Skip to main content

Full text of "Systema naturae, per regna tria naturae ?secundum classes, ordines, genera, species cum characteribus, differentiis, synonymis, locis /Caroli a Linne? ..."

See other formats


C A R O L 2 A L I N N E 
i O ^ Q ^iP T7 7\./9r A 

N A T IJ R i 
ToM. I. Pars IL f ^dpag.53i?. 
I N S E C T A. '^J- i*^^(' ^^ t77/- 

CJC ^SS IS TF. In his fam parvis, atque tam imllis , 
(Juo- ratio ? quanta vis ! 
Quam inextricabilis perfeclio '. 

PilN. Xt. j. ANIMALCULA polypoda , Spiraculis lateralibus refpirantia, 
Cute oflea cataphrada ; Jntemis mobilibus fenforiis capi- 
tis inftruuntur. 

CORPUS horjia dividitur in Caput , Tnwcum, Jbdomen, 
Artus: 

CAPUT plerifque diffinaum , injlruitur OcuUs, Antenis, fse- 
piufque Ore; dcjUmtur Cerebro, Naribus, Auribus. 

, Oculi plerifque bini,abfque palpebris, fimplices aut compofl- 
ti , quibus vidsnt colores. 

Jlnteiinx bin3e,articulate,fenfu nobis ignoto, hmtfetace£,fi- 
liformes, moniliformes, clavatiS, capitatit! , fiUlles, peflinatie, 
harhata, corpore hreviores, longiores, mediocres. 

Palpi articulati, ori affixi, plerifque quatiior f. fex : articulis 

Os plerifque fub capite, quibusdaminpedtore; Rojro, Lahlo, 
Maxillistaxiivenis, Dentibus, Lingua, Falato ; nonnuliis 
os nullum. 

Stemmata vetticis punftatria elevatanitida. 

TRUNCUS, inter Caput & Abdomen, ped.^tus, Thoraceihpa. 
Dorjo, pollice Scutello, fubtus Peclore Sterncque. 

ABDOMEN Ventriculo, Intdiinis , Vifceribusq ue foetum, inci- 
funs 5 , annulatum , SpiracuUs porofis late"ribus pertufuni, 
fupra Tergo , lubrus l^entre, poHice Jno terminatum. M m AR- • ■ ' 53«^*' rs V ■ ,^ I N S E C T A. O 

ARTUS funt Gi«rfa , Peies , plurimifque y^/* • 

Cauda abd >men terminans, efl; vel £olitimrjicorms; fimplex 
i.arnmi forcipe, I'una, Sera, Chela f. ylcuUo fimpiici f. 
comporito, laevi f. feirato. 

/>*■(/« IVuuci Femoribus, Tihiis, Plantat Tjr,/Fs, Digiti.s Un- 
fwbui; Manus (a,.-/j) nonnullis, fmiplex Pollicemobili; 
Polieriores pro ufu cuiforii, /a-atorii , nataiorii. 

A'a dus f. quatuor, funt vel plana , plicatiles, enai? pateit- 
tes, incumbentes, defiexx f. revtrjx, deniata , caudata re- 
ticulate maculis, fafciis , jiri^Js , linei': , punais piclx f. 
Jtigmeitibus notdtx, ocM-, orn;U3e,idque velin p> imoribus vel 
Jecundarns, tam in paginafuperiore, qum\ inferiore. 

Elytra (alae fuperiores) cruft;icea bina, fajpius mobilia , truncata, 
Jpmoja, ferrita: fcabra , Jlriata , porcata, fulcata , punclata, 
tepntia alas interiores. Hemelytra niedia quafi alas inter& 

Halteres fub alis dipterorum ex petiolo capitati. 
SEXUS Mas & Femina generant Perfedta. 
Neutra no:inullis focietate fcederatis. 

METAMORPHOSfS plurimis triplex , mutanda flrudlura 
exufis ovi tunicis, una poft alteram. 

OvuM fub minima mole veficaria excluditur, 

Larva CEruca) fucc ,.fa, mollior, major, aptera, fte -ilis. tardior, 
apoda laepe, fsepeque polypoda, vorax alimento proprio. 

PuFA (N/mpha) uccior, coardata , durior, nuda?. fo'liculata 
laepeabtque ore, quae vel tedata i. 2. 3. veljpoda +. 5. 

1. Completa onmibus partibus agilis.CAranea, Acarus, Onifcus.; 

2. .Sem.ccmpleta folis alarum rudimentis. (Gryllu'.- , 'Cicida Ci- 

niex , Libellula , Epliemera. ) ' ' 

Z. Inc.vnpkt.i aXh pedibusque immobilis. ( Apis , Formica 
1/piila.) c ■> , 

4. Oht.Sid iliorace abdomineque diftinfto corticata : ( Lepi- 
doptcri) eaque veiuuda, velioliiculata. 

5. C(ar- V.rlofitas, pr^Jintisf.cidi calamitas artis Inf.aorun, ut pau:il,quium Vciaiium. INSECTA. 53S 

5. Coarc?afa intta globum. (Mufca, Oearus.) 

Imaoo revelata,declarata, perfeda geiierans , agiUs , auten- 

nis inftrufta. 
triplex itaque liruaura & cognitio ejusdem animalis. 

HJEC Muta, nifi alio proprio inftrumento foiiora; Sunb, ftrido- 
rem athenslicec percipiant; P/wvuibiqueplantarumfpecie- 
bus.fed ob patentiorem libi regionem inoibe pauciora: Tro- 
pica^ArHicaSz hodieignota Antaraica; iinpula demum Mi- 
mma annua exceptisaquaticis,fed univeria maximaemolis 
ammantia,eitedtuque paritermaxima, fedmagisocculto ma- 
gifque difperfo , ideoque miaus coercendo ; totidem etemm 
funtJNatursannui mmiitri, propriis negotiisperagendis prae- 
hxi.quotmuniis fufficiant,proportionem inter plantas fervan 
do, erronea, fuperflua, mortua, putrida confumeiido, aUis de- 
mum, imprimis avibus, ia alimentum cedendo. 

HABITANT infeda in iis tantum planti.'! , e quibus viditant 
(non mquibus), occurruut, unde fapiusnomina Trivialia 
optima, ut ars cum Pohtia natune combiuetur; aliis al-a 
muneribus prsJixa praeparant, purgant, delt/uunt necef- 
faria. 

ENTOMOLOGI praeftantiores figuris, proprietatibus , attribu- 
tis inciaruere. 

Vetcres Mouptus, AlJrorandus , Jonjlonus. 

Metamorpholii Gxdart, Alaiana, Albinus, Fnjcn, Rxjel! 
^Vilkes, Ammiral, Harris. 

Philofophi Swammerdam, Reaumur! De Geer, Bonnet. 

Iconographi Clerck (♦), Hxfnagel, Brad!£us, Robert, Peti 
ver, Schafer. 

Defcriptores Rajus, Fauna f^ecicuQedit. 2. Holm. 1761. oci. 
Mufeum Regina. Holm. 1^64. 

Monographi Lifter, Sckxfer, Cierck. 

<e , Poda, Suli 

M m 2 OR ^yAematici Syflema natura , Toda , Sultier , Geoffrc r , Scopcli, 
Gronovius. C |Clercku Kones mfeftorum. pukherrimum opus, guod etiammm mdiit orhis 
hteratus. A.aJ. Heg._Scieut. Holmenf. hoc ab interitu vlhdicavlt 

ueIcnpuone»j/.tfrt«runi dedi inFawia fvtcica, Amaenit. acadtm. d Mi.-f-o Rt~ 
gtiie. 53<5 I N S E C T A. 

ORDINES Jnfeftorum ab Alis defumfi. 

.. 5 Superioresi cruilaceae futura reSta. ■ Coleopteya f. 

rAlae 4 ^ (^femicrulbceae incnmheatcs.Herniptera a. 

r rirabricatae fquaniis - Lepidoptera 3. 

"i Omnes > membranacese finermi Neuroptera 4. 

taculeato Hymetiopteras. 

' Alffi a , Halteres loco pofticarum - - - Diptcra 6. 

^Alae o f. abfque. Alis & Elytris - - Aptera 7. CHA ^M^/o «e j&^ff kgentes, 
quoniam in bis fpeifinnt multa 
etiam relatd fajiidio damnent , 
cum in contemplatione natiira 
nil pojjit videri juper-mcansum. 

PUn. CHARACTERESINSECTORUM. 537 

CHARACTERES INSECTORUM. 

I. COLEOPTERA. 

* Antennis clavatls fxirorfum incraiJath. 

189. Scarab^us y/m«!'r^ clava lifliii. 7 ;///.? anticse denfaf». 

190. LuCANus Aucima clavacomprefla : latere laticre 1 ffili. 

191. DERaiisSTES Antentia clava pertoliata.- Caput inflexum 

lub thorace ViX marginaro. 

193. HisxER Antmite clava folida. Caput retraitile intra 

thoracem. 
195. Byrrhus Antenng clava folida, ovata. 

194. Gyrinus Anttntiis rigiduls. Oculi quatuor. 
»03. Attelabxjs Caput poftice attenuatum. 

aoa. CuRcuLro Ar.tnma infidrntes Roftro corneo. 

195. SiLFHA Thorax Elytraque marginata. 

198. CocciHELLA Jntenme clava obtufa. Palpi clava truncata. 

* * Antemis f.liformihus, 

401. Bruchus ^«/^-nn^ filiformes, extrorfum .craffiores. 
197. Cassida Corpus ovatum. FAytra marginata. Caput 
tedtum clypeo. 

192. Ptinus Thorax caput recipiens. Antenna articulis 

ultimis longioribus. 

199. Chrysomela Corf «s ovatum , immarginatum. 

Boo. HisPA Antenn^ porreftae, ap^roximatae, fufiforme». 

215. Melob TAoriJ.rfubrotundus.Clip«fgibbum,intlexum. 

214- Tenebrio Thorax marginatus. Cafut exfertum. Cor- 

pus oblongum. 
207. Lampyris Elytra flexilia. Thoracis clypeus caput obum- 

braus recipienfque. 
ii<5. MoRDEiLA Lam/r<g ad bafin abdominis. Caput inflexuia 
*t7. STAPHYLiNusfi/yrradimidiata alas tegentia. Fejicula; ziu- 
pra caudam exerendae. 

* * • Antennis feiaceis. 

«04, Cerambyx Tl^wiTx lateribus mucronato-callofus. 
S05. Leftura Elytra apice attenuata. Thorax teretiufculus. 
M m 3 ao s. Cah- _ 

GeB«ra Naturalia Auaorum, metamorphofi demonjlranda , vitamSctentix 

largiurtiir. 
Gtntra Falfa TyTOnnm , ex luhrico principio deduS-i totidemfcttidiJpmiS 

ulcerihus ar(ein pukherrimam commacukrunf. 533 CHARACTERES INSECTORUM. 

208. Cantharis Elytra flexilia- Ahdomen lateribus plicato- 

papillorum. 
flop. Elathr Pe"to\.is nuicro e poro abdomlnJs refiliens. 

210. CiciNDELA Maxdla exfertae, deutatae. OculimommxiW. 

211. BurRE.xrs Cj/?«nntra thoracem retndum, 
312. Uytiscu.'; ^/<^>^'* poltici ciliati natatorii. 

213. Carabus Thorax obcordatus, poftice truncatus. 

206. Nkcydalis Flynra dimidiata ; alis mAb. 

aib. FoRFicuLA 'E/yiJ-idimidiata.-alistedtis. 'raarfaforcipata, 

11. HEMIPTERA. 

219. Blatta Os maxillofum, AU coriacese, planse. Pe- 

dc' curforii. 

220. Mantis Os maxiilofum. P<?i«antici ferrati : uneue 

unico. 

221. Gryllus 0,5 maxillofum. /'frfw poliici faltatorii 

222. FuLOORA Rojlrum inflexum. Front produda, inanis. 

ytnt^nnif, capitatas. 
1433. CiCADA Rfrum inflexum, Fedes poftici faltatorii. 

224. ^OTOMECTA/(;o>ttm inflcxum. Pedes poltici natatorii 

Cciliati). 

225. Nepa Rojlrum inflexum. Pede^ antici cheliferi, ♦; 
S2(S. CiMHX Alo/^rum inflexum. P^-ff.?/ curforii. 

227. ArHis Roftrum inflexum. Abdomen bicorne. 

228. Chermes /Jq/^ram peftorale. /"1?//« poftici faltatorii 

229. Coccus Rojhum pedorale. Abdomen poftice fetofum 

maribus. 
S30. Thrips Rojlrum obfoletum- Alx incumbentes abdo- 
mini reflexili, 

III. LEPIDOPTERA. 

«31. Paptlio Antenn£ extrorfum craiTiores. Al/e ereaae. 
232. SrniNX Antema medio cr^iliores. 
»33. Phal^na Anteima introrfum craflTiofes. 

IV. NEIJROPTERA. 

«4. LiBBLLA Caudj forcipata. Os multi-maxillofum. AU 
extenfse. »35t ? CHARACTERES INSECTORUM. 539 «35. ErHEMERA CaudaCetis 2. f.s.Oicdentulum. Al<eerc&x. 
238. Myrmeleon Cau^a forcipata.Ojbidentatum, v^/(C dcflexae, 

236. Phryganea C'a;/^j fimplex, Os edentulum. y//^deflex3e. 

237. Hemerojjiiis Caiida fimplex O^ bidenratum. jl£ deflex». 
289. Panorpa Cauda chelata. Os roflratum. ^ltt incum- 

bentes. 
E40. RArBiDiA Cdtida filo i, O/ bidentatum. Jlie deflexae.' V. HYMENOPTERA. 

841 CynipS ./^ca/fas fpiralis! 

243. Tenthredo Aculeus ferratus ! bivalvis. 

343. Srex ^n//f«( ferratus fub aMomiw// fpina terminali, 

244. lOHNEUMON Aculeus exfertus ! triplex. 

S45. SrHEX Jlcukus punftorius. Ala plans. Os elingue 

246. Chrysis Aculeui pundorius, Abdomen fubtus forni- 

catum, 

247. Vespa Aculus punftorius. 
248- Apis AcuUus pifnaorius. 
249. FoRMiCA Aculeus obfoletus. 
350. MuTiLLA Aculeus pundorius. Alie fupcpne? plicatae! 
Liniiua !r.fi"xa! 
Altf ncutiis nullae! 
Ala neutris nullae. VI. DIPTERA. 251. Oestrus 

252. TlPULA 

253. MuSCA 
354. Tabanus 

355- CULEX 

255. Empis 

357, CONOPS 
258- AsiLUS 
259. BOMBYLIUS 
26,-. HlPPOBOSCA Os chufum f. nuUum. 

Os labiis lateralibus, Palpi quatuor. 

Os probofcide edcntuium. 

Os probofcide dentibufque conniventibus, 

Os roflro nutante fiphoniformi. 5rem»Mm o. 

Or rollro inflcxo. 

Os Todro porrefto gcniculato. 

Os rofiro pori edo fubulato. 

Ox roitro porrefto fetaceo. 

Os roftro fubnutaate breviffimo. Summatao. VII. APTERA. 

Pedibusfex; Capite » Thorace difcreto. t6i. Lbfisma 
26a. Podura Cauda fetis exfertis. 

Caudu bifurca infloxa faltatrix. 

Os maxiili.s duabus. 

M m 4 »64. P«- 540 CHARACTERES INSECTORUM. 

s54. Pedtculus Os aciileo exferendo. 

S65, PuLEX Os roltroinflexocum aculeo. PedesMtatorih 

** Pcdihns 8-14, Capite Thoraceque unitli. 

S.66. AcARus Oculi 2. Pedes 8. Palpi. 

3<57. PhalansiumOcuU 4. Pedes g. Palpi chelati, , 

s68. Aranea Oculi 8. Pedes 8. Palpi clavati. 

569. ScoRPio Oculi 8. Pedes 8. Palpi chelati. 

570. Cancer Oculi 2. Pedes 10: prinio chelato. 
^^1. MoNocuLus Oculi 2. Pedes la.-decem chelatis. ' 
«72. Oniscus Oculi s. Pedes 14. 

* * * Pedilus pluribus. Capite a Thorace difcreto. 

073. ScoLOPENDRA Corpus liiieare. 

074. JuLws Corpus fubcyliQdricum. I. co- Jn novafert animus nmtatas dicereformas 

corpora. INSECTA COLEOPTERA. Scarabius. 541 

I. C O L E O F T E R A._ 

Elytra alas tegentia. 

I H9'SCARABJElJS.Antenna clavatae capitulofiffili 
Tibia anticae faepius dentatae. 

• Thorace comuto. 

Hercules. i. S.rcute]latus,thoraciscornuincurvomaximo:fubtus 
barbato unidentato , capitis recurvato ; fupramulti 
dentato. Muf. Lud. Vlr. 3. * Gron. looph. 412. 

Marcgr. braf. js^y. f. £. 

Jonjl iiif. t. 16. f. I. 

Oiear. : uf. t. \6.f. i, 

Pct. gax- t. 70. f I. 

GreU'. muf. id. 

Ruif.fcatab. r. t. A. f. 7. inf. 4. p. 4S. t. s- f, 3. 

Eitw. av. t. ^^4, 

Habitat in America : Bra/tlia. 

Gideon. s. S. fcutellatus,thoraciscornuiucurvomaximofubtu« 
laevi apice bifido, capitis recurvato fupra uoidenta- 
to. Gron. x^ooph. 41 j. 

Ediv. uv. t. 40. 

Swamm. Hbl. t. ^o. f 2. 

Rtzf. jcar. 1. 1. A.f. s- 

Habiiat in Indiis. 

Utrum hic fexu aut fpecie a priore differat, non dum 
conjlitit. 

Adaeon. 3. S. fcutellatus, thoracebicorni,capitiscomuunidenta- 
to ; apice \AMo.J\1uf.Lud. Ulr.4.*Groiu xooph.417. 
Marcgr. braf. 246. Enema. 
Mir. fuv. t. 72. 
Hoffn. piS. I. t. j. in medio. 
Pct. ga^. t. is. f. 12. 
Olear. muf. t. iC.f. 2. 
Rcef.fear. i. t. A. f. 2. 
Swmm. libl. t, 30. f. 4, 

M m 5 Habi- 

Scarabaeornm Larvce vivunt tranqu.iilcK fub tem; harum pbit«'£(£jma ie' 
UUmtUT & eo pajcuntur. 54a INSECTA COLEOPTERA. Scarabaeus. 

Hahitat in America. 

Maxinius omnium inftciorwn cognitorum exceptisCan- 
cris Monoculifque... Thorax antice cornibus i coni- 
cis. Capitis labium emarfiinatim f. btdentatum, 
Cornu capitis apice bifdo £? dentefupra bqjin. 

Simfon. 4. S. fcuteIIatus,thoraceb;corni, capitiscornuapicetan- 
tumbifurcato, labiodenticulato. />//(/^ L. U.x-* 

Sloan. jam. 2, p. 20S. t- ^j7- f. 4, ,r. 

Brown. jam. 42 s. t. 4j.f. 6. Scarabaeus 4. 

Habitat in America. 

Os der.tihut prominens. Comua Tknracis lanceohta, 
Simillimus S. A^eoni, fedq-tad-uplominor. Cor^pviS 
fuprn l£ve, pictum, Thoracis Cornua povrcFlnJan- 
ceolata, capite non longiora. CTtput antice bidenta- 
tum. Cornu capitis Thorace hreviua , apice bifidum ; 
pneterea ad dor/i hujus bafin tnnutiffmum pwiQum 
elevjtum ( an itaque pracedfntii mas ? } Os cin^uui 
dentibus plurimiSf prominentibus. 

Tityus. 5-S. fcutellatus.thoracetricorni intcrmedio maximo fim- 
pliciffimo, capitis cornu recurvato fimpliciffimo. 
Amxn. acad. 6. p. jr/r. n. i. 

Gron. looph. Scarabaeus thorace tricorni laivi : inter- 
medio maximo incurvo fubtus barbato : capitis 
cornu maximo recurvo. Tab. 14. f. s. 

Habitat in America feptentrionaii. 

Simillimus Sc, Herculi,fed parvus. 

Atlas. 6i S. (cutellatus, thorace tricorni-- antico breviflimo, ca- 
pitis cornu adfcendente. Muf. Lud. Ulr. 6. * 
Marcgr. braf. 247. f. i. 
Edxv. av. los. t. los. f. i. 
Olear. vnif. t. iC.f. j. 
tet. gax. t. 40. f. 8. an. t. 14. f. 12? 
Merian. furin. in titulo F. G. 
Swamm. bibl. t. jo. /. j. 
Sultx- inf. t. I, f. I. 
Habitat in America. 

Alci^us. 7. S. fcutellatus.thoracetricomi: intermedioIons;iore, 
capite mutico, elytris uniltriatis. M. L. U. 7. * 
Pct. gax.. t. 24. f 10. 
Rxf inf. 2.fcar. i. t. A. f C. 
fjabitat vi America /ir^ffizf rfc/tj/i £? auftrali. 

Simii- INSECTA COLEOPTERA. Scarabaciis. 543 

SimiHimus S. naficorni, Jed triplo mjjor , tibiis anticis 
quinqueiicntatis. 

Molos- 8. S. exfcutellatus, thorace retufo bidentato iitrinque 
fus. impreffo, clypeo unicorni lunato integro, ely- 

tris laevibus. Muf. Lud. Ulr. ii. " Jmati. acad. 
6. p. i'jl. * 
Habitat in Cliina , ubi officinalis. 
Sexus alter caret capitis corm u dentihus pnrrrflis 
tlioracif. Variat cornu (3 dentibus hrevioribus. Fe- 
mora ovata. Latus thoracif utrinque punSo im- 
pnfo. 

Typhceus. 9. S. fcutellatus , thorace tricorni: intermedio minore, 
lateralibus porredtis longitudine capitis, capite 
mutico. Muf. Lud. Ulr. s. * Gron. \ooph. 42^. 

Mnufj.inf. rj-.j./. j.Tauroceros. 

Ra). inf. 103- Scarabaeus ovinus 2. 

Frifch. inf, 4. t. 8. 

Geof. parif. t. p. 72. t. r. f. ^. 

Habiiat in Anglia , Hifpania. Osbeck. 

Corpus magnitudine S. jlercorarii., atrum. Caputangu- 
Jium , muticum , depreffum , lateribus viHofum. An- 
tennae capitulo fubgrijeo. Tliorax flal>er Spinis 
tribus: lateralibusi porreHis , acutii , lon^itudine ca- 
pitis ; imerwediabreviore, erefliore. 'Elytta flriata. 
■ Sexus alter loco fpinarum gerit tantum rudimenta 
truncata. Tibis admodum pilojit. 

lunari?. lo. S. exfcutellatus , thoracc bicorni: intermcdio obtufo 
bifido , capitis cornu eredo , clypeo emarginato. 
Fn. jvec. j/p. * Scop. carn. 22. Gron. "^ooph.^ss-* 

Laun. Jvec. i. p. S4f. Scarabaeus thorace fubmutico, 
capite iuiiato : curniculo emargmato. 

Pet. gaz. t. ss. / 4. 

Fiifch. ini'. 4. t. 7. 

Rxf. infi.fcar. 1. 1. B. f. .;. 

G:offr. parif. /• p- sx. n. 1 . 

Schgfj'.fcarab. t. s-f. i,', S- 

Habitat in Europa. 

Stxus varietas 'Fhorace retuf» laxi absque ccrnicuUs 
thoracinis, ifuare difficilius primum digrafcitur. Om- 
nibus Thorax linea exaratus. Clypeus lunaris , emar- 
r.inatuf lantum. 

II. S. §44 INSECTA COLEOPTERA. Scarabau& 

cylindri- ii. S. fcutellatus, thorace antice truucato qmnqueden- 
cus tato, capite antice cornucredto, corpore cylin- 

drico. Fn. fvjc. sso. * 
Hahitat iii Eurripa. 
Scutellum minutum. 

* * Tlwrace inermi , capite eornuto. 

fcllobus. 12. S. fcutellatus, thorace prominente bilobo , capitis 
cornu fimplici, elytris ftriatis. 

Gron. ipoph. 414. t. 14. f. i , 2. 

Swammerd. hihl. t. jo. /. s- 

Edw. ai'. los- t. ios-f_ ^. 

Habitat in Europa aujlrali. 

Simillitnus S. na/icomi, piceuf. Thorax antice exfer- 
tus, longitudine capitis, bifidus, ohtuiuf, dorfn gla- 
ber. Labium fup.rius denticulatiim. Cornu ad- 
fcendens, comprejjitm , JmpLicijfunum ; fuhtus non 
pilofus ejl. 

Uocifer. 13. S. exfcuteliatus violaceus, capite cornu angulato, 
thorace inaequali, elytris fulcatis. 
Margr. braf. 247. Taurus. 
Voct. coleoptr. 2. t. i. f. /, 2. Lancifer violaceus. 
Habitat in Brafilia. 

Rhinoce- 14. S. fcutellatus thorace inermi, capite cornufimpli- 
ros ci, ciypeo bifido, elytris pundtatis. M. L. U.io* 

Pet. gax. t. 44. f. !).Bt. 100. f. s. 

Rizffcarah. 1. 1. J.f. 7. 

Barr. ic. t. 16 ^. 

Hahitat in Afia. 

Similis S. nqficorni, fed duplo major. Cornu capitis 
hqfi non compre[]a,fed deprejfa. Corpus piceum, 
fuhtus hirfutum. Sexus alter Thorace excavato no ■ 
tatus. 

naficor- 15. S. fcutellatus, thoraceprominentia triplici, capitis 
nis. cornu incurvato , antennis heptaphyllis. Faun. 

fvec. S7«. Scop. carti. 14. 
JVIouff. inf. ss. 

Imperat. nat. 924. f i , 2. S 92S. f. S , 4- 
HiZffn- piR. t. is.f. antepenuh. 
Ohar. muf. 27. t. ic. f. ^. 
facob. muf. i. S. s. Jgnjl. JNSECTA COLEOPTERA. Scarabsus. 545 

Jonfl. inf. t. is- /. 2. 
Swamrnerd. bibl. t. ^7./. z, 2, 

lixf. inf. 2. fcar. i- t. y. f. s, 10. )§ 
Geoffr. parif. i. p. 6s. n. i. 
Habitat in Europas vaporarii.t, 
Femina Thcract: rotundato , vix retufo , minime coT' 
mto, 

ferolinus. r<5.S.exfcutelIatus, thorace retufo, capite ovali inte- 
gro unicorni, elytris ftriatis. 

Habitat in Carolina. D. Garden. 

Corpas crajfitie pnlUcis, gibbum, obtufum, atvttm. 
Cipitis clypeus femiovalis. Cornu breviJ]imo,ereEio. 
Thorax antice reiufus, lateribus, magix cum foveola 
pojlice; fupra linea a.ntice excavata. Elytra abdo- 
mine paulo breriera , ^ibba Jiriis 7 punctati/: qua- 
rum trcffuturit: proxiv.a funt pojiice profundiores , 
cipcreo repletiS- Femora ovata : intermedia remo- 
tijjuna. Tibiae 2, truncata, angulis ciliata. Si- 
milisjtatura Molvjfo. 

Mimas. 17. S. exfcutellatus, thorace inermi retufo angulato, 
capite obfolete bicorni, elytris inauratis ftriatis! 
Muf. I.ud. Ulr. rj. * 
Viit. coleopt. 4. t. /./. 4. copris viridis fplendens, 
KxJ. fcarab. i. p. 20. /. B. f. i. 
Habitat in America meridionali. 

facer. is. S. exfcutellatus.clypeo fexdentato, thoraceinermi 
crenulato. tibiis poaicis ciliatis, vertice fubbiden- 
tato. Muf Lud. Ulr. /.?. » Jmxn. acai. 6. t. ^ f 170. 

Ot^-^.-A. zw.j-7. Scarabaeus laevis, thorace inermi, 
capite antice fexdentato. 

Lcef.it. 20. Scarabi^uspilulariusniger, clypeoanti- 
ce ferrato, elytris nebulofe maculatis fubmolli- 
bu.s planiufculis. 

Habitat in i?J?ypto,Mauritania, Italia, Hifpania,GalL 

tomuum rudtmenta in mare. Tboracis latera marfii- 
ne cbfokte crcnuhta S ciliata. Femora pclHcdfa- 
pius dnte cbtufo notata. Inter oculos punHa ioro. 
minula. 

Hic in columnis antiquis Roma exfulptus ahJEsyptiis. 

^idymus i9.S.fcuteIlatus,thoraceinermifomiIaexarato, capite 
tricufpidi , elytris ftriatis. A uf. Lud. Ulr. 14. 

(irem 54<S INSECTA COLEOPTERA. Scarabaeus 

Gron, xooph. 420. 

fit. ^az. t. 2 7. f. 7. 
Hahiiat in America 
Stxus alur mucronem parvum hahet in antica thoraci:'. 

valgus. 20. S. exfcutellatus,thoi;acemutico,capitecornuto,fe- 
monbus fecundi paris remotis. MuJ.Lui.Ulr. i<. 
Fet. gaz. t. 27. f. 8. 
Hahitat w Anierica. 
Elytra brevia. Digid magir hirfuti , quam in rdiquis. 

Infpaiius. si. S.exfcutelIatus,thoracemutico, clypeo cornuto 
emarginato, elytris ftriatis, femoribus fecundis re- 
motiflimis. Muf. Lud. Ulr. 12.* 

Pet gan ij. t. s.f. 4. Rhinoceros lufitanicus niger 
fplendens, vaginis /triatis. ^ 

Ritj. inj fcar. i.t.B.f. 2? 

Hahitat in Hifp^nia, Lufitania, Barbaria- 

Simtlhmus \ lu„ayi , fd ma,or; Thorax tranfverfe 
rnujus alfque Jmbus , nec linea exaratus. avpd 
emarginatura convenit , qua ambo difcunt a S. 

jyio.ojjo, 

cai:nifex.2a.S exfcutellatus, thorace inermi plano angulato 
fcabro, capitis cornu inflexo, corpore snco. 

Catesb. car. j. p. rz. t. 11. f ult. Scarabaeus pilula- 
rius americanus. 

Gron. xpoph. 4S0. 

Ptt. gai. t. 27. f. 8. 

Broun. jam. 42S. t. 4^. f. s. 

Hubitat in Carolina D. Garden; formatam e Jiercore 
pUuLam conjunftis virihus per toam ajlatem volvunc 
volutantque,aiamnonfuam, ufqu^in Joveam dMr- 
minatam , uti f pilularis. 

Corpus S. Jlercorario brevius , latum , d^prelYum , 
^neum.Capntclypco integro , femiovali , pnjhicecor- 
nuto: Conm m fexu altcro obfoietum . in aluro lon- 
SUudmethoracis, incurvatum, nigrum, Uve. Tho- 
rax depreUus planui, auratw. fcak-r plan^tie fub- 
tnpona p.JUce in anguLs duos ( Mari^-) excur- 
rente. tlytra c^ruUo - <snea , lcabra, multwHciier 
Jtriata , ubdomme patdo hreviora. Femora lata 
anea, oi-.ra. Tibiae nigrj;. Pahm d,gitii j, quo- 
ium 2 JixiJ.fohwigues; terttusarticulatuslogior. 

«3- S. J INSECTA COLEOPTERA, Scarabseus. 547 

granarius.23. S. fcutellatusniger, thoraceinermi: clypeotuber- 
culato,elytrisfubftriatis marginepoflico teftaceis, 
Habitat in £uropa, 
Magnitudo Seminis Tritici. Clypeus tuhrcuJo folitario. 

iiucJiicor- 34. S. exfcutellatus, thorace inermi rotundato ,occipite 
nis. fpina eredta armato. Fn.jv-c. ssi. * 

It.g0tl.4r. Scarabaeuscapitethoracequeatroopaco, 

elytris cinereis nigro nebulofis. 
Haj. inf. 108. n. 12. 
Schaff. zysx. t. s.f. 9 ■ • is. 
Geoffr. parif. i. p. 89. n. j. 
Bcef. inf.fcar. t. A. f. 4. 
Gron. xpoph, 4S4. 
Hauitat itt Europa. 
Ftmina tantum a tergo cornuta ; Mas muticus. 

Vacca. 25. S. exfcutellattis , thorace incrmi retufo, occipite fpi- 
na geniina ereda. 

Habitat tn Gallia aujlrali. D. Gouan. Boruffia. J. C, 
Fabricius, 

Similtimus S. nuchicnrni Thorace aneo , FAytris fufcis : 
aiomis fufcis ,• fd differt Thorace antice retufoz 
nedio prominulo fubemarginato ; Capitis occipitenon 
f^pinnunicalonga, fed 2 hrevihut, erectis, nonnihil 
difiantibus. 

Taurus. 25. S. exfcutellatus , thorace inermi, occipite cornibus 

binis reclinatis. 
Scop. carn. 2s. Scarabseus illyricus. 
Schaff.fcar. 17 ss, t. j. f. 7, 8. 
Scbribir. inf. i.f. c , 6,7. Scarabaeus Taur«/ Cjjpite 

cornibus duobus lunatis lateralibus. 
HaUtat in Germania. Schaff. Schreher. , in Gallia. 

Gouin. 
Simillimus .S: nuchicorni, fed Spina f. Cornua fiUfor- 

mia, dijl.mia, arcuata, thoraci fere mcumbentia, 

Bifon. 27. S. exfcutellatus,thoraceanticemucroaato, vertice 
capitis cornibus binis lunaribus. 
Hahitat in Gallia aujlrali. D. Gouan. 
Cor^usatruw, S. JUrcorario minus. Caput remiova- 
le, ma,gme elevato fafciolaque elemta,,cui in/uient 
Cornuai, dijlantia, incurva, ereHtufcula, capite 
longwra. Thorax lavit , amids valiie retufus, fw 

pra 548 INSECTA COLEOPTERA. Scarabsus. 

pra antrorfum exieitf irt mucronem ohtujiufculum, 
Inngitudine capitis ,■ adfcutdli locum in thorace piin- 
Ba 2 imprejfa. Elycra Jiriata , fere breviora Ab- 
domine Judtur ferrugineo - pubefcente. Antennae cla- 
va feirugittea. 

fubterra-s8. S. exfcutellatus , thoraceinermiglabro,capitetuber- 

neus. cul!s tribiis, elytris (triis crenatis. tn.fvec. ^S2.* 

Gadd.fatag. 76. Scarabasus niger, capitisclypeolu- 

nato tribu.s tuberculis uotato. 
Suli\. mf. t. I. f. 2. 
Habitat in Europa. 

erraticuj. 29. S. thorace inermi iaevi , capite tuberculo uaico, 
elytr:s teftaceis. Fn. fvjc. ^s s- '^ 
Habitat in Europa , Jorte S in Indja. 

maurus. 30, S. fcutellatus, thorace inermi, capite mucronibus 
tribus , corpore violaceo , abdomine teftaceo. 

Habitat in Mauritania. Cl. Aljlroimr. 

OhlongW! , v:ridi-citi uleuf , Abdomen fordide lutefcens, 
villofum. Therax convexus ,• mucrones 3 tranjverji 
in antica cap.tii. 

Foffor. 31. S. fcutellatus, thorace inermifubretufccapiietuber- 
culis tribus: mediofubcornuto. Faun.fvec. sS4-'^ 
Geoffr. parif. i. p. 82. n, 20. 

Faun.fvec. ^sa. Scarabaeus ovatus ater glaber. 

Habitat sn Europae collibus. 

fimeta- 32, S, fcutellatus , thorace inermi, capite tuberculato, 

rius. elytris rubris , corpore nigro. Fn.fvec. s»s. * Geojfr. 

parif. i. p. si.n. is. Scop. carn. 20, 21. ' 

Faun.fvec, i. p. sss. Scarabaeus capite thoraceque 

nigro. antennis elytriique rubris. 
Schaff: 17SS. t. s. /. 17 , js , 19. 
Frifch. inf.4. t. i9.f. s. 
Roef. inf. 2. fcarab. t. /1. f. s. 
13. Scarabaeus capite thoracequenigroglabro,elytris 

grifeis, pedibus pallidis. It. xi. 41. 
Uddin. d'Jj: /;. 2. 
Habitat in Euroi^ae Jiercoratis. 
li.ejnor- 33. S. fcmellatus, thorace inermi, capite tuberculato, 
rhoidaiis. elytris aplCS rubris. Fn.fvec. zsij. 

Faun. INSECTA COLEOPTERA. Scarabgeus- 549 

Faun. fvec. z. p. ^ss, Scarabaeus ater , elytrls po 

itice ferrugitieis , pedibus rufis. 
H^itat in Europs fungis ^ pucridis. 

confpur- 34. S. fcutellatus, thorace inermi, marginibus latera- 
catus. libus albidis, capite tuberculato, elytris iividis 
, , nigro maculatis. Fn.fvec. j,f 7. * 

> ' ' Habicat in Euro]^s Jtercotatis primo vere. 

marianus. 35. S. fcutellatus, capite tuberculato, elytris laevibus 
glaucis fufco pundatis. 

Habitat in Carolina. D. Garden. 

Magnitudo Luc Cervi. Cai^at fubovatum , integrum, 
nigrum : vertice tuberculo brevijfimo. Thorax glau- 
co-fufcus, convexus, aqualis, marginatus., adiper- 
fus punSts excavjti.s obfoletis. Scutellum Uve. 
Elytra cotore S. Hrculis f glauca , temere adfperfa 
punclis iiigro -fufcis inaqualibus , non Jlriata ,lonpJ- 
tudine abdominis. Abdoraen tf Feniora farugi- 
nea. Pedes nigri. Fcmora pojlice ciliata. 

* * * Mutici capite £? tkorace inermi. 

Gigas. 26. S. thorace inermi retufo, capite inermi fupramargi- 
neque angulato. Muf. Lud. Ulr, ic. * 
Habttat in iEgypto. 
Magnitudinis prima , ater. 

fcaber. 37. S. fcutellatus muticus , thorace elytrisque antice 
fcabris. AM. Lud. Ulr. 17, • 
Habitat in India. 

Magniudo dupla S. nqftcornis. Caput angtdatum, re' 
s ' tufum punBo in mecUo prominido. 

laticollis. 38. S. exfcutellatus muticus uiger, clypeo fexdenta- 
to, elytris fulcatis. 
Habitat in China, 

Corpvs S. facro /imillimum, fed ^f minus. Clypeus 
fexdentatus abfque eorm ruiimento. Oculi dimidii 
fupra S dimidii infra dypeum. Thorax fuborbicu- 
latus , valde convexus , lavis , toleoptrls latior. 
Eiytra fulcis feptem. 
longima- 39. S. muticus , pedibus anticig arcuatis longifliiiiis. 
uus Aluf. Lud. Ulr. is. * 

Nn HM' 55» INSECTA COLEOPTERA. Scarabaeus. 

Hahitat in India. 

Ihoracis margo crenulatut. Tibia antice longitudine 
corporis , ut in Ceramho longimano. Femora anticu 
in medio dente valido. Ungues quqji duplicati. 

pilula- 40,| S- exfcutellatus muticus niger opacus laevis , fubtus 
nu6. asneus, thorace poftico rotundato. M. L. U. jg.* 

Jrift. lih. s. c. 18. 

Plin. nat. ii. S4. Pilularius. 

Raj. inj, los. n, i. 

Catesh. car. j. t. ii. F. finiftra, 

Habitat in Italia , Hifpania ,• occupatuf quotidie Sify- 
fyphi inftar volvit globum ejlercore imprimis huma- 
no confeaum, fe f^pius fepties majorem , alter alte- 
rumve )uvat.Vide Lxjl.it. 2 0. 

Corpus magnitudine Q Jiatura S. ftercorarii f. S. ver- 
nalis: fupraatrum, opacv.m; Jubtus eneum. E!y- 
tra minime Jlriata aut punclata. Clyptus capitie 
ovatus , maxillis breviur. 

lchaEfteri. ^i. S.exfcutellatusniuticus,tiioracerotundato,c^ypeo 
emarginato, elytris triangulis, femoribus pofticis 
elongatis dentatis. Sch^ff. inj lysf!. t. s- /. ^o- 

Scop. carn. S4. Scarabaeus lon^ipes. 

Habitat in Germania. /. C. Sch^fferus. 

Corpus magnitudine S. horticolx , nigrum. Capitis 
clypeus rotundatus, emarginatw. Thorax comie- 
xus. Elytra bmna , pojiice coarBnta ^ihhnque, un- 
de ab^iomen quafi in fnuce iiit-r elytra £? pedes. 
Pedes pnftici admodum longi .- Femoritus fultus bqfi 
pojliceque dente; Tibiis curvatis. 

tlercora-4a. S. fcutellatus muticus afer glaber, elytris fulcatii, 
lius. capite rhombeo : vertice prominulo Fn. fvec. iS8? 

Geoffr. parif. r, p. yr. n. y. Scop. carn. 2C. 
Mcuff. inf. rsi. Scarabaeus ftercorarius, 
Ujl. mut. 17. f. 4. 

loqu. sso. n. 4. 
Frifch. itif. 4. t. ij.J, c. 
Raj. inf, 'jo. n. 7. U 74. n. r. 
Bauh. ballon. 212. f. ultim. 

Habitat in Emopz , America Kalm. Perforat tep- 
ram aridam fub ftacme, Acaris obnoxiits. Sufurr» 
volitante frequentiqut vejpertino indicat proximum 
ftrenum fore ditm, 43. S. INSECTA COLEOPTERA. Scarabaeus. 551 

vemalis, 43. S. fcutellatus muticus , elytris glabris laeviffinns, 

capitis clypeo rliombeo; vertice prcminulo. Fn. 

jvac. j,?;). Gcofr. parif. i. p. y. n. 10. 
Habitat in Europa. Trakitjlercora ovmm adforami- 

na , uti S. pilularius. 
Anteims huic nigra , Jierccrario ruhra. Corpus m- 

Sro-carulefcens. 

calcara-44. S. muticus, capite clypeato emarginato, femori- 
'us, bus poiticis dentatis. 

Habitat in jEgypto. 

Schrebe- 45. S. exfcuteliatus muticus aterglaber, elytrlsmacu- 
"• lis duabus temoribusque rubris. 

Habitat in Gerniauia. 

Coipusfere S. nuchicornis. Capitis clypfns integer 
ruga tranfverfa. Ttiorax gtbbu^ S fere rctujus. 
'Elytravix thorace longiora : macuia purpwai\:en.te 
ad hq/in , aitaque ad apicem mujore. Femora rubra. 

ovatus. 45. S. exfcutellatus muticus niger, clypeo emarginato, 
thorace fubaeneo, elytns abbrev.iitis. 
Habitat in Stercore Bovino Germani». IJ. Schreher. 
Simdiimus S. nuchicorni , jed magaitudine tantum 
oryXfS. 

amazo-47. S. muticus teftaceus , tliorace lituris duabus nigris , 
nus. elytrifquemargiae exteriore calloiufco. 

Hdb.tat Suriaanii. 

Corpusi^vv, ttjlaceum, S.Jlercorario dimidio mii:u<. 
Tliorax a tergo lineoiis duu.us, nigris , longitudina- 
hbus, thoracebrevioribtts. Elytr^ margine exteriore 
verfus pojieriora notatacalio fufco, ut inS.fionduno. 
&buIorus.48.S. fcutellatus muticus niger opacus tuberculis ru- 
gofts , antenuis bali piloiis. Fn. fvec. j>j. * 
Scop. carn. 2j. Scarabaeus rugofus. 
Habttat in Europ« terru juhtilofa. 

Chryfis. 49. S. fcutellatus muticus , fterno porredo, fcutelloelv- 
tris dimidio breviore. Muf.Lud. ulr. n. * 
Gron. ■x_toph. 4JS. t. r.r. f- s. 
Habitat in America aujlruU. 

Corpus magniiudine O colore S. aurati ,- fed peflii 
Jubtus antrorjum cornutum. 

N n a 50. S. I 552 INSECTA COLEOPTERA. Scarabaeus. 

furina. 50. S. fcutellatus muticus niger , thoracis incifurarum- 
mus. que niarginibus fiavis, fteriio porreclio. Amxn. 

acad. 6. p ^'jt.* 
Hdbitat Surinami. 

Caput linea fiava. Abdominis figmtntum uUimum 
maculis 3 f. 4 fiavis. 

aitidus. 51. S. fcutellatus muticus , tliorace pollice lobato, 
capite fpina recumbeate, fterno porredo. Muf. 
Lud. Ulr. 26.* 

Gron. iipcph. 4SS'- 

Rixffcar. r. t. li. f 4. 

Habitat in Carnlina. 

Sciiteibm minihium i Tibite non dintattt. ThoracisS 
ilyttorum margines tejiacd. Paks pamm pilo/;. 
Corpui ghhrum viride. Aldominis bq/is utrinque mu- 
cronata , ut S. aurati. Lalii fuperioris apex ereSlo- 
porrc^iis. 

fellivus. 52. S. exfcutellatus muticus, thorace nigro maculato , 
elytris rubro - aeneis , fterno porredo. Gron. T^oopk. 
452. 

Rxf.fcar. r. t. B. f. s. mas. 

Habitat in America. Rolander. 

Magnitudo .V. Melolontka, athrevior, niger. Caput 
nigrum , lunatum , integrum. Thorax /^fi.s "«- 
i'exus, rubro-aneus, pojiice rotundatus abfque Seu- 
tello : Macula lobata nigra in dijco ,• unicA nigra 
utrinque ab angulo laterali thoracis exiens: unica 
utrinque nigra parva intra arsulum thorucis nd pun- 
Sum imprejjum. Elytra ruhro-itnea,Jhlata, longi- 
tudine thoracis. 

liuecia. 53. S.muticus niger, lineola iiava a capite ad fcutel- 
lum dufta. 
Rcef.inf. 2. p. 2^. t. B.f. 7. mas. 
Hib:tat in America. Ji^linider. 
Minor .V. Jlercorurio, niper. Lineola flava longitudi- 
nalis thoracif. Maris Elytra immMulata. F( minis 
macula sfiava, fparfx in Jingulis elytris £? pofli- 
ca abdominis , gwepone elytra luteo maculata. Fe- 
mora utrifque Jlavejientia. 
Hl&lcviS. 5^. S. fcutellatus muticus niger glaber pundis albis 
iparlis, abdomine fubtus puuitis quatcniis albi-. 

Hu- ■ INSECTA COLEOPTERA. Scarabseus. 55.? 

Jfabitat in Barbaria. Brander. 

Corpiis niprum , fupra glabrum. Caput oltufum. Pe- 

dus pubefcettf. Elytra. podex uhra efyna t/ tha- 

rax adfperfa pun^is alhs copioHa, uti Abdominis 

fegmenta fubtus in fmguiis. Affinis Sc. Inndlo , jed 

fupra Ixvis. 

fcpicola. 55. S. fcutellatus muticus ferrugincus, thorace e!y- 
trifque pilofis. Muf. Lud. Ulr. 24.* 
Hiibitat in India. 
Habitus S. Horticola , fed triplo major. 

fyriacus. $6. S. fcutellatus muticus . capite thoraceque pilofo 
viridibus, elytris pilofis ciliatis. Muf. Lud. l'>r. 1 r.' 
Habitat in India. 
Stiuura S. Horticohc. 

Fullo. 57. S. fciitellatus muticus, antennis heptaphyllis , corpo- 

re nigro pilis albis, fcutello macula duplici aiba. 

Fn. jvec. S49-* Scop. carn. 12. 
Mouf. inf. 160. f. 4. 
Hoffn. piH. t. 7. 
Raj. inf. pj, n. 9 
Frifch. inf. Ji.t. 1. f. r. 
E. N. C. dcc. 2. ann. 6. obf. 2j<?. 
Rxf. inf. 4. t. jo. 
Geoffr. parif i. p. Gf). n. 2. 
Habitat in Europae 3 Barbariae (/««.'5 arenofs, vicli- 

tanr Elymo Arundineque arenariis, Ou:rcu. 
Corpus nigrum adfperfum pilis albis, fuhtus hifuttm, 

Capitis clypeus ohtufffmus. Thorax linta alba lon- 

fitudinali. Scutellum mac«//x 2,ovatis, albis, pari- 
tts. Abdominis incifura utrinque micula alba. 
Cauda acutiufcula. Antennae lamdlis 7 , aqualibui , 
longioribui quam in rdiquit. 

agricola. 58. S. fcutellatusmuticus,thoracevillofo,elytrisIividis 
limbo fafciaque arcuata nigris. 
Scnp. cam. c. Scarabneus cyatiger. 
Pod. inf. 21. Scarabaeus agricola. 
Habitat in Europa aujlrali. D. Afcaniut. 
Statura .*». horticclx , fed minor, niger, villofur. Ca- 
put Thoraxque fufca anea , albo viUofa. Elytra 
^ Nn 3 fl/'> 

Scaribatoruni hirfutorum larvx fub radicibus plantarum degunt & csdem 
confumunt : at Aeclaratee foUis Arborum pafcuntur 554 INSECTA COLEOPTERA. Scarabaeus. 

glabra, livida , macula fcutellari amhitu nigro ; fa- 
ftia in iTiddio ncurvata nigra, qua non tangit ni- 
gredinem lateralem. Ungues purpurei. Capitis la- 
hium adfcendens. 

Hortico- 59. S. fcutellatus muticus, capite thoraceque cseruleo 
la. lubpi'ofo, elytris grifeis , pedibus nigris. Faun. 

irec. syr. * Geofr. parif. r. p. 7^. «. g. 
It.fcan. iir:, ^21. Scaiabaeus frifius. 
/w; i'f. ^.90. n. j. 
trjfch. inf 4. t. 14. 
I-ift. app, s. n. j. 
Pt^t.gazt.22.f. 5. 
Hahitat in Europa hortis, Pomonam devajlat , intaUa 

ryro commum. 

Melolon- 60. S. fcutellatus muticus teftaceus, thorace villofo', 
tna. cauda intlexa , incifuris abdommis albis. Fn.fvec. 

S92. Scop. carn. iG. 
Mouff. Lu. 160. f. 3. 
^ldr. inf 4S4. t. fuper. f. j. 
Hoffn. inf t. I. f. II, 
Cxd.inf. i.t. 7,?, 
Merian. europ. i. p, j, f ^, 
Fiifch. inf 4. t. 14. 
R^V- inf. 104. n. I. 
Pet. gax. t. % /. 2. 
Alh. inf co. 

Rxf inf. 2. fcarah. i. t. i. 
Leuwenh.epif..i.p, is. 
Sttltx. inf. t. i.f, j. 

Sch^f ehm. t. a.f, ^, if t. 109./. 4. 
Uabitatin EuTopz. 

V^fperi eircumvolitans. Exedunt radices fegetis Lar- 
V7 '/ '^"""^f '^' /«'■■" arborum , fagi , aliarumque. 
Mdeagvtddms gratus cibus & vefpemiionibus. 
Antamx lamelln 6 fy, reliquis j. 

follMa-(5i.S. fcutellatus muticusteftaceus.thorace villofo, ely- 
lis. *"^l"'eopaIl,dis:lineistribusaIbisparaIlelis.Au«. 

Pct.gaZ.t.2..'f.r', 

Haj. inf, J80, n, ^, INSECTA COLF.OFTERA. Scarabseus. 535 

Lijl. mut. 13- f. 17. 

Frifth.inj. p.t. rs. f- S- , . . 

Nabitat in Europa. Volitat vefpert impnmis. 

ficciden- 62. S. fcutcUatus muticus teflaceiis, thorace pubefce»- 

kilis. te, elytris lineis quatuor niveis parallelis. 

r-.^ ;• J-Jnhitat in Carolina. 

Statura S. lolftitialis , fdd maior , pubeCcent thorace 
fcutello S elytri.';. Thorax linea tlha, longitudina- 
ii. Elytra lineis tribus, aiins, aqnaUbus ; quarta 
'cero conjungit utraque adfuturam. 

hemipte 63. S. fcutellatnsmuticus , thorace tomentofo rugls (^iia- 
rus. bus longitudinaUbus marginato , elytris abbrevlatis. 

Geoffy. parif, i.p. 7.?. n. 12. 

Habitat in Germania. P. Forskdl; in GaUi''. 

CWpeus apice emargiimto. Antenns picea. CorpiiS 
nigrum. Thorax mirginatut , rlan-ufcuJus . ruc^is 
duabus lottgitiidinalibus elevatis. Elytra abdomine 
dimidio hreviora. Abdomen pore elvtra f/epe cire- 
reum. Plantae picea. Aculeus ani feminig ferratus, 
exfertus. 

farinofiis.tf^.S.fcutellatusmuticusniger poUine virefcentc, ely- 
tris abbreviatis. Fn.fvec. .^pp. * 
Scop. carn. 0. Scarabaeus argentcus. 
Poi. inf. 20. Scarabaeus argenteus. 
Habitat in Europa. 

auUcus. 65. S. fcutellatus muticus pilcfus luteu.^, capite nigro , 
pedibus pofticis elongatis uniunguiCLilatis. 

Habitat in Africa. Brander. 

Corpus magnitudine Phafeoli. Caput obtufum , nigri- 
cant. Antennae nigrtf. Thorax flavifjimus , luteo 
pubefcens. 'ElytTZ flavijfima , abbre^nata. Subtus 
totus auren ■ argenteut. Pedes rufefcentes: Fofliei 
multo longiores. 

longipes. 66. S. fcuteliatus muticusatrocvaneiis.pedibusnigris: 
pofticis elongatis uniunguiculatis. Muf. Lud. Ulr. 
•20. * 
Habitat ad Cap. b. fpei. R. Tulbagh. 
lanigeru». 67. S.fcutellatusmuticusfubtuslanatus,capitetliorace- 
que auratis , elytjris luteis. Muf. Lud. Ulr. 22.* 
N n 4 /''»«- 555 INSECTA COLEOPTERA. Scarabsus. 

Hahitat in India. 

Lahium futura diJUnaum a capiti. Elytra fulphurea 

fquali- <58. S. fcutellatusiDuticusnigerhirtus, thonicefubcarinato 
dus. bcop.tarn. ij. Scarabaeus fqualidus. 

Hahitat in Germania. 

Similliums S. hindlo , paulo major , fupra niafr tho- 
ractslatenbuspilqjis,- Elytra. imrr.aculata , pilofa. 

hirtellus. Cp. S. fcutellatus muticus hirtus teftaceo iiigricans 
elytris pallido maculatis. i^sntans, 

Scop.carn. s. Scarabaeus hirtus. 

Pod. inf. 21. Scarabaeus hirtus. 

Habitat in Germania. 

Corpus S.fafciato dimidio minus , nigricans , obtenum 
rilisflavicmt^hus, ut vix confpicimw , elytra tamen 
minus. Elytra adjperfa macuUs parvis , difTormi- 
bus,albicantibus, circiter fcpttm. Clypeus emar- 
gittatus. "^ 

fafciatus. 70. S. fcutellatus muticus niger tomentofo- fiavus elv. 

tristafciis duabusIuteiscoadunatis.F«./iw cor ' 

iicop.carn.s. 
Mouff. inf 161 f 6. 
Geofr. parif. i. p, go. n. x6. 
Schaff: ic. t.x. f. 4. 
Hahitat in Eumipx /loribus Syringa, Filipendula. 

indus. 7i. S. fcutellatus muticus, thorace hirftito.-elytrisUvidis 
fufco pundatis. yW«/: L«rf. Uh. 27. ♦'^'"^"^^^' 
Habitat in India. 

brunnus. 72. & fcutellatus muticus teftaceus, elytrisflriatis, tho- 
race utrinque pundo notato. Muf Lud. Ulr. 
Habitat tn Europa. 

Pet. gaT^. t.s.f.6. 

Rff inf j.fcar. x.t.B.f.C. 

Habitat ad Cap. b. Spei. 

Scop, INSECTA COLEOPTERA. Scarabaeus. 557 

Scop. c.irtt. is. Scarabaeus Eremita. 

Jixf. inH fcar. 1. 1. j. /. c. 

Hahitat in Europa aujirali, in li^no Sdicii, fragran< 
covio riiffico. 

Clypeus guadraius marginibus elevatis. Thorax ru 
gis duubus, tlevdtis, longitudinalibuf. Elytra «o;: 
glabra. Tibiae omnes aculeata. Ditfeit a S. va» 
riabili , quodniplo major ; quod Thorax antict rugis 
duabus elevatis, quod clypeus capitis non emcirgi- 
natuf , verum fuprs antennas tuberculo emimns; quod 
r.on pubefcens fub peBore, 

farciaila- 75. S fcutellatus muticus, thorace lineolis quatuor 
ris. albis, elytris viridibus , abdominis incifuri.« bar- 

batis. Muf Lud. Ulr. 26. * 
Habitat ad Cap. b. fpei. Tulha^h. 
Corpusfubtus lanahelvola, infafciculos digejla. 

punda- 7(5. S. fcutellatusmuticus,teftaceus,elytrispunaistribus 
tus. ' fubfufcis obfoletis diftantibus, Muf Lud. Ulr. .- .-? . * 

Gron. \ooph. 4^,9. 

J-fcibitat in Carolina. D. Garden. 

Corpus magnitudine S. aurati, lave, tejiaceum. Pe- 
&.\xspu,befcens. Scutellum cara/aw. Clypeus/n/«- 
ger, nitens. Thorax punSis duohus, impreffis, ob- 
Joletis. Elytra minime /Iriata , punflis j fufcofub- 
callqfis: primo <td anguium anticum exteriorem; fe- 
cundo in medio ; tertio ad gihbum apicis. Aii fufi- 
cienter dijiinclus a S. lanio? 

Lanius. 77.S.exfcutellatusmuticusruberadfperfus pundisnigris.f 
Sloan.jdm. 2. t. 2j7.f. 7, a. 
Rxf it)f. 2.fcar. i.t. B. f. s- 
Habitat in America. 

auratui. 78. S. fcutellatus muticus auratus, fegmeiuo abdominis 
primo lateribus unidentato, crypco planiurculo. 
Jhh.Jvec. 400. * Scop. carn. /7. 

Hoffn. piFl, t. 6. f, prior. 

Raj. inf. 76. n. 7. 

Frifch. inf. i2.t. j.f. i. 

Rxf.fcarab. t. 2,f. ^, s, 

Pet. gaz.t, 2S.f. 12. 

Worm. muf. S4^. 

Ammiral. inf. t. 12. 

N n 5 Ha. 55 S INSECTA COLEOPTERA. Scarabaeus. 

Habitat in Europ» aeervit formicarum , pldittarum; 

deUnatur Jloribus PaomtS , .Sorbi aucuparia , Sue- 

co jiillante Quercus. 
Pecloris Intsra pqjlice in dentem exeunt. Sternum 

porreHum. 

variabilis.79.S. fcutellatusmuticuslsvis opacusater, elytris al- 

bo punftatis. Fn. fvec. 402.* 
Rxf. inf. 2. fcarab. 1. 1. 5. 
Hdbitat in Europae Quercuhus rarius. 
Masfemina quintuplo minor ejl ; variat colore aure» 

C? ruhro. 

CTugino- 80. S. fcutellatus muticus auratus, fupra viridis. Gron. 
fus. muf 424. t. is. f. 7. 

Habitat in regno Tunetano. 

Statura .S-. aurati , fed thorax elvtraque tvnW/it, im- 
maculata. Scutellum ovatum , obtufum. Pedus 
non pilofum. 

nobills. Si.S. fcutellatusmiiticuslaevisauratus, abdominepofti- 
ce albo puniaato. Faun.fvec. 401.* Scop.carn. m. 

Kxf. inf. 2.fcar. i. t. s- f. 3 , 4, s 

Uddm.difj.i. Scarabaeus viridiaeneus,thoraceful- 
cato, elytris rugofls. 

Geoffr. parif. i. p. j^. n. c. 

Hakitat in Europae Floribus. 

«neus. S2- S. fcutcllatus muticus oblongus cyaneus glaber, ab- 

domine tertaceo, capitis apice tridentato. Muf, 

Lud. Uir. 2r/. 1- 
Habitat - - - . 
Magnitudo Sc.f. brunni. Jbdomen puhefcens, elytris 

longms; fupra labium oris dentes s , tranfverfim pa- 

ralleli, parvi, ttt in S. nitido. 

quifqui- S3- S. exfcutellatus ater glaber, elytris livido-teflaceis, 
lius. ^ fn. fvec. S'J7. * 

^SPV; '^'^'P- ^'J. Scarabseus minimus. 
Hubitat in Ewopx quifquiliis. 
Magnitudofeminis Mtlii. ttdes ferruginei. 

.-juadri- 84. S. fcutellatus muticus niger oblongus, elvtrismacu- 
p:9culatus. iis duabus rubris. Fn. fvec. sys.* 

HaM- r INSECTA COLEOPTERA. Scarabseus. 559 

J/ahitJt in Europa. 
Magnitudo Oryi£. 

plagiatus. 8,5. S. muticus niger, elytris plaga rufefcente. 
Hahitat in Europa : Upfalia. 

Corpus magnitudim ory:i£ , r.igrum, FAytra firiata, 
infmgulis macula oblonga, purpurajcens , juxta fu- 
turam dorfalem. , 

rufipes. 8<J, S. muticus ater, antennispallidis, elytris laevibus, 
Fn.fvec. 40S. * 
Hahitat jn Europa jiercoratis. 

Simillimus S.fubtcrraneo , Jid elytraf.riis minime cre- 
natis £3* thorax minus gihhus. 

Cerato- 87. S. muticus , tliorace fcabro lateribus tridentato, ely- 
niae tris grifeis. JVluf. Lud. Ulr. si. ' 

Hajjelq. iter. 409. n. ;;;i.Scarab3eus ceratoniae. 
Habitat in Ceratouia Cairi. 

190. LUCANUS. Antenna clavatae : clava com- 
prefla latere latiore pe<5^ina- 
to-fiffilL 
Maxilla porreflae , exfertae , 
dentatae. 

■Ceiviis. I. L. fcutellatus : maxillis exfertis apice bifurcatis late- 

re unidentatis. Fn.fvec. 40S. 
Faun. fvec. i. n. 377. Scarabsus cornibus duobus 

mobilibus sequalibus apice bif urcatis : introrfum 

ramis denticulifque iultrudis. 
Scop. carn. i. Luc^nus Cervus. 
Mouff. inf. 14S. Cervus volani^. 
Aldr. irj. tS'. f, i. 
Hojn. inf. t. 6. 
Worm. muf. 242. 
Jonft. inf. t. 14. f. 1 , 2. 
Mer. eur. t. i6s. 
Raj. inf. 74. 

Ohar. 

Lncaai Larvoe inVgno putrido vifamdt^unt ,J{ru3uraJimiRimceSccrahais. 
LuQ. irtterruptus & Sc. valgus adeo interje cffives , vt demtis cnttnms non de 
Sfnere,fidjfecie etianidiffutartturi hincamto generanimis interjia^ma. 5«o INSECTA COLEOPTERA. Lucanus. 

Olear. muf. t. i6. f. s- Taurus volans. 
Rxf.fcar. t. t. 4,s- f.7,9. 
Imperat. nat. 924. f. s. 
Sulti. inf. t. I. f. 4. 
A Scarabaeus niaxillis lunatis prominentibus dentatis , 
thorace inermi. Fn.fvic. js^. Cfoemina). 
Rxf. mf. 2. t. s. /• ^. 
Imperat. riat.p^s.f. 1,2. 
Gtoffr. parif i. p. 60. n. 2. 
Gron.:^ooph. 446. 
Schitff. dem. t, <j f i. 
Hdntat in Europa» li^nn Ouercino putrido. 
Cornua officinalia funt. MuxilU , in hac fpecie majo- 

res, fpecioja. 
Varietas Ji. pro diftinaa fpecie habetur a Geoffroa, qu<e 
femina obfervante Rxfelio. 

Capreo- 2.L. fcutellatus: maxillis exfertis apice tantum furcatis 
lus. Jmxn. acid. C.p ^y,. „. ^. ♦ ,vf„y, /^„^, m^_ ^^ . 

Merian. euvop. i6s. quoad jiquram. 
Hibitnt in America feptentrionali. 
Simtlliijius L. Cervo, fed dimidio minor S Maxilla 
abfque dente ijlo laterali. 

tridenta- 1 . L. maxillofus deprefTus niger, thorace utrinque triden- 
tus. tato. taun.fvec. 406. II. eel. is3.* 

Habitat in Oelandia. 

interru-4.L.exfcutelIatus, antennis arcuatis, corpore oblon- 
ptus. godepreiro,vertice fpi„a recumbente. thoracc 

abdomineque remotis. Muf Lud. Ulr. ss-* Mitf. 

Jd. Fr. S2. Gron. Tpoph. 447. 
Merian.fur. t. so. 
Pjt. ^ai. t. ;,7. f 7.* 
Hrown. jam 429- 1. 44. /• 7. Derraeaes. 
riabitH m America ; Carolina 
Facies Sc. valgi B fumma affinitas. Thorax linea 

exaratui. Llytra Jlriata. 

earinatus. 5. L.deFeffus.thoracemuticocapitebreviorerangulis 
poltics excavatis. Muf Lud. Ulr. 34. * ^ 
Habitai m India. 

Jlhdomen brevijjimum, non hngius thorace cum capite. 
rMus pojlice terminatum angulo acuto. 

S.h. INSECTA COLEOPTERA. Lucanus. 551 

parallcli-6.L. fcutellatus deprelTus niger , maxillis dente laterali 
pipedus. elevato. 

Geoffr. farif. r. p. 6s Platyceros 3. 
^chaff". dew. t. lor.f. r. 
Hibitut in Germania Gallia. 

Jta Jiw.ilif facie , Jhuflura, antcmis £j* omnihus S. 
Cervo fjtminx , ut nifi g: ies minor e[[ct , tundem 
dicerem ,• fed color ater , non purpirafcenti ■ nigcr , 
S corpus magis deprejfum. 

Caraboi- 7. L. ifcutellatus caerulefcens , maxillislunulatis, thora- 
des. ce marginato. Faun. fvec. 407. * 

Vddm. dijj'. n. 40. Carabus caerulefcens. 
Geoffv. fuuf i.p. c^. P]atyceros4. 
Scop. cam. 2. Lucanus Caraboides. 
Schxff. ic. t. 6. f. s. 
H.ibiiat in Europa. 

191.DERMESTES. Antenna clavatae : capitulo 
perfoliato: articulistribus! 
craflioribus. 
T/bor^ x: convexus, vixmar- 

ginatus. 
Caput fub thorace inflexum 
condens. 

lardarius. i. D. niger , elytris antice cinereis. Faun. fvec 40S. 
G.offr. parif. i.p. joo. n.s. Scop. carn. ^4. 
Gxd. inf 2. t. 41. ' 
Blur.k. inf t. II. f. K. L. M. 
Ra) inf loy. n. 4. 
Aler. inf 2. t. SS' 
Frifib. inf c. t. ^, 

Habitat iti Europae animalibus , lardo , tarnibus , repo' 
Jiicr.is culinariis infejius. 

eloiiga- 2. D niger,olytns bafi fafciaquepolUca lividis.antcn- 
tus. nis pediburque ferrugineis. Jhn.fvet. 40^. * 

Halitdt in Europa. 
Jnfciium fere ^lifo) me eJJ, 

3P- , 

Derraeftis Larvig ixcdunt t dcjlruunt Animalium ca/gyerf, Testltiinans, fel 
Us, Loriit^es, Li^g, Stmina ti fkraciui aiitt SG2 INSECTA COLEOPTERA. Dermefles, 

undatus. 3.D. niger , elytris fafcia albalinearidupliciundulata. 
rauii- Jvec. 410. * 
Habitdt in Europae putridis. 

peliio. 4. D. niger, coleoptrls pundis albis biais. Faun. r-,;c 
411. Scop. carn. 37. 
iTifch. tnf. s. t. 8. 
Sdti. iiif. t. 2.f. s, C. 
Habitat in Europae cibariis , ptllibus. 

Capuci- 5. D. niger, elytris abdomineque rubris, thoraceem ir- 
nus. giiiato retulo. Fn.fvec. 415 • 

Habuattn Eump:e truncis parimbus ligneis. 
Bojinc/uo Geof. t. 5. i. S Schxff. dem.t. 25. 

murica- 6. D. "iger eivtris pomcereturis dentatis, thorace nm- 
ricato gibbo. Brunnich. 

Habitat in Guinea. 

Corpus nigrum, nititlum, magnitudine D. vioLu-i. 
Oi^nt fronte fuha , viUofa. Aatem^ trincuL-s. 
liiorax gtbbus convexus, fupra ad utrumque latus 
muricatus dentibus pluribus. Elytra poflice re: uia , 
utfere truncata, demibus 2 majoribut S 4 „vro. 
ribu, m parte retufa. Abdomea fubtus vniofum 'ni- 
usjtavejcentibus. ' ' 

Aj;. z«/: 100. «. 10. Scarabsus. ' 

Habitat in Europae truncis arbcutn 

"^ST' '■'^T}''?' ^^'^''^ thoracenisro! elytris apice ,e- 
Plius. tufo-dentatis. Fn. fvec 41% * ^ ^ 

Haktat m Europa imra cort^ces arborum>mortuarm 
icpusmsrum. Antenn^, Elytra, Ped.^^^^^^t^ct 

'tE"- ^^:S:P^°^^' eIytrisg,auc.obtuauicul>s. /.. II. D. INSECTA COLEOPTERA. Deimeftes. $6i 

piniperda. n, D. niger fubvillofus, elytris piceis integds, plaa- 
tis rufis. fn.Jvec. 421. * 
Habitat in Europs ramulis inferionhus Pini , quos 
perforat, exjiccat, unde natura horiulanus ir. hac 
arbore. 

-domefli- n. D.niger, elytris grifeis margine nigris, thorace vil- 
CUS. lofo. Fn.fvec. 424.* 

Geoffir. parif. t. p. rii. M, f. ^, Byrrhus, 

Habitat in Europa. 

Thorax valde gibbus , ferre hemi/ph^ricus. 

violaceus. 13.D. nigro-caerulefcens , thorace villofo. faun-fvec. 
422. * Scop.carn. 51. 
Fn. fvec. 37 3. Dermeftes nigro - caeruleus. 
Habitat ittEa[Op.i, cudaveribus inhians. 

Mrtus. 14. D. ater hirtus. 

Habitat in Europa. 

Magnitudo D undati, tntusater, capite tkorace ely- 
trit pedibufque pilis ereciis nigris hirtus. 

iEneftra-15. D. caflaneus, capite nigricante, thorace fufco. Fn. 
lis. pvec. 423. • 

Habitat in Europa. 

melano- iS. D. niger ovatus glaber, elytris grifels. Faun. fvec. 
eephalus. 425. * 

Habitat in Europa. 

Simiilimus Scarabao quifquilio. Elytra antice £? Pe- 
det fttfca, 

Scarabas- 17. D. ovatus ater glaber, elytrls maculisduabusob- 

oides. folete ferrugineis. Fn. fvec. 428. * Scop. carn. yS. 

Gadd.fitag. 76. Scarabseus ovatus niger glaber, ma- 

culis 2 rubris in fingulo elytro. 
Hahitat in Europa. 
Fedts fetis rigidis jpinq/i. 

inuriaus. 19- D. tomcntofu.s oblongus fufco cinercoque npbulo- 
fus, fcutello luteo. Fn.fvec 446. * Scop. earn. 35. 
Frifch. irir.4. t. 18. 
Hahitat z« Europae cadaverihus, 
Subtus ex nigredine cdbus. 

19. D, 554 INSECTA COLEOPTERA. Dermeaes. 

paaiceus.19. D. fernigineus , oculis rufis. Fiun. fvec. 431. * 
Hubitat in V.iiroT^X pane, qum exidit. 
« Magniiudo MiUi, obtujus, lotus cajlantus , etiam an- 

tennts , vix viilo/us. Oculi magis rubent. 

euSatius. £o. D. ater glaber obtufifiimus . pedibus ferrugineis. 
Hahitat in inJuU Euftatii Fungis. Rolander. 
Magnitudo P.diculi, ater , glaberrimut , pcJUce valde 
obtufus, elytris tanien tecius- 

ferrugi- 21. D. oblongus ferrugineus femicylindricus , elytris 
neus. abbreviatis. Fn. Jvcc. 433, * 

Habitat in Europa. 

funiufas. 22. D. oblougus glaber tefiaceus, ocuUs nigris. Fmn. 
Jvic. 432. 
Geoffr. fnrif. i.p. 104. n. 13. 
Habitat in Europa; viis, imprimis in Jimo Equiao. 

pedlcula- 23. D. oblongus teftaceus , elytris abbreviatis. Faun. 
nus, >fc.434. * 

Fn.Jvec. i.n. 441. Chryfomela dilute teftaceahe- 

miptera. 
Habitat in EuropaE: Jloribus frequens^ 

pulicari- 24. D. oblongus niger , elytris abbreviatis , abdomin» 
us. acuto. Fn.fvec. 370. 

Raj. i:J. 108. 
Habitat in Floribus, curfitans, agile evolans. 

pfyllius. 25. D. ovatus niger, abdomine obtufo , thorace elytris- 
que marginatis. Fn. fvec. 436. 
Habitat in Fioribus, 

fcanicus. 26. D. fnfcus, thorace teflaceo. Fn.Jvec 437 * ■ 
//ati/ur in Europa. 

Colon. uj. D. thoracis lateribus Havis, elytris grifeis pundo 
Hdbitat in Europa. 

niger. 38, D. oblongus pilofus niger , elytris moUiufculis. Fn. 

Jvec. 439. * 
Habit.it iH Europ.!). 

29. D. INSECTA COLEOPTERA. Ptinus. 555 

furina- 29. D. tellaceus, elytris ftriatis, thoraceariis tribusele- 
menlis. vatis marginibufqne denticulato. 

Hahitat Surinami. Rolander. 
Oblnngus, magnitudine Pediculi. 

hemipte- 30.D elytris abbreviatis bafi exteriore apiceque teftaceis 
rus. Hj.bttat Surinami. RolaniLr. 

Magnitudo PedicuH. Antennae capitata. Pfdes^er- 
ruginei. Elytra abdomine i hreviora, /inFulis ma- 
cula glauca cuneiformis in apice , & punnum gku- 
^ cum ad bajin exteriorem elytri. 

192.PTINUS. /^«fm2<« filiformes: articulis ulti- 
mis majoribus. 
Tborax fubrotundus, immargina- 
tus, caput excipiens, 

peftini- i. P. fufcus , antennis luteis pedinati.'?, 
cornis. Fn. fvec. 412. Dermeftes pedlinicornis. 
Geofr. parif. i. p. 65. Ptinus 2. 
Habitat in Europa. 
Antenna loi^itudinalittr peHinaU, lutea uti Fedes. 

' pertlnax. ». P. fufcus unicolor. 

Fn.fvec. 414. Dermeftes pertinax. 

Genffr. parif i. p. 112. By.'-rhus 4- 

Hahitat in Europa , terebravit S deftruxit fedilia 
mea: Attelabo formicario eradicatur. Captus mor- 
tui inftarfe contrahit immobilis, nec uUa torturapot- 
ejl excitari in fugam aut motum, 

mollis. 3. P. teftaceus, oculis fufcis. 

Fn.fvec. 415. Dermeftes moUis. 
GeofTr. i.p. III. Byrrhus a. 
Habitat in Europa. 
Elytra mollia funt. 

imperia- 4. P. fufcus, thorace fubcarinato , coleoptris macula 
llS. alba aquilam expanfam referente. 

Hahitat in Scaniae arborihus. D. C. Solander. 
Md^gmtuAo fem. tritici. Antennae ferruginea , lonei. 
tudine corporis. Thorax carina pojiice etevata. Scu- 
tellum niveum. Coleoptra nigra^ macula communi 
O o alba 566 INSECTA COLEOPTERA. Pdnus. 

alba aquilam expanfam quodammodo refercnte. Pe- 
des ferrugitiei. 

Fur. 5- P. tsilaceus fubapterus , thorace quatuordentato, 

elytris fafciis duabus aibis. 
Scop. carti. aio. Bupreftts Fur. 
Fauu.fvec 6$i. Cerambyx Fur. 
Geogfr. parif. r. p. 164. t. 2. f. 6. Bruclius i. 
Habitat in MuMs pe[Rmus, dejlrucns Herbaria, Infe- 

tia, Aves, Pelles, utenfiiia, eulinaria, imo Pulve- 

rem Tabaci; noii pellitur ambrqjiacis. Occiditur ar- 

fenico £J Alumine. Kramer. 
Dentibus lateralibus thoraeis eonvenit cum Ceramby- 

cibuT , fed habitu , facie , moribus, metamorpho/i 

DermejiidibuT. yibdomsn , elytris obteclum , ovatum, 

alis adeo parvis, ut volatui ineptis. 

germa- 6. P. fufcus, thorace transverfim rugofo, pedibus ferru- 
nus. gineis. 

Habitat in Germania. D. Schreber. 
Facies P. pertinacis , fed mlnor. Thorax gihbut, 
tranfverfe fukatus. Elytra Jlriata. Pedes fubruji. 

193. HISTER. Antenna capitatae capitulo folidiu- 
fculo; infimo articulo compres- 
fo, decurvato. 

Cjj7z*nntra corpus retradile. Os 
forcipatum. 

Elytva corpore breviora. 

T^ihia anticae dentatae. 

maximus. i. H. maximus. 

Muf. J.ud. Ulr. 36. * Hifter unicolor. 
Habitat in India. 

H. unicolori fimilUmus, decuplo major , thoracis an^U' 
lis rotundatis, Pedoris apice non adosufque extenfo. 

niajor. 2. H. totus ater,elytris fubftriatis, thoracis marginibus 
fiibtus pilofis. 
Habitat tn Barbaria isf India. 
Simitlimtts H. mieolori,ftd duplo major. 

3- H. f INSECTA COLEOPTERA. Gyrinus. 567 

uoicolor. 3. H. totus ater, elytris fubftriatis. Faun.fvec. 440.* 
Scop. carn. 30. 
Fn.fvec. i. n. 410. CoccineHa atra glabra , elytris 

abdoniine brevioribus margine intlexis. 
Sultx. inf. t. 2. /■. 8 , 9. 

Geofr. parif. i. p. 94. t. r. /. 4. Attelabus. 
Habitat in Europae arena , terra , Jlercore. 

pygni3BUS.4. H. totus ater, elytris laeviffimis. Fn.fvec. 441.* 
Habitat in Svecia. 

Simillimus pr£cedenti, fed quadruplo minor, at elytra 
minime Jhiata , /i non unica tantum Jlria arcudta. 

bimacula- 5. H. ater , elytris poftice rubris. Fn. fvec. 442. * 
tus. Uddm. diff. 20. Coccinella atra ghbra , elytris ab- 

domine brevioribus , maculis duabus rubris. 
Habitat in Europa. . 

4 m3CU-<y.H. ater, elytris bimaculatis- Tn.fvec. 443. * 

iatus. Gadd. fatag. 75, Scarabaeus ovatus niger glaber, nia- 
culis duabus rubris in lingulo elytro. 
Schisff. ic. t. 3. /. 9. y t. 14. elem. t. 24. 
Habudt in Europa. 

Jn antfcd parte elytri macula rubra inaqualis, in po- 
Jlica vero macula rubra lunata , fape macula a ejus- 
dem elytri coharent in lineam. 

194. GYRINUS. -^MtOT^ clavatae, rigidae, capite 
i breviores. 

[ Oculi IV : duobus fupra , duo- 

bus infra. 
Natator, i. G. fubftriatus. Gcoffr. parif. i. p. 194. t. 3. f. 3. 

Fn.fvee. 779. Dytifcus ovatus glaber, anteniiis ca- 

pite brevioribus obtufis. .Scop. carn. 499. 
Merret. pin. 203. Pulex aquaticus. 
Fet. gai. ai. t. 13./. 9. Scarabaeus niger noftras, 
fupra aquam velociter circumnarans. 
» Raj. inf. 89. n. 9. Scaraba?us ^C' fubrotundus e cae- 

' ruleo viridi iplendente undique tindtus, 

Rxjel app. i.p. 195./. 31. 
Sulf:^. inf. t. 6. f. 43. 
Poda inj'. 44. n. 4. 

O o a Sthtef^, 558 INSECTA COLEOPTERA. Byrrhus. 

Schaff". elem. t. 67. 

Habitat in Europas lacnhus, vdocijjlme fupra aquam 
curjttans per orbds; dum vero urinatur bullam ac- 
ream, hydargyrii coloris , fecum trakit. 

america- 3. G. hevis. 

nus. H.ibitat in America. /- Spti-gler. 

Simillimus natatori pedibus etiam rubris , 3 ( exceptis 
primis^ abbreviatis ; nculis 4 ,• antennis /imilitms , fed 
duplo major; labio oris ciliato; Elytris mlnime Jlri- 
atis , cum in natatore funt obfoletijjlme e punilis 
Jlriata. 

i<^S.BYKKWS.Antennachvzt2e, fubfolidas, fub- 
coinpreflTae. 

Scrophu- 1. B. niger , elytris albo maculatis futura (an2;uinea. 
larise. Fn. fvec. 429. Dermefies tomentofus maculatus, fu- 

tura elytrorum rubra. 
Geoffr. parif. i. p. 114. t. i.f. 7. Anthrenus fqua- 

mofus I. 
Schxf. elem. t. 17. 
Habitat tn Scrophulariis Europe. 

Mufeo- 2. B. nebulofus , elytris fubnebulofis pimfto albo. 
rum. fn. fvec. 430. Dermeftes tomentofus maculatus , 

elytris puntfto albo. 
Habitat in Mufeis , infecta avefque dejlruens. 
Similis pr£cedenti,fed minor ahfque futura rubra. 

Verbafci. 3. B. fufcus, elytris fafciis tribus undulatis pallidis. 
Geofr.parif i. p. 115. Anthrenus 2. 
Habitat in Verbafco £9 PimpindU floribus. 
^Fhorax pojlice pallidus. frons nigra. 

Pilula. 4. B. fufcus, elytris (Iriis atris Interruptis. 

Fn.fvec. 427. Dermeftes tomentofus ovatus fufco 

nebulofus. 
Habitat in Europa. 

Genus cum pracedentibus idm fuadent habitus & f^' 
mora , licet Antenna nonnihil diffcrant. 

vagug. ^. B. cinereus, elytris fafciis nigris tribus obfoletis. 
Habitat in Europa, Svecia. 

196.ISIL- INSECTA COLEOPTERA. Silpha. 569 

196. SILPHA. Antemm extrorfum cralBores. 
Elytra marginata. 
Caput prominens. 
Thorax planiufculus , marginatus. 

germaiii- r. S. oblongaatra, clypeo obrotundo inaequali margi- 
ca. nato.elytrisobtufimnusmarginelateraliferrugineis. 

ylldr. inf. 454. tab. infer. f. i. 
Li]i. loqu. 381. Scarabaeus majufculusex totoniger. 
Geoffr. parif i. p. 99. Dermeftes 2. 
Hahitat in Germania. P. BWJhgkl. Caha^itvs.' Max. 

Wurtenherg. 
Rellquis major, Tcta atra, glalra. Clypeus ^jr«ra 

fequentis , fed latior quam longus. Elytra obtujijjima 

S fere truncata. Margo lateralis elytrorum infle- 

xus £^ occultatus ferrugineus eji, 

Verpillo. 3. S. oblonga atra, clypeoorbiculatoinsequali.elytris 

fafciadupliciferruginea, F/1./VYC.444. *Muf. Lud. 

Ulr. 37. * 
Scop. carn. 33. Dermefies Vefpillo, 
Gleditfch. ak. herol. 1752. p. J3. Vefpillo. 
Mouff. inf 147. lisu f.f. 3. ^app.tah. ult. 
Imp. alt. «593. t. 2. f. 2. 
Blan\. itif |58. t. 14./. i. 
Frifch. inf. 12. p. ss. t. c./". 2. 
Rxf. inf 4. p. 2,.t. i.f. X , 2, 3. 
!>cliaff^. elem. t. 114. 
Poda inf. t. i. f. i. 
Sultx. inf t.z.f.ij. 

Gepffr. parif. i. p. 98. t. i.f. 6. Dermeftes i. 
Raj. inf. 106. Scarabaeus foetidiis i aldrovandl. 
Hahitat inEutOTpx, Americae Cadaverilms ; mofchum 

redelet. 
Jn America Septentrionali iecuplo rr.ajor. 
Sepelit cadavera minorafuh terra, eadem defediendo. 

Gleditfch. aH. herol. 
bimacu- 3. S. ovata nigra , antennarum capitulis globofis, pedi- 
lata. bus ferrugineis. 

Hahitat in Barbaria. 

O o 3 Ma. 

S^lphas Layvcq & volatilia Animalium, imprimis cadaverilus , pafcunfur. 570 INSECTA COLEOPTERA. Silpha. 

Magnitudo oryia. Thoracis marf^ines fubferruf^inei. 
Elytra fere in medio macula rubra. Antennaruni 
clava globofa , perfoliata. 

bipuftula- 4. S. nblonga nigra, elytris fingulis puadlo unico ru- 
ta. bro. Fn./iw. 445. * 

Geoff^r. parif. i. p. loo. Dermefles 3. 
Habitat in Europae Carnibus, Lardo. 

4-pufiu- 5. S. oblonga nigra, elytris punSis duobus ferrugineis. 
lata. r aun. fvec. 445. * 

Frifcb. inf g.p. ^g, t. 19. Scarabsus parvus luteo- 

maculatus, erucae lanigerse. 
Habitat in Euro^ae arboribus putridis , fenejlris. 
Glaber, Jlatura Scarabai. 

indica. 6. S. nigra, elytris fafciis duabus ferrugineis, thoracean- 
tice b:dentato. Muf Lud. Vlr. 38. * 
Habitat in India. 

araerica- 7. S.ovata fufca, clypeo flavo: centro nigro intra an- 
na. nulum fulvum. 

Catesb. car. 3. p. 10. t. 10. /. 5. Blatta americana. 
Habitat in America. 
Magmtudo S, veJpiUionis. 

feniinu- 3. S. ovata atra nitida immaculata, abdomine rubro. 
lum. fn.fvcc. 447. * 

Hdbitat in Europae ligno putrido Abietis, Rolander. 

Componit tejlatn, uti Dafypus, ^ ftmilis femini ter- 

rtfacia caput S peflus abdvmini applicat, ut exa- 

^e granum, glabrum, lucidum referat , facile tnven» 

toremfeducens quiete jacendo. 

a^aricina.g.S.ovata atra glaberrima hemiptera. Fk. /iw. 448- 
.SVop. carn. 43, Dermeftes agaricinus. 
Habitat in Agaricis. 

ruflica. 10. S, oblonga rufa, antennis elytris peftoreque nigris. 
Ftt. Jvjc. 449. * 
Vddm, diff. 7. Dermeftes;eIytrisnigris,capiteclypeo 

& abdomine rubro. 
Habitat in Europa. 

littoralis. x i. S. atra, elytrislaevibus ; lineis elevatis tribu.sclypeo 
orbicuiato nitido. Faun. Jvec. 450. * Sccp.<arn. 55. 

i'aun. INSECTA COLEOPTERA. Silpha. 571 

Fn.Jvec. 380, Caffida atra, elytris liueis tribus ele- 

vatis antennis antice teftsceis. 
Frifch. inf. 6. p. 12. t. 5. Scarabaeus campeilris. 
Hahitat in Europa ,Suh Fucis pulridii. 

atrats. rs. S. atra, elytris fubpundatis : lineis eVvatis tribus lae- 
.vibus, clypeo antice integro. Faiin. fvec. 451.* 
Scop. earn. $6. 

Geofr. parif j. p. 11 8. Peltis i. 
Hahitat in Europa. 

thoracica. 13- S. nigra elytris obfcuris : linea elevata unica, cly- 
peo retufo tefiaceo. Fjun. fvec. 452. * Scop. carn. 
54. Strcem. afl. nidrcf. 3. p. 384- t. 6. f. i. 
Raj. inf. 90. Scarabsus prinio limilis parum canali- 

culatus, fcapulis crocais. 
Gadd. dijf. 25. Caffida nigra, clypeo latiffimo pal- 
lide rufo, macula lata nigra nitida. 
> Geofr. parif. i. p. 121. Peltis 5. 

I Habitat in Europa. 

f quadri- 14. S. nigra, elytris pallidis punfto bafeos medioque ni- 

pundata. gro, thorace emnrginato. Fn./iw. 453. * 
Pet. gai. t. 12. f. 2. 
, Schreber. inf. s. f. 5. Silpha quadripunftata nigra , 

[ elytris exalbidis ; maculis 4. nigris- 

f Geoffr. parif. i. p. its. n. 7. Pcltis nigra , thorace 

elytrisque teftaceis, thoracis raacula coleoptrorura- 
que 5. nigris 
[ Habitat in Europa. 

' «paca. 15. S. fufca, elytris concoloribus : lineis elevatis fub- 

ternis , thorace antics truncato. Fn. fvec. 454. * 
Habitat in Europa. 

r rugofa. i5. S. nigricans, elytris rugofis; lineis elevatis tribus, 

thorace emarginato. Faun. fvec. 455, * Scop. 
carn. 53. 
Faun.fvec r. «. 379. Caffida atra , elytris ftriis quin- 

\ . que jpunaifque elevatis. 

i Raj. inf. 90. Scarabseus niger inter cadavera frequens, 

I deprefliis, parura canaliculatus. undique niger. 

f Habitat in cafis Lapponum, £? alihi pcr Europam, 

devaflans pifces exjiccatos aliaque. 

604 ^7-S- 572 INSECTA COLEOPTERA. Silpha. 

fabulofa, 17. S. fufca, elytris lineis elevatis tribus utrinque den- 

tatis , tliorace ftibemargiuato. Fn. Jvec. 455. * 

Scop. carn. 58, 
Faun. fvec. 382. Caffida nigra, elytris ftriisquinque 

utrinque dentatis, clypeo emarginato. 
Vddm. diJJ. 5. Dermeftes niger , inter elytrorum 

luieas quatuor elevatis fcrobiculis exaratus.j 
Geoffr. parif. t, p. 350. Tenebrio 7. 
Habitat in Avena Europae. 
Similis Scarab/eo fabulofo. 

ebfcura. 18. S. nigra, elytris puntaatis: lineis elevatis tribus^ 
Clypeo truncato. Fn.fvec. 457. * Scofi. carn. 57, 

Uddm dijf. 8. Caffida ovata nigra , elytris I.ineis tri 
bus elevatis : media longiffima. 

Habitat in Eoropa. 

Differt a S. atrata , quod Color non lucidus , S aliter 
punclata. 

ferrugi- 19. S. ferruginea, elytris lineis elevatis fenis, thorace 
nca, emarginato capite latiore. Fn. fvec. 458. * Scof. 

carn. 60. 
FJabitat iu Europa. 
Thotax iaditudine coleopterorum, capiteque multo latior. 

reticulata. 20. S. ferruginea, elytris Imeis elevatis fenis , thorace 
emargiiiato ferrato. 

Habitat in Europal Upfalia, 

Duplo angujhor S. ferruginea & diver/iffima. Caput 
clypto lunato , latitudine eirciter thoracis S ultra 
thoracern exfertum. Thorax coleoptris anguftior, 
marginibus lataalibm crenulatis. Elytra profunde 
fulcata Julcis elevatis £? inter fulcns Jiugulos ordine 
punciorum txcavatorum , undi elytra quafireticulata. 

grofla. 21, S. nigra, elytris confertim punSatis : lineis elevatis 
tribus , thorace emarginato. Fn. fvec. 459. * 

Uddm.difj.g. 

Hdbitat in Europa. 

Dijfert afequcntt, quodovata, nec oblonga ; punEla 
confertaconfufa, nec ferie longitudinali digejia. 

«blonga. aa. S. nigra , elytris flriis puiiftatis : lineis elevatis 
fems, tborace emr^mto. Fn. fvic 450. * 

Faun, INSECTA COLEOPTERA. Silpha. 573 

tann.fvec. 381- Caffida atra, elytris (triis 10 eleva- 

tis , punftis excavatis ftriatis. 
Habitat in Europa. 
Diffcrt a priccedenti, qud magis ohlonsa, minufqu* 

emarginata, 

fcabra. »3. S. nigra, elytris fcabris, thorace fubemarginata 
Hahitat in Europa. 

Media. Corpus obhngiufculum , gibbum. Elytra tota 
muricata, 

rufipes. 24. S. nigra laevis, thorace fubemarginato , pedibusfer- 

rugineis. 
HaUtat in Europa. 
Alagnitudo S. colonis. Antenna maxime clavatie clu- 

vis nigris. 

aquatica, 25.S.cinerea,eIytrisfubftriatis, thorace emarginatolon- 

gitudinaliterrugofo virefcente. Fn./v<rc. 4^1. * 
Geoffr, parif. i. p. 105. n. 10. Dermeftes viridi- 

aeneus, thorace fafciis quatuor elevatis , elytris 

punaato-ftriatis. 
Habitat in Europae aquis , Buprejlifmilis , fed parva , 

frequenter inter Cunfervas flabulans. 

fuccinda. 26. S, ferruginea uitida, elytris medio uigris. 

Hahitat in Svecia. 

Corpus majus pedicuto , totum rufo-farugineum , gja^ 
berrimum. Elytra rufo-ferruginea, fafcia in medio 
nigra, lata, f elytri. Antennae apice crafjioresi 

colon. 37. S. nigra , elytris ferrugineo variis , thorace emargina- 
to : tergo duplici pundto impreflo, Fn, fvec. 46«. * 
Habitat in Europa. 

fufca. 28- S. fufca elongata, fubtus picea, 

Hahitat in Svecia. Modeer. 

Corpus pediculo majus, cblongum ut cicindela. Tho 
rax oblongus, anguflior , ohfolete marginatus. 'Elytra. 
ohfolete marpnata, tenuijfime Jiriala. Antennaef<i- 
pitata,longttudiae thoracis. .Subtus tota picea. 
«JeprelTa. zg, S. ferruginea, elytris laevibus, thorace eniargiuato. 
Fn.fvec, 4^3. * 
Habitatin Kuxopa.. 

O O 5 39. S, 574 INSECTA COLEOPTERA. Silpha. 

orifea. 30. S. grifea, elytris laevibus, thorace emarginato. Fn. 
/;'i?c..4.i54. * 
Hahitat in Europa. 

teftacea. 31. S. teftacea thorace integro. 
Hnhitat in Germania. 

Triplo major S. ajtiva. Thorax anticeminimeeniitr' 
ginatus. 

alliva.sa.S. tellacea fubtomentofa , thorace emarginato , oculis 
nigris. P«. fvec. 465. * 
Habitat iti Europs floribus. ^ 

pulicaria. 33. S. nigra oblonga , elytris abbreviatis , abdomine 
3Cnto.Syft.nat. 10.^.357.0. 26. Dermeftes pulicarius. 
Gioffr. ■parif. i, p. 303. Anthribus^. 
Raj, inj. log. 

Habitat in Europa, frequens in florihus curjitans. 
Thorax £? Elytra parum mavfinata. 

pedicula- 34. S. nigra , elytris laevibUsS , thorace marginato. Fn, 
ria. fvtc. ^66. ' 

Habitat in Europa frequens in plerifque floribus, 
Jidagnitudo PedicuU , fed obtufa , pallidius nigra. Cor- 
pus ovato oblongum. Thorax If Elytra marginata. 
Antenna maxime clavatx f. capitata: clava hori\on- 
taliter flffili. 

atonia-35.S. nigra fubovata, elytris immargiaatis,pedibus pallidis. 
ria. Habitaf in Svecia. 

Corpus nigrum , ovato-ohlongiufculum , minimum , ma- 
gnitudine Lendis, Jlrufiura Dytifci f. tkiirace pqfti' 
ce tranfverfo ; neqtie Thorax , neque elytra armato 
oculo confpiciuntur emarginata. Pedes paUidif. fub' 
ferruginei. Antennae extrorfum crafjiores. 

197. Ck.^Sl^A.Antenn(Z fubfiliformes, extrorfum 
crafliores. 
Eiytra marginata 
Capit fub thoracis clypeo plano 

reconditum. 
riridis. i. C. viridis. F«./wc. 457. *It. xl. if)Z.!^cop.carn. 117. 

Gxd. INSECTA COLEOPTERA. Caffida. 575 

Gced. iiif. I. p, 54. t. 43. 

Blunk. inf. 89. t. ii.f.F. 

Merian. ewop. t. 115. 

Volk- hefp. 1, p 1(56. /. 4. 

Raj. inf. 107. n. 5. 

Reaum. inf, 3. t. 18- 

Rxj. inf. a. /irjr. 3. p. 13. r. 5. 

Geojir, parif. i. p. 312. ;/. i. 

.Sf' «f. e/<?m. r. 35. 

H..hitat in Fiantis verticillatis Europa. 

murrsea. 2- C. nig'a,dypeo rubro, elytris faiigiiineis: punftis 

nigns fp^rfis. 
Habitat Gcetiinpa in Helenio. f. A. Munay. 
Statura C. viridis. Elvtra fiihllriata punFii! 3 f S- 

nigris adfuturam C? tipico ad bqfin maximo', reli' 

quis in difco, 

nebulofa.s.C.pallido-nebulofa, fn.fvec. 468- * 
Frifch. inf. 4. p. 30. t. 15. 
Gxd. inf. 1. p. 96. r. 44. 
Lifi.g^d. 287- t.ii-j. 

Roef.fcar. 3. p. 13.«. 6. ^' 

Rxf. inf 88- n. 13. Scarabaeus nunor fordide fulvus. 
Hahitat in Carduis. 

nobilis, 4. C. grifea, elytris linea caerulea nitidiffima. Fn.fvec. 
469. * Amxn. acad. 
GeoSr. parif. i. p- 313. n, 3. 
Habitat in Europa. 
Linea. cxrulea elytrorum perit cum vita. 

ribex. 5. C. virens , futura dorfali fanguinolenta. 
Hahitat in Germania. D. Scbreber. 
Similis viridi,fed dorfo coleoptrorum fufcefcente: fu- 
tura fanguinolenta. 

maculata. tf.C. viridis, elytris rarius, futura dorfali confertius 
nigro maculatis. 
Geof. parif 314- '• 5- /• «^- 
Habitat in Germania. D. Schreler. 

7-C. 

Caffidae Larvce folia plmtaimn fubtus exedunt, ii proprio Jlercore feft fx- 
pius ohtegunt. 57(5 INSECTA COLEOPTERA. Caffida. 

fplnifex. 7. C. ferrugin«a,elytris angulo antico fpina porreiSa, 
tliorace utrinque fpina tranfverfa, Jmxn. acad. 6. 
p. 392. «./.*_ 
Habitat in Amcnca cabdiore. 
Sfxus alter fpinis longioribus ,- alter hreviorihus. 

bicornis. 8. C.cyanea, elytrisanguloanticofpinatruncata. .(^«1?!«.' 
, acad. 6. p. 393, n. 9. * 

Habitat in America aujlrali. 

cruciata. 9. C.pallida, elytris difco fufco - cruciato. 

Habitat in Araerica. Rolander. 

Elytra pallida , fupra dorfum infeHi fufca , inde hra- 
chium fufciaa pictum excurrit uXrinque ad angulos 
ihoracis S tertium hrachium per utrutn^Me elytron 
ad amm. 

bifafciata, 10. C. pallida, corpore fafciis duabusfufcig 
Habitat in America meridionali. Rolantler. 

flava. ir. C fiava immaculata , corpore teflaceo, punfto fcu- 
tellari nigro. 
Habiiat in Araerica. Rolander. 
FunHum fcutelU loco nigrum. Antennienigra. 

purpurea. la. C. flava, fupra corpus purpurea. 
Habitat in America. Rolander. 
Farva ttjla omni flava , fed fupra corpus infecla pur- 
purea lata macula. 

leuco- 13. C. teftacea , margine pundtis flavis. Amxn. acad. 6. 
phxa. p. 392. n. g. * 

Habitat in America aujirali. 

margiaa- 14. C. teftacea, margine thoracis elytrorumque flavo. 
ta. Habitat in America. Rolander.i 

reticuli-i5.C. flava, elytris cseruleo variegatis: lateralibus uni- 
ris fafciatis. 

Habitat m America. Rolander. 
Magna. Thorax antice emar^inatus , teflaceus lines 
dorfali nigra. 
yariegata. 16. C rufa, elytris caeruleo variegatis: lateribus bifa- 
fciatis. 
Hchi^ in Amerlca. Rolander. Ma- # INSECTA COLEOPTERA, Caffida. 5?? 

Mofna. Thorax fufcus , lunatur. Elytr^ fanguinea, 
futura auticfi giihn ; difco cxcavato-pi^nElato, cya- 
neo-variegato ; laterihut dilatatis lavihus : lineis 2, 
tranfverfis cyaneis ^ margirad» cyanec. 

^roiTa. 17. C. fanguinea, elyttis' difco pundis nigris fparfis, 
margine lineis ramofis uJgris. 
Habitat in America meridionali. Dalherg, 
Uite omnium maxima. Tkorax immaculatus- 

elatrata. 18. C. ferruginea, elytris margine omni, linea longi- 
tudinali , femique tranfverfali nigris. 
Habitat in India. De Geer. 

Tliorax immaeulatus. Elytra latijjima, mareJne undi- 
qiu etiamfutura longitudinalis nigra. Linea lon- 
gitudjnalis nigra per medium.Jimruli elytri. Liuea 
inter precedentes longitudinales nigra utra/que^ com- 
hinat, Femina habet lineas dimidiatas tranfverfa- 
les tres. 

7-guttata. 19.C, nigra coleoptris maculis feptem albis. JSrwBn/cA. 
Hahitat in India ovientaU. 

'SAytxi fngula maculis 3 albis , longitudinaliter digc 
Jiis, rotundis £? in medio ujiica utrinque elytris 
communi. 

exclama- 20, C. flava , elytris lineis ternis nigris, intermedia fi- 
tionis. guum! referente. 

Hahitat in Araerica; e mufeo Rybtrgii. Brunniche. 
Corpus paulo majus C. viridi , fubtus lividum. Oculi 
mgri. Thorax /n'tt/«x , pojlicelohatur. Scutellum 
nigruui, Elytra Jlava,- Jlngulis lineit 3 parallehf- 
indermedia breviore, pone quam puncium nigrum. 
Brunnich. 

jamaiceu-2i.C.luteojenea,elytrisimmaculatisexcavato-punftatis. 
fis. .Sloan. jam, a. p. i.c%. t. 3,ZZ' f- ^7 . 28. 

fiahitat in America. 
(jibha admodum ad futuram anterius. 

cyanea. 22. C. cyaneo-snea, elytris immaculatis excavato-pun- 
datis. Afuf. Lud.Ulr. 39. * 
Ptt, gax- t. 57. f. 6, 

Habitat in Brafilia- ^ 

ej. C. 578 INSECTA COLEOPTERA. Cafllda. 

margina- «3. C. elytris teftaceis, corpore elytrorumque margi- 
ta. ne nigro, thorace aeneo, 

Habitat in India occidentali. 

Thorax antice trmcatus. Elytra tejiacea marglneomni 
iiigrn , angulo antico acuto : funHum nigrum ubi 
elytra anirorjutn prominentta. 

inaequalis. a^-C. ferrugiiieo- aenea, elytris macula flava fubova- 
ta dilci. 
Muj. petrop. 650. n. 130. 
Habitat in America. Rolanifr. 
Elytrormfuperjicies inaqualis ejl, fuhtui carukfcens. 

fuppo- as.C.elytrisnigris anticeannulatispunaocentralifulvo. 
lita. Lederm. microfc. t. z%.f. F\ g, Si t. 44, / b, c, d. 

Habitat in America calidtore. 

lateralis. 36. C. fufco-senea, elytris macula flava laterali. 
Habitat in America. Rolander. 

difcoides. 17 C. viridi-aenea , elytris macula didyma flavadifci. 
Habitat in America. Rolandcr. 

petiveria-28.C. nigra. elytris maculis quatuor flavefceutibus. 
na. ; . t^et gai. 7, t. 71./, I. ja. anrl. 271. p. 8<Si. 
Habitat in Afia. s t t <> 

bipuada- 29. C.flavefcens, elytrispunaisduobus nigris. Brunnich. 
ta. Habitat in India orientali 

Magnitudo y facies C. nebulofa. Elytra Jmgula ma- 
culis a : abera priore. 

bipuftula, 30. C. viridis, elytris maculis duabus lateralibusfan- 
guineis. Ama:n. acad. 6. p. 392. ». 8. * 
Habitat in America ineridionali. 

anguftata. 31 C. flavefcens, elytris poftice anguftatis. Brunnlch 
Habitat in India , e muf. Reugers L. B. 198. coc- INSECTA COLEOPTERA. Coccinella. 57» 

198. COCCINELLA. /^Mt^KM^ fubclavatse,trun- 

catae. 
Palpi clava femicordata. 
Corpus hemifphaericiim , 
thorace elytrisque mar- 
ginatiSjAbdomine plano. 

* Coleoptris rubris flavi/l'e : Funflis nigris niaculatis. 

margina-i.C.coleoptrisflavisimmacuIatismargine nigrt», thora- 
ta. cis margine punftis duobus albis. 

Habitat in America- Brunnick 
Corpus medium, nigrum. Elytra Jiavay fummo mar- 
gine ni^ra, Thoracis marginei laterales cum punfio 
utrinque ^ punfiis duobus capitii albis. Br. 

furina- 2. C. coleoptris rubris immaculatis , thorace capiteque 
menlis. nigris. Jmxn. acad. 6. p. 393. «. 12. * 
Habitat Surinami. 

fangui- 3. C. coleoptris fanguineis immaculatis , thorace maculie 
nea. nigris. Amxn. acad- 6. p. 393. u. 11. * 

Habitat Surinami. 

impun- 4. C. coleoptris rubris: punao nullo. 
data. Habitat in Europa. 

Minor. Elytra rubra , immaculata. Thorax ruber di- 
fco medio Jufcefcente. Subtus »/^ra. Pedes afi«« 
ferruginei. 

annulata. 5. C- coleoptris rubris macula fubannulari nigra. 
Habitat in Germania. D. Scbreber. 
Media , nigra. Thorax marginihus lateralibus pallidis. 
'EXYtrai fanguinea in Medio fafcia nigra, pofterius 
fajcia alia, qua ncn tan^it marginem exteriorem , fed 
exterius conneciitur cum priore fafcia. 

unipun- 5. C. coleoptris flaveffcentibus : punao communi nigro, 
data. taun. fvec. 470. ♦ 

Habitat in Europa. 

7 C. 

CoceineUae Lerva Apkidistorilumunt,tequeflantasaPhtkiriafihc:puTi^<int. 580 INSECTA COLEOPTERA. Cocciaella. 

s-pvmda-j. C. coleoptris rubris i punftis nigrls duobus. Frt. /jw. 
ta. ■ 47 r. * Scop. carn. -224.. 

Pet. gaz. 34- *• 2X. f. 4. 
Mcrian. iuf. (Sy. t. 135. 
Raj. in/. 86. n. 2. 
Lijl. loiju. 3R3, n. 8. 
' Bradl. natur. r. 27./. 4. 
Reaum. inf. 3. t. 31./. 16. 
Frifih. inf. 9. p. 33. t. 16. f. 4. 
HaVlatin Europae Alnetis. 
PmRa (luo in medio coleoptrorunt. 

3-pun<aa-8-C. coleoptris rubris : puaftis nigris tribus. Fn. fvtc 
ta. 472. * 

Habitat in Europa, 

Punata duo ad apicem coleoptrorum. 

4-punaa-9. C. coleoptris flavis: pun&is nigris quatuor. 
ta. Habitat in Germania. D. Schreber. 

Media. Thorvx. flavos punHis 4 nigris. Elytra fa- 
va : pun^is in media 2 , ad /ingulum margtnem Jin- 
gula, ita ut omnia 4 puncia in medio tranfverjim 
pqjitajint. SubtUS nigra, pedibus fiavis. 

hebrxa. lo, C. coleoptris luteis: maculis nigris fex longitudi- 
nalibus difformibus. Fn. fvec. 473. • 
H.ibuat in Europa. 

5-punaa-ii. C. coleoptris fanguineis: punftis nigris quinque. 

ta. Vn.fvec. 474. * 

Hahitat in VTuno /pinofa. 
FJytra fanguinea funt. 

S-pun(fta- 12. C. coleoptris fulvis : pundis nigris fex. 
ta. //a&jMt »1 Europa: Svecia. 

Medta. Thorax pallidus maculis 5 fubfufcit. Elytra 
fulva punclis j nigris, tranfverfim pojitis in medio. 
Margo exterior elytrorum ftnvus. 

lrifafcia-i3. C. coleoptris rubtis : fafcils nigris tribus. Fn. fvcc. 
ta. 475. 

Habitat in Lapponia. 
hierogly- 14. C. coleoptris luteis : maculis duabus nigris longi- 
phica. tudinaUous fiauatig. Fn. fvec. 47«. * 

Habi- V INSECTA COLEOPTERA. Coccinella 581 

Halitat in Svecia. 
Ajjinis 10- pojlulatte. 

7-pun(fta- 15. C. colcoptris rubris: pimdis iiigris fcptern, Taun. 
ta. fvec. 477. * Scop. ciirn. 1235. 

Fri/ch. inf. 4.p. i. t. r. f. 4. 
Pt;t. gaz- 33- t.zi.f. 3. 
Giid. inf. 2. p. 58. t. 1«. 
7^(7/. »;i/" S<J, n. r. 
IVIerian. tur. S4. f. 11. 
Alb. inf. 61. f C. 
iiixf inf. 3- fcar, 3. p. 7. r. 2. 
. lieaum. inf. 3. f . 31./. 1 8. 
Bradl. nat. t. 27. f. 4- 
Jimmir. inf. t. 14. 
Sulti. inf: t. 3. f. 12. 
Hahitat in Europae agris c? pfantis. 
«/-punifta- i5. C. coleoptris rubris : pu:ift's ni^rls novem. Faart. 
ta. fvec. 478. * .'v-o/>. cdni. 336. 

Uddm. dij]. 14. Coccinella nigra , elytris rubris , puu- 

dis noveni nigris, 
Hahitat in 'Eumpxjunipereti.^. 

lo-pun- 17. C. coleoptrisfulvis: punftis nigris decem. Faun 
data. fvec. 479. * Scop. carn. 237. 

Habitat in Europa. 

ii-pun- 18. C. coleoptrisrubrls: punftis nig;iis undecim. Faun. 
6:ata. fvec. 480. * Sirom. aH. nidr. 3. p. 388- '■ 5. / s. 

Merian. europ. iSS- 
Habitat in E-uropa. * 

i2-pun- 19. C. coleoptris flavis : punftis nigris fex: extimo li- 
itata. neari repaudo. 

Habitat in Eiiropa. 

Minuta. Thorax/avas punclls macuUsque duabus ni- 
pis. Elytra /ava ; Pvnfta ^ nicra , prater exte- 
ricrem, quafi ex 4 pw.fiis cvnnatum , iineare , re- 
pandum , ad margtnem exttriorem ir.ter primum o 
ultimum punfium. Sutura longitudinalu nigra. Sub- 
tusnigra, tibiis Jliivis. 

p p 20 C. 

Spttiti diytrfas C0T\jun3as vi>ti , ut bipmcitttm cum ftxpujlulata. 582 INSECTA COLEOPTERA. Coccinella. 

i3-pun- Bo. C. coleoptri!; lutei.s: punftis nigris tredecim. fW;. 
diata. fvic. 43 r. Scop. cani. a^g. 

lieaum. inf. 3. t. 31. /. 19. 
Hahkat in Eiiropse Armoracia. 

14-piin- 91. C. ooleoptris flavis: pundtisnigrisquatuordecim: 
data. quibusdain contiguis. Fn.fvcc. 482- * .Vcop. carn. 243. 

Fr.firA. %■". 9. t. 17, f. 4,5. ' 
Hahitat in ruiropa. 

i5-pun- 22. C. coleoptris flavis: punaisnigristredecini:tribus 
Ctaca. infimis conuexis. I>n.fvec. 4^3. * Scop. carn. 240, 

I-faliitat in Europa. 

«cellata, ss- C.coleoptri^luteis: punitisnigris quindecim. Fn. 
fvec. 484. * . 

Gadd. fat. 26. Coccinella ely tris flavo - luteis, pun- 

dtis 15 nigris oceUo flavo ciudlis. 
Merian. ittf. 43. f. 5. 
SuUx.inft. 13.7:14. 
Sckxff'. ic.t. i.f. 2. 

dem. t. 47./ I. 
Nahitat in Europa. 
Hac reliquit major. 

.i8-pua- 34- C. coleoptris flavis: pundis nigris ododecim: 
oata. ultimo arcuato. 

Hahitat in Europa. 

Majufcuh. Thorax laterilus flavus. Elytra flavj 
pun^is oblongiufculis , nigris, 9, quorum ultimwn 
hamojum j futura communis nigra. Subtus nigra. 

19-pun- 35. C. coleoptris flavis, punaiis nigris noveadccim. 
ctata. faun. fvec. 485. * 

Habiiat in Europa. 

32 -pua- 2ff, C. coleoptris flavls : pua<ais nisjris viginti duobus. 
etata. 1'n.fvec. 4S6. ' Geofr. parif 339. n, 17. 

HMtut iti Europa. 
'Ihorax jpun^atus ejl. 

33-pun- 27. C. coleoptris rubris, punftis nigris viginti tribu?. 
ciata. Hahitat in Germania. D. Schrekr. 

Parva. Tliorax tuber pun^is 3 nijrris. Elytra ru- 
^a: punSa 3 nigrai dein ^i tum 3; uhimo pun- 

fium iNSECTA COLEOPTERA. Coccinella. 58J 

Elum transvcrfum ex- duohus cnnnatum ,- accedit pm- 
cium fcutellare commum ; puncla omnia rotunda , 
dijiincla ; Subtus niam rufa un.i cum pedibus. 

a4-pun- 28. C. coleoptfis rubrls : jpun.flis nigri.s vigiuti qua- 
. drata. tum: Fjuh. fi-dc. 487.' O.ofr.parif. i. p. 326. n. 

ir. Scop. carn. 239. 
Habitat in Europa. 

25-pun- S9. C. coleoptris rubris : punftis nigris viginti quin- 
Crata. que. Fn. fvic. 488. * 

Habitat in Europa. 
■ Pur.Ha qiiadruta pajjim coalita. 

conglo- 30. C. coleoptris rubris: punftis nigris plurimisfubcon* 
bata. tiguis. Fn.fvec. n^^^.* Giojfr. parif. ^^&.n, i2i 

Raf.inf 87.-"-5- 
Frifcii. inj. 9. p- 34. t. 17. /. 6- 
Habitat in Ettropa. 

Gonglo- 31. C. coleoptrisiiavcfcentibus: pundis nigris plu- 
nierata. riniis contiguis. Fn. fvec. 4§o- * 

Raj. inf. 87. '-'. i- 
Liji. loq- 383- «• 9- 
Frifch. inf 9- f- I7-/-4, 5- 
Hahitat in Europa. 

* * Colcoptris ruhris fiavisve : albo mncuktis. 

guttato- 32. C. coleoptris rubris: pundis albis quatuordecim , 
pundtata. nigris tribus. Fn.fvec. 491. * 
hlabitat in Europa. 
Similis to-puJlulat£; anfolo fixu differens? 

lo-gutta- 33. C. coleoptrisluteis: pundisalbis decem. 
ta. " Habitat in Svecia. Fahicus. 

Mincr. PunSa injingulo elytio ^^fciUcet 2, 2, t- 

t4-gutta- 34. C. coleoptrisrufis: punciis quatuordecim albis. 
ta. Fn.fvcc 492. ' Geoffr. parif. i. p. 327. «. I3- 

. Scop. carn. 248- 
Ull ioqn. 383- "• l°- 
Rai. inf. ^6. n. 3. 
Ualjltat in Earopse falicilus- ^ 584 INSECTA COLEOPTERA. Coccinella. Color tejlaceo-lutfits. Elytra punfiis 7, fcilicet 1,3, 
2, I. Thoracis latera lunula aiba. Ciput riigruin , 
fronte ttjldcta. Pedes tejlacei. 

iS-gutta- 35. C. coleoptris Uitels : punctis albis fedecim, Fn. 
ta. fvec. 493. Scop. carn. 249. 

I^abitiit in Europa. 

i8-gutta- 3(7. C. coleoptrisrubris : pundtis albis oaodecini : duo- 
ta. bus prinus luuatis. Faun./vec. 494. * 

HabitM in Svecia. 

fio-gutta- 37. C. coleoptris rubris : pliailis albis viginti. Faun. 
ta. jvec. 495. 

Hubitat in Europa. oblongo- 
guttata. 

oblitera- 
U, impuftu- 
lata. Ca(2i. 38. C. coleoptris rubris: lineis pundlisquealbis. Faun 
fvec. 495. 
FJabitat in Europa. 

39. C. coleoptris flavis: punftis quatubr rufis: ann- 
cis obfoletis. Fn. fvec. 497. * 

Habitat in Europa. 

* * * Coleoptris nigris .- rubro maculatis. 

40. C. coleoptris nigris punao nullo. 
Habitat in Germania. D. Schreber. 

Statura C. ^-pujlulatx , tota atru nitida. Thoracis 
margo anticus S lattra , in quibus punflum nierum. 
flava. -^ t b 

4^- C. coleoptris atris : maculis rubris duabus. f 
Gron. zooph. 509. Coccinella coleoptris ma-f^ii'.. 'i^ 

nitidis atris, macula folitaria fubrotunda utrina ue. 
Mer.furin. p. 2. t. s. f. fumma. 
Pet. gai. t. i. f. 5. Scarabaeolus hemifpiiaericus co- 

chineelifer. 
Sloan.jam. 2. /. 237./. 31 .33, £5f_ ^j_ 13. 
Habttat in America. 
SimdisC. bipujiulata, etiam abilomine rubro , fed ma- 

cula elytrorum longe major , Jlmplicifflma. Gr. 

42. C. 5f,tc!esmacu!unomunguam variant, unde incauHs^pluret numerantur, niji ratiuntm thoratis halitttnt. IKSECTA COLEOrTERA. Coccmella. 585 

3-puau- 42. C. coleoptris nigris: punftis rubris duobus, ab- 
lala. ciomine fangirmeo. Fn.fvec 498-* 

Fiifck. inf. 9. p. 34. t. x6- f. 6. 
RcC. inf. 3./cjr. 3. p. 10. f. 3. 
' Geoffr.pjrif 334. n. 2<5. 
Hahitnt w Europae: .Sbrte ; rr America /fp/intrjona//. 

7Cd/m. 
Singulum puhHum etribus ccmpfnitur. 

.vruilu- 43- C. coleoptris nigris: piinft'^' rubvis quatuor: inte- 
iat;'. rioribus Iongioribu«. Fn.f-ec 499.* .Scop.ciirn.244. 

Hahitat in Europae Urticis , Ruhif. 

(5-puftu- 44- C. coiPOptris nigris , punftis rubris fcx. Fn.fvec. 
lata. 500. * Geoffr. parif. 331. n. 20. 5cd/). can:. 245. 

Raj. inf. 87. ». 4. 
Hdhitat zn Europa. 

lo-puftu- 45. C. coleoptris nigris : punftis fulvis decem. Fn. 
lata. fvec. 501. * 

JaJI. loqu. 383. n. 9. 
Frifch. inf. 9. r. 17./. 4, 5. 
/?a;. in/. S7. "■ i^. 
Habitat in Europa. 

i4-pu{lu- 4<S. C. coleoptris ni^ris : pundis tlavis quatuordecim. 
lata. Fn.fvec 502. * Geoffr. parif. 330. n. i8- ^'cop. 

carn, a4<S. 
Uddm. dijj. 15. Coccinella coleoptris nigris, macu- 

lis decem pallide flavis. 
Pnd. inf. s.6. Coccinella i^-maculata, 
Habitat in Europa ; infiorihtis Centaurete fcabinfit fre- 

quen/. 
Macula aliis favx , aliisfulvte, aliis rubrtt. 

i5-pu(lu- 47. C. coleoptris nigris, punftls fulvis fedecjm. Faun. 
lata. fvec. 503. 

Hahitat in Europa. 

* * * * Coleoptris nigris albo flavove maculatis. 

pantheri- 48. C. coleoptris nigris, punSis fiavis o<fto. Fn.fvec 

ivi. 5<^+- * 

Hahitat in Europa. 

P p 3 49. C 58<J IN§ECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 

tigrina. 49. C.coleoptris nigris : pundis albidis viginti. Faitn- 
fvec. 505. ' 
Vdd.'-. dij. 1 1, Coccinella coleoptris nigris , pmi- 

d:is vigiiui albis. 
Halntat in Europa. 

199. CHRYSOMELA. Antemai moniliformes ex^ 

trorlum cralliores. 
Thorax, nec eiytra, mar- 
ginatus. 

* Corpore ovttto. 

gigantea, i. C. ovata nigra, coleoptris pundbis fulvis uumero- 
fifliinis. 

Syf/i. nat. 10. p. 3<58. Coccinella gigantea. 

i>ulix. mf. t. 3./; 15. 

Habttat in Inaia. De Geer. 

Magmtudo ScarabaiJl,rcorarli; Corpus tiigrum ova- 
tum. T-hoTdX margtmtus , emarginatuf. Antennae 
clavatie ahfqwj /^alpit coccindls proprii<:. Elytra 
vaUe conv.xa, murfunaia , aJjperfa puntlis numero- 
JiJjimis,ruJo-Julvis, in macuiasfttpe confMentibus. 
gibbofa a.C.ovata nigra, elytris teitaceis niPro punftatis- 
taicia mf au poiucaque nigris. Amxn. acud. 6 'p. 
393- «• 13- 
•Gron. zoopk. 606. 1. 14, /. 5. Coccineila. 

Habitai Suruiami. 

S-punfta- 3. C. ovata, elytris nigris: pundis quinque rubris 
ta- Gron. xooph.Gi^. t. 16. f. 7. Coccmella coieoptris 

mgris pundatoimprefiis; maculis decemrubris.* 
Hubitat in America. 

Thorax , Abdomen, Jlaque tiif-ra. Elytra punfiis 
tmgnts quiii^ite : 3,2, i. 

gottfn- 4. C. ovata atra , pedibus violaceis. faun. fvec. 50C. ' 
genfis, Rxfittf. t.fcar. 3. /.5. y" o-^- 

Habitat in Europa. 

5. C. ^iomt\^LaT>,cK<opfumuntfoUa,reliaisf<,peeontm yafis, pu!fa content^. 1/ INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 587 

Tan:.ceti. 5. C. ovataatra pimclata, antcnnispedibusquenigris. 
Fn. fvec. 507. 
It. goth. 27C. 

Geoffr. parif. i. p, 253. t. 4. /, 6. G.lsricula i.' 
Hahitat in Tanaceto vulgari. 

hTmor- 6. C ovata nigra nitid.-?, anteni-.i- bafi flavefcentibus, 
ihoidcilis. ano fupra rubro. Fn.jvec. 508. * 

.'>cov. earn. 225. Coccinella li.^morrhoidalis. 
JHdbitat tn BetuLi Alno. 

Giainiuis. 7. C. ovata viridi-csrulea nitida, antennis pedibus- 
que concoloribus. Fn. fvec. 509. 
GenffV. parif. t. f). 260. n. 10. 
Scop. carn. 220. Coccinella Graminis. 
Hahitat in Gramine pratorum. 

KKea. F. C.ovataviridis nitida.abdominepofiiccierrugineo. 

1'h.fvec. 510. * 
Faun.fvec. i. n. +20. Chryfomela viridis nitida, 

thorace antice excavato. 
Geoffr. parif. i. p. 261. h. 12. 
Habitat in Beiula Alno. 
Hanc prtecedenti copula jutiHam vidit D. Atuller. 

Alni. 9. C. ovata violacea, e1ytrispuni9:is excavatis fparfis, 
antennis pedibusque nigris. Fn. fvec. 511. * 
Frifch. germ . 7. />. 1 3. t. R . vScarabaeus alni caeruleus. 
' Gioffr. parif. «32. Cryptocephalus i. 
Habitat in Retula Alno. 
Hanc antecedenti junElam vidi ipfe. 

Betulag. 10. C. ovata violacea, elytris pundis excavato-ftria- 
tis. Fn. fvec. 514. * 
Raj. inf. 90. f. 5. 
licef. 2.fcarah. 3. t. i. 
Geoffr. parif i. p. 4(^4. n. 17. 
Scop. carn. 221. Coccinella Betuls. 
Hahitat in Betalx alhte foliis , exedens ^aginam infs- 
riorem. 

haemo. 11. C. ovata violacea, alis rubris. Fn. fvec 5ia. 
ptera. Geoff. parif. i. p. 358. n. 5. 

Pod. inf 2(5. Ciiryfomela GraminL<^ 
Mabitat in Europa. ., 

Pp 4 ".C. 5S8 INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 

occ'den- 12. C. ovatn virJdi-senea, pedibiis aiitennisque fiavis. 
talis. Hahitat m Am?rlca. Rolanda, 

Similis C. vitdlina. 

Cerafi. 13. C. ovata livida, ant?nnarum apicibus oculisque 

nigns. Fn.fvec. 570. * 
Habitat in Piuni Padi foliis , qua crihri in/L,r perfo. 

rat fu.htus harens Larva, deprega, viridis , fetofa. 

llt. Beriiman. ' 

Corpus magmtudine Cimicis leclularii, lividum f. ob- 

Jcure tejiaceum t.otum. Tlioraci.s margo anticus ni- 

Sncans. Oculi nign. Antennae apice nigra. 

Padi. 14. C. ovata nigra, elytris apice lividis. Fn.fvec sn * 
Hahitatin Prunn Pado. /'"^'^•5i3- 

-. Pulice major , tota nigra , elytrii apice lividii. 

niiniitllii- 15. C. ovata nigra opaca, 
ma. Habitat in Svecia. 

Pulice quadruplo mimr , tota nigra, non riteris; F.lv 
tra abdomine breviura. 

Armora- i6. C. ovata nigra nitidiffima fubcxrulefcens, fubtu.'; 
Ciae. nigra. /W/iw. 515. * 

cerealis. 17. C. ovata aurata, thorace lineis tribus , coleo- 
ptrisque qiiinque caeruleis. 

Sckaff. ic. I. t. 31 

Geofr.parif. i.'p.a6i. n. 15. 

Htbitat in Sogete Europx aujhalis. D. Schreber 

torpus medtum, fupru auratum , fubtus obfcure viola- 
ceum. Th0T3xlineis2, c^ruleis. Coleoptra /in«> 
5, e^ruleis, quarum intermedia futura communis. 

faftuofa. rg C. ovata aurata, coleoptris lineis tribus csruleis. 
^cop. carn. 232. C6cdnella faftuofa 
ijron. ipoph. ^6x. 
Hahitat in Syecia. 

'lotaper/eaeaurea: Linea carulea longitudinalis in 
medio elytrorum V unica communis infutura. 

fpeciofa. 19 C. ovata viridi-fericea, dytris lineis duabus aureis 
^cop, carn. 2^1. CocciueUa fpeciofiffima. INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 5S9 

Hahltat in Germania. D. Elom. 

Corpiis /imile C. fegetali, dimidio minus, viridt, ni- 
tens. Elytra Vmis duahus aureis: altera fecundum 
wiargineii exteriorem , altera fecnndum marginem 
interiorem, Antenna; nigra. 

haleuris. 20. C. ovataflava, capite elytnsqueaurato-viridibu?, 

antennis plantisque fufcis. 
Hahitat in Germania. D. Schreher. 
Corpus majus C. polygoni, totum teftaceum. Thorax 

inaqualis ptinEiis 2 deprejii. 

Hypo- ar, C. ovata aurata, antennls nigris, elytris abbre- 
chseridis. viatis. Jt.fcan. 210. Fn.frec.siS. 
Scop. carn. 193. Bupreflis fyngeaell e. 
Habitat in Hypochaeridis maculatae/or/tos. 

■vulgatis- 22. C. oblongo-ovata csrulea, antennis bafi ferru- 
fima. giaeis. Jpn./iw. 517. * 

Scop. carn, 22«. Coccinella vulgatiffima. 
Habitat in Europa. 

Dijfert afequenti quodtmjor, non anea, fed carulea 
£? magis oblonga. 

vitelliuy, 23. C. ovata viridi-caerulea. Fn. fvee. 519. * 
Chryfomela aenei coloris. Fn. fvec, 426. 
R(tf. inf. a.fcar. 3- p. 5. t. i. 
Seop. carn. «24. Coccinella Vitellina: 
Hibitat in Salicibus giabris Populojsf, fcliafuUus 
confumens. Dum pafcuntur , lurva difponuntur per 
lineas paralielas. 

Polygo- 24, C, ovata cxrul.ea, thoracefemoribus anoque rufis. 
ni. Fn.fvec. 520. * 

Raj. irf. 100. Scaraba?us 4. 
Genffr. parif, »42. Crioceris 4. 
Reaum. inf. 3. t. 17. /". 15. 

Habitat in Polygono aviculari, Acetofa; ovisgra- 
vida ubra coleopna ventricofa evadit. 

/" pallida. 25. C. ovata flavefcens tota , cculis nigris. Faun. 
fvec. 521.* 
Fn. fvec. i. «. 423. Chryfomela pallido-gtifea. 
Habitat in Salicibus. 

P p 5 8<5- C- 590 INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 

ftaphy. 2(J. G. ovatri obrcure teHacea tota. F».f\'ec. 513. ' 
laea. Habitat in Europa. 

polita. 27. C.ovata, thoraceaurato, elytrisruf]«. F«./ivf. 522.* 
tn.fvec.i. ;i.4»7. Chryfomela viridi-jenea, eiytris 

rubicuiidis. 
Geoffr. parif. i. p. 857. n. 2. 
Scop. carn. »29. Coccinella polita. 
Hahitat in Salice, Populo. 

lurida. aS. C. ovata nisjra, elytris cafianois. 
Hahitat in Gerraania. D. Schreher. 
Stmira C. polita, fed \ minor. Elyfra tri/le lutefcen- 
tia J. fufto tejlacea. Thorax omnino niger. 

clavicor- 29. C. ovata nigra, elytris abdomineque rubris , an- 
ni.s tennis clavatis. 

Habitat in America. Rohnder. 
Facies C. populi. Jntennarum capnt articulis trihs 
nipis. 

Populi 30. C. ovata, thorace caprulefcentc , elytris rubris 

apice nigris. fn.fvec. 523. * 
Merian. inf. 14. /. 27. 
Geoffr. parif. i. p. »5^. „. i. 
Mk inf <53. /. C. 

Scop. carn. 228. Coccinella Populi. 
Pod.inf. 27. Chryfon)ela y-punftata. 
Hatitat in Populn tremula , foliafape devafans, qua 

excorticata nudis vajis relinq^uit. 

Vimina- 31. C. ovata nigra , thorace bimaculato, elytris te- 
lis. ilaceis. Fn. fvec. 524. * 

/n./iw. I, «.429. t;hryfomelathorace elytrisqus ' 

rubris. 
Habitat in Salicibus. 
Varietatem totam nigrata , copula janEiam ndi. 

ir^-pun- 32. C. ovata , thorace rubro poftice nigro, elytrls 
&ii.u. rufis: punftis fubquinls nigris. Fn.fvec. 525. ' 

Tn.fvec. i. n. 435. Chryfomela fupra rufa, tho- ^ 
racis pundis nigris duobus , elytrorum pluribus. 
P, Chryfonlela rubra , elytro fingulo maculis quifl- 
que nigris. F^n.fvec. i. ;•. 1334. ' 

flaUtat in Populo tremula. 

33' C. INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 591 

*arhlo"a. 33. C. ovata nigra, elytris rubris: pundlis fparfis im- 

preflis cseruleis. 
habitat m Africa. Brander. 
Corpus nieJium , mgrum. Thorax ghher. Elytra 

punHis impreffis, riiajtifculis, cnpiojis , fparjis ; fun- 

do caruko pnn^lis ininutijfmis, 

lapponi- 34. C. ovata, thorace viridi, elytris rubris: fafcia 
ca. inter puudium maculahique lunatam casrulea. 

Fn. fvec. 525. * 
Fn. fvec. I. 11. 431, Chryfomela thorace viridi, 

coleoptris rubris cruce cserulea. 
Habitat in Europa. 

ui dulata. 35. C. ovata rufa, elytris fafcus tribus atro-caeruleis 
uadulatis. Amxn. acad.' C. p. 393. n. 14. ' 
Hahitat in Java. 

Bokti. 35. C, ovata nigra, elytris fafciis tribus iiavisrepaii- 

dis. Fn. fvec. 527. * 
Uddm. diff. 4. t. i. /. 3. Dermeftes ater i^itens, ely- 

tris nis^ris, faciis duabusfiavis undulatis.; 
Geojfr. parif. 1.^.337- t.6.f. 3. Diaperis. 
Scop. carn. 247. Coccinella fafoiata. 
Schxjf. elem. t. 58. 
Habitat in Boletis ayborum, 

collaris. 37. C. ovataviolacea, thoraca marginibusluteo: pun- 
do ni^ro. Faun.fvec 528- * 
Habitat in Salicibus, 

fangiiino- 38, C. o^^-ata nigra, elytrismarginefanguineis. Faun, 
leuta. fvec. 529. * 

Geoffr. parif i. p. 259. t. ^. f. 7, 

Scop. carn. j.03. Biipreftis fanguinolenta. 

habitat in Europae Salicetis. 

n rirgiia- 39. C. ovata nigro - a^nea , elytris margine luteis. 
ta. Faun. fvec. 529. * 

Hahitat in Europa. 

marginel- 4c. C. oblongo-ovata niglb - caerulea , thorace ely- 
Ij. trisque margine luteis. i'n. /tw. 331. * 

Habitat in Europa ; Jtepe in Rauunculo echinato. 

41. c. ,593 IKSECTA COI.EOPTERA. Chryfcmela. 

cart.iiiGa. 41. C. ovivis fufca, elytris margineexteriorecaftaneo. 
/Imxn. ccad. 6. p. 394. ;:. 15. 
hahitat Surinami. 

analis. 42. C ovata atra.elytrisfufcismargiueexterioreteflaceo. 

Hahitat in Europa,- ad Haimnarlyy: }. C. Fidricim:. 

Corpus totum airum , mimis C. marginat<e. Caput & 

T/iorax polita. Elytra fufca margine extcriore te- 

Jlacco. Antennae vix bafi ferruginea- 

coccinea. 43. C.ovata, thorace emarginato fanguineo macula 
nigra , elytris fanguineis .- maculis duabus nigris- 
Fn. fvec. 532. • 
Uddm. diff. 13. Coccinella coleoptris rubris, macu- 

lis 4 njgris. 
Hahitat in Europa. 

philadel-44. C. ovata viridi.s, elytris flayis: puii(ftis virefcenti 
phica bus oblongiufculis, antennis pedibusqueferrui^ineis. 

Hahitat in Penfylvania. C. De Geer. 

3-macu-45. C. ovata nigra , elytris flavis: maculi.'? tribus oblon 
lata. gisnigris: interniedia futuras communi. 

Habitat in Americi ealidiore. 

Corpus nz;^r«m, mhmum , forma Coecindlx. Elytra- 
palltdeflava margine vix nigro: macuia Jingulif ok 
longa ; intermedia cmmunisfuturam occupans nigra, 
reliquis fiqualis. 

america-4'?. C ovata viridi-snea, elytris lineis quinquerubris, 
na. alis fanguineis. 

Suhz. inf. t. 3. f.i6. 

Hahitat in Barbaria , le.^a inter Coccos officinarum. 

Corpus totum aneum, citrulee-virefcens, xneum, ovale; 
fuhtus mumpiceo-anewn.Ci^nt, Thorax €? Ely tra 
nigro viridi-cierulefixntia. Mytmn Jingulum pimm 
lineis r longitudinalihus non punclatir , a bafi ad 
apicem elytri exaratis; harum interior reSa a bafi 
ad apiam excurrit ; at tertia E?* quarta baj con- 
nexa. 

lineola. 47. 'L'. ovataflava, coleoptris pumais undecim lineis- 
que duabus nigris. 
JJaUtai tn America, Brunniche. 

Cor- INSECTA COLEOFTERA. C hryfoineia. 593 

Corpus minulum fulicis , flavuvi. Elytra lutea; Jin- 
giilis punSia nigra ; 3 ad bd/in ; 2 ad apicem ,• lima 
I nigra ahbreviata in mtdio elytri; punFium nigrum 
commwie ad futuram pojlictf. Ocuii nigri. Cacu!: 
& Thorzxpailida. Br. 

aefluans. 48. C. ovata ferruginea, elytris maculis quatuor flavi- 
cantibus difformibus. S. N, Gron. xoop/i. 565. 

Hahitat in America. 

Corpus ferruginsum, magnituditte Coccimlle maxi- 
nut. Thorax iiumjiculatns, non nittns. Elytra gla- 
bra, ohjokte punHif Jiriata : /Ingulis Maculit 4: 
Pavvafuhyotunda ad angulum fcnteUarem ; Lunaris 
ad anguium exteriorem, major ; Ovata , minor, ad 
futuram mediam; Cordata , reliquis major , ad api- 
cem. Oculi Jinguli pellucent pupiilis 3 nigris, lon- 
gitudtaaUtcr pojitis. 

facra. 45-. C. ovata fupra rufa , thoracis linea piindi.s duobus 
elytrorumqua futura nigri.«. Muf. Lud. lllr. 40. * 
Hahitat in Palaeftina. Hajjelquijl. 
Elytrorum linea extima bctli coiens cum intima; inter- 
tnidia parum flexuofa ante apicem de/iiiit; ramulus 
ruher in niedio lineiS mari^inaiis antrorfum fpeflaiis. 
A\<e faiiguhietS. 

minuta. 50. C. ovata nigra, elytris pcdibusthoracifquelateribus 

grifeis. Fn. Jvec. 533. * 
Habltat in Europse aquojis. 
Gerit faciem f.milUmam Dytifcis , fed pedes ungui- 

ctilati. 

* * Si\\tatotlx ftnicrihus pcjiicis crajfijfimis. 
oleracea. 51, C. Hiltatoria virefcenti-caerulea. Faua. fvet. 534. * 

\-0p. (^fa^ 213^ 

Habitat iii Europs coiyhdcnihus plmtarum. 

bjcolor. Sjj.C. faltatorj'1 ovata rufa,e!ytris fenx->ribusque poai- 

cis caeruleis. 
Halitat in AniPrica. e Mufeo Rydljjyfiii. Brunniche. 
Corpus coloTeB ma^mtudineChlygotti, differt Ca- 

Pite , cum rAiqxic corpore rufo , fiinoribufque craf. 

/jfjimii- ctf.uleis. 594 INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 

chryfoce-53.C.faliatoria atro-c^^rulea, capite psdibusqae quafuof 
phaia. aaterioribus lute.s. Fn.fvdc. 535. * Scop. cum. 213. 

Hixbitat in iivecia. 

Hyofcy-S^* C. filtatoria virefeuti - cajrulea , pedibiis teftaceis, 
auii. fenioribus poilicis violacei;^. /■«. /iw. 535. * 

Fju». /i'a-. 540. Mordelia ovata caerulea nitida , ti- 
^ biis ferrugineis. 

Geofr. p.irif. i. p. 248. Altica 11. 
Habitat w Hyofcyamo nigro, BralHcae coiyle.bnihur> 

atricilla. 55. C. faltatoria nigra, thorace elytris tibiirqus tefta- 
ceis. Fn.fvec. 537. * 
Huhitat ia Europa. 

erythrc-55. C. fiiltatoriaatro-C3eruIea,capite geaiculirquepedum 
cepliala. • rufis. Fn. fvec. 53^, * 
Habitat in Svecia. 

Modeeri, 57. C. faltatoria snea nitida, elytris apicefiavis, pedibus 
anterioribus tibiifque polticis luteis. Fn.fvec. 539.* 
HubitM in Europa. 

Helxines. 53, C. faltatoria viridi-aenea, antennis pedibufque oraui- 
bus teflaceis. Faun. fvec 540. 
Fn.Jvec. 539. Mordella atro-snea fubrotuada. 
Hultz. inft. 3./. 17. 
Hahitat in Pofygono Fagopyro. 
Femora ^ caput magisfufca. 

exfoleta. 59. C. faltatoria Uvida , pedibus teftaceis, abdomiae ca- 
piteque fufco. Fn.fvec. 541. * 
Fatin.fvec. 533. iVIordeila Hava. 
Geoffr. parif. 250. Altica 18. 
Htbitat in Europa in Ecidi Jioribiis , qaos confumit- 

nitidula. 60. C faltatoria, elytris csruleis , capite thoraceque 
aureo, pedibus ferrugiueis. Fn.fvec. 542.* 
Ge.!>ffr. parif. 349. Altica 13. 
Haiiitat iti Europa. 

trifafcia- 61. C. faltatoria fupra albida: fafciis tribus fufci?. 
ta. ILibitat m Europa. 

Cor- 

Chryfomels fakcttorix plant.irumQQtykdonibus & teneUitJoUis infejlafunt' INSECTA COLEOPTERA. Clicyfomela. 595 

Corpus medium. Caput alhidum fafcia fufia. Elytra 
atbida fafciis 2 fufiis , qua non tangunt mar^mem 
extericrem. Feiuora ferruginea. 

nemo-6'2. C. faltatoria, elytris linea flava, pedibus pallidis. ivj. 
rUii:. fi>ec. 543. * Scop. carn, «15. 

laun.fvsc. 543. Mordella oblonga atra , elytris loa- 

gitudinaiiter in medio flavefcentibus. 
Geoffr. parif. 247. Altica 9. 
Habitat in Puiiuonaria , Dentaria , Cardamine. 

ruuic^. 53. C. faltatoria atra , antenuis pedibus elytrotunnque 
apicibus teilaceis. 
Habitat in Europa: ad Hammarly. 
Thorax /iei'fs. Eiy trz fuhtiliffime punnata, apice tiia- 
cula ohovata pallida, 

pnlicaria. 64. C. faltatoria uigra, elytrls macula ferruginca poftica. 
Habitat in Europa. Thunberg. 
Corpus ovatmn, pulicismagnitudine ; maculicz cordata. 

ruupes. C5, C. faltatoriacaeruleaobovata^capifetJiorace pedibus 
antennifque rufis. Jrn, fvcc. 545- * Scop. carn. nt. 
Hahitat in Europa. 

fu cicor- C6. C. faltatoria csrulea obovata, capite thorace pedi- 
i\ii. bufque ruiis, antennis fufcis. 

Habitat in Gennania. 

,%niilima C. rujipedi , fed patilo major , nic elytra 
fiviata, nec auttnna lutea. 

holfatica. 57. C. faltatoria., nigra nitida , elytris apice pundo 
riibro. F«./i'<.'c. 544. • 
Jhun.fvec. 544.Mordella nigra , elytris apice rubris. 
Hahiiat in Kuropa, 

haemi- <J8. C. faltatoria nigra hemifpbarica, tibiis piceis. 
fphserica, Hahitat in Germania. F. tQrflueU. 

furina- <?9. C. faltatoria flavefcens, elytris margine fafciaqiie fan- 
nienfis. guineis. 

Habitat Surinanii. Rolander, 

ylmecedsr.ribns major.' Anteniut pe.lefque pallidr. 

2 iiisra. 70. C. faltatoria pallida, eiytris nigris: linea longitu- 
dinali iiexuofa alba. ' Habi- 595 INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 

Hahiiat Surinamu Rolander. 

Linea alba in fmgulo eiytro refert S. literam; ne{ue 
lusc parva ejt. 

jequino- 71. C. faltatoria, thorace rubro , elytris violaceis .- maculis 
dtialis. 4 albis alternis. 

Hahitat in Amenca, Rolander. 
Magnitudo CeccinelU bipunciat^. Antenni B Pedes 
nigri,- Macul£ Elytrorum fuhrotunda. 

' * * Corpore cylindrieo. 

cyauea. 72. C. cylindrica fufco-cyaiiea , thoracelsvimarriuato, 
antennis nigris. 
Habitat in America. Corpus magnitudine fere C. Graminis , totutx nigri- 
cans viridi-caruhfcens. Abdomen obtu/iffimuni. 
Elytra vix confpicue excavato - punHata. Oculi /«- 
fci. F emora.f ubelavata. 

trideutata. 73. C. cylindrica, thorace csruleo, elytris teflaceis. 
f^:fvec.546. * 
Habitat in Lonicera Xylofteo. 

Gorteriae. 74-C^ylindricaatraglaberrima,thorace utrinquepun- 
(ihs 4 fiiivelcentibus. yym*n. flcaJ. 6. p. 394. n.i6. 
Habitat ui Gorteria Ferfonata Cap. b.fpei. 

aurita. 75. C. fubcylindrica nigra , thorace utringue macula lu- 
tea, tibiis liavis. 
HMtat in Germania. D. Schrtber. 
Macula rotunda, lutea, utrinquc ad thoracis latera. 

4-punaa- 75. C. cylindrica, thorace nigro, elytris rubris : punais 

td. duobus nigns . aiiteanis brevibus. Fn. fvec. 547- * 

l-awj./ivc. 43». Chryfomela oblonga nigra, coleo- 

ptns rubns ; maculis quatuor nigris. 
(yeofr. parif i. ;,. ,95. ,. 3. yr ^. Melolontlia. 
^Scop, carn. «o5. BupreiUs quadripunaata. 
Hibitat in Europa. 

4-macu-77. C. cyIindrica,thoracetibiifque luteis. elytris lutei.s 
iata. maculis duabus cserulefcenti-nigris. 

Habitat in Germaiu* faxojis. D. Sehreher. 

Mcdia. INSECTA COLF.OPTERA. Chryfomela., 597. 

Midia. Thorax flavus. FAytVBi flava maculis duahus 
atro-c£rulefcentibus, rotundatis: priore ad bajin; 
pojleriore tn medio. Tibiae flaijx. Reliqua nigra. 

a-puriiSata. 78. C. cylindrica , thorace nigro uitido , elytris rubris : 
pundis duobLis nigris, antenuis longis. Faun. 
, fvec. 548. * 
,.,.'. Uddm.dijj. 22. Chryfomelaatra, elytrisrubris,pua- 
dis 4 uigris. 
Geoffr. parij. 334. t, 4. / 3. Cryptocephalus 6. 
/>'. Uudm. diJJ. sr.Chryfomela nigra , clytris rubrisma- 
cula nigra loiigitudinali. 
... ^ Gadd.dijj.ni. Gaiiidanigra, elytrisiiavisaitidis,ma- 
cuiis quatuor nigris, quarumduae poaerioresma- 
jores & quafi ex duabus aliis counatae. 
[ Habitat in Europa. 

[ 8-guttata. 79. C. cyliudrica nigra nitida , elytris pundis ouatuor 

flavis. 
Haliitat /uHifpania. Logie. 

Elytra finqula punSiis 4 , quorum 2 anteriora , 2 po- 
Jleriora. 

4-puau- so. C. fubcylindrica fupra nigra, elytris rufo bimacula- 
lata. tis. Fn. fvec. 549. * 

Hahitat in Europa. 

I Scopoli- 81. C. cylindrica, thoracerufo, elytrls rufis : fafciia 
[ na. duabus nigris. 

Hahitat in Auliria. D. Scopoli : Jimilis ex America. 

Brunniche. 
Corpus medium, nigrum. Thorax luteo-rnfefcens. E- 
lytra luteo-rufefcentia fafciii 2 nipisiprioreadba- 
Jin: pojieriore fere in medio. 

\ Moraei. 82. C. cylindrica , thorace nigro , ely tris nigris : maculis 
[ duabus rubris marginaUbus. Fn. fvec. 550. 

\ Gadd. dij]'. 38. Callida nigra nitida , clypeo caput 

fere integrum tegcnte, macuia ad apicem & ba- 
fin elytrorum lutea. 
1-/ Scop. carn. 202. Buprefiis Moraei. 

Habitat in Europa. 
biliueata. 83. C. cyluidrica nigra , elytris lineis duabus flave^ 
fcentibus, pedibus ferrugineis. 398 INSECTA COLEOPTERA. Chryibmela. 

Hahitat in Europa. 

Corpus minutum , titrum. Caput vertice punclis z 
jtavefcentibus. Antennae bali ttjlacea, Thoraxjf/a- 
berrimus. Elytra lineis flavefcentibus 2, apice uni- 
tis: harum exterior juxta marginctn lateraiem ex- 
currit per medium elytri. 

oitens. 84« C. cylindrica, thorace caeruleo nitido, elytris caru- 
lels, pedibus teitaceis. Fn.fvec. 551. * 
Geofr. pari/. 197. Melolontha 4. 
Habitat in Europa. 

Barbare3e.85-C. cylindrico-ovata, antennis bafi oroque terru- 
gineis. Fn.fvec. 554!. * 
Habitat in Barbareae flaribiis. 

fericea. §<?• C. cyliudrica, thorace caeruleo, elytris pedibufque 
caeruleis. Fn. fvec. 554. * 
Fawufvec. 418. Chryfomela v-iridis nidita , thorace 

aequali, elytris pundis excavatis-contiguis. 
Pod. inf 27. n. 7. 
Habitat in Salicibus. 

labiata. 87. C. fubcylindrica atra , thorace nitido , ore pedibus 
anticis balique antennarum lutefcentibus. Fn. 
fvec. 553. * 
Habitat in Europa. 

Coryli. 88- C. cylindrica, thorace elytrisque teftaceis, pedibus 
nigris. Fn.fvec. 555. * 
Habitat in Europa. 

Pini. 89. C. cylindrica teftacea, elytrispallidioribus, pedibus 
concoloribus, antennis fufcis. Fn.fvec.$^6. * 
Habitat in PinO. 
bothnica. 90. C. cylindricaatra,thoraceIinealongitudinalirubra. 
Faun. fvec. 557- * 
Habitat in Wefterbotnia. D. C. Solander. 
Statura C. cordigera, fed atra. Thorax margine an- 
tico S linea longitudinali ruher. Caput in fronte 
macula qnadrata rubra. 

cordige- 91. C, cylindrica, thorace variegato, elytris rubris: 
ra. pundis duobus nigri». Fn. fvec. 559. * 

Uddm. INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 599 

Uddm. diff. S.2. Chryfomela nigra, elytris fubfiavis 

pundis quatuor nigris. 
Habitat in Europa. 
Macula media pojiica thoracis antrorfum bifda eft. 

(J-pun^^ia- 92. C. cyHndrica, thorace varic^ato, elytris rubris : 
ta. maculis tribus nigris. Fn- fv:-c. 559. * 

Sultx-inf. f. 3. /". 18. 
Hdbitat in Europa. 
Geidcula tibiarum punfio albo notata. 

io-macu-93. C. fubcylindrica, thorace pedibusque nigris. Faun. 
lata. f-vec. 561. * 

Habitat in Europa. 

14-pun- 49. C. cylindrica , femoribus pofticisincraffatisdentatis, 
ftata, tliorace ruFo , coleoptns flavis pundis XIV. ni- 

gris. Brunnieh. 
Habitat ia Iiidia ; e mufeo D. Voet. 
Corpus C. 2-punflata, C?d majut. Caput S Thorax 
immaculata, rufa. "ElYtvSLjlaya pun^is nigrise^ 
infutura communi punclum unum ad hajin, alterum 
ad apicem. 

longima- 95. C. fubcylindricaobfcuro - jenea, elytrislivido-flavis, 
na. pcdibus anticis longlffimis. Fn. Jvec. 552. * 

Habitat in TrifoUo montano. 

Pedes in altsro tantum fexu admodum longi ; ia alte- 
ro modici. 

©bfcura. 95. C. fubcylindrica , thorace pedibufque aigris Famu 

fvec. 561. * 
Habitat in Europa. 
Elytrorum ans^uh exterlores verfus peSlus gibbojiores 

Jiint , ut in CurcuUonibus. 

* * * " Corpore oblongo, Thorace atigtijliore. 

nierdige-97.C. oblonga rubra, thorace cylindrico utrinque im- 
ra. preffo. Fn. fvec. 563. * 

Scop. carn. 112, Attelabus Lilii. 
Blanck. inf 91. t. 11. f. J. 
Mer. inf. Ti. 

Vallifn. nat. 1. p. 26$, t. 39. 
Schteff. tlem. t. ^z. 

Qq » Reaam. 6oo INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 

Geoffr. parif. 239. Crioceris rubra. 
Hahltat in Lilio , Coiivailaria. 
C. Lilii p^dcbui nigris, Con\Killari£ rubris. D. Ge;r. 
Jffmis AtulaUs. 

ftercora-pS. C. oblonganigra, tliorace fabcylindrico impreiTo , 
ria. elytrifqus rufis. 

Hahitat in Africa. Brandcr. 

Simillima C. merdigerae , a qua diffitt thorace toto S 
elytris rujis. Elytra puncUs wajufculis impreffis 
rugofa. 

Nym- 99. C oblonga fufca, elyttis margine prominulo ilave- 
phsese. fceutibus. Fn. fvec. 565. 

Hahitat in Nymphaeis > tarda O ignava. 

Cupraea. 100. C. oblonga, thoracs nigro-pundato elytrifquegri- 
feis, antennis nigris longis. Fn. fvec. ^66. 
Fdun. fvdc. I. n. 424. Chryfomela uigra , thorace 

elytrifque grifeis. 
Habitat in Salicibus. 

calmari- 101. C oblongiufculaferruginea,elytrifqueniaculaIon- 
eafis. gitudinali nigricaute. 

Hahitat in Europa. Modeer. 

Statura C. Cupfeie. Antennse fufra. Thorax tefla- 

ceui, utrinque deprejfus medio longitudinali ni^ro. 

Elytra tejiacea, tenia longitudinali nigra, a hifi fe- 

re ad apicem du^a. Abdomen fufcum.Pedespallidi. 

tenella. 102. C. oblongiufcula ferruginea, ely trls margiiie thora- 
ceque flavis. Fn. fvec. 554. * 
Habitat in Europa. 

4-macu-iG3. C. oblonga, thorace pedibus elytrifque ilavis : ma- 
lata. culis duabus nigris remotifTimis. Fn. Jvec 571. 

Gadd.fat. 77. Chryfomela fufco lutea, elytroruii 

pundis quatuor nigris. 
Schalf. inf. t. 6. f. i , 2,3. 
Habitat in Europa. 
Macula pojlica elytrorum in quibusdam gemina- 

cyanella. IC4. C oblonga caerulea, thorace cylindrico lateribus 
gibbis. JFattn. fvec. 571. * 
Habitat in Europa. 

los. C. INSECTA COLEOPTERA. Cliryfomela. 6oi 

ir.eLinc- roj. C. oblongi cPDrulca., thorace pedibusque rufis. Fn. 
p:i. fv!c. 573. * 

Sultx. inf- 3. t. 3. /. 19. 

Habitat in Europa, 

SimiUs C. Polygoni, fed major. 

n jvipes. 106. C. oblonga nlgra , thorace pedibusqne fiavis. 
Habitat in Germania. P. Forsktehl. 
SimilUma C. metanopoda , frd Thorax palUdior , p/a- 

nior. Elytra atra. Antenna; fufcie. ^cdes Jlavi, 

excepta bafi femorum. 

tomento- 107. C. oblonga, elytris fubtomentofis nigris: lincaloa- 
la. ' gitudinali margineque pallidis. 

Habitat in Carolina. D. Garden. 
Staiura C. cuprea; facies l.ampyridis. Capnt /Ji'/c?urn, 
dccipite nigro. Antenuae nigrte , corpore hreviores. 
Thorax tiudus , Uvidus maculis 3 nigris. Elytra 
nigra , fuhtomentofa : linea longisudinalis Uvida , in 
medio elytri , vix apicem attingens ; margo ejusdem 
longitudinis lividus. Pedes S Abdomea Uvida- 

pnnaatis-108. C. oblongiufcula viridi-sneapunaatiffima, pedi. 
fima. bus fcrrugineii;. Amxn. acad. 6. p. 394.". 18. 

Hahitat Surinami. 

e-punda- 109. C. oblongiufcula nigra , thorace teaaceo, elytrig 
ta. pundisquatuorflavis.y/mvi.afizrf.e.p. ^g^^.n. 17. 

Hahitat Surinami. 

i2-pun-iio.C.obIongarufa, elytrispundisfex, pedorepedum- 
data. que geniculis nigris. Fn. fvec. 568- * 

Scop. cartt. 115. Attcllabus xa-pundatus. 

Frifch. inf. 13. t. 28. 

Geojfr. parif. i. p. 240, t. 4./. 5. Criocerislrubra pun- 

dis 13 nigris. 
Habitat tn Afparago. 

Phellan- iri.C. oblonga nigra, thorace ely trifque iineis duabus 
drii. luteis. Fn.fvec. 559. 

Habitat in Phellandrio aquatito , ad radices. 

Afparagi. 112.C. oblonga, thorace rubro: punaisduobusnigris, 
elytris flavis: cruce pundifque quatuor nigns. 
Fn. fvec. 567. * «02 INSECTA COLEOPTERA. Chryfomela. 

Scop.car«. 113. Attelabus Afparagl 
Fri(eh. inf. i. p. 2f. t. 6. 
Hxf- '"/• a-/"''- 3-F- ii' t-4- 
Geoffr. p/in/. i.p. 241. Crioceris 3. 
Habitat in Afparago njficimli , guem devajlat. 
Cont. Cmcaretlum Alpatagi. yallijn. oper. i. t. 7. 
Vziiefii gatlica tniliieji, quaJimiUima,fed elytrajunt 
Jafciis 2 angujlis rubris. 

carape- 1 13. C. oblonga nigro • virefcens , elytris maculis tribus 
lins. flavis aanatis margini exteriori flavo. 

Nabitat in Barbaria. 

Simiilima C. Jfparagi, fed dimidio minor , nii^ro-ce- 
rulefccfss f. virtjcinf. Anternse nigrx. Tfaorax 
lateribus marpineijue aaiico pojiicoijue rMt«c. Elvtra ' 
maeulis 3 .Jlavefiemibus , adnatis tnargini exteriori. 
Pcdes flavicantes , femoribns clavatis. 

***** Eiongatit. 

fulphu- 114. C. oblonji flava tota. 

rea. Habitai in iNorvegia. D. C. Solander. 

cervina. 115. C. oblon>;a Uvida , thorace poitice tranfverfo. fn. 

/>'«-575- ' 
Habitat in Europa. 
Coler dorji conjiat e pilis iiix confpicuis glauco -fufcis. 

caraboi- iiS.C. oblonganigra.elytris fubcaeruleis , plautis ferru- 
des. gineis. l'n. fvec. 574. * 

Habitat in Europa. 
Tliorax pojiice objoieis trilobus. 

ceram- 117. C. oblonganigra, elytris teftaceis , antennis ferratis. 
boides. Fn. fvec. 576. » 
Habiiat in Europa. 

murina. 118. C. oblonga nigra, elytris pcdibufque teftaceis. Fn. 
Jvec. 577. » 
Habuat in Europa. 

hirta. 119. C. oblonga viUofa nigra, thorace teretiufculo , cly- 
tris teftaceis. Fn.fvet. 578. * 
Habitat in Europa. 

120. C. 

Elongats Chryjhmita facie a praceientihus nonnitiilrecedunt.oblonste ma^is 
& undique dictives; tiniitcs yero, quiius dijiinguerentur j nun reperi. INSECTA COLKOPTERA. Hifpa. «03 

ptibe- 120. C. elnngata nigra, thrrace nigro viUofo , elytris 
fceiis. plantirqiie teltaceis. 

Htxvitat in Germania. 

Similis C. hivta. Tkorax fuhcylindricui villofm; reh- 
qiia glabra. 

ir.da. 121. C oblonga cynnca, pcdibus lcngitiidine corporis. 
Muf Ud. Ulr. 41. • 
Hahitiit iji liidia. 

Magnitudo Scar. ftircor.mi. Elylra lievia. Vides lon- 
giores qttam in reliquis. 

elongata. is2. C. elongata atra , thorace rubro fubvillofo. 
Habitat ("« Germania. P. For/?;*^/. 
Hm reliqtiis longior £? aiimodum angujla ratione con- 
ger.erum ; Tliorax femicylindriciis i3 valde angiiflus 
ratione C. elongatarum. 

200. HISPA. Jntema fufiformes , bafi approxima- 
tae , inter oculos fitx'. 
Thorax Elytrnque aculeata fspius. 

stra. I. H. eorpore toto atro. 

Gtoflr. parif i. p.243. ". 7. Crioceris tota atrafpi- 
nis horrida. • , , ,■ 

Haliitat in Europa aulirali. & Africa hnrealiadradi- 
ces graminum. Hanc in Svecia dimidio minorem 
reperi. 

Corpus magnitudine Chyfomdit cylindrieit , atrum. 
Caput ad antennas aculeum fetaceum porrigit. An- 
tennse JHiformes , extrorfum fere craffiores, corpore 
■i hreviores , articulis hrevijjimis. Thorax utrinque 
fpina triplici , 8 a terfo iinis dupticihus. Elytr» 
adfperfaferie Jextuplici longitudinali aculeorum, 

tefiacea. 2. H. corpore teftiuen, antennis aculeisque nigris. 
Hahitat in Barbaria. Brander. 

Corpus magnitudine pr.icedentii , tefiaceum, fed An- 
tenn», Oculi.litura qu.cdam pefloris , ahdominif- 
que nigra. Thorax utrinque ad laterafpina fextu- 
plici. Elytra tejlacea, funllata £9 acuteis nigrisai- 
fperfa ciliataque. 

Qq4 3. H. 604 INSECTA COLEOPTERA. Hlfpa. 

bUiamata, 3. H. inermis nigra rubro niaculata, elytris truncatis 
hamatia. 

Habitatin India e Mufeo D. f^at; tlefirip/it D. Brun- 
tticbe. 

Corpus oblcnguit! , Ckryfom. cuprea magnitujinis, de- 
prej/um , Jlavo rubeiis. Caput minimuin , nigrum. 
Antenna» arliculis s ■ duohus inferiorihus i;hhn/ijmi- 
nutu ,■ teriio thorace longiore , mcdio crajfiore, 
api.-e acutfi. ThQnm fubcylindricus . corpore angu- 
Jtior, pojlice iatior,.difco planiore rubro, laleribiis 
nipricans , excavatus punHis minutijfimis. Elytra/a/- 
cis 3 , ex duplici online pxnfionm excaratorim . fed 
fulcus marimahs e fimplici ordine ; mgra. ad ba/in 
juxtafuturam linea brevi rufa B pone eam macula 
iranfverfa concolcr. .Singula elytra pojlice trunca- 
ta , fed angulo exteriore tenninato fpina magna in- 
cnrva. Fedss favo rubri: plaiiiit nigris. Br. ' 

muticus, 4. H. inermis, antennis pilofis. 

Dermeftes clavicoims aiger , antennis elavatis piloas. 
raun.fvec. 411, * 

Habitat in Europa. 

Antennae tota clavata , atric : articulis 8 valde pilo/is. 
Caput exfirtum. Tliorax aiigulatus, marginatus' 
MytcAjiniss, elevatis, interjiinnis ordine punSlo- 
rum .excavatorum. Antenna ftfjiformes , /. filifor- 
mes , tnedio fett/iin cra/fiores. 

2oi,BRUCHUS. ^nteiince filiformes, fenfiin cras- 
fiores. 

m. I. B. elytris grifeis albo pun&tfs, podice albo miculis 
bnus nigris. Muf. Lud. Ulr 05. • 
Syfl. nat. 10. p. 355, Dermeftes Piforum. 
Amj,n. acaJ. 3, p. 347. Curculio Pifonmi. 
Jiaim. ,t. 2.P.294. Brueliusamericaefeptontrionalis. 
J-eit:rm mur. 195. t. loo. 
Scop. carn. 63. Laria Salicis. 
Geoffr. parif. i. p. 2^7. t. 4. /. 9. Mylabris i. 
Gro». loopb. 5S9. * 1 .j !. . 

HiKtat « Anierica feptentrionali, devajians agrorun, 
Plfa inunc in Europa auJlraliore,dcvaJiatm aGra- 
_ cula (^uifcula. 
Fernora fub apice dente notaia. INSECTA COLEOPTERA. Sriichus. 605 

Theobro- 2. B. elytris canefcentibus nigro puniSiitis , pedibus 
ms. antici.'! rufis , fcutello albo. 

HaHiat in Theohroms femmihus , IndiiC orientalis. 
Pracedemi dimidio mimr , nigro canefcens. F.Iytra 
punclis ohtongis nigris fuhfafciata. Pede."! aniici if 
halJs anlennaruin rufo-ferru^hiea. PimcSum fcutd- 
lare alhum. Fcmorafub apice dente notata. 

Gledit- 3. B. elytris ftriatis longitudine abdominis, corpore 
fi». piceo, antennis^nigris. 

Jlmxn. acad. 6. p. 392. n. 5. Dermeftcs Gleditfise. 
Hahitat in Amencx feptcntrionalisfeniinilus Gleditfiae. 
Jhewora ovata ahsque omni denie. 

Bactris. 4. B. elytris Isvibus , corpore fubinc.mio.femoribuspo- 
fticis ovatis. 
Jmcen. acad. 6. p. 392. ij. 6. 
Jacqu. hijl. t. 170. 

Habitat in Nucleis Baftris Palma Jmerices. 
Femora mutica. 

granarius. 5. B, elytrisnigris:afomis albis, pedibusanticisrufls; 
pofticis dentatis. 
Faun. Jvec. 628. Curciilio atomarius, ' 
Habitat in Europa^/emwi/ius plamarum. 

femina- c. B. ater, antennarum bafi pedibuCme anticis teuaceis- 
rius. Habiiat in . Eutopa. Kaheritx. 

Magnitudo Pedicuti. Thorax /ulmurginaius. Elytra 
Jlriata. Pedes inermes : primi paris tejlacei. 

pedicor- 7. B. antennis pefiinatis corpore longioribus. 
nis. .^'yjl. nat. 10. p. 355. n. 79. Curculio chinenfis. 

Habitat in Barbaria , China ; imra Pifa. 

Corpus magnitudine Byrthi Scrophularia , fuhcine- 
reum. Elv tra cbdomine brtviora , dnerea , lidjperfa 
punflisohfotetis farugineis. Vodeyifubcinereusma- 
culis i ohfoletit, Antennae ferruginex , comprcjfie , 
pectinatt: dentibus 8. Femora mutica. Verbo J'- 
miUimus B. Pifrum , fed parvus , antennis diJHn- 
ctijjlmis peHimtis. Qq 5 So5 INSECTA COLEOPTERA. Curculio." 

202. CURCULIO. Antennfi, fubclavatK , roftro 
infidentes. 
Roftnm corneum prominens. 

* Longirof.ies femorihus fimplicibus. 

Palma- i. C. longiroftris ater, tlwrace ovato planiurculo, elytris 
runi. abbreviatis ftriatjs. Aluf. tud. Ulr- 42. * 

Ruir.ph. amb. i. p. 7i) , 83. /. 17. / G. Coffus Ssf 

guarius. 
Pet. gax- t. 33. f. 5. 
Gron. xooph. 378, 577. t. 16. /. 4. 
Merian. fw: t. 48. f 3- 
Sultx. inf. t. 3. f. 20. 
Habitat in Indiae Pulmis : in Carolina dimidio minor 

Javano. 
Antennx apice quafi bifariam truncatit. Rojiyum furra 

fcabrum. Larvte afjata in dsliciis habentur, ]ac(}. 

amer. 278- 

indus. s. C. longiroftrisater, thoracefubovato excavato-pun- - 
Sato, clytris rugofo - fulcatis , tibiis fpiuolis. 
Muf. Lud. Ulr. 43. * 

HaUtat in India. 

Magnitudo pracedentis. Rnjlrum apice bilobum. 

hemipte- 3. C. longiroftris obfcure purpurafcens , elytris abbre- 
rus. viatis maculatis. Muf. Lud. Ulr. 44. * 

Hahitat in India. 
Thorax lineis tribus nigris longitudinalibus. 

Alliatiae. 4. C- lonsirollris violaceus totus. Fn. fvec 580. * 
Faun. fvec. 468. CurcuUo nigro-carulefcens. 
Hahitat in Eryfimo AUiaria Q affinibus, cauies per- 
for.vis. 

cyaneus.S-C.longiroilris ater, elytris violaceis, fcutello albo. 

F(iun. fvec. 58i; • 
Hahtatin Europa , f raprimiV in Salicibus. 
Craccae. 6. C. loneiroftris niger ovatus, roftro fubulato , abdo- 

mine paUido. 
Habi- 

Curculionum langlrojlrium larv<z pkrxijue fruilus (l feminil, bremoflrium 

ysro folia coTrfumunt ; mri<e etiam caules perforant . INSECTA COLEOPTERA. Curculio. Cor 

Hahitat in Vicis Craccae feminibus. Yckeitbirg. Geod. 

Corpus mafnitudine Pediculi, nigrutn. Elytra Jiria- 
tajlriis latituditie interjlitiorutn. Anteunarum pri- 
mus artiadus ttjiaceui. Oculi fubtus ciliati , im- 
pritnisin mafcuUs. EeniorH mutica 

CiiiDpa- 7. C. longiroftris niger ovatus, eiytri.'! (Iriatis. 
nulse. Habitctt in Campaiiuls rotundifolise pcrricarpii in- 
crajjatis , corclla non rite deltifcenie, Ji\lo incrajjnto. 
Ccrpus totutn uigrum , tttagnitudine Pediculi. t evisr.t badenlis. 8. C. longiroftris niger, pedibus piceis. 

Hal)itat in Germania. Dr. Blom. 

Aiagnirudo C. Cerafi. Antennts longitudine ^ corpo- 
rif, Thorax Imviufcuius, ovatus. Elytra obfolete 
Jlriata. Femora ciavata , nuttica. PedeS ferruginei , 
liicei: Digitij nigris. 

sequatus. 9. C. longiroflris jeneus, elytris rubris, roflro iiigro 

elongato. 
Habitat in Germania. D. Schreber. 
Statura C. Nutum , fed dimiiio minor. Color obfcure 

aneus. Femora mutict. 

aterrimus.io.C.longirollris ster, elytris nitidis. Fn. /iw. 552. * 
Habitat in Europa. 

CerLifi. ir. C. longiroftrisater, elytris opacis oblongis. Faun. 
fve^c. 583. * /'. Ican. 355. Scop. carn. 84. 
Hahitat in foliis Cerali © Pyri , epidermidemexedens, 
commaculaas, freiiuetuijfiiims nobis 1750. 

Pruiii I». C.4ongiroftris ater, antennis ferrugineis, thorace bi- 
tuberculato. 
Hahitat in Foliis Cerali. 

Totxii ater. Elyttn Jtriala. Antennre fuhferruginea. 
Femora mmica. Thorax a tergo tuberculis 2 , ele. 
vatis, vix mucronatis. 
■•".cridulus. 13. C. longirollris piceus , abdomine ovato, Fn.fvec. 
5S-1. * 
Hahitat in Europse puntis tetraaynamis. 

; "pu- 14. C. longiroftris purparcus nitens, roftro longiffinio, 
reui, Fn.lvec. 585. * ^coo cmt.. S5. 

rel. (508 INShCTA COLF.OPTERA. CurcuUo. 

Pit. pax- f. c=./. 5. Scar.iteus mmi.itus minimiB. 

/,;/(. locju. 394. 

Habiiat in Europa. 

ftumen- 15. C. longivollris fanguineus. Fn. fi'ec. 5S5. 
tarius. Acl.ftockh. 175». p. is5. ". i. 

Leuwenh. arc. iSg. atig- <S. p. 83. f. 1. 

Habitat in Europae Irumcnto, diuiius afjervnto pes- 

granarius. 15, C. longiroftris piceus oblongus, tliorace punftato 

longitudine elyttorum. Fn. fvec. 587. * &op. 

carii. 89. 
Raj. iaf. 88. Scarabxus parvus fordide f. obfcure 

fulvus, probofcidejonga deorfum arcuata. 
Gwffr.farij. i. p. 28.5. n. 18. 
Habiiat frequem in grauulis avenaceis decorticatis , in 

tnercatorum tabernis frequens. 

dorfalis. 17. C. longiroflris , elytris rubris : futura nigra. Fn.fvec. 
588. * 
Fautt.fvec. I. n. 475. Curculio niger , elytris in 

medio rufefcentibus. 
JJahitat in Ranuuculo Ficaria. 

melano- 18. C. longiroftriscinereus, coleoptris fafcia cordata 
cardius. fufca. Muf Lud. Uh. 45. ' 
Hahitat /nlndiis. 
Macula utraque elytra combinans liieram V refert. 

Pini. isi. C. iongirodris , elytris teltaceis : fafciis nebulofis. 
Fn.fvec. 589. * 
Hahitat in Pini fyhefltis certice Q reflna. 
Viii copula junHos C Pini £? Abietist 

L.ipatl-ii. 20. C. loiigiroltris albido nigroque varius muricatus. 
Fn.fvec. 591. • 
Hahttat in Rumicibus Lapaihis. 
FeHoris latera S Elytra pnjlice alhida. 

cuprcus. ai. C longiroftris obfcurc xncus , fubtus obfcurior. 
Fn.fvec. 593. * 
Halitat in Europa. 

«2. C. INSECTA COLEOPTERA. Cuiculio. Cop 

fcabcr. as. C. longiroftris cinereus, pedibus rufis, elytris fca- 
bris. Faun. fvic. 592. * 
Habitat in Europae Urticis. Gronov. 

T. albuni. 23. C. longirofiris ater, abdominis lateribus pofticis- 
que lafteis. Fn. fvec. 594. * 
Habitat in Wefterbotlinia. D. .Solanier. 

ruficollis. 34. C. longirotlris ferrugineus , elytris capitirque b.ifi 
atrocseruleis. Fn. fvsc. 595, * 
Habitat in Europa. 

Quercus. 35. C. longiro&is pallide tlavus, oculis nigris- Fauii. 
fvec. 555. * 
Uddm. inf. 25. 
Habitat in Quorcus Roboris foliis, inter viniis majo- 

rts fuhcutantus ,folia macutaiis. 
Magrjtudo Feiiculi. 

i'i)lygoni. aC C. longiroftris teftaceus, coleoptrcrum futura ni- 
gra , repanda. Fn, fvic, 597. * 
Hahitat in i^olygono aviculari. 

Vifcariae. 27. C. longiroftrisfubrotuudiis cinercus,thorace elytris- 
que cinereo-vireutibuB. Fn.fvec. 598.* 
Hahitdt in Lychnis vifcaris fruHiJicationibus. 

s-punfta- 28- C. longiroftris cinereus, elytris macula nigra, ti- 
cus. biis Uavefcentibus. Fn. fvcc. 599. ' 

Htihitat in Europa. 

4-niacu 29. C. longirpftrisnigricans, coleoptrismaculisquatuor 
latus. albidis. fn.fvec. 600. * 

Hibitat in Europa. 

|-m.icu- 30. C. longirofiris grifeus , coleopttis maculis quinque 
latus. albidis. Fn.fvec. 601. * 

H.ititat itt Europ.?. 

pericar- 31. C- longiroftris fubglobofus nebulofus , colcoptris 
pius. nuicula cordata a!ba. F». fvic, 602. * 

Hnbitat in Scrophulariis. 

fiprengle- 32. C.longiroilris fufcus, elytris flavis : lineisatrisgla- 
rii, te:rin:iiabbrevi:tisiiisqiiaUbus,pedibusfcrrugineis. 

liahi- 610 INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 

Hahhat in .America. /-.. Spenghr. 
Corpus Jlatura C. Pim.RoHTam nigrum. Antenna 
ni^rie, davatie. Thorax nioer punSis excavatis, 
coufeais , paUidioribus. Elytra rr)i'« f. tomento flavo 
teHa ; Linex longitudinales utrifi/ue trer , niara: , 
elevatx , glaberrime , tjuarum exterior f. lateralis 
fere longitudinalis ,• media elytrit dimidin hrevior : 
intimahrevifjlma, nec ad hqjin extenfa. Pedes muti- 
ci.fitfco-ferruginei. 

«ttatus. 33. C. lonsiroltris elytri? lineis albis luteifque. 

Sloan.jam. 2. p. jio. Scarabaeus curcuiio prnbofcide 
lon^a deorfum arcuata , elytris fafciis albls & lu- 
teis variegatis. 
Habitat in Europa. 

paraple- 34. C. longiroftrrs cvlindricus fubcinereus , elytris niu- 
aicus. cronatis. Fn.fvec. 504. * 

Faun.fvec. 445. It. fcan. 184. CurcuUo fufcus ob- 

lonsus elvtris reftis acuminatis. 
Hahitat in Phellandrio, Si<\. 

Larva intra ctulem . fene fuh nijua haret. Equis Pd- 
rapleiriam caujfari credittir ; antidotum fercus . Suis. 

anguinus. 35. C. longirottris cylindricus canus fufco lineatus. 

Habitat m Germania. 

Corpus tof.1 /ru^ara C.parapUaici, fufcum, fubtus 
canum, nifrro punctatum. Roftrum maf;is arcuatum. 
Thorax liiieis 4 exatbidis. Elytra tineis 5 , cane- 
fcentihus, parallelis, exteriore latiore: inCuper lon- 
eitudinaliter punciata dupUciferie punhis excavatis,. 
vix confpicuir. Apices elytrorum mucronati , nec 
dehifientes. Pedes cani, mutici , nigro punciati. 
Antennae ctavata , acutiufcutx. 

afcanii. 36. C. longiroftris cylindricus ater latetibus fubcserule- 
fcentibus. 

Habitat in Europa auHrali. D. Afcar.ius. 

Corpustora Jtruliura C. parapleftici . fed totiis ater, 
at lateia thoracis S etyivorum linea canefcente f. 
ctrulefccttte ab oculis fectmdum latera thoracis mar- 
ginemqae exteriorem etytrorum dufla. Apir elvtro- 
rum acutus, fed non mucronatus. Subtus totus ea- 
nefcens. 

sr.c. INSECTA COLEOPTERA. Curculio. «H 

djirus. 37. e. longiroftris fubcylindricus laevis fufcus punai» 
prominulis adfperfus. 
HabiCat Algiriae. D. Brmder. 
Statura C. parapUHici ,■ fed pojiice tniims acutus €? 
fubciiiera/cens. 

Bacchus. 38. C. longiroftris aureus, roflro plantifque nigris. 
Habitat in Vite. 
Corpus ruhro aureum fupra fubvillofum. 

Betulae. 30. C. kngircftris, thoraceantrorfumfspe fpinofo.CQr- 
pore virjdiaurato,fubtusconcolore. Fn.fric.6oi* 

Faun.fvec. i. n. 48«. Curculio cseruleo*viridis ni- 
tens , antennis atris. 

Sch(ef. ic. t. 6. f. 4. 

Habitat m Betula , Alnc. 

yilterfexns ihoiucisfpinas hibet; alter no:i. 

Populi. 40. C. longiroftris , thorace antrorfum Ipinofo, corpore 
viridi ignito : fubtus atro caerulc&ente. Fn.Ji'ec. 
eo6. * 
Hatitat in Populo , Corylo. 
Mas thorace utritiquefpinofo, Femina vero non. 

* * Longirofires , faltatorii femorihtts pofiicis crajfis. 

Eecca- 41. C longircftris fufcus, elytris fubfanguineis margine 
biin^ir. anoque fufcis. Fn.fvec.6oj.' 
Hahitat in Veronica Keccabunga. ' 

Alni. 4S. C. longiroflris, pedibus faltatotiis, elytris lividis: 
maculis duabus obfcuris. Fn.fvec. ffos. ♦ 
FauB.fvec. I. ». 473. Curculio lividus, coleoptrig 

maculis quatucr obfcuris. 
Oenffr. parif. r. p. 2SS. b. 20. 
Hahitat in Aluo Jietul.v. 

Scalici?. 43. C. longiroflris , pedibus faltatoriis , elytris atris: 
fafciis duabus aibis- Faun. fvec. <Sio. * 
Geoffr. parif. j. p. 245. Altica i. 
Habitat in Salicis Jtorihus. 
Fagi. 44. C. longiroilrii, pcdjbusfaltatoriis, corporeatro, fe- 
nioribus pallidis. Jtn.fvec. 699. * It.fcan. iii. 
.'^cop. C'trn. 73. 
Halitat in Fagi foiiis. 

45. C. «12. INSECTA COLEOPTERA. CurcuUo. 

Segetis. 45. C. longiroliris , pedibus ftltatoriis , corpore piceo , 
elytris oblongis. Fn.fvec. 6ii. * 
Hjhitat in agris fuper fincas. 

' * * Longirqftres femoribus dentatis. 

Pomo.45. C. longiroftris, teraoribus anticis dentatis, corpors 
ruin. grileo nebulofo. Fn.fvcc. 612, * 

FvifcL inf. i.p. 32.f. g.Curculioinfloribusarboruffl. 
Habiiat in Floribui Pomouee. 

ovalis. 47. C. longiroftris, femoribus omnibus denfatis, corpo- 
reovato nigro albo macutato. Fn. ficc. 613. 
liahitat in Europa. 

c::!b<)iu- 4S. C. longiroftris, femoribusomnibusdentatis,corpore 
rius. nigro oblongo, elytris ftriatis. Faim.fvcc. «14. * 

^cop, carn, 79. 
Hjbitat in Europa. D. C. Sotander. 

niucore- 49. C. longiroftris , femoribus quatuor anterioribus den- 
us. t:itis, elytris poUine flavefcentibus : fupra apicem 

Sibbofis. MufLud.Uh:S3-'Gron.muf 589. * 
H.Aitat in ladia. 

pufio. 50. C. longiroftris, femorihus rjuatuor pofterioribus den- 

tatis, elytris nigris ftriatis linea repanda erifea. 

Muf Lud. Ulr. 46.* 
Hahitat in Indiis. 
LiiK-a grifea repanda in Jttigulo elytro longitudinaliter 

excurrit. 
Yagmalis. 51. C. longiroftris, femoribus dentatis, elytris ftriatis: 

tuberculis fparfis juxta apicem mucronatis. Muf 

Lud. Vlr. 47. * 
Habitat in America , Surinami. 
Thoritcii foffult pro rojiro. FJytrorumJirle ex pun- 

fl/s f ji'is viilefis. 

ftigma. 53., C. longiroftris, femoribus dentatis, elytris macula 
terruginea. M. L. U. 45. * 
Habitat in , Indiis. 

Fojjula inter fedes pr» rojiri receptione , ut in antece- 
dente, 
deprcffus. 53. C. longiroftris, femoribus dentatis , thorace depreOTo 
iateribusobtufeansulato. /W..Lu"/. Ulr. 49.* 
Habi- INSECTA COLEOPTERA. Curculio. S13 ■ 

Hahiiat in America. 

Corpus Qrifeum punHis nigris ^lahris prominulis. 

annola- 34, C, longiroftris, femoribusdeatatis.thnraceelytris- 
tus. q(ie faiciis Uiiearibus aigris. Muf. Lud. Uir.^i. ' 

Habudt in Indiis. 

Tftorax luifa unica , elytra du.ieus cinguniuv ; oculi 
anmdo alho. 

difpar. 55. C. longirortris , femoribus dentatis, elytris emar- 
ginatis rubro- ftriatis. Muf. Lud. Ulr. 50. ' 
Il.ibitat in Indlis. 

Corpus nigrum. Femina rojlro brsvi valide forcipato. 
AntcnniS Jiliformss ^ moniliformss. 

aiichora- 56. C. longiroftris , femoribus dentatis , elytris ilavo 
co. ilriatis, thorace elongato. iVluf. Lud. Utr. 52. ' 

Gron. xooph. 5S3. t. 15. f. 4- ' 
Habitat in Indiis. 

Thorax hugitiidins fxps , abdominis , unds flruflura 
Jingularis, & rojirum longiiudins thoracis. Antsn- 
nC monilifurmss f. Jiliformes. J^sdes. tnsdii bn- 
viffimi. 

Abietis. 57. C. longiroliris , elytris fufcis: fafciis du:ibus li- 
nearibus interruptis grileis/ tenioribus deutatis. 
fn.fvsc. 615. * 

//. xl. 2S. Curculio fubfulcus. 

f^et. gax- 14. '• 8. /• 9- Curcutio norvegicus. 

Habitat in l'ini fylveitris Cortice i3 rejina. Similit 
C. Pini. 

germa- 58. C longirollris, femoribus fubdentati.'! , corpore 
nus. ovato nigro punftis teilaceis adfperfo. 

Habitat in Germania. f. Fonkahl. 
Intsr maxhnos Europxos. R,oftrura craffmfculum. 
"iWytAf. fuhrotmdus utrinque putxiis 3 fsrruginsis. 
Coleoptra atdomsn ttgsmta , ovata , ngra ptc:H:s 
je.rugineis adfpsrfa Femora pojiica olfolstius dtn- 
tata -, antsricta 4 tnulica cum rudimsnto detuis. Simi- 
lis C pini. 

Nucum. 59. C. longiroftris, femoribus dentatis, corpore grifeo 
longitudine roflri. Fn.Jvec,6i6,' Scop. carti. 10$. 6i4 INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 

Cfddm. dijf. 2+ Curculio ovatus grifeus , roftro [■Ai- 

forini lougitudins corporis. 
SuUx- iif. '■ Z-f- 22. 
Giofff. parif. 1. p. 295. n. 42. 
Poda inj. t. I. /. 3- 
A'«/. inff^PP- 385- '. <57- /• 5, e. 
jHabitat in i^Jucibus Coryli Avdlanx. 
Rojirum an:e mtenvas fanguuuum. iicHtdinm corda- 

tum, atbum. 

.Kumicis. So. C. loagirollris grifeus nijro nebulofus oblongus, 
pedibus dentatis, antennisfubfulcis. Fn.fvic. 5yo. 
Habitat in Rumicilius Lapathis, folia, fubtus cxedai- 
do, eommaculans. 

Scropliu- ei. C. loagiroftris fubglobofus , coleoptris maculis 
lari<e. duabus atris dorfalibus. Fn.fvec. 603. * 

Fn. fvec. i. n. 450. C. pundtis 2 nigris , tliorice 

exalbido. 
Geofr. parif. i. p. 296. n. 44. Idem. 
Lifi. loqu. 395. Scarabaeus exiguus cincreus, du.i- 

bus niacuUs nigris. 
lieuum. inj. 3. t. 2. /. 12. 
HaUtat in Scropiiulariis Larva, pericarpia exedens, 

juosque foUiculosfuhJlituens; m Y erhs&o palUdior. 

Drupa- 61. C. longiroftris, femoribus dentatis , roftro rubro, 
lum. elytris teftaceis obfolete fafciatis. Fn.fvic. 617. 

.'iyjt. nat. 10. p. 383. «. 54. Curculio reairoftris. 
.'iuUx. inf. t.3.f. 21. 
Sclueff. ic. t. i.f. II. 
Habitat in Cerafi Padi. Nucleis. 

yiolace- 63. C. longiroftrisviolaceus, femoribus dentatis, pror 
us. bofcide thoracis longitudine. Fn.fvec. 579. ' 

Habitat in Pino , frequets fuper luriones. 

S-puflfta. «4. C. longiroftris, femoribus dentatis, elytris futura 
tus. alba maculisqueduabu». F.n.fvec. 6i>i. * 

Habitat in Europa. 

hifpidus. <S5. C. longiroflris , femoribus dentatis , corpore ful- 
catoadfperfo fquamis ereiftis. Fn.fvec. S19. ' 
Habitat in Europa, INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 6i$ 

pedicula- 65. C. longiroftris , femoribus dentatis , corpore rubro, 
rius. elytri.s albidafubfalciatis. Fn.fvec.620.' 

Utihitat in Europa. 

tortrix. 67. C. longiroftris.femoribus dentatis.corporeteilaceo, 
peftore [ufco. Fn. fvec. 6<i,2. * 
Jlibitiit in Populi tremulae/oKj, qux contorquet. 

* * • * Breviroflres fimorihus dentatis. 

Liguftici. eg. C. breviroitris , femoribus fubdeatatis , abdominc 
fubovato niurino. Fn. fvec. 621. * 
Habitat in Ligultico LeviUico. 

ovatus. 6g. C. brevirofirii , femoribus dentatis , abdomine ovato 
nigro, pedibus ;mtennilque rufis. Fn. fvec, 63S.* 
Hahitat in Europa. 

cervinus. 70. C. breviroftris, femoribus dentatis, antennisbafi 
rufefcentibus. Fn.fvec. 62r. * 
Habitat in Europa. 

oblongus. 71. C.breviroftrisoblongus,femoribusdentatis,anten- 
nis elytris pedibufque ferrugincis. Fn. fvec 625. 
Hahitat in Europa. 

Pyri. 72. C breviroilris , femoribus dentatis, aeneo-fufcus. Fn. 
fvec.S"-!.* 
It.fcM. 355. Curculio viridis opacus , pedibus au- 

tennifque magis fufcis. 
Habitat in Pyri foliis Larva, in Pruui coroUis dechratus. 
Pedes aliis rubri , aliis nigri. 

argenta- 73. C. breviroib-is , femoribus dentatis, corpore yiridi- 
tus. argenteo. Fn.fvec. 624. * Scop. carn. 91. 

Faun. fvec. 459. CurcuUo femoribus onuiibus denti- 

culo notatis , coipore viridi oblougo. 
Geofr.parif. i. j>. 293. n. 3S. 
Hahitat in Europa Urtica, iietula, Corylo. 
ylffinis valde C. Pyri. 

* ** ** Brevirofires femoribus muticis. 

srgyreus. 74.C.breviroilris, femoribus fubmuticis, corporetoto 
viridi-argeateo-aurcoque niaculato. Muf. Lud. 
Vtr. 54. * 

R r t Habi- SiS INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 

Hahitat in Indiis. 

Facids C. argentati. Sub femoribm primoiilvs fpliia 
objbkta. 

regalis. 75. C. breviroftris, femoribus muticis, corpore viridi- 
lcriceo: tafciis rubro-aureis repandis. Brunnich. 
Halitat in Peru. e Mufeo Lejcinct & Crameri. 
Corpus uugnitudine S Jlalura C. germanici , nilidis- 
Jiinum , fcriceo ■ viride fafciis aureis. 

yiridis. 76. C breviroftris , femoribus muticis , corpore viridi 
fupra obfcuro, fubtus flavidiore. Fn.fvec. «29. * 

Sultx.inf r. 3./.!!4. 

Habitat in lCuropa. 

Magnitudo & Jiatura C. Pyri, fupra tolus e viridi 
fufcus , fubtus ejlavo viridis, quo colore etiam la- 
tera elytrorum lucent. Antenrne S Pedei nigri. • 

fpeciofuj. 77. C. breviroftris , femoribus muticis, corpore luteo 
viridi-nitente, elytris fpinis fparfis. Muf Lud. 
Vtr. 55. * 
Haiitat m Indiis. 
Eiytra Jingula in doifo protulierant fplnis quinjue. 

ruficot- 78. C. breviroftris.femoribus muticis, corpore atro, tlio- 
nis. race bituberculato, antenis rubris. Fn. fvec. 62,e. ' 

Habitat in Europa. 

albinus. 79. C. breriroftris niger, fronteanoque albis, tliorace 
tuberculato. Fn.fvec. C32. * Scop. carn. 6S. 

Uidm. diff. 21. Curculio niger , aculeis tlioracis 
tribus, elytrorum fex. 

Habitat in Europa. 

Colorfere Curcufionis Lapathi. 

liaeatus. so. C. breviroftris grifeus, thorace iltiis ttibus palli- 
dioribus. F«. Jvec. 630. * 
Habitat in Europa. 

incanus. 8i. C. brevirodris cinereus oblongus , elytris obtufiu- 
fculis. Fn. fvec. «31. • 
Liji. loqu. 394. B. 30. 

Geoffr. parif. 1. p. ag2, n. 19. alis carens. 
Haliitat in Europa. 

S2.C. INSKCTA COLEOPTERA. Curculio. 617 

doropui. 82. C. breviroflris niger, antennis tibiifque ferrugi- 
neis. Fn. fvec. S35. * 
Hahitat in Europa. 
AUsrMuuo Pidicis. 

rufipe?. 83- C. breviroflrjs cinereus oblongus , f edibusrulis. F». 
fvic. «34. * 
Hiibitat in Europa. 

nebiilp- 84. C. brevirodris oblongus canus, elytris fafciis obli 
lus. quis nigris. Fn. fvcc. «35. • 

Fauii. fvec. I. H. 448.CurcuUoalbonig oquevarius, 
probofcide planiufcula carinaf a thoracis lougitudine. 
Frifch. inf 11. p, 32. t. »3./. 3- 
Geofr.pnrif i. p. 27S. n. i- '■ 4./. S. 
Hahitat in Europa. 

f- iciro- 85. C. breviroflris oblongus cinereus fubnebulofus, ro- 
firis. ftro trifulcato. 

Habitat in Europa. 

SimillimuT C. ntiutofi , at Roftrum non dorfo canna- 
tum , fed zfulcis parallelis excavaium. 
3t(r. 85. C. t>revirofiris oblongus ater, antennis rufis.Faa«. , 
fvec. 637.* 
Habitat in Europa. 

'eni riius. 87. C. breviroftrisniger, thorac? elytrifque fpinofis, 

fronte excavata. Muf. Lud.Vlr. 5«. * 
Hahitat in Indiis. , , . 

Facies triftis aranei. Elytra adfperfa verrucis pilojis. 

Abdomen multum elytris teBum. 
batbaruf. 88. C. breviroftris ater, thorace fubfpinofo , elytris 

angulo duplici crifpato. 
HaHtatin Barbaria, GalUa. 
Magnitudo fere ScaraUi prcorarii. Corpus totum 

aterrimum. Caput , Thorax , PeSus, Pedes puitBts 

excavatis adfperfa. Elytra coalita vix dehijcunt,ad 

latera inferiora punclis giblris adfperfa ; fupra infm. 

gulo Unex dutc elevata unduUtie punHis muricatit. 

Thorax varie excavatus , ad latera quafi fpina ro- 

tuniata utringue notahilis. 
U2iS'>. dimidio mmor. Theracis ruga dorfatesreil<, 

riec unduhtte exeurrunt in totidem rugas co.eoptro- 
R r 3 '^™' SiS INSECTA COLEOPTERA. Curculio. 

rum , quarum media in futnra communi, latcraks i» 
Jinfiulo dytro; infujvr in elytro ruga txtcrior un- 
attlatt, carinata & longior. 

capeiifis. S9. C. brevirodris afer, tliorace elevato-punaato co- 
leoptris firiis crenatis. Muf. l.ud. Uh ^g ' # 

Hahiiatad C'-p. b. fpei. D. Tulha^h. 

Roimmcrajfius , non brmffmum , diJlinUum a capiti, 
giiod/mgulare. Elytrorum Jiri,r titrinauc elivato- 
ftuitlaix. 

verruco- 90. C . breviroflris aneo-nlger elevato-pnnflatus, el vtris 
tus. pouice biverrucofis. Mif. I.ud. Vlr. 60 » 

HabLtat ad Cap. b. fpei. Tulhagh. 

Hic cum prfcedcnte gerit rojlrum minus hreve, fed 
craijms refpenu longitudinit , unde ad hanc fee}ioi!em 
ambojpenant. Thorax punctis adfpeyfus eminenti- 
imi ohtufiffimis. Elytra Jlriis 3 elevatis e punBis 
maioribus oblongis , quibus utrinque adjacet ordo 
punHorum mimtilJimorum ,■ cetenim color etytroruiii- 
mger ejt,fed ohfolete « aiieo rejpleniens. 

cornutus. $r. C. breviroflris cinereus, thorace elytrifque fubfpi" 
nolis, capite cornuto. J^k/: iMd. Ulr^y » 
Hahtat in Indiis. 

apiit an^uloutriiiquefupra antennas Q alio ufrinque 
Jupra bajm; elytra quaj, echitiata tunaiscum fahi. 
culo pilorum adjeflo. ' ■' 

"^aaM,?'' ^- ^'•'^'■•««"^«"'lercens, thorace punftis nigiis 
ctatus. quatuor, coieoptris duodecim. Muf l.ud Ulr « * 

Hahtat in Indiis. ' ^ 

Magnitutto Crabronis. Caput fulco notatum. Mo- 
men etiam fubtus una akertvc macula itigra. 

grannla. ,,. C-.^^I)ri.^^^is^ftriatus punais nigris elev.. 
Habitat in Indiis. 
Magnitudo Scar.Jl:rcorarii. 

abbrevia-s4.C.breviro(irisfubfurcus,eIytris grifeis: ftriis atris 
tus. glabris eievatis abbreviatis. Muf. Lud. Ulr 6% * 

<-'<fii- Zooph. 597.» 
JiMt»t ui Martiuica. 

lily. INSECTA COLEOPTERA. Attelabus. <5i9 

Efytra i;rifeo vellere quafi oiduHa prater Jtrias &* 
margiiies. 

; apterus. s5- C. brevirodris, pedibusmuticis;corporeatro, tho- 
raceCpniofo.elytriscoadunatis.abdominepuiidlato- 
Hdbitat in India. De Geer. 

JVlaximus. ThOTZx puii&atus cruce guq/iimijlus. Ab- 
domen fubtus trifariam ruhro puiiHatum. Corpus 
nigrum. 

203. ATTELABUS. Capiit poRke attenuatum, 

inclinatum. 
Antenna. apicem verfiis 
cralTiores. 

Coryli. ,1. A. niger, elytris rubris. Fmn.fvec 53S. * Jmxn. 
acad. 5. t. 2,.f. ir'- 
Scop. earn. 71. Curculio collaris. 
It. xl. 15.3. Curculio niger, elytris rubris, capite 

poilice elongato. 
.VultZ- iff- '■ 4- /. 25. f. I- 
, Geoflr. parif. i. p. 273. Rinomacer i r. 
Habitat in foliis Coryli , qua in cylindrum convolvit 
if utriiique claudit, 

Avella- 2. A. niger, elytris thorace pedibusque rubris. 
nae. Habitat in Corylis Gtrmaniic. D. Schrdier. 

Similis J. Ccryli , fei Thorax &* Pedes excsptis gl- 
nuius nigra. 

curculio- 3. A. niger , thorace elytrisque ruljris- 
noides. Scop. carn. 72. Curculio nitens. 

Hab'tat in Corylis Germanits. D. Schreher. 
Similis A. Coryli , fed minor, 

furina- 4. A. elytris apice bidentatis. 
menlis. Habitat Surinami. Rolander. 

Similis A. penfylvanico , minor A. coryli. Caput £? 
Thorax nigra. Antennse alho fufcoque annuhia, 
Pedes ferruginei : femora amiulo hafeos albo. Ely- 
tra fufca, Jlriata, apice bidettata. 

R r + 5- A- 

Q^imis AtteUbi ttiamnum intir ohfcura ejl, n£c aptius rcfcri. 620 INSECTA COLEOPTERA. Attehbus. 

pei^rylva- s.A.niger, elytris rubris : fafcia mediaapicisqnenigra. 
uicus. Hahitat in PJiiladelphia. Kalm. 

Siatura pritccdtntis omnino , ftd alius £? minor. Ca- 
put deprejjum , iiigriim, yojiice elongatum , maxillis 
rufn. Antennse jiHjormrt, ohtufx, liali flavtfitntes. 
Thorax oblongui, niter. glaber. Elytra rufa, fa- 
fcia ii: medio nigra Q alia tdapicem. Pedes ruj. 

melaini- e. A. niger, el.ytris teftacei.s apice nigris. 
rus. Hatitat Upfalis. C. G. Kickiritx.. 

Simitis A. penfylvanico , fed major. Nigra/ant Ca- 
put, Tliorax, Abdamen, Antcnna, Genua, Elytro- 
rumque apit-et. Teftacea bajis antennarum , bajis 
abdominis , Peies , Elytra. 

Betulae. f. A. pedihus faltatoriis,j corpore toto atro. faun. 
fv.ic. 640. ' 
HaUtdt m Rctiili' foliit, qudC ptilchre crifpa rodtiido 
reddit. Ro.ander. 

fomiica- 8- A. niger, elvtrisfafcia duplici alba bafique rubris. 
rius. Eiun.fvt:. 641. .<cop. cain. m. 

Jcnji. inf - - - t. 15. 
IMl.mut.t.^l.f. I. 
Sultx. inf. ,. 4. /. a. 
Raj. inj. 103. n 2p. 
Haliiat iu Europa , devajlans Dermejl. pertinaeem. 

iipylus. 9. A. viridis, «lytris fafcia .duplici flava interrupta, 
fliorace hirfuto. Jh'uf. Lud. Ulr. 63. * 
Habitat /«Sipylo Hajjel.ii>ift. 
Statura Q magniludo A. formicarii. 

jpiarius. i o. _ A. csrulefcens, elytris rubris, fafcii.<: tribus nigris. 

.^vamm.l)ibl. - - (. as. /. 3. 

Ktaunt. itif. 6. t. 8.f. 10 

ytx.inft.^.f.b. 

GeoSr.parif i. p. 304. r. 5. /. 4. Clerus i. ^ 

bchtPff. elem. t. 45. 

Habitat in Germ.ania. P. Fonk.tJil. 

Eacies A. formicarii, fed duplo major. Corpus totum 
atro-carulefcens, fed Caput B Tkorax pitis nigris 
pubefeentia Ptclus © Abdomen nitidius carulefcen- 
tia , ut iS Femma pojliea , gute Imgiora. Elytra 
rubra, ftifciis trihus mar^ine repandis atris; quirum 
jrim,!, INSECTA COLEOPTFRA. Attelabus. 621 

pritna vix mar^infm lateralem attin^it ; pojlrema in 
ipfo apice elytri , carulefcem. Aatennm ni^rx, ela- 
vatx. 

moUis. II. A. grifeus ptibefcen.s. elytrij fafciis tribus palli- 

dis. Fn.Jvec. 642. 
Uddm. dij}'. 28- *• i. f- 9- Curculio oblongus ruber, 

elytris nigris, fafcia triplici albicante. 
Habitat in Europa. 
Elytra fajciis trihus : a ad ha/in ; (J in midio ; <y in 

apice. Abdomen rubrum. Antenna tejiaceis. Fe- 

mora haji alha, 

Ceram- 1«. A. ater, elytris rugofis. Fn. Jvec. 643. * 
boides. Uddm. dijj'. z6. t. i. f. i. Curculio niaximus ater 
oblongus, elytris irregulariter reticulatis. ' 
Hdlitat in Boleto fomentirio. 

Bappre- 13. A. ater, elvtris nervofis, tliorace fubglobofo. Fn. 
liuides. fvec. 644. * 

Faun. Jvec. i. ». 554. Bupreftis ater. 

Frijcli. inf 1 3. p. 23. t- 1 9. Scarabasus arboreus col- 

io cralTo. 
Uabitat in Europa. 

204. CERAMBYX. Antema sttenints. 

Thorax fpinofus aut gibbus. 
Eiytra linearia. 

* Thorace Jpinis lateralibus mobilibus. 

i;)ngima- i. C. thorace fpinis mobilibus. elytris bafi unideuta- 
>ius tis apiceque bidcntatis . antennis longis. Mu/. 

Lud. Ulr. 64. * Gron. xooph. .522. * 
Sloan. jam. 2. p. 209. Scarab3eu.s Capricornus maxi- 
nius njgricans, fafciis elytrorum coccineis &flaviS' 
Merian. Jurin. r. 28. 
Grew. muf. 153. t. 13. Nocoonacr. 
Vincer.t. muf. 'F. i. Jfg. injim. media. 
Rxf inf. 2.fcar. 2. p. 11. t. t. f. a. 
Habitat in Amcrica. ' 

/n altero fexu tibix antic£ loni>iJfime, ut in Scar. 
longimano. 

R r s 2- <-' iaa INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 

trochlea- s. C. thoracefpinis mobilibus, elytrisfufco canoquo 
ijs. variis : pundtis cl"vatis. 

Habitat in India. De Cxeer. 

* * Thoraet marpnato dentihus lateralilmS- 

cervicor- 3. C. thorace margiiiato dentato, maxillis porveffs 
ms. cornitbrmibus utrinque fpijiofis, antennif Irevi- 

biis. Mi:f. I.ud. Ulr. 65. Gron. xooph. 5i,">- * 
SloiW. jam. 3. e. 237. /, ^. 
Meriaa. furin. t. 48. 
P:-!. gax- t.44. f. ^? 
Jiicf. mf 2. fcar. e. p. 12. f. i.f. B. 
Broivn. jam. 429. t. 44. f. g. 
Babitat in Amcrica /%«o Bombacis Larva, ijux ex- 

.empta edulis in deUciis. 
Jlntnm£ corpore breviores. Thoracis dentes ,3 validi 

Elytra lineata. 

armilla- 4. C. thoracemarginatoutr!nque(]uadrident3to,elytris 
tus. fcrrugineis nigro marginatis , femoribus pofiicis 

unidentatis. Gron.xpoph. ^1^. t. 15. /;5. 
Habitat in India. 

AJnximus. Jbitennit mediocres. Tibia pojVca armil- 
la rubra. 

• imbricpr 5. C. thorace marginato bidentato, corpore ferrugi- 
nis. neo , elytris mucronatis , antennis perfoliato im- 

I bricatis brevioribus. 
Gron. muf. 529. 
Raf. inf.fcar. 2. t. i. f. i. 
hhbitai iii Carolina. D. Garden. 
Statura C. coriarii. Antenna fubtut imbricata 17 h- 
minis ovato-oUongis. Jn mas coriarii in iniiis? 

Fabor. 6. C. thorace niarguiato utrinque unidentato rugofo. 
elytris piceis,antennismediocribus. Fn.fvec.Gj^.' 
Haiitat in Europa. 

coriaiius. 7. C thoracemarginatotridcntato.corporepiceo, e!y- 

tris niucronatis, anteiinis brevioribus. Fami.fyec. 

647. * Scop. carn. 161. Gron. xoop/i. 528. 

Fn.jvec. 480. Cerambyx niger, thorace planiufcu- 

lo: nia.^gine utrinqiie tridentato, coleoptrispiceis. 

Rxf inf. 2,fcar. 1. t. i.f. i, 2. 

Schaf. INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. Sij 

Schtcff. eUm. t. 103, 

Gaid. fat. 79. Cerambyx ciaereo nisTicans, antennis 

& pedihiis riifis. 
Fnjch. itif. 13. /. 9. 
Sulix.inf. t.^.f. 25.1 
Ceoffr. parif. 198- t. 3. /. 5. Prionns. 
Hahitrd in Betulis putridis. 

melano- 8. C. tliorace nsargiiiatoferrulato, corpore j)i;-ro,r.nteu- 
pus. iiis brevibus , elytris mucronatis. 

Grcii. -^i^pnph. 531. 

Mcrian, Jwin. 1. 34. f. i. 

Hahnat in Carolina. 

Corpus C. coriario duplo ttiajus, m^runj. Maxills lu- 
nares, \'alida, intrrne denif itijlrucla. Caput nu- 
dum, reiufum. Ocuii fuV, punfiis rc 2;. , Tliorax 
convexuy , viedio flaherrimus , hUriius dilatatus , 
Jcabir, firrulaius , pojlice an^ulatus. Scutellum /;- 
viiovale. i.lyVc!L.obfolete pundata, flria unaaiterd- 
ve ele\'ata, laiere exteriore marf^inata. Antennae 
corpnre ^ itreviores , articulis XI. primo clavatore- 
curvo. 1'edcs nii;ri: palmis piceis. 

iiicins. "9. C. thorace marginato denticulato , corpore nigro, 
elytns ferrugineis niargine luteis. 

Hdiitat in infw.a i. Tlionw. /.. Spengler. 

Corpus nigyum, poUices a tonguin, vix i latutn. An- 
tennaef /cfii; , compreffa , rorpore breviores. Caput 1 
fupra canaliculatum. Thorax fcabriufeulus , margi. 
nihus dilatatis , crenulaiis, po/lice fpinofis ; marge 
pojlicus tefiaceo-tnmentofus. 'ElYtraferrugii:ea,niar- 
gine exteriore lutea , nigredine marginem dtjlinguen- 
te , apice vix fpinofa. Veies laves , ferruginet. 

cinnamo- lo.C. thorace marginato denticulato . corpore ferrugi- 
raeus. ■ neo elytris niucronatis. i\iuf. J.ud. Ulr.jSC. * 
Merian.fur. t. 34. f. i , a. 
Hahitat in America. 

'Thoracis demiculus hteralis pofiicus -dalidior. Elytrt 
colore cort. cinnamomi. 
feftivus. II. C. thoraceutrinqnebidentato.elytrisbidentatiSTiri- 
dibus : linea laterali lutea. 
Orott. looph. 541. f. 15./. 5. * 
Hahitat in Amcricn. kolamler, 

Tho- ^54 ■ INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 

Tliorax maculn dorfali mgra pojiice trifiila. PedflS Q 
Corpus totum fubtut teflaeea. Antenns n;gr,« , baH 
ruhra , vix corpore longiorei. Elytra apice hiden'a- 
ta.viridia. jWia duplici elevata ; Linea longitudi- 
nalis lutea juxta marginem exteriorem. 

depfiirius. i2. C. thorace marginato unidentato, corpore piceo, 
antennis rubris brevioribus. 

Hahiiat in Svecia. 

Simiiis C. coriario , S pro hujus mare a nonnullis 
hahetur, at differt Cortpor'; ferruginen, dimidio an- 
guliiore. Oculis fubrotundis, nec reniformihus; Pe- 
dloris villo teftaceo^nec pallido. Thorace fupraWt- 
pubejcente, nec Uvi. 'E.\yttis longitudinaliterrugo/i'. 
Pedibus tejlaceo ferrugineis; nec fufco-piceis. An- 
tennarum articulis fmplicihut, nec turbinatis. ' 

stratus. 13. C. thorace raarginato utrinque bidentato , corpore 
atro, antennis mediocribus antrorfum aculeato- 
ferratis. 

Grm. xoopjj. 524. 1. 14. f. 9. 

Habitat in Zeylonn. 

lineatus. 14. C. tliorace marginato ferrulatodentato, elytris ni- 
gris linea alba, antennis compreffis brevioribus. 
Sloaa.jam. 2. p. 209. f. 237. / 34. 
Bro-am. jam. 430. t. 43. /. 7. 
Habitat in Jamaica. 

fpiuibar- 15. C. thorace margin;«o ftibcrenulato, capite fnb ma- 
bis. xillis fpinofo fcabro , antennis brevibus. Muf 

Lud. Vlr. 67. ' 
.'Vlerian. furin. 34. t. 24. 
Hnbitat in America, 

Corpus nigrwii. Antenna corpnre brevinres. 
bifafcia- 15. C. thorace niargiuato denticulato , corpore nigro, 
tus. elytr.is rubris : fafciis duabus atris. 

Gron. xoopk. 53«. t. 14. f. 4. * 
Habitat m America, 

Antennit hriviores. Elytrorum fafcia prior media ; pe- 
flerior terminalis. 
r!5ii5tii;. rr. C. thorace niai-ginato fcabro antlce dentato , cor- 
pore nigro, antennis pedibufque ferrugineis. fn- 
Jiw. 645. * INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. SiS 

Habitat in Europa. 

Magnitudo Peiiculi dupla. Anttnme mtdiocrts. 

** * Thoracc rotundato , fpinis fxis hteralihus mw 
cronato. 

baibicor- 18. C. thorace fpinofo, antennariim quatuor primis 
nis. articuiis nigro - barbatis , corpore teltaceo nigro 

variegato. Muf. Lud Vlr. «8. 
Habitat in Afia. Filius, 

ammiva- 19. C. thorace fubfpinofo, antennarum quarto articul» 
lis. barbato , fecundo fpinofo. 

Habitat Surinanii , figuram mi/it D. [ Aimiral. 
Corpus nigrum. Antenns nigra , longitudine corpo- 
ris : articulus a apice aculeo rccurvato^ 4 bdrbatus 
piUs nigris pMidifque. Tlioracis latera rufa. Ely- 
tra baji rufa ; medio fafcia tata alba. 

ifutus. 20. C. thorace fpinofo rugofo, elytris bidentatis, anten- 

uis longis uuciuato aculoatis. Muf. Lmt. Ulr. '6g. 

.'Vluf.petrop. 652. n. 154. Capricoriius uiger comutu* 

Habiiat in Indtis. 

Antenme artieulis j - 5 fuhtus aculeo recnrvo armatis. 

Rubus. 21. C. tliorace fpiuofo, antennis fubtus hifpidis longis» 
elytris btdentatis balique mucronatis albo bima- 
culatis- 

Habttat in India. De Geer. 

Lorpus maguitudine C. Sutoris, fufcum. l.atera ab 
oculis per thvracem £5 Iiypochondriit atba. Anterinac 
corpori longiores ,fultusfcabra. Tibijc anticefubfca- 
Irx. Labium 01« my/iaceis fetis 4. Thorax utrinque 
mucronatus, dorfo maculisa, arcuatis, albis, conni- 
ventibus. Elytra Ltvia, Imfi exafpctata punSis ele- 
vatis; angulus elytrorum aucronatus iaptx verotrun- 
catus mueronibus s dijlaniilius ; m.toulie elyirorum 2 
albx: pojieriore minere, S:utellum niveim. 
araneifor- 22. C. fliorace fpinofo , antennis longls : articulo 
nus. quinto barbato, elytris porofis. 

Habitat in America. Brunniche, 

Corpus dufio majus C. adili , grifeum. Thotax du- 
plici ferie tulercuHs muricatui, circulo fufco nota- 
tus. Elytra fajtigiata , undique porofa , ad latera 
pun- S2C INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 

puuaisdamtis/l-ahri!, pojUce tommtoro-fuh'd. An- 
teammm articulus 5 circho f. fafciculo plurimumpi- 
lorum Feoiora clavjta. Tibi.e plaiitaeque antico- 
rumhirfuttftmie: tihix antiex in^us; inttrmedi^ ex- 
tusfuhdentat^. Elytra tiiacuk laterati fufca & ex- 
tremitatibus fafcefcentibus. 

Sentis. 23. C. tiioracefpinofo Isvi. elytris falligiatis bigutta- 
tis, a»te.,nis fubtus aculeatis longioribus. 

JiMitat tn Inaia. 

^\atentKecorporefefquihnporei. Corpwerifeam. Elv- 
tra antice pmclis etevatisfubfcabra -.Maculx iuK alba 
parv^longuudtnaies. Uneaalba ah ante>:nis perlate- 
ra thoracis W abdominis verfus anum duBa. 

farinofus. .4- a thorace fpiaofo niger , elytris punSis albis 
ipariis tarinoUs. ■ 
Merian. furin. t. 24. f. i„fi.,,a. 
Jrlabitat m America. De Geer. 

^"neS" ''^' ^: 'v°"''^ ^P'"°''° """f"' «'^fis faftigUtis fubfer- 
ueus. rLigmeis , anteums longis. M. L. U. 70? * 

tiabitat tn India. 

depreffus. sij. C. thorace quadrifpiaofo , dorfo depreffo, elytris 
taltigutis nebuloffs: antice punais elevatis fpai-- 
^ Iis, anntenis longis. 

^chreb. inf 8. f. 10. Cerambyx lepturoides tliorace 
mucronato, elytris apice emarginatis, puuais 
elevatis fcabris. 
Babitat in India. £)c Gt^ifr. Corotaandel. 

*'Tu?.' ^7-C-ti^oacs(apm fpinofo rufefcens , elytris bidentatis 
latus. "iaculisduorunipariuinglabris.Grwi.7oon*. 542.» 

Sloan.,am. 2. t. 23j.f ii. 
Haliitat in America. 

Antennse mediocres. Thorxs fuhcylindricur , fcal,er.i« 
jummitatefpmis i elevatis. Elytra biden'ata d-nte 
exterioremajore ; maculxj. iine.tgeminai.convexa, 
"'tida^flavejcentesiS gemine in medio , prionbut 
longiorty; omnes macuLt term.nata atra-macula. 
Slaacus. 48. C thorace quinquefpinofo glaucus, elytris nuirica- 
t!s latere taiaaque nigris , antennis loi^ioribus. 
W«/'.j;j2 i« America. Rolander. INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx, cjj 

Infeaum fupra aWido-glaucum , fuhtus fufcum. Tho 
VAX fuprufpiiiis 4 ^ quinco mt^dio pqjttrius. Elytra 
truncaia, unidinlata, amice eclunato-muricata, iate- 
ribus nigva cum lineola, pojiice ^uajifafcia dytrafe- 
cante. ADteiinae corpare vix duplo longiores. 

nebulo- 29. C. thorace fpiuofo , elytris fafUgiatis pundis fa- 
fus. fciisque nigris , antennis longioribus. In. Jvec; 

S50. * Scop. carn. 173. It. gotl. 273, 
.Sultx. inf. t. 4. f. c. 
Hahitat in Abietum truncis. 

hifpidiis, 30. C. thorace fpinofo, elytris llibprsmorfis , pun- 

disque tribus Kifpidis , antennis hirtis lougiori- . 

bus. Fn.fvec. 651. ' 
fn.fvec. I. n. 4S4. /. r. Cerambyx cinereus, eiy- 

tris praemorfis nigris lafciaque alba , antenuis fef- 

quilongioribus. 
RliI. inf. 97. n. 4. 
Frifch. inf. 13. p. S2. /. 16. 
Giojfr.parif. i. p. aoff. n. 9. 
Habitai in Europa. 

dcfjr;us. 31. C. tliorace fpinofa albo-llncato, elytri^ biddntatis 
albo iafdatis, ameuiiis longioribus. M. L. U. 71.' 
Htiiiitat in Anieriua.' 

Thorax liniis^ albis,quarum laterales fuh thoracis mar- 
ginefunt. 

cin- 33. C.thor.icebifpiuoforugofo, elytrisfaftigiatisfafcia 
itus. tiava, aiitentus loiigionbus compreflis. M.L.U. 

72.' Gron. xooph. 535. 
Marcgr. hruf. 154. Quici. 
Habitat in Aiuerica: Surinami, lirqfdia. 
Corpus fufcuin. Antenuae nigrtc articulu bajifangui- 
neis. 1'edes ruji: ^eniculis nigris. 

vircns. 33. C. thorace fpiuofo,elytris obtufis, corpore viridi, 
autennis longioribus, femoribusunidentatis. M. 
L. U. 71. • 
Shan. jam. 2. . . t. 237. f. ^^, 40. 
Hrcwn. jam. 430. t. 43. /. 8. 
Habitat in India. 

mofcha- 34. C. thorace fpiiyfo, elytrisobtufis viridibusniten- 
*is. tibus.lenionbus niuticis,antennis mediccribus. Fn. 

jvec, 6^2. * i;c:'p. carti, 165. Fn. (5aS INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 

Fn.fvcc. I. B. 47S. Cerambyx viridi caer jlefceiis, 

antennis corpus fubaequaatibus. 
Mmff. inf. 133. /. ultuna. 
Raj. inf. 31. «. 17. 
- L</f. /oju. 384. n. II. Scarabaeus fuaviter olens. 
trifch. inf. 13. t. ri. 
Ammiral. inf. t. 33. 
Sulf^.inf. t. 4./. e. 
Genjfr. parif. 203. n. 5. 
Habitat in Europa. 

alpiaus. 33. C. tliorace fpinofo, coleoptrls obtufis fafcia ma- 
culisquequatuoratris, antennislongis. Fn.fvic. 
(554. iicop. cmn. i65. 
It.fcan.iOo. Cerambyxfubcasrulefcens, fafciama- 
, culisque 4 nigris. 
}onfi.inf.p. 15./. 3. 
i:ncuck. itin. i. t. i f.% 
Mouff.inf.^o.f.J •"■ 
liob. tc. g. 
Sultx^. infi t. 4. / d. 

Poda. inf 32. „. 3. Carambyx pilofus. 
Orofr. parf. ao2. t. 3. f. 6. Cerambyx 4, 
Habitatm Helvetia, Sveciz rarior. 

capenfis. 30. C. thorace fpinofo niger, elytris fjfciis quatuor ru- 
hs, antennis mediocribuj. /W Z, f/ 74 • 
//i/»fa« a(i Cap. b. fpei. D. 7«%A. 

adilis. 37. C. tlioracefpinofo: puniftisquatuorluteis, elytris 

outufis nebuIofis,antennislongiffimis Fnfvec.S$o,r 

It. al. 8. Cerambyx nabulofus , antenriis corpore 

longioribus, thoracis pundis quatuor luteis. 
-™- e^^: '■ 8. /. 8. Capricornus rufficus. 
Mouff.inf ly. /. j. ^).y-^^_ i„r I, t. 13. 
.Su;(^. mf. f. 4. / »7. 
.«jfaMt in truncis arborum Europae. 

fctor. 38. C. thorace fpinofo, elytris obtufis atris fubnebu- 
. Wlis.fcuteUoIuteo, autennislongiffiniis. Fn.fvec. 

655. * Scop. carn. 1S2. 

■J}''F- '• "• 48». Cerambyx ater, .elytris pun- 

etatis maculis pallidis fparfis , anteunis corpore 

longionbus; ttiorace fpinofo. 
Gadd, CMjmbycis Laryx Ligna rodunt, perfordnt, penetrant, JNiSECTA COLEOTERA. Cerambyx. 629 

Gaiiil. dijj'. 27. Cerambyx cigro nebulofus, fcutello 

pallido, elytris iufco «wieis. 
Habitiu in Europa. 
hligricans dyirisfjfciit obfoleiii s, albidis, 

cerdo. 39. C. thorace fpinofo rugofo nudo , ccrpore nigro , 
antennisloiigis: articulisquatuorprjmis clavatis. 

JVhu^. inf. 149. /. 2. 
• Frijch. inf 13. f. 8. 

Scop. carri. 163. Heros. 

//afciVat in Italia M. Kxhler; !« Germania. Forskdhl. 

.Siaiura pr.rtniVn«'si Corpus £? arws nigra. Klytra 
fajliglMa, apici pallidiora f. piaa. Antenna corporc 
lonf;iorcs 1 articulis 4 primis brcviorilms clavatisf, 
apice rotundatis , reiiquis comprejjis. JVlinor {an 
Mas) antemiis tnediocribus, elytris pojitce non pi- 
ceis , qui Scop, carii. 162 ; non videtur Specie di- 
veifui. 

aurico- 40. C tliorace quadrifpiuofo ater, elytris tseniis ge- 
mus. miuis aureis, pedibuspolticislatulimis compreC' 

lis. Gron. \ooph. 534. t. 16. f. i.' 
Hahitat in America mendionaii. 
Antennei corpore pauio ioiigiores. 

textor. 41. C. thorace fpinofo, elytris obtufis convexis atris 

punitatis. antennis mediocribus. Fn.jvec.e^G.* 

Scop. carn. 164. 
Uddm. dijj'. H. 29. Cerambyx fordide niger, punSis 

elevatis fpariis, autennis craliis corpons longi- 

tudinem 1'ubsquantibus. 
Habitat in Europa. 

tririi."!. 42- C. thorace l'pinofo niger, elytris fufcis maculis 
duabus atris, antennis mediocribus. 

Hahitat Moufpelii in ligno Cuprejji. D. Gounn. 

Cox-^ui jiaiura C. texioris. Antenns atrx. Tho- 
xexfupra fufcefctns. Elj"trorum macula altera an- 
terior , altera pojlerior. 

fuligina- 43. C. thorace fubfpiuolb uiger , elytris cinerafcenti- 
tor. bus, antennis brevioribus. 

Hahitat in Gerraania. P. Forskdhl. 

S f Minor Ceraaibycum Larv« perforant li^na, extrahuntur a Ficis. 530 INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 

MinorApe-., toius ater. Antenax vlx- corporis lon<;i- 
tudine. Thoiax romntous, parce ffimfiis. Elytw 
ininus acutJ, rore cmereo fordiie inquinata. 

coquus. 44- C. thorace lubfpinofo hirfuto, elytris obdulis fulca- 
tis ntris.mticeterru^eis, anteimis mediocribus. 
tubiiui i,i C;mada. Kalm. 

jpuu th^ra^is villoft potius digitis quam oculis obfer- 
vantur. ourtbr. lamed. 45- C. thoracefpinofo, elytrisobtufisrufismargiijeli- 
neaque uigris , antennis niediocribus. Faun. fvec. 
S5S. * Scop. carn. 167. 
tn.fvec.i.n.^St- Ceranibyx rufus, coleoptroruui 
Uneis tribus nigris longitudinalibus.. 
' i Europa. Haiiitat 1 45. C. tliorace fpinofo pubefcente, elyttis faftigiatis 
lividis; t;mia obfcura longitudinaii liauata , au- 
^ tennis brevioribus. Fn. Ivee. 6n.<j. * 
Fauri. fvec. r. n. 498. Leptura nigra , elytris uigri- 

cante lividoque variis. 
Geoffr. parif i. p. 226. Stenocorus. 6. 
Habitat in Europa. 

tneridia- 47. C.thoracefubfpinofo,elytrisfubfafligiatisfufcisan- 
nus. , tice teltaceis , peaore nltente. Fn. fvec. 643. ' 

A>/J. nat. lo.p. 393. n. 7. Leptura meridiana. 
Habitat in Europa. 
Femm tota nigricans. 

noais- 48. C. tliorace fpiaofo totus niger, antennarum ba(i 
ferruginea. 
Habitat in Europa. Thunberg. 
SimilUmus C. Curfori excepto colore S quod ipfa ba- 
Jis, cui injident ytntenat , ferrugmeajit. 

inquiritor.49. C. thoracefpinofo, elytris nebulofis fufco fubfa- 
_ fciatis, antennis brevioribus. /n. fvec. 659. * 
Faun. Jvec. i. n. 485. Cerambyx cuieieus nigro 
nebulofus, antenuis corpore dimidio breviori- 
bus, thorace fpmofo. 
Frifch. inf. 13. r, 14. 
Oeofr. parij. aaj. Stenocorus 3. 

Ji. Faun. INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 631 

/S. Faun. fvcc.i. n. 48S. Cerambyx cinereus, cole- 
optris talciis duabus tiavis, aiuennis corpore di- 
midio brevioribus , tliorace fpinofo. 
• , (!i Geoffr. parif. 22s. SteuOcorus i. 
■ Schieff'. eUm, r. irS. /. i. 
Habitiit iii Europa. 

kselileri. 50. C. thorace fpinofo niger, thorace elytrisque fang\ii- 
neis: niacula magnanjgra, antennis mediocribus. 

Sd£f ic. t.i.f.i. 

Habiiat iit Italia. Al. lUhler. 

Magnituilo media. Corpus V artus nigra. Thorax 
fdtiguineus inacula in tergo magna , rotundjta^ nigra, 
miYtrsifanguinea: macuta inagna, ovali, nigra^ utro- 
que elytro communi , a tnedio ad apices fcre exienfa, 
Femora apice emarginata, acuta, Antenns Wx 
corporis iongitudine, 

Variat Thorace nigro , elytris immaculatis, Geoffr. 

pedellris. 51. C. thorace fpinofo apterus niger, elytris tomcn- 

tofisatris: futuraalba, autennis mediocribus.. 
Seop. carn. iflg. Cerambyx arenarius- 
Gron. jpoph, 540. ' 

Ped, in[. 34. n. 9. Cerambyx pedeftris. 
Habitat itt HUpania D. Z. HdliKjn.; in Gallia Go- 

uan , tjrde mcedens , larvis ij formlcis infejlus. 
Linea alba ab apice capitir per futuras elylriirum ai 

anum excurrent i3 margo elytrorum exterior aluur, 

Als nulU, 

* * * * Thorace inermi fubeylindrico, 
carchari- 52. C. thorace mutico cylindrico, corpore grifeo ai- 
as. gro pundato, antenuis mediocribus. Fn.fvec. 66o. 

Gxd. 1/1''. 2. t. 51. 
JHet. gai. t. 2. f. I. 
Lijl. gxd. f. 106. 
Geoffr, parif, ao8- Leptura i. 
habitat in Europa- 

juveacui. 53. C. thorace mutico cylindrico rugofo , elytrisbe- 
vibus ierrugijieis lanuginofo-canefcentibus mu- 
cronatis , antcunis longionbus. Brunidch. 

S f a Hubi-' 

Antennae BreveSy qux corjport hrtviore ; Kediocres qua hngitudim cor» 
p^ris f Longie^^ute corpore lon^iores-funt, nobis dicuntur. «32 tNSHCTA COLEOPTERA. Cerambyx. 

Habiiat in America. 

Corpus ferrugineum mai;nituilinc C. carchariie. Ca- 
put y Tliorax magis fujla. Elytra vtjtiia, nonte- 
Ha, lanugine caMjcente; apice truncafa futura pro- 
minente dentiformi- hinc claujis elyiris d.as d;pi- 
ret unicus ad apiam /uiura. ' 

lurina- 54. C. thorace miitico fubcylindrico, carpore fubierru- 
. mus. S'neo , ei/tna iitura uua alterave iuica , aateiuiii 

mediocribus. 
Habitat Suriiiami. 

Corpus medta magnitudinis. Elytra aJrperfa lituris 
ij- 2 irregulanbus , terminata fpina acutilhmi 
Auteanae apicefesiiuihngiores. 

fcalarii. 55. C. tihorace rautico fubcyliiidrico, coleoptris lia a 
luturalidentatapunaLs-queliavis, ameniiis m ■■ 
diocrtbus. F,ifyec.6^,i.' ^op.carn. ii^. 

ttiji-h. ml. ,2. l.^^.f 3. 

IJabitat in Europa. 

Cerambycis generi propius ••ua-n Untura a:ceiit, ob 
tbcracem non ovatum. 

Cardui. 55. C. thorace mutico cylindrico, corporc fufco linea 
longuudmali flavicante , antennis longionbus. 
Habuat ,n Carduxs Luropa: auJiralioris,quos tne^ife 

Ma,o devajiat. D. Gouan. 
Corpus fufcum , Jlatura C populnei Linea fiavicMii 
a capite per thoracem & /iituram elyirorum. Tn 1- 
rax ettam Uncs lateralttusfl.viy. Anteunae corpo- 
rejetquiloiigtores articutis b.tfi paUidis. 
populne- 57. C. tiiorace muticocylindricoflavo-lineato, ely- 
"*• "^ pmiitis quatuor flavis, antennis mediocriyus. 

. t-aun.jvec. 66i. ' 
Gadd.fat. 79. Cerambyx fufco.cinereu.s, autennis ni- 
SToalboquevaricgaus, elytrorumpmidtiSQajlu- 
Haliiiat in Europa. 
imearis. 59, C. tiioruce mutico cylindrico nigcr, pedibusomni- 
bns totis luteis, anteuius niediocribus. Faun. 
Iv^r. 6S3. ' 
^cop. carn. .53. Leptura parallela. 
Haliiiat in Europa. 
■■Ihdcininit dorfumjiipra tejtaceum ejl verfus lafm. 

5y-c- INSECTA COLEOPTERA. .Cerambyx. .733 

cylHidri- 59,- C. thorace mutico cylindrico linea albida, clytris 
cus. faftigiatis nigris, pedibus anticis pallidis. I-'am. 

fvec. 552. * 
Scop. carn. 157. Leptura cyliiidrica- 
Jia:f. inf. a. fcar. 2. t. 3. 
HaUtnt in Pyri Pruni^M ramis. 
Anteniiie vix corpore lorigiores. 

oculatiis. 50. C. ttioraceinuticocyliDdricolutPo: pimais duo- 
bus nigris , elytris faftigiatis linearibus nigris. 
fn.fvcc. 66^. * 

Uddm. Uilf. 31. Ceranibyx ferrugineo - rufus, ely- 
tris nigro - cinereis punSis excavatis nigris. 

Scnp. carn. 152. Leptura oculata. ■ 

Hahitat in F.iiropa. 

/liitcwne mediocrcs. 

rampliy- 6t. C. thorace mutico ftibcylindrico bipunitato.cor- 
gcus, pore Uvido, elytris maculis duabus ilavis apice 

bidentatis. Bl-umich. 
Hahitat in America. 

Magnitudo C. fclUvi. Caput Thorax Elytraque livi- 
da. Thorm punclis binis . parihus, nigris, eleva- 
tis. Aatennx mediacresS Pedesferruginei. Ocu. 
li niy/i. Ely tra maculis duahus flavis , oblongis 
quaji exduabus connatis, harum una ad ba/inminori 
altera in medio ; apex elyiri truncatus , bidentatus ■ 
iatniore minore. 

irroratus. 52. C- thorace mutico cylindrico insequali, clyttis 
apice bidentatis, albo irroratis, antennis longiori- 
bus aculeatis. Brumick 
Hahitiit in America. « Mufeo Rydbergii. 
Corpus ferrugincum magnitudine C. inqui/itcris. Ca- 
put, Thorax, F.lytraque »;pra, albedine varie ir- 
rorata, punHis excavatis adfptifa. Elytrorum apex 
bidentalus. Antennarum articuli inferioret, non 
injimus, fuhtus aculeg armati. 

zonarius. 53. C. thorace mutico cylindrico rugofo, antenni» 
longioribus, elytris obtufis fufcis, fafcia lineari 
albida. Muf Lud. Ulr. 75. " 

Marcgr. hraf «S-l- Quici. 

Habitat in America. 

Sf3 "*** 634 IN.SECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 

. • . . , Tioj.jj^j iHerm/ fuhrotundo f. cx elobofo de- 

curculio- 64. C. thorace mutico ocelli.? quaf uor nigris elvtris 
noides. "«Ho 'esquialtero, aneennislongis ' 

Habiun i« Germania, Calmaris Swcorum. Moieer 

Statura C.triJHs, cinereusftrii, fiavisundulatishar. 

. J"-. Ocelli «;pn mdeferruginea, in tlwrace a f. 

tittinquei, tnhlytris unicus, mmrudimento alterius 

in anteriore parte. 

ferraticor.55. C. thoracemuticofubovali, corporeluridofufco 
nis. antennis compreflis antice fetratis mediocribu^! 

rn.Jvec. 66<,. * 
Habitat in Europa. 

hilpicor- 66. C thoracemuticorubrotundo. corpore fubfufco 
elytrjs tafl.giatis bidentatis , anteTni. mS: 
bas polhce dentatis. 
Hahitat in America. 

SimilisC n/lico, fed duplo maior. AitemMyim ar- 
ticuu apice pojiico fpit,„ ninutijnma. Corpus lefla- 
ceofufeum. r j 

ruSicus. 57. C. thoracemuticofubrotundo nudo, corpore luri- 
do, antennisfubulati.s breviorihus. Fn.fvcc. 666.' 

rLi''-'' '^^^ Cerambyx fufcus, punfiis thora- 

cmi.s impreffis. 
.Sultx. irf t. 4. f 9. 
Schxf. elem. t. 76. f. i. 
Hahitat in Europa. luridus. femora- 

tU5. <ys. C. thorace mutico fubrotundo, corpore ni?ro. 
elytris luridis. 

Halitat in Europa. 

Simillimus C. Ba/ulc , fed triplo mnor, immaculatus. 
Uytralurtdafeu mmus nigra, quam reliqm^m cor- 
pus. r/ioraxfubtus ntilla linea ruhra. 

«9- C. thorace mutico fubrotundo, corpore atro, fe- 
moribus rubris, antennis mediocribus. 
Habitat in Germania. 

Sequjntidtmidio minor , anguflior; fola femora ruhra. 
mtenne vt» corporis longitudine. ,70. C. INSECTA COLEOPTERA. Ccrambyx. C35 

violaceus.70. C. thorace mutico fubrotiuido pubefcente, corpo- 

re violaceo , antennis mediocribus. Fauii.fvec. 

667. ' 
faun. fvec. i. n. 495. Cerambyx violaceus nitens, 

antennis nigris. femoribus clavatis. 
Gaild. dijf. 28. Cantliaris nigra, tliorace rotun- 

dato , elytris C3?rulpfcentibu3. 
Frifch. inf. 12. f. 3. ic. 6. f. 1. 
Habitat in Europa. 

auratus. ■Ji. C. tliorace dente laterali deprcffo viridi-inauratus, 
antennis nigris, femoribus pofticis cacruleis. 
Halitat in America. liolamjfi: 
'. SumVis C. inolaceo. Caput £? Thorax v/V/dMMttraM. 

Dens thoracis utrinqur poftice a hafi finu excava- 
tus. E[ytr3 ruhro-viridi-aurata. Antennx nigne, 
vlx corpcre longiores. Abdomen ^ lotum corput 
fubtus viridi ■ xneum. Pedes purpurei : Femora po- 
jiica aerulea. 

ftigma. 72. C. thorace fubmuticofufcrotundo excavato-pun- 
dlato, corpore atro.elytris lae\*us : (ligmate albo, 

Habitat in Anierica. Rolinder. 

Totus n/gfr. Thorax hemifphttricus , fuhmiirginatus , 
piinHis numercfis excavalus , poPice ad an^ulum 
laieralsm vix dentibus ducbus uirinque excavatus. 
ScuteUum Uve, longius quam in reliquit. Elytra 
l<cvia, nigra, /ingula pone feutellum lineola extror- 
fum obliqua alba. 

(triatus. 73. C. thoracemuticofubrotundo, corpore nigro, ely- 
trisftriatis, antcnnis brevibus. Fn.fvec. 6SS. * 
Habitat in Europa. 

variabilis.74. C. thorace mutico fubrotundo insquali glabro , 
peaore anoque fertugineo, antennis medioctibus. 
Fn.fvec. 669. * 

Frifeh. inf. 12. p. 345. t. 6. /. 3, 4- 

Habitat in Europa. 

tellaceus. 75. C. thorace mutico fubrotundo glabro, corporete- 
ilaceo, antennis mediocribus. in.fvec. 6io. ' 
Oeoffr. parif 218. Leptura 18. 
Habitat in Europa. 

S f 4 ?«• c. e^e INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx. 

bajulus. 7S. C. tborace mutico njbrotimdo vi!lofo tuberculis 
duobus, aat^nisbrevibus. Muf. Lud.Ulr.i6.' 

Fn.fViC- 672. " 

Faun. 'i'-c. I. n. 4<fi). Cerambyx nig;ricans, thora- 
ce villafo ciuereo, punftis duobus glabris. 

.Sirop. c^n. 155. Leptura bajula. 

Schf/f. ehm. I. 75. /. 4. 

Friicli. inf. 13. t. ro. 
/i. Fn. fi:'c. i.n. 490. Cerambyx tedaceiis , thorace 
viUofo cinereo lincolis duahus glabris. 

Habitat /«Europa,- in Amenci fsptentrionali. Kalm. 
Perfnrat Ligna, parietes, ajferes e Fino defumta. 

fennicus. 77. C. thorace mutico fubrotundo tuberculis fubfer- 
rugineo-obfoletis. elytris violaceis, antennislon- 
SiH'eu!is. h'n. fvec. 674. » 
Vddm. difj. 3?. Cerambyx Rlytris nigro cseruleis , 

apice abdominis ferrugineo. 
Habitat in Europa. 

liciatus. 78- C. thorace nnitieo fubrotnndo niger cinereo-ne- 
bul*fus, antennis brevibu.5. 

Hahitiu in Europ,T : in Svecia. Thmberg. 

Corpus magniiudine fere G hajuli, ni^ricans, cine- 
reo nehihfus , fej Thorax ma^is rotundatus limo- 
lis 2, fuhgrifeus. FAytn ftriffs 2 , undutatis , ci- 
mrafcentibus, olfoletis. Fetaon pojiica longitudine 
ahdominis. 

undatus. 79, C. thorace mutico fubrotundo tuberculato, ely- 
fris fafciis duabus undulatis, antennis fubmedio- 
cribus. Fn./iw. (J75. * 
Habitat in Europa. 

fangui- 80. C. thorace mutico fubmtundo , elytrisqUe fan- 
ueus. guineis, corpore nigro, antennis medincribus. Fn. 

fvec. S73. 
Geofr. parif 216. n. 21. 
//a/jiVd/ Upfaliae in parietil'us. Ifac. Uddman. 

caiianeus. Si. C. thorace mutico fubrotundo, corporequenigro, 
elytris antennis pedibusque ferrugineis, antennis 
brevioribus. Fn fvec. 6j5. 
Habitat in Europi. 
Latera inferiora thoracis linea rubra longituiindi. 

88- C. INSECTA COLEOrXERA. I.epfUM. 537 

C!mthati- 52. C. thorace fubmutico, corpore rufo, oculis fe- 
nus. moribusquo iiigricaQtibus, elytris mollibus, an- 

tennis longioribus. 
Hahitat in Gernwnia. D. Schreber. 
Corpus totum rufo-ferruginmm. Antennffi pallidicres. 

ebulinus. 83. C. thorace mutico, corpore nisro, elytris viri- 
di-csruleis , antennis mediocribus. 
» JHabitat in Gallia. D. Gomn. 

/Vlagnitudo pritcedeiitia ^ minor caf.aneo. Antennae 
ferru^inex articulo infmo tiigrn, Thorax utrinque 
mttcYOne obfoletiorc* 

205. LEPTURA. Antema: fetacea». 

Elytra apicem verfus attenuata. 
,• 'TiiQrax teredufculus. 

* Tharace cvato f antrorfutn oUongiufcitlo angujliore. 
':, Elyirii apice truncatis. 

aquatica. i. L. deanrata, antennis nigris, femoribus pofticis 
dentatis. Fn.fvec. 677. * Scop. carn. 147. 
Raj. inf. ioo. n. 3. Cautharis arundines frequentans. 
' Geoffr. parif.iit). n. 12. 

A Leptiira (ubaeneo-violacea, femoribus pofticis den- 
. datis. Fn.fYec. ^io. 
Habiiat in plantis aquaticis, Nytnphais, Caricihus , 
Phellandrio, cujus roilici adhioret pupa intra ghbum 
hrunntum. 

nielanura. a. L. nigra , elytris rubefcentibus lividisve futura 
apiceque nigris. Fa.fvcc. 67 S. * 
Fnfch.inf 12. r. 3. ic.e.f.6. Scarabscus arboreus 

maior violaceo - ruber. 
Raj. inf. 499. Cerambyx niger, elytris flavis ex- 

tremitatibus nigris. 
P.t. gax- 1. 30. /. 5. C.ipricoinus exiguus, vaginis 

rubentibus apice nigro. 
Gadii. dij]. 27. Leptura thorace nigro nitido, elytri? 

obfolete fordideque flavefcentibus. 
Gecffr. parif. 226. t. 4. / i. Stenocorus 7. 
,^ Habitat in Europa. 
Mis Elyiris apice nigrit , Fetnina unicoloribus. 

S f 5 3- L. «jg INSECTA COLEOPTERA. Leptura. 

rubra, 3. L. nigra , thorace elytris tibiisque purpureis. Fn. 

/iw. 500. Scofy. carn. 148- 
Frlfch. inf. 12. t. 3. ic. 6. f. S. Scarabaus arboieus 

major purpureo-ruber. 
S„!tz: itif. t. 5. f. 30. 
Habitat in Europa. 

fanguinc- 4. L. nigra, elytris fanguineis. Faun. fvic. 579.' 
leuta. Scop. carrt. 150. * 

Habitu in Europa. 

teftacea. 5. L. nigra, elytris teftaceis, tibiis rnfis, thoracepo- 
(lice rotundato. Fn.fvec. 6%o. * 
Hahitatin Eiiropa. 

revelUta. 6. L. teftacea, elyfris pedtore antennisque atris. 

HaUtat in Germania. D. D. Schreber. 

Statura /,. fan^uinolenta f. teflacex. Ciput, Thorax, 
Abdomen Pedesijice ferrufinea. Elytra ^lahra, atra, 
apice hiiientata. Pedus alrum. Antenns atrit, fed 
primo articulo te/laceo. Thorax ad latera utrinque 
mucrone plane obfoleto S pojlico margine laterali 
acuto, 

virens. 7. L. viridi-fiava, antennis luteo viridique variis. 
Faunfvec. 682. * 
Habitat in Europa. 

fericia. 8. L. viridi - cjerulea , elytris fubfaftigiatis. Faun. 
fvec. «83. * 
Habitatin Kuropa. 

4-macu- 9. L. nigra , elytris lividis : maculis quatuor nigris. 
lata. Fn. fvec. 684.' * 

Scksf. elem. t. 118. /• 2. 
Habitat in Europa. 

inter-oga- 10. L. nigra , elytris lividis : fafcia longitwdinali ar- 

tion^s. cuata maculisque quatuor nigris. Fn. fvec. 6%f,. 

Vddm. diff. 35. t. r. /. 2. Leptura nigra, elytrislu- 

fco-flavis: macuUs ofto aigris. 
Hnhitat in Europa. 

(S-macu- II. L. nigra, coleoptris teftaeeis: maculis fex nigris 
lata. margine connexis. Fn.fvec. 6S5. ' 

Habitat in Europa, 

12. L. JNSECTA COLEOPTERA. Leptura. ^39 

4-fa("ciata. 12. L. ni^ra, elytris teftaceis, fafciis quatuor nigris. 
Fn. fvec. 687. * 
Sccp. carn. 172. Cerambyx fafciatus. 
Hahiiat in Kuropa. 
Feminam fequmis ejje monet D. .Scopoli. 

attejiuata.i3. I- elytris faftisiatis attenuatis fulvi.': : fafciisqua- 
tuornigris, pedibus feftaceis. Fn.fnc «88.* 
Habitat in Europa., an prtecedentis mas? 
Feinora pojtica apice nigra. 

nigra. 14. l. elytris faaigiatis, corpore nigro nitido, abdo- 
mine ruto. Fn. fvec. S89. * 
Hahitut in Europa.' 

Thorax uirinque pojlice mucronatus ut L. attenuat£, 
melanura. 

Thorace fuhghhqfo , nec antice atlenuato. Elytris 
apice ohtiijis, nec truncatis. 

virgiuea. 15. L. thorace globofo nigro . elytris violaceis, 
abdomine rufo. Fn. Jvec. «90. ' 
Gadd. dijj: 16. Leptura nigra, elytris caerulefcenti- 

bus, toto abdomine rubro. 
Habitttt in Europa. 

colJaris. le. L. tliorace globofo abdomineqne rubris, elytris 
nigris. Fn. fvec. 691. ' .^cop.carn. 1$^. 
Geoffr. parif 228. Stenocorus 11. 
fiabitat tn Europa. 

mdica. 17- L. thorace globofo tomentofo, elytris cinerei»: 
tafciis Imearibiis albidis undacis. Fn.fvec. 692.' 
Jrzabitat in Europa. 

'nytiica. 18. L. thorace globofo tomentofo , eljtris fufco- 
cjnereis anticerufis: fafciis linearibus arcuati» 
lataque canis. Fn.fvec.eg^.' 

Scop.carn. 177. Cerambvx quadricolor. 

Schaff. ic. /. s. / 9. 

Habitat in Europa. 

■*'"■■ 'S- L. nigra, elytris fifciis duabus albis, elytrorum 
bafi antennis tibiisqueferrugineis. 
Habitat in Europa. in Svecia. Max. v. fVurtenber'. 64'' INSECTA COLEOPTERA. Leptura. 

JJJims I.. myfticae, fed oSies minor. F.lytra ha^ 
ftrrufjnca , medio fjfcia liiieari arcuata aiha, pcJH- 
ce liiiea alba oblique irantnrja. 

detrit,-'. 20. L. thortce globofo nigricante , elytris fiiCcis: 
fafciis quatiior transverlls flavis , pedibus rulis. 
Faun. fiYc 6^4. * 

Schaff'. elem. t. 7S. /. 2. 

I-Iabilat in Europa. 

Antenn.e ferrugine<e. Fafeia ihoracit lineolainterrupta, 

arcuits. si. L. thorace globofonigrv, elytris fafciis lineari- 

busflavis: tribus retrorfum arcuatis, pedibusfer- 

rugineis. Faun.fvec.6g6.* 
Frlfch. inf 12. t. 3. K. 4./. I. Scarabaeus arboreus 

luteo piftus. 
Raj. inf 83. n. 23. 
Uddm. diJJ. 2,0. Cerambyxnigris elvtris: fafciis 4 

flavis arcuatis. 
Sultx.inft.^.f.Si. 
Geoffr. parif. sta. n. 23. 
Hahital in Europa. 
Antennii ferrugiiute. Fafcia Thoracis lufea interrupta. 

Femora anteriora fiifca. PunHum fcutellareflavum. 

Verbafci. 2a. L. thoracefubovsto nigro, elytris fafciis tribus 
nigris: prima femianuulata. 
Halntjt in Verbafco Gallie. D. Gouan; Germaidit. 

D. Schreber. 
Statura L- arietis, Corpus iiiride , fubtomentafum, 
Thorax fafiia nigra e 3 maculis transverfim pqftis, 
Elytra virefcentia in iiuibus primo arcus fubannula- 
tus niger; dein dux fjfiiit iiigrx, Anteniiae for;Jo- 
re paulo breviores. Femora linearia, 

atie;!s. 13. L. thorace gibbofo nigro , elytris nigris : fafciis 
flavis : fecunda antrorfum arcuata , pedibus fei' 
rugineis. Fn.fvec. 695. * 
An. nidrof 3. p. 394. t. s. f 4. 
fiian./iw. I. n.507. Leptura nigra , elytrorum U- 

neis transveriis (lavis , pedibus teftaceis. 
Ra/. inf, 8». ». 22. Scarabaeus niger, lineolis tii 

_ teis pulchre variegatis. 
Frifch. inf. 12. f. 3. ic. 5. / 3. 
i'et. gax. t. 63. f. 6. 

Ly." prseiilh. Imearis. INSECTA COLEOPTERA. Necydalis. «41 

Lijl. mut. t. 31. f. r. 
, Loqu. 385. n. 14. 
Gecffr. parif. 2 14. «. n. 
Habiiat in Europa. 

«4. L. thorace fubglobofo fufco, elytris ftavis apice 

uigris , pedibus quatuor pallidis. Fn. /ivr. 698. • 

Faun.fvec. 50?. Leptura nigra, elytris fiavis apiC3 

nigris. 
Geoffr. parif. aej), n, 4, 
Habitatin Europa. 

25. L. thorace ovato, corpore cyaneo lineari, anten- 
nis longioribus. MuJ. Lud. Ulr. 77. * 

Habitat in India. 

Antenn£ conorefesquiiongiores. Vimt femorihus clt- 
vatis C> tinearibus. 

206. NECYDALIS. Jntema fetacex. 

Elytra alis minora: brevio- 

ra f. anguftiora. 
Cauda fimplex. 

* Klylris ala abdomineque multo brevioribus. 

niajor. i. N. elytris abbreviatis ferrugineis immaculatis, an- 
tsnnis brevioribus. Fn.fvec. 838- * 
Seliaff. monogr. 1753. /. i, 2. Mufca cerambyx ma- 

ior. elem. t. 13. /. 2. S elem. t. 8S.\ 
Uubitai in Europa. 

minor. 2. N. elytris abbrevjatis tettaceis apice lineola alba, aii- 
tcnnis iougioribus. Fn.fvec. 837.' Scop.carn.ijg. 
Jt. (tl. 74. Necydalis elytris flavis lincola alba. 
Scbteff. monogr. 1753./ 6, 7. Mufca-cerambyx minor. 
.•>'ultZ.inf.t.7.f.5t. 
Habitat in Europa. 

umbeUa- 3. N. elytrisabbreviatis teftaceis immaculatis. anten- 
tarum. nis longis. 

Sclireb/r. inf. 4. Necydalis elytris apice nigris. 
Scof. carn. i8o, Necydalis§(inima. ' 
Habitat ia Gcrp.iania. D. Schreber. 

SimH- 642 INSECTA COLEOPTERA. Necydalis. 

Slmillima N. minori fid dimidio minor B absque li- 
neola alba ad apicem, 

* ' Elytrisfululaus longitudine abdominis. 
csrulea. 4. N. elytris fubulatis csrulea, femoribus pofticis 
clavatis arcuatis. 
Scop. carn. 145. Cantharis nobUis. 
Habitat m Atrica, Italia. 

Tota caruUa, nitidiffma. Femora tantumpojiica in- 
craljata, magna, curva. Tibis plantscq ue omws 

atra. 5. N. elytris fubulatis nigra, femoribus omnibuscla- 
vatis. 
Habitat in Europa auftrali. D. Afcanius. 
1 ota ntgra , opaca. Femora omnia apice clav.ua. 

6. N. elytrisfubulatismgra,femoribu3omaibuscIa- 
vatis, elytris autennisque rulis. 

Haktat in Eampa aullrali. D. Afcanius. 
Corpu;; mgrum. Antenn,ie excepto injimo articulo ru- 
i ■ rj'^ ' "^'' ' "P'" "'«■'■'«""'''■ Pedes clamti 
rubri , fed clava pedum 4 priorum nigra. 

7. N. elytris fubulatis glauco - flavefcentibus , femo- 
nbus clavatis. 

^MfsSSn^;,^''-''-'^- I-P'"-n=cydaIea. 
Caput nignim. Abdomen nigrum incifuris albis- 
Auteunae «ijr^e, corpore \ breviores. 

flavefcensg. N. elytris fubulatis teftaceis, corpore nigro, fe- 
moribus poiticis clavatis arcuatis. 

.Vop. ca,n. 145. Cantharis temorata. 

Habitat in Europa. 

Tota nigra exceptis elytris. Femora poftica incrap- 
ta, magna, tota atra ut corpus. 

Podagra- 9- N. elytris fubulatis teftaceis, corpdre ni':o, ie- 
nae. monbus polUcis clavatis bafi teltaceis. ' 

Habttat m .ligopodio Podagraria. D. Sckreber. 
Corpus ntgrum. Mtennarum. bi!is , palpi , elytra ex- 
ceptq^ice, pedes ^anteriores, femorum pojlicoiurr, 
t;ajis teliacea. 

icj. N. rufa. glauce- 
fceas. INSECTA COLEOPTERA. Necydalis. «43 

fimplex. 10. N. elytris fubulatis teftaceis, pedibusJimplicibus. 

Si-op. carn. 144. Cantharis plithyfica. 
Hdbitai in Europa. O. Gman. 
Corpus ni^rum. Feniora nuila c/ivafj. ^ Elytra ex- 

ccjtto rnargine exteri.re , Tibi£ anticie, Jbdomen 

Qtxceptis maculis nigris) tejlacea. 

brevicor- n. N. elytris niinutiffimis , capite thoraceque fufcis 
'•'^- liuea longitudmali iiava, antennis breviirmiis 

crafliufculis. lirunnich. 

Habitat in Guinea. 

Corpus elongatum, magnitudine N. tnajorir, Antea- 
n£ vix thoriKis longiludine, mediocraljiores. Ocu-|| 
li magni, non promimUi. Caput & Thorax e rufa 
fufca: linea longitudinaii Jiava , inde ab interjiitio 
oculorum ufque ad Jcuteilum duHa. Elytra minu- 
tijlimu, brevijjima, erufofufca, thorace breviora. 
Ahdomea rejpeflu ihoracis longiffmum, teSlum alis 
nuJis. Fedes graciles tejlacei , horum a pojlici re- 
moti. 

207. LAMPYRIS. Arittrm£ filiformes. 

Elytrix flexilia. 

Thortix plaiius, femiorbicula- 

tus, caput fubtus occultans 

cingensque. 
Aiidominis latera plicato - papil- 

lofa. 
Femma aptera ferisque. 

Nodtilu- I. L. obionga fufca. clypco cinereo. Fn. fi-ec. 6^9. 
ca.. Altrov. inf. 492. 

MouJ).inf los.f. I. ■!. 

liat. itif 78, 79. 

Coium. ecphr. i. f. 38. t. 3«. 

JotJI. inf t. 14. /. 2. 

liradl. nat. 26. /; 3. 

Oeojjr. parif. 167. t. 2. f. 7. 

Habiiat in Europa;jujiiperetis graminqfs. l-ihyttfhjgieJuK 644 INSECTA COLEOPTERA. Lampyris. 

Synonima data inter rdiquas fpecies forte dijlrilmen- 
da. 

cormfca. 2. L. oblongiufcula futca , clypeoutrinque intramar- 

ginem tulvo. 
Vddm. dijj'. 47. 

Habitat in Finlandia, Rullia. 
Magmiudo /.. nofiiluce vel paulo ktior. C ypeus m- 

tra margmes Literales utrinque arcu eonniverite cro- 

ceoj. luteo-ruhro. 

fplendi- 3. L. oblongiufcula fufca , clypeo fupra cculos fane- 
dula. ilrato. 

S op. carn. ns. Cafiida noailuca. 

l'od. inf 39. Cantharis noitiluca. 

Schxg. elem. t. 74. 

Habitat in Germania. 

Sindlis NonUucis , fed Thorads clypcus fupra uirum- 
que ocukm hyalinus If pellucidus, quo facii^ dijlii- 
guitur. Pedes lurido-f.rraginei. Abdyminisje- 
gmenta 2 pojlrema lucentia. 

Pyralis. 4. L. oblongiufcula fufca , elytris margine rufefcen- 
tibus, clypeo intra margineni purpurafceiite. 

Hahitat in America feptentrionali. 

margina- 5. L. oblonga nigra , thoracis elytrorumque margins 
W- "'uni, fcutelioabdomiuisquepollicaflavis. Brun- 

nich. 

Habitat in America ; Brunniche. 

Corpus nisrum , maguitudine L. NoHilucx. Cipiit 3 
Fe&.us Jiavo maculattt. Antennge baji flav.e. Ely- 
tra>/ra margine mdiquejiavo. Als nigr£. Scu- 
teHum Jlavum. Tliorax marginibus fiavii difco ma- 
ctda magna triwgulari fufca. Femora Tibisque 
f.avo nigroque dtmidiata. Abdomiiiis fegmenta in- 
termedia flava. 

Hcfpei^a. 6. L. ovata, elytris fufcis : maculamarsii.ali tiiangu- 
lari flava. 
Habitat in America. Rolander. 
Clypeas thoracisjlavus; maaila fufca in fronte. Elv- 
trsfufca: macula Jiavn in medio marginis later.dis. 
Aaus fubtus apicejiavus. 

7. L. INSECTA COLEOPTERA. Lampyris. 645 

igmta. 7. L.ovata, elytris fufcis : maaila mnrginali ovata lutea. 
Hahitat m America. Rolamler. 
Clypeus antice macuUs 2 fufch. Corpus fufium. Alae 
mgra. Abdomeu totum fultus fiayum. 

'ucida. 8. L. oHonga, clytris fufcis margine exteriore luteis, 
abdoniine toto fubtus flavo. 
Sulti.mf. t. $.f. yi. 
Hahitat in America. 
Simillima I.. noHibtcx, fedpalV.dior , £? Abdomen totum fijtvum. Antenns £? Caput nigra. phofpho- 9. L. oblonga fubteiiacea , abdomine atro : poffice iia- 
rea. vinimo. '^ 

Hahitat in Ametica. Rolander. 
Abdominis fecmenta duo ultima fiavijfima, porifquc 
duohus pertufa. Antenn» nigra: 

maurita- lo. L. elytris lividis, corpore flivo. 
nica. Hahitai in Algiria. E. Brander. 

Duplo major prima. Clypeuif thcrax. PeBus . Mdo- 
men ohfolelefiava. F.lytra exfolete fuhfurca. Feminx 
" /■ ylftera triplo mnjor nojlrali; cum punFlo fiavo ad 

angulum anteriorem (ujufvisfe^meai ccrpnris. 

italica. ir. L. elytris fufcis, clypco antice tranfverfo rufo: 
niedio nigro. 

Habitat in Italiae arborihus lucens. ^. Rathgeh. Equ. 

Minor reliquis. Fufca funt Flyiia , Caput. ytntenna, 
Ahdomen^, exceptii 2 uUiitiis figmentis fiavis. Tho* 
tax antice etiani trancatus rufus, aedia ' macula ni- 
gra. PelJus, £9 Pedes lutei. Femina nipa, fTigulo 
fegmento fupra ad angulum wareinaLm macula tejla- 
cea, infegmemistribus primis major. 

chinenfis. ib. L. elytris teliaceis apice nigris. Ohf iter. 224. * 

Habitat iti Afia. 
minuta. 13. L. teftacea, abdomine alifqiie nigricantibus. 
Hahitat in Europa. 

Corpus tntumfiavumf teflaceum, magr.itudine vix Pedi- 
culum fuperans , cvaii-oNoncum. AntCDtw filifor- 
mes, corpore paulo Ueviotes. Abdt nicn luhius ni- 
gricans. A\s fufca. V\ytrs apice vix fufca. Tho- 
racis clypeus hemifphnricus. 

T t 14. C, 64« INSECTA COLEOPTERA. Lanipyrus. 

latiffima. 14. L. flava , elytris pollice nigris margine lateralima- 
ximo dilafcito. lirmmich. 

Htbitat in Guinea. 

Magiiitudo t? Statura Silphx majorii. Thorax femi-. 
crbiculatus , fiavus linea longituilinali nigricaiite. 
^ljtra Jingularia ; margo enim exterior Jtatim pojl 
bajinjinitur in cojlam ekvatam elytri, S novus mar- 
go continuatur dilatatus , maximus; pojlice rotundan- 
tur elytra S nigra evadunt, ut in rojlrata & bico- 
lore; hinc infeHum antice angujium , poflicc latijfi- 
titum. Alas uti reliquum corpus nigrum. Antennae 
ferratre, 

roftrata. 15. L. elytris teftaceis antice pofticeque nicrris. M 

Habitat ad Cap.b. fpei , fequenti Jimilliitta. 

bicolor. 16. L. finguinea, elytris poftice violaceis. 

yimxn. acad. 6. p. 395. n. 21. * Cantharis bicolor. 
Hahitat in Africa. 

Corpus rafcram. Antenna comprejjie, PLmta JUque 
nigra. Elytra rulira , angulato jlriata ; dimidia 
partepojlica atro-violacea , iiitidijfima. 

Jangui- 17. L. nigra, thoracis lateribus elytrifciuo fanguineis 
nea. R'-/i'«'. 704. * 5co/i. carn. 119. 

Raj. inj. loi.B. 4. 
Frifch.Jnf. 12. /. 3. ic. 7. / a. 
GeoJJr. parif. i. p. 168. Lampyris 3. 
Habitat in Europae lapidojis. 
Feminasfanruinga , bicoloris , minut£ non vidimw. 

coccinea, 18. L. nigra, thorace elytrifque fanguineis , elytris 
ftriatis. Fn-fvec. 705. * 
Habitat in Europa prtecedenti Jimilis , fsd duplo major. 20S.CAN- INSECTA COLEOPTERA. Cantharis. 647 

208. CANTHARIS. Jntemia: fetaces. 

Thorax marginatus , capite 
brevior. 

Elytr/i flexilia. 
Abdcimmis latera plicato-pa- 
pillofa. 

* Thorace deprtjjb. 
&nguino- i. C. fupra rubra, elytris bimargjnatis. 

lenta. HaUutt in Rutlieno. ]oh. Beckman, Hannovtranus. 
Ficies Lanipyr. fanguineiC. CwpntdeprtJJum , ruhrum, 
cordatum, pone oculos admodum angulatum. Maxil- 
Ise prominuLe, nigr,e. Antennse nigr^, monilifor- 
tncs, fubpilofe, aniculo ultimo ovato , thorace fere 
hngiores. Tliorax ruher , deprejfus, in^qualiSffub' 
tus lateribus niger. Elytra rubra, iicvia, mar^ina- 
ta quaji duplici margine. Abdonien atrum. Pedes 
atri Femoribus clavatis; a congeneribus nonnihil di- 
fcrepat charaHere. 

'iifca. a. c. thorace marginato rubro macula nigra, elytrisfu- 
fcis. Vn.fvcc. 700.* It. icl. 38. Scop. carn. 120. 
Raj. inf. 84. n. 29. £? loi. n. 2. 
Frifch. inf. 12. t. 3. icon. 6.f. 5. 
.SaZ/x. inf. t. 5. f. 33. 
Geoffr. parif. 170. t. 2. f- 8- 
Ped. inf. 40. n. 4. 
.Sckef tlern. t. 123. f. i. 
Habitat in Europa , frequens. 
Stevitfccpe in propriam fpeciem. 

livida. 3. C. thoracemarginato, totateftacea. Fn.fvec.ioi.* 
Scop. earn. 122. 
liaj. inf. 84. «. 2(5. Cantharis fepiarius major e 

rufo flavicans. 
Geofjr. parif i. p. 171. n, 2. 
Hahitat in Europa. 
Fiminam pr>£cedenti connexam vidi. 
rufa. 4. C. thorace marginato , tota rufa , epigaflrio alifquc 
nigris. Faun. fvec, 703. * 
Habitat in Europa. 

Tt_a 5- C. ^^ 

Caniharidis Larvx, etiamnum fere i^otce. 64S INSECTA COLEOPTERA, Cantharis. 

obfcura . 5. C thorace raarginato marginibns rubris , elytris nigris. 
Fn. Jvix. 705. * Ali. nidrof. 3. p. 355. r. 6.f. 5. 
Habitat in Europa. 

Simili.': C. fu/iit: , fed duplo minor ,• ahlominis uh.ima 
fegmmta fubtus non rubra . fed nigra. quamvis late- 
ra fefimeiitorum rafa. Thorax nm rufus macula tne- 
dia fufca , fed niger folit marginibus lataalibus 
rubris. 

l!(teraUs. S. C. thoraca marginato rubro, corpore fufco, elytris 
margine exteriore flavefcentibus. Fn.fvec. 707. * 
Habiiat in Europa. 

«nea. 7. C. thorace marginato, corpore viridi-seneo, elytris 
extrorfum undique rubris. Fn. fvec. 708. * Scop. 
carn. 126. 

Jiai. mf 77. Scarabaeus minor , corpore longiufculo, 

_ elytris rubicundis. 

Schxff. monogr. 1754. /. 2. /. 10, ii. 

Geojjr. parif. r. p.' 174. n. 7. 

Hiibitat in Europa 

bipu(lula-'8. C. thorace marginato, corpore:eneo-viridi,elytris 
ta. apice rubris. Faun. fvec. 709. * It. tel. 127. Scep 

carn. 127. 
Raj. inf. loi. n. 7. 
Oeofr. parif. i. p. 175. n. 8- 

Habitatf/ipe in Caricibus. Lavva rapax minorum in- 
feHorum. 

pedicula- 9. C. thorace marginato, corpore atro, elytris apice 
ria. rubris. Fn. fvec. 710. * 

Habitat in Europa. 

Pediculo lequalis, quater minor pr,tcedent!. 
tafeiata. lo. C. thorace fubrotundovirefcente, elytris nigrislfa- 
fciisduabusrubris. Fn.fvec. jii.* Scop.carn.\ig- 
Geolfr. parif. i. p. 177. „. js. , 
Habitat in EiSropa. 
biguttata. II. C. thorace marginato: medio atro, elytris abbre- 
viatis nigris apice flavis. Faun. fvec. 712. ♦ 
Geoffr. parif. i. p. 17S. ». 1 1. 
Habitat in Europa. 
/Mominis fegmenta margint flava'Juhtu<. 

u. C. INSECTA COLEOPTKRA, Cantharis. 649 

ffiinima. 12. C. thorace marginato rufo ni.iirula nigra, corpore 
lufco, elytrisapiceflavis. 1'uun.fvic. ■^t^.* Scop. 
ciini. ia8. 

Faun. /i'«. 598. Necydalis elytris apice punSo flavo. 

Geoffr. parif. i. p. 171S. n. 10. iS p. 372. t. 7. /. a. 
ISecydalis. 

Hahitat in Europa. 

Cardia- 1 3. C. tliorace fubmarginato , corpote atro , anteunis pe- 
csc. dtinatis , elytris apice pundo languinco. Vaun: 

fvec. 720. ' 
Ktibitat in Europa , in I^onuro Carduca, 

libicans. 14. C. thoraceorbiculatomargiiie luteo, corpore nigro, 

fronte tiava. 
Hahitat iii Germania. P. Forfkiehl. 
Statura C. cariiaae ; magnitudo Feiliculi. Tihire an- 

teriores antice Jiav^. 

teflacea. 15. C. thorace marginato flavo macula nigra, corpore 
nigro, elytris pedibufque lividis. Fn.fvec.ii^* 
Scop.cani. 123. 

Faun.fvec. 593. Cantharis nigra, elytris lividij. 

Habitat in Europa. 

atra. 15. C. tliorace marginato, corpore toto atro. 
Hahitat in Europa ; ad Hammarhy. A. Kukn. 
Ma^nitudo C. tejlaceit. 

pciUnata. 17. C.atra, clypei lateribus bafique extcriore ely- 
trorum luteis , antennis peSinatis. 

Habitat in America. Rolander. 

Antennae atrx, peBiHato-ferrata. Elytra atra.Jlriata 
punHis excavatii. 

ferrata. i8. C iiavefcens, elytris ftriatis : fafcUfque tribus nigris, 
antennis ferratis. 
Hahitat in America. Rolander. 
Antennae comprrfj',e, ferrata, nigriC, longitudine cor- 
poris. 

(Topica. ip. C. thorace marginato lateribus rubro, elyttis nigiis 
fafcia alba, antennis peaiuatis. Muf. Lud. Vlr. 
> 80. * Gron. xpoph. 515. r. 14. / 7. 

Hnbitat in Indiis. 

T t 3 £'y- «59 JNSECTA COLEOPTERA. Cantharis. 

F.lyira lala , fulmemlramcea , apicem verfus lation 
£? rotundata. 

peaini- 20. C. thorace orbiculato . elvtris rufo-teltacei.5, an - 
cornis. tennis pedlinatis. Fn.ftiec. 715. * 

Habitat in Europa. 

* * ' Thorace teretiufcuh. 

vlolacea. 21. C. vlolacea, antennis peainatis, femoribus anti- 
cis craffiffimis dentatis. Brumiich. 

Haiitat in Guinea. 

Corpus vio/a«am, magnitudine Dermejlidis ■uiohcei. 
Caput, Thorax, Elytraque i-io/acra. PeausAb- 
doniinifque aniica viokcea. Anus ferrugineus. Pe- 
•iesferrugineLFemot^anticacraJlfma^entearmata. 

caerulea. 21. C. thorace toretiufculo, corpore CMuleo fubo- 
paco. Fn.fvec. fi6. * 
Habiift in Europa. 

viridiffi- „3. c. thorace teretiufculo , corpore viridi. Faun. 
^^- fvec. 717. * 

Hahitat in Europa. 

Hac dmidio praceJenti minor , cum qua convenit ji- 
gura thoracis fubcylindrica ad Cicindelas accedente, 
fed neque oculi prominentes, neque maxilla exferlit , 
tie^ue curfus ceter & expeditus. Variat pedihus 
concohrihus & ferrugineis, 

virefccns.24. C. thorace teretiufculo, corpore virefcenti-fufco, 
femoribus pofticis clavatis. 
Hahitdt in Europa. 
Antenns nigra. Elytra //nVs trihis elevatis. 

derme- 25. c. teftacea, oculis alis peaoreque nigri.s anten- 
«oides. nis longitudine thoracis. Fn.fvec. 702. * 

Hahitat in Europa. 
Thorax vix marginatus efl. 

navalis, 25. C. thorace teretiufculo, corpore luteo , elyttis mar- 
gme apiceque nigris. Fn.fvee. 718.* 
Jt.wgoth. 153. A 2. • , 

Frilch. inf. i^.p. 44, t. 20. 
Habitat intra Querd lignwtt. 

«7- C, INSECTA COLEOHTERA. Elater. <55i 

melanura. 27. C. thorace rotundato, corpore luteo, elyttisapi- 
ce nigris. Fn.pec. 719. * 
Hibitat in Europa. 

309. ELATER- AntenTue fetacex. 

Corpus dorfo impofitum exfiliens 
mucrone pefloris e foramine 
abdominis refiliente. 

ilahell.i- i.E. niger.antennarumfafcicuIoflabelliformi.Bramick 
cornis. Hahitat in India. 

Conpus inter inaxima gtneris , nigrum tctum. Elytri. 
nervis tribus cbfiuris- Antennae brncs : tertio ar- 
ticulo S ultra ornantur extrorfum ingenti , ex la- 
mellisS, conJiruSoJlabello. 

fpeciofus. 3. E. albuslineispunaismaculiiquenigris. Briamich. 

Hahitat in India. e Mufeo Meufcken. 

Corpu! alhum , ma;u3 E. noHiluco. Tiiorax linea lon- 
gitudinali , cui utrinque aijlant vd adhareiit pu^ 
fla a. Elytra niftrgine laterali maculisnigns 3 W 
futura communi macula una fcutellari S> una in me- 
dio; praterea punclum foUtarium juxta anteriorem 
partemfutura ccmmunis, in utroque elytro. 

ficulatus. 3. E. thoraceocellisbinis atris: iridibus albis, cor- 
pore nigricante. Muf Lud. Ulr. si-' 

Pet. gax. t. !o. /. 4- Scarabius elafticus major, 
capite bimaculato. 

AH. anglic. »4«. p. 396. n. 13. Ba7i.p. 842- "•S*- 

Habitat in America feptentrionali. 

Boailu- 4- E. thoracis lateribus macula jlava glabra. Muf. 
cus. Lud. Ulr. 82. * Gron. xooph. 474. * 

Sloan. jam. 2. p. 2cS. f. 237. /. i. Scarabscus me- 

dius fufcus , thorace angulato lucem emittente. 
Brown.!am. 432. t. 44. /. 10. Elater majot fufcus 

phofphoricus. 
Pet. gax. f. 27. /10.' 
Mouff. inf. 112. Cocujas. 
• Gren. xooph. 474. 

Habitat in America. 

T t 4 T!"- «5S INSECTA COLEOPTERA. Elater. 

Thoracis ocdlis, uii Lampyrides & Fulgorit , noHu 
iucH,quando Tjult , alias non, f„b vitro dat' lucm 
fu/Jicuntem lellon ; abdomm dijlraHum inlus lucit, 
tirown, 

phofpho- 5. E. turcus, thorace poftice maculis duabus fla vis glabris. 
reus. H.ibnat m Amenca. Rola<,der. 

Smitispi.ecedenti, Jed di,m,lio minor. Amcimx fe- 
lacea!. L.iym pilis adprejjis fuica, )lria,a. Macu- 
Ixj. puna.i luica thoracis, non ad latera, fed tntra 
mar,;,nem p.fticum f. inter dentes thoracis pollicos, 
noccu etiam iuceiu. 

porcatus.S.E.fufcus,elytrisnigrisporcatis:fulciselevatisgIabris. 
I-Iabitat tn Anienca. hrumiich. 
Corpus europais ma/us, fu/cm ex pilis adeo parvis, 
ut non conjpicuis. AntenQae ferrL. Thorax po- 
Jtice recipit jcutelium duohus dentihus. Elytra pro- 
JuiidcJuUata:Jini,ulafuUis^. interjeHis Jlnis eie- 
i'atis Ixvi^atis , atris, 

Ugaeus. 7. E. ferrujiaeus, elytris mucronatis, antonuis nigris. 
Amj:n. acad. 6. p. 395. „. 2^. 
Gron.^oopb. ^Tj. Etater teiiaceiis, thorace antice 

truncatu, elytris pouice acuniiuatis i 
Habitat ourinami. 

Magnitudine fere accedil ad E. oculatum. Antennx 
Juojerratie, 

ilrjatus. 8. E. niger opacus, elytris fciatis : ftriis fubpubefcen- 

tiDus, ano villofo. 
Gron. xooph. 475. Elater virefcens , elytris atris 

fulcis albts itriatis, auo barbato? 
Habitat Surinana. - 
Magnitudo Jere E. oculati. Thorax Uvis, vix cari- 

ruuus. Elytra exarata Jlriis 'j , cavitatihus non i£vi- 

bus. AaKons: ferratx. Amspiiii brevijjimis hirtus. 

bipuftula- 9. E. nigar nitidus , elytris utrifque punfio bafeos 
tUS. rubro. Brunnich. 

Geoffr. parif i. p. ,35. Eijter niger, elytrorum bali 
niacuUs rubris. 

Nabi- 

EJaterii Lmee etiamnum latent. INSECTA COLEOPTERA. Elater. 653 

Halitat itt Europa. 

Corpus magivtudine F. Irumei f. medium. Caput, 
j^atenrue , Thortix , Elyira , jlldomenque atra , viti- 
<b. Thorax ghlur. Elytra ftriata , ad bajtn pun- 
Ho fanguineo. Pedes picei. 

bruiineus. lo. E. thoracenigroutrinque rufo, elytris corporeque 
ferrugineis. Fn. fvec. yai. * 
Habitat in Europa. 

fyriacus. 1 1. E. thorace^ rufo . elytris fafcia duplici alba , cor- 
pore nigro. Muf Lud. Ulr. 83. ' 
Habitat in Syria. HaJJelquiJl. 

cruciatus. is.E.thoracenigrolatcribusferrugineo, coleoptris fia- 
vis : cruce margineque nigris. Fn. fvec. 722. » 
Oadd. fatag. 27. 
Habitat i» Europa. 

linearis. 13. E. thorace nip,ro lateribus rufis, elytris teftaceis li 
nearibus. Fn. fvec. 723. * 
Fn. fvee. i.«.58e.Elaterthoracerubro, elytris grifeis. 
Uddm.diH'. 4«. Elater canthariformis niger, ano ru- 

fo, elytris ex rufo pallide fulcis ftriatis. 
Habitat tn Europa. 

i^iicollis. 14. E. thorace rubro nitido antice nigro , elytris cor- 
porcque nigris. Fn. fvec. 724. * 
Faun.fvec. 57«. Elater niger, thorace rubro. 
Geoffr. paril. t. p. I3!i. "• 5- 
Habitat inEuropa. 

lineatus. 15. E. niger, elytrisobfcurelividis fufco fublineatif. 
Haiitat in Germania. /). Schreber. 
Corpus mediocre , fufcum. iVnteuna fulferrugineee. 
Elytra obfcure livida lineis 2 nigricantibus , verfus 
Juturam dorfalem pqjitis. 

mefome-i6. E. thorace margineque elytrorum ferrugineis, cor- 
lus, pore elytrifque mgris. in./iw. 725. • 

Habitat in Europa. 

Amecedenti paula major. Feclus in medio nigrum. Anut 
fiaiw. Thorax rugis aiiquot imprefjis. 
•tetrimus. 1 7. E. ater , thorace opaco puniftato, ely tris flriatis. Fn. 
fvec. 785, * 

T t 5 Uddm. «54 INSECTA COLEOPTERA. Eiater. 

Uddm. dijf. 45- 
Htbitat in Europa. 

caftaneus. IS- E. thorace teftaceo pubcfceiite, elytris flavis apice 
nigris, corpore atro. Fn.fvec. •;i-j.':Scop.carn.2iS. 

Lifi. hqu. 3S7. ScarabsEus ex fufco rufefcens f. ca- 
(taneus. 

Raj. inf. 92. r. 6. 

Geolfr. parif. i.p. IJ2. n. 4. 

Habitat in Europa. AntenniC maris peBinata. 

livcas. 19. E- nic;er, thoracis glaberrimi margine antico ru» 
bro, elytris teftaceis. Fn.fvec. 728. ' 
Habitat m Europa. 

ferrugi- a». E. thorace elytrisque ferrugineis , corpore thora- 
neus. cisque margine poftico nigris. Fn. fvec. 729. * 

fjahitat in Svecia. 

Jielicjui.i nojiratibHsmajor. Antenns/irrratif , thoract 
paulo longiores. 

fanguine- 21. E. tliorace atro, elytris rubris, corpore nigro. 
us. Faun.fvec. 731, * 

Scop. tarn. 287, 

Geoffr. parif. i. p. i^t. Elater 2. 
Schxf.ic.t. 2.f. 6. 
Htbitat in Europa. 

balteatus. 2(1. E. thoraceatro, elytris antice dimidiato-rubris, 
corpore nigro. fn./iw. 732. 
Raj. inf. 78. n. 13. Scarabaeus minor, longo & an- 
gufto corpore, elytris bicoloribus e fulvo &ni- 
gro, faltatrix. 
Habitat in Europa. 

margina- 23. E. thorace fubfufco , elytris teftaceis margine ua- 
tus. dique nigris. Fn.fvec 733. * 

Htbitat in Europa. 

fputator. 24. E. thorace fufco nitido, elytris tcftaceis , corpo- 
re nigro. Faun.fvec. 734. • iScop. carn. 285- 
Faun.fvec. 583. Elater niger , elytris fufcis , , aa- 

tennis pedibusque rufis. 
Habilat in Europa. 

25- E- INSECTA COLEOPTERA. Elater. 655 

obfcurus. 25. E. thorace fufco obfcuro , dytris obfcure tella- 
/ ceis- Faun.fvec. 735. ' 

.Sulf^.inf.t. 5.f.2S. 
Hiihitat in Europa. 

Simillimus pnecedenti , fed latlor antennisque Ireviori- 
hus. 

triftis. 2S. E. thorace atro nitido, elytris bafi margineque 
exteriore lividis. Fn.fvec. 735. * 
Habitat in EUropic li^nis putridis. 

fafciatus. 27.- E. thorace nigro pallidoque vario, elytris nigri- 
cantibus : fafcia alba undulata. Fn. fvec. 737. * 
.SVo/i. carn. 2S1. 
Hahitat in Europa. 

murinus. 28. E. thorace obfcure ciuereo , elytris cincreo-ne- 
bulofis , plantis rufis. Fi:. fvec. 738. * 
HaUtat inEuropa. 

tefleUa- 29. E. thor.ace obfcure asneo, elytris fufcis : maciilis 
tus. pallidioribus confertis, unguibus rubris. Faun.fvec. 

739- * „ 

Gadd.fat. go. Elater niger , pilis mmiims fiavo- 

seneis junftim intermixtis. 
Hahitat in Euiopa. 

gcrma- 30. E. thorace elytrisque atro - cjeruleis , corporeto- 
Dus. to pedibusque nigris. F«./tw. 730 * 

Hahitat in Europa. 

ineui!.' 31. E. thorace elytrisque caerulefcenti - asneis , pedi- 
bus fangifuieis. Fn. fvec. 740. ' 
Faun.fvec. ^TS- Elater viridi-aeneus, pedibus fulvis. 
Habitat in Europa. 

peftini- 33. E. thorace elytrisque sneis, antennis maris pe- 
Cornis. iJlinatis. Fn.fvec. ■jni.* ,'icop. carn. a-; S. 

Faun.fvec. 575. Elater fufco-viridi-aenens. 
I.if. loqu. 387. mut. t. 17. /. 14. Scaral^scus nigro- 
virefceus, comiculis altero tantum verfu pedtinatis. 
Sukx. inf. t. 5. /. 35. 
Poi. inf. t. I. f. 4. 
Geoffr. parif. 133, n. 7. 
Schtef. ic. t. 2. f. 4. 

SchieS'- ^56 INSECTA COLEOPTERA. Ebter. 

Sckeff'. elem. t. ii. f. i. & t. 60. 
Habitat in Europa. 

niger. 33. E. thorace laevi elytris pedibus corporeque iiigris. 
Fn. fvec. 743. * 
Faun.fvec. 1.577. Elater totus nigro -fufcus. 
JL.iJl. mut. t. 17./. 14. 
Raj.inf, 92.11. i, s, 3. 
Gtoffr. parif. 134. «. 8- 
Habitat in Europa. . 

minutus. 34. E. thorace nigro nitido, elytris nigris obfcuris. i^i. 
/iw. 744. 
Habitat in Europa. 
Magnitudo vix dupU Psdiculi. 

pulcliel- 35. E. thorace capiteque atris, elytris nigris: maculis 
lus. flavicantibus, pedibus flavis. Fn. /iw. 745. * 

Habitat in Scania. D. C. Solander. 

'.etrafli- 35. E. niger luteo maculatus , elytris maculis confluen- 
chon. tibus, abdomine quadrifariam punSato. 

Habitat in Africa. B/ander. 

Corpus niedium. Caput retufum Euprejiidis , fronte 
luteapundis 2/4 ni^ris. T]ior?L\ fubihar^inalus , 
lateribus luteis , poflice vix mucronatis. Klytra fa- 
Jligiata , fubliU(Jime Jlriata macuUs 4 longitudindi- 
ter digeJHs. Abdomen 4 punHorum luteorum or- 
dtnibus. 

bupreftoi-37. E. thorace caput recipiente, antennis peflinatis, 
des. corpore toto nigro. Fn. fvec. 74». * 

HaUtat in Europa. 

Singularis capite a Thorace recepto ut in Dermejlide; 
Antennae/erragiiifie. Thorax pejlice utrinque den- 
tatus , ut in Elateribus. 

derme- 38. E. fubpubefcens rubfufcns, antennis fubclavatis. 
ftoides. HaUtat Upfaliae. 

Faciei Dermejtiiis, magnitudo Fdateris minuti BUy- 
tra fordide fiffcj , fabpubffcentia. INSECTA COLEOPTERA. Cicindela. «ir 

210. CICJNDELA. Antemtt fetacex. 

MaxilU prorainentes , denti- 

culatae. 
Oculi prominuli. 
Tborax rotundato-marginatus. 

carape- r. C. viridis , elytris punftis quinque albis. Faun.fvec, 
itns. 7415. * Scop. carn. I8i- 

Moujf. inf. 145./. injima. 
Liji. ioqu. 38S. mut. t. 11. f. 12. 
^onjl. mf t. 16. 

Geoffr. parif. 153. Bupreftis i7. 
Habiiat in Europse campis arenojit. 

hybiida. 2. C. fubpurpurarcens , elytris fafcialunulifque duabus 
albis. Fn.fvec. 747. * Seop. carn. i83- 
Scliteff. ekm. t. 43. 
Habitatin Europa. 

capenfis. 3. C. fubsnea, elytris albis linea fufca triramofa. Maf. 
f.ud. Vlr. S4- ' 
Habiial ad Cap. b. fpei. Tulhagh. 
germani-4. C viridis, elytris punSo lunulaque apicum albis. 
ca. Scop. carn. 182. 

Pod. inf 42. n. 3. 

Gron. xooph. 167- . , 

Sehrehsr. inf 10. ».5. CicindRlaoir<ri"-«r viridlS.eiy- 

tris pun&s 4 lincolaque alba. 
Geoffr.parif. i. p- 155. Bupreftis 29. 
Hahitat in Germania. P, Forfkahl. 
Simillima C. campejiri , fed triplo minor , tota «Kfg 
viridis. Elytra virtdia apice lincola alhicantt & 
punctis a albis ad marginem extsriorem. 

virginica. 5. C. nitida , ore antennis pedibufque tedaceis. 
Habitat in Carolina. 

SimilisC. earolina , violacea. Tliorax lavn- Elitr» 
punHis excavati'. 
carolina. 5. C. cyanea niitda, elytrorum apicibus antennis pedibuf- 
que flavis. /Ima:n. acad. 6. p. 395- «• «3- , 
^ Gron. 

CkiadeJi inJi.^i^-.-m Ti£,i^is ich.is: forv.r £.'/jct-:.™ Littr:-- *5S INSECTA COLEOPTERA. Cicindela. 

Grorj. 'Zpoph, 575. * 
Habitai in Carolina. 

cquino- r^C. flava, elytris fafcifs duabus nigris latis. Jmxii. 
dtialJS. acacl. 6. p. 395. n. ai. * 

Habitai Suriuami. 

lyivatica. 8. C. nigra, elytris fafcia punftlfque duobusalbis. Fn. 
yiw. 748.* 
tam.fvec. i. n. 549. Cicindela atra , coleoptris 

raaculis fex fafciaque albis. 
Habitatin Eiiropa Pinttis. 

iiiatira. 9. C. nigra, elytris punaii fex albis : tertio & qua^to 

parallelo. 
//atoar Algiriae. E. Brander ; lu SicUia. D.CyriUm. 
.^taiura C. campejlris. Frmt alha. Elytra putsSis 6 

aWis longitudinalibus , ad marginem sxleriorem: fed 
3& 4 tranfverfe pojitis f^pe confluenMus. 

riparia. 10. C. viridi - aenea , elytris punSis latis excavatis. 
tawujvec. 749. ♦ //. «/. 35. 121. 
Geojjr. parif isS.Bupreffis 30. 
Liji.loqu. 385. Scarabaeus parvus inauratus. 
Habitat in Europae humemibus. 

flavipes. 11. C. obfcure senea , elytris fubnebulofis , pedibus 
lufeis. Faun. fvec. 750- * 
Hahiiat in Europa. 

rupeftris. rs. C. nigra , thorace globofo , coleoptris pundis 

duobus fdfciajue ferrugineis. 
HabitatinEam^s rupibus, frequentiusfuh Lichenibus. 
Magnitudo Pediculi majoris , tota nigra, etiam peili- 

bus. Elytra antice macula ferruginea , w 7?«g»''* 

Jingida, pojtice fafcia utrifque communi triloha,fer- 

ruginea. 

4-ni.icu- 13. C. nigra, elyttis fufcis: maculis duabus pallidis, 
bta. tibiis rufis. Fu. fvec. 751. * 

Hahitat in Europa. 
aquafica. 14. C. senea nitida , capite (Iriato. Fn. fvec. 752. ' 

h'aun. fvec. 5iS. Bupreftis fufco - aenea nitida , tho- 
race fubmarginato. 

Liji. INSECTA COLEOPTERA. Bupreflis. «59 

Lift. mut.t. 3I-/- '3- 
Schreh. inf. 6. Cicindela pufiUa. 
Geogr.parif. 157. BupreiUs 31. 
Habitat in Europae aijuis. 

211. BUPRESTIS.^«teK«d;fetaceas, longitudine 
thoracis. 
Capiit dimidium intra thora- 
cem retradum. 

' Elytrisfajtigiatis. 

jijautea. i. B, elytris failigiati.s bidentatis rugofis , tlioracs margi- 
nato isevi, corpore inaurato.-Afc/l Lud. Wr. 85- * ' 
Sloan. /am. 2. p. i2io. t. 236./.' i, a. Cantharisma- 

xima, elytris cuprei coloris fulcatis. 
Alarian.fur. t. 50, /. injima. 
Grew. muf. 165. t. 13. Cerambyx ind. orient. ma- 

ximus. 
Siiltz- i«f t. (5./. 3S. 
Hahitat in America , Afia. 

S-guttata. a. B. elytris faftigiatis muticis maculis quatuor albis, 
corpore ca;rul3E0. 1'n.fvec. 753. 

It.fcan. 23. . 

Vddm. dijj. 42. 

Geoffr.farif. 126. Cucujus i. 

Habiiat in Europa. 

Magnitudjne cedit nojiratihus majaribus. Antennae 
nigra , hngitudine thoracis. Caput nigrum aut e£ru- 
leum, liHCola afija ttnte oculos. Tiiorax niger aut 
tnruleus margine alhb. Elytra nigra aut cttrulea 
Jtriata. ohtufjfima. viacuhs oHo alhis longitudinali' 
ter digejlis. Abdomen cicruleum cum linia alba 
utriiiqueverfuikajintrunfverfa, £3 injin^ulo Jegmen- 
to utrinque par punSiorum alhorum , ut fmt fub ab- • 
domine macula is alha. Pedes carulei cum punUo 
albo in femoribut quatuor pojlerioribus. Variat 
colore aerideo , nigro, aureo abfque velcummnculis. 

*' Elytrisverfus apictmferraiir, 
ignita. 3, B. elytris ferratis.thorace impreflb, corpore inaura- 
to , tibiis teretibus, MuC, Lvd. Ulr. s''. ' 

Grnv. 65o INSECTA COLEOPTERA. Bupreais- 

Greiv. muf. i66. t. 13. Beetle. 

Ptft. gax- t. 20. f. 8. 

Kiemph,iap. i. p. 132. t. lo.f. 7. 

Hahitat in iDdiis. 

Elytrn, apice impriinip, colore auri cand-:facii. 

ftriaa. 4- B. elytris ferratis fulcatis, tibiis angulatis , abdomme 

glabro. Muf. Lud. Ulr. 87. * 
Habitat in Indiis. 
T/iorax a tergo minime imprejjut. 
fternicor- 5. B.elytrisferrato-tridentatis.thoracepunaito, term 
nis. porreao, corpore inaurato. Mif. Lu.i. Ulr. 88-' 

Mouf.infiSo.finflm. 

(''ew. muf. 157. t. 13. Carabus orientalis craHiis. 
Habitat in India. 
FAytra ha/j notata ptinSlo deprejo latiore , colorc va- 

riant. Thorax pojlict fuknlobu r. 
Adbalin tibiarum pollicaram inferuntur aliquot fette, 

equinx injlar, infeHo duplo longiores. Brumtich. 
mariana. 6. B. elytris ferratis longitudinaliter rugofis • macuHs 

duabus impreffis, thorace fulcata Muf. Lud. Ulr. 

S'). * Fn. fiw. 754. • 
Faun.fvec. ss^. Biipreais aneo-nitida fupra cine- 

rea, coleoptris apice attenuatis. 
Pet. gax. t. 2. f. 2. Cantharis marianus viridis pere- 

legans , vaginis fulcatis fignaturis flavefcentibus 

notatis. 
//liiMr <■« Europa , America: Carolina. 
chryfo- 7. B. elytris ferratis longitudinaliter fulcatis, maculis 
ftigma. duabus aureis impreffis , thorace punftato. Fam. 

Aw. 7.55- * 
tn.fvec. I. n. 55«. Bupreftis fufco-snea, elytris 

maculis sneis impreffis. 
Sultx. inf t. 6. f. 39. 
Geofr. parif 125. Cucujus r. 
Habitat in Europa. 

raaica. 8. B. elytris ariatis faftigiatis, thorace punftato. Faun. 
fvec, 755. * 
Fn.fvec. i.n.555. Bupreais viridi senea immaculata. 
Oeofr.parif. 127. Cucujus.3. 
.'^cop.carn. iss. MordeUa iruaica. 
Habitai in Europa. 

<!. B. INSECTA COLEOPTERA. Bupreftis. 6Si. 

* * * Elytiis ititsgris. 

atiHriaca. 9. B. elytris (Iriatis aneis bidentatis, capite thoface- 

que viridi , abdomine violaceo. 
Scop. cafn. 187. Mordella gigantea. 
Habitat in Auftria. D. Scopnli. 
Corpus magiutudine B. rujtica. Caput £5 Ttiotax 

viriiiia, niiida , Uvia. Elytra non Jerrata. fed a- 

pice fajiigiata , bidentata , immaculata , lenea, Ab- 

douien violaceum, nitidijjimurn. 

atirulen- 10. B. elytris faftigiafcis bidentatis viridibus margine 
ta. corporeque auratis, thorace fubpucftato. 

Habitat in Caroliiia. D. G.irden. 
Corpus ohlonf>um, angujtutn, -viridi iniuraittm. TliO' 
rax tereliufculus , vix InargiiiatUs , cbfolete punSa- 
tus. Elytra cterulea , nitiia, pUnClis excavata , 
jlriata, futilra S3 margint exieriore auricoloria. 
Subtus tota nitidiffima durea , uti etiam Pedet. 

Tenebri- tt, B. atrai elytris intcgris lineatopunaatis, thorace 
' otiiSi variolofo dilatato. ^ii. fvec. 761. * 

//ateti*/» Europa, Atiica. 

fafcicula» 12. B. ely.tris integerrimis itriatis : punais tafciculato- 
ris. villoiis, corpore inaurato liiriuto., Muf. L. V. 

90.' Grm. xooph. 493. ' 
SelK muj. i. p. s.1. t. so. /, 5. ScarabSUs amboi- 

nenfis. 
Pet. gax- '• 13. / S- Scarabaeus obfcure viridis au* 

reus papillis pilis albis oblitis Uudique hirtus. 
.^'ultX- inf- t. 6. f. 40. " 
habitat in Cap. b. fpei. Tullagh. 
Elytia punflis quiniupiici firie digejlii , lariato -fafci- 

culatis.\ 

hitta. 13. li. elytris integerrimis , pedibus ferrugineis, cof- 
pore hirfuto. Muf. LuJ. Ulr. gt^ * 
Hauitat in Africa: Cap, b. fpei. 
Tliorax ti^ Llytra hirttt, 

Rubi. 14. Ij, nigta, elytris fafciis c5inereis undulatis, 
liaiiiai m Gallia. D. Goiian. 
Vijipus paulo inajus B. (i-punit<it.ti Eiyttt fafciij ci- 
tierafcetUibus quatuor. 

U u 15. B. «63 INSECTA COLEOPTERA. Bupreftis. 

nitiduU. 15. B. elytris integerrimis, thorace marginato utriiK 
que depre.ro , corpore nttidiffiiuo. Fnfvsc: 757. * 

HabUnt in Europse aqnofis. 

Atigtitudo Cullds. Corpus u-i^ique nnidiffuitum <3 
coiors VdfiaiJs s vindi , Cienddo aut aurco, 

binncula-i5. B. elvtris iategerrimis (Iriatis macula rubra, cor- 
ta. pors fufo-viridi. Muf. Lud.- Ulr. 92. • 

hUntat in indij. ^ 

j.iytyjjiriis ilevatis glalris cum interje^is tninoribu.^ 
crn.uiatii. 

€)-macu- 17. B. elytris integerrimis maciiUs tribus lorgitudi- 
lata. nalibus, fronte tlionci.sque lateribus luteis. 

/-/aiiifitin Birbaria. . E. Brander. 
CorpiK iiii(rumtr>tum, oblongum, mediocre. Maculn; 
lute.t: I in medto frontis , cumpunclis; s ad tiior.i- 
cit latera, 3 in /irit^uUs elytris /itu longitudinaii . 
quarum anterior baji biloba. Abdortiiuis fegmentj 
punHis 4 luteis. 

triilis. 18. B. elytris integerriniis marginatis, corpore cupreo, 
abdomine puiiitis deceui uigris. M, L. U. yj. " 
Habiiat in Indiis. 

senea. 19. B.- elytris emarginatis : punSis excaTatis cicatri- 
c.mtibus apice ftri.uis. ■ fn. fvee. 758. * 
Habitat !B Europa. 

cuprea. 20. ,B. elytris integorrimis , tiioracis lateribus fcahris, 
KuteUo tuberculari, corpore cupreo Isevi. M.f. 

■ ' Lud. Ulr. y4. ' 

Habitat in Indiis. 

ScutelU loco puiiSum promir.sns. Abdomen fiipra c,e- 
rideum. 

nobilis. 31. B. elytris integerrimis: fafciis lincaribus duabus 
uadatis inauratis, corpore fufco. 
Habitat irt Indiis. 

4-puQ<a:a- 22. ,B. elytris integerrimis puniftitis, thorace punclis 

ta. quatuorimpreilis.corporeobfcuro. Fn.fvec.fso-' 

Faun. fvec. ji^. BuprelUs atra , tiiorace punitisini- 

preffis. 
Habiiat iit Europa. 

a:i. I{. INSECTA COLEOPTERA. Bupreais. ««3 

minuta. 33. B. elytris integerrimis tranfvaife rugofis , tlioraca 
fiibtrilobo [svi sneo. Fti. fvsc, 160. * 
Hdhiuu in Europa, 

minuta. 24. B. elytris integerriniis tranfvcrte rugofis , thorace 
iuljtrilobo Istvi, corpore ovato nigro. Frt. fvec . 
160. * 
HabittU in Euiopa. 

viridis. s^.B.elytri.s integerrimis fublinearibus pundatis, tho- 
race deflexo , corpore viridi elongato. Fn. Jvcc. 
762. ' 
f^^l.itdt in Betula alba foliorutn margines exedens. 

atra. 25. B. olytris integerrimii! fublinearibuspundatis,tho- 
race deftexo , corpnre atro elongatol 
Hahitat in Germania. D. D. Schreher. 
Simillima ]i. viridi , ut vix dijiinguatur nifi colorc. 

feiliva. 27. B- elytris iiitegerriniis maculis fex caeruleis, corpo- 
re viridiffinio elongato. 

Habitat in Barbaria. Brander. 

Cnrpus magnitudine B. viridis, undique fericeo-viri- 
dijfimum, JkhtiKmagis nitens. Thorax non ^laher , 
puaSis iinpreffis s /. 3 c^ruleis. Elytra llriata; 
Jingulii iwtata aeruleis punSis: i ad ba/in cxteria- 
rem ; tum a , demum 3 fubconjluentibus ; ultimo 
iipice cierulec ; his accedit punHum aeruleum ad fcu- 
tellum. 

linearis. 2S- B. lineari - oblonga murino • aenea , thorace pofUco 
trilobo. 
Habitat in Ametica. Rolander. 

Sranula- 29. B. leneo-nebulofa , autcniusclavatis.Fn./i'«.753.* 
ris. 

Hahitat in Eurppa. .1«. DY- «54 HNSECTA COLEOPTERA. Dytifcus. 

212. DYTISCUS. Antenna fetaceje aut clavafo- 

perfoliara?. 
Pedes poilici villofi, natatorii, 
fubmutici. 

' Antemis pfrfoHath. 
piceus- I. D. antennis pertbliafis.corporelavi.ftemocarinato 
poftice ipinoCo. Fn. fvcl-. 754. * Scop. can. 293. 

1-yonnct lejj.iah. 1. f. 1,5, io\ la. 

Geofi-.parij: I. p. iga. t. 3. /. i. Hydropliilus i. 

tiahilat in Europa. Nidiis natans mucrcne e.uun-nte hi' 
firuHut. 

Antenns clava omta : articuh ultimo atro plabio , r«- 
litjuis fufcir , non glabris. V^-Sias fubiomfniofum: 
Sternum carinatum , comprejfum , raliie promiMni , 
attticc obiufum , fuhtus cattaliculatum , pojlice fubu- 
latun- Elytra Uvia , vix nianifjle Jlriata. 

caraboi- 2. D. antennis perfoliatis, corpore glabro (Iriis aliquot 
des. recurvis. Fn. jv.r. 755. * 

R^f aiju. I. f. 4. /. I, j, 
Frifch. inf. 13. p 24, t. ai. 
ivhultx. inf t. 6. f +1. 
Geoffr. parif 183. Hydrophilus a. 
Halntat in Europa. 

Scarahs- 3. D. ovalis convexiis 3tet laeviirimus.aatcanis iililoi- 
oides. mibus triarticiilatis. 

R,zf. inf. 2, aquat. I. f. 4. 
Habitat in p^uropae aqui.i. 

Varietas forte Vi. Citihoidoi? ejusdimque mafftitu- 
dinis, 

fufcipes. 4. D. anfennis perfoliatis, elyfris rtriatis margine li 
vidis, pedibus fufcis. Fn.fvec. 7S5. 
Geojfr. parif. 184. Hyjlropliilus 4. 
Hahtat in Europae. aquis 

S. »■ Dytlfci Larvafubnquati.-xfunt nr<,dffmii aquatHium Crocnrfj./,-. Oc;!d:in 
Pijces ir.numeras ut, Uarutai ir62 ttlk Schreber. neu JamH. ij6^. part. 
,J. ^.68S. de D.femijriato. Dorfr, impofiti circumsyrand. exJUhmt ; in 
umhra qmefcunt; noSluyiilitant ; dlutilts injiccofer^ati diJkuUirfuhmr^: INSECTA COLEOPTERA. Dytifcus. ««J 

Iuridus.»5. D. antennis perfoliatis luridis, elytris punflis tribui 

fufcefc^ntibus, thorace lateribus fiavicante. Fn. 

fvec. 7«7. * 

Habitat j» Europse aquis. 

* * Antennis fetaceis, 

latiffimus.O.D. nig;er. elytroruni marginibus dilatatis lineaflava. 
Faun. fvfc. 7«8. 
Frifch. inf. i.t.r.f.i,!. Scarabaus aquaticus mi- 
nus niger margine luteo. 
' Habitat in Eurcpffi aquis. 

nurgina- 7. D. niger, tliorace elytrorumque niargine flavis. Fr.. 
lis. fvec, 769. * Scop, carit. 594. 

Raj. inf. 93. n. 1. 
Aldr. inf 707. 
Moug: inf. 164. f. hona. 
Lift. nut. t. 5- / *- 

Ratf. inf. 2. aquat. i.p. 7. t, i. /. 9, 10. 
SuUl. inf t. 6. f. 42. 
Gfottr, parif i S5. ». 1, 

Schxff.elem. t.T.f.l. 

Halitatin Europae, AmericE feptentnonalis J^air. 

femiftria- 8 D. fiifciis.elytrisfulcisdimidiatisdecem viUofis. Fn. 

tUi. fvec 772. • Geofr. parif 1. p. U7- "■ 3; '• 3:f-*- 

Faun.fva: 1. 11. 5C8. Dytifcus fupra iulcus, fub- 

tuS ater. . - ■• j- 

A Faun.fvec. i. «. 5«?. Dytifcus elytrls llrus so Ql- 

midiatis. . „ . . 

Raj. inf, 94. «, ?, Uydrocantiiatus elytns llnaUS 

f. caiialiculatis. 
Frifck inf. 2. t. 7, f. 4. 
RiT/ inf. 2. aijuat. x, t, i.f.te, 
Bradl, nat, t, u6, f. «. 
Hahitat in Europs aquis, 
Femina D. marginalisi 

ftriaCB-. 9. D. fufcus, eiyttis tranfvcrfe fubtiliffime iitiatis. F/t. 
fvec, 770. * 
Habiiat m EuropE aquojis, 

luka;, 10. V, fufcus , elytris tranfverfe fubflriatis. 
Habitai in Europae a^uis, 

Uu 3 II. D. 9«« INSECTA C0Lr.OPTERA. Dytifcii,-. 

cinereus. ii. D. cinercus. elytrorum inargine thcraciCque me- 
dietate flavis. Faun. Jrcc. 771.' 
Hotln. inf. 2. t. 12. 
Fef- inf. 2. aqu. i. t. 3. /. 5. 
«.^,^ Liji. mut. t. ,5. /. I. 

Pet. fial. t. 70. /. 3. 
Geoffr. narj. l. p. 1S8. n. 4. 
Habitat in Europse aquis. 

maicus. 12. D. pallens, eiytris grifeis punifto oblorgo lalcrali 

ni^ro impreilb. 
Habitat in Barbari.l. 
Magnitudo /-ate. Tborax palUdus liiura tranfvcrfa 

••'g'''': F-^y'" ''""^ ^ ' /■'":''"'« r>lfcuri5 vix cou- 

fpicuis k3 prMerca ad margmem exieriorem puiiflum 

cblongum , deprejjum , jii^rwn. 

fulcatus. 13. D. elytris fulcis decem longitudinalibus. In.Jvec. 
, 773- ' 
Gentfr. parif. i. p. igg. n. 5. 
FriJck-inJ 13. p. 13.1.7, 
tisj. aquat. 1. 1. 3./ 7. 
Bradl. nat. t. 26. f. 2. A. 
Raj.inf. 559. Hydrocantharus minor, corporero- 

tundato plano. 
Raj. iiij 94. n. 3. 
.Schtef. ic. t. 3. /. 3. 
Halitat in F.uropffi aqxis. 
Femina D. anerei,-' 

erythrocc-i4.D.ovatO('bIongusn!?cr, antenni?! rufis, pedibus 
phalus. piceis. Faun.Jvec. 774. 
Ffabitat in Europae aquis. 

macula- rs. D. ovatus niger, thorace nigro fafciapallida.elytris 
tus. albo-maculatis. /n. Avc. 77- * 

Uddm.diJJ.^3. ^^'- 

Habitat in Europse aquit, 
ferruTi- iij. D. ferrugine\is totus. 

lieus. Habitut m Europa. D. Ajcanius. 

Magnitudine amicit, totus rufns f. ferngineus. 
. '7- D- 

Kanbus f.Jum mteriorum phntx hemifpharicx , Fimints Japius elytrt 
Julcata. lnor,s Dermejiidi , pojieriores Carabi a_ffines viAentur Sexusdif- 
Jiculter dignofcitur , fpecies d(ffieidut determinantur. INSF.CTA COLEOFTERA. Dytifcu?. 667 

biDuaub-i?. D.ater laevis, capite poffice punftis duobus rubris. 
tus Hahiuc in Europa : Svecia. ^ 

Patvu^, mn tamen miniw.us . mm niger. Antennx 
l'alpi Pedesque picea. Cofmf pqjlice luxtn thcracem 
punfiis 2 , fanguineit , faribus. 

«vatui!. I B. D. o vatus fiifcu.s , capite tliorr.ccque rubris. Faun. 
fvec. 228^. ' 
Habitat in Europae aquis. 

paliiftri». 19. D. niger iCTiffimus, elytris lituris duabus latera- 
libus albidis. Faun. fi-ec. 775. * 
HaUlat in Europas aquis. 

B;iginofus.2o. D.ater nitidus, antennis pedibus elytrorumque 
latere exteriore ferrugineis. fn.fvec. 77«. 
Habitat in Europse aquis. 

bimacu- 2 1 . D. teftaceus , elytris macula nigricante. 
latus Habitatin GA\\i3. D.Gouan. 

Magnitudc oryxx. Corpus tepceum, fftus cbfcy 
Smagis. Thorax Uvi^- Elytra fubjlrtata, m 
medio macula m:igna nigra. 

granula- 32. D. niger, elytris lineis duabus (iavefcentibus, pe- 
ri.q. dibus rulis. 

WiMl 1« Europa: lfp/<ito. . .• . ■, 

jmgniiudo fulicis. Elytra>£«l2 Unets 2, d^aphan., 
loin^itudinalibus, apice concurreMibus , qu£ dum m 
aquis iierfatur, aure,e apparent. 

minutus S3. D. el^trisfufcis bafi lateribusque pallidis , thora- 
ce fiavo immaculato , corpore ovato. tn. jrec. 

773- ' 
Hahitat m I-.uropGe aqucjis. 
El\tra punctis n.v con/pcuis adfperfa. . Uu 4 *Ss INSECTA COLEOPTERA. Carabus. 

213. CARABUS. ^ntema: fsticedE, 

Thorax obcordatus apice truii- 

catus, marginatHS. 
Elytra marginata. 

• Majores, 

eoriacens. I C. apterus ater opacus, elytris pundlis intricstis 

fubrugofis. Scop- carn, »55. 
Sulix,- inj, ;. 6. f. 44. 
Tod, wf. 45. 

Geoffr, parif, 141. Bupretlis i. 
HaHtut in iGerniania. P. Forskshl, 
hter maximDs Kurop,eos numermdus, Totus a>tr, 

licvis, Elvtri absquf fulcis ex punliit confiijs, ex- 

cavatit confiuentihus , coiifertis, Antenuae corport 

breviores, 

granula s. C. apterus, elytris longitudinaliter convexe pfln- 
•us. aatis. Fn, fvtc. 780. ' Scop, cara, 263. 

Faun. fvec. 511. Carabus ater, elytris convcxe 

punilatis Itriatisque- 
Geoffr.parif t. p, 143. „. 3. 
P, Carabus niger, elytris fubvirefcentibus convexe 

puuiftatis ftriatisque. Fn.fvec. 512. 
'i'. Carabuspurpurafcentinigor, elytris convexepun- 
Satis Itriatisque. Fn.fvec.ii3, 
Hoffn, inf. a. ». 3. 
Uabitat in Lignis putridis. 
!.ortenfis. 3. C. apterus, elytris punSis acneis excayatis tripli- 
ci ferie. Faun. fvec. 783. ' 5VroOT. a<}. mdr. 3. 
/). 40?. t. 6. f, 7. t 

Liji, mut, t. 8. /. 4, 

Ra). inf 95. n. 2. Cerambyx purpurea pundata. 
Habitat in Europa. 

leucopii- 4. C. elytris laevibus: ftriis obfoletis oao. faun. 
ttialmuj. fvec. 78-1.. ' Scop, carr.. iC6. 

F/!./iw.5i5. Carabus ater.elytrofinguloftriisoao. 
Geoffr. parif. %. p. 145. „_ 7. 

Ha- 

CirJibi l.arva Japeivtrei ] .igttapufrida, mvfcos, ttrram &c.tfe£ut!t; Voia- 
tiliaytro infeSoTum itnprimis LaryarumLeones funt, curjiifejlinaxtts. INSECTA COLEQPTERA. Carabus. 669 

Habiiat in Europa. 

'Thorax, rations magmudimtinJiHi,' minorquamin 

rdiquis. 

■ c!atratus. 5. C. apterus nigricans, elytris porcatls : intetjeaU! 
puaSisexcavatislongitudiuafibus. Ftt-fw. 78».* 
E^hitat in Europa. 

nitens. 6. Q. apterus, eiytris porcatis: ftriis paffim intcrru- 
ptis rulcisque fcabriufculis inauratis. Faun.fvec. 
185. * //, izl. ^6. Scop. carn, «52, 

^117. inf. 95. n- 6. Cerambyx dorfo in longas rugu- 
ias divifo, omnium pulclierrimus. 

Hiibitat in 'Eump?e fylvis. 

auratus. 7. C. apterus , elytris porcatis : ftriis fulcisque Ia:vi- 
bus inauratis. Fn.jvec. 78*- * 
Habitat in Europa. 

violaceus. 8. C. alatus, elytris laeviufculis nigrii niargiiie au- 
reo, tliorace l\jbviolaceo. Fii.fvec. 707. ' 

Frifch.inf 13. t. 23. Scarabaus terrellris nigricaus. 

Rai. inf. 96. n. i. Scarabaeus major, CQrpore ob» 
lonjo, e purpura nigricans. 

Schxf.inft. s.f.i. 

Htbitat in Europ» j^i/ivs. 

cephalo- 9. C. apterus, elytris atris la»vibiis, thorace exferto 
tes. oblongo. Fn. fvec. 7S8. * 

Frifch. itf 13. p. 25. t. «2. Scarabasus. 
Habitat in Europa. 

Jo gutta- 10. C. apterus ater , colcoptris novemfulcatis pua- 
tus, (ftisque decem albis. Muf Lud. Ulr. 96. * 

Hahitat ad Cap. b. fpei. D. Tuibagh. 

Vanat punHo albo utrmque ad Thoracis angulum late- 
ralim amicum. Brminich. 

Maximus maxillis porrefiis. Thorax latere anguktus, 
Elytra Jiriis ititer profundos Julcos acutis: punBx 
nivea iiiajujcula: primuin ad bnfin exieriorem; Je- 
cundum in inedio iiterius ; tettium quariumque pau- 
lo pojlerius, patin'; quMtum verfus apicem. Apex 
coleoptri coalitus ^l emarginatus. 

inqnilir 11. C. elytris flriatis viridi -aeneis : pupSis triplici 
tur,- ordilie. Fn. Jvec. 789. *. 

y u s Rcland. S70 INSECTA COLEOPTERA. Carabus- 

Roland. act. Siockh. 1750. p. 592. t. 7. /. 3. Cara- 
bus alatus viridi-seneus, concave punaatisllria- 
tifque, ppdibus antennisque nigris-- 

Hahitat in Europs arborihus , larvis Fapilionum Pha- 
ttnarumque viBitans. 

Elytra aurata margine viridi. Thorax hrevijjimu.'. 

fycoptian-iE. C. aureo-nitens, tliorace caeruleo , ely tris aureo- 
ta. viridibus ftriatis, abdomine fubatro. Muf. Lud. 

Ulr. 95. * 1'n.fvec. 790. * 
Rtaum. inf. 2. t. 37. /. I8- 
Rob. ic. t. ao. f. 1. 
Poda inf 46. Carabus alattis, thorace violaceo, 

elytris aureo - viridibus: ftriis 15 crenatis; fubtus 

violaceus. 
Geoffr. pf 144- «■ 5- 
.Schaff- ekm. t. 2. f. t. 
JJabitat in Europa , nofla devajlans larvas lepidopte- 

rorum. 
Maximui europieus. Caput i3 Jntennie nigra; mar- 

gines thoracis clytrorumque aurei, Elytra Itnts J$ 

crenatis. 
* * Minores. 
bupreftoi-13. C. niger, capite recepto, antennls palpisque fet- 
des. rugineis, pedibus piceis. 

Habitat in Europa aujlrali. 
Mcdius. Elytrorum 7W.e , 3 £3 4 interruptie , fer 

■paria coeunt. Caput « thorace receptum. Maxills 

prominentes. 

fadigiatus.i^. C. ferrugineus, abdomine elytrisque faftigiatl; 
nigris. Muf L. U. S7- ' 
Habitat ad Cap. b. fpei. D. Tulbagh. 

iividus. 15. C. thoracepedibusqueferrugineis, elytris nigris : 
lateribus lividis. Fn.fvec. 791. * 
Habitat in E^uropa. 

mar^iua- i<5. C. niger, ^lyttis mai^ine tibiisquc teftaccis. 
tus. Vaun. fvec. 804. ^ 

Habitat in Europa. 

Variat cclorefupra mgro & viridi. C.iput t? Tno- 
rax lenea. Antennae ferruginere. Elytra Jlriata , 
pubefcentia. 

17. C INSECTA COLF.OPTERA. Carabus. «71 

:p!a- 17. C. palUdus elytris fafciis duabusundulatisnigrican- 
. itus. tibus. 

Nahitat in Hifpania. Fr. Lcgie. 
CoT^as med:m» , planiufculun:. Elytn fuhjlriata: fa- 
fciie^ e liiuris f. liiieis cempojita. INiaxiite pro- 
mnentes. 

iieptrns. ig. C thorace c.^pite pedibufque ferrugineis , elytrij 

nigris. l'awi. fvec. 272. * ^ 
Rolami. aa. Jiockli. 1750. p. 29T. t. 7./. 2. Cicm- 

dela capitc ttiorace pedibufque rutis, elytris ni- 

gro caeruleis. 
Geoffr. parif. 151. «. 19. 
Hibitat iis Kuropa. 

:'m»r;ca- 19. C. niger, ttior.ice pedibus antennifque ferrugineis. 
uus. Habiiat in America. Rohader. 

.Similis C. crefilanii, fed quadruplo major. 

fpiiiipes. 20. C. piceus, tliorace linea excavata iongitudinali. 
manibus fpinofis. Fn. fvec. 793. Scop. carn. 257. 
Hahitatin Europa ifuper Tritici f^dcas frequens. icop. 
jfojltce palliltior eji. 

cymoce- »1. C. thorace pedibufque ferrugineis , elytris capite- 
pliaius. quecyaneis. Fn.fivc.^s^i* 

Faun.fvec. 525. Carabus capite elytrifque cscni- 

leis , thorace rubro. 
Hahitat in Europa. 
m?!3no- 22. C. thorace pedibufque ferrngineis , elytris capite- 
cephalus!. que atris. Fn.fvec. 795. * 

Ftt. fvec. i. n. 52ff. Carabus capite elytrifque atris, 
tliorace rubro. 
A Paun. fvec. ^24. Carabiis niger, thorace antenni* 
pedibufque ferrugineis. 
Geoffr. parif. i(T2. n. 42. 
Habitat in Europa. 

vaporari- S3. C thorace fufco, pedibus antennis elytrifque an- 
orum. tice ferrugineis. In.fvec. 795. ' 

Fauf.fvic. 1. n. 529. Carabus atcr, elytris antice 

grifeis. 
Habitat in Europa. 
Hic C. meridiano quadruplo major. 

24. C. «7» INSECTA COLEOPTERA. Carabus. 

latus. 24. CniKer, pedibus antennifque rufis. Fn. fvec. 531. 
HaUtiit m Europa; in Amenca, Septentrtonali. Kaim. 

ferrugi- 05. C ferrugineus, thorace glaberrimo. Fn. [va. 798. ' 
neus. Hahitat m Europa. 

germa- i«. C. niger, capite pedibus elytrifque teflaceis , elytris 
nus. apice violaceis. 

HMtfi in Germania, P. forjhthl. 

vulgaris. s?. C. nigro-aneus , pedibus anteiinifque nigris. -F"". 
fvec. 799. * Scop. earn, s<?8. 
Ilabitat in Europa. 

cerule- 98. C, nigro-csruleus , antennis bafl rubris, Fii. fi''c. 
fcens. 800. 

Habitat in Europa. 

cupreus. 89. C. asneus, antennis bafi rubris. Fam. fvee. 801. 
Habitat in Europa. 

piceus. 30. C. niger , pedihus ant^inifque piceis. Fn.fvee. 802. 
Grnn. ■x,oiipk. 501. C. apterus niger. 
Habitat in Europa, 

velox. 31. C. nigricans, pedibus tibiifque pallidis. Fn. fvec 
803. ' h. gotl. 307. 
Hiibitat in Arena volatili agillijfmus. 

niultipun-32. C. fubaeneus, elytris punais vagis plurimis wv 
datus. preflis. fn. fvec. 805. ' 

Habitat in Europa. 

•-punSa- 33. C. fubasneus , elytris purnais duobus impreffis. F» 
tus. fvec. 806. - 

tiabitat in Europa. 

+-puflu- 34. C. capite ferrugiueo , thorace atro , elyttis maculiS 
latus. dujbus fiavis. fn.fvec. 8'i. ' 

Hnbitat in Europa. 
5-panfta-35. C. flib^neus, elytris punSis longitudinalibuS ft* 
tus. iinpreflis. Fn./iw. 807. * 

fn.fv.-c. I. n. 519. Carabus nitens , capite thorace' 
quo cyaneo , elytris purpureis. , INSECTA COLEOPTERA. Carabus. «73 

Gxd. inf. 2. p. laS. r. 3^- 
Geofr. piirif. I49. n. 4. 
Habitat in Europa. 

meridia- 36. C. niger, elytris antice pedibufque teftaceis. 
11113. Habitat in Europa. 

teaaceus.ar. C. paUide teftaceus , elytris glabtis. Fii.fvec. 81».' 
Habitat in Europa. 

U.riulatus. 38. C. thorace r.iijricante . elytris obfcutis ferru§ineo 
bifafciatis. Fn. /iw. 8to. * 
. Faun. fvic. 528. Carabus uiger, Goleoptn? pone ta- 

• fcia lerruginea ; lateribus macula ferru^iuea. 

Gtoffr. parif. 151. n. so. 
Haiiitat ia Eurojj»- 
Pcdes tejlacei. 

CtMX ma- 39. C. thorace capiteique nigro-rUbefcente, coleoptris 
ior. ferrugineis cruce uigra. /-n./iw. sog. 

Geoffr.parif. 151. "• I8- 
Sch£f ic. f. i./. 13- 
Habitat in Europa. 

crux rai- 40. C. thorace luteo glabro, elytris poftiCe nigtisima- 
nor. culis duabus ftavis. tn.jvec. 809- 

Habitat in Eufopa. ' 

4-macu- 41 , C. tlmrace flavo , elytris obturiffimis fufeis : macuiis 
latus. duabus albis. i^i./iw- S13. 

Paim. fveci. i>. 53». Carabus niger, thorace terru- 

gineo , elytrorum maculis 4 lividis. 
Gsnffr. parif. 152. ri. 24. 
Habitat in Europa. 

atricapil- 4». C. flaviis, capite nigro, elytris obtufiflimis. 
his. Habitat in Germania. P. Forfkxhl. 

tr'Jncatel-43. C. nijsr fiipra s.neus , elytris apice fubtruncatis. 
lus. Fn./iw. 814-* 

Habitat itt i'.uropa. 
Ma§tiitudo CimiciSi «14. TE- tf74 INSECTA COLEOPTERA. Teaebrio. 

214. TENEBRIO. Antenna moniliformesarCiculo 
ultimo fubrotundo. 
'Thovax piano-convexus,margi- 

natus. Capit, exfertum. 
Elytvd rigidiufcula. 

' Alatl. 

Gigas. I. T. alatu.s ater , elytris ftri.itis , tliorace Isevi. Amxn. 
acad. 6. p. 3y5. K. 2.6. 
Habitat Surinami. ^ 

Magiiitudo Lucani Cervi. Antemx fuhla\'at.s. ' 

molitor. 2. T. alatu.^ niger totus.femoribus anticiscrairioribus. 

Fn.Jv(C. 815. * Scop'.carn. £59. 
Fn.Jvec. 547. Mordell-i ariteaiiaruin articulis leii- 

tiforniibus : ultimo gtobofo. 
FriJckinJ ,\.p. 1. 1. 1. 
■'!ulix-inj. 7. f. 52. 
Geoffr. parij. i. p. 34. t. 6. 
Habitat in Fivim pijlorum , Molendinis, Panefcco, 

Jaccbarato, 
Lafva pallida, i^Jegmeniis.^glabra, Lujcittiisaccepta. 

chalybe- 3. T. alatusviolaceus, antennis pedibus piceis. Brunnich. 
us. Huhitat in Guinea. 

Corpus magnitudine & Jlatura omnino T. molltcris , 
cbkre tansum diverjum. Capuf Kigruin. Tiiorax 
(3 Elytra .; ni^rof- viridi violaced chalybis (>''■' 
candefacli , e quo elateres fpiraleshorohgiorum i.oii- 
jiciiuitur. Thorax punciis minutjffimis excavaih. 
V.iyVa Jingula riotantur jiriis 8, S atia brevilJu::', 
utrinque juxtajcutelhtm^incEpta,per -^ elytrorum: - 
li^ue verjus Juturam ducla. Aiitenaae & r<-u .5 
^icei. 

maurita-4. T. alatus niger fiibtus piceiis, thoracis margisibus 
nicus. antice poliiceque deiite angulatis. 

Habitat Algirisc. £. Bratder. 

Similis pnecedenti, Jed quintuplo minor , Jupra totiis 
niger , fubtus , pedibus antennijque , piceus. Elytra 

Pj^ 

Tenebrionis Larvce vivunt in fuffbtatis ioeis & quifquiliis ; plures infarir^- 
■}Uijque cihariis. INSECTA COLEOPTERA. Tenebrio. 67S 

flikta. Thoracis margo antics dcnte ntrinque pro- 
minulo , £? pqftice dentt obpAeto. 

cuUuaris. 5. T. alatusferruginew, elytris (Iriatis.Fn./iw. 816.* 
Fawi. frec. 54«. MordeUa ferrugineo-rufa , tliorace 

antice deprsffo. 
Hahitatiii quiiquiliis; (B>juf frumentoruni a:er"aseo- 
pioji, 
barbaruj. 6. T. alatus ater glaberrimui!, thorace orbiculato, c?.- 
pitis clypeo antice margine elevato. 
Hxbitat in Mauritania. E. Hrander. 
Glakey Q nitidus, magitituiine Carubi mediocris; Ely- 
tra cohxrent pojlice vix acula. 

Boffor. 7. T. alatus piceus , tibiis anticis palmato - digitatis. 

Fh. A'.!C Si7. » 
Babitat in collilas arenofis, jaoi perfodit Upfaliae. 

R-Under. .., ^^ 

Pedes anteriores Scarab^i, dentdU; Thorax poftice 

magis eloneatus. Prtecedentibus quadruplo minor. 

Curfor. 8. T. alatus fufcus , thorace oblonso ^ angulis quin- 
que denticulatis. Fn.Jvec. 818. ' 
Habitat in Sveciae domibus. 
Lon^itudo Pediculi, fubcylindricus , ang^ujlus. 

erraticus. 9. T. alatus niger, antemiis thorace fuborbiculato ely 
ttisqueferrugmeis, elytris apico fufcis. tn- fvec. 

819. * 
, -fialiitati ia Europa. 

pallens. 16. T.. alatus niger, pallide teftaceus. Fn.fvec. S2o- ' 

Habiiat iu Europa. 
depreffus. ii. T. alatus niger, ely tris cjerulefcentibus , anten- 
nis tibiisque fanguineis, thorace depieffo. 
■M ni...r- Hubitat in Svecia. Marks v. IVurtenbtrg. 
■""''• ■■■ • Corpus nigrum , Jimile Carabo miaori, magis oblon-' 
gum. Thora^x fubcordatus, deprejfus quaji cavitati- 
bus duabus. 'Elyf^lfjiriata, atro-cxruUfcentia. Ti- 
hlxomnesferruginix. Antmns ferrugineit, moni- 
liformes, vix thorace longiores. 
■niuutus. 12. T. alatus niger, tliorace marginato , antennis cla- 
vatis pedibusque piceis- 
Habitai UpfaUa;. 

Cor- «79 I^SECTA COLEOPTERA. Tenebrio. 

Corpus Pulice \ minits. Thorax margine acuto , iit- 
tegro. Elytra flriata, fubvirrucofa. Antennae tho~ 
raee pauio longioref. 

«juisqui- 13. T. alatusniger, ore pedibusque ferru];inei«i Fiiu;<. 
iius. fi'ic. 821. * 

tJabitat in Europa. 

* ' Jpteri. 

gijas. 14. T. apterus niger, Itioi-ace sequali , coleoptris iS 
vibus truiicatis. 
Hihiiat in Hifpania , Barbaria. 
Stmillimus, T. mortifa^o , ftd duplo major. 

niortifa- 15. t. apt^rns, thorace aequali , coleoptris l.jevibui* 
gus. mucronatis. 

Faun. fvec. 594. Tenebrio atet, coleoptris acumi- 

natis. Ftt.fvec. s^z. * Sc0p.carn.ti2. 
Mouff. inf. i^g. Blatta foetida. 
Jonjl.i-f t.'i6.f. - - - 
Aldr. inf. 499. 
Frijch.inf. 13. r. 25. 

fet. gaX. t. 24. /. 7. Scarabsus impennis tardipes 
Habitat in umbrolis fujocatis. 

groffus. 16. T. apterus nigerglabcr, colcoptrls nervofis : ner- 
vjs lateralibus fcabris , ttiorace emarginatb. 

Hahitat in Africa. 

Magnitudo T. ir.onifigi, fed latiar, niger , glaleni- 
mus. Thorax marginatus , dilJtatus , antice exci- 
fiis , poflice fere truncatu'. Eiytfa aervis quatuor 
ohfoletis, qitorum duo laterales pojlice crenati exjlan- 
tibus punfliSi 

murici- ii. T. apterus , coleoptfis obtufis : fttiis muricatis. 
Muf. Lud. Ulr. 100. • Pet. gax.- "• '• 9*^- '4- 
Haliitat in Hifpaaflr Haiitat in Hifpaai 
gibbus. *S. T. apterusniger Ijevls, tlioraceortiiculato conve- 
xo antice truncato. Faunjvec. 824- ' 
HMtat m Europa , Atiricj. /-3 

DijiinguitUr fumma darji totiut glabritie. Tbonx t? 
iatert^us ^ pojttce marj^i-iatus. INSECTA COLEOP IXRA. Xenebrio. 677 

csruleus. 19. T. apterus caerulefcsns , thorace fuborbicuiato, 
co'eoptris obtulis. Aluj. Lud. Vlr. 98. " 
/.i/f. mt;l. app. 4. /. 14. 
Pit. gux. '■ il2. /. C. 
HabitM in Hifpaiiia. 

rOilratus. 20. T. apterus niger, elytris laviufculis uniangulatis, 
tiiorace anguftiore capite anguftiflimo. Fmr.. 
Aw. 8a3- * j 

HaHtai in Europa. 
Thoraxcordjlus, Utiot auam e.ipul. 

collaris. 21. T. aptenu niger, elytris liviurculi.^ uniangula- 
tis, tliorace angulliore, capite deprefliufculo cari- 
liato. 
}-fabita.t in Africa. Brandtr. t 

Thorax tcreiiufcuks , caiiite aiigujlior , fei craffior. 
Elytra fupra plana. 
angula- 2;. T. apterus, thorace teretiufculo, eiytri.^ftriisqua- 
tus. tuor^levatis : tertta crenatJ. M. 1. U. 99. ' 

Habitat in Mgypto. . 

Elytra /ingub jhiis 4 eU-.-atis : tertia iaterah elevMa 
carinata cnnata. 

linearis. 23. T. apterus niger Ise vis , pedibur. tbrtiigineis, au- 

tennis breviflimis. 
H.ibiiat in Svecia. 
Minutus mai^nitudme cftlicis. . Elytr.i nm carunta. 

Tliorax tcietiufculus , angujius. Antonnx> tlwrjce 

hreviores. 
fpincfus. 24. T. apterus, thoracis lateribus antice pofticeque 

acuminatis, elytris fltiis tribus elevatis. Muf. 

Lud. Vir. 101. ' 
Habitat in Europa aujlrali, 

Car.iboi- 25. T. apterus, thorace ov,ali marginato , coleoptris 
cca. cannatis. Fn. fvec. E25. ' 

F/!. jiw. 595. Tenebrio ater, coleoptris poae ro- 

tundatis, maxillis ptoniiuentibus. 
Habitat in Europa. 

Silphoi- 25, T. apterus, tlioracls lateribus poitice acuminatis. 
des. antice eicilis , elycris fttiis tribus elevatis. 

X 1: ■'># «78 INSECTA COLEOPTERA. Tenebrio. 

Syjl. nat. lo. p. 350. n. 9. Silpha mmra oblongiu- 
fcula atra , thoracis margimbus elevatis, elytris 
fulcatis. 

HMitU in Mauritania. E. Brander. 

Tiiorax lateribus margine dilatato, pq/lice utrinqii: 
acuminato. Elytra fulcis profundis , pqjlice cjivie- 
xis, Jiiigulis ^ prater futuram ^ marginetn. 

rugofus. 27. T. apterus niger , elytris rugofis , abiioniine pe- 
dibusque caerulefcentibus , thorace lunato. 
Hahitiit in Africa , Hlfpaiiia , Gallia. 
Statiira fere ChryJomeU , fed major. Elytra ahsque 
angulis rugqjijfima. Thorax lunatus. 

variab;lis-2S. T. apterus niger laevis, elytris elevato-puiiftatis 
angulatisque. 

Habitat in Gallia aujlrali. Gouan. 

Statura fmadentis , Jed Thorax vix mari^inatus, an- 
tia fojliceque fere truncatus. Elytra uniique ele- 
vatis puntiis teHa y fngula Jlriis 4 minulisi at in 
altero fexu Jlrix tantum i , verfus pojieriora con- 
fpicua. 

la-viga- 29. T. apterusniger laevis, elytris lajvibus, tliorac* 
tus. lunato, fubtus caeruleus. 

Hahitat in Africa. 
Statura i3 fumma Jimilitudo T.rugoji, fed elylralisvia. 

latipcj. 30. T. aptsrus higer laevis , elytris laevibus , thorac;.' 
(ublunato ; fubtus ater. 
Habitat in Africa. 

Statura £? /imilitudo pnecedentis , fed duplo tninor, 
Dignofcitur/irimci intuitu pUntis, imprimisprimihuf , 
a reliquit coleoptris proportione latioribus S ova- 
tis ex articulis valde approximatis. 

tibialis. .^r. A. apterus niger laevis , tibiis anticis compreflis 
unidentatis. 
//aWfur 1« Africa, Hifpania. Logie, Brander. 
Cor^MS vix Chryfomel*imajus, totum opacwn. Tho- 
rax antice limatus, fojlice transverfus , fed verfils 
elytra in medio diliuatus. Tibise antic:^ comprejtt: 
cim dente f. Jinu a latere exteriore. Elytra habent 
ftriam elevatam , fed adeo ctfoletam , ut vix con- 
fpiciatur. 

3^. T. INSECTA. COLEOPTERA. Meloe. 1579 

femoralis. 32. T. apterus niger laevis, femotibus craffuifculis 

fubtus oiialiculatis. 
Hdbitat in. Germania. D. SchrdKr. 
Corpus //,i!Kni m/rtons Oiryfomelte, lcve , glabrum. 

Tliorax utrinque iruncatus, ut pojiice jutura tmium 

ab elytris dijtinguatur. 

Stiatulus. 33. T. apterus niger, coleoptris ovato-oblongis (Iriatisi 
Habitat in Hifpania. Logie. 
Thorax liCins, convexus, pojlice rotundatus- Coleo- 
ptra longa Q, verfus pojieriora eiongata, Jiriata. 

215. MELOE. Antennie moniliformes articulo ulti^ 
iiio ovato. 
Tborai: fubrotandus> 
Elytra mollia , flexiliai 
Caput inflexum; 

* Apteri elytris abbreviatis absqiie atis. 
Prnfc.ira- i. M. aptertis, corpore violaceo; Fn. fvec, 836, * 
beiis. Scop. carn. 1S4. 

Mouff. inf 161. f. n:ed. 

Gxd. inf 2. t. 4S. 

/,(//. gitii./.iao. 

]o4. inf. 1. 15. 

'/'■yifcli. inf. 6. t. 6.f. i. 

Clut. hemeroli. 81, 73. Vermis majalis. 

•^Vfcfjf. ic. t. 3./. 5. elem. 82. 

tJabiiat in apricis campis, edit Ranunculos, V^ra- 

truni; vernalis; ta&us oleUm e genicHlis pedum emit- 

lit, utifequei.s. 

tnajaiis. 4. M; apterus, fegmentis dorfalibus abdominis rubris. 
Frifch. inf. 6. t. 6. }'. 4. ProfcarabsEUs alter. 
Sch£§. ic. t. 3. /. 5. 

W/it/rat M Eurtipa a«/?i-a/iBrf ,• ik Auierica. KafMi 
iu Africa. E. Brander. 

' * Alati elytris longitkdine corporis alds tegentibus. 

Veficato- 3. M. alatiis viridiffimus nitens, antennis nigris. Faiuti 

tius. /iw. 8*7. ' &op. cwn. 185. 

' Xx g !'■ . 

*iclO£s LtryccJoUis fkntarum fofiuntur , ttti etiam dtclarat". 680 INSECTA COLEOPTERA. Mcloe. 

Jt. fcan. I8S. Caatharis oiScinanim. 

jmuff. iuj. 144. 

Raj. inf. iDi. 
>.i/i. m/. ,. ■/. 
Aldr. inf. 275. 

/:/atoat/nLiguftro,Fraxino, SambHCO, Syringa. 
Officinatis pro ve/icatorio. ride Vijj'. nojlr, de Cm- 
tharid: yejicat. 

fyriacus. 4. M. alatu.s viridi-casruleus, (iiorace luteo. MuJ. I.ud- 
Vlr. loa. * 
Gron. :^ooph. G20, 
Uabitat <>. Syria. 

Cichorii. 5. M. alatus nigsr , thnrace hirfufo, elytris fafciis 
tribus iiavis, antennis clavatis. Ai.l.- l/. 103.' 

Hajfdqu. iter.410. B. loi. CtiryfoiTiela cicliorii. 

Jmperat, nat. 78. Cantharis fafciata. 

Habitat in Cichoriis totius orientis. 

Magnitudine acced.t ad ProJcarahiCum. Fafcia prima 
eiytrorum ad erirum bafm; ultima ante ^orum api- 
cem, reiiquis magls undata. 

4-puiia3- C. M. alatus niger, elytris flavis niaculis quinque ni- 
ta. gris , antennis clavatis. 

JJabiiat in Europa. 

Simillimus M. ticLorii , fed Elytra punfiis 2 ad ha- 
Jin ,■ 2 in medio < I macula lunari, terminali. 

capciifis. 7-. M. alatus niger , elytris niaculis fex flavis .- pri.nia 
arcuata , aareanis clavati.s. Muf. Lud. Ulr. i .'4. 
Hahitat ad Cap. b. Ipei. Talbagh. 

ehryfo- 8. M. alatus viridi-csef ulercens , fubtus nigro-viola- 
meloides. ceus. Amxn. acad, 6. p. 395. n.] 25. 
Habitat Surinami. 

biniacula-9. M. alatusniger, elytris luteis niacula uigra poltica. 
tus. Fn. Ji'ec. 828. ' 

Uddin. diJJ. 32. 

Habitat in Emopx arenojis primo vere. Aiuennsff- 
taceic ferefunt. afer. ) M. alatusniger, thorace rufo. 
Habitat in B.arbaria. Brander. INSECTA COLEOPTERA. Meloe. egi 

Simiiis M. veficatorio, fimiliter caput infle!Jeri! , fed 
dimidio minor. Elytraflexilia. Thorax folus ,u- 
fus f. ferrugineus. 

algiricus. II. M. alatus niger, elytris teftaceis. 
Habitat Algiriae. 
Statura Cainltaridis. hlynraficxilia. 

Sclisfferi. I». M. alatus viridis , pcdibus luteij, anteanis mari 
abbreviatis clavatis brevibus irregularibus. 

Schxfl'. eltm. t. 37. 

Habitat in Germania. Schitlfer. 

StatiiraM. veficatorii, Jed dimidio mmor. Antemix 
lute£ , vix thorace longiores, terminattt capituh com- 
prefjo fufco , infimo artiado crajjo. Mpt gibbi. 

Mstci. 13. M. alatus niger, pedibns ferrugineis, palpiscla- 
vatis crifpis. , „, , 

Hahitat Calmarise Svecorum. Marcks v.mrtenberg. 

Corpus nierum, fed maxilU , anu! , pedes .» pnores 
ffrrugiL. ThOT^yi teretiufculu,,fubmargtnatus^ 
Elytra e Abdomen mollia , fiexilta. Antenn^ 
fubmoniliformes,longitudinelhoracis. Palpn. n/r^ 
iapitati; capitulo majnofingtdari, lal.perfoltato 

apicecrifpo, cui alfmile nonviii. Meaum aii- 
fuatenul fmile Carabo buprejtoidi. 

Monoce- 14. M.alatus, tliorace in cornu fupra caput protenfo. 
tos Fn.Jvec. 638. ' Attelabus Mouoceros- 

Geotfr. parif.i. p. 356- '• 6- /• 8- Not<>XUS. 
Habitat ittVelpmi t? Umbellatarum flordms vagus. 
Geniij difficile determiiiatur , forte huic proxmum. , 

fioralis. 15. M. alatus nisrer, elytris maculis duabus pallidis 
obfoletis. Fn. /iw. 829. * 
Habitat in Floribus Cardui Europae. 
Fix Pedicul» major. 

antlieri- i5.,M. alatus niger, elytris fafciis duabus fcrrugi- 
iius. neis. fn. fvec. 8S9. * . . 

Syjl. na>. 10. /,.418.". 7. Tenebrio pedicularius. 
hab::at in Europa- Xx 3 216.MOR- «82 INSECTA COLEOPTERA. MordsUa. 

2i6. MORPEtLA. JntenmfilihYmes, ferratJe, 
Caput deflexum llib coUo ; 

in territo. 
P^//jj/comprefro-clavati, ob^ 

lique trUEcati. 
Elytia deorfum curva api- 

cem vcrfus. 
Aite femora lamina lata ad 

bafm abdominis. 

paradox?. i. M. antennis peftinatis, thoracis lateribiis elytrisr 
que teftacei.'!. in.Jvec. 831. ' 
Habitat in Europa: Gcrmama, Cdmari^. 
Reliquis major Thoracis dorjo ccmaliculato. 

aculeata. 2. M. atra, ano fpina terminato. Fti. Jvec. 833.' 

Sco^. carn. iga. 
Faun. fvic. 534. Mordella oblonga atra , cauda 

aculeo terminata, 
Sultx- inf. t. 7. /. 45. 
Geoffr. parif. 353. Mordella r. 
Schxff. elem. t. S4. 

Habitat wEuropa, infiorihus Hemijiofculof.sfrequerts, 
Variat coleoplris bafiy mediofafcia cinerea. 

hiimera- 3. M. atra , lateribus thoracis bafeosque elytrorum 
"S. ilavefcentibus. Fn.Jvec. 833. ' 

Habitaf in Europa. 

frontalis. 4. M. atra.frontepedibusqueflavcfcentibus. fn. /iw. 
S34- * 
Habitat in Europa. 

thoracica. 5. M. atra, capite thoracequc fla vis. r». fvec. 835. ' 
Hahtat in Europa. 7'. Holm. 

flava, 6. M. flava , elytrorum apicjbus nigris. Fn. Jvec. 
83«. 
Habitat ;n R^ropa. 

217. STA- INSECTA COLEOPTERA. Staphyliiius. «88 

2 1 7. STAPHYLINUS. AntemiiZ moniliformes. 

Elytra dimidiata. Al<e 

tedae. 
Cauda fimplex, exferens 
duasveficulas oblongas. 
hirtos. I. S.hirfutusniger,thoraceabdomiaequepofticeflavis. 
Fii. fvec. 839- 
.Scha:ff. moncgr. 1754. t.2. /. 13. 
Habitat in lccis arenofis. 
Biuriims. s.. S. pubefcens cinereusnigro-nebulofus. Faia.fvec. 
8+0. * 
Schaf irS.t.^.f. 11. 
Haliitat in finio cijuiiio, 
maxiUo- 3. S. pubefcensniger, fafciis cinereis, maxiUis lon- 
(us. gitudine capitis. ^n./ff. ii4i- . 

Getflr. varif. ■&0. t. 7. / i- Staphylinus i. , 
RaTinf.109. V I. Staphylinus major totus mger. 
lAji. 7oqu. 3^1. Scarab^us majufculus niger tora- 

pibus infeltis, 
Mou§'.iiif. 197- 
Gron. xooph. 630. 
Jonjl.inft. 17./. I. /. 3- 
Bocc. mu/. 2. t. 3t- /■ ^- ^- 

/a/«a «•«•/-« W^^trorum aMom.ms,- pro^idtor 
glatcr £3 todis at<r evadit. 

ervtropte-4. S. ater, ely'ris pedibusque m&s. Faun. fvec. S^i-' 
erytropte 4. ^.^^^. ^^^> ^^g_ ^, ^^^_ ^S_ „,;ro/-. 3- p. 404. '• 

Fiifcb.inf. 5. f. 85. Scarabacus rapax, elytris brevibus. 
Geo#r. parif 354- Staphylinus 9. 
.Vci^j/. ic. t. s./. 2. W dm. t.117. 
Habitat fapius in fimo. 
politus. 5. S. ni!;cr, thorace elytrisque nigrjcantibus nitidis. 
Fiu ivic. 843- * Scot. carn. 304. 
Fn. fvec. 605. Staphylinus niger, thorace aEneo 
nitido, elytrisatro-cseruleis. ^^_ 

X X 4 " 

^ Suphyiiai UrviC fubtimftm funcThi^ntilus tkraiue JeUauntur. 684 INSECTA COLEOFTERA. Staphyiinus. 

Hahitat in Europa. 

Variat capitis thorads efytrorumque coiorc nigrn S 
viridif. cieriilcfcemi ■ aneo. 

rufus. 6. S. rufus, capite elytrorum abdnminisqv.? po(l:cis 
nigris, fcmoribus bali nigris. I'n.fvec. S44. Scop. 

carii. 307. 

Gacld.fat. So. Staphyliauspallide rufus, elvtriscae- 

ruie.rcentibus, c.initr &apico abdomuiis cigro. 
([jop- piml- 370. Staphylinus 22. 
Habitat in Europa. 

ianulstu?.?. S. rufus, capite abdominis elytronimque pofticis 
nigris, femoribus toris tufis. Fn.frec. 845- ' 
Haktat tn Europa. 

riparins. 8. S. ruliis, elytris csruleis, capite abdominisque 
apice nigris. Fn.fvec. 345. * 
It. gotl. 173, 

Geoffr. parif ^isg. Staphylinus 2t. 
b(op. carn. 303. Staphyliaus gregarius. 
Hahtat in Europa. 

obtufus. 9. S.teftaceus, elytrisanticefurcis. 
^«""" tn Gemiania. f. Forskahl. 
Magmtudo Pidiculi. PeFlu! imer f,mira pojleriori 

fulcum. 

iignorum. 10. S. fufciis , eiytris fufura abdomine pedibiisqu; 
ferrugineis. Fb. /1.,-. 84S. * 
Habit^t in Europa. 

Siiphoi- it. S.niwr, thoracis lateribi.s pedibiisqu- lividis, 
oes. e,ytris iividis margine maculaque lonKitudinaU 

nigris. 
Hifhitat in Europa. 
Siniilit .St. obtufo, etiam aldomine pilcri,. 

Hahitatin Europa. 

"fren'. '^' ^>-"-'- ^'''^'''i" '■"fi' ' elytrorum margiEe flavo, 
H.ihtat tn Europa. 

14. S. INSECfA COLEOPTERA. Staphylinvis. 535 

e:oiiP;a- 14. .S, niger, elytris podice pedibus anteunisque fer- 
tus. nigiiieis. 

thhitat in Enropa. 

Oblongus, glabri: Elytra tejlacea, anlice tantum nigya. 

. ::r,tta. 15. S. nigcr, elytris punSlo fulvo. fau.i. /iw. 851. 
■LiS. llabitai in Eiiropa. 

Sw.tura Ciii..d^!'ie 'Tiiorace cylindrico , Ociili^ m-.gnis 
exjcYtis, 

s-pH(iu- iC. S. niger.elytrispunSofcmigineo. Fnjvec.f.i,^.' 
• . latus. Nahitiit m Europa. 

Anti^nn.-c clavat^. Elyira tn medio punclo ferru^ineo, 

cantharel-i?. S. niger, elytris glaucis apice flavicantibus. 
lus. h'M-at in Svecia, .id Hammarhy meian. 

Himiliimu! Cantharidi bL^uttatas, fed antennx fdifor- 
mes. Corpus niprum , pediculo ^ mimts. Elytia 
ahdomins dimidio breviora, molUa, fufco-glaucefcen- 
tia apice pun&o ftavo. Abdomen molle, glaucum. 

littoreus, i8. S. niger , elvtris antico griicis, pedibus rufis. 
Faun. fvec. S53, * 
Jt. g.od. 173. 
Habitat in littoribus, 

far.guine- ic. S. niger, elytris fanguineis. Fn.fvec. 553- ' 
ns- Habitat in Europa. 

C-i; boi- 20. S. flavus. Fn.fvec. 854, 
d=s. i»./iw. «13. St.iphylmus totus teflaceus. 

Hahitat in Europa. 

chsyro- ai. S niger, thorace elytris pedibusque fubtoiliaceis. 
luelinus. Fn. fvic. 855. * 

Geoffh parif: I. p. 36B. n. 18. 
Habitat in Europa. 

■"•fcj. S2. s. niger, clytris ajitennis peJibusque ferrugineis. 
F.n. fvec. S5S. * 
H.ihitat in Europa. 

fulcipes. B3. S.niger, elytris tibiisque fufcis. Fn.fvec.S57.* 
Nabitat in Europa. 

!uiipa.-. 24. S. ator glabor, pedibus rnSs. Fn.fvec. 85S. * 
Habitat in Kuropa. 

Xx 5 25- S. «86 INSECTA COLEOPTERA. Forficula, 

piccus. «5. S. niger, elytris piceis, thorace deprefib ftriis 
tribus longitudinalibus. 

Jiahitat Upraliae. C. G. KitktritX- 

Corpus nigrum , magnitudine Pediculi , fed oUongius. 
T'ilorax fuhrotundus , planus , depreffus , in medio 
Jtnis 3, 'E^YtrahrevijJima, truncifta, picea. An- 
temix longitudine thoracis, ohtufa. Pedes pallidi. 

Boleti. 36. S. fufcus, elytris pallidioribus , antennis pedi- 
busqiae lividis. /n. fvec. 859- * 

Hahitat in Boletis ahietinis gregarius, cujus fijlulas , 
tanquam Apis fuot favos cellulofos , intrat jucunio 
fpeflaculo. Rolandcr. 

Pulice dimidio minor inter minima inficla, 

218. FORFICULA. Antemce fetacese. 

Elytra dimidhta. AlceteSx. 
Cauda forcipata. 

auricula- i. F. elytrisapicealbis. Fn./f^f. 8S0. • .S:op.Mrn.3is. 
ria. Aioujf. inf. 171. /. injima. Foriicula f. Auricuiaiia 

vulgaris. 
Frifch. iiif. 8. p. 31. t. i$f. i, 2, Vermis auricu- 

lariu.?. 
Jottji. inf t. 16. f. 3. 
Pet. gax,. t. 74. f 5. 
Merian. inf. t. 30. 
Lift. loqu. 391. mut. t.^i.f. A. Scarabseus fubru- 

fus, cauda forcipata. 
S;ult\. inf. t. 7. / 50. 

Geoffr. parif. 375. t. 7. / 3. Forlicula antennis at- 
_ ticulis XIV. 
Sckeff'. elem. t. 63. 
Habitat in Europa. 

mlaor. s. F. clytris tefiaceis immaculatis. Fn.fvec. %Ci. * 
Fn. fvec. 6oa. Forficul.i alis elytro concoloribus. 
Geoffr. parif. 2,16. Foriicula antenms articuUs XI. 
Jlahitat in Europa. 

II. HE- For.iculc Larvce agiks curjitantesfunf. INSECTA HEMIPTERA. Blatta. «87 

n. HEMIPTERA. 

Os Roftrumque inflexum verfus pefliis. 

j4la: hemelytratas: fuperioribus femicoriaceis 
(per futuram reftam minime conniven- 
tibus) fed margine interiore impofitis. 

219- BLATTA. Caput mRexum. 
Antenna fttaceae. 
Elytra Alsequeplanae, fubcoria- 

ceae. 
Thorax planiufculus , orbicula- 

tus, marginatus. 
Pedes curforii. 
Cornicula duo fupra caudam. 

jigantea. i. B. livida, thoracis clypeo maciila qmdrat,i fufca. 
Muf. Lnd. Ulr. loS. Gron. xooph.a^^. i. iS. /. 3. * 
Haliiiai iii America , Alia. 
Diametro ovi gallinacii. 

sgyptia- a. B. atra, tlioracis margine antico albo. M. L. U. 
<^^ 107. * Gron. xooph. 637. (. 15. f. 2. '^ 

Habitat in M%Yf^'^- 

furina- 3. B. livida , thoracis margine antico albo. 
menfis. Haiitat Surinami. 

america- 4. B. ferruginea, thoracis clypeo poftice exalbido. 
W. Merian.furin. i. t. i. 

Gecffr. pitrif. 381. Blatta ferruginea, elytris fulco 

ovato iinpreffis abdomine longioribus. _ 
Hahitat in America ; in Gillia. aujlrali. Oeoffr. 
Major B. orientali , fni fimiliima. Elytra Jtxi]uf 
corpori longiorcs. Antennae /ojig.ir. Sdcus Aytro- 
rum imprelhis , ut in Oricntali. 

5-B. 

Blatti lu:ifi,gtc cum Larvisfws rodunt cibari.j, corij, pufridjqut vjTiVi , 
ccl-rt curju fe Juhtrahmtes. Fumo Lit/iontracis occiduntur BUttj: , 
Oryhi^e. Scop. 58S INSECTA HEMiPTERA. Blatta. 

nivea. ■ ' 5. B alba, antounis flavis. 
Hahitat in Amenca. 
Magniimio Tahani. 

atricana. 9. B. cinerea , tlioracis clypeo viUofo. Muf. Lud. 
Ulr. los. * 
Hithitat in Africa. 
Sitiiilis B. agyptiac£, fed minor £? villofa. 

orientalis. 7. 3. ferrugineo-fufca , elytris abbreviatis fiilco ob- 
lorigo impreffo. Fn. fvec. SSa. ' Scop. carn. 313. 
Groii. '^ooph. 535, 635. 

Geoilr. parif. i. p. 380. t. 7. /. 5. Blatta elytris 
fulco ovato impreffis abdomine brevionbus. 

/Mouf. inf. 138. f. 2, 3. Blatta molendinaria. 

Col. ecpkr, i. p. 40. t. 3«. 

Raj. inf. 68. n. i. 

}onf).inf.t.i3.f.J. 

hrifch. mf.5. t. 3. 

.'iulti. inf t. 7. /. 47. 

Kalni. itui. 2. p. 405, 

Habitat m America. Holpitatur in Oriente -. imprimis 
in farina , Pane t^c. hodie in Rujfiit adiacentihus 
regionibus frequens ; incepit nuperis temporibus HoU 
muc 1739, K!i dudum in Finlandia. Confumit Pa~ 
nem , cibaria , calceos Qc ; lucifuga velociffime ad 
• lucem aufugit. 

^ Femiai apteiafolisalarum rudimentis, tamquaml^r- 
va , pari! ovwn magnitudine \ abdominis , fuhcylin- 
dricum carina crenulata. 

lapponi- 8. B. flavefcens, elytris nigro maculatis. Faun.fvec. 
ca. 8S3. * 

Schiiff. elem. t. 20. /. «. 

Geofr. parif. 381. Blatta elytris ad angulum acu- 

tum llriatis. 
Habitat in Lapponias imprimis Cafis , confuitit Pifces. 

germani- 9. B. livida, corpore flavefcente, thorace liiieis dua- 
ca. bus iiigris parallelis. 

liabitat iti Dania. Brwmiche. 
Corpas fiavefcens, inagnitudine B. lapponica, Tho- 
rax utielytra magis Livcntii: lineic 2 thoracis lon- 
gitudinalet, paralleU, nisr.t, latiuftulx. 

10. B. INSECTA HEMIPTERA. Mantis. 6S9 

obloiiga- 16. B. oblonga livida, thorace puadis duobus lunu- 
ta. laque uigris. 

Jiahimt m America- Rolander. 
OMonga uti Camkaris , pciUidt tejlacea f. livida. An- 
tenua chiraut:. aine. 1'edes valde hirti. Clypeus 
tkoracis oriicuiatus , ccnvexui , ejaber, livliiis, fo- 
Jiice timuh nigra , in medio punliis £ nigris injtar 
ocuiorum. 

320. MANTIS. Cafut nutans, maxillofuin, palpis 
inilrudlum. 
Anlenna letaceae. 
Ala 4, membranacese, convolu- 

t3e : inferiores plicatae. 
Pcdes dtitici compreffi, fubtus fer- 
rato-denticulati, armatiun- 
gue folitario & digito feta- 
ceo laterali articulato. 
j3o/fid 4, Isves, grefforii. 
Thorax linearis, elongatus, angu- 
ftatus. 

jijas. I. M, thorace tereuufculo fcabro, c-lytris brevifli- 
mis, pedibus Ipinofis- Muf.Lud.Vir. ic9. " 
Rxf. inf. 2. gryll- f. 19. / 9, 10. 
Bradl. natur. t. 27. /. i5. 
/^et. giix- t. (Jo./.'2. 
Marcgr. haf «5 ' • Arumatia. 
Habitat in Amboiua. 
Elyira abdomine muitoties breviora. Ald: maxim£. 

pkthilica. 2. M. thoraceteretiufculomuricato, elytri.sbrevifii- 
mis, pedibus ineriiiibus. MuJ.Lud. Ulr. 110. " 

Habitat in Indiis. 

Elytra brevijima , medio carinagibba, extiis J. pojle- 
rius nigra. 

ficifolia. 3. M. thcracc denticulato, femoribus ovatis mem- 
branaceis. M. L.U. 11 1. • 
Rxf. inj. 3. gryll- '*• >7./ 4; 5- »j9 INSKCTA HEMIPTERA. Mantis. 

Edw. av- 1. 258. 
HaUtat in Indiis. ■ 

y^hdomm ovatum, membr.indceo-planiilii. lilytrd vi- 
refientla , fucie folioium lauri , parallela, 

Jgongylo- 4. M. tliorace fubciliato, femoribus anticis Ppina !er- 
dw. ininatis; reliquis lobo. Muf. Lud. Utr. 112. ' 

Gron. xooph. 639. * 
yimxn. acad. i.p. 504. Gryllusthorace li'ie;iri ala' 

rum iongitudine : ni.irgiue dduticuUs ciliato. 
Aldr. inf. t. 13. /: 21. MantiSi 
ylci. aiwl. 30 r. (. so. /.3. 
Maicfir. braf. 24«. Gaayara. 
A'j;/. mf. 2. gryll. t. 7./. i, 2, 3. 
Sukx- inf. t. 8. /. 55. 
Habitat in Afnca. 
Larvae fedes lohis memhranisceis alati, Muf L. U; 

113, modo liuius. 
' Capitis vertex in acumen fululatum^ memhranaceum, 

ftpe bijiduin definens. Antennx vertici acumiiiUo 

breiioresfpina fromis infra antennas, fub cornu a- 

fitis. 

feligiofa. 5. M. ttiorace Isevi fubcarinato elytrisque viridibUs 
immaculatis. Scop. carii. 315. 
Rxf inf 2. gryll. t. i» 2. 
.'••cli^J-- elem. t. 81. 

Uahitat m Africa. E. Brander. in Auftrla. Scon 

iorpustotum viride. Thurax S elytrorum. ex:eri"r 

margoluteus. Femora antica interius albo func'.r..i. 

otatofia. 6. M. tiiorace Isvi , elytris viridibus, alis macul.i 
uigra antice rufefceatibus; M. L, t/. 1 15. * 

Moujj. inf. 118. f. 3. 

fiaif inf i.t.i.f. 6. 

Geogr. parif t. 8. f. 4. 

tJahitdt m Africa. K. Braiider. in Europa Fid:ico- 
furtutii uf^ue ; maculamagna nigrainmedio alafufio 
ref.cuktx, 

irroratar- 7. M. thoracelasvifubcarinato. elytrisviridibus: pun- 
aisferrugineisvagis. Amjcn.acad.6.1. 39j,n.2<).* 
Habitat in Carolina. 
SimiUs G. precario, Elyira ALe.;ue abbreviata. 

8.M' INSECTA COLEOPTERA. Mantis. «591 

precaria. 8- M. thorace rubctliato . elytris flavis ocello ferru- 
gineo. Muf. Lud. Ulr. 114. * 
A^^t^riart. fur. t. 66. 

Hahitat in America , Africa ; ami hisc Hottenlotte- 
riun idolumi' 

carolina. 9. M. thoracefubciliatocarinato.elytrisalbidisfufco 
nebulofis. Amxn.acad. 6.p.^i)6. n. 28. * 
Habitat in Carolina. 
Similis G. precario, Elytra Al^tque aiilomine hreviora. 

peaini- 10. M. thorace l£vi,'elytris viridibus, alis oblique 
cornis. ftriatis , vertice fubiilato . aatennis peitinatis. 

Amsn acad. 6. p. 395. n, 87. ' 
Habiiat in ChlM. 
j^ntennit peciinat.i notahiles. 

bicornis. 11. M. thorace Isevi , capite bipartito fubulato. Miif. 

Lui. Ulr. 116. * 
Habiiat in Indiis. 
Caput vertice bipartito, fubulato, divaricato. Pedes 

inermes. 

tticolor. la. M. thorace lateribus expanfo-lobato, capite cor- 
nutO) pc-dibus anticis latiffimis. /V?. L. U. 117.* 
Habitut in Indiis. 

Oculi in cornicula latetalia auriformU acuminata de- 
fmuni. 

firumaria. 13. M. thorace utrinque meinbraaaceo-dilafato obcor- 
dato. 
Rdf. inf. 2. i^ryll. t. 3, 
Akrian. furin. 27. t. 27. 
Habitat m Jmliis. 

necyda- 14. M. thorace fcabro, elytris ovatia angulatis brevif- 
loides. fimis, alis elongatis. Amxn. acad, 6.p. 397. ". S^- * 

Kaf. locuft. t. 19. 
Habitat Surinami. 

Dignofcitur elytris ovatis, hyeviffimis, viriJibus , ex- 
tus ni^rir. Mas longe angujlior Thoracii linea dor- 
fali bifariam dentata , a Femina crcffiore & Tliora- 
ce ttsvi differt. 

221. GRYL. ^92 INSKCTA HEWIFTEKA. Gryllus. Actiaa. 

221. GRYLLUS. C/jjjj/f inflexum , maxillorum, 
palpis inftruftum. 
Aiitimivi fetaceas f filiformes. 
Ala 4, deflexas, convolutae : in- 

feriores plicats. 
tcdss poftici faltatorii. UnpHi 
ubique bini. 

* AcRiDA. Cagut eoiUium thorace io:'.(,'mi- A:'.:.n- 
a; irjifoyir.is. 

oalutus. I. G. -A. capiteconico, anteiiais ejififormibui, co;> 
porc viridi. Mi.f. I.uit. Ulr. uS. ' 

Mcii!t. inf. 119. Mantis africaua. 

Jiuf. uf. 2. ^ryll. t. 4. 

.Sii/i^. inf. t. s. / 57. (antennisfetaais) 
turriius. /J.,G. A. capite conico , aiitennisenfiformibus, ely- 
tris vindibus, alis liyaiiiiis. Syjt. nat. 10. p. 437. 

Habitat in Airica .■ ab Algiria iit Cap. b. fpei ,■ iiujne 
Sicilia. Cyrill. 

Hacjingularis Capite cciiico, thoraceipfo longiore, a- 
pice antennis , liaji ore inJiruHo. Antenii3e etimn 
adtnoiium tliverfit a reliquis, quod tborace irji: ion- 
giores, latiS, erijiformes, articulat,e. 

Antennae in meis enftformes Qin auSotum fetacc,c~), 
rufie. Caput lineis ^far.guineis ; tjuarum 2 pcr c- 
culos ; 2 per faciem aiiticam in <J- , qux ultimn d:- 
eft in /i. Elytra tota viridia in /3,- fed lateritiis 
iinea alba inteyrupta in 'J-, 

brevicoi- 2. G.A. capiteproniinuloviridis, antenniscnmpre:!ii 
nis. lor.gitudinetlioracis. Am:tn.acad.6.p.%<)'a.n.Y!- 

Ualitat itt Amencii feptentrionali. 

' * B Tj 1. 1. A. Thorax carinatus. Antennx thorace kre- 
viijtes, Jiliformes. 

unicolor. 2- G. B. unicolor, tlicrace carinato brevinTiiTio , an- 
tcnnis fcutello bre viotibus. Muf. Lud. VU. i ' 9- 
//]!«tj: j;i Indiis._ 

^'truct-ura fequemii , fed thorax non ctijlatus. tfwr 
flavus aut ruber. 

*. G. fl. INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. BuUa. 693 

variolo- 4. G. B. callofo-puaiftatus, thoracis carina fubtridentata, 
ias. aiiteniiis brevibus, fronte verrucofa. Muj.Lud. 

Ulr. 120. * 
Habitat iit Indiis. 

Corpus virejcens. ScuttUum earinatim , duplo longiut 
capite cum thorace. Elytra m^miranacta. PeJes 
pvjtici abdomine ventricojo noti longiorcs. 

ferratus. ,5. G. B. tliorace cymbiformi carin«to denticsilato , ca- 
pite acumjnato, abdomine caeruleo. Al. L.. U.1%1.' 
Gron, xooph. 642. * 
RxJ. inf. li. gryll. t. iS. /. 2. 
Sultx. itif. t. a.f. 5S. 
' , jHabitat ad Cap. b. fpei. 

carinatus. S. G. B. tiiorace cymbiformi laevi , vertice depreffo. 
Muf.Lud. Ulr. 122. • 
Habitat in Indiis. 

bipunifta-7. G- S. thoracis fcutello abdominis longitudine. Fn. 
tus. Jvec. 854. ' Scop, carn. 316. 

Fn.fvec. I. n. SS3. Gryllus elytris nullis , tborace 
in elytron longltudinaie exteufo macula utria- 
que nigra rhombea. 
Geoffr. inj. i. p. 394. Acridlum 5. * 

Habitat in Europa. 
Huic i3jcjutnti Elytra nulla. 

fubulatus. 8. G. B. thoracis (cutello abdomine longiote. Fa. 

/)W. 8«5-* - ■ 
Fn.Jvec. Cai ' Gryllus elytris nullis , thorace pto- 

dii(3o abdbmiue longiore. 
Geojfr. inf: i . p.- 3 95. Acridium' S." ' 
Haliitat in Europa ad fojas & ai^uas Jiapiantes. 

Lunus. 9. G, B thoracis fegniento pofteriore criila feniiorbi- 
culata, elytris nigris: fafciis albi?. ./■Imien. acad. 
6.p. 397. n. 30. * 

Habitat Surinami. 

Crijia thoracis e carina comprejfa. ■ 

* * * ACHETA. Caudajetis duabus. 

Gtyllo. 10. G. B. thoracerotundati), alis caiidatis elytro lon- 
talga. gioribus , pedibus anticis palmatis tomentofis. 

M. L. U. 123. * Fn. fvec. 86S. * Scop. carn. 317. 
y y Mouff- «94 JNSECTA HEMIPTERA^ GryUus. Acheta, 

Mcuf. hr. 104. Gryllotalpa. .; j, .^^.^, '.oj.xi..v 

^ldr. inf. 571. ..-ijl 

Jcnft. inf. t. 12, 13, 

Raj. inf. (54, 67. 

Fri/rA. Afcii//. I. p, 39. , . 

Gitrf. inf. I. f. 7S. 

Blanck. herb. f. 81. /. 10. 

/?.sr. inf- 2. gryU. t. 14, 15. 

Fr'Sch..inf 11.. t. 5: 

Imperat. nat. gn. f. 2, 

Subx. inf. t. 9. f. 59. 

G«o/fr. parif i. p. 387. f. 8./. i. 

Catesh. car. i. f. 8. 

Hahitat in Europae C5° Americse horeatis herboFt & 
cultis, Hortorum hoftis. In Java minor. Faio 
eguino allicitur , porcino pellitur. Swp. 

miimtus. 11. G. A. thorace rotundato flaverccns, alis caudatis, 
cauda bifeta, tibjis pofticis trilpinofis. 

//(iWtar >n America. Erunniche. 

Corpus 5 poUicis , ficuura omnino G. ddmeflici, fu- 
pra pallide flavum , fuhlui fufcum. Ocull ni- 
grf. Tliorax rotuninus. Elytra pliiniufcuk,Jlrii- 
ta. Alse caudatie , elytris | longiores. Enfis re- 
• cariw , /u/Vn/ ; /upr.i hunc fets a , hirfat.t: , a''r» 

ni/im porrecia. Femora poflica craffa, extui uni- 
fulcata. Tibiae pojlic^ rerfus apiccmjpinis 3 rah- 
dis, Brunnich. 

domefti- la. G. A. thorace rotundato, alis caudatis elytro lon- 
,cus. gioribus, pedibus fimplicibus, corpore glauco. 

Fn.fvec. 868. Scap. carn. 318. 

Mouff. inf. 135. Gryllus domefticus. 

Raj. inf. 63. 

Rxf. inf. B. gryli t. 12. 

jcnfi. inf. f. is. : 

Geoffr. inf i. p. 389. n. a. 

Hofpitatur hodie in Europa muris domejiicis, toti 
ncfle liridens , prafertim injiante pluvia ; Blattis 
noncohabitare. Poda; anfmperverum? occiditur 
pilulis ex Arfenico & rad. Djuci recentis, FariM 
Tritici mixtis; foco e fopuloj NyHpheielaHi inco- 
Ha radicibus. In Guinea ftxtuplo majer, tejie Brua- 
nichie. 

1.1. GA. INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. Acheta. S9S 

campe- 13. G. A. thoracerotundato, cauda bifeta ftylo linea- 
flris. ri , alis elytro brevioribus, corpore nigro. Muf. 

■- Lud, Ulr. IS4. * Scop. carn. 319. 

Frijch. inf. i. t. i. 

Schaff. elem. 1. 66. 

tlcef. inf 2. eryll. t. 13. 

Raj. inf. 63. Gryllus campeftris. 

Hthitat iit Europa auftraliare, ufque in Cap. b. fgei. 

DomeJUcus failus pellit priorem. Scop. 

umbracu-14. G. A. nigra, elytrisapice albis, umbraculofron- 
latus. tis deiiexo. 

Hahitai in Mauritania. E. Brander. 

Vacies G. campejiris : totus niger , fed Caput magis 
ferrugineum. Thorax lavis. Elytra ahdomine hre- 
riora, ad apicem laliea. ADtenns longitudine cor- 
poris. Setae a ad caudam corpore pauio hreriores. 
Singularis eji Umbraculo M membrana ohovata, e 
fronte ante capttt dejlexa , magnitudine ip/lus capitis, 
nigra. Femora pqftica Uvia , interiori latere ex- 
cavata tegunt abdomen. Tibise pojiice bifariam 
aculeata. 

coiivolu- 15. G. A. thoracerotundato, corpore nigto nebulo- 
tus. fo, elytris convolutis albidis. Amain. acad. 6. p. * * * * Tettigonia. Cauda enjiferit feminis. An- 
tenna fetacea. 
cittiSoU- is. G. T. thorace tetragono angulis fcabro. Muf LM. 
us. uir, 125. * Gron. zooph. 657- * 

Rjtr.infi. gryll. t.i6.fi. 
Habitat in Indiis- 

Elytrst ovato - ublonga , folia lauri pallida referentia. 
Folium ambulans veterum non tantum e Cicadis folia- 
ceis quihufcunque , fedS e G.citrifolio, laurifolio, 
Jicifolio apparens. 
liUrifoU. 17. G. T. thorace fubtetragono Isvi trilobo, alis lan- 
«s. ceolatis elytro obtufiore longionbus. M. L. U. 

ia6. * 
Shan.fam. a. p. 201. /. 23«. /.;i. Loculla maxi- 

ma viridis, alis latiflimis. 
Marcgr. Iiraf. 446. Tucurubi. 

y y a Hah' 69« INSECTA HEMIJPTERA. Giyllui- Tettigonia. 

Hahitat iii ludiis : Carolina Gardm. 

Klytra ovato - ohlonga y viridia. yll.i' acutiores, Femo-' 

va Jubtus fuhdentata. Tihia quadrifariam ferrato- 

fpinofa. 

myrtifoli- i8. G. T. thorace fubtetragono Isvi^ alis deflexis 
us. eiytro longioribus, tibiis muticis. 

HaUtat Surinami. Rolarder. 
Antennae longitudine corporis. Tliorax Uvis, fuhte- 
tragonus, poftice rotundatus. Elytra ovata, d.fle- 
xa, viridia, quaji zfolia, margine fuperiore magis 
convexa, Als paido longiores, albide. Vedes iner- 
mes. Magnitudo quadruplo minor G. laurifolio. 

conoce- 19. G. T. thorace rotundato Isevi, elytris oblongi? ala 
phalus. brevioribus, tibiis muticis, capite conico. Hrunr.icb- 
Hahitat in Africa. 

Corpus viride , magnitudine Gr. domejlici. Antcnnas 
Ibngiores. Caput conicum. Thorax rotundatus li- 
riea longitudinali fufca , a vertice capitis ad apicent 
thoracis duHa. Elytra pallide viridia , angufia , ah- 
domine fere longiora. Alae elytris longiores. EuflS 
ferrugineus. Pedes virides tibiismuticis. Br. 

elonga- 20. G. T. thorace fubquadrato Isvi, elytris alifquecor- 
tus. pore longioribus. /"Mu/. Lud. Utr. 127. * 

Rxf gryll. t. li. f 7? 
Habitat in ludia. 
Elytrafuilinearia maculis lunatis fufcefceitihus. 

lamello-ai.G.T. thoracefubquadrato, foUoIis ovatis ante fe- 
fus. mora poftica. M. L. U. 128- * 

Habitat in Indiis. 

Ad infertionem femorum pojlicorum foliola duo ovaia 
concava. Corpus primx magnitiidinis. 

ocellatus. 22. G. T. thoracerotundato, alis pofticis ocello no- 
tatis. Muf Lud. Ulr. 129. ' Gron. xooph. 549. ' 
Habitat in Indiis. 

Gryllus prima manitudinis. Ocellus magnus in alit, 
notatus lunulispuabus albis. 

acumiua- 23. G. T.thorace rotundato, verticefubulato, aUsvire- 
tus, lcentibus. M. L. U. i^o." Gron.xinpk. 650.' 

Shaii.jam, 2. p. aos. t, iyS.f. 3. 

}}ahi- INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. Tettigonia. (^97 

Hahitat In America. 
Knjh Uiior quam in reliquis. 

ttiops. S4. G. T. tiiorace rotundato , vertice acuminsto fubtus 
punSo oculari nigro, alis viridihus. Muf. Lud. 
Ulr. 131.* 
Vxf,^ryll.t. i6.f.z? 
Hahitat in Indiis. 
Ahdcmen breve. Enfis hngitudine abdominis. 

rugofus. 25. G. T. tliorace rotundato rugofo criflato, capite 
aeuminato, femoribus poilicis fubtus repandis. 
M.L.U.IS2.' 
Habitat in Indiis. 
Thorax verfus apicem crijla comprejja crsnata, 

corona- as. G. T. tliorace fpinis ereitis coronato, elytris vario- 
tus. lofo-concavis. 

Hahitat in Indiis. Oe Gcer. 

Anteunae corpore triplolonpiores , Jiliformts, luteogri- 
feoqne varia. Tliorax fupra pqjlice cinHus margi- 
ne valide dentato ; antice juxta caput fpina i , i« 
medio 2. Elytra grifea, adfperfa punRit mamis, 
excavatis, fufcis. A\xni!;ricantes. Pedes & Fe- 
mora valde fpinofa. Enfis /a/icfo/jias , longus. 

aquilinus. 37. G. T. tliorace rotundato fubverrucofo , alis latifTi- 
mis: nervis quindecim. M. L. U. 133. * 

Habitat iit Indiis. 

C rpus prim^ magnitudinis. , Elytra lanceolata. Alx 
omniumlatijfma. Tibia quadrifariam fpinis hifpids, 

nielano- ig. G. T. thorace rotundato laevi, elytrisabdominedi- 
pterus. midio brevioribus, alis nigris. M.L. U. 134.' 
Habitatin Indiis. 
Elytra longituiine thoracis ovali- obhnga, 

faftigia- sp. G. T. thorace rotundato laevi, elytris ovatis, alis 
tus. truncatis. fpinis tibiarum fiUformibus. Muf 

Lud. Utr. 135.,* 
Habitat in Indiis. 
SpintC tihiarum longiores, quam in reliquif. 

coriace- 30. G. T. thorace rotundato Isevi, elytris coriiceis, 
us, alis pallidis, antennls longiiEmis. M.L. U. 136. • 

Y y 3 Habi- «98 INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. Tettigonia. 

Habitat in Indiis. 

Corpus magnum, colorejlavo corii. femora terttia. 

yiridifli- 31. G. T. thorace rotundato, alis viridibus immacula- 
mus. tis, antennis fetaceis longiffimis. taun.fvic.seg.* 

Scop. carn. 320. 
Faun fvec. B6H , 2283. Gryllus bracliypterus. 
Rvbert. ic. t. 27. 
Frijeh. inf. 12. t. 2.f. i. 
R(tf inf s. gryll. t. 10, it. 
Schaf. elem. t. 79. 

Gxd. inf. -i.p. 16$. t. 40. Liji. t. 121. Agrlgoneus. 
Zinan. obf. t. -j.f. 7. 
Giofr. parif. i. p. 397. Locufta i. 
Habitat in Europae arboribus agrifque hordiaceis fub 

canicula jiridulus. 
Corpus totum viride. Thorax non carinatus, feii li- 

nea rufa notams. Abdomea fubtus lineis a albidis. 

Enfis refius. 

cinerari- 32. G. T. antennis longiffimis, elytris deflexis verti- 
us. calibus. Amcen. acad. 6. p. 397. n. 31. * 

Habitat in BrafUia. 

verruci- 33. G. T. thorace fiibquadrato laevi , alis viridibus 
vorus. fufco maculatis , antennis fetaceis longitudine 

corporis. Faun.fvec 870. ♦ Scop. carn. 321. 

It.wgoth. 253. Gryllus cauda enfifera reifta, cor- 
pore fubviridi. 

Mouff.inf.ii^.f.i. 

Fnlch. inf. 12. t. I. ic. i.f. i. 

]onfi inf.t.ii.f. I, 2, 3. 

Merim. inf. t. i^6. 

Sultx. inf. t. 9. / 61. 

Geoffr. parif. 398. t. s. f. 3, Locufla a. 

Rob. ic. t. 27. 

Rtef inf 2. t. g. 

Hahitat in Europa. 

Corpus murino-fufcefeens. Sub nculis macula pallida. 
Thorax rotundatus, Uvis , fupra planus , polUcefuh- 
eannatus. AlaemunW, ordine punHorum pallido- 
rim obfoleto longitudinali ; margine exteriore adan- 
pJum acutum Jlriato. Enfis adfcendens, arcuatus, 
nitidus, glaberrimus, bqfi flavus. 

J4G.T. INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. Locufta. «9» 

Fupuj. 3 j. G. T. aptera , thorace fpinofo , femoribus punfla 

Us. Ainxn. acad. 1. p. 322. 
Pet. gd^. t. 13./. 7. Locurta-Talpa capenfis, pe- 

dibus loajis. 
Kundtn. prompt iig- n. A. 184. 
Rx\. inf. a grvU t. 6. f. 3. 
Habitat in ifethiopia. 
Habet fupra enfm duo punlia prominula , quiC indi- 

cant affinitatem cum Gryllo- 'lalpis. 

***** LocuSTA. Cauda Jimplex. Antennx fli- 

Elephas. 35. G. L. thorace carinato integro , corpore apteto. 

Rxf. inf 2. grvtf. t «./■ 8. 

habitat in Africa ; an Pupa G. fuccincti? 

Keliquis omnibu) major S pmderojitir. Antenn^e Jili- 
formes. Corpus totum viride , putiFlir excamtit 
adfperfum; tkaracis dorfum carina elevata integer- 
rima. Femora mutica. Rudimenta alarum duo^ 
nec qu.ttuor in Pupif GiyUorum. 

fnccin- 3«. G. L. thoracis carina margineque poftico elytrorum- 
dus. que marg;ne dorfali flavis. Amicn. acad. 6. p. 358- 

n.35. * 
Hahitatini^vn, Carolina. 

Antennae >/i/"orm<-s, lutcit. Thorax lH«nte exara- 
tus lineis 3 tranfverfis. Peflus antice lacuna tranf- 
verfa, poflice pons duohus. Inter pedes prmorit 
mucro perpendicularis, obtufus. Tibiae popcitlate- 
re fofticofpinis luteis apice atris. Femora poltica 
6 gona. Javanus duplo major , Thoracis margme 
pojiico etiamfulphureo, quod nonin carolino. 

oriftatHS. 37. G. L. thorace criftato: carina quadrifida. Muf.Lud. 
I Ulr. 137. * Gron. xooph. «58. 

Aman. acad. i. p. 21. t. 17. f. 4- GryUus crifta tho- 

racis quadrinda. 
Olear. muf. 1. 17. /. S. Gryllus ex jEgypto. 
Frifckittf 9.1. i./. I. 
Rief. inf. a. prytt. t. 5. 
Edw. av. t. 322. 

Hajfelq. iter. 413. Gryllus arabicus. 
//«jfciijt i« America , Arabia, Afia. ■ 
Htc Arabicus efcuUntus ejl. AS. Stockh. ifM- 
Thnracii cavina in 4/ 5 lobos trmfvirjim dijjem. 
Yy4 3«GL. 700 INSECTA HEMIPTERA; Gryllus. Locufta. 

morbiUo- 38. G. L. thorace quadrSto rubro verrucofo, elytris 
fus. fufcis albo puii&atis . alis rufis. M, L.U. 14.1. * 

Gron, x^!oph. 179. 1;. 6(52. 

Rjif. Inf. 2. nrvll. t. n.ra. 
HMtat ad Cap. b. fpei. D. Tulkigh. 

niiliaris. 39. G.L.thorace fubquadrato denrato verrucofo.elytris 
punSis callofis. Muf. Lud. Ulr. 142. * 
Habiiat in America. 

h3emato-4o. G L. thorace fubcarinato fcabro. capite obtufo, 
pus. femonbus pilofo-ciliatis. M. L. U. 143. ' 

Hibiiat in Indiis. 
Femora pnP.ica angulo wringue pilis Imgis ciliata. 

migrato- 41. G. L. thorace fnbcarinato : fegmento unico , capite 
lius. obrnfo, maxillis atns. M. L. U. 140. * Fn.fvec. 

871. Scop. carn. 323. 
Frifth. inf. 9. r. i. f. s. Gryllus migratorius. 
Kxf. inf s. gryll t. 84. 
Edw. av. 208. t. 208. 

Habitat in Tataria , inde Europam variis aniuf adiit , 
exedit omne vegetans ; vide Rappolt , Rathlef, 
Kundman. 

tataricus. 42. G. L. thorace fubcarinato: fegmentis tribus.capi- 
terotundato, maxillis coucoloribus. Muf. Lud. 
Ulr. 139. * 
Habitat in TataFsa , Africa. 
/llie cojla tubra a priori manifefte difliiulus. 

raricgatus. 43. G. L. thorace lineato flavo : elytris viridibus , 
alis cseruleis. M. L. U. 144. * 
Hahitiit in America. 
Frons rulira charaHeribus alris. 

caftule- 44. G. L. thorace fubcarinato , alis virefcenti - caeruleis : 
fcens. fafciauigra. M. L. U. 145. * 

S::op. carn. 325. 
Rxf inf 2. gryll. t. 21. f. 4. 
Frifch. inf 9. t. i. /. 3. 
Sultx. inf. t. 9./. 60. 

Geafr. 

Grylli Larvx pUrajue hahitant fub terra , pupie etiam excurrunt & Clim 
giiTtntibus plantas vorant , <ium mins Jirii&nti mitjica Jonant. INSECTA HEMIPTERA. Gryllus. LoCTifta. 701 

Gtcffr. parif. 392. Acridium s. 
Habitat in Meridioiialibus.- 

furina- 45. G. L. tiiorace linei.s qiianior flavis, a!is csruleis, 
mus. clytri.'! ^iridibus. 71';/,'. Lud. Vlr. 14S. * 

Habitat Surinami. 

italicus. 45. G.L. fiioracc fiibcatinato , alis rubris : apice l-.yalinip. 
M. L. U. i^T. * Scop. carn. 327. 
■ Bsef. inf. a. cryU- '■ !ti. f. G. 
i //atoa/ i« Europam^ra//,- Cap. b.fpel. D. TaWag*. 

flridulus. 47. G. L.thoracefubcarinatn.albrubrisextimo nigris 
nebulofis, Fn. fvec. 872. * ^cop. carn. 3 25. 

It. xl. 158. Grytlus elytris nebulofis , alis rubris 
extimo nigris. 

Frifch inf. s> t. 1 f. a, 

RiXf. inf. 2. gryll. t. 21, f. r. 
. Schifff. elm. 1. 15, 

M/m, tlijr. 50. 

Geofr. parif. 1. p. 393. t. 8. f. 4. Acridium 4, 

Habitat in Europa, tota liie, inferam nofiem jlri- 
liens S. 

«scrulans, 48, G. L. thorace Iseviufculo, elytris pallidis tiigro 
maculatis, alis latere tenuiore cirulefcenribus. 

Habitat in Europa; rupejlribut ; in Svecia. Marks. v. 
IVurtenlerg. 

Corpus "ifAum. trifle. Elytn hyalina.nigro-reticu- 
la:.a, adfpetfa confufe maeulis nigris. Alae colore 
c.truleo (^abfque fafcia nigra) aii Uuus tenuius. 

carolinus. 49, G. L. thoracefubcarinato, alis nigtismarginepo- 

ftico flavis. 
Catesb. car. 2. p. 89. '• 89- Locuftella carolina, 

elytris fufcis , alis iulerioribus nigris ad extrem|- 

tates luteis. 
Hnbitat in America. 

obfcurus. 50. G. L. thorace fubcarinato, alis difco rubro fafcia 
nigra, apice hyalinis, M. L. U, 
Habitat in AidcA: Cap.b.fpei. 

''''iricus. ji. G, L. thorace carinafo. jnfenDis clavatis, tibiis 
anticis ovato-clavatis craflis. t 

y y 5 Ha- yo2 INSRCTA HKMIPTERA. Gryllus. Locufta. 

HaUtat in Sibitia. Er. Laxman. 

Corpus jirfto- nebulofum, bngitudine 8/. 9 ''«. '<"'- 
din. A!s hyalina. Femora poftica grifea nigro- 
gue mjCMuta , fuhius ftava. Antenns cinereo - ne- 
huloft. 

flavus. 52. G. L. tho' ce fubcarinato, alis difco flavo fafcii 
nigra apice liyalinis. Muf. Lud. Ulr. i^g. 
Pet. fax. 6. t. 3./. 5. 
Habitat in Africa : Gap. b. fpei. 

apricari 53. G. L. thorace cruciato, antennis longitudine cor- 
us. poris. faun.fvec. 873- * It. xl. 157. 

Habitat in Europae campis Jceiffimis. 

viridulus. 54. G. L. tliorace cruciato , corpore fupra viridi, 
elytronim margine albido. Fn. fvec. 674. * 

It. Wfotk. i-rS. Gryllus capite thorace elytrifque 
fuperne viridibus. 

Habitat in Europa. 

biguttu- 55 G. L. thorace cruciato, elytris nebulofis puaao 
lus. oblougo albo verfus apices. Fn.fvec. 875- 

Halitat in Europa. 

tufus. 56. G. L. thorace cruciato, corpore rufo, elytris gri^ 
feis , antenms fubclavatis acutis. Fn.fvec. 87S. 
Scop. carn. 349. 
Habitat in Europa. 

danicus. 57. G. L. thorace fubcsrmato, femoribufque virefcen- 
tibus, tibiis poliicis fanguiueis. 

Habitat in Dania. D. Bruimicke. 

Alagnitudo Cr. vcrrucivori. Antennae ctmprefjt, >'« 
thorace longiores. Caput fubvirefcens. ThoraX 
vindis, objolete carinatus. Alis cempUcatis ilor- 
jum trjiaceum, at latera elytrorum palUda, fufco ne- 
bulofa. AlspaUida. Femon poftiea viridia Tl- 
biis fanguineis. 

grolTus. 58. G. L. femoribus fanguineis ; elytris virefcenti-ftib- 
rulis, antennis cylindricis. Faun. fvec. 877- Frifch. inf 9. p. 5. t. 4. 
Hcdntat in Kuropa. 59. &L. INSECTA HEMIPTERA. -Fulgora. 703 

fpinulo- 59. G. L. thorace fpinis muricato cinaoquc, corpore 
fus. apt»ro. Attxn. acad. 6. p. 398- n. 35. * 

Edw. fli>. a. p. 161. t. 285. / 3, 4, 5. 
Habitat in Indiis. 

pcdeRril, 60. G. L. corpore livido incarnato aptcro. Fn. fvec. 

378. * 
Habiiat in Europa. 
Copula connexa individua vidi , ideoqtu declarata £3 

perfeBa. 

pe^rpicil- fii. G. L. alarum rudimentis ocello atro, oculis aureis. 
latus. Amxn. acad. <S. p. 3 98. «. 34. * 

Hdhitat in Indlis. 
An h.ec fpecies aptera vel larva , non dum conjlitit. 

222.FULGORA.C^}!7a« fronte produfta , inani 
Antenna infra oculos : articulis 
2 ; exteriore globofo majore. 
Rofirum inflexura. 
¥edes grefforii. 

Laterna- i. F. fronte ovali refla, alis lividis : pofticis oceUa- 
ria. ^^Muf. Lud. Vlr. 152. * Gron. xooph- (SSg. 

Grmfniuf. 158- «. «3- Cucujus peruviaaus. 
Meriiin. fur. t. 49. Laternaria. 
Reaum. inf. 5. t. ao. / S , 7- 
Rcef. inf. 3. gryll. t. 28, 29- 
Habitiit in America calidiore. 
Frominente froute no9u tucem vivaciffimam fpargit, 

diadema. 2. F. fronte roftrata muticata, apice trifido, alis nigris 
rubro maculatis. Brunnich. 
Seb. muf 4. t. 77. /. 7. . 
Habitat in Indla- 
Corpus F. candelariamfuperat. 

Candela- 3. F. fronte roftrata fubulata adfcendente, elytris vi- 
tia. ridibus luteo maculatis, alis flavis: apicenigris. 

J^luf. Lud. Ulr. 153. ♦ 
AH.JloclOi. 1746. p. 63. t, i./. 5, 6. 

Edw. av. t. 130. 

Ricf. 704 IN SECTA HEMIPTF.RA. Fulgora. 

ii.nf. inf. a.gryU. rs9. f. 30. 
SuliX. inf. t. 10. f. <5s. 
Hahitnt in Chiii.i. 

pliofpho-4.F.frontero(lratafububta adfcendente, corpore gtifeo 
rta. ■ elauco. ' 

Habitat in America. Rolandir. 

noaivida. 5. F. fronte roftrata acutninata adfcendents, corpore 
viridi , aiis hyalinis. 
Hohitat in America. Rolandsr. 

lucerna S. F. fronto roftrata prominente , corpore fupra viridc- 
ria. fceiite , fubtus flavo. 

Habitat in America. Rolandir. 

flammea. 7. F. fronte roflrata adfcendente tereti truncata. .^»1««. 
acad. 6. p. 399. n. 39. * 
HaUtai in America. 
Ala inferioresfufca* 

truncata. 8. F. fronte obniriufcula , alis truncatis viridibus. 

Amm. acad. 6. p. 399. n. 40. ' Cicada truncata. 
HaUtat in Java ; in America. Brwmicke. 
Al(e defiexit , comprejjk , pojlice laiiores , tvmcatit. 

europsea. 9. F. fronte conica, corpore viridijBis hyalinis reti- 
culatis , plantis nins. ^^ 

Hahitat in Europa auflrali. D. Gouan. 

Magniwdo Cicadit fpumamis. Capiit U' Tljorax lineis 
3 eleyaiis. Subtus vero $■ TVaix pojlicit ferrate. 

223. CICADA. Rojimn inflexum. 
Antenna fetaceae. 

y^f^IV. membranaceae, deflexx. 
ledes (plerifque) faltatorii. 

* FoiiACE^. Thorace comprejfo ■ membranaceo , 
corpore majore. 
rhombea. i. C. foliacca , folio rhombeo poftice latiore. Backer. 
aa.angl. 1755. p. 55. f. «. 

Cicnise , guotjnot novimus JJlriJent utf Grylli. INSECTA HEM£PTERA. Cicida. Faliaces. -- 7°* 

//utoiirin Jamaiea. 

Alajor reliqms kujus phalangit. Thoracis /o/iam rhom- 

beum, bruniiefci^ns, margitie fuhepattdif difcd ma- 

culis 2 , obfoietis ,fubdiapkanii, 

foliata. 2. C. foliacea rotundata nigra arcu albo. S. N, Gron. 
'^[ooph. 6ii. 

Meriaa. fur. t. $. f. idt, 

JtJMtat ia Iiidia. De Oeer. 

Tiiorax e folio perpendiculari , femicordato, atro ^ an- 
tice riitundato, uirinque , iti altiro fixu, arcu albo, 
in altero vero antice Itfiea alha , pftjtice areu albo, 
Poltice fubtus corpus Elytris B m^ris Alisque » 
aibis, i^edes anterioret exlimo ,iiticulo gibboji, 

frcaditia. 3. C.toliacca dorfo repando : rollr6.,Qbtufiffimo. S.N. 
Oroii. xpoph. 6-^6. ' , '■ \ c 

Wjtojr i>i America. Rolander. ' , 

TJlorax e foiio perpendiculari grifed margine fuptrio- 

re repando , antice produSo i.iirfjlrumfubtruncaiiu^ 

pojlice angujlatum , longiiudiiie corporis , deorfum 

acutum. Elytra obo^iua, concsloria, Alae byalime, 

' 8 : .' , • ". Pedes breres. . . : 

fquami- 4.' c. foliacea antice pofticeque roftratii aCuta. 
^era. Hahitat in America. iioknder. 

SimilUma priori , fed miiicr , lividD-grifett, .Tliorax 
antice adfcendens in rojlrmn aciitiufeulum , pqjlice 
acute defcendens, An prioris Masl. • 

* * C'».MCih.iM'rkorace utrin^ue .cornuto, 
Cfux. 5. C. tliorace cruciformi Corpus totum tejeate. Muf.'^ 

Lud. Ulr. 154.,* 
Habitat Itt Indiis- ' 
Thorax forma crucis: hrachiis expanfis compreffis; co- 

lumna pojlica Iqngitudine abdominis, latior, fubca- 

rinata, ' . ' ' ", 

coruuta. 6. C. t!ioracebiccirnipqfticefnbu!atolong5tudine abdo- 
minis, alis nudis. Fn. fvec. 879. * ^fop- carn.mS, 
Ptt.gax.t.nT.f.i, 2,- Ranatra coVnuta, 

Schreber. iif. 7./. 3,4- . . _ 

Sulti. inf, t, 10. /. 63. 

Geoffr. parif. 423. t. 9. f. s. n. 18. 

jfJdiiat in Carduis, Salicibus- 

7. C. f 08 INSECTA HEMIPTERA. Cicada. Manniferac. 

Hurita. 7. C. tliorace biaurito , capitisclypeo antrorfum di- 

. latato rotundato. 

Schreb. inf. 8. /. i, 2. Cicada crljiata thorace bicor- 
iii cornicuiis fubiotundis. 

Geoffr. parif. i. p. 48». (. 9. /. i. n. 17. 
. './/afotai in Germania. P. Forsknhl. :.-- 

Magnitudo Tabani, tota cinerea. Thorax a tergo ge- 
rit cornua duo^ cotnprelja^ ere^iufcula-, rotundata^ 
at clypeus capiti impokus anirorfum diiatatus , ro- 
tundatus , fupra rugotlis, fere memhranacms. Als 
4, deftexa. 

** * Makmifer^, non faltantes. 
ciliaris. 8. C. alis poflicisferrugineo-furcis: vittis longitudi- 
nalibus luteis , abdominis fegmentis ciliatis. 
Muf. Lud.Ulr. 15$.* 
Rumph. amb. 3. p. 210. t. 135 ? Folium ambulans. 
. , - Habitat in laius. 

4"fefcis- s. C. flava , fafciis quatuor fufcis. 
;■«.'. " . Habitat in America. Rolander. 

bifafciata. 10. C. fufca, fafciis alarum biuis albia Fn.fvec. S98." 
faun.fvec. l. n. (J33. 
Habitat in Svecia. 

fornicata. II. C. thorace virefcente, abdomine fornicato. M 

I.. U- 156. * 
Hahitat m Indiis. 
Latera abdominis margine dilatata , ut alidomea duplo 

iatius confpiciatur , quat* ejt. 

(iridula. u. C. elytrismarginedilatato, punais feptem albis. 

M.L.U. 157. * 
<:■: : ; '. , Hahxtat in Indiis. 
capeiifis. 13. C.' alisinferioriboslimbopofticofufcefccntepal- 

mato-piao. Muf. Lud. Ulr. 158. 
.y!^j.,. ,; \, Bst.gax. 7.1.4. f. i. Cicada capenfis variegata, 
■'iir-.-; ■ marginibus tranfpirantibus. 
■'"^ ' Habitat adCdif.\).lfdl. D. Tulbagh. 

14. C. . Mannifera; Larvx , Tettigomctra vetirilus, per annum fodiunt ll 
tent liib terra. IJeclarata! mafLulx lamellir 2 abdcmen Jubtu! ow«- 
geniitus for.om ir. arbujlis Jirident , mutasjue ad penerem fimina> VfiS^S^A HEMIPTERA. Cicada. Mannifers. 707 

hmato- 14. C. uigra imiiiaculata, abdominis.lBcifuris fangui- 
des. ueis. Scop. cam. 347, , 

Pa. ga^. t. 15. /. 7. 

Groa. x^oph.6f^. * i . - ; ir. ..: .-.. :;: " 

Hahitat in Barbaria & Europa au^raU. Brander. 
Corpvis medium, gMofum. ThoTSKH immaculatu.':. A- 
■IxhyaMie: lumlamagna vrrfui polleriora marginis 
.,,,. exterioris. Ahdomeu fupra nigruvi , incifuriimar- 

gine coccineis ; fubtiis_ lejiaceum. Femora tejiacea, 
nigro Jiriata ; anticacrajja; fuhus aculeis trihus. 

plebeja. is. C. .fcutelli^pice^bidcntato, ely tris 'anaftomolibus 
quatuor, lineisquefexierrugineis. .^co^i.Mrn.a^S. 

Moujf.inf la?. 

Aldr. inf. 307., .• ., , . t> , , ,. 1 

Matih. diof. 2(54, 

Habitat isltalia, Afric».,- • ■ - • ' 

Maxtma; Scutelii bafis notata maculis 2 , ovatis, ni- 

(ris. A\sfuperioi-ei in difct!}idtar4'(SXaJt6moj;bas 

■^uatHOr ferrughteis , cblique tramverjis, iffecun- 

dum nervos pojtice lineis 6 , ferrugineis e nervo 

• ^ ■■ '■ dilAt»:c. ■ y . ^. 

E.t eantu queritlic ruttipent arbiijla Cicad£. Virg. 

Orni.' i5. e. elytrisintramaTginem teuuicirem pundtisfex 
■ ' coHCatenatis , anallomofibusnue imerioribus t'u- 

fcis. Vco/). «fn. 345. • 
Reaum.inf. 5. r. 5. / i5, i?, 18, IP., ,„ 
- • Sultx. inf. t. 10. f. 6$. ' "-' 

Habitat in Italia , Apulia &c. 

.'ioUfub ardenti refdnant arhujia Cicadis. Virg. 

■epanda. ij. C. elytris linea flexuoCi, alis margine hyalino. 
Muf Ltid. Vlr. 159. * ■ • 

Hahitat in Indiis. 

■eticulata. ig. Q, gtifea, thoriicis linea alba , elytris albo reti- 
culatis. 
Habitat in America. , HoUnder. 

Tibieen. i^. c. elytris anaflomofibus ferrugineis', fcutelli ap'; 
ce emarginato. M. L. U. 1 60. * 
Muf M. tr. I. p. 84 
Merian.furin. t. 49. Tibicen. 
Brown, jam. 435, /. 43. /i, 15, Eaaorpa. 

Marcgr. 70S INSEGTA HEMtPTERA. Cicuda. Aanatrs. 

A/iirtgr. braf. 2^6. Gverucu Eremenbi; " 
Habitai in Aiuerica. ■■ ' . 

feptende- so. C. nigro virefcens , elytris niargine ' flavefcente , 
cim. capite utrinque o(5toltriato. 

CoUinj'. aB. aiigl. 1765,',^. 6, 5. f, -8.. ' 
Kahi.aH.JioM. 1756. j). loi. CicSda maxillautra- 
que linei.s od:otraiif\'ei'iis concavis,alariim niar- 
giiie interiore' lutefcente. 
Hubitat iii Anierica hoicali. 

viohcea. 2-i;rC, violacea , aIi^'§!^,'C(' fufcis. Muf.- I.uil. Ulr. 1S2.* 
■'Oenffr. inf. i.p.'j^iK.-iu"t. * i- 

Habitat in Meridionalibus ealidif. 
Femora antica dnitibus trWus armMa. ' 

* * * * RASATyiJB , ftllatoriif. •'' 
anguinQ-22. C. atra, elytris maculis duabui fafciaque fanguineis. 
leiita. Scop. carii. 330. Cicada faaguinolenta. 

Gioffr. parif i. p. 418. t.s. f. ^. Cicada nigra. 
//jt/tatDresda;,//fj;/'us,-Pariliis,trto^>'«j; Monfpe- 

lii, Gouan;in Italia, Siopqli. 
Corpus atrum. Elytra alrd: fajcia ruhra ad bafin & 

, .^.aojccm cum intir^cHo puiiHofanguineit:- Abdomen 

.^.yi ..,..-„'! 3 ..iT^og'""""'! "igro maculatum. £3 puaBatum. Pedes 
«igro ruhroijue varii. 

coleop- 23. C! elytris totis coriaceis ilas tegentibus. Fa. fvx. 
^^ trata. 880. * , . 

Habitat in Europa. 

Elytra livijaf.ifcia fubrhomhea fufca, 

fpiimaria. 24. b. fufca, elytris maculis binis albis lateralibus 
tafcia duplici interrupta albida. /■«. /iw. 88'- 
Scop. carn. 331. 
Ot Geer. Jfl.Jiockh. i^^i, p. 2tl- 1. ■^. 
.Swamm. quart. p. 83. 

iiii/. i. p. 215. 
Raj. inf. 67. 
Merian, iiif. ■J1. t. 51. 
Pet.ga\. t. 6i. f. 'j. 

Suhx. Cicads RnnaU-se l.arvie ramis infidentes 
idS , ut tattar.t intra Jjrumani, INSECTA HEMIPTERA. Cicada. Raaatra 709 

Ailtx,- inf. t. lo. f. 64. 
O(offr. pai if. i. p- 415. n. 2. 
jld. par. 1705. p. if)2. 
Hxf. inf. 2. gryil. 139. t. 23, 
Frifch. inf. B- p. 2S. £. 12. 
Sehitff. elem. l. 42. 
ii/awcA. in/: 97. t. it.f. zV. O. P. 
htabitat in Karoi^x flantis variit, fre^uens in Salice 
, viminali , latitans intrafpwnam. 

B8i'vo&. 23, C. fufca , alis hy.ilinis fufco maculatis : nervis 
pUDiaatis. Faun. fi>:c. 88S. * Scop. cani. 341. 
G'ofr. parif 1. p. 415. n. i. 
Havitut in Europa. 

leucoph- 26. C. nigra, oculis albis. Fn.fv!C. 883. * 
thalma. J-Jabitat jnEuropa. 

albifrons. 27. C. nigra, fronte alba. Fn.fvic. 88+. * 
htiHiat in Europa. 

leucoce. 25. C. nigra, capite albo. Fn. fvtc. 835. * 
phaia. Otofr. parif i.p. 421. n. 12- 
Habitat in Europa. 

lateralis, 29. C. nigra, elytris latete albis. Faun.fvec. SS5. » 
Ra). inf. 68. ". 2. 
Geogr. parif i. p. 416. n. 3. 
Habitat in Europs pratis. 

"fiata. 30. C. elytris albido nigroque ad anguluni acutwn fu- 
turis dorfalis ilriatis. Fn.fviC. 8S7. * 
Ra;. inf. (58. «. I. 
Oeofr, patif i. p. 424. s. 20. 
Habitat in Europa. 

Imeata. 31. c. exalbida: liuea utriaque lonsitudinali nigra. Fik 
fvec. 8SS. * 
Hibitat in Europa. 

"opuli. 32. C. fubtus flavefcens, frontc puiidis duobus nigris, 
alis hyaliuis. Faun. fvec. 893. ' 
Habitat in 1'opulo treniulu. 

llsvicol. 33. C. fufca , capite thoraceque flavis- >«. fvec. 891. * 
''^. Habitat in turopa. 

Z z 34- C. 7IO INSECTA HEMIPTERA. Cicada. Deaexi. 

fiiva. 34. C flavaunicolor. Gron. looph. C3i- 

J-Jabitat in Europa. 
interru- 35. C. elytris flavis , liiiea iiigra dupiici intctrupU 
pta. longitudiiiali. Faui:.fi'.:c. SS9- * 

Pet. gaz. t. 61. /. 10. 

Geofy. parif. I. p. ^t^' n. 9. 

/Jabiiiit in Europa. 
vittata. 3*. C. flava: vitta oigralongitudiiiali duplici ropan- 
do - dentata. fn.fvec. S93. ' 

Habitat in Europa. 

Lanio. 37. C. viridis, capite tliorace^ue carneis. Ki. fvec. 
892. * 
Hibitat 131 Europa. 

aptera. 3S. C. aptera atra , elytris abbreyiatis , tibiis aatea- 
nisque pallidis. Fn.fvec. 894. * 
Habitat in Suderniannia ai Akerxain. 
Magnitudo Fulicis. 

* » » * . Deflex^. Alis dejlexii Ulera ^heolv:;:- 
tihiis. 
mirgina- 39- C. flava, elytris deflexis nigris: linea lateiali al- 
ta. ba. Hrunnich. 

Hahitat iii America , Brunniclu. 
Corpus magnitudine C. lateralis, flavum. Frons oh- 
tufa, Uvit. OcuUnigr/. "ElYtcdifatis magna.trun- 
cata, fufca, linea laterali loiii;itudinali alba, ii"ra 
marginem exteriorem , ante apicem Jiniia. Als ''*■ 
feriorcs palUdiores. 
Pli-ilaeaoi 40. C. exiibida, alis deflexis patulis : elytris autics 
des. tufco puiittotis. 

Habitat in America. De Geer. 
SmiiWs Hemerobia HerU. Cotpns J!avefcens. A\xm- 
bidic, dejiexx ut in PhaUna, ^labYa: exteriores/in- 
tice verfus jnargincm utrtimque inorata puniiit rti- 
gnsfparjis. Inferiotes /tU nive<c. 

b;puaaa-4i. C. exalbida, elytris deflexis grifeis , thoracismar- 

ij. giae antico punais duobas imf>ielfis. Brunnict- 

Habitat in America. Brunniche. 

Corpus magnitadine C. cnrnuts , Jlavefcmt. Froiis 

l.jvis. Tiior.lcis margo aiuicus pmiciis 3, iinr.r^l"- 

Ai^ INSECTA HEMIPTERA. Cicada. D.aexa, 7ri 

Als cfudMH , cinereo-alhida, elytris n.inor.i. E- 
lytra deficxt i;rifrd , margim laiiraU traiisi'!rfr,t, 
pnjlico longiludinaliter JlriatOi Jiriit pmli^iis. 

laii.lta. 42. C. ali« deflexis nigiis: punAis caenileis, froat3 
lareribuoqiie rubris, ano lanato. Muf. Lal. U/r. 
■ 103. ♦ 
flixtinat in Indiis. 

Vvrput nipricans. ^hdometi pojlice lana dsnjif.ma, 
molijfma. 

leporina. 43. C. alis dcftexis cxjibidis : aiitice aiiailomofibu'! 
pallidis fupn lineolamnigrici.item, ano lanata 
' Faun. fysc. 1195. ' 
llahitat in Europa. 

cu;iicula- 44. C. alis deflexis liyalinis ftriga fafdapu;i3:isqu2iu- 
tia, fcis, anO lanato, 

Hahitat - - - - 

Vrom nvala, tricarinata, fenuininea, delinensin ro- 
Jlrum. Cnrpas magnitudine .li-fii/ca: 4o'ne/tic£. -A- 
Is fiyaliiyt vcnis exaipeWtit .alho fHjcocjue putlatis 
Bfnfiia fufia nrfui apicem ,■ Jrtgu fifiji ifl medio; 
piwSla noniiiiUa fpar/afijia.. 
Wtra. ' 45. C. nibra, alis de.l.existurcisfafciisdu.ibus flavis. 
Habitnt in America. Rniander. • 

AU inferioret hyalinte , imimculiux. 
Vitidis, 45. C. elytris viridibus, c;^pite. flavo punai<: n!^;ris, 
Fn.Jvec. 89«. ' G/ofr. pnif t. p. 4^7- "■ 5- 
Pet.gc^.T3.t.jS.f.6. Riu.aua vindefcous. 
/{j/. jn/. «8. n. 3. Locuita-pulex tertia, 
Hahitat in Europa. 

■ ■ a. 47. C. flava compreffa. Fn,fvec. S97, * 
Habiiat in Europa. 

iurata. 41,'. C. fiava, elytris^Mvo pidtis : miculis quataoi 
nigris poiiiceque auratis. /«. .,".'■•-■. S i?- * 
^ Habitatin Europa. 

^''■lu. 4|3. C. alis viridi-luteis; apicibusnigiicantibnsinau- 
r.itis. yn.fvec. goo.' Oeofr.parij: i. p- 4^7-'>''7- 
il^b.iat iii -Ulmo. 

Zz t ' 50- V- 7ia INSeCTA HEMIPTERA. Notonefta. 

Ro&. 50. C. flava, alis albis apice membranaceis. Faim. 
fvec. 902. * Geoffr. parif. i. p. 42S. n. 28. 
Frifch.inf, II. p. 13. f. 20. 
Reaum. inf. 5. t. no.f. 10 • 14. 
Habitat in Rofe Joliis. 

Coryli. 51. C. alLs fufcis convolutis: fafcia albida pone mn- 
culam cordatam caeiulefcentem. Fn./vec. 901. • 
Hahitat in Corylo. 

224. NOTONECTA. Rolirum inflexum. 

Antenm. thorace breviores. 
Ala IV", cruciato - compli- 

catae, antice coriaceas. 
Peiw pofteriores pilofi,na- 
tatorii. 

glauca. I. N. grifea, elytris grifeis margine fufco punfiatis 
apice bifidis. Fii.fvec. 903.* Scop. carn. 34S. 
Frifch. inf. 6. p. 28- '• 13. 
Pet.gax- t.72. f.5. 
Bradl. nat. t. 25. f. 2. E. 
Rcef. inf. app. i. p. 16$. t. 27. 
Hxf. inft. 12. f. 19. 

Ra/. inf. 58. Notoueda; i. mouffetti fimilTs. 
.S«//^. inf. t. 10. f. «7. 
Podainf.ti.f.s- 
Geoffr. parif. 47S. t. 9. / 6. «.. i. 
Schxff: elem. t. 90. 
Hiihitat in Europs aquis. 
ScuteUum atrum. 

ftriata. s. N. elytris pallidis ; Uneolis transverfis undulatis 
ftriatis. Fn. fvec. 904. * Scop. carn. 349. 

Ptt.gax. t. 72. / 7. Notonedta vulgaiis compreffa 
fufca. 

Riif- inf. app. i. p, i^j^ t. 29. 

jfotfor. micr. i. pp. ,. f. 7. y. j, 3. 

(rfojfr. parif 478. r. 9. /: 7. Corixa. 

i^ehxff, ekm. t. 50. Kstoneas /u* ajw *{:«i INSECTA HEMIPTERA. Nep». 7i3 

haUtat in Europs aquis. 

Digici amici utrinque ciliati. bcateUum nuUum. 

minufiffi-3. N- elytris cinereis : maculis fufcis longitudinali- 
ma. bii?. Faun.fvec. 905. * 

Fii.Jvec. I. n.«90. Not. arenuls magmtudinis. 
Geofr. parif. 478. «• «■. 
Hcihitat in Europs <2ga«- 
Hahet alas, Hytra,fcutellum. 

225. NEPA. Rojirum inflexum. 
Antenmz - - - - 
^/^IV, cruciato-complicatae: an- 

tice coriaceae. 
Vedes anteriores cheliformes .• reli- 

qui 4 ambulatorii. 

irandis. i. N. teft.cea, rcutello Isvi , alis albis macdis ve- 
iiisaue llavis. Muf Lud. Vlr. i5+ 

mrcfTnf. I58. /. «9. Infeaum magmtudme 
bruici. 

Merian.furin. t. 5«. 

R4. inf. 3. t. aS- 

Grcn. ^oopi. 685- 

Habitat iiiAmerica. . ... 

X.™<f pote'.'^. 4-/^"- , '''i" "'"■""■" ^fi"" 
/m«> »/3 obliqms infculptis. 

mbta. s N fufca, abdominefupraalarumque nervisrubris. 
M.I:U.i6s.' 
//ifcjMt in Calidis regiombus. 
fufca. 3. N. fufca, fcutello rugofo, aUs niveis. Maf. L, V. 
i66. * . ., 

Habitat in Calidis regionibus. 

atra. 4. N- atra, thorace insquali, corpore oblongo. 
Habitit in Aftica. hrander. 
StmMmus mf^iuenti, fed duflo ma,or , duplo longior 
£J tota atra. „ 

Zz 3 5- ^^- 

Scpi plirxjuefuh djuis v.tnn a^unt. J14. - 5NSKCTA HEMIPTERA. Nepa. 

cinerca. 3. N. cinerea, fhorace iniqTOli, corpore oblongo 
' ovaro. Fn. fvic. 905. Scop. carn. 350. 
Fauu. fvee. li n. 691. Nepa abdonilius niareine in- 

tegro. 
Mc-nff. irf. 341.- Scoroio psluftris. 
Jonfl: inf. 27./. I, a. o" f. is. /. ad vob. f.dl. 
Pet, M<;. r. 74 /; 4. 
Braill.nai.t.ao.f.t.e, 
SivaTijn, bibJ. i.t. 3./. 4. 
Jicef. inr. app. i. p. 135. f. 152. / 5, 7,S- ' 
jsauh. balim, 212. /. a. Araueus aquaticus. 
/•/n;?i7. „i!l. :,ii. f. 2., 
/'M/r'i. inf. 6. I. l~. 
Suh-i^. inf. t. 10. /. 6g. 
Gccffh parif. i.p. 431. n. 2. 
Schsf. elcm. t. 6.). 
Habitat in EuropT aqnis. 
/ibdomen fupra ruHrum. 

Gimicoi- S: N. abdominis mm-gine ferrato. Fn. frfc. 907. 
dcs "Fr-.ifl^. inf (5. p. 31. i. 14. Ciir.ex aquaticus latior. 

Raf.-inf. app. 17.5. /. 2tl. 
Geofr. parif 474. t. 9. / j. Naucoris. 
^»ron. ^oo/iA. <58(S. * •■ 
Sch/elf: eleni, t, 87. • 
Hahiiat in Europse aqui^. 
Pedes primi chelformes. 

linearis. 7. N. linearis, manilws fpinalaterali poUicatis. Faiin. 
fvtc. 908. • 
Swamm.bihl. i.p. 433. t. 3. /. <). ■ 
fVi/i'*. inf 7. p. 24. f. 16. 
Rxf inf app, 141. /. 23. 
Geoflr. panf i. p. 430. t. 10./ r. 
Gt^on. xooph. 683. * 
Huiitat in Europa. 226. C!- INSeA-A HEMIPTERA. Cimex. Apterus. 71S 

225. CIMEX. RpftmmMexnm. 

Jtttennathovsice longiorcs. 
• Jl£ IV, cruciato-complicatae: fu- 
periofibus antice coriaceis. 
Dorfnm planum thorace marginato. - 
Pedes curforii. , ' ., 

* a ' Aptbri. c ■ 

leaulari- I. C. apteriis. Fatm.fvfc. gc<). .Vop. carn. 354. 

Bonan. microjc. t. 6$. 

Jldr. inf. 534- 
, . . ;on/i,m/.89. 

Raj.inf.r. 

J^ederm. micv. f- 5^. ^3- 

SuUx- inf t. 10. /. 69. 

Geoffr. Darifi i.p. 434- "■ i. , /• i 

' mitatin Domibus «o«V«/ , /<^rf ot'« ';""-*f /"'«• 
Mrcm in Eurepa,.at in AngUa vix aiite i«7i^ vi- 
fus tefte Soutkalt, mdurnum fxtiJnm mmal. 

Mitur nidcrt Carlmum, o"o Terilr^kin.v accenfo 

^ Zl arvcnfu Le^tMo ruUeraU M.rtcn^, Gem-' 
rohcrtianei, ytg.^rico mufcan. '^Yfj/,7do 
CannaUs feminibus hrbaque , OpuU ^i-^, • '^^. 

iterato expellantut. rv ,.„■ T nrd n-.o 

Monograpliiaioa</.aii Trwfi^ ofBuga>. I.ond.i,,... 

fenwer apterun,, l.<^rv£ aut P*Vr- J :'''': ffflt Stocke- rat ? ccnfer. .Hopoti. . . 

* b * Sc.THrLAXi : .<cutelh lonptudine '>?'*"""?• 

I. C. fcuteilaris. corpore viridi niaculis ni&ns. ."«/■ 

LuJ. li>. i«7 * p,,. rr 1 rfl qiia injid i iiiuU^j 12 p^ 
u.men injiir tofco^ tr Jiu n o6if 71« INSECTA HEMIPTERA. Cimex. SSu teilatus. 

Ptt. gari- 34. t. 21. /. 12. Stockerus benghalenfis 

vindis nigromaculatus. 
HMtal in Afia 

nobilis. 3. C. fcutellatus, viridl-auratus nigro - maculatus 
Amxn. acad. 6. p. 400. n. 4CJ, * 
Habitat in Java. 

Scarabs- 4. C. fcutellaris, corpore fupra atro-seneo. Fn. fvic. 
oides. yi2- * 

Hahitat in Europa , freqttentius in Ranunculis. 

maurus. 5. C. fcutellaris, corpore grifeo. Fn.fvec 913. * Scop. 
carn. 353. 
Habitat in Mauritania, in Svecl^ paulo minor. 
Scutetlum ba/igerit pmiSa 2 alua. 

lineatus. 6. C. fcutellaris niger, thorace lineis quinque, fcutel- 
lo tribus luteis, abdomme flavo puucilis nigris. 
■S\op. carn. 3^1. 

Mouf. inf. 174. f. s. 

Geoffr. panf i. p. 453. 

Jbda uif. 55. n. 2. 

Gron. looph. 689. 

Schaif. ic. t. a. f. 3. 
elem. t. 44. /. I» 

Habitat in Mauritania, Enropa au/lraliore. 

Supra ttiger: lineis luteis eapitis 3, thoraeis S< A'»"'' 
li 3. Alas ba/i lutea, apice fufcie. Subtus tatus 
ftavus pmiBis nigris. Femora fulva punBo nigro. 
/Jneie ccrporis Itttea: in aiiis ftava: , in aliis fulvx. 

granmii- 7. C. fcutellaris, corpore flavefcente fupra liturislon- 
cus. gitudinalibus nigricantibu';. 

Habitdt in Mauritania. Brander. 
Corpus mediocre, flavim: fiipra totutn lituris lonfiitu- 
dindibus, difformibus , fiifcis. Caput acuminatum. 
Thoracis latera angulo refjo. Alaf nigricantes. 

fiil!gino- s. C. fcutellaris , fcutello fuliginofo lifuris quinqiie 
fu.s. nigiis: pollica albabilida. Faun. fvec. 914. * 

Habitat in Kuropa. 

arabs. 9. C. fcuteliaris, thor.nce fpinofo, corpore ovafo livi- 
do, ano bideutato. Muf. Lud. Uh. iSs. ' 

.Sloan. INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Coleoptratus. 71? 

Sloan. jtm. z. t. 237. f. 15 , 16. Cimex fytvaticus 

fcetens viridis triangularis 'i 
halitnt in Arabia. 

ferratus. 10. C. fcutellaris, thorace fpinofo, corpore livido, 
abdonijnis niarglnibus ferrans. M. L. U. 169.* 
Habiiat in Arabia. 

ftolidus. II. C. fcutellaris, thorace fubangulato, corpore fn- 
pra viridi , fubtus flavo , ano bidentato. Muf. 
I.ud. Ulr. 170. * 
Hahitat in Indiis. 

Hifttio. 12. C. fcutellaris, thorace fcabro deprefTo grifeopal- 
Udoque vario. 
I-Iabitat in Indiis. 

* C " CoLEOFTRATr: FJytvis firf ' totis coriaceis. 
grylloi- 13. C. apterus niger, elytris ovatis margine luteis ab- 
des. ■ domine brevioribus. Fn. fvec. 910. ' 

Habitat in Europa. .,,.,'■■ 

Dittcrt a fequentibus : elytrii ahdomine breviorilms , 

apice dipntibus, albo-mnrginatis. Thorax refert 

Gryllum; Jin^ularis fpecies. 
Idcm iiiger , oculis nigris, capite fangmneo , pedibus 

citennifque biarticulatis luteit ; fuh Joliis Kumicis 

leHus a lirwmichio. 

littoralis. 14 C coleoptratus , elytris fordidis albo punftatis, 
alisabbreviatis.corpcrenigro. Fn. fvec.gi^^nf,.* 
Habitat in Europ.i; littonbus. 

rugofus. ij. C. coleoptratus, clytrispallidis, corpore oblou. 
go. Faun. fvic. giS. 
Hdbitat in Europa. 

davicor- 15 C colcoptratus , elytrisnervofo-carinatisreticu- 
nis. iato punaatis, antcnnis clavatis. Fn. fvec. 911. 

Keaum. ii:f. 3. t. 34. f. i - 4- 

Geofr. parif. i. p- 4Si- «• 5«- 

H.ibitat in Europa. , 
Z z 5 g 

'^oleoptlMi mihi dkuntur , in qwhus Fjytra „ulk membrana uurmtur, fid 
(ota ioriuiea , ut in Cokoptratis , ahdomen obtegunt. INSECTA KEMIPTERA. Gimsx. Membranaceus. 
- d * MEMiiRAMACEr & valdi deprejjl utfobum. 

corticalb i7 C. raembranaceus , abdominis margine imbrica- 
timfceto-, co pore nigricante. laun.Jveo^ii- 
Ihliiuit in. iiuiropa; Arbotibus jylvaticis- 

Betuls ig. c.m-jmf^rmiaceufijthoracedenticulatp: capitemu- 
ricato, clytris antice dilatatis. fn. Jvec. 918.* 
Hd-lta: iii ijetula atba. ■■ .:..,- . 

erofu'. 19, C. membr.maceus, abdomineflavo: fafcianigra, 
tiiorace rUji-ofo , tibiis aiiticis incraliatis. 
,.^"W:t. i<':.t. li-f- 7'- 
ii.iluiat tn Aiuei-ica. Roknder. 
^^,A ntix c.avat.e. Tliorax mgei- , antice Jlavejcens , 
lu^ofus, ynjigine undiiiue erofus. AMouieu rhoin- 
/>cum, membraliaceum, ilts latlus, flavum fajcia nt- 
gra. Als grijex. Tlbiae anticte brevfs, fd criip- 
Jim^, ut in Mante, 

Filicis. 20- C. membranaceus, clytrorum apicibus capitope- 
dibusque lividis, corpore nigro. tn.jvec. 919.. 
Hubiiat in Filicibus- 

Cardui. 21. C. membranaceus, fcutello lineis tribiis clevatis, 
antennis apice nigris. Fn.fvec. 98O. * 
Habitu in Cirdui capitutis. 

rliombeus 22. C. tliorace actitangulo, abdoraine dilatato rhom- 
teo poilice lexdentato. 

H.iluiat iii Africa. K. Brander. 

Corpus medium, fupra grifetim, tenuirfme punilaium; 
Juitusjiavj/cens. Thorax angutoacuto, vix fp"io- 
fo. ■ Scutelltim mediocre. Abdominis iatera mem- 
braiiaceo-dUatata in angulum taterdem rectum, ad 
anwn fex ferraturis. Aatcnnse purpurafcentes, ulti- 
mo articuto paulo cra(fiore. 

' e * SriNos»; -Tliorace fpina utrinpe armato. 

bideas. 23. C. ovatus gr'.feus, thor.ic^ aouto fpinofo , auten- 
nis ruiis. 1)1. fvec. 911. * 
.^ultz. ^rj- t. it. f. 72. 
Hdntat in turopa. 

24. C. > IKSECTA HEMIPTERA. Cimex. Spinofus. 7 '9 

rufipes. 24. C. ovaHis grifrus, thoracc obtufe fpinofo, podi- 
bus riibris. Faan. Jvec. 922. ' 
HdhUat iii Europa. 

iftericus. «5. C. ovatus inrarnatus fubtus flavus, tlioracc acute 
fpinofo. Ataxn. acad. ^. f. 399. n. 41.* 
//.iWfar jnCatoltiM. D.Gardsn. 

fiorid?.- 2 5. C. ovafus jiigcr rubro varius, thorace fpinofo, 
nus. fcuteuo macuiis tribus lubris. 

lla!.ita:in Carolina. D, Gardcn. 
Corpus mediocre. ovato-oblongum. Tliorax Une^me- 
dia , W lattrali utrinqiie hrn-.ore rubris. Scuwl- 
lum abdomine breviui, baj! naculu 1 paribiis co- 
adu,ia'ii& uiica terminali f.m.uirn-. A':;d(>raen 
rubrurn iaieribus nigrum. Fciiioia '« ■ ratra. 

hanor- 27. C. oblongusniger, thorace fpinofo, abdoniinoru- 
ttious. fo , elytris punSis lineanbus quinque nigris. 

/Imxn. acad. 6. p. 40^- "■ ■ii- * 
Habitat itt Anierica fefteiarionali. 

niargina- 2 8. C. oblongo ovatus gtifeus, thoraco obtufr) fpinofo, 
tus. antennis medw rubris. Fn.Jtec. 923.' .^•"i'- c.irn. 

^ taun.Jvec. i. n. 661. Cimexoblongus rufus imma- 

cuiatus , tliorace .utrinque angulato. 
Gecfr. parij 1. p. 44<). n. ao. Cimex capito props 

anteunas exteroe denticulato. 
Habitat tn Europa. / • 
2-putlu- 29. C. oblong'urcu'.us niger, thorace fpinofo, piinais 
latus. verticis duobus coccmcis. 

Hab.t-.t in Ani"rica. RcUi:J-r. 
Corpus cblonawjcuhm , magwm, totum nii^rum capi- 
le , thurace, ptHore, alis. Abdomen iK,''i«;n. 
Elytra livida. hiur ocuhs punHa i globojo pur- 
pure'1 miidj, 
fcaber. 30. C. oblongiufoulus tedateus , thorace ansulato- 
fpinofo , alis nigris , fcinoribus dcnticulatis. 
ylmxn. acad. (■ p. 400. n, 43. * ^ 

Habitat «ijava. 
pUQicus. 31. C. ovatns niscr, thorace fpinofo, fcuteUo luau- 
laapiceiuo lubns. ,, . 720 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Spinofus. 

Mahitat in Barbaria. D. Brander. 

Magnitudo C. haccarum. Caput deprejjum, pone?fum. 
Thorax /jHM ra/ira, &.S'pinte ha/i riibra. Scutel- 
lum baji Ltnula ruhra £? apice rubrutn. Elytra A- 
teque nigra, Subtus lutea £? mf,ra omnia. 

ypfilon. 32. C. ovatus lividus, tliorace fpinofo, fcutello ypfi' 
lo flavo infcripto. 

HaUtat in America. liolander. 

Corpus ovatum, liviium. Tliorax utrinque aaitefpi- 
nofus. Antennae nigra mnulis duohus albis, In E- 
lytiis /ingulis punHum album. ScutcUum totum y 
^rxco injcriptum. Abdomen fiavefcens. 

clypeatus.33. C. ovatus viridis fafcia flavicante, thorace fpi- 
nofo, capite clypeato. 

Gron. xooph. 6gi. C. ovatus , thorace utrinque 
aculeato fafcia transverfali flavicante , fcuteUo 
gibbofo, capite clypeato, ano ferrato. 

Habitat in China. 

punaatus.34. C. ovatus fufcopuQflatus, thorace fubfpinofo, 
tiDiis annulo albo. 1'aun.fvec. 924. * 
Hahitat in Europa. 

haemor- 35. C. ovato-oblongusgrifeus, thoraceacutefpinofo, 
rhoidalis. antcnnis nigris , fterno porre&o. Fn.fvec. 925. ' 
Habuat in Europa. 

valgus. 36. C. oblongus niger, thorace fpinofo , femoribus 
pofticis incurvis, tibiisque pofticis unidentatis, 
M L. U. 171. ' 
Hahitat in Indiis. 
Abdominis ba/is fuhtus notata prominentiis trihus. 

4-fpino- 37. C. oblongusruber, thorace quadrifpinofo. 
lus. Hahitat in Anierica. Rohnder. 

Corpus ohlongum ut C. Ucujtris , ruhum. Antennse 
ImftiffimiC , capillarer. ThoTdX fpinis 4 teretibus: 
una uirinque 3 2 atergo. Alae rubne. Pedes/o"- 
gi, nipri. 

Acantha- 38. C. oblongus, thoracefpinofo, abdomine fpinis ci- 
ns. liato. 

Brown. jam. 434. f. ^^j_ , ,_ Acantharis, 
Habitat in Janiaica. 

•f* INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Rotundatus. 721 

' f * RoTUNDATr /' ov:iti , thorace miitico. 
•viridulus. 39. C. rotunrfatus fuprafiavuspundis viridibus, fub- 
tus viridis. Miif. Lud. Uir. 172. * 
Habitat in Indiis. 

peregrl- 40. C. fuborbiculatus deprefius grifeo pallidoqua va- 
aator. rius tliorace fcabro. M. L. U. 173. * 

Habitat iii ludiis. 

a-punita- 41. C. vatus pallide grifeus : punSo albo utrinqus 
tus. ad bafin fcutelli. Muf. Lud. Ulr. 174. 

Hibitnt tn Syria. 
Huic color grifcus ejlfcaber, Jlavus autem Uvis. 

6-punaa- 42. C. rotundatus luteo nigroque varius, thorace lu- 
tus. teo, pun(Sis fex nigris. M. L. V. 175. * 

Hahiiat in Indiis. 
grifeus. 43. C. ovatus grifeus, abdominis lateribus albo ni- 
groque variis, alis nebulofis, lierno porreao- 
rn.fvec. 926. * 
Hibitat in Kucopa. 

interdin- 44. C. ovatus grifeus, abdominis lateribus rubro ni- 
«ftus. groque variis, alis albis, fternoporreao. Fn. 

fvec. 927. * 
Habitat i» Europa. 

b3cca- 45. c. ovatus grifeus abdominis margine nigro macu- 
tum. lato. f"iiu«. jVff. 92S. Scop.carn.260. 

Liji. loqu. 396. mut. t. 3 1. /. 1 9. Cimex ex luteo vi- 

refcenti infufcatus.ad alvi margines nigris maculis. 

Raj. inf. 54. n. a- Cimex fylvellris, corpore bre- 

viori, fubfufcus, fcapulis (nagis exftanubus. 
Jonjt. mf. f. 17- f-9- ^ 

Gioffr. parij. i. p- 4^0. n. 64, 
Hdbitat in Emopx fylvis. 

dumofus. 4«. C. fubrotundus grifeus , margine undique faiigui- 
neo. Fti.fvec.-^^-jis. ' 
Habitat in Europa. 

Variolo- 47. C. ovatus fiavus , tliorace fubfpinofo punfiis fu- 
fus. fcis excavatis variolofo , fcutello bali gibbo. 

Habiiat in America. Holander. 
CoTm:smamculum. Mirgo abdominis ferratus. Tho- 
lax 'axslis vixfpinofus , Jlavus , punHis confertis 
^ varie ;.2 IKSECTA HEMIPTERA. Ciraex. Rotui\datU3. 

vuriefparjls excavatis fubf4di v.irio!ofu<. Elytra 

Jmiiperi- 48. C. fubrotundatusviridLS, mjr^ine uadiqus rcutel- 
uus. lociueapiceli<iVo. Fn.j1w.y30. ♦ Scop. cM-n.r,^.). 

Kaj. inf. 53. n. l. 
Oeofft:'iMrif. i. p. 454. n.61. 
iidbu.u in juuiperis. 

pr.-ifmi:s. 49. C. Tubrotundus totus v.ridis , fcutcllo coiico',ore. 
Vn.fvec. 931. * 

Wj/>;m.'/;i E'j!opa. 
ciTu.cii:;, - • ' trulens immaculatus. Fn. fvic. 533. ' 

■■^+82. r:. 75. 

2\10 frcqiwtts. SJorio. ii. C. ovatus ater, plantis ruiis. Fn.fvec. 933. 
Habitat in Europa. lineola. 54. C. ovatus, thoracelaevianticeatro, pofticelivido 
diliiinao puni5lis' excaviitis. 
I/a:ilat in Anierica. Rolmier. 
Mi-s.ntMio fereTdhini. C.ipm B Pe^ns alr,:. Tha- 
la.y adfperfuf pur.His excavatis, atitice aier, ppjlicf 
aliddus, qui culores diftihSi llr.ea tr.insv:-rJU ex puH' 
ftts excavatis. Abdomen oVatum , tri^^u.trum . Jta- 
vum, Idtere maculatum. Eiytfa iacarnata patlidaque. 
elerace- 53. C. ovatus caeruSeo-aEneus, thoracelineoiafcutelU 
iis. apice eiytribque punifto albo rubrove. Fn. fvec. 

^934- * 

Ra/. inf 54. H. 6. Cimex (^'ivcftris C3;i ulefcens. 
O^fp.parir. t.p. 471. n. 74. 
Huftat m Europa, dejlruxit Tdraiynamas noP.rds 
. 1750. 

bigutta- 54. a cvatus niger margine uniioue albo, elytris 
t'Js. punaoalbo. Fn.ji.ef. P35. » hccp. earn. 3^6. , 

lAiiitatiii Europa. 

bicolor. 55. C. i-viv.ss iiijcr, clytrisnigro alboque vmis, alis 
alhis. Fn. ivrc. 93«. * Scop. c.ir. 357. ' 
Fei. gax. t. 14./: 7. CiUiox nigcr albo maculatus. 
LiJ. loqu. 39S. Cime.-c nijer ujaculis caiididis. 
Raj. i(f. 54, «, j, Cimex fylv. parvus, corporero- 
tuudiore. 

i',epjr- INSECTA HEMIPTERA. Cime*. RotUQdatus. 723 

Geofr. parif. i. p. 471. 
i-hbitat iii Eurupa. 

ornatus. 55. C. rotuiidato-ovatus nigro rubroquevarius, cipi- 
tealisque uij^tis. Fn.fvcc.s21.' ^cof. eurii. 261.. 
Siihi.mf.i.ii.f.73. 
(.jtojji. parif. i. p. ifSi). n. 6g. 
Habitat in Europa. 

feftivus. 57. C. ovatus rubro nigroque varius , thorace puafiis 
fex iiigris, alis faicis albo marginatis. 

.Scop. carn. sSa. .Ciiiiex Doniinulus. 

Habiiat iu tierraania. D. D. Schreber. 

Statuta C bicoloris , fed wagis oUongus. Caput ru- 
brum , nigro macuiatum. Tliorax ruber piineiis ni- 
gris : 2 anticis ,• 4 pofiicis. ScutelUim r.,brum 
. macula bafeot nigra. Elytra margine intericre ira' 
cula IraiisverfamgraiS adapicempnnno nifjo. Ab- 
doaien rubrum fubtui tatera punais rugns. Va- 
riat calore luteo ioto rubri. 

tuber. 5S, C. ruber, alis fufcis, elyttis lineola transverfa 
alba. liiun.fyec. 938. * 
/ Hahitat in Europae Urticis a':ii.'-^ue. 

aaimiiia- 59. C. ovalis antice attenuatus cinereo exalbidus, 
tuj. antennis incarnatJs. Fn-fvec. s39. * 

Ra/. inf. 55. n. 6. Mufca cimiciioiiiiis. 

Liji. mut. t. 31./ ao. 

Geop-.parif i. p. 472. n. 77. 

Habitat in Europa. 
I«iicoce- 60. C. ovatus niger, capite ptdibusque llavis. i-n. 
piialus. fvec. 940. "s 

Habitat in Europa. 
niiautus. tfi. C.ovatus,elytrislividisapicefufci3. Fn.fvec.g^i-' 

Habitat in Europa. 

«tilhtus. (Ja. C, roftrearcuato, antennis fetaceis , corpore iu- 

fcoferrugineo, fcutello criftato. yiin.in. /icad.6.p. 

3(^9. n. 42. 

f/aHtat in Carolina. D. Garden. 

Tiiorax uiriitqu! fpina. Scutelluni maximum crijla 

<jao-Li,:aiJ, .u-ice liiL-utata. Speciei fadle n:a.xiir.a. 724 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Seticornis. 

collaris. c^. C. roftro arcuto.corpore nigro, thorace poftice ely- 
trisque aiitice forrugiaeis, elytris poiuce alisc^ue 
nigris. Brumich. 

HabUat in Guinea. 

Corpus oblongum , magmiudine ^Jlalura C. pirjonati. 
Caput angujlum. Ihoracis Jegmentum anterius ni- 
grum; psfterius v. ferrngineum ; margolateralis ele- 
vatus. Elytra firru^inea, pojlice nigra ut Alii. 
Abdomen ferru^ineum fafciis nigris , trannrrjis. 
Aatennae & Pedes nigri. 

' g ' Seticornes. Antennis apice fetaceis. 
perfona- 64. C. roftro arcuato, antennis apicecapillaceis,cor- 
tus. poreoblongoiubviUofofurco. Fn.fvec, $42. .'icop- 

can. 379. 
Frijch. mf. 10. f. 20. Cira/ex ftercoranus major oD- 

longus. . 
Raj. inf. 5«. n. 3. Mufca cimiciformis. 
I.ijl. lo^u. 379. n. 38. 
.'iuli^a.tnft. 11./. 74.' 
Oeoffr. parif 397. «. 38. 
Habitat in Kuropa. 
Confumit Cleclularios hu/ui Larva horriih, perfonaia. 

longipes, 65. C. roftro arcuato , corpore rubro, eiytris nigris 
bali fafciaqne rubris. Brunnich. 

Cron. xpoph. 709. 

Habitut in Injula S. Thomae. L. Spengler. 

Corpus magnitudine C perfonati, vbiongum , angufljus, 
Caput minimum, angujium, rubrum. Antennae nigrn- 
Tliorax ruber macula dorfali lata nigra. Abdomea 
rubrum. Elytra nigra, bafi & fafcia media rukra. 
Pedes corpore duplo longiores , nigri. Femora 4 
fqjieriora annuto rubro. 
Branderi. 66. C. roftro arcuato, thorace fubfexfpinofo, elytris 
punais tribus albis. 

Habitat i» Barbaria. K. Brander. 

Corpus grifeum, mediocre , Jubtus teji.iceum. Antcn- 
TXB fuhclavatx , ruf.e , ultimo articuio obfeuriorefub- 
ovato. Thorax margine pollico fcaber, valdeqite 
emarginalus : utroque tob» laterali deuticulis tribus. 
Scutellum bafi nigricans. Elytra in medio punHis 
3 , albis, transveriis. ADdominis inareinis lateraUs INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Seticornis. 725 

fafciati, elevati jiatura proximorum , fed absque an- 
tdimarumfeta. 

tritafcia- 6^. C. antennis apice capillaribiis , corpore oblon- 
t"S. giurculo nigro rubroque varius. 

Habitat in Germania. 

Corpus nigrum. Thorax lateribus Q fultus ruher. 
. Eiytra rui/n : macula cowmunis nigraadbafini Fa- 
fcia nigra in medio ,■ apicet nigri. Al^fufix. Ab- 
domen rufum. 

femifla- 68. C. antennis apice capillaribus, corpore oblon- 
vus. giufculo nigro , thorace pedibusque teliaceis. 

Hdbitat in Svecia. 

Statura C. atri. Caput inter oculos , Thoraxfupra £? 
fubtus , palesque tejiaceaf. feiruginea. Antenndrum 
bajis etiam tefiacea. Pili antennarum bafi albi. 

erythro- 65. C. roftro arcuato, anteunis capillaribus, thorace 
pus. poftice eniarginato, pedibus rubris. 

Hahitat in Barbaria. 

Caput nigrum rubrumque, anguftijfimum. Thorax ni- 
ger rubro varius , fojtice late emarginatus apicibus 
flavis. Elytra rufa. Abdomen nigrum marginihus 
albo nigroque variis. Pedes nigricantes, maximam 
partem rutri. Antenns fufca , JetaceiS. 

biguttii 70. C. roftro arcuato niger. thorace fcutelloque acute 

tus. fpinoiis , elytris pundo albo. Brunnick 

Habitat /nGuinea; e mufeo D. ScbloJJeri. 

CoTpus oltlongum, magnitudme C. valgi. KdXxwnbre- 

ve. Aateanx ferruginea , bajl nigr£. Tlioraxan- 

terius angujtatwn, elevalum, rugofum, pojierius ht' 

teribus dente valido. Scutellum tridentatum denti- 

bus ereSis. Elyttajuxta fcutellum macula rotunda 

alba. Feraora medio exalbida. Tibiae rufefccntes. 

«nnula- 71. C. rollro arcuato , antennis apice capillaribus , 
tus. corporeoblongo: lubtusfanguineo niaculato. fn. 

fvec. 943. * 
Geoffr. parif. i. p. 437. n. $. 
Habiiat in Europa. 

ater, 74. c. antennis apice capillaribus , corpore oblott- 
giufculo atro. Fn. fvec. 944. 

A a a Geo^r. 7aS INSECTA HEMIPTERA. Ciniex. Oblongus. 

Geofr. parif. r. p. 450. n. 54. 
Haiitat in Europa. 

jothicus. 73. C antennis apice capilhribus , corpore oblongo 
nigro, fcutello elytrorunique apicibus coccineis. 
Fam.fvec. t)66. * Scop. cartt. 381. 
Geofr. parif. i. p. 445. n lE; 
HMtiii in Europa. 

'h ' Oblougi. 

indus. 74. C. oblongus , abdomine rubro bidentato , elytris 
fufcis pallido-ftriatis. Muf Ltid. Vlr. 176.* 
Habitat in Indiis. 

laniarius. 75. C. oblongus rufus , elytris spice.^aiguineis, tho- 
race nigricante, abdomine flavo. 

Habitat in Svecia. 

Corpas mediocre , fubtus fulphureum. Caput rufum. 
Aatennae fanguinea articulii apice nigricantihus. 
Thorax/ttjcHr, poJUce in medio niger. Elytra "i- 
fa apicihus fanguineis. Aiwisfuprafanguineus. 

Hyofcya- 76. C. oblongus rubro nigroque varius . alis fufcis 
mi. immaculatis. Fn. fvec. 945. * It. jel. 155. * 

Pet. gai- 1. 6t. f. s. Cimex hyofcyamoides ruber, 

maculis nigris. 
Lijl. loqu. 397. mut. t. 31. f. 31. Cimex ijMniatus, 

nigris maculis, hyofcyami. * 

Raj. inf. 55. Cimex fylveftris minor, corporeob- 

longo angufto. 
Geoffr.parif. 441. n. 12. Cimexfcutelli nigri apics 

rubro. 
SultZ. inf t. ii.f. 7i. 
Habitax in Hyofcyamo, 

squeftris. 77. C. oblongns rubro nigroque varius, alis fufcis 
albo maculatis. Faun. (vec. 94«. * //. xl. 15^. 
Muf Lud. Ulr. 177. - 
Geoffr. parif. 1. 442. n. 14. 
Scop. carn. 359. Cimex fpeciofus. 
Schxf. elem. t. 44. f. 2. 
Haliitat in Europa. 

Practdtnti iuplg major, nec in Hyofcyimo ohviut. 
78. C. INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Oblongus. 727 

apterus. 78. C. obloiigus rubro nigroque varius, elytris rubris 
pundis duobus nigcis. Scop. carn, 370. 

Ra,. inf. 55. n. 3. 

Oeofr. parif. 440. n. 11. r. 9. f. 4. 

Habitatin Malva fylveftri; Europs: Calmariae. 

Simillimus C. Hyofcyami. Corpus itigrum ( fid TllO- 
rax unJiijue cinelus margine rubro. Peftus f^fciis 
rubris. Anus fafcia rubra, Elytra faneuinea apice 
nigricantia; in JinguU elytri medio pmiSum maju- 
fculum, atrum, (3 punllum minimum ad elytri ha- 
Jin. Alae plane nulU. 

agyptius. 79. C. oblongus rubro mgroque varius , elytris ru- 
bris punao nigro. Muf. Lud. Ulr. 178. * 
Habitat in jEgyptO. 

Andrea?. so. C. oblongus fanguineus , antcnnis tibiis roflro alis- 

que nigris. Muf. Lud. Ulr. 179. * 
Sloan.,am.2.t.237.f. 29. 3o. Cimex fylvetas 

oblongus e cinereo & nigro variegatus, fupiua 

parte cruce f. Andreae ndtatus. 
Habitat in Amerlca. 
Conf. Cimex ruficollis. Muf. Lud. Ulr. 180. 

faxatilis. gi. C. oblongiufculus niger , thoracis margine laterali 

lineaque rubris , elytris maculis tribus rubris. 

Scop.carn, 371. 
Habitat in Germania. . 

Caput macuU rubra , antice bijiaa. Thorax lineis 

mareinalibus i3 media rubra. Scutellum mpum. 

Elytra maculis tribus rubris: unica juxtitfcuteUum; 

fecunda in medio ; lertia ad apicem. Peftus utrin- 

que maculis s rubris. Abdomen fubtus fajciit ma- 

culifque nigris. 

fuccin- 8». C.oblongus, thoracis el^trnrumque margine exte- 
•^us. riore femorumque bafi fanguiueis. Jinizn. acad. 

6. p, 400. n, 44- . _ ^ 
Habitat in Penfylvama- De Oeer. 

pabuUnus.83. C.oblongiufculus flavefcenti-viridis '°'"^' ^"' 
(vfc. 947. * Scop. earn, 132, 
Hal/itat in Europa. _ 

A a a « *4- ^- 7^8 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Obiongus. 

Kalmii. 84- C. oblongus viridis, fcutello maculacordata flava. 
elytris maculis duabus nigris. l^ii. fvec. 94S. * 
Habitat in Europa. 

fuperci- 85. C. ovato-oblongus niger, palpebra elytrorumque 
liofus. margine albis. 

Habitat in Svecia. Modeer. 
Corpus mgrum, iiiediocre. Abdominis latera fulitus 
utrinque litura rufa. Antenuae longitudine corpo- 
ris, apicem verjus angulliores. 1'alpebra fuperior 
£? elytrorum margo extetior alba. 

pratenfis. 8S. C. oblongus grifeus , fcutello macula cordata fla- 
va , elytris apice puniSo fufco. Fn. fvec. 949. * 
Scop. carn. 385. 
Geoljr.parif i.p. 451. n. 33. 
Habitat in Europa. 

campe- S7. C. oblongus viridis , fcutello raacula cordata viridi, 
Osi), elytris macula ferrugiuea. Fn. Jvec. <)5°- ' 

Geoffr. parif. 453. n. 34. 
Habitat in Europa. 

melano- 88. C oblongus niger, thorace elytris antennis pedi- 
cephalus. bufque pallidis. 

Habitat in Svecia. D. C. Solander. 
Parvus. Caput, Poitus, Abdomen toium nigricantia, 
Alae omiies memhranace.e , nigrie ; reliqua tejtaceo- 
pallida. 

hiftrioni- 89. C. oblongus niger, fcutello flavo , elytris pedibuf- 
us- que teltaceis. 

Habitat in Europa. 

Corpus magnitudine Culicis. Caput n'gr«'«. Anten- 
nae baji rubm. Thorax margine anticn pojUcoiue 
favo , ut «igredo pojtice biloba. Scutellum ni^ruin 
macula triquetra, flava. Elytra tejlacea, hafi atbi- 
da , apice memkanaceo fujeo baji albido. Pedes 
Jttbte/lacei. 

umbrati- 90. C. oblongus niger, elytris albo maculatis- fn.fl-'» 
lis. 951- * 

Habitat in Europa. 

C.9^- INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Oblongus. 7»? 

r.emo 91. C. niger, elytris alirque fufco alboque variis , pedi- 
rum. bus tellaceis. Faun.fvec. 953. * 

Hithitat in Europa. 

crafficor- 92. C. oblongus fubgrifeus rubro - punSatus , anten- 
nis. nis clavatis. Fn. fvec, 95». * 

Hahitat in Europa. 

faltatcri- 93. C. oblongus niger, elytris flriatis, alis poflice fla- 
us. vo maculatis. Fn. fvec. 954. • It. cel. 121. 

Raj. inf. 57. K. 2. Cimex brevis & fere rotundus 

nigricans. 
Habuat in Europa ad littora. 

3-gutta- 94. C. oblongus niger, elytris teftaceis: pundiis tribus 
tus. niveis: interiore minore. 

Habitat in Europa. 

Corpus magmttiiiine Fediculi , niiirum. Antennse ni- 
gne , longitudine corporis. Elytra crajjiora, reli- 
quis longiora ( apicefolo memhraiuacea , ) qiia/i emar- 
ginala,fufco. teftacea; Jingulis maculie 3 nivex; ha- 
rum wia verjus apicem ,■ dux verfus Imjtn : interio- 
re miiiuta. Alae hyalimc. Pedes tejiacei. 

arenarius. 93. C. oblongus niger, elytris cinereis antice nigris, 
alis poftice albi.i. Fn.fvec. 935- * b. «'. i2<- 
Habitat in Europa. 

Pini. 5S. C. oblongus ater , elytris fufcis macula rliombei 
uigra. Fn. fvec. 9S<J. ' 
Hahitat in Pinetis. 

clavatus. 97. C. oblongus niger , elytris fufcis : fafciis duabus 
niveis. 

Habitat in Europa. Filius. 

Corpus nigrum, niagnitudine C. leSularii, fed imgu- 
jlius. Abdomen ckvatum. Elytra fufca , apicc 
membranacea : fafciie 2 nivete, quarum anteriorfra- 
cla; pojierior vix tangit marginem interiorem. An- 
tennae bnptudine corporis. 

Rolandri. 98. C. oblongus ater, hemelytris macula flava. Fauit, 
fvec. 957- ' 
Sultz. inf 1. 11. f. 76. 

A a a 3 •"• *-'- 73° INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Oblongus. 

A Cimex bimaculatus. Syji. nat. lo. p. 449, ». 75. 
Habiiat i» Europa. 

ferrugine- 99. ferrugineus . capite tliorace fcutelloque nigris. 
us. Habitjt mSvecii. 

Sinnlis C. Rolandri , Jed totus femgineus exrepto ca- 
pite, fcutello, thorace , qui margine pojlico etiam 
ferrugineus. 

nigripes. 100. C. oblongus , elytrorum bafi anteunis pedibuf- 
que rubris, tibiis anticis nigris hirfutiffiniis. 

Hdiitat in America. Rolander. 

Corpus magnum, nigrum. Abdomen rubrum. An- 
tennae hajimgre. Tibis antica longiores, crajfto- 
res, atra, valde kirfutic. 

' i Antennis fetaceis longiiudine eorporis. 

teviga- loi. C. oblongus exalbidus, kteribus albis. Faun.fvec 
tus. 958. ' 

Habitat in Europa. 
virens. 102. C. oblongus viridis, plantis antennarumque apici- 
bus rufefcentibus. 
Habitat in Europa. 
SimiUimus C. Levigqto. 

dolabra- 103. C. oblongus, elytris ferrugineis Utere albidis, an- 
t"S. tennis nigris, linea thoracis alba. Fn. fvec. <)^g.' 

Habitat in Felluca natante. 

calens. 104. C. oblongus, capite fhoraceelytrirquenigris.fcu- 
tello fulvo, autennis fetaceis. (iron.iooph. ^12.' 
Habitat iii India. 

flriatus. 105. C. oblongus niger, elytris flavo fufcoque (Iriatis 
apice pedibufque rufis. Faun. fvec. g6o.'Geofi. 
paris. I. p. 454. „. 38. 
Pel. (OX. t. 6t. f. j. 
Habitat in Ulmi camnejiris foliis. 
Thorax /upra punaojtavo. Scatellam lineolisifavis. 

Gronovii. io5. C. oblongus, thorace elytrifque atris 'linea flava 
fafciam elytrorum formante, antennis fetaceis. 
Gron. xpoph. 711. • INSECTA HEMIPTERA. Clmex. Spinipes. r3i 

Habilat in ladia. . 

Coipus Jiavicans. Thoracis margmes bnetiqut mtdia 
Cava: h£c, excurrens ad media elytra utrinqut 
brachio , fafeiam efformat. Pedes ruf. 

«rraticus. 107. C. oblongus nigricans, elytris albis, aatennisli- 
vidis: infimo articulo nigro. Faun.fvec sSi. 
Habitat in Europa. 

feris. ic8. C. oblongus grifeus immaculatus , antennis fe- 
taceis. hn.fvec. 962. * 
Habitat in Europa. 

PopuU. 1^9. C. oblongusalbo fufcoqv.e nebulofus, antennis 
fetaceis. fn. fvec. 963. * 
Habitat in Populo tremula. 

Uljni. iio. C. oblongus fupra rubiginorus, elytris flriis fan- 
guineis, alis poltice alto fufcoqiie varils. taun. 
fvec. 954. * . 

Habitat in Ulmo campefiri. 

iylveftri'.iii. C. oblongus nlger, alU elytrisque albo fufcoque 
variis, pedibus rufis. fn. fvec. 965. 
Habitat in Europa. 
mutabiUs.ii». C. oblongiufculus niger, alis inferiotibus caeru- 
leis , autennis pedibusque flavis. tnlvec. 907. 
Habitat in Svecia. , , 

. Totusniger. Ala membranacex , glaucefcentes , aoao- 
mmi impoJt<t atro valde cerulea elucent. 

' k ♦ SpimipedeS. Tibiis fpina notatis. 

phyUo- 113. C. oblongus nigricans, thorace fubfpinofo, ely- 

puj. tris fafcia albicante. ..,,«, .r-u - 

Hahitat tn Carolina, D. Gardeii ; m infula S. Thomaf, 

/., Spengel. .... „ , 

Corpus mediocre, oblongum, luride nigncam. Csmt 

parvum, rufum lineisi, nigris. Thorax/u//pm"/'« 

angulis elevatis. Scutellum l abdominis. tiytra 

«0«/« membranacea Alnque nigr£ : Fafciabnearis 

tallida pone fcutellum per elytra dulla. Feino" 

anticainermia; mtdia fub apice fcabra; popcafub- 

his aculeata. Tibiae ^^CsfubfoUtcexf- membra- 

Aaa 4 """''' 732 INSECTA HEMIPTERA. Cimex. Linearis. 

nace.e , dilatata adhafin & Jmattc ientibus 3 , aU 
hoque maculata. Aiitennas articiilis bajl fufiis. 

calcara- 114. C. oblonsru.^ niger. capite linea ruhra, femoribus 
tus. , Pofticis fubtus fexdentatis. FaunTfm. osg * 

Habitat in Europa. 

Varietas i Pddibus inermibus. Femorihui hatiTihiis- 
que apice nigris. 

Abietis. 115. C. oblongiufculusmsculato-fuhms.pedibusru- 
hs: femoribusanticis craffioribus dentatis. Fau«. 
/^Jfc. 959. Scnp. carn. 354. 
Habitat in finu Abiete. 

kermeri- 1,5 c. oblongus rufus = fafcia albida nigro punaata, 
uus. /emoribus pofticis multidentatis. 

Habitat in America. 

Corpus trille riibrum , mai;nitudine majoris iiojlratif. 
Anteame fufcie. Fafcia elytrorum linearis, allJda. 
ad apwem fcutelli. Punfla atra in Jingulo elytro 
anltce 4, pujlice 3. -^ 

1 * LiNEARES. Corpore angujlo. 

lacuflris. 117. C. linearis fupranigerdepreffus. pedibus anticis 
breviffimis. />,. faec. 970. • Geojfr. parif. .. n. 
4«3- ". 59. Scop. carn. 394. ^ f j t 

It. ivgolh. 182. 

Jiai.inf. 57. n. t. Cimexaquaticus figura longioris. 

Baul,. balon. 213. f, i. lafeaum Tipula diflum. 

L.ilt. mut. t. 5. f. 4. "^ 

Bradl. nat. t. tS. J. 2. D, 

Frifch. inf. 7. t. 20. 

Sultx. inf. ir.r. 78. 

Habitat w Europ^: aquis pacatii. 

"mm?" "*■ So'iTn* T'^'"' '«'«iufculus , thorace me- 
Af (rir , i- •'"'?• ""■"• 395^ 

//*«« E^iopie «S'''-"^ "'''"''"'"'^'""' 

^^"■"^•^^siiSr^MfS-'^"^''^^^^"- mSECTA HEMIPTERA. Aphis. 733 ' 

Faim.fvec. i. n. (583. Cimex linearis, pedibusqua- 
tiiorlonPiiorjbus, ahtennis longiiTimis albo fufco- 
que variis. 

Frifc/i. inf. 7. p. n. t. 6. Cimsx arborum oblon.i;us 
alarum fignatura a!ba. 

Geoffr. parif 4C2. n. 55. 

Habkat in Europse arborihut. 

Tipulati- 120. C.lineariseTa'lb!tius,pedibusomnibuslongilTimis, 
^^- frmoribus clavatis , antennis bidax-atis. Fam. 

fyic. 973. ♦ 
Frifch. inf. 7. p. ag. t. 20. Cimex arboreus culici- 

formis. • 

Hnhital in Europs arhoribus. 
Elytra crenulato -firiata. 

Vauetas % mihi nfa /rmillima fed qux tcta rufo lejla- 
cea. Pedes vero & Antemac alho nigroguevariiS. 
Coryli. 121. C. oblons;us niger, pedibus antennisque fetacels 
flavis. Fn. fvec. 974. * 
Hahitat itt Corylo Jvellana. 

227. APHIS. Roflnm inflexum. 

ylntenna thorace longiores. 
Ala: IV erei51aE aut mllx. 
¥edes ambulatorii. 
Abdomen poftice fa?pius bicorne. 

''■Ms. I. A. Ribi.<: rubri. ft. /vf c 975. * 

I.euw. arc. epijl. 90. p. 545. t. 548. 

Blank. inf. 154. r. 14. /". U. E. 

Frijch. inf. \\. p. 9, t. 14. 

/ieaum. itf. 3. t. 0.1. f. 7-10. 

Habilat in Ribe rubro. 
Ulmi. 2. A. Ulmi campellris. Fn.fvec. gjS.' It.fcan.to%. 

Reaum. inf. 3. t. 25. /. 4 7. 
Aai 5 Geoffr. 

^ pnides pariunt ajlate vivos faetus , autumno ponutjt ova. A copula 
F^tentum /cecuntlas najci Jtltas , neptes ^ proneptes , abneptes ajfeverant 
entomolo^i. ylKx apttrx , alicc alatce , ahsquefexus iifcTimint in ea- 
flem Specie ,- Vlereeque duo cornua pojllca ahdominis gerunt , tptibus ex- 
cernunt rorem meileum hie Formicarum vacca: ! Species dijicile dijltn- 
guuntur, difficilius defniuntur,nec femper in diverjis plsntis diverfx fpr- 
cj«, adeoque pauciores mihi Aphides ^uam pianta aphidifene. -j.j INSECTA HEMIPTERA. Aphis. 

Geoffr. ptirif. 494. n. i. t. 10. /. 3. 
Habitat in Ulnio campejiri. 

Paftini- 3. A. Paftinacae fativae. fn. Jvie. yji. * 
cae. Hahitat «n Paftinaca ;i/;va. 

Sambuci. 4. A. Sambuci nigrs. Faua. fvte. 978. 
Lijl. lo!ju. 391. Cimex exiguus CEfius. 
Trifch. inf 11. p. 14. r. ig. 
Reaum. in/ 3. /. 2 1 . 5 - 1 5. 
Geoffr. parif. 495. n. 3. 
rJabitat in Sanibuco nigra. 

Rumicis. 5. A. Rumicis Lapathi. F«./iw. 979. * 
Habitat iti Rumicibus Lapathis dihit. 

Acetofs. 6. A. Rumicis Acetofa;. Geoffr. parif. t. p. 49'^- "■ 9. 
Reaum. inf. 3. p. sg5. 
Habitat in Runiice Acetofa , Acetofella. 

Lychni- 7. A, Lychnidis dioics. Fn. fvec. 980. * 
ms. Fn.fvec.-ng. Apliis Cucubali. 

Habitat in Lychnide dioica. 

Padi. 8- A. Pruni Padi. Fn. frec. 981. 
Reaum.inf. 3. t. 23. /. 9, 10. 
Habitat in Pruno Pado. 

Rofae. 9. A. Rofae. fn.fvec. 982. ' 
Reaum. inf. 3. t, 21. /. 1-4. 
ia/lt- inf t. 12. / 79. 
l^derm. micog. 53. J. »5. 
Habitat in Rofls. 

Nym- ,10. A. plantarum aquaticarum. Fn. fvec. 983- 
phaeat. Habitat la tiym^hxis , Potamogetone na/antf. 

Tiliae. ii. A. Tiliae europaeae. Fn. fvec. 984 ' 

Frifck. inf. 1 1. p. 1 3. f. 17. Pediculus ^rboteus Tilis- 
Reaum. inf 3. t. 23. /. j • g. 
Gfo^r. /).ir</. 495. n. 9. 
Habitat in Tilia europaa. 

Braflicse. i^. A. BralTicae oleraceae. Fn.fvee. 985. " 

Frifch.inf. ti. p. 10. f. 3./. 15. Pediculus BraiTiCJE. 
fiahitatin Brallica. 

13. A. INSECTA HEMIPTERA. Aphis. 735 

CraccaE. 13. A. Vicise Craccse. Fam.fvic. gSS. * 
Habitdt in Vicia Cracca. 

Laducae. 14. A. Laancae. 

licaum. inf.yt. sa./. 3, 4, 5- 
Hahitat in Lafiuca oleracea. 

Sonchi. 13. A. Sonchi caudata. Geoffr. parif. i. f. 497. n. 13- 
Reaum. iiif. 3. t. 22. f. 3 - $. 
Habitat in Soncho oleraceo. 

Cirfii. 16. A. Serratulae arvenfis. Fn. fvec. 987. ' I'. iigoth 
307- 
Hahitat in Serratula arvenfi. 

Cardui. 17. A. Cardui. Fam. fvec. SS&- ' 
Hahitat in Carduis. 

Tanaceti. is. A. Tanaceti vulgaris. Faun.fvec. 98». * 
Habitat in Tanaceto vulgari. 

Abfinthii. 19. A. Artemifw Abfintllii. Fn. fvec. 990. ' 
Habitat in Jrtemijia Abfmthio. 

Jaceae. so. A. Centaures Jacese. f«. fvec. 991. ' 

Habitat in Ccntaurea jacea. 
Betuls. 2j. A. Betnls albae. Fn.fvec. 99». ' 

Reaum. inf. 3. /. 22./. a. 

Geoffr. parif. 49«. ». 7- 

Habitat in Betula alba. 
Roboris. 22. A. Quercus Roboris nigra , corniculis obfoletis 
atris medii abdominis. Fn. fvec. 993. ' 

Hahitat in Quercu Roborc. 
Fagi. 23. A. Fagi fyivatica» lanata. Geofr.panf i. p. 497. k. 2, 

Heaum. inf. 3. t. 2C. /. i. 

Habitat in Fago fylvatica. 

Quercuj. 24. A. Quercus probofcide longiffima. 
Reaum. inf. 3. t. «»./. 5 - 14. 
Geoffr. par^. 49S. n. 14. 
Habitat in cnrticibus Que!C\3S, in Gallia. 
Maxima nojlratum , atra. Alae hyalin^ margine ex- 
terius atro. Aatennarum Pedunique articuU tajl 
fir- 736 JNSECTA HEMIPTERA. Aphis. 

ferruginei. Roftrum loagittidine abdominis. Ab- 
doincn muticum. 

Pini. 25. A. Pini fylvefiris. Faun.fvec. 994. 
Hahitat in Pino fykrjlri. 

Salicis. iS. A. Salicis. Fn. fvec 995. * 
Reaum. inf. 3. t. az, f. 3. 
Hahiiat inSaWcihus: caprea, viminali, pentandra. 

Populi. 27. A. Populi tremula foliorura. fn.fvec. 096.* 
Hahitat in Populo tremuU , fubfoliis fornicatis. 

tremulae. 28. A. Populi tremuls ramulorum. Faun. fvec. 997." 
Hahitatin ramulis Populi tremuIiC. uhi folia approxi- 
mantur, ut tegant. ■ 

burfaria. 29. A. Populi nigrae. Fnun. fvec. 998. 
It.fcan. 311. 
Hojjm. alt. hort. jr. 
.Sel. muf. 1. 1. 38. /. 8- 
yunc;. verm. xSi , iss. 

iiui^p. )en. 3. p. 322- 
Swamm. bibl. 45. f. a^. a^. 
Rcaum. inf. i. t. 26. f. ^r. ,1. 
ylmh. hort. t. 95. 
Merian. europ. i.p, ig. t. 42. 
Haliitat in Populi ni^ix foliis faccatis, petiolorumqut 
utriculis coloratis. 

Urtics. 30. A. Urticae, alba ianata, poftice truncata. 
Frifch. inf. 8- p, 34. t. 17. 
Hiihitat in Utrica Germani^. P. Forfskxl. 
Inter maximax hujus generis , tota alba, ohieSta quafi 

fetis; fuhlus ■vero lana alha, poftice valde obtufa; 

di' geiure hareo , utrum ad yiphides aiit Chermis 

accedat. 

AcEris. 3r. A. Aceris platanoides. Fn. /iw. 959. * 
Reaujii. inf 3. t. jj. / 5 - lo. 
Geoffr. parif 495. ,1. 5. 
Habitat in Acere Platanoide. 
Atripli- 32.A. Atriplicis. Fn.fvec. loco. 
cis. Habitat /a* Atriplicis, ™pr/BK"s littoralis , M"» 

chamhulansintracylindrumafoliiirtvolutisconfeBum, 
33. C INSECTA HEMIPTERA. Chermes. 737 

Piftacise. 33. A. nigra , alis albidis, tibiis longiflimis, thoracc 
verrucofo. Gouan. 

Simt. vit. gefit: 49. 

Camer. epit. 51. 

JLoh. ic. 100. 

Dod pempt. 780. 

Jiauh. hijt. i.p. 279. 

Tabsrn. hijl. 1439. 

Habitat in Pirtacia vera , Terebiiitho , Lentifco , 
quibus efoliorum baji enafcitur Folliculus incarna- 
tus, veiuricofus , utrinque attenuatus , fpitkimeus, 
pollice craffior, 

Lentifci Iblliculus reniformis , comprejjus , ex parts 
lateriili folii aucta ; eum hic foiliculus firiilis eji, 
vivmit in eo Aphides, cum vero demumiuber evafit, 
ex eo exiere per linearem aperturum: Aphldes^a- 
ue nnnulis 10. Rollrum inflexum. Oculi nigri- 
cantes. Aatennae moniliformes. Abdonieu pojii- 
ce muticum. AIs 4 erellie in noimitlis. Lanugo 
dlbct globuHs albit pellucidis mixta, fape adhsret 
abilomint pojiice. yandeliius. 

228. CHERMES. Roftrum pedtorale. 

AntemiiZ thorace longiores. 
Ahi IV". deflex3E. 
Tborax gibbus. 
Fedes faltatorii. 

Grami- i. C. Airse ftexiiofse. Faun. fvec. looi. * 
°is. ih. fvec. 693. Cherjnes graminis. 

Habitat in Grailiinibus, imprimis in Jira flexuofa. 

Wmi. I. c. Ulmi campeftris. l'n. fvec. 1002. * 

liaiitat intrafolia revoluta Ulmi cdmpeflris. 

Cerallii. 3. C. Ceraftii vifcofi. Fn. fvec. 1C03. 

Habitat infoliit Ceraltii vijcoji, coimiventihus in cape- 
tulum, 

^X". 4. C. Pvri comraunis. Faun.Jyec. 1004. * 

Habiiat in Pyri ccmmunis foliis. 
5- C- . 

CKirmis Larvct peJMitJxpe yUlofx ; VclUlllia Jiliunt, plai-.tis injidtr.t. 738 INSECTA HEMIPTERA. Chermes. 

Sorbi. 5. C. Sorbi auciiparije. 

Hahitat in Sorbo aucuparia. 

Corpus fupra liiurij imeifque variis nigris ; fuhtus vi- 

rens. Thorax favefcens antice pun^is 3, pojlice 

lineis 4 nigris. 

Calthae. C. C. Calthse paluftris. Fn. fvec. 1005. " 
Habitat in Calths palullris/oi ibus. 

Buxi. 7. C. Buxi. 

Reaum. inf. 3. t. 99. /. i - 14. 

Habitat intra Buxi folia fumma eonniventia ; in Gallia. 

Urticae. 8. C. Urtirae dioicE. Fn. /iw. 1006.J" 
Habitat iu Foliis Urticas dioica. 

Betulse. 9. C. Betuls aibae. F». /iw. 1007.* 
Hahitat in Betula aliia. 

Alni. ic. C. Betulae Alni. Fn. fvet. loog. * Kalm. it. t. J- 

Frifch. inf. 8- t. 13- Vermis fuSorius Alni. 
Schitff, elem. t. 39. 
.^uhx. inf t. ii.f. So. 

Habitant in Bctulx Alni ramulis Larvie,caud'i pw- 
mo/s (f ff<e ,- in America feptentrionali. Kdm. 

Quercus. 11. C. Quercus Roboris Faun. fvec. 1009. * 
Habitat ia Quercas foUis. 

Corput jlavo alhicans; Elytra ad marginem exterioretn 
tiiuris 4 fufcis ; unica vero ad interiorem. 

Fagi. la. C. Fagi fylvaticae. Fn.fvec. loio. 
It.fcan. 65. 

Reaum. inf. 3. t. iS./. i - <J. 
Habitat in Fagi fylvaticae foliis. 

Abietis. '13. C. Pini Abictis. Fn. fvec. loii. * Fl. lafp- i"£- 

p. 347. E. 
It. goil. igo. 

Cluf. pan. ao , a r. Picea pumiU. 
Geofr. parif. 487. Pfyila 5. , „,, 

Frifih. vf u. p. 18. t. ». /. 3. lafeflum tubercu 

limuricati. ^^,,. INSECTA HEMIPTERA. Ccccus. 739 

Haliitat in.-.P'mi Abietis apicibus turiomm, qu£ in 
de, bafi iilalatis foliolis Mrevialis:)ue, baccam tnav- 
tiuiitur. 

Salicis. 14. C. Salicis. Fn.fvtc. 1012. * 
MMtat in Salicibus variis. 

Fraxini. 15. C. Fraxini excelfioris. Faun.fvec. 1U13. ♦ 
Gfoffr. parif. 48IS. ". 4- 
Habitat in Fraxino excelfmre. 

Aceris. iS. C. Aceris platanoides. Fn. fvec. 1014. 

Habitat in Aceris platanoidis ramulit , pcduncuUs. 

Ficus. 17. C. Ficus CaricE. 

Reaum. inf. 3. t. sg. / 23 - 24- 
Habitat in Fico Carica. 

229. COCCUS. Ropum pecftorale. 

Abdomcii poftice fetofum. 
AU II erefts mafculis. Femi- 
nae apterae. / Hcfpfri- I. C. Hybernaculorum. Foun. /ivr. loi 5.* 
dum. Fn. fvcc. Tti. Coccus hefperidum. 

Hchaf. elem. t. 48. 
AB. parif. 169«. p. 14. t. 14. 
Frifch. inf. la. p. 12. 
Reaum. inf. 4. «• i. 
Sultx. iff- '■ «»•/'■ 81. 
Geoffr. in[. 505. Cliermes hefperidum. 
Habitat in arboribtts Ji^tnpervirentibut Hybernaculi: ■'<- 
tiCitri, Lauri, QuaJJia:, Sc. 

Aoni- 2. C. indarum arborum. 
dum. Hahitat in Afis arbcribusfempervirmtibus^ w. in Ca- 

mellia, aliisque. 
jPtecedentiminor, fed fimilis: TeJIa orbicuLita , pla- 
niujcula, atro-purpurafcens, centrof. vertice tuber- 
cuto rotumio rubro , quod in fenefeentibus aperitur. 
Mas 

Cccci rarj/, imprimis matres ^ravida , p/antis atthcerent , fcepe rcmis, 
•titi radicibus . j«rt immwhitts ; Mares poiatujaiiune, 74« INSECTA HEMIITERA. Coccas. 

KiS apterut , Jlavefcms, obh:igus, apicecnudie ali- 
tjuot pilis reHis. Autennae longifudiue fere liiora- 
cls, Jdtformes. 

capsnfis. 3. C. ovalis fubtomentofis conico-gibbus apice oper- 
culato. Ainxn, acad. 6. p, 401. n. 47. » 
Habitatin Gnaplialio muricato adCap. b.fpei. 

adoni- 4. C. rufa farinacea pilofa. 
duni. Geofr. parif. i. p. 511. n. r. Coccus adonidum, 

corpore rofeo farinaceo , alis fetisque niveis. 

Faun.fvec. i. n. 11 59. Pediculus adoniduin. 

HaUtat iii America, Africa, nuncin Europa cali- 
diore. 

Conf. Lederm. 1762. t. 9. Pediculus Coffeae. 

Corpus ovatum, oblongiufculum , album. Linea doi- 
fatis longitudinalis , elevata, cum pwiHo obfoleto in 
Jittfmlo fegmento, Laterum margines ncuti cum in- 
rifuris 14 , totidemque putiHis frominentibus. Area 
inter lineam dorfalem marginemque totidem pun- 
Sis in feriem longitudinalem difpo/itis. Cauda /wjf- 
da, Antenas capiliares fujcd!. Pedes ff, '<■"««• 
fufci. Seaio!: faclus folliculum Jtruit, fe ipfifexiti 
ma/orem, intra quem injimul ova Jlava incliidit. 

Quercus. 5. C. Quercus Roboris. Fn.fvec. 101«. 

Reaum. inf. 4. t. S. /. i - 4. jy aliaf. 8, 9, !«■ 
Haliitat in Quercu Robore. 

lUcis. 6. C. Quercus Cocciferse. 

Garid. aixenf. 250. t. 53. 2. 

Geojfr. mat. 2. p. 782. 

Reaum. inf. 4. t. 5. 

Leterm. micr. 7«. t. 3S. 

Habitat in Galloprovincia Quercu coccifera. 

Aceto immerguiitur, exjiccantur fupra liiitea. 
Betulae. j. C. Betulae ilbs. Fn. fvec. 1017. 

Habitat in Betula aiba. 
Carpini. 8. C. Carpini Betuli. Fn. fvec.iois. It.fcan- »■ 

Habitat in Carpino Betulo. 

Ulmi. 9, C. Ulmi campeftris. Fn.fvec. 1019. 

Geofr. parif. 512. n. 7. 
Habitat in Ulmo campejlri. 

10. C INSECTA HEMIPTERA. Coccus. 741 

Coryli, jo. C. Coryli Avollanae. fn.fvec. 1020. 
ReMm.,nf.4.t.3.f.4-io. 
HaUut in Corylo Avellana. 

Tilis. II. C. Tilia; europaeae. Faun.fvec. 1021. 
AWm. M/:4. f. 3. /. 1-3, 
Hahitat in Tilia europisa. 

Rufci. i2._C. Rufd, teftaoaoclypcolis ciniaa. 

Column.purp. is. 1. 17. Lepas nova f. myrti morbus. 

Bocc. muf t. 107. /. XXnl: h, h. 

Ginan. adr. \. p. 60. t. 3. f. 27. B.ilaniis terreftris 
conipolitus e multis teftif. 

Klein. oftr. 116. Lepas telTelata. 

Hahitiit in Jpulite Myrto, Rufco. D. Ktthler. 

Tejta truncata , oSogona, peiforata, cinHa ofio cly- 
peolis injiar tejludinis : horum omnes in medio gra- 
nulo notati , exceptis duohus lateratibus oppo/uis. 

Alyricse. 13. C. Myricae quercifoliae. 

Hahitat ad Cap. b. fpei in Myrica quercifolia. 

Magnitudo Pi/i minoris , femiovatus fecundum perpen- 
dicuium , paltide incarnatus , vertice ohtufe acumi- 
natus cum poro tenuijfmo i pojtice fupra marginem 
etiam porus ejt. Mai^o cartilagineus , crajfior, 
atbus, utrinque circiter 7 torulis protuberans. 

Capreae. 14. C. Salicis cinereE. 

//afoMt /nSalicibus foliishirfutis. 
Magnitudo IH/i majoris, femiamplexicaulis, anticeob- 
tufus £? bifidus , ovalus , colure Seminis Staphyleit. 

Salicis. 15. C. Salicis hermaphrnditicae. Fn.fvec. 1022. * 
Habitat in Salicis hsrmaptiroditica cortice. 
Adeoparvus, ut niji attenteobfervetur, non confpicuus, 

Vitis. 16. C. Vitis viniferae. 

Reaum. inf. 4. t. 6. f. $- 7. 

A3. bonon. 2. pp. 2. p. 279. t. 284. 

Habitat in Vlte vinifera. 

poloni. 17. C. radicis Scleranthi perennis. Fn. fvec. 1023. 
cus. Fn.fvec. 720. Coccus radicum purpureus. 

Camer. epit. 691. Polygonum CGCCifefum. 
Bauh. pin. 28i> 

B b b Breyn. 74^ INSECTA HEMIPTERA. Coccus. 

Breyn. E. A'. C. 1731. 

Rupp. jin. 8S. 

Rai. hijl. iSS. 

Bauh. hijl. 3. p. 378. 

Reaum. inf. 4. p. i. 

frijch. inf. 5. f • 5. t. 2. 

Geofr. jo.). Chermes radiciim purpureus- 

^fl. img/. 1765. p. 91. t. 10. Potentillae alb^ & re- 

ptactis , Sclcranthi annui. 
/Ifi. upf. 174». p. 54. t. 1. 
Habttat in ScieraDthi perennis radicibuf. 

Pilofellse.ig. C. radicis Hieracii Pilofellae. Fn.fi'ec. 1024. 
Sim. Paul.quadr. 113. 

Jfi. up/. 1742. p. 54. t. 2. 

Halitat !n Hieracii Pilofellae ra licibus. 
Affinis nimium C. polonici. 

Uvsurli 19. C. radicis Arbuti Uvs urfi. L. aH. holmenf. 
Habitat ad radicts Arbuti Uvas urfi fui mujcis. 

Phalari- 20. C. radicum Phalaridis. Fn./iw. losS-* 
dis. Geojjr. farif. i.p. 512. n. 2. (. 10. /. 5. Ccc:u3 

Graminis, corpore rofeo. 
Habitat in Plialatiais canarienfis, variisiiue aliis, Gra- 
minum radidbus. 

Oxyacan-2i. C. Crataegi Oxyacanthse. 
th». Reaum. inf. 4. t. 6.f. Ii, 12. 

Habitat in Crabego Oxyacantha. 

Caai. s». C. Cadi coccinelliferi. 

Brown. jam. 435. Coccinelia alis deftituta, carpe- 

re rugofo. 
Hem. mex. 78. 

Sloan. jam. 2. p. 153. praf. t. 9. 
Pet. gax. 3. t. I. /. 5. 
Reaum. inf. 4. t. 7. /. i f, 19. 
JH. angl. 17S2. 
Hahitat in Cafiis Opuntiis variis Americes. Vivuf 

transmijfus a D. Rolandro in Hort. Upfalienfem 175*- 

Pluviam non fert. ^, 

Corpus deprejjkm, tomentofum, rugis transverfis , '^ 
■ maigines Uterales dorjl utrinque duplicet: Ju^er:o t 

hiviore. Abdomsa purpurafcens. Os: fun!hitn 
futm- INSECTA HEMIPTERA. Thrips. 745 

fubulalum c medio pellnris. Alitenns fululate, 
corpore f breviores. Pedes hreves , nigri. 

230. THRIPS. Koflrum obfcurum. 

Antenn<£ longitudine thoracis. 
Corpus iineare. Abdomen furfum 

reflexile. 
Alii IV, reftas, dorfo incumben- 

tes , longitudinales , anguftas, 

fubcruciatae. 

paradoxa. i. T. fufca , alis abbreviatis, antennis peftinatis fif- 
filibus aliformtbus. Amxn. acad. 6.p. 401. n. 48.* 
Habitat m Ch.na. 
LnfeSum vatde fingulare. 

l^hyfapus. 2. T. elytris glaucis, corporeatro. Faan./iw. loa^.* 
Geoffr. parif. 385. w. 2. Scop. carn, 418. 
De Oeer. aH.fiockh. 1744. p. 3. /. 4./. 4. Phyfapug 

ater, alis albis. 
Schief.elem. t. 127. 

Habitat in florihns femiftofculofvrum. Loti cornicutata 
fiores ctaufos tumidofque reddit , fpicas Secales inanit. 

niinutifli- 3. T. elytris corporeque glauco , ocuUs fufcis, Fn./vec. 
ma. 1028. * 

Hahitat in Europa. 

Jiiniperi- 4. T. elytris niveis, corpore fufco. fn. pvec. 1029. * 
""• De Geer. aB.Jlockli. 1744. p. 6.t.i. f. 2. Phyfapus 

fulcus, alis albicantibus. 
Geofr. parif. i. p. 384. ". i. '. 7- / 6. 
Hahitat in Junipcris. 

fafciata. 5. T. elytris albis nigrifque fafciatis, corporefufco. fn. 
fvec. 1030. * Geojjr. parif. 385. n. 3. 

Suttz. tnf t. 7. f. 48. b. 

Habitat in floribus. 
Bbb 2 Iir. LE- 

Thripis roflrum ab paryltatem nx covfplcuum ; hi in flttrilus frequentes 
'giHJimi fere fuijiliunt , Momen fxpius Jurfum fleSunt. Tarji vejicula- 
fi- Bonann. De Geer. Geogr. Lurvit «juf a^ilescurrwtt,J'(xpius rubree. 744 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Eques. T. 

III, X ^E 1?I1D 019 TM R A. 

Ate IV, imhrkaa fqiiamis. 
Os Lingua involntajpirali. 
Corpus pilojum. 

231. PAPILIO. Antenna apicetn verfus craiTiores, 
faepius clavato-capitatae. 
Ala. (fedentis) ere(51ae furfumque 
conniventes ( volatu diurno.) 

* Equites Troe!. 
Priamus. i. P. E. ali.s denticulatis tomontofis fupra viridibus: 

inltitis atris ; pofticis maculis fex nigris. ^te»'- 

acjil. 5. t. 3./203. Muf. Lud. Ulr.ISi.*Clerck. 

ic. t. 17. . 

fincent. muf. 10. Papilio amboinenfis viridi & nigro- 

holofericeus infignis. 
Aluf. petrop. (554. Papilio C Atlas amboinenfis, alis 

fuperioribus holoferice nigris : inftitis viridibus. 
Habitat in Amboina. . 

,/'''P'-.^ 

Papiliones ihiiuntur in W phalanges .- 

«. Equites AUs primmihus ah angula poltica ad apicem latrgiorihus , quam 
ad bajin; hisfixpe Antennx Jilijormes. 

— — Trocs ad PeSus maeulisfanguineis, (/.ipius nigrt ). 

— — Achivi Peciore incruento , oceilo ad angulum ant : 

— — Alis ahfque fjjciis. 

— — Alis fajciatis. ^ 
}:.MiXv:otiM AUs an^ujiis inte^errimis ,fape denudatis : pritnorihus onotf 

gis; pojiicisbre^ij/lmis. 

c, DdnAi Alis integerrimis. 

Caudidl Alis alHdis. 
Feftivi Alis variegatis. 

d. Nymphalci AUs deuticulatis : 

Gemmati AUs ocellatis : 

OceUis in Alis nmnihu!. 

in AUs pr-iiroribus, 
in AUs pollicis. 
Phalerati Alis cacis atfjue oceltis. 
■ i't::biyiparyi : Larva fxpius contracta, 

Rurales Aiis macuUs ohJcuriorOtus. 
trbicols Alisjitfius maculis pMuciiil, INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Eques. T. 745 

'^j^' ■' Papilinnum omnium Princeps longe aufiuflilfvms, tntut 

hchfericeu! , ut duhitem fulchrius quidquam a natu- 
{ ■ r j in infeHis produUum. 

Corpus i.'m.€ magnitudinis. -Gaput C/ Pedes nigra. 
Thoracis latera lineis transverfis coccineis. Abdo- 
meaflaviffmum. Antennas non wA". 

AlsB Primores fupra virides margine nigro: macuja 
nigraovato-ohlov^a magna difci; fubtus nigricantes: 
Maculii viridis linearis verfis Hiarginem anteriorem 
i3 apicem; JWaculaviridis parvaduplicata in difco; 
Macida viridis .aagna difci verfiis marginem pojli- 
cum , in qua pun&a 6 nit^ra dhlijiigd, 

- - Secundariae fupra virides margine nigro : Macula 
4 nigrs verfus marginem pojlicam; Macula' fulva 
majo^ii t^^"' "h alis prhnoribus , fubtus virides mar- 
gine higro-dentatn; Maculit 6 nigr£ , rotundata, in- 
tra marginem ; Ahcida fulva, magif oblonga , ante 
primores; Margo iiitei ior niger Ima ferrugineahn- 
gijfima. 

HeSor. 2. P. E. alis caudntisconcoloribasnigris: primoribus 

tafcia alba : pollicis maculis rubris. Muf Lud. 

Ulr.isi.' aerck.ic.i.33.fi. 
Maj.inf. rj^.f^-ia?. PapiUo indica maximacigfii-. 
//■itoaMn Indiis 
Alae Pt'motmfaf<:ia alba ex maculis s ovalilms bifi- 

dis. pt.aa reliquis; Votiicx arcu duplici e macuii* 

eoccineis retrorfum lunatis. . 

Parit 3, P. E. alis caudatis nigris: pcillicis macula cyane»r 
' ocelloque purpiireo ; fubtus ocsllis feptem. ftiw/ 
L. U. lU-^ Clerck. ic.t. 13'./ i. 
lCnorr. delic. f. C. 3. f. i. 
Habitat in Afia. 

A\s fupra atomis caruleis; Poflicae fubtus atomis al- 
bis s3 ocellis 7 intra marginem pojiicum. Datur 
etiam ecaudatus. 

Helenus. 4. P. E. alis caudatis ni^is: pqrticis macula alba_: 
fubtus tribus albidis lunulwque feptem ferrugi- 
neis. M.L. U, iss. * Clerck. ic. t- 13. f- 2- 
Ekret. pili. t. 10. 
F.dw. av. t. 34». 

Habitat in Alia, „ 

,, Bbb j *.P.E. 74« INSECTA LEPIDOPTERA. PapiUo. Eques. T. 

Polytes. 5. P. E. alis caudatis nigris concoloribus: pofticis fa- 
fcia maculis quinqiie albis liinulifque rubris. M. 
L. U. 18«. * Clerck. k. t. i.j. /. i. 
Htbittt itt Aiia. 

Troilus- 6. P. E. alis caudatis nigris : primoribus punftis niargi- 
nalibus palUdis ; pofticis fubtus macuUs fulvis. 
Muf. Lud. Vlr. 1S7. • 
I/abilat in Indiis. 

Deiplio- r. P. E. aliscaudatis nigris: fubtus bafi rubro macula- 
bus. tis ; pollicis maculis feptem rubris fubannularibus. 

Muf. Lud. Ulr. 188. * Qerck. ic. t. 25. 
F.dw. av. t. 346. 
I^et.gai.t.ii.f.s. PapiUo luz. maximus nigre- 

fcens: maculis coccineis- 
Hahitat in Afia. 

Pammon. s. P- E. alis caudatis nigris concoloribus: omnibus 
margine maculatis ; poflicis fafcia niaculisfeptciii 
albis. Muf. L. U. 189. * CUrck. ic. t. 14. f. 2. 
Rxfadi.i.2.f.f.,3. 
Habitat inAfia. 

Glaucus. 9. P. E. alis fubcaudatls nebulofis concoloribus : pri- 
moribus macula flava ; pofticis macula ani fulva. 
Muf. L. U. 190. » Clerck. ic. t. 24. f. i. 

Habitat i« America. 

Alae Poflicas Lmea tranjverfa fufia bijda ; ceterwn 
Troilo fmilis. 

Mydo- 10. P. E. alis fubcaudatis nigris concoloribus : ftofti- 
rus. cis macula alba futuris fexfida lunulifque fcptem 

rubris. Amxn. acad. 6. p. 401. n. 50. * Clerch ic. 
t. 33- f- 2- 
Htbitat in India- 
.^ffinis Pdythes, fed alte vix. caudatie. 

Anchifes. 11. P- E. aUs dentatis nigris concoloribus : pofticis 
maculis feptem coccineis ov^tis. Muf. Lud. Ulr. 
191. ' Oerck.ic. t. »9./. i. 
Meriaa.fur. 17. /. 17, 
Sloan. jam. a. p. 216. t. 939./. 19, 20. 
Edw. av. t. 207. 
Ehret. piH. t. 9. 
Htbitat in Oitro Americes. Larva tmtaculata. 

12.J'. E. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Eques. T. 747 

Polyda- I». P. E. alis dentatis nigris fafcia interrupta flava, 
mas. pollicis fiibtus maculis lincaribus flexuofis rubris. 

JVi4.Ud.Ulr. IS2.' 

Merian. fur. 31. t. 31. 

Ilahitat in Hibifco mutabili Afierici:. 

Als fupra fafcia lutea e maculis parallelis faeittatis; 

Pomcarummargo fijjtus maeuUs 7 , lintarihus,fiexuo- 

Jis (3J, coceineis. 

Memnor.13. P. E. alis dentatis nigris: omnibus^bafi fubtus 
rubro notatis. MuJ. Lud. Uhr. 193. ' 

Pet.gai. t. II. /. 8- 

Raj. inf. 135. 

Hahitat iti China. 

A\.s Vnmorea fubtusb»fi maculaovata, ruhra: Polh- 
cs bii/i parilius 4, fuhrciundis , ruhris , ccnfenis. 

Agcnor. 14. P. E. alis deutafis nigris baii fanguineis: primo- 
ribus iiriatis; poftJcis difco albo maculis nigns. 
M. L. U. 194. * Clerck. ic. t. 15. 

Habitat iii Cliina. . 

Alae primores cimcoforM, alio late Jiriat£. Pollic* 
atriedifco alho; poflice c<n3« macuUi j nigris, ver- 
Jus anum ruhro infeflis. Similis Deipaobo. 

Sarpedon. I s. P. E. arrsdentatisnigricantibus fafcia viridi : po- 
fticis fubtus linea bafeos maculisque quinque tu- 
bris. iW- ^•"'^- ^''' '9*- * 
Hahitat in Xfia. , . ,. ., r., 

Difert a P. Europylo, quod, in ahs primnnbus, Ju- 
pra, nulla punHa virefcentia, pr^er illa.qux fn- 
fciam conjtituunt ,• in Kuropylo vero tnacuU f. puti- 
cla, fnrter fafciam , tam ad margincm anttriorem, 
quam exteriorem. 

iSneaf. i5 p. E. alis dentatisatris.- primoribus fupramacuU 
viridi ; poilicis macula palmata fanguinea. m. 
L. U.i^i" 
RceJ inj 4. p. 24. *• «• /• ''• 
Habitat in Afia. . 

Alas foAiaifubtustnaculis 5, fanguineis, bajiappro' 
xima-.is. 

B b b 4 '7- P- ^- 748 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Eques.A. 

PaQthous. 17. P. E. alis dentatis nigris concoloribus : primori- 
biis albo maculafis ; poiticii maculis albis nigra 
foeti.5 Aluf. t.ud. Uh. 195. * Clirck. ic. 1. 18,19. 
Habitat in Indiis. 

Pandarus.18. P. E. alis fiibdentatis nigricantibus albo-macula- 
tis concoloribus ; polticis tlavis , ocellis feptem 
nigris. Muf. Ltid. Uh. 198. * 
Hdlitat in ludia. 

Helena. 19. P. E. alis dentatis atris concoloribus ; pofticis 
difco communi aurato. Muf. Lttd. Ulr. 199. ' 
Clmk. ic. t. 22. /. r. 
Merian. furiiu in tabala titulo prejixa ; jigura ma- 

Habitat in floriims Arecffi Americes. 
Speciofilfimus colore futgentiffimiauri, utrinque in difio 
alarum pojlicarum. 

* EquiteS Achivi. 

Menela- 20. P. E. alis dentatis: fupra oiruleis nitidifiimis ; 
us. fubtus nebulofis punftis ftifci.s. Muf Lud. Ulr. 

-' 200. * Clerck. ic. t. 21. f. i. Gron. ^j^oof //. 722. * 
Merian. furin. 53. t. 53. 
Knorr. delie. t. C. 4. f. 2. 
Habitat in America meridionali. 
Color alarum ctCYuleus pagin^ fuperioris adeo politu^ 
nitidusque , ut vix Jimile in rerum natura confpi- 
ciatur. Sexus alter tn paginat inferiore alarum pft- 
morum Ocellos s, in fojlicarum 3 gerit. 

Ulyffes. si. P. E. alis caudatis nigris difco caeruleo radi.inte; 

pollicis fubtus ocellis feptem. Muf. L. U. 201. ' 

Clerck. ic. t. »3. / i. 
Habilat in Alia. , 

Alae Primores aira;: a bafi ad medlum macula ctiu- 

leafeptem-dentata: maculis j fufcis lanceclaiis p"- 

railelit , in parte alarum nigra Jimul aream cinru- 

leam intrantibus. 

Agame- S2. P. E. alis caudatis nigris viridi • maculatis ; po- 
maon. lUcis' fubtus ocello lunato maculisque rubris. 

Muf L. U. 202. 

Habitai itt Afia. Osbech. 

A!2 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Eques. A. 745 

Alss pofticae fubtus maculis nigris apice ruhrii. Si- 
miu: Teucro , fed magis ni^ir mecuUrque minoribus 
jiavis. 

Dionic- 23. P. E. alis caudntis nigns , fupra iiitrorrnm viridi. 
<l«s. bus; pofticis iunulis cyaneis. Muf.Lud.Ulr.203,^ 

Hihilat in indiis. 

Alje poHicx fupra vtrfus bafin cyanea , lunuUsque m- 
ter dentes cyaneis ; fubtus macuUs tnarginalibus 6 
femiocellatis. 

Patro- 2.^. P. E. alis caudatis concoloribus fufcis : fafcia lineari 
clas. alba apicibusque albis. M. L. V. 204. * Ckrck. 

ic.t. 37./. I. 
Hahitat in Indiis. 
Antennis f.Uformes ut in Idomeneo, Teleplio, Acliille. 

Pyrrhus. 25. P. E. alis bicat;datis fufcis fafcia communi alba: 
primorum (iimidiata. Muf. L. U. 405. * Uerck. ic. 

t. 25- f- 2. 

Nahintt in Indiis. 

Alae pofticae dentihus i longiorihus ; his margo Jlavus 
lurmUs 3 rufis: quarta remotiore. 

Jsfon. £5. p. E. alis bicaudatis fufcis poftice lutefcentibus, 
fubtus falcia charaaeribusque albis. 

Hdhitat in Barbaria. Brander. 

Corpus fufcum , magnitudine P. Populi. Antennae 
nigra,filifcrmi-clavata. Pii-pi extus albi. Pedes 
' 6, perfeBi. Ateprimoresfupra/u/t*. ad margi- 
nem pojlieum lutefcentes nervis nigris ; ante hunc 
crdinem Puncia 5 f. 6 ferrustinea , ordlne transverfo. 
Poftice fupra/a/c<e: his pojiice ordo macularum al- 
harum fublunarium ; anterius ordo e macuUs caru- 
leis parvis 5/7. Mar^o po/ticus niger dentatus ■ 
dentibus iuobus ahernis excurrentihus in caudas ii- 
neares. Sabtus omnes fecat fafcia media nivea. A- 
rea anterior ferruginea fcripta charaHerihus albis 
difformihus, includentihus maculas ^rife^s ,• poJlii.a 
area colorefere pagin.v fuperioris. 

Bbbj. «7. P.E. 

iiiixir.odi f,int plurimi Eiuites ; fedde Mentko, AchiUe, IdQmineono- 
kis non corjiat. 750 INSECTA LEPIUOPTERA. PapiUo. Eques. A. 

Orontes. 27. 1'. E. alis caudatis iiigris albido - virpfcente fefcLi- 
tis: caudis albis diftantibus. Amxn. acad. 6. f. 
402. B. 5t. • Cltrck. ic. t. iC.f. i. 
Habitat in Indiis. 

Nireus. 28- P. E. alis fubcaudatis nigris : faf;ia inaurato-vi- 
ridi; fubtus nigricantibus. Muf. Lud. Ulr. 217. ' 
Ckrck. ic. f.30. f. i. 
Hahitat in Indiis. 

Pliiloclc- ip. P. E. alisfubcaudatisfufcis; pofticis ocellisdno» 
tes. bus caeruleispupillanigrapunilisquetribus albis. 

Muf. L. 17. iis' Clerck. ic. t. 30. /. 3. 
Hahitat in Indiis. 

ALt Primores , fuhtus fafcia lineari alha & /'"'^ 
transverfx atra hafeos. Pofticas punHis 3 alhis V 
maculis 1 violaceis. 

Stehnelus. 30. P. E.alis fubcaudatisfuprafufcis; fafciavircfccn. 
te obtufa interrupta. M. L.U. 319-' ^^^'''^^- "•'■ 
35-/ 2. 
Mcrian. fur. 2. /. 2. 
.SVoan. lam. a. p. 219. t. 239. /• 9, i". 
Pet.f,*xt. '3-/. »• 
Habitat in .America calidiore. 

Leilus. 31. P. E. alis caudatis concoloribus nigris : fafri^ ''' 
neisque viridibus nitentibusnunierofis^ 'Wu/. L.ua. 
Ulr. 20«.* Clerck. ic. t. vj.f. i. Gron. xooph. 7«+ 
Merian.fur. 29. t. 29. 
.Sloaa. jam. i.p. 215. t. 239. /. II, 12. 
Knarr. ddic. t. C.f. i. 
Rxf. add. t. x.f. 1. 
Hahitai in Citro Americes. 
Ajax. 32. P. E. alis obtufe caudatis concoloribus fufcis: 
fafciis llavefcentibus , angulo ani fulm 
Raf. inf III. n. ». 
Kdw. av. 34^ 
Habitat in America horeali. Machi- 33. P. E. alis caudatis concoloribas flavis limbo fu- 
fco lunulis flavis , angulo ani fulvo. tx- J"-'^' 1031. * .'icop.ciirn. 444. Gron. xoop^ 7*5 
Mouj. inf 99. t. 958- Aldr. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Eques. A. 751 

ylldi: inC 95. n. 5, 6./. 1. 
Jonft. inf. f. 5 , 'i. 
Column. ecph. 2. t. $6. 
Raj. inf. no. n. i. 
Roh. ic 18. 

Merian. eur. f. 94. t? 163. 
Frifch. inf. 2. t. ro. 
Reaim. inf i. t. 29./. i. £? t. 3». 
F.dw. m: t. 343. 
Rxf. inf. i.pap. 2. t. I. 
Witk. pap. 47. t. I. a. I. 
G«/r. /lari/; 2. p. 54. n. 83. 
Habitat im Europa Umbellatis £? Ruta. 
Larva lcevis. viridis cingulis nigris : aheynis ferrugi- 
-neo pwiBatis. Capnt tentaculis 2. 

Xutiius. 34. P. E. ali< caudatis nigris albido ftriato-macnlatis; 
pofticis fubtns cseruleo fulvoque fubocellatis. 

Habiiat in India orientali. 

SimiUimus P. Ajaci. Alae fupra nigr^ maculis obcu- 
neatis (extimis duabus punBo nigro') lunulifauemar- 
ginalibus albidis. Subtus albid,t nigro radiatie. In- 
feriores fubtus ordine e mnculis atrtthis fulxifque 
connexis ; fupra ali.;uotmacuUc^rulefcentesobfolet.e. 

Antliilo. 3j. p. E. aliscaudatis concoloribusflavis: fafciismar- 
chus. gineque nigris , caudis albis longitudinealae. Muf. 

l.ud. Ulr. 207. * 
Pet. muf. 50. n. 505. Papilio «audatus maximus, 

ftriis umbrifque nigris. 
Catesb. car. 2. t. 83. 
Nabiiat in America fepttntriomili. 

''■ daliii- 36. P. E. aliscaudatisfubcorcoloribusflavefcentibus: 
"s- fafciis nigricantibus geminatis ; pofticis fubtus iinea 

fanguinea. M L. V. 208 . * ■'icop. carn. 445. 

Gron. xooph. 731, 

Raj.inf. iii. n. 3. 

Merian. em: 163. f. 44. 

Rraum. inf. 1. 1, 11. f. 3,4. 

Rcef. inf. i. pap. 2. t. 2. 

Fod. itif. 62. t. 2. f. I. Papilio Sinon. 

Geoffr. parif. a. p. 5«. n. 24. 

Sch.eff. eletn. t. 94.^ 4. 

Hahitat in^BxiSiCi tMrcpa aufiralis Africaque lorealis. 754 INSECTA LEPIDOPTER A. Papilio. Eques. A. 

Jjfiiit mmiuni Protejlao , ut larva utriufque dijlin- 
gmtfpecies. 

l^hldip- 37- P- E- alisfubcaudatis fufcis, fubtus fafciisalbidis 
pus. biocellatis caudsque ocellis geminis. Amxn. 

aai. 6. p. 492. n. ja. * 
Hjbitat in Java. Nordgreen. 

Jafou. 38. P- E. alis fubcaudatfs fupra fufcis fafcia pofticis- 
que maci.Us fe.x yiridibus. Muf. I.ud. Vlr. 210.* 
Habiiatin ludiis^ , 

Protefi- 39. Pi E. alis caudatis fubconcoloribus albidis: h- 
lauj. fciis fufcis : unica fubtus fanguinea , ans;u'o ani 

rubro. M. L. Ulr. 509. ' CtercK ic t, 27./ 2- 
Pet. muf. 50. n. 502. 

Slom.)am. 2. p. ii8- '.239,/. 17, IS. ^ 

Merian. fur. 43. /. 43. 
.S>/). muf. I. f. n. / 2. 
Catesb. car, a. t- 100. 
Hahitat in America feptentrinnaU. 

Neftor. 40. P. E. alis dentatis : fupra fufcis maculis difcoque 
caeruleis , fubtus ocellis tribus binisquc. ' 
Gron. xooph. 718. * 
Merian.fur. 9. t. 9. 
Habitat m Punica Americes. 

Telema- 41. P. E. alis dentatis: fupra fufcis immaculatis area 
Glius. communi casrulea radiata; fingulis fubtus ocelU* 

fex. t 
Mirim.fur. e%. t. 68. 
Habitat in America. 
Simillimus parenii , fed minor, nec caudatus. 

Achilles. 42. P. E. alis dentatis: fupra nigris fafcia csruleas 
fubtus fiifcis : ocellis tribus quinisque- />'■ ^- 
U.211- * Clerck. ic. t. 24. / 2. 

Gron.iooph. 7 19. 

Merian-fur. 7. t. 7. 

Knorr. delic. t.C. 2. f, i, 2- 

Habitat in Pfidio Americes. „ _ 
AZ ^J:^ 

■Xlrva mchaonis. AncUfi^ Sp/^r/mn Ejmtum '^''P''"''!^ ^^f/E^i- 
put e.vfirU, utl Larva ApolUnil , ictrum Kro iJem inrelKp'"^! 
tibus obtintat , diei docebit. INSECTA LEPIDOi'TERA. Papilio.Eques.A. 753 

Medon. 43. P. E. aljs fupra nigris: primoribus fafgia lutea api- 
ceque alto; ponicisdifcocsiulefcentibus. ^imra. 
acad. 6. p. 402. n. 53, * Clerck. ic. l. 28- /. i. 
Habitat in liidiis. 

Teucer. 44. i". E. alis fubrepandis lividiufculis , fubtus nebulo' 
fis ; pofiicis ocelis tribus ; poltremo ffiaximo- 
Muf.Lud. Ulr. 2ia.* 
Groji. ■^oopk. 721. * 
Alerian.fur. 23. t. 23. 
Sloan. jaTfi. 3.. p. 219. n, 24. 
Knorr. delic. t.C.i.f. 1, 2? 
Pet. gnx^. t. 28. /. I i 
Hahitat in Mufa jimerices. 

Idome- 45. p. E. alis fubcrenatis caerulefcenti-fufcefcentibus, 

ueus. fubtus Hebulolis : ocellis duobus : poftico ma- 

gno llavefcente. M. L. U. 213.' Cierch. ic. t. 20. 

/-•• , 
Pet. gai- '■ ^S.f. I. 
Grtm. ^oo^iA. 721. * 
Merian. fur. 60. t. 60. 
Habitat in America meridionali. 
Sexu tatitum a prtcedenti diflinguit V. Grcnoviur. 

Demo- 4«. P. E. aljs dentatis fufcis: maculisfafciaquemaculo- 
'^"S. fa liavis; polticis ocellis binis. M. L. V. 214. * 

Ehret.piH. t. 5. 

Ref add. t. i.f.2, Z- 

Babitat ad Cap. b. fpei. Tulbagh. 

Ocelius caruleus ad marginem ameriorem , rul/er ad 
aHgulum ani. 

Demo- 47. p. E. 3IJ5 dentatis : fupra nigris fafcia viridi , fub- 
phon. ■" tus grifeo marmoratis. M. L. U. 215. Qerck. ic. 
t. 29./. 2. 
Kxf inf 4. r. 4. /; I ? 
Habitat in ludiis . 

Mas itiira margiiiem alarum poflicarum puncJii 5 al- 
bis ; Femina •o.to- ocellis s. 

48. P. E. Concolci^s .illir m papilictiihu) dicunfur , picc iii iitrsqvt pagins,fui:er!i 
JiUk<^ gr inferigre , eundem eohrem gerw.t. 754 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Eques. H. 

jEgiftus. 48. P. E. alis dentatis fufcis virefcente miculatis: 
fubtus fubincarnatis maculis virefccntibus ranu- 
ribus. Amxn. acad. 6. p. 401. n. 49. * 
ffabiut in Cliina. 
.Similis F. Agamemoni. 

Eurypy- ^y.P.E.alis dentatis nigrisconcolofibus: fafcia inter- 
lus. rupta viridi; polticis fubtus rubro maculatis. M. 

L. U. aiS. ' Ofrck. ic. t. ag. / s. 
Halntat in Indiis. 

Alae primores /ai/a.! mucHfcs (S airo-fanguineis in «i- . 
fco. VmU maculis alarum nlbis loco viridium,an 
fexu % cautc dijtitiguendus a P. Sarptdone. 

* HELicoxrr, 
ApoUo. 50. P. H. alisoblongisintegerrimisalbis: pofticisocel- 
lis fupra quatuor , fubtus fex balique rubris. n. 
fvec. i03a. * /f. got/. 230. * Scop. carn. 447. 
Mouf. i,if. 94. f. 2 , 3. 
fct, muf. 49. n. 50J. 
garz_. t. 33. /. 8. 
Ra]. inf. 193. n. 2. 
De Geer inf. i.t. 18. f. i*. 13. 
Kff. in/. 4. pag. 29. (. 4 /. I . «. 
Schxff. monogr. 1754. t. a. /. a , 3. 
Sultx- inf. t. 13. /. 4t. 
Pod. inf. 66. n. II. Papilio Rhea. 
Scbaf. elem. t. 94. /. 6. 

Habitatk in Sedo Telephio , Saxifr. Cotyledone, 
frequens in Svecia , prodit menfe gro0catioms, 
tarde volitans. 
Larva Tentaculis 2 ad otciput , quemadmodum t. 
Machaonis, 
Mnemo- 51. P. H. alis oblongis integerrimis albis nigro-ner- 
fyae. vofu: primoribus niaculis duabus nigris niargi' 

nalibus. Fn.fvec. 1033. * Scop. carn. 449. 
■ Vddm. diJI 55. 
Pod. inf. 63. n. 3, /i P. Crataegi varietas, 
Habitat in Fialandia , Hungaria. 
Pnccedemijimilis, iicetfpaie diJlinSiiJfimus. 

Piera 52. P. H. alis oblongis integerrimis hyalini.'< diaphanis. 
pollicis ocellis binis. -W. /•• O. aso. ' Uerc^. 
ic. t. ys. f. 4. Gron. 7ooph, 734, 735- ,, . 

Menan. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Eques. H. 755 

Merian.furin. 16. f. 1. 
Rxf. add. t. 6. 
Habim in ludiis. 

Pafithoe. 53. P. H. alis nigris albo fubradiatis pundha centrali 
albo ; pofticis fubtus luteis bafi cruentatis. 

Habitat in Afia. 

btatura P. jipollinis, Jeddimidio minor. AIs omnes 
fupra nigra, verfus ba/M ciirulefccntis , inambiiura- 
diatxjlriis albisrhombeis. Punlium aHmm incentro 
cujustns aliS, fubtus ttU primores concohres; Po- 
fhcae aU fubtutjulphure£ venis nigris , Jed margine 
nigrie, Q bajijanguinea:. Htt alie etiam ad margi- 
. nem ani fupraflavefcunt. 

Horta. 54. p. H. alis oblongisintegerrimis rubris: primori- 
bus apice liyalinis; polticis fubtus albidis nigro 
punftatis. M. L. U. 234. ' 
^pheus., p. Muf. Lud. Ulr. a^a. Qcrck. ic. t. 43- /. 4- 
Habitat in Africa. 
Varietas Ji fvrte e loco orta. 

Tprpfi- 55, p. H. alis oblongis integerrimis flavij ; pofticis fa- 
rate. turatioribus: maculis nigris fparfis. M.L.U. 222. 

Fet. gaX: t. 40. /. 4. 
Habiiat in Afia. 

Calliope. 56. p. H. alis oblongis iiitegerrimis luteis : primoribu.'; 
ftriis tribus; poilicis fafciis tribus nigris. M.L. 
U. 223. * Clerck. ic. t. 41. /. 4. 
Habitat in Indiis. 

"lelite. 57. p. H. alis oblongis integerrimis flavis : primori- 
busfupra nigris: lineis dua^bus fafciaque flavis. 
jimcen. acad. 6.^.403. n. 5(5.* Clerck, ic.t..^^. f.j. 
Habitat i^udijs. 

^<^'y- j8. P. H. afll^^^^^ttitegerrtmis luteis; primori- 
"^13, bus fafcialM^^^B|^fciis tribus nigris. Al- 

L.U.xa^." ^^^Bpl 
Fet.gai.t.isi.f.S. 
Rx(. inf 4. p. 43. t. 5. f. 2. 
Hdw. av. t. I7S. 

Ha}.i- 75« INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Equos. H. 

Hahitat Surinami. 
Ahs bqfi fulViS. 

Mneme. 59. P. H. alisoblongis integerrimis nigris bari fiilvis: 
primoribusfofciamaculisque tribusflavis. Amxn. 
aead. 4ff. p. 403. «. 5. * 
Mopja. A P.H. alisobloqgisintegorrimis concoloribusluteis 
nigrisque; fubtaspuniftismarginaiibusoijlo albif. 
Muf. Ltul. Ulr. 235. * 
Hahitat in India onimali. 

Valdeaghiis P. Polymnia. Jorte folo fexu dif- 
ferens. 

Urania. 60, P. H. alisoblongis integerrimis fufcofcentibus di- 
fco albis; pofficis ocellis utrinque binis. Muf. 
Lud. Ulr. 225, * 
Hahitat in Indiis. 

Euterpe. Ci. P. H. alis oblongis integerrimis nigris albji-pu;!- 

datis fafcia fulva. Muf Lud. Ulr. 226. * 
Hdhitat in America. 
TJialio. 52. P. H. alis oblongis integerrimis nigris : prirairi- 

bus fafciis duabus ; polticisquo unica flavis. t 
Ediv. ai'. 3«. t. aaS. 
Habitat in Ciiina. 
Corpus c£ruleum, ut S hafis al.trum anticarum. Ci- 

put S anteriora pe3oris rubra. 
Rjcini. 53. P. H.alisoblongisintegerrimisfurcis; primoribus 

utrmque fafciis duabus flavis. Muf. L. U. 227- 

Oron. loopk 740, 74 f. 
Ehrei. pi3. t. i. 
Merian.fur. 30. t. 30. 
Rxf.inf. 4. p. 42, r. 5. /. I. mas. 
Habitat in Ricino Americn. 
Mas alas pojlicas bafi purpureas gerit. 

Pfidii. 64. P. H. alis oblon|i«||^^PRiis fufcis ; priraori- 
busfafciis toa^^HRuaue duabus tiyiiinis. 
Muf.-L.i0m!^^ 
Pet. gax. t^o. f. 3. 
Merian. fur. 19. t, 19, 
Kaef. inf. 4. p. 25. t. s. f. 3. 
Habitat in Atmrtca, Afix Pfidic. 

65. P. H. INSECTA LEPIDOPTERA. PapiUo. Helicouius. 757 

Charitho-65. P. H. alis oblongis integerrinus atris concolori- 
nia. bus : prir.ioxibus fafciis ilavis tribus ; poliicis dua- 

bus. 

Sloan. jam.2.p. 217. t. £39-/ 15, ie>. 

Rdw. av. 80. /. so. 

/Jabitat in America. Brunniche. 

Corpus mcdium, airum. Caput liiteo punSatum. Tho- 
rax luteo puntlatus : puniio coccineo pcHoris uirin- 
que. Abdomen incifuris Jiavis HS punHo utrinquc. 
Antennae clavatx, mg;ra. Pedes nigri : fed primi 
Jiavi muiici. Als T^iimoteifajciisfiavis, tribus, 
quarum intima a baji adfcendit. Aiargo bafeos an- 
^ ttcuffubtus coccineus. A. yoiiicx ba/i punfUs 2 coc- 

cineis ,■ dein /afcta flava lanceolata ; tum fafcia e 
punHis i6 Jlavis ; demuin puttBa margimlia pojiica 
Sjlava; ad ani;ulum mii Jubtus punSa duococcinea. 
Valde ajfinis f. PlidU. 

Clio. 66. P. H. alisoblongisintegerrimisfurcis: primoribus 
albo niaculatii ; poilicis fafcia alba. Muf. Lud. 
Ulr. lap. * 

Merian.fur. 35. t. 35. 

Habitat in Sophora Jmerices. 

Thalia. 6-j. P. H. alis oblongis integerrimis fufcis : priraori- 
bus flavo-maculatis; pollicis Matis. M.L.U. 
230. * ClercK. ic. t.'43.f. 2. 

/i. Papilio Ixilion. Syfi. nat. 10. p. 488- "• 191. 

Halntat in Indiis. 

■Sdea. 6g, p. H. alis oblongis integerrimis albo maculatis ; 
fuperioribus virefcentibus ; poflicis fafcia flava. 
Amcen. acad, S.p.403. ». 55. * CiercK. i:. t. ^.f. a. 
Hdbilat in ludiis. 

Euryta. 69. P. H. alis oblongis integerrimis coucoloribus fu- 
fcis nigro ftriatis: fafcia alba; pofticis puuais 
decem"atris. Mur. Lmi. Ulr. sai. CicrcK.ic.t. 
3I-/4. , 
Habitat in Indus. 

Etato. 70. P. H. alisoblongisintegerrimis atris: primoribus 
flavo-maculatis bafi riibris ; poliicis rubro-flria- 
tis. A^. /.. f . 23 j. * Qerch. ic. t. 40. /. i. 
HaUtai in Lidiis- 

C c c 71. P. H. 758 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Danaus. C. 

Melpo- 71. P. H. alisoblongis integerrimis nigris: primori- 
' meue. bus fafcia rubra ; pollicfs bafi fubtus punSis lan- 

guineis. A/j/T Lud. Ulr. 232. * 

Edw. mi. t. 38. 

Sloan. jam. 2. p. 219. t. S39. /, 25» 2tf. 

Pet. gax. t. 4. /. «. 

Rxf.inf. 4. p. 27. f. 3./. »5. 

Habitat in America. 

Crat<egi. 73. P- H. alis integerrimis rotundatis albis: venis 
nigris. i-aan. /iw. 1034. * It.goil.iSi. 
Gecffr. parif. 2. p. 71. n, 43. 
Scop. carn. 448. 
Aldr. inf. 24C. /. 6. 
Miuf.inf. 103. 
Pcr. 7Hu/:33. n.3or. 
Raj.inf. 115. n. 5. 
-^i/j/n. iof. 2. t. 2. 
Mtrian. europ. 2. ». 35. 
/■n/cA. in/: 5. t. 5. 
Reaum. inf: 2. t. 2. /. 9, 10. 
Ve Gcer inf. j. t. 14. /. 19, 20. 
Rcef. inf 1. p. 2. t. 3. 
WUk. pap. 49. t. 2. a. I. 
Hahitat in 1'runo, Crataego, Sorbo, Pyro- 
Heliconiuia effe indicam ala apice de«udat£. 

' Danai Candidi. 

Jdea. 73. P. D. alisintegerrimisrotundatisalbis: venisma- 
culisque'iiigris: primoribus nigro margine albo 
punaato, Amxn. acad. 6. p. 405. n. 63. ' Clerck, 
ic. t. 38, /, I, 

Edw.av. t. 340. 

Hahitat in Indiis. 

Major reliquii Danais. 

Anacar- 74- P- D. alis integerrimis angulatis virefcentr-albidis 
dii. apice fufcis ; poilicis ocellis duobus- A/u/. ^"''- 

Ulr. 236. ' Clerck. ic. t. 28. / 3. 
Merian.fur. 16. t. 16. 

11 PapUio Cyrene. Syfi. nat. 10. p. 474. «■ io°' 
Habi- 0;uiaonim Cindidoram 
a/iis nrntuiUusJimi i fUiius Davii ^iHti, F««iW^ If^SECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Danaus. C. 75, 

HaUtat in Anacardio Americes. 

Larva lanata aWa , lana loi:ga ad latcra refiexa. 

Ais primores/a;)ra ocdlis 2 c£cis ad marginem pojli- 

cunt. Poltics ocellis 2 *£ci> ad margiuem pojerio- 

rem © incarnito ad angulum ani. 

BraflicK. 75. P. D. aliii iiitegerrimis rotundads albis : primoribus 
niaculis duabus apicibufque nigris , niajor. i^ii./jw. 
i°35- * 
GeoJ/i: parif. 2. p. «g. n. 40. ' 

Scop. carn. 450. 
Mtuf.inf. 189./ I. 
Gscd.inf i. t. n. 
I-iJi. geed. 16. f. 7. 
Blank. inf t. 4. / yl. D. 
Jiaj. inf. 113. n. r. ^ 348. 

cantahr. 134. 
Fet. gaz- 1. (5a. /. 3. 
Aferian. europ. i, /. 4«. 
Alb. inf I. t.t. 
Vallifn. nat. 1. 1. i. 
Swamm. libL t. 37. f. 6. 

quart. t. 13./. 6. 
Reaum. inf. i. t. 39. /. i. 

f. 10./. 7. 
R(sf. inf I. pap. a.t. 4. 
Wilk. pap. 49. r. 2. a. s. 
Habitat m BndTica Europie, (.hiniei etiam in Tro- 

paeolo. 
JlU pojlica , margine antico , fitbtus fiavs. 

Raps. 76. P. D. alis integerrimis rotundatis : primoribus ma- 
culis duabus apicibufque nigris, miaor. Fn. ftec. 
1035. * 
Geofr. parif 2. p. 69. n. 41. 
Scop. carn. 451. 
Mouf. inf. 911. f 9,10. 
Gxd. inf. X. t. 27. 
I.ifl. gaed. 82./ 8. 
lilank. inft.i.f. A- D. 
Merian. europ. 2. /. 39. 

C C c 2 Raf. 

"Piliones BraJJJca, Kapa , Hapi bc. itotimtur !n alis primQritus tnacuU 
"«'•a.- yiaxes tamum fubtus; Jminec «ro utrinjue. 76o mSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Dauaus. C,- 

Raj.inJ. 114.«. I, 2, 3. 

347. ;i. ac. 
liohert. k. 1. r,. 

l'st. (,ax. t. C\.f. 4. £? 49./; II. 
Alh.irS.t.iuf.C F. 
Heaum. itif. i. t. 29./. 7, g. 

s. '. B. /: 3- 
AV/ »!/". 1. pap. 2. f. 5. 
IPVk.pap. 50. /. 2. «. 3. 
ylmmiral 1. 16. 
Uabitat in Bt-aSicis , Tropaiolo. 

Napi. 77. P. D. alis integerriiiiis rotuadatis alliis : fubtus ve- 
nis dilatato • virelcentibus- f n. /;w. 1037. * 
.Scip. carn. 453. 
Raj.mJ.in. II. 4. 
Pet. gax. t. 61. f 4. 
Merian. europ. 2. /. qj. 
y«i. /n/. /. 52. /. F. G. 
Wilk. pap. 50. t. 2. a. 4. 
Gfo/r. pari/ s. p. 70. n. 42. 
Habitat in Braflica affinibus :'■ F.uropae, Chinse. 
Chinenjis nojirate duplo major i3 rnargo exterior ma- 
gis niger. 

Hcllica. 78. P. D. alis albis: primoribus raacula apiceque albo- 
punaato nigris ; pofticis fubtus cinereo - veno- 
fis. M. L. U. 243. • 
Habitat ad Cap. b. fpei- Tulbagh. 

Snapis. 79. P. D. alis integerrimisrotundatis albis immaculatis: 
apiclbus fufcefcentibus. tn.fvec. 1038. ' Scop. 
carn. 452. 
Habitat in Braffica & affinibus. 

Monulte. 80. P. D. alis rotundatis albis immaculatis margins 
fufco. Muf. Lud. Ulr. 237. • 
HaHtat in Barbaria. 

DapUdi- 81- P. D. alis integris rotundatis albis margine fufcis: 
ce, ftibtus luteo ■ grifeis albo niaculatis. 

/'et.gai, t.i.f 7. 
Raj. inf. it6. n. lo. 
Hahitat hi Europa auflrali & Africa. 

Statu- INSECTA LEPIDOPTERA. Fapilio. Danaus.C. 751 

Statura P. Cardamines Alje Primores eoncolores at- 
hx: Macule du£ fufcx in difco utrinque femina, 
at mari unafupra; apices fufci miculis alhis nonml- 
lis fparfis; fubtus concoltrei, feil loco nigredinis vi- 
refcentes. Pofticae fapa mari aU'£ immaculata ; 
Feminee limho fufcefcemt E3 aiba maculatc. Suhlus 
albiS, virefcenie maculata. 

Demo- gt. P. D. alis rotundatis albidis : tliiciis duabus raargi- 
phile. neque fufcis , poilicis fubtus fubiucamatis. Amcen. 

acad. 6. p. 406. n. 66, ' Oerck. ic. t. 28- /. 4. 
Habitat in Indja orientali, 

Acafta. 83- P- D. alis rotundatis albismaculis quinquetranfver- 
fis apicibufquefufcis; fubtiis flavafcentibus. ASj'; 
Lud. Ulr. 250. * 
Hahitat in India. 

Helia. 84. P. D. alis rotundatis albis ; lljbtus flavis griftfcente 
fubfafciatis- 
Hahitat in Barbaria. Brander. 
SimiHimus P..Cardamines feminte , fei minor. Corpore 
fubtusflavo. Alx Prlmores concolores albx lunula 
fufca i apiceque lutefcentes. Pofiici fupra alha 
immaculata ; fubtus flavi[fm£ liluris aliquot tranfver- 
fts grifeis. 

Cardami- P. D. alis integerrimis rotundatis albis : primoribus 
'les. medio fulvis ; porticis fubtus viridi nebulofis. 

Kn. fvec. 1039. ' Scop. carn. 454. 
Fn. fvec. 1. n. 801. P. Aurora. 
Mculf. inf. tc6. f. 2, 3 , 4- 
fonjl. inf. t. 5. 
Raj. inf. 115. n. 6, 7, 10. 
fet. muf 33. n. 305 , 30S. 
Merian.turop.t, 18I. 
Edw.av. t. 125. 
Rjif.infi.pap.n.t.S. 
Robert. ic. f. ai. 
VaUnt.herb.t. 183. 
.Schxf. elem. t% 94. f. 8. 
IVilk. pap. «. p. 50. t. 2. a. 5. 
Geoffr. parif. 2. p. 7r. n. 44. 

Habitat w Cardamine, Brallica enmpejlri, Thlafpi. 
Sexus /tlter caret maculafulva in aUt primoribus. 
Ccc3 8?.?. D. 7«2 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Danaus. C. 

Pyrene. $6. P. D. alisintegerrimis rotnadatis flavis : priraoribus 
apice (medio fulvo ) nigris ; fubtus nebulofoma- 
culatis. Mufi Lud. Ulr. 241. * 
Habitat in China. 

Euippc. 87. P. D. alis integcrrimis rotundatis flavefcentibus : 
primoribus apice (medio fulvo) nigris; pofticis 
_ fubtus aibis. M L. U. 239. * CUrek.ic. t.50./. 5. 
Gron, -^ooph. 7,58. 
fet.gax. t.g. f. 10. 
HaUtat in Afia. 

Macula fulva inlra mgredimm apicum , nec infra 'ut 
in priecedente ; yf!,t pojlicic fubtusalbx, nec nebuloftt. 

Eupheno. 88. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis: priraori- 
bus apice (medio fulvo^ nigris, pofticis fubtus 
lituris fufcis. 
Habitat in Barbaria. 

Simillimus P. Cardamines , pauh minor. A\s favif- 
finut: Primoresfupraapicefulvo, cinHo nigreiine ; 
fuhtus apice fulvo non cinflo nigredine , fed Jlavo 
communi, cum macula nigra ad ba/in fulvi. Secun- 
dariae utrinque fiav£ ; fubtus litutis tribus , fufce- 
Jcentibus, obfoletis, curvis, margine exteriore craj- 
Jioribus. 

Glaucip- 89. P. D. alis integerrimis rotundatis albis ; primoribus 
pe, apice fmsdio fulvo j nigrls; pofticisfubtusciae- 

reis. Muf Lud.Ulr. 440. * Cierck. ie. t. 35. /[i- 
Edw, av. 128. t. 12S. 
Habitat in Afia : China. 
Ale poJlic£ fubtus linea nigm longitudinali. 

Encedo- 90. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis : primori- 
nia. bus apice (medio albo J nigris, pofticis punftis 

XIX nigri.^!. Muf.Lud. Ulr. »44. ♦ 
Hdbitat in Indiis. 

Arfalte. 91. P. D. alis intogerrimis rotnndatis albis: ftriis ma^ 
ginalibus nigris; primoribnsanticebafifiavefcen- 
tibus. M. /,. U. B45. » CUrck. ic. t. S3- /• ^- 
Habitat in ladiis. 92. P. D. INSECTA LEPIDOPTERA. PapUio. Danaus. C 7S3 

Hyparete.92. P. D. alis integerrimis rotundatis albis ; pofticis 
fubtus venis maculisque fanguineis. Muf. Lud. 
Utr. 247. • Gerck. ic. t. 38./. 2> 3. 
Halntat in Indiis. 

Damone. 93. P. D. alis integerrimis rotundatis albis; primo- 
ribus maculis nigris. 
Habitat iis Indiis. 

Helcita. 94. P. D. alis integerrimis rotundatis luteis concolo- 
ribus : limbo nigro pumftisfcptem albis. Jmm. 
acaJ. 6. p. 405. n. 63. * Qtrck. ic. I. 39. /. 4. 
FJw. av. 340. 
Habitat it Indiis. 

Scylla. 95. P. D. alis fubintegerrimis rotundatis fulvis : pri- 
moribus fupraalbis limbo nigro,- fubtus omui- 
bus nebulofis. M. L. U. 242. 
Habitat iViJava. 

Pccabe. oC P. D. alis integerrimis rotundatis flaris extim« 
nigris: fingulis fubtus punftB pallidis numerofif- 
fimis. M. /.. U. 249.' 
Gron. XPop^- 757' 
Pet. gaz. t. 28. /. 9- 
FAm>. av. t. 253. /. 2. 
Habitat in Afia. 

Trite. 97. P. D. alis integerrimis flavis: primoribus fupra 
margine nigris: fingulis fubtns linea transverfa 
ferriiginea. Muf. Lui. Ulr. 248- * 
Habitat in Calidioribus regiombus. 
Sequemifmili!. 

Fyranthe.98. P. D. alis integerrimisrotundatisalbis punflo api- 
ceque nigris; fubtus cinereo undulatis punao 
fulvo. Muf. J- U- 245. 
//ateuiin Afia: China- , 

Magniiudo P- Brafficx. Alae fupra afi'.? margmefub-^ 
fanguineo: primores punflo centrali 0* limbo n/grij; 
Subtus glauae cinereo-undulato nebulofa : punlio 
centrali rubro, quorum qui in alis pojlicis centrofit- 
pe argenteo. Anteunae rubrx. 

C c c 4 99- ^- D. 754 INSECTA LEPIDOPTERA. PapiUo. Danaus. C. 

Palaeuo. 99. P. D. alis integorrimis rotundatis flavi.= apice ui- 
gris margineque fulvis; pofticis fubtus pundo 
argenteo. Faun.fvec. 1041. * 
Vddm. dijf. 5(1. P. hexapus . alis rotundatis albis 

ocello par\'o fufco oblongo ; apicibus fufcis. 
HaUtat in Eiirops fteride aquUina. 
' Affinis nimium Hyales. 

Hvale. 100. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis; pofti- 
cis macula fnlva . fubtus punfto fescjuialtero ar- 
genteo. Faun.fiec. 1040. ' 

Scop. carn. 455. 

Pet.gai. t. 14. /. ir. 

Rij. inf. 112. n. (7. 

.Schtef. elem. t. 94. f. 7. 

Geoffr.parif a. p. 75. n. 45. 

Edw. av. 304. f r. 2. 

li^r-inf.^.t.^S. f4.5- . ,. 

tfabitat in Europa, Atrica, America JeptentriomtU. 

EleiJra. lor. P. D. alis integerrimis rotundatb fulvis margine 
nigris; pofticis fubtus ocello fefqaialtero albo. 
ylmM. acad. e;.p. 405.«. 5(. 

Pet.gax. t. g.f. it. 

Halmat ad Cap. b. fpei. 

Simillimus PaCeno pnecejenti. 

Eubule. 102. P. D. alis integerrimis rotundatis luteis margine 
punais nigris ,• fubtus punaa gemino ferrugineo 
argenteo. 
F.div. av. t. ^04. 
Habitat ;n'Carolina. 

Als lutex integra; omnet margine nigrd pmfldtiC: 
JnguU fuhtus punSo femgineo. Primores fup'" 
ocelln rubro. 

Sennae. 103. P. D. alis integerrimis rotundatis flavis apice ni- 

gris ; fmgulis fubtus punao gemino ferrugineo ar- 

genteo. 
Sloan.jam. 2. t. 235. /. n, 12, 
Raj. inf. iia. n. 5. 
Merian. fur. 58. r. 55. 
Habitat ia Caffica Americe.!. 
Philea. 104. P. D. alis integerrimis angulatis flavis : primori- 

bui macula ; pofticis limbo luteis. Amxn.: aead. 

6. p. 404. n. 59. ♦ Rxf- INSECTA LEPID0PT;ERA. Papilio. Danaus. C. 755 

^<. ,«/. 4. ,.- 3. /: 5. 

Habitat in Indiis. 
Clcopa- 105. P. D. alis integ;errimis anguliitisflavi.<i: primori- 
tia. bus fupra drfco fulvo ; reliquis punfto ferrugineo. 

Hahitat m Barbaria. Brander. 

Simillimus P. Hhamnl Antennae fupraruhra. Pa{- 
pi rair/. Alx Jlav.t. Ptimores fiipra difco fulvir, 
tbsqtu punBo centrali. Suhlus punHo eenlrali & 
narginis craffioris punBis 4 ferrugineis. Pofiicae an- 
gulatit : punUo centrali fupra fulvo , fubtus ferru- 
gineo, 

Rliamni. io5. P. D. alis integerrimis angulatis ffavis : fingulis 
puniftoflavo: fubtus ferruginco. Faun.fvec. 1043 . 

Geoffr. parif 2. p. 74. n. 47. 
^ '^cop. carn. 455. 

JVIouff. inf 198. t. 193. f I- 

Jonfl. inf. t. 5. 6. 

Raj. inf. iis. n. 4. 

I)e Geer inf. 1. 1. 15. /. S. 9- 

Robert. ic. t. 13. 

Rcef inf. 3. t. 4S. /. i, s, 3- 

Alh.inf t. t.f. 3. 

Sultz.inft. 13./ 84. 

Poda inf. (S5. r. 2 . /". 2. 

Wilk. pap. 48. t. i. a. 2. 

Htbitat in Rhamno Europx , Africa. 

Ecciipfis, 107. P. D. aUs integerrimis angulatis flavis ; primori- 
bus punftis duobus maculaque nigris ; pofticis 
ocello caeruleo. Amxn. acad.6. p. 406. n. 67. * 

Pet. gax. S. 1. 10. f. e. 

Hahitat in Araetxci feptentrionali. 

Simillimus P. Rhamni , feJ macula alarum r.igra con- 
fpicuiis. 

. * Danai Fefnvi. 
M:dambs.io8. P. D. alis integerrigiis nigris albido punftatis: 
primoribus fupra casrulefccntibus ; poiiicis pun- 
(aorum alborum linea. Muf. Lml. Vlr. 15 1. * 
Aa. !fccli.h. 1748. t. 6. f. I, 2. 
F.kret. pifi. t. 7. i3 ti- 
Rxf add. t. 9.' 

C c c 5 ' H"- 756 INSECTA LEPIDOPTBRA. Papilio. Danaus. F. 

Habitat in Afia. 

Corpus atrum punSlif aUns. Ala atra - cnrultfcm- 
tei. Pofticae ferie intra marf^inem e punHis albis Ej* 
aliaferie interiore punHis majoribus albir. 

Niavius. 109. P. D. alis intejerrimis nigris : primoribus fafcia 
alba ; pofticis niacula bafeos communi alba. 
Muf.Lud. Ulr. 470. ' Clerck. ic. t. 3S./. 2. 

Habitat in Indiis. 

Alis poflica fubtus Citrulefcentes , vetlit JlriatiS , baji 
albidie. 

Zetes. II». P. D. alis integerrimis: primoribus fiipra nebn- 
lofis punaatis ; poflicis tulvis uigro punftatis. 
A/u/. /.. U. 270. * Clerck. ic. t. 43. / i. 
Habiiat in Indiis. 
Caeneus. iit. P. D. alis integerrimis riibfufcis: pofticisfubtus 
orbc macularum noveni riibro. M.L- U. 271. 
Habitat in Indiis. 

Encela- na. P. D. alis integerrimis fnfcis: punflis margiw- 
dus. libus difci ofto albis. M. L, U. 254- ' 

Habitat in Indiis. 

Obrinus. 113. P. D. alis integerrimis fupra nigris fafcia cyanea, 
fubtus viridibus fafcia albida. Muf. Lud. Ulr. 
255. * Oerck. ic. t. 31. f. a, 3. 
Habitat in India. 

Pinthaeus. 114. P. D. alis integerrimii fufcis concoloribus : pn- 
moribus maculis tribus flavis ; pofticis dimidiato 
atbis. Muf Lud. Ulr. 258. * 
Habitat in Indiis. 
Eribote. 115. P. D. alis integcrrimisflavis: primoribus fup" 
niaculis tribus nigris ; pofticis fubtus linea cmera- 
fcente. M. l.. U. 233. ' 
Habitat in Indiis. 

/11 noKiudlis liic Heliconiis accedit. Jhe primoresf"' 
pra fufcx , reliiiuie lutea. 
Perius. ite. P. D. alis fubintegerrimis: fupra fufcis, fubtus 
flavefcentibus: fafciis albis ; pofticis punSis fO' 
ptcm albis. M. L. U, 2(Sr. 
Habitat in Indiis. „ 

rir. P.D INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Danaus. F. 7«? 

•Plexip. 117. P. D. alis integerrimis fulvis : venis nigris dilata- 
pus. tis, margine nigro punais albis. M. L. U. 262, 

Raj. inf. 138. n. %. 
Pet. muf. .52. n. 527. 
Slnm.jam. 2. p. 214. t. 239./ 5, C. 
Catesh. car. 2. t. 88. 
J-lahitat in America feptentrionali. 
Ala primoref fafcia alba ^ ut in fequente, eui /imilis. 
Mifippus. 118. P. D. alis fubintegerrimis fulvis margine nigro 
alboque lineatis, pofticis macula nigra. MuJ. L. 
Vlr. 254. * 
Halitat in America. 

Chryfip. 119. p. D. alis integerrimls fulvis mai^ine nigro pun- 
Pus. <ais albis.pofticis difco pundiis nigris. M. L. U. 263 

Raj. inf. 1.39. n. i. 
Edw. 131'. 189. t. 189. 

Schrd: inf g.f. II, 12. Papilio argyptius. 
Haiiitat in jEgypto, America. 

CalTw. 120. P. D. alis integerrimis fufcis: primoribus pofHca. 
rumque margine fafeia ferruginea, omnibus fub- 
tus ocellatis. Af. L. U. ie$. ' Clerck. ic. t. 29. f- 3- 

Merian.fur. 32. t. 32. 

Habitat in CalTiis Americes. 

Simillima P. Sophora , fed Larva diverjlfma. 

Sophorae. m. p. d. alis integerrimis fufcis fafcia ferruginea; 

fubtus primoribus ocello unico, pofticis tribus. 

JW. L. U. 266. * Clerck. ic. t. 35. /. 3. 
Merian. ftir.25. t. 35. f.l, 2. 
Rxf. add. t. 4. /. 1 , 2. 
Habiiat in Sophora Anerices. 

Xanthus. 122. p. d. alisintegerrimii;: fupra fufcis fafcia ferru- 
ginea ; pofticis fubtus ocellis duobus : altero lu- 
nari. AJ. /,. U. «67. ♦ Clerck. ic. t. 34. / i , s. 

hfatitat in Calidis rigionil us. 

i;3. P. D. 

onujia Trivialia a plantis , e ouibus vitam hauriunt quafque confumune 
^'^•"•fque , defumta , uU oltinenda, primaria funt in omnitus infeBis , 
^'•^is omnihus anteponenda, ideoque efiam folicite indaganda, ut in 
.^utia naturte auclo fcederc jungantur Flora & Fauna. Cunt vero ie his 
.P°^^'s conjlet , parum referti unde fuccedanea dejiwiantur, uhi nan 75S INSECTA LEPIDOPTERA. PapiUo. Daaaus. F. 

Philomc- 123. P. D. alis integerrimis fiifcis: primoribus ocello 
lus. unico utrinque, polUcis fenis. Amxn. acad. 6, p. 

404. n. 60. 
H^bitat in Java. Nordgreen. 
Panm minor Argo , facie LarvX. 

Clytus. 124. P. D. alisintegerrimisfufcis: primoribusfafciafla- 
va ocelloaue fubtripupillafo ; pofticis ocelliS 
quinque. Muf. Lud. Uk. 2(58. * 
Habitat ad Cap. b. fpei. D. Tulbagh. 

Caffus. 1*5- P- D. alis integerrimis fufcis umbra rufefcente ; pn- 
moribus ocello didymo ; pofticis fupra ocelUs 
ttibus. jyiuf. Lud. Ulr. 259. * 
Habitat ad Cap. b. fpei. D. Tulbagh. 

Mneus. 125. P. D. alis integerrimis fubfufcis : fubtus pofticis 

ocellis feptem ; anticis duobus : fupra unico. 

Hediitat in China. _ • 

Magnituiri Paf. Urlice. Alit fupra cinereo ■fufcx.m- 

mores fupra ocello i fiigrn; [ubtus duohns. Poltl- 

CSfubtus ocellii 7, Juorum i, 4. 5 mafores. 

Hyperan- 147. P- D. alis integerrimis fufcis ; fubtus primo»^"f 
tus, oceUis tribus ; pofticis duobus tributque- te.j^ ■ 

1043. * 
Geoffr. parif 2. p- 47. u. 14. 
Scop. carn. 434. Papilio Polymeda. 
Pet. mtif. 34. n. 313. 
Raj. inf 129. n. 7. 
Ammiral. t. 30. 
Habitat in Gramine Europ.c. 

JF.mvus. 128. P- D. alis integerrimis fufcis fafcia lutea : priffO' 
ribus fubtus bafi oceUo unico. jW- -f-™- '^"' 
25«. • Qerck. ic. t. 39. /. l. 
Habitat in Indiis. 

Caiithus. 129. P. D. alis integerrimis fufcis :_ fubtus primoribus 
ocellisquatuor, poiUcis fenis. 
Amxn. acad. 6. p. 40S. n. «5. ' Papilio Eurydice. 
Hal>itat in America feptentrionali. 

iso. P. D. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. NymphaUs.G. 75» 

Hyperbi- 130. P. D. alis integerrimis iufcis are.i rufa: primori- 
'>"■ bus ocello bipupillato ; pcfticis fubtus feptem- 

punSatis. M. L.U. 257. * 
Habitat ai Cap. b. fpei. D. Tulbagh. 

' NYMrHALES Gemmati. 
lo. 131. P. N. alis angulato - dentatis fuUis nigto-niacu» 

^ latis.-iinguUsfubtusocellocaeruleo. Fn.Jvcc. 1048.* 
Geofr. parif. a. p. 36. n. 2. 
Scop, carn. 423. 

tn. fvec. 1. n. 775. Oculus pavouis. 
Mouff. inf. 968. l. 99. /■ i"f. 
Jonji. inf 40. t. 5. 
Hoffn. piH. t. li.f. 9. 
Pet. muf 34. n. 314. 
Valent. herb. t. 57. 
Haj. inf 122. n- 14. 
Ga:d. inf. t. t. i. 
I.ijl.gce,t./. I. 
Altfrm. europ. i. t. 26- 
Jlb.inft.3.f.4. 
Reauin. inj. 1. 1. 25./ i , z. 
RxJ. inf I. pap. 1. 1. 3. 
Jfi/A. pap. 55. t. 3. a. 2. 

Habitat in Urtica dioica , Humulo ; jrequentijfimus 
Upfalia 1757. 

Alniana. 132. p. N. alis angulatis luteis : fmguUs fupra oceUis 

fefquialteris: anteriore pupiUa geniina. Muf. l.ud. 

Ulr.ijt.' 
Edw. av. t. 84. 
Rxf add.t. 5./; 3, 4. 
Hiiitat in Afia. 

Similis AJierie , fed Ala magis angulata. 
•^iiCTie. 133. p. N. aiij dentatis luteo- variis: fingulis utrinque 

ocellis fefquialteris : anteriore pupiUa geminata. 

M. L. U. 
Habitat in Iiidia. 

"Oi!is. 134. p. j}. aUs augulatis grifeis: primoribus fiavefcen- 
ti nebulofis : fupra ocellis fefquialteris. M. 1- 1^ 
Habitat in Afia. 

Varietas alisfuhtus lividis £? purfurafcentibus. Ocel- 
lifuhtus vhCnlAi funt. 

135P. N 770 INSECTA LEPIDOPTERA. Papllio. Nymphalis. G. 

Oenonei 135. P. N. alis denticulatis : primoribus albido macu- 
latis fubbiocellatis; poiiicis bafi cyaneis ocellis 
duobus. M- L. U. 274, 275. * 
Pet.gax- '.4./. 3- 
E.dw. av. t. 37. mai c? femina. 
Jisf. add. r. 3./ I, 2. 
Habitat in Afia. 

Aliis Ocelli i» pagina fuperiore , aliis iit inferiore , 
aliis niilli in paginafuperiore. 
Lemoni- 135. P. N. alis deutatis grifeis puniSis fiavefcentibus : 
as, omnibus ocello unico. iii. L. U. »77. * 

Habitat iu Indiis. 

Ocellus in alis Amicis ad angulum pojlicum; in Po- 
Jiicis contra ad angulum anticum, 

Oritliya. 137. P. N. alis dentatis fufcis: omnibus fupra ocellis 
utrinque duobus ; primoribus fubtus unico. i^l- 
L. U. 278. * 
Edw- av. t. 2S. 
Habitat in Indiis. 

Ocelli ad marginem exteriorem : pojleriore majore vt 
in alis primotibus. 

Fidia. 138. P. N. alis dentatis.- fuprafufcis cseruleo micautibus; 
primoribus oceliisduobus, duobufque pun&is albis 

Habitat in Barbaria. 

Corpus magnitudine P. Fopuli. Alae fupra omnes nigr.i 
cttruleo micantes; Ocelli ad marginemexteriorein,in- 
ter quos pun3a 2 alba. Subtas cinereiC undis duabus 
albis nigro induHis : primores ocellis 2 i3 p'"'^M 
aibis, utfupra; pojlica pojterius pun^is ^aWii,^ 
I nigro, qu£ inlerium fupra etiam ohfervMtur. 

Brifeis. 139. P. N. alis fubdentatis fupra fufcis viridi - micariti- 
bus : primoribiis ocellis duobus ; fubtus nigto 
bimaculatis. A1. L. U. 275. ♦ 
Habitat in Germania. D. Schreber. 

Feronia. 140. P. N. alis dentatis fupra caeruleo fufcoque undu- 
latis: omnibus ocellis fex. M. L. U. iii.*OercK. 
ic. t. 31./. I. 
Habitat in India. 
Alse pojiicie fiibtut quatuor literis O Jimilibus; he- 

141. r. J>' IN SECTA LEPIDOPTERA.PapiUo. Nymphalis. G. 771 

Maera. 141. P. N. alis fubdentatis fufcis .- utrinque primori. 

bus fesquiocello ; poflicis ocellis lupra tribus. 

Fn. fvec. 1049. * 
Faun.fvec. I. n. 785. Satyrus. 
Geoffr. parif 2. p. 50. 
Scop. carn. 431. 
Mouff. inf. S7i. t. 104./. lo. 
Aldr.inf. t. ^244./. 12. 
Jonjl. inf t. 5». f. c. 
fet. mu[. 34. n. 313. 
Raj. inf. 123. n. 15. 
Robert. ic. t. 15. /. 2. 
Merian. eur. 1. 1. «7./; i(J, 17. 
^*';/^. pap. 53. t. a. A. 3. 
Ammiral. t, 5. '• 
Habitttt in GavaXne fylvarum. 
Alx pojlica Jubius Ocellisfex, quorum ultimus pupii- 

lagemim, at f, 3, 4 majores. 

Megerj. 142. P. N. alis fubdeutatisluteis fufco tafciatis: utrin- 
queprinioribusfefquiocello; pofticisfupraquinis. 

Habitatin A\iS.ii!i, Jacquin; in\ia.niA, Fairicius. 

Similis P. Mserae , fed Ate fupra luleie fufco fafcia- 
ta , nec tottt fufca:. Primores ad apicem uirinque 
fmiliter ocello , cum adjxcente minuto , fitpra obfo- 
leto. Pollice fupra lutefcentes, ocellis quinipie : pri- 
mo cxco; ultimo didymo. Subtus cinerex, grifeo 
unduLu£ ocellis 6: pojlremo didymo; margo poJU- 
curum vix manifejie dentatus. 

-"Egeria. 1.1,3. p. N. alis dentatis fufcis luteo maculatis, utna- 
<jue jprimoribus ocello ; pofticis fupra tribus. 

Ra). inf. las. «. 5. 

Reaum. inf. i. t. 27./. iS, 17. 

Ka:f inf 4. t. 33. /. 3, 4. 

IVilk. pap. 53. t. 3. b. 4. 

FJw. av. t. 178. - 

Qsoffr. parif. 2. p. 48- n. 16. 

Scvp. carn. 432. Papilio .flKgcria. - 

Habitat in Europ£ i3 Al^iri^ Graniine. 

Simiiis P. Megers, fed Alae fupm fufce , luteo ma- 
culatie , nec fafciatie ; pqficit evidenter dentat.i. 
Prinioribus occellus unicus utrinque. Poflicis fupri 
ocellitres: primocxco; (uhtas leco ccellorum Pun- 
Ha 4 tlbn : prim» remotilfmo. 

144. P. N. 7r2 INSECTA LEPIDOPTERA. PapiUo. Nymphalis. G. 

Ligea. i44- P-N- alis fubdentatisfufcisfifciarufi: utriuque 
primoribus oceilis quatuor, poi^cis tribus. t'r-- 
fvic. 1050. * 

Faan.Svec. i. n.1%-!. Alexis. 

Alb.ir,f.t.i.f. I. 

HMtat in Kuwpxjylyis. 

AliC pojlicx fubtus cotaaminatie maculis 2 UHiis, 

Laome- 145. P.N. alisdeiuatiscinerafcentibus: fupraprimori- 
dia. " bus ocellis fex ; polticis quiiiqur : quibusdam caecii. 

Amxn. acaU. 6. p. 407. n. 7S. * Papilio Atlltes. 

Habitat ir. Indla orientali. 
Libye. 14*- P- N. alis dentatis fufcis ; fubtus lineatis ; polii- 
cis ocellis fex pupilla argentea.' 

Habitat in India. 

Magnituio vix P. urticx. Alae omnes fupra fv"- 
nigre. Subtns omnesfufco-purpurafccntetjtrigfs s 
ferrugineis. Primores fubtus ocelh i verfuc apicem 
Infertores pojlice fubtus oceliis 6 fufcii : pupiUa ttr- 
gentea iride jiava ; liorim ocellui a £? 5 tnajor; 6 
obfoletus. 
Galathea. 147. P. N. alis deutatis albo nigroque variis , fubt^s 
primoribus ocello unico, pollicis quinque oblo- 
letis. Hcop. carn. 427. 

Fet. muf3.n.3.t. i./. 3. 

JVilk. pag. 52. t.2.b. I. j 

Raj. inf. 116. n. y. 

Rxf inf. 3. npp. 1. 1. 37. /. i, 2. 

Geofr. parif. 2. p. 74. n. 45. 

Habitat in Gramine Gennur.ix If auftralioris t.uro}S- 

Statura P. Rap.t. Alae dentatie , fupra albo nigroqut 
varie maculatie; [ubtu^ cmcoloret, fed palhdiorei- 
OcelU, in pagim inferiore tantum, obfoleti: pn^ii"- 
ribus verfus angultim exteriorem 1 ; pofticis 2 o p • 
horum ano pru.vimus duplicatus. AntenuE "/''' 
fubtus rufa. 

Semclc. 148. P. N. alis dentatis fulvo nigroque nebulofis: 
primoribus utriaque ocellis duobus ; pofticis 
pra uuico. Fn.fvec. 105 1. 

Faun. fvec. 1. n. 784. Faunus. 

Httffn. inf. 2. t. 8. 

ftf. ga^. '• 14 /• 9- p„ 

AiV' IN3ECTA LEPIDOPTSRA. Papilio. Njrrapiialis. G. 773 

Raj. inf. 128. «• S. 

Gtoffr. parif. 2. p. 16. n. 13. 

HahilM in Europx-fylris, 

Conf. majgr. Rxf. inf.4. t. 27./. 3, 4. 

Hermio- 149. P. N. alis dentatis fufcis fafcia pallida : p_rimo ■ 
"^- ribus ocello ; poiticis fupra puadto. Muf- Lad. 

Ulr. 281. * 
Scop. can. 428. Papilio Fagi. 
fei.^az- 12. (.7./. 5. 
Iv.efinf2-P- "-7.t.Z.\. f. 5, 5. 
nabiiat inGerniania, Lufitania. 

Phsdra. 15-). P. N. alis doiitatis fufcis concoloribus! priii:;- 
ribus ocellis duobus. Muf Lud. Ulr. 280. * 
Scop. carn. 429. Papilio Dryas. 
%/'• *f'S'- i.p- './. 3. *• 3- 
Gron. xooph. 775. 
tiahitat in Germania. D. Schrehr. 

Leda, 151. P. N. alis angiilatis luridis: prinnribiis fupra 
ocello geminato; pofticis fubtus ocellatis. 

Edw. av. 297. 

Halitat in Alla. 

Afagnitudo F. lo. J!x pojlicit irausvirjc angubt.s , 
fexti diverficotores. 

Alter Alis - - omnilui (upra luridii: Primoribus 
yerfus exteriora ocello didymo nigro pupilla a ba, 
Pollicae ad marginem pofiicum ocellis 3 atris j>upil- 
la atba. Subtus omnes grifeoreticulat^f. nehuioj.-t: 
lY\mores fubtus punllii 3 oceliaribus verfui m.trgi- 
nem exteriorem. Portica! ocellis 6 verjui nurgincnt 
extcriorcm, quorum 2 minimui, 6 duplici pupc..ta. 

Altera lupra cum priori eadem , fed poitica: fupra 
1 efiionem pupittarum puiiHis 3 /. 4 minimi^ albit, 
Subtus omnes lurido gnfeic punciis 3/4 albis ob- 
foieiis fub re^iotte pupillee. 

^*''*' 152. P. N. alis fubdentatis luridis livido fubfafciatis, 
fubtus magis uebulolis, onmibus utrinque ocei- 
lis obliteratis. Lterck. ic. t. 34. f. ^. 
Habitat in Alia. 

taciesF. Led£. Alje fupra luridtt, vafasmargisem 
txteriorem obfoletc pailidms bifajciat,::. SubfUS /a- 
rid,e, nebuioft, vix manifejle fafeiatt, Jed poJHci 
D d d lij'*" 7?4 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Nymphalis. G. 

lineii nigricante -ferrugiHea ohlique ducla. Ocelli in 
omnihu^ utrinque <j , parvi^ dtci^ ohjoleii. Angu- 
lus aiii cicrulefcens. 

Hedoiiia. 153. P. N. alis dentitis : fubtusconcoloribusgrifeis; 
fingulis ocellis fex ferrugiueis. Muf. Lud. Ulr. 
279. • 
Pet.gai.t.z<). f.4. 
Nabitat in Afia. 

Dejanira. 154. P. N. alis dentatis fufcis: primoribus utriiique 
ocellis quinque ; poflicis fex fafciaque alba re- 
_ panda. M. L. U. S82. * 
Geoifr. parif, 2. p. 47. n. 15. 
.'^'cop. carn. 433, Papilio Aciiine. 
UaUtat in Rliamno alpino GermanU. D. .'^chreier. 
Jurtina. 155. P. N. alis fubdentatis fufcis .- primoribus fupra li- 
^ tura fl.iva ocello utrinque unico. tn.fvtc. 1032. 
Faun. fver. i. n. 786. Coridou. 
Scop. inf 435. 
Alr. inf t. 246. f. 13. 
l'et. muf 34. n. 3C9. 
Haj. mf 13.). n. 16. 
Hatff. inf. I. t. I. f, I. 
Alb.inft.53. 
Reaum. inf. 1. t. 11. f. r. 
Wilk, pap. 53. t. 2. /). 2. 
Rxf inf app. 1. t. 24. f 7, 8. 
Geoffr. parif. 2. p, 40. n. 17. 
Habitatin Gnmine Europis, Afric.t:. 
Janiram £5 jurtinam copuli connexas \>id. 0. F. 
Mutier. 
Janira. 155. p. ^f. aijg dentatis fufcis: primoribus fubtus lu' 
teis ocello utrinque unico; poiUcis fubtus pun- 
Sis tribus. Fn.fvec. 1053. 
Scop. inf 436. 

Habitat in Europa fylvis. .Sexus pmcedentis ex co- 
_ pulii. Scop. 
Facies P. ]urtin.s absjue litura flava fupra primores 
*<ilai, fed punaa 3 fufca fub pojiicis. 

Cardui. 157. P.N. alisdentatis fulvisalbo nigroque variega- 
tis ; pofticis utrinque ocellis quatuor fspius cs- 
cis. Fn. fvec. 1054. * 

Faan. INSSCTA LEPIDOPTERA. Papilio. NympliaUs. G. 773 

jKi«n./>w. 778. t. n. Belladonna. 

iycop. carn. 426. 

Mouf. inf. 169. t. loi. /. I, 3. 

Hxflh. inf. t. 7./ 3. 

Aib. mf. t. 55. 

Pet. muf. 35. n. 325, 

J^-V. mf. 122. H. 13. 

Merictn. eur. t. Ii5. t. 15. 

JUMm.inf. I. /. 2(5". /. n, I». 

c;.Frf. inf. 3. f. y/. 

L/7'. r.^d. f. 5, <;. 

/>7.j(!i. inf t. 3. /: j^- C. 
'^'{Ii;p:'p. 56. l. 3. a. 3. 
A.E/. iii/ r. pap. I. /. ro. 
Gfofr. parif. s. p. 4.X. b. 7. 

JJdjitjt in Cxduo Europ.e , j4fric£: in Ctp.h. fpei; 
frequsntijfimus Upfali.s 1752. 

Tutbag. 158. p. N. alis dentatis fubconcoloribu.s fufcefcenti- 
"W. bus fafcia lutea ; poflicis ocelljs quinque. Muf. 

l.uit. Ulr. »84. ' _ ; 

Jhbitat ad Cap. b. fpei; mijfus al illuf.ri TuWaghio, 
cap. h.fpei Ouhernatore, eum reliquis capenjibus, 
facile primis , qui orhi intiotuere, kujus cla^isincolis 
ex hemifphxrio mtarHico. 

Kpleis. 159. p. N. albis crenatis nigris concoioribus ; pofti- 
cis difco fulvo : ocellis feptem. JVhtf. Lud. Ulr. 
285. Clerck. ic. t. 25. /. 2. 
Uahitat in Indiis. 

Alx Primores fafcia alha ex maculis 7 ; PoftiCE ma- 
culis 7 , ovalihiis , niiris pupilla alba\ intra margi- 
iiein pqjticum. In hac fe^ione facile maximus. 
Lampe. iso. P. N. alis crenatis: primotibus fufcefcentibus 
''3' fafcia liava; pofticis fupra ocellis fex. A/. L,U. 

1C4. * Clerck. ic. t. 39. /. a. 
Hahitat in Indiis. 
Ocelli inira marginem pofticum concatenati funt 

Ws. iCr. p. N. alis fubdsntatis fubtus grifeis ; fafciautrin- 

que alba interrupta ; pofticis fupra uniocellatis. 
D d d a Gron. 

^m\iafapilionumJicundum ptics 4I1 6, non faciU oliimtur t.x affir- 
vatU ii iit Mufeis vijis , iumhi Jie^ins mvtiUti occurrunt. 77« INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Nyniplialis. P. 

Gron. loopb. 773. 

Hichter. muf. 3315. Papilio Iris, 

Rxf.inf.^.t. 42. &°4. /. 3r./. 6. 

Wilh. pap. 63. t. I. (I. 2. 

Scop. carn. 430. 

Lederm. mkr, 89. t. 49. 

Poiia inf. 70. «. 22 , 23. 

Rai. inf. 12S. n. 2. 

Harrif. inf. 7. ». 3. /. ci - d, 

Sultx- inf. t. 14. f. 85. 

HahitcLt in Quercu Gcrmania, AngViie &c. P. Forsk. 

Statura P. Populi. Pedes duo aniici angujlifjimi , mu- 
tici. Alx omnes fupra caruUfcenti ■ ni^r,e , mican- 
tes; fuhtus cinereo-grife^, cum ocello ferrugin^o. 
Primores /«pra maculis albis fparjis in medio & ex- 
teritts. .'iubtur grifeo cinereo vari£ maculit aihis, 
cum ocello occultato intra marginem exteriorem. 
VoQlicx fupra fafcia alha £5° ocello ferruginto verf«s 
pojlica : fuhtui cinere.s fafcia alba dcntata lateribus 
ferruginea cum ocello cterulco inde ferrugineo . 

* * Nymfiiales Phalerali. 
Populi. 152. P. N. alis dentatis fufcis albo fardaf is maculatis- 
que; fubtus luteis albo fafciatis: maculis cseru- 
lefcentibus. Fn.fvec. 1055. * 
Raj.inf 127. n. 3. 
Uddm.diJf.S4.f.\5- 
Clerck. a(l. Mockh. 1753. p. 278. t, 7. 
Ricf inf. app. 1. 1. 33./. I, a. 
Habitat in Populo tremula. 

Cydippe. 153. P. N. alis dentatis nigro-cirulefccnfibus albo 
maculatis area comniuni rubra ; fubtus niarmoratis. 
Atttjen. acad. 6. p. 409. n. 75. * Papilio Cydippe- 
aerck. ic. t. 3<J. /. i. Papilio Cydippe. 
Habitat in Indta. 

Tiplia. 164. P. N. alisfubcaudatisnigris: primoribus macu- 
''sduabus ; pofticis difco rubro - emarginato albis. 
Muf L-ttd. Ulr. 308. * Qerck. ic. t. 32. / 3. 
Mdiv. ax\ t. 33. 
Habitat in India orientali. 

Antiopa. 155. P. N. alia angulatis nigrb limbo albido- f"- 
fvec. 105S. 

Foun. LNSFCTA LEPIDOPTERA. Papilio. Nymphalis. P. 77r 

Faun.fm. i. n. 772. Morio. 

Geofr.parif. <i..p. 35.(1. j. 

Scop. carn. 419.* 

Schtf.ff. elem. t. 94. ^ i. 

}onJi.inf.U9.&ii. 

Rai.inf. 135, 13S. 

De Geer inf. i. (. 31. /. 8, 9. 

Wilk. pap. 58. t. 2. fl. 10. 

./Jirr. inf. i.p. 1. t. I. 

Au/i:;:. '"- I- '• '4./ 85. 

Habitat in Betula, Salice, etiam in Jmerica. Kalm. 

polychlo-i6(5. P. N. alisanguIafisfiilvisnigroinacuIatis:primo- 
tos. ril)us fupra punais quatui )r uigris. Fn./iw. 1057. * 

Gecffr.farif 2. p. 37. «. 3. 
Scop. carn. 420. 
v4Ur. ib/. 246. f. 7. 
Giti/. /nf. I . t. 77, 
/.//i.g^rf. 5./-3. 
Pet. muf 34 «.315, 
R.ij.inf. 118. n. 2. 
M-.rian, eur. 2. /. 2. 
>^/fr. in/ t. 55- 
Frifck. inf 6. t. 3. 
Reaum. inf. i. £. 23. f. i. 
Rxf inf. I. app. i.r. 2. 
ylmmirat. t. 15. 
H^i/i. pap. 5«. t. 3. «. 5. 

Habitat inVyto , Cerafo, Salice; frequentiJJimusVp- 
fali.t 1758- 

Urticse. 157. P. N. alis angulatis fulvis nigro.maculatis: pri- 
nioribus fupra punSis trihus nigris. Fn.fvtc 1058. ' 
Geoffr. parif t. p. 37- ". 4. 
Scop. carn. 421. 
Mouff. inf lor. / 5, 6. 
Gxd. inf I. r. 21. 
Lijf. a^d. 3. /. 2. 
hlank. inf. 13. r. i./ /.-^. 
Raj. inf 117. n. i. 

348. ".18- 

Rohert. icon. t. 5. 

Hcfjn. pia. 2.f. I*. 

- Bradl. nal. 1.27. f. %■ 

AJerian. eur. 1. 1. 44. 

U d d 3 ■^ll>- 778 INSECTA LEPIDOPTERA. PapUio. Nymphalis. P. 

All'- i"f- t. 4, 5'- 
Swamm. bilit, t. 35./. la. 
iieaum. iiif. l. /. 25. /• 6, 7, 
Hcef. inf. i. pap. i. 1.4. 
Wilk. pap. 56. (. 3. a. z.fil. inf. 
jHarrif. iiif. 4. r. 2. f. i-n. 

Htibitat in Urtica vulgalijimus , prodit iiitir primos, 
jedfallax vetis indicium. Piiii. Xy/lJ: 25. 

C.album. iSS. P. N. alis angulatis fulvisnigro-niaculatis; po- 
Iticis i"ubtus C. alho notatis. fti.fvec. 1059. * 
Geoffr. parif. 2. p. 3ij. "■ 5. 
.S>op. carn. 422. 

^/.«/. /«/■. 103. /; 2. 

Aldi: mf. t. 244. /. 3 , 4. 
Kaj. inf. t. II s. n. 3. 

' 349- «. 31. 
/Joft. iVon, i. 23. 
Mcrian. ew. i. (. 14. / 159. 
Fri/cA. inf 4. r. 4. 
/fwiim. in/ 1. 1. 27. /; 9. 10. 
Ve Geer inf. i. i. 20. / 9, 10. 
Rsf. inf. i. pap.i. ;, 5, 
Wilk. pap. 57. t. 3. .,. <;. 
Harrif. inf. 2. f. i. /. «- d. 
Gfe/r. par»/: 2. p. 38. n. 5. 
Habuat in Grollularia , Humulo, Urtlca, 

C. aure- 1*9. P- N. ali.s angulatis fulvis nigro • maculatis : po- 
nm. fticis fubtus C. aurco notatis. 

Hiihitat in ,Alia. 

Simillimus fap. C. alhn . fed duph ttiajor , fubtus ma- 
gis tuteo-tiebulojus^ C. aureo minori notatus. 
Ariadne, 170. P. N. alis angnlatis, fupra fubferrujineis ftrigis ^ 
nigro undulatis, primoribus antice pundo ni- 
veo. Am^n. acad. 6. p, 407. ;;, 71, * 
Habitat injava. Noripreen. 

Dirce. 171, P, N. alis angulatis fufcis, primoribus fafcia fla- 

va: fubtus nigro undulatis. Muf. Lud.Vlr. sSr- 

ff, Papilio'iJ««alis fubcaudatis tufcis: primorihus 

fafcia ilavefcenti - albidu ; omnibus fubtus albis ni- 

gro ftriatis. %f. nat. 10. p. 4^5, Clerek ic. t. 36. /. 3- 

HaUitat m icdiis, 

172. P. N. INSECTA LEPIDOPTERA. Papillo Nymplialis. P. 779 

Jatropliae. 1751. P. N. alis angulatis pallidis : lineis undulatis: 
priniltribus pundounico; pofticis duobus nigris. 
/Itnxn. acad. 6, p. 4C8. «. 73- Muf. l.ud. Ulr. 289.* 
Merian.furin,^.t. 4. in J-iropha. 
Gron. ^ax- »• p. *97. «. 790. 
Hahitat in America aufirati. 

Canace. 173. P. N. alis angulatis caeruleis fafcia dilutiore ; fubtus 
hi to viridiq ue marmoratis. jiman. ac. 4. p- 405. n. 58. 
Nahitat in Jadia. 

.•imathea. 1 74. P. N. alis angulatis: fupra fufcis albo punftatis: 
fafcja rubra; linea nigra undata. Al. L. V, 288.' 
Clerck. it. t. 40. /. 3. 
Habiiat in Indiis. 
Habitus Pap. Atalantie. 

Atalanta. 175. P. N. alisdentatis nigrisalbo macul^tis; fafcU 
communi purpurea , primoribus utrinque , pofUcij 
niarginali. Fn.fvec. io6a.Siip. tarn. 424. 

I'n. jvic. I. n. 777. Ammiralis. 

Otofjr. parif. s. p- 40. n. 6. 

A/ottg'. inf. 100. f. 3, 4- 

Aldr. inf. 240. /. 45- 

J,.,.JI.inft.',.f6, 7. 

Jiaj. inf. laS. n. i. 

lit. muf. 35. n. 327. 

Gxd. inf I. f.2«. 

Lifl.gjed. 10. f. 4. 

Harrtf: itif. I». t. 6. f. a - h. 

Blank.inft. 18./ i. A ■ D. 

Merian. europ. 91. 

M:inft.i.f. 4. 

Rrawn. inf. 1. 1. to. /. 8, 9- 

be Geer. tnf. 1. 1. 22. / 5. 

AV/. inf. I. pap. t. t. 6. 

IVilk. pap. 55. t. 3. a. I. 

Ammiral. t. 24, 

Poii. i;/. 72. t. 2.f 3. 

Hahiteit m Urtica urente. 

Oicrfj m paRina inferiore adeo obfolelii ut vix ocelle- 
rum nomine vcniant. 

Amphi- 176. P. N. alis dentatis nigris caeruleonebulofis : primo- 
nome. ribus tafcia utrinque alba; polUcisrubroradiatis. 

U d d 4 >"'"/• 7S0 INSECTA LEPlDOPTERA. Papilio. Kyniph.ulis. P. 

Raf. addend. t. lo.f. i, 2. 

Menm.fur. f. 7. 
Hctbitat in Aiuerica meridionaU. 

Magnitudo media. Alae Priniores fupra lUriC chara; 
Seribus hieroglypkicis cxrutcis aiifyerf^ fafciaqui 
aiba; punilum album ante fafciam. Subtus conco- 
lores , fedfufc^e. Polticae fupra atrt. ckara{ieri!'us 
hiercglyphicis , cxruleis, fpiirjis. Sul)tus radiat.t 
tt hafi verfus fcjtericra radiis ruhris , af.cefcpius tn- 
terrupiis. 

Venilia. I77.P. N. alis dentatis fufcis; fafcia communi arcuata 
albamarginibus csrulcfcente. Muf. Lud. llr. syo." 
Clerck. ic t. 32. /. 4. 
Habitat in Calidis regicniiius, 

Alimena 178. P. N. alis dentatis atris: fafcia ca?rulea interrupta : 
iingulis pundlis fcpteni albiajs niargiuaUbus. i^. 
L. U. S;-)i. ' Cicri.K. ic. t. 3?./. i. 
HabUat in ludiis. 

Leuco- J79. P. N. alis deiitatis , fupra fufcis fubtus luteis: 

thoe. fcifciis tribus macularibus albis aigro notutis. M 

/.. U. 29«. ' 

/J. Papilio //>'/as alis dcntatis, fupra fufcis; fubtus 

lutefcentibus ; fafciis utrinque tribus albis inter- 

ruptis. Syji. nat. lo. p. 48«. n. 173. Qerck. ic t. 40./. 4- 

Habitat in Afia. 

Magnttudo fap. Urticit. Alae utrinque fafciis 3 tranf- 
vcrjis , coeuntibus verfus angulum exterioretn pn- 
morum : Fafcia prima in primoribus nigro interruf 
ta ; fecunda per pojiicas £/ primres utrinque linia 
nigra notatai tertia in pqfiicis ex maculis 7 albis 
punlld nigrofetis. Thorax/upra .eneu.s. 
Phjcrufa. isi P. N. alis dentatis fulvis : fafciis tribus fufcis: 
primf)rum longitudinalibus, poiUcarum tranfver- 
lis M L. U. 293. * 
/?«/■. inf. 4. p 24. 1. 2./ I. 
Uabitat in ludiis. 
Iphicia. I S I .,: F. N. alis dentatis ; fupra fufcis fafcia communi alba,^ 
maculaque ferruginea anguli ani, /W, L. U. 31 '• 
Clerck. ic. f. 41. /'. 3. 
Habitat in Indiis. 

I8J. P.N. INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Nympiialis. P. 781 

Idmoue. 152- P. N. alis dentatis fufcis .• primoribus utriiique 
fafcia alba. M. L. V. 310. * 
Habkat in Iiidiis. 

Elea. 183. P. N. alis dentatis fufco-nebiilofis concoloribuj: 
fafcia primoribus flava, poaicis .ilba- JM. L. U. 
312. ' 
Habitat in Indiis. 

Ancaea. 184. P. N alis dentatis atris: primoribnsfafciacsrulea, 
pofticis lutea. M. L. V. 307.' * 
Habit.it in Indiis. 

JaMfTa. 1S5. P. N. alis dentatis fupra nigris: fafcia flava difco- 
que caerulefcente ; fubtus puniitis, tribus atris. 
M L. V. 294. * 
Hahitat in Iudiis. 

Sibilla. 186. P. N. alis dentatis fufcis concoloribuj fafcia alba; 
fubtus lucr.tentibus. M. L. U. 303. * fub Frorfa. 
■'^cop. carn. 443. Papilio rivulatis, 
Rief. inf. ^. t. 70. f. I, a, 3- 
Hahitat in Gerniania. 
Sitnilis CamHU, 

fainilla. 187. P. N. alis dcntatis fufcis fubconcoloribus albo fa- 
fciatis maculatilijue, angulo aui rubro. M. L, 
U. 304. * 
A P.ipiiio Jmphion alis dentatis fufcis : primoribus 
niaculis albis tergeiiiiuis ; pofticis fex tranfverfis. 
SyJI. nat. 10, p. 485. n. 177. 
Pet. lal^. 12. f. 12. / 10. 
Rxf. inf. 3. '.33./. 3' 4- 
Hahitat in Louicera csrulea Europa. 

"Olina. 188. P. N. alis dentatis nigris .• primoribus maculis dua- 
bus; pofticis folitaria albo-carulea. M, L.U, 
S95. * Gercli. ic. t. ti.f. 3. 
Gron. ■^ooph. 789. * 
Habitat iti India. 
^'yia. 189. P. N. alis dentatis nigris: margineexterioreprinio- 
ribus albo maculato , pofiicis albo luteoque tri- 
plici ordine. At L. U. t, 295. 
Habitat in Jndiis. 

Dddj 190.P.N. 784 INSKCTA LEPIDOriERA. Papilio. Nyitiphalis. P. 

Nearea. 190, P. N. alis dentatis fupra fufcis albo-maculatis, 
fubtus maculis albis linea rubra cindis. M. L. 
U. 297. 

Edw. av. 33. t. 33. 

Hcbitat in Indiis. 

Smilis in multis cum P. Stelene. 

Acelle. 191. P. N. alis fubdentatis : primoribus nlgris bafi fa- 
fciaque flavis ; pofticis fluvis fubtus fafciis tulcis- 
JVI. L. U. 298. * ClercK ic. t. 43. /. 3. 
Habitatin ludiis. 

Dido. 194. P. N. alis dentatis oblongis nigris viridi maculatis ; 
polhcis fafcia maculiique lepteni tranfverlis cs- 
rulefcentibus. Amxti. acad. 6. p.4°S- '••74- '-"'■'''■ 
ic. t. 30. /. 2. 

Alerim.Jur. 3. t. 3. 

Habiiai in Araenca meridionali. 

HeUconiiJtiuHura; Ala oblongx , ftd pojlic£ dentM. 

iimilis. 193. P. N. alis fubrepandis nigris concolorihus : pun- 
ffscsruleicenti-albis baim verfus liueatis. /w. 
/.. V. 299. Qetck. ic. t. i6. f. 3. 

Pet. gax. t. 95. f. 13; aii t. 3. /. 4'i 

Habiiat in Alia. 
affimilis. 194. P. N. alis fubrepandis nigris concolorihus : p"ri- 
ais caeiu^efcenti albidis; pomcis punflis cccci- 
neis. JVl. L. U. 300. * Vterck. ic. t. 16. f. i- 

Habitat in Afia. ■ „ 

SimiHimus l'. SinHi.fed aU pojiic-e intra margirem 
fojiitum punHis f maculis 5 , qiarum uiia [unao 
nigro notata. 
djirimilis. 195. P. N. alis dentatis dilatato-venofis nigris fub- 
concoloribus: maculis fagittatis albis, ptJltrcnu» 
fubtus luteis. Muf Lud. Ulr. 301. * Ucrck. k- '• 

Ehret. p/fl. /. 17. 
Habitat in Alia. 
Panope. 19S. P.N. alis dentatis fufcis concoloribus : limboexte- 

riore albo maculatis , pofticis niargiae luteo mi 

culatis. 
Rheed. mal. 9. t. i ? 
Hakitat in Afia. >y INSECTA LEPIDOi'TERA. Papilio, Nymphalis. V. 783 

Alix fririiores ad marglnem exteriorem maeulis ohfole- 
tionbus alhisjagiituiij. Pojiictcinira in,»ginem po- 
Jlericrcm ordiiie triplici macularum.Jagittiformiuin , 
quitrum pojlremis reitiformes lute.t. 

Xauplia. 197. r. N. a'is fubdentatis fufcis fubconcoloribus : 
piii-.itiribus liipr.i niaculjs quatuor ; poliicis iafcia 
ai;.idis. Muj. Lui.Ulr. 209.* CUtch,ic, i..^s. 
/.1,2- 
Habaai in - 

Hyper- 198. p. N. alis dcntatis nigrirantibus poftice ferrij- 
nuieiUa, gineis; uibtiis nebuloiis: poiiicis punfto albo._ 
Aiii^n. aca,l. 6. p- 4Cf. 1». 69. Paptlio alis nigri- 
C.intibus; pofticis poftice ferrugiueis punfto al- 
bo; omnibus fubtus ferrugineo aebulous. 
Hahitat jnjava. J\'ordg>een. 
Alae primores fupra veifus apicem fafcia cierukfcente 
interrupta, 

Nefea. 193. p. N. alis dentatis fufcis pallido lin-^atis: fub- 
tus nebulofis. Muf, l.ud. Vlr. 302. ' 
Haliitat in Alia- 

Ruraina. »00. P. N. alisdentitis variegatis: fupra primoribus 
punitis fex, pofticis quatuor rubns. 
Osl'ecl<. iter. 51. Pap. tetrapus, alis ex coccineo 
luteo argenteo nigroque variegatis , priiiiOribuS 
rotundioribus. i 

Catesb. car. 2. p. ^5- '■ 95- 
Habitat in Europa aujlrali. 
/iie Pojiicsfubtus macmis s alUt. 

^•evaua. aoi. P. N. alisdentatisvariegatis: fubtus reticulatis > 
prinioribus fupra maculis aliquot albis. 
Rxfitif I. pcip. 1. t. 9. /. 5, 6. 
Hahitat in Urtica dioica Europ,i aujiraliorts. P. 
Forskici 
Prorfa. 502. P. N. alis dentatis fubfufcis : fafcia utrinque 
alba; primoribus interrupt,!. 
.SVo/7. carn. 442. 
M.naii. eur. SS. /. f. Fritlllarii lulgo diai , quim ala mnculis fere teJfAlalirfmt ; feii ch , 
cutas tfr^.nfcdj Is obilcs cQinmunittr nominati Jimt. 78+ INSECTA LEPIDOFTERA. Papilio. Nymphalis. P. 

Rxf.inf. i.pap. i-t. S. f. 6, 7. 
HabiM in Urtica dioica Gtrmaniie. 

Lucina. 403. 1'. N. aIisdentatisfu(ci.ste(laceo-maculatis, fub- 
tus fafciis duabus macularum albidaium. Faun. 
fvec. loSi. * 

Fei. gax- t. iS.f 10. 

Raj. inf. 122. n. 12. 

Habitat in Europa. 
Maturna. 204. P. N. alisdentatispurpurafcentibusuigro-macu- 
latis; fubtu? fafciis tribus flavis. In.frcc. 1062.* 

Pet. ga^. t. I, f. 8. 

/iai. inf. 120. B. 8- 

Meiian eur. t. 88-' 

Wilk pap. 58. '■ 1. a. 9. 

Habitat in Corylo , Erica , Scabiofa. 

Cinxia. 205. P. N. alis dentatis fulvis nisrn-maculatis; fub^ 
tusfafciis tribus exalbido flavis. Fn.fvic. 1063- 

Fautt.fvee. 1. ti. 783. Conies. 

(ieoffr. parif. 2. p. 45. n. 12. 

Scop. earn. 437. 

Fet. gj^. (. i8-/- 10. 

Raj.inf. lar. n. 9. 

Wdk. pap. 58. t. 3. a. g. 

Kxfinf^.t.iz. 

Reaum. inf. 2. t. 9. 

Schsff. elem. t. i. f. g. 

Hahitat inVeroaica, Plantagine, Trifolio, Grapin'- 

Mas elinguis ; Femim vero lingua fpirali a Lucma ad 
Vanillam. Rolander. 
Lena. 106. P. N. alis fubdentatis fufcis ; pofticis ipoftjce 
atris albo caEruleoque punaatis : fubtus bioceUa- 
tis. 

Rief addit. t. 10. /. 3, 4. 

Haiiitat in Anierica meridionali. . 

Medius. Ala Primores oWong<f ; fupra fufcH : faf"' 
obfoleta, inmeiio; punclo albo verfuf apicem i tttu- 
riealbx ■lerfus hafin. Pofticse fupra bq/ifufi^,"' 
terum atrx punclis albis cisruleisqueffarfis. SubtUS 
fufc£ ffriga alba £? pone hanc Punna alba fparp^ 
tf cctlli 2 approximati juxta margiiiem antettortmt 
ad bajin oceili aliquot minutijlmi. 

SC7. P- N- INSECTA LEPIOOPTERA. Papilio. NympMis. P. 783 

Dia. S07. P. N. alisdeiititisfufdsteftaceo maculatis; fub- 
tusmaculis quatuor ordiaibusque pundorum duo- 
biis argeateis. 

Habitat in Auftria. D. Jacqmii, 

Coiif. Hxf. inf. 4. t. rs. f. 3. 

bimilis P. Luciitit,fid maior , tamen minor Cinxia, 
qnil)us Alspagin.ifuperiorejmillim^. Vo[t[cx 
fubius maculis rarii.i circiter 4 argenteis & ^iittis 
palliiiii variis; pqftice feries transverfa ocedarwn 
minimorum c£corum, pricterferiem ipfaiie margina- 
lem e maculis argenteis. 

Niphe. 208. P. N. alis dentatis luteis : primoribus extimo 
nigris fafcii albida; pofticis fubius argentatis 
ocellis quinque. 
yimsn. acad. 6. p. 40S. n. 75. Papilio Hyperbius. 
Habitm in Ciiina. 

Paphia. B09. P. N. alis dentatis luteis nigro - maculatis : fiib- 
tus lineis argeuteis transverlis. Faun.fvzc. 1054. 
Faun. fvec, 779. r. ». Imperator. 
Oeojfr, parif 2. p. 42. B. 8. 
Scop. carn. 438. 
let. Muf. 35. n. 32t. 
liaj. inf, 119. n. 4. 
Rxf. inf, I. pap. 1. t.7. 
Wilk. pap, 57. t. 2. a, 7. 
.'^hxff'. elem. t. 94. /. 2. 
Habitat in Urtica. 

Cytherea. e lo. P. N. alis crenatis flavis fafcia communi argentea : 
fubtus fafcia lancoolata argentea. JVLL. ^/'.305.* 

Clerck. ic. t. 39. f. 3. 

Habitat in IridUs. 

Ahe fupra cinereo nebulofiS: primoret difco jiavo. 
Aijlaja. an. P. N. alis dentatis flavis nigro-maculatis: fub- 
tus niaculis XXt argenteis. tn.fvec. 1065. * 

Fn. fvec. I. n. 780. Rex. 

Geoffr. parif. 8. p. 42. ". 9. t. n. /, 1, 4, 

Scop. carn. 439. 

Mnuff.inflSg. t.tot.f.3, 4. 

ylldr. inf »46. /.8. 9. 

fet. muf, 35. n. 320. 

fiaj. inf. 119. n. 5. 

Wilk. pap. 59. t. i, a. la. 

mi' 785 INSECTA lEPIDOPTERA. Papilio. Nympl)ali3. P. 

Hahitat in \iC>'\i tricolore. 

Ala macitlis argcnteis: priinorum 4 oKoUtis , poJHcd- 
nni 4t. fojticte JubtUi octilis iS 2 c£a^fupil- 
la argeniea. Larva n:gr,i utrinque punflts 8 a:ijrit, 

Adipps.. 2IJ P. N. alisdentatislutelsnigrom.icuht:.'!: fubtus 
maculis XXill argenteis. i'n.J'v:c. io65. * 

Habim iii Europa (in fauna CyJippc perpaam pro 
Aiippe Ugitur). '\ 

h aHt pojHcis , jnblus , inter oriiinem pen:ilt:mum t? 
ultimifn , macularum argentearum tjl ordo < macu- 
lit ferrugineis , quarum pUreque centro /. p.vnf!o 
arginteo not.mtur , cjuiordo tnAglaj.i omnuio dejicit, 
cui in reliquis jimiiumus. 

Lathoma.413. P.N. alisdentatisluteisnigro-maculati.^^rfubtus 
maculis XXXVIt aiijeuteis. Fn. ivec. 106S.* 
Fn.fvec. 781. i- "■ Puncipiira. 
Geojr. parif. 2. p. +3- "• 10. 
.^'cop. carn. 440. 

Hoifii.pia.t. 11. f.u. 

Kokrt. ic. t. 12. 

/Vf. muf 51. n. 520. 

Raj. inf. 120.11. s. 

Merian. eur. 2. t. 157. f.fuper. 

liief inf app. t. t. 10. 

Hibitat in Europa: frequentijftma Upfaliie I758.»'"''' 

primo. 
AU maculis argenteis primorum 7 , pojiicarum 21. 

Euphro- 214. P. N. alisdentstisfulvisnisro-maculatis: fubtus 
lyne. maculis IX argenteis. Fn.fvec, 10S9. * 

Fn.fvec, 782. Princeps. 
GeoSr. parif 2. p. 4. )!. II. 
Scop. ciirn. 441. 
Fet. muf 35. n. 382. 

liaj. inf. 1 20. n. 7. . . , 

Hubitk in Europa & America feptenlrionali. , 

Al£ aaculis trginteis : pojlicarum 9 : karum t tl'J" > 
I bafeos. 

Niobe. 215. P. N. alis dentatis fulvis nigro-macul.atis: fub- 
tus macuUspallidis: punaistribus argenteis " 
ccli..itis. Fn.jvic. 106;,' w INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Piebejus. R. 737 

Habitat in Europa. 

Atig maculis aigeiilds :, pojlicariun 7 marginaUbus , 
pmicla 6 difci. 

Vanills. ai6. P. N. alis dentatis flavis nigro - maculatis ; fubtus 
niacuUs XXX argenteis. Aiu/. Lui. Ulr. 305. * 
Cicrch. ic. I. 40. f. 2. 
Oron. -/^ooi)/!. SJO. 
Mirian. fuvin. 25. (.25. 
Sioart. jam. 2. t. 239. /. 23, s+. 
Habitat in Epidendro Vanilla Amerlces. 
ALi; maciilis arijen:cis primorum 7 , pojlicarum S2. 

* Plebeji Rurales. 
Cupido. 217. p. p. alis pofticis fexdeatato - caudatis ; ffubtus 

- albidis maculis argenteis. M. L. V. 312,.* 
Pet. gax- t. 10. f. 9- 
Merian.fttT. t.io.f.i- 
Muf. pttrop, (S90. «. 35'- 
A\c/. inf. 4. p. 27. '. 3-/ r- 
Gfnn. xnoph, 803. 
Hahitatin Godypio Americcs. 
Speciofijjimus ob maculas argenteas faturaiijfimat £3 

gibbas. 

I'olybe. ais. P. P. alls pofticis dentatis, reliquis integerrimis 
fufco-Virefcentibus, fubtus viridi - fericeis venis 
atris. Jmcen. acad. 6. p. 404, n. 5S. * 
Halntat ia Indiis. Clerck. 

Thero. arg. P. p. alis dentatis fubbicaudatis nigricantibus : 
maculis fulvis; fubtus maculis argenteis. M. L 
J/. 328. * 
Hahitat ad. Cap. b. Spei. D. Tulbagh. 

Betulje. 220. P. P. alis fubcaudatis fufcis ; primoribus macuh 
reniformi fulva , fubtus luteis fafcia fulva. f::- 
fvec. .070. 
Geojfr. parif 2 . p. 58. "• 27- 
JVilk.pap. 61. t. I. .1. 2. 
licef inf I. fap. 2. '. S. 
Raj. inf, 130. n. 10. 
Hceffn. inf t. 12./. i. 
A inf t. 5./. r. 

Pet,, 788 IKSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Plebejus. R. 

Pet. gaz.t. II. f. II. 
Hdbitiu in Betula , Pruno fpinofa. 
Mis maculi primorum fulva dejiituitur , ut in P. 
(^uercus. 

Pruni. 221. F. P. alis fhbcaudatis fupra fufcis ; pofticis fub- 
lus fafcia niarginali fulva nigro punauta. Fauf. 
fiw. 1071. * 
.SVop. carn. 459. 
Rid. inj. I. pap. 2. t. 7. 
Raj. inf. 130. n. g? 
Pet.gax. 11./. 10? 
Remm. inf. 1. t. «8. ,/. 5, 7» 
Schitff. elem. t. 94./. 5. 
Habitat in Pruno domeftica. 

Quercus. aaa. P. P. alis fubcaudatis fupra csruleis ; fubws ci- 
nereis linea alba, pundo ani gemino fulvo. knui. 
fvec. 1072. ' Muf. Lud. Ulr. 314. '. 
Pet.gax.t. II. f. 9. 
Raj. inf. 119. n. 8. 
Mb. inf (.52. f. a. 6. 
Rxf. inf. I. fap. 2. t. 9. 
WilKpap. 61. f. I. i!. I. 
Geoffr. parif. t. p. 57. n, »5. 
. Habitat in Quercu. 

Marfyas. 223. P. P. alis bicaudatis fupra caruleis ; fubtus cx- 
rulefcentibus punftis nigris. Muf I.ud. V. 315. 
Cierck. ic. t. 41. f. 1. 

Edw. av. 81. t. gi. 

/Ja/. add. t. 5. f. i , 2. 

Habitat in Calidis regionibus. 

Ecfiion. ' 224. P. P, alis bicaudatfs nrpra fiifcis ; fubtus paUS; 
fcentibus ; fafcia ruta ffcelloque tcrminali rubro. T 
Rtef, add. t, j,f. 3, 4. 
Habitat in Anierica. 
^la pojiica ad bajin caud.vum macula ocellan ruirl. 

Te!3mon.4S5. P. P. alis bianguUtis fubcaudatis cinereis : f ifri'S 
albis niaculaque uigra fliTaque. Ali^- ^'"»- ^''' 

Hahitat in Indiis, _ 

825. P.P- INSECTA LEPIDOPTERA. PapiUo. Plebejus. R. 789 

Bccticu.s. 225. P. P. alis eaudatis fufco caenilefcentibus : fubtus 
cinerafcentibus albido undulatis ; anguloaniocel- 
lis duobus. 

habitat in Barbaria. 

Magrdtudo Argi. Alae fupra nigricantes rore viridi- 
cxrulejcente obduflie. Subtus omnes glauco ■ cinera- 
fcentes , Jirigis albidis undulatce. Angulus ani cauda 
Jetacea nigra albo margine. Ocelli ad angulum ani, 
fupruduo, pupillie nigr,e ; interiore didyma (praler 
exterriores cmcas}; Suhtus ocellis etiam duobus an- 
tice fulvis, poliice argentatis. 

Thyra. aa?. P. P. alis unidentatis nigricantibus difco fulvo ; 
fubtus purpurafcentibus maculis argenteis. M. 
L. U. 327. * 
Babitat ad Cap. b. fpei. D. Tulltagh. 

Thysbe. 228. P. P. alis fubunidentatis denticiHatis fulvis ni- 
gro maculatis ; pofticis imprimis fubtus iiriatis 
auroque maculatis. M. /-. U. 330. ' 
Habitat ad Cap. b. fpei. D. Tulpag/i. 

Thamy- 229. P. P. alis unicaudatis: fupra caruleis margine ni- 
ras. gro ; fubtus nigro alboque ocellatis. M. L. U.^11. 

Habitant in Calidioribus regionihus. 

Arion. 230. P. P. alis ecaudatis: fupra fufcis difco cseruleo ma- 

culis atris ; fubtus canis punftis ocellaribus. Fn. 

/vw. 1073.' 
Rjif inf. s.fuppl. t. 45./. 3, 4. 
Sultl. inf t. 14. /. 87. 
Poda i,f. t. 2. f. 4. 
Hahitat in Europa. 
Statura fequentis , fei duplo major. Al.« pojlicic 

fubtus ocellis 10, prxter fun&a marginalia, 
Zcuxo. 331. p. p. alis ecaudatis intfegris difco fulvo nigro-ma- 

culato ; primoribus fubtus argentco-maculatis. 

M. L. U. 331- • 
Habltat ad Cap. b. fpei. D. Tulhagh. 
Mimttiffmus Papilio ejl. 

Argus. 232.P.P. alisecaudatiscsruleis: pofticis fubtus limbo 
ferrugineo:ocelliscaeruleo-argeuteis.i^n./w.«o74* 
De Geer, inf. t, 4./. 14, 15, 

E e e Wilk 79C INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Plebejus. R. 

JVilk. pap. Cz. t. I. a. i. 

R4.inf. app. i.t. 37./ 3, 4- 
Merian. eur. t. 153, 174. 
Alouff- inj. tcS.f. I. 
Ht/n. in/: I. /. 4. 
Kobcrl. ic- 1. 17. 
Pet.gax.t. Zi.f.i. 
'Raj. inj. 131. «. II. 
Jonfl. inf. t. 6. f, penult. 
Geofr. parif. 2. p. 61. n.10. 
/8. P. Idas alis ecaudatis caeruleis : poflicis fafcia ter- 

minali rufa ocellari ; fubtus pupillis caeruleo ar- 

genteis. Fn.fvec. 1075. * 
Raj. inf 131. n. 12. Papilio parvus, alis fupmis 

puUis cum ordine macularum lutearum ad imum 

marginem. 
Rcef. inf app. 1. 1. 37. /.5, 7. 
Geoffr. inf 2. p. 63. n. 32. 
Hahitat in Europa. 
Hahitat in Rhanino Euxopis , /Ifricx. 
Femina tji li. 

Philiafus. 43?. P. F- alis fubcaudatis nigris fubtus maculatis; 

' pofticis poftice fupra ocellis duobus,fubtus un;co. 

Habitat Algiriae. Brunniche. 

Minor Argo. A.\s fupra Jufcit ; fubtus cinereie ni- 

f;ro albidoiiue maculat.e. Alae Pollicae verfus anum 

angulatii , fupra ocellis, »y; 3 nigris; Jiibtusunico 

nigro iride ferruginta. 

.\rgioIu!, a34.' P. P. alis ecaodatis ; fupta csruleis margine 
nigris, fubtus cserulefcentibus punfiis nigris ai- 
fperfis. Fn. fvec. 107S. * 

Raj. inf. 132. n. 16. 

Rob. ic. t. 30. 

Gron. x^oph. 814. 

Hahitat in Europa. 

Prxcedentifmilis^fcd minor ; fubtus pun&a paucior.a 
dijfita abfque ocetti! nigris. 
Pirithouj.»35. P. P- alis ecaudads caerulefcentibus ; fubtus ua- 
dique fufco maculatis .- ocellis poflicis duobus. 

Habitat Algiria;. Brunniche. 

Minor Argiolo Alxfufco-CcCrulefcentes ; fubtus undiqne 
punais fufcis fafcialis ,- ad aimm fubtus ocelliduo 
cxrulei. 436. P- "• INSECTA LEPIDOPTERA. Papilitv Plebeius. R. 791 

Tefpis. 23«. P. P. alis ecaudatis cseruleis ; fubtus undique albo 
maculatis. Muf. Lud. lllr. 318. ' 
Hahitat ad Cap. b. fpei. D. TuWagh. 

Rubi. S37. P. p. alis dentato - fubcaudatis ; fuprafufcis, fub- 
tus viridibus. fn.fvec. 1077. * 
Scop. carn. p. 177. 
Jlb. inf. t. 5. /. 8. 
M'ilkes pap. 62. t. i. a. a. 
Pet. ga-^. t. 2. f. 11. 
Habitat in Rubo aculeato. 

Lara. S38. P. P. alis integerrimis fubteftaceis: primoribus fu- 
pra uniocellatis ; poflicis fupra biocellatis. Muf. 
Lud. Ulr, 320. * 
Habitat ad Cap. b. fpei. D. Tulbhagh. 

Pamphi- B39. p. p. alis integerrimis flavis: fubtus primoribus 
lus. ocello; pofticis ciiiereis fafcia ocellifque qua- 

tuorobliteratis. Ln.fvec, 1044. 
Faun, fvec. 1 . n. 789. Papilio Tithyrus. 
Scop, carn. 45S. Papilio Menalcas. 
l^oda inf. 79. ». ,5. a. Papilio IMenalcas. 
Geoffr. inf. 2. p. 5. 3. n. 21. 
Raf.app.t. l. 34./. 7, 8. 
Merian. eur. t. 1 34. 
Raj.inf 125./. 19. 
Fet. muf. 34. n. 311. 
Haiitat in Europa. 

Philocles.s^o. P. P.alis integerrimis fupra fufcis: fubtus pri- 
moribus ocelJo ; poflicis lineis tranfverfis unda- 
tis. Muf Lud. Ulr.32i.* Clerck. ic. t. 45. /. 3. 
Hahitat in Indiis. 
AU primores fupra fafcia alho - cjerulefcente . 

Timan- 841. p. P. alis integerrimis fufcocserulefcentibus; fub- 
"^s- tus fafciis fufcis ocelUfque. /I/u/ L. U. 322. * 

Hahitat in Indiis. 

Ocellus viridi-fiavus fuh apice primorum; ocelli ali- 
quot ad marginem pojhcarum , etiamfuhtus. 

Arcanius. 24^. P. P. alLs integerrimis fcrrugineis : fubtus ptimo- 
ribus ocello unico , pofticis quiais : primo fafcia 
remoto. Fn.fvec. "104.5. ' 

E e e a Seof^ 792 INSECTA LEProOPTERA. Papilio. Plebeius. R. 

Scop. carn. 457. Papilio Amyntas. 
Poda inf. 52. Papilio Amyiitas. 
Sch£jf.'ekm. t. 94./: 3. 
Hahitatin Europa. 
Simillimut Piimpliylo. 

Atbemon.243. P. P. alis integerrimis fubfufcis : difco comniu- 
nialbo; lafcia pofticadimidiatafufca. JVIu'.Lui. 
Ulr. ^23. * Clerck. ic. t. 37./. 2. t. 46./. 3- 
Habitat in America. 

CaricE. 244. P. P. alis integerrimis fulvis : difco communial- 
bo, limbo cinereo ocellato. Muf. L.U. 324. * 
Qerck. ic t. ao. /. s. 
Merian.furin. 40. t. 40. /. i. 
Habitat in Carica Americe:. 

Metis. «45. P. P. alis integerrimis ferrugineo-fufcis: macu- 
lis fulvis fparlis; pofticis fubtus immaculatis. 
Muf. L. U. 325. • 
Habitat ad Cap. b. fpei. D. Tulbagn. 

Neleus. 240. P. P. alis irttegerrimis concoloribus nigris: pri- 
moribuspunaisdecemalbis; poflicis difco toto 
albis. M. L. U. 260. ' Clerck. ic. t. 45./. «■ 
Habitat in Indiis. 

Talaus. 247. P. P- alis integerrimis concoloribus fufcis : pfi- 
moribus punftis albis balique fanguineis , poft'^ 
cis difco albo. Aincen. aciid. 6. p. 407. «. 7°' 
Clerck. ic. t. 45. /. i. 
Habitat in Indiis. 

Simillimus Neleo , fed macula difci poficarum "on 
coadiuiata, 

Phere- 248. P. P. alis integerrimis utrinque atris: primon- 
clus. bus facia lineari rubra. Muf. Lud. Ulr. 3iC. ' 

Clerck. ic. t. 45. /. 4. 
Habitat in America. 

1'eleus. 249. P. P. alis integerrimis utrinque atris : priffloti- 
bus fafcia lineari rubra: exterius luteo macula- 
tis. M. L. u. 327. ' CUrck. ic t. 45. / 5- 
Habitat in Icdiis, INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Plebejus. R. 793 

AJinis nimium P. Phereclo, differens-folis punBis ex- 
trafa/iiam. 

Lyfippus. 250. P. P. alis fubangulatis utrinque atris : omnibus 
fafcia lineari rubra. M. L. U. 332. * Clsrck. ic. 
t. 22. f. 2. 
Hahitat in America. 

PrialTns. 251. P. P. alis rotundatis nigris concoloribus : primo- 
' ribus fafcia duplici fulva. M. L, U. 319. 
Habitat in Indiis. 

Pliteas. 252. P. P. alis fubangulatis fulvis nigro - punflatis, 
fubtus albo margiDatis ; pofticis canefcentibus, 
Fn. fvec. 1078. * 
Mer, inf. t. 164. 
Pet. muf. 34. n. 317. 
Raj. inf. 125. n. 20. 
' Poda inf. 78- n. 49. 7. t. 2. f. 9. 
Eahitat in F.urop,!. 
SimUis P. Virgaure.e. 

Virgau- 253. P, P. alis fubangulatis fiilvis margine fufco, pun- 
res. (ftis atris fparfis. Fn. fvec 1079. ' 

Geoffr. parif 2. p. 65. n. 35. 
Scop. carn. 4(52. 

Fn.fvec. I. n. SoS. Butyracea. 
Rxr. inf. app. r. J. 45. /. 5 . «■ ^ ... 

Halitat iti Solidagiae Virgaurea Europ,e, Africa. 

Hippo- aS4. P. P. alis integerrimis, fupra fulvis immaculatis; 
thoe. fubtus cinerafcentibus: punais ocellaribus nu- 

merofis. Fam. fvec. 104S. * 
Habitat in Europa. 
.^imilit P. yirgaurea. 
Hero. 255. P. P. alis integerrimis fufcis : fubtus primoribus 
ocellis duobus; pofticis fenis. /-n./iw, 1047. ' 
Genffr. parif. 2. p. 53. 'i. 22. 
Hahitat in Europa. 

Plbbbji Urbicola. 
Comma. 255, P. P. alis integerrimis divaricatis fulvis: punftis 
albis lineolaque nigra. i^n./vfc. lOgo, ' 

E e s 3 Scop. 794 INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Plebejus. U. 

Scop. carn. 463. 

Gtoffr. fnrif. 2. p. 55. n. 37J 

Merian. rur. 1,5. t. 48. 

R^j. in^. 125. n. 21, 22. 

Pnda. inf. 79. n. 51. /1 P.fyhejiris. 

Hahitat i:i Europa. 

Augias. 257. P. P. alisriivaricatisftilvisrfafdaobliquamargine- 
q ue poftico nigris- Amxn. acad. 4. p. 41 o, n. 80. * 
Habitat in Java. Nordp-etn. 
Ajjinis commati. Antennte mucronatie. 

Protu- B58. P. P. alis integerrimis lutefcentibus fufco contami- 
nuius. natis; fubtus caaefceutihus nebulofis. Muf. L. 

U. 340. » 
Habitat ad Cap. b. fpei. D. Talbagb. 

Proteus. «59. P. P. alis caudatis fufcis ; maculis feneftratis , 

antennis uncinatis. A-hf. L. U. 333. ' Clerck. ic. 

t. 42. f. I, 3. 
Merian. fiirin. t. S^^.f. s. 
Hahitat in Gramine Americes. 
Varietates hujm numerofe funt in Indiis , tam eolore', 

quam alarum pojlicarum figura. 
yariat etiam abf.jue cauda , frimorihus maculis tribus 

fenejlratis. 

Tlirax. 2do, P. P. alis ecaudatis fufcis : maculis tribus teneftra- 
tis, antennis fubuncinatis. ClercK. ic. t. 42. J. »• 
Hahitat in Java. 

Simillimus P. Proteo, fed Ala ahfquecauda: fuperio- 
res maculis feneliratis 3 , exleriore minore. Anten- 
nae fubulata apiie , ad angulum re3umfere reftexo. 

Butes. «5i, P. P. alis caudatis nigris: fafciis duabus feneftra- 
tis, caudifque caemleis. Amxn. acad. S. p. ^09. "■ 
79- * Clerck. ic. t. 45. f. 6. 
Habitat in Afia. 

Aaorion.a5a. P. P. alis fubcaudatis fufcis : primoribus fafcia 
Imefcente exteriore, maculaque caerulea poftica : 
fUbtufque ocello. Amxn. acad. 6. p. \4°9- "■ 73- * 
Uerck. ic. t. 3«. f. j. 
HaUtatin ludils. 

a*3. P. P- INSECTA LEPIDOPTERA. Papmo. Plebeius. U. 795 

Phidias. 253. P. P. alis rotundatis atris nitentibns marjine al- 
bis , ore anoque rubris. M. L. V. 334- CUrck- 
ic.t.^4.f. I, a, 3, 4. 

Pet. gax. t. 43. f. 15. ^ 

Habitat in Afia. 

Bixs. 2S4. V. V. alis rotundatis fufcis bafi virenfibus : poflicif 
fubtus fafcia ladea. Muf. Lud. Ulr. 335. ' Clerck. 
ic. t. 42. / 4. 
Alerian. fur. t. 44. 
P". en- '. 32- /• 5. 
Habitat in America. 

Polycle- 265. P. P. alis fubcaudatis viridi • fufcis : primoribus 
tus. macula alba ; fubtus argenteo punftatis. M. L. 

U. 33S. ' Qfrck. ic.t. 171./. >■ 
Habitat in Indiis.' 

Pitlio. 26S. P. P. alis denticulatis nigris albo maculatis , bafi 
fi\pra cyaneis. MuC. Lud. Ulr. 337. * 
HMtat ad Cap. b. (pei. U. Tulbagh. 
Affinit tnaxime P. Malv.e. 

Malvs. 1457. P. P. alis denticulatis divaricatis nigtis lalbo raa- 
culatis. Fn. fvec. losi.* A^ *'• 3- 
Geoffr.parif. i. p. «7. n. 38- 
Pet. gax. t. 3?. f. 6. 
Merian. europ. 1. 1. 38. 
Riaum.inf. i.t.ii.f.S, 7. 
Rcef. inf i. pap. 2. 1. 10. 
Wilk. pap. 54. t. 2. c. I. 
Hoffn. inf. t. 2./. ult. 
Schxff. elem. t. 94. /• 9- 
Habitat i» Malva , Althaea. , 

Tages. b58. P. P. alis denticulatis divaricati^s fufcis obfolete 
albo punftatis. Fn.fvec. loga. * 
Geofr. parif. s. p. 68- ». 39^ 
Habitat in Europa. 
Similis P. Malvx, fed magis fufcus. 

Oileus. jffs. P. P- alis fubdenticulatis fufcis albo maeulatis: 
fiipra bafm exteriorem primorum liaea alba. 
//jWta( Algiriae. Brmnicke. 

E e c 4 Suntl- 79« INSECTA LEPIDOPTERA. Papilio. Plebejus. U. 

Similimus P. Pithoiti, fedfupra magis albo maculatm, 
nec cierulms. 

Nifo. 270. P. P. alis integerrimisfubreverfisfufci.? : primoribii!! 

fupra punSis quatuor albis fparfis. M. L. U. 

339. * 
Habitat ad Cap. b. fpei. D, Tulbagh. 
Affims nimium P. Taget. 
AntenniS apice acutn , uti P. Comma, 

Spjo. 371. P. P.alis integerrimis reverfis nigricantibus ua- 
dique albo maculati.s. M. L. U. 330. * 
Hahitat ad Cap. b. fpei. D. Tulbagh. 
Prnprium huic funt als reverfe. 

Phaleros. 271. P. P. alis caudatis fupra nigro-csruleis cicatrice 
orbiculari concava. 

Habitat in India. 

Magnitudo Argi. Alae fupra omnes ni^ro ■ c£ru- 
le£; primores cum punSo majufculo orbiculari con- 
cavo verfus bafin ,■ pollicie cauda fetacea. Subtus 
fufc<t fafciisalbis,,tanceolatis,3f.4. longitudinalibus^ 

CaEueus. 273..P. P. alisecaudatis integerrimis, utrinque iuteis : 
punSis numerofiirimis nigro argenteis. 
Habitat in Indiis. 

Matinitudn minoris Argi. Ahitaptiferrugineo-lutee; 
fitbtus fiav:e: omnes utrinque fparfs punciis nume- 
rofis, ni^ro-argenteis: fupra oblongis, tranfvirjis; 
fubtus totundioribus. 

232. SPHINX. Antenn£ mediocrafl]ores£ utraque 
extremitate attenuatse , fubprif- 
maticaj. 
Al<2 deflexae (volatu graviore ve- 
fpertinof. matutino.) 

' LEaiTiM.E. Alis aagulatis, 

ocellata.I.S. alis repandis: pofticisoceilatis. Faun.fuec 10S3-* 
M L U. 341. ♦ 
Scop, carn, 45j. 

Rtf INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. 797 

Raj. inf. 148. . Phalsna major, corpore crafTo, alis 

amplis interioribus niacula ophthalnioide. 
Mouff. inf. 91./: 3- 
Jonlt.inf.t.S.f3o. 
Gxd. inf. ?. p. 25. f. o. 
Lill. pxd. eg.f. 24. 
y}lb. inl. 8- f. II. 
Udd. di{]. SS.f^i- 
Mcrian. inf. 2. t. ST- 
RiCL inf. 1. phal. i. t i. 
Raj. inf. 148. n. 2. & 149- "■ 3- 
Wilk.pap. IQ.t. I. B. 5. 
Harrif.inf 11. f. 5. /. 3 - *. 
Jtmmiral inf. t. i. 
5afc:;. i«/. f. 15- /. 89- 
Geoffr. parif. s. p. 79. n. i. 
Pcda inf. 80. n. 2. 
Gron. -^ooph. s^^. 
jHabitat in Spirxi, Salice, Pomiferis Drupiferifque 

arboribus. 
Larva viridis lineis albis. 
IniagO elinguit Thcrace macula ferruginea. 
Pop-uli. 2. S. alis dentatis re verfis : poflicis bafi ferrugineis ; anti- 

cispuncao albo. Faun. fvec. 1084-* ^^^- ^- V- 34»- * 
Faun.fvec. i. n. 810. Phatena prifmicornis fpirilin- 

Kuis, alis planiufculis erofis grifeis, antennisal- 

bis. 
Scop. carn. 4^5. 
Rxf.inf.3.fuppt.t.so 
De Geer. inf. 1. 1. s/. 5- 
Merian. eur. 3. t. 37- 
Wilk. pap. II. t. B. 6. 
Alb. inf. t. 57. 
Ammiral 1. 10. 
Geofr. parir. 2. p. 8r. «. 3- 
Haliiat iniPopulo, Salice rubra. 
Imago elinguis. 
Tiliae. 3. S. alis angulatis virefcenti- nebulcfisfaturafiusfubfa- 

fciatis ; pofticis fupra luteo teftaceis. Fn. fvec. 

1085- * M. L. U. 343. • 
Ee e 5 ^'^"P- 

Sphinges maCi/firir & yefpertince imprimis volatu ji.rt' .tardiores, pov.ie- 
rojicres quafi , fape fom ohvcUtantes , iirsvaque exfirta haunentts nt. 
*">• Jlotum , ntc injloribus facile jj/A/tej./is 79B INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. 

Scop. carn. 467. 
Merian. eur. i. t. 24. 
IVilk. pap. 10. t. I. B. 4. 
Frifek. inf. 7. t. 2. 
Jlh. inf. t. 10. 
Raf. inf 1. phal. t. 2. 
Geoffr. parif. 2. p. 80. n. 2. 
Sch(tlj. elm. t. 116. f. i. 
HabitM in Tilia. 
Imago elinguii. 

Ocypete. 4. S. alis angulatis nebulofis ; pollicis margiiie bafeos 
pofteriore albis. Muf; L. U. 344. * 
Habitat in calidis 'refiionihus. 
Magnitudo AfiU. 

Nerii. 5. S. alis fubangulatis viridibus: fafciis variis pallidio- 
ribus ftturatioribus ftaverceatibiifque. 
Rxf. inf. I. phal. l. t. iS. 
Frifch. inf. 7. *. 3. 
Habitat in Nerio. 

• ♦ Legitima Alisi^egris, ano fmphci. 
ConTOl- S. S. aUs integris: pofticis nigro fafciatis margine pofti- 
vuli. coalbopunaatis, abdomiuerubrociuguUsacrii. 

Muf Lud. Vlr. 345- ' 
Scop. carn. 4S8. 

Merian.inf^s>-t.75-S- 2- '• »5- 
Gxd. inf 3. t. 5. 
lieaum. inf i. i. 13./ 8. 
Kcef. inf.i.fhal.i. t. 7. 
IVilk. pap. 10. t. I. B. 2. 
Geoffr. parif. 2. p. 8S. n. g, 
Hab:tat in Convolvulo. ' ' ' . 

Thorax antice arcubut 2 nigris. AU popcx cmrex 

fafciis zfufeis. 

Caroliiia. 7. 5. alis integris : omnibus margine poftico ^^^''P^^r 
ftatis, abdomine occllis fex parium fulvis. J"J- Lud. Vlr. 34S. * 
Merian.furin. 57. t. 57. Brown. Indis Sphinges- plurtmce, qux difficilim determiminlur 6 fynonymis ifil^ 
fuunturuf Merin. furin. l. I+,38. 3S^, «.4«i 55. «'■•'• INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. 799 

Brenii. jam. 438- *• 43- /■ 17. 
Hahitat in CaroUna , Jamaica , Surinamo : edit PJl- 
dium £?c. 

Liguftri. 8. S. alis integris : pofticis incarnatis fafciis nigris, 

abdomine nibro cingulis nigris. Fn. fvec. io87- * 

M. L. U. 347. * 
Fn.\ fvec. t. n. 809. Piialsna prirmicornis fpirilin- 

guis 1'ufca , alis inferioribus abdomiaeque fafciis 

tranfverlis rubris. 
Scop. carn. 470. 

Mouff. inf. gi.f. 2./. 182. / r. 
>»/f. inf.t.ig.f.i, 2. 
jacob. muf. i.f. 5. ». 24. t, l.f. 24. 
M. inf t. 7-/I0. 
Swamm. hibl. t. tg. f. l, 2, 3. 
* '3ung. verm. log. 
l.iji.gxd.7i.fs.S. 
Rxf.infpap. i. p. 25. t. 5. 
Vc Geer.inJ. i.t.i.f.li. 
Merian. europ. 124. 
Raj. inf. 144. n. i. 
Gxd. inf. I. p. 93. t. 24. 
Reaum. inf. ». f. 20. /.1-4. 
IVilk. pap. 10. t. I. B. 3. 
JHarrif. inf: t. 2./. a-/. 
Gfo/r. pariy: 2. p. 84- "• 7. 
Pod. inf. 81. 

.SrA^e^ ffcm. t. 116. f. 2. 
i/afti/^f inLiguftro, Syringa, Fraxino , Lomcera, 

Sambuco, Salice. 
Atropos. 9. S. alis integris: pofticis luteis fafciis fufci!, abdo-' 

mine luteo cmgulis nigris. Jmitn. acad, 3. p. 

321. M.L. V. 348.* 
j4m£n. dcad. 3. p. 321. Caput mottuum. 
Scop. inf. 459. 
M. inf t. 6. 
Osbeck. it. 89. 
Reaum. irf. 1. 1. 14. /. i. 

2. t. 24. 
,9u//t- ''!'"• '• I5-/. 88. 
Geoffr. parif. 2. p. 85. «• t. 
WilK pap. g.t.t.H.i. 
HaJJeli, it. 417. n, 104, 105. Soo INSECTA LEPIDOPTERA. Sphiax. 

Hahitat fn Jafmino Europie; Mgypii duplo maior S 

Mix. Stridst alUdendo pulpos ad Imguam. 
AU Japeriores nigricantes pmflo alhido. 

capenfis. lo. S. alis intcgris cincrafccntibus immaculatis ; pa?!- 
■ nis occultatis fanguineis, abdomin; cmeratcea- 

tc. M. L. U. 349. * 
Uabitat ad Cap. b. fpei. D. Tulbagh. 

Carics. II. S. alis integris : pofticis fupra luteis, abdomine ci- 
- nereo cingulis nigris. Muf. Lud. Ulr. 350. 

Gkrck.ic. t. 47./. r. 
Mirian. furin. 64. /. i , a. 
Htbitat in Carica Amtrices. 
Thorax lincis atris. Alt fuperiores fufce vcnis atns 

widato-fafciata. 

Celerio. 12. S. alis integris grifeis lineoh albo nigta ; inferiori- 
bus bafi rubris maculis fex. 
Gjed. inf 3. /. 4. 
Fet.f^a-^.t. 12. /. 9. 
Raj. inf. 159. n. 9. 
FHfch. inf. 13. t. i.f. 2. 
Lift. gxd. f. 26. 
Rxf inf 4. t. 8- 
HaVitatin Vite. 

Ello. 13. S. alis integris : pofticis rutis margine crafiiore nigris^ 
abdomine pallido cingulis atris. A/. L. V.[ 35'- 
Habitat in India. 

Labni- 14. S. alis fubfufcis : prlmoribus fnbtus P™*" ^^''r' 
fcae. ahdominelateribus punaisquinquealbis..'". ^' 

U. 35i. * Clerck. ic. t. 47. /. 3. 
Merian.fur. t. 34. 
Habitat in Vite Amtrices. 

Ficus. 15. S. lalis fufco-nebulofis: pofticis angulo aai al^lS. 
M. L. U. 353. * Clerck. ic. f- 49] f- '^- 
Merian.fur. t. 33. 

Hdtitat in Ficu Americes. . ,,.i, 

Jl£ fuperiores in meiio punno fufto; niacula ffuui 

ad apicem imticum;inferioresfupra fafciis-ifuj'"- 

le.S. INSECTA LEPIDOPTERiA. Sphinx. Sor 

Vitis. i6. S. alis cinereis fufco variis: pofticis margiiie in- 
teriore fanguineis. Muf. Lud. Vlr. 354. * 
JVterian. furin. t. nj.f. i. 
Habitat in Vite Americes. 

Aia infiriores macula tiisra indifco, & fafcia ni^ra po- 
Jlicc. 

Elpenor. 17. S. alis integris virefcoiitibus: fafciis purpureis 
variis; pofticisrubrisbaliatris. /iiHn./fcT. 1089* 
. ^uf L. U. 355. 

Scop. carn. 47». 

Moug. inf IS3- 

Pet. gax- 1. 40./. n, 12, 17. 

Merian. inf. 2. t. 33. /. 73. 

Hcef. inf. 1. phal, i. f. 4. 

Wilk. pap. II. t. I. B. 

Ra/. inf 145. n. 2. S 14S. «. 3. & 281- '■'. I5. 

Alb. inf t. 9./. 13. 

Frifch. inf. 12. ». i. 

Geofr. parif. 2. p- S<J. »• 10. 

DeGeerinf 1. 1. <j. f. S , 9- 

Barrifinfi4.'7f "■*• 

Habitat /u Epilobio anguliifolio , Impatiente, Vi- 
te, Convolvulo. 

Dijfert a fequenti Jimillimo .• Magnitudine dupla. 
Tliorace a tergo lineis 4 longiiudinalibus arcuaiis 
rubris ; Abdominis tergo linea rubra longitadinali. 
Alis in medio Pimflo albo; primoribus margike in- 
teriore albis. 

J'otceI- ig. S. alis integris margine rubris; poflicis bafi fu- 
'"S. fcis. Faun.fvec. loyo. * 

Ratf inf. I. phal. i. f. 5- 
M. iiir. t. 9. 
JWerian. enr. 3. '. 22. 
Gecjjr.parif 2. p. 88- n. 12. 
/i Sptiinx bcmbyliformis abdomine coccineo, alis 
hyalinis luteo variis , poUicis niargino albis. 
Syjl. nat. 10. />. 4S3- 
Uabitat in Epilobio, Inipatienfc. 
Himilliir.us priori ut facile idem infeBum, fed Larva 
minor, nigra, absquecornui deciaratusv^ro Thora- 
ce antice pofiiceque rubro. A!is Primoribus absque 
Ja/ciis, cbsquc punSo albo , absque marginc ie<iuio- 802 INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. 

realbo; Vo&ic\s veto laji fufcis. Abdominej/»- 
pra abfque linea rubra. 

Euphor- 19. S. alis integris fufcis : vitta fupc-rioribus paUida; 
bise. interioribus rubra. tn.fvec loss. * Muf. L. U. 

35«-* 
.*^cop. carn. .\f. 
Merian.eur. 123. 
Remm. inf. i.t. i^^.f.n- 7. 
Hxfinf i.phal. i. i. 3. 
Frifcli.inf 2. r. II. 
De Geer. inf 1. 1. s. f. 6- ii. 
Uddm. dijf. 57. 
Lederm. ipijl. 4S. t. i6.\ 
Habitat in Euphorbia , Galio. 
l,irva l ivida , ocellis 10 utrinqus, fijvicaniilms iri- 

de nigricante. 
Imago : Ale fuperiores , ba/i anguflatie ; punHo nigro , 

in meiio difci, minimo; vittt tongitudinalis ex iri- 

bus coadunata. Inferiores fupra iifco rubro , lineis 

nigris divifo. 

Aleao. so. S. alis integris: primoribus fupra grifeis; pofiicis 
rubris bafi nurguieque atris. Muf Lui. Ulr.257.* 
Habiiat in India. 

Megsra. ai. S. alis viridibus: pofticis fulvis fufco - maculatis. 
M L. U. 358. * Ckrck. jc. (. 47. f. t. 
Habitat in India. 

Pinaftri. 22. S. alis integris canis margine poftico albo macula- 
to.abdominefufcocingulisalbis. /'«un./w£-.ioS8.* 

Gadd.dijl.2s. Phalsena fufco cinerea fubuliconiis . 
thorace hirfuto grifeo, lineis duabus nigris lon- 
gitudinalibus. 

Scop. earn. 473. 

Heaum. inf. i. t. i^.f. g. 

De Geer inf i. t. 10. /. i , 2, 3. 

/?«/. inf. 1. phal. i. t. 6. 

Habitat in Pino. 

AU fuperiores it medio lineolis 3 lugris in.equMus 
notatx. Thorax lineis 3 longituiinalibui nigrii. 

Lirrn ttvis , glauca , linea laterali flava. Caput lu- 
teum. CoUum luteo nigroque varium. Segmenxi 
lineis tranfverjis 8 nigricambus penujtimo cornuto; 
|iiifi- INSECTA LEPIDOPTERA. Sphiax. 803 

tdtlmo punBis 'ligris, fcahro. Cornu nigrum , fca- 
l'lum, apice lnfuium. 
Tidpho- 23. S. alis prinioribus cinerafcentibus vitta pallida ; pofti- 
iie. ce fupra nigris bafi rubris. M. L. U. 359. ' 

halitat in Iiidia. 

Magnitudo /IJili; Ala inferioris lineis 6 chliquis pa- 
raUelis carneis. 

Th;ylia. 24. S. alis ferrugineLs vitta nigricante. M.L.V.^^So. * 
Qerch. ic. t. 46, /. 4. 
habitat in India, 

Magnitudo Afili. Alt fahtus lineis longitudinilihis /«- 
periorum lutefceniibus ; inferiarum ftfcis. 

Legitimie Alis integris , ano harbato, 

Tautalus. 25. S. abdoniiue barbato: fegmento tertio niveo. M. 
L. t'. 21. ♦ 
Habitat in calidis regionihui. 

'""■ 2«. S. abdomine barbato: lateribus punitis utrinque 4 
niveis. M. L. U. 
Habitat in calidis regionibus. 

iKlIata- 27. S. abdomine barbato hteribusalbo nigroque variis. 
''"'"• alis poIUcis ferrugiueis. Fn.fvec. 1091.» 

Scop. carn. 474. 
Mtrian. eur. 2. p. 33. (. 29. 
Jia). inf. 133. n. i. 
Gasd.inf. t. p.\i.n.in. 
Reaum. inf. 1. 1. 12. f. 5,6. 
Rtef. inf I. phal. i. t. 8. 
hradl. natur. f. 26. /. i. A. 
Geoffr. parif 2. p. 83. n. 0. t. 11./. 5, 
&bieff. elem. t. iiS.f. 3. '. 

A Sphinx £f//s abdoniine harbato , fupra nebulofo,' 

fubtus flavefcente , alis pollicis bali ll.ivi.';. Syf, 

nat. 10. p. 493- "• S'- 
Habitat in Galio , Rubia. 
AU non feneflrata. 

.lucifor. 2 8.S. abdominebarbatonigro: fafcia flavefcente, alis 
""s^ teneftratis margine nigro atro - purpurafccute. 

Fn.fvec. 109». * 

Scop. 804 INSECTA LEPIDOPTERA. Sphiiix. 

Scop. carn. 475. 
Jiradl. nat. a5. f. i. B. 
Ritf. inf, app. 231. t. 38. 
4. f. 34./. 1-4. 
.Su/llJ. fn/. t. 15. /• 90. 
Poiij iB/. t. s. /. 6. 
Geoffr. parif. a. /)• 8a. ". 4- 
/i. Sphinx Tityus abdomine barbato cingulo nigro. 

Vy/?. nat. 10. p. 493. n. 24. 
Habitat in Loniccra. 
Harba abiominis in meiio alba eji. 

apitbrmis. 29. S. alis feneftratis , abdomine flavo incifuris atris, 
thorace nigro maculis duabus flavis. Pn- S^^'^- 
1093. * Clerck. ic. t. 9./. a. 

Fn.fvec. I. n. 813. Papilio fubulicornis elingms , 
alis lanceolatis albis : venis nigris. 

Scop.carii. 477. Sphinx fcopigera. 

Habitat in Europa. 

culicifor- 30. S. alis hyalinis margine fafciaquc nigris, abdomi- 
mis. ne barbato: cingulo fulvo. Fn.fvec 1094. 

Fn.fvec. I. p. 217. Phatena alis linearibus tulcis, 

antennis pectinatis : mas. 
Amxri. acad. 5. t. 3. /. 204. 
Clerck. ic. t. 9. f. 3. 
Scop. carn. 476. 
Habitat in Europa. 

vefpifor- 31. S. alis feneftratis, abdomine barbato nigro: iiici- 
mis. furis tribus poilerioribus margine flavis, capite 

annulo flavo. Fn. fvec. 10^5. * 
Hahitat in Europa. 

tipuUfor-3a. S. alis feneftratis, add.imine barbato nigro: inci- 
mis. furis, alternismargine fiavjs. Fn. f^w. 10^)6- 

(Jterck, ic. t. g.f. 31. . 

/J. Sj)hinx Salmacus abdomine barbato toto nigro. 
Syji. nat. lo. p. 493. n. 30. 
Pet. gaf I. 42. /. 6. Phalaena bombylius parvus, 

corpore nigro , ano croceo. 
Habitat in Europa. 

.... yld. INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. 805 

* * * • Jdfcil£ hahitu £? Larva diverfa. 
Auxo. 33. S. alis fuperioribus cyaneo - nigri.<! .- fafciis dnabus 
albis; iriferioribus albis linibo ni?ro. 
Habitat in Clima. 
Comus KaanituJine fere P. Erafflc^ , cyaneum. Col- 
lare coccineum. Atae ma^is quam in affinibus rctun- 
dat£ , ut in Heliconiis. Superiores concolores, ni- 
gr^, bafi cyane.-e: Fafcia alha inmedio S alia ver- 
fus apicem magis interrupta. Inferiores alb^ Limbo 
nigro, margine aniico cyaneo. Antennas non vidi. 

iipen- 34. S. alis fuperioribus cyaiieis: purnais fex rubris: 
uuiae. inierioribus rubrisimmaculatis. /ff./iw. 1097.» 

(^enjfr. parif 2. p. SJj. „. 13. 

Jcofi. carn. 479. 

Mouff. inf 9CS. / 97. /. uU. 

Hl-inf.t.y.f. 3. 

J^et. muf 35. B. 330. 

Raj. inf 134. n 2. 

Gad. inf 2. f. 31, 

^j/'-S^/-f- 37- 

Alb. ,nf I. «2. /. u D. 
Merian. eur. 2. /. 17. /. 67. 
Reaum. inf 1. t. IQ. f. 14 . 17. 

2. t. 2. / 2. 
^ay. m/ r. pAa/. o. ,. ^j^. 
Uarrifinf2. t. i. /. c.A. 
•5'«//^. /n/ /.15./. 91. 
Pf^tlkes pap. .46. f. I. a. i. 
Halitat in Spiraea Filipendula. 

35- S. viridi-atra, alis punais feneftrati.s : fuperiorum 
fex , inferiorum duobus , abdomine cinsiulo lu- 
teo. Muf Lud. U. 354. 

Scop. carn. 4iJc. 

Frifih. inf ''. p. 33. t. 15. mala. 

^bitat in Germania. P. Forfkahl. Syria. Hajjelquijf. 

Magnitudo S Jlaiura prioris , fed tota viridi - atra: 
A.nteaas Jiliformes , apicihut fupra alhicantes. Alae 
macults f punHis fenejiratis : in fuperioribus 1,2, 
3; 2"n inferioribus 2 : altera miaore verfusbafin ak. 
Ahdomen in'medio Cingulo iuteo imius fegmenti , 
F ft qu-d 

{.ajVJB Snh' — — — — — ^ ' ' ' 

pntngum fupra anum^cornu gerunt, quem^dmodum Phaifsna Mori. goS INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. 

quod fuhtus mn coit; ad hqfiii ahdomims rudimei> 
tum cirtguli lutei. 
Ephialtes.3«. S. viridi-atra, alis fuperiorihus punais fex ju- 
bris, iuferioribus unico, abdomine ciugulo lan- 
guineo. 
Hahitat in Germania. i>. Schreher. 
Statura S. Phege^ : Antenna utrinque atteituatx , ni- 
grx. Alaefuperiores viridi-atrxpwittis ifangui- 
neis, approximatis adbajm; 2 rujis in medio; a 
verfusitpicem. Iuferiores »%>•« , punBo albo. Cor- 
pus nigrum abdomine cingulo uno Janguineo. 
caffra. S7- S. nigra, alis fuperioribus fufco-cinereis: pun- 
ais quinque fanguineis, inferioribus rubris. MaJ. 
Liid. Ulr. 352. * 
Scop. carn. 478. Sphinx carniolica. 
Gron. xoopli- 830. . . 

Uabitat adCap.b. fpei. D. TuJbagh ; inque Catniolia. 
Antennie clavat.t fuut. 
Cetbera. 38. S. viridis, alis punftis feneflratis: fuperioribus 
fex; inferionbusduobus,- abdjminecingulislan- 
guineis. M- L. U. 353. * 
Habitat ad Cap. b. fpei. D. Tulhagh. 
Creufa. 39. S. nigra, alis maculis feneftratis, abdomims bafi 
viridi: fegmentorum marginibus rubris. mtj.^- 
U. 3S5. Clerck. ic. 1.46.^5. 
Haiitat in Calidis regionilius. 
Polyme- 40. S. nigta, alismaculis luteis: fuperiorum tribus, 
na. inferiorum duobus, abdomine cingulis bmiscoi. 

cineis. . y.. 

Raj.inf. 135. PapiUo parva, alis nigris: macuu» 

fulvis variis. 
Habitat in Afia. , » 

Caput nigrim (Antennie dejiciehant). Frons aM. A- 
Ixnigra: fuperiores maculis 3 luteis: '""j* ^ 
didyma ; inferiores maculis 2 luteis. ^^ '^ 
atro ■ ixruleum ■ Segmento i coccineo ; », 3 '^•^ 
lei'; 4, 5, 6 coccineis; 7 atro. 
CalTaQ- 4'- S. nigra, abdomine utrinque maculisqninquecze^ 
dra. ruleis , ano ore bafi(jpe tejjiorura abiominiiq"" 

coccineis. 

Haiitat in America. 

iM- fauto. INSECTA LEPIDOPTERA. Sphinx. go? 

Statura priorumf. S. FilipenmU. Os r^rgumtum.' 
Ltngua fpiralis. Alse nigra. Puncla thoracis ad 
alas W hafis ommum femorum coccinea. Abdomea 
atrum,, utnnque maculis 5 cxruleis nitidis. Ano 
Jangumeo. 

42- S. alisrubris concoloribus : fuperioribusLmaculis 
mgris marguu nigro annexis. Jm. 

Habitat in Europa aujlrali. Gouan. 

Magmtiido dimidia S. FilipemluU, jlatura Xf Anten- 
nx fubclavata Jimiles. Corpus nigrum. CoUare- 
Janguineum. Alae fuperiores fanguinex utrinque 
coneolores, macuU niijra: prima hafeoi; feeunda 
fere fafcia ; tertia ex fafcia interrupta margini 
mgro unita; ultima parva nirra. Inferiores tot£ 
fanguineie. 

maulia. 43. g. nigra, alisfufcis: inferioribus interius fangui- 
neis, antennispeaiuatis. 
Habitat in Europa auftrali. Gouan. 
Corpus totum nigrttm , magnitudinc S. Slatices. An- 
tennae onmino peflinata. Collare fanguineum. A- 
\s nigricantei: fuperiores mar«in« exieriore antice 
fanguineo. Inferiores , dimidia fua parte verfus 
corpus , /anguine,e. 

peami- ,44. s. fubfufca.alis violaceis: fafciis duabus albis 
orniE. fubinterruptis, collari fanguineo. 

Edw. dv. 5. p. 3S. t. 226. 
l^abitatHn Afia. 

Statura S. FilipenduU. Antenn.e pe3inat£ , fed apice 
Jiliformes ^ fimplices. 

PuSione. 45, s_ caerulefcenti-atra albo puniftata, alis rubris 
margine poftico fufco. 

Habitat in infula f Thomae. /,. Spengler. 

Corpus magnitudine S. filipenduU , atrum, [ubexru- 
lefcent. Thorax punSit albisfpar/is. Abdomen 
utrinque nrdine duplici punFlorum aWorum. Anten- 
na» utraque extremitate angufliores. fubpeBinatie , a- 
pice rubr.e. Als ruhr^v, immaculatte pojiico tan- 
tum margine nigricantes. Fedes nigri. 

"S«- 45. S. nigralateribusfanguinea, alis feneftiatis po- 
ilire Digris , antennis peainatis. 

Fffa "^ Haii- seg JNSECTA LEPIDOPTERA. Pha]asna. Attacus, 

Habitat in Americp. /--. Spengler. 

Corpus magnitudine S. Phegete. Aiitenns lanceolaU, 
peHinat£, nii;nt:, apice rufefienies. Caput mgrum. 
Thorax undiijue rulier, hafi fuperiore atro-viclacea; 
linea dorfali pqjleriore ni^ra. Abdomen nii:riim. 
laterilnis anterius ruhris ; puncla 2 alba , wt latera 
ahdeminis . fuhtus ver us hafm. A.X hyalina ana- 
Jlomrjihuj Q pojlice nigrie. Pedes ruji. 

Statices. 47. S. viridi - carulea , alis inferioribus fufcis. !'"• 
frec. 1098. 
Jt. wgoth. 27. 
Scop. carn. 481. 

Raj.inf. 134. «.3. Papilio parva, alis pendulis. _ 
. Pet. muf. 35. n. 329. Papilioiioides pratenhs viri- 

dis minor. 
Geoffr. parif. 2. p. 129. Phalsna 40. 
Schxff. ic. t. i.f. 9. 
Habitat in Europa. 

233. PHAL.<ENA. Antenna fetaceae, a bafi ad 
apicem fenhm attenuata". 
Ala (fedentis) Ispius deflexJe 
(volatu nodurrio). 

' I * Attaci alis patulis. 
Atlas. I. P. Attacus pedinicornis elinguis , alis falcatis con- 

coloribus lutco-variis macula feneft^ata: fup^ 

rioribus fesquialtera. Muf. Lud. Uir. ^66. * 
Pet. gaz- t. 8. /. 7- 
Merian. furin. 52. t. 52. 
A^. E. N. C. dec. 2. an. 2. app. 
Valent. muf. 2. p. 168. t. 54. 
Knorr. delic. t. C. 4. f. I. 
Habitat.in Citro Afiie, America. 
Larva nuda , vcrticiltata verrucis pilo/is, nec foUiculas 

grandet tenaccs Vix extricandor. 
.'ypecio/ifjima Phatanarum Antennis ad /ingulos arttcu- 

los radiis nf. utrmque 2 diversentibus. 

Antennas pctinatas get?era non cotifliniere a Jimplicihus diverfa docenl 
fmilnie Bomhyces bGeometrit, Spliiax, Bruelius , Curculio, tti- 
nus, Uiater, Xifulakc. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsua. Attacus. 8oj 

Hefperus. 2. P. Artacur peainicornis clinguis , alis fubfalcatis 
lutro varil.s: macula feneitrata folitaria. Muf. 
Lud. Ulr. 3«7. * 

jW, rim. furin. 55. /. «5. 

Hahitat in Citro Americet. 

Li^^Vi f;lah a lota. 

Stmillimt: priecedcnti , ut difficile diliinguenda: Ccrpore 
Jiwefcente, necfuho ; Cnllo cinBo linea alha. A- 
larum feneftris folitaiiis (ahsque minori lanceolata 
in fur>erioribus') inirantihus regioaem exteriorem u- 
/<« , f/ vix manifejlo margine nigro cinH.e : colore 
demum alv um pal idiur flavefcente , nec ferruginef, 
(^uomodo h£c a priori orta , dies docehit- 

Cecropia. 3. P. y^Haca!peftinicorniselinguis,aIisfubfalcatisgri- 
feis: fafciafu1v.a,fuperioribusocellofubfene({raco 
ferrunneo. M.L.U.^es. ' Clerck.ic.t.ng. f.i. 
Catesli. car. 2. p. 8S. t. 8«. 
Hahitat in America feptentrionali. Paphia. 4. P. /^/facM.! pedinicornLs elinguis flava, alisfalcatii 
conculoribus ocello feneftratis. M. L, U. 369. * 
Pet. gax. t. 2g. f 3. 
Catesk car. 2. f . 9 r . r. 9 1 ? 
, F f f 3 Rumph 

Phalens divtilentlae , quo facilius inquirantur. 
1. ATFACt alis patulis inclinatis. 

- Peciinicornes elingues ..^ 

JpirilinjTiies 

- Seficorms fpirilingues 

». BOMBYCES alis incumheittihut ; Antennis Peainalis : 

- Elingues ahsiue lingua manifejte /pirali. 

AUs reverfis 
Alis deflexis 

- Spirilingues L/n^ua invo/u/o-Jpira//.- 

- criftat» dorjo 
3. NQOrcVSM alls incumhentihus ; Antennis fttaceis , nec peSir.atil. 

- Elingues 

- Spirilingues 

4- GEOMETR^ alis patentihus h^ri7pntaUhus\quiefcentes : 

- Peftinicornes: 

- Seticornes 

alis rotundatls. 
.'• TORTRICK alis ohtujiffimis ut fere retufis , margineexteriorecurva. 
«■ PYRALIDES alis conniventihus infiruram d^ltoiileam forfcalam. 
7- TIHEM alis coniiolutis fere incylinlrum, fronte prommUla. 
«. ALUCIT.* aiis digitatis fJTis ad bafm usjue. 8IO INSECTA LEPIDOPTERA. Phatena. Attacus. 

Rumph. amh. 3. t, 75. />. 1 14. 
Habitat in Giiinea , Alia. 

Luiia. 5. P. y^«an« peitinicornis elinguis, alis caudatis fla- 
vo-virentibus concoloribus : ocello difci luiiato. 
Muf. Lud. Ulr. 370. * Umk. ic. t. 52./. i. 
Fet. gaz. t. 14. f. 5. 
Catesb. car. 2. p. 84. t. 84. 
Habitat in America feptentrionali. Kalm. 

Lunus. 6. P. Jttacns feticornis fpirilinguis , alis caudatis fu- 
fcoluteoqueundulatis: ocsllis caudaiibusfubter- 
nis. M. I/. t/. 371. * Clerck. ic. t. 52. f. 2. 
Hahitat in Indiis. 

pavonia. 7. P. Aitacus peainicornis elinguis, alis rotuudatis 
grifeo nebulofis fubfafciatis : ocelio niftitante 
fubteneflrato. Faun. fvtc. 1099. * 
Scop. carn. 482. 
minor, «. Faun. fvec. i. p. 835. 
Mouff. inf. 20. 
Jonjt. wf.t. 8. f.7. 
Haj. inf. 145. n. I. 
Pet. gaii- t. 33. f. 12. 
Alb. mf t. 37. 
Schitff. elcm. t. 98. /. 2. 
Scop. carn. 4S3. Plialaena pavoniella. 
Merian. eur. t. 13, 23. 
Reaum. inf. i. t. 50. 
De Geer inf. i. ;. 19, / i -u. 
Rxf, inf. I. phal. a. f. 5. 
IVttkes pap. 15. t. 2. a, 3. 
ritajor. li. Gxd- inf 3. t, 8. 
l.ijl. gced. 28. 
A3, farif. i6g2, 

Scop. car}u 482. Phalasna pavoniella. 
Reaum. mf i. r. 47, 48, 49. 
Jixf inf. 4. t, 15, is, 17. 
Knorr, delic. t. C. 2. f. 2. 
Mitatin^o[3,k.abo, Uljno, Corylo, Salice, Pyro. 

, Lar- 

Llrv» VhaUrammJunt lives 1. „odofc, nudi I. hirfuts!, 6 differuKP'- 
jri/m MTOro : Pedes ,ff Bom^^aiw, Noauis ; -4 Tintls fulcutaneis, 
}al.atx; 12 Gaminx ; ,0 G.ometris pierisaue; omnes enim injtruun 
tur Vedibus PeftoraJibusff 6 Caudalibus 2, exctpta Vinula, Furca, la- 
certina paucisque aliis; differentia itamie primaria a Jfediius Abd»- 

muuiipiis *, ff, 4, 2, 0. •* INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsena. Attacus. sn 

Larva n«rf(», verticillala venucis pilofs , ut F. Man- 
tis; oceilus alarum margine fuperiore niBitat lumla 
fenejirnta vix confpicua. 

Major £? Miiior aUeu inter fe affines ac Sphinx El- 
panor If Porccllus feu Phalma aniiqua O recens, 
conJirmMte Larva S Pupa, fed altera duplo Ma- 
jor aUsalbido-cinerafsemilms ; Mmor vcro ferru- 
gineis. .SiV una ex altera orta , conjianter fe ir.ulti- 
pticans, nec mifcenda ulterius tiirn aitera in copula. 

Tau. 8. P. ^(tou! peainicorms elinguis , alis teftaceis: 
ocello fubviolaceo pupilla hatlata alba. Faun. 
fvec. noo. ♦ 

Scop. carn- 484. 

AH. Jiockh, I74S/. p. 130. t. 4. f. 8. 

Uddm. dijf. r>i. 

Rxf inf 4. r. 7. f 3, 4. 

//3/1 . at M Retula. 

Ocdlus violaceus injingulis alis pupiUa T. alho, fed 
cpaca, nec diaphano-fenejlrata. 

ftneJrata. 9. P. Atiacus peftinicornis fpirilinguis, alis concolo- 
ribus fla vis : fuperioribus fenelira duplici, inferio- 
ribusfimplici. M.LU.zt^. * Clerck. ic.t. 55. ft. 
Hdbitat in Indiis. 

perfpicua.io. P. Attacus peftinicornis fpitilinguis, alis fufcis: 
fuperioribus fafcia feneftrata brevi. M. L.U. 373.' 
Habiiat in Indiis. 
Odora. 11. P. y^iMiruj peiflinicornis fpirilinguis , alis crenatis 
nebulofis: fuperioribus ocello unico ; inferiori- 
bus fesquialtero. Muf Lud. Ulr. 374. ' Clerck. 
ic. t. 50. f I. 
Sloan. jam. 2. t. 23«. / 13 'I4. 
Habitat ia America calidior e. 
militaris. 12. P. ///Mcas peainicornis fpirilinguis, alis concq- 
loribus apice maculisque violaceis: fuperion- 
bus extus albofubfafciatis. MufLud.Ulr. 375- 
Rxfinf.4. t. 6.f. 3. 
Habitat in Afia. 
«epufcu-i3. P- ■^i""^"^ feticornis fpirilinguii , alis grifeis fa- 
laris. fcia maculaquealbis: fuperioribus ocello fufco. 

L. U. 378- * Clercli. ic. t. is.f.i, »• 
Habitat in America. 

Fff4 M-P- 8 1 2 INSECTA LEPIDOPTER A. Phalsna . Attacus. 

occidua. 14. P. Attacus feticornis fpirilinguis , alifi dentatisne- 
bulofis linea pallida: fuperioribus ocello lunato 
punaoque. Muf. Lud. Ulr. ^yg.^Cierck. ic.t. -iA.f.i. 
Hahhat in America. 

pimaige- 15. P. y^fMrasfeticornis fpirilinguis, alis fuperioribus 
ra. ■ punao callofo apiceque ocellato; inferioribus 

albis. M. L. U. 3:^0. Qerck. ic. t. 50. f. 3. 
HAttat in Indiis. 

Alx fiiperjnre-i cinerafcetites area lunata albida £? pun- 
ao cailofo ait marginem interiorem. 

Fulioni- 16. P. /Ittacus feticornis fpirilinguis , alis flavis : infe- 
ca. rioribus concolo-ibus difco llavis, lunula limbo- 

que nigris. Clerck. ic. t. 48. 
Habitat in Indiis. 

mundana. 17. P Attacus feticornis fpirilinguis, alis denudatis 
albidis: fafciis duabus moniliforniibus obfoletis. 
fti.fvec 1343. 

HaUtat /1 Europa. 

Statura & imgnitudo Tortricum, fed diverfa alis de- 
nudatis, unde dubiie fattiilia. Ate ohovatx , albidtl, 
dlvifx tequaliter Hriftis duabus, ijua/i concatenatis e 
punclisfufcis. Put0utn in medio fufcutn. 

* BoraBYCES elin^ues yllis revsijis. 
quercifo- ig. P. Som/>yx- elinguis, alis reverfis femiteftis dcn- 
"a- tatis ferrugineis margine pofticoimgris. Fa. /vec 

irio.* 

Scop. carn. 4S5. 

Alb. inf. I. t. 16. 

Aferiati. eur. l. t. jy.- 

FnK4.«/3. M.y. 3. 

nai. inf. 141. n. i. 

Reaum. inf. 2. t. 23. 

R4-inf.\.phal.2. t. 41. 

nfikes pap. 27. t. 3. b. r. 

fljZ-inf.t. 16. f.g3. 

Poda inf t. 2. / 7. 

Geoffr. parif. 2. p. no. 

Hultitat in Salice, Pruno fpinofa, (Pyro, Gramine. 

I.3rvi fubcaudata, pilofa. ferru(;inea,eollarihusc.truUis. 

Antenn.-ebreviUima,fufca. Palpi porreHi. 

15. P. INSECTA LEPIDOPTERA. Phaljena. Bombyx. S13 

Uicifolia. 19. P. Bomhyx elin^uis, a'i.<! reverfis femiteais ferra- 
tis grifeis margine poftico albo variegato. Fn 
fvec. 1109. • 
D.Ce^rinl. 1.^.14./ 7, 9. 
rlahitatm Salice. 
Mari;o inter dentes ala albus ejl. Jtitenti,e pallid,e. 

"capenfis. 20. P.iJora/yjrelinguis, alis reverfis helvolis: fupe- 
rioribus flrigis duabus repandis albis: polleriore 
iiigro induda. 

Hihitat in Atrica. 

Major nojlratibu! europS^ , alis ■/ever/is. Anfenns 
Jemin,e peliinata, longitudine thoracis. Thorax fta- 
vo -piltefcei.j. Alw Superiores fupra l>,wa : Strigi 
prioreaiha, repando-undulata , iitine ; exterioref 
pqfleriore oMi{jua, repanda, antice nigra, po/liceal- 
ha , area ala:, pone /Iriffam poHeriorem , pallida e/f. 
Alas Supcriores fubtus , & inferiorei utrinque 
helvoLt f. tri/le cinnamomeie. Abdomcn totumjla- 
vum fed incifur,^ gtahrte , dum extenduntur n!gr,e. 
Plantae geniculis albis. Rubi. 31. P. JSomiyjT elinguis , alis reverfis cervinis imma- 
culatis: Itrigis duabus albidis; fubtus nullis. fn. 
_ fvec. 1 ,03. * & icop. carn. 492. Rxf. inf. app. t. 49. 

tVitk.es pap. 25. t. 3. a. 19. 

Ammiral. inf t. 32. 

Habitat in Rubo . Salice. 

Larva /<«>«, pitofa , ferruginea , nigro annulata. 

Alae ahfque funclo : Striga pojlerior Jlexuofa, obfoleticr. 

""'■ 12. P. Bombyx clinguis, alisreverlis lutels: ftrigisdua- 

bus fulvis punaoque albo. 
Rcef. inf I. phd. 2. t. 35. 
Hahitat in Ptuno Germania. 
Larva l,evir , pilofa , fufcefceni humeris ceru/eis. 
iimiUima fequenii, fed inAtis fuperiorilmiPanHum taa- 

tum unicum album, nec alterum minus. 

Potatoria. 23. p. Bomlyx elinguif:, aHs reverfis flavis: flrigaful- 
va repandaque punais duobus albis. 
Gxd. inf. 1. 1. 12. 

Ftfs Liji. 814 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsna. Bombyx. 

Liji.gxd.f. 82. 
Raj. itif. 14S. n. 3. 
yllb.inf.t. 17. 

Merian. eur. 2. p. 27. f. 16. 
AV/. /n/: i.pAj/. ». f. 2. 
Wilkea pap. 27. f, 3. /;. 2. 
Habiiat in Gramine Europte «K/Fra'/ori>. 
Larva caudata , crijlala , pilofa, lateribus albo imtcu- 

latir. 
Jllie p.rit^aaf.iei-iort fnrufiinea, nbliqua; pojieriorere- 

panda. 1'unHa 2 alba approximata : altero minore, 

Vun. 24. P. Bomiryx elinguis, alis reverfis grifeis : (Irigis dua- 
bus cinereis ; puiido albo triaagulari. Fn. fvec. 
1 104. * 

Merian. inf.t. 22. 

Frifch. iiif. 10. t. 10. 

J{xf. inf. I. phal. 2. t. .59. 

Witkfspap. 29. f. 3. 6.5. 

Ppiia in/'. 84. n. 5. 

IWm. j(//: >)0. Piihyocampu;. 

Habitat in Pino. 

l.a.m fubcaudata , pilofa, albo fufco grifeoijue vana, 
loUaiibus cxruleir. 

Striga utraque ala valde Jlexuofa S obfcurior. 

Quercus. 25. P. Bombyx elinguis, alis reverris ferrugineis: fa- 
fcia flava puaaoque albo. fn. fvec. Iioff. * 
Scop. carn. 487. 
Mnufinf I87/-2' 
Ggd. illf I. f. 7. 

' Liji. g^d f. 88. 
Riij. inf. 142. n. 2. 
Mman. eur. I. f. 10. 
Pet. gai. t. 45. f. 5. Semicolon. 
Podi inf 85. n.' «. 
^*. /n/. f. 18./. 25. 
Reaum. inf. l. f. 35. 
/fae/. <n/ r. pAa/. 2. f. 35. 
Witkeipap. 22. t. 3. a. II, 12. 
Uddm. diff. 59. 
Ammiral. t. 31. 
Gfo/j". pany. 2. p. III. n. 13. ,^^^._ 

rapi Phnxnaiumfunt lives I. lamat»;>£uit nu(lil.foUiculo oi«W«. INSECTA LEPIDOPTERA. Phaljena. Bombyx. 815 

HaiitM in Quercu, Betula, Pruno fpinofa, Erica 

Salice. 
Larva Afiw, pilofa, grifia, nigro amukta, alboque 

maculata, 
Litura flava ad hqjin Alie fuperioris. 

iumeti. 26. P. Bomltyx elin^ais , alis reverfis fufcefcentibus : 
fuperioribus pmiito fafcia margineque poftico 
luteis. Fn.fivc. iioj, * 

Tet. gaz- 1. 45. /. 13. 

Hahitat in Europa. 

Punclwn trigonum, luteum, ante fafciam luteafB. 

Catax. 27. p. Bombyx elinguis , alis reverfis fJavis unicolo- 
ribus punfto albido. Fn.fvec. 1108. * 
Hahitat in Europa. 
Conf. Rxf. inf4.t. 34./ a. h. & 3. t. 71. /. a. fed 

ahdomen in mea laiiatum non erat. 
Parvus magnitudine cq/iren/is; margo aia rei'erfus aU 
hus , flriga nulla. 

Isnefiris. 28. P. Bomliyx elinguis , alis reverfis ferrugineis: 

ftriga alba: fuperiotibus punfto baiique albis. 

Fn.fvec. 11 05, * 
Scvp. carn. 499. 
Rxf. inf. I. phaL a. 1. 6H. 
IVilkes pap. 35. t. 3. a. ig. 
Poda inf. gff. «. ii. 
Uahitat iti Tilia, Pruno (pinofa , Salice. Larv^ co- 

hahitant in Societate fuh tentoriis cellulqjis , unde 

migran! pahulatura , redeunlque per foramina ramis 

parallela. Sc. 
Larva piiofa, tiigra ; fegmento fngulo punliis 3 ailiis 

inter maculas 2 rubras peniciltatas. 
jinus P/ialttnie vaide lanatus alhidus , ac fi effet P, 

RuU Mas. 
.Al.sflriga alba puuHoque alho, infuper bqfi puncli albo. 
»lDUla. sj. p. Somfty;c elinguis albida nigro-punftafa.alisfub- 

reverfis fufcovenofis liriatisque. Fn.fvec. im.' 
Geogr. Parif. 2. p. 10+. n. 5. 
Scop. carn. 488. 
Faun.fvec. i. B. 819. 
Moujf. inf. 183- / 10. 
yildr. inf. -258. /. i - S. 
Oxd. inf, 3. t, C. 

Ced, gis INSECTA LEPIDOPTERA. Phalacna. Bombyx. 

G^d. inf. I. t. S5. 

2. t. 37. 
Liji. gxd. t. 20. 1/. 
Raj. inf. 153. ;,. 5. 
ISUrian. eur. 3, f. 39, ^. 140. 
Jlb.ini: II. (.5. 
Frifci in/: 6. t. 8. 
Heaum inf. a. r. 21. 

i.)f Gftr /n/". r. r. 23. y. 12. . 

fo/? inf. i.phjl. 2. f. iq. 
J^'/A. pdp. 13. f. I. c. r. 
Hahitai mPnpulo, Salice, Quercti. 
Larva mdaThoracf ^ibbo tramverfe compreffb; dorf» 
lineis 2 a&« cruciato ; Cauda duplex tentaculis re- 
tracHlilnis. 
Tliorax albus punHis nigrit plurimis, 

Fdgi. 30. P. Sombyx etingms , alis reverfis rufo-einereis: 
fafciis duabus linearibus luteis ilexuofis. t^^t"- 
fvects- 

Mouff. inf 198. 

AU,. inf t. 58. 

Rotf. inf. app. t. 12.' 

UdJm. dijf. 01. 

AH. jiockh. 1749. p. 132. /. 4. /. 10-14. 

HabitatinV3%Q, Corylo, Betula. 

Vnrvd. pediius 6 : anterioribus eSongatis ; caudarefie^" 
corniculis 2 fetaceis. 

bucepha- 31. P. BomJv^cfubeUuguis, alis fubreverfis cinereis : 
la. , ftrigis duabus fermgineis maculaque terminali 

niagna flava, Fn,fvec. 1115. ♦ 
.'^cop.carn. 515. 
Gxd. inf, 1. 1. 34. 
* i-'ft-g^d-.f- 35- 

Aierian. eur, 3. t. 41, 

Kaj. inf. 1S2. n. 14. 

Alb. inf 23. /. 33. 

Frifch. inf 11. t. 4. 

De Geer inf. 1. 1. 13./. I4-I». 

Ji^f inf I. phal. 2. t. 14. 

Wilk.pap. 21. r. 3. a. 8. 

Gengr.parif. 2. p. 123. n. 28. 

^ahVat iB Tilia, Alno, Quercu, Salice. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsna. Bombyx. S17 

Larva pilofa , nigra armulis liniiiiiue luteis , punHis 

ulbis lateYalibus. 
Pupa corniculis duohus poJHcis. 
Imago Antennis angujiis Cojji, Lingua hreris. Tho- 

rax fulcrijtatus , Jianis , pojiiie ferrugimus. 

verfico- 32. p. Eomlyx eWa^flli, alis reverfis grifeis ■• flrigis 
lora. nigro- albis, froute albo. Faun.fvec. iiii.* 

Gadd.fatag. 8s. Phal. alis liueis albis &nigris undatis. 
Rtef inf. app. 39. /. 3. 
Wilk. pap. 45. /. I. a, I. 
Hahitat in Europa. 

Speciofa, magna. Thorax antice alhus linea nigra ter- 
tninatus. Ala fuperioris angulus pojlicus maculis 
3 alhis; inferioris macula diaphana ad apicem. 

Mori. 33. P. JBomfryArelinguis.alisreverfis pallidis: iirigis 
tribus obfoletis fufcis maculaque lunari. Amcen. 
acad. 4. p. 5(53. * 

Scop. caru. 485. 

Faun, fvec. i. n, 832. 

Mouff: inf i8i. 

Mdr. irj: 3 80. 

jmjt.inf.t.a^. 

Oced. inf. i. t. 42. 

m^- S<e<i- /• 32- 

Merian. eur. i. t. 1. 

Blank. ittf. 60. t. 9. 

Alb.inf. t, 12. f. iS. 

Bradl.nat.t. 27./. i- 

Reaum. inf. a. t, 5./. 2. 

R(tf. inf. app. I. r. 7, 8. • 

Triew. aB. Stockh, 174J. fi.lSS' *. I4-/. i. 

Amm.ral. inf. t. 9. 

Oeojfr. parif. 3. p. iiS. n. 18. 

Habitat in Moro Chime; Hcfpitatur per Europam. 

Larva lutda , caudata more Sphingis. 

Bomhyces telas , A^ranearum modo , texunt ai vejlem 
luxumque feminarum. Piima tas redordin rurfus- 
que texere invenit Ceo Alulier Pampkila, Latoi fi- 
lia (flin. XI: stijfeu potius Flatis Jilia, Arijtot. 
anim. V: 19. 

Variat alis elbis £? ^avis. 

34, P. 81 8 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsena. Bombyx. 

Populi. 34. P. Bomryar elingms furcaaMice pallida, alis re- 
verfis inimaculatis fufcefcentibus : itriga fesqui- 
altera albida repanda. tn.Jvtc. iioi.* 

i?cE,f inf. 2. phal. 3. t. 60. 
Wilkespap. 23. t. 3. a. 13. 

Habitat »1 Populo, Corylo, Malo, Pyro. 

Larva piloja : fegmentis Jingulis punliis duorum pn- 
rium. 

Iniago Parva uti Tabanus. Thorax antice exalhidus 
Alargo, alarum ciliaris alho - punHatus. 
Neuftria. 35. P. Eombyx elinguis, alis reverfis: fafcia fesqui- 
altera; fubtiis unica. 

Oced. inj. i.t. 10. 

Lijl. gxd. t. 89. 

Biank. inf. 48. I. 8. /. ]. M. 

Raj. inf.nt^. 

Merian. eur. i. t. 33.' 

Mb. iitf. 19. /. 27. 

Frifch. inj. 1. t. 2. 

Reaum. iij. 2. f. 4. / i - 1 1. 

RceJ. inj. i. phal. 2. t. 6. 

Wilkes pap. 21. r. 3. a. lo. 

Geiiffr. parij. s. p. 114. n. xS. 

Habitat in Arborihus , polyphaga. 

1.3TVSiful>pilofa, lineis albis ruhris cxruleis- Verrucu 
Jupraamm; hinc diverja a Jequenti, cui maxmi 
affinis Jiatura i3 natura. 

Alarum Jirigie dua abique puncto, 
caflrenfis. 35. P. Bombyx elinguis, alis reverfis grifeis: firig^^ 
duabus pallidis ; fubtus unica. A /w- '■ ^" 
S31. & 2. n. iioi. 

Frijch. inj. 10. /. 8- 

RceJ. inf. 4. t. 14. 

De Geer inf. 1. t. 15. f.^-iS. 

//afeMi/nPilofeUa"; Jacea, Alchemilla , Euphor; 
bia ; polyphaga , fajcitur Jub tela , gregana', ""• 
gratgue JiCpius novo lemorio ; ova, mor^P'^"^] 
tit, in annulos conferta circum ramulos. '^f^\' 
^uens m Svecia, duplici colore occurrit. " i' 
men, diverja a pracedenti, cum illa arborea, M 
terreftris. 

Larva piloja, fubcaruUa Uneis utrinque s ^'"''■a/ite 
ferrugineit approximatis Q dorjali i utrinque, Kf INSECTA LEPIDOPTERA. Phatena. Bombyx. gij 

ta, nigro maculata. Ahdomen albo utroque macula- 
lum. Caput cinereunt. . 
Alarum fajcite dute abfyue funcio. 

proceffio- 37. P- Bomhyx elinguis , alis reverfis 1 fufcefcentibus 
fiea. llriga obfcuriore. 

Reaum. inf. s,. t. 11. 
Hahitat in Quercu. 
l^sivi pilofa, incedens per paria inaqualia tiuniero, 

Magnitudo media. Thorax villofus , cinereur , Uvis. 
Alae fuperiores cinerete , in medio fafcia fufca ts" 
ad hafm umbra fufca. Inferiores albido- cineree 
fafcia in medio fufco ■ obfoleta. 

' ' BombyceS elingues, alis depreffis, dorfo levi. 

Caja. 35. p. Bombyx elinijuis, alis dcflexis fufcis : rivulis al- 
bis ,- inferioribus purpureis nigro - punSatis. Fn. 
fvec. 1131. • 

Fn.fvec. 820. 

M,uff:inf93.f-XV. 

Atdr. inf. 146. f. 11 , la- 

Gced. inf. 1. t. 17. 

Lijl. gctd. f. 99- 

Geoffr. parif. 2. p. 108. n. g. 

Scop. carn. 503. 

Merian. eur. 1. t. 5. £? 160. 

Aib. inf t. 20. f. C. D: 

lieaumt inf. 1. 1. 36. /. <S, 7. 

Frifch. inf. a. t. 

De Geer inf. 1. 1. la.f. 8, 9. 

Blank. inf. t. 9. f A. C. 

Raj.inf 151. n. 3. 

152. n. 7. 

Rsef. inf. I. phal. 2. t. I. 

IVilke.s pap, 18. t. 3. fl. I. 

SuhZ. irf. t. I5. f. 94- 

Hahiiat in Laftuca, Oleribufque x-arus, pclyphagn. 

Larva hirfuta, ferniginea. 

Aldomen fanguineum maculis 4 dorfalibus nigris. Col- 
lare fanguineum. 

. 39- ^'- 

obiles d;5(p pulchrioribus coloribus rubro luteoque picta.lur.t, uti Lecirix 
"^be, Htra , Ca/a, Vfrgo, flantngims , Dominula , i^tronuia , Aulieaf 820 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Bonibyx. 

Vtrgo. 39. P. Bombyx elingiiis, alis deflexis atris: rivulis ru- 

bicundis ; inlenaribus rubris nigro - pua&atis. 

Muf. l.ud. lilr. 381. Clerck. ic. 1.^2. fi. 
Hahitat in PeiUylvania. 
Jntemte vix manifejle harhatie £? fere fetace.-e in ma- 

re , magis ad/iuc j'etaceie in femina. Abdomen Kr- 

go rultro. 

Hebe. 40. P. Bomdyxelinguis.alis deflexis atris: fafciisalbis; 
inferioribus rubris : rivulis nigris. 

Mouff.inf 93./. 4, 5. n. 18. 

Frifck. inj. 7. t. 9. 

Rxf. inf. 4.. i. 27. /; 1,2. 

Sclueff. clem. t. js. f- i. 

Gron. xooph, 853. 

Geoffr. parif. 2. p. 109. n. 9. 

Hahitat in Gerniania. D. D. Schreber rarior. 

Corpus nigrum , Collari fanf;uineo angujliffimo. Abdo- 
men nigrum fegmentis utrinque macula ruhra. Alse 
Superiores nigrit fafciis 5 albidis : quarum 4 £? S 
conjiuentes ,■ 3 an^tijhfftma. Inferiores fanguineie 
margine tiigro ; arcus in medio niger cum ramento 
reflexo ad latus inferius ; pojiice fafcia nigra inter- 
rupta; punclum inter fafciam pracedetttem & pojle- 
riorem ad angulum ani. 

Tillica. 41. P. Hombyx fpirilinguis? alis deflexis atris : maculis 
oao albidis, iiiferioribus flavis nigro-maculatis. 
Scop. carn. 504. 
Merian. eur. 1. t. 6. 
j1&. itif. t. 21. 
frifch. inf. 10. t. 2. 
Geoffr. parif. a. p. io5. n. i. 
lieaum. inf, i, t.^\,f. 4.-6. 
lVilk.pap. 18- t. 3. a. 2. 
Rcef inf. 4. :. as. f. 2. & t. 29./. 1-4. 
Poda inf. SU. n. 154. P. Vrdua. 
Habitat in Vlmo , Urtica, AUine, Millefolio. 
Larva hirfuta , ferruginea , verrucis pilojis , fronte 

pedihufque nigris. 
Abdomen ruhrum, trifariam nigro-puitUatum; Juitus 
nigrum rubro-pwiHatum. 
Phntagi- 42. P. Bembyx elinguis , alis deflexis atris : rivulis 
nis. ilavis; lutsrioribusrubromaculatis. A«./iw-"3** 

Oeoffr. IN3ECTA LEPiDOPTERA. Phalsna. Bombyx. 82 1 

Gtoffr. parif. 2. p. 145. n. 74. 
It. gotl. 273. 

Wtlkes pap. 24. t, 3. a, rj. 
.Sij/. /n/; 4. t. 24. /. 9, 10. 
Afop. cjrn. 947. Phalsna alpicola. 
.--. /^itoaf iH Plantagiue, Hyacintho, Ulrao. 
. i^' Sexui variat : ubi Mas futvus , ibi Femina fiticmnis 
coccinea. 
•«I ' Corpus arcKm, Anteaax ftaceie , ferratiS fn;:ina . 

••'. •'' , peflinatd: maris. Collare /i//v«m. A Lidomen arra.ii 

iateribus fanguineis, longitudinaliter nigtc-funSatir. 
A\x tmoxinxes fuhconcolores , atrie, iinea lata lon- 
gitudinali, poJUce quafi incrucemterminata, flava, 
^ infuper maeula media marginalis. Inferiores »1- 
erte, pojiice fulvefcentes, nigro maculate. Antenna 
is /'edes atri. TaHa emiitit utrinque guttulam jla- 
vam e cotlari. 
I^siv^ /lirjuta , tiigra, dor/i fegmentis 6 luttis. 

«"enacha.^^. p. Bombyx elinguis, alis deflexis.- fuperioribiij 
albis atro - undatis , abdcminis iucifuris fangui- 
neis. Faun.fvec. 1130. * 

Scop. carn. 490. 

JVitkes pap. 19. f. 3. a. 4. 

Hahitat in Salice , Quercu, Malo. 

Larva pitofa, alhida, nigro Maculata. 

jibdomen nigrum incifuris coccineis. 

f- 44- P. ^omtyar elinguis, alisdeflexis; nisrculisgrifeo 
fufcoque nebulofis ; iem neis albidis liturjs nigris. 
Poda inf SS. n. 9. 
Sckip. carn. 491. , 

Merian. eur. 1. t. ig, 
fyifch. inf I. p. 14. t. 3. 
Keaum.mf a. t. l.f.li- 14. 
Ricf. inf. r. phal. t. t. 3. 
iVitkes pap. ao. t. 3. a. 7. 
Gecjfr. parif 2, p. ira. n. 14. 
Uabitat /n Quercu, Tilia, Pomoax arboribus mapis 

aujiralibus , polyphaga. 
Larva piVo/a , albo lineata .■ punHis antice carultis, po- 

Jlice rubris. 
tAasJntennis magnis peHinatis; Alis fufco-gri/eis ne- 
bulojis; dimidio minor, 

G g g Femi- Eis INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Bombyx. 

Femlna Antennis nigris ; jllis alhidis : Uturis aliquot 
ttigris cum punlio nigro inltrmedia ad margincm 
exteriorcm, mar^iw fojiico nigro ■ punHato, 

Chryfor- 4,5. P. Bomhyx elinguis, alis defiexis albidis, abdo- 
rlia-a. minis apice barbato luteo. Fn.fyec. iiag- 

Scap.carn. 493. , 

Jiaj. inj. 156. n. i, 1.5. W 343. «. 5- 
Alerian. eur. i. p. g. t. 20. 
Frifih. inf. 3. p. 28. '• 8- 
/ieaum.inf. i. t. 16. f. ir. 
,R.e/'. inf. i.phal. 2. (. a». 
Wilkes pap. 28. r. 3. ^. 3- 
Oeojfr, parif. 1 1 7. s. 20. 

iii/lV. m'. 122. f. 122. 

Hahitat in Pomonae arhorihut , Quercu , Alao. 
Larva nodofa , pilofa , «igra , r«(;ro lineata. 
Alba roM Feminis ano luteo, uti Pcdes foh genu m- 
gro, Antennx alba radiis pallidis, 

Salicis. 45. P. Bomhyx elinguis , alis deflexis albis , p^edibuj 
nigris albo-annulatis. Faun.fvec. 1129. 

Geoffr. parif. 2, p. ijS. «. 19. 

Scop. carn. 495. 

Fn. fvec. 82». 

Jt.fcan. 167, 307. 

Gisrf. irf. I. '• 3. 

/.<;{. g<rrf./. 87. 

Elank. inf. t. 8. /: A-V. 

Merian. eur. 1. r. 30. 

Alb.inf.t. 84./. a-i. 

frifth. inf. I. f. 4. 

Reaum. inf. i. t. ^. f. 4-6. 

X)e G«r in/. 1. 1 ii./. 13, 14. 

Rxf. inf. I. fhal. 2. t. 9. 

Wdkes pap. 21. f. 3. a. 9. 

Harrif, inf. ic. r. 5./. Al-;i. 

Hahitat in Salicibusg/d/rw, Populo. 

Larvapi/o/a, dorfo tongitudinaliter aibo macuUlo. 

JVivea pedibus atris, aWo annulatis. Antennarum r.:- 
dii fligri. 

iiiendica- 47» P- Bomiyx elinguiscinereatota.femoribus !"'«'*■ 
Fn. fvtc. 11 27. * C/«-c^. ic. t.yf^. 

Haii- INSECTA LEriDOPTERA. Phalaena. Bombyx. 823 

Habitat in Europa. 
i^arva , Jiatura Cratxgi. 

Crataegi. 45. P. ^OTyjjjrdinguis, alisdeflexiscinereisrotunda- 
"5- tsrciaobfcuriorc, auobarbdto. /-/^./iw. 1126.* 
Keaum. i„f. t. ,14. /. 10. 

' ,/ '^^"^ '"-f- '• '• •'■ /• *0, 21. 
HaUiat III Crataego. 
Similis H. mendicie , parva. 

yindijlinna 11 P. vitis iie£ alittr, quamfclis anttnnis 
yfe>:u? - -i J 

.aua. 4p p. Bcmiyx elinguis, tota atra. 

, ^fttat m Europa. . Vpfaliit:. C. F. ThunUra. 
Magnmdo vix inufcam cariiariam fuperat. AntrnnaB 
valde feHinaia. ■&Ie defexie: fuperiores majores. 

"'■yll- 50. P. Ecmhyx elinguis , tliorace variegato , alis an- 
, tice grileo nebuloiis: polticc caerulelcenti-glau- 

cis , antennis flavis. /■«./;«. 11 23. ' 
■■...( -^"'- '«/• '. 9a 

Rxf. inf i. phali. r; 5g. 

l^'l\'i pap. 31. t. 3- c. s:- ■ 

i)f G«rM/:i.,. ,g./;4,5. 

Jialntat m Corylo. 

Similis R furcul.t, imprimis thoiafejffciatn-miiiula. 

to; alx Juperiores in medio pitiiBum aniiukre ni- 

grumhnbent. '^.:'.. . 

XsrVa fafcicularis pilofa rubra fafciculis dcrfalilus s, 

caudn: 1 , lateialihus thoracis folitayiis. 

ircula 51. p. Bcmlyxe\in%u\s, thorace varie^ato, alis grifeis 
baiTapiceque albis MigrO puuaatts. In.fvcc. 1122. 
J-iabitat in Europa. 

1 horax fufcus , luteo' punlhilus. jilit omnes utrinjitt 
pojlico margine pun^isnigris diJHnHis. 

uitula. 52. p. Bcmlyx elinguis, .thorace ferruginato, alis de- 
nexis glaucis : iiriga atba apicibus macula teiU- 
cea. Taun. fvec. iis^.'' 
Frifch. inf. 5, t. 6. 
Rjef iiif app. t. 43. 

4. f. 11. / I - 6. 
Hiibitat in Quetcu, Populo, Salice. '■''"■ 
G g g a Th». «84 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsena. Bombyx. 

Thoracis tergum macula ohlonga femginta, ad apiccm 
al/e fupcrioris macula magna ruja ; ctslerum facies 
Ph. aaijlomojis. 
Larva turrita, 

anafto- 53; P. Bnmbyx elinffiis, thoracefcrriiginato, alis de- 
niofis. ilexis grifeo-cincrarceiitibus: angis tribus palli- 

dis fubanaftomofantibus. tn. Jvcc. 1 1 25. * 
Scop. carn. 502. 
Gxd.inf. 1. t. ^3. 
l.ifi. gxd. 23. r. 23. 
/ixf inf. l. phal. 2. f. 2(7. 
Habitat in Salice. 

I^SiTVi pilofa,fufca, dorfo albo - jninFliit6,linea htera- 

lijlava rubro-punSata; promlnenlia Immtri anique. 

Vh. antice Irtmnea , fedens retraac-capiie, uti cur:u- 

- la , cui nimis affinis, fej aU infiriores fifcejcentes, 

nec alba- . , . , 

* • * BOMBYCSS elinguei, alisdepr^is.dorfocriflnlo. 
pudibun- 54. P. Bom%:i- elinguiscrinata, aliscinerarcentibus: 
da. fafciis tnbus fufcis linearibus uudulatis. raun. 

fvec. 1118..* 
Scop. carn. 489. 
Gron. xooph. 838. 
Fb./ivc. 828. 
Gxd. inf. 3. t. J. 
Lifi.gxd.t. 81. 

R»J. inf 185. n. 7. 8 344- "■ 9- W 309- "• 3' 
Merian. eur. i, t. 47. 
Alb. inf. t. 2«. 

Reaum. inf i. t. 33. f- 4- 12. 
De Geer. inf. i. t- IG.J. 11, I2< 
Rief. inf. i. phal. a. f. 38. 
^ . Wilkes pap. 30. f. 3. c. a. 
Geoffr. parif. 2. p. 113. n. 15. 
Ammirai.t. IS. . „,; 

.j'„ A Phalaena Scopularia peaitiicornisv-alis canefcentj.- 

... „ bus: fafciistribusobfcurioribus; pofticis albiai> 

Syjl. nat. to.p. 521. n. 144. Qerck. ic. t. 5. !■ 8- 
Habitat ia Arboribus Pomonae , Corylo, Quercu, 
Fago. 

Lar- 

Hortorum calamltas Vhalatiaruni larvtt, arcenfur aatmh, tinteo •** 
■ rjincid» faturato , trun.;o arbortua cirsumligato. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaaa. Bombyx. Sas 

Larva fafciculata, pilofa , flava fe^mentis nigris; fa- 
fciculo caud£ longiori rubro ; dorfi 4 albentihus. 

Anteniiarum radii flavefcentei. Caput inter pedes 
forreHos. 

fafcelina. 55. Bomt)'ar eiinguiscridatacinerea, alis fviperioribus 
antice tafciis duabus angullis fuh'o - fufcis . fcu- 
tello bipun(ftato - fulvo. Fn.fvec. 1119. 

Fattn. /ivc. 8 1^9- 

Mouf.inf. iij9- 

Gxd. inf. I . f. 35. 

LiJI. !i,xd. /. 80. 

Raj. inf. 18«. n. 8. 

Merian. eur. t. 8. 

^lh. inf. t. 25. 

/Ji; Geer inf i. t. 15. f. 15. 

Rxfinf. 1. fhal.2. t. 37. 

WilKes pap. 30. ^ 3. c. I. 

/fiAiicU 2« Leontodo , Trifolio, Rubo, Populo. 

Larva fafciculata , pilofa : fafciculis dorfalibus 5 albis , 
capitii anique fufeis. 

Alae Cnperiores fupra crifeie flrigis 2 fufcefcentibus re- 
piindir; hafis lutea jlri^a arcuatarufa; Lunuta in 
medio ala fiava, lineola rufa in medio. AIs infe- 
riores exalhido fufdt ; fuhttis lunula ferruginea. 

"itiqua. 5«. V. Bombyx elinguis, alis planiufculis : fuperiori- 
bus ferrugineis lunula alba angulipoflici ; femiiu 
aptera. Fn.fvec.tis.o.' 
Genffr. parif. a. p. 119. n. 83. 
Scop. carn. 494. 
Gxd. inf. 2 t. 29, 30. 
Lill. i;xd. f. 78- 
Swamm. quart. t. 10. 

biblt. 33. /^3, «. 
Raj.inf 173. n. 24. £? 344. n. t. 
Meriiin. eur. t. 84- ' 
y4lb. inf. t. 89. 

Reaum. inf. 1. t. 19. /. IZ, 17. 
jUf Oeer inf. i. t. 17. f. 13, 14. 
/?«/. in/^ I. phal. a. t. 39. 

app. M3. 
W^irt. ^ap. 30. t. 3. c. 3. 
Geoffr. iif. a. p. 113. n. 29. 

G g g 3 Ha- gma. 82S INSEpTA LEPIDOPTERA. Phalana. Bombyx. 

Habitat in Pruao, Tilia, Cratsego, Alno,- Mas fe- 
minam apteram copula connexam ex arhore in arho- 
' rem defert. 

Larva fafciculata, pilofa : fafciculis dorfalibus 4 albis; 
antennalibus caudalique obfcuris, 

ginoti- 57. P- Bomhyx elinguis, alis planiufculis: fiiperiori- 
bus ochraceis niacula trlgnina anguli poftici; fe- 
niijia aptera. • 

Scop. carn. 497. Phalaena gonoftigma. 

Alb. inf. t. 90. 

Rxf. inf. I phal. 2. t. 48. 

Wilkes pap. 31. f. '^. c. 4. 

Hihitat in Europa. 

Differt adeo parum a Pk. antiqui , ac Sphinx Por- 
cellus al' Elpamre , vil Ph. pavonia minor a maj^ire, 
ut vix meremtur diftingui ; ex una ttrte altera a- 
lim orta , non cafu. 

J8. P. Bombyx elinguis fubcriftata, alis fuperioribus 
exufiis margine interiore deuticulo notatis, aa- 
t»nnis ferrugineis. Fn.fvec. iiai. * 

Pfahitiit in Populo fremula. 

Tkorax poftice fuhtrilobus. Alae fuperiores in marp- , 
ne tenuiore denticulo fubulato pilofo. 
59. P. Bcm^va^elinguiscriftata, alis deflexis grifeis: 
ftigmatibus albidis coadunatis. fn-fvec. iii?- * 

Geoffr. parif. 3. p. 122. 

Gxd. inf. I. t. 61. 

Liji. gxd. f. 47. 

Raj. inf. 113. n. 17. 

Aierian. europ. t. 9. 

Alb. inf. t. 13. /. 17. 

Frifch. inf. 10. t. 3. / 4. 

Reaum. inf i. 1. iS- f. 6 ■ 9. 

Rxf inf. I. phal. 2. (. i(J. 

Wilk.piip. ft.t. 1. a.it. 

Habitat in Pomonas arboribitt ; florum peftis- 

laxvinuda, cterulefcens, luteo -lineata , nigro-punB.ita. 

A\s fligmata duo , reniformia, mxgna, gua/i diiymi 
connexa ,■ margo pojlictis Jiriga nigra undulata. 
eo. P. Bomhyx elinguis , alis deflexis exudis plag' 
albida ; inferioribus ali>is. 

Habitat in Barbatia , rarius in Europa. 

Ale- csruleo- 
cephala. diftaea. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsena. Bombyx. s»r 

Aledia. Corpus teflaceum uti A:itennit. 'Alae fiipe- 
tiores fupra exufi/e : ptaga media longitudinali albi- 
da i3 punSo lineaque nivea juxta ihoracem. Iiife- 
riores alba, ad angulum ani fufcefrentes. 
Ziczac. 5i. p. iJoo!/)VAr(ubeIiiiguis, alis deflexis dorfo den- 
tatis apicibusque macula grife i fabocellari , an- 
tenuis lamellatis. Fn.fvec. ni6. 

Gxd. inf. 3. t. E. 

l.ifi. gxd. f. 21. 

Mrian. eur. t. 147- 

Alh. inf t. 14. /. 20. 

Frifch. inf. 3. r. i. /; a. 

Reauv. inf. 2. t. 22. /. 9- 15. 

De Geer inf. i. t. 6. f. i- 10. 

Rj:r. inf. t. phal. a. t. 20. 

fyHk. pap. it. t. I. d. 1. 

Geofi parif 2. p. 124. n. 29. 

Habitat in Salice. 

Larvanuiiii, dorfo gibheribus 2 ; catidarufa. 

Alx margo interior , inmedio, denticulo erefio. Tho- 
rax pqjiice Iniobus. 

oromoda- Sa. P. Bombyx elinguis,alis deflexis : fuperioribus nebu- 
fius. lofis dorfo deiitatis : litura bafeos anique fla vefcen- 

tibus. ' 
Ammiral. inf. t. 14. 

Habitat in Alno , Betula , Corylo. T. Tiergman. 
Alie fufcefcentes Jlrigis 3 pallidis £? pojtica furpura- 
fcente. 

^olUis. (S3. P. jSomfryxelinguis, alisdeflexisnebulo(is,thoraC8 
pofticefafciaatra.antennislaniellatis. Faun.fvet. 
II 14. 

Scop. carn. 500. 

Gron. 'Xpnpii. 204. n. 837. 

Fn.fvec. Si2. 

Mouff: infige.f. I. 

Geid. inf 2. t. 33. 

Lifl. g.ed f. 39. 

Pet.^ax-t. 51./. 9- 

Raj. inf 150. n. a. & 331. n. 35. 

Merian. eur. t. 36. f 137. / I71. 

Alh. inf t. 3S.J. 5«. 

Frijch. ittf. 7. r. I. 

Rtaum. inf. i. f. 17./ i-S. 

G g g 4 Lyonit S28 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsna. Bomb>-x. 

Lyonet. lejf. t. i.f. 17- 3S. 

Rnf. irif. i. phal. 2. t. 18. 

JVilk.pap. 15. t. 2. a. X. 

Geoffr. parif. a. p. loj. n. 4. 

Hahitat in Ligao putrefctnie. 

Thorax miice albidus. Antenns peHinatit fquamis 

ovatif. 
hiTVifuhpihfa, ruhra, dorfo fani;uineo, capite nigro. 
Romanis in koc luxuria e[j'e cxpit, pragrandesque Ro- 

horumvermet delicatiore funt inciho, Cojfos vocant, 

atque etiam farina faginati ; hi quoque altiles Jiunt. 

Plin. Xyii: 24. 
Monographia Lyannet. Hag. r^Sz. pUl. 80. t. 18. 

palpina. «4. P. Bomhyx elinguis criftata , atis deflexis dentatis 
ftriatis nigro - venofis , palpis porreitis penaatis. 
Fn.fvec. 114«. * 

De Geer inf. f. 4. / 7, 

Hahitatin Salice. 

Palpi enfiformes, diffra-li. AU fuperiores margine te- 
miore loho ciliari fufco ; fubtus margine exteriore 
punHo fufco. 
«renacea. «3. P. /Jom&yj: elinguis lutea , alis fuperioribus fuprs 
adfporlis atomis nigris. 

Habitat ad Cap. b. fpei. 

Corpus Bombyce dimidio mimis , totum luteum f. fer- 
rugineum etiam alis ,■ fed Thorax magis cinereus. 
AntennsE mtgna, peclinatie, ferrugine,t. Alsfu- 
periores fupra palliiiores , adfperfx atomis nigris 
f. fquatnis eallqjis ereBis , plerisque atris. 

Morio. 6<S. P. Bomtyj; elinguis , alis nigris atro-ftriatis ; ab- 

dominis incifuris flavefcentibus. 
Gron. T^ooph. 857. Ph.B. elinguis nigra, alis fub- 

hyalinis marginibus atris. 
Habitat Vienns. D. V. Jacquin. 
Magnitudo Ph. calamitofie , fofa atra. Antenna» ma- 

gnit, pennattc. Abdominis/tr|:ra«M margine fiava. 

purpurea. 67. P. JSomlvi: elinguis, alis deflexis: fupcrioribus 
ilavis fufco-punaatis; jnferioribusrubris nigro- 
maculatis. 
Merian. eur. 1. t. c. 
j4Ib. inf. t. M. 

Ceofr. INSECTA LEPIDOPTERA. Ptwlsna. Bombyx. ss? 

Rxf. inf. I. plial. a. t. lo. 
Giofr. parif. a. p. 105. n. 6. 
Habilat in Ribe. 
Larva hirfuta, grijea , ufto maculata. 

***** BOMBYCES fpirilingues , dorfo lavi, alis 
deflexis. 

Aulica, S8. P. Bombyx fpirilinguis alis deflexis : fiiperioribu» 
grifeis flavo - pundatis ; inferioribus fulvis nigro 
maculatis. Fn.fvec, 1133. * Clerck. ic. t. 5./ 3- 

Cyron. looph. 854. 

Merian. eur. 2. r. 8. 

yllb. itif. t. 22. 

IVilKes inf. 19. t. 3. a. 3. 

Habitat in Cynogloffo, Angelica, Urtica, Gramine. 

Larva hirfuta, /imilii Caj^. D. D. Hartman. 

Parva. Alif: fuperiores maculis 5 , antica lon^iore , 
prmter pojlicas minutas. Abdomen Jlavutn punSis la- 
teralibus nigris. 

Ivibricipe-(S9. P. iyowiy^ fpirilinguis, alisdeflexis albidi.^^.-pun- 
'*''■ aisnigrl"!, abdomineque quinquefariam nigro- 

punaato. Faun-fvec. 1138. * 
Ceoffr. parif. 2. p. 118. «• si- 
Scop.carn. 513. 
Gron. xooph. 841?. 
in.fvec. 8»3. 
Gxi. inf. I. t. 23,38. 
Lift. gxd. f. 93. 

Raj. inf. igS. n. 155. is 195- «• 4°- 
Meriaa. eur. i. f. 4S. /. 65. 
Alb. inf. 24. / 36. 
Frifch. inf. 3. t. 8. 
Reaum. inf. i.t. i. /. 7-9. 
X^f G«r w/. 1. 1. 11./. 7, 8. 
Rxf. inf. I. pfta/. 2. r. 46. 
IVilkes pap. ao. t. 3. a. 5. 
/5. WiUiM pap. 20. f. 3. fl. 6. 
Rxf. inf. s, pAj/. 2. t. 47- 
Aijimiral. i. 6. 

HabitatinQaercu. Atriplice, Urtica, Portulaca. 
Larva pi7o/a , /"/« pmfJis ctruleis , li""' dorfali 
pallida. 

G g g 5 yo- S30 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Bombyx. 

Variitatsm /i non dijiinclam W/cr fpeciem docuit D. 

De Geer. 
JVhii alisflavefcentilms. 
Aldomen iuleum ; quinqutfariam nigro punUatum. 

lota. 70. P. B<m/ty;>; fpirilingiiis , alis cinereis: puiiclo di- 
fci atro pofticeque ftriga purpurafceiite frafta. 
Fn.fvee. 1137. Clerck.ic. t. S-f- i- 
Hahitat in Europa. 

Al.e fupeiinres cinereie atomis aliquM nifiris : in fligma- 
te pojleriore ad latus interiu^ pun^lum atrum. 

Ruflub. 71. P. Bomhyx fpirilingiiis ; alis deftexis luteis rnar- 
gine fanguineo lunulaque fufca ; interioribus 
fubtus immaculatis. 
PhalaBna (Sannio.) Fn.fv;c. 1135. ' 
Phalsna (vulpinaria.^ fSyfl. nat. 10. p. 5*0. u. 13S. 
Geofr. parif. 2. p. ^29, n. 39. 
Rohert. ic. I. 30/- i. 
Raj. inf. 228- ". 75. 
A Pliaisna (ruffula.) Fn. fvec. 115«- * Clerck. ic. t. 
4./- I. 
RcejJ. aid. t. 20. 
Hahitat in La<anca, Scabiofa. 
Conjun^o tres fexu vel (etaie forte diverfas. AlaraiH 
margo coccineus , uti abdomen inter femora. 

rufina. 72. P. Bombyx fpirilinguis , alis depreffis rufis; fa- 
ciisfufcercentibus: poftica latiore; ful)tus rufe- 
fcentibus. Syjl.nat. 10. p. 822. 

Phalaena lielvola. Fn.fvec.1.142. Cl:rck.ic. t.n. fS- 

Habitat in Europa. 

AJJinis P. Rujjulx; Tentacula futuratius, rufa. Ai'- 
tenna angujlijfimre. 

Gram;nis.73. P. Bombyx fpirilinguis , alis depreffis grifeis : U- 
nea trif urca pqniftoque albidis. Fn. fvee. 1 14°- 
Atl. Stockh. 1742. p. 40. t. 3. 
Ji"/. inf. 2za. n. 104. 

Habitat in Gramine, excepto Alopecuro; devajlatft- 
pius prata nojlra £9 oinne gramen confumit , "me 
colonorum calamitasfummai fed coercetur fojfulit; 
prtdatur a Cornicibus. 

7±J:_^ 

Anbdom» rarius orjines j f 5 mgro punSatum.- Villiia, Plantaiinit) 
helicania , fuliginofa, lubriciptda, grammica. INSECTA LEPIDOPTERA. Phatena. Boinbyx. 631 

luforia. 74. p. Bombyx Cpmlin^uk, alis incumbentibus: fu- 
perioribus glaucis lunula tlioraceque antice fer- 
rugineis. 

Reaum. inf.t. t. 14. f. 10. 

Habitat in Germania. IVilke. 

.Statura V magniiudo Ph. cribraria. Tiiorax cinna- 
fcens, antici verfus caput ferrugineui. Autennae 
parum peHinatie , corpore dimidio brevio.e-:. Als 
jncumhentes, glauas. temere adfperfa lineolis trans- 
ver/is grifeis : in medin Macula transverfa ferrui;i- 
neaparva, £? ante hanc punSum ferrugmeum. in- 
feriores aU paltidx. 

grammi- 75. P. Bo-nlyxipmyingivs, alis deflexis luteis : fupe- 
■■ioribus dwis nigro lineatis; inferioribus fafcia 
ternnnali nigra. Fn.fvec. 113.^.' .\yJl.njt.io.p.},2^.' 
Mman. acad. 5. /. 3. /; 3:. 
Meriaii. eur. 1. 1. 5.' 
Oecffr. parif 2. p. 1:5. n. ,7. 
liaj. irf. 161). n. as. & 280. ri. is. 
IW- 'nf- 4- t. si. f. A. V. 
P. Phalsua7?raM. Sy/l. nat. 10. p. 502. n. 3t. 
Uabitat in Abrotano , Quercn , Fraxino. 
Abdomen luteum, quincjuefari.im nigro pwiHatum. 
«ibium. 75. p. Bombvx fpirilinguis, alis incumbentibns : fu- 
periorihus albis , transverfe nigro' pundatis. 
Faunfvec. 1 1 36. * Uerck. u. l. 54. f. 4. 
nabital in Europa. 
ylbdowen po/lice lutefcens. AU inferiores fufcs. 

BoraiiYCES JpiriiinRues Dorfo crijlaio , 
Alis defie.xis. 

"'3. 77. p gombyi: fpirilinguis crifiata, alis depreflis fu- 
pra viridibus : fafcia grifea dentata. Fr.. fvec. 
1141. '. 2./. rt4r. 
Faun. fvec. i.'n.si6. t. 2. f. 815. 
Hjbitjt in Huniulo. 

Viridis cruce communi fcrr-ginea , iiiargineque pc/lico 
ferruginen. 

'Mtrix. 78. P. Bombyx fpirilinguis orirtafa, alis incumbenti- 
bus dejitato-erofis rufo-grifeis : punfio albo. 
fn. fvec. 1143- ' 
Geoffr. parif. i.p. 121. n. 26. 

Scflp. SJ2 TNSECTA LEPIDOPTERA. Philina. Bombyx. 

Scop. carn. 515. 
Fn: fvec. S33. 
Gxd. inf. I. t. 67. 
I-iji- gccd. f. 30. 
Ptt.gax. 1. 19. f. 4. 
M>. inf. t. 32. f 50. 
/fj:/^ iiif. 4 r. so. 

/todj iV. 9j. ,, 2. /. 9. ph. faliftaria. 
MiWfar (nGJcchomat'?, Rofa, Salice. 
Larva pfnm-fr c(i, nurfa , viridis. 
FuiiHum atbum ai bafin aniennarum , in femoribus , 
ad bafin alaium , inque mejio aUe, 

cjpucina. 79. P. Bomhvx fpirilingiii.s crito.ta , alis deflexis den- 
ticiilatis ferrugineis: denticuloque dorfali reflexo 
fatiaque ferruginca. Fb./tw. 1144. ' 
Hibitat in Kuropa. 

Sequenti firuHura affinis. AU fuperiores fubtu! mar- 
gine pojlico obfcuriores. 

camelina. 80. P. Bombyx fpirilinguis criftata, .alis deflexis den- 
ticulatis brunneis: omnibus denticulo dorfali. 
Fn. fi'ec. 1145. ' 

Reaum. inf. 2. t. 20. f. 13. 

Jijef, inC. I. phal. 2. t. 28. 

Habitat in Tilia, MUo, Alno. Betula. T.Bergmm. 

Larva nuda , vir:'frens cornieulis 2 purpureis caudx , 
punfiumque purpureum ad finf^ula jiigmata. 

Vn. fedens eripit a tergo criflas t, quarum prior ex 
aiaium exteriorum , pojterior ex interiorum dentthus 
f. lobulis conniventibus. /lU inferiores fiavie, "«' 
maculatte. • 

Oo. gi. p. Bombyx fpirilinguis criftata, alis depreflis d- 

nerafcentibu'! 00 notatis. Faun. fvcc. 1139. 

Rxf. inf I. p. 2.1.63. 

Wdkes pap. 6. t. i. a.it. 

Haiitat in Quercu. . /• ;' 

Larva nuda, rubrn , punHis lineisque albis •' dorfaU 
interrupta. .{tx dorfo dentlcula prominentes : Zici<ic , nromeijrius , CameliM, f' 
pucincz, eremuh. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsna. Nodua. 833 

:,,,'-* * NycTU,* W/ngwr. 

Strix. sa. P. jVoHna elinguis, alispatulis concoloribus al- 
bido nigro reticulatis nebulolisque. Muf. 1.. U. 
2TI.' CUic ic. t. si. f. i. 
Menan. furin. 20. t. 20. 
Hiihitat in America meridionali. 
Larvnfuipilofa, nigra annulis lineaque latcrali. 
Maxima 'omnium notatum noSuarum. 

jEfculi. S3. P. JVo5aa elinguis Isvis nivea, antennis thorace 
brevioribus, alis pundis numerofis caeruleo-ni- 
:■ , giiSvtliorace fenis. Fn. fvec. ii^q.' 

Poda ir.j. iJS. n. i6. 
lieaum. inj. a. t, 38./. 1-4. 
/<j:f. mf. 3. t. 4S- f. 5, 6. .,!■■- 
tLbitat i>i,A;fculo, Alno, Pyfo. . 
AU infciiores aliiida margine pqJUco cnruleo punBato, 
Color Ph. cribri , fed major,.Q punlla cierulefcentia, 

Hu.TiuIi. I S4. P. Ncllua elinguis fulva, antennis thorace bre- 

'1. ;ij. ), :. .vfOiibus^ Tiiaris alis niveis. tn.fvec H47..* 
.^ij;,'^ .^jM , , , /'ijart./i'av 917. 

kaj. inf. 157. n. 3. 
De Geer inf. t. f. 7. /. 5, 5. 
Habitaiin jLupuIi radicibus, . Jt.fcan.4g. 
Mas alis alhis. Feimnit Jlaiis fulvo-flriatis , adeoque 
divtrliffima vejliiu. Corpusfmrubisflavun:. 

HeSa. '. 8S.'K jVsfla^i' fubelinguis lutea, »lis deflexis: fupe- 
■";v..'- rjoribus fafciis duabus albidis obllquis punitato 

. in^terrup.tis. ./■'»■ fvee. 1148. *■ 

De Geer mf f.7.f- ^t. 

JJaliitat in Europa. • ' ■ . 

Faji:ia pojiica ex punHisfiavis pallidis conflata. 

•'•'fVlina. se. :P. J\^oflua elinguis luteav anteunis thorace bre- 
r. vioribns ,, alis macula arcuque cinerafcente. 
fdun. /)•«.. JI49. * tlerck. ic.j. 9. / 4. 
Jfahitai in Europa. 
AU arcus fufcus, albo marginatns, nt mam macyla. 

^ ._. _j ■ 87- P^ 

Bgmbyces .ilrttnmt peSinatis,f. plttratis J. TtlMetfT.' ■ SoCtnx Anttnnis 
JetaceU f. Jimflicijfimis dignojiuntur ; cum vero Femimi Bomiycum 
/«'/» aneniui fttiKUU gerunt, hltrlt iilttTjim hme diyiji: 834 INSECTA LEPIDOPTERA. PlialKiia. Noftuj. 

fylvina. s?. P. jyoflua (abelinpiis, anfennis brevibu.s ferratij, 
alis ruto -lutefceiitibus: fafciis tribus albidis- v^- 
'riis; Fnun. fvic. it<it.' 
ffnhitijt h Europ:^: ■ 
j^hritm fajeia ir.edit bifida. 

Vit)s 1- SS. V. AoSiMfubclinguls, aliscinereisfafciatransver- 
dsae. ■ fafaturatiore ; interioribusplanis. Fr..fii!c.ii63.' 

J-hliiiatiri-V-accimo Vite idaea. 
Dijlincia atis inferiorihus miiiiint: ylicatis, longitudhif 
fuperiorunt. ■ ; ' • 

* * •TSiocTVM fpirilingues , dorfo lieve^ ahque crifla. 

learix. 89. P. A'o/7»a,fpirilinguisi alisoigris: miculis ciru- 
leis liavis albisque; inferioribus rubro alboque 
maotitatis. Muf Lud. WiV 389. ' 
/irfjc. mi. f. 3 1 s: 
i'- ffahitat in Cl;ina. 

Abdomen croceum fafciis nigris. 

Doiiiiw^ 90. P, Afotofpirilinguis,alis atriS fericeis maculis albo 
la. flavefcentibus ; inferiotlbustubrisnigro ir.aculatis.- 

.VrDp. carn. 506, 
Alerian. eur. a. t. 33. 
Alb. inf. t. M. 
Rjif Inf:.%.t.n-j. '■■'-' 
Wilkespap. 19, t. 3. a. 3. ' - 

Hahitat in Cynoglollb, Fraxino, Salice tiermardx- 
liatv» piiofa. , n/gra , trifariam alho fuuRata. 
Coipusifacit & inagnitudine Cajx , nii;nim , nitidum. 
Thoi^aic/uprii lineisi aUiti; in petlore piinSumffl' 
alis anteriorihus. Ahidmm fupra ruhrum, ful<tus 
S linea d'irfali nigrum. Alitennae angujUlJims., ni- 
grai Alae fuperintes atr* t verftts hafin miKul£ i 
fiavefcentesi dein minor fiava; tum t albie maiores 
■•■eoalitj:; demuiHJi miiiini[i;'<il1i.s. ' lalerioKsfKn- 
.': '■- rate rubr£ maculis variis-iUgiiit margim annexis. 

SahWi omaes concoiofis. 

Hera. , ji. P.-AMkr fpirilin(;uis, aUsdeflexis virefcenti-ni- 
gris : rivulis flavis ; iaferioribus rubicundis m- 
gro-auculatis. 

- , Scop. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Noaua. 835 

Scop. cani. 505. * 

Mouf inf. <)i. n. 7. f. 4. 

Rm. inf. 4. f. 28../. 3- ■ 
' Schitlj. ^^fft. '• 10. f. l. 

Habnjt m Italia , .Gerjiiania. O. D. SchrSer. 

Corpus Jliuura Caix.. 'IhoTiX fliiviis linea lor.gitudi- 
nali nigra : humeris utrinque teSii Lacinula kncea- 
lata, «igra marginilus jflavii. AbdomenJ?avam, 
quadrifariam mf;ro - punflatum. Als.fuperiores fu- 
pra viridi-atrx: hajcialinearis oblitj.uahafeos; alia 
maJQr bijida ; &anf 2 , f.avit , inlerjeH.i ad margi- 
nem crafjiorem Subtas Jlavefcentes nigro contami- 
nata. iaietiqres tajpra ruha y funHum nigrum tn 
difco. Macula nigra ad apicem £3° ad marginem 
- pojiicum. SahtUifulvic macula umcanigra. 

Matro- 92. 1>: Noflua rpirilinguis tsevis , alis fuperioribus 
iiula. giifcis: extcrius ttavo maculatis; interioribus 

Havis nigro fubfafciatis. 
Mer. em. 58- 
R(tf inf. 3. /. 39- / r, «• 
Hahitat in Germania. 
Tliorax /»!«s 4 (■"''riT. Abdomen rufo am, nigrotn- 

fatiam puntialum. Alae fuperiorcs ad marginem ex- 

leriorem luteomacuhtx. lDferiores/fl/iii> 2 "'g''" 

cum interjecia macula. 
Ancilla. 93. p. KoSlua alis fufcis: fuperioribus punao macu- 

lisque quatuor albis; inlerioribus lutcis margine 

arcuque fufco. 
Hahitat in Germania. D. D. Schreher. 
Cotpus luteum , magnitudine Tahani. .Abdonieu /u- 

teum fupra pmiHii longitudinalihus j nigris. An- 

tennshreves. A\s fuperioresoifcngi, fufcii:; Pun- 

Hum alhum in medio verfui marginem tenuiorem. 

I'unaa 4 aVa , ferie transverfa , conjiuentia verfus 

apicem. Infericres ht ■* : margo latus fufcus ij) ar- 

cus in medio fufcus, 
l^artheDi- ,4. p. fjoaua fpirilinj^uin , alis deilexis fufcoalboqu» 
"'"• varjis; inlerionbus lutej^: punais duobus m- 

gris. Fn. fvc. inJ;. ' 
It.Wficth. 141. n. I. ,'l ,Qg if3''w;j v< 

Halitat in Europa. . -rb ■ 

Minor. Alie fulitushtej : iiiietwtsi iupliei, prater 

marginem, fafcia nigra. 35, p. 83« INSECTA LEPIDOPTERA. Phalacna. Noaua. 

fuliginc- 95. P. NoSua fpirilinguis lasvis, alis defiexis rufo- 
fa. fuliginofis puniito geniino nigro ; inferionbus ru« 

bro niarginatis. Fn.fvec. iijp. * 
.SVop, carn. 508. 
Haj. in/.'228. «. 13. 
lij:f. inf. l.phal. 2. t. 43. 
Ifilk. paf. 23. t, 3. a. 14. 
jimmiral. t. 30. 

Habnat in Sinapi, Rapa, Rumice, Oniphalode, 

Graraine. 
Larva/)(7o/S, ferru^inea. 
M'doTfien fan^uineum trifariam nigro punciatum. 

Fulvia. 'j6. P. .A^o/Jm fpirilinguislsvis, alis deflexis conc<.- 
lonbus tulvis margine nigris. Muf. Lud. Ulr. 
383. * ClercK. ic. t. y^. f. 5, 6. 
llabitat in Indiis. 
Thorax antice bifariamfulvus. Ahdomen fubtus fulmm. 

Batis. 97. P. A oSna fpirilinguis lasvis, alis deprelTis : fupe- 
rioribus iuicis, maculis fimul quinque albiflisi - 
inlerioribus albis. Faun.fvec. 11 58. * 

Alerian. eur. 3. t. 21. /. i.f. la, 

Jieauin. inf. i. '. 7. /. 2. 

Jijef. inf. 4. t. 26. 

Nabitat inRubo. 

Alacula orbicukres albidx medio fufco, fparfie,t»agM. 
algira. 98. P. NoHua fpirilinguis laevis, alis grifefcentibus 
fafcia limboque pollico cinereis, apice macula 
fesquialtera nlgra. 

Habitat Algiriae. /">. Brander. 

Corpus cinereum, medix mngnitudinis. Alse fupra 
grifeiVi immacutattt : in medto fafcia pdliia linen- 
rii. Limbus pojlicus late cinereus punHis margiM- 
libus, nigris, minutijfimis i ad apicem extmuMJu- 
periorum macula nigra fesquialtera. Subtus aU ei' 
nere£ jtri^is undulaiis: antei ius fufcefceniibus,popc' 
paltidis; punclum tu^rum minutum in medio. luiS' 
tiOKS fupa fu/cit : fajiia pdlida. 

trapetzina 99, P. NoSua fpirilinguis laevis, alia depredis pall'' 
dis fafcia latiffima faturatiore punao^nigro mar- gineque punilato. Faun. fvec. Ii57- Mer. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Noaua. 837 ] 

^Mir.europ. t. ix. 

Hahitat in Europa. ' 
t'lavefcenli.paU,da. Marum fafcia traptxiformis,cuni 

puuciomgro inmedioi margo pojiicusfupra punao- \ 

rum nigrorumferie notatus. J r t 1 

ocuhris. 100. P. AM».elingmstevis. alisdnerc-isfarciapal. l 

iidiore lineis nigris terminata ocelloque notara ' 
Habiiat m Italia. Cyrillus. ^ 
Carpus media magnitudinis. cinereum. non crillatum 

Ala; fuperiores cwere.e, in medio fafcia i, duas ^ 
areas dnuf<c: Fafcia alh.dior, antice pofiiceque l 
nea mgratermmata, ver^us latera exteriora dilaiata, 

th^ueocello parvo albo, pupilla nigranotata; inarea ■ 

aneriorepunSum mgrum; adapicem aUHneolaatra ; , 

margo akpojhcus lin.'ala nigra. Ala inferiores, ^ 

einnesquefubtus, alkd.t alsqueareaB punao. ' 'i 

(^gmno- ,01. P. yolha (pirilinguis tevis, alis grife/eente-tc- ^ 

lenta. ftaceis Itigmateilavicante.corporeftnguinoleuto ' 

Habitat m turopa auarali. Cyrilks. ' 1 i 

Corpus medix magmtmlinis,fubtus imprimisadcaput & i 

Abdominefan^umeum. Alsfuitejlacet : fafciiUr t 

obfoletis. .St,g,na reniformeflavefchts lobo interiirt 

obfiurwre. Aixmknorcsfubtusameabsquepun. i 

«0 W ,unula. AntennjE vix tnanifejle pea,nat£. 1 

iKernea. 102. P A'o/7m fpirilinguistevis , aUs ciuereis imma- 1 

culatis: ftrigis tribus repandis albidis, coUaribi- 'i 
fido. /i»./wc. 1152. • aerck.ic.t:''/.^. 

Hahtat m Europa , fequenter candeUs invclam ■ 
JiU aisque Jhgmate , couiplanata, fereeans: inferio 

res margme pojitco mveo. CoUare ereSum cordis in- J 
Jtar bijidum. 

-iMboaea. 103. P. NoHua fpirilinguis Isvis. alis fuperioritus = 

cinereis : tafcus duabus flavis pofuceque pundo i 

Habitat in Lufitania. Vandelli. \ 

m^pXtMio Ph.urticat£. AlsfuperioresrW./aiira l 

cinerex: Fafci.t 2, lineares, tra„sv.erfs Jlavj: inme- ^ 

dio : ante tnarginem pnJUcum , punaum fufcum, citf '. 

dum anmlo dmtdtato luteo, unde quaf, ocellus mim- '• 

tus. Intenoresfubtus einereo tiebulofa cum arai ' 

fufeefeente lineari pone puaaum fufeum. i 
Hhli 104, 833 INSECTA LEPIDOPTERA. Fhalaena. NoSua. 

pcUex. 104. P. Nutiua fpirilinguis Isvis, alis fufcis: lineis 
tribus iuaculaque tcansverfa; interioribus difco 
albis. M. L. U. 588. 
Habitat in indiis- 

Ahdomsn album ano rubro. Ala in/criores margint 
fufco : punliis tribus albis. 

glyphica. 105. P. NoHua fpirilinguis laevis , alis patulis fufce- 
fcentibus: maculisliieroglyphicisnigris; fubtus 
falcia atra. Fn.fvcc. 1161.* 

Hoffn.pia..i.t.ii.f.3. 

Jicaum. inf. 1. 1. 49./ 14. 

Gcoffr. parif. 2. p. 136. n 55.' 

Habitat ia Verbafco. 

Parva, Ph. praminis magmtudine , Giomctr£ Jimilis ; 
Alx cliaruclaibus er.omalis fufcis, luteo margmatis 
cum punflo iiigro. Alae fupra Superiores grifeitfo.- 
fciis3,fufcis: pojiica brevijfima. . Inferiores ft/w- 
cc£ fafciola fufca. Subtus vcre luie.t : poJlpunSum 
nigrum arcu nigro. Anus tejlaceus. 

m. 106. P. NoHua fpirilinguis laevis, alis deflexiscin^ 

reis figno fecuris paUido-marginato, ifubtus M 
nigro. Fn.fvec. 1162. * 

Habitat in^S.wOfi. 

Similis.P. Glypluc^. AU inferiores fubtus pallid.e, 
M nigro notat£. 

paUens. 107. P. Noaun fpirilinguis laevis , alis deflexis paUi- 
dis immaculatis : marginibus pofdcisfubtusmgro 
pumaatis. Fn.fvec. iij^. ' Clerck, ic. t.4.f(^- 

Haliitat in Europa. . . 

M.e fuperiorcs fupra punao l.f. 2, nigro, mmmo. 
Subtus aU atomii nigris , impriinit margine pojttco 
nigro-punfiato. 
nivea. 108. P. NoSua fpirUinguis laevis , alis corporequs 
albis, antennis linguaque teltaceis. 

KaWMt inNorvegia. .Strom-per Hrunniehium. 

Magnitudo Ph. Salicis , Jed tota alki, etiam pedibus. 
Soie Antenna iB Lingua tejiocca. Alarum fupeno- 
rum margo exterior certo rcfpeclu fufcus npparet. 

lcporina. ie9- ^- .^'oaM fpirilinguis laevis , alisdeflexii albis; 
puiiftis nigris ramolis. Fn.fvec. tijd. * INSECTA LEPIDOFTERA. Phatoa. Noau^. «39 omatrix. Jacobaca. De Geer inf. i. t. la. / lo, ri, 17. 
Hahuat in Alno , Salice. 

Similis I'h luh-icipede, fed aU paucicr ihus punciit ad- 
fperfa £5= torpus album, nec favum, nec AMomen 
mgro punaaium, linea iiigra per oculos ad IqfmaU. 
iio. P. Noaua fpirilinguis laevis, alis deprefliS rubris 
atro-pundatis: inferioribus albo nJKroque va- 
rus. ^. /,. //. jg^. cierck. ic. 55. f. l 
Habitat in America. 

ylla: fuperiores fuprafiavefcentes margine ruhro punBis 
mgris: fukus rubra; inferiores maculit nigrit ; ma- 
gnitudo P. Argi. II t. P. Ao2m fpirilinguis Isvis, alis fufcis: linea 
puiiSisqueduobus; inferioribusque rubris nigro 
Diarginatis. Fn./wr. 1155. • Geoffr. parif 2 p. 
145. n. 75. Seop, carn, 511. 

/(. oel. tao. 

Mouff. inf. 97. / antep. 

Rob. ic. i. t. 20. 

Goed. inf. 1. t, g. 

l.ift. goed. t. 54. 

Btanck. inf. t, i,fG. K. 

Pet. gax. t, 33. f. 6. 

Kaj. inf. i6S.n. 26. 

Mer, eur. 3. t. 28. 

M'.inf.t.34.fG.H, 

Reaum. inf. i. t. 16. f. 4. a. 7. 

Jixf, inf. i.phal. 2. t. 49. 

Pf^illi. pap. 26. t. 3. a. I. 

Ifarrif inf, g. t, 4. f.fuperiores, 

Ammiral. t. 3. 

Edv. av. t. 271. 

.^haff. elem. 98. /. 3- 
Poia inf. 88. n. 17. 

Habitat «n Jacolxea Senecionis. 
Larva pilofa, nigro luteoque annulata. 

*conia.iij. P. A'f,flMfpirilinguislaevis, alis deflexis fufcis 
concoloribus : fuperioribus liuea, iuferioribus 
bafi albis. M. L. U. 385. 

Habitat in Calidis regionibus. 

Abdomenflavum, trtfariamfufco-maculatum. Alafu- 
periores linea alba a baji ad medium. Statura prx- 
cedentis, Hllha iij. i,49 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsua. Nodua. 

nibricol- 113. F. AMua fpirilingiiis Issvis nigra, collari pur- 
lis. pureo, abdoniine llavo. F11.fm.1151i-CIeyck.ic. 

t. 2./. 3. GeogV. parif. 2. p. 148- «• 79- '• "• /• *• 
Hahitat in Europa. 
jibdomcn fiavum. 

qiiadra. 1 14. P. AoaiM fpirilinguig tevis ; alis depreffis luteis : 
f uperiori bus pvsfiis duobus atro- csrulefcentibus . 

Gron. xoopk. 870. 

.'•'cop. carn. 530. 

Rcef. inf. i. phd. 1. t. 17. 

JVUk. pap. S4. r. 3. a. 17. 

Pixij in/: £. 2. /. S. 

.<chicf. elem. t. 98, /. 5. 

Nalitat in Pmu, Quercu. 

Larva pihfa ilorfo punHis ruhris ir.aculaque aigra; M- 
teribus lineis nigns. 

rhaUm babitu ikcedit phalaKgi Tinearum , feu r- 

complaiue , fed major. 

compla- 115. l\ A'oSuafpirilinguisIavis,aUsdepreflis:fuperio- 

na. ribus canefcentibus : exteriorj marginealbis ; inte- 

rioribustotisftavis. Fn.fvec.11i3.Clerck.1c. t. c,.f.7- 

Jlkinf t.7o.f. G.H. 

Habitat in Quercu. 

MiC inferiores tot.e flavic. 
interrupta.llS. P. A'o3m fpirilinguis tevis, alis deprcffi!; : fupe- 
rioribus fubiacarnatis linea nigra interrupta, ter- 
go fanguijieo. 

Habilat . „ 

Statura Ph. complanit , fed ale magis declinate. W; 
put fufcum. Thrirax pallidus plaga longiiudir.ali »■ 
gra. Msfufca , fed fuperiores fupra pal.ide iiicai - 
nata, linea lata nigra t bafi ad apieem longmdm 
li , qu£ verfus pojieriora abrupta. Abdonienjupr» 
Janguineum, Femora lutea- 
matema. 117. P. A'o3hj? fpirilinguiscriflata.alis doflexisgn- 
fefcentibus: inferioribus luteis punito nigro. 

Habitat in Indiis. ^ 

Corpus Pronuke quadruph majus. Alae fuperioresju- 
pra luteo grifefcentes,fufco-fubnehulofa, pofi'"'^"' 
fus apicemfiriga alba obfoletiore. Subtus irfrf/'' 
fciis anigris. Interiores utunque /«^•«i', /iwi»?".' 
Jticomgromargine albo-dentato. J^unSmn majus m- 
putn , in medio ala. *^^' mSECTA LEPIDOPTERA. Fhatena. Noffltia. S4i jj 

fponfa. iis- P. ^ocfBii Ipirilinguis criftata ; alis grifcis : iu- • 

frrioribus fangviineis: fafciis duabusnigri.s, ab- 1 

doHiine undique cinereo. ' 

M.:r. eur. 2. t. 14. ' 

Heawn. inf. 1. t. j2. f. i -7. ; 

Rc^f.inf. '4.1.19. I 

HMtiit in Quercu Robore Germam.t. D. D. Schrehir. i 

/'acijs Pfi. l^aSx. Ahdomea undigue cinereum. Alx \ 

(apenores [npn fufcp grifeo undiilato-nehulof£. Fun-, } 

cinm pallensjuxta maculiim lunarem. Subtus nigri- ^ 

canies ciliis marginalibus fufcis inler ientes alhos. -\ 

Inlerioresl\ipra.Jaturatifflmerubrce; Fafci.ta atrx '' 

undulatee. margo cdiaris cinereut. Saitasfangui- ':: 

ne.t fafciit 2 nigris, quarum anterior arcuata in J 

orbem. Margo ciliaris albo punSatur. 3 

Nupta. 119. P. Aoffaafpirilinguis criffata, alis cinerafcenti- ' 

bus ; inferioribus rubris : fafciisnigris, abdoniine \ 

cano fubtus albo. '. 

Raj. inf 152. m. 4. ] 

Rxf. i«f. 4. '■ 15. ■' 

M-^ilk. inf. 33. I. r.f I. a. I. <! 

UdJm. dijf. 73. t. 10. i 

Geoffr. parif. s.p. 150. n. 8s- ■ 

//oH/arin Salice vitellina Gfrmanj.c. D.D.Schre- ] 

ber. Barbaria. E. Brander. i 

SimiUima fponfe , fed Abdomen dihttlus fubtus al- j 

Imm. Ais fuperiores fupra cano fufcoque undulato- ,| 

nebulofx. Suhtus nigr^t fafciis i albis ; Cilia mar- '| 

ginalia cana: ftria nigra in medio cujusvii dentis. .^ 

Inferiores fupra dilute rubne: fafcix 2 nigrxfle- ■ 

xuoft ; A^argo ciliaris niveus. &\thtM5 concolores : * 

fafcij: i nigr.e arcuatd: , fed anteritts all/ida:. Mar- j 

go ciliaris niveus. l 

Pafta. 120. P. N^o3:ut fpirilinguis criflata, alis grifefcenti- '\ 

bus; inferioribus rubrisfafciisduabns nigris. ab- i 

domine fupra rubro. fn.fvei. n66. * '\ 

.'!cop. carn. 509. j 

Merian. eur. 3. t. 38./. 139- 1 

.Alb. inf 80. ^ 

R.ef mf. I. phal. a. t. 15. | 

Wilk. pap. 17 t. a. i. I. '■■\ 
Habitat In Salice, Quercu. 

Lrarva fufca , fubvillofa , /ul/tus ferruginea, ] 

Hhhj 1*1. I 84» INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsna. NoSua. 

Pronuba. 121. P. NoSucl fpirilinguis criftata . alis incumbenti- 
bus grifeis ; inferioribus luteis : fafcia atra fub- 
marginali. Fn.fvec. 1167. 

Geoffr. pdrif. a.p. 14S. «. 75. 

.Scop. carn. 518. 

Goed. inf. i. t. 14.' 

mi.eoei.f.^i. 

Blank. inf. t. 6. f. O. F. 

Raj. inf. 237. n. 18. 

Mer. eur. t. 49. 

yUb.inft.T2.f.C.D. 

Frifch.inf 10. (. 15. f. 4. 

Keaum. inf. i. f. 41./. 4. 
1. 1. 14. f. 89. 

yimmiral. t. 8. 

Wilk. pap. I. r. I. a. r. . 

//atoot j'«Clieirantlio,ThIafpi, Senecione, Primula. 

Larvanada, tejlacea, linea dorfiU inierrupta. 

AliS fuperiori punSa 2 «;gra, ad extimum angulum. 
Paranym- 122. P. AMMalisdeflexiscanofuliginofoqueundu- 
pha. latis; jnferioribus luteis: fafciis duabus arcuatis 

atris. 

Scop. carn. 510. Phalina fulminea. 

Rizf. iif. 4. <. 18. f. I, 2. 

Habitat in PruQO; Germania. D. D. Schreher. 

Similis Pronub.e , cinerafcens. Alae fuperiores wpra 
cinerafcentes undulis repaniis nigris fuliginoM'''- 
Suhtus lute^: fafciis tribus fufcii. Inferiores W- 
pra htea: fafciisa areuatU nigris: pofieriore jent 
interrupta if fere marginali. Subtm luteie: fjcu 
s fufcis. 
fimbria, 123. P. jSloBu% fpirilinguis laevis, alis incumbentib* 
grifeo fafciatis ; inferioribus helvolis mcuH «- 
neari atra. 

Schreber. inf. 12. f. g. 

Habitat in Germania. ^i^^ 

.Simillima Pronuhx. Corpus incarnato-^rtCeum.^ 1» 
rax vix criliatur. Abdomen helvolum . f"''"'*/''™ 
cans. AU fupra fuperiores fafciisUtunrque oDJc 
rioribusin.equalibur. Inferiorcs helvoiemaculaio 
gitudinali nigricante apicibusque allncantibus. 

pelUTI a/iV inferioribus ruhris f. luteis ni^ro -fjfciatx: Sponja , 
pta, i^acid, t^ronuha, l'aranymph3t Fimbria. i 

INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. NoSua. £43 j 

tus fuperiores helvolie macula longitudinali nigricentt, . 
apiceque albieante. Inferiores concolores pofiinie \ 
fupeviori, apice albid.t;. ] 

maura. 124. P. A'oaua fpirilinaiuis criflata , alis depreffls den- i 

tatis ; fafciis duabus nigris ; inferionbus nigris : 

fafcia alba. ; 

Sckejf: ic. t. I. f. s, 6. i 

. Mahitat in TVIauritania. E. Brander. | 

' AU fojlice ientatie ; fuperiores Imrida, cofiie mar^inefe- | 

, xies nigro ; inferiores Sfupfrioresfubtuffafiia trant- -^ 

' verfaangufla pallida; pnftereamargo pcjlicui term- , 

natus fubtusfafcia lata albida. Magnitudo P. fraxini , 

fere. ^ 

i 

Fraxini. 125. P. ^VocfM fpirilinguis criftat» , alis dentqtls cine- .\ 

reo nebulofis; iiiferioribus fupra nigris fafcia cae- .] 

rulefcente. /'B./iw. uSs. • AI.L.U.i^T.* ; 

Mer. eur.t. 46. - J 

Rj:f. inf 4. t. 28./. I. J 

Ammiral. t. 35. ' 

• Wilk. pap. 45. /. I. a. e. j 

Habitat in Fraxino , Populo. 1 

Maxima. Ale fupcriores macula alHda. ] 

Chryfitis. 12«. P. NoSua fpirilinguis criftata , alis defiexis ; fu- J 

perioribus orichaloeis fafcia gtifea. Fn. fvic. v. 

iSy. ' Scop. carn. 517. ,J 

Raj. inf. 182. < 

Merian. eur. i. t. 39. | 

Rxf. inf. i.phal. e. t. 31. ^ 
Geoffr. parif. 2. p. 159. n. 97. 

Alb. inf. t. 71. ; 

Sepp.inf.i. p.i-f i.t. x.f II. IS. _ ; 

//atojtwGaleopfide, Mcntha, Urtica. i 

Alce fafcia meilia £? fofiica funt aureo ■ anex. ^ 

Gamma. 127. P. Aoc?Mfpirilinguiscriftata,al)s deflexis: fupe- ^ 

rioribus fufcisTaurco infcriptis. /■'n./iw.n?!. ,j 

Geogr. parif 2. p. 15«. n. 92. ,3 

•SVop. carn. 523. ' 

Gtti zn/. 2. t. ai. ^ 

ii/i. girrf. f 14. *; 

.BteA. /n/. t. 8. /; M />. \ 
Pet. gax. t. (S4. f. 6. 

Ra/. inf 163. n. i6.i i 

Mer. eur. 82./. 78- ■"'"■ i $84 IN3ECTA LEPIDOPTERA. Phalaaa. Noaua. 

M'. inf. t. 79. /. G. H. 

Frifch. inf. 5. i. 15. 

Reaum. inf. 2. t. 26, 27. f. 5. 

Hxl'. inf. I. phnl. 3. r. 5. 

W^i7A. pap. 3^,. I. 2. a. i. 

.Sepp. inf. I. p. 5. /: I. t. i. f. 5, 5. 

Hahitat m Abrotano, Boragine, Laftuca, Braffica, 

Spinachia, Majbrana. 
l.ixvz gnmetrica, t2-poda, vlridit , fuhpilofa , nic 

ideo ad Geometras amandanda. 
Literx ty crura refpiciunt marginem exteriorem. 

circum- 128- P. /Vo3i;arpirilini;iiiscriftafa,alisdefleitis< fupe- 
flexa. rioribus fufcefcsntibus caraiftere flexuofo albido. 

Jialiitat in Europa. 

Facies magnitudine S kabitu P. Gammx. Als fu- 
periores/apra fulifulifinafe, paVido variegata, no- 
tatx caraclere lineari, latinlculo, pallido, alho mar- 
ginato, qui incifit ahad interiore, arcu tangitmar- 
ginem exteriorem alt, de/init in medio alte. Alae 
omnet fubtuj, (3 inferiores, etiamfupra, fufci:, im- 
maculatx. Anteanx ferrugine^. 

Interro- 129. P. A^oSai fpirilinguiscriilata,.alis deflexis: fu- 
gdtionis. perioribus fiifcis cinereisque lignb? albo infcn- 
ptis. Fn,fvec. 11 J2. * Clertk: ic. t. 6. f. •/. 
Hahitat in Knropa. 

Nota ■; mox imiotefcit i3 apriore dijiinguitur. Thorax 
valde crijiatus. 

Jota. 130. P. A^bSarfpirilinguis cridata, alis deflexis: fu- 
pcrioribus ferrugineo grifeis i refupinato aureo 
infcriptis. 
HahVa/ fn Germania. P. Forskitl. . 
Magnitudo triiim pnecedentium. Covpus S<''f'""l' 
Crifiacoilnrisfemitirbicularis; dorfalisihordciitifi- 
da; fupra-alidominaliiinfumiilAliformii. Al^tf"?'' 
riores grifeo fufco.que varia ,• in medio verfut mar- 
ginem tenuiorem magis luteie; in cenlro aU jotl 
grxcum f. /iqnum interrogationis aureum ,• a pr.V: 
denti fpecie diverfa alis ferrugineis , nec cineriO- 
fufcefcentibus. 

I3i j_ 

Auratj; noftfr mr! vel argenti cohre ut Chr^itis, Fefiucte, Gioimt' 
Jofj & /ere Interrogationis. INSECTA LEPIDOPTERA. Phatma. NoSua. S45 

Feftucae. 13:. P. AVma fpirilmguis criftata, alisdeHexis: fu- 
periorihus flavo ferrugiaeoque variis: maculis 
tribiis argenteis. Fn. fvec. 1 170. * 
Alb. inf. t. 84. /. G. H. 
Pet. gJX- t. 7. f. 7. 
^■'ilk. pap. 8. t I. ". 17. 
JB. Stackh. 1748. t. >>. f. 3, 4. 
Hdbitat in FefiHca fluitante. 
Larva nuda viridis. 

Corpus fulmn ,- macuU lon^itudinaUs aureo ■ tagenieic 
iii alis. 
" •ficu- 132. P. Noaua fpirilinguis criftnta, alis erofis paUi- 
: '!a. dis: fuperioribus l^afi incarnata intra tnangulum 

fufcum. Fn.fvec. HS4. 
.^cop. carn. 5 1 s. 
Gj;d. inf. r. t. 55, 
hij}. gced. f. 44. 
Reaum. inf. i. t. S. f. 25, 25. 

I. t. 14. /. 12, 13- 
JWer. eur. t. 2.}. 

Alb.inft. n. '■■: 

ilxj. inf. 4. t. g. 
Oeoffr. panf. 2. p. 1 5 1 . n. S4. . 
J)e Geer inf. I. t. 5. f. 14. 
IVilk. pap.j.t. i.a.-^. "\ . 

Habitat in Cheirantlio , Mercuriali ; Urtica. 
Larva mda viridis lineis latersliius albis. 
■PiSura incarnatoliiiido grifeoquevaria absquepgmati- 
hus. InferioresaLciilbid.t. Ahdmen fubtus punctis 
nigris trifariis. 
AbriBthii.133. P- AWaa fpirilinguis criilata, alis cincrafcenti- 
bus nigricantc fefciatis punaatisque ; infenoribus 
jlbidis. ' ■ 
,Fn./>w. II82. ' Clerch. ic '. S- f. i9- 
Frifch. inf. 7. p. 19. *. 12. 
I{.rf. inf. I. phal 2. t. 61. 
< ■ Geoffir. parif. 2. p. 158. »• 95- 

Mabitat ix Abfinthio. . . 

Ala inter fafcia! punnis 4. " tetrggonum diJpopi.s. 
Jhorax operculatut. Corpus album. 
^^^- 134. P. A^oStt-zfpirilinguis criilata, alis deflexisfuli- 
ginofis : areis duabus cinerafcentibus : pnore pun- 
fio mareinali rigro. • . . .. 

H h h s ^- INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsna. Noftua. 

De Geer inf. t. ii.f. 25-28. 

Habitat i» Aliio. 

Corpus medium. cinerafcens. Als fupetiores fijpra /ii- 
liginofo ■ nif;ricanies : areis 2 verfus mareinem exte- 
riorem: priore pinereo-alhid.7^ oblonga puncio iuar- 
ginalini^ro; polleriore fuhrotunda, alho-cinerafcen- 
te. Margo poflimt cinereus pun&is 8 ""■" r '" "''"' 
fufca 3 linea longiludinali atra. Subtus grifefcea- 
te - nehuloftc. Inferiores fupra albiix ; Subtus albit 
punHo ni^ro. 
135. P. A^o3mifpiriUngiiiscrifl:ata, alisdeflexiscanis: 
fuperioribus charaaeribus -J' nigris. Fn.fvet. 
Ii8t. * 

Geolfr. parif. 2. p. 155. n. gt. 

Gxd. inf. I, t. 22. 

!.(/;. goed.f.rja. 

Raj. inf 350. 

Merim. eur. 3. t. 42. 

Jlb. inf t. 85. 

Frifchinf-i.t.2. 

Reaum. inf i. t. 42. /. S , S. 

Rxf: inf. I. plial. 2. r. 7 , s. 

iVilk. pap. 28. f. 3. b. 4. 

Ammiral. f. 13. 

ifatojf /rt Alno, Corvlb, Qiiercu, IWalo, Perficaria. 

l-nrvdi pilofa,dorfojikm, laterilms nigris rubro-ma- 
culatis , ikoraeefupra cornu erecio nigro. 

Linea ni^ra a roftro trans oculos ,■ femina nigro no- 
tata in alir, ad mediam alam. 
135. P. Noaua fpirilinguis criftata, alis deflexis «; 
nis: fuperioribus X nigro notatis. Fnjvec- lit"- 

jilb. inf. t. 83. /. C. D. 

Rif inf. I. plial. 2. /.13. 

Habitat ui Aquilegia, Delphinio, Soncho. 

Larva nuda , viridis, Literibus lineis ifiavis. 

Simlis Pfi, alis albisfufco aeiulofis. 
137- P. NoHua fpirilinguis crittata , alis defle«s * 
nis : fuperioribus lineolis undatis annuloaueovi 
li nigris. Fn. fvec. 1179. * 

Scop. carn. 524, 

Jlb. inf. t. 83. 

Frifch. inf. i . f. 5. 

Reaum.inf.i.t.^^. f.ti. j^.,j^_ INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaeaa, NoiSua. S47 

Wilk. p,ip. 3». t. 3. <-. 6. 

HaHtat iii Acere, iEfculo, Jiia;lande. 

Larva hirfuta, fafciculit teclafiavis rubrisquc , dorfo 

albo nis^rn - maculato. _ 

Simillima Pft- Alie fuperioris hafis liruola fufca , xS 

margo pqjlicus nigro punciatus. 

sprilina. 138. P. Noclua fpirilinguis crHIata , alis dcflexis: fii- 

perioribus vireiitibus maciilis variis atris: porti- 

ce punftis trigonis. Fn./;w. 1178. * 
De Geer inf i. t. 5./. 22, «3. 
HaUtat in Europa. 
AU fuperiores punSis atris faf.ittatis. 
virens. 139. p. NoHua fpirilinguis criftata, alis deflexis: fu-. 

perioribus viridibus lunula alba ; iiiferioribus al- 

bis immaculatis. 
Habitat in Germania. Sdirehr. 
Media. Anteanx fetacea, tejiacex cofiaalba. Lmgua 

ferruginea. Tliorax antice virefcens. Abdomea 

albicans. Alsfupetiores fupravirides punclo lunu- 

laquealba. Snhtus albido - virefcentes. Intenores 

utrirujue laHeit. 
«MM. 140. p. Nonua fpirilinguis criflata, alis cinereo-ru- 

fis: (Irigis duabustufcis lunulaque alba. Faun. 

fvec. 1221. * 
Habitat in Europa. 
AUfuperiores abtque fiigmatibus ordinanis,fedinme- 

dio lunula alba tninuta. 
liditans. 141. P. NoHua fpirilinguis criftata, alis femigineo- 

grifeisfUgmate renilbrmi niveo pupilla lunarilu- 

tea. 
Fn.fvec. 1315. * 
Hahitat in Europa. 
PunSa 3 alha minutifjima for.e fiigmata. 

Petfica- 142. P, Nocha fpirilinguis criftata, alis fufco-nsbii- 
"s. ' lofis lligmate renifornii albo pupilla lunari flave- 

fcente. Fn. fvec. 1208. * 
Kief. inf. I. pial. a, t. 30. 
Ammiral. inf. 1. 157. 
Geoffr. inf. t. p. 157- "• 94- 
Habitat ii> Polygono Perficaria^ Nicotiana. 
Alarum fuperiorum margo. pcfiicus\alho • lientatiis, 

143. S4S INSECTA LEPIDOPTERA. Plialsens. No&ua. 

ludiiv-3 143. P. A^oSKafpiritingaiscriftata.alis deflexis.-_ fu- 
perioribus, abdomiaequs flavo trifariam nigro 
pundato. Fmn.fvec. 1177- * 
Habitat in Europa. 

Simillima Ph. apnliax, at diverfa flavtdine W thonce 
maculdto. 

affinis. 144. P. ^cBua fpirilingiiis criflata , alis ferrugineis 
ani^ulo inferiore punSo nigro gemino ; inlenori- 
bus nisris. 

Habitat in Italia D. D. VamUlli. _ . 

Magnitudo Tahatii. Alae fuperiores feiruemee Jlnea 
iim altera^e pallidiore . qu.e ad marginem exttrio- 
remaB^cant. PunSa 2 , nigra , approxmiMi , "d 
angulum aU inferinrem. A!=e inferiorc.^ mfmante, 
inargine tejlaceo. 

triptera. 145. P. A^ociua fpiriliuguis crift-ita, alis maciiUs tn- 
busloni^itudm.ilibus rotundatisatomisque lulpnu- 
reis alfperfis. 

Eabitat in Liifitania. J^andeW. . 

Cocpui mag'2itudn:e fcre n. Caj.t , feu inter p^fj^ 
majus, cmereum. ' Antenns cralfiores quam intm 
mihi nota Noawi. Alae fuperiores """."'^ ''"t: 
minimis nigris & paffm atomis fulphureis adfprj^- 
MacuU ^ longitudinaliter juxta margmem exitT, 
remdigeftx, mmfiuU, pamd.e , linea «*'■'""": 
cinat.t; quarum prima ad iafn , ovalts ; /«""''"X 
biculata,mmor;tertia fubcordata, ^"-^™" S- 
confiituit Itigmata ordinaria. /'ojlice funt aU pauiu ^ 
rer. Meriores aUfiibtus albtdx abfquc lunulti V 
punSio. 

diffiiiis. 145. P. A'oc7ua fpirilinguis criftata, »1'S ferru|^^« 
margine exteriore macuUs tribus alDis . t 
punfto nigro. 
Habitat in Lufitania. D. Vandelli. »,.;, 

Magnitudo Tahmi. Alse fuperiores feri ag"^f J ^,, 
Su aliquot obfoletis. Marsolatcrahr timu i 
bis: anterionhus mmoritus. Punaai, "'§, / u^^^ate 
ximata, ad angulum ali inferiorem. O" g„_ 
foUidiores areu ferrugineo obfoleto, absiuer 

I47- INSECTA LEriDOPTERA. Vhaliiia. NoSua. 8-(9 

occulta. 147. P. A'oaKafpiriUiiguiscrifi3ta, alis deflexis fufco- 
nebulorisftrga inleriorib.uEque brevionbus niar- 
gine albis. jf-n./m. 1203. " Qerck u.t.i.f.6. 
haUtat in Europa. Tyck Itolm. M. L-. 
Fafiia lin^ans ri-paiuia ulta fupra Juperiores , uHm- 
fericres termiiwmur margine pnjlico utnnaue aibo: 
alx inferiores nudto heviores funt. 
pcrfpicil- 148. V. A''oc7ua fpiiUinguis criflata, alis deflexis cxn- 
laris. [io-ftriatispoflicebisbidentatis,capiteumbracu- 

lato. Fn.jm. iis,9-* , ^, 

Ckrck. ic. t. 2./. 3. Phalana polyodon. 
Nalitat Upfaliae,- inque Cap. b. fpei. _ 
Umlracula duo , fuhrotuKda , palltda J:rigis 3 Jujcis. 
jilarum Jligir.a unicum, lunatum, puUens. 
eonfpicil- 149. P. A'oSm fpirilinguis criflata , alis incurabenti- 
laris. planis pallide grifeis, oculonim operculis orbi- 

cuiatis. /•n./iw. IIS3- * 
Ha/»tot w Europa. D. Hirgman. 
MU inferwresjukusalbid^, pone punaum fafcia oijo- 
ietae punEis dijlinc^is, pr.iter ,IU qux aias term- 
nant. 

umbrati 1 50 P; A'oa»a fpirilinguis criftata, alis lanceolatis canis 
ca. flriatis.thoracis valvulis lunatis. tauu.fvec. 1 1 84- 

Reaum.vJ. i. f. 43- /■ 9. l'- 

Rxfinf. i.fhal. 2. f. 25. 

//attt-'f (B bonclio. 

hiiXVir.uda, vigricans, trifanam rubro- punUata. 

Jla inferiores mariine pojlico alba. 

Mfolcta. i<i. P. Noaua fpirilinguis criftata , alis lanceolatis 
convolutis exfoletis dorfo tufcefcentibus, colla- 
ri comprefio. ^ "• /''^'^' ' "'5- 

Frifcb. inf 5- '• "• f- ■• 

Wilkes pap. 8. t. i. a. «8. 

Roff inf. i.pkal. 2. t. 24- 

SMfmVhenop^odio Vulvaria, Atriplice, Pifo. 

J:7nuJa%-id.s, linea lateraU Ma Srulraf.- 
ver priorem Junaa 2 alb.t Imeola mgra coadmata. 

Ph color ligni putrelcentis admodua exjolet, , oUonga. 
'haus ujulfto colcri. AUfu^mores longmes,^ po- 
J.ice repar.dx. '''" 8SO INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsna. Noaua. 

putris. 152. P. A^of?aa fpirilinguis criitata, alis deflexis ob- 
foletis fubpuniftatis, margine exteriore fufco ad- 
jedta macula fubocellari. h'n. fvec. iisj. * 

IJabitat in Europa. 

Scutdli loco puncfa 2, ohlonaa, fufca. Color lignim' 
tridi, ui in exfoletaf. verhafci,fed hrevis. 

Verbafci. 1,53. p. .A'oc?«a fpirilinguis criftata, alis deflexis obfo- 
^ letis: marginibuslateralibusfufcis.i'«./vre.iiss.' 
•Scop. carn. 521. 

/fa/. «/. 1O8. n. 55,/. 352. n. 31. 
Jnerian. eur. 3. t. 29. 
frifck. inf. 6. t. g. 
Jldr. inf. t. 13. 
Reaum. inf i.t. 43. f.g. II. 
Kxf. inf t. phal. 2. t. 23. 
IVilk. pap. 7. t. I. a. 15. 
Oeoffr. parif. 2. p. 158. n. 95. 
habitat in Verbafco, Scrophularia. 
Larva nuda, cinerea flavaque maculis nigris, 
Ph. fimilis Ph. exfolet.t, fed Thorax pone cucuUm 
area longitudinali nigra crijlata. 

1. albBm. 154. P. jVodua criftata fpirilin8;uis fubgrifea, alis fu" 
perioribus litera /. alba notatis. 
Hahtat in Lufitauia. yandelli. 
Facies fk. Commatis, fed pallidior. Alaefuperiores 
fupra pallid.e umlirafufca. Litera alba l in raedto 
ale, longituiinalis, pq/iice leviffme hamofa, hanc 
fpeciem certijfme dijlinguit. Subtusaie cinerexato- 
misfufcis ; pojlice tnarginatit: punTcis minimis, ni- 
grit, dijlantibus. 
exclama- 155. P. A'oSm fpirilinguis criftata , alis incumbenti- 
tionis. bus tufcis: Uneola atra maculaquecord?ta; inte- 

rioribus albis. I'n.fvec. 1190: Clerck.ic.t. i./. 4- 
HaUtat in Europa vulgaris. 

AUfuperiores verfus hafin lineola atra latifcula Ire- 
vi, <iuam fequitur in medio macula cordata fufca, 
prxter JUgma pojlicum nigricans. Thorax antice h- 
nula atra biflda. 

•omma. 155. P. NoSua fpirilinguis criftata, alis cinereis de- 
fiexis.- Uneoia nigraad:acente tenuiori albas. t"' 
Jvec. 1191. * INSECTA LEPIDOPTERA. Phalseua Noftua. 851 

Halitat in Europa. 

Ala fordido colou , Ihieola. nigra hajeos. Stigmata r.ulla. 

plefta. 157. P. A^ofluafpirUinguisfubcriftata.alisbrunneis li- 
nea nigra niargiueque crafliore albido. in. jvec. 

I3l6. * 

Habitat in Europa. ' 

Minor. Alarummargo aibus diJlinHus a difco linealon- 

gitudinali nigra. Margo exterior fojlice purMis 3 

albis mimtis. 

dcrafa. 158. P. iVoa«a fpirilinguis criftata: alis deflexis fu- 
pra antice decorticatis. 
Habitat in Europa. 

Media. 'AnteaaxQlJtn^d.ferruginia. Alae fuperio- 
res grifeo undulata, fed ad marginem interiorem, an- 
tice , area per alam extenditur triangularis cinerea, 
acji efjet decorticata (te^a tamen ejf), qua ab omni* 
hus dijlitiguitur. Linea aiha alam denudatam cingit; 
Jiriga alba ad marginem pojticum aitS ; aibedo ad mar- 
ginem inferiorem al£. Interiores alie fujcefcentesi 
tnacula ludla obfcura in papnis inferioribus. Ab- 
domen denjiori lana aibida vejtitum. 
gotliica. 159. p. J\'oaua fpirilinguis criftata , alis deflexis : fu- 
perioribus iufcefcentibus : arcu nigro linea alba 
marginato. tn.fvec. 1192. ' Clercli.. ic. t. i.f. i. 
Habitat inEuropa. 

Ala in medio Arcu nigro, extrorfum verfo, albo mar- 
ginato , cum adjeclo PunHo ni^ro ad iatus interius. 

Pinaftri. i6o. P. iVoSau fpirilinguis criftata, alis deflexis ni- 
gris: margijie dorfali pofticoque pallidis. Fn. 
fvec. IIS8- Clerck. ic. t. I./. 8. 
Habitat in Pino. 

Crijlce in dorfo ipfmi abdotninis 4 pone thoracem gillum ; 
charafieres in alis atri. 

'^'igilij. 161. p. i\'oSiiafpirilinguis criftata, alis deflexisnebu- 
lofis : denticulis fetaceis intra fafciam albam ter- 
niinalem. fn.fvec. 1199. " Clifck.ic.t.g.f 6. 
Habitat in Europa. 

Paria. AUe grifeo-cinerea tribus annulis cvahbus ni- 
grii ,■ fafcia alba alas terminans latior , intra qiiam 
area prior infcrit j iiel 6 Jlrias mgras fere ad ejui 
mcdium, 

162. 85B INSECTA LEPIDOPTERA. Plialaena. Nocftua. 

C. ni- 162. P. A^oflttfl fpirilinguis criftata, alis depreffis cine- 
gruni. reis : macula nigra extus obioleta lineolaque api- 

cis atra. /«./vtir.iigs. ' Clerck. ic. t. i.f. 3. 
Uahtat in Europa. 

Litieola nigra aiite apicem ad marginem extenorein. 
jibdominis hlera puiiSis 3/4 atliis.' 

Braflicae. 153. P. A'oSiia fpirilinguis criitata, alis depretts ci- 

nereo ■ nebulofis .• unconigrofupra maculam prio- 

rem. Fn.Jyec. 1205. 
Rxf. inf. I. phal. 2. t. 29. /. 4, 5. 
Habitat in BralTica, Nicotiana, Menyanthe, Lamio. 
Larva frfco ■ virtdis liiiea dorfali alba. 
.Stiginata aLe ordinaria punciis albii noiata O margo 

inferior funSit 3 lUbis. 
Riimicis. 164 P. A'oaaa fpiriUnguis criftata, alis deflexis ci- 

nereis bimaculatis : litura marginis tenuioris al- 

ba. Fn.fiiec. 1200. 
Mer. eur. t. 82. 
Alb. inf. t. 32- 
liaif inf. I. phdl. 2. t. 27. 
JVilkes pap. 26. t. 3. a. i. 
De Geer inf. 4. 9. / 2. 
Habitat in Rumice , Soncho. 
Larva pitofa , nigra , punSis riihris albisque mixtit. 
JU jiigma ordinarium annulo f/ punSo nigro. mn- 

cula deiu alba medii margiiiis tenuioris. 
Oxyacan- j«5. P. A^offua fpirilinguiscriftata, alis deflexis bimacu- 
tiis. latismargiuetenuiorecitrulefcente. /•'«,/>'«. lac?. 

Ab. inf t. 14. 
Rxf. inf. i. pkd. 2. t. 33. 
IVilk. pap. 12. t. I. c. I. 

Habitat in Atriplice, Oxyacantha, Pruno fpinoU. 
Larva i>i(C{a.!/is, aUionigroijue i'aria,caudiigibba. 
Linea alba longiiudmalis aJ aU fuperions imtrgu""^ 

tenuiorem pojteriorcts. 
Vaccinii. lee. P. A'oa«a fpirilinguis , alis femigineis oUol^^ 

nebiilofis puuclo llrigaque poiiica ieptempunaa- 

tafufcis. Laun,fvec.i2L2.* ,,■ 

Habi- 

Pagani! diax Rnflicx.Tudes, dmrex fh^ilainx, taminter Bonjiyces f"' 
^oauas.fi^piu! inJorfo Thoracis & Abdominis crijlatce, & AU''^^ 
luperiorum Stiffiuitilius puali 6 reniformi , ac irferiorumjubtus P"" 
ao arcuque/u/co notatce, ili^ilius dijlintuuntur. INSECTA LEPIDOPTERA. Plialsna. Noaua. 853 

Hahitat in Vaccinio Vite idsa. 
Minor , colore trijle fertitgineo. Subtus ale ferrugi- 
nea Jiriga fufca : pojlice ordo i'unciorumfufcorum.\ 

Myrtilii. 167. P. A^offM fpirilinguis criflata , alis grifeis albo 
variis; infenoribus antice albi.'! pofticequenieris. 
Faun.fvec.ii6S.' 

Rxf.inf. 4.t.ii.f.A D. C. 

hahitat in Vaccinio uliginofo. 

AJinuta : in aiit medio marginali macuUt atha triquc 
tra ; margo pojiictts aihicans. 

plebsja. iSg. P. A'oSiia fpirilinguis criflata, alis nigro-nebu- 

lolis; inferioribus utEiuquo fulco-ferrugineis ni- 

gro niaculatis. Fn. fvec. mo. * 
Habitdt in Europa. 
yllie fuperiores ad lafm punclis 2 alhis £? ad margi- 

n£m iiiteriorem maeulis 2 albis. f. puncto albo 

rhomhto , in medio. 

t^patica. iSg. P. A^oSaafpiriJinguis criftata, alis glaucefcenti- 
bus: fafcia ferrnginea abbreviata terminalique 
plicata- Fn.fvec. 11209. * Uerck. ic. t. 8./. 3. 

Nabitai in Europa. 

Dorfum plurihus exafperatum. Atarum colar hepati' 
cus : fafcia ferruginea vix latus interius appropin- 
quanlc. 

jolyodon.170. P. A'oc?aafpirilinguis criftata cinerco - nebulofa: 
margine pollico multidentato. Fn. fvec. 12 19. * 
Habitat iit Europa- 

Alae fuperioris margo pojlicus circiter 8 deniibus ter- 
minatus. 

'iictacea. 171. P. A^bfliia fpirilingnis criftata , alis deflexis : fu- 
perioribus fernigineis lunula lutefcente ilriga al- 
ba poftice bideutata. Faun.fvee. 1197. * 

Faun.fvec. 871- 

Mtrian. eur. i. '. 43' 

/llb. inf. 47. t. 40.' 

Raj. inf. itfS.n. sr. 

Frifch. inf. 7. t. 21. 

ylmmiral. t. 7. 

Reaunt. inf. a. t. 39. f. 4 ^ 

Rxj, inf I. phal. 1. /. 33. 

I i i Habi- «54 INSECTA LEPIDOFTERA. Phatena. Noaua. 

Hahitatin Olerum radicibus, quas confumit; infoliii 

Pili, Fabs. 
Larva liiida , iiud.i; hterc iinea mgneante, Jubtus 

fuluucarnata. 
JU fupcriores pnjlice Jlriga alba dupUci dente. 

rifi. I72. P- ^'oclua fpirilinguis criftata, alis deflexis fer- 

rugineo-cijiereis bimaculatis! (Iriga poftica pal- 

lida. Faun. Ji'ee. I2a6. * 
Raj. inf. i6o. n. lo. 
Rxfinf i.phal. s. r. 53. 

Wilk. pap. 4. '■ I- «■ 7- , . T, 

I/ahiiat itt mo , GeniHa, lenttmina confumeni; znji- 

cobsa,- interdum in Cucuuiere'^ Grojjulana^i 
Larva nuda , ferruginea lineis 4 #i»^''>'. 
yUafupcricres pojlice Jlriga fiexuofa ad anum mcu- 

Imn alham conjlituente. 

Atriplicis.173. P- ^'oHua fpirilinguis criflata: ^lis deflexis : fu- 

perioribus fufco - nebulolis litura liava biMJ, 

Fn.ffec. tipfT. * 
Rcefinfi.phal.a.t.st. 
IVilk. pap. 3. t. I. a. 2. 
WifeVat in Atriplice, Rumice. 
Larva /(fi'K, m/rf.i, rufefcens pttn3r$ alhis. 
AU fuperiores po/lice linea Jlava undata "">«'"% 

nigra hnulato; inferiores cinerea: , JubtuS puajo 

nigro. 
praecox. 174, 1>. AMm rpirilinsuis criflata, aljs deflexisci- 

nereis bimaculatis poftice ruto flibtafciatis. T 
Rxf.inf I. phal. 2. t. 51. 

//jW(af !» Sonclio. , rr Ha 

Larva /^v/s, ;i«</ii , Jerraginea linea dorfali awa. 

triplacia. 173. P. A'o3aa fpirilinguis , alis deflejtis: fup°f'°"^ 
bus arcu duplici contrario maculisque triu 
glaucis interniediis. Fn.fvec. iao2. 

Merian. eur. t. 97. 

De Geer inf. 1. 1. 6. f. ao, 21. 

Reef inf, i. phal. 2. t. 34. 

Geofft. parif. 2. p. 152. n. S^. 

Habitat in Soncho , Humulo, iJrtica. -fr; 

Larva niidi, viridis gibberibas 2 dor/i d t dnitu."-' 

Criiia thoracis rejiexa. , alta , paUida, Mt fup". i<" INSECTA LEPIDOPTERA. Phatena. Noiftua. ssi 

grifeo ■ cmeree arcu ferru^ineo In aU antico £? po- 
Jtico. MiiciiU tre^ interjecix elauat, marum Jux 
yerlus mart;incm Lteralem. Poflica ad marginem 
iiifcriorem ,■ pun3a 4 alli.t. 

fstdlitia. ,75 P. A;.fl«rpiriling;ui.sali.,deflexis: fupertoribuj 
lUDgrifeis puiKao liavo inter punaula duo alba. 
Kxf. wf 3. ,. 50, 

//j/iiA?: /n Germania. /). ^chrekt, 

Copm medium,gnf<o.ferrui;i„eum, utjntenme. Als 
lupenores fupra grif ecfirigis aliijuot repandirfufci,; 
in medio alx. Funflum famm kter punaa duo 
mvea minutijfmi, quormn exterius vifum fere fusit 
Polleriores fupra /«rc.' «w«. Suhtasomnes glauce- 
fcemes cumjlnga fufca S in inferioribus lunula fufra. 

Mni?°' '^^' f-r ^'''"'"' 'P*"''"SUis criftata, aljs fuperioribus 
Souii,. f ufc„ : puij^j njg,i3 j^ij,,is approxiniatis ; infe- 

rioribus luteis. Fn. jvec. ii^a.* 
Frifch. inf. 1 1, p. 33. /. j, 
Habitat in Tragopogone, SpinacWa, Rumiee, Ser- 

ratula arvenfi. ' 

Larva wtdis, Untisfex albis, fpiraculis nigris. 
•"gnca;,*, X7S. p. AW7»*fpiriling„is erirtata. alismgricantibujt 
ftigniatibusordinariispaUidioribus./">i./»'«.i3ao.* 
^iWitat in Europa. 

^j. . . ^"'^ "'"^" f"'"' ?"«'" ' '^jlratlhi! fttciU uHa. 

»79- P. NoHua fpiriliugui,<:cri(tatacinerpi, alismacu- 

lis duabus pallidioribus unaque nigricante. Fn. 

fvec. ujr. * 
Fnfih. inf .0. ,. 19. 
Habitat m Tritici .'^picis. 
Larva nuda, flava: lineis 3 albis. 
iti^ma Bvale Sy retiifnrme ut in reliquis; juxta ovatt 

tmerius macula nigra ejusdem magwtudinis. Ute- 

rum fmilis p/,_ Graminis. 

«* ymita. I go. p. A'o3ua fpjrilinguis crirtata, alis cinereis fafciati» 
macula atra minimamargiuis tenuioris. Fn.fvec. 
iai7. * 
Merian. eur. 35.' 
//a!«>ot/;iRapl;ano, Spinacliia. 
/'.U fupei-ihtes ad marginem tenuiorertl, in medio, mi' 
cula atra ir.inima. Thnrax maculis 3 tliis majufculit. 
I i i a igi. R56 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Noaua; 

cvnmi- 181- P- ^'"^-"^ fpirilinguis criflata, alis cinerafcentl- 
dea. bus : fiiperioribus liriips tribus uudatis flavefcen- 

tibusrepaiidis, maculcique fufcii. 
Merian- eur. 2. p. 23- '. 9- 
lUaum. inf. i. t. 15. f. i ■ 5. 
Hxf.inf i.pkal. a.t. 11. 
Jmmiral. t. 11. 

Habttat inVmno , Ja^hnde , Quercu. 
t.-deva. pojlict conico-gMa, ituda, vindis hnett dor- 

faliflava, laterali alha. 
/tbdomtn Phakna ad latera punclis 3/4 «"'« ""' 
latur, ut in Pli. C.nigro. 
Pavicor- I82. P- A^oaMfpirilinguis criaata, alis fuperioribus 
uis. cinereis: fttigis tribus atris, antennis luteis- ^»- 

fvec. 1104. * Clerck. ic. t. 6. f. y. 
fiaHtat in Svecii. T.Bcrgman. 
Antemix fiaVie ^uq/lgradihus lantelhfc Siigmata alMa. 

leucome- 183. P. ^o^"'^ fpirilinguis criftata , alis nigricante 
ras. netaulofismaculaalba; inferiorjbusanttcemveis- 

FauK.fvee. 1184. Clerck. ic. t. i. / 2. 
Ceojfr. parif. a. p. i49- "■ 8o- 
//aWtaJ m Europa, Barbaria. 
jiU inferiores a meilio ad ba/in /aflf.-e, a m'dio vtr- 
fns apicem nigrie, fed apice ipfo albicantes. 

bimacu- 184- P- A'o3m fpirUingiiis. aUs albido-canefcenti- 
lofa. bus: fuperioribusfubnebuiofis; interioricus lu- 

grobiriiaculatis. 

Habitat in Germania. D. Schreber. 

Majafcula. Alae fuperiores fupra "IhidB-caneJceni-^ 
maculis albidis liturisque vnriis fufiefcenttbus^ marg 
pojiicus amJifeHus 8 dentibui ohtufis. Subtus " 
di lunuU fufca obfoleta. Inferiores fupra "W" 
canefccr.J,Lulafufia ia difio&alia «^ «f «'"'! 
fofiicum. Subtus albidx maeulis duahusjajcis, 
fupra. 

dipfacea. 185. P- Noaua fpirilinguis, alis '■"Pf!"''''?"!^^^ - 
cefcentibus puuais maculisque nifcis; «"" 

bus nigro alboque variis. 
Merian. lur. 2. t. 49. . ^-..i.r 

Habiiatin Svecia. Fabrieiui; iiiafirisSaaUruh^''"' 
Aldijicans in Dipfaci/orifaj. D. ■^^''■^"' Mi^ot. INSF.CTA LEPIDOPTERA. Piialaua. Noftua. .857 

Minor, Al^ (apenOTes (npn cintreo - i;laucefcentes ad' • 
4 fpnrfie punBis mimtijfimis fufcis S falcia fufca in 
mMio i Fafiiit rudimentum verfui apicem. Subtus 
paltidiC punfio aterrimo , dein macula nigrj , tum 
fafcia fufca. Inferiores fupra niffit : fafcia dmi- 
diata alba inmedio ; maculaalba rerfusba/iji j macu- 
la transverfa intra marginem pifiiciiw. Subtu.i pal-^ 
lidiS macula centrali Sfafcia pojleriore fafiis. 

typica. iSff. P. A'o3ai2 fpiriliDguis crift.ita , alis deflexis fu- ■ 
fcefcentibus : fligmatibus ninrginatis, llrigis pal- 
lidis reticulatij. Fn-fva: 1195- * 

ncef. inf. I. phal. a. t. 55. 

Mer. eur.t.st ? 

Habitat in Salice. 

ILarva viridis , nuda, grifea, lineis lateralibus fiavii. 

Jlie JlrigiC albiiit : pojlica pojlerius in Jrias excur- 
rente. 

liicipara. 137. P. A^oaua fpirilinguis crillati.alts piirpuMfcen- 
tibus lucidis : tafcia nigta , ftigmatc- prillico fia- 
vo. Fn.fvec 1201.' 

Hahitat in Europa. 

Jlit nitidic Jtigmate po^eriore ordinario luteo. 

Delphi- 188- P- ^'oHua fpirilinguis criftata. alis deflexispur- 
nii. purafcentibus: tafciisduabus flavefcentibus; ia- 

ferioribua obfcuris. t 
Mer. cut. I . t. 40. 
Raf. inf. i. fhal, a. t. la. 
WilKpap. 3. t. I. a. 4- 
Habiiat in Uelpiiinio. 
TLiTVi nuda , Jtavefcens , nigro ■ punRata. 

cifrago. 189. P. NoHua fpirilinguis criftata, a!is dcpreflis lu- 
teis : fuperioribus lafciis tribns fertuginei» obli- 
quis. Faun.fvec, ii74' * 
Alb. inf. t. •^3. 
IVilk. inf. 5. t. I. a. 8. 
Habiiat inVaio. Salice. 
Lurva nuda , fufia , lateribus fava. 

lii 3 -rfte 

Cminere coaaus plurimasfficiei pajrar.arum , nec Jion mimitijfimarum, 
facie, eriam Auaorum piauris, notas, ftd mihi aptis verbis non ii- 
JiiTjgutndas. 858 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalatna. Noaua. 

JU fupfrioris inter Jlrigat'2 B 3 Funfium ftrtt- 
^incum amiulo rufo habcnt, , 

fulvago. 190, P, A^bflM fpirilinguis crifTata. alis flavi?;fafcii» 
lcrriiijineis ; inferioribus aibis, Fn.fyic. 1173.' 
CUrck. ic t. 6. f. 15. 
HMtat in F.uropa. 

Simdif ciirafim. AU fufcriores pnf.icc ordinc pun- 
(lorum fcrrugineorum. 

depunSa. 191. P. A^oiJKjfpirilinguis criftata, alisgrifercentibuj: 
liturisniarginalibus nigricandbus lirigaque polti- 
C'. pundiif-a. Faun.fvcc. 1214. » 
Habitat in Kuropa. 

AU fupcriori pimSa 3 nigra hafcos; iein ^lconnataiA 
lituram aii cojlam, 

litura. ija. p. J\,'cBua fpirilinguis criOata, a!i.s canis fafcia 
tufca liturisque tribus niarginalibus nigris. tn. 
fvtc. 1813. » 

fiabicat in Europa. 

Statura f. fotliicc- Suh alis fupcrioribus fuhye Ut*- 
" 1 pojiica ctiam litura inargittalis cfl. retufa. i 193. P. A^bofaafpirilinguiscriftata, alisgrifeis retulis: 
ftrigis tribus pallidioribus. t tun. fw. 1318. * 
Ifabiiat in Europa. 
Alis retufii diJlitKla, 

' 3 '-GBonsTR^ peSinatx, alis pojlicis fuhanguh^, 

USearia. 194. P, Gfomrfra bipeainicornis, alisangulatis alti» 

inimaculMtis , antenpis apice fetaceis. Fn.fvec 

I2S(5. ♦ 

Scop. carn. 529. 
Uabitat in Europa. 
vemaria. 195, p. Gfomwra peainicornis, alis fubangulati«"vi- 
refceatibus : ftrigis duabus albis rcpandis, antca' 
nis apice fetaceis. Faun. fvce. 1227. * 
J-tahitaiin Europa. 

. .... _J2!L. 

"eeometrsrum /.«ryar ptdihus pcaa^aUhus 6, cwdalihus i, fubcciu<iiubu! 
2 pliyic.jueinflruuntur, y„. i„,edunt fere ut' Hiruiines.; isquiefiunf 
trAe ■ rjrum ptTinicorniwn Larvx inprimis referunt ita ramulum 
tUtimum, cm ,nj,4int, ue dijficiU ai ea Mjlin^uantur. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsna. Geomctra. 85» 

putataria. 19«. P- Gf omf trj peainicorius, alisangulatis: omm- 
bus albis, ftrigi.'! duabus caiididis repaadis. tmii. 
fvec. 1335. * Clerck. pkal. t. 3./. 9. 
Habitat m Europa. 

firiataria. 197 V. Giometra fubpeainicornis alis angul^tis ni- 
veis! ftrigis duabus flavefcentibus oDiOletis- 
Clerck. phal. t. 55. f. 4. 
HcHmt in Europa. 

vibicaria. 103. P. Gfomrfra peainlcornis, alis angulatis glau- 
cefcentibus ^m&o tafcia ftrigaque purpureis. 
Faun.fvec. 1128.* Clerck. phal. t. 3./. 2. 
Habitat in Europa. 

nymia- 199. P. G^m.tr.. peainicornis . alis angulatis denti- 
ria. cuiatisviridibus: nrigaundulataobfoleta. 

Frifih. inf. 10. p. 20. t. 17. 

HMratinThvmo, D. Schreber. . 

Maordupii^- virldat^ B 'nagis v.nd.s. mrf-ne 
Zum 'ciUis poiUdis. Jntennx palhd.t , tenutu, pe- 
HinattC. 

^"^^^^^^•-"■^^SbS-^SfeS^eft^ 
transverfopunaorum atrorum. tn.jvec.i.iio. 
Clerck. phat. t, i. f. II. 
Uddni. dif «r- 

Hahitat in Europa. » • „ ;. uiraaue 

Ordo punacrum % medio , pone ptgm , tn utraque 
pagina orarauM dlarum difimctas. 

a. fufcaque repaada. i-V/w^. »"3- 
.SVtf. c;ir«. 5? 8. 
Heaum. ini". i. t. »9. / '-4- 
IVitkes pap. 37- *• '■ "• S- 

Habiiat in Quercu. ,. t ■ :„f,„, rubris 

Larvagwmfn-^ viridis cmgnlis favts , infeme ruWts. 

f4c.tar;a.,02. P. G.om.tr, pe_ainicornis alU M^«i?|'„^"';?,' 
anticis undis talciaque grifeis puaao tulco. rn. 
fv:c. i»«.t. * 
DeOierini:ut.f4,-f7- y^- 

1 1 1 4 " 8So INSECTA LEPIDOPTERA. Phalzna. Geometra. 

HaUtat in Betula alba , Alno. 

Mas punflo fcrrugineo in mcdie alie juxta fafciain , qu» 

femina carel. 
Larva eoarclata uti Lacertinarix. B^rgmm. 

Sambu- 263. P. Geometra fubfeticornis , alis caudatn - angula- 
caria. tis flavefcentibus lineis duabus ; poftici.s apicibus 

bipunftatis. l'n.fvec. 1262. ' m. L. i/. 391- * 
Gced. inf. 2. /. 34. 
Lijl. gced. f in. 
Pet.gax.t. .51. fe. 
Raj. inf 177. n. 9. 
jllb. inf. t. 94. 
R^f. inf I. phal. 3, t. 6. 
Wilk. pap. 38. t. i. h. 2. 
Clerck. phal. t. 50. /. 2. 
Geoffr. inf. 2. p. 138. n. 58. 
Hahitat in Sambuco. 
L.itvi geometra, Itsvis, pulla. 

lacertina- 304. P. G<ora«ra peiSinicornis, alis erofis Iiitefcen- 
ria. tihuspofliccfaturatioribus.-linejsduabuspunao- 

que fufcis. Fn.fvec. 1223.* 
Atb. inf 6$. 

Reaum. inf. 2. t. 22. f. 4, 6. 
Jh Geer. inf. i. t- 10./ 7, g. 
IVilk, pap. 14. /. I. e, 3. 
Ihhitat in Quercu , Betula. 
Larva cauda fimpUci, apoda, yinult affinis , nuiai 

ruhra , dorfo angulato. ' 

Alarum margo pojlice inter dentes alhas. 
Alniaria. 205. P. Gwm«rj pedlinicornis, a!is erofis (lavis fu- 
fcopulvoratis: ftrigisduabusfufcis. Fn.fvec.i^Z^- 
De Geer inf, i. t. 10./. 13, 14. 
Rxf inf. i. phal. 3. l. I ? 
Habitat in Alno. 
Sj^ringa- »06. P. G«m«ra peainicornis , alis fuberofis :_ o™^' 
ria. bu.sgrifeo-flavercentibus, ftrigis repandis pua- 

Aisqueduobus fufcis. f 
Rxf. itif I, phal, 3. t. 10. 
lf^ilk.pap. 39. t, 1. h. e. 
Gecffr. itif 2. p. 125. „. 32. 
Habitat in Sjtiaeii , lafiaiao. 

Larva INSECTA LEPIDOPTERA. Ph.iljr.a. Gsometra. s^r 

Larva glauro luteoqus varla, dorfo aculeala , fpina<iue 
lutea curva. 

dolibra- 207. P. (Srow/fi-upeftinicornis, alisrubflavsfcentibus: 

ria. ftrigis ferrugineis fpariis , lobo poftico vioiaceo. 

JRabitat in Quercu. Ocrmanise. D, Schreln. 

Media. Tliorax jtavefceiis, anlice obfcure violacem. 

AbdnnKn fubtus rufefcens, aiic obfcure ptirpurioad- 

jcendente. Alae vrrfus aiigtjum ani obfolete emargi- 

nata. Superiores fupra /iavefcentajlrigiyferrugi- 

I neis , numerofii , confertis, in^quaUbus , ver^us an- 

gnlum violaceum coneurrentibus in maculam ferrut^t- 

neam. Subtus mof^is flavx llrigis magis rubrn. 

Inferiores albidiores. 

1'ruaaria. aog. P. Geometra peftinicornis, s!i.'! fubdenMtis lu- 
tois fufco-pulverulentis: r.nticij lunula fufca. 
Fn. fvec. 1238. ' 
Wilk.pap. 40.*. I, 6, 8. f. t, «. 
yf/f'. in '. 4S. /. C9. 
Uddm. dij. 69. 
Habitat in Pruno fpinofa. 

Larva geometra, ferruginea, dorfo^aatice popcejue 
fpinis 2. 
, Jljas alis luteis , Femina flavis. 
Pmnaria. 209. P. Ceometra peainicoriiis, alis rufefcentibus : 
ftrigis duabusiuicis punaoque fubterniinaU nigro 
centro albo. Fmn. fvec. 1231. * 
Habitat in Europa. 
Piniaria. sra. P. GrtOT«rapeainiconiis, alis fubtus grifeis li- 
nea alba interrupta fafciisque duabus obfcuriori- , 

«. Plialaena Piniaria. Fn.fiic. 1233. * Clerck. pha!. 
t. I. /. lo. 
, Uddm. dig. «4. 

Ammiral. inf. t. 2c. 
.6. Piialaena Tiliaria. Fn./iw. ib34- ' Ccrck. phal 

'■4-f- "• 
Reaum. inf «. t. 2f!. f. (>■ 
Ihbitat in Pinu , Eotnla. 
A\s dilfiir.iles fvpra , ina Mare fwx,! v.aculji 2 albis 

antennispefliimtis ; ia /i ceivinaf. frnipneie aiiwi- 

nisfetaceis. ' g«» INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaeha. Geometra. 

* * Gbometr^ pe3imcortKS. Alis rotundatis. 
elinguatia. 211. P. G<omf(rijpeainicornis,a)isfiai.'is: anticisfa^ 
fcia lata lutea : iiiedio punao nigro. fn.fvec 1 535. ' 
/?«/■. inf. I . phal. 3. «. 9. 
Hiiitdt in Pyro. 

Larva geometra, licvis, ramiformis. Ph, Geometra elin- 
guis. 

melanaria.ai», P. Geometra peftinicornis, alis nigro-pimSatn 
maculatis: anticis albidis; polierioribus luteis. 
h'n. fvec. 1240. ' Clerck. fhal. t. 4./. 2. 
Vddm:i:ff. «5. 
HMtat m Europa. 
«nacula- 213. P. Gfom«ra jpeainicornis, alis oninibus mgro- 
ria. maculatis flavis. 

Scop. carn. 557. Phalsena maculata. 
Hahiiat in Germania. 

Prtecedemi /imllUma, fed minor B alis etiam fiip""- 
rihus ftavis. Antem£ in meafetacea, fed femm, 

itomatia. 214. P. G«mtrra pfa:inicornis,alisoninibnslutefcett- 
tibus : tafciis atomi^que fufcis. Fn.fvet. U45- 
Fn. fvec. 840. 
Frifch. inf. 13. p. 12. l. 5. 
^ft. inf. 4». f. 69. 
Halritat in TiUa- 

pulvera- SI5 P. Geomttra peftinicornis, alis 0™"'^"' *^,„,' 
ria. ceopulverulentis: lafcia iata terruginea, luDtu. 

Eurpurafcenti ferru^incis. Faun, fvec. n43- 
'lerck. phal. t. ^.f. 6. 
Habitat ia Europa. 
fafcUria. tiS. P. Geomeira peainicornis , alis omnibus ru «" 
fcentibus : fafcia lara terruginea margme a 
Fn.fvec. 1 242. Clcrtk. phal. t. 5. /. ,5- 
Hahitat in Europa. 

Betularia. »17. V. Geomira pedtinicornis: alis "'""'^'"^ „ J* 
fubtafciatisatomisque uigris, tlioracetalcw "^ 
fn.fvec. 1287. * Pii. 

ceisjunt, proindefexu, ccmpletus a:;uire"du,, m JcfcJrrUI )'""" 
inter nonfuos ^uxratur. INSECTA LEPIDOPTERA. PhalKna. Geometra. 8«s 

fa.gax.t.^.f. 3. 

Arx.Jlrckh. 1755. p. 214. /. 6./ J. 

/tlk mf. t. 91, 92, 40, 41. 

^Y''!^- fP- 'i^- '■ '• *• '■ 
Oadd. fjtjf^. i)2. 

i'' Gca-inf.t. 17. / 28. 

Aim.iral. inf. t. 21. 

habitai wBctula, Ulmo. Rofa, .SaliCP. 

Larva geometra pallida , pojliei macalis 3 atris. 

pjntaria. 21S. V.Geometra peS.imcornit, alis albi« fafcin pij- 
culan (iav)cante, abdnmineluteonigropuiiiaato, 
HaHtatin Luliiania. P'and£lii. 
Statnra £? magniludo Pi. ilefoliaritc. A\x alba. baji 
hitefiintes. Vqffia in medio vel paulo pnflerior e 
rruxculis frdidis (onfertis , verfus interiorem margi' 
tiem conferforibus. • Abdoraen luteiim punSis ni- 
grisocellarihus (in virilio luteis) confertis. Anfe- 
mina hujus aptera 'i 

^waria. 215. p_ Gcomrtra pedlinicornis, aliscinereis: anticis 
ftfciis quatuor nigris aDDrevjatis iiiK.iiialibus. 
/'n. fvec. 1248. 

Gotd. inf 1. 1. 4j. 

I.ijl.g£d. t. ii. 

Pet. muf. 3. n. i). 

Jtaj. inf 179.J 

Alb.inf.-4.^. f 78, 

Merian. eu;: i.t. 25. f. 15 [. 

Frifch. inf 3. /. 3. /; r. 

/ictf.in/:i.phal..3.t.4. 

Wiik. paf. 52. /. 2. a. 2. 

yfmmiral. inj'. t. 13. f. 2. 3. 

Haiitat in Groliularia K-ibe rubro. 

Larva geometra ; viridis, fubpilofa. 

Waria, 430, P. G«mrtr« peainicornis, alisflavis: fafciaob- 
liqna faniimnea. 

HaUtat in Barbaria. 

Corpu.s totum fl.ivu:tt. A!a? fupcrif^rcs fafci.-. lineari 
fan^uinca a medio marflir.is tr.trriorir ad apitein du- 
cia. fuhus vix confpicua. Ahs mifioxts Jlavo- 
«Ibicaiues.Anleaivji-jaLepe^ciJiattyjcdafiieJelaceei!. SS^ INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsna. Geomjtr». 

purpura- aai. P. Gro-;;(i-j psainicornis, alis luteis mar^ine ' 

ria. anticarumqu" fafciis duabus purpureis. Fn. jiw. ; 

1254.* Clertk. phal. t. g. f. ii. ^ 

Gxd. >nf. i.t. 12. , ' 

Lijl. gmd. 60. 

Udim. dif 69. _ i. 

HabitJt in Quercu, Pruno fpiaofa. 

Miiinia (cum {equenti') facile inter Geometrai ejl. j 

profipia- zii. V. Geomstia peftinicornis , alis lutefcentibus : : 

lia. tafciisutrinqueduabus faturatioribus. i-aM./w- ^ 

nje. * Clerck. phal. t. 3. /• i. 1 

VilH- iiQ'. G6. I 

Unbltat ('» Kiicopa. ': 

pu&ria. ««3. P. Geometra peftinicornis, alis omcibas "j^J^'^' 
ftrigistribuEobfoletis. Faun.fvec. 1x^1." (■lercK. 
phil. l. 3. /. 6. 
Habitat in Alno, Betula alba. 

vefperta- 224. P. Gcometra peainicornis, alisfubgrifeis: ftngi» 
ria. duibus: polleriorelimbumobfurumdilterminanre. 

//atiMt m Lufitania. Vandelli. . 

Mediaf. minor. Alae arife^, Iti-isi^ dualm^ *«". 
rihus in 3 areas divif^: pojlrcma area mulw «<«" 
cbfcura 6* fAdem fubtCis ctiamnum oifcunor. S™- 
tus ,/i'mifc , magis-Jtavicxiir cum pwiBo tintrauj ■ 
Jco absque Jlrigis. _ . 

papiliona-2>5. P. G«fflrirapeainicorm3,aUsomiii.busviriiibu» 
ria. fubrepandis: llriga fcsquialtera palUM- 

fvec. 1*47. 
Ftich. inj. 10. t. 17. 
Rxf. inr!\. t. 18. /. 3. 
Habitat in Thymo ? 
Conf. Ksf. inf. i. phal. 3. t. 13. 
Wilkcs pap. 37. t. I. 

a. e.fed nqjlra duplo mafor. 

tripuaaa-aaiS. P. G«™rtrapeainicorms, al'' ^'^'^^'^^^'ftrU : 
ri.i. anterioribus fafcia interrupta bafeosqu 

pofterioribns difco albi». M- U U. 392- 
Fet. gax. t. 28. /. 8. 
FJu: av. 35. t. 35. 
Hahitat in Afia. ^;^. INSECTA LEPIDOPTERA. Phaiaeiia. Gcometra. S65 3 

Ahrnm fafcia e macnlh 6 f. 7 cnaduncJis, Jthdomen i 

irifariam nigro - pur.ciaium ., ylnojlavo. : 

tricinfia- ssy. P. Geometra pe<Siijic(;rnis , alis flavefceiitibus f 

ria. • concoloribus: arcubus tribnsfufcis. Muf. LitJ. • 

Vb: 394. ' ■, 

Huhitat in America. , 

Alarum arcm: i. a marRinc ontericre duSus ad a- j 

num; Si. amargine antice ad margintm pojiicum; 3. l 

apicem ata anterioris inctudit, ^ 

caffraria. siS- P. Geometra pefiiDicornis , aliscanis: puuiais | 

aiiquot ferrugineis luteo anuulatis- Afuf. L. V. '{ 

393. ' ' 

F.abUal ad Cap. b. fpei- D. Tulbagh. j 

lur.fla alarum quuji per duasfafcias digefia cum fcU- ,< 

i.irio in medio i ala utrinque eoncolores. Antennit < 

cx /iac/amiiia admoduvi magtiiS. \ 

Jatropta- 229. P. Gf cmrtri/ pedtinicornis , alis nigris concolori- ' 

ria. bus: anterioHbusiiiacuiis duabus; poiterioribus j 

unicatiavis. /H';/..i/.3P5.* Clcrck.pap.t.i5.f.3. 

jyerian.furin. 38.?. 38./ i. i 

Wabiiat i« }iv:0]^]a goilypifolia y^m?r2«s. ] 

AU aniericres miUiila cvata transverfaW minore; hitc j 

in alterofexu deeji , ad bqfm. " ' 

* * * GsojniiTB.JS feticornes alis atigulaiis. . 
vitidata. S30. P. Gfomrtia feticornis, alis angulatis omnibus 

viridibus: ftriga paliida. t-n. fvec. 1356. ti 

Scop. carn. 530. 1 

Narrif inf. 7. r. 3. / e-i. ,' 

Habitat in Quercu, Oxyacantha. l 

Similis Rttf. i. p/ial. 3. t. 13, fed linea wiica £? mar- * 
go ioncoloY. 

i 

margari- 531. P. Getmetra feaicomis, alis angulatis niargine \ 

tata ' rubris tbfcia faturatiore firigaque alba. j 

Haliiat in Germania. D. Schreher. _ 1 

Media. Alx idba-virefier.tesf margaritaceie: Fafeia J 

lata,faturatior, aittice pcfdcequeatbomatginala; fcd i 

alepojlicit pojleriustantum albo mrginat/i. Subtus ^ 

cmnes atba. 8«S INSECTA LEPIDOPTERA. Phsteaa. Geometra. 

notata. «312, 1'. Genmctra feticornis, alis angulatis psllidis: fa- 
fciis tribus fubfiifcis: anticarum poftica iiii;ricin- 
ti-coniniaculata. Faun.jiiec. lajg. * C.rcK. pkd. 

. t.e.f. u. 

Habiiat in Europa. 

ASargo piijlicus omnium alarum flriga fufca terminaiur, 

qu,t: eviieniior ubi ala anteriar emarginata ; in ah- 
. rum anticarum medio f. in fajcia tertia funt qun- 

luor punSa .equaliief difpojita inter fe , qii.sfiirco- 

ra mufcarua referunt. 

porata, 333. P. Oeometra feticomis, a!i'; fubangulatis palle- 
fcentibus; polticis ocello minuto. 

Mabitat in Italia. Cyrillui. 

Media. Msfupra paUiix atomis fufcis fcrrufineiiqui, 
poflice fublhiau margine temiijfima linea nigrican- 
teterminato. Ocellus in medio alarum fo/licarumi 
inimiius, fufcus pupilla lutea. Snblas pallide ato- 
mis rariorihus fufcis. Superiores punclo antrali Jt- 
fco. Corpus £? Antennse /!a///<i*. 

fep3ndata.a34. P. Geometra feticornis, alis cinereis: omnibuS 
fufco - undatis ,• pofticis margine jepando atro. 
Faun.fvee. laSo. ♦ Qerck, phal. t.6.f 8- 
Habitat in Europa. 

dubitata. 235. p. Geomelra feticornis , alis anticis grifeo glau- 
ccfdentibus tafcia purpurafcente ; polticis deuta* 
tis. Fn.fvec. I859. ' Cletck. phal. t. 6, f. 2-. 
Hahitat in Europa. 

Statura Geometr.c , magnitudo A-oBuit , ficies Tinei' 
emargi- 535, P. Geometra feticornis , alis omnibus pall'dis 
"iita. emarginato - angiilatis : ftrijis duabus grileis. 

Faun.fyec. 1257. * Cierck. phal. t. 4./. i». 
Habitat in Europa. 

Ale Jlavefcenti ■ pallid.e lineis i grifeis remotijfMs; 
punHum fufcum indifeo; omnes nlx poflici /'fi 
ematginatx funt. 

* ',* ' G-KOKizfS.M feticornes alis rotuniatis. 
Chsro- 337. P. Gf om«ra feticornisatra, alisere(2is: Jnticii 
piij'llata, apice albis. Fn.fvec 1S74. * 

PhaijEBa atra, Fit.Jveci 1. p.n. s<J4. „ INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Geometr». 8S7 

Pet. gax- 1. 69. f. 8. 

HMtat in Chserophyllo fylveftri. Kehiritx- 

Lar va viruiit , glalira. 

ohthrata. 33S. P. Geometra feticornig, alis omnibtis fiavefcenti- 
albis : linejs nigris decuflatis. fn. fvec. is^j. * 
Chrck. pkil. t. 2. f. II. 

Scpp. cam. 53^;. retialis. 

Gatfr. pimj. 2. p. 135. n. 53. 

hubitat in Europa. 

undulata. 239. P. Geometra feticornis, alis omnibus fupra (h-i- 
gis confertiirmus transverfis undulatis fiiicis. Fn. 
fvec. »272. * Clerck. phal. t. 6. f. 3. 
Vddm. ilij/. 71. 
Habitat in Salice caprea. 

flaveolata.240. P. Gfon!rfr.J feticornis, alis nigris concoloribus : 
difco comnumi llavo creuato. Af. L. U, 395. ' 
Nabitat in Indiis. 
CcVpuS Jiavum. 

*Iiuata. 241. P. Gfom^rra feticoruis, aiisfufcisconcoloribus: 
maculis albis oblongis coadunatis M. L. V. 397. * 
Habitat iu Indiis. 

jilie anteriores ba/t maculis 2 , difco 6 caadunatis ; po- 
Jisriores matulis 7 thmribus coadutiatis. 

GroETula 242. P. Geomstra fetlcomis, alis albidis maculis rotun- 
"^fa. datis nigris : anticis ftrigis luteis. Fn.Jveciiiii.'' 

Scop. carn. 544» 
AIouJ. inf. gS. n, 10. 
]on/i. inf 84- «. 10. t. S. 
Gxd. inf. I. t. 31. 

Ltlt.g^d.fg- ^„ 
i. Blank.inf.t.7.fE.H. 

Raj. inf 178. n. 14- ^ 373^ "■ ' 

Merian, eur. \,t. »9. 

/llkinf. «.43./. 7'- 

fyifcli. inf, z- t, 2. 

Rxf. inf i. phal. 3. /. «. 

JVilkes pap. 42. t, i. a. f. 

Kdw. av. aoa. 

yimmiral, inf t. a.6. 

iisoffr. parif a. p. 137. n. JiJ. 

Pod.t 86 s INSECTALEPlDOPTERA.Fhalaena. Geometra. 

Poda inf. 93. n. ?o. 
~ Halitat in Ribe Groiruhria , Amygdalo. 

ylbdamai lutifuin nigro ~ maculatum. 
Larva geometra Jubpilofa^ fufra fufca^Juhtus flava. 

Crate- 243. V. Ge omefra feticornis , alis flaviffimis : anterio- 
gata. ribus maculis coftalibus tribus ieirugiiieis : me- 

dia fubargentea. 
Scop. carn. 55^. * 
Wilkes pjp. 39. t. r. b. 4. 
Uddm. dijj. 70. 

Gcoffr. parij 2. p. 139. ;:. 59. 
,i'iiala;na luteolata. Fn.fvec. laSg- ' 
/i. Plialaena dotata, Clsrck. phal. t. 5./; r,?. 
Hahitat iti Oxyacantiia , Aria. 
Larva geotnctra nuda, fufca : fpiiia dorfali reBa. 

Populata. 144. P. Gi-nmrtra feticornis, alis flavo-paUidis: aa- 
ticis lubi'afciati.s ; apice fubtu.s fufco containiua- 
ti?. Fn.fvec. 1-166.^ Clerck. phal.t.<,. f. m, I3- 

llaUtat in Populo. 

AU primoresfupra ohfolete pifeo fnfciatie ; pojlicefd'- 1 
ii'S Jiavefcentei arcu fufco ex punctis cum punclo m- 
gru centrali, 

bilineita. 245. P. Gremfoa feticornis , alis omnibus luteistelta- 
ceo undatis: fafcia rcpanda marginefufco albo- 
que. >». /»w. 1284. * Clerck. pM. t.iS.f. '!• 

Scop. carn. ^66. 

Habitat in Svecia. 

Ciienopo- 24S. P. Geometra feticornis, alisanticis teftaceis;"' 
diata- fciis tribus grifeis punifto prominulo apicisq" 

lineola fupra lufca. Fn.fvec. 1353. 
jffi.inf. t.^r-f. 79- 
habitat in Clienopodio. 
Mas peclinicornis. Th. Bergnian. 

comitata. S47. P. Geometra feticornis, alis anticis flavefcenti- 
bus: fafciistribusgrifeis punaoapicisqueUneo- 
la utrinque fufca. Ftt.fvec. 125+ 
Habit»t in Europa. tNSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Geometra. 8^9 

plagiata. 248- P. Geometra feticornis, alis aiiticis canis: fa- 
fciis tribus trilineatis nigricantibus repandis. Fn. 
Jvic. 1271. * Clerck. plial. t. 6. f. t. 
Habitat in Europa. 

ihiatai S49. p. Cf07!f/)<» feticornis , alis virefcenti - undula- 
tis : fafcia media lata triplici o notata. Fn. Jvec, 
J 81SS. • Clerck. phal. t. 8. /. 3. 
Reawn. iiif. i. t. ag.f. 1 1 - 1 3. 
Ammiral. inf. t. 32. /! 2. 
Habitat in Betula- Bergman. Sidet alisere^i!, 
Aledia. Alas fuperiores canefcentej : Fafcia hafeoi , 
media o fnarginis : harum media latior , qua/i ex 
duabus combinata^ in medio ad corpus notata 000 
/. annulis tribus arcfe connexis. Fafci^ fufco ■ vire- 
fcenter. Subtus al.e primoret pallida .fafcia obfo- 
leta cum puncto. inlisriores aLs utrinque pallidic 
arcu pun^o^ue fufco obfotetiore, utrinque. 

Prnnata. 250. P. Geometra feticornis, alis grifeiS: anticis fa- 
fciis duabus pallidis repandis : poftica fcmitermi- 
nali. Fn.fvec.i26-].* Qerck. plial. t. ■^. f. 3. 
Frifch. inf. 5.r. 14. 
Ammirai. inf. t. 2^. f. i , ^. 
Habitat in )?ruao, Ribe. 

Werfata. 251. V.Geometra feticornis, ali.'! pallidis: iirigaba- 
feos fafciaque media puniftoque fufcis. tn.fvec. 
1286. Clerck.phal. t. 5./. 7. 
Uddm. dif 72. 
Habitat in Finlandia. 
PunHum inpagina inferiorimagis faturalum. 

Wllata. 254. P. Geometra feticornis, alis omnibus nigr is albo 

fubundatis : fafciis duabus albis undatis nigro- 

punaatis. Fn.fvec. 1277. * Clerck.phal. t.i.f. 13. 

Habitat in Betula , inter duofolia connexa. T. Berg' Alche- 253. p. Geometra feticornis, alis canefcentibus : antl- 
■niUata. cisundatis: fa.cia nivea cinereo undata, lineo- 

laqueintra apicem. Fn.Jvec. isg». *^ 
DeGeer infi.t. 2t.f.i6. 
Hibim in Alchemilla. 

K k k Fqfd» $70 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Geometra. 

Fqfcia & lineola repanda inira apicem albafunt , firigl 
cinerea repandaque priori ; dimidio minor. 

haftata. S54. P. Gramcrrafeticornis, alis omnibusnigris albo 
maculatis: fafciisduabusalbis immaculatis liafta- 
todentatis. Fn.fvec.i2^6.f Clerck.plial.t.i.f.9' 

HaUmtbi Svecia. 

Majufeulainter proximas; alit concoloribus absquepun- 
cio ni^ro fubtus, 

aIbiciUata.a55. P. Geometra feticorniii, alisomnibus nigricanti- 
bus: fafcia unicalatinimaalbaimmaculata. Faun. 
fvec. 1278. * Clerck.fhal. t. i. f. la. 
Habkat in Svecia. 

iealbata. 25«. P. Geometra feticornis, alis albis fubtus nigro 
nervofis: anterioribus lunula riigra. 
Hahitat in Germania. D. Schrelier. 
Magnitudo Papil. Napi. Tiiorax aatice pve'cens. 
Abdomeri Uteribus linea lutea & nigra; fubtut ti- 
neanigra. Alx fubtus nervis nigris ^ M anticis 
lunula nigra. 

margina- 457. P. Gfomftrafeticornis, alisomnibus albis: rau- 
ta. gine exteriore limbo fufco interrupto. tn.Ji • 

1279. * Clerck. phal. t. 2. / 5. 
.<!ultx.inf t. 16. f. 95. 
Geoffr. parif. 2. p. 139. n. 60. 
Habitat in Corylo. 
Quibusdarn macuU a/. 3 in/ingule aU dfco. 

ocellata. 253. P. Geometra feticornis, alisalbidis: a?ti<^'5 fr 
fciis duabus fufcefcentibus maculaque apici» o<. 
lari didyma. Fn.fvec. 1280. 
Habitat in Europa. 

Janata. 255. P. Gromf/rj feticomis , alis aiite"''"'^''^ fubtus 
cinereis: pollerioribu.? fupra fafcia punJisa 
tribus albis. M. L. U. 398- ' 
Hahitat in Indiig. . . i m 

Si Ph. fubtut infpiclatur , ut cauda Jit «P''"."'.„ * 
Tefert eandem fupra , antice vifam ,• AiV hyJM" 
proteron vel yanus bifrons audit. 

»S<3. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsna. Geometra. sn 

fluauata. 260. V. GL-omeira teticomis, alis cinerafcentibus: an- 
ticis talciis abbreviatis tribus fufcis, Fn. fvic. K^a^ 
Gml. iaf. 3. t. !C ^^ 

J-iJl. g.vd. r. 13. 
Meiian. eui: t. 120. 
frifck. inf. 7. t.ig. 
Habitat in arboribus variis , Trbpaeolo. 

Junipera' aSt. P. Geometra feticornis, alis cinerafcentibus: ari- 

ta. terioribusfafciisduabusgrifeislineolaque apicis 

, fufca. Fn.fiiec. 1259. ' Clerck.phal. t.2,.f. 8. 

Hahitat in Junipero. D. C. Solander. 

Fafcia alarum pqjlerior verfiis margineiti interioremft- 

re interrupta; anterior ad hafin , minor; ad apiceiii 

j^Ufupra lineola mgricatti longitudinalis. 

fordiata. 2S2. P. Geometra feticornis , alis fubteflaceis immaCU- 
latis. 
Rj:f. inf. 3. t. 3. / 3. «3. a. n.' 
ffahitat in Lufitaaia. 1'aiidelli. 
Corpus magnitudine Papil. Argi^ totura pailide fufci- 
fcens f. pallide tejiaceum , una cum alis rotundatis, 
Aiiteanx Jliformes. 

■''.eanata, 263. P. (Jfomctrafcticornis^alisomnibus canispoflicei 
flriga alba repanda difco punSo margineque nigro* 
puniftatis. ^n./iw. 1287. * Clerck.pliaL t:3.f.3> 
Habitatin Europa. 

"fttoutata. 204. P. GfoOTrtr/ifeticorniS, alis albis concoloribiis ; 
ftrigis pallidis pundlo margineque poftico nigro- 
pundatis. i-auB./ivc. 1288.* Clerck.p/ial.t.6.f.i2, 

Geoffr. parif. 2. p. I40. n. 63. 

.'ycop. carn. 553. Pli. variegatai 

Hcibitat in Europaj 

,dla ponejirigam obfolete nehilofe. Puntitim ceiitrd' 
le in omnibus alis , fed in anteriorihus minutijjiinum, 
.Sultui aft multo ohfcuriotes fafcia unica) caquepo' 
JUca, Antenn.i pubefcentes, 

""''lorata.as^. P. Gemetra feticornis, alis omnibus iutefcenti' 
bus: fafciis obfoletis albidis niargiuisque ftriga 
tiigricante. Fii.fvec, 129«. * 
liabitat in Europa. 

K k li a ^d S7» INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsnn. Geometra. 

JU concohris, absquepimHo, undique atomisfufih 
adfperfx. 

remutata. a66. P. Geometra feticomis , alis fiavefcentibus : itti- 
gis tribus fufcis, punclo niargineque poitico m- 
gro-pundt«o. faun. jvec. liSg. ' Cierck. (Iial. 
t. 5- /. 12. 
Halniat in Europa. 

fncccntu- «67. P. Geom^rra feticornis, alis omnibus canefccati 
riata. exalbidispunaoiiigro: limbo obfcuriore. J-aun. 

fvee. 1294-* 
Clerck.plial. t. 5./. 2. 

Habitat in Europa. De Gter. ,. ; « 

Tliorax albus ad latera teHus duabus valvulis , o'ai'im 
rudimentis, bafi ahrum anteriorum incumbenl.ous. 
Jhdomcngrifeum, fed primum & ultimum fe^mea- 
tum album : JUgmata omnia nigra. Alie oWongif- 
ftrieilata. 2C8. P- Geometra feticornis , alis cinereis : polM^ 
flriga transverfa refta palUda. fn. fvec '^9^- 
Clerck. phil. I. 5. /. a.- 
Habitat in Europa. 
*dymata.a6s. P. Gmm«ra feticomis , alis albidis obfolete ci- 
nereo-bilafciatis: pofteriori macula '"'^^ "' 
ba. fn.fvec. 1270. ' Clerck. phal. t. o.f- •°- 
Jiabitat in Europa. D. C. Solander. 
reSangu- 370. P. Geometra fcticornis , alis viridibus futco - u 
lata. h^cmm. 1'n.fvec. 120 j.* aerck.ph^l.'-»- J- ■ 

Habitat in V.mQp3. Qaud. Aljhomer. , 
AUfukusfajcia reclangula e punHis mgricantau>- ^^ 

ccellata. 271. P. Gecmetra feticornis , alis luteis; ft"S!^ 
dis undatis ocellisque quatuor fubviolacei. • 
Habitat . . . . D. Brumiiche. . • frina- 

Magnitudofb. Potamig..t£. tota '''"''^.^'■"[ufidiSi 
Alae fuperiores fupra lutex Jirigis sf'"^" ^^ ^. 
ocelli nigri pupilla vio-acea iride albi i 2 "^ . 
gin.m extenorem : poflerioredidymoiij ,,,-. 
lum ani ; i ame margwem pojlicum. '"'"fi^Jj^e- 
cus , ante ciUa , Jtriga atra terminatus- f^ , ^, 
tiores lutta fafciis duabus albidis llriga «(!' ' ^ , 
induaiSi oceiM violaceo ad angiilum frii, '■^^ 
p.jt.cusjfriga iiigra. Hukus ail/idoJulcoiW INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsna. Geometra. 87» 

Utticata. 272. P. Geometrafeucomis, alisalbis: fufco fafciato 

niaculatis, thorace anoque llavis. Fi\fvec. it^j.' 
Scop. carn. 347. 
Gxd. inf. 2- t. 13. 
I.ijt. gJtd. t. 61. 
Pet. gal. t. 32. /. 8. 
Haj. inf. 2B2. 

Alb. inf t. 37. f.6o. . , 

Reaum. inf i. t. 49./. 17, 13. 
De Geer inf. 1. 1. 28-/. iS, 19. 
/?.£/". »n/. I. phal. 4. t. 14. 
Harrifinf.iz.t. 6. f. i-p. 
Schaff.elem. t. 98./. 4- 
Hahitat in Urtica , in hortis pomoiut. 
Larva 16-poda, nuda, alhida, dorjo fufco. 
limbata. 273. P. G!"om«rafeticornis, alisrotundatisluteispua- 

Sto ocellari liniboque fufco. 
Hahitat in Germania. D. Schrebrr. 
Statura Fh. nymphxata. Alae lutea: flriga fufca V 

punflo ocellari fere in mtdia ; margo pollicus late 

fufcus. Pojiice alie lutex limho pojlico fujco. 
Nyin- S74, P. Gi^omfira feticornis , alis cinere^s: omuibu» 
plisejta. conforniiter albo maculatis reticulatis. Fn.fvec. 

1298. * 
Raj. inf 217. n. 87- 
Habitat in Nymphaea, Lemna. 
Potamo- 275. P. Geometra feticornis, alis cinereis albo macu- 
gata., latis: anterioribus obfoletius reticulatis. ii""- 

faec. 1299. * 
Reaum. inj: 1. 1. 32. f. ir. 

Lctf. prujj: 178- , 

Habitat in Potamogetone natante ; fuhens metamorplio- 

Jin intrafoliifegmentum, folio adfcitum. 

75. P. G.-owrtrafeticorni.'!, alispaUidisfubfafciatis^ 
anterioribus punSis tribus nigris. Fti.fvec. noo. 
De Geer inf 1. 1. 37. f i5- 18. 
Geoffr. panf. 2. p. 142. n. 66. 
Habitat <» Stratiote Aloide fui aquis. 
Paludata. J77. P. Gfomf(r<i feticornis, alis omnibusniveis: po- 
ftice ocellis dimidiatis binis (Iriga connexis. 
Halitat in Lufitania. D. D. Vandslti. . 

K k k 3 *"»'- Stratii 
tata. ?74 1^'SECTA LEPIDOPTERA. Pbalsena, Geometra, 

Simills Phal. aquaticis: Potamcgetcnis J. Nywfhx ^ 
fed minor. Als r.ivea : cmres pijlice Jlriga i e^an- 
da, nigricMle, cui a tatere fojlicoannexa ijuaji ocel- 
U iitniiiati , 2 , fiijiantes , antice cinSi v^argine 
iiigro. Alargo alarum fijiicai Jlriga nigra vix tr.ar 
nifejla i jn infricritus quaji angulata f. dtntata. 
Subtus Alie fere Jimiles , Jei oXfclelicra oti.nia cuitt 
punSo centrali nigro. 

JLemData. 278- P. Geometra feticornis, alis albis: pofiicisfa- 
fcia terniinali nigra: pundtis qvatvor albi>, ilf, 
fvec. 1301. • 

Raj. inf. 205. n. 102, 

Heaum, inf, 2. t. 12. /. 14, 15. 

Harrif iiif. 15. t. ■;.(■ i.p. 

Hahitat /HLeiiina, fxquacclkBa niilwn Jlruit, 

hyaliflata. »79. P. Gfomftra feticornis, alisliyaliiio-albismargin? 
nigro cindis, aiio lutefcente. 
Habitat iii Aracrica. l,. .^pengler. 
Corpus allmm , magnitudine P. urticata, Caput iii- 
gricans. jAn^Ui fpiralis, favefcens. Antenfsfe- 
tacea. Alsrconcolores , albit. Swgexmres tnar^me 
exteriore pojlerioreque latefufco ; Interiores "«r- 
, gine ppftico tantum lato fufco. Pedes d/W;. ''"'« 
(ompojitit: triangulim rejferiint, 

cinguIata,28o. P, G^Biftrc feticorms, alisoronibus atris: ftrigit 
nivea. /»,/1^.1303.* Clerch. phaL t.i. f,\o^ 
PJaUtat in Eurcpa. 

Staiura & mngnitudo Tinea. Jntennce (orfore li(- 
vioi es. 
brumata, agi, P. Gfom^rafeticornis, alis grifeo-fufcis: flrigs lugra pofuce pallidioribus ; lemioa aptera, 
fvec. 1.205. * 1293 Jia], inf, 3<59. n. 9. /. igr. n. 4. 
Keaum. ,nf. 2. t. 30. f. 8, 9. 
VeGeer inf i. t. 24. /. 11, 19. 
HaUtat infomons arboribusi qua! tnijtre devapt, 
oHobri ova po nens. Amctn. acad. 3. p. 349- 
Cereaaa. 2S2. P, Gcom«ra a!is grifeis : area dorfali coirplanat» 
exalperato-carioatis; fcutelU apici; altio ■ 
Reau:n.inf.3.t.ig.f^ 14, 15^ mSECTA LEPIDOPTERA. Phatafl. Tortrix. 87S 

Blom. Am. holmenf. 1754. t. i. 

Hiihitat in Apum alvearihus-, ceram iepafcensut JVteh 
lonella. Alas complicatie funt pojiice comprejjte^ re- 
tufiS, inferiores fubtus pojiice fafcia fufia ejtrigis 
minutis. fefciana. 483. P- Gfomf^rj aUsfufco-cinerafcentibus:fafdaaI- ) 

ba. Fn.fvec. 1304. * I 
.SVop. carn, 585. 

Habitat in Europa. i 

imcana. 384. P. (^fomcfraalisfufcismarginecxteriorealbido: 

medio ramum recurvum album iiitrorlbm exferen- . ! 

te. Fn.fvec. 12,0$.* Clerck. phal. t. 3. f. J. i 

Habitat in Europa. 1 

* 4 * TOH.TRICES- I 

prafinana. 285. P- Tortrix alis fuperioribus viridibus : ftrigis ' 

duabus obliquis tlavis, margine poftico antenuis ' 

pedibu.sque fulvis. Faun.fvec. 1306. * ^ 

Pet. frax. t. 7. /. II. 3 

Alb. inf f. 31. 1 

Reauvi. inf. i. t. 39. / 13, 14. i 

De Geer inf i. t. 3. /. i. ; 

IVilkei pap. 6. t. i.a- 13. ■ 

Podainf. 93. t.i.f.S. .1 

Rxf. inf. 4. t. 22. I 

Ammiral. t.i.f. i. Autumnus. \ 

HaHtat in Alno , Quercu. _ ", 

Larva ««(i.i, luteo-virens punciis albis , ano fulve. } 

viridana. aS5- P. Tortrix alis rliombeis: fuperioribus viridi- | 

busimmaculatis: Fn.fvec.1307.' ft.v. goth. 6^.* « 

Frifch. inf 3. t. 8. 1 

]\eamn. inf. 2. t. iS-f S, 7. i 

Rxf.inf i.phal.4.t. 3. i 

Wiik.pap. 4. '. I. n. 5- -3 

i^Oi/. inf t. 2./ 10. i 

HMtat in Quercu. _ , -] 

Larva nuda, viridis punSis nigris, capite taudaqut ? 

Uiteis. ~ 

K li k 4 «87- \ 

Tortricum Lar,:i cuatonjusnt b /Uo conneilunt folla , ^ux poranl b , 

i"tra JJ.S Ji reclpmnt. j 87« INSECTA LEPIDOPTERA. Phalana. Tortris. 

clorana. aS7. P. Tor/nj: alis rhombeis .• fuperioribus viridibus 
margiae albido. Fn.fvec. 1308. * 
Rjff. inf. I. phal. 4. t. 3. 
Hahitit in iialicibuj kirfutis. 

literana. 28S. P- Tortrij; alis rhombeis: fuperioribusviiidibiJS 
ciiaraderibus atris. 
HaHtat in Germania. 

Simillima prieceitenti , fed alis faturatius viridibus; 
characleribus pluriniis ntris. 

Zoegana. 289- P. Tortrix alis flavis punfto media ferrugineo : 
poftice ferrugineis macula flava. 
Clerch. phal. t. ^. f. 4. 
Habitat in Europa. Hammarby. yoh. Zoega. 

faamana. 290. P. TowiV alis fuperioribus flavis punfto lifura- 
que poftica hamata ferrugineis. Fn. fvec. i^o-i- 
Clerck. phal. t. 4. f. 47. 
Hahitat in Europa. 

291. P. Tortrix alisflavefcentibuspunaounicofufco. 
Habitat in Europa. Vpfalis. 
Alae pallide tejiacex: Jingulis in medio fere vel aiite- 

rius punHum minulum , ferruf;ineo ■ fufcum i ad an- 
guLum ani lituraferrugineo-cbfoleta. Antennae fujcit. 

292. P. Toririx alis fuperioribus ferrugineis grifeo 
maculatis reticulatisque. Fn.fvec. 1315. ' 

WilKes pap. 17. t. a. a. 4. 
Habitat in Malo. 
S93. P. Tortrix alis fuperioribus tcdaceo - reticulaiis : 
fafcia grifea obliqua. Fn. fvec. 1314. * 
Alerian. eur. i. p. 7. t, 19. 
Habitat in Rofa , Berberide. 
194- P. Tortrix alis flavis: fafcial obliqua teliacea 
maculaque poftica marginali ferrugtnea. J^"- 
fiiec. 1337. * Clerck.phal. t. 4./. J3. 
Habitat in Europa. 
295. P. Tor(r<> alisfuperioribusteftaceis: crucecom- 
muni ferruginea. Fn.fvec. 1313, ' Clerck-phal. t- -■ 
f. S. 
habitat in Cylofteo, Malo. 

iSo- Kaekerit- 
ziaaa- oporana. Rofana. gnomana Xylofte- 
ana. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalana. Torttlx. 8?^ 

srcuana. 29S. P. To«rix-alisluteis: fafciis tribus arcuatis, ma- 
cula nigra tripundata lineolisque duabus argen- 
teis. hn.fvec. 1317. Clerck. phal. t. lo.f. S, 
Hjbitai i« Europa. 
Avellana. 297. P. Tonm- alis fuperiorjbus teftaceis: fafciisfer- 
rugineis fefquitertii?- fn.foec. 1316.' 
Alh.mJ. I. t. cy5. /: (T.AP 
hahitat iti Corylo , Pyro- 
Araeria- 298. P. Tormjralis fuperioribustoftaceis: lituracom- 
na. muni ferrugiuea. Fn.fwc. 1310. ' 

jReaum. inf. 2. t. iS- f *> 7- 
Habiiat in Salice. 

Piceana. 299. P. Tom/j: alis fuperioribus grifeQnigroqueva-. 
riis: dorfrt ferriigineis. In.Jvec. laia- * Clerck. 
phaL t. 2. /■ 9. 
Hal)itat ;nPini foliis, qiue comhinat. 
l,ity i nuJa, yiriilis, i6-poda. Rolander. 

niimftra- 300. P. Tortrix alis fuperioribus teftaceis : margine 
na- poftico rufo, medio litura fertugmea: lineola 

alba. Fn. fvec. 1311. ' Clerck. phal. t. 2. f. 12. 
Habitat mEuropa. 

Lechcana.301. P. Tor(rij:alisfuperioribusluteis:charaaeribus 
JL, thoraceque argenteis. Fn.fvec.151S.' 
Clerck. phal. t. 10. f. 2. 
Hahitat in Pado. 

Brande- 302. P. TorfnV alis fuperiorihus teflaceo-fufcisim- 
"ana. maculatis. Fn.fvcc. 1320. * 

0. Ph.fufcana. Fn.fvec. izii.Clerck.phal.t.^ fT. 

Habitat in Europa. 

Jntecedentibus paulo major, alis cbfcure cmertis. 

Chriftier- 303. P. Tor f r« alis fuperioribus flaviffimis venisfan- 
aaaa. guineis reticulafis. 

.'^ch£ff. regtnsb. 1758. t. 2. f. It. 
Habitat in Europa, Upfalue lelta ante iiem 1763. 
jutt. 25. fataUm cbjervatori Car. Chrijiiernin , exi- 
mitcfpeijuveni. 
Media. Caput , Thorax, AU Juperioxes flavijfme.pi- 
ae lineis latis , anajlomDfamibus , jtexuojis , JatmaU 
Kkli 5 /"«- 878 INSECTA LEPIDOFTERA. Phalsena. Tortrix. 

fanguineis ; fagiiue reliqute uti pedes i3 aiileimit 
paUidie. 

Forska- 304, P, ToivnV alis fuperioribus fiaxis luteoreticula- 
leaua. tis: medio litura fufcefcente. Fn. Jvec. 1319-* 

Clerck. phal. t. 10. f. 2, 6. 
Hahitat in Rofa. Kiekeritx^. 
Priecedcmihus omnilus minor eji, 

Lttflin- 305. P. Tortrix alis fuperioribus fiavis luteo reticu- 
giana. latis: duplici xx notatis. fn./rcc.i^iB-Clerck, 

r\d. t. 10. f. 6. 
Nal'Li.2' in Europa. 
Facies £? magnitudo antecedentii. 
Hartman- 30«. P. Tortrix alis cinereis : fuperioribus linea nigra 
niana. alba adn«a. Fn./jw. 1322. * 

Hahitat in Europa. 
Bergman- 307. P. Tortrlx alis fuperioribus luteis flavo punfla- 
niana. tis : fafciis qiiatuor argcnteis : tertia bifida. !'''• 

frec. 1324. 
Clerck. phal. t. 10. /. 5. 
Scop. wr«. 543. 
Habitat in Europa. 
Parva £? prxcedentifmillima. 
Holmia- 303. P. Tortrix alis fuperioribus luteo ferrugineis, 
na. macula marginali trigona argentea. Fn""- P'"' 

1325. * Clerck. phal. t. to.f. 7. 
Habitat in Pomonae arboribus. 
Pritcedentibus pauio minor. 
Rolan- 309. p. Tortrix alis fuperioribus pallide tenaceis,(lrigis 
driana. ferrugineisinferneantrorfumverfi!. Fn.fvec-^P ■ 

Hahitat in Europa. 
Solandri- 310. P. Torfrrvalisfuperioribuspallidis: maculacom- 
^■13. muni dorfali ferruginea. Fn.fvec. 13^7-* 

Scop. carn. 587. 

l>e Gen- inf. i. t. zg. / 29, 30. 
Hahitat in Betula. 
Haftiana. 311. P. Tortrix alis fuperioribus fufcis: fafcia 3"" 
trorfum obliqua alba. Fn.fvec. 1328- Clerck.P'""- 

'■ 2. /; 7- 

Haiitat in Salice. Reinh. fhjl. „ - INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsna. Tortriy. 879 

Haji ( Reinh.) fenno , rtatus adlnfeffcrum Hijloriam, 
at injiore atatij periit egregiits difcifulus. 

VVah'bt> 312, P. T'o«nValiS rupsrioribuscinereis: fafciisdua- 
nuana. biis fufco - nebulolis litura pollica obfoleta, pal- 

pis obtufis. Fn.fvec. 1329. * 
H iitat in Europa. 

MiC cinereiS. Fafcia anterior cinereo - fu^ca ; pojUce 
fubtriloba; Fafcia media lalior cinereo -Jul^-a ; lilurn 
cbliqua ohfoleta ante apicem ; margo exterior alarum 
extrorfum marginatus ., ut in pracedeiitibus ; ceterwn 
in cariisjimilis P- tertimelU, 

lediana.i 313, P. Tor«ri.3r alis fufcis •• fafciis duabus rubro.ar- 
genteis : pofteriore pundo intrufo. Fn. fvec, 
1330. * C!erck.phal. t. 10. f. la. 
Habitat in Ledo. F- Bergman. 
Alae nigricantes maculis cinereis & una alterave rufa , 
etiam ad anum , interlucensihus pajim fquamis ar- 
genteis ; fquama major bqji aU' incumbens, apice 
rufejiens, Similitudo quiedam PomonelLe. 

Aldrof- 314. p. Tortr/aralisalbidis: fiiperioribus maculame- . 
"'eriana. dio laterali fufco-ferruginea. Fn.fvec. 1335." 

Clerck. phal. t. 10./. i. 
Habitat in Europa, 

Mialle- ji^. p. Tortrix alis canis: macula laterali ferrugines 
"■'■ua. apicem alar attingente. Fn.fvec, 123^,* 

Hahtat in Europa. 

Scliraebe- 315. p. Tortria: alisfuperioribus grifeis: maculamar- 
riana. ginali trigona alba. fn.Jvec. 1338. " 

Habitat in Europa, 

Logiana. 317. P. TormV alis fuperioribu.'! canis : afomis nigris 
(parfis; inferioribus exalbidis. Fn.fvec. 133«.* 
Clerck. phal. t.io.f. 3. 
Habitat in Europa. 

Gouana. 313. p. Tortrix alis fuperioribus niveis, fubtus fu- 
fcis. Fn. fwc. 1344. * 
Habitat in Eurof^. 

3'9- 8«o INSECTA LEPIDOPTERA. Phatena. Tortrix. 

Brunni- 319. P. Tortrixilis fuperioribus grifeis maculacom. 
chana. muni dorfali alba rliombea. 

Hahitat in Svecia. 

Maj,nitudo P. haman s. Alae omne-. plumtiex , fed fu- 
pcriores fupra ohfcurius t;rifeti : macula aiba rkom- 
beaf. trigona, utrisque aliscommwii^ in medio dorju 

pariana. 320, P. 7'or(nValis brunneis: fdfcia^laucaftrigaque 
antica pofticaque atris. Fn-fvec. 1341. * Clercli. 
phal. t. 10. f- 9. 
Habitat mEuropa. 

Moderia- 321. P. Tor/nV^alisfuperioribus flavefcentibus: ma- 
Ba- cula marginali polterius fufca. fk /tw. I331. ' 

SvH. nat. 10. p. 823. Plialaena rurinaaa. 
Habitat in Europa. 

Uddman- 322. P. Tor/nx alis cinereis : macula ferruginea mar- 
niana. ginis dorfalis transverfa. Fn.fvec. 133*- 

Habitat in Europa. 

eruciana. 323. V. Tortrix alis exalbido-cinereis, poftice macu- 
la ferruginea arcuata. Fn. fvec. 1333- 
Hahitat in Europa. 

Fabricia- 324. P. Tortrix nigra, alisfuperioribus paripuni-to- 
na, rum albidorum. 

Habitat in Europa : Hammarby. O. Fabncms. 
Reliqms minor, magnitudine pediculi , brevis, '^"^ 
fcula, ni-ira. Punlla 2 albida majufcula xquiM, 
transverfe pojita , paria , in alis fuperioribus. 
pupmana.325. P. Tortrix alis albidis, fafciis duabus obUq^ 
fufcefccntibus apiceque ocello argenteo - pupi" 
ri, Faun. fvec. 1340. ' 
Habitat in Europa. 
IleracU- 325. P. Tortrix elinguis recurvicornis , alis ?fi\e^i 
ana. punao fufco, thorace flavo. Fn. fvec. fiii- 

Jieaum. inf. i.f.ifi.f. 1-4. 
Ve Geer inf. t, t. 29. f. 6, 7. 
Sckef. ic. 1758. t. 2. f. 3, 4- ,„, i„„i. 

Habitat in umbellis plamarum umbdhferarurn, iW 
mis Heraclii, coittortis dejlruaisg,ue prtbus m« ^ 
ex aUsfoliorum pemtrans, « e * ' INSECTA LEPIDOPTERA. Plialscna. Pjrralis. 88t ?; 

*■ 5 ♦ Pyrales. 

Farinalis. 32?. P. Pyrafopalpisrecurv.itis.alispolitisfufcefcen- | 

tibus: ftrigis repandisalbidisareainterjedaglau- | 

ca. fn./iw. 1348. • Ckrck. phal. t. I. f. 14. "j 

Scop. carn. 508. ^ 

halmct in Farina cuUnari cibis pcirM , yJiifns raarfa 3 glaucina 
lis. erccia. 

1- 328. P. Pyralis palpis recurvatis, alis glabris glau- ; 

cis : ftrigis duabus flavis arcuatis remotiiTimis. . < 

Fn. /ivc. 1349. • Ocrck. pkal. t. 5./. 4. i 

Hdbitat in turopa. j 

tarbalis. 329. P. Pyralis palpis brevioribus, antennis peftina- \ 

tis, temonbus anticis barba porrefta. t'n.}vic. 

i34S.'CUrck.phjl.t.5.f.2. 

^cop. carn. 605. \ 

> lia). inf.11.2-;. n. 1Q3. A.? J 

Hahitat in Europa. :. 

tentacula. 330. P. Pvralis palpis porrcdis longitudine antenna- \ 

ris. rum peainatarum,aUsomnibus cinerafcentibus: ! 

ftrigis tribus obfoletis. Faun.fvec 1^,49. * ] 
Phalsena tentaculaiia. Syjl. nat. 10. p. 522. n. 14«. 
De Geir inf. i. t.^.fi. 

Habitat in Europa. i 

probofci- 331. P. Pjrafc palpis porreftis approximatis thorace \ 

dalis. longioribus , antennis peainatis, alis grifefcenU- ; 

bus ftrigis ferrugincis. Fn.fvic. 134«. ' Clerck. ■ 

pluil. t. 5. f.4- i 

,^cop. cani. 6c6. ^ 

Hahitat in Europa. i 

\ 

roftralis. 332. P. i^yra/u palpis porreiftis thorace longioribus, 1 

alis fubgrifeis: pundis duobus muricatis linea- ; 

que apicis nigra. Fn.fvec. 1347. * 5 

Ra). inf. 214. n. 9. 5 

Rccf. inf. I. phal. 4. t. 6- i 

Reaum. inf. 1. 1. 18. f. 16.' > 

Hihitat in Carpino , Huniulo. 

fulphura- 333. P. i^Tufc alisfuperioribus fl3vis:Uneis«, pUn- \ 

\ii. ais 5, fafciisque > pouicis nigris- 1 

Hahitat in Germania, D. Schriber. i 

Al» S8a INSECTA LEPIDOPTERA. Phal,-ena Pyralis. 

AXsflava: pojlice fafeiie Q.mgrs . qiiaram jiofteriort 
pimSis conferiis ; lineie 2 nigr.t juxti margir.em ex- 
teriorem , a ba/i ad fafciam. PunSla 5 nigra fpirfa, 
extralineas.aiitefafcias. AU laknoteifuhtutlii- 
vefcentes, Jafciis apojlicis nigris, pone punctumni- 
grum. 

forricalis.334' P- ^>™& alis glabrispalUdiS: ftri^is ferrugitleis 
retrorfuni obliquatis lituraque aateriori.s. tami. 
fvec. 13J2. * 

Reaum. ii.J. i. 1. 16. f. 13, I4< 

Geofjr.parif. 2. p. 166. n. iii. 

Hahitat in BralTica. 
verticalis.335. P. Pyr<3& alis glabris pallidis fubfafciatiS! iub- 
tus fufco undatis. Fn.fvcc, 1353. * 

J\4er. eur. t. 88./ infim.? 

Heaum. inf.z. t. ig. f. !•$. 

Rcef inf. j.phal.4. t. 4. 

IVilk. pap. 24. t. 3. a. rrf. 

Habitat in Urtica. Tortrix, 
pinguina- 335. P. Pyralis palpis recurvatis elinguis< alis cirtS' 
113. reis : margine craffiore nigro fubfafciato. ./■«' 

fvec. 1350. 

Koland. jlli. ftockh. 1755. p. 51. r. 2. 

Habitat inVinirnibas, Butyro aliisque frequens, «'" 
domosy culinas,- rarius in ventnculokumaiiOi tn' 
ter vermes pejjima , expellenja Lichene curvatile. 

Frumcn' 337. P. Pyralis alis cinerafcentibus glabris: fa[ciiS 
talis. obliquis albidis articulatis. f;t/wc. i35'-' 

Habitat in Agris Tritico confitii. , 
Secalls. 338. P. Pyralis a.ns grifeo -fufcis ftriatis: niacular«' 
formi A latino infcripta. 
Holand. acl. jlockh. 1752. p. 62. 
Haliitat intra Secales culmos, eos intra vaginam ex- 
edens, ex uno in alterum migrans, unde .S]pi"f "''"' 
caji,. 
fanguina- 339. P. iV"'" alis flavis : fafciis duabus fanguineisi 
lls. priore exterius dilatata perforata. 

Habitat in Lufitania. Vandelli. . . 

Culice paulo major. Ala fuperiores fup''" '""''v 
fafciain medio, purpure*, ad marginem exterwi 
' t^ ' ' " l,,iiDre> INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsna. Pyralis. 883 

htiore, ubi format quafi ijlhmumf, pmSlum luUum. 
fufcia lihera ad marginem a/.e pojlicum. 

ftiaicalis. 340. P. P^^rat/ alis grifeis : ftriga marginali fla va mar- 
gineque nigro cUiari. Fa.fvec. 1354.. " 
Hahitat in Europa. 

reticularis.341. P. Pyra/Kalisgrifefcentibus: pun<aisliueolaftri- 
gaque fiavis, margine ciliari variegato. tn.fvec, 
,/355- * 
Habitat in Europa. 

purpura- 342. P. Pyralis alis furco-purpurafcentibus: omni- 
^^- bus luteo maculatis. Fn.fvec. 1355. * 

Habitat in Europa. 

auplaris. 31.3. P. /Vra/ifalisfuperioribuscinereisncbulofis: me- 
diopundisduobusatrisparallelis. Fn.f.u-e. 13$^.' 
Hahitat in Europa. 

lelateHa. 344. P. /'_yra/:i aliscinereis: fuperioribuslineaalbida 
puuftisqueduobusnigrisremotis; femina aptera. 
Fn.Jvec. 1450. ' Qerck.phal. t.s.f. 3. 
Habitat ia Pomariis/u/i menfe defuliationis ; frequens 
in Chserophyllo fylveftri. 

* (5 * TlNE^. 

•ociella. 345. p. Tinea alis oblongis cinereis : antice albidis: 
poliice llriga pallida. Fn.fvec. 1359. * Clerck. 
phal. t. 3. f. II. 
Habitat inFavis Apis lapidariae, quos moreCerean.e 

S MellonelU dejtruit. 
Antennas longitmiine ferc corporis. Alas fuperiores 
purparafcenti-eame: Jiriga tranfverfa derUata, i^ 
pojiice fufct. Inferiores fuhtus canx cum jlrigafu- 
Jca, denticulata, verfus pojlicajita. 

ColoneUa. 345. p. T/Vifn alis oblongis cinereis : pundlis duobus 
atris ante ftrigara curvam undulataui obfoletam. 
Fn. fvec. 1358.' CleTck.phal. t, 3./: g, 
Habitat in Europa. 

ralpi 

3'*'« a putcheltn in CratiE^elLvn yi^unt in focietate , cvrtjunriiin retia 
nteml}ra7'acea nent , nic cu^-ullo 9c^ultantur uti Tinea pleraijut; ali.t 
e^pjrjis de^laratie ohaiiiihulant eontra inorem o-entis Tiniarum ; l'ij 
tn^priiu his charaaer etiainmm dejcil. 884 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsna. Tiiiea. 

Pulpi dup , prominentes, dijlantes , ut in antecedenti, 
Scutellum quaji lunula cinSum. 

pufiella. 347. P. Tinfi alis fuperioribus albis: punftis linea- 

que comiiiuni longitudinali dentatai atra; inferio- 

ribus nigris. 
Habitai /« Germania. P, Forskiehl. 
Siatura F.T. Kvonymellie. Alx fufcii : fed fuperioret 

fupra niveic. fafcia longitudinaii aira obtufc dentata , 

prtSter puncia varia. 

bella. 348. P. Tinea alis flavis : fuperioribus fafciis fex 
punftorum nigrorum. M. L. II. 399. ' 

Pet. fax. 6. t. 3. f. 1. 

Rai. inf. 211. n. 1. 

Catesh. car. 2, p. gS. t. g6. 

Hahitat in Amencafeptentricnili. 

Majufcula. Caput albidum pwiBo ni^ro inter anten- 
nas. Thorax albidus punclis 3 parium nipis. Als 
fuperiores flavefcentes: fafciis albidispluribusVin 
hispuncHsnigris ferialibus.' Inferiores pofiice nigrd, 
extrcrfum albida, nigro nebulqfie ,• introrfum fan^uinex. 
Variat punHis alarum fuperiorunjmplicijfmis O 
ccellatis, 

pulchella. 349. P. Tinea alis albis: fuperioribus nigro fanguineo- 
que punSatis ; i nferioribus margine poftice nigris. 

Scop. carn. 514. 

Pet. gai. t. 3. f. 3. 

Habitat inEmopi auflralii in Mauritania. Srandfr. 
Sedens f. quiefcens alas minime convolutas, fed pbmlJf 
mas gerit. Scnp. 

Similit Tine£EvonymelIa;,feddnplo major, pukhernnui- 
Alae fuperiores fupra punflis rubrisl^ nifrisfpafl'^ 
mixtis; mar^o fuperinrum pojlicus nigro punaatus, 
Subtus aft.e nigro punBatte : macula anteriore nipra 
minore ; pnjleriore majore transverfe cinHa "f^.' 
rubris conftuemibus. Inferiores ftipra aU<ie Lunm 
nigra centr.ili & Limbo pofi co nigro. SuhtUS albx 
Maculis nigris variit. Thorax ftavican< teHus val- 
vidis duabus hafeos y folitariis later.zlibus, ut ?«'; 
husjlmul punBa 8 nigra. Abdomen allMm : «'<•"* 
lus ordine pun^orum mgrorum. ADteODxfitaceit , 
fufcit. Lingua lutefceiu. 

350' INSECTA LEPIDOPTERA. l'halana. Ti„ea. ggs 

^meuT ^^°" ^- ^'f .^".^ f"P?rioribus albis: punais 50111- 
meUa. g„s infenortbus fufcis. Fn.wtc. Usi. • 

««■ojf;-. p^ri/: 183. ;:. 4. -^ ^ ^ 

Scop.carn. Cgi. 
J^h/rA. w/. 5- '• ii^- 
•^'r. inf. 3. f. a, 
.^lb.inft.eo.f.A.C. 
Raj. inf. 197. 

Reaum. inf. 2. f, 13./. ij, tj. 
Jtxf. inf. I. pA,i/. 4. f. 8. 
WUk.jpap. 4. I. r. ,1. s. 
.V«/f ?;. »1/ f. iff. /. 99. 
habitat inEvonymij'. Pado , Sorho ^c. 
Larvae i';V«m in focietate fuh tentoriis commtmibns, 

adella, 35 1. p, rMM alisfuperioribuslividis! punais 2oni> 
gris; inferioribiis fufcisi Fn,fvec. 131J4. * 
.^rop. cj;;). «34, 
Fyifch. inf 5. r, 16? 
Reaum. inf. 3. r, i2.f. 5-^i 
Raf. ittf I, phal. 4. f, 7. 
Wi//c, pap. 4. f. I. a. a ? 
HarYif. inf f.t. %. f k-M% 
Hahilat in Arhorihus poraonse. 
Simillima P. Evonymett^ fiilfupYd minits iV>i fetequi 

plumhea punait nigris paucioribus. Palpi magis 

prcminentes j ut ftre hicornit. 
Larvs vivuntinfocietatefub tentoriit, nti pr,scedemis. 

luella. tjjj. p. x/ncaalis fuperioribus albis: Ifnea communi 
fuiuato-repanda maeulisque lateralibus nigrisi 
Fn.fvec. 1355. * Clerck. pbal. t. 10. /, 14. 
nabitat in Europa,' 

eelk ^^^' P-''^""''' a'is albidis: fafciis duabus tertiaque 
* "*• tsrminali nigricantibus, 

Hahiiatin Oxyacantha, vivitinfocietatefubretemen' 

hraniceo. Filius. 
Magmtudo Tapeielix, fere alha atomis cintreis: Fa- 
fci£ 2, fufcie, gqu^esi tratfverfx^ tiitia in apici 
alarum curvata. 

"''■ .354-' P. Tinea alis luteis : fuperioribus puhais nigris 
trifariis. Fnrrvec. 1361, • aeri:h,phal.i-4.f-i. 
tiahiiat in Europa. 

fcU 351. 886 INSECTA LEPIDOPTERA. Pliatena. Tinea. 

inMrella a-is P. Tinea alis corporeque luteis immaculatis. 
luMreUa. 355- ^^^^^ ^^_^^_ ^ ^^^^ , r^.^^^^^_ ^j^,_ , ^ y, ^, 

iiitital in Europa. 

Magnmihy }atura K T. PadeU aut Pkryganex, 
fed magis augujla. 

mefo- 35S. P. Tinea alis fupra albidis . fubtus luteis , inter- 
mella. nenigris. Fn.fvfc. 13S.. ' aerck.r^.al. f.4./-i4. 

Hahitat in Graiiiine. 
SimilisP.complanat£,fedthoraxluicus,alaquecoBVOUitie. 

Oxyacan- 357- F. Tmw alis fufco-nebulofis ftriga albida, mar- 
thella. gine poftico albo. 

Katiraf i» Crataego Oxyacantlia. L>. «'<""• 
Alae /iifco - nekjo/jc /ir/ga mdia vel pottuf poiitca « 
tel-albiia uJulam. Margo pojtieu, , mprmis »1- 
feriorum, ciliis albis. 

PineteUa.3SS. P- T/«f. alis fuperioribus «'1"^ ■• ""^^f ±a'. 
busargenteis: anterioreoblonga.pofterioreovau 

Faun.ivec. 13S8. » Clcrck. phal. 1.4-J- 'S- 
Scop. carn. 6aa. 
Hatitct in Pinetis Europae. 

pafcueUa. 359. P. Tz«« alis fuperioribus oaUidis linea ■nacuUS; 
que duabus oblongis albillimis. H.Sv"- '3»7' 
Scop. carn. SH- 
Hflteaf in Pafcuis. 
prateUa. z6o. P. Ti«.fl aUs fuperioribus albidis = Unea atoffi- 
raapofticeramofa: apice ftriis obliqui.. ^- 
/vfc. 1369.* Cierc/t. phal t. 3./- 14- 
Hitoaf in Pafcuis. . _ 

culmeUa. 36'- P. Tfnf«aUsfuperioribusalbidisexcavaK)- j_ 
tis : punftis nigris feptem cilusqu. ww 
Fn.fvec. 1370.' 
Scop. carn. 630. 
Reaum.inf. i.f. 17-/. 13. I4. 
iia». in/. «29. «. to6. 
Habitat in Pafcuis. 
toreUa- 362- P- ^''«'> ^^ ^lbidis : ftriis lonsitudiwUbus 
riis ftrigisque duabus fufcis. 
Habitat tn Italia, CyriUus.\ Satur» ncmo- 
rella. mSECTA L^PIDOPTERA. PhalMa. Tinea. 88? 

Statura Ph. culmelU f. pratdU. Palpi/ttam, por- 
reSi , thorace lojiiriores. Alae fuperiores Jlrigafu- 
fca, altera in medio , repanda; altera pnfterior , re- 
Siufcula; Striie longitudinales variif,poJlerius copio- 
Jiores; margo pojticus ciliis brevibus argenxeis. 

carnella. 353. P. Tinea alis flavis lateribus fanguineis. 

Habitat in Lufitania. Vandelii. 

Statura, magnitudo £^ convolutio alarum ut in Ph. 
pajiuella , pratella , culmella. Tota lutea eji , Jed 
in convolulis alis laiera longitudiaalia fangumeo colo- 
re piSa , remanente tamen margine exteriore luteo , 
latius tamtn luteo ad latus imerius. falpi adfcen- 
dentes, 

3S4. P. Tinea alis albidis incurvatis : fuperioribus 
punito nigro. Fn.fvtc. 1371. ' 
Habitat in Xylofteo. Clerch. 

ungui- 355. p. TinMaliscinereisfubfafciatisapicerecurvato- 
cella. acuiniuatis, margine exteriore poliico tra.isverfe 

albo - ftriatis. Fn.fvec. 1382. CleTck.phal. t. ia.f. 7. 
Halntat in Europa. 

«mella. 355. P. Tinea alis cinereo-albidisapiceacuminatis: 
arcu coinmuni fufco. Fn. fvec. 1 375- * 
Habitat intra ramos Quercus. 

Salicella. 367. P. Tin^aaliscaerubfcenti-cinereis: latere dorfali 
pundis albidis, tliorace criftato. Fn.fvec. 137S. * 
Ra/. inf, i.phal. 4. (. 9. 
TVilk. pap. 5. t I. a. 10. 
Habitat in Salice ; Tortrix. 
Parva/u/cu, punHisaibis, i6-poda. 

Cynosba- 368. P. Tincaalis grifeis antice albidis, thoracccri- 
'«lla. ftato. Fn./vec. 137). * 

Reawn. inf. 3. t. 2-/. fi? 
De Oeer inf. 1. 1. 3». /. 4, 5. 
Habitat in &.ois gemmis. 

L 1 1 a 3<J»- ^^K^WloriK funt hdTWn plerceque , qute injiar furum litteratorummakvo- 
to dtnte roJunf aliena opera, ut Jibi opujeulum corjjiciant , fub ^U9 
latitent Scuf. teg. 388 INSECTA LEPIDOPTERA. PhalMa. Tinea. 

faaella. 369. P. T/wa alis fufcis : macuUs albiffinus : anterio- 
re falcata , pofteriore reaiformi. Fn.fi'ec. 1375. * 
Clmk. phal. l.n.f. 13. 
Habitat in Europa. 

vellianel- 370. P. Tinm alis cinereis cofta albis: apicibus ad- 
la. fcendentibus plumofis, palpis recurvatis. :>n. 

fvee. 1417. " 
ScDp, carn. 66g. 

Habitat in VeAimentvS , i/uti deflruit. 
Als lanceolat.e, glaucg atomis nigris, ccjla marginak 
nivea. InSeriotei fululata , pltmbea , utrinquela- 
tifpme ciliat.e. Palpi prominaues, recurvi. Anten- 
ns breviorei , albo annulatit. 
tapetzella.371. P- Tinea alls nigris poftice albidis, capite ni- 
veo. fn.fvec. 1414. * Clerck. phai. t. n-/. ". 
Reaum.inf3. t.io.f.t-^. 
Raj. inf, 204. n. 98- 

Babitat in Tapetibus , Pellibus, intra cylindros mra- 
tus rodens, 
ptUionel- 374. P. 7inea alis canis medio punfio nigro , capit» 
la. fubgrifeo. Fn.fvec. 1415. 

Rsaum. inf 3. t. 6. f. I3- iS. 
R4.infi.pbal.4.t. 17. 
Geoffr. parif, i. p. ISH' n. S. 

Hahitat in VelUmfintis pilojis, qtue mifere devjjtat, 
intra cucidlum latitans. 
farcitel- 373. P. Tinea alis cinereis, tliorace utrinque punfto 
la. albo. Fn.fvec. 141 6. * 

Reaum. inf. 3. (. 6. f. s, i°- 
Rcef.inf I. p/ij/. 4. t. 17. ,. , 

Habitat in Veftimentis, g«<e iepuit, intra follnuium 
occidtata. 
«ifelU. 374. p. Tinea alis fuperioribus cincreo - nebulofis _: 
macula commuuiovatanigra. Faun.fvec.iiTl' 
CUrck.phal. t. it.f.6. 
Scop. carn. 534. 
Habitat in Europa. 

Mello- 373- P- Tinea alis canis poftice purpurafcentibus (tri|3 
uella. alba,fcutellonigroapicecaadido. /<«./)«■ •3<*J- 

Swmm, bibl, 1. 1, iS.f, 2. j, p INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Tinea. S8» 

Rxf. inf. ajip. 24a. t. 41. 
Reaum. inj. 3, t. 19. /) 7-9. 

Habitat in Apum alvearibus, msiportusfavos peni- 
trantes Jiruens , uti Ccream & Sociella. 

cuculla- 375. P. 77iiM alis albido-cinereis! anticefciganigra 
teila. recurvata. Fn.fvec. 131J4. * 

R^finf. i.phal. 4, t. ti. 
Hahitat inSoibointrafoliiculumeomeumpilofum. 

panella. 377. P. T«f3alisalbonigroquemaculatis,capitealbo. 
Fn.fvec. 1413. ' 
Leuw. epiji. 159». mart. 7. 
Rxf. inf. i.plial. 4. t. 12. 
Reaum. inf. 3. t. 20. f. 14, iij. 
Baker. microjc. t. 13./. 13. 
De Geer AB. Siock/i, 1745. p. 48. 
Geoffr.parif. 2. p. iSfi. n. 11. 
Habitat (BFrumentorum granariis /5 miM rodensccn- 
glomerans<iue , hyeme parietes adfcendens. 

I.appella. 378. p. Tinea alis pallidis punflo nigro: apice ad- 
fcendentibus. Fn. fvec. 1445. * Qcrck.pnal. 1. 1 1. 
/15. 
j4H. StocKh. ij^i.p. 66. 

Habitat in Arilii capitulis intra Semiiia. Renjlrbm, 
Larva hcxapoda uti Proletella. 

ptoletella.379. P. Tinea alis albidis punftis duobus fufcis, "lin- 
gua inflexa. f 
VaUifn. nat. i.p. 372. t. 379. 
Reaum. inf. 2. /. 95. 

i/atejf ;n Brafljca, Clielidonio; ar, etiamiaQaetcxi? 
Parit quotannis 200000 foboles ; dum 13 progenies 
ponan' 1 2 eva finguIiS. 

Arbutella.380. P. TijKa alisfanguineis: fafciis argenteis tenuif- 
fimis. Fn.fvec. 1385. ' 
Habitat in Uva urfi. 

'«ffella. 381. P. T/wa alis nigris : fafciis duabus albis remo- 
tiffimis teffellatis. Fn.fvec. 1439, ' 
Habitat in Europa. 

L 11 3 382. $9o INSECTA LEPIDOPTERA. Phalina. Tinea. 

vUella. 382. P. TiWa alis cinereis: vitta dorralicommunini. 

gra, margine roftico atro - punftato. Fn,fvce. 

136«. ' Clerck. phal. t. 15./. 10. 
Habitjt in Europa. 
hinea ohioletior nigra, in medio alba £3 hrevis in ejus 

apice. 

ullella. 383. P- TiVjf n alis fuperioribus margine inferiore lon- 
gitudinall cinereo. Fn.fvec. 1434. * ClercLphxl. 
t. 3. f. 13. 
Habitat in Europa. 

parenthe- 384. P. Tinea alis fuperioribus teftaceis linea longi- 
fella. ' tudinali albida. Fn. fvec. 1435. * 
Habitai in Europa. 

elongella.385. P- Tmfa alis Unearibus teftaceis, antennis mc 
diocribu-;. Fn.fvec. 14^6. * 
Habitat in Europa. 

punaella. 38S. P. Tinea alis fuperiorihus linearibus teflaceis: 
puncSis 4 fufcis. Fn. fvec. 1437- * ... 

nahiiat in Pomariis ; fedens apicibus alarum inniittur. 
Bergman. 

bicoflella. 387. P. Tinea alis lanceolatis cinereo-albidis cofta 
longifudinali fufca margine uiveo. Fn.fvec. I438- 
Oerck. phal. t. 3. / 15, 

Scop. carn. 642. 

Habitat in Europa. 

Palpi longi. AU linea fufca margini albo adnata., 

tefrapo- 38S. P. Tinea grifea: linea longitudinali nivca : lu- 
della. nula fufca poflice difleaa. ... 

Hahitat in Cerafo ; quieftens pediius 4 innitmr , l ' 
jlicis occuhatis. , 

Linmalba a fronte per dorftim dufia, pqfiice lunult 
interrupta. 

Xyloftel- 389- P. T/nM aliscinereo-fufcis: vitta dorfali coro; 
la. muni albo flavefcente abbreviata. /«• /•'«■• '3^ 

Rxf.inl.i. t. ro. . „ ., 

fiabitat /nLonicera Xylofleo, in Cheitantbi/o"''" ' INSECTA LEPIDOPTERA. Phalana. Tinea. 891 

SicUnt fufca, fed tsnia communi albajlavercens S api- 
ce rojiri ad medium alarum. Apices alarum adfcen- 
dentes hiaiues. Antennit relia protenfx, dijtantet. 

cinftclla. 390. P. Tinea alis nigris: fiiperioribus fafcia lineari 
argentea transverfa. Faun. fvec. 1380.* 

Scop. inf. 6<,i. Phalaena verticella. 

habitat in Populo 'i fedens fefe circumgyrat ,f£pius 
circa idem puncium. 

jilepianiefunt infeJer.tt. Scop. 

lencateUa.39r. P. T/nraalisnigricantihus: fafciis 2, poderiore 
obfoletiore capiteque aibis , palpis reflexis. Fn. 
fvec. 1444. • 

Habi-.tt in Europa. 

Media. Antenns nif;ro annulata- Dord fafcia ante- 
rior antics tranfverfa, pojiice rotundata. 

cinerella. gja. p. Tinea alis furco-cinereis immaculafis nitidu- 
lis, palpis corniforiuibus. Faun.fvec 1445.* 
Hahitat in Europa. 
Palpi chvati, recurvi, apice fetacei. 

trigonel- 393. P. Tinea alis fufcis : macula communi dorfali du. 
la. plici alba trigona. f'«.yiw. 1373. * 

Habitat in Juniperetis Europie. 

rhomboi- 394. V. Tinea alis fufcis : macula rhombea nigra. Fn. 
della. fvec. 1372. 

Habitat in Europae fylvis. 

tettianel- 395. P. Tinea alis cinereis: fafciis obfcurioribus fef- 
la. quitertiis. Fn.fvec. i+ag. 

Habitat in Europa. 

fcabrella. 595. P. Tinea alis albls: dorfo nigro-ftriatis exafpe- 
ratis, palpis fpinofis. Fn.fvec 1446. * 

Habitat in Europa. 

V4p\porreSicumfiinainhorum dorfn; in rfor/b ala- 
lutafquam^ ere3.e, undefcabra evadit. 
sfperclla. 397. P. TwMalisalbidis: maculacommunifufcajapi- 
cibus nigro pundatis retufis. Fn./iw. 1447- 

Habitat in Europa. 

Vilpi porreSli. Macula alarum dorfalis exafperatafqua- 
mis recurvatit; AU inferiores emarginatie iobofu- 
periore rotmdato. LU 4 398- jo2 INSECTA LEPIDOPTERA. Phalsena. Tinea. 

fetratella. 398. P- T'«m fufca, tibiis pofticis corpore lofigio 
ribus barbatis. Fn.Jvec. J448. * 
Hahitat in Pyri foliis, intra cucullum crijlatum. D.C^ 
iolandiT. 

•PopuleIla.399t V. TinfaaliscanefcentibusfufcociEroquenebuIo- 
fis; poliicis pilis flavefcentibus. ^h./jw. 14,2. * 
Habitat in Populo. ^. Jlftromer, 
Ssatura P. Mercurellit. 

mercurelr 400. P. Tinea ^lis albido cinercis fubfafciatis inedia 
la. punfto albo ^ ciufto. tn.Jvec. 1441. ' 

Haliitat in Europa. 

Pomo- 401. P. Tinea alis nebulofis pollice macula rubraa* 
pella, rea. Fn.Jvec. 1418, ' 

Frijcli, inf. 7. t. 10. 
littj. inf. I. phal. 4. t. 13, 
Reaum. inj, 2. t. 40. f. 9, jq, 
Wilkespap. 5. ;. i. a. 9. 
Habitat intra Poraa Pyri. 

Strobi- 402. P. TiiTfa alis fiifcis argenteo-undatis: inferiof'- 
lelU, bus fufcisniarginealbo, /'h./iw. 141 j. * C'"'fA. 

phal. t. 12. f. 10. 
Hal)itat ia Ahietisjlrolilis. 

Turio- 403. P. TfViMalisgrireo-albisnitidulis, ttioracelu- 
nella, teo. Fti.Jvec. 1420,* Cierck, p/ial. t. li-f- 'i- 

Habitat itttra Pini turiones, 

dodecel- 404. P. Tinea alis grifeis pallido fafciatis: pupflis 
ISr trium parium fufcis. /ii./iw. i^aj. * 

T>e Geer inj. i. 1. 22. f. i2, 33. 
f/abitat intra Pini turiones. 
Ccmbrel-4os. P. T/nta alis fufcis, atcmis albis irroratis. Ii- 
la, Jvec. 1422. * 

Habitat in Pino fylveftri , intra felliculum Jcalrum. 
Refiaella. 40S. P. Tinea alis fufcis : fafciisciaerep-argenteia, 
/»J...r ,423. • 
Frijth, inj. 10, t. 9. 
Df G^n- ii/. 1. 1, 33. /: ,2, ,3, 
A^.<fl/;.f4cJ, 4.t. i§. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalana. Tinea. s«S 

Hahitit intra Refinae glomercm exfudannm e vulnire 
ramorum ^uii, 

Taedella. 407. P. Tiaea alis turcis: fafciis tribus macuUsqua 
totidem albis bifidis. Fn.f\<ec. 14S4. CiercL phal, 
t- 10. f. 13. 
Habiial in Abiete. Ctaud. Jljiromer, 

Jtimpe- 408. P. Tinea alis cinereis : ftriga alba uudulata pun- 
reUa. fiisque 4 nigris. Fn. yiw. 1449, * 

H.ihit.u itt Junipero , ramulos comielhns, C Clerck, 
Striga alba pone puncia 4 nigra, 

lufcella. 409. P. Tinea alisfufco-cinereis: fuperioribus punftis 
duobus anoquefubtus maoula nigris. Faun.fnt, 
1349- ' 
Hihiiat in domibus. 

IJiura etiam fufca verfus angulum pajiicum exterio^ 
remque aUfiperioris. 
HjinBtel- 41Q. p. Tinea alis nigricantibus : maculis transverfis 
^- ferrugiiieis. Fn. fvec. 1440. * 

It. .Scan. 2i5. Ph. nigra maculis4 transverfis fet- 

rugineis. 
Hahitat in Europa. 
Compofitis alis in ttrgo angulus ferrugineus. 

orticel- 4n. p. Tinea alis grifels margine aureo - puniSatis 
' .. polHce triluaatis. Fn. /w-. 1428. 

Hahitat intra Corticem Arhorum virentium , im^rimis 
pomiferarum, 

^Pwla, 412. P. 77bm alis nigris : maculis 3 fulphureis. jRt. 
fvec. 1427. * Clerek. phal. t. 12. f. 5. 

Habiiat in Europa. D. C. Solander. 

ylU fuperiores nigr^ macula fulphurea aJ hafm ; alic^ 
in medio non tangens marginern exteriorem ,■ alia an' 
te apicem non tangens marginem tenuiorem. 

'yWolla. 4,3. p. 77nf«alislutefcentibus: fafciis duabus fet- 
rugineis obliquis. 
Hahitat in Europa : Upfaliit. D. Fahricius. 
Corpus fuhluteum. Ciputbarhatum. Valpl acuminati, 
Jithtus longius fafcicuUto -barhati. Antenna; meilio- 
(res, fufce, pallido annulata. Alae fuperioresnt? 
X. U 5 , %■?) 894 INSECTA LEPIDOPTERA. Phaleena. Tinea. 

W<e. teflac.o.JlaveM"''': o'-'Kquis n dorfover- 
fuspojleriora duais; alie popci adfcettduat. 

Hahitat in ra Quercus /oiia , fuhutanea. 
hraftella 415 P. Tf"« alis ni?ris macula marginaU anticMM 
braaella. 4i5.^^^^_^_^^^^.^^ F«.>c. .4^'^-' Ckrck.phal.t.l^-f* 

HifciVatm Europa. /7,,,, ■ /rMi* 

^/.ram fcoAs a<i i totius fiava; fronsjlava, Mm.t 
breves. 

irifteUa, 4i5. P. TwMalbida, aUsUnea argentea, palpisP"'' 
atiueua, 4 ^^^53 ^^pite longioribus ariftatis 
HaWmf in Lufitania. D. O. VatidSi. 

i„n.-iio<ile, lonfudtnahs, ''''^f'':^^'We3i. 
thoracequeduplo lon^ioris, cratjt. ""'"''V- rMai- 
eum arifta prope apicem. Antenns p"'?" J'-" 
longiores. 
caudeUa. 417. P. Tinea alis tcftaceis caudiU linea fufca. pal- 
pis porreais. 
//atiMt in Lufitania. '^■f'""'^";,, ii.fupcrio- 
Corpusrfr«,m^«m>i«j;nfPA.pi!r"««'e- A' ^,^ p,- 
res ii mcAa /infa longitudinahfujca," 
Jlice camlatte. Palpi r"?"' ''"/» "'«""'■ ^^.^^^^5. 
mpitella. 4t8. P. TiBM aUsnigris: maculis tribus^na'«<^ 

bus, capite luteo. Fn./i'«. '374-„ ^- . fifciis 
ra(i.n. dilJ. 79. Ph. nafuta, alis aureo- Wicii. 

argenteis : media interrupta. 
Hahitnt in Europa. . 

porreftel-419. P. TineaaUsalbicantibus.antennisporre '^^^^. 
Ma. proximatis longitudine corporis, paiP'» 

vis. fn.fvec 1443- * 
De G«r in/: i ./.»«■/• 1 5 . , I*'-. „•, ■, 
//aWf<« in Tetradynamiae plmtis vartis- 

PpJell^. 410. P. Tin«aUsfuperioribus linearibiiS 1"«»' , 
fciiS3furcis,pedib.ispofticistraasverie 

lis. Fn./ufc. 1433. ' 10I-- INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Tinea. 89S 

HMiat in Alni foliisfubcutatiea. T. Bergman. 
Mlnuta alis linearibus. 

ar^entel- 4,11. P. Tinea tota argentea , antcnnis fufco annulatis. 
la. Fn. fvic. 143«. * 

Habitat in Abiete. 
Minuta. Alie inferiores laneeohtx. 

Caltliella.422. P. TmM atra, alis fupefioribus totis aureis, ca- 

pite ferrugineo. Fit.fvec: 1432. 
Ftabitat in Calth» paluftris/orftHs. 
Minuta ,• difirt a F}fchella capiteferrugineo y anten- 

iiis hifi minime auritis. 

Petive- 423. P. T/nM alisfubi^rifei.qlituradorfali flava, api- 
tella. ceque puniftis tribus nigris. fn./ufr. 1381. * 

Gerck. pkat. t. 12. f. 11. 
Habitat in Svecia. 

Magnitudo P. fubcutanearum. Me fufco-grife£; in 
medio lituraflava, quei unitur cum alt oppoft.e ma- 
' cula; margo exteriorintraapicemflnatus, ijapex 
pqjiice funciis tribus nigris mtatus. 

Swam- 424. p. Tinea antennis longiflimis , alis flavcjcenti- 
merda- bus pailidisimmaculatis. Fn./iw. 1391. '■tercK. 

meila. phal. t. 12. f. i. 

HaHtat in Europa. 

Reaumu. 425. p. Tinea antennis longiffimis. alis nigris extror- 
'ella. "^ fum deauratis. Fn. fvec. 1392. ClercL fhal. 1. 12. 

Geofr. parif. t. p. 193. »• 28. 

Habitat in Salice. 

Reaumurobiit 1757. X. iS- atatisje. 

De Gee- 42S. P. Tinea antennis longiffimis , alis atris : fafcia atr 
Klla. gentca. Fn. fvec. 1393.' Clerck. phal. t.i2.f3- 

.Sfop. carn. 597. 
De Geer. inf. 1. 1. 32. / 13- 
Vddm. diff. 78. 

Geoffr. parif 3. p. 28. '• "•/- 5- . 

Habitat in Svecia, imprimis ad acidulas fittrenjes. 
^ 4»7- 

Inhis tam parvn, tmrmie frre nuHls, jucem! qumfam'jeM' ^"" 
inextTicaliUs pukhritudo J SgS INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Tinea. 

Sultzella. 427. P. Tw«aantennismediocribu3, alis nigrisifU- 
perioribiis fafcia aurea, 
HaHtat in Europa. 

Similii Di GeerelU , fed Antennx mediocm. Cotor 
purpurafier.ti - nig er. 

Fodaella, 428- P, Tinea antennis mediocribus, alis nigrisfafcia 
albida. 
Hcdntat in Svecia. , 

De Geerelk dimidio minor. Antennx longituime sli- 
rim. Alt fafcia ajuali. 

Robertel- 429. P. r«M antennis longiffimis albis , alisfufcis: 
la. angulo ani albo. Fn.jwir. 1394, ' 

Habitat in Europa. 
Geoffrel- 430, P. TMMantonnismediocribus, alis fufcisargen- 
la, teo ftriatis .- maculis duabus flavismargiDaliBus, 

Habitat in Germania. D. Blom. . 

Alae fufco ■fiavefcentes. JVlacuU in medio, 2, JJ"^^' 
fuhlrigonte; altera aj margiuem exteriorem, a 
teriorem akera. Ante maculas alx argenteo, fj 
nigrQ Jlriatcs. Veie& lungi, harbati, fpmoju 
Mouffa- 431. P. Tinea antennis brevibus albo annulatis, alisjl- 
tella. vidis: atomis oblongis tufcis, Fn.Jvec.ii97- 

Habitat in Europa. 
Aite valde acuininatte. 
LifterelIa.43J. P, T/«ca antennis mediocribus albo fubannula- 
tis, alis fufcis. Fn.fvec. 1395. ' 
Habitat m Europa. 
Frifchel- 433. P. Tinea antennis mediocribus apice albis, a » 
la. fufco auratis. Fn.fvec. 139S. 

Habitat in Europa. »^,rt. 

Frifihiusmiusx666.Mart. 15. Mortuus m2-'" 
sr. 
Scopolel- 434. P. linea^lh fufcis: punais albis auratisque ^^' 
la. gis, antennis albo aunulatis fubciliaus. 

Habia! Upfalis. Kiek.erit%. nxitit. 

Parva, Al^ni:;ricantes, minas ansujl^, ?"?'"''„;,,> 

Superiorcs mlfperf^ punHis 5,/.. 6, i^''"' /^Z,;,; 

^qraUbus B kiquot Uturis obfcletius aihis m^^ 

cSr. ■.,■.!.. ......... ..r, nlha^ vonica. " aqualibus tS aliquot lituris oljotenus "•-" 
^f::pramicalUura trcmsvirja, alba , pojtica timi INSECTA LEPIDOPTERA. Phal«ia. Tinea. 897 

mff« aliC pojlice alho ciliattg, Antenaas corpore 
hreyiores , cUiat£ , Ji oculo armaio infpiciantur. 

AlbineUa.435. P. Tinea alis fufcis: linea i aurea antrorf um ar- 
cuata. Fn. fvec. 139S. * 
Habitat in Europa. 

Ccedar- 435. P. T/«c(i alis auratis : fafciis 2 argenteis: prio- 

lelU. re antrorfum , poiteriore retrorfum arcuata. PauH. 

fvec. 1401. Clerck.ph.il. t. 13. f. 14. 

Hahitat inAlnetis, pedihus tantum quatuor infidens ; 

pojiicis duobus protenjis. T. Bergman. in fletula 

gemmis. KceheritX.. 

Lcu7en- 437. P. Tynranigra, alis fupcrioribus fufcis: fafciis 
hcekella. 2 macula lineaque argenteis. fn.jvec, 1400. * 
Habitat in Europa- 

Meria- 438. P. Tinea alis nigris : fafciis 3 argenteis tran»- 
aella. verfe divaricatis- Fn.fvec. 1402. * 

Recmm. infi.t. v-j.f. 13. 
(ieoffr.parif 2. p. 198. «. 43- 
Habitat i/iPruno, Pado. 

^'ilkeHa.4j9. p. T/raraalisnigris: fafciis 4 argcnteis arcuatist 
fecunda reSa. Fn. fvec. 1403. ' 
It.gotl. 2G0. 
Jiemm. inf. 3. t. 4./. 8. 
Geoffr. inf. 2. p. 43. B. 
Hahiiat in Europa. 

Lyonne-:44o. p. TiMa alis flavis: fafciis 4 argentas: terti» 
'^Ua. fuperne bilida. Fn.fvee. 1404. * 

Hahitat in Europa. 
«)nnetel-44i. p. Tinf a alis albis : lineis a argenteis , pofticis- 
^' que rmdatis. Fn.fvec. 1399. 

Hahitat in Europa. 

J^oSiella. 442. p. T/nM alis fufcis; maculis feptem albis dupli- 
catis: tertia fafciali ultimaque fimplici. Fi:. fvee. 
1410. ♦ Clerck. phal. 1. 12./. 9. 

^"liratane» tia: mitmtiJmM , qux intra Jalii futji.intiam vivunt , rodunt, 
i^pius ,4.p„ia: , fid Junt etiam JuiKutanix Miyi» , Tenthrediaes , 
^urtulicnei , chryfimehe , Uermejiidts U'. 858 INSECTA LEPIDOPTERA. Phatoa. Tinea. 

It. wgoth. 1 4 1 . P. T. alis fuperioribus lunula alba &c. 
Habitat in Europa. 
Sciieffe- 443- P. T/nM alis nigris difco flavis : llriga lineisque 
tella. duabus pumaisque tribus argenteis. Fn.jvec. 

1409. • 
Itfcanic. 112. Phalsna Fagi. 
Hahitatin Fnglfoliis fuhcutanea. 
■ IUiedieIla.444. P- TmMalisnigrisapicefuIvis: ftrigis interru- 
ptis atgeuteis. Fn./iw. 1405.» Clmk. phal. t. ii. 
f. 12. 
Hahttiit in Ruropa. 

RcefeUa. 445. P. T/nM alis nigro - auratis ; punais 9 argen'«'' 
convexisrubmargiualibus. Fn.fvecnoe. Utrcn- 
phal. t. la. f. 13. 
Frifch. inf 3. p. 31. t. 4. 

Ve Geer inf. i. t. ^o.f.io- 12. , . 

Hahiiat in U-ihfoliis fuhcutanea , ommm pulcltem- 

ma ; etiam in Abietis foliis. 
AUt luxex. PunHum tertium arf^enteum itM""'^ "' 
currit oppofitx aU puaSo ,unaum, utlf dtml{m- 
Bum hrevius dorfo connexum. Jntenme alDo anm 
liiie. 
Linne- 446. P. T/Bfaalistufcis: punaistribusargenteisele- 
ella. vatis. Qerck. phal. i. 12. f. 8- 

Fn.fve^. 1408- * 
Geofr. parif. 2. p. 200. n. 45. 
Habitat in Pomariis- 
Antennie apiee alh.e, 
Rajella. 447. P. Tinea alis auratis : macuUs 7 argenteis: 
cunda tertiaque connatis. Fn.fvec. 1407. 
De Geer inf. i. t. 31. f. 11, 12. 
Habitat in Alni foliis f!ib:utanea. 
Similis Gtedartellte. 
Brunni- 448. P. Tinea atra. alis fafciis tribus violaceis- 
cheUa. Hahitat in Lufitania. Vandeili. fafciis tribus violaceisf chalyhis canUejMu ^^^^ 
quarum prima ad bafin, fecunda m medio, ^^^ 
curva ad apicem. Cilia pqjlice inter alarum «f 
fubulata in plures dentis. . ,^j. INSECTA LEPIDOPTERA. Phalaena. Alucita. 859 

HarriCel- 449. P. T/nfa alisaureo-argenteisapice obtufo uflu- 
la. iato fubocellato. Faun.fmc.141e.' 

Habilat in Europa. 
Clercliel- 450. P. Tmea aiisargenteis pofticefufco-auratiscau- 
la. datis: ocellotermiuali atro. Faun.fvec. t^n . ' 

HaUtat in Svecia. C. Uerck. obiit. 1765. ]uUiii. 

Phrhi/l. 
Ccrpus minimum , tctum argenteum. /11« fuperioret 
dd apicem caudat/n cum (jceUo rotundo turo. 
occultel- 451. P. Tineafufcaalbido-fubfafciata. 
!a. Habitat in meo Hammarby, hora matiuina in fenejiris 

ledafapiut. 
Fhidanaium omnium minuiiffm» , vix fetit equina 
craffitie, palpis prominentibus; nifi viilitet vix digao- 
fcenda. 

Liche- 432. p. Tinea femina aptera laevis nigra. Fn. fvec. 
uelld. 1451. * 

Habitat in Lichene candelari/ap^r muros Srupes in- 
tra cucuUum ,• plures Larvas exclujit, nullas allatas 
phaUnas obtiimit T.Bergman. 

* 7* AtuciT^, 
monoda- 453. P. ^/aciVaalispatentibuslinearibus indivifis. Fn. 
ftyla. fvec. 1452. » 

lieaum. inf. 1. 1. 20. /. ii-16. 
Habitat in Europa. 

<iMaayla.454. P. ^focaa alis patentibus fiffis fufcis: iirigis al- 
bis: anticis bifidis, poliicis tripartitis. Faun.fvec. 
»453-* 
Scop. carn. 6j2. 
Raj.inf. 205. n. loi, 
Reaum. inf. i. t. ao. /. li-IJ- 
Pet. gax. t.ee.f. I». 
Geoffr. parif. 94. Pterophorus fufcus. 
Schaff. elem. t. i04- 
KifciMf in Convolvulo, Geo rivali. 
tridaayla455. P- ^/imVa alis patentibus fiffis pallidis: lineis 
albis. 
Hahitat in Euiopa. 
AU luperiores ttfida, inferieres trifida. 

4S«- 90O INSECTA LEPIDOPTERA. Phalana. Alucita. 

tefferada- 456. P. -Almita alis patentibus fiffis cinereo-nebillo- 
dryla. fis ; porticis fufcis. /n./iw. 1454. ♦ 

Hahila! in Europa. 

tetrada' 457. P- ^lucit" alis patentibus fiffis flavefcentibUSi 
ayla. Fn.fvic. 1455.* 

Haliiiai in Europa. 

pteroda- 458. P. Alucita alispatentibus fiffis teftaceis : puna» 
ityla. fufco. Faun.fvec. 1456. * 

Scop. carn. 674. 
Halitatin Europa. 

pentada- 459. P. Alucita alis patentibus fiffis quinciuepartitis^ni' 
it> la. veis : digito quinto dittinitOi l^n. fvec. i»57- 

Reaum. inf. 1. 1. 20./. I -a. 
li^f. inf. i. phal. 4. I. 5. 
Fei. ga-^. t. 67. f. 6. 
ylmmirat. inf. 1. 113, 
Hultx.inl'-'- IS- /• lo- 

Gengr. parif. 2. p. 91. Pteropliorus albuS. 
Habitat in Svecia. 

ifio. V. Alucita alis^atentibusfiffis: fingulis ftxpa'- 
titis cinereis. 1'n.fvec. 1458. 
Scop. carn. 676. 
Reaum. inf. 1. f. 19./: 19-21. 
Frifck inf 7. f. 73. 

Geogr. parif 2. p. 92. Pterophofus cinereu»' 

Pet, sai. t. 57. /. 7. 

Hibiiai in Looicera Xylofteo. ayla. IV. NEtf- INSECTA NEUROPTERA. Libellula.. 901 

iV. NEUROFTEEA. 

Alae IV, nlida, venis retimhda. ' 
Cauda jkpius aliquo fexus ddminiculo in- 
firiiBa, inevmis. 

234. LIBELLULA. 0.? maxillofura : maxillis 
pluribus. 
Antenua thorace breviores. 
Ala: extenfae. 

Cauda (Maris) haraofo - for- 
cipata. 

* AUs patentilus acquUxentes, 

4-niacu- i. L. alis pofticis bafi oninibusque medio aaticoma- 
'■"^- cula nigricante. Fn.jvec. 1459. 

Scop. carn. 679. ■ 

Fn.fvec. i. ti. 764. L. alis macula marginali duplici. 
Jia). inf. 49. n. 3. 
Reaum. inf.6. t. 3$./. i, 2. 
Oeoffr. pirif. 2. p. «24. n, 6. 
Hdhitat in Europa. 
Thorax maculis 2 giaucis : altera lilohci. 

flaveola. 2. L. alis bafi luteis. Fn.fvec. 14^0. * 
R.V. inf. 49. n. 4. 
Rtef. inf, a. aqu. a. t, 5. /. 4. 
Oeoffr. parif a. p. 225. n. 7. 1. 13. / i. 
.Schjiff.inft.4-f-^- 
Hahitat in Europa. 

Hiec inter minores : variat rarius alis absque hqfi ht- 
tea ; forte fexu. TJlorax bqfi maculis punBisque 
luteis, 
^lgata. 3. L. alis hyalinis, corpore grifeo, cauda fimplici. 

Fn.fvec. 1461. * 
, M m m .sVop, 

J-lbellula; deciiratce funt Accipitres gymnopterorwn ; Larvae intra a/juam 
cUTrunt , Croco.iyli cruddts infecforum a^^uaticorum; lUarurn paten- 
tes I.epidoptera, ereclce Diptera imprimis pradanttrr. goa INSECTAKEUROPTERA. Libellula. 

Scop. carn. 68o< 
lia/.inf. 49- "■'^- 
Rxf. inf. 2. aqu. a. t. 8. 
Hahiiat in Europa. 
rubicuQ- 4- L- alis tantum poflicis bafi uigricantibus. fn.fvec, 
da. 14S2. ' 

/?.c/. irif. 2, aqu. a. t. 7. /. 4. 

yjii;. m/. 50. n. s. 

Habitat in Europa- . ,. 

Sexus alter a tergo tlwracis S aidomims macum 

rubris; alter luteis. 
deptelTa. 5. L. alis omnibus bafi nigricantihus , thorace Uneis 

duabus flavis . abdomine lanceolato latetibus fla- 

vefcente. Fn. /iw. 1413. * 
Scop. carn. (578- 
Rai. inf. 140. £5 49- "• 4) 5- 
Reaum. inf 6. t. 3S. f. 1. 
R^f. inf. 2. aqu. t. 6. /".4. 
'■ 7-f- 3. 
F.dw. (11'. t, 333. 
Geoffr. parif. 2. p. 226, ». 9. 
Habitat in Europa. 
H(tc interdum abdominis tergo cxrulefcente occurrit. 

vulgatis- C. L. thorace flavo (Irigis oao nigris. f'n. fi''<^- 14"^' 
fima. Swamm. qvart. t. 8. /• 6. 

Rxf aquat. 2. t. 5./. 3. 
Geoffr. parif. 2. p. 327. ». II. 
Jiabitat in Europa. 

' cancella- 7. L. alis bafi immaculatis , abdomine dorfo laWn 
ta. busque interrupte luteis. Fn. fvec. Hdi- 

Habitat in Europa. 
Thorax luteo fufcoque fafciatus. 

snea. 8. L. thorace seneo-viridi. Fn.fvec.iiiS'>-'. . ;j„ 
;^B. A-er. r. .. ■j6&, 7S9. L. thorace viridi niuao 

lineis flavis. 
Ra). inf. 49. n. 5. £J 140. ^^^_ 

Libellula ,Uaj, v!faficia, ut aimAemrginet.cauia^fordpeapfdo'^^ 
f,m!nx collum, t/uo oera iUa, vSnci nokas voknsve , ''''f""'.,}ifexr 
fua vuhifera repetUt prccipeBus, ubimaris armalatent,Jic u"i'.'»-[ 
'hus obrolitat pre^ria %«, ViJi Swammcri; RV""' > «'''»'"'"" ^ INSECl A NEUROPTERA. Libellula. 903 

R(ef. inf. 2. aqii. 2. t. 5. f. 2. 
Geoffr. parif. 2. p. 226. n. 10. 
I Habitat in Europa. 

grandis. 9. L. alis glaucefceutibus, thoracis IJneis quatuor fla- 
vis. 
Fn.fvec. 14S7. 

A(}. nidr. 3. p. 41S. t. 6. f. 9. 
; Mouff. hf. 6-1. f. 2.n. 3. 

I Ra/. inf. 49. n. 2. if 140. b. 2. 

r Reaum.inf 6. t. 35./. 3. 

! R^f. inf 2. aqu. 2. t. 4./. 14. 

Schxff. inf t. 2./. 4. 
Geojfr. parif 2. p. 227. n. it. 
Hahitat in Europa. 
Macula cxruUa fupra bafm alarum. 
jUDcea. 10. L. alaruiu membranula accefforia nigricante, tho- 
race lineis fex fla vis , abdomiue bafi attenuato. 
Fn.fvec. 1458.! 
Schaff. in/. t. 6. f 10. 
Habitatin Europa. 

Alatum pqjlicarum mambtanuli hafeos nigricans in 
hac fpecie. 

forcipata. n. L. thorace nigro charafteribus variis flavefcenti- 
bus cauda unguiculata. Fn.fvec. t^Gi). ' 
Pet. muf 84. n. 8 19. 
Reaum. inf. 4. t. 10. f. 4. 
«.'.35./ 5. 
Gecffr. parif. 3. p. 22S. n. 13. 
jF/aWMtiBEuropa. 
Cauda unguibus irihus ineurvatii. 
<^iata. 12. L. alis planis fufcis : fafcia alba lineari. 
Edw. av. 174. t. 174. 
Habitat iti India. iJi? G^^r. 

13- L. alis planis albis: fafcia fufca. 
Habitat in America. Rolander. 
Alarum fafiiii in medio; apices alarum obfcuriores, 
'""diata. 14. L. alis planis a bafi ad medium nigris. 
Habitat in America. Roiander. 
Mavgoalarumetiamftifcusell, caierum hyaHnx. Cau- • 
ia duobus parvis imicronibus. 

M m m 8 15, L. INSECTA NEUROPTERA. LibaUuIa. chinenfis. 15. L. alUfupeiioribus teftacso-obfoletis; fecunda- 
riis viridibus apice tulcis. 
Edii'. av. 112. r. 113. 
Habilat in Chiua. 

america. 16. L. alis purpurafcentibus .- larciaall^a, primoribqs 
na. apice albis; pofticis linea baleos alba. 

Kdiv. m: 174, t. 174. 
Hdbitat in Atnerica. 
Corpus viride, AliC fufco-purpm\tfeinlet. 

carolina. .17. L. alis patentibus byalinis : pollicis liaii tota I?.te 
ferruginca. Amxn. acad. 6. p. 411. n. 85. * 
Habitat in Carolina. varieeata. i s. L. alis 

variegatis: apice hy patentibus fufco - cajrulefceate flavoqiie 
tis: apice hyaliais. ^Jmxn. acad.S. p--i^^- 

Hahitat in Indiis. 

capenfis. 19. L. alis patentibus albidis fufco undique niacul.i- 
tis punclatisque. 
Habitat ad Cap. b. fpei. 

Corpus magniiudine L. f;raridis, fiavtfcens, pilofl"»' 
imprimis pe3orc. Abdonien limare , fubtu<p'gff 
cans, apice forcipatummguibus dupbut, acutis.w 
curvis. Alae fuperiores pallido ■ alhicantes ^^f^diijf' 
macutis parvis & cnpiofis pnnSlis fufcis aifperj^e- 
Inierinres albidiores fafciit sf. 4, in£qualibus,pP 
punSis fparjis fufcis. 

Oculi dijlantes remotique. 

Virgo. 20. L. alis erettis coloratis. Faun. fvec. n'°- ' 

iScop. carn. rtHi. ,- r-^ 

". Lrbelluli corpore fericeo nitido, alis lute.o-w 
margine immaculatis. Faun.fvec. i. «.75*' 
Raf. aiju. a. 1. 9. f y. 
H.y. inf. in. n. 11. 
Schis§. elem. t. 7«. /. i. 

Geogr. parif a. p. 221. «. i. . ,Je- 

/1. LibelluUcorporerericeonitido, ali» viridl-c» 
lcentibus aptce tufcis ; marguie immac"' 
Faun.jvec. i. n. 757. j^^j_ lN:uvCTA N;:1'R0PTE[IA. Libellula. 905 

Jinj.inf. 50. ft. lo. 
Hombd:g. /lci. 1'drif. 3. p. 145. 
Reaum.'tnf. 6. t. 3^. /: 7. 
Leuwaih. arc. 19- f. 19. 
•y. Libellula corpore viridi-csruleo, alis fubfufcis:" 

ptinao marginali albo. Faun.fiec. i. n. 75S. 
yjic/". aqu. 2. r. 9. /. 6. 
Raj. inf $1. n. I2. 
'. Libellula corpore fe'iceo nitido, alis inaurato-fu- 

fcis:, macula nig;ra. Fn.fvee. i. n. 759. 
Mouff-.infes.f. 1,3. 
./?<£/: aqu. 2. r. 9. /• 5. K 
Raj. inf. 50. n. 9. o p. 140. n. 2, 
Habitat in Europae fluviis 

Variet3tes hujus numerofe i I. alis glaucis. 2. /Ilisfu- 
fcefcentikus. 3. y*« n(|:n.s. 4- -'''" hyalinis faicia 

la'a nif;ra. 5. y-ffis hyalinis apicc alhis. 6. Alis 

apice fucis puncto albo, 

Puella. 21. L. alis ereiftis Iiyaliuis. Fn.fvec 1471. * 
.'•tv;). f,j(7l. (S82. 

u. Libellula corpore fericeo, alis punfto niargmali 
fufco. Fn. fvec. I. n. 7S0. 
/Ja/. (>,/ 51. n. 15. 
yf^. «ya. 2. /. lo, ir. mhes. 
Reaum. inf. 6. t. 40. f. omnes. 
.Sn/f^, inf. t. 17. f. 102. 
/8. Libellula corpore incarnato, alis punSo matgma- 
li tufco. Faun. fvec i. n. 761. 
Ra,.inf5i.n. iC.Bi^.n.i^. 
Reaum. inf. <5. t, 35. /. 4- a 1.4.1.11. f 6. 
Rxf. inf. 'aqu. 2. t. 10, 1 1- 
y. Libellula corpore fericeo . alis puafto marginali 
nigro. Faun. fvec. 1. n. 752. 
Raj. inf. 140. n. I. 
S Libellula corpore caeruleo cinereoque alterno, allS 
punfto marginali nigro. Fam-fvec. i. «• 753. 
Cxd. inf 3. p. 29. f R- 
Liji gxd. 228./. 103. 
Reaum.inf.6.t.3i.f6. 
Geoffr. parif 2. p. 222. n. 3. 
Alerian. eur. 78- '• 15S. 
A'a/'. inf e.3. n. ig. 
Fnfch. inf, 8- r. 1 1. 

M m m 3 ^''''i- 906 INSECTA NEUROPTERA. Ephemera. 

Hahltdt adpratapdudofa, viclitans Mufcis. 
Farietates con/unxi, quas ceipula fiepius jun^as vidi. 

235. EPHEMERA. Ojedentulumabsquepalpis. 
Stemmatall, maxima, fupra 

oculos. 
.Alaere&x : pofticisminimis. 
Cauda fetofa. 

* Cauda trifita. 

^gata. I. E. caudatrifeta, alis nebulofo - maculatis. Fn.fvic. 
1472. * 

Scop. carn. 533. 
- Sultx.inf. tir. f.iQ^. 

Geoffr. parif. 2. p. 238. n. i. 

Haliitat in Europae aquis. 

Hujus tanta copia circa Lafs Carniola, e rivuh quo- 
dam, junio M. nafcitur , ut Rujlici vicini exiguam 
"•'pmfc coUegiJJe putent , ni/i quiliht ultra 20 cur- 
rut his probe onuflotin agriim exoneraverit , Jlirco- 
rationi optime infervientes. .Scopol. 

lutea. 2. E. cauda trifeta, corporeluteo, alisliyalims reticu- 
latis. 
Habitat in Europa, 
margi- 3. E. cauda trifeta , corpore fufco, alis albis margine 
°ata. exteriore fufco. 

l^ahitat in Europa. Fahricius. 

iiimilis E. vulgat.t, fed tninor 0" corpore fufv. 

vefper- 4. e. cauda trifeta , alis nigris: inferioribus albiS- 
tiua. Faun. fvec. 1480. * 

It. oel. 21. 

Geoffr. parif a. p. 139. n. 4. 
Hahitat in Europa. 

Cauda hifeta. 
biocu!ata.j. E cauda bifeta, alis albis retjculatis, abdomine 
diaphaao. fn.fvec 1473. * 
, fhhi- 

Ephemera l.arva^ n.itant in Aquls; vnlatiles f.tclx bre.>iff!,no fruuntur 
gtuidio , Unofcepe eodenupie die Nuptias, Puerperia, b Exfejuias ct^., 
lehrames. ' • r I INSECTA NEUROPTERA. Ephemera 907 

Hahitat in Europs aquo/is. 

Alie, uttotumcorpus, paUideJlavffcfntes. 

fufcata. 6. E. caudabifeta, corporefurco, alisfegmentisquo 
abdominis varjis albis. Eaun.Jvec. 1474, * 
Hahitat irt Europa. 

Abdominis/irginfRra I, £? ultima ^uatiier , «cc non 
fpiraculafufca funt. 

cigra. 7. E. tauda bifeta, corporenigro, alisnigricantibus: 
inferioribus minimis. 1'n.fi'ec. 1478. 
Hal-iiat in Europa. 

culicifor- 8. E. cauda biOfta, alis albis , corpore fufco. Fn. 
mis. fnc. 1475. • 

Pod.inft. i.f. 10. 

Gccffr. parif. a. p. 240- "■ 5. 

Habitat («Europae aquojls. 

toraria. 9, E. cauda bifeta, alis albi.s margine craffiore nigri- 
cantibus. i-it/iw. 147«. ' 
,S\i'iinim. quiirt. 87. Epliemera miniraa. 
Geogr. parif 2. p. 240- «■ 8. 
Halitatin Edropae aquis. 

fltiata. 10, E. caudabifeta, alis liyalinis fbriatis , thoracefu- 
fco abdomine albo. 
Fn.fvec. 1479. Ephemera mutica. 
Geoffr. partf 2. p. 240. 
Habitat in Europa. 

dipteta. II. E. caudabifeta, alis duabus, cofta marginali fu- 
fca cinereo maculata, Fn. fvtc. HTl, * 
Habitat in Europa. 
Alx inferiores vix ull.c. Mmm4 236, 908 INSECTA NEUROPTERA. Phryganea. 

236.PHRYGANEA. Cjedentulum: Palpis IV. 
Stemmata III. 
Antenna thoracelongiores. 
..4/^incumbentes: inferio- 
ribus plicatis. 

* Camld arijl.2ta fetis 2 trmcatis([}exht Gdoffr.} 
bicaudata.i. P.. cauda bifeta, alis veaofo - reticulatis. Fn.fvec. 

■ M?9- , 

Scnp. carn: 705. Phryganea maxiraa. 
Wagn. heiv. 2^7, 2^8, 239. ' ' 

Reaum. Inf. 3. t. 13. f, i%. 
Sulii. inf. t. 17./. 6. 

Geolfr. parif 2. p. 231. 1. 13, f 2. Perla r. 
Habitiit in Europs aquojis; Ot>a unitafub ventretir- 
cumfert, utaranea. Scop. 

nebulofa. 2. P. cauda bifeta, alis fubcinereis. F«./iw. 1459. 
Geojfr. parif 232. Perla 3. 
Haiitat in Europa. 

PhalEnoi-3. P. nijra, alisalbidis: maculis uigris fparfis. l'"- 
des. fvec i.jsi. ♦ 

Uddm. dijf.js.f. ii5. Plirygaaea nigra, alisalbo- 

pallidis : ma.culis pluriniis nigris. 
//jtoa( /;i Europa. _ , ., 

Speeinfiifuna inter nqftrates. • ■■■ 

* * Caitda mutica. 

reticuIa;a..t.,P. aigra, alis fubferrugineis atro - reticulatis. i"- 
fvec. 1482. * 
Hahitat in Europa. 
• ,■ ;',-,■ Hxc.magistcrfa., quam rellqu,e fpecies. 
ftriata. s. P- nisra,- alisteitaceisnervofo-flriatis. Faun.fiK- 
„ I4S.3.* 
'^cop.car. fisS- 
m.mfj63. 
Frtfct..,n/: 13. t. 3. 

Ream. 

PhryganeK Lame lalen fub cqua intra tubos iytindrUos mobiles, " J' 
confectos; Deduratceekareasvefpertimisinaereinftitiimt; pifi^ntur 
. ah Hiruniiinihus. 

Perls utrum genere dij^erane a Phryganeis nec nm, determlnM >«■ 
tmorphojis. INSECTA NEUROPTERA. Phryganea. 9351 

Reaum. inf. 3. t. 13. f. El, 9, 11. 
Gcoffr. parif. 2. p. 245. 11. i. t. 13./. $■ 
Habitat in Europa. 

grifea. S. P, grifea, alis fuperioribusnebulofis: m^icula niar- 
ginali nigra. Fn.fvec i-r484- 
lyabiiat in Europae aquofis. 

grandis. 7. P. alis cinereo- teftaceis: Hneolis duabus longitu- 
dinalibusnigris: puncto albo. Fn.jvec. 1485-* 
Iieuum.inf: 3. t. 14./. 4-' 
/iisr aqu. 2. I. 17. 

Nahitiit jn Europa , iittra cylindrum ex ramentis lon- 
gitudmalihus ligneis. > 

thomblca. 8. P. alis flavefcentibus deflexo-comprcfTis: macula 
rhombea laterali alba. Fn.fvec. i+SS. * 
Reaum. inf. 3. t. 14. /. 5. 
/Ju:/^ inf. 3. aqu. 2. t. 16. 
.Scli.elf. ''<■'"- '- '°°- 
' Gtoffi: parif. a. p. 24«. n. 2. 
Habitat in Europse a j:/o/is , fnfra i«'(&m f^ ramentis 
gramineij transverfis. 

himacu- 9. p. alis fufcis : macula laterali duplici flava. Fn 
fata. /,.«. ,487. ' 

Habaai in EuropE aquofis. 

flavila- 10. p. alis rcliculatis , candainermi, thoracis lateti- 
'=W. busflavi-». Fn./tw. I4S8.* 

Gco/r. parif. 2. p. 255- Hcmerobius 3. 
Habitat in Europa. 

«igta. II, p. alis cjeruleo • atris, antennis corporc duplo lon- 
gioribus. fn.fvzc. 1490. 
^J/ >".f. 275- 

Geolfr. p.;rif. 2. p. 250. n. 10. 
Habitat in Europa. 

'zutea. 12. p. alis nigris: poftice violaceis. Fn.fvec. 1491-' 
Habitat ad aquat Europae. 

M ni ni 5 '3- '- 

'^'^ntmnxmlnores a Pha^aniirum Tineis minirihus iUJin^untiir ri^'' 
luibus carmt VhaUntt. 9IO INSECTA NEUROPTERA. Phryganea. 

cUiaris. 13. P. nigra, abdomine utrinquelinea alba, tibiispo- 
fticis pallidioribus , anteanis mediocribus. Pn. 
fvec. 1497. • 
Habitat in Europa. 

margina- 14. P. nigricans, alis margine omni flaTO. 
ta. Habitat in Svecia. Th. Bergman, 

Corpus nigrum , rmt;nitudint culicis. Tliorax veUere 
tejlaceo. Alas ni^rit, cinSit mar^inc luteo. Pedes 
tejlacei. 

longicor- 15. P. alis fuperioribus nebuloiis, antennis corpors 
nis. triplo lodgioribus. jF/i./wc. 1493- *^ 

Geoffr. parif. 2. p. 249. n. 7. 
Habitat in Europa. 

filofa. iG. P. aliscylindrico-incumbentibus flav-efcentibus, 
antennis corpore triplo longioribus. /n./iw.i^W- 
Habitat in Svecia. 

vraeneri. 17. P. cinerea, alispofticispallidioribus: marginem- 
teriore piiofo albido. /t. ivgoM. 44- ^"""■l''"- 

Hahitat m Europa , freqaent ad Lacum Wentrtm 
SveciiC, 
albifrons. 18. P. nigra, alis exterioribus : flrigis linearibus qua- 
tuor albis. Fh.fvec. 1495. ' 
Habitat in Svecia. T. Bergman. 
bilineata. 19. P. nigricans, allsfuperiotibusutroque marginell' 
neolis duabu.s transverfis albidis. Fn.Jvec.W • 
Habitat in Europa- 
fufca. ao. P. fufca immaculata, alis inferioribus hyaliflis- 

Fn. fvec. 1500. ' 
* Habitat in Europa. 

Pedes futferrugimi. .Antenns mediocres. 
flava. 21. P. alis flavo - reticulatis , anteanis longitudinea - 
doniinis. Fn.fvec. 1502. 
Habitat in Europa. 

iimbrofa. 23. P. n'gra, alis fuperioribus Iute.'centi-nebuloli" 
Fit.jvec. 1493. • 
Habitat in Europa , ad aquas. " „ INSECTA NEUROPTERA. Hemerobius. 91 r 

minuta. 23. P. nigra, palpis villofis capite loiigioribus. Fn. 
fvec. 1501. * 
Hahitiit in Europa. 
faltatrix. 24. P. ali.'! liyalinis: macula viridi albaque , antennis 
longioribus. Fn./vsf. 1503. * 
Hahitat in Europa. 

2J7. HEMEROBIUS. Oj dentibus duobus : pal- 
pis IV. 

Stemmata nulla. 
JladcRexdE (necplicafa;.) 
Antenna thorace convexo 

longiores, fetace3S,por- 

reda?. 

pfffini- r. H,antennispeainatis,alisaU)idis:fignaturisnervis- 
cornis. que fufcis albo fubarticulatis. ylmxn. acad. 6. p.412. 

•• Hihitat in America fcptentrionali. 
Maxima; Antennx uno wrfu pechmtx. 
^«la. a. H. luteo-viridis , alis hyalinis : vafis viridibus. 
Faun.fvec. 1504. * 
Scop. carn. 709. 

Geofr. parif 2. p. 253- «• i- '• ^S- /• ^ 
Mouff. inf. 937. Mufca chryfops. 
Goerf. inf. a. p. 40. t. 14. 
A «/. t. «4. 
Merian. eur. 3. p. 49^ ' • 8- 
ra//;,'n. «flf . I. p. 77- '• »• 
Pf/. 'muf. 4. «• <5. Perla merdan3.olenS. 
Raj. inf. 274. Mufca quadripennis, corpore lutcn 

viridi. ^ .... 

Reaum. inf. 3. f. 33. / 2. 5. «■ Leo Aphidum. 
AVf. w/. 5. p. 127- '• si- / 4. 5- 
Hihitat inF.mopx planii'-, yicdtans /Iphidibus. Ova 
Jlipiti capillari injidentia. 
albus. 3. H. albus, oculisvjridi-aeneis. Fn.fvec. \Sc6.' 
Uahitat in Europa. . , 

SimiUimus H. PerU, fed ala iiafs etiam aWts.Jiml- 
que venis ciliatis. ,. 

4, H. 911 INSECTA NKUROPTERA. Ho.iierobi(i3. 

Chryfops.4. H. viridi nigroque varius, alis liyalinis maculis 
reticulatis. Ih.jwc. 1505. * 
Scop.carn. ■jos. 
Frijch. inf. 4. p. 40. f. 23. 
Reaum. iry". 3. t. 33. /. i+, 15, X6, 
Rkf. i»f. app. i. p. t25. I. 21. f. 3, 
Geoffr. parif. 2. p. .454. n. b. 
Habitat in Europa. 

fhalsuoi-s. II. tcitaceus, altsbafimucronatis, poflice excifis. 
des. f''i fvec. 150«. • 

Schifff'. ini'. t. 3. /. ri, 12. 
Habitat in Europa. 

hirtus. 6. H. alis albis fufcoreticulatis: fafciis duabusfufce- 
fcditibus. Fn. fvec. 1507. * 
Hahitat in Humuletis. 

fpeciofus. 7. H. fufcu», alis grifeis nigro raaculatis- 
Ra:f inf B. t. i t. /. i. 
Habitat in Afnca feptentrionali . Germania. 

£eftaceu.<i. 8- H. fufco-teftaceus, alis nigris copore triplo loa- 
gionbus. 
Habitat m America. RoUrder. . 

Cotpus. totum nbfcure tejlaceum. Capvit atrm, gi^-^ 
berrimum. Antennje tejlaccre ex globis pilo/is, 1« 
thorace longiorer. Abdomen breviffimum. Als P 
n£ , incutnbentes una fupra alteram. 

niargina- 9. H.flavus, alis hyalinis margine f ufcis corpore tri- 
lis. plo loagioribus. 

//aiiiVaiin America. Rolatider. , 

Similis priori , excepto colore &" Antenms pmlo 
gioribus. 

HuiiiLiIi. 10. H. alisalbis: puniftis fparfis fufcis , anteunisa- 
bo-fufcoque annulatis. Fn.fvec. 1510. 
Hahiiat in Europa. 

pujious. II. H. alisalbis: fuperioribus obfcure fubfafciatis . 
antennis albis. 
Habitat in Europa : UpfaVue. ^. ,-, 

Hefnerobii i>iciitant plurimuni Aphiditus. INSFXTA NEUROPTERA. Myrmeleon. 913 

SimiHs H.Humuli: Autenns & VeAes albif.pallidU 
Alx fup.rioris pollice^uaji fl. igis mUhfs, vix ma- 
nifejiis. AU omnei-, lynceo mfpeSie, auratx ferc 
evadtint. 
fexpun- 12. H. alis albis: maculis fufcis poftice punftb fex 
datus. dirtiuais, antenuis fufcis. /-"n./iw. 1511. 

Geoffr^ pari : 2. p. 250- Phryganea 10. 
Habnat in Eiiropa. 
Generis forte Phryijanea. 
icans. 13. H. niger, thorace abdomineque fiavis. l^aun.fvec. 

■ 1512. * 
Hahiiat in Europa. 
lutarius. 14. H. niger, alisalbidisflriatisalbomaculatis. fn. 

fvec. 1513- * 
Haff,t. piH. (.10. 
lixf. in,. 2. J?a- 2- '• 13- 
SchjsfeUm. t. 97. . . 

Habitat in Europae plateis, imprmis vere. 
l.arva Hizfelit acccdens Ephemcns Jmguhrj injectum. 

rtttdit. 
V-i''<:uh- 15. H. virercenf,anteDnismediocribuf. Ih.fvcc. 1515." 
i»iiS. Habitat in Kuropa- _ 

Hicita Termiti pulfalorio J.wilis , ut demtis ahs MX 

dijfcrat facie ; anfexufolo ? 

238.MYRMELEON.Oi maxillofum: Dentibus 
duobus.Pd/p IV,el«)ngati. 

Steinmdta nulla. 

Cauda maris forcipe e fila- 
mentis duobus reftiufculis. 

Antinna clavats, longiiudi- 
ne thoracis. 

JU deflexse. 

LibcUu- I. M alis uigro-punaatisniaculatisque. ^ 

loides. M.L.U. 401. H^"'<=''ob'"-'' '-'^^'l"'?, .^^^ferenda. 
Ra,. ini. *3- |Mufca "riff.ma ad Irbellas eferenda. 
Pct.sax.O.t.if. I. Libellaturcicamajor.ahsl^cmts. 9U INSECTA NEUROPTERA. Myrmeleon. 

Hahitat in Europa aujlrali , Oriente , Africa, iapi 
Cap. b. fpci. 

longicor- 3. M. alis flavis: maculis dinbus nigris difformibus, 
ne. antsnnis longitudine corporis. 

iW. L. U. 402. Hemerobius longicornis. 
HaHtiu in Europa aujlrali , Africa. 

Formica- 3. M. alis macula alba marginali poftica. 
rium. Syjt. mt. ro. p. 550. n. 4. Heraerobius Formicaleo. 

tn.fvec. 1509. ♦ /t. vel. 149, ao6, 
ValHf. oper. 1. p. 77. /. 2. 
/^faara. inf. 4. r. 14. /. ig, ij. £J (, u.y; g. 8 tf. 

f. 32 , 33, 34. 
/Jff/; /n/. 3. p. lor. /. 17- ao. S t. 21. f. 2. 
Sultx- inf t. 17. f. 105. 
Schxjf. elem. t. 65. 
Podainft. i. f. s. 

Oeoffr.parif 1. p. 258. t. 14. / i. Formica-lco. 
Hat/iiat in^Eumpx arenqjis, reirogradus , fubfoviatx- 

cayata Formieis priscipitatU viSitans. 
Oajiavefcens, utiPedum articuli ad bajin. Alae «o- 
Jratis absque maculis fajcis. 

Formica- 4. M. alis immaculatis hyalinis , antennis fetaccis. 
lyx. .SyJI nat 10. p. 550. n. 5. 

li^fmfz. t. IX. f 2. 
Habitat in Africa. 

barbarujn.5. M. alis hyalinis, antennis longitudinc ccrporis: 
clava fuborbiculata. 

Sch^f. elem. t. 77. Libelluloides. 

Habitat in Barbaria. 

Corpus M.formicario minus, nigrum, tejldcio-voric- 
gatum, excepto abdoniine hirfutum Antenn£#- 
formei nigr/t,apice clava rhombeo - orbiculatd comprej- 
fa. Ocali fufci, quibus incumbit quafipJpebra ova- 
ta, teflacea. Alae dejlex.e, laiueolatx, hydiM, 
reticulat£, punHo marginali fiifcn , ut i« Ltbdluli- 
Abdomen ni^rum linea dorfalijiava ,• Jubtus pi'"- 
variegatum. Pcdes flavi. Frons pihfa. 239- INSECTA NEUROPTERA. Panorpa. 915 

239. PANORPA. Ro//n»HCorneum,cylindricuin: 
Palpis duobus. 
Stemmata III- 
AnUnna: thorace longiores. 
Canda maris chelata. 

commu- I. P. alis sequalibus nigro maculatis. Fn.Jvec. 151«. * 
nis. Scon. carn. 710. 

ylldr. inf. 38S. /. S, 9- t? 3S7- f- 5. S. Mufca 

fcorpiura. . ,, , 

Frifch.mf. 9. p. J9. '. 14./ I- Scorpio Mufca. 
Mouff. inf 62. f. 3. 4. 
Heaum. inf. 4. r. 8. J. 9. 

5c/i<ejf. «/;-m. *. 93. . 

Svltj. inf. t. 17. f. icG. 
Geoffr. parif. 2. p. 260. /. 14./. «• 
AB. niilros. 3,1^.414. f- 6./ lo- 
Habitat inEuropa. 
A/as caai/a chelifera; Femina inermi. 

Sermani- s, p. alis aequalibus hyalinisapice fufcis. 
ca. Hatoaf ;« Germania. K Forfhtl. 

I'riore dimidio mimr. Cauda magis pallida. Altt 
tantum apice fufce ^ punBo ad aarpnem exte- 
riorem. 

hjremalis. 3. P. alisfubulatisfubincurvatisciliatis.feminaaptera. 

Habilat in Tliuringis Alujcis, tempore hytmali. D. 
Schreber. 

Corpus magniludine pediculi, fufra fusco ■ ^neum. 
Antennae corpore heriores. Roftrum cerneum, cy- 
lindricum, thorace longins. Thorax teres, rugojus. 

Al» Maris 4, aldomine hrevwres apice incurvo Juliu- 
lato, fujcd:, Ahdomen J^laris muticum: Femina 
tnje terminaii, ahdomine hreviore. Podes fongi- 

^o^ 4. P. alisereais: pofticis fublinearibus longiirimis. 
Hafjelju. iter. 4» 3. Ephemera coa. 
jia. .Siockh. 1747- P- '7"- '-J- ^- '■.,.,■ ■ 
Habitat in Coa Metellina B injulis Archipelagi , m 
Hifpania. l.o'J''i"gi /lljhxmer. 

240. 916 INSECTA NEUROPTERA. Rapliidia. 

240. RAPHIDIA. Os dentibus duobus in Capite 
■depreiFo corneo. PalpilY. 
Stemmata. III. 

ylla deflexae. 

Jntemue longitudine Tiioracis 

antice elongati,cylindrici. 
Cmuia feminse feta recurva 

laxa. 

nphiopfis.i. RArHiDiA thorace cylindrico. Fn.fvic. 151?. ' 
.Scop. carn. jii, 

Kxfnl. inf. app. i. p. 130. t. 21. f 0, f- 
Schtfj'. eUm. t. 107. 
Habiiat ;'b Europa. 
Pupa hujus currit matri /imilUma, ticet iiptera, Ca- 

put obcortlatum. 
Mantifpa.z. R. pedibus anticisthoraci antice annexiSi antenms 

tliorace brevioribus. f 
Poda itr.. loi. t. \.f. 15. * 

Scop. carn, 712. cd 

Hahitat in Styria, tardc prcgreJilur neinpe '""j."^, 

tibiis complicatis , folis fimorum gemculis 'Vy''"''. 

i)uibus explicatis ad adfcendcndum utilur. *' ' 

non vifa. 
eornuta. 3. R. maxiliis corniforniibusporreifUsthoraceloiigio- 

ribus. 
Syjl. nat. 10. p. 551. n. 14. Hemerobius comutus. 
Habiiat in Caroliua , Caiiada. fj, 

Magnitudo Libellul^ majoris. Oi^p-at ferrugineumSW- 

rodmium, depreJJUm , margine utrinque uniiev 

tum. Stemma;a 3, convexi. MaxiUae 2, "™" ' 

acut£ deutibus 3. Palpi 2, UJidi. AntennaeJ^i vtr , corpore \ bretiiores, arliculis ciretter 5°' ' 

bto 

tno- 

jo-reticulaix : margine lato vcnis tran-.ver/'S, " _ rotundis. Tliorax ferrugineus.femicyMdrKUS, 
gitudine capitis, Scuteiluni nudum, bijldwi' _ 
medio accejjorio. Alae 4, dcjlexa, paU'd£, albit. Pedes 6, iividi, Abiumcn nudum al 
cauda. INSECTA HYMENOPTERA. Cynips. S'? Als quatuor, memhranaceo'., pkrisqiie. 
Aculeus cauda, Jed nulhis in maribus. 

241. CYNIPS. Oi inaxillis absque probofcide. 

Aciilens fpiraiis, liepius reconditus. 

Rafe. I. C. uigra, abdomine ferrugineo poflice nigro, pedi- 
_ bus ferrugineis. /'ii./ivf. 1518. * 
Fn.fvec. 1. 11.938. Tentiiredoantennis i2-nodiisni- 
gtis , abdonuue ftibtus ferrugmeo , pedibus ila- 
vis, alis inimaculatis. 
Blank.inf.t. iG.f.V.Z. 
ReaujH. inf. 3. /. 46./. 5-8- 0° •*. ,47- /. 1-4. 
Habitat in Bediguar Rofaruni hispijo. 

Hieracii. j. C. Hieracii murorum. Fn. fvec. 1 519. 
th. fvec. I. n. 950. It. fcan. 28°. 
Barth. a3. 1671. f. 283. 
Chemn. brunsv. t. 7. 
Falent, virid. t. 328. /■ i. 
Heuch. wittenh. j. t. 1. 
Hiibitat in Hieracii niurorum galla caulina hirta. 

Glecho- 3. C. Glecliomas Iiederacese. Fn.fvec. 1520. 
Ms. /(. wgoth. 107. 

Blank. inf. iS6. 
Pancow. herb. 709. 
Flshol. march. 
Welfch. hecajl. t. 127./ i. 

Reaum.inf.3.t.4i.fl-S- . ^- ^ 

Gcofr. parif. t. p. 303. Cynips totus tuicus , tlio- 

race villoro. 
Hahitat in Glechomae hedevices galiis foliormtt glo- 
bojisfcabris. 

Quetcus 4. C. nigra, bafi antennarumpedibusque flavefcenti- 
"wcaruM. bus. Fn.fvec. 1522. 

Vddm. diJJ. 81. (. I. /■. 14- 

Reaum. inf. 3. t. X92. t. 42. /. 8- 
___^_^^ N n n Geoffr. 

Cyniji, tarvx pleritque intra Gallas plantarum , quas eaufantur, latmt. 918 INSECTA HYMENOITERA. Cynips. 

Geoffr. iiif. 2.p. 30C. n. 9. 

Habitat in Oallis folioiuni Quetcus fdlucidis fuhglo- 

bcfis , pagititt inferiori infcrtis , magnitudiiie hji, 

exims media ajiate. 

Querciis 5. C. nigra, thorace lineato, pedibiis grifeis , femo- 
tolii. ribus fubtus nigris. Fn. /'iw. 1521. * 

Rhed. inf 157. 
Frijch. inf 2. t. 3. / 5. 
Sultx. inf. t. 18. /. 108- 
Keaum. inf 3. t. 39./ 14-17. 
Hlank. inf t. 16- f. A- H. 
Raf. inf. app. t. 52, 53. /. 10 , I r. 
Leuwenb. nat. 217. 

HMtatinGdSiifoliorum Quercm globojis , paginain- 
feriore, avelhne magnitudine. Amcen.acali-f-Z^i- 

Quercus 6. C. atra , antennis pedibusquc pallidis. 
inferus. JJabitat in Gallis foliorum(luercuiglobofis,cpac'S,rit-^ 
bris, pagime inferiori innatus, magnitudine Ardlaiu: , 
in .'ivecia vulgaris. . . 

Magnitudo Pulicis, ater. Antennae palVuie "ti ee- 
des, ftrequefubtcjiacete. Ala; hyaliiue tot.e, neq" 
venis neque punHo obfcu Quercus. 7. C nigra. pedibus albidis, femoribus fufcis- f"- 
petioli. fvec. 1523. * 

Ra:f inf app. t. 35 , 36. 
Geoff.parif. 2. p. 301. n. u. 
Habitat in Quercus petiolof. ramulo , GaU ^" 
utrinque convexa, 
Quercus s. C. grjfea, alis cruce liucari. Fv.fiiec. 1524- 
pedunculi. Reaum.inf 3.1. 40. f. i-e. ,. 

Habitat in QueTcus jloribus mafculis , Gallii eraf'"' 
tis in catenas nodorum. Amain. acad, 3. p- 3'4- 
Quercus 9. C. corticis Quercus Roboris. Fn. fvee. f5»<^- .,^ 
comcis. Habilatin Galla cyathiformi f. PexiX£f^"^- "^^i 
convtxo, cinao punSis ulira ao concams, Coru 
Quercu» inmerfa. T. Bergman. 
Quercus 10. C. pallida, abdomine oculisque nigris- t"J'''' 
raniuU. J5*7- * n.orcoS. 

Habttat in Gallis lanatis nlbis ramuloruia yueiv. 
Solander. „ 

II. l/. INSECTA HYMENOPTERA. Cynips. 919 

Quercus n. c. gemmae Quercus Roboris. Fn.fvec. 1525.* 
gemmse. Fji./jw. 948. Tcnthredo gallae imbricatae. 
Reaum. inf. 3. /. 43. /: omnes. 
Frifch. inf. 12. r. 2./ 2. 
Geoffr. parif. 2. p. £99. n. g. Cvnips nigro - ocneus, 

pcdibus iufcis. 
Hibitai in Quercus gcmma lerminali , in gallam im- 
byicatam tumefcente. 

Fagi. 12. C. Fagi fylvatic». Fj»./iw. 152S.* 

I'n.fvec. i.ii. 94S. Teutliredo galistfoUoruniFagi. 

Irifcli. inf a. t. 5. 

/-Jabitat in Fagi fylvatics /o/iVs. 

Vimina- 13. C. flava, tliorace nisro. Fn. fvec 1M9, ' 
^. liff.M-^.Vefp.t.,o.f.i,6,^. 

J-Jaliitat in Salicis viminalis foliis, fub cojla. 

Captea;. 14. C. viridisnitida, pedibuspallidis. /ii./iw. 1531. 
trifch. germ. 4. p. 39. (. 22. 

Habitat in Salicis Galiis ferrugineis , hordeiformibus, 
foliorum medio innatis, nec iion inaliis excrefcentiit 
ramorum. 

Salicis 15. C. atra.thoracistergovirefcente. Fn./vfc. 1532.* 
'"■obili. Hahitat in Salicis glabrae apicihus ramulerum JlrobiU- 
formibus e foliclis. 

Amerinse. 16. C. nigra, pedibus pallidis. Fn.fvcc. 1530. 

Habitat in Salicis peutandrae Gallis in.-equalibus, ra- 
mos terminantibus. 

iencs. ijr, Q picus Carics. Haffelqu. iter.424. n, iii ,iu. 
Amixn, acad. 1. p. 41, 
1'onted. anth. 1. ii.f. 12, 13, 14. 
Habitat in grojfis Ficus Caricae orientalis. 

Sycomo- ig. C. Ficus Sycomori. Hajjelqa. iter. 425. n. 113. 
' "• M. L. U. 404. * 

Hahitat in JEgypii Ficus Sycomorif ro/Ttt. Hapliju. 

Fufcus aculeo longitudine corporis exjerto , fed debili, 

: laxo, M vix videatur Cynips ejje. Corpus Ln': , 

glabrum, nigrum; thorax longitudine abdominis. An- 

tenna thorace breviores , Jubulatte , baji crafjo-comca 

M n a a 19. Ci ijjo INSECTA HifMENOPTERA. Tentliredo. 

inanita. 19. C'i nigva, atdomineuniarticulato anticeutrinque 
macula ieiieitrata , pedibiis ierrugineis. 
HabiM Uplalias. C. G. ICskerhx- 
Corpus magnmdlne Jormica rufte, toto cxlo t reli^uls 
dii'erfuin. Antennx ftacctc, corporc hreviore;. Ttio- 
laTi fcabriujciilus. Abdomen oblcngum, obtufiff.mum, 
cpacum, absque ulla incifura, teretiufcuium, fubiut 
concmwt , itc fi vifceribus dejlitutum : MacuU dia- 
I pliana, aibidn, utrinque verfus ba/:n. Aculeus fJ?- 

' fertus , rigidus, recurvaius, vix abdomhe longior. 

Pedes fmuginei exceptis tibiis nigris. Palpi jil'' 
formes. 

242. TENTHREDO. Omaxillisabsqueprobo- 
fcide. 
jila ^hnx, fumidi,. 
y^cukiis laminis duabus,fer- 
ratis,vix prominentibus. 
ScHtellum granis duobus 
impofitisdiftantibus. 

* Antennis ciavatis. 
femorata. i. T. antennis clavatis luteis, corpore atro, femori- 
bus poilerioribus maxiniis. tn.fvec. i533- 

jllb. inf t. 69. 

(ieoffr. paiif 2. p. 2S3. f. 14. ./. 4. Crabro nlger, 
fegniento primo margine incifo luuula flava. 

Habitat in Alnetis. 
marginata.2. T. antennisclavatisapice lutefcentibus, cofP^ 
nigro, abdominis fegmeutis pollerioribus m^rgiu 
albidis. 

Habitat in Germania. P. Forshthl . 

Corpus magnitudine Apis , nigrum , thornee capi 9 
villis idbis canefcentibus. Abdominis /%"«"""Jj,„ 
macula marginali aWida; 3 tnargine ""!','„ jjj 
inlerrupto; 4, 5, «, 7. margine toto alhido- 
nigri. Tibiae lutefcentes. .j. 'erxqueJoUa phntarum exeiunt, i"''>'"';i'^'/l"/;l- 
lcommuniter injlruax, laa<rjkpius '"lt"'J,di enthredinis Larvx pler 
dlhus ptus quam X.VI c< 

vam contor^^uentur ; ^^rieres itatiue anteitnis citpitatis ^erjre 
non ilijferunt. INSECTA HmENOPTERA. Tenthredo. 92 1 ;. T. antennis clavatis lutei 
plerisque flavis. Fu- Jvt 

&(«. carn. 719. 

Gx3. inf. 1. t. <)4. 

l.ift. gxd. f. 77. a. 

Frifck inf. 4. r. 45. 

Rxfvcfp.t. 13. 

Hahitat in Salice , Alno, Betula. 

Larva g/nira viridis pedibus 23, // 
utrinque flava. abdominis fegmentis 
534-* darJaU nigra. Amerins.4. T. antennis clavatis, corpore ciuereo, anorufo, 
labio albo, Fn.fver, 1^36. ' 
Scop. carn. 720. 
Roef. inf. 2. vcjp. 1. 1. 
Hiiiitat itt S.ilice. 

Vitellins.5. T. antennis clavatis, ore elabiato, abdomine rufo, 
dorfo nigro, femoribus.pofticis dentatis. Fn.Jvn. 

1535-* 
Strom. fondm. 171. t. 10. ^ 11. 
Uibitat in Salice. T. Beriman.; in Betula. .Slrom. 

lucorum. 6. T. antennis clavatisnigris, corpore villofo atro. 
Fn.fvec. 1537.* 
Hahitat in Betula , Alno. 
fafciata. 7. T. antennis clavatis nigris , abdomine glabro atio, 
alis fuperioribus fafciafufca. Fn.fvec. 1538; 
Hahitat in Europa. 

Abdominis fegmentttm punclum aUque, exeepta fa- 

fcia, alba. 

fericei. 8- T. antennis clavatis luteis, thorace atro, abdomi- 

ne acueo. f 

ScLef, eleni. t. 51. 

Habitat Lipfiae. 

Gaput aneum, nculis nigris. Thorax livis, niger, tmma- 
culalus. Abdomen rofundatum , ,eneum,fegmenlorim 
anticorum b.ifi ctrulefcente. Pedes ttjlacei Fermn- 
bus nigris. Alarum margo crafjior tejlaceus. jF. u 
Fabricius. 
stnerica. 9. T. aiitenuis fubclavatis , thorace luteo , abdotninc 
M. caeruleo, alis nigris. 

Hahitat in America. Rolander, 

Nnn 3 "''" 981 INSECTA HYMENOPTERA. Tenthredo. 

Pedes Iwei , at Tiiitt pojlica nignc. Bafis almm 
aerulefcens. 

nitons. lo, T. antennis cla v.itis luteis , abdomine viridi ■ C3e- 
rulefcente niteate. Fn.fvec. 1539.* 
.Sop. citrn. 72 r. 
Sai'X; t«f. t. iS. f. 109. 
Uabitat in Europa. 

In ab.hminls dorfo macula ohloni^a nis^ra per 4 fig- 
menta poftica exienfa. Pedes lutei. 

' ' j4ntennis non artiiulaiit. 
enodis. 1 1. T. antennis clavato - filiformibus exarticulatis Jae- 
vibus, corpore atro-caerulefcente. 
Habitat in Europa. 

Corip\-\5 magnitudlneT. Pini, loium, etiam alii,atro- 
cerulefcens. Aateaas fuiiJHiformes, minime articu- 

ciliaris. 12. T. antenais Hliformibusexarticulatis fubtus cilia- 
tis, tibiispoilicis albis. 
Hihiiai in Gerniania. 

Corpus magnituiiine T.modis, fedtc:um, exciptis ti- 
hiispojlicis, nigrum. Awteans fuhnii pUis hrevif- 
fimis ciliatit. 

uHuUta. 13. T. antennis fubfiliformihus exarticulatis, corpore 
nigro, abdo.uine csrulefcente , tibiis pall»'*- 
Fnfvec. 1542. 

M^j.m/.Mg./. 3. 

Habitat m Europa. 

AU fuhferrugine£ m.tcula fafca. (Antemue exarticif 
lata mihi, qux ahs^ue genicufis continuiC fuil)- 

* * * Aiiteniiis pcHinatis. 

Kni. 14. T. ante;inis pennatis lanceolatis, thorace fubvU- 

lofo. Fn.fvec. 1540. * 
Uddm. iiff. 90./-. 13. 

Hahi:aun Pmfoliis. . 

Maa iiigsr tibiis femorihuique fulvis. Fetnina dupl' 

major grifea , antennis ferratis, mari diffvndi^- 
Larva carulea extremitatihusfulvis. INSECTA HYMENOPTERA. Tenthredo. 923 : 

Junipcri. 15. T. antennis pciinatis obturis , thorace glabro. ' 

Fii.fvsc. 1541. * '] 

Uddm. di£'.gi-f. is. i 

Suhx. inf. t. 18. /. iio. Tenthredo pterophorns. ] 

Mahitat «Junipero. j 

Maris tibiis S femora fulva. Femina antemis ferra- i 

tis, facie amare diver/iffima. "j 

Larva avViV/s, adfperfa punais nlgris. j 

* * * * jltttennis fubclai^alis , articulatis. .; 
ruitica. is. T. antennisfubclavatis, abdominenigro: cingu- _] 

lis tribus flavis : pofticis duobus interruptis. Fawi. •, 

fvec. 1543. \ 

Geoffr.parif 2. p. a7ff. n. 11. t. 14./. 5. 

Hahitat in Europa. 

Osalhicans. Thnraxfcutelh & humeritjiigulisma- 

culalutea. FaCcne in abdominis fegmento 2, $, S, < 

utriiique, Pedes /avi. Gcnua poftica nigra. ] 

* ♦ ♦ ♦ * Jntennis filiformibus , articulit 7 /. 8 excepta J 

baf.' _ J 

Scrophu- 17. T. antennisfeptemnodiislutei!, abdominecingu- | 
latis. Usquinqueflavis:primoremotiore.fn./wc.i545- 
Reaum.inf. 5. t. i^.f 12-23. 
Elachw. herh. t. 87. f. 10. 

Oeolfr. parif 2. p. 277- "• I3- , ;j 

, Hahitat in Scrophularia varta. ,. ei^ "' 

Maris femota pojlica linea Jlava longitudiimli fuitus ;, 

notata. ' . 

Larva nivea, nigro punclata, pedibus 2». j 

Abietis. 1 g. T. antennis feptemnodiis, corpore nigro, abdomi- \ 

nisfegmentisquatuorferrugineis. Faun.fvec. 1545. i 

Frifch. inf 3. t. i. f. 21 -114- ■; 

Syjlnat. 10, n. 13, 27. : 

habiiat in Pino, Abicte. 3 

Padi. 19. T. antennis feptemnodiis atra , femoribus tibiis- -^ 

que albis. ' Fn.fvec. 1544. * ■ 

Nahitat in Pruni Padi foliis. Cerafi. 20. T. antennisfeptemnodiis, corpore nigro, pedi- 
bus fcuteUoque flavis. faK».Jiw-i547- 
Scop. carn, 735. „ 

'^ N n n 4 Reaum. 924 INSECTA HYMENOPTERA. Temhredo. 

/iej.um. in". 5. t. la. f- i-S. 

Natnrdtin Cerafi /o/iis, qu.t hivolvit, utmutetur. 

Salicis. 21. T. antcmiis feptemnodiis, corpore flavo, vertice 
cap-tis thoracisque nigro. Fn.fvec. 154S. * 
Re-rjiii. inf. 5. t. l\. f. 10. 

U.i'ii'a: in Saiicibu;; vaiiis. 

mefomc- 22. T.antennisfeptemnodiis.abdomiuefubflavo: dor- 
Is- fo nigro arcubus liavelcentibiis. Fn. Jvec. 1549.* 

Scop. c.irn. ' 23. 
Sultx. inf. t. ,S.f.ll2. 
Habitac in Salice fragili. Kakeriix. 

Punaiim 23. T. antennis fsptemnodiis, corpore nigro, abdo- 
albuiu. mine lateribusaibo, femoribus pofticis rubrts. 

Hihitai in Europa. 

Siinilii T. rujipaii; macula alba ante alas. Abdonii- 
a\ifegmenta lateribus all/a. Pedes albidi: folle- 
riorutn FemoT3 fangainca, Tibiae vero kteo-anmf 
laia inquihusilami rnacula aWaante femora. 

rufipes. 24. T. antennis feptemnodiis, corpore nieiro, abdo- 
mine cingulis duobiis liiteis , pedibus rubris. 
Faun.fvee. 1550. * 
Hahitat in Europa. 

25. T. antennisfeptemnodiis, corpore nigro, abdo- 
mine cingulo fiavo iiwquall, autennis tibiisque 
flavi.s. Fn.fvec. 1551. * 

Mabitat inE\irop3. 

Scutellum flavefcens huic , non vero T. Abielis. 

25. T. antennis feptemnodiis , corpore atro , pedi- 
bus rubris. Faun.Jvec. 155». * 
Sci}p. carn. 729. 
Habitat iii Europa. 

»7 T. antennis feptemnodiis, corpore viridi , abdo- 
mine fupra fufco. Fn.fvec. 1554. * 
Habit.it in Betula. 
Jvata. 28. T. antennisfeptemnodiis, corporeatro, thoraca 
fupra rubro. Fn. (vcc. 1553. * 

Whi- 
lentlixeiliBes cobtihus varimt Jcepe , Jecundumfexum Sc^^p. campe- 
ftris. viridis. INSECTA HYMENOPTERA. Tenthredo. ss5 

Habitat in Alni foliit Larva laiiata , difcum folii ex- 

edtiv. T. Bei-gman. 
Anteniiae articulis s , fiib apice pallhVwrcs. Caput y 

Thorax/ciidra. Thorax fupra amice ruher. i'edes 

antericres palMiores. 

Alni. 29. T. antennis feptemnodiis,cnrpore nigro, thorace 
rapiteque nibris. Fn. fvec, 1571. 
Reaum.inf. 5.1. ii.f.i, i? ,. , 

5 ' Habitat in Alni foliis Larva , difcum folii excdens, 

evitans adfpeHum fpeHaloris. T. Rers\man. 
Cotpasi Jimile T. ovatie. Caput ©Thorax/aprj ra- 
bra. Pedes anlici teftacei. Videtur ma;is quainfexit 
a pracedente diverfa. 

Rofae. 30. T. antsnnis feptemnodiis, corpore flavo, cofta 
alarum fuperiorum longitudinali nigra. t'aun.fvec. 

1.555. * 
Scop. carn. ^aa. 
Hacf. inf. 2. vefp. t. 2. 
Reaum. inf. 5. t. 14. /. to-i«. 
Geotf. parif. a. p. »72. n. 4. 
llabitat in Rofa. 

Mcinifta. 31. T. antennis foptemnodiis , corpore a«o, abdomi- 
niscingulo, ano, ore tibiisque flavis. 
Habitat in Europa. 

Abdominis cingulum, in meiio, e fegmentis duotus 
Jtavis, fed in pojlericre feginento interruptuin. 

livida. 32. T. antennis feptemnodiis, corpore^atro, abdomi- 
ne cingulo albo. Fn.fvec. I55''- * 
Habitat in Rofa. 

iivida. 33. T. antennis feptemnodiis , corporeatro, abdomi^ 
ne fupra infraque livido. laun.Jvec 1557. 

Hahitat in Europa. 

Jlterfexus antenmt annulo alio & punHo albo utrin- 
que ad lajin abdominis; alter vero hac albeims elr 
ret. 1 

"'gta. 34. T. antennis feptemnodiis, corpore toto nigro. 
Hahitat Upfaliae. Fahricius, 
Mactiituda mediccris. 92« INSECTA HYMENOPTERA. Tenthredo. 

^^P^- 35- T. antennis feptemnodiis , corporeatro, ventre 

pedibus (cutelloque albidis- 
HMtatin Ki^sfoliis. 
Corpus nigrum , mnus. Alarum margo usqitt adjli- 

gmaniger. CaputEy Tliorax nigra, albo variegaia. 

Abdomen nigrum margine fegmentoram temiljmi 

fiava. Abdomen fubtus maximam partem album. 

Pedes albiii, extus nigri. Antennae nigr^e.^ 

fepten- 35. T. antonnis feptemaodiis , pedibus poilicis cora- 
trionalis. preffis dilatatis. F?i.fvee. 1558.' 

Habitat in Alno. Eergman. 

carboua- 37. T. antennis feptemaodiis atra, ore albo, tibiis 
ria. anticis tellaceis. 

Habitat in Europa aujlrali. 

naC&ta. 38. T. antennis fepte.iinodiis , corporc luteo, fcutel- 
Ip albo, alis fufco reticulatis. 
Hdbitat in Europa. 

Corpusrofam, exaptis nculis & flemmatihuini^rtt , 
Jiavum. Antennae fiibferrugineie. Ate /iffma" 
paUido, 

i2-pua- 39. T. antennis feptemnodiis , corpore atro: punas 
aata. i« albis. fii./wc. 1559. ' 

Habitat itt Europa. 

***** Antennisfetaceis: articulis flurimis. 
erythto- 40. T. antennis fetaceis , corpore caeruleo, «piB 
cephala. rubro. I^n.fvec. i<6o. * 

Uddm. dif 89. 

Habitat in Pino Jylvejlri. 

Mas totus ater ore tibiisque antitis luteis. 

fylvatica. 41. T. antennis fetaceis, corpore nizro, pedibustlio- 
r.icisque charaaeribus flavis. hn.Jvec. 15°'- 
Habitat in Europa. 

nemora- 42. T. antennis fetaceis, corporeatro, abdominisf«- 
lis. gmentis lateribus albis. Fn.fvec. 15«»- 

Habitat in Europa. .p 

yun.^a 2 ekv.ua, tamquam petiolorum rudimenta, in phrisque Teathrt ' 
nibus , ponejcutellum prodeunt. INSECTA HYMENOPTERA. Tenthredo. 927 

Cynos- 43. T. aiitennis fefaceis, corpore atro, pedibus fer- 
bati. rugineis : pofticis albo nigroque annulatis. Faun, 

fv.-c. .563. • 
Jieaum. inl. 5. t. 15. f.t -6. 
I Geoffr. parif. a. p. 287. n. 35. 
Habitat in Rofa. 

Populi. 44. T. antennis fetaceisatro-carulefcens, orepalpis 
tibiisque anticis flavifs. 

Nahitat in Populo. T. Bergman. 

Corpus meiiocre. AntenD* multis articuUs. Ale 
fufcefcentes. Thorax;»V^r, peciore utrJnque colore 
luteo contaminato, marrjnihus flavis. Alxlomen/K- 
teum : dorfo maculis atris , Iraniverjis , opacis. 

vafra. 45. x. antennis fetaceis, capite nigro albo-variega- 

to, pedibus tefiaceis. 

Hahitat in Svecia. T. Bergman. 

Stmillima T. reticuht.t, fed paulo miitor. Caput fi- 

millimum, fedfcutellum laterihus flavum. Ala /s- 

fcefcentes, nec maculata. Pedes tejiacei , nec nigri. 

'eticulata.45, T. antennis fetaceis, alis paliido fufcoque variis : 
venis elevatis albis reticulatis. /n./iw. 156+. * ' 
Halitat in Finlandia. T. Holm. KetulE, 
faltuun: 
flava. 47- T. antennis fetaceis, corpore rubro, thoraceano 
oculisnigris, alis poflice fufcis. Fn.fvec.ii6i.* 

Hahitat i«Betulis. D. C. Solander. 
48. T. antennis fetaceis , corpore nigro, abdomine 
luteo. Fn.fvec, 156S. 

Habitat in Svecia. 
49- T. flava, macula alatum ferruginea. Fn. fvec. 

„ '5«7- * . 

Keaum. inf $. t. 10. f. 6, 7. 

Halitat in Europa. 

'ntercus. 50. T, nigra, pedibus flavis, antennis fubclavatis. 

Fn.fvec. i$6S.' 

Hahitatin foltis Ar&ii, Atropa?, ChenofodiiValvmx 

fubcutaneus. ■, ^ 

Corpus flatura £? magnitudir.e Ichneumonis glohsU f. 

Slomerati atrum totum, Abdomen exafle ovatutn, 

tctuiu- 9iiq INSECTA HYMENOPTERA. Tenthredo. 

acmufcuhm, noti lcngum, Pedi^s toti albi. Anfenns 
fubclavatx, hriviores, profimJe articuhtic, hyalitu, 
Sequcntium metanorphqfin non vidi. 

Rumicis. Jr. T. Rumicis Lapathi. Fn.yvfc.15S9. 
RcaHm,inf.i.t. lo. f. 13, 14. 
Habitat in Rumicibus Lapathis iiclis. 

Ulmi. 52. T. Ulmi campeftris. Fn. fvec. 1570. 

Reaum. inf. 5. t. ro. f. 16. 

Habitat in Ulmi campeftris foliis. 
Pruiii. 53. T. Pruni. 

Reaum:inf. 5, t. la. f. iS. 

Nabitat in Pruno. 

Lonicers.34. T. Loniceras. 

Reaum. inf. 5. 1. 13. f 8. 10. 
Nabitat in LonicSra. 

Caprasae. 55. T. Salicis. Fn.fvcc.1s7z, 
I.ifl. gxd. 125./ 49. 
Goed. inf. i. t I9. 
Ab. inf yj. f g. h. 
Frifch. inf 6. t. 4. 
Reaum.Hnf. 5. t. 11. f. 5, 6. 

l.t, i,f, 18. , 

Geofr.parif 2. p. 281. Tenthredo novemnoaia 

flava capite thoraceque fupra nigro. 
Habitat in Salicibus : tragili , caprea. 
Larva cyanea, fegmentis tribus primit ultimisqut cor-^ 
porisfulvis, maeulis nigris ordinibus 9-- Pedisio, 
^ ad metamorphojin altfolutam perducere hanc nonfoie- 

343- SIREX. Os Maxillis 2 validis. Palpi 2,truncati. 

Antemut fiiiformes : articulis ultra 24 

Aciikus exfertus , rigens , ferratus. 

yiWom^K fellile , mucronatum. 

.^;<« lanceolatsEj planae omnibus. 
gigas. I. S. abdomineferrugineo: fegmentis 3, 4>^5' * f' 

gris, thorace vUlofo. Fn.fvec. 1573- * c „ 

Scop. 

Ichniumonis Larvx pkrumtpie intra alia infecla, (J imprinus '"f|^jjjs 
vas Lepidopterorum aliorumque vivunt, quasintus confumuKt, 
fero rodunt li ^erfurant Ugna, funtque hexapodce tantum. INSECTA HYMENOPTERA. Sirex 929 

5cop. carn. 739. 

IJim. acl. '•tockh. 1739. f. 3./. 7- 
Jicaum. inj. 6. <. 31. /. i* s. 
De Geer inf. l. t. 36./. I, a. 
Ate/. inf. 2. ;'i;jji. ^ 8, 9. 
Sulti.in: t. 18. A 114. 
', Poda inf. t. t.f. 6. 

Ceoffr. purif. 2. p. 26$. t. 14. / 3. Uroceros. 
Sckcil. elcm. t. i.f 2. & t. 13. /. 7. © 132. 
. Mibitat in arboribus coniferis. 

Cnlumba. a. S. abdflkne nigfo : fafciis teftaceis. Jmien. acad. 
1?. p.t^R. n. 88. 
Habitat in Anierica. 

Spefirum. 3. S. abdomine atro , thorace villofo litura ante alas 
lutoa. Fn.fvec. 1574. * 
Srol>. carn. 740. 
Ama:n. acaii. 3. p. ^2^. 
De Geer inf. i. /. 3«. f. 6. 
Habitat in Lignis putridis anwjuis Pini &° Abietis. 

Juvencus.4. S. abdomiDe atro-cx'ruIcfcente, tliorace unicolore 

villofo. Fn.-frec. 1575. * 
Scop.rarn. 741. 
De Geer inf. 1. t. 36./. 7. 
Hdbitat in Syivis. 
Similis S.fpeSro, fed caret litura ante alas lutea; 

aculeoiiue aidomine longe breviore inftruitur. 

Cainclus. 5. S. abdomineatroliiteribus albo maculato, thorace 
tevi. Fn.fvec. 1576. * 
Scop. carn. 742. 
Vddm. diff. 8a. 
Flabitat in Ligno putrido. 
j1ntenn.t nij^rx i pnecedentium i, 2, zflavic. 

J^^arifcus. 6. S. abdomine teftaceo: fegmentis duobus ultimis 
nigris, thoracc villofo. t'n.fvec. 1577.* 
Habitat in Europa. 
Pygmeus. 7. S. abdomine nigro punais duobus fafciisque tri- 
bus luteis: media interrupta. 
Habitat in Svecia. 
Corpus niimm, magnitudim Culicis. AbdomenJPi« »3° INSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon. 

acutum: fegmento i pwiais duobus paribus; i fa- 
Jcia megra; 3 fafcia mterrupta; 4 immacuiata; 6 
macuia utia, luteis. Ala margo exterior ad tnedim 
nigricaiis, 

244. ICHNEUMON. Os maxillis absque iingua. 
Antenna articulis ultra 30. 
Abdomen petiolatum pleris- 

que. 
Aciikustj^iextns Vagina 

cyliHmca*, bivalvi. 

* Scutelloalbido; Antennis fafcia albida annuktir. 
fugillato- I. I. fcutello flavicaute, tliorace immaculato, abdo- 
rius. mine atro : fegnientis trjbus utrinquepundoalbo. 

Faun.fvec. ,578. • • 
riabitat m Europa. 

fedes nigri. Abdomittis fegmenta tria pritna utringue 
uttico punSo iilbo. 

raptoriuE. 2. I. fcutello flavicante, thorace immaculato, abdo- 
minis fegmento fecundo tertioque luteis, rehquis 
apiceaibis. Fn.fvec. 1579. • 
J-Iabitat in Europa. 

Tliorax immacuUtus i,el callo tanlum ad hjhi ak- 
temora poJUriora 4 ni^ra. 
farcito- 3. I. fcutello flavicaute, thoracc immaculato, abdo- 
r'us. niiuis fegmento tertio poflerius fecundoquo ter- 

rugmeis, fexto flavo. Fn. fvec. 15S0. * 

nabitat m Europa. 
extenfo- 4. I. fcutelloflavicante, thorace immaculato , abdo- 
""'■• nuius fegniento fecundo tertioque ferrugmeis, 

ultnuis apice albidis. Fn. fvec. 158I. ' 
J-Jabitat in Europa. 

1i5"°' *■ ^- ^""'^"^ «'^vicaiite, thorace maculato, abdonu- 
nus- nis tribus ultjmis fegmentis dorfalibus macula 

flava. /,„.y„,,. f » 

Hahitatin Europa. 
Simillimus I.fojjorio 

6. I. , INSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon. 93 1 

culpato- 6., I. fcutello flavicmte, tliorace maculato, sbdomi- 
rius. nis fegmento fecundo tertioque lerrugineis , re- 

liquis nigris. Fn.Jvec.1iS3.* 
Hahitat in KurODa. 

infrafto- 7. I. fcutello ilavo, thorace maculato, abdominis 
'ius, fegmentis oninibus margine albis, pedibus fer- 

rugineis- Fn.fvic 15S4. * 
HaUtat in Europa. 

conftri- s. I. fcutello (lavicante, tliorace bidentato fubm.-cu- 
ftorius. lato, abdoniiais fegraento fecujido ferrugineo. 

Faun.fvec. 1585- * 
Habitat in Europa.i 

faturato- 9. i. fcutelloflavicante, thorace imm.iculato, abdomi- 
'i"S- nis nigrifegmentoultinio albido. Fn.fvtc. 158«. ' 

De Geer inf. i. 33. / 16. 
Habitat in Europa. 

niolito- 10. I. fcutello albo , tliorace imnuculato, abdominis 
""s. apice tibiarumque bafi albis. i'«./)w. 1587. * 

f/abitat in Europa. 

ttifpato- n. I. fcutello fiavicante , thorace fubmaculato, abdo- 
■'^"s. mine toto liiteo-terrugineo: apice fubtufceli:en- 

te. Fam.fvec. 158S. ' 
Habitat in Europa. 
"'btius. 12. I. fcutello flavicantc, thorace maculato, abdo- 
mine toto luteo. Fn. fvec. 1589. * 
Faun. fvec. tj66 , c)6S. '■ 
.VcA«/f. ic. t.l.f.ii.S elem. t. 12. f. i. , 
Hahitat in Larva Phalasnse Piji. 
Fetiolus ahdominis niger ejl. Variat ahdcT.ine toto , 
antennis femorihus<iue ferrugineis. 

* * Scatello albido; Antennis nigris totis. 
luftato- 13. I, fcutelloflavicante, thoracemaculato, abdominis 
nus. fegniento fecundo tertioque luteis. Fn.ft.-ec. i590-' 

Geofr. parif t. p. 347. «• 59- 
Hdbitat iu Europa. 

M- 1-. .^ 

!":xu3 ilJiinausjUpe eolare Jiiierjif gaudet , uiute caUnitm^Speuerumm 
"«■ gmere. 932 INSECTA HYMENOPTERA. Iclineumon. 

volutato. 14. I- rcutelloflavicante.thoracevariegato.abaominis 

nub. lcsuientis ommbusdorroflavis. ^-'«./»'«.1591.* 

Jlwftat in Europa. , 

Pid,s rufi. ^ ' 

vagiuato- 15. I. fciiteHoaavicante, tliorace niaculato, abdomi- iius nis legnientis iiiargme flavis; prinio quiiitoque 

unicolore. Fn.fvec. 1592. 
Hilntdt in Europa. 
Picles ruliri: pu/lici nigro fafciati. 
Variat aMominis fegmento etiam punclo quarto nipo. 

perfuafo- 16. I-fcutelloalbo, thoracemaculato, abdomineatro: 
rius. fegnientis omnibus utriuque punitis duobus albis. 

Fn.fvec. 1593. ♦ 

De Geer inf. i. t. ^6.f. 8. 

Hahitat in Europa. 

Ni^er. Labium allmm. Lineola alha ante V foni 
ocnlos. Thom-i utrinijue lituris s alhis. Scuteiluni 
punSis a albis : anteriore majore. Abdomen O'''»" 
dricum, fejjile incifura i a/ta,- 3 alha inlerrupta, 
rehqu£ punais 4 all/is. Pedes ferruginei. Tibis 
pojtiae nigne. 

Statura I. manifejlatoris. 

liturato- 17. I. fcutello flavicatite, thorace maculato, abdomi- 
nus. ne nigro: fegmentis quatuor niedio flavis, pedi- 

bus lerrugineis. Fn.frec. 1594. » 
llahit.:l in Europa. 

defignato- 18. I. fcutello flavicante, thorace maculato, abdomwe 
nus. atro : fegmentis primis quatuor utriuque puua ' 

albo. ^../,....1555.. 
nahitat in Europa. 
Pedes pojlici nigi i. 

cdiaorius.19. I. fcutello flavicante , thorace maculato : punftis 
utrinque duobus abdomineque toto aoro. i''"^- 
fvec. 159,5. ♦ 
Habitat in Europa. 
delirato- lo. 1. fcutello flavjcantc, thorace maculato: punte 
rius. utrinque tribus , abdomine toto atro , tibiis aiws- 

I-n.fi-ec.1ss7. ' 
Habitat in turopa. 

si. I. INSECTA HYMENOPTERA. Ichaeumon. 933 

fufcus. 21. I. fcutello flavicMte , thorace maoulato . abdomi- 
ne luteo: petiolo nigro. Fn. Jvec. 1598.* 
Habitat i?i Europa. 

foCbrius. aa. I. fcutello flavicante, thorace inimacalato, abdo- 
mine toto atro , pedibus rulis. lu.fvec. 1599.* 
liabitat in Europa. 

* ' ' * Scutello tlior.7:i concolore ; Anlmiis fafcia annu- 
latis. 

ariolator. 23. I. thorace ferrugineo bifpinofo, alis fafciis binis 
fufcis , abdomine faiciis quatuor albis. 

Hahitat iit America. A^Iuf. De Geer. 

Parvus. Linea alba inter utyum<jue ocujum £? Captit, 
Antenn.t nigr^ aumilo aibo. Tliovax a tergo pojii- 
ce dentibus duohus albis. jil^s primores aWa macuU 
fujca in medio Qapice: fecundari.c tota atba. Ab- 
domeii nigrum incifiris 4 alhis. 

comita- 24. I. atertotus, antennis fafcia alba. fn.fvec. iSco,' 
tor. Reautn. inf. 6. t. 29. /. 1 - ^. 

De Geer inf. t. 24. f. 10. 
Geogr. itif. 2. p. 338- 
I/ahiiat in Europa. D. C. Solander. ' 

P«regrina-25. I- niger, pedibus fubclavatisabdominequeferru- 
'°''- gincis : fegmentis duobus ultiniis ni^ris, ano albi- 

do. Faun.fvec. 1601. * 
Geoffr. parif 2. p. 343- 
Habitat in Europa. 
Pediculo duplo major. 

wcubitor. 25. I. niger, abdomineferrugineo,- apice nigro macula 
alba.alis hyalinis, antennis fafriatis. /■n./m.i 6oa.' 
Scop. carn. 745. 

Geoffr. p.irif. 2, p. 341. t. 16. f. r. 
Habitat in Euro{». 

''^luftator.^y. I. niger, abdomine medio piceo, tibiis anticis 
clavatis. f:fi'ec. 1S03. 
Habiiat in Europa. 
jlculeus longiludine fere corporis , ruler. 

Ooo »»#♦* 934 INSECTA HYMENOPTERA. Ichncumon. 

***** Scutello thorace ccncoloye ; Antcms nigris 
fetaceis. 

denigra- 28. I. corpore atro, alis nigris lunula liyalina, abdo- 
tor. mine teftacco fubfeffili. Fn. fvec. 1504. * 

Habitat in Europa. G. T. Hola. M. D. 

defertor. 19. I. corpore luteo , alis fufcis : fafciis duabus albis. 
Fn.fvec. 1S05. * 
Uabitat in Europa. 

rutilator. 30. I. corpore nigro immaculato, anteunis fubtus, 
abdominepedibusquequatuor anterioribus ierru- 
gineis. fn.fvec. 1507. * 
Habitat in Europa. 

corrufca- 31. I. corpore artubufque atris, alis fufco -hyalinis. 
tor. tn.fvec. I6c6. * 

Habitat in Europa. 

manife- 32. I. corpore atro immaculato , abdomine felTili cy- 
ftator. lindrico , pedibus rufis. Fn. fvic. 1603. ' 

Scop. carn. 751. 

Raj. inf. »55. 11. iS.b. 

Reaum. inf. 6. t. 29. /. i5. 

Geofr.parif 2. p. 323. n. 5. 

De Geer inf. 1. 1. 36. f. 9 

Ha!'itat in locis glareofis : In fafciculo folionm Sali- 
cis foramen dentibus rodebat ; antennis inferlis reco- 
gnofcebat latentem larvam. Rolander. 

Aculeuscorporefape dupto longior. 

compnn- 33. .corpore uroimmaculato,abdominefubpetiolito 
^or. loogo.pedibus rufis,palpisletaceis. Fn.fvec. 1^09. 

Habitat in Pupis Papilionum. 
TibiiS fojlica apice nigr£. 

delufor, 34. I. corpore nigro , abdomine ferrugineo t?'' fP'' 
ceque nigro, femorum pofticorum patellis iw" 
nigris. Fn.Jvec. iSog. 
Hahitat in Europa. 

titUIator. 35. I. corpore nigro, abdomine ferrugineo bafiapi- 
cequenigro, pedibus poftici? nigris ; plantis a' 
bis. fn. fvei. i6n. ' 
HMtat in Europj, . INSECTA HYMENOPTERA. Ichaeumon. 535 

venator. 35. I. corpore atro immaculato , abdominis bafi ftil>- 
tus iiicarnata , pedibus ruiis, aculeo retraftili. 
Fn.Jvec. 16 li. 
Habhat m Europa. 

extenfor. 37. 1. corporenigro imniaculato, abdomine cylindrico ; 
pedibus rufis, palpis fetaceis. Fn.fvec. 1613.* 
Hahitat in Europa. 

punftator.jB. I. iiavus punftis nigris , abdomine feffili. 
Habitat in Indiis. 

Corpus ^avam , magnitudine vefp£ minoris, fed m- 
gujlius. Ttiorax/uf ra nigro maculatus. Scutellum 
punciis a , nigris, Abdonien fejfde , cylindricum, 
punBis parium 6 nigris , feu in fingulo fegmento bi- 
nis. Aculeus exfertus , abdomine brevior. Anten- 
nae itigm. Pedes luteipunBo i/. a ni^ro. 

exatator. 39. 1. corpore piceo immaculato , abdomine femori- 
busque clavatis, palpis fetaceis, aiis macula ni- 
gra albaque. Fn-fvec. 1614. 
Habitat in Europa. 

Parvus, angujlus longiufculis pedibus, aculeo corporc 
longiore. 

Turionel-40. I. niger, abdomine cylindrico, macula alanrni 
lae. fufca albae inferta , tibiis pofterioribus albo aimu- 

latis. Fn.fvec. 1S15. * 
Habitat in Larvis Phalaense Turionells. 
yintenna longitudine corporis ; aculeus ahjomine bre- 
vior ; Pedes ferruginei ; quatuor pojleriores tibiie 
fufcit atmulo albo; fed Miis liac notd dejlituitur. 

Strobilel-41. I. niger, aculeo corpore duplo longiore, pedibus 
lit. lutefcentibus; poftica tibia liigitoque mgris albo 

annulatls. Fn.fvec. 1S16. * 
Habitat in Larva Phalsenae Strobilella! tf Turionillae. 

Modera- 42. I. niger, abdomine petiolato compreiTo , ore 

tor. palpato pedibusque pallidis , aculeo corpore fub- 

breviore. Fn.fvec. 1617. * 

Halntat in Larva Ichneumonis fttobilellae, qua con- 

fumia foUitulum cranio fuperJUti imedijicat. Jio- 

loBder, 

O o o s 43- 1. 1^35 INSECTA HYMENOPTERA. Iciuieumon. 

Refinel- 43. I. niger , pedibus fiavis , abdomine fubcylindrico 
Ise. felfili, antennis bafi lutei.s. I-n.fvec. 161 s. * 

Hahiut in Ptial«enae RelinellE Larva. Kolamler. 
Angujlus, obloii^us, itnmaculatus. Antetin£ cojjore 
loimores; bcLJis antmnaruin Jiava. 

prarogj- 44. I. niger, pedibus flavis , abdominc oblongo ob> 
tor. tufo. hn.fvtc. i5(g. 

Mibitat in Larva Pljalaenae Salicis. 

Antenna vix corporis longitudine , nec bafifiav£. 

manda 45. I. niger, abdominis fegmento fecundo tertioque 
tor. ferrugineis: apice fupra albo, anteams uuicolo- 

ribus. Fnfvee, iSao. 
Hnbitat in Europa. 

fomenta- 45, I. niger, abdomine falcato : fegmentis tertio quar- 
tor. toque bafi liavefcentibus, pedibus teitaceis. 

Haiitat in prit:Jio meo Saefja. 
Corpus vix Peiliculo majus. Antennae corpcre lie- 
vwres. Abdomen clavaium, falcatum , bafi angii- 
Jluin, Os luali tomentofum. 

tnervator,47. I. niger, abdoministribusprimis fegmentisrufis: 
apice fupra albo , antenuis albo fafciatis. >'"• 
fvec. I62I. * 
Hahitat in Europa. 

gravida- 48. I. niger , abdomi.ijs primo fegmento ferrugineo 
' tor. abdonien dinudium obtegente. Fn.fvec. iWs. 

Habitat in Europa. 
inculca- 49. I. niger, abdoinine falcato toto ferrugineo. fit""- 
tor. • fvec. 11523. » 

Reaum, inf. 6. t. 30. f. 9. 
Geoffr. parif, a. ;;. 357. n, so. 
Habitat in Europa. 
pugilla- 50. I. niger, abdomine falcato: fegmentis fecundo 
tor. tertio quartoque rufis , pedibus tenuibus leri 

gineis. hn.fvec. 1624. * 
De Geer inf. 1. 1. 6.J. la. 
RaJ inf. 255. n. 17. 

5,.I- j\af. ittj. «55. n. 17. 
Geqffir, parii'. a. p. 352. n, 44. 
Habitat m Pfialaens Ziczac iarva- 
frons albida ejl. INSECTA HYMENOPTERA. Ichnciimon. 937 

rurpator. 51- I. iiiger, abdomine fubcvUndrico , pfdibu.s fer- 
rugiiieis, femoribus clavatis: polUcis deatatis. 
Faun. fvec. I<J2J. * 

Genfr. pariC 2,p. 325. n. la. 

Hahitat in Europa. 
jaculator. 52. I. niger, abdomine falcato : fegmeuto fecundo 
tertio quartoque rufis , tibiis pofticis clavatls. 

. Fn. (vec. iSaS. * 

Almtff: inf. t. lar. 

Di Geer inf. 1. 1. 3S. /. lo. 

Geofr. farif. 2. p. 328. «. i(S. 

Reaum. inf. 4. t, 10. /. 14. 

Habitat iii Apis truucorum, florifomniae , Spliigis- 
que fie^uli larvls. Bergman. Attennis ferqturit, 
ubi Sphex Jigulus in pariete hahitat , ohfirvato eo 
avolat, reditque Is' ovum ei impomi. 
affeaator.53. I. niger, abdomine falcato: fegmento fecundo 
tertio quartoque latere rufis, tibiis pofticis cla- 
vatis. Faun. fvec. 1627. * 

Sop. carn. 75«. 
• Hahitai in Europa. , , -rr 

.Similis antecedenti, ai dimidio miKor , aculeo brnijji- 
mo , nec corpus «quante. 

apicola- 54. 1. iiiger, capite ferrugineo, abdomine feffili. 
tor. Habitat in Secaie. 

Corpus magnitudine Culms, totum mfirum. Capnt 
rufo-ferrugineum oculis nigrit. Pedes ptcei. Fe- 
mora aniiea clavata. Aculeus longitudine abdominis. 

»».,«• Jiiigiinis hteis fetaceii . 
iuteus. .55. I. luteus , tliorace flriato , abdomine fatoto. 
faun.fvtc. i6i8- ' 
Raj. itif. 253. 11- 6. 
Sch^f!\inft.l.fii. 
Gxd inf. 2. (• 37- 
Lill. Pyed. t. 20. f.C. 

HiUtat in Larvis Phaltnarum , larva larv.-i adkx- 
rente. 
ramidu- 56,1. luteus, .abdomino falcato: apice njgro. In. 
lus. fvic. 1629 ' 

Rii. inf. J53. "• 7- .u^ 

O o o 3 ^'"'^' mSECTA HYMENOPTERA. Ichneumon, Adr. inf. t. 7. /. e. 
Gtofr. parif. a.p. 331. 
Hahiiat in Europs. ». »3- glauco- 57. I. luteus, peftore nigro, abdomine falcato : ano 
pterus. nigro. Fn.fvec. 1630. ' 

Habitat in Europa. 

bicolorus,58. I. ferrugineus, abdominis apicepeaore alarum- 
que primorum apicibus nigris. 

Habitai in Africa. 

Corpus magnitudine fere f. lutei. Caput ferr-aginem, 
oeulis atris. Thorax fupra ferrugineus , immaeuh' 
tus, fuitus totus aterrimus: Alxkyalinx: primori- 
hus apice nigris. Abdomen petiolatum, fuhcyliKlri- 
eum, reHwn, ferrugineum , articulis 3 uhimis nigrts. 
Pedes ferruginei. Femora pojlrema atra. 

dircum- 59. I. niger, abdomine falcato: auticoluteo, pedibus 
flexus. pofticis nigro geniculatis, fcutello liavo- ^'"^- 

Jyec. i«3,. - 
liabitat in Europa. 

cinftus. 60. I. ater , antennis pedibusque ferrugineis , alis al- 
bis: fafciisduabusnigris. Fn./iw. i«3»- * 
Geojfr.parifi.p. 359. n. 85. 
nabuat in Europa, 

formica- 61. I. niger, antennis pedibusque ferrugineis, '^ 
tus. hyalinis ffigmate nigro. 

Hahitat in Hafnmarby meo. /• ^- Fabricitis. 
Corpus nigrum totum, formica minus. Avitearvefir- 
rugine.e , vix corporis hngitudine. Abdomen cU- 
vatam: aculeo ferrugineo, hngitudinecorporis. Al* 
piinBo marginali nigro, Vedes ferruginei: Femo- 
ribus pofticis nigris. 

Minuti Amcmis Jiliformibus. Abdomint <»'■'- 

'ofem. 

Mufca- 62.1. auratus.pedibus flavis faltatoriis. Fn.fvtc t^3«- 
nun. Ue Geerinf. 1. 1. 3». f 15, jo. 

Hahitat in Larvis Mufcanni aphidivoraruni. 

tf3- !• INSFXTA IIYMENOPTERA Ichneumon. 939 

Bedegua- 63. I. auradis, thorace viridi, abdomine aureo. Fn. 
ris. fvec. i«34. • 

Exf. kfpp-'- 53- f- F-^i- 

Blanch.inf.nz- n.ii. 

Gioffr- pnrif a. p. 291?. n. r. Cynips fotis ani cor- 

pore longioribus. 
Hahitat in Gallis Rofae, Quercus. 
AcuUus longitudinc corporis. 

Galla- 64. I. fufco-sneus, abdomine nigro, tibiis albidis. 
rum. Fn.fxw. 1S38. * ,. , . 

Habitat in Cynipedis Quercus ramuli Iar%'is. 

Juniperi. «5. I. auratus viridis, antennis nigris , punao alarum 
rubro. Fn. fvec. 163$. ' 
HMtat in Tipulas juniperi Lnn-a. 

Puparum.6«. I. auratus csruleus, abdomine viridi nitido, pa- 
dibus pallidis. Faun.fvec. 1635. 
Scot<. earti. 7S5. Ichneumon Anthiopae. 
De Geer inf. 1. 1- 30. /. 18. 
Kitf inf. 2. >■</;■'. t. 3. 
Geofr. parif ». p. 305; "• »4- 
Hjbitatin Pupis Papilionum £? Mufcarum. 

Larva- 67 i. guratus viridis, abdomine nigro : macula dorfa- 
rum. li purpurafcente, pedibus flavis, antennis le- 

ptcninodiis. Fn.fvec. 1637. 
DeGeer Aa. Upfal. mjj: 
Habitat in lMr\'is Phalaenarum variarnm. 
Cynipe- ««. I. auratusviridis, abdomine fufco: bafi cingul» 
dis. pallido , pedibus flavefcentibus. Fn.fvec. 1539. 

Hibiiat in Larvis cynipedis gallarum balicis pentan- 
dr,e intus concameratarum , nec non in Pupis Pna- 
laenaruni. 
Antennis religuisque parum differt a praceienti. 
Cocco- 69. I. nigro-seneus,abdomineC3erulcfcente,pedibuf 
rum. lividis. Fn.fvec. i(S4°. 

DeGeerinf. i- t. 35./"- 17- 
Hihitat in Coccis. 

'ecalis. 70.1. iiiger.capite rufo, oculis viridibus. Fn.fvec.ie^i. 
Habitat iti 'Litvii fpicarum Secalis. ..^•.. i 

O o o 4 ?'• ^" 940 INSECTA HYMENOPTERA. Ichneilmon. 

fubcuta- 71. I. niger. alis hirfuds: macula limari nigra, an- 
neus. tenais rubfiliformibus. Fn.fvec. 1S42. 

De Geer inf. l. '. 30. f. 21. 
Habitat in Larvis fubcutaneis, 

Aphidum?!. I. niger, abdomine bafi pedibufinieanticis genu-- 
busque pofticis flavis. Fam.fvec. 1543. * 
It. ^oCl. 307. 
frifck itif. ii.t. II). 
Geofr. parif. 2. /;. 322. n. 4. 
HaUtat in Aphidibus. 

Ovulo- 73. I. niger, pedibusrufis, antennis filiformibus lon- 
rum. gis. Faun. fvec. 1S44, 

De Geer iaf 1. 1. 3,5. f. n, 12, 13. 
Hahitat in ovis Lepidopterorum. 

globatus. 74. I. niger, pedibus ferrugineis. Faun.fvee. i6\s. 
Scop. carn. 755. 
Mer. eur. t. 22. 
Frifch. inf. 6. t. 10. 
^'■/- 'Y 255-«. 13. 
Keaum. inf. 2. /. 35./: 5, <5. 
Derham. thenl. l. g. c. 6. n. ai. 
Geofr. parif 320, ». i. 

HMiat in Culmis intra Folliculum commmiem, bm- 
l'ycinum,Jlilirotundum, allium. 

glomera- 75- I. niger pedibus flavis. Fn.fvec. 1645. ' 
tus. bcap. carn. 757. 

Go.A ,„/:,.;,. -5 „.„; 

L.i)t.goed. 17. n. 7. 

/^faam. inf. 3. /. 3^,. / 2, 7 j. 

Aterian. eur. f. 48 ' ' ' 

D.G..,„^i.,. ,,;,/. 5. 

^a/. /H,'; 250. 254. n. 12. Cant. 35. 

^^^'"^»•.."^'/'.4.^3. ■ Hahtatiti Larvis Papilionum : exeuntesprapriosfol- 
"culoi flavosneciunt, intra quos excluduntur ; obfir- 
vant PjpiUonis pup.m, nuper exuta larva, in jai'» 
ova iT.mittant. 
_^^^ 76. 1. 

l-Jio-^l^Plj^nml Antenm, cficuHs ,^ ,a„tum.- prmo lorgo; Momiit 
Jejpl- Crporefericeo Hfftrunt bad Tnthre.Vr-es prpphn a:ctdunt, M; 
primts, qu; fui.utanea plmlarum larwa proieunt, afi ,es rcnthredtm 
tntercuf!. '^ INSECTA HYMENOPTERA. Sphex. 941 

atomus. 7(7. T. pallido fufcoque varius. 
HJntjt Upfaline. 

AUnor Acaro Sircne , & adeo parvus tit vix oculis 
mam/efliis, nifi mom, adeoque inter minima iiijiclj 
alata nurtierandus, 

peftini- 77. T. ater, antennis ramofis. Fit.fvec. 1547. 
cornis. De Geer inf. i. (. 115. /. 5. 

De Geer AS. Stockk 1740. p. 4S4. t. i. f. 4-6. 
(^ogr. parif 2. p. 313. t. 15. /. 3. Ecclophus. 
Habit.it in Larvis fobcutaneis Quercus. 

245- SPHEX. Os maxUlis absque lingua. 
Antenna articui;s lo. 
AliZ plano-incumbentes (nec pli- 

catae) , in omni fexu. 
Acukus pundlorius reconditus. 

Ahdomine petiolato : petiolo eloiigato. 

ubulofa. I. S. nigra hjrta, abdominis petiolo biarticuLito : fe- 
gmento fecundo tertioque ferrugineis. Fn.fvei.. 
1548. * 

.Siop. carv. 770. 

Frifcb. inf. 2. /. i. /. 6, 7. 

Suiii, inf t. 19./. 120. 

Hahitat interrafahulofi Europ», uH Canis iiiflar pe- 
dibuj aiiicriorihus cuniculum fcdit larwimque Pha' . 
I.zn£ vel Araneam femimortuam in eo fepelit , cui 
ovulum eoncredit; quo facto orijicium terra claudit. 

Al.n ahdomine ditnidio hreviores. Rojirum retrafiile 
bivalvelinguamcontinens. Ahdominis articuli ss £^3 
lutei iiifemina, fedjimul a tergo nigri in mare, 
«fulea. B. s. cirulca, 3}as iuicis- Amcen. acad.Ci.p. ^I2.n. ^c' 

Cdtesb. car. 3. p, 5. t. 5 ."' fid puuSum nuUum in ala- 
rum apice. 

H:ibitat in America feptentrionali. 

n" 3- S. nigra, abdomiuepetiolatoatro, alisfubviolaceis. 

^'^^ Akuii. acad. 6. p. 412. n. 159. 

Hahitat in Penfylvania. 
.- O o o "^ 4. S 

^''''S'' L'"''ii:!onfumumocciJhJ,,j.;ia, j.i qucctiuiter ovafifcliit. Sptie- 

"'^ ' "' lchneumonis j-trc? /'/urziuj. 942 INSECTA HYMENOPTERA. Sphsx. 

«penfi?. 4- S. nigra Inevis, antennis, tibiis alisque tellaceis: 
lils apice nigris. iVf L. Z/. 407- * 
Habitat ad Cap. b. fpei. Julbagh. 

afiatica. 5, S. ferruginea, tliorace variegato, abdominls petio- 
lo macula utrinque ad balioflava, thorace varie- 
gato. M L. U. 405. * 
Habitat in Indiis. 

fervens. 5. S. nigra, abdomiae petiolato ferrugineo, alisci- 
rulefocntibiis. M. L. U. 40*. * 
Hahiiat in Indiis. 

•indoftana. 7. S. atra.aMominepotioIato, alis nigro-cssrulefcenti- 
bus, margine tenuiore hyalino. M, L. U. 407. 
Hnbiiat in Indiis. ' 
Facie cum anteeedenticonvenit. 

clavlpes. 8. S. nigra, abdominis petiolo ferrugineo uniarticuls; 
to clavato, pedibus clavatis. Fn. Jvc iS49- 
Habitat mEuropa. , p 

Farvaeji. Abdomen ferrugintum excefto petido. ri- 

tiiora liS tibiie pojiicx clavata. 

Spirifex. 9. S. atra, thorace hirto, petlolo uniarticulato flavo 
longitudine abdominis. 
Reaum. inf. 6. t.iS. f. 5. . ,., ,,,. 

Habitat «oEuropa aupdii in cylindris fpiralibus 

reisfubtenis. _ p,„ 

l.ongiludoCrahronis: petiolatJiliformis,Ji^y- g 
I, 2, 3, 4jlavi, bqjifemorum '''(^"■^"'"^i^is. 
fiavi , fed apicibus femorum V "*"!■""■ ,"S 
Antennx JHiformes loarticulis, loneitudine tim«^ ■ 
agyptia. 10. S. nigra, petiolo abdominis pedumque atticu 
dimidiatis flavis. M L- U. 40*- * 
Habitat in .*;gypto. Jljjjeljuijt. 
figulus. II. S. atra, abdomine fubpetiolato : marginibu-i 

gmentorumlucidis. .Fn-f^^^-^^^inibus, la cbducit, cui Araneam imponit, eifi "Yarva "" 
crcdit, i/uo faao nidum ars'lia claudu. ^" ,^^ INSECTA HYMENOPTERA. Sphex. 943 

foia, pallida, larvisque Apum fimilis , confumta A- 
ranea menilranam luteo • fufcam & tenerie pupie 
nptijlmam net. Una mater perplurimos tiidos coti' 
Jlruit £? plerumque nm ultra biduum in quovis ador- 
nando confumit. T. BergmatL, 
AliS abdomine l^eviores. Abdomen petiolatum , atrum 
marginibus fegmentorum luciiis, fi quis eos a capite 
oblique intueatur. 

Appeadi- is. S. atra, abdomine petiolato breviffimo, pedibus 
5Mer. pofticis longiffimis. 

Reaum. inf. 6. t.^i.f. 13. 

Brown, jam. t. 44. f. 6. 

Hahitat inVliCpwii. D, Z. Hallman; mjamaica. 

Corpus nfram, certo refpeSu albicans, punclis cavis 
adfperfum. rhoiax.poJiiceretufui. Abdomenoya- 
tum, comprejfum, glaberrimum, minimum, petioh 
dorfo Tboracif amexum. Antennse Jilifotmes arti- 
€ulis to. Veies fubJiliformes,nigri. A\s hyaUn.e, 
dejlexe, treves. 

Mpes. 13. s. atra, abdomine pfiohto breviffiino, tibUs 
pofticis clavatis denticuiatis rufis. fn.fvec. 1657. 
Habitat in Europa. , , , .. „ t- 

Abdomen brevijjimum , ut in Ichn. Appendigajlro. 1 1- 
biiC magnitudine ahdomims. 
Wens. 14. s. atra, capite antennisqtie ferrugineis. abdomi- 
ne macuUs quatuor luteis. thorace bifpinofo. 
Habitat in IWauritania. E. Brander. 
Corpus atrum , magnitudine Crabronis. Caput rufum 
ore nigro. Antenoxvixeapite longiores, rufe.-pri- 
mo articula nigro. Thorax ai latera pojhce utnn- 
que dente aotalut. Abdominis fegmento s & 3 
macuU bina, fiavx, fubrotunde. Ate anticefub. 
ferruginex, pofliee, ubimagit hyalin£, asrulefcen- 
tes. FemoTi fupragibbojora. 

* * Abdomine fubfejjili. 
'«Hca, 15. s. nigra pubefcens, alis fufcis . .-ibdomine antjce 
ferrugineo: cingulis nijris. Fn.fvec. iCjr. 
Scop. carn. 780- 
Amoen. acai. 3. p. 3;^o. 

Rij. inr. »54. B. 9. yjuK, 32. Vefpa miraculofa. 
rrifch. 944- INSECTA HVMENOPTERA. Sphex. 

Frifci. inr. 2. t. t.f- 13. 
Geofr. farif 2. p. 354. n. 34. 
Hahitit in Europa: fodit cmiculum , cccidit larra 
PiiaUnis, attrahit , fepelit , impajito ovo ohdmat. 

fufca. iS. S. atralaevis, abdominis re^mi^ntis tribus primis 
fubferrugineif. Fn.fvec. 1653. * 
/ Halfitat in Europa. 

peftinipes.l?. S. niR;ra gtabra, abdomine anteriore ferrugineo, 
padibus prlmariis ciliatis. Fn.fvec, 11554.' 
H<d>itat in Europa. 

variegata. 18. S. nii;ratota, alis albo maculatis. Fn-fvec. i555-' 
Habitat iit Europa. 

aatarctica.ig. S. nigra, antennis pedibusque ferrugiaeis. 

Habitat ad Cap. b. Spei. , 

Magnitudo l^efpte vulgarit. CorpuS atrum. Aoio- 
men, excepto fegmealo primo , nigrmi, nec atrum. 
Antennss fe/f.e. Pedes, exceptitfem9ribus,lutt'- 

palmipes. 20. S. nigra, tliorace bafi punao uno apiceque duo 
bus hiteis , pedibus anticis palmatis. 

Habitat in Svecia. 7'. Rergman. 

Corpus oblon^ttm, glabrum', atrum , formc.e ttigrf 
magnitudine. Thonx punSis 2, transierlit. attn^- 
fm; aadapicem.alteroponeakerum. Vedes Jii"' 
hincnigri: anlici manibus palmatis , dilalntis, "P' 
armatis qua/i 3 f. 4 digitis. 

myftacea. 21. S. nigra , fcutello flavo , abdominis ftgmMf!^ 
tribus margine flavis: primo iatcrrupto, 
ferrugineis. Fn. fvec. 1553. * 
Haiitat m Europa. 

ephippia. sia. S. atra, frnnte cserulefcente, abdomine fafcuf«' 
ruginea duplicata. 
Hahitat in Svecia. p „„5 

MagnitudoCaftc//. Antenns thoracebrevimes. r ^^ 
pilofa, ex alba micans- Thorax immaculatus. • 
domen ^Urum :fegmento t, 3 ferrugmets, "^■' .' ■ 
fcia uaalata , fed lneo'a difihtBa. Pedes «'!"• . 
Tibis antice paV.iJit. c, 1 INSECTA HYMENOPTEPA. Sphex. 945 

cribraria. 23. S. rigra , abdomine fafciis flavis , tibiis anticis 
^ clypeis concavis cribriformibus. 
Faun.fvec. 1625. Vefpa nigra, abdoniine fafciis fex 

flavis : intermediis tribus interruptis. 
Roknd. a&.JIockb. 1751. p. 56. t. 3. /". i. 
ViUlm.dijj'. :^^. Apistibiisanticislamellacribriformi. 
Jioj- inf. 255. Vefpa lchneumoa pedibus anterio- 

ribus fubdypeatis. 
Hahiiat in Europa. 

"iPMta. 24. S. cigra, abdomine punftis flavis , pedibus anti- 

cis concavo - clypeatis. 
Schrcber. inj. 11. t. l.f.%. Apis nigra, abdomlne 

fafciis fex flavis : primis 2 interruptis, tibiis an- 

ticis lanielUs integris. 
Hahitai Halas. 
Sta.turaFefpamir.orit. CaputThorsxquem);™ Ab- 

donien nigrum utrinque maculis 3 luteis & demim 

iran.nKr/is /ineotis.stiuteis, i^edGS Jiavi : antici, ut 

crihrariie, clypeati lamella concava. 

"Sila. 25. S. alis angulatis fufco-cinercis fubtus rufcfcenti- 
bus , fligmatibus albis. 
Hahiiat ai Cap. b. Spei. 

Corpus minus. Abdomen chieraficni. fuhnit rufefcem 
Jtigmatilius iifti.?. Antenns /upvi ferruginea fub- 
tus alvis. Alae erofit , fuhtus ferruginas unda- 
laxie ,■ margine albo iiiterrupto. Superiorcs fupm 
puiiflo vigro ad angulum ani. 
<^3. 2S. S. atra, pedibns antennisque ferrugineis, alis 
atro . caerulefcentibus. Al. L. V. 40S. ' 
Mahitat in Inaiis. 
P'ca. 27. s. nigra , ocuHs albis, abdominis fegmento fccun- 
do latiore ferrugineo. M. L. U. 4C8. * 
Habaat in lains. 

28. S. nigra, pedibus antennisque rufis, thorace vi- 
ndi , alis maculis duabua nigris. /«./iw. iSj6.* 

nabitat in Svecia. 

29. s. atra , abdomiois fegmentis utriuque macuia al- 
ba, alis apice fufcjs, pcdibus pofticis rubns. 
I-n.fvec.,r,5i).' 

nabitat in Euroua 

20. S. 545 INSECTA HYMENOPTERA. Sphex. 

maurita- 30. S. nigra capite antennis pedibusque ferrugineis, 
nica- alis limbo nigro. 

Habitat in Mauritania. E. Brander. 
Corpus magmm. CApitferrugintum aut nigrum. An- 
teaiYS fcrrugimte 10 articuUs. Os leviterfubuktum, 
pone maxillas prominens : palpis 4. Liiigua bijidat 
Tliorax niger aut antice ferrugimus , pojlice mger. 
Ahe ferrugineie, cinclalimbo nigro, excepto mwrgt- 
ne anterinre. Abdomen nigrum , litve , anofenu- 
gineo. Pedes ferruginei. 

arenaria. 31. S. abdominis fafciis quatuor flavis: primo fe- 
gmento duobus punSis flavis. fn. fvec. 1660. ' 
HabitJt gregaria in areua, cuniculos fodiens. 

foiToria. 32. S. tliorace immaculato, oreargenteo. abdomioe 
maculis utrinque quinque ] utefcentibus. ^'»' 
fvec. IS52. * 
Hahitat in Europa montilnis fahtdofis. 
Caput grande , antice trumatum , ore argenteo. 

gibba. 33, S. nigra, abdomine ferrugineo apicefufco, alu 
primoribusapicenigricantibus. Fn.fvec 165S. 
Scop. cara. 570. 
Habitat in Kuropa. 

collaris. 34. S. nigra , alis fiifcis fafcia media terminalique s)- 
bjs, antennis pedibufque teftaceis. 
Hahitat 1(1 Hifpania. 
Ma",mtudo minoris formicie. CoUumfiavum. 

femiaura- 35. S. viridis, nitida, abdomiue ferrugineo apicc W- 
*^ gro. Fn. fvec. 16S1. * 

Habitat in Europa. 

leucofto- 3«. S. atraglabra, labio argenteo, palmis fufcis- ^*' | 
"^^- fvec. 16S3.' ' 

Habitat in Europa- 

vaga. 37. S. thorace bipundato, abdorainis fafciis 3^^.^' 
primis iuterruptis, tibiis flavis. F«. />'«■• '°°' 
icop. carn. 785. 
Habitat in Europa. INSECTA HYaiENOPTERA. Chryfis. 941 

caetulea. 38. S. caerulea, alis ferrugiueis bafi nigris. iWa/. 2)« 
Geer. 
Habitat in America meridionali. 
Magnitudo Crairon/5, A\s ferrughu.e, hafinigra, 
apice albicantes. Antennae bnji nigrie, ap:cefirru- 
ginea. 

i46. CHRYSIS. Oimaxillis absque profeofcide. 

.Antennafilihmes: articulo i lon- 

giore , reliquis XI brevibus. 
.^MowfKfubtusfornicatum, utrin- 

que fquama laterali. 
j4nus dentatusaculeofubcxferto. 
j4la planae. 
Corpui! auratum. 

■SBita. I. C. glabra nitida, tliorace viridi, abdomine aureo: 

apice quadridentato. Fn.fvec. 1S65. * 
frifch. inf. 9. t. lo.f.i. 
SultT^. inf. t.ig.f. isr. 
Geoffr. parif. a. p. 382. n. 20. 
Scop. carn. 791, 
^chttjf. elem. t. 40. 
Haiiitat in muris Europac. 
'aeiUata. s. C. glabra nitenscyanca, thorace bidentato abdo- 

miflisque fegmentis duobus primis aurei*. 
Habitat in Svecia. 
Parva , tota viridi - carulea. Thorax/u/rj aureus.po- 

Jlice cieruleus cum mucrone utrinque. Abdomiuis 

fegmtntum ifupra aureum iaji cxruka; afupra to- 

tum aureum, 
ini-ta. 3. c. glabra nitens viridis , thorace fafcia coccinea, 

abdomine aureo fubtridentato. 
Habitat in Pnedio iiieo Hammarby. Jdam Kuhti. 

Americanus. 
CorpMs parvum , viridi-fericeum. Abdomen igmio 

auratum. Thorax dorfo fafcia coccineo - aurea, uti 

etiam ipfa bafis ihorncis parum coccineii. Nigra/aat 

Antensa, OcuU, Falm.e. 

'yyiV nitida, Mette, ^lairx, miifistKt in ^.irietitus faaisfarammilus 948 INSECTA HYMENOPTERA. Chryfis. 

aurata. 4. C. glabra nitens , thorace viridi , abdomineaureo, 
ano bidentato. Ih.fvec. 166(1. * 
Habiiat ;;in:ar;s Europae. 

cyanca.. 5. C. glabra nitens , thorare abdomineque csrtileo : 
apjce tridentato. Fn.fvic. 1667. » 
Scof. carn. (597. 
Habitat in muris Europi. 
•viridnla. C. C. glabra nitens viridis , thorace abdominisque fe- 
graentis duobus primoribus tergo aurcis, ano qua- 
dfidentato. Fn.fvec. 16S8. ' 
Hiihitat in Europae parietibus. 

fulgida. 7. C. glabra nitens, thurace abdominisque primo fe- 
gmentocaeruleis, rel\quis aureis, aiio quadridea- 
tato. Fn.fvec. 161/9. * 
Habitat in Europa. 

247. VESPA. Os maxillis absque probofcide. 
Ala fuperiores plicatas, in onini 

fexu. 
Acukus pundorius reconditus. 
Onili lunares. De Geer. 
. Corpus glabram. Geoffr. 
earolina. i. V. thorace lineolis nigristribus, corpore fetrugi- 
ueo , alis fuperioribus nigricantibus. 
HMtal inCnTOlmd.. D.Garden. 
AlagnituJo Crabronis. Ftonsfava. Thorax/'nT- 
f.iitcus lineis 3 tiigris longicudinalibu.'. Abdomen 
feffile, feyrugineumfegmento 2 hngiore. f^^V" ' 
ferrupnti. Alae fuperiores nigricantes i infen»" 
fiyalin^. maculata. s. V. nigra, thorace albo - maculato , fcutello qaad"- 
maculito, abdomine poftice albo macuiaiu. 
Amixn. acad. n. p. 412. n. 91. ' 
Habitat in America fepttntrionali. 
JyJagnituilo Crabronis. 
Crabro. ' 3. V. thorace nigro antice rufoimmacubto. abdo^" 
nis incifuris punao nigro duplici contiguo. r 
frec.1620.' 

Scop. , INSECTAHYMENOPrERA-.Vefpa 9+9 

Scop. carn. S34. 
Mouff. inj. 50. 
Rnl inf. 250. 
Jlhk. inf. .^25. 
tiifch. ini. 9. t. II. /. I. 
Swam. bibl. t. 2S. /.' 9. 
Heaum. uif. 6. t. ig./. i. 
4. f. lo./. 9. 
Habitat in EuropEe arboribtts cavis f. fu!> earum raji- 
cibus i Accipitir ylpum. 

vulgaris. 4. V. thorace utrinque lineola iuterrupta, fcutello 
quadrimaculato, abdominis incifuris pun(ftis iii- 
gris diftinais. Fn.firc. 1671. * 
Scop. carn. 825. 
Mouf. inf. ^z. 
Kaj. inf. 250. 
.4ldr. inf. 198. 

Reaum. in[. 6. t, 17. / f, 8. 
trifch. inf. 9. f. js./ s. 
Swamm. bibt. t. t6.f. s. 
Schitff. elem. t. 130. 

HMtat in Europa/«& teftis fre^uens ; prxdatwr Mu- 
fcasifuratur melapum. 

rufa. j. V. thoraceutrinqiielineola, rcutellobipunaato.ab- 
doniiue liavo antice ferrugineo. tn.fvec. 1672. * 
Reaum. inf. 6. t. 14.' 
Habitat in Europa. 

PSfietum. 6. V. nigra, thorace liueola pundisque duobus, fcu- 
tello bipunftato, abdomine fafciis qiiinquerpri- 
ma remotlllinia. Fn.fvcc. 1673. i3 1579. • 
Rff vefp. t. 7. /. 8. 
Frtfch. inf. 9. t. 12- /. i, 
Haliitat inforaminibus parictum ligneorum. 
Fafci£ abitominisfiav.f. Sallica. 7- V. thorace utrinque lineola: dorfo fexmaculato, 
abdcminis incifuris tlavis : fecunda bimaculata. 
Habitat in Europa aujtrali. 

Corpiis Jimiltimum V. vulgari^feJ pauIominur.Ftoas 

Pedes , fegmentorum abdominis marginesflava. An- 

teiu^ Jiav.e. Thorax marfine antico , linea ante 

*las , funSo ante G) /«i ahs , /aro. Regio fcutelli 

F p p inacu- fcrr.n- 
aaca- ,> INSECTA HYMENOPTERA. Vefpa. 

tmculi') lutek 3 parium, ultimooUongiore. Abdo 
nmisfigXHtum2utrojuehtere maculaomtalhva. 

muraria. 8. V. nisra, thorace maculii! duabus ierrugincis ab- 
dominis fafciis quatuor flavis : prima remotiiruiia. 
fii.fyec. 1574. * 

Scop. carn. 8aS. 

Frijch. inf. 9. p. 24. «. 12/. 8, 9. 

liabitat in niuris. 

Scutellum immaculatum. Til/ia fuhfiav.t. 

annularis, 9. V. fufca, geiiubus, antennarum spicibus, raargi- 
neque prirai fegmefiti abdoniiuis fiavis. /"»««• 
acacl. 6. p. 413. n. 93. * 
I-Iahitat in Anierica feptcntrionali. 

fpinipes. 10. V. nigra, abdomine fafciis quinqus liavis , 
ribus intermediisdenticulatis, labioflavo 
lato. Fn.fvec. 1681. * 
Hahitat in Svecia. T. Bergman. 
Sexus alter dentibus femorum carit. Tliorax vnmi- 
iulatus. 

•oarftata. n. V. abdominis primo articul# infundibuliformu 
fecundo campanulato maximo bipuucb'"- 
fvec. H576. * 

Scop. carn. 830. 

Frifch. inf 9. t. 9. 

Oeoffr. partj. 2. p. 377. t. iS. /. 2. 

Hahitatin Europa. 

awenfis. i». V. abdominis fafciis quatuot flavis: tertia wK- 
fupta. /■B./irr. 1678. * 
Habitat in Europa. 

campc 13. V. nigra, tlioraco lituris quatuor, atdominisq^^'_ 
ftris. fafciisquatuortiavis: priraa Interrupta. '■'■J 

1S77.» 
Habitat in Europa. 

bifafciata. 14. V. nigra, thorace immaculato, abdomine&°'- 
doabus flavis. Fn.fvec iiSSJ- 
Habitat iit £uropa. INSECTA HYMENOPTERA. Vefpa. 95, 

Cf '5- "^- ^*'^ • "i°r3ce quadridentito, fcutello primo- 
oeus. que fegmento abdomiiiis iiiveis. ^imxii acad 6. 

J).4i3. n-P»-* 
J^/abiiat mAmerim fiptentrioimli. 
bidcns. 15. V. nigra , tiiorace bifpinofo, abdcmiuis fegmentis 
^ tribiis margine luteis. 

Habiiat in Svecia. 
Paulo mofor Formica rubra. 
K^lDmis. 17. V. fcutello bifpinofo, abdominis fegmcntis mar- 
gme albis : fecundo punSis duobus j.lbis. Faun. 
^ /vcc. i(S8o. ♦ 
A- Vefpa rupeftris. Syjl nat. 10. p. 573. «. g. 

tinbitatin Europa, trahit occifas Mufcasfc f.epetri- 
fb majorcs; ad latera ai.Jlralia lapidr.m cmScit «i- 
diim ejijlulis aggregatii. liolander. 

ml "' '^' ^' '"'^"'sUoiiucronato, abdoniinisfeirmcntistribus 
puuetis duobus aibis fublateralibus. /■:■!./;«. i Sg r ' 
flabttat in Europa. 
Thorax immaculatus. 
'i>^'tax. 19. V. nigra, abdomine ovatoluteo: fcgmentis dor- 
fo unimaculatis. 
Htbitat in Atrici. 

Corpas fufcum , magtiiiudine Apis domeflica. Frons 
flava, lunata ; pone oculos luna farruginea. Thorax 
mger. Punclr.m luteum ante nlas. Scutellum glau- 
cum. Abdomen ovatum , fe/Jile , luteum (^primis 
e prima fegminta flava) cum macula nigra conica 
ad bajin finguli fegmenti in dorfo. Pedes fltvi , fed 
primi paris magitfulvi, extus ciliati 
l"ta. jo. V. roftro corneo fubulato, abdcmine atro: fe- 
gmento fecuado miijore. M. L. V. 409. ' 
rUbitat in Indiis. 

noraxlateredentatus. Koflrum bivalve. ylU nigniT 
Jvlas cornubus duobut capiie duplo longioribus. 
«I. V. roftrocorneo fubulato, corpore lutco nigro- 
que, antennis medio croceis. 
Nabiijt ad Cap. b. fpei. 

Corpus imer majores. C.nput niirum rronte flava. 
ii\ora3.luteusdorfofuiuris i3 lateribiis nigro-piSis. 

^^^^^"^'.''^'"''''''^''''""""'"'•^"""Mnnt.infiaagymnofter. 93» INSECTA HYMENOPTERA. Vefpa. 

ScuteMumfafckmgra. Pedunculus abdomiiils 
cmtus, davams, notaius utrinque pun3is alui 
Abdomen luieum linea dorfali nigra & fafciis i 
gris , quartm prior latior. Pedes lutei , fuUus rubi 
cuttdi. Anteanx clavatie , mgrie: mediocirculo h 
to croceof, ferrugineo. 

capeDfis. 23. V. roftro corneo fubulato, abdoniine petiolato, 
apice fubtus lutefcente. 

Habitat ad Cap. b. fpei. 

Corpus nigrum longitudine V. Crabr.ir.it, gbhum. 
Roilrum bidentatum ,futiulatum. Antenns c/ji''"'''' 
Petiolus alidominis arcuatus , elavatus. Abdomeii 
ovatum , acuminatum , fidnus ad apicem fenugineum. 
Alae plicatte. 

furinaraa. 23. V. nigra, abdomine petiolato fubviolaceo atro. 
/Vaiifat Surinami. Ahlo- 

Corpus totum nigrum, magnitudine Cralronis. At>i 
niea fubcierulejcens , ovatum, acuminatum petion 
fubclavato. Alsnigne, plicata, cerulefcentts. 

fignata. 24. V. thorace fupra nigro lineis quafuot fafcioliiq"- 
duabus flavis. M. L. V. 410. * 
Habitat in America. 

canaden- 25. V. tliorace fquamis duabus, abdominis fetrug^ 
fis. fegmento primo obconico. J^. L. f- 4ii- 

Sultx- inf. t. ig. f. A. 
Habitat in America feptentrionali. !'• K"^"- 

emargina-ss. V. fcutelloemarginato, abdominis nigri P^ 1 
ta. incurvo utrinque unidentato. M l- ^- 4 

Habitat ii> America. 
calida. »7. V. nigra, abdominis apice antennisque f"'^"^ 

Habitat in Indiis. 
minuta. 28. V. atra , geniculis pedum luteis, femoribuspo 
cis ovatisfubtus muricatis. 
Hahitat in Europa aujlrali. ■ , d- 

Corpustotum atrum, vix Pediculo duplo '^'"'^i/ 
toque minimum. Abdomen otiatum. "^ ^^ 
Plantae^av*. Squaniula ante alasjit^'"- A"' 
c^lindrica, nigrx , dcflexa. j,j. INSECTA HYMENOPTERA. Apis. 953 

248. AEIS. Os maxillis atque probofcide inflexa 
vaginis duabus bivalvibus. 
Ala plan3E, in omni fexu. 
Aculeus Feminis & Neutris punfto- 
rius reconditus. 

longicor- i. A. antennls filiformibus longitudinc corporis hir- 
iiis. futi fiilvique. Fn. fvec. i6S4- ' 

Scop. carn. 794. 
Swamm. hibl. t. 26. f. G. 
Habitat in Europa. 
tumulo- 2. A. antennisfiliformibuslongitudinecorporisnigri, 
rum. pedibus maxillisqueflavefcentibus.fii./va.-. 1585-' 

It. t^otl. 335. 
Habitatin Wifingsos Tumulis fipulc/iralibus. 

clavicor- 3. A. antennis clavatis longitudine corporis nigri, ab- 
"is. dominis fafciis duabus flavis iaterruptis. l-aun. 

fvec. 168«. * 
tiahitat in Europa. 

centun- 4. A. nigra, ventrelana fulva. Fn. />w. lUS?. * 
cularis. Scop.carn. 799. 

/iaj.inj:242. Apisfylvellris.corpore longo anguflo. 
Reaum. inf. 6. t. 10. /. 3, 4. 
Frifch.inf 11. t. 2.' 
Oeojfr. parif. 2. p- 410. n. 5. 

Habitat in Europa, intra terram fhres nidos cyUndri- 
cosexfoliis Koix formans, tamqmm centunculot. 
Amcen. acad. 3. p. 320. 

«^ineraria. 5. A. nigra. tliorace hirfuto albicante .- fafci^a nigra, 
abdomine cwulefceate. Fn.fvet. iSsS-* 
Habitat in Europa. 
Alae /afr.i" /iint. 

"lexicana.s. A. atra. alis atro • caerulefcentibus , abdominis pc- 
tiolo obovato. 
Hahitat in America. Knhnier. 
Magaa, facie Sphef;is, feJ Imgua inJlruSla. 

^ P p p 3 7- ^- __ 

Apes vivuntm SocUtate gynticosratica, favus ftruunt ceridS ll mel e ne- 
offl« Jiarum hmiriunt* 954 INSECTA, HYMENOPTERA. Apis. 

carbona- 7. A. atra, alis csrulefcenti-fufcis. 
ria. HSbitat in Africa. 

Corpus magnimdine A. mellifica , Lsvijjimc pulefcim. 
Thorax poJUce retufus. Roftrum fub maxillis brevi, 
conicmn , cui pme apicem Palpi 2 ferrupnei qain- 
que-articulati (3 in apice Palpi 2 triarticulati. 
retufa. s. A. nigra fubhirta , abdominis bafi retufa , tibiis 
pofticis extus lanatis. hn.Jvec. isgj. * 
Hiibitat in Europa. 

rufa. s. A. fufca, abdomine rufefcente, fronte alba. Faun. 
fvec, 1690. * 
Jiaj. inf. 242. Apisfylveflris parva, abdominebr?. 

yiore. 
Uabitat ia Europa. 

bicornis. 10. A. fronte bicorni, capita oipro, abdomine liir- 
futo. Fn.fvec. iSgi. * 
Habitat in Europi. 
Jnpriorisfeminai capula connexis vidit P. Forskihl. 

maxillofa.ii. A. maxiUisprominentibus, antennis thoracebte- 
vioribus, abdomine cylindrico: fubtus luteo- 
hirfuto. 
Hahitjt in Europa. 

Corpus tolum nigrum,fupra nudum, /iinile A tran- 
corum. Ahdomen fuprafe!;mentismvgine albidis; 
Jul"ushirfutum,Jlayum. Antemxfubclam'', Tha- 
race breviore^, ,•« manifejii articulatis. Maxillae 
exfertte, longitudine capitis. 
12. A. nigra glabra, f ronte albida pubefcente, abdo- 
mine fegmentis nurgine albidis, fubtus flavican- 
te. Faun. fvec. iSgs. » 
Habitat in Europa. 
floHfom- 13. A. nigra, abdomiae fubcylindrico incurvo , ano 
""■ bideatato, tibiis podicis apice fpinofis. ^''"«' 

fvec. 1704. «, 
Scop. carn. 795. 

Habitat in Europa, pernoclam inftorihus. 
deatata. 14. A. nitida viridis, alisnigris, fejnoribus poftiC'' 
dentatis. M. L. u. 4,.. ' 
Haktat m Amcrica. 
Corpus l,tve. Lingua longitudine fere corporis. trunco' 
tum. INSECTA HYAIENOPTERA. Apis. »5* 

cordata. 15. A. niticla viiidis, alis hyaliais abdomine corda- 
' tn, tibiispoftjcisdilatatis- M. L. U. 41^. 
J-IabiUU in Iiidiis. 

iielvfcla. 15. A. rufa villofa oblonga fubtus, albida. Fau*. 
fi'ec. 1693. * 
Ihhitatin Europa. 

Fabtici?- 17. A. nigra, al^domine glabto ferrugineo: maculis 
na. duabus llavis. 1 

Kimat Upfalis. FaMcius. 
Comu^i minusyl-hchdU-; villifrctttts ikoracisqut cd- 
Uii. A\xf4c.t: lumhpdlidavsrJiis{ofiica. 

fuccina.-. 1 8 ■ ' A.' th.ovace flavercente fubviUofo .■ abdomine oi- 
-' !'ro: ciiJtnirisquatuoralbis. fn.fvec. 169^. 
Gco'}r. psrif. 2. p- 413. "■ "• ■ 

HaHta; in Terris suftralibns. 
Rojlrumfuhulatum , corr.eum , hivahr. 

zonafa. lo A. (bbpubefcensfufca,abdominecingulisquatuor^ 
caeruleis, M. L. U. 41S. " 
IMiiiat iti Indiis. 

inea. bo. A. sncagrifefcente-pubefcens. Fn.fvii. tC^S-' 

Habii.it ia Europa. 
c«ule. jj. A. fufca fubviilofa, abdohiinecarulefcente: inci; 
fcens. furarum marginibus albicantibus. I-n.fvec. iSs». 

Hditat in Europa. 
meUiiica. =K A ^pubefcens , fhorace fubgrife», ^bdominefufco 
tibus pofticis citiatU: mtus ttansverfe flristis. 
Taun.fvec. 1697. 
Scop, car". Sii- 
Mouff. inf 3. 
■: , . , Alib: inf 20. 

,: .ycHft.inf. i.t.2. 

' Kt^wn iuf. S. .'. 21. 13- r.'i2'f 1. opiratict. 
•^ /.2, ma$. 

f.^.fonina.^ 
Ppp 4 •^""^- SS« INSECTA HYMENOPTERA. Apis. 

Subx- inf. 1. 19. f. 123. 

Geofr. parif. 2. p. 407. n. t. 

Habitttt in Europae arhoribus cnvis, frfjuemius cuha 
hofpitatur. , 

Regina (Femina) unica, altior, ohlongior, acuUala, 
antemns articulis 10. Fucr (Mares) ad 1600, in- 
trmcs, antennis 11- arliculatis. OrERARi^ 
(Spadones) ad ioooo, anlcnnis i^-articuktis, veif 
triculis a: mellis certtque, aculeata Enfe retrorfam 
ferraio, venenaio , lalente inira vaginam cufpidatam. 

Rjspublica Ahearii gyniecocratica eft, dum Feraina 
impn-ans femper inclufa, operjriorum cajlodum fa- 
lelliiio ajfidue ftipata , antennis obvium Maiem fa- 
liilat , infiliendoque comprimit cum illius litiC di- 
fpendio; parit dein ova ad ^oooo fxpe qiotannis, 
tn adaptalis favi cellis : primum neulra , oein ma- 
fcula , demum nonnulLi feminina ; his exclufis griKlt 
s.-ifo fupra calorem .ell.itis ordinarie, aJolefcunt 
Larvx fextiduo , nent ad parietes cellic , o/eriuiilur 
itsque dum adulix evohnt , aheroque dit mtUifi-_ 
cant. Harwn Femina junior , per triduum, omni 
hoiic quadranie , Jlridorem eiiit , eoque admontt 
emigraiurum in exainina freftem. mtrts , ijM- 
yjttfecus, incurii apricaniur ferenis diems, gulie 
dediti. Sp.idones operarii, neutri , iiuifejli, mel 
e neclare , cera e poHine /loiwn feduk leg"'" i 
tnilliaris fpatio, qumies per cxlum licet, rtducunt, 
fiavoscereos jlruunt fexanp,ulari-prismdticos, ecsquf 
txelle replent , feminam mares puUosqtt nuiriuiit , 
cellat inhabitaua repurgant, mira mutdilia impi"i' 
fferunt, vigilias S fiationes ad portas injtituutt, 
Itolte, arceni aculei iHu venenato fiU ip/is h"' ''' 
Ihah . maresque demum trMs.iSlis nupliis occim, 
expellunt. Exammant emittendo coloniM />«'"* 
if^'admvasqu.erendasfedesfuperatofol!iilioitpy"< 
^peculaloribus fronte notatis palpis duolms luteis. tlo- 
Jtet imprimisfunt Molacilla alia. Merops Ap'4"'< 
Falco apivorus, Picus viridis Jlranea caricina, 
flirundiiies. Pavones, Bufones, Mures, Cmironei, 
l^efpx, Pediculi, Apes fures, MelloneUx, cereJ"'' 
fumus&c. Tulipxflores capiivani. Floresm"- 
''/"', nonomnes, pritcipui funt Echium , Borago, 
yerbafcum, Snpx.llum, alii ■ iwwimis Erica .tvtcih 
''Ogopyrum Scanie, Tilia Polonis, Rosmarimis l^f 
imenjibus, Thymai Atticis , Arbutus Corjcis, ^J"'' 
' thwn iNSECTA HYMENOPTERA. Apis. 95^ 

thium Saydtttis , Aconitum Ponticis ^c. hiiie pre- 
tium varium mellis. Pan Apum hodie vejiitur a 
1). D. J. O. H,i)rllr5m,- Hiftciriam Apwn dtderunt 
Reauniur , Aubenton aliique. 
• ■ ■ - ipf^ Regem parm^i/ue Qu<rites 

Sufficiunt , aulasque £3 cerea Regvj refigunt. Virg;. 

cunicula- S3. A. pubefcens, thorace ferrugineo, abdomine fu- 

ria- (nr,, pedibu.s undique villofis. Fn.fvec. i6gs- ' 

J-Jahiiat in Terra fahulofa Jicciore , guam foraminihus 

plurilm^ parum remotis penetrant Q diftinBig itdifi- 

cant plures. 

Simillima A. mellifica. 

wriegata. »4. A. tliorace abdomineque albii variegato, tibiis 

ferrugineis. Fn.Jvec. 1691). * 
Habitat iVi Europa. Pernoclat in Gcranii phai roftris 

mordicus apprekenfs. 
Ahdmninis fegmento i, a maculis duabut ; 3, 4» 5» 

6 vero quatuor alhis. 
roftrata. 55. A. labio fuperiore conico inflexo , aixiorainis fa- 

fciis glaucis repandis. Fn.fvec. 1700. * 
Fn.fvec. I. n. 999. Apis pedibus maxillisque iia- 

visapice nigris, incifuris abdominis glabris mar- 

gine nigris. 
/t.Sot/, 33«, 
Hahiiat in Europae mcnticulis arenofis; injingulis ni- 

dis unico pullo. 
'fjiUofa. 45. A. roftro inflexo unico , ferrugiiiea, abdomim? 

petiolo clavato curvato. 
Syjt. nat. 10. p. 559. Sphex ferruginea , abdominis 

petiolo uniarticulatocurvato, anteunis clavatis, 

rn,ixillis porreftis. 
Hahitat Surinanii. Larva intr/f globos argillactos. 

Rolander. 
Anteanx 10- izarticulis. MxaWx fuhulatie, promi- 

nentes , edentuU , Rojlrum hivalve amplexantes. 
■] Fnrte proprii gentris cum jlpe roflrata (3 violacea. 

Abdom\nisfee.mentumprimumi.iuapanu!atum,fufcuni. 

,'^Sopada. 27. A. grifefcens, pedibus anticisdilatato-ciliaas.ti- 
biis poilicis clavatis , auo emarginato. Fn. fvec. 
1702. • 
Hahittu in Europa. 

PppS "8 A, 558 INSEGTA HYMENOP.TEUA. Apis. 

nuilic-ita. sS. A. nigra, pedtbus anticis hirfutinimis, abdomine 
m;iculis ilavis lateralibus, aiio trideiitato. Fam. 
, fvec. I70I. * 
Snamm. kbl. i. zS.f. 4. 
Ofoffr. parif. 2.p. 408. n. 3. 
Hdiilat in Europa. 

4-d3ntat;\ 29. A. fufca, abdominis cingulis quinis albidis, ano 
quadridentato: intef mediis bifidis. Fn.fvec. 1703. 
Swamm.bihl. t. 2S.f. 4. 
Habitat in Europa. 

fafciata. 30. A. fupra lutea, fafda bafeos alarum atra. 
Habilae ad Cap. b. fpei. 

Facies A.manicat*. Corpus fupra hteo-fimtsinem- 
■ Peaus/«frms albiiiiim^- Abdominis feqmenta i pnm 
atra; latera alhtjdkts r.iftra. Tibiae mlde hirju- 
tx, atr)e,fed antice'paUid.t, minut hirfut^. Att- 
tcnuie nigra. 

barbara. 31. A. nigra, tlioracis' arabitu rufo. 

//iKf.iu/! Bacbaria. , . - 

AU'r.it:ii2Fnrmic,t majoris, totanigra. Thorax»'»/'. 
[aurlhus & inter alas ruher. Abdomen ."V^^X, 
hiflaturn, nigrum, ad incifurat vilUs pallidis p^ • 
/«n? : fegmentnm primum mimmum ; fecunditm « 
ximum. An.teaaxJiliformcs. 

conica, 3». A. fufca, abdomine conico acutifTimo: fegmcl' 
torum marginibus alMs. Fn.fvec. 170$. 
Rafjitif. »52. n. ult. 
Reaitm. inf. 6.t t, ix.f. a,. 31 4. 
Halxrat !n'Terrs cavitaiilw:. 

annulata. 33. A. nigra, fronte annuUs(iue peduin nigris. 
fvec. ijoS. * 
Halntat in Europa. 
■ ruficor- 34. X antennis pedibus duobus punftisque ^^"''f,^ 
nis. lerrugiueis, abdomine luteo variegato. ''"■J 

>7o7-. 
//atirat in Europa. 

fc;j:ii5iin- 35. A. nigra glabra , abdominc ante.inis ore P™"' ' 
ta. que ferrugineis. 

Hahitai in Europa : Sveda. p„. INSECTA HYMENOPTERA. Apis. 959 

Parvn. Caput ^ Thorax nirra : p:,naofdvo , rkva- 
to, utrim^juethoracis. Abdoraen ov<i:«m, qlalrvm. 
Femorum /«f^ nifra. Hac & riijicorius media in. 
ter Apss ^ refpasjunt. 

icbneu- 35. ^a. rof^ro corneo rcdo, ahdomine petiolato, tlio- 
BOaea. racis futuris aureo-niteutlbiis. 

Naliitat in America; Rolander. 
Similii Jchneumoni, A. mellifera ma/or., Linguse 'i..; 
gma recla, nec refiexa, apice bifida.' Antearysm- 
grie. Tliorax itigricans futvris aiircis uiientibut. 
Abdomen nigrum , feginttuis trihus pritnis ferru- 
gineis. 

«nofa. 27. A. furcafiibvillofa, frontepedibusqueflavis.Faia. 
^fvec. I708. • 
HMtat in Europse ligno cariofo. 

* Bomhinatrices hirfutiffimit. 

Wlacea. 3S. A. hirfutaatra,aUsc3Erulefcentibu3. M.L.U.41S.' 

Scop. carn. S12. 

Pet. gax. t. ji.f. j. Bombyjius lufitanicus e nigro 
csrulefcens. 

Reaum. inf. «. (. 5./. i, 2, 

Geoffr.parif. 2, p. 416. n. 19. 

Habitat in Tnmcis exficcaiis Europ» auflralis, qitos 
perfcrat, longiiudinaliter exeavat, iliiqUe plures nidos 
aluiulo incipiens polline herbarum melte riixto replet 
O unicuique oiim cpncredit. Nidi diftinguuntur 4 
1 5 annulis lignfis. Nymfha caput deorfum fpeciat, 
ut in fundo exitum quarat Apis perfeHa. 

"■ ■''■'''• 39- A. hirfutaatra, fhorace poftice abdomineque an- 
tice luteis. ■ ■ 

Habiiat ad Cap. b. fpei. 

Mapnit^ido A. violacen:, totantra, fedfafcit lutea cin- 
gitjimul ttf pojlica thoracis & antiea ddominis. f-iro!ina. 4P- A. hirlbfa atra, abdomiiie Amra ilavefcente. 
Hahitat in Caioliivi. D. Garden. 
Siatura A. lapidarix, fed abdomen fupra teSum filis 
paUidis /.jiav.fcentibus. 

41. A, s6o INSECTA HYMENOPTERA. Apis. 

terrefttis. 41. A. hirfutanigra, ttioracisciaguloflavo, aiioalbo, 

Fn.fvec. 2709. * 
Scop.carn. 815- 
Mouf mj: 52. 
Gicd. mj. 2. (. 4«. 
Liji. gxd. f. 105. 
Reaum. inf. 6. t. 3. /. i. 
Brnrfi. natur. t. 26. f. i. D, 
Raj. inf. 247. n. 5. 
FrifcLinf.9.t.-ii.f.i. 
Sultx. inf. t. 19. f. 124. 

Scheff.eUm. r.io. /".5. j ■/ « 

//aWfat m Europje terra, Jub qua profunde niiuM 

ponit. 

liortoruin.42. A. iiirfuta nigra , thorace abdomineque aaticefla- 
vo, ano jlbo. Fn.fvec. 1710. * 
Hahitat in Europa. 

pratorum.43. A. hirfuta nigra, thorace anticeflavo, aaoru ro. 
Fn. fTiec. 17 [r. * 
Habitat in Europa. 

lapidaria. 44. A. Iiirfuta atra , ano fulvo. Fn.fvec. i?'»- 
.Scop. carn. 813. 
Frifch. inf. 9. p. »5. n. 2. 
Reaum.inf.6. f. t. /: 1-4. 
Uabitat in acervit Lapidum. 

fylvarum.4S. A. Wrfuta pallida, thoracis fafcia aigra. auo « 
bro. Fn.fvcc. 17 13. * 
Scnp. carn. 822. 
Hcd)itat irtEuropa. 

Mufco- 4«. A. hirfutafulva.abdomineflavo. Fn.fvedl 
rura. frifck inf. 9. p. 2«. n. 8. 

^™«m. w/S. t. 2. /. 3-4- 
Habimfuk Mufco terrefiri. 

.,,,Q jlbo» 
Hypao- 47. A. hirfutifulva , abdominis fifcia msra, ^" 
rum. Fn.fvec. 1715. * 

."fcop. «rn. 820, 
Reaum.inf.6. t. ^. f. i. 
Habitatfub Mufcis. ' .3. A. 

/ INSECTA HYMENOPTERA. Apis. 9«' 

luccnim. 48- A. hiriuta flava, ano albido. Fn./>w. 1716.' 
tiahitat in Europa. 

brariliano-49. A. hirfufa helvola , femoribus bafi nigris. 
rum. Hahitat m America. L. Spcvgler. 

Corpus maximum magnitudine A. violaceie , unuique 
vellere leflaceo vejlitum. Oculi airi. Autennse/fi- 
frafufi£,fubtus teflacea. Femora lejlacea, glabra, 
comprejja, haj!ni<Tra. TibiaePlantaeque fy/acco-pi- 
lofx. Maxillae' nigne , bidentat,e , amplexantes. 
Roitrum conico .fubulatum , bivalve. 

acervo- 50. A. hirfuta.atra. Fn.fvec. 1717." 
rum. Habitutfuh terra. 

fubterra- 51. A. hirfutaatra, ano fufco. Fn.fvec. 1718.* 
nea. Ka;. inf. 345. 11. i. 

Oeoffr. parij'..3.p. 41«. 11. 30. 
Habitaifub terra. 

furiiia- 5s. a. hirfuta nigra, abdomiue, excepto primo fe- 
menlis. gniento, llavo. 

Habitat Surinami. Roknder. 

t aftuans. 53. A. hirfuta nigra, thorace flavo. M. L. U. 41S. ' 
'*■ Habitat in calidis regionibus. 

tropica. ■54. A. hirfuta nigra, abdomiue poflice ftavo. M.L. 
U. 4115. ' 
Hahilat in Calidis regionibus: 

alpina. 55. a. hirfuta, thoracenigro, abdomineluteo. Faai. 
fvee. 1719. 
Haiitttt /nl-apponis alpibus. 249' hcrculea- barbata. 552 INSECTA HYMENOPTERA. Formica. 

249. FORMICA. i'^rMmz«//j ereda thoraci abdo- 
miniqiie interjeda. 
Acnkiis Femjnis &Neut];isre- 

conditus. 
./4/^ Maribus & Feminis; feci 
Neutris nullae. 

F- nigra, abdomine ovato, femoribtia ferrugineis. 

Fn. fvec. 1720, * 
Scop. carn. 832. 

tn.Jvec. I. n. 1019. Fyrmica ma^na. 
/'• gotl. 232, Forniica magna. Hippomyrmex. 
Haj.inf. 68. Fornuca maxinia. 
Habitat in EuropaB trancis puthidis vagahaiia; in 
Amencafeptenirionali. Kalm. 

2. F. atra , capite antennis plantisque ferrugineis. ■ 
Habitat in Barbaria. K Brander. 
Corpus nigrum, magr.itudine F. hereuUnrns: Caput 

magnum , nigro- ferrugineum absque Jiemmatihm. 

Antenas ferruginea, exapto articulo majort infimo. 

Petiolus ahdominis articulis 2 , {ubnodofis , akqui 

fquama. Abdomea jegmentis trihus. Pimnefi"- 

gmett. 

3- F. tliorace compreffo toto ferrugineo, capite i--- 
domineque nigris. J-n.Jvcc. 1721.* 
^cop, earn. S3S. 
yn- fvec. I. B. IC20. Formica rufa. 

«^/. m/. «9. Formica mediarubra. 

nabitat j« ¥.\no-^sacervisacirol!sfybimcis, pmgtrs; 

'tAmencafpientrionali. Kalm. Ma^m Fortraca 

Mioris ore trahit, quodcunque polejl, atque addtt «- 
, "'•^- Horat. Angufiumforniica terensitir. (Virg-j 

Adfcendit arborem, ut Aphides illius vaccas mtilfta, 

Itec occmat. 

4fL. rufa. Formi« .,Vu„77r^,„„_ corro.i«« 5„,>/^,7/^;" «;: 

'/"'■■'. "P*r«o',iDu,r„.,r,-.-, ._..«,. -„.,„rpt retentislMns '■"P'!',bperaa!spu.rp,rii, 
in.rj:s .:,rauni!irat,s srlorum tn ■xpellit parevtes, retentis i'*«n^ ■ INSECTA HYMENOPTERA. Foiiaica. 953 

fufca. 4. F.. cinereo-fufca, tibiis pallidis. 7^n./iw. 174». ' 
Fn. fyec. 1. n. 102 r. Forniica fufca. 
Raj, inf. 5p. Porniica niedia, nigro colcre fplendens. 
Halitat in Europ» tara fabulofa. 

"•EW. 5. F. tota Digra nitida , tibiis cinealceatibus. In. 
fvec. 1723. 
Scop. carn. S34. 
l-n.fvcc. I. n. losj. 

Raj. inf. C51. Fornuca minor e fufco nig-.icaus. 
Habiiat in Europs terra, 

Meta. 6. F. fupranigra, fubtus teftaceo ■ rufa , abdomine 
fubglobofo. Fn.fvec. 1724. * 
Hahitat in Europs terra. ^" 

^ubra. 7. F. teftacea , oculis pundtoque fub abdoniiue nigris. 
Fn.fvec. 1725. * 
Fn. fvec. I. H. loas. Formica rubra. 
Jia;. inf. <g. Forniica minima rubra. 
Habitat in Europa tuberibus graminq/is; pejjime no- 
Jlratum puttgit. 

I.fJao- 8. F. rufa, abdoraine magis fufco. M. I.. l'. 41;. 
iiis. Habitat in yjigypto ; minima. 

SnJoir.o. 9. F. rubra.abdomineniinrofubvillofo. M.L.L'.^\i.' 

nis. Hahitat inJS-:gyj^to, Arabia , Palaftina. 

accliari- 10. F. nigra, pedibus antennis maxillisque rufis. 
vora. Brcwn. j.m. 44. Formica niinima faccharivora. 

Habitat in America inira culmos Hacchari nidifican, 

eosque dejtyuens. 
Corpns adfperfum pilis albidis. Squatna petioli crajfa 
inttgra, AJagnitudo b. aefpilum. 

i-itum. II. F. abdominis petiolo binodi : priore fubtus , tho- 

raceque fupra bidentato. 
Fn.fvec. 1725.* Formicapetiolonodisduobusal- 

tcrnis: polleriore niajore. 
/Jwan. acad. 6. p. 413. «. <;4. * Formica hinodi.: ni- 

gra, abdomine glaberrinio, fegmeBtis duobiis pri- 

mis fubglobofis. 
'cop. carn. 837- 
. r,. Bercl. vol. 5. 

Jlamh, g64 INSECTA HYMENOPTERA. Formica. 

Haint. Magai. v. 5. p. 393.. 

Habitat in tcna fub mufcis , in pratis fiiciorihus Eu- 
ropae,- Marct fdmiiLequt; examinant medio Augufii, 
meridic catido , more Phrygancarum in aers choreas 
ageiues turma volatili y deplueiiter per paria /uncla. 

Cor^MS ferrugineo 'fufcum, magnitmiine h. nigr.c. Scu- 
telli loco dentes 2 dijitintcs. Abdomert ovatum pe- 
tiolo ariiculis 2 fubroiundis , priore fuhtiis dentitiut. 
Vedes tejlacei. A\s hyalina absqui Jiigmate i aon 
fwigit. 

' tjiiiiiivo- 12. F. thorace punftis elcvatis, petiolo binodofo, 
ra. corpore tefuceo , abdomine niiniito. 

Brown. jam. 440. Formica domeiUca omnijora. 
Habitat in America mertdionali, conjmens X3 dika- 

rans omnia ciharia. 
Thorax /<tvi/, adfperfas piaais vix confpicuiseleva- 
tis. Abdomen fufcum filis albis, vix manifejlis- «' 
tiolus nodis duebus teretiufculis. Corpus tepceim, 
minutijfimum. (Specimenmijjum angenuinum. ) 

bideiis. ij. F. thoracis gibbere bidentato, capite ovato, an- 
tennis ferrugineis : articulo infimo nigro. 
Hahitat in America mendionati. Rotander. 
Caput ovatum. Antennae articulo primo loiigomgr', 
reliquis breviffimis femmnei.i. Thorax i» ^'''"' C 
ids iobtujiufculis, brevijjimis, approximatis,l-S'^. 
bere hidentato notatus . '■ 

fexdens. 14. F. thorace fexfpinofo , capite didynio, utrinq"« 
poftice mncronato. 

Habitatin America meridionali. Rolander. , ^^. 

Caput pone bitohiim f. didymum , uirinfie V^p^.^^ 
minatum fpina folitaria. Thorax a tergo •'P'" (•„„ 
tribus paribus arinatum : quarum ^^'''"^^'■■nrisi 
prominentes ,• medix s minimiX funt ; poj'" ' . /jj_ 
ereaa:. Hetiolui Abdominis articutis duobus im 

cephalo- 15. F. thorace quadrifpinofo , capite didymo maS"* 
tes. utrinque poitice mucronato. 

Merian.furin. t. x8. /• majores. 
Marcgr. braf. »52. Formica magna. Habitat in America meridioiititi. Corp«5 Formira Iniix Jimma coLimltas ; cunfwnuntur a Myrmecophif"- INSECTA HYMENOPTERA. Formica. ^ffj 

Corpus totumfarugineo - puhefcens. Caput craffi/Jimum, 
rotundiUum ; pojlice didymum cum fpina utrinquc 
hrevi. ^horss. antice Jpinis 2 ereclu , dijlantihus ; 
fajlicefpinis 2ere3is, approximatis, Pctiolusa/<- 
dominis tuberculis duobus, unopojlahcrum, notatus. 

atrata. i5. F. thoracequadrifpinofo, capite deprciTo margi- 
uato utrinque bifpinofo. 

Maregr. braf. 252. Tapiiai. 

Nahitat iiiAmexiC3 7neridiona!i. Rolander. 

CifUt ohtufum, depreljum, utroque latere e!e;'jto-mar- 
ginatum , pojiice utrinque bifpinqfum , f duplici acu- 
teo mucronatum. Maxilla; brevijfim.c. Corpus 
atrum. TJiorax fpinis 4 , omnino ut in pr^cedenti. 
Petiolus abdominis tuberculis 2 , uno poji alttrum , 
locofquam^. 

feniato- 17. F. fqiiama petiolari conica , cap:te fubdidymo, 
'^■i- maxillis porredis mbris. 

Habitat in America neridionali. RoUtder. 
Caput oWongam , deprejfiufculum , poflice hiloium ahs- 
guepunflis. Maxiltea, rf.7«, parallele, promi- 
nentes, exfert.e, rubr.t, eientulct. Thorax infr- 
mis. Abdomen nlgricanr : Petiolo Squama conica, 
acuta. Pedes jlan. Alae hyalint. Corpus ni- 
gruni. 

fatida. ijj. F. gibbere petiolari transverfe compreffo, abdo- 
minis primofegmentocontraaiore, maxillispor- 
reftis. 

Habitat in America meridionali. Rolimder. 

Caput nigrum , fupra punclis 3 elevatis , i/aoi non in 
pr.ecedentibus americanis. Maxills exfert.e, lon- 
giufcuU, reciit, paralleU. Thorax inermis. Ab- 
domen, uii Pedes, pillis vagis adrperfum : articuh 
primo contrafliore. Fetiolus iinico articulo , fupra 
tuberculo giibo , antice pojiiceque comprejfo & po- 
Jiice transTierfm Jlriato. A\x hyalins. Qqq 250. y65 INSECTA HYMENOPTERA. Mutilla. 

250. MUTILLA. ^/<« nullae in plerisque. 

Corpus pub^cens. Tborax po- 

ilice retufus. 
ulcukus reconditus, pundorius 

occiden- i . M. coccinea , abdoraine ciiigulc nigro. 
talis. Pei. miif, 404. .g-j^. r. 13. / 10. 

Filic. 404. t. ir./. 4. 
Catesb. car. ^. p. 15. t. 15, 
Sult^. uf. t. 19. f. 9- 
Hahitat in Ameticaftpteulrioiiali. 
Caput hdrolam antemis nigris. Thorax niger, /a- 
pra helvclus. Pedes nigri. A\)dovdm%fegmentum 
I jr.aximum , hdvolum , liaji margintt^ue pojlico ni- 
grum; inigrum; ^helvolum; ^helvolummargineni' 
gro nudo ; 5 helvotum apice nigro nuiio. Aculeus 
filiformis, longus. Abdotuea fulitusatrum. Oculi 
Stohoji, mgri. 

aniefica> 2. M. nigra , abdcmine maculis rufis quatuor IiBi;i;.- 
12. que tribus albis. 

Ilabitat in America aujlrali. 

Antennx fulmlat.e , rjgr,t. Thnrax ater , u»'"?"' 
macula alba in medio , etiam macula alba atrirq'" 
ra pqfteriore parte thoracis. Abdominis primumje- 
ijmenium magntm , maculis n. rufis, giiarumtp"^' 
res minores ; reliijiiafegr,:enta maculis 3 magnis alip 
unde abdomen pojtici lineis tribus alhis loniUuiti- 
nalibus. , 

mdica. 3. M. nigra, abdomine fafcialutea lineanue alba. M- 
i. t^.419. ' 
ffabiiat in Indiis. 

europsa. 4. M. nigra, abdomine fafciis duabus albis, thoracf 
^anticcrufo. Fn. fvee. 1727.* 
IJddm. dijj. 98, /. ,7. yvpis aptcra. 
Jiabuat in Huropa. 
atrata. 3. M atra. abdomiae fnfcia alba, thorace immaculatQ:, 
Habitat in Atrica 

Statu- 

"' "''^" "■"'"' '•J' ■■ '"'u^d,miciL i< iivoidi modus etlamnun, l't'>- INSECTA HYMENOPTERA. Mutilla. 9S7 

Statura omnim M. maur£, fed Abdomen unico cingti- 
lo albo , in medio, nec uUa linea Ufido , uti in mau- 
ra; nequeThoiayifupraruber. A[x omnino nigra, 
nic fufae. 

Alatum" individuum mifit D. ^hreher. Corpus nigrum. 
hirtum, facie apis. Thorax/apra rufus, uti t? 
Scutellum. Abdominis primumfegmentum marginc 
aibo , fafciam albidam ai bafin conjUtuenle ; fecundi 
mareo cum tertio toto fegmento fafciam alliam mt- 
diam aldominis efficit. A\sfufcie. 

maura. 6. M. nigra, abdomine maculis quatuor albis, thora- 

ce rufo. 
Hahitm in Mauritania. E. Brander. m Germania 

D. Schreher. 
Priecedenti minor, tota nii^ra,fed macuU fupra ab- 

domen albie; una pan-a ad tu/'«,- una. ad apicem; 

du.e paulo majores ai latera in meaio abdominis 

paria. 

liarbara. 7. M. nigra, abdomine punais triternatis albjs, tho- 
race rufo. 
H.iHrat in Harbaria. E. Brander. 
Maculs fupra abdomen albit , tripltci ferie tres , Jmui 
mvem. 

•lelvola. 8. M. heK-ola, abdomine cylindrico apice pubefceii- 
te, femoribus compreiris. 
Vefpa helvola. M. L.U.^it.* 
Habitat ai Cnp. b. tpei. D. Tulhagh. 
Singularis />«;«, forte hujus generis. Corpas magm- 
tudine VeCp£ vukaris, totam helvolum. Caput par- 
vum,hirtum: StemmaUbus rxA ?'■''"•"■ MaxiUae 
acuminatic lon-jitudine eamtis. Antenn» retieex, 
thorace breviore^. OcuU filobofi, atri. Tliorax 
hirtus fulurit difiinHui : Scutello magne, gihbo. 
Abdomen loni;iim, rubcyHndncum , nukm: fegmeo- 
, tis 7, ubimo pubefcente. quoram quatuor primi utrin- 

que 'ihiraculo perfcrata. at feemmtum primum pro' 
funie & omnimode divifum £? di!iinHu-n areliq-us. 
Femora valide comprelfa, articulo iafens extus ca- 
naliatkto. Alae hyalinie venisf nervis ferrugineis, 
abiomine dimiiio brevioret. ^ 

Qqq » 9-M. 9<J8 INSECTA HYMENOPTERA. Mutilla. 

Acaro- 9. M. glabra rufa, capite abdomineque poftico ui- 
rura. gris. Fn.fm. 1789. * 

Habitat inter Acaros , quibus viSitat. 
Hiec^ differt a reliquis, tjuod glabra nee tomentojafi, 
(y videtur potius Sphex aptera ejje ; fegmmtum i 
C^ a, abdotninis rufa , reliqua nigra. 

foriiuca- 10. M. glabra ruta, capite abdomineque rubefcente 
ria. nigris. Fn.fvec. 1748. 

Habitat in Europa. D. C. Solander. 
Pr,eceiinti duplo major. Abdomm tctim nigrum 8 
farum villofum. Iclineumon apterus potiut di- 
cenda INSECTA DIPTERA. Oeftrus. 9«9 

VI. B I F T E R A. 

Halteres clavati, folitariipom /ingiilam alam, 
fuhfquamula propria. 

25 1. OESTRUS. Os nullum punftis tribus, abs- 
que probofcide aut roftro 
exferto. 

Eovis. I. OE. alis maculatis, thonce flavo , fafcia fufca, ab- 
domine flavo apicebigro. Fn./iw. 1730. It.Wgot. 
2oa. 

R.1). inf. 271. 

•Derham. theolog. l. 8. c. 6. n. ir. 

Vallifn. nat. i. r. 23. 

Redwn. inf. 4. f. 35- 38. 

/''nJcA. in/. 5. p. 25. f. 7. 

&/(<:■ ""/ 1. 20./. 127. 

Gmj^. parif. inf. i. p. 45«. n. 3. 
Schieff.elem.t.^t, 

HaUtat intra Boum rfor/iw ; in ventriculo EquorDin 
fepe ip/ts Idthalis. 

floc illud infeSum , cui nomen J/tlo. 
Rom.7num ejl , Oejirum i;raji vertere vocante.':, 
Afper, acerlta fommt , quo toto exteritafilvis 
Diffugiunt armenta. Virg. 

Tarandi. 2, OE. alis immaculatis , thorace flavo fafcianigra, 
abdomine fulvoapiceHavQ. Fn./iw. 1731. * 
Fl"r,lapp.2/Sa. n.ffiT. 
■ I.inn. AH. Stockh. 1739. t. 3. /. 5, <J. 
Jcl. Vpfal. 17. 
Hahitat mira Cervi Taraadi dorfmn. 
Hujns cauija ly.ppniies, quDiannis cum f;rece migrjnt 
e Lappoiiia fylvaiiea in Jlpes lapponicas, 
Mfalis. 3. OE. .alis immacUlatis, thorace ferrugineo, abdo- 
• > mine nigro ptlrs flavis. l'n./l'ec. 1722.* 
//a/'ita; l/iEquornm faih", pernare; inlrans. 

. Qq q .-^ C"''.: 

Ocflri Lmrv<r hre»t Infra PecoTOm corpifj , M per tomm hyemem mlri- 
untxtr ; jbnticuli pices getunt ; - gxtrahuntur a Bupha^a. 970 INSECTA DIPTERA. Oearas. 

Corpus nisrum, fed Caput , Thorax, Abdomen itHs 

pilis helvolis f. lutto ftnugineis , verum primm 

fegmentum ahdominis tedum pilis albis. 

hxmot- 4. OE. alis immaculatij , thorace nigro : fcutello pal- 

ilioiclalis. lido. abdomiae nigTo: bafi albo apiceque fuivo. 

Fn.fvec. 1733. * 

f'""™ ■"'/•J.'. 3-S./-3-5- 
Otojfr. parif 2. p. 455. „. ,. 

Jiakiat m Equoruni mteflino reHa, mire ptr anm 
inlrans. 

Ovis, 5. OE. alis fubpunaatis, abdomine albo nigroque 
verficolore. Fti.fvec. 1734. 

Schreber. inf. J5. n. 12. 

Valli.n nat. 1 . p, sa^. t. 27. 

«faam.i>!/: 4. ,. 35. /; ai-i^. 

(yjo^r. partj. t. p. 456. n. 2. t. 17./ i. 

Udnlat in Ovium finu frontis. 

Corpus reliqitis minus, tomentofum nec viUofwn. Ocu- 
li Jrrruginei. Alae venojit , vtrfus bafin pmBane- 
Abdonien ovatuni, albido-cinereum, colore nigro 
maculatum , Jugax. Vertex eapilis punBis nwntro- 
Jis excavatit. 

352. TIPULA. Os capitis elongati Maxilla fupe- 
riore fornicata; Valfi duo in- 
curvi capite longiores. Vrobo- 
fcis recurvata breviifima. 

* Alis patentibus. 

co^r '■ "^- '"f''n°is pedinatis, alis maculanigra. *orace 
•-urms. flavefcente. f„ fvtc I75< » 

W.an,.839. '"^' 

^•"■'"J. 73. «. la. 

Hiiniatm ivecia. 

Menna: peHtnat.t radiis opri/iiis, fed in altero A*» 
"!"■'' bneulumpar radiorwn mucro capiiatus folitf 
"•"<inaltirogemims. 
. s. T. exedunt, ^ua, ,ra<J,c«» CortUcs , ne fraa nimis iefoumt. INSECTA DlfTEaA. Tjpula. 971 

rivofa. s. T. alis hyalinis .- rivuUs fufcis maculstque nivea. 
Faun.fvec, 1738. • 

Scop, carn. 845. 
^ JS. Siockh. 1739. t. 9. /". 8. 

Sutiz.inf. t. ao. /. 128. 

Raj. in. 7». B. i. 

Gfoifr. pjrif. 554. n. 2. 

Halntat in Europa. 

qn3driraa-3. T. alis fufco- venofis; margine maculisque 4 fu- 
culata. fcis , abdomiue fupra ftavo. Fn.fvtc.iTie.' 

/1. T. caimarienfis alis t ufco • venofis macuUs 4 margi- 
nalibus fufcis, abdomine lutefcente, fogmento 
primo nigro. Fn.fvec. 1737. * 
Hahitat in Kuropa. 
crocata. 4. T. alis macula fufca, abdomine atro fHfciis fulvis, 
fn.fvec. 1739. • 
Scop. carn. 845. 

Ra;. inf. 72. n. 4. , . , 

Reaum. inf 5. t. i. f. 14, i5. '<5- 
G™^r. parif 553. /1. i. r. 19. /. i. 
Habitat in Europa. 
oleracea. 5. T. alis liyalinis cofta mirijinali fufca. Fauii. fvtc 
1740. * 
Scop. carn. 854- 
Gxd. inf a. r. 4}. 

ijji.e^iif. 139. ^ 

Leuwenh.nat. 1593- A- 4. 5- 

1704./. 4- 
Braiff. nat.f. 25. f. 3- 
Ftifck. inf. 4. f. I». 

G«/r. parii. 553. ». 3- , , ■, cS 

i/(i6iViKi»Europa ai/ radicesp/anijnun, olnums «? 
/)/a;K!S fiitis infcfia. 
horto- (5. T. alis liyalinis: maculis fparfis albis obfoletis. 
tum. Faun.fvec. 1725- * 

Raj. inf. 74. n. 6 
Jllb. mf. t. ffi. 
Hahitat in Europa. 
^afiegat.i. 7. T. 311«! hyalinis : macula pallida obfoleta, corpote 
nigro luteoque variegato. Fn.fvec. i74«. ' 
Habitat in Europa. 

Q q q 4 «• ^- 97» INSECTA DIPTERA. Tipula. 

contami- 8, T. alis nigromaculatis, corporeniCTO. Eaun fvi 
nata. 1743- * •■ a j Geoffr. parif. 550. „. „. 
Habitat /HEuropa. 

lunata. 9, T. alis cinerafcentibus : liinula marginali alba. 
tam.fvec. 1744. * 
Scop. earn. 847, 
Geoff. parif. 555. «. 4. 
R<^U mf. Ti. n. 10. 
Kfauni.inf.<,.t. 2. f. II, 
Hahitat in Europa. 

pratenfis. 10. T. alis fubcinerffls : vafis fufci.-: punaoque niarei- 
nah obfcuro, fronte fulva. Fn.fvec. 11 Ai. ' 
ocop. carn. 848. 
Frifch. inf. 4. ;. ,2. 
Habitat in Europa. 

terreliris. 11. T. alis tiyalinis punao marginali fufco, abdomi- 
nis dorfo cinereo. Fn. fvec. 1746. 
Fr^fih. inf. 7. ,. 23. 
Habitat iu Europa. 

cornici- u. T. alis hyalinis pundo marginali fufco, abdomi- 
ne flavo hneis tribus fufcis. Fn.fvec. 1747-' 
Kxf. inf 2. mufc. t. t. 
^'Af!'-P".'if-55e.n.s. . 
Hiktat in Euiopa. Digra- 13- T. aljs fufcis, corpore atro. Fn.fvec.mS-' 
Habitat m Europa. 

'^*' ■^kj ''^ glaucis punftomarginali corporeque atro, 
abdonunis fegme.ato prmio pedibusque rufis. 
^^"•/''f- '749. " 

Jtf '"" '" Larvis P. Vinuls? aerck. 
t^tmina Abdomen Jubulatum. 

iniacu a- 15. t. alis hyalinis.- maculis duabus fufcis, abdomi- 
"S mediomaculato - ferrugineo , antenois plumo' 
s. FaM./,w. 17,0 • •:■ - •-~v,,,,.,,.uia[o-rer 
/i!itart !» Europa. le.T. INSECTA DIPTERA. Tipula. S73 

annul.ita. is. T. alis fufco variejatis, femoribus annulo albo. 
Fn.fwc. 1752. • 
Scop^carn. 849. 
Reawn. inf. 5. t. 4. f. i,- 2. 
, Hahitat in Europa. 

ocellaris. 17. T. alisalbidis: maculis ocellaribus nigricantibus 
plurimis. Fn.fvec. 1751. * 
Gadd. fatag. gj. 
Hahitai in Europa. 

fafciata. 18. T. alis albidis: fafciis quatuor cinereis flexuotis, 
abdomiae pedibufque ftavefcentibus. 
H.iUtat in Europa. Falricius. 
Magnitudo Culicis. Ahtum fafcix imequalcs, margi- 
ne magis fufcx. 

fiave- 19. T. alis immaculatis, corpore fiavo, dorfo fufco. 
icens. Fn.fvec. 1753. * 

Habitat in Europa. 

enucor- 20. T. antennis lanceolatis ferrulatis , alis venis ma- 
'''*• culaque nigra. 

//atoar in Svecia: in Pr.tdiomeo Hammarhy. 
Corpus lividum , Cidice pipiente paulo majuf. Anteii- 
DX nigrie , laneeolat.e , comprejft, artiadatie,ferru- 
lu£, ereS^, lcngiludine thoracis. Thorax linea 
nigra antice bifida &° divaricata. Alae venis nigris : 
tn-jcula marginisexterioris oblonga nigra. Abdomeu 
adftnf^ulifegmenti latns macula nigra. 

■■«Iflatio- 21. T. alis hyalinis nitentibus, corpore cinereofu 
««• fco. Fn.fvec.fj^.' 

Habitat in Europas urrefirihus, frimo vere fyequem, 
choreas in aere agens. 
pucata. 22. X. alishyalinismarginetenuiorerecurvafo, corpo- 
refufco, antennisfiniplicibus. DeGeerAH.Upfal. 
Fn.fvec. 1755. 
Habitat in Europa. 

monopte. 23. t. nigra,pedibuspaIpifquepallidis.FB,/rmi75«'* 
'^' ■ Habitat in Europa. 

Similis Tipulis alis patentibus , fed alam altetam alteri 
imponit, qujfiiinica effet S OJice ininor. 

Q q q 5 24- T. 974 INSECTA DIPTERA. TipuU. 

arundine- 24. T. atbida, aatonnisvillofls, ocuUsatris. F/i.jm 
"• ->757- * 

HaHtat m Arundiuetis, ubi choreai agit. 

batbicor- 25. T. nigra, antenni.<; plumofis apice rimpliciotibus. 
1118. Habitat pajjim per Europam. 

Jnlemarum barba ncn paiens , fej apiccm verjus mr- 
clata ; jjiagniiudo pulicis. 

' * * Alit incumberttibui. Culiciformes. 

plumofa. 25. T. tliorace virefcente, alis hyalinis pundo nigro 
tn.fvec. 1758. 
Scop. carn. 841. 
/t. a»/W. 40, 41, 85, i6o. 
Oxd. inf. 3. /. X. 
Lift. gxd. f. 140. 
Reaum. inf. 5. t. 5./. 10. 

4-'. 14./. I». 
Frifch. infr. II. f. 12. 
Gecffr. parif ^60. n. 16. 
Habitat in Europa , imprimis in maritimii. 

littoralis. 27. T. virefcens, alis immaculatis, pedibus anticis 
lougillimis. Fn.fvec. 1759. ' 

Geoffr. parif. 561. n. 17. 

Reawn. inf. 5. t. 6. f (2, 13, 14. 

Habital in Europae jnaritijnis. . 
annulata. »8. T. Iiv'da, alis maculis tribus marginalijjus nigris. 
abdomine nigro albo - annulato. . 

Habitat in Svecia. Lefla in meo Hammnrhy. 

Statura T. plwnofxf littoralii. Caput pan'um. An- ■ 
teimPE fimplices , thorace ferehreviores- TtioraX"' 
vidus lineis 2 approximatis nigrit S totidem ft'- ^ 
rioribus latioribus pojierioribus. Alse hyidiniC, *""_ 
gine exteriore maculis 3 nigris , quarum f','^" 
fere in fafciam diducitur; complicat,e al,i rtd"^"' 
fafciis trilms conjlare. Abdomen nigrum , M"''^ 
lis amiibus bafi alhidis, unde 5/7 artnuli am- '"^ 
tim corpus fubtus , utipedes, lividum. 
motitatrix,49. T. pedibus anacis maximis motatoriis annulo al- 
bo. Fn.fvec. 17C0. * 

trifcKinftt.t. 13. 

Geo§r. parif 56». n. is. T 

Habitatin Europ.i. i°- INSECTA DIPTERA. Tipiila. 975 

vibratoria.30. T. pedibus andcis maximis motatoriis apice al- 
bis. l-n.fvec. lySi. ♦ 
/'. xl. i«o. 
Habitat lit Europa. 

tremala. 31. T. pedibus auticis longifTimis motatoriis nigris 
annulis albis. >'«. /iw. 1762. ' 
JJabiiat Upfaliae. T. Bfrgnian. 

flexiiis. 32. T. pedibus aaticisinotatoriis, omaibus pallidis, 
alis fafcia fufcelceute. 
Hahitat in Europa. 
Corpus minimmn , nigricans. AntennE plumof.e. 

nonilis. 33. T. pedibusalbisanaulisnovem nigris, alis albo 
cinereoque variis. Fn.fvec. 1763. * 
Geoffr. parif. 5S4. n. 20. 
Habitat in Europa. 

'firens. 34. T. viridis, alisimmaculatjs, plantis tufcis. 
Hahitai in Svecia. Henr. Galin. 
Simitis facie T. plumoft: , fed miiior. 

^'iridula. 35. t. viridis, oculis fufcis, antennis verticulato- 
pilofis , pedibus pallidis. 
Habitat in Svecia. 

Corpus maf;nitiidine pulicis , immaculatum. Antennae 
thorace hreviores. Abdomen an^ujlaium. 

raacroce. 3«. T. virefcens , oculis thoracisque tergo nigris. 
Pllaia. Fn.fvec. 1754. * 

Hahitat in littoribus liumidis, agililJima. 
Anteuna breves , pitofe , excepio ultimo articulooblan- 
go. Veieslongi, articulatiannulisnigris, quiarti- 
culos terminant. Corpus pubefcens , peiiculo mims. 
Abdomen incijuris 4, alhis, lateraUbus. 

Plfilla. 37. T. viridis, tlioracis tergo maculis tribus aigris, 
antennis maris plumofis. 
Habrat a.ifofjulas, ckoreas airens, pafjim. 
• Corpus viride , longiiudine Pedicuii. Abdomen fili- 

forme. Tiiorax dorfo macutis trilms nigris, quarum 
tnedia f. amerior bipartiia. PeSus inter pedes gib- 
km nigrum. Aiiteuna/«/«, plumefx. 

38. T. 576 INSECTA DIPTERA. Tipula. 

M.irci. 38. T. nigra glabra, alis nijrrantihiis, femotibus 
anticis introrfumfuicatis. fn.fvtc. 17S5. ♦ 
Rt-mm. inf.i.t.T.f. 17. Ig. 
Habiiai in fimetis & Terra pr<egnmte , pritio vcre. 

Tlioma?. 39. T. atraglabra, alis nigris, abdominis lateribus li- 

nea crocea. 
yicihitat in Europa. Vpfaliie J?. C Fahr'"-'ii!- 
Siminima T. Mcirci. Antenns longituM«e thmcis- 

DiJltiicHffma linta abilominis utrinque crocei. 

lcr:ugi:>5.4o. T. atragiabra, alis fufcis, abdominefurco-fe«"- 
t.'.. gineo. ' . 

HMtat in Europa aujlraU. 
Cor-piisjlriillura T. Mjrci,fed minus. 
fcure ferrugineum. 

Jclunnis. 41. T. atra glabra, alis punflo nigro, tibiispJWis: 

pofticis clavatis. 
Habiiitt in Europa. , ,.„_„ «(^ 

Co,pr,s Culice pipiente minns ""■""'■ ^"'f^^k- 

nil,rormes,breviirm.e. Ttiorax g,6l«s . '™ ,;„,. 

te. ■ ¥emoimg,-a. TibiE pMdeflaveficie^'!"' 
pojltcipariselongat^, clavjt,e, comp,el)-e- 

fcrevicor- ^a.-T. nigra glabra, alismarginenigjicantibus^.j'^" 
uis. queanticisTpinatertiunatis. Fn.fvec- u 

Habiiat in Europs uinbroffi. 

putris. 43. T. fufci, alarum bafi cinerea. Fn.fve^-- i? ?' 
fnfch.i,f. 4. t. 22. :. - 
Habitat in Terra prxgr.arJ.e , primo vere. 

f--briUs. 44. T. atraobloQgahiirta, aUsnigriwn^ibus- 

ijm. * 
Oid. tnf. I. f. 6. 
.j, lM.S^d. f. 108. 

P;t. gai. t. 14./. 4. 

iy-eoffr.paiif ^jo. B*w. 2. 

hakititin locis fuffocatis. • 

Jl-jrilega. 45- T. atra liolofericea. Fn.fvcc. 1759. 
Heaim. inj-. s. i. 7./ 7-10. 
Oeofjr.parif.^-ji.liibio.^,^ g.l,',- INSECTA DlPTERA. Tipiila. ^,77 

Habitat in Ponipiiae florilms , qiios ikjlruit. Mit:'cx 
floriie^a nigra infejlaflorenti vcri ; Itort^s campos- 
y que fuo flore fpQharts , fpem cnni exjiin^.uens , hcr- 

tis Bdgii frequens. Swammerd. 

Hoitula- 45. T. allsalbis margine exteriorenigrn, tliorsccab- 
na. doniinoque rubro. Fn.fvec, 177.:.* 

R,au,n. in/. i. c. 7. f. y - 10. 
Geo^r. parif 2. p. 571. Kibio. 3. . 
Habuat in Afparago c? Vomoas Jlonius, quoriin 

phaIinoi-47. T, alis deflexis cinereis ovato-lauceolatis ciiia- 
'ies. tis. Fn.fvec. 177«.* 

.'icop. carn. SS4. 

Ltuw. epiji. 1(592. jan. 24-/. 1, 3. 
trifch. inf. 11. t. ll. 
Gcvjjr.parif ^^1. Bibic. 4- 
Habitai m Parietibus ad fterquiiinia. 

^t^ 48. T..hirfuta, alis deilexis ovatisciliatis alboiiigro- 
que tefiellatis. Fn.fvec iji^. * 
Habilat in Ardio Lappa. 

Figura T. fh.iUnoidis, fed ahe denfe tomentoft , ut :•: 
PiaUtnis. 

Psffica. 49. T. atra, alis incumbentibus fubciliatis. 
"*• HjbitatfubferficaTixam^^hibixfoliisrevolutisrubns. 

Petr. Hernquijl. 
Covpxis paulo m/us pulice, totum cum alis incumbcn- 
tibuspellucidisatratum. Alx fubciliata. Antenns 
csrpore triflo breviores, moniliformes. Pedes lon- 
i gitudint corporis. 1 

uotafa. 50. T. atra, alis albis , abdomine lateribus amice 
macula alba. Fn. Ivec. i-jTi- * 
Habitat in Europa. 

Jlmiperi- 51. T. alis incumbentibus glaucis : margine tenuiijro 
°^- villofo. /•Vi./iw. 1774. *' 

Habitat in Juniperi triglnchide , quam caujfat; qu.: •■:: 
gahis rubris ftlijormibus petiolorum repuli tic:ii.i- 
iae vix differt. 

5«. T. 976 INSECTA DIPTERA. Tipula. 

culicifor- 52. T. ciiierea, pedibus pallidjs, alis maculis dua- 
mis. bus nigricantibus. 

Hahitat in Svecia,: Upfalia. 
Siniillima Cuiicl pipienti, fed dimidio rttiiwr. Thorax 
i:ibbus. Al^hyitlimr maculaantica nigra; pof.ia 
fufca. Pedes pallide firruginei. 

incsmata. 53. T. incarnata, antenni.'! mediocribus. 
Hahitatin Kuropa: Upfalix. 
Corpus excrpiis cculis nigris inctrnatum. I^lsincum- 

hentes. Antenns articulit 12, corporis lon^itud.tii. 

Pedes kmgi. 

palmlris. 54. T. atra, abdomine rtifefccnte. Fn.fvec.t^TS. 
Nabitai in Europae palmiojis. 

longicor- 5^. T. antennis corpore incarnato longioribus. tn. 
nis. fvec. 1775. ' 

Habitat in Europa. 

rufipcs. 55. T. atra, pedibus rufis, alis niedio cigris bafi te- 
verceutibiis. Fn.fvec. 1778. * 
Habitat in Europa. 

bipunSa- 57. T. tufca, alis cinereis pnnfto marginali ait"- 
ta. Habitat in Europa: in meo Stcfia; falit ut Jclineii-r.i 

minntus in gyros oWolitans. 
Corpus fidice' minut , fufcefcens. Alae cinere^' , ■'■ 
cnaibentes: punBum ai medium marrinis ^f"":'' 
- mveumbajsque alarum albida. Halteres a''"- i'''" 
rax l£vis , ater. Abdomen ovaium. 

ferice:.. 58. T. rigra. dorro atro, thoracis lateribus c.i'v-is 
balteribus flavis. .... 

HabitM m Europa: Svecia. Choreatagit in atre^ 
latuflexuoro latuflexuoro rapidogue. .^.„„ 

StaturaA/arr*, Pediculn pauh major. Corpus"'^™; 
Dornim Ihoracis&ibdominisara, f"'''.* '' 
cea. Thorax laterihus lunula ealva £9 ''.-«'' rj. 
Abdomen utrinque puncli^ duolms calvis ; "f 1-, 
viiies, ctrio reffeau, licetnigra. <"'/""■""' ;i«i 
ter\nsfiliformes, vix capiielon-ior^f. O'^."'* l,,/ 
Alarum coy?» aniicanirricans. Halteres '""*■;• ' 
'ilbis pojlictlonpiores, davatit, quaf'P^''""^ ' INSECTA DIPrERA. Mufca. y^, 

imnntifli- 59. T. fiava, ociilis vertice concurreatibas nigris. 
ma. HaUut ad Svecise M<j/. 

Corpus dimidio Pulict minut , totum fiamm. Alse0 
Pedes hyaiini, Aiitennae moniliformts , corport; bre- 
viores, fiifcefcentcs. HaltereSjfaM. OcuU n/jri, 
vertice concurrentes nigredine. 

pulicaris. ca. T. nigra, thoracis lateribus fcutello abdomiae- 
que flavis. 
Habitat ad foffas Enropse. 

Corpus Fulice dimidio minus, Antenaae corpore hre^ 
vioresnigra. Thcirsx fuhglohofus Ltterihus utrinque 
linea fiava, Abdomen ovatum , fiavum. Halteres 
flavi; reliqua nigra. 

penmcor-53. T. autennis bipeainatis, corpore atro, lialteti- 
"is. bus albis. fn. fvei. 1777. ' 

Hahitat in Svecia. 
Pulict minor , angujia. T/iorax aierrimus. 

25?. MUSCA. Os Probofcide carnofa : labjis 2 
lateralibus : Palpi nuUi. 

, * Filcrt,e: Antennis Jjmplicibus ahsrjue Jille latcrali. 

ptebeja. j_ M. antennisfilatis fubulatis, corpore cinereohirto, 
abdominisincifurismarginealbidis./''n./iw.i779.' 
Hahitat in Europa. 

Variat Tiiorace fiavefcente Ahdomineque ferrugineo, 
"cens. 2. M. antennis filatis clavatis, alis cwulei?, corpo- 
re nigro , abdominis fegniento fecundo latenbus 
pellucido. 
Habitat in America aufirali. Jlhf De Geer. 
Antennet lon^x, nigr.e. Abdomtnis fegmeJitum fecuti- 
dum glaucum , laierihtis peilucidum, 

ami- 3. jyj antenois filatis clavatis, fcutello bidentato lu- 
°''' teo abdoniiue nigro: Mciis latcralibus lutcis. 
Fii.f vec. 17S0. * /f. 

Mufci iifiinguuvtur antenms imrtmhm l. armatis. 
Filata? antennis ahsquejtta aut piuma tateratt. 
Armat:E antennls eumfita aut pluma lateraV. 

• Tomemofe curpore pukfientes , /^pc fU manifejle 
■ - Plumatis antennis peciinata:. 

' - Setariis antennis Jimplici feta. 

• Pilofs rarisfetis, imprimis in thoraee corifpiiuis. 980 INSECTA DIPTERA. Mufci. 

It. wgoth. 84- 
G^d. inf. I. f. 70. 
Swamm. w^tam. t. 4. 

hibl. I. 43. /.'4. 
tdfch. inf. 5. t. ,0. 
Jinaum. ,nf. 4. f. 25. 
H4. i"f ""•fi- »■ '• S- 
.W;;;. wj: f. 20./. 130. Mufca felUta. 
Gnoffr. parif. 2. p. 479. t. 17./. 4. Slratiomysi. 
Schaff.elem. t. i2i. 
Habitat Larva in Aquis dulcilur. 
Mufcafupra aquam obambulare folct. 

niicro- 4. M. antennis filatis clavatis, fcutello bidentato ni- 
leon. gro, abdoniine atro : ftrigis lateralibus albis. !■''""'■ 

jvec. 1781. * 
Habitat in Europa. 

hydro- 5. M. autennis filatis clavatis, fcutello bidentato ci- 
leon. gro, abdomiue vitidi : medio nigro <ingulato. 

Fn.fvec. 17S2. ' 
Oeoffr. parif. 2. p. 481. Stratiomys 4- 
Habitat ia Europa. 

trilineata. s. M. antennis filatis clavatis, fcutello bidentato, cor- 
poreviriQi, tliorace lineii abdorainequetafciis "'' 
gris. 
Habitat in Svecia. Herxric. Oiihn. 
Corpus viriiie, magnitmline vix M. domeflic^e-^"' 
tenns teface^. Oculi fufci /afciatejlacea. Thor» 
lineis 3 atris, apice conntxir. Abdonien '"'■'""','j'- 
fciis^nigris, extrorfum aiigu/lioril'U.s. Pcdesp™'' • 
hypoleon.7. M. antennis filatis acuminato - fetaceis, thorace bi- 
dentato margine Hriisque duabus flavis. 
Habitat in Gerniania. D. Schreber. . 

^ Antennse obovat^ , pallid.e , infetam terminatx. i" ^ 

rax nigricans margine fcutelloque litteo 15 /"' 
hteis. AbdomeaJlMum fafiiis abbreviatis, i, "" 
vis , fere comexis. Pedesjijvi. 
pantlie- 8. M. antennis filatis, corpore atro, abdominisd^ 
rina. fo maculis tribus, niargimbus totidem coaru albis. Fn.fvec. 1 
HubitM.in Svecii. Siini- INSECTA DlPTERA. Mufca. 98 1 

SimiUs M. Hydroleoni , fid fcutellum integrum. Jit- 
teiiiitS clavata , bre\'es. Corpus nudum. Abdomen de- 
frejjum , miir^itiatum ; incifuris 3 mar^ine medio aU 
bis &* margine laterali; incifurie t uhim.e mjrgiae 
albo. PunSum albxm utrinque ad bafin thoraeii, 

Morio. 9. M. antennis fil.ntis fiibuUtls, corpore lutto atro , 
alis dimidiato - nigris. Fn.fvec. 17S+. " 
Reaum. inf 6. t. ^"^.f. 13. 
Aldr. inf.'t. 3. f. 13. 
Geojfr. parif. a. p. 493. Mufca 2. 
Scop. carn. 971. Antiirax Morio. 
Habitat in Europa. 

deaigrata, lo. M. antennis filatis fubillatis, corporo Iiitto atro, 
tliorace utrinque linea alba, alis nigro variis. 
Habitat in Kuropa. 

Maura. n. M. antennis filatis fubulatis, corpore iiirto atro 
aibo fafciato, alisnigro variis. Fn.fvcc. 178J.' 
Hiibitat in Europa. 

clavipes. I 2. M. antcnnis filatis fbbulatis, corpore lasvi atro, 
abdoniiue teftaceo, plantis pollicis davatis. 
Habitat in Europa. Fahricius. 
Mdgnitudo FormicK. Als nieriC. Pedes tef.icei, fed 
poiiici ehngati plantis mgris clM'atii. Thorax ad 
fcutellum aculeato - ciliatus. 

Hotten- 13. M. antenais filatis fubulatis. corpore hirto lute- 
totta. fcente, alis cofta fufcis. Fn.fver. 1787. * 

Mabiiat in Europa. 

reneiiralis.r^. M. antennis filatis glabra atra, abdomine fupt» 
rugofo ffrigisaibis, pedibus lerrugineis. Fii.fvec 
1845-* 
Habitai in Europa, valde tarda noSu ; calidtt die cho- , 

rear agit, 
Jncifune dorfalei ahdominis 3 f. 4, t/urti ahdonien at- 
tenditur, nivea,latera tatnen non attingentes. Alx 
incumbentes. 
A SimiUima, duplo triplcve major , atra, tarda. Corpus 
Leve. Abdomen Jupra magis rugofum Jr^ttlis inei' 
furit ruga trantverfa. Ptdes nifri. . 

R r r 15- M. ,. 98» INSECTA DIPTERA. Mufca. 

tarda. 15. M. autennis filatis fubulatis laevis atra, thorace 
flibaeneo, pedibus fubteftaceis. Fn.J'ync.1136. » 
Uabitatin Europa, valdi tarda oli alas incuitibmlts, 
acfi tadlit ejjcnt. 

fcolopa- is. M. antennis filatis apice fetigeris, abdomine fia- 
cea. vefcente trifariam nigro-puiiiflato, ^lisnebulo- 

fis. /•'iim.fvec. 1788. • 
Reaum. inf. 4. t. 10. f. 5, 6. 
Habitat iii Europa. 

Vermiieo.17, M. antennis fllatis apice fetijeris, abdomine trifa- 
riamnigropunitato, thoracemaculato, alis.ini- 
maculatis. 

De Geer aH. Stcckh. 175».;;. i8o, j6o. t. $. 

Habitat in Galliae arena mobili. 

ttingatia. iS. M. antennis filatis apice fetigeris , abdomine tri- 
fariam nigro-puniSato, thorace unicolore, alis 
immaculatis. Fn.fvec. 1789- " 

Habitat in Svech. 

Similis priori , aqua differt thorace cano , ncc duobui 
callisfufcii longitudinalibus notato. 

diadenia. 19. M. antennis filatis apice fetigeris, cinerea, ali' 
immaculatis, pedibus fubferrugineis. 
/MJifat in Europa. Fabricius. 
Magmtudo Jt<ormic£. Pedts elongati. 

anilil. »0. M. antennis filatis hirtis rauticis , corpore vUlofo 
albo - canefcente. Fn.fvec. iT)i* 
Habitat in Europa. 
Abdotnen conicum, 

Cono- 21. M. antennisclavatis raucroaatis bad coadunatis, 
pfoides. corpore atro , abdominis cingulis tribus flavis. 

tn.fvec 1790. • 

lifovtn.inf^.t.zz.f. 12, 13. 

Habiut m Europa. 

iimillima Conopji tnacrocephalx. u,do Dipttrorum ex ore potiMimum in genera JuhdiJidi, 
M}'J<:isbConopJihi,sii„„fy; alicf,in t pvimaSeai. 
'■"'"'.•*?'""'''•■ ".ffxiaaamileoni, l/forioni , Scolop. 
■li , U irm" Ctntips adudtrttur , Jijlritutum inler pr. 
INSECTA DIPTERA. Mufca- 983 

uliginofa. sj. M. antennjs clavatismiicronati!!, abdominis dor- 
fo albo: fegnientis duobus penuitimis (iriga alba, 
Hahitat in Europa , frequens ubi Tri^tochin crefcit, . 
Cor^pns, Al. domeliica ^ minus. Caput nigrum fronte 
Jlav^. AntenDX ni{;r,t. Ihormnif^er, nitidus: la- 
terihus utrinque pun3is « ohlongis alhis. Abdoraen 
fuhrotundum, deprejfiufculum : dorfo alhumf. luteum, 
hafi media fufcum ; fegmenta duo fere ultima, linea 
transverfa nigra lata. Abdomen/afoH/ nigrum mar- 
ginibusjigmentorum albis. Genua alba. Tibixpallidx. 

l«ucopa. 23. M. antennis fubclavatis nigra, plantis albis. 

Hahitat in Aroerica. /,. Spengler. 

Corpus magtiitudine Vefpxdomefiicx, atrum. Antennae 
Jiliformes , Juhclavat£ (ut in Conop. matrocephala'), 
muticie , capite dttplo longiores. Thorax niger. Ab- 
domen ohlotsgum , nigrum , fegmentorum marginihut 
verfus lalera certo refpeSu lucis albido - viicantihus. 
Pedes nigri, fed plantn: Jiliformes , alia. Ventris 
primum fegmentum fubtus rubrum. 

neiSarea. 54. M. antenniscylindricisperfoliatisnigra.alisalbis. 
Habitat in Jiorihus arborum pomonit neftar hauriens c 

fundo calycis , ihique tota die hofpitaiur. 
Atagnitudo pulicis , ohlongiufcula , nigra etiam halteri- 

bus. AhefoLtalhx. Aatennde cylitulrica, confer- 

tim perfoliatit. Pedes longiufculi. 

* * Tomentofie plumala, 
bomby- 35. ]vi. antenuis plumatis tomentofa nigra, abdomias 
lans. hirfuto poilice tufo. Fn,fvec. 179«. * 

Hahitat in Europa. 
''lynacea. £5. M. antennis plumatjs tomentofa nigra, thorace 
abdominis apice alarumque bafi fulvis. fn.fvec. 
1793- ' 
Sultx. inf.t. »0. / 131. 
Sekeff. elem. t. i^r. 
Htbitat in Europa. 

"Ppona. 87. M. antennis pluraatis fnbtomentofa nigra, fcu- 
tello ferrugineo , abdomine cingulis tribus albi- 
dis interruptis. Fn.fvec. 1794. * 
Habittt wSvecia. D.C. SolmiiT. 

R. 1: r 3 sg. M. yS+ INSECTA DIPTERA. Mufcs. 

* * * Tcmentqftt fslcrU. 

pendula. sg. M. antennis fetariis trmenfofa , thorace lineis 
quatuor, abdomine fifciis trjbus iiiterruptis ila- 
vis. Fn.fvtc. 1795. * 

FrifcJi. inf 4. t. 13. 

Reaum. inf. 4. /, 31. /. 9- 11. 

Habiint in aqui-i ftagnantibus ; Lam tuho filifcmi 
rtfpiraiorio Jufpetidenila. 

dorea. 1:9. M. antcnnis fetariis tomentofa. thorace fafciis 
duabus inaEqualibus nigris , abdomine quatuor 
lutei.« fubabruptis. Ih.ffec. 1795. • 

Mh.inf. t. ij. f. 1. 

Scop. carn. ^yj. Conops florens- 

Habitat in Eiiropa. 

nemo- 30. M. antenni.'; fetariis tomentofa, abdom'ne cingu- 
rum. lisquetribus albis, fcgmeuto primo lateribusll.- 

teo. Fn.fvec. 1797. * 
Riamn.inf 3.1.31./. 8. 
JVler. eur. t. s, 
M,. inf. t. 3, /. M. L. 
Geoffr.parif. 1. f. 51 1, n. 3S. 
Hahitat in Europa. 

atbnfto- 31. M. antenuis fetariis tomentofa, thorace grifeo, 
rum. abdominefubfufco: fegmento primofccundoqiie 

latere ferrugineis. Fn.fvec. 1798. * 
Hahtat in Europa, Jlmillima infequenti. 

tCDiut. 34. M. antennis fetariis tomentofa, thorace gri(M. 
abdomine fubfufco unicolore, tibiispofliciscom- 
preffo-gibbis. Fn. /r«. 1799. ♦ 
Swamm. Hbl. t. 38. f, j. 
Reaum. inf 4. 1. 10. f. 7. 
Rlank. inf t. 10. / F. 
Gxd. inf i.t. 2. 
W. gxd.t. las. 
Raj. inf. 27». 
^ft. '•n/. t. 63. / ,, f^ , 

lf°fl'- P"'-''- ^- P- 520. n. 52. 

Hahtea i„ fimeti,, doacis, aa»//putr9fcentibUS, vir. 

prth dejiruenda larva. 

q,,]Vl- INSECTA DIPTERA. Mufc». 9S5 ictricaria. 33. M. aiiteiinis fetariis tonientora lutefcens, abdonu- 
nis apice albido, geuubus albis. Fn, fvec. isoo,' 
Habiiai in Europa. 
Similis Alufut cejlraceit. 

ceftracea. 34. M. antcniiis fetariis tomentofa nigra. fcutello al- 
bido, abdoniini.sapicelutefcente. Fn.fvK.iioi." 
Habiitii in Europa. 

fallai:. 35. M. autennis fetariis fufca, fronte Hava, abdomi- 
nis apice totnentofo tulvo , fquania lialterum la- 
dca. Fn.fvec. 1802. 
HJAtat in Europa. 
Similis exterm facie antecedenti. 

lucorum. 3«. M. antennis fetariis fubtomcntofa , thorace fub- 
grifeo , abdomine nijro : fegrasnto prima toto 
flavo. Fa.fvit. JS03. * 
Habitat in Europa. 

fylvarum. 37. M. antennis fetariis tomentofa nigra, abdomini.'! ul- 
timo fegmento tomcntofoliavo. Fn.fvec, 1804. * 
Habitat in Eutopa. 

Mcinaa. 35. M. antennisretariis eIong.ati.<inigra, thorar-e late- 
ribus pundis , abdomineque cmgulis duobus rta- 
vit. fn. fvec. 1805. • 
Hahitat in Europa. 
Abdomen glabrum ut fequentis; fafiia prior interrupta. 

srcuata. 39. M. antennis fetariis elongatis nigra. thorace late- 
ribus maculis abdomineque c^ngulis quatuor ar- 
cuatis flivis. Fn.fvec. isoS. ♦ 
Habitat in Eurnpa. 

Scutetlum fiavum macula nigra ,- Atdomen glabrum. 
Tknrax mdiufculus, Jiikomente/us, AnteniM capite 
longiores. 

iiwtabilis.40. M. antennis fetariis elongafis tomentoGi , abdo- 
mine nigro grifeoque mutabili , fcuteUo ferrugi- 
neo, thorace immaculato. Fn./vjr. 1807. * 
Habitat in Europa. 

"^via. 4r. M. antennis fetariis elongatis fubtomentofa , tho- 
racecasruleo.abdomineviolacso. F^n.fvec. isos.* 
Habitat in Europa. 

R r r j 4». M. 53« INSECTA DIPTERA. Mufca. 

ifhneu- 4». M. antennis fetariis elongatiscylindricis.thoracs 
monea. pedibusque longiufculis ferrugineis , abdomine 

cinereo. fn. fvec. 1809.* 
Habitat in Europa , fimillima lehntumoni, 

diophtlial-43. M. anteunisfetariisnuda, tfiorace maculis, abdo- 
ma. mnie cingulis fex tiavis, femoribus pofficis den- 

tatis. Fn.fvec. I8I0. ♦ . 
Hahitat zn Europa. 

Nigra. Oculi plauctfcentr.^ pimclit fparjis V fafiid 
ptrpendiculari fufcif. Punila 5 fiava anit alas ; ««- 
te fcutellum linedie fiuv.t 2 , cii an^lum rt3m 
connivtntes. Scutelli margo fanguineus. Abdomi- 
nis fegmenta 3 £? 5 imerrupta. 

vefjpifor- 44. M. antennis fetirii» nuda , tliorace maculis. at>- 
mis. dominecingulis fexftavis, pedibus anticis nigdfc 

Faun.fvec. isii. * 
HjbitJit in Europa. 

Abilomiiiii fafciit pojlicx per paria dorfo miuntur. Pi- 
des fenuginei fcmorilms mulicis. Scutellum nigram. 
feftiva. 4j. M. antenuis fetariis nuda , thorace lineis laterali- 
bus , abdomine cingulis quatuor liavis iuterruptu- 
Fn.fvec. 181«. ' 
Scop. carn. 954. Conops feflivus. 
Habitat i» Europa. 
Pedesfiavi. 
erraticj. 49. M. antennis fetariis nudiufcula, tliorace immscu- 
lato, fcuteilo ferru^inco , abdomine cingulis tn- 
bus albidis. 
Hahit.tt in Europa. 
glaucia. 47. M. antcnnis fetariis fubtomentofa , tlior.ice imffls- 
culato, lcutelloglauco, abdomiae cingulis i" 
bus albidisinterruptis. Fn.fvec. lifi- ' 
A Mufca erratica. Syjt. nai. 10. p. 593- "■ 34- 
Scop. carn. cj66. CouopS glauciUS. 
'Habitat in Europa. , , ■.- 

Corpusnigrum; fafcia prima abdominis /"!,"« '"" 
'JliSferepellucida. 
noailuca.48. M. antennisfetarUsfubtomentofaatra. f^^^^^' 
nis primo fegmenta niaculis duabus pelluc"" 
tn.fvec. 1814.« -, 

Halitat in Europa. «^- ^ INSECTA DIPTERA Mafc». 587 

gibbofa. 49. j\I. antennis fetariis fubtomentofa ni8;ra , abdomi- 
ne fubglobofo cingulis guatuor albis , fquamis 
lialtcrum buccatis. Fn.fvcc. 1315. * ,^ 
Uahitai in Syecia. 

Ribefii. 50. M. antennis fetariis nigra nudiufcula , tliorace im- 
maculato, abdomine cingulis quatuor ftivis : pri- 
nio interrupto. Fn.Jvsc.xSiS.* 

Gxil inf. I. fj 41. 

Lijl. gitd. 1. 123. 

HaUtat inter Apliides Ribeoi. 

Pyraflri. ji. M. antccnis fetariis nigra nudiufcula, tboraceim- 
maculato, abdomine bis tribus lunulis iiavisre- 
curvatis. /ri./iw. 1817. ' 

.Scnp. (arn. 931. 

Frifch. inf. it.t. za. /. i. 

Reaum. inf. 3. t, 31. /. 9. 

Alb. inf t.66. 

Gxd. inf. 1, t. 47. tarva: 

Lill. r,xd. t. 134. 

Elank. inf. t. 10. f. P. 

Suhz- '"/■ '■ 20./. 133. 

Geoffi: parif. 2. p. 517. »• 4*- 

Habuat inter Apliides Pyri, 

trausfuEa. 54. M. antennis fetariis nigra, abdomine cylindrico 
tomentofo lunuli^ bis tribus albidis recur vis. tn . 
fvec. 1818. * 
Habitat in Svecia rarior ; oUm Una, nec dem amt 
in Svecia reperta. ^ 

Mentha- 53- M. antennis fetariis nigra nuda . thorace maeula- 
ftri. to, abdomine cingulis quatuor fcutelloque aavi». 

fliuii. fvee. I8I9. ' 
Geoffr. ptiTif. 2. p. it^. n. 41. 

Habiiatinter Jphides, at Mafca iuMenthae /fonJiiJ 
mellifuga. 
fctipta. 54 M. antennis fetariis nudiufcula, thorace lineis, 
fcutello abdomiueque lineari fafciis flavis. tauit. R r r 4 "Aphidlyorie l.'ull:ce funt, au,inm Larvx fMi! impofitx Aphidiius viSi- 
tTt .i.7tci.novintur. b f.,le icjlro . ,anqu.mt„u,n «rpu. 
prolofdde cgrtfiaret , aphidis injairunt , kiunt , ccnfumunt. 589 INSECTA DIPTERA, Mufca. 

Rsaum. in!'. 4. (. ro. f, i, 3. 

Rxr. inf. 2. mufc. i. S. 

Habitat imer Aphides , ut Mufca infloribus. 

mellina, 53. M. antennis fetariis nuda, thorace fubafneo fiifce- 

fceute iminaculato, abdomine niaculis 8 lutefeen- 

tibus. Fn.fvec. ISSI- * 
•Scop. carn, 954. 

HiAitat inter Aphides , quilius vicHtat. 
Variat ahdom,nit dorfj 4, 3, » pariius macub- 

rum ferru^inearum : iisijue l tetragonis , l. tri^o- 

nis, l. rotundis. 

frpiens. 5«. M. antennisfetariisglabranigra, abdomineutrin- 
que albo maculato, femonbus pollicis clavatis 
dentati.s. Fn.fv.c igsz. * 

Geofjr. parif ». p. 519. n. 49. 

Scov. carn. 9S9. Couop.s pipiens. 

Habitat ia Europa, voUl<ufrcqueiis adflores Mentll» 
aliosque, 

fegnls. J7. M. anteanis fetariis glabra thorace, fubaeneo, ab- 
domine ferrugiueo: apice nigro, temoribus pe- 
fticis clavatis. fn.fvec, 181(3.* 
Hubitat in Europa. 

femorata, js. M. antennis fefariig glabra atra oblonga , fenwri- 
bus pofticis clavatis , pedibusque aaticis rubns, 
Fn.fvec. 1KS4. * 
Habitat in Europa. 

groffipes. 59. M. antennis fetariis glabra nijra , oculis palUdlS 
pedibus piceis : pofticis grandioribus. 

Habitat in Europa. 

Corpus niirum, vix Ptdieulo mius. Alae JK ''r \ 
incumhentts. Fcmora poltka lonsilmiine V efvl'' 
tit infi^nia. 

taltatrix. 60. M. antenais fetariis nuda flava , abdomino fapH; 
tSioraccque' lineis tribus fufcis. /■>• /«'^- ^3'9- 
//i/'ifarmEuropap7i(ij, Jupra terram : faltans n^ 
Cicada. Thon^ linra loniituJinali , latiufcula, »'• gra macuta oblonga nigra ,• exiimo uirinque 
r>i$ra. ScuteUuni/a(i<m. Haltsrej aft/. liniok INSECTA DIPTEPA. Mufca. 9S9 

* ' * • Mlofa plmna:,i;. 
inaiiis. Ci. M. antennisplumatispilo&davefcens, abdomine 
pellucido cingulisduobasnigris. Fn.fvcc. I8»5.* 
Geoffr. parir. e. p. 543. '■ iS./. 4- Nemoletus 1. 
NaOitat in F.uropa. 

Simillima ftqueati , fed Thorax maris villofo ■flavus. 
Abdominfelluciilum, flavum, cinSum fafciis dua- 
bus nigris S ano nigro. Rojlrum ulrinque come- 
um glabram. AliC absque fafcia. 

pellucens.ea. M. antennis plumatis pilofa nigra, abdorainis fe- 
gmento prinio albo peilucido. fn.fvec. 1 82'f. ' 
/?ij;. inf. 271. n. i. 
.Sirft^. inf. t. ao. / 133- 

Geoffr. parif. a. f. 540. t. 18./. 3- Volucella. i. 
llahitiJ itt Europa. 

•neridiaaj.Sa. M. antennis plumatis pilo& nigra , frontc aura 
ta, alis bafi luteis. tn.fvec. 182?. * 
Scop. carn. 8S7. 
Habitat iii Europa. 

Ctfar. «4. M. antenmsplumatispilofavitidi-nitens, pedi- 

busnigris. Ih. fvec. 1923.' 
Scop. cnn. 871. 
Moui. iif. t. 49. 
Raj. inf. 272. 
Merian. eur. 1. 1. 49. 
Genffr. parif. a. p. 5*2. ». 53. 
/Jfanm. inf. 4. c. g. / i- £? '• I9-/ 8- 
Habitat in Cadaveribus. 
(I5. M. antennisplHmatispilofasneo-nitens: thoraj 

cecstuleo, abdomiae virjdi. Fn.fvec. issp- 
Gad. in/. i. t. 54. 
i.i/i. girf./. laj. 
Gfoj/r. parif. a. p. 5a4- "• 57- 
llabitat in Cadaveribus. 

»»«110- 65. M. antennis plumatis pilofa thorace nigro, ab- 

'"«'• domine viridi. /•'«. /5 w. 1 830. * 

Habitat ;b Cadaveribus. 
^«pmjto- 67. M. antennisplumatispilofa, thorace nigto, at 

"'• domioe csruleo niteate. FnjYtc- iSS'- „ cadave- 
rina. 993 INSECTA DIPTERA. Mufca. 

ftcon. carn. 858. ' Myfca carnaria. 

Gjnl.inf. l.f. ,53. 

UJi.fX.i.f. ,«. 

Haj. mf 27, 

Reaum. inf 4. t. 19. /: g. 

iytogr. panU 2. p. 524. n. 59, 
LyoneukjJ.t. i.f. 23, ar' 
/■/aW/aiin Cadaveribu.s,-rtu-n Americs. /iTii/m. Tr« 
MufCit confmnunt cad.ivtr Eqtii , iSque cito ac l'^o, 

camaria. ffg. M. antennispliimam piloRinisjra, tliorace lineil 

pallidioribu.s. abdoniine uitidulo telTeUato, ocu- 

lis rubris. tn.ftitc. 1 831. * 
Scop.carn. IsBg. (fulivaricgaia ). 
Aldr. inf 348. t. 2. /•.15. . 
Jonft.inft. 8. 0.2.f. i5. 
J^a;, /n/: 370. 
hfifch. inf. 7. f. 14. 
Rioum. itif 4. r. 29. f. 4 ■ 5. 
Ala/: inf. s. mu/r. /. 9. f. 10. 
Oeojfr. parif. 2. p. 527. h. 55. 
Hahitat in Cadavoribus F.urepx , etimi America!. 
Kalm. Ano futvo a domejlica differt. Geoffr. 
domefti- «9. M. antennis plumatis pilofa nigra, thorace line|« 
ca. 5 obfoletis, abdoniine nitidulo teffellato .' ocuiis 

fufcis. /'V/m. I833. ♦ 
.Siro^. carn. 872. 
ALtr. inf. t. s. f. 23. 
Joblo!. micr. i. pp, t. 5. 
Jlaj. inf 270. 

Halntat in Europ.t domlhus. ftiam Atnettcx. 
I.arva in fimo Ejuino. Pu?.s par.iUelt, culi«'"- 

yulva kujuspro peiie perperam vulgo hibetur. 

maculata. 70. M. antennis plumatis pilofa nigra, thorace n«i»- 
lineato ; abdomiae atro maculato, ano bipuncii 
Scop. carn. 870. 

Habitat in Florihus Efuropae.' SveciA i^f, 

Similis M. dimejlics, fed pallidior , m.i(r«?"' «" j. 
Vertex/;«,«2, nigris, approximatis. ^"'^,;;!^,. 
neis nigris , inttrruptis. Abio-.nea macv.- ^.^ 
mibus, in-fint;utis fef;-nentis; ai txtie '""'■ 
maiiiU i ovtles; omnes atrie. i\j INSECTA DIPTERA. Mufca. 991 

albifrons. 71. M. antennis pUiraatis pilofa nlgra, fronte alba. 
Fn. fvtc. 1 834. • 
Reaum. wf. 4. r. s5. /. 5. 
Halitat in Europa. 

farta. yj, M. antennis plumati!! pilofanigra, aUs deSexis 
fufcis margiae laterali albis. 
Hahitat Upfaliae, fab foUis Htrharwn. C. P. TAiui- 
bcri;. ,. ,. 

Corpus atrum, pilis adperfum, maf,nitudinr Veamli. 
Alae nigriC, fanper drflfx.e . impritr.i^ jivjliriora 
■ verfus. ' Pedes albi. Sin(;ularis admodum Antennii 
ttjiacd!, fuhrotmdis , fcduna cmn proliojiide re- 
traHis inira cranium, nec cra.nio injdint .it!tenn,{. 

fepul- 73. M. antennis plumatis pilofa nigra, ahdommeatro 
chralis. nitidulo: fupra glaberrimo. Fa.fvec. 1S35. * 

HaUtat in Enropa. 

Slatura Mufi/c 'domeHic.s, fed tota airai alttr ftxus 
feta non pilofa. 

' Pdoftcfetari£. 

fsra. 74. M. antennis fetariis pilofa nigra, abdoniinis^ la- 
tetibus tellacein diaphanis: l''n.}vec. iS3«. ' 
Habitat in Europa. 

£t(ffa. 75. M. antenius fetariis pitofa nigra. alis bafi ferru- 
gineis. Fn. fvec. 1837. * 
Reaum. iiif. 4. t. 26. f. 10. 
Habitat in Stercoie bovino. 
iimi/i> M.nitridian.e,fedmajcrcm<iilm Kojfrrs mufcts. 

fUindata.7«. M. antennis fetariis pilofa, thorace fublineato, 
abdomine fubrotundo tlavo: maculis longjtudiua- 
libus fufcis Gonfertis. fn.fvec. 1S3S. " 
Xdp. carn. 883- 
Haldiat in Europa. 

MacuU 5 dorfates, in allerty fciru JiJi.vHes, m altero 
contiguie. 
'fsmuli. 77. M. aatennis fetariis pilofaatranitens, a^arumba- 
li , fquama halteribufque Jerrugiiiei», 
.'icop. earn. 885- 
Habitai in Europa : Svecia. 

"^ Alagni- J 932 INSECTA DIPTERA. Mufca. 

Magnitmln M aomejlic.e, migi> ohhnr;}. Abdomss 
fecuadum Ihi^j-n longitndinalem iB hteribu! /etis 
longls kirta , verfus anum pluribus, 

Lirva- 78. M. antennis fMariispiloranigricans, fcutBlU api- 
rum. ce fubteftaceo, abdomine pallidius telTelato, Fa. 

/wc. 1839. • 
.Vop. carn. 8S8- 
De Geer. inf. 1. t. II. /". 23. 
Ammiral. t. 6. 
HaUtat in Larvis Lepidoptenvum ; mihi vifa in riii- 

cibus Braffice oleraceaB, «m/,- radix frumofa o 

inde capita laxa. 
Similis M. domcliicx , fed mijor , camfcens. Thorix 

nigro - lincatus , fei fcutelli apeif pallent. 

liadicom. 79. M.antennisfetariispi!ofa,abdominecincrep:linM 
dorfali cingulisqiie qiiituorQigris. Fn. fvec. iS39' 

//ati><2(;«radicibiisRapl]ani. ForikiiL Frequentircum 
M eaniculayi thoreas as;it, mixta illius turliie; "" 
itaque tantum fexu diver.a? quamvis colori alieni' 

Similis M. domejlice , fed dimidio minor, angujlior. 

cinicula- 80. M. antennis fetarii.^ pilofa nigricans, abdomini» 
ns. fegmento fecundo tertioque lateribus diaphaM- 

fH.fvec. 1S4,. 
Uabitat in Eurnpa, fuh canicula , meridie &" vtfp!"' 

ventis paiatis choreas agensfub arborum conta. 
Simillima M. dome/licx, fed dimidio miitor. 1'""'-' 
argentea nigra ciliata. 
^ivatio- Sf. M. antennis fetariis pilofanigra, alis punaisa'- 
'"^- bis transverfis. Fn.fvec. 1843. ' 

Hahitat in Europa. 
Coemite- 82.. M. antonnis fetarUs pilofa nigra, abdomine ftp» 
aorum. ghbro. Fn,fvec. 1842. * 

rtahitat in Europa. 
SmiUs M.fepulchrali, fed paulo minor. 

p!uviaUs.83. M.aatenQi. fetariispilofaciaerea, tliorac- raacii- 
lis quiaque nigris, abdomine maculis trii-"» 
obfoletis. Fn,fvec. 1844. » 
■Sro/J. carn. 891. 
Babitat j> Europa. -^ INSECTA DIPTERA. Mufca. 593 

liibrul- 84. M. antennis fetariispilofa tota atra, alis hyalinis, 
Uas. femoribus pofticis faltatoriis. 

Hahitat in Svecia , volitat jaliendo cadcndoquefimcri- ■ 
Ims ijuali depftdintibus ; ijuirfccnr tinita falie ut 
PuUx. 
Ma^nitudo Pulicis absqut uUa albedin.'. 

toralis. 85. M. antcmiisfctariispilo&aterrima. Fn./vec. 1346.* 
Scnp. carn. 890, 
Habitat ia Eiiropa. 

farata. gs. M. anteunis fetariis pilofa fufca, alarum cofta pi- 
lis breviffimis ferrata, abdomine pedibufque ter- 
rugineis. i-n./iw. 1847- * 
Habitat in Europa. 

«Ilaris. S7. M. antennis fetariis pilofa nigra, alis r.ervoifis, 

oculis ferrugineis. Fn.Jvec. 1848- * 
Scop. carn. 905. Mufca cenopota. 
E. N. C. 12. ohf. 58. 
Raj. inf. 261. 

Rcaum.infi.t.i.f.7, 11, 12. 
Geofr.parif. a. p. 53S- "• ^5; 
Nabitat in ceilis vinai-iis aiiisi^ue. 
mcteori. 88- M. antennisfetariis pilo& nigra, abdoniiue fub- 
<^*- cinereo, alis bafi fubilavis, oculis brunneis. Fn. 

Jvec. 1849. * 
Jt.Wgoth. 37. ... 

Habitat in Europa , nebuU injlar, ingruente imprimts 

pluiia, ora Equorum obvoiitamis. Amcen. acad. 3. 

p. 358. Sub lejlivatione citiffime obvolitans. 
Simi/is M. domeJlic£, /ed -^ aincr. Jldomen otsmno 

ovatum,necdepreJJwn. Anteniuejeta vixpulefcente. 

P'Jtrii. 85. M. antemiis fetariis fubpilofa atra , alarum cofta 
nigra, oculis ferrugineis. i''n./iw. 1850. * 
Scop, carn. 904. 
«. Fn.Jvec. I. n. llio. 
fi. Ftt. fvec. I. II. 1109. 
Gied.inf. i.t. 73. 
Li/I, gted. t. 132. 
Mer. eur. t. 43./. 83. 
Frifch. inf. 1. 1. 7. 

Habitat « in Fimetjs, fi in Cafeo, larvajalunti;. 
H,t- 594 INSECTA DIPTERA. Mufca. 

Hit tres fpecies adeo affines, ut difficuhir dijiinguiin- 

tur. 
Frit 90. M. antennis fetaiiispilofa nigra, halteribusplaii- 

tis pofticisabdoniineque virefcenti-pallidis. /n. 

yiw. 1851.* 
Limi. ail. Srockh, 1750. p. ns. 
Habitat in glumts Hordei , decimwn qaodque granum 

Hordeaceum apud nos dejlruens , difpenJio annm ul- 

tra 100,000 ducatorum aureorum. 
Lepa. 91. M. antennis fetariis atra nitens, anteanis pedi- 

bufque albis, ocuUs rufo inauratis. 
//ciWMr/(iElephautiafiA%r/Mrum Americx- Rolander. 
Corpus fiediculo minus. Abdofnen fubtus & 1"!' «*"'"• 

Denticulus utrinque ad bajin probofcidis. 

ouprarla- 92. M. anfennis fetariis glauca senea, thorace yirwi. 
abdomine cupreo.oblongo, halteribusnudis. ''n. 

/iw. IS53- * 
,>cop. carn. 91 r. 
Reaum. inf. 4. 1. S2. f. "J , S. 
Geoffr. parif. 2. p. 525. n. 61. 
Hahitat in Europa. 

polita. 93. M. antcnnis fetariis glibra a?nca, capiw ^'",.'' 
thorace abdomineque ca:ruleis, halteribus nuas. 
Faun.fvec. i854- * 
Habitat in Europa. 
Variat celorc viridi S aerulen. 

vidnata. 94. M. antennisfetariisglabranuda seneo-mgM'^*; 
domiue aeneo: dorfo atro, fquamis haltetuu 
liatis. fn.fvee. 1852. * 
Habitat in Europa. 

pubera. 95. M. antennis fetaceis pilofa nigra, ^^°^'°^eli- 
timolegmentoincurvato: pubeutrinquei 
Fn.fi'ec. .855.* 
nabitat in Europa. 

Petronel- 96. M. antennis fctariis pilofa glabra ''^''^f '..S»- 
la- rubta, cauda incurvata, pedibus elongat» 

ceis. Fn.fvec. i8SS. * 
/f. wgoth. 55. nuift'^' 

Hahiiat ad aquas, curjitans mufca fupra ^"'^1 INSECTA DIPTERA. Mufca. S93 

Bngalata. 97. M. antennisfetariispilofagiabra^eneo-viridis.cau- 
dauncinata, pedibus eloiigatis lividis. tn.fitc. 
IS58.* 

Fn.fi'ec. 1053. 

Halital in Europa. 

Pedes antici paivtati funt. 

Ecbilitata.98. M. antennis fetariis pilofa glabra sneo - viridis , 
cauda uncinata , alis macula nigra apice alba. 
Habitat in Europa. 

SimillimaM. uogulatse , /«■d dijlinaiffima alis macula 
magna nigra apiceque alho. 

sftogans. 59. M. antcnnisfetariisnigra, alis fufcis: fafciis tii- 
bus albis. Fn.fvec 1557. * 
Habitat ih Europa. 

corrigio- 100. M. antennis fetariis nigra, pedibus elongatis lu- 
•''3. teis, femoribus nigro aunulo. 

Hahitat in Europa aujiratiore. 

Statura Al. /'ctionelU, fed ilimidio minor. Pedes tlon- 
f.ati TipuU , fed Femora luteii cingulo ntgro. Cor- 
pus angujlum. 

*!Juino- 101. M. antennis fetariis glabra nigra, capite tefta- 
«ialis. ceo, oCulis brunueis, pedibus elongati.s. 

Habitat in America meriiionali. MuJ'. De Oeer. 

'■ ■"U;a. 102. M. antennis fetariis laevis, flemraatibus elevatis. 
abdomine cinereo adunco , pedibus elongatis. 
Fn. ffec. iSsg.' 
Habitat in Cuiinis £?* in cibariis antiquis. 

' Mia. 103. M. antennis fetariis pilofa, thorace plunibeo, 

oculis abdominequeferrugineis, pedibus pallidis. 

Miilitat in Svecia , adviniens cum Cucuic. 

Stntma M. fcybalaria , fcd dimidio minor, oVonftn. 

Tborax cinereo-plumbeus, filofus. Abdomcn /.f- 

>'e, cbbngum .apice attenuatumjferngineum. An- 

tenna» ferruginet, tbfcuriores. Al^ hyalme , ina. 

Jlomofi trans\'erfa, verfus mjireinem tenuiorem, 1« 

meJio Ireviore, ad abdominis finemlatiore ; adbajin 

aU obfcuriore macula fufcefcens,< cxteruin tdx abuo- 

. mir.e duple lcngiores , ut in Scybalaria. 

-- IC4. M. 99« mSECTA DIPTERA. Mufca. 

fcybalaria.i04. M. antennis fetariis pUofa rufo-ferruginiahiifa i 
alis pun<2:o obfcuriore. In.fvet- i£ffo. * 

Scop. carn. S9C. 

HMiat !it Stercore. 

Similis IVt.JincorMiie, fcd dufln riujor, (3 faturitius 
colorata. 

ftercora- 105. JI. antennis fetariis pilofa grifea liirta, alispuii- 
ria. iSo obfcuro. Fn.fvec. is6t. ' 

lieattm. inf. 4. (. 37./ 1-3. 
- Geojfr. parif. 2. p. 539. n. S9. 
Habitat in Stercore. 

fimetaria. loS. M. antennis fubplumatis pilofa livens glabrata, 
^ alis punito obfciiriore. Fn.Jv:c. iSSa. ' 
Scop. carn. 897. Mufca rufa. 
Hahitat in Europa. 

parietina. 107. M. antennis fetariis, alis fufcis albo punaatis 
maculatisque , fronte teltacea. Fn.fvic.ii6%. 
Habitat in Europa. 

umbra- 108. M. antennis fctariis. alis fufcisalbo maculatis, 
rum. ttontenivea, fh. />w. i S«4- * 

Hahitctt in Eutopa. 

groffifica- 109. M.antenni3 fetariis, alisnigrisapicealbis- Fm'- 
tionis. fvec. 1865. * 

Geofr. farij. e. p. 493. n. i. 
Habitat in Europa , rariui. 

terreftris. iio. M. antennis fetariis pilofa fufc.T. tliorace «"* 
liueas punao atro, abdoniine fubtus Itnato- 
ftahitat in Svecia, pabulatur in ipfi terra. ,■_ 

Statura M. domejHc^, mxt^isfufca. Thorax. ^^^^^^^ 
*eas utrinque . punSo nigro iuxla caput. A" 
Subtu.i lateribus longitudinaliter jiriatum. 
faltuuni. ui. M. antennis fetariis. alis albis coHa piinfto^Jj', 
terminaU fufcis , corpore flavo, occlpitc ms 
cante. Fn.fvsc.iS6e.' 
Habitatin Europa. 
vibrant. 113. M. antcnnis fetariis pilofa. alis hyaJinJs ^P"^* 
, nijrro, capite rubro. Fit./vec. iSff?- ^^^^ 
^ci.p. curn. 93y. INSECTA DIPTERA. Mufca. ss7 

Geoffr. parif. 3. p. 494. n. 4. 

Hal>itat in Europa , ubique vibrans tdas. 

cynipfea. 113. M. antennisfetariis, alisapicepuuaonigro.ab- 
dominis pnnio articulo obovato. fn.Jvec. I868-' 
.Scop. carn. 347. 
Habitat in Europa. 
Fcmora anticafubtus dcnticulatafunt, 

combina- 114. M. antennis fetariis pilofa cinerea , abdomiae ni- 
ta. gro, alis margine tenuiore puuSo nigro. 

Habitat in Svecia- 

Magnitudo dupla Pediculi. Thorax cinireus. Ab- 
dompn nifirum. Mscnmflicaticfafciisduahuss prio- 
re obfoUtiore i pofteriore iiidgis atta, que oritur a 
pun3o matufculo nigro , ad marginem tenuiorem 
utriufque alie , verfui pofleriora. 

1a^'a. iij. M. autennisfetariisflavanuda, oculis viridiffi- 
mis. I'nfvec. 13!9- * 
Geoffr. parif t. p. 537- «• 8«. 
Hahitat in Europa,- vix Pediculo major. 

quadri- 1,5. m. antennis fet.ariis flava nuda, abdomine puQ- 
PUBiSata. ftis nigris quituor. 

Habitat in Svecia rariur. 

Magnitudo VI. Itavt. Ahdomeaadlaterapofiiceim- 
Bis w.rinque diiobus nigris rematis. 

^ftuans. 1,7. M. anfenuis fetariis, alis unguicuiatis albispun- 
iSo centrali nigricinte. Fn.fvec.ii^^.' 
Hahitixt in Europa. 

^n-atuls.xijj. M.antenn\s fetariis, alis albis, thorace virefcen- 
te, abdomine ciuereo lineis quatuor pundorura 
nigr.iruml Fn. fvec 1871 * 
Hahitat in Cardui affinium fiorihus. 

Amicas. ,15. M. antennis fetariis, alis unguiculatis grifeijni- 
gro maculatis. Fn.fvee- 187*- * 
.Scop. carn. 941. 

Jldr. inf 345. t. i./ 5- ■ ■ a ; 

Hahitat i;i difcis fiorum radiatorum, imprmis Arni- 

CiE montann;. _ , 

5 , , , lao. M. t'98 INSECTA DIPTERA. Murca- Hyofcy- 120. M.antennisfetariis, aUsungulcuIatisalbisfurcc- 
ami. maculati.'-'. J11.fvec.1sj3.* 

Uabitat in Hyolcyamis, Cardui £5* Eerratulsarvea- 

fis cafiiulis. 
Alis altit : fmgule maculis 2 nigri^ : aniaiore irms- 
verfa parva; pojieriore crlicui.ila m^i/crej radiatis 
anjjlomojilus. 

SonchL 12 r. M. antennis fetariis , alis hyalinis maculamat- 
ginali nigra , oculis viridibus. 
Habitat in Sonclii atvenlis receptaculis. 
Major Pediculo. Oculi virides. Thorax /"/«. 
imiaculaius. Scutelluai palliilius. AbdomenOTa- 
rwm, nifirum incifurarum margiuihus ailiuis. Anus 
mucrone obiufo. Venter virens. Al<e hyaiiiuey ii^p'if 
duabusque amjlomofil ut fufcis ; margo exteriar nign- 
cans; ad medium marginit extericrismai.iitaomoii- 
giufcula nigra. Pedes tejlacei. Probofcis, 'iw 
exjerituv, longiufcula, Jiliformis, pallida. 

germina- i2i2.'M. antennis fetariis, alis albis margine maciilis- 
tionis. que nigris. Fn.Jvec. 1 874. ' 

Scop. carn. 940. 

Habitat in Foliis arboruni , frequens priao vire. 
Urticae. 123. M. antennisfetariis, alis albispunifto terminaij 
fafciisque tribus tufcis diltindtis. Fn- Ji'":- 'S?i- 
Hahitat in Urtica. 
Cerafi. la^. M. antennis fetariis, alis albis .- fafciis fufcis i_m; 
qualibus: pofticis exterius coniiejiis. tf-i'"'- 
1878. * 
Blank. inf.t. is.f. L. 
Red. vivent. 2^4. 
Reaum. inf 2. t. 38./. 22 , 23. 
Hahitat in Ceraforum nucleis. 
Heraclu. 125. M, antennis fctariis, alisalbis: fafciisWcistt- 
pandjs, oculis viridibus. Fn. fvec. iS77- 
Habitat in foliis HeracUi ; fuhcutanea. 
Cardiu. 125. M.antennisfetariis.alisalbis.-lineageminataftf» 
S. literac figura, oculis viridibus. Fn.fi't^- 'S?° 
«"«m.m/a.f. 45./;,2.,4. 
Blank. inC. t. se. f. O 
(i^d- inf. i. l. io. INSECTA DIPTERA. Tabanuj. 5,9^ 

Liji. gisd. M29. 

Habitat in Cardui crifpi, Serranilae arvenfis GalUi. 

foKlitia- 127. M. anteinis fetariis, alis albis uaguiculatis : fafciis 
lis. _ quatuor tufcis, fcutelio tlavo. tn.fvec. 1S79. * 

Oeeffr. parif. 2. p. 499 n. 14. 
Huhitai in Carduis, aliisque. 

florefcen- 128. M. antennis fetarii.';, alis pallidis venis nigrieaa- 
ti*. tibus: llrigisduabusuudatis apicequefufcis. ^'n. 

fvec. 1880. » 
Habiiat in Europa. 

ftonde- 129. M. antennis fetariis , alisnigris: fafciis duabus 
fceatii. puncfeque duobus albis, corporenigro. Fam. 

fvec. issr. 
Habitat in Europa. 

254- TABANVS. Oj-Probofcidecarnofa,tenni. 
nata labiis duoljus. 
Ro/?ro Palpis duobus, fubula- 
tis, probofcidi lateraUbus, ' 
parailclis. 

tofiratus. I. T. oculis fufcefcentibus, roftro longitudine corpo- 
ris. M. L. U. 421. * 
Habiiat ad Cap. b. fpei. Tulbagh. 

Mtbatus. 2. T. oculis nigris, roftro corpore dimidio breviote. 
M /.. {'. 4as. * 
Habitat ad Cap. b. fpei. TuUiagh. 

■"iurita- 3. T. ocnlis nigricantibus , abdominis fecundo fc- 
HUs. gmentomacula nigra, roftro corpus squante. 

Habitut in Barbaria. E- Bratuler. 
Corpus medix magnitudir.i.'. Koftrum porreFmm , lon- 
gititdine ferecorporis. OcuVi unicolorcs, nigro-fuii- 
acrulefcentes. Aiitennae rerrnpinem. Thorax niger 
pilis tefiacds. Abiomitin feanentum : a minimum 
nigrum; b ferriigineum macula in medio ninrai 
S s s 2 c-Ii 

^•'^'^~-'>'.\'i.2.TV£ fuh pratis ileeunt. Be Gesr aci. hvlmenft 1^60. p. s^e. looo INSECTA DIPTERA. Tabaiius. 

c - h nigrum margwe poflico tejlaceo. Alse hyaliiv 
maculis variis fufcis. Vedesfirruginei. 

bovinus. 4. T. oculis virefcentibiis , abdominis dorfo maciilis 
albis trip;onis lougitudinalibus. l''n.fvec. i832.* 
Rcof. carn. 1006. 
M. inf 1. 8. t. i.f. 22. 
lieaum. inf. 4. r. 17. f. g. 
Geoffr. parif 2. p. 459. n. r. 
xhaff. tlem. t. 122. 
Habitat in Europa, Equis infejlus. 

autumna- 5. T. alis hyalinis, abdomine fufco ordine friplici 
Iis. albido maculolb. /'«./iw. 1863- 

S-op. carn. 1007. 
Hdbitat in Europa. 

calens. 6. T. oculis viridibus, abdomiais dorfo linea alba, 
antennis rubris. 
Habitat in America. Muf de Geer. 

Tarandi- 7. T. oculis viridibus? abdominis fegmentis margine 
, nus. luteis, pedibusrufi.s. /b.Aw. 1884-' 

Wii'//at in Lapponia. Norvegia. Taramionm teiuih 
cornuapungens, vulnerant , deformans. 

exsftu- 8. T. oculis viridibus, abdominis fegmentis margi'' 
ans. >;e.-!!bris, tibiis candidi.c;. 

Jiahtat m America meridionali. Rolander. 

tervens. 9. T. oculis viridibus , abdomine antennisqne l"'^!^' 
capite thoraceque fiifco. 
Habuat m America auPaUore. 

niexica- lo. T. oculis corporelivido, antennis viridi- 

bu.s, alis virefcentibus punais analioniolantlbus 

Haititat m Araerica tneridionali. Rolamler. 

rufticus. 1 1 T oculis glaucis , corpore ciuereo pubefceuW. 

«•*/«(,« Europa: m Svccia. 

«-orpus media magnitudtnis , totum villofum f hirlu- 

tum , quo a Bromia differt. Abdominis iM'" ^''f. 

'!"""f':l>' favercemia. Als immaculata. Oculi 

•mmaadati. Plants pedum nip.ricantes. AntenM 

tejiace<t. F,oas puxSits > nigris: aUero fuper-or'- INSECTA DIPTERA. Tabaaus. looi 

Broraius. n. T. oculis fafcia purpurafcente, corpore ciuara- 
fcente laeviore. Fn.fvec. 1885- ' 
Scop. cayn. loll. 
HabUat in Europa. 

occidea- 13. T. oculis fafciis binis fufcis, corpore fufco , ab- 
talis. domine lineis tribus fulvis. 

Habitai in Ainerica mcridiaali. Ldjting. 

tropicus. 14. T. oculis faciis ternis fufcis, abdominis lateribus 
ferrugineis. Pn.jvec. i885. * 
Scop. carii. 1008. 
Habitat in Europa, E^pit injiante plitvia molejtus.', 

antar- 15. T. oculis fafciis quaternis fufcis, fcutello macii- 
fticus. la nigra , tibiis anticis albis. 

Habitat in Americi caltdiore. Rolander. 

Dorfam abdaminis notatum macuUi albit. 

pluvialis. is. T. oculis fafciis quaternis undatis, alisfufco pun- 
ftatis. tn.fvec. «887- ' 
Scop. carn. 10 12. 
Reaum. inf 4. '. iS.f- i- 
Geoffr. parif. a. p. 4<Si- "• S- 
Habitat m Europa. 

«cutiens.17. T. oculisnigro-punaatis, alis maculat(3. Fauit. 
fvec. isSS. * 
Scop. carn. 1014. 
Geofr. parif. 2. p. 453- "• «• 
Habitat in Europa. 

Hnbris. 18. T.ocuUscorpireque nigro, alis fufcis macula alba. 
Bi.fvec. 18 89. * 
Hahitat in Europa. 

"lono. 19. T. oculis corporeque toto atro, alis liyalinis. 
Habitat in Barbaria. ■ /• ,„ 

Corpus magnitudine fere T.bovini, exceptis alis, to- 
tum atrum. SsS3 255. 1001 INSECTA DIPTERA. Culex. 

255. CULEX. Os aculeis fetaceis intra vaginam 
flexilem. 

pipicus. I. C. cinereus , abdominft aflnulis fufci.s ofio. Fmti. 

fvec. ,890. • 
xop. carri. 1017. 
Fl. lapp. 363, 354. 
Blank. inf. ,. i^. r. A.D. 
Reaum. inf. 4 f- 43 , 44. 
Swainm. quart. t. 23. 

UA f.31. /•.4-8. f.3B./. t-S. 
Suki.inf.t.sii.f.a. 

Rsfdlt. 15. ' \ 

Sckiejf. elem. t. 54. 
Ledem. micr. t. 79 , gj. 

JoUot. wicr. I. pp. 2. t. 13. f. A B- C. D. E. H. l.t- 
Gmffr.parif j. p. 575. ,. ,9. f. 4. 
A Kaln:. um. 4. p. 258. Mufquetoes. 

Halitat in Europae aquofn ; copiofiffma in Lapponia,- 

aiam m America ohvia. Kalm. Ptllitur >"'"'' 1 

maxinie ex Inula HAenio & Cannabe. 
Ma-i antemis palpifque barliatis , vix pungit aut fusit 

fanguinem. 
LarvainAquis; Pupa bicornis reverfa; InfeBum pi- 

ptem, punams: m liidiis magis venenata. ./IMIts 

allicit; pullosTetraonumnutrit, Lappouum «"«'■ 

las feliciffima. 

tiliatis s. C. fufco - teflaces, alisciliatis. 

HMutatin Europa: Svecia, rarior. 

bimillimus C. pipienti , fed dimidio minor. Thorax 
teflaceusfferrugineus. Ahdomenfdfufcm. Wl.«s 
fcngi, livitlitoti. AI3; obfcurius hyaltna mafe'"' 
(etiam venis) teimiore ciliata:. Atttenns '"g'^"' f 
vix confpicuis verticillatx. 

bifurca- 3- C. ftifcus , ronfo bifurco. i=n./iw. 1891-* 
tus. Haj.inf-j^.i^^, 

Reanm. inf 4. t. 40. f. l, 2. 
■^llZ inf t. 21. f. ,3«. 
Habitat in Europa. Liicis Im: <'c fUrumjue in cjua degunt (1 J>upx moventur agde!, P'J' 
tur jh Amtitus, de<:laratai viroitpuU!s Tetraorum i>afferims']Ul. r' 
m^ Hos fungunt , mms vefo vix ; uti Tattni, INSECTA DIPTERA. Enipis. locj 

puUcaris. 4. C. alishyalinis: maculis tribus obfcuris. Faun. 

fivc. f892. * 
fl. iapp. 365. 

Derh. phyf-ih. l. 1. c. it. f. S, 6. 
Habitat m Europa ; in America. Knlm. 
Cur/itut , mordet , reliitfuit pmflum fufcum. Amxr,. 

acud. 3. p. 343. 

leptans. 5. C. niger, alis hyalinis , pedibusnigrisannuloalbo. 
Fnfvec. iS9?.* 
Habitiu inEwopa, reptatu molefjus tempore vefper- 
tvio. 

oqiunus. 6. C. ater, abdomiue fufco, frontealba. Faun.f\'ee. 

1894. * 
Fl. lapp. 359. 

/iabitat circum Eqnos, quortmfangmnem h^urit, tip- 
ter crines eorum curfiians. 

llerco- 7. C. teftaceus, alis reticulatis, linea thoracis, tri- 
reus. busque abdominis nigricantibus: 

HaliitM m ttercoribus. 

2515. EMPIS. Oj-Roftro corneo, inflexo, bival- 
vi, thorace longiore: valvulis 
horizontalibus. 

cctealis. i. E. autennis filatis nigra , alis fubroWndis fufco- 
ferrUi^ineis. Fn.fvec. i895- , 

HaWMrinNorlandia, choreas aireas crmvejperas 
injlituens. 

pennipcs. s. E. anfennis filatis nigra, pedibus pofficisjongis : 
alterius fexus pennatis. Fn.fvec. 189«. 
ftop. carn. 994. Afllus pennipes. 
Sult7. inf t si. f. 137- . „ ■, r- ■ r„) 

Habitat in Europa, frequens in flonbus Oeranujyt- 
vatici , & Cardamines fralenjis. 

'ivida. 3. E. antennis filatis livida, thorace lineis tribus ni- 
gris. Fn.Jvec. 1897. * 
Haltitat in Europa. _ _ 

S s S 4 ^'"' 1004 INSECTA DIPTERA. Conops. 

Corpus lividum. Thnrax linea dorfali lateralHusque 
nigris. ylbdomenfupramagisfufcum. AIli^ obiong.t 
venisfufcis. 

forcipafa. 4. E. antennis filatis cinerea , alis oblongis , caudi 
appendiculata. Fn. jvec. iSsS-" 
HaUtdt in Europa. 

Corpus cinereum. Femora antica livida. Oculi t:- 
Jtaceo-luiei. 

ftercotea. i. E. antennis filatis teftacea, alis reticulatis , linea 
dorlali nigra. Fn.fvte. iiiS9. * 
Habitat in Europa. 
Cotor Mujcx Jlercorariic. 

257. CONOPS. Oj-Roftro porre(ao,geniculafo. 

toltrata. 1. C. antennis fetariisnigra, abdoniine ovato flavo 
la.'vi , roitro conlco. 
Habitat in Germama. P. Forshel. 

Staiura Mujcit doniejiicx. Rqftrum corneum, poire- 
3um , comcum , capite longius , verjus bafm relifus 
cmnibus multo erajfms. Tibia Jlavejcentes. /ILt 
paUida. 

ealcitrans.8. C. antennisfubplumatiscinereaglabraovata. fa"«- 

fvec. lyoo. * 
Scop. carn. looi. Empis calcitrans. 
Sutti.iuf.i.ii.f.i^g. 

Geoffr. parv. a. p. 539. ,. ig. /. 2. Stromoxys i- 
Hahitat.ad Boum peiles, unde eorum continuus cala- 

tratus. Jtum. acad, 3. p, 343. intrando domos fe- 

desque ibi pungens prafagit tempejlatem pluviofi"- 
Simdlima Mufca: uomejtict , ut vix diftinguatur J* 

inextrciiatis, nifi joLo rojlro fubulatojimpdci acuto. 
Abdominis fee,ment* punciisf. maculis a nigrii: 

Sttitanj. 3. C. antennis fetariis cinerea fubpilofa ovata. Fn- 
fvec. 1901. * 
Habitat cum PecoribUS, quorum dorfo cof-iofe inpdit, 
Ht cominuo fmt in motu cauda mrberando, pf*'™ 
calcttrando, ne coitio/iut pafli Boves indigep^ i«- 
reant. '^ '^ 

SimtUimus prscedenii, fed dimidio minor. 

4. v/. INSECTA DIPTERA. Conops. looj 

reficula- 4. C. anteniiis clavatis mucronatis fiabferrugineis fub- 
lis. connexis, occipue vefliculari, abdomiae glauco- 

flaveicente. Fn. fvcc. 1^03. * 
Habiiat (nEuropa. 

macroce- 5. C. aiitenniscIavati5mHcronalisluteis,abdomincrub- 
ptiala. cylmdnco glabro : legnieutis quatuor niargine 

tlavefcenubus. Fii.fvic: 1902. ' 
Uddm. dijj. 100. 

Grofr. parif-z. p. 47». Afibus 12- 
Hahitat in Europa. 
SimiUiim Mufcx conopfoidi ,ffd anteni:.s h.ifi diJimH.S. 

'Ciileata. 6. C. antennis clavatis fetariis nigricans, abdominis 
incuuris fcutello thoracisque punctis duobus aa- 
tlcis flavis. Fn.fvec. 11,06. * 
j Hibitat in Europa. 

; Wpes. 7. C. aiitennis clavatismucronatis nigris, abdomine 
fubcylindrico glabro : fegmentis tribus margine 
flavis. Fn.fvec. 1904. * 
Hahitat in Europa. 

Simillima M:fc.l conopfoidi, mt^ra. Puncia « luua 
ad bqfin abdommis. Fedesjiavi (nec , ut pr£ceden- 
lix , ferrugmei) fafciis nigris. 
^'ragi- 8. C. antennis fetariis ferruginea , abdomine eyliii- 
'"'^a- drico, frontelutefcente. /•h./m-. lyo?. 

Habitat in Europa. 
Wolata. 9. C. antennis clavatis nigris clava rubra, capitefla- 
vo abdi-mine petioiato. f 
Habitat in Sibiria. F.r. Laxnhzn. 
Aufnaxhafi geniculalx. Roftrum B/«r«m. Truncus 
abdommis niger. Ad angulum anterwretn thoracis 
maculaallo rufefcens. 1'edunculus teres, tenms. ru- 
ber. Abdomen apice rotundatum all'umque. Alae 
fufcte, margine tenuiore apiceque hyalm£. , Peaes 
rufefcentes. Halterum clavx Jlav,e. 
'tomaria, 10. C. antennisfetariis, abdomine ovato grifea, alis 
fufcis albo confertiflime punftaus. 
Habitat in Europa.. 

Corpus grifeum. Abdomen ovatum. K\x avales, ro- 
tumlat^ . pun3is tamquam aiomis albidis punSatx : 
«d marginem crajfiorem punda 3 majora nlba. 

Ss s 5 "-C. looS INSECTA DIPTERA. Afilus. 

tellacea. ii. C. antennis fetariis tellacea, abdomine fubova» 
hainofo, tacie veliculari alba, alis byalmis. 

Scop. carn. 1004. Sicus terrugineus, 

Sch^ff. dem. t. lao. Stomoxoiries. 

Hahitat iii Europa aujirali. Afcanius. 

Corpxa Jerruginaim. Abdoxaen non cylindricuin , iit- 
flexum. AJae hyalinte venis ferru^ineis. Statuia C. 
luccat£. 

buccata. 12. C. antennis retaiiis, abdomine hamofo grifeo, fa- 
cie veficulari alba, alis nebuioiis. Fn.jvec.i^ai. 
Scop. carn. 1005. Sicus buccatus. 
H.ibiiat in Europa. 

fubcoleo- 13. C. antennis fetariis, abdominefubterrugineo, alis 
ptrata. prsmorlis externe crallioribus. 

Hahitat Upfaliae. Caiol. Vlirijliernin , p. m.jiijtnis. 
Refert injeSum coleoptratum. Antenne fetarit, uti 
Caput, Thorax, Peje^ mufc£ domejiicte. Abdomen 
magis roinndatum, ferrugineum apice nigro. AiK 
ereciie, abdomine vix longiores, quqfi pnemoif-t,''^' 
tiffimie,^ crajfiores quam in aiiis , qua/i ajlulat£ ez 
fufco & atbo; unde peregrina factes. 

258. ASILUS. OjRoftrocorneo, porreao, re- 
<3o bivalvi. 

niauru5. i. A. fubferrugineus, pedoris lateribus pcniftis tlio- 

racisque dorfo lineis tribus nigris. 

Habitai in Mauritania. f.. Brander. 

Magniudo A/iu crabroniformis. Antenmc ferrn"""- 

Abdomiais fegmenta margine fufca. 

algirus. a, A. corpore toto ferrugineo. 

Habitat in Barbaria. E. Brander. . ^ 

Corpus magnitudine Crabronis , tntum .f^"'^"'^.^ 
fulfilofum ptlis pallidis, mn lomentofum. y^ 
»igTi. Als hyalime , reticulata. AbdomliHS '"^V 
rie marpne lucidioresf. magis ferrugine<e ; cate 
Momeh fubcytindricum, pojlice tnagis arW'"'"' 
nuilum. , 

3. A. 

Aiili M^uut infe/la dipteraiisjuc viaitmt. INSECTA DIPTERA. Afiliis. 1007 

barbarus, 3. A. fronte, thorace pedibusquc fcrrugineis, alis fla- 
vis apice marginequi tenuiore nigris. 
Habitat in Mauritania. E. Brantkr. 
Maior con^eneribus. Sjuimula a&a ad Utera thora- 
cis. Frons ciliata. FemoraS Tibut fpmfparjis 
tenuijjimis. 
ctabroni- 4. A. abdomine tomeatofoanticefegnientis tribusni- 
formis. gris podice llavo inllexo. Fn.fvec. 1900'. * 

Raj. in/. izS^. 
Frfch.inf. 3. f. 8. 
Mouff. inf. 4«. 
fonji. inf. t. 10. f. i. 
Reaum. inf 4. t. 8- f. 3- 
Geoffr. piirif 2. p. 458. n. 3. t. i^.f 3. 
Swp. carn. 974. Erax crabronitbrmis. 
Schitff. elem. t. 13. 
Habitat intra Terram Larva. 
itaans. 5. A. cinereus, abdominis ultimis tribus fegmentis 
albis. Anm. acad. 6. p. 413. n. 95- * 
Habitat in Penfylvania. 

gibbofus. 5. A. hirfutus niger, abdomiue poftice albo. F». fvec. 
1909- * 
/(. fcanic. 414. 
Habitatin Europa. 

3'w. 7. A. hirfutus totus niger , baVba albida. Faun.jvec. 
1910. * _ 

.<i'iron. carn. 573. Erax proftratus. • 

Haliiiat in Germania. Bergh. Ifacfon. 
Similis prxcedenti fed hrevior , totus hirfatus. Barba 
fub cipiie S wi!<uliz alke. Antenn.tfubclavatte. Se- 
dens peclori iiicumbit expanfis pedibus. S. 

llwus. 8. A. niger hirfutus, thorace poflice flavo, abdomine 
fuprafulvo, plantis ferrugineis. Fn.fvec. 191 1. 
It. gott. 327. 
/iaiitatiBEuropa. 

SUv-us. 9. A. abdomine pubefcente nigro : fupra rufo. Fn. 
fvec. igti.' 
Geoffr. parif 2. p. 468. «. 4. 
Habitat in Europa. 

10. A. J0O8 INSECTA DIPTERA. Afilus. 

margina- lo. A. haUeribusabdominisque incifurisflavis,femO' 
tub. ribus nigris. Fn.fvec. 1913. * 

Habitat in Svecia. T. Bergman. 
Ahdonien nigrum , pilis fulius tonientofum ; imprimis 
ad incifurus. Thorax niger. 

teutonus. 11. A. riger, tliorace fiigaci - aureo maculato , abcio- 
mine utrinque maculis quinque albis. 
Haliitat in Germania. D. Schreher. 
Corpus meiium. ^Antennae lutete. Frons flava. Tho- 
rax n/gi-r varie maculis viilofis , cerio refpeSu ami- 
colcribus. Abdomen glabrum, nigrum , frgmntis 
Jinguli^ margine laterali albis. Pedes ferruginei , 
geaicuUs Ej° planiis'nigris. 

germani- 12. A. liirtus fubcinereus , femoribus nigris, tibiis 
cus. rubris, alis fufcis bafi albis. 

Habitat inGsvmsnh. P. Forskal, Bergh. Ifaejon. 
Sequentijimtlis , etiam antennis , fed duflo maior- 

forcipatus.13. A. hireus fubclnereus , lateribus flavis. Faim. 
jyee. 1914. * 
Frifch. inf 3. p. 35. t. 17. 
(reoffr. parij. 2. p. 473. n. 1«. 
Scop.carn. 975. Erax forcipatus. 
Habitat intra Terram EuropK,- rn Java tnpio mapr. 
Maris cauda forcipata ; femiita acuta. Vanetas m- 
jor Tibiis ferrugineis. 

Tipuloi- #4. A. cinereus nudus , thoracis lineis dorfalibus tn- 
des. busnigris. fn.fvec. 19 15. " 

Geoffr.pjrif. B. p. 474. n. i?. 
nahtat in Europa. 
celandi- 15. A. ater nudus, alis nigris, pedibus halterib"' 
cus. que ferrugineis. Fn.jfvec. i9t<S. ' 

It. xland. 155. 

Genffr. parif 2. p. 470. n. S. 
Habitat in Europa. 
Morio. iff. A hirtus niger, alis albo nigroque variis- F"- 
fvec. 1917, ♦ 
Ihhiiat Upftlirp ttfj,,- in Cap. b. fpei. „ 

Suniiliyus Mufcx Morioni; conneSil Afdos U -0°' ' 
t}\4ios. INSECTA DIPTERA. Bombylius. 1009 

toritani- 17. A. nigricans, alis albo maculatis, abdomine fla- 
Ciis. vo trifariam uigro maculato. 

Habiiat in Italia. 

Corpus magnitudine i3 fialura Mufc£ vulgaris. Ro- 
drum Irevilfimum , obiujum, nigrum. Alsfufeie, 
albo plurimum maculatte. Caput if Thorax nisra, 
pubefceiitia. Abdomen luteum, fubconicum , depref 
Jiufcalmn : fegmnito ,Jin/;u!o in medio S lateribus 
margine macula «igra transverfa. 259. BOMBYLIUS. Os Roftro porreao, fetaceo, 
longiffimo, bivalvi: val- 
vulis horizontalibus intra 
quas aculei fetacei. 

* / 

"Hjor. I. B. alis dimidiato - nigris. Fn.pjie. igtg. * 
Scop. carn. 10 1 8- 
Mouff. inf. 64. /". 5- 
ylldr. inf. 350. /. '°. 
- Raj. itif.trs. 

Sehaff. elem. t. »7. / i. 
Hoeffn. inf. t. 8. f. i- 
Oeoffr. parif 4SS. Afllus I. 
JJabitat in Europa. 

'"«'lius. i. B. alis fufco punftatis, corpore flavefcente poftice 
albo. i-B./iw. 1919. * 
Scop. carn. 10 19. 
l'ct. gaz. t. 35. / 5- 
Habitat in Europa. 

^speafis. 3. B. alisnigromaculatis. corpore cinerafcente: po- 
fticeiusro. yVf. L. t/. 4^3. * 
Halitat aJ Cap. b. fpei. TulbagJi. 

iiinor. ^. B. alis immaculatis. It.fcan. 164.. Fn.fvic. 1920.» 
Scop, carn. 1020. 
Ptt. ^ax. t. 4». /■ 9- 
Reaum. inf. 4. t. S.f.H -i?'. 
Habitat in Europa. 

/!.B. iGio INSECTA DIPTERA. Hippobofca. 

ater. 5. B. alis bafi feminigrisatra, abdomii;e albo macu- 
lato. 

,9i:op. Mr». 108I. Bombylius ater. 

Habitat in Gerniania. 

Frons pi/o/i. Anteans cyUndric£. Caput punflo pnr- 
)■£> luveo utrinque aite nculos. Tllorax pilojus, ater, 
immaculaias. Abdonien marginilas brfutis : Dorio 
mtmtspilojO atro, punHo ntveo majori utrinque ad 
hajinif alteio ad apicem; in meilio punHa 4 miiio- 
ra, longituduialiier digejla. Vedes nigti. J.C. 
Fabricius. 

260. HIPPOBOSCA. OjRoftrobivaIvi,cylindri- 
co, obtufo, nutante. 
Pedes unguibus pluribus. 
\ * 

Equina. I. H. alis obtufis, thorace albo variegato, pedibus 

tetradadtylis. fn.fvec. ijai, ' 
.Sfop. carn. 1022. 
Mouff. inj. 59. 
/•rijch. inJs.t.iol 
Reaum. inj. 6. t. 43, 
^ultx. inf.t. 21. /; 141. 

Geoffr.parif. 2. p. 547. „. i. ,. 547. . 

tiahitat m Europa t? Anierica/itp^n/norM"» M"" 

& Bobus iii'ejla , vitx tcnacijjma , piipiparn. 
^U cruciato ■ ci.inpiicata. 

aviculatia.2. H. alis obtufis, tliorace unicolore. Fn.Jvec 19^'-' 
^ "itoorinAvibus. D. C. Solanda. . . 

frtcedenti dimidio minor. AU corpore JeJi^uiioitS"'' 
res vajis lateraU: s atris. Momen pojiice rm- 
J6m , punctatum. Ungues lini duplicati. 

Hirundi- 3. H. alis fubulati.=, pedibus liexadaaylis. Faun.Jvec. 
rus. »923. 

Scop. carn. 102^. Hippobofci ovumJadUmanmajus, lotius Pu[a excludinda. , vulitilt. INSECTA DIPTERA. Hippobolia.'' lon 

Geofr.parif. a. p. 547. H- pedibus liexadaftylis, 

alis divaricatis. 
Scliitf. ctem. t. 70. 
HMtat in HirUQdinibus. 

|. H. alis nullis. It.uigoth. 59. * Fti.ffec. 1924. 

Frifch. inf. 5. t. rg. 

Hahitat inier Ovium Imim. 

Cnrpus tejlaceum. RoftTUmfiifornu : l,iiigua fetacea, 
exferenda. Pedes hirti: Ungues gemini duplicai, 
Abdomen dijlentum , paUidum , ohtufmn , uirinquc 
linea undulata gemiiiata, albida ; mtcula nJira in me- 
dio dorf. ¥11. loia INSECTA APTERA. Lepifma. 

VII. A P T E R A, 
AlsE tmlla, m omnijexu. 

261. LEPISMA. PedesYlcm-foni. 

Os Palpis 2 fetaceis& 2 capitatis. 
Caudii fetofa : fetis extenfis. 
Corpns fquamis imbricatum. 

lacchan- i. L. fquamofa, cauda triplici. Fn./iw. 1925. * 
na. jBroivH. >am. 425. Setoura fubargentea, cauda fe- 

tofa fetis liirfutis. 

Jldr. inf. 570. t. 2. f. 5. Forbicina. 

Geojfr. parif. 2. p. 613. i. 20. / 3. Forbicina. 

5afc^. inf. t. 22. /. ijj2. 

Sclneff. ilem. r. 75, 

./^ifaw. mierogr. t. 2S. /. 147. 

Hahitat m Amcrica imer faaharum S utenjilia do- 
Tnejiica, imie perEumpam iiulgaris, hodieinSve- 
cia incepit , cAt f?iam /i/jros' vejiesque laneas. 

Corpus lieviff.n:um , c^erulefiens. ■ Antcnns dUdit , 
Icngitudine ccrporis. Palpi 2 /fMi-« & s eapitnti. 
Tlioracem exiipiunt fcuta 2 majora. Abdonien 
feememis lo mir.oribus. Cauda /«'■' 3. #•"■"' 
ius , /ong;.< , at /ui/us pjrw 3 fetarum minimarum 
verfus anuw. 
polypoda.2. L. fcutata, cauda triplici. 

Hahitat in Dania. D. Brunniche, 

Corpus fufce cens, minus pr^ceilente, latum. Anten- 
tis longitudine corporis; AntenxiTS fuccentariat^ 1I; 
ferius proximeque , priarihus triplo hrevicres, arii- 
culis 5, incurvatie. Palpi 2 , cdpifati , ad os. Pe- 
des anteriores juxta os locati. Scuta tegunt cor- 
pus. Cmr.:e z, longitudine corpori^. Abdominis 
Jingula fet^wenta fuhtus ad marginem fpina armata, 
ptdis inJiM, 
tcrrtflris. 3. L. nuda, cnuda triplici. Fn.fvec. tg»6. ' 

Habitat in liuropa. 

Simili< Po(iur,i, jca major, ccrpore toto albo cylindnco. 
anteima ccr[orit dimidii longitudine, oblufe "" 
Podura. 

262. INSECTA APTERA. Podura. 1013 

262. PODURA. Pedes VI. curforii. 

Oculi II. compofiti ex oftonis. 
Cauda bifurca , faltatrix , inilexa. 
Anteima fetaceas elongatae. 

viridis. i. P. fubglobofa vlridis. Fn. fvec. 1327.* 

Oeojfr. parif. a. p. «07. Podura viridis, capite fla- 

vefcente , aatenni.<i in medio fraftis. 
Halnut ia Europs phntis frequens in Polygoni Fa- 
gopyri foliis primordialihus. 

polypoda2, P. fubglobofa atra , antennis longkudine corporis 
apice albis. Fn.fr c. rjjg, * 
Habitat m Europae plantis. 

atta. g_ p_ globofa fufca nitida, antennis longis: articulis 
pliiriniis. hn. fvec. 1929. 
AA. S'tockh. 1743. P- *9* '• 7- 
Habitat inJpuropx terrejtribus. 

4- P. teresfufco-caeruleanjtida. Fb./v«. 1939. 
Sukx- iiif. t. aa. ,'". I43- 
Geoffr. parif. 1. 6[0. n, 9. 
Hahitat in Europae arhulUs. 
"iffluta. 5. p. ovata llava.dorfo niaculis duabus ferrugineis. 
H.ihitai in Svecla. 

Corpus omnium minimum. Oculi. Humeri f. anterior 
pars abdominis, ut HB pojiica pars fupra dorfum 
verfus eaudam , fufco -ferruginea. 

"iMlis. s. P. oblongacinercafignaturis nigris. Fn.fv!c.Tg^i,' 
F.. iV. C. dec. 2. ann. 3. ohf. 197. Pulex nivis. 
De Gecr Acl. Upf. ij^o. p. 54. t. 2. 
HaHtat in Eur>ps nemorihus,luenisi hyeme frequens 
fupra nives in vejligiis hominum £? mammalium, 

sga. 7_ P.oblonganigra.abdomine antenaisquefafciaalba. 
Habitat in Svecia. 

Nifira, fed bafes antennarum €? furci alba; fafcia ab- 
dominis dorfalis albida. Pedes nigri. 

T t t 8, P, 1014 INSECTA APTERA. Podura. 

arborea. 8. P- oblonga nigra , pedibus furcaqae albis. Fn.fv!c. 
_ 1177.1932.* 
Scop. carn, 1030. 
De Geer Jfi. Upf- 1740. f. 49. t. 1. 

ufl. Stotkh. 1740. f. 273. t. I. 
Nabitat in Europae fylvis. 

villofa. 9. P. oblonga villofa fufco nigroque variegata. 
Gtoffr.parif. Cog. ;. »0. f, 2. 
Habitat in Galiia , rcliquis plerisque major. 

cinfla. 10. P. cylindrica grifea, cingulo atro antice albo. 
Faun.fvec. 1933. 
Hahitat in fylvir Europae. 

puSIla, II. P. cylindrica aenea, furca alba. 

Habitat in Europa , pajjim curjtat , eprei;ie ixfultat. 
Corpu.': omnium mimmum , attente obfermndum tie o- 
culos fugiat , toium icneum , cbhngum u fere cylin- 
dricum. 

ciquatica. 12. P. nigra aquatica. Fb./>"i934'* 
Scop. carn, 1087. 
Geoffr. parif. 610. n, 8- 
Ge Geer a3. Upf, 1740. p, 57. t, 3. 

Stockh. 1740. p, 279. f. 3> 4- 
J.edem. epijl, 15. t. 7. . ■ 

Habilat in Aquofis Europ,j; , horis matutinis per {if- 
langes decorticdt aquasjlagnantes, 

iimetiria. 13. P. terreilris alba. Fn.fvsc. 1935- 

Scop. carn. 1029. -^^ 

Hahitat in terra prdgnante Europs , frequens p ^^_ 

vere, imprimis exit humo ajua irretata , u"^' 

tufa muiica; nonfalit. 

r.mbulims.14. P. alba, cauda bifida extenfa obtufa. Taun-P'ec. 

193«- 

Habitat in Montibus, fub Mufcis^ ;;^. 

Corpus cylimlricum, reliquis longius, a«'"«. ^^ 
Punllum fufcum fupra anum. Cauda Jrt" * 
tenfis, langitudiae \ carforis. Aonfal"- 

263- INSECTA APTERA. Termej. 1015 

253. TERMES. Pedes VI, curforii. 
Oculi II. 

Antenna fetaceas. 
Os maxillis duabus. 

fatale. i. T. luteum ; alterius maxillis longitudine antennarum. 

Habitat in Indiae utriusqut umhrojis^ aperto aeri invi~ 
fum ,fornices cylindricos pro/;rediendo iiucdijicans , 
maxillis longis alriffime re/iliens ; Nidos e fahulo, 
finubus dsdileis in topbum ftruens. Deflruit uten- 
Jilia omnia , utriusque Indiie calamitai fumma : do- 
mos, naves , cibaria, vejlimtnta , ex animalibus £? 
vegetabilibus fingula qusque , reliSa fola fuperficie 
integra ; calce viva coercendum , de quo Rolander 
& peregrinatores plurima. 

Alteri {Femirne forte') Corpus magnitudine T. pulfa- 
torii, Caput eorneitm , lave , ohloni^o.fubtetragonum, 
luteum. AntenniS vix thorace lomzioref. Afaxilix 
corttetS, l.eves, nigne , fubuiatte , fubarcuatiS ,porre- 
S,£, longitudine antennarum. Abdtimen oblongum , 
fubcytindrieum , allncans. Capit, Ekenberg. 

Alterum C f'xu tantum diverfum , Rolander ) fimile 
priecedenti, fed absque maxillis ma^nit porreHis. 
Capiix juborbiculatum , fiavefcens. Maxilltt breviffi. 
m.e. Amenns Jilijor.mes , corpore dimidio hreviores. 
Ahdomen ovatum , albidum. Ekenberg. 

PWfato- s. T. abdomineoblongo.ore rubro, oculisluteis Fn. 
"■«n. fvec.ly^r-* 

Scop. carn. 1038. 

Derh. theol. 119. 

Bradl nat, t. 27. /. 3. 

Raj. inf 8. 

AH. angl. n. 270. p. 231. S n. 291. p, 1585. £3 n. 

»45- P- 37«- 
Rotand. aci. StockA. 1754. p. 52. 
■''ultx. inf. t. 82. f. 144. 
Geoffr. pariC. 2. p. 601. Pediculus la. 
Scktff. elem. t, 125. 

Habitat iii Europa £? America , frequens in domibus, 
invifum veflibut, Herbariis, Infeclorum mufcis. Fe- 
mina horologii inflar pulfattria in ligneis fejiucis, 
T t t i 3. T. ici6 INSECTA APTERA. PedlcuUis. 

fatidicuin.3. T. abdomino ovato, orepallido, oculis fufcis. Ft:, 
fyee. 1938.' 
Frifch. inf. 11. p. 2. t. 10. 
Hahitat iii Eliropa aujlraliore , nchis frimum yijum 

in plantisjccis a Liejtingio trammiffis. 
.Simile pracedcnti, fed duplo majus. 

264. PEDICULUS. Vedes VI, aiiibulatorii. 
Ochli II. 

Os aculeo exferendo. 
AntemidR longitudine thoracis. 
Ahdomen deprcifumj fublo- 
batum. 

Humanus.i. P- humaiius. Fn.fvec 1939. 
Mouff. inf. S59. 
Ped.exp. t.iS. 
Swamm. qi:ar:. t. 7. 

hiU. t. i.f.z-6. 
Alb. aran. t. 42. 
Bonan. micr. f 55. 
Jcllot, micr. i . fp. i-t. i . 
Baker. micr. t. 1 3. /. 4. 
Sckeff. elem. t. 95. 
Sulti. inf. t. 22. f. 145 

Ledirm.mcr. 4i. t. 21. ... 

Habitat in capite & vejiimeniis humani.s ; "«f"™ 
Seminilm Veratri, Staphifagria: , Menifperi^^-J^' 
tx,J!pii. Angelica, Lauri;Croco, Pip'f'< ^V 
Lycofodio, FinguicuIa,hydrargyro, Oelu, Jtj 
Rcdendocaput exciat Achores apud pueruios ^ 
ces incarceraios indeque flrumofos , ./''''9",<,P'''?' „„„,, 
aCoryVh lufji, clcitate, tfilepjia dc. mjt^' 
plttvia dcfcenditad latera capitis. /,, 

\meiiiCapitisdurior, coloraiicr; Vejlimentorttm 

xior, magis cinerea. ■ . . c.jpiHj; 

Pioblema quiftilval, cur alix efufdem fptcf- h^^, 
mordiats Capiti inhareant, aliii corports V'J ^^ 
tis, isfacile plurimum morborum cimiasiojoruy^ 
lurant intelligat. '"_ 

r. : ' .,..., nhferyitt^t ""' 

rtdiculi I/ljtnmatiutn Avtutn<jue iTjuIfo pluresetiatnnum notiotj' 

TuSil.-fcripti, mtiltii minus iiffrTentit lieterminati exjlant- .INSECTA APTERA. Pediculus. toij 

Puliis. is. P. Piibis. Fn.fiec. 1940. 

Mouf. inf. 200. 

A'.j;. inf. 8- 

.'•tclnnck. obf. S7S. 

He.l. exp. i. 19. f. I. 

I'et. gai^. t. 6j.f. 9. 

Hvfpitatur in Homiiiis immwidi puhe , rr,r>us in fiiptr 
ciliis; pellitur oleo Tahaci. 

Antennae aniculis 5. Abdomen po.^'« emargin.tuni, 
pilofttmque. Pedes 2 &>' 3. habent calcar & digi- 
tum cheliformm , quilm arfle atih.eret. 

ticinoijes.3. P. abdojiiino orbiculato linea alba, fcutello triio- 

lobo roftro albo. 
Habitit in AmenOi ,peder oitnihulantium inirans , 

faii!;uinem hauriens , in iis ova deponent , ulcera ca- 

coHthict caufan^. Hojander. 
Acarus ejjet, nifi pedes rufefcentes tw.tim 6. Re- 

Jlrum longum cylindricum fubtus hamulir, Corpus 

rufefcens. 

Suis. 4. p. Suis Scrofae. Fn. .Svec. 1942. 
Hahitat in Suibus./i 

l^orcelii. 5. P. Muris Porcelli. Fn.fvec. 1^3. 
Haiitat in Mure Porcello. 

Cameli. 6. P. Cameli. f 
Red. exp. t. 22- 
Habitat in Camelo Droniedario, Biftriano- 

Cetvi. 7. P. Cervi. Fn.fvec. 1944- 
Frifih. inf. It. p. 15.'- 5- 
.Red. exp. t. 5. 
Hahitat in Cervo Elaplio, Dama, Capreolo. 

<^Vis. 3. p. Ovis Arietis. Fn.Jvec. 1945. 
lied. exp. I. 22. f.i.' 
Habiiat in Ovibus. 

Bovis. 3. P. BovisTauri, al>domine lineis transverjt oflo/«> 
rugineis. Fn.fvec. 194S.* 
HaUtat in Bobus ,- pellitur decoclo Ledi V Seili a- 
fris. 

T t t 3 K.V. J0I8 
Vituli. 

Equi. 
Afini. Tinnun- 
culi. Corvi. 

infaufti. 
Pics. 

Cygni. 
Anferis, INSECTA APTERA. Pediculus. 

>o. P. Bovis Tauri , ddomine plumheo. Fautt fvec, 
1947-* 
Habitat in Bobus cum pritcedetiti. 

II. P. Equi Caballi. i'h./iw. 1948- 
Hahitat in Equis. 

is. P. Equi Afini. f 
R^-d. exp.t. »2./. I. 
Habitat in AflniS. 

13 P. Falconis Tinnunculi. Fn.fvec. 1949' 
Re.l. exp. t. 13. 
Frifch. inf. 1 1. p. 24. t. 24. 
Hahitat in Falconibus Tinnunculis , Milvis. 
Ccnferantur alittjpecies in lalconibus. Red. exp. t. r. 

14. P. Corvi Coracis. Fn.fvec. 1950.* 
Red. exp. t, 16. f. 2. 
Habitat in Corvis. Querque- 
dulx- 15. P. Corvi infaufti. Fn.fvec. 
Habitat in Corvo infaulto. 

1«. P. Corvi Pics.f 
hed. exp. t. 5. 
Habitat tn Corvo Pica. 

17- P. Anatis Cygui.f 
Red. exper. i. jj. 
Hahitat in Cygno. 
Confermur Red. exp. t. g.f. 3. 

18. P. Anatis Anferis. Fn.fvec 
Red. exper. t. lo. 
Haoitat in Anferibus/i-ris ir. 

39. P. Anatis mofchats. f 
Red. exper. t. 9. f. j. 
Hibitat in Anate mofchata. 

30. P, Anatijs Querquedulae. -f- 
Red. exper. t. la. 
tkbitat in yuerquedulis. 1952- 

infuetis. INSECTA APTERA. Pediculus. i«i» 

Sterns. n. P. Stemi Hirundis. , Fn.fvic. 1953.* 
Red. exptr, t. g. f. 2. 
Hahitat in Sternis , Laris. 

Plataleae.' 22. P. Plataleae Leucorodiae, + 
. : ,j . Rid. expti: t. 4. , 

Habiittt in Leucorodiis. 

Arde,*. '23, P. Ardescinereae.t 
.&.'i. erppr. t. 6. 
Habitat in Ardeis. 

Grui?. 24.,P. Atdeae Gruis. i^B./iw. 1954; 
/?fi/. e^cr. t. 3. 
Fiifch. inf. 5. fi. 15. t. 4. 
Hahitat in Gruibus. 

Ciconia». 25.. P; Ardeae Ciconis. Fn.fvic. 195,5. 
Frifch. inf. (j. p. 9. /, 6, 
Habitat in Ciconiis. 

Cliaradrii. 25. P. Charadrii Pluvialis; t 
Red. exper. t. 9. 
Habitat in Pluvialibus. 

^"iilitte, 27. p; Fulicae atrs. t 
Red. exper. t. 4. 
Habitctt in Fulicis. 

ReGurvi- 28. P! Recurviroftrse Avofettse. It.xl. s°* tn.fve'-. 
roftrae. ,555.. 

Habitat in Recurviroflris. 

Himato- 29. P. Haematopi Ollralegi. Fn.fvec. 1957.' 

P' Habitat in Hsematopis. 

Pavonis. 30. P. Pavonis criftati. t 
Red, exper. t. 15. 
FrifcLinf. 12. t.^.fe. 
Habitat in Pavonibus. 
"Ieleagri-3,. P. Meleagridis Gallo-pavonis. In.fvec. 1958.' 

°'^- Red. exper.t. 22.'' 
..__ Ttt 4 Fri fch. 

\\j Signo crucisubiquenotaviTnus anlmalla nohisntc vivii,nec in mujeis 
^Jervata yifa ,ut naturtcionfuki nd eaattentiustxaitunan/iAtndttntur. loao INSECTA APTERA. Pediculus. 

frifch. inf. S. t. 4. , 'S;-.'. 

Habitat in Gallo pa vonibus. , 

Gallins. 32. P. Phafiani Galli :horace capitejue utrinque mucrn 
mto. Fn. fvn. 1959.* 
Habitat m Gallinis domtjlicis; cxpelliiur Pipere. 

Caponis. 33. P. Phafiani Galli abdominis margine niero. Fiwi. 
fvec. 19S0.* 
Frifck \nf II. t. 24. Red. exper. t. 16. f. i. 
Nahtat 1« Gallinis domejiins. 

Tetrao. 34. P. Tetraoni.<! Tetricis. Fa. fvec 1^1.' 
nis. Rei. exper. t. m. Pulex pavttnis.'' 

Habiiat in Tetraonibus. 
Abdomen pojlice pilojum. 

Lagopi, 35- P. TetraonisLagopi. Fn. /vec. lijet.» 
Habitat in LagopJS. 

Colum- 3«. CoIumbnB Oenatis. f 
bs. ked. exper. t. 2. /. i. 

Habitai in Columbis. 

Pari. 37. p. Parl majoris, caiida qiiadrifeta. f 
trifeh. inf. 8. p. 9. t. i. f. ^, 
Habitat m Paris. 

Hirundi- 38. P. Hiruudinis apode pallefcens , abdomine ohovuo 
uis. alio mgroque contMiinato laterilius felifis tfetis f" 

/!/«s majoriltus. Fn.fvec. 1963.* 
Habiiat in Hiruudine apode. 

Panocis. 39. P. Salmonis Farionis. Fn. fvee. 1954.* 

//jfciiar in Salnjone Farione ^aris Norvegici 
Monoculi pifcini videtwr affinis ob corpora a. O'''"' 
druafupra caudam. 

Apis. 40. P Apis.t 

^'{''f*. %. S /. 1«. 

Habttat in Apibus ad fquainulam baheram. 2^5- INSECTA APTERA. Pulex. jo2i 

265. PULEX. Pedes VI,faltatorii. 
Oculi 11. 

Anteniia filiformes. 
Os roftro inflexo, fetaceo, acu- 

leum recondente. 
Ahdoynen compreirum. 

irtitans. i. p. probofcide corpore breviorc Fn. Aw. 1S95.' 
Scop. carn. 1035. 
Rau inf. 7. 
Atb. tnm. t. 41. 
Bonan. micr. f. $6. 
.Auon. angl, p. 204. f, I2. 
JHook. microgr. 
Joblot. micr. i.pp. 1. 1. 3. 
Frijch.inf. ii.p. 8. 
Vallifn. oper. 1. 1. 95. f- i. 
Leuwinb. epijl. ^6. f. i-ao. 
Aof;. inj. 2. mufc. t. 4 , 3, 4. 
Baker. micr. t. 13./ 6. 
Lederm, micr. 4. t. 20. 
.Sii/c?. ;n/r f. 22. / 145. 
Sciicff. c/cm, f. 105. 
Habiift uhifue'in¥Mro^i,in Ametica. Knlm. Pel- 

litur Satureja, Pulei^io, Perjicaria, Cotula , Ahn. 

Oves eo dejUtuuntur ^ Lepores maxime obnoxii ideo- 

gue rammto vejiimenti leporini capitur £/ avertitur 

a Dalekarlis, 

Larva apoda , cauda bifurca , net. I»upa , pedata, im- 
mobilis. Mas fub femina jur.gitur , affinis Hemi- 
ptens, 

f^mttmi.i. P. probordde corporis longitudine. f 
Alarcgr. braf. 249. Tunga. 
Sioan, Jam. 2. p. 191- introd. 125, 
Catesb. car. 3, p. 10. t. 10. f, 3. Pulex cutem pe- 

netrans. 
Erown. jam. 41 8. Acarus fufcus fub cute uidulans 

probofcide acutiori. 
Habitatin Anierica: Pedes homimtm intratts , ova dc- 

pojiens, unde cacoethes, fape mors, 

Ttt5 Cor. I32a rNSECTA APTERA. Acarus 

Corpus/u/co rufefcens, comprejfum. , Abdomen falius 
albidum. 

An CaUsb£i Pulex, Brownii Acarus, Rolandri Pe- 
diculus ricinoides vere fpecie differantt an Acarus, 
Pediculus , Pulex ? Catesbitus fuwn dclineat cum 
furca Podura. Brownful adfcribit Pedet^S Acari. 
/iolander vero Pedes tantum /ex Pulicis faltatorios; 
ut in vero pidice , fed Plialan^inm cancroides no- 
firas etiam corpus eodem modo intrat tf' dolorificum 
inliahitat; dijudicent ita^ue Americaai, cujus fit gi- 
neris & utrum una aut plures fptcies. 

266. ACARUS. Pedes VIII. 

Oculi 11. ad latera capids. 
T ent dcnl a duo, articulata,pedi- 
formia. 

elephanti-r. A. orbicularis depreffns; maoula bafeos ovata. 
nus. Habitat in Iiidra. 

Magnitudo feminis Lupini albi,depre£us,lividu!,mar- 
gine craffo,fub'.us uirinque 3 fulcis. ' Macula bafeos 
nigra ovata , trifida. 

sgyptius. 2. A. obovatus fufcus margine albo. M.I..l'.4i5* 
Habitat in Oriente. 

Reduvius.j. A. obovatus planus : macula bafeos obovata. 
Fn. fyec. ic,S6. It. xland. 6%. 12S. 
Raj. irf. 9, 
Habitatin Bohus, Canibus, irt/yivis. 

indus. 4. A. ovalis ferrugiueus : macula bafeos ovata atra. 

Habitat in laiii^fiequens , Reduvio longior. 
americi- 5. A. obovatus rubicundus , fcutello geniculisquc pe- 
""s- dum albidis. 

Kalm. ali. Stockh. 1754. 

Habitat in America; Hobus, dcvoratur a Crotophaga, 
ranguiru- 6. A. abdomine poftice crenato , rcutello ovato fub" 
gus. f"'vo, roftro tripartito. 

Marcgr. braf 245. Jatebucu. 

Habitatin America. Rolanier. „ ,^ INSECTA APTERA. Acarus. 1023 

Pedes antici ad exnrtum fpinis Ircvibiis. Sanguinm 
in tibiis obambulantium haurit vix extrahendus. 

Ricinus. 7. A. globofo-ovatus : niacula bafeos rotuQda, anten- 
nis clavatis, Fn. fvec. J9S7.* 
Scop. carn. 1057. 
Aldr. iiif. 550. 
Raj. inf. 10. 
Frifck. inf. 5. t. 19. 
Habitat in Bobus, Canibus. 

cralTipcs. 8. A. pedibus fecundariis craffiffimis. Fn. fvec. isSy." 
Habitat in Europa. 

vefperti. 9. A.tlioraceangulato-cruciato.pedibus unguiculatis. 
lionis. corporelongioribus. fn./wc. 1951. fubfediculo. 

Scop. carn.iosS- Acarus Vefpertiiionis. 
Frifch. inf. 7. t. 7- 

Habitat in Vefpertilione murine,infolittefigur£,Pha- 
langio fimile , in plano non procedere valens, haud x 
fequenti diverfus. 

panerinus.io. A. femoribus tertiis craffiffimis. Fn.fvec. 1970.* 
De Geer. ja. Stockh. 1740. p. 351. t. i.f. 2. 
Red. viv. t.2.f./\. ... 

Geojfr. parif 2. p. ffz^. Acarus vefpertilionis. 
Baker. micr. t. 15. Pediculus vefpertilionis. 
HaUtdt in Pafleribus variis. 
Conf. Acarum vefpertilionis. 

«lotatori-ti. A pedibus primis longifTimis motatoriis- Fn.fvec. 
«s. 1971.* 

Hatitat in Umbrofis. 

Aphidioi.12, A. pcdibus primis longioribusciirforiis,abdomi- 
<•«. ne poflice bicorni. Fn.fi'ee. 197 1-' 

Habitat in Europa. 
foleo- 13. A. ater.lateribusnigro-fubcoleoptrati.';. FiKfvec. 
P*f«us. ii)75.' 

Habitat in Europa. 
'^larius. 14. a. rubicundo hyalinns , abdomine u»inque ma- 
cula fufca. Fn.fvec. 1 312, 119$. 
Scop.catn. 1075. ^^^^^_ I024 INSECTA AVTERA. Acarus. 

Geoffr. parif. s. f. ffiS. Acarus fufcus autumttalis 

textor. 
Habitat in Europne flanti^, minus veniis expojitit, 

caldario inclufis, tela ducens Jilis paralletis , quibus 

plantas fuffocat hyheraaculorum ; in Tilis, foliis a- 

verjis auiumnofrequetts. 

Siro. 15. A. lateribiis fiiblobatis, pedibus quatuor pofticis 

longiliitBis, femonbus capiteque ferrugiueis, ati- 

dominefetofo. FH./vec. 1975. 

harince. Scahiei. 

Blank. inf. t. 14. /. A. S. Schenck. ehf. 67«. 
Lederm.micres.t.^^.f.n. Bonjn.micr.f. <i3- 
Bottan. micr. f. irs. Mlen. comp. XI. 8. 

1 j^uw. epiJl.Ti ,t zjo.f.g,io. Jfl. angl. n. ISS- 
Rivin. prurri. ts.f. D. L. Riv. prur. li.f.^-S- 
E.N.C.dec.2.aim.io.ap.34. Acl. lipf. i68a p- 3'5- 
Hahitat inCafeo Farmaaue Europs, Aniericae. 
ImerSirones faritne, .'icaHei, Phthifeoi , Uemuntxi 

vix etiamnum reperiri alias difjerentias, jimtn a lcco 

pctiras. Amxn. aead. 3. p. 333. 

laais. 16. A. abdotnine ovato obtufo poftice fetis quaeuor 

longituduie corporis declinatis. . 

Habitat in Ladis cremore antiquo S in ■Lams vap- 

Cnrpus hyalinam, pofiice valde olfufum, jitm' 

qucefubince^urepum. Roftruni peiesquefuitefiacia. 

Dyfentc- 17. A. pedibus fetisduabus, abdominis ovati poftca 
r'K. fctis quatuor longitudiiie corporis tiorizontaliPiis. 

Habitat in ioMts cerevifia acida infenis; itnprimsm 
ftillicidiofiptionis vafis; fajx /nCantlianslin*" 
adrimas ajiate, obiimhuLms ab hrira 10. ""''" 
diei io.fapra cerevifiam , ceterum latitansjui cctc- 
.:"■ ' vifia in rimis. Amin. acad. i^.p. 'iT. ., 

' Corpus hyalinim. Vedes Jinfiuli pofiice armati au 

hus pilis altero in medin, altero ad plantiti- ^ 
doraen ovatum , glabrum , terminatuitt Jetis M'" ' ' 
re fere longidribus , difiantihus: t.jkperior""^' '\ 
inferioribur, 

exuics- 18. A. pedjbus longiffimis fetaceis : anticis duobus 
ra.:j. brevibus. Fn. .'ivec. 197«. 

HahitatutScibieferitu: ^ INSECTA APTERA. Acaru5. ic«5 

fcnicula- 19. A. niger, femorum geniculis fubglobofis. Fn. 
tu6. fvec. 1977. 

Hdbitat in arborum ramit emcrtuis. 

tiaftorius.20. A. abdomine rubro deprefriufculohirfuto: pofti- 
ceobtufo, tibiis anterioribus pallidioribus. 
Habiiat inQumea. Fabricius. l'ro artetinctonaad- 

duci miper incepit. 
Corpus magnituiiine yl. Riciui, ftatura & colore A. 
holoferieei, undique perfeSe hirfutifjimns. Os un- 
guibus 2 rubris. Pedes anteriores quatuor , antror- 
fum verji, tihiis paulo pallidioribus. 

aquaticus.ji. A. abdomiae fanguineo dspreffo tomentoto po- 
ftlce obtufo; aquaticus. tn.fvec.igiS-' 

Geojfr. parif. 2. p. S25. n. 8. 

Frifch, inf. 3. '. 3- 

Rsf.fuppl. i.t. 25. 

.Sultx. inf t. 22. /. 147. . 

Habitat in Europa aquis dulcibus, velociter mtans, 
'■•« ova rubra in Aepis ponens. 

lioloferi- 22. A. abdomine fanguineo depreffo tomentofo po- 
"^«us. ftice retufo; terreitris. tu.fvec. 1979. ' 

Scop, cam. toSfi. 

Geoffr. parif. 2. p. S24. n. 7. 

It. j:l- 84- ' 

IJII. aran. f. 38- 

Hj:f inf 41. II. 38. 

Blank, inf t. 14. /• /. 

Bljnk. inf. t. t4.f. }■ 

Habitat in Europiet? America/c"s. 

Simillimus pnecedinti. 
''acearu:ii.23. A. abdomiue diiiento rubro : hteribus obfcurio- 
ribus. Fii./ivc. 1983. ' 

>/Xmm>.'aVc« Ribis aliisque, frcquenter curjitans. 
Mufco- 24. A. abdomine rufo, pedibus polHcis longiffimis 
'"!"■ tilitbrmibus. Fii.fvcc, 198I. 

Geogr. 

^<:u\.mmimi inf.Slurum, firtiiHate immenfa ubicunfiue obvii , plurium 

^alamitatum CJitJTaJunt. 
M. A. C. D e-allus syfteme d'un Mcdlcln anglois. Punf. l?Jir. 8 m"- 

l" Japicns%fi„xit intepim ctnturiam Asarorum, ridem contafia, 

Pojleris ijft riHmiui. I025 INSECTA APTERA. Aeatus- 

Geoffr. parif. 2. p. S24. «. 6. 
Habitat in Mufcis. 

Batatas. S5- A. fanguineus fcabriufculus, pedibus anterioribus 
longitudine corporis. Rolander. 
Habitat iiiBatatas Surinami. 

gymno- 2ff. A. abdomine rubro . lateribus puaftis binis coc- 
pterorum. cineis. Fn.Jrc. 1208. 

Keaum. inj. 5. (. 38. f. 1-3. 

habiiat in Apibus aiiisijue. 

coleoptra-27. A. tufus , ano albicante. Ftt. fvec. is7S-' 
torum Scop, carn. ioG.\. 

Geofr. parif. 2. p. S23. n. 4. 
Elatik itij: t.14. f H. 
Frifch. inf. 4. t. 10, 
Reaum. inf. 6. /.4./. 13, 14. 
Rxf inf 4. f. 26. t. I. 10- 15. 
Habilat in Scarabsis. 

rupellris. 28. A. fufcus: liiiea dorfali bicolore. i'«./v«'' i984> 
Habitat in Europa. 

longicor- 29. A. ruber , anteunis bifidis roflro longioribuJ- 

Geo(rr^p!r%\. ;,. 6,3. /. 20./. S- Chelifer totus 
ruber, antennis extremo bifetis. ^^ 

i Hahitat in Europae rupibus, in capite humano > 

irritant. 

littotalis. 30. A. furco-rufus, pedibus fanguineis. Fauti.fvt':- 
198S.* 
Jt. celanil. 9S. 
Habitat in Europae littorihus. 

Fungo- 31. A. fufco-rufefcens abdomine fubglobofo g a "^ • 
rum. Fn.fvtc. 19S7. * 

Habitat in Fungis ^regarius , tarclus. 

Trcmellae.sa.A.rubglobolus atro-caErulefcensnitidus. f"-r 
1991. 
Hdiitat in Tremella iuniperina. 

33- ^- w INSECTA APTERA Phalangium. lcaber. 33. A. cinereus depreffus .- latcribus fcabris. Fn.fvec 
1988-* 
Hahitat in Terra primo vere. 

Salieinus. .34. A. ruber: linea dorfali duplici fufca: antice bi- 
furca. F/i. /iw. 1989.' 
Habitat in Salicibus frequens, velox. 

croceus. 35. A. fulvus : tlioracis lateribus punao rufo. Faun. 
fvec. 1990." 
Hahitat in Salicis rofa monjirofa. 

257. PHALANGIUM. Pedes VIII. 

OcuH verticis duo conti- 

gui,duo laterales. 
Frons antennis pedifor- 

mibus. 
Abdomen rotundatum. 

CfdfTipes. I. p. corpore minuto cylindrico humeris tubercula- 

to , pedibus longiffmis. t 
Strom.fondm. 208. t. i. f. i5. Vhalangium marinum, 
Habitat in Mari Norvegico: tardiffimum, Mjtilorum 

tejtasque penetrat S exhaurit. 3*. <->• Konig. 
Corpus cyliiulricum , minutum, articulatum, articuli! 

anticefupra tuberculo notatum. Aatennx capitis , 

a fetace.t. Os Palpis 2 , biaiticulatis , ehelatis. 

Pedes 8, fetacei, longiflimi , ut in Ph. opiltont. 

renticuh peHoris,2,Jili(ormia,corpori paraUela, 

pnne anum patentia , in medio chelata ( umte Cancris 
ajfinis videtur ). Cwdi linearis , angujla. Mirum 

tam parvum eorpus regeri tam magnos pcles. 

''filio. s. p. abdomine ovato: fubtus albo. F«./iisc. 1998. 
Scop. carn. 11 22. 
Mouff.inf. S34./'.4- 
Aldr. inf «oe. f 4- 
Gttd. inf. 2. t. 49. 
Liji.gjed.f. 143- 

anjil. t. I. f. 35- 
Hieffn.inf.a. t. 9. 

* •■ l,r.-idl. I0S8 INSECTA APTERA. Phalaugiura. , 

Bradl. nat, t. 24. f. 2. 
Clerck. araa. 1. 6. f. 10. 3. 
Siiltx- in(. t. 21. f. 140. 
Oeoffr. patif. 2. p. 629. t. 20, f. 6. 
Habitat in F.uropa, America, nofle vafatiir. Ocali 
s. AntentM angulojie. Tentacula a, lonfa. 

comu- 3. P. abdomine depreffo , roflro bicorai , palpis pc- 
tum. diformibus. 

Schaff. elem. 1 3. / 9. 
Nabiiat in Gcrmania. D. Schreher. 
Corpus depreffum. Pedes longilJimi ut in Fh. opilio- 
tie. Rofirum cornibus s. Julmlatis pmllelis. Palpl 
peftihusjijjiilds , paulo hreviores. 

Cancroi- 4. P. abdomine obovato deprclTo, chelis Isvibus: 
des. digitis pilofis. Fn. fi'ec.ig6s. Acarus cancroides. 

Scop. carit. ic57. 
Jt. xl. 84. 

Sek mvf. 1. 1. 70. f. II. 
Frifch. itif. S- '■ i. 
Jiar.fuppl. t. 64. 
Schdfi. elem. 1. 3 g. 

Clerck. aran. i. (5. /. Tc. i , 2. . ,. ■ 

Geogr. parii. a. p. 618. CheUfer aldomine '«"s 
transverjis. ,■■ 

Habital in wUroHs fuffocatis .• ciiiis, celluh^ '"f""}- 
cis. viaiiat Termetilus, Acuris ; reirograd"!. ' 
trans cutim.inde fapulamagmtudine p/ dclorij 
mo. Pedcs 8 , prieter antennas cheliferas. 
Acaroi- 5. P. abdomine cyliidrico, chelis laevibus, capiw 
des appendicuiato. 

S\iji. nat. 10. p. 616. n. 8. 

JHalntat in Amcrica calidiere, tnnrfu ^'^"'"^- n„,^ 
. . ' SimilUmus V. cancroidi , fed Chelce ovatx- <- i 

fiavefcens, duplo majus. Ahdomen cyhndric""- 
Balsna- 6. V. abdominf dilatato muricatn, roftrofubulato- 
rum. Mart.fpitx. «. '• & f- d- Pediculus ^^^^^a- 

Bajlet. fuhf. V. a. t. 3. p. 146. '• 12- '• 3- "^^ 

Ins ceti. limrsle. 

Strom. fomlm. 209. r. I. /. 17- Phalangwm U^°' 

Hrunnich.inf. M.f. 17 Py?n°S°"""V„„«. 

Hahiiat in Occino Notvcgio/iii /"pJ';"'"- g:^. cauda- 
tum. INSECTA APTERA. Phalangium. lojj, 

SimiUimus Onifco Cm,fed ?edes omnes pluribus ar- 
ticulis, omnes perficli , mcplmes quamoSo. Dor- 
(umrubrumpturil'usfegtnenUs:Jingulis 3 mueroni- 
bus. Cauda cylindrica , brevi/fima , truncara. Ro- 
ftrum membranaceum , fubulr.um , longitudine pe- 
ium. Genus dubium , facie Onifci ceti, rojlro a re- 
liquis diverfum. Cum folo rojlro absque maxillisjit, 
Jorte aptius Acaris aut proprio generi fubjiciendum, 

iricatina- 7. P. abdomine elliptico depreiro tricarinato , femori- 
tuiii. bus anticis fubcriilatis. 

Hahitat Drefdae Saxonuni. D. Heife. 
Corpus ovale ,fufcum , deprejjum, tricarinatum , inei- 
fiiris quinqut obfoktis : carina una media longiiudi- 
nalis; una utrinquefupra marginem lateralem. Pe- 
des corpore duplo langiores. Femora primi parir 
furfum dilatata: carina fubcrenata. 

8. P. chelis ramofis, ano fetifero. M. L. U. ^ts.* 
Gron. xoopl!- 952. Scorpio.» 
Seh. muf. I . /. 70. /. 7 , K- 
//ateafiViIndia orientali: lava. 
Chebe braehiis dentatis. Seta ani bngitudine corporii. 

''niforme.9. P. brachiisdentatis.gedibus primis longiffimisfe- 
taceis, thorace reniformi. M. L. U. 447.» 

Gron. looph. 935. Phalangium palpis longiffimij 
craffis.* 

Brown. jam. 409. 1. 11. f. 3. Tafantula fufca ma- 
jor.pedibus anterioribus craffioribus aculeatis& 
unKuiculatis fere chelitbrmibus , proximis lon- 
giflimis &c tenuiflimis. 

fet. pteiiog. t. ao. f. la- Cancellus araneoides. 

Habitat in America .• Jamaiea , Carolint. i6l. 1030 INSECTA APTERA. Arane». 

26S. ARANE/.P#^VIir. 
Oadi VIII. 

Ojunguibusf.retinaculis duobus. 
Falpi duo articulati : mafculis ge- 
nitalibus capitata. 
. Anus papillis textoriis. 

diadema. i. A. abdomine fubglobofo rubro-fiifco:cruce albc- 
punilata. Fn.fvec. 1993.' 
Scop. carn. 1077. Aranea Linnsi. 
Mouff. inf. 233. f. I. 
Mdr. inf 608./. 9. 
Jonji. inf. t. ig. /• 17, 15. 3 o. 
Raj. inf 1%. n.2. 
Liji. aran.f. 2. 
Frifch. inf 7. t. 4. 
Clerck. aran. 25. t. l.f. 4 , 5. 
Sciiaff. elew. t.zi.f. s. 
Hahitat in Betulis. ' 

ttaculata.!. A. abdomine globofo reticulato: fupra P"rP""' 
fcente fufco nebulofo. Fn.fiec. 1994- 
habitat in Hortis. 

cucurbiti- 3. A. abdomine fubglobofo flavo : puuflis quibusdam 
na. nigris. F«./iw. 1995.* 

Raj. inf. jo. n. 3. 
Lijt. aran.f. 5. 

Clerck. aran. 44. t. a.f. 4. . , . tiyt 

Hdiitat in Arboribus /o/m/// , a^fdei^ '"' ' 
clvolventi, 
ealycina. 4. A. abdomine gtobofo pallido flavefcente. f"- J' 
1995^» 
Scop. carn, 1099. Ar.inea Kleynii. . ^^js, 
//jfiVar in Calycibus^raffl , « «"'o''^ 7'' 
^ptf Mufcaique md coUeaurai iusulaiii- ^^ 

cftopun- 5. A. abdomine fubrotundo flavo: (ligmatibus 
ftata. que quatuor nigris, ano rufo. ^^y. 

Arm* injiaispnfcuiaur rapmjme vlrunt iprupriam '"Jj"^'J" ,xm'^ ' 
yiunt; u Sph^gihui ll lifmtumQmius pUStuntur ; J»"'"'' 
Ktiiera fcandunt. INSECTA APTERA. Aranea. is;t 

Hahitat in Svecia r(te horixontali gtometrico. 
Corpiis patlidum excepto abdomine. 

bipunfta- 6. A. abdoniine globofo atro • pun&is duobus exca vatij. 
ta. ■ Fn.fvec. 1997.* 

Hahitat in feneftris. Rete difperfo. 

irundina- 7. A.abdominefuglobofo albo: maeulis dilute fufcis. 
cea. Fn.fvec. 1998.* 

HaHtat in Arundinutn patticulis. 

angulata. S. A. abdomine ovato: anticelateribusangulato-acuto. 
Fn.fvec. 1999.» 
Jt. gotl. 21 5. 

Cierck. aran. 22. 1. 1. f. t. 
llahitai in iirboribus Reti perpendiculari. 

domefti- 9, A.abdomiueovatofufco: maculisnigrisquinque(\ib.- 
^3- contigui.s:anterioribusniajoribus. Fn.fveaoao.' 

Scop. cariu H04. Arauea Derhamii. 
Rjj. infa-^. n. 17, 
I.ijl aran. 59./. ir- 
Clerck. aran. 7S. /. a.f. 9. 
Habitat iti (ene&tis freijuens, 
Inforibus luxos fufpenait Aranett cajfeis. Virg. 

S'lineatj. to. A.abdomineovatoalbido : lineis tribiis longitudina- 
libiis punaorum nigricantiuni. Fn.fvec. 2001.* 
Habitatin Nemoribas. 

'iparia. 11. A. abdomine ovatonigro-zneo.ano fubluteo bi' 
corni. Fn.fvec. aoo2. 
Tl. 0:1. 145. 
Habitat in littoribus fabulofis » rete horixontali. 

"byrin- 12. a. abdomine ovato fufco: linea exalbida pinnafaf 
""CJ. ano bifurco. Fn.Jvec. aeoj.* 

It. cel. 251. 

Raj. inf B7. tt. I6t. 

Lijl. aran. 60. /. IS. 

Clerck. aran. 79, r. 2. /. 8- 
.___^ U u u 2 Habi- 

^enes tnpaljMt, vulva ad axillas: ancipitia co^jugia , ubi repUlfa b 
P'raSa. cum periculo vitx Jiant. Fkjpil elaratis martf Junti adstl^ 
t^'Jtxus , nicjftciti dijtrintiie. jojj INSECTA APTERA. Aranea. 

Hahitatfupir Terrani, Tc/a horixontali cumputeocy- 
lindrico. 

4-lineata. 13. A. abdomine fubrotundo flavo: puniJlis quatuor 
lineaque utrinquc purpurafcentibus. 

Hahitat in Svecia. 

Magnitudo rr.cdia. Corpiis hyalinum. Frons.f-arta 
oculorum lutea. Abdomen pallide fiaviffmum ; in 
medio punBis ^. in quadrangulurn dtfpq/itis , purpu- 
Tafccntihus; ad latera uirinque plagii J. linea ferru- 
gineo-purpurea, ahdomine brevior. 

redimita. 14. A. abdoniine oblongo-ovato fiavo : annulo ovali 
dorfali rubro. Fn.fvec. 2004.* 
Raj.inf. 24./ 12. 
Liji. aran. 51. f. n. 
Frifch. inf. 10. t. 4. 
Clerck. aran. t. 3./. 9. 
Hahitat in Hortif. 
corolltta.is. A. abdomine ovato nia;ro: annulo dorfaU ovali 
albo. Fr.. fvec, ioo^,' 

h. xl. 125. 

Clerck. aran. 124. t. 5./. 18' 
HaHtat m Plantis. 

finnigata.iff. A. abdomine ovato fufco: bafi pundis duohusal- 

bis. Fn. fvec. 2006.' 
Clerck. aran. 104. f. 5 f 6. , 

habitat in campis ; anie nidum laivarum incutians,^ 

exitum capit unam pofl alieram, exfagit ,rgi"'' 

aliam pnhendit. £Jir. 

Biontan». 17. A. abdomine ovato albo inaculis cinereis. f'- 

fvec. »007. * 
Lift. aran. 3«. f. el 
Hahitat in Arboribus. 
fanguino-is. A. abdomine ovato cocciaeo: Unea longitudinalJ 
lenta. atra. 

H ahitatin Hifp ania. Fr. Locie. X^ 

Spccies .-(raw.riim itdanlxtattfiepe Iffexu ; /Jrfffam exuunt :d!ffi^" ''^_ 
rerfea^Jimvfih ^ffirvanwr ;phres{tacueviienia:afui VT. tofc 
fcmum , CWckium ( Aravti Svedc! Holm. 17^. guart\) ?"' "''"„„.' 
tet. Videas , quam rull! mmalfum imitMilsJit .Vi> ^«""^ "f ,„, : 
quanti optri, fU, iifpovere X alia in rtSum immifftL firmamenn 
tUa inCTitmeurrtiuit .' Hajiilur art ijta,mn iij'^'l^r, >'"'" INSECTA APTERA. Aranei. »034 

Corpus mediocre, mgrutn. Palpi anlice ciHerci. O- 
culi 4 cmterinres tlhidi. Abdomen totumfatura- 
tijjime coccineum , excepta linea longitudinali t3 ana 
nigris. 

notata. ig. A. abdomine ovato fufco : lineis albis transverfij 
arcuatis. Fn.fvrc. 3008.* 
I/abitat in Europa. 

fafipts. »c. A.abdominefufco, pe^ibus tulii Fn.fvec. aooj. 
J labitat frequentius in Urticis. 

noaurna.Bi. A. abdominenigro:punftisduobusalbi», bifique 
luiiula a'iba. Fn.fvec. aoio.* 
Hahitat in Europa. 

extenfa. si, a. abdomine longo argeuteo-virefcente , pedibut 
lougitudinaliter exteniis. Fn.fvec. aoii." 
Geoffr.parif64t.n. 3. 
Raj. inf. ig. n. 3. 
Lift. aran.f %. 

Mxliitat !/!: uliginofij , pedibus aJrmos arSeulan- 
gitudinatiter exteiijis. 

nnibriat». 43. A. abdomine oblongo nigro : linei utrinque late- 
rali aiba, pedibus fufcis. Fn. fvec. aoia.* 
Clerek. aran. loa. t. 5. f. 9. 
Habitat in Aquis fuper aquat currens. 
'«pun- 44. A, abdomine oblongo : punSorum excavatorum 
ftata, paribus tribus. Fn. fvec, 3013.' 

H.ihitat in Sylvis acernfis, 
fcviflJma.s^. A. abdomine oblongo flaviflimo laevL M, L, U. 
488.* 
Habitat in jEgypto. HaJfelquiJI. 
Thorax fuhus, Pedes glabri. 
wniacula-«ff. A- abdomine fubrotundo callaneo : punfiis duo- 
''■ bus albis. 

Habitat in Europa. 

CorpusPu//Vf minus , tolum caflaneum f. olfcure tejla- 
ceum. Abdomen ovaium, deprelftufculum .inxquale, 
maculis s albis: antericre mjjore ex binis puiiSis 
albis connatis ; pqjleriore fere minore , etiam e binit 
punlUi albit conflatis. 

V u\l 3 aj.A, 1034 INSECTA APTERA. Aranea. 

clavipes. J/. A. abdomine oblongo, tibiis, excepto tertio 
pari , clavatis villofis. 
■Brown.iam. 419. t. 44. f. 4. Aranea oblon'^a luteo- 
variegata, pedibus longiininis, articulis interio- 
ribus tuniidis liirfutis. 
Habitat in America. 

quadri- 28. A. abdomine oblongo nigro : punftis quatuorex- 
pundata. cavatis. Fiifw. 2014.* 
'/. xl. 34- 
Hixbitat in feaeflris. 

holoferi- 49. A. abdomine ovato-oblongo holofericeo; bafi 
cea. fubtus punSis duobus flavis- fB./w.sorJ 

Raj. iiif, 31. n. 23. 
Ull. arait. 71. /. 23. 
Hahitat in Europa, intra folia cmvoluti phmrum. 

fenocula- 30. A. oculij tantum fenis. Fn.fvec. 2016. ^ 
ta. Lijl. aran. 74. /'. 24. 

Raj. inf. 32. n. 24. 

Uabitat in Europa. 

•i- '^ 

wicularja.^t. A.thoraceorbiculatoconvexo: centro tw"'^^',® 
excavato., Am. aiad. 1.^.323. M, L. V:^i^> 

Gron. xooph. 937.* 

Alaregr. braf. 248. 

Laet. muf. t. 570. 

JVnrm. muf. t. »44, 

Claf.pqftL 47. 

Seb. muf, i . t, 6g. f. 1, 3, 

Olear. muf. t. 17. f. 3, 

Merian. fur. t. 18, 

Rxfadd. t.ii, _ . . ^. 

Habitat in America, injidiatur AvicuUs, bfecu" 

Atorfu dira ferfentiiui minaiur. 

fpimmobi'3*»- A. crurum fpini» mobilibus nigris. A ■^^'' 
lis. Alb. aran. f. iSg. 

Hahitat Surinami. , ^./i/rt 

Ma^nituio A, aviculari.c, TlioraX /u/wvafas, p"i 
latiorjupern, conrexm, nUdut, Abdomen./^"^"_^ ■ Aranez F/fa nenf ;plurimr retia. iiverfa Jiferjis, nec fmpbcj'',^' 
pijcanter infiSa, imprimit teltriora;. at ultiinX " P'" ^''""" 
tUiu ftiiut intetlunt fir intepffni vifam. INSECTA APTERA. Araaea. 1035 

' tundum i fubtus ordims 4 ex punclU nigricantihus, 

Veics mudci. CiUTifpimsreSis, nigris, nitidis, 
mohilibus. Color Thoraeis Crurumqiii ferrugineus,- 
Ahdominisfufso 'ficivefcens, 

venatoria. 33. A. fubhirfuta, tliorace orbiculato convexo, ab- 
_ domiue ovato niagnitudme tlioracis. 
Cron. xoopb. 2. p. 417. ' 
Merian. furin. 13. t. iS-fg.fuperior. 
Sloan. jam. 2. p. 181. t. 235. f. i ,1, 
Brown, /am. 410. t., 44. f. 2. , 
Habitat in America calidiore. 

ocellata. 34. A. femoribus ocellis tribu» geminatis, 

Hahitat in Cllina. de Geer. 

Corpui pallidunt, magniiudine TarantuU. Abdomn 
nebulofum pallidum anrjdo nigro. . Thoracis difcas 
macula gemiiia nagiia nigra. Oculorum regio ni- 
gra. Alacuke oceliis geminis albidisVinJinguhfe- 
tnorc tres, in tibiis pauciores, 

Tarantu- 35. A. fubtus atra , pedibus fubtns atro>fafciatij. 
1'. Bagliv. Tarantula .Qmonographia ) 

Bocc. muf, I. p. lor. u 2. Tarantuli; 

Bradl. natur. t. 24. f. 10. 

Olear.muf. it.t. i,*.f. 4, 

Habitat in Italia: impfimis in ApuUa, Barbaria, O- 

riente. 
Cotpus cinerafcens. Oculi 8: horum 3 majores, ru- 
hri,frontis;4ordine iransverfo fub prioribus ver- 
fus ot. s remotiores in tergo. Therax cinereus, di- 
fifui in areas nigr.ts , ad centrum concurrentes. 
-, . MaxiUa,Peaus,Femiirum bajisventrisquc anttri- 
--■'.. ■iiit.': ^ p^^j j-„j,,„j ^tra. Tibije nmnes cineree, ful>tui 
nigra fafciata. Abdomen helvokm , fupra nigro 
fafciatum. 
Rabidtfuh canicula morfu ixcitat fdmofum Taranti- 
'■ ftiiuti Mifjicamedendum. - . 

Species kujus plures .fifiunt Authores; qu.t accuratiut 
inquirendx , Q diJliuguendiC , cum colorediverfx for- 
, . te etiam fpecie diferant. 

Wemci. 3S. A. faliens nigra: lineis femicircularibus tribus 
albis transvorfis. Fn.fyec. ioij.* 
Lift. ann. f, 31. . 

Uuu* «"/• 103« INSECTA APTERA. Aranea. 

Raj. inf. 37. n. 31. 
Bradl. nar. i. 24./. 5. 
Clerck. araa. 117. (• 5/ I3- 
Geoffr. pjrif. 2. p. ^50. «. i*. 
Habitat iii paiietibus. 

trunco- 37. A. faliens nigra : dorfo pundlis albij. Ftun.fi'"- 
rum. aorg. 

Habitat in parietibus , trmcii. 

rupeftris. 38. A. faliens: abdominis macula nigra margine ru- 
bra medio alba. tn. fvec, ioig,* 
Habitat iit parietibus , lignis. 

aquatica. 35. A. livida, abdomine ovato: lin^a transverfa^pim- 
aisque duobus excavatis. i'n. Svec 3020. 
Clcrck. aran. 143. t. G. f. 8. 

Geoffr, parif 3 p. 645. n. 7. . „ 

Uabitat in Jquis Europs dulcibus, urmatona. riy 
bern.1t in vacuis CcchUit , quas reteartijiciofoclauiu. 

faccata. 46, A. abdomine ovato fcrrugineo fufco. Faun.fvec- 
ioii. 
Lifi, aran, 8s. /- 28. 
Frifck. inf. 8. f. 2. ■ 

Habitat ia terra , circumferins ubique feium jaccm 
fuum ovorum, 
p»lu(h:i«. 41. A. abdomine oblongo nebuIofoilineUIatevalibus 
albis. Fn.fvec. 2023.* . «■■,,; 

Habiiat in paUidibus ctefpitofs exjiccatn; "P"'^ 
fatcaia, 
vitefcen«.42. a. abdomine oblongo flavo-vitidi: lineislatcta- 
libusalbis. Fn. fvec. 2oit.* 
2onft,inf,i. is,f. 42. 
Haiitat in Hortis. 
vi«tic«. 43. A. abdomine fubrotundo plano obtufo , pe*^"" 
qnatuor poaicis breviOinus. Fn.fvec. ««»7- 
*fl; in/ 35„. 29. 
F'Vch.tnfj.,.y 
(.lerck. aran. lag. f. S. f. 5. 
UJl. aran.f. 29. 

Geoffr. parif ». p. 641. n. I. J, 

Uabuat in arboribus, ligujs , ovis iacfiiiii'', ♦*' INSECTA APTERA. Seorpio. lojr 

IjEvipes. 44. A- abdomine rliombeo deprelTo , pedibus trant- 
vprfaliter extenfis variegatis. fn.fvec. 2025.* 
Frlfch. inf. 10. t. 14. 
Hcthitat in truacis ; parietibus. 

tetracan- 45. A. abdomine lunato: ambitu quadridentato. 
tba. Habilat ia Infula S. Thomae. Laur. Sprengln. 

Simillima //. cancriformi, fcrruginca. Caput rufum. 
Oculi verticis ^conferti, O laterates folitarii ■, nec 
plures quam 6 ohfervo. Pedes fanf^uinei. .Abdomen 
fublunatum , ferruftineum , fupra tlanum punHis marii 
impreffis , margine cinHum fpinis 4 , guarum diut 
laterales oppojita majorei i dut^ veropojtica minores. 

Mncrifor. 4S. A. abdomine femiorbiculato : ambitu fexdentato. 
mis. Sloan. jam. 2. p. 197. t. 235. /. 4. Araneus cancri- 

forrais campeHris, reticulum fpirale iieftens. 
Brown. jam. 419. t. 44./. 5. Atauea nigra cancri- 

formis. 
Hahitat in America. 

•pinofa. 47. A. fpinis dorfalibus oftonis : pofticis duabus pa- 
tentibus , abdomine fubtus conico. 
Habitat in America. 

2(59. SCORPIO. Perf«VIII.infuperC/;e/tf2 fron- 

tales. 
Oculi VIII: horum 3 ad latus u- 
trumque thoracis; 2 in tergo. 
-'^' Pd/2«II,cheliformes. 

Cauda elongata , articulata,termi- 
nata Mucrone arcuato- 
■'- PeBines duo fubtus, inter peftus 

& abdomen. 

"'Jiirus. I . S. peftinibus 8-dentatis,manibus fubcordatis punilatis. 
Hdbitat in Africa. 

U u u 5 2- *>■ 

Swpionum armaforamimhas jfatenf. 
G«fr. Aec unico i>mU fdkiter carit. I03S INSECTA APTERA. Scorpio. 

carpathi- 2. S.pcSiiubus 6-dentatis,manibus fubcort^atisjlabrilf 
cus. Bobiut 1« Momilus Carpathicis. Schau^r. 

afer 3. S. pciJUnibus i ^-dcntatis , mambus fubcotdatis pilofif. 
M L. V. 429.' 
Swamm, hihl, 1. 3-/^3, 

quait. t. 6. 
Srb.muf.i.t.jo.f.4. 
T Pit.gax.t. 13.J. ii. 
Kcef. inf. 3. p. 390. t. 55. 
Habitat in India. 

americus. 4. S. peainibus i^-dentatis, m»aibus fubciliatis : di- 
gitis iiliformibus. 
Rcef.inf 3. p. 38». t. C6.f.$. 
HJiitatia Anierica. 

"suropjeus.i. S. peainibus is-dentatis, manibusanguhti.';. M. 
L. U. 429. * 
Mouf. inf. 204. 
Jldr. inf. 577. 
Raj. inf. 9, 

Rxf.inf.fappl. 66. f. i, s. 
ScKtff. elem. t. 1I3. 
Sult\. inf. t. 43./. 150. 
Habitat in Europa, maxime tuflrali. 
Caudafub tculeo mucronatx eji. 

auliralis. 6. S. pedtinibus ss-dentatis, manibus laribus. 
Habitat in Africa , forte etiam Ameriea. 

270. CANCER. MesYlll. ( 10 f. 6Yavo) infup" 
Manus 2 chelatse. 
Oculi II, diftantes, plerisque pe- 
dunculati; elongati, mobUes- 
fal\n 11, cheliferi. 
CiiH Ai articulata, inermis. 

* a • Bkachyuri Thorace levi hteribus integernme. 

Curfor. I. C. brachyurus.thoracelaevi integerrimo : I^'="S!t 
ftice marginato , autennis iillilibus ,cauda tt.^^^_ INSECTA AI'TERA.Cancer. 103«* 

Fajfclqv. itcr 433. n. ug. Cancer anomalus. 
Hahitat in Mari Mediterraneo , Indico, fols occiiluo 

e mari exicns in littora fahulofa , vehcifjimeque dis- 

eurrens. 

taniinis. s. C. brachyurus, tliorace Isevi integerrimo oblongo^ob- 
ovato : antice truncato-dentato. M. L. U. 430.' 
Kumph. muf 13. f. 7./. T.U. 
Hahitat in "M. Indico. 

Biutus. 3. C. bracliyurus, thorace lasvi integerrimo : margiue 
antico transverfo brunneo. 
//oiito in M. Mediterraneo? 
Tejla lisvis , antice truncata ; margine brumeo , pojlice 
complanato -truncata; laterihus integra. Chela; !a- 
ves, Girpisunidentatis,Brachiisfuhtusdenticuldtis. 

cordatus. 4. C. brachyurus,tborace Isevi undato integerrimo,che- 
Ijsfubtusmuricatis. jim*n.acad.6.f.4i4.n.97.* , 
Nabiiat Surinami. 
Chelxjuhtus muricatx, 

Pinno- 5. C. brachyurus,thoraceorbicul3to inzqualiciliato, 
Phylax. pedibus dorfalibus quatuor. Amxn.acad.6.p.4ii. 

"■93-* 
Rumph. muf. 35. Pmnotheres. 
Habitat in Ameiica intra Chamam Lazarum, u. Jac- 

quin, cujus Pirmoiheres & cujios ejl. 

PifBm. 6, C. brachyurus , thorace orbiculato Isvi integerrimo 
obtufo, cauda corporis amplitudine. 

Habitat in Karbaria. E. Brander. 

Corpus magnitudine Fiji, undique lieve , coiivexur: ; 
Roftrum nullum nuUaqut crenaiura. Cauda obtu- 
fijjima , ad os usque tegil totum abdomen. Chel» 
chloiisiufcuU digitis aquallhis. tedes iuermes, U- 
Vts , ungue acuto, 

bexapui. 7. C. brachyurus,thoraceorbiculatol3eviintegro,pe- 

dibus fcnis , antennis corpore longioribus. 

Bajler.fubr. 2. p. 2«- '■ 4-/. 3- Cancer thorace \v- 

viorbiculato fubdepreflb, cheiisvalidioribus.an- 

tennis longiffimis, pedibus pofticisminutioribus. 

Hi!'itat in Oceano Europao. 

Tho- «o+o INSECTA A?TERA. Cancer. 

Thorax convrxiufcutus , anlic: inter oculot 3-fidus mi- 
dio emar^inato. Chcls Uves. Pedes piieter cke- 
las tantumjex. 

minutus. 8. C. brachyurys, thorace lavi integprrimo fubqua- 

drato: marginc acutiufculo.antennis breviffimis, 

Muf. Jd. Fr. I. p. 8. 
//. wgo'h. 137. t. j./. I. 
Slnan. jam. 2. t. s+5./. I. 
Gron. jooph. 9Sa. 
Kalm. iter. a. p, 14.3, 
Oibeck iter 307. 
Biifier. fubf. 2. p. 2(5. r. 4. f. i», Cancer thorace 

iaevi orbiculato. pedibus hirfutis. 
Scop. carn. 1133 Cancpr nutrix. 
Habitat in O. Europaeo £3 Pelagi Fuca nntante , fu- 

per aquamfiepe cur/itans. 

Pinnothe-9. C. brachyurus glaberrimus , thorace laevi lateribuf 
tes, antice planato , caudae medio nodulofo • carinato- 

Forsk. lit. ,ei;ypt. 
Jonjt exfang. t. ao. f. 3. , 

'Habitctt in M. Mediierraneo , AfiaticOi iar" "P' 
Pinnae. Half.l^. £? Fnrikakl vifa. , 

Concha pafcens, luminibus orbum pandeni corpus, of- 
noxia Sepia OHonodia, nnn line cujlode jlt , f 
Ptnnonhylax Ar.flot. 11. 24. ^ ^- '5- /• ^'fZ 
resPlm. /A-. 42, 3,, neque tnim vita Cnnckt fr 
ttOefetvari pojjet , nijiopera Cancri. Bellon. aquat. 
*ot. HjJJeiq. it.^^o. 
longicot- 10 C. brachyurus.thoraceorbicuIatolsvicheUtim- 
nis. nore.antennis longiflimis. 

Oron. looph. ^SS. Aa. hilv. 5.p. 353. '• S-f- **'' 
BaJhr.JulJ i. p. 26. t. 4. /. 3. 
Seb. muf 3. p. 49. f. 17. /■. i 4. 
Habitat in Zeelandia. 
ruricola. 11. C. brachyurus, thorace Isvi integerrimo : a»''" 
retufo , pedum articuUs ultinii* peaultimisque u 
dique fpinofis. 
Sloan. jam. i. t. 2. 


Fewill, ptruv. 8. p. »37. Seh. muf. 3. t. ao. /: 4 , 5. 

Ca'esb. ar. a. p. 32. t. 'it, .rf 

Br„wn.,a,n.^2i. ^ •«*- INSECTA APTERA. Canccr. 1041 

JJabitar ia Ammc3jyh'as vaJUjJimis aginiiiilui quot- 
annis deferens^littora maris pttiturus ^deponendo ova; 
itt fylvis latitajis , dum capuur , prekendit aigitostau- 
jugitque eonfejlim reiicla ad/iarente cheta, qu£ tamen 
per minutum ar^ijfme digitum comprimit. Vide 
Brown. Infylvii cuniculos fodit. Dtledatur /ru- 
clibus MancinelLs , iS inde fxpe venenittus feriur. 

floridBj- la. C. brachyurus, tliorace lavi mutico niaculato 
margine crenulato , nianibus crilbtis. jimnen. acad- 
6. p. 414. ». 98.* 
Rumph.n.uft.i.f$. 
Habitat in Carolina , D. Garden ; in Afu. 
Diverfa fpecies a C. maculato. 

^ca. 13.C. brachyurus.thoracelaEvicordatoliteraH impref- 
fo , pedibus fubtus barbatis , bractiiis muricatis. 
Alarcgr. l/raf 1S4. Vca una. 
Habiiat in Americs paiudibus. 

Teiii cordata , Uvis , obtu/a, integrt, medio deprejfa 
jigno H. OchU valde elongati. Pedea to.fuhtus 
barbati,fed Brxhiz^ Cbelx eorumjubtusniuricata, 
Alfinis C ruricolt. 

^ocans. 14. C. brachyurus, thorace quadrato incrmi, chela 
altera niagna. ylmoen. acad. 6. /!. 414. rt. 96. 
Marcgr. braf. iSi. Marocoani. 
Pif braf 77. t. 78. 
Seb. fiiuf. 3. t. 1 8- /. 8. 
Gron. jpoph. vSS* 
Pet.gax.t. 78./. 5>' 
Rumph. muf t. 10. f. E. 
Catesb. car. 1. 1. sj. Cancer arenarius. 
Hnbitatinlndiis,latitansfub /axis, prehendeus digitos 
occurentes cum dolore. Variat chela majore manuum- 

craniola- r j. C. brachyurus, thorace laevi integcrrimo ovatogla- 
ris. berrimo,manibus ancipitibuslavjbus. iVl.L.U.^31.' 

Rumph. muf. r. to.f. A. B. 
Pet. amb. t. 9/ 3. 
Seb. muf 3. t. 19. f. 4- I°- 
_ Habitat in Alia. !<?■ ". 

*.Mlcri ptrtinnes , nuotanni s depvnunt trujiamfintdamtjut txuunt luborieje. 
^Jupinataftrmna tveunt gtnitati dupliti. bTantliiay Juhthoratt tlxvan. 
itu jQvent, uti Mbno.-uii. Ova/uh cauda adl eertrtla Tactmatim etrunt, 
^i^ittou glantis f eudiiiT-ihuf , vivisqut nii^aliiut. 1042 INSECTA APTERA. Caiicer. 

philargus. i6. C. brachyurus, thoracelsviintegerrimoconvMO: 
poftice quindecim-deatato. M. L, V. 45a. *, 
J-Jabitat in Aiia. 

* b * Brachyiiri ihomce laterihus incijo. , 

rhomboi- 17. C. brachyurus , tiiorace livi lateribus antice uni- 
des. fpinofis, iionte truncata. 

Earnl. rar.t. itiST.f. i. 
t. 1285. f. I, 2. 
Habitat in M. JVlcditerraneo. 

macula- iS- C. brachyurus, thorace laevi maculis fanguineisto- 
tui. tundis: lateribus unideutatis. ^1/. /•■ ^- 433'* 

Rumph. muf. t. 10. /"• i- 
Fet. amb. t. i.f. 8- 
Sib. muj. 3. t. ig.f. 12. 
Grm, xpoph. 971.' 
Habitai in Afia. 

pelagicus. 19. C. brachyurus, thorace laeviutrinque unifpiiiofo» 
froute fex-dentata, manibus multangulo-prUma- 
ticis. jyi. L. U. 434.' ., ,.„ 

O^. ittr. 307. C. nunuum articulis ommbus aen 
tatis, extimo heptagono. 

Gron. xooph. 956.* 

Rwnph. muf. t. 7. /; R. 

Erown. jam. 421. r. 41./. 2. 

Stb. muf. 3. l. 20. f 9. 

Habitat w Pelagi uniiitrf. orUs Fuconatants. 

Nucleus. ar.C. brachyurus, tlioracelsEvi Slobofo 1 antice utrin- 
que unidentato, poftice roltroqui; bident.it • ' 

Habiiat in M. Mediterraneo att Uttcrt Barbaru:. 
Branitr. , . fy. 

Statur* C. eranielaris, magnitudo S^^"'^" <' ,LLis 
fus, Thorax rojtro biitntato , &" ad popc '" 
margo obfoltte biitntatus , "' fiF'" P'"" i^ic\V3 
dens validior conicus. Cauda g WtifW* J>^' ^^_ 
antica punclis emintniibus adfptrfa- ^"^' ' j-„iti> 
Caxi&i fubrotunda , glatierrima. Manus ixi " 6 
longis,filiformibus, lequatiius, «'"""v„„,o.aU>- 
kSatftS.' «I. C. brachyutus, thorace Isvi uTinque '« "' ^,' 
drilobo.manibusovati» IsTlbus. ^•^■"^^'c. 

Habitat in Indiis. INSECTA APTERA. Cjncer. 1*43 

Msnas. ss. C. brachyurus, thorace leviufculo utrinque quin- 
quedentato , carpls unidentatis , pedibus ciliatis : 
pofticis Ribulatis. ^J'/. L. (.'.4315.' Fn.fvec.20iS. 

Scop. carn. 11 23. 

It. ifgorA. 173. 

Rumph. t. 6. f. o. 

t'et. amb. t. i. f. 5. 

Bjjler. fubf n. p. ig. t. 2. 

Gron. xooph. 955-* 

Habitat in Oceano Europseo , Afiatico. 

Deputa- 33. C. brachyurus, thorace Isevi utrinque fubquinque- 
tor. dentato , manibus apice compreliis , pedibus po- 

fticis ovatis. 
Muf Ai. Fred. i. p. S5. Cancer cminui.*, 
Scop. carn. H24. 
Gron. xpriph. 954. 

Btirr. ic. 1287- f. 2- Cancer ramipes. 
Rond. pifc. 5«5- Cancer latipes. 
Plaui-. coiich. 34. /. 3./. 7. 
Seb. muf yt. 18. f. 9- 
Habitnt in Oceano Kurop3eo. 
Frons inter oculos dentibus tncu!. Digitus Jixus che- 

larum valde compreffur. Jpex digitorumpojlicorum 

evatus, membranaceus. 

Dormia. S4. C. brachvurus hirfutm, thorace utrinque dentato, 
pedibus'pofticis^iajjM|usgeminis. Amxn. actd. 
6. p. 413. n. 95.* ^Hp 
Rum4. muf t.ii.f. I. "ancer lanofus. 
Seb.'muf3.t.iB.f.'<3-. , , 

Hfhitat in Indiae orientalis profundo; venenatur. 
' Corpus nisrum , villofum ,■ manuuni digiti alh , l.eves. 

ferijtus. 15. C. brachyurus,thoracelsviutrinquequiaqueden- 
tato,manibus multansulisovatis, carpis uniden. 
tatis. ML.U. 437 ■', 

Rumph.muft.C.f.F'. 

I'et. amb. t. r. f. 6. 

HabitM in M. Indico. 

Jranula- ss. C. brachyurus, thoraco larvi cr^uulato angulispo- 
'us. fticis dilatato - quinquedentntis pofticeque fub- 

truncato, manibns crilUtis. 
iVt. »iu/.j. *, I9-/-IJ- yCateib. I044 INSECTA APTERA. Cancer. 

Cateih car. 2. p. 36. t. 3«. C. chelis craffimmis. 

Habiut in America. Afi//. de Geer. ex Algiria mihi. 

Tejla convexa.fubiulmukta margine pcjico laterah 
dibtato-quincjuedentati: , reliquo crenulato. Roftnm 
bilobum, oblu/um. Chelt tvuntate, erifiatx, adba- 
Jinfpim armat^e. 

Vagmus. 27. C. brachyurus , thorace utrinque obtufe novem- 
jjiicato, manibus apice atris. Fn.fvec.202S. 

Fn.fvec. I. n. 1S44. 

It. wgcth. 173. 

jVluf. Ad. hr. 1. p- 85- 

Scop. carn. 1125- 

Gron. xooph- 967.* 

Bell. aijuat. 368. 

Rond, pifc. 560. 

Gefn. aquat. 155. 

Jldr. exfangu. 18S. 

Jonjl. ejcfangu. t. 5. f. c. 

Bradl. nat. t. 3, f. 4. 
' Rumph. muf. t. ii./. 4. 

Jiabitat in Oceano JEuropjEO, Afiatico. 

• c * Brachyuri Thoracefupra hirto autfpi»«Jo- 

Chabrus. s8. C. brachyums, thorace hitto f"^?jH'^"J?'^,"*"' 
co manibus ovatis muricatis. J"- L.-^-'^^ 
Habitat in QaitaD ludico. 
lanatus. 29. C brachjilBP, thorace hirto rugofo utrinque um- 

dentato - roTJro bidentato, 
Planc. conch. 3(5. l. 5. /. I. 

Habitat in M. Mediterraneo. . „ur,cittit 

Te&A deprejja, mxqualis, lacunofa, antice ,^^^_ 
cum dentibus a inier oculos , i fxtra <W"'^^^ ^^^^, 
dio lateris utrinque dens prominens. ^ liaifsieu 
Brachia ciliata. Pcdes a, 3 ^<"V' ^*' ^ 
breves, apiie adunco. 

AfsneuJ. 30. C. brachyurus, thorace hirfuto ovato tu ^^^^^ 
to, roaro bitido, manibus ovatis- t^-J 
M. L. U- 439.* 

Iter.fcanic. 312. 

Jonfl. exfangu. t. S. f. 13. 

Habitat in Ocemo Europaeo. „,, C. 

AjfiBisC.roJirato,lattato, trO^- ' INSECTA APTERA. Cancer. 1045 

roflratus. 31. C. brachyurus , thorace pubefccnte obcordato: 
dorlb fpinis duabus ercais, mauibus oblongis 
comprefiis. tn.fvec. 2037.* 
Habitac ia O. Europaeo. 

hirtellus. 32. C. brachyurus, thorace hirto utriuque quinquedenj 
tato , manibus cxtus nmricatis. >». jvfc 2029. 
• Habitat iti Ouam arflico. 
Cuphsus. ^3. C. brachyurns.thorace villofo ovato anttcc obtu- 
fo : pofBce tridentato. M. L. U. 440.' 

Rumph. mnf. t. 10. /. Of 

Hibitat itt Afia. 
raufcofus. 3J c. brachyurus.thorace villofoutrinque trideu- 

" fto, roftro bideutato: lateribus unidentato. 

Haiiitat in M. Mediterraneo. K. Bramjer. 

Magnitudo elandis. refta obovata, vUhs moUtffmti 
incutvis hirfuta , ad utrumque lalus fpinis 3 /11.11- 
latis Roftrum fpinis 2 fubuktis parallelis cum den- 
te comprejjo ad utrumque latus rojlri. Vngues pe- 
dwn fubulati ,cunu, inttorfum dentati. iheU Uves, 
lineares , carpo utrinque dente obtujo retrorjumjpe- 
flante. 
ttibalus. 35. C. brachyurus.thoracefpini» oao.pedibusfilifor- 
mibus, roftrobifido. 

Habitat Gades. K Logie 

Te(b cordata .convexa gibbq)!tatibus 4 , ?«<>'. '"« » f 
teralis ■ i ifiter laterales, minor; i antenus verjus 
dorfum; harum finsula fpina "^^^a armatur ;a^ 
funtinfuperpopcefptnft; etiam ^V"^ «';'>' 
rofirum. ».k\xnm b,Jidum conntvens. Pedes//;- 
formes , hngi , inermes. 
PMaatu.<!.3«. C. brachyurus, thorace ovato punftato: potKce 
tridentato. 

Rumph. muf. t. ic. f. t ■ 

Bvown. ;atn. t. 42. f. 3- „ ,.„^ !v,„,;,. 

Habitat in Afia, Amorica: ^-'^''«''..S'-'""'^'- 

Te&.2. fubovata,convexa, ecquaUs adjperJapt,ttStse 
,niLtibus;margo utulique ctltatus puncus m^crt^ 
hus;pofl.ce Spin^ 3 : tntermedut «"«''f- f^°*".™ 
emareinatum .■.<»:"-! , verfus antlca , d,foleta , uirtn- 
gue CheXx obLgte , rulrorunaat.t:,f«btusl^-es. 
Vedes pubefcemes. „ ,e^g INSECTA APTERA. Cancer. 

cerfona- 37. C. brachyurus, thorace hirto inaequali utrinque 
tus. quinquedeutato, roftro quadrideatato. 

Hdbim k M. Mediterraneo. 
Tejla magnitudim pomi , rubra , uti totum corpushirta, 
Rojlrum hipartitum fuhulatum hirtum cum dente ad 
utrumque latus antico ciiiato, breriore. Seta utrin- 
que ad hajm caudiS. Pedes duo pojtici quqft fupra 
reliquos collocati. Thorax ovaius margine acu- 
leis 5 ; dijco tuberculis variis. Manus Uves, retr» 
hidentes, ' ^ 

* d * Brachyuri thorace fupra fpitiofo. 
iodeoos. 38. C brachyurus, thoracepubefcente, fpinisduode- 
cim, roftro biiido. 
Habitat in Hifpania. 

Thorax rotundatus , obovatus , acuminatus, parum pu- 
hefcens, magnitudine Grylli domejlici. Spina i «• 
reda , ad hafin. Spina i erecta in medio; Spin^i: ^ 
ohfnleta ad utrumque laius; Spina 1 hrtvis admar- 
ginem. Roftrum attenuatum , bifdum Jubconmmns. 
Oculi exferti. Cauda ovata, obtufa. hirfuta.Lbe- 
lae ovitto-oblnngit , utrinque carina ciliatit. Y'j'*' 
fl C. aratieo corpore non obcordato deprej]o,jtdon- 
ovato convexo. 
baftatus. 39. C. brachyurus , thorace rugofo nudo, marpne utrm- 
que oaodentato : poftico maximo , palniis poit 
cis ovatis. 
Habitat in M.. Adriatico. O- IVilke. 
Palmti antice bidmtattc. Chelt angulata. 

puber. 4c. C. brachyurus, tliorace rugofo villofo utrinqne 
quinquedentato , palmis pofticis ovatis. 
Habitat in M. Adriatico. D. IVilke. 

Maja. 41. Cbrachyurus , thorace aculeato.manibus v™"'S' 
fis fpinofis ■• digitis peniciUato- birfutis. "-J 
2031. • 
Scop. carn. II 26. 
Iter.fcanic. 327, 
Manh.diofc. 219. Maja. 
Jn/i/l. «/,„g. ,. 5. /. 5. 
Crf/n. aqu. 153. Maja femina. 
Jldr. cruji. 184. Mea alia- ^ C. 

'.ifon. xooi-h. 973,* '* INSECTA APTERA Cancer. 1047 

longima- 42. C. brachyurus , thorace acnleato ; raanibus corpore 
uus. loiigioribus: disito pMulo; pollice curvato. in. 

L. U. 441.* 
Rumph. muj. t. S-f. s- 
rct. amb. i. 2. f. 15. 
Seb. muf. 3. t. 20. f. 12. 
Habitat in Oceaiio Aliatico. 

horridus. 43. C. brachyurus, thoraceobtaneaculeato^.muubus 
ovatis, cauda cariola. M. l- U. 442. 
Riimfh. muf. t. 9./. i. 
Pzt. amb. t. I. f. 7. 

Seb. miif 3. i.J8.f.io.^t.22-fi,2, 3. 
Oron. ■xooph. 97S.* 
Hdbitat in Oceano Afiatico. 
1'eiies 8 /anfura cum manihus. 
criftatus. 44. C. brachyurus, thorace aculeato : rodro blfiJo cri- 
Uato, manibus teretibus. M. L. U. 443. 
Rmnph. muf. t. 8. f i- 
Pdt.amb.t. $.f. II. 
)* Gniii. ^oo^jA. 975.* 

Nabitat in Occano Afiatico. 
fiiperci- 45 C. brachyurus,thoraceaculeato:fpinisocuIaribus 
liofus. ramofo-trifidis,manibusteretibus. M.L.U 444- 

Habitat in Oceano Indico. 
Wrnutus. 4«. C. brachyurus, thorace aculeato : roftro fpinis coryi- 
tbrmibus barbatis, manibus teretibus. /-/• L. u. 
445.* 
Habitat in Oceano Indico. 

longipes. 47. C. braihyurus , thorace aculeato, manibus ovatis 
fcabris, pedlbuspotoioribuslongilumis. Jf.L. 

Rumph. muj. t. 8../- 4- 
Habitat in Oceano ludico. 
'Pinifer.. 48. C. bracliyurus, thoracs poftice uni-aculeato iu^ 
quali, pedibusfecundiparlslongiami,£. M.L 

'^- 447-* , , 

Rumph.muf t.s.f 3- 

Habitat in Afu. 
Germa- 49. c. brachyurus, thorace ina.quaU, fpina altera 
oiis. irontis , altera fupra caudam.t . i048 INSECTA APTERA. Caucer. 

HdUtai ad^^hiiis GetnamciinfuUm Faitot, D.Brua- 
niche. 

Cori^MSvix pedicuh majus^glabrum, Fwns interoculot 
prominens , lamir.a atlatau , oiMia, concava^ terminata 
Jliina porrecia jvalida, AateDnsfpina froiitalitpaulo 
longiores, Thorax intcqualis , e cujus medio Spina 
vatida^hori^ontalis^fupra caudam extenfa. Cauda te- 
rts articulis i,gloiiojis, Chelxmanuum ovatit,Uves, 

' e ' Brachyuri thorace inaquali. 

cruenta- 50. C. brachyunis, thorace (uberculofo finguineo, 
tus. roftro Uneari truncato. 

Scop, carn. 1 1 34.* 

Habitat in M. Meditcrraneo. E, Brander, 
'lejlajtatura magnitudtne C. Aranei,fu[ra admo- 
dum nodofa tuberibus iniequalibus : apice ir.aculis iil- 
bis. liojlrum lineare, truncatum, cum dente utrin- 
que juxia bafm, Chel.t olitong£ , l.fues, ad corpus 
reirorfum bidentes. Pedes cmnes varicofo ■ tukr- 
culati, 

iiepaticus. 51. C. brachyurus,thor3ce verrucofo gibbo femior- 
biculato:niargine ferrato. ML.IJ.44S' 
Habitat in Indirs. 

Calappa. 5«. C. brachyurus, thorace ilrigis fubimbricatogibbJ 
antice trilobo. M. L, U, 449.» 
ft/.ga^.r. 75./. „. 
Rumph.muf, t, Ji. /". a, 3. 
Seb.muf 3. I. 20. /.'7, 8. 
Habitat in Afia. 

Grapfus. 53. C. brachyurus, tlioracc arij^i.-! lateralibiw, fwat^ 
^ retufa. Amcen. acad. 4. p. 1252. t. 3. f- 'o- 
Catesb. car. 2. i. 35./. [. Pagurus niaculatus. 
Seb, muf, 3. f. ig. /; 5. 
Gron. '^ooph. 966.' 
Hahitat in America, /r/u/a Adfccnfionis. 

vDCiii: 54. C. brachyurus, tliorace rugofiffimo ebtufo :•■ 
q'ie quadriloho. A/. L. V, 4Ji* 
Habaat in Imiia. INSECTA APTERA. Cancer. 1049 

fcrupofus-S5. C. brachyuriis, tliorace tuberculato planiufculo 
margme aculeato , chelis margine interiore crj- 
ftatis. M. I.. U. 450. 
Hnliitat in India Orientidi, 

' f * Farafitici, cauda aphylla. 

Latro. 55. C. fubmacrourus , thorace fiituris quadrifido , cau- 
da funplici fubtus ventticofa. 

/tumpk. muf. t. 7. /. 4, Cnncer crumenatus. 

Hochef. anlill. i. c. 21. Uourfires. 

.SV/). ma/. 3. r. 25./. 1,2. 

/iiifeat m Amboina» Aiitillarumque cryptis rupium, 
terreflri^ , noHurnas, vi^itjns pr£pritnis nucihus Co- 
cos, quas adfcendens dejicit, dein manihus aperit vio' 
leiiter; efciilentus demiis intejlinis; caret domuncula 
inobili , ideoque latet intta cavernas rupium. 

Eemhar- 57. C. macrourus parafiticus , chelis cordatis muricatis : 
"lus. dextra maiore. /(/. A... //. 4,54' F'.fvec. Z03S.* 

Srop. carr.. 1130. 
Matth. diofc. 230. 
Hond. pifc. I.;). .55.1- 
BeUon, aquat. 362. 
Genf aquat, 161. 
Aldr. exfangu. 218. 
/oii/f. exfangu. t. 7./. 5 - 12. 
Swammerd. hihl. t. 11. f. 1,2. 
Bafier.fuhf 2. p. 71. f- io,f. 3,4. 
Gron. X"'>pl'. 682.* 

Hahitat in Oceano Europaeo, intra vants teflas Ca- 
cklearum , quas vacuas intrat trahitque , inutatas 
prout adolefeit. 
CheU inargine anteriore verfus hafn harhatie, 

Diogenes.58. C. macrourus parafiticus, chelis Isvibus pubc- 
fcentibus: fmiltra maiore, 
Gron. \ooph. 983.' 
Rumpk. muf t. 5. /. K. L, 
Caiesh. car. 2. t. 33. f. i , a, 
Kempf.jap.t.i-i.f.-;. _ 

Habiiat in Oceano Afiatico, Americano , intra tejtas 
varias Cochiearum, 
Siemita.59. C. macrourus parafiticus, chelis fcabfis fubaequali- 
bus: anterioribusfex-polUcatis. 

Xxxj li'- icjo INSECTA APTERA. Caiicer. 

JlaUtat III M. Italico intra tophtmfuherofm, fiko- 

tundum apertura transverfa orali, in lujus ccntro 

cochlea htitat. D. Vamielll 
Similis Bernh.irdof.Dic,iem.fedm:r.or. Chels<f?»a- 

les.fcabr.e & prieterea Pedes utrmque s ata ,por- 

rtcii extra topbwn. 

tubularis. 6-. C. macrouni.s parafiticus fubcylindricus , teftapun- 

ais excavatiii. . ^ 

Habttat intra Ssrpulge glomeratse tefiam maris ms- 

diterranei. , 

!VIaf;aitudo8 facies Scolopendra forjieatx. Tel!a(«- 
vhfuhvata, punSis excavatis, antice utnnque ii- 
tufa. Pedes 4 utrinque primi chelatii par $""" 
muticum, reliqua tantum rudimenta. Cauda wngi' 
Kollis. 

Caput «I. C. brachyurus tomentorus obteftus pileo h="'' 

mortuiim. fphaerico fuberofo. ,, „ ^,,. 

Habitat Algiril. f. Brander. Singulans adpe3uiue 

horridits referens caput humanum, dtufepultwit. 
Corpus mamitudine caflanea. i^rifeum f fordiium , to- 
tum tomentcfum pilis breviljimis cottferttjftms , ix- 
■ ceptis folis digitorum apicibus. Roilrum o/^"'""'"^- 
vix emarmnatum. Manuum diptti tqualts. re 
unsuiius acutis. Tefta femiglohcfa, tntrmis- 1 " 
leus hemifphxricus , qtafi ex argilla vel cono aiai 
quo confenus, diJlinBus a corpore, "/?'*' ".„,r;, 
pus ad ocuhsusque, enatus e pedibus poftremt paus 
fupra dmfum reflexisy in pileum diaumteiminati- 

' g ' Macrouri thorace Isvi. 

Gamma- «2. C. macrourus, thorace laevi.roaro lateribus eii 
nis. tato : bafi fupra dente duplici. Fn- P"^- ^°^^' 

Scop. carn. 11 27. 
/(. Kejiroc;oih. 1 74. 
Muf. Ai rv. 87. 
Matth. diofc. 327. 
Hond.pifc. i.p. 538. 
Genf. aquat. 91. 
yoiift. exfnngu. iis. 
jlldr. exfangu. t. 71. 
Bajier.fubf.a.p.6.t.i. ^^j,j. INSECTA APTERA. Cancet. 1051 

Jiabitat in Oceaiin imprimis Norvegico: in Americ» 
feptintriomli. Kalm. mutans ficurJum anni tempnc 
loca. 

Allacus. 63. C. macrourus , thorace laevi/roftro lateribus den- 
tato : bafi utrinque dente umco. Fn.fvec, 2034. 

Scop. carn. iiflS. 

Schef. elem. t. 3». 

/Vluf. M. Fr. i.p. S7. 

Gron. xooph. 977.* 

Ksf. inf. app. i. t. 54, •55, 

Matih diofc. 328. 

Kond. pifci.p. s,io. 

Retlon, aqua'. 355. 

Gsfn. aquat. 104. 

jildr. ex/angu. 139. 

]onji. exfangu. t. 4./. i. 
• .SuUx.inf. t. 93./ 151. 

Geojfr. parif. 2. p. S57. n. i, 

.Habitat iii Eiiropse lacuhus, J!uviis, Nutritur in do- 
mibui hepite Bons; Urticx foliis confervatur diu- 
tius vivus Aceio adfperfo. S. 

Carcinus. «4- C. macrourus , tliorace laevi , manibus teretiufculis : 

brachiis hifpido aculeatis. 
Sloan. jam. ». p. 271. t. «45./. 2. AHacus fluviatilis 

niajor , chelis aculeatis. 
Seh. muf. 3. r. 21./. 4, 
Kumph, muf. I. i. / K. 
Habitat in Amedcs Jluviis. 
Varietatem SijuiBx facit Gronovius. 

pennace. C$. C. macrourus.thoracelari cylindrico, rodro eo' 
us. fiformi : margine fuperiore ferrato. 

Muf. Ad. Fr. i.p. 87- 
Hahitat in Calidioribus regionibus. 

S.iuilla. off. C. macrourus, thorace laevi, roftro fupra (errato 
fubtus tridentato, manuum digitis KquiUbus.fl'. 
fvec. 2037.* 
Scop. carn. i2«9. 
jVlatth. diofc 229, 
Klein. dub, 35. /. A. 
Rnnd. pifc 549. 
Seb. tnuf. 3. t. ii.f. 9, i». 

X K X 4 *"./'"■• loja INSECTA APTEKA. Car.cer. 

Bafler.fulf. 2. p. 30./. 5. Squilla fufc.i. 

Gron. jpofh. g^n.' 

Hahitat in M. Balthico, Ocemo Europso. 

Grangon. «r- C macrmirus , thorace laevi, roflro integerrimo , 
roanuum poUice longiorc. Fn.fvec. 2038-' 
Jiajter.fulf. a. p. 27. t. 3. /. 1-4- Squilla manr. 
Gron. xooph. 985. 
Seli. muf 3. t. Ji. ^. 8. 
;<x/. inf. 3. J. 63. /-.1,2. 
Hahitat in M. Efelthico. 

• h * Macrouri ikorace imequali, 

Carabus. S8. C. macrourus, thorace (Irigis imbricatis oblongi- 
ufculo anticeciliato,roftro bidentato mobiU. 
//aWfar (nM.Mediterraneo. E. Brander. 
Tefta maiiniluiine extimi pollicis , fupm '»>« /™ ™.J 
'i;is aiitrorfum imhicalis . marfiine anii' e f '""'", 
\iliala. Rojirum dentibus a i>arallelis •'f'''''''."''' 
pre/fis. Amennx corpore longiores viUu «'""«• 
CheU hliffuna comprefja cortlat^ antie.^ trun.au^ 
pilis ciliat,e. Peies unguilms falcans. '^""f'"'' 
culis 3 latis, dein 3 aneujlis : exiremo arlu-ulo 
to parvo , baf, utrinque pedilms 2. parns W ?"/"« 
felis aliquot longiffimis. 

ilrigofus.S9. C. macrouru.s.thoraceantrorfumrugofof^iws^' '^ 
to, rottro acuto feptemdentato. ^"""■■''''^ hifai, 
Cancermacrourusthorace chelisque angmatis f 

dis. Muf Ai. hr. 87-* 
fe/unw. iKja. S. «. iS- Allacus marinUE. _,ariao 

Jonfi.exfanf,.t.-i.f. 7. A^acus limilis pediculo mir 
Gron. art.helv. ^.p. 23. f. 2./. 1, 2. b^Zoo/ift-SSO- 
Barrel. rof. t. 1288./. '• 
S:!>. ma/. 3. t. 1 9. /; 1 9 , 20. 
HaiiMf i>! Oceatio Atlantico, Mediterraneo. ^ 
><^j«a(n-/^/mf flrigofus, Carabus, iyi^"" 

dotfipes "/' ihrracem antroifum ""'''''""' '(^.ujl.vs. 
Roftrum ^dentaium , acuiijjimum. Thorax .r,„n 
flnt/« irmnierfe imbricatus firiis ciliaus '^^^'^J^ rfi- 
fpeSantibus. Statura arcuata atttenorfi '■ j^^_ Chel» didiaylse Gjmmaro, Aftaci>, norvegko , penmceo. INSECTA APTERA. Cancer. loSS 

ninruit. Brachia introrfum aculiata. Chelae oHo;i«A 
mavcine aculeaU , latere fupericre antrorfum iinbn- 
cat£ fiMiie ciliari. Pedes pr^terea 3 utrmgati 
qiianup: par minutum , apice muticum, iiiUqjum. rymnifta. 70. C. fubmacrourus , thorace fubcylindrico ciliato-fer- 
rato , chelis cordatis , antennis cUiato-tilolis. M 
L. V. 453-* 
Hahitat in Afia. 

dorfipes. 7 1 . C. fubbrachyurus, thorace rugofo ovali antice ferra- 
to-ciliato,pedibuspofUcisdorfalibus.A/./-.t'.45«> 
Ruwph. miif. t. 10. f. 3- 
Pet. amb.t. 6. f. 2. 

HabititinAil3. . 

Cancha- 72. C. macrourus. thorace rugofo ovali manibus com- 
rus. preffis margine fpinofis. M. -i- '-'■ 455- 

HaUtat in Indiis. 
< i * Macrouri thorace aculeato. 
norvegi- 73. C, m^crourus,thoraceantrorrumaculeato,manibus 
cus.'' " p.t-.uaticis.anjulisfpinofis. /"'.M.^OSS.A?. 

L. U. 45«-* 
It, fcanic. 307. 
Muf.Ail. Fr. i.p. 88. 
Gron. Tooph. 979- 

, Mdf^exfm^ii. ' iS-' Ajiacui medixmagmtudinis prior. 
JJabitat in Mari Norvegico. 
• li ♦ Macrouri.manihusadanyUf^thoraceobhngo. 
Homatus.74. C. macrourus.thoraceantrorfum aculeato.froute 
bicorni manibus adaaylis. M.L.U-iSl. 
Gron. looph. 981.* 
Marcgr. hraf. 245- '• '4''- 
Rumph. miif. t. i. f. n. 
Pet. amb. t. 6. f. I. 
.Vrf. mw/.s. t. 21./: 5: , . 
Hahitat in Mari Afiatico . Americano. 
.S-upra oculos aculei dur, recurvati. 
ArSus. 7S C macrourus, thorace antrorfum aculeato : tronte 
diphylla.manibus fubadaftylis. Fa.fvec. 20.^0. 
Marcgr. Ivaf 1S6. PoUquiquyixe. 1954 INSECTA APTERA. Cancer. Bcrrel. ic. 1288./ 2. 
Hitmph. muf. t. s. /". C, D. 
Broivn. jam. t. 41./ i. 
Sih. muf. 3. r. ao. f i. 

Habiiai iit AI. Europae , Afiae, Africr . Americas. 
Ftoni retula , jcultis mtcr oculoi circiter 10, inilquali- 
bus. Folia /rwir/s a duplici articulo-: anteriorelato, 
ohtufo, ■^-Jiilo , ciliato i pojieriore acuminato, 7-den- 
tato ,fubciliaio. Anrennae lonfitudine foliorum .at- 
ticulis 4, ultiTtm bijiilo ; altero obiiifo breviore. Tno- 
rax oblongus , imKjualit, quinquefariam mtrorfum icu- 
leatus. Caudae articuli triplici area : pnma levi ; 
fecunda rugnfaUertia rugofa pofiice trifanam emM- 
ginata; apex pent.iphvl!us .obiufut. Manus fra//w- 
res, Uve$, Itngitudine foiiorum frontis poUice ter- 
minali, digiio brcviffimo. Pedes Uves unguibus acutis- 
* 1 * Macrouri manibus adaclylis. tefla thoracis brevij- 
fiir.a , nec thoracem lotum teeente. 
Mantis. 75. C. macrourus .irticularis , manibus ^^'^^y}?-^ , 
preffis falcatis ferrato dcntatis. Muf. M '"'^- " 
p. 86. Faun.fvec. «035. 
Scop. carn. 11 35. 

Rumph. muf 1. 3. f. K, C. Arenarius. 
Marcer. braf. 186. 1. 187. Tamaru guacu. 
Sfb. muf. 3.'f. ao.f. »,3. 
Gron. Tpoph. 984.' 

Hahit.ii mM. Afiatico, Indico, Mediterraneo.^^^_ 
Tkoracis tejla membranacea. Pedes utrinqui 3- , _ 
Ux ferrato-dematus , urminalis. DaayU S"f "" 
mine trium parium. Antennj: trijtda: U.ituna 
la ad ocuhs. j.fl-vlis ven- 

Scyllarus.77. C. macrouriis articuiaris , manibus ??*'^' ; M^f- 
tricofis reftisangulatisintrorfum tridentaus- 
Ad. Fr. i.p. g5. C. mirabilii. 
Xumrk muf. t. 3./ f. 
Seb. muf. 3. t. 2c. /. 6. 

Habitat in M. Afiatico. nn/iic» '" 

Statura pnceientis. '\Thoracis tefla lat:'C poj 
marginata. Mucrmum par fotii pedes. jyafty 
fctiferuj. 78. C. munibus nullis, pedibus utriuque lex 

lis.aatennis longiflimis. Seb. 

_^.__^ »-. — - '" n^yfbjri"' 

SpedM 76-87. »4 thoracem Lorkti ieplulum 6 f'"?' 'Zj /HJii^l^" 
corporis aieo a Ttliquis Cancris ncetlunt , ut facite g' 
canjVtutrent, INSECTA APTERA. Cancer. i«S5 

Sth.muf. 3. t. 17./. 2. 

H.ibitat iit Indiis. . , , 

Manits mpajjatie itull.s. Ametmit corport iluplo lon- 
giorits. 
Emeritus.r9. C. manihus nuUis, pedibus utrinqiie quinque nata- 
toriis. . , 

Gron. zooph. 1000. /. 17./. 8,9- Ementa. _ 
Pet. pterigr. t. 20. f. 9. 
Habit.it in Mari Indico. 

Eroffipei. 80. C. macrourus articularis, manibus adaftylis longi- 
tudine corporis. f . . 

Gron. zooph. 9S9- Aftacus muticus. pede anUCO 

fubulato edentulo longiffimo craffifiuno. 
Habitat m Belgii aquit ftagnantibus. 

rulex. 8r. C. macrourus articularis . manibusquatuorada(ftY- 
lispedibusdecera. It.xln<t,96. 1-n.fvec. S041. 
Frilch. inf. 7. t. 18. . . 

Raj.inf.^^. Pulex fiuviatllis. • 

0<ofr.parift.p.<16T-'-"-J *• 

HS.f °5 Mar^';i.*or.. .t«m m /o"*ii- ©M^- 
dor/o i;m^r.2ns ; confumitur a Rccurviroftra. 

Antenn^ 4- Pedes 7 F""»'. rTir/^r/S 
fum vcr[a; hrum duo parta antica ikckfcra aie 
Lbili,ahsquc pollice. Pariaipoftcrwra retrorfunt 
vcrfa. 
I-ocufta. 8j. C. macrourus aracularis , manibus quatuor .dafty- 
lis , pedibus quituordccim. Fn.fvcc. «042. 
It. gotl. affo. 

Ratf.infs-t-e''-.^.^ 
KUin.mifj.St.6.f.yl,ByC. 

Sukz. inf. t. «3/- 'S*- ... 

Hahitai in Europa maritimis. „ „ ■ohufum. 

Lribu,fdJh,t,biJieitatt. Cauda ««M>«g_'- ,o5'S INSECTA APTERA. Cancer. 

linearis. 83- C. macrourus articularis , uianitus quatuor mono- 
daftylis , pedibus decem. 

Nartenf.fpit. 54, t. P. f. I. 

Habitat in Oceano Europaeo. licinig. 

Corpus liaeare , anieulis 6 priSter caput. Antennne 
duorum parium. Oculifeffiles. Vedes decemchelis 
ovato olilongis ,monodahylis ,f. in articuh eorporis 
(exceptocapite) primo; lecundum par proxtmum, 
fub articulo corporis fecundo. Paria 3 > 4 . 5- V"}' 
cauiam Jita , chelis ftmilibus, 

atomos. 84. C.macrOuruslinearis articularis.manibusadaaylis. 
pedibus undocim. f 
Bnller.fulf. I. 32. t. 4. f. 2. ... 

fJabitat iit Europs aqaii fluauantihus^ dukibus, «»«» 
oculis vix vijibilis , pmcedenti affinis. 

filiformii. 85- C macrourus linearis articularis, pcdi&iU dccem. 
mediis ma;oribus. 
Amten. acad. 6, p. 415. ". 99. 
Habitat in Mulacca. » j a • 

Corpus longitudme pnlliciu filirorme ,dctile. Pecies » 
adcaput, 2 in medio chelis majorihus cnm brevt atn- 
ticuto interius , 6 ad caudam. 

Salinus. 86. C. macrourus articuhris , manibus adaftylis , pe- 
dibus patentibus , cauda fubulata. 
Matii. diar. Ivitann. 1756- . « o',/(i/'- 

' Habitat in Anglise Salinis Liminstomants. U- ■ J 

Corpus peiiculo maju; , oblongum. Ocuh '''J'^^/. 
laterales, pedunculati. Aiitenn.i fetacex, c^P .^^ 
viores. Cauila Jiliformi-fubulata, ")'"'' cfmof 
dine corporis. Pedet ittrinque 10 patenies ^ 
finnatim digejli. 
ftagaklis. 87- C. macrourus articularis.manibus ada(ftylis.ps^^^j. 
patentibus, cauda cylindrica bitiaa. r «■] 
Sciuef monogr. . . Apus. . , ,, ;, r„pi»in 

Habitat in Europs aquis iulcdius. m ./'K" ' 
retentis. (AiLarvacujusdam hphetntrx .) 371. INSECTA APTERA. Monoculus. 1057 

271. MONOCULUS. Pcdes natatorii. 

Corpus crufta tedlum. 
Oculi approximati, teftae 
innati. 

Polyphe- I. M. tefta plana convexa futura lunata : poftica denta- 
mus. ta, cauda (ubulata longinima. M L. L/.4(So.* 

Gron. zooph. 953. Xipliolura.» 

JonJI. exfang. t.T.f. i, 2. 

OUar. muf. t. 2S. f. 1, s. 

JVorm. muf. 849. t. »49. 

Rumpk. muf si. t. 12. 

Knorr. delic. t.f. i. 

lUmpf. )ap. t. 13./. 8. 

Laet. i«d. 5S. 

Bont.]av.l. 5. c-. 31. 

Schitff. moticgr. 1755. t. 7. 

Seh. muf.z- '■ ^T-f- '• . , .. . 

Hahitat in India. Infeiiorum ommum faa.. mMsmum 
evadens; femper binijimtil. , 

Tefta anterior lunaris, dutifa, marginata, com-exa, 
dorfofpinisVlI.horum 3 Loni-uudmales ; s mrinqiie 
laterale.':. Ocali utrinque foiitatii , ad bajm fpinie 
lateralis prioris. Pofterwr Tejla angujlior ,ferratu. 
ris utrinque6,po(tice acutehijida,armatafptms VII: 
quarum 3 longaudinales , 2 e prima ferratura majo- 
re i e dentibus emarginatura, ytculei mobiles , fu- 
buLli, inJinguUferramralnteraUfolitUrii. Cauda 
rofirata, tnobilis rigida, triquetra, dorfo fcabra. 
londtudine totius. ¥edes VI paribus-.horum i prio- 
res chela didaHyla; ultimum par apice digitis 4 lan- 
ceolatis S pollice lon^iorefetaceo didaclyh ; prxter 
femoris lobum ad bajin lanceoUtum , obtufum. Pofti- 
Cifubtus tegunt folia 6 imbricnta. 

pifcinuft 2. M. tefta cordata plana. Fn.fvec. 2045. 
LatfLact.Upf 1750. p. ^a-'; 
Bajler.fubf. 2.p. 137- '• S-f- 9. i°- 
Sircm. fondm. t. i. f. .(, 5. «• ^,. 
Geojfr. parif 660. t. 21. f 3- Iliiiocului. 
Ilabitat inOceaao. r ■ j 

Hujus dua diJUnaa funt indivuh-c , fexu an fpeciedi- 
vrrfi : Stylatus duabus antennu corpcre longioribus ; ,0 58 IN5ECTA APTERA. Monoculus. 

Muticus ahque exfertis ar.tennis. Confer. Cl. Btt- 
Jienim. 

Apus. 3. M. telto fubcoinprefla aatice retufa poftice truncata, 
cauda bifeta. 1'n.fi'ec. 2046.* 
Scop. carn. :I38- 
Frifck. inf. 10. t, i. 
JU. angl. 40. p. 150. /. I. f. i. 
Scluef. monogr. 175O. t. i-6. 
Scbxff. ekm.t. 29./ i. 
Sultx. ittf. t. »4-/ 153- 
Geoljr. parif. 660. n. i. t. 21. f. 4. 
Hahitat in Europae /(#.«, pifcims. 
Ocidi 2. Antenne /mplices. Geojfr. 

Pulcx. 4. M. antEimis dicliotomis, cauda iuaexa. Fnun. fvec. 
2047.' 
Geoffr.parif6$o.n.t. 
Swanm. quart. 66. t. I. 

lihl. f. 31. /". 1 , 2 , 3. , 

Sch^f t»™ogr. 1755- '■ ■•/• i-S.Velem. r. S9-/- 4- 
/oMor. miVr. i. pp. 2. t. 13. / P. V. '<• 
Lederm. micr. 146. t. 7»./- 'i^ ^ • ,..,j, 

i^utea. ai/guf in aquis dulclus, tanta fape tn cop,,^ 
ut .iqua appareat fanguinea. Amxn. aaa. 3-F-^ 

FediculuE.5. M. antennis dicliotomis , cauda refiexi. -'•''• fi 
2048. 
Geoffr. parif. 656. n. 2. 
Halntat in Europae aquis Julcibus. 

quadri- 6. M. antennis quaternis , cauda refia bifida. 
cornis. 2049.* 

Scop. carn. 1129. 

Geojfr. parif. 656. n. 3. 1. 21./. 5- 

Baker. nticr. t. 9. /. i, 2. 

Iilank.inf I49^^ I3^/- ^- 

Johlot. micr. i. pp. a. t. 14. f. <-. tJ- 

DeGeeract. Stockh. 1747. '• <5-/ "■ 

AB. angl. abhrev. 2. p. 258. '• ao^ /• 5> °- 

A'*/: in/. 3- 98./. I , ii , 4- 

Leuvenh, arc. 142./, 1 

Woncculi parinnt & »'4 t* viyosfoetus ; txjicc 
guentt agui. Fn.fv^'- INSECTA APTERA. Monoculus. 183«» 

Habiiatin Aquis Europs. 

Ovaria laiujuam uvie Una: piiiolau: adkerent, 

concha- 7. M. antennis capillaribus niultiplicibus,tefta bival- 
ceus. vi. i-Vi./iw. 2050.* 

Gmp.parif.e^r-"-^- 

Habitat in aquis Uulcibus, lihi rolftat uti pullus Cor.chct. 

Curiofis JVticropraphis cxaminandum commendo anitnal- 
culutn Monoculo conchaceo limile, fid minus , laii- 
tans folitarium intra peUucidos utriculos Utricula- 
riae vulgaris, tantum nonomnes, ciijusmotus extus 
confpieus , obfervatus 1166. jun. ti, a Ctij". Linne, 
Jilio: trof.Bot. Upf. 

lenticula- 8. M. tetta coroprefra lentifornii. Fn. fvec. 1051.* 
ris. , Habitat in Fjulandia. Uddmati. 
Latiiudo extimi articuli digiti. 

Telenjus.^. M. tefta fubglobofa poflice tridentata, .iiux-e Ubio 
fimo. 
Hahitat yHgirix- E. Brander. ,,..,. 

Telhmfolum vidi , generis etiammm dul-ii , Jigura fe- 
re Jeminis Cicerisi kvc fubfilobola , pellucida ,pqftice 
irideiitata: dente intermedio aeuliore; htus TeJU' 
inferiiis minus gibbum ; antice Jip eji horiiontaUter 
tejli ultra mediumi pars inferior antice longior tn 
labium concavum,adjcendem,obturum;fupenor ahs- 
que labio, aniice gibba, iransverfejlriata. 

272. ONISCUS. Pedes XIV. 

Antenna fetaceae. 
Corims ovale. 

Afilus. 1. o abdomine foliis duobus obteao, cauda femio- 
vali. Muf. Ad. Fr. i. p. SS- rn. jvec. 2052. 
Gron. xooph. 997. 
Bel. aquat. 443- Afilus C oeftruni. 
Rond. pifc. 57«. Pediculus marmus. 
Hahi^tat in Oceano viviparus. 

Oeftrum- «. O. abdoraine foliis fexobteao, cauda retufa. /I*/. 
Ree. 89. Fn.fvec. «053. 
Mrcgr. braf. in.f 3,4. Aaijnalculum cruitoum. j„So INSECTA APTERA. Onifcus. 

Str6m.fmdm. 165. n. i.t- I. /"• 2, 3- 
//.iktai iH Oceano. 

PfoM. 3. O. abdominefubtusnudo, cauda femiovali acuta. 

Habitat'in kan Norvegico. D. C. Soknder. 

Pliyrodes.4. O. abdomine fubtus nudo, cauda ovata. 

Hihaat in Pelago- , 

Corpus,pr.«e)-mpHt t? «KriiJm ultimam , ex 7 j': 
.Lntiltrunci, % 5 «"■^'^- A""=°'« "'""''". '^ 
trnw. Caudae /o;;«m tf/mma/f ommnoovatnm ,aa 
latera utrinquefuhtusautUmduohus petwii! '"P«)'"j- 
jolioiis lanceolatir, ohtufis , caatfa '"•'>.'"';:'™'„„^^,-„j 
arnc!./t /«feB..; ofo.ffi ,«,;t!frq/?.- vejtcuhs iongttudin: 
caudif. 
Eiitomon.5. O. abdoimne fubtus niido,caudafubulata.' Fn.fvec. 

/J.T"/- 43- AfeUus marinu; cornubienfis alius- 

Pet. gax. f. i./. 4- 

Gron. x^opl^- 99*- 

Bajler.Julij: 2. 143- '• I3- f- «• „ ■,j.,i. 

/Cto-n. rfufc. 38./ >, 2. EntOLUon pyramidale. 

i/aWtat tn M. Balttiico. 

Ceti. 6. O. ovalis: fegmcntis diffinais. pedihusjerm q"^^; 
tiqueparis linearibus ovaucis. ««'• ^"■'^ 

89. /■«. /iw. 205S.* „ Phalanei" ^'''■'^' 

Hahiiat in Bdlaenis , iUfltnguendus a naians 
narum,,fmili. 

marinus. 7. O. femicylindricus , cauda ovat» ■ oblonsa 
Fn.fvec. 2C57. 
It. ws.oth. J90. 

Gron. xoop^- 99^- '■ '7'./-.3- 
Habitat in Occano Norvegico. 

a cauda- 8. O'. lemicylindricus, caudis duabus lonS":" ' 
tus. poris. Fn.fvec. «062. 

//ciWtatm O. Norvcgico. ^^f 

Unearis. 9. 0.caudaquadridentata. ^^'••'"■'"^- *• P- ^*'^' 

Hahitat Surinami. , ■• j;, lateralii'- 

Cduda emarginata, hidentata, cum Jonou ^^ ^ 
adnatis , utide guadridentata. II IImSEJTA APTERA. ouifcus. loSi 

fcopulo- lo. O. luteus ftrigis flifcis. Fn.fvsc.io6o. 
runi. /t. ivgoth. 190. 

Strom. famim. 166. n. 3. 
HiibUat m Oceano Non-ej;ico. 

aquaticus. II. O. lanceolatus .•cauda rotuudata , llylis bifurciS; 

Fn.fvec. io6i.* 
Ii.aj. inf 43. 

lYifch. inf 10. t. 5. » 

Gevffr.. parif. 672. t. si./. «. Afellus i. 
Sckcff. dem. /. 2S. 
Hahirat in Aquis puris. 
.Cin/^r. Eutomon liieroglyphicum; KUin. dub.f. i, 

fid maximum. 

•ceanicus.ii. O. ovalis, cauda bifida, flylis bifidis. 

Stram. fondm. sos. t. 1. / 14, I5- Onifcus ilylis 

caudas utrinque binis. 
F,.ijier.fubftS.p.i45.t.l3.f.A- , 

AIL hdv. 5.p. 37'- '• 5- r- -(«3- O. corpore lato, 

pedibus natatoriis, cauda utraque bifeta. 
Gron. xoop^- 994- '■ I7- /• "• 

Habitat inOCfihO. . r -i, 

SimiUimns O. Afello, ut nifi locus dijjuadtret , facM 

idem judiarctur. 1 

iffiinilis. 13 o. ovalis, CMidaobturamutica. 
BaJUrfubf. a.p. I44- '• ^l-/- 3- 
Habitat in O. Europaeo. 
Simitlimus O. Afdlo ,fed absgue Jlylis. 

Afellus. 14.0. nvalis.caudaobtufa, flyUs fimplicibus. FA 
fvec. 4058. 
•Vop. carn. 114». 
.. ,Alatth. divfc. »57. 
Kaj.inf 41. «. I. 
yi/iir. «n/. 632. 
Mouff'. inf. 20». 
5cA^f'. elem. t. gl, 
Gron. ■zpoph. 993. 
Suhx. inf I. «4- /"• »54- 
Gfoifr. pariT. «ro. '. a^- f- i^OnifGUS ». 
iyilwi in Domibus , Mutis , Hy bernaculis , Ugnig los» INSECTA APTERa. (Scolopendra. 

Armadil- 15. O. oValis , cauda obtufa integra. Fa. /1^.205^.'' 
lo. It. gMh. 298- 

Scop. carn. 1144. 
Ra]. inf. 42. A. lividus. 
Geoffr. parif. 670. Ouifciis t. 
Habitat in Europa fub lapidibxs. 
Pedis plures quam qmtmrdecimi Segmenta ccrpcns 
10 , prteier eaput C cauditm, 

2 7*. SCOLOPENDRA. P^ifj numerofi totidem 
utrinquequotcorpo- 
ris fegmenta. 
AnUntiit fetaceas. 
Paliii duo , articulati. ' 
Corpis deprelfum. 

Lagura. s.S- pedibus uttinque XII, corpore ovaU, csu a 
peaiciUo rilbo. Fr,.fvec. 8063. 
Scop. carn. 1153- 

Geofr. parif. 2'. p. «77. t. st.f. 4- 
Aa. panf. rtij]. i.p. 532- ': l?- ^- ''"•°' 
Habttat\in Svecia fub mufcis- 

■oleoptraa. S. pcdibus utrinque XIV. thorace coleoptrats. 
rj. y/jO//ann Hifpania. D. Z. Hallman. ^ ,.,, s; 

Antmnxjlav£ , loncitudine corpon^. Or/i».' ^S ^^^.^ 
/ffl7ifa/.e, /frf loK;ius,fegmentis 9yPS"'^ 
clypmlo femiorbiculato , pofiice emarsiO^"'- > ,. 
Jimplex, tatiquam « duobus ^oadu'"'""''/,'.^,!, 
margi,ati,m,incipiens ad ^um fesmentum toj^^^ 
tigens unum iantum aberumve fegmetuwn. ^^.^^.^ 
efytro anguJl^,fmpUces.Ped>st* fTedta. ^'^ 
longitudine ferme corporis. et^ora ac 
titfcabra. Digitus atticuUs iimumens. 

forficjta. 3. S. pedibus litrinque XV. Faun.fvic. aoS^' 
Scop. cara. 114«, 
^y- '"f. 45. 
^ouff. inf. 199. 

^''«'."/.*33. SultX. 

izilogtaitx fulli/. I-irvtt pidHus ptuiciirHus in/buuntur. INSECTA APTERA. Seolapendifc loSj 

SultTi.inf. t.a4.f. 155. 

Gieffr. parif. a.p. 674. t. ti.f. 3. 

Schxff. elem. t. m. f. t. 

habitu uEuropa; in AmeticifeftmtrioiuS.Kalm. 

gisantej. 4. S. pedibus utrinque XVII. 

£rown.!am.4!tS.t. 41. f. 4. Sc.maxinu pedibus J*. 

Oron. xoop/i. 1004.* 

Hahitat in America. 

Scijiuenti multo major ,fid Jmillima. 

inoffitans.5. S. pedibus utrinque XX. Anixn.actd. i.f. 3«5,5e5. 
Aluf. Ad. Fr. i. p.h9. 
Olear. muf. t. 11. f. 5. 
Pet.gaX.t. 13./. 3- 
J^uwenk. epijt. 10». 
Bradl.nat. t. «5./ 4. 
S<.b. 3iuf I. r. si./ 3, 4. 
8. r. sj./. 3, 4. 
Fri/irA. in/". n. I. »./ 7. 
Gjf«i. cur. 3. p. 2. r. 2. 
CroB. xooph, 100». 
Aiitrcpr. oraf. «53. Japuruct. 
Habitat in Indlis. 

Ocu/i uirinque quuterni. Artituli arptrit t% , ixtl» 
narum ao. 

terruei- 6. S. pedibu» utrinqne XXK. 
nea. Hahitat in Africa. 

Corpus rufitm f ferrugineum fegmentis to,fricttT cf 
put, Fedes luiei. 

Gabrielis.?. S. pedibus utrinque CXLVTII. 

Habiiat in Gallia. Fr. Gabriel Baro, Majfilinfis €»• 

pucinus. 
Facies ■'f. ele^ricx , fed ^uddruplo majer. Antenna 
iro'« articuUs 14. Cauda iemim'jUs cumappendi' 
culo £? tentacuiit » vix cauda longiorilius. 

'leflrica. 8. S. pedibus utrinque LXX. Fn.fvic. aotfj.' 
AUr. inj. «36. f. 8. 
/ri>A. aif II. r. g./. i. 
Raj. in.: 45. 
ireojr. parif. «. f. S76. n. a, 

Yyy • H» i;rt4 • INSECTA APTERA. Scolopendra. 

HaUtat in Europs» terrd,iit teitehris manifejle fcititil- 

lat vel per fe lucct. ^ ^ 

Vedes numeratu difficiles , 45 ad 54. SoiaruleT. 

rhofiiho- 9 S. pedibus utrinque LXXVI. 
rca. Habitat in Alia, noau infiar La,i.0ridis ijmM «11- 

to cMo decidua in navein, in mari indico W (t'*'^- 
picu , 100 milliaribiis a eontinenie.C-^n alaia uti2., 
Var. Guft. Kkeberg vidit , excepit, delinearit. 
Cimtovatwn,fiavefcens, exaratum iweis a W "»;' 
transverfali. Corpus crj//;n> fenn£ papnn£j>!'- 
formc, digito longius , purpurafcens , Imets dual)*. 
fiavis parallelis, ceiijtansfegmentis 72. AateWiE 
articulis n,fukulate,ferruginex. 

■ .ccideti- 10. S. pedibus utriuque CXXIII. 
talis. Lifi. it. »<>99- '■ S. 

Hahitat in America. . a.. 

Corpus femipedale , ferrugineum , convexiufcmm. 
tenne articulis 14. 

mjrina. 11. S.pedibus utrinqiie... corpore pallido^linfa'^'" 
fali rufa. /t. ivgoth. 191. 
Hahiiat in Oceano Atlantico. . ,„„iii7i- 

Corp». r«ftra,« Qunde lUdaaf) , !^'<>"'&" JA^en 
mum, Qupearum Harengariim ejea,utii" . ,jj„ 
pifcium rufefcit £? corpus />rn'/ P"''^'' ul'^ati i" 
per biduum relinquaniur pifces retilui iti-- i 
mari. Strxm. 

274. JULUS. Pfifjnumerofi,duploutrmquepI^- 
res , quam corporis legmenta' <■ 
Antemia moniliformes. 
?din duo,articulati. 
Corfus femicylindricum. 

. «valis. I. 3. pedibus utrinque XX. Jmm.acod. 4- !'■ '53- 
36. f. 3./. 4.* 
Gron. xooph. 9^5. r. 17./. 4. 5-* OnifcuS. 
Habitat in O. Europaeo. tfe''*'* 

Segmenta corporis ehlonio etmlis '°' f INSECTA APTERA. Julus. io6$ 

cnfTus. 2. J. pedibus utrinque LXXX. Jmxn. acad. ^.p. 253. 
«. 3,5-* 
Habitat in Afia; Carolina. 

Varietas Caroliua /«gmMJ/s 49 ffieter tjp«/, & Pn- 
dibm 80 ad&S taiUum. Ad latcra piuicta nigra, in 
Jittguh fegmento , utrinque fmgida. 

lerredris. 3. J. pedibus utrinque C. Fn.fvec. 2o5s.' 
'-'cop. carn, 1152. 
A-louff. inf. 30. 
Jiaj. inf..46, n. 4. 
Aldr. inf. 63«./. 4. 
i-o/ci. in/ii. Mj./. 3- 
ycnii.infUii, 
Sulix.inf.t. a4./-i5«- 
Oeofr. parif. 67. /. M. i. 
(jro«. looph. 1007. 
Hahitat in Europa/ii 'tTM. 

«ompla- 4.J. pedibus utrinque XXX, corpore planiufculo. - 
natus. antennis clavatis, Fn. fvec. 9.o6t.' 

Scop. carn. 1150. Scolopendrajulacej. 
Pod. inf 1S7. Julus Scolopendricus. 
Hahitat in Euiopa. 

fabulo- 5, J. pedibusutrinqueCXX, Fn.fvec.toSi. 
fus. It. goth. 2 80. 

Geofr. parif. 679. n. s. (. «2./. 5. 
i?a;. jn/ 47. 
Schtf. elem. t. 73. 
Habitat in Europs/aia/o/Ts. 

Corpus/«gmen;is $o,fubflriatis fegmento ulnmo jcu- 
mine prominente, 

indus. 6. J. pedibus utrinque CX-^. W- >*''• 'f'''- l- P- 9". 
M.L.U.46i.* 
Gron. xooph. 1008. 

Amxn. acad. i. p. 3a4. Scolopandra pedibus 9«. 
&(.. mi/. I. ». Si./. 5- t? »• '• *4^/ 4.5- 
Pet. gax- t, 74- /■• 3- 
Habitat in Indiis. 
Segmenta corporis SJ. 

tufcus. 7. J. pedibus utrinque CXXIV. -'««"■ '^^'«'^ 4- ?• 
S53. «• 34.* ^ . 

Y y y 3 •'"• IOC« INSECTA APTERA. Julus. 

Sth. rnuf. ». t. 14. f. 4, S- 

Habitat in Indiis. 

Segmcv.a cofforu 62,pr<eiar tkoraeis y ituiit, 

maximus. 8. J. pedibus utrinque CXXXTV. 

Alarcgr. braf. 255. Vermis terreftris. 

Lifi. <■'. i«99- '• 5- 

Hakiai 1» Amenea. 

Se.imema corporis «7 , ^r* t;r thoracis c? Maiit. 

Species tret ultimie interfe nimis ajfincs. A D D E N D A. 

paracen- 1, CHRY-iOMELA cylindrica. elytris flavis: linei 
tliefis. punAisque mbiis ni^s, 

Hahitatin LuQtania. 

Minor. Supra fiavt tota. Tliorax nigri vanegatui. 
Elytra linea ni^ra; futura dorfali paralbla, tly"* 
hreviorc ; puncla 3 nigra lon^itwiinaliter extrn it- 
ncam difpojita. Pedes tejiacei : tnacula nigra in /«• 
m»re, 

lufitanica.». CHaYSOMKLA oblotigiufcula teftacej.capitepe- 
Aore pedibiisque nlgris. 
Hahitai in Luiitauia. 
Htbiiua Ch. tridentatit. 

fcgulatjii.3. CURCULIO fubbreviroftris cinereus, ^^V^IJ^ 
pun !tati.<i . punftU excavatis centro enunentioi»' 
Hihitat in Lulitania. , u, 

Mei\x maenitudinis. CorpiK cirercum. ^17^» 
vijjime ftriita IMis e punFiis ixeavitit, fed ""■■ 
punla gcrunt in medio punlium €'.eviitum einetc . 
Femora clavata. 

carinjtw.* CURCULIO fubbrevirodris nif!;er. thorace fubo»' 
nmto, elytris angulatis tuberculatis. 
Habitat in Luruania. y,^- 

Similis C. barhtro, fcd quadriplo minor. Thora» ^_ 
qualilcr cxeavato-punHatus, rotundatus, ""y^,,^. 
viifmc car^nitus , vto diHinf,mtur. Elytt^ 
cidis copioJJJimis i3 angulis s.f- $• ^ Jg- ADDENDA. laer 

luritanus. 5. CERAMBYX thorace fpiuofo , corpore toto tefta- 
ceo elytris lafcia undulata pallida. 

Hiibitat in Lufltania. 

Corpus magmtudine Culicis, totum te^acntm, itmm 
Pddihus antennisque , fnhcyliiiJricum, Thorax <i- 
trir.que ffina mitmtijjima. Antenns ferrugineis, 
corpore pnulo lom;iores. Elytra in media fafcia oli- 
foleta, pallida, hntari- repanda. 

balteps. S. CERAMBYXtlioracefpinoio.corporeferrugineo, 
abdomine o%'ato : elytris fafcia uigricante. 
Nabitat in Lufitania. 

Corpus magniludine Culicis , totum ferrugmeum. An- 
tennae corpore viic hngiores. Tliorax ohfcuriuifer- 
rueineui fpina utrinque minutijfma. Abdomen gii- 
hmn ovatum,ohtufum. 'E.lyaa. ferruginea , in ms' 
cin fafcia lata , nigra , mveine foflico albo repando. 

punaatus.7 CERAMBYX tliorace rautico fubcylindrico, to- 
tu3 viridis punSis iiigris, antennis mediocribus. 
HaHtat in Lufitania. 

Similis C.fcdari, totus viridis. Antennae msr.-.;^n. 
giiudine corwii-iJ.Tlioraxfimflis ra<?nr8.Elytra/m- 
ga/j punclis enigris. Abdomen utrinijut punaisnisris. 

nianiUen- B. LEPTURA thorace fubglobofo nigta , elytris fa- 
fis. fciis fubtribus albis introrfum traais. 

Hahitat in Lufitania. Maffiliae. . 

Coxpus facie Lept. myJlictt,/eptrtph,ninustomiH 
nigrum. Elytra piHa fifcus lineanbur, tnbus,o- 
mnihus antrorfum ;.aBis «t m Leptura 'rtetis fei 
albis, quarum ultimaohfcleta , ad V/«"' ."-""'" ''>^ 
vorum. Sub collo & thornce macuh mvea. Abdo- 
minis incifura marsine lateralt alb£. 
wclaUs. 9. EL.\TER fufcus , antennis elytrotumque marginu 
bus ferrugincis. 
//a.':iMr ra Lufitania. vurtntt. 

Masnitudo E. peatmcorns , ftusfufcus. tlytra « 
nuilTime Hriata , margiiie tam extertore ijuum inrer 
rlore aifuturam longitudir.alem ttifo f.ferrugtneo. 
iiaDca. ,0. BUPRESTlSaurata.thoracis lineis duabus cly- 
trisque fufcis- . 

Hahitat Monfpelii ; tn Lufitania. 

Y V V 4 ""^ fc6& ADDENDA. 

Jnter minorit numcranda , ohlotgiuftala , toia fukus 
nitidi/Jime catrea. Frons virefcem. Thorax fulf;i- 
de aureus , fed lineis 2 latis nigris. Eiytra fufca 
vix aureo inter/ucenii.i. Anteaux nigra , filifer- 
r.iiit. 
GouaQi. <r. MELOE aUtus ater, elytris fafcia spiceque fan- 
guineis. 

Habitat in Gallia. 

Maguitudo Vediculi. Anteimv mnnilifnrmes. Tliorax 

arlicuUris , laieribus dejiexus , atro - cxrukfcent. E- 

lytra atra : fafcia lata . rulva , in medio transvcrfa ,• 

apices elytrnrwn itidem ruhri. Caput infieSit. 

Antio- is. PAPILIO Heliconiu^ alis oblongis csrulcfcenti- 

cijus. atris: primoribus fafciis duabus albis. 

F.hret. pia. t. i. 

Habitat in Indiis. 

Statura B Mai;nitudo P.liicini. Alse concohres.Frl- 
mareifupra citrultfceiti-atr.e; Jukus nigrif. Fa- 
fci/c ulrimjue 3 albc ; altera in medw ; altera ver- 
fus apicem. Suh bali primoru-n liaea flavifcens. 
Podicae utrinquc atne , immaculata , fupra citruU- 
fcentes; fulttus bafi punkis 2 lineolaque Iirevi fangui- 
neis; mareo omnium lenuijjime alhus. Figura Ehre- 
tii ,tque hanc ac P. /iicini exrprimit. 
ruffa. 13. PHAL*:f«IA Jitiums ali.s albidis: macula dorfaU 
lunulisque pofticis fex fufcis. 

Habitat in Europa aujirali. 

Corpus magmiudine Tcdyani. Alae fuperiores dejlex,!, 
latiufcuU , alhide : macula eommunii dorfalis jone 
thoncem fufca, a qua verfus latera defcendit umbra 
Jubfaruginea, juxta mareinem poflicum hnuU 6, 
ohfolete fufac. AU inferiores alhx, ad maip''"' 
pnHicum ftifct. Pedes £? Antenni peSiitatit , fn}''^- 
dacors. 14. PHAL«NA Nuaua fubfpirilinguis , alis ft)pe"<^ 
ribus albo nigroquo variegatis: inferioribus ta- 
bris margine nigro. M. L. U. 383. 

Pet. mur. i. 58. f. 7. Cape Diaua. 

H.ibitat ,d Cap. b. fpei. 

Alae fuperiorcs ruWo alho c^rulefcente atroque vane-^ 
galic: maculis aliquoi rotumlatis rubris ""!"/' 
mar.:o pnfticus pun3is feptem oldon^is, albidis.m^- 
gnitudo media. 

CLAS- ^'ERMES. 

C 1. A S S ] S Vl 

V E R M M S, Mihi conluenti Cefe perftiafit rerum yaturii 
mhiiincredihile txijiimare de ea. 

Plin. XI; 3. TARDIGRADA, mollia, pandentia, vivaciffinia, redintegran- 
da, liunnidi Aniniantia, acepbala, apoda, androgyna, 
Tentnculis dignolceiida. 

IMPERFECTA veteribus, ncc inepte, difta anim.antla , deditu. 
unturCapite, Auribus, Nafo. Oculis p!eraque(a), 
Pedibus, ab InfcSis itaque diverfiflinia, a quibus du- 
dura removi naturse cryptogama : funt Intejlina , Mol- 
lufca, Tejlacea, Uthophyia, Zoophyla. 

!' TESTiNA terrenaquondam difta , ob fummam fimplicitatem 
corporis, terebrantomnia,- pertorat GorjMsArgillam, 
ut aqua trauet; Lumbricus Humum nefitu corrumpa- 
tur,- AJyxine Cadavera, ut liquefcant; Teredo Ligna, 
ut dellruantur; queniadmodum Pliolades, & Mytili 
litliophagi Petras, ut foivautur. 

MOLLUSCAnuda.brachiata, vagantur pleraque per maria. 
ccelo refplendentia, lanquam totidem lucernis tene- 
bricofuui illuminant abylliini Piiospi)orea , ut quodell 
inferius, fit tanquam fuperius. 

TESTACEA mollufca domiporta, calcareaque domuncula nobi- 
litata , calciiica, & ipfa faepe calci vora , infedis oppofiia 
y y y 5 fpecie- C») yermium mus omtie ocuUs caret ; Plin. fifi forte Sepln tjusjue Cym- 
iiom. IJmaces vHeiilur etiem aculis irjlrml i , mvdo yeri-/unt oculi, 
' nof.ris cerre divcrfi. ,o7o VERMES. 

fptcierum numero.magna Nators ludeatis varietate(b), 
nniltipUcata. Testas polydsdalas Conchyliorum pi- 
riumsque attenteicgit fumma fapientia, ac care erait 
crudita Uixuria , a q uisquiliis (c) , ad Ammirales , Sc?.- 
laresve, Marj;aritis (d; fuis pretiofiores , quas Artiiicam 
politura vitiaiido nobilitat, ut pulchrius pateatinTrito- 
nisCoCHLEtsvividisadf/raW&um mt Cjriclinem, po- 
fticum Apmura rarius Operculo clauftlis , cum Ubro 
exteriore interioreve, fspe dentato ad Colmnelhm, 
circaquam.SJnV.c AnfraBus finillri.rarius contrarudex- 
tri , futura connexi , rarias yarice cindi : lae ve.s , fmca- 
ti, ftriati,aus;ulati, nodori , aculeati, fpinofi, Irondo- 
(i usque in Mucronem apicis, nirius decollatum ; &«' 
intueatur in A^eneris Coscms vividis leftis te tarum 
nativa paria, detcrminafam figuram, valvulas iUarum 
finiftras & doxtras, sequales 1. insquales, sequUateres 
1. inaquilateres ; interius dentatos Cardir.is mtn />• - 
tes iiifimos Umbonwn tunientiu;ii; inferius Am impre'' 
furam, a;iterius fVr.f rimam, UHis Nymphs^uec<m- 
uiventem, Hvmene obtafiam , «< interdum cinram. 
harum Lfatus exterior circumfcribitur VW--'-g"'"" . 
pcrrimo, creuulato f. dentato :>pf"orf ^ute vuiv_^ . 
po>W"r«poneanum; exteriore natibus oppoHto- i 
tetur impriiTUS inquircre infofiilium hodie depcrmio 
rum protypa, imprimis Anomiarum, al>ylli 'y'. ' 
cum alia iint Tcreflria, FluvUlia , Ucujlna . Lutorco. 
/Miritima, Pehgica ihn. m Te- 

LITHOPHYTA Mollufca, aniraalcula compofita teltarum, 

flifque innixa. Corallia bxc prifci plantas .f^"' :^ 
taau lapidelcentesjudicabant. fed recentionbuseu 
ex fuo femine Lapides ?ermin3re,imprim>s9° . ^^^^. 
ream horum iudolem vifa , usque dum ''"■''.(■f f, ,-,biis 
gentia extraxerat e nijri CoraUia vegetanW "" . 
oaandris oaopatiilis, a contraau aeris w coni^^^^ 

Cl>) PliiL IX : 33. Tot Colorum Jifferenlia , tot Figur» '&",''} '^"M'- 
torfis.btiuuis.inorhemciTCumaais.iimidia orhecajis, ";'"'■' „„giM 
lavibul, rugatis,Miaicvlatis.Jiriatis,MeTticemuric<aim ".'/. ,'^„c tiT- 
in^mcro,mn,miffo,foT:seffufo, ir.tus TtrHcato! jan, ;^V''" .„ „,A«; 
gulnfa, crtmta, crifpa; canaliculatim, peainatim , '""V, /.iM. por"- 
cancelktim rttlcuhta; InoMi./uum, ix recltim "P^PJ" • fJit^M op"" 
r7« , fmuatt, hrevi noJo liratis , toto latere connexis , ai P ,■ tionl"- 
f,., , al hucci,n,m TtcuTvi. .*p,-j/Bonanni , Rumplui.KlemiUli"" 
fc) Speculati€-gods vusgo. ppnJii^-- 

(d> Mlrgaiitvum ilos in Cmiiore, Mtmtttudire, Orbf , 4-""' ,.*j 
PliK. IX- 35 Vrctiojijima CUopatrx Antor.io expojita, ■»■ • VERMES. J071 

tibus, inque aqua denup expandendis.-afeidemtem- 
pp.Ute (1727) PeyioneUui Corallia ex animaIcuIL<! fa- 
bricar, ultra leculura poil eandera apud fapientiores 
indos ratam fententiam f e), primum vidit v\x au- 
diendus, nili 7r™W<PK (i74iJHydras oniDium admi- 
rativme detexiflet, & ad littora curjofos allicuilTet , 
quu vta per Ellifii Sertularias ad Corallia aperta fuit 

ZOOPHYTA compofita anjmalcula, in bivfo Anlirialium Ve- 
getabiliumque conftituta, radicata ( pleraque ) cault' 
fcunt multiplicafa vita rami^^ pcmmii cxduis, meta- 
morpiiofique florum animantium , fponte fefe moven- 
tium, in capfvlas fminifrras transeuntium ; ac fi plao- 
t* elient Zoopliyta.feniu raotuque deftituta; &Z00- 
phyta vera plantae, fed fyftematenerveo. fenfusmo- 
tusque orgaao iniiruas ( equidem </.« iniffefenhm,quie 
nec anim^ium, necfruticum, fed terriam ex utroque iia- 
turam halient. Plin. C'J, adeoqne vegeiabilia naturaliae- 
tamorphoji mutanda iii Amjnalia, 

AyCTORES Vermium pretiofi : IuTSSTiNOiirM vix ulli,- 
MoLLuscoBUM prseter Bckadfchlum pauci; Te-ta- 
ceoRUM primarii: fobrius Botiannus i«8i, ditiflimu» 
Lifierus i6^S, foUdiirimus Kumphius 1705, curiolim- 
mus Petiverius 170S, abfo'utiOimus Gvaltierus 175«, 
nitidiffunus ^rifmw7;e 1742, omniumquc pulclierri- 
pms Kepenfu/ius 1758 ("h), nec non Cehinna, Barre- 
lierus. Plantus, Kleinius, Ginnanus. Adanfcnus , inieli- 
ciquepartu AViii 3. alii. Lithophytobum Conie» 
Mxr/iglius, oculatus Dcnatus.iiooruTioa.vis lyuceus 
tlUifius, iniiefeflus Bajitrus, GENE- C') t^vmph, mitf. I5!.«</ Mf. 16. F. 
JO ^«„. W. 5.>. 35a 

Ch) Re^enfulii operis eammentaore Cl. KratzenRcJnio, ?. SprentlBO wili 
'MtKmfaiiifcj XUpTimas, dumihaitdo, mc piiisuiBt fuidirifs. GENERUM Charaaeres. 

1. [NTESTINA Animalia iiniplicia , nuda deilitiita aitubus. 
* Ptn-tufa laierali poro. . 
i77. LuMBRiCHS Corpus teres, annulo carnofo. 279. SfFuMcui.tJsCorpus teres, roftro cylindrico ang 
S7S. Fasciola Coiyjaj deptellbm, poro ventrali. 

* * Imperforata foro hterali nuUo, 

«7,5. GoRDius (TnrpjK fiUforme totum. 

176. AscARts Corfiis te;e3, extrcmitatibus fubulatum. 

250. HiRuDO Corp;«teretiurculuni,extremitatibustr;mcitum. 

251. Myxinb Cf>r.pits cariaatu;n, ore cirrofo maxiUofo. 

II. MOLLUSCA. 

a • Ore fupero , bafl fe .; %ns. 

2S8. AcTiNiA ^pm;;r,i untca, cr.inn ■.iii, dilatabili. 
287. AsciDiA y//)t)7uris duabus : altera humiliore. 
fi ' Ore anlicoi Corpore pcrtu/o lateralijoraminulo. 

482. LiLiAX Tentacula 4. Ams communis cum pow ''' 

terali. 
S83. Aplysia , Ttntaculii 4. ylnus fupra poftica. 
234- DoRis ',"■■ Temacula s. Anus fupra poftica. 
2S9.^Tethis Foramina lateralia, fmiilra, gemiua. 
7 * Ore anlico, Corpore tentaculis antice cin3o. 

29^- H01.0THURIA TentacuU carnofa. 
292. TEREBELI.A Tentacula capillaria. 

« * Ore antico , Corpore hracTiiato. 
«93. Triton Brackia bipartita: quibusdam clieliteriS- 
2y«. StpiA Brachii 8. f lo: inftruaa cotylis. 

295. «.-'no Brachia 2, dilatata. 

393. T.ERN^A Rrachia 2. f. 3, tcretia. 
294. ScYLL^A Brachia S : reinotis paribus. 
« * Ore antico; Corpore pe.lato. 

«S5. ApkorodiiaOs iiiorme. Corpus ovale. 

2Sf Nbrkis Os unguiculatum. Corpus elongaturn- ^^^ 

^aTuntem efiamimm ir eums Sdenliam, a matre laaante tongi"' ' 
t-^"i , ne mirentur adultiores. VEaMES. IJ7J 

•; ♦ Ore infao cenlralh. 

297. MsDusA Ccrpus gelst'mofam,\sve. j 

t98> ASTERiA Cor/jus coriaceum,niuricatuin. i 

3^9. EcHiNus Cbrfaicrullaceum, acaleatum. i 

III. TESTACEAMolIufcafimpIicia, obteaaToibcalcarea. 
f .. ' Multh-dlvia. 

300. Chiton Tir/ia multivaivis , loiigitudin.iUtcr 0-^ rfalis. 

501. Lepas 7V/a multlvalvis.insquivalvis, lcliilis. 

3^2. PuoiAs Tejta bivalvis : accefibriis pclticii. 

* ' Biwiivia: Conch.e- 
503. Mya Tijix Cardines Dente craifo vacuo. 

30.J. SoLEN Card. Dent. lateralibus remoti.':. 

S'>5. TiLLiiiA Card. Dentibiis lateralibusilteriii? vsciii?. 

30«. Cardium Card. Dent.lateralibusreHictisponcii.ii-.atus. 

307. iVIactra Ca/vy.Deut. intermedio compUcaJo. 

398. DoMAX Card. Dent. laterali remoto vaauo. 

309. Venus Card. Dent approxiniatis divaricatis. 

3'o. SrONDTLUs Cari. Dent. duobuo diauiaVs foraminulo. 

3". Chaua CVii. Dent. duobus cbliquis obtufss. 

3'2. Arca Card. Dent. numerofis peuetrantibus. 

3'3. OsTREA Card. Dent. o. Itrobiculo ovato. 

314. Anomia (,'an/. Dent. o. fcrobiculo lineari marginali. 

3»5. JV1vtii,us fuiif.Deot.o. fcorbiculo fubulatodiitiiiito. 

Siff. PiNNA Car J. Dent *. margine altero coSlito. 

* * * Uniralvia Sfira regu/ari: Ccchle.e. 

3>7. Argonauta Tf/fjunilocularis; Animal Sepi,->. 

3' 8. Nautilus 7>//j multilocularl toramine coramunicante. 

315- CoNus T. 4wr«r<i eflufa.Iineari, edeniols. 

3»o. Cypr^a T. Apcrtura «tfufa> lir.e.-.ri dentata utrinque. 

3*1. Bulla V. /tprriura fubcoardata, obliqust.i. 

3^3. VoLuTA T. jlpeiiuraefiafa, coluraell.i f lir >ri. 

3«3. BucciNU.M T. Apertuva Canaliculo dexiro. 

3«4- Stromeus T. ^pifrtHm Canaliculo liiiillro. 

3*5. MuREX T. Actriura Canaliailo reilo. 

32''. Thochus T. Jperturaco3Ti\i\U, CabHmzoT.:,. 

3»7- TuRiio T. jlfertara coari3ata, orbicurari. 

3=8. Helix T. y^pf «ara coaritata , Iimaii. 

3»9- Nerita T. Apertura coaraata, femiorbicBl.tri. 

' 33«, Haliotis T. Aperturu dilatata, pertuli. 1,74 VERMES. S "* 

* • * * UrividvU absque fpira regulari. 

J31. PATBI.LA T. patenti-coiiica, quicfcens. 

J31!. UE.NTALicjf 3. iibera, lubulata.uttoqueextremoapcrta. 

j 3. SfcRroi.A 71 adnau, tubulofa. 

3j4. Tbhbuo i- lutiula li^no. 

J3j. Sab£lla 7'. granis areuaceis confeaa. 

IV. LITHOPHYTA. Animalia compofita, inadificanti» 
baliu calcaream. 

jjS. TtrBTroRA forj/fiion Tabis cylindr cis. 
337. Madretora Cora//ium tStellis coucavis. 
33t. MiLLBiORA Coralhum Poris lubulatis. 

339. Cellefora CoriiUium CeUuUs cavis. 

V. ZOOPHYTA. AnimaUa compofita etfiorefcentia fflore vt- 
getabiliura. 
* Fixata. 

340. Isis Stirfs lapidea. 
34 1 GoR00»i* kiirps lubcornea. 
34S. Alcyonium .^hrps fuberofa. 

343. Spongia Stitps liupoid. 

344. Flustra Stirfs poroliliima, 

345. TuauLARiA .Vrirps tiltulofa. 

34« CoRALLiKA Stirps aTQculis filiformibus, calcaWiii 
347- Ssrtularia Jiirpj articulis filitbrmibus, iibrciis. 
54«. VoKiiciiLLA Stirps articuljs librolis gelafinofis. 

' * Lecoimtira. 

34«. Hydra Os terniinale cinauni tentaculis- . fg, 

350. PESHATuLALiifruni.caulefccns, penuitornie ma^iB 

bulifero. 

351. T^MiA Lj7ww«,aificulatum, moniliformc. 
J5i- VoLVOx Liiierum , fubrotundum , fobole mauian 
343- FuKiA Uberum , lineare , retrorfum ^^^^^;**'" , yege- 
454. Chao» LiUium reamvum, nietaiuorpnumi'' 

tante. Mmiranda tibi leviam fpeSitctda rerwii. I. IN- VERMES IMTESTINA. GorJius. 107$ 

I. I N T E S X I N A. 

Animalia limplida, absqm artubus, nuda. 

275. GORDIUS. Cofp5 filiforme,^equale,laeve, 

aquaticus.i. G- pallidus extrcmitatlbus nigtis. Fr..fvec. 2o58.' 
It.gotl. a82- Gordius 
Celn. aqu. 463. Bitulus aquaticus. 
Aldr. inj. 7ao. t. 765. Seta f. Vitulus aquaticus. 
ion/i. inj. t. B5. Meerwijn. .-.,•„ 

Habitat cumfcquenti inAquis, U impnuiLSmArgina, 
.juan tiam uti pifiis aquas , fiaturigmum plunum 
uuflor. JVIorfuram hujus excitare Varonycluam . 
ri:fucorumcommmieffato,ttuperconJirmaKm auto- 
pta S. liinmanno. 
srgilla- 2. G. fiavefcens extremitatibus concoloribus. Bi.fvec. 
ceus. accSo.* . , .. 

Uabitat in Argilla. propnofuo elemeKo,quamabi<pc 
tranat, adeoque ubi ula foditur frequens. 

msdinen- 3. G. totuspalUdus.t , „ T^T^A\r,\ 

f«. Sloan. /amf^st. p. 19°- '• =33-/. '• Vena Medin» 

Kamph. amxn. 524. Utacuiiculus perfarum. 
Velfth. monogr. Vena medinenjit. . 

Habita, in utraque India , ftequem m rore n<,to<« , 
inde intransnmUpede, obambulantes fervos dolorem 
febremque excitans, caute e^trahendus. Wf>Mer- 
cunifublimatt corrq/ivi Swietemt trara aa dies, qu 
dias intra 40 , iducitur. 
■ 'Aus. 4. G. plano-fpiraliconvolutusfiliformis 

wide Lepra Pifiatorum Martim, vid. Uijl.nt^r. « 

tJ^IfemP^r in planofpirdi, albus , 'avis, poUtcit 
I loniitudini, apice vw attenuotus. 

3.0. 107« VERMES INTESTINA. Afcaris. W'. ' 

'acijflri;;. 5. G. piano-fpirali convolutus utrinque attenuatus. 
HMtat in Hepaie Efocis Luci , a<ja,f duUis. 
Smuiis prcecedimi,%ibus, Irevi^. iiifpiram phmimcon- 
volutus, Jcd auplo lorw.ior S utrajue exmniLue 
attenuatus more Afcaridis- 

276. ASCARIS. Corpus teres , f.liforme utraque 

extremitate attenuatum. 

verraicu- i. pollicaris- Ftt.fvec. 12(79. 
laris. Phelfum. rnonogr. Leovard. 1^61. cf7. i. 3. Afcarides. 
Habiiat in Paludibus; in Radicibus pkrJarum putre- 

fcentium ; in intejiinn reclo Fuerorum , Equorum,- 

vejpeti inquietusi extracius falit. 
Corpus lin. 5, teres , rtigis anmilarihus vix confpicms, 

utrinqiie attemalum, antice ohiufius; pcjlicpexqia- 

7?fe ittenuatwn ; pone apicem anieriorem rafa annu- 
, laris p-cfundicr £J ad ipfum hujus apicein, Os 

traniverjum. 

lumbri- a. A. fpithamea. . . 

coides. Hahitat in Inteftinis liumanis, loiigitudiiie Lwnvrtci 

terrejlris,jcd annuln eievato dejtitutus , adeoiuc J 

Lumhrieo diJiinSijfimus: ' A. 

COfpus teres, utraque extremitale fnluklum , caud.; 

tamen fubiriquetra. 

277. LUMBRICUS. Ccrpits teres annulatuni , 

cirguloelevatocinSum, 

longitudinaliter exafpe- 
ratum , poro iaterah m- 
tlrudtuni. 

terreflris. i. L. trifariam retforfum aculeatus. fn.fvec. i"1i' 
Aldr. inf. 693. Lumbricus teireUris. 

t^Z';.r;S9."i^-bricusterrearis«i«- 

^ rubicundus. 

^a/. inf 2. Lumhricus terrefhis minor. 
/i Jiai. inf. I. Lumbricus major. 
y. Raj. inj. 2. Lunibricus inteftinorum teres. „^_ 

yallij. nat. X. t. 3. Lumbricus humanu». VERMES IJSTESTINA. Lumbricus. 107? 

Hahitat in Humo, guayn hihulam rcddit; cotyhdoaes 
plantarwn confwnit ; exit fupta terram tcmporc m- 
Hiirno pro copula. Pdlitur Fuligine ^ Vino^cfodi-' 
tur a Nafua , Talpa , Erituceo , Gallina , Crcccc. 

iVIajor /S. a vulgarifolo pinguiorc variarc , nec fpccie 
dijfcrre creditur. 

Intellinalis y < ""'''' ''"'fi''"> tenuiora puerorum fre- 
quens, aWus, fpccic non diffcrre ijumerus annnlo- 
rutn aculeorum docct ; cxpcllitur Spigelia , Aqua 
Calcis , PiffcUo , Pice H^uida ; Setn. Foenigritc. Sa- 
ponaria, Hyperici , ScrophulariiC , Citia , Ngeli^, 
Lupini. 

Corpus teres, pone annulum carnofum lenie planiu- 
fcttium , fcgmentis annitlaribus 100 -fe^menta 263» 
connata in annulum carnofum. O^ fubrojlratum in- 
^ fra fcgmcntum primum. Aculei utrinque bini, al- 

ier fupra alteruin, fuh fingulo fegmento corpnrir , 
excepto annulo , Dtnnes caudnm refpicientes. Pori 3 
utrinque in annulo ; ft ad fegmentum duodecimum , 
Q n ad decimum quintum: fub copula junguntur 
portfegmenti la cum 2$ tJtcrius. Ahr. Ar. gil- 
lanicr. 

Kiarinus. 2. L. papiltis dorfalibus geminatis fetigetis. It.wgoth. 
■. ' 189. r. 3. /". <5. It.fcan. 315. fn.fvec.io-n.' 

■:rr Bell. a^u. 41^4. Lumbricus marinus. 
Hahittit in M. EuropEi/anioi fuh arena, 

278. FASCIOLA. C(>fj3a.fplanlufculum:poroter- 
minali ventralique. 

hepatica. I,- F. ovata. It.goth. 182, »5o- Faun.Jvec. acYS. 
I Ainjtn. a-ad. a. p- 8S. Limax ovatus lividus mar- 

,gine acuto.p- 185, '8S. 
Rcef. app. I. p. 199. t. 32. f. 5. 
, ^, Schxfmonogr. 1753. f. 1-17- 

Habitat in Aquis dulcihus , fofjlt , rivulis ai raiices 
lapidum raro enatans inque Hcpatc Oviuni ; muria 
peltenda. 
Corpus magniluditie fcirinis Peponir minoris, ovalum, 
antrorfum acuminatum ore poro eminente ; in mcdio 
maculaalhida,oUomta,a qua yerfus utramqueex- 
linnitatem linea pallida extenditur; in latere infe- 
Z z z riere. 1*78 VEa.^iKS INTESTINA. Sipunculus.' 

. riore , uhi corpiif eoarSalur verfus os , alier ponis 

inteftiua- ». F. linearis longa. Fn. fvec. »075. 
lis. Syjl mt. 6. p. 70. /. 6. f. I. 

Ametn. acad. a p. 7r. 

Aa. Stockh. 1747. t. $. f. 6. 

Pbter. prax. 993. Ligula inteftinorum. 

Habitat in Imfjiinis Pifciuni ,f(epiusin Bramx. HdtK 
in Brnma cocl.r tnenta appofu.1 etinpimim vivatn vi- 
dit Nohilijj: DesNic. Rofen, ColU^a nojier Cla- 
riffmus. Uiverla toto cxlo a T.euiis, nec urticula- 
ta , nec compqjita. 

barbata. g. F. ore papillis fafciculato. Fn.fvec. 2077. 
Pall-lioph. 41^. Taeuia liaeruca. 
Habitat in Intejtinis Sepiit Loliginis Norveg'aE. 
Manin, 

279. SIPUNCULUS. Corims teres, elongatura. 
Os anticum , attenuatum, 

cylindricum. 
Jpertura lateralis corpo- 

ris,verruciformis. 

- nudus. r. S. corpore nudo. 

Gefn. atjuat. loas. Vetmis macrorhynchoptetuj 

Rondeletii s. 
Bohad. mar. 93. t. 7. /. 6, 7. Syrinx. 
Habitat in Oceano Europaeo.yiiiJ/jiii'''". 

i.iccatus. s. S. corpore tunica laxa induto. . . „„,,, 

Amcen. acad. 4. p. 454. t. 3. f $■ Ner«li faccul» 

induta. 
Gefn. aquat. 1026. Vermis macrorhyncbopterus •• 
Hahiiat in Oceano Indico. i^^. 

StruSura rejert amecedentem, pritter ""."", ^''™ 

nacfflw luxam,ai»phamm, qua animal in"»"' 279' VERMES INTESTINA. Hirudo. 1079 

280. HIRUDO. CoKjm j oblongum, promovens fe 
ore caudaque in orbiculum 
dilatandis. 

indica. t . H. deprelTa fufca : ftriis transverfis muricatis centum. 
Habitatin laiix Orient. marinis. 
Corpus valde deprejjiim. Stns amularts txpanfa 
elcvatiS. Os admodum dilatutum. 

ined;ciiia-3.H,depre(ranigricans,fupralinei3 flavis fex: interme- 
lis. diisnigroarcuatiSjfubtus cinerea aigro maculata. 

Fn. fvec. 2079. 
Btrgm.aSt.Siockh. 1757./'. 308. n.^.t.6.f. i , 2. 
Gefn. pifc. .125. t. 425. Hirudo maior & varia. 
Ka;. inf. 3. Hirudo mediciiialis. 
Hahitat in Aquis dulcibus , pr.ejlantijfimus Pkleboto- 

niMS, imprimis Hemorrhoidum. 
Monograpliia Oijfert, mjlra de Himdine. 

finguifu- 3. H. depreffa fufca : margine iatcrali flavo. Fn.frcc. »078. 
ga. Bir^m. aa. itoikh. 1757. p. r. «./. 3,4. 

Raj.inf. 3. Hirudo maxime vuigaris. 
Huhitat in Aquis dulcibuj. 

oflocula- 4. H. depreffa fufca, puuSis oito nigris fupraos. Fn. 
ta. fvec. 2c3o. 

Berpu. .iS. Stockh.i'j$6.p.i9^.Qf!5'l.t.6.f.S-S. 
Habitatin Aquis dulcibus. 

O vunl patellifi.rme , ovale , intus compqjitum , fmiU 
Cecco: fn.fvec. i. n. 727. Coccus ai^uaticus. 

(iagnalis. $ . H. deprcffa nigr.i. abdoraine fubcineroo. Fn.fvec. 408 1. 
Berem. ali.&cc.kh. 1757. t. 6.f. 9-11. Hirudo biocu- 

lata. 
Habitai iti Aquis dulcibus. 

compla- e. H. depreffa ovato - oblonga : interaneis fufcis pUv 
nata, natis pellucentibus. >n. Svec. 2082. 

Bergv:. afl. ticclOi. 1757. p. 313. t. 6. f. 1214. Hi- 

rudo fexociilata. 
Habitat in Aqins dulcibus. 
Intcranea pulchijt pinnata perlucent. 

j 2z7. 8 _7. H. 

^onm-ffiira cutim niji phn^ :n: ■: ■! HiruJo, ftUitur ifjpirji ttiuria. 188® VERMES INTESTINA. Myxine. 

heterocli-7. H. liyalina , poftice lute;\. Fn fvec. 2c8.5' 
tj. HiMtat in Europ:e lacubus. 

Vitefcens , amke pmciis fex nigyls. 

gcometra.g. H. teres, extremitatibus tjilatatis. Fn.fi^ec. 2083. 
Bcrgm. aS. .^toM. 1757 p. 310. n. 3. 
Frifch.inf.e.p. 25.1. II. Hirudo orecaudaqueampla. 
Rxf. app. t. 2^. f. 1-4. 
Habitat in Acjuis (iuicibus. 

muricata. 9. H. teres , corpore verrucofo. Fn.fvec. 2054 ■ 
Rond. aquat. 2. p. iit. Hirudo marina. 
Muf. Ad. Fr. i.p. 93. r. 8./ 3 Hirudo muricata. 
Bafier fulf. i. p. 82. «• '^.f- 2- Hirudo pifcium. 
Hahitat in Oceano Atlantico. 

28I. MYXINE. Cor)MS teres, fubtus carinatum 
pinna adipofa. 
Os terminale , cirrofum. 

MaxilLe binas pinnatas : Denti- 

bus plurimis acutis in fauce. 
Dens fuperior folitarius, acutus. 
OcuH nulli. 

giutinofa.MYXINE. Fn.fvec. soss. 

Muf. Ad. Fr. I. p. 91. f. 8./. 4- Myxme. 
Kalm. itin. i.p. 100. . . 

Aa. nidrof 2. p. 250. t. 3. Myxine glutmoia. 
JVill. ickt. ] 07. Lampetra ca;ca , oculu carens. 
Kai. pifch. 35. idem. . , ,.^ 

HaUtat m Oceano Europso , piTf « i""''"' " 
Aquam in gluttn vertit. 11 MOL- VERMES MOLLUSGA. Limax. logi 

li. M O L L U S C A. 

Anmaliifmplicia, nuda ( absqui Tejia inhabi- 
tataj,artiibus injirutfa. 

282. LIMAX. Cor)3;« oblonguni,repens; fijpra 
clypeo cmofo ijubtus Diico 
loilgitudinali plano. 
Foramsn laterale dextrum pro ge- 

nitalibus & excrementis. 
Tentacula quatuor , fupra os. 

ater. i. L. ater. Fn.fvec. 3088- 

1 in. atigl. i^l. Limax ater. 

g//". -laajf. »54. Cochlea nuda 3 tota nigra. 

Mr. inf. 702. Limax tnta nigra. 

WaWMf w Meraoribus £? Lucis uml>roJ,s. 

ribus a L.albusmargine luteo. Mulla.fivamp. Hafu. .76j. 
p. Si.t 
Hihitat ia Europa. 

"'''• ^•Z;i*.'!;^.It^7'-'^-a.4.ubrufUsmo„. 

^Wr"^/. 7oa. Limax magna colore rufo. 
Hai-i:at ad Montiura radices. 
maximus.4, L. cinereus maculatus. Fn.^«. aog». 

L/A/..pM-r.-.M. Limaxdnereu..maxi- 

mus itriatus & raaculatus. 
//aWtjt ;« Sylvis/rOT/o>- , uabtojis. 

kyaUnus. 5. L. hyalinus, tentaculis obfoletis . Uneola fufca a 

tentaculisad clypeDm^t rotvhdonibus , 

fl:,6/Mf /. Mufcis , <;./^f« .^''^ff"''^^/ 

K^T^eberrinui:8ven,rde, interruptf. Foramen 

^TJumf laurale diftinClum aforarme ant. ^op. 

Z 7. Z 3 *■ ^- VERMES MOLLUSCA. Limax. 

e. L. cinereus inimacnlatus. 
Lijl. mgl. 130. Limax cinereus parrus immacula- 

tus pratenfis. 
Blank.inf. 151 1. 15. f. X. 
Habitat in Pratis, Hortis, Agris ; autumno SecaUri- 

cins fatum depafcitur; adfcendit fapiui in Honii 

iwSe Helianthum mnuum ejusipie foiia confumit; 3 

Cornicibus pnedjtur. 

Ilavus. 7. L. flavus maciilatus. ■ Fn.fvec. 2092. 

Liji. exerci'. anat. 1. 1. i. Liniax fuccini colore, 

albidis maculis infignitus. 
Uabitiu inier Herbas. 

papillofus.g. L. fupra teiftus papiUis : linea dorfali Isvi. Faun. 
Jvec. 2093 ♦ 
Bajier.fubf i. p. g,. i. 10. f. i. Doris fpinis mol- 

libus hirfuta. 
Hahitat in Oceano Europso. 
Hic/atmiiriBW forte potius generecum Dcricomwt. 

283. LAPLYSIA.Cor/iMj repens, ob velatum mem- 

branis reflexis. 
Cly^no dorfali , membranaceo, 

pulmones obtegente. 
Foramen laterale, dextrum,pro 

genitalibus. 
Amis fupra extremitatem dorfi. 
Tentacula quatuor , anterius fita. 

depilans. i. LA.PLYS[A. 

Syf. nat. 10. p. 653. Tethys limacina. 
^ond. pifc. I. p. 520. Lepus marinus. 
Grfn. aquat. 475. Lepus marinus RondeletU. 
Rohadf mar. 3. f. i , s , 3. Lernea grapMce. 
Seb. muf. ^. t. 1. f. Q.^ n. 

tiabitatin M. Mediterraneo,-/a»i> (^fpitoi tiBu. 
( B. 51.) fxtidijjiitia ad naufeatn us<iue. 

284 VERMES MOLLUSCA. Doris. loSg 

284. DORIS. Corpus repens, oblongum , fubtus 
planum. 
Os antice fubtus. 
Jttus poftice , fupra ciii(Sus ciliis. 
TenUcula duo,fupra corpus antice, 
intra foramina retraftilia. 

vermcofa. i. D. oblonga, corpore fupra undique tuberculato 

Kumph. muj. 38- Limax marina verrucofa. 

.Seb. muj. 2. t. 61. f. 5. Mitella verrucofa. 

Hahitat in Oceano Indico. 

Corpus cHonsum.fmicylindricum, convexam, extre- 
mitatibus rotundatis, fapra verrucofum. Margoto- 
teralis dtflexus. Vesut inLimxue, ovahs , oblonijus 
margine plano. Os tentaculis treiujjimii cirater 0^0. 

WameUa-2. D. ovata, corpore fupra lattiella plana fcabra. 
ta. i-h. /iw. ao94.* Limax bilamellatus. . . 

Habitat in Oceano Norvegici PleuroniRn J^ptus in- 
trj e^-um H,par; alias frequens ad Lapides. ]. tr. 
Kcnig, . . , _,„_ 

Corpus ovale, punBisfcabrum,convexiufculum. len- 
tacula», fupra antica corporis. ATtmtransvnfus, 
fupra pojiica torporis, ciliatus phmisjmphcibus. 

lavil. 3. D. ovalis, corpore fupra planiufculo Isvi. 

^ mitctt in Oceano Norvegico. /. C:/™'^. "X 
rus Hiftorix naturalis Mandix attentijfmus inv.ff 

sJm' pr^»d"'ti' fed Uvis . nec punaatti . hclea , 
Ano tereti, ciliato plumis compojitis. 

Arso. 4. D. ovaUs. corpore Isvi , tentaculis duobus ados, 

ano ciliato phrygio. 
Bohidf.mar.6$.t.5.f.^,$. Argo. 
ColuZ. eephr. t. i'^. Lepus marmus alter mmor. 
Habitat in Mari Meditarrane<x 
Corpus cocciifi/ni. Anus cinflut ramis quaji ofere 

phrygio luceris. 

Zzz 4 285- 1084 VERMES MOLLUSCA. Aphrodita. 

2SS. APHRODITA. CorjB«jrepens,ovaIe.- Pe- 
diformibus utrinque fa- 
fciculis pluribus. 
Os terminale , cylindricum, 

retraftile. 
Tentacula orisduo, fetacea. 

aculeata. i. A. ovalis liirfnta aculeata. Fn. fvec. 2099. 
Gutmtr, aSl. nijrof. 3. ;;. 59. 
Bajler. fuhf. 2. p. 6z. t. 6. f 12. Aphrodita aculfata. 
Muf. Ad. Fr. i. p. 93. Aphrodita nitciis. 
Swamm. Iiibl. t, 10. /. iJ. Pnyfalus. 
Barrilrar. lat.f. i284.Erucaf.Scolependramarina. 
Column. ecphr. 35. /. sS. Pudendum regale? 
Barthol. afl. 3. p. 88. t. 88. Vermis aureus. 
Seb. muf 3. t. 4. /. 7 , 8. Eruca marina. 

1. 1. 90. f. I. 
Habitat in Oceano Europjeo viHitans Conchilhs. 
Pedes uirinque XXXII. 

fcabra. s. A. oblonga, dorfo fquamato fcabro. 

Habitjt in Mari Belgico. D. Bafter. . 

Corpus Onifco paulo lon«iiiS, obteawn fq""""^-^' 
alternis,fcabris, Pedes utrinque lirciter XX. 

fquamata. 3. A. oblonga, dorfo fquamato: fquamis XXIV. 

Bafter.fubf a.p. 66. t. 6/. 5. Aphrodita fquamata. 
Hahital in Oceano Europseo. vvtv ■ali< 

Corpus nhlongiufculum , teSum fquamis XX > '^'"V./p 
jixi, , latere exteriore ajfixis. Pedes ""■'"?"' ^lV;' 
unguiculati, breviffmi. Tentacula duf, ''''"'''''J, 
tipartita. Os foramine involutum. Cauda « 
natafetis tliquot bre\'iffimis. 

imbricata. 4. A. oblonga, dorfo fquamato : fquamis XXXV . 

Habitat in Oceano feptentrionali. ]. ('• ,?'"}' fmU 
bimiUima pracedenti , fed fquamtt ma^if g'"'''''' ' '' 
deciduie , color variut. VERMES MOLLUSCA. Nereis. ic85 

285. NEREIS. Coypusrepens, obIongum,Iineare. 

Tentaculis lateralibus penicillatis. 
Os terminale, unguiculatum. 
Tentaculis plumofis fupra os. 

NoftUu- I. N. fegmentis XXIII , corpore vix cnnfpicua 
ca. Jmxn. acad. $. p. «03. t. 3. Noftituca marina. 

Grid. venet. quart. Scolopendra marina lucida. 
Viantlli monoiir. Luciolella aqua; marinae. 
1 Habitat in omni facilt Mari , aquas quafi ignitas rid- 
dtns nociu , prie parvitate nudos oculos fugiens. 
Coa{. Bajler.fuhf. l.t. 4. f. 3. 

scuftris, 2. N. linearis , lingua exferta. 
Trcmbl. polyp, t. 6. f. i. 
Ra:f. ittf. pofyp. t. 79. /. r. £j° t. 7B, / IS, 17- 
Schef. monogr. regcnsb. 1755. t. 3. f. i, 2, 3. An- 

guilla aquatica niinima. 
Habitatin 1'aluiibur argillofafubterra.exferenscon- 

timio molu alteram extremitatem ; exemta contor- 

quetur ; in Svecia frequens. 
Corpus m.ignitudine fetx brn'ioris porcind, pelluci- 

dum , quafi articulatum S utrinque ad quemvis ar- 

tieulum injlruBum pede fetaceo brevi; intus videiur 

quafi conjlare articulis ovatis & dorfo lineis a re- 

paridis. 

firtofa. 3. N. tentaculis oris longiflimis, capite utinqueciris X. 

HMtat in rupil-us fubmarinisHotve^ix ; evornit ru- 
brum Uquorem eoque aquam rubram reddit. hiMig. 

Corpus rubrum, lumbriciforme, incifuris «5,- uirir.- 
que inftrufium ordinihus ifetarum. M latera ca- 
fitis Fila utrinqut 10, • oris plurima duplo lon^iora. 

feticornis.4. N. tentaculiscipitisbiois iongitudine fere corporij. 
Bajier.fubf t.p. 134- '• i"-/ ^- „ , 
Habitat in Oceano , particulas terrepes fcrmans m 
cvlindros fupra fundum eminentet , intra quos laiet 
Q e quibus Tentaculis exfertis pifcatur aniimlcula. 

BXillis. 5. N. tentaculis articuiorum corporis fupra tentacuh 
pediformia. Fn. fvec 2097. 
Habitat in Mari Norvegico. 

Z z z 5 *• N. 1(585 VERMES MOLLUSCA. Nereis. 

pelagica. 6. N. fegmentis XL, fubtus fulcata. Fn.fvtt. 1095.» 
^ Ba)hr.fubf.2. r-'iS-'-S-f-e'i 

Habitn! in Oceam Europao. 

Cotpvs Jiliforme.fuhiut fulco longitudinali!'SegmeB- 
tis 44 circitef , cum lotidem parihus ptdifomibus e 
tettlaculis Qfetis compnfitis. Supra Caput Tnita- 
cula a prom:nuia, int,r lubercuh. Cirn », b «i 
jKrooae latere circi 4. Os angnmm pari ai api- 
cem. a. Bafierus fue fesmetua & feiis utnniue 
70 adfcribit. 

caerulsa. 7. N. glabra caErulefcens feijmeiitis CLXXXIV. A- 
mcen. acad. 4. p. 254. n. 3S. Fn.fvec. 2-95. 
Muf Ad. Fr. I. p. »3. Nereis tentaculorum I84 

paribus. 
Srou^n. /.im. 395. ?. 39. /• i. Nereis tentaculi.sca- 
pitis binis tripartitis, corporis pluribus peaicilii- 
torniibus duplici fcrie. 
Seb. ir,uf. 1. 1. 132. /. 3. . ,. 

, Hidiitat in Oceaao ; confumit Serpulat a Ur.atK.. 

viridis. s. N. viridis fiUformis fegmeutis CXXX- ,, . 

Ho/jiVaf in OffjTO feptentrionali,;"*^'''''"' " 
tra rimas. 3. ^- Konig. 

inaculata.9. N. viridis, dorfo nigro punSato, articulis C ■ 

HjWrnt in Oceano feptentrionaU cum pneceaeme. j 
G. Konig. . . .,. Am- 

Similis pritcedemi, craffttiit fiU tenuions, nnms, 
/0 maculis n'gris. 
gigaQtea. 10. N. tentaculorum fafcicuUs triplici ordioe. 

Seh. muf X. t. 81./. 7. Millepoda marma ^»*» 

nenfis. 
Hahitat in M. Indico. 

norvegi. u. N. glabra, fegmentis CXX annularibus , oie 
ca. tato dupUciter forcipato. 

Gunn. acl. nidrof. 4. 

Hahitat in Oceano Norveg;ce. . „ -^ ^jftf 
Animalculum mar,nituiine Lumhrici teir.i 
ris. Ueatsi fubulati, longi, atri. VERMES MOLLUSCA. Afcidia. ros? 

287 ASCIDIA. Corpus fix\im,teretmkulam,vi' 
ginans, 
Apertura binje,ad fummitatem: 
altera humiliore. 

papillo, I. A. fcabra tuberculis coccineis. 
liim. Sohadf. mar. 130. 1. 10. f. I. Tetliys coriacea. 

HMtat in Mari Adriatico. 

Eciatino- fi. A. Isvis coccinea fubdiaphana. 
fum. Itokadf mar. 131. t. 10. f. 3. 

habitat in Mari Mediterraneo. D. Vanddk; vifli- 
tat Monocuiis. 

inteftina- 3. A. livis alba membranacea. 
lis. Bohadf. mar. 132. t. 10. f. 4. 

Bafter.fulf. 2. p. 84. '• '°-f- 5 ■' 

M. nidrof 3.p. 8i./. 3. 4- Tetliyum. 

Haiitat in Occano Europso. 

quadri- ,j. A. laevis flavefcenti alba, aperturis quadridcntatis. 
dentata. " Hahitat in Oceano feptentrionali. ^.G.Konig. 

Corpasfuhslobofum , album , ro^r js s promncntibu!. 

niilica. 5. A. fcabra ferruginea aperturis incamatis.' 

Habitat in Oceano feptentrionaU. 

Corpus obloiigum, fukylindricum, iriumtum. J.G. 
Konii;. 
«chiaata. e. A. verrucofa hifpida. . 

Habitat in Ctoeano feptentrionali. Fuco fcopanoj. 
G. Konig. , 

Corpus hmifphtricum, albidum, undi^uc yerrucis ad- 
fperfum. Verrucsomnet apice armata flimuHs f.acu- 
Ceis divergentihusJubciliaiis.utinCaais. Verrucje 
dutcfupremic majores incarnata aperiuntur in ofcula 
/. aperturas tottdem. 28«. Afciile ej^puunt aijuam tanquam e Sifhont. I08S VER.MES MOLLUSCA. Aainia. 

2 S S . ACTINIA. Corpus fe affigens bafi,oblongum, 
tcres: apicedilatabiliintusten- 
taculato. 

Os terminale dentibus incurvis^ 
Rojho cylindrico radiato. 

( Apertura prxter os nulla.) 

squina. i. A. femiovalis l-Rviiifcula. , 

mf. Ad. Fr. I. p. 93. Tethys femiovatus. 
Hid)itat in O. Europso , Ritpihus adii.trem. 

feiiUis. s. A. fubcylindrica transverfe rugofa. . 

Jonjl. exfangu. t. i8- f- a. Uriica major; ™'""k. ., 
£aM.ful,A p. .«. >. .4./.-. '. 13- /,^ Aam 
rugis orbicufaribus,pr. .bofcidibus multis tenuibus. 
' Fn. Jvec. »103. Priapus (enilis. 
Strom. fondm. »04. Soekufe. 
//jfctaf w M. Atlantico/apn- OJireas, A"i'«- 

felina. 3. A. fubcyUndrica flrista livis, glande »"""'!' is 
Bajler.fubf. 3. p. 120. t. 13. /■- '• A*"'V7 

longitudinalibus , probofcidibus longis "■" 
Habitat in O. Europaso. 

Judaica. 4. A. cylindrica Isvis truncata, prspu«o inte»= 
dulato laevi. 
Planc. conch. 43. t. 6- Colum marinum. 
Habitat in M. Mediterraneo. 

effoeta. ,5. A. fubcylindrica angutofo-ftriata. 
Bajl.fubf. I. p. 122. r. 14./. S- 
Habitat in Oceano. . cropof"'' 

Aainiae greas quondamfub Priapi mmine t 289' VERMES MOLLUSCA. Tethys. logp 

289.TETHYS. Corpiis liberum,oblongiufculum, 
carnofum , apodum. 
Os probofcide terminali,cylindri- 

ca, fub labio explicato. 
Foramina 2 ad latus coili fmiftrum. 

leporiaa. i. T. labro ciliato. f . . 

Column. aquat. 27. t- e«. Lepus mannus major. 
Rondel. pVc. 526. Leporis marini tertia fpeciss. 
Habitat in Mari Mediterraneo. 

fimbria, 2. T. labro crenulato. 

Bohadf. mar. 54- ^- 5- f- ^ - ^. Fmnbrn. 
Hahitat in Mari Adriatico. 
Videtur a pracedenti diJiinRa fpeciei. 

290.HOLOTHURIA. Corj3«f liberum, nudum, 
gibbum,Anoterminali. 

Tentacuh plura in altera 
extremitate. 

Os inter tentacula. 

&oadora. i. H. tcntaculis frondofis, oorpore Isvi. 

Gunner. Aci. Stochh. 1767. 

Hahitat in Oceano Nof/egico. D. Crunnerus. 

Corpus crato - ohlomum, Ltnurcuhm , antice quaj, 
capite inflrunum , in cujus apice os. Tentacula cir- 
cum es 10, frondofo lacera . capitehngiora. Fora- 
mina pone caput 3 approximata & I laterale ir.a- 
gisremotum. 

Piiinta. a. H. tentaculis ramofis , corpore fubfquamOfo tiifa 
phus. r"i;im pnnaato.f 

Hahiiat in Oceano feptentnonall. D. .^truJfenfeMt. 

CoTpw r!.'J.'«m, furqriamJtum f fcahum , rnfariam 
punUatum, fuhtus, plmum ,■ pofl'ct conicum , apiee 
pe<farato. Os antice- Tentacnlaarci/m ri 10, ra- 
7110 fa , retraclilki. Abdomen fubtus pUtiam , trija- 
yiim puiiclit hniitud!natit:r notattmt. ^ I09O VERMES MOLLUSCA. Holothuria. 

tremula. 3. H. tentaculis fafciciilatis , corpore papiUis Iilnc 
fubconicis, iUinc cylindricis. 

Gunn. AB. Sto kh. 1757, 

Bohadf. mar. 75. t. 6. Hydra. 

Bdbitar in Oceano Norvegico,/(r inflans natans ,coit- 
truHafimper contremifans. 

Corpus cylhdricum , fubtus planiufculiitn , cute craf- 
Jufcula, fanp,uinea; altero extremo capiK oppofito 
cylindrico , lievi, glanJem denudatam referente.TGO.- 
tacula in ipfo ore tion femper confpicua & cirtumos 
centraU papilla pojict. Tentacula funt 7 brevia, 
aqualia,fafcictt/dta,apicepkniufcula. Gunn. 

Pbyfalis. 4. H. cirrhis diiformibus filiformibus peudulis. Amxtt. 

acad. 4. p. 254. /. 3- f. 6. 
Rumph. muf. 49. Holothuria ? 
Sloan. jam. 1. p. 7- t. 4. f 5- Urtica marina foluta 

purpurea oblonga , cirrhi.s longiffimi.s. bene. 
Brown. ;am.385. Arethufa crifta ftibrubella venoia. 
Od: it. »84. t. 12. f. I. Phyfalis pelagica. 
Nabitat in Pelago. 
CorviViS ovatum, fubtri^onum, hyalinum: Dorfoacu , 

olfcure viridi, unde nervi excurrente^ r''^'"'"^'/' 
tice rufefcens. Roftruni fpirale , rufejcens , ad e 
tremitatm crajfwrem. Tentacula fub exjremim^ 
crajfwreplurirna, in,tqualia : horum ^"'^^'^'"'''."r 
lia, crafflora; mcdia cupiltaria, '^P'"''' '''■^°/ J2 
reliqua longiora filifamia ,quorumtnt^rmediumci . 

Jius&duplo loncius; talis vifa niihi- 
Vefica diaphana tentaculis numerojis, M'!^^"^ ,Lnk; 
Ventrickhi^na,n;fuprainPunaCrA^f^2r^ 
fub altera extremitaie Tentacula dependent rmme 
fa, ramofa. Broivii. 

'Ihalia. 5. H. crifta conipreffa lineis lateralibus |"'^|-'^' 1.!^ 
Brown. ;am. 38;. t. 43./: 3- ThaUa oblonga^t^^^^^^ 
perpendiculari comprelfa quaarata, ii" 
rjlibus integris. 
Habitat in Pelago Americano. 
caudata. 6. H. caudata , crifta conipicila : lineis lateraU 

i?roSm.|84. /.43-/.4- ^^^'^^'tS^^^''- 
crula depreila rotundata: iiaeis laterauDu. 

ruptis. .r. H. 

Hahitat infchgo. mr VERMES IviOi.l,USCA. Holotburia. i»5»i 

denudata. 7. H. deffituta crifta caudaque.t 

Bromu jam. 3U4. Thalia oblonga , Imeis interru- 

ptis, cauda & crifta deflitutis. 
Pif, Braf. •296. Moucicu. 
Habitat in Felago American». 

pentaaes.8- H. ore cinao tentaculis denis , corpore quinque- 
tariam verrucofo. 
HMtat in Oceano ^otvegico Jorbens exfpuetisque €■ 

qitam, prout natet aut demergatur. 
Animal rubrum, ohovatum f fubcylindncum , vartat 
formas ajfumens. Os cinHum radiis 10 apice hi- 
jpidis. Corpus kngitudinaliter quir.quefanam pun- 
ctatum verrucis geminatis liiteis perforatis. 

prlapus. 9. H. orepapimscarnofis.corporeilriisannularibus; 
Slaudis iougitudinalibus. 
Am<^n. aead. 4. p. »55 P"apus A«ma«w cylmdricus 
i ..if.ltnis annularibus, glande ftriis longitudinalibu» 

• '" Habitat in Oceano Indiae orientalis & Europse borea- 

lis 

Corpus oblcngum,teres: pars dimidia-ryMriVa 7?rfK 
amularibus,numerqjigimisi terminatur kacparso- 
fculofiriistnhus rugojis cinao ; exhocce ofculopro- 
truditur fafcicuhs oblongus tentaculorum. Altera 
pars obnvata glandiformibus Jiriis longitudtncdibus , 
si, parallelis, elevatis, dijlantibus, ctliato -fcabns. 
Ofculum hujus cingitur ftria annulari _ excavata. 
Ofculum eft concavum, intus aculets plurimts recur- 
• vatis ; exteriorihus majorilus, Lingua loco fett 

plures , paralleU. Pariis glandis afertura forte ve- 
rum ofculumjit, cum dentatum; alu vero os tn al- 
tera exiremitate Jlatuuat. De genere mamnum du- 
bium mmet. S92. ,o9B VERMES MOLLUSCA. TerebeUa. Triton, 

291. TEREBELLA. Cor;??i^ filiforme, 

Os anticuin,pr3eputio glan- 
dem pedunculatam tubu- 
lofam exferente. 

Tentacuh circum os , capil- 
laria, plura. 

rapidaria. TEREBELLA. 

IQM. aa. Stockh. 1 7 54 /'• 1 44- t. 3- /• >^- ^^- . 
Habitatin ^Wari Mediterraneo, intra rupmm Jora- 

Cor^us Jiliformr Teatzcuh onocirciter drcuman- 
dcacorpori^lfquatuor ad 0,. Figura/innkCokmn. 
aquat. t. 22./. 4. Sib. muf.^2-J- ^'^- r ^" 

292. TRITON. Corj3M5 oblongum. 

Os lingua involuta, fpirali- 
T^nU(;M/^Xir,bipartita:utrinque 

fex: pollicis chehferis. 

litoreus. TRITON. ^, .,„^ 

//aW/af in foraminibus ivt?vixa fubmannarwn. 

Corpus 5'/.!/f in Lepadibus occurrtt. /«'"f,- . ;„. 
parium, Inpartita, articakta, tntrorunt f''^-^. 
vnluta ; horum puria tria pojlica ^''/'''.^Jiofum. 
ttr extrema tmacula. Os ad bnfn .e"'^'- y- 
Figurafmilis AEl. angl. 50- ^- »• P- ^'*'' ' ' 1 
A. Liwenh. arcan. 4*55. /. 7. 

293. LERNiEA. CoKj7/(ifeaffigenstentaculis,ob- 

longum,teretiufculum. 
0^tfn^bina,tamquamtot]dein 

' caudae. . r „ - 

TeHtdCM/^ brachiformia 2.^i 

branchia- i. L.corpore tereti flexuofo, tentaculis tribus 
iis. mofis. 

Sir6m.fcmdm. 209. f. i./- 18. , hraiichi^^' 

/yatoat m Otead Noryeswi Gzo^ » "^ cor- 
Aofl»^, VERMES MOLLUSCA. Lernaea. iaj^3 

Corpus cylindricum , rubrum , arcuatum , longitudine 
fere minimi difiri , crajjltie penrne ijallinace^. Pars 
anterior f. dimidia teres, apice fubtus. Oie rotun- 
dato , cinko tentaculis trihus, tridentatis ,rigeiitibus, 
patentibus. Fars pojlerior ventricofa, recurvata , 
Jiiis altquot niprif pifia, terminata prooejftt cau- 
dali ohtuje. Ovaria, ad pojleriora curvatura, bind 
eicjilis contortuplicatis. 

Cyprina-2. L. corpore obclavato, thorace cylindrico bifurcoi 
cea. tentaculis apice lunatis. F.aun. fvec. s.ioo. t. z. 

f. 2100.* 

Fn.fvec. i.n. raSa. /• 1282. Lernaea tentacul^s qua- 

tuor : duobu.s apice lunatis. 
Habitatin Pifeinis frequens fupra corpus Cyprini Ca' 

raflii, quodmaculis ruhris vulnerat. 

Salmo- 3. L, corpnre obovato, thorace obcordato, brachiis duo- 
nea. bus linearibus approximatis. Fn. fvec. 2102.* 

Brandtr. pifcat.cumoenj'. 25. t. i.f. i. 

JEl. Jiockh. 1751. p. 185- 1. S.f 1-5. Pediculus 
Salmonis- 

Habitat in Branchils Salmonuni, er-go etiam marina. 
ThoTa% obcordatus , apice definens in Ot bilabia- 
tum , acutiufculum , labio fuperiore emarginato; h 
inferiore bijido. Bracbia 2 ad haftn thoracis,JiU' 
formia,lonpitudine corporis, affixa prada. Ovaria 
apici ahdominis adh^rentia, cylindrica, granulata, 
tnagnitudine totius Animalis. 

Afeilina. 4. L. corporelunato, thoracecordato. Fn.rvec.210t. 
h. wgoth. 171. t. 3./. 4- Lernsa cauda duplicita- 

HahUat in Gadi braachiis Oceatd ftptentrionaUi. A a aa 294. 1094 VERJMES MOLLUSCA. Scyllaea. Clio. 

294. SCYLLiEA. Corpus fe affigens , compref- 
fum , dorfo canaliculato, 

Oj foramine edentulo , termi- 
nali. 

Tentmila f. Brachia fubtus tri- 
um parium. 

pelagi- SCYLLi^A. 
cuni. Aluf. Ad. Fr. t.p. 56, Lepus pelagicuj. 

Obf. iter. 305. Zoopterygius. 

Seb. muf, i, t, 74. / i. 

Habitat in Pelagi Fuco natante. 

Corpus ohlonfum , comprejjum , mollufcum. _ Os apicis 
tenuioris tereti foramine, Dorfum lon^itudmalitir 
canaliculatttm foffula crenata , qua fuco alfigittar 
quieftens. Pars pojlica ohtufa , latior, Bracnia "*'" 
tus trium parium remotorum : primum ptT /«f' ^""f • 
tninus rotundius ; fecundum fub medio corporis ■< joj 
liaceum, ohlongum , repamlum, ohtufius, intijs P'''p'' 
lit adfperfum ,• tertium verfus pojleriora , Jifdc fi^ 
mo pari. 

395. CLIO. Coryus natans, oblongum: Alh dua- 
bus, membranaceis, oppofitis. 

eaudata. 1. C. vagina comprefTa caudata. 
Browa.jam. ^^6. 
Habitat in Oceano. 

Conf. Martenffpip. t. P, f. F. qui tmllm i"S"^"' 
infua delineavit. 

pyramida-». C, vagina triquetra pyramidata. ore oblique truncato. 
^^' Brown. jam. ^%6. f. 43./- !• 

Habitat in Oceano. 

retufa, 3. c. vagina triquetra , ore horizontall- 
Brown. jam. 38<5. 
HabitAt in OcCino. 

yCLIONIS gtnus milii nan yifum t CL itrwyrni» mutuatut fum. VERMES MOLLUSCA. Sepia. 1095 

295. SEPIA. Brachia oflo interius adfperfa coty- 
ledonibus (praeter ^TentacuIalon- 
giora pedunculata plerisque). 
Os inter brachia terminale, corneum. 
Oculi ? infra tentacula verfas corpus, 
Corpus cirnofam vaginaexcipiens pe- 
dus. Tubus ad bafm pedloris. 

OAopo- r. S. corporeecaudato,tentaCulis pedunculatisnulli». 
dia. M. Ad. Vr. x. p. 94.* 

HalTdqv. aci. Upf. i75°- P- ?3- Oftopodia. 

yift. Pitropol. 7. p. 321- ''• ".12- Polypus. 

Seb. muf. 3. t. 3. f. 1-6. Polypjs. 

Bell. aqv. 330. t. 331. 

Rond. pifc. 513. Polypus oftopus. 

fonjl. cxfangv. 5. t. \.f. i. PolypUS. 

/Inhitat in Mari nifdterraneo. 

Jn.cibo apponi debet rubens ex fuo condi^entO , ^udd 

coSione addito nitro in rubrwn vertitur. Lifler. 

Jperto taruui ejful/it fplendor , ut remota tempore 

vefpertino candela, totum palutiim ardere videretur, 

Marthol, aci. 5- obf. 109. 

^ifieinalis.a. S. corpore ecaudato marginato . tentaculis duobus. 
Muf. Ad. Fr.i.p. 93- ''''''• f"'<'' »'°<^' 
Amaen. atad. 1. p- 3*5-* ^epia. 
GefH. aqu. 85 ^. 
Aldr. exfangv. 44. 
Bdl. aquat. 336- 
Rond. aqu. 1. p- 498. 
OUar. muf 97. t. 97. . 

Seb. muf 3. t. 3. f.l-4- S6piA. 
Hddtat in Oceano , devoratur a Pleuronetle Limanda. 
Cominet os officmale S atramentum ,quofe ocadtat ; 
eo litera pinguntur. ConRros eju! bracka rtdere, 
■ fed renafci , /icut Lacertis caudam , haud falfum. 
Hin. IX. 29. 
"leiia. 3,SS. corpofe depreJTo caudato ancipith 
Bond. pifc. 5oi. Loligo parva. 
Habitat in Pelaa;o. ^ 

Similis Sepia officindi,}edla'.era ttiiMiram aUda,qua 
A a a a ft '^'"' 105,6 VERMES MOLLUSCA. Medufa. 

memhrana affigitur tantwn hterihut ad dimidium, 
nec longitudbults ejl, 

Loligo. 4. S. corpore fubcyliiidrico fubulato , cauda ancipiti- 

rlionibea. Fn. fvec, 2107. 
Needhani. microf. i. t. 12. 
Olear. mu;'. 44. t. 26. f. 2. 
heU. aqu. 339. 
Rond. pifc. 50(5. LoligO- 
Osbeck. iter. 66. Sepia Loligo. 
Strdm.fondiii. 173. Loligo. 
Seb. muf. 3. t. 4. f. 1-4. B t. 3. /. 5, 6. 
Habitat in Pclago. Aqua infufcata effufo atrameMO 

abfconditur t? cauda extra aquun ex/ilit. 
Pinna penuacea pellucida pennam referente. Syli.nat- 

10. p. 708. n. 330. Penna marina maxinia. Seb. 

muf 3. p. 40. t. 16. f 9. Ex hac fpecie defumta, 

nec propria tejia ejt. 

Sepiola. 5. S. corpore poftice alis duabus fubrotundis. t 
Rond.pifc. 519. 

'Jonfl. aquat. t. t. f. g. Sepiola. 
Hahitat in M. Mediterraneo. . . 

Pan'a ad pojilca corporis utrinque alam f auricidani 
rotundatam hahet. 

297. MEDUSA CoYpus gektinofum , orbicula- 
tum , deprelTum. 
Ojfubtus, centrale. 

Porpita.. 1, M. crbicularis fupra plana; fubtu.<! convexlufcma, 
fulcata , villofa. Amxn. acad. 4.p. 055. '• 3-/- 7' ^- ^' 

Muf leljin. 9«. Medufa parva figura porpit». 

Acl. angl. 3or. p. 205 1 . Animalcula ex Yvicams- 
ris Mediterranei. 

Hobital in ludia. 

cruciata. a. M. orbicularis, cruce alba. Ftt.fvec.iiif'* 
B^er.fuhf 2. p. 58. ;. 14./. 4. 
Habttat in Oceano Europao. ^^ 

Medufa Boau vagatur; vis pruritu mordax ; contrahit fe rigens "'>"* ,^4 
natante pifciculofrondem fuamfpargit, compkaensgue devora , 
li ir raHiceeffe, txcremtnta ptr fumma reJJi. PHn. IX- 4f- VERMES MOLLUSCA. Medufa. 1097 byfofcel- 3. M. orbicularis convexa fedecitn - radiata ; fubtus 
la. tentaculis quatuor uuitis. Vanddli. 

Bajier.fuhf. 2. p. 62. t. 7./. 5. an? 

Habftat inT-Ago Lufitania. 

Orbiculus fupra convtxus , albcfcens, piclus radiis \C> 
injlar trianguli hyfofcellis ,/. verfus imeriora lanceo- 
latis', effbrmatis e punElis minimis fufco-rufefcenti- 
bus/fubtus orhiculus concaints ejf. Tentacula,/a/'- 
tus ad centrwn , quatuor , orbiculo longiora , lanceo- 
lata, laciniis rttfefcenti-jlriatis ; membrana gelatinofa 
longitudinatiter unitentaculata , ptmSis fiavicantihus 
refperfa. 

squorca. 4. M. orbicularispJaniufcula, margine iaflexo villofo 
tentaculato. Lxfl.f 
Bafler. fulf. s. p. S5- 1. 5./ 2, 3- 
Hahitat in Pelago. 

aurita. 5. M. orbicularis •• fubtus quatuor cavitatibus. Faun. 
fvec. 2109. * 
It. al. 160. 

It. wgot. 172.?. 3./. 2, 
Kalm. it. 2. p. I09. 
Lcefi.it. 105. 

Bafter. fuhf. 122. t. 14. /.3,4- 
Habitat in Mari Baltliico , Oceaao. 

capillata. 6. M. orbicularis convexa , margine fedecies emar- 
ginato; fubtus pilofa. Faun.fvec. aioa.' 

Jt. wgot, 172. t. 3. /. 3. 

Bajter.fubf z.p. 60. t. 5. f. i. 

Habitat in Oceano feptentrionali. Cyprtni mmutia. 
Pifcibus agitati fub hac afylum reperiwit. .StrcM. 
fond. 112. 

Pilearis. 7. M. orbicularis: difcocapitato, limbo foraminibus 
osao ; fubtus forniculato - pilofa. 
Hahitdt in Pelago. 

marfupia- 8. M. femiovata, margine tenfaculis quatuor. 
lis. Fhnc. rar. 4!. t. 4 / 5- Uriica foluta marfupium 

referens. 
Habitat in M- Mediterraaeo. Aaaa 3 9. M. ie98 VERMES MOLLUSCA. Medufa. 

hemifphae-g. M. heniifphserica , coftis transverfalibus quatuor, ten« 
rica. tacuiismarginaUbus plurimis niargiue integeirirao. 

Gron. aB. k.^lv. 4. p, 38. t. 4. f, 7. 
habitat in Oceano BelglCO. 

pelagica. 10. M. hemifphsrico-concava, margine crenato-incur- 
vato, tenraculis odto. LiXJi. it. io5-t 
Habitat in Oceano Americano. 
Corpusywt dijco quadrilobatum, 

brachiata. II. M. orbicularis margine brachiis novem; apici- 
bus ncvcni, extmio tentaculis novem. f 
Hditatin Peiago. 

Velella. la. M. ovalis concentrice ftriata, margine ciliato.fu- 

pra velo mcmbranaceo. 
Lcef. it. 104. Medufa Velella f. Galera. 
Bmvn. jam.287. t. 4S.f.i. Phyllidoce labris cserulejs. 
Imperat.nat.gii. t.gii, Velum marinunicoloriscse- 

rulei. 
Cfil. ecphr. 20. t. 22. Urtica marina foluta. 
//a^f/af ifi Pelago. Lxfling. In Mari Mediterra- 

neo. Brander. 
Ovalis centro prominuh, lineis concentricit , marf,ine 

ciliato;fupra linea obltque transverali^ fop'''' <■".*? 

membrana, dor;a{em fecans lineam inferionm, rig'- 

dula , iaiitudine corporis. 

298. ASTERIAS. Corpns deprelTum : crufla fubco- 
riacea, tentaculis muricata. 
Os centrale, quinquevalve. 

* Interra. 

i-^oi. I. A. integra femiorbicularis lunata. jlmxn. acad.4- 
r-^$6.t.3.f. 14. 
riaHtat in ludia. _ . , . ^- 

Corpus ahsque radiis , TKns^nitudine imperialis, 'unf 
cmprtjjum,pun3is emmenttbus undique adfperju'' 

• * Stellate. 

pappofa. 2. A. fte]!ata,radiisXIIT,undiquemuricatafafciculJ»- 
LinK.JttU' t. 34./. 54,- 1. 38./- 5»- '• '7-f '^^^j-^ VERMES MOLLUSCA. Aftorias, 1099 Cluf exot. 114. 
Seb. muf. 3. t. 8. /. 5- 
Columthphyt.t. 2,^.f. A% _ 

Hahitat in O. Europaeo & AfiatlCO. 
Similis A. nbinti, f^d radii 13; undique muncatiacu- 
/fi,! apici ptclinatisf.fafciculacu. 

niben* q.A.ftellata,radiis laaceolatisgibbis,undiqueaculeatj. 
' Muf. Ad. Fr. 1. p. 95- '''"• /*•''"• •"»• 

Bafier.fubf. 3.p. ii6.t.3.f 1-4' . 

It.wgot. 17?. ArteriasradusqumishtiufcuUsarpens. 

flot.oxf.^S.n. i(J. r. a/.a,3- 

Pet. muf. (f. n. ao. Afteria. _ 

^arr. fdr. 130. t. ia88. ^tella marina la-terubens, 

fpinota. 
Okar. muf. 55. ^ »8./ 4- r ,<. , r^ 

f 8,, 2<,Vi5/ 18 .8«; '. 34^/. 58,- t. 40. 
r. 70,- r 30. /-. 50,- r. 3«- / «»• «teUa niarma. 

Rafier.fuhf. xi<J. f. 1« /• *•<*■ 

fi Column. aqu. 5- 1. <S. SteUa marina cometa. 
Hahitat in Ocemo frequctu. miuuta. 4. A. ftellata obtufa ciUata. Fn. fvec. biib. 
Seh. muf. 3. t. 5. f 14. *5. , . .^ 

Habitat in M. Norvegico /r^g««s. ''^Hr"* 

Slacialis. 5. A. ftellata, radiis heptagoais: angulis aculeati* 

Link.JicU. t. 7./ 9; t.3^.f- 5«^ '■ 35-/ «o. '-a*- 

/51 ,■ f. 38- /: <S9^ Stella marma. 
5.i. m«/. 3- 1- r-f- 4; . ,. 

Hibitat in Ocedno fcptentnonalt. 

dorfaU nod;s 5 circumvallata 
Roni.cqu.ii^. SteUa leticulata. 

5/1 >i^. P-7- SteU. n.armana:.unareticu- 
lita. 

5*/'. m4. 3- '• 7- ^ '• 
H^uat in M. lndico. 

A a a a 4 '* ^ 1100 VERMES MGLLUSCA. Afterias. 

nodpfa. 7- A. (tsllata , radiis convexis loDgitudinaliter eleva- 

tis muricdtis. 
Muf. Tejpn. 1 14 t. 9. /. 2. 
Grew. muf. 123. t. 8- Stella marina coronalis- 
Link.pil. t. 3. /; 3,- /. 7. f. 8 ,• t. 26. f. 41 ; t. 25- 

f. 40, Stella marina. 
Riim'A muf. 39. t. 15. f. A Stella marina quarta. 
6Vi, Wy: 3. f. 5. /. 7 , 8. & t.6.f. 1,2, U, I2.C7 

'.7./. 3. 

Hajattat in M. Indico. 

arauciaca. 8. A. ftellata, difco tentaculis hifpidis muricato, 
margine articulato varie aculeato. M- L. U.-jis- 
Muf.rel]:ii4.t.9.f3. 
Barr. ic. lagi. 
Link.Jlell. f. 4. /. 14,- t. <,.f.6\ t. 8. / "/ '• ^^3- 

/. 38,- t. 27./ 44,^.36./. 63. 
Seb.muf. 2,.t.6.fs, 6, 7. g. 
Habitat in M. Mediterraueo. 

equeftris.9. A. ftellata, difco reticulato pur.Sis pertufo , tuber- 
culis 5 , margine fubarticulato fubtus finipuci 
rie tentaculato. 
Barr. icon. X285. 

Link.JtelL t. O.fi^it.ia.f 21; t. i3- f ^^'J- 
23- /• 37,- 1. 24. / 39; /. 27./ 45.- '■ 33- /• 5.^- 
5^6. mu/. 3. r. 8./. (5, g. 
Habttat in M. Mediterraneo. 
jKcf etiamfubtus difco gaudet, non pnecedens. 

laevigata. 10. A. ftellata, radiis femicylindricis obtufe o^Sago- 

nis muticis, 
Rumph. muf. t. f^.f. E. 
Grew. muf. t. g. f. i , 3. 
Link. (ieU- 1. 28. / 47. Stella marina Isvior. 
V.M\\femicyl:ndrid,teai tuberculis Vi:n»coF "^1^,-^ 

tis, laterum vero interJiitHs verrucarum ''%'/. 

pur.fiis excavatis^ fubtus radii verrucoji m 2 ■ 

evncem cum rima longitudinali. 
Habitat in M. Mediterraneo & Indico. 

♦ * * Radiata, 
ophiora. n. A. radiata radiis quinque fimplicibus, ftsl a 
culaU quinqueloba, ^-^j, VERMES MOLLUSCA. Aftcrias. ito% Seh. muf. 3. t. 9. f. 5, 5, 7. 
Planch. conch. 38. f- 4- /■ 4- 
Sloan. jam. 2.p. 272. f. £44- /• 8. 9- Stella marina 

minor echiiiata purpurea. 
Martenf. fpitzh- f. /•"■ A O. 

IJnk. jleil. t. 37. / 55. t. 34, /55. Stella mariaa. 
Habitat in Oceaiio. 

aculeatr, 12. A. radiata radiis quinque aculeati?. 

Link. fiell. t. 26. f. ^i , 43. Cj' t. 37. / C5. d f. 4<?. 

flt- 
Halitat in Oceano. D. Bajler. 
Stellae corpus muricatum areis 5 depreffi^ hlfidis. Ra- 

dil undique (_excepto injmo latere) acukis fcahri. 

ciliaris. ^3. A. radiata imbricata : radiis utrinque ciliatis. 

Barr. rar. 131. 1. 1295. /. i. Stella niarina minor 

ophiocnemos f. ophiurus. 
Link.lUll. t.4C.f7iit.37.f654(-3-t-f5S-t. i6.f^2, 

43. , 

Habitat in Oceano aujlraliori &" indico. 

peftinata. 14. A.radiata radiis duplicatis: fuperioribus pinnatis, 
inferioribus iiliformibus. Aman, acad. ^.p. 255. 

Barr. rar. 1. 1282./. i. StelLa marina decanemos 
fimbriata. 

Column. phytob. 109. t. 29. Stella marifla altera. 

Pet. sax. t. 4. f 6. Stella chtuenfis perelegans du> 
pliciter radiata. 

Link.jlell. t. 37. f 54, 66. Stella marma. 

Seb. muf 3. t. 9. / 3, 4« 

Habitat in M. Indico. multira- 
diata. Caput 
medufa;. 15. A. radiata radiis palmato-multiplicads pinnatis: ■ 
inferioribus filiformibus. 
Link. jlell. t. 21./ 33- ^ 22/- 34- Stella marma. 
Hahitat in M. Indico. 

Valde affinis A. pe^inata , fi non fola vnvietas. 
\6. A. radiata radiis dichotumis. tn.fvec. 2114. 
Muf Ad. Fr. I. /'. 95. , ,, , . 

Rwnpk. micf. 41. t. 16. Caput Medufa?. 
Martenf fpiizb. t. P. /. E. ; 

Link.fiell. t. ig./ 29; t. 19./ 30, 31 ,• t. co. /. 3». 

f. 39-/; 48, -^ 30-/ 49. 
Seh. muf. 3. t. 9. /. I, 2. y f. 1 1. /: r. 
Ha}>'tat in omni Oceano, impriniis Pelagico. 

A a a a 5 ^^?- iioa VERMES MOLLUSCA. Echinus. 

299. ECHINUS Corpus fubrotundum, crufta ofTea 
te(3-um,lpinis mobiiibus fepius 
aculeatum. 
Os quinquevalve fubtus, 

* Regulares ano vertuali. 
efculen- i. E.henufpbserico-globofns,- arnbulacris denis,-areii 
tus. obroltte verrucolis. tn.jvec.zii6.M.L.U.^o$- 

Fn.fvec. 1289. Kchinus fubglobollis.veiticeplano. 
Liji. angl. 169. t. 3. f. 1 3. Kchinus marmus aculeo- 

rum velhgiis uonnihil emiaentihus. 
Rumph. muj. 3t. t.i^.f. B. Echinus efculentui. 
Klein, echinod. 16. t. 9. Cidaris miliariji. 
Bafier.fubf. 3. p. 112. r. 11. f. 2-8. 
Habitat in Oceano Europaeo & Indico. 
Teita punBis callqfis obfoletis ; apertura fulmunda, 
nec 10 Jiffuris. Spins iHo/acetC apice alba- 

GIobulai<t.a. E. hemifphaerico-fubglobofus ,• ambulacris denis; arei* 
latere muricatis, medio |jorofts. M.L. U.^oi- 
Hciiitat itt O. ladico. 

^hwoi- 3. E.hemifphsrico-gibbofus; ambulacris denis.undi- 
des. que rauricatis , niedio porofis. 

Hal/itat in O. Indico. 

Grataia. 4. E hemifph»rico-gibbofus ; ambulacris denistriphc»- 
ti.s ; areis decullatim muricatis. M. Z- U. 7°7* 
Habitat in O. Indico. 

Lixula. 5. E. hemifphaericus ■• ambulacris dcnis : paribus appro«- 
matJs,- areis tranfverle puaiftatis muncatis. 
L. U. 707. 
Habitat in O. Indico. 

faxatilis. ff.E. hemifphaerico-deprelTus : «mbulacris denis^^F_ 
ribus approximatis ; areis longituduialitet 
cofis, M. L. U. 708. ^ ,:,!« 

Rumph. muf 31. t. 14, /. J. Ecbinu» faxaUiiS. 
Klein. echincd. 17. f. 3./. -^, ^. -. £. 

Halitat in M. Mfditerrane*. ^^-—72 

1 1 !■ I I II . 1 1 ■ _«_ ■" r .^ tjusdi'^ 

I«ie»m f<:ulpluree F.Lhinorum liijiinae fomaturus , computat^o'^ ..p^^g. 
mjtitwU <.um UortoinArta(/ipe iuiyiCos divifo , <imtuu"-r VERMES MOLLUSCA. Echinus. 1103 

Oiadema. 7. E. hemifphsrico-depreflus: ambulacris quinislongi- 
tudinaliter verrucofis; areis lanceolatis. M.L.U. 
709. 

Rumph.muf. t. 14. f. B. 

Fet. amb. t. 8. f. $■ Echinus f. Diadema turcarum. 

K!ei:i. echin. t. 6. f. C. 

H4'itat in M. ludico. 

Cidaris. 8. E. hemifphaerico-deprelTus; ambulacris quinis repmdts 
linearibus; areis alternatim bitarha. /'«.fiw. 2118. 

Rumph. muf 33. t. t^-f-s. Echinometra digitata » 
rotanda. 

Fat. air.h. t. 7. /. a. 

Bonan. muf. f. ij. 

Gvalt. tefi. t. 108. /. D. E. 

Ar^em'. conch. t. 2S. f- F. 

Klein. echinod. 19. t. 4. /. J. Cidaris mamillata 
mauri. 

Seh. muf. 3. t. 13./. i3, 13. 

Bajier. mifc. iii.t. ii.f. 1-6. Echinus Cidarii 

Hnbitat in Oceano. 

"lamilla- 9. E- hemifphsrico ovalis: ambulacris denis flexuofis; 
tus. areisnmricatisverrucofis: anguftioribusabbrevia- 

tis. M L. U.-jii. 
Rumph. muf 38. /. 13./. i. Echinometra digitata t 

oblonga, 
Gvalt. teji. t. icg. f C. 
Arirenv. conch. t. aS/. E- 
Kiein. echinod. 19. t. 3. f A. Cidaris mamillata 

pauU. 
Hahitat .... 

Lucun- 10, E. hemifphaerico-ovaJis,- anibulacris denis flexuofis» 
ter. ' areis muricatis; aHguitior.busIongitudinalibus. 

Gvalt. tejl. t. 107/ C, 
KUin. echin. t. 2. f. C. 
.Sd>. nnif. 3. '. ir-/. H. 
Hibiiat iv O. indico. 
«ratus. ,1. E. hemifphserico-ovalis deproffiufculus: fp'ni.<! 
truncatis breviffimis obturiirir.-!is : marginalibus 
clavatis depreflis. 
Rumph. muf. t. i^. f 3. 
Klein. eehin. t. 23. 
Seb. muf. 3. t. 13. /".4. 
Halitat in lildw J .' Mufeo Tf^fruanp. Spi- # * JI04 VERMES MOLLUSCA. Echinug. 

Spins hrevijjlma, obttt/iffim^ , fubcontigwe tegunt te^ 
Jtam ; fed marginales elongata, laves, deprejjie. 

* Irregulares: apertura anifuhtus uti os, 

fpatagus. 12. E. ovatus gibbus , ambulacris quaternis depreffis. 

Fn,fvec. 2117. M. L. U.Yli. 
Rondel. exfangv. ^So.gal. +i(J. 
Jmper. nai. 910. Echinus gladiatus. 
Bonan. recr. r. t. i6. Echinus fpatagus. 
Lijl. app. 2 8. Echinus miiior aogulofus ab utraque 

parte compreflup. 
jRumpk. muf. t. 14./. r. 
Sloan. iam. 2. p. '268. t. 341. /. 3, 4, 5. Echinus 

noftras fpatagus. 
Gvalt. teft. t. icxj.f. A. 
Jmperat. tiat. 911. 910. Echinus gladiatus. 
Klein. echiu. t. 28. 

Ginan.adr. i.p./^i. t. 29./ 174. Echinus fpatagus. 
Habitat in Oceano omni, 

lacuno- 13. E. ovatus gibbus; ambulacrls quinis dcprcflis. 
fus. M. L. U.^i^. 

Rumph. muf. t. 14. /. 2. 

Gvait, tejl. t. 109./. C. 

Breyn. echiru 61. t. 5./ r, a. 

Klein. echin. t. 14./. B, S t. 13./ C 

Habitat in O. Indico. 

ro&ccus. 14. E. planiufculus ovato-fubrotundus: ^'?^}f'"" 
quinisovalibus fuperficie punftata. ^■^■};'l.f 

Rumph. muf. 35. t, 14. f. E. Echinus planus Ze^ei 
len diflus, 

fet. amhoin. t. i. f. 10. 

Bonan. recr. i. t. 33. 

Gvalt, teft. t. iio.f. J, C. r 9ft 10. 

Klein. echinod. t.ij, f. 1. £? t. iS-/- i-^ ^'^^ 

t* ■"' ■"• p/ * iT. 

Sib. muf 3. t. 15./: ir, 12, 13, 14» 23' 24- " 

/ 2, 3. 
HaUtat in O. Afiatico. 
Suhtus linete 5 j centro ad marginem radiara. 

reticula- 15- E.planiufculusovatusinteger: ambulacrisq 
tus. ovalibus, fuperficie reticulata. 

Sloan. jam. i.p,.t. 248. f. 7-^°- Q^ygt. VERMES MOLLUSCA. Echinus. iioi 

Gvalt. tejl. t. iio. f. D. 
Hahitat tti O. Americaao. 

Placeata. 16. E. planus orbiculatus .- ambulacris quinis bipat» 
titis, ano marginali. M. L. U. 714- 
Rumph. muf. t. 14- f- ^» 
Fet. amh. t. ll.f. 5. 
Gvah. teft. t. 110. f. G. 
Breyn. echin. 64. t. 7. /. 7, 8- 
Klein. ehinod. t. 30. f. A. B. 
Hahitat in Oceano meridionali. 

Orbicu- 17. E. planus fuborbiculatus: ambulacris qaiais ova- 
lus. libus ano fubremoto. 

«. Foraminibus nuUis pervius , lobatus. 
' Gvalt. tejl. t. iio.f. ^, ^- 

Klein. echinod. t,22.f. E, F. 

Seb. muf. 3. f. i5-/- i5> k^' ^9» 20, r, a. 
/S. Foraminibup duobus pervius, lobatus. 
' Gvalt. teft. t.iio.fH, H. 

Breyn. echin. 64. t. 7-/5' <S. 

Klein. echin. t. flfl. f J, B. _ 

Y. Foraminibus quinque pervius , indivifus. 

Jet. muf. 19./. ^25- 

Gvalt. tejt.t. 110./. '£., fc. 

Klein. echin. t. 21. f.C, D. 

Hagh. barbad. aSc t. 24./. 3, 4- 

.<!eb. muf. 3. r. 15- f- 7' ^' 9> ^o. 
*. Foraminibus nullis pervius, indiviuis. 

Gvah. teji. t. iio.f. B. 

Breyn. ecbin. 64. t. J.f. i, a, 

Hahitat in M. IndiGo. III. TE' iro(S VERMES TESTACEA. Chiton. 

T E S T A C E A. Animalia Mollufca , /impUcia , domo , fapius cd' 
carea, propria obteSfa. 

300. CHITON. Animal Doris. 

Tejia plures , longitudinalifer di' 
geftae , dorfo incumbentes. 

liifpidus. I. C. tefta fexvalvi flriata. 
Hdbitat .... 

ttibercula 2. C teila feptemvatvi , corpore tuberculato. 
tus. Muf. M. /r. I. p. 96. Cliiton ofcabrioii. 

Fit. gai. t. t.f. 4. Ofcabrion. 

Sloan. )am. 3. ;;. 333. Fatella oblonga aiticulata. 

Stb. muf. 3. r. i.f. 14. 

Hahitat in Anierica. 

Corpus ovdli , tenum fiipta tulercutis callofo-tlevatisf 
in quincuncem pn/itis. Tejfa 7, magii transverfa , 
arcuato - Jlriata , vix carinatd, lateribws ms^ulo di- 
fiincliei harum i £? 7 adfperfa tuherculis ekvatis. 

aeuleatus.a. C. tefta oaovalvi ftriata, corpore fubaculeato. 

Ruinph. tnuf. t. 10. /. 4. Limax marina. 

Edw. av.t. iiS6. f. B. 

Seh. Ttiuf. 2. t. 61. /. 4, 

Hubitat in Afia. 

Cof^ns facie pr,tcedemis , ovaJe , fupra hifpidum acu' 
leis ani-ufiis ful-ulatis rubris fubarcuatis inaqumm- 
Teftas 8, conchiformes , tramverfe per totum Jiriii"'* 
non carinuta: ultima tejla minore- 

f?rc:cuIa-4. C. tefta oftovalvi, corpore ad valvulas utrinque 
ris. fafciculato. , . ,^ 

Hahitat in Barbaria, E. Brander , Conful Svecoru.n 
apud Algiros. . p,, 

CotfMScinereumJave. teHx leviter tarmf^- f 
fcicuU pilorum totidem , alhidi , juxta tejlarwn li" 
ra corpori injident. VERMES TESTACEA. CbitOH. iro? 

fquamo- 5. C. tefta oftovalvi femiftriata, corpore rquamulofq. 
fus. M. L. U. +55." 

Habitat in ladiis. 

guniaatus.ff. C. tefta odtovalvi lasvi.corporepunftisexcavatis. 
Jmjen, acad. 3. p. 2^6. Cliitoa corpore punctato, 

teiU» odo. 
Oshick. iter. 62. 
Seb. muf. 3. f . I. f. 1 3. 
K. N. C. 1727. p. (53. 1. 1. /, I, a. Calva ferpentij 

diarieina. 
Haoiiatin Afia, Europa, America. 

fuber. 7. c. tefta osaoval vi arcuato - fubftriata , corpore rubra 
Fn.fvec. 21 rp. 
Habitat in Oceano feptentrionali fn/Jar Pafffl.c a^x^. 

Konig, Zoega. 
Tejta 01'alis, oblongiufeula , dorfo carinata , valvulis 
obHque fubarcuatojhiatis. 

^bug. $. C. t«fta oftovalvi laevi : valvula prima poftice emar- 
giuata. 
Hahitat in O. Islandico. Konig. 
Terta ovalis, l*vis, alba, vixdorfata, tidnus earinata, 

«inerea. 9. C. tefta oftovalvi ovata. 

Habitat in O. Norvegico. Konig. 
Tefta vix Cimice major , planiufcula, cinerea , ovata. 
f. pojlice paulo latior, parum carinata, non glabra. 

301. LEPAS. Jnimal Triton. 

Tejia muldvalvis, maequivalvis , 
bafi afRxa. 

^^Janus. 10, L. tefta conica fulcata lixa, operculis acuminati». 
Fn.fvec. aiss.* 
yV/. L. U. 4(J<?. «• a.' 
It. wgoth. 170. 

Leuwenh. epijl. 82. p- 473- '• 4«5' 
Klein. ojtr. t. la. f. 94, 95- 
Gvalt.tejl. 106. f.t. 
Aa. angl. 1758. V. «• t. 34. /. I?. 
Jia/i>:r. fubf ift?. t. 13./ 7- 10. 
Habitat ad Itttora octani EwopaL tt.L, 1108 Balanoi- 
des' l^intinna- 
buium. VERMES TESTACEA. Lepas. 

iii L. terta conica truncata laevi fixa , operculis ob- 

tuiis. Fn. fvec «143.* 
/.(/.'. ajig/. 196. t. a. /: 41- £3 «^""^*- 3- f.444/'- »87^ 
P^f. nwf. 82. «. S02. Balauus parvus vulgaris. 
Leuweilh. arc. 474. f. 4<55-/- '• ■^- ^ /' 7' 
jirgmv. conch. t. 30. r. D. . 

Huhitat inO. feptentrionalis rupihus ,fid mmcr,co- 

fiofior, tionjupru njiuxum altius i dehijceiis Jut 

jiuxu, cljujusjub ajlu. 

12. L. tefta conica rugofa obtufa fixa. M. L; h 

^'16, n. 3.* ... 

- jMng. teji. 4. Balanus tintinnabuliformis 1«™' 

Rumph. mufi t. ^i- f- A. 

Gvjii.t(Jl.'t. 10(5. f. If. 

jirgenv. conch.t, 30./. A. 

ylB. anc;l. 1758. v. a. /. 34. /. 8. 

Hdbitdt in O. Europaeo. 

■yalde affinis pnecedenti, fed pollice crajfioT. 

Diadema. 13. L. tefta fubrotunda fexlobata fulcaU fixi 
Gvait. te/i. t. 106. f Q- 
Boccon. recher. 294. 
Rumph. muj.t. 14./". //• 
Halntat ad Mare Mediterraneum & Indicum. 
Tejia Ji^ura. Echini ahsqtie radiis. 

14. L. tella piano<onvexa fixa. radiis fex excavatis 
llriatis. M. L. U. 467. «■ 4- * 
Bonan. kirch, t. f- 36. . ,. „-„ 

Rumpk muf. t. 40./. K. Verruca teftudmaria. 
Gvalt. teji. t. 106. /. A/, iV, O. 
let. gaz. t. 9- / 9. 

amh.t. i.f. XL 
Planc. conch t. 5. f. 2, 3. 
Klein. ojlr. f. la. / 99. 
AS, angl. 1758. V. 3. f. J./. /"• I2> i3- 
Ginan. Adr. 41.1. jo. /^ 175- . •. 

/iiiifat in Peiago , j:e/v in Tejiudwihut i ■ 
driatico< Teaudi- 
naria. ,i>/. A- Mitella. 15- L. teftacompreflb-ereaadifformiterariat^^^ • 

L. U. n6j. «.5.* __- — ^^r^ 

Lepadom f</?« 1« <<(Vt;r>i diverftf Jigura & nwmero vdyularunt, 
tiK e loco mohiksi VERMES. TESTACEA. Lepas. iio^ 

Lang. tejl. 4 Balanu5 tulipaeforniis flriatus. 

Gefn. aqu. lai. Balanu3 toodeletii. 

Rumph. muf. t. 47. /. M. 

Arf^env- conch. t. 30. /. E. 

Acl. ar.cX 17-8. »'. a. t. 23. / 4. 

Pet. ga\. t. 6.f. 10, Balaaus clilnenris Uriatus. 

Klein, o/ir. t. 12 f. ico. 

Seb. muf. 3. t- i6.f. 3. 

Uabitat 

Scalpel- 16. L. tefta compreffa tredecimvalvi lasviufcula , inte- 
lum, ftino fquamnfo infideute. tiifvec. n^i.* 

Gvalt. tejt. 106, f. c. 
Ellif aa. angl. 1758. v. s,- 1. 34./. 4- 
Habitat iii O. fepteutrionali. 
Non femper feffilis Jape tenui inteflino inf.dens. 

anferifera.17. L. tefta compreffa quinquevalvi ftriata, inteftiHO 

infidente. . 

Hahitat in Pelago Americano; tnfoJJiUbus mapna. 
Tefta hujus minuta , fmine Lini minor , Jlmaura. 

omnino L. anatifey,e , fed valvulis fulcatis , excepta 

frima; SuLci hi difiiiicli , elevati. 

anatifera is. L. tefta compreffa quinquevalvi Isvi/mteftinoin' 
fidente. Fn.fvec. 2120. M. I.U. 4(58. « <S.* 

Fn. fvec. I. ti. 1350. Lepas tefta comptella baU 
mcmbrana cylindrtca, 

Aldr.orn c. 20./. 548- Conclia anatitera. 

Bonan. ncr. 2. /- 2. Tellina pcdata. 

Imperat. nat. 904. Concha pedata. 

Stalpart. obf a. p. 458- '• I5. 

Barth. cent. 6 p. 271. 

Worm. muf 58S. 

Margr.hraf. 188. 

Grew. muf. 148. 

Hoffn. inf. 3. f. tf. 

SiU: muf. 170. n. «. 

Ujl. exerc. t. 7./ 4. 5- 

conch. t. 440. /I 283- 

Gvalt.tejl.t. 106. f A p. 

Arnenv. conch. t. ^o.f. F, G, \ 

Planc. conch. t, 5. /. 4. 

Columti. phytob. no.t, 30. 

* B b b b ^'«'^«- ijtc VERMES. TESTACEA. Pholas. 

Bauch. pin, 513. Arbor excujus ligui putreSine 

vermes. i. 3. 3. 
Needh. micr. t. f.f. i, 2. Q t. 6. 
.Seh. muj. 3. t. i6. f. i, 2. 
Osb. iter. S2. Lepas anatifera c. Ttitoae. 
Hil.ar.ol. 1758. V. 2. r, 34./. 6. 
Hahitat in Feiago. 

aurita» 19. L. tefla membranacea ventricofa tubo infidente, ore 
oiaovalvi deutato: tubulo gemino aurita. 

Ellif. aFl. aml. 1758. t. 34. /."i. Lepas uuda co- 
mofa aunta. 

F.dw. av. 3- 1. 286. f. A. 

Seb. p:uf. 3. t. 16. /; 5. 

Habitat in O. Septeritrionali. 

Inteftinum longum, terminatum ventriculo mimhana-^ 
ceo. Jptrttira claufa valvulis teflaceis 8. Tubi 
a, hreves, a tergii ventris Jurjuin fpeHontes. 

?o2. PHOLAS. Animal Afcidia. 

Tejia bivalvis , divaricata , cum 
minoribus accelToriis difforrni- 
bus, ad cardinem. 

Cavdo recurvatus. connexuscar- 
tilagine. 

DafSy lus.sc. Ph. tefta oblonsahiiicretieulato- ftriata. Ftf /v''- 
S124. 

Rond. tejl. 23. /. 2. 

Bell. aqu. 414. 

Li/i. angl. app. t. fl. /. 3. 

Bonan. recr. a. t. 25, 9,6, 27. 

Gvalt. tejl. t. 105. / yl, B, C, D. 

Jlrgenv. conch. t. 30. f. K. 

Ginam. adr. 44. t, 31./ 184. 

Seb. mu/. 3. t. 16. f. 6. 

Reaum. ah. parif 1712. p, 153. 

rlgnc. tonch 33. «. 3. //'^W' ,. 

Vnolaces ttrehrar.t,i„trar:t, inhabitart , roduntque rupes marims calcareas, 
neJumiOtaCtas,intraguas lateTitphosyhorei keaum. aa. parij. 17' ' 
p. 126. His natura in ttnehris , ranotn lumiife,aHofuliiore clarere, 
quantumagishumonmhabeantyludereinore mamitntium, lucere m w 
rtilu!, gtqiie eticminfolQ^vefledeciimihus gvttis- Plin.IX<5l- VERMES. TESTACEA. Pholas. im 

Habitat intra Emofx fcopulos , perterebratit faxis , 
noSlu lucens. 

coftatus. ai. Ph. tefta ovata coftis elevatis ftriata. 
Gvalt. tejl. t. 105. f. G. 
Habitat intra fcopulos Europse aujlralis. 

ftriatus, sa. Ph. teila ovata multifariam ftriata. 
Gualt. tejl. t. 105. f. F. 
Habitat intra fcopulos maritimos JE.uiOf3E auflratis. 

candidus.aa Ph. tefta oblonga undique ftriis decvffatis murica- 
ta. M L. U. ^'^g- "■ 7 * 
Bonan. recr. ». t. 24 
GvdU. teji. t. 105. f. E. 
Lijl. angl. 193. f. 5 f- 39- 

app.t. a./.4, '^- , ^ ,. 
Habitat m Europ£ & Araencx fcopubs manmt. 

pufillus. a4. Ph.teftaoblorgarotundJtaarcuato-flriata.t 
Brown.jam. 417- t. 40,/. n. 
Habitat in Am?nci. „ ^ , ,.„• t 

Valvula accefjhria a tergo tejiafinguiares; an diJUnctt 
generis% 

crifnata «■; Ph. tefta ovali hiuc obtufiore crifpato-ftriata, car- 
■ dinis d-ntc curvo. M L. U. 4^9. «. 8.* 

Fn.lvee. it2S.* Mya crifpaU. 
Lifi.angl.t.5.f-di- 
app. t.i.fj. 
Habitatin O.ie^teamonAi. 
Tefta tertia txigua ad cardtnem. Lijt. app. 3«. Bbbb a aog. iiis VEtlMES. TESTACEA. Mya. 

303. MYA. Amml Afcidia. 

Tejla bivalvis, hians altera extremi- 

tate. 
Cardo dente (plerisque)folido, craiTo, 
patulo vacuo {mc inferto tejia op- 
poftta.) 

truncata. 26. M. tefta ovata poliice truncata, cardinis dente an- 
trorfum porredo obtufiiUnio. Fn.fva. 212S. 
It. wgoth. 1^9. n. 3. t. s. f. 2. 
LiJt.an^J. 191. t. 5.7.35. 
Gvalt.tijl t. gi.f D. 
Habitat iii O. Europaeo. 

atcnaria. 27. M. tefta ovata poftice rotundata , cardinis dente 
antrorfum porrefto rotundato denticuloque late- 
rali. Fn.fvec.2i22.* 
Bajhr.fub/: a. p. 69. t. 7./, 1, a, 3. Mya areuaria. 
It. wogtk. 187. 

Hahitatin O. Ewoipxfeptentrionalis fub arena,f(»"- 
^ minibus duohus detegenda ; probofcide arenamcxciv^t. 
Cardinis dens in altera tantum tejla prominens cum 
denticulo parallelo verfus vidvam. 

piftormii. 28. M.teftaovata , cardinis dente primario crenulato, 
laterali lcngitudinali : alterius duplicato. Fn.fvic- 
sisp. 

Bonan. rear. 2.t. 41. 

Liji.angl. app. t. i.f^. 

Hdbitdt in Europ3e^«vf/5, 

ij.3rgariii-i9 M.teftaovataanticecoardata, cardinisdente p-im» 
tera. .tiocoaico,natibusdecorticatis. jFn./»w. 2»3°' 

LiJ{. conch. t. iJ^g.f. 4. 

angl. app. 15. t. i. /. i. 
KUin.oJtr.t. 10./: 47. 
Habitat intotius orbis arHici cataraBis- .c.M. ^•vyxjkplus tertbiam fundun & intra rurM nji JefodiurJ vel t»if"'i" VERMES. TESTACEA. Solen. 1113 

Perna. 30. M. tefta oblongi dilutata bafi angnftiore conipref- 
fa. M. L. U. 470. n. 10» 
Argenv conch. t. 25. f. N. 
Habitat in hreto Magellanico. 
Forte Alytili fpeciet. 

Vulfella. 3t. M. tefta linguiformi, cardine terminali dopreifo fe- 
miorbiculato. M. L. U. 471. n. 11.* 
MuJ. Teffm.t.6 f.z. 
Rumph, muf. t, 4S. f. A. 
Gvatt. tejt. t. 90. f. H. 
Habitat ia ludiis. 

arftica. 32. M. tefta ftriata: valvulis caiinii duabus fpinulofis; 
cardine edeatulo. 
Habitat in Oceano Norvegico. 3^. Zoega. 
Tella magnitudine Fabx, rudif, facie Arc£ nox , pal- 
lida. Antice retujo-planiujcula , parte antericre ob' 
j tufijjima , pojleriore breviore, acutitijcula ; pars an- 

terior a natibus excurrit angulis duohus remotii an- 
trorfum Jubaculeatis. Cavitas interna laSea ejl. Car- 
do vix ullus. 

304. SOLEN. Animdl Afcidia. 

Tejhi bivalvis,oblonga,utroque la- 

tere hians 
C^rio Dens fubulatus,reflexus,fepe 
duplex,non infertus teftae oppo- 
fitas ; margo iateralis obfoletior. 

I Vagiua. 33, S. tefta lincari reaa: extremitate altera marginata, 

cardinibiis uuidentati.". M. L. U. 472. n. 12.* 
Rumpk. muj t. 45. K M. 
Gvalt. teji. t. 95. /: D. 
Ars,em'. conch, t. 27. /. K. 
Klein. ojlr. t. I r. /. 65. 
Habita: in M. Europseo, Indico. 

>Siliqua. 34. S. tefta lineari reiSa, cardine altero bidentato. Ft. 
fvec. 1131. M L. U. 473. f. 13.* 

B b b b 3 K"'^'- 

Cardo inpv.bui.limifiedehus cmmno eJentuIus, A;g«cfciiurtamt.nexamma- 
li ttjrhiatuaialtcram extremitatem. II 14- , VERMES. TESTACEA. Solen. 

Eond. teft. 43. 

Bitl. aqu.t. 414./. 2, 

Lijl anpl. t. 5./; 37, 

Bomn. recr, 2. t. 57. 

Gvdt. teft. t. 95. /. C. 

Ar;tt.m'. conch. t. 27 f. M. 

Flanc cor.ch. t. 3. /. 6. 

Ginan. adr, 2, p. 37. t. 27./^ 170. 

J-fahitat in O. Eiirf>paeo. 

Hac^prxcedens ^ jtquens nimis affinesfmt. 

Enfis, 35. S, tefta lineari fubarcnata, cardine alterobidentate. 

M. L. U. 473. B, i4.» 
izyf, ani;l. anp. t. 2. / 9. 
ulr^env. <onh. t. 27 /. /. ? 
Halntat in M. Mediterraneo, Anglico. 
Tefta utraque cxtremttate rotwtdata ejl O pr£c:dente 

minor ac magis arcuata. 

I-egu. S5. S. tefta lineari-ovali refta.cardinibus bidentatis: al- 
inen. terius bifido. 

Planc. conch. t. 3. /1 5. 

Gvah.tejt /.91. f. A. 

Jdanf.fen. i.f, 19. yr. 3, 

i/afc/Vaf in M. Mediterraneo. Fr. Logie , tilgif^^ f 

patrict conchiiiis dive^. 
Fr.tcedentiljus brcvior £? tardine verfus medium tejU, 
tiec ad extremitattm , ut in pr^cedentibus. 

Cultellus.37. S. tefta ovali-oblongafubarcuata. M L- ^' 4?^^ 
n. .5.* 
Rumph muf. t. 45. f. F. 
Gvait. teft. t. 90. f. E. 
Niibiiat in Aniboinae littoribus arenofis. 
Cardtnis dentes ut in prtnds tribus,fed eallus m.i;^'*»" 
lisut infpecie prima, 

ttdiatus. 3S- S. tefla ovali redb Isvi, cofta transverfali at^nat? 
depreffa. M. L. V. 474. n. \6. * 
Rnmph. muf t. 45. /. L. 
Gv.lt. left. t. 91. f B. 
yiigenv. corch. t. 25. f. P. 
Hilia- inO Afiatico. 
Tejla violacea udiis quatuor aS>is, ^ VERMES. TESTACEA. Solen. nr5 

ftrigilatus.39. S. tefta ovalL oblioue ftriata. M.L.U. 475. ». i?-* 
Roni. tejl. 14. Concha nigra. 
Bonan. recr. z. t. 77. 
Gvah. tffi.t.^t.f- C. 
Admf.feneg. i.^I (;../. a. 
Nihitat in M Mediterraneo. 
Tejld incarnata radiis duobus aibis. Dens cardmis re- 
curvatus exf.rtus; margoque cardinis prcminulus. 

anatiaus 40. S tefta ovata metnbranacea inflata pifofa , cardinis 
cofta falcata. -W. L. U. 475- « I8.* 
Rumph. muf. t. 45- f- °- R-Olttum anatis. 
Habitat in O. Aiiatici fundo arenofo. 
Tejla pellucida 4ba Bfire memhranacea, 

bullatus. 41. S. tefta fubrotimda inflata fubftriata antice crena- 
tO'hiante. ■- 

Rumph. muf. t. 44. /. N. 
Habitat.... , 

Dens cardinis unicus ; marginales remoti comprejji. 

mi-iutus 44- S. tefta ovali : valvularum angulis utdsque ferratis- 

Habitat in O. Norvegico. Martm. .... 

iQffi^nvalis^masnitudinefeminisCucumeris, longituai- 

naliur Jiriat* , apice 'truncata. Carinae a cardine 

verfus apicem divergemes , acut^e Jerrato-dentatg. 

virens. 43- S. tefta ovato • oblonga, umbonibus tumidis. 

Hdiiatinlzvz. 

Tefta imequivalvis ovato-oHonga, umbomhus gibba, 
xl!,a extusvirens, frasiUffima , diaphana , forma 
^ M\\t piBorum, apice B ('afi vix claula. Cardo 
alterius dentibus duobus approximattt absque anta- 
gonijiis; pr.eterea caHus in utraque tejia, quaji den^ 
tbfoletus tejltt. Bbbb 4 ^05 iiis VERMES. TESTACEA. Tellina. 

305. TELLINA. Jnimal Tethys. 

Tejta bivalvis , antice hinc ad 

alterum latus fl.xa. 
Cardo : Dentes tres : laterales 
plani, aiterius teftae. 

* Ovatae, crajjiu[cnle. 

Gargadia. 44 T. tela fubrotunda comprenk antice rugofa , rima 
dentata. M. L. U. 476. n, 19. * 
Rumph. muf, t. 43. f. N. Remies gargadica. 
Klein. ojlr. t. 11. f. 55. 
Habitat in O. Afiatico. 

Lingua 45. T. tefta fubovata fcabra : fquamtilis lunatis quio- 
felis. cuncialibus. M. L. U. 475. «. 20.* 

Rumph. miif. t. 45. f. G. 
Gvalt. tejl. t. 75. r. B. 
Klein. ojir, t. n.f. 62. 
Habitnt in O. Afiatico. 
Diffrt a T.fcobinata, quodfefquilatior quam loiiga. 

wgata. 46. T. terta ovali ftriis transverfis recurvatis antice 
aagulata.dentibuslateralibus prominulis. M. L, 
U 477. n. a r.* 

Rnmh. muf. t. 45 /. H Tellina virgata. 

Argenv. conch. t. 95. /. A. T. fafciis rofeiS. 

Habitat m O. Indico. 

Deas laterdis ante vulvam poneque anum trianguluf. 

angulata. 47. T. tefta fubovata flriis transverfis recurvatis, aa- 
tice angulata, dentibus lateralibus nullis. 

Hjbirat in Java. 

AffinisT. virgata,fedminus oHonga, allia, immacU' 
iatanecradiatai angulo antico magis txtrorfu.n.pto 
tt imprimis defeclu dentium lateralium. AntJS oVi- 
tis , necfoiis marginibui inftexis. 48. Tellinafum teMantict ;nfi,x<t, uf alfera teJlipUcam convexam , «Iter^ .".^" 
ca.'.,m oJl.„^t ; infuborbkulatir^tcmyix plicamamfefl<"S"^ -1^"*'" 
eedtmlocndwergtntei genusofltndmf. VERMES. TESTACEA. TcUina. iiij 

Sjari. , 48. T. teifaovali: ftriis transverfis recu'-vatls,denti- 
bu.s lateralibu> obCo^eti.';. M L. U. 478. n. 29.* 
Rumph. muf. t. 45. f. D. Tellina gari. 
Arg:nv. conch t. »5 / 1. 
Habitut tn O. Indico. 

fragilis. 4i?. T. tefta ovata alba gibba: ftriis traasverfis recur- 
vatis, natibus fiavelcentibus. 
HahitatinO Ku-opaeo- 

Tfjia magnitud:nt txtimi polHcis, gibba, Jlriis fuh 
fcabris. 

* * Ovatae com^^rejjk. 

albida. 50. T. tefla ovali laevi, nytnphis prorainentibus. M 
L. U. 479. n. 33.' 
Habitat m Oceano Europaeo. 

Cardo ahsqus dentihus marsindlihus. Sutura ante C7 
poji cardinem notata lineit transverjis rujis. 

foliacea. 51. T. tefta ovali, pube fcabra, rima ferrata. M. L. U. 
479. n. 24.* 
Rumph. muf. t, 45, /. K. Folium, 
Argtnv. conch. t. 25./ E. 
Klein ofr. t. 11. f. C4. 
Habitat in O. Indico. 

plan::a. 52. T. teila ovata compreffa, transverfim fubftriata Ii- 
vi : niarginibus acutis , pube fubtomeatoia. M. 
L. U 480. «, «5.* 
Gvak teji. t. 89. /. G. 
Regen/. conch. t. 3. /. Sg- 
Habitat in O- Europaeo, Mediterraneo. 
Tejla maxime plana , pellucida , incarnata , minus Jlexa, 
. margine acutijfimo. 

lavigata 53. T ovata Isvigata , dentibus lateralibus margina- 
tiF,pubeitriato-fcabra, nymphis inflexis. M. L. 
U. 480. n. a<5.* 
Rumph. mu'. t. 45 /. /. Teliina laevis. 
Habitat in O. Europaeo & Indico. 

•sdiita. 54, T. tefta oblonga longitudinaHterfubtiliffimefubftria- 
ta uitida , futura anali canaliculata. M. L. U, 
481. n. ij.* Fn. fvec. 213»,* 

B b b b 5 ■WaH- iiib VERMES. TESTACEA Tellina. 

Hahitat in Ocsann Europaeo. 

Tejla alba radiis incarnatis, obfoletijjime liriata. Ri- 
ma Nymphis hiantibus nec promimlis. 

rollrata. 55. T. tefta oblonga: aiitice angulato-'ro(lrata,angulij 
fubdentatis. M. L. U. 481. «.«8.* 
Argem'. conck. t. 25 f O- 
Babitat in O. ladico : Java. 

inaequi- 55. T. tefta oblonRo - roftrata: valvula altera plana. 
valvis- Habitat in M. Mediterraneo. 

Tejia^ longitudine pellicis tramvfifi, la^ea ,l£vis ,pel- 
lucida. Sutura dorfalis recia excurrens in rojlrum 
obtufum pdtulwn. A natibus ad ro/iri inferiora an- 
gulus obliquusut in Tellinis. Valvula alteraplma; 
altera leviter convexa. Cardo dentibus duobus abs- 
que lateralibus. 

trifafciata. 57. T. tefta ovata laeviufcula fanguineo-triradiata, 

puberugofa. Fn. /"iw. 2133. 
Lijl. angl. app. 32./. 8 . 
Habitat in O. Europaeo. 
Tejla maf^nitudine un<juif, pallida: radiit 3 fanguineis 

a eardinc ortis, antice mngis obtufa; vulva ovata. 

incarnata. 58. T.tellaovataanticeprodu<aiore compreiroplani"' 
fcula, natibus fubmucronatis. Fn.fvec 21 34- 

lAJi. angl. app. ^a. t. i.f. 8- 

Gvalt.tejl. t.%%.f.M. 

Habitat in O. Europaeo , Mediterraneo. 

Tejta maenitmHne extimi pollicis , fmiUim^iT. plaa^ 
ta , fid incarnata radio uno alterove fallido. ^ates 
aciitiufcul^. 

donaciaa.59. T. tefta ovata compreflb - planiufcula laeviufcula: 
antice obtuiiiBma. 
Gvalt. tefl. t. 88. f. M. 

Habitat in M. Mediterraneo. ,,r,,rt, 

Tejla fmillima 1. incarnat^,fed rninor , mmra}c% 
radiis plurirnis rubris. Regio vulvg obtujijji""' 
fere truncata , ut in Dotiace. 

truacata. 60. T. tefta ovali comprefTa fubftriata , parte antic» 
truncata futuraque diftinfta, t^./j^ 

Hd'itat in Jivn. ^^ VERMES. TESTACEA. TclHna. nrg 

Tejia fimilb T. incavna^ie, fid viohcta, ma^is fraf.i- 
lis,apice anteriore fere trtmcato. Regionem anterio- 
rem dijUn§uit linea elevata : Dentes omtu:s emarginati. 

balaufliua. <5i. T. tefta dilatato-orbiculata laeviufcula, valvula 
altera dent=bus latmlibus. 
Halitat in M. Mediterraneo. |?. T. Fapr,tus. 
Tejla mairnitudine feminis iMpini alhi, f^rr-orhicula- 
ris , fed paulo magis ddatata , albida radiis obfoletis 
rujis. 
* * * Suborbiculats. 
Rcrr.ies. 62. T. tefta ruborbiculata compreffa tugcfa. M.L- 
U. 482 n. 29. 
Rumph. muf. t. 43. f. I. Remies. 
Gvalt. teft. t. 7«. f F. 
Hahitat in O. Europaeo & Indico. 

reticulata. 63. T. tefta lentiformi comprefla retlculata. 
Rwnph. muf t. 43. f. E. 
Hahitat in India. Tesdorjf. 

'ieJiaalha^Striis lon-ftudinalihus crtfpts jlriisque trans 
verjis elevatis lynceo tantum viduidis reticulata. A- 
nus cordatus, imprejfus, breviffimus. 

fcobli)at?.54. T. tefta lenticulari fcabra: fquamis lunatis quin 
cuncialibus. M. L. U. 482. "- 30.* 
Gvalt. tejl. t. 76. f E. 
Habitat in O. Afiatico. 
Ani fojfula oibnp,a, nec lahia canahculata. 

iaaes. €<,. T. tefta lentiformi gibba alba pellucida laevi. 
Gvalt. teft. t. 71. fD. 

Hahitat in M- Mediterraneo. ^ 

Tejla frmine Lupitd albi mtijor ,pariin ncmverfm ob- 
folete Jlriata. 

carnaria. 66. T. tefta fuborbiculata laevi utriiiqus iccarnata ob- 
lique ftriata : ftriis hinc reflexis. 
Lijl. angl. 175. t. 4. /. 25. 
Gvalt. tefi. t. 77./. /. 
Hdntatin Oceani hre\'ibus. 
Tefta magnitudine feminis Lupini albi, nonnihl com- 

P''^J'' 6^. T. 1I2D VERMES. TESTACEA. Teilina. 

bimacub- 61, T. tefta triangulo-fubrotunda latiore laevi albida : in- 
ta. tus maculis duabus languineis oblongis. Fn. fvec. 

2135 
Hahitat in O. Europaeo. 

Tijla vix extimi pollicis magnitudiiie , extus alba,fed 
inacula interiorts parum pellucent ; Ixvis ni/i Jiriii 
aliquot obfoletis circumdata ejfet. Flexura tejlie in 
iac non manifejla. 

batthica. ffg. T. tefta fubrotunda laevl extus incamata. Faun. 

fvec. 2135.* 
It. aland. 4.^. 
Hahitat in Mari Balthico. 
Tefla fiminis Lupini albi magnitudine ; moliufcula, 

fragilifjima; intus alba, extui incarnata; e triangu- 

lo rotundata. 

pirifDrmis.59. T. tella fubglobofalaevi, intus iucarnata. obli- 
que fubftriata : ftriisantice angulo acuto reflexi». 
Fn.fvec. 2137, 

Gvalt. tejl. t. 7. f. G: 

Habitat ad O. EurnpaBi ojliafuviorum. 

Tejia magnitudine Pi/i, alba , fundo purpureo , Jlriata 
Striit vix oculo nudo manifejiis, obliqui? , fed ante- 
rius reflexis ad angulum acutunu Cardinit Oens 
unicus pneter Lteralet prominulos. Rarius tota al- 
ba reperitur. 
divaricata.70. T. tefta fubglobofa alba bifariam obliquc ftriata. 

Hdbitdt in M. Mediterraneo. F. Logie. 

Tejh migniiudine Pif! , fubcomprejfo-globofa ,gibv<i- 
Striic tenuijjimx ,bifariam ad utrutnque latus ducta. 
digitaria. 71. T. tefla fubglobofa pallida cinda ftriis obliquis 
uniformibus. 

Hdbitat in M. Mediterraneo. Logie. 

Tejia magnitudine Piji, albida , interdum macu^is t^n- 
datis rujs. Sm\e transverfx, fed pulckre "'''f?"^ ' 
fenjim de/inentes ad marpinem exteriorem , vnjtr 
in apice digitorum , unds apparet fpiraliter jtr"'"- 
cornea. 72. T. globofa glabra cornci coioris-- fulco transver- 
fali. Fn.fvic. »138* 

IJJl. angl. app. aa. t. r. f. 5. 

Habitat in EuTopx paludlbus , fagnir- 

Tejta magnitudine l'ifi, rudis,coniu coloris; at (-1 landia quadruplo mijor.. , VEilMES. TESTACEA. Cardium. iisi 

306. CARDIUM. Jnimal Tethys. 

Tejia bivalvis , fubasquilatera, 

2equivalvis. 
Cardo Dentibus mediis binis 

alternatis; lateralibus remo- 

tis infertis. 

coltdtum. 7 3 . C. tefta gibba sequivalvi : coftis ele vatis carinatis coa- 
cavis menibranaceis. M. L. U. 483- «. 31.* 
Column. purp. 26. ?. 27. 
Kuinph. muj". t. 48. f. 6. 
Lijt. conch. i. t. 327. f. 154, 
G^alt. tejt. t. j2.f. D. 

Argenv. conch. t. 26. f. A. Concha exctica. 
Adanf.Jeneg. i. r. ig.f. 2. 
Habitat in M. Africaao. 

^irdifTa. 74 Cteftacordata: valvulis compreflis dentato carina- 
tis , natibus approxiniatis. M. L. Z/.45'4. n. 32.* 
Celumn. aqu. 16. 

Rumph. muf t. 42. f. E. Cardifia. 
Gvah. tef. t. 84. f. B, C, D. 
Argenv. conch. t. 25. /. L Cor veueris. 
Klein. ojir. t. 10. f. 39. 
Habitat in O. Afiatico. 
Variat l'ejla laieribus uirinque planis aut alterdconcavi, 

rftufum. 75. C. tefta cordata : valvulis ftriatis crenulatis fubca- 
rinatis, ano lunato cordiformi iutrufo. 

Hahitat in India. .Sprengkr. 

Tefta inter Hemicardium ?f fragum media, laflea. 
Valvulae angulo Jubcr,rinai£,Jtriatie S transverfm 
crenulata. Anus profunde intrujus Jinu lunari, 
Margo plicato -dentatus. 

iieniicar- 76. C. tefla cordata fubquadrilatcra : valvulis carinatis, 
dium. natibus diitantibus. M L. U. 484. n. 33.* 

Rumph. muf. t. 44. f. H. 

Gvalt. tejl. t. 83. f C 

HabitatinO. Afiatico. 
77- C. 

"^'^OnuaCarJinesdentibuslarfrBlihus remotis inJiruuntUT , qui foraminulo 
JJlrohicuh oppo/xttz yalyv.la inferuntMT , dum tejl» cltaUitur , quvdntr.^ 
nf^tinet in TtUinis. • jiB» VERMES. TESTACEA. Cardium. 

medium. 77. C, tefta fubcordatafubangulata: valvulis aagulatis 
fulcatis laEvibu.s. M. L. V. vSS- »■ 34.* 
Udbitat i:i O. Indico. 

Tejla IjmilLimapriori, fed exalhido purpurafcente varia, 
fulcis Levibus absque aculeis , anculisque obfoletis. 

aciilea- 78. C tefta fubcordata: fulcis convexis linea exaratis; 
tum. exterius aculeato-ciliatis. 

M. L. U. 485. n. 35.* Cardium muricatum. 

Bonan. recr. 2. t. 96 , 97. 

Gvalt. tejl. t. 72. f. A. 

/Irgenv. coneh. t. 2<J. f. B. Cor bovis. 

Habitat in O. Europaeo aujlrali. 

Maxime affinis fequenti &forie varietas. 

cchina- 79. C. tefta fubcordata : fulcis exaratis linea ciliata 
tum. aculeis inliexis plurimis. Fn, fvee. »139* ^^- 

L. U. 466. n. 36.* 

Rond. tcjl. 23. Coucha echiaata. 

Lijl. angl. t. 5./. 33. 

cotKh. t. 324/. 161. 

Bonan. recr. 2. f. 90. 

Gejn. aquat. 131, 133. 

Gualt. teJL t. 72./ B. 

Klein. ojir. t. 10. f. 40. 

Ginan. adr. 2. t. 19 /. 130. 

Habitat in O. Septentflonali. 

dliare. so. C tefta fubcordata: fulcis elevatis triqHetril : ex- 

timis aculeato-ciliatis. 
Gvalt. tejL t. -ji. f C. 

Habitat in. M- Meditcrraneo. . a ■ a 

Simillima duobus pT£cedentibus , fed tninor c? '«*''''■ 

Sulci triquetri, latere fcilicet altero adnato. 

tubercula-8i- C. tefta fubcordata: fulcis obtufts nodofis traos- 
tum. veriim ftriatis. A/. L. U. 48«?. n. 37-* 
Rumph. muf. t. 48. f. n. 
Arfienv. conch. t. s<S. /, L. 
Habitat 

Ifocardia. ta. C. tefta cordata: fulcis fquamis fornicatis imbric^ 
tis. M. L. U. 487. n. 38. * 
Rumph. muf. t. 48. f. 9. r,. 

Argetiv. coiich. t. i6. f. M. VERMES. TESTACEA. Cardiura. iias 

Regenf. conch. ao. t. 5./ $6. 
Habitat. . . . 

Fragum. 83. C. tefta fubcordata rubangulata : fulcis iiotatis lu- 
nulis e!'3vatis. JVl. L. U. 48S. ". 39-' 
Riimpb.muf. t. 44./ G. Fragum aibum. 
Gi'alt. tell. t.ji. f. N. 
Hubitat in O. Afiatico, Americano. 

Unedo. 84. C. tefla fubcordata: fulcis lunulis coloratis. M. 

L. U. 4S8 n. 40-* 
Bonan. recr. 3, r. 375. 
Rumph. muf. t. 44./. F. 
Argenv. conch. t. 26. f. N. Fragum. 
Gvalt. teji. f. 83- ,/; ^, B. 
Regenf. conch. is. t. ^. f 25. 
Habitat. . . . 
Vith><t Inbium alterum alteri incumbit , quod vix iti 

pr£cedenti , cui m&xime affinis , fed fcpe deeuplo 

tiiijor. M. nmrica- 85. C. tefta fubcord^ta fulcata lateribus muricata. 
tum. /,. u. 489. «. 4!-* 

, Hdhitat adjinum Campechienfem. 

'Jejla priece^entihuS Jimitis, margine undique ferr.:ta, 
exlus Jiivefcens ; intus umbonibUi purpurafcentihus. 

'"3gnum. s<5. C. teila oblonga : fulcis angulatis latere ferratls. 
M. L. U. 489- »• +3' 
Habitat a(/Jamaicam, 

flavu.Ti. 87. c. tefta fubovata fulccfa: latere anteriore fcabro, 
poftericre dentaCo. M. L. U. 490. n. 43.* 

Habitar 

Tejia fuhovaia ,flavd , latere anreriore aiba. Sulcicre- 
iiati nodulis in latere pojieriore; margo non rubens. 

'*Yiga- 88. C. tefta obovata : ftriis obfoletis lcngitudinalibus. 
'"m- M. L. U. 490. n. 44.* 

Hahitat 

Tnjlafmillima pracedemi , fed jlri£ loco fulcorum. 

'^rratum, 89. C. tefta obovata laevi firiis obfoletis, margine in- 
teriore ierfato. Al. L. U. 491. n. 45.* 
H-bitat in M, Mediterraueo. 

Tefii. 1134 VERMES. TESTACEA, Cardium. 

Teftjifluva, verfus car 'inem gihb/i, margine exteriore 
crenulato, anteriore /(.rrato. Nates regulares. 

edule. 90. C. tefla antiquata : fulcis XXVI- obfolete recurva- 
to-imbricdtis. Fn.Jvcc. 2141* 
It. iil. 42. 

Bi^Jter. lulf 4. p. 73, t. 8./. 3» 4- 
Lfl. anel. 189. t. ^. f. 34. 
Gvalt. tefl. 71. f. F. 
Habitat in O. Europ£0. 

rufticum.sr. C. tefta antiquata: fulcis XX remotis interftitils rii- 
gofis. 
Rond. ttjl. I. p. ai. c. 19. Concha ftriata- 
Rumph. muf t. 44. f. K. 
Gvai'. teji. t. 71. f. M. 

Regenf. coiich. t. g. f 23, C4. bf t. la-f 77' 79- . 
Hibicat in M. Mediterraneo & Europae avjWaltons. 
Tejla aliis faruginsa fafciis liv.ilis; aliis minor nivea 
fafciis ferrugineis. 

peftina- 92. C. tefta fubcordata pedinata. M L. U. 49«- "-^?* 
tum. Gvdt. teji. t. 75. f A. 

Hahitat in M. Mediterraneo. , 

Tefajlria di^&ntes urfum 'jcabra; cavitas fuh umbo- 
nihusflava. Anusovatus, mpreffm margimhusprO' 
minuLis. 

virgine- 93.C.teftatriangulo-rotundata aequilatera: '"''8" ^''.^g' 
um. verluniembranaceorecurvatis,cardiuibusc$ruie • 

Hihitat in M. Mediterraneo. . . • 

Tefta pulchella , falUjta lineis retrorfumimfnc»'^^-'^^ 
remotis, epidermide gLiucc ebtcSla. Cavitas d'> , 
fea cardines cxrulei : denttbs lateralihui U^ng^^^' 
nalibut, linearibusfite lVlaarx,fed cardo urau- 

101 Andqauitejia nobis , qux tonfrltudirialUer fuLata ,fed transverfis "Pf J' 
n.bus tnnotims quaji IntlrceptM . lyHf % 

Peftinata mihi , ijuxtongituAirtatiterfukafa l.Jlriata, at vero antn^t J 
fukis ad anzulum acvtum divereen^-ibus. 

T.ongitudinalis tejla a natibus oAmarginem. 

Transverfalis yero a natibut ed aatet arcu margini paraUtk. VERMES. TESTACEA. Maftra. 1125 

307. MACTRA. Jmmal Tethys. 

Tefia bivalvis,inaequilatera,2e- 

quivaivis. 
Cardo dente medio complica- 
j to cum adjedla foveola ; La- 

teralibus remotis infertis. 

■ Sprengle-D4. M. tefta lavi, vulva plana : rinia lunula hiante. 
ri. Habhat ad Cap. b. fpei. l^iur. Spraijkr. 

Tefta mapnitudine ftre manus , Uvis , fiihtriangula- 
ris, paHid.i , fubdiapluna. Latus anterius angulo 
fuhcarinatum diJlinElum a limbis. Vulva ad natet 
Imaia , acuta , tota hians in fojjulam cardinis. La* 
tus poilerius phf.iufculum , jlriatujn. Nates incuv 
i\e. Dentes laterales cardinis triani>uU, 

plicataria-g5. M. tefta transverfe ru^^ofo-plicata diapliana, vul- 
va pl.'n!urcula, auo conipreflb oblongo. 

Hdbitat in Java. ; 

Tefta laiitudine wi, alba, tenuis injlar papyri, trans- 
verfalLer plicata rugi.<! paraiUlis. Vulvaplaniufcw 
la, lanccolata , carinu ab umbonibus dijlin3a , lavis. 
Anus ovato ■ lai:c<olatut, magis imprejfus, lavis. 
CSfdinis dentes Jateraks ex duolnis parallelis mem^ 
hranis. '!>ia.tei incurvte , recurvata. 

ftijiatula. 55. M. tefta laevis diapliana, unibonibu^ fubftriatls, 
vulva laevi imprefla carina circumfcripta. 

Hdbttat in M. MediterraneQ. 

Tefta alba, latitudine juglandis. Vulva lanceolata, 
in medfo loiigitudinaliter impreffmfcula , Levis , cari- 
na utrinque diJlinHa, \5sihonesjiriati. 

glabrata. 97. M. tefta laevi diaphana ftriata, umbonibus laevifli- 

mis, vulva anoque ftriatis. 
Hahitat in O. Africano. 
Tefta magnitudine N. coryli, alba. Nates £? umbo- 

nes laviffimi, glaberrimi , nec jlriaii. 'LlmhviS jlria- 

tus. Vulva nulla tarina dijlincla. 

^WaHjna 98. M. tefta lievi fubdiaphana alba, fafciis^lafteis. 
Bonan. recr. 3. /■. a - 5. 

C c c c > Rond. iia6 VERMES. TESTACEA. Maftra. 

Rond. teji. I. p. ja. f, 33. 
Gvah.tej}. t. 71./ j5. 
Pianc. conch. t. 3 /. 4.^ 
Hdbitat in M. Meditarraneo. 

uultorums^. M. tefta fiibdiaphana laevi obfolete radiata, intu» 

purpuraiceiite, vulva gibba. 
Syjl. nat. 10. p. 681. «. 8- Cardium (lultorum. 
Hahitat in O. Europaeo. 
Variat colore fujeo , cinereo , tejlaceo , fapius pallid» 

radiata, 

Solida. 100. M. tefta opaca lavinfcula fubantiquata. 

Fn.fvec. 3140. Cardiura Calidum. 

Bonjn. recr. 3. t 51. 

Rond. teji. r. c. 7. 

Lijl. an^l. 174. /. 4./. 24. 

Habitat in O. Europaeo. 

Teftaa-j//i, a/^a / favefeens, f^pe cingdfs lacieis 
fubimhricata Sfere antiquata. Cardo dentibus /*• 
teralihus minus elongatis: Foveola major quam m 
reliquis & dens intermedius tiiinor. 

Iutiaria.ioi.M.tefta ovali oblonga laevi,deutibuslateralibusn«llis. 
Mya iTJtraria. Fnfvec. iii%. M.L. U. 470. «. 9- ■ 
Lijl. angl, 170. t 4./ 19. - ' 

Honan. retr. 2. t. 19. 
Rumph. inuf. t. 45. f. M. 
Habitat ad ojiiajiuviorum Oceani EuropJei- 
Cardo dejlituitur dentihus hteralibus , quibus a congetie- 
rihus taatum dijfert. 

308. DONAX. ^«/wtf/ Tethys. 

Tep bivalvis, margine antico ob- 

tufiflimo. .: 

Cardo Dentibus duobus ; marginali- 

que folitario, fubremoto,fub ano 

vortuni. loa. D.teftatriangulo.cordata,vuIvapIana, M.L.V. 

493' "• 48.' 
, Gvalt. teji. t. 85./. F. 

Jrgemj, conch. t. 34./. L. rj 

Habitat ia America. ^^^' VERMES. TESTACEA. Donax. 1197 

pubefcens.103. D. tefta antice fpinis ciliata. M.L.U.^^z-n- 49-* 

Hahicat in O. Indico. 

Tejla aygttte dicujjatitn Jlriata: antiee plana laterum 
angu-io carinato , vcrjits apicem fpinis e jlriis enatis 
membranaceis ciliato. liima hians ovata : nympbis 
nudis. Anus ovato-ohlongus. 

fugofa. 104. D. tefta antice ru^ofa gibba, mar|iaibus crena- 
tis. M. L. U. 454. «. 50.' 
Gvalt. tejl. t. 89./ D. 
Habitat in O. meridioHali. 

Truncu- 105. D.tcflaanticeIaEvi,iatus violacea, marginibus cre- 
ius. natis. Fn.Jvec, 'A142. /W. Z.. t/. 494. n. 51.* 

Li/i. avgl. 190. f. 5./. 35. 
Bonan. recr. 2. t. 47. 
Klein. ojir. t. ir. /. 61. 
Adarf.jdneg. 1. t. 18. f. t. 
Gvalt. teji. t. 88- /. o. 
Argenv. con^h. t. 2$. f. L. ^ 

Klein. ojlr. t.ii.f.61. 
Habitat in Oceano Europaeo. 

flriata. 106. D. tefta antice obtufifTima undique ftriata, mar- 
gine denticulato , vulva ovata. 
Habitat in Europae aullralis Oceano. 
Reliquis magis gihba & tota, exceptis natibus , jlrni' 
ta , S aWa. 

denticu- 107. D. tefta antice obtufiffima, labiis transverfe ru- 
lata. golis, margine denticulato, nymphis dentiformibus. 

Habitat in M. Mediterraneo. F. Loqie. 
Tijla cuneiformis, Levis, longitudinaliter punSato- 
Jtriata albida , purpurafcenti fubfafciata. Jfilvafub' 
rotunda , minma; antice ohtujijfima, area media. 
transverfe rugofa , laterali reHa i margo denticulatus. 
Intus albicans. 
cuneata. 108. D. tefta cuneiformi, marginibus integerrimis. AL 
L. U. 495. n. 52.* 

Habitat 

Tejhiparvd, ovata icomprejfa ,violacea fvarto colore. 

fcripta. 109. D. tefia ovata comprcffa Isvi , fcripta lineis purpu- 
reis undatis, rima acuta, marginibus crenulatis. M.L. 
i/.495.n. 53.* Cccc » Rumph, iw:. VERMES. TESTACEA. Donax. 

Kumph. muf. t. 43. F. L. M. Literata Xylanenfis. 

Gvalt. tejl. t. 88- f- Q. 

Liji. conch. t. 379. /". 222. 

Bonan. recr. 2. t. 43. 

Klfin. ojlr. t. 11. f. 59. 

Habitat iti Mari medicerraneo. 

inuricafa. tio. D. tefta ovata: ftrll^ muricatis, margine denti- 

culato. M. L. U. 49(5. «. 54.* 
Hahitat in O. Iiidico. 
T^jla, gibba, rufefcens; margo anterior denticttbtus. 

Rima hians , taminata antice utrinque dente comppef- 

fo. Anus nul.tts. 

Irus. III, D. tefia ovali,rugis membranaceis eredis flriatis 
cinfta. 
Gvalt. teft. t. 95./. A. 
Habitat in M. Alediterraneo. Brander. 
Tejla magnitudine Phafeoli , ovalis, alba , at.ttce cbtu- 
Ji(fima,riu'ofa : rugis arcuatis , membranaceii , rejle- 
xo.ereais,Jlriatis, ferecrifpis, exterioribusfenjnn 
anterioribus majoribus. Lardo ntrinque dentiiius 
duobus minimi: ; aitero bijido. 

309. VENUS. Animal Tethys. 

Tefia bivalvis, labiis margine an- 

tico incumbentibus. 
Cardo dentibus 3 : omnibus appro- 

ximatis lateralibus apice diver- 

gentibus. 
Vulva & Anus diftiii<fta. 

* Pubentes, 
Dioae, 112. V. tefta fubcordata transverfe fulcata, puos fp'' 
' nofa. M. L. U. 497. n. 55 * 
Ltfi. conch. t. 307. /. 140. 
RumpL muf. t. 48/. 4- 
Olear. muf. 29,/ 4. 
Pet. ga^. t. 21. f. 9. 
Qvalt.teJl.t.i6.f.D. ^,.^,^,,,. VERMES. TESTACEA. Venus. ii29 

Argen^v. conek t. a4-/- I- Conclia veneris occideQ- 

tali". 
Hahitat in O. Americse. . 

Venerem Biam Dionisf. e conchi marts natam pixere 
PoeU; hujus Typus prxcipue detevunaht Loncha- 
rum partium metaphoricam detiomtnationm. _ 

Testa Iwalvls , aguiwilvisjemicordata, rotundata^ut- 
incarnata,poJlice anticeque magis gifa, unihombus 
lauUque exaratis &tXYis transver/is , dijlamhus , pa- 
raUelis . marginatis , Sv.hreciarvatis aquahhu^: ex- 
teriorihus ohtu/iorihus: poflerius Aterms aluoribus 
acutiordmsque , Jlternisque ahbrevjotis minorihus. 
Intvs Uvis,alha , fuh ttmhonihusfornicata._ Lardo 
finiftrse tridentatus: Dentibus approximatis,fcrnhi- 
culo dijlinclisi Denticulointermediocompreljo, an- 
rulHore: bteralibus divergentibus , crajjmfculis , ob- 
tuRs Dextrse cardo Denticulis duohus , approxima- 
tis , compreffis inter fcrohiculos duos. M a k go am- 
Utusohturilfimus,integerrimu^: NateS recurvat^, 
ohtu/iufcuU , cipice giabr^. Akus imprc^Jus , ova- 
tus , Lvis, incarnatus. Antice Ptibcs cilians, u- 
trinque , e natibus ad fummum montu veneris , cm- 
fr.i vulvam Spinif e /Iriis alterms tertiisve teji^ 
lrtis,fuhulatis, deprejfis, adfcendenid-us, antrorfum 
arcuatis, fubtus canaliculatis , fupenordm fenjnn 
longiorihus: longijfimis longitudine ip/ms nma- 
VVI.V.T. redo incarnata, ohlique Jinata furfum a 
rima ad puhem. Labia Uviora incarnaia. incluja 
f.ifcia pallida , armata a naiihus ad medium rim^, 
Aculeis wrinque quinque hrevi/f.nus; marvo vuhcS 
fupra rimamconL'etfu!colongnudmah, intraquem 
/ini/lrx margogibbo/iorfeinfmuat. Rima lanceok^ 
ta hians labris prominulis , clauja hymene. N^ M- 
FH^F. cntilagine.e, retraaiores, Jonginidinerima._ 
Paphia. 113 V. tefta fubcordata, rugis incraffatis, puberugis 
at-rmuatis^labriscomplicatis. 

Bonan. ncr.f.i.t. 75. 

Rumph. muf t. 48- / 5- 

Gvakte/l.t. 85/- ^'■. ,, 

Argcnv. conch. t. 24. /. /v. 

Regenf. cnneh. t.7- f- i'- 

Hdntat in O Lufitanico. . . ... 

mTsadeo Dy/ir., ut multis exammtis fpec^mtnt- 
bwi vix ac vix limites dentur. 

Ccc c 3 114. V. II30 VERMES. TESTACEA. Vdnus. 

Marica. 114. V. tcfla fubcordata decufliitim ftriata, pube U- 
mellofa. M L. U. 497. n. 56.* 
Habitht in O. Americae. 
Proxima huic ejl Argenv. conch, t. 2i^.f, B, 

Dyfera. 1 15. V. tefta fubcordata : fulcis transverfis remotis refle- 
xis, niai^ine crenulato. M. L. t/. 498. ". 57* 
Liji. conch. t. 278 /. ii5) *^22, 123. 
F<:t.gaz.t.93.f. 17. . •; 

Jrgenv, conch. t. Z4 f K. Conclia Veaens oricn- 
talis. 
«y. Li/i. conch. t. 277. /. r 14. 

Klein ojlr, t. 10. f. 48, 49. 
^. Argenv, conck. t. 24. /. Q. 
Hahitat in O. Amcricx , AQae. 

* * Impuberes fuhcordatit. 
verrucofa.iiff. V. tefta fubcordata: fulcis membranaceis flriatis 
reflexis , ajitice imprimis , vcrrucoHs , margme 
crenulato. 
Gvalt. tejl. t. 75. f. II. 
Habitat in Europa aujhnli. 

Statura & maculis ad fafhiam acctdit , ut forte va- 
rietas hcvigata- 

Cafma. 117. V. tefla futcordata : fulcis tranr^verfis recurvis 
acutu^, margine poftico creuulato : pone anum 
canaliculato. 
Habitat in O. EuropSEO, frequenter etiam foffdis. 

cancellfl- iig. V. fubcordata, ftriis transverfis membranaceis rc- 
ta, motis, ano cordato. M. L. U. 506. n fi-* 

Gvalt. teji. t. 83. f. D. 
Habitat in Oceano Atricano. 

Tefta cinerea, leviter Jhiata a natihus ad mdrgmem. 
Striit traniverfte, remntie, e!evat£ , meiRhranJciit, 
frrao-patentes. Anus cordatus. Margo j«^''^''<r- 
nulatus. 
Variat Jtriis longitudinalihus S ahsqut hit Jlriis. 
Gallina. 114». V. tefb fuhaordata ra,diata: ftriis transverfis ob- 
tufis. cardmis dents poftico mihimo, marguis 
crenulato. Fn, fvec. 2143- 
Bon:n. recr. 2. t. 64. ,55. . 

Habitat in M. Mediterraaeo, Norvegico, ^^^p^°' VERMES, TESTACEA. Venus. 1131 

Tejla colore varians , ftpe ghbirrima licit Jlriata ; 
Jlria: apparaii crenulaU, quamvis mnjint. 

..petulca. lao. V. tefta fubcordata fubfulcata, margine crenula- 
'^ to, riraa fubovata hiante, nyraphis acutis. ^- 

Habitat in O. Europse auftralioris. 

Tejla maf^nitudine Avtllanx, albo fufcoque nebuloja, 
Anus oblongus. 

Sexiiofa. 1«. V. tcila fubcordata: fulcis transverfis obtufis , 
vulvae labiis angulo elevato diitmttis. 

Rumph. muf. t. 43/. °- , , 

//flteaf f« Indiis. D.C.Solxnder. 

Teit2. mamtudine feminis JEfculi, albida, rufo pun 
aat*. ~Striis trmsverjt vix crenati^, ohtu/is, iiixti 

- vuivam f^pe bijidis. Vulva r.f./^ , ^a^ , «J%"^ 
ftriata anpulis lateraltbas ekvatu ^ gd^.. Margo 
vix manifejle cremilatus,juxta vulvam inftexus. 

Erycina. 1«. V.teftacordatatransverfim parallele fulcata, ful- 
^ cisobtufiirirais,vulvagIabra,anoovato. 

Habitat in Europa. /. Theod. Fagntus. 
SlmiUimaChiom,fedfukis numerofa profundionbus. 

mercena- 1«3. V. tefta cordata foUda transverfo fubftriata l^vj 
ria. margine crenulato, intus violacea, ano ovato. 

VnlTleditura Per^ylvani,. In mont^s Svecia 

rSf pr^ reliqui. crajjaejl i/ ponderofa. Lit..hus 
tamwn tcji^ interne violaceus ejt. 
islandica.i»4. V. tefta cordata transverf.m ftriatarudi .nymphis 
hiantibus, anonuUo. /-oesa. 
Sl^P.^:^i.,f^dvixovosaIlinaceoma,or. 

colore alba. 
Chione. x»5.V.teftacordatatransver(efubrugofa^l^,cardims 
dentepofteriorilanceolato. M.L.V.Soo.n.sii 
Rumph. muf. t. 42./. G-, 
Gvdt. tejl t. 80. /. A. 

C c C c 4 "!. ■ • "33 VERMES. TESTACEA. Venus. 

Jrgenv. eoitch. t. 24. f. C. 
Regenf conch. u 8- /• 17. 
Habitat in O. Afia-ico, forte ctiam in Evropae. 
Tejhi magnitudine fnrf ovi fallinacei, alha aut fulfer' 
^ ruginea ; tnargo integerrimus ejt. 

maculata. iK^. V tcfti cnrd.ita lasvi.- maculis exoletis fpatfis. 
M. L U. 500 n. 59.' ' ^ 

I.ijt. conch. t. 270. f lc6. 
Adanf.feneg. \. t. xf. f. i^. 
Gviilt. tejl. t. 8(5. f. I.' 
Jrgenv. conch t. 24./. H, 
Regenf. conch. t. ^. f 16. 
Havitat in O. Ameucano, Africano. 
Variat magis, imnus/iue oblonga. 

Meretrix. 127. V. tefla cordata glabra, viilva fufca gibba.nym- 
phis tnantibus, M. L.U. ^oi.n.60.' 
Jrgenv. ccnch. t. 24. /. F. 
Habitat in O. Indico. 

laeta. ia8. V. tefta fubcordata tumida glaberrima albo radia- 
ta , labiis fiibviolaceis. 
Gvalt. teji. f. 88 /. K 
jVai/W in M. Mediferraueo & Indico. 

iijtaflavffcen^.nitidijfima, radiis aliquot htis alhs 
dtpifla. Lahia chfcuriora. Anus ovattis. 

caftrenfis.ia9.V,triangulo-rotundatagibbaglabcrrimacharaclcri- 
bus ar.gularibus infcripta. Al. L. U- 501. «• «^i-* 
Lijl. conch. t. 262. f 9S. 
Bonan. recr. 2. t. 376. 
^umph. muf. t. 42. /. K. chama optica- 
Gmlt. tefl. t. 82. f H. 

Regenf conch. z.t. 1. f. 3 , 4. £? f . 4. f 41. 
Habiiat in O. utriusque Indiae. 

Phryne. 130. V. tefta fubcordata l«vi antice pofticequc trans- 
verfe ariata, ano obcordato venis violaceis. 
Habitat in o. auftraliori. 

Meroe. 131. V. tefta ovata compremi transverfe ftriata, futu- 
ra poftica hiante. At L. U. 50J. n. 62' 
Habitat m O. auftraliori- 

Tejla VERMES. TESTACEA. Venus. 1133 

Tejla alha venis kucophtsis. Nates remot£. Sutiara 
hianspone anam ohlongum, ohfoletum. Vulva excifa. 
yiffinis plurimum Donaeifcriptte. 

defiorata. 133. V. tefla ovali longitudinaliter rugofa auticevio- 
lacea nymphis atris. 
Hahitnt in O. Europso. 

Tefta latitudine ovi, a cardine ad periph£riam ru^o- 
fa, albida. Latus anterius , prafertim interne, vio- 
laceum. 

fimbriata. 133. V.teflaovali gibba longitudinaHter ftriata, trans- 
verfe fulcata, margine crenulato. M.L, £/.50». 
n. 63-' 

Liji. conch. t. 335./. 17*. 

Rumpk. muf. t. 4^- f. F. 

Gvalt. tejl. t. 75. f. G. 

Jrgenvtconch. t. 24./ C. Chama fcobinata. 

Klein. ojlr. t. 10. f. $2. 

Hahitat in O. Indiae orier.talis. 

'e'iculata.i34. V. tefta fubcordata: ftriis elevatis decuffatis, ano 
cordato , margine integro. M- L. U. 503. n. 64. 
Bonan. recr. 2. t. 69. 
Lijl. conch. t. 337. f. 174. 
Gvalt. tejl. t. 77. /. A. 
Jdanf.feneg. \.t. 16. f. 3. 
Arp^env. conch. t. fifi, /. F. 
Habitat in O. Atricano, 

fquamofa.i35. V. tefta fubcordata reticulato-flriata retrorfum 
fquamofa. 
Rumph. muf. t. 44. /. M. 
Hahitat in O. Indico. 

• • • Tmpuberes, orhiculata. 

'igerina. i^s. V. tefta lentifornii: ftriis crenatls decuffatis,aao 
impreflo ovato. M. L. U. 503. n. 65.* 
Rwnpk. muf. t. 45. f. H. 
Hahitat in O. Indico. 

pJ^oftrata. 137. V. tefta orbiculata trnnsverfe ftriafa, labiis fca- 
bro membranaceis. M. L. U. 504. 11. 66.' 
HaHtat in O. Indico. Tranquebar. 

C c c c 5 ■'^^-/f'' II 34 VERMES. TESTACEA. Vcnus. 

Ttjia fubfcabra, exolete tejlacsa radiis albis. Natts 
rejiexa. Rima oblnnga , patula. Jnus cordatus. 

p^nfylva- 138. V. teRa lentiformi glabro-rugofa alba, aiitice u- 
uica. trinquefuicolongitudinali. M. L.U. 504 «.67'.* 

Argenv. conch. t. 24./. ^V. Chama ex Jamaica. 
Habitat in Ammcafeptentrionali. 

iacruftata,i39. V. tefta lentiformi glaberrima laevifTima puadis 
excavata. M. L. U. 505. n. 68.* 

Habttat in O. Indico. 

Tejla intus crujla craffa albida. Ani vejligium forami' 
ne rotundofub natibus. 

punaata. 140. V. tefta lentifonni longitudinalitcr fulcata , intus 
punaata. M. L. U. 505.0. (J9.* 

Rimph. muf. t. 43. f. G. 

Habitat in O. Indico. 

Tejlaintus obduna crufla erafja albida , ffdpunclata. 
Anus ut in pracedeute. 

tigcfifla. 141. V. tefta leatiformi decuffatim ftriata, aao ovato 
impreflb. M. L. U. 503. n. 65.* 
Rumph. miif. t. 43. /. H. 
^.Venusorbicularis. Syft.nat. 10. p. 689. n-i^S. 
Habitat intra Tropicos. 
Tejla itterne, ad Anum S rimam rufefcens. 

cxoleta. 14». V. tefta leatiformitransverfimftriatapallida^bfo- 
letaradiata , ano cordato. Fn. fvec. ai45- •^- ^' 
U. 5c(5. n. 70.* 
Lifl, conch. t. 262. f. 98. 
Pit. gax. 291./ 127. 
Gvalt. teji. t. j$. f. F, G. 
Adanf.feneg. i. ^ 16./. 4. 
fi.SyJl.nat. lo. p. 689 n. 123. Veaus Lupiaus, 
/^fofejf fliGarniey,- jB ISorvegia, ' 

Tefta intus crujh craffa albida. Amis ferrvSVieus , 
valde qffinis 139, 140. 

borealia. i43- Vtefta lentiformi: ftriis transverfis niembraai- 
ceis ereftis remotifTimis. 
{^7(-,anff/. 174. f. 4-/ »3- 
Hubuat iu Octana Europaeo. ^ j^j VERMES. TESTACEA. Venus. irjs 

Tefta all/a, angulata, adrimam reSa & quqft trun- 
cata; Jlriit itiitqualei, membvanacea. 

pedinata. 144. V. tefta fubIentiformi,fulcis longltudinalibus rugo- 
fis, pube antrorfum wmofa. M. L- V. 597. n. ^a 
Rwnph. muf. t. 42. j. D. 
Gvalt. tejt. t. 72./. F. K. 
Argmv. conch. t. i^.f. P- 
/jabitat in Indiis. 

fcripta. 145. V. tefta lentiformi compreffa ftriata pnftice angulo 
redo angulata. M. L. U. 507- "■ 73- 
Bumph. muj. t. 43./. C. Ctiama literata rotunda^ 
Gvalt tejl.'t. ^T-f.C. 

Ar(;env. conch. t. 24./. M. Cbama optica. 
Habitat in Indiis. 
ImpreJJio aiii lanccolata. 

«deatula. 145. V tefta lentiformi fubglobofo ■ lenticulata rugoft 
edentula ; ano ovato. M. L. U. 508. n. 74. 
Hahitat in Indiis. ^ ■ . 

Tejla fiibglobojh, diaphana , alba. Jnus evato - acutus, 
valde excavdtus angulo acUto. 
• • • * Impuberes ovales,fupra rimam fuhangulatg. 

Uterata. 147. V. tefta ovata antice angulata , ftriis transverfis fub- 
undulatis. Fn.fvec.2146. M.L.U.5o8.n.75. 

Bonan. recr. f 6f. 

Rumph. muf t. 43- /• B. Chama literata oblonga. 
- Gvalt. teji. t. ^6. f. E, F. 

Jrgenv.eonch.t.24.fA Chama Uterata. 

Regenf. conch. ifJ. t. 4. f 39. 

Hahitat in Europa & India. , . 

CoUr fape cinera/l-ins, fed plurimum varians,japius- 
qiie charaBeribus notatus ; variat etiam rugis antice 

■ longitudinahhis, in viajorihunmpnmis W itsdtcis. 

fotuudata,i48.V.tefta ovataantice fubangulata : ftriis transverfis. 
cardinis dente intermedio bifido. M.L.U.5o(f.n.j6. 
Hahitat in O. Indico. „ 

Teji<t Anus ovato-lanceolattis ,fufcus , retttfus. Uentei 
cardinis utrinque tres .- medio hifdo. 

•lecuQata 149. V. tefta ovata antice angulata decuiTatira ftriata. M. 
L. U, 509- n- 77-* , II 36 VERMES. TESTACEA. Spondylus' 

NMtat in O. Indico. 

Tejhe Anus minlmm-, rstufus, macula nulla imprejja, 
Color intus albidus , fapius cum tinclura crocea. 

virginea. 150. V. tella fubov^a antica fubangulata, ftriistrans- 
verfis inaequilineatis , vulva tumida. 

Hahitat in Indiis. 

Similis/irf V. decuffata , fcd ma^is rotunda, pallide 
incarnata,vix VMliata, transverfe flriata ,fcd ftria 
ve/-fus vulViS regionem feepius-confufa. ^'■ulvae regio 
twnidior, quam in reliquis, ohliqiie Jlriata. 

310^ SPONDYLUS. Ammd Tethys. 

Tejla inaequivalvis, rigicJa. 
Cardo dentibus 2 recurvis , 
cumforaminulo intermedio. 

GsEdero- 151. S. tella fubaurita rpinofa. M. L- U.<,io. n. 78.* 
pus. Rocc. olferv. 1674. p.. .. r. 304. Concha hiftricira. 

Jiond.pifc. I. t. 40. 
Rumph. muf! t. 47. /. /-,'. 
Bonan. recr. 3. t. 20, 21. 
Gvak. tejl. 100, lor./. A, B: t. 99. /. F, G. 
Argenv. conck. t. 23. / G, H, L. 
Klein. qftr. t. 9. f. 37. 
Regenf. conch. 16. /. 4./. 48. 
Seh. muf 3. /. 88- /. i - u- £? /. 8Q- f- 8. 7» f ,. 
Habitat in M. Mediterraneo , ar^e adkerensfcopuns- 
Natum alUra longior , hinc plana, acfiarteftua a 
abrafa fwjjet. 

regiu.<!. 152. S. tefta inaurita fpinofa. M. L. V. 5"- «• 7^' 
Rurnph. muf. 155. n. g. 

Hahitatin India. ■ ■ ca r i-'s vali- 

^imillima pracedenti, fed major fpini-^ -J J'^''-' 
dioribus;forte injignis tantum varieius. 

plicJttus- 153. S.teftainauritamu?'CipIicata.Af./-^'-5" "• ^"' 
Rimph. muf. t. 47. Oftrea eleitrita. 
Gvalt. teft. t. 99./ 2. rUA- 

Habitat in Jwa. 3^^^^^ 

Sponlyli totafua flruaura tejice ad OJlreas acceiunt , fei dentihus <■<• 
nis iifferunt, li fpinis vatvuUrum ChamdS referunt. VERMES. TESTACEA, Chama. 1137 

311. CHAMA. AmmlTethys. 

Tejia bivalvis , groflior. 

Cardo Cailo gibbo,obliqueinferto 

folTulse obliquas. 
Vulva claufa absque nymphis. 

Cor. i54.C.tefi:a fubrofunda laevi, natibus recurvatis, rima 
hiante. M. L. U. 5i(J. n. 88.* 

Boiian. recr. 2. f. 88. 

Rumph. muf. t. 48. f. 10. 

Gvdt. tejl.t. Tl.f. E. 

Argenv. conch. t. iS.f. K. Cor bovis. 

Giiian. adriat. t. 2. t. 19./. 139- 

Sc-b. muf. 3. t. Si5. /: I. 

Hahitat in M. Adriatico verfus Dalmatiam. 

Tella craJ}a,fuhrotunda, exrJbido ■ iutefcens. Nites 

evidentius, quam in aliis, cormi arietis in vwdmr. 

ohlique verfus anum convoluta. Rima nymphis nudis, 

hymene (ibteclis. Ani regio fub natibus retufa. Car- 

do callis comprefijfvnis. 

6iSa?, 155. C, tefta plicita fornicito fqunmofa, ano hiante 
crenato. M. L. U. 5W. ;:• Ki.* 
Olear. mnj. t. 29./. <5. 
Bonan. recr. 2./. 83, 8-}. 
Rumph. muf t. 42./, A, B. Chama fquamata. 
Gralt. tefl. t. 92. f. A-G. 

Agenv. conch. i. 26. f. E. Imbncata. 

Retienf. conch. t. iQ.f. 48- 

HMtat in M. Aliatico. 

Tejlie pondere librarum 532. in M. L. U. , mkoque o- 

mnium tejlaceorum maxima. 
Variat rugis transverjs confertijfunis. 

'^ippopu.s i=;5 C. teila plicata muricata, ano retufo claufo dea- 
tato. M.L.U.sid-"-^^* 
Bonan.recr. 3./ 81, 8a. 
Rumph. muf. t. 42. f. C Chama afpera obtufa. 
Gvalt. lejl. t. 93. f. A. 

Argenv. conch. t. 2G.f. H. Fclium bramcae. 
Regenf. conch. t, 10, /. 45». 
Hd'itat iti M. AfiatiGo. , »57. C. II33 VERMES. TESTACEA. Chama. antiquata. 157. C. tefta fubcordata , fulcis longitudinalibuj flriiJ' 
que transverfis. A/. L. U. 5 14. n. 84.* 

Gvjlt.tefi.t.^ji.f.L, 

Bonaii. recr. 2. t. 98- KircJi. 44<f. /. 9<5. 

Adanf.feneg. 1. 1. 16. f. 2. 

HMtat in O. Africano. 

traperia. 158. C. tefta trapezia gibba, fulcis longitudiualibus 
creiiulatis. 
Habitat hi Oceano NorVegico. Zoega. * 
Tefta magnltudine pi/ijnibhofi ut ArcaNo£,fere tra- 
pe\ia,ferrH£inea. Nites parum recurvata , Anus 
oviito - eordatus. Vulva oblon^a, difiinHa , plana, 
exlus crenata. Striae totius 20, Inngitud/iiales , cre- 
natii, nodulis ohtufis, Margo crtnulatus. 

femiorbi- 159. C tefla femiorbiculata compreffa rudi decuffate 
culata. ,ftriata. M. L. U. 514. n. 85.' 

Habitat .... 

Tefiahngitudinaliterpiata, imhricata fquamis anno- 
tinis. Lcbus ani albidus margine poftico crenato. 

oalycula- i5o. C. tefta oblonga, fulcis imbricatis, antice retufa. 
*" Gvalt. tejl. t. 90./. F. 

Lijl. conch. t. 347. /. 184 , 185- 
Adanf. feneg. 1. 1. 15. /'. g. 

Habitat in M. Mediterraaeo. . 

Tefta tnagnitudiiu: extimi articdi dig^i, alha, ohlon- 
ga,fulcis longitudinalibu: imbricatis,fqMmhs jm- 
nicatis. Nates ohufe gihba , aucla tep juventutis 
fufca. Rima minhna. Venter aiuice cotnprejjo-gw^ 
busifupra rotundatus. Dorfum comprep'ih reiu-^ 
fum. Anus brhiculatus , minimus; pone anum 
gulus obtufmfculus valde prominulus exit. 

161. C. teftacordata transverlim flriata , hinc elongata 
compreffa. M. L. U. 315. n. 8«.' 
Habitat in. . , . <„. 

Tejia tejlacea, inferne ( non verfus margmemext^r 
rem)fulcis transverfs , diJlinHis, obtufis. An&"' 
inter rimam if marginem exttriorem elongawt 
fcurior. 

i(Sft.C.teftafubrotuiida, fulcisdeatatis purnais ijJ^J?"^' 
iSis , ano retufo. ta. cordata. fatiata. VERIvIES, TESTACEA.' Chama. 1139 

Hahitat. . . 

Tefta alha, extus rufefcens: Sulci elevatiy /ongimdi^ 
naliter dentati ahemis brevioribus. Mafgo crenu' 
latus. Aiiils cordatust retujus. ' 

oblonga. 153. C. tella obionga antice angulata, dentibus anticis 

acutis. M. L. U. 515. n. pj,* 
Hahitat . . . 
Tejla fubtiliffitne decujjaiim Jlriata, alba, intus laltea; 

anterius angulo utrinque exeurrente. 

l.azatus. 164, C. tefis imbricata lamellislaceris, nate ob!it]iie 
fubfpirali. M. L. V. 513. n, 83.* 
Rumph. muf. 48./. 3. 

Jrgetiv. conch.t. 2^,/. E. L Placenca foUacea, 
£;own. jam. t. 40. /. 9. 
Seb, muf. 3. t. 2iif. 9, II, 6, 5. 
Habitat iu M. Mediterraneo, Americano. 

jryphoi- 165, C tefla orbiculata rauricata: valvulaalteraplanio- 
<ies. re ; gltera nate produdtiore fubfpirali. 

Bonan. recr. 2. t. 23, 
Gvult. tejl. t, 101. f.C-I. 
Rond. teji. i c. 35. Concha rugata. 
Gt/n. aqu. 316. 
Aldr. exf. 458. 
Lijl. conch. t. ai2. f. 47. t? t. 213. f. 48. o t, 415. 

/•5°: 53' 

Sloan. jam. t. 241. /4-7. 

Jdanf.feneg. \.t. 15./ i. Jataronuf. 

Hibitat in M. Mediterraneo Afrjcam alluente. Brander. 

Valvulse albic , orbiculatx , pun3is muricatx, altera 
adhrerente alii corpori. Nates ohfoleto recurvata , 
infpiram contortte , inttis auriformes. 

'<>;corcis. 166. C. teftae valvulis conicis: natibus cornifonnibus 
obliquis tubulofis valvula longioribus. 

Colnmn. purp.c. 19. 

Lijl. conch. t. ai+. /. 49- 

Klein. ojh. 374. t. 12. f. 87, 88. 

Hahitat in M. Mcditerraneo. 

Sinpulit valvulae refetunt Patellam cucuHatam obli- 
quam , hinc prttcedemi mullum affinit. 

Arcinella.rij?. C.tefta fiilcata rauricatia excavato purftata, car- 
dinis calo fcfliii,' Habi- ■ 1/40 VERMES. TESTACEA. Arca. 

Habitat in O. Americano. Sprengler. 

Tella magnitiidine pruni , lotiptadinaliter fulcata ful- 
cis excavato punBatis , poris imbricato • muricatis ; 
margo crcnulatus. Nates fub^quales. Ani regiocor- 
data. iiitrufa,pjpillofa,rugqfa. Cardinis callus promi' 
nens, valde Jingdaris Sulcis 4 angujiis, quaslamel- 
Is totidem, in oppo/ita cavitate, intrant. 

312. ARCA. JnimaJ Tethys? 

Tejta bivalvis, jequivalvis. 
Cardo Dentibus numerofis, acutis , 
alternis, infertis. 

* Margine integerrimo ; Natibus recurvatis. 

tortuofa. 1(58. A. tefla parallelipi[ieda ftriata, valvula oblique 
cariuata, natibus recurvis, niargine integerrinio, 

yw.L.f/. 517.1. 85.* 

Bonan. Kirch. z. t. 122. 

Rumph. muf t. 47. f. K. Ofireum tortuofum. 

Gvah.teft. t.95.f. B. 

Klein. ojlr. t. 8. f. 16. 

Habitat in. . . . 'Hotveglajimilis ,fed minuta. 

• * Marginei«/«gro,- Natibus inflexis. 

Noae. 169. A. tefta oblonga ftriata apice emarginata , natib"s 
incurvis remotiffimis , margine integerrmiomai.i . 
M. L. i/. 517. H. 90.* 

Rond. aqu. 2. p. 27. Concha rhomboides. . ,• 

Lip. conch.i.B.f6.c.L.t. 5. Mulculus matthiou. 

Bonan. recr. 2. t. 32. Concha thomboide!.. 

Rumph. muf. t. 44. /. P. Arca No». 

Gva[t.teJl.t.S7.fH,I, G. 

Argenv. comh. t. 26. f. G. 

Ginan. adr. 2. t, 23. f. 159. 

Regenf. conch. t. 12. f. 73. ,. 

Habitat in M. Rubro, Mediterraneo , Inau"- 

barbata. 170. A. tefla oblonga ftriis barbata , n^"''"* JJ*^""^!?, approxiraati.s , niargine integerrinio 
fvic. 1147. A/. L. U.418. n. 9^.* M:'f- VERMES. TESTACEA. Arca. 114 r 

Muf. Teffiniie.t. S.f.i. 

Rond. tejt. 14. Chama afpera. 

Bonan. recr. 2. t. 79. 

Gvalt. tejl. t.^i.f.F. 

Argenv. conch. t. 25. f. M. 

Ginan. adr. a. t. 33. /1 160. 

Seb. muf. 3. t. 88./. I3. 

Hahitat in M. Mediterraneo. 

Tejla apice rotundata,integra; flria ex punciis callo- 
Jis concatenatis : alternis Jiriis majoribus. Barba 
Jiriis verfus apicem imprimis tenuiorem rigens. 

fiiodiolus.i/i. A. teRsL oblonga firiata antice angulata. 

habitat in M. Meduerraneo. ]. Zoega. 

Tefta magnitudine Fab£ majoris^ extus flavefcens, in- 
tus alba aut fubviolicea , fgura omnino Mytili Mo- 
dioli. Valvdie Jlriata ad latus vulvxf. anterius 
profundius; ad vulv.e fuperiora angulus compreffus ; 
pojleriora natibus vix vel parum longiora. Wates 
recurva. Cardo elongatus, longiludinaliter crenatus 
f. de/ttieulfttus. 

Pella. 1 73 . A. tefta ovata pellucida fubftriata ; vulva promi- 
nente diftinda,margine integerrimo,cardine ciliarL 
Habitat in M. Mediterraneo. F. I^^ie. 
Tejla magnitudine femir.is Helianthi annui , alba , 
pellucida , oblique flriata , nhidijjlma Vulva valde 
prominens, transverfe Jlriata. Cardiriis dentesfuhw 
iati acutijfimi, C quod non in reliquts) imprimisfub 
vulva. 
* * * Margine crenato; Natibus recurvatis. 

laftea. 1 73. A. tefta fubrhomboidea obfolete decuffatim ftriata 
dlaphana, natibus recurvis, margine crenulato. 
Habitat in M. Mediterraneo. Brander, Legie. 
Tejla magnitudine Faba equina. 

sntiquata. 1 74. A. tefta oblique cordata multifulcata fulcis muticis. 
natibus recurvis, margine crenato. M. L. f/.5i8* 
n. 91.* 
Bonan. recr. 2. t. 74. 
Lijl. conch. t. 2^6. f. 70. 
Rumph. muf. t. 44. /. /. 
Sloan. jam. t. ti^i.f. i^, 1$, it. 

D d d d <^vaU. 114^ VERMES, TESTACEA. Arcfa. Gvalt.teji t^ 87. f.C. 

Jdanf. leneg. i.t.iS-f. S. 

Hdntat in O. Aniericano, Africano. 

FulVie r(gio quajl aiigulo comprijfo promtnens., , 

feuUis. 175. A. teila oblique cordata odcfuleata laevi, nadbus 
recurvis , niargiiie plicato. M. L. V. 518. "• 9*- 
Lijl eonch. 3. B.f a. c. I. f. 4. 
Gn^alt. tejl t. 87. f. D. 
Kliin. q]lr. t. 10. /". 45. 
Adanf.feaeg. 1. 1. iS.f 5. 
Hahitat nd jaiuaicani, inque O. Africano. 

graiiofa. 176, A. tefta fubcordata fulcis murlcatis ^atibus recur- 
vis, margine crenato. M. Z* Z/. 519- "■ 5*3- 
Column. purp. ar. /. ao. / 3, 
Bonan. recr. 2. t, 73. 
ih'alt. tejl. t. 87. f. E. 
Argenv. conck. t. a6 f. C. 
Habitat in O. Europae meridlonalis. 

decuffata.i77.A.teftaIenticu]ari decufTatim fqbftriata , n^ibus 
recurvis , mai giae crcnato , rinia claufa. ^ • 
U. 519. n. 94' 
Habitat in ladiis^ 

pallen?. 178. A. tefta lenticulari fubobliqua decuffatim ftmta, 
natibus recurvis, margine crenato, rima aii& 
ftiinma. M. L. U. 520. n. 95-* 

Habita' in Indiis. 

Tcjl£ color pullidus. Rima Ixvis. 

• • * • Margine crmato ; Natibus itipxis. 
■jndata. 1.79. A. tefta lenticulari inaurita laeviufcula.nati usi 
flexis, margins plicato. 
Bnnan. recr. 2. t.6i. 

/^jtoaf arfjamaicam. - ^iixmo' 

Tejlapiaa uti A.peaunculus,fed '''#'":' ^^'^ 
fa,minimefu:cata,bqJirotundata,tnargintp'i 

PeaimcU"i8o. A. tefla leiuiculari fub«urita falcata ^f^^^^^^% 
Um. bricatis, natibus inflexis, margme pucai.t>. 

/'. U. 5ao. n 9C* 
7. '. .Tneti. 3. Ji.j: 3, c. i.Ul.f I. «• g^,J[. VERMES. TESTACEA. Arca. 1143 

Gvab. ujl. t. 72./ U. 
Ayj^env. conch. t. ^J. f. B? 
Habitatin O. Americano. 

Glycy- 1 8 r. A. tefta fuborbiculata gibba fubftriata , natibiis in- 
meris. curvis, margine crenato. A1,L.U. t^zi.n, i)-^fi 

Bell. aqmt. 408. 
Rond. teji. 31. 
Bonan. recr. 2. /. 5o, 6t. 
Rumph. muf. t. 47. /. i. 
Lifi. conch. 3. B. f. 2. c. 3. t. 2. Chama glycy- 

meris. 
Gvalt. teft. t. 83./ C, D. 
Manf.feneg. i. t. ig. /. lo. 
Hahitet ad infulam Garufey. lique O. Africano. 

pilofa. 1 82. A. tefta fuborbiculata aequilatera pilofa , natibus 

incurvis, margine crenato, 
Bonan. recr. a. t. 80. Nux pilofa. 
Gvdh. tejl t. 73./ J. Ponderofa fcrico indumento. 
Hahitat in M.Mediterraneo. C Alftrcemer. 
Simillima C. glycymeri , fed tefta ferfeHe regularis, 

S extus tote limho holoferici veluti injlar ptlofa ; 

intus alba; A.glycymeris vero parum irreguLris ejl, 

numma- 183. A. teftafubrofundalEvifubauritatransverfimftria- 
ria. ta, natibus incurvis, margine crenulato. 

Habitat in M. Mediterraneo. 1 

Tejia maenitttdine unguis, undato-rufa, non perfecle 
lemicularis , vix manifefte transverjim Jiriata, au- 
ribus vix manifejlis. 

Nucleus. 184. A. tefta oblique ovata latviurcula.natibusincur- 
vis , margine crenulato , cardine arcuato- 
Habitat in Europa. 

Tcjfa tiiagnitudine aveUtimt. Inttr Natet Rima tri- 
angularis, ereSa, Dddda 3I3< 114+ VERMES. TESTACEA. Ollrea, 

313. OSTREA. Animal Tethys. 

Tejia bivalvis, in^quivalvis, 

fubaurita. 
Cardo edentulusioffuh cavaova- 
ta, ftriisque lateralibus trans- 
verfis, 
Vulva Amisve nuUus. 

* Peftines auriculati ,aquiljteres. 
maxinw. 1S5. O. tcflainaequivalviradiis rotundatislongitudina- 
liter flriatis. Fn./vw. 2148. M.L.U.S^^- "■ 98- 
Liji. conch.t. 161. f. i. 

angl. t. 5. f. 29. PeSten maximus. 
Gvalt. teji. t. 98. /. A, B. 
HaUtat in Oceano Europaeo. 

Jacobata. i»6. O teftainaequivalvi radiis 14 angulatis loDgitudi- 
naliter firiatis. M. L. U. 522. n. 99- 

Gvalt. tejl. t. 99. /. B. 

Regenf. conck. 6. t.a.f. 19. 

Bonan. recr. 1. 1. 3, 4. 

Ginan. adr. 2. 1. 16. f. 123, 

Habitat in M Mediterraneo. 
Ziczac. 187. O. tefta insequivalvi radiis iS explanatis. 
L. U. 533. n. 100.* 

Habitat ir. O. Auftraliori. , . . „„/•„< 

Tejlz valvula plana radiis obfoletis, fidi»^^ '''J'" 
marginem plicis duplo pluribus cvnfpicuis. 

(Iriatula. 188. 0- teftainaequivalvi radiis 16 obliteratis ^""^''^^,^ 
membranaceo-firiatis, niSrgine integerrimo. 
L. U. 523. n. lor.* 
Habitat in O. Indico. rilanior • 

Valvula convexior paulo magis gibba, quaft^ P ' 

color intus flavfcens radiorum interjtitns am . 

' M h. 

iiiiauta. I89. O. tefta inaequivalvi radiis «o convexis. 

U. 524. n. 103.» ^jj,f_ 

'-)flres tantum non omnts, {mprimis Peaines , id '^"'''^'""^ lf-""auder.t , 
fTensverfis numerofis paralltlis in utraque tffta °PP"'''^^ dtnttS 
gute probe dijlinguendae ah Arcis polykptogivglymiS , f 
numereji atternatim intrant elterius Jimis, VERMES. TESTACEA. Oftrea. 1145 

Hahitat in O. Indico. 

Tejla gibhqjior' , admodum convexa , parmJa. T. pla- 
nior profmde plicata plano eonvexa. 

Pleurone-190. 0.tefla apquivalvi radiis laduplicatis, extus \x- 
(Ses. vi. M. L. U. 534. n. 103 • 

Rumph. muf. t. 45. f. y/, B. Ainuriuni. 

GvAlt. tejl. t. J^.f. B. 

Argenv. conch. t. 27. /. G. Umbells. Solea. 

Klein. ojlv. t. 9./. 30. 

Habitat in Iiidiis. 

Radula. 191. O. tefla fubsquivalvi radiis 12 oonvexis: ftriis 
decuffatis crenatis, auriculis aequalibus. M. LU. 
525. n. 105.* 

Rwnph. muf. t. 44./. A, B. Radula. 

Habiiat in O. Indico. ' 

Plica. 19S. O. tefla fubaequivalvi radii.s ffcouvexislseviufci!- 
lis, decuffato-flriata. M. L. U. 525. n. 106.* 
Rumph. muft. 44. f. O. P.illium maculatnm, 
Jtrgenv. conch. t. 27. f. Q 
Hahitat in O. Indico. 

* * Pedines auricula altera intus ciliato fpinofa. 

Pallium. 193. O.tefiasequivalviradiis i2convexis,ftriatafcabra 
fquamis imbricata. M.L. U. 526. n. 107.* 
Rumph. miif. t. 44. / B, C. Pedten fecundus. 
Gvalt. teft. t. 74. /, F, 
Jirgenv. conch. t. 37. /. 7. Pailium ducale. 
Regenf. conch. 2(5. /. 6. f. 59. 
Habiiat in O. Auftraliori & Indico. 

nodofe. 194. O. tefta inaequivalvi radiis 9 nodofo-veficulari- 
bus. M. L. U. 527. ff, 108.' 

Rond. tejl. 25. Coucha corallina. 

Bonan. recr. ^.f. iS. 

Rumph. muf. t. 48- f. "8- 

Gvalt. tejl. t. 99. / C, D. 

Argenv. conch. t. 27. f F. Peften corallinus. 

Habitat in O. Africauo & Indico. 
D dd d 3 195. O. 

Peftines exjiliunf ex aquis; pkrique aurieulafi 6 intejaiytlves funt, noi; 
vcro omnes; radiati ttmen plurimi funt. 114« VERMES. TESTACEA. Oarea. 

Pesfelis. 195. O. tefla insequivalvi radiis 9 ftriatis fcabris, auri- 
cula altera minuta. M. L. U. 527. «. 109.' 
■ Habitat in O.- Africaiio. 
Tejlaparva, peliucida, novem radiis Jetifini undata. 

pcUucens. 195. O. tcftarubaequivalviradiis 9, Isvi: fornicefqua- 
Hiis coclilearl - hiemifphaericis. AJuf. L. U. 528, 
n. II o.* 

Argenv. conch. t. 37. /. H. VeiHsa femiauritus. 

Habim in O. Auftraliori. 

oblitcrata.197, O. tefta radiis S4 duplicatis , extus laevi, M. 
L. U. 515. n. 104.* 
Gx'ak. ttjl, t. 13. f. C. 
Habitat in Europa aujlrallnre. 

fangulnca.198. O. tefta sequivalvi radiis ae fcabris, femiaurita. 
M. L. U. 528. n III * 
Gvalt. teft. t. 74. /. A^. 
Habitatin O. Aullralioii. 

varia. 199. O.teftaxquivalvi radii.s sofcabriscompreflisecliiT 

natis, uniaurita. M. L. U. 529. «. na.* 
Gvalt. teji. t. 74. f. R. 
Habitat itt O, Auftraliore. 
Simillima piiori , fed numero radiorum differens. Co- 

lor maxime variat, 

Pufio, «00. O. tefta a?quivalvi radiis 40 fiUfcrJi)ibu3 , uniauri- 
ta. M. L. U. 529. «.113.* 
Hibitat in O. Auftraliori. 

Tefta magtiitudine nucis corvU , i^trinque aquaUtef 
convexa. Auricula fere uniia. 

glabra. aor. O. tefta sequivalvi radiis ro Isevibus pl.-miufc^i''' 
internis fbiis elevatis duplicatis. M. L. V. 53°- 
n. 114.* 
Gvalt tefl. t.i^. f.H. 
Regenf. coneh. t. i. /", 10. 
S t. ».f i6. 
Hahitat itt M. Meditcrraneo. , , 

Tejia fiibrotunda, flabra tihsque Jhiis extiis, chio.t.e 
plicata, incarnata. Auritula ttfiali-s. 

je«. 0. VERMES, TESTACEA. Oftrea. 114^ 

opercula- 2ca. O. tefta insqui val vi radiis 20, ftibrotunda decufTa- 
lis- t™ liriato-fcabra, operculo convextore. Muf. 

L. U. 530. n. 115* 
Hahitat in O. miridionali. 
Tejta opercularis magis quam. altdra conr^-ra, 

?ibba. 203. O. tefta aeqiiivalvi rac^iis »0 glabris, gibba. Muf. 
L. U. 531. n. 116' 
Brown. ;am. 1. 40. /. lo. 
Hahitat in M. Americano. 
Valvula utraque convexa HB fanguinea. 

* * * Pedlines valvuUs altero latere magis (xihhis. 

t^avlcans. »04. O. tefta fubsequivalvi gibba radiis 8 ftriatis , mar- 
gine altero rotundato. M.I^ U. 531. n. 117.* 

Habitat in O. auftral ore. 

Tijla quafi ohliqua. Auricula dlteta brevijjima; color 
albusfufco ruhroque varius ; intus alhus radiisflavis . 

fafclata. 205. O. tefta squivalvi gibba radiis aa fcabri.«: inf-^r- 
ftitiis ftriatis,auriculis aequalibus exoletis. M L. 
U. 532. "• 118.* 
Gi'alt.teli. t.Y4 f. E. 
Hdbiiatin O. Auftraliori. 

Lima. s©5. O. teftasequiv^alvigibbaradiis8::imbricatis fqua- 
mis,altero margine rotundato.auriculis oblitera- 
tis. M. L. U. 532. n. 119.* 

Bonan. recr. a. t. 71. 

Rumph. muf. t. 44. f. D. 

Gvalt. tejl. t. 2i- f. F. 

Argenv. conch. t. 27. /. E. Lima. 

Klein ojlr. t. 9. f. 34. 

Habitat in O. Meridionali. 

Tejia alba oblorif^a aquivalvis. Auriculx ebfohtje. 
Nates hiantes acutjngula. 

* * * * Rudes , i'uIgo Oftreae dicla. 

Maileus. »07. O. tefta aequivalvi triloba : lobis transverfis. M. 
L. U. 533- «• "!•* 
Bonan. kirch. 2. f. I30. 

Rumph. muf. t. 47. /". H. Oftreum diviOmi. 
Gyalt. teji. t. 9«./. D, E. ^ 

D d d d 4 Argenv. 1148 VERMES. TESTACEA. Oftrea. j4rgenv. conch. t. 22. f. A. Malleus brachiatus. 

Lijl conch. 3. B.f. 1. 1. I. f. I, 

Klein. qjtr. t. g. /. 14. 

Seb. muf 3. t. 91. f. 4. 5. e/ t. 93./. 1, 2. 

Habltat in O. Afiatico , pretiofa. 

Tefta rurf/s , n/^r j , ohlonga , linearis , hinc jiexuofa. 
Lobi laterales tratMtverJn; fuhulati. Cardo hiant 
lacuna, in ciijus medio jojfula transverfa. Cavitas 
admodum parva. 

diluviana.S08. 0. tefta inasquivalvi extus plicata, margine denti- 
bus eredis acutanguUs. 

JHabitat . . . foffilis in nolhis montibus calcareis. 

Tefta magnitudine O. edulis '3 ultra. Margo iiUre'- 
fum erectus ad angulwn reflum cum tefta. Dentes 
hi perfefle acutanguli , quaji ferra exfeSi , extus^ue 
videntur conflare lamtllis imbricatis; margo dentmm 
planus , fape trmsverfm Jhiatus. Cardinem (ii/'i«- 
fienonvidi. Valvals peSinatim plicatie rugis a- 
cutis. 

Folium. 409. O. tefta inaequivalvi ovata lateribusobtufeplica" 
ta parafitica. M. L. U. $^:^. n.n^* 
Rumph. muf t. 47./ A. Oitreum cratium. 
Regenf. coneh. t. 32. /. F. 
Klein. cjlr. t. 8- /. aa. 
Habitat ad Jamaicam. 

Valvuk altera medio longitudinali adharet Gorgoniis, 
Cardo lacuna eft, unde diverfa a Mytilis parajiticis. 
orbicula- aio.O.tefta orbiculataplana.margineintegrocrenato. 
"s. Gvilt. tejl. t. 104. f. G. 

Habitat. . . 

Tejla magnitudine extimi articuli pollicis, comfyej»- 
plana , margine obiu/ijfinto crenato. 
Bdulis. air. O. teftainiqmvalvifemiorbrculatamembranis im- 
bricatisundulatis, valvula altera plana integerri- 
ma. Fn.fvec 3149. M. L. U. 534 "• »»3-* 
Rond. aqv. 2. p. 73. 

Gvah. tejl. t. 102. f B. Oftreum vulgare. 
Gefn. aqv. 2. p. 37. oftrea. 
jildr. exfang. ^ga. Oftrea rondeletii marina. 
Liji. angl.iY6.t.4.fi6. Oftreum vulgare maximum. 
hifl. 1 93. 20 Oftrea major fulcata, inaequaliter u- 
trinqfue ad cardinem denticulata -""'"' VERMES. TESTACEA. Oltrea, 1149 

Klein. ojfr. t. y./. 21. 

Bcnan. recr. log. /. 70. Oftrea. 

Ginan. adr. 2. t. 18 /. 127. 

Baftir. fubf. a. p. 62. t. g. 

Hahitat in Oceano Europaso, Frequentes in txnis A- 
fotorum , viv£ epula:. OJlre,t recews natte celerrime 
natandi facultate gaudent undulato Branchiarum, tunc 
parum e teftis exfertarnm , motu , quod (itpius vidit 
Cel. Bajier. fuhf. u 2. lib, 3. p, 145,- idem de alia 
Concha Ledermullerus. 

feralauri- ais.O.teftaovatafemiauritalavi, bafi obiiqua. M. 
ta. L. U. 535. «. 124.* 

Gvalt. tejt. t. 48. / H. 
Hubitat in O. meridionali. 

Perna. ai^. O. tefta aequivalvi obovata inaequali: hincrotuo- 
diore cardme multoties fulcato. 
Habitat in Indiis- 

TeCta facie Ferna , fubdiaphana , colore ligni putridi 
f. ferrufjinea. 

^ogo- 214. o. tefia aequivalvi lobo laterali majore, cardine 
nuni. multoties fulcata. M. L. U. 533. n. laa.* 

Rutnph. muf. t. 47. / i. 
GvaU. tejl. t. 97. / A. 
Seb. muf. 3 91. f 6, 7, S- 
Klein. oJir.t.S.f.iS- 
Hahitat in Indiis. 
Cardine cutit fequenti cottvenit. 

Ephippi. ji^_ o. tefta sequivalvi orbiailata comprefl[b-membra- 
»ini. nacea , cardine fulcis transverlis pluribus. M. L. 

U. 535.«. 125^ 
Rumph. muf i^i.f. h. 
Hahitatia M. Afiatico. 

TeJla comprejfa ut vix cavit.is apparent . extus rudif 
fufca, dijiinclilfima ab Anomia Ephippio tB PlacerAa. Dddd5 314- A-- ,i5» VERMES. TESTACEA. Anomia. 

314. ANQMIA. JmmalCQtTpusUguhemargm- 
ta ciliata , ciliis valmila fupe- 
riori affixis. Brachifs 2 , //- 
nearihus , corpovi lonsiQrikis , 
comiiveyitibus , purretlis , val- 
vulcealternis, utrinque cilia,' 
tis^^ ciliis affixis valvulis utris- 
que. 

Tep inxquivalvis : valvula alte- 
ra planiufcula, altera bafi ma- 
gis gibba ; harum altera faepe 
bafi perforata. 

Cardo edentulus cicatricula Imea- 
ri prominente introrfum den- 
telaterali;valvulsveropla- 

nioris in ipfo margine. 
M/duooireiprobafianimaUs. 

mniola- «1«, A. tefta orbiculati: valvula P^°^^^^^^°}ann. 
ris. convexa , planiore bafi toraminibus tribus. 

/iw. «150. /: 2150.* Nummulus 

Stohai Dif epijl. Lund. m^- / ^ ' ^. i>ui 

brattensburgenfis. . 

/51. Upfal. 2. p. 560. t. 15»./. "• 'f"; ^ jiar- 
Brackm. cent. 2. epijl 38. p- 390- ^- *7'/- 

//£?;■„ Scania ad Ifvo & Balsbergam , norJu^ 
viva reperta. 
peaiaata. »17. A. tefta oblonga ramofo-fulcata: gib 1 , 
ftice poris duobus. 
Hahitat .... tolTilis. . ^^ 

Ephipi- «18. A. tefta fuborbiculata rugofo-plica».- P^ 
um. perfoL-ata. 

Bonan. recr. 2. t. $6. 

Argenv. conch. t. 22. f. C 

Ginan. adr. a. f. 47. /. i?*- //fl&i- VERMFS. TESTACEA. Anomia. 1151 

Habitat in M. Mediterraneo & Americano. 

Tefta alba, magniludine ijola , intus argentea nitidijji- 
nia ; utraque valvula fdpe plicis quinque longitudi- 
raUhus, nec ad cardinem coficurrencWus. Planior 
tefta magno foramine. 

Cepa. S19. A. tefla obovata inaeqiiali violacea : fuperiorecon- 
vexa,int'eriore perforata. 
Hahitat in M- Mediterraneo. 
Magaitudo Nucis Juglandis , fed altera tejla plana. 

eleftrica. flao.A.teflafubrotuadafiavalsevi-alteia convexo-gib- 
bofa. 
Rumph. muf. t. 47. /. L. Oftreum eledlricun) ? 
Habitat in M. JViediterraneo. 

Squamu- aai. A. tefia orbiculata integerrima plana niargiue al- 
la. tero gibba laevi. Fn.fvec.aisi. 

It. IVgot. 171. Patella. 
Habitat in Oceano Svecico fuper Caneros , Fucoi. 

patejlifor-flaa. A. tefia ovata convexa fubdiapbana llria^ta, ver- 
nus. tice poftico recurvo laevi. fn.fvec. 3152* 

Habitat in Oceano Norvegico. 

Tcobinata. 323. A. tefta fubrotuuda Isvi, iutus fcabra, fiateper- 
forata. 
, Qvalt. tefi. t. 95. f.A. 
Habitat zn Felago. 

surita. fl34. A. teiia obovata ftrlata fubaurita , nate perforata. 
Gvalt. tejt. t. 95. /. i>. 
Habitat. . . . 

'fitufa. jst5,A.teftaobovataflriataretufa: convalle longitudi- 
nali , nate perforata. Fh./tw. 2153. 
Habitat in pelagoHoTvegicofupra ylUyonia. D. Pennant. 

'^fyphus. 22(5. A. tefia oblonga laevi: alteraplica laterali obfo- 
leta : nate incurvata : altera brevi plaaiufcula. 

A!uf.TeJfm.<^2.t.s.f.9- 

Otear. muf 67. t. 33. /. 3. 

Rumpk. muf. t. $9.f. D. 

Lijt. angLa^i.t.s.f. j\5. ^ 

Column. aqu. 54. t. 51. 

JBpnan. recr. ?. t. 31. 

Habitat foffdis, 2S7. A. iija VERMES. TESTACEA. Anomia. 

Pcaen. 227. A. ftefta femi-orbiculata depreflamultiariata: val- 
vula altera plana. 
Lift. angl. 243. t. ^. f. 49. 

Habitat . . . fojjiiis. ,. - , ,„^„, 

Tefta infevM f. margine cardinis hnca recla j. trans- 

verfa. 

ftriatula. 228; A. teftafubrotundo -dilatata utrinque gibbaftnata, 
valvis aequalibus. 
Habitat . . . fojfilis. „„Rice 

Tefta roiundatajeddiiplolatior quam longa^poj»'. 
gibbqjior, antice margine tenuis. 

truncata. 229. A. Tefta fuborbiculata oblolete ftriata, cardme 
truncato. 
Li^ ang/. 843. f. 9./. 50- . ^ ,,;, 

Habitat in Pelagomrfegico fupra ^f''""'- . ^ifw 
Tefta proxima A. ftriatul^ , fuhorbiculata , j^a, 
recio, excife ; fubtiUlfme ^ongitudinferW 
comprelfa, tefta attera medio rwnnM gii^^^y^^^^ 
foramme tendinem exferente tnjtructa, 'i,. ^i^. 
men in tpjo cardine mutilatum feu nnn «^? ,^. 
aum tefta , verum ad cardinem hians. A^^ b 
fixtenui', interne acutijfme d'njicula'"'- ■ ^^. 
■ Animalculum brachiis lunatis ^' pre annum^ , 
prejfts, ciliatis. 

reticularifi.st3o. A. tefta cordata decuffatim ftriata = va 

viore gibbofiore. 
MufTeffm.2i.t.s.fS- 

Habitat . . . fojfilis. . jiianioris vai- 

Tejtx latera prominula conipre[ja. iva«» f 

vulaparumprominet. mlcis loDgiW- 

Plicatella.231. A. tefta dilatato-lunata plicata: lu^ 

dinaliter ftriatis media latiore. 
Habitat . . . foffdts. . , „iritudinal"' 

Ttfta latera fubmucronata funt; Y, 'i.cls paralldi' 

Jirie vero , in Hlicarum cavitatibus , P , ^ pro- 

/. lonsitudinalibus. Natumfupencr ddmca 

. , inlicatalulcisrugo- 
crifpa. 232- A. teftadilatato-triangulari pncaw 
fis.- media latiore. 
Muf.Teffin,p.. . t 5. /•7- Uf- VERMES. TESTACEA. Anomia. ii53 

Liji. angi. t. 9, f. 55. 

Hahitat fojjllis. 

Tejiafere lunata,fid natumfuperior prominens. Sul- 
ci 5/. 6 rugis arcuatis transVifrlis. Latera teJiiC 
fuhmucrcnata, 

lacunofa. «33. A. tefta fubrotunda multifulcata : vrilvulisapicepli- 
catis ; altera bre viore lacunofa,apice quadridentata. 
MufTelfm....t.S.f. 6. 
Lijf. angl. 249. t. 9./. 57. 
Grnv. muf. t. 19. /. 6- 
Hahitat .... foffiHs. 

pubefcens.834. A. teftaobovata fulcata: valvula altera nate ad 
cardiaem dehifcente apertura. 

Hahitat in Zoopkytis O.lSoive^icl. J.Zoega. 

jParva magnitiidine vix feminis Cueumeris , alha. Te- 
ftae, aquales ohovata , cardinis irjiar longitudinuhur 
fulcatit ahsque plicaturis , ahsque retv/ione; ctiinet 
leiue vif£ quajl pilis hrevijim:s ereclis dijiantihus 
hirta. Valvula alterius naiis pojticeprotnitiensjacit 
foramen verfus valvulam alteram, nec perforata ejl 
foramine undique ab eadem tejia cincio. 

ftr(Jla. S35. A. tefla fubrotunda muitifulcata , valvulis con- 
vexis apice ocSodentatis. 
Habitat.... fojfUis. 

^Caput a3<5- A- tefta obovata ftriata tomentofa : valvula altera 
ferpentis. nate longiore perforata. F»./iw. 2154. 

Column. purp. «2./. a. 

Gvalt. tejl. t. 96. f D. 

Hahiiat in abyfjo M. Norvegici. 

Tefta chovata,tomentofa, antice comprefjti, longitudi- 
naliter Jiriata, alba. Valvula fuperior pojiicepro- 
nunens lonriorque apice perforato ligamento affixo 
(orallii%^oophytisve;hacantice paulo hngior &de- 
clinatii. Inferior vahmla roiiindata, antice retufa, 
pqftice hrevior. Margo utriusque aeimLitus. Cardo 
dente ulriusque tejite utrinque ad latus prominens. 

Terebra- «37. A. tefta obovata loDvi convexa: valYula altera 
tula. triplicata , altera biplicata. Fn.fvec.ii35- 

Column. purp. 22. f. i. 
Lift. ansl. 240, t, S.f. 4«. JUein. ii54 VERMES. TESTACEA. Anoniia. 

Klein. o/Ir. t. ii.f. 74. 
Habitat in M. Norvegico. 

Natis aiterius tejia prominens pertufa eji; extus pUct 
dua. 

angulata- S38. A. tefta bafi laterum comprefla, aatlce plicata j 
medio tridentato. 
Muf. Teff: 95. t. 5, f. 4. 

B.il>itat fojjilis.' 

Tejlaltsx'is ,led antice pUcata; numerus plicarum va- 
riat; ciigKofcitur quod latera verfus bajin multum 
comprejja. 

Kyflerita.239. A. tefta dilatata Ixvi convexa ftriata fabtrilobs, 
antice deprelTa , inargine acuto. 

iW/.f. T^//; 90. r. 5./