviter concava, inferne 
satis attenuata, vix obliqua, 8—9 mm. longa, 2 mm. lata. Labellum 
membranaceum, roseum, unguiculo erecto, piano, 7—8 mm. longo, limbo 
patenti-deflexo, leviter couvexo, 3—4 mm. longo et lato. Columna erecta, 
paulo incurva, basi satis attenuata, 6—7 mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat in Pernvia orientali subandina supra arbores ad Pampayaco 
et Cuchero: Poeppig. In Brasilia confer mina for san adhuc invenienda. — 
Floret Februario. CIV. COMPARETTIA Poepp. et Endl. 

Comparettia Poepp. et Endl. Nov. Gen. ac Spec. I. 42 
(1835, — pro parte); Endlich. Gen. PI. 202; Lindl. in Bot. 
Regist. XXIV. tab. 68; Meissn. PI. Vase. 379 (284); Lemaire 
in Orb. Diet. Sc. Nat. IV. 148; Beer, Prdkt. Stud. Fam. 
Orch. 221; Buchartre, Man. Gen. des PI. IV. 523; Reichb. /. 
in Walp. Ann. Bot. VI. 687; Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. Isl. 
636; Du Buyss. V Orchid. 259; Benth. in Journ. Linn. Soc. 
Lond., Bot. X VIII. 325, in Benth. et Hook Gen. PI. III. 558 
(excl. syn.) ; Hemsl. Biol. Centr.-Amer., Bot. III. 270; Nichols. 
Diet, of Gard. I. 365, IV 519, Suppl. 257; Pfitz. in Engl, 
und Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. II. 6. p. 192; Stein, 
Orchideenb. 161; L'Orchidoph. 1892. p. 146; Veitch, Man. 
Orch. PI. IX. 164; Bois, Orch. 141; Cogn. in Journ. des 
Orch. IV. 177 ; Kerch. Livre des Orch. 270; Williams, Orch. 
Grow. Man. edit. 7. p. 211; L. Lind. Orch. Exot. 670; Sander 

Orch. Guide 32. 

Sepala aequilonga, erecto-patentia, posticum libe- 
rum, lateralia connata, basi in calcar longum tenue a 
petalis liberum producta. Petala sepalo postico aequi- 
longa at latiora. Labellum cum basi columnae con- 
tinuum, basi in calcaria 2 longa linearia intra calcar 
sepalorum inclusa productum, trilobatum ; lobi laterales 
latiuscule auriculiformes erecti, medius patens, sepalis 
multo longior, latissimus, emarginatus. Columna erecta, 
crassiuscula, semiteres, antice sulcata, exalata, apoda; 
clinandrium breve, obliquum, postice acutiusculum. 
Anthera terminalis, opercularis, incumbens, valde con- 
vexa, unilocularis ; pollinia bina, cerea, late ovoidea, 
sulcata, inappendiculata, antbera dehiscente stipiti 
lineari-cuneato affixa, glandula ovata. Capsula ovoidea 
vel oblonga, obtuse trigona, rostrata. 

Herbae epiphytae, Americae tropicae a Brasilia 
et Peruvia usque ad Americam centralem et Indian 
occidentalem incolae, caulibus brevissimis 2 — 3-vagi- 
natis mox in pseudobulbum parvum carnosum unifoliatum 
incrassatis. Folium complanatum, coriaceum, oblongum. 
Scapi ad basin pseudobulbi erecti vel penduli, elongati, 
simplices vel paulo ramosi. F lores speciosi, laxe race- 
most, distincte pedicellati. Bracteae parvae. 181 ORCHID ACEAE : COMPARETTIA. 182 CONSPECTUS SPECIERUM BRASILIENSIUM. 

I. Folia oblonga, basi breviuscule attenuata; labellum sepalis 
lateralibus subdimidio longius, disco nudo, calcaribas 
glabris; columna antice non appendiculata 

1. C. kalcata Poepp. et Endl. 

II. Folia anguste lanceolato-ligulata, inferne longe attennata; 
labellum sepalis lateralibus duplo longius, disco basi bi- 
lamellato, calcaribus ciliatis; columna autice appendicu- 
lata 2. C. coccikea Lindl. 1. COMPARETTIA FALCATA Poepp. et Endl. 
pseudobulbis parvis, oblongis, satis compressis, vaginis paucis 
majusculis tenuiter membranaceis triangulari-lanceolatis acu- 
minatisque vestitis; foliis mediocribus, carnoso-subcoriaceis, 
oblongis, apice abrupte acutis, basi breviuscule atteuuatis; 
pedunculo communi pendulo, satis gracili, foliis multoties 
longiore, simplici vel rarius paulo ramoso, inferne vaginis 
paucis brevibus acutis vel acuminatis remotissimisque vestito, 
superne laxe pauci— plurifloro; bracteis parvis, triangulari- 
lanceolatis, breviuscule acuminatis; floribus mediocribus, brevi- 
uscule pedicellatis ; sepalis submembranaceis, acutis, dorsali 
ovato-oblongo, lateralibus paulo longioribus, usque ad apicem 
in valvam ellipticam integerrimam vel apice minute bidenticu- 
latam connatis, basi in calcar elongatum acutum paulo arcuatum 
antice porrectum productis; petalis anguste obovatis, abrupte 
acutis, subtiliter 7-nervulosis, sepalo dorsali satis longioribus; 
labello tenuiter membranaceo, sepalis lateralibus subdimidio 
longiore, utrinque glabro, sessili, ambit u late obcordato, pro- 
funde trilobato, lobis margine integerrimis vix undulatis, basi- 
laribus minutis, auriculiformibus, subsemirotundatis, superne 
attenuatis, terminali amplo, subreniformi, basi leviter cordato, 
apice profunde angusteque emarginato, disco nudo, calcaribus 
elongatis, capillaribus, subrectis, glabris; columna breviuscula, 
glabra, antice non appendiculata. 

Tabula nostra XLII. Fig. II (habitus cum analyst). 

Comparettia falcata Poepp. et Endl! Nov. Gen. ac Spec. 
I. 42. tab. 73 (1836); Lindl in Benth. PI Hartw. 93, Orch. 
Linden. 24; Beichb. f. in Bonpland. II. 14 et 280, III. 66, 
in Walp. Ann. Bol VI. 688, Otia Bot. Hamb I. 5 et 23; 
Hooh in Bot. Mag. tab. 4980 ; Duchartre, Man. Gen. des PI 
IV. 524; Griseb. Ft. Brit. W.-Ind. Isl. 636; Du Buyss. 
V Orchid. 260; Hemsl. Biol Centr.-Amer., Bot. III. 270; 
Nichols. Diet, of Gard. I. 366; Lindenia IV. 41. tab. 163; 
Joum. of Hort. XVII. 309. fig. 34 (1888): William, Orch, 
Alb VIII. tab. 359, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 211; Stem, 

Orchideenb. 162; Veitch, Man. Orch. PI IX. 165; Bois, Orch. 

142' Kerch. Livre des Orch. 159. fig. 143; L. Lind. Orch. 

Exot. 670; 0. Kuntze, Rev. Gen. PI III. 298; Sander, Orch. 

Guide 32; Urban, Symb. Antill IV 181. 

Comparettia rosea Lindl! in Bot. Regist. XXVI. Misc. 
p 78 (1840); Paxt. Mag. Bot. X tab. 1; Lemaire in Fl. des 

Serrcs II. Mai 1846. p. 89. tab. 6; Duchartre, Man. Gen. 

des PI IV. 523; Nichols. Did. of Gard. I. 366. 

Radices numerosae, dense fasciculatae, elongatae, subfili formes, 
tortuosae, simplices vel leviter ramosae, albidae. n.u»OBUL.. aggregate, 
erecti, recti vel leviter arcuati, laeves, l'^-8 cm. lon gl , 4-6 mm. lat., 

Orchid. III. vaginae adpressae, emarcidae, flavescentes, 1— 3 cm. longae. Folu erecta 

vel plus minusve patula, rigidiuscula, leviter concava vel subplana, supra 

nitida et intense viridia iuterdum dilute purpurascentia , subtus paulo 

pallidiora, 5—10 cm. longa, 2—4 cm. lata; nervo mediano supra pro- 

fundiuscule canaliculato, subtus acut« carinato; nervulis lateralibus nume- 

rosis, in sicco utrinque leviter prominentibus. Pedcncttlcs communis 

satis arcuatus, teres, laevis, purpurascens, 16 — 40 cm. longus, 1—2 mm. 

crassus; vaginae membranaceae, arete adpressae, laeves, pallidae, 6—10 mm. 

longae. Pedicelli patentes, filiformea, recti vel leviter flexuosi, pallide 

virides vel purpurascentes, cum ovario lineari-clavato obtuse trigono 1 ad 

17* cm. longi. Bkacteak patulae, membranaceae, satis concavae, pallidae, 

2—3 mm. longae. Flores patentissimi, subdistichi, purpurei purpureo- 

violacei vel iuterdum intense rosei, segmentis patulis vel erecto-patulis. 

Sepala satis concava, basi leviter attennata, dorsale tenuiter 5-nervulosum, 

7— 7 V* mm. longum, 3 mm. latum, lateralia in valvam dorso carinatam 8 ad 

8V« mm. longam 4 ram. latam connate; calcar lineare, 11— 12 mm. longum, 

basi l 1 /* ram. crassum. Petai.a membranacea, paulo concava, inferne 

satis attenuata, vix obliqua, 9—97* mm. longa, 4— 4V* mm. lata. Labellim 

patulum, subplanum, subtiliter multinervulosura nervulis satis raraosis, 

12 mra. longum, 10 — 11 ram. latum, calcaribus 7—8 mm. longii. Coi.umna 

erecta, vix incurvn, inferne teretiusculn satis attenuata, 4 mm. longa. 

Capsui.a nutans vel pendula, oblonga, obtuse trigona , longitudinally 

crassiuscule 6-costata, basi acutiuscula, apice breviuscule rostrata, fusces- 

cens, 37»— 4 cm. longa, 12 — 13 mm. crassa. 

Habitat in Bolivia ad Rio Juntas altit. 500 m. : 0. Kuntte; in 
Peruvia oricntali subandina supra arbores ad Cuchero ct inter Cassnpi <t 
Pampayaco: Potppig n. 1646; in Peruvia locis liaud indicatis: Mathews 
n. 1815, Jameson; in Andibus ecuadorensibns : Spruce; in Vinctucla 
supra arbores propc Merida altit. 1700 m : Linden n 658: in prov. 
Caracas: Moritz n. 1613, Wagencr; propc S. Antonio: Otto n. 690; in 
Nova Qranata: Linden, Purdic; propc Ocana altit. 1050-1700 m.: 
Schlim n. 747, Wagener; in Costa Rica: Polakoinky n. 167; in Guate- 
mala: Bernoulli et Cario n. 484, Bernoulli n.302; in montibus Arcutuxo 
et Medio Monte: Rartweg ; prope Carthago ad rivos: Friedrichstlial 
n. 1375; propc Coban: von Tuercfchem ex J. Donnell Smith n. 1280; in 
Porto Rico: Sintenis n. 4126; in Jamaica: Morris n. 25 et 2015; in 
Cuba orientali: Wright n. 664; in sylvis ad monte Clarita prope Montc- 
verde altit. 800 m. : Eggers n. 5047. In Brasilia contcrmxna forsan adhuc 
invenienda. — Floret Januario—Septembri. 2. COMPARETTIA COCCINEA Lindl. pseudobulbis 
satis parvis, oblongo-fusiformibus, valde compressis, primum 
vaginis pluribus internis magnis foliaceis externis parvis 
squamiformibus ovato-triangularibus acutisque vestitis, demum 
denudatis; foliis satis parvis, coriaceis, anguste lanceolato- 
ligulatis, apice oblique acutis, inferne longe attenuatis; pedun- 
culo communi nutante, gracili, foliis duplo longiore, inferne 
vaginis paucis brevissimis acutis remotissimisque vestito, 
superne simplici vel rarius vix ramoso laxe 5— 10-floro ; bracteis 
parvis, ovatis vel triangularibus, acutis; floribus mediocribus, 
longiuscule pedicellatis; sepalis membranaceis, aequilongis, 
acutis, dorsali ovato, lateralibus usque ad apicem in valvam 
integerrimam connatis, basi in calcar elongatum acutum satis 
arcuatum antice porrectum productis; petalis ovatis, apice 
abrupte acutis vel subrotundatis et minute apiculatis, sub- 
tiliter 5-nervulosis, sepalo dorsali paulo brevioribus ; labello 
tenuiter membranaceo, sepalis lateralibus duplo longiore, utrin- 
que glabro, sessili, ambitu latissime obcordato, dist.ncte tri- 
lobato, lobis basilaribus minutis, auriculiformibus, subsemi- 
rotundatis, margine integerrimis, lobo terminali amplo, late 
subquadrato vel transverse oblongo, basi subtruncato, apice 
profundiuscule emarginato, disco basi breviuscule bilamellato, 
calcaribus elongatis, capillaribus, arcuatis, ciliatis; columna 
brevi, glabra, infra medium antice appendiculata. 
24 183 ORCHIDACEAE : COMPARETTIA-PLECTROPHORA. 184 Comparettia coccinea Lindl. ! in Bot. Begist. XXIV. tab. 68 
(1838); Drapiez, Encyclogr. Begn. Veget. VI. Dec. 1838 (Bot. 
Beg. et Brit. Ft. Gard.) fig. 5; Maund, Bot. IV. tab. 186; 
Beer, PraJct. Stud. Fam. Orch. 221; Moore, 111 Orch., Compar. 
tab. 1; Duchartre, Man. Gen. des PI. IV. 523; Beichb. f. in 
Walp. Ann. Bot. VI. 688; Lemaire in 111 Hort. XIII. 
tab. 472 (1866); Du Buyss. L 'Orchid. 260; Hemsl. Biol 
Centr.-Amer., Bot. 111. 270; Nichols. Diet, of Gard. I. 366; 
Stein, Orchideenb. 162; Veitch, Man. Orch. PI. IX. 164; Bois, 
Orch. 142; Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. i>. 211; Sent. 
Hort. 1898 p. 48; Sander, Orch. Guide 32. 

Radicks nuraerosae, dense fasciculatae , lougissimae, filiformes, 
flexuosae, simplices, albidae. Pseudobui.bi aggregati, erecti, recti vel paulo 
nrcuati, nitiduli, intense virides, prirnum laeves, demum profundiuscule 
multisukati, lV»-3 cm. longi, 4—8 mm. lati. Folia erecta vel plus 
minusve patula, rigida, leviter concava vel subplana, snpra intense viridia 
et leviter dilute purpurea, snbtus purpurascentia, 5—9 cm. longa, 1 ad 
17» cm. lata; nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde 
prominente; nervulis lateralibns satis numerosis, in sicco utrinque paulo 
prominentibus. Pbdukcui.us communis satis flexnosus, teretiusculus, laevis, 
atroparpnreus, 15-20 cm. longus, »/4-17« mm. crassus; vaginae mem- 
branaceae, adpressae, laeves, pallidae, 4-5 mm. longae. Pedicklli patentes 
vel subrefracti, filiformes, recti vel leviter arcuati, virides, cum ovario 
lineari-clavato obtnse trigono 17*-2 cm. longi. Bkacteae adpressae, 
membranaceae, satis concavae, pallidae, 2-4 mm. longae. Fi.ores patentes 
vel nutantes, sepalis petalisque erecto-patulis, pallide flavis, margine 
aurantiaco-rubris. Sepai.a basi leviter attenuata, 8-9 mm. louga, dorsale 
satis concavum, tenuiter 5-nervulosum, 5—6 mm. latum, lateralia in valvam 
valde concavara 4— 5 mm. latam connata ; calcar lineare, 12— 15mm. longum, 
basi 1V« mm. crassum. Petala tenuiter membranacea, leviter concava, 
paulo obliqua, basi satis constricta, 7—8 mm. longa, 4—5 mm. lata. 
Labellum scarlatinum, patenti-deflexum, tenuiter 5-nervulosum nervulis 
satis ramosis, 15—16 mm. longum, 13—14 mm. latum, lobis basilaribus 
erectis, lobo terminali subplano, calcaribus 8-9 mm. longis. Columna 
erecta, semiteres, iuferne paulo attenuata, albida, 27»— 3 mm. longa. 
Capsula ignota. 

Habitat in arboribus prov. Rio de Janeiro : Pinel; in rupibus prope 
Mandiocca: Riedel; in Morro Queimado prope Novo-Friburgo: Sommer; 
in prov. Minas Geraes: St.-Hilaire ser. B. 1 n. 984, ser. D. n. 744; ad 
Serra da Capardo: Selloio ser. C. n. 368. — Floret Aprili— Julio. CV. PLECTROPHORA Focke. 

Plkctrophora Focke in Tijdschr. Wiss. en Naluurk. Wetensk. 
Amsterd. I. 212 (1848); Bot. Zeit. 1849. p. 204; Pfitz. in 
Engl, und Prantl, Natiirl. Pjlanzenfam. II 6. p. 192; Kerch. 
Livre des Orch. 270. — Trichocentrum (sect. A) Iieichb. j. 
in Walp. Ann. Bot. VI. 544 (1863). — Comparettia (part.) 
Benth. in Benth. et Hook. Gen. PI. Ill 558 (1883). — 
Jansenia Barb. Bodr. in Vellosia edit, secund. I. 124 (1891) ; 
Pfitz. in Engl, und Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. Nachtr. 

II.— V. 111. 

Sepala aequilonga, erecta vel patentia, posticum 
liberum, lateralia inferne plus minusve connata, basi 
in calcar tubulosum longum tenue decurrentia. Petala 
sepalo postico aequilonga et latiora. Labellum cum 
basi columnae continuum, indivisum, late subrotun- 
datum, cucullatutn, columnam involvens, basi in calcaria 
2 longa subulata intra calcar sepalorum inclusa et cum eo connata productum. Columna brevissima, erecta, 
crassiuscula, semiteres, anticc sulcata, apoda, exalata 
vel apice minute biauriculata; clinandrium breve, obli- 
quum, postice acutiusculum. Anthera terminalis, 
operculars, incumbens, valde convexa, unilocularis vel 
imperfecte bilocularis; pollinia bina, cerea, oblonga vel 
obovoidea, compressa, sulcata, inappendiculata, anthera 
dehiscente stipiti lineari affixa ; glandula minuta, ovata. 
Capsula ignota. 

HeRBAE epiphytae, Brasiliae Guianae et Peruviae 
incolae; caulibus brevissimis fere nullis. Folia dis- 
ticha, ensiformia, equitantia, demum pseudobulbum parvum 
formantia. Scapi inter folia oriundi, brevissimi, uni- vel 
biflori. Flores mediocres vel majusculi, spedosi, lutei 
vel albi. 

conspectus omnium specierum. 

I. Flores majusculi, lutei; ovarium acute triquetrum; petala apice rotun- 
data et minutissime apiculata; labellum apice rotundatum, basi non 
saccatum; columna apice antice biauriculata. 

A. Folia elongata, apice acuminata; sepala ovata; petala 
snborbicularia ; labellum reniformi-orbiculare 

P. TRIQDETRA Cogn. 

(Trichocentrum triquetrum Rolfe! in Gard. Chron. ser. 3. IX. 701 
(1891), in Lindenia VII. 49 tab. 311; Gartenflora 1891. p. 390; 
Veitch, Man. Orch. PI. IX. 170). 

Habitat in Peru via: Hort. Charlesworth. 

B. Folia brevia, apice acuta; sepala lineari- oblonga; petala 
oblongo-obovata ; labellum obovato-rotundatum 

1. P. iridifolia Focke. 
II. Flores satis parvi, albi; ovarium obtuse trigonum; petala 

acuta; labellum apice leviter emarginatum, basi utrinque 
minute saccatum; columna apice non auriculata 

2. P. CULTR1FOUA CogU. 1. PLECTROPHORA IRIDIFOLIA Focke: foliis 
satis parvis, crassis, carnosis, anguste ligulatis, acutis, basi 
satis attenuatis; pedunculo foliis breviori, 1— 2-floro; floribus 
majusculis, segraentis tenuiter membranaceis ; ovario triquetro, 
trialato; sepalis aequilongis, lineari-ligulatis, acuminatis, dorso 
carinatis, lateralibus in calcar elongatum tubulosum rectum 
leviter compressum apice attenuatum et acutissimum productis ; 
petalis obovato-oblongis, apice rotundatis et minutissime apicu- 
latis, subtiliter 7-nervulosis, sepalo dorsali paulo longioribus ; 
labello sepalis lateralibus dimidio longiore, sessili, utrinque 
glabro, indiviso, obovato-suborbiculari, apice late rotundato, 
basi acuto, cucullato, columnam involvente, disco inferne 
bilamellato, lamellis basin versus elevatioribus apice diver- 
gen tibus; columna nana, crassa, apice antice biauriculata. 

Plectrophora iridifolia Focke ! in Tijdschr. Wiss. en 
Naluurk. Wetensk. Amsterd. I. 212 (1848). 

Trichocentrum iridifolium Lodd. ex Lindl. in Bot. Begist. 
XXI V. Misc. p. 94 (1838) ; Beichb. f. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 544. 

Trichocentrum Plectrophora Beichb. f. in Walp. Ann. 
Bot. VI. 544 (1863). 185 ORCHID ACEAE : PLECTROPHORA— DIADENIUM. 186 Folia erecta, rigida, plana, in sicco utrinque tenuiter striata, 4 ad 
4\'-> cm. longa, 7 — 8 mm. lata. Flores lutei. Sepala erecto-patula, satis 
coucava, inferne paulo attenuata, subtiliter 5-nervulosa, 17 — 18 mm. longa, 
372 — 5 mm. lata, lateralia paulo obliqua ; calcar descendeus, 18— 20 mm. 
longum, basi 2 mm. crassum. Petala erecta, apice leviter recurva, paulo 
concava, vix obliqua, inferne satis attenuata, labello incumbentia, 2 cm. 
longa, superne 8 — 9 mm. lata. Labellum erectam, vitellino-auranliaco 
striatum, striis elevatis apice furcatis, 27 — 28 mm. longum, 23 — 24 mm. 
latum. Columna erecta, 3 — 4 mm. longa. Anthera imperfecte bilocularis, 
subcarnosa, albida. Capsula ignota. 

Habitat in Surinam: Wullschlaegel n. 1805; prope Paramaribo: 
Focke. In Brasilia septentrionali forsan adhuc invenienda. — Floret Aprili. 2. PLECTROPHORA CULTRIFOLIA Cogn. pseudo- 
bulbis parvis, suboibicularibus, valde compressis ancipitibus- 
que, basi bifoliatis, apice monophyllis; foliis satis parvis, 
crassis, carnosis, anguste ligulatis, acutis, basi breviter atte- 
nuatis; pedunculo brevissimo, gracillimo, unifloro; floribus satis 
parvis, segmeutis submembrauaceis ; ovario claviformi, obtuse 
trigono ; sepalis aequilongis, ovato-oblongis, acutis, dorso rotun- 
datis, lateralibus paulo angustioribus, basi in calcar elongatum 
leviter arcuatum superne attenuatum apice obtusum productis; 
petalis oblongis, apice acutis, sepalo dorsali aequilongis; labello 
sepalis lateralibus dimidio longiore, subsessili, utrinque glaber- 
rimo, indiviso, suborbiculari, apice leviter emarginato, basi 
subacuto, margine integerrimo, disco ad basin lateraliter 
minute bisaccato; columna brevi, crassiuscula, non auriculata, 
dorso angulosa, apice postice satis producta. 

Tabula nostra XXXV. Fig. I (habitus cum analysi). 

Jansenia cultrifolia Barb. Rodr. in Vellosa edit, secund. 
I. 125 (1891). 

Radices satis numerosae, densiuscule fasciculatae, breves, graciles, 
satis rlexuosae, simplices, albidae. Pseudobulbi solitarii, erecti, intense 
virides, laeves, 8-10 mm. longi et fere totidem lati. Folia rigida, basi- 
laria erecto-patula, terminalia erecta, plana, leviter obliqua, utrinque laevia 
et intense viridia, 4-5 1 /* cm. longa, 7-9 mm. lata. Pedunculus erectns, 
teretiusculus, intense viridis, 6-7 mm. longus, »/« mm. crassus. Pedicelli 
graciles, erecto-patuli, teretiusculi, cum ovario leviter sigmoideo-flexuoso 
17—18 mm. longi. Flores erecti, albi. Sepala erecta, satis concava, 
basi paulo attenuata, 9 ram. longa, dorsale 37* -4 mm. latum, lateralia 
paulo obliqua, 3 mm. lata ; calcar descendens, 15-17 mm. longum, basi 
l»/i mm. crassum. Petala erecta, apice satis recurva, leviter concava, 
vix obliqua, basi satis attenuata, 9 mm. longa, 3-37* mm. lata. Labellum 
erecto-patulum, inferne valde concavum, subtiliter multinervulosum nervul.s 
superne paulo ramosis aureo-lnteis, 14-15 mm. longum, 13 mm. latum. 
Columxa erecta, acute trigona, antice caualiculata, basi incrassata, 3 ad 
4 mm. longa. Capsula ignota. - Species mibi hand visa; descr.pt. ex 
op. supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. communic. 

Habitat in sylvis humidis supra arbores ad Chichiuaku secus flum. 
Yauapery prov. Alio Amazonas: Barbosa Bodrigues. - Floret Aprili. 

CVI. DIADENIUM Poepp. et Endl. 

Diadenium Poepp. et Endl. Nov. Gen. ac Spec. I. 41 (1836); 
Endlidi. Gen. PI. 202; Meissn. PL Vase. 375 (281); Beichb.f. 
Xenia Orch. I. 13, in Walp. Ann. Bot. VI. 687; Benth. in 
Journ. Linn, Soe. Lond., Bot. XVIII. 325 et in Benth. et 
Hook Gen. PI IIP 557 (part.); Pfitz. in Engl, and Prantl, 
Naturl. Pflanzenfam. 11. 6. p. 192; VOrchidoph. 1892. p. 146; 
Kerch. Livre des Orch. 271. Sepala erecta, conniventia, angusta, subaequalia, 
lateralia basi tamen producta in calcar elongatum an- 
guste extinctoriiforme acutum antice usque regionem 
supraapicularem fissum. Petala libera, sepalo postico 
latiora. Labellum fere ad apicem pedis columnae 
insertum, erectum, panduratum, antice rotundatum, 
basi minute callosum, longissime angusteque unguicu- 
latum, basi in calcar duplex intra sepalorum calcar 
productum. Columna erecta, breviuscula, semiteres, 
exalata, basi in pedem longum descendentem producta; 
clinandrium parum prominulum, oblique ascendens, 
hinc lobulatum; rostcllum lineare, retusum, descendens 
intra angulos anticos columnae. Antheka terminaiis, 
operculars, incumbens, valde convexa, ovata, antice 
attenuata, retusa, fere unilocularis ; pollinia bina, cerea, 
depresso-pyriformia, compressa, acutiuscula, inappendicu- 
lata, anthera dehiscente stipiti lineari-cuneato affixa, 
glandula parva. Capsula ignota. 

Herbae epiphyticae, Peruviae orientals incolae, 
CAULIBUS brevissimis unifoliatis demum in pseudobulbum 
parvum incrassatis. FOLIUM majusculum, coriaceum. 
Scapi ad basin pseudobulbi erecti, tenues, apice laxe 
paniculato-ramosissimi. Flores parvi, secus ramulos 
dissiti, brevissime pedicellati. BraCTEAE minutae. 

DIADENIUM MICRANTHUM Poepp. et Endl. pseudo 
bulbis minutis, oblongo-ligulatis, valde compressis; folio coriaceo- 
carnoso, oblongo, acuto, basi satis attenuato; pedunculo com- 
rauni erecto, gracili, folio 2— 3-plo longiore, inferne vaginis 
pluribus brevibus subcoriaceis acutis reraotissimisque vestito, 
superne valde ramoso, ramis patentibus, elongatis, simplicibus 
vel satis ramulosis, densiuscule multifloris; bracteis triangu- 
laribus, acuminatis, ovario 3— 4-plo brevioribus; sepalis mem- 
branaceis, aequilongis, lanceolatis, acutis; calcari subrecto, 
sepalis circiter aequilougo; petalis obovato-oblongis, acutis, 
subtiliter 5-nervulosis, sepalo dorsali subaequilongis ; labello 
tenuiter membranaceo, sepalis lateralibus subaequilongo, angulis 
posticis erectis, callo parvo interjecto, unguiculo lineari lamina 
longiori; columna gracili, claviformi, glabra. 

Diadenium micranthum Poepp. et Endl.! Nov. Gen. ac 
Spec. 41. tab. 71 (1836); Beichb. f. Xenia Orch. I. 13. tab. 6. 
fig. III. et 13—23, in Walp. Ann. Bot. VI. 687. 

Radices numerosae, dense fasciculatae, elongatae, liliformes, tortuo- 
sae, simplices. Pseudobulbi solitarii, erecti vel erecto-patuli, leviter ob h- 
qui, laeves, 1-17. cm. longi, 4 mm. lati. Poui ^rec.a vel -cto-patula, 
rigidiuscula, plana, nitida, saturate viridia, 7-10 cm. longa, 18-23 1 m». 
lata; nervo mediano supra leviter impresso, subtus sat.s prominente, ne vuhs 
lateralibus numerosis, tenuissimis, in sicco utrinque paulo P--nenribu . 
Pkdunculus communis satis flexuosus, teres, castaneus, 20-22 cm. longu, 
vix 1 mm. crassus; vag.kak adpressae, albidae 6-9 mm. longa, Pjon- 
CE uu patuli, capillares, satis flexuosi, cum ovano 4-6 «» long, Flobes 
patuli vel nutantes, rubelli. Skpala satis concava, mater 5 mm. longa, 
CL lata; calcir anguste conicum, 5 mm. longum. basi 1 mm. crassum. 187 ORCHIDACEAE : CHAENANTHE— CENTROGLOSSA. 188 Petala paulo eoncava, vix obliqua, basi satis attenuata, 4 1 /* — 5 mm. longa, 
lVa — 2 mm. lata. Labkllum erectum, apice leviter recnrvum, satis con- 
cavnm, 5 — 6 mm. longum, 2 mm. latum. Columna erecta, vix incurva, 
inferne satis attenuata, 3 mm. longa. Capsui.a iguota. 

Habitat in Peruvia orientali subandina supra arbores ad Cuchero: 
Poeppig. In Brasilia contermina forsan adhuc invenienda. — Floret 
Februario. CVIL CHAENANTHE Lindl. 

Chaenanthe Lindl in Bot. Regist. XXIV. Misc. p. 38 (1888); 
Endlich. Gen. PI. suppl I. 1364; Meissn. PI. Vase. 373 (280); 
Lemaire in Orb. Diet. Sc. Nat. Ill 363; Eeichb. f. in Walp. 
Ann. Bot. VI. 678; Pfitz. in Engl, und Prantl, Nattirl. 
Pflanzenfam. II. 6. p. 102; Kerch. Livre des Orch. 271. — 
Diadenium (part.) Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond., Bot. 
XV 111. 325 (1*81) et in Benth. et Hook. Gen. PL 111 557 
(non Poepp. et Endl.). 

Sepal a subaequilonga, angusta, superius erectum, 
lateralia porreeta, fere usque ad apicem connata, basi 
productae columnae adnata, prope medium late saccata. 
Petala sepalis latiora et magis membranacea, basi 
valde obliqua et columnae productae adnata, revoluta. 
Labellum inferne cum columna connatum, basi in calcar 
cum basi columnae productum, triloba turn, disco nudo. 
Columna erecta, crassa, breviuscula, exalata, basi in 
pedem longum descendentem producta; clinandrium 
parum prominulum, suboblique truncatum. Anthera 
terminalis, opcrcularis, incumbens, satis convexa, antice 
truncata, unilocularis; pollinia bina, cerea, oblongo- 
pyriformia, compressa, inappendiculata, in caudiculam 
linearem elongatam deflexa, glandula minuta. Capsula 
ignota. 

Herb A epiphytica, Brasiliensis. Scapi erecti, 
tenues, apice laxe paniculato-ramosissimi. F LORES parvi, 
brevissimc pedicellati. Bracteae parvae. 

CHAENANTHE BARKERI Lindl. pedunculo com- 
muni longiusculo, superne ramosissimo, rarnis filiformibus, 
Iongiasculis, ad anguluin rectum patulis, satis ramulosis, raulti- 
floris; bracteis triangulari-linearibus, acutissimis, pedicello 
aequilongis; sepalis linearibus, acutissimis; petalis lineari- 
ligulatis, acutis, sepalo dorsali circiter aequilongis; labello 
submembranaceo, sepalis lateralibus subaequilongo , inferne 
erecto, superne patenti-subrecurvo, profunde trilobato, lobis 
margine integerrimis, lateralibus parvis, ad angulum rectum 
insertis, aliformibus, erectis, triaogularibus, obtusis, terminal] 
linguiformi, obtuso, inferne paulo constricto; columna clavi- 
formi. 

Chaenanthe Barkeri Lindl! in Bot. Regist. XXIV. Misc. 
p. 38 (1838); Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 678; Pfitz. in Engl, und Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. II. 6. p. 192. 
fig. 206; Kerch. Litre des Orch. 151. fig. 134. 

Diadenium Barkeri Benth. et Hook, ex Jacks. Index Keiv. 
I. 741 (1893). 

Pseudobui.bi ? . . . Folia ? . . . Pedunculus communis leviter 
flexuosus, teres, 12 cm. longus (vel ultra?). Bracteae patulae, 2 mm. 
longae, basi 2 /s mm. latae. Flores 6—7 mm. lati. Sepala submem- 
branacea, satis eoncava, lateralia in valvam apice breviter Assam connata. 
Petala tenuiter membranacea, leviter eoncava, inferne erecta, superne 
reflexa. Labellum inferne valde concavnm, apice subconvexum. Columna 
paulo incurva, semiteres, inferne leviter attenuata, ut videtnr 2—3 mm. 
longa. 

Habitat in prov. Para : Geo. Barker. — Floret Aprili. CVIII. CENTROGLOSSA Barb. Rodr. 

Centroglossa Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. II. 234 
(1882). — Zygostates (part.) Pfitz. in Engl, und Prantl, 
Natiirl. Pflanzenfam., Nachtr. zu II 6. p. Ill (non Lindl). 

Sepala subaequalia, patentia, libera, dorso cari- 
nata. Petala sepalis subsimilia vel paulo majora. 
Labellum ad basin columnae affixum, majusculum, 
indivisum, sessile, deflexum, profunde saccatum, basi 
in calcar elongatum descendens productum ; discus basi 
callosus. Columna erecta, brevis, antice eoncava, apoda, 
exalata, apice leviter dilatata, basi incrassata et utrin- 
que brachio lineari elongato patentissimo aucta; clinan- 
drium breve, oblique truncatum; rostellum elongatum. 
Anthera terminalis, opercularis, incumbens, cucullata, 
antice acuminata, unilocularis ; pollinia quaterna, cerea, 
ovoidea, compressa, inappendiculata, per paria cohae- 
rentia postico minore, anthera dehiscente stipiti fili- 
formi elongato apice dilatato affixa, glandula minuta 
ovata vel oblonga. Capsula nutans, obovoidea, erostris, 
latiuscule trialata. 

Herbae Brasilienses, pusillae, epiphyticae, CAULI- 
BUS brevissimis, foliatis, mox in pseudobulbum minutum 
carnosum apice unifoliatum incrassatis, radicibus velu- 
tinis. Folia coriacea vel carnosa, angusta. Scapi 
sub pseudobulbo tenues, foliis subbreviores, simplices, laxe 
pauciflori. F LORES parvi, breviter pedicellati, albo- 
virides. Bracteae minutae. 

CONSPECTUS SPECIERUM. 

I. Sepala petalaque margine integerrima; petala dorso rotundata. 

A. Folia lineari-ligulata; flores minuti, brevissime pedi- 
cellati; labellum in calcar infundibuliforme teretius- 

culum insensim productum . . . 1. C. tripollinica Barb. Rodr. 

B. Folia linearia; flores parvi, longiuscule pedicellati; 
labellum in calcar lineari - subclavatum compressum 
abrupte productum 2. C. Glaziovii Cogn. 

II. Petala margine denticulata, dorso carinata. 

A. Folia linearia; sepala late oblongo-ligulata, margine 
integerrima, lateralia breviora ; labellum margine antice 189 OTtCHIDACEAE : CENTKOGLOSSA. 190 acute productum, calcari lineari, superne alato non 

dilatato 3. c. Greesiana Cogn. 

B. Folia anguste lanceolata ; sepala ovata, uiargine denticu- 
lata, subaequilonga ; labellum iiiargiue antice uod pro- 
ductum, calcari lineari-claviformi, non alato 

4 C. macroceeas Barb. Kodr. 1. CENTROGLOSSA TRIPOLLINICA Barb. Rodr. 
pseudobulbis late ovoideo-subglobosis, satis compressis, basi 
bifoliatis, apice monophyllis ; foliis satis coriaceis, anguste 
lineai i-ligulatis, apice acutissimis, inferne longe attenuatis 
fere petiolatis; pedunculo communi erecto vel patulo, filiformi, 
foliis aequilongo vel satis breviore, inferne nudo, apice laxe 
bi — trifloro; bracteis tenuiter membranaceis subpellucidis, 
ovatis, acutis, cucullatis, ovario subdimidio brevioribus; flori- 
bus minutis, brevissime pedicellatis; sepalis membranaceis, 
late ovatis, apice subrotundatis, margine integerrimis, dorso 
superne crassiuscule leviterque carinatis, lateralibus satis 
majoribus ; petalis obovatis, apice subrotundatis, margine inte- 
gerrimis, dorso non carinatis, sepalo dorsali aequilongis; 
labello membranaceo, sepalis lateralibus longiore, extus glaber- 
rimo, intus subtiliter puberulo, profunde saccato, ore late 
subrotundato, margine integerrimo leviter undulato, inferne 
in calcar longiusculum infundibuliforme crassiusculum teretius- 
culum rectum obtusum insensim producto, disco longitudi- 
naliter calloso, callo lato, calloso, pubescente, longitudinaliter 
sulcato; columna gracili, apice leviter incrassata, brachiis 
gracilibus, ascendentibus , falcatis, obtusis, columna paulo 
brevioribus. 

Tabula nostra XCVI. Fig. I (liabitus cum analyst). 

Centroglossa tripollinica Barb. Rodr. ! Gen. et Spec. Orcli. 
Nov. II. 235 (1882). 

Ornithocephalus tripollinicus Barb. Rodr.! loc. cit. I. 136 

(1877). 

Radices satis numerosae, fasciculatae, longiusculae, graciles, leviter 
flexuosae, simplices, albido - cinereae , breviuscule denseque villosae. 
Psettdobulbi erecti vel patnli, intense virides, primum laeves, demum 
leviter plurisulcati, 3—4 mm. longi, 2—3 mm. crassi. Folia erecto-patula, 
rigidiuscula, paulo concava vel subplana, supra nitida et intense viridia, 
subtus paulo pallidiora, 27«— 4 cm. longa, 2— 4 mm. lata; nervo mediano 
supra tenuiter canaliculato, subtus leviter prominente; nervulis lateralibus 
utrinque 2, tenuissimis. Pedunculus communis rectus vel paulo flexuosus, 
teretiusculus, intense viridis, 2— 3 1 /* cm. longus. Pedicelt.i patuli, capil- 
lares, recti vel paulo arcuati, cum ovario acute trigono 3—5 mm. longi. 
Bkacteak patulae, valde concavae, pallidae, 2— 2 l /» mm. longae. Floiiks 
patuli, albi, segmentis patentissimis. Sepala satis concava, unincrvulosa, 
dilute viridia, dorsale 2*/i mm. loDgum, 1V« mm latum, lateralia paulo 
obliqua, 3 mm. longa, 2 mm. lata. Petala tenuiter membranacea, patula, 
leviter concava, subtiliter trinervnlosa, vix obliqua, inferne valde attenuata, 
27* mm. longa, superne 17* mm. lata. Labellum pendulum, totum 4 mm. 
longum, fauce 27* min. latum. Columna erecta, apice leviter recurva, 
17a mm. longa. Capsula nutans, obovoidea, basi obtusa, erostris, trigona 
et latiuscule trialata alis leviter undulatis, 8 mm. longa, 5-6 mm. crassa. 

Habitat in sylvis humidis supra arbores prope Caldas: Regnell 
ser. III. n. 1170 et 1171; ad Pogos de Caldas: Barbosa Rodrigues. - 
Floret Martio—Aprili. 

2. CENTROGLOSSA GLAZIOVII Cogn. pseudobulbis 
ovoideo-oblongis, satis compressis, basi 1— 2-foliatis, apice 

Orchid. III. monophyllis; foliis satis coriaceis, linearibus, apice acutis, 
inferne satis attenuatis; pedunculo communi ascendente, fili- 
formi, foliis multo breviore, inferne nudo, apice laxe bi— tri- 
floro; bracteis tenuiter membranaceis, late ovatis, acutis, 
basi vaginantibus, ovario multo brevioribus; floribus parvis, 
longiuscule pedicellatis, segmentis tenuiter membranaceis sub- 
pellucidis; sepalis aequilongis, oblongo-ligulatis, apice rotun- 
datis, margine integerrimis, dorso tenuiter carinatis, late- 
ralibus paulo latioribus; petalis ovato-ellipticis, apice rotun- 
datis, margine integerrimis, dorso non carinatis, sepalo dorsali 
aequilongis; labello sepalis lateralibus longiore, utrinque 
glaberrimo, profunde saccato, subhemisphaerico, ore late sub- 
rotundato leviter undulato antice leviter producto et obtuso, 
inferne in calcar elongatum lineari-subclavatum compressum 
paulo arcuatum obtusum abrupte producto, disco inferne bre- 
viter tenuiterque bicristato, cristis glabris ; columna crassius- 
cula, sub apice constricta, brachiis linearibus, paten ti-ascen- 
dentibus, satis arcuatis, obtusis, columna paulo longioribus. 

Radices satis numerosae, fasciculatae, breviusculae, satis flexuosae, 
simplices, cinereae, densiuscule breviterque villosae. Psbudobclbi erecti 
vel patuli, laeves vel leviter sulcati, pallidi, 2 — 27* mm. longi, 1 — 17* mm. 
crassi. Folia plus rainusve patula, rigidiuscula, plana vel paulo concava, 
supra intense viridia, subtus paulo pallidiora, subrecta vel falcata, l 1 /* *& 
2 cm. longa, 17* — 27* nam. lata; nervo mediano gracillimo, supia tenuiter 
canaliculato, subtus paulo promiuente; nervulis lateralibus iudistinctis. 
Pedunculus communis erectus vel patulus, satis flexuosus, teretiusculus, 
pallidus, 7*— 17* cm. longus. Pedicei.li patuli, capillares, recti Tfel paulo 
arcuati, cum ovario trigono et angustissime trialato 8-13 mm. longi. 
Bbacteae patulae, valde concavae, pallidae, 17*— 2 mm. longae. Flores 
albi, segmentis patentissimis. Skpala leviter concava, tenuiter trinervu- 
losa, 7 mm. longa, dorsale 27* mm. latum, lateralia vix obliqua, 3 mm. 
lata. Petala paulo concava, subtiliter trinervulosa, vix obliqua, basi 
leviter attenuata, 7 mm. longa, 47*— 5 mm. lata. Labklldm pendulum, 
5—6 mm. profundum, ore 6—7 mm. latum ; calcar 6 mm. longum, l'/« mm. 
latum. Columna subrecta, 2 mm. longa, brachiis 27i— 3 mm. longis. 
Capsula ignota. 

Habitat in prow Rio de Janeiro loco accwato liaud indicato: 
Olaziou n. 17803 in herb. Berol, Mus. Paris, et Kew. 3. CENTROGLOSSA GREENIANA Cogn. pseudo- 
bulbis elliptico-ovoideis, satis compressis, basi 1— 2-foliatis, 
apice monophyllis; foliis satis coriaceis, linearibus, apice acutis, 
basi satis attenuatis; pedunculo communi erecto vel ascen- 
dente, filiformi, foliis multo breviore, inferne nudo, apice 
2— 3-floro abortu saepius unifloro ; bracteis submerabranaceis, 
late ovatis, acutis, basi vaginantibus, ovario multo brevioribus; 
floribus parvis, longiuscule pedicellatis, segmentis tenuiter 
membranaceis subpellucidis; sepalis late oblongo-ligulatis, 
margine integerrimis, dorso carinatis, dorsali erecto-patulo, 
apice rotundato, lateralibus satis brevioribus, patentissimis 
vel reflexis, apice obtusis; petalis anguste obovatis, apice 
rotundatis, margine basi integerrimis superne denticulatis, 
dorso carinatis, sepalo dorsali aequilongis ; labello sepalis late- 
ralibus longiore, utrinque glaberrimo, profunde saccato, hemi- 
sphaerico-suburceolato, ore late subrotundato truncato antice 
satis producto acuto, basi in calcar longiusculum linear* leviter 
arcuatum superne valde compressum et leviter alatum apice 
obtusum producto, disco inferne breviuscule tenuiterque bi- 
cristato, cristis glabris; columna crassiuscula, sub apice 
25 191 ORCHIDACEAE : CENTROGLOSSA-^SAUNDERSIA. 192 valde constricta, brachiis linearibus, patenti-ascendentibus, ad 
medium geniculates, obtusis, columna paulo longioribus. 

Zygostates Greenland Reichb. f. in Gard. Chron. 1869. p. 988. 

Radices satis numerosae, fasciculatae, graciles, elongatae, leviter 
flexnosae, simplices, cinereae, brevissime denseque villosae. PsEUDOBur.Bi 
erecti vel patuli, recti vel paulo obliqui, obscure virides, priinura laeves, 
demum profundiuscule paucisulcati, circiter 4 mm. longi, IV2— 2 mm. lati. 
Folia erecto-patula, superne leviter recurva, rigidiuscula, paulo concava, 
margine sobrevoluta, supra intense viridia, subtus paulo pallidiora, 2Va ad 
5 cm. longa, V{%— 2V2 mm. lata; nervo raediano supra profunde canalicu- 
late, subtus valde prominente; nervulis lateralibus utrinque 2, vix distinctis. 
Pedunculus communis paulo flexuosus, teretiusculus, viridis, I 1 /*— » cm. 
longus. Pedicei.li patuli, subcapillares, recti vel paulo arcuati, cum ovario 
acute trigono 8—12 mm. longi. Bracteae patulae, valde concavae, pallidae, 
IV2— 2 mm. longae. Flores patuli vel nutantes, segmentis pallide viridi- 
bus. Sepala satis concava, basi panlo constricta, tenuiter trinervulosa, 
3 mm. lata, dorsale 67n — 7 mm. longum, lateralia satis obliqua, 5 mm. 
longa. Petai-a erecto-patula, leviter concava, paulo obliqua, iuferne satis 
attenuata, snbtiliter trinervulosa, 7 mm. longa, 4'/« nini. lata. Labei.lum 
album, pendulum, circiter 5 mm. profundum et 6 mm. latum; calcar 5 mm. 
longum, */$ mm. latum. Columna paulo incurva, 27« mm. longa, bracbiis 
tenuiter membranaceis, 3—37» mm. longis. Capsula ignota. 

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Bowman; in sylvis virgineis supra 
arbores ad Serra Cantareira et ad Alto da Serra altit. 900 m. prov. S. Paulo : 
Comm. Qeogr. e Geol. S. Paulo n. 3274 et4041. - Floret Octobri- Novembri. 4. CENTROGLOSSA MACROCERAS Barb. Rodr. 
pseudobulbis ovoideo-subglobosis, leviter compressis, basi 
1 — 2-foliatis, apice monopbyllis ; foliis satis coriaceis, anguste 
lanceolatis, apice acutissimis, iuferne longe attenuatis fere 
petiolatis; pedunculo communi patulo, subfiliformi, foliis multo 
breviore, inferne nudo, apice saepius bifloro; bracteis mem- 
branaceis, ovatis, acutis, ovario multo bievioribus; floribus 
parvis, longiuscule pedicellatis, segmentis tenuiter membrana- 
ceis; sepalis subaequilongis, apice rotundatis, dorso carinatis, 
margine tenuiter denticulatis, dorsali erecto-patulo, elliptico- 
ovato, lateralibus jwtentissimis vel reflexis, ovatis ; petalis 
obovatis, apice rotundatis, dorso carinatis, margine fere usque 
ad basin tenuiter denticulatis, sepalo dorsali satis longioribus; 
labello sepalis lateralibus longiore, fundo leviter pubescente 
caeterum glaberrimo, profunde saccato, hemisphaerico-sub- 
urceolato, ore rotundato truncato antice non producto, basi 
in calcar elongatum lineari-clavatum leviter arcuatum late- 
raliter valde compressum apice obtusum producto, disco inferne 
breviuscule tenuiterque bicristato, cristis glabris; columna 
crassiuscula, sub apice valde constricta, brachiis linearibus, 
patenti-ascendentibus, valde arcuatis, obtusis, columnae circiter 
aequilongis. 

Tabula nostra XL VI- Fig. II (liabitus cum analysi). 

Centroglossa macroceras Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 235 (1882). 

Radices plures, fasciculatae, satis graciles, breviusculae , paulo 
flexuosae, simplices, albescentes, breviuscule denseque villosae. Pseudobulbi 
plus roinusve patuli, recti vel vix obliqui, primum laeves, demum leviter 
sulcati, intense virides, 3—4 mm. longi, 2 — 3 mm. crassi. Foi-U plus 
minusve patula vel reflexa, satis arcuata, leviter convexa, supra nitida et 
intense viridia, subtus paulo pallidiora, 27* — 4 cm. longa, 4 — 6 mm. lata; 
nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde prominente; 
nervulis lateralibus indistinctis. Pedunculus communis paulo flexuosus, teretiusculus, viridis, vix 1 cm. longus. Pedicelli patuli, filiformes, leviter 
arcuati, cum ovario obtuse trigono 5—8 mm. longi. Bracteae snb- 
adpressae, satis concavae, pallidae, \ l h mm. longae. Flores patentes vel 
nutantes. Sepala satis concava, virescentia, 5 mm. longa, dorsale inferne 
satis attenuatum, 2Y« mm. latum, lateralia satis obliqua, basi paulo atte- 
nuata, 3 mm. lata. Petala erecto-patula, apice leviter incurva, satis 
concava, distincte obliqua, basi valde constricta, alba, 672 mm. longa, 
4 mm. lata. Labellum album, pendulum, circiter 4 ram. latum et pro- 
fundum; calcar 8—9 mm. longum, basi 7* mm. superne l l h ram. latum. 
Columna paulo incurva, 3 mm. longa. Capsula ignota. — Species mihi 
haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. 
communic. 

Habitat in sylvis supra arbores ad Rodeio prov. Rio de Janeiro: 
Barbosa Rodrigues. — Floret Octobri. CIX. SATJNDERSIA Reichb. f. 

Saundersia Reichb. f. in Proc. Bot. Congr. Lond. 120 (1866), 
Beitr. Orchid. 17 (1869), Xenia Orch. II. 180; Benth. in 
Joiirn. Linn. Soc. Lond., Bot. X VIII. 327, in Benth. et Hook 
Gen. PI. III. 561; Nichols. Diet, of Gard. III. 368; Pfitz. 
in Engl, und Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. II. 6. p. 193; 
Kerch. Livre des Orch. 271. 

Sepala subaequalia, libera, ovata, erecta. Petala 
sepalis similia sed paulo angustiora. Labellum ima 
basi cum columna breviter connatum et longe calca- 
ratum, calcari in axi floris incluso, ungue longo latius- 
culo sepala superante, lamina bilobata. Columna brevis, 
crassa, biauriculata, basi cum labello conuata, apoda; 
clinandrium truncatum, in rostellum subulato-bifidum 
extensum. Anthera terminalis, opercularis, incumbens, 
unilocularis ; polllnia bina, cerea, ovoideo-oblonga, 
sulcata, leviter compressa, inappendiculata , anthera 
dehiscente stipiti angusto breviusculo affixa, glandula 
parva, angusta. Capsula ignota. 

Herb a epiphytica, Brasiliensis, caulibus brevis- 
simis unifoliatis paucivaginatis, non vel vix in pseudo- 
bulbum incrassatis. Folium anguste ligulatum, coriaceo- 
carnosum. Scapus brevis, recurvus, dense subfasciculato- 
plurifloncs, bracteis ovatis obtectus. Flores tnediocres. 

SAUNDERSIA MIRABILIS Reichb. f. caule robusto, 
solitario, vaginis pluribus inaequalibus acutis arete imbricatis 
valde inaequalibus exterioribus brevissimis ovatis interioribus 
elongatis triangulari-lanceolatis vestito ; folio anguste cuneato- 
ligulato, apice abrupte acuto, inferne longe attenuato ; pedun- 
culo communi robusto, nutante vel pendulo, inferne vaginis 
pluribus ovato-triangularibus acutis densiuscule imbricatis 
vestito, superne dense capitato-multifloro ; bracteis late ovatis, 
acutis, basi subamplexicaulibus, dense imbricatis, sepalis longi- 
oribus; floribus sessilibus vel subsessilibus; ovario oblongo- 
claviformi, breviuscule subsparseque hispido; sepalis carnosulis, 
erectis, subaequilongis, ovatis, acutis, dorso leviter carinatis, 
carina inferne sparse hispida; petalis ovato-oblongis, acutis, 
imperfecte trinervulosis, sepalo dorsali aequilongis; labello 193 ORCHIDACEAE : 8AUNDERSTA— MESOSPINIDIUM. 194 membranaceo, erecto, sepalis triplo longiore, utrinque glaber- 
rimo, longe lineari-ligulato, apice flabellato-dilatato, profundius- 
cule bifido, cruribus leviter divergentibus, oblique rhombeis, 
apice obtusis, margine integerrimis et obscure undulatis, carina 
crassa utrinque in limbo medio marginante; columna brevis- 
sima, auriculis ascendentibus, lineari-ligulatis, obtusis, glabris ; 
antbera oblonga, antice attenuata, laevi. 

Tabula nostra XXX VII. Fig. II (habitus cum analyst). 

Saundersia mirabilis Reichb. f. in Proc. Bot. Congr. 
Lond. 120 (1866), Beitr. Orch. 19. tab. 6, Xenia Orch. II. 180. 
tab. 170. fig. II et 13—24; Warm. Symb. Fl. Bras. Centr. 
part. XXIX. 847; Nichols. Diet, of Gard. 111. 368. 

Radices numerosissiniae, dense fasciculatae, breviusculae, crassius- 
culae, satis flexnosae, simplices, albidae. Caulis erectus vel erecto-patulus, 
rectus vel paulo arcuatus, leviter compressus, 1 — 2'/» cm. lougus, l'/« ad 
3 mm. crassus; vaginae membranaceae, adpressae, fuscescentes, ezteriores Vi — 1 cm. interiores 2—3 cm. longae. Folia erecta vel erecto-patula, 
crassiuscula, rigidiuscola, plana vel paulo concava, supra saturate viridia, 
subtus paulo pallidiora, 8 — 14 cm. longa, 8 — 15 mm. lata; nervo mediano 
supra tenniter canaliculato, subtus satis proinineute; nervalis lateralibus 
numerosis, in sicco utrinque tenuiter prominentibus. Pedcncui.cs com- 
munis Ratis arcuatus, teretiusculus, 3— 5 cm. longus, V/t— 2 mm. crassus; 
vagikae membranaceae, arete adpressae, fuscescentes, circiter 1 cm. longae. 
Bracteae tenuiter membranaceae, arete adpressae, satis concavae, tenuiter 
plurinervulosae, 1 — l'/t cm. longae. Flores erecti. Ovarium obscure 
trigonum, purpureum, 4—5 mm. longum. Sepala satis concava, uninervia, 
basi breviter attenuata, flaveola, transverse purpureo-zebrina, 6 ram. longa, 
37» — 4 mm. lata, lateralia leviter obliqua. Petala erecta, membranacea, 
leviter concava, paulo obliqua, inferne satis attenuata, flaveola et purpureo- 
zebrina, 6 mm. longa, 2'/» mm. lata. Labellum subplanum, subtiliter 
5-nervulosum, eburneum, 13—14 mm. longum, ad medium 2 1 ,'»— 3 mm. 
et prope apicem 6 — 7 mm. latum. Columna erecta, semi teres, 2 mm. longa. 

Habitat in Brasilia autro-orientali locis Itaud indicatis: Dtscourtilt, 
Blunt, Glatiou n. 16374 a; in sylvis supra arbores ad Lagoa Santa pror. 
Minas Geraes: Warming; ad PinJiciron proc. 8. Paulo: Comm. Qeogr. 
e Geol. S. Paulo n. 3239. — Floret Srptembri Subtribus III. ADEAE Pfitz. 

r 

Adeae Pfitz. Entw. Naturl. Anord. Orch. 106 (1887), in Engl, und Prantl, Naturl. Pflanzenfam. II. 6. p. 80 et 193; Kerch. 

Livre des Orch. 254 et 271. 

Flores non calcarati nee saccati. Sepala petalaque conniventia, non torta. Labellum columnae non adnatum. Anthera 
incumbens. 

CONSPECTUS GENERUM BRASILIENSIUM. 

I. Sepala lateralia alte connata; labellum basi non excavatum, disco tenuiter bicarinato vel leviter bicalloso; columna exauricu- 
lata; folia complanata vel ensiformia. 

A. Folia complanata, non equitantia; sepalum posticum paulo concavum .... CX. MESOSP1NIDIUM Reichb. f. 

B. Folia ensiformia, equitantia; sepalum posticum fornicatum CXI. TlllZEUXIS Lindl. 

II. Sepala lateralia libera vel rarius basi leviter connata; labellum basi leviter ex- 
cavatum, disco crassissime 1— 2-calloso; columna apice longe auriculata; folia saepis- 

sime teretiuscula CXIL QUEKETTIA Lindl. CX. MESOSPINIDIUM Reichb. f. 

Mesospinidium Reichb. f. in Bot. Zeit. X. 929 (1852), Xenia 
Orch. I. 36. tab. 16, in Walp. Ann. Bot. VI. 856; Beer, 
Prakt. Stud. Fam. Orch. 268; Pfitz. in Engl und Prantl, 
Naturl. Pflanzenfam. II. 6. p. 193; Stein, Orchideenb. 350; 
Kerch. Livre des Orch. 271. — Odontoglossum (part.) Benth. 
in Benth. et Hook. Gen. PI. III. 562. 

Perigonium subcarnosum, clausum. Sepala sub- 
aequalia, lauceolata, posticum liberum, lateralia connata, 
apice bifida, basi subsaccata, labello supposita. Petala 
triangulari-lanceolata, acuta, sepalis basi vix imbri- 
cantibus. Labellum ad basin columnae affixum, libe- 
rum, subimmobile, cuneato-obcordatum, limbo revoluto, 
carinac duae unguem marginantes eboraceae nunc antice 
lobatae canalem velutinum inter se linquentes, lamella 
biloba depressa anteposita. Columna brcviuscula, crassa, 
semiteres, apoda, antice profunde excavata; clinandrii 
limbus utrinque descendens; rostellum ascendens, acute triangulum, bicuspidatum . Anthera terminalis, opercu- 
laris, incumbens, depresso-mitrata, unilocularis, antice 
retusa medio cuspidata; pollinia bina, cerea, globosa, 
postice minute perforata, anthera dehiscente stipiti 
piano lineari longiusculo basi paulo dilatato affixa, 
glandula parva, lancea. Capsula ignota. 

Herbae epiphyticae, per Americam tropicam a 
Brasilia usque ad Americam cenlralem dispersae, CAULI- 
BUS foliatis brevibus pseudobulbo unifoliato terminalis. 
Folia pergamenea, oblonga, acuta. Pedunculus sub 
pseudobulbo axillaris, foliis longior, apice paniculatus 
vel racemosus. Flores satis parvi, breviter pedicellati. 
Bracteae parvae. 

MESOSPINIDIUM JUCUNDUM Reichb. f. pseudo- 
bulbo compresso, pyriformi; inflorescentia racemosa; bracteis 
laciniis ovaria pedicellata subaequantibus; sepalis ligulatis, 
obtuse acutis, lateralibus obscure per lineam extus carinatis; 195 OBCHIDACEAE : TRIZEUXIS— QUEKETTIA. 196 petalis ligulatis, acutis; labello longo, ligulato, antice trifido, 
laciniis lateralibus antice obtusis, lacinia media obcordata cum 
apiculo, carinis geminis humilibus oblongis medio emargi- 
natis a basi in basin laciniae anticae intus pilosis; columnae 
pilosae staminodiis bidentatis; anthera pilosula apiculo antico 
ascendente. 

Mesospinidium jucundum Reichb. f. in Gard. Chron. new 
ser. VI. 580 (1876); Keiv Bull, Add. Ser. IV 262. 

Flobes parvi, laete virides, striis et maculis fuscis paucis notati. — 
Species mibi baud visa. 

Habitat in Brasilia loco accurato haud indicato, ex Reichb. f. loc. cit. CXI. TRIZEUXIS Lindl. 

Trizeuxis Lindl. Collect. Bot. tab. 2 (1823), Orch. Seel. 15, 
Gen. and Spec. Orch. 140; Spreng. Syst. Veget. Ill 681 et 
732, Gen. II. 670; Linnaea, II. 530 (Trixeuxis); Leman in 
Did. Sc. Nat. LV. 398; Endlich. Gen. PI. 196; Meissn. PL 
Vase. 375 (281); Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. Isl. 636; Benth. 
in Joum. Linn. Soc. Lond., Bot. XVIII. 329, in Benth. et 
Hook. Gen. PI. III. 566; Hemsl. Biol. Centr.-Amer., Bot. III. 
290; Nichols. Did. of Gard. IV. 96; Pfilz. in Engl, und 
Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. 11. 6. p. 194; Kerch. Livre des 

Orch. 271. 

Sepala subaequilonga, posticum erectum, forni- 
catum, lateralia alte coalita. Petala sepalis subaequi- 
longa, iis latiora. Labellum a basi columnae erectum, 
Hberum, sepalis longius, leviter trilobatum; lobi late- 
rales erecti, unguem auguste marginantes, medius par- 
vus, indivisus; discus bicallosus. Column a brevis, 
erecta, crassa, exalata, apoda; clinandrium truncatum. 
Anthera terininalis, opercularis, incumbens, in appen- 
dicem brevem producta ; pollinia bina, cerea, oblonga, 
inappendiculata, anthera dehiscente stipiti lineari lon- 
giusculo apice parum dilatato affixa, glandula oblonga. 
Capsula brevis, subgloboso-triquetra, breviter rostrata. 

Herba epiphyta, humilis, per American tropicam 
a Brasilia australi et Bolivia usque ad American cen- 
tralem dispersa, CAULIBUS foliatis brevibus pseudobulbo 
unifoliato terminatis. Folia coriacea, non plicata, ensi- 
formia, saepe falcata, vaginis sub pseudobulbo distiche 
imbricaiis. PEDUNCULI sub pseudobulbo axillares, tenues, 
superne paniculato-ramosi. F LORES mimttissimi , in 
ramidis ultimis primum capitati demum dense racemosi, 
pedicellis brevissimis, filiformibus. Bracteae parvae, 
seats rhachin arete approximatae , quaquaversae , fere 
imbricatae. 

TRIZEUXIS FALCATA Lindl. pseudobulbis oblongo- 
ligulatis, valde compressis, apice truncatis, vaginis foliorum vestitis; foliis rigidis, equitantibus, lineari -ligulatis, acutis- 
simis, basi cum vagina articulatis ; pedunculo communi erecto 
vel nutante, gracillimo, foliis saepius multo longiore, iuferne 
simplici vaginis paucis brevibus acuminatis remotissimisque 
vestito, superne plus minusve ramoso, ramis divaricatis apice 
dense multifloris; bracteis anguste triangularibus, acuminatis, 
ovario saepius longioribus ; sepalis membranaceis, dorsali erecto, 
oblongo, obtuso, ventricoso, lateralibus erecto -patulis, late 
oblongis, apice rotundatis, inferne usque ad 2 h conuatis; petalis 
latissime ovato-rotundatis, margine integerrimis, subtiliter 
uninervulosis, sepalo dorsali paulo brevioribus ; labello carno- 
sulo, sepalis lateralibus subdimidio longiore, sessili, ambitu 
oblongo, lobis margine integerrimis, lateralibus paulo pro- 
duces, terminali ovato-triangulari, obtuso; columna claviformi. 

Tabula nostra XLII. Fig. II (habitus cum analysi). 

Trizeuxis falcata Lindl! Collect. Bot. tab. 2 (1823), Gen. 
and Spec. Orch. 140; Hook. Exot. Fl. tab. 126; Lodd. Bot. 
Cabin. X. tab. 975; Spreng. Syst. Veget. III. 732; Reichb. f. 
in Bonpland. II. 14, Beilr. Orch. ^Centr.-Amer. 48; Griseb. 
Fl. Brit. W.-Ind. Isl. 636; Hemsl. Biol. Centr.-Amer., Bot. 
III. 290; Nichols. Did. of Gard. IV 96; 0. Kuntze, Rev. 
Gen. PI III. 301. 

Radices numerosae, dense faseiculatae, elongatae, filifornies, satis 
flexuosae, simplices, albidae. Pseudobulbi erecti vel patuli, leviter aggre- 
gate recti vel paulo arcuati, primum laeves, demum leviter pluricostati, 
nitiduli, laete virides, 1— 17* cm. longi, 2—3 cm. lati. Folia erecta vel 
erecto -patnla, plana, saepius leviter arcuata, intense viridia, subtiliter 
multinervulosa, 3—9 cm. longa, 2—6 mm. lata. Pedunculus communis 
plus minusve arcuatus vel flexuosus, teretiusculus, pallide viridis, 4—20 cm. 
longus, 7s — 1 mm. crassus, ramis filiformibus, longiusculis, simplicibus vel 
leviter ramulosis; vaginae adpressae, submembranaceae, 3— 5 mm. longae. 
Pedicelli patuli, capillares, recti, cum ovario 1— 17a mni. longi. Bracteae 
patulae, satis concavae, 1—2 mm. longae. Flores patuli, flavescentes. 
Sepala 17a mm. longa, dorsale valde concavum, */i mm - l atum > lateralia 
in valvam satis concavam 17* mm- latam connata. Petala erecta, tenuiter 
membranacea, satis concava, 17* mm. longa, V/s mm. lata. Labellum 
rigidum, inferne erectum, superne patulum, valde concavum, 2 mm. longum, 
fere 1 mm. latum. Columna recta, semiteres, inferne satis attenuata, 
1 mm. longa. Capsula erecta vel patula, 3—4 mm. crassa. 

Habitat in sylcis supra arbor es prov. Bahia: Blanchet ft. 6001; 
ad flum Ilheos: Wawra et Maly n. 220 et 392; in prov. Minas Geraes 
supra arbores inter Ouro Preto et Marianna: Sena ex Schwacke n. 9379 
et 9399; in prov. Rio de Janeiro: Gaudichand n. 375 et 379, Glaziou 
n. 5493; in prov. S. Paulo prope Santos: Burchell n. 3144; ad Juru 
Mirim: Comm. Geogr. e Geol. S. Paulo n. 2772; in prov. S. Catharina: 
Fritz Muller n. 34S; ad Tubardo: Fr. Mailer; in arboribus ad Blumenau: 
Schwacke n. 4994. Etiam in Bolivia ad Rio Juntas altit. 500 m. : 
0. Kuntze; in Columbia: Humboldt, Engel; in prov. Cauca alt. 500 ad 
1200 m : Lehmann n.820; ad Sta. Martha: Purdie; in Costa-Rica prope 
Cartago: Oersted; in Venezuela prov. Caracas prope coloniam Tovar: 
Fendler n. 1389; in ins. Trinitatis: Crueger, Dr. Bradford. — Floret 
Augusio — Novembri. CXII. QUEKETTIA Lindl. 

Quekettia Lindl. in Bot. Regist. XX V. Misc. p. 3 (1839) et 
Folia Orch., Oct. 14, 1852; Endl. Gen. PI. Suppl. I. 1364; 
Meissn. PI. Vase. 375 (281); Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 689; Benth. in Joum. Linn. Soc. Lond., Bot. XVIII. 329, 
in Benth. et Hook. Gen. PI. III. 569; Nichols. Did. of Gard. CARTON QUI SERA REMPLACfi. 197 ORCHID ACE AE : QUEKETTIA. 198 111. 262; Pfitz. in Engl, und Prantl, Naliirl. Pftanzenfam. 
II. 6. p. 194, Nachtr. 110; Kerch. Livre dcs Orch. 271. — 
Capanemia (part.) Barb. Bodr. Gen. et Spec. Orch. PL I. 137 

(1877). 

Sepala subaequalia, erecta, angusta, petaloidea, 
libera vel rarius lateralia inferne connata. Petala 
sepalis similia. Labellum a basi columnae erectum, 
liberum, sepalis aequilongum vel paulo majus, sessile, 
indi visum, basi leviter excavatum, disco crassissime 
1 — 2-calloso. Columna erecta, brevis vel brevissima, 
gracilis vel crassa, apoda, apice auriculis 2 elongatis 
patentibus vel recurvis appendiculata ; clinandrium trun- 
catum. Anthera terminalis, opercularis, incumbens, 
unilocularis ; pollinia bina, cerea, ovoideo-subglobosa, 
sulcata, inappendiculata , anthera dehiscente stipiti 
lineari affixa, glandula minuta. Capsula ignota. 

Herbae Brasilienses, pusillae, epiphyticae, cauli- 
BUS brevissimis 2 — 3 -vaginalis mox in pseudobulbum 
carnosum apice unifoHatum incrassatis. Folia parva, 
carnosula, saepius linearia et teretiuscula. Scapi infra 
pseudobulbum simplices, filiformes, pauci — pluriflori. 
Flore s parvi vel minuti, ad axillam bracteae parvae 
scariosae subsessiles. 

conspectus specierum. 

I. Folia linearia, teretiuscula. 

A. Panicula pluriflora; sepala lateralia basi breviter con- 
nata; petala obtusa; labellum bicallosum; columna 

gracilis, longiuscula, auriculis inflexis 1. Q. microscopica Lindl. 

B. Racemi 1 — 3-flori; sepala lateralia usque ad basin libera; petala 
acutissima; labellum unicallosum; columna crassa, brevissima, auri- 
culis antice porrectis. 

1. Sepala petalaque dorso rotundata; labellum ad 
medium leviter constrictum, callo basi leviter ex- 
cavato, apice producto et bidentato; columnae auri- 
culae longiusculae, anguste triangulares, subrectae 

2. Q. micromera Cogn. 

2. Sepala petalaque dorso carinata; labellum ad medium 
non constrictum, callo basi convexo, apice non pro- 

- ducto rotundato ; columnae auriculae elongatae, fili- 
formes, valde recurvae 3. Q. carinata Cogn. 

II. Folia lanceolata, complanata 4. Q. Tberksiak Cogn. 1. QUEKETTIA MICROSCOPICA Lindl. pseudo- 
bulbis parvis, oblongis, leviter compressis, junioribus vaginis 
pluribus squamiformibus inaequalibus imbricatis ovatis vel 
oblongis acutisque vestitis, vetustioribus denudatis; foliis 
longiusculis, carnosis, teretiusculis, supra profundiuscule sul- 
catis, apice longiuscule attenuatis et acutissimis ; pedunculo 
communi erecto vel ascendenti, subfiliformi, foliis longiore, 
inferne simplici fere nudo, superne leviter ramoso laxiuscule 
multifloro; bracteis minutis, membranaceis, ovatis, acutis; 
floribus parvis, subsessilibus, segmentis tenuiter membranaceis; 
sepalis aequilongis, lineari-ligulatis, acutiusculis, lateralibus 
basi leviter gibbosis breviter connatis; petalis anguste ligulato- 

Orchid. HI. oblongis, apice obtusiusculis, sepalo dorsali aequilongis; labello 
erecto, sepalis lateralibus aequilongo, carnosulo, obovato- 
oblongo, basi leviter dilatato breviter obtuseque auriculato, 
superne lateraliter plicato, apice triangulari-acuto, disco in- 
ferne excavato, bicalloso; columna gracili, longiuscula, auri- 
culis breviusculis, inflexis; anthera rotundata, antice acutis- 
sime apiculata. 

Tabxda nostra XXXIV. Fig. II (habitus cum analyst). 

Quekettia microscopica Lindl. ! in Bot. liegist. XX V. Misc. 
p. 3 (1839), Folia Orch., Quel. p. 1; Reichb. f. in Walp. 
Ann. Bot. VI. 690; Nichols. Diet, of Gard. III. 262. 

Quekettia chrysantha Barb. Bodr. in VeUosia, edit, secund. 
I. 130 (1891). 

Radices numerosae, fasciculatae, breves, filiformes, leviter flexuosae, 
simplices, albidae. Pseudobulbi erecti vel erecto-patuli, laeves, intense 
virides, non vel vix obliqui, 7 — 10 mm. lougi, 3 mm. lati; vaginae arete 
adpressae, membrauaceae, laeves, fulvae, exteriores '/* cm. inter iores l'/« cm. 
longae. Folia erecta, rigida, saturate viridia, interdum pallide viridi et 
purpureo variegata, 7—12 cm. longa, 2 — 3 mm. lata. Pedunculus com- 
munis strictus vel paulo fiexuosus, teretiusculus, intense viridis, 8 cm. 
longus vel longior. Pedicem.i capillares, cum ovario 1 — l'/i mm. longi. 
Flores patuli, flavi, segmentis erectis, apice leviter recurvis. Sepai.a satis 
concava, 7 — 8 mm. longa, 2 mm. lata, lateralia vix obliqua. Pktala paulo 
concava, basi vix attenuata, leviter obliqua, 7—8 mm. longa, 2 1 /* «ntn. 
lata. Labellum satis concavum, 7 — 8 mm. longum, superne 3 mm. latum. 
Columna recta, semiteres, 4 mm. longa. 

Habitat in Brasilia loco accurato haud indicato: Loddiges; in sylvis 
humidis supra arborcs ad Chichiuahu prov. Alto Amazonas: Barbosa 
Rodrigues. — Floret Aprili. 2. QUEKETTIA MICROMERA Cogn. pseudobulbis 
minutissimis, ovoideo-subglobosis, teretiusculis, apice leviter 
rugosis, basi bifoliatis; foliis brevibus, carnosulis, anguste 
linearibus, teretiusculis, supra tenuiter sulcatis, apice acutis- 
simis; pedunculo communi ascendenti, capillar!, simplici, foliis 
satis breviore, inferne nudo, apice 1— 2-floro; bracteis ovatis, 
acutis, ovario aequilongis ; floribus minutis, subsessilibus, seg- 
mentis membranaceis; sepalis usque ad basin liberis, lineari- 
lanceolatis, breviter acuminatis, dorso rotundatis, lateralibus 
paulo longioribus; petalis oblongo-lanceolatis, breviter acumi- 
uatis, sepalo dorsali aequilongis ; labello erecto, superne leviter 
recurvo, sepalis lateralibus aequilongo, membranaceo, oblongo- 
panduriformi, apice subabrupte acutissimo, disco usque ultra 
medium" latissime crasseque calloso, callo carnoso, basi ex- 
cavato, apice producto acute bidentato; columna crassa, brevis- 
sima, auriculis longiusculis, anguste tiiangularibus, acutis 
simis, subrectis, antice porrectis; anthera supra leviter sulcata, 
antice anguste producta, apice truncata non incrassata. 

Tabula nostra XXXV. Fig. II (7tafcirus cum analyst). 

Capanemia micromera Barb. Rodr.! Gen. et Spec. Orch. 
Nov. I. 138 (1877). 

Radices numerosae, dense fasciculatae, longiusculae, filiformes, satis 
flexuosae, simplices, albescentes. Psbcdobulbi dense aggregati, erecti, 
inferne laeves, intense virides, 3-4 mm. longi, 2V«-3 mm. lati. Foi.ia 
erecta vel erecto-patula, rigida, recta vel leviter arcuata, intense viridia, 
1Vi-2Vi cm. longa, 17« mm. lata, s /*-l mm. crassa. Pedunculus com- 
munis plus minusve fiexuosus, teretiusculus, viridis, 1— V/t cm. longus 

26 199 ORCHID ACEAE: QUEKETTIA— TABULAE EXPLICATAE. 200 PKDICS1.11 patuli, capillares, cum ovario 1— 17» mm. longi. Bracteae 
patulae, pellucidae, vahle coneavae, dorso carinatae, pallidae, 1 — l l /» ram. 
longae. Flores erecti vel patuli, albi, segmentis erecto -patulis, apice 
interdum leviter incurvis. Sepai.a satis concava, */» ram. lata > dorsale 
2— 2 1 /* mm. longum, lateralia leviter obliqua, 2 1 /* ram. longa. Petala 
leviter concava, paulo obliqua, inferne satis attennata, 2— 2 1 /* ram. longa, 
*/* mm. lata. Labellim panlo concavum, 27« mm. longum, superne 
8 /4— 1 mm. latum, callo pallide flavo. Colu.msa lateraliter satis compressa, 
basi valde constricta, vix */« mm. longa. 

Var. £. major Cogn. 

Planta robustior. Pseudobulbi ovoideo-oblongi, 8—12 mm. longi. 
Folia crassiora, usque 5 cm. longa. Pedunculus communis 2-3 cm. 
longus, 4-6-florus. Pkdicelli cum ovario Vi't—2 mm. longi. Bracteae 
17a — 2 mm. longae. Flores ut iu typo. 

Habitat in sylvis humidis supra arbores sccus fium. Dourado prov. 
Minas Oera'es: Barbosa Rodrigues; in arboribus prope Caldas: Regnell 
set: III. n. 1172; prope Caldas in arboribus locis paludosis ad Riburdo 
dos Buggris: Lindberg n. 542; in arboribus prope Campanha: Schreiner 
ex Schivacke n. 5506. — Var. p. In Brasilia ausiro-orientali loco accu- 
rate haud indicato: Glaziou n 17788. — Floret Junio—Augusto. 3. QUEKETTIA CARINATA Cogn. pseudobulbis 
minutissimis, ovoideis, basi bifoliatis; foliis brevibus, carno- 
sulis, anguste linearibus, teretiuscnlis, supra tenuiter sulcatis, 
apice acutissimis; pedunculo communi ascendente, capillari, 
simplici, 1— 3-floro; floribus minutis, subsessilibus, segraentis 
membranaceis ; sepalis usque ad basin liberis, lanceolatis, 
breviter acuminatis, dorso acute carinatis, lateralibus paulo 
longioribus ; petalis oblongo-lanceolatis, acutis subacuminatis, 
dorso acute carinatis, sepalo dorsali subaequilongis ; labello 
erecto, superne paulo incurvo, sepalis lateralibus satis longiore, 
carnosulo, oblongo-ligulato subspathulato, ad medium non con- 
stricto, apice abrupte acutissimo, disco fere usque ad apicem 
latissime crasseque calloso, callo carnoso, convexo, laevi, apice 
rotundato non producto; columna crassa, brevissima, auriculis 
elongatis, lineari-subulatis, antice porrectis, superne valde 
recurvis ; anthera supra leviter sulcata, antice anguste longe- 
que producta, apice truncata incrassata. 

Tabula nostra XXXV. Fig. Ill (analysis). 

Capanemia carinala Barb. Bodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 243 (1882). 

Pseudobulbi . . . Folia . . . Peddnculus . . . Flores albi. Sepala 
satis concava, inferne valde attennata, 1 /» mm. lata, dorsale erectum, 
superne paulo incurvum, 2 mm. longum, lateralia erecto -patula, satis 
obliqna, 274—27* mm. longa. Petala erecto -patula, superne leviter 
incurva, satis obliqna, inferne valde attenuate, l 3 /« — 2 mm. longa, */a ram. 
lata. Labkllum paulo concavum, 3 mm. longum, superne 1 mm. latum- 
Columna laterariter leviter compressa, basi satis constricta, f /« mm. longa. — 
Species mihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, analyt. 
a cl. Barb. Rodr. communic. Habitat in sylvis humidis supra arbores ad Serra da Mantiquyra 
prope Sitio prov. Rio de Janeiro : Barbosa Rodrigues. — Floret Septembri. 4. QUEKETTIA THERESIAE Cogn. pseudobulbis 
parvis, ovoideis, leviter compressis, basi bifoliatis, apice mono- 
phyllis; foliis parvis, carnoso-coriaceis, complanatis, lanceo- 
latis, apice acutis, basi satis attenuatis; pedunculo communi 
erecto, filiformi, simplici, foliis satis breviore, basi vagina 
unica membranacea longiuscula acutaque vestito, superne 
laxiuscule 3— 4-floro; bracteis ovatis, acutis, basi vaginantibus, 
ovario paulo longioribus; floribus minutis, brevissime pedicel- 
latis, segmentis membranaceis; sepalis usque ad basin liberis, 
subaequilongis, lanceolatis, acutissimis, dorso rotuudatis, late- 
ralibus vix angustioribus; petalis late lanceolatis, acutis, non 
carinatis, sepalo dorsali subaequilongis ; labello erecto, sepalis 
lateralibus paulo breviore, carnosulo, ovato-lanceolato, ad 
medium non constricto, apice acuto, disco inferne usque ad 
medium latissime crasseque bicalloso, callis carnosis, convexis, 
laevibus, apice incrassatis late rotundatis; columna crassa, 
brevissima, auriculis longiusculis, linearibus, obtusiusculis, 
subincurvis, antice porrectis; anthera postice leviter sulcata, 
antice dilatata, apice subtruncata non incrassata. 

Tabida nostra XXXV. Fig. IV (habitus cum analysi). 

Capanemia Therasiae Barb. Bodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. II. 244 (1882). 

Radices numerosae, dense fasciculatae , breves, filiformes, leviter 
flexuosae, simplices, albescentes. Pseudobulbi erecti vel patnli, dense 
aggregati, laeves, nitiduli, intense virides, 7—10 mm. longi, 5—7 mm. lati. 
Folia crassa, rigida, plus minusve patula, superne leviter recurva, plus 
minusve concava, supra nitidula et intense viridia, subtus satis pallidiora, 
2-3V 2 cm. longa, */«— 1 cm. lata; nervo mediano supra profundiuscule 
canalicular , subtus satis prominente; nervulis lateralibus iudistinctis. 
Pedunculus communis leviter geniculato-flexuosus, teretiusculus, viridis, 
\ 1 li—2 x \i cm. longus. Pedicelli erecto -patuli, capillares, cum ovario 
17s — 3 mm. longi. Bracteae patnlae, membranaceae, valde coneavae, 
dorso leviter carinatae, pallidae, 2— 37* ram. longae. Flores erecti, albi. 
Sepala erecta, apice leviter incurva, satis concava, uninervulosa , 3 ad 
37s mm. longa, dorsale 1 mm. latum, lateralia satis obliqua, basi extus 
valde constricta, 3 /* mm. lata. Petala erecta, satis concava, vix obliqua, 
inferne satis attenuata, uninervulosa, 3 mm. longa, 17* ram. lata. Labellum 
satis concavum, 27« mm. longum, 17* mm. latum, callis flavescentibus. 
Columna teretiuscula, basi valde constricta, V* ram. longa. 

Var. p. angustifolia Cogn. 

Planta paulo minor. Folia lineari-ligulata, 2— 27* cm. longa, 
2 — 3 mm. lata. 

Habitat in sylvis supra arbores ad Pttropolis prov. Rio de Janeiro: 
Barbosa Rodrigues. — Var. ,3. In prov. Minas Qera'es loco accurato haud 
indicato: Schivacke n. 11615. — Floret Maio. Tab. I. Maxillaria multiflora, p. 18. 
II. „ pauciflora, p. 16. 

III. Fig. I. Maxillaria Desvauxiana, p. 53. 

II. » imbricata, p. 59. 

III. » pterocarpa, p. 26. 

IV. Fig. I. „ divaricata, p. 49. TABULAE EXPLICATAE. 

Tab. IV. Fig. II. Maxillaria JRodriguesii, p. 24. V. Fig. I. 


» 


chrysantha var. macrobulbosa, 

p. 47. 


II. 


M 


carinata, p. 52. 


71. Fig. I. 


>» 


leucaimata, p. 17. 


II. 


»» 


var. longifolia, p. 18- 201 ORCHIDACEAE: TABULAE EXPLICATAE. 202 Tab. VII. Fig. T. Maxillaria robusta, p. 19. VIII. 
IX. II 
III. 

Fig. I. 

II. 
Fig. I. 

II. 

in. 

IV. X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

. XV. vernicosa, p. 72. 
vitelliniflora, p. 73. 
picta var. rupestris, p. 40. 
Heismanniana, p. 38. 
lilacea, p. 42. 
polyantha, p. 37. 
phoenicanthera, p. 45. 
serotina, p. 43. 
Maxillaria marginata, p. 48. 
longifolia, p. 33. 
villosa, p. 34. 
rigida, p. 58. 
Fig. I. Maxillaria monantha, p. 15. 
II. » echiniphyta, p. 37. 

gracilis, p. 41. 
pumila, p. 63. 
Parahybunensis, p. 64. 
Ferdinandiana, p. 61. 
acicularis, p. 71. 
Paranaensis, p. 56. 
iridifolia, p. 77. Tab. XXVIII. Fig. II. Maxillaria Yauaperyensis, p. 13. 

III. Macradenia rubescens, p. 113. 

IV. „ Paraensis, p. 114. 
XXIX. Fig. I. „ Regnellii, p. 116. 

II. Notylia hemitricha, p. 131. 
XXX. Fig. I. ,. inversa, p. 128. II. 

III. 

IV. 

XXXI. Fig. I. Fig. I. 

II. 

III. 

XVI. Fig. I. 

II. 

XVII. Fig. I. 

II. 

Maxillaria alba, p. 60. 

chlorantha, p. 22. 
ochroleuca, p. 23. XVIII 

XIX 

XX 

XXI XXII. 
XXIII. 
XXIV. 

XXV. XXVI. 
XXVII. Fig. I. Maxillaria crocea, p. 31. 

II. „ Neowiedei, p. 74. 

III. „ uncata, p. 66. 

Camaridium robustum, p. 85. 
pendulum, p. 84. 
Ornithidium squamatum, p. 93. 
Fig. I. Oruithidium chloroleucum, p. 91. 

II. „ ceriferum, p. 96. 

III. „ flavoviride, p. 97. 

Trigonidium macranthum, p. 100. Fig. I. Trigonidium obtusum, p. 101. 
II. Warmiugia Lofgrenii, p. 119. 
XXVIII. Fig. I. Maxillaria xanthosia, p. 17. pubescens, p. 131. 
nemorosa, p. 134. 
Yauaperyensis, p. 125. 
rosea, p. 136. 

II. Rodriguezia maculata, p. 158. 

Ill ., „ var. sexcristata 

p. 159. 
XXXII. Fig. I „ „ var. bicristata 

p. 159. 
II. ., bifolia, p. 162. 

XXXI II. Fig. I. „ eleutherosepala, p. 167. 

II. „ micropbyta, p. 168. 

XXXIV. Fig. I. „ uliginosa, p. 169. 

II. Quekettia microscopica p. 197. 
XXXV. Fig. 1. Plectrophora cultrifolia, p. 185. 
II. Quekettia micromera, p. 198. 

III. „ carinata, p. 199. 

IV. n Theresiae, p. 200. 
XXXVI. Eulopbidium maculatum, p. 105. 

XXXVII. Fig. I. Telipogon latifolius, p. 109. 

II. Saundersia mirabilis, p. 192. 
XXXVIII. Fig. I. Notylia aromatica, p. 127. 

II. „ sagittifera, p. 126 

III. „ Wullscblaegeliana, p. 135. 
XXX IX. Fig. I. Rodriguezia obtusifolia, p. 164. 

II. „ pubescens, p. 155. 

XL. Fig. I. » venusta, p. 152. 

II. „ secunda, p. 150. 

XLI. Jonopsis paniculata, p. 172. 
XLII. Fig. I. Comparettia falcata, p. 181. 
II. Trizeuxis falcata, p. 195. l: Flos. 

1'. Flos abortivus. 

2. Flos sine labello. 
2'. Flos sine calyce. 

3. Sepalum posticuin. 

4. Sepala lateralia. 

5. Calyx. 

5'. Calyx arte explanatus. 

6. Petalum. 

7. Sepalum posticum et petala. 

8. Petala et labellum. 

9. Labellum. 

9'. Labellum arte explanatnm. 

10. Appendices labelli. 
10'. Pili appendicis labelli. 

11. Apex labelli. 
11'. Calcar labelli. 

12.. Columna. S I G L A. 

12'. Columna sine anthera. 

12". Apex columnae. 

12 s . Pars inferior columnae. 

12*. Rostellum. 

12 6 . Pili colninuae. 

13. Labellum et columna. 

14. Anthera. 

14'. Staminodium. 

15. Pollinarium. 
15'. Pollinia; 

16. Ovarium. 
16'. Pili ovarii. 

17. Ovarium et columna. 

18. Ovarium, labellum et columna. 

19. Fructus. 

19'. Fructus matums apertus. 

20. Semen. 21. Alabastrum. 

22. Bractea. 

23. Inflorescentia vel ejus pars. 

24. Folium vel ejus pare. 

25. Pseudobulbus. 

26. Vagina caul is. 

in. u. Magnitudo naturalis. 

f Magnitudo aucta. 

| Sectio verticalis. 

= Sectio horizontalis. 

a. Pare antice visa. 

d. Pare desuper visa. 

e. Extus visa, 
i. Intus visa. 

1. Pare lateraliter visa, 
p. Pars postice visa, 
s. Subtus visa. 1. 
15.{+) 9.{ in. til MAX [LL ARIA m ultiflor a . <> 
MAXILLABIA pauciflora. 
3. 9.( iu.il.) 12.(m.n.) MAXILLARIA I.Desvauxiana, H.imbricata, III. pterocarpa. 'I. 
I. m+) 15.i+) MAXILLAR1A I. divarkaia, ILRodrigiiesii. 
0.(m n t5A ■ i MAXIELARIA Lchrysantha var. macrobulbosa, Ecarinata 

a . I 

9 (-+2.) 
11 s.(+3) 
/*■•(+) 

9 (+2.) 
MAXILLARIA L leucaimata, BLvar.longifolla. 7. 
«+*) 3.(+2.) 6.(+2.) p. (+3.) 72 .1.(+) 14 . fl . (+) ■*.<+>* f.(m.n.) 3.(+2.) i^2) 6X+2.) 9.(+3) ■ /. ft.(+8) 75.(+) '12X+4) MAXILLARIA Lrobusta, H.vernicosa, nLvitelliniflora. 8. 
a I. 

3.(w rO 'iMn nj (rdii.n) g . . 
/'/ l.< I 
/.i m » I /!'.(/» a.) <)Am ii) 12l.(mn) MAXILLARIA Lpicta var.rupestris, II. Heismaniiiana 1). 

12. (+2.) 1*t. (+¥.) 9 (+2.) 
n. } >.(m.nJ '+.(m.n.) 6,(m.n) 9.(nun.) 3. (in n.) 7 /. On . it.) 6. (rrt.ru) 
9. ( ni . n. > 12. l.(iii.n ) /. (r/t. a) 
,'j. (in it .J '^('"n) 6. (in. ii ) 
I. < in ii. > MAXILLARIA I. lilaciha, II. pqlyantha, ffi.phoemeanthera, TC serolinn. Ill 


/ /. A3 

ft < 

MAX1LLAR1A marginata. 11. 
P.i.C+3.) MAXILLARIA longifolia. 12. 
MAXILLARIA villosa. LO. 
MAX I L LABIA ri &i d a 

<T5 I'l 

9. i. (+2.) 
1. (+3.) MAXILLARIA I. monantha, H. ecliiiiiplrvta. ir>. 
n.a.(+) /o.a.(+) 12.1, (+) MAXTLLARIA L gracilis, ILpumila, BBL Parahybunensis 16. 
9.i.(+2.) 1S.l(m.n) MAXILLARIA I. Ferdinaiidiana, II. acic ul aris. 17. 

3.(3/2) fc (V2) 6. (3/s) 
9. (+2.) 

M(+'2.) MAXILLAKIA I. Parana en sis, ILiridifolia 
/'/.( h£) \XILLAKIA all>«. 19. 
MAX! LL ARIA chlorantha. «> 20. 
9. (+50 MAXILLARIA ochroleuc ji. — I • 
//.i -/;.i MAXILLARIA I. crocea, H. Neowiedei, III. im< ,il<i. *)»> 
CAMARIDIUM robustum. 2,* J. 
15.(+) CAMARIDIUM pendulum. 2b. 
0A+2) I. a 

I 2. (+2) J a p. ORNITHIDIUM squamatuiiL 25. 
9. (+2.) // a. 


a, /v. ,").(iii.ii.j it.iin.n.) (JJm.n.) /SJ ///.//.) 9, 1-2. OHXITIIIDirM" t. cldofoleucun^ ILceriferum, III. flavoviride. 1M>. 
IS. (m n.) 12(m.n.) TltlCOMDirM ma era nth am. 27 
I ■£.. ( "r ) I. TRIGONIDIUM obtusum, ILWARMINGfA Lofgrenii. ua. 
/'/./. (4) MAXILLA1UA I. xanthosis II.Yauaperyensis. >I\( RAhOIA lll.mlwsc<>iis,IY. ftimmsis. mm « f . 
3.(m.n.) 4 (m a.) a. (in in 9.(m.n.) f8.(+£) tMACRADENIA ReSneM, II NOTYIJA hemitricha. 30. 
NOTYLIA Linversa, II. pubescens, DL nemorosa, lYYaiiaperyeiisis 31. 
/. (+3.) 1. 

/(U+fi) .'{.(• 3D *.(+&) 6.(+.*i) ,9. (+4.) ?A / /. /o.(h /. 
/' 
•> 

i 9.(+2.) 
/J.( ■ I LNOTYLIA rosea. RODRIGUEZ1A II. macidata, lll.vnr. sexcristata. ;vi. 

O.lmn) 


2).(m.7L.) f f.(in.n.) 6. (inn .) 
¥ /. p. a 

12. (m. n.) 9.(rn.n> RODRIGUEZIA I.macnlata var.bicristata, II. bifolia. t>t>. 
15.{+) RODRIGUEZIA I. eleutherosepala, DLmieropliyta. :m 
///./.<+) 
12A + ) e.. i. 

14-A+) y 


LRODRIGUEZIA uliginosa, II. QUEQUETTIA raicroscopica. T. 3.(wtnJ 0'.( ///.//.) 
9.< »».«. 4. (/w.//.) /'/.«.(+& f£a.(+3.) 77. £.(+$ 7«£(+) 

/l'a-/l\> ^. 
;4.(+) 

3.(+7G) 
n. 
6.(+/0.) *.<+70.) 24:= (+5) 9. MO.) 
a . p. I . 

15. ( + ) III. 3.0/f/.) fc(+70.) &(+/0J 

n.(-\vi.) 
IV. 7. (+2.) i 2 ). (+6.) ^.(+e>.) a (+6.) 

.9. (+8) 72.( + ) 

z. l. 

m i ) fl(+/«) 

I.PLKI TIIIM'IHH! \ nillril'olia, OUEQUETTM H. micromera, DLcarinata, IV. Therasiae 
E IJL O P H I DIUM macul a turn. :\7. 
3. (+3.) I. TELIPOGON latifolium. II. SAUNDERSIA mirabilis. 
1. (+3.) 9. (+3.) NOTYLIA I. aromatica, II. sagittifera, DL^Vullsehlaegeliaita. 
RODRIGUEZIA I. obi n si folia, IL pubestens. 
RODRIGUEZIA I. venitsta, II. secunda. 41. 
JONOPSIS panic ixl at a. 
I. C(|MPARETTIA falcate. II. TRIZKUX1S falcate. flora Hit a«ii,ii:\»i» 

ENUMERATIO PLANTARUM m BRASILIA 

HACTENUS DETECTARUM 

QDAS 8UK ALIORUMQUE BOTANIOORDM STUDIIS DESCRIPTAS ET METHODO NATURALI 

DIGESTAS PARTIM ICONE ILLUSTRATAS 

EDIDERUNT 

CiROLOS FRIDE10S PHILIPPUS DE MARTIOS ET ADBOSTDS HUB EICHLER 

IISQUE DEFUNCTIS SUCCESSOR OPUS 

HU8EI C. R. PAL. VINDOBONENSI8 AUCTORE STEPH. ENDLICHER 
8UCCE880RE ED. FENZL CONDITUM 

si B AUSPIOII8 

FERDINANM I. LUDOVICI I. 

AU8TRIAE IMPERATOI? BAVARIAE REGIS 

PETRI n. 

BRASILIAE IMPERATORI8 

:\ U l;KASILIl-:XSI> LIHEUALITATE. FASCICULUS CXXVIIT 

on Expow 

C-ontintuitio fat> X\\ II -' Orchipaoea* vlii I'RETTCJM 4M BrieiNMurk. MOKACHII LDENBOURG « comm. 

4. \.m. Martif 10OS. 197 ORCHID ACE AE : QUEKETTIA. 198 III. 262; Pfitz. in Engl, und Prantl, Naiiirl. Pflanzenfam. 
II. 6. p. 194, Nachfr. 110; Kerch. Litre dcs Orch. 271. — 
Capanemia (part.) Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. PI. I. 137 

(1877). 

Sepala subaequalia, erecta, angusta, petaloidea, 
libera vel rarius lateralia inferne connata. Petala 
sepalis similia. Labellum a basi columnae erectum, 
liberum, sepalis aequilongum vel paulo majus, sessile, 
indivisum, basi leviter excavatum, disco crassissime 
1 — 2-calloso. Columna erecta, brevis vel brevissima, 
gracilis vel crassa, apoda, apice auriculis 2 elongatis 
patentibus vel recurvis appendiculata ; clinandrium trun- 
catum. Anthera terminalis, opercularis, incumbens, 
unilocularis ; pollin[a bina, cerea, ovoideo-subglobosa, 
sulcata, inappendiculata , anthera dehiscente stipiti 
lineari affixa, glandula minuta. Capsula ignota. 

Herbae Brasilienses, pusillae, epiphyticae, CAULI- 
BUS brevissimis 2 — 3 -vaginalis mox in pseudobulbum 
carnosum apice unifoliatum incrassatis. Folia parva, 
carnosula, saepius linearia et teretinscula. Scapi infra 
pseudobulbum simplices, filiformes, paaci — pluriflori. 
F LORES parvi vel minitti, ad axillam bracteae parvae 
scariosae subsessiles. 

CONSPECTUS SPECIERUM. 

I. Folia linearia, teretinscula. 

A. Panicula pluriflora; sepala lateralia basi breviter con- 
nata; petala obtnsa; labellum bicallosum ; columna 

gracilis, longinscula, auriculis inflexis 1. Q. microscopica Lindl. 

B. Racemi 1 — 3-flori ; sepala lateralia nsqne ad basin libera; petala 
acutissima; labellum unicallosnra; columna crassa, brevissima, auri- 
culis antice porrectis. 

1. Sepala petalaque dorso rotnndnta; labellum ad 
medium leviter constrietum, callo basi leviter ex- 
cavato, apice prodncto et bidentato; columnae auri- 
culae longinsculae, anguste triangulares, subrectae 

2. Q. micuomeba Cogn. 

2. Sepala petalaque dorso cariuata; labellum ad medium 
non constrietum, callo basi convexo, apice non pro- 
ducto rotundato; columnae auriculae elongatae, fili- 
formes, valde recurvae 3. Q. carixata Cogn. 

II. Folia lanceolata, complanata 4. Q. Therksiae Cogn. 1. QUEKETTIA MICROSCOPICA Lindl. pseudo- 
bulbis parvis, oblongis, leviter compressis, junioribus vaginis 
pluribus squamiformibus inaequalibus imbricatis ovatis vel 
oblongis acutisque vestitis, vetustioribus denudatis; foliis 
longiusculis, carnosis, teretiusculis, supra profundiuscule sul- 
catis, apice longiuscule attenuatis et acutissimis; pedunculo 
communi erecto vel ascendent), subfiliformi, foliis longiore, 
inferne simplici fere nudo, superne leviter ramoso laxiuscule 
multifloro; bracteis minutis, membranaceis, ovatis, acutis; 
floribus parvis, subsessilibus, segnientis tenuiter membranaceis; 
sepalis aequilongis, lineari-ligulatis, acutiuscnlis, lateralibus 
basi leviter gibbosis breviter connatis ; petalis anguste ligulato- 

Orchid. III. oblongis, apice obtusiusculis, sepalo dorsali aequilongis; labello 
erecto, sepalis lateralibus aequilongo, carnosulo, obovato- 
oblongo, basi leviter dilatato breviter obtuseque auricnlato, 
superne lateraliter plicato, apice triangulari-acuto, disco in- 
ferne excavato, bicalloso; columna gracili, longiuscula, auri- 
culis breviusculis, inflexis; anthera rotundata, antice acutis- 
sime apiculata. 

Tabula nostra XXXIV. Fig. II (habitus cum analysi). 

Quekettia microscopica Lindl.! in Bot. Regist. XXV Mi*c. 
p. 3 (1839), Folia Orch., Quek. p. 1; Reichh. f. in Walp. 
Ann. Bot. VI. 690; Nichols. Diet, of Gard. III. 262. 

Quekettia chrysantha Barb. Rodr. in Vellosia, edit, secund. 
I. 130 (1891). 

Radices numerosae, fasciculatae, breves, filiformes, leviter flexuosae, 
simplices, albidae. Pskudobui.bi erecti vel erecto-patiili, laeves, intense 
virides, non vel vix obliqui, 7 — 10 mm. longi, 3 mm. lati; v acinar arete 
adpressae, membrnnaceae, laeves, fulvae, exteriores '/» cm. intetiores Vjtnn. 
longae. Folia erecta, rigid*, saturate viridia, interdum pallide viridi et 
purpureo variegata, 7—12 cm. longa, 2—3 mm. lata. Pkpcncclits com- 
munis strictus vel paulo fiexnosus, teretiuncnlus, intense viridis, 8 cm. 
longus vel longior. Pkimcklli capillares, cum ovario 1 — l'/t ram. longi. 
Fi.obes patuli, flavi, segment!* erectis, apice leviter recurvis. Sepala satis 
concava, 7 — 8 mm. longa, 2 mm. lata, lateralia vix obliqua. Petala paulo 
concava, basi vix attenuata, leviter obliqua, 7—8 mm. longa, 2'/i mm. 
lata. Labellum satis concavnm, 7 — 8 mm. longnm, superne 3 mm. latum. 
Columna recta, semiteres, 4 mm. longa. 

Habitat in Brasilia loco accurato hand indicato: I.oddiges; in sylvis 
humidis supra arborcs ad Chichiuahu pror. Alto Amazonas: Barbosa 
Rodrigues. — Floret Aprili. 2. QUEKETTIA. MICROMERA Cogn. pseudobnlbis 
minutissimis, ovoideo-subglobosis, teretiusculis, apice leviter 
rugosis, basi bifoliatis; foliis brevibus, carnosulis, anguste 
linearibus, teretiusculis, supra tenuiter sulcatis, apice acutis- 
simis; pedunculo communi ascendenti, capillari, simplici, foliis 
satis breviore, inferne nudo, apice 1— 2-floro; bracteis ovatis, 
acutis, ovario aequilongis ; floribus minutis, subsessilibu.*, seg- 
mentis membranaceis; sepalis usque ad basin liberis, lineari- 
lanceolatis, breviter acuminatis, dorso rotundatis, lateralibus 
paulo longioribus; petalis oblongo-lanceolatis, breviter acumi- 
natis, sepalo dorsali aequilongis ; labello erecto, superne leviter 
recurvo, sepalis lateralibus aequilongo, membranaceo, oblongo- 
panduriformi, apice subabrupte acutissimo, disco usque ultra 
medium latissime crasseque calloso, callo carnoso, basi ex- 
cavato, apice producto acute bidentato; columna crassa, brevis- 
sima, auriculis longiusculis, anguste tiiangularibus, acutis- 
simis, subrectis, antice porrectis; anthera supra leviter sulcata, 
antice anguste producta, apice truncata non incrassata. 

Tabula nostra XXXV. Fig. II (l^bitus cum analysi). 

Capanemia microinera Barb. Rodr.! Gen. et Spec. Orch. 
Nov. I. 138 (1877). 

Radices numerosae, dense fascicnlatae, longinsculae, filiformes, satis 
flexnosae, simplices, albescentes. Pseudobulbi dense aggregati, erecti, 
inferne laeves, intense virides, 3-4 mm. longi, 2 l /»— 3 mm. lati. Folia 
erecta vel erecto-patnla, rigida, recta vel leviter arcnata, intense viridia, 
lVt— 2V» cm. longa, V/t mm. lata, 3 /«— 1 mm. crassa. Pedtjnculcb com- 
munis plus minusve fiexnosus, teretiuscnlus, viridis, 1 — Vjt cm. longus. 

26 199 ORCHIDACEAE : QUEKETTIA. 200 Pkdicili.i patuli, capillares, cam ovario 1 — I 1 /* mm. longi. Bbacteae 
patulue, pellucidae, valde concavae, dorso carinatae, pallidae, 1 — 1 Va rum. 
longae. Fi.oris erecti vel patoli, albi, segmentis erecto -patnlis, apice 
interdura leviter incurvis. Srpai.a satis concava, */» mm. lata, dorsale 
2— 2 l /« mm. longum, lateralia leviter obliqua, 2'/» nm. louga. PETAL* 
leviter concava, paulo obliqua, inferue satis attenuata, 2 — 27* mm. louga, 
'/« mm. lata. Labkli.im paulo concavnm, 2'/i ram. longum , superne 
■/« — I ram. latum, callo pallide flavo. Columna lateraliter satis coropressn, 
basi valde constricta, vix '/» ram. louga. 

Var. {3. major Cogn. 

Plawta robustior. Pheudobui.bi ovoideo-oblongi, 8—12 ram. longi. 
Folia crassiora, usque 5 cm. louga. Pkduscui.u.-i communis 2—3 cm. 
longus, 4-6-florus. Prdicklli cum ovario 17a — 2 mm. longi. Buacteae 
l'/t — 2 ram. longae. Flours ut in typo. 

Habitat in sylvis humidia supra arborea aecua flum. Dourado proc. 
Minus Qcrarn: Barboaa Rodrigues; in urboribua prope Caldaa: Regnell 
atr. III. n. 1172 ; prope Caldaa in arboribua locia palttdosis ad Riburdo 
dot Buggria : Lindberg n. 543 ; in arboribua prope Campanha : Schreiner 
ex Schwacke n. 5506. — Var. £. In Brasilia austro-orientali loco accu- 
rate haud indicato: Qlaziou n. 17788. — Floret Junio—Augusto. , 3. QUEKETTIA CARINATA Coon, pseudobulbis 
ininntissimis, ovoideis, basi bifoliatis; foliis brevibus, carno- 
sulis, anguste linearibus, teretinscolis, supra tenuiter sulcatis, 
apice a<-u tissi mis; pedunculo com muni ascendente, capillari, 
simplici, 1— 3-floro; floribus minutis, subsessilibus, segmentis 
membranaceis; sepalis usque ad basin liberis, lanceolatis, 
breviter acuminatis, dorso acute carinatis, lateralibus paulo 
lougioribus; petalis oblongo-lanceolatis, acutis snbacuminatis, 
dorso acute carinatis, sepalo dorsali snbaequilongis ; labello 
erecto, superne paulo incurvo, sepalis lateralibus satis longiore, 
carnosulo, oblongo-ligulato subspathulato, ad medium non con- 
stricto, apice abrupte acutissimo, disco fere usque ad apicem 
latissime crasseque calloso, callo carnoso, convexo, laevi, apice 
rotundato non producto; columna crassa, brevissima, auriculis 
elongatis, lineari-subulatis, antice porrectis, superne valde 
recurvis ; anthera supra leviter sulcata, antice anguste longe- 
que producta, apice truncata incrassata. 

Tabula nostra XXXV. Fig. Ill (analysis). 

Capanemia carinala Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. 11. 243 (1882). 

Pseudobulbi . . . Folia . . . Pedonculcs . . . Flobes albi. Sepala 
satis concava, inferne valde attenuata, l \% mm. lata, dorsale erectnm, 
superne paulo incurvom, 2 mm. longum, lateralia erecto- patula, satis 
obliqua, 2 1 /*— 27i mm. longa. Petai.a erecto -patula, superne leviter 
incnrva, satis obliqua, inferne valde attenuata, l 3 /*— 2 mm. longa, Vs mm. 
lata. Labelldm paulo coucavum, 3 mm. lougum, superne 1 mm. latum. 
Columna lateraliter leviter compressa, basi satis constricta, '/« mm. longa. — 
Species roihi haud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, aualyt. 
a cl. Barb. Rodr. communic. Habitat in sylvis humidis supra arbores ad Serra da Mantiqueira 
prope Sitio prov. Rio de Janeiro : Barbosa Rodrigues. — Floret Septembri. 4. QUEKETTIA THERESIAE Cogn. pseudobulbis 
parvis, ovoideis, leviter compressis, basi bifoliatis, apice mono- 
phyllis; foliis parvis, carnoso-coriaceis, complanatis, lanceo- 
latis, apice acutis, basi satis attennatis; pedunculo communi 
erecto, filiformi, simplici, foliis satis breviore, basi vagina 
unica membranacea longiuscula acutaque vestito, superne 
laxiuscule 3— 4-floro ; bracteis ovatis, acutis, basi vaginantibus, 
ovario paulo longioribus; floribus minutis, brevissime pedicel- 
latis, segmentis membranaceis; sepalis usque ad basin liberis, 
subaequilongis, lanceolatis, acutissimis, dorso rotundatis, late- 
ralibus vix angustioribus; petalis late lanceolatis, acutis, non 
carinatis, sepalo dorsali subaequilongis; labello erecto, sepalis 
lateralibus paulo breviore, carnosulo, ovato-lanceolato, ad 
medium non constricto, apice acuto, disco inferne usque ad 
medium latissime crasseque bicalloso, callis carnosis, convexis, 
laevibus, apice incrassatis late rotundatis; columna crassa, 
brevissima, auriculis longiusculis, linearibus, obtusiusculis, 
subincurvis, antice porrectis; anthera postice leviter sulcata, 
antice dilatata, apice subtruncata non incrassata. 

Tabula nostra XXXV. Fig. IV (liabitus cum analyst). 

Capanemia Therasiae Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. 11. 244 (1882). 

Radices nnmerosae, dense fasciculatae , breves, filiformes, leviter 
flexuosae, simplices, albescentes. Pseudobui.bi erecti vel patuli, dense 
aggregati, laeves, nitiduli, intense virides, 7—10 mm. longi, 5 — 7 mm. lati. 
Folia crassa, rigida, plus minnsve patula, superne leviter recurva, plus 
minusve concava, supra nitidula et intense viridia, subtus satis pallidiora, 
2 — 3V2 cm. longa, Va — 1 cm. lata; nervo mediano supra profundiuscule 
canaliculato , subtus satis prominente; nervulis lateralibus iudistinctis. 
Pedunculus communis leviter geniculato-flexuosus, teretiuscuhis, viridis, 
17a— 2 1 /* cm. longus. Pedicelli erecto- patuli, capillares, cum ovario 
l'/a— 3 mm. longi. Bracteae patulae, membranaceae, valde concavae, 
dorso leviter carinatae, pallidae, 2— 37a mm. longae. Flores erecti, albi. 
Sepala erecta, apice leviter incurva, satis concava, uninervulosa, 3 ad 
37» mm. longa, dorsale 1 mm. latum, lateralia satis obliqua, basi extus 
valde constricta, 3 /« mm. lata. Petala erecta, satis concava, vix obliqua, 
inferne satis attenuata, uninervulosa, 3 mm. longa, 17* mm. lata. Labellum 
satis concavnm, 27a mm. longum, 17* ram. latum, callis flavescentibus. 
Columna teretiuscula, basi valde constricta, 7a mm. longa. 

Var. J3. angustipolia Cogn. 

Planta paulo minor. Folia lineari-ligulata, 2— 27a cm. longa, 
2 — 3 mm. lata. 

Habitat in sylvis supra arbores ad Petropolis prov. Rio de Janeiro : 
Barbosa Rodrigues. — Var. p. In prov. Minas Qeraes loco accurate haud 
indicato: Schwacke n. 11615. — Floret Maio. Subtribus IV. TRICHOPILIEAE Pfitz. 

Tricuopilieae Pfitz. Entw. Natiirl Anord. Orch. 106 (1887), in Engl, und Prantl, Naturl. Pfianzenfam. 11. 6. p. 80 et 194; 

Kerch. Livre des Orch. 254 et 271. 

ba,i .h/ir," " IT" " eC S T l SePak PetalaqBe Pate " tia ' P,erumque ,orta - Labe »™ sae P issi ™* «1«»»«» amplectens, 
bus. ejus adnatum. Anthera mcnmbens. Ovarii sectio transversa zygomorpha. 201 ORCHIDACEAE : TRICHOPILIA. 202 CXIII. TRICHOPILIA Lindl. 

Trichopilia Lindl. Introd. Nat. Syst. edit. 2. p. 446 (1836) 
et in Bot. liegist. XXII. tab. 1863 (1836); EndlicJi. Gen. 
PL 202; Meissn. PI Vase. 376 (282); Mutel, Mem. stir plus. 
Orch. II. 15; Beer, Prakt. Stud. Fam. Oreh. 315; Duchartre, 
Man. Gen. des PL IV.. 475; Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 678, et Xenia Orch. II. 98; Du Buyss. L Orchid. 493; 
Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond,, Bot. XVIII. 326, in Benth. 
et Hook. Gen. PI. III. 559; Hemsl, Biol. Centr.-Amer., Bot. 
III. 272; Regel in Act. Hort. Petropol. X. 371 (Trichopylia); 
Nichols. Diet, of Gard. IV. 83; Pfitz. in Engl, und Prantl, 
Natiirl. Pfianzenfam. II. 6. p. 194; Watson, Orch. 480; Stein, 
Orchideenb. 575; L'Orchidoph. 1892. p. 147; Cogn. in Journ. 
des Orch. III. 31; Veitch, Man. Orch. PL IX. 177; Bois, 
Orch. 145; Kerch. Livre des Orch. 271; Williams, Orch. Grow. 
Man. edit. 7. p. 733; L. Lind. Orch. Exot. 971; Sander, Orch. 
Guide 238. — Pilumna Lindl. in Bot. liegist. XXX. Misc. 73 
(1844), XXXII. tab. 57; Bot. Zeit. 1846. p. 886; Duchartre, 
Man. Gen. des PL IV. 475. — Leucohyle Klotzsch in Index 
Sem. Hort. Berol. 1854. Append. 1. — Trichophila Pritz. Ic. 
Bot. Index I. 1115 (1855). 

Sepala subaequalia, libera, angusta. erecto-patentia. 
Petala sepalis subsimilia. Labelli unguis columnae 
adnatus, vel in parte superiore eum arete involvens; 
lamina patens, lobis lateralibus parum dilatatis, conni- 
ventibus vel cum medio undulato continuis; discus 
nudus vel lamellatus. Columna erecta, elongata, apoda, 
cum labelli ungue teres, apice ad latera stigmatis 
biauriculata vel bidentata ; clinandrium ample mem- 
branaceum, integrum vel trilobum, saepius varie fimbria- 
tum vel ciliato-dentatum. Anther a intra clinandrium 
opercularis, incumbens, convexa, obtusa vel acuminata, 
unilocularis ; pollinia bina, obovoideo-oblonga, ex- 
appendiculata, anthera dehiscente stipiti loriformi affixa, 
glandula parva vel cuneata. Capsula ovoidea vel 
oblonga, erostris vel brevissime rostrata. 

Herbae epiphyticae, Americae calidioris incolae, 
imprimis in Colombia, America centrali et Mexico vigentes, 
PSEUDOBULBIS apice unifoliatis. FOLIUM carnosum, 
erectum, bast complicatum, angustum vel latiusculum. 
Scapi e rhizomate breves, aphylli, paucivaginati, uni- vel 
biflori vel rarius 3—5-flori. Flores speciosi, pedicel- 
lati, sepalis saepe tortilibus. Bracteae parvae. TRICHOPILIA MUTICA Reichb. f. et Wullschl. 
foliis crasse carnosis, lineari-ligulads, dorso convexis, deinum 
subteretibus, Ionge acuminatis, inferne satis attenuatis ; pedun- 
culo communi subfiliformi, nutante, foliis dimidio breviore, 
inferne vaginis 2—3 majusculis subimbricatis acutis vel 
breviter acuminatis vestito, superne usque ultra medium 
laxiuscule 3— 4-floro; bracteis membranaceo-scariosis, cucul- 
latis, ovato-oblongis, acutis, sphacelatis, ovario subaequilongis; 
floribus satis parvis, breviter pedicellatis, segmentis mem- 
branaceis, patulis vel erecto-patulis; sepalis liueari-ligulatis, 
breviter acuminatis, lateralibus paulo longioribus et angusti- 
oribus; petalis late oblongis, acutis, subtiliter 9-nervulosis, 
sepalo dorsali satis brevioribus; labello patulo, basi cum 
columna breviter connato, indiviso, late ovato, margine integer- 
rimo, apice abrupte acuto, basi late rotundato, cochleato, 
utrinque glaberrimo, sepalis lateralibus paulo breviore, disco 
inferne tenuiter unicostato ima basi excavato; columna cras- 
siuscula, teretiuscula, utrinque sub clinandrio mutica, labello 
subdimidio breviore; clinandrio profunde cucullato, non lobato, 
margine erecto, minute serrulato 

Tabtda nostra XLI1I. Fig. I (habitus cum analyst). 

Trichopilia mutica Reichb. f. et Wullschl. ! ex Reichb. J. 
in Walp. Ann. Bot. VI. 679 (1863), Xenia Orch. II. 99 
(1867); Nichols. Diet, of Gard. IV 84. 

Macradenia mutica Lindl.! in Bot. Regist. XXV. Misc. 
22 (1839). 

Ra dicks paticae, fasciculatae, brevissimae, graciles, isimplicrs, ranes- 
ii'iitcs. I'.-i Miuiu i.i'.i solitarii. erect i, oblongi , vnlde comprewf, paulo 
ohliqui, laeves, 12—16 mm. longi, 3— 5 mm. lati, vaginis plurihus tenaiter 
membranacei8 adpressiH majusculis, triangulari-oblongis acuminatis fusces- 
centibus vestiti. Foi.u erecta, rigidiuscula, satis arcuata, plus minusve 
conduplicata, intense viridia, 11 — 12 cm. longa, 4 — 6 mm. lata. PbdOKOULVS 
communis satis arcuatus, teretiusculus, laevis, viridis, 4 — 6 cm. longus, 
vix */' mm. crassus; vagixak t«nuiter membranaceae, leviter ventricosae, 
snbadpressae, obscure virides, 1 — 1'/» cm. longae. Pkdicki.u erecti, sub- 
fili formes, recti vel paulo arcuati, cum ovario 7 — 8 mm. longi. Bractkak 
adpressae, valde concavae, 6 — 8 mm. longae. Flobks erecto- pa tuli, sordide 
albi, rubro laevissime tincti. Skpai.a satis concava, subtiliter 5-nervulosa, 
dorsale inferne satis attenuatum, 11 mm. longum, 2\i mm. latum, late- 
ralia paulo obliqua, basi non attenuate, 12 mm. longa, 2 mm. lata. Petala 
tenuiter membranacea, paulo concava, leviter obliqua, basi breviter atte- 
nuata, 9'/*— 10 mm. longa, 3Vi mm. lata. Labkm.im paulo coucavum, 
tenuiter multinervulosum nervulis superne paulo ramosis, 11 mm. longum, 
8 mm. latum. Columna recta, inferne leviter attenuata, 6— 6Vt mm. longa, 
superne l l /» mm. crassa. Capsoi.a ignota. 

Habitat in Surinam supra arbores secus flum. Perica : Wullschlaegel 
n. 1596; in ins. Trinitatis: Hort. Knight. In Brasilia septentrionali 
forsan adhuc invenienda. Subtribus V. ASPASIEAE Pfitz. 

Aspasieae Pfitz. Entw. Natiirl. Anord. Orch. 106 (1887), et in Engl, und Prantl, Natiirl. Pfianzenfam. II. 6. p. 80 et 195; 

Kerch. Livre des Orch. 254 et 271. 

Flores non calcarati nee saccati. Sepala petalaque patentia, non torta. Labelli lamina a media fere columna patet. 
Anthera incumbens. Ovarii sectio transversa regularis. 203 ORCHIDACEAE: ASPASIA. 

CONSPECTUS GENERUM BRASILTENSIUM. 

I. Sepalnm posticom cam petalis basi columnae adnatum. Colmnna semiteres, antice sulcata, 

apoda 

II. Sepalum posticom et saepissime petala usque art basin libera. Columna teretiuscula, basi 

in pedem brevissimnm prodncta 204 CXIV. ASPASIA Lindl. CXV. COCHLIODA Lindl. CXIY. ASPASIA Lindl. 

Aspasia Lindl. Gen. and Spec. Orch. 139 (1833), in Hook. 
Journ. of Bot. 1. 6, in Bot. Regist. XXII. tab. 1907; Endlich. 
Gen. PI 196; Meism. PI. Vase. 375 (281); Midel, Mem. sur 
plus. Orch. part. I. 12; A. Rich, in Orb. Bid. Sc. Nat. 

II. 224; Beer, Prakt. Stud. Fam. Orch. 194; Reichb.f. Xenia 
Orch. I. 82; Duchartre, Man. Gin. des PI. IV. 474; Griseb. 
Fl.Brit. W.-lnd. Id. 634; Bu Buyss. L' Orchid. 201; Benth. 
in Journ. Linn. Soc. Lond., Bot. XVIII. 326, in Benth. et 
Hook. Gen. PI. III. 560; Hemsl. Biol Centr.-Amer. Bot. 

III. 273; Nichols. Diet, of Gard. I. 124, IV. 496; Pfite. in 
Engl, und Prantl, Natiirl. Pftanzenfam. II. 6. p. 195; Stein, 
Orchideenb. 83; LOrchidoph. 1892. p. 147; Bow, Orch. 146; 
Cogn. in Journ. des Orch. IV. 147 ; Kerch. Litre des Orch. 271; 
Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 116; L. Lind. Orch. 
Exol. 591; Sander, Orch. Guide 15. — Tropianthus Scheidw. 
in Otto et Dielr. Alfgem. Gartenz. XII. 218 (1844). — Odonto- 
olossum sect. Aspasia Reichb.f. in Walp. Ann. Bot. VI. 849 

(1864) et 1094 (1865). 

Sepala acquilonga, patentia, posticum cum petalis 
subsimilibus supra basin columnae ndnatum, lateralia 
libera. Labellum ungue columnae adnato, caeterum 
patens; lobi laterales latiusculi, subdistincti vel cum 
medio majore lato confluentes. Columna infra medium 
cum labello connata, dein erecta, semiteres, antice 
sulcata vel marginibus fovei stigmatici elevatis obtusis 
concava, caeterum exalata, apoda; clinandrium parum 
elevatum, truncatum, dente postico antherifero saepe 
prominente. Anthera terminalis, opercularis, incum- 
bens, valde convexa, dorso saepe cristata, bilocularis; 
pollinia bina, cerea, ovoidea vel pyriformia, inappendi- 
culata, anthera dehiscente stipiti piano angusto vel 
cuneato affixa, glandula parva. Capsula anguste ob- 
longa vel fusiformis, trigona. 

HerbaE epiphyticae, per Americam tropicam a 
Brasilia usque ad Americam ccntralem dispersae, cauli- 
BUS foliatis brevibus pseudobulbo saepius unifoliato termi- 
natis. Folia infra pseudobulbum pauca, coriacea, vaginis 
distiche imbricatis. PEDUNCULI infra pseudobulbum 
axillares, breves, simplices. Flores speciosi, breviler 
racemosi vel inter dim solitarii. 

conspectus specierum brasiliensium. 

I. Pseudobulbi apice rotundati; pednnculns vaginis vestitus, foliis brevior; 
labellum basi subaeqnale vel latins. A. Folia abrnpte acuta vel obtusiuscnla ; pednnculus foliis 
panlo brevior; sepalum dorsale et petala usqne ad 
basin lil>era; sepala extns mnnifeste carinata 

1. A. lunata Lindl. 

B. Folia acntissima vel acuminata; pednnculus pseudobulbo paulo 
longior; sepalum dorsale et petala supra basin columnae adnata; 
sepala dorso rotnndata. 

1. Pednnculns saepissime 2— 3-florus; petala obovato- 
oblonga; labellnra inferne latins, disco inferne 
biealloso, callis velntinis .... 2. A. variegata Lindl. 

2. Pedunculus uniflorus; petala oblonga; labellum basi 
aequale, disco inferne 4-cristato, cristis glabris 

3. A. Bib f.b.ian a Reicbb. f. 
II. Pseudobulbi apico longinscnle attenuati; pedunculus 
nudus, foliis longior; labellum basi quam antice manifeste 
angnstius 4. A. lyuata Reicbb. f. 1. ASPASIA LUNATA Lindl. caulibus secundariis 
brevibus, erectis, robustiusculis, squamis pluiibus submem- 
branaceis vaginantibus inaequalibus acutis superioribus plus 
minusve foliaceis vestitis; pseudobulbis mediocribus, ovatis 
vel oblongis, valde compressis ancipitibusque, apice mono- 
phyllis vel saepius diphyllis ; foliis satis parvis, membranaceo- 
chartaceis, oblongo-ligulatis, abrupte acutis vel obtusiuscnlis, 
inferne satis attenuatis, dorso acute carinatis; pedunculo erecto, 
gracili, unifloro vel rarissime bifloro, foliis aequilongo vel 
paulo breviore, inferne vaginis paucis membranaceis brevius- 
culis acutisque vestito ; bracteis tenuiter membranaceis, 
triangulari- oblongis, breviuscule acuminatis, inferne vagi- 
nantibus, dorso carinatis, ovario multo brevioribus; sepalis 
petalisque patentissimis, usque ad basin liberis, lineari-lanceo- 
latis, acuminatis, sepalis nervo medio extus manifeste carinatis, 
petalis paulo brevioribus ecarinatis; labello patenti-deflexo, 
sepalis lateralibus satis breviore, pandurato, antice bilobato, 
antrorsum dilatato, margine integerrimo vel interdum minute 
denticulato, nervo mediano ante basin paulo elevato; columna 
breviuscula, subclaviformi, clinandrio membranula crassa leviter 
undulata vel minute denticulata marginato; antbera leviter 
convexa, vertice obscure carinata. 

Tabula nostra XLIII. Fig. II (liabitus aim analysi). 

Aspasia lunata Lindl. ! in Bot. Reg. sub tab. 1907 (1836), 
XXX. Misc. 49, in Paxl. Flow. Gard. I. 108. fig. 74; Otto 
et Dietr. Allgem. Gartenz. XVIII. 350; Beer, Prakt. Stud. 
Fam. Orch. 194; Reichb.f. Orch. Europ. tab. 3. fig. 1—4, 
Xenia Orch. I. 82. 85 et 240. tab. 34; Duchartre, Man. Gen. 
des PI. IV. 474; Du Buyss. L' Orchid. 202; Nichols. Did. 
of Gard. I. 124; Barb. Rodr. Struct, des Orch. tab. 12. fig. 5; 
Stein, Orchideenb. 84; Bois, Orch. 147; Cogn. in Journ. des 
Orch. IV. 148; Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 116; 
L. Lind. Orch. Exot. 592; Autran et Dur. Hort. Boiss. 325; 
Lindenia XIV. tab. 669; Sander, Orch. Guide 5. 205 OKCHID ACEAE : ASPASI A . 206 Trophianthes zonalus Scheidw. in Otto et Bietr. AUgem. 
Garten*. XII. 218 (1844); Bot. Zeit. 1844. p. 781. 

Odontoglossum lunatum Reichb. f.! in Walp. Ann. Bot. 
VI. 849 (1864). 

Rhtzoma repeus, breviuseulum, robustiusculura, vaginis breviusculis 
ovatis acutis laxe imbricatis persistentibus vestitura, radicibus satis 
numerosis, subfasciculatis, breviusculis, robustiusculis, leviter flexuosis, 
simplieibus, canescentibus. Caui.es secundarii inter se p.iulo distantes, 
2—6 cm. longi. Pseudobdi.bi erecti, basi apiceqne snbrotundati, virides, 
prioiura laeves, demum leviter paucicostati, 2—5 cm. lougi, 8—18 mm. 
lati. Folia patula vel erecto-patula, basi subcouduplicata, superne satis 
concava vel subplana, supra intense viridia, subtns paulo pallidiora, G ad 
15 cm. longa, 10—17 mm. lata; nervo mediano supra profunde cauali- 
culato, subtus valde prominente; nervnlis secundariis satis numerosis, 
tenuissimis. Pedunculus rectus vel leviter arcuatus, obtusissime trigonus, 
laevia, viridis, 3—6 cm. longus. Bracteae erectae, pallide virides, 10 ad 
12 mm. longae. Flores erecti, inodori. Ovarium lineare, rectum, tri- 
gonnm, viscosum, viride, cum pedicello circiter 3 cm. longum. Sepala 
carnoso-pergamenea, nunc cum petalis stellata, nunc lateralia labello 
supposita, satis concava superne snbcondnplicata, subtiliter 5-ncrvulosa, 
viridia sen flaveola et maculis liturisque transversis violaceo-purpureis 
intus excepto apice picta, 25—26 mm. longa, 5 mm. lata, lateralia paulo 
obliqna. Petala contextu ambitu coloreque aequalia, subplana, subtiliter 
trinervnlosa, leviter obliqua, 23—24 mm. longa, 4 mm. lata. Labellum 
membranaceum, leviter convexum, tenuiter multinervnlosum, supra sub- 
tiliter furfuraceo-puberulnm, subtus glaberrimum, angulis lateralibus cum 
colnmna adeo aduatum, ut limbo libero alae instar ntrinque descendat, 
20 — 22 mm. longum, inferne 12 — 16 mm. superne 2 cm. latum; color 
albus fascia semilunari continua seu interrupta seu panduraeformi violacea 
purpnreave in disco. Columna recta, teretinscula, inferne leviter attenuata, 
albo-flavescens, 1 cm. longa. Capsui.a nutans, anguste oblonga, acute 
trigona, basi breviter attenuata, apice breviuscule lateque rostrata, recta, 
5 cm. longa, 8 — 9 mm. crassa. 

Var. (3. superba Hort.; Limit, in Paxt. Flow. Gard. 
I. 108 (1850); Stein, Orchideenb. 84 (1892); William*, Orch. 
Grow. Man. edit. 7. p. 116. 

Miltonia odorata Hort. ex Reichb. f. Xenia Orch. I. 85 
(1855). 

Aspasia odorata Hort. ex Sander, Orch. Guide 15 (1901). 

Fi.ores majores, odorati. Sepat.a PETALAque alba, intense fusco- 
castaneo maculata. Labei.i.um ad medium violaceo-maculatum. 

Habitat in arboribus prope Ouro Preto prov. Minas Geraes: Martins; 
in prov. Rio de Janeiro: Hort. Lyons; in prov. S. Paulo: Martius; in 
arboribus prope Bananal : Deseourtilz; ad Campinas: Comm. Geogr. 
e Qeol. S. Paulo n. 2S61. — Floret Januario. 2. ASPASIA VARIEGATA Lindl. caulibus secundariis 
brevissimis vel nullis; pseudobulbis majusculis, ovatis vel late 
oblongis, valde compressis ancipitibusque, basi primum vaginis 
pluribus distichis coriaceis majusculis plerumque foliaceis 
vestitis demum plus minusve denudatis, apice dipbyllis ; foliis 
majusculis, membranaceo-chartaceis, ligulato-lanceolatis, apice 
acutissimis vel breviter acuminatis, inferne longe attenuatis 
fere petiolatis, dorso acute carinatis; pedunculo communi 
erecto vel ascendente, robustiusculo, pseudobulbo vix longiore, 
inferne nudo vel paucivaginato , superne laxe 2— 3-floro; 
bracteis satis coriaceis, anguste triangularibus , acutissimis, 
basi vaginantibus, dorso leviter carinatis, ovario multo brevi- 
oribus; sepalis carnosulis, patulis vel erecto- patulis, oblongo- 
lanceolatis, acutis, dorso rotundatis, postico supra basin 
columnae adnato, lateralibus sublongioribus ; petalis obovato- 

Orchid. III. oblongis, acutis, inferne late cuneatis, dorso ecarinatis, basi 
cum columna breviter connatis, sepalo dorsali aequilongis; 
labello patentissimo, sepalis lateralibus satis breviore, supra 
basin columnae adnato, ambitu late ovato-quadrangulo, inferne 
leviter trilobato, lobis obtusissimis, margine crispulo-lobulatis, 
lateralibus paulo productis, terminali majusculo, apice leviter 
emarginato, disco inferne usque ad medium bicalloso, callis 
linearibus, obtusis, contiguis, velutinis; columna longiuscula, 
subclaviformi, antice subtiliter velutina, clinandrio margine 
leviter undulato; anthera pyriformi, vertice leviter carinata. 

Tabula nostra XLIII. Fig. Ill (habitus cum analyst). 

Aspasia variegata Lindl. ! in Bot. Reg. XXII. tab. 1907 
(1836), in Hook. Lond. Joum. of Bot. II. 672; Hook, in Bot. 
Mag. tab. 3679; Brapicz, Encyclogr. Regn. Veget. IV. Nov. 
1836 (Bot. Reg.) fig. 4, VI. Sept. 1838 (Bot. Mag.) fig. 5; 
Mutel, Mem. sur Plus. Orch. part. I. 13. tab. 3. fig. 13; Beer, 
Prakt. Stud. Fam. Orch. 194; Reichb. f. Xenia Orch. I. 82 
et 83, in Nederl. Kruidk. Arch. IV. 325; Duchartre, Man. 
Gen. des PI. IV. 474; Griseb. Ft. Brit. W.-Ind. Isl. 634; 
Nichols. Bid. of Gard. I. 124. 

Aspasia interrupta Hoffmsgg. Verz. Orch. 1844. p. 44. 

Aspasia liturata Link ex Reichb. f. Xenia Orch. I. 83 
(1855). 

Odontoglossum variegatum Reichb. f.! in Walp. Ann. Bot. 
VI. 851 (1864), in Linnaea XLI. 126. 

Radices numcrosae, dense fasciculatae, longiusculae, satis graciles, 
satis flexuosae, simplices vel rarius leviter ramosae, canescentes. Pseudo- 
bui.iii solitarii, erecti, leviter obliqui, primum laeves demum distincte 
plurisulcati, nitidi, intense virides, 5 — 7 cm. longi, 2 — 27» cm. Jati. Folia 
erecto-patula, basi conduplicata, superne satis concava, supra intense 
viridia, subtus paulo pallidiora, 12 — 20 cm. longa, 1—2 cm. lata; nervo 
mediano supra profundiuscule canaliculate , subtus valde prominente; 
nervnlis lateralibus numerosis, tenuissimis. Pedunculus communis leviter 
arcuatus, obtusissime trigonus, laevis, intense viridis, 4—8 cm. longus. 
Pediceli.i erecto-patuli, satis graciles, leviter arcuati, cum ovario acutius- 
cule trigono 2'/» — 3 cm. longi. Bracteae erectae vel erecto-patulae, intense 
virides, valde concavae, 8—12 mm. longae. Fi.oees erecti vel erecto- 
patuli, odorati. Sepal a carnosula, rigida, leviter concava, inferne satis 
attenuata, tenuiter trinervulosa, viridula seu flaveola, lineolis longitudi- 
ualibus atropurpureis vel atroviolaceis interrupts notata, dorsale 16 mm. 
longum, 5 mm. latum, lateralia paulo obliqua, 17 mm. longa, 5'/* mm. 
lata. Petala carnosula, rigidiuscula, paulo concava, subtiliter 7 — 9-nervu- 
losa, margine leviter undulata, inferne valde attenuata, satis obliqua, 
flavescentia, venis atroviolaceis picta, 16 mm. longa, 7 mm. lata. Labkllum 
submembranaceum, leviter convexum, subtiliter multinervulosum, supra 
subtiliter velutinum, subtus glaberrimum, candidum, basi flaveolum, deusius- 
cule purpureo-guttulatum, 12 — 13 mm. longum, inferne 15—16 superne 
9 — 10 mm. latum. Columna recta, inferne vix attenuata, antice canali- 
culata, dorso rotundata, flavescens, Vjt cm. longa. Anthera viridis vel 
purpurascens. Capsui.a nutans, fusiformis, acutiuscule trigona, satis 
arcuata, 8 cm. longa, 8 — 9 mm. crassa. 

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Hort. Hamburg, fide Reichb. f.; 
in prov. Goyaz inter Porto Imperial et Funil: Burchell n. 8839. Etiam 
in Surinam: Splitgerber, Wullschlaegel n. 1796; in sylvis prope Poule- 
bantje: Kegel n. 715; in Guiana anglica ad Pirara: Rich. Sehomburgk 
n. 633; ad Berbice: Rob. Sehomburgk n. 425; in district. Pomeroon: 
E. F. im Thurn n. 1968; in insul. Trinitatis introducla. — Floret 
Februario — Junio. 3. ASPASIA BIBERLA.NA Reichb. f. „recedit a 
A. variegata labello profundius inserto, aequaliter pandurato, 
27 207 ORCHID ACEAE: ASPASIA— COCHLIODA. 208 basi et apice aequilato, tumoribus velutinis in basi deficientibus, 
nervis quaternis mediis basi carinatis." 

Aspasia Biberiana Reichb. f. in Van Houtte, Fl. des 
Serves IX. 90 (1853), in Bonpland. II. 90 (1854), Xenia Orch. 
I. 82 et 83. 

Odontoglossnm Biberianum Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 851 (1864). 

Uni flora (an semper?). Feriooxium qiiain iu praecedenti dnplo 
triplove majns, viride unicolor excepto labello flavo concolori. Sepalum 
dorsale et petala cum colnmna connata. Sepala oblongo-lanceolata, acuta, 
chartacea, dorso non carinata. Petala obloDga, acutiuscnla, basi vix 
cuneata. Labellum oblongo-quadratum, obtusangulum , apice profiinde 
emarginatum, margiiie denticulatnm; cristae 4 promineutes a basi ad 
medium, venae radiantes elevatae snperadditae. Columna erecta, clavi- 
formis; margo clinandrii leviter membranaceus, postice apicnlatns; rostellum 
tridentatnm; angulus in basi columnae valde prominulus. Axthrrae crista 
dorsali antrorsum serrulata. — Species mibi haud visa. 

Habitat in prov. Para : Biber. 4. ASPASIA LYRATA Reichb. f. caulibus secundariis 
brevissimis vel nullis; pseudobulbis majusculis, anguste ovato- 
pyriformibus, compressis, basi primum vaginis paucis majus- 
culis anguste ovatis acutisque vestitis demum denudatis, apice 
diphyllis; foliis majusculis, oblongis, apice obtusis vel acutius- 
culis, basi longiuscule attenuates; pedunculo erecto, satis 
gracili, unifloro, nudo, foliis satis longiore; floribus satis 
parvis; sepalis petalisque aequalibus, patentissimis, lanceolatis, 
acutis vel breviter acuminatis ; labello patulo vel erecto-patulo, 
sepalis subaeqnilongo, pandurato, basi quam antice multo 
angustiore, apice obtuse acuto; columna brevi; anthera valde 
convexa. 

Aspasia lyrata Reichb. f. in Bot. Zeit. X. 721 (1852), 
Xenia Orch. I. 82 et 84. 

Epidendrum lyratum Veil Fl. Flnm. Ic. IX. tab. 37 
(1827), Text. edit. Netto in Arch. Museu Rio V. 306 (1881). 

Odotitoglossum lyratum Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 852 (1864). 

Rhizoma repens, longiusculum, robustum, squamis brevibus imbri- 
catis vestituni, iiadicibus numerosis, brevinsculis , gracilibus, flexuosis, 
8implicibns. Pseudobulbi remotiusculi , erecti vel erecto -patuli, paulo 
obliqui, leviter plurisulcati , 8—12 cm. longi, 3—472 cm. lati. Folia 
erecto-patula, paulo concava, 12—16 cm. longa, 3—4 cm. lata. Pedun- 
cultjs rectus vel paulo arcuatns, teres, circiter 25 cm. longus. Flores 
erecti, ut videtur ebracteati. Sepala PETALAqne albo-viridia, inferne lineis 
trans versis rubris notata, 16 — 17 mm. longa, 4 mm. lata. Labei.lum satis 
concavum, circiter l'/2 cm. longnm, superne 7 — 8 mm. latum. — Species 
mihi baud visa, valde imperfecte cognita. 

Habitat in arboribus locis montosis prov. Rio de Janeiro, secund. 
Velloso, loc. cit. CXV. COCHLIODA Lindl. 

Cochlioda Lindl. Fol. Orch. 1853; Benlh. in Journ. Linn. 
Soc. Lond, Bot. XVIII 327, in Benth. et Hoolc. Gen. PI. 
III. 560; Nichols. Diet, of Gard. IV. 516, Suppl. 247; Pfits. 
in Engl, und Pranil, Natiirl. Pflanzenfam. II. 6. p. 195; 
Stein, Orchideenb. 147; LOrchidoph. 1892. p. 147; Cogn. in Journ. des Orch. III. 343; Veiich, Man. Orch. PL IX. 187; 
Bois, Orch. 144; Kerch. Livre des Orch. 271; Williams, Orch. 
Grow. Man. edit. 7. p. 199; L. Lind. Orch. Exot. 654; The 
Garden, 1899. I. 78; Sander, Orch. Guide 28. — Odonto- 
glossum (part.) Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 853 
(1864). — Mesospinidium (part.) Auct. plur. 

Sepala aequalia, patentia, libera vel lateralia plus 
minusve alte connata, mentum breve nunc obscurum 
formantia. Petala sepalis subsimilia. Labelli unguis 
erectus, columnam arete amplectens eique plus minusve 
adnatus; lamina patens, saepius trilobata, lobis late- 
ralibus rotundatis saepe reflexis, lobo medio angusto 
integro vel emarginato sepala non excedente; discus 
basi saepe membrana vel callo appendiculatus. Columna 
erecta, saepe leviter incurva, tenuis vel crassa, semi- 
teres, cum labello pins minusve connata, exalata, basi 
in pedem brevissimum producta vel fere apoda ; clinan- 
drium truncatum vel obliquum vel saepe membranaceo- 
trilobum, interdum denticulatum. Anthera terminalis, 
opercularis, incurnbens, imperfecte bilocularis ; pollinia 
bina, cerea, ovoidea vel subglobosa, sulcata, inappendi- 
culata, anthera dehisce nte stipiti piano brevi latoque 
vel oblongo affixa, glandula majuscula. Capsula ignota. 

Herbae epiphyticae, Andium Americae australis 
incolae, caulibus brevissimis pseudobulbo uni — bifoliato 
terminatis. Folia oblonga vel angusta, coriacea, basi 
fere in petiolum contract*. Sgapi sub pseudobulbo 1 — 2, 
basi folio vel vaginis foliaceis stipati, simplices vel parce 
ramosi. Flores mediocres vel satis parvi, saepius ele- 
ganter rubri, laxiuscule racemosi, pedicellati. Bracteae 
parvae. 

conspectus specierum brasiliensium. 

I. Sepala obovata, apice rotundata, lateralia alte connata; 
petala obovato-cuneata, obtusa, basi cum colnmna connata ; 
labellum sepalis brevius, indivisum, acutnm, disco basi 

bicalloso 1. C. saxguinea Benth. 

II. Sepala oblongo-lanceolata, acutissima, usque ad basin 
libera; petala anguste oblonga, acuta, basi libera; labellum 
sepalis satis longius, profiinde trilobatum, lobo terminali 
emarginato, disco ad medium quadricristato 2. C. vulcaxica Bentb. 1. COCHLIODA SANGUINEA Benth. pseudobulbis 
mediociibus, ovoideo-oblongis, valde compressis, basi vaginis 
pluribus distichis majusculis satis coriaceis acutis interioribus 
foliaceis vestitis, apice diphyllis ; foliis magnis, leviter coriaceis, 
lineari-ligulatis, acutis, inferne longe attenuatis fere petiolatis, 
dorso acute carinatis ; pedunculo communi nutante vel pendulo, 
gracili, foliis multo longiore, inferne vaginis paucis brevius- 
culis acutis vel breviter acuminatis remotisque vestito, superne 
usque ultra medium laxiuscule multifloro; bracteis triangulari- 
lanceolatis, acutis vel acuminatis, ovario multo brevioribus; 209 ORCHIDACEAE : COCHLIODA. 210 floribus satis parvis, subsecundis, segmentis satis patulis, 
carnosulis; sepalis subaequilongis, obovatis, apice rotundatis 
et minute apiculatis, lateralibus saepius usque ultra medium 
connatis; petalis obovato-cuneatis, apice obtusis, subtiliter 
5-nervulosis, basi cum columna breviter connatis, sepalo 
dorsali aequilongis; labello carnoso, sepalis lateralibus satis 
breviore, longe unguiculato, unguiculo lato usque ad apicem 
medio cum columna counato, limbo patenti-reflexo, indiviso, 
triangulari-ovato, apice acuto, margine integerrimo, disco basi 
bicalloso, callis brevibus, carnosis, parallelis, valde elevatis, 
glabris; columna breviuscula, crassa, claviformi, clinandrii 
marginibus integerrimis; anthera convexa, glabra, vertice 
carinata. 

Tabula nostra XLIY. Fig. I (habitus cum analysi). 

Cochlioda sanguinea Ben/h. in Benth. et Hook. Gen. PI. 
111. 560 (1883); Nichols. Bid. of Gard. IV. 516, Suppl. 
248; Stein, Orchideenb. 148; Veitch, Man. Orch. PI. IX 188; 
Bois, Orch. 144; Kerch. Livre des Orch. 118. fig. 76 J—L; 
Williams, Orch. Groiv. Man. edit. 7. p. 200 cum ic; L. Lind. 
Orch. Exot. 655; Autran et Bur. Hort. Bois. 325; The Garden. 
1899. I. 78 cum ic; Sander, Orch. Guide 28. 

Mesospinidium sanguineum Beichb. f. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 858 (1864), Otia Bot. part. I. 5 et 23; Hook. f. in Bot. 
Mag. tab. 5627; Batem. Sec. Cent. Orch. tab. 196; Gard. 
Chron. 1867. p. 126; Ed, Morren in Belg. Hort. XIX. 229. 
tab. 17 (1869); Bu Buyss. L 'Orchid. 383. 

Radices mimerosae, densiuscnle fasciculatae, breviusculae, satis 
graciles, leviter flexuosae, simplices vel rarius paulo raniosue, canescentes. 
Pseudobulbi solitarii vel pauci, erecti vel erecto-patnli, leviter obliqni, 
laeves vel deniuni leviter paucisulcati, obscure virides et interdum trans- 
verse fusco-raacnlati vel zonati, 4 — 6 cm. longi, 2 — 2'/« cm. lali. Folia 
rigidinscnla, plus minusve patula, basi conduplicata, superne leviter con- 
cava, supra intense viridia, subtus panlo pallidiora, 15—22 cm. longa, 
172—2 cm. lata; nervo mediano supra profunde canaliculato, subtus valde 
prominente; nervulis lateralibus numerosis, gracillimis, in 6icco utrinqne 
tenuiter prominentibns praecipue supra. Peduncclus communis valde 
arcuatus, teretiusculus vel satis compressus, laevis, laete viridis, simplex 
vel interdum inferne leviter ramosus, 30 — 50 cm. longus, 2 — 2'/« n ' m - 
crassus; vaginae tenuiter membrauaceae, arete adpressae, laeves, pallide 
virides, 8 — 11 mm. longae. Pedicelm patenti-reflexi, valde arcuati, sub- 
filifonnes, albo-virides et saepius dilute rosei, cum ovario lineari-claviformi 
obtuse trigono IV2— 2 cm. longi. Bracteae adpressae, membranaceae, 
valde concavae, basi vaginantes, pallide virides, 3 — 5 mm. longae. Sepai.a 
rigidiuscula, satis concava, subtiliter 5— 7-nervulosa, inferne satis attenuata, 
intense roseo-purpurea, 12 — 13 mm. longa, 6—7 mm. lata. Petala leviter 
concava satis obliqua, inferne longe attenuata, roseo-purpurea, 13 mm. 
longa, 7 mm. lata. Labei.i.um rigidum, albo-rosenm, 12—13 mm. longum, 
limbo satis concavo, tenuiter triuervuloso, 3—4 mm. lato. Colcmka erecta, 
inferne satis attenuata, albida, 6 mm. longa. Capsui.a ignota. 

Habitat in Peruvia orientali ad fontes flum. Maranon: Warszewicz; 
in Ecuador supra arbores prope Quito altit. 1800—2500 m.: Lehmann 
n. 6901; in sylcis ad Salancay secus flum. Chanchau: Spruce n. 6004. 
In Brasilia contermina forsan adhuc invenienda. — Floret Maio ad 
Novembrem. 2. COCHLIODA VULCANICA Benth. pseudobulbis 
mediocribus, anguste ovoideis, valde compressis ancipitibusque, 
primum vaginis paucis distichis majusculis coriaceis folia- 
ceisque vestitis, demum denudatis, apice diphyllis; foliis medi- 
ocribus, coriaceis, anguste oblongo-ligulatis, apice abrupte acutis vel obtusiusculis, inferne longe attenuatis fere petio- 
latis, dorso acute carinatis; pedunculo communi nutante vel 
suberecto, gracili, foliis duplo longiore, inferne usque ultra 
medium vaginis pluribus breviusculis acutis vel breviter acumi- 
natis remotisque vestito, superne densiuscule pluri — multifloro; 
bracteis anguste triangularibus, breviter acuminatis, ovario 
multo brevioribus; floribus majusculis, subdistichis, segmentis 
patentissimis, submembranaceis; sepalis oblongo-lanceolatis, 
acutissimis, lateralibus paulo longioribus angustioribusque 
usque ad basin liberis; petalis anguste oblongis, acutissimis, 
tenuiter 5 — 7-nervulosis, basi liberis, sepalo dorsali aequi- 
longis; labello carnosulo, sepalis lateralibus satis longiore, 
usque ad medium secus nervum medianum cum columna con- 
nato, longiuscule et latiuscule unguiculato, limbo ambitu ovato, 
profunde trilobato, lobis margine leviter undulato-denticulatis, 
lateralibus recurvis, late semirotundatis, termiuali longe pro- 
ducto, patenti-recui vo, cuneato-obcordato, apice leviter emargi- 
nato, disco ad medium quadricristato, cristis brevibus, obtusis, 
puberulis, antice leviter divergentibus, 2 intermediis longi- 
oribus; columna longiuscula, satis gracili, claviformi, clinandrii 
marginibus subtiliter serrulatis; anthera valde convexa, glabra, 
postice leviter carinata. 

Tabula nostra XLJV. Fig. II (7»rtfcifu» cum analysi). 

Cochlioda vulcanica Benth. in Benth. el Hook. Gen. PI. 
III. 560 (1883); Nichoh. Bid. of Gard. IV. 516, Suppl. 
248; Stein, Orchideenb. 148; Veitch, Man. Orch. PI. IX. 189; 
Bois, Orch. 145; Kerch. Line des Orch. tab. 23; Williams, 
Orch. Grow. Man., edit. 7. p. 200; L. Lind. Orch. Exot. 655 ; 
Autran d Bur. Hort. Bom. 325; Cogn. Bid, Ic. Orch,, Cochl. 
sub lab. 1 cum ic; Sander, Orch. Guide 28. 

Mesospinidium vuJcanicum lleichb. f. in Gard. Chron. 
1872. p. 393, 1873. p. 1079, Otia Bot. part. I. 5 d 23; 
Hook. f. in Bot. Mag. tab. 6001; Bu Buyss. L Orchid, 383; 
The Garden, 1882. 1. 292. tab. 334; LOrchidoph. 1883. p. 747; 
Kerch. Rev. de VHort, Belg. XIV. 225. tab. 19 (1888); 
Williams, Orch. Alb. VII. tab. 317; Lindenia IV. 23. tab. 153. 

Pseudobulbi aggregati , erecti vel patuli, paulo obliqui, laeves, 
intense virides, superne plus minusve dilute fuscescentes, 5 — G cm. longi, 
2 1 /*— 37* cm- lati. Folia rigida, patula vel erecto-patula, basi condupli- 
cata, superne paulo concava, supra nitidula, utrinqne laete viridia, 10 ad 
15 cm. longa, 2—37* cm. lata; nervo mediano supra profunde canaliculato, 
subtus valde prominente; nervnlis lateralibus nnmerosis, tenuissimis, in 
sicco utrinqne vix prominentibus. Pkduncui.us communis plus minusve 
arcuatus, laevis, teretiusculus, simplex, intense viridis et plus minusve 
dilute rosens, 20— 40 cm. longus, 17i—2'/* mm. cras^us; vagikak tenuiter 
membranaceae, arete adpressae, laeves, flavescenti-roseae, 8 —10 mm. longae. 
Pedicelli patentissimi, satis arcuati, graciles, viridi et dilute rosei, cum 
ovario obtuse trigono 17»— 2 cm. longi. Bracteae adpressae, rigidiusculae, 
valde concavae, albido-roseae, 4— G mm. longae. Flores patentes, inteuse 
roseo-purpurci. Sepala satis concava, tenuiter 3 — 5-nervulosa, dorsale 
inferne longe attenuatum, 14—16 mm. longum, 4—5 mm. latum, lateralia 
satis obliqua, basi breviter attenuata, 15 — 18 mm. longa, 37*— 4 mm. lata. 
Petai.a leviter concava, leviter obliqua, basi satis attenuata, 14 — 16 mm. 
longa, 0—10 mm. lata. Labellum rigidiuscnlum, trineivulosum nervulis 
exterioribns extus valde ramosis, 21—22 mm. longum, 9— 10 mm. latum, 
lobo terminali satis concavo, 5—6 ram. lato, cristis albidis. Columna 
erecta, paulo incurva, inferne satis attenuata, teretiuscula, 14—15 mm. 
longa. Anthera albida. Capsula ignota. 

Var. p. grandiflorum Nichols. Bid. of Gard., suppl. 248 
(1893); L. Lind. Orch. Exot. 655 (1894). 211 ORCHIDACEAE: COCHLIODA. . 212 Mesospinidium vulcanicum var. grandiflorum Hort.; Joiirn. 
des Orch. VI. 6 (1895). 

Flores quam in typo mnlto majores. 

Var. y- splendens Otto Froebel in litt.; Cogn. Diet, le. 
des Orch., Cochl. tab. 1 (1898). 

Planta nana. Pseudobui.bi parvi, breves, snborbiculares, latiores 
quam longi, fusco-violacei. Folia intense viridio, snbtns dilute fusca, basi purpurea. Racemus robustior, multiflorus. Flores magui, intense 
colorati. Sepala 5— 7-nervulosa. Petai.a 9— 11-nervulosa. 

Habitat in Ptruvia orientali ad fontes flum. Maranon: Spruce; in 
Ecuador orientali ad mont. vidcan. Tunguragua altit. 3300—3600 m.; 
Spruce; in arboribus et in rupibus prope Quito altit. 2000—3000 m.: 
Lehnann. In Brasilia contermina forsan adhuc invenienda. — Var. y. 
In Ecuador loco accurato haud indicato: Lelimann. — Floret Aprili 
ad Junium. Subtribus VI. ODONTOGLOSSEAE Pfitz. 

Odontoglosseae Pfitz. Entw. Natiirl. Anord. Orch. 106 (1887), in Engl und Prantl, Natiirl. PJlanzenfam. II. 6. p. 80. et 195 ; 

Kerch. Livre des Orch. 254 et 271. — Vandeae siibtrib. Oncidieae (part.) Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond., Bot. XVIII. 

288 et 325 (1881), in Benth. et Book. Gen. PI. III. 463 et 474, et subtrib. Sarcantheae (pro mm. part) Benth. in Journ. 

Linn. Soc. Lond., Bot. XVIII. 288 et 329 (1881), in Benth. et Hook Gen. PI III. 463 et 475. 

Flores non calcarati nee saccati. Sepala petalaque patentia, non torta. Labellum explanatura, columnae non adnatum 
vel infima sola basi cum ea cohaerens. Anthera incumbens. Ovarii sectio transversa regularis. II. CONSPECTUS GENERUM BRASILIENSIUM. 

Pollinia 4. 

A. Rostellum antice in rostrum longissime productum. 

1. Staminodia ad basin columnae distincta, elongata, linearia; labellum indivisum. 

a. Pseudobulbi distincti; folii limbus horizontals ; anthera antice 

non rostrata CXVI. DIPTERANTHUS Barb. Rodr. 

b. Pseudobulbi nulli vel indistinct! ; folii limbus verticalis ; anthera 

antice longissime rostrata CXV1I. ZYGOSTATES Lindl. 

2. Staminodia nulla; labellum trilobatum. Pseudobulbi indistincti; 

folii limbus saepius verticalis; anthera antice longissime rostrata CXVIIE. ORNITHOCEPHALUS Hook. 

B. Rostellum breviter productum. 

1. Columna apoda; staminodia nulla. 

a. Labelli lobi laterales elongati et angustissimi; columna exalata; 

stigma ad apicem columnae CXIX. CRYPTARRHENA R. Br. 

b. Labelli lobi laterales nulli vel breves latique; columna bialata vel apice biauriculata ; stigma ad basin columnae. 
1'. Labellum distincte trilobatum, basi 1 — 2-callosum; columna 

longiuscula, valde compressa, bialata, alis superne denticulatis CXX. CHYTROGLOSSA Reichb. f. 

2'. Labellum indivisum, ad medium crasse unicallosum; columna 
brevissima, teretiuscula, apice biauriculata, auriculis margine 
integerrimis CXXI. PHYMATIDIUM Lindl. 

2. Columna basi in pedem longiusculum producta; staminodia 2 distincta 

ad pedem columnae; stigma ad basin columnae CXXII. PLATYRHIZA Barb. Rodr. 

Pollinia 2. 

A. Labellum inferne erectum et columnae parallelum vel contiguum. 

1. Labelli limbus erectus; columna crassa, brevissima; pollinia lineari- 

oblonga, excavata CXXUI. SANDERELLA O. Kuntze. 

2. Labelli limbus patens vel reflexus; columna saepissime gracilis, elongata; pollinia ovoidea vel subglobosa, integra 
vel sulcata. 

a. Sepala lateralia saepissime alte connata; labellum basi late 

bicristatum, cristis columnam amplectentibus OXXIV. GOMEZA R. Br. 

b. Sepala lateralia libera vel rarius basi brevissime connata ; labellum 

varie callosum, callis columnam non amplectentibus .... CXXV. ODONTOGLOSSUM Kunth. 

B. Labellum a basi patens, sessile vel breviter unguiculatum. 

1. Caulis brevissimus, pseudobulbo terminatus; pollinia ovoidea vel globosa. 
a. Anthera antice non vel vix producta. 

1'. Sepala petalaque elongata, angustissima, saepissime louge 

caudata; columna inappendiculata CXX VI. BRA SSI A R Br 213 ORCHIDACEAE : DIPTERANTHUS. 214 

2'. Sepala petalaque non caudata; colnmna apice bialata vel biauriculata. 
a. Labellum saepissime sessile, indivisum vel apice tantum 

emarginatum, disco nudo vel subobsolete lamellato . . CXXVII. MILTONIA Lindl. 
p. Labellum breviter unguiculatum, limbo varie lobato, basi 

late cristato vel crasse tuberculato CXXVIII. ONCIDIUM Swartz. 

b. Anthera antice ultra loculum in appendicem membranaceam loculo 

longiorem producta CXXIX. LEIOCH1LUS Knowl. et Westc. 

2. Caulis elongatus, non pseudobulbosus ; folia numerosa, disticbe 

imbricata, equitantia; pollinia pyriformia vel clavata CXXX. LOCKHARTIA Hook. 

C. Labellum a basi patens, longe unguiculatum, unguiculo bicarinato . CXXXl. SIGMATOSTALIX Reichb. f. CXVI. DIPTERANTHUS Barb. Rodr. 

Dipteranthus Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. II. 232 
(1882). — Zygostates sect. Planifoliae (part.) Pfitz. in Engl, 
und Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. Nachtr. zu II. 6. p. Ill 
(1897). — Zygostates sect. Dipteranthus (part.) 0. Kuntze 
in T. v. Post, Lex. Gen. Phan. 602 (1903). 

Sepala subaequalia, libera, reflexa. Petala sepalis 
similia, inflexa. Labellum cum basi columnae con- 
tinuum, patens, cymbiforme, indivisum; discus basi 
lamina carnosa longiuscula inferne intus echinulata 
instructus, et ad utrumque latus ad basin columnae 
adest lobus linearis carnosus apice obtusus. Column* 
subrecta, teretiuscula, exalata, apoda, rostello longis- 
simo, sigmoideo, concavo ; clinandrium postice ad basin 
rostelli parvum; stigma ad basin columnae satis parvum, 
angustum. Anthera opercularis, incumbens, unilocu- 
lars, antice inappendiculata ; pollinia quaterna, cerea, 
ovoidea, leviter compressa, inappendiculata, anthera 
dehiscente apici dilatato stipitis longe filiformis affixa, 
glandula parva. Capsula ignota. 

Herbae Brasilienses, humiles, epiphyticae, caespi- 
tosae, RADICIBUS pubescentibus, pseudobulbis minutis, 
apice monophyllis. Folia coriacea, plana, basi articulata. 
Pedunculi sub pseudobulbo axillares, tenues, simplices. 
Bacemi densiusculi, floribundi, floribus parvis, distincie 
pedicellatis. Bracteae minutae. 

CONSPECTUS SPECIERUM. 

I. Peduncnlns folio paulo longior; petala margine integerriraa, supra 
papillosa vel puberuln, non cornnta; labellum apice acutuin. 

A. Pednnculns teretiusculus, glaber; sepala dorso carinata; 
petala oblongo-spathulata, apice rotundata; labellum 
oblongo-cymbiforme, margine subtiliter denticulatnm 

1. D. P8EUDOBULBIFEU Barb. Rodr. 

B. Pedunculus alatus, muriculatus; sepala dorso rotundata; 
petala ligulata, apice acutiuscula; labellum lanceolato- 
ligulatum, margine integerrimum 

2. D. pellucidus Cogn. 

II. Peduncnlns foliis multoties longior; petala margine laci- 
niata, glaberrima, ad medium cornuta; labellum apice 
truncatum 3. D. cobxigkb Cogn. 

Orchid. III. 1. DIPTERANTHUS PSEUDOBULBAR Barb. 
Rodr. pseudobulbis parvis, anguste ovoideo-pyriformibus, 
leviter compressis, nudis; foliis ligulato-oblongis, apice sub- 
abrupte acutis, basi longe attenuate et breviter petiolatis; 
pedunculo communi erecto vel nutante, gracili, teretiusculo, 
glabro, foliis paulo longiore, inferne vaginis pluribus brevius- 
culis acuminatis remotisque vestito, superne fere usque ad 
medium densiuscule multifloro; bracteis triangulari-linearibus, 
acutissimis, ovario :)— 4-plo brevioribus; sepalis tenuiler mem- 
branaceis, subaequilongis, oblongo-subspathulatis, obtusis, dorso 
carinatis, dorsali patenti-ascendente, superne subtiliter denti- 
culato, lateralibus reflexis, margine integerrimis; petalis 
carnosulis, oblongo-spathulatis, apice subrotundatis, margine 
revolutis, utrinque subtiliter granuloso-puberulis, sepalo dorsali 
sublongioribus; labello carnosulo, patenti-incui vo, sepalis late- 
ralibus paulo breviore, oblongo-cymbiformi, acuto, margine 
subtiliter denticulato, appendice ovato-oblonga, acuminata, 
apice revoluta, intus ad medium echinulata. 

Tabula nostra XLIX. Fig. I (habitus cum analyst). 

Dipteranthus pseudobulbiferus Barb. Rodr. Gen. et Spec. 
Orch. Nov. II. 233 (1882). 

Ornithocephalus pseudobulbiferus Barb. Rodr. loc. cit. 
I. 134 (1877). 

Radices satis numerosae, fasciculatae, robustiuscnlae, longiusculao, 
leviter flexuosae, simplices pubescentes, cauescenteo. Pskudobulbi dense 
aggregati, erecti vel patuli, laeves, leviter obliqui, superne satis attenuati, 
nitidi, intense virides, 10—13 mm. longi, 4—6 mm. lati. Foi.ia erecta 
vel plus minusve patula, plana vel leviter concava, supra nitida et intense 
viridia, subtus paulo pallidiora, limbo 9 — 11 mm. longo et 15 — 18 mm. 
lato, petiolo gracili, lateraliter compresso, '/» — 2 cm. longo. Pedunculus 
communis pins minusve arcuatus, pallide viridis vel albescens, circiter 
15 cm. longns, */»—*,'* mm. crassus; vaginae membranaceae , superne 
patulae, pallide virides, 3 — 5 mm. longae. Pbdicki.i.i patentissimi, capillares, 
recti vel paulo arcuati, albescente*, cum ovario 5 — 7 mm. longi. Sepala 
satis concava, alba, 5 — G mm. longa, l'/i— 2 mm. lata, lateralia satis 
obliqua. Prtala valde convexa, erecto- incurva, satis obliqua, inferne 
longe attenuata, viridia, 6 mm. longa, 2 mm. lata. Labellum valde con- 
cavum, basi viride, superue album, circiter 4 mm. longnm. Coi.umna 
incurva, compressa, circiter l'/'t mm. longa, bracbiis basilaribus oblongis, 
apice obtusis vel oblique retusis. Capsula ignota. — Species mibi band 
visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Bakb. Rodr. communic. 

Habitat supra arbores in sylcis „capocira*" ad Serra do Mar proc. 
Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Augusto—Novembri. 

2. DIPTERANTHUS PELLUCIDUS Cogn. pseudo- 
bulbis minutis, ovoideo-oblongis, leviter compressis, primuni 

28 215 ORCHID ACEAE : DIPTERANTHUS— ZYGOSTATES. 216 vaginis pluribus majusculis scarioso-pellucidis vestitis, demum 
denudatis; foliis oblongo-lanceolatis, apice oblique acutis, basi 
longiuscule attenuatis fere petiolatis; pedunculo communi 
cernuo, gracili, angulato-alato, muriculato, foliis aequilongo 
vel paulo longiore, inferne vaginis paucis brevibus acuminatis 
remotisque vestito, superne usque ultra medium densiuscule 
multifloro; bracteis triangulari-oblongis, acutis vel breviter 
acuminatis, margine subintegerrirais vel subtiliter fimbriatis, 
ovario 2— 3-plo brevioribus; sepalis tenuiter membranaceis, 
aequilongis, patenti-deflexis, oblongo-ligulatis, margine inte- 
gerrimis, dorso non carinatis, dorsali apice rotundato, late- 
ralibus apice obtusis; petalis submembranaceis, ligulatis, 
acutiusculis, subtiliter trinervulosis, margine revoluti.s supra 
subtiliter papulosis, sepalo dorsali sublongioribus ; labello mem- 
branaceo, patenti-incurvo, sepalis lateralibus paulo longiore, 
lanceolato-ligulato, acutiusculo, margiue integerrimo, appendice 
ovato-oblonga, acuta, apice recurva. 

Zygostates pellucida Iieichb. f. ! in Walp. Ann. Bot. VI. 
564 (1863). 

Radices satis numerosae, fasciculatae, robnstiusculae, breviusculae, 
satis flexuosae, siuiplices, densiuscule breviterque villosae, canescentes. 
Psbudobui.bi densiuscule aggregati, erecti vel patuli, primura laeves demum 
profundiuscule plurisulcati, recti vel paulo obliqui, apice obtusi vel sub- 
truncati, 5—8 mm. longi, 2—3 mm. lati. Folia erecta vel interdum 
patula, plana vel leviter concava, supra saturate viridia, subtns paulo 
pallidiora, 5—10 cm. longa, 1 — 1'/» cm. lata; nervis satis nuraerosis, in 
sicco utrinque paulo promiuentibus, mediano vix crassiore. Pedunculus 
communis subrectus vel satis arcuatus, pallide viridis vel cinereus, 5 ad 
12 cm. longus, '/» — V« mm. crassus; vaginae membranaceae, subadpressae, 
pallide virides, 3—4 mm. longae. Pedicem.i patentissimi, capillares, recti 
vel paulo flexuosi, pallidi, cum ovario 4 — 6 mm. longi. Bracteae paten- 
tissimae, rigidiusculae, uninerviae, satis concavae, pallidae, circiter 2 cm. 
longae. Fi.ores albi. Sepala satis concuva, tenuiter trinervulosa, 4 mm. 
longa, l'/« — 2 mm. lata, lateralia satis obliqua. Petala supra columnam 
fornicata, leviter obliqua, basi satis attennata, 4 ! /« — 5 mm. longa, l l /a ad 
2 mm. lata. Labellum satis concavum, subtiliter 5-nervulosum, 3 — 37* mm. 
longum, */s — 8 /« nam. latum; appendix V/% mm. longa. Columna circiter 
1 mm. longa. Capsui.a ignota. 

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Martius, Riedel n. 18; ad Canta 
Gallo: Luschnath; ad Capocabana: Riedel n. 23; in arboribus ad Corco- 
vado: Miers, H. Schenck n. 1823; ad Serra dos Orgdos: Miers; in prov. 
S. Paulo: Comm. Geogr. e Geol. S. Paido n. 3265. — Floret Septembri 
ad Junhtm. 3. DiPTERANTHUS CORNIGER Cogn. pseudobulbis 
minutis, ovoideis vel oblongis, satis compressis, primum vaginis 
paucis parvis scariosis vestitis, demum denudatis; foliis anguste 
ligulato-oblongis, apice acutis, basi longe attenuatis et plus 
minusve distincte petiolatis; pedunculo communi erecto vel 
cernuo, filiformi, teretiusculo, laevi, foliis multoties longiore, 
inferne vaginis paucis brevibus acutis remotissimisque vestito, 
superne fere usque ad medium laxiuscule pluri— multifloro; 
bracteis elliptico-ovatis, abrupte acutis, margine integerrimis, 
ovario 4— G-plo brevioribus; sepalis tenuiter membranaceis, 
patentissimis, obovatis, apice late rotundatis, margine denti- 
culatis vel denticulato-laciniatis, dorso tenuiter carinatis, late- 
ralibus paulo longioribus et angustioribus; petalis obovatis, 
longe angusteque unguiculatis, sepalo dorsali paulo brevioribus, 
utrinque glaberrimis, limbo margine longissime laciniato, ad 
medium longiuscule obtuseque unicornuto; labello patenti- subreflexo, tenuiter membranaceo, sepalis lateralibus satis 
breviore, obovato-quadrangulo, apice truncato, margine inte- 
gerrimo, supra tenuissime unicarinato, appendice satis parva, 
quadrangula, laevi, apice truncata, lateraliter ad medium 
leviter constricta. 

Tabula nostra XCIIL Fig. I (habitus cum analysi). 

Radices numerosae, dense fasciculatae, filiforines, elongatae, satis 
flexuosae, simplices, cinereae. Pseudobuf.bi densiuscule aggregati, erecti, 
primum laeves, demum profundiuscule plurisulcati, 4—7 mm. longi, 2 ad 
4 mm. lati. Foi.ia erecta vel patula, rigida, subplana, margine saepius 
satis revoluta, utrinque subtiliter punctato-glaudulosa praecipue supra, 
3—5 cm. longa, 3 — 6 mm. lata; nervo mediano supra paulo impresso, 
subtus satis prominente; nervulis lateralibus indistinctis. Pedunculus 
communis paulo flexuosus, pallide viridis, 9—22 cm. longus, 1 js— 3 /i mm. 
crassus; vaginae membranaceae, subadpressae, 3 mm. longae. Pedicelli 
patenti-reflexi, capillares, satis arcuati, cum ovario 8—11 mm. longi. 
Bracteae patentissimae, rigidiusculae, satis concavae, crasse uninervulosae, 
1V»— 2 mm. longae. Fi.ores ut videtur albi. Sepala leviter concava, 
subtiliter 5-nervulosa, dorsale 6— 6 l /a mm. longum et 5 mm. latum, 
lateralia leviter obliqua, 7—8 mm. longa, 4 — 4Va mm. lata. Petala 
erecta, satis flexuosa, 5 mm. longa, superne circiter 3 mm. lata. Labellum 
subplanum, subtiliter 5-nervulosum, 5—6 mm. longum, apice 5 mm. latum; 
appendix V/t—2 mm. longa. Columna circiter 1 mm. longa, brachiis 
basilaribus patentissimis, filiformibus, rectis, apice obtusinsculis, l l /a mm. 
longis. Capsula ignota. 

Habitat in arboribus prope Bahia: Lnschnath in herb. Hort. et 
Acad. Pttropol. — ■ Floret Septembri. CXYII. ZYGOSTATES Lindl. 

Zygostates Lindl in Bot. Regist. XXIII. tab. 1927 (1837), 
Folia Orch. 14. Oct. 1852; Endlich. Gen. PL 198; Meissn. 
Ft. Vase. 374 (281); Beichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 563 
et 928; Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond., Bot. XVIII. 329, 
in Benth. et Hook. Gen. PI. III. 569; Pjitz. in Engl, und 
Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. II. 6. p. 196, Nachtr. zu II. 6. 
p. Ill (excl. syn. et sect. Planifoliae); Nichols. Diet, of Gard. 
IV. 249; Kerch. Livre des Orch. 271. — Dactylostylis 
Scheidw. in Otto et Dietr. Allgem. Gartenz. VII. 405 (1839); 
Endlich. Gen. PI. Suppl. I. 1363; Meissn. PI. Vase. 378 (283). 

Sepala subaequalia, libera, patentia vel reflexa. 
Petala sepalis similia vel latiora. Labellum cum basi 
columnae continuum, patens, concavum, indivisum; 
discus basi callo vel lamina carnosa longiuscula in- 
structus, et ad utrumque latus ad basin columnae adest 
lobus longe linearis carnosus apice dilatatus. Columna 
arcuata, semiteres, superne antice concava, exalata, 
apoda, rostello longissimo primum horizontali dein 
recurvo -ascendente ; clinandiium postice ad basin rostelli 
parvum ; stigma fere ad basin columnae magnum, con- 
cavum, elongatum. Anthera opercularis, incumbens, 
unilocularis vel imperfecte bilocularis, antice longissime 
appendiculata; pollinia quaterna, cerea, ovoideu, paulo 
compressa, inappendiculata, anthera dehiscente apici 
dilatato stipitis longe linearis affixa, glandula parva. 
Capsula ignota. 217 ORCHID ACE AE : Z YGOST ATES. 218 Herbae Bras Menses, humiles, epiphyticae. Folia 
carnosa vel coriacea, acinacifonnia, equitantia, Umbo basi 
arliculato, caduco, vaginis persistent ibus distiche imbri- 
catis carnosis margine inter lore scariosis, post laminam 
delapsam incrassatis vix tamen pseudobulbosis. Pedun- 
CULI axillares, simplices. Flores parvi, in racemo 
dissiti. 

CONSPECTUS SPECIERUM. 

I. Folia oblongo-ligulata, obtusa vel abrupte acuta; pedunculus multi- 
florus, rectus vel panlo arcuatus; labellum margine finibriato-serrulatum, 
petalis longius. 

A. Petala rhomboidea, medio tantum serrata; labelli 
appendix indivisa, brachiis apice bilobis 1. Z. counuta Lindl. 

B. Petala lunata, margine inciso- serrata, basi cuneata 
integra ; labelli appendix apice trilobata, lobis late- 
ralibus divergentibus, bracbiia apice globulosis 

2. Z. lunata Lindl. 
II. Folia linearia, apice acuminata ; pedunculus 3— 5-florus, 
8iiperue fractiflexus; labellum margine integerrimum, 
petalis aequilongum 3. Z. Alleniana Kracnxl. 1. ZYGOSTATES CORNUTA Lindl. foliis parvis, 
oblongo-liguiatis, apice acutiusculis , basi breviuscule atte- 
nuatis; pedunculo communi nutante vel pendulo, paulo arcuato, 
foliis satis longiore, inferne vaginis paucis angustis acumi- 
natis vestito, superne usque ultra medium dense multifloro; 
bracteis triangulari-linearibus, acutissimis, ovario multo brevi- 
oribus; sepalis oblongis, acutiusculis, subaequilongis; petalis 
late rhomboideis, acutiusculis, margine medio tantum serratis, 
basi late cuneatis, sepalo dorsali subaequilongis; labello valde 
concavo, oblongo, apice acutiusculo, inferne satis attenuato, 
margine tenuiter fimbriato-serrulato, sepalis lateralibus paulo 
longiore, appendice oblonga, indivisa apice obtusa, superne 
incurva, concava, brachiis basilaribus horizontaliter paten- 
tissimis, linearibus, rectis, apice valde dilatatis et plus minusve 
distincte bilobatis, columna longioribus. 

Zygostates cornuta Lindl.! in Bot. Regist. XXXIII. sub 
tab. 1927 (1837), Folia Orch., Zygost. 2; Reichb. f. in Walp. 
Ann. Bot. VI. 564 et 929; Pfitz. in Engl, und Pranll, Natiirl. 
Pflanzenfam. II. 6. p. 197. fig. 211; Kerch. Livre des Orch. 
122. fig. 78. 

Radices numerosae, dense fasciculatae, filiformes, tortuosae, longius- 
culae, simplices vel rarius paulo ramosae, glabrae, cinereae. Folia paten- 
tissima, rigidiuscula, viridia, 3—6 cm. longa, 7 — 12 mm. lata, tenuissime 
11-nervulosa, nervulis in sicco utrinqne vix prominentibus, raediano paulo 
crassiore. Pedunculus communis teretiuscnlus, pallide viridis, 8 — 10 cm. 
longus, 7»— */s mm. crassus. Pedicf.lli patuli, capillares, panlo arcuati, 
cum ovario 7—8 mm. longi. Bracteae paten tissimae, rigidiusculae, satis 
concavae, 2—3 mm. longae. Sepala patentissima, caruosula, satis concava, 
tenuiter uninervulosa, 3 mm. longa, 1— IV* mm. lata. Petala patentia, 
tenuiter membranacea, leviter concava, subtiliter trinervulosa, paulo obliqna, 
274—3 mm. longa, 2 1 /*— 2 S A mm. lata. Labellum patenti-snbdeflexum, 
subtiliter trinervulosum, purpureum, 3 1 /* mm. longum, 1 mm. latum; 
brachia rigida, 2 mm. louga. Columna satis gracilis, valde incurva, 1 ad 
!*/« mm. longa; rostellum l 1 /* mm. longum. Capsula ignota. 

Habitat in Brasilia loco accurato hand indicate: Princ. Max. Wied 
Neuivied; in arboribus ad Mandiocca prov. Rio de Janeiro: Langsdorff. 2. ZYGOSTATES LUNATA Li.vdl. foliis satis parvis, 
oblongo-subspathulatis, apice obtusis vel obtusiusculis interdum 
subrotundatis, inferne longe attenuato -cuneatis; pedunculo 
communi erecto vel nutante, leviter arcuato vel subrecto, 
foliis duplo vel interdum triplo longiore, inferne vaginis paucis 
parvis angustis acuminatis vestito, superne usque ultra medium 
dense multifloro; bracteis triangulari-lanceolatis, acutissimis, 
ovario 2— 3-plo brevioribus; sepalis anguste ovatis, acutis, 
subaequilongis, liberis vel lateralibus basi inter se breviter 
connatis; petalis lunatis, margine inciso-serratis, basi integris 
latissime cuneatis fere truncatis, sepalo dorsali sublongioribus; 
labello satis concavo, ovato, apice obtusiusculo, basi breviter 
attenuato, margine tenuiter fimbriato-serrulato, sepalis late- 
ralibus dimidio longiore, appendice subquadrata, leviter con- 
cava, basi gibbosa, superne incurva, apice bi— trilobata, lobis 
lateralibus longioribus angustis divergentibus, brachiis basi- 
laribus erecto-patulis, anguste linearibus, paulo arcuatis, apice 
globulosis indivisis, columnae aequilongis. 

Tabula nostra XLV. Fig. I (habitus cum analyst). 

Zygostates lunata Lindl.! in Bot. Regist. XXXIII. sub 
tab. 1927 (1837), Folia Orch., Zygost. 2; Reichb. f. in Walp. 
Ann. Bot. VI. 563 el 929; Barb. Rodr. Gen. et Spec. II. 222. 

Dactylostylis fimbriata Scheidw. in Otto et Dietr. Allgem. 
Gartenz. VII. 405 (1839); Walp. Ann. Bot. VI. 564. 

Ornithocephalus navicularis Barb. Rodr. Gen. et Spec. 
Orch. Nov. I. 135 (1877). 

Radices numerosae, dense fasciculatae, subflliformes, flexuosae, 
elongatae, simplices, glabrae, canescentes. Folia plus minusve patula, 
sntis numerosa, rigidiuscula, plana, viridia, saepius leviter obliqua, limbo 
4—7 cm. longo, 1 — 2 cm. lato, tenuissime 9— 13-nervuloso, nervulis in 
sicco utrinque paulo prominentibus, vagina lateraliter valde compressa, 
dorso acute carinata, 6—10 mm. longa. Pedunculus communis teretius- 
cnlus, 8—15 cm. longus, */» — 1 mm. crassus. Peimcei.i.i patuli, capillares, 
leviter arcuati, cum ovario 7 — 10 mm. longi. Bbactkae patentissimae, 
rigidiusculae, satis concavae, 3—5 mm. longae. Sepala patentissima, 
carnosula, satis concava, tenuiter uninervulosa, albo-viridia, 3— 3'/t mm. 
longa, dorsale l'/i mm. latum, lateralia leviter obliqna, 2 ram. lata. 
Petala patula, tenuiter membranacea, satis concava, tenuiter 3 — 5-nervu- 
losa, flava vel viridi-flava, 4 mm. longa, 5 mm. lata. Labei.lcm paten - 
tissimum, tenuiter trinervulosum, album callo luteo, 5 mm. longum, 
2*/«— 3 mm. latum; brachia rigida, 2 mm. longa. Columna gracilis, satis 
incurva, viridis, l'/i— 2 mm. longa; rostellum circiter 3 mm. longum. 
Capsula ignota. 

Var. p. SUBINTEGRIPETALA Cogn. 

Petala margine inlegerrima vel ad medium tantum vix denticulata. 

Habitat in arboribus prope Mariana prov. Minos Geraes: Martins; 
prope Caldas: Regncll ser. III. n. 1166; in syhis ad Serra da Pedra 
Branca et dos Pocos: Barbosa Rodriyues; in pror. Rio de Janeiro: 
Gaudichaud n. 3S6 ; ad Canta Gallo : Peckolt n. 180: in sylcis montuosis 
supra arbores ad Bananal prov. S. Paulo : Descourtilz. — Var. p. In 
arboribus ad Joinville prov. S. Catluirina: Schwacke n. 6862. — Floret 
Januario — Mo to. 3. ZYGOSTATES ALLENIANA Kraknzl. pseudo- 
bulbis minimis, aggregatis, subcompressis, apice monopbyllis; 
foliis minutis, carnosis, linearibus, acuminatis; pedunculo 
communi tenui, erecto, superne fractiflexo, paucifloro, foliis 
longiore; bracteis minutissimis , quam ovaria pedicellata 219 ORCHID ACE AE : ZYGOSTATES— ORNITHOCEPHALUS. 220 multoties brevioribus \ sepalis reflexis, obovato-spathulatis, 
apice rotundatis, basi breviter unguiculatis ; petalis ungui- 
culatis, spathulatis, superne latioribns, margine anteriore 
serrulatis; labello petalis aequilongo, cyrabiformi, margine 
integerrimo, apice acuto, basi utrinque rectangulo, intus 
praesertim basin versus furfuraceo-puberulo ; columnae brachiis 
carnosis, linearibus, obtusis, a basi columnae antheram usque 
porrectis; clinandrio piano, vixexcavato; rostello longissimo, 
sigmoideo deflexo deinde ascendente, quam pars basilaris 
columnae plus duplo longiore. 

Zygosiates Alleniana Kraenzl. in.Notizbl. K. Bot. Gart. 
Berlin II. 55 (1898). 

Pseudobulbi 3—4 mm. longi. Foma 2—3 cm. longa, 1—2 mm. 
lata. Pedunculus communis 3— 5-florus, 3—4 cm. longus. Flores minuti, 
pellncidi. Sepala 3 ram. longa. Petala et labellum 4 mm. louga. — 
Species milii hand visa. 

Habitat in Paraguay ad Colonia Come via Estacion Sosa: Cyrill 
Allen. In Brasilia australi forsan adhuc invenienda. CXVIII. ORNITHOCEPHALUS Hook. 

Ornithocephalus Hook Exot. Fl. tab. 127 (1825); Spreng. 
Anl. III. 742, Syst. Veget. III. 682 et 742, Gen. II. 674; 
Lindl. Orch. Seel. 14, Gen. and Spec. Orch. 141; Endlich. 
Gen. PI. 196; Meissn. PI. Vase. 376 (282); Reichb. f. in 
Walp. Ann. Bot. VI. 492; Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. Isl 635; 
Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond., Bot. X VIII. 329, in Benth. 
et Hook. Gen. PI. III. 568; Hemsl. Biol. Centr.-Amer., Bot. 
III. 291 ; Nichols. Diet, of Gard. II. 524; Pfite. in Engl, und 
Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. II. 6. p. 197, Nachtr. zu II. 6. 
p. Ill (exclus. syn.) ; Stein, Orchideenb. 446; Veitch, Man. 
Orch. PI. VIII. 133; Cogn. in Journ. des Orch. IV. 178; 
Kerch. Livre des Orch. 271; Williams, Orch. Grow. Man., 
edit. 7. p. 688; L. Lind. Orch. Exot. 907; Sander, Orch. 
Guide 195. — Ornithocephalus sect. Iridifolia (part.) Barb. 
Bo dr. Gen. et Spec. Orch. Nov. I. 133 (1877). 

Sepala subaequalia, libera, patentia, posticum con- 
cavum. Petala sepalis subsimilia. Labellum cum 
basi columnae continuum, subsessile, plus minusve 
distincte trilobatum ; lobi laterales crassi, latiusculi, 
medius parvus vel elongatus, saepe inflexus, marginibus 
interdum in dorso lateralium decurrentibus. Column a 
brevis, crassiuscula , antice concava, exalata, apoda, 
rostello horizontali longissimo; clinandrium parum pro- 
minens. Anthera terminalis, opercularis, incumbens, 
imperfecte bilocularis, ultra loculos in appendicem 
longissimam producta; pollinia quaterna, cerea, in- 
appendiculata, anthera dehiscente per paria apici parum 
dilatato stipitis longe linearis affixa, glandula ovoidea 
vel parva. Capsula ovoidea vel subglobosa, erostris. 

Herbae humiles, epiphyticae , Americae tropicae 
a Brasilia usque ad Mexicum incolae. Folia camosa vel coriacea, saepissime acinaciformia et equitantia, limbo 
caduco, vaginis distiche imbricatis carnosis margine 
interiore saepe scariosis, post laminam delapsam saepe 
incrassatis vix tamen pseudobulbosis. Pedunculi axil- 
lares, simplices. Flo RES saepius parvi, in racemo 
dissiti. Bragteae distichae, in rhacM saepe geniculato- 
flexuosa Hgidulae, persistentes, patentes, fere dentiformes. 

conspectus specierum brasiliensium. 

Sect. I. Iridifolti. — Pseudobulbi nulli ; folia equitantia, 
limbo verticali. 

I. Labellum apice attenuatum acutumque. 

A. Petala margine integerrima. 

1. Bracteae dorso rot nndatae; sepala late ovata ; label- 
lum antice 7-nervulosum 1. O. myrticola Lindl. 

2. Bracteae dorso carinatae; sepala oblongo-ligulata; 
labellum antice trinervulosum 

2. O. chloroleucus Reichb. f. 

B. Petala margine denticulata . 3. O. pygmaeos Reichb. f. et Warm. 
II. Labellum apice dilatatum. 

A. Sepala margine denticulato-ciliata. 

1. Pedunculus foliis longior; sepala late obovata, apice 
rotundata, margine parce serrulata, extus sparse 
hispida; petala uninervulosa, margine serrulata; 

labellum basi 5-callosum 4. O. avicula Reichb. f. et Wullschl. 

2. Pedunculus foliis aeqnilongus vel brevior; sepala 
ovato-oblonga, obtusa, margine ciliata, extus densius- 
cule hirtella; petala trinervulosa, margine longius- 
cule ciliata; labellum inferne bicallosum 

5. 0. cii.iatus Lindl. 

B. Sepala margine integerrima. 

1. Pedunculus angulato-alatus, glaberrimus ; sepala 
apice longiuscule mucronata; petala obovato-rotun- 
data, snperne denticulata; labellum apice rotun- 
datum, disco basi late bialato 

G. O. falcatus Focke. 

2. Pedunculus teretiusculus, dense hirtellus; sepala 
apice mutica; petala subquadrangula, margine inte- 
gerrima; labellum apice leviter emarginatum et 
apiculatum, disco nudo . 7. 0. cujeticola Barb. Rodr. 

Sect. II. Planifolii. — Pseudobulbi minuti; folia non 
equitantia, limbo horizontali. 

I. Folia majuscula, obtusa; flores majusculi; petala obovato- 
snbtriangula , 5-nervulosa; labellum anguste obovatum, 
apice rotundatnm, margine denticulatum ; anthera antice 
vix producta 8. O. grandifi.orus Lindl. 

II. Folia parva, acuta; flores minuti; petala orbiculari- 
reniformia, trinervulosa; labellum anguste pandurato- 
oblongum, apice obtusiusculuin, margine integerrimum ; 
anthera antice longissime rostrata 9. O. multiflorus Rolfe. Sect. I. IRID1F0LII Pfite. in Engl, und Prantl, Natiirl. 
Pflanzenfam., Nachtr. zu II. 6. p. Ill (1897). — Sect. Iridaria 
0. Kuntze in T. v. Post, Lex. Gen. Phan. 404 (1903). 

Pseudobulbi nulli. Folia equitantia, limbo verticali. — 
Species 1 — 7. 

1. ORNITHOCEPHALUS MYRTICOLA Lindl. foliis 
numerosis, distichis, dense imbricatis, satis parvis, vaginis 
longiusculis, margine late pellucido-alatis , limbo carnosulo, 
verticali, anguste lanceolato-ligulato, falcato, margine tenui, 
apice acutissimo vel acuminato; pedunculo communi ascendenti 
vel pendulo, gracili, obtuse angulato, densiuscule et longius- 221 ORCHIDACEAE : ORNITHOCEPHALUS. 222 cule glanduloso-hispidulo, foliis satis breviore, fere usque ad 
basin densiuscule multifloro; bracteis pellucidis, late ovatis, 
acutis, utrinque glabris, margine glanduloso-ciliatis, ovario 
paulo brevioribus ; floribus parvis, breviter pedicellatis ; sepalis 
late ovatis, apice rotundatis, margine inferne integerrimis 
superne subtiliter denticulatis, extus basi et superne sparse 
glanduloso-hispidulis, lateralibus paulo longioribus; petalis 
pellucidis, late rotundatis, subtiliter trinervulosis, margine 
integerrimis vix undulatis, extus ad medium paucisetulosis, 
sepalo dorsali paulo longioribus; labello patenti-deflexo, sepalis 
lateralibus satis longiore, indiviso, oblongo-ligulato, basi paulo 
latiori cordato, ad medium satis constricto, apice acuto, 
margine integerrimo, utrinque glaberrimo, disco inferne crasse 
5-calloso, callis mediano extemisque glaberrimis laevibusque, 
intermediis subtiliter denseque papillosis. 

Tabula nostra XL VII. Fig. II (habitus cum analyst). 

Ornithocephalus myrticola Lindl. in Ann. Nat. Hist. ser. 1. 
IV. 383 (1840); Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 493; 
Autran et Dur. Hort. Boiss. 338; 0. Kuntze, Rev. Gen. PI. 
III. 300. 

Radices numerosae, dense fasciculatae, filiformes, longiusculae, satis 
flexuosae, si m pi ices, albidae. Folia erecta vel plus minusve patula, rigidius- 
cula, intense viridia; vagina rigida, lateraliter valde compressa, dorso acuta, 
l 1 /* — 2 J /2 cm. longa, 5 — 7 mm. lata; limbo obscure plurinervuloso, 4 ad 
11 cm. longo, 7 — 12 mm. lato. Pedunculus communis plus minusve 
arcuatus, superne fractiflexus, viridis, 4 — 8 cm. longus, */» — '/* mm. crassus. 
Pedicklli patuli, filiformes, recti vel leviter arcuati, cum ovario obtuse 
trigono densiuscule glanduloso-birtello 3 — 4 mm. lougi. Bkacteae patulae, 
pallidae, valde concavae, uninervulosae, 2 — 3 mm. longae. Fi.ores pateotes, 
albi, Citri odorem spirant. Sepala tenuiter membranacea, satis concava, 
crassiuscule uninervulosa, dorsale erectum, 3—3'/* mm. longum, 2 mm. 
latum, lateralia patenti-deflexa, vix obliqua, 4 mm. longa, 2 1 /* mm. lata. 
Petala patula, satis concava, paulo obliqua, 4'/* mm. longa et lata. 
Labeli.um satis convexum, tenuiter 7-nervulosum, inferne carnosum, superne 
membranaceum, 5 — b l /i mm. longum, 2'/« mm. latum. Coi.umka erecta, 
teretiuscula, leviter incurva, 2 mm. longa; bostei.lum horizontaliter 
patulum, subrectum, 2 1 /* mm. longum. Capsula nutans, ovoidea, obscure 
trigona, tenuiter 6-costata, densiuscule glauduloso-hispida, rufesceus, 6 ad 
7 mm. longa, 4 1 /*— 5 mm. crassa. 

Habitat in arboribus prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 16377a; ad 
Carcadma prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 14325a; in prov. S. Paulo: 
Comtn. Geogr. e Geol. S. Paulo n. 2868; in Myrtaceis prope Bom Jesus 
de Bananal: Descourtilz ; in prov. S. Catharina prope Desterro : H. Schenck 
n. 655. Etiam in Bolivia secus Rio Juntas altit. 800 m. : 0. Kuntze. — 
Floret Maio. % ORNITHOCEPHALUS CHLOROLEUCUS Reichb.f. 
affinis 0. myrticolae Lindl.; pedunculo gracili, hispido; bracteis 
navicularibus, cariuatis, acutis, margine et carina hispidis, 
ovariis pedicellatis brevioribus; sepalis oblongo-ligulatis; 
labelli hypochilio ovato, transverso, carnoso, in basi columnae 
utrinque semicordato, medio paulo dentato; dente inflexo a 
medio antice in discum; epichilio membranaceo, ligulato, 
trinervi. 

Ornithocephalus chloroleucus Reichb. f. in Bonpland. III. 
226 (1855), in Walp. Ann. Bot. VI. 493. 

Folia genuina. Perigoxium album, nervis viridibus. — Species 
mihi hand visa. 

Habitat in Brasilia loco accurato haud indicato: Hort. Schiller. 
Orchid, in. 3. ORNITHOCEPHALUS PYGMAEUS Reichb. f. 
et Warm, foliis numerosis, distichis, dense imbricatis, minutis, 
vaginis brevibus, limbo carnosulo, verticali, triangulari-lanceo- 
lato, subfalcato, apice breviter acuminata ; pedunculo communi 
flexuoso, subtereti, foliis subaequilougo; pedicellis et ovariis 
glanduloso-hispidis ; bracteis a basi cordata late ovatis, acutis, 
carinatis, margine glanduloso-hispidis; floribus minutis; sepalis 
subaequilongis, cuneato-obovatis, apice rotundatis, margine 
inferne integerrimis superne minute denticulatis, dorso sparse 
glanduloso-hispidulis; petalis tenuiter membranaceis , late 
ovato -rhombeis, apice subrotundatis, tenuiter trinervulosis, 
margine denticulatis, utrinque glaberrimis, sepalo dorsali satis 
longioribus; labello reflexo, sepalis lateralibus satis longiore, 
indiviso, triangulari- ligulato, basi satis latiori cordato, ad 
medium leviter constricto, apice acutiusculo, margine inte- 
gerrimo, utrinque glaberrimo, carinis carnosis semioblongis 
subdenticulatis duabus ante columnam, papulis hispidis inter 
utramque. 

Ornithocephalus pygmacus Reichb. J. et Warm, ex Reichb. J. 
Otia Bot. Hamb. part. II. 88 (1881); Warm. Symb. Fl. Bras. 
centr. part. XXIX. 847. tab. 5. jig. 5. 

Folia utrinque ad quatuor, plus minusve patula, rigida, l'/i ad 
2 J /» cm. longa, 3—5 mm. lata. Pemcki.m capillars*, patnli, paulo arcuati, 
virides. Pkriookii folia alba vel alba et medio viresceutia. Sepai.a 
tenuiter uninervulosa, 2'/i— 3 mm. longa, l'/« — 2 mm. lata, dorsale erecto- 
patulum, valde concavum , basi late cuneatum, lateralia patenti-reflexa, 
subplana, satis obliqua, inferne satis constricta. Pktala patcnti-subdeflexa, 
paulo concava vel subplana, satis obliqua, basi valde constricta, circiter 
3'/« mm. longa et fere totidem lata. Labkli.um satis convexum, 5-nervu- 
losum, album, viridi-striatum, carinis viridibus, 4— 4'/« mm. longum, basi 
circiter 2'/* nim. latum. Coi.umva gracilis, teretiuscula, valde incurva, 
apice postice apiculuta, l'/i mm. longa, rostello patenti-deflexo, subrecto, 
l'/« mm. longo. Capsula ignota. — Species niibi baud visa; descript. ex 
op. et icon, supra cit. 

Habitat in sylvis supra arbores ad Lagoa Santa prov. Minas Geraes: 
Warming. — Floret Januario—Februario. 4. ORNITHOCEPHALUS AVICULA Reichb. f. et 
Wullschl. foliis valde numerosis, distichis, dense imbricatis, 
parvis, vagina longiuscula, margine late pellucido-alata, limbo 
carnoso, verticali, latiuscule lanceolato-ligulato, subfalcato, 
margine tenui, apice acutissimo; pedunculo communi ascen- 
dente vel cernuo, gracili, teretiusculo, densiuscule breviterque 
glanduloso-hirtello, foliis satis longiore, fere usque ad basin 
laxiuscule multifloro; bracteis ovato -triangulis, acutis, basi 
leviter cordatis, dorso ac limbo hispidulis, ovario paulo brevi- 
oribus; floribus minutis, brevissime pedicellatis; sepalis sub- 
aequilongis,' late obovatis, apice rotundatis, margine parce 
serrulatis, extus brevissime sparseque papilloso-hispidis; petalis 
subpellucidis , late obovato- rotundatis, apice rotundato-sub- 
truncatis, tenuiter uninervulosis, margine serrulatis, sepalo 
dorsali paulo longioribus, extus anguste alato-carinatis, carina 
margine laciniata; labello patenti-deflexo, sepalis lateralibus 
satis longiore, obscure trilobato, late ligulato -quadrangulo, 
basi cordato, ad medium leviter constricto, apice dilatato 
truncato-emarginato leviter undulato et minute apiculato, 
utrinque glaberrimo, marginibus lateralibus integerrimis, disco 
29 223 OKCHIDACEAE : OKNITHOCEPHALUS. 224 inferne valde incrassato, 5-calloso, callis mediano externisque 
gracilibus glaberrimis laevibusque, intermediis crassis sub- 
tiliter denseque papulosis. 

Tabula nostra XL V. Fig. Ill (habitus cum analysi). 

Ornithocephalus avicula Reichb. f. et Widlschl.l ex 
Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 495 (1863). 

Radices numerosae, dense fasciculntae , filiformes, longiusculae, 
leviter flexuosae, simplices, albidae. Folia erecta vel plus minusve patula, 
rigida, viridia; vagina rigida, lateraliter valde compressa, dorso acuta, 
17a— 2'/« cm. longa, 7—11 mm. lata; limbo obscure plurinervuloso, 3 ad 
5 cm. longo, 8 — 15 mm. lato. Pedunculus communis plus minusve 
flexuosus, superne obscure fractiflexus, cinereus, 5—10 cm. longus, 7 s a( * 
3 I* mm. crassus. Pedicelli patuli, filiformes, subrecti, brevissime birtelli, 
cum ovario obtuse trigono hirtello 2—3 mm. longi. Bracteae tenuiter 
membranaceae , subpellucidae , patulae, satis concavae, uniuervulosae, 
pallidae, 17a — 2 l /» mm. longae. Sepala membranacea, satis concava, 
crassiuscule uninervulosa, inferne satis attenuata, circiter 2 mm. longa, 
superne P/a mm. lata, dorsale erecto-patulum, lateralia paulo obliqua, 
patenti-deflexa. Petai.a patentissima, leviter concava, vix obliqua, basi 
valde constricta, 2 l /a mm. longa et fere totidem lata. Labellum sub- 
planum, tenuiter 5 — 7-nervulosum , inferne carnosum, superne tenuiter 
membranaceum, 3 1 /* mm. longum, 2 mm. latum. Coldmna erecta, teretius- 
cula, paulo incurva, 1 — l'/a mm. longa, rostello inflexo, filiformi, subrecto, 
2 mm. longo. Capsula patens vel cernua, ovoideo-subglobosa , obscure 
trigona, leviter trisulcata, brevissime sparseque muricata, cinerea, 5 ad 
57a mm. longa, 4 mm. crassa. 

Habitat in Surinam supra arbores in regione Para: Wullschlaegel 
n. 54G et 1592. In Brasilia septentrionali forsan adhuc invenienda. 5. ORNITHOCEPHALUS CILIATUS Lindl. foliis 
numerosis, distichis, dense imbricatis, parvis, vagina longius- 
cula, margine late pellucido-alata, limbo carnoso, verticali, 
oblongo-ligulato, leviter falcato, margine tenui, apice acuto; 
pedunculo communi ascendente vel patulo, gracili, teretiusculo, 
breviuscule denseque glanduloso-hirtello, foliis circiter aequi- 
longo vel paulo breviore, fere usque ad basin laxiuscule multi- 
floro; bracteis ovatis, acutis, basi rotnndatis, utrinque glabris, 
margine subtiliter serrulato-ciliolatis, ovario paulo brevioribus; 
floribus minutis, brevissime pedicellatis; sepalis subaequilongis, 
ovato-oblongis, apice obtusis, margine breviter ciliatis, extus 
densiuscule hirtellis; petalis subpellucidis, late obovato-sub- 
quadrangulis, apice oblique subtruncatis, tenuiter trinervulis, 
margine longiuscule ciliatis, sepalo dorsali paulo longioribus; 
labello patenti-deflexo, sepalis lateralibus satis lougiore, obscure 
trilobato, late ligulato-subquadrangulo , basi leviter cordato, 
ultra medium paulo constricto, apice leviter dilatato subtrun- 
cato, utrinque glabro, margine integerrimo, longitudinaliter 
canalicular, disco inferne valde incrassato longiuscule crasse- 
que bicalloso. 

Ornithocephalus ciliatus Lindl. ! in Ann. Nat. Hist. IV. 384 
(1840), in Hook. Lond. Journ. of Bot. II. 672; Magaz. of 
Bot. II. 70 (1844); Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 495. 

Radices numerosae, dense fasciculatae, filiformes, longiusculae, satis 
flexuosae, simplices, albidae. Folia erecta vel plus minusve patula, rigida, 
viridia; vagina rigida, lateraliter valde compressa, dorso acute carinata, 
17*— 2 cm. longa, 5-8 mm. lata; limbo obscure plurinervuloso, 2— 3 1 /* cm. 
longo, 6—10 mm. lato. Pedunculus communis satis flexuosus, cinereo- fulvus, 3—5 cm. longus, 7»— 3 I* mm. crassus. Pedicelli patuli, filiformes, 
subrecti, densiuscule hirtelli, cum ovario 2-4 mm. longi. Bracteae 
tenuiter membranaceae, patulae, valde concavae, uninervulosae, 17a ad 
2 a /a mm. longae. Sepala patenti-reflexa, tenuiter membranacea, valde 
concava, crassiuscule uninervulosa, 2 1 /*— 3 mm. longa, V/i— l'/a mm. lata, 
lateralia paulo obliqua. Petala patula, satis concava, paulo obliqua, basi 
valde constricta, 3 mm. longa, 2— 2 l h mm. lata. Labellum satis concavum, 
tenuiter 5-nervulosum, inferne carnosum, superne tenuiter membranaceum, 
3— 37s mm. longum, 17*— 2 mm. latum. Columna erecta, gracillima, 
teretiuscula, paulo incurva, 1 mm. longa, rostello patenti-deflexo, filiformi, 
paulo arcuato, 2 1 /i mm. longo. Capsula iguota. 

Habitat in Guiana gallica: Poiieau; in Surinam: Leschenault ; in 
Guiana anglica: Schomburgk n. 945; ad Demerara : Loddiges; ad flum. 
Corentyne: E. F. im Thurn, Jenman n. 25. In Brasilia septentrionali 
forsan adhuc invenienda. 6. ORNITHOCEPHALUS FALCATUS Focke: foliis 
satis numerosis, distichis, dense imbricatis, parvis, vagina 
breviuscula margine latiuscule pellucido-alata, limbo carnoso, 
verticali, ligulato-subspathulato, leviter falcato, margine tenui, 
apice subabrupte acuto ; pedunculo communi erecto vel nutante, 
gracili, acute angulato et anguste alato, glaberrimo, foliis 
latis longiore, fere usque ad basin laxiuscule 4 — 10-floro; 
bracteis amplexicaulibus fere perfoliatis, ovato-oblongis, acutis, 
utrinque glabris, margine integerrimis, ovario subaequilongis; 
floribus minutis, brevissime pedicellatis; sepalis subaequilongis, 
obovatis, apice rotundatis et longiuscule angusteque mucro- 
natis, margine integerrimis, utrinque glabris, lateralibus satis 
latioribus ; petalis pellucidis, obovato-rotundatis, apice minute 
apiculatis, tenuiter trinervulosis, margine inferne integerrimis 
superne subtiliter denticulatis, sepalo dorsali satis longioribus; 
labello patentissimo, sepalis lateralibus multo longiore, indiviso, 
ligulato-subspathulato, basi cordato, apice rotundato, utrinque 
glaberrimo, margine integerrimo, disco basi breviter bialato, 
alis latissimis, carnosis, divergentibus , apice rotundatis, 
margine integerrimis, utrinque glabris laevibusque. 

Tabula nostra XLV. Fig. II (habitus cum analysi). 

Ornithocephalus falcatus FocJce! in Tidsch. Wis. Nat. 
Wetsch. I. 211 (1848); Reichb. J. in Walp. Ann. Bot VI. 494, 
in Linnaea XLI. 127. 

Radices numerosae, dense fasciculatae, subfiliformes, longiusculae, 
leviter flexuosae, simplices, albescentes, longiuscule denseque villosae. 
Folia erecta vel plus minusve patula, rigidiuscula, intense viridia, sub- 
glaucescentia; vagina lateraliter valde compressa, dorso acute carinata, 
6—10 mm. longa, 3—5 mm. lata; limbo rigidiusculo, obscure multi- 
nervuloso, 2-4 cm. longo, 4—7 mm. lato. Pedunculus communis plus 
minusve arcuatus, superne leviter fractiflexus, pallide viridis, 4—7 cm. 
longus, 7*— 1 mm. crassus. Pedicelli patuli vel erecto-patuli, filiformes, 
recti vel paulo arcuati, glabri, cum ovario trigono glaberrimo 3—4 mm. 
longi. Bracteae persistentes, rigidiusculae, patulae, valde concavae, uni- 
nervulosae, pallide virides, 2—4 mm. longae. Flores albi, segmentis 
patentissimis. Sepala membranacea, valde concava, crassiuscule uni- 
nervulosa, 3 mm. longa, dorsale l»/ 4 mm. latum, lateralia satis obliqua, 
274 mm. lata. Petala leviter concava, paulo obliqua, basi valde constricta, 
37a mm. longa, superne 3 mm. lata. Labellum leviter concavum, sub- 
tiliter 3— 5-nervulosum, basi carnosulum, superne tenuiter membranaceum, 
5— 5 1 /* mm. longum, l s / 4 mm. latum, alis basilaribns laete viridibus, 
17a mm. latis. Columna gracilis, recurva, teretiuscula, 1 mm. longa, 
rostello cum labello parallelo, subulato, subrecto, 3 mm. longo. Capsula 
patula, late ovoidea, triquetra, anguste trialata, inter alas tricostata, laevis, 
5—6 mm. longa, 4—5 mm. crassa. 225 ORCHIDACEAE : ORNITHOCEPHALUS. 226 Habitat in Guiana gallica: Poiteau; prope Cayenne: Patru; in 
Surinam: Hostmann n. 956; in syh'is prope urbem Paramaribo: Kegel 
n. 14, Kappler n. 1645, Wullschlaegel n. 539; in Crescentia Cujet* ad 
Onoribo district. Para: Focke; in Ouiana anglica : E. F. im Turn. In 
Brasilia septentrionali forsan adhuc invenienda. — Floret Martio ad 
Septembrem. 7. ORNITHOCEPHALUS CDJETIOOLA Barb. Rodr. 
foliis valde numerosis, distichis, dense imbricatis, parvis, 
vagina longiuscula, margine latiuscule pellucido-alata , limbo 
carnoso, vertical!*, oblongo-ligulato, subfalcato, margine interiore 
canaliculate-, apice abrupte acuto; pedunculo commuui ascen- 
dente, gracili, teretiusculo, breviuscule denseque hirtello, foliis 
satis longiore, fere usque ad basin laxiuscule multifloro; 
bracteis araplexicaulibus, ovatis, acutis vel breviter acuminatis, 
basi subcordatis, utrinque glabris, margine subtiliter ciliatis, 
ovario satis brevioribus; floribus parvis, breviter pedicellatis; 
sepalis subaequilongis , obovato-oblongis, apice rotundatis, 
margine integerrimis , extus sparse hispidulis; petalis sub- 
pellucidis, late obovato-quadrangulis, apice truncatis et leviter 
emarginatis, tenuiter 3 — 5-nervulosis, margine integerrimis, 
utrinque glabris, sepalo dorsali subduplo longioribus; labello 
patenti-deflexo, sepalis lateralibus paulo longiore, indiviso, 
late oblongo-subquadrangulo, basi profundiuscule emarginato, 
margine integerrimo lateraliter valde revoluto, supra medium 
paulo constricto, superue satis dilatato, apice truncato leviter 
emarginato et acute apiculato, utrinque glabro, basi supra 
subtiliter granuloso, disco non calloso basi leviter biexcavato. 

Tabula nostra XL VIII. Fig. I (liabitus cum analyst). 

Ornithocephalus cujeticola Barb. Rodr. Gen. et Spec. OrcJi. 
Nov. I. 133 (1877). 

Radices satis numerosae, fasciculatae, filiformes, breviusculae, leviter 
flexuosae, simplices, glabrae, albidae. Foma plernraque patentissima, 
rigida, flavo-viridia; vagina lateraliter valde compressa, 1 — 2 cm. longa, 
6 — 9 mm. lata; limbo basi leviter constricto, 2— 5 1 /* cm. longo, 8— 14 mm. 
lato. Peduncui.us communis satis arcnatus vel flexuosus, superne leviter 
fractiflexus, obscure viridis, 5 — 13 cm. longus, 1 — 1'/» mm. crassus. 
Pedicelli patuli vel subreflexi, subfiliformes, satis arcuati, densiuscule 
hirtelli, cum ovario 4 — 6 mm. loDgi. Biiacteak membranaceae, patalae, 
valde concavae, uninervulosae, pallide virides, 3 — 4 mm. longae. Flores 
nutantes, albi, leviter odorati, segmentis patentissirais. Sepai.a mem- 
branacea, valde concava, uninervulosa, inferne satis attenuata, basi brevius- 
cule viridi-unilineata, 2 1 /*— 3 mm. longa, l 1 /*— IV* mm. lata. Petala 
subplana, vix obliqua, basi vix constricta, lineis viridibus tenuissimis 
3 — 5 notata, 4— 4 '/» mm. longa, superne 4—5 mm. lata. Labem.cm mem- 
brauaceum, satis convexum, ad medium lineis 7 — 9 longitudiualibus 
viridibus brevibusque notatum, 4 mm. longum, l l /» mm. latum. Columna 
erecta, gracillima, teretiuscula , paulo incurva, 1 mm. longa, rostello 
horizontali, capillari, leviter flexuoso, l'/» mm. lougo. Capsdxa plus 
minusve patula, ovoideo-oblonga, obscure trigona, bieviuscule hispida, 
7—8 mm. longa, 4 mm. crassa. — Species mihi haud visa; descript. ex 
op. supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. commnnic. 

Habitat in ramis Crescentiae Cujete seats flum. Amazonas prope 
urbem Itacoatiara: Barbosa Rodrigues. — Floret Augusto. Sect. II. PLANIFOLII Pfitz. in Engl und Prantl, 
Natiirl. Pflanzenfam., Nachtr. zu II. 6. p. Ill (1897). — 
Sect. Planaria 0. Kuntze in T. v. Post, Lex. Gen. Phan. 404 
(1903). Pseudobulbi miuuti. Folia non equitantia, limbo hori- 
zontali. — Species 8 — 9. 

8. ORNITHOCEPHALUS GRAND1FL0RUS Lindl. 
pseudobulbis paulo distinctis; foliis pluribus, distichis, non 
imbricatis, majusculis, carnosulis, vagina breviuscula, margine 
late pellucido-alata, limbo horizontali, oblongo-ligulato, obtuso, 
basi breviter constricto; pedunculo communi ascendente vel 
nutante, robustiusculo, inferne teretiusculo et paucivaginato, 
superne angulato usque ad medium deusiuscule multifloro, 
foliis satis longiore; bracteis membranaceis, oblongis, acutis, 
glabris, ovario triplo brevioribus; floribus majusculis, longius- 
cule pedicellatis; sepalis subaequilongis, late ovatis, obtusis, 
margine integerrimis, utrinque glabris, lateralibus satis lati- 
oribus; petalis teuuiter membranaceis, latissime obovato- 
subtriangulis, apice late rotundatis vel subtruncatis, tenuiter 
5-nervulosis, margine leviter undulatis, sepalo dorsali satis 
longioribus; labello patenti-subdeflexo, sepalis lateralibus 
aequilongo, indiviso, anguste obovato, basi obtuso, apice 
rotundato, margine inaequaliter denticulato, superne valde 
concavo fere saccato, utrinque glabro, disco inferne usque 
ultra medium crista magna transversa carnosa biloba margine 
antice undulata inferne subtiliter papillosa aucto; anthera 
antice vix producta. 

Tabula nostra XL VII. Fig. I (habitus cum analyst). 

Ornithocephalus grandiflorus Lindl.l in Ann. Nat. Hist. 
ser. 1. IV. 383 (1840); Reichb.J. in Walp. Ann. Bot. VI. 495, 
in Gard. Chron. new ser. XVIII. 168; LOrchidoph. 1882. 
p. 399; Ed. Morren in Belg. Hortic. 1884. p. 89. tab. 6; 
Nichols. Diet, of Gard. II. 524; Pfitz. in Engl, und Prantl, 
Natiirl. Pflanzenfam. II. 6. p. 197. Jig. 210 ; Stein, Orchideenb. 
446; Veitch, Man. Orch. PI. VIII. 134. cum tab.; Williams, 
Orch. Alb. X. tab. 472, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 639 
cum ic; Kerch. Livre des Orch. 122 et 163. fig. 79; L. Lind. 
Orch. Exot. 907; Journ. des Orch. VII. 118; Autran et Bur. 
Hort. Boiss. 338; Kew Bull., Add. Ser. IV. 305; Sander, 
Orch. Guide 195. 

Radices satis numerosae, fasciculatae, robnstiusculae, elongatae, 
satis flexuosae, simplices, glabrae, albescentes. Foma erecto - patula, 
rigidiuscula, nitidula, flavo-viridia; vagina lateraliter valde compressa, 
dorso acute carinata, Vjt — 2 cm. longa, 5 — 8 mm. lata; limbo leviter 
concavo vel subplano, 5 — 10 cm. lougo, Vjt — 2 1 /* cm. lato; nervo mediano 
supra profundiuscule canaliculato, subtus satis prominente; nervnlis late- 
ralibus numerosis, in sicco utrinque vix prominentibus. Pedcncclus 
communis plus minusve arcuatus, laete viridis, glaber, 10 — 15 cm. longus, 
Vj*—V/t mm. crassus; vaginae 1—3, rigidiusculae, subadpressae, acutae 
vel acuminatae, 4 — 6 mm. longae. Pedicei.m patent issimi, filiformes, 
recti vel paulo flexuosi, glaberrimi, cum ovario anguste alato - trigono 
14 — 17 mm. longi. Bbacteae patentes vel leviter recurvae, satis concavae, 
crassiusculc uninervulosae, 4—6 mm. longae. Flores albi, segmentis 
inferne dilute viridibus. Skpala patenti-reflexa, membranacea, basi satis 
attenuata, 8—9 mm. longa, dorsale patulum, valde concavum, uninervu- 
losum, 5 — 5 1 /* mm. latum, lateralia patenti-reflexa, satis concava, leviter 
obliqua, tenuiter trinervulosa, 6—7 mm. lata. Pbtai.a patentissima, leviter 
concava, satis obliqua, basi valde attenuata, 11 — 12 mm. longa, apice 
12 — 13 mm. lata. Labellum inferne carnosum superne membranaceum, 
tenuiter 7— 9-nervulosum, 8—9 mm. longum, superne 4 mm. latum, callo 
basilari viridi vel flavo. Columka erecta, gracili, teretiuscula, valde incurva, 
2 — 2 1 /* mm. longa, clinandrio margine subtiliter denticulato, rostello 
capillari, cum labello parallelo, superne recurvo, circiter 1 cm. longo. 
Capsui.a ignota. 227 ORCHIDACEAE : ORNITHOCEPHALTJS— CRYPTARRHENA. 228 Habitat in arboribus ad Serra dos Orgdos prov. Rio de Janeiro: 
Gardner n. 633, Mien; in Brasilia austro-orientali loco accurato hand 
indicato: Glaziou n. 17792. 9. ORN1THOCEPHALUS MULTIFLORUS Rolfe: 
pseudobulbo minuto, anguste ovoideo, valde compresso, basi 
distiche plurifoliato, apice monophyllo vel interdum diphyllo; 
foliis minutis, subcarnosis, vagina brevi, angusta, margine 
late pellucido-alata, limbo horizontali, lanceolato-ligulato, apice 
acuto vel obtusiusculo, basi longiuscule cuneato; pedunculo 
commnni erecto vel ascendente, filiformi, teretiusculo, glaber- 
rimo, foliis multo longiore, inferne paucivaginato, superne 
laxiuscule pluri— multifloro; bracteis anguste triangularibus, 
acutissimis, glabris, ovario multo brevioribus ; floribus minutis, 
longiuscule pedicellatis; sepalis subaequilongis, ovatis, apice 
subrotundatis, margine integerrimis, utrinque glabris; petalis 
tenuiter membranaceis, orbiculari-reniformibus, apice rotun- 
datis, basi late unguicuiatis, subtiliter trinervulosis, margine 
integerrimis vix undulatis, sepalo dorsali paulo longioribus; 
labello patenti-subdeflexo, sepalis lateralibus subduplo longiore, 
indiviso, anguste pandurato - oblongo , basi obtuso postice 
angustissime longeque bicornuto, apice obtusiusculo, ad medium 
leviter constricto, margine integenimo, supra medium pro- 
fundiuscule excavato, utrinque glabro, disco inferne fere 
usque ad medium crista magna transversa carnosa subrotun- 
data apice incurva leviter emarginatalaevissimaaucto; anthera 
antice longissime angusteque rostrata. 

Tabxda nostra XL VII. Fig. Ill (habitus cum analysi). 

Ornithocephalus multiflorus Rolfe ! in Orch. Rev. VI. 201 
(1898), IX. 340, in Kew Bull 1901. p. 149. 

Badices numerosae, dense fascicnlatae, filiformes, elongatae, leviter 
flexuosae, simplices, glabrae, cinereae. Pseodobulbi erecti, vix obliqui, 
laeves, virides, 4 — 7 mm. longi, 2 1 /* — 4 mm. lati. Folia erecta vel erecto- 
patula, siccitate mollia, intense viridia; vagina lateraliter valde compressa, 
dorso obtusa, 4—7 mm. longa, l 1 /* — 2 mm. lata; limbo subplano, paulo 
obliquo, S-nervnIoso, 2 — 4 cm. longo, 4—6 mm. lato, nervolis tenuissimis, 
subtus vix prominentibus, mediano paulo crassiore. Pedunculus communis 
rectus vel paula flexuosus, snperne distincte fractiflexus, pallide viridis, 
6—10 cm. longus, 1 la— '/» mm. crassus; vaginae membranaceae , sub- 
adpressae, acntissimae, virides, 2 — 3 mm. longae. Pedicelli patuli, 
capillares , recti vel paulo arcuati , pallidi , cum ovario obtuse trigono 
4—6 mm. longi. Ebacteae patulae, satis concavae, uuinervulosae, 2 ad 
3 mm. longae. Flores albi. Sepala reflexa, satis concava, uninervulosa, 
2 — 2 1 /* mm. longa, V/t mm. lata, dorsale inferne leviter attenuatum, lateralis 
leviter obliqua, basi non attenuata. Petala patentissima, paulo concava, 
leviter obliqua, inferne valde constricta, 3 mm. longa et totidem lata. 
Labem.um membranaceum , leviter concavum, subtiliter 5-nervulosum, 
3 1 /*— 4 mm. longum, 1— l l /< mm. latum, cornubus posticis l 1 /* mm. 
longis, callo basilari apice viridi. Columna gracillima, '/* mm. longa, 
rostello gracili, borizontali, leviter flexuoso, l ! /»— 2 mm. longo. Capsula 
ignota. 

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Binot; in arboribus prope 
Therezopolis : J. de Moura; in Brasilia austro-orientali locis accuratis 
haud indicatis: Glaziou n. 17789 et 18537. Species nomine tantum nota. 

10. ORNITHOCEPHALUS CRISTATUS E. S. Rand in Journ. des 
Orch. IV. 77 et 96 (1893). 

Habitat in prov. Para secus fium. Amazonas: E. S. Rand. CXIX. CRYPTARRHENA R. Br. Cryptarrhena R.Br, in Bot. Regist. II. tab. 153 (1816); 
Spreng. Neue Entd. I. 328, Syst. Veget. III. 741, Gen. II. 
674; Lindl. Orch. Seel. 14, Gen. and Spec. Orch. 195; Endlich. 
Gen. PL 203; Meissn. PI Vase. 378 (283); Lem. in Orb. 
Did. Sc. Nat. IV. 414; Reichb. f. in Bot. Zeit. X. 765, in 
Walp. Ann. Bot. VI. 697; Griseb. Fl Brit. W.-Ind. Isl 635. 
Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond., Bot. X VIII. 329, in Benth. 
et Hook. Gen. PI. Ill 568; Eemsl. Biol. Centr.-Amer., Bot. 
III. 290; Pfitz. in Engl, und Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. 

II. 6. p. 203; Kerch. Livre des Orch. 272. — Clinhymenia 
A. Rich, et Galeotti in Compt.-Rend. Acad. Sc. Paris. X VIII. 
512 (1844, — nom. tant), in Ann. Sc. Nat., Bot. ser. 3. 

III. 24 (Clynhymenia) . — Orchidofunckia A. Rich, et Galeotti 

in Ami. Sc. Nat, Bot. ser. 3. III. 24 (1845). 

Sepala subaequalia, libera, patentia, acuta. Petala 
sepalis subaequalia at latiora. Labellum cum basi 
columnae continuum, patens, ungue longo supra carinato- 
cristato, limbo profunde trilobato; lobi laterales ad 
apicem unguis elongati, angusti, paten tes vel recurvi, 
medius brevior, latior, 2 — 4-fidus. Columna brevis, 
superne incrassata, exalata, apoda, inappendiculata ; 
clinandrium valde elevatum, obliquum vel fere cucul- 
latum, margine denticulatum ; stigma ad apicem colum- 
nae. Anthera intra clinandrium opercularis, incum- 
bens, convexa, breviter acuminata, imperfecte bilocu- 
laris; pollinia quaterna, cerea, per paria facie plana 
sibimet incumbentia, inappendiculata, anthera debiscente 
apici parum dilatato stipitis linearis affixa, glandula 
parva. Capsula ovoidea vel oblonga, erostris. 

Herbae epiphyticae, humiles, Americae tropicae a 
Guiana usque ad Indian occidentalem et Mexicum in- 
colae, caulibus foliatis brevissimis non pseudobulbosis. 
Folia plura, conferta, membranaceo-coriacea, vaginis 
coriaceis distiche imbricatis. PEDUNCULI axillares, erecti, 
foliis longiores, simplices. Flores parvuli, laxe racemosi. 
Bracteae angustae, pedicellos subaequantes. CRYPTARRHENA KEGELII Reichb. f. foliis satis 
numerosis, distichis, subcoriaceis, oblongo-ligulatis, apice obli- 
que obtusiusculis et saepius inaequaliter bilobulatis, basi longe 
attenuato-cuneatis; pedunculo communi gracili, nutante, foliis 
satis longiore, inferne vaginis paucis remotissimis brevibus 
acuminatisque vestito, superne usque ultra medium dense 
multifloro ; bracteis lineari-subulatis, acutissimis, ovario dimidio 
brevioribus; floribus minutis, breviter pedicellatis, segmentis 
carnosnlis; sepalis subaequilongis, ligulato - oblongis , dorsali 
acuto, lateralibus longe apiculatis; petalis anguste obovato- 
oblongis, apice abrupte acutis, distincte uninervulosis, margine 
integerrimis, sepalo dorsali vix brevioribus; labello patulo, 229 ORCHIDACEAE : CRYPTARRUEKA— CUYTROGLOSSA. 230 sepalis lateralibus satis longiore, anguste longeque unguiculato, 
limbo minuto, profunde quadrilobato, lobis externis elongatis, 
arcuato-recurvis, lineari-subulatis, acotissimis, integerrimis, 
lobis medianis brevioribus, divergentibus, subrectis, linearibus, 
obtusiusculis, integerrimis vel interdum denticulatis; columna 
gracili, claviformi, clinandrio margine subtiliter denticulate 
rostello longiuscule producto. 

Tabula nostra XCIV. Fig. I (habitus cum analysi). 

Cryptarrhena Kegelii Reichb. f. ! in Bot. Zeit. X. 766, 
in Nederl. Kruidk. Arch. IV 327, in Walp. Ann. Bot. VI. 
698, in Linnaea XL I. 126. 

Radices nunierosae, dense fasciculatae , filiformes, elongatae, satis 
flexnosae, simplices vel rarias paulo ramosae, canescenti-cinereae. Foma 
erecta vel plus minusve patula, limbo cum vaginis articulate, satis caduco, 
leviter concavo vel snbplano, supra siccitate atroviridi, subtus paulo 
pallidiore, 8 — 14 cm. longo, 10—22 mm. lato; nervo mediano snpra paulo 
impresso, subtus satis prominente ; nervulis lateralibus numerosis, tenuis- 
simis, in sicco utrinque vix prominentibus; vaginae coriaceae, lateraliter 
valde compressae, dorso acute carinatae, 1 — V/t cm. longae. Pedokcuixs 
communis valde arcuatus, teretiusculus, laevis 15 — 25 cm. longus; vagina b 
subadpressae, submembranaceae, 3—5 mm. longae. Pedicelli patentissimi 
vel snbreflexi, tenuiter lilifonnes, satis arcuati vel su breed, cum ovario 
lineari-subclavato acute trigono 6 — 7 mm. longi. Bracteae patenti- 
subreflexae, leviter flexnosae, 3—4 mm. longae. Sepala leviter concavn, 
distincte uninervulosa, basi vix attenuata, 3'/» mm. longa, 1'/*— IV* mm. 
lata, dorsale erecto-patnlum, lateralis paulo obliqua, patenti-reflexa. Pbtai.a 
erecta, subplana, paulo obliqua, inferne satis attenuata, 3 mm. longa, 
l'/s mm. lata. Labellum satis concavum, 5 mm. longnm. Columna recta, 
semiteres, 2 1 /*— 3 mm. longa. Capsui.a ignota. 

Habitat in Surinam: Splitgerber n. 814, Hostmann n. 832; ad 
ramos arborum in sylvis prope plantationem Quarta: Kegel n. 460; in 
Guiana anglica: Jenman n. 1964. In Brasilia septentrionali forsan 
adhuc invenienda. — Floret Januario — Julio. CXX. CHYTROGLOSSA Reichb. f. 

Chytroglossa Reichb. f. in Hamb. Gartens. XIX. 545 (1863), 
in Journ. Hort. Soc. Lond. ser. 2. I. 97. fab. 3 et 4, Xenia 
Orch. II. 134. tab. 148; Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond. 
Bot. XVIII. 329, in Benth. et Hook. Gen. PI. III. 569; Pfitz. 
in Engl, und Prantl, Natiirl. Pjlanzenfam. II. 6. p. 203; 
Kerch. Livre des Orch. 272. 

Sepala subaequilonga, libera, patentia, lateralia 
postico saepius sublatiora. Petala sepalis subsimilia 
sed saepius paulo majora. Labellum cum basi columnae 
continuum, patens, late vel leviter trilobatum, prope 
basin bicallosum vel transverse unicallosum. Columna 
longiuscula, supra stigma a latere valde compressa, 
apice truncata et antice dente minuto erecto aucta, alis 
2 lateralibus latis apice productis; clinandrium mem- 
branaceum, concavum, denticulatum, alas columna ter- 
minans; stigma ad basin columnae magnum, concavum. 
Anthera terminalis, opercularis, incumbens, convexa, 
oblongo-spathulata, unilocularis ; pollinia quaterna, per 
paria incumbentia, cerea, ovoideo-compressa, inappendi- 

Orchid. III. culata, anthera dehiscente stipiti longo liueari apice 
latiori affixa, glandula parva. Capsula ignota. 

Herbae nanae, epiphylicae, Brasilienses, CAULE 
brevissimo non vel minutissime pseudobulboso. Folia 
subdistiche fasciculata, oblonga vel lineari-ligulata, plana. 
Pedunculi ad basin foliorum recurvi vel penduli, 
graciles, longiusculi, simplices, superne fractiflexi, laxe 
pauci — pluriflori. F LORES mediocres vel satis parvi, 
breviter pedicellati. Bracteae parvae vel minimae. 

conspectus specierum. 

I. Columna apice tantum denticulata. 

A. Racemus multiflorus; sepala lateralia ovata, margine 
iutcgerrima; petala oblongo-spathulata; labellum vix 
trilobum, callo depresso emarginato in basi 

1. C. ai'rata Reichb. f. 

B. Raccmns rariflorns; sepala lateralia oblongo-ligulata, 
superuc margine denticulato-serrulata; petala cuneato- 
obovata; labellum profundiuncule Irilohatum, callis 
dnobus divergentibus elevatis in basi 

2. C. Maiulkoniae Reichb. f. 
II. Columna a basi ad apicem denticulata 3. C. Paclrksis Edwail. 1. CHYTROGLOSSA AURATA Rkiciib. f. pseudo- 
bulbis nullis vel indistinctis; foliis ligulatis, acutis, inferne 
longe attenuatis fere petiolatis, dorso acute carinatis; pedun- 
culo communi deflexo, foliis multo longiore, inferne vaginis 
paucis brevissimis acutisque vestito, superne densiuscule multi- 
floro; bracteis cordato-triangulis, acutis, margine subtiliter 
denticulatis, ovario satis brevioribus; floribus mediocribus, 
brevissime pedicellatis, segmentis membranaceo-hyalinis; sepalis 
valde diversis, dorsali erecto-patulo , cuneato-ligulato, apice 
subrotundato, superne erosulo-denticulato, lateralibus subtriplo 
brevioribus, reflexis, ovatis, acutis, margine integerrimis; 
petalis oblongo-spatbulatis, apice subrotundatis, margine fere 
usque ad basin tenuiter denticulatis, sepalo dorsali sublongi- 
oribus; labello paten ti-deflexo, ambitu late ovato-triangulo, 
basi leviter cordato, leviter vel interdum obscure trilobato, 
lobis margine minute denticulatis, lateralibus late rotundatis, 
terminali leviter producto, ovato-triangulo, apice obtuso, disco 
ad basin transverse calloso, callo parvo, depresso, emarginato; 
columna claviformi, basi satis attenuata, apice tantum margine 
denticulata et retrorsum gibba; anthera antice obtusa. 

Chytroglossa aicrata Reichb. f. in Hamb. Gartenz. XIX. 
546 (1863), in Journ. Hort. Soc. Lond. ser. 2. I. 98. tab. 4, 
Xenia Orch. II. 134. tab. 148. fig. I— II. et 1—10. 

Radices paucae, filiformes. Folia plus minusve patula, congesta, 
satis convexa, glauca, 5 cm. longa vel longiora, 6—8 mm. lata, nervo 
mediano supra profunde canalicular, subtus valde prominente. Pedoncolcs 
communis inferne teretiusculus et leviter flexuosus, superne compressus 
et distincte fractiflexus, 12— 15 cm. longus, '/*— '/* mm. crassns; vaginae 
adpressae, 2—3 mm. longae. Pedicem.i patuli, graciles, subrecti, cum 
ovario 4 — 6 mm. longi. Bracteae patulae, valde concavae, basi amplexi- 
caules, 2—4 mm. longae. Flobes patuli, segmentis prasino-hyalinis. Sepala 
uninervulosa, dorsale leviter concavum, 11—13 mm. longum, 3 mm. latum, 
lateralia satis obliqua, leviter convexa, 4—5 mm. longa, 3 mm. lata. 
Petala erecta, sepalo dorsali conniventia, paulo concava, leviter obliqua, 

30 231 OECHID ACEAE : CHYTROGLOSSA— PHYMATIDIUM. 232 inferne longe attenuata, uninervulosa, 12—14 mm. longa, superne 5 — 6 mm. 
lata. Labellum leviter convexum, 11—12 mm. longnm, basi 12—14 mm. 
latnm, flavidum, basi aurantiacum, maculis plnribus atropurpureis ornatum. 
Columna subrecta, 8—9 mm. longa; fovea stigmatica triangulari-lanceo- 
lata, apice acutissima. — Species mihi baud visa. 

Habitat in Brasilia austro-orientali loco accurate hand indicate: 
Blunt. 

2. CHYTROGLOSSA MARILEONIAE Reiciib. f. 
pseudobulbis nullis vel paulo distinctis ; foliis praecedentis, 
brevioribus, apice minute tridentatis vel integris; racemo 
pendulo, fractiflexo, rarifloro; bracteis praecedentis; sepalis 
acutiuscnlis, snperne denticulato-serrulatis, dorsale cuneato- 
oblongo, lateralibus subdimidio brevioribus, oblongo-ligulatis; 
petalis cuneato-obovatis, apice rotundatis, margine superne 
fere usque ad medium sinuato-denticulatis, sepalo dorsali satis 
longioribus ; labello ambitu late ovato-triangulo, basi truncato- 
subcordato, profundiuscule trilobato, lobis margine minute 
denticulatis, lateralibus porrectis, subrotundatis, terminali 
satis producto, triangulo-ligulato, apice truncato inflexo vel 
porrecto, disco ad basin bicalloso, callis divergentibus, clavatis, 
obtusis, adnatis; columna leviter claviformi, basi paulo in- 
crassata, apice tantum margine denticulata et retrorsum gibba; 
anthera antice truncata et leviter emarginata. 

Chytroglossa Marileoniae Reichb. f. in Hatrib. Gartenz. 
XIX. 546 (1S63), in Journ. Hort. Soc. Lond. ser. 2. I. 97. 
tab. 3, Xenia Orel. II. 135. tab. 148. Jig. 11—13. 

Radices adventitiae filiformes, tenuissimae. Folia .... Pedun- 
culus .... Flokum color prope praecedentis, sed maculae in labelli basi 
majores, obscuriores. Columna subrecta; clinnndrii limbus semiovatus, 
denticulatns, deute postico medio valde porrecto ; fovea stigmatica ligulato- 
triangula, apice obtusa. — Species mibi baud visa. 

Habitat in arboribus ad Novo-Friburgo prov. Rio de Janeiro : Pinel. 3. CHYTROGLOSSA PAULENSIS Edwall: pseudo- 
bulbis minimis, anguste oblongis, paulo compressis, apice 
monopbyllis, basi foliis duobus magnis circumdatis; foliis 
carnosis, anguste lineari-ligulatis, apice longe acuminatis, basi 
attenuatis, dorso carinatis; pedunculo communi laterali, deflexo, 
filiformi, foliis paulo longiore, inferne vaginis paucis brevibus 
remotisque vestito, superne 8— 10-floro; bracteis cordato- 
triangnlaribus, acutis, ovario longioribus; floribus brevissime 
pedicellatis; sepalis membranaceis, superne denticulatis, dor- 
sali erecto-patulo, superne incurvo, cuneato-ligulato, apice 
obtusiusculo, lateralibus subdimidio brevioribus, patentibus, 
superne leviter reflexis, oblongis, acutiusculis; petalis elliptico- 
oblongis, obtusis, superne fere usque ad medium tenuiter denti- 
culatis, sepalo dorsali aequilongis; labello patenti-deflexo, 
ambitu late ovato-triangulo, basi subtruncato, distincte tri- 
lobato, lobis margine serrulato-denticulatis, lateralibus late 
rotundatis, recurvis, terminali porrecto, ligulato, apice trun- 
cato, disco basi callo transverso profundiuscule excavato in- 
struct; columna claviformi, inferne satis attenuata, dorso 
superne carinata, lateraliter late alata a basi ad apicem denti- 
culata; anthera antice acutissima. Tabula nostra XCIII. Fig. II (liabitus cum analyst). Chytroglossa Paidensis Edivalll PI. Paulist. Nov. on Men. 
Conhec. 4. tab. 3B (ex Rev. do Centro de Sc. Let. e Art. de 
Campinas n. 4 de 31 de Jidho de 1903). 

Radices paucae, fasciculatae, breviusculae, graciles, paulo flexuosae, 
simplices, canescentes. Pseudobulbi aggregati, leviter obliqui, vagiuis 
paucis brevibus tenuiter membranaceis vestiti, circiter 3 mm. longi. Folia 
crassa, rigida, erecta vel erecto-patula, leviter arcuala, satis concava, 4 ad 
7 cm. longa, 3—6 mm. lata; nervo mediano supra profunde canalicnlato, 
subtus valde prominente; nervulis lateralibus indistinctis. Pedunculus 
communis satis arcuatus, distincte fractiflexus, teretiusculus, laevis, 6 ad 
7 cm. longus, Vs ram. crassus; vaginae submembranaceae, patulae, ovatae, 
breviter acuminatae, 3 — 4 mm. longae. Pedicelli patuli, filiformes, recti, 
cum ovario acute trigono 2 mm. longi. Bracteae patulae, apice leviter 
recurvae, basi amplexicaules, satis concavae, margine subtiliter denti- 
culatae, circiter 4 mm. longae et 3 mm. latae. Flores ut videtur albi. 
Skpai.a paulo concava, tenuiter uninervulosa, 2 ram. lata, dorsale 8 mm. 
lougum, lateralia satis obliqua, 5 mm. longa. Petala erecto-patula, sub- 
plana, vix obliqua, tenuissime uninervulosa, 8 mm. longa, 3 mm. lata. 
Labeli.um tenuiter membranaceum, leviter concavum, obscure trinervu- 
losum, 9 mm. longum ac latum. Columxa subrecta, 4 mm. longa. 
Capsdla ignota. 

Habitat in sylvis supra arbores ad Guaratinguetd prov. S. Paulo: 
Edwall. — Floret Septembri. CXXI. PHYMATIDIUM Lindl. 

Phymatidium Lindl. Gen. and Spec. Orch. 209 (1833) ; Endlich. 
Gen. PI. 203; Meissn. PI. Vase. 377 (283); Benth, in Journ. 
Linn. Soc. Lond., Bot. XVIII. 329, in Benth. et IIoolc. Gen. 
PI. III. 569; Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. II. 227; 
Pfitz. in Engl, und Prantl, Naturl. Pflanzenfam. II. 6. p. 197, 
Nachtr. zu II. 6. p. Ill; Kerch. Livre des Orch. 271; 
Fr. Midler in Ber. JDeutsch. Bot. Gesellsch. XIII. 199. 

tab. 18 A. 

Sepala tenuissima, subaequalia, libera, patentia. 
Petala sepalis similia. Labellum cum basi columnae 
continuum, patens vel ascendens, indivisum; discus 
medio callo vel lamina carnosa et ad adjunctionein cum 
columna callis 3 vel 1 instructus. Columna libera, 
tenuis, subclavata, basi dilatata et tumida, incurvo- 
erecta, semiteres, apice breviter vel late biauriculata, 
caeterum exalata, apoda, rostello brevi, erecto; clinan- 
drium plus minusve dilatatum, membranaceum, cum 
auriculis columnae continuum ; stigma ad basin colum- 
nae, utrinque callosum. Anthera terminalis, oper- 
cularis, incumbens, unilocularis, in appendicem mem- 
branaceam breviter producta ; pollinia quaterna, cerea, 
distincta, oblonga, compressa, acutiuscula vel acuminata, 
inappendiculata , anthera dehiscente per paria apici 
dilatato stipitis longiusculi membranacei affixa, glan- 
dula minuta. Capsula parva, globosa, erostris. 

Herb a e Brasilienses, pusillae, epiphyticae, caespi- 
tosae, brevissime muUicaules vel unicaules, non pseudo- 233 ORCHID ACEAE : PHYMATIDIUM. 234 bulbosae. Folia anguste et saepiiis breviter lincaria, 
graminea, basi vagina stipata. Scapi inter folia nume- 
rosi, tenues, simplices, foliis saepius longiores, fere usque 
ad basin floridi. Flores parvi, laxe racemosi, rhachi 
flexuosa. Bracteae rigidae, patentes, nunc minimae, 
nunc subulatae pedicello longiores, 

CONSPECTUS SPECIERUM. 

I. Caulis nullns ; folia rosulata, carnosa, rigidnla, recta vel panlo arcuata, 
enervia vel obscure uninervulosa. 

A. Labellum longinscule unguiculatum , limbo margine integerrimo; 
cliuandrium margine laeve; anthera longe rostrata. 

1. Pedunculus filiformis, pauci — pluriflorus; bracteae 
ovario dimidio breviores; labellum sepalis lateralibus 
longius, limbo acuto, basi rotundato, callo intus 
granuloso; columna leviter recurva, clinandrio trun- 
cate 1. P. delicatulum Lindl. 

2. Pedunculus gracilis, multiflorus; bracteae ovario 
subaequilongae; labellum sepalis lateralibus aequi- 
longum, limbo acuminato, basi leviter cordato, callo 
laevi; columua valde incurva, clinandrio postice 

producto 2. P. hysteranthum Barb. Rodr. 

B. Labellum breviter unguiculatum, limbo margine denti- 
culato; clinandrium margine muricatum ; antbera 

breviter rostrata 3. P. myrtophii.um Barb. Rodr. 

II. Caulis distinctus; folia plurifaria, membranacea, mollia, superne valde 
recurva, tenuiter triuervulosa. 

A. Pedunculus communis foliis subaequilongns; sepala 
dorso carinata, acuta; petala acuta, sepalis paulo 
breviora; labellum sessile, ovato-oblongnm, apice 
cmarginatnm, margine laciniatum, callo intus pubes- 

cente 4. P. tii.laxdbioides Barb. Rodr. 

B. Pedunculus communis foliis longior; sepala dorso 
rotundata, lateralia obtusiuscula; petala obtusissima, 
sepalis aequilonga; labellum unguiculatum, limbo late 
suborbiculari , apice rotundato, margine lateraliter 
integerrimo, callo glabro . . . 5. P. kalcifolium Lindl. 1. PHYMATIDIUM DELICATULUM Lindl. pusil- 
limum; caule nullo; foliis satis numerosis, rosulatis, brevis- 
simis, carnosis, rigidiusculis, anguste linearibus, acutissimis, 
enerviis vel obscure uninervulosis; pedunculo communi fili- 
formi, compresso-angulato, foliis multo longiore, inferne squamis 
patulis distichis brevibus rigidis filiforrai-subulatis subtrigonis 
apiculatis basi decurrentibus densiuscule vestito, apice laxius- 
cule pauci — plurifloro; bracteis rigidis, filiformi-subulatis, 
acutissimis, ovario dimidio brevioribus ; floribus breviter pedi- 
cellatis, segmentis subpellucidis; sepalis subaequilongis, anguste 
linearibus, acuminatis; petalis linearibus, acutis, tenuiter uni- 
nervulosis, sepalo dorsali aequilongis; labello patenti-subdeflexo, 
sepalis lateralibus paulo longiore, longiuscule lateque ungui- 
culato, limbo late ovato, acuto vel subacuminato , margine 
integerrimo, callo basilari breviusculo, carnoso, paten ti-sub- 
recurvo, concavo, intus subtiliter granuloso; columna gracili, 
leviter recurva, basi obtuse biauriculata, clinandrio truncato ; 
anthera antice longe angusteque rostrata, rostro anguste ligu- 
lato, apice subtruncato. 

Tabula nostra L VI. Fig. I (habitus cum analyst). 

Phymatidium delicatidum Lindl! Gen. and Spec. Orch. 
210 (1833); Barb. Bodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. II. 228; 
Warm. Symb. Ft. Bras. Centr. part. XXIX. 847. Phymatidium dentictdatum Steud. Nomencl. edit. 2. II. 
328 (1841). 

Ormlhocejmalus microphyllus Barb. Rodr. Gen. et Spec. 
Orch. Nov. I. 134 (1877). 

Radices plures, fasciculatae, breves vel interdum elongatae, graciles, 
leviter flexuosae, simplices, canescentes, subtiliter pnberulae. Foma plus 
minusve patula, basi leviter attenuata, satis concava vel subplana, recta 
vel leviter arcuata, utrinque intense viridia, 6— 10 mm. longa, */s— 1 mm. 
lata. Pedunculus communis erectus vel erecto-patulus, rectus vel paulo 
flexuosus, superne distincte fractiflexus, viridis, 2 x /» — 6 cm. longus, '/« ad 
*/s mm. crassus, squamis rectis vel paulo arcuatis, intense viridibus, 
3 — 4 mm. longis. Pedicki.li patuli, capillares, recti vel paulo arcuati, 
pallidi, cum ovario 3 — 5 mm. longi. Bracteae patulae, virides, V]t ad 
3 mm. longae. Flobes albi, segmentis patentissimis, apice leviter incurvis. 
Sepala paulo concava, tenuiter uninervulosa, 2'/»— 3 mm. longa, '/* ad 
*/• mm. lata, lateralia falcata. Petala subplana, satis obliqua, basi non 
attenuata, 2 l /i— 3 mm. louga, */«— V« mm. lata. Labellum satis con- 
vexum, subtiliter breviterque 5-nervulosum, 3'/» — 4 mm. longum, l'/» ad 
1'/* mm. latum, callo viridi. Colvmna clnviformis, 1 mm. longa. CAP8ULA 
patula, subglobo8a, laevis, basi breviter attenuata, 2Vi mm. crassa. 

Habitat in prov. Minas Qtrats inter Rio Grande et Diamantina: 
Burchell n. 4309 et 4451; ad Caldas : Rcgnell ser. III. n. 1J69, Mosin 
n. 543; ad Capirary prope Caldas: Lindbcrg n. 543: in locis humidis 
supra arborcs serus flunt. Rio Verde: Barbosa Rodrigues ; in prov. Rio 
dc Janeiro: Olaziou n. 3033; ad Alto Macaht prope Rio de Janeiro: 
Qlaziou; ad Scrra dos Orgdos: Burchell n. 1949, 2028 et 21 -IS, Gardner 
n. 644, Micrs, Schwackc n. 4310; in sylris prope Thercsopolis : Schcnck 
n. 2738, J. de Moura n. 2, 33 et 411 ; in prov. S. Paulo: Weir n. 482, 
Comm. Geogr. e Geol. S. Paulo n. 1955; in prov. S. Catharina: Fr. Mailer 
n. 81; in ins. S. Catliarina: Fischer, Langsdorff n. 15; ad Blumenau: 
E. Vie n. 874, Dr. Guil. MMlcr ; ad S. Francisco: Vie n. 236; in 
Brasilia anstrali loco accurato haud indicato: Sclloic n. 458. — Floret 
Octobri — Martio. 2. PHYMATIDIUM HYSTERANTHUM Barb. Rodr. 
parvum, hysteranthum; caule nullo; foliis numerosis, dense 
rosulatis, longiusculis, carnosis, rigidiusculis, anguste lineari- 
bus, acutissimis, enerviis vel obscure uninervulosis; pedunculo 
communi gracili, compresso et leviter bialato, foliis multo 
longiore, inferne squamis patulis distichis longiusculis rigidis 
lineari-subulatis subtrigonis acutissimis basi decurrentibus 
densiuscule vestito, superne saepius usque ultra medium 
laxiuscule multifloro; bracteis rigidis, lineari-subulatis, acutis- 
simis, ovario saepius subaequilongis; floribus breviter pedi- 
cellatis, segmentis subpellucidis; sepalis subaequilongis, lineari- 
subulatis, acutissimis; petalis linearibus, acutis, subtiliter 
uninervulosis, sepalo dorsali aequilongis; labello patenti- 
deflexo, sepalis lateralibus aequilongo, longiuscule late crasse- 
que unguiculato, limbo latissime cordiformi-ovato, longiuscule 
acuminato, margine integerrimo, callo basilari crasse carnoso, 
brevi, patenti, subconcavo, laevi; columna gracili, valde 
incurva, basi obtusiuscule biauriculata, clinandrio undulato- 
truncato, postice producto; anthera autice longe rostrata, 
rostro subulato. 

Tabula nostra L. Fig. I (habitus cum analysi). 

Phymatidium hysteranthum Barb. Rodr. Gen. et Spec. 
Orch. Nov. II. 228 (1882). 

Radices plures, fasciculatae, plus minusve elongatae, satis graciles, 
leviter flexuosae, simplices, canescentes, subtiliter denseque puberulae. 
Folia erecta vel erecto-patula, tarde evoluta, basi leviter dilatata, sub- 235 ORCHIDACEAE : PHTMATIDITTM. 236 plana, recta vel paulo arcuata, utrinque intense viridia, 3—5 cm. longa, 
1—2 mm. lata. Pedunculi communes satis numerosi, erecti vel plus 
minnsve patuli, satis arcuati vel flexuosi, superne leviter fractiflexi, virides, 
6 — 11 cm. longi, V* — I 1 /* mm « crassi, sqnamis panlo arcuatis, intense 
viridibns, 6—10 mm. longis. Pediceli.i patuli, capillares, recti vel paulo 
arcuati, pallidi, cum ovario 4—5 mm. longi. Bracteae patulae, virides, 
3 — 5 mm. longae. Flores albi, segmentis patentissimis, apice satis incurvis. 
Sepala paulo concava, tenuiter uninervulosa, 3 mm. longa, '/» — 2 /s mm. 
lata, lateralia falcata. Petala subplana, satis obliqua, basi non attenuate, 
3 mm. longa, '/» — 8 /* «"»■ lata. Labellum valde convexum, subtiliter 
breviterque 5— 7-nervulosum , 3 mm. longum, 2— 27» nim. latum, callo 
viridi. Columna teretiuscula, basi viridis, V/t mm. longa. Capsula 
patula, subglobosa, laevis, basi vix attenuata, 27«— 3 mm. crassa. 

Habitat in prov. Minas Geraes supra arbor es ad Pedra de Amotar 
prope Ouro Preto altit. 1400 m.: SchwacJce n. 8699; in prov. Rio de 
Janeiro: Glaziou n. 56*53 et 14294, Barbosa Rodrigues; ad Serra dos 
Orgdos: Vauthier n. 381; in sylvis supra arborem prope Therezopolis: 
Schenck n. 2645 ; ad'S. Paulo: Edwall; in Brasilia australi loco accurato 
hand indicato: Sellow ser. C. n. 358. — Floret Octobri — Decembri. 3. PHYMATIDIUJV1 MYRTOPHILUM Barb. Rodr. 
pusillum; foliis fasciculatis, ensifoimibus, acutis; pedunculo 
communi erecto; bracteis disticbis, linearibus; sepalis sub- 
aequilongis, lineari-subulatis, acutissimis; petalis anguste 
linearibus, acutis, sepalo dorsali aequilongis; labello patenti, 
sepalis lateralibus subaequilongo, breviter lateque unguiculato, 
limbo latissime cordiformi-ovato, breviter acuminato, margine 
tenuiter denticulato, callo basilari carnoso, brevi, leviter 
incurvo, concavo, laevi; columna gracillima, valde incurva, 
basi incrassata bigibbosa, clinandrio margine muricato, postice 
producto; anthera antice breviuscule rostrata, rostro triangu- 
lar!, acuto. 

Tabula nostra XLVIII. Fig. II (analysis). 

Phymatidium myrtophilum Barb. Rodr. Gen. et Spec. 
Orch. Nov. II. 229 (1882). 

Folia . . . Pedunculus . . . Flores albi, segmentis patentissimis, 
superne leviter Incurvis. Sepala leviter concava, 2V» — 3 mm. longa, vix 
V» mm. lata, lateralia leviter obliqua. Petal a subplana, falcata, basi non 
attenuata, 2 , /»— 3 mm. longa, 7»— */ 8 mm. lata. Labellum valde con- 
vexum, 2 ! />— 3 mm. longum et latum. Columna teretiuscula, 2 mm. 
longa. — Species mihi hand visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, 
a cl. Barb. Rodr. communic. 

Habitat in campis supra arbusculam prov. Rio de Janeiro: Barbosa 
Rodrigues. — Floret Februario. 4. PHYMATIDIUM TILLANDSIOIDES Barb. Rodr. 
caule longiusculo, erecto; foliis valde numerosis, spiraliter 
sexfariis, elongatis, membranaceis, mollibus, anguste linearibus, 
acuminatissimis, dorso angulatis, tenuiter trinervulosis; pedun- 
culo communi gracillimo, teretiusculo, foliis subaequilongo, 
inferne squamis erecto-patulis disticbis breviuscnlis lineari- 
subulatis ensiformibus acuminatis laxiuscule vestito, apice laxe 
paucifloro; bracteis triangulari-subulatis, acutissimis, ovario 
multo brevioribus; floribus longiuscule pedicellatis, segmentis 
tenuiter membranaceis; sepalis subaequilongis, oblongo-lineari- 
bus, acutis, dorso carinatis, lateralibus inferne latioribus; 
petalis triangulari- linearibus, acutis, sepalo dorsali paulo 
brevioribus; labello paten tissimo, sepalis lateralibus paulo breviore, ovato-oblongo, apice leviter emarginato, margine 
denticulato-laciniato, callo basilari carnosulo, labello paulo 
breviore, subrecto, satis concavo, triangulari-oblongo, apice 
obtuso, margine integerrimo, intus pubescente ; columna brevis- 
sima, gracili, subsigmoidea, basi incrassata et utrinque bical- 
losa, callis carnosis, leviter concavis, clinandrio oblique 
truncato; anthera antice breviuscule rostrata, rostro anguste 
triangulari, apice minute bidenticulato. 

Tabula nostra XLIX. Fig. II (habitus cum analysi). 

Phymatidium tillandsioides Barb. Rodr. Gen. et Spec. 
Orch. Nov. II. 228 et 294 (1882). 

Radices plures, subfasciculatae, breves, subfili formes, leviter flexuosae, 
glabrae, simplices. Caulis simplex, 3 — 4 cm. longus. Folia erecto-patula 
superne recurva, paulo concava, intense viridia, 6 — 8 cm. longa, circiter 
1V» mm. lata. Pedunculus communis erectus vel ascendens, leviter 
flexuosus, superne obscure fractiflexus, viridis, 6—7 cm. longus, 2 /s mm. 
crassus, squamis subrectis, 4 — 5 mm. longis. Pediceli.i patuli, capillares, 
recti vel leviter arcuati, pallide virides, cum ovario 6 — 7 mm. longi. 
Bracteae adpressae, satis concavae, virides, l 1 /* — 2 mm. longae. Flores 
albi, segmentis patentissimis, apice satis incurvis. Sepala satis concava, 
uninervulosa, margine leviter undulata, 3 mm. longa, dorsale 2 / 3 m m. 
latum, lateralia satis obliqua, basi l-l'/i mm. lata. Petala leviter 
concava, paulo obliqua, margine subundulata, 27a— 27* mm. longa, basi 
paulo dilatata 7* mm. lata. Labellum valde convexum margine recurvum, 
27» mm. longum, 17* mm. latum. Columxa erecta, semicylindrica, 1 mm. 
longa, callis basilaribus viridibns. Capsula ignota. — Species mibi haud 
visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. communic. 

Habitat in sylvis humidis supra arbores ad Serra de S. Anna et 
Serra da Prata prov. Parana altit. 609 m., et ad Rodeio prov. Rio de 
Janeiro: Barbosa Rodrigues. — Floret Januario. 5. PHYMATIDIUM PALCIFOLIUM Lindl. caule 
breviusculo, erecto; foliis valde numerosis, spiraliter pluri- 
fariis, longiusculis, tenuiter membranaceis, mollibus, anguste 
lineari-subulatis, acuminatissimis, dorso angulatis, tenuiter 
trinervulosis; pedunculo communi filiformi, teretiusculo, foliis 
saepius paulo longiore, inferne squamis paucis subulatis acutis- 
simis brevibus disticbis sparse vestito, apice laxe paucifloro; 
bracteis triangulari-subulatis, acutissimis, ovario multo brevi- 
oribus; floribus longiuscule pedicellatis, segmentis subpellu- 
cidis; sepalis subaequilongis, anguste oblongis, dorso rotun- 
datis, dorsali acuto, lateralibus obtusiusculis; petalis oblongis, 
apice obtusissimis, tenuiter uninervulosis, sepalo dorsali aequi- 
longis; labello patenti- subdeflexo, sepalis lateralibus aequi- 
longo, longiuscule lateque unguiculato, limbo late orbiculari- 
subreniformi, apice rotundato, basi subtruncato undulato-denti- 
culato, superne margine integerrimo, callo basilari carnosulo, 
labello satis breviore, recto, valde concavo, lineari-oblongo, 
apice obtuso, margine integerrimo, glabro; columna brevi, 
gracili, subrecta, basi antice bicallosa, clinandrio truncato. 

Phymatidium falcifolium Lindl. Gen. and Spec. Orch. 
210 (1833). 

Radices numerosae, fasciculatae , elongatae, subfili formes, plus 
miuusve flexuosae, glabrae, simplices, albidae. Caulis simplex, rectus vel 
leviter flexuosus, 1—4 cm. longus. Folia erecto-patula, superne plus 
minusve recurva, leviter concava, laete viridia, 3-5 cm. longa, »/s -1 mm. 
lata. Pedunculus communis erectus vel ascendens, leviter flexuosus, 237 ORCHIDACEAE : PLATYRHIZA— SANDERELL A. 238 superne phis minusve fractiflexus, pallide viridis, 4— t! cm. longus, >/» ad 
7« mm. crassus, squamis erecto-patulis, subrcctis, 3—4 mm. lougis. IYm- 
CKI.IJ patnli vel erecto-patuli, capillares, recti vel paulo arcuali, pallidi, 
4—5 mm. longi. BftACTBAK adpressae, membrauaceae, satis concavae, 
pallide virides, 1—2 rum. longae. Flouks albi, segmentis patentissimis, 
snperne paulo incurvis. Skpala satis concava, tenuiter uninervulosa, 
2 j /j mm. longa, 3 /«— 1 mm. lata, lateralis satis obliqua. Petala snbpluna, 
leviter obliqua, basi satis constricta, 2 1 /* mm. longa, I— 1»/« mm. late. 
Labkllum leviter couvexum, subtiliter breviterque pluriuervulosum, 2'/t mm. 
lougum, l s /4—2 mm. latum. Columna erecta, claviformis, circiter 1 nun. 
louga. Catsui.a patula, subglobosa, obtuse trigona, basi vix attentate, 
pallide viridis, 4 — 4 1 / , 2 mm. crassa. 

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 17255; ad Mandiocca: 
Langsdorff; in truncis arborum ad Sen-a de Estrclla : Riedel, Langsdorff; 
in arboribus ad Serra dos Orgdos: Burchcll n. 2212—26, Luschnalh, 
Gardner n. 645, Miers; in arboribus propc Therezopolis: H. Schenck 
n. 2722 et 2916, J. de Moura, E. Vie n. 4119, Mendonca n. 813; inter 
Rio Grande et Diamantina prov. Minns Geraes: Burchell n. 3723-2; 
in prov. S. Paulo: Burchcll n. 3692, Comm. Geogr. e Geol. S. Paulo 
n. 3281; in prov. S. Catharina ad Blumenau: Schwacke n. 5008; ad 
Salfo do Norte jtropc Blumenau : H. Schenck n. 379; in Brasilia austro- 
orientali locis accuratis haud indicatis: Prescott, Riedel et Langsdorff 
n. 72, Glaziou n. 12209 et 18538. — Floret Decembri—Maio. CXXII. PLATYRHIZA Barb. Rodr. 

Platyriiiza Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. II. 230 

(1882). — Zygostates (part.) Pfitz. in Engl, und Pranfl, 

Natiirl. Pflanzenfam., Nachtr. zu II. 6. p. Ill (1897). 

Sepala libera, patenti-reflexa, lateralia longiora. 
Petala sepalis similia sed angustiora. Labellum ad 
apicem pedis columnae ungue lato inflcxo erectum, 
inferne valde concavum fere saccatum, profunde tri- 
lobatuin; lobi laterales erecti, elongati, lineari-subulati, 
medius late rcuiformis; discus ad medium transverse 
callosus. Columna libera, longiuscula, tenuis, clavi- 
formis, exalata, basi in pedem longiusculum lateraliter 
biauriculatum producta, rostello brevissimo ; clinandrium 
paulo dilatatum, margine truncatum; stigma ad basin 
columnae, angustissimum, elongatum. Anthera termi- 
nalis, opercularis, incumbens, unilocularis, antice longc 
appendiculata ; pollinia quaterna, cerea, anguste ovoidea, 
compressa, inappendiculata, anthera deliiscente per paria 
apici dilatato stipitis longiusculi membranacei angusti 
affixa, glandula minuta. Capsula ignota. 

Herba Brasiliensis, pusilla, epiphytica, non pseudo- 
bulbosa, radicibus crassis, glabris, apice dilatatis com- 
pressisque, caule nullo vel subniillo. Folia parva, 
rosulata, plana, carnosula, supra glutinosa. Scapi 
terminates vel interdum axillares, tenues, simplices, pauci- 
/tori, floribus minutis. Bracteae parvae, ovatae. 

PLATYRHIZA QUADRICOLOR Barb. Rodr. foliis 
paulo numerosis, valde inaequalibus, patulis, rigidis, ovato- 
lanceolatis, acutis vel breviter acumiuatis; pedunculo communi 

Orchid. III. erecto vel patulo, foliis duplo longiore, inferne vaginis paucis 
ventricosis brevissimis acutis remotisque vestito, superne laxe 
2— 5-floro; bracteis ovato-lanceolatis, acutis vel breviter 
acumiuatis, ovario multo brevioribus; floribus breviter pedi- 
cellatis; sepalis submenibranaceis, "anguste oblongo-ligulatis, 
obtusiusculis, dorso leviter carinatis, lateralibus satis raajori- 
bus; petalis inferne patent ibus superne incurvis, anguste 
lineari-ligulatis, apice obtusis, dorso subcarinatis, sepalo dorsali 
aequilongis; labello carnosulo, sepalis lateralibus aequilongo, 
ambit u latissime obovato, lobis margiue integerrimis, late- 
ralibus acutissimis, intermedio apice truncato et obscure 
apiculato, callo antice undulato-subdenticulato. 

Tabula nontra XL VI. Fig. Ill (Itabitus cum analysi). 

Platyrh'tra qnadricolor Barb. Ilodr. Gen. el Spec. OrcJi. 
Nov. II. 231 (1882). 

Rakk ks panlo niinirros.to, f.is< i< nl.it.ie. divcrgentes, leviter flexuosae, 
simplices, cancscentcs, V/t— 8 cm. longae, prope apicem l'/»— 2'/i mm. 
crassae. PoLU 5 — G, leviter concava, supra intense viridia, subtus paulo 
pallidiora, tenuiter trincrvulosa, cxteriora l'/t— 2 cm. louga et 4—6 mm. 
lain, Interim 5-Gmm. longa et 2— 3 mm. lata. PBMICGUM communis 
si i ictus vel paste flexuosus, tcretiusculus, viridis, 2—4 cm. longus, vix 
V* mm. crassus; vacixak erecto- pa tu lac, rigidiusculac, VJt—2 mm. longae. 
PrtlCttU patuli, filiformcs, Ratis arcuati, cum ovario obtuse trigono sub- 
tiliter sparseque aspcrulo 3—4 mm. longi. Bbacteae adpressae, satis 
coucavae, pallide virides, 1 — l'/i mm. longae. Fi.ohks nutantes, segmentis 
albo-viridibus vel viridibus. Skpala patenti-reflexa, superne leviter incurva, 
leviter concava, tenuiter uninci vulosa, basi vix attenuata, 1 mm. lata, 
dorsale 3—3'/* mm. lougum, lateralia satis obliqua, 4 mm. longa. Petala 
membranacen, vix obliqua, subtiliter uninervulosa, 3 mm. longa, '/• ad 
*/» mm. lata. Labellum valde concavum, inferne viride, superne flavo- 
aureum, 4 mm. lougum, lobo terminal! 4 mm. lato. Columna erecta, vix 
incurva, inferne satis attenuate) viridis, margine batiquc purpurea, 3 ad 
3V2 mm. longa. Antiikba rlavo-viridis, antice acuminata. Catsula ignota. 

Habitat in sylvis humidis supra arborcs ad mont. Oricnte prov. 
Rio de Janeiro: Barbosa Rodrigues; in arboribus ad Esta$ao Balnearia 
Guarujd prope Santos prov. S. Paulo: Edwall. — Floret Septembri. CXXIII. SANDERELLA 0. Kuntze. 

Sanderella 0. Kuntze, Rev. Gen. PI. II. 610 (1891). — 
Parlatorea Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. I. 141 
(1877, — non Boiss. 1842). — Gomezae et Oncidii spec. 
Pfitz. in Engl, und Prantl, Natiirl. Pflanzenfam., Nachtr. zn 
II. 6, p. 112 (1897). 

Sepala subaequilonga, erecta, conniventia, posticum 
galeiforme, lateralia dorso carinata, inferne alte connata. 
Petala erecta, sepalo postico angustiora. Labellum 
basi columnae affixum, erectum, ecalcaratum, carnosum, 
angustum, indi visum, discus longitudinal iter bilamel- 
latus. Columna brevissima, erecta, apoda, crassc clavi- 
formis, basi cylindracea, exalata, apice ad latera stig- 
matis acute bidentata, rostello brevi, erecto, anguste 
bidentato ; clinandrium concavum, margine truncatum ; 
stigma ad apicem columnae, magnum, late semi-rotun- 
datum. Anthera terminal's, opercularis, incumbens, 
31 239 ORCHIDACEAE : SANDERELLA— GOMEZA. 240 convexa, unilocularis; pollinia bina, cerea, lineari- 
oblonga, excavata, inappendiculata, anthera dehiscente 
stipiti piano ligulato affixa, glandula minima ovato- 
lanceolata. Capsula ignota. 

HERB A epiphytica, humilis, Brasiliae iticola, cauli- 
bus brevissimis vaginalis in pseudobulbum apice mono- 
phyllum incrassatis. Folia satis parva, carnosula, fere 
petiolata. Scapus sub pseudobulbo axillaris, simplex. 
RACEMVS brevissimus, paucifloms. Flores minuti, 
congesti, breviter pedicellati. Bracteae parvae, an- 
gustissimae. SANDERELLA DISCOLOR Coon, pseudobulbis rainu- 
tis, anguste ovoideis, acute tetragonis, primnm vaginis paucis 
majusculis tenuiter membranaceis vestitis, demum denudatis; 
f'oliis oblongo-lanceolatis, acutis vel breviter acuminatis, basi 
satis attenuatis fVre petiolatis, dorso carinatis, discoloribus; 
pedunculo comrauni ascendenti, gracillimo, foliis paulo longiore, 
infeme vaginis paucis tenuiter membranaceis brevibus acumi- 
natis remotisque vestito, apice dense 5 — 6-floro; bracteis 
lineari-subulatis, acutissimis, ovario paulo brevioribus; sepalis 
membranaceis, dorsali late ovato, apice subrotundato et minute 
apiculato, dorso rotundato, lateralibus paulo longioribus et 
satis angustioribus, apice obtusis, dorso carinato-subalatis, 
inferne usque ad 2 / 3 connatis; petalis oblique ovato-oblongis, 
obtusis, sepalo dorsali aequilongis; labello anguste ligulato- 
subspatbulato, apice abrupte acuto, margine integerrimo, intus 
subtiliter puberulo, sepalis lateralibus subaequilongo, lamellis 
carnosulis, rectis, apice leviter divergentibus. 

Tabula nostra L. Fig. II (habitus cum analysi). 

Parlatorea discolor Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. 
I. 141 (1877). 

Radices satis numerosae, fascicnlatae, graciles, longiusculae, paulo 
flexuosae, simplices, canescentes, apice virides. Psehdobulbi aggregati, 
erecti vel patnli, leviter obliqui, intense virides, nilidi, 10 — 14 mm. longi, 
5 — 7 mm. crassi; vac.inae adpressae, acntae vel breviter acnminatae, dorso 
snbcarinatae, fnlvae, 1— l l /% mm. longae. Foma erecto-patula, paulo 
convexa, supra uitida intense viridia et lougitudinaliter profundiuscule 
canaliculata, subtus lilaeino-violacea, 5 — 6 1 /* cm. longa, 12 — 16 mm. lata. 
Peduncut.us communis satis flexnosus, teretiusculus, purpnreo-vinosns, 
9 cm. lougus, 'A mm. crassos; vaginae erectae, pallide virides, 5—7 mm. 
longae. Pedicelli erecto-patuli, capillares, pallide virides, paulo arcuati, 
cum ovario ncutiuscule trigono 3—4 mm. longi. Bracteae adpressae, 
pallidae, 2 — 3 mm. longae. Sepala inferue vireseentia, apice dilute 
purpureo-vinosa, dorsale satis ventricosum, 37* mm. longum, 2 x j% mm. 
latnm, lateralia satis concava, iu valv.-im 4 mm. longam et 2 3 /* mm. latam 
connata. Petala valde obliqua, satis concava, basi satis attenuata, alba, 
3V« mm. longa, l 1 /* mm. lata. Labellum crassnm, satis concavum, apice 
leviter recurvum, album lamellis viridibns, 3 s /<— 4 mm. longum, 1 ad 
V/* mm. latum. Columna inferne valde coustricta, l 1 /* mm. longa. — 
Species mihi baud visa; descript. ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Bakb. 
Rodr. coramunic. 

Habitat in sylris umbrosis humidisque supra arbor es ad Serra da 
Mao d'Agua prope S. Gongalo da Campanha proo. Minas Geraes: Barbosa 
Rodrigues. — Floret Aprili — Maio. CXXIY. GOMEZA R. Br. 

Gomeza R. Br. in Bot. Mag. tab. 1748 (1815, — Gomesa); 
Poiret in Diet. Sc. Nat. XIX. 161; Spreng. Syst. Veget. III. 
680 et 729 (1826, — Gomesia), Gen. II. 669; Lindl. Orch. 
Seel 15 (1826, — Gomeza); Bartl Ord. Nat. 58 (1830, — 
Gomezia); Hoffmnnsg. Verz. Orch. fur 1843. p. 49; Bot. Zeit. 
1843. p. 832; Beicjib. f. in Bot. Zeit. X. 772, in Bonpland. 
IV. 322 (1856, — Gomera); Dnchartre, Man. Gen. des PI. 
IV. 521; Benth. in Jonrn. Linn. Soc. Lond., Bot. XVIII. 329, 
in Benth. et Hoolc. Gen. PI. III. 565; Pfitz. in Engl, and 
PrantJ, Natiirl. Pflanzenfam. II. 6. p. 199, Nachtr. zu II, 
6. p. 112 (excl. syn. Parlatorea); Stein, Orchideenb. 257; 
L'Orchidoph. 1892. p. 171; Veitch, Man. Orch. PI. VIII. 127; 
Cogn. in Journ. des Orch. III. 30; Kerch. Livre des Orch. 271; 
L. Lind. Orch. Exot. 774; Nichols. Diet, of Gard., Suppl. 398; 
Sander, Orch. Guide 90. — Rodriguezia (part.) Lindl. Gen 
and Spec. Orch. 194 (1833). — Maturna Rafin. Ft. Tellur 
II. 99 (1836). — Odontoglossum sect. Gomeza Reichb. f. in 
Walp. Ann. Bot. VI. 853 (1864). — Theodore a Barb. Rodr. 
Gen. et Spec Orch. Nov. I. 144 (1877). — Rodrigueziella 
0. Kuntze, Rev. Gen. PI. II. 649 (1891). 

Sepala subaequilonga, omnia libera et patentia vel 
lateralia sub labello patentissima, approximata vel alte 
connata. Petala sepalo postico similia vel latiora. 
Labellum basi columnae affixum, continuum, incurvo- 
erectum vel a basi erectum, dein reflexum, ecalcaratum, 
trilobatum ; lobi laterales erecti, nunc obsoleti vel parum 
prominuli, columnam saepe amplectentes, medius patens 
vel reflexus, indivisus, sepala non excedens ; discus basi 
callis 2 longitudinalibus columnam amplectentibus in- 
structus. Columna erecta, apoda, semiteres, recta, 
aDgusta vel superne clavata vel bialata, vel ad latera 
stigmatis biauriculata ; clinandrium parum pi ominulum. 
Anthera terminalis, opercularis, incumbens, valde con- 
vexa vel galeata, unilocularis; pollinia bina, ccrea, 
ovoidea vel subglobosa, sulcata, inappendiculata, anthera 
debiscente stipiti angusto vel basi dilatato affixa, glan- 
dula ovata. Capsula mediocris, oblonga, plus minusve 
trigona. 

Herbae epiphyticae, Brasiliae incolae, caulibus 
brevibus pseudobulbo apice uni — bifoliato terminatis. 
Folia oblonga vel elongata, in petiolum latiusculum 
contracta. Scapi sub pseudobulbo axillares, simplices. 
R AC EMUS saepius floribundus, floribus mediocribus. 
Bracteae angustae, pedicellum saepe super antes. 

CONSPECTUS SPECIERUM. 

I. Sepala lateralia plus minusve connata. 

A. Rhizoma breve, repens; pseudobulbi aggregati, apice diphylli rarins 
tripbylli. 
1. Bracteae ovario circiter aequilongae vel breviores. 241 ORCHIDACEAE : GOMEZA. 242 a. Petala plana. 

1'. Folia acuminata; racemns laxe pluriflorus; 
sepala aequilonga, lineari-cuneata; petala ob- 
tnsa, trinervulosa; labellum ovato-oblongum, 
disco obsolete bicristato 1. G. laxiflora Kl. et Reichb. f. 

2'. Folia acuta; raceinus dense multiflorus; 
sepala oblongo-spatbulata, lateralia longiora; 
petala apice snbrotundata, 5— 7-nervulosa; 
labellum ovatum, disco late bicristato 

2. G. becdrva R. Br. 

b. Petala crispa vel undulata. 
1'. Sepala acuta, aequilonga. 

a. Sepala oblongo-ligulata, dorsale obtusius- 
cnlum; petala !ate oblonga, apice rotun- 
data et obscure apiculata; labellum late 
ovatum, cristis margiue nndulato-subdenti- 
culatis 3. G. plakifolia Kl. ct Reicbb. f. 

P. Sepala lineari-oblonga, acutissima; petala 
anguste oblonga, apice acuta; labellum 
late oblongum, ctistis margine integerritnis 

4. G. Barkeri Kegel. 
2'. Sepala obtusa, lateralia longiora 

5. G. Fischkbi Kegel. 
2. Bracteae floribus aequilongae. 

a. Pedunculus foliis brevior, usque ultra medium 
dense multiflorus; (lores distincte pedicellati; 
sepala lateralia fere usque ad medium connata; 
labellum ad medium distincte constrictum 

6. G. foliosa Kl. et Reicbb. f. 

b. Pedunculus foliis longior, fere usque ad basin 
laxe multiflorus; flores sessiles; sepala lateralia 
fere usque ad apicem connata; labellum ad 
medium nou constrictum . V. G. skssii.is Barb. Roilr. 

B. Kbizoma elongatura, scandens; pseudobulbi distantes, 

apice monophylli 8. G. Glaziovii Cogn. 

II. Sepala lateralia usque ad basin libera. 

A. Bracteae ovario aequilongae ; flores patuli, segraentis 
.patulis, acutiusculis, margine valde undnlato-crispis; 

sepala non carinata; labellum obtusum, callo glabro, 

cristis integerrimis 9. G. crispa Kl. et Reicbb. f. 

B. Bracteae ovario satis longiores; flores penduli, segment is 
erectis, acuminatis, margine non undulatis; sepala 
dorso carinata; labellum acuminatum, callo pubescente, 
cristis margine laciniatis ... 10. G. Theodorea Cogn. 

1. GOMEZA LAXIFLORA Klotzsch et Reiciib. f. 
pseudobulbis mediocribus, anguste oblongis, valde compressis 
ancipitibusque, basi primum vaginis 2—3 membranaceis majus- 
culis plus minusve foliaceis vestitis demum denudatis, apice 
diphyllis; foliis membranaceis, lineari-lanceolatis, acuminatis, 
inferne lougissime attenuatis fere petiolatis; pedunculo com- 
muni gracillimo, erecto vel subnutaote, foliis aequilongo vel 
satis longiore, inferne vaginis longiusculis tenuiter mem- 
branaceis acuminatis remotiusculis vestito, snperne laxe pluri- 
vel multifloro; bracteis lineari-subulatis, acutissimis, ovario 
circiter aequilongis; floribus parvis, breviter pedicellatis, seg- 
mentis tenuiter membranaceis; sepalis patentissimis, aequi- 
longis, lineari-cuneatis, dorsali obtuso, lateralibus acutis, fere 
usque ad apicem connatis; petalis planis, liueari-ligulatis, 
obtusis, tenuissime trinervulosis, sepalo dorsali vix brevioribus; 
labello sepalis lateralibus paulo breviore, interne erecto, superne 
patenti-recurvo, ovato-oblongo, apice obtusiusculo, margine 
leviter undulato, disco glabro, inferne obsolete bicristato; 
columna gracili, claviformi, apice antice minute biauriculata. 

Gomeza laxiflora Klotzsch et Reichb. f. ! in Bot. Zeit. X. 
772 (1852). Rodriguezia laxiflora LmdlJ in Bot. Regist. XXV. Misc. 
p. 86 (1837). 

Gomc-ia chrysostoma Hoffmsgg. Verz. Orch. fur 1843. 
p. 50; Bot. Zeit. I. 832 (1843). 

Odontoglossum laxiflorum Reiciib. f. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 853 (1864), in Wawra, Bot. Erg. Reise Maximil. Bras. 155. 

Parasita das capoeiras Brasiliensibics secund. cl. 
J. de Moura. 

Radices satis numerosae, faseiculatae, longiusculae, graciles, simplices 
vel rarius paulo ramosae, flexuosae, cinereae. Pseudobulbi erecti, recti 
vel paulo obliqui, superne satis attenuati, laeves, pallide virides, i- G 1 /* cm. 
longi, 1 — l'/i cm. lati. Folia erecto-patula, plana vel paulo concava, 
utrinque intense viridia, 12 — 16 cm. longa, 1—2 cm. lata, nervo mediano 
supra leviter caualiculato, subtus satis prorainente, nervulis lateralibus 
Batis numerosis, tenuissitnis, subtus leviter prominentibus. Pedunculus 
communis rectus vel leviter arcuatus, paulo compressus, pallide viridis, 
12—30 cm. longus, \'s— 1'/« mm. crassus; vaginae adprcssue, tenuiter 
multUtriatae, pallidae, 1 — 2 cm. longae. Pedicelli patuli, filiformes, recti 
vel leviter arcuati, cum ovario 6 — 8 mm. longi. Bracteae subpellucidae, 
patulae, satis concavac, subtiliter plurinervulosae, pallidae, '/* — 1 cm - 
longae. Fi.obks jtiillido virides. Sepala natis concava, subtiliter trinervu- 
losa, inferne longe attcnuata, 8 mm. longa, dorsale 2— 2'/« mm. latum, 
lateralia iu valvam 5 mm. latam connata. Petala ereda vel erecto-patula, 
vix concava, inferne paulo attcnuata, leviter obliqua, 7 — 7'/t mm. longa, 
2 mm. lata. Labellum satis concavum, 6—7 mm. longnm, 3 mm. latum. 
Columna recta, inferne paulo attenuata, 5 mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat in prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 12211; in ramis 
arborum ad Serra doa Orgdos: Oardner n. 654; in „capoeiraa" prope 
There8opoli8 : J. de Moura n. 21, H. Sdienck n. 2638; ad Alto Macahe": 
R. Mcndonga n. 823. — Floret Februario — Aprili. 2. GOMEZA RECURVA R. Br. pseudobulbis majns- 
culis, anguste ovoideis, valde compressis ancipitibusque, basi 
vaginis 2—3 coriaceis majusculis foliaceisque vestitis, apice 
di — triphyllis; foliis satis coriaceis, lineari-oblauceolatis, acutis, 
inferne longe attenuatis fere petiolatis; pedunculo communi 
robusto, nutante, foliis aequilongo vel paulo longiore, inferne 
vaginis majusculis submembranaceis acuminatis laxe imbricatis 
vestito, superne usque ultra medium dense vel densiuscule 
multifloro; bracteis lineari-subulatis, acutissimis, ovario aequi- 
longis vel paulo brevioribus; floribus satis parvis, longiuscule 
pedicellatis, segmentis membranaceis; sepalis patentissimis, 
anguste oblongo-spathulatis, apice abrupte acutiusculis, late- 
ralibus paulo longioribus, fere usque ad apicem connatis; 
petalis planis vel paulo undulatis, oblongo-spathulatis, apice 
subrotundatis et obscure apiculatis, tenuiter 5 — 7-nervulosis, 
sepalo dorsali paulo longioribus ; labello sepalis lateralibus 
paulo breviore, inferne erecto, superne valde recurvo, ovato, 
apice abrnpte acuto, margine leviter undulato, disco glabro, 
inferne late bicristato ; columna crassiuscula, claviformi, apice 
oblique truncata inappendiculata. 

Tabula nostra LIV. Fig II (analysis). 

Gomeza recurva R. Br. in Bot. Mag. tab. 1748 (1815); 
Spreng. Syst. Veget. HI. 729; Beer, Beiir. Morph. und Biol. 
Orch. tab. 9. fig. 7; Reichb. f. in Bot. Zeit. X. 772; Veitch, 
Man. Orch. PL VIII. 129; L. Lind. Orch. Exot. 774; Nichols. 
Diet, of Gard, Suppl. 398. 

Rodriguezia recurva LmdlJ in Trans. Hort. Soc. VII. 
67 (1830), Gen. and Spec. Orch. 195 (1833). 243 OECHIDACEAE : GOMEZA. 244 ? Gomezia densiflora Hoffmsgg. Verz. Orch. fiir 1843 p. 50. 

Odontoglossum recurvum Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 853 (1864), in Waivra, Bot. Erg. Reise Maximil Bras. 155. 

? Epidendrum infiexum Veil. Fl. Flum. Ic. IX. tab. 30 
(1827), Text. edit. Net to in Arch. Museu Rio V. 364 (1881). 

Pseub-obulbi erecti vel erecto-paluli, recti vel paulo obliqui, primum 
laeves demura leviter plurisulcati, snperne satis attenuati, intense virides, 
5—7 cm. longi, 2 l /a— 3 l /« cm. lati. Folia erecta, superne leviter recurva, 
paulo concava, supra intense viridia, snbtus paulo pallidiora, 20 — 30 cm. 
longa, 2 — 3 cm. lata, nervo mediano supra leviter canaliculato, subtus 
satis prominentc, nervulis lateralibus numerosis, tenuissimis. Peduncui.us 
communis satis arcuatns, teretiusculus, pallide viridis vel flaveseens, 20 ad 
35 cm. longus, 3—6 mm. crassus; vaginae arete adprcssae, laeves, pallidae, 
1 — 2 l /» cm. lougae. Pemcei.li pateutissimi, recti vel paulo flexuosi, sub- 
filiformes, cum ovario lineari-claviformi trigono 1 — l'/a cm. longi. Bract ear 
patenti-subrecurvae, tenuiter membrauaceae, valde concavae, subtiliter 
plurinervulosae, pallidae, 1 — V/t cm. lougae. Flores flavo-virescentes, 
odorati. Setai.a leviter concava, tenuiter 3— 5-nervolosa, inferne satis 
attenuata, dorsale 1 cm. longum, 37a — 4 mm. latum, lateralia in valvam 
11 — 12 mm. longam 6 — 7 mm. latam connata. Petala erecto-patula, paulo 
concava, leviter obliqua, inferne satis attenuata, 11 mm. longa, 4 mm. lata. 
Labeli.um paulo convexum, 9— 10 mm. longum, 5— G mm. latum. Columna 
subrecta, inferue satis attenuata, 5 — 6 mm. longa. Catsula pendula, 
oblonga, aeutiuscule trigona, pluricostata, viridis, basi satis attenuata, 
3'/»— 4 cm. longa, 10 — 11 mm. crassa. 

Habitat in Brasilia loco accurato hand indicato: Douglas; in prov. 
Rio de Janeiro: Ricdel; ad Scrra dos Orgdos: Gardner n 653, Micrs; 
ad Novo Friburgo: Claassen n. 134. 3. GOMEZA PLANIFOLIA Klotzsch et Reichb. f. 
pseudobulbis majusculis, oblongis, valde compressis , basi 
vaginis 2—3 submembranaceis majusculis plus minusve folia- 
ceis vestitis, apice diphyllis; foliis satis coriaceis, anguste 
lanceolatis, acutis, inferne longe attenuatis fere petiolatis; 
pedunctilo communi robustiusculo, nutante, foliis aequilongo 
vel paulo longiore, basi vaginis pluribus majusculis tenuiter 
membranaceis acuminatis laxe imbricatis vestito, superne fere 
usque ad basin densiuscule multifloro; bracteis anguste lanceo- 
latis, longiuscule acuminatis, ovario circiter aequilongis; 
floribus satis parvis, breviuscule pedicellatis, segmentis tenuiter 
membranaceis; sepalis patentissimis, apice paulo incurvis, 
aequilongis, oblongo-ligulatis, dorsali subspathulato, obtusius- 
culo, lateralibus acutis, usque ad medium vel ultra connatis; 
petalis late oblongo-spathulatis, apice rotundatis et obscure 
apiculatis, tenuiter 3— 5-nervulosis, margine satis undulatis, 
sepalo dorsali aequilongis ; labello sepalis lateralibus subaequi- 
longo, basi erecto, superne paten ti-recurvo, late ovato, apice 
abrupte acutiusculo, margine leviter undulato, disco glabro, 
inferne usque ad medium latiuscule bicristato, cristis superne 
attenuatis margine undulato -subdenticulatis; columna satis 
gracili, subclaviformi, apice minutissime biauriculata. 

Tabula nostra LI (liabitus cum analysi). 

Gomeza planifolia Klotzsch et Reichb. f. ! in Bot. Zeit. 
X. 772 (1852); Pfilz. in Engl, und Prantl, Naturl. Pflanzen- 
fam. II. 6. p. 199. fig. 209E; Stein, Orchideenb. 258; Veitch, 
Man. Orch. PI. VIII. 128; Kerch. Livre des Orch. 182. 
fig. 55 E; L. Lind. Orch. Exot. 774; Autran et Bur. Bort. 
Boiss. 337; Nichols. Diet, of Gard. Suppl. 398; Sander, Orch. 
Guide 90; Chodat et Hassl. PL Hassl. 222. Gomeza recurva Lodd. Bot. Cab. tab. 660 (non R. Br.). 

Rodriguezia planifolia Lindl. in Trans. Hort. Soc. VII. 
67 (1830), Gen. and Spec. Orch. 195 (1833); Bot. Mag. 
tab. 3504; Drapiez, Encyclogr. Regne Veget. IV. Juill. 1836 
(Bot. Mag.) fig. 5; Beer, Prald. Stud. Fam. Orch. 302; 
Duchartre, Man. Gen. des PI. IV. 522. 

f Gomezia reclinata Hoffmsgg. Verz. Orch. fur 1843 p. 52; 
Bot. Zeit. I. 832 (1843). 

Gomeza planifolia var. a laxa Regel in Index Sent. Hort. 
Petrop. 1856. p. 21; Ann. Sc. Nat., Bot. Ser. 4. VI. 377. 

Odontoglossum planifolium Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 853 (1864). 

Radices satis numerosae, fasciculatae, elougatae, robustiusculae, 
simplices, paulo flexuosae, cauescentes. Pseudobulbi erecti vel erecto- 
patuli, recti vel vix arcuati, primum laeves, demum leviter plurisulcati, 
pallide virides, 4 — 8 cm. longi, l 1 /* — 27* cm. lati. Folia erecto-patula, 
superne leviter recurva, plana vel paulo concava, supra laete viridia, 
subtus paulo pallidiora, 10 — 20 cm. longa, IV2 — 3 l ji cm. lata; nervo 
mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus valde prominente; 
nervulis lateralibus numerosis, tenuissimis, in sicco utrinque paulo pro- 
minentibus. Pedunculus communis satis arcuatus, paulo compressus, 
pallide viridis, 15 — 25 cm. longus, l'/s — 2 mm. crassus; vaginae arete 
adpressae, pallidae, 1 — IV2 cm. longae. Pedicelli pateutissimi, graciles, 
recti vel leviter arcuati, cum ovario lineari-claviformi acutiuscule trigono 
1 — V/2 cm. longi. Bracteae snbpellucidae, patenti-subrecurvae, satis 
concavae, subtiliter multistriatae, albescentes, 8 — 12 mm. longae. Flores 
saepius laxiuscule racemosi, virescenti-lutei, suaveolentes. Setala leviter 
concava, tenuiter 3 — 5-nervulosa, margine satis undulata, 9 mm. longa, 
dorsale inferne longe attenuatum, 3 — 37s mm. latum, lateralia in valvam 
inferne leviter attenuatam 5 — 5 1 /* mm. latam connata. Petala erecto-patula, 
paulo concava, leviter obliqua, inferne valde attenuata, 9 mm. longa, 
superne 4 mm. lata. Labellom paulo concavum, subtiliter multinervu- 
losum, 8—9 mm. longum, 5 — 57a mm. latum. Columna recta vel vix 
incurva, basi paulo attenuata, 6 mm. longa. Capsula ignota. 

Var. (3. densa Regel in Index Sem. Hort. Petrop. 1856. 
p. 21; Ann. Sc. Nat., Bot. ser. 4. VI. 377. 

Flores deinde pulchre lutei, in racemum densum foliis '/' — 7* 
breviorem dispositi. 

Var. y. crocea Regel in Gartenfi. 1881. p. 259. tab. 1053. 
fig. 1. a—e; Devos in Belg. Hort. 1882. p. 344. 

Folia breviora et angustiora. Racemus laxus, pauciflorus. Flores 
intense flavo-ocbracei, segmentis oblongo-subspathulatis, acutis. Labellum 
pallide flavum et intense flavo-striatum. Columna alba. 

Habitat in Brasilia austro-orientali locis accuratis haud indicatis: 
J. Campbell, Loddiges, Selloiv n. 5450. Etiam in Paraguay propc 
Igatimi: Hassler n. 5171. — Var. (3. E Brasilia in hortis cidta. — 
Var. y. In prov. Rio de Janeiro ; Lietze. — Floret Novembri —Fcbruario. 4. GOMEZA BARKER! Regel : pseudobulbis majus- 
culis, anguste oblongis, valde compressis ancipitibusque, basi 
vaginis 3—4 membranaceis majusculis plus minusve foliaceis 
vestitis, apice dipbyllis; foliis submembranaceis, lineari-lanceo- 
latis, apice acutis vel breviter acuminatis, inferne longe vel 
longissime attenuatis et plus minusve distincte petiolatis; 
pedunculo communi robustiusculo, nutante, foliis circiter aequi- 
longo, basi vaginis paucis majusculis tenuiter membranaceis 
acuminatis laxe imbricatis vestito, superne fere usque ad 
basin densiuscule multifloro; bracteis anguste triangulari- 
lanceolatis, longe acuminatis, ovario circiter aequilongis; 245 ORCHID ACEAE : GOMEZA. 246 floribus satis parvis, breviuscule pedicellatis, segment is tenuiter 
membranaceis; sepalis patentissimis, aeqnilongis , lineari- 
oblongis, acntissimis, lateralibns circiter usque ad medium 
connatis; petalis anguste oblongo-subspathulatis, subabrnpte 
acutis, distincte trinervulosis, margine satis undnlatis, sepalo 
dorsali aeqnilongis; labello sepalis lateralibus paulo breviore, 
basi erecto, superne patenti-reflexo et sigmoideo-flexuoso, late 
oblongo, apice subabrupte acuto, margine satis undulato, disco 
glabro, inferne late bicristato, cristis apice productis, margine 
integerrimis; columna satis gracili, subclaviformi, apice minute 
biauriculata. 

Tabula nostra LII (Jiabitus cum analyst). 

Gomeza Bar Jeer i Hegel in Index Sem. Hort. Petrop. 1856. 
p. 21 in dbs.; Ann. Sc. Nat., Bot. ser. 4. VI. 377; Barh. 
Bodr. Struct, des Orch. tab. 14. fig. 5 (1883); Stein, Orchideenb. 
258; Veitcli, Man. Orch. PI. VIII. 127; L. Lind. Orch. 
Exot. 774; Nichols. Diet, of Gard,, Suppl. 398. 

Bodriguezia Barheri Hook, in Bot. Mag. tab. 3497 (1836); 
Drapicz, Encyclogr. liegne VegH. IV Juin 1836 (Bot. Mag.) 
fig. 5; Duchartre, Man. Gen. des PI. IV. 522. 

Odontoglossum Barheri Beichb. f.l in Walp. Ann. Bot. 
VI. 854 (1864), in Wawra, Bin. Prim. S. Coburg. II. 85. 

Radices numerosae, dense fasciculatae, elongatae, graciles, simpliees 
vel paulo ramosae, satis flexuosae, canescentes. Pseudobui.bi erecti vel 
erecto-patuli, recti vel paulo obliqui, primnm laeves, demnm leviter pluri- 
sulcati, intense virides, superne longe attenuati, 6 — 10 cm. longi, l'/i ad 
2 1 /* cm. lati. Folia erecta vel erecto -patula, recta vel leviter arcuata, 
satis concava vel subplana, supra intense viridia, subtus satis pallidiora, 
15 — 30 cm. longa, V/i — 3 cm. lata; uervo mediauo supra profundiuscule 
canaliculato, subtus satis prominente ; nervulis lateralibus numerosis, 
tenuissimis, in sicco utrinque leviter prominentibus. Pedunculus communis 
satis arcuatus, leviter compressus, laete viridis, 15 — 25 cm. longus, 2 ad 
2 x /j mm. crassus; vaginae arete adpressae, pallide virides, 1 — 2 cm. longae. 
Pedicelli patentissimi, filiformes, recti vel satis arcuati, cum ovario lineari- 
claviformi acutiuscule trigouo 1 — l l /» cm. longi. Bkacteab pellucidae, 
patenti-subrecurvae, satis coucavae, tenuiter plurinervulosae, pallide virides, 
8 — 15 mm. longae. Flores virescentes. Sepala satis concava, tenuiter 
trinervulosa, margine satis undulata, inferne leviter attenuata, 10 — 11 mm. 
longa, 2— 27a mm. lata. Petala erecto-patula, paulo concava, satis obliqua, 
inferne longe attenuata, 10—11 mm. longa, superne 3— 3'/» mm. lata. 
Labellum paulo convexum, subtiliter plurinervnlosum, 9— 10 mm. longum, 
3 mm. latum. Columxa vis incurva, semiteres, inferne paulo attenuata, 
5— G mm. longa. Capsula oblonga, paulo obliqua, basi acuta, apice sub- 
rostrata, obtuse trigona, obscure 6-costata, 2'/* — 3 cm. longa, 8—9 mm. 
crassa. 

Habitat in Brasilia loco accurato haud indicato: Barker; in prov. 
Minas Geraes supra arbores prope Caldas: Lindberg n.607; in virgultis 
ad radices Serra de Ouro Preto: Schwacke n. 10486; ad Dores do- 
Parahybuna: Comm. Geogr. e Geol. Minas n. 1308; in prov. Rio de 
Janeiro: Riedel n. 38, Langdorff; in Hort. Bot. Bio de Janeiro: Wawra 
ser. II. n. 588; ad Petropolis: Wawra ser. II. n. 88 et 93; ad Corcovado : 
Langsdorff; in arbotibus ad Tijuca: E. Tile n. 4025 part; ad Serra 
dos Orgdos: Guillemin n. 982; prope Therezopolis : H. Schenck n. 2748; 
in prov. S. Catharina ad S. Francisco: E. Vie n. 238. — Floret 
Januario — Maio. 5. GOMEZA FISCHERI Kegel: pseudobulbis medi- 
ocribus, anguste oblongis, valde compressis ancipitibusque, 
apice dipbyllis; foliis satis coriaceis, lineari-lanceolatis, apice 
acutis, inferne longissime attenuatis et plus minusve distincte 
petiolatis; pedunculo communi robustiusculo , nutante vel 

Orchid. III. pendulo, foliis circiter aequilongo, basi vaginis paucis majus- 
eulis tenuiter membranaceis acutissimis laxe imbricatis vestito, 
superne fere usque ad basin densiuscule multifloro; brarteis 
anguste triangulari-lanceolatis, breviter acuminatis, ovario 
circiter aeqnilongis; floribus parvis, breviter pedicellatis, seg- 
ments membranaceis; sepalis patentissimis superne leviter 
incurvis, oblongo-subspathulatis, obtusis, lateralibus paulo 
longioribus fere usque ad apicem connatis; petalis oblongo- 
spaihulatis, apice rotundatis, tenuiter 5-nervulosis, margine 
leviter undulatis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello 
sepalis lateralibus satis breviore, basi erecto, superne patenti- 
recurvo, obovato-oblongo, apice rotundato, margine satis undu- 
lato, disco glabro, inferne late bicristato, cristis rotundatis, 
margine integerrimis; columna gracili, subclaviformi, apice 
antice minute biauriculata. 

Gomeza Fischeri Regel! in Index Seni. Hort. Petrop. 
1856. p. 21; Ann. Sc. Nat., Bot. ser. 4. VI. 376. 

Bodriguezia macrostachya Hort. Petrop. ex Beget, loc. cit. 

Pskudobulbi apicem versus attenuati, usque 7 1 /* cm. longi et 8 ad 
9 mm. lati. Foua rigidiuscula, erecto-patula, basi conduplicata, superne 
satis concava, supra intense viridia, subtus satis pallidiora, usque 30 cm. 
longa et 3 cm. lata ; ncrvo mediauo supra leviter canaliculato, subtus satis 
prominente; nervulis lateralibus numerosis, gracilibus, in sicco utrinque 
leviter prominentibus. Pkdunculcs communis „ot in axillis vaginarum 
opposilarum foliacearum basnlium ortns et terminalis", valde arcuatus, 
satis compressus, pallide viridis, usque 30 cm. longus et 2'/t mm. crassus; 
vacixae arete adpressae. pallidae, subtiliter multistriatae, 2 — 3 cm. longae. 
PmOftXU patentissimi, graciles, recti vel paulo arcuati, cum ovario lineari- 
claviformi acute trigono 8 — 12 mm. lougi. Biiacteak subpellucidae, patenti- 
subrecurvae, valde coiwavae, subtiliter multistriatae, pallide virides, 6 ad 
15 mm. longae. Flobks pallide virides. Sepala valde concava, tenuiter 
5-nervulosa, margine crispnla, inferne leviter attenuata, dorsale 8 — 9 mm. 
longum et 3 mm. latum, lateralia 10 — 11 mm. longa in valvam 7 mm. latam 
connata. Petala erecto-patula, leviter concava, paulo obliqua, inferne 
longe attenuata, 7—8 mm. longa, 2'/* — 3 mm. lata. Labellum satis con- 
vexum, tenuiter 3— 5-nervulosum, 8 mm. longum, 4 mm. latum. Colcmka 
leviter incurva, inferne paulo attenuata, semiteres, antice concava, 5 mm. 
longa. Capsula ignota. 

Habitat in Brasilia loco accurato haud indicato: Hort. Petropol. 
(ann. 1888). — Floret Februario. 6. GOMEZA FOLIOSA Klotzsch et Reichb. f. pseudo- 
bulbis majusculis, anguste ovoideo-oblongis, valde compressis 
ancipitibusque, basi vaginis pluribus distichis majusculis plus 
minusve foliaceis vestitis, apice diphyllis; foliis subcoriaceis, 
anguste lineari-lanceolatis, apice acutis vel breviuscule acumi- 
natis, inferne longissime attenuatis et plus minusve distincte 
petiolatis; pedunculo communi robustiusculo, erecto vel sub- 
nutante, foliis saepius paulo breviore, inferne vaginis pluribus 
majusculis tenuiter membranaceis acuminatis laxiuscule imbri- 
catis vestito, superne usque ultra medium dense multifloro; 
bracteis triangulari-lanceolatis, longiuscule acuminatis, floribus 
circiter aequilongis; floribus satis parvis, breviuscule pedicel- 
latis, segmentis tenuiter membranaceis; sepalis patentissimis, 
lineari-spatbulatis, breviter acuminatis, lateralibus vix longi- 
oribus fere usque ad medium connatis; petalis anguste ligulato- 
subspathulatis, apice acutis, distincte 5-nervulosis, margine 
crispulis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello sepalis late- 
ralibus satis breviore, basi erecto, superne patenti-reflexo et 
32 247 OKCHIDACEAE : GOMEZA. 248 leviter sigmoideo-flexuoso, ovato-oblongo, ad medium leviter 
constricto, apice acuto, margine satis undulato, disco glabro, 
inferne late bicristato, cristis bilobatis, margine integerrimis; 
columna satis gracili, leviter claviformi, inappendiculata. 

Gomeza foliosa Klotzsch et Reichb. f. ex Reichb. f. in 
Bot. Zeit. X. 772 (1852); Fetich, Man. Orch. PL VIII. 128; 
L. Lind. Orch. Exot. 774; Nichols. Diet, of Gard., Suppl. 398. 

PleurothalUs foliosa Hook, in Rot. Mag. tab. 2746 (1827). 

Rodriguezia suaveolens Lindl. Gen. and Spec. Orch. 195 
(1833). 

Maturna suaveolens Rafin. Fl. Tellur. II. 99 (1836). 

Odontoglossum foliosum Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 854 (1864). 

Radices numerosae, dense fasciculatae, elongatae, satis graciles, 
simplices, satis flexuosae, canescentes. PsEUDOBur.Bi erecti vel erecto- 
pntuli, recti vel satis arcuati, laeves, laete virides, 4 — 8 cm. longi, 1 ad 
2 1 /* cm. lati. Foua recta vel erecto-patnla, paulo arcnata, basi condupli- 
cata, superne leviter concava, snpra intense viridia, snbtus paulo pallidiora, 
20 — 40 cm. longa, 1Y«— 3 cm. lata; nervo mediano snpra leviter canali- 
culate-, snbtns satis prominente; nervulis lateralibus satis nuraerosis, supra 
vix impressis, snbtns satis prominentibus. Pedunculus communis leviter 
arcnatus vel snbrectus, satis compressns, pallide viridis, 20—30 cm. longns, 
l*/i — 3 mm. crassns; vaginae adpressae, dorso superne leviter carinatae, 
laeves, pallidae, l'/a— 3 cm. ]ongae. Pedicelli patentissimi, filiformes, 
recti vel paulo arcuati, cum ovario lineari-claviformi acutiuscule trigono 
6 — 10 mm. longi. Bbacteae subpellncidae, patentissimae vel subreflexae, 
satis concavae, snbtiliter multinervulosae, pallide virides, V/t — 2 cm. longae. 
Flores „odore Primulae veris", fulvo-lutei. Sepala satis concava, tenuiter 
5-nervnlosa, margine crispula, inferne longe attenuata, 27* mm. lata 
dorsale 9 — 10 mm. longum, lateralia 10 — 11 mm. longa. Petai.a erecto- 
patnla, panlo concava, leviter obliqua, inferne satis attenuata, 8 — 9 mm. 
longa, 2Va— 3 mm. longa. Labellum paulo convexum, luteum ^carinis 
albis, 7—8 mm. longnm, 3 — 4 mm. latum. Columna leviter incurva, 
semiteres, inferne paulo attenuata, alba, 4 mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat in prov. Bio de Janeiro: W. Lengman, Glaziou n. 14317; 
ad Serra dos Orgdos: Miers; in arboribus saxosisque ad Serra d'Estrella: 
Riedel; in sylvis supra arbores ad Tijuco : E. Vie n. 4025 part.; in prov. 
S. Paulo: Comm. Geogr. e Geol. S. Paulo n. 2934. — Floret Martio—Aprili. 7. GOMEZA SESSILIS Barb. Rodr. pseudobulbis 
mediocribus, anguste ovoideis vel oblongis, valde compressis 
ancipitibusque, basi primum vaginis paucis majusculis tenuiter 
membranaceis acutis vel acuminatis dorso carinatis vestitis 
demum denudatis, apice diphyllis; foliis membranaceis, an- 
guste lanceolatis, acutis vel breviter acuminatis, inferne longe 
vel longissime attenuatis et plus minusve distincte petiolatis ; 
pedunculo communi satis gracili, cernuo, foliis satis longiore, 
basi vaginis paucis breviusculis tenuiter membranaceis acumi- 
natis laxe imbricatis vestito, superne et fere usque ad basin 
laxiuscule multifloro; bracteis anguste triangulari-lanceolatis, 
longe acuminatis, floribus circiter aequilongis; floribus satis 
parvis, sessilibus, segmentis tenuiter membranaceis; sepalis 
subaequilongis, lineari-ligulatis, breviter acuminatis, dorsali 
erecto-patulo, lateralibus patenti-reflexis, fere usque ad apicem 
connatis; petalis anguste ligulatis, breviter acuminatis, margine 
leviter undulatis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello 
sepalis lateralibus satis breviore, basi erecto, superne patenti- 
reflexo et leviter sigmoideo-flexuoso, anguste ovato-oblongo, 
apice acutissimo, margine leviter undulato, disco glabro, in- 
ferne late bicristato, cristis bilobatis, margine superne sub- tiliter denticulatis; columna satis gracili, claviformi, apice 
minutissime biauriculata. 

Tabula nostra LIV. Fig. I (habitus cum analyst). 

Gomeza sessilis Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. I. 143 
(1877). 

Odontoglossum laxiflorum Warm. Symb. Fl. Bras. Centr. 
part. XXIX. 846 (1883, — non Reichb. f.J. 

Radices satis numerosae, dense fasciculatae, breviuscnlae, satis 
graciles, simplices, leviter flexuosae, canescentes. Pseudobui.bi aggregati, 
erecti vel plus minnsve patuli, recti vel leviter obliqui, primum laeves, 
demum leviter multisulcati, intense virides, nitidi, 4—5 cm. longi, V/t ad 
27» cm. lati. Folia erecto-patula, basi subconduplicata, superne paulo 
concava vel subplana, supra intense viridia, snbtus paulo pallidiora, 15 ad 
20 cm. longa, 2— 2Vi cm. lata; nervo mediano supra profuudiuscule 
canaliculato, subtus satis prominente; nervulis lateralibus utriuque 3—4, 
gracillimis, in sicco ntrinque vix prominentibus. Peduncolus commnnis 
satis arcuatus vel flexuosus, paulo compressus, pallide viridis, 25—35 cm. 
longus, I72 — 2 mm. crassus ; vaginae arete adpressae, albidae, laeves, 
17» — 2 cm. longae. Bracteae subpellucidae, patulae, satis concavae, laete 
virides, 11 — 14 mm. longae. Flores virescentes, inodori. Ovarium lineare, 
acutiuscnle trigonum, circiter 2 mm. longum. Sepala leviter concava, 
paulo undulata, 7 — 8 mm. longa, 17* mm. lata. Petala erecto-patula, 
subplana, paulo obliqua, basi leviter attenuata, circiter 7 mm. longa et 
2 mm. lata. Labellum leviter convexum, 5—6 mm. longum, 27« mm. 
latum. Columna recta vel vix incurva, semiteres, basi satis attenuata, 
alba, antice ad medium flava, 3—4 mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat supra arbores in prov. Rio de Janeiro loco accurato haud 
indicato: Barbosa Bodrigues; in silvis circa Sierra da Piedade prov. 
Minas Geraes: Warming. — Floret Novembri. 8. GOMEZA GLAZIOVII Cogn. rhizomate elongato, 
scandente, robusto, sqamis magnis membranaceis distichis 
anguste triangularibus acutis lateraliter compressis dorso 
alato-carinatis basi vaginantibus densiuscule imbricatis vestito; 
pseudobulbis remotis, mediocribus, elliptico-oblongis, valde 
compressis ancipitibusque, basi vaginis pluribus magnis mem- 
branaceis acuminatis dorso carinatis plus minusve foliaceis 
vestitis, apice monophyllis; foliis membranaceis, oblongis, 
acutis, basi breviuscule attenuatis ; pedunculo communi gracili, 
erecto vel cernuo, foliis multo longiore, inferne vaginis pluribus 
mediocribus tenuiter membranaceis longe acuminatis subimbri- 
catis vestito, superne usque ad medium densiuscule multifloro ; 
bracteis lineari-subulatis, acutissimis, ovario circiter aequi- 
longis; floribus parvis, breviter pedicellatis, segmentis tenuiter 
membranaceis; sepalis subaequilongis, linearibus, breviter 
acuminatis, dorsali patenti-incurvo, lateralibus patentissimis, 
fere usque ad medium connatis ; petalis lineari-subspathulatis, 
acutis, tenuiter trinervulosis, margine satis undulatis, sepalo 
dorsali aequilongis; labello sepalis lateralibus satis breviore, 
basi breviter erecto, superne patenti-subreflexo, anguste ovato- 
oblongo, apice acuto, margine leviter undulato, disco glabro, 
inferne usque ultra medium bicristato, cristis inferne dilatatis, 
superne angustis, margine integerrimis; columna gracili, sub- 
claviformi, inappendiculata. 

Tabula nostra LIII (habitus cum analysi). 

Rbizoma nt videtur simplex, leviter flexuosnm, paulo compressum, 
pallidum, 4—5 mm. crassum, radicibus sparsis, longissimis, gracilibus, 
simplicibus, leviter flexuosis, canescenti-cinereis. Psetjdobulbi erecti vel 249 ORCHIDACEAE : GOMEZA. 250 erecto-patuli, inter se 7—12 cm. distanles, recti vel paulo obliqni, apice 
rotmidati, laeves, pallide virides, 3— 4'/« cm. longi, 8—12 mm. lati. Foli.v 
erecta vel erecto-patula, basi leviter arcnata et subcondnplioata, superne 
plana vel paulo concava, supra intense viridia, subtus paulo pallidiora, 
8—13 cm. longa, 15—23 mm. lata; nervo mediauo supra leviter canali- 
culate, snbtns satis prominente; nervulis lateralibus utrinque 3—5, tenuis- 
simis, in sicco utrinqne vix prominentibus. Pedcncci.us communis leviter 
arcuatus vel satis flexuosns, paulo compressus, pallide viridis, 15—25 cm. 
longus, 1—2 mm. crassns; vaginak arete adpressae, pallidae, dorso acutae, 
subtiliter multistriatae, 1—2 cm. longae. Pedicelli patuli, capillares, 
satis arcuati vel flexuosi, cum ovario anguste lineari acutiuscule trigono 
4—7 mm. longi. Bracteae erecto-patulae, rigidiusculae, satis coucavae, 
3—11 mm. longae. Flores albo - flavescentes. Sepala satis concava, 
tenuiter trinervulosa, margine leviter undulata, inferne paulo attenuate, 
10 — lO'A mm. longa, l ! /» mm. lata. Petala satis patula, paulo concava, 
leviter obliqua, inferne longe leviterque attenuate, 10 mm. longa, Vjt ad 
2 mm. lata. Labellum paulo concavum, subtiliter 5— 7-nervulosum, pallide 
luteum carinis Virescentibus, 7 mm. longum, 2V» mm. latum. Columna 
recta vel paulo incurva, semiteres, 6 mm. longa. Antheba valde couvexa, 
laevis, antice longiuscule angusteque producta. Capsula ignota. 

Habitat in prov. Rio de Janeiro loco accurato hand indicato: 
Glaziou n. 14303; in sylvis supra arbores ad Serra das Araras prope 
Therezopoli8: J. de Moura n. 71; in sylvis ad Serra do Macahd alt. 
1000 m. : E. Vie n. 4951. — Floret Januario. 9. GOMEZA CRISPA Klotzsch et Reichb. f. pseudo- 
bulbis majusculis, anguste oblongo-conicis, valde compressis 
ancipitibusque, basi vaginis 3—5 membranaceis distichis interi- 
oribus majusculis foliaceisque exterioribus brevioribus scariosis 
vestitis, apice diphyllis; foliis membranaceis, anguste ligulato- 
lanceolatis, acutis vel breviter acuminatis, inferne longe atte- 
nuatis et plus minusve distincte petiolatis; pedunculo communi 
robustiusculo, nutante, foliis aequilongo vel paulo breviore, 
inferne vaginis pluribus longiusculis tenuiter membranaceis 
acuminatis laxe imbricatis vestito, superne usque ultra medium 
densiuscule multifloro; bracteis triangulari-lanceolatis, acumi- 
natis, ovario circiter aequilongis ; floribus satis parvis, brevius- 
cule pedicellatis, segmentis membranaceis, margine valde undu- 
lato-crispis ; sepalis patulis, subaequilongis, oblongo-ligulatis, 
apice subabrupte acutis, lateralibus saepissime usque ad basin 
liberis; petalis oblongo-subspathulatis, apice abrupte acutius- 
culis, tenuiter 5-nervulosis, sepalo dorsali subaequilongis; 
labello sepalis lateralibus paulo breviore, basi erecto, superne 
patenti-reflexo et sigmoideo-flexuoso, late oblongo, apice obtuso, 
disco glabrato, inferne usque ad medium late bicristato, cristis 
margine subtiliter undulato-denticulatis, apice attenuatis; 
columna satis gracili, subclaviformi, apice minute biauriculata. 

Gomeza crispa Klotzsch et Reichb. f. ex Reichb. f. in 
JBot. Zeit. X. 772 (1852); Barb. Rodr. Struct, des Orch. 
tab. 14. fig. 6; Stein, Orchideenb. 258; Nichols. Diet, of Gard., 
Suppl. 398. 

Rodriguezia crispa Lindl.! in Bot. Regist. XXV Misc. 
n. 139 (1839), XXVI. tab. 54; Duchartre, Man. Gen. des 
PL IV. 522. 

? Gomezia undulata Hofmsgg. Verz. Orch. fur 1843. p. 52; 
Bot. Zeit. I. 833 (1843). 

Odontoglossum crispulum Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 853 (1864), in Wawra, Bot. Erg. Reise Maximil. Bras. 155. 

Radices satis numerosae, dense fasciculatae, longiusculae, graciles, 
leviter flexuosae, simplices vel rarius paulo ramosae, canescentes. Pseudo- 
bulbi erecti, non vel vix obliqui, superne longe attenuati, intense virides, nitidi, primum laeves, demum leviter plurisulcati, 5— 10 cm. longi, inferne 
1— 2'/« cm. lati. Folia erecto-patula, basi conduplicate, superne paulo 
concava, supra intense viridia, subtns satis pallidiora, 15 — 28 cm. longa, 
2— 37» cm. lata; nervo mediano supra profundiuscule canaliculate, subtus 
valde promineute; nervulis lateralibus utrinque 4 — 6, gracillimis, in sicco 
utrinque paulo prominentibus praecipue subtus. Pedunculus communis 
satis arcuatus, satis compressus, pallide viridis, 15— 22 cm. longus, l'/» ad 
3 mm. crassus; vaginae arete adpressae, laeves, pallide virides, V/t— 2 cm. 
longae. Pedicelli patentissimi, filiformes, recti vel paulo arcuati, cum 
ovario lineari-clavato obtuse trigono 1— Vjt cm. longi. Bracteae patentis- 
simae, subpellucidae, valde concavae, subtiliter nervulosae, pallide virides, 
8—15 mm. longae. Flores suaveolentes, „odore Primulae veris", tenuiter 
furfuracei, segmentis intense viridibus, margine flavesceutibus. Sepala 
satis concava, tenuiter 3— 5-nervulosa, basi paulo attenuate, 9—10 mm. 
longa, 2 — 2Vi mm. late, lateralia subfalcate. Petala erecto-patula, paulo 
concava, leviter obliqua, inferne satis attenuate, 8 — 10 mm. longa, 2'/» ad 
3 mm. lata. Labellum subconvexum, tenuiter plurinervulosnm, 7—8 mm. 
longum, 3 — 4 mm. latum. Columna paulo incurva, semiteres, inferne vix 
attenuate, 4—5 mm. longa. Capsula subrecta, oblonga, obtuse trigona, 
crassiuscule tricosteta, basi acntiuscula, apice leviter attenuate et truncate, 
3 cm. longa, 7 mm. crassa. 

Habitat in arboribus ad Serra dos Orgdos prov. Rio de Janeiro: 
Loddiges ; in sylvis supra arbores ad Serra de Caldas prov. Minas Oerats: 
Regnell set: II. n. 263. — Floret Aprili—Maio. 10. GOMEZA THEODOREA Cogn. pseudobulbis 
parvis, anguste oblongo-conicis, valde compressis fere ancipiti- 
bus, basi primum vaginis 3—4 membranaceis distichis medi- 
ocribus breviter acuminatis subfoliaceis vestitis demum denu- 
datis, apice diphyllis; foliis tenuiter membranaceis, lineari- 
lanceolatis, breviter acuminatis, basi longe attenuatis fere 
petiolatis; pedunculo communi subfiliformi, patenti vel cernuo, 
foliis aequilongo vel paulo breviore, fere usque ad basin laxe 
pluri— submultifloro ; bracteis ovato-lanceolatis, longe acumi- 
natis, basi amplexicaulibus, ovario satis longioribus; floribus 
mediocribus, distichis, pendulis, breviter pedicellatis, segmentis 
erectis, tenuiter membranaceis subpellucidis ; sepalis lineari- 
lanceolatis, longiuscule acuminatis, dorso carinatis, lateralibus 
paulo longioribus usque ad basin liberis; petalis anguste 
lanceolatis, breviter acuminatis, subtiliter trinervulosis, mar- 
gine non undulatis, sepalo dorsali paulo brevioribus; labello 
sepalis lateralibus paulo breviore, basi erecto, superne abrupte 
recurvo, ovato-lanceolato , apice acuminato, margine leviter 
undulato ad medium paulo constricto, disco inferne calloso, 
callo pubescente, late bicristato, cristis margine breviter 
fimbriatis, apice attenuatis; columna brevi, crassa, basi utrin- 
que minutissime unidenticulata, apice obscure auriculata; 
stigmate inferne ad marginem laciniato. 

Tabula nostra LV. (habitus cum analysi). 

Theodorea gomezoides Barb. Rodr.! Gen. et Spec. Orch. 
Nov. I. 145 (1877); Rolfe in Orch. Rev. XI. 20. 

Radices numerosae, dense fasciculatae, elongatae, snbfili formes, 
leviter flexuosae, simplices, canescentes. Pseudobulbi aggregati, erecti vel 
patuli, recti vel satis arcuati, superne longe attenuati, intense virides, 
nitidi, primum laeves, demum paucisulcati, 2 — 4 cm. longi, inferne 6 ad 
12 mm. lati. Folia patula vel erecto-patula, leviter arcuate, plana vel 
paulo concava, supra glauco-viridia, subtus pallide viridia, 7 — 15 cm. longa, 
6—13 mm. lata; nervo mediano supra tenuiter canaliculate, subtus satis 
prominente; nervulis lateralibus numerosis, utrinque paulo distinctis. 
Pedunculus communis leviter arcuatus vel subrectus, superne distincte 
fractiflexus, satis compressus, pallide viridis vel purpurascens, 8—15 cm. 251 ORCHIDACEAE : GOMEZA— ODONTOGLOSSUM. 252 longns, */3 — 1 mm. crassus. Pemcem.i patent i-reflcxi, filiformes, satis 
arcuati, cum ovario lineari obtuse trigono 3 — G mm. longi. Bractkak 
erecto-patulae, tenuiter mcmbranaceae subpellucidae, valdc concavae, snb- 
tiliter 7— 9-nervnlosae, pallide virides, 7 — 15 mm. longae. Florks inodori, 
segmentis superne flavo-viridibus, inferne purpnreo-fuscis. Skpala vahle 
concava, tenuiter 3— 5-nervnlosa, basi vix attenuata, 9 — 11 mm. longa, 
2— 2 1 /* mm. lata, lateralia leviter obliqna. Petai.a panlo coneava, vix 
obliqua, inferne paulo attenuata, 8 — 10 mm. longa, 2—272 mm. lata. 
Larkli.um satis concavum, subtiliter 5-nervulosum , album callo luteo, 
7—9 mm. longum, 2 l /» — 3 mm. latum. Columna recto, semiteres, inferne 
vix attenuata, 3 mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat in prov. Minas Geraes: St. Hilaire ser. D. n. 170; in 
sylvis supra arbores ad Pedra Branca prope Caldas: Regnell ser. III. 
n. 11G3; ad Serra dos Pogos: Barbosa Rodrigues; in prov. Rio de Janeiro: 
Glaziou n. 17243, Binot; in arboribus ad Serra dos Araras prope Therezo- 
polis: J. de Moura n. 82; in prov. S. Paulo: Comm. Geogr. e Geol. 
S. Paulo n. 2935; ad S. Jodo da Boa Vista; Barbosa Rodrigues. — 
Floret Januario—Februario. Species valde dubiae. 

GOMEZIA INTERMEDIA IToffmsgo. Verz. Orch. fur 1843. p. 51; 
Bot. Ztit. 1. 832 (1843). 

GOMEZIA PAUCIFLORA Hoffmsgg. loc. cit. ; Bot. Ztit. loc. cit. 

GOMEZIA VIRESCENS Hoffmsgg. loc. cit. p. 53; Bot. Zeit. I. 
p. 833. CXXV. ODONTOGLOSSUM Kunth. 

Odontoqlossum Ktmlh in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Spec. 
I. 350. lab. 85 (1815), Syn. I. 336; Spreng. Anl. II. 1. p. 291, 
Syst. Veget. III. 680 et 729, Gen. II. 668; Pair. Diet. Sc. 
Nat. XXXV. 365; La Llav. et Lex. Nov. Veget. II. 33; 
Lindl. Orch. Seel. 15, Gen. and Spec. Orch. 211, Folia Orch. 
14 Oct. 1852; Endlich. Gen. PI. 203; Meissn. PI. Vase. 378 
(283); Beer, Prakt. Stud. Fam. Orch. 274; Duchartre, Man. 
Gen. des PI. IV. 476; Eeichb.f. in Walp. Ann. Bot. VI. 824 
(part.); Batem. Monogr. Odont. (1874); Du Buyss. L Orchid. 
391; Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond. Bot. XVIII. 327, in 
Benth. et Hook. Gen PI III. 561; Hemsl. Biol. Centr. Amer., 
Bot. III. 273; Nichols. Diet, of Gard. II. 468; Pfitz. in Engl, 
nnd Prantl, Naturl. Pftanzenfam. II. 6. p. 197; Watson, Orch. 
331; Stein, Orchideenb. 369; LOrchidoph. 1890. p. 22, 1892. 
p. 149; Veitch, Man. Orch. PL I. 1; Bois, Orch. 168; Cogn. 
in Journ. des Orch. HI. 342 et 370; Kerch. Livre des Orch. 
271 et 379; Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 536; 
L. Lind. Orch. Exot. 848; Autr. et Dtir. Hort. Boiss. 326; 
Sander, Orch. Guide 133. — Cuitlatjzina La Llav. et Lex. 
Nov. Veget. Descr. II. 32 (1825); Lindl. Orch. Seel. 15 
(Ouitlanzina), Gen. and Spec. Orch. 196; Reichb. Nomencl. 54 
(Cuitlauzinia) ; Endlich. Gen. PI. 203; Meissn. PI. Vase. 378 
(283); Lemaire in Orb. Diet. Sc. Nat. IV. 452. — Oncidium 
(part.) Beer, Prakt. Stud. Fam. Orch. 274 et 281 (1854). — 
Lichterveldia Lemaire in 111. Hort. II. tab. 59 (1855). 

Sepala subaequalia, patentia, libera vel lateralia 
rarius basi brevissime eonnata, lanceolata vel oblonga, 
rarius ovalia. Petala sepalis similia vel rarius latiora. 
Labellum ad basin columnae ei continuum saepeque 
brevissime adnatum, basi erectum vel columnae paralle- 
lum, plus minusve distincte trilobatum; lobi laterales breves erecti, medius patens vel deflexus, integer vel 
emarginatus, angustus vel latissimus ; discus basi varie 
cristatus bicallosus vel rarius nudus. Columna elongata 
vel longiuscula, medium versus angustior, basi interdum 
in membranam expansa, apicc praeter dentes vel lobos 
clinandrii exalata, rarissime ad latera stigmatis biauri- 
culata; clinandrium nunc truncatum vix prominens, 
nunc dentibus vel lobis 2 lateralibus angustis vel varie 
laceris dilatatisque instructum, nunc ample membrana- 
ceum lobatum denticulatumque. Anthera intra clinan- 
drium terminalis, operculars, incumbens, semiglobosa 
vel fere cucullata, uniloculars vel imperfecte bilo- 
cularis; pollinia bina, cerea, ovoidea, integra vel a 
latere sulcata, inappendiculata, anthera dehiscente stipiti 
lineari vel rarius latiori affixa, glandula ovali vel an- 
gusta. Capsula ovoidea vel oblonga, apice saepius 
breviter rostrata. 

Herbae epiphyticae, Andium Americae tropicae a 
Bolivia usque ad Mexicum incolae, caulibus abbreviate 
pseudobidbo mono — diphyllo terminatis. Folia sub pseudo- 
bulbo pauca, disticha, coriacea vel carnosula. Scapi sub 
pseudobulbo axillares, saepius robusti, nunc breves uni- 
flori vel laxe panciflori, nunc elati ample paniculato- 
ramosi floribundi. Flores speciosi vel rarissime parvuli, 
pedicellati. Bracteae ovatae vel lanceolatae, pedicellis 
breviores nunc minimae. 

conspectus specie rum brasiliensium. 

I. Labellum late unguiculatum, usque ad basin liberum, apice longe 
acuminatum; columna bialata, alis elongatis, superne subulatis. 

A. Pedunculus communis foliis paulo longior; labellum 
supra puberulum, disco bicalloso, callis subtrilobis 

1. O. naevium Lindl. 

B. Pedunculus communis foliis satis longior; labelli lobi 
laterales villosi, lobus terminalis glabratus, discus 
4-cristatus, cristis cariuiformibus, 2 — 6-dentatis 

2. O. praestans Reichb. f. et Warsz. 
II. Labellum longe unguiculatum, unguiculo lineari, interne 

cum columna longiuscule connato, limbo obtusiusculo; 
columna apice biauriculata, auriculis semiovatis 

3. O. EP1DENDROIDES Kunth. 

1. ODONTOGLOSSUM NAEVIUM Lindl. pseiulo- 
bulbis mediocribus, ovoideis, satis compressis, primum laevibus, 
demum distincte pluricostatis, apice diphyllis; foliis longius- 
culis, coriaceis, lineari-lanceolatis, apice acutis, inferne longe 
attenuatis fere petiolatis; pedunculo communi gracili, simplici, 
foliis aequilongo vel paulo longiore, inferne vaginis paucis 
brevibus acutisque vestito, superne laxiuscule multifloro; 
bracteis merabranaceis , triangulari-ovatis, acutis, pedicello 
multo brevioribus ; floribus majusculis, breviuscule pedicellatis ; 
sepalis lanceolatis, longe acuminatis, margine leviter undulatis, 
lateralibus paulo longioribus ; petalis sepalo dorsali similibus 
et aequilongis, margine satis undulatis ; labello patenti-reflexo, 253 ORCHIDACEAE : ODONTOGLOSSTJM. 254 sepalis lateralibus satis breviore, triangulari-lanceolato, longe 
acuminata, basi subhastato, margine satis undulato subdenti- 
cnlato, supra tenuiter puberulo, disco basi bicalloso, callis 
elevatis, pubescentibus, subtrilobis; columna breviuscula, satis 
gracili, claviformi, alis elongatis, subulatis, cirrhiformibus, 
ascendenti-patulis, basi antice minute denticulatis. 

Odontoglossum naevium Lindl. in Paxt. Flow. Gard. I. 87. 
tab. 18 (1850), Folia Orch. 2 (excl. var. B); J, E. Planch, in 
Fl. des Serres VI. 191. tab. 594; Linden, Pescat. tab. 13; 
Warner, Select. Orch. I. tab. 7 (excl. syn.); Beichb. f. in 
Bonpland. II. 278, III. 66, in Walp. Ann. Bot. 111. 560, 
VI. 825; Batem. Monogr. Odont. tab. 9; Begel in Gartenfl. 
1874. tab. 791; Du Buyss. L' Orchid. 406; Nichols. Diet, of 
Gard. II. 474; Watson, Orch. 354; Stein, Orchidcenb. 391; 
Veitch, Man. Orch. PI. I. 51 cum ic; Bois, Orch. 178; 
Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 579; Autran et Bur. 
Hort. Boiss. 328; Sander, Beichenbachia ser. 2. I. 95. t. 44, 
Orch. Guide 160. 

Pseudobulbi leviter aggregati, erecti, paulo obliqni, intense virides, 
nitidi, 4 — 7 cm. longi, 2 — 47t cm. lati. Folia crecto-patula, snperne 
paulo recurva, basi valde concava fere conduplicata, snperne leviter con- 
cava vel subplana, supra intense viridia et nitidnla, subtus paulo pallidiora, 
20 — 35 cm. longa, 1—2 cm. lata ; nervo mediano supra profunde canal i- 
culato, subtus valde prominente; nervnlis lateralibus paulo distinct is. 
Pedunculus communis nutans, satis arcuatus, teretiusculus, laete viridis, 
rarins vix raraosus, 30—40 cm. longus, l*/« — 2 mm. crassus; vaginae 
tenuiter membranaceae, arete adpressae, pallidae, 5—7 ram. longae. Pedi- 
celli patuli vel erecto-patuli, gracillimi, recti vel paulo arcuati, pallide 
virides, cum ovario 2 — 2'/* cm. longi. Bracteae adpressae, valde con- 
cavae, pallidae, 3—5 mm. longae. Florks patentes, segmentis membrana- 
ceis, patentissimis, apice satis recurvis, albis et densiuscule minnteque 
fusco-purpnreo maculatis. Sepala tenuiter trinervulosa, basi satis con- 
stricta, 5—7 mm. lata, dorsale 3— 3'/« era. longum, lateralia leviter obliqua 
3 1 /*— 4 cm. longa. Petala satis obliqua, tenuiter 3 — 5-nervulosa, inferne 
satis atteuuata, 3— 3 1 /* cm. longa, 6—8 mm. lata. Labellum subtiliter 
plurinervulosum , basi breviter unguiculatum satis concavnm, superne 
leviter convexum, circiter 3 cm. longum et 7—9 mm. latum, callis laete 
Inteis. Columna paulo incurva, alba et castaneo-fusco maculata, 9—10 mm. 
longa. Capsula ignota. 

Habitat in Guiana anglica ad Demerara: Schomburgk secundum 
Lindley ; in Venezuelae prov. Truxillo prope San [Lazaro et La Peria 
altit. 2000 m.: Funck et Schlim n. 721; prope Ocana altit. 1300 m.: 
Wagener; in Nova Qranata ad Santa Marta [altit. 1700-2000 m.: 
Schlim n. 1202. In Brasilia septentrionali forsan adhuc inrenienda. — 
Floret Augusto. 2. ODONTOGLOSSUM PRAESTANS Reiciib. f. et 
Warsz. pseudobulbis mediocribus, late ovoideis, satis com- 
pressis, primum laevibus, demum leviter multicostatis, basi 
paucifoliatis, apice ut videtur diphyllis; foliis longiusculis, 
satis coriaceis, lineari-lanceolatis, apice acutis, inferne longe 
attenuatis; pedunculo communi robustiusculo, simplici, foliis 
satis longiore, inferne paucivaginato , superne densiuscule 
multifloro; bracteis membranaceis, triangulari-ovatis, acutis 
vel breviter acuminatis, ovario 3— 4-plo brevioribus ; floribus 
majusculis, breviuscule pedicellatis ; sepalis subaequilongis, 
lineari-lanceolatis, longe acuminatis, margine leviter undulatis ; 
petalis anguste lanceolatis, longe acuminatis, margine satis 
undulatis, sepalo dorsali satis brevioribus; labello patenti- 
deflexo, sepalis lateralibus satis breviore, ambitu anguste 

Orchid. III. oblongo-lanceolato, longe acuminatissimo, leviter trilobato, 
lobis margine leviter undulatis, lateralibus basilaribus, parvis, 
erectis, villosis, lobo terminali anguste triangulari, glabrato, 
disco inferne 4-cristato, cristis cariniformibus, pubescentibus, 
externis superne 2— 3-dentatis, mediis satis productis 4—6- 
dentatis; columna longiuscula, satis gracili, claviformi, alis 
apicularibus porrectis, plus minusve laciniatis, laciniis superi- 
oribus elongatis. 

Odontoglossum praestans Beichb. j. et Warsz. ex Beichb. f. 
in Bonplandia II. 99 (1854), HI. 66, in Walp. Ann. Bot. 
VI. 827, in Gard. Chron. new ser. IV. 323 (1875); Veitch, 
Man. Orch. PI. I. 55 in adnot.; Nichols. Diet, oj Gardn. 
II. 474; L. Lind. Orch. Exot. 874; Bolfe in Lindenia VII. 71. 
tab. 322, in Orch. Rev. X. 9. fig. 1; Journ. des Orch. VI. 325; 
Lindenia XI. 46; Sander, Orch. Guide 162. 

Pseudobulbi aggregati, erecti vel patuli, satis obliqni, nitidi, intense 
virides et alrofusco-marmorati, 4—6 cm. longi, 3—4 cm. lati. Foi.u 
erecto-patula, superne paulo recurva, baai valde concava fere conduplicata, 
superne subplana, supra saturate viridia et nitidula, subtus paulo 
pallidiora, 15—25 cm. longa, V/t — 2 1 /* cm. lata; nervo mediano supra 
profunde canaliculalo, subtus valde prominente ; nervulis lateralibus indis- 
tiuctis. Pedunculus communis nutans, satis arcuatus, paulo compressus, 
laete viridis, 35 — 45 cm. longus, 2'/t— 3 mm. crassus. Pedicei.li patuli, 
graciles, recti vel paulo arcuati, cum ovario trigono 2— 2'/i cm. longi. 
Bracteak adpressae, basi atnplexicaules, pallidae, margine late scariosae, 
5—8 mm. longae. Fi.ores patuli, odoratissimi, segmentis membranaceis, 
patentissimis, apice leviter recurvis, pallide flavis et interdum leviter 
dilute viridibus, densiuscule minuteque fusco-maculatis. Sepala tenuiter 
5 — 7-nervulosn nervulis satis reticulato-ramosis, leviter concava, basi 
breviter atteuuata, 4— 4'/« cm. longa, 6—8 mm. lata. Petala leviter 
concava, satis obliqua, tenuiter 5-nervulosa nervulis leviter clathrato- 
ramosis, 3'/t— 4 cm. longa, 7—9 mm. lata. Labellum tenuiter pluri- 
nervulosum, leviter concavum, 3— 8'/t cm. longum, inferne 10—12 mm. 
latum, apice fnscum, callis albo-flavescentibns. Column a subrecta, albo- 
flavescens, 12—13 mm. longa. Aktiieka valde convexa, postice subtiliter 
verruculosa. Capsula ignota. 

Habitat in Peruvia orientali ad fontes flum. Maranom Waruetoict; 
in Venezuela prope Ocana: Wagener. In Brasilia contermina forsan 
adhuc invenienda. 3. ODONTOGLOSSUM EPIDENDROIDES Kuntii: 
pseudobulbis mediocribus, ovoideo-oblongis, valde compressis, 
sublaevibus, basi paucifoliatis, apice diphyllis; foliis longius- 
culis, subcoriaceis, ligulato-lanceolatis, apice acutiusculis, in- 
ferne longe attenuatis; pedunculo communi robusto, simplici, 
foliis satis longiore, fere usque ad basin laxe plurifloro; 
bracteis membranaceis, ovato- triangulari bus, acutis, ovario 
multoties brevioribus ; floribus majusculis, longiuscule pedicel- 
latis; sepalis subaequilongis, anguste cuneato-lanceolatis, bre- 
viter acuminatis, margine leviter undulatis; petalis cuneato- 
lanceolatis, acutis, margine snperiore erosulo-subcrenulatis vel 
denticulatis, sepalo dorsali subaequilongis; labello sepalis late- 
ralibus satis breviore, longe unguiculato, unguiculo ascendente, 
lineari, per lineam mediam bicarinato, inferne cum columna 
longiuscule connato, limbo refracto, oblongo, apice obtusius- 
culo, margine serrnlato, ungue paulo longiore, disco inferne 
calloso, callo fere usque ad medium in dentes duos ancipites 
acutissimos excurrente, interjecto denticulo multo breviori, 
superaddito utrinque callo dentiformi extrorso minuto gemino 
33 255 ORCHID ACEAE : ODONTOGLOSSUM— BRASSIA. 256 sea seu tribus; columna longiuscula, gracili, claviformi, apice 
biauriculata, auricnlis semiovatis, margine minutissime denti- 
culatis. 

Odontoglossum epidendroides Kunth! in Ilumb. et Bonpl. 
Nov. Gen. et Spec. PI. I. 351. tab. 85 (1815); Spreng. Syst. 
Veget. III. 729; Lindl. Gen. et Spec. Orch. 211 (non Fol. 
Orch); Reichb. f. in Bonpland. II. 99, Xenia Orch. I. 59. 
tab. 22. fig. II et 1—2, in Walp. Ann. Bot. VI. 831; Stein, 
Orchideenb. 384; Veitch, Man. Orch. PI. I. 3; ? F. C. Lehm. 
in Gard. Chron. 1898. I. 146; Journ. Soc. Nat. Hort. Fr. 
1898. p. 664; Sander, Orch. Guide 151. 

Pseudobulbi solitarii, erecti, paulo obliqui, 5—6 cm. longi, 2 ad 
2'/i cm. lati. Folia erecta vel erecto-patala, satis concava vel subplana, 
20—30 cm. loDga, 2—3 cm. lata. Pedunculcs communis erectus, inferne 
strictus, superne satis flexuosus, teretiusculus, laevis, viridis, 30 — 45 cm. 
longus, 3—4 mm. crassus. Pedtcelli patuli vel erecto-patnli, graciles, 
pins minus ve arcuati, cnm ovario claviformi obtuse trigono 3V»— 5 em. 
longi. Bracteae adpressae, valde concavae, pallide virides, tenniter multi- 
striatae, 4—6 mm. longae. Flores patuli vel nutantes, inodori, segmentis 
membranaceis, flavidis, maculis purpnreis guttatis. Sepala tenuiter 
9-nervulosa, basi valde attenuata, 35—37 mm. longa, 6—7 mm. lata, 
dorsale e rectum, lateralia leviter obliqua, patenti-reflexa. Petala erecto- 
patula, leviter obliqua, subtiliter 7— 9-nervulosa, inferne longe attennata, 
circiter 3'/« cm. longa, 7—8 mm. lata. Labelmjm album, unguicnlo 10 ad 
11 mm. longo, l'/t mm. lato; limbo leviter convexo vel subplano, tenuiter 
mnltinervuloso, 15—16 mm. longo, 6—7 mm. lato. Columna semiteres, 
inferne recta, apice incnrva, 18—19 mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat in Peruviae orientalia prov. Bracamoro inter flumen Ama- 
zonum et urbem Jaen, altit. 480 m. : Humboldt et Bonpland. In Brasilia 
contermina forsan adhuc invenienda. CXXVI. BRASSIA R. Br. 

Brassia R. Br. in Ait. Hort. Kew. edit, secund. V. 215 (1813); 
Poir. Diet. Sc. Nat., suppl. V. 71; Spreng. Anleit. II. part. 
I. 290, Syst. Veget. HI. 680 et 729, Gen. II. 668; Lindl. 
Orch. Seel. 15, Gen. and Spec. Orch. 212, Folia Orch. Bee. 

I. 1853; Poepp. et Endl. Nov. Gen. ac Spec. 11 12; Endlich. 
Gen. PI. 203; Meissn. PI. Vase. 377 (283); Lemaire in Orb. 
Diet. Sc. Nat. II. 728; Mutel, Mem. sur Plus. Orch. part. 

II. 27; Beer, Prakt. Stud. Fam. Orch. 198; Duchartre, Man. 
Gen. des PI. IV. 483; Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. Isl. 633; 
Du Buyss. L Orchid. 213; Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond., 
Bot. XVIII. 328, in Benth. et Hook Gen. PI III. 564; 
Hemsl. Biol. Centr.-Amer., Bot. III. 287; Nichols. Diet, of 
Gard. I. 209; Pfitz. in Engl, und Prantl, Naturl. Pfianzenfiam. 
II. 6. p. 199; Watson, Orch. 70; Stein, Orchideenb. 98; 
L'Orchidoph. 1892. p. 194; Veitch, Man. Orch. PI. VIII. 119; 
Bois, Orch. 183; Cogn. in Journ. des Orch. IV. 114; Gower 
in Journ. des Orch. IV. 162; Kerch. Livre des Orch. 272 et 
377; Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 128; L. Lind. 
Orch. Exot. 601; AxUran et Dur. Hort. Boiss. 337; Sander, 
Orch. Guide 16. — Oncidium (part.) Beer, PraJct. Stud. Fam. 
Orch. 198 et 281 (1854). - Oncidium sect. Brassia Reichb.fi. 

in Walp. Ann. Bot. VI. 764 (1863) et 1112. 

Sepala libera, patentia, angusta, acuminata vel 
caudata, aequalia vel lateralia loDgiora. Petala sepalo 
postico similia vel minora. Labellum ad basin columnae sessile, patens, planum, indivisum, sepalis brevius, basi 
bilamellatum. Columna brevis, erecta, aptera, apoda; 
clinandrium parum prominens, truncatum. Anthera 
terminalis, opercularis, incumbens, valde convexa vel 
semiglobosa, unilocularis ; pollinia bina, cerea, obo- 
voidea, inappendiculata, anthera dehiscente stipiti piano 
oblongo vel linari affixa, glandula varia. Capsula 
oblonga, saepius cernua. 

Herbae epiphyticae, Americae tropicae a Brasilia 
usque ad Indian occidentalem et Mexicuni incolae, 
caulibus abbreviatis pseudobulbo uni — bifoliato termi- 
natis. Folia sub pseudobulbo pauca vel ad vaginas 
reducta, coriacea. Pedunculi sub pseudobulbo later ales 
vel axillares, simplices. Bacemi laxi, saepius paucifilori. 
F LOBES mediocres vel majusculi, sepalis inter dum longis- 
simis. Bbacteae breves vel spathaceae. 

conspectus specierum brasiliensium. 

Sect. I. EUBRASSIA. — Bracteae brevissimae et in- 
conspicuae. 

I. Labellum totnm laeve. 

A. Petala sepalo dorsali circiter dimidio breviora. 

1. Labellum petalis circiter aequilongum, interdum paulo brevius. 

a. Sepala subaequalia vel lateralia paulo longiora ; labelli lamellae 
pubescentes. 

V. Labelli lamellae contiguae vel connatae. 
a. Labellum sepalis lateralibus triplo brevius, 
utrinque glabrnm, disco bilamellato, lamellis 
apice liberis dentiformibus divergentibus- 

q°e 1. B. caudata Lindl. 

P. Labellum sepalis lateralibus dimidio brevius, 
supra furfuraceus, disco unicalloso, callo 
crasso, longitudinaliter sulcato, apice trun- 
cal 2. B. Lawrenceana Lindl. 

2'. Labelli lamellae disjunctae 

3. B. Lanceana Lindl. 

b. Sepala lateralia multo longiora; labelli laminae 
subtiliter puberulae . . 4. B. Josstiana Reichb. f. 

2. Labellum petalis satis longius 5. B. Lewisii Rolfe. 

B. Petala sepalo dorsali aequilouga vel paulo breviora. 

1. Labelli lamellae glabrae vel glabratae. 

a. Labellum obovato-rhoraboideum vel panduriforme, 
longiuscule acuminatum. 

1'. Labellum sepalis lateralibus paulo brevius, 

basi subrotundatum . 6. B. Wageneri Reichb. f. 

2'. Labellum sepalis lateralibus subtriplo brevius, 

basi cuneatum ... 7. B. coryandra Morren. 

b. Labellum ovato-oblongum, apice acutum 

8. B. Peruviana Poepp. et Endl. 

2. Labelli laminae pubescentes vel villosae. 

a. Flores satis parvi, breviter pedicellati; sepala 
lateralia subdimidio longiora; labellum ovato- 
ellipticum, apice acutum vel apiculatum, disco 
basi sexcalloso .... 9. B. villosa Lindl. 

b. Flores majusculi, longiuscule pedicellati; sepala 
lateralia paulo longiora; labellum anguste ovato- 
rhomboideum, apice acntissime acuminatum, 
disco basi bilamellato et bidenticulato 

10. B. arachnoidea Barb. Rodr. 
II. Labellum plus minusve verruculosum 11. B. bidens Lindl. 

Sect. II. Glumaceae. — Bracteae elongatae, herbaceae. 

Bracteae ovario aequilongae; sepala lateralia duplo longiora; 

labellum late ovatum, acuminatum 12. B. chloroleuca Barb. Rodr. 257 ORCHID ACEAE : BRASSIA. 258 Sect. I. EU BRASSIA Lindl. Folia Orch., Bras. 1 
(1853); Pfitz. in Engl, und Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. 

II. 6. p. 199. 

Bracteae brevissimae et inconspicuae. — Species 1—11. 

A. Labellum totum laeve. — Species 1—10. 

1. Petala sepalo dorsali circiter dimidio breviora. — Species 1—5. 

1. BRASSIA CAUDATA Lindl. pseudobulbis majus- 
culis, oblongo-ligulatis, valde compressis ancipitibusque, basi 
primum vaginis paucis distichis squamosis vel foliaceis vestitis 
demum denudatis, apice dipbyllis; foliis coriaceis, ligulato- 
oblongis, subabrupte acutis, inferne longe attenuatis; pedun- 
culo communi nutante, robustiuscnlo, foliis saepius satis 
longiore, inferne vaginis paucis tenuiter membranaceis brevi- 
bus acutis remotissimisque vestito, superne usque ultra medium 
laxiuscule 7— 10-floro; bracteis late ovato-triangularibus, 
acutis, ovario multoties brevioribus; floribus majusculis, brevius- 
cule pedicellatis, segmentis membranaceis, patentissimis ; sepalis 
anguste lineari-lanceolatis, longissime caudato-acuminatis, late- 
ralibus leviter longioribus; petalis lineari-lanceolatis, longe 
caudato-acuminatis, subtiliter 5-nervulosis, sepalo dorsali 
2 — 3-plo brevioribus; labello patenti-subreflexo, sepalis late- 
ralibus triplo breviore, ovato vel oblongo, basi breviter atte- 
nuate, apice plus minusve longe acuminato, margine leviter 
undulato, utrinque glabro et laevi, disco basi breviter bilamel- 
lato, lamellis contiguis, crassiusculis, pubescentibus, apice 
liberis dentiformibus divergentibusque. 

Tabula nostra L VIII (habitus cum analyst). 

Brassia caudata Lindl.! in Bot. Regist. X. tab. 832 
(1824), Gen. and Spec. Orch. 212, Folia Orch., Brass. 3; 
Spreng. Syst. Veget. III. 729; Van Geel, Sert. Bot. Ill 
tab. 59 (1831); W. Hook. Exot. Fl. tab. 179, in Bot. Mag 
tab. 3451, Cent. Orch. tab. 82; Drapiez, Encyclogr. Regn. Veget 

III. Dec. 1835 (Bot. Mag.) Jig. 1; Reichb. Fl. Exot. tab. 267; 
Batem. Orch. Mex. et Guatem. 15; Lemaire, Jard. Fleur. II 
Misc. p. 123; A. Rich, in Sagra, Fl. Cub., Faner. II. 244; 
Beer, Prakt. Stud. Fam. Orch. 198; Duchartre, Man. Gen 
des Fl. IV. 484; Griseb. Fl. Brit. W.-Ind. Isl. 633, Cat. PI 
Cub. 297; Saiwalle, Fl. Cub. 231; Hemsl. Biol. Centr.-Amer. 
Bot. III. 288] Nichols. Diet, of Gard. I. 210; Stein, Orchideenb 
99; Veitch, Man. Orch. PI. VIII. 122; Williams, Orch. Grow 
Man. edit. 7. p. 129; L. Lind. Orch. Exot. 602; J own. des 
Orch. VII. 117. 

Helleborine ramosissima, etc. Plum. Nov. PI. Amer. 9 
(1703), PI Amer. edit. Burm. tab. 277. 

Epidendrum caudatum Linn. Sp. PI edit. 2. p. 1349 
(1763). 

Malaxis caudata Willd. Sp. PI. IV. 93 (1805). 

Oncidium caudatum Reichb. f.l in Walp. Ann. Bot. VI. 
766 (1863), in Linnaea XLI. 126. 

Radices numerosissimae, dense fasciculatae, elongatae, robnstiusculae, 
satis flexaosae, simplices vel paulo ramosae, canesceutes. Pseddobui.bi 
leviter aggregati, erecti vel erecto-patuli, recti vel vix obliqui, basi apice- 
que rotundati, laeves, nitidi, intense virideS, 7—10 cm. longi, 2—3 cm. 
lati. Folia patula vel erecto-patula, rigidiuscula, leviter concava vel aub- piana, supra saturate viridia, sabtas panlo pallidiora, 18—25 cm. long*, 2\i ad 
5 cm. lata; nervo mediano supra profundiuscule canaliculate, subtus valde 
prominente; nervulis lateralibus numerosis, crassiusculis, in sicco utrinque 
satis prominentibus praecipue subtus. Pedckcolus communis leviter 
flexuosus vel satis arcuatus, leviter compressus, laevis, laete viridis, 20 ad 
35 cm. longus, 2 — 4 mm. crassus; vaginae arete adpressae, pallide virides, 
8 — 12 mm. longae. Pedicelli patentissimi, graciles, plus minusve arcuati, 
cum ovario lineari-claviformi acutinscule trigono 1 — 1' » cm. longi. 
Bracteae arete adpressae, submembranaceae, margine scariosae, laeves, 
pallidae, 3 — 6 mm. longae. Flores nutantes, sepalis petal isqne laete 
viridi-flavescentibus, inferne maculis majusculis intense fuscis ornatis. 
Sepala paulo concava, leviter flexuosa vel interdum satis arcuata, sub- 
tiliter 7-nervulosa, 5 — 6 mm. lata, dorsale 7 — 8 cm. longum, lateralia 
9—11 cm. longa. Petala subplaua, satis arcuata vel flexuosa, 3 — 4'/t cm. 
longn, 4 — 6 mm. lata. Labellcm paulo convexum, tenuiter plurinervu- 
osum norvulis exterioribus satis ramosis, 3 — 3'/« cm. longum, 1 — l'/*cm. 
latum rarius latius, laete luteum et inferne maculis paucis purpureo- 
fuscis ornatum, lamellis albis et aurantiaceo-maculatis. Columka recta, 
crassa, 4 mm. longa. Capsula cernua, oblouga, apice breviter crasseque 
rostrata, recta vel vix obliqua, obtuse trigonn, tenuiter 6-costata, 4'/« ad 
5'/t cm. longa, 12 — 15 mm. cram. 

Var. p. hieroglyphica Reichb. f. in III. Hort. XXVII. 
20. tab. 410 (1881); L. Lind. et Rodig. in Lindenia II. 59. 
tab. 76; Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 129; Kew 
Bidl, Add. Ser. IV. 61; Nichols. Diet, of Gard., Suppl. 160. 

Sepala PETALAque inteuae lutea, maculis transversis irregularibus 
fusco-cinnamomeis notata. Labellum flavescenti-album, inferne maculis 
paucis minutis purpureo- fuscis ornatum. 

Habitat in Surinam supra arborcs prope Para: WuUschlaegel n. 
1792; ad truncos ramosve Tamarindi indicae prope plantationem Tourtoune : 
Ktgel n. 862; in Cuba: Poeppig, Otto n. 317; prope Monte Verde: 
Wright n. 639; in Jamaica: Mc Fadyen, Dr. Morris; in Mexico et 
Guatemala ex Bateman. In Brasilia septcntrionali forsan adhuc in- 
venienda. — Var. £. In Mexico meridionali: Hort. Linden. — Floret 
Novembri — Aprili. 2. BRASSIA LAWRENCEANA Lindl. pseudobulbis 
mediocribus, oblongo-ligulatis, valde compressis ancipitibusque, 
basi vaginis paucis distichis valde inaequalibus squamosis vel 
foliaceis vestitis, apice diphyllis; foliis coriaceis, anguste 
oblongis vel lanceolatis, leviter undulatis, apice acutis, basi 
breviuscule attenuatis; pedunculo communi nutante vel pendulo, 
robustiusculo , foliis aequilongo vel paulo longiore, inferne 
vaginis paucis brevissimis acuminatis remotissimisque vestito, 
superne laxiuscule 7— 9-floro; bracteis parvis, triangularibus, 
acutis; floribus majusculis, breviuscule pedicellatis, segmentis 
membranaceis, patentissimis; sepalis anguste lineari-ligulatis, 
longe acuminatis, lateralibus paulo longioribus; petalis tri- 
angulari-linearibus, longe acuminatis, obscure trinervulosis, 
sepalo dorsali subdimidio brevioribus; labello patenti-sub- 
reflexo, sepalis lateralibus dimidio breviore, late oblongo- 
lanceolato, apice acuto vel longiuscule acuminato, margine 
satis undulato, basi subrotundato, utrinque laevi, supra sub- 
tiliter furfuraceo praecipue ad basin, disco basi breviter 
calloso, callo simplici, crasso, rectangulo, pubescente, longi- 
tudinaliter sulcato, apice truncate 

Brassia Lawrenceana Lindl! in Bot. Regist XXVII. 
Misc. n. 6 et tab. 18 (1841), Folia Orch., Brass. 2, in Gard. 
Chron. 1841. p. 215; Beer, Prakt. Stud. Fam. Orch. 199; 
Duchartre, Man. Gen. des PI. IV 484; Moore, III. Orch., 259 ORCHIDACEAE : BRASSIA. 260 Brassia tab. 1; Du Buyss. L' Orchid. 215; Hemsl. Biol. Cenlr.- 
Amer., Bot. 111. 288; Nichols. Did. of Gard. I. 210; Watson, 
Orch. 72; Stem, Orchideenb. 100; Veitch, Man. Orch. PI. 
VIIL 124; Bois, Orch. 184; Cogn. inJourn. des Orch. IV. 115; 
Gower in Joarn. des Orch. IV. 163; Garden. Mag. 1894. 
p. 247 cum ic; Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. ISO; 
L. Lind. Orch. Exot. 603; Autran et Bur. Hort. Boiss. 337. 
Oncidium Laicrenceanum Beichb. f. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 766 (1863). 

Pseudobulbi erecto-patnli, leviter obliqni, apice rotuudati, leviter 
plurisulcati, intense virides, 5—6 cm. longi, 27« cm. lati. Folia plus 
niinusve patnla, apice satis recurvn, satis concava, snpra saturate viridia, 
subtns paulo pallidiora, 15—20 cm. longa, 2 l /«— 3 cm. lata. Pedunculus 
commnnis satis arcnatus, teretinsculus, laete viridis, 20 cm. longus vel 
longior, 3 — 5 mm. crassus. Pedicelli patnli vel leviter reflexi, satis 
graciles, leviter arcuati, cum ovario aoutioscule trigono 1 — V/i cm. longi. 
Bracteae adpressae, rigidinsculae, margine scariosae, satis concavae, virides, 
3 — 6 mm. longae. Fi.ores nntantes, suaveolentes, sepalis petalisque laete 
flavis, basi leviter dilute viridibus, maculis transversis fusco-purpureis 
notatis. Sepala satis concava, leviter flexuosn, obscure 7-nervulosa, 5 mm. 
lata, dorsale 4'/t — 6 cm. longum, lateralia falcata, 5 7* — 7 cm. longa. 
Petai.a snbplana, falcata, 27»— 3 cm. longa, inferne 3—4 mm. lata. 
Labkllum saepius paulo convexum, tennissime 7-nervulosum nervulis 
exterioribus satis ramosis, laete luteum inferne albescens, 3 — 37* cm. 
longum, 9—13 mm. latum. Columna erecta, claviformis, semiteres, fiava, 
5—7 mm. longa. Capsula ignota. 

Var. p. angusta Lindl. Folia Orch., Brass. 2 (1853); 
Duchartre, Man. Gen. des PI. IV. 484; Beichb. f. in Walp. 
Ann. Bot. VI. 766; Stein, Orchideenb. 100. 

Brassia cochleata Knowl. et Westc. Ft. Cab. II. 23. tab. 53 
(1838, — tnonstr.). 

Brassia angusta Lindl. in Bot. Regist. XXX. Misc. p. 5 
(1844). 

Folia lineari-lanceolata, subtns carinata. Sepala PETAi.Aque linearia, 
non undulata, flavescentia vel pallide viridia, basi maculis paucis fuscis 
notata. Labeli.um aristato-acuminatnm, superne interdum valde concavum. 

Var. y. longissima Beichb. f. in Gard, Chron. 1868. 
p. 1313, 1869. p. 1182; Hook. f. in Bot. Mag. tab. 5748; 
Du Buyss. L 'Orchid. 215; Watson, Orch. 72; Stein, Orchideenb. 
100; Veitch, Man. Orch. PI. VIII. 124; Cogn. in Journ. des 
Orch. IV. 114; Gower in Journ. des Orch. IV. 163; Williams, 
Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 130; L. Lind. Orch. Exot. 603. 

Pseudobulbi oblongi, 8 cm. longi. Pedunculus multiflorus. Flores 
multo roajores, sepalis petalisque intense flavo-aurantiacis, inferne late 
purpureo-macnlatis. Sepala usque 17 cm. longa. Labbllcm oblongo- 
lanceolatum, apice subtiliter aristato-acuminatum, ima basi abrupte ex- 
cavatum, usque 7 cm. longum, pallide luteum, inferne purpureo-macu- 
latum, crista apice tuberculata. 

Habitat in Brasilia loco accurate hand indicate: Hort. Laiorence; 
in Surinam: Hort. John Kirch; in Quiana anglica: Jenman n. 5889 et 
5892. — Var. p. In Brasilia secund. Lindley ; in Guiana anglica secus 
flum.Demerara: Henchman. — Var.^. In Costa Rica: Hort. Wentworth 
Buller. — Floret Novembri—Maio. 3. BRASSIA LANCEANA Lindl. pseudobulbis majus- 
culis, anguste ovato-oblongis vel subconicis, valde compressis 
fere ancipitibus, basi primum vaginis pluribus distichis valde 
inaequaiibus squamosis vel interdum foliaceis vestitis demum 
fere denudatis, apice diphyllis rarius monopbvllis; foliis satis coriaceis, oblongis vel oblanceolatis, apice abrupte acutis, 
inferne longiuscule attenuatis; pedunculo communi erecto- 
patulo vel nutante, satis gracili, foliis aequilongo vel satis 
longiore, inferne vaginis pluribus brevibus acutiusculis remotis- 
que vestito, superne laxiuscule 7 — 10-floro; bracteis ovato- 
triangularibus, acutis, ovario 2— 3-plo brevioribus; floribus 
majusculis, breviter pedicellatis, segmentis carnosulis, patentis- 
simis; sepalis subaequilongis, anguste lineari-ligulatis, longe 
acuminatis; petalis anguste lineari-lanceolatis, longe subulato- 
acuminatis, obscure 3 — 5-nervulosis, sepalo dorsali dimidio 
brevioribus; labello patentissimo, sepalis lateralibus dimidio 
breviore, ovato-lanceolato, apice acuto vel breviuscule acumi- 
nato, margine satis undulato, basi satis attenuato, utrinque 
laevi, inferne tenuiter pubescente, disco basi breviter bilamel- 
lato, lamellis pilosis, disjunctis, proclivibus, cornubus 2 cum 
dente intermedio antepositis. 

Brassia Lanceana Lindl. ! in Bot. Begist. XXI. tab. 1784 
(1835), Folia Orch., Brass. 2; Hook, in Bot. Mag. tab. 3577, 
Cent. Orch. tab. 83; Drapiez, Encyclogr. Begn. Veget. III. 
Avril 1835 (Bot. Beg.) fig. 6, V. Juin 1837 (Bot. Mag.) fig. 1; 
Beer, Praht. Stud. Fam. Orch. 199; Duchartre, Man. Gen. 
des PI. IV. 484; Du Buijss. L' Orchid. 215; Hemsl. Biol. 
Centr.-Amer., Bot. III. 288; Nichols. Diet, of Gard. I. 210. 
fig. 275; Watson, Orch. 72. fig. 17; Stein, Orchideenb. 100; 
Veitch, Man. Orch. PI. VIII . 123; Bois, Orch. 183; Williams, 
Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 130; L. Lind. Orch. Exot. 603; 
Gard. Mag. 1894. p. 247 cum ic. 

Oncidium suaveolens Beichb. f. ! in Walp. Ann. Bot. VI. 
765 (1863), in Linnaea XLI. 126. 

Radices numerosae, dense fasciculatae, elongatae, satis graciles, 
leviter flexuosae, simplices vel interdum paulo ramosae, canescentes. 
Pseudobulbi erecti vel erecto-patuli, paulo obliqui, apice subrotundati vel 
satis attenuati, primum laeves, demum profundiuscule multisulcati, niti- 
duli, intense virides vel interdum dilute fuscescentes, 7—12 cm. longi, 
2— 37» cm. lati. Folia patnla vel erecto-patula, rigidiuscola, leviter vel 
satis concava, supra intense viridia, subtus panlo pallidiora, 15—30 cm. 
longa, 3—6 cm. lata; nervo mediano supra profundiuscule canaliculate, 
subtus valde prominente; nervulis lateralibus utrinque 5— 6, crassiusculis, 
in sicco utrinque satis prominentibus praecipue subtus. Pedunculus com- 
munis satis flexuosus vel leviter arouatus, teretiusculus vel leviter com- 
pressus, laevis, pallide viridis, 20—40 cm. longus, 2—4 mm. crassus; 
vaginae adpressae, subtiliter multistriatae, pallidae, 1— V/t cm. longae. 
Pedicelli patentissimi, graciles, recti vel satis arcuati, cum ovario lineari- 
claviformi obtuse trigono 8—12 mm. longi. Bracteae arete adpressae, 
rigidae, margine scariosae, satis concavae, 3—6 mm. longae. Flores 
patentes vel nutantes, suaveolentes, sepalis petalisque pallide luteis vel 
luteo-virescentibus, inferne irregulariter fusco-maculatis. Sepala leviter 
concava, obscure 5— 7-nervulosa, 4-6 cm. longa, 3—5 mm. lata, lateralia 
leviter flexuosa vel falcata. Petala snbplana, valde arcuato- falcata, 2 ad 
3 cm. longa, inferne 3—6 mm. lata. Labellum paulo convexum, tenuiter 
7-nervulosum nervulis exterioribus satis ramosis, 2 l jt—B l ft cm. longum, 
8 — 12 mm. latum, albo-flavescens, immaculatum vel basi maculis paucis 
parvis fuscis notatum, lamellis albis et flavo-aurantiaceo maculatis. Columna 
satis gracilis, leviter incurva, subclaviformis, flavo-viridis, 5—6 mm. longa. 
Capsula ignota. 

Var. p. macrostachta Lindl. Folia Orch., Brass. 2 (1853); 
Duchartre, Man. Gen. des PI. IV. 484; Beichb. f. in Walp. 
Ann. Bot. VI. 765; Watson, Orch. 72; Stein, Orchideenb. 100; 
Veitch, Man. Orch. PI. VIIL 124; L. Lind. Orch. Exot. 603. 

Brassia macrostachya Lindl. in Bot. Begist. XXIV 261 ORCHIDACEAE : BRASSIA. 262 Misc. 31 (1838), XXX. Misc. 6, Sert. Orcli. tab. 6; Nichols. 
Did. of Gard. I. 210. 

Flores majores, intense lutei, leviter fusco-maculati, labello palli- 
diore. Sepala lougissime caudato-acuininata, labello 3— 4-plo lougiora. — 
An species distincta? 

Habitat in arboribus ad amnem Jui, lateralem flum. Japura prov. 
Alto Amazonas: Martius n. 3136. Etiam in Surinam: Lance, Split- 
gerber, Wullschlaegel n. 1583 et 1798; prope Para: Wullschlaegel n. 1584; 
in sylvis ad truncos arborum prope Cassepoerekreek : Kegel; in Guiana 
anglica: Jenman n. 5890 et 5893; prope Panama: Behr ex Hemsley. — 
Var. p. In Surinam prope plantationem „La Liberte" : Wullschlaegel n. 
1106; in Guiana anglica: Jenman n. 5897; ad Demerara: Loddiges; in 
Nova Granata secus flum. Magdalena: G. J. White; prope Panama: 
S. Hayes. — Floret Novembri—Junio. 4. BRASSIA JOSSTIANA Reichb. f. foliis satis 
coriaceis, oblongo-ligulatis, apice acutis vel breviter acumi- 
natis, basi longiuscule attenuates fere petiolatis; pedunculo 
communi nutante, robusto, foliis satis longiore, fere usque ad 
basin laxe multifloro; bracteis squamatis, triangularibus, 
acutis, ovario multo brevioribus; floribus magnis, longiuscule 
pedicellatis, segmentis membranaceis, patentissimis; sepalis 
inferne lineari-lanceolatis, a medio longissime ac angustissime 
lineari-subulatis, lateralibus multo longioribus; petalis lineari- 
lanceolatis, longe subulato-acuminatis, subtiliter 5-nervulosis, 
sepalo dorsali dimidio brevioribus; labello patentissimo, sepalis 
lateralibus multo breviore, obovato-subpanduriformi, apice 
longiuscule acuminato, margine valde undulato, basi satis 
attenuato subcuneato, utrinque glabro et laevi, disco basi 
breviter bicalloso, callis lineari-carinatis, iuterne subtiliter 
aurantiaco-velutinis, 2 dentibus triangulis antepositis, 2 sub- 
aequalibus utrinque juxtapositis. 

Brassia Josstiana Beichb. f. in Begel, Garlenfl. HI. 309. 
tab. 100 (1854). 

Oncidium Josstianum Beichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 
930 (1864). 

Pseudobulbi .... Folia erecto-patnla, basi conduplicata, snperne 
leviter concava vel subplana, utrinque laete viridia, 20—25 cm. longa, 
circiter 4 cm. lata; nervo mediano supra profunde canaliculate-, subtus 
valde prominente; nervulis lateralibus numerosis, supra vix impressis, 
subtus tenuiter prominentibus. Pedcnculus communis satis arcnatus, 
teretiusculus, laevis, laete viridis, 30—35 cm. longns, 4-5 mm. crassus. 
Pedicelli patentissimi, graciles, recti vel leviter arcuati, cum ovario 
lineari-subclavato acntiuscnle trigono intense viridi circiter 2 cm. longi. 
Bracteae rigidae, adpressae, leviter concavae, 4—7 mm. longae. Flores 
patuli, sepalis petalisque pallide viridi-flavescentibus, maculis numerosis 
parvis irregularibus fusco-castaueis notatis. Sepala flexuosa, subtiliter 
7-nervulosa, satis concava, inferne 5-7 mm. lata, dorsale 6-7 1 /* cm. 
longum, lateralia interdum tortuosa, 11-12 cm. longa. Petala leviter 
concava, falcata vel satis flexuosa, 3-4 cm. longa, 3V»-5 mm. lata. 
Labellum paulo concavum, crassinscule 7-nervulosum nervulis lateralibus 
valde ramosis, 37«-4 cm. longum, Vfr-2 cm. latum, albo-flavescens, 
inferne usque ultra medium maculis numerosis satis parvis irregnlanbus 
intense fuscis notatum. Columna crassiuscula, recta, claviformis, viridis, 
5 — 6 mm. longa. Capsui.a ignota. 

Habitat in Brasilia loco accurato hand indicato: Josst. 

5. BRASSIA LEWISII Rolfe: pseudobulbis majus- 
culis, oblongo-ligulatis, valde compressis ancipitibusque; foliis 
satis coriaceis, crassiusculis, lineari-oblongis, apice obtusius- 

Orcbid. III. culis, inferne longiuscule attenuatis fere petiolatis; pedunculo 
communi foliis paulo longiore, laxiuscule 10— 12-floro; bractei? 
breviusculis, ovato-lanceolatis, acutis; sepalis patentissimis, 
membranaceis, angaste lanceolatis, longissime caudato-acumi- 
natis, lateralibus duplo longioribus; petalis lineari-lanceolatis, 
longe subulato-acuminatis, subtiliter 5-nervulosis, sepalo dor- 
sali subdimidio brevioribus ; labello patentissimo, sepalo dorsali 
paulo breviore, ovato-elliptico, apice longe subulato-acuminato, 
margine vix undulato, basi satis attenuato, utrinque glabro 
et laevi, disco basi breviter bilamellato, lamellis latis, carnosis, 
parallelis, pubescentibus, apice subtruncatis, dentibus 2 minu- 
tis remotis antepositis. 

Brassia Lewisii Bol/e! in Orch. Rev. I. 199 (1893), 
IV. 14; Kew Bull. 1894. Append. II. 30, Add. Ser. IV. 61; 
Nicliols. Bid of Gard., Suppl. 160. 

Pski'Dobui.bi erecti, glauco-virides, 6—10 cm. longi, 2— 2'/» cm. 
lati. Folia rigidiuscula, 12—15 cm. longa, 3— 8'/» cm. lata; nervo 
mediano supra profundiuscule canaliculate, subtus satis prominente; 
nervulis lateralibus supra paulo distinctis, subtus satis prominentibus. 
PEDUNcut.us communis 15—20 cm. longns. Bractkak ndpressae, 6 mm. 
longae. Skpai.a leviter concava, subtiliter 5 — 7-ncrvulosa, inferne satis 
attenuatn, viridi-flavescentia, basi maculis paucis parvis obscure fuscis 
notata, dorsale 2\i— 3'/» cm. longum, 4'/t— 5 mm. latum, lateralia falcata, 
5—7 cm. longa, 4 mm. lata. Pktai.a patula, membranacea, subplana, 
falcata, basi fix attenuata, flavo-viridia, basi fix maculata, 17 — 18 mm. 
longa, 3 mm. lata. Labkllim subplanum, subtiliter 7— 9-nervulosum 
nervulis lateralibus satis ramosis, 2 ! /t cm. longum, 1 cm. latum, laete 
luteum, lamellis albis et aurantiaco-maculati*. Columka crassiuscula, laete 
viridis, 5 mm. longa. Capsui.a ignota. 

Habitat in prov. Alto Amazonas: E. Vie n. 5361; $ecus flum. Rio 
Negro loco accurato haud indicato: Hort. W. L. Lewis et J. W. Arkle. 
Floret Octobri. 2. Petala sepalo dorsali aequilonga vel paulo breviora. — Specie* 
6-10. 

6. BRASSIA WAGENERI Reichb. f. floribus medi- 
ocribus, breviuscule pedicellatis, segmentis patulis, submem- 
branaceis; sepalis lineari-lanceolatis, longe setaceo-acuminatis, 
lateralibus paulo longioribus; petalis lineari-ligulatis, longe 
angusteque acuminatis, obscure 5-nervulosis, sepalo dorsali 
subaequilongis ; labello patentissimo, sepalis lateralibus satis 
breviore, obovato-rhomboideo, apice longiuscule et angustis- 
sime acuminato, margine valde undulato, infra medium paulo 
constricto, basi subrotundato, utrinque glabro et laevi, disco 
basi breviuscule crasseque carinato, carina carnosa, profunde 
sulcata, apice utrinque dentato truncata, glaberrima vel basi 
vix velutiua, carinulis triangulis dentiformibus apici carinae 
appositis, ulterius progredientibus. 

Brassia Wageneri Beichb. f. in Bonpland. II. 14 

(1854) et 280. 

Oncidium Wageneri Beichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI 

767 (1863). 

Pskudobclbi . . . Folia . . . Pedukcclcs . . . Fi.orks ut videtur 
flavo-virescentes. Sepala satis concava, obscure 6 -7-nervnlosa, basi paulo 
attenuata, 4 mm. lata, dorsale rectum, 3 l /«— 4 cm. longum, lateralia snb- 
falcata, 4— 4 ! /t cm. longa. Petala erecta vel erecto - patula , subplana, 
paulo obliqua, basi leviter attenuata, 3\'i cm. longa, 3-4 mm. lata. 
Labellum satis convexum, tenuiter mnltinervulosum nervulis lateralibus 

34 263 ORCHIDACEAE : BRASSIA. 264 valde ramosis, 3 cm. longum, 13 — 14 ram. latum. Columna crassiuscula, 
recta vel vix iucurva, subclaviforniis, semiteres, 5 ram. loDga. Capsula 
ignota. 

Habitat in Guiana anglica : Jenman n. 4298 et 5891 ; secus flum. 
Potaro ad Kaieteur Savannah: Jenman n. 952; ad flum. Demerara : 
Jenman n. 576; in Venezuelae prov. Caracas altit. 1700 m.: Wagener; 
ad Teorama prope Ocana altit. 1000 m. : Schlim n. 735 part. In Brasilia 
septentrionali forsan adhuc invenienda. — Floret Apr Hi— Julio. 7. BRASSIA CORIANDRA Morren: pseudobulbis 
parvis, anguste ovoideo-conicis, satis compressis, basi primum 
vaginis pluribus inaequalibus plus minusve foliaceis vestitis 
demum denudatis, apice monopbyllis ; foliis anguste lanceolatis, 
acutis, inferne longe attenuatis fere petiolatis; pedunculo 
communi nutante, gracili, foliis longiore, inferne vaginis paucis 
remotissimis brevibus acutisque vestito, superne usque ad 
medium densiuscule 9— 12-floro; bracteis minutis, ovato- 
triangularibus, acutis; floribus majusculis, longiuscule pedicei- 
latis, segmentis membranaceis, patentissimis ; sepalis lineari- 
ligulatis, longissime caudato-acuminatis, lateralibus paulo 
longioribus; petalis anguste lineari -lanceolatis, longissime 
acuminatis, sepalo dorsali paulo brevioribus ; labello patentis- 
simo apice recurvo, sepalis lateralibus subtriplo breviore, 
anguste obovato-panduriformi, longiuscule acuminato, margine 
valde undulato, basi cuneato, utrinque glabro et laevi, disco 
basi breviuscule bilamellato, lamellis latiusculis, contiguis, 
patulis, glabris, superne dilatatis, apice truncatis, tuberculis 
nullis. 

Brassia coryandra Morren in Ann. de Gand IV. 295. 
tab. 211 (sphalm. 212, — 1848); Otto et Dietr. Allgm. Garlenz. 
XVI. 391 (1848). 

Radices numerosae, dense fasciculatae, graciles, brevinsculae, satis 
flexuosae, siraplices vel rarius paulo ramosae, canescentes. Pseudobulbi 
leviter aggregati, erecti vel patuli, paulo obliqui, superne longiuscule 
attenuati, primum laeves demum profundiuscule plurisulcati, intense virides, 
3—4 cm. longi, basi 1— l'/s cm. lati. Foma patula vel erecto-patula, 
basi condnplicata, superne paulo concava, supra intense viridia, subtns 
panlo pallidiora, 15—20 cm. longa, circiter 2 cm. lata; nervo raediano 
supra profundiuscule canaliculato, subtus valde proniinente; nervulis late- 
ralibus indistinctis. Pedunculus communis valde arcuatus et leviter 
arcuatus, teretiusculus, intense viridis, 25 cm. longus, 2 mm. crassns; 
vaginae adpressae, virides. Pedicelt.i patentissimi, leviter arcuati vel 
subrecti, graciles, pallide Virides, cum ovario lineari-claviformi viridi-roseo 
2 1 /*— 3 cm. longi. Bracteae arete adpressae, satis concavae, virides, 
3—4 mm. longae. Flores patenti-subnutantes, sepalis petalisque laete 
viridibus, inferne minute irregulariterque fusco-maculatis. Sepala satis 
flexuosa, leviter concava, basi paulo attenuata, 5 — 6 mm. lata, dorsale 
6'/t— 7 cm. longnm, lateralia subfalcata, 8-9 cm. longa. Petala snb- 
plana, falcata vel leviter flexuosa, basi vix attenuata, 6— 67» cm. longa, 
inferne 6 mm. lata. Labellum leviter convexum apice satis coucavum, 
3Vt— 4 cm. longum, 16— 18 ram. latum, album, inferne usque ultra medium 
maculis minutis sparsis viridibus centro fuscis notatum, lamellis flavis. 
Columna paulo incurva, claviformis, semiteres, viridis, 5—6 mm. longa. 
Capsula ignota. — Species mibi hand visa. 

Habitat in prov. S. Catharina loco accutato hand indicato: Hort. 
Verschaffelt. 8. BRASSIA PERUVIANA Poepp. et Endl. pseudo- 
bulbis satis parvis, ovoideo-subglobosis, compressis, basi 
vaginis paucis distichis foliaceis vestitis, apice monophyllis; 
foliis araplis, pergameneo-coriaceis, elongato ligulato-lanceolatis, apice breviter acuminatis, inferne longissime attenuatis et plus 
minusve longe petiolatis; pedunculo communi erecto, robusto, 
foliis paulo breviore, inferne vaginis paucis remotissimis coria- 
ceis breviusculis acutisque vestito, superne laxe pluri— sub- 
multifloro; bracteis ovato-triangularibus, acutis, satis ventri- 
cosis, ovario 2 — 3-plo brevioribus; floribus mediocribus, 
longiuscule pedicellatis, segmentis carnosulis, erecto-patulis ; 
sepalis linearibus, acutissimis, lateralibus paulo longioribus; 
petalis linearibus, longe acuminatis, obscure 5-nervulosis, 
sepalo dorsali subaequilongis ; labello patlilo apice leviter 
recurvo, sepalis lateralibus satis breviore, ovato-oblongo, apice 
acuto, margine crispulo vel minute crenulato, inferne satis 
attenuate utrinque glabro et laevi, disco basi breviter bilamel- 
lato, lamellis carnosulis, glabris, basi subcontiguis, superne 
satis divergentibus, apice subtruncatis, dentibus 2 minutis 
remotisque antepositis. 

Brassia Peruviana Poepp. et Endl.! Nov. Gen. ac Spec. 
II. 12. tab. 117 (1836); Lindl. in Bot. Begist. XXX. Misc. 
p. 7 (1844), Folia Orch, Brass. 3. 

Oncidium Periwianum Reichb. f. ! in Walp. Ann. Bot. 
VI. 767 (1863). 

Eadicks numerosae, dense fasciculatae, elongatae, satis graciles, 
leviter flexuosae, glabrae, simplices, pallide brunneae. Pseudobulbi saepius 
solitarii, erecti, non vel vix obliqui, laeves, glauco- virides, 4—5 cm. longi, 
2 J /2— 3 era. lati. Folia erecta, rigidiuscula, inferne subconduplicata, superne 
plana, supra saturate viridia, subtus paulo pallidiora, 40—60 cm. longa, 
3—5 cm. lata; nervo mediano supra profundiuscule canaliculato, subtus 
satis prominence; nervulis secundariis numerosis, crassiusculis, in sicco 
utrinque valde prominentibus. Pedunculus communis leviter flexuosus, 
teretiusculus, laevis, viridis, 40—50 cm. longus, 4—6 mm. crassus; vaginae 
arete adpressae, laeves, V/z— 2 cm. longae. Pedicelli erecto - patuli, 
robustiusculi, recti vel leviter arcuati, cum ovario lineari-clavato obtusius- 
cule trigono 2 l /2—3 1 J2 cm. longi. Bracteae coriaceae, rigidae, patulae, 
valde concavae, 8 — 14 mm. longae. Flores erecto -patuli, segmentis 
flavescenti-viridibus, purpureo-maculatis. Sepala leviter flexuosa, obscure 
3— 5-nervulosa, satis concava, 2— 2'/* mm. lata, dorsale 4— 47* cm. longum, 
lateralia subfalcata, 4 x /2— 5 cm. longa. Petala subplana, subfalcata, circiter 
4 cm. longa, 2'/2 — 3 mm. lata. Labellum basi satis concavum, superne 
leviter convexum, rigidiusculum, crassiuscule multinervulosum nervulis 
exterioribus satis ramosis, 27a cm. longum, 10—12 mm. latum. Columna 
crassa, basi paulo attenuata, semiteres, 3—4 mm. longa. Capsula ignota. 

Habitat in fruticetis aridioribus Peruviae orientalis in tractu 
Chiuamcala versus Cuchero: Poeppig n. 1589. In Brasilia contermina 
forsan adhuc invenienda. — Floret Decembri. 9. BRASSIA VILLOSA Lindl. pedunculo communi 
brevi, gracili, superne dense multifloro; bracteis late ovato- 
triangularibus, acutis, ovario 3— 4-plo brevioribus; floribus 
satis parvis, breviter pedicellatis, segmentis carnosulis, plus 
minusve patulis; sepalis anguste ligulato-lanceolatis, longe 
acuminatis, lateralibus subdimidio longioribus; petalis anguste 
lanceolatis, longiuscule acuminatis, subtiliter 5— 7-nervulosis, 
sepalo dorsali paulo brevioribus ; labello patenti-reflexo, sepalis 
lateralibus subdimidio breviore, ovato-elliptico, apice acuto vel 
apiculato, margine undulato nunc subtiliter lobulato, basi sub- 
rotundato, utrinque laevi, supra dense furfuraceo-velutino, 
disco basi sexcalloso, callis 4 posticis biseriatis, obtuse trian- 
gulis, sinu interjecto puberulo, callis 2 antepositis lamelli- 
formibus, semirotundatis, velutinis. 265 ORCHID ACE AE : BRASSIA 266 Brassia villosa LindU Folia Orch., Brass, p. 4 (1853). 
Brassia hexodonta Reichb. f. ! in Bonpland. II. 98 (1854). 
OdontogJossum villosum Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. 
VI. 767 (1863). 

Pseudobulbi . . . Folia . . . Pedcncclus communis leviter com- 
pressus, laevis, 2 mm. crassus. Pedicelli erecto-patuli, satis graciles, 
recti vel leviter flexuosi, cum ovario lineari obtuse trigono 7 — 9 mm. longi. 
Bbacteae arete adpressae, camosulae, margine anguste scariosae, basi 
amplexicaules, 2—4 mm. longae. Flores suaveolentes, segmentis rigidius- 
culis, non undulatis. Sepala leviter concava, basi paulo atteuuata, obscure 
7-nervulosa, 3 mm. lata, dorsale 2 cm. longum, lateralia subfalcata, 26 ad 
27 mm. longa. Petala subplana, basi satis attenuata, valde arcuato- 
falcata, 14—15 mm. longa, 3— 37* mm. lata. Labem.um subplanum, 
obscure plurinervulosum, 1V» cm. longuin, 7 — 10 mm. latum. Collmsa 
subrecta, crassa, subclaviformis, semiteres, antice concava, apice utrinque 
acutangula, 5 mm. longa. Capscla ignota. 

Habitat in Peruvia oriental* ad fontes flum. Marahon: Warszetcicz; 
in Guiana anglica: Jenman n. 5S9S. In Brasilia contermina forsan 
aclinic invenienda. — Floret Maio. 10. BRASSIA ARACHNOIDEA Barb. Rodr. pseudo- 
bulbis majusculis, oblongo-ligulatis, valde compressis ancipiti- 
busque, basi primum vaginis paucis distichis majusculis late 
ovatis breviter acuminatis scariosis dorso carinatis vestitis 
demum denudatis, apice diphyllis; foliis coriaceis, oblongo- 
ligulatis, apice abrupte acutis, basi breviuscule attenuatis; 
pedunculo communi nutante, satis gracili, foliis satis longiore, 
inferne vaginis paucis reniotissimis brevibus acutisque vestito, 
superne laxiuscule 10-floro; bracteis brevissimis, late ovato- 
triangularibus, acutis ; floribus majusculis, longiuscule pedicel- 
latis, segmentis patentissimis; sepalis linearibus, acutissime 
longeque acuminatis, lateralibus paulo longioribus; petalis 
anguste lineari-lanceolatis, longe acuminatis, sepalo dorsali 
paulo brevioribus; labello patenti-subreflexo, sepalis lateralibus 
subdimidio breviore, anguste obovato-rhomboideo, apice acutis- 
sime et breviuscule acuminato, margine valde undulato inferne 
revoluto, basi latiuscule longeque cuueato, utrinque glabro et 
laevi, disco basi breviuscule bilamellato, lamellis carnosis, 
contiguis, pubescentibus, dentibus 2 parvis triangularibus 
divergentibus acutisque antepositis. 

Tabula nostra L VII (habitus cum analysi). 

Brassia arachnoidea Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. 
Nov. I. 97 (1877). 

Eadices satis numerosae, fasciculatae, breves, robustiusculae, leviter 
flexuosae, simplices, canescentes. Pseudobulbi erecti vel erecto-patuli, 
recti, basi apiceque rotundati, flavo-virides, primum laeves, demum leviter 
multisulcati, 10—11 cm. longi, 3-3'/« cm. lati. Folia erecto-patula, basi 
conduplicata, superne leviter concava, supra nitida et laete viridia, subtus 
satis pallidiora, 20-25 cm. longa, 5—57* cm. lata; nervo mediano supra 
profuude canalicular^ subtus valde prominente; nervulis lateralibus paulo 
distinctis. Pedcnculus satis arcuatus, superne leviter flexuosus, teretius- 
culus, laevis, fuscescens, circiter 40 cm. longus et 4 mm. crassus; vaginae 
arete adpressae, membranaceae, albidae, circiter 1 cm. longae. Pedicelli 
patentissimi, satis graciles, viridi-flavescentes, leviter arcuati, cum ovario 
lineari-clavato acute trigono 2-27* cm. longi. Bkacteae arete adpressae, 
satis concavae, camosulae, pallide virides, 4-5 mm. longae. Sepala 
leviter concava, basi paulo attenuata, viridi-flavescentia, inferne macnlis 
2—3 transversis irregularibus fuscis notata, 3-4 mm. lata, dorsale 4 ad 
5 cm. longum, lateralia subfalcata, 6-7 cm. longa. Petala subplana, basi non vel vix attenuata, subfalcata, superne pallide flava, inferne sordide 
fusoa, 37»— 47t era. longa, 3— 3\'» mm. lata. Labellum satis convexum, 
apice concavum, 3\'i — 4 cm. longum, 15— 10 mm. latum, pallide davo- 
viride, maculis parvis sparais fuscesceutibus notatum, lamellis baailaribus 
ruhris. Colimxa recta, crassiuscula, semiteres, antice leviter concava, 
viridi-flava, 6—7 mm. longa. Capsula ignota. — Species mihi haud visa; 
descript. ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. communic. 

Habitat in proc. Rio de Janeiro loco accurato non indicato: 
Barbosa Rodrigues. — Floret Aprili. B. Labellum plus minusve verruoulosum. — Species 11. 

11. BRASSIA BIDENS Lindl. pseudobulbis medi- 
ocribus, oblongo-ligulatis, satis compressis, basi vaginis paucis 
distichis foliaceis vestitis, apice dipbyllis; foliis subcoriaceis, 
oblongo-ligulatis, apice acutis vel acutiusculis, basi longius- 
cule attenuatis; pedunculo communi erecto, satis gracili, foliis 
longiore, inferne vaginis paucis reniotissimis brevibus acumi- 
natisque vestito, superne densiuscule pluri— submultifloro; 
bracteis brevissimis, late triangularibus, acutis; floribus medi- 
ocribus, longiuscule pedicellatis, segmentis patulis vel erecto- 
patulis; sepalis linearibus, longissime subulato- acuminatis, 
lateralibus paulo longioribus; petalis anguste lineari-ligulatis, 
longe subulato-acuminatis, subtiliter 3 — 5-nervulosis, sepalo 
dorsali paulo brevioribus; labello patulo, sepalis lateralibus 
subdimidio breviore, late oblongo-rhombeo, apice breviter 
acuminato, margine valde undulato, basi obtuso, utrinque 
glabro, supra subsparse minuteque verruculoso, disco basi 
breviter bilamellato, lamellis gracilibus, rectis, subcontiguis, 
glabris, appendice membranacea biloba in fronte. 

Brassia bidens Lindl.! in Bot. Regist. XXX. Misc. p. 6 
(1844), Folia Orch., Bras. 3 (exclus. specim. Kegel); Rolfe in 
Orch. Rev. I. 208. 

Brassia Lanceana var. viridiflora Hook, in Bot. Mag. 
tab. 3794 (1840). 

Oncidium bidens Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 769 
(1863). 

Pseudobulbi erecti, aatis obliqui, basi apiceque subrotundnti, intense 
virides, laeves .vel obscure sulcati, 6—7 cm. longi, 2'/« cm. lati. Folia 
rigidiuscula, basi conduplicata, superne subplana, supra intense viridia, 
subtus paulo pallidiora, 15—25 cm. longa, 2 l /t—3 i lt cm. lata; nervo 
mediano supra leviter canaliculato, snbtns satis prominente, nervulis 
secundariis utrinque 4—5, gracillimis, in sicco utrinque leviter prominen- 
tibus. Pedunculus communis rectus vel leviter arcuatus, superne leviter 
fractiflexus, teretiusculus, laevis, viridia et dilute fuscus, 30—35 cm. longus, 
2—3 mm. crassus; vaginae arete adpressae, laeves, pallide virides, 10 ad 
12 mm. longae. Pedicelli erecto-patuli, subfiliformes, recti vel paulo 
arcuati, cum ovario lineari-subclavato obtuse trigono 17«— 2 cm. longi. 
Bracteae patulae, rigidae, satis concavae, pallide virides, 2—5 mm. longae. 
Flores erecti vel patuli, sepalis petalisque viridibus, maculis paucis majus- 
culis fuscis notatis. Sepala aatis concava, subtiliter 5-nervulosa, 2 ad 
3 mm. lata, dorsale 4 cm. longum, lateralia subfalcata, 47»— 5 cm. longa. 
Petala subplana, subrecta vel falcata, 28—32 mm. longa, 27«— 4 mm. 
lata. Labellum satis convexum, tonuiter 5 — 7-nervulosum nervulis exteri- 
oribns leviter raroosis, viride et maculis minutis sparsis fuscis notatum, 
27--28 ram. longum, 13 — 15 mm. latum. Colcmka recta, satis gracilis, 
claviformis, 4—5 mm. longa. Capscla ignota. 

Habitat in Brasilia loco accurato haud indicato : Harrison; in pro ft 
Bahia: Blanchet. Etiam in Guiana anglica: Jenman n. 5894 et 5895; 
secus flum. Demerara: Parker, Jenman n. 6364. — Floret Augusto. 267 ORCHLDACEAE : BRASSIA— MILTONIA. 268 Sect. II. GLUM ACE AE Lindl. Folia Orch., Brass. 
1 et 5 (1853); Pfitz. in Engl, und Prantl, Natiirl. Pflanzen- 
fam. II. 6. p. 199. — Sect. Glumacearia 0. Kuntze, in v. Post 
Lex. Gen. Than. 79 (1903). 

Bracteae elongatae, herbaceae. — Species 12. 

12. BRASSIA CHLOROLEUCA Barb. Rodr. pseudo- 
bulbis majusculis, anguste oblongis, valde compressis ancipiti- 
busque, basi vaginis paucis disticbis majusculis plus rainusve 
foliaceis vestitis, apice diphyllis; pedunculo communi nutante, 
satis gracili, foliis longiore, inferue vaginis paucis remotis 
brevibus acutiusculis vestito, superne laxiuscule plurifloro; 
bracteis triangularibus, acuminatis, ovario circiter aequilongis; 
floribus majusculis, breviter pedicellatis; sepalis lanceolatis, 
longissime caudato-acuminatis, dorsali erecto, lateralibus duplo 
longioribus, reflexis; petalis anguste lanceolatis, longe subulato- 
acuminatis, sepalo dorsali subtriplo brevioribus; labello patenti- 
reflexo, sepalis lateralibus quadruplo breviore, lats ovato, 
acutissime longeque acuminato, margiue vix undulato, basi 
rotundato, utrinque glabro et laevi, disco basi breviter bilamel- 
lato, lamellis latis, crassiusculis, glabris, contiguis, apice 
unidentatis, dentibus obtusiusculis, divergentibus. 

Tabula nostra LYI. Fig. II (habitus cum analysi). 

Brassia chloroleuca Barb. Rodr. Gen. et Spec. Orch. Nov. 
I. 97 (1877). 

Pseudobulbi erecti, non vel vix obliqni, saperne paulo atteuuati, 
laeves, nitiduli, intense virides, 8 cm. longi, circiter 27a cm. lati. Foi.ia 
satis patula, basi subcondnplicata, snperne plana, supra saturate viridia, 
snbtns paulo pallidiora, circiter 20 cm. longa, 3 — 3 '/a cm. lata; nervo 
mediano supra profundiiiscule canaliculato, subtus valde prominente; 
nervnlis secundariis paulo distinctis. Pedunculus communis arcuatus, 
apice leviter flexuosus, teres, laevis, fuscescens, 3 dm. longus vel longior, 
3 mm. crassus; vaginae snbadpressae, membranaceae, laeves, pallide virides, 
12 — 13 mm. longae. Pedicelli patentissimi, satis graciles, recti, intense 
virides, cum ovario acutinscnle trigono 8 — 10 mm. longi. Bracteae arete 
adpressae, satis concavae, basi subamplexicaules, pallide virides, 8—10 mm. 
longae. Fi.ores nutantes, sepalis petalisque virescentibus, basi maculis 
paucis satis parvis transversis foscisque notatis. Sepai.a satis concava, 
basi 6 — 7 mm. lata, dorsale superne satis incurvum, 4 1 /»— 5 1 /* cm. longnra, 
lateralia snbfalcata, 11 — 12 cm. longa. Petala erecta, snbplana, leviter 
sigmoideo-flexnosa, circiter 2 cm. longa, 4 mm. lata. Labellum inferne 
satis convexum, apice concavum, tenuiter trinervulosum, 2 1 /* cm. longum, 
13 — 14 mm. latum, album, vix dilute viride praecipue ad apicem, basi 
pnnctis plnribus crassiusculis purpureo - fuscis notatura, lamellis luteis. 
Colcmxa satis gracilis, paulo incurva, claviformis, semiteres, albo-viridis, 
6—8 mm. longa. Capsula ignota. — Species mihi baud visa; descript. 
ex op. supra cit. et ex icon, a cl. Barb. Rodr. communic. 

Habitat in arboribus locis humidis secus flum. Capim prov. Para : 
Barbosa Eodrigues. — Floret Februario. CXXVII. MILTONIA Lindl. 

Miltonia Lindl. in Bot; Regist. XXIII. sub tab. 1976 et 
tab. 1992 (1837), Sert. Orch. tab. 21, Folia Orch. 1. Bee. 
1853; Endlich. Gen. PL, Suppl. I. 1364; Meissn. PI. Vase. 
375 (281); Beer, PraH. Stud. Fam. Orch. 268; Reichb. f. 
Xenia Orch I. 128; Buchartre, Man. Gen. des PI. IV. 481; 
Bu Bayss. L'Orchid. 383; Benth. in Journ. Linn. Soc. Lond., 
Bot XVIII. 328, in Benth. et Hook Gen. PI. III. 563; Nichols. Did. of Gard. II. 366; Pfitz. in Engl, und Prantl, 
Natiirl. PJlanzenfam. II. 6. p. 199; Kerch, in Rev. Hort. Belg. 
XV 25 (1889), Livre des Orch. 272; Watson, Orch. 314; 
Stein, Orchideenb. 352; Veitch, Man. Orch. PI. VIII. 95; 
Bois, Orch. 163; Cogn. in Journ. des Orch. IV. 81; Williams, 
Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 516; L. Bind. Orch. Exot. 837; 
Aidran et Bur. Hort. Boiss. 336; Sander, Orch. Guide 124. — 
Gynizodon Rafin. Fl. Tellur. IV. 40 (1837). — Macrochilia 
Knowl. et Westc. Flor. Cabin. I. tab. 45 (1837, — non Presl). — 
Oncidium (part.) Beer, PraH. Stud. Fam. Orch. 268 et 281 
(1854). — Oncidium sect. Miltonia Reichb. f. in Walp. Ann. 
Bot. VI. 756 (1863) et 1227. — Miltoniopsis Godefr.— Leb. 
in L'Orchidoph. 1889, p. 63, 145 et 179; Journ. des Orch. 

VII. 279. 

Sepala subaequalia, patentia, libera vel lateralia 
basi brevissime connata. Petala sepalis similia vel 
paulo latiora. Labellum ad basin columnae affixum, 
arete sessile vel ungue brevissimo latoque instructura, 
a basi patens, amplum, indi visum, disco basi leviter 
lamellato. Column a brevis, apoda, apice vel antice 
varie biauriculata vel bialata; clinandrium breve, trun- 
catum vel antice bilobum, vel membranaceo-dilatatum 
bi — trilobum. Anthera terminalis, opercularis, in- 
cumbens, convexa, unilocularis vel imperfecte bilocu- 
laris; pollinia bina, cerea, ovoidea, integra vel sulcata, 
inappendiculata, anthera debiscente stipiti obovato vel 
oblongo affixa, glandula squamiformi. Capsula oblonga, 
non vel obscure rostrata. 

Herbae epiphyticae, Americae tropicae et plerum- 
que Brasiliae incolae, caulibus brevissimis pseudobulbo 
uni — bifoliato terminatis. Folia coriacea, oblonga vel 
elongata, basi parum contracta. Scapi sub pseudobulbis 
axillares, simplices, validi, uni — biflori vel laxe pluriflori. 
Flores speciosi, longiuscule pedicellati. Bracteae 
nunc longae spathaceae, nunc abbreviatae vel minutae. 

CONSPECTUS SPECIERUM BRiSILIENSIUM. 

I. Bracteae spathaceae, ovario pedicellato acqnales vel longiores. 

A. Pedunculns plnri — multiflorus; labellum basi cum •••■••• 
columna brevissime adnatum . . 1. M. flavescens Lindl. 

B. Peduncnlus 1— 2-florus rarissime 3-florus; labellum usque ad basin 
liberum. 

1. Labellum apice acutum. 

a. Pedunculus 2— 3-florus; sepala petalaque acuta; 
labellum anguste ovatum . 2. M. f estiva Reichb. f. 

b. Pedunculus uniflorus; sepala petalaque obtusa; 
labellum late ligulato-panduriforme 

3. M. anceps Lindl. 

2. Labellum apice subtruncatum vel emarginatum. 

a. Petala sepalis non latiora; labellum apice late 
rotundato-subtruncatum, disco basi breviter tri- 
lamellato 4. M. spectabilis Lindl. 

b. Petala sepalis duplo latiora; labellum apice 
emarginatum, disco inferne usque ad medium 
unicalloso 5. M. flava Lindl. 

II. Bracteae ovario pedicellato multo breviores. 269 ORCHID ACEAE : MILTONIA. 270 A. Clinandrium. profunde cucullatum, nienibrana lata scariosa cum 
nuriculis contiuua marginatum. 

1. Sepala petalaque acuminata; labellum longe anguste- 
que uuguiculatum, ungniculo basi cum columna 
connato, disco bicristato . . 6. M. cunkata Lindl. 

2. Sepala petalaque subabrupte acuta; labellum sessile, 
usque ad basin liberum, inferne circa columnam 
couvolutum, disco 5— 7-lamellato 7. M. Candida Lindl. 

B. Columna distincte biauriculata; clinandrium paulo profundum, 
margine nudum. 

1. Pedunculus communis simplex, 1— 10-florus; sepala petalaque 
acuta vel acuminata; labelli discus 3— 7-cariuatus. 

a. Labelli discus 5 — 7-carinatus. 

1'. Sepala petalaque acuta; labellum basi cunea- 
tnm cum columna brevissime connatum, apice 
retusum et minute apiculatum, disco 7-cari- 
nato; columna late alata 8. M. Russelliaxa Lindl. 

2'. Sepala petalaque acuminata; labellum libe- 
rum, basi truncato-subcordatutu, apice abrupte 
acuminatum, disco 5-carinato; columna an- 
guste alata 9. If. Clowesii Lindl. 

b. Labelli discus 3-carinatus. 

1'. Pedunculus uniflorus; petala acuminata; label- 
lum anguste triangulari — obovatum, basi longe 
attenuatum 10. M. Rosima Barb. Rodr. 

2'. Pedunculus 3 — 5-florus; petala acuta; label- 
lum late rotundato-obovatum, basi paulo atte- 
nuatum 11. M. Ki'.i;ni.i.i.ii Reicbb. f. 

2. Pedunculus saepissime ramosus, mulliflorus; sepala 
petalaque obtnsa; labelli discus nudus 

12. M. Wabszewiczii Reicbb. f. I. Bracteae spathaceae, ovario pedicellato aeqnales vel 
longiores. — Species 1 — 5. 

1. MILTONIA FLAVESCENS Lindl. pseudobulbis 
raajusculis, anguste oblongo-ligulatis, valde compressis anci- 
pitibusque, junioribus vaginis satis numerosis raajusculis 
distichis imbricatis triangulis acutis dorso carinatis vestitis, 
vetustioribus denudatis, apice dipbyllis; foliis mediocribus, 
subcoriaceis, lineari-ligulatis, apice suboblique abrupteque 
acutis vel subrotundatis et minute apiculatis, basi breviuscule 
apiculatis; pedunculo communi erecto, robusto, foliis saepius 
satis loDgiore, inferne vaginis numerosis distichis scariosis 
longiusculis triangularibus breviter acuminatis dorso subalato- 
carinatis densiuscule imbricatis vestito, superne laxe pluri- 
vel submultifloro ; bracteis scariosis, spathaceis, patentissimis, 
anguste triangularibus, breviter acuminatis, ovario satis longi- 
oribus; floribus majusculis, breviuscule pedicellatis, segmeutis 
membranaceis, patentissimis; sepalis anguste ligulatis, brevius- 
cule acuminatis, lateralibus subangustioribus, paulo longioribus, 
usque ad basin liberis; petalis ligulatis, breviter acuminatis, 
subtiliter 7— 9-nervulosis , sepalo dorsali satis brevioribus; 
labello patenti-reflexo, sepalis lateralibus satis breviore, infra 
basin columnae brevissime adnato, late oblongo-pandurato, 
apice acuto vel breviter acumiuato, margine undulato vel 
obscure crennlato, basi brevissime lateque cuneato, disco sub- 
tiliter puberulo, lineolis in basi radiantibus velutinis, linea 
antica bicruri a dente prosiliente in ima basi; columna crassius- 
cula, alis latiusculis, nunc lobulatis nunc integris, infra foveae 
marginem infimum transcendentibus. 

Tabula nostra LXL Fig. I ^7w&tfi« MM analyst). 
Orcbid. III. Miltonia flavescens Lindl! Sert. Orch. sub tab. 48(1839), 
in Bot. Regist. XXXI. sub tab. 8 (1845), Folia Orch., Milt. 3; 
Reichb. f. in Linnaca XX V. 251, Xcnia Orch. I. 128, 129 
et 240; Duchartre, Man. Gen. des PI. IV. 482; Du Buyss. 
L'Orchid. 387; Barb. Rodr. Sfrmd. des Orch. tab. 12. fig. 4; 
Nichols. Diet, of Gard. II. 368; Rolfc in Gard. Chron. ser. 
3. V. 743; Rcgel in Garten ft. 1890. tab. 1328, in Act. Hort. 
Petrop. X. 369 (var. a. typica), XI. 308 (var. a. typicum); 
Veitch, Man. Orch, PI. VIII. 101; Cogn. in Journ. des Orch. 
IV. 82; L. Lind. Orch. Exot. 839; Sander, Orch. Guide 125; 
Chodat, PI. Hassl 118, in Bull. Herb. Boiss. 1901. p. 424, 
1903. p. 935. 

Cyrtochilum flavescens Lindl. in Bot. Regist. XIX. tab. 1627 
(1833); Drapkz, Encyclogr. Regn. Vegrt. I. Nov. 1833 (Bot. 
Reg.) fig. 5. 

Miltonia Loddigesii Uort. ex Rcicltl. f. Xcnia Orch. 
I. 129 (1856). 

Oncidium flavescens Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 757 
(1863), in Sound. Ref. Bot. II. tab. 126; Warm. Symh. Fl. 
Bras. Ccntr. part. XXIX. 846. 

Miltonia species Hort.; Gard. Chron. ser. 3. XX. 158. 
fig. 29 (1896). 

Radices numerosae, densiuscule fasoiculatae, filiformes, elongatae, 
tortuosae, si m pi ices vel satis ramosae, albido-cinereae. Pbkudobui.bi erecti 
vel erecto-patuli, saepius leviter obliqui, superne leviter attennati, laeves, 
laete virides, 6—11 cm. longi, 1\'» — 2'/« cm. lati. Foi.u erecta vel erecto- 
patula, basi conduplicata, superne subplana, utrinqne pallide viridiA vel 
viridi-flavescentia, 12—25 cm. longa, 1— 2 cm. lata; nervo mediano supra 
profundiuscule canaliculate, subtus valde prominente ; nervulia seenndariis 
numerosis, tenuissimis. Pbdukcui.us communis strictus, superne leviter 
geniculato-flcxnosus, lacvis, anceps, laete viridis, 20—35 cm. longus, 3 ad 
6 mm. lalus; vauinak arete adpressae, laeves, lateraliter valde compressae, 
dorso acute cariuatae, stramineac, 3 — 5 cm. lnngae. Pedicki.i.i patuli, 
plus minusve arcuati, graciles, pallide virides, cum ovario linoari olmenre 
trigono tcnuiter 6-sulcato 2'/*— 3'/t cm. longi. Bbactkak valde concavae, 
rectae, rigidiusculae, pallide stramineac, 4—6 cm. longae. Flobks amoene 
suaveolentes, sepalis pctalisque pallide flavis. Si.pai.a leviter concava, 
basi leviter attenuata, subtiliter 7-nervulosa, dorsale 33—35 mm. longum 
et 6—7 mm. latum, lateralia subfalcata, 35—38 ram. longa, 5—6 mm. 
lata. Petala subplana, paulo obliqua, basi vix attennata, apice leviter 
recurva, 25—28 mm. longa, 5—6 mm. lata. Labelum paulo concavnm, 
tenuiter multinervnlosum, albidum, inferne lineis velutinis plerisque pur- 
pureo-brunneis notatnm, 2'/t cm. longum, 10 — 12 ram. latum. Columna 
recta vel vix incurva, 7 mm. longa, albo-viridis, alis albidis vel flavidis 
et purpureo-brunneo maculatis. Capsui.a pendula, oblonga, obscure trigona, 
leviter 6-snlcata, basi acuta, apice leviter attenuata, 4\« cm. longa, 
1 cm. crassa. 

Var. p. stellata Regcl in Act. Hort. Petrop. X. 369 
(1887), XI. 309; Kew Bull, Add. Ser. IV 264. 

Cyrtochilum stellatum Lindl. Sert. Orch. tab. 7 (1839); 
Beer, PraJct. Stud. Fam. Orch. 230. 

Miltonia stellata Lindl. Sert. Orch. sub lab. 48 (1841); 
Beer, Beitr. Morph. und Biol. Orch. tab. 9. fig. 18. 

Oncidium stellatum Beer, Prakt. Stud. Fam. Orch. 293 

(1854). 

Oncidium flavescens var. stellatum Reichb. f. in Saund. 
Ref. Bot. II. sub tab. 126 (1882). 

Bracteae rufescentcs. Florks mnjores, sepalis petalisque albis, 
labello albo, acuto. 

35 271 ORCHID ACE AE : MILTONI A . 272 Var. y- grandiflora Regel ! in Act. Hort. Petrop. X. 369 
(1887), XI. 309; Keiv Bull, Add. Ser. IV 264. 

Bkacteae flavescentes. Floues magui, sepalis petalis lubelloqne 
pallide flavescentibus. 

Habitat in prov. Minas Geraes prope Caldas: Lindberg n. 541, 
Regnell ser. I. n. 430; in sylvis supra arbores ad Lagoa Santa: Warming; 
in prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 12210 et 14293; ad Canta Gallo: 
Riedel ; in prov. S. Catharina ad Blionenan: Guill. Mueller; in prov. 
Rio Grande do Sal ad Canoas: Czermak et Reinech n. 159; in Brasilia 
austro-orientali loco accurato haud indicato: Glaziou n. 18515. Etiam in 
Paraguay in sylvis supra arbores ad Villa Rica: Balansa n. 637; in 
sylvis supra arbores ad Santo- Thomas et ad San-Bernardino: Hassler 
n. 1299 et 1971. — Var. $. In prov. Minas Geraes ad Macahe et Bananal: 
Descourtilz. — Var. '(. In prov. Minas Geraes loco accurato haud indi- 
cato: Lietze. — Floret Octobri — Novernbri. 2. MILTONIA FESTIVA Reichb. f. pseudobulbis 
mediocribus, oblongis vel longe ovoideis, leviter compressis, 
basi primum foliis quibusdam ovatis acutis vaginantibus 
vestitis demum fere denudatis, apice dipbyllis; foliis medi- 
ocribus, anguste ligulatis, apice abrupte acutiusculis, inferne 
satis altenuatis; pedunculo communi erecto vel ascendente, 
robusto, foliis satis breviore, inferne vaginis pluribus disticbis 
scariosis longiusculis acutis vel breviter acuminatis internodiis 
vix longioribns vestitis, apice bifloris vel rarius trifloris; 
bracteis anguste triangulares, acutis vel breviter acuminatis, 
dorso carinatis, ovario aequilongis vel paulo longioribus; 
floribus majusculis, breviuscule pedicellatis, segmentis patentis- 
simis; sepalis anguste oblongis, subabrnpte acutis, lateralibus 
paulo longioribus, basi brevissime connatis; petalis oblongis, 
acutis, tenuiter 9-nervulosis, sepalo dorsali aequilongis; labello 
patenti-reflexo, sepalis lateralibus aequilongo, anguste ovato, 
apice abrupte acuto, margine valde undulato fere lobulato, 
basi vix attennato, disco basi breviter trilamellato lamellis 
pubescentibus mediana recta breviore externis curvis, lineis 
pluribus puberulis externis brevibus divergentibus internis 
fere usque ad apicem decurrentibus decorato; columna crassa, 
brevi, latiuscule bialata, alis undulato-subdentatis; anthera 
obtuse cristata. 

Miltonia f estiva Reichb. f. in Gard. Chron. 1868. p. 572; 
Du Buyss. L' Orchid. 387; Kraeml. in Reichb. f. Xenia Orch. 
III. 66; Kerch, in Rev. Hort. Belg. XV. 27; Stein, Orchideenb. 
355; Veitch, Man. Orch. PI. VIII. 118; Bois, Orch. 165; 
Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 520; L. hind. Orch. 
Exot. 839; Rolfe in Orch. Rev. IX. 289; Sander, Orch. 
Guide 125. 

Miltonia cyrtochiloides Barb. Rodr. Gen. et Sjw. Orch. 
Nov. I. 99 (1877). 

Oncidium festivum Reichb. f. Msc. ex Kraenzl. in Reichb. J. 
Xenia Orch. III. 67. tab. 232 (1890). 

PsEUDOBtri.Bi pauci aggregati, erecti, leviter obliqni, superne longe 
attenuati, laeves, 7—10 cm. longi, 2— 27» cm. lati. Folia erecto-patula, 
superne plus minnsve recurva, basi conduplicata, superne satis concava,' 
15—20 cm. longa, 2-2 1 /* cm. lata; nervo mediano supra profundiuscule 
canalicular, subtus valde prominente; nervulis lateralibus paulo distinctis. 
Peduxculus communis leviter arcuatus, valde compressus, laevis, 15 ad 
IS cm. longns, 4—5 mm. lalus; vaoixae nrcte adpressae, lateraliter valde compressae, laeves, 4—5 cm. longae. Pkdicelli erecto-patuli, satis arcuati, 
robustiusculi, virides, cnm ovario 3— 4 cm. longi. Buacteae erecto-patulae, 
dorso carinatae, ad 4 cm. longae. Flores nutantes, sepalis petalisque 
pallide flavis. Sepala leviter concava, basi satis attenuata, tenuiter 
9-nervulosa, 8—9 mm. lata, dorsale 3— 3'/2 cm. longum, lateralia paulo 
obliqua, 372—4 cm. longa. Petala subplana, leviter obliqua, basi paulo 
attenuata, 3— 3 1 /* cm. longa, 9— 10 mm. lata. Labellum paulo concavum, 
crassiuscule 9 — 11-nervulosum, album callis lineisque purpureis, '6 l /i— 4 cm. 
longum, 2 cm. latum. Columxa vix incurva, 7—8 mm. longa, viridis, 
alis purpureis. Anthera pallide lutea. Capsui.a iguota. — An hybrida 
naturalis inter M. flavescens Lindt,. et M. spectabilis Lixdl. ? 

Habitat in Brasilia locis accuratis haud indicatis: Hort. Liiddemann, 
Veitch, etc.; in prov. Espiritu Santo locis humidis supra arbores: Barbosa 
Rodrigues. — Floret Decembri. 3. MILTONIA ANCEPS Lindl. pseudobulbis medi- 
ocribus, anguste oblongis, valde compressis ancipitibusque, 
junioribus vaginis pluribus imbricatis valJe inaequalibus exteri- 
oribus brevissimis squamiformibus ovatis acutisque interioribus 
foliaceis vestitis, vetustioribus denudatis, apice dipbyllis ; foliis 
mediocribus, anguste ligulato-oblongis, apice acutis, inferne 
longe attenuatis; pedunculo erecto vel erecto -patulo, satis 
gracili, unifloro, foliis satis longiore, vaginis pluribus disticbis 
scariosis longiusculis acutis dorso acute carinatis remotius- 
culis vestito; bractea scariosa, inferne vaginante, adpressa, 
triangulari, acuta, ovario leviter longiore; flore mediocri, 
breviter pedicellato, segmentis patulis vel erecto-patulis, sub- 
membranaceis ; sepalis oblongo- ligulatis, obtusis, lateralibus 
paulo longioribus, usque ad basin liberis; petalis oblongis, 
obtusiusculis, subtiliter 7-nervulosis, apice recurvis, sepalo 
dorsali aequilongis; labello patenti-reflexo, sepalis lateralibus 
paulo longiore, late ligulato-panduriformi, apice abrupte acuto, 
parte anteriori latiori vel angustiori, inferne saepius minute 
crenulato, basi breviter attenuato, disco inferne subtiliter 
furfuraceo, basi breviuscule trilamellato, lamella intermedia 
paulo breviore; columna crassa, brevi, clinandrio cucullato, 
cucullo crenulato, utrinque antrorsum descendente angulato, 
alas sistente; rostello retuso. 

Miltonia anceps Lindl. Folia Orch., Milt. 3 (1853); 
Reichb. f. I Xenia Orch. I. 56. 128 et 129. tab. 21; Duchartre, 
Man. Gen. des PI. IV. 483; Hook f. in Bot. Mag. tab. 5572; 
Du Buyss. L Orchid. 285; Nichols. Diet, of Gard. II. 367; 
Kerch, in Rev. Hort. Belg. 1889. p. 26; Watson, Orch. 316; 
Stein, Orchideenb. 352; Veitch, Man. Orch. PI. VIII. 98; 
Bois, Orch. 163 ; Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 516; 
L. Lind. Orch. Exot. 838; Autran et Dur. Hort. Boiss. 336; 
Sander, Orch. Guide 125. 

Odontoglossum anceps Klolzsch in Allgem. Gartenz. 1851. 
p. 250. 

Miltonia Pinelii Hort. ex Reichb. f. Xenia Orch. I. 56 
(1854). 

Oncidium anceps Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 758 
(1863). 

Planta „pallidissime flaveola". Pseudobui.bi pauci aggregati, erecli 
vel erecto-patuli, paulo obliqui, versus apicem satis attenuati, laeves, 5 ad 
6 cm. longi, 12—16 mm. lati. Folia ereeto-patula, satis arcuata, basi 
conduplicata, superne plus minnsve concava, 8-12 cm. longa, 14—18 mm. 
lata. Pedunculus rectus vel leviter arcuatns, valde compressus, anceps 273 ORCHIDACEAE : MILTONIA. 274 laevis, 10—16 cm. lougus, snperne 4—5 mm. latus, inferne leviter atte- 
nuatns; vaoixae arete adpressae, membranaceae, lateraliter valde com- 
pressae, laeves, 2— 37« cm. longae. Bractea lateraliter valde conipressa, 
laevis, 3—4 cm. longa. Flores erecto-patuli, sepalis petalisqne pallide 
flavis vel flavo-viridibus. Ovarium rectum, trigono-cylindraceuin, cum 
pedicello 27»— 3 cm. longum. Setala satis concava, inferne leviter atte- 
nuata, subtiliter multinervulosa, 5 mm. lata, dorsale 22—24 mm. longum, 
lateralia paulo obliqua, 24—25 mm. longa. Petala paulo concava, leviter 
obliqua, inferne panlo attenuata, 22—23 mm. longa, 6—7 mm. lata. 
Labellcm paulo convexnm vel subplaunm, tenoiter 7-nervulosum nervulis 
valde ramosis, album, basi pnuctis vel striis antice lineis 2—3 roseo- 
pnrpnreis notatum, 26—28 mm. longum, 11—16 mm. latum. Columna 
recta vel panlo incurva, acutiuscule trigoua, 8—9 mm. longa, flavo-rubes- 
cens, alis pnrpureis Capsula ignota. Habitat in Brasilia locis accuratis haud indicatis: Allardt, Loddiges, Blunt. 4. MILTONIA. SPECTABILIS Lindl. pseudobulbis 
majusculis, oblongo-ligulatis, valde compressis ancipitibusque, 
basi primum vaginis pluribus disticbis squarrosis inaequalibus 
triangularibus acutis dorso alato-carinatis densiuscule imbri- 
catis vestitis demum denudatis, apice diphyllis; foliis medi- 
ocribus, lineari-ligulatis, apice obtusis vel obtusiusculis et 
oblique leviter emarginatis, basi longe attenuates; pedunculo 
patulo vel ascendente, robustiusculo, unifloro, foliis circiter 
aequilongo, vaginis numerosis distichis scariosis longiusculis 
acutis vel obtusiusculis dorso alato-carinatis densiuscule imbri- 
catis vestito ; bracteis scariosis, triangulari-ligulatis, obtusius- 
culis, basi vaginantibus, ovario aequilongis vel paulo longi- 
oribus; floribus magnis, breviuscule pedicellatis , segmentis 
membranaceis, patentissimis; sepalis oblongo-lanceolatis, acutis, 
aequilongis, lateralibns basi brevissime connatis; petalis late 
lanceolatis, acutis, tenuiter multinervulosis, apice revolutis, 
sepalo dorsali satis brevioribus; labello patenti-recurvo, sepalis 
lateralibus paulo longiore, latissime obovato-suborbiculari, 
apice late rotundato-subtruncato, margine satis undulato, basi 
breviter attenuato, supra subtiliter furfuraceo-puberulo, disco 
basi breviuscule trilamellato, lamellis contiguis, apice dilatatis, 
intermedia paulo breviore; columna crassa, breviuscula, superne 
bialata, alis anguste quadratis vel subtriangulis, integerrimis 
vel lobulatis, clinandrio leviter cucullato ; antliera laevi, apice 
leviter cristata. 

Tabula nostra LXI. Fig. II (habitus cum analysi). 

Miltonia spectabilis Lindl! in Bot. Begist. XXIII. sub 
tab. 1976 et tab. 1992 (1837), XXXI. sub tab. 8, Fol. Orch., 
Milt. 1; Drapiez, Enc. Begne Veget. V Oct. 1837 (Bot. Beg.) 
fig. 1; Meisser, Misc. Bot. 1838. tab. 63; Paxt. Mag. of Bot. 
VII. tab. 97; Hartig Parad. Vindob. I. tab. 11; Hook, in 
Bot. Mag. tab. 4204, Cent. Orch. tab. 84; Morren in Ann. 
de Gand II. 103; Beer, Prakt. Stud, Fam. Orch. 269; 
Beichb. f. Xenia Orch. I. 128 et 129, in Hamb. Gartenz. 
XVI. 424; Duchartre, Man. Gen. des PI. IV. 482; Lemaire 
in III. Hort. VI. tab. 216; Prillieux in Ann. Sc. Nat., Bot. 
ser. 4. XIII. tab. 14. fig. 6-16; Du Buyss. L'Orchid. 388; 
Nichols. Diet, of Gard. II. 369. fig. 572; L'Orchidoph. 1886. 
p. 136, 1889. p. 270; The Garden, XXXI. 374. tab. 593 
(1887), 1901. II. 115; Pfitz. in Engl, und Prantl, Natiirl. 
Pflanzenfam. II. 6. p. 199. fig. 214; Kerch, in Bev. Hort. Belg. XV. 26. tab. 3, Litre des Orch. 182. fig. 165 et tab. 29; 
Watson, Orch. 320. fig. 76; Stein, Orchideenb. 357; Veitch, 
Man. Orch. PL VIII. 108 cum ic.; Bois, Orch. 166; Williams, 
Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 522, Orch. Alb. XI. tab. 491; 
Gard. Mag. 1895. p. 642 cum ic; Rolfe in Orch. Rev. III. 295, 

IV. 289 el 321; L. Lind. Orch. Exot. 840; Journ. des Orch. 

V. 330; Aidran et Bur. Hort. Boiss. 337; Cogn. Diet. Ic. 
Orch., MUt. tab. 2; Sander, Orch. Guid. 127; Ballif in Monit. 
d'Hort. 1902. p. 126. cum tab. col. fig. 1. 

Macrochihis Fryanus Knowl. et Westc. Fl. Cabin. I. 93. 
tab. 45 (1837). 

Oncidium spectabile Beer, Prakt. Stud. Fam. Orch. 293 
(1854); Beichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 759 (1863). 

RrmoMA oblique repens, robustura, teretiuseulum, tortoosum, 
ramosum, creberrime articulatum, squamis breviusculis tenuiter squarrosis 
bnsi vaginnntibus ovato-triangularibus acutis dorso acute carinatis dense 
imbricatis vestitum; raiucibus numerosis, breviusculis, subfiliforraibus, 
tortuosis, simplicibns vel leviter ramosis, canescentibus. PsicunoBUi.ni paulo 
dislantes fere aggregati, ereeti vel erecto-patuli, plus minusve obliqui, 
laeves, laete virides, 5—10 cm. longi, Vjt— 3 cm. lati. Folia erect* vel 
erecto-patula, superne leviter recurva, bnsi subconduplicata, superne satis 
concava, laete viridia vel flavo-viridia, 10 — 15 cm. longa, !'/»— 2 cm. lata; 
nervo medinno supra profunde canaliculato, subtus valde prominente; 
nervulis lateralibus vix distinctis. Peduncuu's satis arcuatus vel sub- 
rectus, valde compressus, laevis, pallide viridis, 15 — 25 cm. longus, 3 ad 
4 mm. latus; vaoinak arete adpressae, laeves, lateraliter valde compressae, 
pallide virides vel (lavescentes, 2'/t— 4 cm. longae. Bractkab adpressae, 
lateraliter valde compressae, dorso alato-carinatae, flavescentes, 4 — 6 cm. 
longae. Fi.ores ereeti vel subnutantes, suaveolentes, sepalis petalisque 
saepius albis interdum albo-flavescentibns vel leviter dilute roseis. Ovarium 
rectum vel leviter arcuatum, lineari-clavatum, obtuse trigonum et tenuiter 
6-Bulcatum, cum ovario 3—5 cm. longum. SicrAi.A leviter concava, inferne 
satis attenuata, tenuiter 9 — 11-nervnlosa, luque 5 cm. longa et 13 — 14 mm. 
lata, lateralia subfalcata. Pktala snbplana, apice satis revoluta, leviter 
obliqua, basi satis attenuata, usque 4'/i cm. longa, 13 — 14 mm. lata. 
Labku.um leviter convexum, tenuiter 9— 13-nervulosum nervulis valde 
ramosis, usque 6 cm. longum et totidem latum, saepius inferne purpureo- 
violaceum et snperne roseum, lamellis luteis. Coi.umsa recta, lateraliter 
compressa, 8—9 mm. longa, alis purpureo-vinosis. Anthera alba vel 
flavescens. Capsui.a ignota. 

Formae hortenses nuraerosae; principales sunt: 

Var. aspkrsa Beichb. f. in Qard. Chron. new ser. XXIV. 70 
(1885); Nichols. Diet, of Gard. IV. 569; Williams, Orch. Grow. Man. 
edit. 7. p. 523; Kew Bull., Add. ser. IV. 264. 

Var. atrorubeks Hort; Orch. Rev. II. 350(1894); Rolfe in Orch. 
Rev. III. 295. — M. spectabilis var. Moreliana atrorubens Hort. ; Williams, 
Orch. Grow. Man. edit. 6. p. 414 (1885), edit. 7. p. 523; NicJioU. Diet, 
of Gard. IV. 569; Stein, Orcliideenb. 357; L. Lind. Orch. Exot. 841; 
Le Jardin, 1898. p. 118; The Garden, 1901. II. 115; Sander, Orch. 
Guide 127. — M. spectabilis car. Moreliana atropurpurea Hort.; Qard. 
Mag. 1894 p. 617 cum ic. 

Var. bicolob Nichols. Diet, of Gard. II. 369 (1886); Veitch, Man. 
Orch. PI. VIII. 103(1892); Stein, Orchideenb. 357 (1892); Rolf e in Orch. 
Rec. Ill 296; Cogn. Diet. Ic Orch., Milt. tab. 2 A; The Garden 1901. 
II. 115; Sander, Orch. Guide 127. — Miltonia bicolor Lodd. ex W. Baxt. 
in Loudon, Hort. Brit. Suppl. Ill 589 (1839, - nomen); Du Buyss. 
L'Orchid. 385; Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 517. 

Var. i.ineata L. Lind. et Rodig. in Lindenia II. 31. tab. 62 (1886); 
Nichols. Diet, of Gard. IV. 569; Stein, Orchideenb. 357; Veitch, Man. 
Orch. PI. VIII 108; Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 523; Rolfe 
in Orch. Rev. III. 296; Kew Bull, Add. Ser. IV. 264; Sander, Orch. 
Guide 127. 

Var. Morki.iaxa Henfr. in Gard. Mag. of Bot. III. 41 cum tab. 
(1851); Lemaire in Jard. Flcur. I. tab. 103, in III. Hort. II. tab. 71; 
J. E. Planch, in Fl. des Serres X. 105. tab. 1008; Moore, III. Orch. Pi, 
Milt. tab. 1; Beer, Prakt. Stud. Fam. Orch. 270 (var. Moretiana) ; 
Reichb. f. Xenia Orch. I. 130; Nichols. Diet, of Gard. II. 369, trad. 275 OECUIDACEAE: MILTONIA. 276 Mottet cum tab. col; Be Puydt, Orch. 293. tab. 27; Kerch, in Rev. Hort. 
Beige XIII. 229. tab. 19; Williams, Orch. Alb. VIII. tab. 364, Orch. 
Grow. Man. edit. 7. p. 523; L. Lind. et Rodig. in Lindenia III. 21. 
tab. 105; Stein, Orchideenb. 357; Veitch, Man. Orch. PI. VIII. 108; 
Sander, Reichenb. set: 2. II. tab. 83, Orch. Guide 127; L. Lind. Orch. 
Exot. 840; Rolfe in Orch. Rev. III. 295, IV. 290; Autran et Bur. Hort. 
Boiss. 337; Cogn. Bict. Ic. Orch., Milt. tab. 2B; The Garden, 1887. 
tab. 593, 1901. II. 115 cum ic. ; Ballif in Monit. d'Hort. 1902. p. 126. 
cum tab. col. fig. 2. — Miltonia Moreliana Hort.; Portef. des Hort. I. 195 
(1847, — nomen tantum), II. 38 cum tab. col. (1848); Beer, Prakt. Stud. 
Fam. Orch. 269, Beitr. Morph. und Biol. Orch. tab. 3. fig. 22, tab. 9. 
fig. 34; Warner, Sel. Orch. PI. I. tab. 32 (1867); Flor. Mag. new ser. 
HI. tab. 143; Jennings, Orch. tab. 37; Du Buyss. L' Orchid. 387 ; Watson, 
Orch. 318; J own. des Orch. V. 330. — M. spectabilis var. purpureo- 
violacea Hook, in Bot. Mag. tab. 4425 (1849); Allgem. Garten z. XVII. 
127 ; Beer, Prakt. Stud. Fam. Orch. 269. — M. spectabilis var. B. Lindl. 
Fol. Orch., Milt. 1 (1853); Buchartre, Man. Gen. des PI. IV. 482. — 
Oncidium spectabile rar. Morelianus Beer, Prakt. Stud. Fam. Orch. 293 
(1854); Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 759 (var. Moreliana). — 
0. spectabile var. purpureum violaceum Beer, Prakt. Stud. Fam. Orch. 
293 (1854). — Miltonia Warneri Nichols. Bict. of Gard. II. 369 (1886). — 
M. illustris Hort. ; L'Orchidoph. 1892. p. 258. 

Var. Mobeliana Viicckii Hort.; Rev. Hort. Belg. 1900. p. 259. 

Var. roiiPHYROGi.ossA Reichb. f. Xenia Orch. I. 130 (1856), in 
Walp. Ann. Bot. VI. 759. 

Var. radians Reichb. f. Xenia Orch. I. 130 (1856), in Walp. Ann. 
Bot. VI. 759, in Hamb. Gartcnz. XVI. 422 (1860); Williams, Orch. 
Alb. IV. tab. 164, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 523; L'Orchidoph. 1888. 
p. 258; Watson, Orch. 322; Stein, Orchideenb. 357; Veitch, Man. Orch. 
PI. VIII. 108; Nichols. Bict. of Gard. IV. 569; L. Lind. Orch. Exot. 840; 
Rolfe in Orch. Rev. III. 295; The Garden 1901. II. 115; Sander, Orch. 
Guide 127. — M. spectabilis var. Moreliana radians Reichb. f. in Gard. 
Chron. new ser. XIV. 166 (1880); Few Bull, Add. Ser. IV. 264. 

Var. uosEA Hort.; Gard. Chron. 1867. p. 1239; Bu Buyss. L' Orchid. 
388; Nichols. Bict. of Gard. II. 369; Watson, Orch. 322; Stein, 
Orchideenb. 358; Veitch, Man. Orch. PI VIII. 108; Williams, Orch. 
Grow. Man. edit. 7. p. 524; L. Lind. Orch. Exot. 840; Rolfe in Orch. 
Rev. III. 296; The Garden. 1901. II. 115; Sander, Orch. Guide 127; 
Ballif in Monit. d 'Hort. 1902. p. 126. — M. rosea Verschaf. ex Lemaire 
in III. Hort. XI V. tab. 524 (1867). — M. spectabilis rar. Moreliana rosea 
Reichb. f. in Gard. Chron. new ser. XIV. 166 (18S0); Stein, Orchideenb. 
357; Williams, Orch. Grow. Man. edit. 7. p. 523; Few Bull, Add. Ser- 
IV. 264; Sander, Orch. Guide 127. 

Var. virgixai.is Lemaire in 111 Hort. XV. tab. 573 (1868); Bu 
Buyss. L' Orchid. 388; Nichols. Bict. of Gard. II. 369; Watson, Orch. 322; 
Stein, Orchideenb. 358; Veitch, Man. Orch. PI VIII. 108; Rolfe in 
Orch. Rev. I. 304, III. 296; The Garden. 1901. II. 115; Ballif in 
Monit. d'Hort. 1902. p. 126 cum tab. col fig. 3. — M. virginalis Hort.; 
Gard. Chron. 1869. p. 1182. 

Habitat in prov. Bahia: Blanchet, Forget; in arboribus prov. Rio 
de Janeiro: Riedel, Binot ; propc Rio de Janeiro (culta): H. Schenck 
n. 2449; ad Mandiocca: Langsdorffn. 52; ad Serra de Estrella: Weddell; 
in prov. S. Paido: Hort. Few.; in Brasilia locis accuratis haud indicatis: 
Porte, Fry. — Floret Februario. 

5. MILTONIA FLAVA Lindl. pedunculo unifloro, 
vaginis distichis acutisque vestito; sepalis lineari-lanceolatis, 
acuminatis; petalis sepalo dorsali similibus sedduplolatioribus; 
labello panduriformi-ovato, leviter piloso, apice cordato, disco 
inferne usque ad medium calloso, callo apice breviter bifur- 
cato et applanato. 

Miltonia flava Lindl. ex W. Baxt. in Loudon, Hort. 
Brit. Suppl III. 589 (1839, — nomen tantum); Gard. Chron. 
1848. p. 475; „Hortic. Magaz., Decembr. 1848" ex Morren in 
Ann. de Gand V. 16 (1849). 

Flores lutei. — Species valde imperfecle cognita. 
Habitat in Brasilia loco accurato haud indicato. II. Bracteae ovario pedicellato multo breviores. — 
Species 6 — 12. 

A. Cliuandrium profuude cucullatum, niembrana lata scariosa cum 
anriculis continua marginatum. — Species 6—7. 

6. MILTONIA CUNEATA Lindl. pseudobulbis majus- 
culis, anguste ovato-oblongis, valde compressis, basi junioribus 
vaginis paucis distichis magnis foliaceis vestitis vetustioribus 
nudis, apice dipbyllis; foliis majusculis, subcoriaceis, lineari- 
ligulatis, acutis, inferne longe attenuatis; pedunculo communi 
robusto, erecto vel ascendente, foliis duplo longiore, inferne 
vaginis pluribus mediocribus tenuiter membranaceis remotis 
acutisque vestito, superne laxe 5 — 8-floro; bracteis submem- 
branaceis, triangulari-lanceoiatis, acutis, basi amplexicaulibus, 
ovario dimidio brevioribus; floribus majusculis, Iongiuscule 
pedicellatis, segmentis membranaceis, patentissimis, apice 
leviter recurvis, margine valde undulatis; sepalis oblongo- 
lanceolatis, apice Iongiuscule acuminatis, lateralibus paulo 
longioribus, basi brevissime connatis; petalis lanceolatis, bre- 
viter acuminatis, tenuiter 7-nervulosis, sepalo dorsali aequilongis; 
labello patenti-deflexo, sepalis lateralibus subaequilongo, basi 
cum columna breviter connato, anguste longeque unguiculato, 
limbo basi abrupte dilatato, late subquadrangulo, margine 
leviter undulato, apice subtruncato vel leviter emarginato, 
utrinque glabro, disco inferne usque ad medium bicristato, 
cristis contiguis, crassiusculis, apice saepius leviter divergenti- 
bus ; columna longiuscula, satis gracili, usque ad basin latius- 
cule bialata, clinandrio profuude cucullato, membrana lata 
scariosa margine irregulariter denticulata cincto. 

Tabula nostra LX. Fig. II (habitus cum analyst). 

Miltonia cuneata Lindl! in Bot. Regist. XXX. Misc. 
n. 28 (1844), XXXI. tab. 8, in Gard. Chron. 1845. p. 71, 
Folia Orch., Milt. 4; Portef. des Hort. I. 195 cum tab. col. 
(1847); Beer, PraJct. Stud. Fam. Orch. 269; Reichb. f. Xenia 
Orch. I. 129 et 131; Chenu, Encycl., Bot. I. 88. fig. 133; 
Moore, III. Orch. PI, Milt. tab. 2; Buchartre, Man. Gen. des 
PL IV. 483; Lemaire in III. Hort. VII. tab. 237; Du Buyss. 
L 'Orchid. 386; Williams, Orch. Alb. I. tab. 46, Orch. Groiv. 
Man. edit. 7. p. 519 cum ic; Gard. Chron. 1889. I. 331; 
Watson, Orch. 317; Stein, Orchideenb; 353; Veitch, Man. Orch. 
PI. VIII. 100; Bois, Orch. 164; Cogn. in Journ. des Orch. 
IV. 82, Bict. Ic. Orch., Milt. tab. 9; L. Lind. Orch. Exot. 
839; Nichols. Bict. of Gard. II. 367; Autran et Bur. Hort. 
Boiss. 336; Lindenia, XV. tab. 714; Sander, Orch. Guide 125. 

Oncidium cuneatum Beer, Prakt. Stud. Fam. Orch. 285 
(1854, — non Lindl. nee Scheidw.). 

Miltonia speciosa Ktotzsch in Otto et Bietr. Allgem. 
Gartens. XVII. 129 (1855). 

Oncidium speciosum Reichb. f. in Walp. Ann. Bot. VI. 
761 (1863). 

Ehizoma robustum, breve, repens, creberrime avticulatum. Pseudo- 
bui.ri subaggregati, erecti vel erecto-patuli, paulo obliqui, superne satis 
attennati, laeves, laete virides, nitidnli, 6-10 cm. lc-Dgi, 2—3 cm. lati. 
Folia erecta vel erecto-patula, basi conduplicata, superne plus minusve 
concava, supra laete viridia, subtus paulo pallidiora, 20—35 cm. longa, 
2— 3 1 /* cm. lata; nervo mediano supra profundinscule canalicnlato, subtus 
satis prominence ; nervnlis lateralibus numerosis, tenuissimis, in sicco 277 ORCHIDACEAE : MILTONIA. 278 utrinque vix prominentibns. PKDUNCCi.ns communis rectus vel leviter 
flexuosus, vix compressus, laevis, viridis et snepius leviter dilute purpureus, 
35—70 cm. longns, 3—5 mm. crassus; vaginae arete adpressae, laeves, 
pallide virides vel albescentes, 2—3 cm. longae. Pkdicei.u patuli vel 
erecto-patuli, paulo flexuosi vel subrecti, graciles, cum ovario lineari- 
clavato obtuse trigono et tenuiter 6-snlcato 3 — 4 cm. longi. Bracteae 
adpressae, valde concavae, albido-virides, V/s — 2'/« cm. longae. Fi.orks 
nutantes, sepalis petalisque castaneo-fuscis, apice et interdum margine 
flavo-viridibus. Sepala leviter concava, basi satis attenuata, tenuiter 
7— 9-nervulosa, 8 mm. lata, dorsale 3 cm. longum, lateralia subfalcata, 
32 — 34 mm. longa. Petala vix concava, basi valde attenuata, leviter 
obliqua, 3 cm. longa, 6—8 mm. lata. Labeli.um paulo convexum, tenuiter 
plurinervulosum nervulis ramosissimis, album vel interdum leviter dilute 
luteum, cristis interdum pnrpureo-maculatis, 30—33 mm. longum, 2 ad 
272 cm. latum. Columna recta, inferne leviter attenuata, semiteres, nntice 
canaliculata, alba, 12 — 14 mm. longa. Anthera alba vel leviter flavescens, 
valde convexa, subtiliter puberula et verruculosa. Capsola ignota. 

Habitat in arboribus ad Moro Qneimado prov. ignota: Pinel; in 
prov. Rio de Janeiro loco accurato baud indicato: Olaziou n. 14292. 7. MILTONIA CANDIDA Lindl. pseudobulbis majus- 
culis, ovato-oblongis, valde compressis ancipitibusque, juniori- 
bus basi vaginis paucis distichis magnis foliaceis vestitis, 
vetustioribus glabris, apice diphyllis; foliis majusculis, satis 
coriaceis, lineari-oblanceolatis, acutis, inferne longe attenuatis; 
pedunculo communi erecto vel ascendente, robustiusculo, foliis 
satis longiore, inferne vaginis paucis breviusculis tenuiter 
merabranaceis remotissimis acutisque vestito, superne laxius- 
cnle 3 — 5-floro; bracteis scariosis, anguste triangularibus, 
acutis, ovario multo brevioribus; floribus majusculis, longius- 
cule pedicellatis, segmentis membranaceis, patentissimis; sepalis 
subaequilongis, anguste oblongis, subabrupte acutis, lateralibus 
basi brevissime connatis; petalis oblongis, abrupte acutis et 
minute apiculatis, tenuiter 7— 9-nervulosis, sepalo dorsali 
subaequilongis; labello pateuti, superne satis recurvo, usque 
ad basin libero, sepalis lateralibus satis breviore, sessili, late 
obovato-subrotundato, margine valde undulato, inferne circa 
columnam convoluto, utrinque glabro, disco inferne longius- 
cule 5— 7-lamellato, lamellis gracillimis, inaequalibus, leviter 
divergentibus; columna breviuscula, satis gracili, subtiliter 
puberula, superne late bialata, clinandrio profunde cucullato, 
membrana lata scariosa margine irregulariter dentata cincto. 

Miltonia Candida Lindl! in Bot. Regist. XXIV. Misc. 
n. 29 (1838), XXXI. sub tab. 8, Bert. Orch. tab. 21, Folia 
Orch., Milt. 4; Paxt. Mag. of Bot.