Skip to main content

Full text of "Flora atlantica, sive, Historia plantarum quae in Atlante, agro Tunetano et Algeriensi crescunt / auctore Renato Desfontaines."

See other formats


F AT FLORA 

ATLANTIC A. FLORA ATLANTICA, 

S I V E 

HISTORIA PLANTARUM, 

Q,U^ IN ATLANTA, AGRO TUNETANO 

E T A L G E li 1 E N S I C R E S C U N T. 

AUCTOKE RENATO DESFOKTAINES , Instituti 
nationalis Sticntiarum Gallia^ socio, ncciion in Museo 
Historic: naCuraJis ParUiensi Botaniccs professore. T O M U S PRIMUS. P A R 1 S I I S , i^fc n,j, ' 

Apiwi cditorem L. G. UESGRANGES, in vico HautO'Fcuille.N'' .4. Typis C. PANCK.OUCKE. 
ANNO SEXTO RElPUBLICi CALLiCa. V I R O 

CLARISSIMO ET SUMME REVERENDO 

LUDOVICO GUILLELMO LE MONNIER, 

Instituti fjATroNALis scientjaru.m Galli;e, 
Societads Londincnsis et Academic Bero linens is sodali, 
necnon in Museo Historic Naturalis Parisiensi BoLanices 
Professori honorario , 

A.MICO CARISSIMO, FAUTORI OPTIMO, HOC OPUS IN JETERNUM VOVET ET CONSECRAT 
RENATUS DESFONTAINES. A--- Ma>i»* umB" OIA jyWlllrllll'l' 

ttiidniKT pi 
1 btdi.TiJxiin 
' iibtaiiidiKrtiii 
itlnsi.iiDiiii 
In BO pnlustr 
ca^H £iiroj 


,*4, P R ^ F A T I O. jInnO i;83 consilium susceperam oras Africffl sepremrionalis 
quE nunc Barbaria dici solent peragraiidi pro HiscoriEe naturslis 
ei prieseriim Boianices incremento. 

L1TTES.IS ct exhoFLationibus Civis Kercy Consulis Algeriensls, 
amki a leneris aonis dilecEissimi , qui Jotnum ei diversas commo- 
ditates ofl'erebat innixus , desiderium quo vchcracnter ardtbam 
Acaclemia: Scitmiaruni communicavi, qua^ benigae e>Lcepi[ litic- 
rasquc commendatijiias et siipcndium ciiam libeiitcr obtuiit , ita ut 
sub auspiciis Societatis cekbeirinis iter suicipere daEum fiierit. 
Massiliam celeriter petivi et octavo die a porius discessu , auris 
feventibus . Tuneti en antique Ca^^haginis littora salufauimus. 

In Barbaria duos annos eiLulira commoratus rcgnuniTuneEanum 
etAIgcricnscm.non sine molestiis lamen etdifliculcaubus in omnem 
fere ;3arlem perluitravi , diEissiniam PlauEarum nicsseni collegi, 
quarum plurcs Eiu'opca: sunt , alia:: rariorea el trecciiiJi circitev 
nova^r Has omnes cum adnoiaiionibus propriis e^'uigandas opevx 
prelium duxi. 

RiiGNUM Tunctaiium inter Tripolitanum et Algeriensc silum , 
iucipit in orieiite ab iusula Gerbi et versus occideuiem ad flunieu 
Zaine propc Tabarque dcsinit. Longiiudo 60 — 70 tniriameiroruxn. 
Regnum Algetienst duplo tirciier loogius . a pricdicio iiumine ad 
occidentem pergit usque ad moiites Trara , quibus a Marocano 
dividitur , utriusqac ai! meridiem deserium Sahara dictum ei in 
seplentrlone mare Medilerraneum limiles ponunl. 

Pars regni Tunetani qua austrum versus protendiiur areiiosa, 
vis moncosa ei sole ardejiiissimo exsiccata parum ferax ; ea qus ij p R ^. F A T I O, 

inari vfcinior pukheirimis Olean.m sMis diiisslma. Lbiquc frequen- 
cissims occurrunt dviiates « p^gi populod. Rcgio milem qux 
omniiio ad occicienicm vci^t, mondbus collibusque tefet.a, rn,; 
el riviilis irrigaw , omnium feracissima messes quoiannis pukher- 
rinias Eigiiil. 

Sal marinum cum terra tanti quanrilale mixtum ut foiiKs 
aquarum dukiuin longe infrcqucntiores quani saisi , er nkraria 
naturaiia non desuni eliam abi.ndanEissLina, Sobm Algcriense minus 
arcnosiim.iiresioncijidcscrto coiilcrmiiiani excipias, loiige adhuc 
feitiliiis ; moines altiores suns et iiumEiosioies , pluvis majon 
abundjmia cadunt , aquarum scaLurigliies ec livi frequenliores , 
cffiluui magis lempcratiim . indeque majoi plaiiiaium numcrus. 

Atlantic! montes in duos tracraa prscipuos dividumur , qiio- 
rum'unus deseno comerminus Atlas magnuin , alitr maii Mcdi- 
tevtaneo vLciniis Atlas parvum appcUuur ; paiallelc currunt ab 
oiientc in occidentem : inler utiuinque pLuiima jiiga inteimeilia 
ct valks numinibus rivisqiie multis irroratE el fertiLissinji. 

Montes jiinibos a septentrione appcllamcs sisiunt, qui in eonim 
Bummitatibus cnndcnsati , in pluvias resolvuniur ; inde caiisa est 
cur rarissime in deserio decidant, dum e contrs in i-egione septcn- 
[rionali creberrinia: et abundaiiTissims. Moniium aUitudinent 
commsnamatc non datum est , sed nulli in ALgeriensl regno 
nivibus a:stait obicgiiniut et illiorcs vix oi fallor 2400 melr, supra 
mare devantur ; in vicinio deicrti siccioies el minus feriiks ; 
hi vero qui ad septentrionem posili feracissimi er sylvis dciisis 
obnmbTani. In his magna copia crescEint Pinus alepica, QiieicuB 
suber, Q_- pseudo-suber Q^. ilex Q^, coccifera. *^. balloia cujus 
glanddi incolis facitcm vicium pra;ben[, Pisiacia ieniiscus , P. Ailan- 
lica , Thuia aiticulala » Rhus pentapliyllum » Cupressus ramos in 
melani lastigiaios ad ctclum Eitlollens , Olea sylvesiris quie fiuctus P R ^E F A T I O. "J spontc oplimos parit . Junipcrus I'htenicea ,' Myttiis , Arbutus 
unedo baccis suave lubentibus et Fragam aimulantibus coiispicua. 
Erica arborea odorem suavissimum lace spargens, Cistas ladaiiiferiis. 
Neriiim ofeaiidcr frcqiieiiiissimum loch biimenlibus . et estate dum 
aliK omncs plaocic solis jcstuantis ardore e>:iLnincur , la:le fiorct 
el a sumnio momiuni cacunii^e usque in valles profundissimas 
colore vividissimo rivulorum fluminumque ripas ci: ambitus pingit. 

Saxa omnia quK observavi calcsria. In montibus benemuliis ct 
etiam deserto viciois , longeque a mare disiantibus , immensas cotl- 
chyliorum ifiariiiorum congeries dctexi- Mfnera ferri a lorren- 
tibus pervoiuia non raTo reperiuntiir. Fodinas plumbi diiissimas , 
incuviS et ignonmtia Mauroruni prorsus tieglectas prope Mascar 
>'idi,ucc cuptes etiam in ea regione etaliis desunt. Aqua; thcrmales 
pluHma^ ft qua:djiu calidissimK , qualcs sunt qua? Hrnisim Miynuim 
appellantur , ab urbe Bone non longe disiantea ; lis; thermometruni 
Reaiimurii usque ad gradus 77 elevant. 

Tkrr*: motua noo itifrequentes in regno Algeriensi , el prope 
Oran saxa porosa ionumera aoiiquis volcanibus eruciaia obser- 
vantur. 

Flumina fere omnia a merldic ad sepicniiionem Huuni el intra 
montes viani peregrinaioribiis panduiii, Schclif in regno Algeriensi 
et Megerdah in regno Tuneiano oniiiiiim Jiiaxiiiii , net camen 
xstate navigabiks. 

Barbarlh lemperies calida sed salubris ct giatissima in regione 
septenliionali. Hyems dulcisPiimiVcris refert imaginem.Amygdali, 
Prunij Persica; ^ Armeniacar florcnl , hcrba? virescunt ct tampi 
innumeris luxuriant floribus. Keaumurii thermomelrum ad lu— 15 
gradus supra congcllaiionem elevaiur. Mcnsc Brumario cadere 
incipiunt imbre! qui per intervalla perguni usque ad mensem 
Florealem ; quo abundaniiores sunt , to spes ubertaiis major et rv P R ^ F A T ( O. 

notatn dJgnEfisimum quod vcnti septenirionalcs nimbos as^glome^ 
raoE ; dum ausitales e contra eos dispdluni eE lesolvunc A florciih 
mensc usque ad ftriimalem caelum cohitanier serenum ei nLiidum. 
Thermomtcrtim aisiate a ?6 gradibus usque ad 3a asceiJdrc , sed 
taloTes ventis circa boram noitam ipaiulinii c mare spirantibus 
nociLLTnisque roiibus lempetancur. 

In paiLC autem meridionali, irans Atlaiitem &ii3.&iimmc arenosS 
et raii&iime fmbribus iftLgat^, a:stale ccelum ardens el lorriduin. 
Domes IncoliC de&erunc ct sub umbra Palmetonim vivunE. In tam 
dira rcgione nonnbi de nocte sHscipLunnir itinera ; sicpe arcnarum 
mflammalaruni nimbi elevancur qui viaiores subito giadum 5i$icre 
cogunt, iique sulTocari aiit eiiam arenis circa lentoria bi lumulum 
elevatis aeptbii summo in periciilo veraaniuv. si iiiira brete tem- 
poris iniervanum vemi non remilLant. 

In Barbarize plagis septentrionalibus colunlur Triiiciim durum , 
grano dorneo nee farmaceo , spica viUoia > culmo farcto disliucCum, 
Mordcum vidgarc Equis alendis pro avena inserviens , v^ea niaVs , 
Holcus sorghum , Hokus ^accliaralus -. Oriza iativa in lerrenis inuii- 
dalis , Nicoiiana ru^dca , Nicoiiana labacum , Olea; plurimar , 
Auiantia puldierrima , Ficua , Punier, Amygdali . Vites, Pruni, 
AimeniaCiE, Pistaciie, Zizypbi, Melones in regione calida et acenosa 
buavifsimi , CitrulJi benemubi summe aquosi el relVigerame? ^ 
Crocus vermis, Mortis alba pro Bonibycibus alendis , Iiidigofcra 
glaura [indiuiis insciviens , Gossypium heibaceum , Saccharum 
officinale in bortis, Hibiscus escuLentus et pleraque demum cjlcra 
Europsa. 

Thiticum ei Hordeum conseruni: Autumno ; coUiguniur s\ib 
finem xnenjia Florealis. Fiimo Vere senintur MaVs et Sorghum 
qui ^aiatc demeiiuntuT. 

CULVOS Hordei ctTritici $uperne resecam, giana coucukando 
esimuui,vel supra irahendo Eabulamsubtus daviset laminis ferreis .^f^' 
^.<^ 
,.j^|* 


(ojanbiiiiriiii 
ii^jsjni ntJDi 

asmoi cor 
iiMiiinorLiEn PR£FATIO, „ 

avniatani et pondetc omistam, Palcie coiitvlta: ei: disperti tie Arm cutis 
gratissimffi. Graiia in fos&aa iiia>dnias solo sicciori e>:ca.vaias coa- 
cervant . ibiqiie per plurcs annos absque ullo deirimcnto sei'vari 
possuiit. 

IlUlt^'E antiquK benemiiltic occiivrimc in regno Algcrieiiii prope 
Constaniine , Bone , SchertheUes , 'I'cdelis , Bougie ; in Tiinecano 
circa Zowan , Spiiolam , Cafsam , Phradise. HammameE, Thapsam, 
African! , Elgem ubi aniplissimum ct miraiu dignissimi.im supcrest 
AmphiiheaLriim. AquieducEua Cavlhagjnis ainiquffi qui aqnas a 
monie /owan adducebai , liinc et indc adhuc siat, Civiias aniem 
olim claiissima et magna; Roms smula iiinditus ddeta, ita ut vis 
agnoscas campos ulii fueric. Nonnulb Utics vestigia reperiuotur 
prope fliimen Mergerdali , ab aniiqnis Bagrada dictum, Uiica 
qnondarii uibsmaritima fuii, liodie yoooadSooo mecr. intervallo 
a mare distant ruins. Flora Atlantica j6oo fere Plancas in regno Tunetaiio ct Alge- 
riensi obscrvatas continet , junta Linna^i methodnm distribuias. 
Synonyma atictoiuni adjeci qui Iconibus aut descriptionibus rem 
hcrbariam illustratunt , sed nullum fide alterius. Ditissima Llirri- 
Ikri bibliotliecd libere uti per pluves anuos quantum libuit datum 
est , qu^ operi perficiendo summa:? utilitatis fuit, ideoque college 
amantissimo gratias mcmort animo palam liic persoivere jucun- 
dissimum ; pluriiTjum ieque debeo (^WiDde^ze qui in casiigandis 
typographic: mcndis , constanter et indefesse adjuvavil* adnola- 
tioneaque utiles amice communicavit. Errores magni Lijmffi non- 
nuUos emendavi, non uc tantum virnm deprimerem sed pro scientifc 
emolumenio- Tourn^/orln ^ VeiUajifii , Boi:com et Point synonyma 
fida et certai plania: enim noslrs cum eoriun herbaiiis seduLo 
comparai;F. Plantas quasdam incertai ad CL Smith , Lmnieihcih^.i:ii 
possessorem maiidavi , qui dubia libenter resol^ic. vj p 11 -E F A T I Q. DfSCR.tftioni;s aui nocas in ommbus fere speciebu? , etiam 
vulgdti^simis adhibui , Genera qua^dara nova condfdf ct alia nonnulla 
reformavi aut emendavi. Si in crrorcs incldeiim . ci spcro tamen 
COS non fore frequeiui&sitnOS , in re tarn dilfitLli vcrL Bocanrci 
veniam facile concedenc. 

MULTUM abesfquin omiies Planias AllanlkaS cdideriiti. Plurims 
ndhuc supemmt delegendie, in legione seplemrionali , prj:serlini- 
que in regno TripollEano et Mai'ocano qu,c non peragruvi. Octo 
snnos inicgros huic operi absolvendo toEis vlribus incnbul el plu- 
riuia Eanien desideianiia supersunCr & ,*■ EXPLICATIO TABULARUM. Tabula prima- 

jTiiailaiB, 4Pi&iLlljm. 5 ScmLnj. 
Tab, 2. Cily^. I GoioUn. 3 Siaracn pcJitcl latum. 

4PiS[il]LlpLI. 

Tab. 4. 

Uansveitalii taplilll' 5 3i:niiniir Tab, J. 

Llurflr 3 CO'olls divisio. 

Tah. 6. 

3 FLEiilLuni. 4 C^psula 
nc L&ngiluilmj|JtH:I KCtJ. :n, iPhlillum- ^Ciiji , plot ^ CalyX fljltiior. 3 Calyx inlerior 

djtums- 4 Gaiyt itiiciUh patens cum ita- 
miiubua. £PisiiLLuia. Tab. i3. 

diiabiiS inlcrioribuS' 3 Fl^jica duU inCC- 
riar» l^aili: viliro audi. 4 CaCyt iolcriOr 
paicni cam sumjnibu)- 5 Caly* inicrior 
kale viEECD iiat[Li&. 6Pi&u]lam, J PisliLlum 
tenie auctutn. 3 Scmvn, ^ Scmrn leal« 
auciuriL. 10 Sejoeit^ pai'ie aLtcrl i^lcnUa Tab, 14. 

Calyv csfciior. T Calyx inUtior Cqin *La- 
mmibui. 3 PJsiJlluiD. 4 Semen. Semen. H Pi&lj[|tJEa. 3 Calyx ialciioE Cam 
&CBininibv5. 4 Spjcula lenic auctn. 5 Spj- ■ SpLeul,^- iz Oal>H rxirlior, 3 Calyx intf rioi 

cam i'im'il'ib'iS. 4 PJ^LtlluEEL. & Semen. 

Tab. 17- 

I Ramiilui Horum Icnic aaeina, jPi&iillunir 
3 Stamen. 4 Plorei inlcrioKS, J B»idu4u« 
noiUEa msgniiijcll ne aitiuioli. Spicttla. n Calyx cxlfti&i. 3 Calyces [Ki 

idIcieotCS. 4 Cllyt inltflioi patent cum 
&UjIUDibU9. ^Piitiilujd. Vuj E K P L r C A 1 [ 


T A G U L. A li U M, 


Tab. 19, f- r- 

I PJiiilLiim. i! Calyn interior <f\i iumai- 

Tab. 19. f. 5- 


Tab. sS. 

[umibai cL ^rr^d it^ria ^lunia: G^tCliocij 
i-piccm. 3PijLJI)Mm, 4 Srmf n. 

Tab. 37- 


[ PIiLEllutii, iCil^inKlJOtCUniiiaiiimibLT^. 
3 C.Iyi CiLttnor ^Sflmtn. 


1 Chtly* viteiior. S Ciilyi LnlCiim cum Si>- 


Tab. 50- 


Tab. a3. 


rioTM. 4 Flo! inrtiioi pjfcjiJ lupi ilanH' 
niljul^ 


1 C»lyX fl^lfltJOt. 1 Calyx iiUcii&i CUm Sta- 
Tab- HQ. 


Tab, 2K f. 1. 

3 Cj]yK eilc'Eor. 

Tab. 21. f. s. 
1 SciQcn. S?i&(ilJuin. JCalyJ inwrioi ani- 
gJiimt& coin &tj[Tiliipb^ «■ aTtfcii Liibii] 
IciraJiJiUbu*. 4 Cjlyif tcrtnoi. 

Tab. 52. 


I Ci\yt trdtdoi. a Calp: ejiLCEJoi cbu3U1r 
J C^ly^L JnicELDr piEcji? cum 3biiainibu9 d 

arl^ii. 4 Plitillttni . 5 S^utn. 

Tab. 3q. 

1 SpinuFa. ? Caly;: C^Lcrior. ^ C'LyA Jnmiar 

cum iWTlliiiLbiiJHitJrhia. 4 pisiiUiim. 

Tab, 3.1. f. I, 

I CjlyK »ilH!nHir. q Caly< iRLcrioE ciitu ^ta- 
minibuiflariili. JFillilliim. 4SCD1ID. 


. cum iLJtPrjinibi'i^ 4 l^iiljlluoi. 

Tab. s3- 

] fipkdb.i Galjv etCriLi]!. 3C;]1yx inlcncc 
cujh JianiLiiibtit 


Tab. 3l. f. s. 
I Cjlyst^rcriw, * Spicula intcfit,, 3 Calyi 

H]uj[jni loQgioi doEialifl. 4 PiilillQin. 
Tab. 3=. 


Tab. ?4. f. 1. 

1 Caly* WKrior. t Cil/x inr^cior cum ira- 


I Siii.ali. « Cily iwsiLor. ! Calytet Liri 
iDicriarci. 4 Calyn inUEior paitnj mm 

Iiicnonl. S PisrilluDi. 


Tab. 34' f' 5- 


Tab. 33. 


DULULbuA. ) ?isltl1iiiLi. 4Si:mea, 


1 C.ilyj mtzior. i Cltyi mlsiior tiiiii'!.j. 
minibua. 


Tab. 5j. 
apiccni. 3 Pi^LiUum. 


Tib, 34. 

1 Cily^ ituciioi bni vLLIoiiqa, paln^ni mm 
BiaTniTiibui CI pjnilo. t Calyces spisiilsj 

culjrnlG^j. 5 PislLlluiLi. b SraineiE liiuim. .W" Ilk, 


EXPLICATIO TABULATtUM. T^b. 35. 

I SerrLCIt. uPi^lfJIum ninnJudLulSquamuJiSr 
3 Gjlyit inleTioruni^linDitcumiliininihuJ 
el icibus dii&Ei^ pIuniHj&i]. 4 CaXyt. c-^lcrioE. 

Tab. 36. 

3 Siamcu ununl. 4 CjJys iniflriois 5 Calyx 
OLlCEior- C flos inlcgCI fJlcnl cum $liUni- 
nilmi tt pisiilln- 

Tab, 37. 
1 Pkrej leriiL ij fJoB unua I.(iciall& m^^culus. 
3 dtlyj^irttfiiiDicjubdcm nonspacens cum 
jlaminrbuS. 4 Fl« cenEiaTiL 5C9'yxin1«- 
rior flari^ccDiialis pii«iis ctim i Eaminj bu j, 
pflitillo cl arisia ct apJte glumv e:t[criorii 
pjnilcunEc- 

Tab. 38, 

] FLoiculus rfiargjhalis cum sfatninibus, gcr- 
RLiDC CI pd^o. 2 ?J5li|IPiV. 3 Flosculi^i 
CirnlraliE' iScTncnmalgiQalumcum calycc 
iniciioii quinqursclDSD. 

Tab, 39. f. I. 

1 Scancn cVta ■ivjbut Iqudmis cE p3p]>0 I»Ie&- 

i'lmf campanLfoirai. 

Tab. 3g. L 2, 

I Cap^ula circum&ciEja. i Cip&uh inlpjra 
cum %iy\0. 3 Corolla curaslaminibusqiia- 
luai. 4 C^yx cuiD A^UAmuJii baAsoa- 

Tab. Sg, f. 3. ^ 

I Cdpsula cirtoifiKiMa. i^ Cap$uk inlegja- 
3 Corolla cu 111 qua lUOrfllJinillibill- iCti\y>i 

Tab. 40- 
I CoroUiL lejite vitma jv<:a- 2 CoialJa mag- 
nilufliQf iialuiaL. 3 rJSliJtum ;iuc[mii, 
4?i&iiL]Liin natuulL icii£diiudiiiif. Tab. 41. 

J 5cini:nu]1UI0. a Scmina quanior a^rc jata. 
3 f j^iillum. 4 CoroUa apert.T loii^iiiidinji- 
ItlCt cam ^laiLiiDibuB qutirquc- ^ Coid'U- 
& Calyf quiiH|uCparli[u*. 

Tab. 43. 

I Srmcn anum <LenudaEum. v^crtiinis invc^ 
lucEum. 3 Setaias qusiuor «cLtiniLA non- 
iLJlii] &f juDcu- ^Semlmi qudCuoE approKL^ 
maid. 5 Cai0lI?IongiludinaliictaprEiatani 
aLaCEiiDibLLE quinqac el squaniii tolidcm 
AUpca incumbcniibui. 6 Caiolla inlcgia. 
J Caly* quijiqucparliius. 

Tab. 43. 

I Galy% qu^nqucparUliLl Cum it-ylo piacnii- 
ncnic. ^CoEcJIa- SCuroJIalongiiudiiialiwi 
apcria cum ^laminibus qtiinqut ,[ I'juil- 
liim. 5 S^iuina. 

Tab, 44. 

I Calyx cum qujciior ^emrnibus CEtLylo p^r- 
BiSb:nlC. 1 Pi&lilLum. 3 Slamcit 4 CqedIIz 

cuEEL siJEDimbui quiiique. 

Tab- 4^5, 

1 Scmina dLSliactSr D Semina ^pprOilLinaia 
cumSlylo. 3 CarctlACUmSlaininibus quin- 

qtEt, 4 CalyK quinqucpaiiiEufi. 

Tab. 46- 

I Caly^ qUEJiqucpUEiLiu^. t Corolla. 3 Pis- 
iLlinin, 

Tab, 47. 

I Cjly>: quadriparlicus cum Slylo. 3 Calyx 
cum C4>rulb, 3 CdoUa longiiudinariicr 
£s&iE cum AiamiDibu} quinquc c' aiylo- ;. EXPLICATIO 
Tab. 49- 

I Stmios. iCapsaJ., 3 Capi"ii jiwi" '"^ 
t.ylo CI .li|mjic rfuplici. i Corolla loc;!- 
mdrniliier ^Ki iiio alanvinibiis guiaqKC- 
; CoroUi ;DKEn. 6 Calyi. 

Tab. io. 
]SLmi".L «Cjpmli[ianjvcrtin>ircfa.3G»ly*. 

Tab- 5i. 

r fiiliUuin. d CaToUa lotLgiludiPinLircr li^&j 
cum quiLlqae ^laminibuSr 3 aly it i^t cdIDII Ji 

Tab. 59. I PcduncdLus Do ilimli Qta^nLiudiiiC. 

m ^rylif duobtit i^ Sijniiiia 
[a. 3 I-icalu™ 

m. 4 Corolla. S CaJyh £crmmij tiin iilnJUC fiCI Tab. 54. 

1 PiiliJInin- » Siamfiia n^uiiiqiw fum fiylt^ 
duabuA. 3 PtLalLiin ununi. 4 CoioWi. 
5 CitEyr gClniint} cunt mviaii a ba&i gci- 
nnoij ccflngfnic. 

Tab, iS. 

I CjlyK |7l7Dini& cum iquaflia^ t GcEiocn. 

Tab, 56. 

I S^mcQ. 

Tab. 57. ■ A B U L A R U M. 

Tab. 58. 

ScraitH coslila. 1 SciDLUa du& sefeJtnlia. 

Tab. 5&- 

[ UnibcJIuU cum HininlljUl, * Scmlna dii& lUnibdlilhErlicLil^r: 
maC^i 3 Stmtna ac i|iprfi4Jiiiala. 3 SfiOLDd dPO Tab. 62, 
alaiuinibua h^uIu^UC^ Tab. 65. 
I UmbclluU riuciircr?. -i Sc [ Semina duo Tab. 64. 
recede aria ha Libu} qlliiL^U? Er £[ylii 
J duo icccdcnlia. Tab. 67. 

i CchioHiL cuiQ ^umiriLbus ^iiiiiftiie' 4 Su 
men UPUn.. 3 Pi^iiLuni. 4 Scr^liia du 
^p^iDiijodL^. 3 Semlu J duo MC«d«iiia. £XPLICAT10 


TABULj^RUM, xj 


Tab. 6S. 


T;,b. 77- 


I CoiC^la cum slaminibn? quinqu?. ^ SuEHCn 


1 hamulus lUJiKuIus. t U^mLilu^ lo^mmens. 


bLIuhI juj^i^niiuiliTic nAiuiali , aliuil Icntc 


5 Gal^. 4Psraiumr 5 Stamen. l>Gcnuea 


Jucmm, SPUrilluHi. 4 Pi^lillu.n majus. 


cum nylis iribus- } Bjcca. ti Sciuea, 


I Scmliia duH> jip^noflmbiu- CSciPtina duo 
E«»deaiia. 7 Semen unum fili>ap|jtiiisum. 


Tab. 78. 


Tab, 69, 


1 PculuiQr S Ca4yi (iini itaiiiini bllJ 3 Sia- 


mcn uniim. 4 Styli quinquc 


1 CdeqIIs inapcrla. ^ Carnlla palcntUi&cnri 


Tab. Ss. 


CLLm slauinibuE fXicili^L ^Sumcnlcnlc 


jtEciumL 4 GeimCEt' S Gurmrn majii^L 


1 Corolla JongitttdlnaLilec Gud, lUmiDibui 


Tdb, 70- 


at sLylo pjEcnlibii^n 


1 Seminj duo jppiOhimsrs, h Scmina duo 


Tab, &3, 


setcdciiuj. 3 S^mcn uuum ijiuji vjiiim. 


1 Corolla cum saa slajDinibiis. sPliLillum, 


Tab. 7 1 . 


Tab. ^4- 


r Caiill^ cum quinn^ue sUminibui. U PcU- 


1 Sramen MilUi^^ f PJSJJIIiim. 


luni. 3 Spuiiiia duo appco<imEiU, ■\ Sc- 
ai'iiadao ^eccilcDLia. & Scmjn^UtlECaucLa. 


Tab. S6- 


Tab. 72. 


1 Siainen unum magnirud[nc naluEali^alce- 


rqm knii: aiiclum. i Pi^iLJIum. 3 C^psul,i- 


1 Floscnit] quitL<it|i^3(Jnilntbus, 


Tab. 73. 


Tab- BS. 


z CoioUztiim qu ill que ataman ibu^. aSemiuif 


z S^mtii. 5 PjiijUiim. 3 C^pHflj. 4Cap^urj 


duu jippiDtim^ia. 3 Scmiai duD 9i:Ci!- 


del^^sccLi^^ S Cai>&ula [LaEisvcr^im iccca. 


dtntJa, 


6 Scmtud. 


Tab- 74- 


Tab. Sg. 


1 ScmitLd duo appiD^timzlJ. 7 S^miuj duo 
acccdcnliaF ■ 


■ CoiQlla cumilambiibuselJlylo. aSl^mcn. ' 


Tab. 7^' 


3 Pi^JiJIum. 4 CapsLlia, i CspSLtl^ [lan^- 


niinj duo approslmala. 4 Siimiuil iccc- 


Tab, 90, 


dcnlii, & ScniCn alls drslilulum. 


1 Caiolla cum stK 5lj:iuiiibuJr 5 Slain«tlr 


Tab. 76. 


3 Pi^iiLlum. 4Capiuhjuziior. 


1 Cocolla turn iiammibiiJ. a PiEiillum. 


Tjb- c,[- 


d Scmina duo appiuujuriia. 4 Scminadiia 


I Galp, I CapiuU. 3 Cspiula palCoB. 


V 


1 4 Si^Eiiiaa. EXPLICATIO 
Tab. aS. Calyi lorn iininiil (iisii" i.ngcn- 
libui. 3 PtLllon.. 4 SiiOiini cl ilyloj. ^'J I FLoi I Cly. Tab, 94- 

3 $raiDC allci &Jiin]ii]jb 

4 Oapiub cum Hylfl. 5 CjpSuli !«!■: 
■noivrTilm Mjncn Dllcndit. 

Tab. gS, 

I Caly. E Cil^-^ ItrngiludiniiUlCr liiSu: I Calyt oiDt lUmliirbiU' s Ooi^la cum Ha- 
niiiibus- i Pclalumr i S'rlBtn. i C>\y7l. 
nim diiobm ^rylii^ 

T^b.g7' 

lDliH3ciiiE»d»pi:rjloium Jilpreiil- 3 SniaJua 
qumque^ plftiLluDi, fiyli dim. 4 Cjpiulj 
a-pici Hjiradiivalvii. i GeupucuLum cum 
nonnnllii ACioi iiiliu]. 6 S^tuinaL 

Tab. 9S. 

ciini eapiulj. 5 Capiulaa tll^cc &?pacaid. 
B CipJoln baDSVEnLoi srcra. 7 SJKcpla- 
culuu. 

Tab. gg. 

1 Calyc^ ? ?eUiiii] iiDbin. 3 Sraminj emn 

6 Cd|iiii1a a L^lycc ^epFiral). 7 Cipsulji T A B U I. A K. U M- 
Tab. 100, 

I Stamen. V Pculum cum ^L^lmii^f li^Bt aJ- 
l^zithte. SrisiiJIiim. 4 Cjp&blJ i^icc de^ 
ItiiwDf. 3 03p^u]a lEao&irT^im cE longilll- 
diiialilec unapailc i»c{ia. 6 Sriiuiiin 

Tab. 101, 

I Caly^. t SuminU cr piJliJliinir 3 Gjp»ula, 4 ^ClEUltA. Tab, loa. 

iDiciiiKLm. SGitpsuli 
Tab. 104. cum p»(illo. 4Prlalum. SSumenaufEiim. 

epi^iiiidCTi. 

Tab, id5. 

1 CJyt. i Pcfar-m. $ Sr^mina cl pi«ill.,m. 

4SlJciinadiiaHflmiininj|t|iiiiilmc laErrali, 
BllCrum auclum. i Pi$iJ|]Mm. 6 GRp^ufg. 
7 Capsule Eipcju. S^paiK^- 

Tab- 106. 

■ Galyx taia naminihas. t PelaJum, S Su- 
iiien, 4PifriLlv[nr JGap^ula fal>'C? ciccU, 
6 Cjpmla pAlrD&. J Sfmiua. 3 Sf mii: Tab. 107. 

cap^ula. n eapiuh jpcifj. Tab. inS. I C.Jyx. ? Pflialum. 3 Spmitia du&, uaum 
inrgnilniTijjc namiaU ^ altrium aiiiiuci. 
1 Capjurj, J Cjpsulj parens, fi Semini. 

Tab, log. 

I Peblum, V Sijmrn. 3 SlatucD auCEum, 
4Gfllyi cjui puiillD. iPJjUlllM. 


I Cal^K ( EXPLICATIO 
Tab. 11 a. 

■m. 4r]jEill^ni. peiaLosuperiore invola"^ 4Nccijria duo. 
^ Stamina. A GcrnLiLLa 4]ULn(]ue. 

Tab, 1 1 a. 

I Pcfalum. S Ncflaiigm. 3 SlaiDCn, 4PI1- Tab. 114, I Cj]y^ 1 4 Guijaiilfl iixipiialin3r 5 Semen. 
Tab. ii5. :a. jCffpiula, 5 Semen. Tab, ii6. 

I Calyii, g Peialiim. 3 Stdmen. 

Tal>. 117- 

E Flo^ in slalu nalUFtli. v Cdlyxcu■□p■&l>Ilo- 
3 Coiolk. 4PislHLura. I FIm cum tily«, 1 Corullj. 3 Ci\y^. 
4. Piilillum. 

Tab, T19- 

I Calyv. u GQrDlln- ? Ceiullu Biia cnm 
^rimioibua. 4Pi^lillun]. iLJOiinibui. S Pj^ciLliiia. T A R U L A R t; M. xifj 

Tab- 151, f. I. 

I Flos nia^imdinc naluiali, s Flos Icnic 
■luiiLui, 3 Culy^ aucVis. Tab. 121, f- 3. 3 Cily.t ai lH, ■2[i. 1 FIo^ LLIICtUS, Trfb- f25. Ciilyt. 3 GoEolla fongituiLinzlrier 

fisia cum ^llminibuq, 4Piiiitlum. 

Tab. mS- 

I FW n C3lv<. 3 CcnoJb. 
Tab. T24. 

I Flos. 7 Calyx cum pUcUJo. 

Tab. ia5. 

1 FIm. iz Caly:<, SCdfoIIij, 4 CsraU^ longE- 

llldinalilci itsis eum quqtuor SLiLniinrbu^. f Flos. 

Tab. laj. 

I Floj m:igaiiadEnt nqiiii^li. s Flos alter 
ivra labiosupfTEQEecoEollx nniursllterfisso 
CE sinn^LDibus quaiuoT. 3 CnEyfi. 4 Stamen 
ununjr ^ PJitiHum, 

Tab. TcS. 

I Flo^ ? duoUa, 5 Caly:<, 4 PJslLllum. 

i Folfum, 

Tab. isg, 

E ^1d^ 1 C^lyi. 3 CoeoIIj EanpLtuilinaJirer 
hii/ c □Ujuf qujiuor, 4Pi3iifJi] xiv , E X P L I C A T I O 
Tab. i3o. 

ifpicc ipena foiir.i"= dupliei, S Stmina. 
(i Sfn.*!! aiiclnn.. T T'oiii-in- 

Tab. l3., 

1 diyx- » GaioUi. 3 Slaiuma qUJtuor ilylo 

adpTtlu. 4 PiJliUuiii, S Gapjulj. 6 Cjp- 

mis apifc lOrlmLHi: dupiitJ aperla. ? Sc- 

Tab- 1 3a. 
iFloi. B C»ly^- SSiaraina qiiJLVOT. 4 PiJ- 
liUurir 5 C*pHila^ b CipjuJi apiK Toh- 
miiic Hluplja dchi^ccaa, 7 Semlaa. 

Tflb, .1^3. 

I Calyx- < Cololla. 3 PiiliUam. 4 Sfoiina, 
i Cjpmla, 6 Cap^nla Iranprcrum GL per- 
pEndHjJjTilf r ictla. 7 StrfiiLLiLJt. 

Tab, 1^4- 

r Caly*. uOdtcIIj. ^Slamini AlylOpTparij 

adoiDla. 4Pi&lillan], S Gjp&ula, 6 Capiula 

Tab. 1 35, 
J Ctiys. t Cr»rolljr3SUiiunJ pei paiia iiylo 
jiJoiaii. ^PJ^iiUuni. 

Tab- 1S6- 

3 Galyt. 4 Pi^liUum. 

T;.b, iSj, 

] Clp^ulj caLyc? EtncIaL a Cap^ula par^n^L 

3 SrciiDa. 

Tab, i5S. 
I ^s. H CuEDlla apcEla cum quaiuoriuutE' 

nibui. SCal^Epiililluni i ncluilcna. 4?!^, 
. lilluiD. i Cap&LiJa. 6 C^^ok 1 

BCLJi J SroLiDaL TAliUJ-ARU M. 


Tab. I 
t Garollj- 3 Gipmla. \ Caplula 
1 duplE iiEvilrCQfiiLCtum. Tab. 140- 

I GjIjs, t CfhtoUa. 3StaminjptipiriiH'yl& 

at>pTHHiinaui. 4 PiJiilluai, 5 C»p>iiLj. 

6 C'pmb innjvCKim secia tum icmii"- 

bai mlia poailil- 

Tab. 14'- 
I Cjly*. a CoiOlk, 3 Siamina qualU&r 
didyttjina. 4 Pialitlum' 

Tab. 14^. 

I Flo^ paulaLum auciuj. a CoroU- lonj^ilii' 

djuiJitcE ESJJ euTi^ qitaliior iiacniiitbu^r 

3 Cap^MJ*. 4Cjpmla IranJverU"! iccla. 

^ Sfoiina. 

Tab. 143' 

1 Calyx cum piluUfr' a Corolla cum ilami- 

nibuj HuJU^Oi, 3 Slanii:n. 4 Cap^uli 
i Cap&Lila apcEia cum Kvinibiii rec^p- 
laiula fCDiTBli afliffilr fi Soaiua. 

Tab. 144, 

1 Floi- a Galy^ cum biacr^a- 3 Sian^ii. 

Tab, 1-45. 
I Calyt cum lEibiil blCTGJl, « CCToHj. 
3 SrJineib. 4?iiliJlum, 3 C^flul^- tC^psula ' 
iTan^vGiaiii] saVH 71 .i^ienjl- 7 SemLna, 

Tab. ii&. 

I Ca]ji (lua Iribas biailcia. 1 CdioUj. 

^Slanii:ii. 4 Pjiiillum. 

Tnb. 147, 
I CcHioJIn. uPciEiliiin. SSumiiia. 4Pi»<itl'"ii' 

i £ilii:iila, 6 £ilic(il4 pACCUA taiO nijj&epi- lib. ZXPLICATIO 
Tab. 148- 

I Fi-ldlDTfl, uSommnscseunipiiiillo, 3 Sili- 
cula pLtteas. 4 SfiDiaj. 

Tab. 149. 

L SJIiculn ['iLicn&. i Scmina- 

Tab. ]5o. 

[ Vetalum. 9 Suinlnj. 3 CAy^. 4 VatMib 
una &ili(i]l3: cum llylo pcifi&lcnic. 5 Val- FJoa. 1 C^ly^, 3 Pcialum. 4 Sumirts. 
5 Sismcn auclum cum hIdiQcnIn apkc bil'urro. 5 Samcn alee 
&implicE. 7 PJHiliojn, Tab, l52. I Pctjium. a St3min 

palem, 5 Scmca. 

Tab. J 53, 

1 Calyt, 1 Fllllum. 3 Sriniin:. i Fistillum. 
5 Slli^uj pjit^DS turn diucpimcLiio b € Sf- 

Tab. 154. 

■ 'Flos. 2 rel&lum. 3 Gjly>^ aim Aiaminibus, 
4 Sumitls. S Pisiillum. 6 Silii^ua. 7 Sili- 

quapalen^ cum dljEcpinfcnlo. SSeiaiju, 

Tab. lii. 

iFlosjaiitevisus.iIdciaposiic;, JPeialum, 
4 Caljicl lliminii, 5 Slamin, 6 Pisiillum. 
7 fiiliqudb BSiliqua palcni, ^ficmiin. 

Tab. li6. 

1 Fiol. Cilyi. 3 Pctalum, 4 Slimioa. 5 Pis- 
liUum, bSilLi^uaF J DiiKpiraenluniF S Ss- T A E U L A R U M. XV 

Tab. i57r. 

I CalyKun SI minibus. iPtriiliim.SSi: mill:. 
4 PiiiJMum. > Siliqua pilens. CViliuli 
ilii* cjra dii3ipjincnlo- 

Tab, iS8. 

1 Sjlic|jj licvitcr palcns. 

Tab. \5g- 

iFl«.iPil)luili.3Calyi,4Stimma. SPiiul- 
liim. bS.Jiijus. , Si liqua palms, SStmlna, 

Tab, 160, 
I FI01. s Fclilum. 3Sramin:, 4 PUiillum, 
^ Silil^tl^ faccRS iCmintbus icfucia, £ Bb^, 
scpiitie]iiLim bun rcD^&lmlum, 7 Siniina, Tab. 161. 

I Flos. 'I Cslyi iiiov iuminibui, S reuium. 

4 Siaiiiioa. S SiJIqua, ^ E.d<;m patcna. 

7 Srmina, 

Tab. l6s. 
I Cai>'!t.-s Pcialura, 3Semina, 4 PisiillujD, 

^ Legmen paicns, bScmina, 

Tab. i63, 
I Calfx. 1 FeiaTum. 3 Suimina, 4 Pi^iilluni, 
i Fioi, 

Tab. 


164. 
Calys tojn SiammibuH. = Pelnlum 
diascpjmeuti^r 


5 Sla- 
Tab. 


i5i. 


' 


Clyx 
til [urn 


cum iijmini 


us, 1 Pctalum 


3 Pis- 
Tab, 


166. 

Flo^. 9 Ptlfltum, 3 Sl^iumi. 4 Calyit Cllifl SVJ E X P L t C AT I O Tab, 167, 
1 Ci\yi. u P^lalum. 1 SwuiiUJ. 4 FiiiillyP- 

5 SiJnqua palcp* cum ilE^wpinLcnEO. & Se- 

Tab. i6S. 
1 Cil^t sum iDmiilihuf cl pi^lJJIfl, « I'f U- 
1i]M. ^ PisiJlLuiu. 4 5umina. 

Tab- iGg. 
1 Caly< cum ilapniciitu^ cl |.i$[LLLo. ! PcM- 

Tpb. ];o. 

Tab. 171. 
I Cllyrt. a SlaWina. 3 Piiiillum. 4 SciniiUr 
5 Semen unum nudum. 
Tab. 17 a- 
1 C^IjTt. jfiiJniinj, aPminuni. .iS^inliifl. 
S Sent^n UQuni naduiu. 
Tab. 173' 
iPJdj. iCil^f;. 3 Pcrjla njuddiCE. 4STajiiina 
du0 fum plilillor 

Tab. 1J4- 
1 Plot. B Goto]!* aipcc Bmbriica. 3 Cjl^it 

Tab. 175. 
J Coinlii fimbn,ilj spin;, 1 C»Jyi cum 
pinillCn ^ Cjpiula. 

Tab- 176. 
iPJol, iCnly^, 5Coro1k apicclimhTiala. 

4 f^HiciA jnlLcc viu (um Oclo &laminLbiiJ&. 
J Pi^Eilluui. G Ojp^ub. 7 Eadmu r^iffjc 
Uiroque dclli^ccnj- B S?i[iini. 

Tab. ,,,. 
I CdJDLIj fSti^ll^. « Cjly< (;uiii Jlamin^biif. 

5 Tflhuj iliTniniiDt longiiudiuaLleE fnwi- 
4 riililium. I LEguTDcn. T A R U L A R ti ^f- 

Tab, 178- 
iFlw. uCoroll'.i CaiyTL cum i la miiiilju 
pi^illlo^ 4 TuIjus 

liicilifsu?. ^ PJEii Tab. 179. jCJy^cu. 

3 Tuhui 

4 Pi&liLlj 

3 St-mm 
,P,«IH. I Calyicur 

3 Slamin 
4l'„EilIa I Calyx 

S Lc£i3 ibn^crpiscillH]. aCarolla. 
longJELldinaliLCE IiI^V^l Tab. I So. 
Elaminibu&clpkirilic.u ChehLEd. 
tni labuE JoUgilUnitDalileE lilliiJ, 

11. 5 Lt£iiiuCP. fiLcgumrn Jpfr- 

Tn-b- 181. 

&laminibii1i^1pLi[^liD^ iCor«l[j- 
m mhii} lan^tiudinaJircc fijjui- 
iL. SLi;gijincnapfrroni(.mnsEmi- 

Tab. lU. 
^lanjLnJbm el piiiilio. P CoiO]]^. 
ibUi apenus. 4 PuLilLimi. 

Tab- ia3. 

olla. H SlamicUm tubui (iSil).i. iC*ly>i 
a piilillo. Tab. 184- iC.lv LELlbd i PUliltuii]. 4 Lcgutu' 

Tab. ] 

iCalyK. uCoiolk. 3$ I pLalilEo. ^ 
c. 5 Semi .f^iiti 


[raina. 4 PiniJInm. 
[ pjicn^. T S«Tnjji». Tab. iSe, 
UMuLptibniei |ip$iilF9. «CujoII]. 
jijniiDUni I^^$I4. 4 Pi&lLLluQi. EXPLIGATIO 

Tnb, -Sj- 

iC^lyxcum itammibuscipL^iilio, iCocollar 
3 StdLuiciom 4ubus l^jn^imdindiLieE R&si^^r 
jpiiiHIirm. JLcgiimcit i:um calycc GLc- 

gijuicn apcrfum. J ScoiijU- 

Tab. i&S. 

I Calyv Dim si^mLiiibus GifUiilln. tCotoih. 

SSlaminUm iubuifi»a«. 4Pi^<LlLuifl. 

Tab. 1S9, 
i CiiLyj. a Curulb, aSiammiiin lubui fis^n^. 

4 Le^iimen. I Lcgumcn ^pcEium. 6 Sc- 

Tab. fQO, 

4PmiJLLim. iCaly*: tinnleaunline apcslo. 

6 Scmina. 

Tab, igi, 
iCalys tumnaiobmlinscipinlllor a Corolla. 
3 T"b"l Jiamiifum Gs&u^, 4 Pialillutn. 
^ Cap^ula patens. * Scmina. 

Tab, ig-z. 
1 Cily-^r 1 Coiolla. 3 S Lamina. 4Pl3lill(lTn, 

5 Lrgumen, 6 Legnmcn aprilum. J Sc- 

Tab. igS. 

I eiosr 9 Caly:(. 3 CarulU. 4 Citrinji. ^Sr3- 
miilit. SPi&lLllum. 7 Lf^lJECLCIi^pvrlUEa. 

Tab. ^94' 
I Flos, iz Corolla, 3 SiaminJ. 4 Lc^umcn 
pi!diccJlalun^. i Scjninj. 

Tab. 195. 

I CorolLa. iJ Caly^ iissui i-im staininibus ct 
pr^ltllD. 3 Slylas. 4l.fgu)ncn. i Scntcn, 

Tab, 196- 
1 Cjlyn cum sinniLAibui er pi^iillo. h Coiolla. 
^ Pijiilliim. TADULARUtn SVlj 

Tab- I 57. 

I Corolla. S C^ly: ftilUi mini slairilnibuS (I 
^liaiillo- 

Tab- i()S. 
iLcgUincn. u Lcguincn apCJIUlLlr 

Tab- igg. 

IFIOL uCalyi 3 Corolla. ^SllUlflia. ^ Pis- 
lilluro. G Lfgumcji njiciiuin. 7 Scmcn. 

■i, . . i . "Tab. 200, 

I Calyx cum Kianiijiib us (TpijltHo. ^ CdroHa' 
SStamiiia, Calys cum pi&iilLo. 

Tab. 501. 

1 Calyf. i: Corolh. J SliEmin]. 4 PUlilLuin, 
5 Lei u in. a. 

Tab. 202, 

[ CoioIIj. uCal^i RlJUi cum SIJiQiulbui^ 

ISiaLaiuacumliijiUlD. 4Lf£iiniCn. SUgu- [ Corollad s Calyx fiKin'cum AtJ^miuEbus cl 
piEiilla, } Lc^mva ciita &cpLo lonj^itQ" 
didiiLi, 4 Li:gumCI1 cum ^cminibul, 5Sc- 

Tab. H04- 

1 Calyit "m slaminibjS. i Corolla. 3 TohuJ 
SQniinum EuuE. 4Pi3Lillam. i Lcgnmcn. 
6 LcgumcLi apcrium. 7 ScmijiJ. 

Tab. S06. 

1 CalyTL tura sraminibus el pUiillo. S GoTolla- 
3 Suminiim rubiii longitii^LiiBtitci >ufce. 
4PisiiLlupn. ^Lesuhicn. 6 LcgumeQ Jpcr- 
tum, 7 Scmma. xviij EXPLICATIO 

Tab. s<p6. 
, iFloi. 5 Cilynuin sliminibM. 3 Comll.. 
4Pisdlkin. J Sr™itmn. ii^bus lissin. 
OLegumcn apKziam. f Sfiiirn, 

Tab. aid,. • 

I Cjly*. 3 Caiolla. JLegunicjl. 4Lr|i]lven 

Tab, a 12. 
I Cal/x. 3 Cuiolla- 1 StJniinacQbQ piilillnj. 

Tjb. SI 3. 

I Li^ola cuiu ilaniibiihuj tl pijiillo, » S^nisn 
([im pjppo. 

Tab. ai4. jljgiila <U[Tl pi]:ilLo ] 
9 f ilEillllJit SScmcD 


J Secuinoif uln) cum gEEinmi: »l pdppo. jSc 
m\t[aicu\ui j^rCli'S 3 Piilillun.. 4 Cjly>L 
ciini paLdi tKPi.rjculi, 5 Semen <uiii palej, 

Tsib. 517. 

I Semitln&ciili]], 3Senieii|i:rle(dJ&eoT0j]jiuiLi. 
eiJytina. 4 Cslyj; pJifiiJ villai iffi^rjcilli afl«ir. (3J/C4 TaK 21S, 

1 enm^qiiainjgcuiicii iaveilvcDEf, 
13. ^< CeTnieti f um pjppn bjielHiiAOL 
I jbiEH]ue pjppo, 5 RrccptdcoLun, 1 FlfHU^ulul 

IbdJualLLt 
3 Pi^LiItu TABULARUM. 
Tab. nig. 

Tdb. 220. 

I 7\i0iCii\us Cum gcnoine tl pjpp&. 
Tsb. 231. 

E ^Hjuatda tilytis etleiior. X SijulidJI inr?- 
[kr. 3 FlD^cuJul (UJD geimme cc |>3ppD. 
4 FIo»CijIu» |oii|i[udiTialiicr S^Eai £iamini 
»|]Jl>EL, 5 SfiUfltL cuin pjppD cl ilyJo. 

Tab. 222. 

I FlOKuJui com ^rminp ct papp&. 5 Floi- 

euliil Imigiiuflinjiiief &1!ue lumlita f kKI- 

Ijeuir apr^tiLluoL. ^ Semen tiiTD |.3ppo- dki Id • S"J" I pappo. 
Tab. 2S4. 

I Squama iiiWriar e.3Ey'H:tE co<iK\3ti- i Flo^- 
eiilui ci.m ^e.minc ei p„ppc^ 

Tab, aa5, 

1 Foliitmr E Folbtn filyelnnin CXienul. 
^Sqmnia caTyiiii .iniczjotlj, 4 Pi^ijIJum 
euni germinc cl pappo. SFlciinlu^ lon- 
giiUHilLialiLer liuua qUmiuJ e:<LlpbcDJr 

Tab, 227. 

I Fkiiculua cam geimme' u Klfhuzu Lu » l^^^m, 

^ Seioed <uiii &iyla ei pappa coronkiittC' 

Tab- 228. 

1 FlcjculuSr 3 Flajculu} Gui]& ilamina o^teit- 


^^•^ EXPLICATIO 
Tab- nag. 

I Flf^cului cum giTuninc. 3 Fli^ECdlus hiivi 
H>iEcn4lil. $ Semen pip^o o^io- Tab. iSo. 1 Flocculus ciir 
cuius £i!ui. I Flos I 
]ente pippo plu; Tab. 23. , 

gniludinc nalaJ^li, t FJci idem 

itluE. SFIaiculaiheim^phToditu^. 

asr«i|<|i[- 6 Flojcutlli frcminrua. 
aureus, S ^H-m^n cujn iiy\o ci Tab- b3^. I prnruFtts !ienaa|>bTDiliti]t nflo^tulu^ ber- 
ni^phrH)dLiu& iiatiLis ecfijsus tcjDinac:c«r](b 
3 Pi^iiLlunk- 4 Pjslilliun kuLC aucmia, 
5 5rnicn cum pappo, 6 Flosci^luS fornii- 
ncui. 7 Idem a^dus. R PisliHujU auClum. 

Tab. 234, 

I FloiciiliiE. 7 SriaiflwculuE. 

Tab. 235. f. 1. 

t Cilyn. n SeraiflDicuIui,3FIosfulas,4FiD^ 
[;ulul£&&uS (;um£Umiaibi]£quiDrxu^. SPJi' 
ItLun- 

Tab, 335. i. a. 

I Gatyi:. E ScEiLillojfuliif. ? Plnj<ulu£ tam 
i^ciraiLTt 71 meiiitiijiiiiU oblique cor^' 
Tianic^ 4 Fio^euIuE fi^^us fnoi si^mioibu^ 
auinqiic. h PisiiMifiQ. 

Tab. 236. 

t ScmillQECiiruS' » FIdicuIus. 3 PiAliJtum 

cum mtjiibranulj cor^jnaiiie. 4 Si^mcn. T A B U I. A R U M. XJK 

T&b. 23g. 

■ SciujCIdec uluE' 7 Fislilluni cuin mcnib cannliL 
hiuc coraajniG. 3 Fiojculu^ cum sgui- 
nulla. 4FJaE4:iilLi& 6^515 ^(iimina CM^TCns. 
1 2i:jnH:n, 6 Squamula rccc^ilaeuJi. 

Tab. 240. 

I FldKuli ditn.atrcr nia^iiQcliiie naiuiali^ 
flirer Jenic aucius, cum squjniir retcpu- 
Ciill «t gcHninf setia apiCG plllni Q^is COid - 
aat^ 2 ScmifloBcalaB IfetnJtuuJ tUm Ecr- 
mmir pjppH> <lciLUillO. 3 FloHIllui antluE 
el fiiJUi flamiDJ ctcicnir 4 Semen yiy 
posura. 

Tab. 241, 

I FTcicuCus aborcivus. q Flosciitus dUct hcr^ 
mapUmililus Icidlls. 3 PjsiiJum. 4Sejncn. 

Tab. 242- 

I Cafycis jqoama. 4 FJostuluj radii sicciliE. 
3 Fld^culus dibci hsrniiipbiodiiii?. 4 Pl*- 
lillam. ^Scmcj] pappo Tab. 1343. 

I Flo^i:iilu& radii sitriJii. ? FFaiculus ecu- 
[Tain Lrrniaptrc^dLliii fct[j[ig. 

Tab. 244- 

r Squjma Calyds, 1 FloiCuIug disd JlCIma- 
pliiodilLiV J Flo&CuliiE S^vis ilamina 
excrens, 4 Pi^EJIIum. 5 FIdjcuJuj radii Tab, 2,iG, 

I Frojr U FLo^ ladhjr^ coiallx ^iLpcelncibrr} 
denudjiu] sntll^ram exhibit C Palliaii 

mj^suls JuX pcdiixJifll*. hk EXPLICATIO 

1 Flos. ? PIdi laciniii dcsiiiLiLLu Jnllic"™ 
nhibciis. i Ma«iilw Ju^ polLnii. 

Tab. i4S- 

J tlta. 1 ^oi laDiEiii& lupeiiciibLlH dcsLilUlDj 

lD(ii]Ei.n]c:i(a iraoiknuiii DAlEndJr, 3 MJif- 

Tab. S49- 
1 &lj ■< ba^i fiJiu? Ei-amiTia V ^lism^la i:<hi- 
bcPl. BPiltLlum. JCjp^ulj. 4C«pli'l^ 
miavar^ot »f(J^ ^ Cip$bl3 vilvulii let 
lodcicadin^ilCE d^hisccDi- € Scraim duo > 
qaortna UDum ttniB.sllecuin mluinHiiQ. 

Tab, aSi. 

iFloi pon5« vi^o?. aSqoHffli: e*l*riowl. 

3 PIm »n,lff vims. 4 Slamen =u<iiiiu. 

S C-i!y< iuuL pjiullo^ 5 SqujmLe euiQ 

calyte el «ylor 7 Calys ionginidilialncr 

Tab- a5a, 

I ^3iuilIu& Qorifcnis JflUK I'Ltlco anfliii. 
sSqiiJmaaiHhfrilcialaKra viM- 3 Alicu 
IQuairia aiiliccr 4 ¥io% ianniltui. S FncliLi 
quddrivdlvil. 6 FniUui apcnu]' T€cm?ii- 

Tab, ?53. 


tuliiJ mheii T A E U L A R U M; 
Tab, s54- 

1 Spicula QoTibua scptCnl compO^irj ; ma^u- 

III quaEiioE icJiilibuE ; duobuT pcdkcll^lJJ ; 
cGnrrali herm^pbTOdiiD ariilam ^fi^iflnrj'. 
iFiomiiiciiLiiT. iMaJCulidjopcdicellarL 
4 FtoJ bcAjnapliKidiliJl pJteH^ tun pis- 
liElo , &bijnlnibii3 {t aiisli c fiiinJ* gLiiina- 

EUm G1DGTg?ELl<, 

Tab. 255^ 

I Sj>iEula. a Calyx cii.ci[iti- J Calyx inlf- 
iLUr, iCalyxmlcriOiH&tralipiiuErSFIOi 
telling icimiiBLi^. SPLltJllunl^ T S^niEnr 

Tab. aS?' 

1 Ramului korc vilreo putlUJ er pirlc ad- 
vena ViliU- 1 Bamuliia idera i^atuiali 

Tab- i5S, f, u 

j" PFstKj naUirili imgniludinc i Eadcm 
IcQtf vlLrea di]«d^ 

Tib- a^S. f, a, 

I Pfanra niai^nidiJjiiK lurmjli. « EaJcm 

Tab. 35S. ^3. ■ " '■ 

I RaLEiuLii^ Icntz JiuCluS. ' T 

Tab. sig, 
I Itamalm Icntc auctirir 

Tab. a 60. 

] FcJium. 1 Polmin ICntC auEJuEli, C L A S S I S I. M O N A N D R I A. MONOGYNIA. C A N N A. c. -^ALVS: persisiens, mpaiiitusi laciniis suba'qualibus , lanceolatis/ 
ereciis , adpreasis , corolla brevioribus. Corolla sexpariiEa. ; ladmis 
tribus exierioTibus lanceolaiis , erectis , acucis ; iribiis mtCTioribus 
majoribus , supeme dilatads; altera reHexi. Siamcn unicum. Fila- 
mctiium pctaloideiim. Anthera adnaia , apice libera , unilocularis , 
hint longirudinalirtr dchiaccns. Stylus peialofdeus , cnsiformis , 
infeme corollic ct iilamcnto adherens. Stigma lineare m margmc 
siyli. Capsula scabva, infera , irilocularis, trivalvb , polyipevma. 
Scmina globo^a , receptaculo centrali aHi>:ar 

CANNA INDICA- 

CannA foUis ovacis. utrmr^ue acuniiDaiis- Uu^ Sptc. i- — MiiUr.lltuitr. If. 

— Gi^riiier- \^ p. 3j. i. la, /. 3. — iamarcfr. ItluUr. n. i, i. i. 
Canii3coni5 ladfolius vulgaris. T. Imt. 36-}. L iga. — ^nhaw-Spccm-n. loq. 
Canna Jndica. Clm. HhL 5. p. Si. Ic. 
Gladiolus indicus. G&mtf. Epit. j3k li. 
Arundo indica laiifolia. C. B, Pin, 19. — Tkeai. 3a2, l£. — Matlh. Com^ 

7QI, In 7. B^ Wit. 2. p. 4Sg. 

Arundo seu Canna indica Clusii. Dclcch, Hiil. looi. /e. 
Carina iiidica rubra, H^ MyU. AiUuiti^ 2- p. 1, Jig. 1, 2 MONANDRIA MONOCVNIA. 

Aiuiido iiidLc^ floiida. Iff*^ ?-;■ 50. — Cif. Hul. 3^. h. 

Arundo indica Uiifolis' sive florida, Tabtni.h. 256. -^Aiem- J. S. ^ U / i- 

KaiuBak. ff/jjf>;. fl/-i^fli- "i-f- 85- ^. 43- 

CannacQifK. R'mph. Aiab. b. p. 177. t. 73. / 2. 

Canna indica. Rhin. \. t. 115. 

Canna Indica florc nibro punciaio- Dcbry. Flor. I. iS- — Swfft. t. 3s. 

Caulis litibaceus . ercclus > 6 — lo dccimcir, , cr^KiTie digiii » Dodo^Eis , 
5ubcompre«us.» simple:* , quandoquc supeiue diviaiis- Foli-i alicrjia , bsisf 
vaginartJia, 3—5 decimctr. longa, i3 — 2S cemimcir. lata, ovaia, glabra, 
niijda,iniegcniiiia,ii[iiiiqijcaiigusiaia,acumiiiaia; nervis irdn^vcrsia , obLi- 
quis, paiallelis ^ juruora convoluia. Flurcs laxc spicaii, lerminaka , s^s^les 
am subsewilea,soliTariLvclbim,es singula braciea, Bracied; ovais, breves, 
deciduE. Corolla fubra^sfepepunciaia^quandoqucflavailaciniii 3 EKtcrio- 
xibu^ Cdlycem mendcniibus. Capaula ^iibroEmida, exasperala, calycc pei'sis- 
lemc cOTonaia. Scmina pJcrumque 4 — 5 , glubosa J^via , iii^ngulo lociilo. 

COLITUR. in horiia- ^ 

SALIGORNIA. Calyx ipouophyUus , lumcanis , pcrsistcns. Corolla iiulU- 
Stamen iinicum 3ut duplex, calyce longius. Stylus bifid us. Semen 
uiikuni , supcTum, calyce tectumr 

SALIGORNIA FRUTIGOSA. 

SalicOpmia caulc crccio> friiiicosOb Lin. Spic. 5. — Lamarci. lilvitu n. B^- 

t. A.J.2. 
Sa^icotitrd ^eiiJciikiaaCTnpcrvUtns, J". Cori5i.f. 4^5. — Sihaui. Spfdm.-n, 5i i . 
Kali. Cnmfi^ iLnil. 246. In. fiojca. 
Kail gciiiculanLin majii^- C- 8. Piti^ aS^. 

FruTeK 3 — 6 dcciiDCtr. , ranscsu^ , crccius. Rami oppoaiii » iiumcro$i , 
ertcii* teieKi,^abii,obiu5i,ardcutaEii avEiculis apLce vaginula urceolara, 
uirjnqiir cmar^naia coroiiatis. Florcs dense spif^ii , icrmiiialcs , sch^ilcs, 
patvi , plerumquc icrni, Siylus exserlm. Semen t^jguuin , DvoLdtirni. 

Habitat ad marl; litioia. h "Sii'.nodis MONANDRIA BIGYNIA. 3 

SALICORNIA HEUBAGEA. 

SAUCORNIA panila ; anioilis apice compre!!!! , Binatginato-bifidi$. Lin. 

SpK. &.—CEd.Dai!. t. Soi.—PaUiii. Ilia. i.p. iig.i.A.f. i Lamarct. 

IllmlT. n. 33.1.^./. 1. 
Salicorn[a gt^nicubca annua. ?". Coi- 5i' 

Kali. MaUh. Com. !,5\. U. — Camir. Epil. iv. Ic.—J.B. Hiit. S. p. 7o5. 
. n. 1 , J, 3, li.-^Mnrii.i. i. I, 33. f. 3. £xciin. ijn. C. B. 
Salicornia sivc Kali geniculaium vermiculatuin. Lob. Adv. 170. Ic. bona 

dr. Hill. 535. Ic. 
Salicorrtia. Dod. Fempi. 3a, Ic. 
Kali gjnicutaiura. Baml. t. 193. — DoBOIi. TVa(. p. 55. /(. 

DlFFERTaptTccdcntLcaulf herbaceo,vU3dcciineir. longo.raniosissLTno. 
Habitat ad mads Htiora. © 

Ex uiraquc specie en ex aliis plancis nidrJEirnia , in Eovcola coacecvaEis , ubi 
fere CKsiccaninr. sal alkali combusiionc obliiicnt Tiinclaui, Illud mercato- 
ribus giUis vcndnni qui MaMiiidm iniimni. Saponi coDEciendo inservit. 

SALICORNIA ARABIC A. 

Salicobhta ariicuiia obtusis, basi incra^satis ; spiciq m'alis. Lin- Spei. 5, 
Kali Arabtiin secuaduin genm. Daiidi. App. ao. it. 
Kali gpniculaiiuis aheruin velminits. C.B. Pin- aSg.. — 'Merif. 1. 5. i. 33.y^ 7. 
Habitat ad maris liciora. E D I G Y N I A. 

CALLITRICHE. 

CAE.VX iiifcrus , diphyllus. Corolla niiUa. Stamen iiniciim vel 
duplex. Siyli duo. Seinina quatuor , nuda , hinc membrdnaceo- 
iifargioaia. Flores hermaphvodiii am moiioici. 

CALLITRICHE VERNA. 

CALLITBTCHE foliis superioribusovfllLbus;llorLbu5 anijrogynis. Lin.Spic. 6. 
— (Ed. Dan. 1. 129. — Gisitnir-i..p.'i5<i.t-ffZ,j'.\.—Laniarck-IU. n.45. ^.5. 4 MONANDHIA DIGYNIA. 

LciHltula paliKtris bifolia , [<"=■" Iclragono. C. B. Pill. 362. 

Cilliirichc PliDii. Col. Ecplir. 1. p, 3i6. Ji. 

Alpine aquarici surreclior. J. B. Hul. 3. p. ^S6■ Is. 

Siclliria foKi! peliolati! . subroiundis. Hall. Hitl. n. 553. 

A. MsiBsaiiuiimnatails.MiislongiusciJis, 7. B. Hill. S. p. lS6. It.— 

Pail Bui. t. 31- J. 10- Tki dtpkim. 
SltUaiia aquatita. io6. /c. 79a- 
Sltllaria foLis LmisUneiribui; superioribui aubrotiradis. Halt. MM. n.iii. 

CAULES raraoii, KLiforines , 3 decimeir. ci ulira . am bttviorcs, pro 
niljli M>Io. Radicci longai , capiHares, PistnleE , pkruinque bini cs siiigulo 
nodo. Folia paiva , ptdolala , opposiia , glabra , subcarnosa , oblU!a , 
inlegecriLna ; infeiioia &eiLJim xemolioia, Jongiora, angiisUDTa, iinmeisa ; 
[upcriora oibitalaiini in lOSuLai conterla . id supetfide aquarum nalaniia. 
Floiei sessile! , soliiarii . aiillarcs . inonoici. Masc. Calyx diphyllus , 
candidus ; foliolis oppusiiis , concavis , lunaiis- SiamcD 1 , rarius 2. Fiia- 
menliini albirni,iiiuduin>l«es,ercclum^caLycc lon^ius, Ancbcra reniroiicis 
CK apicc lilaniciiEi , TiiiiLocularis , transvecsim siipeine dehiscent. F*EM. 
CaK'x idem- Slyli s ^ essecii, albi , subiilali. Geriniiia 4 , supera. Semina 
toiidem, nuda . appronimaLa , mitiinia , bine convcxa ei mcmbianaceo- 
inarginala. FlaiiEa polynxorpba. Folia oiire ludujlE pro loci& ubi trestU. 
Id ODiiiiiiLlis liorlbus ^lamina Q vidi. Alii Holes herinaphi'odilos observe- 
vcrunt^ tgo consianiermonoLcos, lite! ill diversislocis ci tempore diverse. 

Habitat in aqujs sia^anLibus Algtria;, CALLITRICHE AUTUMNAL! S. 

Callitriche foliis omnibus lloearibus , apice b!£dis -, floribus kernsa- 
pbrodilis. Un. SpK. 6. — Gmil. Sii. 3. p. i3. I. 1. J. s. 

Stellaila c^ux EendcuU paluairis aoguslirolia > Folio in apice disseeEC. Lsci. 
Pnn. 14". It, — Vail- Bot. 190, 

Sielljiia foliis omnibu! linearibus. Hall. Hill, n. iS5. 

DlFFERT a piiccedcnli foliis linearibus. apice irnncaiis ei emnrginalii. 
rioret Autinnjro. An speties disrincca ^ C L A S S I S I J. D I A N D R I A. MONOGYNIA. MONGORIUM. Juss. 

WALYX octoficiiis , iiifcms, CoTolla infundibuliformis ; limbo 
paseote , octopaiiito, Bacca disperma. 

MONGOKIUM SAMBA C, 

Nyctanthes Sambac ; foUb infcTioribu* cordaua, obtusi^ ; supcrloribua 
ovalis , acmis. Lin.Spic. S.^Hort. (Jfj. i. — &CTlnir. a. f. log. I. 106. 

/- 3. - 
JasTDiniim arabicurU' CJat- Cut^ poU. S. Is^ fi6na. 
Syringa arabica , foliis Mali aurantii. C. B. Pin. SgS. 
JasmLnum sive Sambacli Arabum. J. B. Hiit. a, p. 105, i"i. 
Sambac. Alpin. ^gfpt. Sg- !■ ao. 
FI05 Maiiora:. Runtph. Jmb- 5, p. 52- t- 3o- 

Jasminum seu Sambac Atabum , folio acuminalo etc. Ti^L i*if- 87. ^. 3i. 
Jasminum Limonii folio conjugato. Sore odoralo eic. .Bu™. 2.if!, 128. 

). 58. /. a. 
Mongorium Sambac. L/jmarclf. ItbtUt. n. ia. t. 6. /, 1. 

Florj:s suavisiimum spirant odoreiii. 
In horiis coliiur. 6 D I A N n R r A M O N r, Y N I A. J A S M 1 N U M. 

Calyx quinquedentacu! aui quinquepartiius, Corollii tubulosa ; 
Umbo quLnquepaitito , palentc. Stamina intra tubuiii. Bacca supera 
disperma. Semen altcrum sspe aboitivum. 

JASMINUM GRAMDIFLORUM. 

JASMTNUM foliis opposilil . pinnatls : MioLs cstimis coiifliirnlifni!. Lin. 

Spic. 9. 
Ja&minuiu Lhpanicrini , flore majorc e:ileine rubente- J', B. Hiit. a. jl- IQ> 

(( 10s. h.^T. Iml. 5g7. 
GelsimiQum catalonicuni, Catiisr. Epil. 3;. /i. Iiolin. — H. Eyit. Aib, ml. 1. 

p. ,3. /. ,. 
Jsiminum tandidinoium. Toiim. U. 885. 
jaaminuin punicenni. Dahcli. Hiti. 1431, /f, 
Pilyegam-Miilla. JiAtcd. Motet. 6. p. 91. I, Ss. 

Dif FEG-T a J. oJiEicinali Lin- caulc non ^cnnd^nte ; folioEis ovaiii , obtn- 
515 . ]a:vibii$ :, corollis duplo majoribus ; taciniia elLipiii:!^ , obuiti^ , subLus 
5Tpe puTpijcasccTicibus. Fruien elegant. Flores odotati > amceni. £ lamis 
fisluks ad hauncndum tabacum paianl, 

IM hortii colitut. h 

JASMINUM FRUTICANS. 

JASMINUM follifi itiECEaia , tciziaEL^ simpllcibu^qut ; ramii angulaiis, Lin. 

Spec.q. — .Gariner. I.p.iq6-t. 42.J- 1, — LaiaaTci. lil'aif, n. 63. ^ J./, s- 
JaamlcluLii luteLiiQ.vutgo dicuini bacciferam, C. B- Pin^ 3^^. — T. Inil- ^97. 

^Saim;. Slitciw. a. 3Sti. 
PDl^moaiuni Moi]9peLiea$iuni. LtJi. Adv. 3Sff. Is. — H. Eyil- Atb, trni. T. 

f.. 1 1. /. 4, 
TtifoliTim fruiicans. Did. PaapU 5ji- Jt. 
Kuia bacdftta. Tallin'. Ii. i36. ei Trifobum fralicans, 53o. 

FBUTEX I — ^2 mfilr. Rami virgati , eiccu , viridcs . angulosi , glabir. 
Folia pctiolaia, alteina ; foliolis lemis , quandoqut quinis aut ciiam BiMli" >1M. DIANDRIA MONOGYNiA. y 

siniplicibus,parvi^,elliplicJs,obta5it, nitidis. Gemma iiibeii;ulosa,a\illaiis, 
Fiores corymbosi c summitate umoniiii. Psdunculi uiii auc niiiUiHoii. 
Calyx quLnquepaniius ; lacimls Lnearibui, lubo coralls triplo bievioribus. 
Corolla liava. Dacca cIlipLLco-globoja , lucLtla , atropurpurca. Scmina 2 , 
ellipiicg, coinprcssa ; alicro sa^t abonivo. 

Habitat in Ailantc. 6 LIGUSTRUM, Calyx quadridematns. Coiolla lubulosa , quadrillda.. Stamina 
tiibo vix longiora. Bacca supera , bilocularis , tetrasperma. 

LIGUSTRUM VULGAR E. 

LiGUSTituu foliis ianccolaijs, acuiis ; paniculs pcdlsellis opposiiis. Lm. 

a-jU, vrgcl, 56. — Spec. lo. — Milkr. Did. t. iSa Bcrgircl. Phyt. i. > 

p. iSS. — SiiUiard. Hall. I. agS. — Cmlii. Imd. Ic. — Gainst. i. f, 73. 

I. ga. /. 6. — Lamarck. lUwlr. ti. 69. /. 7. 
l.igusitum. Camer. Epit. Sg.Ic FucAi. Hi:i. 4S0. Ic—Loi. li. a. p. s3i. 

^J.B. Hilt. I. p. iaS. —MbM. Cam. 1&3. It. —Trcg. loci. R. mala, 

-^Tabim. Ic. 1040. — H. Eyit. Arb. van. I. p. i3. /. a Gtr. Hill. 

1394. Ic. — 7. Iml. JgS. I. 36j. — Blaltw. I. 140. — Swat. a. 

t 38, /. 4- 
Phillyrea. Dad. Pimfl. ITS. 
Lt Troene, Rfgnautt- Bot. h. 

I'RUTEX a— 3 meir, , ramosissimus, Rami opposiu , icrctes, paientcs; 
juniorcs glandulis siibaipcris conspcrsi. Folia opposiia, ianceolaia. inte^cr- 
rlroa , glabra, livia, nunc obtusa, nunc acuta, 3—6 cemimeir. lonca, 
i3 — 16 miUiinctr, Jala, Elorss iliyrsoidei,confcrii,odorali. Calyx miniiaus, 
urceolaius, CoroUaalba, lubulosa j laclniis ovoideis. obtusiusculis, Slaraina 
a, opposita, lubo cotolfe longiora, AniherE caiidids , crassiusaila; , 
oblongs. Stylus 1 , brevissidiui, SuKOia crassiusculum, Bacca subroluada, 
atropurpuica , bilocularis; loculb dispeiniis, Semina oblonga, bine coii- 
vexa , inde ajigulala \ uno alitro-ve axpc aboilienie. 

Habitat in collibus Algeria. B DIANDRIA MONOGYNIA. PHILLYREA. 

C'.LVK persistcns , quadridentatus. Corolla quadriparilta. Bacca 
bUociilaris ; loculis monosperml?, Nuckus u.ius s^pe aboruvus. 

PHILLYREA MEDIA. 

PHllLVEEA foUls cviw>-kn«c.kus , SLbb.fg=irimk, Lm. Sf«. If. - 

PhfflyVca's. Cte. mi, 5.. I<. -r^I.(-f.. l'- '<">'■ -«"'"'■ *^™' '*^' ^'- 

— Camir. £fi'. 90. Ii- *>""■ 
Pliillyiea naibonenils. to*- fc 2- P' '3'- 
Phillyrca sntusUfoHa 1. Par*- «™l> 1441- i'- 
Phillyrsa laliorf folio. Gn. HUt. l395. Ji.-J. B- H„(. I. p. 539. 

Abbor 6-E melt. . dciiif lamosa i ramis opposl.U , eiecus ; juiiiorlbu^ 
.Hbctn.Loais, Folia oppodl^ , pertiinanda , rijida. liv.a , glabcmma. sublus 
■=nul»i™ punmil . lantMlila, nM= profunda , nunc tev.lei strraia. 
Pelioli brevissimi. Flore. aslUarcs , numerosi , tacemoso - corymbosi , 
conferii. Pedunculi buircs, SquamuLa ovauc , coQcuvj; , coriacea , dcciduK, 
ad bailm ptdunculorura. CalyH minimus , urceolaLus , quadridcnlaim. 
Corolla bicvil , quadrifida , pallide flava. Slaniina lon^ludlno coi-oto. 
Aniliers crassiuscula^. Bacca rotundji malura nigricans. Semina S , ovaia , 
hioc convesa; aliero sxfe abortlcnic. 

Habitat in Aibnic. B 

PHILLYREA LATIFOI, lA. 

FHILLVREA foliii coidaio-ovaiii , scr rails. LijuSpec. 10.— JlflWiiriA. lUuitr. 

f^.;i.r. S./.i. 
Phillyiea laiifolia spinosa. C. B. Pm, 476,-7', Iilil, 5g5 Scham. 

Spaim. 11. 475. 
Phillyrea I. Clui. Hiil. 5l, It,— Cff, Hiil. 1600, h. 
Phillyrea folio llicis. J. B. HM. l.f. S32. /c. ^ DIANDKIA MONOCYNIA. g 

A Lievis. 

Phillyrea foHo l^vilcr serraio. C. B. Pin. 476. — T. InU. bgfi. — Pari. 
Thcal. 1444. /f. Inferior ramulus dcKirovsuin specuns. 

Phlllyrca a. CIm. HiU. 5^. h. — T^mi. Ic. 1040 Gir. Hist. iSgS. Ic. 

Phillyrea. Cama. Epil, gci. /(. *■ 

Phillyrca folio AUierni. y. B. HiU. v. p. i3a. /c. 

DlFFEET foliis cordaio-ovaiis , brevioiibus, obmsioribus, Ya accurala 
obicrvaiione iiiihi innoiuit nullo! naiuram posuissc limitei inter P. mediam, 
latifoliarn CI Levem. 

Habitat in Allan le, B 

PHILLYREA ANGOSTIFOLIA. 

PhtllyreA foliis lineari-lanccolaLis ^ iniegeirimis. tiu. Spet.. lo.- — -L/imauli. 

nUak. n. 72. /. «, / 3. 
Philiyiea angusiifolia. MaUh. Crm. lib. Ic.—J. B. Hill. 1. p. i38. Ic. 

— Lob. h. 5. p. i52- 
Pliillyrea 4. C(ui. HUt. is. Ic, — ■Camcr.Epit.go.lc.bom.-^Tabna.Ic. 1041. 
Phillyrca angusiifolla 1 at a. C. B. Pin. 476. — T. Iml. J96. — Scliaia. 

Specim. k. 473^ 
Phillyrea. aiigusiifolia a. FmLThisS. 1^44. Ic.iiifcmr. — GcT. Hill. i3g5. Ic. 

Minor prscedenli- Folia angu^co-lanceolaca. nunc miegcirinia, nunc 
serrulaia. Varicias P. raedi^- Gerard. 

Habitat in Ailanic. 6 O L E A. Calyx quadiideniatus. Corolla quadrlGda. Dtupa siipcva. fccia 
micleo pleiumque monos pernio. Nucleus bilocularis ; loculo akero 
Siepc oblitciato, G^RTNta., 

OLEA EUROPE A. 

Olia foliia lancfolaiis. Liu. Sprc. 11, — Curtncr. 1, p. 75. (. g3. /, 4.— 
Lsraarcli. Illiutr. n. ^S. t, i.J. 1, ,0 DIANDHI.^ MONOGYNIA. 

Olcj. -Ttos. io6i. Ic.^Dslich. H!il. -Hv. Ic. 

Ok. «i.iv=. C. B. i>™.47-.-Cto. Hht. J6. U.^Ui.Ic-^-l'- >3i.- 

dL d»m«ri«. M=/i/i. Co^l. i,J./.— C«ff. Efil. uo. Ic.-^Tibim, n. 

iu36.— G<r. H"l. 1393. If. I- 
A. Olca sylvestrii , f<to duro iublU! incano. C. B. Fin, 47a. — T. 

Iiill. 399- . 

Olcs ^ylvesttis. CTnj. HW. a6. Tc. — Moltt. Com. m.n.^Camu.Jipd. 

109. /i. — Port, rtraf. 143s. /(. — Gfr. Hn(. iSgs. /c. u- 

COLITUE Olta per lolam Bstbariam et praierlim in regno iuogwno. 
Fulcl^errimal OkaruiL planlalioiie$ vi<li circa Tuncluin , Souse , Ham niamet, 
Sfax, CaTsain, Nefiam et Toiler. Oleuni in Barbaiia DOn optimum , rjicolis 
pgrliciendL artein ignoraniibus. Magaam quoiannis olei copiam ad aapo- 
nes paran<]04 ineTcaLores gaili Massiliam e Barbaria miLtunl. 

In vallibus bumidis et solo pinguion ad aliicudiikem i3 welt, el ulna 
^peiiLe crcicuni Olex syEvcslres , e{ liccE inculrx oleum lamen non sper- 
jieiiduin piffbcrn. f<*"° iljiW , , VERONICA, 

CaiVs persbiens , qiiadri aiu quinqucpanilus, Coiolla loiaia. 
qiiadriparliIa;laciniiinferiore minore. Capsula supcia. obcordala, 
rarlus ovata vel didyroa , bivalvis , biLocularis , polysperma, 

*' Coryiiiboiv-rMemoiis. 

VERONICA SERPYLLIHOLIA. VeROHICA lacemo EercuiDaLi , subspicaio ; foliis ovalis , glabiia , crcnalii. 

Im. S/iic. iS. — (Ed. Dan. 1. 495. — Birgncl. Phfl. 1. p. 21S. /t, — 

Krockcr. Silu. Ic. t. 4. — Caitii. Zand. Ic. 

Vtionita pratensis serpylLfolia. C. B. Pin, 347 f.Iml. 144. 

-Veronica minor serpyLifolia. Loh. h. 471, 
Veronica pralcn&jh, Dod. Prmpt. 41. /t. V^kh '^l7 DIANDRIA MONOGVNIA. 11 Vevonica femina quibu^dam. J. B. H'i^L 3. p. flS5. Ic. 

Veronica minim,i rtpcnsr tiivln. u L 93, 

Veronica pralcnsi? Nunimularii folio. Bore cceiuleo. Fink. I. 9.^^^f^ 4. 

Caules repeiilcs, ascendenLes , 1 — F decimtLr, , gracilis. Folia parva, 
glabra , ovaia » obtusa; inferioia opposiis ', " superlora alifrna , Jsvissimc 
dcmiculala , rariug irndgemma- Floces inEprrupLe lacemo^j .soliraiii ^axiU 
larts.pedicellaii^pedicellis folio bcevioribuS-CalycislacidiaovaiEe^obiusa:' 
Corolla cffiulea^ quandoque alba, Capsula glabra, obcordaia.couiprcaaa' 

Habitat in a^ris inculiis. !^ 

VERONICA RECCABUNGA. 

Veronica raccmis bierglibus ; foliis ovaiis , plani^ ^ caulc repcnte- £/n, 
SpK. 16. — (Zd. Dan. t. 5\i. — BergeieL FkyL 1. /j. an. h. — C^riii. 
Loud. Ic. 

ATisgaUiaaquadta major, folio subrofundo. C. B. Pin^^b^. — 2". Jnit. }^^. 

Sion non odoraium, iVflg- 3.SS, Ic, 

Bcrula spu Anag^llig aquatics.. Tsbern-. Ic. 719. 

Siuifi. Fiii^hi. HiiL i^b. Ic. 

Anagalli? aquaiica. Lob. /£- 466. — Biakai. t. j3- 

Anagalli^ aquacici vulgaris ^ sive BeccabuQga, Park. I'ktat. I23&. Ic^ 

Beccabujiga. Rivm. i, L 100, 

Aaa^aliJ? sivc Beccabunga. Gtr- Hiit. Gao- Ic. 

Veronica foliia ovaiis , scriacia « glabrts ^ eKalii racemosa. Hall. Hht.n.bZ^. 

Lc Bccabungj. RrgtiaxdL BoL ic. 

CaultS farclTj^ , infernc rcpcn^ , teres , glaber. Folia oppo^iia , ovaia , 
glabia , niEida , lievissima . ^ubcarno&a , denciciLlaia , obcu^a- Pciiolus brc- 
vh. Raceini flotum asillare; , l^-u, soHtarii- CoroJJa ccerulea , calyce paulo 
loiigior- Capful a globo^a, biloba- Sfmina minuEi&^iniai 

Habitat iu livulis ALgeriie, P 

VERONICA ANAGALLIS, 

VtROrJiCA racfULis Jaleralibu^ ^ foliis lauccoladg , ^eiralls ; caule citclo, 
Un, Spec. i^. — <Ed. Dm. i. goS. — Bergttit. Fhyt. 1. p. ijog. u.— 
Gjirlii. Lond. Ic, 12 DIANDRIA JIONOCVNIA- 

AmgaUi. .qua.K= n,ajo< =■ .u[i,or, folio oblongo. C. B. Ti«. 7bi^G«. 

v"ol^Tq^^L m.jor c, .^inol . folio obLongo. T. /«.i. mS. - S^-^- 

Spalm. 7: eii—Mnru. ,. S. I. 34./. iS. 
Bciiilj majo'- lotiTii- It. Ti9> 

Anaeallis aqiutici Bore cicruico. J. E, mi. 3- P- 79'- J'' 
Bectabunga nilpor. iiwii. 1. i. mo, 
Veronitafoliislanceolalis, serialii , filabiis ; ex alls tateraosa, Hali. «'H. 

B. 533. 

CAULESfisLulosi.nunc eiectl, niiiic fluitanlES , l^ves . radiculaiuin fas- 
citulos inrcrnt lapc cmiiicnle!. Fol^ opposita , lessilia , lancsolara 
auL ovilo-lancMlata , glabcrrima, scma. noits laiiE lacemosi. RacEml 
aslLlares. longi , ascfndEnlE!. Corolla ion^ludinc cpl)r«s , mrulea aub 
slba C! vtnis toscis picia. Capsula didyma . subemarginaU , polysperma. 
Seoiijia miiiduuinia. 

Habitat Aleeril ad rivulatum ripas. O 

VERONICA SCUTELi, ATA. 

VEnoNICA racemis lattralibm; pcdicellia pendulis ; foliis lincaiibus . inie- 

gcmmis.iii1.5Am. iH.—l&i- Dbh. t.iWj.^Btrg!!cl. FhyL i.p.mi.Ic. 

— Curliu Lvnd. In, 
Anagalli! aquallca angusiifolia scutellala. C. B. Pin. !3S.— J, B. Hill. 

I, p.TijU it, — Moii!. I. 3. t. 54. /. ST. 
Veronica aquadca angusliorc Iblio. t. Inii. 145, 
Anagaliii aqualica 4. Ui. li. 467- 
Veronica palusLris angusli&tlia. Rivin. 1. i. 96. 
Veronica foliis lineari-lanceolatiii racemis ex alls paiicifloris. Il^it, Hill. 

.. S3 2. J*- 

UTS'™ Plapjta glabiJ , laiiu^ villoma. Cauli^ dcbllii , procitmbeua , basL radi- 
qjDs. Folia horizDOtalia H sessilia, oppo^iia, liiicBii-lanccoUu aui lancco- 
]aia 1 acuta , aubdcniiculata. Raccmi aKJIlarc^ , ia\i , iilUbriLif^ , fleKuosib 
Pcdicclli capillarc?. Buciex miiiiiaie. CoriilU Aba vel lo^es , calyce duplo 
lon^Joi. CaiJsiila pl^na 4 orbiculaia ^ bjloba^ poly^pcima. 

Habitat Algem in paludibua. ^ H.B D1ANDR.IA MONOGYNIA, l3 VERONICA ROSEA. 

Veronica caulc ascendenic , frgiicoho-, Eoliis pinoadridii ;ratcTi]js lermi- 
iialibus^ 

Caules ffQiicosi , Krci« , filifoinies, pubescentcs , ascendciitci. i — 5 
decimelT, , plures ck codcni ccspiie. Folia i — ? ccnuimeir. longa > 5 — 7 
millinif [r. Uta , glabra ; inferiora cuneiformia , deniala ^ obiusa , in peiio- 
ium dfcunentia ; media ei supcriota pinnatifida ^ liiciniis insqualibu^ , 
acuciusculi^ ; Icbo tcmiinali paulo iiiajore. Raceini icrminalea » plerumquc 
bini au[ teriij. , 6^8 cencimetr, , infcrnc nudi. Florcs ouinerosi , conf?iii^ 
pcdiccUaii. BractcoJa linearis , pediceQo paulo brevior. Galyjt quadripar- 
dius ; lacinib llnem-lartceolaiis , inarquaUbus- Corolla rota la , ro5i?a , 
magniiudinc V- Teucrii Lfo. -, Idciaiis ov^iis , obtusis -, iiircfiote minore, 
Gapsulam non' vidi, Afiinis V. au^uiac^E Jacq. DlfFeri caule fcuticoso , 
ascendentei raccia!^ lerminiilLbiE^ ; corollS to^ca.. Florci ^siaic- 

Haeitat mAdaiuc prope Tlcmsm, 5 

^' ■'" Peduncuiis nmfiorii, 
VERONICA AGRESTIS. 

VfRONlCA fioribus ^oliiaiiia \ foliis cordaLis, incids ; pcdunculo brfvio- 
iibus- Lin. Spfc^ iS, — -^d^ Dan. f. 449, — Curlit. Land, li. — BtrgtreU 
Phyi. 1. p. 9. Ic. 

Veronica Eo&culis oblon^is pediculi^ insideniibus , Cbamjedryos folio. 
T. Jiiii. 145. — MoWi. s. 3. t. 24, /. 22- 

AUint chaLiLfedrifalia^ flosculis pediculis oblongig in&ideniihus, C B. Fin. 

AUine media, Ftisht. Hiit. 52. Ic. bona. 

Alsine spuria altera, Dtyd- Ptmpt. 3i. h. 

AlsUie foliia Trissaginis, loft. Jc. ^b^.—Tabem. h. 711, — Pari. J?jfai, 7^4. 

Ic.— Qer.HUt. 6t6. Ic. 
Alsint spuria altera. Dod. PempL 3i. Ic. 
AUine aerrato folio glabro, J. S, Hist. 3. ^, 3^6. U. 
Veronica foliis Cbamsdryos- Pdvin. \. !. gg. 
VevonJca caule procumbenEe ; foliis petiolaiis , ovaLiii > crenaiia. i/fl/^- 

J/j'ji. n. 549. '4 D I ,". N D U T A M O N O G Y ^' 1 A, au. pim.rall, —5 dfci.uslr. Folia inferb.a oppusla, supHioia dtrrna , 
nunc BlabB , nunc hitiu^. =>™a aat coidi^ll . obtusa , paiva ■ ''"'"'f • 
ddniibus obtusimcnUs. Ptiiolii! btevh. Flotts soliiari., asilkrcs. Pcdicellus 
filifotmis . maruro traciu dcafxus , folic, plerurnqnelon^ot. Csly:i. quadn- 
paniliililadnn^Dvacis. CoiolLi tffiral". tarius alba . patva. sslycem us 
superans. Capsula piibescens , (alycc bieviot , biloba ; lobis aubrotundis. 
Stwi-s. 1 =— ii . minima . Wnc convena , i"de tscavaia. Horei prinio Vcrc. 
Habitat in arvis. O 

VEROfJtCA ARVENSIS. 

VeeoniCA floribus solitariis ; foliis cordails , incisis, ptdnnculo longio- 

ribi!. Lin. spa. 1 S. — ffid. Dan. i, i 1 5. — CwUi. Lo:ul. Xl. — BagirH. 

Fhyi. 1. p. aiS. k. 
Alsine Vtionits foLiis . Hostiiiis taulicuiis adiisrenlibus. C, S. Fill. sio. 
Veronica floscuLia cauliculi? adiiiereillibus. T. hut. 145. — StJiaiu. Spccim. 

«. 614. 
Alysmm. Cd. Thyltb. I- B. 

Alsinc ifrralcp [olio liirauliori etc. J. £. Hjil. 3. P- .'6?. J'- 
Alsinc foliis subrolnndis Vetooicf . Purl, IViial. 66s. It. 
Alsinc folii! Veronica, TaSirn. li. 71=. — Gfr. f/ui. 6] 3. Ii. 
Veronica caule erecio-, f^iis ovarii , subbiriuiia , denLatis^ ppclolis brc- 

viisimis. Hit!. Hilt. n. 5iS. Gaulis ececlus, fiimpUtf vel basi tanmm ran^osus > 1 — 2 dccimclr. , 
aubviUoaus, hliformis. folia parvai infeiiora opposila , ovaiaaui corddld , 
oblma ^ inaiqualiier denlala . brcviEsime peuoiaia^ msdiA fiessilia , alcerna; 
supeiiora lanccolaia , inc^geninta. FIotcs bolitarli , a^illare^ , sc$silc$. Calycis 
laciiii[esublineaic5,acutieHdiirincH;. Corolla calycebrcvioi. Capsula obcor- 
dara, plana. Semina comptvs^a. Catiiet nonntiAquam jamoso-paniculaEi. 

H.4BITAT In arvis incLilris- 

VERONICA HEDEKjCFOLIA. 

Vebonica EorJbn& ioliiariis ; foliis cordada , phnis , quinquclobis. Lin. 
Spec. ig.—md.Daa. I. tli.—Biigatl. Wjl. \. p. u. if. Semina male 

exprea&a,— Ctjf^ij, l-9'ld. Jr. MB"" tap "Slits DIANDRIA MONOGYNiA. i5 

Aisinc Hcdetula: folio. C. B. Pin. aSo. 
Veronica Cymbalaris folio veraa. T. Iml. 143. 
Alsine hederacea. Tabim. Ic. jii. — Gfi. Hht. 6i5. It. 
Morsua gallina , folio Hsdetulffi. lot. it. 463. 
AUme folio Hcdcrulx minor. Fark, I'hcal. 76s. It. 
Alsins spuria prior , sivc Motsus galliiiic. Doit. Pimpt. 3i, Ic, 
Alsine genus Fuchsio. folio Hederula hirsuio. y. B. Hisl. 3. p. 358. Ic. 
Veronica Hederalffi folio. Moni. 1. 3. I. s*. / 20. 
Veronica folio Hcdera!. Hium. 1. I. 99. 

Veronica cauk piocumbenlci foliis lobatis ; pcijolis uniilotis. Hall. Hill. 
1!. ijo. 

PlanTA Lota villosa , proslrala. Folia omnia pciiolata, cordaia am 
ovala . iii ad quinqoeloba ; lobo iniermedio majore. Pedicellus petiolo 
longior. Calyx tetragongs. Lacinis ovaiff , niareine conniventes , ciliats. 
Corolla pallidc ccerulea, calyce brevior. Capsula bilobo ; lobis rorundaiis. 
Semina bina in aingulo loculo , liinc rotuiidala , inde umbjlicala , longe 
nisjoia quam in V. agtesii Lin. 

Haeitat in ar\'ii Algeria. VERBENA. 

Cat vx persfStens, (^iiinquefidiis. Corolla mbulosa, inarqoalis ; 
limbo quadriautquioquelobo. Stamina duo vcl qiialuor, didynama. 
Semina duo aut quatuor , nuda aul veslita. Folia oppoaica. 

VERBENA NODIFLORA. VEH&6NA iclrandrai spiels tapiLalo-coiiicis ; foliis seiraii^; caule rcpente. ' 

Liu. Sjya. 5S. 
Verbena nodilloia. Maltfi. Com. 742- Ie. — C. B.Pin. afig. — Prodr. is5. 

— DiirfOT-J. IccKii, — Impcmli. 673. Ic.—J. B.HiU. 3. p. 444. Ic.—Mati:. 

1. ii.(.2i./.8. 
Verbena repens nodiflora. Fiir(. Tli/lll. Bj5, Ic. 

Verbena nodi flora caprTc oblongo. seriV. nodjfloTalmperaii, Band. t. S55. 
Zapania nodiflora. LiTntijck- lUuUr. it. 248, I. i^.J. a. i6 DIANDRIA MONOOVNIA. ClULES rcpEn.=5,.-amOii. pacilcs , pub«cEn«;. Folia obova.a sra 
t„neIfo.n,ia, p=rva. rigidula , «=ssiuscula , !up«n= dcnlaia p=..olaU. 
Psd^cuU =viL«, soliBrii, filifomts. CapUula flonim ds„™ma, 
nunc oMone-j, nunc voliinda , basi involnoaia. Btat.eai dliplics , obtuiie. 
Caly>. paivulus, compressus. Corolla uiinula , rosea am alba. . 

Habitat ad tivuloium ripas propc Cafiam. ^ 

VERBENA OFFICINALIS. 

Verbena tmandra; ^picii miformibus , pankulatis ; foli[5 mdtiSdo- 

ladniali,; caol= solllario. te. Sp«. .g.-ffirf- «"■ '■ i^^—B^dhard. 

Hfrb. I. i\i.—Cmiii. Liad. Ic—Lamarit-ltlmir. ii. a36. '. 17. J- 1. 
Verbtna communis cffiuleo floiT. C. B. P's. 169- — T. /«1'. ■"'0.— 

DcJali. /ionii.— Mm". 1. 11. J. si./- 1. 
Verbena vulgarj!. Cte, HiM. a.f. 4S. h.—J.S.Hiit. 3. p. 443- J'- 

— BMn. 1. (. S6 Biaku. I. 41-— P"*- J*™'' 67S-— C<r. Hu'. 

Vcibcns erccla sjvc mas. Dtd. Pimpl. \Bo. Ic laiim. Ic. l3!. 

Verbena mascula. Brmtf. 1. f. n^. it- 

Verbenaca. Matth. Cum. 742. Jc—Csmer. EpU. T91.^ Ic.—tms- =10. Ic. 

Verbena toliis iripaililis , rugosii ■, spicis nudjs . gracilissLmU. Mall. Hill. 

La Vcrveine. Rfpia'ill. Rot. U. 

CAULfcB cs tadem xaJiis plurcs , eietu . teiragoni , small . lawci ant 
mbvillosL, nuncvirides , nunc piirpurastenlea, 3— 5 dcciinetr. Raoiioppo- 
silL, bracliiati. Folia opposila » palentia . quandoque rcfle^a ^ rugoia , 
birsuia viUis brevibu^ , in pedoluin dccurrcmla > ovala , pLeiumquc 
ttilobai lobis inKqualiwr inciio-dcniaiis i laclnii^ obnjiis -, lobo inietme- 
■ dio lon^ majore. Spies iernlii]ale$ > lenues , inicrrupl*. Flores solilaiii , 
sessile . parvi. Braciea minima ^ calyci adprcssa. Calyx pubciccn^ , qOadri- 
parlitLis^ Ucinii^ siricrj^ , ereciis , acuLis , lubo Lorolla: breviorjbus- Co- 
rolla parva , pallidc ctcrulesceiis , quioqucloba-, lobii roiundaiia. Fauifvjllis 
clausa. Stamina 4 , in ^umuiilale Eubi. Filamenla nulla. AnLbeia: linear- 
SLylLis brevis. Siigma capilauim. Semina 4, minula, oblonga , cxius rocun- 
daca « slriata. > calyce [ecca. 

HAEITAT in atvis Aljeriie. K DIANDRIA MONOGYNIA. 
VERBENA SUPINA. 17 Veebeua teiranilia; spkis fiUfoiniibua, soHiariisi foliis bipinnatifidis. 

iiTi. S^«. 29. 
Vgrbina letiuifolb. C.B. Pm. 269.— 3". Cui!. ioo.— Morii. 1. :i. i. aS./. 7. 
Verbena. supina, Clui, Hill. a. p. 46. J(,— Diirf. Prmpl. i5o. Ic. 
Verbcnaci supina sivc fccinma. Tahcni. Ic. iSa.-— 7. B. Jfiii. 3. *. 441, It. 

—Pot*. Theal. e-,5. h. 
Sacra Vftbena liispanica minor, io*, J(. 535 Gcr.Hiil. iiS.fi.a. 

ArriN IS precedent i, sed longc minor. DiiTart caulibus prostraus.villosis; 
foliis parvis , pinnatifido-laciniati^ ; floribus densius confcrtis . duplo 
minoribus. Varietaiera vidi in Hotto Pari^ienu etectam ct fere glabram. 

Habitat in givis inculds Alggri^, © L ¥ C O P U S. Calvx persistans . quinquefidus ; dcndbus sclaccis. Corolla 
siiba:qualis , quadrifida. Stamina distamia, Gernien superum. 
Semina quaiuor , calyce tecta, 

LYCOPUS EUROP.tUS. 

LvcoPUS foliis siniiaro.ierraiis. tin. Spec, 3o. — Birg/nl. Fhyl. 2. p. ibS, 
Ic- — Curtii. Loitd. Ic. — LamarcL Illitdi. n. 3C2, i. iS. 

Marrubiuni paLusLte glabrum. C. B. Pitt. a3o. 

Lyeopus palustris jbbcr. f. Imt. igi Schaw. Spedm. 11. 404. 

Marrubiuni aquaiicum. frag. 9. /i. — Bod. Fcmpi. Sgi. Ic. — Gcr. Hiu. 
TOO. Ic. 

Sideritis 1. Malih. Com. 711. Ic Camir. Epit. 746. Ic. 

Marrnbium aquaticuiu vulgare cK. Ltib.,Ic. 5a4 Pari. Tktal. laSo. 

Pseudo-MaTrnbiura aquaiicum, Msjii. t. ii. t. g. f. so. — Rivia. 1. i, aa. 

Lycopui foliis acute serratis et appendiculaiis. Hall. Hill. n. aao. 

C.^Uf-is ereclus, 3.— 6 deciniett.. teiragonus, quad ri sulcus. Rami oppo- 
si[i . patentcs. Folia lalD-lanccolaia , .rugosa . aeuta , tiansvcisim sulcaEa , 
ptofunde serraii , pubescentia aul glabra. PeiioLi brevissimi. Florcs deJisc 
1 3 iS DIANDEIA MONOGVNIA. 

VEilitlllali , itiHii. Braolea; miniinx. Coiolla parva , alba, puncl[s rubris 
conspcisa, Siamiua i , iip<^ corolla [ong/oa ; a alisiii emarcidia CI 
aboiEivis, 
HftBJTAT rii pakdihus Algcrii. V 

Z I Z I P H O R A. fcii^' Calyx pcrsLstens , gracilis , eiongaius, itriatiis, quinqucdeniatus. 
Corolla labiaia ; limbo quadrilobo ; lobis roiundaEis. Gernieii 
supeium. Seoiina qaatiior , calyte tccts. 

N'. IOE« scims cum Gunila. Stamina in ulroquc s ferrilia , s slctilia. 
ZIZIPHOKA TENUIOR. 

ZlzlPHOEil Horibu! lateralibus ; fuliii lanceolaljs, JJn. Spa. Sl.—Lanmni. 

imiil,. n, 268, (. 18./. 2. 
Aciiioa sycjaca folfo tejiuiovc , capautis hiriis. Mark- 1- ii- t- 19- /■ 4- 
Qinopodium oiicnt. Iiir&uluni , folii5 inferiotibus Ocymuifi , 3LipciJoribu^ 

tjyssopuic refcrcniibus, f. Cor. 15. 

Flanta 10— iGceminiccr. , tamoig, Grecta. C3ulc$ icitagoni , ^upernc 
jiicrassaii , pubfacenle&b Folia lanccolala > ciliala , dcnuculuLa am inleger- 
liioa t in pcdoliijn decuirenua , subtus uervoaa ', nervis obliqui^. Floret 
vcnicillad , ftprcati, singuLi p^dicellaii' Spica ? — -^ ccmimetr. Calyx lerc^, 
gracilis I elon^tui > stnattis , qnioquedeiLlafu^ ; denlibui aubuladb^ Faujt 
villis claiisa. Corolla parva. Tubus fillformii, calycc paulo Ion gior. Labium 
supcrius mlcgriiifl ; infeTiua Irilobum \ lobis ciicinaJis. Bfaciea; lanceo- 
kl^ , opposite, floiibus longioies, Slamioa ¥ fcrulia. 2 slerilia. 

Habitat in collibusinculds. Q 

ZIZIPHORA CAPITATA. 

ZIZIPHOBA capilidis tenninalibus ; foliis ovarii, li;:, Spic. 3i, — Lamaiik, 

mtiitr.n. a66. /. i5./. 3. 
Tbymus tumilii latifolius. Buxb. Ciul. 3. p. uS. i. ii. /. 1. 
CUnopodlum Kttulosum pumLum Indis occidfinalii , ^unimo caulii flori- 

dum. Pl«k !. 164./, 4. Brs' SAL DIANDKIA MONOGYNIA. 19 Clinopodium humilc chalepensc purpureum , breviori fotio , Ziziphorum 
dittum. Mora. j. 11. t, 8./. 5, 

DTFFERTa precede n li floribu! capiratis. teimiaalibus; biacleis qualuor. 
Habitat in collibus arcnosis. ¥ 

ROSMARINUS. Calyx persisiens. Corolla labbia. Labium superius bifidum. 
FilamcnLii arcuata , deiiie iaterali instructa. Gctitien stipemmr 
Scmiiia quaiuor* calyce lecta. 

ROSMARINUS OFFICINALIS. 

1lO!SMARTNUS. Lin- Sptc. 33- 

RobmaiiQua aponiantus iauote folio. C- B. Pin. aij.— T. Insi. ig5. — 

StAffif- Sptcim. n- ii3- 

Habitat in momibus arcnosU et incuUi^- 6 SALVIA. Calyx persistens, qumquedentatus. Corolla; labium superius 
falcacum. Filamenta siaminum transv^rsiiti pedicello adnexa, 
Germina quaiuor , supera. Semina calyce lecra. 

SALVIA ^GYPTIACA. 
Salvia foliis Unpari-lanceolatisidendciilatis ; floribus pcdunculaiis, Im. 

HoniiinuLii s^yplium. iniuLmum ra[3tosi&&imum. Btrfih. liidtx. ]6G. 
Md!^^ perennia; floribu; veriiciHail^ , uirinque it cnis , peduncuJalii ; foliis 
oblongis, ciena!i&. Fntik. Aiab- loS 

Planta cioeref coTori$» i6 — 37 KQliineir. , ramo^fssima, erecta. Rami 
^raciles , biifuti pilis brcvibui , leirovcrsk- Folia angusio - lant eolaia , so DiANDRlA MONOGVNIA. 

mgosa, undulala , deniicubu , io pellolum dccunenlia, 4— T ™'l™='f> 
lala , i3— S7 longa. Vtrlitilli dislincti , infeiiores sexlloll . siipctiorcs 
biflcpil: Boribus pcdicel!alis ; lerioLnallbus abotlivij. Braciei iniiiiinK , 
ovalK , acula; , pcdjcdlo breviores. Calyx viLoms , Elriaui5. Labium 
jupcrius btevius , bidcniatum ; ore ciliato. CotoUi alba, patvi . puociaia. 
Labuiin auperius brevUUmuin, 
■ COLITUB. in aienis props Cafsain. 

SALVIA OFFICINALIS, 

Salvia foliis lanceolato-ovsti? , imejtis , crenulatis ; Boiibin ipicaus ; 

cjlytlbus acuiis. Lia, Sftc. 34. — Bagcrit. Pliyi. a. p. 8a- Is- 
Salvia raajot, an Sphacelus Thcoplira^li? C.S. J'iB.!37.—J'. JttJi. iSo. 
Salvia laiifolia. trag. Si. Ic. — Csma. Efil. v&. Ii — Bimi. 1. 1. 71- 
Saivia nii]oT. Mullh. Com. ia4. /t Taiem, It. 3jo. — Facht. Uili. ^iS. Ic. 

—Dod. Pcmpt. 390. Jr.— tci. !c. &Si.—J. B. Hi:l. S. p. 3o4. Ic. 

Frotex ramosus.'^. — 7 dccimcir- Rami juniores lomenimi , candid!. 
Folia laoceolala , oppr>&ila. rugma , brevii^ime peiiolara , iS- — aa milli- 
iQtir. lau, 5 ceiitimeir, lon^ , 5iCpc ba^ biauriia , cinereo - Candida, 
Vcr4icilli»:{flori,approxi[naii. di^lituci, BracLC^ ovaliF , acul£, dfcicTuie. 
Ca1y>; biLabiaEtis, lirialna , quin(fucd?ilLaLii£ , denciculis acuiis ; liibu? supc- 
lioribus subLpqualibus , rainoribus, CorolJK labium superius oblusuni , 
cmiiraJnalum ; infctius IrilobLiiB ; lobis laleralibui reiroflcvis ^ intcrciedio 
majoie, bilobo, 

HflBifAT in collibiis. 6 

SALVIA VIR IDIS. Tab. 1. Salvea foliis cord alo -oralis, obH]si£,Ecqualiiei C7eiiali$^ calycibus quadri- 

demaiia , lerelibus -, Iruciifeiit nulandbus- 
Satvia foliis oblongs, creuatis^ coroUaium ^ea jemi-orbiculala; catycibus 

fnictifrrji rcHfsis. Lin. Spa. 34.— Jolf- jHi.c- s, p, 366, il lioan. 
Hoiminum Salvia; foliis ac saiivi facie , viscosuni pumureo - violaceum 

rlgldius- H. Caili. S«ppl. All. 38, Vail. Hill!. 

A, Hormiuuin oriemale annuum aadvo siuiilc , cooia carcns , florc vio- 
Idceo, T. Cou i.*i.—AMbritt. Put. ,!^Mi &^^P DIANDRIA MONOGYNIA FacttlS oii'iiijio S- Hormini Lin. Csulis trectus vcl bflsi deturabens, 
ramosus, hirsmus viHislongiuscutis. Folia cordaEaeiovala.oblusa, tugosa, 
pubesceniia,ffiquaU[tretlaimcrcrc:naia, i S— 56 miilimctr. his. 2— 4 i:cnli- 
iiicjr-Lojii-a-, infcriomlonge peiiotaTp, pciLolb hirsgii^- VenicilU stx^orl ; 
infeiioies di&dncii eisiepc remoLU siipetiores confluenies, Biactese raagn:e , 
cordaia; , acuia , hirsulffi ; infeciores creualT , culycz longiores - imcnorca 
a|r:e plcruinque quaiuoi , liiieaii-subuUrx , ciliais. f loves S- Hormini Liij. 
PediceTli breves. Cdly:t villosus , elongacus , profunde ^irialus , quadridcn- 
Jaius ; deniibus acutU , brevibus 1 peifecia fiuclificationc nutans. Labium 
supcrius cotargiiiaiuin, CorcUa pavva , rosea ^ calyce ier[ia parte ■bngior. 
Labium auperius semi-orbiculalum , obtusiu^cuTum ; infcriua itUobum ^ lobo 
itueniiedio concavo ^ cmargLnaiu , diluiiore. t'llamcma aicuaia, iransvecaim 
pediccllaia. Siylus 1 , cOTolla brevioc. Siigmai^ 2 , miDima. Scmina 4 , fusta , 
subcompressa. Adde comam coloraiam ci S. Horminiini em. An noji 
varfetas? Species hic dcsctipia eadem ac Tournpfoitii Cor. In Salvia 
viridi Lin. ccjacq, labium iupciius coroU* cccrulcum , m iio^ii'a roseum. 
CsleruEn similljmx. Habitat in collibu L Tuneitiin. SALVIA VERBENACA. Salvia foliis serraiis , ^nuaiiis ^ litviuscuiis ; corollis calycn? angustioiibus. 

Lin. Spec. 35. — Bergerd. PhvL 'i. p. gg. Ic- bttni'. 
Horniinuni iylvesire LavanduliE flore. C. B. Pin. J5[j- — T. Imi- 1 j3- . — 

Sdifuu. Spcdns. Jj, 335. 

A. Horminura VerbenacEc laciiiiLS angusiifolium- TiiamJ- Obi. 56. Jc, bona. 
— 5ihov!- Spedm. 11. 336. 

B, HQiminum sylveslve minus* inciso folio, fiore azureo. BaryeU t. 2o3. 
C- Horminum minus ^ subrolundo £cabro folio. 'Eajrd. I. yiyj. Caulis S — 5 dccimcir. ,erectus,hrrsuius,ramosiiR, quandoque simples. 
Polia glabra aui viK bir^uia « lugosa . ovato-oblonga ^^ ellipEica , ainuata , 
ijspc erosa^io^Equaliier den[aca> denLibus obiusis , 5 — 8 ccmimelr. ionga , 
^ — 5 lata , pf dotata ; pcijolis superne pLaciis -, suporioia aes^ilia. Vcnicilli 
sexflori. CalyK paiens , villosua^ airiaius , subcompressus , bilabialus. La- 
bium 5upeiiu5 bi aul iridcniacum; deniibus vbi conspicuii. CuryUa paiva , 3 D T A N D li L A M O ^' O G Y N L A. 

ilutc ccciuka, ciilvce diiplo lon^ioT, I^bmm supcrius emarsina.um ; i nfe: 
ui Hllobum ^ tobo fnTernifdLo excavaio- Rraciea; cordiiiiE, acurii mfe- 
iores lon^itudine nommi aupcriores brcviotes. 
A, Minor, Folia inEcqualitcr et profiiode laciiiiaia. 
U. Folia nunc o\'ara . ounc ovaco-obioDga , fiiiiuaio-icpaiida . pauluLum 

iugi]$iora. Florca inicn^e ccerulei^ 
C. Differ! fiiliis cordBio-roiiifldfiis , iotUo-lobatis. Floras omnino pf*- 
cedvDiL^. 
Habitat m arvis- 

SALVTA BIGOtOR, Tab. 5. 

Salvia fofii^ cofdaio-oblonsi^ ; lamis virsaiii ^ bracieb icflcj^is ; «ly- 
cibiis [■(itaniibu^ ; cordttx lobo inferiorc interniedio saccaio. 

Salvia foliia cord aco-has Cadi , ifla^qualiie^ dciHails ^ spids nudis , pnclongis^ 
coEoJIaiuni bafba Candida, saccaia- LatntiTik- liluiir. tj. 3oo. 

Folia cordaio-oblongj, lugo^a, sTibviJIo^a, 5 — la ceniimcrr. laJa . 
1^^ dAcimeir, lonja^ infcriocaobiusa, peiiolata, in peiiolom decuncniia , 
jn^ilU'iliiti: sinuaio-dcniara , sa?pe eiOiO'lniciTiiara i bciiiiis acmia , iiis- 
ijuaiibu^ \ caxilina stipeiioia coimaia » aeaaLJia , acma. Caulis g — i ? deci- 
Tncif. , pubcscena , tciiagoima ; anguli* obtusis. Rami fiotifciL virgad , 
ereai^pu beaten Les,cubitaie5etulira. Brae Lea; ovaio-lanceolpl^>acuniiiiaLC, 
defle]^> pubigerf. pcdicelli? lon^ores. VeriLcilli p^eiumque seifdorL , 
appronimati- Florcs pedlcellaii , anie et po$t floresceoriam iiuianieii. Csl^Ji 
□uinqui^dciiCatLis i dtsiie auperiorc inicrmcdio bievasinio, Cofolla ntagni' 
ludinc S^ piaECia^i^ IJn. Labiurn aoptrma falcacum , cfcruleo-vioiaceum , 
viUo5uin> aiEpe puncria albidis consptrsum ; mferius album. Lobi laie- 
ralcs pioduciiores , acuminaii ; iniermeduis .maxiniiib , saccalii$ , non- 
aimquam emai^nalus. FibiufLila arcuala, pedicellala; pedicellis bravla- 
iixnh. Stylus e^seiius, SLJgniaia <j , acma. S«miiia fusca » lievia > aubro- 
iLuida, Species pulcbctrima- Floratpiimo Vcrc. In boiiia folia in fcriora 
non emsa , aed crcualo-sinuata. >' HaDITAT IDlCC iCgCKi 1 J Tlcmscu, 

alo. 

s , pralm^; 

:oo. 

n dccuifcniD, 
atuus , ill- 
lis 9—1!^ 
>rifcri "1^. 
IS , acuniiiBi'- 
nquf sn^*' 

Corolla"* 

"'""■' ■! DIANDRIA MONOGYKIA. SALVIA A L G E R I E N S 1 S. Tab. 3. s3 Salvia folii; mfcrLoribus ovatis , crenalis , in pciiolum decunenlibus ; 

calycibifs deniaio-spinosia ^ naianiibus; biacteis icfieKis. 
A. Sclarea africaiia piitcos annua, yail. Uai. 

CauliS erectus, hir^utus. 5 — g decimeir., tettagoaus; angulis obtusis. 
Rami long! , vitgati , ciecti. Folia glabra; infsriora ovato-pblonga, cienaia , 
obtusa,5— Scsniiuielr.laia.S— iGlonea.inpeiiolunibrcvcmdEcurreniLa; 
mediacisuperiorapauca,se!silia,lanccolaia,acula,s;cpeintegeiriina. Vcr- 
titilli bi qiiadri am ssxRori, disiincti. Florcs pcdLcellaii , anlc ct posi flotes- 
centiam nutanies. Blades ovals, acuia:, ifRexs. Calyx hi rsuiuB . striauis , 
quinquedentacus ; doialibus apice seiaceo-spinoais ; tcibus supeiioribu^ 
breuioribus- Corolla ccerulea , magnicudin? S. pratensis Lin, Labium 
supetius villosum , faicatum , coinprcssum ; inferius irilobum ; lobo 
inietmedio majors , coiitavo. Filamenia arcuaia , iransversiin petlj;cIlo 
brcvi affixa. Siylus exsetlus. Scmina fusca . subrotunda , calycc iccta. 
Afliui! pr.ccfdsnd. Diffcri caule hiriuio ; foliis ovalo-obloagis , creiiaiis , 
net uro&is aui sinuaio-creoatis. 

Habitat in Ailamc propc Maiane Algeria;. Q 

SALVIA C L A N D E S T r N A. 

Salvia foliis senaiis, pinnatifidis. rugoiissinds ^ spica obiusa; corollia 

calyce anguftiorlbus. Lin. Sp^u 36- 
HoTniiniim sylvesire inci^o folio, cfcaio floie , iialjcum. BantI, i- a^o. 

Folia ladicalia p^dolaca, jugoslssiina , aifbtus lonsenlosa* margins 
rellexa, pinnaiifida; pinnulis sublinsaribm, disiinctis,inffqualibus,obiusis, 
ioa^qualiicr dcalads. Caulis 16—22 ccntimeir. , erccius, infetne ramosus [ 
liirsmus , retragonu!. VerlieiUi approsimati , sfxHori. Fiores subsessiles. 
BractSE ovaiK . calyce breviorcs. Calyx brevis , hirsutu!. Labium luperiua 
coinpressum , rotundaium, emarginalum ; inferius bidenialum; dcnlibus 
acuminatis. Coiolla cteiulea^ calyce iiipio fcrc loiigior. 

ICOH Barrclieri folia minus ptofunde piniutifidi c[ pinnulas latiorcs 
rcprieseniai. An vaiielas aui species dislincia ? 

Habitat in arcnis prop? Cafsam. =4 n 1 :\ N D R 1 A U N G V ?J 1 A. 

SALVIA rcETinA. Salvia [tu.koM; foliis tnrdaio-ovaiis , rusosissim;i , villosis i floiiliu! 

«ciliciliatc«pl=ali5 ; calycibus ftucliftlii compressis. 
Salvia fo!"^ tordalis , iBiqualL.ei dcntalil , msoils^imis ; bractsis cor- 

dj.<vacinis, cilistis, longLtudine taly=uin. Z^fflflirf. fflmli. n. 595. 

Sibcea .ingllana fttiidissima hirsuia , Hors albo. f. /(Ui. 1 ; 9— Co^i. «""■ 
Feutex lo— i3ileciiiieir..iamosus.ttetnll.Raniivmosi. lclragom;an- 
g„l[5 obliliis- Folia opposiM, cotdala , norrntinqjam ovara , pc.Mala , nigo- 
^iinia , vlUnia , c.cnaio-deniLculau . dentibus nirac acuiis mm>^ obli.5« , 
5—12 Cfnlimeit. loDga , i— 8 lala ; [nfttiora obtusa ; ramea supenoia acuta. 
VtmcLUi qgadriad sexBori. flows subsessiles. Btsciea: cordara , concavai . 
mucronaffi . hiKUIK. CalyK bilabia.us , viUosiis , pundis albidis siepG cOi.s- 
petsus, posl flortscen tiara urrinquc compressusct clausu5. Denies ires supe- 
Tiorcs subsqiialtaiinteriora subspinosi. Corolla S. prarensi! Liii., sed alba 
tt duplo minor. Labium suptrlu! vLlosiim. ariuamiui inferius irilobuai ; 
lobo intcrmedio citcavalo , cmaTginalo. Stamina 2 stflrilsa minima ; fctti- 
lia a srpe tsserla. Fllamema arcuaia. Stylus exstrtus. Semina subrolunda. 
Tola planla odorem gravissimuiti spiral. 
Habitat in agio Tunetano. B 

SALVIA Jethiopis. 

Salvia foliis oblongis. EtosLs , lanaila t verlLcillls lanalis ; braclds rctut- 
valis. lubsplnoMS. tin. Sprc. ig—Jaiq. Aiiiti.3. I, 2li. bo!:a. 

^thLopis foliis sinuosts- G. B- Pin. ^41- 

jElbiopis pblomitis. H. E;ll. £ll. S.fJ. S.f. 1, 

Sdaiea vulgaris lantisinosa , amplissimo folio. T. InU. 17g. — Schnu/. 
Sprdm. B. 536. 

^iliLopis mullb. J. B. Hiil. 3. />. 3lS. Ic. 

CauliS ^rectus ,3 — 10 decimeli. , firmus . cclragonus. tana candidd 
vcsiitua ^ iiifeciie simpler; , supcriic in tamos nur ecosos > panlculalo? 
divisus. Folia radicalia jacenlia^ Dvala . i — 3 d^cintetr, looga . S — 13 cen- 
liioclr. lata , petiolata » slntiata ^ crcnaia , rusosissima, baaia , Candida , 
obtusa^ caulina supeiiora ^essiLa , d«Qlaia . acuta; summa nonDunquam JUiW' niANDRIA BTGYNIA. ZO 

ad ramos reflijsa. BracteK concavs, nervosa;, connivciilcs , siibroiund^, 
mucronalK , calyce breviorcs , lanate ve! subvilloss. Venicilli <juadri aui 
sc>:fioTi. Florcs breviicr pedicelWi. Calyx junior lanaius, siiiaius, qumquc- 
dentatus -, dcnilbua in acukolum abeuntibgsi mamro fructu clausui ^ uEiinque 
com pre ^su^. Corolla alb a, pubesceng. Labium supeiLus angu^ium, falcaium ^ 
infciiustrilobuin;lobislaieralibu5niinu[is;intennedro«^cavaio,Einarginaio. 
Aniber^E lutcip. Semina fusca, lK\'ia , inde aubcorapresia^ liinc subiTiquptra, 

Habitat in arvi^. cf 

SALVIA PATULA- < 

Salvia foliis radtcalibus cordans , lanaiis , sinuaio-croiii ; caule calyci- 
busqife vJUo&Jg , glutinosia ; bracccis concavis, miicronatisi Aoribus sum- 
mis t^vanidii. 

Sclarea tusJi^nica gluuno&a aqjplissiino folio. .T. Iml- 179. — Vaif. Herb. 

AttlNiH pra]ccdcnii. Differt caulc , rami? , ealycibus ^luiinosU , villosis 
ntc lanaiis ; corolla duplo fere majorc ; floiibus summit cvanidis. Foiia 
ciialn lomenio^a ^ in otbem jdccoLia piofcrL. Vdriai folri^ fere gl^bris. 

Hasttat in arvis EDCuliia. q' D I G V N I A. ANTHOXANTHUM. inJiJi Calyx exterior unLflorus, biglurois ; glumis fiiffqualibiis. Calyx 
interior biglurais; gluitia altera majove, acuminEiliir Semen unicum ^ 
stiperuin , calyce ledum. 

ANTHOXANTHUM ODORATUM. 

Ah'THOXANTHUM spica oviLto-oblonga i floficullf subpedunculaLia » arista 
longioribu^. Lin- Sptc. 40. — iEil. Dixn. t- 666. — Mi/ler, Ilhulr, ic, — 
Sihrcb. Gram, t, 5. — Curlu. Land. It. — Lumarci, Ill'alr. n. 35i. !. s3. 
-^Letr^, Herb- 6. t- 2- J. 1- 

' i 2(i Dl ANDRI A DIGYN lA. GramenAnilioxaiiLhoivspitatuni. J. S.Hill. 2.JJ. 46S./C. — J".!"!'- aiS. 

— Srfaw. Sfidm.i. ajs. 
Giamcn piaicmc ipita HavEscenic, C. B. Fra. 3.— fAMl. t4> Jc— S'pi"'. 

Fn-. 1. 1. 4. / ». Flos depkius. — StAni. Gra™. 3S. 
Gtamen avenateum odoialum , spica flsvcivtivle. ilDnli. PioiJr.i)./. 84. 
Avtna diantliai foUiciJo viUoso 1 caLycis glumis inKquaUbus ; altera de 

imo doiso^ altera de sumnio aiislaia. HnU- Hiii- ». '49'- 

CULHUS erccJus . gracilis , nodosus . Ixvisiime siciatus , 3—6 deciinelr. 
Spica cylindracca. 3—6 ceDlimeT, . ramo^a , laiiuscLila. Calyx fljeccrior 
biglumis ; glumS cxieriori^ oicrubianacel ^ intctiore carinaUf, acula^ duplo 
longiorc. Calys interior biglumis. GlumK esigmc , oblisie , cytus villosa: , 
iiixatiales I involuuc ; csictJoie basi , inicrio'e infra apicem nil^uil ; 
ariaiii ieriformibui. Semtn minimuin . Uvc , oblongum. Radices odoialiE. Habitat props La Calls in pascids. (^ 


C L A S S I S III. T R I A N D R I A MONOGYNIA. VALERIANA. 

r 

VJALYXmarginatus.superus. Coroilamonopciala. mbulosa.basi 
hinc gibba ant calcarata , qumqueQda, Stamina pleriimque tria , 
rarius unum , duo am quatuor, Germcn interum. Semen unicum 
nudum ', aut Pericarpium bi vel triloculare , nori dehiscens ; 
loculis monospermis. 

N'. Genui polymorphum. In aliii nargo cilycis brcvissimus ; iiv aiiia 
longior , deniaius , aut psrliiui. In nonnullis lubus cotollic calcarjtua ; 
in piurimis basL sibbosus. Liinbus nunc rcgulatis , nunc irregularis. 
Stamina i , a , 3 , aui 4. Siigmaia 1 vel 3, Semina figurS varia. 

VALERIANA RUBRA. 

Valeriana (ioiibus moniindris . caudatis ; lolih lanccalatis , intcgerrimrs. 

Lin. Spa. n Birgmi Fhyt. i..f. ii'- Ic. — Gxrtsa.i. p.3S. I.B6. 

f. l.^Lamanir. Ilkutr. 11. 3gs. I- 24. f. 2. 
Valeriana rubra. C.B.Pin. i6i.— T. Imt. i3i. — Sihaui. Spidm.7,. 6,0. 

-^Dod.Paapt. 35i. U. — hlaUh. Cam. io.Ic.—J. B. Miil. 3. ^. sii. 

Ic. — Morii.i.T.!.i^./.ii.mala — flon™. Mjiroc.. /t. 81, Sa, 83, 

—H.EyiLjEit. I. p. 3. J. i. — Gcr. Hul.6ii,I,,. 
Phil pcrogrinuin, Cainti. EpiL 54- li- 
OciniasiTum. Lob. Obi. 184. Ic. 
Pole iiionii species, tfatedi. Hiit- iiSj./fr. 28 TRIANDRIA MO'NOOYNIA. 

Vakriana niarln^' Jiivin. I. I. 3, 

Valeriana foliis glabcmrais; floiibus calcaraiis. HalUHitl. n. si3. 

CaVUS ramosljsvc!. wrelES , 6 — 9 J"™™' ' n™= ««<" ' "™= 
basi itcurabcnies. Folis opposila , glquca , elabcmma ; intcriora El medm 
lantcolala, inle^errima . in pelLoluni dtcHtrfDiia ; superjois sessilia, con- 
naia , ovala , dgmaia , qgaadoque laoctolala. FLores panicu]aIO-cor)Tnbosi , 
confcriL, lerminalcs. BraciCS minima , subulauc, adpreiia:. Cotolla nibia , 
ntiu! alba. Tubus fiUformis. toniprcssLS, 9—1 1 millimelr. longus; calsare 
subulaLD,iecto,dticendeine,Liinbu!inieqiialis.LaciniiequinqHC,eLipuc*, 
oblusa;,piien«s;umcadisuntla.Suuncni,tMCrUim,eniissopiJvcrenulans. 
Anthera versatilis. Stylus corolla loDgior. Siigma sjrapltx. Scmf n 1 , nudum , 
icnuE, obloDgum, comprcsmin, supcmc atleuuatum . cocuciilufli, p^ppo 
plunioso , sesslli , ladialD , evoluio coronauim. 

Habitat Id flssuri^ rupium Ailanu;. ^ 

VALEUIANA ANGTJSTIFOLIA. 

Valeriana follls -mi^usio-lanceolatis . in[CgcvnTiii&^ Horibus mooandiis , 

falcaralis. 
Valeriana. rubra aTijuiiilolia. C.B. Pin. i6i. — f.Sail. i3i.— J. II.Hht. 3, 

p. III. Ii. 
ValErJana marina anguslifolia. Morii. j. 7. (. 14./- '6. — Hull. Hill. 

n. ai3. £. 

DlFE£BT a pncedcnu foliis angu^nj-lanceolali 3 , inlcgcrrimii- Ulram- 
qil« reaper disUDCIam obscrvavi. 

Habitat la £ssuri^ mpium Ailauiis. ff 

VALERIANA CALCITRAPA. 

Valeriana Uoiibiu monandri?^ foliis pinnaiiiidis. Lin, Sj&iJ. 44. 
Valtiiaai foliis Calcittapa:. C. B, Pin. 164.— 7'. iriji. i3i!, — Mail, J, J. 

I- 14'/ 7' — Stiiatu, Sptdin. n. 609. 
Valeriana annua allcia. C/m. Hill, a. p, 5^. Ic. 

CauiiS Irvis , ereiius , listuloius , ramosus , quandoque simpler , 
3 — 6 decimeii. Folia opposiia , glabcnipia ; inferiora minora ," longe Slw *!"*« 
^<^, T R I AN D R I A M O N O G T N ( A. = 9 peiiokta^ peliolo cda^Ucu]3Eo> ovata, obluss, nunc inlegca>nunc in^qufl- 
liidt dtncaca -, dentibu^ obtii^is ■, media ei siipeiiora pinnaiilida - pimiulis 
dcniaiis. Floras cotymbosi , deindc paniciibii , sccundi , se^^ile^ in ramulii 
dichotomis, flfacles subulatie , jdpre&^,c. Corolla minuu , dilute rosea , 
tubulo^a; tuboienui. Mtrmqucsulcato^bdBi hmc gibboso- Lirnbus q^inque- 
lidus,patf^s,^ub:Fqu[lli&:lobi$ oMoTigi^ jobmsis;imico disiincto -Semen j, 
oblon^ujti , tompicssuDi , SEip?ine aitenuatum , sirialum ^ pappo cvoliflo , 
ladiaio •. pluirtoso corooatum, Variat fobis inrciLOiibui piniiati£di&. Florei 
prinio Vcic 

Halitat in nwh. O 

VALERIANA CORNUGOPI-E. 

Valeriana, fioribus diandvis , lingeniibu^ ; fohii ovani* . sessilcbna. Lm. 

Spec. 44. 
Valcrianclla cotnucopioides flore °aleata. T. inU. iSS^-^Rivin. i. /. 5. 
Valeriana percgijna puipnTca albate- C. B. Pin. 164. — Prodr. Sj, Jf. . 

MnifL Com. 40, Jc, 
Valeriana indica. Clui. HiiL ft. p^ S^. Ic. bona. 
Valeriana peregrina. seu indica, J, S, Hiit. 3, p. 31a. Ic. 
Pseudo-Valeiiaiia cormicopioideB ; dc M^iii- i. 7, t. 16./ uj. 

Caulis i& — 37 cenliineir, , fislulo&u^, stviaius, gliibcr , procumbeos , 
dichotomua ^ pedunculis valdc inerassalis. Folia oppnsiia, gl:ibeiriina 
subcainoia ; infcrioia ov-aio-oblonga , obtusa ^ in pedolum decurremia ; 
supcriora scssilia, ovaia- Fiores aggiegati , leiminales , sessilcs, Braciea; 
aubulan^e. Calyx marginaigs , maiiiro fruciu uri:eo]alU5, Corolla magniiu- 
dine V. rubra: Lin- . subbilabiala, Lacinia; injcqiialts , obius*- Tubus basi 
hinc gibbus nf c cakaraius.SiaminaH , cx^erLa. f ilamema capillaiia. Siyhts 1, 
SUgiiiaia 3 . minima. Semen 1 , oblongum , calycc cbuiuiJi et coronalmn- 
Pappos nuUus. Floret primo Vere, 

Habitat in [irvJB, 

VALERIANA PHU. Valeriana floribus iriandris ; foiiis caulinis pinnaiii j mdicahbus 
indivisi^, Lin. Sptc. 4^. 3o TR!ANDEIA MpNOGYNIA. 

Valeiinaa borwn^is Phu folio Olmalri Diostoiidli. C. B. Fin. iSi. — T. 

iKil. iSs. — Msw.j. J.(. 14- /■ '■ 
Phu raJinum. F»«A. mi- S56— MoJtt, Com. 3S. Ic—CaMr. Efxl. SI, /£. 
Valeriana hottf nsLs, Dad- Tempt, S49- j£- 

Valeriana majoi Phu. lot. /c. 7 14. — H. £>ii- -iii. 9-/'. "■/■ '■ 
Phu ponlLcum. Tabtin- tc. lfi4- 

Valeriana major , odorala radkr. 7. B. Hul- 3. /i. 209. /i. 
Valeriana horiensls Borealbo. Rivni- ^. I. 3- 

FOLia glabemnia , opposiia -, tadicaJLj longe peiiolala , ofelonga . i—S 
cemmea- longa.a— S laia. iniegra . maiBinc glandulosa cl nonuunquam 
subcrenau. Pciiolm canalLculatus. Folia taulina remota^ inCcriora sspe bi 
amliiloba; medil ct supfriorit pinjialLHda; pinnuli! lanceolalis . aculis , 
intesttrimis ; extremis nonnunquam din.alis. Caulis eretlus . s'aber . 6—9 
dcoimctt. Florcs soiymbosi. Braciei llurari-subiilara;, Corollaalba ; Itibo 
bine hasi glbbo. IwiniK oblongie, obmsa:, (:renulala:.S[anuni3. SligniaiaS, 

Habitat prope La Calle. ^ 

VAJ.EIUANA LOCUSTA, 

Valeriana Horibu^ "iandi-isi cauLe dicbocomo ^ foliis lincjribu^. Lia. 

Spa. 4). 

A, Olitorja. 

Valeriana canle dichoiomo ^ folli^ lanceolalis > intcgri^ ^ frucru simplici, 

ifjj. SfifC. 47. 
Valetiana campesLris inodoia major. C. B- Pin- 1G5, 
Valerianella arvensis prico^ humilii , leinine comprc^so. Mcrii. i. 7. ^. ifi. 

/.36. 

B, Coronata. 

Valf ri^ua cHule dLchaioiao ; foliis Linccolaii^ , d^niaih : fruciu sendciiiaEo, 

Lin. Sptc. 4S, 
Vaktianclla scmine sttLaio. C^B- Pin. i&5. 
ValetlineLa alcfia leauiFolia . semine Scjbioia; ^idlaio hifiaio ci ciLim 

umbiljcaio. Col. Ecphj. sag. Ic. 

C, EchinaUi, 

ValcTiandla corimcopioidci ecliinaia> Cof. Eejrfii. i. p. soG- li-^Mo'ii. 
i.7.t. 16./. 33, .y*u. TRIANORIA MONOf.YNIA. Bl D. Vc&icaria, 

Valeriana cauk dichotomy ; folHs lanccolaiL^ , scira.ii ; talycibus inflaus 

Lin,, Spei. 4j. 
Valcrianclla crcli.a , frL^ctu vesicarLo. T. c,r. 5, - BoM. i«^rf. ,i. 7,. 

Habitat in ^rvis cultis cl inculris, 

C N E O R U M. 

■ Calyx persmcni . iridenratus. Corolla tripaab. Stamina ,na 
biylus uiiTcus, Germeii superum. CapsL.ls ires , exsiiccs coaiii* 
iiucleo lixtK biloculari, 

N'. Iguana jiats sa;pe fruclilicaiioni additur. 

CNEORUM TRICOCCUM. 

CNEORUM.i,-,,. spa. iQ,-MUh,. Did. /.qS.— £™c,(i. Iii„i,, „. ,j3. , J, 
Chan,=k.amco«o!. C,E.P;„,46!.-J-.f,^f.6-i,,,.^„ S(Aa»,Sto 

Meicrcum Atabum, Lab. Adv. iSj. Ic. 

Frutex 2 - 3 <l«Lmdf. , ramosus . erccus , glaber. Kami- juniorcs 
yiiidci. tmtss. Folia perejinamia,niiida,al.™a,ellip.ico.WDlaia 
.iiL=Eerrima, obtusa, 3 cen.im^t.longa, j-g milMmcr. laa, Pe.folus bvd 
vissirau.. Flores axillares , subscssilcs. Pcala lutta , linsari . Iao«olata 
Siamma3 , pclalLs bicvioia, iisdem akerna. S.ylus 1 . pei-sistMs, SLJ^iualaS' 
Dmp:e3, rugosa?, subrotunds, ' 

Habitat in coULbus inculris. 6 

O R T E G I A. 

Calyx persistans , pcniaphyllus. Corolla milla. Stylus imus 
SugmamiicumauL triplex. Capsula apice trivalvis , unilocUris 
polyspermy. 

ORTEGIA HISPANICA. 

OrieGIA. Lin. Sp>c. ig.-L..Jl. HUp. ,6,.-Q^i„„. ,. p. ,,,, ,, „,, 
J. s. ^Luniaiik. lilaitr. n, 436. ;. ;ci. 32 . TEIANDKIA M O N C, Y N 1 A. 

O.I=Bia caul. .=.«s»".. ^ rami- <,pp.»i.i= ^ fl^ribus ,.ilbrib„i, .bll^rlis. 

Cst^nil. II. i. iS. t. iJ. 
JuQ^ria iatmanuta. Cte. Hi.', s. p. 174- il—Ti,hr„. U. m.-Lob. K. 

jgT.—J. B.Hitl. 3. (J. 723. Is. 
Rubii iinifolls aspaa- C. B. Pif(. 333. 

Raeik descendcns, nodosi , infcnie in ramulos Kbrosos pailiw. Cau- 
les"« commuiii cispliE plurGS , s — 3 decLmw. , wccti . tf.ragoni , 
Rlabri nodosi i nodis mbtntibiis , crasliuscuLis. Rami oppositi , trccli. 
Folia oppo5i,a.scssma, sbbra , iiuwria , aiura , in.eemima. Gbndal;d 
bini . tuhrx , bilet folionim opposiliones . supulas toudtia seiaceas , 
dcciduas emillenles. Florf s ex summilaic ramoroni , nmncto^i , parvi , 
axillarK , solilaiii.sesailfi aut brevissimc pedicclbid , confcr.iasimi =1 qnasi 
gInniErad. Cal^ peisi%.=n< , ovoideus , peniapbyLus ; foiiis ovai.s , con«v>i, 
itrialis ; duobusf s.f lioribui alia IrLa includentibus. CoroUa nulla. Siarfiins d. 
Anthtia: aculK. Stylus tenuis. Srignia capitaluro. Capsula par~a , lupcia , 
ovau , supCTiie ob.solttc liiquilia, apiceirivalvls, unilocularis, polysprr.iia, 
calyte recia, Scmina rainima. subKteila, ULiinquc aiienuaia , ferruguiea. HaJitat in arvis propc Ma o LOEFLINGIA. 

Calyx persisteii! , quinquepaniius. Corolla peniapetala , calyce' 
brevior. Stamina iria. Stylus unious. Capsula supera, uivalvLs , 
uiiiloculaiis , polysperma. 

LOEFLINGIA HISPANIC A, 

LOEFLTNGTA lanus diflnsU i 'loUis oppbsius . 'subulatis , mucronalis ^ basi 
biselDsia \ Gorlbus scssilibus i peialis calycp brcviofibns- " 

Loeilingia.lj«.%i,5o.— totfl.Huf. i6ij.(.i./.i.— (iil.Ho;™, i;!S.f.i6.. 
/. 1./. 1. — CatiofiK. Ii. n. lo3. I, 94.— imarrf. iHtilfr. ti. 438. (. ig. 

FlawtA tola tincrea H pubesccns e[ viscida. S — jG ccniiinclr. , tamosa. 
RamidK'aiic^: diHusi^ leretes, s*pe piocuinbenles , nodosi. FolLa oppo- 
sisa.parva, semiEeTeiia,basibLSCLos3, apke mucronata-, aupeciora confer-^ 
lissima. FlorCi minimi , ^fssilcs , dxillarcs . Gt sunimltatc ramorutn. Calys TKIANDR-IA MONOGVNIA. 33 pcrsisfens , qiiinqucp^irtLtgs-.hciniis ereciis , lanceolails , concavis, margine 
membranaceis.infcnie biseioiis. CotoLa pcotapeiaLa, alba, ciiyce diiiiidio 
brevbr. Peiala obovaia , laciniii calycinis alicrna. Siamina 3, loiijilu- 
dinc coroUs. Siylua 1 , brcvis. SiLgma simplex, obtuwm. Capsula ovata , 
subirigona, Irivalvis , unilocukris, polyipernii. Semina niinudssima. 
Habjtat pi-ope Mascar in arvis areno^i^. Q CROCUS, Calyx spatha^forrnis , monophyllus. Corolla lubulosa , teguUii?, 
Liiiibus campanifbuia , sespaititiis. SHgrnaia iria. Capsub infera , 
irivalvis . crflociilarh . polysperma, 

CROCUS VERNUS- 

Cpocus SEsrniiiJbu£ pi^iillo iDngiorJbus ; litnbo p!<rvo , tubo mukoiies 

breviore. Lantartft. lll/nh. n. 444^ i. 3o- /. a. 
Ciocua veinus. Lm. Spec. 5o. — Jai/j^A'tiir. app- L 3^. — C»r/u. Magoiin. 

L 45^' — BsTgiTtL PhyL 2. p^ iSg. Ic. — Chu. Hiii. aoS. Ic- — Morii. s. 4. 

L 2-/, 3 et 4. 
Crocus inomaiius vcrnaljE. H^ EyiL MiL 3. p. 10- f- 3. 
Crocus tuba br^vissima, iTi£da, Hall. HiJl. n- 125,, 

BULBUS suHdu^ . subromddus , basi cooiprcs&us et umbilicaEus , lunicis 
fusci^ t fibioais obtluciu^ > infeine radicular , ^upernc bulbum irnicuoi siir 
pJurcs arLJcukio^ fmincita i hi vaginas ct flores profcruitc , ci nonnun' 
quaiD tloaganiur in ladicem camosam ^ crassam > fu^iforniein. Folia 
quamor » qiiin.^ir4^ aui plura , &ubulaia , IfEvb . glabra , 3- mjlllraeir. lata , 
canaliculaia , nervo medio loTigUudinali albo , infctnc ciaciavagini^ dui- 
bu3 ad quaiuor iuii^qudlibua , monDpliylli^ ^ stiiAiia , oblique [nincaiis , &ese 
muiuo mvolvenLibus. Scapi soliiarii , duo aut Ere? , ^implices ^ tKiquelri , 
infpinc aitcnuaii > vagina coramuni srgented » radical! involuiL Corolla 
longe lubulosa » viobcea , luiea , alba ant varicgata. Tubu^ sjngidu? 
va^mS duplici e basi gcrmini? cmer[=cnK involuius ; alcerl mleriore , 
libera > angusiiore. Unibu^ cantpaiiulacng « seKpartiius^ 3aciniE& eltipitco-' 
lanceolaiis \ Tribui iniErioribna minoribn^. Stamina S. Filamenla summo 
lubo iasena. AniheT'C sagiuals > Juies , erecUE , JilamcniD adEiais , 
1 1 5 34 f E I A N D R I A M O K O G V N 1 A. 

Wtlnquc longlludinaliicr dehisccnles. Slyluii i . tubo longior, apice trifidus. 
Siig[DJw3,tro™,!up=™r lauota.apict bikradhia , tti^atu, anilieras 
supcranlia, Germcn infcrura , oblonguni , iriijuclniin , veois sxpc sex 
violaccii plctum. Capsula irilocularis, irival™ , polyaperma. 

Habitat Id Achncc, ^ 

CROCUS SATIVUS. 

CEOeirS slaminlbu! piilillu brevioribus : slylo apicc profiindc irifido. 

Lff'iimJi- lihllr, n. 44?' ^- 3o. / 1- 
Ctocus offitinalis. tfti. Spii. So, — B/atui. I. 144. — Birgml. Fl,,l. 

161. U. 
Crotm ssiivus. C. B. Piii.65. — 2". 7aij. Sso. — Mo'ii. i- 4- l-=-/-i- 

— Coniir. £pi/. 33. /i, — fuJu, Hijf. 441. Ic. — Dod. Fimpt.nS. Ic. 

Ub. U.i3t. — y. B. Hiil.i. f.SS;. It.— MoW. Cuffl,?!. It. — 

H.Ey.l, jEli.3. p. 10./.4.— M//ln. DUI. !. Ul. 
Le Safran. RijnoKH. Bol. Zt. 

COLITUR irt togno Tunclano. ff I X 1 A, 

Corolla, regolaris ; limbo seKparLiio, Siigmata triar Capsula 
infcra, trivalvis, ttilotulaiis> poly&perma. IXIA BULBOCODIUM, 

IKIA scsfpCh unifloto, bicvissimo \ foliia Unearibus. Lhi. Spec, b\. — 

y^i^, lioitei. 
Bulbocoiliuin cirocifQiiuni . floie magno violdcco, FuikEd Iji^o- T. Ccr. 

5o.—Schau^ Spi^im. n. S8. 
Sisyiinclilum minua pngu^iiFoUuru, fioie rnajore variegaio. C. S. Pj«. 41, 
Ctacuni vcinum angusEifoLum, violacfo Eore. <?^]Ek. Hu'> ^oS. f^- — Z.ti^- 

ii. 141 — Ger- ffiii. ifi5, Ji, 
Siayiinchium asprtrisium dngtisuEblium akccum. Col. Efphi-2 p^h. t.j. 

Haditat in Ailanie, iT TRIANDRIA MONOGYNIA, 35 GLADIOLUS. 

Corolla irregularis, scxpartita. Stamina as tend eiitia. Stigmata 
tria, Capsula infera, iiivalvis, trilocularis , polysperma. 

GLADIOLUS COMMUNIS. 

Gladiolus foiiis ensiformibus ; floribus disianiibus. Lin. Spis. ia. 

— CTir//i. Magaim. I. S6.—Bullmd. Hnlr. I. 3, 
Gladiolus floiibus uno versu diJpoaiEis major cl proccrior, flore purpuro- 

ruhgntc, C. B. Pill. ii.—T. Iml. 365.— Schaw. Spccim. n.iBi Mora. 

J, i. /. 4- /, 4. 

Glhdiolu!. Dod. Pimpl. acg, li Rwin.i. t. no. 

Gladiolm narbonensia. Zo*. Jf. 93. — H. £j>(. .£>(.4. /). 10./. 4. 
Gladiolus aive Xypliion. J. B. Hiit. i. (1. 701. U. mata. 

Caulis 3 — 8 decimeir. , ereclus. teres, arcuatus, simplei^. gibber. Foiia 
ensiForniia . erecla . nervosa , vaginanLia, - Spacha persisLens , diphylla ; 
foliolis in^uqualibus, lancpolalis , carinacis , aculis. Flores scssiks, geinino 
ordine uno versu disposici. Corolla rjng«na , roses, profunda seKpariiia; 
lacinia superiorc majore ; iribus inferioribus iineii albi , longiudinaii dis- 
linciis. Filainrnia siaminuni arcuaia. coroUa; palaio admoia. Anibci^ 
linearea , bine bilocuLares. Capsula erecla , obtuse irigoria , LoriJosg, 
Semijia subioEundii , gemino oidine disposiia. Floret primo Vera, 

Habitat inter segetcs. V IRIS. SpatHA basim corolte involvens. Corolla sexpartita ; lacbiis 
(ribus erectis ; alternis iribiis deflcsis. Stamen singiilura sub singulo 
stigmaie reconditurn, Aiitbera: filamenris adnata, exlus birariam 
dehiaceotes. Stigmata tria, peialoidea, fornicaia. Capsula infera, 
trivalvis , tiiloculaiis, polyspertaa. 36 TRIANDHIA MONOGVNIA. CoroUrc harbain. IRIS FLORENTINA. 
lEis iorollis barbaus ; «ult foliis aliiort , subblfloto ; floribgs ssssiUbiiS, 

Iris alba florsniina. C. B. F™. 3i- - T^""- 575- ''■ - ^' '""■ 3^'- 

— Moti,. 1.4. (.i./.i. — tf. £ji'- C<™. S-f.4./-3' 
Iris flort albo. J. fl. Hiil. !. (J- J 19. i'- 

L'Iris de Florence- RegnaitU- Hni^ It- 

CADL15 foliis longior, 3—6 dEdmeir. Fli>tcs bini aut terni ; infsiiorE 
sips pediiiiculaio. Coralls alba . magnimdine J. gErmairicK Lm. Lmi- 
n!s infe riores veDJs piUide luleis picts- Sligmala ciEnulata. RmLli; sicca 

Habitat Alggria. K 

IRIS GERMANIC A. 

Iris coiollis batbaiil ; caule foliis longiore, mullifloto ; floribus inrcrlo- 

ribus pedoiiculaiis. Lin. Sjim. oJ.—BuWaii. H=rt. 1- 141. 
Ilis. vulgatis sermanica sivc sylvcstris. C, S. Fin. 3o. — Tliral. 5; I , /i. 

— T. J»jl.3iS. 

Jrii laiifolii vulgaris ca:rulea. H, £yit. F'tnc. 8. p. i. /. 1. rl a. 

Iris lylvesliis. Malili. Can. 1). li CfflSff. £p;f. 5. ii. Wdia- — Tiitira. 

J(. 643. 
Ills vulgaiis violacea sive puipuiea sylvestris. J-B. Hiii. i. P-Tog- 
L'lris ou Flanibe. Ri^naull. Bot. U- 

DlFFERT a pisecedenii , caulc bi aut qaadriflovo; Horibus infciio- 
libu^ pedunculacis i corolla violncca aul cccTulci, Radiii sicca odota- 
lissima. An species distiiicia ab 1. UoieuElna ? Ulraque sciiiur ei coLlujr 
ad tuLuuloSb 

lUBlIAT Algeria, tt >•/ 


Lin, liQ^ ibus inftiii- 
■a. _- «!«■ 
ibus inff*- TRIANDRIA MONOGYNIA. 3j 

" * Corolla imhcrbes. 

r H 1 S X I P H 1 U M, 

lErs corollis Lmberbibus; floribus binii;roliis subulalo-caoalLcuktJs, caule 

brcvioribus. LiH.Spn.iS. 
Xipliion latitolium caule doiialuni. Dove ccerulco. T. 1ml. 363. 
Iris bulbosa laLifolia caulc danata , florc ccerulso. C. B, Pra. 33. 
iii^ bulbosa versicolor. Clta. Hiit. 9IS il 21*. Jc. — Mora.' 1.4. !.j. 

/. e, 7.S, 9, 10. — Gfr. Hii(. 100. Ic. 
Iris bulbosa anglica , flore coiruko. H. E>i(. Mu. 4. /i. g. /. 1. 
Iris bulbosa [oia violacea vel to?Tulfa. j'. fl. J?/i(. a. ;■. 7u3 (i 704, Ic. 

Folia iubulaia, siriaia, exms convexa, superne canaliculaLa. Caulis 
3 — 6 decimctr., foliis iongior^ uni am iriHorus. Corolla ocrulea, ma^na. La, 
ciniiuircs inferioiefi apicc dilaiaix^oblusic;supcriorcs lanceolaia;. Siigmara 
profunda biiida, Variai floce vancgaio , lulco aui albo. Floret primo Vtre. 

Habitat in collibus iiicijlils Al^crld;. ^ 

ISIS P5EUDO-ACORUS. 

Iris corollis icubeibibus ^ pclalis inderioiibirs SEigmate minoribua ; foliia 
en^iforuiibtts. Lin. Spa.b^. — Bulli&td. Hetb. t. t3g. — -tEd. Dan. ^404, 
' —Cwiii. Lund. h. 

Iris palusiris luiea. raban, Ic. 6i3. — t. /»!(.. 160. —jf. B. Hiil.i. p.TSi. 
ic. mala. 

Acoru! adiilietiiius. C, E. Pia.H- — Theal.533. Zc— B/a*». l.iSi. 

Psdudo-Iris palusiris. H. EyU. Vein.^. p. T. /.5. 

Pscudo-Itis. Dad. Peiapt. 248. Ic. 

Acorum falsLun.' Cjjiiier. EpiL^. h. bviia- 

Iris caulc infleno ; foliis ^nsiformibuS i pctaiis crcclis ininiinis ; relltxis 
iiiiberbibus. Hall. Hiit. it. isGo. 

FOLTA longa, ensiforoiia ^ apice plerurriqiic incurva. Corolla lulea. X.aci- 
ni^ inferiorss apice ovaiic ; superiores crscLa: , minimdc. Siigmala deiriata. 
Folia luci opposila maciiiis conspcrsa obiervantur. 

Habitat in paludibus ei ad ripas tivuldrum Algcriie. K 38 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

IRIS FCETIDISSIMA. 

lliis colollis Linbcrbibui i pelalis li]fenorLbii5 patcrtcissimis i caulc uiii- 
angltato-Joliis ensifoiaiibns. Lin, Spu.iT.—Birgcril. Fkyl--i. i'-'i^- h. 

Iris ^tidiKimB seu Xycis. T. Init. 36o- 

GladioJu! ruiidui. C. B. Pra. So. — Jliaf. i6o, Jt. 

Spaihula fffliidJ. Dod. Fnnfi. S47- Ic.~Tabnx. Ji.fiio.— y. S. //fsl-o. 
p. l3l. Ji. — BMu. I. li&.—Fmli:. Hiil. 794- ''■ abtqiitfilijc — H, Eytl. 
Vim. i. p.t.f. I. 

Xyrii. io*, Ot..3;./c.— Main. Cora.joa. Ji.— Mciij, 1.4. /.S./i. mo/a. 

FotiA erHiformia, imeose viiidij. CaulJ5 foliis pauhlllini brevLor , 
quandoque allior. Corolla dilutt mriilea. Siigmaia bifida , lacinfis corolJs 
inferioribus diinidio brevioia- Anilicras sci^malibui pduliflujn lougiorcs. 
Tola pbnu courrita odoiem ingraiuifl spital- 

Habitat ia toUibui Mgctisi, % 

IRIS SPURIA. 

Ibis corollls iEnbcrbibiis ; gcrminibus ^c^rangularibus -, cauk Icrcii % foiiia 
subliiiearibus. 1]^. S/hf£-5S- — Jflc^. ^rii^r. i.^ 4. — ChtUu Magatiii. l6S. 
Iris praccnsifi aiignsdtolia toljo fiKUdo. C, B. Pin, 3i. — T. IiiU. 3(j0, 
Iris AngusiiFalia pTima. Ctiti, Hiit.i%'i. Ic. 
Iris foliis angiisHs. H. Eyit. Ail. 3. p. 4 /. 3. 

CAUT-rS crcclus , foUis paulo brevior , bi am [riflorus. Folia cnsifctrmia , 
S— fidccimetr. longa. 7 — 11 millimeci. laia. frrma, crccla. Corolb cfcrijca i 
iacioiis. inferioribus canaLiculalis^ inl'ra apicem anguslalis. Limbu? ovaiiis- 
Locmis rres supeiiorts ereclie , laiioeolaiie , ^emi-iiifui^dibulirornics. Caps'ula 
oblong , hi^agoiia. 

Habitat in paLudibus Algerix, V 

IRIS SISYRINCHIUM. 

lEIS coroll[i irabcibibus-, foliis canal iciilads ; bulbis gcmin[s supnjinpi>- 

iiii?. tfU. Z^'i.h'^- 
Sisyrinthiuin medium. C, B. Pm.4T.— j\ /mi. 365. —Siha-^. Spaim. 

ij. i6o. !.'."*. TRIANDRIA MONOGYNIA. 59 Sisyrjnchium inajus ct mmm. Clm. Hiil.sl6.Ic. — Dod. Pmpt.sioli. 

— £oA. Ic.3T.~ H. Eyil, £il. 3. p.g. Ic. — Ga. Hi!l. io3. Ic. 
Iridi bulbosa; affine Sis yrincluuin majus et minus. J.B. Hiit.s. p.-;oZ. Ic. 

BuLBl sspc bmi.subrotiindi, supciimposM , ruiikis fibrosFs, rciicu- 
lans invoiuti. foLa subukia, canalicuUla , arcuara el nonnuiiquam 
cotitoria, roliis-Cioci slinillima, scapo lon^oM. Scapus !— B dccimetr 
pkruioque unLRoms. Corolla patva, pallLde cw rulsa ; latiniis iribua infc. 
rioubus macula lutei piciis; supeiLoribui .ribus Ercedi , paulo brevioribus 
Stigmaia bifida. Floret Hyemc. 

Habitat in ams Algeria;. K 

IRIS J U N C E A. Tsb. 4. 

IniS bulbo luiiicaio; eaule subbilioro ; foiiii subulaiis , canalicularis ; 

spaiha diphylla . acuta ; tubo cotoiiie elongato. 
Iris imberbis ; foliis junccis , filiformibus ; scapo uniBoro i spaihi? mu- 

cronaih. Poir,!. Iiin. a. p. 8S. Icon Jacfnlas oraoes crscias et squalcs 

rcpiKsentat. dum inieriorcs lanruni enax siiii ct fKicriorcs duplo tri- 

plovt majored. 
Xiphfoii minus, fiore luteo inodoro. T. ItuI Sdt. ~ Sdiao,. Ssmm. 

■i.6a8. ' 

Itis bulboia lutea iaodora minot. C. B. Fin. 3g. 
Irh mauriianica. Clui. Cut. pai. 34. 

EuLCUS subrolunduj , lunicis mcmbianacels , iiccis , rufcscentibui iavo- 
lutus. Caulis crectus,-3 — 6 docimcir. , uni aul iriflojus; Boiibus sessUibiis, 
lcrmmalibu5. Folia 3 dedmcir. , angusia , subuia.a , canaliculata, sape 
ieciinataau[arcuata,la:viiet striata. Spathadiaui iriphylla, acuia- foLiis 
cannalis,ina;quallbus. CpioUa lutea , imbcrbis. magniiudiiic 1. pabs.ris 
Lin. Lacinii tres supcriorcs erecls , laiiccolata: , obiusa: ; inferlores longe 
majoies ; apice ovaio, aculo. am obiuso. Tubus corolla J_3 ceniimelr. 
Stylus lo.,j,tudme tobi. Siigmata bifida ; laciniis acuds , dentieulaiis. 
Capsula 3—4 eemim™. lonja, gracilis , triangularis , irivalvis , valvulis 
obtusis , polysptrma. Scinina lusca , parva , rugosa , rotunda. Floiet 
pilino Vere. 

H.^filTAT in collibus aridi; ct in Ailanic. ST 40 T E I A K D K I A M O N O r. V N 1 A. 
IRIS STYLOS A. Tab. o. IkIS asaulis i folm cnsifarmftus -, LOroIlK liciniLs iub^quallbus -, mho 

Iris''Slbl' ; tube filiformi, Linehsimo i pcalii omnibus crccttt,sub- 
iqualibLis. FiirU. Ilm.i. p.iS.—LiauiTcL Illuilt. >i.5;!. 

Radix iuberoia,«a«iilcpoll«:is am dlsiu.Folial,sppriic Ui..,cnsifc.i- 

mia ETCCB, 3 dtclmelr, longa, 4-9 millimetr. laa, acula. Caul.l mJlus- 
SpaibaefolioLispl"nbus,membraMcei>,i.tmis,insqualibj5,SESCinviccm 

involvenlibus. Coiulb cicrjlM , imbcrbis. magniludins I. pumils; Un. 
^ Tubus tenuis, a-Sdfcinim.loneus. lacini=; se^.stibequalcs.supcme 
tlliplLci , oblusa . intfrnc iensini angustioKS. Slylw fibfonni! , Jongr- 
ludiue .gbi. Slisn.ata 3 , angus.a . f=« ]in«rJa , bifida -, lacDlB acu.is. 
GcrmenoWooKum, tfrei. Capsulam jion vidi, Hycine floret. 
Habitat Alseria, in sepibul. ¥ 

I HIS SCORPIOIDES. Tab. 6. 

Iris acanli! , foliis canaliculjUs ; corolla: latinii* Iribus eretiis minimis! 

tubo loivgissimo. 
Iris mictoptera , Imberbis ; totis ensiforniibiis 5 mbo longo , Slifnriiii ; 

pciaJis inicrioribus minimis,' paicnli-tcfltxis. La-mank. Itlliltr. ii.ijl. 

ilULEUS lunicalus,e basi eminent radices plutes. insequalts, fusiformes. 
obliquas , ctassiliG minimi digiti , in ladiculam flexuoJam, longam abtun.ts. 
Folia sijbiriquelra.tinaliculala,acula,ba5i uajuianua, 8— 16 miilimcir. 
lata., 11— a; cenumcir. lonja. Caulis nuUus. Spaiha tomposita e mera- 
branis pluilbus involtitk. Corolla ccciuica , magnltudine fere 1. ^rmaniciE 
Lin. Tubus itnuis , i — fi detimeti. Laclnix ires fnferioies iinbctbes," 
cUiulicx, ttcnulauc , apice roiundalie ; supcriores lies minima:, lancCD- 
lata: , palubf , Line conveicE. Stigmata maKima , bclniia coiollx in'fcrio- 
libifS pdiilo brcviora , profunda bifida , dendculala , anuia. Gapsula 
eloncua , snbiriflona , ansulis rolundads , liivaivis . polyspccma. Semjji^ 
lugosa, palfidc rubra . subiotunda. Hyeme Eoiel Jocis buiiiidjs. 

HaeitM Algeria. W H^S*" TRIANDltIA MONOGYXIA. 4l 

S C H CE N U S. 

Gi.iivs ill fasciculuoi congcscic , univalves , subsqualcs. Stylus 
unicus, Stigraaia tria. Semen unicum , superum , glumis tectum. 

SCHfENUS MUCRONATUS, 

SCHiENVS cuimoEcrcii, nudo ; spicjs fasciculaiis ^ divaricatis ; iitvolucro 

[riphyllo , ^ubulalo. Lin^ Spfi:- ^3^ 
Scitpus maridmus capiie glomeraio, T. Intl. 558- — S^fim. G'fni, 36^, 

(.8./.,. 
Gramen cypeioides niahiEinunL. C B^ Phu 5. — Thtat. gi. Ic. 
Juncus mamimus. Lob. Ic. Sj. 
Grameti marinum cypcroldcs. J. B. HiiL 2- p. 498, 
Cypeius Eegypii^u;^ Gtoxin. So, U 3. fttfufl. 

Radices loriuosa;^ alb-e , lltn^^onta^eE . 3 deciineti. et ulira. Folk 
tadic^a ^lauca , cyJmdrica , JLindfDTinia ^ a^pcm , dccuiitbcmia , angu^ie 
canallciilala , sspc arcuala ,2 — ^ d^cimeir, longa , fnfemp vaginpncui, 
Culmu; nudus , ri^dus » teres ^ ereclus , rav;:tu& , foiiis brevioc, Iiivolucrum 
icli? ad he^aphyllurn ^ fijirb inxqualibu^ « ba&i laiJoribua ei vaginancibu^ . 
acuds, canaliculati^. SpiciJa^ piures , acuts , in capilulum densum, subro- 
tunduiii congescK. Stjuamulc coiicavji , ovoidGK , mucronatie , imbiJcaCE , 
jufesceDifs. 

Habitat ad mans Ltiora, Tf 

SCHCENUS NIGRICANS, 

ScHtENUS culmD lereii ^ nudo ; capitui.o ovato \ involucri diphylli valvula 

aliei'd subulaijjougj. Lin. Spcc.G4--^Lam^i:L JUuitf. n-626- i. 3S-/. 1. 
Gi'ainen spitatum junci lacie > LiEhoapeimi gfinine. 3". I?!ii. 61S. 
Juncus capicatus Liiho&permi bCminc, Miiii- s, 8^ t. lo-/. a8^ — Ma^n^ 

Momp- 144. /i- 
Junco aFFinis, capitulo gloracrato iiigvicante^ Schta. Gram. 349. t. i.J. 12, 

i3 , 14- 

Habitat in puludibus prope T-aCalle. '^ 

1 6 ^2 TRIAM) KI A MONOGVNIA. 


SCHCENUS MARI5CUS. 


'■ ScHffiHUS culnio tsreii ; (oHii raai^nc dorsoquc aculcalis. !.''!■ Sp!i.6i. 


1 Scirpui palusiti! altiliimus , foLis ei isiina serTwis. T, lull. ia8. 


1 ' Cvpctu^ longus inodotus sylvcfitii^. Z-ffi. T.:, ^5. — y.B. Hiii. s. p.5o5. Ic- 


Cyp^rua loDgus inodorus germRnicus. C- B. Pin- i4. — Thcat. sai. Ic- 


/■■=*■ 


. Cypenis longus rPHJoc ci claiior, foliis ei cMinn seiTaas. Mom. i.B- c^ii. 


An Cypcrtiide* aliissinnim foliis ci Ciuia^ scnaiis ? Sot^' Sk- 7B- (• 3g. 


/'=■ ' ^ . ,. 


Pwiido-Cyperus pjtliistiis^ fMiis ei carina senaiis- Sdica. Gram. 37 J- i- S. 


/, 7. DfscrJpikD bona ^ Icon malj. Icones omnc^ escepii Moris, florci 


raffores lepr^wniam. 


MariscTis panictils ramosai folioiuni OTis dorsoque serraiis. H/il!. UiiL 


n. 1343. 


Habitat ia paludibu^ prope La Calle. P 


C Y P E R U S. 


Spicule toiifpi'^^ssa::. GluniK djsLiche fmbrkaijc. Stylus unus. 


Stigmau tria. Semen unjcum ^ auperum , calyce cccium. , 


CYPERUS JLINCIFORMIS. Tab. 7- H-^- . 


CvPERUS ciilma junciroTini, subi'^i'Cii ^ ba^i iitaiiapLyJlD ; splctJis aggre- 


gaiis , ses&ilibus ; spaiha dipliylla ; foiiolo alicfo spitulis brevioce^ 


CypeiLis culmo niucronaio i spiculis laieralibus ^ nigris , scssilibua , absque 


invalucro. Couanif. h. n^ 323- t. 404-/ 1- * 


CULMUS junciformis , Kres , l^vis , acuiua . Eimples, crccii]^ , sa^pc 


3 dccim?ir, et uliia. Folmm unlcum , leieii -ailbubmm , culmo bicvliis. 


infcTne '--aginans i vaglni rnccgij nee canaliculate ^ culmum involvcitrc- 


SpicuU Ires ad ifn , lincarci , i^pe arcuai^ , obm^x , fuicic , sc55ilc$ , ^ 


gloineratie, b millimcir. lauc. 9— ffi longEc. Glum* concave, ohtuh-c- * 


i Spaiha diphylla,subiiUiia;foliolo alicio spLculi^ breviorc^ aliero longioie, . ^ 


lt ciecio , lubuJaio- Habuu^ omnlno Juiici. Affims G. paiinonico Jacq. '] 

'1 ■ - t TRIANDRIA MONOGYNIA. 4S 

AuMr. App, t. fi. DiEeiiculiiioaltinrt.erecio,iereil;ipiti!lis longioribus ; 
folio invclucri ahcro , spiculi^ Lreviorc. An non varices ? 
HaEXTAT ad rivulos. K 

CYPERUS LOMGUS. ■ 

CvPERUS culmo mqiifiro.foHoso; umbclbfoliosa.mpradscomposra; 

pcduncglis nudis ; spitis alteniis. Zju. Spu. 67. —Jacij. Icexei. 
Cypcrus odoraius tadice longa, sivc Cyperus otScinarum. C.B. Prn. 14. 

— Tlual. 216. Ii r. iTui. is; SiAm. Gram. 878. I. 8./ is. _ 

Manii. Prodi. 15. 

Cyperus lon^s odoraiior. lob. Ic. 1 5. — Tatim. Ic. 656. — Matlh. Com. 

26. li. 
Cyp^njs. Caitirr. Epil. 9. /c. —Tjag. giS. It. —Fauh. Hiil. 4J3. Ic. —. 

Giy. Hiil. 3<i. Ic. 
Cypcius loilgus major, pankula sparsa spfcLosa. Morii, 1. S. i. 1 1,/. i3, 
Lf SoTiLhst. Rtgnaill. Bol, Ii, 

CULHUS 6 — 1 3 decimetr. . iuperoe nitdu?, triquajer ; angulis Ixvibua. 
aculis. Folia basi vagiiiantia, cariiiaw, matgine dorsoquc serraia, 4—7 
millinictr. lata , . 3 — .g dccinieir. longa. Florcs torymbosi , terminalcs ; 
corymbo ]d>:o , magno , pai^nie. Pedunculi fciqueiri, gracilcs. ina^qualf^; 
interiores breviores ; esieriores flongaii , sspe suptadccomposiii. Spiculie 
quinque ad decern, lerminalca , 1 millimclr. klEe , II — 1 3 longs , acute, 
femigincffi , gcinino ordine arclc imbricaia^. Gluinffi parv^ , carinats , 
oblusiuscuLc ; (iorso viridi , prominulo. Involucrani Iri ad hcKaphyllum -, 
folii; serraiis , inajqualiljus . acutis s noniiullis paniculii duplo iriplovc 
longioribus. Radix cmtsa , [oriuosa , exius fusca , radiculas fibrosas in 
rainulos capillaceos iieruin divisoa cmillcii!. Odorcm aromaiicum spiral. 

Habttat jn praiis humidi^ cc ad rivuLorum ripai. E" 

CYPERUS ESCULENTUS. 

CYPERUS culmo ttiquelro , nudo ; umbclia foliosa ; radicum luberibus 

ovatia:zonis iiiibricaiis. Lm.Sptc-&T. 
Cyperu5 roiundu! esculcmus angusufolius. C.B, Pin. 14 Ihisl. asa.rc- 

— T. Inil. 357. — ScStu. Gram. 3Ba, — Morii. 1. 3. (. ij./. 10. — 
MojUi. Prodr. is. 44 TRIANDKIA MONOGVNIA. Dulkhium. Doif. Pimpl. Sjo. (.■. 

Cyperus rotondui. Came'- Epit- 10. Ic. htia. 

Tiasi. Mam. Cm. 412. /t.— loi.ic iP ?■ B. «"'■ =■ C- *"■»■ ''■ 

Cypcm! dultil. Taiirn.Ii. 65). 

RaOICES Kbroi.r , toiiuoss , hinc CI indc incrassanlur In mbm pan-a . 
Oblonea.arlicukla. ladiiiJal siodique cmiliEnlia. Culnius Levis, Iriquclcr, 
apSyllus , eretlui i S— 6 decLmeir. Folia tBiinata , niirBinc versus ppicein 
subsemilala . 4 mlLlinictr. lata. FlotC! corymbosi , lerminalts. Pcdiinculi 
lenues, Irianjulares . s^pc supradtcompoilii ; cenlialcs brevLisJiiii vel nulli. 
SpituLe quinque ad duodecim in eodeni ptdunculo , lineari-subullliC , 
compress^. ftrrugincK . 1 millimeir. latffi , II— I S long^, arctc Lnibri- 
caii. liuolimum subltiraphylliiin ; foliil nonnuUis pjoicula lougioiibiis. 
Sadix edulis. 

H^EITAI aJ rivuldS. K 

CYPERUS TASCICULARIS. 

Cyperus colmo Jriquecru, nudo, fsvi ; spiculis iLilcatibu6,acuus,cocyiQ- 

boso - (asticulalis; invaiucrls siibpcnliphyllis , toiyrabo longiorLbus. 

— PW. i, ii6. 
Gypeius polysiachyos; involuclo polypliyllo ; panicula leTToinali , subscfsili , 

raiEiosJssJnia ^ spicis lineaii - lanccolsitis , complanaiii , cchn^crriasiiais. 

RilM. C}fcr.ig.l. 11./ 1. 
CypcTLis .cubao iriqucisro^ umbclla composiia, fnscicijlaco-capitaiai &picdj& 

lincaribiis, aciLlis. Lumnrck. Itl'ntj^ u- 70S. ?. 38./. a. 

Radices Donicroax, fibrosa ,LCnues,ra&ciou[ata:, folia glabla.cavinaFa. 
s miiliracli. lata, iS — ij longa, apicE svEiulaca , qu^indoquc JniegeriLma. 
Ctilmus foliis longior , 3 — 6 deciincir-, aimplex, ereclu5 , glabcr , licvis- 
siine aliJaius. supeme sentim aiienualu5 , Iriangulaiis ^ anjulis acucis. lievi- 
bus. iQvoLtitrum peiita am hcxaphyllura -, foLis inxquaLbus , carinalis , 
corymbo mulio iongiotibus- SpLouLe numefosx , coryraboso-capitaia: , 
lennijialcs, pallida ferniginea auc virides, linparcs. acuta:, coiapianan, 
1 millimeir. lam. g— 11 longa;, gemino ordine arete imbriealai. Gluma; 
iniiiini[e, carinacs. acuts. Pcdunculi breves, s:epc dccomposili. Flores in 
iionnidli; individiiis icssilc5 el capLlalo5 obscrvavl, Flcircc j£*iare. 

Habitat ad liviiloiiini ripas prope La Calle- 


^^ niojlt " TRIANDRIA MONOGVNIA, 45 

CYPERUS BADIUS. Tab. J. fig. a. 

CVPERUS corymbo tcrminali ; foliis margine dorsoque senulaiis ; spiciills 
lineari-subulaiis , dense confcnis ; involutro pedunculis lougioia. 

CULMUS trisngularis.3— 6 decinielr.,erecrus, nudus , Isvis. Folia cati- 
nata, margiiie dorsoque sertulata , 4 miUimctr. lata , culini basim iovol- 
veniia. Coryjnbus tcrtninalis , Laxus. Peduiiculi quinquc ad octo , icnues , 
triqueiti , inicquales j noiinullL supradcconipositi -, centiales bieviisirni aui 
mJli. SpkiJa: nuineroEissimic , confetlK , lernunalps, Hnsaii . sabulais . 
initn^d fQirugines, vix 1 millLmclr. ktie, 9—11 loiiga; , arete Lmbrkais. 
GluiiiK obtusffi , carinalffi. Involucrum telra aui peniaphylluiii ; foliis 
insqualibus, ivoiinullis panitula duplo, iriplo, aut quadraplo longiori- 
buE. AlHnisC. icnuiRoroRoiib. Cypcr. 3o. t. 14. f. 1. Difffrt cuimo et foliis 
iiiajoribus ; spIcuLi; iiumerosioribus , densiirE ccngcsiis. 

Habitat ad ripas rivulorum Algeiii- ^ 

CYPERUS TETRASTACHYOS. T.ib. 8. 

CvPEKUS chlmo iiiqueiro", involucris subieirapKyllJs . corymbo breviofi- 
buE ; sptctibs siibquaieinls , aicuaii^ , aciiiis- 

Radices numerosiE . fibrosa^, capiilarca^ fasciculaJif, Folia glabra, 
caiinaia , Krvuissime scriaia , : milUmeii. Jala, culino duplq ii-iplovo bre- 
vioja- Culmus drecius, lenui?, iriqueter, lavis , subsiiiaiuB , 3r— 6 declmetr. 
liivolucrum Iri am teiiaphylluni ; folioiis in^qualibus , subulalo-carinalis , 
corymbo pltrumquc brcvioribus. Peduiiculi ires aui quamof ; iaieriorcs 
brevissinii ; exierioves 3 — 5 cciiiiiLicEr, longi. Sprcula^ ircs^quacuoi , rarius 
qulnque , ex eodcin pcdunculti. teiminales^ scssiles. subulala^^ 2 millimecr. 
lata:, 18 — 22 longa: , saipc ardials , compress* , fciruguie-^ , disiichp 
inibrical^. Gloms parvai . acms , carinaire ; dorso viiidi , prominulo, 
Floroi ptimo Veie. 

Habitat Al^^iij ad lipas fiuniinis Faddah. 

CYPERUS PAI.I.ESCENS. Tab. g. 

Cypebus culmo [riquetto, basi folifjso -, pcduncufb supiadecompositis ; 
spicEilis lineari - SEibulatis » reclis , diEtinciis \ involucro subicirapliyllo , 
uinbclld brc^ioie. 46 TRIANEKIA MONOCVNIA. CULMUS b^.l =i^5iii= fa'f ■ni-i^ni digiti , supcraS SEBsidl dccr«c=ns, 
6-n dsdn,c.r.,- .r.angd.ris ^ .ngulU mfen.e ob.usis , supcms .cum 
Isvibus. Folia piu« , v^ginanda , basim t.j)rai ,nvol-Tn.,a. 4 mi bra«r. 
Ial5 carioala.culmo longe hrcvLora , marginc Icnwssimt sciraa. InvcW- 
cn,mltiaunsliaphylluraifoliolisiiiKquallbus,cailnabo-siibulatis,cotynibo 

bisviorfcus. Floies laie corynibosi. tcrminales. Pcduncui; quinquf ;.d duo- 
decim . insqiialcs , mquclri , tcnues , erccti ; alii simplices ; alii siipra- 
dscompnsiiU cenirales breviiiimi autmJli. SpicuLs quamoradduodccitn 
in eodEiii pediceUo , aculK , piimum alba . deindt pallide rufi , distiocw: . 
g— 11 miilitneti. lon^.arsic imbritaue , 1 miHimclr. lals, honzoniaUsr 
Itrmlnalierscli. Gtairl miiiuta: , Mncava, obraiiusciib:, marguie mtm- 
btanacci. Floret ,E51ale. HABlTAt piopii La CjUc ad lacuura lipas- V CVPERUS F LAVES CENS. 

CypeRUSCuItqo triqueli-o, nLido;onibellaTriphylh ;peduiiciilis simplicibus, 

iiL^qiialibiu \ spicis confcnis , lanceoiacis- lii. Uptc. 6S- — Kmckir. Sillf- 

U, i. 11. — iiiFsmt. Wash, n, 709. /. 38./. 1. 
CjTMrus minimus , panicula sparsa subSavescenie. 7", JnjI. 527. — &lhai. 

Gram, 385. — Monii. PioJr- i3. 
Gramen cyperoidts minus, panicula sparsa subHavcsctim. t'.B. P"i, 6. 

— thtni. 39. Ic. 
Cypcnis longus minor pukher, panicula laia tomprcsia subflavtittolc. 

m<i!h.l. 5. L u./.St. 
Cypeiu! umbclla tritolia ; spicis icssilibu5 , umbrllails ; glumis obiusis. 

Hall. Hiil.'n. iSjS. ^%,^ 
^(^M*'" :#*■ CuLULi^ niidiis » obiu^t iTiqaeter ^ i ■ — s [lecimcCf. Tolia racLicalia 
cai5pi[o5a,5Hbijla!0-canalicuUita, ^ roilUmeir, laEa. lavolucnim subiriphyl- 
lisa-, folijs inxqualihus , umbelli lon^ioribus- Pedunciili aimfUces , ratiu^ 
compasLu ^ iiKCqiiales . bwves. Spicule pallide luica; ^ linearei , tcrminiiLc^ , 
plsnx, versus apicccn aucnuauc , 7 — 11 Tnillimeir. loogie ^ quinque ad duo- 
decim cx ctnlcni pedunculo ; alke ^essiles ; oljf brcvi«imc pcdfcclhiK. 
Floies nOt'Cin ad quindecim, CnilycdS uniglumes , gemiiQ ordine imbri- 
Hiiiii. Gtumx paiv.c , concavx ^ oblusLusculs. Se infin minimnUL , cvaideuin. 

Habitat -fldorai paludum prope La Cdlle, V >«".,, 


TRIANDRIA MONOGYNIA, 
CYPERUS FUSCUS. 47 CvPERUS culmo Itiquelro , nudo ; umbeUa Irifida ; pedunculis slinplici. 

bus , iasqualibus ; spicis conferiis . linearibus, Lin. Spn. 69. — (Etl. 

Dm. I. yig. — Lim. Herb, g, t. i.J. ^.—RMli. Cypir. U33.—Kmhr. 

Siici. In. t. Ji. 
Cyperus miniTnus , panicula sparsa nigticiinic. T. Imt. ii-, .—.Sthii. Gram. 

384. — MukH. Fmir. i3. 
Gtamen cypsioides ramus , panicula sparsa nisricaiile. C. £. Pin. 6. 
Gramm 4. frag. 616. h.r>^g./lg. „imr. 
Cyperus longus minfmus pulcher, panicula comprcssa nisricanlc. Mufii. 

J. 8. (. 11,/. 38. 
Gramen parvum pulchrum aliud, panicula compressa nigticaiilc. 7 B 

Hht. 2. p. 4JI. u. 
Cyperus umbeila orifolfa; spicis pciblalis, congcslis; glumis ovnto-]an- 

ceolalis. Hall.' Hill, n. 1349. 

AniNIS ODinino priccdemi. Differ! spiculis fustis , fere dupio rejmio- 
nbusi pankuli magis raraosa. Scniinj in C. flavesceme Lia. ponclis 
imprcssls scrobicuhta; in C. fusco Lin. non punttaia. Step, Catoioi, 1, 
p. 41 et i2. S C I R P U S, Spicule subovaia, undique imbricaca:. Corolla nulla. Siigmata 
tria. Semen unum, superum, squamis icctuni. 
N' Semina in plurimis baii ^eiulis dncia. 

SCIRPUS TALUSTRIS. 

SciRPUJ cnlmo tcred,nudo ; spica subovaia, lerminali. Liu. Sp,c.^o~ 

Lamarci. Ilimlr. ».65o. (. 38./. i. — ISil. Dm. (. a;3. —inn. Hai 

lo.t. i.J. 3. 
Scirpus Equiseii capilulo majori. T. Inil. 5sS. — Stl<!ii. Gtam. 36o. — 

Menu. FradT. iS. 
,|uncus capilulis.Eqgiseti major. C. B. Pin. 13 T/isal. 18G. h.—Morii. 

I. S. (. io.J.33. 4S TaiANDElA MONOGYNIA. 

Jucu:« aq«a,icm minor, .apU«ll.Eqnhcu.L=*./c.86--G''-/"'''fi3..1<. 

Juncus typcioide. , tapilxilo simpliti. to;.. F.i"- >36. /- 36, 

Scl.p^. ca«k .™ii ; spica «i,ica , .=tctl . m.d^R«r^. H=H. «"<• »■ ■ 336 ■ 

CUI.MtJSimi,aphylbi,jiintiforai:i,erettii!,s*pf5dMini™.elullta, 
■nferneva5ini!ii.enibraiaceis,lruncalisatiMeinvoIutm. Spicaun.u.igrcs, 
crEcla.MUU agi obtma,9— 13 miUimc.i-. longa , aphylla. wnninalu. 
Squams fuses , Maa^x , imbr^ca.s. Semen nilidiin. , subrniundum. ba^i 
selii nonnuHis lon^ioribus cinclut.. , apophpL tomca loronamm. 

HaEITA-T inpaludibiis prope Jj CaLc, K 

SCIRPUS LACUSTRIS. 

SciBPUs cdrao t!reii,nudo;spicLs ovaiis , pluribus, pedimculaiU. lerm!- 

iialibus. Un- Spen^ 75. 
Sciipm paluiliis alllss^nms. T. Itu!. 5^8. — StAfJi. Grm. 334- — *''"■ 

Goi, 49. (. 3i MonK. Piiir. i5. 

Jgncui masimus , sive Siirpus major, C. B. P/". is- — TSffl/, it'* ^c, 
JuDcul paluslrjl majnr. IiO|.6;4.i£, il6l{UlJIin-;. Duwiji- f-fiSS, — Talmi. 

if- 249. 
Juncus aquaiictis marinu^. Lod. li- S5. — GtT- Hiit. 35. h. 
Juncus Holo$clitcnos, i7ffd. Pempl- 603- 
Jiincus maHiniis HoLoschwnos. 7. S. Hill, i, p. iaa, /(. 
Juncus LiTvis maximus, Mt^ii- J. S, I, io. /. i. 
Sciipus caulc tcreli; panicula lacf rali , ramosa; locuscis o\Atti- Hall. IhiL 

n. i33;. 

. Radtx ciassa , lepens , nodosa- Radiculie Candida? , pluiiniic , fiUfoiilies, 
Cubeua ^fvls , ceres ^ simplex , virgalus , nudus , ciaSMUG digi[i>- 1 — s 
ipcir. , a basi ad apicein sensim decresccns , acutus - infcrne va^pis mera- 
bianacti$ invaluEn^f medulla moLi^ candid^ , cellulo^i faretus. floTCS 
paniculati, Letminalc^^ nucaiiies ^ peduneuli; in^qualibus , compres$is , 
ramosis SI simplicibus- SquamuUe nonnuUa: basim pedunculoruu va^i- 
nanic^ Involuctjim subdiphyllum; rolir$ concavis , aculi^ , Liisqualibus. 
Spicidi? ovalx, fuses am rjfescenie^- una ad qualuof ck eodem pedicello. 
SquamjE scarioaje. Semen subcrlgonuTn , nidduTn. basi ieculis tinctum, 
Habitat in paludibus prope I.a CalLe. V 


TRIANDRIA MONOGl-NIA. 
SCIRPUS HOLOSCHCEN-US. 49 SciEPUS ciilmo lersd, riudo ; spids .ubslobo.is, slo,i,eta<i5 , pHuncu- 

h..s; mvolucro diphylio, i:i^qudi, n,ucron.to. tm. Ste, ,5.— 

(Ed. Dan, t, 45 4. 
Scirpus maririmus , capiiulis rotundiorlhus glomeraiis. T. Iml. 5ii — 

St/,™. Gram. 371. t.i.f.3.5,^,!,.—MnlLVndr. 16. 
JuncHS acutus marmmus, capitulii roiuiidi!. C. fi. P,„. II. — Ufa;. 

174. /c — M£p™. j. 8, (. 10./. IT. — Fluk. i. 40. /. 4. 
HoloitlicsQus. Dalidi. Hiit. 987. Ic. 

Cltlmus simplsx , ^udus , junciformis , iubtdinprcssus . ctectu! , 3 9 

decimcit. ferctus. soiidus. iiifsrne vaglnLs msmbranacfi^ involmus. Spi- 
cula: terjQinalcs , fuscie . conges™ in globulos compastos , psduutnlatos ; 
uno alLerovc sessjli. Pfdunculi msquaks . hinc coinprtssi , siriatL. Invo- 
lucmm rigidum. diphyUum . mucronaiutn i foEo allero dfHem 1 aliaio 
erscto , longicpic , subulato. 

Habitat in palndibus Algeria!, it: 

SCIRPUS SETACEUS. 

SciRi'Us culmo nudo, ieiaceo ; spicis liKralibus , sBbsolitariis , sessilibus. 
Lin. Spic. tS. — (Ed. Dm. I. 3ii. — lim. Hi^. 10. I.i.f.6.— 
RoM. Cypir. 47. i. li. / 4, S,6. opima. — GeHiur. 1. J. 10. I. a, 

Scirpus omnium minimus , capiiulo bicviore. T.hiil. Si'i, —Sihtn. Gram 

35S. 
.[uncelius inudlis. C. B. Fin. la. — Prod!. 22. 
Junceilus omnium minimus. Morii. 1. S, (. 10. /. a3. lona. 
Illariscus sciaceus; capitulislatcralibus.paucissimis. Hall. Hiil.a. i3.|i. 

FOUUM unicum , filiforme, basini culmi involvcns, Ciilmi piures tK 
commuisi ca:spiie, filiformes , S — 37 centime [r, , nudi , giabri , crecii 
folio longiores. Spiculs una ad trcs , minuta: , ovals , oblusffi am 
subrotunds , pallida: , paulo infta cqlmi apicem sessile!. 

Habitat. ad laeuura ripas. © 

' ■ . 7 r«" 5o T B I A ^• D R I A M O N O G Y N I A- 

SCIRPUS MAR[T1MUS. 

SciRPUS culmc uiquclto ; panicuh tofii-lobaa . foliatfa ; ^pkularum 

sqimmis trifidis ; iniprracdia subulala. it". Spil. ■;i.—(E>l- Du>[. '■ 

<j37. — 'CfiTlii. Lond. Ic. 
Cypcrjs vulgalior, panLcuh !patia. 7". /till. i27- 

Gramen cyperoidcs . panicula spaisa .ntijiis. C. S, Pin. 6, — ITrcoi. 86. I'- 
Gramcn cyperoidci aqualicum vulgalLus. Lai. li. lO.-^Gn. H:tl. a- !'■ 
Gramcii cypeciiiiii" majua- Tabnn. Ic. BUi- 
Gtamgn cj'peroidcs vulgalLus aquadcum. J. B. HiJi. a. f- 495-/'- 
Cy-psrul iongm inodorus lalifolius , T^'i' luntidioribus, Mmj. i. S. 

I. II. J. aS. 
Cypcius panicula compacia, e spitl^ ifictibus crasyoribus coinposiia. 

5f/jffj, GfHpt. 400. ^ g. / 9, "ft. 

CULHUSS— isdct:nitlr..ct«lgs,siipemtnuilus, Iriaiieulam^ansulis, 
aculis, serraU! am ]j!vJbiJS. Folia 3 — 6 dciimeir. , glabra, iarlnata , 
aoita,;— 9 millimeir. laa ; tnargitu: dorsoque scrrata. Involucium poly- 
phyllunii foliisionfomilbus, iniqualibiii , coryjnbo longioribui. Flores 
lorymboji, icrmliiala. Pcdunculi iniquales , Iriquetri ; ceatralc! longf 
breviores, quandoquc nulli. Spicule plurC5 ex apLte singuli pedunculi . 
sggrf jala^ . ovaio-obloDgs , obtui* . fuicK. Squamula^ ovoldes, mem- 
branacea: . irldcijiarS*, dentc intermcdio producijore , scliformi. S(insn 
Iriqueirum , nudum, nliiduin, bail aitenuamm tl seiigeium, 

HAflirAT pTOpe La Calk ad laciiiim vlpM, V 

SCIRPUS TUBEROSUS. 

SciEiPUS radice jrolunda ; culmo IriqueLco ', apicuLi^ cotigeslis ; squami^ 

irilidifi \ lacinia LDteimedia longloic- 
Gypecus roiundus inodoius gcrmai^lcui- C. B. Pin. 14.— Prflffr. 14.—. 

riiisl. =i5. Ii. — T. Inil. Sa7. 
Cypeius iDLundu^ inodoius aqualicub jcplfnirioiiali?. Mofii. i. S- f. 11. 

/. ^. bona. 
Cypcru5 panitula spaisa . c spicis longioiibo? tenuroiibus lerelibus 

coraposila. Si/jlli. Grata. 3gi. I. 9. /. 7. 8. E^illliii tyu. gna prionia 


a"*"' C'-. TKIANDRIA MONOGYNIA, 5l 

A W species di&Eiiicia a S. mariiimo Lin.? DifTerF radidbus nodosis ; 
iiodis subrolundis ; spicjdis pyucioribus , tonftnii . anguslioiibus . ses- 
libus aut brcviier peduncubiis. 

Habitat in lacubus prope La Calle, V 

SCIRPUS MICHELIANUS. 

SciRPUS cglmo lriqueiro;capiluloglobD3o;involucropolyphylJo,ioiiso. 

Lin- Spec. 1^. — AlUon. pedem, 7^.^370, 
Scirpus itslicus oninium mininius. Till. Fii. ii. i, «o,/ 5, 

CuLHUS ttiqucLCt, 5 — S centinsetr, quandoquc longtor. Folia cari- 
naia, 1 millimctr, lata , licvia, Involucrum subpeniapliyllum -, foiiis inic- 
qualibus , capiiulo multo longioribus. Floics capilaii , dcnsi , Icrmi- 
tiaks ; capitglo nunc &implici , nunc compoiiio. Spicule pallid? vires- 
cejitcs , ovata: , imbricais ^quami^ acuminatb , laxiusculis. 

Habitat ad flumen Scbou in regno Maiocana. Broussonf.t. 
SCIRPUS ANNUUS. 

SCLPFUS ctilmo itiqueiro , imAo \ involucro diphyHo \ ptduiicuEjs imdis ; 
spicis solilaiii;^ Ailion- Pedem. n. ^S^ 1 . {. SS- /. 5- 

Scirpo-cy penis aquaiicus annuus minimus, capiiulis ferrugincis, scininc 

siiiaio pulcliro. Mkh, GiJi. 49. 
Cypcru^ supinua minor, sparsa panicula en rariaribus locuslJs conferia. 

Miinii. Prodr. i3. 

Rahjces capillates. Folia pubesccnlia , 2 millimelr, lata, acuia , 
moUia^ marginc lievi&sime scrraca- Culmus Ciiqucicr* siriaius . crecius » 
folii? paululum altior » 11 — ]6 cepiimetr^ InvDluciuin subpcniaphylluTii- 
foliolii iiiicqualjbus ■ nonnuilis corymbo longioribus. PeduncuU polys- 
[achiii cenlraks brevisiimi aul nulli; Eacerales supradecomposiu ; pedi- 
cellis insequalibus ^ brcvibus; ^picula cenlvaJi sea^ili. Spiculx ovals , ni- 
fe^centes. Squama? ovoidea; 1 mucronatx , mai^ue membraoaceEe ; linea 
dorsali ekvaid. Semen slijatum. Numpnis peduaculorura variabilis a 
dciobus ad oclO' 

HauitaT in praus inimdaiis. 5a r R I A N D E I A M O N O G ^ N 1 A. 

SCIRl'US PUIiESCENS. Tab. 10. 

SciKPUs culmo folioso .Iriqiiciro, superne pubescentci splculis paucj!. 

secundj^ . teimiDalJbus . avatjs^ gliinii^ mucronaCLS. 
Sdrpus culmo iriqucCfO > folioso i spiculis ovtflis . congesiis , sessilibus , 

pubcscenubua. Lamarek. UlKiiT, H. 663. 
Carex pnbesccns, ffftrd- Uin- B-iJ. s5i. 

CULMUS aimpleif , pubescens , erccms , S — 6 decimcir. , foliosi'S ^ 
iriangulaii^ ; aHgulis , acuijs. Folia %'a^imDlia , 4 millimctr. !ala» 8 — l5 
longa, cavloaia , acula, Slrlaia, inicgcrrima ^ inferiora brcviora. Spicull 
Im ad SE:t , ovaiK , oblusK , paLLdi , itrminales , unilalerales . soiilaiia 
aui bini es apitc pctlunculoTTim. Pcduoculi ttiqueiri , pubescenies , ini- 
qualcs, brevet ; inferiores JongioTca. Squaniffi imbTLCal* . ovals, coocava:^ 
sEiJala: , inucronatic , inaryue membtanaceE. Spicule nonnunquaiii se^- 
&ilcs. Fiord £srari^. 

H.1B1TAT ail Ijcimin rfpas piope la CaLe. LYCEUM. 

SPATHAbifloTa. maKiina. monophylla , acuta, involuia , hinc 
longiiudinaiiler dehiscens. Calyces iluo, externe villnsi, basi cohs- 
lemes ; siugulus higlumis ; ghima alieii majore. Stylus uiius. 
Sligma simplex, Semina duo supera, calycc indutato itcta. 

I-YGEUM SPARTUM. LVGEUM Spaicum. Ijn. Sptc. ^3. — Lpt^^ Hifp, 365. I- 3. 

Lygcum spanbaccirm. Lpmajck- liluitr. h. 761. f. 3g, 

Gramen spicaluin spaneum , ^pica sericea eK utncolo pTodeuD[«. T. IniK 

5i3. 
Spartuin hcrba, alifrirm. Cim. Hltl- s. p- sao- U- — lab- Ic. 3fl, — Oil- 

Gramcn sparicum e .pajiicuia brcvi foUiculu iiiclusa. C. B- rm. 5, — Mitiii. 
.. S. ;.i./. 3. 


TRIANDRIA DIGYNIA. 53 Folia gbuca, dura, convoluia, fete filiFormia. Culmus ifnuis, rcaus 
solxlus. concQlor, gracilis , IsvUsime s.riatus , 3-6 dedme.r. , par.e 
media nudiis , superne bi.iodosus ; nodo infuriore folium vaeinan! ■ 
sup^ore spalham flniifcrjn, emiiten.c. Foil. o. culmi aqui macmti! 
lunibus conficiendis in&eivium. 

Habitat in collibus aridis ct inculiis. if M'^'-' DIGYNIA. 

SACCHARUM. 

Calyx exlcrior iiullna auc biglumis, emerae -villosus , iTninorLi.ii 
Calyx interior bigUiniis , arisutus ve! muticus. Semen unum 
nudum , superiim. 

SACCHARUM OFFICINARL'M. 

Sacchablm fioribui paniculatjs. Lm, spec. ;g. 

Atundo ^acchaiifcra. C.B. Pi„. ,S. -Thtsl. ^33. ~ Shw. Jam. ,. ,. 66. 
— Rumph. Ami.. 5. p. .86. (. 74. /. i. —Dulme. Pum ™r /a Came 
,tc. U. ima.— Monti. Pndr. 33.—J.B. Hut. i.p.bZi. Ic. 

Lc Sutrc. Rignaall. But. Ic. 
CoLiTUH ill horiis. « 

SACCHARUM RAVENNA. 

Andkofocon Kavcnns; ; panieula lasa ; rathi Imaia ; fiosculo-uitonuc 

atifita recta- Lin- Sj^^f. 14S1. 
Gramcn paniculatum arundinaceum lamosum pluraosura, panieula dtn^a 
■ 5cricea. T. Iiil. Ba3. 
Gramcn arundinateum . lamosum plumosum aLbuni. C. B. Tin j — 

Pro*, 14- — Tfesl. gi. — St;.;u. Gram. i36. /. 3./. 7. a i. 
Gianicn paniculalum aiimdioaeeum ramosum , panieula densa ierieea 

r. Iml. ia3. 
Aruiido fare la vail iuin itavenns. Zan. Hnl. 3c. I.ig.f. 3. mala. — Monli. 

Prodr. 32. 
Arundo eavi de Kavenua, Muiii. j. 8. (, E. /. 3a. wula. 54 TEIAKDEIA DJGYNIA. CutMUS crassiiie digiti aui polLcis. trecms, livis, s men. Folia glabra, 
magniludLnc Anindinis Donacis Liii. margilie serrsia ; cosd mcdii Can- 
dida, f lores nuberosiisimi . pinicidali, Panicula clongaia,3— 7 dECinielt,, 
lasa , sericea , arecniea . ramosissLms. Calyx unlflonjl , bigluraii. Glumai 
angus™ , contavK , oblonjl . acurolnats . silhiquaLes , cslerne vilLosa: i 
villi! argcnleis,floI8lon|iorlbijs.CalylinierioibJelLimis,esteiiorebrenor; 
glumi aLl«S loogicie, aiisiata. Arista brevis , seliformis. PlanLa pulchst- 
tima. E culmis fisEulas ad hauiiendum abaci fuiuuiu paranr Arabes. 

Habitat Id Atlante ad rivHio™"" TJpas- b 

SAC CH ARUM CVLINDRICUM. 
Laoueus iplca cylindiica, muuca. Lin. S/it. Dipt. is3.— iamani, lUaitr. 

„. J69. J. 40./. s. . ^ ^ '. 

Gramen lotnenioiure creticuin spicalum , spica pulpuica. 1 . (.('. ag. — 

Schia. Gram. Si. '. a-/- 4- a. 
Gramen lomcnlosuin Ipieaiutn. C. B. Pia. A. — 1.Init. 31S. Eajisra ac 

Cor. 
Gramen alopeeuros j spica longa lomeniosa candicaote. J. B. Hui. 5. 

p. 474, Zt. nioiii- — MoaU. Flair. Sg. I. 8S. 
Gramen alopgcuros matltlma tepens, spica lon^orc. Moiii. 1. 8. 1. 4./ 4. 
Grainen pialonse alopecutos , sericea panicula. B^iTTtl. I. 11. 

Radices longa:, gtnciles , cormosa:, candidic. Cnrraus 6—10 decimelr., 
crecius , fiimiiS , nodoin? , baii sspe rainosus. Folia jlauca , glabra , 
dura , convnluia. SpLca cylindrica , argtiilea . stricea , 5— 16 cenlimelr. 
lon^a., dcnia, raraosa, Caljii CKlcrior biglumis. GluoiE concflva . mu- 
llcs, subsquales, selil nlveia , numerosis , IgneLoribus cinclK. Calyx 
inlerlor brevissimus, bislumis. An.hcra; violacea;. Styli concolores. Arenas 
mobiles cocrcet. 

Habitat ad maris liitoTa, K 

P H A L A R I S. Caj,vx exieijor biElurais.unidorus.cannatus ; inlerior Lrevior. 
biglurnis, niulicus. Semen uoum, nudum, snperuni. Spica ramosa. 


■"=. T R I A f) D R I A D I G Y N I A, 
PHALARIS . CANARIENSIS. 55 Ph.\labis panicula subovala, splciformis glqmis catinalis. Liu. Sfia. 79 

— Imarcf. lltmlr. .1. 835. ;. ii^Sihnb. Cram. S3. /. 10. f. i.—G^ilnir 

2.^.6. /. So./. 6. 
Gramen spicaium^ scmine miliacco albo. T. IitiL 5i3. 
PhaiatU Dioscotidis. JVng. 669. U. 
Phalaris major scmine albo. C. B. Pm. aS. — Tiial. 534. Jc. _ Mmi. 

I. 8. (. 3./. i.~Scheii. Glim. I. a./. 3.a,c,t,J. 
Phaliris: ta,«n. Ef-i(. 6S1. U. bona.— J. B. Hiil. 4is. Ic. — Ta6sni. Ic. 

240. —Malth. Cm. 6J9. /c io*. /(, 43, — Grr. /frjj. 86. Jf. 

Gramen phalaroidi?^ vcrius, bulbosa radico. Borrtt. i, g. f s Montr 

Proilr. 46, 

A. Phalari? canar. , scminc miliaceo riigro. T. Imt. iiB. — ^Monfi. frorfr. 47. 
Phalaris major seininc nigro. C. B. Pin. a3. ~ J. B. Hiil. a. p. 4i3. 

CULMUserettus,3— 7 deciinclr, Spica ovau , i3— 5i miUimelr.longa. 
Calycis est*riorh gliinia: comprsss:e , semicirculares , tarinaia: , tonni- 
vcnics.lineoLi duobus viridibus pkts. GaLycU iiilcrioris glums insqualcs. 
Semina alba am fusca ^ ovaia , conipres^a . glunii^ adhj?rcn[ia. 

HSEITAT inlcr segeics. 

PHALARIS BULBOSA. 

Phalaris panicula cylindika; glumis carinalis. Lin. Spic. 79. 

Fhalaiia bulbosa a^mine albo. fio^ Hiii. 1249. — Sditu, Giam. fi3.. 

Pari. Thial. ii63. Is. 
Phalaris altiiiima. Ger. Vllif. Htrh. 

AfFiNis P. canariensi Lin, Diffcrt spka ifnuiorc , cylinrliatca, 3 ttn- 
limcir. circitet longS ; seniinlbiis dtipLo .jiinotibus , griseii nee glums 
adliKreiiiibus. Species nostia radices fibrosas absque bulbis emiui[. 
Ca^ienim P. bulbosa: Lin. simillima , qua; varielas vidciur distincla 
Eantum bulbis radlcalibus. Semina ultiiisque , a Mauris coUecia in Zuro- 
pani miltuniur pio avium domes lie arum nulrimanto. Hac granaGaJliee 
dicuncur:E]faye/ff ou GiaiJiti its Cmiari. 

Habitat inter segetcs. 56 TBTANDRTA DIGYNIA. 

PHALAHIS AQUATIC A. 

PHALARTSpaniculaovBio-oblonga.spkifoiiJii^SliimiscaniiaiLh.lanceoIaik. 

Li'i. Spec. 79. Exdits^ Syi^- But^botniiii. 
Gmmcn typhinum phalaroidcs inaju5 bulbosuni iquaiicum^ Baitff. t^TOO^ 

Grainen ^picaium pcrcime . seininc miliaceo , tubcios j rJdicc- T. In^l- ^^9- 

. — MoiitL Prodi- 47. 

Radices bulbwx- Splca icici, cias&a, 5 — u cemimtir. Gliima: P. 

Habitat in piam aquoib- ^ 

PHALARIS CCERULESCf. NS. 

P1IA.LAR15 culmo ^upeine nud'? ; splca jeredn lasiuhcuJa i gluniis caiinaLi^, 

acufi^. 
Gramen plijbroidcs liinutuni , spica lojislisiina. Bii\b. Cmil. 4. /-.So, 

CULMUS eiecim , 7 decimeir. , nodo^us . supcfnc nudu^ . filiforraii. 
Folia gbbij , 5 millimctr. Jala. Spica ramasa, leres , laxiuiciila ^ 5 — ■% ccn- 
timeir. Calyx c^tcfvior biglurai^^unifloniJ. Glum-e membcanaceK, carinais, 
acuiflinaiK , connivcntcs ^ suba^qirales , pallida carulcidi Cafyx iinctior 
bigluiiiifi' GluDiffi parv* , acul* , ^ub»qiiales , calyce esleriore brcvioreS- 
A&dIs p. buLbL>S£ IJn. dlHeri spici Jaxioie > ^luinis cteroleaceucibus. 

Habitat m Ptvis Algeria. 

PHALAIUS PARADOX A. 

Phalaris panicula cylinjtica -, tlo£culJs miLcronatia ; iifutris plurimis ; 

mfiml^ prsmoisis- Lin. Spec. i665. — Lin. Fit. Dread. 35. i. 18. — Schnb. 

Giofji.^b. f. IS. 
Giameii spicaium pcrcnuc , scmine mlliaceo , radice repenie. T. Inii.5:^- 

— r. ri VaU. Herb. 
Gramtn phalaioidGS> spica brevi i^clinara ex uiriculo piodcumo. Plidi' 

L 33. f. h. 
Cramen phaLaruidcs lusiianlcum. Morii. 1. %. i.3.f-G.-^Mo7it!. Prodj. 47, *ni, 4L^*BlLB TRIANDEIA niGYNIA. 57 CuLMUS 3— 4 dccimcir, . srsclus. Spicacylmdrica,rami>(a.3,-5cfii- 
limeir, lonja, vagina bint involu.a. Ramuli niultiHori. Flos ccniralis fenilis ■ 
lalcralcs aborlivL Calyx f^ttrbr uniHoms . biglumii. Gluma; plans 
cariiiaia:, acuminata^, (onnivcnLEs , calycem bi-lumem mdudcnis! Flores 
iTifcriorf! ««ile5 . rigidi . p.a^morsi , brevissimi. Semen compressum , niti- 

Habitat In arvis. © P A N r C U M. Calyx uniflonis , mgliimii ; ghima cxterioie iiiinima. Semen 
uiium , nudum , superuni. PANlCU\f VERTECILLATUM. I'ANieUH ANieUH spica vgrlkilkis ; racenralis (jualeinis ; involucellis unLfloris . 

biieiUjculmlsdilTusis. im.Sfct, Sa Lamarck. IlliulT.n. St 1. 1. i3.f. 1'. 

■ — CiirJjj. Imd. Ic. 
Panicuni vulgare spica simplici ei aspera. T. Iml. Si5.~Msnli.Proilr. 10. 
Gramcn paniceum spica a^pera. C. B. Fin. i. — Tlicnl. iSg. Ic. — Sclica. 

Crarn. 47, 
Gramcn jeniciilaium. Grr. Hisl. i5. Ic. — Selmu, Spicim. «. acps. 
Gtamen paniccum spica aspera simplici. Mliril. 1. 8. i. 4./. 11. 
Paiiicum spica unica, panicubla ; seiis pautioribus. Uall. Hiyt. 11. iSjS. 

CULMUS totss , 3— J dccimetr. , diffuius. Spica infcrne subvcrliciliata. 
Bractci aspcrE.Estiforincs.floribus longiores. Variat Hore viridi ei cttra- 
Icsccmc. 

Habitat in arvis culiis Aigcfii. © 

PA N I C U M G L A U C U M. 

Pantcuh spica lereti ; involuceJlis biiioris , tasciculaio-saiosis ; seminibus 
undulaco-mgosis. Lin. S^«. S3.— StArei. Gram. -i. p. ii. l.ii.—l.iai. 
Hirb. la. t. s.f. s. — ■ Gai/nji. 1, (j. a. (. 1./, 3. 

Panicinn vtilgaid spica simplici CI molliori. T.Inil.5l5 Mailli.Prilitr. 10. 5S T R 1 A -N n R 1 A 1) I G Y N I A, CULMUS ereslii! , supcrne siriatus , 3-6 dEcliiiglr. Spica tylindljo , S-S 
tfTftinictr. noQ Lmemipia. ilracHS stliformfs, lavf s , pnmum vir.do . 
(kina? fl=vt!ffinies , apice plcrgmque p^ipurasccples , Donbus lonsl'"^'' 
Amhtrj: violMCK. Semina iranivcrse sukala. Affinis P. >J™1 Jm- 
Magna apud autiores synonymotura contusio dc P. virill. SI glauco qua: 
(amen ^peties dhlinclie. 

Habitat in arvLs Algeria:. 

P A N I C U M V I R I D E- 
PakiCUM spiiaLereli; involuiellis biflori!, fasticiibto-pilosii-, seiiiinll.iii 
neivosis. li». £f". B3.-(.-»>I». /.™J. /<.-(£<(. Ban, 1. Si=,-it".. 
■ H ft. iS- !■"•/■ 3- 

AffiMI! p. venitillaio Lio, DiFcri spka regular! mc infcrne venieil- 
lalS; biacicis SEiacei! , raoLibus. Varial colore viridi CI povpurawentc. 
Habitat inier scgeies Aljeriie. © 

PANICUM CRUS GAL LI. 

PakiCUH spicis allEiiils cgnJHgatisquE ; spiculis subdivlsit ; Blumis stis- 

"lali5 > hispidis; lachi quiflquaiiaulaii. Lin- Spec. S3- 
Panicmn vulgate spica mulliplicj asperiuscula. T- Iiil. iii. — MoJlW. 

Prodr- g.' 
Gramen paniccum spica divisa. C- B. Fin- S. — Sihin- Giain, 4g. 
Giamcii paixiceuin ?eu Panicuni aylvc^ite spica divisa. Morri, i. 8. (, 4./. IJ. 
Panieum 5pica lamo&a ^ sccis liuUis. Hali- Hi^t.-n. l^w- 

A. Arisralum. Um. Hrrb. i3. [. !. /. 3. 

ParicuTn viilgaie spica muliiplici , longis ari&ri^ circuDis-allata. t- lni^5i5. 

— Mnnti. Piodr. q, 
Gramen paniceiim, spica aiisli^ Longis arnsaia, C. B. Pin- S. — Thtat. i3;- 

Ic. — Sckai. Gn™. 4S. i. a. /.s. — Afom. 1. 8. i. 4,/, 16. 
Vanicum aylvcstue. Co^arr. Epil- rgS. Jc. 
Gtamen paniceum 3. Tebttn- /f. ssS. 

CULMUS cumpLessus , gcniculalus , iicpe basi decumbciis. Folia den- 
ticulaTa. Vagina membianula coronante desiicula. Spies paniculalK ; infe- 


TRIANDRIA DIGYNIA. 5g 

rioif i palcntfs ; snpariojrci raclii approKhnai*. Flares ciliau , unibictolts , 
srpc purpiirascentcs. ValvuLa altcrii caiycis nunc mutica , nunc subaHs- 
tala. In larieLaic A calyn longe arisiaiii;. 
Habitat intt r si?gc[C5. 

PANICUM SANGUINALE, 

Panicum spicis digitalis , basi mtsriorc nodosis ; flosculis geminis , niu 

ticis ; vaginis foliorum punclaiis. Lin. Spic. 84. —iEd. Dan. I. 38S 

Mala — Schra. Grani. iig. I. 16, — Ltcrs. Hai. 14, I. a. f. 6. — 

Ciiilii. Tjmd. Ic. 
Gramcn daciylon folio latioK. c. B. Fin. 8 Tkmt. li.i- Ic — T. Iml 

J20. — Mom. 1.8. /. 3./ 1. — SiStu. Ctam. loi. 
Ichiemoii Piinii. Ctm. Hill. a. p. sij. Ii.—Loi. h. 54. — Gcr. Hlu. n 

Ic. — Monlr. Fredr. 6a. 
Isthsraiiin gramen ianguinarium. Talirn. Ic. asa. 
Giaminis genus dens caninus ieitiu5, sive grainen prioiuin icl Galli cius 

y. B. mi. 2. p. +44. ft, 
Grainen daciyion majui repens , foliis hitsuiissinvis. Brrai. C/iU. 5. p. 34 

I. 65. Mala. 

A. Digitaria foliia subhirsutis; caulc dtbili; spicis veriicillaiis ^ scapo an- 
cipiic. Hall. Hill, a. ii56. 

CULMUS baii geniculatus , 3 — 7 decimetc. Folia 7 — ^g milliinecr. Idia ; 
maigine senaio . pieruuique puvpurascenie. Vagina compres^a: , villoma: , 
meinbianula coronaiic. Spica: qiiinque ad novem , graciles, erec[[E. digi- 
iai:e . purpurea, S — II cemimeii. , icrinmales. Flores patvi, unilatciaies , 
adpre5si , ovoidei, acmi, tompressi. Racliis Hcsuosa. 

FiALTTAT in liorus. O 

PANICUM DILBILE. 

PANICUM Spicis digiiatis ,, inteiiuptis , subquinis , filiforaiibus ; floribus 
binis , aecundis, adpressis ^ ahero scssili , allero pcdiccUaio. 

CULMUS fiiifonnis , debilis . 3—7 dtcimelr, , supctne nudus. Folia 
pauca, glabra, a nLillimeir. laia , 5 — 1 6 ceniimeii. longa. SpiciE qiiatuov 
iid scpicm , tcrminaks, digitals , filiformcs, iriKrrupia;. 11 — 13 ccnlimetr. Go TRIANDRIA DIGVNIA. iDii^iF- ftaclils flexuOH , capUlari^. Flores bmiiiJ . adprctsi , cmnptc^^i , 
inmiini,obloiisi, acuti; alccTo se&siU > alieco pedLcclUto ; pGdicello bicM. 
A£Eini$ P. lineari Lin. 

Habitat m paacais propc La Calk. , 

PANICUM NUMlDiANUM. Tab- n. 

FA:^lCtlH colino ec«io ; lloribLi5 tacemosi^^ secundia , gemLiiis ^ nUcro 

sesiili T lacemi^ la:tc p^niculaiis , nuianilbtis, 
Panidum nuiuldianiLin, Lamarck. Ilisnij. #. go5, 

CULMUS ercciu3> S^g dccimccr. > siraplKi aul ramosus, nodosus ; 
liodis pubf&f^iiijbus. Folia 5 — 7 millimcir- laia , 14— i^l ceniimetr. longa, 
acuta, glabfiiH mavginc serraia- Flow? Taceinosi , uiulati?rale&, Raccmi 
pluTCs , di&UDcii , 3 — % centimeic. , Use p^nlculaii ; panicull clangad- 
KacliU HeKTiosa, tchui? . an^osa. floies paivi . conferii, unilaictalfs . 
ovoLclei , magniLudme P. nridis Lin. , pleiumquc bini ; alieio se&aili aut 
iubse^ili, alieio bcevissimc pcdicelliiio, Cal^ fnierlor iriglurois. GlgniK 
Q^mi convexK , Dbctiss , viride? ; emeiioie mifiima. GsIyJ^ interior bre- 
vror , bi^uiuis » nkuticus. AniheriC patvffi. Sugmaia fusca- Semeo exiguum , 
jtEiidcm^ l*ve^ ^ubTOLundum. Floret Auuinino- 

Habitat pcope La Calle in areni^ huraidis- 

PANICUM RE PENS. 

Panicuh paniculii vii^aia; foliis divaiicjus- Liit. Spec. Sj- — C/ivan't- Ic. 

n^ nq. t. an. 
Milium aiigu^ii folium , psnicuia petampla flparw oi tvecia, T, Cot. Zg. 

— Viut. tiab. ^W?' CUtWt ba^ rcpcnics, gcniculau, sa;pe ramosi , iiodoti,^ — 6dccEmeii, ,, 
^cendeniU' Folia &iiiaia, rigidula , ^ — ^ Tiiillimcir- lata > jrcuta , iD3Fgiiic 
dfiirrcutaia » erecia. VaginiC aubvillo^ , citlinum involvenies ei obic- 
gcnu^. Floret panicirkii ^ panicula erecia , subccncraci^. Rami capilkir«i, 
DLtmcro^i , flcxuo^i > asperi. Flote? parvi , ovoidei » nunc joliiaiii , nunc 
bini ; aliero ^ubse^sili « alicro pedicellate. Calys pllidus , unifloru^ ^ 
•j^wat. exicncrc minorc \ duobiis aliens ^qu^Lbu^ , acuunuatia , tonvcxis. TRIANDRIA niGYNlA. 61 Calj-x mtEiLo. biglumis , brcviur. Siiemaia viobcca. Semen minimum 
l*ve , ovoideun,. AlBnis p. capillati Lin. DilTcrt radice perfnni ; cul- 
niis bM dccumbcniibus, rcpcmibus; vagini? subviLosis nee pilosis ci 
aipsris; paniculi longe minnri n« paieme. Species disrinciissima a P. 
coloi-aio Lin. Habitat in Barbaria. K P H L E U M. Flores spkaLi, sessile=. Calyx eytcdor biglumis , [runcatus 
iiniDorus ; inierior brevior , biglumis . mulicus. Semen unum \ 
nudum, aiiperum. PIILEUM PR AT EN 3 E. 

Phleum spicasylindrisa^longissima; eulmo rccio. Zm, Hpicl 

Cram. ma. /, ,4. J. 1 ,j 2. _£((r,. Hub. 16. r. 3. /: 1. . 

Jrtru/r. n. 8ii.;. 42. 
Crimen spic:«um , spica cylindracca longissima. J, 1ml. iig. 
Giamcn typhoides maximum , spica longlssima. C.B. Pin. 4. 

10. Ti. — Thiol. 49. — ,Mcm. i. 8. J. 4-/. •. — Schcii. Cr^m. 60. 

fl, i- — MDtiti. Prodr. iq. Ic. n. bs- 
Granven cum Cauda muris majoris longa , nia]ui. y.B. Hiil.2. p 
Plileuiu caule erecto -, spicis cynndricis , longissimis ; glumis 

oblique truncaiis. Hall. Hill. n. lisS. r Schrii. — P'odr. 
i.i.J.5. .ill. Ic. 
cjlyciiiis GULHUS 6—10 dedma<t.,creclu5,nodosu6. Folia niai^inc den liculala. 
Spica tylindrica , ituucata , 5—16 cdniimetr, , densissima. Flores parvi 
sessile! i supsriores inferiquc aborllvi. Calyx comprcssus, biElumis' 
uniflorus. Gliims squaks , mincais , hine apice mucronala: , mutrone' 
brcvissimo , IiorizontaUier conniventes ; marginc interiore membmnacco 
Calyx inierior mulicus , brevior. GluLn;e iiiiequales , niembranaces, An- 
ilicra minuia^ , violaces. Seuieii minimum, ovoideum. Pccori pabulum 
optimum pra^bel- Spicam 3 dccimelr. s^pc vidi, 

H.IEIT.^T in pascuis humidis. « 6a TRIANDRIADIGI'MIA' 

C R V P S I S. 

Cai vx fxterior biglumis , oblongu! , iinLfloru!. Cal)s interior , 
biBliimis, exiciiure longior. Floics sjiicaii am capitaii, 

CRYCSIS SCHCENOlDiLS. 

CRYPS15 spitii obovalis . glabris . faasi vagina foli;u:eJ cinciii-, caulibus 
ramOMS, protiunbcniibus. LamariL Illailr- n- SSi. f. 45. /. i- 

PLlcuDi spiiis ovatis, obvolulis ; foliis bitvissimU, mulitis , amplcKiCiU- 
libus. iJn. Spa. as. — Jot^. lisnn. — CmaniV. /i. u. JS. i. is. P. 

Ciypsi^- Mart. Kfw. i. /». 4S. 

Giainfn aquaticum ijphinum supiouni iLalicum minus. Btiml. I. i^. 

CULMI ptotunibenlC! am prostrati , ramnsi , genicular. Spua compacia , 
ovaia , obluw , infcrnc subramosa , folio spalWifoimi basi iavoluia. Giums 
paiv* , comprc^ie , oblons* nee apice Lcuncaiffi. 

Habitat Algeria in areni^. G 

CRYPSrS ACULEATA. 

CrvPSIS spicil capiiato-bcmispharritis, glabris ; la^ois mucionalis , sub- 

pimgtniibus cinctis -, cauiibus tamosis. Laaarck. I(to(r. n.3S6i (. 411./ 5. 
StJucnusaculeaiu!-, cubno icrtli, ramoso ; capilulis icminalibu!, involucto ' 

ltiphvllo,breviisiino,ri^do,patentf. Lia.Sfa. 63. — Scbnli. Gmm. s. 

p.63.1.31. 
Anlbosranilnim aculcaiura ; iplcls sgb^obosis ., iovolucto EoUacci> , brevi , 

mucronalo. Li^c.Siippl-Sg- 
Giam^n aibum tapitulis a^ulealia iiallcum. C. B. Fill- 7. — Tfient. loS. Ii> 

Mm. i. 8, J.S./. 3. — SJjiii. Giom, S5, 
Granicn apifalum , ipicis in capiluium foliamm cod^s1i5. T^ Imt. 5ig^ 
Giamen aculeamm. Catin. EpU. 745. Ic. — MaWi- Com, Jog. Ic. 
Gfanicn supiauia aeuleatgffl. J-B- Hil^ 2. j>. 461. Jt. 
GiBmen lypliLnum aculeamm- X^niiih, lit- L 6g. 
Gramen lypTiiDmn acuitaluni , apita CN ucricuig vis ptndtJnn;, Manli- 

Pmlr. 5a. ^, 


TRIANDRIA DIGYNIA.. 63 Phlgum schiEi.oidcs. Jairj, Auilr. App. i. -i.—Cavaml. h. «. JS, ;. 02 

PnJ/fli, I/iH. 2. J,. 733. i.i.J,,, 
AntitraguE acukalus. Gtrlnir. a, ji. ;. (, 80^/, ;. 

Cl'Lmi flcKuosi , prqciinibcnles , 16 — a; centimeir. , tainosi ; ranmlis 
sirLciis. Folia glabra , ucuia ; superiora brevia , rigidub , lalciitia. Spies 
parvK , subrotuiida; , densissims , solitaris , en apkc ramoimn , foljis spa- 
iliaceis duobusaut Iribus cincKe. Flores minimi , compiissi. Calyx cslctior 
uniHoru! i gluinis carinaiis , aculis ; inierior biglumis . paulo longior. 
Stamina 2 — 3, Semen minimum , oblongum , comprcssnm. Species a 
piEcedenii distincia. Ill, Jacq. utramque dc5tripsit ci delineavit sub 
cadcm denoiniiiatione- 

Habttat Alecrii in arenis. Jf 

CRYP-SIS ARENARIA. 

CftYP&is spica ovato-cylindcica , uninquc aiteauaLa^ gloniis acuij^,ci- 

Tiatis -, culino subramo^o- I-ttmartk- Ifhalr. n. ZS-} . 
Pbleum spica Dvau , tiliaia ; caule ranioso. Lm, Sprr. HS. — {Eit. Dm. 

I. 91S. 
Gmmen gpicaium maiitijiDum minimum, spica c>lindtacca, T. Insl- ^JO- 

— Sdtfii. Cram^ &3- 
Gramcii lyphinura mariiimum minus. Risi- Ihif. 1567. —I'liifi. t. 33. 

Gjaiuen pbalaroidcs marldmuni minimuui. Mtrtiii. Piucfr. 48^ i. 47, 

Planta parva, c^gpUosa. Culmi i3— 27 cemimelf-, basi dccumbemes^ 
Spica densa , ovato-cyiindrica , 19 — s^ millimeir, longa. Calyces ciUaii , 
acuii, Amhcra: minintic , palEide EuIc:e- 

Habitat in arvis. ALOPECURUS- Calvx e>:ienov uiii am biglumis i iiiLerior uniglumis. Semen 
uiium , nudum , superura. Ftores spicaii. 6^ TRI ANURIA DICYNIA. 

ALOi'ECURfS PRATENSIS. 

ALOFecuBUS culmo spkato , creclOiSluinis villoiis. iiir. Spcc.iS.— 
S<M. G™. i33. J. 19. /. i--i«". Hn-*. iS. (.»-/. 4. - C,Hi„. 
Lotid. Ic- 

Ciameo spiciwm , spin cylindiacea longiocibtis viUis donala. T. I«il. 

Suo. 
Gramcn plialaroidcs majus sivc iraUcum. C, B. Pm. ^. — MvlUi. Pndr. 47- 
Giamen alopetijciinim majus. Ctr. Hi^l- n- J^- 
Graciicn alopecuioides. Lt/li. le- S, 
Giauico alopcturoides splca loneiotE medium vul^re. Mam. I. S, (, 4. 

/.s. . 

CuLMf5 freclus, 6— Kidccimctv., nodosui. Spicidcma, cylindrlca , 
3—6 CEnumctr. longa , vamose ; raimilli brtvissimii. Calyx enienoi b.glu- 
mis, Gluma: carinall , compiessffi , acul» . vLlosa; . Imeolis vuidibus 
loneLtudinaliiervmegair. Arista seiiformis. Bore liiplolonELor.tmersens 
e basi jlum^ caiycU intcrlotis. Morbo qui gaUicc dLckiii ira" obnos.ii. 

Habitat in piaiis humidis. K. 

ALOPECURUS AGRESTIS. 

Alopecurus ciilaio 5pitalo , crccio; gluniis nudis- Lrn. Sptc. Sg- — ^d. 
Dan. (. 697.— SrfrfS. Grasi. 140. 1. 19./. S. — I^m. Hcri. i5. !. !- 

Graraen spicatum , spica cylbldracea lenuissiraa lon^OK. T. lull. Sig.— 

Sditu- Cr^l^l. 6g. 
Graraen lyphoidc! spica angustlore. C. B. Pm. 4. — ^csl. 53. I'.. — 

Monli. Pr&dr- 49- le. n. ^\. 
Granicn alopocuioLdes minus alteTiim. Ltih. Ic. g. 
Gramcn alopecuriiium minus. Gir. H'H. 11. Ic. 
Gvamen cum Cauda muiK putpurascenle. J. B. Hiil. s. p- 4:3. Ii- 
Gvamsn alopetuiojdc! , spica lonjl tcnuiore. Mum. I. S. (. 4./. 13. 
Gramcn rypbinum Plantasinis spica, ariitis gcniculatis. Bami. t.6gg,/, 2. 
Alopccunis cnlmo erecio , spicalo -, calyce cili^lo- Hali. Hilt. TT. 1340- 

CULHUS gracilis . oreclus . 3 — 6ccmimc[r. Spica tenuis . densa, superne 
aLlcnuara> ^bia , 3— S centimclr., basi subramoba. Spicidffi compiessffi. -=<■' "<™ ?**. TRIA^fDIlIA DIGYNIA. 65 intui coneavs. Calyx esrsrior uniglumis , acuioLnalijs , semibifidiis ; inte- 
nor iitiiBluinis ; g'^n.^ hinc longJiiidinalUec fissa. Ariiu sfliformis iriplo 
lon|ior gx qusdfm basi. 

Habitat in prjiis AJgcrin:. K 

ALOPECURUS GENICUI.ATUS. 

Alopecubus culmo ipkato , inrracio. Lli. Spic. Sg. —Lim. Hai. 16, 
/. 2./. J- — CiirtJi. isnrf. Ic— ffirf, Dan. J. 86i,— Hb;(. Hiii. n. 1541. 
Gtamen spicatum aquaiicum , spica cylindracca brcvi. T. [mi. Sao. 
Gramtn aquaticum senicukluin spicatum. C. B. Fm.3. — thsal. i\, Ic. 
Gyameii fluvialife album- Tflbtrn. Ic. 217, 
Gramcn aquaticiiLii jpicaium. Lab. Ic. j3. 

Gramen typhlnum aquatic" m diolle. spica glauca. Miraii. Prciir. ^g. 
Giamen aiopecurum Huviaiile gcnitulaiumprocgrabens.Monj.j.S.i, ^.J.ib. 

GULMUS basi repens, gexiiculalus , infra spicaoi ^ubinflaiua ^3 decimtlr. 
Folia mollia , ^uca, Spica 5 — 3 ceniiiDP4i. longa , cylindrica , obiusa , 
densa, ramosa ; lamulis brevifl^iniis, Fioves e^igui. Calyx exterior ciliatua ; 
glirmis iruncatis \ inietior unigluuii^- Arisia seiiformis » florc vix longiot ^ 
c baaf i-alvuis cmeigen^. Anllicra; minuEa: , albffi autlulCf. 

Habitat in praiig humidis. ?f MILIUM, 

Calyx cxicrior bigUtmia, tiniflorus , ovatus ■ interior brevior, 
biglumis , ari&[artis aui muticus. Semen unum ^ nudum , superum. 
W, Genu^ vis diiiincciim. MILIUM I, ENDIGERUM. 

Miuuw pankula subspicata ; floiibus srisialis. Lin. Spec,^v.E:f!dm. Syti. 

Afom- H Pluk. -^Schreb. Gtfun. s. p. 14- i. aS./. 3. 
Ap;rosus venlricosa. Gonan. M. Momp. S^^ Ic. mala. 
A^rostis panicea , paiiicub spicaia ; Ro^culb ^ubulacU , suboiJidi^ , hd.^1 

nodulo inBiriiciis \ arislis rcccis , brevibui. Lomarck. ilhutr. ?[.Su, 66 THl ANURIA DIGVNIA. P^kuraseraiim,™ a„.=nic, spkapyramljM.. r. 1ml. S,i. -Vail. Hal'. 

— MonJi Pitdi. 10. 
Gramcnssrolinumarveme.paniiuUtonLricH.orcpyramidall.RaT.S^Hopj.s. 

p. sSg. — Siliaai. Spifim. n. ig). 

CuLMi pluTes eii codcm cjespiie . sraciles , s^3 dccimcir. , basi sspc 
eeiiifulaLE^ Folia lineaiia , glabra , acuia. Fanicula subspicala , 5^S cen- 
. Jracir. , fiecta. Calyx e:iierlor biglumis, Gluma: glabra: , in^quales , su- 
bulala^. mcnifaranacEK , nilidj;. Calyx imerioi brevior , parvus , villosui. 
iSlmiiK !,ubj;qiiales ■, allcrS arislati. Scmlna paiva , oblonea , hirsiiU;ina- 
[uia pfocubeianiia. 
Habitat in agio luneiano iiitgr segeiea- Q 

MILIUM CCERULESCEN S. T^b, IS. 

MiLTUU panjcula laxa ; pEdunculia caplllaribu^ ; calycc cxicrioie mera- 
■ branaceo > acmo -, inwriore subaii^taLO, 

Gramen rolliacfuni sasaiilt anEuslifoliunt . [laniciila non aiiiiaLa fiiica, 
^CLniiic DJgi" «plendenEc- y^il. Heib- 

Clil-Mi frccii , gratilci , 6 — lo decimeir. . supeme nudi. Folia glabra, 
glauca. s — 5 miUimeli. lala , rcmola. Vagina mcmbjanulicoronala. Fiords 
"lasc paniculaii. Rami capiLbre5» Jlcxuo^i , divaiicaii , lamosi, inicqualc^. 
' Calyit e:^lerLor biglumLS , unifloms, Gluinffi tubiequales , apice membra- 
nacea: . aaim . convex^ , ball cwrults. Calyx inierioi bislomis ; glumia 
oblLsis ; altetS arisiail. AriaEa lerminaHi , brevissioia , cadirta. Semen 
oblonsum, luscum, nitidum , hloc sulco loo^mdlnalL f xaiatum. AiBnis 
M, pafadD>;o Llii. Ditfert foliis dupio [liplove angusdoiibua , glaucij ; 
glumla calycinia c:ttGTiocibus baal ccerulescemlbus \ scmilie lenuiore \ aristi^ 
calyce bicvjoijbus. 
Habitat in Kismis muimn Ailamis. f POLYPOGON, 


Calyk exierioi biglumis , unifloms ; glumis ari$Taiis. Calyx 
iQIerlor brevior ; bi^lumis ; gluma aUeri avlstat^ \ arisiA ceTminali. triandria digynia. Sy 

POLYPOGON MONSPELIENSE. 

AL0PECU!!Us™onspEli™^5;pa„;cdasub!piga,a;calycibusscabris;comUi! 
arriiaiJS. ira. Spa. Sg. 

Gram=n alopecurum maj„s , spLca virescen.c divuUa , pilis longioribu!. 

Ba,rd. I. iiS./. a. *oBfl. — SrAM. Gram. i5S. 

Alopecurus maxima Anglia paludo^a. Mom. j. 3. J. 4./ 3. msh 

Alopecuros maKima anglica. Park. Thiat. u66, /c. 

Gtamcn aiopeciiroidfs rnaximuin, Schaa. Spiciiii. n. 571. 

Plileum crinilum. Stlirib. Gram. i.5i. i. jo. / 3. 

A. Alopccuius panicsps ^ pankula subspicaia ; glumis v^llosis i coioUii 

anslfliis. Lin. Spec, go, _ Si/nci. iji, rarrrf. 5. 
Panicum matitimum spica longjore viUosa, r. /mi. .5 15 . _ Monii. Prarft, 1 . 
Granien alopecuros minus spica lonsiore. C. B. Pin. 4. — rjjai. 57.— 

Sckcu. Giam. i5i. 
Gramen alopecumm minus . spica virescenic divuisa. Bar„l. I. iiS. f. 1. 

CuLMUS 3—7 dccimeir. , simplex . crfcuis. Foiia tigidula , a— j milli- 
taea. lata. Panicula spitata , pallide flavescens . 2 — S ccniimcrr. Flores 
nimm.i, numerosissicni. Calyx exterior biglumis, uniliorus. Glumiciliats, 
oblongK , aculic ; singula aristaia -, atiiia lerminaii , alM , setifotmi. Calyx 
intei-ioi brevior, biglumia; gluma altera apke arisialS ; arisia brsvi , ereaS, 
lenuissima. A. paniceus Lin. , varieias certissinie praicedeiilis , diffen spica 
mi no re ct arctius coniracia. 

Habitat inter segetes. O AGROSTIS. niitu'i' CALYX exterior biglumia, uniflorus ; interior biglamis, muiieus 
au( aristatiiB. Semen unum , midiim, superum. Flores miiiinji, 

AGROSTIS SPICA-VENTI. 

Agroslis pclalo cxlcriore exserentc atistani reciani.slriciissimam , longissi- 
■ •aa.ra.rjn.Spii.gi. — tE.i.Dan.l. S53.—Lari. herb. 18./. 4./ 1. 
Gramen capillatum paniculis rubentibus et viridaniibus. /. Init. 014. 68 TRIAN(lKI--i DICYNIA. Grainfu tapillaiiira. J. B. Hiil. a- C- 46»- '=■ ""'"- 

Gramcn seacium aWisi.mim , panicula spatsa. C. B. Fin. 3. — OmI. 34- 

dtmriplio ima. Exclvd. It. Jlom tna/ora nic ariilalei •tpsfimlmn. — 

Stftffl. Gram. lii. I. 3. /. ID. 
Aveiu monnmlia ; panicula ascend^nle , muliifloia i, calyte_lKvi -, llorsli 

arisia longbslma- Hail. Hut. n. 143o. 

CuLMUS eretius , gratills, 3 — 6 deciinctr. Folij marginc gipa^nasupc- 
!LoI6 deniiculala. Paniculi mjxlffla , regulatis . paitns, sipe 3 dccimctr. ; 
JTiiiicn codtracia. Rami Dumeroti , iiiuhLliiriani diviy , inxqualcs , vev- 
licillali, capillaiSi- Florc$ mliibni. Calyx eitierioi biBlUTnis ; glumia aculLs , 
glabris. Calys inlerloi biglumi! ; gbmis inaiqualibus ; altera arislata; 
aiisia sstifotmi , Here imilio lonsLort, Panlcula nunc viiidii , nunc 
purpuraicens. 

Habitat jnier h?ge«s, ^ AGKOSTIS PUNGENS, 

AgbostjS culmo bail pcocunibcuu? , r^inMo i fuliis gubukiii . rigidulis , 

convoluu^ ; pnnicula coarciial^^ mulic;!. 
Agrostis punicula coaiCEaia , muuca ; foliis ijivoluti^ . rigLdis , piingentibm; 

&upeiJDiJbLi5 oblique oppo^iiis i culnio lamoso. Sihub- Gr/im. a. p. 46, 

Gi3mtD panicuJjtuni mdiiumum narbonen^e , radicc rcpcnic- ?". Imt. 5^3, 

— f. il Vail. Hub. 
Agjro^cis panicub pai'va , confetia ^ suTiovaia ; Solih coiivoliiiJ& , pungen- 

(ibus ^ culmD ramo^o", repciite. lannnd^ lUujli. is. S17- 
Agiusiis radice lepenie ^ faliis ^ubiilati^ , [i^idis , sabopposicis- Cavo'tif. 

Jc. n. 150. /. 111. CULMUS ba5J prucuuibeps , 3 decimcir. » lamo^us- Folia jljuca , appro- 
ximaiB , bCiiata > aubulaia , glabra , rigldula , puiigeniia, culinmn cbte- 
^eiiiia » marginc convolura. Florc$ parvi , pallidl- Panicula coarfiala, 
ovata, 5^S ccmitricir. Calyx e^ticiioi udiRoius. Glumx ovoidei ^ ap- 
pro:fij]iaL^ > memb^naccs , muiic^ , hinc convc:tc , ijiiequples , pallida 
riie^centeSd Gal^inieiior mudcus, bigluniis. Cliicnic concavj^, imqualca. 

Habitat in aienis ad maris liuoia at alii^ ]ocis, ^ -^ii ■N*, TRIANDRIA DIGYN'IA. 
AGROSTIS MINIMA. 69 AcEOSTiS pankula mulica , filiformi. lin. Spa. gS. 
Giamen loliaceuni minimum elegautissimiiin. T. Iiul. ii;. — Mmiii 
Prodr. 43,- 

GraincnminLmum,panitulisdcganii!sinii!. C.B.rHi, 2 Siliiu. Gram. 40. 

I. i./.T.I. 
Gramen miniinuiti. J, B. Hitt. s. p. 463, Ic. 
Giamcn minimum uiicialc aui biunciale. Maiii. 1, S. I. 2. f. 10, _ 

Iccaii C. B. Tli/ai. a6 li J>alich. Hill. 453 mats. 

CULMi filifonncs , enodes , 3—8 ccnriuitrr. , simplices , erctti , plurcs 
CK eodeni ca^spitc. Spica gracilis , simplex. FJotes minimi , sEssiks , uni- 
laterales , SEEpc purpuvastentcs. Calp: esisrior biglumis , obiusus; margfnc 
mcmbcanaceo ; imctior villosus , bigluinis- 

H.13ITAT .Mgerii. 

AGROSTIS STOLONIFERA. 

Agrostis panicula: ramis divaricatis . raiiiicis : culmo ramoso , repenle ;■ 

calycibus Kqualibu^. lia. Spll. gS. — <Ed, Dan. I. S64. 
I'oa monaniha, siolonifcra; calycihus exaspcratis. Hall. Hill, ». 1473. ■ 
Gramtn panicula lere arundiliacea , locusii? brcvissimis. T. Inil. in 

— T. Hall. 

CULMUS 3—6 decimeir. , basi prosiratus , geniculaLus. Panicula in- 
feme coaiciaia , 5 — S ccmimetr. PeduncuL ina:quate£ , capillarcs , verii- 
cillaii. Florca muiiti, sa^pt pHtpurascenids. Panicula rota coarctata liuctu' 

maluio- 

Habitat in arvis. V 

AGROSTIS C AXILLARIS. 

Aghostu padicula capilla.i. patenic ; calycibus subulatis, a;quaIibuE, his- 
pidulis. coloraiis ; Hosculis mucicis. Lin. Spn, g3 (Ed. Dm. 1. 163. 

— Lftii. Htib. 20. t. j^. /, 3. 70 TRIANDEIA DIGYNIA. Crimen millacEom minus , panicul.i mbEnlo, Monfi. ia. If. 64. 

Poa n,oi.anil.s-, c.ulc frct.o 1 paniculs diifuis; calycibus doiso f^aspcrali.. 

CULMUS 6]ifotmii . ereclus , 3 ilecimeli. Panitula palula , nee bail 
coarciala ut in pricedenti. RatnL capilkrei. Hori;^ oiaoium mmimi , mo- 
lici ^ sspe puEpuca&ccncfi. Habitat in aivi^. !f A I R A. 


Cai,vx exterior bigluinis, tncinbranaccu! . bifloius ■, interior 
biglumij. Semen uriiim , nudum , snperurn. 

AlilA ARTICULATA. Tab. i3. 

AlKA panUulata-, calyce lioscglo longlore , aiulo . nUido ; arisla medio 

nodosa e basi glgma prodcunie. 
A, Grjincii panicula miliacea . locustia minimis, T- Itit. 5a. ■ — 7", Htri- 

RadicjS lapiUaiei. Culmi plures « tommuni tispiw , erecli , glabri , 
lenuss , infcrnc ramosi , eeniculaii , 3 detimett. , supcrnt Klifoimci. Folia 
I miJIlmtlr. lau , giauca , glabra ; sicca convoluia et lilifovmia. Flores 
panLculaii. Pcdunculi capillares , pleiumque blni , ramosi , supcroe lloiifcri. 
Flovcs aggrcgali , paxvi, Calys exteiior biUorus , biglumis , ilosculo longior. 
GlumK aii)!i''l^ - elongaue , acuia , sub^quales . membranacci , nilidic. 
Cajys inieilor biglumU. Glumx uiinimB: , oval* , infemt viLosk , sub- 
rqualfa. Aiisla superne clavala , albs i infemt crassLor , fuscB ; medio 
nodo5i,aniculala fl villis cincla, e baii glgml tsicrioris, ul in A. canes- 
cenie Liii.Slamliia3. Andieue obLongK- Slyll B baibHIi. Semen minimum « 
oblonguin> oblusum . liirtc suleo longLludinali eitacalum. Vafieuis A si- 
nullima dlEFerL lloiibLis duplo fcrd minoribua. 

Habitat in acvis prope Mascat. 


■""^Bt.! 


TRIANDRI A D JGYNI-\. 
M E L 1 C A. 71 Calyx exterior biglumis, triRoras ; flosculo iiKevjnedio sterili, 
peclicfli^to, Ans,.-e nulte. Semen »nu«, , nudum . supcrura. 

M E L 1 C A C 1 L 1 A T A. 

Mllica fiosculi LnfcrLori! petalo cxietiois tillalo. fm. Spic. gj. 

GramenavfnaccuniDiomanuinknugmosuin. c. S. Piij 10 --r imj iaj 
— Mo;i/i. Prod,. 58. i. 83. ' " ^' 

Giamci! nionlanuni Avcna: tiinilc. C/iij. «;,(. a. p, 5ig_ j£ 

«ramen cum loMsiis pawis candidis pilosis , sejnine avsnaceo. 7 B 

Bui. i. )). 434- Ji. -^ 

Gramcn avcnaccum spica simpHti , loeusiis dendssimis cmdLcaniibus et 

rsTTt ^''""' ^"""' ''*■ '■ ^'-^' "^' «'''•'.*■- «"■ J^- 174. . 
Atundo locusiis biRoris , splcai!s ; gluma florali sxteriore- dliala. Ko» 

CUI.MUS 6 d«im=,r. , creeps. Folia , miUimcr. la,a , glaiica. Vagina 
aspcia, initrnodiis lorigici.- Spica in ten upia , 8—1, ccntinieir., ramosa 
Pcduncul, lenues , rachi adptcssi. Calyx exterior subiiiflorus. Glum^ 
acuis,insquales, racmbiaiiace^. Flos ujiicus fgriilis. Gluina cKtcrior seiis 
numerosis, nginuh , niollibus , iramro riuttu' patcniibus conspersa. 

Habitat in Ailnnie. if 

MELICA ASPERA. 

MELicAroliisangusti^,tonvQlulis,asperi,;pamcukpaKnic,pyratnidau. 
glurais imbcrbibus. 

Gramen aveiiacegjn angusiifolium paniculaLum py.nmidals. Bar.rl. I. oi. 

/. i.^Schm. Gram, 173. 
Gramon avenatEum saxaiilc , panicuLa spa^sa , lociiiJ; laiioribus canilican- 

libus cl niiidis. f. Iml. Asf. — T. Hrili. 

CuLuus simplex . quandoquc basi ramosus , erecius, a— decimeir. , 
filiforniis , supcrae midus. Folia glabra , glauta , aspcra , coavoluia, 7 = TEIANDK!^ D1GVN1A. Elifoima. V^^i^ Siria,^. riores p3nki.lat[. P^nicula hss. PedunculL ta. 
pDLircs; infeiiuKS palcweJ. Flom dislimu , leirainaki , laceraosi , uni- 
bimles. CalyK e*>"iiJrl""'>nia,scariosils,bigliiiiii5. Ghimr oblonsa: , 
(on"t™ . subicqualei. Calytes inistiores biglunigs ; gluinis ijiiequalibus , 
imbetbibiis. 

MflElTAT in fissuiii mpLum. C 

MELICA PVRAMIDALIS, 

MeltcA panLcuk paicntg , pyranijata I 5lumis >-aiii! ; fulii^ convolulis, 

Gramen avenaccum majus gluma rarjore viTginianum. Merii. i. 8. I. 7- 

/. 5 1 . flfjOdiJ Uonem- 
Grameii avcnaccum lalifolium minus, panicula spaisa- Barret. I. g5-f- 2. 
McUcanmans. C<m™i/. Xi. b. 19a-'- 1 ji. /. s- son iJn'^"C'". 

PR.iCF.DiNTi simillima. Folia laiiori nee aspera. Anvatitias? 
Habitat in Ailaoie. K P O A. Calyx exreriorbigluniii, viniUi Horns; mretioi biglumis. Glumic 
oblusiusculE , mutics^. SjiieiiliE pleruinque ovoides . nunc longio- 
res . nunc brcviores. Semen unum , supernm. 

POA ANNUA, 

POA panicula diffusa; unguli^ recti^ ; spiculis oblusis ; ciJmo obliquo , 
compreiso. Kb. Sf «. 99 Lart.HnLv.!,. 1..6. /. 1, Cmlil. Lend, U. 

Giaincn pralense paniculalum minus. C. B. Pm. i thcal. 3l. U. — 

Sihtn. Grati\. 189. i. 3, /. 17.- 

Poa culnfo infiacio ; panicula liiangulaii ; locu^iis triUoiis , glabris. Jiall, 
Hul. n. 1466. *"*ll,, Radices capillaies. Gulmi semipiocumbentes , compress! , lenues , 
iKves, 16 — 40 cenltTnctr., saipe ^iiiculad , infra panfcuiam nirdi. Folia 
glAbia , a — 6 miUimeTr. lala^ mat^ne nspcriuscula, Va^nt compiessK ^ TRIANDEIA DIGYNIA, 7,3 membranula albS , sspo bccra coronals. Panjcula palens , lax, , sub«- 

cundaPsduncuhbinad, capillars, insqualss, homonuki, divcts;,.ies 
ant; floreicMtian, cr«,i , maiuro fructu dcn.;,si. Spicula: unila,fral« 
infers ; nonnull* 5spc pmduliE , ovats aut ovaio-ablongie. ob.uss tom- 
pr™s,pa!l,dfv,.«c™MS,quandoqucam«n= purpurea. Caly;< ™crL„ 
ir, ad qu,nqMfloru5 , biglumi, ; gluniis Ln^quaLbus . ova,;/ n,ar-In= 
mcmbraiiaceo , albo cmcris. Glums calycum inicriotum consimiles An- 
ihcri flavs- 

Haeitav ad vias ei in liorus Algftia:. 

.POA ATROVIRENS. Tab. 14. 

POA glabra ; cuLmo etec.o ; foliis rigidulis ; va^im, miernodiis brsviotE ; 
paniculu patenie; spiculis planis , lincaiibus. 

CULHUS eiccsus , 3—6 dccimsir. . supeme nudus , nodosus , gkbqv 
fiimus. FoLa gbberrima , acma , rijidula, 1 millimcir. laia, i3— 55 cen- 
tiinelr. longa. Vagina [mctnodiU brtvior, absque corona membranacea 
Flor« kxe paniculati. PEduneuIi longi , capillares , angulosi , flcxuosi , 
asperi , ramosi , tolitari* , bini am icrnL. Rachis flenuosa , angulosa [ 
aspcra. spicula: singula: peditellatE , 2 millimcir. laid: . 6—9 longa; ] 
plana:, obiusff , fusco-virescenie!. Calyx ssierior oelo ad decemflorus' 
biglumis ; glumis insqualibus , subaculis. Calyces inisrioies biglumes I 
t-lumk e^itcrioTe carinati, majote , alteram includenic. Anihera minima:.' 
Semen exiguuin . oblongum. Affinis P. veriicilbis Cavanil. Ic. B3. i. g3 ■ 
dilferi spiculis dapio laiioribus ; culmis ercciis ; vaglnis membianulS coro- 
nanle deslilutis ; radice psrenni. Floret MstiK. 

Habitat in arvis incoliis prope La Calls, ff 

POA liULBOSA. POA paniciila sccnnda , paieniiuscula ; spiculis quadriflorii. tin, spre, iga. 
Poa foliis bnlbosis ; panicuU diffusa ; locusiis quadri£ori!; folUculis sub- 

villo&is. HaU. MiU. It. 146?. 
Grameii particulaluiLi proliferuni. T- Imt. 5a3. 
Giamen loliaceum , panicola varicgata , ladidbu! buibosis. Monti Fisdr 

33. L i3. • u TKIANDRIA DIGVNIA. A, Gramen ^xvtu^Q panltula crispy. C, B. Pin^ 3. —Thfal 32, U. — 

Prcdi. 5. Jc. — Sihaw. Spicim. n. 27 3- 
Giainen c<aa paiiicuJa inolli mbente. y^ B. HhL 5- p. 4^4- ^^' ^''^<'- 
Gramen. Matlh. Com. 707. U. 
Giameji arvcfisc , panicuia crispa hjpnie, foliis gcrfknbiis,nilnu^ ei raajus, 

Banf/. /- jo3- 
Graideii aivenw angusiifolluni , panicula den^a foHacca^ fflUolis in pani- 

cula angusLissimis. Sd/n. Gram, ai ]. f. 4. /- la, ^.i'.c. 
Gramen loliacvum , paiiLciila biilbis foliaccis donaia- Monti. Ftodi. 3S. 

BuLBT pliire^ laJicales , aggiegaii. Folia an^u&ia , brevia , ^bia, Culmu* 
ercccus , gracilis , 3 dccimeii. , supcfne nudui, Panicula ovau. seu ovaio- 
oblonga. 2—5 ceiicinietr. ]onga> lawuscija . putpurasceiis. PcduncuU 
plures H in9:qLiaki , capillares , cH codcm nodulo. Spiculffi ovali > ni aul 
quadrlRoi'x- Gluma; iBai^ne membcanaMic- CoroUs valvula exiCTior 
mucronaia. Floret sEpe bulijifcri. 

HABlXiT inaivis- If 

PDA ERAGROSTIS. 

POA panlful^ paicnici pcdicdlfs flesuoii^i spicules tcriarU . decemHori^. 

Lin. Sptc. 100. — Sihitb. GiSin, ^- p^ %y^ U?A. 
Gtamcji paniculis clcpTSiissimis joinimum. f, imt, 522 — Schtu- Grunr, 

ig2- t. 4./- a. 
Gramen plialaroidcs , ^parsa Briaa: panicula^ miaui, Bautt. L 44-/ 2, 

CULHi pliircs f>i codein cx&pltc , lenue^ ^ basi piacumbenipa , nodo^l , 
iiepe gcniculaii^ ii — 27 temimcir, longi. Folia 5 inilLiincir. laia^ snbvillosa. 
Vagina seiulia toronaia, Panicula elon^aia , an^La« b — S cemimtti. 
Pedunculi capillaiTS , fli^suosL. SpLcul^E i:oTnpres«e,lioeari-subulai»» fuaco- 
purpuicx ^ 1 milLmeir, lai* > 9 — 1 1 longic , gemino ordine aicte imbri- 
ca**- CalyJL Gxcctior ocw ad quiiideciialionis, Glmox cjlycuin exieriores 
■ carinalK , obni5Jii5cii!s. 

Habitat in aii?n[%, O 

I' O A R I G I D A. 

POA panicula lanceolara ^ subiaino^d ; floribui dliemia , iccimdh. Lin. 
$pec. ifn^ — Caiii5. Land. li. .■^^' 


TRIANDR.IA DIGYNIA. 7^ 

Gratnen minus viil^are , paiiicula rfgitla. T. ImL 522. 

Cia^jien panicula muliiplici. C, B. Pin. 3. — Vradt. fi. Ic. — thmL 33- 

J<- — SdflJi- Gram. 371- LG ,J. us. 
GTamcn loliacLnim muroiuiii daiiusculum^ spica ci-ccla rlgida. Moris, j. 8, 

^' 2, /. 9, 
Giamtn ar\ensc filicina duriote pan[cula gracilius, Bitrrd. L 49, bsjia. 
Gramcn filiceum lisidiusculnm. t'a?/. Bat. 92. i. 18./, 4, 

Radices cflpillarcs- Culmus cr^cius, n — 37 cenliTnetr. , gracilis, glaber, 
compressus J nodosm. Folia glabra » 2 milliitisii. laia, deniiculaia. Vagina 
membranula lacmiata coronaia- P-micuLa ligida . angu^ia , dongata . 
unilaleraljs , q — S ccniimcit, longa, PeduncuU brevet. Spicule gtaciks, 
acul^, geniiiio ofdine dUposiiie , prinium coarctala: , dcindc divaiicara^.^ 
Calyx c>;Lcrior, sex ad dcceciBoru^. Giuitii parva: , acuiEe ; iiiteiiores 
coasiniile^. Rjcliis angulosa , fleKuosa- 

Habitat in Adanic. Q 

PO A D T VARICATA. 

PoA panicula ramoaissima ; pedunculii capillaribus « divaricfiLD-paienLJ- 

bus , apice [ricliolomis ; pcdiccllis supcrnc incra^^ali^^ 
Poa paiiictLJs nsnii geminatis, divaricaiis ^ spiculi^ ^ubquadriHori^. Ooiisn. 

I/liiiir. 4. L z- f. }- 
Gr.smen perexile marcoticum humiUimuiD , locustis elegjanter aique dis- 

[incie positis. Lipf/i. Mn. 
Gramen paniculaTuin maniiiaum apulum omnium minimum flf^antissi- 

inum. Vaif. Hfrh. 

Radicgs capi[1atcs, Culu" plures ts fadcm CECSpJLc , (iliformcs , CrccU, 
glabii^ 16—27 cendmpcr. , nodosi. Folia subulaia , gLbia , 1 miQimCLr, 
lata, 3 — 8 cemimcir, longd- Panicula ramosissima- Riiini capillai^s , so- 
Ulani , bini auT lerni , in^quales , paicntcs ^ divaricaii , apice tamosi , 
aubiiichoLomi ; ramulia iEi^qualibus. Pedicdli supeme scnsim incrassalj. 
Spituld^ oblongs , parvs .laxiu^cul^e, albo-virescentes, in fasciculoa laxos 
diaposirje. Caly:i exterior rnininiiis , biglumis ; gluniis inxqualibu^ , mem- 
branaceis- Calyces inleriores coDfoimts. Jlosculi raalufo frucm tadmii , 
calyce exuetiorc superscile, Gramen ckgans. Floiec primo V^ie. 

Hauitat in ai\i5 cdliit prope Mastai. 76 TE.1ANDS.1A DIGVKIA. 
POA CRTSTATA. PoA paiiicoU spicitJi i calycibus subpilD&is ; stibquadriCtoiis , pGdunculo 
longjoribiii i peiali^ arihtati^. Lm. Syii.vcgef, ii5, — Lien. Htrb. 3o- 

/, y f 5. 

Aira crisiafci ; calycibus subtnfloris , peduDculo Songloiibua ; peiidis sub- 

arisiaua^ injcqualibus. Lin. Spec gS. 
Gramcn spicamm , fplcs purpuco-argGniea molll. 7'. iuj^ Sig. 
Gtameii p^-cnaceum , spica ^implicL , locusiis candic9ii[ibu$ spleodeniibui 

et densioiibus- T. Hif/'. 
reatuca locuaik bifloris . mucronatis , cooferiis , imbrfcaiis , paniculaih . in 

spicam congC5ii$- U/iif. Hiit. n, 1444- 

Habitat Id atvis incultis pvope LaCallc. ¥ 

i' O A S I C I! LA. 

POA ciilmo superne iiicias^aio -, lachi fifisuosa ; tpiculis disiichi^ ^ aessilibus » 

plauis, rjgidii , ovaio-laiiceolaiis. 
Gramen paniculit e1cg3n[i$^ini« (ltri^$ , siculucn- T. Imt. hn^. 
Gramcrt filiceiiin panicuUs iniegru^ Boi. Sic. i. S5. f^ 3. — Merit- i. S. 

t 6. / 53. 
Cyno5iiru5 sitiilLrs. Jncq- Obi. a, p. ??. ^- 43. 
Poa siciila. Jacq. Iconti. 
I^rka cynosuroidcs. Seep. Jniufi- B-f- i!i. ^ n. 

Radices capillare^ , villous. Culmi plures es Cfxlcm ciCspiie , crccii , 
firmi, leieie^, airiaii, ^upcrne nudi el incrMiad , ii — 21 cf miineiT- longi- 
f olia glabra , b^5 mlUimeir, laia , culmo bieviom. Va^na; membianuli 
alba coionaix- Racbis siiupteif ^ 0exuD$a , ^inaia , bine ft indc aliernatim 
excavaia, Spicube gGniiiio ordine ^ se^siles, iili^rnx « glabciTimx , plans, 
o^-aio -lance olauc , ^Ltbacuix , ligldx , arcie insbiicTiES , g — 13 millimeir, 
longie , 4 — 5 lai[c » duodfcim ad vigbiliflor^ . Glaina cxECcior caiinatx , 
aubaciEta; Liicfriore iniiitjre. 

H.iEiTAT i[i -arvh. Q T R 1 A N D R I A IJ I G Y N I A, 77 ibiis , in es^ilibn;, .plan". B R I Z A. 

Calyx exterior blgluo.is, multifiorus. Spiculs ovais , obfusie - 
distiche inibticatie. Calyces iiweriores biglumcs ; glumi exietiorc 
apice rotundaia . mutici ; inieriore minima. Semen unum , nudum 
superum, 

B K 1 Z A MINOR. 

DEiZAspicidis iriangulis; cilyca floscuUs longiors. Lin. Spa, loa. 
Gracncn trcmulum mjuui , locusia deltoide. Moiii. i, S. i. 6 / *- 

CuLMUS erccLus, simples, i6—2T ceniimeir. FoHamoUb, pubssccnua 
a millimeii. laia. Membranula slba vaginam coronans. Panicida pattns ', 
ovaia. I'eduoculi caplllares , pierumque bini , ramosi ; .amuJis dfvsricaiis' 

SpiculiEsmgulEpcdkcllals,p5nduLc,parvK,[riiiueira,obluss. Cal%'cuin 
glumaraierioriotundata.mneava; marginc mcmbraiiagso, albo-, micrior 
oibjculata, plana, mmima- Andier^ cxiguie. 
Habitat in arvis, © 

BRIZA VIUENS. 

Bbiza spiculLs oiatia ; calyce floscuUs sqiiali. Lin. Spa, io5. 

Grdmcn [tcinuluin mmiis.panicula paiva, C.B.Pin.s, — Mojil.s,S-L6 f.A6 

Gramcn ctanilicnium palu^irc ci tparsa Hxlix paiiicula. Barrel. I.-j.aS. 

Varietas pva^ccdentis. Difterl spiculis ovalis. 
Habitat in arvis, © 

BRIZA MAXIMA. 

Brika ^piculji cordatii ; flosculis sfprsmdecim. Cm. Spic. io3 TflM.- 

Olii. 3. p. lo. I. 6o. — ioMfliii. lUmlT. n, ioi3. l.^S.f. a Gaiiacr. 

t. p. i. I. 1./. 6. 

Gramcn paniculaTumJodusEis miLi^imi^ candicanijbu* iicmidis. T.lnsi.5$S, 

Graraen trcmuium maximum. C. B. Pin. 5.^?™*. a./c, — Tlical. 54. 7c. .jS THIAKDEIA DIGYNIA, 

— Sc*™. Gram. !Q2. (. 4./7-— Ms™. >. 8. (.6,/. 48. —Schew. 
SfffCim- a- 3oa, 

Gtamen tromub panicula lon^iore t[|fl\ioci? . colore candic^liltc. Ch/i. 

Cur. eau. 

Phalaris pratenais altera. Grt. litiL 8;, Ic- 
Gramtn IrcmuLum maximum. J. B. Hiii. 1. p- 47°. !'• 
Gtamen irccnuluoi sEu phalaroides maju!. Bam(. i. i3. /. 1 . ^, H I. i5. 
/, I,— Monli. Pro*. 4S. (. 84. 

CULHUS erctuis , sipc 3 decimcir. et uLira. Florfs laxe panlculaii. 
Spicub! masims , ovate, obiui* , 9 — i3 mULmett. longa; . pendula;, 
soliiarii aut bins SN sinpilo peduncglo. Pedunti.1: capillarts. Gluma 
exisrior magna , coDveis , elliplica , lineolis viresceniibui ei pallidionbiii 
variegala ; interior orbiculata, plana, indusa, Spieula^ nunc pauei, nunc 
numeross, majorss aul jninoies , sj;pe pmpjraseenles. 

Habitat in arvis. O 

BRIZA ERAGR03TIS. 

BKIZA spiculi! lanceolalls i flosculis visinti.£ra.S>ifi. Iu3 Sckrik Grsm, 

a. f. 83. (. 89. 
Graraen panicdis eleganlissimis . we Eiagroslis majus. C. B, Fill. s. — 

Tlirst. 16. Ii. — T, Im!. Saa — Srfnt. Gram. 194. i- 4./. 4. 
Gramen Amourettes." Ciiii. ihiL 5. p. siB- Ic- 

Giamen panieulalum sativum, tsbcm. Ic. aD4. ■ - 

Giamen paniculosum phalarioides. l^b- Jfi. 7 . 

Grameo filicinum sive panitulis elegantiisimis. MbtU. i. 5. t. 6. / tl. 
Giameti eranthemum ieu Er^msti! , etc. Bom/. !. 43. — Mmiti. Pro*. 4J. 
Poa EraBroscii i paniculaia ■, paniculs raniis allernis . soiitaiiis -> corollis 

IrineTviisi spiculis talo-ianceolatis. CavaniL Ic. n. 101, I- ^a. 
Poa locuslis dislichis . dccemtloris ; ealycibu^ acutis. Hati- Htjl. fl. i45o, 

CULMI ascendentes , geiiieulaEi ,2. — 3<leeiinelr-,sffiperaniosi- Foliar — 4 

milliirell. lata. Paoicula patens. Pedunculi riuuosi , plerumque solitaiii. 

Spicule lineari-lanceolai* . comptcssi . fuscK aut alrovirenics ,9 — . i3 

inilLraeit, longff . 2 )atK. aicie bifariam inibricalic- CalyK quindccim ad 

. viKinufloius, AniberE rainimic , albi. Semen reticubiL Or ni^o^uoi. 

Habitat in aivis, .Olrtfl' TRIANDKIA DIGYNIA. 

D A C T Y L I S. 79 Calyx exwrior bigliimis , miiltfflorus, Gluras insquales acuta 
carmais. Calyces intetiores consimiles. Florcs secundi. Seme.! 
imum , iiuilum , superum. 

DACTYLIS GLpMERATA. 

DACTvuspaniculascdunda.gloinetaia.iin. 5/w. io5 ffirf Dan I u3 

—Lim. Hirb. 5e. (, 3./ 3 — Schra. Cm, j2. /. 8. /. 5. —Lmra 

Graincn panicukium , spicis crassiorLbus ci brevioiibus, f. Iml. Sa 
Gramen spkaiuni foUo aspero. C. B. Pin. 3. — e,i,dr. 9. Jc. _ Tt^ai ti 

U. — Mori!, s. 8. J. 6./. 33. — Sckm. Cram, sgg, 1. Q.f li.— srfaiu' 

Spcdm. n. 3oo, 
■ Gvamcn spicamni. Dalecli. Hiit. 457. /^. mo/n. 
Gramen aspcriim. 31. B. Hitl. a.>. 4G7. /!. mo/a. 
Gramen arvense spica compacsa iILvuUa. loci. Pim, 1 10. t. 93. 
Gramen spicaram folio aspero . spica griiiuosa longLorc et brcviore. Barjil. 

I. 5fi. /. I , ^- vialo- 
Biomus iocusiis isiranihis . fasciculatis , iuibricatis. Hall. Hiit. n. liij. 

CULSEUS crectus. 6—10 dccimcit. Folia 4— 7 millimsir. lata, glauca. 
Panicula unilalcialis , ame etpost flovcsMniiam coarcrata. Flores Ktomerad' 
glomenilis crassis, densis. Peduoculi inferiorei unui aur duo , distinct i 
patfnies. Calyx exrcrJor tii ad qiiinqucflorii^. Glums tariiiam , acuta:' 
iiiucronalie ^ sipe violacCEe. 

Habitat in arvis et^ad niaii^ liciora. K" DACTYLIS REPENS. Tab. i5. 

DACTYLrs culmo rppcnie ; vamjs fasciculaiis ; foliii villoiis , subulalis . 

tjgidis; floribus spicato-capilali? . SfCundi^. 
Giaifien humile marcoiicuni hitsutius , caulc ianguineo , spica dcnsa bre- 

viori. UppL Vail. Hlrb, 
Gramen maderaspaianuni ininii! Eryngii capiiuhs, Ptiisi. Viiil. Hub. So TRIANDEIA niCYNIA. ClII.UI longi, TSpcnres, lerctes , vsginis mtuibranaceo-cotiiiceis invo- 
luli. Rial plurcs t\ linguLo nodo , etctli , B— 16 cenJmEtt. , iimpUcts 
am oniosi- FoUs rijida , disiicha , approsimala , villoia , bciizomalla , 

subuUia, 1 3 ceniimcrr. longa , 1! millimeir. basi laH. Florei Sf5!ilf! , 

capilalo-spicaij , unilalerales , densissinii. Spica ovata , 7^1 3 raillimeir. 
longa. Spicule parvK . pubcscgnie5 , compresli , 5iib(|iiadrif!oiI. Calyx 
c^ilerior bi^Lumi* ; glumis iptqiialibus , carinaci^ , joucroiiaiis. Calyces 
imeriorcs bi^umes ; gkfoa esleriore majore , coiisimili- Anlhcrx iniLIILna^, 
pallid*. Stmcn Eviguum , subrotunduui. 

Habitat in srtnis ad maris littora tl in dcscnu. S 

DACTVLIS PUNGENS. Tab. i6. 

DACTlttS culiuo ereclo , iapcvne niido ; spitulis lerminalibus , sessilibui . 

in capiculuro conge^tis ; involncco sqifamoao. 
Daeiylis puogtos ; capilulo globoio ; calycibus niululoris ; culmii rrtcil!. 

S;Srf6. a. p. 45. I. 21. 
Giamcn huraile. capiiulis glomeiaiis pung«nlibiis. Sihew- Sptiim^ rt. oSd. 
Seslsria Echinafa ; spica subtoiunda . involuciata ; spiculis lubquinqul- 

Horis ; HoscuLs arislalis. Lamarlk. Illuiir. n. 1097. J. 47./. 5. 

RADlCt! tapillares, villois , in fasciculunv congcsii. Cuiini fx codem 
ciespiic plurc^ , lilifonnGS , cvctii , interne nodusi ^ foliacci , supcrne nndi . 
IfViEei' stjriati, i^3 decimclr.,fi[mi, Fclia glabra, acina . mollia, fjniilli- 
mctr. laTa. a — 3 ccniimelr. longa, jnaTginc serciilaia. Mcmbtanula alba 
va^nam coroiians. flores in capiuiluiB subrotundum dcn$c congesiii 
leriDinales , sessiics. Involucium commune c squaniglia pluiibus , ovaiis. 
Spicule dense eongcstt , ovalo-oblongie , compress?; ; floribus gcinino 
ordinc disposicis. Calyx ejttcrior sen ad dccemfloius > biglumis. Gluma? 
ovaSie, mnlicx, suba^quales. Calyces inceriores bi^umes ; gloraS esceriore 
farinailf niargine inEmbianacea. Aiisca breviii^ rigida , terniinaiis. Gluma 
interior , minor , muuca. Siamina 3. Antbers iulex. Sryli S barbili. ScmeJI 
unpm , CNijuum , ovoideum . glabnuc. 

Habitat in arenis prope Mascar. ^n TRIANDRIA DIGYNIA. gi 

CYNOSURUS. 

Calyx exterior biglumis , niuliiflorus. Flores secundi, bracieaii. 
Semen uiiura , nudum . sujiemm. 

CYNOSURUS CRISTATUS. 

CvNOSi;m;i liracteis piTinatificiU. Lin. Spec. loi. — CEd. Dm. I. 238.— 

SiifcS. Groffl. 69. I. S, /, !. —Lent. Hrrb. 47. (. 7. /, 4. —Lamarik, 

Jllaitr. n. 1093. t. iT-f. I, 
Gramen prajcnhe tiislalum , ;ive gramcil spica ciistala Ixve, C S. Tin. 3, 

— FroiT. 8. /c. — Tktal. 43. /i. 
Gramen spiciluill gluiuis cristatis. T. Imt, jig, — Hchui. Cram. 79. 
Gmmcn criscalum. jf. B, //il^ 2. p. 468, /t. mata. 
Gramcii ioliaceum , spicfc locusiis cristatis. Mmti, Fniir. 45. i. a3, 
Grameii prateixse ctlstatiim. Mvris. j, 8- ^. 4-/ G. 
Gumcn lyphinuLu Plancaginis apica gluniosa lieceramalla diguala luajus. 

BajTil. I. 27. 
Cynosurus involucris pinnaiis » leiuaia. Hall. HiU. w. i545- 

CULMUS erecius^ 3 — 6 decimefr. Folia 2 milUmeEr. lata- Spica lenuis, 
Rachis flcKifosa. Floies unilaieralcs. Bracie^e pinnalifidi , HabetliformesJ 

Habitat in pralii humidis prope La Called V 

CYNOSURUS ECHINATUS. 

C-;KOSUaus bracieb pinnato-paleateii , arisiaiis. lis, Sptc. io5, — Gitrtun. 

i.p. 5.1. i./ 3. 
Gramen spicatnEn echiuatum , lucusti^ unam paneni sptcianiibus. T. Intl. 

5,9. 
Gramea alopecuroidfls , spita a^pem. C. B. Pin- 4. — ThsaL Sgu Ic- — 

Pflft. Tfiial. ii6^.h, — Schcu-Cr&m. So. 
Giamcji cum f iudatepomaspers.sive spied raurjna.7,B-Hj'si. 2.^,47 3. Jc, 
Gramen alopccurum ^ spica aspcra. Bmrd- L 1^3. j. 2. 
Grainen paniccum , spies a^pera lauor?. Morii- i- 3- t. 4. /. i3. 
CyacjiuiLis deniibus bucles lance olalo-liijca lib lis. Half. Hki- n- vb<\.G, 82 T R I A N D R r A D I r, ¥ ^- 1 Ar 

CULMU5 creciu^ , 16 — 40 cemiincir. , lilirDriiLis , supcrnc nudus. FoUa 
Tiifjdiilj. VaBiio mcmbraouM coionai?- Spica brevii, ovais, compacia , 
sccunda- Braciea subulaiT ^ numcrosx- Amia aeufoTmia , floribus longLor, 
en. sp'ict aingulie biacicic. CulyN esteiicn bi aui tiiflotuSihigliimis ; glumis 
acuii?. Calyces iiiicrLores bialumes ; ^arai aliera ^riaiaia. Amis albffi , 
seELraimes. 

Habitat in nirvi^. Q 

CYNOSURUS ELEGANS. Tab. 17. 

CVNOSUSUS paiiicda. oyaia , laK9 ^ floribua I^KLcularra ; calycis valvula 
alicra arisTaiai biacicia scciforraibus. 

ftAT>iCES capillares , in fdiciculiim coII«Ia'. Cubnus ereciiis, ^ dcdmeii., 
liliformii. Folia glabra , riiollia, 5 milliifictr. laia. Floret paniculau- Puni- 
cula ovaEa, unilaictali^ » 6—10 cenLJntcir. loisga- Floics minuEL , gtome- 
lati , flavcscenies; glomerulis iTiferiocLbus sxpc rentoci^. Pedunculi capil- 
laies, ^upcnif mutuEidL BiactCK iculbrrac^, flore miJto longiores , e basi 
pcdiccllDiuiii. Calyii exieiior biglumis , bi aui iriBorm. GlumfC sab- 
xquales , mflmbianaceie » seiiroijius' Calyces uiieriores biglumea ; glucnl 
c^neriore arisiaia ', acisiS seiacel , ferc 3 decimcir. , albiJd, mollisslmi^ 
glupiS inieriore mucica. Anihcts ohiongie ^ parvs , flavff. Siyli a barbaii. 
Semen mjnLiumJffve^iubtoiuiicliimd Species pulcbeirima ctfieganii&sima. 

Habitat in Ailanie prjpc Miyane Algtria:. O 

CYNOSURUS PHLEOIDES- Tab. ifl. 

CVNOBURUS folib^ villohii 1 floiibuh Jcnic ^picaiis \ spkulis itiflons , acjh- 
Utis . pubcsceaiibu&i 

CULHUS ctcctui, itt^^a ceniimeir. H simpleK , ^tippine nudns, Eolia 
plana , mollia , villoma , 5 — 7 miUimcir. kia , 3 — 13 ccniimcir. longa- 
Spii:a ovaio-cyliudricaH densa^ obiusa, 3 ceniiiiieir._, pubescena , iani05ai 
ramuli^ brevisiirais. Bracteols membmnac^iE ^ acuis. Calyx communis 
inBonri , bi^umjj^ Glumic inxqualea, parvf , cancavx , iictiuc^ Calyces 
inieiioies bigltim^s, Glunia e>:icrior &ubcarinaia , cilJHLa > arisiaia^ arisii 
brevi , seLJIorniJ , iei:mir3;ili , calycein ad^quann;, Anihcrs parvj: , albie. 

Habitat in aiea!^ ad marh Eirora, Q a>^' »i»- ^j^.snu 


^i: TRIANDEIA DiGYN-IA. 
CVNOSURUS LIMA. Tab. .c 83 CvNOSUEUS culmo lilifDrmi , supcrns nudo ; apica ligLda ; spicillis sub- 
qujnqueflorit. 

Cj-nosuni5 spica sfcunda ; calycis glunia inwriorc spkulis subjccia. Lin. 
Spa. loi Caiianil, Ic. n. loo. t. 91. 

SflDicES eapillares , in fasciculum aggrfgaiK. Ciilm[ plurss fit coAtm 
caispke , erecti, fere KlLformei, basi nodosi , sui>eine aphylli , \%~3i 
csnlLnistr. , Isvilci sitbli. Folia glabra , iineari-subulala. Vagina membra- 
nula coronala, Florcs spicaci, secundi. Spica a — 5 ceniiioetr. , rigida . 
glabra. Calyx exterior bracidfornvis,biglumi5,oimicg! i glumis inicijua- 
libjis . divci^encibus ; glunia altera niajore , ^ubuLacJi , potiice ad spicule 
latus posid ; altera nimorc 5ub spicula. Spitula compressa , flabeUiformia , 
qtiadri ad ocioflora. Calyces inieriores mulici^ biglumes. Gluraa e3tterir>r 
carinala, atigirsia-, iiiKrior plana, miiior, dongala . indusa- Ajiiheta; 
parvs , oblongs. Siyli 2, Semen gracile- 

Habitat in arenis prope Mascar. © 

CYNOSURUS DURUS. 

CVN0SU]iU5 spiculis alicrni^ ^ secunndis , ^essilibti? , tigidi^ , obiusis , ad- 
pre^sis. Lin- Spa. 100. — j^rftirif r. Silcs. Ic. ^ 2S. — PoUkh. Fahi. 1- 
p. 9B. i. 1./. 1. 
Grameo arvcnic Polypodil panicEila crassiore. Borrd. L 5o, 
I^lium procumbens ; spica disEiclta i l^cuftis lerettbiis , irifloiU. HnU. 
HiiJ. n. 1419- 

CuLMUS 8 — 19 contjinclr. ^ tomprc^&u^. Spica eieci3,-secunda, 2 — 5 
ccmimecr. Braciea; lineaie^ , obtusx , ii^idfe. Semen exkguuici , fuscum , 
oblnn^uni , ru^osuiii- 

HABITA.T in. arvis, 

CYNOSURUS AUREUS. 

CvwosuRL'S patiiculx spicU steriUbus penduli^, tcToalij^ ftoribus arista tis. 
Lin. Spfc. 107. T R. r A N D K 1 A rn G Y N I A 

aurea- T. 1?<U. 5'i3 Schaiv. Spc- Gramen barcTnoncnsc , panicuJa densa 
tip!- ir- 279i It- ■ — Siheit. GrOfSi- 14^. 
Ciameii sciurum sen alopcturum minus, beitromalla panicula. Btnrd.t. 4. 

Folia molIJa > glabra > vel pubeaceniia « 4 — i mlLimecr. laca , 1 i^iJ4 
ceniimclr. lon^a. Vagjina niciDbtani aiha , pcUucidi coronaia- Culmua 
i5 — ay ccriiJnicir. , comprcs^u^Jiireriienodofiu^. Pa^icula5flcunda^flav*5- 
fe1l5,31Ibsplca[a,^5^-S cenumeLi. Raclii^ fleKuosa. Feduncuti capilldrvs^ 
crccii , adprc$si , ramosi \ ramulis villo^Is. Spiciilx in fascicules appro^^i- 
mplM colled?. Fasciculus lingulus c spifulis qirinq^c compo^ilus , quariim 
■res sleiiles^elongar£,^iaciIes,iLutaD«s,seK ad oclDHoiiE, Calyx ccmniLihU 
biglumis , seJiformu- Calyces inierioiea uniglumes- Gluuii parva , Dvaix , 
mf1nb^al]acca^ , obui^ , alicrnfc , gcmino ordin^: laxe imbricaiie absque 
Rorli Eudimeaio. Spicule ferii^es du^; . parvs , longe bicvLorfS. CalvK 
ciieiior biglumis , seiaceus, fubbiSams, longiiudine spiculs^ Calyi^ intcnui 
biglumis ; gluma cvicriofc oblonji , margine membranacel , paulo infra 
apicem ati^iiiil -, arista selJformJ \ gCumd imeriorc minirna- Slamlna 3. 
S[y]i u, Rudimenium fecundi florid pediccilaium ; pedicello Lcnui&sinjo , 
e basi floti£ hcrmapbtodiu prodcumc. 

Habitat in ams. ajp**'^ E L E U S I N E. G^riner. SplCfli digitafie. Floics ic:turidi, muiici , racbi imposiLi. Calyx 
muliiflorus. Semen unum , aTillamiii, supenim, 

ELEUSINE CORACANA. 

Cyn'OSurds spicii digiiaiis .iiicurvaiihi culmo compresso , erecio ■ f oliis 
subopposiiia. Lia. Spee. 106. — Sthreb- Gram. n. p. ji. t.S5. — Gailner- 
I. p. 5. L !.f. a.— IdPijrt*. ISlmli. n. uaa, 1. 4^./. 1, 

Tsjetii-PuUu. Rheed. Mafob. la. p. 143, i. 7S. 

Ncicmcl Salib, Alpin. j^gypi. a. p. 3of. 1(. maia. 

Panicum giainineum heu Naa&joni. Rnmph. A^nb. 5. p. so3. 1. 76, /. s. 

Gramen dacLylon ocicniHfk majui froHieniaceum , iemine Napi , Fiuk. i. 91, 
/■ 5. ^n,r. 'H^. TRIANORIA DIGYNIA. 35 CULM[ plures ex codem csspile, decumbentes , ciassi , compressi. Folia 
ciliiita , denlaia , carinaia. VaEins magna , compress^. Spies digiiata , 
crcciff , !ubarcuaiE,ctassa:,obiusK. ITorcs secundf , sessLles. Calyx com- 
iiiunis muticus , subquadriSorus. ColLmr circa Sphas in regno Tunelano. 
Optiniuni pecoribus pabulum pr:ebei. 

Haoitai in arcnii ad maris liirora. © 

EI. F. USINE ^GVPTIA. 

Cynosurus spicis qualernls , obiusis , paieniibui . liJiniJistis ; calycibus 

mucronairs ; caulc rcpeme. Lin. Sjifc. 106. 
Ncieni cl Salib. j^lpin, Agypl, 2. p. 56. Ic. 
Gramcn daslylon a:g)rpiiacuni. C.B.Pm. 7 rhtat. no. — f. laiLBn. 

— Mnii. I. 8. i. 3./. ;. — PM. (. 3oo./. S. — Sihm. Gram. 109. 
Gramen crucis sive Neism el Salib. y. B. Hist. a. p. 460, Jc. 
Eleusrne cruciaia. Lsmarck. Illuiit. n. iiai. /. 48-/- 2. 

CuLMi basi procumbenies, 1 — 5 decimetr. Spica; quatuor, horisomales , 
plana: , obtusa: , cruciaiim disposiis. Flores sfcundi , conferii, Glurai 
niucronaia:. 

Habitat in arcnis dcscni ei ad mstis litiora. Q F E S T U C A. CalVx exterior biglumis. muldflorus. Spiculfc oblongs, com- 
pressa;. Caljcum imerioruni glunia exicrior apice mucronata auc 
aristaia. Semen unum , supeixiiii , nudum. Flores plerumi^ue 
panic iilati. 

FFSTUCA DURIUSCULA. 

FeSTUCA panicula JCcunda , obtonga -, spiculis sesflcris , oblongls , livi- 
bus ; foliis leiaceis. Lin. Spa. loS LriTS. Hirb. 3a. (. 8./. a. 

Gramen pcaiense, panicula duric re la^faunafli paticmspccianEe.J?^;. Syn'>pi. 
p- 4[3. L ig. /. I. 

Habitat Algeria, 3f S6 T R. I A N D E. 1 A D T G V N J A, 

FESTUGA MVUROS. 

FfStUCA panicufa spicaia , nuianie ^ cali/cibus mlnuilasimli , muiici? , flori- 
bus ttabris, Lon^u^ arisiaiis. lin. S^«, icig. —Ifo-i. Her&, 33- t.3- f.5- 

Grsmeii lolrsccuni muroruni^ spLca langissima , ariaii^ lenuiuiiDis doJiaFa- 
T.iRiL 517. 

Gramen EnurDrtim &pica longissinia. Gtr. t- Htib. 

Giamtn avenaceam mucoTum , $pica longisairaa nuiancp ari^iaia. Morii. 

Grarnen spica nuianic lorigissiina. Park. Thc/iL 1165. Ic. 

GEamcn fcsiucum iiiyumm , minori spicni hcccromaitp. Batre'. I. ^g./. i. 

— Sih/:a. Grinn. 294. I. G-/. i5- 
Fc$luca faliU seiaceia; panicula crccia > lociisci^ glabrl^ , lon^ua ari5iiiti3F 

Hail. Hiii- n. i+43- 

Raotces capillares, pube^enies- Folia glabra, 1 milliiDPir- hm . con- 
voliiia , filifonnia. Culml pluies ea codaa cEespitc , erecci , ecaciki , 
DonnunqLiani ad nodot geniculaii , b — 3 decimeir. Panicula icnuis , siricia , 
don^ia, arcuata, fubunilateial!^ , £— ■(! c«miiEi«[ri P«duiLculi ^olitariiauc 
bior , rachi admoii, nunc simplicea , nunc in breves lamulos divisi. Rachis 
Tenuis ^ anguFosa. Pedicelii hinc comprc^si , supeme paululum incTHi$&aii- 
Spkuli iCniEC^ , clongaue , pnmum leretes, dtiiidc laKiihcul-c ; Horibu^ 
gemino ordine diapoaiiis- Gilyx CKlcrior iri ?ut quadtifiotua . biglumia. 
Cluma: langx , anguslx, caiinala;, margine nieLnbranacex , singula: ari^- 
jauc ; aiiiii altfiii Longii^i'?. Calyces ijiLcriotb ci>oforiiiG& -, glum^ emeciorc 
aiistaii ; inTeriore mudca, incluaa. Aiisis seLifonne^' VailaE glumis glabiis 
ei hirsuiis \ paniculi vlridi el purpurascenie. 

Habitat mfollibua AlgeiiT. V 

FESTUCA PATULA. Festuca pedmiculis bmis.dan^cis, supcrnc fiorifccis; calycibui aiLbquin- 
queEloris ; glumi^ acumlnadi.. 

CULWUS creciiis , lasvi^, 6—10 deciiocir, Panicub ma^na , bo , p3- 
tentisiima, Pedunculi longs , plctumquc binL» icnuea ^ an^lo^i , aspcri , 
superne raniasi ; infericribus leniDtis. FLores es ctnum suiiimi[a:c plutb, 
Splculff glabrt . compreiSK , pedicGllaia . ^ millimctr. longie , 5 lais, in T R I A N D E I A D I G V K I A. g- 

Jiorus , biglumis ; gluics miqualibu, , oblongis . acutis , carina.is. Ol™ 
m«nor singulus biglumis ; glun.j .^«riore majote , acuminata. 
Habitat prope Bone et La Calle. !t 

FESTUCA CCERULESCENS. 

Flstuca foliii hinc sirialis , rigidis ; panicula sccunda , coarclaia ■ soi- 
culis subtriHorIi ; glumia acuiis , mutkis. 

Planta gbbia. Vagins plurcs , sicc£ , basim cuimL involvsnlci. Folia 
dura , 5 millimcir. iaia , 2—3 dfdmctr. longa , iiinc striata , indt lavia 
CuIliu! 6 decimcir. . cisctus , nodosus. Panicula 5—8 ccarimetr. coarc- 
taia , secunda , spicstormis . ramulos biEvss , florifcros emittens. Racliis 
angulosa , aspeta. Calyi communis biglumis , submflorus. Glums ccn- 
cavK, oWongs,acaLK,iiibffqiiaks,ccErulescenKi. Calytcs iniciiorei bi- 
glutncs ; gLumis oblongis , acuiis , muiids, Affinis F. spadicae Viilars, 
An varietas ? Panicula ccerulescens aut virescens ndc auita. 

Habitat in arvis Algeria, ic 

FESTUCA T R I F L O R A, Tab. 2o. 

FtSTUCA panicula nuianrs , elonjata ; spkulis sublrifloris , acuus , muticis . 
Icrctibus. EOLiA glabra , inargine setrulala , 3 milllmeir. lata. Vagina meinbrana 
alba eoronala. Culmus ctecius , 6 — 7 decimetr. , glabcr. Panicula eloniata 
coarciata , nutans. Rami muliiEdi . ttnues , flexuosi. Spkular subisrcies. 
CalyK exicriot bigluinis . Lii larius quadriflorus. Gluma: membranaccs , 
ovatK,acuis,pailids , sub^equaks. Ciyccs inieriorcslongiores, biglumcs, 
mutici , glabri ; gluma eKlcrioie convex! , oblonga , acuta . niutica. 

Habitat in arvis. 

FESTUCA FLUITANS. 

Festuoa panicula ratnosa , erccla ; spicuiis subsessilibus , lereiibus , mu- 
tlcis. Lm.Spti. I i I. —■ Curlh. Luiid. Ic. — lEd. Dm. !. a3;. — Sifai*. 
Gram. 37. (. f{.—lfc,i. Hi'b. 35. (. 8./. J. 

Gtaoicii pjnicuLituin aquaticujfi flurtana. T. Iiiit- 5^1. T E I A N D R I A n I G YK I A. Giainen aquii ixina'aris. Labile. IS. 

Gi»>rt=n aquaikiim ™m loiigissima panicula. J. B. Jiiit. =- ;. 49°. ''■ 
Gram.n manns ..cukn.um pml^Lcum. t"". ^™- '"S. (. 5.- m=J=. 
Gramtn loUacfum Huviadle . longi«ima paoicula. Mwh. .. 8. '. J- J- 10: 
Poa locustis tcreubuii , mxiluflo™ ; gl'J'"!' floraiihus t^tcnor.bus Im-csus ; 

Inieriorjbus bifidii. HaU. Hi,l. n. 1453- 

CULHUS basi <ltcumbtl.^,6-.o dtdmf ir. G=ni<uli I.ilsrwic. radicamci. 
Folia flabra 4— « millinicir. laa. Panltula lasa ,sa:pe 3 decimcn. el ulus- 
Spicule «r6«s,pedi«llaK:. '-3 «""">«"■■ '""S^; ^' ^' admolSi aU^ 
hoiizOD,.l« au. nplaQ«i. Cal).< exterior oc.o ad d^ecoflon.!. Calycuni 
m.etLi.rui.1 Staa: CJilalotcs oblffii^, aiuiLca: , maiBine raemb.^iiace*. 

Habitat ad rivulps Algdii- C 

FESTUC A CALYCINA. 

FestUC A pankda coarcuia ■, sp^^ulis lintaribus ; «ly« floscuLs longiore ; 

foi;is basL barbalLs. Zin. 5p«. no. — CooOB.!. /i. n, 49. I- 14-/- '• 
Ftstuca panLcula conlracia-, spiculis linearibus,niulLtis,longTludIne caiycis. 

Radices capillares, pubesceiiLes , in fa^ciculum toUtct^. Culmi plures ex 
todeni(«ipile,fi!iforinCi.nodosl,nmictr«u,nuindecoinbEnles,a— 16 
Mnlira«r.,foLa lintsri-subulala , glabra am vcram apitem hirsuia . bn- 
via. Vajini foUorum apice barbals. Pankula comiacta , 1 3— S! uiilhmeK, 
longa, Ramuli breves, iiutquales.Spitula; parvie, oblongj; , nuadri ad sex- 
flora, lincatcs. Calyx mmniuiiis glaber, bi^lumis. Glum* subiquales , can- 
natie.acuUE, marine menibiaQaces , lon^tudine spicule. Calyces inteno- 
rsi niinimL.bjgliinies. imjtici.Gluma exKtior eoocava, obiusa.esius vilLoia. 

Habitat In areiii^. 

FESTUCA CYNOSUUOinFS. Tab. 21. 

FeSTUCA spkulls soliLaiiil ,eomprc!5is, stcuodjl . sessilibu^ ; slumls atulis , 
subaris rails. 


>^:, T R I A N D R 1 A D I G Y N I A. g( 

i^-^^^JT ''^'"T ■ ^■'"''^"'■■"^- f oHb =:Espi,os. , confer., . lin.^ri.^.bu 

^=s .l«^«. .ub««iiss. Flore, jcn,!™ otdinc dispo.L.i. Calys tocmuni 

T, » r "'' ' ™™™^*- Gl«m= altera .cnuh , b.cvfov, inclusa 

Habitat in arenis propc Ca&am. © 

1" fi S T U C A I N T E R R U P T A. 

Festuca cdmo Kliforrai i.pica secuoda , in.dmpu; p^diccUis brevibus ■ 
adpressn ; spici.Ua subquinqiicflorJs ; glumis acuiis. 

Folia s'^bra.viK i mimn.€,r. ku; superioraanguido,^. Culmus Era- 
c.]is,CKcIm,6d«in,«r.,nqdosus,snptmcl«ragonms,ienn:sSin,fS,tiatu;. 
apica Knu,! , 8_,6 ceiiiic^tr. longn , unilaKraii. , in^rrupta. Spiruls 
glaOra, oblongs. mulKff, sesiiles , am pcdictllis brevibus . Tjiaxiualjbus 
.nniss . a», admo,^ , s n,i]li,„f ir. la.ff , 7-9 kngar. Caly,: commnnis 
biglumis , quadn ad scsHorus ; slumii subulatis , iubsquaiibus. Calyces 
mtcriorcs bigluiues ; glumS esicriorc clongad , siibulad ■ intcriore l.o 
viore , inclusJ. Affinis F. loliaccie Hudson. Habitat FESTL^CA DIVARIOATA. Tab. 5ij. 

ipvessis , tlongaiii , raiiiki! , 
■lam^longia. Festuca cuinio basi genicolaio ; spiculi! 

panicuIalO'divaricaiia. 
Graniejl marilimuiiipankula loliacca , LoLustis slrigosiorjbus 

Vail. Herb. Rahices caplliares. Cnlmi plures ex codcm esspiie, lenucs iS—a, cen- 
timetr.. basi gcnicglati, nodosi. Folia glabra, s milliincir. vixkia. Spicufc 
erac,les,eompr5sss,,3— 2ami]lin,etr.ionga;,paiomes,divaricaia:,B]abne, 
alia: sessiles , ali^ pedicelkta; , ioliiaris , biiiLE am plurc^ ex communi 9° TRIANBRIA DIGYVIA. cda:, oblongs, mulita;, apitc membranjtra ,arttc irabricats, Kachis an- 
BUJosa nodosa , a^pera- Diveisa ft Tfilico mavilimu Lin. 
HAfilXAT in arenis ad maiil lilcora, © FESTUCA PHLEOIDES. Tab. =3. 
Limis ciliaiis ; ^pLculis quinque ad ocioflovi^ ; FtsTUCfl. paiiicula 5picala ^ s 

ariala infra apicem bcevLsiimft. 
fcs.uca psnicula spicala ; calycibui .ubIiLflorU, dorso cilialis; cotolLs sub 

apicc arislalis. yillari- Delphi i. p. 9^- 
Poa panLculs spicala , lyphina ; spicuUs cotnprcsiis , villous , subansiatis. 

Om'd. Gallup. 93. _, . .r ,. 1 

Gramen spica.uin ,spica cylindracea moUi eldensa. 7.1ml.Sm-—T.H!ri. 
Gramen typhoidci molU. Srf!!!. Gram. 246. '-S./. S. mj lion C. B. 
Gramsn nlopciurum vltidi el molli spica. Bar'/!. I. IsS./ 1. 
Gtumn loliftKi.n, moUc, spica yiiidi tK pluiibos spici; con|C5ta, Sfcn/i. 

PlBllr. 4B- ^- 25- 

' Radices taplllarcs , pubcsccntcs . in fastlculom collesir. Culmisspc 
pluKi EK eodem ccspile , i — 3 dfcimctr. , erect! , f«e filifoiniss , infcme 
nodosi, sape lamosi , superne mdi. Folia 11—4 miUimeir-. la.a. mollis . 
villoia; villis brevibus. Vagina mtrabranula , brcvi , lacinlaiS coronala. 
Spies 1 — 5 cenLimctr., eieaa , dcnsa , obima , cylindrica aut ovaio-cylin- 
drica , ramosa ; raraulis brevissimis; ita ul Phlcuoi am Alopecurum ictclal. 
Spicule paTViC.tompressiE. ovjiK , mtlnque ImbticatK. CalyK commu- 
mi parvus , bieluniis . qulnque ad ocLoflorui. Glmna; bcuis , inarqualts , 
jrmucK. Calyces ioleriores biglumei. Gluma exterior catiniia , dorso 
ciliaia, acuta , ariiBia ; arisll sctiformi, breviisima , paulo infra aplMra. 
Gluma inierioi minor. nicmbranacea , muiica. Stamina 3. Antlie^e mini- 
rnKjlulKC. Siyliabarbati. Semen minimum, ovoideum. Ramuli inferiores 
nonnunquam dislincti. Variat spitulis iri aul quadrillotis. Eadem cerio 
ac Viilgrdi ei Gerardi qui specimind communicaycninl- 
Habitat in -Atyh. 

FESTUCA STIPOIDES. 

FtSTUCA panicuia erecia, secnnda-, spicnlis subquinquelioris i gliiniis bre- 
viier atisraiis ', pedicellis cn^ifoximbu^. 


'■'•'' k. 


T R I A N D R I ,\ D I G V N r A. 91 Bromiis sllpoides ; pankula erectiuscula ; pcdui.culis cnsi form ih 115. Lin. 

Mant. 557, 
Broinus incrasMtus ; paniciila etccia , ovato-pyramidata ; spiculU glabris , 

siibquadrifloris ; ptdiccllL, supernc incasssih. JLamiaci. Dkl. I.p.^6g. 

ClJLMUs crEctus.filiformis, s — 3 decimsir. FoLa anguiia,s millimcir. 
lata , moUia , acuta. Panicula erecia , laxa , i— 8 ccniiracir. Spicuii 
glab™, graciles. altcrnK , sccunda:. Rachis a^pcra. PedkellUnsirormfs. 
superoc iacrassali. Cilyx cominunis biglumis. Glums subulatdo , canali- 
eulati, quadri ad stuHora , spkula breviorcs. Calycum inlcriorum gluma 
cKtetior major , subulata . canaliculala. Arisia bievis , setiformis , ter- 
minal ij- 

Habitat iji arenig piopc Mascai^ 

fESTUCA MADRITENSIs! 

FESruci panitula sccanda , coarclata , erecta ; pedicsllis [riquetris , iu- 

pernc incraisati! ; glumis aristaiis. 
Bromns si^iiJis ere c!a panictJa major. Band. t. tQ.J. i, 

BromusmadrUeiisisipaniculapaiulo-crcctaispLculis iinearibus ; iniirmc- 
djis gcminiA ; pedicellis incrassaiis. Ziu. Spec. 1 14. 

Cltlmi basi saipE lamosi , eretiL, u — 3 dctimcir. Folia glabra, angusia, 
Panicula erscta . coarciaia, sctunda, 5 — 3 cfniimcir. Kachis aspcia, Pt! 
dicclli breves, soliiarii aut bini , iriqueiri ; scabri, supernc ciassiores. Spi- 
aila; glabra; , 2 cemjmctr. longs. Flores distintii. Caljx tsterior quadri ad 
quinquefloras , bigiumis ; glumJ! subulalis , concavis , arisiaiis , spiculam 
squantibus aut lonjioribijs. Calys Inierior biglumis ; gluraj sxlcriore 
subidata , arisiaiS. Arista tenuis , rfcia , aspera , icrminalis , 3—4 ten- 
iinielr. longa. Semen graeilc, elongatum. Faeics omnino Bromi,scd aristie 
terminals. 

Habitat in arvjs. © 

FESTUCA C/ESPITOSA. Tab. 24. f, j. 

FzSTUCA culmo filiformi; foliis capillaribui,i:oiivoluiis;spiculib elon-atii, 

compreiii^ , su bails tatjs. 
Bromus pinnatELS. Uii. Varkt. B. SfliUfi. Lin. Herb. 92 T 3M A N ii i A D I G Y N [ A. capilloceo folio. T. Imt. Grajnen loliactujn corDitTiliiLiiiii vcluii 

r. Intl. biT-^T-f^srb. 
Gramen loliflceum minus, spica Bnzx pit 

517- —n j^ V/al. Herb. 

CULM): creed, biisj sKpe laiUDsiiS — ■? decLnieu,,lilifofino&,iLiperiie,iiudi- 
Fali3^uca,niimeTo5ii,capillaiia,cn^piL0sa^cDTivD]uia-V»girm:iadi<:alessu' 
cic, mcmbtanacea. Spicule terininales^ sDliiarif gui pauc^ , glabra , erccije » 
fii> — SQmJIILiueir.longf , i lauc,coiQpfesfis, spidjIisGroniipiiinatilin.fiimiT- 
lima^gcjninD ordiDe iuLbiicaCx, Ga]yx communis biglumis- Glumx iiu?qua- 
Ici^acuix, concavffi, nov^ni ad t^uindecimBor?:. Calyces inicrioiea bi^u- 
uiEi-Glumx oblaitg^ > siEiaue , c^EEus con^exie, subacuEx, marginr; membra^ 
nacex^ mEeiiorea bieviores^ Un^area, obUE^x^inciiibraiiaces. Floces Lnfe- 
tiorea mudci ; superiores subaristari- Aiiatx acufoTmcs, brcvcs, LCiminales. 

Habttat m aienia ad mam liiiora. V FESTUGA MONOSTAGHVOS, Tab, 24- f- 3- 

Ffstuca cnJmo filifoimi ; foUis cillaiis ; spkuin ^ub^oUiaiia , teiiniiiali , 

?recta> baibaia. PmrtS, Ifin- 3. p. 9S, 
Fe&Luca spicula aaicn , i^rmiDali ■ nrisria loiigi^ ; foliis margin^ [ziliailsd 

Lanrareli. l/fmlr^ n. 1027- 

CuLMUS fiLformifi , debUis , crcaui , ainiplc>; , sxpc gcniculaius , 
nodub'^ imcrj^ociu5 , 14 — 2i ceniim^cr. Falia pbna , s miUimeir. laia, 
^ ceniiiiteir- loDga, villoaa , mollja. SpiculiC una am du-E > coinplanaix ^ 
leiminales » treciK , sessUcs , ^ — 1 1 miLimeii. tan^ , 3 lata; , superno 
dilataUE, Caly^ cxictir^r ^ubsexAafus , biglumi^. Glumd: subulaiie , muiicx, 
ioxquales. CaTycOs inlenoies biglum&s ; gluma esTeiLore anatall , margtae 
cULa[5. Arista ^ciifoimis , erecia , leiininali^, spicule paulo long^or. 

Habitat in arvispropc L^CalL?. Q 

B R O M U S. Calyx exierior biglumis, muliiflorus ; interior singulus biglurais, 
gluma tsteiiore aristaia; arisU infraapicem- Semen uiium, nudum, 
$upcrum- *^c teiandr:a digvnia, 
b u o m u s mollis. 93 liGOMUs paiikula creciiustula ; spLcis ovads , pubcsceniibus ; aristfs iscEii ■ 
folm molbiime viUosIs. Lm. Sp,c. m. — Utn.Hnb.S^.t.nf.i 
- Schra, Grsm. 1. 6./. , . _ w,ig. Ob<. , . M ./. 4. _ Curlii. Lend- Ic. 

Ui-amcn avcnaceum , locustis v!llosis cMssIoribus angusiia candicanubus ei 
aristatis. r. iTuf. b^b. — saiii. Gram. 554, /. i./ ,b. 

Giameii avenpccum praiensc . gluma brevio re squamosa ei viliosa. Afort 
J. 8. (, ;./ 18. 

Bromus hirsmus; locuslis scptifloiis , ovaw-conicis. Hall. Hill. n. licp^. 

CuiMUS 3 dtcjmcir. , quandoquc bicvior am ^Itior.' Folia niolli lanu. 
sine pubescemb, 4 — 7 millimtir. lata, Pjnicub srecla , dsinde nusans 
SpiculiC ovaLs , pubssccnies , suhconipfesss: , geinino ordine imbiicaiic 
Calyi: communis biglumis , ^uiiique ad novcioflonis. Gluma: obiusK 
Imeaia: ; inai^lns mcinbvanaceai. Calycuni intcrioruin gluma exterior aris 
lala ; arista ssiacea , rGcia , loii^iiudine glunra, Gluma interior muliea 
minor , inclusa. 

Habitat inter scgcies. 

BROMUS S Q. U A R R O S (,' S, 

RKOHUS pailicula nulanif ; spicis ovatis ; aristisdivaricads. ilH. S^ic. I n. 
Gramcn avcnaceum , locusUs anipHoribus candicauiibus glabris ei aris- 

lads. r. Iml. is.^ T. Hrrli. 

Gvamen pEialaroidcb acerosum, nujanic spica. Baittl. L ^4. /- 1. Ariilai 

rigidkrci riprisimlaS. — Mciiti. Prodi. 44. (.32. 
I'estuta graminea glumly vacuis. Schtil. Grtfffl. ^bi. t-5-J. 11. 

CULMUS etecius , 3 dednictr. , liliformis , supernc nudus. Folia s 4 

millimctr. lata , pubesccntia. Vagina villosa. Spicuk crassa: , subcylin- 
drics ,obiu5K, unilaictajcs , i — 3 ccntimetr. longa;, ^■. — 9 niJLimeir. lata;, 
obtusa: , panicuials. nuiaolei. PeduncuU soliiarii , bini aut temi , capil- 
larcs, aspcri. Calyx exterior biglumis, deecm ad quiadccimflorus. Gluma: 
inKquales , ovato-obloiigi , aculiuscula: , mutica , siriaij;. Calyces inie- 
tiorei biglumes. Gluma exterior ovata , obiusa , siriala , glabra , margine 
mcmbranacco cindia , nunc integra^imnc apice bidCEiiaia. Arista paiens, - 
seiiforroii, longiludijje glums. Gluma interior mcrabranacca . linearis , 94 ■JftNOKiA DICVNIA. Oblusiusciib. DilTol a a. standifloro , glumis biiioribus , mollioribus ; spitiii 
Longe pfdiccllalis i aiiilii seliforni[bus . dimLdip breviotibu! ; vaginis fn- 
lioruni vil]f>sissiini5- 

HaBitat in AllaiiLE. 

BROMUS STERII.IS, 

Bkomus panicuLa p;«ula i spiculi' oblon^i , disilchU i glumis subuliio- 
arisam. Lin. Sptc.iii.—Li^t.Hab.Zl.i- "■ f- 4. — Wrig. 0J>. 9. 
(. 1 1 . /. 6. — Ciirtit. Loud. Ir.. 

Gramcn avenactum , panituJa spatsa . locusus niajoribus arislarls. T. tnil. 

. 356. — Sil™, Grntn. 35S. t. 6.f. 14. 

Fesiuca averacta slerilis clallor. C. B. Pli. 9.— Thr^l. 146. 

Gramcn lolLaceum . locuslii longiwiiuLs , modo purpura^cenllbu?, mode 
viridibus. Jfoiiii. ProiJl. 3S."i. 1. 

Festuca Braimnta annua sleriLs. ipicis dcpcndfntibus, Mor/i...S. !,-./. 11. 

PANiCULA magna , laica , nutans, dcinde pcndula. PeduncuU lonsi . 
lenucs.anjulosi.asperi, sa;pe ramosl, plurts ex eodem nodulo. Spicule 
j;Dmpre5SI,Uneare!.s— aceoliincii. lnngr,a baa ad apkcm sensLin laiLotes. 
Calyi communis biglumis. Gluniai in i quale! , subulate, slongata^. Calyx 
interior singulusbLglumii. Glum jtxleriorlonga, iubulato-catinaia, sitiata, 
aspcra. glabra, marginf mEmbianacea ; rot mbranula bitorni aucla. Ari™ 
icnuia .recla, ^uni5 duplo fere lungioi- Gluma inLerioi mniii , ciUala. 

Habitat in arvls Algeria, O 

BROMUS RUBENS. 

BeomuS panicuJa fastitulaia; splcalfs subsessilibus , villosis : aristU crctiis. 

Lin. AmicItU- 4. f. 1i65, — ■Spec. 14, 
Granien avenaceum , spica simplici brevioii ei crat^ioii , locuslJ! dcji^isii- 

mLs longLua aii^iaiis. T". Iml. S?4. . — t- Htrb. 

GULMUS erectua > 3 decimeir. Folia ? miUinieir. laia ,.pubesceiiiia. Psi- 
nicula leiuiinalis . CTf cia , in falciculum ovaium coarctara. Spicule scasiles. 

I J— ^5 miUinietr. long^, seplein ad ocloflorff, villus^, compfcsas, ercciffi, 
liocarc!,&ffipp pucpuTasccntcs. Atisls recti . selifotmcs , spicula breviorc*. 
Habitat in arvls. © 


TRIANDRIA DIGVNIA. ■■ g5 

B II O M U S C O N T O RT U S. Tab. a5. 

Beohus foliis villo!is-,panicuk coarctaia, crecia ; spiculis qiiindccimnotls , 

MbsEssilibus , pubeiccmibus ; arisiis basi conionis. 
An Bromu^ alopscuros ? Peirtl. Itin. a. p. loj. 

CULMUS grcdtus , 6 dftimcEr. ci ultra , ™perne irados. Folia raollii , ■ 
viUosa, 4 miUimeit. lata. Panicula toarctau , ebngaia , crccla. SpiculJ 
subicrEies , 3—4 cendmcir. iongj: , pabescemcs ; ali^ sessdcs ; alia^ pf di- 
cellala! ; psdicdlo btevi. Calyx communis quamordecim ad quindfcim- 
florus , biglumis. Glums carinas , acuiK , insqualea. Calyces inisriores 
brgluints,dongati,confe[ii. Gluma exterior acuta, ciliati ; apice blcoini!, 
.ucmhranacta. Arista rigiduLa, basi arcuata , contotta , erecia, spieula 
dupio triplove brevier. Gluma interior minor, acuta. membranaeca.cUiata, 
mtltica. Distinguitut a B. grandlSoro , spiculis congestis , ercclis ; [oliis 
V1II0S15; ilumis pubesceutlbus , paululnm rainoribus ■, gluma interiqre acuta 
nee truncst^ ; aristis rentiioribus , erectis. Fades R. rubcntis Lin. ; 
diffeit spiculis dlipio majoribus ; raccmo elonearo ; aristis coniortis , bre- 
viotibus. 

Habitat props La Cdk. © 

BROMUS MAXIM US. Tab. 56. 

Bromus foliis villoais : pantctila paculo - erccta ^ aristis lon^s , reeds ; 

lachi pjibcscf nte- 
Gramen avenaccum paniculatum , locusiis spadieeo-albidis. T. Cm. So. 

— rail. HKb. 

CULMl 3 — 5 deciimir,. eiTcti, supeme nudi , pubcscentcs. Folia vil- 
losa , 4 — 5 millimcir. lata. Panicula secunda, erecta.patentiuscula . deinde 
eoarttala. Spicule bins aut terns, s — 3 ceniimctr. !ong^,priniu[n leigtes, 
nialuro fniclu snbcoinpressB; , a basi ad apieem sensim latiores ; alia; 
sessiles ; aliie pcdicdlala^ ; pedicello brevi , angoloso , supemc crassiorc. 
Calyx exiErior biBluinis. Glums laxs, subulaii . canaJieuiat* , sub^qtiales , 
apice niembranacKc , spiculatn adsquanies. Calyces intcrigrcs bigltiraes. 
Gluitia exterior elonjata , acuta , margine membranacea . apicc bicornis. 
Arista i — S -decimetr. , rigitia , recta. Gluma interior brevior. Semen 
clongatuni , gtabrum , teres , liinc sulco longitudinali exaraluro. Rachis 96 TRIAfD)\l/> DICVNIA, ti pfdunmli pub=ii:<;nlcs, AffinisB.stcrlll Lin. Dl^linguitur paofsula Erfrtta. 
ncc prippendenle ci paicntc ■, spitulis lOtundLoribus , majoribus. 
Habitat ia aivi?. 

BROMUS MACROSTACHYS. Tab. 19. I. n. 

BROMUS-Culhio basi gcniculato ; ipitulii niaximisj letciibus ; arisria ligidis , 
■ pawncibus. 

CULMUS erectus , gmcilia , nodo^us , 3 — 6 decimcir. , jnfeciie gf iiicu- 
latus , supeme nudus. Folia a— 5 niill^rattr. bia , J— 17 cemimeir. lunga; 
vagitw Kirsuri. Florcs paaiculaii . secundi. Spicule icrcics , maxims . 
acutE, glabra, 3— 4ceiilirattr. longs, infciioribuinuEantibuj. FediMlli 
■ btGves, solilarii, bini. quandoqut lerni. Calyx cmeiior quaiuordKim ad 
SfKdfcimflonis , biglmnis -, jlumis inicqualibus , carinaii! . aculis , mulitis. 
Calyx Imerior singubs , bigluilii! ; jluma esierioie niajore , convex , mar- 
ine et apiit scariosi . bifida. Arisla.iigida, horiiDnlalis, 9— 13 millinictr. 
longa. Gluma Interior minor, obin'ia . lincaiis , ciliaw , apicE mcnibra- 
nacea. Semen oblongum , Ihvc^ obtTi&um, bine conve>.um. 
Habitat in Ailanic prope Tlcmssn. © 

BROMUS DISTACHVOS. 

Brostus spltis duobui, cretiii. alisrnU. Un,Spri. ii5. — Wrig. Oil. 16. 

(. 1. / 6. 
Gramtn loliactum minus, spita Sriix pralon^a aiistis donaia. 3". Iml. 

317, — I. ri Vail. Hal. 
Granien spica Bii;!C minus, C.B.Pia.^. — Prarff. 19. — J.B. Hisl.s. p-ilt. 
Biomus spicule subbinaus.compressii.scssilibns.Gfirflrii.Gir^ffp.gB. 1-3-/- 1. 

CULMUS crcccijfi, ifi — So cenllmeir. Folia ciliata. Spicule pltriimque 
duas , ires , quandoquc quaioor , acssilca , erectas , compiessEe , |3.— 2a 
milLimecE. longa^. Caly^ ezticrior biglumls. Gluma^ canaliculate, aculx. 
Caly>t JnIC[it>r ^Ingulus blglumis \ ^uma cxieriore aiisiaia, rlgida ^ aiiaia 
paulo infra apicem. Gluma imerior clliaia , minor , plana , merifbtatiacea.. 
Arialie crtctK , duplici secie. Semen oblongum, cr^mptessuiQ. Vaiietalera 
VIS 3 cenlimelr. obsetvavl. . _ 

Habitat in eollibm Algeria!. © ... 


*'"««, pleruitf TRIANDRIA rnGY;.j'iA, 
S T I P A. 97 Calyx CTtenor bighmis , .miHoras. Glums la:<a: , membra- 
naces , acuii , flosculo longiores. Caly^ interior biglumis. Gluma^ 
coriaces , mvoluts , iruncatff. Arisla terminalis, basi conlorta 
dccidua. Semen unum, nudum, superum, calyc<^ ,ea„m- 

STIPA PENNATA. 

Stipa foliis filiforraibui ; arisiis pcnnaiis . infeing glafaris. 

Siipa aiisus iaiiaus. Un. Sp,c.i,b. — HM. Hut. „. liii.—LsTlaui. 

niiiitr. „. 783. 1. 41./, 1. 
Gramen spicaium, arisiis pennatis. T, Iml. iiS. — Sdiiu, Gram. i53, 1.3 

J. \S- ff. 
Gramcn sparieum pcnnamm. C.S. Pm.i.—I/nal. t < . !i.-~ Mmli. Frodr. 

37. '. 68. 
Sparlum au^triacum pcnnalum. Cllli. Hhl. 3, Ji. aai. /(. — .Qci. Hit!. 41, 
Giamen pcnnarum aliis Spanum. 7. B. i/»i. 2.^. iia, Ic. 
AvenacapiUaceaauiiiiaca, arisiis iongissimispennaiis. Mm"i.j.8. l.-j./.g. 
Gramen spaileuill pennamm majm. fi^iff/. /. 46. 
Gramen pennatii aristis. ^ofHifl. lU. I. 48. 
Grjnien plumaum, MunHng. I. 173. 

CUJ-HUS tenuis , crccm?. Folia 3—7 dedmctr. , convoluia, capillaria . 
sspc arcuata. FJores e vagina spaihiformi cmei^Kniss , panltulaii. Pcdun. 
cuh longi, lilifornies. Calyx exterior unifloms , bijlumis. Gluiiia; mem- 
branaceffi , subulats , acuta: . niutic^ , 5 ceniijneir. Calyx interior biglumis. 
Glums coriaces, : 1— 16 miiliractr. longa ; eitmore alteram arctc fnvol- 
vents. Ari51a3 dstiaietr., ariictJaia.ansulosaJnfcrne contoria, superne 
plumosa . basi nuda , arcuaia. Semen giacile , glabrum , longiiudiM fere 
calycfs inleriori;. 

Habitat in colli bm oienosis. ¥ 

STIPA B A U B ATA. Tab, s;. 

Stipa (oiils rigidis . bine tiriaiii ; panicgla iaxa , elonsaia ; aristis lon- 
gissinus, a basi ad apiceni barbatis, 

' -3 ys TRIANDEJA DIGVKIA, Dimni a S. plud.oMli".,foi;isrisiiJis.Kl="i:Ls,p!aDiuMiilis,hiii= 
.■ria.ls . lalloribus , marglnc .emiis -, arisia tonglssimS , a b«, ad ap.cem 

updjquf hitsLta. 

HABITAT in collijju! incnhi^ circa Mascar ct Tlemicn. K 

STIPA lUNCEA. T^b. iS. 

StipA foUis convolmil , iiliformibus ; panjcula laia , elong-ita i aiili]^ longis , 

pubeacciiubijS' 
A. Supa atisiis nudis . reclis ■, calyclbilsseminelon5;oribus.t.fii-SftI. 116. 
Gramen avenaceum maximum , uiricvdis cum lanugine alba ct longissiiais 

aiiiEis. mgn. Bui. 151- — T. Imt. S^5. — T. il Vail. Hab. 
Fe^ucajuncec. folio. C. B. Pis. g. — Pndr. ig. — nml. l^.^J.B. 

MM. ■i.p- 480. — SiA;u. Gram. iSil (. 3./. i3. 1. 

Folia jlabra. convoluc , Isvia. rigida. tciciia, fcrc ELiformia , 3— ij 
dccimclr. Mcinbranula iaceia , acuia , alba , vasinain cotonans. Culmus 
cicclus , graciLs , iufcrnc nodosus , 3— f| decimcir. Panicula laxa , slon- 
gali.sipeSdeciincir.PeduncuiicipilLarcs.longi, arjguiosi , aspsri, pau- 
ciflorl , axi admoLi ; Horibus pedicellaiis. Calyx tilerior biglumis. Glumi 
mcrabtanacei , Ijkk , subulatie , 5 ccnumclr. , calyce inreriori duplo lon- 
glorci. Calys in.sriot bigluinii . icrcs . coriaccus . lOlDcatus , graciiis , 
1 ccDlimelr. lonjus. Gluma^arcte involuiK.basl "iUoss. Arista icrminalis, 
inleme coniona. pubescent. 11—16 cCDlimclr. longa. Semen jrjcile , 
elongaium. Variclas S. juncei Lin, ; diSca aristis undiquc pubes- 
cenlibul. Slipa juncsa el capillaia Lui. eadcin species apud Hallcnjm et 
Sclicuchzetum, 

Habitat in collibus aridis. 4^ 

STIPA PAH V I FLORA. Tab. ig. 

Stipa foliis ladicallbiis rigidulis , Sliformibus ; panicula diUusa ; arlslis 
nudi^ ^ caplUaceis- 

Radtces fibiDSj; > flexuosffi ^ lang£. Culmi plurcs ex eodcm caispitc ^ ' 
■3— 6 dccinierr. , lenues , ciccli. Folia glabra ■, radicaiia. tigida , Eliformia , 
couvolula , brcvia. Panicula elougaia . ditiusa , aTCUala. Pcdunculi longi , TRIANDRIA DlfiYNIA. 99 plurts fs singulo nodo . capiLaies , in;Equalcs , muliLHori ; Horibu; psdi- 
coUalis, wmiibm , dODgaiis. Calys sxicrior uniflorus, bigluoiii. Glums 
ina^qualei , membranacEs , canalTculais , angusta: , acuts. Calys inisrior 
brcvior, gracilis, glaber, teres. 4—5 miUimeir. longus. Giuma; coriacciE , 
^rcK mvoluis. Arisa capilkris , n„da , 8—1 1 camimsir. , basi conjona. 
Semen lenue , elongatum , gbbmni. 

Habitat in cnllibus aridis propc Mascar ei in regou Tuneuoo. K 

STIPA TENAGISSIMA. Tab. 3o. 

Stipa aristii bjsi pilinu ; panicula spicaia ; follis filLroimlbus. Lin, Slice. 

'ifi. — lumaick. Jtlnitr. n. 788. t. 41. y. 5. 
Spartmn hci-ba PliniL. Chu. Hiit. 2. f . aao. Js. maia. 
Grsmen spartemn panicula cooiosa. G. B. Pis. i. 

HAEiTtis Avans.Culnius ereclus , nodosuB , 5-— 10 dccimcir. Folia dura, 
glabra , convoluia, S — 6 dcuiincir. Flores paniculati , approsiinati , nu- 
merosi. I'anicula iG — 27 cendmetr. , erecia , coarciaia , fiavescens. Calyx 
exterior biglumii. Giumsconcavic , eiongaiffi, acula; , subsqualcs , ihargine 
et apice membranaceai , 3 cenifmeit. loiigs. Calyx iiilcrior breviot . 
dongatus , teres, coriaceus, viUosus ; villis candidis. Glutna exterior arcie 
involvens alteram. Arista geniculata, J — g ceiuimetr. .inferne contonaet 
villosa, superiie nuda. Sancn tcniie , elongaium. Denso csspite i;rescit. 
E foliis Tijnci et lapetes conficiuni incolx, 

HA6ITAr in coDibus incultis. ST 

STIPA TORTILIS. Tab. 3i. f. I. 

Stipa panicula spicata , basi involuta ; calyce intcriore vUloso ^ arblis coti- 

tortis , inferne villosis. 
Sparctum spicaet jctulis tenuia^imis , caudam equiiiam ieinulaniibus. Bon, 

Mm. t- g-]. — Suhfii. Cram. i52. 
Graiiieii avenaceum supinum minug , spica den&U^ima cum longi^ aiistis 

laQuginosis iortilibu5. T. Iiiif. ia4,, — T. Htrb. 

CuLMI erccti . 3 dccimetj'. . plures ex eodem ca;spiie. Folia glabra, con- 
\ oluta ; radicalia fere eapillaria ; cauliiia 2 — 5 inillimetr. lata. Panicula 
spicaia, tlavescen*,^ — 1 1 dccimctr. , bast folio vaginanie involuta, [famuli lOO TRJANDEIA DIGY:^IA. 

adprcsii- FEores dcciduL Cstya eKtcrior bi^lumis. Glum* subulata? , mcm- 
bianacEe, alba, nUidie . i6 — iS millimeir. longic , acuiic , tubsqualei , 
h\x^ Calyx inieriot deciduu^ , teres , esiiis villosui jbi^umisi ^umis arcie 
convoiuNs. Arisia basi viliosa , tonilia , supeme glabra > maiuro fiuctu 
gcnicuht^ , leriniDalia. Senien cLongatutTL , lenuc > tine sulco longiiudlnali 

Fiom decidui, nunicrD^issIral ^ vesiimeniii viaioiriim adhd;rcni , pecfo- 
i&m , cudinqii? incDcnniDdc tiiJlanJ. ei pungunt. 
Habitat in arvis. 

A V E N A. 

Calyx exterior bigLumis, mukirioru*. Calyces intcriores bi- 
SUimcs 1 gUima exteriotc arisiaia. AiisEa dorsalLs contOTia. Semen 
unum y nudum ^ supcmm. 

AVENA ELATIOR. AvfiNA pBnicutaia; calycjbii& biUoiJi ; flo^culQ hecmaphrodiio miiuco ^ 
, masculo ari^[au>. J-r'rj. S/Jef.117. — -iEd.Do/i-i. i65. — SiiJiub. Gram. 

s5. I. I. — i«n^ Herl'' 40. ^ 10. /, 4. — Curlit. Lund- U. 
Giamen avenaceiim claclus ^ juba longa iplccidcnie. Schen, Gram. aSg. 
Gramcn non uodo^iiiii. Moaii. Ptodr. 53. 
GriiiDeD aveuaccum cLiiiiis, juba argentcaJodgiore-Movii. j- S. i. -j-f. 3t. 

A. Gramen nodaaum , avfciacfa panicula. C. B. Fin- 3- ^—PTntir. 3. li. — 
Theat. iS. Ic. — Sihiv. Gram. i3j- ^ 4 /- 27 . SS. — MfnlL Prodr, 

GramcTi riodo&uin. y. B. Hi<i. a. p^ 4^6- J^- ^ii^h. 

Grameii avenaceum Elaiiua , radice lubeiculis pritdiia- Minii- j, 8. i. 7. 

/. ae. 

AvcDa diaiitba^ foUicidi^bJil viUusi^ , maJDiLs arista genitulaLa, JJa^^ /ijif- 
#- 1492. OPXTMUa pecoiibus pabulum. 
Habitat m jrvi^, af >:t ^sT ^., TRI ANDRI A DIG YN lA. 101 

AVZNA FATUA. 

AvENA panlciikm ; calyclbMi .rifloris, Hosculis omnibus basL pilosis. 

=risti5,oii!ligv.b«s.l,n. Sf«. ,,S sard. Cam. ,oa. i. ,i tw,' 

Hirb. 4a, /. 9./ 4. 
Grarafn avenacEum, utticulis laniigine flavcsceniibus, T. /»,(. 354 —Sfhiu 

Oram. sSg. i, i./. 1. 
.^(jilaps quibusdani , srisiis rtciirvis , sive Avcna pilosq.y. B, H„(, j. 

Festuja dumeiotum , uiriculii lanuginc pubesc^nubus. C. S. fid, 10 

Thcal. 149. Ic. — B^m/. t. ji. /. 2.— Mmii, P.o*. 6, 
Avena niauriianica , arisds iojigioribus binis. P,lw, Csiopli. I, 33, / j 
Avena iriantha ; locustis patuLs , villosis. Hsll. Hiil. 11. 1495, 

Sptclil.e pcndiils , itiUora ; ferillcj biiiK . arisiats , piioss. Caiyx 
^picula ion^ior, 

Gkamf.n siimme noiivum et ajricolis deieslabile. Segcies suffocal c, vi^; 
eliininari poiesi ex agris ubi scmfl radices cjir. Esi iLgilops et Bionios 
Plinii. Amiqui nonnulli Avenam appcUaveiunl. Sic Virgilius : 

ExspeciauL jcgc^ vanis eksir avciifi. 

Infciis loUum et aiftik ^ dominaiiiDr avtni. 

CONSULflTUK opusculum Gciavdi dictum : Rahadiii rai la naknc dc 
la folle Avoiiie. 

HAEITAr inict icgf Ees. Q 

A VENA FLAVESCE>;S. 

AvzxA paaicula laxa ; calycibus itiRoria , brevibm ; flosculis omnibus 

ari^iaiis. irfi. 5jfjc. i[S. — Stiirtb. Gnun^'jG. i. g, 
Gramdn avenacduni pralensc 4>]aliu& , panicuja JIave&cenle , locusts paivis. 

Rai. Hill. 11184. — r. /;iiJ, iai. _ saai, Gmm. Ba3. t. 4./, iS, — 

— Monli. PrudT- p. 55. I. 79. 
Graincn aveiiaceum, spica sparsaflavcscEQie, locusiis parvis, jWoiij 1 S 

1-7./. r'. 
Avena iiianiha ; loriKtis tereElbus; calytioa giuma minima ; pcUQ^o viiioso. 

Hi;ll. Hill. n. 1497. Ity2 TRiANDRlA D I G V N 1 A, 

CuLHUSlilirormL^, 3^io dr^cimctt. Folia.5 mJllimeir. lata, vilW Pa- 
nicula nunc laxa^nunc cuactLaia, pto stale- Pcdunculi tapiHarcs , flexifOSi, 
ramoJiH inxquaLw , brcvi«imc pubcKent^, SpLculK paivs, pallidc Iulm > 
primus [creies . dfiude compreasa;, Calpi eiieiiov tfi ant quadvifloius. 
Glumie iiirquales , acuii. Calyces iiiieriores biglumes, aciui, apicc mem- 
branacei , bicotne*. Arista iCElformLs , spUuli duplo lo^^ioT. VarLai flo- 
iibus bin[s. Optimum pecori pabulum prxbci. 

Habitat in pascuii. ^ 

AVENA PANIGEA- 

j\vnJA paiiitulacontracia; spicifli^ subquadi'itlorJs , glabtis , niiidis , sub- 
sc^sillbus i aiistis dot^ibus tccti^. tamorc*, lilmtr. n. 1117- 

CULMUS crecius , icouis , 3 decimcir. ¥olia villo&a ^ i — 5 milUmeir- lata- 
Vagina membranuli corooaia- Panicula coarciaia ^ quandoquc paiens , 

Hjvata » 3 5 ceniimcir. , maturo ftucm in fasciculo* coiifluemes collccia. 

PeduncuU iniequiUs , icfni auT quaietni. SpLcul* parv» , magiiitudine A, 
davescemis Lin- ^ compress* ; numcros:e, flabellifovtiiea. Calyx esteiior 
bigluiiiis , iii aui quadriflo™& ; glumJs acuminaiis. CaJyce? niterloK$ 
bfglumesi gluma enttriore «*pf biarisiaia; aiisii^ brevibus, seiiformibus i 
alicri letminali , alc:va doisali lojigioic 

Habitat in aol^. O 

AVENA NITIDA- Tab. 3u f. a. AvtrjA panicda splcaia i glurais mcmb' 

[tiatlbiaii$- ^ nitidis, pubeicemibu llADICfiS capillare^. pubcsccniea , fasciculaire, CiJmus crccm? , 3 deci- 
meti. » supernc imdus, UliftnutK , glaber. Foli-> 3 millimeir, k<a , pubes- 
ci^nua- Fanicula spicaia > a — 5 cenLinicEtb lon^, Ramuli brevc$ , adprci^r- 
Rachia pubescent. Spicule 7 niillinxccr. longx , 9 latK , pubigeric , luieo- 
pallesccncc^. Calyx eiiierior bigluLiJ^ , iri aui quadiiflonis, Gluma; cpri- 
natx , sub^uales , apicc £caiio£ie, acuix . spicula longe breviores- Calyces 
inieriDrc$ biglumes , niembianacei ^ glumi CKtcriore concav3 , ablonga , 'V. TEIANDRIA DIGVNIA, io3 

■acuta , tunvislata, Arisu ttrmiiialis , brevisiima; dorsalis sellfoimis , 
Kluma dupio, triplovc longior. Gluina ini«ior subidaia , mulisa. 
Habitat in arcnis propc Mascar. 

AVENA PARVIFLORA. Tab, 3a. 

AVENA foliii pubcsccniibus ; panicula paiula; spiculls bi aut trifioris :' 
arisia brevi , setifomii . infia glums apkcm emetgeme. 

Pacies Agrosridis. Culmus 3 dscim? ir. , erecms , filifonnis . basi sipc 
ramosus. FoUa pubcicentia , a millimcir. laia , 5 — n tfniimetr. 
longa. Floies nuaicrosL , rainimL , flavesctnies , paniculaii. Panicula 3— ao 
tcniimcit. Calyx exieriot bf aut iriflorui , biglumis ; gluniis insqua- 
Lbus. coiicavis , acuiis; gluma longiore spicubm adsqiianiE. CaiycM 
liucnores bigioines. GiomK acuis. Arisia bievis , seiifotini!, , iccia , i.ifra 
glumx apiccni- 

H*aiTAT inter scgo Ida. © 

A V E N A P U^l I I, A. 

AVENA floribus panitidaio-spicaiK ; spirulis sub quad rifloris : glumi; doRo 
dViaiis i arista setiformi , lan^itudinc gLuniie, 

Radices capii lares , pubescenles, fasciculate. Culnii plures ex codem 
c^ipLie , filiroiiiics , a — J 6 cemimetr. , basi nodosi , sipe genictilaii. Folia 
s milliineti. lata , moJlia . pubescentia. Flores panicubii. Panicula crecta , 
coarcuia, 5—5 ccntimctr. Hacliis pubcsccns. Raniuli breves , capillares , 
iuxqualos- Spiculai paivs , comprcssa; ,&ubquadriflors^2 millinieti. loncs, 
] lais . ppUide Havcsccnles. Caiyx communis bi^lumis. CluDlx sub- 
xqualcs, carinais f doi^a eiliala^, apice ci marline membranaceEe. CaJvces 
ititeiioies biglumes -, gluma exteriore eonsimili. arisiaiS. Arista scEiformis. 
iccia t infra apiccjn » 4 niilUineir- vix longa. 

Habitat in aienis propc Mascar. O 

AVENA FRAGILIS. 

AvErjA spicaia; HoEctdis subquaternis , calyce iongioribus. Lin. Spet^. iig. 
— Sihrck Graia. 3. p. 19. /. 54./ 3. ,04 TEIANDRIA D I C Y N 1 A. 

Gramcn lollaceiira. angi.s.lorc loUott spica . arislis donatum. t. '"!'; 5i6- 
Graracn loliacEiun lauuginosum , splca frajiU ariLtubla , 61'"°'^ P'lo^'^ ■ 

arisiatuni. Sfftcl- G"™- 3l. I. I. f-T- g. 
GramES loliactmn spgrimn hirsuLum , arisll* Jjcniciilalrs. Ifaii,!. I. 90S. 

/ 1 . 3,3. 
A. Gramcn lollaMum Lanuginosutn , spica Sagili ardtulaia , slumis gla- 

biis, stisialum. Siiai. Groin. 33. — .Srfrrf. Groia. =. p. 19. Vlfiti. B. 

CULMUB eracii:* , 3 declmelr, , erf clui. Folia moUia , vLllosa. Spica 3— a; 
■cenUm™. Spkufe geinino ordine. asi admo.s , gtacilcs , scssUes , cora- 
pressK. Calyj: CNierior quadiL ad sexflonjs. Glum» marqualc? , angiista: , 
eloneair. Cali'ces inteiiorss bigbmci. Arista dorialis , setifonDii , paiula. 
Rathis nodoia, aniciilata. aliernaiiin escavara. 

Habitat in anis Algeria. © AVEN A BKOM.OIDES. 

AVENA subspicaia : spiculU biwlis; altera pcdunculata; arisiis liivaucuiis ; 

t,ilycibii5 oclofloris. Lin. Spec. 166&- 
Gramsn aveaaceum mon.anun., spica sLmplibi . arislis rccurvis. Rai.SyTi^pi. 

s6r.— r. /niJ.SsS.— r. (IfoiV.J/l/t.— 5d<iw.S;i«in(.n.i;4-— Man/;. 

Prtrfr. iS. (. 66. 
Giamen avcnaceum alpimim glabnim aneustifuliiini , loiusiis arislaiis in 

spicam disposiiis. Siliu, Gum. 258. (. 4./. ji , 22. 
Ciamtn avtnactum dislithon , locu^lia longioribus turn ariilii nigricanti- 

bus iiiBcNis. I. insi. 5lS. — Va't. Ksrb. GULMU5 ciectus . superne iiudus ,3^6deciiDel7. , infcTtieiiodosifS. Folia 
glabra, brevia. Fiorci apicali ; spitS J— 10 ctmjtnetr. , iEiemipla. Racbis 
nodosa , Isviwr flcjruQsa. Spicule sublercies, glabra: . |3— 16 millinLetr. 
lonse; infeiioics biiiiCi alcerS sessili ; altera pediccllala ; superiortB soli- 
larit. Calyii CKIerior quadri ad ociollorus > biglumis. Gluma; ina:quales . 
acula: > eloDga[^^, muiics . apice me inbranacea. Calyces intctiore^ bigLumfii , 
pallid! , supemc mCTiibraoacGi > niudi. Ari^t* geiiiculacff > ha^i toriiles , 
rigidula? , spiculie longlludinc , e dorgo ^um:E eKterioris prodeunici- 

HABITAT In collibus Al^ris. V X TRIANDKIA ntGVMA. 

L A G U R U S. io5 dor.d.. Sem^ unum, nudum, .upetum, Fkre,l"d^ri ^ 

LAGURUS OVATUS, 

G«n,tn spic=,u,n ton,cnto.u,n bngis^mf, ari^li. don..™, r. iJ, 5;, 
— Sihm. Gram. iS. (. 2,/. 4. 4,£. ' 

Gramen^lopecutosspica rosundiore. C. 5. F,-„. 4._5-A(ai 56 Ir 

Moril. J. S. I. 4./. , Mq^I;. P,i.dT.Sg.t.ST. ' ' ■ 

Alopccurus. Ttlnni. !c. 240. 

Alopetunis aliEral.obdii.J?. B. Hii/. a.jd, 475 

Grams.. dopecuiTm roolle . .pica mcima, Eic. .Barr,;. j. , ig.j; , ^ , 

Habitat in arvis. Q A R U N D O, 

Calyx CTteriot blElumis, imi am muldflorus ; imerior bi^lu- 
mis , exius viUoshs , muiicus. Semen unum , nudum , supcrum. ° 

ARUNDO DONAX. • 

Aeupjqo calycibu. qumq„eHoris ; panicuk diffusa ; cclmo rriiiicoso, i;)!. 

Argndo saliva quar Donax Dioscoridii et Theoplirasii. C. B. Pi„. 17 — 

Wjo;. 3J I . ic. ^ r. /fli/. i?6. _ S;/™, Gr^™. ,59. ,. 3. /. ,4. 0, Z., f. 
— iMM(;-. PraA, 3l. /. rf. ^ ■' ' 

Atundcp domciriia. Mfl(a, Com. i3;. /c. 

i4 io6 TRIANDIUA DIGYN iA, Arando domestic^, taliml. It. l!'3. 

Arundo Oona« iivc Cypiia. Lob. It. Bi.—Dsd. Fmpl. 601. It. 
Arjndo nasima ei honeniis. J. S. Hijl. 1. p. 4B6, If. 
Arundo tagle lisnos" .g'"''"'^'"' foliis la'issimis ;locusus 111 fl oris. fJilH. 
Hill. JT.jSlfi. 

CULMVS s — 1 rattr.. noilosus,ligno!ii5 . Bsiulosus, ctassilif pollic;s. 
Folia conferlB, SEiiiiHoord'nt disposila, glaiica , dull, perennantla.tevia, 
glabra . rcflcxa . 3—6 decLineii. ionja . a — 5 ttntimetr.laia , nunc scini- 
laia, nunc imtSfrrima. MembranulanulLa am brevissLma. Flores panLcu- 
lau i pankuli eictd. Racliis e. pEdnnculi angulosi , aspeii. Floies .wnif- 
rosisiimi. Calys cxwrior iri ad quinqueflorul , biglunus. Glume eluiiEao; , 
atulw , subKquales . ipkutam adKquantcs: Calyx inKrior billumis , txlus 
\illo*us;g*uni1siniequiJibus, oblongis, aculis , mudcis- 

Habitat Algerji. & 

A II U K n O M A U R I T A NI C A. 
AauKDO lulmo frulitosrii Boribus paniculaiis ; calycibm uni ad inBoris ; 

gluma exlcTiorc mbarislala^ 
Anindo Rheni bDnonitnsis Plinio. Z^a. Hhi, 62. — MoiiH. frodt, Sb. 

!. W, F. 

-AfFifJIS praiccdcnti \ diftcrL ■ culnio graciliorci foliis duplo triplove an- - 
gusiLoribm, floribus rainoribus; calytibus uni ad llifloris -, eluma Ciittrloie 
calycum inlerionim brevitcr arislata. Hortis stpiendis inscrvir. 

Habitat Akgciia. & 

ARUNDO ARZNARIA. 

Amundo calycibu? uniHoiia ; foliis involuti^ , mucronaio -pungent! bus. 

tin. Sfcc. 131. — (Ed. Dm. I. 917. 
GiamcnspicaiumaecalLuumiaaiiliinuin mavimuin , spLca l^jngiurc. t.hlii. 

5l3.— Srfiu.'Groffl. i38. 1. 3./. S.a, b, c. 
Grauicn sparicum spicaiuni . foliia dmcronatis loDgioribus , vel spica 

secalina. C. B. Fin. S. — thcat. 67. /;. 
SpariuiD hcibad maniiicuui. dm. Hiit. s. f- m. It:. 
SpariLum spicatuni pungnns uccanicum, y. B. Hifi. 2. p. 5ii. It. 
Gramen spantum jmitjfotium nou ailscaiuiLI , spica secalina. Moiii- I. S- 
, '■ 4- /. ■6, 


T R I A N D K I A D i G r N 1 A. 107 Radices longcrEpeiiics.Culmus ;— 10 decimeir.,tr(:etus. Folia gbuca, 
loiiga, convoluia , striais , rigida, pungeoria, 4 niillimclr. lala. Vagina 
mcnibrana longa , ssps bipatiiia cotonata. Spica cylindrica . 16 — 37 
ceniimctr. , lamosa ; ramulis brevibus . rachi adprcssis. Calyx exlerior bi- 
glumi! , uniflorus. Glum* glabrs . subffiquaks , flongalff , margine inetn- 
branaces. Calyx interior biglumU , longiiudiiie fers calycis exltrioris. 
Glunia^ muiics .involuiE, exius villoss. Sctntn leouc , oblonguiu. Arenas 
niobile^ cocrcoc. 

Habitat in arenis ad maris liiiora. K 

ARUNDO BICOLOR. Tab. 33. 

Abumdo panicula coarciau , elongaia -, calyce biHoro : flostulo altcio 5it- 
lili ] glumis siibarj^iads. 

CuLMUS fireclus, iiiTnus, basi nodosus , 6 — ^10 dccimdir. Folia gl^bta , 
dura^ striata ^ 3— fi deciisieir. longa ,4 millimeir. laiaj margine convoiuia , 
serraia, afcaniia. Vagina mcnibrana lacera coronaia, Panicula angu^ca , 
elongaia ,3- — -3 decimerr- Pcdunculi angulosi , asperi , ^ciicll, Rachis 
aspcra. Spicula: oblongs , .creiei , ccc mlescentes. Calyx exterior bifloim , 
bigluinis. Glunis subicquales, glabrae , canaliculaia: , acuminaEa; , marginc 
mcmbranaceEe , ^piculam adxquante^. Calyces illletiores consimites ; eIuid^ 
extcriore basj villosa* subaii^rata, Tlos allcr abortirus, 

H A E I T.IT propc La Calk, ¥ 

ARUNDO PHRAGMITES. 

Aev^ido calycibus qui nquofl oris ; panicula laxa. Lin, Spec. 130. — Lirn. 

Hcib. 44. (. -,./. I. 
Aruiido vulgaris sivc Phragmiies Dioscoridis. C. B, P;n. 17 Tlicat. 569. 

Jc — ScAcu. Gram. 161, 1. 3./. 14. d. — Mmti. Fti/dr. 3a. I. B. 
Harundo, Trag. Hill. 674. — Z,«*. Oh. iS. Ic. 
Arundo Phragmiies. Dod. PcinpL Goa. h. 
Arundo palustris. Camir. Eptt. j3. /i. 

Arundo vulgaris palusltis-J. B.HiU. 5. p. 485. h ivliijii. >. S. (. 8./ 1. 

Arundo vellalDria sivc Phragmites. Li/b. I(.b\. 

Arundo foliis secantibus; locusds iiifloris, papposis , muiicis, HaU-tlht. loS TRJANDR-IA DlGYNZA. Radices ]jce repemcs. Cuimi firnij, i — a meit. Folia glauco-vfridantia » 
sccntimeir, laia, iiiiatai oris if nirissimc senatib , secsniibiis. Vagina villis 
longii , albis coronaia. Panicula fliecTa , paiula j sipe 3 dccimeir- > Cffim- 
Jeacens, RamL &lircitnc$ , 3ngulo$i , lauliilidJ. llachis an^losa, FloKB du- 
mcrQ^fsbiini' SpiculK graciles , acuti^sidijc^ Scix longEe , albic , lenuis- 
siin^i calycem iDiciiDrGiiL involvenies. Calyx f^iTerlor iii ad qulnqu^floruE- 
Haller. 

Habitat ad laciium tipas propc la Calk- K" 

ARtFNDO rESTUCOIDE3- Tab. 34. 

AbunDO foliis aspetis , stiiaiia i flr>ribii^ panicubiu ; ^pitulis comprcisis , 

aubquadrjilorls ; glrimig ruucroiiaiis. 
Gtamcii avcnacciim lignoauin sylvaucum. T. tnU^ SaG, — T- el VaU. 

Hub. 

CULMUS crecLiis, glaber , tievis , & — 5 decimeir., firmu* , cTassicie pcnna! 
an^crinJ; am mjiiimi digiUF Folia dcji^c ciCSpiic^i 6 — ^ Jccim^iVr longaf 
4 — 7 miJlimcir. lata, glabra , auperne &iiiaia , a^pera , muiicata , dura , 
ruargjne dtnuculaLa. Va^na mcnibraiiulS coronaia- RacHiB ^pfra , angu- 
iosa. PcduncuJi plurcs , fasciculaii , flesuoai . insquales. Pauicula magna, 
eloiigaEa^ 16 — 57 ccniimelr. longa , unilattraljs. SpiculiC compcessiC , pedi- 
ccllaue , 12 millimeir. longs ^ 4 — 7 latie- Calyx cMerior qifiidri am quin- 
qu^Boriis , inmjcus, biglumis ; glumly iiia^quallbus , cotiaceis , conciivis ; 
gluma Lonj^ore acuminaiS. Qilycea inieiioies biglumes > muiiei i glumS 
exieiiore carinail , acuia , exius basi viUo^5 ; inieiioce inhioie. Aniheiffi 
flavje , elongaH. Semen obloiigum , siibcylindiicum. Deniissiojo c^splte 
cri^scit. Ex ejus raljisaqua maceraiis lunes ei vacia opera icxiilia conEciuni 
Arabcs- 

HiBiTAr in collibu^ ijicuhis. W >■ A R I S T 1 D A. Calyx CKtcvior biglujuis, uniflorus, Calys. interior uifigfumis : 
'lurna apice triiiristalif. Semtn iiiiiim , nudum , sLipcrtmir T R i A K D R 1 A D I G Y K I A, 
ARISTIDA PLUMOSA. log AEisI,DAp=m=„la.a-ar,™i,i,„mcdblongLore,Wt,;cubai.villosi,.ii,,. 

SA«. !666.—r«(A. SjmS.i. p. 11. i.3._i„™„„(. /,;„,„.„, 5 ;., 

Oramcn oi.ealulc. tomtmosum spkaium mmus, aristis pannatis, r. Cor.Sg. 

Radicls lon|s , fibrosis , flexuosi , alb^. FoUa glabra . subulalo-filL- 
formia , r,g,duU , convolula , brevia , sspc aicuala. Culmus S docimgtr. 
nodosus, gtacihi , supcrns livis ; nodis ciliiti,. Panicula glonga.a con- 
ttacia, 11—27 centimetr. longa ^ raniis tapilkribus. C%x fiiietior uni- 
Horus . biglumis , glabcr. msnibranaceus, Gluma: doiigats . siibsauales 
Caly^; inicrior uTngkoiis. Gluma glabra , cariilagLiea . lenuis , tgrcs , acu- 
mmata . hmc longitudinalLier Essa , basi viUosa. Arisia icrmioalis , arti- 
cular, I tipardta; arisiiaduobuslaicralibus, seuforinibus, nudLs;inicrmetlia 
ionglorg, candidS , plumosS . infernc tiuda. Semen graciis , clongamnv, 
filabrun.. In speciininibus in Orignie a CI. TouineforLio colkciU ya- 
gina: folioiuin iomcnioss ; in nostris glabra ; tcKnim adeo similes m ad 
eamdem specicm pcrunere oninino videanciir. 

Habitat in montifaus aridii prope Keiwan in regno Tunctano, E" 

ARISTIDA PUNGENS. Tab, 35. 

Arjstida culmo perennamc i foliis subulaiii , rigidis, pungeniibu^ ■ pani- 
ciila la^a; ariiiis iribus pJuiiiosis , subiqualibus. 

CULMUS fmticosus , erec[ii5 , 6 — 13 decimeir. , glabcr, Larvi^ ,infernc 
ramosus. Folia ^abra , rigida , subulala , acuiissiioa , paienlia , canalicu- 
lala.pungenlia. 1 — 3 decimetr. lon^a. Flores paoiculaiL-, paniculi pal?nte. 
Pediinculi (apillares, ramosi. Calyi exietior bigluniis , uniSoms. Glumic 
membiaoaccs , acut* , cuncavs , subaiqiiales. i3 — 18 mUlimetr. longa;. 
Calyx inierior unigluinis ; gluma corbcea ,. dcula , bine longitudinaliter 
fissa. Arista lerminalia , tiipartiia , ariiculaia; seiis omnibus pLumosij , sub- 
iqualibu! , spicula dupio tiiplova loiiKJoiibus. Scinen graeile, elouEatum. 

Habitat in aienis tiumidis prope Sfas ct in descrtor 5 

ARISTIDA C tERUI.ESCENS, Tab.si.f.s. 

Abistida foliis glabrii ; panicula coarciaia , elongata,areuatii, subsecunda , 
inicrrupla^ aristis Ixvibus , suba^qualibus. 110 I R T A N D tt I A D I G Y N I A. 

Radices l]bio54^ , lormosjc. Culmus fcie fiiiformis, ba&t ?*pt ramosus , 
3— 9 decimccf. > l^vis ^nodoiiK, Fuliii ^bis , i millimeir, laia. Panic uLi 
eLcmgaw > coarcHta H unilaieralis . arcuoia , mierrupra, i6 — a5 cemiraeir. 
laosa, coiulncfns. Racbis subaspeia. Peduncidi capSJlarea , ^Eiicll^ lEif - 
qualcs- Spicule lereies , graciLei » aciiii. Caly>; exicrioc biglumu. Gluing 
Subulalx . iniCqya^Ci. Calyy mcenai tongiDr . uiLlgLumia. Clunui giaciiia , 
acula, Ari&la iripaiEJln ; seiis gkbm , siib^qudibiis ^ gluina vin duplo loii- 
^aribui. Semen icnuc , elongamm, gbbrum- 

HahiTAT in acvh prope Kcnvaif. ^ 


ROTTBOLLA, Galvt^ extciLor umglumia , integer aul bfpaiEitus , uni ^ul 
biflovus- yloics scssites, alLeriii, Racbis Hexuosa^ arliculata. Semen 
unum , nudum , suptrum. 

ROTTBOLLA FASClGULATA- Tab. 36. 

Ro'i mOLLr'^. spicU^ixilbribu^ , ag^rfgaiis « arcuaiii \ florlbua quaduf^iEiaia 

dbpcuiiii. 
RflUbcplk aitissimar Posrel. Ilin- -i. p. \ob- 

CuLMUS eiGi:EU5T G— 9 decimeir. > nodoaus, Ixvis , lamo&u^^ aheinaum 
c^ nodo uno ad alicrum coniprci^us ct canalicul3tu3- Folia glabra ^ 4 — 7' 
nLJUiniEEt. Uia^ vagjnaniia. Vagina inieinodua bievJor. Spic? (res ad 5e:c, 
fasEzicnbLix , a:(illarc^ > pedunculate^ Pedunculi vjginjf involmi , adpressi, 
Membtan* pliirta ^ inicrioies , acuta: , e singula nodo prodeunifa. Spicic 
aicLiaEx, gkbid:, 2 — \i cendmeii- longa:- FlofM quadrlfaiiam dispositi, 
ftrci^ adpressi- Calyx exieiioi unJfloirii^^uiiiglunLis^ glumi coiiacc^ > ovail , 
compteiii^ suhaciria. CalyK inierlnr bi^lumia , membianaccr)^ > muiicus, 
brevjot- Siamina^- Siyli 3-baibau. Rachis arUculata.i^uadrJrariam excavaiad 

HABfTAT ad lacuuniiipa^ ptopc La Galle. ff 

ROTTBOLLA INCURVATA- 

RottbollA spica Tei^Ei . subulata , glaiica ; gluma calycina subulaia , ad- 
pies4a.biparriia.Jjfl. H'lppl. 114, — {Ed,Dais. 1.^31. — Inmarck. ilUafr. 
u- n?9- t. 4^.f. 2- — di/anil. h. n- s3S. i. 31 3. i(irra.O 1 ^1 \ >u.T ^j..., T R I A N D R-I A D 1 G Y N I A, , , , 

Jigilops incurvaia. Lin. Spec. 1490. 
Grameji loUaceunimatiiimmn , spicis ariicukiis. T. Jmt. iiy. _ Mm,. 1. s. 

I. s./. i.—SchiK. Gram. ni. — Mmli. P.orf,. 43. ;, 50. 
Gramen loliaccum juncciim majus ei minus. Bflm/. I. 5. 

A. Giamen myuros ertctum minitmim arundinacsum. Soi. Mm. (. in. 

Gramen loliaceuni junceum minus, Barrti, I, (,. 

Phfcnii aceroia aculeaia. Pii:k. Thmt. 1146, 

Grameii loliaceum , spitii aiiiculoii? creciis. T. Imt. Si;. 

CULWl raraosi , basi |i,ocunlbentcs . gcniculau . 3 decimsiT, , nodosi. 
Folia giabra, 2 millin.clr. lata. Spies graciles , subulala; , iiicurvs i_a 
decmetr. long^. Rjchis flexuosa , nodosa , siriaia , aLlgmaiin, hinc Et 
mde Escavaia, Flotes soliiarii . sessiles , adpressi. Calys micrior biflorus 
imigluinis 1 gluraa coriacea , bipaniil , subulaia ; lacinUs maigine conni- 
vcndbu! , aiqualibus. Calyx intctiot msmhranaceus , bigiumis , brcvior , 
mudcns ; flore altEro plcrumque aborlivo. Varieias A spiculb leclis 
distln^uilur. 

Habitat in anis. L O L 1 U M. 

Calyx exterior unigUimis , multiiioriis ; ghima lachi opposita. 
Calyces inceriores biglumes. Semen unum , nudum , superum. Spi- 1 e«)* L O L I L M P E R E N ^' E. 

LOUUM spica mntita : spicuks iompressis, muliifioris. Liu. Spec, iis. 

(Ell. Dm. I. 747 Lms. Hud. 46. I. 12./. 1. —SchrA. Gram. 2 

f. 79. t. 37. 

Grainenloliac™ra,angiistioi-e folio et spica. C,B.Piit.g. — Tliiil.iiT.li. 
— T.Iiii!.ii6. — Scicu. Gram. si. ;. 1./. T.—Monli.Pndr. 40. I, 19, 

PhcFni>: sive Lolium inuimum. Did. Fcirspl. ^40, 

Hotdcuni murinum. Lnb. Ic. 3^. 

Phceiiis Lolio sirailii. y. H. Ihit, s. p. 436. 1,2 TElANDntA-QIGVNlA, 

. Giamcn loliaceum spica iimplici vulgarc. Mora. ,. 8. (. a,/, a. 
Lolium raditc peicmii ; locoalis concigui^, occifloiis, HatL Hiil, u. 1416- 

VaKIAT Bpiculis in sumiDO c^liflf appL0:<iliia[i5 CI la^lii ramo^S. 
Habitat ia arvis, K H O R D E U M. Ill'-' 

,i>° Till.- (■'^ Calyx cKieiior biglumis , uniilotus . ternus. Calyx inierioi 
biglumis. Flores spicatL. Semen unum , nudum , siiperum. 

HORDE UM VULGARE. 

HoRDEUM floiibus omTiLbus lierraspIirodLlii. arislatis ; ordinibus duobus 

AreclioTibua, fjii. Spei- iuS. . 
HordcuBi poljslitiiilin iTinum. C. B- Ph.si. ^ Tlnal, ^S^. Ic-'Moali. 

PioA, 4. 

Hordcura polys [i^ilnim eescKuiii. TaJ/erjl^ li. 27^- 

AvENi loco jumenlii akndis ipisewil. 
COLTTUR infiaTbaria. O 

HOllDEUM MURINUM. 

HOEDEUM BoKulis laleralibm mqsculis , arisTatis ; involucris bilcimcdus 
liliaiis. Lit'. Sptc. 1=6. — tEd. Dan. I. 629.— Ciarh. Loiid. Is. 

Gramen spicaluiD vidgirt stcalinuni. T. iKIi. ill- — Monli. Pnd'. 60. i, 90. 

Gramen hordeaceum minus CI nilgais. C. S, Pin. 9. — lie/ll. 134. h. — 
Sehpi- Crmn. 14. 

Hoideum spDnlaneum spuTium. lob. Ic. So. 

Hordeum niurinura, 5I. B. Hhl. B. f . 43l. 

GKamsn secaliiium vulgaus&Lnum viArum. yioiif. 9. S. t. &.J- 4, 

CULUUfi nodosTis , sspe basi ^^ellicll]aIus , erectua , glaber, ]a?vis. Folia 
maiginc denncuhila .pirbcsccnua villii brcvis^iinis ^ 4 — ^ millimGcr. lata. 
Mcmbranula nulla , auL biEvia&ima vaginani coionalta. Spica eiecla , &ub- 
conipresia, 5 — 3 ttmimcnir. Rachis coinpr!55a , nodosa. Flores leruj (WM TR! ANDR1A D I G Y N I A, ll3 cs smsulo noil,i!o ; kt«alc. duo ma.cuU stciiles. Calycis csKtinris 
giums seiacci, compttssx , aiUlais , erccuc , divergsnws. Calyx interior 
oWongu!, lenuis. acmu5; glumiexicriorearistala. Flos mcdius hcrtna- 
phroduis , fenilU. Caiyd, «:,erioris slums, paubbm LiiLo,-« , ciliats , 
aiisiaiK ; inienom glunid csisrior longius arisiaw. 
Habitat inagro Tunetano et Algeriensi. Q 

H O R D E U M S T R I C T U M. Tab. 37. 

HORDtUM flosculu l.ermaphrodito arislato ■ aiis.is uuinque adpressis 1 

masculis duobus mmicis , subpedicellalis. 
Graincn cieucum apkaiuiti secalinuci altissimuci , tuberosa radke, T. Cur 

31). — r. rt Fail. Hak 

CULMUS 5— 10 dedinstr, .eretius, giabcr, nodosus. Folia aspera, hir- 
sula pilis brsvibu! , 4 millimcir. lala. Vagina inciiibranula brevi coronaia. 
Spica Secalis ceicalis Un, , comprcssa . glabra, 3— u cmumeir. Elores 
ictni. Calyx cxierior uniflorus, bigluniis. Glums sctiformcs. diveigenies , 
fiosculo loiiKiores. Flos inicrmtdius sessilis , bcrmaphrodiius, aristatm ; 
arisiarisidula,3— 4 centimeir. longa, sataii. eretii , adprtssa. Flores duo 
lateralesmasculi.brevlssiinepedicdlau, mutici. Rachiscompressa, nodosa, 
glabra, Syiioii, Toumefonii ad Secale cieiicumiiicomulie retulii CI. Lin- 
no;us , planiaci omnino distinciam. Uiriusquc spccimina posiideo , ei 
SfivanEur €[iani m hcrbjrio Tourneforlii , lecia in orieiite. Habitat propc liissrtc in tegno Tuiiciano. HORDEUM CRINITUM. 

HoRDEUH floribus ^minis TeriUibus; calytibus subbifloris ; fiore aliero 

siprili ; arislis longissimia , asperiS' 
Elyinus trmiiiis;spiculisunifloris.scabris; involucris ereclis. Stirrt, Cram. 

2. p. iS. 1. 24,/. 1. . 
Graincn hordeaceum , splcaari^iis longissiniis ciKucnvaliala. Buri. Ctal. 1. 

p. 33. I. Sa. /. I. — Si/jHf, Gram. 50. 

CULMUS 3 decimelr. , ercclus. Folia a niilliraelr. laia , slriaia , vlllosa. 
Spica crccta , 2 — 5 cenlimelr. Flores bill! feniles cs sinpilo nodo. 
Calycis cxiorioris |lunia: tcniics , divergeiitci , in aristan. sciifojiiiciD . 
' i5 fi4 T R 1 A N n R I A n I G V N I A-.' abeimtf^. Calyx interior pubcsccus , biglumis ; glucnd CXEerio« ati&iailk 
Anita rigida . a&pera , Uint compressa^ 10 — 13 ccnlimetr, . crccra, aupeme 
divergens. (tudimeniujii floris idicrius pediceDjtunj^ Divciij ab H. jubalo 
Lin- Specjci intermedia inter Hordtniu et Elymufif- 

Haeitat in collibua atcnohis propc Mascar. 
T R I T I C U M. dU* ri'C 

>" ■ll* w.*» ife'w*' I G V N Calyx exlerior biglumis, muldflorus- Spiculic obui^iusculs . 
iiiutiqj: aul aristins. Floits spicaii. Semen unum , superum. T R I T I C U M 

TfiiTicuM culmo furcio ; glumis pub( 
drill om. D U R U M. 

.ceniibiis, ari&Eau^ ; spicdis qua- CULHUS farctusn 1 1 — 1 4 dccimcii, ^pic it i cp — 15 ceniimcir- longa.villosa. 
ArlsEx loDgissiiitj^. Scmcn Ton^ir^ qu^ni in T^ a;5iivo eb hyberiio, Scrkur 
anluEQiiD ^ colligitur^beunlever?- CutEni sx'pc en eod^m c:j:$piir; ^ 3o , 40 cc 

plurci- Sirb^jjriiifl grani cornea^ faiiiiOii feet nulla ^ prior paneni opumum^ 
poalcrjor nigniiEi , vilfm ct negleclgm suppcdilar. 

COLiTUtt in Baibatia. O 

T R 1 r I G U M J U N C E U M. 

Triticum talycibos iiuncaiis . quinquf Rori;^ ■ folris iiivoluiis. Lhi. Spm, 

15S.— tErf. Dan. I- 91&- 
Gramen angusiifatium , spica TTitici muiif k ^imill- C B. Pip- 5- — thtaL 

iSiT. Jc- — Fjodr- i;- Ic—Morii- i. 8. t. i.f- 5. — Schcu. Gram. 7. 
Gfatncii canJiKim niaiLiimuiii , spica ujiic^a. R/si. T. Hcrt- 
Tiidciim radicc repenie i culiao durcn foliU hirsuiLs', locmiis quinque- 

florjs. Hali. Hut. n. 142S. 

Planta glauca. slabctrinia. Culnrns lo — 1^ decimeii. Folia J— 7 mil- 

Hmcu". laia^ ^arpe convolma, duia , rctroRum aspcra^ Spiculic sessile*, 

^ gemjno ordiiie asi ^dmots , compre£s:E , uiriiique aEieuuBtc , muiica, ■SILUPOX lilBAPHl 
ii<K.l]l.-llUnLIaBlr.L 


TRIANDRIA TRIGYNIA, i|5 

CAyx ejiierior bislunifs. Gluma^ subiqualcs , viridcs , Ij^vissime sitlatE. 
atuni,na.s , mai^ine oif mbranacea , spicull iriplo brevioies. Calj^ces 
i"l«ior=5 . b%bnies. Glum^ obianga: , ob.osiusculs. Anlliera vio- 

Haeiiat In arciiis ad maris litiors, j: T R I G Y N I A. POLYCARPON. Calvx persistens , quinquepaniiiis. Corolla pemapelala, calyce 
h\e\ lor. Styli ires. Capsula supeia , unilocularb , irivalvis , poly- 
sperma. POLYCARPON TETRAPHYLLUM. 

POLYOARPON. iin. Spu^iZi, — LuiaarcL lllmk. n. 1134. (. Si.— Gavtecr. 

a. p. 2S4. (. isg. /, 9. 
MoUugo ictraphyUa ; foliii quaternis , obovatis ; pankulis dichoLocoLs. Lin. 

Hon. dij. 28. 
Herniaria AUJnes foUo^ T, Inii. 5oi^ 
Anthyliis maritinia Alsinefoiia. C. B. Fin. sSs. 
Marina incana AmhyHis AUinefolia Narboaeniium. lot. Ii. iQS.^Adv. 

195. Ic. — Gcr. Hut. Sai, 7c. 
Faro nycbia altera. Dakch. Hist, I5i3. Ic. 
AnihylLis Aliinefolia polj^onoides major. EaTril. I. S34. 
Paronycbia AlsinefoLa incana. y. B. Hiil. 3. p. 366. Jt. Iiiiia. 

PlantA glabra. 10 — 16 csndmciT. Caulesnunc freed, nunc basi pro- 
cumbcnics , ramosi, lerctes , nodosi , aniculaii , fere filiformcs. Folia 
ovata , obEusa , Vxvia » iniegerrima . brevissime peEJolaia , 4 — 7 miilimeiir. 
!aia , 9 — 1 3 longa , pktumque quattnia , vcriiiiJIaia . inaquaiia. Stipula: 
patva: ; inieimediic xqenibranaceie . candid^ , inicgra; aut Jaeera:. Florta [I> 5i'^ 1x6 TRIANDBIA THIG¥NIA; parvi , numcrosi > pBniculaia-corymboVL, teiminaka. Calyx peisillcng , qTiin- 
quepaniim^ Inciniis tarinaiii, aciHis , marglnc mcmbianula alba ciiiciU. 
PcJala 5 minima- Siafliina 3 , calyce breviofa. Filarocnta lenuiabima- Si/li 
3 brevlsfimjr Siigmaia miidcm simplicia- Gapsula aupcra , ovaia, tenuis^ 
[rivalvii,uiirlDCTilaris, polyspeimi* ScifiJna miTiutis^ima^ Pciala dOiitiUD- 
quam aborUv^F 

Habitat in awia, O 

Ml N U ARTI A. 

Calyx persistans , quinqucpaiiLius ; liiciniis subiilaiis. Corolla 
nulla , rarius ni ad quinquepcula. Slyli ives, Capsula supcia , iri- 
■ valvis , unilocularb , poljspcrma. 

MINUARTIA CAMPESTRIS- 

MtnuartiA Borlbus cDnfeiiig ^ i?riniiid]jbu^ , tflECiiiib ^ biatcealongioiibus. - 
lin. Spec. i3a. — Ztfc^. Hiip. 174. 

Eadix iciuiis, dciccndcn^, simplev aut vin rainosa^ loriuaaa^ Ubiillaa 
emiuens, CauUs erecius, ramoaus , Dodoaiia , pubc^cens , a — 5 ccminiCEr' 
FoUase^ilia, opposita, rigidan 5ubulata, erecia, mai^nc sa^pc ciliaia, basi 
suiis ijuinquc ad icpcem aliernatioi minoiibus fxarata, !Floics numeral , 
^lomeiaU , crecii ^ lerminalca ?i s^pc iixi1Uirc$ > sessilea aut brcvis^ime 
pcdiccUjiL Calyx per^si^ns , proFund? quinqutpaTtiius \ TDliolia bubul3ii&> 
ligidia 1 CKius £U:laiJ5. CaroLla nuLa. Siaiuina 7 — S numcravJ^ FDamenia 
capillatia, calyce triplo bteviura. AncHer^c parvic , didyjn*- Siyli 3 lenuis- 
aimi- Capsula calycf tccu, oblonga, membianacea^ Lilvalvis^ uiulDCulads. 
SeiniDasi^p[i^madnovein»TQiTikiia»rusca^rcniforiiiia, vix f ugoha. BcactCK, 
calyce breviores -, nDnnulli^ s*pc Icngioiibus. Vaiial caule simplici , 
raijio^a , i5 inilliiuftE. aU 5 ceniimetc. longo- Habitat ill olllbu ^'i& incului pfi>pc ^[aica^. A>'P 
CL OBULARI' 3 Ch cMnoraiiii pohpbT 
a.^mm. ScccfMcd 
(lail'lAtlA ALVl C L A S S I S IK TETRANDRIA. MONOGYNIA. GLOBULARIA. " LOG )RES cap[[ati. Calyx comrnunis polyphyllus ; proprius qm"n- 
qucfidus. Corolla infimdibuliformis, quiiiquefida , iniequaiis. Semen" 
unum , superam , calyce lecnim. Recepiaculum paleaccura. 

GLOBULARIA ALYPUM, 

Gloeularta caulc fniiicoso ; fuliis lanceolaits , Hidfniaib . inltgriique 

ira. SpK. iSg. 
Globularia ftuiicosa Myrti foiio iridcniaio. I, Iii^l. 467 . — Srfjaui. Spciim 

n. 267. 
Thymeliea (oliis acuLis , capiiulo Succisa^ , sivt Alypuin Monapelicniiirm 

C. R. Pi,,. 463. 
Hyppoglosium valeniinum. Clia. Hut. 90. Sc. 
ALypuni montisCeuNaibDnensiuin.Hcrba terribiUs vulgo. Lob, Ailii. liS, 

Ic.^Gci. Hill. Sod. U. 
Alypu^^Herba lerribilis- T/ttrsm- It. 5g$. 
Plarmicc quorumdam. Qei„er. h. li^n- t. H.J^ito. 
Alypuin Mon^pelicnsium , sivc Ftuicx ipiribilis, V, B. lint, i- pr bti^.li, 
rmtex lerribilis. jViji. Aiad. 17 li. p. 341. t. iS. iiS TETP-ANDTijA MONOGYNlA, Frutes 6 decimfir, , erccctis , ramohui ; raniis an^ulosis- Folia pstva 
aiicrna itlabra^ gl^uca, pcrcnnanda , spalhulata , quandotjue cunciforiniB , 
nunc imegcffima el mucconiiia , nunc apice iiidenraia . a — 7 niillfiiietr. 
Ijta^ 1 1^16 longa- Cfllys heniflph^ricuj , arcit imbrkiicus squamis avaiJa, 
marginc cilisiis. CoroLie cffimlex. 

Habitat in coUibus aiidis eiLnculii.!.. b 

D I P S A C U S, 

FlORI-5 capiiati^ coiiferd. Calys. per^menB; communis poly- 
phyllus 1 propiiifb miniiaus. Corolla Hibijlosa , quadrifida. Semen 
unum , nudum ^ ixiferum. Recepiaculuin palcaceum. 

DIPSACUS SYLVESTRIS. 

DiFSACUa foliis sessilibu^ ^crratia. V'l. Sprc. 140. — ya-:-j. Amti. t. 40a. 

— Ctirlii- Land. le. — ^d. Don. i. gi55- 
Dip^acus sylvesuis aui Virga piisioiis m^jor. C W. Pin. 3R5. — T. Inst- 

4&6.— Mflm.i.7, t-ZCy-J^ 3. 
Carduu^ fullonum. Bjtjjii/. 3. p- 3^. Ic. 

Dipiacus sylveairis- iJfl(f. ?mpt. 735. J^. — Ga- Hiil. 1167, fc 
LabiuiD vecictit aliccunr. Matlh. Coin. 4g3, /t^ — Career. Epit. 43b^ /f. 
LabniiEi veneris. Lob. Ic, 2- p^ iS- 
D'psacus puiputcui- FuktA- Hht- aa5, /^. 
DipBHCUS sjiveiiria sive Labium vGneiis. J. S. Hal. 3. p. 74. /j:^ 

Habitat in an-is Algeria;, o' 

S C A B I O S A, 

Calyx communis polyphyllus , patntus aut imbricalus. Calyx 
proprius dupio: ^ semen coronans. Corolla lubulo^a , quiidri auE 
quinqueBda. Siamina quatuor auf quinque. Semen unum , nu- 
dum ^ inferum. Recepcaculum paleaceum vel setosum. 

N'. Caly:i pT0prJu5 CMGnoi pLemiiique 
quandoque ptuiiio&us. Folia oppo^iia. i;lllOSA PAIVIFL 
■ ikw. >A Bfc'f'^ ' 

idfaiUt. r. lui. (ts. 

>fedULiK.lhi.l.iM. 
■WiUBkiSoMtiodi n 

'■■«ffli.(*QK,..*W*l c^ TETRANDRIA MONOGVNMA, 
SCABIOSA ARVENSIS. ^^9 ScABrosfl. corollulis quadrifidis . tadfan^bus ; caule hispfdo ; ffljiis pin- 
npiifidi^, [obisdistaniibus. Lm. Spec. i^3.-^iEd.Da». i.4ij.—Curiii. 
Lend. Ic. 

Scabiosa pratcnsis hitsuta qur officm^mni, C. B. Pia^ a6g. — 7"- Imt. 464. 
— MoTii. J. 6. L iS./ 1. 

Scabiosa. TTag. (f^a. In Fmcfi. HuU vrG. U. 

Scabiosd sylvcstrls. Blahx)^ k iS5. 

Scabiosa arvcnsis iive s«geiali&. Totem, U. 1J3. 

Sc^bio^a major communior ]iirsula / folio lacinJato- 7- ^- ^^'J^- 3. 

Scabio^a officinaruTif , flore purpuio-cfflruleo. fflri, Aa^d. 1733. ft. 177, 
Scabio&a foliis p^^iioTaci^^ nvato-lanceoLm? , dcniaiis \ supcrioiibus seitij- 
pmnaiL^. HalUr. Hhi. n. 206, 

Habitat in anii, f 

SCABIOSA PARVIFLORA. 

ScABiOSA cflule dichDCDDio i foliis inlerLoribus obovaLis , creiiails ^ co- 
roUulis ^ubEcqualLbu^ , quadrj^dij ; capilulis ovaiis ; calyce pioprio 
inierioie brevissimo. 

Scabio^a sicula Cardiacs folio. T. Jn^i- 4^3^ 

Scabiosa alpina HievacJi folio^ But. Mm. t. lao. 

Asieroccplialus ciEinuu&, foliis iccxis Senecjonis rctusis- V/ii!. Ac/id^ 1722. 
p. 181- 

Gaulis vil[osu5 , ececEiis , b decimeic. , dichojoraus. Folia ^iibvillo&a \ 
infcriora obovaca , crenara , auC crcnaio-idcisa ; crcniilii laiia , insqua- 
libus , oblusis ; superiora basi pinnatiJida ^ lobo oiumo raajoit. Capiuila 
fior[fTnparva,deD5a,maiurofiuc[Qoblong;a, in singula dichoiomia^inferioia 
scssilia ; fiuperiora pcduiicubta^ Calyx multipariiuj^ ; foliolis liriearibuf , 
capiLulobrcvioribui, absoluLd fiorescenuS deflcxis. CotoIIuIjc parvic. irre- 
,^ularts, subxquaTes , quadrifidje , aubvillosft- Calyx proprius dupks, &u- 
pemi;exieiior inembranaccus , parvus; imprior mi niinu; , vadiacu^^ Semen 
sulcaium , subvillosuni. ReccpLaculum [eiiue , elongalum , scu^ciiim. 

Habitat Algeria- 110 TETftANDRiA MONOGVNIA. 

SCABIOSA GftAMUNTIA. 

ScAbiosA coTuUulih (juim^ucGdis i cd^cibiis bi«visiimh : foliis caiiliiiis 

blpidiiatis , filiformibu^. tin. Syil- vcgci. lib. 
Sc^bio^^t capJLuli? g:1obasD , foLJis m lenuissimas laciniiis Jivisi$. C- B. Piji^ 

B71. — yail- Hirb. 
Asicroccphulu^ ^ubincanua Sophif foliis. Vsil. Acad- i^^^. p. 179. — 

Sihaiv- Sptdm. n. 535. 

Folia mdicaliavillDsa, cincrca, profunde pinnauJida^pinnulis obtusis, 
duunctia ; infcrioribus liiifjivibii^ ^^InEegria; aupenoribm ^emLin rauoiibus, 
obtusis . LiicJso-d«niaii&. folia cadinii bipiniiiii^i ; rolialj^ lincaribus "an- 
giL^cia, Lrt^qualibus , vjk pubescendbusd PedunculJ longi, GlifDimes, aphylli, 
pubts^entes. Calyx commuDL^ cosTolUs btcvioi , muLiiparchu? ; folJolis 
liaeiiijbijt , 9cuEi$-^ CoralluLe radiaiiies^ quinqueGd^. Seniina in capiiiilum 
pawum , rociinduiii aggregiica , profunde sulLaca. Calyit ptopriiis dupUx. i 
CKEoriar brovi^ , membraiiacHsua ; fiiLcrioi quinqu^^cio^Li^ , fii^cua- Rcccp^ 
[aculum palcacCum. Affinia S, columbarisc iJn, An variela^ ? difleil 
caule bievioie^ foliii inferioribui villoiU, cineceisi capkulo Koiuui duplo 
mriiorc- 

HABTTAr in anh- 

SCABIOSA COLl^MBAltrA. 

SOADiOSA cDioUulis quinc^uefLdia , nidi^nEibu^ ; fi^tliis radkiiUbu^ 

Dvaiis , erf nails ^ caidinis pjnnaijs « seEaceis^ l-in. Spec. i^3. — Hid. Dan. 

i. 3i4- 
ScabLo^a capiiulo globo^o major. C. B, Ptn- 270, — T. Init. 463. — ^loiii. 

i. G. L 14./. au. 
Scabioia minor. Camn. EpiU 711. h- — MttUh. Com. GSS- Ic. 
Scabiosa i. Cbti.Hiit. 2. p. s- Ic- 
Phyleuma. Col. PhyloL. I- 91. 
Scabiofa media, D/fd. PeaipL iqs. It. 
Scabiosa minor sivc Columbaria. Lob. If. 535- 
AiEcroccphalui vulgaris . flocc oxfulco, Voii. Acad. 1722. p. 179. 
Scabiosa glabra, cainosLs foliia vireDiibus. Hrrm. Farad. L aai. 
Scabiosa foliis imiB ovaiis ', auperioribu^ pinnaik ; pinnis semipinnaub , 

acuiis ; ciLis flosculoium longuudine. HaiL HiiL it. 2oa. KjllOSA 
_,_, ai»Am-.t> 

i^ BB. i^ iM^I- 

«.w>,iii>piiafaik r 

nLJk, 

■■'aB.,aim, TSooa , nrii 
'iB,>-l(oomi, lu{] 
?««.*«. CorAb^ Knuv < PKOLIf A 


'nf 

TETRANDRIA MONOGYNIA. j^i 

Folia udic:ilia pubcsccn.ia , ovaia seu ovaio-oblonga. scii-ais in 
pciiolum longum dscurrtnUa ; nervo msdlo tandido. Caulina n,=dia 
bipmnalifida, supctiora pinnala. PinnuUc Imeari-lanceolaia: , acuta; ina- 
qiiales . distmcls , crassiuscula; , glabrs aut subviilosK. Caulis 3—6 deti- 
mEir. , crcctm , Ia;vis. Rami brachial! , Pcdunsuli lo.igi, iradi , unifloti. 
Capiiuluni florum convexum. Calyx conimunis dctera ad duodeiimpar- 
tiEus ; Isciniis lineari-subulalis , adptessis , deinde reflcxis. Corollula: ra- 
dianles, ccerulciT aul violacca; , lubulosa:. quinqusfida: ; subsqualcs m 
dijco . itrcgulares ia radio, Ssmina in capiiulum subi-otundum congesta, 
siilcaia , pubesccnija , tcrEua , calyce duplici coronala ; f Kieriore membra- 
nacco , campanulaio -patents , parvo , Slrialo ; inieriore e Mils "quinquc , 
fuscis . coroUS brevioribus. Rscoptaculum oblotiBuiji. Pale^ angusti , 
supcrne iaiiores^ scmin? brcvjorca. 

Habitat in arvis. V: SCABIOSA PROLIFERA. 
SCABIOSA coroJJiilis quinquefidis , tadianlibus ; floribus scssilili.is ; cauk 

prolifcro i foliis indivisis, MhitTszm. Lin. Sfu. 144.— Mai!(. Sag. 
Scabio^a sicllata proJifera annua. Atad. 1666-9S. (. 4. — Dedart.Ic, 
Scabiosa iiclbla humilia , inle5rifolIa proiifci-n. Hiiia, Farad. 553. /r. 
Asterocephalus annUus , hmnilis , imcgrifolim." Vail. Acsd. 1722.(1, 1S2. 

— Sdraw. Spfdm. n. 63^. 

Caulis 2 — 3 dctimcir. , erecius, villosus , striatum, dichotomui. Folia 
opposiia. villosa, ovato-oblonga , in pciioJum dccutrentia inisgeirima 
am in^qualilsr dcniau , 5 — S ccniimeir. ionga, 2 lata. Fiorea in dicho. 
lomia sessiiss aul bvcvitct pcdunculati. Calys communis muilipartitus ; 
laciniis angusio-Janceoiaiis, obtuEis. CorolLuli tubuLcn^.radiantcs.irrcgu- 
larc! , quinqucfidai. Calyi proprius dupisx ; cKteiior magnus , menibra- 
naceus , campanublus , siriaius, dcnlicuJaius ; interior quinquesetosus , 
basi villosus , pcdicellaiu! , vix Ion|ior. Semen teres , profunde sulcatum , 
villosum, Rccoptaculuni subroiundum. Palca: seiaceie , apice villoss. 

Habitat in anis. 

SCABIOSA ARGENTEA. 

Scabiosa corolEulis quinquelidis ; foliis pinnaiia ; lacinii^ lanecolaiia ; pp- 
dtiiiculi^ nudii ^ la^vibui , longlssijnii. Lm. Spti- i^d. 

< 16 V mi TETKANDRIA MONOGYNIA. 

Scabiosa otlcnialis argoniea , foliis inferiocibus incisis. T^ Cor. 3^. 
Astcrocephalus percniiis argenceu^ bf inlaius , caule lenui cbiiinco. VoiL 

Acad. i7a2-/i. iSi- 
A, Sfabiosa oiicnialia hiisiiia lenui^^imc lacinidia > flore pan-o puipurcr? 

et albk-idte. T. Cur. S\-—V<itl fUrh. 

Folia villosa;iadicalifl, spaihulaia,arigusra,obcusa, deniaia, in peiiolum 
(lecurreniia; caullna profundt piiinaiiJida ; laciniis lincari-laDceolaiis ^ dis- 
liiicii^, iiiic^mmis aui tatius dentaiis. Caiilia aspei , villosTJ$> tretcus , dL- 
choiDinut' Pedunculi Eilj formes , elongad > uniflorr. CalyK communis 
hLrsuius^ floribus loDgir>r> profunde inulLipanUiis. Lacini* inxqualea , 
ILiieares .creciie-, raaiuro fniciu deflesa. Corollula? radianiea , qiiinqiiclids 
s^ricex 1 albiC aut rosex. Semlna in capiiuliim ^ubiotunduin aggrcgarab 
Calyx, propiius duplex^ e^^iErior 5C9no$us, loiaio-cdinpanulanis , dcnif- 
cuLacua, siriaiu^ i inierior quia^^ueaeiosua « lon^or ; aeiis rufesteniibus. 
Sciiicn iecc5 , infcme villn$uia , Ibvcoli^ ncio ad novem profundis ins- 
ciilpiuin. Variat kilii$ ci caul? jiabro. Dcsciipiio vntieiaii^ A. 

Habitat Algeria. 7f 

SGAlilOSA URGEOLATA, 

ScASiOSA ciilycc muliiFido^ urccoLitQ ; cornlli^ qiiin<]ijcCidis , radiantibus^ 

fcUJs subcamosia , pinnaiilidis. 
Scabiau marluina, Rui^ canine fcliis. Bdc. Si£. 74, l. 40- J. 3- U 96. ^. 5a- 

Cerio ex Hcibario Roc, — Mozii. i. 6- I- i3- f-ii- — ■In heibaiio VaiL 

djvfrsa species 5Lib eadeiu dfnaaijnauone. 
Scabiij&a divaiicaia-, cori^llulia (juinqueEdi& ; calycc communi racnopliyltc ^ 

foliu subbipiriiiaiLs. Ijiiaaifi. Ulviti. n- i3i 1. 

Caulks ertcii ^ gkbii > icrcies^ 6 — 10 dccimctv. Kami numeioai , oppo- 
Mli, divaricad, gracile^ > dichoionii. Folia oppoalLa , glabra, Judda^ cras- 
siuiciJa; fadicalia lanccolata, dentaiai infetiora pi mcdii profunde pinna- 
diida-, pinnulia Ijoeaiibus , inregris aut deutacis ; ramea supciiora lineari- 
subulaia , incegenlma. Flores parvi , tapitad , tennlnalt^ , longc pedun- 
culad i peduiicidi* aphylUs , siriaiis. Calyx communis 5imple>L,cyaibifonurs , 
corolli brevior, semi tcx aui acioiidu^ ; laciniia angu^ii^ ^ acudsi alEernis 
5jepe miDoiibu^. Corollulie radiiinies ^ qujnoirclidx^ infundibuliformcs, piA- 
Ude flavcscGniei , irregulares in radio » le^ulares in diaco^ Siamiiia 5 exseiia ; 

da ccof^^ >< .vA"^'- ,^i(ialiiirIiL; dilcn ali 
:ii«>Utini. 

™OSA CRA\Dlf TETRANDRTA MONOGYNIA- 1^3 lilameniis capHlaribus, SLylus i. Stigma i- Calyx proprJm duplex; eslcrior 
brcvis, qgadrideniaiu^i denjibus obtusis i imerioipaivus, quinqucserDsus, 
Sdnien oblonguiii , letragonum , gkbrum , sulcaLUm, Reccptaculum palea- 
ccuin ; palcis hinc convcxis , iiiucronalis. 

Habitat &d maris litucra. 

SCABIOSA DAUCOIDES. Tab- 3S. 

ScABiOSA corolldis quinquefidis , radianiibu^ ; foliia bipinnaiis \ calyce 
communi viHoso , pmiiaiifido, 

CauliS ereclus , C decimeir. . striaius , subvillosua , aspcr, simpler; dut 
raniosirs ; rami? pRucU , erecm. FoU-i uppo&iia , pubciceniia \ tadicalia 
ovaia aut ova-to-oblanga , dcntaca , obiuaa, basi pioDaiitida, pedo^aca; 
caulJna infeiiora pmnaiiiida^ lubcj iciininali ova to , obcifso , dentato ; 
media bipinnaia; laciniis insqualibtt? , Uneatibus , acuEis^ ^uperiora pin- 
naiai pinnulis linearL-subulacis, Pedunculi lon^, ^iriaii- Calys cDmmu- 
nU corollis bipvior , hirsutus , polypliyllu^ ; toliolia piDnatifidis- Flos mag- 
niiudinc S. dolumbaiiE Lin. CoroiliTii- ccznilcx aui vioiaceffi* racliaDtc^ » 
quijiquefidie , inegulares in radio, regulares in disco. Stamina 5. SiyluB i. 
Stigma I. Calyx proprius duplet \ exierior subcainpanulatus \ inferior 
qumqucarisiaius. Gccmen oblongum, subictragonum, Rcccpiaculuin con- 
vcxum. PalcE membranaceff , subulate , bine convtXiF. Semen maiumm 
jioii vidi, AfTmig S. coLumbaria; Lin, ; diffeit caJycc viLoso , piELnaiifido. 

Habitat in coJlibus Algeiij;. 

SCABIOSA GRANDtFLORA- 

SCACiOKA corolluli^ quinqunJidis y radianiibua \ foliis radicalibiE^ obtongis , 
crenatia ^ cauUnis pinnaiilidis ^ pinnia lanceolate -lineaiibuj , paiulis. 
Scop. luiat. 3. p, ag, i. 14. 

Scabiosa pyrenaica villosa cincrca, magno fJorc, /. Iisil. 4ti5. 

A, Asicroccphalus tomenio&us cincrciis, foliis disscciis. VaU- Ac/id. 171!^. 

jr. I So. 

Folia nunc villoma , nunc fere glabra ; ladicalia peiiolaia, ovala . ob- 
Eu^a . deniaia ; caulma pinnaiifidj ; lobo exiiemo inajorc > Jn infcnoiibu^ 
ovato , in superioubiis lanccolalo. Caiilcs pubescentp;, , ramoii , surculos ¥ 1S4 TETRANURIA M O ^' O G Y N ] A. e basi s^p? eiodienLes. PcduiicuU longi, Flos jnagniliuline S, airopuf- 
jiurci Lin- C^lys commimis inultipariitufi ; laciiiKi inarqualibuJ . ILnca- 
[ibu$ flore brcvioiibus^ CoitdIIiiLx ratlianics , magiuE , psilidc Hjv:e ant 
albffi , quinqncfidi ; Jubo fubvilloso. CsiyJi proprius dupUi^ i eslerior 
membfanaceiji , dcnEiculaius ^ inicrior pedLctllatua, Setr 5 longic , fu&c^ 
2ut rufesMntei, Semina in capiiulum ovatum confeiia. AlEnis S. colum- 
baria Tin. ^ dlifun (otiis caulinia, ^mpliciccr pinnatij aut pLnnaEiLidis^ lobi> 
■muLuaU lanccol^Lo ; coioUia leiiia paiic niajoiibu^. 

Habitat in aiv'is. 

SCAEI05A STELLA T A. 

SCAEIOSA coiolUilu quLnqi^Cidis \ foliii di^scciib -, rccep[;iciilji florum hub- 

rolundisb Li'i. Spec^ 144. 
Scabiosa sidiaia , folio laciniato major. C, B. Pin- li 1- — f. iml. 4^5. 

— SJjflw- Sp^ciifl- II. 533. 
Scabiosa major hupjnifa sivc 1. C^yj- Hpii. 0. P- ^- I(- — TaWni- h. 

159.— Zfli. U. b^. 
Scabiosa pcrcgrina. Dod. Pempi. ica- li. 
Scsbrow major cum pulchro seinine. y. B. pliiL 3. p. 9. 
A^Eerocephalus major anivuiis IncJniacuSi capiic piiUhio globose Vo-U- 

Acad. 1755^^'. ]Se. 

FoLTA villoma ^ radiealia, 5paihula[a, obmsa^ striata, petiolaia^, caulina 
pinnaiirida; lacimis angusio-lanceolaiis ^ aliis iniegerrimU ; abis obcusis, 
aplce denraiis aut incius. Caidis Z dccimeii--, crcccus , ramoaus , airiacus, 
vjllosua. PedujjciiU apbylli , tlongaTi , a^p^rL Calyx communr^ floribus 
longior , polypbyllus -, foliolJs llncaribus. Cotollulje subEqgales, tububaw , 
qiujiqucfidx. Caly^ proprius duplet \ exrerioc inagniis , scaTiosus , rotato- 
campaiiiilaiu5,i[ciaiiis;liUeriDr (ioribus lon^or^ quinqueseio^us. SemLna 
In capiculuTn aEgregaia,vi|losaHprofudde sulcata. Rccepiaculum paicaccum- 

Habitat in acvis. 

SGAfilOSA GRA,\]INlPOLlA, 

ScAfiSOSA torollulii quinquefidis i foLiis lineari-lanceolaiis , inlcgecrimis ; 

cauie herbacco- Ii'ii. Spii:. 145. 
Scabiosa aigenica angusiifolia, C- B. Pin. sjo. — Pri/df. 127. h- rfl*" M>* HO so' ;?• 


:iHOSA 5IUFLEX. an-.tam, aapki am 
»'™.««imlni(i,,«na 
Hon. "■wq, ■Wo TETRANDRIA MONOGYKIA. 1^5 Scabiosa gianiinfa iivseniea. J. B. Hill. 3. p. 13. Ic. 
Sciibfcsa sielbii atjeniei angiiitifolia. Mori:, t. 6. 1, li.f. 36, 
Asieiocephalus argemcus giainmifolius , ilore cccruleo. Vail. Acad, liaa, 

p. 183, 
Succisa foliis gramineis , tomcmosis. Ball. Ihil. «. aoS, 

Caules basL ramosi , prcptumbemcs , nodosL. Folia eon ferta , opposLia 
angusto -lance olaia , inlcgerriina . mrinque attenunia , basL vajinantia , ar- 
geniea, niiida; vUlis adpvessis. Peduiiculus terminalis , longus , aphyllus 
puhcsccns , teres nee smatus , uiiiflorus. Calyx communis vilLosus , niulii- 
paititus; laciniis lincaribus, !uba:qualibus , florc duplo fere breviorlbus. 
Capitulum planum. Corollulie cccruleat!, tubulosK, quinqoefdi, longiores 
irregu lares in radio ; laciniis deniiculaiis. Calyiipropriiis duplex, exieriot 
membranaccus , campanulalus , slriaius ; ioierior quinqueseiosus , vix 
lonejor. Semen viUcpsum.cylindticum. Receptaculum oblongum, palea- 
ceirni i paleis concavis , mucronaiis. 

Habitat in coUibus. jr . 

SCABIOSA SIMPLEX. Tab. Sg. f. i. 

ScABTOSA caul£ supci'ne nudo^ foliis bipinnalL^, vjllosis^ folioli^ lin Paribus, 
acuris ; calyce serainr; maxiino , campanulaco. 

Caulis 3 decimclr. , erectu^ , slmplen aui vix ramosus , villosus , Le- 
viter siriatua , supeine apliyllus. Folia opposiia. imetnodiis longiora , 
villosa^ bipinnatilida ^ pinnulis ina^qualibus . lineaiibus, acuiiuscidis. Calyx 
coiiiniuDts muliiparuius 1 laciniis imfqualibus , lineari - subulali^. Calyx 
piopiius diiple:^ ; exierior , macuro fruclu ^ maximum , jncmbranaceus , cam. 
panuljEus , paicns . flavescens , nervosus ; nervis plurimis , radianlibus ; 
interior paululuin longior^ quinqoearislatus. Semen leres , profundc sul* 
caiuni , villosisainium. Rccepiaculuni convexum , paleaceum. Paica: mem- 
bianacese^ ovaiEe^ eoneavs, acuminaEa^- Florem iion vidL 

Habctat in collibus Algeria;. © 126 TETRANDRIA MONOGYKIA. . 

SHERARDIA. 

Calvx pcrsi&Kns, quadri aul quinquedentalus. Corolla infun- 
dibuliformig ; limbo quadriiido. Scminaduo ,hinc conve>:a, mde 
plana , iiifeia ; calyce persisienie coronaia. 

SHERARDIA ARVENSIS. 

SHEBARDIA foliis omnibus verliciLalis ; flofibus tfrminalibus. f.ra. Spa. 

ijg, (Ed. Dan. t. 43g, — LainarlA, /HliJii. «. iS^g. (. 6l- — C:aUi. 

Land. Ic Gaiftitr. i. f. no. i. 34./. 2. 

Apsrine pumik luplna , flore cttruleo. I. J"J(- 114- 

Rubeola ariensis repeul mrulea, C. B. Fi'i. 334. —P'odr. 14S. 

Kubia parva , flore ciemleo , sc spargens.J. S. Wii/. 3. f . 7 1 9. /i. iw/;r(»r. 

£hcTard[a foliis senis , iauceolalis ; floribus ^essilibua , ujiibtllatis- Hail, 

Mill.')!. 734. 

Habitat Inier Kgctcs Algeria:. .«11»'* A S P E R U- L A. 

Calyk quadridentalus. Corolla infundibuliformis, quadrifida. 
Semina duo, nuda, Infera, connivenlia, 

ASPERULA CALABRICA. 

AsptRULA (ollis quaternis . oblongi? , obtusis.lKvlbus. Lrn. Siiff(. lao. 
Rubeola creiica fa;ddi!siiiia frulcsccns tnyrtifolia . flore magoo suave- 

lubenle, T. Cor. 5. 
Tliyinelffia aupina lignoaiDr crciica ingrail odoris major. Zo"- ^'*f. S"5. 

1. 166. 
NeiiumOle* folio viridi, fiiudi55imujn , iiicariiaio floce. H.CaHi.Snpj'i.S. 

— Vail. Hni. 
Sbcrardia ftcddlsiima. Cjnl. Oiar. 69, t. 3.J. 7. 
Aspeiula foliis oppoSLLis, lineaii- lance olaLis ^ caule fiulicosu. Lfiail. Sli'p. 

65. I. 3a. 'jlpjIiLCiriBJdHiMa. 

mita(lbna.MpBi( ^ 
saa.i'aiilifiiam Kuiml 

S'^ma moo. HoiB CM 
'"»IIA L£VIC TETRANDRIA. MONOGYNI^. 127 CauL£S prosiraii ^ fruiicosi , lamosi ^ 3 — 6 d^cirneJr. » gci^ei. Rami 
oppdhsili , lereies. Folia oppodia , glabra ^ IJneari-laiiccoiala JniEgra . cras- 
suiscula, uitiaqueatlcnuflLa, a— 3 cencimelr. loiiga , fl— 5 miliimccr, laia. 
!>ub5es5Hia. sublus pallida- Siipul^ du-e. esiguEe , acuis. adpressie- Flotes 
octo ad duodccim, coiymbosi, icrminale^ . scshiles , eipciL Calyx siipeius , 
minimus, quadvidenLatus , erecius > periisrens- Corolla rosta, infundibu- 
liformis , supfia. Tubus i?niib , t ceniimelr- longu& , supcrne vis am- 
pliatus. Limbus quadrifidus, Lacima: pancnLes , acura: , saipe levoluia. 
Siamina 4. Filamenia summo lubo imposiia , GKseria- AnUicrs oblongs, 
Versailles, Stylus filiforcnib. Siij-mata 2. Gacca 5 adnai± , gracilis , vis 
cainoss > mbrse , semiieietes- Semiiia loiidem oblonga « hinc convcxa, 
Tota plania coniriia odotem Icetidum spiral- FlotCi primo Verfi. 

Haettat jn Ailanie, 6 

ASPERULA IIIUSUTA. 

ASPERULA foliis ieni^ , Ijnearibus , acutis , d^^nticulatis ; infenoiibus 

bii&ulis ; floiibus aggregaiis^ lermEnatibus, 
Rubeola lusilanica aspcra , Horibus purpuiascenEibus- T- hat- i3o- — 

VaiL Hetb. 

Faci£3 Galii uligino^i Lin. Caulis S decimeir. ^ crecius , gracilis ^ Iffvia , 
ramosus , Mriragonu? , infcrnc birsulus , supGme ^aber. Folia scna ^ glauca , 
angu^ta , sublinearia , a baai ad apic^m stnsim laLJora , acuminata , den- 
ticulato-serirala \ inferioia birsuta pilis brevibus , rigidulis. Verticilii infe- 
rior's approxim^ni ; superiorea remoLi. Floras capUaii , tcrminalea. Corolla 
pallidc rosea > infundibulifoniiis , y — 1 1 mitlimcir, longa : limbo quadri- 
£do i lacbjis ovoideis- Scntjna glabra- 

Habitat in collibus Algcriic- 

ASPERULA L-^VIGATA. ASP£R[]LA foliis quaternis , cHiplicis , lEcviuscEiJis ; pcduncuLs Jiiclioioinis --, 

semiiiibu^ larvibua. Liis. Ma,ni, 3S- 
Cruciata luiitaiika lalUbUa glabia , Hoic albo. 3*. Smt- j i5, 
Cruciaid miiiot glabra , flore Mollosinis albo. BsrrsL t. 3a3, Semina liir- 

5ula rcprffisentat ccicrum simillima. TETRANDRIA MONOCTKIA. Cauus gbber.lKvis, [etiaftoni^ .ramosus, 3—6 cIcchiieTr. Folia qua- 
lema , glabra, cllipcica> lEvissima , incegiii , obiusa, 7 — g miilimeir. laia , 

]fl |3 longa, brevissime periolafa. Floret pauci , terminalts. Corolla 

parv^, alb3!, <juadtJ aui quiaqucRd^. Scinina Ixvia. 

Habitat in itpibus Algeria. 

GALIUM. 

Calvk subquadrideniatus , persistans. Corolla totafo-cjinpanu- 
bta , quadiifida. Semina duo , infeia , connivemia 

GALIUM S Y L V A T I C U M. 

Galium foliis ocionis , lavihus , sublux scatrU \ RotsMbm bJois \ pedun- 

culis capillaribTis i caule hcvi. tin. Spet, i55. 
GalliuM mDiiiariiiin laiifoliiim ramosifm. T. lajl. nS. ^^Vsil. Hirb. 
Mollugo moDiana biifolia raniosa ? C- B- Piii. 534- 
Galitini caiilc ccreii; foliis ocionii, cllipiicis, HaU- HiiL a. 71a- 

■ CaUliS glabcr , la;vu , G — lo dccidiGir, > bati Sicpe dccurabizni » ohiuse 
leifagonus ; geniculis incrasiatU. Veiticilli inferiotes occo ad decapliylli 
lamej sLipcriorc^ dipbylli' Folia eUipiico-kuccolaia , glabra , acuminaca. 
FlDi'e$ distilled , laxe paniculaii. PanJcula paiens . ma^na, Fcduiiculi c^ 
pillares , lamo^L. Florf^ biai aui icrii, di^cJiifii , pcdiccllaii. Corolla alba. 
LacinijF ov'at^, acuix. Semina subcflTimda^ Ixvia, 

HAfiiTAT 111 Aihmc. if 

GALIUM GLOM£RATUM- Tab. 40, 

Liibu^^ seiiaiis ; caule a^pi^i , pa- Galium glabcum; foUis ocionis , lin 

uiculatD -, £fminLbu£ nuniis- 
GallJuni fiord Uftco,BJinutini,liJtiiajiiciini- Grutty. ViriiL n. ^3i . ^T. hiiL 

ii5. — r, Hnfi. 

PLr^f^TA glabra, \b — sa c^iiLimtir, Caulit iciragonii^ , acuiaiigulii^ > 
crectus , asper^ a ba^ ad apiccm ramosus- Rami panicubu. Folia 6 — S «"' ,>■»' 


0^ ..^^ 1)1 ii« Lfcn •'**'"■ '■'■VV I 

'el(.Ul-6dtdanr., 
s>;Axai. hfaMWidJi 
ai Mm, Bipic nboB 

**ILC«o|,pB„,l '.Ulv « sn.Aci 


»».**« i^^ TETRANDRIA MONOGYNIA. vcnicillaia . j nnUimeir. bia . g— ii 129 obmsd , nunc acutiuscula L , .in[ernodii& btev niargine aenaia, Fiorcs psrvi , giomcraio- corymbod, [cimioales; glomeiulis numecosii, Corollu paHide Bjva ; laciniis 
arisiaiis, SemiDa glabra. 

Habitat inter scgetes. 

GALIUM L U C £ D U M. 

Galium foliis aenis. rigidis, obscure virenTibusi floribus e summo qaule 
prodeunlibufi. Allion. Enum. nic. 4 Mii'^iL 5. p^ 5t . — Pedfm^ s . p, 5. 

GALIUM TUNETANUM. 

Galium caule lereii, canesceme-, foliis ocio ad decern, Imcaribus, pubcs- 
ccncibus , ntargine revoluiis , aspcris -, BCminibus luspidis^ 

Galium luneianuia. Foiret. llin, 2, p. iio. 

Galium lunetanum ; foliis ocionis » dciiisvc , lIucaii-sEiaceis , marginc 
revoluiis.^labriuaculis ; floribus paniculaiis ^pcdunculis gcrmmibu^qiie 
■hiftis- Lamajd. liliiilt^ n^ i3Eo. 

Factes G. verj Lin- Caulii 3 — G dccimcir. , teres , ramo^us , ei^ecius , 
inciiQus , lomcEHOso-pubcscens. Folia ocio ad decern , vercicHlaia, Uiieaii^ 
subulau, internodiis brcviora , marglne subius re^exa^ d^pera^ mucro- 
naia , brcviaaime pubcsceniia. Panicula , clongata , paiula. Ramuli filifor- 
lasi, pubcsceniea. Florcs nujpcro^is^imi. Pedunculi '^ axill^res , breves , 
oppMiti , ramosi , niulciHori- Coiolla parva , rotata , exius pubescens , 
ijuadiipartlla ; laciniis ovoidtlSj acuiis, GcTmcn hi^prdum - vilUs brevisai- 
iiiis- Scinina bispida^ subrroiunda, FEorei piimoVere^ 

Habitat in ^epibu^ Algeria:. 

GALIUM SETACEUM- Gauum foliis senii , lineari-subuUiiis , glabiis, dcmictilacis [ caule Isvi , 
subtereEi; rruciibus hispi Jis- Lmaarcif. DicL a. p. 5^^. — Himtr. a. i3BS. 
Galium ereijcum annuum lenuiiblium , flore albido- T. Cor. 4. '^ ■ 

1 17 i3o TETR-ANDRIA MONOGYNlA. CaulIS S — ]3 ccriiimetf. , erecius , l^vls , glifber , graclLs , iubio- 
iiindus, ramosua^ ramis Miformibus. Folid sena , plana , ^abra , linearia, 
angu^Eisuma , fj^n millimeii, longa , acuia^ Flores miniipi , teriniiialcs , 
coryraboao-paniculiiu , di^dncd- PeduncuU capillaiTs- CoroUa alba, ScmiLJa 
parva , ^ubroiuitda , bispidula. 

Habitat in coUibiis Algeria- GALIUM M I C IL O S P E R M U M. Galium caulc aspi 
dtinltulai hispid 0, nis , liiicjribu^ > '. Kadices fibrosa . lonuo^a^, Caul« i5— Sa ccmiineiT- > pluces f s com- 
miini cf&piic , tenuci ^ leiragoni , aspeii , crccii ^ glabii^ Rami pdrticiuLaif , 
divaricati. Folia pleiumquc scna > glahia ^ abpeia , acuminata^ infciioia 
' obmsa , g— 1 1 oiiUimeii, longa . i laia , rigidiila, Florcs numerosi , in 
glijiniilQs parvos . lawuhculos aggregaii. PcduncuL lecminales ci asilJarc^, 
CoroilJ miiiuia! , albar- Scmina irLinima, hispida, SimiUiinmii G. pivari- 
caio lamarck; dilEeri: seininibus hispidis. An varieias ;' 
Habitat in arvis prop* Ma^car, Q 

GALIUM APARINE- 

Galium foliis occonis ^ tanceolacis , caripati* » scabris , reirorsum acul^atis ; 

gfiniculia villo&is; fructu hispido- tin. Spec- \!t-,.-^(Ed- Dan. !- 495. — 

Cailit. LontLlc. — Bcrgtrtl. Phyl. a. p- Sg. h^ ^ BuHiaid. H^b. I. 3ii. 

^-GoTiacr- 1. p. no- !. Si-f. 1- 
Apaiine viilgaiis. C- B- Fin. 334- — T. Insl- 114- — Dad- PtJUpf. 353, 

In. — Lob. Ic. Boo- — Faich. Hiit. 5o. Ic. — 'frag. 494. Ic. — J. B. 

Hill. 3. p.ji3. le.—Mallh. Cm. Sgo. Ic. — BlaAw- i. 3^. 
Apavine vul^tls , ^minv hirsuto, Morii- t. f(, I. i^.f- 1. 
Galium caulc scriaio ; foiiis icnh ^ linfaribu^, afrrdtis ■ pctioiJs ijnidaria- 

Ha!l. Hhl. fj- 733 

CAULE5ramosi,wira'^oni,riigj|e5,procunibenies,ni[er[e^ii eE adha]ren. 
idh- Ansuli dcmaii^ dcniibiis asper is , Teirovcrsls. Aiiiculi viUosi- fclia 
ocio ad decern, vtrdcHlaia , lincari - Igriceolaia , Eubeiculo^a > tnargiiic SB|1» ,101" C-^^: 
^^s^*^ 

\-^^'^ ClL'C" aNEL n.iBiB.iBii{oaiB.npd 
ifi HiiBi . Hriiqiit un^ 

■'-Oliin IBMI. 

"WlKilLA UTl 
'■H-tt ^:?^'K TETRANDRIA MONOGVNIA. i3i 

dor<^oqu5 r^.rorsun. ucukata , niucronala. Floras capilo.i , pcdicdiaii - 
pcdicdlis «nuibu5. Corolla pallid, flava. S.nima globosa , aculeb unci- 
iiaiis consperia. 

Habitat In lioriis Algeii^, © CRUCIANELLA. 

Corolla infundibuliformis , quadrifida. BracWs trea carinais 
ad basim germmis. Semiiia duo , nuds , infera , coniiivenHa Florcs 
spicati. 

CRUCIANELLA AN GUSTI FO LI A. 

CauciAwELLA ertsia ; foliis scnLs , linearibus ; floribus spitaiis. Un. &prc. 

1.57. — CarUicr. 1. (I. 111. ;. S4./. B. 
Rubeola angustiore folio. T. Init. i3o. 
Rubia aiiguslifolia spicala. C.li.Pm.35i.—P,alj. i^b— Barrel. I. f,M. 

CAULIS eretlus , rainosgs . Iflragonus , rigidulus , 16— a6 ccntimett. , 
nodosm. Folia quatcrnaautseDa. glauca, vcriicilbia , cubukia . erctia. 
rigiduia , aipsra , mucronaia , uttinque canilflRinea ; inferioia brcviora. 
Spi™ lettagon*, aspers , quadrifarJam iinbricauc. Flores confcnl, sessJles , 
tmciatini opposili. Bracies lerna; , cdlinalo-sabulaui: , niai^ine roembia- 
naccfc. Corolla pallide iuiea. An di^lincia species a C. Monspeliaca Un. P 

Habitat in araois ad maris Kitoia. © 

CRUCIANELLA LATIFOLIA. 

CRUCIANELLA procumbcna ; foliis quaiernis , lanccolaiis s floribu; spicaris 

Lin, Spri. i58. 
Rubeola latiorc folio, f. Imt. i3o. 

Rubia laiifolia spicata. C. B. Pin. SSn. — Barrel. I. iao d 549. 
Rubia spicaia cretica. Cliit. Hiil. s. p. ijj. Ic, — Gtr. HIil, 1119. Ii. 
Rubia spicata. Impirali. 666. — J. B. Hiil. 3. p. in. Ic, 
Fscudo-Rubia spicaLa latifoEa. Morii. i, g. t. sa./, 2. 
Crucianclia laUfolia spiciia Sdtmied. Ic. p, 87, t. 23. 132 TETRANDRIA MONOGVNIA. CAUL15 erraus. iciiaeonus, ifi— 33 cemiinclr. , nodosua . aspcr^ra- 
mosiis; ramis pjiulis . virjaus. Folia infeiiora quatcina , clliptica , oblusa, 
scrmlata -, supcriora aena , paleQCia » lanccolata , acula » mucronala. Spicx 
icnues, acuiK, iinbricaii; , subicirasona;. BiaciEi iiirn;c. carinaio-subu- 
lall , adptcSBje i CKlerioie majofei lawralibu^ Juobus opposiiiSr Flores 
bini, opposili, 5C&$i1cs. Corollie pallide lulsF , j ii fundi buliformoi. Tubus 
tenuis, LimbuE quadrifidus, parvus ilaciniis apice aiisLalis, Serainaoblonga. 
Iiinc compnsasa . Iscviasimc tugoaa , obiusa^ 
" Habitat ad maris liuora. O 

CRUCIANELLA MARITIMA. 

Cl[JJ(;iA?^ELLAprocurabeil5,auflVutico&a, folL[% qualprnis^, floribus oppo- 

sLEis . quinqucCidJE' Liii^ SpM^ l5B. 
Rubeola marilimad T- Imt- 1 36- 
Rubia uiarilima, C. B. Pin. 33^, 
Rubii marina. Clu;. Hill. a.f. nS. Ji. — Dud. Pimpt. S5t. Ic.^-Tilliim. 

/(. 7B9. — Ctt. Hiii. 1119. /(. 
Rubia marina NarboDensium.ioIi. Ii. jgg.—A4ir. 3S7. It. ^y. S. Hill. 

3, p. jii. li. — Miiii. 1. 9. (- 11./. 1. 
Rubia marina slrigosior , Hore lubello. Barrff. t 355. 

CAULts £ulfLULico£] , prDfuiTibcnEes am proftraii ^ Dodosi , ailicuLiu , 
iicves , aibidi , ranioEi , subu:irasoiii. Folia quaiema . Tariu5 aena , glauca , 
^abra » inicgra , lanceolalO'elliplica ^ mucionaca ; niaigine canilaginfOd 
Bractcf leriiffii media majore UaiejalibusoppoEiEiE' FloTC$ gemini^ oppo- 
^tj , ^esailcs. CoiDlla lulca aui rubra ; Umbo quadri au[ quinquefido ^ lacipiis 
tngcronalis. Styli aspe 5. 

HAJliTAT ad inaiis liLloia, 6 R U B I A. 

CALVKmimimis^ quadridenlaius. Goi'olla rotate ^ carnpantilala , 
quadri aut quinquefida. Slamiiia qualuor am quinqii^:. Siylus uiius, 
Bacts duK coaduuala: , infers. IIHA IL'C I I TETRANDKIA MONOGYNIA. 1^3 EUBIA TINCTORUM, 

RuBM folKs subseiiis, Lm.Spec. \5i. — Beigaet. Pliyl. 2. p. iSi./f. 
Uubia foliis quinis fenisque , bnceolaiis , i"arginc ct carina aspertimis ; 

cauls aculcaio. Lamiack. Illmlr. n. i385. I. So./ i. 
Rubia lincioram saliva, C. B. Pin. 333. — T. Iiul. 114. (. 3S.~ Sdiaw. 

Ruhia. 3Vflg. 49s. Ir. mi. Pempt. 3ii,Ii.—Morii. 1. g. I.n.f.i. 

Rubia tnajcr. Lob, h. jgS. — Cdu. Hiil. s.f. 177. Ic. 
Rubia iaiiva. fwi/i. Hiii. 58a. li. — Muilh. Com. eig. Ic. 

A. Rubia foliis ellipiicia, a^petis, quinis £dni£quc. Hail. Hvt. n. 70S. 
Rubia sylvestris aspera. Zjin. Hist. iga. /. i4i. 

Radices late rspeniqs. Caulg; igiragoni , noJosi , aniculati , mber- 
culis rigidis , acuiis conapersL. Folia ssna ei quateriia , lanc^olaia, luaigint 
docsoquc CKasperaia. Floie^ paniculai!. CoTolLe pacgni?^ , Aavf ^ quadii 
aui quinquepaiLiix ; lacinirs ovalo-ob>ongi^. Srainina 4 — ^5 coiclia bie- 
viora. Baccx p subioiundai i matutx, nigi^ , niiida;; aliero sspe abor- 
livo. TincEuris iiiscrvii. 

Habitat in Atknie. ?c 

RUBIA I. U C I D A. 

RuLIA foliis perennaniibuB . Bcuis , clJipiicis ^ lucidis ^ caule livj. Lm. 

Syit. Vfgtt. l5p. 
Rubia quadrifotia asperiinia lucida peregiina. 7. JnU. 114. 

AfFlNis priecedenti. Folia quarerna , ovata aui ovaio-obionga, iiitida. 
Habitat in mpibus ad maris litLora. K" 

P L A N TA G O. su* Calyx persistens, qiiadiilidus. Corolla persistens , lubulosa, 
quadriiida, niembranacCLi. Fikmenta siaminuni iongissima, Capsula 
supers, circumscisaa. !34 TETRANDEIA MONOGYNIA. 

PI. AN TAG O " MAJOR. 

PlantAGO foliis ovatis , glabris ; ^capo ccrcu \ spica Hosculia imbricalis. 

Jju. Spii. ifi.3. — Gaitefi. 1. /I, 236. (. Si./. 3. — lEii. iloi, (. 461; 

BsT^tf- Ph-^t- I. jb- f3i. Jt. —Ciiftii. Lojtd- Ic, — Lamarslt. lUmtr. 

n. i6io. I. 85. 
Plama^o biifolia sinuala. C- B.Pia, 189 — 7". Jw!. 156. 
Plantaeo rjbtj. fras. aaS. /(. — Bruju/. i. p. a5. !<. - 
PianagolBajoi. FujtA.HiJj.SS.rc — flo((. P™^!. 107./! Camn.Epil. 

361. Ji. — Mailli. Cam. 375. /i. — Mm. j. S. (. i5./. a.— flWiu. 1.35. 

— Tnimr". /i. 73i. 
Flanlago lacjfolia IjcvlB, Ijft. Ii:. SoS. 

PlantagD majoi > folio glabto Hon lacinialo. J- B. Hist. 3. p. 5o?. Ii. 
PlaniBgo foliis peliolalis , o\'alis , glabtis ; spica cyiindrica. Hall. Hill. 

ti. 660. 

FOLU ovaca, obEuia , In ptiiolum canaliculaluin decurieDlia, qliinquc 
ad scpicmneivia > marline denliculJio - glandulosa ; dendlfus lemoTis^ 
Scap(j5 [erea , non SItiatus , compersus villis adpressii- Florcs Jcnac 4pi- 
calij spici I — 3 dccimcit. Capaiila ovaia , bilociJaria ; disaepimemo per 
niamriiaiem libtro. Semina pleiuiii4|iie 9 , pallida fii^ca , oblonga , hinc 
convcjia, recepcacido carnoso, scroijiculaio alBita. G^RTNflR. 

Habitat Algccii. ^ 

PLANT A GO LANCEOLATA. 

Plantago foliis lanceolali^ ; ipica subo'aia » nuda \ scapo an^tdato. Lilt. 

Sprt. 164. — ffii Dm. I. 437. — Btrgftt. Phyl. I. p. 1 33. /[ CjiiWi. 

Lond. Ic. 
Planlago an^stifolia major. C. B. Pin. iSg- — I". IhiL 157. 
Pianlajo lanteolala. Tmg. 225. it. — J. B. II,,!. 3. p. ioS. Ic. — 

Ta6rra. Ii. 735 B/ofeu. /. 14. 

Planlago longa. M^llli. Com. 876. In. — Caaicr. Epil. 263. Ic. 
Planajo minor, Do:i, Psmfi. 107. Ii. — FauL Hill. Sg, li.^BnauJ. 1. 

p. 54. /c. 
PlantagD quinqueneivia sivc lanceolata. Lob. Ic. 3o5, — Ger.Hill. J^aa.lc. 
Flaniago foliis lanccolatis , quin^^ucncrviis ; scapo nudo -, spicii ovala. 

Hall. Hill. II. 656. '^ -. ...AC |[**' ,*'^, (-. 1*5. JIJCO LACOPOIDES 

■kabi,«n«i.cSBi . di 
idda: ^ gnii ; bona 

--PKiL.aiplci,iaont.l 

lUMlfal J»— 1 „ ^ 

i^dn.lio,iii|Kbda 
''•fe.BaaiKtiniBi, TETRANDRIA MONOGYNIA, 135 Folia bnccolaia , pubssccni^ , 16 -aft cwumtii. longa , 16 — 5g 
miUimetr. laia, m peliolum canaUtuk.un, dscurtmiia , dsQiiculau , qubiquc 
iid scpiqmnervia. Scajius 3-6 d<^cimeH. , pubc^ceiu , rccms sdcalus 
l.epusonm.Sp,cadcnsa,oviic-cylL,idrace^,,_5cenmne,r. Smniinaalba! 

Habitat Algctii. ff 

PLANTAGO LAGOPtJS. 

Plaktaoo fuLis lanceobtU , obsolete dci.iiculatis ■ spica subiolunda 

hirsiiia -, scapo tfreti. £;ii, s^si. i6i. 
Planrago angusiifolia . pamculis Lagopi. C. B. P,^. iSg. — Pred- 98 — ' 
r. J,,,;. 137. — Mora, 1, S. !. .6,/ iS. — «</«,„. S;(mi. n. 484.' 

Folia Janceolaia , denticulaia , pubcstcniia , quinqueaenia. Scapus 
pubcsecni, sttiatus , len.iis. Spica bicvis , ovata , dciiM , sfrkca; viilis 
incanis^ moUifsimis ^ maiuia cyUndtacea, 

Habitat Algeria, I£ 

PLANTAGO LAGOPOIDES. Tab. Sg. £ 5. 

Plantago foliisianccolaiis.ncrvoiis, tiJiaiLs , demfculaLis ^ caulc fojioio; 
pcduiitulis axilJaubas^ spicis ovaiis ; bracleU , mcmbranace^. 

CflULis i — 11 ccmimcii., simplKi, viUosus. FoHa P. LagnpiLin.,iaQ- 
ceolata . acuta , nervosa , tiiiaia, dcnuculaia aut inicgerrima , S^iSten- 
limsii. longa, g — 13 miUimetr. lata , in pelioluin basL vaginanlem decur- 
rciitia. Pedunculi aKiUatcs, icrcies nee siriatL , villosi , folio duplo am 
uiplolonEiores, Floies dense spicaiL. Spica ovaia, i3— 18 niiJIimeir. longa. 
Bracles ovals , concave , ellipiics, maijine scarioss, calyce longiores. 
Corolls lacinis ovaLt, AlflnisP. amplexfcauli Cavanil, k.n. iS^. i. i^i.- 
diiTcn foliii cilialis nee undique hirsulis. An vaiicias ? 

Habitat in arenis propc Tozzer, 

PLANTAGO LUSITANIGA. 

PLANTAGO foUis lafo-lantcolaiis , trineiviis, subclcnuds ,subpdosisi acnpo 

angulaio ; spica ublun|a , hirsuta. Lia. Spec. 1B67. 
Planlago iiinei'via latirolia minor incatja liispanica- Sflrrf^ t. 74J. i36 TETEANDEIA MOKOOVNIA TOLIA oi-ali-oblonja. iicrvosa. denticdata ,io psliolum brevein , bsii 
lomf n.oiiT.n dccurttnna , i— 1 1 ctnlimctr. longa , 2— S bia . uLrinque 
altenuiia- Scapij5 sitistus , glabsr , supcrnE parum villoiui; vMlia adpiesil5, 
Spica fere P. Lajopi IJn. , ovaio-cylindracea , moHi laniiginc obduna. 

il ABITAT in aivh incullii propc U Calle. V 

PLANT AGO ALBICANS. 

PtiNTiiGO foliis lantcolatis , obtiquis, villo^is ; spica cyllndiici , grccla; 

scipo leceii^ ToKU longiote. Ziti, 5^k. l6S. 

HoLoslEum Lirsu.um albicans majus. C. B. Pin. 190 iW'h. Cm. 687. /t. 

Holosleum sjiniantkense majus. CJW. Hu(. I. ^ no. ii. — ioi. Ji, 3q7 . 

_rn6!™./t. 73J. — Gii-.fl^l. 4=3. It. 
PLaniago anju^UroLia albidtf liiapanica, f. /ni^ IIj- 
Holostium. Caraw. £fli. JoT- ic- 
PlaDiago angu^tifolia albida. JJoji. Ftmpi. iii. Ic. 
Holostoum Pbntagini sioiiLc. J. S. f/il(. 3. /i- 5oS. /;, 
Plania^o laollis &eu Holosicum Iik^umm albicans niajii^. Mti'if. i. S, i, ifi, 

fOl.lAangiisto-lanceolaw.5— 7 millimcir. kja, S— [6 ccmimcif. lonp. 
ill peiiolum decurreiiiLa^ iri ad quinquenervia, inicgerrima , rariua dcnil- 
culaij] ^ villosB ; villifi albis ^ conferiissimis , adpresai^- Scapu^ leies , pu 
besccn.^, vis siriaws . ececcus , 3— £ dccimeir. Spica a — 3 cemimeiT, long^ 
cylindiica ^ adulcioc Donnihil imeiiupia. Rachis villo&a. Bracivx concave 
ovaFie, marginemembranacea;, longiiudinc cdlycis. Laclnii corolla ovoidc-c 
acuiiiiscuL^ , mfesccnics, AiitLeis crassa , lutes, Siylui eNscrtus , litifoimis 
pubesceiiSb HABiTrtT in coUibus [irciio Jj: PLANTAGO ARGENTEA, PlantaCo foliis angusca-laiifealaiU, imegefiim 
non siriaio ; hpicii i^reti \ ilorlbug cDnLciiissinii^- 

FOLIA anju^iO'lanccolata , intcgerrima , cancaccmii , sericca vilU^ ad- 
pressU , a— 4 tnillfrieLt, lata, g^i i Ifliiga , acutis&Lma > iiifeinc ^iienuaia. 
bcBpiji Krc4 i pube^ccns, gjracilij ^ ncc siriaiu^ ^ foliis paulo longioi^ Spica TETHAKDRTA ^^ON0GY^=TA- i37 viii 3 deciinctr.x junior ovala; maturo fmclu cyllnddca , densi^sima. 
Bractca: ovai£, acuM. margme membrjiiacca: , florc breviorcs. Corolla 
pallide TLife^ccm -, lacmiis ovoideLs , glabiLs. Aflinis R albicantf Lin, ; 
difFeri spkfl breviore . wreii , confcni^sima ncc maiuio fruciu inierrupd- 
Habitat III arenis prope Cafiam. 

PLANTAGO HOLOSTEA- 

Plahtago foliis angaitO'lanceolaiLsjncrvosis^dlians.iDiegfmmisi acapis 

hiriuiia i fioribus dense ipicanis ; bracicia subulaih. 
Pianiago Bcllardi.pubescens ; foHU 4ublLneanbus,pbnis, pcuoJalis ; icapo 

tcreii » foliomm longiiudiac ; specie cylindricis, Ailion. Ptdem, n- 3oo' 

/. S5./ 3. ' 

Plant^^o Holoslea.villosa; foliia Jmearibtis . subimegerrirais ; scapo leteii; 

Epka oblonga , densa , ianu^nosa. Lamarck. Ilbiitr. n. 1667- 

FOLTA angusio-laiiccolata ^ acuta, ciliaia , iniegcrriin^, xii ad qainque- 
nervia,4 — 6 milliineEr, laia, 5 — Sceniimeir. longa- Scapusieres ncc stria lua, 
foljis piiulo longior , villosus ; villis longis , pdculis. Spica dcnsa » 3 — 5 
ceniiineEr. , pubeiceos, Bracteje subulaix \ inferiores flore longiores. Calyx 
villosus. Corollarum lacini(C parvid^ dcui-t- Affinis P. albicami Lin : difFcri 
viliis pamlis nee adpressi^ i spica breviore , dcnsiorc ■ bracieis subulalis : 
corolliE laciniis nkinimJs- 

Habitat in areiiis. © 

PX-ANTAGO CILIATA. Tab. Sg. f. 3. 

Plant AC O foliis incania , angusto-lanceolaii^ ; scapo folia ad^qirantc > 
hirauto; capiiulia florum rotuudis , aphyllis , covoJIjs ciliaci^- 

Planta fl — 5 ccnEimctr. Caulcs cm eodom cwspite plures , brevissiiui. 
Folia EntcgcrfimiL , iiicaEia , aericea villib adprcs^is ^ angusno-laiiccolaia , 
acuta J mftriie atieiiuala , a — ■ 7 iiiillimelr. lata , 1 — 5 ccuEJrnetr, longa. 
Pedunculi axillaris , solil^rii , villosi , Wreles lift iiriaii » foliis breviorcs 
aui paultilum longiores- Flores in capiiuluui subrotundum^ aphyllum aggre- 
-gali- iiracces ovat^ , concave » pubeBcenles ^ m^rgini: mcmbranaceEe , 
apicc ciLidia:, longitudine calytis. Calyx villa$us« quadriparricua ; lacJniia „.Sf* io8 TETRANDRIA MONOGYNLA. ■cllipucis- CcroWa pallide lufa , mbglosii, quadiifida ; \ohh acud^ , ciliatis, 
Siamina e^scna. Gapfiula ovata, circuiuscissa, 

HABiTAriiiarciusde&eciipropcCafsam ei Ellnniiinah. 

PLANTAGO MARlTlNfA. 

PlantaCO folfis cyliiidraceis , intescmmii , haii ]ai]?Lii ; icapo icttii. 

Lm. Spec- ifi5- — (E'l. Dsn. i. s^3. 
D^ni^go mariiiiTia inajor icnuifDlia. T. Inst- iB?' 
CoroEiQpus maijuma major, C. B- Piit^ ig<t. 
Plantago angutuFoUa- Dod. Pempt. loS. Ic- 
PLinLa^o marina. Lob. Ic. 3o5^— MoTTi- i- S. ^^ i?-/- 34- 

A. Goronopu^ mariiimus no&Ei?^' J- B- finL S. p. 5iK /c- 

fOLiA subulHlH . carnosa , semiierciia .glabra, integecrima , taiiai dcn- 
lata, Ija&i [omouiDsa, n^t^pUos^ > 8^16 ccmimeir. longa, Scapifi iG — 32 
ceniinietr. , teres nee ^[rkiua , glaber aul pubescens- Spica leouis , denia , 
B — 1 1 fencimetr. Anthers lulex. Habitat ad mam Ikiora. V 
PLANTAGO 
iibiilali^ , iriqiLclrJ S U li LI I. A T A. 

srci-fiis, hcabm^ scapo lesciL Lin. Pla^jtacO folii 

Sj'ic. 1 66. 

Planiago gTaminco folio minor, T- Jiui- 127^ 
Holasieum ^irJctissimo folio miciua. C. B. Fin. iga. 
Stipcimria cminiuin Liiinima. LoL h. \S^. — Gn- Hisi- 426. !i^ ^J- B. 

Hiit. Z,p. b\\. li, 

A. Coronopus mariiiTnu^ Raiitaudcii. J. B. HisS. 5n. Ic- 
PlamagD maiJLLina mhiinia, gramineD TcHo rigido- T- fjiii. 1^7. 

Folia £ubg|aia> &Ldaia,inie^rrima, a —5 cencimeir- longa , rigidula , 
plura CM codcm cx&pJte , confeiiisaima. Scapub tiiifoimis> non siiiaEiis , foliis 
niuUo loQglor. Spica gracilis, dcnsa , i^? cemimcir. ionga. "Denso 
cjtspite crcsi:i[ in arenit. 

Habitat in Aiiame propc Tlcmscn, K" ,it'" oil* .vr-^c" 

■|)STAC S£"" £*» « ^- ' 

it,m)kflai. C. I. f 
Aha. a^Cm. fd. ii. 

■'in. pWB&B. ^ 

■'""CO COIOX 
■■■in '^* Si J, TETHANDR.IA MONOGTNIA- 
PLANTAGO GRACILIS, 139 PlantAGO foliia lanc&tilaiis, d^nticulatis , ohtusiu^ulis ; scapo Lcreti ^ 
non slrijto^ spica densa , longissima. Poml. Uin.^ 2, p. ii5. 

Folia lanccolaia , glabra , denticulaia , basi lomento rufcscenie mvo- 
InTfl, Scapus sspe 3 decJmeii, , teie^ , non stmtus. Spica giitcilk.S — S 
cenliincLr, , rcnuis nee inievrupia. 

Habitat prope La Calk. 

PLANTAGO SEHRARIA. 

Plantago foliis lanceoLiiis . quinquen^iviis , deniaio - sctraiis ^ scapo 

icrcii- LiJi- Spec. \&6- 
VlxntAgo apula laclniau bulbosa^ Cnl. Ecphr, i. p. 55S. Jc~ — Matit. 

s. S. i. 16./. ig. 
Plaisiago angusdfolia BenaTa lii?panica. BarrfL t. 745, absfUf Jlore^ — 

5cAfl7v, Spedm. n, 4S5. 
Pbntago angifstirglia serraia liispalcnsii.. C B. P^k. iSg. — J^a;^, Heib. 
Planiagc asguaiifoLJa altera. C/r^^ Cur, poU, i^h. 

FOLTA fere P^ Janceolati Lin. , viUoas . quinquenervia , stir^ta ; dcniibiis 
subulatis , longiUECulis, remdU, paicnilbiis. Scapus non smatus , foiiis 
lon^oi^ viIId^u^; villia adpTCJ^Js^ Spicii d^n&a ^ giracili^ , ■□ — ificeniiinfiiT. 
CoroLl^um lacmis patvs, acutx. 

Habitat Algeria. "^ 

PLANTAGO COItONOPUS. 

pLANrACO fuliia Hnembug , dcniaiis ■, scapa icrcti. Lin^Spcc- 166, — 

iEd. Dm. L^-,^. — Ii'^fgsreLFhyL up, i35. U. 
CoiOTiopus horti^n^i?. C B. Pin. 190- — -T. bis!. ia8. 
CoronopTJS. /uicA. //iii. 449. /c. — tra^, 99. /i, — fafrfm- Ic- 10^. — 

Cflwrer. ffp^'i. 276. /c— Mai^A. Cow. 383. Ic, -^Biakw. I. 4&o. — 

H. £;fj;. MH.-}. p. S.f. 3. 
Cornu ccrvmura, lob. Ic, ^Sj. — Cer. H'nL 427- ii. 
Hcfba SLcLla , sive Coriiu ceninum. Dod. Perapf. log. /t. 140 TETRANDRIA MONOGVNJA. Planrago ceratopLyUoi , si^c Coroiiopus liirsuius honemis. MorU. ;. S- 
^ t. 17/- 3i. 
Coronopus sivc Gornu cerviiium vulgo , spica Planiagini?, J- B. Htil. 3. 

PlanTagD TolJis 5ubliinuu» > ^emipiimaiis ; pinni» I'siis , l^iiccDldiia- H^lt- 

CorDnopu^ I'rocKytie. Col. Etpfij. 1, p. !j5S. 

SbminA in singulo loculaintiiio 4 , pawa , angiLbia. G.£iirN£J!. 
Habitat ioarvis. 

PLANTAGO CRTTH MQl D E S- 

PlAmTAGO ^irsuia; foliis ^pjiliuhcis , carnoiis, deniaiis ; fioTibm dente 

spkaiis. 
CoronopUB srculu^ fruTicoiu^ pldiyphyllos. Sot- SiV- So. t. iS-f. a. — Moiii. 

J, 8. I. 17-/ 3^- 
Flaniago maciorhJza- Pvirti. iliji- i- p- 114- ^Lofflflr£&. Ilimir- lu 167 7. 

Planta humilis , cjcspiiosa^ hirsuEa , rinnosa , bail dflCumbGns, Ratlin; 
cias&a , toriuosa , auITruiicDsa. Folia confcna^ ^pailiuLaia^ carnosa^ in pc- 
lialum decurreniJa ^ liir^uia ^ piofunde deniaLa ; deniibir^ acucrs , rcmo- 
duaculis- Pccioli bsai iDni?Ti[c>si, vaginanics- £capu£ vHlosissimu^ , erecnis^ 
lews , foliialonsior. Spica s — 5 cencimeTr. » denai^simii , villoma. BraciCK 
subuJai* , florc paulo lon^Lores , »picc^ctacex- Corolla rufescens- LaciniM 
paivie , ovaEX , acutx- 

Habitat ad maris liuAia in fissuiis nipiura. 7f 

PLANTAGO PSYLLIUM- 

Plantaco caulc iaiBf>so, ]ierbaceo^ folils i.ijb(Ientadh , recmvabs ; capi- 
lulis apTiyllls. Lia. Sptc. iGT^^Bftgirtl. FAyi. i. p. aoi. Ic. 

PsyiWum iDfljm eiettum- C. B-Fin. jgi.—y.B. Hiit. Xp. 5i3. — T.lmt. 
iiZ. — ScAaur. Spaiiiit. n. 494. 

Psyllium. Tr^g. i^t. Ic.—Matlh. Cm. 753- Ic—Fnah. Hiil. &^^- Ic. 
— Dod. I'rmpi. ii5. Ic.—BlBku>. I. 41a. 

Psyllium Herba pulicam. Tabein. h. j^h.-^Qet. HUt. iS?- Ic. JUXTACO Af 

>d<lbfcn,tf>bcna 

»tkk.t4,/.J._. :[r 


I'AI\ I 


TETRANDRIA MONOGYNIA. 141 

Piilicaiis herba. Lab. It. 436. 

PUniago caulibui ercciis , hcrbacgii ; fuliis [[ntaiilius , palulii ; capiiulis 
ovatis , luisulis. Hall. Hbt. n. 661. 

Hauitat in ari-is. 

PLANTAGO CYNOPS. 

Pla»jtago cauk ranioso , frmicoso ; foliis inieKCtriinls , filiformibus , 
slriclis;capiiuUssubroliatis.i;n. S^«. 167, — BjrgmJ. PSyf, 1.^. io3./[. 

Psyllium majus supinuin. C. B. Pin. igi. — T. hat. 128.— 7. B.Hiil.3 
p.ili.h. -^ 

Psyllimn plinianuin forte , radice pertnni supmum. Lob. h. 437. 

Pldnla^o caule Jignoso , ptosltato ; foliis LinearibuE , creeds ; capilolis sub- 
IfjisuJis- Hall. Hiit. n. 662. 

CAULES basi protumbcntcs , sufFniticosi , rainosi. Folia opposiia , villosa, 
subulaia , iincgerrima am vLx deniiculata. PcdunculL nudi . asillares , icrc- 
les , villosi, foHo longLores- Floies capita ti ^ teimitiaks- Bfdcie^ ovaiai* 
acuta; , concrtvffi , margine membianacea? i infcrioies s^rpc apice Toliacfx. 

HAhiTAT in collibus incuJtis Algcriic, 1^ 

PLANTAGO AFRA. 

Plantago caule raicDso , fruticDSo ; foliis lanceoljtis . driiratis -, capitiiris 

aphyllis. £111. Spsi. t6S. 
Psyllium Dicrscoiidis vcl iEidiciiiu ^ foliis crendtia. C. B. Via. igi. — 2\ 

Imt. laS. 
Psylliutn kciiiiatis foLis. Bm. SU. I. 4. f. A. — Mmit. 1. 8. (. 17./ 4. 

Habitat in regno Tunciano. ff 

PLANTAGO PARVIFLORA. 

PLA^'TAGO foliis oppoaitis . liucaribus . ejliatis \ pedunculis foLio bievio- 
libus ; ca]iittilis roiundis ; btacteis adpressis , calyccni a:qiiani]bus. 

Radix ]on?a » tenuis , loituosa , descendens , librillaB hinc ct inde ca- 
pillarcs eiaittens. Catties herbflcci^ plures c cointnunl cjespite, tenuea , 
pnbcsccntcfi , 5 — 1 t ceniimeLi. Folia opposita , linearia , a^pe arcuata. , 
ligidttla, crassiuaduld^ Capitula iloi'utn parva, subioutnda , siricu^ sessilla 14= t'etkandria monooynia. am peduncjlala : pediintulii folio brcvioribus. BraclciE iinearl-siibiilals , 
minima: adprcssie , loiigicudinc calyci^. Corotla minulab LuciiLi^J ovoidee , 
acute . paHidc tufeKCnics. 
Habitat in destno. Q 

SANGUrSORBA. 

CALVXpetsisicns.basi tetragonus . quadripaitims ; laciniis ovalis, 
coloiatis, Stykis unus. Slijjma capitatum. Germen squamulis duo- 
bus cinctum. Sernina bina , calycc induialo lecla ; altero sspe 
abordvo. Folia piiinala - 

SANGUIS ORB A MAUKITANICA, 

S*f)GUiSORBA villoiai foliis prufundf scnalis ; spiels ovalis .vircstcniL- 

bus \ calycc iugo£D, 
PimplneUa dugliana , seiniin: rugoso majorc CI iiiinore , foliisqiie magia 

iflclsis. Moiii, 1^ 3f !■ iS./. 4. 

Cauus CTGCtu^: declineir. , siiiaius, liiisuius. Folia pinnala ^ folioJi^ 
lanccolstis , profunde senatis . subLus viLolil. Pedunculi longi. Spica 
leiiiLinalis, priiDum rotunda^ de in dc ovala aul ovalo-cylindrica. CalyK 
maiiiro S£mine rjgosus- LaEinix virescemes. Sramiaa CXiCfla. Afliiiis 
S. oSiciaali Lin. i difFcrt biragdei folioLs profuodius serialise calyce 
viie^cence . basi nigoio. 

Habitat Algcril in sepibus. K 

I S N A R D I A. 

Calyk qu^driHdiis , pei'sislens.' Corolla nulla. Capsub supera , 
tetragona^ quadiilocuEari? , polyjperma. 

ISNARDIA PALUSTRIS, 

ISKABDIA palusmi. Lin. Sjijc i;5. — Laaank. llhul:. ii. iJSl- '■ 17- 
Isnaidia aUcia ^ubroiuDdo folio- Boc. Mm. I, S4. 
Jwl> ELfAGNUS 
jjiAenj- Coiani ffktoB MVIl ASCl'STIf 

in^lM.i^.v.i.-tM 
ij'iittjJ./. I. TETRANDRIA MONOGYNIA, 143 Doiiiit[a paliistrU. Peiit. EjiiU. p. 49. /c. 

Alsine palusitis rotundifolia repens. foLis Portukra pinguibus , binU ex 

advfrso nascemibus , fioscuiis virescemihus rosacds , sm Poriubci 

aquaiica. Uiidrm. Taiiinrf. alisl. I, s.f. 6. 
Ocyiiiolriphyllum. Bml,. Acl. pilmp. 4. ,,, 2,,. j. j;. 
Dain[a palusms. Zan. Hut. 96. i. 67. 

Caijles repenic; , raniosi. Folia pari-a , opposiia , pclfolaia , jlabia , 
ovara, iiuegen-ima, obtusa, in pciiolum dccurreniia.Fiorcs parvi, axillarcs ', 
oppositi , lEssilcs , solitarii. CalyK pcrsisMns , oblonggs , tcLragonus, qi.a-' 
drideniaigs. Capsula quadrilocularis. Semina minura, numerosa obionea 
Hsbiiu5 Peplidia Ponuls Hn. 

Habitat ad lacuum ripas prapc La CaMc, Q 
E L ^ A G N U S. Calyx uibulosus , coloraiii! , quadrifidus. Corolla nulla. Sta- 
mina (aciniis calydiiisaJtcrna, Germen infenim. Dnipa fccia nucleo 
monospermo, 

EL^AGNUS ANGUSTIFOI, rA. 

Eleagnus foliis hnceolaris. ;,i(i, S/i(c. i-iG. — FaUai. Bss.i. p. 10. J. 4. 

— Lammck. liiutlr. it. l5[2. t. 1^-J' 1' 
Eia?agrius oricniaEia angu&dfDliuf « fruciu parvo olivxrormi ^ubdulcj- T- 

Cot. iS.—Dnham. Atb. 2i3. I. Sg. 
Zizipliir^ alba. ClMi. Hitl. i.p. at), li. 
OLva bohcinica sivf ZliCa^itos. Matih. (Tern- 174. le. 
Olea sylvesliib , folio mollr iiicano. C. B. Fin, 47 2. 
El^agnos- C'tTtiff. Epii. 106. Is. 

Ziziphus cappadqcica. Ded-Ptmpi. SoT.h. — J.B.Hiit. i- p. 57- /(. 
Olea sylveslris Sepientrionalium. io*. h. 2, p. i3fi. 
OJiva bohemka sivc El^eagnu^. Datfdi- lliU. m, Ic, 

Arbok fi — 10 meir. Raim juniores candidi, tcrcKS. Folia ahci- 
na ^ btcviicv pcEiolaia , lanceolaia , nunc obiu&a , nunc acuia , integerri- 
nia , srjuaiiiulis ai^cjitci? obicccn. Floiea ioliiarii ei aj^rcgaii , axilLaies . 144 TETEANDRIA MONOCVNIA. 

subpcdiccllilti. Calyx lubulosa5 , cslus argtoltus, interne liitcus, quadrj- 
fidus; bcini« D-S"S' Corolla nulla. Filament slaminuni brfviiSiraa.Diiilia 
parva , sjbrotunda , Candida. Calyx nonnunquam qginque ad ociofidus et 
s lamina quinque ad ocio. Folia niirc luduni^ junior cordala. obiusa, pu- 
besccntiB et viridanlia protecT ; in adulU »lale candidis^ima > lanceolaia , 
dupio iriplove ansnsliora. Flore? odorem hlc spargiint. 
HiEi-raT in horiis- 6 ^^'' 


CAMPHOROSMA. 

Calvk parvu5, persLstens , urteolaliis, quadripardras ; laciniis 
iluobus opposLtis majovibus. Corolla nulla. Stamina exseria, Cap- 
sula supers , non debiscens , monosperma , calyce tecla. 
CAMPHOROSMA MONSTELIACA. 

GamfhOI^OSMA folili Lirsulis > llnearibus- Lilt. Spec. itS- 
"Caiiipborohma foliis lineari-subulatis , villo&is ^ floribus ^Dmeraiis, axilla- 
" iibui. i^marr*. Illiali. n. ifi^S. I. B6. 

Camphorata birsuia. C. B. Pm. 486. — /. ilnill. i7o5. /i. aSS. (. 4. 
Camphoraia monspeliaca. Tabim. Is. 17. — Lui. U. 4o3. niafa J, B. 

H|-.!. 3. /I. 379. /f. 

H.^BITAT in collibua inculti^. 5 

PTERANTHUS. Cai.vx pcrsLstens. quadripariicgs; laciniis concavis ; d.iobus ma- 
joiibu! extra apicem criscatis ; duobus opposilis minotibus apice 
Bubulatis.' Filamenla ba&i monadclpba. Corolla nulla. Srylus unus. 
Sdgmataduo. Germenaupcrum. Capsula membranacea.nondebii- 
ccns.monospcrma. calyce [ecia. Pedkclli plan!, obovaii, multiflori. 

PTESANTHUS ECHINATUS. 

PrERANTJiUS raiois aniculato-nodoais ; foliis verticillatis > linearibus \ 
pcdicellis plania ^ obovalia ; Eoribu^ ag^rEgails, [ccminalibus ^ ecbjiiaiis. 'KSill 1UA TETRANDRIA MONOGYNIA. 145 'aiis; bracidi? atisiatis. tin. M/mi. 41, 
Pieranihus. ForiL Arab. 36. 
Louichea cervLna. Lhcrit. Slirp. i35. (. 65. 

RADisalba, lamoss; ramU wpUbrite. Caules e» coniniuni <:a^.™.c 
p ures , ramo,, , pmcula.i , basi procumbenlcs , subiciragonL, sraeiles 
glabr, . ar,„ulatQ-nodosi . ,_a dedm=,r. Folia piciumqu. SCM v.rli. 
cilia,, hnoana , gUbra , niplUa . ob.usiu.™b , im.gsrri.^a , sub^lau^a , 
S-i8™llmeir. longa; duobm opposi.U majoribm. S.ipuls mr„i,„^ 
m.c«bra„aces ac«.a:. Caul=s i» .um™ita,= furca.i. P^dicdlus commu- 
nis planum , obovaus, sim.us. Flo™ glomeraiL, IctrainaUs , gchinaU. 
Calyx pcrsislens , qfadtiparliius ; ladnfis duobus ^ajorlbus (;i,ra api- 
ccm (tistalis ; duobus alH; jnEnoribua ap[ce uncinaio-sobuialis. Corolla 
nulla, Sumioa 4. Filament sf,a«a. infeme lailora, caly« br^viora 
ejusdem lacmiis oppoiJlii. Ambers txLguE , subro.unds , bilocularts. 
Sij-lus I , fiurormw , bifidus , siaminibus brcvior. SiLgmata a. Gcroien 
superum, turbmai„tn. Capiula mcmbranacca, non dEliiscens , calvct lecla 
monoiperrna, Kc.nsn parvum , obovaii^in , glabriim. Hy(oi= E, ptimoVtre 

Habitat propc CafMm ci Maicar in ari-is argiUosis ct arenoiis. 
ALCHEMILLA. Calvx peisisiens, ociofidus ; laciniis alternia minoribiis. Corolla 
nulla. Siylus unus e basi germinis. Stigma simpIeK. Semen unum. 
superuni , calyce tectum. 

ALCHEMILLA A P H A N E S. 

Aphases arvEiiiii. lj,i. Spic. 1 j 9. — iamarc*. llluilr. n. 170S. i. 87.— 
(Ed. Dai. I. 973 !«„. Hcri. 54 OciliKr. i.f. 346./. 7 

Alchimilla monLsna miiiima. Cot. Eipkr. 146. /t T, /(u!. io8. - 

1. 5. I. 50. /. 4. 

CbErophyllo nonnihil similii. C. B. Fin. iSn. 

Pcrchpier Anglorum. Lob. Ic. T2-i.—A4v. 314. Ic — Cvard. H,i 
ii-.—J. B. Hiit. 5. p. 74. Ic. — Dodml. J(«ja, 

■a <.f. .. 
- Mojis, i. 1 594' l^S TETRANDai A DIGYNIA. 

Scandix minor. Taian. It. 96. 

AlchcinillH Liisuia.foms trilobatis-.lobli 1)1 el InpailiLis, Hnll.Htit. iMifig. 

PL4f^TA S — 13 cenciintlr. » erecra , tola vlllosa , lamo^a. CiiuIfCuli 
Cfedi , plures ex eoilcin ca-ipltc. Folia parva, slttrna , llabcltiforruia, sub- 
Iriloba ■, lobi* lacinialis, -StipiJiE dentaix. Floret glomeiaii, sessiks, 3>;illa- 
m, mlrauii. Calycis lacinias apicc fietosi. S[amma4 calyci Inscrla. Sligina 
capliarum. Ssijicn minimuni. Scopoli, Ginner tt Lamaick. scmina duo 
nunieraiH. Leers' a cmcn unum > iiu anaiome se obscfvavisw affirmal- £ 
3 aboiliva ^ UTsLto anLherir^ro- 

HaeiTAT ill arvis Algeriic. O oqunni <luo,centic5 lepelLli ftuctus 
,0 hcmper udicuic vidi. Siamina Sipe 


D I G y N I A. C U S C U T A. Calyk quadri am qiiinqucEcius, Corolla, globosa ,quadri aul 
quini^uelida. Stamina qualuor ad quinque , laciniis altcma , squa- 
jnulis totidem opposita. Capsula supeia , basi eircuniacissa , bilo- 
cularis ; loculi& dispfirmls. 

N'. S£M1NA sphericea , iino dh^eplmciito affixa supra peisisienlem 
capsuLc basim ptliataiu. Juss. jcn. p. i3i. Embryo monotOLyledoneus. 
-Gjlrtner. 

cuscuta euroh*. a. 

CUSCUTsaoribtissessilibus.Iin. Sprc. iSo.— (Ed. Oau. I. 199 GjrJnir. 

I. p. ug;. ^ 6e./. 6. — Lamarck. lUit^ir- ji. 1716- I. Sfi^ 
Cuicuti major. C. B. Pin. vig. — T. liol. fiis. 
Ctiscma. Cflmer. Efil. 984. /i.— ifaftt. Cora. 879. If. — BWiu. /. 5J4. 

— G=r. Hill.ilT.l!. 
Casaitha. Tabcm. Ic- QOi . — Zei.Jt. 427. 
Androsaces vulgo Cuscula- Trag^ ^10. /t, 
Cassuiha,fuicA.aHl.34S./£.—Ilo(;. Pimp/. 554 j.B. WW-3.p.i;66./i, 
TETRANDRIA DICYNIA. H7 l=m. I,;,.S^,I.^,jf,. ,6j.—(Ei. Dm. 1.427 
Luscaia minor. 71 /mi. Sii. 
Epithymuni sive Cuscma minor. C. a P/, a,Q 
Epi,hymun,. Taba^. h. 35T,_Cam,r. f^/i. gSS. /,. 

volubikm , fiUrcrn,™ ™ut.„. , papiH.s l„„c o. indc profer.„«,„. qnar^m 
ope plan.. alfie„ur ct .u,ri^.uiu,„ h=uri,. R.di^ .i,o p,ri. ^Z™ 
superfine CI vigeiiic. r=»" . piunia 

Habitat in srvis AljpriK. Q ,Cr^'' ,[> HYPECOUM. 

CALYX diphylius. Corolla letrapctala. Peiala duo Sxteriora 
plana, opposiia , obmsa, approKimaia ; duo intenora iripaniia ■ 
lacimi media erecta. compressi, Siamina quaiiior ; amheris in co- 
lumiiani cc-ali.is. Siliqua supcra , lorulosa , bivalvis, polyspsrma. 

HYPECOUM PROCUMBENS. 

HvPECOUM siliquis QKUatis . (ompre^iis , a.Eicukiis, Lin. Spa. iSi — 

G^,l„i,. ri. p. iSi, (. 1I5./4 — Lemarck. Ultat,. n. 1720. i. 88. 
Hypecoon kJoii folio, f, Iiul. lio. 

Hyp^caam. C.B.Pl,:. ni.—D„(l. Pimpl.itg.h — Gmi,.l!.lig„.l.,3 

J. zog. 

Cuminum sylvcstrc altemin iiliquosum. £0*. /c, ;44._ fai,,;, £i„j 5,0 

Jc. — fsbem. Ic. 65. 
Cuiainum sylveslre s. Mtitth. Cunt. 556. /j, 
HypEcoiim siliqiiOSi.m. jf. B. Hiii. s. J. 893, Quoad dcscriplionsiB. Icun 

Papaver repi^esemai. 

Habitat in arvis. © 

HYPECOUM I.ITTORALE. 

HvPECOUM siliqui! arLiculaiis , coinprfssis . atcuatis; pcialis integris ; exK- 
rioriboUongioribus, Unoari-spailiulaiis.Jrtcj. Co/toJ. !. p. ao3, jJZmiiii. 
H.^QTTAT ad maris liLEora. Q TETRANDEIA TETEAGYNIA. TETRAGVNIA. 


K 
■^ PO TAM O G ETO N. -tl*""'^ CaI-VX pci-sLslens , quadriparlims. Corolla nulla. Stylus nullus. 
Sii|ina[a quacuor, Bnjpa: [otidem supers , monospsriiis:. 

PO TAMO GET ON NATANS, 

PoTAilOGiLTON foliis oblongivovalis , pguolHLis, nalantibus. Us. Sprc. 

iS= Mill. Kusl!. l!.—<Ell. Dan. I. laii.—HaU. Hill. n. 848 

C^laii. a.f. b3. '. S*./. 5. — tawaxi. /«.!!«■. n. 1)36. i. Sg. 
Poiamogtion roiundifoUum. C.B.Pm. isS—T. lail. a33 — Mom. 1. 

5. ^. SQ'T' '- nja^a. 
Poianioeeion. Juiil. ii"i. 6JI. ii. — MfUli. Com. 796. /<• — Trag. 

6S3. Jc. 
Pnlamogeion spicala. tabtrji. li, ^3^- 
Pomifiogcion Idiifolium, Crr- Hiit- Sai. /c. 

FOLrA in supccficic aquavuin naTanlia , longe pcdolala^ opposila, fiTina » 
cn-ala , ovato-lanceolala , seu elljplica , inlegeriima , obuiia; netvis arcuaUi 
uLtinqueconfliicnillJOS. Vagina axillaris raajna , tanaHculaia . angusin-lan- 
ceobra. PeduHcdi axjllires . crcttl, (lassi. firmi, ioliiarii. Spka llorum 
Icres ^ denha. Folia in iionnullis bnceolaia tl acula obsdirvavi. 

Habitat in la^iiibus pyopc La Calk, y^ 

POTAMOGETON P ERf O LI ATU M. 

POTAMOGETON foLis corj^ii^ , amplexicaulj bui. lin. Sptc- iSa-. — (Ed. 

Dm. I. ig6. — Hai;. »», n, S4J. 
PoiamoBCton foliis laiis splcndeniibus. C. B, Pm. igS, — T. /nil. s33. 
Potamogelon tenia. Dnrf, FpupL 5Ss- ii, 
PolamoECtuli altera Doilon:ei. J, B- Mjsl. 3- p- ^ 7S. Ii:. 
Polatnogetoa rotundifolium alierunt. Loti. Piai. so5. t. S5. 


i !*<«>»«»- ■Oi^ TETEANDRIA T ET R A GY r>i I A. '49 Folia allcrna, ad txotmin pcduntulotum conjugala, sessilia, caulcm 
amplcctcitiia^ ovata > ovaio-oljion^a am lance olaia » obiu&a, nervosa , pel- 
luiida , imdulata . mtegcrrima. Vagbs nultc. PeduncuU crassi.axUlares. 
Flores dcii^c ^picalL 

HAEITnT in aquis. V 

P O TA M O G E T O N D E N S U M. 

POTAMOCETOw foLiS ovaTrs , acuTainaiis , opposicis. conferiJs ; caulibu? 

dichotomis ; spka qgadriflora, Lin. Spa. i5a. 
Poiainogeion minus, foliis densis mucronaiis non scnatia. Magn. Bi>(. 304. 

— r. Ii,il. =33. 
Pcnunali^ media luccjis^ y. B, MiU. 3. p. 777. Ic. 
Polainogeion taule 'dicliDLomo ; foliis conjugatis , ellipcicis , cOLnplicali^ , 

iinbricaiis. Hull. Hill. ;i. 849, 

Caules dichoiomi- Folia opposita , sessjiia, iaaceolala. acuta, undu- 
Lua, confeiia, iniegercima^ Pcdunculi brcvca , axillares, reflex! , iubqua- 
dclHoii. 

Habitat in livuiis Cafsic. V POTAMOGETON LUC ENS. 

J'OTAWOGETON foliis lanceolaiis . pjanis . in ptiiolos desincRCjbus. Lin. 

Spa. ]S5. — (Ed.Dm. I. igi. 
Polainogelon alpinum Pianlaginis folio. /, Intl. a33. 
Foncinaiis lucena major- 7- B, Hili, 3. p. 'i'iT. J^. 
Poramogeton alieia. Dod.Pimlil.5Ss.Ic. 
Poiamogemn foliis tenuibus , lon^ssime lanceolaiis. Hall. Hiil. n. 84;. 

Folia dfiplica stu lanceolaca , acuminau . pdlucida . alreina , aubun- 
duJala, in pecioluni decunreniia , nervosa ; nervis conflucjiribus. Siipula 
magna, membtunacea. canaUculala, ad basim singuli pedoli. Floies apicad. 
PcduncuH incrassad- P. seiraiuni Lin, bujus vavieias videlui Jiscincia foliis 
aligns doribus , longe lanceolaiis. 

Haeitat in lacubus propc La Calle. S l5o TETRANDEIA TETRARYKIA. 

POTAMOGETON MARINUM. 

POTAtfOGETON foliii [Incpribus . alLcrni^ , duiicicii^ , inferne vaglnanElbus. 
r.h. Spic. 1S4. — (EA Om. I. 186, 
Habitat in aquii. C 

POTAMOGETON CONTOETUM. 

POTAMOGtTON caale filitonnl ; 1"(jliii aheniis . iubiilaio-Iilifor[cibu5 , 
coDtoclis. 
Habitat in rivuli; CafsE. E 


^x. C L A'S S J S V. PENTANDRIA. MONOGYNIA. HELIOTROPIUM. c. JALYK pcisistcn^, quinqaepartitus. Corolla hypocraierifyrmis, 
qiiinquclidd, Siamina inlra lubum. Semin^ qiiatuor nuda , supcta. 
Flores spiced, unilaterales. Spies coiivoluia?. 

HELIOTKOPIUM CRISPUM. Tab. 41. 

HeLIOTROPIUM caub fruiicoso , piocumbeaie ; foliis lanceolalis , hiisuiis , 

marginc; cri^pis^ rovoluLis. 
Ao Helioiropiuin unduUium [^ Va/il. Symb. i-P- i3. 

Pla«TA asp?ra. Caules frmico^, lereies , rainosi , procuiobcrnes , 3 — 6 
decimcir. Rami gtaciles, hirsuii, cinerd. Folia lanceolaia, 5 — 8 millimeic. 
lala, II — 18 long:] , lugo&a^iriiinquc aucnuala, pedolaia, scabra , ddcrfa^ 
margiEU^ uodulalo. crispo. ifivoluto. Sp'icx asiliares , soliiatis, peduncu- 
laiJE i lerminai^s sa^pe conjui'aia:. Hoies parvi, Caiys pilosui, quint^ue- 
pariima. Corolla alba. Seraina 4, subcordaia , acuJa , hinc convesa^ uno 
airi alEcro sspe aboriivo^ 

Habitat in aieni^ pi^opc Tozier e[ Eliiiminab. b iSa PEKTANDRU MONOGYNIA. 


HEL<OTR0PIUM EUROP^UM- 

HeliOTPOPIUM Colili ovaili , miegeriimis , tomeiiEosis » iirg;osis ; spicis 
cDDjugaiis. I.j'«. Speti. 187. — J^ch/- ^r^iir. /. 20-j^^^Bifgtigi. Phjl. b. 

HcliorropiuDt majus Dimcoridis- C.B. Fiji. i53. — T^Iml. i3^. — Sclmiv. 

Spidii. n. 3^0- — Dodart. Iconu^ 
HelioiropiuDi- Cim. HlH. m^p. 4C. h^ — Ood, Ptiipi. 70- I'., 
HtlioiropiuDi ni?jii5. Camer, Epft. looo, It.-^Malih. Co/a. 60, Jc — 

3S4, l€.—Moiii. t. 11. h 3f./. T- 
Heliocropium majus flort albo- Jf- B^ Hisi. 3. p. 604- ic^ — Bi>(- Sk, 91. 

^■49- . .._ 

KdiDLi'opiuiu toWii pecioljti^ , ovaiia ^ spkis mEer^oribus simplicibus -, 

auptcmit gemcllis, HaU. HiiL n- 5qB. 

CAUiis ercciui^ dichotumuh , asper » villoau? ; villls brevibus. Folia 
Dvain , obLusa, inlegcmma , clncrca , villosa ^ ncn/QS^ ^ n^rvis oblrqui^. 
Peiiolus lonaiuidiiie folli. Spk* infctioKs $oliiariiC -, tctmlnalcs jCmeUs. 
C^foUa alba. Drniiculi quiaque laclaiis inieijecEJ. Sfmin^ biisuia. 

Habitat in ams. G 

HELIOTROPIUM SCI'INUM- 

Heliotropium folfis ovaiis , mit^eiriniis , lomPinosii , plicaiis ; spicis 

^aliiarii^. Uu^ Spri- iS;, 
Hilioiiopium minu^ stipLnum. C\ B^ Pin. sdb.—T. iTtil. iS^, 
HeLicurDpium 5upinuin. Clui- Hisi. s. p. 47. It. — Dod. Panpl. 70. li. — ■ 

Ta&trn. Ic^iZ. — Crfwrf- HitL 335. Ic. — Moris, i. n. L 3i.f. 10. 
HelLciUropiuin miniia qiEoriLmdam ^vc suplnum, J. B-Urit. 3- p. 6o5. 

CAULt? eii codcm cxspice pliirca , piostraii ^ villosi . asperi , ramosi , 
3— fi decinicir. Folia parva ^ ovaia , obtuse, iniei-errima, pciiolaia, cJncteo- 
canescf iiiia ^ nevvh transversis ^ obliquia . proFundioribua, SpiciC lateralcs 
^ulttariic, ratiirs bins, pcdunculaia: ; tcrminales siepe coiijugaiie, Florcs 
pacvL Calys viUoaui , mamro frucLu clausus. Corolla alba. Scminaiub' 
conlara, aeiHa; tmo aUerovc ixpa aboriivo. 

Habttat in arcnia. © 


i'i ■^^ttn*. 1^^*^^ 


PENTANDRI,\ MOKOGYKIA. i53 

HELlOTIiOPlUM CURASSAVICUM. 

"f tr'n^T./^"" """' • '-''" s"^"^" ' «"^' ''''"■ ""■"'■ «'"■ ■ ■ 

Habitat m arsms ad maris litior^. Q M Y O S O T I S. ■ 

Calyx persistens, qumquepa.d.us. Corolla hypocr^teriformis. 
qumqucfida ; lacmus ob.usb. Faux glai.dulb clausa, S.amina in>ra 
tiibum. Stmrna quatuor, supers. 

MYOSOTIS SCORPIOIDES, 

MVOSQT.S Bfmimbus nudi. ; f„l[orum apidbus gliosis. Li„. Sp,c. ISS. - 

tZfi. lion. t. 3B3. 
Lithospcrrauni aivcnsc minus. T. 7(!i;. i3;. 

IcliiM scotpioides arvcns=. C. B. f;„. ,J4._b^,-. s^,„j„. , ^s. i. „ ^ , 
Auricula raurii cwrulcd, TflSf™. /t. ,9,. ■" -' 

Scorpioid=> .srdun,. i>,i. P™;,(. „. /,._G„:,„, I,. i;g„. ,. ,;_ , .g 
Alsinc Myosou! sivc Auricda muris. ioi. Ji. ^g,. ^ 

Mynsoiis scorpiQides awcnsis liirsuia. Gir, Hht 33j /; 
Echium scoipioides soiisequum, iiore minore.7. S.W;. 3.S. iso. 7c. 
hcorpiums an-tnsis hirsuius annuus, Muri,. t. ji, L Si.f. ,. 
Scoipiuius aUDuui ; radice exigua. //dd. H;,i. 11, igo. l54 FENTANDEIA MONOGVNIA. I'LAKTS loia pilis liiisula. Caulis nmosus, erectus . l6— 32 cfnlimetr. , 
i5iiandoiiuebrtvmimus.FolialinguLaia.integeiiima,apice«Uosa;iiifmora, 
peiiolaia , obluil-, suptriora if ssilia.Raccml incurvi. Florcs pediccllali. Calys 
tispidus. Cololla Cffirulfa. Faux luiea, Scmina nigra, ovaia , acuminata. 

Habitat in arvis Algeria. O 

MVOSOTIS APULA. 

M-iOSOTls serainibui nudis ; follis hispidis i ratemii ioltosis. Lin.Splc. iSg. 
Buslossuiu lutcum annuum miiiimtim. f. /nil. l34.— StSow-SfHijn.ll.SS. 
Echioides lulca sylveiiris minima. Cel. Eiphr. i.p. l85.Ii. 

Anchuaa lulea. Lti. 7c. 5^S PM. i. 6./. i. 

Anclmba luiea minor. J'. B. Hhl. 3. jf, 533. 

Lithoapemium lutrum annuum , hiisuia tolio. Mo'ri. i.il. I. sS./. S. 

CAULES ci: codem cispiic plurea , Frccli, 11 — i5 centimeli. , piioii. 
tcvcies, simpiiceh ant ramosi. Fnlia pilofia, tuberculoma, a^pcra , a^J milii. 
melt. lata, i — S ccntimcir. longa , quandoque brevioia aul lon^ora ; infg- 
rioia spaLhulata , obcuma , in pctiolum deculTCTiiia ; caulina supeiiom 
lincari-lanceoJaia . acuta , spaisa. Flores racemose. panlculali , avDIarea , 
approyimau. Caly:l ijuinquepanitus ■, lacinils subuLans . hispidis , corolJi^ 
mbo paulo bievioribui. Coiolla parva , lutea. Scmina glabra, mbcuuloaa , 
calyce tecta. 

Habitat in aienim piopc Caf^am. 

LITHOSPERMUM. 

Calyx persistans , quinquepartilus. Corolla infundibulifoTTtiis ; 
limbo quinquefido , obtuso. Faux pervia. Stamina intra tubum. 
Scmina quatEiov , nnda , super?. 

LITHOSPERMUM ARVENSE. 

Ltthdspermum s€minibus iLigosim ', coroUis ralycem vi^ supcraticibusi Lit- 

Spfi- i£*f>. — ^(Eri.i?dF[- L 4^^. 
Buglossum aivenme anikuuLn , Lidiospci'iiti folio, "f. 1ml- i'3-\. .r» •*"* 

puiikdftHi !«=*•■ 

^.tatiiBi.r-C".*- 

altlii./6i>. 

■.fdat. i-i Jniacii. . i 
tnteiirfmi ■— tdcn 

^^^M-hebDi Encin.Hi Hi 


■•Wfe M.,,i.^ PENTANDRIA MONOGYKIA. l55 lilhospcrmum arvense , radicc rubra. C. B. Pis. sJS. — MaWu Com 

6i8. Ic. 
Ecliioidss alba. Cnl. Ecphr. i. p. iSi./c, 
I.iiho.spcrraiim sjilvesite. Cumtr. EpU. 660. Ic. 
Anchusi dcgsner . facie Milii sol^. LoL Ic. ^Sg. 
Aiichusa arvensis minor , bcie Milii solis, Tabcni. Ic. 84<). 
LiiiiospErinum nigrma quibusdam , flore slbo , scmiiic Eihii. J.B Hhl S 

p. iga, 
Ethioidcs flore albo. Rivm. 1. I. 5. 
Heliotropiuii. folUs ligulatis ; (loribu! lubuiosis. H^ll. Hhl. ([. dg^. 

Haeitat in atvis. © LITHOSPERMUM ORIENTALE. 

LiTHOSPERMUM lamis Eorifuris laicraliblis ; braclsis tordaiJ! , amplcsi- 

caulibus. Lin. Syil. fcgti. iSi. 
Ancbusa otisnalis, Lm. Spit. 191, 
Buglossmnorictnaie, Bore luleo, f. Car. 5—Buxb. CtlU. 3. /., ij. /. ao 

— BiU. Ellh. Ca. I. Ss./. 60. 
Asptrugo divaiicaia. Murray. Goii. 1776. p. ^5. I. s. 

Caules procumbenic!, 3—6 dccimetr. .lamoii.birsuti. Folia villosa, 
lanteolata, demiculaia ; infctiora 1— 2 decimstt. longa aut longiora , in 
peiiolum decurrcntia;caulina minora, sessiUa,caulcniamp[ct lamia, tordaio- 
lanceolaia. Florcs axiliares .solitarii , subscsiiies , folio brcviores. Calys 
hirsulus , quinqucpaililus ; laciniis lineari-subulatis. Corolla lulea , infun- 
dibuliformis , parva. Limbus quinquefiJa! ; lobls obovatis. FauK patens. 
Tubus infeme subioflams. Filamcnia brevissima. Slylus Blifotmis, Stig- 
mara 3- Stmina subroloiida. 

Habitat in arcnis Cafca:. K 

LITHOSPERIMUM PRUTICOSUM, 

LiTHOSPEEJTUH foliis lineaiibus, iiiipidis ; SHminibus coiollain subjiquan- 

libus. Lin. SpEC. igo. 
Buglossumfruticosum Rorismarini rolio.T. Iml. 1 3j. — Garid. Aix. 63. (. ] 5. 
Anchusa an^usiifolia. C. B. Pitt. -ibh. 
Anchusa Jignosior angusiifolia. Lvlr. It. 5tS. — Mntn. s. 1 1. I. s'j. f. 7. 1 56 FENTANDttlA MONOGYNIA, libanoTidis ipcdes RondelGtii. J. B. Hhl. a. p^ s'j.Ic. 

Anchusa Ijgnoiior Monspclicnhium. Bnrrrli. n68, 

Liibo^permiETn umbcllamm augu^ufolLuiii, Bu£, Sk- 76, ^ 41. /- a^ Gerio 

ex hcrbariD Bd 

Habitat A N C H U S A. 

Calvx quinqucpanilus. Corolla i n fund Lbuli form is \ limbo quin- 
qiiefido. Squamuli quinque ei apice lubi. Siamina inii-j tubum. 
SeiiLina quaiuor , supers , basi insculpla^ 

ANCHU3A TINCTORIA. 

Ar^ottU5A iDiu^niosa ; folLs laiiceolaii^ , obm^is \ stanilnibu^ coiolla brc- 

viorJbus. Lin. Spic ig?- 
Bugtossum radfcc rubia , sivc Ancbusa vul^aiiof Eoiibua c<xiulGi&. T. h\ii. 

134, — Sihaw- apedm- ii. S4. 
Anclmsa pimiceis Uoribua, C- B, Fir. 555. — jVfoMi. i. 11. f. 2^./ b. 
Aiicliy^ monspffiiona. J', B. Nisi. $^ p. 5^4- Ic 

RrMnCzi lon^ff , loriuosa;^ c^tEUi fmcEc, aubligiiosa^, Cauks ex codria 
ci^piic pliirC5 I pioslrali aul pTccunibfnEes ^ u — 3 dccimelr. tl tdcra^ nunc 
siniplices, nunc raintPti ^ pllosi. Folia lubcrcuEs minimis , pilisqtrt albidis. 
iiumcrDsit con^peisa , 4 — y millim^cr. lata, 2 — 4 centimetr. longa; iiife- 
lioia pciiolaia, ^paihulaEo-bnccoldEa, obciisa, inicgcriima , in peiiolum 
dfcurreiLiia^$upcTiDra5€»&Uja, acura. Floras racemoai , secTindi , ceriuinalcs. 
CalyK Iiit^uij^uiDus , quinqucpardiua. Lacinix lir^ari-lanccolnijc . acuia: ^ 
lubo cordis paulo hrcvjoics- CotoJld ccerulca aul violacta, iufimdibuL- 
formi^, quinquefida^ lobis roiuiidaiis. Siamina imia lubuin, Vaciai foliis 
cauliiiis oviio-lnnceolaiis , vix piLojiis, Radix tijtctutis inaervit. 

Habitat in ar^nis prupc SpiioLiin ct in Atlanie. W 

ANCBUSA MACROPHVLl. A. 

Anchusa verrucosa-, folliiradicalibus ellipiicia ^ tauLni^ lance ulaus , &e^^- 
1ibii£ ^ caulc debili ; racemi^ laxis. .SCHtSA OTFIC 

^j^ a^. Int conic 
£;j_lIiB.i.ii-l.*-/- 

,lii^lU.FnfI.6t9./,. 
iiiaiif.j.l.Hiii.l^.j PliNTANDRIA MONOGYKIA. l57 Anchusa folHs radkalibus maximU ; cauls debilj ; talj^ct subpentaphyllo ; 

biacteis Imearibu! , miniius. iamorc*. //imfr. n. iSi6, 

Planta tota luberculis albis , numcrosis con^persa , nee pilosa. Folia 
m.egem,„a ; Mclicalia ovalia , peiiolaii , 3—6 dedniEir. loiiga, i3— as 
ccnLimctr. lata ■ caulLiia superiora lanccolata , SEmianiplesicauiia. CauHi 
debiUs , ramoBus , 5— i3 dccimeir. Floies lane panicdaii , pedicelkii. 
Calyx qmnquepariitus ; bcinii! lincari-lancEolaiis , obiusiusculis. Corolla 
palUdc flava , paiva , talycs paulo longior , glabta , iubulosa , quinqucfidj ; 
lac ilk 11^ obLusis, 

Habitat in regno Margcsno. 

ANCHUSA OFFICINALIS. 

AmcHUSA foliii lanceolads ; spicis imbricalts, secuiidis. iin. Spa. 191 

££)!, Dan. I. S-J2, mala. —Laaani. Jlluilr. ti. 1809. I. 95. 

Buglossuni angusdfolium majus. floi-e tcenilso. C. B. Fin, ai6 T. !nil. 

134, I. 53./. A. — Mliris. I. 11. i, 56. /. 1. mala. 

Cirsium iialicum. Fuici, Hiil. 343. Ic. 

Biislossuni vulgare. Cavin. Epil. gii. Ic. ~MaM. Com. Sa.i. Ic. Buglossum angusti folium. Loi. Ic. iyb. — Schau 
Aiicliusa Akibbdiim. Dad. Pcmpl. Bsg. Ic. 
Buglossum vulgare itiajus. J. B. Hill. S. p. 378. 
Buglossum^ Bla&w. t. 5oi>. 
La Buglosc. RtgtiauU. Bill. Ic. Spccim. n. So, Plawta 9— is dccimeir. CaulcB pilosi , asperi , ramosl ; lamis pateii- 
libuE , numcroiis. Folia pilosa , imcgra , acuta ; inferiora lalo-lanceolata, in 
pciiohijn dccutrcmia ; taulina superiora sessilia , lanccolala, Flores soH- 
larii , raccmosi , unllatcralei. Calyx pilosui i quinqueparutus ; iaciniis 
lineari-subulatii , lubo corolla: longbribus. Corolla hypocraierifornils . 
ccenilca^violacea, aui alba, Limbus quinquefidus ; lacinii$ apicc circinnacis. 
Squaniola 5 laciniis opposite, erecia;. connlventes, hirsuta, inius forni- 
cala:, tubum coroUs claudentes. Stamina in summitate lubi. Fjlaineula 
brevissiraa. Aniliera; oblongs, vetsaiiles. Stylus uniis. StJEina bilobum. 
Scmiiia cta5sa, oblonga , oblique sulcata, lubtrculosa, basi strangulaia. 

Habiht in airis AlgerJff, ff 


l5S PEKTANDKJA MONOGVNIA, 

ANCHUSA I,A N ATA. 

AncHUSA lomciico&a ; foliis lanceoktis ; siiiiniiiLbu^ coioHj long;ioribas- 

Lin. Spec. 192- 
Aiicltus^ foliis ioinErLtC]4L>-iiicani$ , obiu^ir^cirli^- cdlycibus- linmiia ■■, SEami" 

nibas torolla ^ublongioiibus. Lomaid- Hiiuiu n, iSi3. 

Facie? Cynogloasi cheiiiEolii Ijn, CivMi erecius , sliii]>1cx, suk^ius . 
2. — 3 dcciiiicii'. Folia Unceoldia , inc^na , iniegerriniB , obtusa ; inferiora 
loiige p^uolaTa , in pciioLuni dccurrt niia ; ^upciiora seailia- FLorc& racc- 
m<»i ^ tMCmis convolinis. Calyx quLiiquepariiiu$ ■ Jaciiili$ lanceobcis > 
abiuais . [omemous , candidis ; igmcnto brvvi, densissimD. Corolla tubu^ 
lo$a> rosua^ calyce paulo longior ^ limbo quinquefido ; laciniia obcusis. 
Siamiiia paululum cxsena. Scylu^ loiLgiofb Stl^iiu capriaEum. Seioina non 
vidi. 

Habitat in arvlh propc Sbibam, 

CVNOGLOSSUM- 

Calvx perslsiens^ quinquepaHitug. Corolla ubulosa, quinque- 
fidir. Finxti squamulis caronata. Gpiineii auperunir S?mina qustuox^ 
arDlala , depressa aut urceolaca , mleriori latere stylo alHxa, 

CYNOGLOSSUM OFFICINALE. 

CynOClOSSuh staDiiDibLi^ corolla brevioribui ■, foliis laiO'lanceolaLJ^p 

toinento^i , scb^lLbij$- Un. Spic iga^ — Cmth. Lond. Ic- — L/ma'dc. 

lilmii. B. i^ffS, s. Qi. f. J. 
Cynoglos^um majiis vulgnfrc- C-B.riji. cS?. — T.Iml.i3^. — Moris, i. 11.. 

L3o./. I, 
Cyno^lossa majoT. Bmnif. I, p^ IJ^. li. 
Cynoelossiim vuljare, Camn. EpH. 917. — Mallh. Ccm. 8sj. Ic. — Lull. 

li.iSo — J.B.HiH.S.p.is^.h — Ciiii. Hft!. 5. f. 161. — C;r.H;>i. 

S04. Is. —H. EpI. -*]!(. S. p. 6./. a. 
Cynoglossiim. Dud. Pmpi. J4. Jc. — Ta6e:a, !c. ;3j Btaka. I. 349. «»"* yoS 

•^ '^^'P- 

iii^awmiii. CiJ" 
■..tai.pdabiL Clin 

iiwi .Um jam, K« 

CEUXT 

14^ ■.'*T«pwwiu, 'v.. 


PESTANDRIA MONOGVNIA. ijf, 

Cynoa;lD5suin foliis cliiptkLs , lanceolatLs , seviceis ; cauk folioso. HiUI 

Hist. a. iS;. 
La Cynoglosse. Rrgna'dl, Bol. Jc, 

Folia pubcicemia, moUia., ioiegsrrima ; infcvioia ovaio-obloiiga, in 
pcliolum dccurtenllaicaulins niunerosa; media ct superiors spaisa,sessiUa, 
lanceolaia , acuta. Caulis crectus , 3—6 decimctr. , villosuB , ctassiis , sultatus. 
Flores raceinosi ; racernis paniculalis. Grades nullic. Ca]y>; viUosus -, Isci- 
niis lanceolatis. CoroUa duplo ionjior.iubiJosa.ccmiko-violacea, quin- 
quefida ; laciniis obtusis , erf cli?. Stamina esserla, Squamuls i aUeriiK. Se- 
inina obovata , supernc plana , acideolis apice peltaio-uneitiaiii muricala. 

Habitat in arvis Algerian- IT 

CYNOfiLOSSUM CLANDESriNUM. Tab. 42. 

CvNOCLOSSUMfoliii laiiccolalis, villosi!; corollis calyceili aiquatilibus , 
apice tomenio^o-pubetceniibus, 

Hadii^es fusrfornies. Folia lanceolaia, iniegeirima. j — 11 millimeir.laia 
11 — !5 ceniinieir. longa . villosa 1 villis brevibus , moUibus, iniuiei-osis- 
simis; radicaUa obiusa, inpctiolum longum, canalittiliinni deturreniia ; 

caulina tnedta el auperiora fessilia. CauUs creclus . villosus , teres , 3 Q 

dccinictr. , supcme raniosus; ramis paniculalis , fioriferis. Flores laxc race- 
inosi , secutidi. solitarii , pcdici^llaii. Calyx persisiens, villosus, quiuqne- 
patliLu^ ; laciniis ovato -lance olatis , oblusis. CoroUa violacca , via calyce 
longior, inrundibuliformls. Limbus quinqueEdus; lobis apice tomenioso- 
villotis , obtusis. Tubus brevis , glandulis claustl?. Stamina intra tubum. 
Filamenta brcvissima. Anilierit patvje , acu[X. Stylus I. Semitia 4,aiiUaIa. 
obovata. depre^^a, ecliiTiata spinulis apice peltaLo-uncinati^. 

Haditat ad limitcs agrorum Algcrix. 

C E R J N T H E. C.\LYX persisietis, quiaqueparmuE, Corolla cylimliica. Tubus 
a parre media ad apiL^em aiilpliatus. quint[iicdenlatus. AnEhers 
hasratx ^ approximais. Faux intus fovaniinibti? qttinque pervia. 
Dtupa: diij; , iupcri: , bilociilares ; loculii monospermis. l6o PENT-\NDKrA MONOGYNIA. 

CERINTliE MAJOR. 

CiPiHTHE folfis amplcsicaulibus ; fruciibu^ geminis i corollis abtusiua- 
culi^ , paculil. Jj"i. Spei- 1^5. — Lamatcli- Iliitfir, n, 1S44, t. f(3. — 
Gmlner. 1. p. Sai. (.fi;./. 1. 

Cerinlhc qoorumdainmajor, vcisicoloreflora, J.B. H/i^S. p-6oa. — Chu. 
Hill. n. p. 167. /I. — T.Inii. So. I. i6./. C. — SiAaw. SpMira. (1. i3s, 
— Tainli. Ic. 430.— ioJ. /i. 3gj. — MiH. DW. I. yi. 

Cfirijllhc seu CynDglossurn inonlarfuiii majus. C. B, P^ii. fi5S. — -iUrh. 
I. 11. J. 29./. 1. 

Maiu hcrba. Dsd, Pimpl. 63a. Ic. 

Ccrinihe major. Ca. Hhl. S3S. Ir. 

CeiiDLhc faliis amplexicaulibm , ovalis ; Hori^ d«nliculi^ brevihiimih , tcvQ- 
luiis. Holt- Hiii. n. 6op. 

Habitat inicr sGgcich Al^cri*. © 

CERINTHE MINOR. 

CtRlNTHfi foliisamplei^icatilibus^mlegriaifriiclibus gcminl^i corollis aculia, 

cbu5h. Lhs. Spei- igG.-^Jatq. AvUt. I. IQ4. 
Cerinthe quonioillam minor, flavo flore. J. B. Hilt. 3, p. 6d3. Ic. — Ctm. 

Hill, a, f. i63. Ic. 

Ccriiuhe minor. C.B.Fm.^ii. — Gir. Hiil. b3%.It.—T. hiil.to. I. 55. 
J. A. 

DlFFEKT aprxcedenti corollis liiJeifi , aciitis , $CTiii<]uinqtiefidJ5^l3ciniJs 
subulacis, iCLiis , canalicuLaus , appioumali^ etiaro paieinibus. 

Habitat Algeria. O 

O N O S M A. -.^l CaI-VX qiiLiiqucpariitiis , persisicns. Corolla caoipaiiulato-tylin- 
drica . qiilnquedeiHala. laux intus foramiiiibu! quinqiie pcni.i. 
Anthera; appioximaLE. Semiiia quauior, siipera. C*>' PENTANDRIA MONOGYNIA. 
ONOSMA ECHIOIDES. l6l Jaif. Amir. 3. I. sgS. — G^,to„, ,, ^. 3,^ ''"' '^"■ 

Syraphy.™ Ecl,ii folio a.gus.Lpre. radi=. r.bra, flo™ In,™. T. 1^: .38 
Anchusj luwa rumor. C, B. p™. 3^5. ™ '•'*■ 

A-chu^a echio[d« Imca, cctiniho^dcs moni.n,, c»(, Ecpy. ,, .. ,83 7. 
Anchusa leriia. Camii. Epit. j36. /c, '.p. ioJ.it. 

SympiiymmfoUiiUngulatis,hispidis. Hail.Hnl n 60. 
4>nosma cad= .upcm^ ra,Doso ; foliU lancfoUu.-line!iribus . his„idis ■ 
irucubiis crsctis. LamauL Illmlr. n. igSS. ;, g3, 

Cavlts '--SdecEi„(ir.,«ect„s,piI<.sus.supf™ramosi,s,mb«cuJi! 
consper^a.. Fo^a asp™ , huipida , anp,s,o.k««ohu ; .upgriora pkran,- 
que lauom. Floras soLuta , pedL.dlati , racsmosi i mcemis i„nioribus 
convoluiis. Calycislacinte lintari-bi.ceob,^,hispida:. CoroUa lui«. d^n- 
tibus b reflojs. Slylus exsaius. Siigma emarginaiuni, Semma di.„idio 
majQra q,.ara m O. simplicissiBia JJn. , »« Eli cincreo spadi«a, haud raro 
duobus ocellis albicjniibm . fusco annulo cincis , ad la.eta dcrsi aotaii 
nuidissima, gbbctnma , argute rosiellaia. GtHTNEB, 

Habitat Algeria. V 

ONOSMA ECHINATA. Tab. 43. 

Onosmb. pilosissima ; follis angus 10 -lance olaLis , verriicosb \ floribus nu- 
Eaniibiis ; semiiic iubecculoso. 

Planta hispida pilis longis , albis , pimgcntibps , immcrosisiimis. Folia 
media Cl superiora 5CSlilia , angusto - ladceolala , inlescrrinia . mbcrculi! . 
callosia conspersa , 4—7 minimttr. lala, 2—5 cenlimcir. longa ; inferiora 
obtusa , in pciiolum decurrantia. Caulis ifi — aa ceniimeit., erccrus 
supernc ramo!u!. Florcs pedicellaii , miilarerales , taceraosi ; racemis 
convoluiia. Caiyn periistens, quinquFpanitus j laciniii lineari-lanccolatis 
obmsigsculb, lasii. Corolla Hava , calyce paulo longior , mbuloso-tam- 
panulala,quinqufd<maia;dcmibusre(lexis.Siylusexs™i.5.S™ina magna, 
ovala , liinc convexa , rufescenlia, tubcKuli!, e^usperata ; uno allciiic 
sa:pe aborilvo. 

Habitat iji arenU descni prope Cafsara. d* PEN TAN DEI A MONOGYNIA. B O R R A G O. ,(r'"'' Calvx persistens , quinquepariitus. Corolla rotata ; Eubo brevii- 
sjino^ limbo quinquepartito ; liicinii^ ovalis. Annheiffi appi-o>:iiiiat£- 
Seiiiiita quatuor. siipcra, 

UOriKAGO OFFICINALIS. 

QOGRAGO foliLs omnibifi plieinih ; caly-cibus pflteiiiibiis, Lin. Sptt. [57. ' 
Cort^S'^iloribusccerulcis.j'. B. HiU. 3. p,6-.i.^f- I"i{- i35 -^ 53. 
Buglossum JaufoUum , Borra^o iloie cccruleo- C. £. Pin. 356. 
Buglo^tuni. Finch. Hut- 14s. le- 

Buglossum sivc Botrago, Matth- Com. 3a5. h-^Camer-Epit. 914- it' 
Bonago- ^runi/ 1. p. n3, /t. — :rrfl£- z^-}. U-— Dod. PcmpL Ga?- '*■ 

— BJfliw. I. aa. — Gn. J/f■^^ J97- '<^- 
BorragD floiibus albis- Tobttn. U. 417. 

Bugloitum latifofigm sLve Bonago. to*. Zf. S;^. — Moi". )- u. ^26./- 1. 
Bonago fo^il5a$pe^J$,lallceola^^s;palisfloIumduplicau3,Ha/^H^"J'. fi. 607- 
La Bouriachc, Kff?rdvi'. BflJ. If^ 

FOLiA radicalia ec caulina inferiora magna > ovatii ^ rugosa , pilasa , 
aspeia , m peiiolum decurreniia. Cauli^ 3 Jccioieir, , leres, pilotus^ scaber, 
faiUQ^us . paiulg*. Flores paniculau , pedicf Hall , nmanies. Calyn patens , 
quinqucpaiuEiit^, laciniis Imcari-lanccolaiifi , pilosis. Corolla roiaip , cix- 
mlea aut alba- Lacinix ovacie ^ acuiK , hDrizonlalet- Glaiidula emargioala 
ad ba^im singula; lacinia:. Filamcnia caJ-noa, arcuaia, ijiferne dHaiata, 
aniheiis apice admoia. Siamiiiuiii Elani^iiEa brcvlsslma^ Anibcra: hasiaia; , 
in Easciculum pyEainldaEUm coLlccis. Folia aquJL ebullienie cocta cum oleOj 
accEO ct Sale condica comcdnni Mauri. Habitat Algeria, 
B O R H A G O LONGIFOLIA. Tab. 44' 

silibiis, lactccolaii^ \ ' BonRACO caule erecio , piloao \ follls sparais > 

iycibus hispidi^^ ftoiibus paniculaEis- 
Borrago foliis Uneari-laiiceolaiis , se^siLbut , ahcrniB \ calycrbns ba$i hiisu- 

Usymis, PoiTel.Iiiu. 2./, i i^- — Latnarci. lilyiir. ». iS47. &- BawBt j.^BI"*'* 


■'■'lUA/.ti, PENTANDRIA MONOGYNIA. l63 RA.oiKpcrenni,,rainosa,longa, [oriuosa, sublipiosa. Caulis mc.us 
simplex, B-,odecimEtr.,l,ispidus,3sp(r. folb ^I.erna , smilia nfr' 
"osa . micgfinma , knceola.a , acum , pilis brevibus. numerous (onspersa 
9-. I in,lLm,«r. la.a.S-23 cenamcir. longa. Tloies paniculad , i,™;- 
nal.,, pBd.ceUa.1 . nutani.s. Calyx basi pilosissimus . persistans . qaii,q«=- 
■"Tn ■' r'"^™*'^'°"'*°™'^"^ ■ '''™"=- ^"'■'l^"' ^-l^-ntibus. Co- 
™ll. B. offi=mal;s L,n. SquamdiB L„,u. i , ob.usa^ , eraargina.a,, ab.q™ 
filan,em,s ar.uaus. Fdaincnia siamL,,™ btevia. Anihe™ hasiats , ac«^ 
m fa.aculur, pyramidal™ approsima^. Stylus ,. Stigma I. Scfflina 4 
oblonga, obiusa . livia, bine tcrctia. Hoiei ptimo Vcrc. 

Habitat Alseria ei propc I.a Callc adrivulorum ripas. e 
E C H I O I D E S, Cai.vk pctsiiieos, inflawi , qiimqucfidus, Coi-oila inlundibidi- 
formis ; limbo qiiinquefido. Slamitii intra tubiim, I'aux pcrvia. 
Semina quatuor , supera. 

ECHIOIDES NIGRICANS. 

EcHlOIOES caule prociimbeiUe ; [oliis integerrimis ; calycibus fmsiLfeii! 

pcndulis ; coroUis calyct bievioribus. 
Buglossuinalterum sylvestre flors nigro. Camir. Epil. <)i6. Ic.A ScSoai. 

SpeEini.' n- S5- 
Raglossum sylvestrf majus nigrum. C. B. Fin. 2i6. — r, injj. 1S4, 
Buglossum proturabcns annuuin . pullo minimo flore. Zj"i. Hill. 55 

I. 3&. — Mo'ii.i. 11. (, s6,/. II. 

Caules procumbenies , ramosi , piiosi . aspcri , 3 — S decimctr. Foli;i 
aUcriia, cinerea jsessilia, Tanceolala , iutegeriinia ,pilosa. Florcs axillaj-es , 
aoliiarii , pcdicellaii. Calyx persistcns, hirauius, malum fructu inflaius , 
ccrniius, qidnqucEdus ; latiiiiis crectis , ovaus , acutis. Corolla mfundibu- 
liformis.calyce p.iido brfvior; limbo nigricante,paivo . quinquefido^ la- 
ciniis obtusia. Tubus rectus. Stamina aummo lubo inscria. Anthers fuses. 
Stylus 1. Stigma iinipUs. Semina luberculosa, acuminata, basi insculpla. 

Habitat in arenis prope To^et. .■sf'>-' 164 PEN TAN D HI A MONOGYNIA. 

ECHIOIDES VIOLAGEA. 

ECHioiDES foliis Tanceolails ; caulc prosirato 1 calycibus fmciiferi^ nutan- 

Lycopys ve5icariaifoliisinwgeiciniii;caiile piosCT^io ^ cplycibus frutcsccn- 

libus inflam , pCDdulia, Lin. Spec i<}^- 
Buglossijtn alierum ^ylvfsire . fiore purpureo. Cfi'riCf. Epit. ^i^.li. B. 
Ecliioidp^ Horc pullo. Rivift- i. I- S. 

DiFFRftT apticcdcndlimbo covoH^eviolacco ^calycem paululum supttanLc- 
Kabitat in dtserto. 

£ C H I U M. 


Calvx pei'siEceiis^ quinqucpartiius. Corolla infuiKlibuliformis ; 
tabo superne ampliato , coQoideo. Limbus iiregularJs , quinquc- 
liduSr Fdux patens. Siajnjiia disciiicia. Seuiiiia quatEiui , ^upeia. 
Floies racemosj » seciiiiiJir 

ECHIUM VULGAR E. 

ECHIUM caulp lubcrculpto , bUpido \ foliii caiilinia lanccokli^ , Tiispidia \ 
floribus spicau^ , Inleraljbua. JjA. Sptc. g:oo.—^(Ed-Dau- i- 44^. — Ltanaiik. 
llbiilr.n. iSi3. J. 94./. 1. 

Echium vulgare. C. E. Pin. ibi.—J. B. Hnl. 3. f . i!6, /( T. laii. 

iSi.—Clsi.Hiil. a,f. l6S,l!.-^Diid.P'.!api. 63i. It. — Ma/«. Com, 

7gS. Ic. —Marii. 1, ii, i. j;,/ 1 Rmm- 1. 1.1. —Slalmi, I, aj. — 

Ga.Hitl. So5. /,;. 

EchLum sive Bir^Dsaum ^ylvcitre. Lo^. Ic- b-,q. 

Bugloasum vulgare. H. F.yil. £il. 8. p. 6./, 1. 

Buglobsa ^ylveslris. Bmnff. r ,■ jb. in, ii- 
Haeitat in arvis Algeiis. ff 

ECHIUM PYRENAICUM. 

ECHIUM pilosLssimum , aspcrum ; raniis panilis : foliis laDceolatis. mbei-, 
culosis ; corolla vUlosa ; samioibus e»!f rtis^ 


5fe PENTANDRIA MONOGY.XIA. i65 EchLuni iuUcuLii Lin. iUitl. SSj. variil. B. 
Ecliium inajns ct aspcrlus . Hors dilutf purputfo. T. imi. i3i. 
Lyeopib monspcliaca Rorc diluli: purpurco. Mom. Blii. 284. 
Echium Bsptriiiam,, ; caule ramo^o , pilosissimo ; corollii calycc longig. 
Tibus ; sianimibus exscriis. LamauL Uhah. 11, 1854, 

Caulis 3 — 6 dccimstr. , raniosus , scabet , pilosissimus ; pilis rigidis , 
albis , pungcniibus. Rami paiciites. Folia angusto - lanceolau , pilosa ," 
tubcrcuLosa, aspera ; caulina scssiLia. Racfmi breves , axillarcs. Calyx liis- 
pidus , quinquepanitus; LaclnLis laiiccokio-subulaii!,. CoroUa viLLosa . di- 
luie purputca, caLyta dupio Iriplovt longlor. Limbus subreeulari;, quinqae- 
fidlis ; laciniLi obtusis, Slaniina eiserla , corolll dupio Longiora. 

Habitat in agio Tiiiieiano et Algeriensi. /if 

ECHIUM FLAVUM. Tab. 46. 

EcHiuH cautg sirnpUcL ; foliw laoctolaiis , Lirsuiissiinii; sianiinjbiTS corolla 
subregubii dtipio lon^ioribua. 

Planta lota pilis nuinciosissimi! , flavcscendbus oblctia. folia radicalia 
Janccolala, 14 — a2 miilimerr, laia, 10 — 16 ceniimeii. iouga , iniegerrima-, 
caulioa sparsa, angusio -lanceolala ^ scssilia. Cauirs iimplix^ sirjaius , 
erecHis , iS — 16 decuaeir. . crassiiie digiti. Racemi florifeti nuinero- 
sissimi , axiUares . in spiram convoluti ; fruclifcri , erecli. Braties lincari- 
laiiceolaiK. Calyx persistcns , quinquepariims. Lacinia; subulara^. Corolla 
flava^ calycc dupio loilgior. Tubus li?nuis , subarcuaius. Linibus quiuquc- 
lidus. LacinijT parv* » subiquales > obiusic. Slamina 3. Filamenia Jrlifor- 
mid , corolla dupio longiora. Ambers exigua;. Stylus longimdinc srami- 
num- Scigrtiata 3 j Tuiniina, Scmina j^paiva^iuherculosa, ossea, cordaia. 
Aflinis E. aliissimo Jacq. Ausir. o. 1, 6. Differt pilis liavestcntibu! \ corolla 
lutea nee alba. 

Habitat in Ailaiiic prope Tlemsen. o" 

ECHIUM HUMII, E. ECHIUU foEis angusto-lanceolaiis , pilosu, scabris, ju pedolum decarren- 
dbus ; calycihus liirsulissimis. i66 J'F,NTANL^R.IA MONOGYNIA. CaulrS eM commufii cie^piie plurcs »<!rtcii, palmares, siinplifcs , lucsuii 
uiiis liaidi?, albis , longis, puiigcmibus. Folia aiigusio-lanceolaia , piloia^ 
itibcrculobaHScabraiinfcrionii— 7 miiljuiflir- laia,5— ii temiinerr. lon^, 
in pctiolum decucrentia \ superLora (e^liu, minoia. ftacemi aKrLares , 
revoluEi. Calycis laciiiix lineaii-subulaiic , hitiuussimas ; pilis candidis , 
■ncnlljoiibus. Floiea apeiloa non vi(fi. 

Habitat in arenis d^seni prope Cafsam. 

ECHIUM GRANDTFLORUM. Tab. 4^- 

£CHIUM foliia^ pube&ccmibm , vi^ pilosis; cauiiiifg inferioribu? ov-pto- 
oblongi^ i caule pito^o , luberculDso \ corollis calyce quadrupio Eongio- 
tibus. iCHf^^ 


r^^- ■..ae^ GauliS trcciu^, siinplei* aut parcc ramojus , ^cabcr , pilo^ua , 3^6 de- 
tiintcr. Folia iDCcgcriima^ v\x pilo^a, pubescif niia , inollia ; LrLrerJara.ovato- 
oblonga , in pcdolum pcodutlai media ?i iupefiora , nunc acula , nunc 
abiusiusciila- Rac^mi floium J^rllarcs > pilosi , ccnvoluii. CaLyx pilosu^ ^ 
qiiinquepai[iiu5 ; laciniia lincan-subulaus, corolla quAdiupLo aui tjuinLuplo 
brevioribuJ. CocoUa magna viobcea ^ 3 cenLimeir. Longa ; Jimbo irrcgu- 
lari ^ oblique inincato- Tubus airiaius, Siamina Hon cxscriar Se^Iits filifor- 
mis, villous. Sdgmaia S. Affinii E. Ausirali Lamarck, llluhtc, DilFeri foliis 
I'Cvibus , aui luberculis vix conspinui^ ccnspersi^; corolla duplo iriplove 
Tnajore. Disunctb&ainia ab "E- planiagineo Lin^ ECHIOCHILON. Calvx persislcns , quadripaniius ; laciiiiis subuUlis. Coiolia 
tubuloss ; limbo paiente, bilabiaco. Labium superius bilobum; 
inferius trilobuvu ; lobis roiundalis. Tubus gracilis , arcuaius, Sia- 
mina quinque. Filamemabrevissimaexsonimitace iubi,noneKSena. 
Stylus unus. Siigniata duo. GeiToina quatuor, supera, Sdniina toti- 
ilem nuda, Floressolitaiii. axillares. Eiyinolog, ab sx^nr Eehium , 
;-fi?.i( l.abrtim. Echium labiaiuiu. 


«VI(. PENTANORIA MONOGYNIA. ,6, 

ECHIOCHILON FRUTIC OSUM. Tab. 47. 

EcHiociiiLON caule fmiicoso ; ramis hivsulis ; foUis subulatis , asperis • 
floribus solitariis, axillaiibus , sessiUbus. 

FauTEX 3 decimctr. , crscto^. Rami graeQcs , icrctes , ahcrni, sub angu- 
lum acuigm ptodeumci , lna:qgales , Sffpe lonuosi , pilis hrcvibui , ad- 
ptfssis , candicantlbu! obiccil. Folia altcrna, pcrEnnaniia , sparsa , lineari- 
subulata, liispida, rigidula , S— 1 1 ceniiineir. Iciiga ; infcriora reflexa; supc- 
iiora tauU adprcssa. Elorcs a>:iUatcs , solLiarii , seisilcs. Calyx quadripar- 
tnus. Laciiiia; subulais , subsqualcs , hirsutr. Corolla tardea , parva , lu- 
bolosa , bilabiala. Tubus filiCormis , subarcuatus, villosus , calyce iongior. 
I'aux flava. Labium superius longius , bilobura ; infcrius submlobum ; lobis 
omnibus rotundalii. Stamina 5 faucs corolla;' in clusa. Filamtnia brevis- 
sijiii e lubi summiiaie. Amhcta: parva^ . acuiiG , versatile? , biloculares , 
hinc longiiudinalitei dcbiscEnies. Stylus 1 gracilis. Stigma bilobum. Gei- 
minat,supera,minuta. Semina tolidem glabra, exigua, tuberculosa, nuda 
in fundo calycis. Hyeme Horet. CYCLAMEN. CAi.vx persistcns, qiiinqucfidus. Corolla; tubus globosus.brevis; 
limbo quinqucparjiio ; laciniis lanceolatis , relroflexis. Capsula 
siipcra , mollis , subrotunda ^ \iniloiularis , quinquevalvis , puly-' 
spcrma . 

CYCLAMEN LUUOP^UiM. 

CVCLAMBN corolla retroflexa. Lin. SpictOT. —Jatq. Amir. b. (.^ni. — 

Biigml. Phyt. p. a3i. 7i. — flnWiorrf. Her*. (. 6, 
Cyclamen corolla rclToflfxa ; Colli? cordali? . suborbicojatis , dcncari?. 

Lamojck- lilviir- fi. igSS. t- 100. 
Cyclamen orbiculato folio infornc purpurascejite- C, B- Pin- 3o3, — T- 

Ijul. ii4. (, 68 Mbiji. 1. i3. i. ;./ 1 . 7 , 17. f(c, 

Cyclajuinu!. T'ag. go&. Ic. — Fmili. Hut. 451, Ic. — Csmir. £pli. SSt- 

fc. — Mail/i. Com. 444. Ic. ,,^T^^ l6S PEtJTANDRlA MONOGYNIA. 

GyclamGn vcroum. Lob~ Sc- 6o5. 

CydaiQeii Umbilicus letrie, Tabnn^ Ic 753- 

Cyclamen oibitukris, Dfd. Pempi. 53;. /^. 

Cyclamen raraainnn. H. EjiU Autumn. B- p. 3. J. J. 

Cyclaininu* folio lOiundiorc volgauor-^. B. Hiii- S, p. 55 1. Ic- SSSelSSi^ 

Cyclamen vuljare- H. Eytl. Aitiiann. 3. P- ^.J. 3. Cum vaticuiubus- 

Artatilca Cyclamen- Blskw- L 147. 

Cyclamen florc ccrnuo ; scgmcniis &Tir.'iuirL rcflcxis. Hail. Hi-A. tj. ^35. Foi-CA. cordaia , deniiCLilaia am iniegra, supeine pleninique vaiiegu la , 
aubius viohcca , crj^a , rigidula , longe [jeLiol^s- Sc9pu$ gracrlia , anir^ 
floccsceiidam spiraliier convoLuius , unLflorus- Flos nuians. Corolla alba 
auJ vioiacea. Tubus subT^Qtundus- Anther;? acuix ^ approximai'i^i 1ladi\ 
tLib?fOSa, maxiinaH solLda . inegularis , nunc depressa , nunc ^ubvotunda. 
Fluiinias varieiaics cuUur^ borEulani obiinueruni. Hyemc florpr. 

Habitat Algeria. E" <(5>' ANAGALLIS. 

Cfii.yx petsisicns.quinquepartUus. Cotolla rotala, quLnqacfida. 
Capsula supers , uniloculatis , dirciim^ciisa , polyspcrma. Scmina 
afExa r'eceplaculo cenlrali > libero , futigoso ^ alveolaio, 

ANAGALLIS ARVENSIS. AnACALLIS folLs indivjais ; taulc piocumbenle. Un- Sptc. 211. — -CE^. 

Dm.l.ii.—BrtgBit.Phyt. i.p. ii5. /t.— Curiii.iojiif. J(.— Giirinn-. i. 

II. 83o. I.Jo./. 6. 
AnagAllis plitrnk^o Hoi¥. C.B.Fin. ^53. — -T^Imt. 14a. — $thg,vl- Specim- 

u. 34. 
Anagallis. Trag. 3SS. Ic—Bruiiif. i.p. s3e. /t.—fl/olui.!. 43. il /. MS. 
AnagaUis mn£ el fcemLiaa. Faich- Hiit. 18 et ig- — Camer. Epii- 5g4. ii.— 

MaUh. Cm. 464. Ic — Lnb. Ic. iOi.—D^td. Pimpi. 3i. Ic J. B. Hut. 

3. p. 369. Ic Gfi. Hnl. fii7, Ic. 

Ana^li^ phtduiccj c[ ctcculca. Tabim. Ic. 716. 
Anagallis purpurascfnie flore. Clw. Hist, ^. p. iB3. li. PENTANDRIA MONOGYNIA. ifig Ansjallis c™lc proturabEtiis ; folUs ovato-IancEolalis ; calycis segmcnij, 
lanceoJaus. Hall. Hiii. n. 5aS ri Sa6. 

CAULfs ex coDiniuiii cKspite plures , prostrali aul procgmbcntcs , ifira- 
eoni , subcomprsssl., i —i cmtimctr. Folia opposita . SESsilia, glabra , 
siibcarnosa, ovaia , blegerrima , sape puncils fuscis tonspcr^a. Peiiuncuii 
hliformei . iolilarii , a^aiarei. Corolla rubra aut Mndfa , ctcnukis. Cap- 
sule nuianics , Isvcs , roiundi, Seinina pimciato-scabra, A. tiEnilea cer- 
iis^ims vjrkias A. rubra. Sspe corollam partin, cfcrulcani , pavsim rubram 
obiprvavi. 

Habitat in arvis Algcriic. 

ANAGALLIS MONELLI. 

AnagALLIS foliis indivisil; caulc crecio. Lia. Spa. 311. 

AnsgsUis citiuka , loliis binis icmisve ex adverse nascsnilbus. C. B. 

Pill. 55a, -—T". imi. 143. — Scliiiw, Spaim, n. 3a., 
AnqjalliiroliialiiiEaii-IanccolaLis ,ba5iangijsiioribiis;cauk sieao. Lamarck. 

Illuitr. II. igS6. 
Andgallii tenuifolia. Gn-.Hiji.6i3. Ic. 
Anagallis lusiianica floti ccErubo. Dadarf. I rout! . 
Anagallis lenuifoliaMonelli. Motij. 1. i. 1. 56./. 3. ' ■ 

Folia ladceciaia . sspe lerna- Corolla ccerulca ^ rarius rosea. 
Habitat imcr segeics Algeria. ANDROSACE. 

In'volucrum universale polypliylliim. Flores umbellati. Cslyx 
persistens , quinquefidu!. Corolla inTiindibulifotmis ; limbo quin- 
qiicfido ; lobis oblulis. Stamina inlra tubum, Capsiila supers, uni- 
lociilaris , quinquevalvis » polysperma. 

ANDROSACE MAXIMA. 

Anokosace pcriamhiia frutiuum masimis. iiii. Sjitc. loS. — Jacq.Amli. 
4. t. S3i, no I'ENTAKJJEIA 111 O N O GV>i 1 A. Androsace vulgaris lalifolia annua. T. hll. 123. 

Alsiiie afliDis rtHdtossce dkia major. C.B. Pin. a5i. 

AndroMces altera, Cm«cr. Epil. BSg. Ic. — C/uJ. H/ji. a.(). 1 34. /l. — 

J. B.Hill. 3. y. 363. — Atom. J. i.'. ai./. 1. 
AndroSitf annua spuria, Gir. J/il!. S3l. fi. 
Androsace scipulis quinis , amplissimis. HfttL Hiit- n. 634. 
Androsaci^ foHis ovaus, deni^iis-, involucii fotis ladsaimisi coioJlis calyce 

niinoribus. Lemard. llhtilr. n. ig^B.l.gS,/. 1. 

Folia radicalia , clliplica am laio-lanceolala , deutilla , 11^ orbcra ja- 
ccutia , iS — 37 milliniFtr. longl, 9 — li lala , nunc acuta, nunc obiu- 
siuitula. Scapui teres .gracilis , pubescens , 1 — 2 dcciniGlt. . aphyUus , 
umbellifct. Involucrum inaxinmiQ , pcnta auf hexaphyQum ^ foliis ovaiis . 
dciilaljs . palemibus , coriaceis, Calyn quinquepaldtus. Laciniw ma^ns , 
ovaliE , patenies , denilculair. Corolla albj, pari-a. Linibusqninquciidlis, 
paiGhS^ laciniis ohinais , inccgcniini?' Tubus infeme ampllalus- Sumina 
basicorollsinseita. Stylus breviisiinus. Srignia capilawm- Semina trigona , 
recepiaculo ah-eolato adbrreniia. 

Habitat in arvij. i**''"- PRIMULA. 

Calyx lubulosus, persUiensHquiDqucdcniauis, Corolla uibulosa; 
limbo patente, quinqucfido. Stamina inira tubum. Capsiila supcra^ 
cal>ce tccia, uniloculaiis , apicc decemvalvis , polyspcrma. 

PRIMULA OFFICINALIS, Primula follis demaiis , lugosJ^- Zjji. Sptc- 104. — (Ed, Dan. t. 433, — 

Btrgercl. Ph)l. u/p. fii.2c Billiard, Herb. i. 1 7 1 . — Gsr/rtff . i,f, ff53. 

I, 5<r.J. 10. — Cartii, Loud. I/.. — loTnani^ Itlaiir. f^ 199S. (. gS.f- 3, 

Primula veri^ odcrata , fiorc Imco aimplici. J. 0, iJii^. 3. p. 495, — y. 
iTiti. it 34, 

Hcrba paialyaia, Erimif, 1, p. 96. f^;. 

Pilmuln vct'n flavoflorc elaiior, Ctiti.Hhl- 3oi, /i- 

VerbascTjin praieose adoialum. (^. B.Pin. ff4.i. '"■MlAGf 


PKNTANDRIA MONOGYN'IA. 171 ll![|K„ 


ilflifS. JSOpTO 


19^' ■ Vetba«um odoraiuni, ftirf. Hi,;. 85o. /i. 

Primula pratcnsis. Lti. Ji, ifi,. 

TrirauU vEris. Cm„. £p,i. 683. j,. _ Ga, H;,/. ,So. /c — H £«( 

HKm. J>, 4. / i. -^ ' 

Primuk sylvestris 3, Tsi„„. Ic. 3i)o. —Rt„,„l^. Sp,cim. lu /( — 

Gfinn-. Ji. «ii. 64. 
la Primevire. n?ji!nu/i. Bol, Ir. 

Folia ovaio-ablonga, obiusa, mgoia.subms Kt™a ei pubasccniia 
crfi.alo-dfnBB,,npe,i„!„i„decumniiaijuni(,i:amarginercvoluu. Peuoll 
caruial,. bcapus simplex , p^bEscens , i«« , non ilrialus , foliis ln„.ior. 
. Homumbellaii, temmales , psdiccllaii , nuuniw, Involucrumpolynhvi 
lum ; fobobs subxdaiis , pedi«llo brevioribgs. C=ly„ pall«„ni, tubdoiJs 
subinflatus , pentagonus , quinq,ieKdus ; angulis acgtis. Latinia^ ova™ " 
Erectai. Corolla mruiidibuliformis. Tubus lonsirudine calycis, a par.e ™dia 
ad apicem pmlulum ampliaius. Limbus Imsus , qiiinquefidus ; kciniU ob- 
cotdaus , cmargiuatis. basi maculS auranlia insigniiis. Faux pervia. Stamina 
medio tuboirotna. Antbera sessile!, oblongi, Slylus fi|ifo„,is , longi- 
Ludinf lubL. Sligma capiiaium. Gertnen TDtundum. Capsula glabra ' ovaso- 
oblonga, apitc dtceinvalvis. Scniina numfrosa, subroiunda fus'ca ru 
gosa. Reccpiatulum cenitale, libcrnm , gtoboium , scrobicubium subne- 
diceliaiuxn, ' 

HaBITAT Algeria. C 

PLUMBAGO. 

Calyx pcrsisccns, lubulosus, quiiiquedematus. Corolla iniiiiidi- 
buliformis. Tubus caiyce longior. Limbus quinquefidul. Stylus 
unus. Siigmaia quinqae. Semen unum . superum , arillaium , calycc 
lectum. 

PLUMRAr, O EUKOPfiA. 

Plumbago foliis amplexicaulihus , lanccolatis , scabris. Liii. Spa. aia. 

Lamsrck- Uluilr- «. S141. L n>5, 
riumbaso quorumdam. T.Iiitl. nt.-^Clui. Hist. a. p. 124. U. — Tabin. 

Ic. S5S. — Schau). Spam. n. 486.- J7S PENTANDitiA MONO GYM. \. lepidiiim Denicllaria diciuin. C B. PSn.^1. 
TiipQiiiim Dioscoiidis, CoL Ecpfir. i, p. i6i. If. 
Deniaria vcl DeDuJlaria Rondclecii^ LoL Adv. i56. It. 

la Denielaire, J^eguflui^ B#^ /£. 

Caulis picclos , glabei ^ anguloiuii , 6 — lo decimeic- , ramo^u^ i ijirili 
paoicuUiu^- I'olia alierna , laiiccobia . glabra , pljmbta , maigine dcniicu- 
laia, CI imegerriina >caulcin ampleciemia , ba»L biappcndkiilara , fi — 5 
ccntiinetr. longa , i i — 55 milUnictr. Uia \ caulina infeiioia obLusa ^ ramca 
auperiota acuta, Flores a^grcgaii , lerminaLes, Calyx obloiigus , leres , 
quinqueparmus. Lacinis lineaies , appiOKimaia; , pilia brevibu? , apice 
glaodtilosis, ^mino oidinedi^posiU? cKaspeiaiie. Corolla cceruieo-violacta, 
pGniapeTala; u[iguihu4liiieavibus> marline in mbum connivcnEibiis >calyce 
duplo longioribua ; limbo obovato , iniegemmo. Siajnina 5, unguibus 
brcvioTJ-lilamcniacapillacia. Aiiihera: parv* , crccTa? , Dblongx. Stylus i, 
mfernepubescens.SigniaiaS, viLoso-glandiilo5a-GernicnfiupcriiirL,ovaHim. 
Tlorei AutumnO- Ex foliis cum aalc ci dIco CDdCTiiis un^i 
anandi^ parani Aiabes, 

HaditAt iuagro Tuiierano. W^ cabic ei herpi?ijbiL3 ^>^^- 


CON VOLVULUS. Calyx persistcns , qiiinqucfidus. Corolla campaiiulaEa^ quinquc- 
pUcara. Stylus unus. Siigmata duOr Capsula supera , muhilocu- 
laris , poiy&ptrma. 

CONVOLVULUS ARVENSIS, 

CONVOLVULUS foliii ^j^uaii^ , uirlnqu? acuiis; pcdunculis uniSom- £i'?E- 
Spec.2i^.—iEd.D»K. l.4bg.—Byi!iard.Htrb. I. 36^.—C}irii>.LiiinLU. 
Gonvotvulus minor arvcmii , floie rosco. C, B.Pitu 2Q4. — T. ImS. S3. 
Volubilis minoJ', TVog, 8d6. 
Convolvulus mmor. Ciitt. Hist, fl- p. io. Ic- 
Hehdne CJs5ampelo&, Camtr. Epit. 7^3, Jc. — Fmc/i. Hi>l. e53. le. "^■ptai. PENTAKDRIA MONOCYIvIA. 173 Soiibx licvis minor, flori. Fimjii, SgS. Ji, — Gir. Kiif. BCi. it. 
VolubilLs arvcnsii flors rosso. Taieni, Ic, S^^. 

Convolvulus miQor purpursus. Lob. Oii. 340. Ic. —Ada. 2)5. —It. 6ig. 
Hebdne CU^ampdos niuliis sivc Convolvulus minor. f.B.Hiil. u.Ji.ii;. /i. 
Convolvulus vulgaris minor arvensis. Moui. 1. 1. i. 3,f. g. 
Convolvulus foliissagittatis, laiesccniibus ; peiiolis uni Boris ; siipulis re- 
cciolis . subulalis. Hull. Hisl. n. 6B4. 

FOLifl. hastaia , glabra , peliolala , dqnic sciacco icrrainsla. Caulis 
giacilis, volubilis. Pf dunculi axillare? , solitarii , uni ad iriflori. Bracici 
du^, subulate, a calycc rcmois. Filamenla siiminum liasi barbaia. Variat 
foliis coidada , sagilLaus , jngustissimia ; florc albo ; pcdunculia uni aul 
iilBori^. 

Habitat in sepibus propo La CaLe. K 

CONVOLVULUS A I.T 11 ^ 1 D ES. 

Convolvulus foliis coidaiis, palmaiis , s^riceis ; lobisrcpandis^ peduti- 

culis subbifloris. Lin. Spec, 232. 
Convolvulusperejrinuspulcher, folio Beionicffi. J. B. Hul. i. p. iSg.h. 

— T.Intt.ib. 
Convolvulus argoiims Alihes foLo. C.B.em.^gi. — Monut.i. 1.3. 

/.o. 
Convolvulus Alihei folio. Clui. Hiil. 5. f. 49. /t. — Schaw. Sprcim. 

n. l65. 
Scammonium minus. Tabiin. h. 879. 
Convolvulus pcrcgrinus. Liih. It. ^^3, 
Convolvulus Bcconits AUbca^quc foliis lepcns ai^enieus , florc pur- 

pureo. liarrtt. i. Sin. 

Caulis hirsutus , volubilis. Folia cinerea . villosa , ptuolala ', pedolo 
fobis breviore; inffiiora coidaia , insquabKr dsjicaEa^ media jncjsa aui 
inci^o-lobata ; gupeiloru palmaio-pinnaiifida ; lacmiis in3:qualibuSf iuci^is , 
acuijs. PeduncuU axillares , hirsuli, folio longiorea. uni autbiflori. Stipula; 
dua: , lincari-subulaisc , ad orium sinjuli pedicelU. Calydsladniic ovaio- 
obiongs , concavffi , obtuse , villoss, marginc membranaces. Corolla 
anfffiue rosea , raagniiudine C, sppium Lin. 

Habi'jai in scpibus Algeria:. S' 174 I'liNTANDRIA MONOGYNIA, CON'VOLVUI.US SICULUS. CONVOtvTJLUS foJiis cocdaTO'Ovali^ ; pcflunciJi^ uiilHori^ ; braclds ian- 

ceolatis; l]or€ ^e^aili. Li>i. Spti. ^^3. 
Convolvulus siculus minor , florc pat^'o auriculalo, Bo'.. SU. i. 4S. T- 

lail. S3. 
Ci>nvolvu]u$ ^icului , Elore ccemleo rainimo, Tjndsrt, Icoiifs. 

CauLES fcK iillFDimca , vciliibjies » 3 — 6 decimelr. , hiisuli pili^ bie- 
vibu5, folia cordala , acuia, breviter peLioUla , inlegemma. Fedunouli 
soliiarii^ axLlbiei H liUFDrmca . uniElon, folio bvcviores. Bracic* bin^ 
ad bflsim calycia , lance olito-liibulalic , palenles. Gofofla pdi'vd , co:rulea 
au[ alba. 

HABT^f.^r Algerij in atenis. 

CONVOLVULUS LINE AT US. 

Convolvulus fgilis lanteolads , sericcis , ILneatis . pctiolalis \ pfduocuiis 
biliarii^ Ctflyribus scriccis^ subfoliaccis, Lm. Spec. 224. 

Convolvulus minor aigcnieus repens , acaulis fcmic. f. Iml. S4.. 

Convolvulus a«ipens marilimus spicxfoliirg. Triitmf. Obi. 91. Ic- 

LobeL Ic. 6a3. Absque nomine. 

Coovoh-ulus maiinus tcpens , angi]£io CI oblongo folio , florc pucpureo, 
Bon-;;. I. uSa, 

CaULES procumbcnlci ncc scandeiitc* , villosi , ficxuosi , J — 16 cenli- 
metr. Folia lanceolata, incaoa , lericea viLis adprcssis , alia oblusa . alia 
acuta ,9 — u millimeEr. lala , S — S cenlimtit. longa. Hlorea soiitarii . 
axillarGS. PeduncLii: breves. Caiys la>;us . icriceus ; laciniis duabus inino- 
ribus. Corolla pailide rosea , crenuiala, magnjiudine C. alvcnsisLin. 

Habitat ad maris liitora in arcois. C 

CONVOLVULUS CANTAISRICA. 

CONVOLVULUS foliislinearibus, acuiis-, cauleramoso , subdichotouio ; 

calycibus pilosis. LiK. Sprc. saj — J?„i,, ^„,(r.s. i. .gfi. 
Convolvulus Linaria: folio humilior. T. iml. St. fi^' qSI" 

i.Bi*^' A^ ^.illlM- noin'i-i-'s 


VEKTANDRIA MONOGYNIA, 1,5 

Cantalirio quovuindain. CIm. Hht. 2. p. 49, /(. 
Coiivglvulus minimus spitafolius tic. Lob. u. Sus. 

Caules lamosi , ptocumbentes , viliosi. Folia villosa , iniegemnia 
lancEQiau , 5—9 millimctr. laia , J— S cen.imctr. ionga , in ps.iolun^ 
brevem dcciirrsnua ; superiors linsaria am linsari-knceolaia. Pcdunculi 
a>:.llares , folio dupio triplove longiorss , solilarii , sub.iiliori , viliosi. 
UoK! icimmales, a-jrcgati, Bracicie bins, linearis, acuts, g basi pedicello- 
nim. Calysis lacinis subulaiK , villosissiiUK. Corolla rosea , magnitudine 
C. arvCDsi^ Lin- , dsternc villosa. 

Habitat iii coUibus aridis. X 

CONVOLVULUS SUFFRUTICOSUS. Tab. 48. 

COXVOLVULl'S caule sfecio , villoso ; foliis angiislo-hnctolaiis ; pcJun- 
tulis iinifloris, folio longioribus. 

Caules pLures suifruiicosi ex codcm ca:!piie , graciles , s.tpe basi dc- 
CTimbenlt! . 3 decimeir. , viliosi ; villis albis , palenlibus , longis . moili- 
bus. Folia anguslo-lanccolala , integeirima , hirsuta, acula, 4 — 7 tnilli- 
meir. laia, 3 — 3 ceniimetr. longa. PeduMuli soliiarii , aiiliires , lili[or- 
mfs, viliosi, folio dupjo triplove longiorcs. uniflori. Braciea; dui, subu- 
lals . a calyce disliocisd. Calyx hitsulus. latiiiiiE ovato-oblonga , aculi, 
oiembranaces. Corolla pallide rosea am alba. Dilferi a C. Caniabrita Lin. 
caule suffrulicoso; pedunculis unifloris ; cotoUS dupIo iriplovc majorc ; 
villis paLulis nee aclpressis. 

Habitat in Allanle prope Tlemsen. B 

CONVOLVULUS TRICOLOR. 

Convolvulus foliis lanceolaio-ovaib , glabris; caule decluiaio; floribu' 

soliiariis. Lin. Sprc. 2a5. — CkHU, Mtigfiiiii. I. 27, 
Convolvulus lusiEanicus , flore cyaneo, T. liiit. 33. 
Convolvulus peregrinus ea;ruleus , folio oblongo. C. 5. Fin, agi. 7. B- 

Hiii. 2. p. 166. 
Convolvulus longifoiius azursus , niveo ujnbilico, creetus. Bor. Mm. I. 63. 

I'll. ini. — B/ntd. I. 3ii d 3si. 
Convolvulus peregrinus cccruleus , foJIooblongo. MorYk.,!. 1. i. ^-J. 4. 176 I'ENT^^■DEIA MO^OGYNIA. CAULI5 nunc cretins . nunc basi dccumbens , plemmquc slmpks , S— 6 
decimetr. roi:a,spBihul3U, obigsB , pcliokta, micgcmma , subviiloli , 
ill perioljm dccuTTCniia; superiora sessiLa. Flores soliiaviL, anillarci. Pe- 
dunculi uniflolL. = — cenlimclr. Calycis lacinil ovaKE , villosie, Coiolli 
paL?ii£. ma^Tie aaurta, oiedij pane alba ^ fundo titiea. GcinlcnvlUoJunl. 
Varial Hors slbo. 

Habitat in acvJs culti^, O 

CONVOLVULUS EVOLVULOIDES. Tab, ,9. 

COTiVOLVULUS caule non scandenie , ptosiraso'; foliis spailiulaiii , villo^is 
obttisis, iategeciimi^ ^ floribua S€ssilibu&. 

RAnix Icnuis, lojiga, rainosa \ rjtnis filifoiroibus, Caule? plutc? f~ 
eodem CKipite, leretcs , villosi, sirapliccs , prostriii aut procum- 
bgnies. Folia site ma , sparsa , spalhulala aut spatlmlaio - lanceolaa , 
oblusa, villosa, iniegemma , g millimctr. laia , 11 — as longa , inferae 
"aoguslalai inFeriora mmora, Florca soiilsrii, a:ullares , sessllts . sx sum- 
niiiatc caiilis. Calyx quioqueparlilus, Lacinia; ovaio-oblongj; , acula , 
ioKqualts , eiBffi , adptessa. CoroUa cccndca . lubulosa , parva ; limbo 
quinqiieBdo jlaciniis ovoidcis , parvulls , aculis , esiul vJllosis, SlaniinaS. 
Filamenla Hifotmja, superae alltnuaM. Anthtra Qblon-K , erfclie. Slylgs 
persis lens . fill formis. Stismala a , acuia, Capsula sphaiica , villosa. meni- 
braiiacea, unilocularis , polyspeima. Semina fusca, ansulosa. 

Habitat in legno Tuoeiano prope Sbibsin. 

CONVOLVULUS SOLD AN ELL A. 

CONVOLVULUS foliis leiiirotmibu^; pedunculi^ unifloiis. trtJ. Sptc, aao. 
Convolvulus marinus nostras roiundifoligs, Mon"i- i, 1. t. S./- e. — -t. 

Iml. S3, — Sihmi. Spmr«. n, 169. 
Soldaodia mariiima minor. C. S. Pin. 293. 
Brasuca marina, Mallh. Cam. 368, Ic. — Camtr. EpU, a53. Is. 
SoUancUa, Dorf. Pmfl. 3si. It. — Taliiya. Ic. 877.— G(r, fff». S3S, A, 
Soldanella sivt Brasaica marina. Ul. Ic. 6o3. 
BraHica marina sivc Soldaaclla. 3^- B. Hiit. ^. p. 16G- Ic- 
Convolvulus inariUBius rolundifolius, ZaTiidi. lit. i. 6, 
La Soldaoelle. RtpiaaU. Bill, Ic, -mmiiliy 
■■■■"•wKilTip PENTANDRIA. MONOGYNIA. 177 A. Soldancib matins longo Et sinuoso folio. Biard. I. S56. 
Convolvulus major itslicui , sinualo vd podus auriculato folio. Mm. 

Cauus proslHti , 8-2, „mims,r., gbbri. Folia gbberrima , ca,no« 
ren,rom,-orb,ciibta, sicps mgulosa. PcduncuU axillares . louri , filiformcs 
unjHor,. Calycs lacmi^ ovara , la.a:. BraCfs dus mqjorfs. Corolb n,s=- 
m.udiM C. sfpium Lin, , rosea =ut alba. S>igmala inaasssta, VaiiEUs A 
diKcri folus smuato-laciniaiis. 

Habitat id aisnis ad maris liuoia, K J P O M CE A. Calyx quinquepaniius. Corolla infiindibuliformis aut campa- 
nulala , quiin|ueplicata. Stylus anas. S[igma imicum , capit^tum, 
Capsula supera , muliil ocularis , polysperma, 

IPOMCEA SAGITTATA. iiferioiibug cordaiis ; supeno- IPOMiEA caule volubili ; foliis gljbcri-jtnis; 

ribus siigiclacis. 
IPOMIEA foliii sagittaiis; pcdunculis uuifloris. Fmni. liia. 2. p. 125. Ic, 

lomoirf. lUmlr. )l. Il3a. /. 104./. l. — Cavanil. Ic. n. 116. ;. 107, 

Planta glabcrrima. Caulis volubilis , 3—4 merr. Folia peUolaia , ime- 
gerriraa; inferiora coidala ; supeiiora saginata , acula ; angulis posiici? 
dongatis , nuM oblulis . nunc aculis. Pedunculi solitarii . axiLarti , uni 
aur hifloii. 3^7 ceadmctr. Calys persisicns. Lacini^ cjlipdca: , cotiacec. 
obiusa; ; eKKrioiibus duobui niiiioribu!. Corolla niagnitudine C. sepium 
Ijn. , amfflnc rosea, campanuhia. Stamina i. Filamenia baai villosa, Sivlus 
lilifornii^- Stigma capitatuiu. Capsula rotunda , quinquevalvis , polys- 
perma. Semina fusca , angulosa , lomcniosa. Plania pukhErrinia , Au- 
tumuo et prlmo Vere florens. 

Habitat adlacuum ripas ptope La Calle. S 17S PENTANDHIA MOMOGVNIA. 

CAMPANULA. 

Calvx persisTen$, superus, quinqufipaTlitus. Corolla campami- 
laia > quinquefida , sumnio calyci inserla , marcesccns. Staminum 
filamciua basi di]alatii. Stylus uniis. Stigmata tria aut qulnque. 
Capsula iri am quiiiquclocutaijs , porls Eolictem laieie di^histtns , 
polyspcrtoa. 

CAMPANULA RAPUNCUl.US. 

CahfanulJ foliis undulatli ; raditalibus bnceoLato-ovalibu! ; panicula 
coarcrata. Iin. Sfa. a3!i. — Gurlnrr. i. (J. 1S4- '• 3i-/- '■ 

CanipaQula tadice csculenla, T. /?iiJ. 111.— Sdiaa. Spldm. «. loS. 

RapuHculus esculcmus. C. B. Pin. 9a.— Mom. I. S. I. =./. iS.maia. 

Rapunculmn vu^aie- 2Vflg, 7u5. Ic. 

Rapuncultini sylvefiire. Fvi/^h. Hiil. u 1 4. l£. 

KapunCLjii!. Camcr. Epil. =51. li. — Maith. Com. 347. U.^Dod. PntJ/.!. 
165, h. 

KapuntiuiD parvuni. to*. Ic. 3a8- — Gjr. Hiit- 455, /t. 

Kapuniulu! vulgaris cainparmlaius.j'. B, Hiil. s. f. 7^5. /t. 

Campanula foliis ellipliiis , stttalU , iubhirsmi! ; caulc aspero ■, iloribus 
paiiLculaiis, fJalt. HUl. 1. 695. 

Radi:i fiisiforinis , alba, Caulis trectus , 3 — 6 dccimeir. , iukatus . su- 
ptnie ramoius^ ramis ereclis , &uiclis. Folia hir&ijia , uiidulaia , denfala ; 
infeciora pellolaia » ovalo.obloiiga ^ supctiova taiiceolaia ^ jcisilia , acuta. 
Panicula eloogaa , coarclata, Flores pcdicellati. CalyK penlagonus. La- 
cifliic lasr , subulala^, angu^ttssima: , geiminc Iriplo loDgiores, GoioLs 
scmiquijiqijc&da , ccetulea aut alba, Capsula irigona ^ obverse pyiatnidaio- 
ovala , liitoculari^ , pons liibus lalizro dthisceai, Seinina pluTund , parva , 
elUpiica , comprcssa , jlabftTima , nilida ^ pallide fcmiginda, GxRTKttf, 
HADTTAT Algeria, q"' 

CAMPANULA A L A T A, Tab, So. 

CAMPASUl-Acaiilesimplidi foliis laid- lance oklil , glabrls , dctuiienlibus ; 

llQTibiis ficssilibus^ icrtoiiialibus. 

PENTANDRIA MONOGYNIA. '79 CaultS ercctus, simplex, id — 16 decimeir. , angulosus ^ anguli^ ob- 
m^is. folii glabra, rugosa, dcDiaia; mferJora 4— S ceudmctr- lara. 
16—27 Jonga ; caiJina Be^^Uia , decuircmia , lanceohia , aeiraia- Floras 
m summLiaK caiilis sessiics , raceiuoso capiiaii , confem ; inferioribus ple- 
rumque dislinctis. Calys quinquepariicus . peisi^teo^. Lacinia lineari- 
lanceoIa[a?j acuise, subcitia[,E. Corolla cffmlca, niagmludine feieC pj-- 
rjmidalis Lin. , Ecmiquinqucfida ; laciniis ovam , obiusis, Filamenca 
ba^i dilaiaip. Anihera flaveacemes. Stylus i. Siigmaia 3 , cTiissiuscula. 
Cdpsula iriloculaci^ . potJi iribu^ basi dehiscent. Semina parva. numeiosa. 
Floret prirao Vere- 

Habitat in Aibnic pvopc Maiauc. 

CAMPANULA DICHOTOMA- 

CA^lPA^■ULA capEirli^ quinqucliJcularLbus , obicciis; caulc dichoiomo; flo, 

ribus ccrnuii, Liii. Spfn- q3j. 
Campanula hirsuca Ocynii i'ollo cauUm ambi^nie , Jlore pfndulo. T. ImL 

1 12. — Boc. $k. L ^5- Irona. — Metis^ 1. 5. I. 3./. aG- — Sihaw. Sptiim. 

n. to5. 

CAUI,tS crecif, pilo^i. ?tciaii . supcint dicliotomf , 16 — 3a ceniimeir. 
Rami paieniei , hispidir Folia , se&silia ^ hiisuia ^ dencJculaia , g — iS milli- 
meiT. iaia , i — 5 ceniimcir. longa-, inferioia oboL-aia , obiusa ; sirpciioia 
ovau > acuta , quandoque ladccoJala. Flores iiul^nic^ , ex bifurcaiione 
Tainonjm , soEiiaiii , axillai?& ct lermlnalcs , singuli pedicellaiid Pedi- 
celli filifornies , hiisuii , inEequalea. Calyx perslsicns , hi&pJdus. Laciniax 
sagiiEaiffi, acuLi", Corolla cccrulca , cylindrical campanulaia . calyc? duplo 
fere longioi, Llmbiis quinqucGdu^ ; lacinfis Dvalis . obLusij, Capsulam 
maiuram non vidi. 

Habitat in Ailamt. O 

CAMPANULA SPECULUM. ' Campanula caulc lamosi^^imo , diEfjiso ; fulih oblongis , ^ubcrenaiis ; 
calycibus soliiatiis , corolla longiDribtLS -, cap&ulis pmicaucis, tin. Spet. iSO PENTAKURIA MONOGYK lA. 

Campanula aruenaJs crecta. T. hut- i la, — Dodarl. Icona. — Mmii, i. i. 

Oiiobiycliis arvMisis vel Campanula ari'cii£J$ eccfEa. C. B.Fii. ai-li, 
Pfiiiagoiiion, Taliern. Ic SiG^ 

Canip3[iub cairlc procumbcm? ; fruciibuA prlsmadci^ i Jloribu^ roram - 
[DDgi^ime pedolaiis, sQlirairis. Hal!. Hiifrii- To3. 

Calyx piismaiicua , itiangnldEi^ , clcnigaius, Coiolla ^ubroi'iia, CspsuLi 
poris iribu^ iiifr^ ^picem c]elkr£cen&. 

Habitat inagris culiis Atgcria:, © 

CAMPANULA H Y Q R J D A. Campanula caule ba&i aubramo^o , stricio ■, foHis ablan^s ^ cFcn^LJb ; ca- 
lycibm aggicgalia, cOTOiblongiofibu^^ ciip^Lilispri^maLLcis^Lrn.S^.i^^^. 

Caiiipaiiula an'fnsis procunibens. Tr InU. J 13. 

Campanula aiveasis miniina. Dod. Pffipi. ifiS. — Marii. i.5. t. a./, ia. 

Speculum Veneris 11111111$^ Cir. HiiL 43g. Ic. 

Ouobiychu alleia Betgaiuni. Lob. Ic. 416- 

Avkularia Sylvii quibu^daia. J^. B. HiiL 2.p. 800, In. 

Cflmpanufa caule crccco; fmciibusprismaucii; Eoribus tciaii^ » siis&ilibua ^ 
coDgealia. Hat/- Hiit. ». 704- 

HaBitat in di-vii, © 

CAMPANULA ?lRFOLlATA- 

CAHPANULA caule aimptici ; ioiih coidaijs » dcniaus , amplericauiibus ; 

floiibu^ 6C4^ilibii^, aggregaiis, Un- Spec- a3g. 
Campanula peniagonia pcifoliaia. Morit, 1. 5. /. ^.f. 33. ^- T- In<!- 113. 
Bapunculum mjniniuiii roiundifoliuui veiiicillaium , florc purpurco- 

Bnncf- I. ii33- 

Habttat in utvK- Q 

CAMPANULA V E L U T I N A. Tab,5i. 

Campanula caule b-ui decumbeuti? ; foliis obovatis , inciiuii , muLlis^i- 
mis ; Bi:»ribu5 paniculatis ; Inciniis calyciiiJS bagiLCacis, CD^v PEKTANDRIA MO^JOGYNIA. iSi 

CAULts plures CK csspitc coramunL , gtstiles , villosisiim! , basL pro. 
cumbcntts, l6-3s cemim=,r.. .gpcmc ramosi . quandoque simplicci. 
Tolia molLssinia , mcana , viUosa • vmU brtvissimis . numtrosissinik; ra- 
liicalia m ojrbf HI jacantia , iubspathulaia , in peLioJum deeurrenila iKvia- 
siinc dcnucubfa ; dfn.ibus remmis ; caulina obovaia , lo— 13 mUliineir. 
lonp, 6— 8 lata; iiiferiora ci media petLolau ; pfiiolo brcvissfmo ; su- 
periota scssilia . sspe ovaio-oblonja , inlcgen-ima. Pedunculi fglioji ,' 
paniculaii. Calyipubestfns, djimo-canJicans;]adoLLs sagiiiatis atiiiis. 
Coroila campanulaia, pallidc ccerulea . calyce duple, longior. Limbus 
qumquefidui ; lacmiis obtusis, Filamcnla hasi dUalaa. Slylus 1. Slig- 
mala ^ , cras^iuicuia. Capaulam iion vidi, 

Hauitat in fissuris mpium Ailautis prope Tlcinsen. K 
CAMPANULA ERINUS. 

Campanula taule djclioiomo; foUis a^s^ilibu;, jitrinque dcmaiii ; lloia- 

libu^ oppoaiiis. Liii' Sptc- 340^ 
Campanula minci annua, foliis incbis- J"- hut. Mfl. 
Rapunculus ininot foliis incisis. C. B, Fin. ga. — Moris. 1. 5, 1. s, f. sS 
Erinus. CdI. Fhjieb. 2. p. 3i. U. 
Alsine obinngo folfo senaio , flore ciEniko, J. B. Hist. 3, p. 36j. Ic. a 

ErJDOS Colwtaax.liiU. i^ p^ 799. Ic. 

Caules rarao5us , vllla^is , l5 — 53 centimelr. Rann dichoiontj filifoi-- 
mes , sub angulum acuium prodfunlcs. Folia parva . viliosa , sessilia- 
infenoia ^paihulaia ■, sup^ioia ovala , profunde denlara ', d?iiiibu& »cmo- 
lis, Fifjrcs !axe raccDiaai , pediceUai! , in lainutorum bifurtaiione solJEaiii. 
Calyx pcfsjs lens , liirsutus. Laci[ii:e lanceolaiic^ pacenie^. Corolla minwla 
calycc vix iongior , quinqueHda ; laciniis ovaiis , obuiiis. Stylus Itiangu- 
Jaris. Si[,iitaU 3. CapBula parva , mibiuaia , irilof ularis. Habitat inier scgeics. O R O E L L A. CALVXpet!isiens.supenis,qiiinquefidii3. Covolla sunimo calyd 
iiiserta. Stigmata duo. Capsala bilocuLiiis , infcia , pol; sperma. iSa FENTANDEIA MONOGYNIA. 

ROELLA CILIATA. 

RoELLA folii* ciliatia > mucronc CKCio.Lin-Spfc. 2^1.— Hotl- Ciif- h 3S. 

^Limarci, llhuU. n. vi^6.l. 123./ 1 .— dilnii. l.f. iS^. (. 3l./.3. 
Cimpauijla africana fruie^ccns aculeoia , llore violacfo^ Cimimrl. Hilt. 

s. p. ^^. I. 39. — PM. '. aSs./. 4. 
Campanula afckanii, Immilis, pitos^^ florc Cf:a]bido > lansuldc piiipuico. 

Sclo. Tim. s5, 1. 16,/. i. 


TRACHELIUM. Calyx minimus, persistens , superus, quinquedeniiitus. Cotolb 
infundibuHforniis. Tubus filiforaiis. Ijnibua quinquefidui. Scainina 
intva luboiii. Siylii! unus. Stigmata tria, Cjpsula iiilera, tiilocu- 
laris^ polysperma. 

TRACHELIUM CCERULEOM. 

TRACHELIUM lamosum , nrectumi foliis ovalis . setratis , plan[s. Lm.SiippL 
143.— Ciitan, I. p. lis. l.Si.f. 4.— tomori*. Illmir. n. aSgg. ). ii6. 

Trachcliuin a^ureumuiDbtllifccuic, T^ loll- i3o.l5o. — Sdiaui. Speerm. 
n. 593, 

Ceivioria vaUrranoides cwrulca^ C. B- Pin. g5^ 

RapuncuIuJ Valeria noidca cctiuleus. Mor!>. u S. I- b.J- 02. 

TcachGUuifi valerianoLdcs umtHCllifcruni. Dodorl. honn. 

CaUlis Jere^i 3 — 6 dccimccr, , glaber , supeme ramosus ; ramis pa- 
icQiibus. folia dlieiDir , ovaca, peiLolata , glabra , acnia, inxqualilcricrrjia. 
Flores numeToaisaimi, corymbosi; coiymbo r^gutaii, tonvCKO- Corolla 
tiKTulcii, raiLu^Hlbit , infuiidibuliformis ', tubo Hliformi, ]0^i3 coilUmeir* 
loDgo. Linbu^ quinquefidus i laciniu parvis ,coiicavl$, flLpticia, lUaTncnia 
capiUaiia , bad carollie maeiiad Siylu^ ejueiiua, Siigmaia S , luiniiiia. 
Germcn obmsc irigonuto , gLabnim. Capaula parva , aubroiunda > poly;- 
perma , pom iribui ba$i dchisccns. Scmina minima ^ elUpucd , glabra, 
conLpre^sa > niuda- 

HalsTAT in li^Tivisrapiiim Ailamis. ff PENTANDRIA MOSOGYNIA, S A M O L U S. 

CALVXpersisicns. quinquefidus. germini adnaius. Corolla tubu- 
losa , quinquefida , cum denikuJis qutnquc interjeciis. Stylus unus. 
Siigm a simplex. Capsula calyci accreta, uniloeulaiis, apice quin- 
quevalvis , pol)ipeima. 

SAMOLUS VALERAMDI. 

Samolus Iin. Sf«. i43. — (EJ. Dof,, ;, igS. — BfTgirrl. Fl,yl. :. p. 3g. 
U. — Curlii. Lsnd. It. —Halt. Hi,!, n. 707, — GoTrtw. 1. n. ,.e, 
'. 3o./ 1. ' 

Saniolus Valgrandi, J. B. Hill. 3. p. 791. U. — T. /nit. 143. (. 60.— 
Schaji/. Spfdtn. 71.^5^3. 

Anagallis aquatica , folio roigndo noo creiiato. C, S. Fin. 2S1, 

Anagallis aquaiica lenia. Lob. Ji, 467. _Gn. Hiit. 620. Ic. 

Aj5mc aqiiaJca psrcmiis , foliii Bettabongic. Msrii. 1. 3. t. s^.f.sS, 

FoLI.l poris nuinerosil conspcrsa. Corolla alha . paiva. Slamiua bosi 
insfrta. Capaula subrotujldd. Scmina iniiiima , angulosa, punciaia. 
Habitat ad livuloiuni ripat Algeria:, if L O N I C E R A. Calvk rnioimus, persistens, quinquedentatus. Corolla rtgulaiis, 
quinquefida. Bacca infera. Folia opposita. Caulis frutescens. 

LONICERA CAPRIFOLIUM. 

LONicERA fioribiis vcrticillaiis , lerminalibus , sesiilibus ; foliis summis 
connato-pcvFoiLadS' Lin. Spec. li^.—yacq.Aiutr. 4. i. 35 j, — Lamaid. 
Illmlr. 1. lio./. 1. 

Peiiclyiiienuni perfolialuin. C. B. Pin. 3oa- — J. B. H/tl. 3,^. 104. Jc. — 
Taban, Ii, 89S. — H. Eyit. Vati. p. p. 4. /. s. l84 P£KTANDE'A MONOGVN1A, 

Capnfolium ilalicuTr. T. lull. 6uS. i. 3;S Dod. Pcmpl. 411. Ji. 

PericLymcnum ppifoliaiuni caliJiirmn rcgioDum. to*. It- 63^. — Gn. Hiil. 

39 1, h, 
Pfticfyraenum Matth- Gjm, 6^1- li- — Caiatr. Epil- 7l3. /^. 
PcricTymenum icalicum. Rivin. ^,i. laj. 

Habitat in Aiknit. 5 


}i\^ L O N I C E R A D 11 L O U A- Tab. 5i. 

LoNiCERA caule valubili; foliis tordaiis, peiiobiis: pcduiiculk aiiiLaf jbus , 
tiflorjs, petiob lon^Loribu^. 

Gaulis icrcs , fruLicoaus , volubilis . junior pubescent, Folin oppohiia , 
Lurdjia, bitviicr peiiol^u , iniegeinDia , puhc^ccniia , 3—4 coniiiiiffir. 
laia, 5 ]cn^. Pcdunculi asillares , solitarii , hlilomes , pELiolo lungiorC!., 
billaii. Bratitt binx , lincarc?,ad basini floium. Calys £upecu^ , qumque- 
(Jeniaiua. Corolla iuegularii , tubulo^'i, Germina 5 , disuncip, Fruciiun ma- 
lUTum DOD vidi. 

Habitat i" mome Tmji, B ^liiknb. M I R A B I L I S. 

INVOLUCRUM propiium quinquefidum, CalyK roiundus » per- 
fJfCeiis^ inlegeiTimua. Corolla infundibuHrormis , sumtno calyci 
[nserlar Siamiii? quinque, Filamenla ba^i sqaamoss-, recepcaculo 
maidcnlia, nee corollx nee caJyci ^dhxreniia. Stylus unus, Sligina 
capiiatum. Germen superum. Semen untim , globosum , calyce N'. BotRhAAviA valde aJBnis Mirabili ; difFeri; involucii propiii 
dcfccm^ calycc obverse pyiamidato ■, siaiujnum ngniera paucjori ; corolla 
tauipaDulaLo-paienif . In luiaqu? iiamina sub pistillo inseiia. Vera [zoiolh 
adest m BQerhaavia ci Mirabili , ciio emi& marce^cit ct cadii > calyce 
pi^isisEcnTc ci crescenifib Geimen infcrum Cl. Linnicus cc alii nuiorc^ in 
JWrliaavia di:<efmic, ted pcrporjin. 


CENTANDRIA M0NOGym,V 
MIRABILIS JALAP A. iS5 MlBABIlis iloribus congcsiis , itrraindibiu . mclis. im. se«. i3s. - 

i-fma'ct. IllmlT. n. ii36. I. !o5. 
Jalapa flors purpurco, T. Inil. i sg. j. 5a. 
Soknum mexicanum flore magno. C. B. Fi/i. i6s 
\ lok peruviana. Taliirn. l!,3\j. 
Ad«Wrabilb p„„vbna rubrc flo„, «.,, Wj,, .. ^, gg. /,. _ c. (f.,. 

J^sniinun, ,i,ex[canum , sivc Flos mfxicanus. ?. fi. Hiji. 3. t. Jqj /, 
La BeIIc de niiji. RrgaaiUl. Bot. li. Coj.iTuRin honis. © C O R I S. CALVX persisted , quinquedentaEus , barbaliis. Corolla irre- 
gularis , quinquefid^; lacitiiis bifidis. Capsula supera . quliique- 
valvis , polysperma. 

CORIS MONSPEHENSIS. 

CoRis. Lin. Spec. 5.13. —Lamarci. llluHr. 11. 1996. (. 105. 
Coriscterulea inatiliina. C. B. PrK. bSo. — I". /lUl. 63i. ;. 423.— SiSow 

Spsdm. ;a- r 7 1 . 
Colli quDiurndam. Ctui. Hiit. 3, p. 174^ Ic. 
Syinphytun. pcira:uiii. Camir. Epit. 699. Ic. 

Coris MonspfHaca. Tabmi. U. E40. — iu*. ii. 40a Mo™. ,. ,i. (.5. 

f. ul timet. 
Coris inoospcssiilana cccrulfa el purpurea. J. B. Hul. 3. p, 43,. ic. _ 

GtT, /fj]/. 544. Ic. Caules plurci cs communi ladice , basi saps procumbcnies . 
tsrcies.raraosj, 16 — so eciiiimtir. Folia iparsa, iiurasrosaji^caria, dm- 
' 24 lS6 PEKTAJ.'EKIA M O N O G Y K 1 A. 

liculali; dcotibus sape in ieiaiii rigiUulam jbeiinubus. ITores dense race- 
muii , lerniinales , subpedicelbli. Rjtcmns teres , a — 5 ccmimcLr. Calyx 
rtersioaos , obfoneus , alciatus , oblique liuncalus , maiLiTiJ wminc brtii 
gibbus , quinquedeamus ; dcmibus ovalis , puncio rubcllo disiincrii. 
Baibuk ligidie , iniqualcs , ex laciDiarum bail prodeuiites. Corolla rubu- 
losa, irregularis, quinquefida ; latiniis bifidjs , roseis ; superioribus paulo 
iongioiibus. Slamina brevissima en apice tiibi. Stylus brevis. Stigma Olbi- 
tulaium, Capsula pyriformis, quinquevalvis , calycd letia , polysperma, 
Semiaa parva , fusca, subroJunda ^ angulosa. 

HiaiTAT ill cOlUbus inculjis- © 


VERBASCUM. Calvx persistens , quiiiquepartitus. Corolla lotala , qulnque- 
paitila; laciniis roiundatis; duabus superioribus minoribus. An- 
thers iinilocul ares , apice traosversim dehiscenies . Capsula supera, 
biiocularis , bivaUis , polysperma. 

W In Verbasco Myconi IJn. ambers bilotularcslcneitudinalitcr dehis- 
cunl. An cju^dem generis? 

V E R IS A S C U M C O R D A T U M. 

VerbaSCUJI fuliis tomenlosis ; radicalibns cordaiis , petiolatls , crcnulalis , 
obtusis \ eauiinis am^^le^icaulibus , iniegeiTiniiS' 

. Folia erassa, tomcniosa. ijieana; inferiora eordaia, ircnulaia, peiio- 
lala^, cauLua seaiiaiiipledrauba ^ acula , inlcgerTima. Caulis siraplcjL , vel 
paruLii ramosus , 5 — () ilecimeir- * lomeAiosus , erccius ^ cra&sitie digiiJ. 
Tiorem ncc Irucluin vidi. 

Habitat in Allame prope Tlemscn. 

V E It B A S C U M S I N U A T U M. 

VEBBASCUM foliis raditalibus pinnatiSdo-repandis , lomentosis ; eaulinis 
anipLexicaulibu? , iiudiuseulii \ lameis primis oppositis. Uii- Spic^ a54- 
-- Exduif Syn, 2', Cor, tt lliji. qvt ad iptcUm diilinila^ pertinent- PENTANDRIA MONOGYN!(\, 1S7 Vttbascuin nigtuti, folio Papavetii comiculaii. C. B. Pm sjo — r, /,«i 
147.— -Mora I. i. (. g.y. 6. 

VcrWumaliud. Comit.EpU. SSi. I,.— M«Uh. Csm. Soi./c. 
Verbascuin mtubaeeum. fninji. /i, J65. 
Vcrbascum bcioiaiuni Maiihioli. D^icL Hut. iSos. /;. 
VErbascum crispum fi sinuatiim. Jf, S. Hii/, 3. ^fp, 87a. h. 

FouAionifniDsa ; radicalia dongaia . undulaia, sLnuaio - repanda 
i— 10 cemimeir. kia, 3 — 6 dedniEir, longa; caulina ^cssUk, subde- 
curremia. Caulia 6— 13 dfcinietr. , crccius, lomcnLosus. Rami numsro^i, 
S^aciks , virgaii , CKcti , tomenlosi. Flores scssiics , glomerali , inlErrLplc 
spicaii. Corolla parva, lutaa. Bradca^ cordara. acummata , tcfiaclfi. 

HsBiTAr in arvis. !C DATURA. Calvx lubulosus , quinquedentatus ; maEuru! supra basini 
circiilariiet disccdens ; pane inferioTe superstitc et crescente. Co- 
rolls [ubulosa. l.iuibus campanuiatus , quinquangularis. Capsula 
supera, quadrilocularjs , polysperma. Semina reniformia. 

DATURA STRAMONIUM. 

Datupa pericarpji? spiiiosis , crcclis^ ovacis ; foliis ovatU, gbbxis. Lirt, 

SpK. lib.— (Ed. Dan. L ^36. — BulUard. Hub. t. i3, — Ccrlnn. s. 

p.i^Z.l. ^31.J.^. — LimaTtk. lltmh.a.isig.t. ii3. 
Siiaiuoniuin fcuciu apinoso oblongo , flore albo. f- huL irg, L 43. ti 

4. —BMvi. I. 3l3. 
Solanum fcctiduin , poino spinoso oblongo, lloi? alho, C. B, Pin. i6^. 
Sobnujn maDJacuin. CvJ. Fhytoh. 47. li. 
Datura Turcanrai. H. Eyit. AnUmm. s. f. 11. f. 1. 
Taiula. Camej. Epii. 176. /(. 
Daiura. Ctui. Exut. 289, h. 
Sttamortium spinosuM. Gtr. Hiil. 34S. U. 
Stramonium foliis angulads ; fiuclu crccco , inuricaiot calyce peiiiauoiio- 

Halt. Hilt. n. 586. 
La Sirainoinc. RcgnimU. Etrt. Ic. iSS i'ENTANDRlA MONOCYNIA. CaulES slabri , icreies , creciL , 6 decimeiir , lamosi ; ramis partniEbus, 
dklioiomih. Folia glabra, ovata, siiiuaio-angulosai angulis acuLis ^ iiia?- 
qualibiis ^ lobo ba&€Q^ alcero in peLiolum loTigiua proilucco^ Cnlyx lubu- 
LoiiTs, pcniagcmiT^; angtilia acycii. Cofolla alba , calyce duplo longior, 
Cap^tila Efccia . ovnia^ quadrisulcara ^ obiu^c tciragona , apinrs validis 
undique echLnaia\ infeme quadti > ^upcrnc biloculaiis, 

, Habitat Algciia, O I 


HYOSCYAMUS. Calyx persisteiis ^ campaiiulalus^ quijiquedentalus. Corolla lu- 
bulosi ; limbo subirregulaii , quinqiierido. Lacinii dua: infcriorcs 
reiuoLioTes, Capsula supera ^ operciilana , bilociilaTcs , polysperroar 

HVOSCYAMIJS NIGER. HYOSCYAMUS foJiis amplesicaulibus, fiinuaiis-j lloribus sessilibus, Zirt. Sfft. 

i;i7. — BiiWoril, Hai. I. gS. — Hall. Hiil.n, iSa.—Slmi. Hyon, l.l'. 
Hyoscyamus vulgaris vtl nigei. C- B- Fin- 169. — T. Imt. llS. — MtTis- 

l.S.i.ll./. 1. 
H^oscyamu^. Bntmf. 1. p. z^^. l£. — Comer- Epit. 807. Jf- — Trag. I 3S. 

1:. — Rivin- i-t-\o^. — L^b- l£. i6S. 
Hyoicyamus nigcr vulgaris, Clm. Hit!. 5. p. 83. Ii. — Dai, Pmpt. 4S0. 

X<.— i>tirt. 1st. t. iSS Crr.Hiit. 353. St. 

Myoscyamusvuleaiia.J. B.H;,LS. p.6i-i.lc.—H.Eyil. ALil. S.p.S.J. i. 
Hygacyamus flivus, F:U!h. Hill. 833, it. 
La Juaquiamf , Rcgastill. BoL le- 

CoROLLt lubus fuscO'vio1aceu5 ^, Lmbo venis alro-violitoji tcjiiulalo, 
Capiulffi wcuTid*. Odor gravis. 

Habitat m arvls Algeria;. cC 

HYOSCYAMUS ALDUS. 

Hyoscvamus follis pciiulaiis , sinuaiis , obiuaia ; lloribus ^nbscssilibua. 
Xjn, Spii. 3S7, — Suiftaiil. Hub. I. 99. 


i PENTANDRIA MeNOGVKlA. igy 

Hyoscyamus albu! major ifl leitius Dioscoridis. C. B. Pis. 169. — r. 

I'lU. iiS. 
Hyoscyamus albus vulgaris. Chu. Hut. 2, p. 8+. /c. — SiAstu. Spiclm. :i. 338. 
Hyoscyamus albus. Dad.Fcmpl. i5 1. Ic. — Loi. U. i6g. — Msllh. eom. 

;io. /£. — Camtr. £;.;i. SoS. h.—y.B.HiU. 3. f . 627. /i. — Ger. 

Hjj(. 333. /f — //. Ejrf. 4J(. 3,(.. S./a. 
llyoscyamiis candidus. Tiag. 134, h. 
Hyoscyamus major albo sLmUis , urnbilico Rotk lireau. Mill. Dili. I. 149. 

Caulis villosus , ramosus , 3 dccimcir. Folia, cordaw , obtusa , viilgsa , 
sinuaio-dcntata; deniibus obiusis, Florei subsessilcs , solitarii. Calyx cya- 
Uiilarmi^ , viilosiia , deccmsLijaiua. Corollie lubiK nigio-violaceus ^ limbo 
aLbo nee vciioso. 

Haeitat in Barharia, G 

HYOSCYAMUS AUREUS, 

Hyoscvamus foliis peiiolaib^ croso-dcntaiis^ acuds ^ floribus pcduocu- 
Iflcii ^ fniciibus pei}dv!i?. Lin. Spec. 267 . — Bulttajit. Unb. I. 20. 

Hyo&cyamus creiicub luicus jnaJDi. C. B. Pin- l&^. — Fiodi. 92, Ik. — 
T. Imt. 11 3. 

Hyoscyamus aLbus creiicui." CIm. Hal. 2. p. 84. — Gir. Hiil. 3S4. 

Hyoscyamus creiicus Jmsus imxioi.J.B. Hiit. 3. p. 6a3.lt. 

Habitat in agvo Tuiictano. S. N I C O T I A N A. 

Cai vx tubulosu3 ^ quinquefidiiS- CoToUa titbulosa, qufnqiie- 
plicata, Siigma capiiatum. Capsiila supera , bilocularis , bivalvis, 
polysperma, 

NICOTIANA TABACUM. 

NlcoTiANA folii? lance olaio .ovaiis » ^fsaiiibus, decunrcnubu? ^ floribus 
acuna. if". Spec. 25S, — BvUiard. Hurli. t. 285. — Girjlnn- i. p. 264. 
I. bb.j. II. — Lamatik. Uhntr. n. 2281). !. ii3. ■ - 


igo PENTAfJDRlA MONOGYNIA. NicoEiana major laii foil a- C. B. Pin. 169. — T. Intl. 117. — Melih. Com. 

;5k U. — Tadei>i. Ic. 5^^^—Morf^. 1. 5. I. 11. f. i. 
HyoscyamuJ pcruvianus. Camtr, £pit. 810. In. — Dod. Pempt. 45a. /t, — 

G^.Hiit. 35?. Ic. 
Tabacum iaiifoHum. H. Eyvt. AutufH^. fi-jf- g./. i. 
Herba sancTa , sive Tabacum. LoK Obi^ 3ifi. 
Ponliana. GuR- Suhmid- 9. i. 4. rJ- 57. 

Nicotians major , ^ivc Tabaciim majua, J. B. Bhf. 3. p. G^g, Ic^ 
PeEum Tabacum. B^flt-jF. i. 14G, 
Le Tabac. Rtgnmilt. Bot. U- Plakta iota pubGSCCOt hnugjine bcevi»ijni. Cauli^ icita, i — 2 meir, , 
erectus. Folii srpc 3 dtcLmeir. am fliiam longiorp , ovaia ficu ovato- 
obloD^a, inie^fiiima, aemiamf iGKicauUd ^ Buperioca noiiiiukuquacn kn- 
c^olaia. Floret paniculaii , tcrminak^. Calyx persistans, vifcidus , quinqirc- 
fidiis ; lacLnUg ovaiis ^ erectly, CDioUa inruiidibuliFoTmU ; cubo tirpcine 
ampliato. Llmbus paicns , rosdus , quiTiquangiJaiis -, aa^uii^ acud^. Filj- 
menia basi viltos^ , [ubirm ad^quaniia. Stylus longitudinc siaEninum. 
SETj-md dfpiiHtuiD, crai^utn.vircictn^, sulco iiaiisversali esacaium. Capsula 
ovaia , excus rongiiudirialjrfr quadiuulca > biloculaiis. DiasfpimcnCmii 
valvijli$ parallclum^ suiuri^ adherens , uErinqiLC insiruciuin lecepiacuta 
fungosD , cap&uUiiD impIenEe , foveo[[s excavsio , leclo &«miiilbus nume- 
rosi^^imia , parvis . subio^undis , fu^cis , lugosia. 


COLiTuit in Barhacia &e<l I [ Nb lusElca. NICOTIANA BUSTICA. 

^:coTij\HA foliis ovatis, pccialatrs , inle^eirimis ; floribiTB obiusit. Uii. 

Spa. aSS. — BirgJrJl. P*fj, i.p. iT.—BnUiaid. Hab. i.sSg. 
Njcolianaminor. C.B.Pin. 170.— J.lBJi. 11;. — H. Eyit-Aiilumil.l. p.ui./.S. 
Hyoscyimus lutcus. Z>0(!. Pn«pt. 4S0. Ic. — Can. Srfmiif. J. (. 16.1;. 36. 
Dubius Hyoscyaraus liucolus solaiiifoUui. ic*. Ii. 569. 
Hyoacyamu^ i€iuus. MaitL Com. 750, — Cmner. EpU. S09. Ic. 
Priapcui , quibusdam Nicoliana minor. J. B. Hill. 3. p. 63o. Ic. 
l.'Hcrbt i la reine, Rrgnurdl. Bot. Jr. 

PlanTA villc^a , giulinoaa. , 6^14 deciiaelr. Folia peliolala , cordato- 
uvalA ; inicgemma , oblLi^a. FLorcs panictilalii Corolla c vltidi flavMcens. •W«i PENTANDRIA MONOGYNIA, igi 

Tubus inH^Liis , villo^us , infra limbura horizonialiier palcnlcm ^ orbicula- 
mm strangiilatiii, Sian.inum filainema brtsi villosa. Calycis lacioic oyata;. 
Capsiili roiuiidii. Disscpimcnmm ur in pracedailc. 

Coj.iTUK in Baibsvia solo piiigui ei humido. Seriiui incuntc Vcrc. © 

A T R O P A. 

CALVX quinquefidus 3 persislens. Corolla cainpanulala , quin- 
quefida. Bacca supeta . polyspeima. 

ATROPA MANDRAGORA. 

ATEOfA ataulis ; scapis unifloiis. Lhi. Sjirc, nig. — Millir. Drd. L ij3. 

— Balliard. Htrb. I. 1 46, 
Mandra^ota frutiu lotundo- C. B. Fin, i6g- — T. ImL 76, f. la. 
Mandragora. T'ng. Bgo. Ji. — Cann'. Epii.SlS ilSig. li. — Mallh. Com, 

■jig. Ic. — Fmth. Hhl. 53o. Sc.—Blakis. t. 36^. — Dadarl. honn.— 

Hall. H,il. a. J78. 
Mandiagoras.iJorf. Pimp/. 457. Ii. — lot.Ji. a6-,— jf, B. HlJ(, 3./1; 617. 

Ic G«-. Hiii. Sis. Ic. 

MandragotafiEminaSaTe caXiAm. Band. L 'ig.-^H.Eyst.Vtm-^-p-i.J.i. 
La Mandiagore. Regiiaiitl- Bot. Jc. 

Folia ovala , la^o^A, jacemia^ 1.? — 55 cemimeir. lafa, 5 — 3 decimcir. 
longa. Caulis nullua- Pedunciili iihformes , uniflori. Calyx ciliacu?- Corolla 
crfiulca auL violacta ; laciaiis acuiis « [ilncivii^. Filaoienia bas! vjllosa- 
Tota piania Mu^ci odoron spiral, FloTet Hyeme, 

Habitat in arvjs. ^ 

ATROPA FRUTESCliKS. 

Atrofa caule fruiicoso ; peduoculis conferds ; foLiis cordala - ovaus . 

obiuiis. Lia. Sptc. 560. — Lemauk.liiiulr. «. aSoS, (. 114./. 5. 
Bclladana fiuiescens roiundifolia hispanica. t. ImL 77- 
Solanum frui^K rocundi folium hl^paiilcum. BsrrcL T- 1 173. 
Alkckengi frutescens foliis rotundis sibi invitem iatuiiibeniibus , CIc. 

Silia^. Spccim. a. 19. ig-3 PENTA^'DR^^ MONOOYNIA, 

Physalis subctoia^ cuvlv ftuuco^o , decunibeiiic ; cortLce mbernso \ toWh 
arbrcuLiLrs , niiidia ^ imesemmis. Covaail. ic. n. vw.i. 105. 

Frutex to — ]3 decimeiT. > erecius^ lamoau^ , gbber- Cortex inT^uiila 
veiuiiioiLbus fungoaus ei fis^us- Folia alierira^ fordaia, pciiolaca^ hcvia, 
inLegcriiiaa , ^ubciLaLa. Floret axilbics , soliiarji , nuianiff , pcdlcel3a[i i 
pediccElL^ btcifihus , filifocniibus. Calyx quinquclidua ; laciniia acuti^. Co- 
rolla p^Uid^ Aava, campanulAia p ^cmiquiEiijiicJLda. LacJni^ Jiigu^if ^acuts: - 
rcGei^x, ^xiiis pubesccnic^- FilameTiia bcevUsima. Aiiriieva apptoKimais- 
Calyx Physaliduiii more cicscii abiolud tJoicaccniid, Bacca spLEcrica . 
aubpemaspecma. 

Habitat in cullibus tirta Ma^car- h I P H Y S A L I S, Ca.l\x pci'^isicns . infljEus , qiiinquclidiis. Corolla rolato- 
campanulaia. Bacca supc^ra , roiunda , polysptimii. 

PHYSALIS SOMN17ERA. 

PHYSALTS caulc fniiico&o ; ramisKcits ; floribus confetiis, Un. Spfc-v^i^ 

Ga'lner^ t. p. sSg. — C-o'fmiL Ic. w- 11 3. !. loS. 
Alkekengi fniciu parvo veidclllaio, T. Imi. i5i. — Schaiv, Spaitn-n. 18^ 
Solannin soinnifcrum verdcillaiiTin. C- B^ Pin. 166. 
Salaiium ^omnifeiuin. Comer. Epil. 8i5. 7f. — Mailh- Coni, t55. Is- — Cim, 

Hist, a, p, S5. Ic-^DM. Pmpt. ^56. Ic, — Lob. Ic. ^^3. — Get. Hht. .ISg. 
Solaiimn ve^ka^uitu coralloiiiles. Barrd- t. 149. 

Frutex id — 16 decimeird Rami llcxuosi , viilosi ; vlWh brcvLbus , deii- 
lis. Folia ovaio-ablonga , pcEiolaia , pubc^ceaiia ^ iniegemma; infc- 
abmad^ ^uperiora acura. Florcfi parvL , ^omcrau , axilldccs , suhses- 
les- Calyx pubesccns , pcniagonus , rnaiuro fructu ovaio-pyraiDida[ij$ , 
quinqutdcniatui i dcmibus acuiis. Corolla pall tdc flava , vil]DJ& , calyce 
dupio longior. Tubus brevis5imu5. Lacinis acui* , paifnies. Baccd ro- 
■unda, coccinca^piii ma^nicudme. Semina subcompirssa. 
Habitat in arvis inctihi^. ^ PENTANDKiA MONOGYNiA. 193 S O L A N U M. 

Calyx pmiscens , qiiinqutfidus. Covolia patens , quinquefids 
aiit qiiinquepartita. Ambers appioximats , apkc poro gemino 
deliiscemcs. Bacca supera polysperma. SOLAN L'M DULCAMARA. SoLANUM bus h.is- 

— Carlii. 149.— 

3. 3io. Ic. u^e infrmi, fruiescenie » flesuoso^ folii^ super! 

lalis; racemis cymosis. Lin. Spec, ,^6^. — (Ed. Dm. I. 607. 

Lsnd. Ic Bulliiird. Hirb. I. aS. — BagKit. Pk;!, i. p. ,,3. 

^olanum scandens scu DLilcamaEa, C. B- Fin. 167. - T. Jnil 

Duhma. Arb. a, t. ti. 
Dulcii aniara tlort cjEruleo et albo. H. EyiL JE^t. ?- /J- 1 6. /] 2 f 
Dulcis amara. TVag, 816. /t. — Siofau. 1. S*. 
Viiis sylvesiris, tamfr. iT^ji, 986. U. — Malth. Com. 8S1, Jt, 
DuIcamaTa. Dorf. Ptmpl. ^oi-lc. 

Amaia dulcis Circsa, LoL Ic. s66. — Taicm. Ic. Bg3 Ctr.mu. 

Glycypicios sivc Dukamara. J. B. Hiii. 2. f. log. Ic. 
Solanum caule flcxuoso , fculcscenlc j foliis ^iipreiijib Iripariiri^ ci 

tanceolatis, Hw^^ H^'i/. tj^ i»75- 
La Morclic grlmpaniG, Reg^iaull- Boi. Ic. 

Caul£S sgfiruUcofii , jcandcnt«s , angcJosj. Folia ovaja .. cocdaia et 
hasiara ^ a ^ 3 ccntimeii, laia, 4-— .5 longa , p^riolaia- FolioJa ajepe 
"'duo disdncla ad basim raajoris. Flores cymcisi. Peduocuius communis 
brevifi. Calyx quinqucdentatu^; i^endbus ovatis , adpressis. Corolla paiens 
violacca ^ iaciniis basi inius 'biglandulosis- Baccie ovais , piopendcaff 5 - 
matuta^ rubrf , uicid^- SciciDa reniformia , ajba. 

Habitat ALgeviS. 6 

SOLANUM TUBEROSUM. 

SOJ-ANUM taulc iiieimi , hei-bacco; foliis pinnaiis , inKgerrimis ; pedun- 
cuiis .^ubdivisis. Lin. Spec. 2G3. — Bcrgcrti. Pfiyl. i-p.z3i.li:, 

Solanum [ubeiosuni escukoLum. C. S. Pin. ^^'t . ^ Ptadr- ^q. Ic—Mmis. 
1. iS.t.i ./. 19,— r. 7ni!.i49.— MoW, Cm. TSS.Ic—Biairu. I. i^3adiT. ii)4 Pf.NT ANDHIA M O NOr.V N Ifl, Papas ptruanorjm. H. Eyil. AtiUaau. 3. f, I. J. i. 
BalBlJ viieiniana. Gim-. HM. gsj. li. 
Papas iimericanum. J. 3. Hhl. 3. /f. 6^i^ Ic, 
La Poinmc de [crre. RfgimriU. Bat, I(- 
COLITCE AJgcrla. K 

SOLANUM LVCOPERSICUM. 

Si>Uimm caule meimi , Jierbaceo ; foliis pinnaiis , mci$is \ raccmi^ iim- 
plkibus. Z.iB. S;«, a6i Lamaick. Jllmtr. n, 233o. !■ Ili./. i. 

Lycopctsicon Galeni. T. InH- ]5o. ^. 65. 

Sulaiium pamifenim fjuclu rotundo sirialo iBoUl. C.S. Pin. 1G7. — Matlli, 
Ciim. f6i. Ii. 

Poma amotii. Cimn. Epit. 831. Jc. — Lcb.lc. 110, — Moiii. 1. 1 3. J. I, 
/. J, — Gn-. Hiil. S^fi. j!. 

Aiirca Mala. Ded. Pmpl. 4i8. Ji. 

Pouiuin amoiii fcuclu lubro. H. Eji^. Aaiuinu- I. p. 2-_/". 1^ 

MaLaaurca odore fcciido ^ quibutdain LycDpersicon.J'.S. Hfii.3.Jj. Gffo. Jc. 

Ponnim ainoris. Rimph. Amb. i. p. 416. /. 154./. 1. — BMw, I. i33. 

La PomiDC d'amour. Rtgna^iU- But. Ic. 

Causes villosL , G — 1 decimeir. , ramosi, aspen, iiadD£i^ci:ecti, quaa- 
doquG basi dixumbcntcs. Folia m^na, piniiaia am bipinnala^ foliolis peUQ' 
klis, TiiKqualiEei- iiicho-deniaiis, rirgosis , Acrvosis; minoribus mierjeclia. 
Flares paucl , cymosi. Calyx villosus , qurnqucpanitus; Jaciniis aDgublis , 
acuiis. Corolla fiava , quinqucpanila ^ lobis acuus.Srainiimin JilaTnenla "bre- 
vis^ima.Antheif acutv ^loTigiiudinalilcr dfhisccntes , apLce appeodiculal*. 
Bacca magna, subroEunda, proTunde suEcaia^ maEtiia nilid^ , mbeninia , 
raultilocLilari^ ^ lociilh inrquaHbua. Semiim leuifotmia. Frutius edulU. COLIIUR orus. O 
SOLANUM MIGILUM. SOLANUM caule ineimi , h^ibaceoi foliis ovalis , denlato-angulausi um- 
bfllis nutaniibus. J.in, Sprc. i66.— CEd. Dim. /. 460. — Bulliaril. Hirb. 
l.e,i,—Bi7g!<!i.Pliyi. I. p. 111. /(, _ (I.irJ/,. Luai. Ic.—HaU. Hht. 
n. 576. — ■ Qartmi- i. p. ^3^. t. i3], /; 4. 
-' L offitinamin acillis nigrkantiblis. C. B. Pill. 166. — T- I"''- 14S. 

Solan iL PENTANDKIA MONOGYNIA. igS 

Solanum hoitensc. Fiuch. Hit!. 686, Ic.-~Trag. 3oi. Ic. — Cmr<. Epil. 

Sia. It Mails. Cum. 734. Ic Ltd. Psmjil. 134. Ic.—Lob. h. a6s. 

— Slniw. t. 107 — Gff. Hi>(. 339, 
Solaouin saiivum. Tabcm. Ic. i^^. 

Solanum horiense sivs vulgare acmis nigrit. J. B. Hhl. 3. p. 6o3. Ic, 
Solanum vulgare sivc oEScinqrum- MoTii. u i5- 1. i.J. 1. 
Solanum vulgare officiiiarum. Dadmt. Iman. 
La Morelle a fruit jioir. Hcpiwll. But. Ic. 

Caulis lamo^us , 3^6 decimetr, , angtiloaua ; angulis deniiculatii ,5ca- 
briTjsculia.roliaovata* deniaco-qn^uiata aut inEfgia. Flores cymosi ^ pauci» 
nulances, Pcdujlculus communis brcvis. Corolla alba; lacinii^ ovaEo-lan- 
ceolaiis. Baccie nigrK, mmnda: , nilids. Semina parva . icniformia, con- 
vexa. Variat baccis Luteis ; foliis pubsscentibus. 

HAiJlTAT in arvia. Q 

SOLAN UM MELOKGENA. 

Solaiium caule iuernii , herbaceo i foliis ovaiis , tomcntosis , integtis ; cau- 

llbus acukatis \ fruciu pcndulo- LiJi. Spec. 266- 
Melongena fiucEu obloago violacco, T. lail. i5i, L G5- 
Solanum pomjfcmm fruciu oblongo. C. B. Pin. 167- 
Malainsana. Tmg. 894- Ic. — FmcL HUl. 53S. Ic. ~- Darl. Frmpl. 45S. 

Ic. — Ger. Hill. 345. le. 
Melongena- Maiih. Com. 760. Ic. — Comet. Epit. Sao, Ic. 
Mclungciia AriacolDchia: foliis , fiucm Jongo violaceo. Schani. Specim. 

n. 410. 
L'Auberginc, RegjiaiiU. Bat. Ic. 

COL-ITUR in horli^, O - CAPSICUM. Calyx quinqucfiJus. Corolla paiens , campamiUta , quinqiic- 
hda, Aiitlierie longiiudinalitcr deliiscentcs. Bacca cxsucca , polys- 
perma , supera, igG PENTAN'DRI* MOKOOVNIA. 

, CAPSICUM ANNUUM. 

Capsicum caule liecbsceo ; pcdunculis tuliidrii^- Liii- Spfc. 370, 
Capiicum siliquis longis prop?ndeni[bu?' T^ Imi^ i52. 
Piper amCcicanuDi vulgaliua. Ciiu. Cur. PoiL lo3. If. 
Piper iDdicum vulg^iiss'iQUiii. C- B- Piir- lo^- 

GapsLcuin AcLimiii , ^ivc caninuni Zingiber ,e[Cb ItA^ JCf ^16, 

Piper indicum. CameT. Epii.S^T. h- — MatUi. Com. 434. Ic — H. Eyjl- 

Aifl'ima. 1^ P- 6 ti T-J- 1 . 
Lc Poivra d'lnde, Vicgnay^^ Bol. Ic. 

fnucTUS eloD^aiu^, canaideus ^ ptopcniJcns : laaEuius riibec, 

CoLiTuit in honis^ O 

CAPSICUM GROSSUM, 

Capsicum taule suffruEescenie ; ,fincubii$ iiicrassaEt^ , v^rils. Lm. Syii. 

vigci. aafi. 
Capdcum FiucEu loii^ , venire lumido per sumniinti icit^igono. T- Iml. 

Fkuctus oblongus , obiu£ii& -. irregiibri^ ct ijuasi iiitncacu^. 
Cdlituh in hoiiii, b 


L Y C I U M. 

Calvx qumquedeniatus. Corolla infuntiibuliroTini^ , quinque- 
fida, Filamenia basi barbata. Stylus unus. Stigini simplex. Bacca 
supcra, polyaperma. 

LVCIUM EUROPIUM. 

Lvciuu jpln(i5iiin ■, foliis obliquU ; ramis lisxuosii , lerciibus. iiVr. 

MaTil. 47, 
Jasminoidcs aculeatum , Salicis folio , Bore parvo ex albo purptirasctnie. 

MM. Gm. 224. I. rob. J. i. — Sdittw. Spam, n, S4S. r PENTANDRIA MONOGYXIA, ig-j 

Rharaiiiis piimus. Dod. Frmpl. ^i^. Ic — a^s. Hill. 109. Jt. 
Rhiimnus spjnis oblongis , floic candicaiue. C. B, Pra, 471. 
Riiamnus cortice aibo monspeUcnsLs. J. B. Hhl. 1. p. 3l. 1l. 

Frutex ]3— ao dcdmeir. , erscius.RnmLjuniorcs rcclinaii , albi , spi- 
noil. Spina: vdidK . liorisODIalcs. Folia lancqolara , 4— i inUlbnett. law . 
B— 16 loiiga , glauca, carnosa , iniegcrriraj , obtiuii. Corolla alba au! 
palljdc cceriiLea. 

Habitat in aienls ad maris iinora. Fl R H A M N U S. Calyx quadrifidus. Corolla qiiadri aut qiiinquepeisia , calyci 
inseria. Stamina lotidem , petalis opposiia. Germeii superum. 
Bacca raono aui polyspctma. R H A M N U S O L E O I D E S, 
RuAHNUS spinia leiminalibus ; foliis ollungis , imcgsrrirais. Lm. SjiH, 
Rhamnus bispanlcu^ OleiE folio, T. hut. 5g3. 

A. Rhamnus hispanicus Bnsi foJio niinoi, 7", Imt. SgS. — St/iaw. Spctjjn. 
K. ioT.^T.HcTb. 

Lycium quorumdam. Ctm. JJid. III. 

Lycium hiapanicirin folio Buxi. €• fi. Fin- 47 S.. — T- Httb. 

Lycium quoruiDdaiEX folio Myrii laremiili', J. B- Hhl. I.f. til. 

B, I.ycium hi^panicum folio obloiigo, C. B. Pin- 478. — Lob. li, 1- p. 

FltUTEx6 — lodccimett-iCrecius , lamoms^ ramis spinebc^ncibua. Folia 
tigJduTa T pereniianda^ Janctolata auc ovaia , obiuaa , lievia , p? liolaia , 
subiuE pallidiota ct venoao-relicidaia , apice sspc mucronaia ; iitucrone 
brevissimo , 7 — -9 milliia^if' laia j 13 — 27 longa, iniegeniina- Flores 
axillares . siiistil' pcdiceUad ■-, pediccllis folio bicvioiibus. llacca cxsucca , ip^^ Itl* I9S i'ENTANDKiA UONOGVNIA, 

uEiiiiquc 4iilto e:ia[aia , aiibbjloba . bivalvih , bilocubiiis ; loculb monos- 
nernii^. Semen oblongum . convCKum , sirbLnqueiTuni. Vaiieias A diffefc 
foliia minoribus . ovaas ant oviico-obloiigJS' 111 Viirieiaie B folia lineaii- 

Ha&ttat in Ailanie, E 

RHAMNUS LYCIOIDES. 

Rhamnus spiiiis KmiiaaLbu^ ; foliis linearibus Lin- Sptc^ 179, -^ Cavaml. 

It- n- 204. t. iSi- 
RhaTnnusttrcms.JloreherbaceD.bacci^nigrJs. C^B. Pin. ij-)- — T-lnil.50. 
Rh^mnus L«r[iii5 foiie nigcr Tkcophraiii. CiHt. Hut. 1 io. /£. 
Rhamnus icrcius- Uprf, Pf pfljft^ V^-^- ^'^-—J- B-HUL i.p. ^5.1c- —Tabeni. 

Ic. loSi, 
Rhanuu^ prima: specie! temu^. Jle*- 1^- n. p. ii^-- — Qci.HiU- 

Habitat Ln Aibnic, 5 .■^:r>\ A.Ic. if^ ipo> 


RHAMNUS AMVDALINUS, 

RHAMNC3 spinescensi foliia rigidj^ > pcrcni^amibu^ , laflceolalU, oblu^i^ , 

fjuc^rrimii, mrinquc Uevibus, 
Ehiniinus creticua Amygdali folio minori, T- Cci, 4, — T, d Vait, JiEjb- 

, FeuT£K laiuosi^^icru^ , spilicsccns \ cortice fusco. Folia perennanua. » 
lanceolalB , oblusa , iDCeg^ninia « ligida , ulTicique I^via , brcviicr pciio- 
laia, ^uperue seiifijn laLiora, a. — & mjllimeir. laia , 11 — 16 loii^. Floie? 
axillaiH^s , pfdicellalj. AITrnit R. oicoiJc^ Lin. -, difTtrt foliis 5ubliis non TC- 
ILCuldti^. Fiuctum lion vidi. An vaiieias ? 

Habitat iofisraiis mpium Adamii. 6 

RHAMNUS ALATERNUS. 

Rhammus floribus dioicis ; stigmaie tiiplici; foliis serralis. Un. SJKi. sSi. 
Alaictnu! I. Chii. Ihil. So, Ic—X. but, igS. — loS. Ic. a. p. 134. — Taicrn. 

Phylica clJiior. C. S. Pj'r!. 476. — .Sc/jauj. S^niw. >i. 16, 
Spina Bour^i Mon$pcliCji$ium- j^. B. Hili. I. p, 5^2, Jff, PENTANDRIA MONOGVNIA, ,gg 

Folia aliEma, lucida. perenoaniia, ovata, ovato-lanccolaia aul lan- 
ccolaia . sape basi glanduloia, senaia; sfiraiuris remDiis. Fiores parvi , 
numcrosi, asliiatts . raccmosL ; ratemis brcvibus, obtusis, Bractsa ininima 
c hasi singulL pediccUi. Fiores dioici aut monoLti. Masc. Calyx quin- 
quelidus ihcimis ovaiis, paientibus , sspc deflesLs, (lavisaut subEuscis.Sta- 
jnina 5, laciniis calytinia allcrna, eresia. CoroUa nulla. Few. Calyx id. 
Rudlmcnia 3 siamlnum. Stylus tripaviitus.Batta parva , lolunda , primuni 
rubra, jiiatuia nigricans , subtrjspcima. Seiiiiiia hinc convcsa , iadc an- 
gulosa, FLoret prinio Vers. 

Habitat in Aijanic, 6 P A L I U R U S. C.^LVX quinquefidus. Corolla pen Lap eiala. Stamina quinqucStyli 
(res. Dmpasupcia , depressa, exsiicca , iiilocularis , marginata. 

PALI UR US ACULEATUS. 

RHAME^US Paliuriis \ anuleia gcminalis \ in 

gynis. Lilt. Spec. pSi. — Tallfii- Rou 2. ^-6. 

/. 5. — Lamarck. Ilhiitr^ t, aio- 
Paliutus. Dod. PftapL 755^ Ic. — Lob. Ic. a. p. 379, — j". Inii, Qtif,t. 

— Ga.Hiii. i336. Ic.—iI.£yil.A«iimn. 3. p. g. /. 1. 
Rhamnua folio subroiundo . frijclu compres^o. C. B, P/w, 477. 
Rbamnus itriios. Center. Epit. So. U. — MatUi, Corit' 144. Ic. 
Rbamnus sive Paliurys folio |ijjubino.,j'. B. Biit, i.p, 35. It:. .feriore lellcxo : Horibiis tri- 
J. — Csrlnri, i . p. 2o3. (. 43. FitUTEX 16 — s3 decimeir. . ramosissimus. Rami roriuosr J redinati. 
Aculei gefiiiiii , asillares \ alcero bteviore , recurvo^ Folia cordalo-ovaia , 
trineivia , serraia , glabra. Fiores imei , numerosi , aggregati , asillarcs, 
Fedicelli bfcve? , filiformes, Peiala saccaia , minuta , dcflexo - paienTra. 
Slainina peialis inclusa. Drupa fKSUCca , margine membianaceo , lato , 
undulalo, lioriioniali , pcrsistenlc (oronata , trilocularisiloculis raonos- 
permis. Semen subovaium compresBuiii. 

Habitat in Ailame ci in colli bus ioculds. B 200 PENTANOliiA MONOGYNIA. 

Z 1 Z t P H U S, Calvx quinqueparUtus. Coiolk ptntapetsla, Slyli duo. DTiipa 
supcra, nucleo ftcca biloctilari, 

Zli^lPHUS LOTUS. 

ZiziPHUS aculeis genLJnis ; alcero vccuri-o ; fdliiB avatis , crenatis ; dtupa 

rotunda, Dcsf Acad. 1738,^.443. I- si. — Ijiiuaitk. Iftitilt. L iSi-/. 5. 

^ziphu5 sylvcsiria. Sdiaw. Sptdm. n. 632^ fioti VfTO C- Baithi/ii et To'ir- 

Frutex i3— 25 deciiiicu'n , r^inoshsimus \ T^imls rcclinaiii , flcxuosU. 
AculcigcmqlliialieroiecLij; dItGfO brcvLore, iiicurvo. Folia parva, alcerna , 
ovaia, obtu5a, crcnala , trlnervia, gtabia , rigidula, 7 — gmiUimctr, laia, 
g — iS EoDga, Peiiolus brcviisimu^. Florcs ^oLiarii aui gloni?ia[i aKil- 
lares , singuU pcJlcfllaii ; pedicello brevi. Calyx qulnquepaiiiiu^. Locinia^ 
parvie , oval^ > patenlE^ , pelalis alcLiiiiLC. Corolla peniapciala^ Pcisia mi' 
aa.a , feiaiiDrundibuliFornii^. ^lamina !y , pciaH^ oppusiia. Siylj iJ , breves, 
approidinaii. Dirupa sph^rita , ma^nkudiDe pninellK sykciiris ; nucleo 
paivD , Ob^co , rociindo > bilocularL fccia, priinuiii vJridia , maiiEra croceo 
coloie lintia, Frequens ad ripas Syri&e miiioiis » piope Cafsani , Tozztx. 
Kerwan, cciliis loi^i^. Ftorei prjmo Vere p frijcius p?rficii Auiunmo. Suavis^ 
JnnDcuus- EbL Ldio5 vera L^iophagorum- Conf. Act. Acad^ Scieoi. Paris. 

1 7 as. 

ZIZIFIIUS SATIVA. 

llHAU^^US Ziziphus ; acutei^ geminaiis , iccth \ floiib"S digynl^; follih 
ovato-oblongis, ^labrih, Un^ Sp€c. aSj- ^- GiFiUur. i.p. 20a, L 43, 
/ 4. — Zj??iflrtt. J^^tfiir. L iS5./. I. 

Zijiplms, Dorf, Pempi. Soy. — T, /rtjf-627. /-4o3, — Si:/raw.Spinin.>t.63i. 

Jiijubffi majores oblongs. C. B. Pin. 446. 

Jujub*, Jiflg. ios3- — fj&crti. /c, ]o5a. 

Ziiipha- Cflmrr. Z^f(. 167. Ii. — Matih. Cm. 319. Ic—J- A- ^'>'' '- 

^. 40 r IC, 

jujube Aiabuoi, Lub. Ic. 1. p. ijS. 


i*«;» rnNTANDRIA MONOGYNZA, oQt 

BEOR 5—6 raeir, , ramosa, Acuki gcmiiii ; altera recto : alifrn bre- 
viorYncnrva. FoHa glabra , lu.id. , ova.o-ablong. , s«r.,a. .rin.rv:=. 
Peaolus brev,s„m^. Flore. l^,.o-p,lles.e„«5 , ^m^res, solI.ariL et a^r=- 
gat.,s,ngul,ped,.=lla.i;pedkdli. brevibus. Pe,ata iacMfs calycbis ^L- 
2- psrva sacca,a. Drupa oliy^fotcb . ghbva ; m^ura =ro«a; nud.o 
oblongo , bjloculari. 

COLlTDa in bonis. 6 

ZIZrpHUS SPINA CHRISTl. 

ZlZIPHUS caulc arboreo ; acuLeis gemJnis ; allcro rccurvo ; follis ovatU 

(renular.s, glabris ; frucubus oblongis. pcdkellaiis. 
^amnus aculdj geniinaiis . rcctis; foUis ovaiis. Liit. Spa. sBs. 
(Eooplia ieu Napeca BeUonii forte. Clui. Hill. a;. Jc. 
Nabca Paliurua Athens! crediia. Alpiii. jEgypl. i. p. ,o. Ic. 
tEilopllaspinoMi C. .B.Krp. 477. 
Zi!iphus minor alexandrina latifolia. Lippi. Mil. —■ Vail. Hirb. 

A. Ziiiphus laiifulia nicmphitita gisas.msjori fructu forma cfrasini..pu- 
rascenie. Lippi. Mil. — rail. Hai. 

AreOK S — lomelr. , erecla. Folia pmnnanlfa , allerna. glabia, 
ovaia . obiusa , laargint crennlato-demaia , breviter peiiolata , triocrvia. 
s — 3 tcntimeir. iata, 3 — 4 longa ; juniora subtus pubescenJa. Aculei 
gcmmi , breves ; akero recto , aliero recurvo. Dropa oblonga , magnitu- 
' dine Pruni sylveslris Lin, , brcviter pedicellaia, nutleo fteia subrotundo. 
FructEia edulis, gratus. 

Habitat in syTvis Daciyliferaruin prope Tozjer- 6 H E D E R A. Calyx quinqiiedeoiacus ; dcntibus decidiiis. Corolla peow- 
petala. Stamina qiiinqiie , peialii altcrna. Bacca supeia, pentas- 
pcrma , basi calycis persistcnle coionata. 202 PENTANDRIA MONOGYtflA. 

HIEDERA HELIX. 

Hedcra foliis ovflcis lobaiisquc- Un- Spec. 292, — ■ Ctitiii. LontL Ic- — 

B«lli<!<d. Hnh. I. i33. —Hull. Hlil. 1. iSi. — C^rlrui. I. li. i3o.i.iS. 

/ g Lataard. Ithtlir. n. 53 19. '. lib, 

Hedcra arborea, C. B. Fin. S',5. — T. hit. 6l3. i, 38*. 

Hcdcra. BrmiJ. 2. p. C. <i 7- /■:■ — Ifoj. Sol . /(. — Fiiirt. Hrii. 425. /t. 

— /loii.PtrafJ. 4i3. Ic. — Cmir. Epil. S^g-Ic—MaM-Cam. 466. f<.— 

JSWbj. /. iBS. 
Hedcra corymbosa communis. Lei. it. fill- — G". Hill. BJ;. /t- 
Lc Licrrc. Regnauit. Bot. Ic. 

VAIti£TAS insignis , disiincia ab Enropia foliis conscantcfdupio nijjo- 
ribus ! umbtUis florum tGrminalibus . paniculalii. Fiuciuin non vidi. 
Arboiea acandlL. Habitat Algeria, 6 rilT*" .CHV*^ V I T I S. Calyx minimus. Corolla peniapetala \ peialis approxEmaiis ^ 
basi ttansversim seced«ntibus. Stamina quinque , pctalis opposiia. 
Stylus nullus, Sligma unicum, Bacca supcra .bilocubris, polys- 
perma. Cirrhi foliis opposiii. 

VITIS VI^MFERA. 

VlTlS foliis lobaris , sinuaris ^ nudi&- Lin. Spff- 2^9. 

Vitis vinilera. C. B. Pin, 299 MutUi. Com. 902. Ic. — Fmill. Biit. 

U. I'. 
La VigQ?' Rtgni^t. Sni. It. 

A. Vitis apiana. t. /ml. fii3. 

B. Villa pergulana , acbiis pruiiorujii niagiiimdin? ei fortna, T. I"'^. f*'^' 

COLITUS llbiquc. 6 ii3l^. PENTANDRIA MONOGYNZA. 

ACHYRANTHES, 2o3 Calyx persistens, quinquepaniius. Corolla nulls. Capsula iu- 
pera, noil dehiscens , monospeima. 

ACHYRANTHES ARGEMTEA; 

AcHYRANTlIF.S caule hetbaceo ; foliis ovatls , atuils , pubtsceatibus , 

sub.us aigenieii ; calycibu^ glabrU. Lamarck. Dia. i. p. i^i. 
Amaianthus spicatus siculuiperenab..eot, Sii.ij. 1. 9, — Fhik. t. 360,/. 3, 

CiULts berbacci , erecii , ictragoni, siriaii , pube^csnici. Rami oppo- 
sill, paientes. Folia opposiia. Dvaia , acuu, petiolaia , integertima , siib- 
lus argcnica , transveriim nerirosa ; ncivis in pajina infciiore prominulii, 
riores ipicni , tcrminales. Calyces maluro frmiu dcflexi , cauli adpresii. 

Habitat Algeria, 

GYMNOCARPOS. Calyx persistens , coloratus , mucronaius . quinquepariitus. 
Corolla nulla, Staminum (ilamcnta decern , altcrna quinque slt- 
rilia. Stylus iinicus. Stigma simplex, Gernien superum, Peri- 
cjtrpium membranaceum , raonospermiim, 

GYMNOCARPOS DECANDRUM, Gi'MNOCARPOS, forii. Anb, 65. (. 10. 
TiianEliema iruiicosa ; blamcntis alLetnis niherifcris. VsM. Symb. 3s. Jklttzx 1 — ,? deciinclr. , orectus , nodo&us , Tainosus-,'rami5 dilTasis- 
Coitex lu I'aiiiis vciustioiibus cinereo-candicans. Jolia ad nados opposita . 
carnosa , trretiuscula , subulara , glabra , inucionaia , 9 inilliineti. lojiga. 
Fasciculi fdioruxn ai^illai'ej. Scipula intftmedia, parva , ovaia, acuta, 
tiLCmbranacea, Floies aggregati , lies ad quinque in raiuuloium sunnniiaic 
sessilcs ^ bracleoJis intcrjcctis- Calyx partus , violacco - purpurasccns , ao4 PENTANDRIA MONOGY>ilA. 4 miUiineTT. longu^ ^ quinqucpartiiui- LacinJEP lincarcs , mat^n? membra- 
nacei , apicc lomcniOfijE , mucTonal'e, Corolla nulb- Stamina i q , caJycc 
paulo breviora i alierna 5 stcriLia 5 5 opposita Eeiiilia. Anili^r^ paws , 
Lutes , vecaaiiicfi. Siylus 1 , lenuU. SJgma ^implciL , ^icutum. Gecmen su- 
pcmm. Peiicaipiuiii mcLnbraii^cciLJii , monospcrmutn- Florci Hvcmeb 

Habitat ici descrlo propc Caf^ain, 


ILLECEBRUM. ,LL£C£B' Calyx quinquepatciius , pcrsLstcns. Corolla millii, Siylu^ unus, 
Cflpsulft supers , quinqiievalvis ^ moiiosperma , calycc tccia. 

ILL£C£BRUM ECHINATUM. 

ILLECEBRUM glabium ; fbl!ia obloogia ; floribti^ glomci'^Ei^ , axillaribu; , 

&e«iiibij$ ; lactniLS c&lycinis sctaccis- 
Paronychia Ju^LianicJ Polygoni folio, capUulia echinaiis, T- Iml^ 5o3. 
Polygonmii capiuili^ inter genicula echiiiaiis. Buc- Sk^ 40- I. ?o./. 3. — 

Morfi. i. 3, I- sg.f- S- Syn. Boc. ad I. Cymo^um incomuhc rtmEiE 

liqnf u$ , specie™ omnino disiinciani' 
lElceebrum flodbus axillaiibus laifiaLbusque conglomeratic ; caulibus 

pracumbeiiELbus. Gerard. Galkp- 337- 
IlkcebruincaulLbusiamci£i£sJmis,pro£ [rails ^c dp iculi^ [t^JUaribu^ , sessilibiis , 

i^chinacls- PaitH. liin- s, p. is3. 

PlahtA glabra. Gaulis erectus, ramosus , nodosus, 10 — j5 ceDtimeu'. 
Folia Dppo&ica, cllipcica > jntcgeriinia » 3 — 4. miliiineJr. laia , 8 — 10 loiiga. 
Siipuli parvK , Diembraiiaces. FLores gloiceraii , a>Litlaifs , ses^iles, Caly?i 
pcisbiens^ quniquepaTiiius ^ laciniJs supcrne sciacci^ , rigiduliS' 

Habitat prope La Calle. TKHlVu ILLECEBRUM PARONYCHIA, 

iLLECliflTtUfti florlbiis braciclb niiJdi^ obvalLaiis ; caulibus pfocumbencibiii, 
tin. Spec^ sgg^ PENTANDRIA MONOGYMIA. 2o5 Pavonycluah!spanLca. T.Imt. 5oi. — Chii. HiU. s. f. iS^. Ic. — loh. h. 
A^o.—J.B.HiiLS.p.i'n.u. 

Caules filiformes. rainosl, prostrati, nodosi. Folk glabra, opposita , 
cllipuca , 5ubacuia , 3 millLmel,. lata , 4 — 7 longa. Slipuls ovoMec 
mcmbranacM, albs, miids, ex smgulo nodo. Flores aggrEgau, sessiles 
vfi psdicellali , axillatsi , bracieb argcnieis . folio long[oribu! obvallati. 

Habitat Alggriii in colljbuj ariUis, K 

ILLECEBRUM CAPITATUM. 

Illegebkum floribus biacigis niiidis occuliantibiis capiiula Ktininalia ; 

caulibus ereciis; foHLs ciliaiis. Iin. Sptc. sgg. 
Patonycliia narboncnsis crecla. T. lull. ioS.— Sclmu. Spaim. n. 463. 
Polygonum moniaDum nivcurn mldiiduiu. Lsii. Ic. 430. 

Caules creed , qgandoque procamheniss , S~i 1 ceniLmeir. Folia op- 
posila, cjliala , 3 millimeir. lala, 4 longd, acuta. Siipula; aVBCntes , seti- 
formcs. Florcs capjiati , icrminales . biacifis ovaiii , argcnteis obvallaii. 

Habitat in arcnis, V T H E S I U M, Calyx pcrslstcns^ qiiinqiiefidus. Siainm^ laciniis calycinis oppo- 
sita. GcTmcn supcrum, C^p^ula moiiosptrma , non dehiscciis , 
calyce lecia. 

T H E S 1 U M L I N O P H Y L L U M- 

TH£STUW panicula foJiala-, foliis iinCiiii-lanceoJacis.iin, 5^£. Sol- 
Akhimilla Linarix folio , calyce florum albo, T, ImL Sog^ — ■St/jflw. Spaitn. 

11. ]5. 
Lmaiia montada » floaculis albican ci bus, C 3. Pm. 2i3. 
Anonimos Lijii folio- Ciui. Hiil. 3^4, Jt- 
Lioaria aJulLcriiia- Taban. Ic- B^ti. 1: 205 PENTANDRrA MONOGYKIA. LinariE similis. J. B. Hitl. S. p. 461. Ic. 

SesamoLdes piocutnbcns nostras LinaiiK foliis , floiibus albican til) us. Mcipj, 

i, li, i. 1./ 3. 
Tkc&iuiB caule ecccio, paiiftulaio ^ foliis lanceolalis. Hjilf. Hiit,n. t J7S, 

Habitat Algeria. V 

T H E S I U M A L P I N U M, 

Thesium racecno foliate ; foliis liijearibus. Lin- Sptc. Sui. — yfcq- Atiiir, 

S. ;, 416. — Gailmr. a. jB. 40. i. B6./ 6. 
A]chioiiUaLinariafolLo,fioifbuse[vasculiainfi>lionjnialis. Si/pdu'. Spicm- 

n. 14, 
ThesiumEoribus subsessilibuS'.ptduiituL^rQliosi^; foliis liiieaiibu^- Gfrflr^. 

Osllitp- 44ff. i. ry./ 1. 
Tliesium caule diffuse ', Doiibus alanbus ; foliis linearibus. HltiL Hiii. 

Habitat in Ailante propc Mascar. J^ 
V I N C A. Calyx quinqueparcitus. Corolla hypocraterifoxmis ; limbo ' 
quiiiquefido ; latiniis obliquis. Stamina ex apice lubi. Filamenia 
brevlssJma , sqtiamiformia, Scj'lus RlifoTmis. Siigm^ planum . or- 
biciilafum. Glandule dufcad basim germinis. Capstdl bins , elon- 
gate > supera: , hlnc longimdinaUlev deliisccnt^^ , polyspcrma:. 
Semina pappo deslituta. 

V I N C A MAJOR. 

ViBO* canlibus creciis; foliis ovaiii \ Horibus pedunctilaiis, Liii. SprcSo^. 

— Cuilif- Loisd. Ir, 
Pcrvinta vulBaris larifolia , flore cffiruleo. J', but. Ita. (. iS. — Gnra/. Aix- 

l. Si. 

■taifLt '"^^^ V PENTANDRIA MONOGYNIAh £07 Clematis daphnoides major. C. B. F,n. 3o^. ^ Dod. Fffn/ii- 406, Ic — 

y^ R. Hiil. i,p. i32.Ic.—MorU. i^i5. t. s.f. i. 
Clematis sen Pervmca major. Lob. It. SSG. 

Ckmaib daphjioidU ladfollj. Clus. Hal. 151, le.—Q^. HhL ^\,U. 
PerfLncataulibus erccds \ foUis ovato-lanceolatis . cUiads: peiLolis uiiiiloris. 

HstU Hiit, n. 5v3. 
La grande Pervenche. RegnaiUf. B/>1. Ic. 

CaulfsS — GdedmeEr. . tcretes^jumores creed, dcindcrcdinad auipro?- 
itaii. Folia opposiia, cordaia , margine Iffivissime serrato-^landuLosa. Pe- 
tioli braves. Flores soliiprji , axillares, Pedicellua Blifoimia , ? — 3 cend- 
meir. Calycis laciniie suhuiaia; , lubum coiolls ad^quanies. Corolla hy- 
po crate riformis.Tubus quinquesulcaius, infemc angu^»[us, iniiis vLLo^us^ 
faucc penlagODa. Limbus quinqucparcims- LadoEEE apice lauores , obliqua^, 
Siamina inira Eubum. Tilanicnia gcniculaEa , brevLa. Squamulx h, arcuate , 
obtii^^ , connivcntes, o: apicc slaguli Elamemi. Anihcrje pube&ccntcs, bilo- 
culares, inlus longiludinaliier dehiscentcs. Pollen granulosum^ congesium^ 
ovofdcum. Stylus fiUFormis. Siigma lalum . plamini ^ orbiculare , sulco 
circulari cxaratum , pappo pluraoso , pcntagono > cenirali > ^dpicaio 
auctum. Capsule 5 , longic , acuis , lon^cudinaliiCT hinc dchisccmcs. Se- 
inina pbna , iiuda > rcccpiacuio loiigiiudinati a£xa. VIXCA ROSEA. 

\'iNCA taulc suffcutcscenie , erecio ; floribua gemmis ^ scssUibus ; foliis 
oblongis . pciiol^tii , baii bidcmati;. Lin. Sp^c, So5. — Gtrrtner. 1.- 
p, 172- U iij.f.5, 

Vinca foliii oblongo-ovacis , miegcrrimis ; lubo floris longissimo ; caule 
ramoso , frulicoso > Miii. DicL L i3&. C^ULIS suJrudcoius , ercclus > 3 detimcU- , ramosu^. Folfa opposio , 
ovaia, ba^i bideniiiia- Ploics gemflii , axiUares- Galycis lacinis subuhia: , 
paienlcs. GoroDa ro?ca auc alba> Tubus gracilis , infra limbum penta- 
gonus. Fans ciliaia. 

COLiTun in horLJs, 6 soS fENTANDRLA MONOGVNTA. N E R I U M. 

Calyx qui nquelidiis. Corolla infundibuliformiA , quinqtiefida ; 
laciniis obliquia. Faux coronala corona laceia. Amiiera: h^$ial3^ , 
filis ill fasciculiim colleccis terminate. C^psuls biiu^ ^ superiE ^ 
appro^imata: , bfnc longitudiiifiliter delii&cenles. Semina papposa, 

NERIUM OLEANDER. 

Neeium foijis l[]iej[i-lai]cealaLis , tsiaii. Lin. Spec. 3o5r — Milkr. lUmtr. 

It- — Lamank. lifuiiu L 174. 
Ncrion. Hohbut rubcsccmibus- C^ B. Pin. 464- — T. Ini!. Go5- i. 374, — 

Nction- Trag. g^&- It- — Fiiii:h- HiiL 541, 

Nerlum sLve Rtiodcdeiidi'^ii, Matih. Com. 7j5t Ic. — Camcr. EjiU. S43, /c 

^H-Eyit. Frui. £il. i.p. 5./, 1. 
Otf aiider Lauius rosea. Lob. Li. 364. 
Neiium sive Oleander. Gfr, Hiit. 140G, /c, 
Tnjovaniia-Areli. Shfcd. M/ifafr. q- t. 1. 
Le Lauiici id5C. RegHavll- Bot- Ic- CauliS 3 — G nieii., rama&us , erecius. Folia icrnaia, rigida , Jancpo- 
lata , iniegerrima > pcrcnrmmia- Pciialus bievisdmu^- Floreh numciou , 
cDiymboai. Calyx quinqucpaniEu^ ^ lacjniis acutis , lubo corolla brevlo- 
ribus. Corolla rosea ; faucc intua cincia coronS quLnqiiepariid \ laciaiis 
deriiatis. Filamcnia brevissima ^ arcuaia. Aaclierx Ii^^iaut , villoma: , appro- 
umais , lasciculo filorum longo > totnorto auciEG. Gap&ulEe 5 , clongalsc^ 
obtuss- Atboi pulcheirima. CrescJi tibique ad Tipas fiuvioium » et xsrait > 
dtini B^L soLs Je^iuanUb irdofc eKsiccanipr ec coiaburuniur > licie £DieE 
vividj^quc coloijbus BumJnujn gyroa ei. ambiius pingiu Arabcs ex ejus 
carbonc pulvcrem pyrium cDnficiunc, 

Habitat m AiIjihc ei in arvb- 5 PENTAKBRIA DIGYNIA. aog 

D I G Y N I A. 

PERGULARIA. 

Calyx quinquefidus. Corolla hypocrateriformis ; limbo quin- 
quefido ; lobis obfusis. Squamiilffi quinquc , mucronatK . sagiltaue. 
Anihctic siigmaie immersic. Capsule dua: , folliculos4c , superic. 
Semina pappo coronata, Caract. ex Linn*o, 

PERGULARIA TOMENTOSA. 

PEHGUI.AGIA folLis cordatis , lonientosis. Lin. Mnul. 53. Exihn, Syn. 
Baunami. — faW. Symii, I. p. 23. 

CAULiS suffmlicosus, ramosus,voluhilis, 6—9 decimelt. RamijuniorCi 
pubsscenics. Folia opposita , btevitei pctiolaia , pubesccniia . ciacica , 
corjaia , quandoquc renifotmia.Capsula; 2 , folliculasr , inilats , ovata. 
acuia: . niuricata? . ma^niiudlDe capsulaium A^cUpiadis fruiicosEE Lin.^ 
altera s^pe arbordva. Semina plana , numeroaa. Pappus niveus. Coiollam 
uon vidj. 

Habitat in colljbas aridis prope Kerivan, 5 

PERIPLOCA. Calyx quinquedenlaius. Corolla paLens , quiiiquepariica. Fila- 
menta quinquc, laciniis al[ema. Capsuls bins:, supen, liinc Inn^- 
ludiiialiier dehiicenies. Semiiia papposa , tecept^culo iongicudmoli 
af{i>:a. 

PERIPLOCA ANGUSTIFOLIA, 

Perifloca ituucosi; foliis perennaiuibus, glabris, lantrolaiis. ijjiegei- 
rimi? \ folliculia acmis , Ijorrzufiialibui. 

I 27 PE> SIO PENTANDRIA DJGYNIA, 

PeripLoca rrutico^a ; foliis iivcnil^^glabris . angusto-lanccolaiis, pcrcTnian- 
ilbus^ foJIiculis homonialibus, baii oppOihh.BiSrtird.Dfi. t^p. i3. '.7. 

Frutex I — ^ mett, ,ereccijs, rainosus, volubilis- Folia oppo&ira, pcren- 
naati^ , lanccolaia^ ^uT spaihulaio-lancealaia., glabra, avcnia^ inrcgemm? , 
acuminaia.brevitcipeiiolaca, a— 3 centime ct. longa ^ 4 — 9 millinieTi. laTa. 
Pcdunctili axiliares. Fiorcs coiymbosi. Calyx parvus, quinquepdriitus ; la- 
ciniis ovaiis ,obtuM*. Corolla magiLiuidinc P- grsci Lin., roiata, qifinquc- 
paiiiiaUsiciiiiis ellipticis. eniargmaiTs>iinu5 purpureia . macull sibi pane 
nrcdil prcii^ , fxTua CI mai^nc flave&cantibus. SquamulK 5 , paivK » pur- 
pqrciF, laciniis opposite- Filjiiseiiia Loudcin, incuiva , concolota, ct siriu- 
bu^ corolla: prodcunlia- Capsula bim , la:ves , elongaiie , acuis , bwi 
opposiii , liorizo 11 tales , liinc lonsinidinalJLer delusceiiLea. Scmina nu- 
jncro$a , oblonea , corDpT€£^d, imbncaia » pappo seioiso , nivco coionaia . 
recepiaculo LongiEudiiiali , sitiaio bine ct indc irnpo^rla- 

HajjitAT ill Ailanic, h 


ASGLEPIAS- Calvx quinquedemalus. Corolla quinqucpartiEa. Ncclaria quin- 
que imerioia, nunc solida, nunc excavala. SquamulE toiidem , 
triangulares , ithus bilocnbres , cfinniventea ; margine membrana- 
ceo, erecio ; admoia? stigmaii carnoso* crasso, truncalo, tenitali, 
iiiius cavo , exiTjs l'>ngitudinaliEeT qurnquesulcato ; sukis iniersti- 
tio squamularum correspond en libus. Stamina quinque. Aniherie 
comes » esiguie , extus longiludinalilet fissff , rima angustissima » 
singulic intra &iiagulain squamulam foveola insertie $upta stigmatis 
fiasuias. Ex uiroquc anthen latere nascrtur filamcnrmn gracfle , 
pendulutu, contortum, cornetim, elaaticum, compressutn, inferne 
latius j singulum in prosimo vicinioris squamula:! loculo hinc et iiide 
jmmersum. Germina. dno» supera , sHgmale inchisa. Capsuls Loli- 
dem ^ uniloculares , hiuc longinudinaliier dchisccntes ; allerJ siepe 
abortiva. Semina plana , papposa, imbricala, receptaculo centrali, 
coinpre&so , longiludinaliter aulcaio imposica, 

N", CORPU&cuLUMfusciJin,coineum Amheiam di]>j eseo quod iiiferne *'*r. PENTANDRIA DIGYNIA, 211 

flssum . humotf madidum , et insciium inira squamas supra fissuia? itigmaiis 

qns suniiniiati geiminum (oirespondent. Ubinam aiilhera si non hic ? 

Divsni: AscUpiadum species muscjs capium pfdfs am tubam in Rhu- 

ram antiienc immitenies , non vi consitingtnic sfd ipsa tojiformauoiic 

organs. 

ASCLEPIAS VINCETOXICUM. 

AsfiLEEiAS foliis Qvatis , basi barbaiU ; taule crccio ; umbcllLs proliFeris. 

Lin. S/icc. 314. _S/a#iu. (. 96.— Bu///a„J. «„*. (. 5l. 
Asclepias albo tlore. C. B. Pin. 3o3. — T. Imt. 94, — Gf'. //;>!. SgS. 
Hitundinaria. Bramf. 2. f , Sj, Ic. 
Vinceloxicum. Mallh. Com. Sgj. li. — Dod. Pimpi. 401. /c. — Cmjijr. 

Asclepias. Fllitli. Hid. lag. h. 

Asclepjas sivc Vinceioxicuin. Lob. h. G3o. 

AsclepiiS sive Vinceloxicum mullis , Eoribus nlbicanubus. J. S. Hill, a. 

p. 1 38. it. 
Asdcpias ex alls raccmosa ; caulibus siniplicibus , erctiis ; foliii ovaio-ian- 

ccolath. HoH.Hiii. 11.571. 
Lc Dompie-veiiiTi. Rcguauii. Soi. Ic. 

Habitat in Ailanic propc Bougie. K 

ASCLEPiAS FRUTICOSA. 

AscLEPiAS foliis revqlutis , laiiccolaiis ; caule fralicoso. Lin. Spa. 3i5. 
Apociiium ertclum aCtitanum , vilioso fruetu , Salicis folio lalo gUbro. 

Hern. Piiad. s3. (. ii. — t. lasl. 93. — Milla. Did. I. 45. 
Apocinum ei-ectum elatius , Saiicis ajiguslo folio . immaculalis liosculis in 

umbeliam , tollicuUs piioiis. Pluk, I, l38. /. s. 

Caulis erectus, tfres. virgaius , ramosus , sufFruiisosui , i3— ig deci- 
xaai: Folia opposira si allcrna , glabra , lanceoiata, sublui pallida; pcliolo 
brevissimo. Flores umbellaii , nuianics. Calyx quinqnedeniaius. Corolla 
alba.Nectariacotnpressa , urceolaU, maiyiiiala, absque appcndice inicriori. 
CapsuLe inHaue , muricara: . atura:. 

Hauitat in regno Tuneuoo. 6 PENTANDRIfl. DIGYNIA. CYNANCHUM, 

DiFFERTab Asciepiade appendicibus quinqut iineiioribiis peLa- 
loid<^is, forma variig. 

CYNANCHUM ACUTUM. 

CvMSNCHUH laule volubili , herbaceo; foliis coidira-oblonjis , glabik. 

Lin. Spii. 3lo. 
Peciploca raonspeliaca. foliis aculiotibiiE, T. Iiiit. 0. 
ScammoniK monspcliaca; affinis, foiils acutioribus. C. B. Fin, 234. 
ApDLziiium [eriium, Clm. Hiil- ia5, Ic- 
PelLploci prior. Dod. Pimp!, 408. Ic. 
Scammonii mDnapeliaci varicias. Lob, It, 65T, 

Caulis volubili^, teres , gntcjijf. FoJia cordato-oblon^a, acula.gbbra, 
glsuca . inltgerrima , oppoiila. ptliolaia. Florcs umbcLau , aibi, pauci. 
Pfdunculiis coinmunES peliolo bievjor. 

Habitat in arpitis ad maris liilQia. ^ 

CYNANCHUM EXCELS!) M. 

CvNAHCHUM cauLe mlubili; foliis glabris , toidaio-lanceolalis ; tapsulis 
longis > angusiia , acutls. 

Caulis volubilis , gracilij, rarngsus, glaber, 4 — 6 mm. Foiia fete C. 
acuti JJr, gljuca , cordalo-laiiccotaTa » acula , opposiEa ^ peuolara , 5— S 
decimetr. bnga, 5 lala, intcgerriioa. FoUicuii anguilj , aculissimt , a dcii- 
rnttr. longi, Semiiia pappo candido cotonala, Fiotcm non vldi. 

HiBiTfll inPalmciis propc Tozzer. K 

S T A P E L I A. V^^ ^' *«!"' ''HfLI Calyx quinquefidus. Corolla rotaia , quinqiieparlila. Ncclariuni 
cJuplici siellulii legtnie geniialia. Caksct. ex LiNNto. 


PENTANDRIA EIGYNIA. 
STAPELIA HIRSUTA. 2l3 Sta?elia demiciJis i^Jnomm creclh. Lin. Spiu SiB. — Jacn. Miic. I 3 

— Lamsrci. lltmh, t. ijS./, a. 
Aiclfpias africana aisoid^ . Hore pulchre fimbriato. Cm. Rnr. iq i ,a 

~-B,^d!.Suc.3.p.5.l.'i3 K^a. /m«<. Mm. ;. 9. 

Habitat in regno Tunnano prope Kcrwan. f 

H E R N 1 A R I A. Calyx persisEens , quinquepaTiiius. Corolla nulla. Stamina 
quinque, Filamenta cotidem sicrilia interjecta. Siyli duo. Capsula 
supera , monospevma , non dehisceii! , calyce tecta. 

HERN[ARIA HIRSUTA. 

HEHNiARiAhirsu.a.J.S. Hill. S.p.S^g.lc. — r.lml. So?.—/,,,. sp,c. 

317. — Zjinicji. 111. t. 5^4. 
Polygonum minus sive Millegrana major hlrsuia. C. B. Fin. 38s, 
HErniaria hitsma ; glomsrulis paucifloris. Halt. Hill. II, l5s3. 

CAULtS pio^traCi , fiKfoTmes, nodosi , ramo^i ; lamia nuincrosis, supra 
Eenam eNpaiisis. Folia parva, ovala, SGu ovaio-oblonga , obciisfl, villosa , 
tincrea, FTort ^ iiuioero^i , ininirai , sts^ik^ , aKillare^ , giomerad. Calyx 
quinqucpanilus , pcrsisicns; Tacinii^ Dvacis, conciivis. Corolla nulla. Sly li a, 
Capsula menibranacea , monospernia. Semen I , isinimuin, Icnticulare.An 
varicias H. glabix Lin. ? 

HAfliTAr Algeria, V 

HERNIARIA FRUTICOSA. 

HERNiARiA cauLbus ftuiicosis ; Qnribus quadnfidis. Ljn- Spec. Si;. 
Heiniaria fmdcosa vidculia lignosia. C. B. Fin. 282. — T'.Imt. 3o7. — ■ 

.Schaw. Spina, ii. 324. 
Polygonum Herniariie foliis el fiicle, perampla radice. JF. B.Hiil.3.p.3'iZ. 

— Lelr. Ic. i.p. 85. 214 TENTANDRIA DIGYNIA, GaULi^s ftuiiculo^i, prosiraii . ramosissiini; lamfs villosis , liLlforirLibu^- 
Folia pPTva, villosa , cUipJica , confcrta, Florcs numerosi , sessile^ ^ glo- 
mC'diLn psillaies- Caly* quadripaniius ^ Idcinlu apice vrllo^h' Stamina 4^ 
fercilia. 

Habitat in Aftah prope Mascat, & 

HERNIARTA R RECTA. ; ILunbu^ IdEfialibu^ , saliEaiiia^caiJibiis^ufTirijii- ILLECEBRUH SuflnillJ 

cosh. Lin. Spet. sgS. 
PaionychLi liL^p^nicd fcuiLcosa Myrii. folio- T. Injl^ 5oS. 
HcTniaTiapoly^onoLiles;caule5iiUhiticoiOifoliisf>va[o-acur 
iitat>erEJnii», ConflTWV- li. TJ. liS. (. i£li. FftUTV.i: 16 — 57 ccniimcir. , crccius, tauosus; tamU GLformibus , pu- 
bescenubLis, SoUa patva , ellipiLLza, Bcutninaia , mtegeidma . peicDnaniia , 
br^vissiiae peiioliiu, Flurts uiiiiuiii axilJarcs a^re^ri ^ soUiariL en la- 
morijni bifurcaCionCd CalyK quinqucpaililus. Lacinis! concava; , obius^. 
CcFioUd nulla. Si^mina ■□, quinquf ^icrilia alu:tnj. 

Habitat in coHibus Jncirliis prope M^acai. B 

CHENOPODIUM. .^' 


Calyx pcrsLstcns , quinquepariiius ; laciniia concavi^, ovoideis. 
Corolla nulla. Stigmata duo. Gcrmeii superum..Si:ni(?ri uiium, Isve, 
lendcularc ^ calyce tectum. 

GHENOPODIUM MURALE. Cn£NOPODiUM (aliii ovaiii , iiiLidis^ dentaiis , acuiis^ lac^mia 

nudis. Uri. Spec. Si^.-^Bergerct. Phyt. i. p. iSj. Jc. 
Chciiopodium Pes ansciinu* 1. Tafycni. Ic. 427, — Zl IjhI. 5o<>- 
Atriplex sylvesiiis laiLfolia iive Pes anserinus. Gn. Hni. 3?B. If.. 
Atriplcn sylvcECfii 3, Matlh. Com^ 36a, Jc. 

Habitat in hoiiis Algeria. ■^**Q PENTAMDRIA DIGYNiA. 
CHENOPODIUM BOTBYS, 2l5 Che«opooii-m folii. oblongis , sInua.U , raccmis nudis , mul.ifidii. Un. 
Spci. Sao. 

ChMopodiuin anibrosioidcs, folio sinuaio. r. /i,l. 5o6. 

Bolrys umbrosioides vulgaris, C. B. Pin. , 38. 

Boiiys, y.ag. 88,. Ii—Bed. P,mp!. 34. /i.— f,„rf. Hi:l. . 79, Ic—Matlk. 

Cm. 6ao. Ij. _ Cs-fitr. Ef ;;, igg. it, -^Dodail. Um,t. 
Chenopodium foliis oblongis , semipinnaiis , viscidis , romndc d* niatii. 

JJfl//. Hijl. n. liSS. 

Habitat in arenis. 

CHENOPODIUM VULVARIA. 

CHEKOPOUIUM foliis intcgcITirnis , thombeo-ovalis ! floribus conglome- 
raiis . BxiUaribus. Un. Spic. 6ai. — Btilliaril. Hirb. I. 323. 

Chenopodium olidum. CiirCii. [.and. Ic. 

Chenopodijim f<Eliduni. t. Ini!. 5o6. 

AiripkK fccdda. C.R.Piit, iig- —J. B. Hiu. s. p. g-} i. Ii.—Mtrii. 1. 5 
1.3U/.6. 

ViiJvaria. Tabrii. Jc. 4a5. — Blahv- 1. ioq. 

Garosmus, Dod^ Ftjnpl. 6iti- If. 

Amplcx oLda. Lab. Ic. aii Gcr. Hill. Say. Ic. 

Clicnopodiurn taiilc difiuso-, foliis obiusc-lanceolaiis. Hali.Hiil. n. 1^77. 

L'Arcothe feiide. Repianli. But, Ic, 

Caules proslrari aift procumbcnlcs- FoHa piirva .. ovato-ITiangidaria , 
inicgcrnma , punctis lircidi^ plurimis con^persa. Flores ^om^iati , lenDi- 
liaLcs. Odur fa:lidissi[nu&. Haectat Algeria, ETA. Caivx perslsiens , quinquepariitus ; laciniis carinatis. Corolla 
nulla. Stylus trifidus, Capsuia uniloculatis , supera, calyce lecra. 
Semen unum , reiiiforme. 2l6 FENTANDRIA DIGTNIA. 
BETA VULGARIS. Beta caulc erecio. Lifi. SpK- 3aa- — Geilntr, i. p. Sfio, L-i5^/. 5. 
A. Bsia rubra vulearis. C. B. Pib, iiS, — r. IjuJ. 5o!. 
Beis lubia. Dtil. Trmpt. fi5(i. Ir. 
ColttukLh horUs, c^ 

BETA M A R I T I M A, 

Beta ciulibu^ decumheufibus, Un. Spec. 3aa- 
Bela lylveslris marilima. C- &. Pin, llS.— f, /flj^- 5oa^ 
Habitat a<l iJiarii liiiora. ^ :l^' 
''^^i^ 
f/r S A L S O L A, Calyx ptTsfitenS , quinqutparlitus. CotoIIj nulb. £iyli duo 
Aul Ei'es, Cap? u Id sup era. Semen uiikum , cochkatum. 

SALSOLA KALI. 

Salsola. hcrbacca, ^eciiiubcns -, foliis aiibulaiia^ apino^is ; calycjbu^ mai- 
glnatis, axJUaribus. Lin. S/et- 3ss. — ^d^ Dan- i- Si8. — Gsfliuu i. 
P-Zbq.t. 75./. 4^ 

Kali spmosuiEi folii* trassiorlbu^ et bicvioiibus. T- JmL 247. — ^cAflaiL 
5p'.dm.n. 353. 

Tragum- CsTJi^r- Kpii. 775. /c-— Mjr//A. Com, 73i. li- 

KalL spinoso affini^. C. B. Pin- aSg. — Mor/i. i- S. I. 33- J. 11. 

Caules rumoai , asperi , p recumbence 4, striaii^ ramis paiemibu^ , diva- 
ticacfs. Folia carno^a , ^ubuUiia, sublux convesa; biisi dilaiaiapi canali- 
culaca; acuico lermLnati. FloiGh ac$£lle3 » aoliiaTii , aKiUatea ; bracicis 
^ icmii , apice acuL^aus. 

Habitat ad marii linorj. Q 

SALSOLA SODA, 
Salsola heibacea patuk^ fotiis incrmibu^, Lin. Spec. 3^3- — Jtict/- l-loit. ^Ht«L,, PENTANDRIA BIGYNIA, ai7 Cali volgarf, y. B. Hi,i. s. p. ^ol. 

.X ., FW ,f "^"' ' 1-ei.L.dindLbu. , cppo.i,., .uperi. ct ™b™ 
Habitat ad maris ILnord. O 

SALSOLA TRAGUS. 

Salsola herfaacea , eiecla ; folJis subulatis , Minors , lavLbus ■ calvdbi.! 
ovaiis. im. S/fc. 3ia, ■ , -^^ 

Kdi ipinosum toliis longioribus ei angusiioiibus. r. /mi, 24, 
Tragon Maiihioii. ici, it. 797. 

Habitat ad maris HiEora, O 

SALSOLA PRUTICOSA. 

Salsola ereca. fniticosai foliis filiformibus , obmiiusculis. iin.Sf«. 35, 
Anthyllis (hama^pitbyidcs fiaresccns. C. B. P/n. 28a. 
Kali species vsrraicuiaiis marina arboresceiis. y. B. Hal, 3. p, 704. Ic. 
Sedum minus arborescens. Matt. I. i3o. 

Frutex 6 — 9 decimclr. , crecnis. Rami numcrosi, appioximati. Foils 
subletctia , carnosa , glauca , supemc planiustula , obiusa. Flures asillarts . 
SGSsilcs » solicarii ^ bini auF leini- 

Habitat ad maris linora. 5 

SALSOLA MURfCATA. 

SAJ.SOLA fmiicosa, patula; ramulis hirsulis; calycibus spingsis. Iin, Manf. 

54. H 5 la- 
Kali sgyptium incanum el vjllosum , cajyce slellaio el aculeato, Lippi 

Mii.—Hrrb. Vail. 2l8 PENTANDEIA DIGYNCA, 

Caulis suffraticosas ,6 — 9 decimeir. , pubescfos , a basi ad apiccm 
florif«ii^. lamoius. Riini gratUcs, pmLcukii. Folia aliema, lincaria, viUosa, 
iiiulici. Floicsparvi.soliiailL.binl aut leriii , axiLares , sfssllcs. Calyx 10- 
meiJlostis . quinquf paribus, inaturo fruciuin !ieLulain expansus, quinque- 
ariilaius ; aiislis rigidis, patenlibus , apicc saipc uncinali!. Semen s^iguuill, 
cacblearum , calyce leeuinE- 

Habitat in desfrio propc Cafiam. 6 

SALSOLA CAMPHOROSMOIDES. 

Kali cricniali; fruticoium spinosuin , Catnphorats folus. 1. Cot. i3, — 
r. Hrri. 

Gaules liulicosl , gliibri , ececti , ramosis^imi ; lamis paniculaiis , &pi- 
nosii ; spjnis atiforniLbus. Cortex in junioribus albus , in vemstionbus 
luscus. 1-olia glabra, allema . filiformia , cum tasciculis asiUarlbus, flortb 
perfectos non vidi. 

Habitat in arvis incullis prupc Tleinsfn. 5 

SALSOLA BREVirOLlA. 

SALSOLA fruiico^a, ramotitbliiia i foliis ovaiis , coofenis,brevissimis, pu- 

besccniibufi- 
Kali aiculum ligno^iim , floribu^ mfmbranaccra. Mot- Sf£.5g. — Vail. Bcib. 
An Kali vermiciilaluiii iiicanum frulicaifs- ffariiL I. 3o5 ? 

Vhutejc G — 9 dccimeiFr Rdinuli nutneiosi, pubesi^eoies. Polia alcema, 
^illosa, brevia^ obmsai rainca confertissima , fiiagniEudine ct fofma Sedi 
acrih Lin- Floies axillares , £€£sile5 , solilaiii , numerosi. Calyx persisiens , 
matmo fruciu membranaceus. 

Habitat i]i arcnii piope Cafsam. 6 

SALSOLA MOLLIS, 

SALSOLA fruEicosa; cami^ paicmibui ; loliis terctibu^, carnosis , gbircis , 
Chbluais. «K*^ i,*"-" PENTANDKIA DIRYNIA. 2ig Frutex 3 — 6 dcciniEir. , erectus . ramosissimus ; raniis patulis. Folia 
ifreiia, obtusa. gbuca, carnoia , moUissima, elabrs , suctosa, Sedi albi 
tahv, Birnillima, ai paululum brevioia ot lenuiora , 9 millimctr. longa. 

Habitat in aiems prope Cafsam. 5 

SAL SOLA OPPOSITIFOLIA. 

Salsola frutico^a ; foliis ^ubulaiis , incrmibus , opposiiis. 

Kali siculum lignoiun. , ftotibus membranaceis. Boi. Sk. Sg. (. 3t 

T. Imt. n^i- 
Kali minus icnuifiilinm friuicosum sicuLum. Barrti- t- •}^. 
Kali (loridum scinins coclilsato C[ fioribus mcnibtanaceis. MoTii.l.5. (. 33 

/ =■ 
Kali incmbranaccilin foliis angusris conjugalis. Schaw. Stmim. 11. 3S4. 
Salsola frmicosa. Cs^a:iil. Ic. n. 3ia. I. a8i. 

FKUTEX i1 — iS decimetr. , ramosissimus ; ramis opposilis ^ ercclis ^ 
nodosis , glibrli. Folia opposiia , siibulata , glabra , caraosa , iDutica . 
supcmg dcptcssa , i3 — 23 milliineii. longa. Eiores axillares , solitaiii , bin! 
aut Krjii pSESsiLes. Braclex 3> subulate » parvas; inrcriarc majore. Calyx 
parvus, persisiens, (^ulnqucpariitus; lacioiia ellipiici^ , obiusr^ , ereciis ^ 
per&isiEntibus- MeinbranEE Loiidfini, rospie, lali, flabeiliformea, apice ro- 
:unda:a:, in^quales, incampanarn pamlaui uonnivenies , infra apicEm sin- 
gula lacinix maturc^ccncc frutlu cincrgcnids. Corolla nulla- Slamina 5 
exscTca'Anihei^ iccragorLC , luie±, Stylis. Stigmaia loddcin > acuia. Semen 
cochleatum , mcmbranula lEcvi obiEcium. FloieT ineujile Hycrae. Species 
pulchenima et a ccrn^eneribus omnino disEijicla' 

Habitat in agro Tunriano. 6 C R E S S A. CALVX quinquepavikiis. Coiolh hypocrateriformis. Filamcnia 
staminum lubo iiisideiitia. Capsula supers , basi dehiscens . bi- 
viilvis , monosperma. PENTAKDRIA. DIGYKtA. CRESSA CRETICA. Crkssa. Un. Spic 3a5. — Lamank Iltuilr. I. 183. 
Quamociit minima humifuaa palusiris , Hcroiaria folio. T. Car. 4 . 
Anthyllis. /Illiin. Esel. 1J6. Ic. 

LylimicliiK iplcstl^ putputM affinis Thymifolia , floiculis in tacumiiis 
pruTimb quasi in nodis junctis, Pfrjf, t. 43. / C. 

Planta cincrci colorih , loia pub^scens. Gtfules erecci , riunosisaiinf , 
1—5 dttiraclr. Fglia numcrosa , alterna, parva , scssilia -, caulina ovala , 
acula ; ramca laoctolara. Flores parvi , capilali , in summilale lamorum, 
Bracica: dusad bisiin calycis. Caiyx pgrsistens, quioquepattkus ; laciniis 
gllipdcis, sibi invicem incumbcmibiH. Cjrolin lubcJosa , qumquelida , 
calyccrn vi:t ^upcrans, Capsula ovala, I^evis ^ calycc ioDgior , apicc Vlllosa . 
monospcrina, Scuicn (uscuiri , ovaidcum > subaiiBuloaiEm. 

Habttat ad maris liuoia prope Tuntium, f 

U L M U S. Caiyx qiiinqiicfidus. Corolla nulla. Slamma quinqiic ad 
septem, Capsula supers . monnsperma , murgine mcmbranaceo 
ciucta. 

ULMUS CAMPESTRIS. 

UlhIjS foliis duplitato-scrratis , basi iniquaiibus. Lilt. Spa. Sti.— ffirf. 

Dan. I. 63a. 

Ulinus tampesiris ei TheophraslL C. B. Pin. 456 T. Jail. 601. l.Sji. 

Ulmus. Camrr. Epil. -,o. Ic. — hlMh. Cim. i35. Ic. — Dod. Faapl. Hj. 

U.—lnb.U. s. p, 1S9,— ratfffi. Ic. g^g.—Evelin. 1. f, 114.^, ?<— 

J'nrf. Ucal. •iOi.l€.—Ga. HiiLlii^. IC.—J.B.HUI. i.p. lag./s. 
Ulmus fohis scabns , ovam-lanccolalis ; dfniibus seciaiis, Hall. Uhl. 

B. i586. 

Habitat Algeria. S PENTANDRIA DIGYNJA. V E L E Z I A. Calyx persistens , gracilis , qui nqiiedciua 1115. Corolia penta- 
petala. Capsula supera , u nil ocularis , api« quadrivalvis , polvs- 
perma. Semina receptaculo centrali, filiforaii , libcto affira. 

VELEZIA RIGIDA, 

V'ELEZiA. Lin, S)il. vigil. 266. — Garlncr. 2. p. 5S6. I. 15(|. / 15.— 
LanuiTdi. ntiiiti. I. ige. 

Lychnis cornkulaia minortivaanjqEtifolia.flnrril.i. lOiS Bci.Mia io 

t. 43. 
Knav-tl majus foliis caryophyllcis. Baxli. Cinl, s, p. 41. /, 47. 
Lychnis minima rigida Cheilcri. J. B. Hilt. 3. p. 339. h. 
Paronychia orienialis immiinsa, SerpiLi foho, /. Cut. 3S, 

C*UL1S etcctus , nodosus , teres . pubesccns, 11 —sS ceniiincir. Rami 
Sradles, saipE divaricali. Folia opposiia , subukta. striata, pubMcsniia, 
basi vaginantia. mores axillares, solilarii , raiius bini am terni.juxta caulis 
ct ramomm lonjjiudinem , bvcviicr pedicellati. Calyx gracilis , pubestens , 
teres, tubulosus, persi^iens, lajvissilac slriams, i6— la miUimeir. longu?! 
qujnqucdcniatus ; deniibiis sstiformibus , creclis. Corolla parva , calyce 
piulo longior , peiiiapeiala ; tinguibus filiformibus , tongitudine calyci^. 
Limbus roseos. Slainina 5—6. Filamenia capillaria. Styli s. Capsula tenuis . 
cylindrica . calyce lecta. Scniina. fusca, oblonga, 

Haiitat in aivis propc Mascai. © G E N T I A N A. Calyx quinquepanlius. Corolla quinquelida, larius quadri- 
fida. Stamina quaiiior am quinque. Stigmata duo. Capsula su- 
pera , bilocularis , bivalvis ; valvis Imus margitie reHcsis , polys- 
perma. ft^^ >SP»' 22a ' PENTAN'DRIA DIGVNIA. 

GENTIAN A MAKITIMA. 

GenTIANA cistollis quiiiqucEidiSiinfundibulifoimibus: stytrsgeniinis; caule , 
d[chO[omo^ paucifloro. if'n. Maul- 55. — Cavatiil. li.jr. 3^3,/. ig6./. i- 

Ceniauiii'Tn luteum minus angustifoUura non petfoliaLum. BaneL L 467, 
— Bat. Mm- t. 76- 

Plinta fiUfoimis, 7^ — 13 cciuLuieEi, Corolla Uilcg- 

HabiTAT Algeria ad maris Hitocii. © 

GENTIANA CENTAUftlUM, 

Genttana corollis quiTiquefidU , iiifiiDdibiJiforinibus -, cauk dicholomo- 

Jjfl, Spec^ 33a. — ffirf. Dan. I. fiw- — Bergtrd. Fhyl. 1. p. 5?, 2^. — 

Bttlii/trd. Herb. I. s53. 
CeniauTium minua. CB- Fin. ^T^.^Camr. EpU. 436. i*. — Fuich.Hht^ 

3Sj, it-— RpK(i/rii. 5iJ«. ^. 76. — Trflf. 140. /^. — Maiilt. Com. 453. /£. 

—Dod^ Pmpt. 336. /t. — Lob. Obi. aiS, 7i- — it, 401,— B/otuj, ^45^, 

— r. Jfti^ i^i.—^ch^-Spidm. n- lu^.—y.B^Niil. 5. p. 353. Jc-— 

Gtfv. Hfi^ 547' '-:- 
GenuanacauledicliDiomo^fioiibuhinfiindibiiUfciniibiis, iEiUtii. quiiiqire- 

fidis. HaU. Hhi.n.Gi^. 
la peiiie CcniaurOc- Repitmit. BvL' It- 

CauliS eCGCtui , taniosus , dichotatnus ^ I — 3 decimeU'. , cciragonus i 
angulis per ppria appioximaiis. Folia opposita , glabra , seasilia -, InEeiiora 
ellJpcica , obiuaa ; supcciota hnccohia. Floccs coiymbosi- CaLycia lacinif 
un^Uiif , a^uiK- CoroUii iDriiadibuliforiiii£ > losta , larius alba^ AnEhcr'e 

Habitat propc Masciii'- © 

GENTIANA SPICATA. 

GifJTTANA coidLIl5 quinquclidis , infundibuliforoiJbus i floribjii aheriiis , 

s^ssilibuj. Lin- Upta. 355- 
Ceniauriiiimiimua spicaium. C. B-rin.iT^. — Frodr-iSo- h- — T. Imi.i^S. 

^MaSfh. Com. 48S, In. 

Ceiicaurjuin miDu^ flurc spicaiij. DadfiTt- JCQiiri. 


PENTANDRIA DIGYNIA, 223 FacIES G. Ccn.a„rii Ua. Caulis crcclus , 3 Jtclmtli. . gkbfr , iclrasonui 
Kara, grstiles , v,rg=u , nuncrosL. Fola opposite, glabra, h.iceoia.a, intcBfr- 
nm> . caul™ ™plec,™.ia , ,ri ad quinqusi.ervia. Flores i=«il« , .oliurii 
laxc sp^.ali,Riniis adpr=ssi. Brae.™ subukts. Calyi oWongus, ouinquc- 
partiiui . hcmiis angusd, , acuiU, Corolla rosea . qi.ra<,«=par.Ha. Lacinis 
angusts , acuEs. T„bus lonpiudin. caljT:i.. Sumina j ; ai^Jieris ccnioiiis. 
stylus Bitvis. hkfornin. Stigmala 2. Ciipsula clongata , bivaivis colvs- 
perma. ■ r^ f ' HiEiTiT Algeria. © E R Y N G I U M- Floeks capiiaii. Involucrum perslstens , polvphyllum. Calyx 
proprius pcntaphyllus , superiis. CoroHa pcniapeola. Semina 
duo.uuHa, nifera, hinc connivenria , bipartibilia, 

ERYNGIUM PUSILLUM. 

EliVNGIUM foJjis radicaUbusoblOHgisJncisis: caiilc dicliotomo^ capituljs 

. sessilibus. Lin. Spa. 33;. 

Eryngium planum miaai. C. B. Pin. 386. — r. 7ml. 3ij. — Mm,. 1. ■;. 

t. 30. f. II. — Schaiv. Sptcim. n. 2a5. 
EryngLum puiillum planum Mouioni. Clm. Hill. 2, p. liS. It. Lelt h 

s. p. 22. — Ga, Hill. ii6i. Jr. , 

CAUL13 1— s detimeir. , glaber, sirialus, plcrumquc dichgiomus. Folia 
lanccolata, 5— i3«nanictr. longa, 9 — i^miliimclr.laia, glabra, niargine 
denliculalo-spiiiOia , quondoque crenaia ci inermia ; inferiora loilge pe- 
tiolaia, obtusa; caiUina pauca, consirnilia. FJorcs umbellaii.appi-oxiniaii. 
Capitula rotundas centralia sessilia aut subsessilia. Involucellum penia aul 
liexapliyUumifoliQlisrigidis. lineari-laMeolaua . acuiij . dcntalo-spldosis. 
PaLei recepiaculi floribus quadruple quinluplovs loogiorcs . ILlcari-subu- 
latE , rigid* , simpiicei , apice spinosfc. 

Habitat fn pratLi Immidis Algeria, ff i.KT*""' 224 p E N T A N D R I ^ 11 1 G V ^M A. 

E ft Y N G 1 U M M A K I T I M M, 

£EvtJGTUU foliis radicalibus subrocundis . plic^iLij , aplaosU ; capilulis pc- 

duncuJaiis. Iffl. Sjm. SSt. — (E£ Dan. t. 37S, 
Eryngium mariiiinuni. C. E. Pm. 386. — Mm}, j. 7. (. 36. /. 6. -^ T. 

Imt. 3s6. — B(a*io. 1. 397. 
tryiigiatn mariiium. Clni. Hilt. 3. p.Abg. Ic Oed. Pimp!. 730. Ii. — 

MalJ/j. Com, Jo5. It. — Lab. Ic. s. p. si. — Cmair. Epil, 448. Ic. — 

J. B. Hill. 3. p. 86. Ii Dmaii. Trait. 41. Ic Gir. Hill. 11 6s. 

Ic. — H.Epl. £<l. II. p. 9./. 1. 

Caules albi, raraoy , wreies . procumbeiiLef. FoLa glauca, uDdulala , 
lobaU . mat^ne denlaTo-spiDOSfl , venii albidi* picla^ inferioia sa:pc orbi- 
culaca, peuolala.peuolis semkyUndricis ; superioia scSiilia , flabcliiroimia. 
Invplucmmunivctsalelfiphyllumi paniale pentaphyllifin. floribus longius; 
foliia cuneLformLbus . denIalD-spiiiD$j». Capilul^i jlurum priniuin ri^lunda , 
deindc ovaLa. Pales icccpiacirli irkiispidatx. 

Habitat jd maiU Imora. f 

ERYNGIUM TRICUSPIDATUM. 


^■>»pf' Aexis ; paleis [iicuspidaii&. Lin, Sptc. 3Sj, maiia \ auiiculis ICLFO' . V. s. m.j. 12. Caums £impk:< , erecius » albiis , 3 — 6 decimeir. Foiia inferioia longt 
pfiiokia i pedolia baii vaglDaniibus. folium toidaio-orbiculatijin , SKpe 
subkibatuni , gkbruiu , venoso-KUCulatum , inicqualiier dcmaium; deo- 
libiia apice spinosis- Folia supcriora amplt^kautia , palmino-mulupdiiiia ; 
tacLnii^ rigidi^ , aogusto-knccolaiis » acuds , npTvo^is, iDiCqudliccr dcniaiii; 
dcntibu$ ^pinasis- Floies uinbellail, PeJunculi ina]qiial«5 , scfiaiU^pi? de- 
compoaid- Capilula fioTum roiunda , parva- lovolucellum hexaadocLo- 
phyHum -, foliolia angu^io -lance olads , ijgidis , deotaiia , spinosis , acuiis , 
3—5 ceniinieir. longis ^ raarginc canila^oeo. Pale* tricuspidaij^ , ipi- 
iio^i: » Jlaiibua longiores. FloTCL pciiau Veie ei jEicaie, Habitat in scpibuspropc Mascar ct TlemseTi ^ "iT PENTANDRIA DIGYN'IA, 2^5 

ERYNGIUM ILrciFOLJUM. Tab. 53. 

ERVHG1U« caul= dichcomo ; fgliis obovaiis , dmiaio-ipmosi, , mardne 
caniiagincis ; mvolgcns foliaceii ; palcii tricuspfdalis. 

Radix simpfe, g.adlis, lor.uqsa. Caulb 5- ,, ceniimeii-. . albus 
siraius , dicliotomus. FoUa ghuca , obovsta , dei.,a,o-spii.osa ,3_ss 
n,Jl.™,r lata; ,8-34 longa i Ucbo car.ilagintt, , infoio.a pc.iola.a; 
pfiiolis bas, vbginantibus. Capi.ula florum ovaa ; primordialia sEs- 
ailia in blfurcalione ramorum. Involucnin, imLveriale subpenlapbyllura - 
foliolis dcnialis , basi ansi^staiis , maiglnc car.ilagineis , spinosis ; den,e 
icmmali lonpore. Pale^ Lsccpiaculi flore paulc, longLoi-e. . apicc ,tkus- 
piclala-. 

Habjtat in arvis propc Maitav, K 

EliYNGIUM TRIQ,UETRUM. Tab. 54. 

Ekyngiusi foliis radicalibu! irilobis ; floribus corynibosis; involutellis tti 

aui igttsphyllis , subulaio-canaliculalis ; pcdicfliis irique.rb. 
Eryngium balracbioidcs capLudo iricuspLdato siculum. Eac. rail. Hirb.' 

Radix fusiformU , crassitie tnioimi digiii. Fnlia radicalia petiolaia , 
glabra > pleruicquc triloba ; lobis supcme laiioribu?. dCQiaro -Epmosis ^ 
sspc apicc incisi^ ; caulina digilalo-palmala. Lacini^ anguala: , licidK , 
aculfe , dfntatic; dEnlibus paucis , iniqualibu! , aculco terminatis. Caulis 
leres , gLaber , strktus , erscius , ctassiiie penns ansetinic , 3 — 4 decimetr. 
Rami numerosi , dlvaricaii, srriati, Jaxc corymbosi, Capimla Honun nuniF- 
rosa, parva. Pedieellilriqueiri.siriati, supeme scnsim incraasaii, Involucel- 
lum Lri aul reiraphyllum ; foliis subiJalQ-canaliculatis , rigidis , paleniibus , 
Lnlegerrimis , rarlus dentaiis , l3 — !l5 niiilimEIr. longis , apics spinosis, 
Calyn qginqucdenlaiu! ;dcnlibus subulaiis . ereciis. Peialai, infltxa, acu- 
iiiiiiaia.5laniinaiotideill;lilainentiscapillaribus, exserlis.AntbeiK ublqnga:, 
vetsadlcs, bllocularcs. Slyli a , capiilarcs, longimdinc stamingm. Scmina a, 
scinicylindrica , striata. Paiea; recepiaculi parva? , aubulauc , simplices > 
apicG spinoss , fioribua vixiongiores. Caules, latni, floira colore i^iiensc 
aineihysdno speciabilcs, 

HrtiSITAT in arvi^. ^ 22G PENTaNDHIA DIGYNIA. E R Y N G I U M PLANUM, 

ErvhCTUM foluj radicalibua ovalibu^ , plamg , fi^nads; c^piiuli^ pvJuiicu- 

faus- 111. Spec. 33G/—JiH:if- Amir. 4- i. 3gi. 
Etynfiium l^iifolium planum. C. B. Pin- 3&G. — T. Iml- Sn?. 
Eiyngium pannonicuni hiifolium. dus. Hji^- 2. p- i53. Jc. 
Eryngiuni planum, MalHi. Com- 5o5- Ic, — H. Eyil. ^iL 11. ^. 10,/ i. 
Eiyn^um aputiucn primnm. Dod. PtmpL 732. U-^G^- Hbi. 1164. Jc. 
Cryngluni cfciulcirm prlmum. taiftm. le- 6^5- 
EryngLuia planum laiifcliuirt > c^piUilQ romndo pafto, J. B. Hht. 3, 

p. SS, Ic, Folia radic^lia corJaia , scu cordato -cllipiUa, phna , oblusa , crc- 
n^ia > n€ivD£a ^ longe peJiolaiit ; p^dolls ca.naUi:iila[i& \ fauljiia supeiioia 
fief&itia » caulcm ampkcicniia , palmuLj \ lobi^ inEequalic^r aeiratis , qu^n- 
doquc inciai^ ^ margins apino^is. Caulis €' — 13 decimeir. , Ericus ^ crcccus, 
pvofunde smaius- UmbElla e ladiis icibns ad quinqLic \ ccnirali hreviore ., 
fiinipUci^ lafcialLbu^ pleiumquc fricbolomis, InvoluceUa he*a aut octo- 
phylla ; foliis angii^to - lanceolaiis ^ raargint spino^ii , capitulo Hotum 
ovaio loD^oiibu). Rccepiaculum conLcum, PalcE ^impficc? et irrcuspidars. 
Pars mpccior cauli^ > pcdunciili, involucra , florea coloieni ameiliysiinum Haditat in viii, Jf ERVNGIUM DICHOTOMUM- Tab, 55. cordato-oblongls , CFCnaiis \ umb^lli^ dicho- 
roEiindo , involucelfia brcviore ; paleis iricgs- ERVtJGiUM follL^ radicalib 
lomjt i capiiulo florum 

pidatis. 
Eryngium planum medium, foUis cblongis, Schaw. Spedai. a. fiaj. 

Folia ladicalia cocdato-oblonga » obigsa, cienara , petiolaia, 5 ccn- 
EJnicir- loDga, i5— 22 miUlmeir. Jata ^ caulina &G&^l!a, muliLpaFCiia , tigjida ; 
laciniis lauctobtii , d?niaii& , spinosis, CaiJi^ crctius , albus , glabci , 
siciaiui, sffipe lortoosus, 5 — 3 decimeir- *t uUra. Umbella dichotOina ^ 
pfdimculo ccniraL breyiore. Invoiuctllum penia aui LeKaphyliurn , Tigi- 
duin; toliolis Uncari - subulaiis , basi cl apice spinoiis, capitulo Jloruin ^"*.. P E N T A N D R I A D 1 G V N I A. 22^ parvo , voluodo duplo iciplovc lon^ioribu^. Calyj< ^iiperus , penia- 
phyllus : foliolis ovaiis , muqronaiis ; muerone spiaoso , seHformL, Palti 
5ubuhta: , simplkcs , bi a„t iiicmpidcs , curvs , ligida , floic lon- 
giores. AffincE.planoUn..sedooin; pane minus. Cailkslonge itnuiores, 
8ibi. Capuula flomm rotunda . pirva, Palea: rctcptJcuU tricuspidaUE. 
Habitat in culiibiis incnlii? circa Mascit. «■ ERVNGlUiH TENUE. 

ErynCIUH foliis spinoiis; radicalibus IniCqualiter dentaiis ; caulinis digi- 

laiis;foUo«sangusto-knc™lali^;mvoluceHi!ai.billjUs,5erralo-^pino5is, 

capituta longiorihu^^paleis [licuspidaEis- 
Eryngium montanum pumilun,. C. B. Pra. 3S5. — 2. /„il. Saj. — StAflK'. 

Sffdia- n- 5a5. 
Eryngiumpumilumhispamcuni.ara, Hiil. i.p. i S9. !c. — Taiim. Ic. dlji. 

—Dal. P,mpi. 73a, I^.~y.B.H,ll.S.p,S^.Ii dr. Hhl. ii64./£. 

CauuS gracilis . crccius, a — Sdecimtir. Folia spinosa ; radicalia parva , 
oblflisga, in orb^m jacemia, inxqualllcT deiiiata ^ cairlina ^c^bilia , digi- 
lata , serraia. Toliola infcriorum anjusio-lanceolata ; supeiioium lincari- 
5ubulala. Flores pedunculali. PediincuN tcnues , s^pt decoropositi , ins- 
qualcs. Involucelluni oclo ad decapliyliun ■ foLoJis sobolatis , serraris, 
splnDais^capifLdoiDngicribus. Capiculmnsiibioiundina, par%Tim , echiiia- 
tiim. Palea receptacgli floribus longiorcs , apice iricuspjllaii. Habitat oil! bus ioculiis. HYDROCOTYLE. [jMKKLL/i simplex. InvnlucriTm sublelrapliyllum . Semiiia semi- 
orbiciilaia , comprcssa . infcra. HYDROCOTYI.F, VULGARIS. 

Hydrocotvle foliiB pellaiis -, umbellis quiiiquefloris. Lin- Spfi, 33&, — 

C£d. Dan, I. 90. — Lrnlank. Illuslr. I. 188. /. 1. 
Hydrocoiylc vulgans. t. Inil. 3a8. —Lilian. HotI. 566. ;. la. UflS PENTANDRIA DlGVNlA. Ranunculus ifq<fadcu& CcnyledonU folio. C 5, Fin- ifio, 
Goiylcdofi aquQLLca. J. B- /J^'i^- 3. p. ^^i. 
AquaLJca Cocyledon. acfis Sepicniiionalium. Lob. Jc, 387. 
Coiyledon pslusiris. D^d. Pmpi. i33, Jt, — Ger. HUl. 5i^. l(. 
Hydrocoiyle foliis roigndU , cmai'^naiij ; pciioMs cenci^libus ; ucnbdlis 
fasligiacis. Hall. Hiit. n. fin. 

FOLTA. lon^ in^ciolaiii ^ oibiculaia, peltaia ^ medio umbilicaia , cie- 
nala. Peliolus leies ^ I'ere filiEoniiis, Ciiubs repcnlei , giai^ilcs. Floies pc- 
dicclhu , glomcTato-capiiaii. Umbella parva , simpL?::. Peiala 5 ovata , 
miniiia.acnu, iaicgra, Seminabrevia , complanaia , longimdinaUici bipar- 
ijbjljar 

Habitat prope La ChIIo ad iaciiuni tipa^. JT 


BUPLEVRUM. INVOLUCRUM universaLc polyphylkim ; partiale subpentaphyl- 
liim. Pi:tala involiiia , ftavcsccmia. Scmina obloiiga . hinc coii- 
vc]ta, striata. Folia simplicia^ integerriraa. 

BUPLEVRUM ROrUNDIFOLIUM. 

BupiEVKUM involucris universaJlbui nuUis ; foliis petfoliaiis. Lm. Spa, 
340. — Qarlna. i, p. gj. J. as. / 7, — LamiiTci, Illmlr. I. 189./. 1. 

BuplevruiQ peifoliatum roLundl folium annuum, 7. Jinl. Sio. I. 463. — . 
Schaiu. Sjitiim, n. Sg, 

Pcrfoliala viiigaiissima sive arvensis. C. B. Pin. 37; Meih. 1. 9. I. is. 

/ '- 

Pfrfoliaia. c™cr. Efri. 8SS. Jc — r.ag. 482, /c. —Fa.ri. H„t. 63!. it. 
— fiUtlh. Com. Soi. /r. — Morii. CfraS. /, 8. — fiitin. 3. (. 46.— 
fabim. It, ibg — Biaka. I, gS. — Doi. Piaipl. 104. Ic. — Ca, Hiit. 
i3fi. lc.--H.Eyii.^:H.p.3.f.S. 

Perfoliaium vulgalius. Lai. !c. .?g6. 

Pcrfoliaia siniplitiitrdicla annua vulgaris, J. S, Jirii. 3. p, ,g%.!,.. 

La Psrce-Ieuillc, RtmSKlt. Bat. It. '^■i ^"•^i^ PENTANDRIA DIGVMIA. 22g A. Euplcvrum perfoliatura , longifolium jnnuuju. r. Iiiil. 3ib. 
Perfoliata minor. TaoiisinRe™. C. S. Pin. 577. — Pre*. i3o. 
Perfoliata, annualongioiibu^ foHh. J. B. Hhl.3.p. 19S. /c. 
Bupkvrum taule bracliiato , ramoswimo ^[oliis ova !o- lance olaiis , aniplexi- 
tdulLbms. Mail. Hill. n. 7fi7. 

Plaht* glabra. CaulU isvis , rainosus , cicelus , 3 — 6 decimelr. Folia 
inlcgeninia , nervosa, fere orbiculata, peifollala , mucronaia. InvolLcnim 
Ullivcisalg nullum ; patliale qumquepartUum ; laciniis ovarii , coloratil , 
muctoiraiis , umbellulalongiotlbus.UinbeUanJaijl quadiiradiaia. Variglas 
A. dislingijiiut folil! ovato-oMongis. 

Habitat Algeria inter segeies, © 

BUPLEVRUM ODONTITES. 

BuPLEVRUH umbellia lateralibus oppo^itifoLls. siibscsiilibus; radiia inE. 

qualibus ; iovolucellis pentapliylUs , laiiceolato - Unearibus , coloraiis , 

umbella longioribus. j'fltj. Mori. ^»gi. — Of^tntT- I, p. gS. 
Buplevroin involucellis penraphyLU , acuris ; miivetsali iripbyllo -, flosculo 

cenlraL aliiote ; [amis divarieaiis. Liu. Spa. 342. 
Buplevruni annuum minimum augusdlolium. T. Inii. 3:o. 
Perfoliala minor angusnfolia, Buplevri folio. C.B. Pin. I]'). 
PerfoJiaium angusdfofium raonianuni. Cei. Etphr. 1. p. S4, /. 247. 
Aoricuja; Leporls affinis Odomiies imea Valerandi ei Dalecbampii. 7. S, 

Hill. 3. p. 501. Ic. 
Buplevrum caulc biacliialo -, involucrls iilrisque pcnLapliyllis , ariMaiii , 

pcliolos c^cedenlibus. Halt. Hiit. n. 77a, 

Caults leies, dichoLomui , Ja^vissinie &iiiaEui , cvecius, i3 — .^i ccnii- 
meir., quandoque 3 dccimetr. Folia graminea , nervosa , glabra; infcrioia 
artgUjlo-Lanceolata i supcriora linear!- sub olaia. Umbells alia; subicssiles 
am pedunculaif , folits opposiia; ; alls lermmales. Involucrum universale 
m auL pcnlapliyllum ; foliolis angusio-lanceolatls , acutis , neivosls. Invo- 
luceUa minora, conformia, venDso-renculata,flavesMn[ia, uinbellula saiie 
duplo trlplovc longlora. Umbella universalis parva , irregularis. Umbellulx 
nonnullai scisiles ; alia: inicqualiler pednnculala, Flores parvl, lutei . sessilcs 
et pedicellaii ; pedicellis in:equalibus. Semina icmnereiia , striata , lavJa, 

Habitat inter aegctcs. O sSo P E N T A N D R I A D I T, Y NM A. 
BUPLEVRUM SEMICO M^OSITUM. BUPLEVKUM Toliis knceolaiis, imicronaiis; infcrioribus obtu&is ; involucris 
subiikii^ ^ paniali Ruribua longiuTE; umhcJI-c radiia Jn^qualibu^ : ^eiiiinc 
aspeco. 
Buplevrum umhcllis compo^icis simulque simplkibus. Lift. Spa;. ^42, 
Buplevrum caule hcrbaceo ; foliis lanceol^ds ', untbelLJs axiljaiibus icrmi- 
nalibu&quE^ ^emiiubm icabris, Gonan. Ifhulr, 9. ^ ^.J^ 1. 

Plawta glauca , eiecta. Caulea ^laciles > gidbii, aiisu^osi, a decimcii. , 
riLinD5i£&inii ;raniulis BlifDrmibii^i Folia ii^dula^ caulJna mrcTii>ri[Ci meJi^ 
^piiihuliiLo^ljncCDldi^, iiipciii>1uniIo[igij]iiiiecuiTen|ia^obtijsacuiii acumiiic^ 
lam^a liiieArJ-subulaEci. Pedunculi angjulosi, icnucs, Urabellas parvas.Rgdii 
qiiaiuor ad kx^ breves , filiroimcs « iiixqiialff^ uiubcUiilis ccniialibus £ub- 
ses^ilibus. Iiivolucfum uiiLVcrsale peDLaphyllum ; foliDlis ^ubul^us ; parriale 
con&Lniite. uDib^llull Longiua. Florea minuti , pi|]j.dc iuiei; pedicellis in*- 
qualibu^.^cininapiirva, bievia . ovo idea , ugosa- VaTictaicm foliia cauHni^ 
JnferiDiibus lanceala^Js, acuus di^uactam poasideo. 

Habxtat m arvl^ Algeria:, © 

BUPLEVftDM PROCUMBENS- Tab. 56. 

JitppLEVRUH caule procumbcrttc ^ fobis tinearl-^gbulacis ; lamulis panicu- 
IdUi ; involucellis , siLbovaus, acud&> brcvis^imis -, scmir^c mgaso. 

IUdix loiigissiiiia, tejiuii, afba^ramosaH loriuosa^ pcreniiifi. Caiiks pro- 
cuiEibcntCJ aui pio5ii3ii , plures en codcm txspiie , i^pc s^ decimeir. eiuiini. 
Rami lilirormc^ , numcco&i , paiiiculad , tloriferi^ Folia rigrdula , nervo^ -, 
biftriota angu&ta-lauceclara ; supEiiora ^ubulaia , bievissima , serni-am- 
pkiicaulia. PcdnncuU capillarea. Umbtlla univeraalii paiva. Radii difO 
:,d quinque lenui^^ijiu . iniqiiales , anguloii. Urabellub: disiinciK. Iii- 
volucnim univeisale in ad pcnraphyllum , brevisUinuui , acuium ; 
partlalc pcnippliyHum , uTubeUtila bfeviusi foliolij ovarii, HCuiij. Pci^la 
uiiiuma^ Jiivotuta, alba. Stamina 5, Siyli 2 . brevi^Mmi. Semina brevla, 
ovoidea , patva, fu&ca. esaapctaia. ABne B. leouissinio Lin, differ- 
radice pereimi^ caule proturabeme ; irtvolucellis minimis, ovaiis nee 
aubulaii^, uiubelliEh't bievioiibu&. 

Habitat pro pe Tunc mm. J^ 

A* 


I'ENTANDRIA UIGVNIA. 
B U P L E V R U M R I G r D U M. 23l BUPLEVBUM cauk dicho.on,« ; involucris n,ini™is , scuti.. /:,>,, S.fc. 345. 

Buplevnim folio tigido. C. B. P,„. s,3 T. Iml. 3og. 

BLiplcvruin aLici-um latJfoUiini. Dai. Fcmpi. 533. Ic. — Lob. /i. 4^6 
iiupkvrum pmnne , toLio rigido laliore. Mcrti. i. 9. Ma./. 5. 

Folia radkalia obovaia aut Lanctolaia , nunc obtusa , nun.: acuta 
electa, conacea , ligida, nervoia ncrvis prominulis , sa;pc contoria et undu- 
laia, iongepeliolaIa,mpctioluradecurrSQlia;caulinaan6usto-lantcolaia- 
tuperiora subulata. Caulis Isvis , ramoius , erectus , 6—9 deiimcir. Pcdoni 
ciiU Sliforints , last paniculali. UmbdLa c ladiis duobus ad quatuor. Invo- 
iucrum universale parvum , subulalum, di ad leliapliyLluoi ; paniale niiin- 
quepauitum, minfmum. FloiEs cxiguUlmsJ. FoLa radicaUa mire ludum 
pro isfliaU 5olo. 

Habitat imollibus incultis. ff 

BUPl,EVRUM FRUTICESCENS. 

BuPLEVKUM fnilcstcns; foliis strialls , lineari-subulalis , rigidis ; inflorei- 

eenlia lamoaa ; jnvoluctis subpemaphyllis ; involucello unibcllula brc- 

viore. 
Bupkvnidi frutesccns; foliis lineatibus ; invoke™ iraLversali paidnlibusque. 

Liu. Spre. 344 C/maniL Jr. n. 1 15. i. 106. Jona. 

Buplevrum taule fiuiicoso s foliis linearibus ; involuem duplici pcnia- 

phyllo. Lotji. Hhp. 1S8. 
Buplevrum bispanicuni arborcicens , gramineo folio. T, Iml. 3 10. 
Buplevrum fruliean^ angusdfoliuin bispanicum. Bamt. I. 1 e.T^. 

Fkutex 3—9 decimetr. , erectus, ramosus. Rami floriferi gracilcs , stiiaii, 
ramosi. folia lincari-lanceolata, longitudinaliier uirinquc nervosa , rigidula, 
perennaolia, icmiampleKicaulia. a millinieir. laia, a — B ceniimeir. longa. 
aeutissima, gbbra, iiuegemma , in ramis veiuslis confena , in juiiioribus 
temota. Peduncoli khuci. Umbells radii quatuor ad ociD, filiformcs , irec- 
qnales. lavolucrum parvum , Iri ad penlaphyllum , adpressum ; foliis parvis , 
acuiis ; paniale consimik . peniaphyllum , umbelliJd brcvius. Umbellula: 
distincid:. Petala involuia , pallide lulca. Seraiiia iemiieretia , siriaia. Speti- ff^' 232 E'ENTANDRIA DIGYKTA. mina in lieibarlo Vaillpniii scrvaia ei in Hi^panij oHni coif eels , foliis brc^ 
vioiibus, inagis confeiu^Tramis llofiferii longc minus clongaiis disiinguiiLui, 
sed uullam aliuTidd differcntiam speciEcam obiulecunr, 
IIAGITAT in collibus incufiiB prope TIemsen. 5 

BUPLEVRUM SFINOSUM. 

BUPLEVRUM firuieicens ^ tamia panlculj: schsilibuh, Eiirdis , spinc^ccndbu? ; 

foliia liaearibm- Liu^ Sajrpl. lyS, 
Buplevnim hj^panicum fniticosum aculeaium, gtaiuineo folio, Tl Intl. Sio, 
Buplevrinn caule fiuLlcoso > ramis scnilihus spinifotmibus , divaricaLis ; 

involucris univer^libuj panialibu^quc- Gfuatt. lUuiir. S. I. 3. / 3- 

Fbutex ramosissiTnus, iS— 27 ccjilimeir. , ligidui; cociice rugoso. Rami 
sirpci'ioi'C^ loriuosi , siriaii > inieriexti . divsricati , rigid! , np'iQC spino^i , 
Qoiiferi ^ flavciccnces. Folia line^ui-lanccobm , tigjida ^ peiennaitiia > con- 
feria in ^umiuLtaie ramoium veiu&iiorum. UnibcUie parvs , leiminaics , 
pleiiimque iriradiaiK i ladiis bccvibiiS > paKnlibus, Invi>liicra mLnima. 
Pcirtia flava. Seuiina oblongs, scmiiereda, ^bra , proJunde siilcaia- 

HabiTAT i" coUibus arenosis i?i inculiis. h 

fiUPLEVRUM FRUTICOSUM, 

BiPLtVHUM rmccscena ; folils obovaLis , inicgcrrimis. fAti. S/j^f?. S^S- 
BupLevTum aiboiescem Salicis folio- ll ImL 3io- — Schaos. Spedm. n. go. 

— mUiT, Did. t. 74' 
Se^li :eibiopUuin Salicis folio, C- B. Pin- l5^. 
Sescli xihiopicum fruie^. Deif. PfmpL 3ip. It.' — Lob. Ic. GZi- — Moris. 

1. 9. ^6./- I.— Affl^/A. CfHfj.55i.Jc. — Ctmir.Epii.Sis. I(. — Tabe(n- 

Ic. io5. — GtT, HiiL 1421. h^ 
Suseli asikiopicum frutico^um , folio Pcricl^meni.7. B. Hiii. 3- f-. i^j. In. 1-EUTEX I — 3 mecc. , tamosu^, gLabei J^evu. FolidipBtsw , pettn 
ianceuLaiR , obiu&a, niucronaca, supeme Ixvia , niiida , jubctis venoso-reii- 
cuiaia,9— 13 iiLilbmetr. lara , S — 11 ccmimcti, longa. InvolucininrefleKunn 
foliolis inxqualibu^ , Dvaiis auT ellipdci^- Paruale con^mile- Uxnbefla legir- 
laris, convcKa- Pccah flava , convoluia, Semina £« tniEcrcua , Irfvi^ , siciaia. 

Habitat in Ailanie et in collibm mid'a- B TENT ANURIA HTGYNIA. 
6UPLEVSUM GIBRALTAHCCUM. 233 RuPLEVEUMftuikosuTni foliisrigidU, lanceolatis , obliquis , ereclis , mu- 

cronaiis; involocris rcRcxis. 
Buplevmm fruIcsMtis ; foL[s loag^s . aculis , atislalis ; involucris CI iavo- 

lucellis reBesis. Lamani, Did. i.p. Sacp. 
Buplevrum coibceuo, , frutesccns ; folUs Imccolatis , coriMfis , obliods ^ 

inttorssccnua lamosa. Lhiril, Slirp. iSg. I. 6?. 

Frutex id — i3deciincir. , patum ramosiis ; tamis icreiibus. Folia 
IS— Si miUimeir. lata, io-i3 ccntimetr. longa . lanwolaia pe««nan- 
Lia , utrinque alKnuata . glauca , coriacfa , obliqua , aiucronaB , Imcger- 
nma , maijine tiiUraia , uninei^'ia , sparsa , coiiferta ; in ramis iioriferis 
remoia. Umbcila^ peduntulalffi i infcriorcs minorcs, lavoluttam pema 
am hcsaphyliuin , defiexum; foliolis ovalo -oblongis, mucTOnatis; pa,, 
liak mmus, pcntaphyllum , ovatuni. Uoibclla convcxa, unLformi!, , 5—8 
ccmimtlr. laid. Corolls lulcfc. %li brevissimL.Semina oblonga, libit 
tctetia . sulcala. Affine B. fruticoso Lin. , differ! foLis ulfinque glaucis . 
obliqui! , nee supcrne Ixvissirais , ncc inferiie reiicuialjs -, ramo florid 
fero tainoao. 

Habitat in Capiic Bon ditto apud Tnnetanos. B 

BUPLEVRUM PLANTACINEUM. Tali, 37. 

BuPLEvauH fruticosura ■ foliis perennandbus , laneeolatis , nen'o^is , 
mucronalis ; raiais Horiteris laniQsis , stliaiis ; involutris sububtis 
adpreaaia. FiiUTEX i5 — 16 decimeir, , lamo&u?' Foiia pecennamia . forjacea 
lameolala , nervosa , intcgerrima , mutronaia , i3 — aa millimetr. bta , 
10 — iS ccnliioctr. longa , uttinque attcnuala . in vctusiis ranus con- 
fenissima; peiiolo laio , brevi , caulem ampleciente. Rami floriferi longi , 
siriaii , glami , erecii , raniosi ; ramulis siriclis. Urabclla: convexa: , S — 3 
cendmctr, laia^ ; umbelJyli^ diaiineiis. Radii quaiuor ad decern , icnncs » 
an^uloJii , in^uales. Involucnint universale perica ad liepiapliyllULn ; 
foliolis flubuljjis , adpre&^is; partialc tonfiniile , minus , floiibu? brc- 
' 3o ECHINOPHORA SPINOSA. 

EcHi^flOPHORA foLii? sghubto-^pinosi^ , inb^gcrrimis, Lin- Spec. ^44, — 

LamatcL llhl^t:, t- lyo. /, i-—CnvaI\il. Ic. n- iSg, t. ibj. 
Eclilnophoca Taarkiaii spinosa, Jl Init- Gift- i. 423. 
Crillimiim marilimuni spiDosum. CB.Pin. aS3. — Magn-Bpi-^o.—Morh. 

>. g.l. 1./. I, 
Crithmum sctunduin. Mallh. Cum. 3Ei. li. — Camir. Ejiil. 5 J 3. 1/-. 
Crithraunj spinosuni. Dad, Ftmpl, T o5. Ic Taban. Ic. 101. — Gir. Hill. 

533. Ic. 
PjstinQca marina, ic*. U. 710. — DonaK. fraif. 69. Ic J. B. Hitl. 3. 

(J, 196. Ic. 
Pasanaca marina , seu Crillimum spinosum. Rm. Hui. 469. 
Echinophora inaritima. Zmih. ht. I. li. f,.,."-'" 234 TENTAKDRJA DIGYNIA. viu^, Floiea niiauu- Pctala 5 , paUJde lucea, convolutn. Siamijia 5, miniira, 
Siyil ? ^ brcvf$. Semina sciniieretia, 5iriaia , glabra- Flutct jEslaie, Species 
a Ij. riirdcosD ci &■ Gibraliaricc omnino di^tmcia- 

Haeztat m AiliiniG prupc Bougie, 6 ECHINOPHORA, 

TnvOlugka polyphvHa. Floits centrales aboriivi. Semen unurn , 
inferum ; altcro c^'anido. B>^- fOl" VLlL'' Caulis creclus , pcdali& , loiluo^us, liimus.crat^u^ ,pubc^ccn£^ scriaLus^ 
lamosus, rarius simplex ; ramis divarisaiis. Folia pinnaia aut bipinnaia, 
bail vaginantia, paicniLa. Petiolui letes, sliialus. Foliola, rigida, linsari- 
subnlaia , mucronala , sublus convsxa , lupMne planLmcula. Umbella plana; 
imbcliulis dijiinciii, liivolucrum hcxa ad dccaphyllum ; foliolis simplici- 
bus , quaudoque l)innaiifidis,n.ucronitis. ngidis. Involucellum pens ad 
heptapbyllura , niuc tonaluin . Lnicqualc. Eetala alba . inKqualia , cmargiivaia. 
Flo re I ^siatc. 

Habitat ad iiuiis liiiora, f »ICU1S PENTANDEIA DIGYNIA. s35 TORDYLIUM. 

INVOI.UCRA polyphylli, Straina plana , orbkuUia , infer* . 
margiiic inctassato eoronata, 

TORDYLIUM H U M ILE. Tab. 58. ' 

TOKDYLIUM foliis infcrioribospinnaiisj roliolfa lobaijs, incfsis; cauls in- 
feinepiloso; involucris minimis, ^elaccis ; seuiimbus marine crenaiil, 

CAULCS ex codcin cispite plures, crfcri , sttiaii , iB — n cemimeir. , 
mFernc pilosi. Folia iiifcriora pinnaia. ; pinnulis subsessilibus , ovato- 
roiundaris , insqualiter inciso-lg bails , obtu!ii ; ramea pauca , muliipar- 
liia ; Foliolis lineari - subiJaiis, Pcdunculi glabri , sulcaii. Involutra et 
involucella minima ; foliolis subulaio-aeiaceis. Umbella universalis plana, 
e radii; quinque ad noveni, Pciala 5 , insqualia , Candida . in ambiiu ma- 
jora, biHda. Elorcs csniralcs aborlivi. Semina a , magna, plana, or- 
biculaia , bipanibilia ; margine cardlagineo , inctassaio, crenalo ; super- 
licie rugosa. 

Habitat inter sfgeies propo Hamainelif , apud Tuncianos. © G A U G A L I S- Petala iiiKqualia. Flore! centrales abonivi. Semina duo.infera. 
oblonga, hinc convexa, muticata. Involucmm iiullnm aur poly- 
phyllum. 

CAUCALIS DAUCOIDES. -.^ 

Cauoalis umbeLis uifidis , aphylli? ; uinbellulis trispermis , Iriphyllij. 

Lin. Syil. vcgcl. !l6,tnmurro tin. Spa.— JiKq. Amir. a. /. lij lia 

Herb. 7i. 
Caucalii involucro univeisali nullo \ umbeila irifida ; involuccilis iripbyllis. 

Gaard. Gallop, a 36. 
Caucalis lepfOpLlylla ; foliis iripinnalis . tciiuissimis ; ymbellis subuibdii , 

aphyllis; umbeLulis iripbyllis. iarami. Dkl. j.f. 63;. «36 PENTANDRIA DIGYNJA- .Bof. 

. Coi. EcphT. i.p^ qG.lqt.— An Caucalis Ti-Mci sylvesirfi folio , ccliinaio inagno fructu ? 

^q^.—T.Juti. 323- 
Echinophom lerLia kptopliyllon purp 

Mtfrii. 1. 9. '■ "4/ ^■ 
Echinophora. R'vin- 3. L C4. 
Caucalis foliis iriplicalo-pinn;<Eis -, involuciis ligulaii^ ; unLversali unifolio. 

Nail. Hifl- w- T^g- 

-RADiX.tciiui$ , alba, fusiform is. Caulis crecius, arriatua , i— Sdccimoir. , 
piLs rari? conspergus, quandoqueglaber, Tolia iri aui quadrifariam de- 
conipo^iia ^ pjnnulis eKtremis angu^iis , Tiniformibus , Siepe deniaii* am 
jiicJfis^inFeiiuiapeLioLiia^ peciolo canaliculaio^iuptriota sessilia ant subsea- 
silia^ baai vaginanlia, caulem amplecieniia ; costis ornTiibus dotso spinosj^, 
Pcdunculi ficmi , siiiaii , foliia opposiii- InvOlucrinn universale nuHirm , 
vnrius mono aui diphyllum; parEJale pleiumque LriphylluDJ^ foliolia iineari- 
aubulatis , pcriistcmibus. Umbefla e radiis tribus aui qualuoi , sinaus , pa- 
ifindbus. FloiBi in singula umbelliJ^ maBcull abomvL , hennapbiodiii 
fenlles. Calyx proptius pct^istcn^ , peniaphyllu^- Peiala obcordaia, cainea 
aui iilba ; in heroiaplirodiiis majoia . inxqualid- Scmma mai^na, Sdmiic- 
rcEia , sulcata , acuteis rigidis , uncinaiis fchinaUr- 
Habiiat in agris ciflciii. O 

CAUCALIS MAURITANICA- 

Caucalis involucio univeraali moaophylio -, pani^ilibu? iripliyllis, Li'i. 

Spec. 34. - 
Caucalis mauriianicii vulgaci slmilia , seminc majore, WoSlh. Hort- 127, 

HaIBiTat liiBaibarld, 

CAUCALIS NODOSA. 

TORDVLIUM nodo^mn \ uciibvUi^ simplicibu:>i i.cisillbus z, ^minibus estCTJo- 
ribus luspidis. JJn. Spec- ^46-— ^oc^- AtSitt. App. f. 54. 

Daucu5 annuus ad nodes Boridus. T. Imt. 3o8. 

Caucalis nodosa, echinaco s^inine. C- B. Pin- i53, — Frudj- So. — Mairfi. 
Com. 404. le. — Moris. >. g. 1. 14./ 10. — J, B. Hiit. 3. p. 83, U. — 
Gef- Hut- 1035, li. 

Caucalis ad alas florens^ Rivm^.3, I. 3t». tU" CALl ■ a*fc = ibiijfljf 
upiircc ■(. [!)■ P E N T A N B It 3 A D I G Y N 1 A. 237 Caules gracilis, pracumbenies a"t prosiiaii , rainosi , aspeti, Folia 
villosa bi am iiifariafD pinnaciEda^ laciniis angusua , conferiis . liTicaribus ^ 
acuiis. Flotes a^gfCsaiL , axilfnrcs. Umbella simplex , pai va ^ pediintulo 
brcvis^imo, Seniiiia minuca :, radii echinaia , majova ; Jiici brevi^sime 
ingricalJ. 

Habitat Algeiii ad iiujites agroium, © 

CAUCALIS PLATIGARPOS. 

GauCalis ujnbellis irLfidis i umbelLiLLis «i^pci-ini& ; invohicri^ iriplfytlis. 

Lin. Spec- 347, — Jacq. Hort. 3, p- 9, t. 10. 
Cnucalis uinbellis nifidia, involucris ei involuceUia iriphyllii ; umbollulia 

dispeimia- Lamofck^ Dkf^ i- p. 6^7- 
Caucalis MonspcLiaca , ecliinaio magno TrucLu- C- B. Pin. ]53, — T, imi. 

SaS. — Moui. i. 9. t- 14-/, 2, 
Echioopliora altera a^pcrior platicarpos. Col- Ecpkr. 1. i. 94, 
Caucali? involucci foliolia muliifidis^ umbella conteriai pcialis e>i[erioribii3 

majoubu^ , lungJLudine involucii. Gfrayd- GaUop- s33. 
Echinopharn b^roine magno. Ri-uin. 3. i. 25. 

CaIjLi^ s — 3 dccimctr, , biriaio-ang ulceus ^ glaber aui vijt hirsutus. Folia 
mulcifariani dccfimpo^iiaH pili^ raris con^pcrsa. Pinnul:? Inciia: ; laciniis 
acuii^- PecJolus canaliculaius. Vagina brevis, PcduncgU longi , firmi, an- 
gidfl^i, glabri. Involucrum univcrsalf «i ad peniapliylluni ; iolioVis coiica- 
vJs , acinic . iniequalLbus . iniegeiriiois , umbcUii brcvioiLbuf ; paTiiale con- 
simile, Unibella e radjifi diiobu^ aui ivibus , ciassis , brevisBimiSiConferui, 
Petala sub^qualia ; in Horjbus maEcuHa sierilibus niincra 1 in hennaphro- 
dicJs fertilibus obcordaia ei insquulia- Semiiia ovata , m^gna^ subtom- 
prtssa, aculcis rigidi^, Joo^qu^Llibua , uncinati^ ctluriaia. 

Habitat in aivis. © CAUCALIS LATIFOLIA. 

CAUCALIS umbella universali uifida; pariialibus pemaipcrmis ; foliis pin 

iis . seiiaiis- Lin. Sytl- vtgcL 27 &- — Jf-q- tlurf. a. ^ laS. 
Toidvlium Jaiiffj}iuni. Lm. Ma>ii. 3oo. 23S PENTAN DRI A DIGYN I A. CaucalisarveusisecbinatalaEifoIia. CZ^.PiJf. lie,— Tl iiiif.3a3.— iWorfM.^. 

t. 14, — ScArf^y. S^«jra^ n- lao- — Gatid. Ai?:^ go, t. ss.Florti maletxprcai. 
Ecbinophora lerEia inajot placiphyllos. CoL EeptiT- i-t.q-}. 
Lapula canari^ lailfolia, sive Gauciiii^. J- B. Hut. 3, p. So. Ic. 
Caucalis fo)ii5 aspem pinnaih ; piiknJs scrraris ; iiivolucris ovato-IiiTJCCO- 

laiis. urn. Hist n. 333. 

CaUT-IS orectu^, 6 dccimcir. , siriaiu^^ ramosus , asper , tubecculoso- 
iDuilfacus. Folia piDnaiu i ^oliolii iariceolaiis , a^peris , rcmotis , scTiatis , 
in peiiolum d^currcQEibu^. Pedunculi Long! . itshii , erecii ^ ntLirlcad , 
aphyUufcliiioppoyci. UmbelUe ladiis icibus ad quiiiqxie j scabris. Umbel- 
lulit reraotx. Involuciuni universale [dad peoraphylluni ^ ToUi^Iis subulaiis , 
ixtsrgin? lu^mbianaceia ; paTtiale minij^.cDnainiiie. Flores c^ncraU^ jbonivi^ 
Petala rubra. Semina magna > betniovaia , acuia , piofuade ^ulcaca , seii? 
delink , rigldia^ apicG SLTpe via^aceis ediinala, 

Haeltat imer segeies prope Tlemscn. O 

CAUCALIS MA RI TIM A. 

CaucaltS involucro tinivcrsali dipbyUo i parEtalibua pcmaphylli^. Cerard. 

Gallop. 23?, I- 10- 
Daiicus inariiimus, Lin. Spec 34y^ quoad &f'iON. C^ B. dj. B. 
Caucalis pumila maiiiima. C B. Pin. i53. — T. lutl. 3aS. — MuTfi. 1. 9, 

i. 14, /- 7. — ■Schin'r- Spceim- n, 124- 
Lapula canarji sivc CaucaJis maridma, y. B- Hhf. 3. p. Si. Ic 
CaucalJs pumila, dus. Cuf^ P"$t^ 7 1 , 
GaiTcdb matitima cauk prosiraio , pubescenie ; foliis irlpmoatls > villo^i^ ^ 

aculeis fmcmims comprcssis , lateis. Ctn/anil. Ic. n. iio. t. 101. 

Radices ramoss, longiF^ £bios£- Cauks villosi , 10 — 16 ccntimctr. , 
nodobi > siiiaii ^ dccumbenics » ramosi ; taml^ paieniibu^. FolLa pedolaca , 
villoma, cincrea , blpinn^a^ foliolis exiguis , brevibiia , lincaiibua , obtu- 
siuiculis, icffiqualibua. Pcduncub aphylli . folio longioies, villoii . ^iriad. 
Umbclla c tadjii ducbua aut irlbui^. Involucium universale di aui tiipbyl- 
lum ; toliis iiiieavMubulaiU , pateniibus , apice sKpe uiiiJdJldJs ; pariialc 
subpeniaphyllum. Pclala rosea , bifida, Semina magna . seraiieretia > vjllosa 
ei echinaia aculei^ rigldis , uncinacis , iniqualibus. 

Habitat ad maris liiioia in areni^, © tXK P E N T A N D R I A I: 1 G Y N I A, E3g 

CAUCALIS HUMlLiS. 

Caucalis caulc rcLiorhum hispido ; umbeUa biradiaia ; involucre nullo ; 

involucellh subpentaphyllis; seminibus elongaijs ipilis confeiEis, peliaio- 

Udcin^iiis- 
Caucalls mvalucro unLversaU nullo ; umbclla bifida ; involucellis penla^ 

phyllis. Gnard. Qallop- aSS, Exclui^ Syn. J. B. 
Caucalis humilis. Jf^^- Hort. 4. L ic(5. 
CaucaU; pacviflora ^ involucro universal! nuilo ; umbclLs parvis , bifidis er 

[tifidis^ fcifclibus [ereiLbus. undique hispidis, Lamavck. Dkt. v. p. Gb&. 

Ah Caucalis lepiophylla ? Lin. Mam. S5i. Dc^cripiia conve]iit. Spd 
excludqnda slCdi Rivin. ct J- B- &ynon. quK ad species non aolum inter 
5? , sed eiiam a noslradisuncias perdneni, Mita aliunde synonymoruin 
confuiio pro C. kptopbytlj in Sysi- Ve^ei. p. a^fi, C, procumbent Riijn. , 
C. humilis Jacq, ci Motis. s. g. i, i 4. f. 7 quK pro e^idcm planca aJFe- 
tuniur.ioioccclo discrfipam. Noiiia certe C. humil[& Jacq. 

Caulis 16 — 33 cen|inifrr,,dicholoinus, scaber, liirauiLs pllis bravibus , 
adprtssjs, reiroversis. Rami divarJcad, SEiiad, Jolia liirsuta pilis bicvibus 
adprcssib^ iripinnaia; foliolis inrquaJibus , aagusiissimis. In voluc rum uni- 
versale nullum , laro nionopliyUum , pariiaJc hepiaphyUinn , subulaium. 
Umbdlx foliis oppo&in , pedunculaia: , bitadiaiar. Pciala mrnima , alba aui 
pallide rosea. Semen tenue , elongaEiEni ^ leres , seiis conferiis, numprosis. 
ligidulis, ^ubplumojjs, apicc peliaio-uncinaiis, ecliinaLuin. 

H.4»iTAT inier segete^. © 

CALCALIS ANTHKISCUS. 

ToUDYLiUM Anthiiscus \ uiiibeUis coofcrijs i foliolis ovaco - lane? oblis , 
pinnaufidis.Ziw. Spec. 346. — Ja^^. Amtf- S- t- afii- — (Ed-Daa. ^. gig, 
Daucus annuus minoi' , floribu^ rubencibu^, 7- ImL 3o3^ 
Caucalis seminc a^pcro^ floiibus riibcniibui- C.B.Fin- i53. — Prodr^^o.Ii. 
Caucalis ar^'ensis echinaia , parvo florc ei fi'uciu. Morii, j. Q. U i\- L 8. 
Amiimcus quoiumdam scmine aipcro bispido. j«. B. i/ii/, S. p, &3. Ic. 
Caucalis. Rwiii^ 3^ I. Z2. 
Caucalis foliis duplicaiO-pinnatis,ifcrvoiiiuliO[i«ladoribui.//fl//,Mi^.?i. 7 41 > 

Habitat Algeria, cf fst.'- 240 PENTANIiRtA DIGVNIA: 

D A U C U S. ijjvOLUCRA piiinatilida, Umbdla densa ; mamra concava. 
Seiuina biiia, infeva » villosiL aut nmricata. 

DAUCUS CAROTA, 

DAUCU3 stminibiis hispidis 1 pciJolis subius ncrvo&is. £ju. Spic, 3\&. — 

(Erf. Dan-i.-iiS. 
Daucus sBtivUi radicE lutea. T^ Jmt. 3oj. 
Pa&iinaca sykestiis, Cometh Epit. io3. et Scg. U.^-Matth. Com. b\% d 

P^iatiiiaca saliva Dioacoridis^ Daucua Thcophia&ii- Lob- It. 72^- 
Daucus. Faati. Dan. i, aig- — BMiu. l^ S46. — Fmch- Hiit-G$^- Ic. 
Pasiinaca lenuifolia haEiva . radice luiea vel alba, C.3. Phi. |5|. — Moriu 

i. 9. /- jS./ I. — fJm*. 3- L 2. ^Dflrf. P^Jflf^ 67S. /h:. 
Siaphylii>u^ sativum. Jfjfjii. 5- ^. 99. 

Pa$tiuacit saliva , sivc Carora luiea. j'. B. Hat. 3- /j. 64- Ic 
Uaucus involucria cavis -, communibu^ pJnnacJs \ peculiaiibus liiieaii-laif- 

ccolacia. Hail. Hht. n- 746, 

HAfilTAT AI°erLi. (f 

DAUCUS GRANDIFLORU3. Tiib. 5g, 

DaucuS cauld piSoso \ foliii decomposiiis \ foJiolis Uncaribus ; umbcllis 
lateralibu^> folio brevioiibiin ccrcUa tadiame ; acul«s aeminuia peL- 
tato-aiellaii^, 

Haeitus Caucjlidis grandifloiTe Lin. Radin fufiitorinis. Caulis 3—6 dfi- 
cimeci. , sEiiaius > lamoau^ , scaber , hiapjdirs pilia langi& , albldi?' Folia 
iri self quadrifariflrn pinnaia ; foliolis numerosis » sngusii^ , fonfeciis , 
IJiieaiibirs ^ acuiis , iubhirsuiis aui glabris, Peuoli basi vaginam^^. UmbellJi 
10—14 ccnijnieir, , planiE^ umbclluli^ di^iiitcds^ inftriorea 9»5ilc£ ; sape- 
riorcs pcdunculai^. PeduiicuLus loUo oppc^iiu^ , brevior. Invohicrum 
uiiivcrsale pinDaium ; lacinii^ longis^ angu^cia, aubulaii^ , tciiioiu^, paiEJale 
minus . consimilc , umb^Uula tongius , ^ubdiiuidiaiUJii. Radii umbells ■^. 

PENTANIIRIA DIGYNIA. 241 centrales, brei'isdmi. Petala Candida; in ambiiu masima.insfiijslia : ccn- 
ITihl parva , subsqualia. Slamina 5. Filamenia capjllaria. AnthctiE albic . 
subrotundai. Styli 1 . fiiiformcs , breves. Semini lereiia , aculcis ligijjs , 
apiccpeltaus. stellaiis. munctosis etbinala. Primo Verc floret. 

Habitat AlgcriSiniHscgeie^. © 

DAUCUS PARVIFI.ORUS, Tab. 60. 

D.\U0tj5 fol ill muldfiirium pinna til ; pinnulJS inferiomin ovaio-oblon)!is , 
incilis -, ^uperiorum lineaiibus.acutis ; caulcscabro ; umbcUulis distinclis ; 
peiaTJs ininucissirilil . flavesccmibus. 

FACIES D. Carols Ijn. Caulis erectus, tuberculosus, staber, siriatui , 
raniosus, 6 — 9 decimelr. Folia glabra; infctiora bipinnala ■ folLolis giato- 
ublongii, iniqualiisrincisi; am pinnasifidis ; taulina supsriora profundius 
CI lenuiii! divisa ; ladniis linearibus , acuiis. Pcdunculi longi. striaii , mber- 
culoa.sspc aapcrnc pilosi. Umbella plana, magna ; umbelkLs disliuctis. 
Radii iiliformes ; cenirales brevissinii, Involucnim universale pinnaiiSduro ■ 
foliolis rcmotia , subulatis ; partial? simplex, subulatuin. Pciala 5, minima, 
suba:quaUa,paIlidelIava. SlaminaS.Filaincntacapillaria.S[ylia,brevisifniL 
Scmina paiva , terclia , cthinata pilis brevibus , apice peltaiis. Affinis D. 
Carman Lin. , differi umbeliulis disiinciis ; pctatis , minimis , flaveseen- 
libua. -£5 [ale florer. 

Habitat ad maiis liiiora prope Arzeau. 

DAUCUS MAXIM US. 

Daugus caule scabro; foliis bi au[ iripinnaiis; inferioium foliolij ^^va^i^ 
Jna:qnaiilerincisjs; laciniis obtusis , mueronalis ; superiomni lineaiibus. 
acutis; coroilis radianubns; floacitlo ccnirali camoso. 

Daucns hispanicus, unibeila ina:^ma- t- XiaL 3oS. — Stfttiw. Spfdm, n- igy. 

An Daueus maurilanicua ? Liu- Spec. SjS. 

Gaulis 6 — iS dGcimeiT. , crecius , firmus, acaber ; junior piloaus-in 
aduUa ailale saipe calvus , S[rialu$ . ramoaua. Folia magna , nunc hiraula , 
nunc glabra; inferiora bi auE irilariam pinnaia; foliglis ovalis , in^qualiler 
intisis , laciniis obtusis . mucronalia : superiora bipinnala ant pinnaia ; 

1 3i S42 I'tNTANDRlA T>IGTN1Ah folroliii dis[inctis,linearibiis , acuiif , inaqualLbus, Peiioli pUosi . biisi' vagi-- 
iiaiiie^.PeduncijIilongi, pplfylH^asperi , hi^pidi. UmbellaS — [5 cGoiimetr. 
laia « pliuid ^ dentil , uiufoimis. Involudum ma^um , pinaatiSdunL ; foliolis 
rtiuDEJs, anpu^to-lineatibua^acutissiiiiJS, mucronaiiS' lnvoiiTcel>urn con&L- 
milCp umbeil^ longiiis. Radii mjincrusi^ainii « ceiiiralef brevh^imi. Peiala 
alba; in vmbiiu majora, biiiiia, Ffoces in disco aboiiivi , carnosi , violacei. 
StmJna ecliinaia. Affinia D. Carols Lin. icd omn! p^rit m^jor^ di^ri 
fL>liolLa infcrioribus ovaus , obiii^is Jacioiibus ; peidia ladiaDCibus, majo- 
iibus. Flgrcl primo Vcie, 

Habitat Algeria ad lirniies agroiiiiii. q" 

DAUCUS AUREUS. Tab. Gi. 

D.A-UCUS caule (Eicho[r>mD> pilosQ , ^i:abri> ; coroUi^ ladiantibiis , Ravis ; 
aculci^ ijgidis , apjce peliaco-unciiiaEJs. 

Caulis trcciii^, dichotomua, piloaua^ icabcr , ^irlnHui , 3 — G decjnieir. 
Tolia luuJiilaiiaLn pinriaia ', ioHoiii naanto^s , CQiireiiis > InKqiiatLbua >' 
aiigus[i$, acu[is> ghbris. Fedolua hii'&nius ^ basi vaginass- Umbclls lare- 
lalea . Icrnge pedum: uIhI£. ycduncitli aphyllL , Mmpliccs , folio oppo&iti. 
Umbella pLida»^ — ii c^ndmctr. litiA ; umbcLluUs confcrus. [nvQlucruni 
universale longicudine fere umb^llc , pinnaiifidutEi ; piiinuli^ ^ubulano- 
Gliformibus. Involuccllum minus, coTi^iniile. Peiak flava-, in ambiiu majoi-j, 
inxqu;ilia. Seraina acmL-cylindrica , aculcis validis . flaveiceniibus . longis, 
numcFD^ib^imls , spice peltaiD-uncinaus echtriaia' 

Habitat inier aegcccs circa Mascar. © 

DAUGUS CRINITOS. T^b. 62. 

DauCUS falLolis vcrucillads , muliilariam pinnatihdi? , rlaidulit > acuds ; 

involuciis apice muldpatiitis ; SGmin« criniro. 
Caucalis ludianica Mei folio. T. Iml. 3a3- 
CEnamht alicta minor afiicana. Park, Theat. 1 333. — fail. Herb. 

CauliS aspci, erectm ^ simplex ant paice I'amo^us , l^vricr striaius , 
d— 10 dccjinctf. Folia remoia H 11 — js cendmeu. longa ; foliolis gJabfis , 
ri^dulis, mnldfaTiiini pinnadlidis el quasi verdciUads. Lacinix iubulaio- 
fiUfonnes . nuiucrosffi , breves , iiiKquales . acuiK , divaricaiic . rigidula;. ft> :^' -""ibdii ^^ ««j PEMTANDRIA DIGVNIA. 243 Peduncuh nudi.Levfs, simpllccs. sspE 3 dccimttr. Involucmn. ocio a<l 
(todccaphyllura. Folia linEaria , apLcE inuUifida ; lacLnfis acuiis, ii,a^. 
qualibui. InvolucdLum polyphyllum , simpler aul partilum. Umbclla 
-nagni.^.dme D. Carota: Lb. den.a , plana. Umbdlxill conferta^. Flor« 
Cflliralcs pbrimiaborlivUPcala Candida, subicqual]a.FLIamerHastainimim 
^ap,llaria.Ambera:parv«,aLba:,dydycda;.sub!:otunda:.Siylii!,dL™gtn«s. 
t-mbclla fnictu maiurficsnic cxcavaia m in congcneribu^. Semina scmi- 
tsreua seii!pluiir„is,longis,niollibus,vLo1accis am albis undique ecbi- 
nata. Flores coniriii odorcni spirant aroniaticum. Floiei primo Vm. 

Habitat in Allanle ei in coffibus incnitis prope Mastar cLTIemscn. 

D A U C U S H I S P I D U S. Tab, 63. 

Daucits caulg hispido ; pilis inferioiibus iciroversis ; foliis iubbipinnalis 
fobolis ovatis . inciso-lobatis , villosis ; acukis serainum peliaio-siellaiis. 

CAULIS erccius » firmu^ , S4ria[us , iamosus,3 — 6 decimelr,. hispidus 
pilis numerosia, candidis ; intcrioribus retrovcrsis. Folia infciiora bi au 
Irifariam pinnaia ; supcriom ^iiDpliciter pinnaca- FoHola ovaia, obluJa 
villosa,ina]quaUiet inciso-lobaia; laciniis oblusis. Pedoli bispidi.vaginad 
ics. Umbeto pEdunculauu , dcnsissiniK . i— B (cniiraeir. laue , uni formes 
subconvcua?. Radii nuiiicfosi ', centrales brevjssimi. Involucruin villosum 
pinnaiifidum ; laciniis liiicaribus, ina^qiialibus, acuiis , uiucronaiis; pariia!. 
.'impkx ant apicc denlaium. Pelala minula , iubiequalia , pallide flava. 
Styli 2 . brcv-lssirai , ercsii. Semina parva , scmiteistia , echlnata aculeis 
apitt pcliaio-steLatis. Affinis D. marilimo Lin. Habitat in fissu njiiuxTi ad niatj^ liuo DAUCUS MUR1CATU3. 

Daucls seminibus acuLcaus. lin. Sfrc. 3ig. 

Arledia muricala. lin. Hurl. Clif. 89. 

Caucalis major dau4:oidr:s ungitana. Morii^ 1. 9. (. 14,/. 4. — -Viab. 53. 

Caucalis daucoides. Hertn. Ppjud. in, U. Pinnftta angm/iortt, 

Zchinophora tingilaiia. Rivin. 3. L 27. 

Folia fere Cari Carvi Lin., biaut iri^tiam Jecomposiia i laciniis in^- 
f^tialibus ^ acucis , nunc glabris , nunc pills Taris conspersis. CaulisS — fi H4: PENTANJ^RTA DlGVNlA. decimeir. . ^rectus , sinaius ^ pilosis, asper. Pedunculi foUis opposiii , infc- 
Liores breviores- rnvolucnim pinnaiifidiim ; foLiolis dislandbus , angusds^ 
JCuJis. Invofgcelk piiinaiifida aui inie^ra. Coroili alba:, asils flgresccniiam 
purpurascdnlcs^UiubellaocH) ad decern radiaia^ ladiis inicrioiLbirs brevissi- 
viiis- Ftoi'e^ pluEJiitr abortivi- SciTtiiia Caucalidia^ crassa, oblouga, sulcata; 
aculeis vjlidif , acuus > biisL laus > piitcdcci$ > cDiapTCS$ia , apicc peLiato^unci- 
nacifi ecbinaia. 
Habitat in arvis, K" 

DAUCUS GLARERRIMUS. Tab.fi]. 

DaUcUS sbbcc; foliis piimatis^ foliolii ovaiis , incisis^ [crmindli ciilobu ; 
IdciuiU obiusis", iinibcllulis discinciU; £f minibus iniiricam. 

CaullS ercctus , gracilis » glabcT^fleMiOsuSp nodosus . iKvissime siriaius, 
ramosua, 3 — fi detimeii. Folia glabeiiima , pinnaia ; foiiolis purvis , ov^us^ 
incisis 1 laciniis obiu^ia , invqualibus- Pcdunculi longi , fcrc liUformcs , 
nudi, Is^ii^r siriaii , Toliis oppasLLi^ Umbella parva ; umbelluUs disiinciis. 
Radii icifquales ; cenirole^brcviRSiini ■ Involucruni udivenalt pinnauGduni; 
laciolis subuiiiL^ -, paniale plcnim^^uc simpicx ; falialis ^ciformLbus. PcibU 
albd , c^igita. Semina parvii, ^Cini4?rciia> acukis brevibus nuiiicaca. 

Habitat prope Tozzer in »ylvis Palmarum. 

CAUCUS SETiFOLlUS. Tab. G5. 

Daucus faule Isevi ; folcolis seiaccis , pubc^cfrrtibus i beminibui iemicy- 
liodiicU ; anguLu ciliaiD'Cchinaus. 

Radix fu^ifornii^ , cniisiiie digici- Caulij 6 — lo d?ciin?ir. , Gieciui , 
ramosus , IepvLb , striatum. Folia jnferiora id — 3^ cciuimcti:, longa, mulri- 
faiiank pinnitia ; foliolis subvenicillati^ > angusiissiinis , piibe^cennbuG. Pe- 
udIus [«nuis , basi V'l^inam. Folia caulina di&ianda , minora. UinbeLj; 
tEiniinaUi, peduocuiacx , u — 5 ccntimeic, latjc^ convesie- Involuciunnmi- 
vtrsak polyphyllum-, foliolis apice multifidis ; partiaie simplex vel prtitum- 
Flocei ccmialcs abonivi. Peiala albj , subaqiialia. Siamiiiuin filamtnia 
capiUjiia. Anthera caiididj:. paiv^. Siyli ? , horizonialps, seiacei, Scmiiia 
crassiuscijta,seinic],'lindrica,pubesceri[[a»cinercii;anguli5 ciliaio-ethinadii. 

Habitat prope Mascai in coUibus iDcqltis. V^ .^«" Ml'. M"- l"*!" 'P»liii-.i» H'.aico; 

..IK'- 


PENTANDRIA DIGYNIA. 245 

A M M I. 

I^^voLUcRu^^ pinnatifidum. Semiiia duo , infeia. lievLa. 

AMMI VISNAGA. 

Dauous scniinibus nudis. Liu. Spa. 3+8. — j'mj. Harl. 3. I. 16. 

fttiiiculum ^nniium > umbcUd conlracia oblong. T. Imt. 3i 1 ■ 

Gingidbm umbcUa oblon|a, C. B. Pin. l5l. 

GingLdium alterum. Doi(. Pimpl. 70a, /t. 

Sescli. Tra^. Sij. Ii. 

Visnaga. SlafW. 401. Je.—CamB. EpiL 3o3. ii. — y. B. Hi:l. 3. ji, 3j,/c. 

— lnh. It. 726 Jf/ms. 3- (- 84.. 

Gingldium. Tolitin. Ic. g5. 

Caulis erecias , raiQosus > glaber . sirialus , firmijs^ 6 — ^lodccimpcr. 
Folia glabra, rnulufarLam pinnaTa; foliobs nmncroai^^imi^ , fere iilifornii- 
bus , acutis. UmbeUa magna , dcDBa -, uirtbeUulia cDnfeiiis ; cenlralibus 
CDmpaciJS. InvolucruaipinnaiLEdum. LaciniEe ^ubulaia: , capillaif^. Iiivofu- 
c«ILa s*pc simplicia. Radii i]iiineiD5i&£iuu . J^v?5 ; cenliales brevis^jmi 
Eiil nulli- Pclala minula, Candida. Semina parvfl , oblonga , La:via, angii- 
loia- Plania iicca odotem aromacLcum Anisi alBsiom ^piral- 

HabiTAT in agris clLeis. © 

A iM M 1 M A J U S. 

AMMT foliis idferiOTibu^ pinnada . lanceolalis , seiTad^ ', ^upcrioiibiis nitil- 

EJIidia , lincaribuS' Lin. Spa. 34^. 
Ainini majus. C. 3. Piji. iSg. — T. /mi. 3o4 Silow. Spaim. u. 3o. — 

Mill. Did. 17. I, 23. 
Ammi. Fiurf. tiiil. 67. /i. — Trag, 874. Ii. — BMuj. i. 447. 
Ammi vuJgarc. Dod. Ptmpl. Hoi. h. ^Lob. h. lit.— Ga. Hill. lo36./t. 
AiuiuioscllPUDi. Tubfrn. In. 92. 
AiTlini vulgpre majus LatioTib'us foliis , semine minus odoraCO. J. S. Hut. 

3. f. 27 . Ic. 
Amioi annuum laliore folio. Mii'fl. J, 9. t. ^./. 4, 
Daucus apulus. Riviu. 3. I. 41. 24& PENTANDRIA DIGYKIA. 

A. Amoii insjjis folii^ pluiiEimm inciiis el noiinibiJ trispis. C. B. Pin. i5g- 

— I.h\st. Sob. 
Animi. uiajiis exoiicuin ,foliis perambilurn clcgamcr inci^is- P^i^*, t.\i.f,i. 

jaala. — V^l- Heii>. 

CauLIS glabcr , ld;vii , crcctui , SEriaius, 3—Jj deciineti. , lainosus ; raiois 
eL-ecEi$- Folia glabra ^ infcriorii bipmuaia ; TaLoLa lanceclatis^ acuic seiraiis; 
supcrioca sipt muUifida ; foliolis inxquaUbiit ^ liDCaiibm aui liciCAri- 
lanceolatis ; acuiia , nunc ^rmils , nunc iniegris. Pedunculi aphylli . foliis 
oppc^ti- Umbellp ^ — 8 ccniimcir. laia , Isviier cgnvcsa. UinheUulas dis- 
lincia:. Radii Elifjjrmfl^, Involucrum universale magnum ^ pinnaiiSdura ■ 
foliolis filifotntr-^ubulaiu , remocis ^ partiaic simplex aui rarlua divi^um. 
Ferala slba , subsquaUa. Semina parva^ oblonga , glabra, striaLa. Varieias 
A di^crnguiCLir foliia omnibus Lcnuissimc divifis ci ^a:pc nannihil cii^pis. 
Florei prime Vei€, 

, HAB1T4T inlcr scgcEPS, © <■' ^^'■ COP G O N I U M. InvOlUCRA polypbylla- Semio^ ovata aiU globo&a . sulc^ia ; cosiia 
tuberculosis vd muricatis. C O N lU M D I C H O T O M U M- Tab. 6{i. 

GONIUH caulc sulcaCQ , dichoiomo ^ aeminibus oblongi^ , ccntpic^^i^ » 

Tordyliura Lusitankum Cicui?; folio , semin? siriato. T. Iitil- Zio- 
Gin^dium aeu Visnagra pumilA moniana lueiranica- Criilry- 

CauliS ^bct, crecius.3 — 6decjii«H.,dichoiomui ; lamis divaricam. 
Folia glabra » bi aui tiipinnaia ; rolioli^ parvis, brcvibus, acuiis , angu^iis , 
■nxqualibus, Petioli basi vagjnanies. Umbella tcrminal«s , cc in birurcationc 
rantoruiEi sessites aut bcaviEcr pedunculaue. Umbella universalis e ladUi 
tcibuh ad quinque, angulo^it. UmbcUuUc di&iintiie, Im/olucrum iri ad pen- 
laphyllum, quandoquc nullum \ fblioLis brevibus , subulaiis, inicqualibus i 
paiuale miuus , con^mile. Scminas, ovaio-oblonga , comprcssa , ptofunde I'liNTANBRIA DIOYNIA, 

SMlcjla , glabra, 4 millimc.r, Imga, a ha -, angulis Line ct inde (uhc, 
Covoilani Don v[tli. 

Habitat m.™ segtits pioj,; Mascar. 

C O M U M M A C U L A T U M. 
COMIUM seinjnibus strblis. ti,,. s^n. J49. _7„(„. ^,„j,. 2. , 

Cicuia major. C, B. Pis. 160. — T. I„il. SoS. — Sciaw. Spam. . 
Ciarta. Cl,u. U„i. ,. p. aoo. i^_ _ f,^,,,_ HuJ. ^,,6. /(. — Cm, 

83g. Jc — Maftt. Com. 7ja. /I. — Bod. Pfmff, 461. /t.— is*. 

— Gcr. Wij(. ic,6i,i-£. — iiraw.3. t.^b.—Hall.Hht. n.-,6&.- 

I. 43 1, — S(orti. Ciciil. U. bona. 

CSULES 10— iS decimeiv., licvcs . ramosl , fisiulo^i, viistriaii, maciilis 
itio.purpurds conspmj. Folia ioferLora ma^iima , obscure vLridsmii , raiJ. 
iifanam pinnats ; pinnuLis acutis , iiiciso-pinnaiifidis . in sftulam albam 
abeunlibus ; cxiimia confluenlibus. PcliolL «relgs , maculali , listulosi, 
Umbcllie subconvess. Psiakalba, obcordaia , iuiequajia. Seniina parva , 
obtQW , hsmisphlrka, trisulca ; aiijulis lubetculosis. Tola planlq coninla 
odorem gravissiumm et soporifsrum spiral. - 

HAiiiTAT in horiis Algeria;, cf 247 
cuLosis. i56.— 

I. iio. 
■T. Epil. 
Ic. ;3a. ATHAMANTA. INVOLUCRA polypliylb. Umbella convexs , uiiifoimis. Semina 
obloiiga , striata , hinc convexa . piibesccniia. 

N'. Ad genera altera reiielkiidar sum specie? qua- scmLnibiis jiabris 
donaniur. 

ATHAMA^fTA SICULA. 

Athahania folii? inferioiibus nitidis; umbebis primordialibus sub- 

5es5ilibu5 ; seminibu? pilosis. Liii. Spec. 352, 
Chirophyllum aiculum. Sophia: folio , scminc villoso. 7. ItuI. 3h, — Z,a, 

Hill. JO. (. 48. pfN^ 24S PENTANDRIA DIGVNIA- 

. Planta cinereo-pubcicens- Gaiilis crcctus , ramosus > l^vircr stcipm^ , 

6 10 dcciiiieir- Folia magna , cri aiit quadrifaiiani decoinposiia ; IbllDlia 

p,irvi^ , minierosLs , cojifcrti^ , nunc acuiis , nunc obm^usculia , Sisymbrii 
Sophia Lin- nonnibil 5iiiulibu&. PecioU ba^i vaginiinKs, inaigine mcmbra- 
naceJ.UmbeUx numerous Ja coryinbLiLiL EasiigiaLumJircgularcm diaposics; 
primai-djales breviu^ pedunculais ^ui se^sil?^. tJinbeila univcisaiis den^a , 
conveiis, regulacis , 5 — S cendmeir, laia. Radii nninerosi , pubeacGntes , 
leiiues. Involucrum polypliyllum ; foliis angusiis » acuiu ; paiiialc mmui > 
[ZQiisLinJle. Petalfl candldd, subicqualia. Si^mina seivfitereiia ^ itriaia , bie- 
vissioLc piibcsccntia, cincrca. 

Habitat in fL5suiis lupinm Aikiiiis. 7^ C R I T H M U M. 

IHVOLUCRA polyphylla, Stmina duo, ovaio-qlLiidiica , Liifeia , 
smaEa^ angiilis obiu&i;. 

c R I r H M u ^^ m a k l t i m u m. CeiThmuh foljis knceolacis , carnosit, Liii- Sj-ti- 3^4.— j^jtcj, HarS. l.i^j. 

— Lamerck. liiviir. I. I'jT- 
CrJilimiim sive Fcrniculuin marmirni minus. C- B- Pin^ 288. — T. tmi. Sfj. 

I. ifig.— Mfjrn, k. y. i.-,.f. I. 
CrJihinuin 1- Camrr- Epit- fif 2- /t. — Matth- Com. 3Si, le, 
CriiLinuin maiinum. Dcil. Pempl. "joo. h.—Gtt.HiiL 533. /(. 
Fccniculuiu marinum. lu*. U. ^ga- 
Criihmijin mulLis, ^ivc fKnicuLuin inannuiii. J. B-Hitl. 3. jr. 194. !•:. 

Planta glaberrima:. FoUa inferlora iriternaia ; ^uperiora slmplicijei 
pinnaiA -dii Lcinata. FolLala lincarJa , camosa , nioUia , inKgeiiima ^ raring 
divisa , utrinqu? anguaiiora. Peiioliis teres , ^upcrpc suko an^uiio, longitu- 
dinali eKatiiiiit , I^Evis&imc ^[riaius , basi vaginalis. Cdulis l^evis , simpler , 
3 dcciinctr. Umbelia 5— Scemimcti, lata , plana. Radii insquale^icenLralcs 
brcvissLmi, Involucrum ptnia aui ociophyQuin \ loliolis lanceolaiis. Involii- 
celia brcvia. Scmina gkbra , convexa ^ ovale -oblonga , obcuic sifiaia. 

Habitat in tupibiis ad marl? lijioia. ^ ^^^Vf PENTANDRIA DIGTNIA, 249 C A C H R Y S. Involucre polypliylb. Sem™ duo, magna, fungosa , liinc 
convexa , infera. 

CACHRVS TOME NTOSA. 

CAKHEVS foliis lobalLs , villgsii , dentalu ; scmin^ Igrcii , tomenloso. 
Myrrliis annua lusLianica, ictnine viUoso , PasdnacK salin folio. T. [ml 

3ii. — SfAam. %(™. n.417. 
Pana^i siciUum scniinc hiisuio. Boc- 5?V. I. 1 , 
Cachrys sicula , semLoe funggso Sitialo ianuginoso citcriul tandido .foliis 

Paslinica^ lajifoliEE. Morh. i. g, t. 1-/. 4. 

PoLiA fcrc Heradei Sphondi!ii Ijn. , ciinMca , subtu? pubcscentia ; radi- 
calia maxima, bipinnala;pinnisiniqualilerlobaus;lobis oblusis, marine 
denlaio-crenalis. CauHs 3 — 1 6 dccimdir. , firmus , I'CVii , raiuosua, ereclufi 
liEVKcritrialus, sras!itLe digiti aut poUicis. rojiireraota, pinnaiifido-lobala, 
PeiLoli kii , vaginamcs , sactad. Umbclla primordialLs maxima , convsxa , 
laccralibus bicvior^ diameiro a — 3 dcciinelr. Invoiucrum polyphylkim 
deHexum-, foliolis angusio-lanccolads,apicciaipcli>batiiauidenia[is, Invo- 
Jucdllum polyphyllum^ folioiis Eincarlbua. acutis. Petaia 5 . alba , gbovala 
subcqualia, SlaininaS,concolora, corolla lon^iora. Slyli 3, crecli,pcriis[en- 
les, Semiiia Candida^ 5eilliKieiia,sEriaia.viiio5o-lom€n[05aivJIIisbrevibiis. 
Planta pulclitnima, el oinnioo a congcncribua disdncla. FLorei prime Vcrc, 

Habitat Algeria. V^ 

CACHRYS SICULA, 

CACHRYsfolfis mulcifariam pinnads ', foliolji 5ubtdati&> rigidis, divaricadh ; 

scmifiibus sulcads , ovads , eclnnacis. 
Cachrys loliis bipinnads ; folioiis linearibus , acuda ; scminibua sulcali3,Iji3- 

pidil. Ua. spa. Sii. 
Cacbiys semiiie fungo^o sulcaco aspcro minorc, foliis Peucedani.Mflru. 1.9, 

I. I.J. 3. — Umi. I. 3.f. i. — T. ItuI. 3si. 
HippomaiaLbrum siculum. Bo£. Sis- 3j. t. iS. 

1 32 /£>■' s5o PENTANDRIA DIGYNIA, 

Folia inteiioia uwgna . mullifariam pirmata ; foliolis glaucis , rigidis , 
sububii! , divaricatis; JanuBinf bisviss!iii3 pubescfntibus. Pttiolu^ teres , 
fcriaius , basi vaglnans. Cauiii 3 — 6 dcciinccr- ^ cra&Bus , firnius ^ strjams > 
€recui5 1 aspcr. Uinbelt£ unjfoitnea , convo:^. Radii anguto^ , iiuequales. 
fiivDlucniin polyphyLum , reflexum ; fobolis lineari-subulalii , sspe piii- 
iiaEltidi^ •■, paniale minirs . consimiLc. Tlores plurirai abdclivi. Pelala pallidc 
flava. Semina 2 , icai^iiua , ovala , fungosa , sulcala , muricata. 

Habitat in campis arenosis piope Mascar, 

CACHRYS PEUCEDANOIDES. 

CA-CHRYS toliis fillformibus , la;vibiis ; involucris pinTialilidi& ; semine licvi , 

noil bulcaro , scmiierad, 
Cuclicys semine l,i:vi fungoso , foliis fenilaceis. Moiii- Vmb- 6s. t- 3-f- I- 

— T. lasl. 3a5- 

CAULIS 3 — 5 d«cii]Lf U. , erectus , crassu^ , firmus , lEeiji , stiiacus. Folia 
mullifaiiam pinnara . l:eTE viiidanlia nee glauca ul in piKccdcnli, Pciiolus 
leics, supeme cana1iciila[u« . ^uiaEu^, Pianiilie numcrosc , disLincis , 
£IiforiE)cs ,acuis,rigidiilffi, subpube^ center, 27 — 33 miUmclr. longa:^ Uic- 
bella magna, convcxa. Tnvolucriim pinnatiGdunid InvolucelluDi ^mpleif. 
Peidia flava- Scraina magna, iKvia nee sulcata » glabra, fungosa,senii-Jeretia. 

Habitat in airvii Algeria. !f 

FERULA. ^ll jimi- 1 iJ^VOLUcftA polyphylla. Umbella hemispha:tica- Peiala flava , 
involula. Semina duo.infera, comprcssa, glabra, lavia But sulcata. 

FERULA TINGITANA. 

Ferula folli! Winlatii ; lacinulit irideniaria . ina:aualibu^ . niiidii. Lin. 

Spii. 355. 
Ferula lueida hispanica, r. Jni(. 3ii 1 . 

Ferula lin|iana lucida , foliis Lascrpilil. Morji. 1. 9, (. ii._fig. :Mima. 
Ferula tlngilana lueida. /ftrm. fmad. i6i. Jt, 
Ferula dngirana, Kmn. 3. (. 1 0. il^f. *^-, PENTANDRIA DIGVKIA. aSl "Pip- ram. Fc^ 
D1L PeikJE 

loi^.l': 


FOUA magna, mulii&rbm decamp o^ira. FolioLa /ere La^erpiiiL galKcI 
Lm. , lucida, muliipanjca -, iobii inxqualiier inci^i? , Sipc apicc iiiden- 
laiis. rigidulis. VaginE pc[ioloiumma>:imie, Semina glabra, plana, dlip- 
iica , 13— 16 milUineir. lon^a, 7—9 laia , ^ukis tribus parallelis , pane 
media , loiigiiudiiiaUlcr CKaraia. 

HAQiTAr in aivii. c? 

FERULA FERULAGO, 

Ff.rula foii[s pinnacihdis; pinnis linearibus , planis , rritidis. L!n.Spec.35G. 

Ferula galbanifera. Lab. It. Tjq. — T. Inst. 3ai. — Sc/tttoj. SpKm.a. liS?, 

Feruldgo. Do/!. Pmpl. 3ai, Ic.^Gcr^Hiii. io56. 7f. 

Femld laEioie ToUo. Merit, s. 9. t. i5.J. 1. 

Ferula. Rivin. 3. 1. f(. 

An ferula tingiiana ? Scop. Iiimk 3- p. 1 3. I. g. 

CAT3LTS iS — aG decimeir. , teres , Ie^js , glaber, medulUi farcius » crassitic digiii , quandoque brachii. Folia maxima , pii 
beriioia, mululariam decompoaiia ^ foliolia pli 
apice actenuacis ^ subtus glaiicis » superne Le 
vaginantea; vagina TQa^iC'l, cojicavj- Umbella- 
hemisphsricE , fane paniculauc, Feiala luiea » 
eUipiLfaJxvia, glabenima^ Caules c^^iccaii el 
u^u sunt apud Arabca ad igncra scrvandum. 

Habitat in arvia- V ■dem ta^spiie , 
que temis , HmzarLbu; , 
dis- FecioU basi 
, pedunculaia; « 
volma. ScEnina plana ^ 
en^i kmc urnntnr el in FERULA COMMUNIS, 

Ferula folioli^ Eincaribu^, longf£^imis> simplicibus. liti. Spa. 355- 

Ferula fcemina Plinii. C. 3. Pin. 14S. — /- Iml. Sai. 

Femla. Dod. PcmpL 3^i. Ic. — Lob. Ic. 778 — Camir. Epii. Sa^.I^- — 

Mtttfh. Com. 57 S. J(. — Gs!- Hiit. io5G. Ic. 
Ferula tenuiort folio- Moiis. i. 9. /, iS,/. 3, 

DiSriPJGUiTUR foliolis [enuioribu5 ei bngjoiibufi. 
Habitat in arvis. 7f £62 PENTAN'DRIA DIGYNIA. 

FERULA SULCATA. Tab. 67 - 

Ferula foliolis lineariljTia ; umbeik pcimordiali ac^&ili , htcvaUbus btc- 
vioff ^ semiDibtis toDg^ ellipLicis , profunde sutcjrk. 

Folia. ladiciJia inagna , glaberrlma , plma es coinmiinE cxspiie , mulii- 
iBTidm dccomposita ; foHolis numerosLBsimii ^ line^Liibus , vin 1 millimcir, 
laijs . acumiiiaii^ ^ acumine brevissimo, Petioli sukail , b^i vaginani??. 
Caulis Srmus , eieciug , lamosus , sulcatum , glaber , Levis , cra^siiic di^rd. 
6 — ID decimeir- Umbvlla pTii]Lordi4ilL& magna , convesa, regulaiis, senilis; 
laieralibu^ minocibuB , pedunculafis , altigribus- iDvolucrum e foliis 3 — 12, 
lincaribiri , rcRcKis , ioxqualibus ; pariiale minug coii^iinil?^ PctaU ^3 , luica , 
convoluia, Siyli 2 , filifonne^. Germen mfcruni , ovaium, ScminaQ, ginbra, 
pUma, e)lipiica> 6 — 9 raiUimeir. laia , la — iG longa, proFunde Irisulca. 
Floret primo Veic. Di&uncLa a F, Dudiflora Lin. cm ^Hini^. 

Habitat Algeria m coUibusincuItis, ^ LASERPITTUM. lNV0LUCRApoiyphyll3,Semma duo, sulcata, semi-tcrcfia, fnfem; 
anguUs alaiis. 

LASCltPlTlUM THAPS10TDE5. Tab- 6/^, 

LA36RPTTIUM gbbcum^ Ibliis rauWilariiDii deconiposiiisi fl>lio^i& rieidulis, 
nitidk, subidairs ^ corclli^ luicis. 

Platjta glabra- Catjis 5 — -g dccimccr. , crecius , Iffivisiime aiiiacus , 
firnius , ciassiiie minimi digiii. Folia ui ^^uadri aui quidquefariani decom- 
posiia; folioLsnuiucrusis, nitidis, parvis.conferils, divpricaiis , subulpiis, 
id^quahbus, rigidulis , uno vtcsu di^posiiis, v]^ ^mimillimeir. laul. Pe- 
tioles icres, bail vaginans, UmbelUe soliiariE , binas aut leina; , subio- 
lundK. l.wQluctuiti universale penta aut JieKaphyllum . defleKum ; foiioli. 
in^qualibus, linc-tri-lanceolaus , canaliculacls, Involuwlla minora , consi- 
milia. UmbcUuUedisiinciffi J subrotundar. Radii ceniHlcs longlores, PctabS , 
jeqiialia , luLca . oblonga , uirinque aiiejjuBra > infieKa, Sianiiiia loiidem PHNTAKDRTA DiGYNIA. £o3 alierna, concqlota- Styli 5, brcvksimi . abfiolma fiorescemia bdgbrcs , 
apicecias^luscdli. Flor«pluvim3 aboiim. Calyx proprius aupetua . parvus . 
quinqQetlencatus, Scmina crassa, seiDJcyJindfic j ; cosUs abiis. 

Habitat m Ailantc. ^ 

LASERPITIUM MEOIDES. Tab. 63. 

Laserpitium caule glabro ^ peiLoIis Jiispidis ; folijs muliitkriam dctom- 
pohitis i foliolis numcrotissimts . confcrtis , aciFofmibuh ; umbelJis \ait:- 
r^Iibua prim ordiaii Ion giori bus. 

PcucedanumSicilkc, foliishinudis ,fiorihuslu[eis.7-B. iJ/i^ 3, t. 3j _ 
Van. Hfrb. 

FOLiAmaxioiadensocjespitecKScuni , muliifariam dccoinposLi& ; folioLi^ 
numeioaissiinis , confertis , acifoimibus , divaricatii , peiiolum undiqi.e 
obtegeiiUbus. PecioTus hispidus , infcrnc canaEiculaLu^ . basi v-fginans^ 
Caulis erectub, siniplei^ , gbber, Levis ^ cra^sicic di^hi , 6 — 10 dccimeEr. , 
infecne foliosu? . ex sgojiniiaie umbeUaa plures emineos. Vagina concava , 
clongata , merabranacea , bdhiin singuli peduuculi invoIveDs. Umbclla con- 
Texa, den^a ,iegiilari&, 8 — 13 ceniiraeic. lain ; primordiali laiei-alLbub bie- 
viore ; ladii^ subicqualibu^. Iiivulutium polyphyllum , dcflexuni ; foJiolis 
liataribu^ y At\\\h^ concavis. InvoluccUum minua , con^milc, Perafa luiea » 
inRe^fa- Gcrmcn glabnmt. SeniJna ioiiiiatuca observavi. Floret ^aiale. 

Habitat in momc Lazat Algeiia;. V^ 

LASEKPITIUM DAUCOIDES. Taboo- 

LASf.RPTTiUft^ foJiii imis bipinnaiia ; cauliriia pmriitiis ; Talioli^ lincaribus ; 
umbeJIa fruciificanic urccolaJa^ iilis aeiDiiium dcniiciilatis. 

PlAnTA glabcrrima. Folia inferioTa brpiuiaia \ foliolb Hncatibus ^ 
cauLina pinnaia , parva , nzmoia , sub&es&ilia , bn^i vaginancjd. Pinnulx 
tneari-ldnccolrtUC, Viigin-c breves , adpce^^s. Caulis erccius , gracilis, 
^iriaEus ^ 6 — I dccimeir. , ramoaus ; rainis erecci^- Pcduntuli nudi , fere 
£EiroTint&, Leviieriiiiaii, longi ^ apliyUi. Involucnim universale pcaiaaui 
hexaphyllum ; foliolis limzaii-aubulaiis , iniequalibus , -idpressis ; parciaic 
niinu&f coiisimile^ Umbella plana, 2 — 3 cerrdmeir. ; untbcllulis dJscincUs; 
fiuccifera excavdLa ul inDauco, Pcdimciili ioxquales i cemialcs brcvissimi 254 p E N T A N 1) R I A D I G Y N 1 A. 

aul niiUi. Pelals 5 , alba, subicqualia. Stamina lotidtm ; filaracnds capil- 
laribus. ADll.cricsubrolun<lai,di<lymK. Stylia,rEiimssimi,iQalurci fmctu 
dcacii. Stmcn parvuin , semlcylindricum , stria.um ; anjulis meintra- 
nuK brevi , demlculati auctis. Spccici mrermedia iiiler Daucum et Lascr- 
piiinm. 

HAOrrAT in arcnis ad Diaria ILllora prope Bone. K 

LASERPITIUM PE13CEDANOIDE3. Tab. ;i. I.ASERPlTlUM ^labium ■, caiflc siibdichott 
p?[tola[I&^ folioli* anguito-lineacibus i u mo i foliis lnfr;rioribu^ loji^e 
abcUiiL% discincii^. PlantA glaberrima. Caulis Etccius, licviter strLalos , plenimqijc di- 
chowmiis, 3 detiinetr. Folia radicalia 6i caulina infcriora longc pctiolata, 
multifarlam decompnsiia ; [oliolis angusio-linearibus , nuDc oblasiusculis , 
nunc acniis ; superiora pinnaia ; [oUolis [onpuribus. Pedunculi foIUs oppo- 
siJ. Umbdla plana , J— 3 cenlimelr. lata ; umbellidis distinclis. Radii ins- 
quiks. Involucrnm universale he^a ad otiopbyllum ; folioli? insqualibu! , 
Lneari-subulalis;parliale minus coniiinae.Petalaalba.subicqualia.Scininai, 
seinicylindrica . sirjaia. AnguL abii ; alis bicvibus. Floreiprimo Vere. 

Habitat in an-is prope Sbibam. 

LASERPITIUM GUMMIFF.RUM. Tab. 7!. 

L.^ERHTiUM jlabrum; Mils planis ; [ollolis anguslis . atuijs , rigidulis ; 

uinbelliilis hctnisphirick, distinclis ^ corollis candidly. 
Tiiapsia Apii folio lusitanica lalidissima » floie albo^ T. Intf. 3bs. 

Caulis ci^ctus, 6- — to declnieti-» leres ^ la^vis , vix ramosua, ciaasiiic 
pcnni anscrJna^^ fjuandoquc luinitnL digiti. Folia inferioia S — fi deci- 
mate, lon^, iG — 35 c^limcir. lala , plana, ^abenima . mullilaTiaic 
decomposita ; foLolis cutremis parvis , aculis , planis . patciltibns , ligi- 
clulis. Peliolus Km , la:vlier striaius . basi vaginans. Folia caulina pauca. 
Vagina membianacea , concava . lauceolata ad basim slnguli peduncnb. 
Umbella: pedunculalic, heniispbirica . legulaies , terminalcs. S — 13 cenii- 
metr. lalffi ; laleralibus uiinoribus- Umbellulx subroluuda^ , distincia^. Invo- 
lucruni tmiveiaale hexj ad decaphyltum ■, foliolis ina:qualibus , lanceolalo- 
lin?aiibus,canalicEilBlis^paiuale minus conslmile. Petala5,alba , ,«t' 

PENTANDRIA niGYNlA. 255 emarpnata, pane modia plitais, SiamLna 5 , pelalii iongLoia, Aniherse 
didyma , sipe purpurasccoiea. Styli s , erecli . Sliformei. Germen glabrum , 
siriaLum. Semina 2 , scraicylindrLca, sukaia. Floret Jisiaie in coilibus aridia 
a inculiis. Rami succum glminosum ei graveoleniem ftinduni. 

Habitat circa Algerian! ei Arzeau. K iritelaj 3HU!IIMI^, 2-Smoi'- lilUP^ 

pilfer S I U M. Involucra polyphylla. Semiiia dui>, intera, semiavaia, glabra. 
striata. 

S I U M F A I, C A R ! A. 

SlUH foliis linearibus , decurrciilibu^ ^ connalis. Lin. Spec, 363, J<'^1' 

Amir. 3. I. s5t. — Csrlair. i. p. 104, I, 33./. 4. 
Ammi pereonc. f. Iml. 3o.5, —Siham. SptdK. n. Si. 
Eiyngium arvcnse , foliis serra; slmLlibus. C. B. Pin. 386. 
Criihmuni 4, Camir.EpU. 3;S. Ic. — MaM. Com. bit.h J. B.Hlit. 3. 

p. igS. Ic. 
Cijihmuni chrysanthoinuin. I'abpti. Ic. 101. 
Ammi quorumdani. Dalecfi. Hiit. 696. U. — Moiii. Utnb. I. 7, 
Ammi pctennc rcpcns , foliis longioribus anju^tionbui icilalis, iUris, 

J. 9. i. S./- I. 
Falcaria. Riviti. 3. t, 4S, 
Siuin foliis fiirais, pinnads; newo folioso . lalcscenic. Hai(. Hiil. u. 783, 

Plant A glauca, ^abenima. Caulis ei:eclus,3 — -6 dccimeir. , quandoqiie 
allioc . ramasus : ramis pateniibus , dichocorm's , Isvis&imis, Folia pinna- 
lifida \ foliolis [jgidis , lanceolaiis , acuic serraiis , in peiiolum decur- 
Tcniibua; ictjninalibu^ lemis, Umbells ntimcTosr , planiusculEe , ante flo- 
rcsccndam nuianMs , 7^9 centimeLr- laire. Umbellulx disiiocUE, Involu- 
crum polyphyilum ; foliolis aeiifoimibus , infccjualibu^ , acominall^ ; pac- 
liaie lainuh , coiuimile. Radii LilifoTmea. Pciala alba , paiva , obcordata , 
subsqualia. Slamina toncolora. Styli a , pcrsistenles , defle.vi. Semi™ 
obloQga^ glabra , striata, uttinque depressaj calyce persiscence coroaaia. 

Habitat jii arvis, E f£' 256 FENTANIJRIA DIGVNIA. SIUM SICULUM. 

SlUH loliis raditalibus lernatis; cauliois bipinnatis. lin.Spcc. 365 Jacq. 

Horl. 1.:. i33. 
Myrriiis foliis Pasiinacs laMF vircnlibus. T. Cot. as. — Xan. /fili. 171. 

Plant* glabeirima, Csulis croctus, 3 decimetr.. basi ramosus. Isviier 
siriaius.Foliiinftrioiabipiiinata; Mlolis ovarii, sa:pe anilcccKciiis , ins- 
quitliier denlaEis . ohlusis, rarius acucis; superiora pionaEa; pinoulis lan- 
ccolaiis, inKqualiler strcaris, Pcriolibasi vaginances , canaliculari; va^na 
Tnargiiie niembranaccS, PeduTiculi longi , superne aphylU- Umbella plana, 
11— 1 3 cenliineir. lala; umbdlulis distinctis. Eadii inKquaks. InvQlucrum 
polyphyllum^ foliolis iineari-liliformibiis , aculis^ pailjalc conyiniie. Pelala 
lutea. Stamina^, Anthcras didymK, lutei, Slyli s , breves, !>eiueD elon- 
^alum, glabium , sTrialum , scmicylifldiLcum, 

Habitat in collibus Algttia^. K ^ i*"; B U B O N. 

In'VOLUCRA polyphvlla, Scniina duo, hifeia, ovata. villosa. 
B U B O N M A C E D O N' I C U ^T. BuBOH foliii ihombeo-ovalis , crcnaris \ urabcllis numcrohiisjmis- Litu 

SpfC- S&4- — Lamaici- lituflT, 1(^4- 
Apiuni iKacedonlcum, C.B.Fin. i.5i. — T. Iml. 3o5. 
Peiioselinum niaceaonkom. Camo-.iTfi/, S29. li. — MaM.Cem. SSS.Ic. — 

Lub. If. joS — Dod.Pempt. Bqt- !c.~Bleh«. t. 3Si.—Park. Thral.Qii. 

Ic.—Dal/il,. Bill, 1o3. Ii,— Grr. Hill. !Ol6. Jc. 
ApLum pElioselinLiii inacedonLcum multis.J. B. Uiil. 3. p, 102, /;. 
Daucus inaccdonicij5. Rwin. 3. L 4a. 
Le Peisll lit Matfdume. Rigiwutt. But. Ic. 

Habitat in Artamc. K ?«*.; 


PENTANDRIA DIGYKIA. 267 

BUBON TORTUOSUM. Tab, ;3. 

GUEON caulc fn.ikoio.nodoso -. ramis tor.uosis , divaiicalU ; mvolucro 
mmMo ! ieminibus globoii! , sttialis , hirsulis. 

Caulis suffnjticosus , glaucus , isviiK s.riams , dabe. , oodosus , 
ran,o.us , aphyllus. RamL divarkaii, rigid!, toriuosi , intciKxii, mmbra- 
nula mimms «ar,osa basi 5upa,i. Umbell^ parvs, planj;, s-3 ^n- 
liiietr. lata:. Rad„ 4-8 , filifom.s , Wqual.,. l^voKittun, i,niv«=de 
ct pai-liale paivum , dcdduum. Umbellul^ approKmai*. Ccrolk .Lba , 
pemapetala. S.smma i. Filamenia capilkri^. Anihg™ didym^ , iubro- 
tundj;. St>-b 2,persisu!m«,rtlloio-paienlcs. Stminaa brevia parva 
5em,ovaa , ohnisa . sulcata , hirsula villLs brcvlbus. Tora phnia odor™ 
aromaticum sjJrau Dfn50 csspiie crescit. Floret AuLumno. 

Habitat prope Kcrwdn in regno Tunciano, 6 CE N A N T H E. iNVOtucRA polyphylia. Semitia duo, infera , semitylmdrica , 
striata, dense congesla, calycc prnprio quinquedcntalo toronats, 
Styli periiscemes, 

N'. iNVOLUCRUH universale nuUnm in CE, fisiulca Lin. 
CENANTHE CiLOBULOSA. 

(Enamthe fniciibus globosis, Lin. Sprc. 3B5. 

(Enantlic lusisanica, seniine crassioie globose. J. blii.SlS. 

(Eiiamlic foliis bipinnad^; fiutlibus globosis. Got,™, llluti,. ,S. I. g. 

Caulis S-dccimcir. am aliioi, rainosus, sgpetne angulosus , ficmiu. 
EolJs tidicalia pinnaia ; foiiolis iiibus ad quinque , lantfoiaiis am tuosi- 
formibus, glahris, inKgris , bifidis veL .rifidis ; caulina inferiora bipin- 
nata^pinnulis lancEolalis, acuminalis , inlcgris bi am trifidis ^ supeiiora 
pinnala ; pmnuLi; linearibus , inlegtirimis . longioiibus ulrinque 
aiienuaiis, PeduncuU foliis opposiu. UmbeLa c .adiisiribus ad quatuor, 
iirmis , suba^qiialibus, Sltiatis. Invollicmm imivnsak nuJlmi, , ratius mono 
I * 33 358 PENTANDKIA DIGYNIA. aul .liphylluin, Stminn craHi , ovata , in capiiuLiim subrotundum aggre- 
oala , vis !iriati , sa^pE piiipurascenlia , supEine dislincla. Slyli 1 . ercsii , 
ptrsisKliies. Elorci prime Vere. 
Habitat in regno Tunciano ad radices inoniis Zowaii. ^ 

CORIANDRUM. 

ItJVOVUCEUM universale nullum ; paniale polyp liyllum. Flores 
minuii in disco , majores in radio. Pctala quinque , bipaitila. Se- 
iniiia duo , lavia , iiifera , hcmisphsrica, calyce pioprio. quinqne- 
(kniato coronaca. 

COllIANDKUM SATIVUM. 

ConTAKDftUM fiutjlbui globosis. Liit-Sptc. S6y, — Matt. U'it- "■ 7^4- 
CoriandrL.ni majus. C. B. Pm. liS.— f. /ail. Sl6. — M-irii. i.g. i. 11./ 1. 

— R:vi>:3. I.Ti.—Fu<A.Hul.3iiil!.—Liib.Ii, To6.^Dcd. Fraipl. 
Sol. Ic. — Tmg. iib. h.^Patk.theat. iZi. h. — Tabcra. h. to.— 
Cutmr. Epil. SsS. It. — MailA. Com, isg. h. — Daltili. Hiil. j35. It, 

— Gf>, Hill. 1012, Ic. —J. B. Hill. 3. p. Sg. li. —Bluliu. I. i;6. — 
Dudatt. Iconic. 

Folia inferiora pinnala ; foliolh ^ublrilobis.ina^qualilCT incisis ; caiilioa 
supeiLora lincaria, Involucium universale nullum \ parijale dimidiatum. 

Habitat inlcr stgeies. © 

S C A N D I X. lijiii' In\'Olucrum uiiiieisalt nullum; paidale polyphyllum. Fciala 
quinquc-Semina duo, elongaia^acuminaia.la^viaauivilloaa, infeiB. 

SCANDIX PECTEN. 

ScANmx seminibu^ Iwvihus; rosu-o loDgi$slnio, £in. Spin, 363. -^fEd. 
Dm. 1. Sii. — a,rlh, Uiid. U.—Jacq.Asitr.i. i. s63. Hw„ P E N T A N D R I A n I G Y N 1 A. aSfl 

Scandix serainc rostvaio vulgaris. C.B. Pin, ibi. — T.Jad. 356. !. i;3. 
Pecten Veneris. SloJW. Cera. 408. Jc — Cnmir, £JJil. $04. U.—Oeit. Pimpi. 

joi. /( Lob. Ir., TtS.—Dalich. Hid, Tli. It.~Gl!, Hill. 1040. Ic. 1. 

—7. B. Hhl. i. p.Ti.U.mata. 
Scaiidix herba Scanaria. tabirii. Ic. 96. 
Sc and ix vulgaris sive FecKn veneris. Park. Tkeai. gtd. Ic. 
Scaodis. Jirsin. 3. ;. 3S. 
Myrrhis scniinis gornu longissinio. Hatt. HiU. K. jii. 

Habitat inler scgeies. Q 

SCANDIX AUSTTtAI, rs. 

ScANDlx seniinibus subuLaiis , hispidb ; floribus radiaiis ; taulibus la;vibus. 

Lin. Spef. 36g. 
Scandix creika mioot. C.B. Pin. i5i. — T. Imi. 3ati. 
Sc^ndix scntcnc roslralo itaUca. C. B. Pjodr. 7 8. Ic. 
AnisomaraihruDi. Cot. Eiphf. 90. li. 
Scandix itaLkn, Malik. Com. 403. 7f. 
Pecien veneris lenulssime disstfcis foliis. sive Auihriscus Ca^aboni. J, B. 

Hill. 3.f.73, 
Scandix minoi. Ger.Hitl.1c4u.Ic. 

CAUUS ereclus ^ infcmc ramo&us , s — 3 decimetr, , ^illosus ; villls albih , 
pateniLbus- Folia mutdfariam decomposiia ^ foliolis cjpillaceis. Pedolus 
hirsucus. Pcdimculi longi.apbylLi.foliis oppositi. UmbcUa iini ad Iriradiara. 
InvoluceUapolypliylla', fobi>](s Lincaii-subuldiis. Seuiinain acumen longuoi, 
subolalum, asperam abconlia. 

Habitat inter segeies. G 

SCANDIX CEREFOLEUM. 

ScANDIX seminibus nilidis . ovalo-subulAlis -, umbellis ses&ilibus , laicra- 

libiis. Lin. Spsc. 368. — Jm(, AuiIi. 4. I, Sgo. 
ChKrophyHum sadvum. C. B. Pin. ii2. — T. hat. 314. — Mvrii. i. q. 

I. n.J. i.-'Rivin. 3. '. 43. 
Gin^dium. Faich. Hill. Si6. Ic. 
CereEoliuiu. Mallh. Com- 405. Ic. — Cttnttr. Epil. 3oa. /.:. — TaAem. Ic. 

g3.—Daliili.Hisl. Tiu Ic.—Pari.Tlual. gi.5. Ii.—Cir. Hiil.ia33.Ii. 26o P E N T A N D li E A 1> ( G Y N i A. GhieiefoUum, Ttag. 47'' ''^^ —Iffd. Fio/pl. 700, ic. —J. D. HhL 3- 

Ghajrophyllum. Pfla^'- ^an. t. igg. 

ChiFropliyllum foliia glabm > !ij|>lica[0 pinnaiis : lobuKs obiusit. Hall. 
Hnt. n-747- 

Le Cerfcuil- Re^nmtit. Boi. h. 

FOLTA glabra . irif^rtiint dccomposiia; foliolia obciisis. Caulis ^ — <■ 
ilecJni(!Lr. > ad exoriuni riiinoi"Liin villo^iin. Uiiibc1l.f c t-nnonim nodj^ ses- 
siles ; itrmhiales longf: ppduncukid:. Semen lemie , elong;aLum , ta?vc , 
iiiijdum. SLyli er€c[i^ 

Habitat in lioriih- 

3CANDIX GLABERRIMA. Tab. 74- 

ScAFJDix foliis rsdiciiLbu^ bi aui, ti'iif^rnaiia \ Ebliolia ovairs obiusi^ ^ cau- 
linis hnceolam 5 iiivolucria ^uboullis ^ ^cinmibu^ l^vibua , acuus- 

Folia radicalia cl cauUna inrerioia longc pCLiokia , bi aut iriiCTnaia ; 
foHali^ ovai[s> inci&j^ , lobalis et iitEcqualilcr deiilal[« ; deniibtis obCiisJs -, 
cauUna media ei superioia piiinaia^ piniuli^ Unccolati^- Caulis eieciiu , 
tari3DSij5 , glabcr, 3^6 dcdraeir. , Ixvis^imc siriaJufi. Umbdlas foiiis 
oppDsiis^ pcdijnculiiui:,la:vitcx CDnve:uc ,uDifDrmes, b — rS ceiiiiDieir, lacx; 
umbettuiis di&iinciia \ ladiia BliforLiLibu?' InvolucTum universale el paniale 
nullum, ^-clmOiJiJ dill dipbyllum; raliali; angusiU- Florcs ccniralea plufimi, 
aboTiivi. Pciala alba. Siyli erecri- Semina glabra, icnuia> clucigaia , acuta- 

Habitat prope Tlemaen in Ailjiiie. 

S E S E L I. Involucrum iioiversEde subnuHum ; paniaJe polyphjilum. 
Spmina duo^ Uifera, hinc convexa » stiiata. Folia lenuissima. 

SESELI VERTICILLATUM. 

Ses^lt foliolis filirarinibut ; radicailbiis , subv^nicilLiii^ , bro^-iofibifs \ 
iLrabeUulis disiincds ^ rpdiis ceniialibuti brcvib^iinis. PENTANDRIA DIGYNIA. 261 

Fceniculum lusiianieum raiiiiniim acre, t. liul. 3i?. — Schatc. Spaim, 

n. iSi. It. 
AmmL. Dale^h. Hill. SgS. Ic. Iioittl, 
An SescIL ammolclfs ? Lin. sprc. 3;J. 

Planta olabrii. Folia decomposiEa, fiLfoimk , muciciiaiA mucrone 
-albo , minimo; radicalia ti cauLina inferiora numerosa, brevia, tonfena, 
subvcrtictliata ; caulina media ct supcriora longiora, disiincta , divaricsla. 
Pttio]^ breves , basi vaginantes. adpresii, matgiac membranacei. Caulis 
3 — 4 deciineir. , erectus . gracilis , glabcr , Iivissime striatus , raniosus. 
Rami idnues,patuli- Umhella: 2 — 3 ceniimcir. laia^ , foliis opposiis^pe- 
dunculali; pcdunculis Hiifarmjbus. Radii lenuissimi , inEcquales^ ccmra- 
les brevisiiiDi aul nuUi. Umbelluls distincis ; pediccllis in^qualibus. 
Involucruni universale nullum. Involmclla penia ad heplaphylla : foliolis 
seiiformibus , acuiissimis. Pclala J.parva , alba , obcotdau, Sianiina toii- 
dem. Filamenia lenuissima, Styll a , setiformcs. FLorcs plurimi abotlivi. 
Semen patvutn , semicylindricum , breve , gLabrunv , la^viiet striatum , 
obiusuJii, SpCLies diversa a Seseli ammoidejacq. Hon, 1, t- 32. Eadem 
ceric ac Touraefottii ul palel encraplariis in ejus lierbario ei Vaillantii 
scrvatis. F-ddem Cliam ac Schaw cujus synon. ad 5mm Aflxmi pcrperanx 
rcculjc CI. Unwcus^ Floret /Estate- 

Habitat in aivis Algerian p tope Bclidc. Q T H A P S 1 A. Involucra Tiulb. Petala flava. Sciiiina duo , stiuicylitidrica 
S[Tiara ^ infera ^ margine iitrinque bialafa. 

THAFSIA POLYGAMA. Tab. 75, 

ThafSTA foliis Jecomposilis ^ foliolis acutis: involucro apite pinnatiiidoi 
floiibus centralibus evanidis. Folia bi aui ttifariam dccomposita ; Laciniis excimis parvih . acutis . 
ijMqualibus ; ploriiuis apice tridcntatis . aliis siiuplicibus. Caulis crccius PE^ «63 PETTTANT>RIA D1GY^■^A. 3— fi clccimeLt, , iKviier siriaiiri , parcG lamosus , gbbei- Uinbell* 5 ccmi- 
meir- Ihlk, pfanj: , peduncuLitd:. Umhellula: [Hsiinciic. Rndii iuicqualea. 
Involucnim imiversale penta aut hcpiaphylluni; folioHs linearibua, apke 
pinnptifidis.SSpe nifuicaiis , rarius aimplicibir^ ; pailiale » aiLuplex. iciluc, 
GoroLa pallide flava, Florea polygami ^ cenirales mascuJi , abonivi , minorts, 
brtviua ptditellau i heimaphfodiii fenilcs in radio- Stamcna 5. FlUmenia 
capilhirid. AoiLerii; didymff , subrocuiidie. StylL 3 , divcrgemes. Semina 
scpiicylindiicp- HrtBfTAT pmpe Bone ad i liuora- THAPS^A GARGANIGA. 

Thapsia foliia pinflads ; foliolis pimiaufEdu -, Utiniis lantcoiaiii. Lin. 

Tliapsia jivc Tuibiih garganitgm. aemioe laii^^imo. J. B. Hiit. 5. p. 5o. 

Thapsia ThalicirL folio. MagTi. Moitip. iS6, Ic. 
Thapfiia Libaiioiidis foLo gluiincaa glabra. Fink. ^ Gj.J. 3. j»alti. 
ThapsiafoLiis [ripinnaiit ; foUoUsalKmis Jineaci-ljiiceolads, micgcrrimia , 
iiiRduvG , decurreDtibus. C-ifaii^ lUtair. i^- t. 10- 

FOLIA niiida , glabra \ primordialia longc pcciolaia , ovaia am oyaio- 
lanc^-olain , inicgjerrima , quibus «uccediini alia, nunc t^inaEa , nunc qui- 
nuKn am sepLcna , dcmiim nl aut quadiiraiiam dccompaslLa ; foliolis 
angusiD-Unceolau^ am Uneaiibu^, acutu , ^abemmi& « supeme lucidi^. 
subcus pallidioribu^ , in peiioluni dccurrentibus- PGiioli icrcics > biisi va^i- 
nanies. Vagina magna. Cauli^ 6—12 ccnLimecc , crassus ^glaber .^rectus , 
latviicr sirbius. Umbella i3 — 26 ccmiinccr. » hemispliEdca 1 urabellulis 
disUDciia , iDLundu. Vagina: ccncavf ^ apliylhc ad basim pedunculrtTum. 
InvDluctum nuUunL' Pelala palUde lutea- Semen elongatum j struicylindn- 
cuiu ^dotso fitriaiiim^ niargihc uiiinque ala mcmbtanacPa, Havc&ccnie coro- 
naium. Radix conEriia tumoribus Tesolveudih idonca- :*' ^i«P* Habitat in vis. IC THAPSIA VILLOSA. 

Thapsi.1 folLis deniaiU, villosis , basi toadunaiis. Lin. Spii. S;J. 
Thapsiabiifotlavillosa.C, B, Pill. 14a.— r,J(u(,3a2,—Mmi.i.9.i- \S.f.S, PENTANDKIA DIGYNIA, 263 

Thap^ia, Clat. Hill, i.p. iga. Ic. — Cir, Hii!. io3o. Ii. 
Pefoponense Sescli majut- Lob. Is, tSG, 
Thapsia Caioii folio. Park, thial, Sj8. 7c. 

Tliapsfa quoruradam liirsuia el aspera , CicuiK folio , flore lurco , scmine 
laio , ailii S?seli peloponcsiacum. J). B, MiU. 3. p. i5S. /c, 

FoLin. magna , villosa , nraltiFariam decomposiu ; foliolis rugosis , Ina;- 
qualibu!. liiiearibu! au[ lineari-kncEolatis, SLhl.15 pallidiotibg!. niargine 
teflexis. Peiloli tcrelcs , basi vaglnantes, Caulis cyLndricus , glabcr , \xiis , 
crasutic digili, 6 — 10 dec i file lr.,pulvere glauco conipEtsus. Vagina magnie, 
concfLva; , inlegra ad orlum peduncuJoriim. Umbells magnie , regulares , 
Bloboss^uinbElIulisdisrintlis.rolundis. Pelala fiava. Semina seinltylindrica , 
siilcara ^ magna , uninqur; niaigine alala » calyce persl^ceilEE coionaia. Va- 
[ielateiLl temine dupio minore disLinccam observavu 

Habitat in arvis incuUis eT in collibu5 A]g?tia;. ^ 

PASTINACA. 

Ir^vOLUCRA subnulla. Pelala tlava, mvolula, Seminaduo, planj, 
laivia . elliptica , infcra 

F A S f I N A C A S A T I V A. 

PASTINACA folii^ ^impUciter pinuaijb- Lin. Spec. 3;^. 

Pasiinsca aativa latifolia. C.B. Tin.ihh. — T.Imt.Si^.^Ctr.Hiil. losS.Jc, 

Pa^ijnaca domesdca. Matik. Coir- 548. Jt. — Cmncr, Epil- 507. U. — Funii. 

Hiil. 7S3. n. 
Elapfioboscum sadvum- Tttbnn. Ic. ^G. 

Pa^linaca sativa Jali folia geimanica , luleo floro-j'. B. Hal, 3. p. ijo. It. 
Pasunaca. Rivin. 3. I. (>. 

CoLiTUR in bonis. O 

S M Y R N 1 U M. InvOlucha nulla. Semina brevia^ hint convexa, infci"a; angulis 
tiibus clevads. 3^4 P E N T A N O R I A D 1 G Y N 1 A, 

S M V R N ] U M O L U S A S T R U M. 

SmyANIUM folii^ caulinis tcvnaiis , p^iiDldEis ^ scrraiis. LiN- Spfi. 376- — 

Lamtirch Htuilr. t- 304. 
Smymium, MdJ^A. Co^it-bfyf}^ h.^t.hiil.Si&.^IUvm.^. ^ 69 Camera 

Epil. 53o. Ic. — Biah^^ I. 40S. 

HippDSclinum. Dod. Fnapl. &9S. It:. — QcT.R'il. 1015. Jc, — Lob. Ic. 70&. 

Pciroselinum alexandrioum. ttag. 435, /^r 

i^LpposelinLini Theophra&Ti » vel Smymium Dioscarid!^- C. B- Pin. ib^- 
Macerone quibifsdam Smycniuin . seniiue magoo ni%ta. J. B. Hht- Z. 
p. lafi. k- 

\jt Maceion- Rigna^it- Bnl- h. 

Folia c^ulina cctnata \ foliolis oraEis ^ lircidU , deniaiis , quandoquc 
lobaUs, Peiiolus basi va^nang. Radii uinbellie brevet, Petal^i aLbd, Senilua 
crassa brtvia i Hnguli? tvlhus dors^llbus clcvatis.- 

Habitat in arvis Algeria, O *** A N E T H U M. INVOLL'CRA milidr Felala fla^'a, irn'okua. Scmiua duo. oblonga^, 
infera. Folia tliforniLa. 

ANETHUM FCENICULUM. 

Ahethum fiuciibu^ ovalis, Lin. Sptf- S77- — MilUf. IltUhtt- J;. 
Fccniculuin dulcd , niajoic ei albo ^cmiiie. y, B. Hhi. 3, p- 4. Ic. — T- 

iTlil. 3ll. 

FffiiicutuiD dulce. C. B. Pin. 343. 

Fcenkulum. Camcr. Epil. J34. Ii. — Malih. Com. 568. Jt. — BMul. l.iSS. 

Frcniculum jLve Maraibnim vulgatius dulce. Lai. Ic. ;;i. 

FcenicuLum maju^. Riviu. 3. t. 63. 

Le Fcnouilcoimoufi. Rtg:ia^ilt. Bgt. h. 

Habitat in una. ¥ *'Mni iri J PENTANDRIA DIGYNIA. 265 PIMPINELLA. InvolucrA nulla. Semina glabra , liinc convexa , sliiata , iiifera. 

PIMPINELLA LUTE A. Tab. 76. 

PrMP!NELLA foliis pinnalis , pubsscFniibm i foliolis coidalis, dcnialis , 

aniite excUis ; pedunculis filifonnibus , psnicublis. 
Ttago^elinum africaiiuin aliisiiinum- t^ Inil. 309, 
Pimpmelli ^aKiTraga maxima africanar Msgn. BaL App, 

Folia fsrc P. magnr Lin. ; radkalia pubcaccntia , pctiolata , pinnala. 
Foliola cordau, sxpc amice e^cisa Jn^qualuer denraia^denubusobruais. 
Jolioluin icttninalo plerumquc trilobum. Caulis 10^16 dccimeir. , glaber , 
Isvis , infsroe foliosiis , supern^ aphyllus CI ramoius ; ramli dichotomU -, 
ramuli^ hliformibus , paniculacis. VaginEecanaliculptc, miegra , membrana- 
ces . decidu^- Pedunculi nulanles. Umbells pari'^. Radii Ires ad quinque^' 
capillar?^. Involucca nulla. Pelala lutca, minima. Stamina 5, concolora. 
Slyli a , ^eliformc?. Scmina glaberrima , patva , semiovat^ , vi:i sliiala, 
Flores cenirales abortlvi. Floret yEsiale. Odotcm argmalieum spir:ii. 

Habitat m AiTanle. ^ A P I U M. INVOLUCEA tri aiit teiraphyUa. Scroijia oblonga, cnnvesa, liinc 
striata . 

A P 1 U M P E T R O 3 E L I N U M. 

ApLUM n^llis caulini^ lincaribu^^ involuCf^llis minntis. Lin. SpiC^ Sjg- 
Apium hovicTise, Peiroselinum viflgo. C- B- Fin. i53. — f. Iiiii. 3o5. 
Apium horicnsc, Dei. Prmfl. 694.it Lob. /t. 706 Malffl. Com.iGa. 

If. — Camtj. EpU. 526- Ic. — Dskdt^ Hiit-Too. In. — Qcr. Hisl. toiS.Ic. 
Pettosdinum. Trag, n6t>, Jc Paiili. Dan. I, 3l^ Pari. Tiial. gaS. 

h.—Brumf. 3. p. ui. !c. 

I 34 2(36 PENTANDRlA DIGYNIA. ApLuiii Selinuin sauvum dome^iicum. Tabtrfi^ Ic. ^^. 

Apium honvn&c iniiltii quod volgo Peuoaclinum, J. B^ HiiL 5. p. ^}^Ic. 

Le PeraU des j-irdin^. RegnaaU. Boi. It. 

JOLIA radicaljd pcJioIara, pinnsta^ foMolia ovaib, insquaUtcr ind^js ft 
deniaiis ; denilbu^ jpice albidia^ auperiora Im^ariu. Caulis eiecEu^^sErUiius^ 
Ecivs- UmbelliE 5;Fpe nuiaEiEe^^ Inrolucrum nkoiio auc polyphyllnm ; par- 
ciale polypLylluin ; folioUs bububiJs. UmbcU;! plana. FeialapalUdc luica, 

GOLlTfuin liorlis, ^ 

APIUM GKAVEOLENS. 

Apium ff^liirli^ cauUiiis cuEiciforuLiLiub \ umbcIiLS ae^bilibua. Lin- Spct. £7^, 

— (Ed. Daa. I. 1 go. 
Apium palusice el Apium oGiciiiai'uin. C. B^ Pin. i5j- — T. Imi. 3o5, 
Vulgjare Apium. Trsg. 464, Ii. 
Ay\\im.-Fuiih.Il\ii. 744, i^- — Btakta. t. 443. — Rif fN. 3- i. 87, — Bntmf.S- 

p. 107. it. 
Eleoselinum, Dod. Ptntjit, 69^. Ic. 
Apium pulu^iie. Camtz^ Epit. ^37. If. 
Apium foLis pinnaii^ ', piiinis irilobiiii^. Hali. Hh!. n, 7S4. 

CauleS aulcaii. Folia suptriora tfrnaia -, foUolisllabtllifoirifiLbLis Jnci$is, 
Uinbclla ccniTalli ac^^ilis- Involgctum lAciniaucm \ paniale subnuUum. 
GoLlTUR in hortis, ff T R I G Y N 1 A. RHUS. 

Calyx quinqutpaitiius. Corolla pentapciala. Gcrmen supeiuiti. 
Bacca mono aut trisptrma. 

IIHUS CORIARIA. 

Rhu5 {via piniiaii5 , obtusiusculis , strraiis , ovalibus , subius villosis. 
Lin- 5pfc. 3ig- Ihiiu 1 PENTANDE.JA TRIGYNIA. 267 

Rhus folio Ulimi, C. B, Pin. 414. — T. Imi. Gii^ — Dnhcun. Arht. 21 3. 

t- b^ — SfTfloTu, Sptdin- n, 50^, 
Rhus Obsoniorum et Coiiarioium, loft, h. a. p. gS. — Chii. Hut 17. Ic^ 
Rhu^. Wo/^A. Com. 1 86. /c—Camfr. Epit. i^ii, U.^Faik. TUeaL m^o^ 

If:^ — Bi&kw. i. 4S&. 
Coibria. Dod.Fmpl.TTg-Ii:. — Gtr- Hisl. 1474,1c. 
Rlius siv€ Sumach, 7, B- //ik(- u p. 655. Ic. 
Le Sumac. RtgnauiL But. It. 

Habitat Algeria. E 

RliUS PENTAPHVLLUM. Tab. 77- Rhus apinosum^ foliia digitalis^ folioUs Uneaii-lanccolaiis , siipe 

tioribu^ , cibtu^is , apice de^ai^ci; integri&ve. 
Rfiimmi^ ^Jculii^ penidphyHos- ,6 Oh:, ^ic la- 
iliEaiii^ quindusque. 3, /, 21.— Sf^(iw, Sir- 
Certs ex JJffh. Jto 
Rli^mnus peniaphyllii^ ^ spidli laieralibus ; folii 
Jftcq. Obi: 5, p. 17, — Un- Sjii. vegeL a33- 

Arbor 4 — 7 mett, , rainosissima , spinosa \ Jpinis validi?, florjrcijs, 
Cdvic]1 griseua. Folia alierna , peicnnarftla , glabra , jujiLoca subvilFosa , 
digii»ia;foliolis iribui ad quinque ,obiiJsis> i — 5 miUimeir. kiis , 11 — jfi 
Jongis, siipeiJit lauoi'ibus, obiusis^ itiTegns atii apice iiia^qualiici deniail^^ 
J'ctiolMt alams , longiiudine fere foUoTum, Floras dioici. MaSc. Cal^ 
qiriiiqueparciiu? \ laclnii^ ovoideis. Coiolla pcniapeiala ; pcuJis paLeo- 
tibris, ovaiis , palHdi? flavis, Scamina 5. Fi£W. Cdlys ei corolla ui in mas- 
ciilo. ScyLi 3 , paivi, SiiginaEa lolidem. Bacca subroruiidd^ tuberculin iribus 
apicd notaLa , maiura rubra, inonospcrma, nudeo fteta osseo . ci>mprc&ao. 
Faciei Mcspili Oityacaiiilix Lin- Frudua subacrdu^^ cduli^ iiec jjijucuudui. 
Coricjc colore rubro lingii « ad perfitienda corii Jdoneus, 

Habitat propc Aricau in coilibun Inculiin, h ■ VIBURNUM- 

CALy>: quinqiiedentatLis. Corolla paten? .quinquepsrliT^, Slaiiiiiia 
laciniis alieiiia. Siylus iiuRua, Siigmata iria^ ob&olcia, Bacca infcra, 
monospcvma. 

• 34 UGS P £ X T A N D a I A T R T C Y N I A, 

VIBURNUM T I N U S. 

VtbuPl^UM Ibliii intcgeiiinii^ , ovam ^ ramilicdUonibu? venatuni aubiiCJ 

vUioso-glanduloiis. tit. Sfifc. S^B. ^ Btrgirel. Phyt. i.p.&j. Jc. — 

CuTlh. Md^Jfl. i. S3. 
Tinus. T. Iiiil. 607. t. 3jT.—Dt)d^ Pempl. 8io. le^—Dvhom, Ar!,r. 3Z]. 

Ic. — 5cAflijJ, 5^«im. n, 588.— C^Il. Hfi^. 49. Jf. 
Tinus Imiurtica. Zc*. 7^. 2. ^. i45."7Jfinfl. /c. 954. 
Launis-TJnuj Ju^iianicj. Qzt. Hill. 14D9. It- 
Lauriis-Tijius alicc, PtnA. Thfat^ ao&. I^. 
Lauiri]^ sylv^siris, foliis venosia. C- B- fis- 461, 
Tinus alter ci aylvcsiris. j*. S. H/i/. 1. f, 4sS d 439. Jc 

FKUTETi 1 — '3 m^ir. Rami v€ituco&L',juii lores iciragonr. Folia opposiia, 
ovaia , bffiviier periolaia , iigida » lucida , pefeniianiij ; juniors hir^uia 
villis brevibus^ fecru^inefSr Flores cymosi . confenL ^ bracleohii. Corolla^ 
slln:^ Si^Qiina libera , corolbni adsquaniia- Sl^Ius tiuUus^ Sugma obso- 
Iciuni , obituum , ^ublrilabum. Bacc^c: inarunc cccrijlc^ > mono^pcrMSi^. 

Haeitat Algeria « in Ailjnie. 15 

■\ 

SAMBUCUS. Calyx quinquedeoiatus. Corolla miain, quinquepariica. Bacca 
itifera , tri aut letraipeima. 

SAMBUCUS NICRA. 
SAMBUCUS cymh quinquepariitis : taulc ailmrecp. Liii. Sjitc. 3So. — lEil. 

Sambutiji truciu [n umbtlla nigto. C. B. Pin. 456. — T. Iiul. 6(p6. (. SjC. 

— Bithuta- Afbi. a. p. s53- f. fib. 
Simbucus. Cdwir, £fi(. giS. Ic, — Mstth. Com. 8j3. Ic—Trag. 997. /i. 

— FimA^ Hiil. 64 li.—Dad. Pimpl. 845. l(,_rai;>n. it. iciaS.— 

ioi. ft. 5. f. 161 — G(r. Hiji, 1422. Ic—Pauti. Daa. t. isg.— Porl. 

nMl.ioS./t — J.3.H!,!. i.p.S^t.h.—Bliii^. I. iji. 
Sambucus arborea ; floribiii urabellalis. Hall. Hill, 11. 670 
Le Surfau. Rtghalili. Boi. Ic, 

Habitat AlBciia. 5 PENTANDRIA TR.1GYJJ1A. sGg T A M A R I X, 

Calvx quinqiiepatiitas. CoioUa peiitapctiila, Capsula supers , 
irivalvis , uniloculaiis. Semiiia papposa, 

T A M A R 1 X G A L L I C A. 

Tamamx florihui ptntandris. Liu. SpIC. 380. 

Tainaristus narboncnaia. Lui. li. a, />, 2l8. — ?. Jiri(. 661, — ilIiH, Dkl. 

262. /. 1, 
Tajnaik altera fcUo icnuiore ^cu gallica. C. 5, Tin. f^%b. 
Tamaiiicus, Btn!:iv. I, 33l. 

Aruos i — J mctr. , ramosissima. Rami junlorcs llliforme?, densl , 
paniculati. Folia glauca , aciformia , minima , iii.bricala. FlDres albi , 
parvi , spicali ; spicis panicalatis. Pedunculi fiUformes. CaLyx minimus, 
pearaphyllus. Corolla esigua , pentapciala. Siamina 5. Siigmaia 3. Arboi 
elegantisairaa ripa? fluviorum obgmbians. 

Haiitat Algeria. 5 

TAMARIX AFRICAN A. 

Tamaeix foliii imbricaus , minimis; floribus pcniandiis -, spica tFi«i, 
dcdsiislma ', pedunculis squamosis; stylo uiJidj- 

ArfiKls T, gallico Lin. , difFen tonics lamomm fusco -, foliis arctius 
LiLibricacia I spjta cra^siori ; Elorlbus duplo aui quadriiplo majoribus. 
Habitat Algeria ad maris litLoia. 6 TELEPHIUM, Calvx persisEens. quinqucpartiius , Corolla penlapelala, Capsiila 
siipera , irlangularis , unilocularjs, trivalvis, polyiperma. Recepla- 
ciilum libcriim. 27" PENTANDRIA TEIGYNIA. 
TELEPHIUM IMPERATI. Telephium loV-h alwmia. La. S(,K. 3SS.— Hall. Hhi. i. 841- — -Io'mk*. 

Tclephium Dioicoridis. Impirali- 66i, —T. Jmi. 54B. (. laS. 

TclepKiuni rEpens, folio noD dcciduo. C.B. Pin, 287. 

Tdcphiiim Icsitimum Impeiaii. C/ui. Iii:l. s. f. 6;. Jc. — C(r. Hr"i(. San. 7f. 

CAUL'S prositati, tenues , glabri , lereies , vis rinio!L, sspc 3 decimeir. 
Folia glauca , glabra , elliplka , intcgerEinia , basi angusliora , 7—3 miLli- 
mcir. lata, 10— i3 longj. Florcs densi. corymbosi, ictioinales. CalyK 
persiswns ; latiniis cariiiatis . mar^ae membtanaceis. Pclala 5 , alba , 
loDgitadine calycis. Filamenta sUminum comprcssa. SLyli 3 , basi tonni- 
vtntes. Capsula tiiquctra , ttivalvis , unilocularis , polyspctma. ScmiDa 
parva, tcniformia^ receplacuLo cemiali . libcro aEisa. 

Habitat ad maris litioia. ^ 

TELEPHIUM OPPOSITIFOI.IUM, TELtPHIUM foliis oppoailia, Lin. Spec. 388- 

Telcpliium MyO!oiidis foLis aniplioribus coiijugaiis. Stliaa. 1 

Habitat in Barbaiia, II. n. i;i!. 01* CORRIGIOLA. Calyx quloquepartitus , persisiens. Conilla i)cmapciala. 
Semen unum , supcTum , calyce tecHiin. 

CORRIGIOLA LITTORAL IS. 

COERiCJOLfl, Ira. Sptc. 388, — iEd. Dan. t. 334,— HiiH. Hitt- «- B45. — 

Itmank. Ilhiilr. L il3. 
Polygonum liiioreum minus, flosculis apadicco-albicamibus. C.B. Fin. 281. 

— Pre*. i3i. 
Polygon! vcl Lmlfolla per iciiaui sparsa ^ Horc Scotpioidca, J. S. Hni- 

3. p. 379. (i. PENTANDRIA TKICYNIA. 27. Polygunum polyspErmum liltoreun, minai , llosculis sx spadicco- Jbican- 

Hbus. Mmi. J. 5. ^aij „/,. ;, ^^ y; .^ 
Polygonifoli. vdgorl.. F„,;. B„i. .Sa.-D.H. G;„. ,j5. 1. 3.-Epl,„.mi. 

Cm. Ajip. L g. /. 2(1. 
AlsinE paius,ii.> n,mot foUo oblongo repeii, . floiibu? pawis ra«mi modd 

jimcuialbis rosacds. Imitrn. Alial. ii5. (. 5. c. 

CAULES Klifo™,,ramosi, ptosuaii, u-,6 ccnlW,,. , „uandoq„i^ 

™mn,,.cap..a„. Calyc,.Wini^n,a^„s„,„b™ac=^. P.,abrfba,bd- 
mis calycmuiJt5,na. An.hfr^ fusc^. S.ylL br.vi^imi, S.mcn submsonum. 
Habitat AlgeriS in arciiis. O A 1. S I N E. Calyx quinqiiepartiiiis. Corolla pentapeial a. Capsula supcra , 
iini!oculari5,lrivahLs,polyspcrma. Rei;epiaculumtc!Urjltliberum! 
A I. SINE MEDIA. 

AL51NE pelaHi bipartiiis ^ follb ovato-cordai^s. Lin. Spec. 3Ss. —IXd. Dm, 
I. iaS. — Cmlu. Loud. U. —Lama'ck. llhulr. I. 3,4. 

Alsing medij. C.B. Pin.nha 7. /n)(. 242.— Maui. j. 5. ( 23 f. a 

Morsu! Gallins. iVflg. 3S5. J(, 

Alsinc major. Fmek. Hiil. 31. /c. 

Alsine iiiinoi recentiorum. Loi. Jr. ^io.—Dad.Prmpl. ig. Ic GcT Hi:i 

6^l.h.—Pa!k.ncal.^&^. h. 

Alsine.Pmir.Hofl. (. 17,— 7itoTI.Js.7o6. f( A, media 70I. Nines mmmi. 
— B/akai. I. 164. 

Alsinc vulgaris sivt Morius GaLins. J. B. Hiii. S. p. 363, /i. 

Alsine foliii pciiolati5. omio-lancEolaii^i pciaii? VipRiiim. HaU.Hiil. 1,, SSo. 

La Moi^dijic- Rrgitawtt. Bo(. Ir. 

Caulis allerne a noilo uno ad allcnini uiiifariam villosus. Numerns 
SlanLEnun^ variant. 

Habitat in hoiiis Algerian. O aja PENTANDRIA TETRAGYNIA. 

TETRAGVNIA. PARNASSIA. 

Calyx pcvsistens , quinquepaiticus. Corolla peiiiapetala, Nectaria 
quinquc, cordaia, squamata , concava . filis iredecim gradatim altio- 
ribus Lnstrucia, quibui singulis globus inside!. Slylus nullus. Stigmata 
qualuor. Capsula supera, quadrivalvis , uiiilocularis. polysperma. 

PARNASSIA PALUSTRIS. 

PARNASSIA, Ha. Spa. 391. — «ii. Dm. I. SS*. — Mi%r. Ilhat. U.— 

Hall, Hilt, n- &53. — LatnarsL libulr. I. 21&. 
Patnaisia palustris el vulgaris, r. /?»(. 246. '- nj — X/miih. III. I. ii. 
Graincn Painaisi , albo siniplici floie, C.B.Pin,Sog Ga, Hill. Z40.It. 

— Patk. Thrai. tag- Ic. 
Gramen parnassium. Dad. Ptmpl. J64. /c — ioi. Oil. 33d. Zc— /i. 6o3. 

^Giiiut.Ii. Ugl'. I. 'T-f <n^.—£iil.Sihinicd. p. 9. J. 4. ii. u. 
Gramen hcdciaceum. laSt"!. X(. '"i. 
GruJiieu Pamassi DodonKO, quibusdam HepaLicus (ioi.J.B.Hh[.5.p.33j- 

Je. mels. 
Pyiola palusliis nostxas , elc- Modi. 1. IQ- t. \<!,f- S, 

Stamina imiabilia spontc piadllo acccdunt , ct ceccdunt emisso pulverc, 
Hadiiat in paludlbiis ptiipe la C.dlc. K PENTAGYNIA. 

3 T A T I C E. 

Calyx tubulosus , monophyllus , persisiens , marginc mem- 
braiiaceus, Petala quinqu^ . unguiculaia. Stamina basi imguium 
insena. Siyli filiformes. Capsuia membranacea , monosperma. .^V PENTANDRIA PENTAGYNIA. 
STATICE PSEUDO-ARMERIA. 2j3 


rjur. k~ Statics foliis lalo-lanceoklis , mDrgino cartilarineis ; scapo simnlid ; 

Honbus capiialis. 
Sia.lie Pseudo-Armcria. l;„. Sfi:. vig,!. 3oo, 
Suues Amtria major ; scapo sLmplid , lapi.^to ; foLis loi.gg lan«ok,is. 

JttiJ. HiTl. t. 42. 

Staiite lusitanica Scoivone™ folio. Z. /;,,/. 341, 

FOLTA lato-la„teolata.qiian<loqi.edlipuca. glabra , intcgEtrima, ner- 
vosa, plerumqug mocronaia , iS— Si inilliinf Lc. lfl,a , 10— iScSQiimeir. 
lonsa , peliolala; peiiolp canaliculato , basivaginanit. Scapus teres , SLrialiis, 
erettus. j— 6 detmelr. Vagina rcflExa.nicnibraoacEa, mfctncdcnlala, 
scapum superne involvens. Flores tapitati. BraclKC statioss , oblongs , 
obiuss. Calyx membianaccos , infimdlbulifoiinli. Petals rosea , obiusa. 

Habitat propc La Calk m aicnls, K 

STATICE L I M O M I y M. 
SIAT1C£ scapo panlculalo , .emi ; foljis la;vibui. /.(((. Sp/c. 394. _ (E^, 

Limonmni maritimum majua. C. B. Pin. 192 t. Inil, 341 Morii. 

I. i5. (. i.J. 1 Zntikh. III. t. i\, 

Liiaonmm. MflWi. C™. 696. fc — C™tr. £p//. ;ai. j£._i„i, /,. jg; 

—fabnu.Ic. 43o — Crr. Hiil. ill. U.—Biah,i. /. 481. 
Valeriana: rubra similis pro limonio niis5a. Di:d. Pimpl. 35}. Ic. 
Eimcpnru]n majiE^ vulgare- Pari. Tlaal. i^3\. U. 
LiinonLuiii inajus inultis , ajiis Bohcn rubrum. J. B.Mi,l. S. App. 8;6. Ic. 

Folia ovaio-oblnuga,glauca, rigida, liiia.iQtegenlira, otnusa.a^iicc 
niucronalH- Paniciija magna, la\a. Rami dicbolomi, 
Habitat ad maris liiioia- 7? 

STATICE CORDATA. 

STATICE scapo paiiiculalo ; foliis spailiulaiia , leiusis. Lm. Spii. 394. 

LMnonium inarilimum minus , foliis cordatis. C. B. Pm. 103 Ptodr. oq 

—J. B. Hill. 3. App.p.S^T, 

' 35 274 PENTANDREA PENTAGVXIA. 

L,moi,i,.>n mmimuiu c^.daH,™, folio le.uso. B^rrW. (. SoS. 
A. L:.noni™ folio coidyo siculum. Bm, S/i. 64. (. 3^. 

Folia cunEiformis . apl« cmarginara , 4uaiiaot[ue iniegeiriiiia , lieidii , 
In pciiolura decuircntia. Siapiis lainosus , paniculQfus. Folia magnitudim; 
varia pio naiali solo- 

HABITAT ad maris litiora. K 

STATICE ECHIOIDES. 

Statics loliis rajiealibus obovaiis^ scapo panlculaio ; (loiibjs lemoiius- 

culis, scisilibiis , iubarcuaus. 
SlBliiC scapo paniciilato , lereti ; foliis mberculalis. Un. Spec. 394. 
Siaiice scapo piiiicubio . ictf ti ; (olijs calycibusquc tuborculato-leprosis. 

GorraB. Jllaili, i1. I. 2./. 4. 
Liinonium minus aonuum bullalis folii; , vel Ethioidti. Magn. £ill. 

li;.f(. 

Folia radicalia jaccntia , in rosulain expaosa , obovaia , tubercu- 
losa , quaodoque spathuiaia, 9 — 11 inilliiiietc. lata, |3 — S3 lon^a , 
iniegcrtima i peuolo laliuaculo- Scapus gracilis , 3 decimeli. , ereclus , au- 
perne laoLDSus. Rami RiifDrmfs , paniculali. Floras dislincli. soJiiaril , ses- 
silcs, paiciitcs , laxe lacemosi- Calyx cenuis, suhaicualus , brae tea eloogala, 
acuil , mberculosS involulus. Pciala anguitlssima , calycc vis longiora. 

Habitat prope ^iasnar id iis^uris lupiuni. O 

STATICE GLOaULARI^EOLlA. 

Statics foliis actimiDalia , hoiizonlalibits ^ panicula laxa ^ raccmis Iciini- 

nalibus, sccuodis, 
liutonium medium, Globulariz folic maju^. BarttL t. 79^ d 794. 
Slalicc rauiosi^aiiua, Toirtt. liiii- a. p. 14M. 

Folia radicalia spathulala aut spalhulaco - laiiceoiata , znEegcirima , 
uliinque aiceniuia , in peiiolum decuuenlia , 11 — '22 inillimeic- lata , 
2 — 5 cemimeTr. longa- Scapus erecius , 3 — g dccimctr. , ramosus ; lomis 
paienlibus- Squaniula parva, ovaia, acuta , adpressa , ad basim "tnocum. >UK,^, PENTANDRIA PEHTAGYNIA. .;5 ^,0U "■% aa.UjtiBil 


i-^, 

'*!:"^ Fiorf ! mcciliosi , second! , g tamulorom apkibus. Lioibus calycii f 1 pctj- 
iorum albu^. Folia ludun. ; spailirfau , ova.a €1 lanceolam ob^Hvavi. 

Habitat ad fonies calnlfsimoi Hammam Mischroudii distus, uion^ 
Bone. ^ ■ 

STATICE SPATHULATA. 

STATICE loliis radicaJibus spaihulatis , obtusis , glauds , inHTgerrimU, longt 
pcuolaijs; scapo lercu ; ramis panicdatis ; floribu? racEniosis, sccundi^. 

iOLTAradicalia, ilauca , cansscenila , spaihulata , obmsa , rigids. [nte- 
gernnia , erecla, in peliolLiniongum dfcuiTcnsia . 3—1 1 cen.itnelr. longa, 
6—9 mUliincLr. laia. Scapi.5 cKcius . leres , Ero,u5 , supemc ramosui ; 
raiuis panicublis. Finrcs ratcinosi, stcuodL. ex apicc ramoium. 

Habitat in mpibus prope I.a Calb, K 

STATICE MUCRONATA. 

STATICE emit crispo ; foliis eUipiLcis , inlegiis; spkis secmidis. ira. S„jp; 

i3;. — iViffil. SJirf. aj. (. ,3, driiriplio eplima. 
Li.nonium afticanum ekgantissimum, foliis Pyrote.Sran. Cal. ii—lccn,, 

Limonium africanutn datius et liumile. Pot*. Thmt. n3i. /(. 
l-imonimnpcrcBrinqni,taiiIeappendicibu!mspisadautlo.P(i,Mtoaj.25,, 
Habitat in regno Matocano. K 

STATICE MINUTA. 

STATICE caule suffniHcoso, foiiosg; foliis confenis ,cuncaJs ,elai)ris,inu- 

licisi scapis pauciHoiis. lin. Mant. 5g, 
Limonium maritimuoi minimum. C. B. Fiu. 19a ?n}dr. 99. — r. /ii,;. 

SH3.—B'ii. Src. 56. 1. i3./. 3— Sii™. Sp«i™. f!. 363. 
LiiHonign. fruilcosum minimum glabrum. PM. I. ioo. /, 5. 

CAULtsrimiciilos!,incrspiiemdtnsitmcongesii. Folia minima, obtor- 
dala, canferla, glauca , rigidj , pcrennamia. Scapos fcie llliformis , treciu^, 
2 — 10 csnrimttt. , ramoaus. Flore s paniculaii. Panicuia iaxa , paiva. 

Habitat in lupibus aJ maris licioia. K 2^6 PE.VTANDKIA PKNTAGYNIA. 

STATICE FERLILACEA. 

Statice cjule frutkoso , ramo^o i ramulis imbiicaus i paleih apice pilo 
[orminati^. Ij^. 5fi^- 396. 

Litncmium feiul^iccc folio^ Moriu 5. i5. (, i./^ 2^- 

CAULts f rcclu^ , ramoaissimijs- Rami gmcilci , patents > paiiiculaii , 
tamoai. fasciculati, PGduocuH imbricaiL sqgaiiiuli? niiiiimls . apicc sctuli 
Sw:th. Flores glomeTaii . ascendcme^ . aecundi ^ pjivi - luici. 

Habitat prope Uone ad miTis liiiora. 

STATICE SINUATA, 

Statice caule licrbaceo ; foliis radicalibus altcfnaiim pinnaio - alnuatis ; 

caulinis tcrni^ , iriquccfis , subukds . dccurcendbus, Li?', Spt^- Bg6. — 

Ctirfii. Magaiin. I. 71. 
Limonium pcrcsrinum , foIiisAsplcnii. C. B. Pin. 192^— T,Insi. Si'i. — 

Schmf. Sptdm. n, Ztb. — Msrtyif- Cent. I. i^- 
LjuiQuiL species- Raawolf. Ilia. 3i3^ I- 314. 
Ltmodium Ranwolfii. Clns. Cta. poit. G3. Ic^^Fatk. Tlnat- is3^. Ic — 

H.Eysl. jEiI. 7- P- S-/ 1. 
Elegan$ genus Limonii., Daftch. A^p. 35^ h. 
LiicDuiuin folio sjnuaio- Gtr- Hiit- ii^. Ic- 
Limoniuin qulbu^dam caiuin, J. fl, HiiL 3. App. 877- J^- 
LJinonLum syriacum , Asplenii Folio- Dodait. Itioiia^ 
Liraoniuni fncfso folio, Buglossi florc Bim!. L 1 124. 

FOLiAradlc^iiajaccnEiaaut decumbenua,i6 — 33 cc;niiineir,1ongP,iS— -i^? 
miLiinetr. lata , liir^uia , in pcuolum dccuricnEia , a basi ad apiceci sen^im 
laciuia . vbiu^a , lyiaio-blnuaca ; lobis abiu&is . s^pe recrovfisis ; cauliita 
tema » angiisio - lanccolata, Caulis eiccw^ , dichoiomus » 3 dccimqit. el 
ulira ^ alacus ; ali^ foliaceis ^ quacetDis aii£ quiiils , rigidulis , subhir^uiis , 
quandaque ^ubdeniaiis. Flores glomeiaii , coiymbosj, icrminBlGS , aessilea, 
biacteig inembranaceis , concavis, apice mucronad^ obvallati- GalixinfiTii- 
dibuliforLnis ^ limbo ca:[uleo , dendcuLaio , ampllato , corollam icepcientc. 
Pdidla^^palLidc flava, calycG brcviora ; limbo oblongo , obtuso^ 

Habitat ad maris iiiLoiain areais, (f laTTfp ■PEN TAN DEI A PRNTAGYNIA. 
STATICE MONOPETALA. 

Statice tauie fruiLcoso . folioso; Bmibus soliiarlLs, foliis lane 

vupnanilbui. Lin. Spti. 3ij6, 
Lraionium foliis Halimi. f. 7(lii. 342. — Silaju. Spccini. fl, 367. 
limcpnigni iignosuni. Bot. Sic, 33. (. 17. 
LiinoniuiH fruiescens , Poniilaca: marinas folio. Dniarl. la/itit. 

TavTtx 6—10 dcciractr. Folia aliema, gljBca, lancsolaia, rigidB, 
ccnionn, perenoau™. 4—9 jnillimelr. lata, i — S centiiMtr. 
Pitioh vaginantes. Fiorts aTiiilarj s , wliiarii. Corolla raonopciaia . 
quclida. Tubm vagina oblique inincati inclu^us. Rami sieps galli 

IlAEITAT in Aicni^ hu]nidis cc salsis propc Ktrwan. 5 = 77 aipera, 
longa. 
. quiil- 
f?njni. L I N U M. l,K Calyx persbtcns. quinquepariiius, Coroila pentapetala. Cap- 
sula spba:rica , qiiinque aui (ItcemvaKis, decemlocularis , polys- 
perina. Scmina plana , laivia. 

LINUM USfTATISSUfUM. 

LiNUM calycibus tapsuliique mncronatis ; pglalis crenaris ; foliis lantco- 

lalis, alicrni! ; caiilf subsolilaiio. Lin. Spii, 397. —Hall. Hill.n. 336, 
Linura salivum. C- S. Pin. 214- — 7. Imt. 33g. 
Lrnirin. Matlh. Com. B33.U. — Cnmtr- Epil. soo-Ic.- — Fjtidi, Hht. 47 i. Ic. 

— Trag. 353. h. — Dcd. Fimpl. 333. Jc. — Fmli. Den. 1. 7 8. — Ci,. 

Hill. 5S6. Ic.—J, B. Hill. 3. p. 4S0. l!. —Blaiw. I. 160. — Mjipj, 1. 5 

/. s6.J. 1. 
Liniim tacivum vulgare ccenilCLiin, Lot. Ic- 415. 
1* Lin. Rtgimiill. Btl. Ic. 

COLITUE AlgEiiJ, O 

LINUM GRANDIFLORUM. Tab. 78. 

LtnUU caulc basi ramoio ; foliis angusio-lantcolalis ■, fioribu! laxe pani- 
culalia ; cap^ulis dccciiLvalvibus , mutianaiis. cyS I'ENTANDRfA PtNTAGYNIA. CAULE3 es coianmnL cffspite plures . icrctet , graciles. ctccIi aut bahi 
decumbemcs , 3—S decimcci., ^upeme rqinosL. Folia glabra, sparsa ; infe- 
riora Unearia^ supeciota inajoia, an^usco -lancedaca^ i3 — 13 miUimeir- 
loncaH 2^4 laiit, tnargme aspcra. Floret lase paniculaci. P^dunculi Pli- 
fDcirCi , folio opposiio longiores , unifloii. Calyx perjistena^ ptofundc 
quinquepaciicus. Lacinias ovaco-ohlorigir,concava: . acnias.Pctala ina>dma, 
roaca^ dtiplo Sgk maJaia quam in L. usii^ti^^mo Lin. Cap^ula magna, 
rotunda > aoicG mucronata, deccrnvalvii. Species pulclierrinia. Habitat ytvis aigillosis piope Mascar, 
LINUM STRIGTUM. Ll:^UM calycibus mbulaEis i Collin lanceolatu , siriciis , nUfCi'onaii* ; Diavginc 

^cabiib. Un.Sptc. 400. 
Linum foliiii asperis umbeElamm luieum, MogN^ Bol. 164. — T. iml. S40. 

— Si^jow. Sptdm. ji. 379- 
liihospcrmuni Linad^c folio moii^peliacum, C- B^ Pin. ^5g- 
TasserinaLinariie folio. Lob. It. ^n- 
Passcvina Lobclii. y. B. HiiL 3. p, <\b5. If. 
Liaum se&^ilillocuin \ calycibua pcracinU , subglomeratis , scssilibiis ; foliis 

Uinneolads , mucronaiis \ mavgine icabro- LaTuarck. DicL S. p- 6s3. 

mplix , nunc iflftrne, nunc 
a,iei5ilia, adpiessa, scabra, 
Li!'1anccolaid , acuia ; inferioca mioDra, Flores a^saOes , axilliiies , soU- 
laiii, coflferii, corymbo&i.Calycis lacinias liiieari-5ubulatt> ti^di, ereciic, 
CHpsula duplo lon^oma. Corolla ktea , parva . calyc£ longior- Cap^ula 
romnda , mucconaia, Florc5 cHpitaio -corymb osi. CapsuLs in racemos dis- 

pOSUit. 

Habitat in collibu^ intulm, Q GiULiserectua* 10 — S9 cenumeir- , n 
uperne ramo&u^ i cami^ diclioioni is- Folia ymnsT L lini;m DECUMBENS. Tab. 79- 

LLNUMcaulcascendi:nic,filiformi;foliii5par$J^,erei:[i^,subiilaiis, Ifvibus, 
mucronati^ ^ Horibus pedicellaii^ ; l^ciniis calycia ovaiis , acuii^. LiniEin sylvesire an^u&iifolium , floribu 
C. a. P!ii- 314. — T. Iml. 340. diliLic purpurascciuibn^ vel cam PENTANDRIA PE.NTAGYNIA. 279 Cauj.es es conimuni cxspkt plures , Klifomif , , basi decumbenrcs aui 
p™.™i. 16— 3a ceuumeir. longL , simplicti. Folia ni.inerosa , erecia, 
spaisa , iubuiaia , ligidula . a ba^i aU caulis apicem icns[ia crs«cmia . 
mucronata ; mutrone btevissimo. Calycis lacinia: ovatie , aculK. Corolla 
rosea , calyte dupio longior. Capsula roiiinda , mucronaia . (alvM lecia. 
Affine L. KQdfolio lin. , differi fbliis r,olliorib.,s ; panicub ...inori ; ca- 
lycum foil,, majoribus , miiios acu.is ; corolli rosea , diiplo mt triple, 
injnore. riorcl primo VeiG. 

Hauitat in arvia prope Sbibam in regno Tuiicuno. © 

LINUM NARliONENSE. 

I,1NU« calycibus acuminalU ; foliis lanceolaris . sparsU , strittl:, , scabris , 
acuminalis i caule [cteU , basi lamo^o, Lin, Spe£. 3ij&, 

Linum sylvtstrc cteruleuni, folio acuto. C. B. Predt. 107 f, ImL 3^0. 

IjQum sylvgstrc angnsli folium , cnruleo amplo Eore. Magn. But. 161. 

Caulis a — 3 dctimtir. Folia sparsa, glabra. angusLo - lan«ola,a, 
erecrs , intcgra , a bail ad summiiatejn caulis scnsim cresccntia , retrotsum 
subaspcta. Rjmi foliosL . corymbosi. Flores singuli pediccllaii ; pcdicelUs 
folio opposilis.cicclis. Calyx peisisiens.quinqijcpanitus; latiniis ovalis , 
mucronalis. Corolla tiEtuUa. Capsula subroiunda , lavissime mutrona,:i . 
dccemvalv-is , inaenirudine L, usiiatissimi Li,i. 

Habitat Algoij. Q 

LINUM CORYMflIF£KL)M. Tab. So. 

LiNUH foliis lanceolaLis , conferds , ccecii^ ^ tiincrviis . reirorsuin 
aspcris ; ramis eorymbosis , aifotmLbus ; calycibus subulaio - ,i,ucro- Cauiis 6 — 10 deameir. . erectiis, superne ramosisslmus ^ ramis dicho- 
lomi? . coiymbosis ; ramulis filifonnibus. Folia Isnceolaia , sparsa, nume- 
ro5a, conferla.sessilia, erecia . Irinervia , |3— 3S millimeir. longa, acu- 
mioara , retrorsum aspera ; raniea !a;pe demata, Flores singulL bie- 
viier pedicellari ; pedicellis capillaribus. Calyx quinquepatlitus ; lati- 
nus subulaio - mucronalis. Corolla luiea , peniapetala , niagnitudine L. ^So PENTANDRIA PENT AC; YN I A. 

usiiaiiisEmilJn, Stamina coroll* aii]jlo biTvioia- Siy\15 , capiUarci. .Stigmau 
locidcm .capiTai3- Cap&ufa paiva , rotunda, raucronaia, calycc hrevior. 

Habitat fn Ail-.nie prbpc Maiane- 

L I N U M T £ N U E, Tab- 8i- 

LiHUAt loliislinGarihus.acumi laiim laxe paniculaji?, fiiifiirniibu^^ Horibui 
pcdicell^riia ^ catyce mucronaio ; corollis calyce qusdruplo longloiibus, 

CauT-ES.^ — 6dcciiTictr. .giaciles, lieves, supetneiamosi.RamiJiliforines, 
lii^c panicuJaci. Folia aliecna , lincavia, acuia , s millimcir. Laia, lo — li 
Icmga, Tnargine scabtiuicula. FloieslaiL. brtviier pedicellaii ^ pediccHu cn- 
piltaiibu^ , uniflotii. Calyn parvus , quinquepardtus ; laciuiis acuEissiciis, 
mucranaii^' CoroUaluiea, mBgiiicudine L. usiiati^simi Lin. Capaula parva, 
roiunda , brevissimc niucronata » calyce dimidio br^vior- Diffbrt a L^ coaTiii- 
mo Lin- caulet t camis leuuioribus ^c-dyce mucronaio ; foliU angusdoribui ; 
capsula calyce breviore ; a L. gallico Lin, corolli^ quadrapio majDiibus, 

Habitat in collibu^ InculiU Algetic. 

L I N U M M A R T T T M U ^L 

LiMUM calycibus ovaci^, acuCis > inutici^^ faliis laDc€ul»[i^ i inrcrjoubus 

oppD^idS' Lsa. Sfia. 400. —^^ffctf- Htrt. i. 1^4, 
Liimm maiiiimum luitmii. C. S. Pin. si.i.—T. Iml. 340. — Sc/jo&j. Sprfim. 

n. 3So, 
UmjmiyWc&xrc. Dod-Pt'tiir!. 5S^. Ic.—MafHi. Com. 3^. Is.— Comer. Epil. 

301. Ic. 
Liiiuni marinum lut^um narbDnense^ Lob, Ic. 41Q. 
UniLiLi luLCum narboueii^c J. B. Hnt. 3- p. 454. Ic, 

FlantA glabcTrima- Cauk^ icreiea Jsves , supernc xamosi , 5 — 10 dc- 
cimeir. Folia moUia , miegerciiua » sublux irineiviai infeiioia opposiia, 
clljpdcii ', media ct supetiota alicina « laiiceol^ta. Rami laxc pauiculaii- 
Flores pedicellad ^ ptditellis bicibus , roliolD acuio opposiTis- Calyx per- 
sistent^ quinqucparuiua. Lacinlx ovaia; , acuiic. Caroda liiiea , magniiu- 
dine LrU&ilalissJmiLin. Gapsulapaiva, roluiida , calyccpiiulobrevioi', brc- 
vi$$iiD? mucionaia.Seminafu^ea,l;eviiet aicuaia^ hinc cocivexactcm^yora. Habit.1T ad 1 i liLtora. Jf^ C L A S S 1 S VI. HEXANDRIA. M o N o G y N I A. L E U C O I U M. c. JALVX spatha mcmbranacea. Corolla campaiiulata, sespardia ■ 
lacinus apice inrrassatis. Stylus clavmus. Capsiila infeia, Irilocu- 
laris , IrivaTvis , poT^sperma. 

L E U C O I U M A U I U M N A L E. 

Leocoium spatha multiHora; siylo filiformi. Lia. Spa. ^^^. 
NarcLsso-Leucoium auluijinale , capUlaceo folio. T, Iiul, 38j. 
Li^ucoium bulbosum auluinnale lenuifoEum. Cliu. HM, ito h 7B 

MM. 1. p. 5g3. Ic. ■^' ' 

Leiiconartissolirion minimum autumnalc. Lab. Ic. 124, 
Tr[chophyllon. Rniialm. Spa. too. I:, haua. 
Leotoium huIbosuDi aummnalc. C. B. Pra. ie Dalah. Hiu. :Ssj u 

— D«d. Fivipt. a3o, Ic—Gc,. Hhi. 14S, Ic.—H. Ey,L Amum„. S. 

p.H.J.i. 

BuLBUi ovoideus. Tunicj! EKto.iores scariest, rolia creda , filabra , 
IfKM, subdato-Slirormia, absolato flovc emergcniia. Scapjs filifoimis , 
sa-pe duplex am triples ex eodem caispiic , eietius . simplex. 16 — S2 
ceniimcu. , basi vaginis membranateis iiivoluius , apice billorui , ratius 

' 36 S82 HESANDKIA MONOGYNIA. 

uniRorus. Spaiba mono =u. dIpliyUa, an^iiiia , acuta, niembiaiiacca , 
tarinaia. Fiorfs ntiiantt! . pdicfUiu ; pcdicellis imqualibus. CoioUa 
alba, parv^. campinulala , sexpaitlta ; luiniis ellipticU , objusLs . sub- 
Kqiialibus.nctapiceLiicrassatLsuiiii congcncribus. Siaraina 6. FLamcma 
breviisima. AnlhcKE creels . approiimais . corolli brevlgrcs. Stylus tenuis. 
StigiDB siniplEX. Germen infenim , subtoiiindutn. Capsula sublriqueira , 
iruncala, itilocularis , irivalvU, polyspciina.i Floict ftuluinDO et Hycme. 

HABlTfl-T in anis Allelic. K 

NARCISSUS. Calyx spatlia memljianacea. Corolb mbulosa ; Umbo duplici; 
CKteriorc pacenie , sespartlto ; inKiiore campanulato aut rotato, 
Slamina intra mbuiu. Capsala infers , crilocularis , Irivalvis , poly- 
spermy. 

NARCISSUS TAZETTA. 

Narcissus spalba mulliflora ; neciario campanulato , irancalo , breviore 

pclaJi^; foLiis planh. Lin, Sptr. 416. 
Narcissus Luieus poLyanthenlos liisitanicu^- C. B. Fin. 5o- — T- Ijlll- 3S4. 

A. Narcissus medio lutcus , copioso fliirc , odorc gravl, C. JS, I'm. So.— 

r. iiiii. 354. 

Narcissus jnedio lutcus , Donas Naibouensinm. Lob- Ic. 1 14. 
Nai'ci&sus medio luteus polyanlhos. Ger, Hiit. 134. — fabcm.J^. 606. 
Narcissus medio iutens alier- Dod. Fcmpt. 234. Jc. 
Naicissiis mulios fcrcns Botes , medio luiaus. narboncasis. y. B. Hiil. a. 

f.Sol. li. 
S. Narcissus laiifollus siiupUci florc prorsu; albo 1 el fl. Chi5. IU',1. i55, Ic, 

Folia plana. 7 — g nilllimeir. laia, ohiusiuscula, glabcrilma , iniegcr- 
rima, l^cvlsiiine striata. Scapus 3 declmetr. , foliis paulo longior. Spatlia 
iiteinbranacea , ovaio-lanccolaia , mulllHora. Fedunculi intef^uales. Co- 
rolla luica. L.imbus scspartllua -, lacinrls ovatis, Sipe acuminplis- Corona 
concolor , campanubia, nunc iniegerrlma , nunc leiiuisslme crenulaia > 
lacinils Iriplo brevLof. Floiel Hydmc, 

Habitat In pascuis humldis Algeriic. ^ HEXANBRIA MOKOr.YNIA. aSS 

NARCISSUS SEROTINUS. T^b. Sj. 

NABCiSSUS spmhi uniflora; nccailo brsvissimo , Itxpaitilo. Lin. Spa. 417. 

Narcissus aLbus juiumHalia minLniu!. C. B. Pia. ii T. lull, 355. 

Narcissus scroiinus sive aurumnalis minimus. Cliu- Hitl. i&a, Ic Ger 

Hill. i3i. h. — Tabiru. Ic. 611. 
Narcissus auiumnali, parvus. Leb. Ic. 155. — Dc<i, Frmpl. asS. Ic. 
Narcissus quarius sivc aulumualis, J. B. Hitl. 2. p. 663, It. 

Iconcs aulgvum variorum cs Cluiio rcpelits plania,,, juniorsm rcptiE- BuiBUS ovoidous , lunicalus. Folia plana , a iniJimcu. lala , 16 27 

ceniimetr, longa, glabra, basi vaginis mcinbranaceisinvgiuta, Scapus Knuis, 
folus paulo loDgior , uoi aut multiflorus. Spaiba menibrinacea , mono- 
phylla , concava, clongau. Pedicelli Hoium inicquajes, CalyK nullus. Corolla 
lubulosa, alba ; liinbo KKpaciilo ; iacilliis lifiearl-lancEolalis , acuiis. Corona 
brevissima, Bulbus junior fioreni ujiicuni proferi , laciniis ellipiicis disiinc- 
luio. Varictas pnecedcnlii. Scapus bi Iri aul multiflorus pio Klaic aul 
nacali solo. H ft E 1 TAT rvis Algeria;. ^ PANCRATIUM. Calyx spaiha muldnora. Coiolla Eubuiosa ; limbo dupHci ; 
exteriore Sesparlito ; inieriore bitviorc ^ fibmencia anaminiim 
adharrcntc. Stamina exrra tubum. Capsula iiiFera, uilocularis, iri- 
valvis, polyspermy, 

P A N C k A T I U M iM A R I T I M U M. 

Pancratium folii^ glaucis , laio-llncaribus , obiusis -, coroUw laciniis Jan- 

ctolalis , acuii^ \ smminibus neccario duodccimEdo longioiibus- 
Natcis^us iD^riiimus- G. B- Pin- 54.^7'. Injl- 35j. 
Hcmerocallis vaUniiniE, Cftu. Hiii. 167- Ic. 
LJliujii marinum ^bum- Tsbirrn. /c, fii3. 
Pancraiium elc. Zj*. Ic, i53. — Gn. HiiL it3. Ic. 2S4 HEXANDRIA JIONOGYNIA. 

Narcissus niarinin. Dod. Pimpl. sag. Ic- 

Pancraiiuin mariiinnim. CoiifluiV. U. 41. !. 56. Exdm.MilliriSyii. Dssiriplm 

optims- 

HaeitM hi arcnis sd mnri; liltora. IC liULBOCODIUM. 

Calyx nullus. Corolla profunda scxpartLia ; unguibus longissi- 
mis, angusiis , apice ilaminiferii. Stylus trifidus. Capsula iupcra, 
ciilocidaiis , trivaliLs^ poly^perma 

nUI.BOC ODIUM VERNUM. 

BULBOcODiUH foUis lanceolaus, Un. Spic. 45a. — Rdt. Fan. s. p. ij. 

1. 1. bma. — yUlari.Dliph.^.p. -ni. I. -i. — Lamaid. lUialr. t. ill. 
CokhLium vcmum hispanJcum. C. B. Pin. 65. — T. liul. 35o. 

PlANTA acaulis , .5 — 10 ccniimelr, Bulbub ovam? , soLdus , Liinici^ 
ilcch , fuscis involums , hinc stilco basim lubL cocolla: iiiclirdentc exaraiu^. 
Jolia iria aul qnaiuor , Ianc«ci1ala , 4 — 7 miUlmelr. lata. Corolla rosea aud 
violacea , profunde 5Expariiia ; lacLJlils apioe laDceolaEls , infecoe lui^cu- 
lacis^ unguibu^angu$ti^ , linEaribus , longlssimLS > in lubuni CDnniveitlibus , 
biKi coalilis, Sramlna 6. FilameDta brevia . subulala. unguium summiiaii 
iuscrca, Aatheta: Hacarcs^incumbcnics, Stylus filiformis. iriRdu?. Germen 
obcuse irJgonuTn ^ supvfuni. Cap^ula acuminaLa , triaugulari^ , irlloculaiib , 
idvalvis, polyspeima. Hyeine Aotnu 

Habitat Aljirl.i. K APHYLLANTHES. Calyx pcrsisicns , glumaceus , inibricalus. Corolla jg^pavriti ; 
limbo patentc. Stamina sex. Stylus nnus. Stigmata cria. Ciipiula 
suptra , triloculaiis , trivalvis , polysperma. H E X A N D R I A M S O G Y K I A. 
APHYLLANTHES MONSPELIEN31S. £S5 APHYLLANTHES. i,„. Sf„, 4^2 £ma«S. /«,„,,. i ii!, ' 

Aphylbntlics Monspehensimn. M. .Jrii.. iQC/i.— r. /,u!. 5S7 ! A3a 
~J. B. liiil. 3. p. 33S. If. ' *^ 

Caryophyllusco:ruleusMonsptiiciisiuni.C,S.PiB.2og._roS™ /c aS. 
— Mani. J. S. /, 5j. /. ]5. 

Habitat in collibgs ai-enosb. e ALLIUM. 

F1.0EES capkaU au[ umbcllali , spaihacd. Corolla sexparUra, 
Capsula siipeia, Irilociilaiis, nivaliis, polyspernia. 

'" Folia plana. 
ALLIUM PORKUNf. 

Allium cauU pknifolio , umbellifcrn -, staminibui tiiiuspidatis ■, radice 

ranicbl:!. Li;i. Spec- 4^3. 
Porrum CDmnmne capuatum. C. B. Pi,i. 11,— T. h„l. ^Sa. 
Porroin tommung. MniM. Com. 417, /i. _ Camir. EpiL 3ii /c ~ /.ai 

Ic. ,i4 J.B.mi.s.p.oii.1^ T/,l,„n.li.4ii. — Gn.Hi,l 17/ 

li. — Blskw. I. 411. " 

Allium siamir-ibui alictne .tiSdU ; foiiii giaaiincis ; Horibiis sphsricc con- 

gtsris j rail ice uioicaia, cmli circuranaia. Hull. Ml. n. 7. 
Allium radice ainheunw lunicara; foliis sramiiieii; spica sphKiica ; slami- 

nibus alterne iiifidis. Hall. Hist. u. 1217.- 
Lc Poiccau- Regiiaull. Eat- It- 

BuLBtJs tunicalus. Caulia !o— 14 d-^cimf tr. , mss . ba!i folio sus Folia 
car,da,a , s ccnmnet,. lata , acjia . basi vaginanlia, Spaiha lon^issimt 
™ucro.iaia. Flores ,n capauUm lo.anduu, congesLi , numeroiisdmi. 
Corolla putpurcic. Slammura fJameala altcrnc iriKda cum appcjidicibuj 
duobus Ijtcralibui , filamentosis , contoviii , corolla lougioijbus. 

COLITUR in honjf. 2S6 H E X A N D R i'a M O N O r. V N 1 A, 

ALLIUM SUBHIRSUTUM, 

Allium tsiJe planlfolio , umbelllfero : foUis inferioribus hjrsutis ; slaiui- 

nibus subularis. Lin. Spn. 4H. 
AJIiunanBusiiroliuinumbcllaiuin. Here albo. T. Ind. 38i — Schaai.Spcdia. 

i(. so. 
Moiy aneusiifolium uinbellatuni. C- B. Pm. ;J, 
Moly. Comn- £p:l- 493. /t. — Alofffi. Com. S44. Ji. 
Moly Dioscoriilis. ClM, Hhl. 192. Ji.— ioi./t. 160,— G<r. l/;jJ. i83. ft, 

Oadarl. hsmt. — J. B. Hii/. 1, f . 563. /<• 

Mnly angiBlifollum. Doi. Pimpl. 6SS. /t. 

Allium toliis radicalibiii aubhitsulis , caulinu ^Vihtii ; floribus uiiibellatis. 

Hall ML tmS. 

SCAPUS erect js , teres, 2 — 4 decimctf . Folia bail caii^iculala* tiLiifta ^ 

6 12 millimelr. Lata, 2— S decimeir. longa. Spsiha brevis , acuta, mcm- 

branacea.tLorcscaiididi,u[rbellaii, non bulbifcti.Corollarum Lacinii cUip- 
licai » dislincts ^ patenies \ tlibus aLtecnia minoribus- filamcutj fliammuiQ 
inftmelaliora, compresia. alba , corolla paulo brevioia. Aniliera: lulGa-. 
Stylus acuEus. Capsuia subrotuiida, Floici prima Vcrc. ' 

Habitat in arvis Algeriie, ff 

ALLIUM MONSPESSULANUM. 

ALLIUfti scapu lereti , solido ; umbella tasiigiaia \ pelalis lineaiibus \ foliis 

lanceolalis ; 5taminibu^ aubulaTia. GsrJfltA. llhuti. 54. t. 16. 
Moly liiifolium, H. Eyil. JS.d. 4. f. 1 1. /. 1. 

Folia radicalia, canaliculala* procumbenlia ^ glabia » aubglauca . 3 — 6 
decimeir. longa, B— 5 ceotimetT. lata. Scapus iarctus > solidua, teres, Isvia^ 
longbtudlne roliomm , eirectiis , p^nna aoseiini vix cra^sior. Sparha 
bievia.oblusa. bivalvis.Flores umbeDaii, numeiosi, non bulbifeii. Umbella 
densa, Isviier canvCKa, ragidaris, 6 — 8 eemimetr- lata. Peiala disiincia^ 
linearla , patenila. Siaminum lilanicitta aiieplicia. Getmen subrotundu^ii. 
Cap^ula maiirra fusca , bexa^ona ; aiiguLi^ obtusis. Stylus piinLum stami' 
Tiibtli brevror, dcirtde loiigior. Floret priino Vere- 

HabitAT iiiler segeles. ff 


HEXANDRLA MONOGVNIA. jg^ 

ALLIUM SATIVUM. 

Aliilm (a,ilE planifolio , bulbifcro ; bulbo composito ; siaininibus tri- 

cuspidaus. Hn. Sjicc. 423. 
Allium .a.ivuni. C. B. Pi,,, ,3.-r, I„,l. 383.-M„™. ,. ,. ,. ,J.r , 
Allium domcsucuin. Mallh. Cora. 422. /c. 
Allium. Cflmf., Efil. 328. li.— Dm(. P™^(, fiSj. Ic. — Lol,. Ic. liS — 

PaK(^ i3a)l. i. iSo. — fifr. /f,-,(. (,S. /t. 
Allium vulfiare ei sailvum. Ji, B. Hill, a. /j. ii4, /c. 
AlliHm slauiinibus altcrnt trifidis; foliis eramineis ; capite bulbifeio, la- 

diciblll in u nun bulbil m cDngrueniibu!. HM. All.,,.,. 

Radix bulbifcii. Bulbi oblonei.acua, bine tomexi , glomcm; , mtm- 
bianis pellucidis involuti. Caulii 3—6 dccimelr. Folia intetta canali- 
culaia. tlores mubelLii, bulbifcri. Fikmcnia altetne dilaiaia 'iricusni 

data. '^ 

CoLJTUE in hortis. V 

ALLIUM R O S E U M. 

Allium taulg phnifolio , mnbcDifcro ; pcdicdli^ breviblis ; peialii ova- 
libus; slaminibus brevissimi?; foliii LneatLbu!. !Jn. Spn, ^Si. 

Allium sylVeslrc sLvc Moly minus , roseo ample Hois. Mupi. Bol. 1 1 i 10 
~R,:db. Elys.s. p. 166./. j;.— r. (u,(. 38i. 

BULEI tubioLundi, aggregaii. Tunita exiciiore^ purosK. Stapu^ 3_6 
dtcimelr. Folia glabra, plana , a— 4 millimetr. lala , acuta, basiia scapi 
iirvolvenda el eodsm brcvLora. Spatha hrsvis , metiibianacea , multilida ; 
lacinils acuminatis. Flore! umhcUali , rosei , non bulbifcri. Coiollarum 
lai:i[ij;e elliptic^, magnje, obtuha;. Slanuna coiolladupio bieviora.siin- 
plitia, basi laijora. 

Habitat in arvis Algeriie. Tf 

ALLIUM T It I q u li T R U M. 

Allium scapo nudo ; foiiia triqueiris ; staminilius simp] icj bus, Liti. Sf'C. 

4^1 . — Go,fiin. llluilt. 24. 
Allium caule iiiangulo. T. Intl. SS5, SSS HEXANDRIA M O N O G V N I A, 

Mfplynnn'iim, caule uiJiigul". C. B. Piir. 73. 

Allium piaicnse , folio grii™iii^o , llore prorsus slbo. HlfJ*. Elp. 2. (i. iSg, 

/,6. 

Radix bulbosa. Bulbi tunicis albis involuli. Folia carinala , plana, basi 
lilqutLra.siabra,?— 11 tnillirictr. lala; norinullia iiepe scapo loi^ioribus. 
Scapus 3—6 ikcinictr, , Jiudul . iriangulBrfs ; sngulis acutii. Spalha dlpliylla, 
membranacsa , concava, ovaia, acuta , dccidua. Flores umbellati, non bul- 
bi Feri. Pcdiincui; insquaks . superue ctassiores. Corolla alba, campanulaia. 
LaciniK clliplica; , oblusa: , quandoque aculiuMiulK ,9—11 milllratlr. 
longs, 5— .4 lauc , lineoK viridi biparlita:. Slaminum lilaraenla Eimplitia, 
coroUi duplo breviora, AnllietK flavs. Siylus lonsiludine sumlouni. 
Stigmata 3 , minima. Capsula subrotnoda. Floret prinio Vcn, 

Habitat ad limitcs agrotitm Algenai. K 

ALLIUM MULTIFLORUM. 

Alliust foliii carinatis ■, taule supcme nudo; capile rotundo, not! bolbf- 
fcro ^ staminibut tcicuspidaiis. 

BiJLBUB ovatui , tunicis albis, mciitbianaceis obdticttis. Caulis inFcrnc 
loliosus , 3 — G deciiuety. , erectus , lazviler striatus- Folia carinata , acuta , 
glabra , caulg breviota ,4— g.millimeti. lata. Florts nunierosisainii ,io capi- 
tidum rotundum , non bulbifcrom , 3—8 ceniimctr. latum confeni. Spatha 
biualvia, bicomis , basi concava, dscidua. Pcdicelli filiformcs. Corolla A. 
spbxiocephali Lin., violacea ; laciniis acutis. Filaiucnta staminuni allerne 
dilaiata et iricnspidaU ; cuspldibu! latGtalibus Klacientosis . corolla lon^o- 
tibus. DilTcri ab A. sphsroceptaio Lin. folii? laiinaiis. 

Habitat Algeria. V miiWt 1 ALLIUM C H A M ^ - M O 1. V. Allium scapo nudo , subnnJIn v capsulia cenmi^ -, follia plania , ciliati^. 

Im. S/ra. 433 CauasiV. li. n. 22S. I. aov- /. 1. 

Allium liumiUus , folio gfaniineo- f, Inii. 385- 

Molyhumile, folio gramioeo. C. B. Pin. ji. — R«M.£iyi. s. j: 166. /. 3. 

— Mftii. 1, 4. I. 16. f. 6. 
ChaintC'Moly an Moly Dio^coridts, Col. Ecpkr- I. p. 326, It- HEXANDRIA MONOGYNIA. agg 

BULBUS ovaius , ra„i,3,us. Folia ph„j , l^nccolB.a , villosa , acuu 
!!-4_™.Uin,eit. lata . i-8 «nli.neir. bnsa , procumbaiua auL jatenlia 
vagma m.„,bra«a„l inf„„c invol^.a. Ecapu. tenuis . .trra i™n,er,us 
S-i ceQ.,a,«r. Florgs umbdla.i. Spa.ha bi*vis , m™brana«a. Corolla 

Filara^nta i™„^. Cap.„]a rom„d.. PHunculi rsa=>.i. Hy™. ilorti. 
Habitat in ajro Tunciano. jr 

" ■■• Folia terelia aut semiteyetia. 
ALLIUM ODORATISSIMUM, Tab. K3. 

Alltum bulbo lunitaio , poroso ; foliis lincsri-siibulaiis , trassiustulk ■ 
spasha brsvi . subquadtiSda ; floribu5 umbdlalis , nan bulbifen^. ' 

BULBUS ovatiis. Tunics exterioras sices . mcmbranacES , mullifids 
pora iraumEm pcnuKC. Scapmglabcr, ™d«»,3-4decimcir. LongD5. 
lolii suhcarno^ , glabra . angusa , lin=ari - subulata , scapo brcviora. 
Spaiha mfrabranstea, brfvis.disccdEii? in lacinas ues qusiuor aui quinque 
ovaai, acuias, Hon; breviorfs. I'Lorcs limbeLaii , slbi. Corollarum laci- 
niK ellipiics , obin^i. Stamina diniidio brcvlora. Odor flotum suavissi- 
mus. riorec Hyeinc. 

Habitat in arcnis dcserii prope Cafsam ti Tozzst. IC 
ALLIUM PANICULATUM. 

ALUUHcaulc5iibKre.ifolio,uiiibcllifero;pediintulisrapiilaribiis,e(fms; 

^umimbus slmplicibus; spaiiia lilngissinia. im. i'fsi. 428. 
Album uiiibellj non bnlbiftra , suave purpurea : vagina bicorni ; IgJiii 

lerciibns, Hull, Ail, n. aS. t. a. 

CAULIS 3 dccimelr. Folia juncca , bine coropicssa , inde convera , 
siriaia. Vagina bivalvli, bicornis , longa, lineari-snbulata , basi srriata! 
Florss paniculato-corymbosi . umhcllifcri, viojacei ; ecoLralibiis eretlis- 
laicraiibus pendnlis. Filamenta basi laiiora , loogitndinc corolla: an: vis 
longiora. Varieui viderur A. pallcnlis Lin. , ditfeti colore violatgo. 

Habitat Algeria. E 

3? ago HEKANDRIA MONOGYNIA. 

ALLIUM FALLENS. 

Allium csulc iublcrcdfolio , umbellifero ^ floribus pcndiilis . iruncati^ % 
siarainibus simplLcLbu* , cofolkm aquaotibus. lln. Spi<,. ^^-i . ^ Gouan. 

Allium jnoniaiium bicoroe , florc pallido odoro. C. B, PfPt. 7^' — ■ ^- 

htit. 3S4- 
Allium inonEanum 4 spccics. Cl^. Hiit. 194. h. — Gcr. UhL 1 Sfl. J.:. 
Geihioidcs sylvesire- Col Ecph>. 5- f- 7- ^'^^ 
Ailiuni florc luieo sivc palli<lo. J. B- Hii^ ii. ^- 3&i. /f. 
AUrum loliis ffieLibus^ vagina bicorni ; umbclki lutca, pcndula, HaU. AU- 


^' Folia striata, ^emicylindrica. Floie* non bulbireri .pallidiet vix roici . 
pcnJuli ^ peilicellia inicqualibu^. Peialu obiub^. Uilanienisf ^laminum ilf- 
plicia,ba5i laiioia. Spatlia licoriils , long^ , lii]eai>5ubulaia> ba^i laiiof , 
vaginans , siriaca. 

HagitaT in momibua ALgeriff. ^ 

ALLIUM P A R V I F I. O R U M, 

Allium caulc infemi? foliage \. folih scmiTcretibus , subulaLia -, spailia bi- 

coiDi ; capiLe rolundo , non biilbikio ; FLuncriiis siniplicibu^. 
ASIJiira. caule bubier^iifoho , umbeliireio ; umbella globosa ; sianiinlbu^ 

simplicibiiii , corolla longiorlbu^ ; ipatha iubulaia. Lin. Sptc. 427^ 

QULAUS DVBius , vai^inis albjs invo]u[u5. Caulia tenuis , ereciua » 3 — S 
deciiuctr. ^ infcrne foUoius. Folia subulaca , 2 milliineir. laia , senuteieiia , 
caule breviora , glabra. Spaiba bicomis , bivalvis , apice subulaia , basi 
laiior ^ suiaia. Floivs parvi , ciiierei , jiiiLdi , in capUulum iDiundum , 
dcn^iiin , nan bulbilciuEL aggregaii. GoroUf JacinJa^ tUipticiE . subulau? , 
4 ehIJIljucit. long^ ^ q lai-c , lineola dorsa]L vircsceme bipartiije. Sia- 
mina lon^indin? corolla. Filamenia sinkplLcia , ba^i laiJora. Faciei A, 
5phxL-r>c?phalI l.iti, , dilfefi coLoce Horum giise-j , oiiido ; fiianseniis 
SEamlnuin jimplicibiis. Dchciipiio A. parv-mon Lin, phniic uoiicic con- 

Habitat in jiiuniibui piopc Ma&car. 7f HEXANDR1A M O K O G V N I A. jy, 

ALLIUM SPHHiaoCEPHALUM. 

Allium c=,.k .^r.iifolio . „D,bdIiftro ; foUU s=n,[,e«dbus ; .uminLbus 

tncusp.datii , coioila (onKioribui. lin. Spa, ^^s. 
AUiun niontanun, capkc roiuodo. T, i.,,;. 384- — B^di. Eip. i. t. ,S, 

f. T. — Moth.i. 4.i. 14./. 4, J I- I 

Allium SEU Moly moiiBnum 5. ffliu. Hiil; igS. /t, 
Aliium splirrocephalum putpureun. lylvesite. J. B, Hiii. 1 J6s /; 

mala. r ■ - 

Caulis i«es , farcius , 3—6 decimett., infernc foUoius, I'olja Sstuiosa 
subuku , sup«ne Uvitsr Mn,p,<;«a , ,,,bius K.aii.. Spaiha hrfvi., Fior,^ 
pjrvi, violacEC , numctoiissimi, in tapituluin toiundum, dcnsum noabulbi- 
fcrmn, sspe 3ctmimelr. congcsLi. Filaajcnra alierns baora, iiicuspidaa. 

Habitat Aljei.a, if ALLIUM C E P A. ailJM dtpicssa. Lii:. Hoil. AllIUM scapo nudo , infsrnc venlncojo , longioio toljis icrcijbus. Uii 

■ Sprc. 43 1. 

Cepa scapo vcuirico^o , fi>Iiis loiieiu 

Cliff. 1 36. 

Cepa vulgaris. C. B. P™. 7i,_T. Juj(, 38';. . 
Ccpa. Trilg. l3. Ii.—Fuuk. Hul. 430. I^. — Lob. Ii. ibv.— fahnn. li. 

483.— Gir. Hij(. i6g. Ir. — Csma. £pil. S^x^, Ic. — Mallh. Cow. 419, 
Ca:pc sive Cepa rgbra cl alba toiunda at longa.J, B. Hiil. 2. (J. i4J. Ic. 
Cepa rotunda. Z>(jrf, Pjnip;. 687. h. 

Aliium s^aniinibu! alierne iriftdis ; cauls ad terrani vcntricoso, Hsll.Alt.n. 1 a, 
L'Oignon. RegnaiiU. Bci. Ir. BuiBUS rnaximus , mnitaiui , dcptessus. Scapiis ercctus . Estulosus , 
e— 10 detiincir. , infcrne ioflalus. Fol[a cylindrita , fistulosa . subacuia ! 
scapo brtviora. Floresalbi.clausi.incapiiuluraroiimduin denie congest!. 
Spalba brcvii , membranacca. Stamina totolla longora. Filamcnla allemc 
iricuspidata. Varial ranicis albis ei rubiis; bulhis oblonjis : itapo inferne 
non inflalD. 

G01.1TUE in horiis. K aga h e x a n d R i a m o n O G y n i a.. 

L I L I U M. COROU-'i campanijlala , sexpartLta ; laciniis saipe reflexis , sulco 
longiludinaliexamis. Sligroats tria. Capsula siipera , triangularis , 
tiiloculaiis , trivalvis, polysperma. Volvulij: pilo cancellaio con- 
nexs. LiNNSUS. 

L I L I U M C A N D I D U M. 

LiLIUM corollis campanulaliii , iiicu^ ^hiht\i-Lin. Sp«. 4^3. — -Haf!- Hill- 

n. is3l. — iomm*. Illxlli'. I. 246, /. 1. 
Liliumalbuin vulsare-7- S. H"'.2. ^. SSS.Ji.— J". /mi. 36p. (. i35;(i9S, 

— Valid. Hmt. Par. t. ao, 
Liliuiil album flore eiecio cl vulgare. C.B. Pin. :6- — Mom. 1. 4, (. !1. 

f. i3. — Blohu. I. n. — Dodait- Icmti. 

LLiutn. Maiil. Cam. 600. li Camir. Efil. iTO. Ic. — Funk, Hill. 364.1c. 

UUgnicandiduin. B(Hi.F™j>(. igT.Ic.—Ub. Ic. l63.—H. Efil. Van. 5. 

p. 9./. I. 
LULmn album. Trag. 793, li. — Tabrm. Ic. 633 DaluA. Hill. Uga. 

l! Fauli. Dm. f. 271. — Gir. Hill, igu, li. 

Lilium Hore albo. Smo-l. 1. 45. 
Le Lis. RtgnaulL Bvl. Ic. 

BULBUS ovauisjmbricanissquajnis apicc flavcsctmibus. Caulia iimplcx, 
teie^, cccctua , S — 10 cenlimcir. Folia miincro^a , fipatfia, glabia , laticco- 
laEa , iDEegeiiimB, conlona^ 5e3siLa- GdioILc iDa^iiXi alb[E, Li:vf5 , iiicidic^ 
mbL:arnos'e . campanulatar , nucancf^ , paDrcularx ., teiminalcs. Anihetx 

COHTUR ill honib. ^ 

F R 1 T I L 1 A R I A. 

Corolla carapanulaia , sexpartiia ; laciiiiis omnibus aui tribus 
foveola neccarifeii basi cicavads. Capsula supera , rrilociil.iiis , 
trivalvis , polysperma. II E X A X D R I A M O .V O G Y N J A. 
FRITILLARIA MELEAGRIS. 293 FRiTILLAnrA ciwk BubuTiiBoio ■ foUis omnibus altcrnis. Un. Spa. 436 
— jifli,. A^h-. App. L 3s. _ C»rlf,. Jji^d. li^. _ (Ei. Dan. i. q,a 

— ismarc*. lUiiitr. L B45./. 1, ^ 
FridUavia p™co» purpurea varieg^,:,. c. B. Pi„. 64. - r. 1^1. 3, , . (. so, 

— Morii. J. 4.i. 18./. 1. — M™.S(>ninp. H.245._JJ.£„i. fmi. 3. 

Meleagris. Dod. Pm^pl. s33. /t. - Rcealm. Spa. ,46. /<. - P,„li D^ 

I. 84. — Daltd,. Hill. i5So. Ic. 
Frililhria. Cha.HiU. •5<,. Ic. ^ G^. JiiU. ,49. 7(. 

Fr.tiUaiia vulgaris putpureo tolorc. S^.ri. I. ; Fori. Par 40 I 41 

MelcagrissLveFriiLlhriasatorstioretdUuiior.j.B.HW. 2.,, 681 Ii 
iTjuliaiia cault paucLEoro ; foliis caulinis sraioineis , aliemis. Haff. '«»( 

n- 1333. 

Caulis simplex , .Efluis , Grecus , 3 dsclmeir- Folia lanccolala , m.e- 
gerrima. FlorEs soliiaiu , rarius bini an! IsrnL , lenninaits, nulinlEs Corolla 
COBpanubia. .nagna. maculi, purpureis « albU . ircfguiaribus variogala, 
I Jcm.a: ices esletiores sxlu5 basi gibbs , inius cava;. Stylus ai)i« Irifidui 
Capsula oblonga, ob.u.e uigoda. Flos colore vaiiat, nunc palMioi 
mule macubs tubns , aul flavis conspeisus. 

Habitat hi Ailantf, C T u L : P A. 

Corolla ciimpaiiuUia, sespanita. Siylus nulius. Siigmaia tria 
Capsula siipe.a , iriloculiiiis , tiiialvis , polysptrma. 

TULIPA GESNERIANA. 

TUMPA floTe eiecio^ foliis ovaio-lanceolaijs. Li'i. spen. 438. 

TuJipa ptxcox purpurea ft mbra. £1. B. Pi„. i7._r. Imi. SjS Clu, 

Hhi. 139, /c — J.B.mi. a. p, 6e7./c._M„,;,,,. 4. ,. 1,,/; ,._ 

H. fjjf. fcFl!. 4. /I. 1, t! isqamla. 

COLITUK in bonis. K 294 H E X A N D B. I -^ M O N O G V N I A, 

TULIPA SVLVESTKIS. 

TuLiPA (loic siibnuiaivie ; folils lancsolaiis. Lin. Spa. 438. — fEil. Dm, 

I. Sld.^Hall.Hhl.n. is36. 
Tulipa minor Imea galliti. C. B. Pm.63.—T. Imt. 3;6. — Mom. J. 4- 

1. 17./-9- 
A. Tulips minor lulea natboncnsis. J. B. Hiit. s.f. 67 ;■ Jc. 
Ttilipa oatbonctui!. C/ni. Hhl. i5i. Ii. — Dat*- Pmfl. 532. -7c. 
.NarboTiensis LiHonarcissif* luleus,C[C, Lob.Ic. IS4. 
TpLipa minor Dodoniei. Bo/kA. Hill. iSsg. /c. 
Tulipa bononiensJ!. Gir. HUS. i33. Ji. 
Saiyrion sivc TuLpa pumilLo. Pdrf. Mm!. 1843. !c, 

Fou A bnt col jia. Corolla in 111s flava-, laciniis acutis; iiibus exierioribus 
CUIUS virchccniibus , diniidio iiigusdoribui. Filamenla ttaminuin basi bac- 
bala. Radix voiTiJUfin inoveE. HALLtH, Varietas A duplo [liplove mjnor^ 
IFlorcs odorati^ami. 

HaBTTAT in Ailanlc propc Mascar. 5 

OR.NITHOGALUM. 

COBOLLA paicns . sexparLiia. Filamenta compressa ; tribii? 
alternis laiLoribus. Capsola supeia, siibtrigona , iiilociiliiiis , Iri- 
valvis , polysperma, 

ORN[THOGALUM FIBROSUM. Tab. S4. 

ObnithOG^LEJM Tadicibus fibrosis , imeiiesli^ ; foliis subqumis , radica- 
libus , ^ubolalis , canaljculati^ ^ scapo unifloro > breviiiiino. 

Facies O.luLeiLin- Radices iiuiceiosissiinaf, leiiue^, fibroid, torluosK* 
iniericxLa^ , buibum paivuluia ohccgcntes. Folia qualuor am quiaque^ mdi- 
calia, «ubiilaia, glabra, canaliculaia , iiixquaUa^ 10 — 16 ceniiineir. longa^ 
Scapus brevis , 9 — 5 centimetr, longns , uniRoms. Corolla O, luici Lin. 
inni5 flava^ cxtui vltcficcn^ ^ laciniis linearibus, acutii. SiaLiiina corolla 
dimidio breviora, Capsulain non vidi. Hyerae floret. 

Habitat in arenis propc Kerwan. V^ MtliM-'"' H.)'- i-fin. Mr 
jii^iart. fl" 
miojDik'ii; 

Itmsiimiu' fluHilllEPCIBi. 

□;kacvji^ E^li^ 

&I«fb oblong 
HlJITAT in fdlhlli ; bjj, 

V.i,, 


■/(. li E X A N D R I A M O N G V K I A, ' 2 0,'") 

ORNITHOGA1.UM PVRENAICUM. 

Sp'c. 440.^7=.,. ^^;fr. ,, i. io3.- G„™. «,i„. ,6. 

P,j,. ^B. — r. im. 3i9. — Mo,,-,. ,. ^, i. ,3. , i 
OiniilioK-[um .najus. Ci„,. H,j/, iSj./c. 

HpdnAo.A.ph.deto , fon. G.bni Alpboddus hy.cin>hinus CE Aspho- 
dclus femiiia Dodonii. Zdi. /i g3 ">P"u 

A.phod.lu> b„lbo=«s G.l™l. D,rf. p™^,. ,o9. /..-7. B.H,U =.,,, 6=,. 
SiVdchioiaes- Rmt/ilin^ Spei:. go. Jf. 
Pllshn^ium longissinie spicalum , fibme.uis klis , bntsokiis. Hull. Hiil. 


,»fc 


BULStis mnicams. Folia ^d,i^i,f ad oao, inollia, .i,g.s,a , ghbra.ean.ii. 

™LaH,procumb™i,a,t^(,arci«nlia.ScapmdrEc.os,Wi=,6_,oded™ir 
tlores iiuniEros, , in ractmur,, Joiisum dispositi . axi anle anihedn, sdprcsii 
demde paien.es. Braces subulaa, , p=d[ceUii brevior.s. Corolla Z:,r,s.x. 
ma0ai^m,,sdl,pMu^6ii,™rLbuslu.^o-vi„s«nt:b«.n,atgmtpalbsccn«. 
S,.n„naflava, corolla brevion.. Fllaoen.a „oprc.=a , .1 Jne lauo,^ 
Capsula oblonga . oblusc tngona , asi admola. 

Haeit^t in agro Tiintrano imer scgcic!. If 

ORNITHOGALUM SES3ILIFL0RUM. 

OrnithoCALUM rolils canali<:i.lai;i , acu.is ; floribus lave spicatis sub 
sesulibus ; bractcii subidatis , florcm ffquanribus. 

BULBU5 ova.us , soHdus , ,unica,m. Folia glabra , tanalkulaia . ;-, , 
millimflr. Ia.a, a-3 d«ln.=,r. longa. Scapiis e^u,, 3-6 dedraelr 
Flor., p.™ «i,a« aui brevi.sime pedicdlad , law spies,! , cfecii. 
BrattMsubulalE.mcmbranaesa:, concave, !ongi,udin« flor,„„. Corolla- 
.■M« lacm,:B ell,puc« , ob.uss , mai^i^o alb^ , do„o fcrrngiae,.. Kiai^em. 
SEaminuni altcmatiin dilataia. Siyli.! unui, Eiigma siniplfx, Florci piimo Habitat in AiEanic prope 'flenigcn, ff agC HESANDRIA MONOGVISIA. 
ORNITHOGALUM ARABICUM, OENITHOGALUH florlbus corj'mbosis ; ptduntulis scapo hmnilioribiis t 

fiLimenus subcmai^nalis. Lin. Spic. iHl. 
OrnilhogaLiini unibeUnum maximum. C. B. Pin- 69. — I', J)U(. S78. — 

Sf/;0(u. S/k™. u. 44S. 
Ormlbogalum aiabicum. Cha. Hill. 1S6. It.— H. Eyil. Van. ^. p. 1!,/, I, 
Omilhogalum majus, Dod. Pimpl. 2ii . Ii.—Gir. Hiil. 167. Ic. 
Liliim alrxandrinum Neoiericorum. Lob, Ic. 149> 
Melaaoplialf . RtfPtffl^JT. Spec. Scf- f- 90- 
Liliuni alcxandriliunv , sive Ornilhogalum majus syiiacum. J. B. Hiil. 2, 

p. "619. it. 

BuLBUS lunicaiua , albus. Folia fere HyacinihL orienialis Lin. , 16—11 
ctniimcir. longa , fl— 14 niillimctt. lalB.gLabra. .Scapua 3 decitnelr. , quan- 
doquc altior , iKvis. Flotcs numerosL , corymbosi . singuLL pcdicclUli ; 
pcdiccllis s— 5 ceminieir. longis. Bractes concave . ]anccol»ia; , acuia , 
membranacer . longiludLnd pgdicellorum. CorolLa magna , tampanulala , 
sespaniiai laciniU ellipiicis . concavij , oblusis. Filatnenta srammum alba, 
comprcsaa , aliemc lalLora , corolla duplo btfiioia. Capaiila oblonga, 
gblusa , Itiangularis , Irivalvis. Semina nigia, angulosa. SpcciES puLchtr- 
lima. Florei primo Veic. 

Habitat in agris caliis Algeiia:. ¥ 

ORNITHOGAIUM UMBELLATUM. 

OrkithOCAIUM floribus coryrabosis ; pcdunculia acapo allioribus ; Sla- 

mentisbasidilaiatis. Lin. Sfit. vigcl. 3s5. —Joiq.Aialr.i.l. 3^3. 
OrniihogaluiiL uinbeUatum medium angustifoliuml C. B. Pin. 70. — ■Schtiof- 

Speam. 449. 
Bulbua leiEcaQibeiuua minor , itc- Dod. Pcmpl. sal. li. 
Ornkho^lon. Lti. Jc. .148. — Ga. Hitl. i6i. If. 

OrnilhoeaLiim Dodonsi , scu Bulbus IcutanthEmu!. Dall/ti. Hi:!. 1SS2. Jc. 
EliDcaimos- Rentnhn- Spti, S7- /c, 
Omilbogalum vulgaie et vcrius majus et milium. 7. B. Hiit, 1- p. 63o. /r. 

—Swirl, t. S7./. 4. 
Ornithogalum acipulia masiinih -, peiioLa lateiaLbus loiigih^iinis. H'lll. Hiit. 

u. iiio. **,j H E X A N D R r A W O N O f. Y N I A. =97 BULBus ova,u, , soILdus , b^i iobol«cens. Folia angusla , fi.df cana- 
"(uUla.h.ncconvcxa.siriala; Mrvo !onsitiidinalialbo. Scapu! 16— 2! 
ceniimflr. rior« coryrabosi , pfdi«lk,i ^ pcdLcellii infcrioribus lon- 
gmr,bu!. ISracca^ ,o.[den. , magns , ct,„«v^ , l™«(,Uio - subulala^. 
Corollarum kcmis oblonjivz , a^u.ai , imus b«ei=, ss.us par.i^ rasdia vlre,- 
«m6s. lilan^gnu albs. compr«sa, acuminau, alie.nc la.iora, S.ylus .. 
bllgniaia 3. Capsub hcKagona. 

Habitat in arvU Algeria:. C S C I L L A, 

Corolla patens, sexpardia, Filamema compressa , aiqiislUev 
basi diialata. Capsula supera , tiiloculari! , trivalvis , polvspeinis. 

S C I L L A M A R IT 1 M A, 

SciLLA nudiAoTa ; bi3CL«is reLi-acIis. Lin^ Spec- 442. 

Omiihojalgni marilimum seu Scilla ladite nibni. T. Iiiil. 3Si. 

Ssiila vulgaris radicc rubra. C. B. Pii:. ;3. 

Scilla ruJa magna vulgaris- j^, B. Hhi, 5. p. 5i5. [c. 

Pancratium. CIw. Mill. 171, Ir.~Di>d. Pempi. 691. /c— laimi. /(, 63o. 

— Cer.Hiit. [72. /(. 
Scilla major radic? rubra. Mallh. Com. 434. Ii. 
Scilla rubenlibus radicis tunicis. Lob. It. ihi. 
Scilla. Fmtk. HuLtSs, Ic. —Dalai,. Hill. 076, Ic. 
ScUla officinalis. SMw. I. Sgi. 
La Squille. R^AdijW. Sot- Ic. 

A. OriiitliOBalum mariiiniuni i,ea Scilla radict alba. T. Iml. 3fii. 
Scilla radicc alba. C. B. Pin. j3. — W. EyU. feni. 1. p- 3./. 1. 
ScilLc magna: sibx.J. B. Hill. l.p. 6 J 8. 
SciUa liispanica. Clm. Hiil. iSi. /t. — flsrf. I'ciap!. 6go-Ii. — Grr. Hill. 

171. h. —Loll. li, lii. — Dakch. Hill. 15(6 cl 1377. /i. — M^M. 

Cpm- 453. /c. 

BL'LBt?S ovaJus ^ lunicatus, fiassiijc fere capiiis huraani. Folia maen?, 
oiani-oblonga,obtusa, iniegenima. S— 1 1 ccntimcir, laia,3 — b decimcir, 
■ 3S agS HEXANDRIA M O N O G Y N 1 A, 

Rac^rai.. Itom™ d.n.„i> . longitudi,.c fcK s»pi. Elo,« smgrf. pcJi«l. 
lati ■ pcdicsUis Slifotmihus , HorLbus duplo iriplove longionbus. Brwtes 
mcmbranates , iubulal* , "f"K. Corolla pallida , paiens ; btmiis cllip- 
iJcis. Siamina corollain adsquaniia. Capsula triangularis. InBarbaiii fie- 
qLcns. Floret Amumno. Folia profert Hycme. Biilbus uiinas poienler 
movcl. Contrilus ei miKttis cum carne aul pane niuic! tilo tnecal. 
Habitat in ar\ii. K 

SCILLA PERUVIANA. 

ScTLLA cotyrobo conferto , conico, Lin. Spce- 44a- 

Ornilhogaltim cffrulcum lusilanicura lailFolium. T. Iml. 3Sl.— Srtaw. 

S/hKim. n. 447- 
Hyatinihus indicus bulbosus stcllatui. C. B. Pin, 47. 
Hyacinlhua ^tcUatus peiuvianus. Ci'a- Hill. 173 el l8j- Ji:. 
Hyacinlhiis stcllatus peruviaous raultiHorus , Sorf MruUo. Morii. 1. 4- - 

1. IS. /. 19. 
Hyacinthui pcruvianus. J. B. UM. !. p- 585. /£. — G(r. Hilt. 109. li. 

BULEUS ovatus , riagnu5 , solidus, lunicatus. Folia jacenlia am decnin- 
beniia , in orbem cvpansa , matgine ciliaia , liviier undulata , : j — i5 
mill meir. lata., ii— ai .cenlimsir. longa , basi canalicvilata. Stapos foliis 
btevioT. Flores cffiuki aut violacei , numecosis^im' > confcrii . carym- 
bosi; corymbo maximo , convcxo. Braci™ mcmbranacEK . lonja: . lail- 
«olatK, acura, Corolkrum lacinis empties, subaeois , paigntes , liori- 
lontales. Siaiiiliia contolota , corolla breviora. Flotei Hycme. in borns 
flores SJ?pe pallidi aul albi. 
Haeitat in aivi^. K" 

SCILLA LINOULATA. Tab, 85. F. 1. 5CTLLA foliis lanceolalis , plants \ lacen 

subulatis , pedicellos ^quantibus. 
■Scilla lingnlala. Point. lUn. a.f. l5l. floium dcTiso , conjco; bracicis BuLBUS ovatus, iiinjcatus, solidus. Folia radicalia, quinquead scpiein, 
labtajanceolaia^ acuta, plana ^ Integerri ma, 5 — 7 miUimctr. lata, 5 — 3 UK ^Min HEKANDRIA MONOGYNIA, ^99 

deniiinetr- longa.vii^iidniembranacea basi involuia. Scapus tenuis »ereclus, 
S — 1 6 cemimeU'. Racemus florum dcn^u^^brevj,^, ovalas. Fbri?spedice]laii- 
pediccUis filiforniibus, Aarem xquamibu?. Bmue^E siibulaLS , mGmbra- 
nacM , pedicello vis longioret. Corolla ccenilea , magniiudin? S. iialLcic 
Lin- ^ scxparcica ; bciniis ellipiicis , obiusig. Fitamcnia infcrne Eacjora^ 
Gerraen subromndum. Floiei Hyeme. 
Habitat in arvis. K SCILLA VILLOSA. Tab. 55. F. a- 

SciLLA foliis laiiceolads^ plariis , vilWsJh \ fljribu^ coryrabosis. 

BuLBUS ovams , solidus , EunicaiuS' Folia lanceolate » vilto^a, integcrrlma, 
plana , in orbem jaci^nua, 4^i> millimclr- lala , 8^1 3 cemimetr. longa , 
m^qualla. obcu^a aui acuta, 5capu» citciuj , 5 — 10 ceadiittir, Flores 
coryinbosi. PedicclU fiUfotmts^ cxtcriorcs 18 — 27 millinLCtr, longL. Bracccx 
lanc^olaix, acut» , concavJE , mcmbianacea? , pedrcclU^ nunc brevioies, 
nunc longiorcs. Corolla cccrulca, magrtiiudinc 5- amo^na^ LIii., se^paiiiia; 
laciuiis ellipiicis , obmsiusculis, Scamioa 6^ corolla brtviora, Filamenra 
complanara. jnfcrnc laiiota. Stylus i.Siigmai- Ccrmcn subrolunduni. 
Cap&ulaiJi noa vidi. Floret Hyeme. 

HA-BITAT in areaia pf<>p^ Kenyan. Tf 

SGILLA OBTUSIFOLIA- Tab. 36. 

SciLLA scapo lateiali; foliisliflguifovmibus, undulaiia -, Horibus racciDD^s, 

ebractealia. 
Scilta obiusjfolia. PoiieL Urn- 2. fr. 145. 

BTjLQUSovaius, soiidus- Folia radicalia^ glabra » lin^iforcnia ^ imdulaia^ 
integerrima , oblusa, quaadoquG mucronaia, 19 — 5j nLillim{;ir. laia, 8—1 3 
ceDrimeEr. longa, Scapi Siepe duo. idierales , gracUes, leretes , aimpUcea , 
erecii , 3 — 6 deciincir. Floies S, auUiimsalis lin. ^ puTpurei , pedicellaii ; 
pedicellis hiiformibus . Hore tiiplo ionglniLbus. Racemus 5— 1 1 ceniimeir. 
Braciex nullie. Corolla violac^a, SG>;partrta 5 laciniis flliptccJs. Stamina 5, 
longiludine corolla;. Stylus i. Siigma i, CapsuJa parva . brevis , obtuse 
irigona , irilocularia , imaWis. Sem 

HABITAT propc La Calle. Jf , 300 HEXANDRJA MONOGYNIA. 

SCILLA PARVIFLORA, Tab. Sj. 

SciLLA foliis Ijneari-lsiucolalis , acuiia , glabri? , Bcapo brcviocibus; floii- 

bui raccmosis , coafenis ; bracteis brevi^simis. 
Scilla niimidica; foLh liciEarLbus ^ planis ^ llotiljus j.iccminii ; ppdun- 

cuJis (lore longiaribuS' Poirci. JUn^ 2. p. f5o. 

BuLBUS ov^iu^ , Bolidus. TuTiitie eitleiioceB fuscic , membianacex. Folia 
ladicdlid, quamorad sex » iiiicqualia , glabia Jnie^rrima ,lancf olnin, cias- 
^ij$cula , IxvJssime sLriaia , acuta ^ 5 — \3 mlUiiuecr. Eara, n — jG cchUjnecr. 
laiiga. Scapua ECnui^ « ci?ciu& ^ foliis sicpe dupla tongiDr , simpLJcI^^iinus, 
Floi'es Sd aLitLinLUdlis lia. , iac€iitosi, cuiiLeril , pediceLaii^ pedicello Hore 
duplo tiiplovc longiorc, filifotmi, horizoniali. Racemua primum cDiiJcir^, 
dcinde cylindraceu^. Corolla violacca , sCKpartJia ; iaciniis ellipEJcis , 
obiusis. Stamina 6 , longicudine corolla ; fllamcniia inferne btioiibiis. An- 
ihttK ca;rulcsccnies- Stylus i,acuius. SUgma simplc:^, Biacicx ininiiiiK, 
decidu^e. Capsulaiu non vidi. Hyemc floret. 

Habitat in aivis Algeria. 7/^ 

SCILLA UNDULATA- Tab. SS. 
SciLLA folii^ lanceoladsv UhduLiEib : floribus b:te racemo^is -, braciei^ bre- BU[,ausovaiu5»compactiji,iijnicaEu^i toniciiesierioribu? mcmbranacel?, 

secedeniibus. FQllaJnorbenicxpansa. lanceolaia.undulaia. ^Ubra, ] 1 i3 

millimcir- latn , B — 1.I ccniimeEi. longa. Scapus gracilis , simpleK , crccEus, 
3—6 deciinecf. Floras puipurei , laxc ratemoai , pedicellaiL ; pediccHis 
filitoisQlbus, BiacEe^ subulaE^E , nuDrniie. Corolla carapanulaia , pateEis , 
palHdc rosea . se>:pariLia -. hcioiis lineacibus , obEu^rusculis , paiie medii 
iniensiui coloraiis. Siamins 6 , corolla paulo breviora. Filamenia Eenuia, 
jequalia, Anihera luica:, SiyfuT. fodgLEudiiie Jtaminmn, Sdgina siinpkx, 
Capsul«oW5a,Er:aiigulaTis.fiivalvi4, iriloculnris , polyspetina . scapo 
adprefiia- Semina mgia . angulosa. Folia absoluEa florescemia prodeuiiE. 
Flore. Auuimoo eE ineun.c Hycn^e, Frequ.„,i„,n,a drca Tuneium , Cods- 
lanline, Al^fnaiii, n alria locJs- 

Habitat in collibus Intuliis. If ,,-iU-l'- 
Jskht AI 

S( 

iaiu ncemo I 
(^ asilLCriEoi 

Bllbis fw'an 
niQDaii . pcdi 

joUidt lulu. Cmmh It ^.r.-. oil 

'Hit HEXANDRIA MONOGYNIA. 3oi 

S C I LL A A U T U M N A L I 3, 

SciLLA folils filifoimibus , lincaribii; ; floiibus toiymbosis ; podunciilis 

n"dis , asscndgntibus , Longi.udine floris. Lin. Spic. 443. — Cutlii. Lend 

Ic CmianS. Ic, n. 3oo. (. 574./. 2. 

Ornnhogalum auiumnale minus, Hore dilute puipureo, i. Iml. 33i. 
Hyacmtiius slelbris autumnalis minor. C. B, Pia. 47. 
Hyacimhm autuninali? n.inor. C/tli. Hfti. iSi. Ic. — Leb.Li. l<,s. — Doil 
■Prmpi. 2 1 g. Ic—DnUth. Hill. 1 i 1 3. li.— Cb. Hiii. no. U.~J.B. Hiil. 

i.e. 574. f( — Morii. ,. 4. I. IS. /, iB.—H. Eyil. Aulunai. 3. p. S.f.s. 

HneiTAT Algerii. K 

SCILL.A ANTHERICOIDES. 

SciLLA racemo lotiRO ; bracssis subulalis ; pcdiccDis corolla brcvioiibus. 
Scilla antiiericoidea. Fmttt- Liin. 2.^. i5o. 

BULEUS ovalus, lunicalu! , solidus. Scapus 6 — 10 decinielr. FJorcs laxe 
racemosi, pcdicellali ; pcdiccllis filiformibus , coroUa pauIo brtvigiibus. 
BtatiCK angusis , subulaii, pcdicfllos ada^quantcs , am breviores. Corolla 
magnimdine ferg Ornitlioeali pyrenaiti lin. Laciniff clliplicai , oblusic, 
pallidc \mnx- floret Aumiiiiio ei Hycmc- 

H*EiTAT prope La Cj1!c. !C 

ASPHODELUS. Corolla sexpartiia ;,lai;iiiii! elliptiiis, Staminura filamenta basi 
unguiculala . conniveniia , germen obsegenlia. Capsiila supcra , 
rotunda, irilneularis , iiiyalvis , polysperma. Semina angulosa. 

ASPHODEL L'K LUTEUS. 

ASPHODELUS caule folioso jfoliii rriqueiris.srriaiis. Lin, Slin, Ail — 7o(o 

Hcri. I. 77. 
Aipiiodglui caulc iiruplici , folioso ; foliis tvigonia. Li}i, Hurl. Ciiil. 1^7. 303 iiEXANDEIA M O N O G V N I A. Asplicddui luteus not; el tidies. C. B. Pin. 28, —nral. 5Jo. Ic. —T. 

1^1. 343.1. <7S.f-B.— Mom. <.i. t. <.f6. 
Asphcdelus r<cni:na. Camtr. Epii. Sfs. Ic. —MallL Cm. ^1. Ic- 
Asphodelu* liiieoi. J.B. Hill. 2. p- 632, Ii. 
Ahpliodelus verus luicu^. Btahif. t. sSS, 
Asphodelus caule foligso ; foliis PUgulatls . siriatis ; 5lipuHs irLa-\imi5. Halt. 

Hill. B. 1206. 

C&III'IS 6 — 10 dccimcli. , simples, ireclus, crassiLic digiii. Folia spacsa, 
numerosissima . liiquelra, subulala, striala , basi dilauia. uliinquc mcm- 
branacea, cauliadpres5a.Florcsloiigeiacemosi,Hesadqainnueciieodem 
pedunculo. Corolla Imea , sEspjniia ; latiniis ellipiicis , obtusisj tribii? 
superioribus ctKlis ; Itibus inferioribua deflexis, di^linclis. Sraioina 6. 
Filimenia sursuni arcuaiB \ tria infcriora longiora. Siylus artuarus, Sti;- 
iiiaia3,obtusa, Capsula roiuada. Ssmini nigra, iriqueira. 

Habitat in mome Zowan propc Tuneium, V 

ASPHODELUS ACAULIS. Tab. 8g. 
ASPBODELUS caule nulla ; folii? subulsio-ttiquetris i pedicellis fructiferis 

Radices longa: , fusifoimC5 , cra^iue rainiml dii^iti. CauH^ millus. Folia 
numcrosa, cllpiroaa, glabra, subulaio-triquetra ,la:viaaime Sltiaia, S — 11 
cenliinflr. longa , quandoque 3 decimelralia . baii dilalMa el ulrinque 
mcinbranacea. Flores ccairalcs confeni , pcdiccUati. Btacseic ingmbra- 
nacac, albs, lanccolaie , acuis, CotoUa pallide rosea . magniiodine A. 
Iglei Lin. . sespariiia \ laeiniis eUipdcis , obcusis , lincgll media micnsiui 
coloiaii lon^tudinaliter bipardus. Siamioa 6 , iria brcviora. Filamenia 
baii unguiculaia , conniventia , germen obiegeniia. Stylus siarainibus 
longior, fHiforrai!. Siigmaia 3, obtusa. Capsula subtotunda', pcdiceLo ad 
leciam arcualo. Habitat ■ TILibus Sbibs. TC ASPHODELUS RAMOSU5, 

ASPHODELUS cauie nudo;foliiscnsiroririibTi&, carinatis , Isvibiis. tit. 5pic- 
444, — Mtiiraf. C™. Gull. 7. p. 3?, I. J. HEXANDRIA MOKOGYNIA. 3n3 Asphodc!u5 caulf nudo ; foliis laxis. Im-Hnl, Cli^. la;. 

Asphoddus albus rainosuB mai. C.B. Fin. 28 Thial.iSg. Ic. — T Iml 

343. (. 178./.^. 
Aspliodelus I. Chi. Hat. \g6. Ic.—Dary. Flor. I. m. 

Asphodelus ramosus. io*. Ii. 5. p, aSo Gir. Hill. gS, Ic. 

Asphodslus major Bore alba ramosus. J. B. Hal. a, p. 655. —Mom. i. 4. 

^. I-/- I, Tnala. 
Aspliodelus raajov alljus rfimo&ns. Park. J'hcat. iai8. /t, 

A. Asphodclus albus non ramosus. C. B, Pia, sS. — T", Iml. 3^3. 
A&phodclu£ u, Cliu, HUt. 137, 1'- 

llADtCES nuinsrosi . iiiberosiE. Stapu! teres , Levis, crassiiic digiii. 
aupeme ramoius. 6 — 10 decimftr. Folia radicalia, aunierosa, CESpiiosa , 
decumbenlia . glauca , tanaLculaia , a basi ad apiccm sensini decrcscenda . 
acuta, 1 3 — aa mjlliincii- laia , 3 — 6 dccimcLr. longa. Floreg soliiarii, pcdi- 
cellaii^id racemos longos , lanes disposiii, Brae tea? alba,laa<:eolai±,acuiic. 
Corolla alba. patens, regularis. Silgra a simplex. Capsula roninda, Stmina 
iriqugtra. Plania nociva. Scgctes obtuit ci suRocai. Pctoia imaiiam 
rclinquQiit. Has HAT in -. cuUis ct liitultii. V ASl'HODELUS FISTUI.OSUS. 

ASPIIODELUS caule nudo ; foliis striciis , subulaiis , iiriaiis , subfistulosis. 

Lin, Spec. 444, — Cavamt. Is. n. aai. i, 205. 
Asphodflus foliis fistulosis. C. B, Pin. 29. — nisi. 5^3 T. ImL 344. 

Morif. i. 4. t. i.f. 5. 
Asphodclus minor. CIm. Hill, 197. li. — Dnlcch. Hill. 1JS9. Ii. 
Phalangium Crsra. Lai. Ic. 48. — dr. Hill. 48. If. ■ 
Aspliodelus minor folio lisiuloso- J. B. Hilt. a. p. ^3l. le. 

Radix fibrosa. Folia numetosa, subulala, fjsiulosa.srriaia, inde plana. 
Jiine convesa, 3— 6 decJroGir.longa. Scapus ramosus, 3 — SdecimeTr. Florcs 
laxe raccmosi. Corolla alba aut pallide rosea, parva. Laciiii^ ellipucs. 
llnca medi^ longimdinalE rufcscente. Filamenta siamiinjin alba.clavata. 
Slyliis I. Sugmaia 3, Capsula rotunda, dupio Iriplovt minor nuam in A. 
rainoso Lin. Semina tiiqueFra, fusea. Habitat jr 304 HEXANDRIA M O N O G Y N E A. 

ANTHERICUM. Calvx nullum. Corolla sexpartiia ; laciniis clltpiicis. Stamimini 
filamenia cylindrica , liliforniiy. Capaula siipera , oblonga , irian- 
gularis , irivalvis , trilocularis , polyspermy, 

ANTHERICUM LILIAGO. 

AtJTHfiRTCUM folijs pliuiis ; scapo simplicissimo ; covollU pbiils \ pisiilEo 

decLiiaco. tjA. %c. \^h.—Jatq. HotL t. ^3-— (Ed. Dan. I. 616. 
Phalangium parvo flore non rainosum, C. B. Pin. 3g. — Thtat. 555. Ic. 

— T.lnti. 36S-— MuNi-1, 4- '■ '-/ iff-— Schaw. Spcdm, n. 472. 
Phnlangium non ramosum- Dod. Ptmpi- 106. Ic. -^Lab, Ic- 48. — Crr- 

HiiL 4S. Ic. — Park, theat, ^\^. Ic 
Phalangiura pulchiiu^ paivo floic non ramosum. J. B. Hut. J, p. 635. U- 
Phalaiigium radicibus lerciibui \ foiiis radicjlibus carijiaiis , cnsiformibua ; 

pedolis unifloris- Hall. Hiif. n. 1307. 

Folia numeiosa^ cxspiiosa , canaliculata , 4 milliTneii, lata, 3 — 6 decl- 
melr. longa, Scapus simplex , erecius , 3 deciincti. Fioies laxc racemosi ^ 
pcdicclbii. QracEtje albs, larictDlai^ , acuta:. Corolla alba, patent. Fila- 
menEa filirDrmia, Stylus dec1innLu5 . arcu^nus , sramiuibu^ longioT. Siigma 
simplex, Ciipaula oblonga , obiusd iTlgona- 

HA.B1TAT in aivis JnculLis AlgPiijC. V 

ANTHERICUM BlCOLOR. Tab. 50, 

Antkebicum fDliis plants \ cauls lamoso ; Aoribus laKc paniculaii^ \ fila- 
ni?aii& pubeacencibus, apicc app^ndiciilaiis. 

Radices longjc , fusiforiucs \ pluicj ck cotLimuni ca^spuc . crassiuc pcn- 
nam ansfritiam sfdiequanies. Folia radicalia numerosa , glabra, plana , bast 
canaliculaia , 4 — 8 milLimeir^ lata , 3 — 4 decimccr^ lon°a ; caulina pauca , 
simiUima. Caulia erccru^ , siepe decumbtns ^ supcme ramosu^F Flores laxe 
paniculaii, p^iccllati ; pediccllis inxquallbuSp Bracifx irinimEe , mcm- 
, decidux. Corolla 11 — 13 milliuifir, laia ; laciuiis patcmibus , 
illipiicis ^ obiuais J intus lacleis > e:iius suave purpureJa brai 
horuonialib: HEKANDRIA' MONOGTNIA. 3o5 Siamina 6. FlL.ii.sii<a alba . brgvis.ime pubcsccniia, superne scnLcubia ct 
aliMuaa. An,l«r,-E fl,vs. S,yl„s acuius, filifoimi. , lonsiiLdine ssaminum. 
Capsukl subrolundj. 

Habitat in Sfpibus AlgcriiE. if ASPARAGUS. 

Calvx nullus. CorolLa sespariita ; laciniis erectis vel revolutis 
Stani[„a coioUa breviora. Eacca supera , rotunda , triloci.laris 
polysperma. Semina sphairicaaul angulosa. Folia fasciculaia; in A; 
savinenioso Lin. solitaria. ASPARAGUS ALB US. 

ASFiRACUS spinii reLroflEsli ; lamis flcsuoyj ; foiiis Fasciculaib, aoBulaiis, 

niuiisii , decLduis. lin, Spic. 449. 
■Asparagus acuiei! sojiutiis ; tamis angulaiis , fis:iuosis ; foliii iisciculaus. 

Lin. Sysl. vtgcl. 333. 
Asparajus aculeaius spiiiis horridus. C. B. Pm. 490. — T. Iiiil. 3ou — 

Morii. I. 1. I. i.f. 3. 
CorrudaS. Clui. Hill. a. J. i;8. Ic.—Lob. It. ^U. 
Coiruda hispanica aircra. Tabern. li. 140. * 

Asparagus sylvcstris 3. Doll. Fcmjil. 704. I:. * 

Aspaiagus sylvcstris spinosus Clusii. Gir. Hiji. iiii. /t. 
Asparagus spinosus. Park. Tliiat. 4iS. /<• 

Feutex 6 decimetr. Caulcs ramosissimi , frulicosi. Rami igriuosi, 
paicntcs , sspe redinati , albi aul grilei. Spina; soiitariie . validK , liotLiou- 

lales- Folia gLauca , nujcerosa , fasciculala » tcDtua, angulosa, J 3 72 niilli- 

mctr. longa. riorts nuiuerQsissiini.glonierali.pediteUali.t spinarum basi 
prodeunies. CoroEia aLba, sexparUta ; laciniis rccroflenis , obovaiis. Siamina 
longiludrne cflrolJ^. FiJanienIa basi JaciularUnj insecia. Anllicra; croceff. 
riorei ^siaic^ Fiorcs odoEaiissimi. Turioncs cdgbs. Habitat in atvis. 6 


39 3o6 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

ASPARAGUS ACUTIFOLIUS. 

ASPAfiACUB caifle icenoi , fniiico&o i foliis acifDiniibus , ngidufis , peien- 

naiiiJbu^, mucronaiifi , :Equalibu&. Lin. $ptc. 449. 
Asparagus foliU acuiis. C. B. Pin. 4^0, — f. imi. 3oo. — Morh.i- \.. t. 1- 

/ I. MalB. — Z^meh. lit. t. 179. 
Coiruda i- Cim. tiUt. a. p. 177- Jf^-— ?■ S. Hfii. 3, p. 756- Jf. 
Asparagus aylvestiis, Cotaei^EpH. 260. li- Co?[a- — Maiih-Com. 3j4. Tt. 
Asparagus pclr^eus^ Corruda. Tab^rn^ U. i3f(. — dr. Hat. uio^ /t- 

FnuTES. S — 1 1 cendmeir. Rami numerosi > bngi , paienies , 3a;pe redi- 
naiL, incrmes- Folia fasckulaia ^ bicvia , acifonnia, rJ^Ldula , perennaniia. 
Florcs soliiarji ti aggregati , pedicellaiL. Corolfa sespariira ; laciniis linea- 
libua > rcflcxI^F Bacca iDiuiicfa ; maiura cioerfa. FJor^f odDianiaslitii.' 

Haettat in atvis. 6 

ASPARAGUS APHYLLUS. 

j\^?AnAGU£ap]tyEJiLs;spiiussubulaEis, scriaus^insqiLaLbus.divcrgeniibus. 

Lin. SjKt- 4J0. 
Asparagus acqlcaEui alter . Iribus am quaTuorspinis ad cufldcmcxorium. 

C. B. Pin. 450. — T. Init. 3oo. — Jdorii- i. 1. I. 1. f. 2^ 
Aaparagi^ sylvciiris alter- Dod. Panpl. 704- Ji:. 
Go rnida altera. CtvSfHiil. 2. p. l^&. U. 
Conuda hi^panica aive lusitanica- Tabein^ le. i^g, 
Corrudi varietas. Lob. In. 787. 
A^paragu^ aylvcstris aculencus, Gti. UiU. in i- /c, 
Aspatagua peir^eu^ , sivc Corruda aculeaia- Fatk. thset. 4^4, Ic. 

FruT£X aphyLus , 6 deciineir- Rami numecoaissixfti , divaritaiU inccrlexii , 
tortuosi.virid^s. Spinie concolorcs,ietrag;ons.,,valida:,S[tia[ff , divergentes, 
3 cemiineti. circiier longi. Floiss agg'^gaii , pedicellaii . e sptjiarum basi 
prfldcumes. Corolla seKpatuta ; laciniis eUipiicrs , paiemLbus, Stignjaia 3, 
fiacca pcrrva ^ loiunda ; niauira nJgi'Uaii&- 

Habitat in arvii eiad maris iiuDia. b KEXANDRIA MONOGYKIA. 307 

ASPARAGUS HORKIDUS. 

Asparagus ^phylbs , fiu.icosus , p^nia^nus ; acukU Ktm^^^U , torn- 

press.s , s,„a.,s. i,>.. sy„. ^,5,,. 333 C<»-a;,,7. /(. ,.. ,48.' (. ,36. 

Asparagus hispanicus acukfs trassloribus horridus. r. /,;,(. 3oo. 

DiFEERT a prscEdcnii spiiiis craisioribus, ■■aliJiutibus. An non i-arictas? 
Habitat ia aiTis. 5 HYACINTHUS, Calyx nulbs. Corolla campanulaca , aexfida am scxpartisa 
Filiimcnia basi laciniarura adl.iremia. Cipsula supcra , triangu- 
laris . irilociilaris , irivalvis . polfspctma. 

HYACINTHUS ORIENTALIS. 

HVAGINTHUS corgllis mfundibuUforrnibm , semisesridis , basi veniricosis. 

Lilt. Spei- 4^4, 
Hyadnlliu! orisnlalisalbui. C. B. P;n.44.— r. Inil, 3i5. — Lolf. Ii, loi. 
• —y.B. HUl. i.p.5j6.Ic.^Gn-,Hi,l. iiS.h. 
liyatinthus orieiiialis. Vlui. Hill. 17411 (;i- Ic. — Mallh. Cam. n3.1c. 

— Cama. Epil. 800. Jc. —Monl. i. 4. t. 11./ 10.— H. Ejjl, CoTl. a. 

p. 4. /. .. 

COLiruR in bonis. K 

HYACINTHUS SEROTINUS. 

HvAciKTHUs pcialis esierioribu! subdisiinciis ; inictioribus cnadunaiis. 

ira. Spci. 433. — Cavanil. Ic. n. 3S. t. So. 
Hyacinlhus obsglcio Bore. C. 3. Pin. 44.-2". Iiut. 34S. 
Hyacimhus absoleti colons hispanic us serotinus. Ctiii. Hist. 17J (i 17S./C. 

■ — Schaui. Sptdni- n- 33j. 
Hyacinlhus obsolcco floie liispanicus. Get. PIril. 11 5. li, 
Hj'adnlhiis obsoletiar liispanicus anglico similis. J. B. Hut. 2. p.S&T.lc. 3o8 HEXANDRIA MONOGYNIA. Folia angusia , canaljcubra ; ilCfVO mi?dio albo. Scapus 3 deciiQtlr. 
f lofes laccmosi . secundi , inodorL . nirlanlti , qiiast fetruginei. Lflcinjt 
3 exieciores rcvoluuc- Capsulj oblon&a . triloba i Igbis cyUodiaceis^ 

Habitat In Atlanic. K 

HYACINTHUS ROM ANUS. 

H¥Ai:;iNTHUS corollis campauuljtis , scmi^eiifidis , raccmo^ii -, ^lacatnibut 

inembcanaccU. Lin- Manl. 224, 
Kpcinihu! comosus albus bclsicus. C. B. Fin. 45. 
HypcLinhu5 cDinoAus albo ftoi-e. Chu. Hiit, i3o^ U. 
[lyacialbus comosus albus. Lob. li, 107- 

FOLii canaliculaia , 11 — iSmillimfLr.laLa. 23^3a cendmetr- longa, 
prosirata am procumbemia. Scapus foliis paulo bievioi. FLores race- 
Tuosi , disdncu ; Taccino coTiico , 5 — 10 ceDlim€Er. Coi'olla C4j:ruksccns , 
caiupanubiEa , ^—li miUimelr, longa. Lirnbus albidus, usque ad lerliani 
partem fissus ; lacjuils oblusis- Pedicclli longiludiue Boiuui. Aniherf 
carule^. Siigma acutum. CapsilU Iriaiigukns. Hycmc floret. 

Habitat in arvis. 1 WilW ii^in-1' M U S C A R I. Calyx noUus. Corolla ovoidea , iiiflaia , sesdentsta, Capsuta 
supeca , trianguiaiis , Irivalvis , trilociilaris , polysperma. 

MUSCARI MARITIMUM. 

Musc^fti foliLs subnlaiis i raceuio lereti^ corolli^ cyliddricii; sujiiinh toLo- 
131IS, £«$$ilibu5 f abortjvis. 

BuLEUS ovitui. tuuicatus , solidus. Stapus 11 — 16 centimelr. Folia 
subulata, canaliculain. Flores confcni , pedicellad , horijonlales , rate- 
looti ; tacemo supcrne attenualo. CoioUi fere H. tomosi Lio, , pallide 
virescentes , cylindriia . apjcc subbesagoni ; teminales amelJiistinE , 
iesii]es,steriles. Capsula triquelva ; angulis atutil. 

Habitat ad maris liitora prope velercm Carthagineo), K HESANDKIA MONOGYNIA, 3og 

MUSCARI PARVIFLORUM. 

MuscARi foliis subuIato.filiform;b,is-, raccino tcrmlnali , brevissimo ■ 
Honbus distinctia. 

. BULBlis ovatiTs, ".mcii,us.Fol!asubLbra,ciii.alicula,i,i milliiMK.taa 
'i— li temmetr. longa, glabra. Stapiis fetE filitorrais. wecios, i3— ifi 
cenumetr. Florf? rscemosi . lerniLnalcs , diiimcu , peditfUatl ; pcJiccUo 
brcv,«,nio, Raccmus g— ii EiiLliinetr. longus. Ccrolla daute tterulea, 
globosa, minima, apicf jensim Jaiior , subhcxagona , scxdcnlala. Capsula 
"iqueira. Differ! ab H. taccmoso Iii,.,cu[ affinis; foliis tcnuioribu5;floribus 
lonjc ranotibus , distinciis ; corollis supernt Jaiioribus. 

HARIiAr ad mans linora jirope Cailliagixiem eveisaiD' V 
MUSCARI COMOSUM. 

HyacINTHUS coinosus ; corollis nngulato-cylindricis ; summi!, sterilibm , 

longius pedicellaiis. In. Spic. ^bb. —Jaiq, AiaU. a. /. 1 26. 
Mgscad arvcnse laliftplllfin puqjUTa&cens. r. /rji(. 347. 
Hyacinihua comosus major putpiireus. C. U. Pra. 41; Morfl. j. 4. !. %. 

J- "- — Zjtnkh- Ifi- L 100. 
Hyacinihus ciErulcus. Fami. HiiL 83S. /c. 
HyacinThus- Conttt.Epil. 793. 7i. 
Hyacinihus comosus spuriu! icvtius. Dori. FfiBfif, 2 1 a, Ic— fl. Eji( fci j 

/J. 17./. 1. 
Hyacimlius Dioacoridis comosus major. Loi. Ic. loB. 
Hyaclnlhua major. Dalrcli. Hilt. 1S12. II. 
Hyatinlbus comosus. G^r. Hht. IJ7, Jc, 

Hyadnihus masimus boiryoides, coma purpurea, y.B. Hilt, a- J*. ^74, /c, 
llyacimlius spicalongissiina^ floribua suprcmis sicrilibus, eiccils; infcrio. 

ribus SEcmidis , paiuljs, Hnil. Hilt. n. 1247. 

SCAPUS 3 — 6 decinieir. Folia glaitca-, canaliculaia , 7 — la milliuieir. 
lala, 3—3 decimelr. looga. Ratcitius floruin lanus , s— 3 decimeir. 
^acliis sulcata. Corolla obovatr , aendeniaiff , puipurco.ccerulcs, afigu- 
laM , peJicplJaiiE . horiiomalcs ; iciraioales sieriles , crecis , parva: ; 
pediccllis amechialiDia. Capsula [cianguJaris : angulis acutii. 

Habitat in arvii Al^eriK. ^ 1 ^'° 


IIEXANDRIA 


MONOGYNIA. 
A L 

E. Calyx nullum, Cffrolla uibulosa , $CKfidfl- Filamenia siaminum 
reccpucalo vd ba^i corollas inseria. Capsula supcra , iiivalvis , 
trilocubris , polysperma. Folia cavno^ar 

ALOE VULGARIS, 

Aloe vera ; foLis spinoais , conJ^cnis ^ dcntaiJs , va^inaniibuii , plaiils , 

maculaiii, Un. Spec, 45S. 
Aloe vulgaris, C. B. Pin. 286. — t. ImU J66- 
Aloe vtia vulgaris, Mvnlmg. ao. i. 96. 
Aloe veiSb Dodatt. Icoaei. Folia elongaia , mollia , carnoaa , a basi ad apicem stnsim attcnuara^ 
supcrne pkni, &ubius cDnve>yi , S — ii ceniimeEc. laia ^3 — 5 decimetr- 
longj , mai^ine spinosa- Scapus ramosus, qiiandoijue simple:^ , squamosus. 
Cr>rulla Gava , lubulo&a. 

Ha&iTAT id regiio TuncianoF & 

AGAVE. Calyx nuUus. CoTolb lubulosa, sexfida ; Ijcinlls ereciis, Sia- 
mina cxserTa. Capsula mfeia , trilocularis , irivalvis , polyspcrma. 

AGAVE A ME R 1 G A N A. 

AC^VE foliis dcniaio-apinosis; acapo ramoso- Liu. Sptc. 4^1- 

Aloc folio m obloneum acnUuEi abeunls. C. B; P™. 5S6 T. /mi. 366. 

Aloe e\ america. Dod. Prmft. 3ig. Ji. 

Aloe aineriiana Dodsrl. Icouo.—H. Eyit. Aulvaii. 4. p. 3. /. 1, 

Folia glauca , 6 — 10 dccimcir, longa, 16 — So cemimetr. bla. basi 
angusiLora , marging aculeala ■, aculeo istminalL , vaiidiisimo. Siapus florifet 
arboreufi, [ctcs , 5 — 7 men:. ; diameiio ^—11 cGntiraciraii , tquainis iaiis , 


H E X A N D R 1 A M O N O G Y N I A. 5ll spar™ , adpressb obducto , supcme lamosU.imo ; ramis pasentibu.. 
iiores llavi , sursum spccianiss , sccundi , nunierosissimi. CarcMi: sexcar 

crassuni, Scapus ciiissime crescii. Estate lloi-ci. 
Habitat Algeria. « 

J U N C U S. Calyx persisKns , sexpaniius. Corolla nulb. Stylus unus 
ifgrnata (na. Capsub supen , uni aut Irilocular^s, irivalvis noly- 
spcrma. Cauiis er folia gtaminea. "^ ' 

JUNCUS ACUTUS. 

JUNCUS culmo subtoiimdo . n.i.croi.alo ; pellicula tcrminali ; involucro 

diphyiLo , 5pinoso. Lin. Spa. 463. 
Jlln™ =cutu6 capiiulis Sorslil, C. B. Fin. ,x. — Prodr. 1x,. Ic—Thisl 

nS.lc T. ),,>,. 546. -Mm-M. 8. i. io.J.ii Sito. Gr™, 338. 

Juncus pungens scujuotus acutus capllulii Sorgbi. J. B. Hill i 6 6io 

Ic. mala. i- » - 

Jwncus .narilinH.i capitulis Sorghl. Park, nial, i,q3. l!. 
Juntus niaritimus Sorghi pdnicula utriculaia, Barrii, I, aoS./.j, 

Tqiia radica!ia duo aut iria , rigUa, lersiia , k^vi^ijneitriaa , mucro- 
nala , pungentia , erccla, 3— 9 dccimelr. , basl.n tulml idvolvctllia ■ va-inis 
infermiufeccrnibus.Culraus teres, firmus ci quasi llgnosus. 3— S dqd- 
niElr. , cnodis. Panicitb letminalii . conftria , crEca. supra-decoraposila 
3 — S ccn<inielr. longa. PcduncuIL insquales . rigidi , si,l,compt=ssi " 
an^Los^ Vagina communis diph).!la , inferns rufescens , spaibatea , 
rigida, crccrai foliis insqiialibus, apice subitlatis . pungeaiibus ; ali6ro 
paniculS longiom am brcviorc. Vaginuls spaibacEs plures ; iniEtiores 
minotcs , msrabranacei, mucronais. Peduiicuii gradadin decon.positi. 
Rainuliinsqiiaies, breves, cs commimi ceiiiro piBdegjiici basi uipali 
vaginulis mfewcniibus;duobus eilerioribus majoribiis , ioj:qualibus. Florcs 
icmunaiei, biniauiierm.aggrcgati.squamuli, loiidEiiiparvis.mgcronam, 3l2 HEXANDRIA MOKOGYNIA, 

corttavis , ruRs baii dad. Calyx pcrsjiigns , corL^ceus , quinquepariitu! . 
ruftscens ; laclnii^ eliipiicis . a millLmeit. longLs ; tiibus iaterioiibus aliernii, 
paululum longioiibui, obtjsrusculis ', tribus eKItiioiibus &£pc mucronaiis. 
Stamina 6. Srybs I. Stigmati 3. Capsula calyce dupio lonffai , nilida , 
ovaia lufescens aut fu5ca^ obEusc irigona, brevisMmemucronaia^itivalviB* 
li'ltchculana , poly&perma, Seminji par\'a , fusta » oblcuga. 
Habitat in arenis ad maris ILiiota. K 

JUNGUS RIGIDUS. 

JUNCUS culino nudo , !upernc inturvo , pungcnis ; panicgia lawrali , elon- 
gaia^ pcdiinculis coicpcesais, iiodosi^ ; calyce niucronato. 

Culm us nudus. firmus , durgs , 6 detimeir. ei ultra, supernc Lncui- 
vus , mucionatiia , pungent. Panicula lateralis . culmo brevior , coarcuia, 
liviler inEeNa, Jl — l& ceiilimeLr- longa, Pedunculi ijttqgales ', inlecioies 
breviotf! aut nulli, hinc comptcssi , rigidi, supIa-dccomposiLi, nodosi ; 
nodulis rulgscenlibui aul fuKis, nitidis. Vaginae plurcs ex singulo nddo 
pcodcunies JanceolaiE.aculie, adprcb^f ^ duabus eiilerioribus majoTibus, 
Pedici;lU apice uiii aut biflori. Calycis lacinia: lanceolats , mucroiiaia^. 
Ncc capsulani liec folia obfiervavi. 

Habitat in arenis ad maris littora. K 

JUNCUS EFFUSUS. 

JUKCCS culmo auda, stcicio ; panicnia lateiali. Z-iri. Spec- 464. — Letfu 

HtTb. as. i. i3. /. a. 
Juncus lievis panici^ spaisa major. C\ B- Pin- la- — "Theal- ]8a- Sc- — T- 

Iiiit. ai6. — Atoiii. J. 8. I. 10./, 4. — Park, Iktat. 1191. /[. — Schiii. 

Ctmi. 3^1. 
Juncus Iffivis panicula sparsa. Lob. In. 84. 

Juncus lEiis. Did. Panpt. 603. U. — Cn, HUt. 3i. ft. — tahitn. Ic. a^g. 
Juncus cdule nudo~> loliis Leiciibus , striciis \ panictda laieiali, sparse. HlU. 

flfii. ... i3ii. VmaLB. 

CULMI lenties, glauei, acini, 3 — 6 dccimctr-. clfusi. Panicula lateralis. 
Flores parvi. Capsultc obtusjt- 
Habitat in paludibus. V K.E X. A N D.R I A M O N O G Y N I A 
JUNCUS ARTICULATUS. 3l3 JUHCUS foliis nmloso-articubHs ; pc^dis obtvisls. IJn. Sp,,. 465. -£«,i. 

tlFTll. tlQ. t' ' J» y. Ob 

Juncus foliis aviiculosis, (loribus umbclkiis. r. 1^1. 347 
GrdnicnjunceumfoUoariiculatoaquaiLcum. CB.Kn.i.—Pradr ,a /£ 

Ijramfn |uiicrum aqusLicum. Po>S. r*;a(. lajg. Ic. 

Gramen Junceum sylvaticuin, G«. Hill. si. Ic. 

AlTindo mmima. DaUch. Hiil. loni. Ic. 

Juiicus foliaceui capitulis triangulii. J. B. HiH.i. p.bn. Ic. 

Oramcn junceura ariiculatuii, paluslrc liumijius iitriculis donalum Mm, 

'• S. /. 9. /. a. 
Juncm foliis c(impre,5is, arikulatii ; paaicubi semel tamosa. Hall Hit! 
11. iSaa. 

CULMUS compreasus. Calycis bcLnis aculff. 
Habitat Iq psludibus. V 

JUNCUS M li L T I E L O R U S. Tab. 91. 

JUBCus culmo inferno nodoso, foliaso ; foUis icmlbus; panitula leriuinai;, 
dongata, erecta ; pcdunculis inKfjualLbus , mullifariain dtcompoiilis , 
Issclcohii^. 

Culm us 6—^ dccimetr. , craisidc pcnna; anscrim , leies, liraples, 
firmus , siriatus , infcrnt inieiseclus nodo uno am alieio , folium cmiiEcnte 
cyLndricum, apice atienuaiuin. striaium, 3—6 dccinieir. PaiiicuLi sipe S 
decLmelr. , coarclata , lerminaUs , inttrrupla, Vajina communis diphylla ; 
foUis adprsssis . basi vagioanLibus , ligidis . supcrne subulaiis , iniqualibus. 
FcduncuEi angulosL. siriad ^ numerosi . mulufariam cTeconipojJu ; gra- 
daum 6\ communi ccmro emergences, mtquales ; ceisiralcs bci ' ' ' Vagiuulx plerumque s , insquales, siccje . aculEE . basim singuli peduncuU 
arete involveilLCS. Floccs J- eflusi Lin. . parvi, Cal^'cis lacinis aculx , 
jequales , pei^isienLes. Capsula fusca, otaEj, parva, nitida , breviasime 
acuminaia . longiludine calycis. 

Habitat jo paludibus. S" 3t4 HEXAKDHIA MONOGVNIA 

JUNCUS BUFONIUS. 

JuNCuS cijimo clklioiomo; foliis aTigalaiiB i floribus soliuriis. sessilibus. 

Lin. Spet^iGG^—L^J-HerL go. t. i3. f. S. 
Juncus paliisiris Luinilior erccnis- T. Inil. 24&- 
Gramcn nemorosum calyculis paleaceis. C. B- Pin. 7- — Thtai. ioo,Ii:, — 

Sffleu. Gram. ^27, 
Hobsiium. Malih.Cetn.^^J-Ic^—l-oi'.Jc. i^.^^-B. tlut. 'i. p. tio.h. 
Gramen junceum bufonium. Tabetn- U^ 223- 
GranieTi jniiceum. Git. HiiL 4. In- 
Gmmen jiinccum vulgarc , calyculis pjlcaceis , sivc Holo&ieum- Mmii. j- S, 

Grameii bufoniutn ciecuim aiigLi^ciroliuiii niinui ei majus. Barret. (- 2bZ 

it 264- 
Juncus cfliile btachidlo ^ foVih ^ciactis ; Itgribus suliiarii^ ad ramos sesiilibut. 

Hall.Hut.n. iSig. PlahTA glabra. Radices fibrosie. CiiLmi pluies eK coaioiuni cic^pitc , 
BlifoTrciff ^ dichoEomi , erecii ^ 1 1 — 27 cciiiimeLr. Folia angmia , ^ubulalii, 
basi va^inaau^. hint canalictdaia. ^cres ae^^iles auL ^ubsc^^iks . ^oliraiii 
iQ singula bifEiicationc^ alii unihicralcj ^ di^tincEL, SECpc rciDOli in ramuUs^ 
BtaciEK nonnull,? , ntembiaDaccEG , albs , ba^im calyci^ cicigcnte?. QHfX 
pcrusicn^ > piillidLi? ^ £C:{pariiLu5 ; laciniis apicc subulalia , margin^: mcm- 
btaiiai:cis \ iribu^ exEerionbu^ paululum longioribus- Cap^ula Tutca, tlon- 
gaia, &ubmgona> oblusa, nilida, calyccbrevior, polyspeixna, Variciatcoi 
majorem observavi , di&imcUin Eonbus lermiiialibus approKiraatis \ soli- 
lacila , binis aut tcriiis'cii ramoium dichotouiia. 

Habitat io paludibm. 

JUNCUS PILOSUS. 

JijNGUS foliia ptania , pilosis- corymbo racemoso- ij'i- Spec, 468. — 

Lccri. Htrb, 91. t. i3,/. 10. 
Juncus laiifoliui nemorosus major- T. Inst. 34G. 
Gianien hicsiHum laiifolium niajus- C.B.Pii\. 7, — thc&t. XQi.Ic.^Ueiii- 

i.Z. i.g.f. i.—Sdat. Gram. Sij. 
Gramtn birautum oemocosumT Lt/b-lc. 1^. |],11IJT Enlnifflti imi 
^ lu;i ^L Habiiai 'tiomlarii.i HEXANDRIA MOMOGYNIA. 3l5 Gramcn sylvaucum pilosum. Taian. Ic. as; 

Habitat in Ailanie. C 

I U N C U S F O L r O S U S, Tab. g,. ' 

''T™'!! r"'"" "°^?"' ■ "°""° • ^''''''^'> ' f""'^ .:andi™laiis ; pai,ia.la 
tcrnunali , srccia ; laciniis talycinis adforniibus. 

'^"'■"fS 6 d5cm«r.,crfclus,s,riatus.ran.osm,taimsi™plss nodis 
m,™,u. Fo,fa,,ab.,,.vU..ubub«,ca„alic^aa,a,™.ma'ti;a^ 

=cui,s bas s.,p^„ ^ ,n,erjorES brcv^ores, riores J. bufonii Un. ■ «q 
.rai« .e«,]« .M. brcvius ptdkeib.i ; ,s,™inrics .cl[,a,iL am bini. I^volu- 
crum univcml. d^phyll^m ; folii, lubukds , innocuis, in^qu.libus- d«ro 
pan.cuJainad^Maii.e au, longiorf ;allfro btfviorf. Squamd^v ova.^ 
in™branBc.a. . caiy.i Mdpr^s^. Calyx .expar>iiu5 , hdmi. adformib^^' 
CapsuJam iioji vidi. 

Habitat Algeria iu paladibus. FRANKENIA. CALVXmbulosus, persisiens, quinqucpanius, Pcula qui„q„e 
unguiculaia. Stylus umis. Stigmala duo ai,n.ia. flapsula super/ 
uniloculans , irivaivis , polysperma, 

FRANKENIA CORY ^[ BOS A, Tab. 95. 

1-EANKENiA fruticoia ; foIUs lincaribus , pulvculsmis , marcine ttflesis • 

flonbus corymhoBis- 
Alsiue mariiima hispanica fnilicosa, foLiis quasi vermkulaiis, J. Iml. 544 

— fill'/. H(Tt. 3i6 H E X A N D K I A M O K O G V K 1 A, Fbutpx rj 3 decimcir- , lamosiasinius- Gaulis teres , ncdosus , pro- 

ciimbemamerccw!. Folia F.laivislio..p(rem!antb,inimcr(,s3,opposiia, 
iincaiia , iiitcrnodi:! longiota , raargine subras reBeia , pulvetulenla. Fasci- 
culi folioiuniaxillare5.Floieseoryinbo5i,lerininaliS,confeni.Calysfo]ioii5 
iribus aui quaiuoi lasiu!culis basi cinctus , perslsiens , gracilis , peHiagoous , 
erccius, 4 — 7 millimGir. loiigus, profunde quinqiiepariiius ; lacrniis lii^ea- 
ribu!,ripilis,muibura conn iveniibus.CoroUapeiuBpetala. Ungues angusli, 
llnearcs.longinidine calycls. Limbus obovatus, subcrcnaiiis.roseiis. Slatnina 
6. Fi]amenlai«eptaculDiil5trta,approxiraala,sub;cqiialii.Anilicra;par\-K, 
subrotundK , didyntt. Stylus filiformis. Siigmaia 3. Capsula oblonga. 
attita, supeia^ unilocLdaris , irivalvis^ polyspeimar Semiiia miuima^fuscaj 
affisa funiculis c parte media valvulanini longitudinaliLcr eiuiiipeniibus. 

Habitat ad maris littora piope Arzpau. 6 

FRANKENIA PULVERULENT A. 

fPAfiKENiA foliis obovaiis , tctusjs > subtus pulv^raiis- Lin. Sptc. 474. — 

Lama'ci. lUmtr. I, s6i.f. 3. 
Alsine mariunia supina^ foliis CbamarsyceSd T.Inil.^^, — Schaw^Spec. n-v3. 
Antbyllis vilcutina. Ciuj. H"l. 3.f. i36. /t. — Lab. li. 421. 
AnlhyElis maTiliiaa ChairiEsycs^ similis- C. B- Pin- 3Z2. 
Andtyilis species quibuidani. J', Ji- Hut- 3. p- 373, Yr, 
Franci mariiijLia quadrifolta annua supina Chamssyces rolio et facie , 

flore ex albo purpurascenic- Mich- Gcii. 23, 
A. Fianca marilima quadrifuLa annua purpurea supina Gliaiuxsyces foJio 

et facie. Z^in. Hiit. ii5, i, 79, — Min/i. Gfn. 23. 

CAULE3 pluTCS herbacci. lillformcs, dicholcmi, prosliali, 11^16 cen- 
Ilmetr. Icngi , ew eodeiu c;Fspite in ocbem prodcunles. Folia parva, oppo- 
siia , obovala , inlegcrTiina ^ brevissiuie peliolata . punctis pulveruleotis 
coftspersa. Fibres in dicboiomiasoliiarii, sessiies, asillares et lerminales. 

Habitat in arenis prope Kenvan. 

FRANK.E^'1A THYMIFOLIA. 

FkANKENIA fiulicosa, erecla,ranios!ssiina; toLis ci nereis , lincatibus , con- 
feitis, btevissimisi floiibus axillaiibus- f,W" ftlB'" H E X A X D K. I \ M O N O G Y M A. 5i7 Poiyeonum frulico^m supini,,:, ericoidcs cinciiiiuni Tliymi folio hiina 
nicum. Barrel. (,.714. ' 

l^iiUTExS— i6ccnti[iiett.,erctiu5.rami)siss™us. Ramiconfcri! liodosi 
Con™ iTjnci rimosus. Folia opposLla , rigidula , cinerca , a ba^ ad apicfia 
sens™ ailcoiiaiB. obtusiuscula , 2 mniin,e...l„nsa, iemii.rctia , anL.U 
margins aubuis rcflfxii . in juniodbus rarais confertissima et quasi imbti- 
caa, Floresasillares,scs5i1(s. Calyx oblonsi,., taiuis, psniagonus quin- 
queparcnus , pcrsis.ais. CoroLan. nee cppsulara obifivavi. 

Habitat in areni? Jcisrii. 6 

FRANKENiA L^VIS. 

Fkankenia foLis linearibut.basi tiUaiis. tm. Spu. 473. £«(,„. Ba,„;, s,„. 

■ — ianiiiji*. JHiijir. ;. 562. y. I. 
franca marilima supina saxatilii glauca ericoidfs stmpervirsns flois 

purpnrso. Mid. Cm. s3. 1, aa./. i". 
Alsinc marilima supina , foliis quasi vermiculatis. T. Iml. 244, 
Polygonum maridmum minus, foliolis Serpilll. C. B. Fin. aSi, 
Polygonum alserum pusillo vErmiculaio Seipilii folio, ioi. Jc. i-ii. — Adv 

iSo. U. —QtT.B'nt. 367. /c. 
Erica supina marilima anglita. Port. I'hmL 16S0, Ic. 
Caii sfu Veriniculari marina no n dissimilis plama.y. B. Hid, S.f. toS. h. 
Erica supina maritimaanjlica. JJai. S;:m/ij, 314.. 
Franca, cic- Gufllard^ Acad. 1742. p. 244. t. 9. 

CAULES hsrbacci.ramosi.islmi , filiformts, prosttati vcl procmnbdnles. 
Folia opposiia, lineari -filiform ia, margine subius rcfltsa. Floies aKillares, 
solitarii , sesiiles ci icrniinsiss. Sianiina csseria. 

Habitat ad marls li»ora. C 

FRANKENIA HIRSUTA. 

FranKENIA caulibus hirsutis ; floribus fasticulalis , terminalibus. £111. Sp,c, 

473. — LamarcL Jtklill. t, 262./- 3. 
Alsrne crelica marilima supina , caulc hirsute , folii? quasi vcrmiculaiis , 

florc candido. T. Cor. 45, 
PoTygonuni crclicuiii Tliynii folio. C. B. Prutli, i3i. 3iS li E X A N D R i ^ D I G V >,' I A. Ftanca maritima supina rouliiftota E^aiidiJa , caiilibus liicsiiris , folijs quit^i 
wimiculaUs. MUfi. Gfn^ l3. L 22. f. ^. 

CauleS lieibpcei . procumbeote^ , LirsuLi , lamosi , s^pe dicliotomi , 

II cj ceniiiueir. longi. Folia opposiia , Imeaiia , obtum , palenlb , 

iiinrginc aubtus icflexd^ Floret in dichoEgiTLia ^ssiles . toUiarii ; ^lii JA 
glojiierjios cfnigjesii, idrmiDalcs- Gnly^i pcrsistcns. Corolla pallidc tosca 
am aiba. 

Habitat a^ maris Litiora. Jf D I G Y N I A. O R Y Z A. Calyx exterior bigluniis » iiniflorus ; imerior bigiumii ; gUima 
exceriore sukalS , iiriiialS, Semen unum, siiperQm. 

ORYZA SAT IV A. 

Orvea. Lin. Spcs. 475. — -MilttT^ Ulmtr. U^ — - Zamarct, J^^infr. t. 364. 
Oxyis.-M.giih. Com. 326. Ic- — Caiatr^ Epit. ig3. Jc. — Dod. Pempl. 5og. 

li.^LoL It. 3H Datuh. Hist. 40J. Ic^^Gir. Hut. 79. Ic.-^Tatmi. 

U. ifi.^C. S. Pm. ii.—TI,cal. 4J9. Ji. —7. B. Hill. s. p. 45i. — 

Moiii. I. a. (. 1- / 1. — r. Ml. ii4. i. age. — Catuiiy. Carol. 1. Jj. 14. 

(. n.^Schaai. Spiiiai. u. ^^S.^Maali. Pmir. 6. 

CouTUR Algcr[^i prop? Hjbtjm. Tcrram immcciuni incoEx , tivulos 
dagdentes , ci priino Vcre in siagnaoics aijuas scmina iniuuiii. Suilil Sboil HEXANDRIA TKIGYNIA. 3l<) T R I G Y N I A. R U M E X. 

Calvx persistans , sexpaniiiis ; iaciniis tribus interioribus .-^n,. 

R C M E X P U L C H E n, 

lolm "dicalibiis paaduraformibus. Ira.Ste. .jj, * 

Lapntlmm pulcLrum bcn™i.,ue .inua.^,n. y. B. H.,t. =. .. nss ;, _ 

r. ;nj(. J04 Mwfi. 1. 5. j, ,j.y. ,3 ' ' y°°-"-- 

Lapa,!,™ folLis mdicaiib„s «.rinq„e .™a^inaii. ; c.lvdbu, r„i.,b,u 

cUimis, vEiruco^u. ffa/;. Hiu. „. li^S. cucuijus, 

CAUUS 3-6 dcc[me,.-. , sulca,;,s. Rami numerod , palaaic,, in,„,K.u 
™pc r«lma,i. Foba iafecior. pa„d„r.fovmb , ™„a,a n«vi p.b" ™ i! 

obiu.., m^quab..rdeo,[.da™, poros^. sb„d.lifcr» ; sl^nduK unTcj 
Habitat in arvis. V 

RUMEX BUCEPHALOPHORUS, 

RUMLX florib;.s b.rD,aphtoditi5 :, valvubs d™„iis , „^dii , pfditdli, 

planis, reflesis, ,ncrassa,ii. £,„. «;,„, ^j,, _c„„„„;,, jf, 3,_ [ , ^ 

Acelosa Ocymi folio neapolLtana. C. B. Pm. . , 4. - 1: Imi. bo&. -C,i 3zo hexavhRia tkigvnia. HI AMloi^ annua i.a]i=a. Mmlh,g. Sril- 1S9. /;. -PAj/. (. 76. 
Os;.li! minor aculemCandiie. 7. B.Hui. a- p.Mi./i. 

CAULts 5^P' pi""* e:icommuni ca:spLi5, erctti . gratiles , 13 — 52 
ceniimcir, , simplLtcs. Folia glabra aur Isvissime pubestcntia, iniejenima; 
iofetiora, Dvaia , obiuia ; superiora ansusto-laiiMolata au! linearia. Su- 
puls lenuissiivia; , alba: , aculiE , nilida: , magnx. Flores racemosL , con- 
ieru. ngiamc^. PedicsLi co.npressi , a basi ad apicem seniim incrassaii. 
Valvule caiycina: tvE5 inictiores dcniicubla: . eglandulo^a;, Varigmem 
observavi di^iinciam caule 3 decimetr. -, foLis ovadt , majmiljui. 

Habitat in Ailaiiie ec in aivis. © 

K U M F. X R O S E U S. 

RUHEX floiibui liciraaplirodilis , djmncus -, valvule allErius alamasima, 
mewbranaMa , dttlinata ^ foliis eioaLs. I.iil. S(ik. 4S0. Edul. Syll. Scltaa. 

CAULisiamosus,5triaii)5,irfctus,slabet. Folia cordaia.obtusa.pciiolaa, 
caroosa , glauca , punclis lutidU conspersa . margins Mpc crispi er erosa. 
Stipule magna. mcmbranacCiE , alba: , leiiuissimi. Florts natanles , soh- 
urii aui bini , paoiculaii. PedicGlll (apillares. Valvula; calycis inieiiores 
maxima; , cordata^ , nbtiisa; . connivcniis , venis purpurasccntibus varic- 
gala:. 

Habitat in arvi^, O 

R U M E X T I N C. r T A N U 3. 

■RUMiX floribus hennaplirodi[i& , diatiTiciis; valvulis cordalis. obm^JS, iii- 

tcgsrrLmis : foiiis haiiaio-ovalis , CTOsis. Liv, Spic. 479. 
Aceiosa veskaiia pttennis repcns fmlcsccns , foLo dclioide sinuno. 

Merii.i. 5, (. a8./. !. 
Actcofia f gyplia , toseo semijli? involucre , folio laci^ro, Sch^Hf^ Specilfl- 

n. 5. Ic. 
Acciosa vcsicaria ijngiiana pgrcnn[5 repcns , foliis longi^ sinuati^. Z-^ti- 

Hilt. 9. i. 6. 

Caules tamosi . striati , procurabentcs , 6 — 9 decimclr, Folu rigidula . 
hatiaia , basi injticala. niargiiie inxquabier fro^a.sa;pc paiidurafoiuiia , H E 3<: A N IJ R J A T R I G V N 1 A, sm 5 — S cemirseii. longa, 3 — 4 lata. Poiiolua folio dimidio brevJor, Pbtcs 
veriiciUaii , nulanies \ venicilUs coolerii^- Calycis lacini^ ires inierioics 
maxima , coidaiEe , connivpntes ^ vcnia purpureis rcliculaEa;, 
HAfiiTAT m arvis ad maris liuou. ^ RUMEX SCUTATUS. 

RUMEX fioribus bermaphrodiiis; Toliis cordaro-ha$Lam- Lin. Spe^. 4^0. 
Aceiosa rocimdirolia hortcn^i?, C. S. Pin. lU' — "f- J^^t- 5t}3. — Mniiu 

i. 5- I- ag. /. (J. — SihsKf. Spccim, n. 6. 
Oitalis 10 lull cl [folia, D'-d. Fcmpt. G49. Ic. — Dodart- Icmuu 
Oralis loiunda. tf^nn. h. 43g. ^ Datcch. Hitl. Go5. U. 
OurYi^ saliva fiaiica roturtdifolia lepem. Lob. Ic S99. 
Aceiosa hoticnsis- Fauh- Dan- 1. 154. 
OxaJis fiancd &eii ramana. Gtr, Miii. Scj?. Is. 
Oi^alis folio rotundiore lepens. J. B. Uiil. 0. p, 991- Ic- . 
Aceiosa romana rotundifolia. MuTilijig. Phyi. t. 74- — StiL 100. Ji. 
Lapaihum foliis sagiiiaiis , cis muLfOiiem laii^simLs \ ramif tecua , divei- 

gciiiibus, HaiL liiiLn. i^Q^. 

Plawta glabra ,'procurQbeiis. Rami paientea. Folia glauca , carnosa , 
mollia , nunc cordaia ^ nunc hasraia, obmsa , inregi^rrlDia. Pctiolus foUo 
iongior. Florea subvcrdcillati , niHanccs, pedicellaii ; pedicellif capJIIaribuf, 
Calycis lacinia: inLCiioreis abi^oluiii flocescciiiia aubcoidai^ ^ iii^gii^, coniii- 
venies , amo:iic I'OSCd;. Habitat v: RUMEX THYRSOIDES. 
fiUMEX caulc simplici \ foliis ha^iaiis ; pellicula coardaia , (hyfaoidcj. 

Cau lis timplCK , ereciua > biriatus » 3—6 decfmeirr Folia hag^ia , mar- 
gins cii'i^pa y unduLaia , birpe dcniaia \ infciiora p^dolara , obtu^a ; media 
fii supcrioia caulem ampleciemia- AfEni^ R- Aceiosa; Ljn, -, diftGri pani- 
culi erccia , denia, laiuosissima ^ ihyrsoidea : valvule calycinis dupLo ma- 
joribus , amtene loaeis. An variEids 'i 

Habitat in arvis inculds. V^ 

. 1 41 .322 HEXANDRIA TR!GY^MA. 

T R I G L O C H I N. 

Caivx peisistcns , sCTpartiwa. Corolla nulla. Slylus nullus. Slig- 
inacairiaauiiena. Capsiilasupera, iri autscslotularis, polysperma. 

TRIGLOCHIN PALUSTRE. 

Triglochin capsulit tiiloculatibu! , sublincatibus. Lia. Sjj«. ^Sa, — CEd, 

Dan, I. 49D Lemarci. IllUflr. I. t'lO.J. i. — Lmi. Hnb. g3. i. la./.i. 

—Ad. Holm. iT^^'f- 147- l-^-f- •■ s. S.^Hail. Hill. n. i3o8, 
Juncago palusiris el vulgaris. T. Iml. 2fi6. /. 14s- 
Gramen Junccurii spicalum scu TilglocSiii. t'. .3. Phi. Q.^T/tcai. 81. Ic. 

— Taicra. Ic. =54. — Jliom. J. S. /. 2./. iS. 
Calainagrosiios. Ttag. tljg. It:. 
Calamagro&tis 4. Dalcch- MiU. ioo5. Ic. 

Grainen maiinum splcaium. Ger. Hiit- ao- Ic. — Park- Thtttl. la-g. Ic. 
Graraeii maiinirin bpjc^ium altciuin. Lob- Ic, 17. 
Gramea Triglochin. J. fl. Hiil. a. (j. 3o8, Jt. 
A. Jujicago mailliina p^icnuis , bulbosa radic?. Mif.h. Gfrj. 44. 
Juncago maiirima- Batrel, t. a7L. 
Hyacimlii paivi facie Gramen Tti^lochici. y. S, Hhf. 5. p. JoS- /t. 

Habitat Algeria in piaiis huinidis, ^ 

COLGHIGUM. COROI.i^ lubiilosa ; limbo sCKpaiiito. Styli ires . filirormes. 
Cap^ula SLipcra . Irilocularis , trivalvi&, polyspevma. 

COLCHICUM MONTANUM. 

COLCHICUM [oliis lintaribus , palf ntissimis. liii. Spec. 4S5.— ilHiOPi. Pfdim. 

■1.434. /. 14-/. 2- 
Colchicum inonlanum angusiifolium. C.B. Pin. 6S.— T. Iiul. 35o. 
Colcliicum monlanmn hispanicuin, CIm, Hill, 300 it 301. Ic — DeUcli. 

Hid. ii;a. h. — Gir. Hiit. lig. Ic. HEXANDRIA POLYGV>JTA. 3 a ColcliLtum scmiiic ptsgnans. Lob. It. 14J. 

Colchicum niomanum Hore pmpureo. J. B. Hill. 2, p. 656. Ic. 

Goichisum Horc turn fgliis conjuncto; pcialis Lnearibus. Hail.Hhl. 11. 1'jSB. 

BULBDS- lunkatus , fuscus. FolU ansu^io-knceolaia , glabra , inltgct- 
rima , canal iculala , 4—; Diillimctr. Lata , S— 1 n ccniirasit. longa , jatcniia. 
aui decumbemia , basi vasinLs mginbranaccis involma. Fios unus ad 
qiiamo.. Corolla parva , rosea ", foliU brevior. Tubas lonjjs , filiformis. 
Lira b m seipatli ins; iaclniis ellipiicis , obtusis. Siamina 6, corolla brcviota. 
Slyli 3, filLformes. Capsulam non vidi. Floret Hycnic. Florcj sLrnul cam 
folii! prodeum. 

HaeiTat in Allante. K POLYGVNIA. A L I S M A. 

Calyx petsisrens, ttipartiius. Corolla tripe lala. Capsule plures. 
supero; , in orbem positK, ALISMA PI, ANTAGO. 

Alisma foiiis ovaiis, acatis-, frucribus obluse trijonis. Lin. Sfcc. 4SS 

(Ed. Datt- I. 56]. — Miller, itlmtf. Ic. — -CiiTlii- Lfid. Ic. — Lamini^ 

lUuUr. t- aj2. 
Ranunculus palusiris PlanraginL; Folio amplioi'e. 'I. lull. ^^3- 
Planiago aquaLica laljfolia. C. B. Fiji. iqo. 
Planlago aquancd. Bran^J. 1. j6. 54. Ic. — Fmck. Hilt. 45. Ic. — MalfA^ 

Com. S-jC. Ic Comer. Epit. 364. Ic. —Trag. 336. 7i. — Dud. Ftmpt. 

606. Ic — Gir.H/il. 417. Jc— Fori. thml. mi.h. —J. B. Hill. 3. 

(J. 587. Ic. 
Phntago paluslris sive aquaiica. Tabcm. Ic. 7^4. 
Damasoniuin foiiis elliplicjs > lanceolaiis -, capitulo rotunde triqueiro, 

Hall. Hiil. a. 11S4. nEX,\KERJA POLVGSNIA. Folia tadicalia , longe peuolau^eiecEa, cordala, ovalfl aut lance obia , 
glabra, nervosa^ neivjsapiccconoivcniibus-Pctiolusaemicyiindricus^Flores 
paiiiculaui panicuM paculii , maxiipl , ■nul[ira''iain detomposiia. Rami ver- 
licillati, imquaifB. Pelala parva , pallidc rosea. Cjp^lflai mimerosffi, mo- 
nDspeims. 

Habitat in aquis- ff 

ALISMA DAMASONIUM. 

Alisma foliia coifTato-oblongia ; floribus Jicxagynis ; capsules subulaiis. 

I.in, Sjio:, 486. — Cmlit. Land. Ic. 
Plaifiago aqtialica siellala. C. B. Pin. I^o, 
Plantago aqualLca iitLiior alleia. l-vh. li. Sol. 
Damasoniuni slellacuni. DaUch. Hhl. lo5S. Ic.^^J, B^ Hili. 3. fi. T^g. — 

T. laii. iSj.l. i32. 
Planiago aquatica minor stcllaLa- Gti. Hht- 417. Ic- — Fark. TUat. IB45, Jc, 

FOLTA lanccolaia aul ovala- CapsiiliE6 , aciiminaue , compiessx . in 5le]- 
lulam disposiiie > supemv loiig^iudinaliier dehiscenT^s, mono aul di&peimie- 
Ha&itat in arvl^ liumidis Habtx apud Algcrienses. AT . Tun ippTOAlJ] LvQD^ ioEmii 

lifBltiljgiii 

;'i.HiK.'i,^ >»ibi 

■*j:i. C L A S S 1 S VIII. 

O C T A N D R I A. 
M O N O G Y N I A. L A W S O N I A. c. JAI.VX quadripattitus. CoroUs tetrapeiala. Stamina octn , per 
paria approximaia. Capsula supers , roiunda , qiiadriloeiilaris , 
quadritalvis , polysperma. 

LAWSONiA INERMIS. 

I^^WSONiA ratnii ineimibus. lis. Spic, 4g8. 

Law&onia inccmi^^ foliis sub&ejsilibus , ovaiis ,u4iinque acuiiz. Liti. Siiflh!. 

iig. — Miller. Did. u. i rl a. — Hml. Kaa. i. p. g. 
Cyprus vcl LigiisLium sgypiiuni. Sio/i. Com. i;3. /t. 

Cyprus Henna Akanna. Rauaolf. lliit, Sn. Ic Dakch. App. ta. h. 

Ligusiruin ^gyptiatum. Aipin. Aggpt. sS. Ii. — MallL Com. 154. h 

7. B. Hill, i.fi, 541. Ii. 
Liggsinim onenlale sive Cyprus DioscoridLs eiPlinii. Park, tkial. 1446./!. 
Liguslri species a, Btiliw. Jmsn. n3. Ic. 
Alcanna Arabum. Btltim. Ilin. 35. — C!ii 

SifiJtfV. Spfcim. n. 17. 
Mail-Aiischu Rhctd. Maleb. i. p. 7 3- t. 40- 
Cyprus. R^impL Amb. i- p. i^. I. 17- 
Alhenna sen Henna. Wallli. Hail. 3. L 4, 
RbaCLinus "nalabancu5iMaii-AjischidictuiHeMaderaspa[an,r/Tj*..^inr-'3i&. 

t. aao./- I. Bdloii. Otj. a. f. i35,Ii.— 325 OCTANDRIA M0>;OGVNIA, 

LMVSOKIA )n«n,is « spi"oi. Lin. wden. .p€d« c.rto; qu* JLinior 
incrmfs vciusia vGto spincsdt rami! indnratis. Pop.alsisjf Hon. Malab. 4. 
t. 5j. iUnt^a allaia ad genui aliiid peninoi; huic iiamma qualuoi el 
corolia monopefal^' 

FrUTES I.i-uiirura siraililuciinc leferens. s — 4TnEir. , OKclus, rimo- 
sissirai.;^ rami' paicniibus,opposidi;comtcgrisco.Folia glabra, dlipdca. 
oppoiiia , imeseiriiBi , brevi^imc peLiolaia , uirinque aitf nuaia ,9 — 11 
miLimeir laia , iS— iSlonga. Elores numfrosi , paniciJaii, icrminalcs. 
CalvK persisicns , quadripariitus ; lacioiis ovaiis. Corolla alba, telrapetala; 
pelalisilifrnis. paienlibm. Slanlina S , coroM duplo longiora, iKcp- 
.aculo inscria, pet paiia appro^imala. Stylus 1 , acutui. Caprala rotunda, 
PIsi magniiudinc , quadliloculilis . quadrivalvis , polysperma. Semina 
paiva. rufesccniia , angulosa. FlorgI JLsiaw.- Loci bumlda eL umbrosa 
amat. lions oOorem giavissimum Ijle ^patsunl. 

Est Cyprus anliquomm. Folia priino Vere colligunt Mauri , arri libcro 
cxpoDtim ct fxsictaia conlcmiK. Maiimi usiis sunt pro ornamenlo. 
Aquadilulaetinolaplasmaiis forniain paralael apposiia . quinque ad aes 
horatiini intervallo . cutitn tolorc ctoceo liirjunt qui per duos ciiciler 
mctiws durai. Muliercs uldmas pedum et manuum phaljngcs eodem ani- 
ficio fucanl , iiec ab^diient nisi aiuls^is movie marilis autpaieniJbub.Tm- 
guntui infanles ab oriu usque ad nonumvel decimum siaiis annunt. Color 
uniuibus et cuii ica foriiier ii^h^rcc ui eiiam in momiis aniiqulssimls 
non rato servelur. Dorsum , urines , crura a;quorum inEiciunL. Folia 
jp plagii leccniibos impoaunt Ul aggludnenlur , in lumotibus uL icsol- 
vamur. 

COLITUH Cyprus in hoflis pel loEam Barbaiiam cL priCserum circa 
urbes Mou^cagan el Mouslagaiiin in regno Algeriensi. C C H L O R A. Calvxocio ad diiodccimpaidtus. Corolla patens, octo ad duo- 
dccimparrila, Capsiila supcra, bivalvis . polysperiua 1 valvis inlus 
reflexis. 0CTANDR1\ MONOGYNIA. 32^ 

CMLORA PERrOLlATA, 

Chloea foJiis pcrfol[at[s. Lin. Syil. vepl. 36i. 

Gcniian, p.rfo]iata ■ corollis ociofidis ; foliis pfrfolLa,-^. z,-«. Sp,i. 335. 

Ccn,aur,u,n lulcura p(rf«lia,„n,. C. B. P,„. „8._r. J^,. ,s3._M«/,. 

i. ^.i. ab.;. I-— ^owA. ill. t. 50,— &:/,flw. S6«™.n. ny. 
Ce,,.aur,uj„ Im™™. c=.„r. E^,-i. 4^,. /..-j«„„i. c™. 480-. /f, 
(.Mora. Rnuatm. Spa, j6. /t. 
Ccntautiura fluribus lutdi ifve ^iircis p^llirfU Mesu^fi, Ub. Ic. 401 . /. „;;,-„„ 

aamr. -' 

Perfolbliim Centauiium Imsum. y. B. Hii;. 3. p. 355. /;. 
Ccntaurmm rainu! pcrfoiiarLin luleum. Bunct. I. 5i5 ilSiS. 
Gcniiana folMs lajicalibus ovaiis ; taulinis UianglJatibus , ncrfoliatis ■ 

Dotibus oclofidis. Had. H„l. n. 649. parulis , slaminibiis lotldcm , aliunde siinilliina. 
Habitat ad rivuloi props M^scar. Q novcm am decern- V A C C I N I U M. Calyx supenis. Corolla campanubia, quadrifida. Stamina otio. 
Anthers; bicornes. Bacca globnsa, infera, umbilicata, quadriiocii- 
laris, polysperma, 

VACCINIUM MVRTILLUS. 

VaCCINIUM pedunculis unifloris ; foliis sertadi , ovads , deciduis ; caulc 
angulaio. Lin- Spec- 4g8, — Crtrtner. i./y.. 145, /. sR. f, y. 

Viiis idxa foliis obJongli crenads , fruclu jjigricame, C, B. Pin, 470. — 
T. Iml. 608. — Duliam, Arbr. a. p. 364, t. 10;. 

Myriilius. Camcr. Epil. i35.—MalUi. Cam, igO. Ic. — Paidi.Dmi. I. agS. 

Vitis ida:a sivo Myrdllu^ i,Tabi:n. le, lojS. 

Vaccinia nijra. «od. Pnapt. JbS. li.—Lai. Ic. l. p, log. — Ga. Hill. 
14];, /(. —Park. Ural. i4il). It. SaS OCTAKDRiA MONOGYNIA,. 

MyrtiUu! gci-niaoica. Dfll«A. H"'- '95. If. 

Vjccinia. Bialw. '- 463- 

L-Aiidle ou Myi-,il., R^si.-.^". ^-i- SW- I'- ^ 

VactinLum foliis rupisis , ovale -lanceolaiis , spiralis -, caul? aiigiiloso. Hnd. 

Hii/.K. loso. 

Habitat m Ailanic ptope Boliite Algctii. 6 ERICA. Calvh quadrifidus. Cnrollii gLobosa aut tiibulosa, quadvidenlala. 
Anthers bicolles. Capsub supcra , quadrilnculavis , quadiivalvis , 
pohspercna. 

E K I C A A K ii O 11 E A. ElllcAaoaicrisblcornibus,indu5is;corolU5i 
quaicriiis » paEenLiiiimi? i cflule subarbort ,mpartu1aEii,lon&ioribu5ii'olji5 
• , [oinenloso, irfl. SpcCr 5os. 

Eiita maxima' alba. C. S. Pm. 48^. — T. Inil. 605. 

Erisa Coris folio 1, C/ni. Hri'- 41. Ic- 

Etica foLils Corios, Bore albo. J. B- Hij'. 1.^. 3iS. £~rfrii. I'. 

EtLca major flore albo. Loh. Ic. 214- 

Erica Clu^ii 1. 'Tsbpn- Ii- 1114. 

Erita vulgaris hirsuilor. Poi(. TAtoi. i.(So. Jr.— Cn. Hhl. i3So. /f. a. 

Erica varais crccus . loraentosii; foliis perangusiis , ercclis , confcrljs , flores 
supeianiibus, Ha/I- Hiil- Ft. I0^4- 

CiULlS arhoreus, rainosisaimus ,4 — 5 mclr. Ramuli approjiiaati; ju- 
nioies pubtscemcs. Folia IQrnala , lincaria . marine reflexa. Flores ngmc- 
rosissimi , patvi » nuianies . pedicellati. Squamalas nkinima; ^ imbricaiffi ad 
basim sioguli pedicelli. Corolla parva , globoso-campamilata, alba. Litnbus 
quadridenlalus ; dentibus ovalls. Caly>: quadriparlilus , minmus i laciniis 
ovoideis. Stamina cotollS bievioij. Stylus esseiius- Siigma capiiaium. 
l-lorci laEC odorem suavi^iiinuni ^pacgunl. 

Habitat ad tadices AdanUi cl in collibus iiiculiis Algciiw. ^ OCTAKDRIA MONOGYNrA. 3ag 

ERICA VAGANS. 

Er>ca amhorU muud. , «,„iis , cornlli. camp^nubtis , .oli.arUs -, fclii, 
quaismis , paiuhs, n„. Mant. aSo. 

CAUUS ct..,u, 6-1, d«ime>r. . ,cab.iu.culMS , nmosm. Foli. densa 
l™car,a , ob,^.ms,„la, p;„,n,ia , oi^da , q^.crna am qui^a , ver.icillaB ' 
>up«n. cand,.ub.a , iabl.. convcKa. Flo^s nu,™rosi..inf . r.cecaosl 
au capiuu , un.ia«raics . nuunies . pedicdl.,i ; pediceilU lilifcrmibus 
C.ly. coloraiu. . qu=dripa,-.i,„,. p,„„, .,,,;„;;. .vaio-.blongis. CoroU^ 
.»« , r.«, q.ad„den,a.a. An.hc. .c.udat. . .ubf^.c:. , bipa.li^ 
esscri*. Siyius cotoila longior. "V"""^' 

Habitat in coUibus intulih. B 

DAPHNE. ^ Calvx tubuloius , coloratiTS ; limbo quadriSdo. CoroUa nulla 
nisi calyci:in ^■eUs, Stamina intra lubum, Filaiiienla bievissima! 
Slylus unus. Sligma simpIcK, Bacca supera, liionosperma. Folia 
sparsa. Gaulis frulicosus, 

DAPHNE G ^' I D I U M. 

Daphne panicula leiminali ; foliis lioeari-lanceolatis , acuminaiis. Lia 

Sprc. ill. 
Ttymgla^a folfisLini, C. B.Pm. i6S.~r. M. iQi.—Sch^. Spam. u. m. 
Thymttea monspeliaca. J. B. HhL 1. f. igi. (i. 
Tbyincla;a. Cl:„. Hiit. S;. ii. _ Camfr. Efit. 974. It.^DaUch. HUS. i66j. 

It,— C". Hui. i4o3. /j, _ p^,(. r^iflf. 301. /( Did. Pcmpi. 3Sl Ii 

ThymclKa Grana Gnidii. lab. Ic. 869. 
Thyoielsa a. Jntf™. Sc. in;7, 

Frutex 9 — i5 dctfmeir. , frsclus , ramosus. Folia sparia , lineati- 
lanctolaia , mucronaia , paitnija , intEgcmma. Flotes albi , paiiiculaii , 
coufctLi , terjninalcs, odorati. BacciE rubra. 

Habitat in moinc Zowan. 6 

' 42 33o o c r A N D S 1 A M O S G Y N I A. 

STELLERA. 

Calyx quadTifidiia . petsiitens. Corolla nulla. Stamina brcvis- 
slma. Semenunum.supcrom, nudum, tosti-alum.calyccicctum. 

STELLERA PASSERINA. 

STELLEBA folils linsaribus ; floribiis iJadrifidis. tipi. Sfrt. JU. — Jaci. 

. /conn. — Had. Hilt. n. 1028. 

ThyiQelaaLinaiLK foLio vul^iis. t.htii: h<j\. 

Lithospcrrauni Linatii folio geimanicum. C. B. Pin- a3<|. 

Paiserini. Trag. 53S.I'..—y. ts. Hiit. 3. j:. ^56. Ic. ^ Geinir. h. ngn. 

I. ii.f.ioS. 
LLnaria alieta bolryoidcs moiilpilp. Col. Ecphr, 1- p. 83. Ic- 
.Lilbospermuin itiinuijiil spicalum , Linatjt folio. Motii. i. IJ. i. 3i-/. g. 

CAULtS erccii . aracilei, 3 Jcciuieir, , Dunc iimpHcea , mine raiflosi \ 
ianiiEll$ fere Eilirorinibu& , vLcgaLia. Folia aUeijia . sp^t^a , sessilia , lioeafia 
leu linear! - lanccolata , acuia , glabra , imescvrima , 5 miUiuetr. lata , 
If — ^i3 longa- Flores pacvi, be&sik$> conoiLJei,a.\illarc?,&olilarii vd aggre- 

oaTi, palljde llavesccmes. Semen pyrifonne , miniuium. 
Habitat in collibus iuculiis ptopc Tlcraicn. 

P A S S a R I N A. Calyk quadrifidiis , peisisteiis » coloralus. Corolla nulla, Sia- 
mina intra lubum, Cap^ula supeia , non dehiscens , mono sperm a. 

N". Fl,OEEa dioici, uionDici, polygamic am lieimaphrodili, 

PASSERINA H I R S U I' A. 

PASSehipja foliis caiiio^it , GKtus^^ahri^ ; caulibus loraenioiis. Lin. spa. 

5i3. Eidai. Bir/nii Sy:. 
Thymel^a lomeniosa, fofiia Scdi minon^, C, B. Pin. 4S3. — T-IittL5g5. 

— Sikm, spam. ii.dS-,, liill,, OCTANDRIA MONOGVNIA. 33 1 

Sanamunda 3, CIm. HiH. Rt). Ti—ParL n-.sl. itii. Ic. — Ct: Hiil. 

li^e. Ic. 
Erica alsnanJrma lialorum ttc. Lob. U. 5. jj. aij. — ■Taiaii. U. Ills. 
SesamoWcs parvun, Dalecl.ampii . Sanaraunda 3 Clusii. 7. E. HiU. i. 

p. S0. h. iparsA , ccitfcila , in Tkutex 3—6 deciirteu- , rainoiissTmus, R; 
losi , caiicscentes , tcicics^ Folia parva , aUei 

junioribusiamia imbiicaia, sti^SfUa, crassiuBCuk, ovataseu ovaio-oblonga, 
Qbiu^iuscula , peir?nnan[ia ; snibius conve^a , glabra ; supernc tomtniosa -, 
margine revoluto, Fjoies parvi , lerniiTiaie^ , aggregaci , sessiles. Calyx 
lubuLosuf , quadrifidus; iniua pallidc flavus; extus lotnf ncosu^ , candidu^; 
laclnm ovoiJcis^ paEeniibus- Filainenia staminum brevia^ma. CorLCx ccnax 
dilEciUim? fiangiiur, fanibus pcrficieiidis idoncus, Flotcs hcrmaphtoditi , 
monoid aut dioici, Hyeiiie floret. 

Habitat in sreniS' 5 

PASSERINA r^lTlDA. Uh. 94. 

Passerina folii^ confcTcis ^ cncivii^ ^ Irncmbut , obtusiusculii , serjctis ; 
Eoribiu axillaribiEs ^ gLomctniis , ae^ilLbii^- 

Daphne niiida ; floiibua laieialibus , aggregaiis , scssilibiis , basl nudis ^ 
foliis IJii€url'abloDgi& , ^eiiceis » enerviis. VffM^ Syjnb. 3, p. 53, 

pRUTEX 3 — 9 decimetr. aui brevier , pro iiaiali solo , ececcus , taniQ- 
gia^imu^ , Daphnes dioica: Gouan- siinilitudinem lefercns. folia numerosa, 
cODferia, lincaiia, obmsiuscula , inferno aensim aucnuata, integGrrima , 
cancsccniia, mtida, scricea villus adpressis, i milliiDeLr- laia, 9^11 Eonga. 
Floras solitarii au: ^ggregaci , numerosi , sesaiies , axillares. Calys palUde 
flavus, ccTiuis , tubulosus , persi^lens jUXlus aeiiceus , basi inflaLu5 » quadiidcn- 
laiusi deniibusovaiis,acuUs. Siamina arnica tubuni^Filameniabievissiiaa. 
Stylus I. Stigma 1. Semen i , paTvum^pyriforme j membranuld im'olutum, 

HABiTATinmomibu^ iiicijhis» circa Tunetum, Ma^tar, ct Hliislocis. 6 

PASSERINA VIRGATA- Tab. ^5. 

Passprtna mmis vii^aifs , villoBO-lomenlOBis i foliia Liinccolacis , villo&is , 
obiusis^ iloiibus axilldribut , aggregaus, scssitibus. 33 s OGTANDRIA TRIGVNIA. FnUTSK 3 — 6 decjniel!-. , ere cms , 
erccLi, villoso-toinfinosi, incanl. Folij alKma.sp 

5 milUmeir. lata. i3 — -Qslonga; inFerio fernc raraosus- Rami vjigali, Krctes , - 
s^ilia . lanceo- laa, ablusa, jnlegcrnma . 
glabra ; media ei superiora viQosa. Flores axillares , elomeraii , stsiilc5. Calyx 
petsisicns , piivui , lenuii , lubulosus , exius sericeus el cancsccns , inius 
pallide ilavus , quadridedialus; denlibHS parvis , ovoideiS, Stamina ioclusa. 
Filamenia brcvlssiina. Stylus 1- Stigma I. Frucium non vidi. Coriek firmus 
ut in congencribus. Varictatero e Matoco misit CI, Broussanei distinciam 
folij^ mediii et iliferLoribus glabcnimis. 

Habitat in arvis inmliis propc TIemsen, B T R I G Y N I A. POLYGONUM- CalyK coloralus, quinqaeparlkus. Corolla nulla. Slamins quiii- 
que ad octo, Sl>U duo aut ires. Semen unicum , ^iipcmm . nudum . 
angulosum r 

POLYGONUM M A R 1 T I M U M. 

Polygonum floribu^ ociaiidii$ > icigyiiis , a^illanbus ; foliia ovab-Janceo- 

\zib , scuiper^'iicinibus ^ caole mffrLtfiscciiie. Lin, Spec. 5ig^ 
Polygonum raavliimuni laiifoUifm. C. B. Pin. qSi. — f.lTui. 5io.- — Sthitur. 

Spciim. n. 490. — Z/^mch-lii. l^ aag. — Moris, i, 5, L sq-J. 3. — Lo//. It. 

419, — Matih, Coju. 677- Ic. 
Polygonum marinum. CamtT. Epit- Ggi. le. — J. B- flitf. 3^ p. 3]G. h^ 

i'O'ia. 
Polygonum, marinum majus. Par*. Theai- 444^ It. 

. C&ULES prostratl, ramosii, nodoai. Folia glajica . subcarno^ ^ coriacfa, 
cUipiica, intcgemn^a J 7 — 9 miUimeir. laia , i3— iS longa ; margioc Dtl, I O C T A N D R ! A T R I G V N 1 A. 333 subius tcilcxo. Stipule niembtanaceiE, albs, vrginames. Fiorcs axillares , 
trc! ad quinqiie excodcm nodo: Calyi quinqucpiniius ■, laciniis ^liplicii [ 
margins albo tintiii , medio vircssentibus. Stamina B , talycs breviora! 
Slyli 3. 

Haeitat in artnis ad rairis ILtiora, 1 

POLYGONUM AVICULARE. 

Polygonum loribiis oclandri! , irigynis , axillaribii! : foliis lanccoialis i 

cauk procuoibente , hsrbMCO. Lia. Sptl. J I (p. — (Ed. Dan. I, So3 

Curtil. Loiitl. Ii. 

Polygonum la Li folium. C. S. Pin. sSi T. Iml. Sio.—Mmii. i. 5. i. 23. 

Polygonum sivc Ccntinodia. y. B. Hiil. 3, p. 3-4. Ic. 

Polygonum mas. Fmck. Hilt. 614. h.—Deil. Fempl. ii3, Ic.—Lci. I,. 

419, — Caw;,, Epil. 63S. Ic. — MaM. Com. 676. Jc — Pari. Thial. 

443. Ji. — Cci. Hht: 565. Ic. 
Polygonum mastulnm. JVaj. Bg \. h. 
Polygonum majU5. Tabcrn. Ic. 83s it 333. 
Polygonon. Pauii. Dan. I. 3a5, 
Polygonum. Bh/nv. i- 3l5. 
Polygonum proeumbens ; foliis lineaiibus , ntutis ; floribus soliiailii. Hal! 

Hill. II. iS6n. 
La Rcnouee. R/giimai. B1I. Ic. 

Caules plures es eodera tiespiie , prosiraii ai[[ procumbejiica ^ raisioii, 
gracilcs Jsves, genicubli, ad nodos paulnlum incrassali. Stipuis mem- 
branaces.albs^vaginances. folia alfeina, isvia, glauca. glabra, lance olala^ 
quaixdoqueetiaino\'aiaau[lineaiia, inlegcrrima-Floresaxiilarf^p e vaginulis 
prodcnnt€3,solilarii, bini aul lerni. CaiyK quinqueparlJtus ;]aciniis ovatrs , 
concavia , palentibus , margins albido cinclia , parrc media ct inferiore 
vircscendbus, Sramina 3 . calycc breviora. Ancherie luux. Slyli 3 , breves, 
Srigmala toddem , rosunda. Semen 1 , triqnelrum , calyce teclum. 

Habitat Algerii. Q C L A S S I S IX. ENNEANDRIA. MONOGVNIA. L A u R u s. 

(jALVXSC>:parli:usau[ le^ridiis, pcrsLstens, Corolla nulla. Sta- 
mina duodecim; tsteriora sex, fenilia ; inccrlorasex , exlerioribu! 
opposfia , quotara Iiia fenilia, basi biappfndiciilala aui biglandu- 
losa; MHa aUema sterilia, Drupa supera, unilocularis, Caract. ck 
JUSS Gen. pi. So. Slauiina numero varia, LiNNtuS. 

LAURUS NOBILIS. 

lAUKUS Ibliia lanceolails , veiiosis , pcrcrmantihus ; floribg! qiiiidriEdis , 

dioic!^- Lin. Spa. Sag, 
Laurui vulgaris. C. B. Pia. 460, ^T, Inil. SgJ, — CnfflfT, Epii. 60. Ic, — 

Diid. fimpt. S49, Ic Daham. Arbr. 1. p. 35o. 1. 1S4. ^B/aiTu. (. 17S, 

Launis. y.B. Hill, i.p. 409, /;, — Dstnk. Hiil. SSi.Ic. — Ca.Hiii. 1407- 

Ic. — Irag. 1063. Ic. — MalW. Com, 153. li,^Fa!ili, Dm. I. is. 
Laucus mai CI Exmina, T^trn. Ic- gSo, 
Laurus laliEolia major et minor, Park, thr&t- 1 4SS, Ic. 

HiElTAT in Allantc ptopg BcIliJp Algeria:, V C L A S S I S X. DECANDRIA. MONOGYNIA. A N A G Y R r S, c. JALVX campanulatEis , qiimquedeniaius. Corolla papilionacea. 
Vexilliini obcordatum , carina brevius. Legiimen conipressum ^ 
elongaium, iupecum, 

ANAr. YR(S FCETIDA. 

AnagyriS- Lin- Spre^ 534. — <^- S- ^'t' %'- — 3- Ijiit. 647. t- 4i5- — 

Dod, Pcmpi.T^S. — Ciui. Hiif. g3. h.—lob.Jt^.^-p.So. — Dnham. 

Arbr. 5a- t- iS^^-Sditue- Sptcim- n- 34. — Coratr- E^it. 671. Ic. — Mattk. 

Com. 665. Ic.—BaUch. HiiL io5, Ic. — Gtt.Hiil. 142)- h.—Pf'tJ'. 

Thtat. 346. le- 
Ana^ris vera fadds-J. B- Hill. 1. ^-364. l(. 

FrUTES s meir. , xamosu^ , eieciua. Hamuli juniorefi pubcBCcntts- Folia 
peiiolaia. glauca . icmafa -, folioHs aeisilibus* lanccolauB, obigsfs, brevis- 
sime mucfonall^ , aubius s^iic^is. Siipiila parva , ddcidiia , viUosa , candi- 
culaia y pedolo opposica. Flotes Dumeiosi , ia tac«mos breves diapasiir , 
pediceUaii. Calyx campanulalus , quiiiquedenJaius ; dcniibu; ovaiis. 
Corolla lucea. VH?>ii]luTn dcflc^Eum^ obcarttaiitin , s\h ci cacinii dimidio 
bieviua , apicc macula aubfu^c^i in^ignimm, Alic subfalcaix , obtusic , cari- 
nam adiEQuantes. Carina lieviier arcuaia ^ obtusa , diphylfa- Staittlna 10, 
Filamcnta appvoKimaia nee coaliia- Stylus ijjcurvus , acoius. Lcgumen 335 decAndrta MONOGTNIA. Tnaciuni coraptessum , perKlaluni , arctiamm , pcdicellaium , glabruiii , 
crassiuMulum , liepta ad cnneasptrmum. Semina iKvia , reiiifoimia, 
Florcs, foLa, ligHiim odoreni ftciidmn spatgnnt. Floret priino Vere, Habitat Algci R U T A. Calyx leirapli^llus. Corolla tetrapetala. Stamina octo. PorL 
plures necrarilcri ad basim germinis. Capsula siipera, quadiiloba, 
quadrilocularis , quadrivalvii , pnlysperma. Pars quinta llori teimi- 
nali addiltir. 

IIUTA TENUIFOLIA. 

Rlta foliis inuliitarLani dccomposiiis ^ foliolU linearibui. 

Rula legiuma, Jjtcq- Icottti. 

Rma sylveiirit minor. C. B. Pin. 336. — T.Iinl.^it. — saaui. Slirani. 

i[. iio. — J. B. Hill. 3. f. 500. Ii. — ■ Taiirii. Ic. i3i. — Mail. i. 5. 

(, 14, /, 4. 
Rula moniana. Clm.Hiit. 2. p. i36. Jt, — PaiS. fhmt. 134. Ic, 
Rula sjilvfslris minima. Dud. Patpt. 150. /[. — Gn. Hill. IsSi./t. 
Rula aylvesiiis. Canier. Eplt- 49J. Ic. — t-fft. Ic.^. p. ^4, — Datedt. Hht- 

97 3. Ic. 
Rura tylvcslris lenuilolia. MaWi. Com. 341. Ic. 

DlFFERT a R. graveoUnte Lin- foLis mullifaiiam decomposilis ^ folioli^ 
angu^li^aimis , lintaribus. PlanLa coirosiva CI odori^ ^tavisumi- 

HABJT.Vr in colLbus aridis et incuUis prope Ma^car. K 
RUTA LINiFOI.IA. 

Ruta folii^ simplicibui . indivi^ia. Lin. Spec. ^^g. 

Rula oiienralis Linaiiie folio , flore parvo- T. Cof. ig. — Buxli. Celit- 2, 

p. So. I. aS./. 1 el 5. 
Ruia hylvestcis linifotialiispaDicatBcc. Mjij. I- 73, — T.Init.i^T.—Barid. 

I. 1186. 


DECANDR1A MONOGYNIA, 337 Caules hfrbacei , 3 decLmclr. , glabri , IfreLes , ertcii , s^c pkrres ex 
eodsmca^spits.simplictsaut vis ramosi. Folia sparsa, glabra, iniegcmma, 
simplicia, spathulaio-Iaoceolata, obiusa, crassiuscula , inpetiolura dscur- 
reniia,4— 6miLLmdir. laia, i3— 5S longajinferioramiaora. Florcs corym- 
bosi,ieiminslcs. BractcaLngati-lanctnlaii, [oliaces. Calysquinquedema- 
lus. Corolla lulea.penlapetala; pctalis inttBTis.concavi^. ovaLis , obmsii, 
Siaminaio. Filamenia basiciliaia. Gcra™ tuberculin J villosii cinciuQi, 

Habitat in agro Tuneiano. e 

M E L I A. 

Calyx quinqucdcmaiu!. Corolla pentapeiaU. Stamina decern ; 
filamciitis in tubum co^lilis, Drupa splisrit-a , siipera , nucleo 
siikaio fctta. 

M E I. I A A Z E D A 11 A C H. 

MtLTA foljis bipianaii^- Ijrj. Sfrci-. i5o. — CnvaiiiL Din/rt. n. SuG- ^ 207. 
A^cdaracb, Doi. Fimpt. 848, — T. Inil. 616. (. 3S7. — Si,kiai. Sptiim.a. 74. 
Arbor Fra:iini folio Bore cceiuleo. C. B- Pin, 41^. 
Pscudosycomoius. Camir. Epil. iSi. Ic. — Metlh. Com. s3s./c. 
Azadaiacbetii arbor- y. B. hiU. 1. p, 554. Ic^ 
Zieyplia Candida. Gtf. HiU. i^qi. U. 
Az^aracih liecbarioruni. Pork- Thcal- 1443. If, 

Azadiracbia indica, foliia ramosia minoribu^, flore albo subcoziuleo pui- 
puraicenie majore. Com. Htnt. i. p. 147, t. 6. 

Arbor i3 — 16 men. , vasiis se spatgens ramis. Tlorci odoraiissiml. 
FructlTS oleum pro lampadibua suppedilat. 

COJ.ITUR iu hortis Algeris. B Z Y G O P H Y L L U M. Calvk pemaphylliTi, Corolla peiiiapetala. Stamina decern; 
filamentis intus membranactis. Capsula supers, quinquelocularis. 
polyspermar 

43 338 " D E C A N D R I A M O N O G V M I A. 

ZVGOPHYLLUM ALBUM. 

ZVGOPHVLI.UM lolils peiiolaiis; foliolis clavaiis. carnosis. Z,r«. S^n, iSi. 

— Lin. Fii.Dicad. t.p. !<■ '■ 8. 
Zygopliylluia proUrerum; capiltdis baccalis , globosa-qumquangulatibu! i 

foliij prolifcris , carnosis, lomeHlosJS ; tauLe procumbeiite. fmiL 87. 

i, 1 J. /. X 

PLANTA tanoscena , brcvissime IDmenlD^a. Caulii nodo^u^ , suEfiuii- 
tosus , pracumbtns , ramosLssimus , iS — 17 cenumeit. Folia opposiia , 
carnoia, MKtia, brevia , obluia.nunc simplLcia, nunc conjugata. Flores 
axillares. solilatn , stssiUs. Calyx quinqucpariitus ; lacmiis ovaiis , obiusis, 
matBUiaus. CoioUa alba , pentapetala , calyce Itrn^or , tcceplaculo inscru, 
Siamlna 10 , coroHi brevLora , in orhem disposila. Filameiila basi uogui- 
culaia. Sligmala 5. Geimen peTiiagomini. 

Habitat in arenis dcieili ei ad maris littoia. 5 „,^CaH F A G O N I A. CA1.VK quinqueparlitus, CoroUa pcniapctala ; pctalis tingiiLcu- 
iaiis. Capsula siipera, profundt pcntagona. Semina compressa. 

FAGONIA CRETICA, 

FaGONIA spinosa ; J^oLiis lanceolalis , planis ^ lievibus. Lin, Spif- 533. 
Fagonia credca &puiD&a- 7'. Intt, 26^- — Sdlaje, Specim. n. 23o, 
Trifoliuni crcticum bpino^um. Clm- Hat- a- p. 242. Ic. — C. B- fin- 33o. 

— Prodj, 142, le. — Gfr. Miii. 1207. Zt, — Pa/ft. Theat- luS- li- — 

Maith. Com.6ii.Jt. 
Trifolium aculeaium creiicuni. J. B. Hiit. P. p. 3Bg. Li. — Mum-^i- 3- 

l. .4./. S. 

Caules piocumbcnic^ , glabri, angulosi, 3 detimeLr- ^ nodtjsi , isLnosi; 
lamia divaritau^ , dicbotomi^, Scipulie qualeitiie , &ubu1al3^ , ill aculcoLum 
abeunlcB. Folia oppo&ica , peiiolaia^ glabra; foliolis l€iDa[i^ , integcii » 
lineari-JaiiccDialia , I !■ — 'iQ milliineir. longis ,2 — 4 lalis , qsucronaua. DECANriRIA MONOGYKIA. '33g 

Florcs ioUtarii, asillarcs , pcdiceUaiL; pedLccllis peiiolo brcviotibus. Calyx 
quinquepartiius , deiiduus ; lacinlii ovaiis , acutis. Pelala 5 , foiiii caLycinis 
alienia , suljotliiculata , patcntia , basi unguicukla ; Umbo roseo. Siaminj lo. 
AnLhcre exigiiK, vtrsaiiLes. Stylus i, acuiu5,pqrsia«nj. Gcrmeiv paua- 
Sanuxn. Capsula pentagons; angulis compressis, elevatis ; locuUs EOlidcm 
monospcrmis. Semiiia lievJd , ovata , plana, 
HAfitrAT in monlibus propc Mascac. O 

FAGONIA ARABIC A. 

Fagonia spinosa ; foliolis ILocaribus , toovexis. Lin. Spic. 553, 
Fagonia arabica longUsimis acgbis atmata. Silaiu. Slmim, n. aag. 
H^BiTAr in arenjs dc^crti. T R I R U L U S. Calyx quinquepartitus. Cotolla pemapeiala. Stylus nullus. 
Stigma capitaium. Capsula; quinque od decern, conniventes, ple- 
rumque spinosa:, polyipennffi . siiptra:. 

TRIBULUS TEKKESTRIS. 

TftJEULUS foliis scxjugal]a,suba!quatibus ', scininibus quad lice rnibus. i.i/1. 

Spa. !>5i. — Cattna. i. (.. 335. (. 69./. a. 
'fribulus ieiT^t[i& Cictri^ folio , seniinoxn inicguDitnio aculcaio. T. Insl, 

q66, t- 141, — DcdarL Jconci, 
Tribulus icrrcsnis. £0*. Is. a. p. S4.^Doii. Pempt. 55-i . h Camit. 

Epit. 714. /c Matlh. C™. 69a. li.^—Ftak. Thcat. logT-Ic—Dalcih. 

Hul.5i3,Ic. — Gr..Hi:l.in6.li:.— y. B.Hill. ^. p. 35i.lc Morii. 

J. a. (. S./. 9. 
Tribiflus lerrestris mjnoT hispanicua. Band. I. 53S^ — Schajii. Spedni. 

". 597. 
Tribulus letresiris Ciceri^ folio »fruciu aculeaio. C.B, Pin, 350. — Zj^!t^- 

Isi. t, aaa. 
Tribulus paribus foUorum son a:qnalibus ; fmctu quadiricorni. Hall, Hut, 

n. S47. 340 DECANDRIA MONOGY.NIA. Caules S—- dccimctr. , prosiiati , hirsuii , aspeii , ncdosi , iamosl ; 
plures cseodcmciEspJie-foLaoppOiiia, villosa, abrupiepinnata; foliolis 
clKCm ad qualuoldecini , ovato-oblongis , intcgerrimia , basi oblique cxcLlis. 
SripgLe quaiernic, patvz , lanccolaiic , dccidu^. Flores soHiavii , asillares , 
breviier pcdiccUaii. Calyx deciduiK,vaiosus,quiiiquepariiiusilatiniis gvaro- 
laaccolalis- Pcia!ai, luKa ,obovata , calyte paulo longiora. Stamina 10 , 
approxiciaia, Siylus null lis aui brevissinius. Silgma obiusuci, crassiuseglum, . 
qginquESidcatuin. Capsule 5 , aggrcgata; , cmsiatei. osseiE. inde cunei- 
fonncs, hmc convex^, mucicalEe, aculcig pleiumquc 4,rigldis, $ijbu1ali&, 
in^ualibu^ , divcrgcniibus armatie , tri aul Iclraspfima: ; loculis [Olidcm , 
oblique transversii , parallclis. Semina parva, oblonga, subicroiia, amice 
obctiaa , pc^Eice acuu$sima, 

Hasitat ill arvii cultis, 

ARBUTUS. 

Calvx qiiinquepaititus. Corolla turbinata , quiiiquedentaia, 
IJacca sgpcra, quiuquelocularis , polysperma. 

ARBUTUS UNEDO. 

AitBUTUS caulc arboTco ; foliis glabiis , Bcrraiis i baccis polyspermis, Liii 

Spa, 566. 
Aibutu! folio sfrraio. fi. B. Pill. 460, — T, liiiL ^gS, (. 368, — Dtihimi 

Arln. i.^.ji. I.a6, 
ArbuLus. Ciui. Hill. 4;. li.-^Cftma. Epil. 168. (<- — Mallh. Com. sua. 

le. — Dud. Fempl. S04. Ji. — Tsirm. le. gS;, — Cir. Htil. 1496. Jc. — 

Poi*. Thtat. I4g6. Ic Dalnh. Hat. igi. It. —Isi. Ic. a. p. 141. 

Arbutus Comarus Theophrasli. J. B. Hilt. l.p. 83. li. — Slliaa. Sped: 

n. 46. 
Arbuiu! folin ssrraio ; Bore obiongo ; ftucm ovato. *ii!(er. Did. I. 4 

/. 1 (( s. 

Habitat in AdaiiK, 6 ^ii DEGANDRIA niGYNIA. 3ii D I G Y N I A. SAXIFRAGA. 

CftLVS pctsisicns, quiuquepartitiis. Corolla pemapcsaU, calyci 
insorta. Cipsula supers, biiosiris , apice dehisccns, bUocularis , 
polys perma. 

SAXIFRAGA r. liANULATA. 

SAXTFRAGA foliis caulinis icnifomiibus ^ lobatl^ ; caule lamoso ; radjce 

scanulaia. Lin, Spsi. ijO. — MilUi, lUnitr. Ic. —(Ed. Dm. I. Si4._ 

BngH'l. Phyl, 3. p. 47. Ic — Ctirtii. Land. In. 
Sasifraga roiunditolia alba, C. B. Fiji. Sog. — T. Inil. lis. Doilml. 

Isonei. — 'Schaw. Spicm. n. Say. 
Saxirrsga alba. Dad. Pimpi. 3i6. Ir.—Lob.li. 61a. — Tra^. iaS. /f. _ 

Gir. Hill. Sii.Ic. — Dalrth. Hiil. iiiS. Ic — Blakw. I. 56. 
Sasifraga 4- Cunitr- Epit. 719, — Malih, Com. 654. Ic. 
Saxjfraga major ct alba, funrfi. Hiit. 747. Ir. 
Sa^jfiraga alba bulbifera. Park- tliml- 424- Ic. 
Saxifraga alba , radice granulosa. J, £. Miit. 3. p. 70&. Ic. 
Sedura rotundifoliuia ereclum , raditc giaoiilosa. Morit, j. 1 a. i. o, f, c5 

— -Qtmcr. li. Lign. i. it. f. 145. 
Sawfraga foliis radisalibus renifotmibus , obluse dgjitaiis ; caiilinis pal- 

matis. Hail. Hiii. n. 97G- Planta aonnihil visco^a. Buibi parvi , numcrosi, romadi. ; 
ladiculis infcrmixLi. Caulis eteccus . vlUosus , 3 decinierr, ^ simplex am 
parte ramosus- Rami subapbyCli , paiuli. Folia villosa : raditalia peiioJaia, 
renlformia , ircnala ; caulina pagca , rcmola . plus mlnusve profunde 
divisa ; media SI supcriora SEsailia aul brevisumc pctiolaia. FloKS corj-ra- 
bo so-panic ulaii. Calyx villosus , sciniquinquclidus ; hciniis ovaLo-oblongls, 
obmsis. Pciala 5 , ma^Da , alba , obovaCa , venis vireBceniibu^ vatic^aia. 34-2 DEGANDKIA D i G Y N I A. 

Sumina lo, Filamenia petsisieiiEia. SLyK S. Sdgma capiwium. Foli^ caulmi 
ludum; scssiliacc petiolaia . flabelliformia « ovaia observavi \ superion 
noTiniilla liiieaiia ei iiiiegra sunu VarieJatem caule hiisutiore , foliis can 
ILiiis profuiidius deataiih ; pcialis duplo minaribus disiidtiara possideo. 

Habitat in Ailaoie. ^ oi\y-?^' SAXIFRAGA GLOBULIFERA- T^b, gG, f, i. SAKiEiiACA caule hiilbifero ■, fotjis nptvosis ; imis spailmUilh. [nicgcrtiinii ■ 
supctioiibirs palmiita iti jlii quinquefldii , m ramo floiifcro rcmoiis , 
Unc?rjbus. 

FacieS S. hypiioides Ud. ei ab eadem vin disiincla, Caulcs (sspuosi , 
iain06i,basL prositau, en quorum apico surguni rami fiorifEri. erccti, ^mi- 
plicest 8 — 16 ccntimeir. Folia taulina conferia , nervosa, glabra aul viv 
pube&ceDiiii ^ iiifei-lora spaihulaia^ iniegerrima , obtusa ; superiom longe 
pctiolaiaHapicepalraaia; lobis idbus ad quirquejinearibt^, obiusiusculis, 
iiixgu?lib[]s- Bulbi axillares, ovati aut subroiundi , viUosi. Foiia in ramo 
fieri f?ro IfueaiJa , intcgrq , pau<:a , rcmoifl. Floret corymbosi; primDrdiali 
schsili aut aubsc^sili ; la[i?ralibus pedicelbris. Calyx pube^cens » quinque- 
fidifs; laciniis ovdiis . obiuiis. Cijvolla alba- Peiala obovaia , cafyce 
duplo Lon^ioia, Siamina 10 > corolla breviom. SLyli a. Cap&ula ovala , 
bJcolLs, bilocularia , poly^pcnna. Hyenie et primo Verc floiCi- 

Habttat m cacuminc Ailamiii- ^ SAXIFRAGA SPATHULATA. Tab, 96. f. 3- 

Sa>;ifraqa fo\\.\i spaihulaiis ^ obtusi^ ^ cJliaus. indivisb \ caulc prosiiaco : 
pedicelljs axlUaiibus ^ uiiiElori^- Caules cEP^pUosi, raiuosU giaciles, prostrad, 3 — S cfiniimclr. Folia 
alieina^ confeiia, parva, ^paUiuhia, quandoque lineaiia ^ obiu&a^ utccgia, 
maigiiie ciliaca , in peiiolum dccucrcntij, PcdicizUi axillares » filifonncs , 
brevet, unifiori. Calys peisisiens , Cfuinquelidus ; laciniis ovaiii, cili^ici^- 
GoToUa alba, calyce duplo longior, Pciala obovaia. Floret primo Vere. 

Habitat m cacumine Adami^ prope Jidide. Jf niECANDRlA DIGYNIA. 

GYPSOPHILA. 343 Calyx persisiens , tubulosus . quinqucfidiis , membranulis lotj- 
dem longitudinalibus, alteinis intcrsecms. Corolla quiin|iiepartiia. 
CapsiUa supera . unilocularis , polysperma. Rcceptaculum centtale 
libeviim. 

GYPSOPHELA COMPKLSSA. Tab. 97. 

Gypsoehila caule sr«to , liinc compresso i foLiis subulaio-lanccolails , 
slnaiis ; pedJcelUs caLycibusqgc piibCicenHbus, 

Caulis a— 3 decimcir. , ciccius, icnuis, nodosui, Isvis, eocipressus, 
raraosus ; ramis paniculalii ; ramuli; approximaiis. Folia opposiia , subu- 
lala , am subulalo-lanccolala , glabra . adprcssa , SIriata , ligidula , caulcm 
amplectcnUa , i— s Biillimeir. laia , 2—3 ceinimeir. lon^ -, inferiora in- 
IcrQodiis longLora 5 tupcriora brcviora. Flores paniculaii , magniladinc G. 
saxifraga: Lin. PedkelLi iniequalcs , viscosi . pubcscenie? , uniBori. Calyx 
simplex . lubulosus , atriams , piibescen? , ijuinquedcntaius ; dcntibus 
acuiJ!, Pcala S , calyce longLora , unguiculaia ; unguibus longiludine 
calytis. LLmbus dlipticus , parvus , iniegerjioius , supernc albus , subius 
venLs vlolaccis lojigjiudinaliicr variegaius. Stamina 10 , corolla breviora. 
StylL 9 , iiliformes. Capsuia Isvis , glabra , oblonga , Iri aut quadtivalvii , 
iiniLocularis , poly5perma. Senima fusca , compressa , in-aia. Receputu- 
luni cenlral? Jibcrum , lermo. Floret priino Vere, SAPONARIA. 

Calyx ubulosus , simplex , qiiinijiiedcntatus. Coioila pcniape- 
lala ; pelaLis unguiculsiii. Capsula supera , oblonga . iiniloculaiis , 
polysperma. Recep[aculuiii tencnile, liberiim, 

SAPONARIA OCVMOJDES. 

Sa?onabva calyiibus cylindricis, villosis; caulibus dicliotouiis . piocuni- 
bendbui. i™. Sjiii. iSo. — Jacij. Aiiitr, Afip. I. 'j3. 344 DECA^nRIA DIGYNIA. Lvchnis OcvmoiJes repois mon.anura. C. S. P/n. ao6. — r. Iml, 33j. 

Ocvnioides rtpem pdygonlfolia. L«i. Ic. 341 D^lrch. Hhl. Hsg.ll, 

J«pon=l-k mi-,.! quibu5d.ni. J. B. Hht. 3. p. 341. !'■■ *™«- 
Lychnis iTion^ana lepens. G',r. Hist. 4j3. li. 
OeynioWes repens. Fori. !7imI. 639, /I. 
Lychnis vdlOcyifioides rcpcns. Moris, j. 5. (.21,/. 38. 
Saponaris cauk dccuinhente , Dodoso ; toliis ovato-knccoUtis ; calycLbu5 
mbulosis , hirsutis. Hsll. HUt. ti. 909. 

CiuLES 10 — 16 cemiintir. vel longiores , piosiraii am ptucum- 
benics , dithoioral , nodosi , pubcscenics , pluies ck coinniiini csiplic. 
Tolia opposira, \i>u:%cti\\bs. . pubtsceniia ; in&rioti ovaia, obiusa.pG- 
tioLaii; superiora lanccolata. Flares corymb osi , lerminalea , niimcrosi. 
PcduncuH viHou, fillformes. Calyx lubulosns, cylLndricus. villoso-visco- 
SIJS, quinquedeniatus \ dcnLibus parvis , eretiis, obtiisis. Pelala 5. rosea, 
hariiomaliier paicniia , oblongo - elliptica , a basi ad apiceni scnsim 
lariora , inttgetrima , quaodoque subemaigiiisia , unguiculata ; ungug 
longitudinccalycil.apicc biappendicnkio. Capsula ovaio-oblonji . calyce 
lecta.semiquadrivalvis , uniloculatls , polyspermy. Scmina fusca , rcnifor, 
n.La. Rectpiaculuinco)umnare,libetum, Planta e!egans. In luios tapeies se 
spargeos rupcs obiegii. 

Habitat in Ailaiue. K D I A N T H U S. Calvx persistens , calyculalus ; interior tubuloiu! , quinque- 
deiiiatu5. Corolla peiHapetala , unguiculala. Capsula oblonga, 
supera, apice dehiscens, unilocularis, polyipcrma. Reccplacubm 
cetitrale , liberum. 

DIANTHUS PROLIFER. 

DiANTHUS floiibus aggregatis , capilacia \ squaiois calycinis ovaEis , oblusis . 

muiicis. tubum ^upcrantihus- Lin. Sptc. iSj. — ffi'rf. Dok. L 231. 
Carycpphyllus sylvcsiris prolifet. C. B. Fin. ao(p. —T. Inil. 333. —Sriairr. 

Vet. 1, ,6.433. '.7. ilECANDRlA DIGVKIA. 345 Avnsria' pi;oI[tsra. I.,b. i,. 4^9. __ q„_ Hiji, bqg. h. 

Betomta coronana squamosa sylvEsttis. J. B. Hiif. 3. f,. 333, Ic. . 

LaryophyLlMj prolifcr. P™(. Thml. 538. It. 

Tunica tapitulocompaco, ovali;calycsL„ivsi5aliquadrmoro, Ha". !/»(. 
n. 901. 

Callus (tsctus , Isvis , gracilfs , nodosus , lamosus, qiundoque sim- 
plex. 3— 6 dec™™. Folia angus.issima , subiJaia^ superiora ioLernodUs 
lonfiS br«,ora. Flores i™inales , s^siles , in capilulum assrcgaiL Squa. 
™ls pluigs , conftrll , concavs , obluss , cociacea; , ina'quaks ; aU^ 
Mores £:i,us eingentes; alia^ lenuioces siogulos disiinsuenlssc. mvolveDles. 
^elaia pa™ , rosea . calyce paiilo longfora , in.Egeiriiia au. subden.ala. 
l-apsula-oblonga , undocularis , apitt quadliyalvis. 

Hasjtat m pasciiis AlgcriiE. 

DIANTHUS DIMINUTUS. 

DiANTHUSfloiibiissoliUliis; squamls talycinis octonis , florem stm^iax- 

tibus. Lni. Spii. 5S7. 
CaryophyLlufi sylve&ma pvolifdr , florc singulari. J". iTtit. 333. 
Caryophyilo prolifcro affinjs.iioico ex quolibel capilulo florc, C.B.Pm, 209. 
Caiyopliylius sylv-cslris niminius. ralimi. Ic, 5go. DiEfERT a piiccedenii c 
Habitat Algerjj, ¥ ule uiiifloro. An vaticiaa ? DIANTHUS CARYOPHVLLUS. 

nr.^MTHUS floribus !olil3rlis ; squaraii calyciiiis subovatis , bievissimis ; 

coroUis crenaus. Lin. Sptc- 5Sj . 
Caryophyllus horlensis simplex (lore cnajore. C. ii. Pin. 3oS , — T Iml 

33i B/otw. ;, Si. 

Caiyophyllus sylveslris majgr vulgauot. Lob. ic. 440. 
Caiyophyllci flos simplex. Dod. Pcmpt. 174. Jt. 
Caryophyllus simplex major. Gir. Hill. 5(|o, lii 

RADlKdura eiquaailignosa. Folia glauca;radicalja longesubuJam, canali- 
culaia, glaberrima,imegcrrimB;supcrioiaintcmodiisbrevior,i, Caulis 3—7 

. 44 34tF D iZ C A N U H E A T R 1 G V N i A, decinieJr,,slaiicu5.gbb€i, Leres . crecrus . nodosus , sipc b^sL decum- 
bens ei icnicuUini , superne lamosus ; lamis pateniibui , vn\ bi aui tri- 
floiis. Calyji calytulaius ^ exterior brevi^ , adpressus , g ^quiinis 4 , ovaiia , 
brtvissime mucronati^ ; duobus inieiioribu^ paululum laiioribus ^ inlerior 
teres, loiige mbulosus , quinquedeniatuj; deniibus creciis ^ acuiis . apicc 
scaiiwi^. Corolla roa^a, rariii& alba , quandoque purpurea ; unguibus 
ealyce loogioribu^ ; Umbo flabeUifotmi , rotundaio , deniato, Capiula 
teres , apicc aiiciiuaia , calyce petiistenle lecia , paulo btdvior , unllo- 
cularis, &iipeTTi€ quadrivaLvis, S^mina eompn^ssa » mai^inaca , undique 
rccepincitlo Libero » papilloso , columnari allixa. 
Habitat in coUibgs inculds. J^ 

DIANTHUS SERRULATUS. 

Dtanthus foliia lanceoklis , serraiis ; peduncuUs imiftoria ; squainia ^Kter- 
nis jmbiicaiis , acuiis , calyce iixlcriore brevioiibiis ; pci^lis finibiiaiii. 

PlanTA glabctrima. Caulis ereciii^ . nodosum ^ Tamo^irs , 3 — S decimeir, 
Tolia angirsto-lanceolaia , 3 — 7 millimeir. lam , 3 — 7 centimcii- lojiga ^ 
piana , margine lenui^^iiac ^ercaia ei J&peia. Pedunculi eloog^ii , unifloii ^ 
disiincci. Galv:r tubpioBUS, 3 ci?nEinieir. , quinquedemarus , calycubm^ ; 
eKieiioi intevioie dupio triplove brevior. SqualI^£ sepcem ad octo , 
in3:qualcs ^ ovaio-lancfolaEs , acuiie , imbi'icai^, CoroLla pallide lOiCA , 
dupto miliar qiiam ia D. ptumarLo LLii. Pqiala lenui&^ime iinibrraiab 

Habitat in aienis pfope Sfaii ci Elgem apud Tunelana^- ^ T R I G Y N I A. CUGUBALUS. Calvx persistens , nibulosus , quLnquedentaius. Peiala quinque, 
absque corona. Capsula supers ^ polvsperraa. Recepiaculum <^en- 
irale, liberum. DECANDRI.\ TRIGYNIA. 347 CUCUBALUS BEHEN. 

CucuBALUs calycLbu5 gubglcbo^is . glabris , rcticulalo-vcnosjsi captulis 

irilociilaribus ; coroUis ^gbiiudis. Lin. Spa. igi <Ed, Dan, I. 914.— 

Billliard. Hftb. !. Bui. 
Behcn album officmaram. J. B. Hlit. 3. p. 3Jfi, h. mote. 
Lychnis sylvfsiris qus Bclica album vulgo, CB.Pin.ioi T. Iiul.SSi, 

—Sdiavf. S^rdm. n. 40a,— ^qrud, lU. i. 117, — Miri^.i. 5.1. 20./. 1. 
Behen album sive Pokmonium. Dod. ?impL 172. /c. 
Smiiaa. Brimif. 3, p. lag. Ic. 

Spumffium Papaver , etc. Lvli. Is. 340. — ■ Pari. Hitat. 7fi3. /i-. 
Hcrba articulvris. Tafuru. If. aciS. 
.Mclamlriam PlLnlL. C/tii. Hiii. agS. Jt. 
Edicn album. Blakw. I, aSS. — Gir. /Jiji. 6;8, Is. 
Pokmonium Dodonioi. Daitt/i. fl»i. nS6. Ic. 
Viscago cauie biachiaio , Eiodcho ^ calycibii& inllaljs , vcnusis. Hdll- Hht. 

„. H.3. Plawta glabctrjma , glauca. Cauks basi procui^bemcs , ramosi. Folia 
inferioia ovaia. in peiiolum decuircniia \ fiupcrirjra ov^lo-oblongaauLlan- 
ceolala. ^cuca, remoca. PeduncuUdicliolomi. Flo£ &£pc in dicholomja soli- 
Taiiua . pedjcellaius. Galy:t inflauis . veno&o-reliculanj^. Peiala alba ; limbo 
bipaiEiic. Capaula ovaia j brevis , calyce recia , apice subsc:ivalvis ^ irilo- 
culaiis. Seniina fubcd j reiiifo 

Habitat in arvi;. f S I L E N E. Calyx lubuloaus , pcrsfsttns , quinquedenialus. Corolla penia- 
petals ;. fauce coronata. Capsula lupcia , pohspeima. 

SILENE LU5ITANICA. 

SiLBNE lilnuia i ptialis dcntacis -, floribus ereccis i fnicubus divaricaco- 

rellcxis, alfcrnis. Lin. Spec. 5gi- 
Viscaso hiiia iusiianica , stdlalo fioie. Dill. Em. 430. I. 311./.401. 3^3 DECANDRtA TBIGY^^IA. AfFlNiS S, quinqiiciTiljicriE IJn. Difteri ptliliii crcnaLis , dilute purpu- 
Kis ; fiuciibirs htukontalibu^ , divaricaiis. Plania loia hirsuia pilis paLulis. 
HabitAX inEer scgetcs. © 

S J L £ N £ Q, U ( N Q, U E V L' L ^ £ R A. 

SiLENE pciaUs micgdriiraia , iubroEundia -, ftutcibus crccu* . aUcrnis, Lh. 

Spfc 5gS. 
Lychnis hirsuia minor , flora variegato. Dfdart. Acad. J 666. — 99. Vol. 4. 

p. 3QI. j£. — MiJfl. p' 95' it' — Iconti, 

CauliS eractus^ nodogus^ 3—^ decimetr. . hirsutiis , ramoaus , lariua 
siuipkh. Folia infericia spaLhulata am obovaia, obmsa , peiiolaia, in 
pedoium dccurrcjida ; supCTiora hnceobia- Florcs soUtarii , seasiles , dis- 
tincij , unilaEtiakb. Biacief ladceoLaiH: , li^ngicudine calycis. Calyx hir- 
aucu^, [cres> tubufo&ifs , fmclupcrffcto ovatus^ decem&lviaius , qiiinque- 
d?iiFam& \ denubu^ acucis. Peloid pdrva- LiEcbirs roiundaiua , inECgei aui 
la^vjssime ciennEus ; diaco ioEensi? pgrpuri^o ; margine pEiUido. Capsule 
ovaix y ercctt , bifariain dispouEx « [iJlcculaies > poly^perrnxb Scmina 
parva , rugo^a. 

Habitat imci si^am. © 

SILEME HISPID A. Dofeidt', f ecundif 1 calycibus liirsuiiuiinif - SiL£NE floribu^ i-acemods , 
pctalis biC-dif, 

CauliS simples auEparacramo^a^, 3 — .4 decimciT.^liir^uiu&nfolialnrsiiEai 
ififerLoca spaihuliita , obEu^ , in peEJolum dccurieiiLia -, caulina media et 
soperiora lanceotaia , acula , acssiUa- Flores raccmosi , sirbifssilf$ , uni- 
laierale^, conferti ^ erecii; ractmo 3^& cenumeir, Sraues lanceolato- 
subulaEiE > calyct duplo iiiplovc brcvioi«. CalyK lubulosus , siiiaius > 
pilofisaimugvii^^ — sS millimeir. loogus , quinquedeniaius ; dcniibu^acuris '-, 
maluto fruciUflvaEus . basi angusiaiu^. Peiala bifida. Capsula avaU, glabra, 
pcdicelbia, erecia, iiilocularis , polyaperma. 

Habitat in Adanic« Q DECANDR1A TUIGVNIA. 3^q 

' "■ SILENE IM0RICATA. Tab. gS. 

SiWME eaiJe mfsrncplloso jfolhs lanceobtjs ; Boribus scsslUbus , sccimdis, 
smcti! , longe taceinosis, inibricaiis, 

CAIJL15 inferne hifsulus , erfcius , 3~-e dccimglr. Rami virsaii cri- 
ciks. Foiii villosa, 3-5 centL^ir. longa, 4-9 niiUime.r. lata : inf6ii„n, 
obtusa J superiora angusia, lanceolata , acuta. Flores scsiilcs aui btcvissiinc 
pedicellau , ^oliiaiii , ui,ila,aalci , adprsjsL , in ra^muiD longum dispo- 
sii., imbticati , imernodiis pauLo longbrcs; eic^pLi! infgtioribMs. Bracr™ 
pan-K , subula la;. Calyx Iubulosij5 , ftlabcr. detem^lriarus , qdnqucddn- 
laius, ], — ,S millimeir. longus. Pf tala alba , bifida. Capsida glabra, 
ovaio-oblonp, intra calycem pediccllala. 

Habitat id arvis prop c Mas car. 

SILENE TRIDENTATA, 
SiLENE ]iirsutai /oliis anjustolanccolalis; floribus racemoiis ,disiiiiclis , 
sgssilibus ; dcndbus calycinis subulatis ; capsulis acuminaiis , ertclis. ' 
Lyclini! sylvestris 6. Clsi. Hiii. 590. Ic, 
Lychnis sylvcslris lanuginosa minor. C. B. Pin. io6, 
Lycbnis parva. J, B, Hhl. 3. p. 3ia. 
Lychnis sylvcstris hiria minima, Lnt, Ic. 33g. 
Lychnis sylvesiris minima. Jaiirn, Ic. 297. Caitus erccius, a — 5 dccimf ir. , hirmms . ramosiis. Rami icnuj s , 
eiflcli. Folia hirsuta ; radicalia . spadiulala aut obovaia \ cauljna infcriora 
et media angusio-lanccolaia. Floics la.ic raccraosi , alterni , sessiles am 
siibscssik?, asillaies, Infcrioribm , foliolo lineari - snbuJato brcvioribBS. 
Calyx hirsucus , cubulosus , dgccmstrialus « erecJus, macuro fnjciu ovaio- 
rolundoa, quinquedentalus ; dentihus longiusculis , snbulatis, Capsula 
Isvis.ovaia , acuminata, apice dehiscens , imracalycemsubsessilis.Pciiila 
rosea, calyci: paululum lonBlora , plcrumque iridcniala. 

HABITAT in ariis Aljeiia:. Q 

SILENE NUTAhfS. 

SiLEME petalia bifidis ; floribus laisralibui , secundis, cemuis ; panicula nu- 
lanie- Lia. Spa. 5^6. — (Ed. Dan, i, 541. pilala msli apraia. 36o IlEc:A^-DRlA trigynia. 

Lythnls moTiii^dii vrs«^a alba laiiEolia. C. i(. Fin- 5oS. - r. J,,,/, 33J 

MMii. I, 5. i. aa-f-i' 
Lychnis lylvestrLs 9. Cltu. Hii'.Sgi. Ic- bea.^Tabim.Ic. S93 G«. 

Hi>l. 410. /t. — Par*- IJ™'. 63i- i^- 
Polemoniuni pciricum Gtsncii.jl. B. Wii. 3. ^. 3Ji, /i. maia,— GfinH. Ic. 

Uffi.l. 18./ i53. 
Viscajo foliis lanccobtij , hitsuiU -, floiibus paniculatis , nuaoiibus. Hall. 

Hhl. fi. gii. 
Lychnis sylveslris viscosa , foliis Olitidi!. Lars, Pmi, iSq /[, 

Folia pubesccmii -, radicalia . numerosa , spathulaia , in pstiolum decur- 
renUaicaulinalanceolala.Gaulis3—Sdcciineli.,erl:clus,vilLosiis, simplex. 
Flotespanicidati.nutaiiws. secunilL-, ppduntulia lair rali bus , subdichotomii. 
Calyx tiavato-iubulosus, viscosus, j3 — 1 B millimetr. longus, dejcfflsirianis, 
infcrne anguscalus , malum fruclu ovalus- Pplala alba , involuia . ullra 
nifdium biMa i laciniis lincaiibus , oblusis , dentejemino basi inlns auctis. 
Sramina toroUi lonjiora. Slyli 3 , longiludinc alaminum. Capsujl ovala ," 
atuta , irilocularis, apice dchlscens , poiyspetma, Semina iugosa. 

Habitat In collibus Algeria, ffi 

SILENE RETICULATA, Tab. 99. 

5lLKN£ ^abia , viscosa i foliis angu^lo-lanceolatJSi pfdunculis subcrifloiis ; 
calyce clavato, rciicirlaio; pelalis lineaiibus . ejuaiginaii^, 

Cauus 3 — S decimclr. , creqius , glaber, raniosus.viscidus , gracilis,." 
FDliaglabcrrima^ angustO'laiiceolaia > acuia J 3 — i ccntimetr. longa , 
4 — 10 millimclr, lata- Florcs panifulaEi. Pedunculi Jiliformea , uni bi aui 
[riflori \ Hoce inleriuedio se&sili am bieviKi pedccellaio. Fohola duo . subu- 
lacaad basim pcdiccliorirni. Calyx persistences centimecr. , cenuis, clavaiiLS^ 
lEGvissime d^ccinstiiacus , [^liculacuc yenis pnrpurascenlibus > quincjucden- 
laiub •■, deniibus ovaiic , acuiis. Coiolla parva, rosea- Linnbus peialorum 
linearis , an^usius , emaiginatus i ungue lenui , supcinc biappendiculaio , 
lonptudioe cslyds. Siamina 10. Filamcnta filiformia. Siyli 3. CapsiJa 
livis , ovaio - oblongs , lonje pedicellaia, calyccm vix aupeiaos, apite 
dehi&cens, [liloculaiis . polysperma. Semina oiinuia , fusca, subrenifoi- 
mia, riigoaa, rccfplaculo centrali, elongalo , ramoso inscita. 

Habitat AljeriS. Pi..\SI' D E C A N D R I \ T K, I G V N I A. SILEKE BUPLEVROIDES. 35] SiLEME floribiji pedunculatis , oppositis . braciea brevioribus ; foiiis lan- 

ccobii^, aciiiia , glabris. Lin. S^ec. 5gS, 
Lycbnis oricnialis' Buplcvn folio. T. Cor. SjS, 

Plakta glabeirima. Caiiles viigaiL , nodosi , sspe basi dtcumbentes , 
Ikvcs , ttrelcs ,6 — 10 ceniLmcir. , quandoqus longioits, infeme siiu- 
plices , supcinc laxc paniculaiL. Folis opposLia, angusio - lanceolau . 
acuminata , glabra , Ltvissinia ; (aulina inferiora 3 — l3 cenlimeir. 
longa , in pfiiolura decuricniia , inictnodiis inulio lonjiora; superiora 
hreviora , scssilia, Btaciea: angusto - lanceolate , acuiissiraa;. PeduncoL 
asiUares , uni bi aui triBori. Florcs sbiguli pediMlLaii , subnuiames: 
Call's glaber , lavis , lubulosus , sspc vlolaceus , 3 icniimeir. longuS , 
quinqugdsniauis ; dcniibus ovaiis , atuiis. Peiali iupenia alba, infcrne 
pallide violacea , ulira medium bifida ; laciniia bail anguiiatis , obtusis. 
Ungues caiycc paululum iongiorss . apice bidsnlaii. Siamioa csseria. 
Capsula oblciiga , longe inira calyccm pcdicellala. Caulc^ nimc vfridei, 
nunc purpura^ccnies. 

Habitat in Adame. If 

SILENE CONIC A. 

SiLENE talycibu^ fruclus conicia ; siriis Irigjnra ^ fobis mollibus ] peialis 

bjfidis. Lin. Spa. S<i%.—Jaiq. Audr. 3. I. s53. 
Lychnis sylvesliis anguslifolia > calycibus uirgidis ^Irrali^. C. B. Pvt. ?oo- 

— r. Inif. 337. — SiSaw. SiPcriin. n. 4ol.--JjmJi(, ill. I. iiB. 
Mnscipula; major! calyce ventricoao similia, J. B. Hht. 3- p. 35o. Ic. 
Lychnis sylvestiis altera incana caulrcglii &trialis, Loif. U- 33B- 

Habitat in arvis. © 

SILENE CONOEDEA. SjlIhe calycibus fructus globo^is,3cuiniiiaciSiSEriis Iriginta^ tolii^ glabris; 

petalis iniegris. Ltn- Spct. igS, 
Lychnis sylvfislris latifcLa , calycibus lurgidis sirialis- C. ^. Fin. 5o3^ — 

I. Iml. 337. 302 DECANDRIA TllIGVNIA. 

Mu>cipub major c.ly.e .urgido venficoso. J. B. HUl. 3. p. Hg. Ic. 
Lychnis sylvesiiis s.Ctai. H(>(.2BS. , , , „, „,..,, 

Lychnis sylvMttis 3 Clusii. rabtrn. Ic. agS. —Lub. h. iS^.—Dakch. Ihii. 

Lychnis calycuUs slriatls 1! Clusii. Gtr. Uhl. 470. Ic. — Pari. Hill. 

Lyduiis sylvesiriscalyculissitlatisinrgitlismajot, iVIorii. i-J. '. a]./33. 

Plakta pubesMos. Caulis 5 decinictr. , ctwiga , tamosii? , snpcrnc 
dichotoinns; raniis cor/mbosis. Folia SCSiilia , Ipnceolau , acuta. Fiore5 
etecti , pcdLcellali. Caiys sttiis So , quinquedenuUlu : dcniibns snbdalis ; 
imior ovato-cylindtaceus; maluro rtncluinflalus , magnus , globosus, acu- 
minams . clansns. Pciala parva , roica. Capsub inira calyccm scssilis , ciicur- 
bixaiLi la^cuaiiam rcfercna. Habitat in atvis, O 

SILENE BIPARTITA. Tab. 100. 

SlLENE foliis inrcrioribus spathulalis \ floribus racemosii, socgndis. nn(an- 
tibus \ pelalis biparuuB. 

Caulis 3 dccimclr. , pubesctns , nodosus, crecim vel basi Jccumbens, 
ramosus \ ramis nunc simplicibus , nunc superne furcalis. Flos solilarius in 
singula bifurcaliiine. Folia opposila ; infcriora pubescenlia , spadiulara i 
obtusa, in petiolum ciliaium decuireniia ; media ci supcriora lanceolata, 
sessiiia, FLores racemosi, disiineli, soliiarii , breviier pediccjjati , subnu- 
lantcs. BractcK ovato-lanceolalK. Calyx teres , inferoe angusialus , meni- 
branaceus . dcccmsnlcalus . quinqncdenialus , maluro fvuctu ovaius , 
baai coaictaius, Pctala 5. losca. limbiis piofundc bipartitus ; Laciniis an- 
gustis, dislinctia, obliquis , obltisis ; ungtie apica biappendiculato. Sla- 
inina 10. Filam^nta angusta , comprcssa. Anthcra vcrsaiilcs. Styli 3, 
oiscrti, filiformcs. Gecmcn leres. Capsula 'i'JZJs., glabra, erccta , pedl- 
cellala, apicc qitinquc ad septemvalvis, irllocnlaris , polyspcrtna. Scmina 
fusca, tenifovinia. Species pulchenimft- Floret primo Veic, Varieta^m 
in agco marocano leclant , minorcm ct calycibus villosis diStinctain' 
coramunicavit BrOUSSOWET. ^ 

Habitat in arvis Sbibs. © (*! Willi! (ll' 
'iiS. !<• Cinisaw DECANDUIA TRIGYNIA. 3^3 

SILENE MUSCIPULA. 

SiLENE petali^ bifidis; caulc dlchoiomo ^ Horibirs axiilaribua . se&silibys- 
folii^ glabcis, Lin. Spsi.Qci. 

Lychnis syJvei iris vJscosa rubTa altera. C B, Pm. 2',h.—T-tiii{.S3j. 

Lychnis sylvesirisS- Ctm. HiU. 2^g. li. —Tab^m. Ic. ^^5 Dotech. Hiii. 

BiS. Ic- 

Muacipula Vi^caria sive Lychnldfs spt^cics. J. B, //^li. 3. /►, 3^^, irr. 

Vificaria sive Muscipula. G^r. Hjj/. Soi^Jc. 

Caulis erccius , 3—6 decimeir. , reres . glabcr , crassiusculus , viico- 
sisBifiiu^ , ramosu^i rainis siriciK, Folia glabcmnia . laio-laiiccolaia , 
miegcriLiDa, Lnicrifodiislongiorai "nferjorain peliolumdecuircmLa, obiu&aj 
media ei superiora mriiique aiieniiaia , scsiilia; cjmea angusio-lanccolaia. 
Rrtmi HDrJferi dichoLOmi- V\o% in bifurcaiione sub^csailis, Braclci subuhi^G- 
nonnullia flore Siepe longioribus. Calyx lubulosui , membranaceus , quin- 
quedeniaius , d?iiiibu$ acuiis » niaiuio ftuciu ovauis , peniasonus ,baw 
angu^laius. Cocolia parva . ioiciise rosea , cal^ce paulo lonj-ior. Lirobus 
peEaloium emarginatus, Capsula ovam - conica , brcviiei pediccUaEa » 
longiiudine calycis , apice dchiicens , quinquevalvia , liilocularis, polya- 
perma. Semiiia rufa , parvd > !.r;jiirormia , lugosa- Plania vjscosi*aima^ 
Ramis sgcco gluiino^o inadidis forniicx , muac^ tt alia insecta aggluii- 
Tiantur. 

Habitat in arvi& Algeria. © 

SILENE PSEUDO-ATOCION- SiLE^E foliis imis obovaiis \ florlbus fascintJau^ , tcrmiiialibub ; calycibus 
da'V'aiis ; peialis Hm^aiibus , imegenriini^. 

CAliLESs:epepliirese>:eodemcxspi[e, lamoai, erecci, 16—27 cenumeir-, 
lursuii. larius glabri. Fo[[a opposiia; infeiiora obovaca, in perioJum <\i- 
cuireniia , hasi citiaia \ faulina media ci superiors ^e^ilia aui subhessilia , 
ovaia , iJpe acumiiiaia. Floies Fasciculaii ^ lerminales , soliiari! , bini vcl 
Kcni CK coinmuni pcduitciilo^ Pcdunculi villosi. Calyy 3 ceDCimeir. longus 
lubulosus, teres, tenuis, pubescent ^ ntaLuro frircm a pane media usque 
ad apicem ampliaius , quinqucdcncaius ; dcncibus acuiii, Perala lo^a. in- 
tcgcrnma , liaearia , obiusa. Ujigues calyce paululum langiores ; apice 

45 354 DECANDRIA TRlGVNiA, biappenclicuLili. Capsula ovaia , apif e dchis 
FacLea omnino S, Atocionjacq. Hon, 3. u 
An varicHf ? 

Haditat in Aibnie. :ns,[riJoculaih. pol^-sp^rmj. 
a. DiEFcrt pelalis integci-rimis. SILENE RAMOSISSIMA. 

SiLEN£ pubesceiiB , vistosa > lamosisiima ; foliis nngusio - Jajiceolaiis ; 

pcduncTilia iini ad irifloria ; calycibiis ovalis ; pGialis bi^dia ^ c»psulis 

iii[ta calyccm subscs^ilibu?. 
l,ychTii5 miniiEia hispida nocliflora, Ma^i. Bol. App. So^.^Vail. Herb. 

Plamta viicosa ct villosa viilis brevissitois , arcnis ct pulvere plerumque 
coiispcisa- Caulis 2 — 3 decimeti. . ereciu? , raraOiissiiuu^ ; lamis panicg- 
laiis. Folia aiigu^co-lanccolaia. Flores numcrosisaimi, .Pedunculi aKiUares , 
inzequales, uni bi aut triflori; floiibiis peditelbds . ercctis, CalyK decein- 
srrjatu), ovaiua ^ g inillimctrd iongiis , quinqucd?nraiu5 ^ dcnEibus partis ^ 
acuiis. Fetala alba , parva. bifida, Capsula glabra , Levis , ovata . mira 
calyceni bicvihsime p-?dicellaia , apicc quinque^'aJvisr 

Habitat in ar^nis ad maris liitara, V 

SILFNE ARENARIA, 

^ILENE viUo^D-viacoaa ; folii^ lincari-lancr^olaiis , obciiaiusculis ; floribus 

laxt I'accmosij^ peialis bifidi^ ; capsulis inira calycf m pedicellaiis. 
Lychnis maricbna gadcnsis angusci folia. /. Iml. S^^.—Vnil. Herb. 

Planta villasa ct gluciiiosa , arcnis conspersa^ Caiile^ basi procum- 
bcntc» >nodci5i,iainosi, RaraialLemi, sirjaii.FoUa fcrc Cerasiiivulgaii Lin, , 
criissiuscula,viJlosa;radicBliaspaibulaia;caiiliTiaIincari-laiiceolaia,obiiJSif, 
2 — 4 inillimGir. lam , i3 — s5 Langa, Flores axiUarfS ci icvminalei , lase 
racemosi, aoUjarii cl bini, pEdic^lkiEi. Gaiys lubglosus , matuio fmcUi 
ovatus , pubesccm, decemstxiatus , 1 1 niilliinccr. longus , (^uinquedediacu^ ; 
dciiiibus acLiis. Petala parva ^ alba, bifida. Capsula ovaU , lEcvis , apice 
qtiinc^uc ant sexvalvia , intra calycem pediccUaia, AEiai^ S^ ramosissim^e , 
differ! ramis lon^e rarioribus ^ foliia inferioribus longius villosis^ cauLc 
basidecginbcnie; lloribus paucioribiis ; capsulis imni calytcm pediccllaus, 

Ha&itat ill ar^nis ad maris Uilora, V }'-^'^U DECANDRIA TRIGYKTA, S55 

SIT. ENE RUBELLA. 

S(J,EXE eiecia , Uv3b ; calycLbus subglobo^is , gfabri^ , veoosis ; coroLis 

inapenis, Liu. Sptc. 6of>- 
Lychnis sylve&mi flosculo tubio vix conspicuo. Cri^i- Viiid. — Sehaiu. 

Sptdm, Tj, 4o3. 
Vi$cago l^vis inapmo lloiT, DiU. Eltk. 413. t. 3i^.J. 406. 
Habitat in Barbaria. 

SILENE ARENARIOIDES, 

SaeWE pube^cert? ■■, foliii an^u&io-lm?tr[Jju5 ; pedunculU uiii ad triflori? -, 
calycibua decemitriaus ^ villosisi pecdSis biR jis ; cap^uljs leictibus, pcdi- 

CElLilU. 

Caules eKeodcm ca;&piic plures , nuiit rtccii^ nunc ba^ decumbeniea , 
tenuei, pubescentes , 1.? — 22 cciiciun-ii. , ^Lmplices am parcc rdioosi. Folia 
mfcvior^t 2 millimeir. laia , ff — 4 ccncimeir- longa , infcrritf pauiuluni 
aDgLisiioia, obimiuscula ^ cauliiiii ^uperioia subulata ^ connaia ^ iiiftrne 
ciLiata-PedunculLlaicraleaet «rminfl]es, uniadiiiflori, Caly:* puipuca^cens^ 
tubulQ^ua > ToaEuTo fruciu JubovaiU5 , bail angu^iaius , viJto^m , decem- 
ati:Jatua,9 — ii millimeir. Ion gu5, quinquedcniiiiij^ ; dentibu^ patvis , ovaiLs » 
-obcusls. Pei-iU bl^da ; unguibus calyce paiito loD^JDribus. C^ipaula lanHs , 
leres, rnira calycem bteviicr pcdiccllaia, quinquevalvis , ai>kc dehifctna , 
ti'ilooularJs ^ polyiperma^ 

Hahttat in acvis. 

SILENE CINEREA. 

StLENE foliis inferioribiisovada; floiibusiacemDfia, subseSsilibu^.soliuirlu, 
binia aui lemis ; calycc pubegcenie » decemauiato % pefalis bilidu. 

FacteS S. nocturnje Lin. Cauiis 3 — fi decfmeir. , pubcscens lanugine bte- 
vissima^ Folia mft-riora ovala , sfsailia-, ^uperioca lanccr^bla, remora. 
Rami florifeii sicpc bifuicaiL Flovcs raccmoai , sub^cssik^ \ infciioiea 
lemi; supcTiores soliiarii. Calyx ictcs, decemsulcaius ^ pubescens > loatuiQ 
rmciuovaLuaJfiferneangusiaiua, quiDquedentalu^^ deniibusparvh , acuiU, 356 DECANDlilA TRIGYNIA. sericels, Peiala cAyce paulo longlota , alba, bifidrt ; laciniis angusii^ ^ 
linearibus. Capiula ovaia , mita calycem pcdicellaia. Flos in bifmcaiione 
5oiLiatiii5 , bieviicr pedidclliilga, 
Haeii'AT hi arvis Al^frii. 

SILENE PATULA. 

SiLtWE viacosa- ramis pynkulaio - paicniilitis 5 folii^ inferiodlnis longe 
pclioUlis , ovaiis , acuminatis ; pediintulis sobtriflflris ; calyce clongaio ; 
ptialis acmibiridis. 

Folia pubc$ccniia lanuginc btcviasima ; mferiota obovaia > in peiblura 
longuiD dccurrentipi caiilmaeiediatisupecLocaierLioia,angiislo-lanceohia- 
Cauliad — n)detiineirr,crct(us,mfernepubtscens, ramosus-RaToiopposiiL, 
p^niculati , parenie^ , viscidi , apice sarpe bi aui EiiEdi , floriferi. riorei in 
singulo pediinculo tolltarii , bini ^ s^piti^ i^rai ; intcxmcdio br^vius 
pedicfllaEU, Bracteola s , ovoidc-ir , acuia; ad basim caLycis- Calys lubu- 
losus, i3 — 2S mrlUrLiCEr. iD^gus^ inEcrn^ angusuor. dcccm^trktus . glabcr 
aur vis pubcscena , maLuio fruclu a pane media u^que ad apicem urn-. 
pliaius , ovauia, quinqu^denlacu^; demibus parvis , ovacis. crcciis- Corolla 
alba, inagniiudine LyclmidU dioicx Lin. Limb Ci pelalorum $cmibilidii;^ 
Unj;ues calyce paululuni loD^JDies , apice bidtntaU- Scamina 10 -, qDJn.qu& 
ez^sGiia, StylLS^prodeunies. Capsula ovaia, intra calycem pediccllaia ^ apice 
dcliiscen&> HJIocuktis, polyiperma, Plores caderiLC sole apcriuaLurci gcaiis- 
situum apitant odorcui. AtWT- A R E N A R I A. , Calyx perslstens , quinquepaninia. Corolla peniapeiala ; peralis 
integtis. Capsula supers , unilocular!! . polysperina. Receptaculum 
centrale Uberum, 

ARENARIA SEIiPYLLiFOLIA. 

ARE:^A&1A foliis subovpti^^ acuiis » se&sLlibus^ coiollis calyce bievioiibus- 
iiii. Spa. 606 — Curio, ionri. Is. D E C A N D R. I A T R I G Y N I A. 35^ 

AkLne minot multicauUs. C. B. Pin. i5o,—T. Iml. a43. — MonV. i. S, 

t. s3.J. 5. 
. Alsltif minima. Dird.Pmpl. 3o. /e. — to*. li. 461. — FmA. H,j(. a3. /t. 
Alsitif mmur. Taban.li. -lOt.—J.E. Hill. 3. f.Si^. Exdm. Ic. — Otr. 

Hill. 612. /£. 
AlsLlic aqualica minima. Port. fkal. isig. I(. 
Alsinc foliu ovato-lanceolatii , subtijrsulis ; pEtali; talyce brfvioribus 

HaU. Hhl. ).. 875. 

PLAKTA pubescsivs lanuginc brevissirai. Caulcs erctii. Bann numerosi , 
dlchotomi, Kliforraes, 8 — 16 cendnictr. Folia paiva , sessiHa . ovata , 
Bcma. Flore? ininuii, nuiiietosi, pedii:dlaii;pcdl;sllis capillaribus. CaLycis 
laciniffi ovalo-oblonga: , atuis. Petala calyce breviora. Capsula conies , 
parva, aaiia, loogiiudine calycis , apice dehisccns. Scminafusca.ininJma. 

H.^QITAT in aivig. © 

AllENAiilA RUBRA. 

ABENAfMA foliis fililoimibiis i SEipulis oieiilbranaceis ^ viiginanubu&. Lin. 

Spec. 6d6. 
Al&ine SpcrgiilEC facie minor, ^ivc Spei^ula aiiaoi Eosculo snhcffitulco. C. B, 

Pin. 2.5 1. — T. Iiiit. 244. — Lindfm. Abat. 145. I. 4, J". ^. 

A, Polygonum folii^ graniineii , Spe^^ubu capiliJis. iflcj. Prwi, 2o3. i. Jj3. 

Spersula pnrpursa. jF. B. Hiit. 3. (1. 7aa. ft. 

Alsine foliis Jioearibus ; siipulis ovaio-laiictolaiis , argtnieii. Hall. Hiil. B. Arenaiia jnailiia. CEi. Dan. t. 740. 

Alsine Speiguls facie media. C. B. Pis. s5l. — T. Iml. 243, 

CjVULEa ex coTDOimii cxspile plure^. ramohi , diCiisi auL procnmbeiilCB , 
nodosi, lenuci ,paiiicolaii , i3 — aa cf nlimcir. , supeme SEepe pubcjccnccs. 
Stipule binffi. parvffi , ovatie j menibranaccft, albie eiingulo uodo. Folia 
subcarnosa , aublus convexa . Ilncan-^iibulau. Fasciculi folioruin axillaris. 
Floies parvi . pedicdlali , panicuUli in summilaic ramorum. Calyx piofunde 
quinquepafliius; laciniia lineaii-ellipiicis , acuEis . macgine membTanaceis. 
Curolb rosea, rarius ilba, calyce vklongioi. Peiala j, ovaia, iijicgerrima. 35S riLCANDRlA TRTGYN3A, CapsuLa icms . longltudiiie calycis , qijlnquevalvU , polyspcnua, Semin 
' ■ a, plaJia, rufesccriUJ, non mitrgiiiuia. " VarteTATEH in dcscno pcope Tozierfoliia filiformibus ; Tarciulis capH- 
Idjibus i Ifttribus nuca^roSi^simLs disLinciain olscivavi. -. , , ' ' 

Habitat in strvis aienosis. O ' . '' 

ARENARIA MEDIA- 

ARENATilAfolii^lmizaribus.carnotJS^siipulumGmbriinaccis, Un-SpscGnG. 
Alpine Spci^ulie faci? luiniiua , seminibus mai^inini^. T. tiiii. 344- 
Spergula annaa^ scniine foliacf 0, nigra , circuEo mi^inbranacco albo cincto. 
Epktm-X^l. Cur. Ctnl. 5, p. uv^, (. 4, 

FACiESomtiinopjrsceclcnds^riLlYerrfolliscra^sioribusicapsirlicalycelon- 
^Lore ; semiaibus duplo iriplovd niajoribus> miirginc mcmhTiirLHiceo cintcis. 
Habitat in aienii- Q 

AKENAIUA SPATHULATA. 

ArenAriA caulc crccto ^ liliformi , pub^sccnct \ foYih iTifcriocihii? sp;i- 
iJiuldUs ; pcialis obovaiis, calyce longioribu^. 

Cauues erecii, riliforiues , pubcflccnres ^ la — 16 cemimcir- ^ raiuo^i , 
laiius simpUc?^. TUrni paniculati^ eiccii^ Folia in feiioraspathiilaca, obLUsa^ 
in pctiDluQi producia , 4 millim^ir. laia , g — 11 longa; ramta jupcriora 
lanceolaia , ciLata- Floces coiymboso -panic glad , tcrminaLes , pcdrcclli^li. 
Calyx pubescent, qniiiquepariLcus ^laciniis avaiia , mdrginc membrauacco , 
candido cinciis. Corolla alba, magna- Peiala obovaca, intcgca , quandoqifc 
lieviter emarginaEa. Sumjika 10, corolla brevioia. AmhccK cccrule-e. ScyliSr 
Cap^uta ovaia- 

Habitat in arenispropc Algciiam. 

ARENARIA HERNIARI^FOLTA. 

A RE?JARL A pubescent; caiile fiUformi* don gain , procumbenic ; foliis iintfl- 
ribus ; Horibus paniculaiia ; pci->lis calycem vi^ jup^iamibus. 

Ahine maciLima bngius radicaia, Herniaris folib. Bee Sic. iS./. 10. — 
r. Imt- 243, 


""^7, DF. CANERIA PENTAGYKIA. 3% PLANrA pubcscfus villi; bteviisinus. Kadix crassa , suflruikosa. 
Caiiks ex coininuni czspite ssps numcrosi . procunibcmcs , Sliformes . 
ramosi , nodosi. 1— ."^ dccImsLt. am loijgioKS. Folia oppoiita, lincaria, 
iniegcrrioia , acuia , intctngdiis brcviora. Florcs pan-i , laxe panLculati ; 
psdicelUs capillaribus. Calyx quiaqutpatiiiu!. Lacinis ovalo-ohlones 
matgm=mcinbrai.acca..Pfialaalba,ellip,Lca,calycevb:longiora.Suminaio, 
corolla paulglim bieviora. Styli 3 , capillarf^. Capsula glabra, longL.udine 
calytis , quinqucvalvis . polyspcrma. Seriiina minima. An varicias A. his- 
pida: I,in- ? 

Habitat in aienii prope Ma^tar. ^ PEN TAG Y N I A. COTYLEDON. 

Calvs. quadii aui quinqiielidiis. Corolla monopelala, quadri aul 
quiaqueCda. Glandule qualiior aul quinqnc , neciaiifcri ad liasim 
germinis. Capsuls toiidem , supera: , hinc iongiiudinaliter deliis- 
cenlea. Folia carno&a. COTYLEDON HISPID A. 

Cotyledon foliis carnosia , jlaucis. ovaio-oblougls,, lereiiuaeuUs ; floribus 
campanulaiis, subcoTymbosis , lerminalibn;. LamaTck. Did. s. p, 141. 

CAUUS eiecius . ; — 10 cenlimelr. , tennis, ramosus. Rami Sliforracs , 
vUlosi, Folia glabra . carnosa , alicrna . glauca , obmslmcula ,7 — iS 
millimcll. loilga. a laia , inperiie planluscula , Rubins terelia. Flores pani- 
culali , pedicellaii ; pediccllis filifoTmLbu$ , in raceinuni Jaxum dispoailis , 
unilloris. Calyx pubcsctns , parvus , quinquepardius ; laciniis lanctolalis. 
Coi-olla campaoulala , 6 milUmeir. longa , 5 laia , quinquedtinala ; 
deniibns oblusis. Limbus pallids cretuleus aut rabtr. Stamina 10, non 
c^^cria. Gcrmina 5. Slyli lolidem. Faties Sedi aibi I.in. 

Habitat prope Tkmscn in mpium Jissuris. © 36o ,DRC A.N- DRJ A P E K T A G V N' i A, 

COTYLEDON HISPANICA. 
Cotyledon foliis oblongis , &ubin;ivuLius ; lloiibus fascLculatis- Lin. Sptc, 

CoiyledoQ coariiima, Scdi foLo . florc cirneo, fibrosa radice. T. Imt. go. 
Coiyledon (lalustiis, Sedi folio, floribiis mbris Lonsioribus, ficAtfO'. SpecijU. Radix fibioKi, Qaulh iiimplf-c , ictSi , erctius , quandoque ba^i dc- 
fumbciis -. S— i(i ceniiiQctr- . pubescens. Foliii carno^a , aparsa , lufea- 
ceDtia.pubescentia, supernecomprcssa, 6gbiusiereiJi!,,aculiuscLla, a milli- 
meir- lata. Flores numerosisiimi , coofeiii , corymbosi- Pedunculi mulii- 
flori, Caiyjt quinquepaniLus ; kciniis parvis , liDeari-lanceoIai-is ^ coco^l^ 
adprcs&ia. Corolla infundLbulLformis^ pubesctLia, purpurea. Tubu^ leniiis , 
3 centimcir. longua, IJmbus quinqucpitniLus ; laciniis laoceabiia ^ paWn- 
dbus- SLamiTia lo . expend. FilamenJa ciipillaiia , insqualia- Sjyii 5 , 
Eliforme^ , ^laminibui brcviorc^^ Gcrmlna lOEJdciLi^ Cap&ulam non vidi. 

Habitat propc Poriofiiriiic, 

S E D U M. Calvx quinquepaTliius. Corolla pentapetala. Squamiilff quin- 
que, nectarifers ad baairn germinis, Capsulieioddem, supers ,hinc 
lon^iudmaliier dehisceniea. 

SEDUM PUDESCENS, 

Sedum pubc^ccns ; foLLs oblongis , obmais » supra planiusculia ; cyma 
biEd^ ; petali:> lanceolaiis- VaJil. SymL 2- p, 3a- 

Cauus I— a deciDietr, » ramosi^rnius , erecius , carnosus- Rami pubcs- 
cenifs ^atiesrni , quandoque oppo$iiU sa^pe puipuiascentes , crecii , corym- 
bo&i. Folia alr^xiia , glauca , ^parsa , patula , carnosa » supeme compcessa , 
sublux Efieiia, 11 — 15 milliLiieir. lonya , 3— 4 lata, Flotes cymoai , nume- 
rosi, pedicellaiE- Pciala 6 , piirva , LanccolaTa , acuta , extus pubesctniia , 
inius puttciaca. 

Habitat in E$5uri^ rupium. DECANDRIA PENTAGYNIA. 3fil 

SEDUM HlSPlDUMi 

SEEiTMramis filLformLbu! , paniculaiis, villosisifoLissemUersiibu!. 

_ ^''.■fy^ vUIosa. CsulLs eresius, lo— ifi docimtit. , supeme ramo^ui. 
Raniihliforines, paniculaH; panicula palula. Folia sparsa , tereiia, carnosa . 
pateniia, supEine compre^ia, Flores numerosi, singiii; pcdicfllatL; pedi- 
cdlhs capillaiibus. Calys minimus, quinque am sfxpartiius. CoroLa aurea, 
penta aui hcsapetala ; petalis laiiceolatis , acuiis. Siainina lo— is, corolla 
breviota. (Scrmiiiai, subulala , comprfsa, SlyLi loiidsra, capillares. Cap- 
sulff totidem , pdyspermffi. AEnLs S. rcflcso Lin. DilTsrt caulc , foliis , 
ratnulis pubcscEniibus ; paniculi patulS ; Hoiibus longius pedktLalii nee 
lino ver^u disposiiis. 

Habitat in Ailante, Q 

SEDUM D A S V P H Y I, I, U M. 

StDUM foliis opposiEis , ovaus , obcusia , caiDO&i^; caule infirmo ■ floribus 

sparsii. Ijn. Spa. 6lS Jac^. H«rl. I. l53,—S«Uiaftt. Hall. I. II.— 

Ciirtii. Lond. Ic. 
Sedum minus folio ciicinaio. C.B, Pin. s83.— 1". /jul, a63. — A/cm. j. 

12. (. J./ 3J. 
Scdum parvum folio circioalo ,flore albo. J. B. Hiil. 3. /). 691. Ir,. Foiia 

liimii elciigaia. 
Scdum foliiBCOnicis, obcusif . glaucis, reiiculalis; cajili? raiiioto , vihcido^ 

Hall, Hilt. n. 061. Plawta. ca:spiiosa , 6. — ^10 dccimetr. Caules filiformes , vaiDioti ,pyo£- 
iraii aui ptocumbenies. Folia opposiia , parva , glauca , ovaJa , obiuu , 
camosa , subcus codvesa , auperoe e:<cavaia , pubeficeniia aui glabra , pulvere 
leiiuisBinio conspersa ; in junioribus tamis confena \ in florifeiis rcmoia- 
Florps panicuEato-corymbosi , lerminales. Calyx parvus -, laciniis ovaiis , 
convcKTS , caroosis . adpivssis- CoroUa alba. Ptflala 5 , ovato-oblonga , 
acuta \ neruo medio purpurasccnie- Si»mina 10- filamenu tapillarja , 
corolla breviora ; 5 pf lalis alctrna ; 5 oppoiiu. Geiillina 5 , acula. SlyJi 
locidcm. Ha&itat ill fissuiis rupium Atlantis. O 46 362 DEC AN DMA PENTAGfNlA. 

SEDUM AZUREUM. 

StDUM foUh cblonsi! , aUcmis . obiusis, basi soluiis; cyraa bifida, glabra. 

Vail. Syinl: V. p. Si- 
Ssdum vMjnicuiarc puoilluiii gkbrura , floribi.s pan'is cccnilcis, Sclo^'. 

Spedm- «. 55o. Jt. 

Habitat in mpiuin fissuris propc Tunttuni. © 

O X A L I S, 

Calvx qiiiiiquepartiius. Corolla penlapciala; petalis unguc con- 
nexis. Capsula supera, penlagona, angiilEs dehiscens, poljspeiina. 

OXAI. IS ACETOSELLA. 

OxALlS scBpo unifloro ; foliis lernalis ; radise squainoso^iirucillaia. lid. 

Sprc. fiao.— A(j(;«. llliiiir. Ii.—Dkl. I, igS./. a- Ic—Bngail. Fhyi. i. 

p. 41./I. — Cwri/j. i(j;n(. !c. — Hall. Hni. n. 918. 
Osys HoiE albo. T. 1ml. 68. 

Osys sive Trifoliutn atiduni , florealbo. j". B. Hiil. i. p. 38; - 
Trifolium sttlosum vulgare. C, B. Pra. 33o. —Dod. Pimpl. S7S. /t. — 

Caair.Epil. S84. /i. — MoH*. Oral. 608. li.—Pari. Thrat. liS. Ic. 

—Pmili. Dan. I. i38. —Dslish. Hiil. i3S5. li. 
OKys pUntana. LoK It. a. f. 3s. 
Oxys Tcifolium aceto^um etc. fflfrfTTl. Ic. 525. 
Osys, Fuj^S. Hii/. 364. Ic — Gir. HuL laoi. /c. 
OxyliipbyQoa. Trag- 521. ii. 
Lujula. Blakia. I. 808. 

HAB!i.\r in Ailanie. *r G I T H A G O. 

Calvx peisisiens . coriaceus , tubulosus . apice pEnlaphyllu!. 
Corolla peniapiitala ; fauce nuda. Capsula supera, polysperma. 
Recepiaculum cenLiale , ramosum. ■talift!,; DECANDRIA PENTAGYNIA, 
GITHAGO SEGETUM. 365 ACEOSTRMHAGithagoihiliula; calycibus torollam aiquanlibus; pflalr! in- 
tegris , nudis. tja. Spn. 624. — ffirf. Dan. I. 5^6. — C!irlh. Uai. Ic. 

Lycl.ois sEjetum major. C. B. Pin. son — T. Init. SSS. — Mtnii. ,.5, 
1. SI./. 3i. — ijuiiil. lj(. I. aSi. 

Nigelbsiruni. Dad. Psmpl. 173. /t, — Pok!,". Dm. t. 91. 

LoLium. Fuiri. HItl. 157. /f. 

Lychnis aiveniis, tabtjit. If. agS. 

Pscudo-Melanihiura. iot. Ic. 3a. — Cbfuo. Ejtii. iij. Ic.—l,Ulih. Csm. 
iSt.h. — Gir. Hhi. 1087. Jc. — J. B. HW. S.f. 341. 

Lycimoidci scgotum. Pmk. Tkial. 632. h. 

GithiBO. Trog. 107. /t. 

Lychnis calycibus longisjlmc taudatis. Hall. Hill. n. 926. 

GAULIS 6 — 9 deciinc[r. , ^reclus . Tamosus , villo&us. Folia angusio- 
ianccolata , villosa. caulcro ample tlcHiia , subtos irineivia , iniejerrima. 
Pedunculi longL , solilarii, uniflori. Calyx villosns, dccemsukalus , corolla 
paulo longior , qninqucfidus; latiiiils laiiccolalis . acniifi , foliaceis- Corolla 
violacea ; unguibiis peialorum nudis. Limbus obovalus. Cannula Qvala , 
unllocularis. Somina magna , rugosa^ fasta , ]a;viler alriaia. Rfceplaculum 
cEnnale , liberum. tacnosujn. 

Haettat inter segcics- © A G R O S T E M M A, 

Calyx peisistens , coriaccus. quinqucdontacifs. Corolla pcnta- 
pclala , unguicuLfta i fauce cotonaia- Capsula oblonga , supers, 
polysperma. Uectplacultim ccotrale. 

AGROSTEMMA CCEHROSA. 

ACPOSTBMWA glabra ; foHis lineari-]»ncEolaiis ; petalis cinarginaiis , cofo- 

nati^. Lin. Sptc. 634- 
I.ychllls Pseudo - MdaiLthio iimilis africana glabra aiigu^lifolia- Htim* 3 64 DECANDEIA PILNTAGYHIA. 

Lychnis minor sm Nisdl^i'um minm , flore flcgantcr rubdIo.Mom, ,,3, 

t. as. /Si- 
Lychnis sicula si"'";' Pscudo-Mclanihii fstie. Dndarl. Icsna. 
Lycbnis foliis glabris , caiytcduriorc. Boc. Sit. i;. t. 14. / 2, — T. 

Iml. 337. 

PiANTA loia glabra aut vix pubesccns. Caulis ctctliis . ilichotomu! , 
3— C Uocimelr. Folia opposiia, intesra! inferiora angusto - lanctolala, 
rlorc^ laxc panicuiati, Pcdunculi elongati , tenucs . insqualcs , uniBori. 
Calyx lubulosua , malum fruciuovalus, sulcis decern lipe crispis exatiuis, 
quinqucilciHatus ; deillibus subulaiis. Corolla rosea. Limbus pelaiorum 
obcordaios , emarginatus , basi lippciidiculacus ; appcndicibus furcaUs. 
Planta clcgans , colors lloris suavissimt toico tonspiciia. 

Ha&itat in aKi?ni^ ad maris litioia, 

LYCHNIS. CalvX peTsislens , tubulosus » quinquedentaius. CotoUa penta- 
peiala. Capsula supera , polysperma. Recepiaculum ceiitrale. 

LYCHNIS DIOECA. 

Lychnis floribus diolcis. Hi. Spic. 6a6, — ffid. I>aii. I. Tji.—Strgtril. 

Fliyl. 5, p. i3. Is. -^ Curlii. Land. Ic. — Hflll. Hilt. It. gaS. 
Lychnis sylvcsitis alha simplex. C. B. Fid. S40.— f. Iml. 33^.—Zj^ich. 

111. I. 186. ff. rnnla. 
Melaiidrium Plinii genuinuni. Ctiis. Hiit. p. 394. 'Jt. 
Ocymaslrum sen Ocymoidcs. Tsbm. Ic. agg. — Malili, Ceni. to6.I<. 
Lychnis sylve&iiis. Dad. Fcmpt- 171, it. 
LychnU sylvtsivr^ nocdflora alba &inip]»; , calycc ampUssiioOi Till. Pjf. 

io5. (. 41./. 1- 
Ocymoides album rcullis. J. B. Hill. S. p. S^s. Ic. 
Lyclinis sylvcsivis rubello Hore. Glr.Uiil. 469. ic. — Lsb. Ic. 333. 
Lychnis sylvesiris pur])iirta simples ei mulliplei. Moiii. i. b. I. SI./. s3. 
Ocymoidcs. Camet. Epit. 740. Ic. 

Habitat AljeiiS. f D E C A N D R I A ? £ N T A G V ^ 1 A, 365 C E R A S T I U M. G^LVK pcrsiaicns, quinqucparnms. Corolla pemapeislai pefalis 
biHdis. C2.psu]a superB ^ poiysperma , apice dchiscciis. Receplacu- 
lum cemralc, libcrum, 

'■' Capsulis ohlongis- 

CERASTIUM PERFOLIATUM, 

CERASnuH foliis connati^, Un- Spec. 61:7. 

Myosqii^ orienialis pcrfoliaUi, Lychnidis folio, f. Cot. iS. — DiU. E!lh. 
agS. I. aij. /. QB4. 

Caulis 2 — 3 dccimcir. , laivis , ariicuklus , er^cLiis , lafemc ramoaua. 
Folia coiinaiii , j^lauca , glubeniina , mdrgjdc $xpe subciliaia ; infeiioia 
bnccolala, inicmadiis longiora ; supctiora longt brcviota, ovala. Floiea 
lasepinLculaUipedicellaiiipedicellii iP^^qualibus, Ca]ycU1aciniieadpi«&s:e, 
ovato-obloTig^E y marginc mcmbranaccs^ Petala alba , emarglnata , lincad- 
«l]ipiic3 , loagicudine calyci^. Cap^ula ^abra, ^longata , suptrnc aitcnudJa. 
Ixvia^mf atriaia, calycf duplo aui iriplo longior. ScTuina numerosa, rciti- 
formia. rugosa , recepiaculo ccniraU ^ libpio , lanioao affisa, Corollie ciuj 
fvamzscunl. 

Habitat in arvl^ aieno^i^. O 

C E R A S T I U M V U L G A T U M. 

CerAstium foliis ovaiia ; peidli? calyci azqualibus ; caulibu^ diJusis. i>"n, 

Spti. 637, 
Ccfasiiuin foliis oblongis, hir^uu^ 1 caiilibus diffasii '■, hirsuiic nuda. Cwft'i. 

Lond. Ic, 
Myoso'is arvtinsrs hiisuia parvo Rove. T. In^i- 245,— F/sif.Bot.t. 3o.f.. i- 
AurLcirla miiiis quorumdant, florc paivo ^ vatculo i^nui longo, 7. B-Hiit. 3. 

p. 355. Ic. — Geiiier. Ic^ Mn^ 97, 
MyosolLs foliift ovaioJaQteoldHS^ pcialis calycis longiiudine. //n//. ///if. 366 DECAKDRIA PENTAGi-NIA. Planta loia hirsula vilMa nee jUndulosis ncc viscosi?. Caiilc5 diffusi , 

connal^. CalycJs hcmis oblongs , margine membranaces. PelaU tnlyce 
plerunique longiora. Sijminaio; alierna brcviora. Capsub membranacea , 
iubcylindrica . pauMum rscurva , calyce duplo fctgloogLorj ore deccm- 
deniaio, Semina nmnerosa , iljvesccniia. Distinguitur a C. viseoso ei C. 
semidecandro Lin. , tadiee perenni ; viilii eglanduLosis nee vkcoiw. Variai 
lillis numetoiissimls et ratJs ; loliis lauoribus ei angusiioribus. In plania 
vegeciore peiala minoia ei vice versa. GuRTJS. 

HABlTnt ill hortis, !^ 

CERAST.iUM VISCOSUM. 

CEftASTiuH crectum. viUoso-viseosum. Lin. Spec. 537- — Cicrth. Land. U. 

vpfitaa- 
Myoaolis alicra hirsula vLscosa. Vail. Bui. t. 3u./. 3. UK. /.I. 
Myflsods hirauia el viscosa, Hall. Hiii. n. SgS. 

Planta villosD-viseosa. Caules ex coiDinuiii ciespLic pJures , pletamque 
siinplices, 1 — Sdeeiineir. , creed amasecndentea. Folia ovata , apice sipe 
rolnndala . flavo-virescenua. Florei tciminale!, gloraerad. confEili. Galycis 
lacinia: ovato-oblongic , aeuminalse. Pelala alba, angusca, baai vDlosa , 
bifida, lonjitudlne calycis. Srainina 10. Filanienla 5 longiora. Scyli 5 , pu- 
be^centes- Capsula cyLindrica , membranacea . calyce duplo iongior, apicc 
decEindeniaia. Semina numeroaa , flavesteniia , mgosa. Distinguimr cade 
erecto; folii; Baveiccntihu!, laiiorihus, obiusis aui eiiam apice rotundaiis, 
viLoso-viscosis i petalis rainocibus; flolibira giomeralis , cooferlis. CEIIASTIUM SEMIDLCANDRUM. 

CtRAsnUM flotibus penandria; petalii cinarsinaiis. Im, Sj/ti:. 637. — 

Caitii. Lund. Ic. bona. 
Myosoii* arveniis liirsula minor. V>ai- Bit. L So. /. ^. 
Cei'asiiuiji biraulum minua par\'o flore. Rai- Sjnvpi. t. l5-/. 1. 

Planta viLis viscosia vesiiia. Radices fibrosa. Caules ex comnmm 
cxspiie pluics , simpliees am lamosi , piimum supra lenam expanai , 
deinde ereclj, 1 — 5 dccbncil. Folia lanceolata ; inferioia bail am- DECANDKI.V P EN TAG Y NLA, 36^ 

nuaia;siiperIoia connaia. Flares subtorymbosi, icrmidalcs. Calycis lacinii 
lanccolati , villoso-viscoss , margine «i apice mgnibranasci. Petals ob- 
10115a , alba, apice cmai^inala am erosa , calycs paulo brcvLora. Siaraina 
& — 6, raring plura. CapsuLa membranacfa, cyJMrica, apke ilccemdeniata, 
c^lyce duplo longior. 

Habitat in arvi? areiiosis. 

C E R A S "1' I U M D [ C H O T O M U M. 

CeRASTIUM follia lanceolaiis ^ tauk Jicliolomo , lamosissimo ; capsuEis 

grcciis. Lin, Spa. 6sS. 
Lychnis acgetura minor, C, B. Fin. 204, 
Myosoiis hispanica seg^ium, T. httt. 545, 
Alside coniiculaia. Clm, Hat. s, p. 184, h Tabnn. Ic. loS, — is*, ft. 

46a — J.B.Hiil.3-p.3bg.h. 

PLANTAvilloso-viscosa, Gauli^crccIu5,ditlio[oinus, i — 3dctimp[i,ri>lia 
opposila,1ancgobia,4 — ^ milLiiocir.lala, 3 — 4 centimelr, longp ■ iDlerioraj 
pciiolaca^ superiDia sessjlia, Flos in singula dicho ID mia , solilarius , ereclus > 
breviitr pedicellatus. Calyx pfrsist^ns . quinqiitparrltiis ; lacjniii ovato- 
oblongs , acutis , margine ct apice membiaiiaceis- Peiala alba , apicc sffipe 
eraaTgliiala , calyce breviora- Capsula lecra, tubulosa, supertie stnsim atce- 
nuala , mcinbranacea , Uevilcr striata, apice dcccmdenlala » raiyce duplo 
aut triple loiiglor, 

Ha&ttat inter segeies Algerian, 

* '' Capiulis Siibralundis. 
CERASTIUM AQ,UAT!C[JM. 

ChRASTLUM fcliii. coi'Jatis , sessilibus; (loribus soliiariis % frucdbus pen- 
dulis. till. Spa. 6ati. — Brrginl. Fhjl. \. p. 1^7, Ic. — Carta. Lmd, h. 

Alsmc maxiina solanifclia, T. Init. 545, — Mfiitz. Pug. t- s, /. 3^ 

Alsine major. Canirr.Epil. S5i. — Dad. Pnapt. ag, 7i, 

Alsine palusiris. Talicm. Ic. TiS- tl loj, 

Alsine maKJnia. Lib. h. 460, — Vark. Tiial. jSj. Ic, — Dslni. Hiil. 
a33. Ic. 36S DECANDRIA PENTAGYNI".. 

Alsioc allissims. MaM- Cam. 58a. li. 

AlsLnc follis ova»>-cordaiLs;iniispeuolatis; lubis i)n\aii.HiiII.Hiit.n. 88i. 

CABLES pfoBtrasi aut procumbcnKs, nodosi , fragile, infcrnc glabri, 
angulosi. 3— 6deciinc(r., supcrncteretes.pubgscentes, ramosi ; ramii dicho- 
lomis. Folia opposiia , stssilia, ovata. , acuta, glabra , undulala; ima pc- 
liobia. fLoTespaniculaii^in^EquaLietpedicellad ^ceimiDales vt in ^amorum 
dichoiomia sobiarii. Ctflyit qumqiicpatiitu^ , pubcscens, vjsccsu&;lafmiis 
ovaiis, concavis. PcialaS.alba.calyccpauLo lonBlora,pai™iLa,bipatiLia; 
lasiniis lincari-dlip litis. Staniiaa 10. Siyli 5 , iUifovraes , albi. Capiula 
ngtans , ovala , vii calyce longior, iubpcillagooa , quinquevalvis . unilocu- 
laris , polysperma. Scmlna paiva , rufa , rugosa , rmuHdaio-iciiifoimia. 
Reccpiaculniii ccniralc .libetum. 

Habitat ia paludibus. K. SPERGULA. Calyx perslsKns, quinqucpartitus. Corolla peiitapeiala ; petalis 
integris, Capsula supers , uiiilocularis . quinquevalvis , polysperma. 
Reccptaculum liberLim. 

SPERGULA .^RVENSIS. 

Spcrgula foliis verticillaiis i floribus decandris- Liiu Spec- 63cn. ^OiTtii. 

Land- le- 
Abine Spergula dicla major. C. B. Pin, 261, — T. liul. a^S. — OTlAiim. 

C'lli. 6. p. ng- I I- 
Spergula. Dad, Pimpl. 53;, — Gsi. Hilt. 1 153. li.— Part, filial. 56i. Ic. 

—J, B. Hill. 3, p, ^ii. I:. —DaUch. Hilt. l33l. I;. 
SagLiis Spergula , Polygonoii Tragi, Lub, Ic. V,o3. 
AUine Foliis vcrticiLlacif \ ^erainibus iDlundls. Hall. Hilt, n- ^tS- 

Planta pubesMiralamigine brevi^^ima. Caulia 3 — 6 decimclr. , simplex , 
auliamosus, eieclus , nodo^us ; nodis iiiciassalis , arliculaiis. Folia verd- 
ciUara, crassiuscula , liacari-subulala. Fasciculi axillares. Panicula dicko- 
toroa, leiniinalis, Flores pediceUad , in singula dichotomia soUratii , ante DECANTiRiA DECAGYNIA. 36g 

m posi floi-csccntiam dellsxi , divaricati. Calys viscidus. pctsistf n5, qiiLnqije- 
partilusj latinUs ovaiis, obtusLs , adprc!5is , margint mcmbranaceis. Pelala 
alb? , pqrva. ovata. Slamina lo. Styli S.,Capsub ovaia , calyce ^ongior , 
unilocularis,quinqusvalvis,polysperma.Seminafusca,subroiunda,rugoS3, 
margigalp. Rcccplaculum cenlralc ,libeiuin ^ raniDsuiq. 

Habitat in arenis ei in aivis cidds. © DECAGYNIA. N F. U R A D A. 

CALVX qiuiiquepartitus , siipeiiis , parvus. Coiolla pentapeiala, 
Gcrnicn infcriim, Capsiila orbiculaia, depressa, subtus conveia, 
vindiquc aculeis munita, deceinloculaiis. Stniiiia solicaria. 

NEURADA PROCUMBENS. 
Neubada. /.™. SjiK. 63i, Eidiii. Flalt. h.—Lamiink. lUoilr. i. Sgi. 
Habitat in dcsctio. O 

PHYTOLACCA. Calyx coloraurs , quinqucpatiitus , |>ei"&]5iei]S. Corolla nulla. 
Bacca supcra, sulcata, muldlocularis , polyspcrma. Folia apice 
callosa. 

PHYTOLACCA DECANDRA. 

Phytolacca floribus decandris ^ dccagynis. tin. Spec- G3i. — Miilcr, 

llhiitr. ii. -^BcgcTcl. Phyt. 2. p. l65. Ic. 
Phytolacca vulgaris. Dill. Ellh. 3iS. i. sSg. /. Sog. — B/fl*iu. i, iii. 
Solanum laccmosuin amcricanum. Flui. I. aaJ./. 3. maiii. 

1 47 3fo DECANDEIA nECAGTNIA. Pi-ANTA glabetiima. Caulis 1—5 mstr. . erectus , s*pe putpuiasccns, 
ramosiis ; varais supernc dicholomii. Folia alisma , ovaia , acula , intc- 
gciTiiiia,inarglnt siibunduiaia. brevLicr petiolats. Racemi florucn soliuiii, 
foliis oppo5iu. PtduncuLus slriaius. Pcdicclli paltnics. Braticic sububts , 
adpres5i.GalyNcoloraius,a]bufiainpurpurjscens^quinqgeparlUu&;lacinib 
ovalii . oblusii^ Corolla nulla- Stamina lO , calycc panic longiora, quinqu? 
aliernd, loiidcm oppo^ita. Gcrmen ^upeTuiiu Siyll lo, minimi. Bacca 
deprcf^a^ nigvo-cttiuLea , orbicniala . deccm aut duodecimgulcala , uni- 
loculana . deca auE dodccaspGrma- Semina semi-orbiculata, liinc convcra 
ei crassioTa , uno ordine orbiculalim di^posila , leccpiacolo ccntrali 
adbxrtnria- Haeiiat limpid Algnia V C L A S S I S XI. DODECANDRIA. M O N O G Y N I A. P E G A N U M. c ALYX persiitens. quinqucpanims. Corolh pentspciala. Capsula 
oblusa, ti'Uocularb , supera. 

PEGANUM HARMALA- 

Pecawum foliis timliHidis. Lbi. Spec. &3a. — BuUiard. Nrrii. i- 3^3. 
Harmala. Dod.P&npi. lai. if t. Imi.'i^-i. t. \Z^.—Btakw. t.5\o^ — 

Gtr^ Hiii. 1255,1c, — Lob. Ic. 11. p. bb.^Tahtm. Ic j35, 
Rula sylvcsiris floce ma^no albo. C- B- Pin. 33fi. 
Ruia quic dici soiei Harmala- J. B. HUt. 3. p. aoo- U. — MaUh. Com- 

642. Ic-^^CamtT- EpiL 4(f6. h. 
Ruia sylvcfiiris syriaca tive Harmala. Fark. T/iml. iS^. Ic. 

FlanTA gUbemma. Cau3c5 3 — 6 dccimi^ir. . diffiisi , pracumbenles . 
ramD^i \ T^mia ba&i nodusia ei aTLJcublis, p3teniibu&. UoLa piniiata^ Ebliolis 
rciiiDii^ , lincacibus , acuiia , ^aucls , cTassiusculis » subru^ coiivcsit, Floiea 
soUiarii , breviLtr pedicellaii. Calyx per&isKiis, qiiinquepariiius \ laciniis' 
corolLa lougjioiibus , liDCaiibus , pjnnalifidis » foliacci*. Corolla penrape- 
Ula , parens, 4 ceniim^ir' Lata^ Peiala alba, infeme viTescenlia , eULptica, 
oblusa^ siriaca. Siamina circLtcr li. Filamenia appro>:Jniaiaj snbulaia^ basi 
imguiculala, crispa. Amhera: lincarcs, palUde ilavje, cmkso pulveie con- 
loria:, Gcrjiien supeium, obmsc Itigonum , deprc^sutn , i^kndulis ba»i 372 DODE.CANDRIA MONOGYNIA. cincium. Stylm J , longiiudine ^laTcimum^Siigmaiiiqueitutn.crassiusculiim. 
Cap&ula obiu^e trigone, subroiunda, irivalvls , valvLs obiuiis, irilocukiU, 
polyspcrraa. Semida numeroaa , pyramidai^t apice medio sepio inserta^ 
Tojapfaiiracodiriraodorem fcciidujn spirac, Pecova it^iaciairi relinqminr. 

Habitat in arcnis deserii, ^ 

N I T R A R I A. 

Calyx pcrsistcris, quinqtiedeniaius. Corolla peniapeiala. Sta- 
mina c ire iierqumdecim. Siylusunus- Stigma simplex, Baccdsupera, 
mono$perma , nucleo oblongo ^ tiniloculari Iceia. 

NlTftARlA TRIDENTATA. MiTfARiA laiiii^ ^piiii>^i^ ; foliia s, icuncaii^, ciinciformibm- FrutexS — ig deciiaeir-, ramosisaimu^^ rainis incuivis , ipino^i^^ Folia 
altcma, glauca, camera « cunciFotmla , truncaia> apice Siepe [ridaitaia , 
marline miegeirima- Flotc$ parvi, subcoryiiibo^i, pedicellaif- Calyv pef- 
sbcens, cxiguua^ qLiiEiqucJciitams, Corqlla alba, peniapEiala ^ pcralis con- 
cavEs , lin^aiibus , obtu^i^. Siamina ciiciier i5 , peialia iongiara- Filamcnia 
flirormia- AniheiK paivie. Stylus i , bievissimus, Siigma i- Gernicn 
oblon^uiQi^sijperum. Bacca lubia, mollis, ovaia, pcnduht mono^pcrma. 
Nucleus eEongaLUb ^ Lriqueiei , acum? , &ui.caio-reEiciilnius ^ monospennus^ 

Habitat in ar\'is arcno^ii. & 

L Y T H R U M. Cat.vx pcriisieiis , deniaras. Corolla hexapetab, summo calyci 
rnseria. Cap^ula supcra , talyce tecta , bilocuJaris , polysperma. 

LY THRUM HYSSOPIFOLIA. 

LiTHRUH folils alieriiis Jincaribu! ; Hotihiis hcxandris. /.ra. Spa. 642. 
—Jacq. Amir, a, I. i33. DODECANDRIA TRICY^'[A. 373 Salkaria HyssopL folLo iaiioie. T. Itul. i53. — HM.ynt. 147,*. 0,/, 3. 
HyssopiColLa majoi kdoribiis foliii. C.B. Fin. iiS. — Pndr. loS. Ir. 
Hysiopifolia aquatica. J. B. Hist. 3. p. 79J. I:. 

SalLcaria Mi!s liiicatLbus ; Roribus per alas soisilibus. Hall. Hitl. a. 835. 
HABITAT ad rivulos, O T R I G Y N I A. RESEDA. 

Calvx persistens, qiiinqutpankus, Peiala fimbriaia, iiiKquaHa. 
Stjii brevissimi, Capsula supers , polysptrma, iinilotuloiis, apice 
dehiscen!. 

RESEDA L U T E O L A. 

RtSFDA foliis laiiccclaLJS , inicgris , basi uEcinquP unidcnlalis; calycibua 

quadriridif. Lin. Syil. vtgtt. 44B. — {Ed. Dan. t- 864. 
LuleoJa lierba Salicis folio, C.B, Pin. 100 T. Imi. 413. — Sdaai. 

Spteim. n. 394. 
Anunhinum. T7ag.^6z.l£. 
LuEUIti bcrba. Dod. Ptmpl. So, It. 

Luicola. Loll. /i. 333. ~~Gei. Bit'. 494. Ic Tsbim. U. 110, 

Pseudo-Smiiium- Canta. Epjt. 356. Ic. — MalUi- Cam. 44?. ic, — Htak-jt. 

t. 3S3. 
Lucea vulgaris, Pfijk- thrat. 6o3, It. 
Luica Plinii quibusdam. J. B. Hill. 3. p, 465. It, 
Heiba linca. DaUch. Hht. Jui. Ic. 
Reseda foliis ellipiicis, obLuse laoceolaEis^unduEaiis^ calycibu^ quadrilidis. 

Hell. Hill. n. !dS8. 
La Gaudq. HtgnmtU, Bel. Suppl. U. 

Caulis fi — 13 dccimerr. » erectus , Giriaius , glabn , ramosu^^ lamis 
vir^alii. Folidsparia^ scssilia Janceolala , glabra . basiuirinque UjaidtEtiaEa, STi DODECANDRIA TCllGYNIA. 

i„LCg=rdma. S-l= cci..i"=«. Long., l^-i5 n,illi.nc.r. la... Fb..s L.>ng. 
raceniosi par-'i . co"[f"l . brcviier pcdicfllau. BracLeola subulaia , 
adpressa pedicelluni ad^equans. CalyK minimus, quadripaiiims , per- 
tlsicii! ; laciniis sllipLicli , obiusis ; duobus supatioribus paululom majo- 
(ibus. Peiaia pleium(|af +. pana . in:equalia , paliidc lutca. Pelalcim 
superius "-aju! , basi unsuituiaium , convfxum , roiundaium . apice 
mulliiidum ; alieium brcvius, squamifoims , inlesrum , luptrioie Ifclum; 
latfialia duo , lingulaia . ansustissima , supftne liliora , sspe ramosa -, 
inieriora nulla am minima. Siamioa ciniier so. Anlhera; parvic , luics. margmala. 
Habitat in aivis^ O RESEUA ALBA. 

Resed* foliis pinnalis ; Hoiibus icirasynis ; talycibus Msparuiis. Li„. 

Sptc. 645. 
Reseda manima. C. B. Fm. ioo- 

Plauta glabenima. Caules siiiali , raoiosi , dilfusi , surium artuati. 
Folia piiinjia ; pinoulis lantcolatis , uadulaua , miegerrimis . decurrcn- 
libua ; minoribus inwrjeclis. Cosla inictmcdia alba, subtu^ conveKa, 
BU-iata. Flores latcmosi . confcni, brevisiimc pgdicellati. Calys persisiens , 
qulnquepariiiu! , paivus; laciniis lineari-subulaiis , acmis , insqgalibus. 
Peiala quamot aui quinquc . alba , insqualitcr laclniaia , subsqujlia . 
staminibus longiota. Sianiina circitet 13. SlyU i. brevissimi. Capsula. 
oblonga , letvajona . rugosa, unilaciJaris . apice deliiscens. Seraina fuso , 
rcnifoimia ^ parietibus affi:ia- 

Habitat in arvis, © 

RESEDA L U T E A, 

EesedA foliis omnibus triSdis ; infeiiotibus plnnails. Lin. Spa, 645.— 

Jacq. ABitr. 4. t. 3i3. — Buiiioii/, Herb. t. aSi. 
Reseda vulgaris, C. B. Pin. loo, — T. lail. iiS. 
Reseda Plinii ncotericonim , Clc. Lib- Ic- P2S. — Gfr- tin!- 377. ^f- DODECANDRIA TRIGVNiA, 375 Rcifda vulgaris lut^a. Dodirl. lana. 
Resells minor seu vulgaiU. Fark, Thiat. SsS. It. 
Reseda lulca. 7. fl. Mil. 3.J,. 46;. — i>a(tt/j. Hiil. 1199. Ic. 
Reseda hcxspeiala ; foliis pinnaiU , undulaiU : calves ssxfido. HsII. Hiu 
n. loiS. 

CAULESaKcndenisi.ramosi.smati.glabri. aspeiiuscuK. Folia undu lata, 
i" pciiolijin dgcurtcniia ; inferiors inwgta. bi aut iripartiia , obtusa ; supE- 
iiora pinnala ; pinnulis laocdolalis , solitariis . biiiis am icrnis, Flores 
racemosi. pcdicdiati. Calyx persislens , sespariitus -, laciniis subulatis 
miequslibus. Pciala 6 aut plura , palllde lutei ; duo superiora majora , 
basi unguiculala et fornlcau . scuiuin semicirciilarc obtegeniia, profuiide 
bipaniia. laciniis paalo mfra unguis apicem extcrne emergemibtis ; liguli 
iiilgrniedia rninima , quandoque iiuUa. Pelala "duo lateralia minora, sim- 
plicia , bi aut irifida , unguiculata ; inferiora nonoulla , angusiissima , 
lamellata. Siamiiia iS— iB. Siyli 3, brevissimi. Capsula oblonga , esaspe- 
rata.subirigona.adJulisobiusis.unilocularis.apicedeUiscens; orb marine 
mlus revolulo. Semina parietibus aKxa , parva , fgsea , reniformia , niii<la. 

Mabitat in arvis. 

RESEDA PHYTEUMA. 

RtSEDA ftNliis iniegris trilobisque ^ calycibus sexpanilis , maximis- Uii- 

Spec. Gii.—Jacq.Amtr. a. (. i3a. 
Keseda minor vulgaris. T. Imt. 423. — Schna. Sprdm. n. ^04. 

Reseda: affinisPhyteuma. C.B.Fm. 100. — Praduii.h Pari.tlnal.ZuS.h. 

Erucago apula. Col- Enphr- ^5g. Je- 

Phyicuma. J. B, Hal. 3. p. 3S6. Ic Dalith. HuL 1193. Ic. 

Cables procurabcnic; , i — 3 decimetr. , ramosi , angulosi. Folia R. 
odorals Lin,, glabra , simplicia aunriloba , spaiJiulalo-lanecolala , obtusa, 
in petiolum decurreniia. Flores Ia:terac«mosi,pedicella[i. Calyx persistens, 
5e:^parilius ^ pelalis longior , absolula Horescenlia maximum \ laciniis ins- 
qualibus , oblusis. Coroila hcxapeiala. Pecala qualucr superiora Eenuirer 
limbrlata,basi unguiculaLa et fornicara ; duo infcTiora simplicia, angus- 
lisfiinia. Slyii 3, breviisimi- Capsula oblonga , inJIaEa , subliehagona , 
IricTJSpidaca. Semina reniformia, rugosa. 

Habitat in arvis arenosis. O 3^6 DODECANDEIA TRIGVNIA. 

Rf. SliDA ODORATA. 

RestDA foUis iniPgrl' trilobis^uc ; calydbus florcm aquantibus. Lii. 

S(;c, 646- — B"S"-"- P''T'' *■ P' =^'- ''■ 
Reseda foliis imesris (rilobisqiie; flotjbus lelrasynis. MtUrr. Dirl. /. ai7. 

Caulss ascendemes . itriaiL , rainosi. Folialanceolata, obtuM, simpbcia. 
q'uindoqge bi aut mpatiita. Flores latemosi , pedLcellaii. Calyx persisiens . 
sfsua.iiui! ; laciniis Uneaii-sububus. Fclala pletumquc 6 , quandoquc 
plura , parva , alba ; supfriora duo baii unguiculaa , fomicata , scmum 
toiuQdaium obtcgmiia , KnuissLrae fimbriala; latcraUa st interiora angus- 
tissima. Aatbcra crotca;. SlylipUruniqM 3, breves. Capsula oblooga, 
toTTilosa. apicc irLcusfiidaia. Flares odoralisami. 

Habitat " in arenis prope Mastat. Q EUPHORBIA. 

Calyx ocio ant (Lecemfidiis ; laciniis ^Iternis erectis 1 alternis 
■CTteiioribu! coloratis, peialoideis.patemibus, crassiusculis, forma 
vaiiis, dencatis , bicorouiis, quaiidoque Iri aut multifidia, Siamiiia 
plerumque doodccim, receplaculo iiiserca. Germen pedLceLlalum, 
supenim. Styli tres.bifidi. Capsula liicocca, trilocalaris.trisperma, 
SemLiia figur.i vaxia. Flantffi laclesceules, 

~' Fruticoi/e , inei-mes , ttec dkkotomis , ncc umbdlijeris. 
EUPHORBIA MAURITANICA.. 

EUPHOBBJA ineriris, serainuda, fruiicosajliliforiiiis.Eaccida; fnlus alicrois. 

Lin. Spic. 649. 
Tidiymalo apbyllcp , pianla di Mauritania. Jmperali, 664. Il- 
Tithymalus apljyilus Mauriianiic. Dill. ElUi- SS^. (.289./. 3;3. Jo;m. 
Tiiliymalus arboreua afiicanus- T- JmL S5. 
Tithymalus aphylloi. J. B. Hhl. S. p. f,j6, Exdiu. Sfv. 

FsltTEX 6 la dedractr. Caules lOtElcs.erecli. taruosi.crassj. surculos 

glauto! , crrctos . virgatos , vis ramoso! , superne foliosos aui nudos DODECANDRIA TRIGYNIA. 3j7 em iLlens. Folia sparsa , glauca, l^via, avcnia, concava ^ inicgcrrima , acuta, 
p^ientia, 6 millinLicir. lata , li — 13 lonsa. PeduncuU apx ad ocio , lei- 
miiiaks , uniflori. Calyx dccemlidiis -, lacinii^ quiiique exieiioiibus* peialoi- 
deb, iiibroiuiidis , demaiis. viridL-flavescemibus. Capsdam non vidi. 
Habitat in Baibam, 6 

EUPHORBIA DENDROIDES. 

EUPHOEBLA umbclla multifida.dicliOEoma; involucdllii subcordalis ^ pr> 

mariis triphyUis ; caule acboreo. Lin. Spi^. GGi. 
Tichymalut myriifoliua aiboreus. C. B. Pm. 290- 
Tiihymalus dendroides. CuTntT- Epii- q65, — J. B. Hiii. 3. p, 67^. 
Tiihymalus aiboicu^. Alp. KxH. 62. /(. 

TiThymalus siciliensis, Olcff folio, caule Luiutni?. Zjt't- Hiit- 219. i- 1&8- 
Tiihyxniilos dcndtoidcs major vcrjor. BamL t. 910, fio^Jd. 

Frutex S — 12 decimeir- , eiecm?. ramostii; taiiu& icvciibus. Folia in 
raiiiis vetu^iioribut nulla ; in junloribus Ttumeioia , lanceolaia^ Bparia , 
glabra , mtegemma , mrinque aucnuaia,ob[Uia,in pccioluco brevem dccur- 
rcndaj 7 — ^ millimen". lata, 5 ceiiirn^ cr^ longa aui longioia , iaiii? viii- 
dantia. Unibella qiiinquclida^ dichoEoma- ItivdIuciuih univcrb.dp penrs" 
phyllum, lanceolatum ^ parcialia dipliylla \ ioYioYis oppo^iiis^rotuadatl^, 
Sf^filibus, ^labri^^ iniegfiriiDu. Caly:i octofidm \ laciniis qualuor cxierio- 
rlbu^ subrotundis , flavcacciidbua. Capsiila glabra, obiusc trigone- Semina 

Habitat in fis^mb lupium prope Basilbab ia regno Tunetajio. 6 

'^ ^ Dichotomy , umhella bifida aut nulla- 

EUPHORBIA PEPLIS- 

EUPEIOEBIA caule dpcumbenic, dichoiomo ; foLils dpposliis, oblongis, 
obtuais , bati hioc auriculaiis ; floribus sdliiariis . axillaribus, 

iJiphorbia dichotoma ■, folUs iniegemmii, , SFmicoxdati* -, flotibu^ soliia- 
riii . axillaiibus 1 caulibus procumbcmibui. Lin- Spec. G53. 

Tiibyitialus mariiimus , folio obiuso auiUo mbro peciodt ac caule- T. 

Peplia marilma folio obiuso, C- B^ Ppi- sgS. 373 DODECANDRIA TRlGYKlA. Pcplis. J. B. HiU. 3, p. ^&^- —Ch«. Hhi. ^^ p- 1^1 ■ Ic—Ltb, Ic, 565.— 

CamtT. Epa. 9TO- Ic C^'. Hut. 5o3. Ic M^UL Com. S&&. Ic. 

Tichymalus 5CU PcpUs aiAiUima, folio obiuso. Moriu i. lo- L s-f. iS. 

Plakta glabra- Cauies cs eoJem csspiic plurcs , in roiulani expami , 
(lie hoiomj , decimibGincs aj|[ pros triiii. Folia opposiia, bievissimc pctiobta, 
obiusa, i—^ millimctr, IdW > 9 — n longa^ Latcgra^ neivo lon^itudmoH 
iiix^^ualicei' brpariiia ^ basi hinc appeiidiculftLa ; appendkf obrusa^ nunc 
inicgio . nunc denriculaio, Siipul± paiv^; apite setosa;, Flores axillaies, 
soliiarii, pcdiccllati i pcdicellis brevibus. Capul^ glabis , Isves, iiigonLC ; 
angulis roiundauS' Seinina lavia, ^risca. ovata. 

Habitat in arcnis ad maiia iiiioia, © 

^■^■''^ Ujnbetla Irifida. 
EUPHORBIA PEPLUS. aluc«llis ova [if ^ foliis mie- 
6bZ. — Ciijtii. Loud, Jc. — Ei3?H0PBTA umhclk [rifida , dichaiDma; 

gvriiojis , obovati^ > peiiolaii^. Lin- Sp. 

BuJiiard^ Hith. i. 79- 
Tiihymalu^ foliis loiundia Hon cr^oaiis- T. Intl- S7. 
Pcpliis aive Eaula roiunda- C. B- Fin. ags. 
Peplos sive Esula rotunda. J. B. HiiL 3. p, 66g. Exclm. U. — Ger. Hiil. 

5oS. l£. — Lob^ Ic. Bd^.^CamfT. EpiL q^^^ h.^MaUh. Com. 8G%. li. 
Peplus. Dod. Fcmpi. 3^5, Ic.—TaUrn. Ic. 5^7' 
Eiula roiunda sive Peplus. Park. Thfat. 194, Ic. 
Tiihymalus annuus aive Eaula lolimdd. Mvrii. J. 10. t. i. f. ii- 
EivlA foLiu roLundo- Rwin. 3, /■ ^i£, 
Tichymalui foliis lOLundi^ ; siipuli^ flotalibus cordaiis ^ obiuiia ^ peiilii 

argun: corniculads. HaiL Hisl- n. 1049. 

Cauus tamosiis , crecius , 1— 3 decimeir., gbbcr. Folia alitina , spaisa, 
glabra, iniegcrrinia , obovaia. peiiobia. Umbclla ititadiata j dichoioma- 
Involucium universale iriphyllum ; patiialibus diphyllis, cordaio-ovaiis. 
Floies minuiL , sub^sailes, Calys ociofidus^ laciniis quatuor CKicrioribus 
petaloideis, biscioais. Capsula glabra , Tivis , irisona. Sciuina oblonga , 
obiLse angulosa , foveolis undique cxtavala. 

Habitat m arvis cuUis. © D ODECAKDRI A TRI G y NIA. S-jg 

EUPHORBIA FALC ATA. 

EuPHOHBTA umbella irLEda , dichotoma ; involucfllis cordate -subfalcau, , - 
atini5;folN5 IwaoWh .ohiasiaKulk. Lin. Spa. 6ii. — Jaca. Amlr.i 

I. 121, 

Tuhymalus aniiuus supinus , folio rotundiore acuminato. T. imL Sj 
Pcplos. FiiiiS. Hiil. 6o3. Ji. 

PLthyusa minor subrorandis cl acutis foliis. Bsrril. I. 7S1. 
Euphorbia mucronaia'. Lamgrci, Did. v.p. 436. 

PLABTA glabra. Caules 5—3 dccLmslr, . lanigsi . erecti. Umbclla pic- 
rumque iriradiara ; radiis dichoiomis , pamli?. Folia altcrna , jlama , 
integerrima ; cauiina spalhulata , obtusa. Involucra tordaco-subfalcaia ,' 
mucronata ; primotdiaUa .Emaia ; lamea blni , opposiH. FLores parvi ] 
sessiUs. solilaiii. Ciiyx inms villosus. ocloCdui ;kcLniis quatuor cstctiori. 
buspeialoidei5,purpureis,bicomuiii. Capsula glabra, tEvis.parva. Semina 
oblouga . alba , uirinque dupLici soric fovtolarum iransversalium insculpia. 
Folia ludunt pro natali solo , nunc spaihuLaia . nunc fere lincaria obstt. 
vavi. Umbclla nodnunquam bi aul quadriradlala. 

Habitat in arvis cuLtis. 

EUPHORBIA EXICUA. 

Euphorbia umbeHa Irifida, dLcltotonsa ; involuccllis lanccolatis ; foliis 

linearibui. Lin. S/ifi. &04. — Curiii. Lo-iid. It.- — . (Ed, Dan. L iga. 
Tilhymalu! SEO Esula exigua. C. B. Fm. 591. ^T. lasl. i6. ^ Sihaui, 

Spuim. li. igo. 
Tiihymalus ranimus anguhtifolius annuus, J. B. HiiL 3. p. 6&4. It, 

Morii. i. 10. I. a.ylS- 
Esula exigua. Trag.s^d. Ic Ga.Hiii. ioS.Ic. — Loir. fi. So;. — DaluL 

HUS. i656. U. 
Tuhymalus leplophyllos, Faik. tliEat. igS. Ic. 
Tiibymalus mijiimus. Tadtm. Ic- ^g5. 
Titbymalua c^jlguus ^aKacili^. Mdgu, Boi. i5g. Ic. 
Tiihymalus foliis linearibus i stipulis tancEolatJs , arisiatii. Hali- Hht. 

n. 104S. 
Euphorbia Ectusa; foliis Jinearibus, retusis \ involucclHs lanceoladf. Cava- 

nil. fci 31 H x.Z^.LZ. Species dislinclafioTibuspcdiapcialis. 3 So DODILCANDRIA TRIGYKIA. Plasta polymorpha, Caiiks fvecii , lerEtts , gtaciles , soHiarii , 
biiiL, lerni aut plures Ej'eodfm ca^^pliE , B— 16 ceniLmcir. , qujodoque 
a— 3 decLinelr. Folia sparsa, akeina.nuincrosa, glabra, Haeari-subulata ; 
inftrioni sipe iruncaia am tmatninaia , minora. Ombclla Iri ad quinque- 
fida.dlcholoma ; involuttis gtinvolucdiis lanceolatis . nuineium lajionim 
^Fouandbut' Caly>: ocLoEidus ; tacinii^ cMerioribus tlavis , minuti^ , lunaci? ; 
coriiubiii ^ebformibua- Capsula liE\js^ glabia , Iiigona. Se]nen oblon- 
griQi , oblltsurh , luijosuEnb 

HaBITM inler SEBCICI, Q 

* * J< ■'; XJmbsUa quinquefida. 
EUPHORBIA SPINOSA. Tab. loj. var, A. 

Euphorbia umbtlla subquinquefida , simplici ; involuccllis ovalis ; 

priraariis triphylljs ; foliis oblongis , intcggtrimis ; cauls ftmicoso. Lin. 

Sfrc. 655. 
TilhymalN! iiiarilinius spinosu!. C. B, Pffl. 391.— T. Insl. 87. 
Euphorbia pungcns; umbella Eubquinquefida , simplici ; foLiis oblongii , 

iinegctrituU-, caLLtfrulkosojiamulisscncscejitibuspungcntibus.IonTOM:*. 

D:d. s.p. 431. 

A. Eupliorbia frulicoid, iufimi^ , glabra ; foliis lanccoJalis , integtriiEDis ; 
umbella quiiiqueiadiala ; iavolucio flavfsccnie , ovalo \ capsulis echi- 

naiis. 

Frutex (sspllosus , glabcnrlmus .2 — 3 decimett. , ramosissinras. 
(hamuli junioves iciiues , diftusi i dciitde rigid! , spinescenies. Folia 
imcgcrrima , glabra , lanceolaia , Isie viridanua. Umbclia: [ecminales , 
parv£ , gisl bi Iri ad quinquc radiate i rajjit ^implicibus ant Turcaus. 
InvolucTumfiavescens, m ad pcmapiiyllum, ovalo-oblongum ^ parciale.hi 
adesi , diphylium, ovatuoi. Calyx ociofidui^ laciniis quaiuol csienoribui 
llavii. par UTS , orbiculaiis, inEegrij. Capsula crassa^ ccliinaia,£ubroluQda. 
Sfmina la?via , obLanga. 

VaRI£TAS a. in 60I0 pinguiori nala dislingifjlur caulf 6 — I 2 dccimeir. , 
erecLo^ramisnoaspiug£ceniibub;Eoliis quadrupio ^ile quiulupio majoribu^ ; lao"" ' DODfiCANDRIA XrilGYNlA. 3Sl 

umbrllai radiis quitiis,sipe furcalis- Njtuvaiu intci' uiraiiK^uo niiUof po- 
iuissc limited ex accuraiJt EiCGiities rcpEiiia obscrvacione pro cerio,liabeo. 

Habitat Algeria iQ ino.ftibu5. I 

EUPHORBIA PITHY US A. 

EUPHOPQTA umbella quinqiic^da^ bifida ; involucpHis ovaiis , nwdronads; 

foliis laiiceolaiLsi InRcni^ iiivolmii^ leuor^inn Lnibricatis- irw-S^^t. 656. 
Tiihymalua arborcm Utiifolius. T. In.^1. S7. 
TiihymaLiti maritimus Junipcri folio^ Bin. Sie. 9, L 5./- 2. — Mofii^j. 10. 

t. 1./, 2J. Tia.ymalu. foliis bn iculfati^- <^^ B. Pin- sg3. 

, h- — Daiich. Hisi. id5a. In. — Cjnan. Epit. Rihyusa- Mallh. Com, 

967, Ic. 
TiLhymalus CyparJssJas vulgaris. Park. Theat. 10. Ic. 

FfiUTEX 3 — 6 decrnieci'' Jiirecneaphyllus ,£a;pepLirpurasceii^ , lamoiu^; 
ramis decumbeniibir^ , glabris. FoUagJauca, glabra. confEriissinta et quasi 
imbiicaia . spaisa , lineai'i'taaceolaia « inicgerrima , iicuia , mucronaia , 
f 7 — ^a inilliLiLecr, loiiga^ 3^4 laia", iofeiiarar^ciovcr^; superiors crccdo- 
pateocia . laiiora, coDcava. Umbclla parva, irl a<l quinqueradiaia , blJida 
aut dicbaioma, Idvolucrum m dd peiiiaphylluiu , Qvaiunt aui ovaio-ob- 
longum, mucrnjoaiLini. Invohicella ovara , concava. FJos in bifurcaiione 
sc^siti?' Calyx octoSdui^lacinii^ qgacuor peialoideia , subcordati?- Cap&ula 
l:evls, irigona- Semina oblonga , lajvia. Pcdunciili iaipc a:<ilJarcs > Horifcci, 
paniculati infra umbfllam. HadiTAT ad I lictora. 6 EUPHORBIA PAKALIAS- 

EtfFTIOHRiA. umbella scmiqninquefida , bifida -, invoUiccllis cordato-reni- 
forniLbus; foliih hurhum imbncaiis, Lin- Spec G^t . —ytK^j. Host. L iSS. 

Tithyfiialua mafiimus^ C B. Fm. agu — -T- huL 87. — Sdiaui. Speeim. 
n.5gi.—Mttrit.s. \o. t. \.f. ^^-Hi.'iJ- 3S. 

Tiihyinalus Paraliu&. J. 3- Miii. 3, J.. 674- Ii:.—Dod. Pmpf. 3jo. Fc.—' 
Lob. Ji. 354.— JVfflifA. CorTi. S64. Ic.—Ctmer^ Epil- gSs. le-^Tabtin- 
Ic- 5g3^ — D<tlt£h. Hiii. 1647, Jc — G<:t. Hist. ^g^. Ic — Park. Thtal- 
184- h.'^Z'""^^- J^^' ^- io. — Gancr- Ic. U^i. t- 17./, lis, 3Ssi DODECANDRIA TRIGYNIA. 

Tiihymalus folii> liMsvLbas , arisails , imbrlcaLis ; stipulis umbelkrihus . 
c.-aio-lanc«bii! ; flotalibus cordMis. Hall. Hi<i. n. lo^i. 

Caulk Lierbacei , erecti , parum ramosL , terctcs , 3 — 6 decimetr., 
ramos sltriles infemc cmLliemes. Folia gliuca , glabra , crassilistiila , 
alierna , sparsa , numerosissLma , appiosimata . inlcserrima , erecta aut 
suisiini imbricaa. iupeme sensim crescentia. linteolala , nunc oblusa , nunc 
acuia, brevissims mucronaia auE muiica ; supcriora sspe ovaia sen ovato- 
oblonsa. Uinbella c tadiis llibus ad scplem. , dkl.otomia. Involncruni mii- 
versaie e foliis loucleni , ovatii ; patiiale diphylLuni -, folioUs cotdato- 
rbomboidcis , concavis , opposilis . sessilibus. Caly;l oclofidus ; laciniis 
quatuor peialoidcis . flavis , bicomuiis ; cornubu! brcvi«irms. Capsula 
IrLjona , glabra , submsosa. Semen gtiscum , la;ve , ovoideum , bioc 
longitudiiialiKt fissum. 

Habitat in arcnis aU maris biiota. K 

EUPHOEBIA HELIOSCOPIA. 

EUTHOKBiA umbeUa quinqusfidi , irifida, dicholoraa-, involucellis nbo- 
vaiis ; foliis cuneiformiijus , sctralis. Lm. Sp,c. _65S. — CtaiU. lo«d. 7c. 

— lEd. Boll. (. jaS. 

Tiiliymalui Helioscopim. C.B. Pin.sgi.— r. tmt. Sy.— ftiil. MM. Eii, 

— Camt. Efil. 963, /(. — Ma(M. Com- 864- Ic. — Grr. Hhl. 498. Ii, 

— ParLDical. iSg. Jr. — tot. It. SiS. — Taina. !i. SgS. — DaUch. 
Hiii. letS.Ic. — Dod.Pimpl. 371. /i. — Mmii. 1. 10. C. a./. 9. 

Tiihymalus Helioscopius solisequus. J. B. Hill. 3. p. 669. Ic. 
Esiila vrllgaris. Trag. 294. J^. 
_TtihyinalgsroliUpeuolatis,subrotijndis, semtis^siipulis loiundis, sgvratis. 
Hall. Hill. n. loio. 

Caulis erectus , tats , vLIIosus , s — 3 declmcir. , inkm; brachiatus ; 
ramia opposids. FoUa alL^ina^ spana, 6enaia,cuneLforinia.apice sapc 
■ rotundata, in petiolum dcrarrcniia ; supetioja sensim majora. Umbclla 
plerumqui; qniiiqueEda, tiifida, dichoioma. Involuctum pcnlapbylluin, 
■foliis consimile. Involuctlla numeium radiorum adxquanEia- Calyx ocio- 
Edusi lacuiiis qualuor pelaloideis, ixitegris , subiOLundis. flavis. Capsula 
Irigoiia^ Ij^is, ScmcT] subovoidenm, fuscum. undique relicnlaium. 
Habitat piope La Callc. © DODECANDRIA TRlGVNlfl. 385 EUPHORBIA SERRATA, 

EupHOR&iAuiabelb qainquerija.trilida.dichoioraa^ involuccllls diphyllis, 

rtniforniibus ; foliis amplcxicaulibus, cordalls.sc trails. Lin. Spn. 6S3. 

Biilliard. Hail. i. t5. 
Tithyijialus Chaiaciai folio sfo-aio. C, B. P;<i. 290.— r.iniJ.87 Siliiaa. 

Sprcim. n, SSg. — Morii. 1. lo, t. 1. /. 6. 
TLiliymalus serraius, Dalai.. Hill, ifnij. Ic. -^J. B, Hisl. S. p. S-jS. [i, 
Tlthyinalus Myniies valcntinus. Clm. Hill. a. p, 1S9. Iclmm, 
Tithymalui Characias. Ded, FimfL SSg. it. 
Tithymalus Characias scrratifob'us. Gir. Hal. ioo. Ic. 
Tiiliymalui Charatias sciratus monspelicnsLs. Park. Thtal. 1S6. li. ■ — 

Giinw. Ic. ^u. I. 14./. i!3. 

POLiA mire ludunn lanceolata , acuta , lincaria et Truncala sxp? ob^er- 
vavi, Umbizlla nonnunquaai pvohfcra ramos emitlir , involutio ?I invo- 
ItLccUo supers [ire. Habitat EUPHORBIA VERRUCOSA. Euphorbia umbclla quinquefida , sublrifida , bifida; involucellis ovatisj 

foliis laiceolaiis . setrulaiis . viliosis ^ capsuiis verrucosis. Lin. SpCf. 653. 
Tiiliymalus Myrsinires fruclu verrirca: simili- C.B. Pin. sgi. — J", Jnil. 36. 
TiiliymaLus verrucosus. Jf. B. Hill. 3. p. 6t3. h Morii. J. 10. I. 3. J. 3. 

— Schtmi. Spfdtit. a. 592. 
Tiiliyinalus foliis ellipdcis , scrraris ; SLEpulis umbellaiibus qulnis ; flora- 

libus obtuse quadrangglis i capsulis undique exaspcrads. Hall. Hill. 

n. 1005- 
Egpiiorbiaurabellaquinqucfida, bilida ; involucellis obovads ; foliis ovalo- 

laivceolalis , seriulalis . subvillosis ; capsulis verrucosis, Lamarci. Diet, 2. 

p. 434, 

Caules 3 decimelr. cl ulira , iimpHces aut irrfcme ramosl , basi sffpc 
dccumbemcs- Folia al[erna,spaisa,la]iccolaia seuovato.lanceoJaca.infcriie 
anBuiiaia, obiusa, apice seiriilaia , subius ei uiarjine subviHosa, UmbcUa 
quirrqueiida, bilida, Jnvolucrum universale penlapliylluiil i foliis obovads; 
paniale diphyllum , rrurrc 10 lunila turn , nunc ovatum , llavcscens. Calyx 3Si DODF.CAJ.TJRIA TRIGYNIA. octofidu! ; laciniis ptaloidci; ; =:i.aiorib»s si.biotund;* , iiilegris , Hav;.. 
Capsula crassa . verrucosa. Scmioa UcvU , ovoidea , brunuta, Calys .1. 
nonnullis decern fidus. 
Habitat Aleeiia. ^ 

EUPHORBIA I'LATVPHYI,!, A. 

EUPHOEBIA umbclb qiiinquefida , irifida , dLcLioloUB i involucria carina 
pilosis; talii! scrraiis . lanceolaiis ; cppsulis vemicosis. iiii. Sprc. 660. 

— Taij. Aiub. i. I- 376. 

Tilhymalus arvensis ktifolius ^•mmi-ios- C. H. Pin. agi. —J. ln^t. \il>. 

— Merii. j. "10. (. 3./. J. 

Tithymalus plsiyphyUos. Fiuii. HiJ'-8i3. ^=-— j''S. H"(. 3-f-6jo. li. 
Tithymalus foliis lanccoliiis , SErralis; sdpuLs floralibus cordalis -, frucii- 
bus asperis, lineis Isvibus diviits. Hall. Hill. n. loiS. 

CAULts erecms , glaber .3 — 6 dccimctr. Folia sparsa , alleraa , 
sessilia, lancfolata. glabra , delle'ia, scrrulaij , 6—11 miUimeir. lata , 
SI— 4S lonja , carina ape villoia ; illferiora . ohtusa \ superiora acu- 
liuscula. Rami flociferi axillares , sraciles , paniculaii , ssps nimcrosissimi. 
Umbella lerininalis.quinquefida, iri am quadrifida, dichoioma. lovolucra 
serrulata ; gnivcrsale penuphyllum , foliolis lanceolads; pariialc ovaLutn 
3CU ovaio-obloneuni. Calyx octofidus ; laciniis quaiuor exierioribus flavis , 
rotundaLis , intcgria. CspsuJa verrucosa. Ssmsn ovoidcum , parvum , 
brunneuni, liovissimuui , nit[duin. Plania (lavcscens. 

Habitat prope La Caile. 

EUPHOUniA SEGETAl. IS. 

Euphohbia umbella quinquclida , dichotoma ; involoccllis cordatis , 
acuus; foliit lincari-lancfiolaiis i ramia floriferis, tin. Sptc. 65;,— JflC^- 
Aultr. 5, (. 45o. — Lsmarct. Did. =. f . 433. 

Tilbymaln^ I.inarijt folio . Lunano flore. T. I'lif. S6. 

Tiihyinalua Linariie folio longiore. Motii. i. 10. (. b. _/. 3, 

■ Plama glaberrima. Gaulis 3 dcctnieir. . simpIeK . ascendens. FolJasparsa, 
Eneari - lanceokla , acuia , pbua , sessilia , inicgra. Flores axillaiei 
pcduncul^ii infva umbcllatn. UmbeUa quiuquetadiaia, bifida. Involuctum Clin" iniww" '^ ""*,, BODECANURIA TRrGYNIA, 3&5 

univer^slc pcniaphylUim , lanceolatuin ; partial diphylluin , cordaiunu 
Calyii ociofidus; latiniis cxierioribus bicornutii » flavii. Gecmen Leviiet 

■vcjrucDsum- 

Harii'at in arvis. © 

EUPHORBIA CORALLIOIDES. 

EUPHOKBIA umbflla quinqucfida, irrfiJa, ditholom^t ; involuccllia ovjtJS ; 

foliii lancflolaii^ -, capmlfs lanaiia/ Ln. Spec fij^. — Ainaii. Aca4.'3^' 

p. laS. — Lsmtsffk. Ditt. e, p. 4^6. 
Tiihynialus arboreu^, caule coraULno , foUo Hypend ^ peikdrplo barbato. 

BoetL LugdL i. p. aSG- 

Habitat 111 R^rbaria. iC 

EUPHORBIA SETICORNIS. 

EuPHOEETA umbGlla quinquefida, dichoEoina -, foliii bnccjjlaiis ; pcialis 
bicoTTiibus. Pmrti. Itin. a. jt. 173- 

*i Folia supctioTa apice subtly nraia ; infetiora inie^eniiiia , oblon^a , 
IT obtusa cum acuntine minimo. Involucrum pentaphyUum ^ foliis con^l- 
JT iifilc Tnvolitctlladlpliy]]a,ci)rdaia, Pciflla bicorniua i coiiiubua seijceis, 
1) longi^ J quod hgk proprium- »i PoitfET. 

HabetaT pTOpc La Calk. 

EUPHORBIA HETEROPHVLLA, Tab- 103. 

Euphorbia foliis inferioribus cmaiginaus, mucronacis ; sifpcrioribus' 
angiuco-laitceolacl^ , acucia ; umbdllii quinqucEda ; involucelLs ovaii^, 
acuniinaiis -, pcialis bicornibu!., 

Caulbs eiecii, sffipe plures es tomuiuiii Cispltc , y:hbn , licrbacci , aim- 
pjices. Folia glabra ^ sparsa , intcgca; inferiora ininiiia ,cuntJrormia, imn- 
caia puE emarginaca , mucroiiaia ; caulina superiora angit&to-lanccolxiEa , 
acuta ^ inie^EfiniH. Umbulla quinqucJida ^ bilicla. Involucrum univcisale 
pcmaphylluin , lanccolacuin , foliis raajus ; paciiale diphyllum , ovaLum , 
acutum . iDiicroliaiurii. Calyit ociofidus ; laciniis quaiuoi exicrioribus 
bicoinutis \ cornubus' seiaceis , longia. Capsula Javis , irigonaJ' SctTLina iiibrctim<la 
nies- Folia 
quciadialJi : 
xibu^i radii JIODECANDRIA TEIGVNIA. 

Iffivia. P^anij poiyraorpha. CauJes in. aiido solo filiCoi- 
cmarginaia ^ -cuncjfoTiuia aut Jin^arla, Umbelk iri ad <iuin- 
radiis brcviiiiniis. AHinJs E. exigus Lin. Differt foliis laiio- 
i in ptama ailulia et vigeniequmi^^Hminclasvi j subicmndo^ Habitat in arcnis prope To?zer. © 

EUPHORBIA PUBESCENS. 

EUPHORMA-villcft^^foHisovaro-obiongis.^crmkiis^uinbcllaquijiqucfida, 

iiiJlda , bifida ; mvoluCGlH* cvaiis ; capsuUs muricaiis. 
Tithymaius folfo Salicis liiisuto. Bonh, I-ndey.- 3o5. 
TjEhyinalua minor paludcsus , hivsuto nigio ^laucc&cenlc folio AmygdaU 

bieviore, Horl. Cath. Suppl. 3.— Vail. Herb. 
Euphorbia umbclla qoiiiquefida , CEichotoma i involucellis scToicoidaus ; 

foiiii cuneiformibus , pflogi^, ^enutada \ cap^ulis muricatis, P/ilil. S^mb. 

a. p. bS, 

CaullS crcctus, teres, heibateus^ 6 decimcrf ^ * villosus , Tamulos aiti]- 
laieb CEiiiiten^. Folia caulcm amplccicmia^ villoma, ovaiooblonga, obiusa 
cum acumine brevisaimo , icnuTSsime seriulaca , a — 5 cenLimCLc. !on^ , 
i5 — -'i^ oiillimoirF l^ica- Umhella quinquelida , £xpe iciEda ', radii^ biSdis 
"aut dichoiOTLiis , villo^ig. Involucruin universale pcniaphylEum^ ovaco- 
oblongum , obtu^um , scrracum ; paiiiaUbua numcrum radiomm icquan- 
ubu^ , ovacis , acuminads. Flos in dicLoLomia ^oliiariu^ > sessilis- Calyx 
ociolidus ; laciniia quaiuor cKECriocibua parvls , aemiroiundis , Jmegrjf^ 
Ciipfula .muricaia , pleiumquG purpurea^ Scirina subrcLujida , bruniiea^ 
nicida , lincolis Icncc viiieo canspicuis exa^peiaia, Caules ci br^cce^e &xpe 
purpurasccnies. Afiinia £> plaiiphyllx Lin. Ditfeii hiisucic ^ capsulis pur^ 
pureia ; scminibu^ lincolis cxaspciatis. 

Varietatem po55ideo capsuH& villoais et vix inuricacis disiincLam. 
Calyx Sffpe villoau^. 

Habitat gd rivulos prope TuneJ-um^ '^ 

EUPHORBIA PANICULATA. 

EUFHOBDiA fotiis sjiaThulato-lanccolatis, glabrii H&crnjLaii:^ ; umbclla qwiii- 
qucBda , irifidi^ bifida ; involucc!Li$ ovaio-rotundaris ; petalis integris- DODECANimiA TRIGYNIA. 387 Plant* glabra. CaulUhcrbaccu!.s™ciui,3— 6 dcdmclr. . dniplex aul 
Tamosus. Folia scssilia . sparsa , LnFernc angosiaia , spatluilalo-lanceolaia . 
Icnuisslnw serrala , licvia , ]7— 40 millimstv. longa. IS — iSlaia. Pcdunculi 
floTifeci axitlarca , paDiculaci infra umbellam, Umbclla Lerminalis , quio- 
quefida , [rifida^ bilida. Involucrum peniaphyUmn , ovaium ^ parcialibus 
numerum radiomniKquaniibus, ovaio-rouindaiis , Havcsccotibus, Cal)TL 
octofidiis ; laciniis quaiuor cxterLoiibus lureis , imcgris, rorandatis. ABiiiis 
E^ palu^tri Ijn, Capsulars aoa vidi. 

Habitat in Baibaria, K 

*'''~'''"''' Umbella mullifida. 
EUPHORBIA BlUMBELLATA, 

Euphorbia umbGUa EnuhiHda . duplici ; iiivoIgcelli&diphyUis.subcordaUi^ 
foliis linearibu^- Poitft. Ilin- ?^ p^ 174. Ic. 

t, DtstincUITUR umhellascsdccimadoclodecTmiadiali, Tamum ciuic- 
T) Knee uiobelia aJieia siraiLima coronaEum^ Iilvolircrum polypbyllum ; fo- 
,y liolls ovato-oblon^ia. Involucclla diphylla , cardala. Caulis simple!*, 3 
sj decimelr. , aut alLioi. Folia liiiearia, obtusa. An plaiila moiultuD^a ? 

Habitat prope La CaUe. 

EUPHORBIA BUPLEVROIDES. Tab. iu3. 

Euphorbia foliis anguato-laiiceoklis , scriulalisi HoEibut asillaiibus panl- 
culalis ; urahella quinqueradiala-, bcacteis ovaio-obloigis . af.uiiLinaUs. 

CAULts simplitc? , eiecii , 3—6 dcdmeii. , craisliie peiins anicrinic. 
Folia glabra, semilaia, sEssilia, sparsa, uirlnqiie asicnuaia, acwa.cana- 
liculaia.paienlia.e— Smillimclr. laia,i— S cemimeu. loiija. Pedgnculi 
floriferiaiillates.paniculali, loliis nun; brtviorcs nunc lungiorea, sinipli- 
ccsam bifurcaii. Umbclla icimbialiscradiis qulnque am sex, dicboiomis. 
Involucrum universale penla aut hexaphyllum , ianceolalura , iKlH*m ; 
panialc dipbyllum ; foliis opposi lis , ovaio-oblon^s, atuin;n»tii,co))pavis, 
flaiescemibus. Pciala llava, rosundala. Capsulam non vidj. .. ., 

Habitat m Atlanic prope Tlcniicn. S . . .! UODECAJJDRI.'i PENTAGYNIA. PENTAGYNIA. G L I N U S. Calvk persistens, profunde quiiiquepartiius ; laciniLs elliptkis. 
Pctala sex ail duodecim , filifovmia , bi au! trifurcata, Sliimma 
dirciter quindedm , disco hypogyno iiiicru. Anlhcri bilocii- 
lare! ; loculis disliiiclis. Germen superum , oblongum , subpeii- 
lagooum, Styli quinque. Capsula obloiiga, peiiiagona, quinque- 
lociilavis, polyspcrma. Semina siibrenifoimia , funitulo seliformi 
cincta, el codem mediaiite afSxa receptaciilo columnari. 

GLINUS LOTOIDES. 

Glimus. liii.Sptc. 663.—Lerfl.Hiip. aoa. — Burm. I«d. I. 36. 
Alsine loioidcs sicula. Boc. Sic. ai. !■ ii.—T-Iml. !4a. 
Porlulaca bcctica Imeo flore spuiia aquadca. Barril. I. 335. 

HebbA. cinereL coloris , lola liirsuia villis brevibus , lamosis. Caiilei 
5 — ti dtcimelr. , ca;^pilo$i , prositaii agt procumbcntes , dichoiomi. Folia 
inxqualia. subveruciUdta , bina lerna qualeioaaul plura, peliolala, suboi- 
biculata.undulala.imsgerriDia. Flors! glomcrad.aKiliares, secundum caulis 
loiigiiudLncm ; alii scssiUs ; alii brevitcr pedicslLali ; pcdicellis iniqualibus. 
Calyx profunde quinquepaidlui ; lacinils elllplicis ; duabui ihleiioilbus 
■albii.pctiloidcis-, lenii semipelaloidea. p€iala6 — is^Rliroinia, ^lba,apice 
bl au[ Irifurcala ; □ouiiiilli£ ^^pe slmplicibua. Slamina l5^l6, calyce bie- 
vioia , disco hypogyno Inscrca. AnLhei^ pallide luie;c , vcrsaitles ^ bdocu- 
]arc$ j 1oculi& disuncda, SiylL 5 . brcvC5. Sligmala lolldcm , simplicia. 
GcriDcn oblongum, subpeolagonum. Capsula peniagona , calyce lecla ^ 
v\x brevior. qninquevalvis ^ quinquplocula 
rosa, pacva , ^Libicniforinia ^ Tusca > hinc cli 
et affixa tcccpcaciiLo ccmtalLj cylindcacco. 
Habitat Algciia. i , polyspernia. Scmilia nunie- 
ncia luniculo seufoliui , albo. DODECANDRIA DODECAGVNIA. DODECAGYNIA. SEMPERVIVUM. 

Calvx persistens, sex ad quindecimpardi:"!. Petalasexad qiiin- 
decim. Stamina toddem. Cnpsuls sex ad quir^decim, siellaiim 
disposita::. Folia carnosa. 

SEMPERVIVUM ARBOR EUM. 

Sehpervtvum caitle aThoresccntc , l^vi , ramo&o- Lin. Sp^i. 664, 
Sfdiira n.ajus aiborescens. J. B. Hiit. 3. p. 686. h. — T. hnt. 265. — 

Ger. Hiit 5iO. 
Seuipfivivuin sivc Scdum arborescens majus, Dil4- Pempt- 127. I^^ 
Scdum majus k^dniuin, Cliii. Hiil. s. p- iS. — Fark-tliial. 73o.Ji.™fl(o. 
Seducn majij^ arborcscens griccum, Lnh, If. 37^. 
SeinpGrvivum avbovescens. CjimtT- Epit. SS?. Ic.—'Maii/i, Com. jS6, Ic. 

Caulis fmuco5ijs.ieres,nudiji,S — 15 decimctr. .ramosus. Rami glabri, 
camosi , !a:pe infcrnc anjustiores. Folia in apice confertissima , alttrna, 
in rosulam expansa , spaihulata , nidda, plana , camosa , craisiuscuia , 
mucronala, marginq ciliaig-senulala ; inferiora longiora, 5 — 6 «nu- 
mcir. ianga , 1 3 — li millimcu-. lata . in ramis Eoriferis sparsa. Flores 
panitulato-lhyrsoidci . nutoeroiissimi. Pedunculi ttrelcs, snpcrnc ramosi , 
lievissinie pubcscenies ant glabti. Biacieois lanceolate , acuti , alteniie , 
niarccacf ntcs , decidual. Flores singnli peditellati. Calyx parvus , pstsistcns , 
deccmfidus ; laciniis linearibus , oblusis , squaLbus , adprtssii. Corolla 
luKa.dccapetala^ petalis calyci alicmis, linearibua , acutiusculi! , patcn- 
libus , radiantibiis. Stamina so, dctcm altema, totidtm pelalis opposita. 
Filatncnla subsquaiia , capillaria , luIEa , longittldtne corolla!. Antlicra! 
patvj;, ovatr . concolorts. Germina to , stipera, oblonga. compKSSa , 
glabra, slanlinibm paulo brtviora. Slyli totidem, capiLares.orecli. Slisnia 
simplex , parvultlin , obtjsum. Glandala necuirifcra ad baiim siuEiili 
octininis. Capsular maiuiam 11011 vidi. Folia saipe Luiris albjs , Bavcs- 
centibul et violaceis varisgata. 

Haeitai in monlibus prope Alscuani. 6 C L A S S I S XII. ICOSANDRIA. 
MONOGYNIA. IMsUni- CACTUS. 

v^^ALVK ijri:colaiiisautmbulo5us, squamis numeroiis, itobticatis 
teclus. Petala naintrosa, muUiplici oidiiie, basi coaliia ; interiora 
majora. Slylus unus. Stigma muUifidiim, Dacca iiifeia, umbili- 
cala, squamularum vesdgiis e«aspeiala, po!yipernia. 

CACTUS OPUNTIA. 

Cactus aTiLculato-pvolifer^ laxusi articulis ovatis ^ spinis sctaceis. -Lilt. 

Spec. 669. 
Opuniia vuleo hcibarioium. J. B. Hiit. 1, f. iB^. li. — t. I'ul. aSg 

Mill!!. Did. I. 191. 
Ficus iddica. Ltb.Ic. t.ji. i4i Camcr. Ejiil. iS3. /i. — MallL Cnm. 084, 

h.—Ca.Hid. liii. Ii^.—ParLThrel-ngT- li. — Doil. Psinpl.SiS.Ii. 
Ficuaindica folio spinoso [rticlu iiiajore. C. B. Fiu. 4JS, 
FicuB indica spino&a. Tabtin. Ic- giS. 

Corolla lutea. Siamina ad tactum itrirabilia. Fcuctus pulposus^ molLs^ 
poiy^pcrmu? , inius albuB Ilas'u5 aui ruber J nmriens » rcfrigccana cc 
inaKiiiii usufi. Folia , ^ublaiis acideia , opiiniuni pabulum peconbu? prxaiapN 
MuniTisenluiii honoium cc domorum JLyLpeaccrabile. 

Habitat in Barbarian B 1 C O S A N B R I A M O N O G V ^' I A. 39 ! 

M Y R T U S. 

Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala, calyci inserts, laciniis 
altcrna, Siamina numcrosii. Biicca umbilkata, inlera, bi aus iti- 
lociilaxis. 

MYRTUS COMMUNIS. 

MVETUS floribu! ^olilorlis; iiivolucro diphyllo. In, S;itc. 673. 

Mytius laiifolla loraana. C. B. Pin. i6S. — T. /nil. 640. (. 4.09. ^-MiBtr, 

Did. is3. 1. 184. 
Myrtus laiifolia belgica forte Tttrtisns. J. R- Hi^t. 1, f. 5i2. Ic^ 

Myrius. Cama. Eptt. l3s. Ic. — Dal!ih..Hilt. iS?. Ic fabtia.Ic. 10S4. 

MyiLus aUera. Dv4. Ptnipt. 773. Ic. 

MyTius lautca tnanlnia. toft- It. a. p. isS. — Gn. lliil. 1411. Je- 

Myitus laufalia raasiina. Pirk. TJutU. 1433. It. — MattA. Com. ig6.l€. 

Le Myrif- Rigiiauit. Bol. Ic- 

A. Myfius laiifolia bffllica vel folLis laorinis. C. B. Pin. 469. — J". lail. 

640. — ■Diiham- Arbr. 2. p. 44- f. 10. — -Sthtav. Spccm. n. 418. 
Myiius bitlica laiifolia douif^iica. Chis. Hiil. &5.Ic.^'Lob. Ic. 3. p.t^]. 

— Dalick.Hul. b38. Ic Gir. Hht. 1411. J'. —Blaiia.t J 14.— 7. B. 

Hill. 1. p. 5ii. Ic. 
Myitut CKOlica. Corner. Epil. 134. Ic- 

BACCE edukl- Cortd:t et folia aj pctlickiija coria inscrvJunJ. 
Habitat in collibuh incuUia ei in Ailancc. 6 P U N I C A. 

Calyx coloraiu! , peisiitens , crassus , turbinatus , quinquc aur 
sexfidus. Corolla pcnta am hexapciala , calyti insena. Stamina 
numetosa. Poinum rolundum , masimum, inferum , calyce eoro- 
nafura , coitice coriaceo involutum , octo ad deceinlociilare ; IcpEis 
transveiBis, membranaceis. Scroina numerosa , anguloia ; singulum 
in arilla pulposa reconditum. Sgi ■ ICOSAN'DRIA MONOGYNIA. 

PUNIC A' GR-ANATUM. 

Piisici foliis lanccolslis ; caule arborco. Lin. Spic. 676 — MilUr. llhstir.lc. 
Piinica q™ Mjlum gtanalum fe^^ T. Iwi- 636. t. 401. 
Malu5 punica saii'ra. C. B. Fin. 43S. 
■ Mqlus punka. Camir. Epil. i3o. Ic. —J.B. nut. !.(.. 7fi. li.—Dod. 

Fmpt.Tgi.Ic—Lob.h, i,3o.—Oir.Hiii. i^io. [c.—Metlh. Com. ij3. 

7t._Parf. r?iMi. iSio. Ic.^Trag. in3;. /t. — FaaJi. Dair. i.iSa. 
Malus granaja 5ive PuTiLca. fabmi- Ic- io33. 

Punica Malus. Dllffft. Hii/. 3o3. li. — G(JW. /c. irgn. f.ao./.l7S- 
Granata Punica Mala. Rlakw. t- 1 45. 
Le Grenadier. RegiiauU. Bot- Ic- FaucTUS cdulis. refrljerans. Corie» masimi uiu; ad pttficicnda 
ei colore luteo iiifici*nda. 

COUTUB. in honii Cl sponTe crescil in iiiDnlibus. h AMYGDALUS. -'»*•■' C*ivs quinqueKdus. Corolla pentapeiala, calyci inserta, Drup.i 
nudeo poroso iteta. 

A M.Y G D A.L US P L li S I C A. 

Amugdalus foliornm seiTituri? omnibus acuii^; Horibus sessilibus ,so!i- 

larlis. Hi:. Spcl. 676. 
Pcrsica moUi came ei vulgaris vLrLdis et alba. C. B, Fin, 440. — T. Iml. 

654. L 403. — Djitiain- Arbr- 2.p- lofi. I. ?fl. 
Persica. Camn. EpU, 144 rt iifi.Ic. — hisUh. Cam, 2o3. Ic, — Cir. Hill. 

1447. Xt- — Fusch. Hui- 601. Ic.' 
Malus persica. Dad. Pmpl. 796. /£. — Lab, Ic. 2. j>. i3g.' — Tabmi. Ic, 994- 

— Dalech. Hill. sgS. Ic — Part. Tliait. iii3. Is. — Poii/i. Dob. i. 83.' 

— jl, B. HijI. i./i. i57.~B(ati.'. (.101. 
Le PJcher. Sig>iii!Ul, Bat. Ic, 

COLiTun in honis, 6 V ll-.l ICOSANDRIA MONOGYNIA. 3g3 

AMYGDALUS COMMUNIS. 

AMYGDALUSfoliisaeirjiLsimfinais ghndulosisiBoribua'ses^ilibu^j gemrni^. 

Lin. Spec. 677, 
Aiiiygdalus saliva fruclu majors C. B- Pin- 441. — T. In^i. ^^-j , t- 4112, . 

— Diiliam. Arbr. I. p. 48, I. 17^ — .Albr.Jluit. 1. p. i^3. 1. 2. 
Amygdalus dulcis. y, B. Mitt- \. p. 174- 

Amygtlalus- taltcin. Ic.^gG. — ' Dod. Pcmpl. 738- Ic-—Lob, Ic. 2. p. 14U. 

— Daltch, Hill. 317. h Pail:. TkmU \bb.Ic. — Gn, Hill. M4i. U. — 

hUllli. Cuni.asi.It Trsg. 1089. /( Pmli.Dan.l. iS, 

L'Amandkr^ Rtgnsjdt. Bot. U. 

A-Amygdalusaioara. C. B- Pin- 441. — T.Iml. 627, — J.B. Hiif. i- p-i1i. 
Sponte tiescit in arvis et in hoicif colitur. 5. 

P R U N U S. Calyx quinquefidus. Corolla. peuiapeLala, Drupa fccLa nuce 
Isvi; sutulis promiiiuli!, 

PRUNOS ARMENIACA. 

PrUNUS noiibu! sessilibus; filliis auhcordaiis. Llll. Spa. 679. 
Armcniaca fniclu majoti. T. iml. 6s3. — Du/iam. ylrtr. 1. f. 74. /. 27. 

— ^Ttr.JVuil. x.p. i35. J. a. 

Mala srrneniaca majora. C. B. F»i. 44s. 

Armeniaca Mala majora.J. B, ffijf. i.p. iiT.Ir. — Camn. Epil. 146. /t. 

— rai«>j. Ji. 993. 

Atiiieniaca Maius. Mnitt. Csm, so4./t. — PajLThml. lii^.Ic.—Loh.Ic. s. 

/). ]77, 
Avniejiiaca. Bl'^hir. t. flSi. 

Armeniaca Malus major. Gcr. Hiit. 144S. /i — Drtlah, fiiit. sg- . It. 
L'Abricociei. Re^nanit. Bol. Ic- 

A. Armcniaca Mala minota.j'. B. Hill. i.f. 167. Ic. — t. Imt. 624.— 
DuSnm. Arir. 1. jS. 74. !- ii. — Ajbi. Ftml. i.p. i35. (. 5. 3g4 ICOSANDRIA M O N O G Y N 1 A. 

Mains irmcnbca niinur. C. B. Fin. 44J.— Dfli«A, Hill. 947. Ic.— G,r. 

Hi:L i'443. I'- 
Armcniaca minora. Csintr. T.pil. I47. '' — MMk. Cum. 204, /£, — TDimr. 

/.- 993. 

CtJLlTUR in hoiiis. 5 

PRUNUS AVIUM. 

Pruxus umbdlis scssilibo^ ; foliis ovato-lmceoldiis . condnplicaiis, subtii^ 

pubescenLbbus- Lin- Sptc. &So. 
Cerasus major ai: sylveslris , [riiclu subdulci nigro colore ilificiEnte. C, 0. 

Pin. 45f>. — T. IinLG^S-^DTthni'i. Arbf. 1, f. 14S- 
CciSiii sylve^lris Frucm nigro. J^. fi. iJJl^. f. p. 92f>. 
CeiHsa nigra. Jai^r^J. Ic. g8C. — Binkw. L 425- 

COLlTUa in iiortia propc Tlem^en. 5 leiiii PRUNUS DOMESTIC A. 

Prunus pcdunciriis ^ub^oliiariis i folji^ laittcolaio-ov^ilU^convoluiis^ramis 
niuLicia. Lin. Spec. 6Su. 

A. Prunil^ fruclu magno duici atro-ccpriileo. T. Imt- 6a2. 
Pruiia magna dulcia aEro-ctsmlea. C. E. Pti. 44?. 

B. Prunus fruciu parvo diiici atro-cariileo. /. Irnt. 629. 
Pruna pacva dalcifl alro-ctcrulca. C. B. Fin. ^33. 

COLIIUR in bonis. 5 

PRUNUS INSITITIA. 

PliUf^us pedunculis geniinis ; foliis ovada » Eubvillosis , convoSuiis : ramis 

spinescpntibus. L'n. Spee. 6S0. ' 
Prunus sylvestris prEecoK aliior. f. Imt. 6fl3. 
Ptuna sylvesttia prscocia. C. B. Pin. 444. 
Piunus sylvestris major. Bai. Hilt. \ili. ^-DiAatn. Aihr. 2. 1. 41. Altitudo 5 — 7 ineir. Dtupa t 
Habitat AlgsriS. 6 ulea, pjlvd, iubrolunda , accrba ICOSANDRIA DICVNIA. 3g5 

PRUNUS .-PROSTR ATA. 

FRUmi'S foliis Dvaiis , insqualiter icrraiis.egLjndulosis , iubius tomsmosis, 
Prunus petlurnulis geniinU ; folios ovaiis , mc!so-sciiatis , e^ndulosis , 

siibius albisandfaos ; caiJe prostrato. Bill/nil. Da. i, p. i5, ;. 6. 
Prunus cretjca monuna minima liumifusa, flore suave rubenie. T. Car.iS. 
Amygdalus incana. Fallal, Rm. I. f, i3, j, ;. 

FttUTEX 3—8 ilecLmeir, Caules ramosissimi , prosumbeniEs ; coitics in 
yeiusiioiihus fusco. Folia obovaia , telandulosa , brevissirac peiiolaip, 

iniqualinzr serralH , 5ub1us ioilicnio5a,incana, ^upeine glabra, 6 ii miJU- 

mcu. lata, ic. — 1 3 longa. Scipulx bina;^ aeractx. Floiea sessiles ^ ajdllares , 
soluatiiautbini. Calyx quinquefidui ^lacbiLLs ovaiis, oblusii.inlus lomtn- 
losis, Peiala 5 > eUipilca ^ diluic rosea aui alba » laciniis tplycinis alieraan 
Germcn ovamm. Stylus 1. Drupa parva. ovaii. rubra. 

Habita-T in Adanic. 6 D r G Y N I A, M E S P I L U S. Calyx qtiinquefidus. Corolla pentjpeiala , calyci inseviar Bacc'i 
moTio ad ptiii.asperma ; nutlci? osieo, 

MESPiLUS OXYAGANTHA. 

CRATEGUSfolii5obta^is,iubitifidi5^5enaiia,£ffj.Sptfff. ^^S'—Ja/.q. Auiir.S, 
f. Qf)5,/. 2.—iEd^Dan. i. 63i. — BalUanl. Hab. (.533. 

Mcspilus ApLi folio tylveitrii], sive Oxyacaniha. C. B. Fin. 45/i.^T.Irtii. 
643. — Dtifmm, Aibr. a,^, 17, 

Oxyacaniha vulgaris sive Spinub albiii, J. B. Hiit- i . ^. 49. 

Spina alba, Blakw. i. 149, 

Mespilus spinoSfl T fcllis gldbri^^ ^crraus^ ietu5h, triSdii. HalL Hsii. 11. 10B7, 

Hasitat in ^plbus pvopc Bone ct La Galle. ^ 3g6 I C O S A N D E 1 A T R I C, V N I A. 

ME3PILUS AZAROLUS, 

Crateous folils obiusis , subirlfidU , subdanlaiis. Lin. Sp/c. 683. 
Mtspilu! ApM folio ladiiiato. C. B. Fin. 4i3, — ■ T. Iml. 64a DiiAont. 

A'tr. 3. p. 16. /. i. 
Mnpilus Aronia vejcrum- J. B. Hitf. I. p- 67- Ic. 
Mfspilus Aroivia. Dori. Prnpl. Sol. li. —Leli- It. a. p. aoi. — Csi^Hiii. 

1454. fi. — Par*. Thcat. 1423. Ic. — Tabini. It. loS^,, — DaJnft. Hijl. 

333. Ic, 
Me^pilua prima. Mstlk. Com. aog. Ti. — Camir. Efif. i53. ic. 
Pyrus Aaarolus. Scop, Cam. 1- f- ^47. 

Bacca qijinc|utlociilaris. ScoPOLi. Variclalcs iluas obscrvavl ; aliam 
fiucm rubi'OT alieiam Iructu luieo diarinccain. 

Habitat in Barbaria. 6 T R I G Y N I A. S O R ii U S. Calyk quinqucfidii!. Corolla penlapetala. Baccapolysperma ; 
nudeis catdlagineia. Folia pinnata. 
N'. NiMiUM aifiiiis Cratrgo. 

SORBUS DOMESTIC A, 

S0REU8 foliis pinnatis , Sllblm villosia.iilr. Sp!c. 684. — JatJ. Allilr.b. 

L ui- — <:<mli.Auilr.p. 57, I. i./. S.J'iiilui. —HaH. Hill. n. 1093. 
Soibus saliva. C.B. Pm. 41S. — r. Iiiii. 633. —Dulima.Ailn. a. p. e;!. 

I. ;3,— B/oJw, 1. 174. 
Sorb"5 ksiiima. Clm. Bitl. 10. Ic—FbtL Thint. 1 iw. Ic. — Cir. Hill. 

141 '■ i'- ^Rn ICOSANDIllA PENTAGYNIA. Sg? 

Sarbus iloineBtica. Lob. Ic. a. J>. lo&.^DoJ. Pcmpi. BoS-h.^J. B- lliil- 
1. p.bg.lc. mala^ — Tabem.h. 1019- — -Malih. Cent. 2i5r li. — Dtiisch. 
Riit. 33o. /t.^TVfl^. mia. Ic. mala^ 

Soiba. CaOitT. Epit- i&o- h- 

Sorbum ovaiuni- Friich. HiiL 576, It, 

Lc Sorbier commun, Regna'ilf. Bot. li- 
Habitat Alsciiji. 5 P E N T A G Y N I A. P Y R U S. 

Cai.vs quinquefidus. Corolla pentapccala , calyci inicna. Pomum 
oblongum , capsulani qoinqudoculaieni includens. 

PYRUS COMMUNIS. 

PiRUSfoliis serraih; floribus corymbosis. Lm. Spa. fiS6. 
Pyms sylvestris. C. B. Pid. 43a- — J"- '">'■ ^3=- — P"""*- ^'""- l^""' ''■ 
Pyri sylvcstria. Taiem. Ic. luiB. 
COLiTIiR in hoiEih, 5 

PYRUS C V D O N r A. 

PVKUS foliis integerrLniis ; Boribus soliiaviis. till. S^fi. 687. 
CydOTiia angusiifolia vulgaris, f. Inil. 633, 
Coiojica sytvesiris. C. B. Pin. 434, 
GOLITUR ill horiis. b 

M A L U S. 

CflLYX quinquefidus. Corolla pcntapeola,calyc[inse™. Pomum 
subglobosum.utiinqueumbUiciHum , capsulaui qi.inqudocularcm 
includejis. SgS ICOSANDEIA PEKTAGYNIA. 

MALUS COMMUNIS. 

PvRUSMalu^ ; foHis iciralia ; umbeJIii ses^iiibus. Zj'ii. £/'«. 6B6, -^Miliir. 

miilr. Ic. 
Malus sylvcitris. C. B. Pin. 443. — Gir, Hi<l. 1461. /(. —Port. Tlical. 

iSo3. ft. — Jflimi. l!- looS Bioini. i. i;8. 

Pynis foliis ovadis , actinirnalis , &ubiu5 hirauii^ ; p«uo1is flotigeris brevis- 

simis. Hall. Hi:l, n. 1097. 

COLITUB in horus. E am"' ' CUl" M E S li M B R V A N T H E M U M. CalVX persistena , quadii aut quiifquefiduS- Pecala lincaria ^ nij. 
merosissima, in orbem disposita.talyciinstita. Stamina iiumerosa. 
Styli quatuor, quinquc aut decern. Gapsula iiifeia, radiata* mulli- 
locularis, polyspetma. Folia carnosa. 

MESEMBKVANTHEMUM NODIELORUM. 

Mesembrvanthemuh foliis alccrn'i , icrciiuscitlls , obEu^i^ ^ basi cilialia- 

Lm, Spec. 6&1 . 
Kelk seu Kali s. Alpiu. £gypl. a. p. ig. Ic. 
KaLi iloridum repens neapoHlanum. CoL.Ecphi. 2. p. 73. Ic. 
Kaii CrassiJie iniQoris foliis. C. fi. fill. 3S9. — Slorii. j. 5. i. 33./. 4. 

Plawta g — 3 deciincti- ^ lola papiilij minimis , argcntcis conspeiia. 
Caules heibacei, basi procurnbcntcs , dilFuai, laniosi ; tamis ICfClibus > car- 
nous. Folia subicrctia , obiusiu£cula. succosa ^ moilia ; iofeiiora opposica ; 
supeiiora aircriip. Floret albi^soiilaili.a^iilares^bivvicerpediceiiali. CalyK 
qniiLqiicdeniacus i dciuibu^ linearibus, inxqualibus , abmsis. Slyli 4 — 5, 

Habitat props SFax ad maris liciora. O 

MESEM BRYAN THE MUM COPTICUM. 

Mesemebvanthehuh foliis senis , seiniierciibus , papiilosis , djsiinciis ; 
floribu$ sc&silibus , axillaribus ■, calycibus quitiquciidis. Lm, Sptc. fiS^. 
~Jaiq.HiiTl.3.p.-l. /, 6. ICOSAKDRIA PENTAGYKJA, 
Kcllii seu Kali 3. Alpia. lEgypl. p. ig. Ic. 
Kali ffigypiiacun) folifs vaide longis hirsulis. (?. B. Pin. eSg, 
Habitat ad maris litiora propc Sfax. © 599 A I Z O O N. Calyx coloratus , persistens, quinquepartuuSr Corolla nulla. 
Caplula aupera, quinqueralvis , quinquclocularis. 

AlZOON CANARIENSE. 

Atzoo^ foliis CTin^iformi-ovaTis ; floribus scssrlibus. Lin- Sp'i- JOO. 
ficoijea procumbens Porlulatffi folio , elc- KiaoL Atad. 1 7 1 1. f, Saa, f. 

Kali ai:<i>ldcs candiien^is procumbent. FLuk. L 3o3. / 4. — - V„lk- NoTtb. 

Gjjiius crisEdlLinus- Funk. Arab- gS^ t. ] 4. 

PlanTA loia puncila pellucidla conspcraa. C^iile^ piiircs ex eodem 
cEPSpiie y in orbeiD eKpadsi , prostraii » rimtosi » vJUdai- folia spaihtikia , 
obiusa y peiioUia , villosa , cineroa , iniegcrdiQa. Flores scsailea, plrmmque 
soLiiHTii, In caidc eiramis nidulantcs. Calyx pcr&i^icns, villosus , quinque- 
panitus ; laciniis ovaiii, erccus- Capsula pcniagona, iruncata . quinquc- 
dcniaia. 

Habitat in arcnU ad maris liuora. 

AlZOON HISPANICUM. 

AlZOON foLiis lancGoIatisi flovibui acssilibus. Lw. Sptc- 700, 

Ficoidcj hispanica ^nnua ^ I'olio longLoce, DHL EfJh. 143. i. JiJ- f- 1^3. 

CaOLES pros [rati, puocTfs peHucidii con^ipevsi. Folia lanceobia , margine 
Eubim rcvoluca- Fores ^oliraiii , ac^ailcs. CalycES lacmiK SEibuhif , capsuln 
pcjitagOTia lon^ortt. 

Habitat in arenis. O 400 I c o s A N n R I ■'^ rOLVGVNIA. POLYGYNIA. (difjr ' ROSA, Calyx pevsisiens , uiceolJtus , bjtcaius , coUo angusianis , quiii- 
quefidus ; lacinLLs SKpe pirnatifidis. Pelala quinque , calyci inscrta, 
Siamina numerosa. Germcn siipetum. Semina hispida , calyce bac- 
caio tecsa. Folia imparl -pinna la ■, pciiolis basi utrlnqtic stipiilaceis. 

ROSA M O 5 C H A T A. 
Rosa foliolii qulnis , ovaiis, ictrati; , acutls, tevibiis -, Horibus coiymbosis; 

calycibu^ oblongi^ ; laciniis miegris. 

CujLES 12 — 20 dEcimelr. Acuki tsnioil , valid! , rtfleKi. Foliola (luina, 
ovata , serrala , acma , licvia. Pelioli sspe aculEili, pubtaceaies, Florts 
numeioii.torymbosi. PedunculHiirsuti. Calys oblongus, villosus, quiii- 
qiiefidus ; bclniis lanceoliitl? , inwK"s , inlus pube^cendbus. Pciala alba , 
obovaia , magnirudinc R, f.|jiina: Lin. Odor [tagrantiasimus. Ubi<|uc ctcstil 
in seplbus. 

GOLTTUit a TuneEanii- Oleum esscnlj^le odoratistimum e petalii dia- 
tillaiionc obiliicm> 5 

ROSA MAIALIS. 

Rosa minor rubcllo Hojre.qus a mense Maio Maialis' dicjmv. C. B. Fm. 

4S3, — r, lull. 638. — Rignii'. Ad. Sedel. Lmiai. i. p. 63, i. i- 
Ai\ Rosa clnnamonxca Lin, ? 

Caxjles 6 — 9 dtciin^LT. Aculei rcScu , Jlsiiocci, FolioJa 3 , ovaia. 
serraia , nunc acgmjnaca , njinc rotundaia. FLotcs pauci , terminalea. 
Pcdunculi breve?, slipula pctiolari interne involuti, Calys ]xvk, ovaliis ; 
lacinil^ margine baibaria , ^pke sspe foliaccis- Petala riibta , emai^inaia , 
inagiiLlndine R. alpine Lin, 

HftBiTAT in Ailante. 6 Mt ICOSAKDRIA POLYGYNIA, 
ROSA MICROPHVLLA. 40 1 HOSA acoleis teflcxis ; foliglis quinis , suborbkuiiiis , serralis , glabris. 
Habitat in Ailanis. 6 

R U B U S. 

Calyx persistens , quinquepardcus. Corolla pentapeiala , calyci 
inserta. Bacca supera, acinis conglobaLis, raonospevmis composira. 

RUBUS FRUTICOSUS. 

KUBUS foElh quioalo-digilalia lernalisque ', rauU peirolisqu^ aculcalis, Lin^ 

Sftc. 507 Mitlsr. lllailr, li, 

Rubu5 vulgaris sivc Rubus fmciu nigro. C^ B, Pin. 47^- — T. Zijii, &14. — 

Hii/jom. Ariir. s. p. all. I. 55. ^Zimich. LI. I. 264, 
Rubus. Dtd. Pimpl. 745. Jr. — Lob. Ic. s. f. oil. — Fmth. HM. 1 53. Jc. 

— Trag. 970. li- — O^j. Hiit- 327 a. Zf. — Pauii.Dan. i. 337 Datrch, 

Hiii. 119. /!.— Par*, rtcoi. 1 i3. Ic — Camcf. Epil. ibl. Ic.~Rls!a«. 

Hi. 
Rirbu^ major fvQciu nigro. J. B. Hht- 2. p. 57. Ii. 
RubiK taule ^pinoso , serpenEe ; foliis quliiali^ « icinatis , sublus sirblo- 

raenLosii; bacca Uvi. Ha;(. Hilt. II. nog. 
La Ronce, Kf^a^iU. Bol. Ic. 

Varietateh diiilnciara foliis subtus loincniosis , jncanis propt I.s 
Calle in rrtonlibus obstri'avi. 

Habitat (Mgcria. 5 

FRAGARIA. 

Galvx perSfSteni: dttomparEilus ; laciniis alternis minoribus. 
Corolla pentapeiab , calyci inseria. Gernicn supCTum. Semiiia 
jiuda, leceptaculo baccato aSifia. 

Si I. ^Q-a , 1 C O S A K D K r A P O L V G Y N 1 A. 

■euagaria vesca. 

Fbagakia ildgdiis rcplana. Liu. Spec. T>S. — Bagnil. Phjt. i. p. 6t. n. 

Fiaearia Dail. Fmpt. 675. Ic^Loi. U- 697. — £(a*iu. i. 77 Frai/j. 

m<i. 8S3. ic — Gn. Hii(. 997 . U- —J- S. H"l. 5. f . 394. /£. — trsg. 
Soo. It. — filJira. Ic. Il3. — Foii. ntal. T^B, U. — ■ Pouft Wo)!. 

I. 2S7. u. HioiTAi in Atlanie. E G E U M. Calyx persisteDS,' decempartilu? ; laciniis alternis minnribus. 
Corolla penlapeljla, calyci inserla. Semina josiata ; aiisiis sspe 
gfniculalij- 

GEUM ATLANTICUM. 

GeIiM viilosum ; foliU inrerioiibus pinnaLis ; pinnula tfritiinali cordala , 
maxima ; caule subunifloro \ fructibus liirsuli? \ ari^ds codioiils- 

Planta toll vilJasa. Ciulis 3—6 decimetr. , dimples , unlHori:^. Folia 
raditilia pe[iolaia,pinnaUipionulislribusad quinquc .quandoquc septen: 
rcmoti^ I subioiundii aui ovaiis . crenaio-dejilsitis i leiminali cordala 
obiusa , DLa^iioia; caiilina infeviora obovala; supcriora imqudiiei lobaia 
aui laciniala ; laciniis acmis. Stipule magnie , ovaia^ ^ incise. Flos G- mor 
taili Ljn. Feiala lutcap SeLnina villoma. Arisca coDCona , nunc glabra 
nunc subvillosa, Aflinis G. moncano lin. DifTen foliolis pducioribus 
Kmolioiibu^ ; taulc alriore ; aribcis concoriis ncc bavbalis- 

Haeiim in Ailante prope Tlemien. K C L A S S I S XIII. POLYANDRIA. M O N O G Y N I A. C A P P A R I S. c. JALYX leiraphyllus. Corolla fcimpeLal^, Bacca $iipera . siipE- 
[flta , poiy&ptrma- 

CAP PARIS SPINOSA. 

CappAriS pedunculis solicaiiis , unlBoiis ; ^iiptiU^ spiiicsib \ foLi« aiiniiis ; 

capsulis Dvalibu^. Lin- Spsc. jso. — Ha/l. HUt. u. 1077. 
Capparis spinosa , fruciu iniiiorc , folio raiundo. C. B: Pin. 4S0.— 7", Iml. 

36 1- S. i^<). — St/riur. SpCiint- n. 11 1. le. — -Diiftam. Arf^r^i- ('. la^, (, 47, 
Cappari^ reiuio folio, Lol. Ic &35. 
Cnippatis fipinosa. J. R. Hiii. a. p. 53- Ic. 
Capparis u- Tabrm. Ic, 444- — Trag. 9G7- Ic Camcr- Epil. S-jS. Ic. 

— Matlh. Com- a,hh- U. —DaUch,HhL ibb. Ic. 
GappLLiit folio lomndLore. Gcr- Hiit. 8()5. Ic. 
Le CapTier. R^giiauit- BvL Ic. 

Cauleb fruiicosi, Kamilongu procumbemes , glabri. Foiia ^ubcai- 
nosa ^ niiida , fere orbiculaia ^ iniegcrriina , iiLicina. Peiiolut brevis. Spi- 
iiuLe biTii, lateralis, incurvK. Calyx deciduu^^ foliis concavia , obmsis ^ 
diiobus matgrne membranaccis. PeiaLi4, magna, alba, folLs calycinis 
afierna , apke loiuiidata ; superioribui duobm ba&i fKcavaili, Filamenta 
numeroia, filiforinia, corolla [ongiora.Gcrincn ovoidciini , pcdiceLaiuniF 

Habjtat in vupium fissuiis, 5 404 POLVANDRIA MONOGYNlA. 

CAPPARIS OVATA, 

Cappabis folio Muio. C.B^Pin^4^o.—T.Jnit. 361. — i^^i. Ic- 634.— 
Gff. Hifl- H^- —Dvd. Fmpt. 746.— 7fl*mi- Jc. 444, — Farft. fheat. 

Capparii sicula , dupUcaca spina. foJio acuto- Bvt. Sic. sfj. t. 42./- 3, 

Folia ovaia, acutiuscuSa. 

Ha&iTAT m lissuris lupuim propa Oran. 5 

CHEtlDONIUM, Calyx diphyllu? , decidims. Corolla tetiapeiab, Capsula supCTa. 
siliquoaa, bivalvis, polysperma. 

CHELIOONIUM G O RNIC U LAT UM. 

CheliDONIUM peduntulis unifloris ; [oliis scs^ilibus , piaciaciBdis ; caule 

hi^pido. Lift. Speti. 724. 
Glaucium liir^uiuni » florc phceniceo. T, Imt. a34, 
Papaver cotniculaium plmniceum birsutum- C. B. Fin. iji. 
Papaver corniculaiuin pbccniceuni , folio hiriuio. y. B. Hiii. 3. p. 3^^. li. 
Papaver cotniculaium mbrum. Dad. FempL 449, /c, 

Papaver cornucum pho:nicco flore. Clm, Hht. a, p. ^i.lc^^Lol. h^ 371. 
Papaver coinuium ilorc robro. Cir. tliil- 3^1. Ic- 
Papaver coroiculaLtim ahcruns. Daitch, Uht, 17 i3. Ic. 
Papaver coimculaiuic hir&umTu , ftoie phceniceo. DodajL Uona. 

CaUUS rantosus ^ 3 — 6 dedinelv- > vjHo^us , eiecms. Foba ^lauca , hirsuu , 
pinnalifida ; bciniis disiiitciis . Jiixquab[er dentaci^^ radicallapeiiolaia ;cau- 
liaa atnplecieQiia.'Caly^i hirsuiua. oblongus^acumin^cuj, Pecala purpurea, 
Gcrmcn vlllosum- Cap$nh ^iliquo&a ,1 — % decimeci- » rccla > lubcr- 
culosa > a^pera » hir&uia- Siigm^ lacuiQ , comprcssum , bifiduin. 

Habitat inter segcLcs prop? Tozzer ct Gafsam. G POLYANDRIA MO^!0GYNI^. 4o5 

CHELIDONIUM GLAUCIUM. 

CH£LI1^0^*IT;^^ pcdunculia unilloris; foliis amplexicaulibij^^ ^inuatisi Citule 

glabro. lin^ Spa^ 724, — CEd. Dan. I. 585, 
GLaucimn florc luteo. Tl />i>f. 554.. — SJjfliij. Spaim^ n^ ^fr^.—Z'^nifli. 

Jsl. i. i66. 
Papavcr tOTniculatum. FuHh. HiiU 5ao^ Ic^ — Lob- Ic. ffjo. 
Pspdver corniculaium flavo flora- C^nk. Hiif. 2. p. 91- /t. — J. B. Hut. S- 

p. 398- Ic. 
P-apav« comuium flora lutfio. Ger. Miil- 3t!j. If. 
Pjpavcf cornicublum majtis, Did- Pimf>i. 44a. In. 
Pdpiivcr cornicuUiLuni Here Juteo- DadarL Iconti. 
Papavcr corniculatuiTi luteuin. Marii. j. 3. ^ 14-/' ■' 
P'dp'iver coraucuiii M^tiliioU. Daiech. Ilisi- i^ is^ Ic, 
Papaver aylvcaiie carnicul^iuni- Trug^ ii3, Ic. 
Glaucium foliii radic-Jibus hcmipimiatis ^ catilinh ampksicaulibus. /Jjji^ 

Hfj^ n. ].d6o. 

Folia villosa , glauca^ radicalia 3decimeir, , piintdtifida; folioHs ovati^ , 
uixqEiaLicr Uciniaii^ el dizniaLi^ , ranioiis , obiufiis > decurremibui > esii- 
mis majoribua ; caulin^ amplecituu^ , lobaia , dfniaja. Calyx hirsuJu^. 
CoroH-i luica-, pcialis 5 paululuin majoribus. SJllqui iQiifiissima , arcuara. 

Habitat ad mans liicaia. O 

GHELIDONIUM HYBRIDUM. 

CHfcUDONTUM pedunculis uaiflorisi foliis pmnatifidia Jirtcaribus ^ caule 

lavi 1 siliqois icivalvibus- Lin. Sptt. 734. 
Glaucfum Eoie violaceo- T. Itui, 254- — St/i/mr. Spscitn, n. 3(16. 
Papavtr coijiiculaium viofaceiim, C. B. Pin. 179. — Dod-Pernp!, 149- — 

7, B. Hhi. S.p- 359- — Mem- J- 3. i. 14./ 3. — Doltsh. HiU. 17 i3, — 

Lob. h^ 971. —Chi. Hist. 2. p. 93. Ic. — Otj. Uiil. 36j. Ic. — Par*- 

tJieat. fi^s. Ic A.ULIS, peiioU ^ calyces pilis lariuiculii bifsuii. Folia mulciEarliin 
>mposi:ai folioUs lineaTibus, iniequaUbus , mucronaiis. Corolla in LCii^< C 
dccomp 
viblacea- SLiiqua recia , irlvalvis. 

Habitat iaier segetes- Q 4o0 P O L ¥ A IS" D R [ A M O K O G Y N T A. 

P A P A V E R. 

Calyx, dfphyllns , deciduas. Corolla totraper^Lt. Siylus nullus, 
Scignia orbiculaiiim , radiatum, persi^rens, Capsula siipera^mulci- 
iocul^iis, polyspenna; poris sub srigmate dchisccns, . 

PAPAVER ARGEMONE. 

Pa?AVeB. capsulis tlavaiih , hi&pidis ; caule folio^o , mulnflofo. Lin. Sptf. 

Pipiver ciiiiikuDi ctfpiia longioie hispido- I", ImL ^38-- — Seham. Spfdm. 

Argemone capkulo lon^iore- Loi, It, 376. — C, B. Pm. [72,. — Gtf. Hut. 

Sj3. Ic. 
At^cmoriZ capiuilo longioTC spinoso- J. B- Hill- 3. p, 3^6, Sc mala- 
Argemoiit capJEuIJa li>i]^ionbus hirsum, M&xii.i.3-U ii-J- io. 
Pppaverfoliis lijspidis , pranaiis ; pinnis lobaEJ^; caphulig cllipilcis , liJapidis. 

Hail. Hilt. n. iofi3. 

Caules p]lD£!;piIis adpre^g^is. Cdpsuli clavuia; , hiipida: . Corolla dimi- 
dio minor quam in P- Rhccadc. lin. 

Habitat iocer scgcics. © 

PAPAVER fillCEAS. 

Palaver capsulib glabiis , globosis ; caule pito^o ^ inuhiCloio \ Ebliis plir- 
na[iLidJs. mcJ^is^ Un. Spt(- 726- -— Cwi^jj, Ltiiid. It. 

rapaverrubrum^ Bnimf. S. p. Sa, Ic. 

Papaver erralLcum nLajuscic, C. B. Fin. 17 i. — T.lnjt. 233. — Z^initk. lil- 
t-zGi. 

Papavei enaiicum nibruin fluidum. Tubsni. It. 570. 

Papivcr Rliixas sen caduco punic^o Jfore Papavei. lab. Ic 9i5. 

Papaver ercaiicum fubrum campe&ire. J. B. Hiil. 3. p. SyS. Ic. 

Papaver erracicgm. Dod. Fftnpt. 447. Is. — Fuith.Hiif. 5i5- It. — M<illh. 
Com. 745. Ic. — Caiatf. EpU- 3o5, U.^PaaH- Dun- t. loi- 

Papavei erradcum ^icnple^i ei muUipiGK. Morii. 1- 3- I- 1 4. /. &. MB'"" 

ftp"" ' 

It Pi. 01 
Mm-'- PJ?1VI1 

iijr. i, 
Tir,. 1 ; 

Pipji'ET i 

„5.I, 

PdjSVCT < 

Cira, : Com f*nn Cacu 

'iS Ion, POLVANDRI A MONOG YNI A. 407 Papavf r Rhceas. Pari, titial. 366.— Gtr. Hist. 3;i. Ic. 

Papavcr eiraticuoi Rhctas. Biakui. L a. 

Ai^tmone. TVfl^. 370, /i. 

Papavcr foliis SErai-pinnaiii , hispLdU ; fmclii ovslo , glabro. HlUI. Hal. 

n, 1064. 
Lc Pavot rouge- Regnaidi. Bol. li- 

Affinta P, dnbio Lin. Differt pilis cauliii[& mollioiibii^ , palenubus : 
czip^uli^ obovdds nee eloiiyaEis. 

■ Habitat inter scgccfh. 

PAPAVER SOMNIFERUM. 

Papavem calycibiis cap^iilibque glabn^ ; foliJa ampleKicaulfhui , inci&u. 

Lin. Sp!c. 7s6. — Hall. HisUn. io65. — Bii/iiarif. Herb. I. ^7. 
Papaver honense ^emine aLbo . facivunL Diascorldii , album PUhId. C. B. 

Pin. 170. — t. Inil. iS; Mmil. 1. 3. J. 14./ 4. 

Papaver album salivum. Lab. Ic.ST^. — .Qfr- Hiii. 569. Ic, — Bod. Faitpi. 

445. U. — raiicia. Ic. S69. — Dakcl. Hill. 1 70S. /i. 
Papaver salivum. F>uih. Hid. il8. Ic. — Caimr. EpU. 8o3, Ic. — Malik. 

Coil'. 745. Ic, 
Papaver- TrrTg. IPS. It- — Fiijiti- Don. I. ^og. 
Pjpaver ^aiivum aiinple:^ nigrum. Pai>i. Thcal. 3G6. It'. 
P,ipaver album. J. B. Hut. 3. p. 3i)fp, Ic. 
I.e Pavol noic- Rfgnautt. Bot. Ic. J 

COLITUR piopc PoFco-Farine apud TuhClano^. E capaulis ineisione 
Opjifin e>;trahui»t. Scmiiia aqua ebuUiGnie cocii cum oko ed sale condil-i 
cofficdunt. O 

PAP.-iVER OBTUSI FOLIUM. 

PAPAVEB foliis hirsutis , decompouiis ; lobi; infcrlotum obtusC? ; pLlis 
caulinii adpressis \ capsulih glabris , ovaio-oblopgi;- 

CaULIS 3 deeimetr. , enclua . pjloiu!. Folia bispida . bjfaliani dceoni- 
posiia^ pLnnulia infcriorum obtuais. brevibus ■, superiorum acuti?. Pcdiin- 
culi longi , aphylb , uoifloii . pilosi ; pilis adptcssis. Caljx pilosus- PiJJ 4oS P L Y A X D R 1 A M O N O G V N 1 A. 

ruf«c?iit«. Corolla ro^f^ , niasiiiuJine P, Argcmone Lin. C^ipiula 
ovaio-oblonga , glabeirima, Affinii P. dubio Lm. cujus fofw varieias, 
DifFerthirsuiieipinnilis foliorum inleiiovinn obiu^issimis ; capsulis ovato- 
obloiii^Js. 

Habitat in Ailauli? propc BpHJc O 

C f S T U S. Calyx pi?rsi.stcns . pentapliyJlus ; foHia duobus eiitetioribtis pk- 
rutnque mijioiibus . qaaiidoqiie nullis aur minimis. Corolla pema- 
peiub. Capsula. supera , in ad deccmvalvis , piilysperma, 

'^ExstiputatiJruiicosi.Capsulab — \o tocuiaris^S — lovaims. 
CISTUS VII-LOSUS. 

CiSTUS arbofescepfi, fji&tipulalus ; foliis ovailh , peiiolaiis, hirii?, Liii. SyiL 

vigfi. 4g6. 
Ci^ms pilosus- Lin. Spec. 736. 
CUiua major folio roiundiore^ y. B^ Hiii. a^ p. 5, Is- — T. Imt. ^og.— 

Dah&m^ Arbr. i^ p^ 167. U 64. 
Cisius tpas foJio rotundo hirauiissimo, C. B. P^w, 464. 
Cistu? mas Matthioli, Datech. Hht. 9.19. 
Cislu^ Fruiico£us,e:{3Eiputa[us; folli^ ovaiis, peiLolaiis , liinis ^ pcdiiiiculi^ 

loiigh, uniJfom. LamaicL DkL ^- p. \^. 

Frutex 6 — 9 declmcir. , raivosus , erccius. Rami tettlc$ i juniorcs 
villuai , incani. Folia opposiUL , ovata . obius^ , SKpc rotucidaia, 10 — eS 
millimeii. lata , 1 — 4 cejuitiielv, longa , nieosa ^ inferne nervoio- reticulata ^ 
villo&d ; vlUis brcvlbus ; rjmca media ei superiors brevissimp DLucronaia. 
Petioli breves , basi lauores , comiaii , va^ioaDLes » ciliaii , nervosi- flores 
coTymbohO-paniculau. PedimciJi axlLarea er lermmales , uni bi rarius 
triflori , ncdulo plcrumque Lmcisecii- Calyx, pemaphyiluj ; foliJB ovaiis , 
acutis , iub^uaiibua , villosis , incanis. Corolla magna . rosea , pf nta- 
peiab, Liiiibiis roiuiidams, lenuissime cremilams. 

Habitat in Atlante et in collibus indultia. 5 POLYANDRIA MONOGVhMA. 409 

CISTUS LADANIFERUS. 

CiSTUs 3rboresccni.txii[pu|ai„s;r<,iiis]anceokus,siipmlievibus;pct;olis 

basi coahiii, vaglnamlbus. Lin. Spa. 737. 
Cistus l^danjffta hiipanSca , SslicU folio , flore candLdo. 7". fml. 560. 
Ciilus ladanifera hispanica incaoa. C. B. Pin. 467. 
CistusLcdonaagus(iFoi;mnHorealbo.C(u>.H(,[.77.7t._£«i. /c. a, p. no 

— Gfr.Hiil. 1336. It. — Pa,!, aiai. 663. ic._Dfl(,i^iji,i. s33,/;. 
Ledum Clusu 1. Takirn. [c. io65. 
A. Maculaius, 
Cisius ladanifEral,i5paDica,Salki5 folio, flore albc niatufe punranie in- 

signito. r. («>;. a6o. 
CUms Ledon I aiigusLifolium , flore macida ex purpura . ni^iLcaoic 

mfetio. Cltti. Hill. 77. /c. 
Cuius Ledon flore oiatula nigricanle noialo.jl. E.HiU. s. /). E. 
Ledon flore matiila nigricantc noiato. Commrl. Hort. 1. f., Sg, (. 20. 
Cistus ladaoiferus, Cur/11! MaiaiiH." ;. 11s, 

Ffutsx is — aS decimett.,ereciu5. Rami juniores fusci, glabti, viscosi. 
folia opposiia^ lanceolala, acuta, integemma, 3 — 14 miLinicir- Taia 
5 — 8 centimelr. longa ; iupenie hcvia , glaberrima ; subms intana , 
irinsrvia , -venoso - reiiculala . marginc revoiuia. Pciioli bteves , basi 
coniiatr, va^nanics, Pedunculi axilJares, foliohi , anguEosi, nodosi .lonei. 
unillori , pedicellum floriferuni e nodulo lenninali emiticnies. Caiyxpcr- 
sistcns , pentaphyllu! ; foliis tnajnis , ovalis , oblusis , concavis , iniqua^ 
■Jibus, Corolla iaa.\iiiia ,5 — 7 cenliineir. iaia. Pciala 5 , alba , apice 
rolundala. Sramina nomcroia. Capsula globosa , anjulosa , pubesceni , 
calyce lecla ; valvulii ocio ad decern : loculis loiidem , polyspErniii. Tuber- 
culus subroiundus in apice proininuliu. Semina paiva-, nuuieroaissima , 
aagido^a. Rami humore gluiinoao . iiuido . odoraio madidi- Varietal 
.A dialinjuitur pelalis matula purpurea baai pieiis. Floret .Eslale. 

H ADIT AT in Adauie propeMascar ti llemsen. 6 

CISTUS MONSPELIENSrS. 

CisTL'S arborcstcns . cx^ripulaius \ folik liucaii-Ianceolacia , sctsilibus 
uiriuquc viQosi^, ttinei^ii^. lin. Sp.a. ]3j- ■410 .POLY ANURIA MONOGYNiA. Cistus LEdon folus OltE sfd angusilonbus. C. B. Pis. <St—T. jKii, l5o. 
LsdoH 5. Cl:i!. Hill. 79- I'- 

Leiloii narbonensi;. iot- /i- s. f. liip. ■ ■ 

Ciscus Ledon oatbonensc. Tal'ein. Is- 1071. 
Cistus Ledoii- dr. Hill. laSj. Ji. 

Cisiusladaniferasivc Ledum moospeliensc ansasto folio nigricans. _}^, B, 
Hiil. 2. |S- 10, Ic. 

FauTEX 6—9 decimcti. , lamosissimiis , crecius, vistosui. Kami fusci; 
iuniores viilosi. Folia opposiia , sEssilia , angusto - lanceolau , nigosa. 
glminosa; subius pallidiora , pubesceniia , irincrvia , vcnoso-rciiculaia, 
■margioc revoLuia. Siipula nulla;. Florcs lattmosi ; confetti , pcditcllati. 
Calys hirsmiwimus, FoLaovaLa, acuta , subai^qualia. Corolla pavva , albj. 
-Capsula subtoIUTida , pAnlagoiia. 

Habitat in collibus incultls. 6 

GISTUS SAI.VIFOL1US. 

CiSTUSatborcsccns, exsiipulalus; foliis ovaii^, peiiolaiii , uirinqus liirsutis. 

lin. spec. 7 38. — CoHanif, /c. n. 149. i. i37. 
Cisius fa^mlna folio Salvidc elaiior el reeds viigis. C. B. Pin. 464. — f. 

Iiul, aSg, 
Ci^iua fo^mina. C/ui. Hill. 70. It.—Loi. Ii. a. p. J 1 2. — DaltcL Hiil. 

sa6. Ic. — Cn. Hist. ilj6. Ic. — For*. Thcal. 660. Ic, 
Ci^ius fniEiiiina monspeliana floie albo- J. B. Hifi. a. p. 4. ic. 
Ci5ius frgticosus ; ioliis pciiolaus , ovatis , niJOiis , scrtalis. Hall. Hnl. 

n. lo.3i. 

FRUTtx 3—6 decinietr. , tamosus, villosus. Folia opposiia . ovala , 
obtusa . rugosa J villosa; viLis sLcllaiis » brevibu^. Petioli bn^es , hirsull, 
leretes- Siipulx niill^. Pedunculi a:-Lillares , longi . lii^pidi ^ basi folio^i, 
supemc nndi , ccecti ^ uniflori , aodulo ialeisecLi. Calyx pcnlaphyllus. 
Folia duo enteiiora majorat covdaia ; inleriora iria , ovaia , acuta- PcLala 
alba aut flavesceniia » calyce longiora. Capsula pubescens aui glabra , 
Iriincaia , subrotunda, pentagona , quinquevalvis , quinquclocularis, polys- 
petina. Semina lainuLa. 

Habitat in monie Zowan apud Tuneianos. 5 toll! IB' 

(iml. Fc 
ciiinqM 

5_5ci 

uuijlon . 
i\sitin . , 
oto 111 

^mi , t 
HlBLl CrsTvs ■ 

TfT'olj 

Ftiti 
Loom, I 
'!-il. 

^1 r 
l"tvijnn 
aliiiiii 
Jltttii, 

libit- 1 
*i!iiii POLYANDRIA MONOGYKIA, 411 CISTUS ALBIDUS, CisTUS arborescEns, exsiipnlaim ; folils ovaro-lanceolaiis , tomrniosLs , 

iiicjnis, ^c^silibu^ ^ subirincrviia. Lii- Sp^t. 7S7. 
Ci&lus inai folio oblon^o incano, C. B- Fin. 464- — T- Imt- a3^. 
Cistm mas 1, Ctui. Hiil.6&. Ic—Lab. Ic.i.p, iii.^ Dikili. Hsil- asi. 

/c — Grr. Hiil. la;^. Ic. —Pari. Tkmt- 633. h. 
Cistus mas 4 mODSpclicusi^ , foLio oblongo albido. J- S. Hht. a- p. 3- i^' 
Cisiu5 mas Jacifoljus. Taifcm. Ic. io55. 

FRUTtx 5 — g decline"., ereciui . ramosus. pubtsccns lanueLnc btevis- 
iimS, Folia oblonso-elliplica , plana aul vis undulaia, opposill, seisilia, 
utlinque aiienuaia , caneiccillia , veiioso-teiitulara , sublus Irlncvria, 
2_i ccniLitietr. longa, l6 — io niilliractr. lata. PcdunLUli lettninalcs , 
uniHori , tomentosi , a— 3 cenlimcii, longi , nodulo iilLcisecti, Calyx pfr- 
smtas , penlapbyllu!, pubeicens -, foliolis ovalis , aculis ; duobus CKieno- 
ribu5 JaxiuKolis. Coiolla toica -, peialis IniEgrls. Cap!ula pub.scens , 
ovaia , rotunda , subpcmajona , quinqucvalvli , quiniliielociilaris , polys- 
perma, calyce lecia. 

Habitat in coUibus inculii?. 5 

CISTLS HEIEROPHYLLUS. Tab. 104. 

CiSTUS essijpulalus ; folJia ovaio-lanceolaris , basi vaginamibus , niarginf 
revolulis ; calycibus peduntullsque hitsulis, subuoifloris. 

FhuteS 6 dccimclv. , ccectus , ramo^i&slmus. Rami juniores villoai , 
incani, tereiei. Sclpiilie null*, folia opposita , ovalo-oblongaseu clliplica, 
j3— iSmiblnictr. longa, 7—9 '"a, supemc .lieviuscula , inrernE palli- 
diora. matgine revoliiia , nervosa ; nervis tiansversis , viUosis ; villis 
brEvis'siniis. Pelioli breves . connali , ba^i vaglnanies. Elores terminals , 
soliiarii bini icrni am quaierai . pediinculati. Pcdunculi hirsute , foliDsi, 
plcrumqus unilloii . nodnlo jjilsrsccli foliola duo lanceokia smiiicnic, 
CjIvk villosua . pcrsisiens . peoiapliyllus i foliis ovaio-obloogis , subaiqua- 
libil! : duobus interioribus aeuds. Corolla magna , rosea ; diamciro fere 
5 tendnieu. Peiala obovaia.' Capsula iubroiunda , villosa , qiiinquelotu- 
laris , qumquevalvis , polysperina. 4.12 PO T. Y A N DR I A -M O ,N O G Y N I A. 

Varietatem potsidco dbsciiitiain foliia roiund^ici^. Ead^m pbnla axpe 
foUa infcriora rolunda am ^ubrotunda , ^uperfora lanceolala profpir » 
unde TiDmJnc C. hcteiophylli dicla. ARinis C. incana Lin. 

Hj\aiTAT in collibus inculii^ Algetij;. B 

CISTUS LIBANOTES. 

ClSTUSarhoreaccns.cy^iipulaci!^^ Cotiih rcvolulii ; fioribus unibellatis. Lit:. 

Spec. jSg. 
Ciscus Lcdon foliis angusLi^. C. B- Pin. 467- — I'. InU- s6o. 
LedcTi 6. Gilts. Hilt- 79- h.—^Lnb. Ic. i. p. 119. 

Ci^ms Ledon Q, mmorJbua angusdoribusqut ioWii.J. B-Hlit. 2- p- II- li. 
Cistu! Lcdon 5 ClusSL Co. H:il. 1287. it. 
Ledum 5 Clusii. Daha. Hhl- a35. Ic. 
Cistus Ledon anjusLs foliis. Pari. TAial. fiOi. Ic. 
Ledum Cludi 9. Tabaa. Ic. 1068, 

Ci^lu5 angu^Lo ijbanaddis folio, florc singniari. Baml. t. 5^4. 
An Lcdon 9. Cto. Hhl. So. ? 

FcuTEX a — 3 dccimeir. , ramosissimu; , creciua. RamulL junlores 
cane&cenles. FoLia opposila , lincaria , iiumcroia . inieinodiis lodgioca , 
glabra , sessilia , margioc subttis replicala. Stipul* nulLs. Peduncnli aumt- 
msi, villosi, loLiosi; folUi inleriiodio brevioribus. Flores corynibosi, Ires 
ad iCX , quandoquc octo in eodem peduQculo. Pedicelli inrquaLGS. CaJy^i 
villosus , Itiphyllus; foliis ovaiis . acutis. Corolla alba. Capsula ovala , 
quinquelocuiaris , quinqusvalvis , poLysperma. Semina minima. Affinis C. 

utnhtllaioL4n.,tuiuacalyKeuainu:iph7lliit, Diecripeduiicuiistalycibqsque 
vilLous. An specJos diiiincia? 

Habitat in collibus inculiis prope Spiiolam in regno Tuneiano, 5 

*'■■ Exslipulali, Jrulkosi. Capsula Hvalms. 

CISTUS HALIMIFOLIUS. 

CiSTUS atborescens , sxsiipulaius ; foljolis duobiii ealyeinis linearibus, Lin. 

Sp/i- j3s. — Cauanil, ic, n. iflo. ;, iSs 
Ci^s folio Maibni.CJ«,.Hi/. ..p.;,.-2W„./,.,o58.-D^(«A.H;,(. 

537. ic—Gir, Hill. 1476, U—Pa,i, Thiat. 66o.ic y.B. Hi,l. j. p.i,- 


lEiilo i« 
(Upeiioi^ pitsusp 

iLeral 1 
Eaiaata 

Mil' Cifffs 1 

SHor 

mi. 

Hillaail 

Ul. 

Cbrizc 
Hit. 

Fill! aniQ.1 

irijiint 4i3 POLYANDRIA MO_NOGYNIA. 

Cisius f^mina folio PoriulacEc m^tinjcctc. LoL. Ic. Q. p. 1 1.^. 

Cisius HaLiiiti nkinorj^ folio. 0anel. I- aS;, 

Ci^Lira hdliiDifolius foUis acuiia. MilUr, Diet- I- ^^o- 

Frutex Kcpe ad humanam aUiiuJinem assur^ens. Rami nuineroti , 
fcecii,tefeles , opposiii ; jtiniotcs canescenies^ nonnunquain ^laiidulls ci 
pilLs bievi^amia , stcUaiis conspcrsi. Stipule nulls- F0L3 inc^na , lidvia , 
integerrima , opposiia , lanccoldia , baii ai«nuaia , in peciotuni btcvis^i- 
mum cEecurreniia , Q — i 3 millimcLr- !aia , aa — ^4 longa; inferioia obiusa^ 
supericra acuia. PeduncuU feie £lifoTnie^ , paiiicutaii, erect f , uni bi siiL 
iriflori. Pedicelli initqualcs, gnifiori. Calys parvus , peniaphyllJs ^ cons- 
p€i5us pilis brevis^imis , ramoaia^ glomcrsLis. Fotia diiD cxicriora linearis , 
dcuia; imtriota triaovato-oblonga. Coiolla lutca , jnagiiitudiiLi-G, Hdian- 
ilicmi Lin. Capsula 6vaLa , pubesccna , icivalvis , calyce tecta. Scmiiia 
minuu . fu^a. 

Habitat in areni& ad mnvf^ Utlora. 5- CISTUS L^VIPES. 

GiSTUS iulfruiico^us . pscchdi;"? , exsiipulaEU? ^ foiib pliemia , fascicubiis , 
filifocmibui ^ gUbus ; pedunculis racemosis, U:i. Spa. }B'j. — Jucq. 
Hoji. t. iS^. — CavamL Ic^n. i$9- '• '73. 

HcHanlliemum massiUensc Goiidis folio, T^ Tml. ^ft^. 

GiSins sLffruiicosu5,procumbens ; foliia aUernaiioiconfem^ , ia»(juaJibii5, 
seiaceis. Geratd. Gallop. 394- ^- M- 

Cisias hiimilis massilotica , Campborarie Eenuissimis foliis glabiis. Flvk. 

t. S4- / 6- 
Cbaipfficisius mahsilieif^is , loliis CamphoraEn? siiBJlibus el glabirls, Rfti. 
HUt. 1016. FputeX s decimGirF Rami juniores filirormea. Folia tniinero^'ssima , 
seiacea , glabra , glauca . opposiia ■, fa^clculi^ aKiUaiibus, Florea laK? race- 
mosi ^ ouiamei- Pedicelli capillares. Btac&iE patva^. Rachi^ , pedunciJi , 
calyces pubcscenies- Cafycia folia duo exieriora mmuEa -., inlctiora ovaia , 
striata. Corolla luiea- Capsula glabra , irivalvis^ iriloculans. Senuna fu^ca , 
iiiqiieEca i superficie irregularitcr in^cuipiS. 

Habitat in fi$iuri& rupijim Ailflnus. 6 4,14 POLVAKDRIA MONOGYNIA. 

CISTUS FUMANA. Tab. loS. Var, A. 

CiiTua iiifliulicoius . procumbEns , cxslipulatu^;foIiisalietni5, Jinsaribm. 

inaigine scabris ; pedunculis uniEoiis. Liu. S/ia. 740. —Jn'q- Amli. 3. 

I. aSs. 
Helianthemi™ icniiifolium giabruoi , luieo Bore , per Iminum spiisuin. 

y.B. Hilt. s. f. iS. la^T. Inil. 249. 
CLainKcistus EriciC folio lutcus liumilLor. C. B, Pjn. 466. 
Chamiccislus 5. Ciiii. Hill, p, 75. !c. 

Cisius minor brcvi vctmiciilatoqut folio liispanitus. Bsrrri. I. sSS tt 446. 
Cistus foliis (Juris , conftnis , bntaribus ; peiiolis unifloris ; calycLbus 

glabris. HsU. Hiii. n. lo3s. 
A, Ci^iuB calycinus ; fiuLicD^aj , e^stfpulaius , eiecius ■, fobis lincaribiit ^ 

pedunculis unifloris ] calycibus [ripbyllia. Lin. Manl. 565, 
HelJandiemuTii lenuiFobuia ^abruiii erecium , luieo floie, J. B. Hiil.-s. 

p, iS. — T. Iiift. 549. 
CharaaidsiUi Erics foiio luleus clalior, C. B. Pia. 466. — P(ii(. (. B3./ 6. 
CiiamscifitUB luE€us vcrmiculaio folio major, BorrcL I. 445- 

FiiUTtM procumbens aui proBccaiua , i5 — a4cenIiraeIT. Rami giaciks , 
palciiLfs , tonuosi , glabii. Folia all? rna, aparsa , crccta , glauca , lincaria, 
acuciuscula, I millimtcr. lata . 10 — -is longa, superne plana et jionnihil 
canabculaia, aubcus conwKa, margine aiperiuscula et sarpc pilis raris lenie 
vitKO conspicuisconspers3;inferioralongc minora, magis confena. Flores 
pauci , nulanie^, Pedicelli foiiis oppositi, filiformc$, uniHoii, folio iongiores. 
Calyspeoraphyllua, sspe purpucascens.Foliaduo eHtfiiora, minuia,obmsai 
Iria inieriora sulcala , ovata , acuta , connivenlia. Corolla lulea , fu^>;, 
calyce paulo longior ; limbo roiuiidaEO. Cap&ula subrolunda , Uvis , 
Irilocularis , irivalvis , calycc lecra. 

■ Varietas a dilFerccaub erccio , 3 — 4 deciiiieir.i Ibbis paulo LaLioribui- 
HabitA-T in Atlantc prope Mayane- 5 

CISTUS OCYMOIDES. 

Cistus surtruiicosus , titsiipulaEus^ foliis ovati^, pciiolaiis, dor^o caiinaiis, 
incanis , minimis \ pfdunculis ramosis, umbcUaio-paiiiculaiis- LamttTck. 
Did. 2. (,. iS. Ciii^s" 

Hill-- 

CSiiw I 

id'" 

1.61 

fea-P' 

Imgii"^ 
ilifonoi 
teOjii ; 
foncav-i 

paiiifii, 
Has DSTIS 
mem 

-Co 
Hrlijni 

f.33. 
Ciirns f( 
Tibeiari 

CUL 

Wnii^,, 
RmkIu 
Mniin 

HAsr POLYANDRIA MONOGYNIA. 4^] 5 HcHanthemum folio SampauchL f. ImL Sf^o. 
Cistus folia Samp&uchi incaoo. C, E. Fin. ^frS. 
CisEus folio Sampsuchi. Ci:a. Hiil. 72. li. — L?A, Ic. S. f- i"4- — J- O- 

HiJl- 2. p. G. If, 
CUiii$ foUii obovatis ^ iimerviia ; Taraulomm utrinqoe iiKanis , apice 

refiexis ^ cdlycLbus [acemoais ; peduciciilisquc gUbcrtfmis- Velt!. Sy«t/i- 3, 

p. GS. 

Frutex 3^G deciineir., tatnosissirngs^ ereciua, Fotla iiUTncrosa^con- 
fcrcs . parva» incarfa^ iiimc obovara^ nunc obovalo-lanccohla aui spa- 
tbuhta , peLiotata^ iigidula , superiie cdnalkulo eiiacaia ; co^ia darsalL^ 
loiigiiudinali , prominula, ScipuUc null^:- Pcdunculi laieraka , longi , 
litibimcs J Sf pe laiao^i. Rpini opposiLJ -, inleiiorea reiuDCi. floras pedi- 
ccllati ^ pcdiccUis capillaiibus- Calyii acutu^, ciiphyUus ', foliia ovacis , 
concavis , luucrDnaus. PeLida alba , bas! macula purpureS ln$igiiita. 
Capsula oblonga, parva , Ijevis. Rami Horircri ge calyces glabri, aui villis 
paiulis, inolLiaiiimi^ , Longlu^cuUs con^per^i. 

Habitat m regno Maiocano- BftOUSSOKET- 5 CIST US TUBER ARIA. 

CiSTUS E}:&iip(i]alu$ , perennis ; foliis radicplibus ovaii^ , irinerviis , lo- 
mentMJsi caulinis glabii^ , lanceolaiis i summit ahctnis. Sla. Spa. i^i. 
— Canaiiil. lai. io5. (. 97. 

HelUnEbeiDiun PlaDiaginis folio perennc- T. In^l. ^bo, — Biit;!'. Cfr-l. 3^ 
p. 33. i. 63- jnala. 

Cittus folio Pbniagini^. C. B- Pin. ^65. 

Tuberaria nosiias- J. B. Hiit. 3. p. ia,if. 

CauleS sutTruticosi , basi ramofii , ececii , infcmc villosi , siipcrne 
glabrL Rami virgaii. Folia radicalia ouaia seu dlipdca . in peiiolum 
dccimemia, villosa, iti ad quinqueDervia , a — 5 ccniimetr. lata, 5 — S 
loiiuaj conferta \ infimft d media OppOSlia , lanceolala , acula , [ri- 
Tfcwia, remoia Joiige niinora^ superioca akerna , slabra. Scipula; milJw- 
Horeila^tepaniculad. PedunculLlon^i ,uaiflori. Calyx glab«- Fcliok duo 
exieriora lioGaria ; inicriora tcia ovaia , acuia. Corolla Iwca. Pedumulj 
fruciiferi nuianies. Capsula icivdlvis , calyce tecia. 

Haextat prope La Catle in coiUbus iiiculijs> 5 4.1 5 POLY ANDR J A M ON O G YN T A. 

^-^■-^^ Exstifmlali , hs^batei^ Capiula trivahh-, trilocularh. 
cist US SERRATUS- 

CiSTUSlicilKiceu5,dXSlipulaius;fo1iis opposms^Lanceolaio-ovaii^.Jrincr^iis-, 

pcE^li^ aeiTaiii- Cav&vil- Jc u. 191. L i;^,/ 1- 
Helianihcmum ciedcuin annuumjaio Planiaginis folio, fiorc auTCo, 7, Cor. 

Cisius lanceoialus , sulTcuEicoaus ; foliis lanceohlis , irincrviis , pilo&is- 
Va!d. Symb. 2, p. 6i. 

"PlAhTA lota hirsula villh albidis. Caulis li^cbacciu, ereciu^ . 3—4 dccU 
nieir. , simplGK vcl parce ramosu^. Folia oppo^Lca Janceolaia aui ovaio- 
1anceolaEa,iniegetrima,mnerviaiinfcvioraobnisa, in peciolum brevisaimum 
d^cuci-enda ; media ei hupcrlora ^t^silia> dcula^ cxircma dllt^rna. Flores iaxe 
laceniDsi , ebiaciead ^ singiLli p&dicellau ; pedkdlis HIifDimibus- Ca.\y£. 
pari'u^i peniaph^llus , villosissimuSi Folia duo cKieiiora paculj , raiiceolaia ; 
iria inierio^ oviiia , acuta. Ppiala flava , calyce longiora, iirirnsculara 
fugacia « deniiculaca, Ciip&ula villosdr , gLibiriqueLid « calyne lecia , poly- 
speinta, Faci«^ C. guiaii'lAa. ^ciii aSni^^ &ed 0100! paiic^ major. Differ^ 
pcialis immaculaLLS ct dcncdiit. 

Habitat m aieni^ ci in collibu:^ inculiii. © 

'^^'-'^^ Slipuiaii ^JyuUcosi. Capsula Irivahis » irilocularis. 
GISTUS SQ,UAMATUS. 

CtstuS suSiuiico&us , mpulatus ; foliis obtecds squami^ orbkulails. L^ii, 

Specf^. — Cai/aniL Ic. n. l5i. L i^g. 
Cisius humilia compaciis in vertidllos mmocih Halimi foliii, B^ncL i.3i-j. 

— BnC' Miii^ 3- p- 76- i- 64. 
HdiancHvinuLii pumilum. Porculaca manna; foUo argenieo, T. Ijiii. a5o. 

Frutex ]& — fl& cemimeir. , laTnotissimu^, pfecui?. Ram! cancscenlcs, 
suhteiragoni. Siipul^ 4 , niiliuia? , acui*. Folia 'A trip! lets poriulacoidcs tin. , 
opposiia , lanceolaia . 7 milliineii. hia, iS— ?s longa , ptEJolaift , cpnes- 
ceniia , rnidicjue tquamulis oibiculaiis obleca,. Jiorcs lacemoso-capiiati , polyandeia mokogykia. 417 

parv) . confeni ; laccmis convoluiis. Petals luica , calycc longiora, Cnp^ula 
pubescent , iiiqueiia, oblonga , obtusd. iiivalvis. njlociilaris , polysperma- 
Habitat iid littoia. maris prop? Arzeau, 6 

CISTUS LAVANDULilOLIUS- 

CiSTUS sulfcuticosus, ereciu^i stipulaius; foUislanceolaii^ , margmc rcvo- 
iuiis , subiucania ; lacerais mcurvis , icrniiiialibii^ ; AcrLbu^ confetiis- 
LamnrcL Did. s. p. sS. Exdm. T, et Clm. Syn. 

Cisiiii Lavandula latLore folio. BarJeL I. aS3. 

Ci5tu5 folio Spicic, C. B. Pin. 465. 

CisLus syriacus. Jadj- Icoim. 

Ci^tus suFmiicosgs , siipuhiu^ ; foliis lance olaio-lincsribui , loincnioti^ ; 
calycLbusracemo6isHioTncnto^is,$ccundJi,pendii[u. V^hi-Syinb.i.p.Sg. 

pRUTfix. toinenio^TJS , incadus , erectus . s — S dizcimecr. , ramo^is^imtu- 
Rami lereies. Folia oppo^Lia , ongjusto-bnccolaia , pciiolaia , inairgine 
sirbiu5 revoluia ei candidiora , B — 3 ceniimeir. longa ,4 — 7 luiUinieEid 
laEa. Siipula: 4 . Jubularx, Folia 3>:il]aria fasciculaia. Floret numciosi , 
confeiu , raceiuosi , teriuiiial^j ; faccmis 5 — 9 cGounieLr. lon^is , anie Ho- 
rc^Cfnciam levoluiis- Biac«Ee&ubulais^pcdiccllobrcviorcs, ciliai!C, Cal^cis 
folioladuoe>:tc[ioraparva>l&nceolaip,ciJipiai inieiiora ErJa ovaio-oblonga, 
acirta^ incana ^ nervo unico longiitidinalJ. Corolla Imea » calyce duplo 
loii^ioi.SiamiDanunicrDaa, cone otora. Stylus 1. Stigma cHpiiaium. Gcrmcn 
SubiDlundum > viUo$uiiii Capbulir oblonga, apice villosa ^ parva , nutans , 
ttiquciiaHirivalvjB, inlocularis,poly4pGrnia,c&lycC[Ccta. floicLpriraoVfTO, 

Habitat pfope Fono-Farinc apud Tunctanoa in coLlibu^ aicncsis 
eL incuhi^^ ^ 

CISTUS SESSILIFLORUS, Tab- 106. 

CiSTUSfvij[ico?u^, siipulai us ^foliis oppoiiuaaUcjrnl^quclineanbus.ciiiereis, 
inHrgiTie rcvoluiis^ lacdnii^ fccundi^^ cap^qli^ e\s6ii\5, pubesceniibus, 

FrliTeX 3 — '6 decimelr. , ctcciir^i ramosissiinus. Rami veiusiiorcs sub- 

ftisci \ junioies JilifornLC^ , lereies , pubescenics lanujine brevissiina. Folia 

aubpeiiolaia> lincaria , obmsiuscula ^ canesceniia^ brtvis&ime lomemosa, 

maieinc subtus rcvoluta; inferiora oppobiu ^ m^dia ei auperiora alierna- 

, 53 41^ POLVANDRJA MON OGYNIA. Fa&cltuti axillares, Supulai paivic , linearci. FloiCi sES&ilt^ » pacvi , met- 
jnosi secuTidL RacemuB 5 — 5 ccnEimecr^ Braclca: minul-e ^ Lincati' 
lanccobix. Caiyx pubdscens ^ pi?niaphyllus- FoJia duo dxiciiora minima 
lincaria i iria iflceciora ovaLJ , obcu^a ^ irisulca. CoioUa ftava , evanida 
calyce paulo lon^Lor, Gcrnien subrouinduin , lomeniosimi , iacanujQ 
Stylus I. Siigma i- Capsula subrotuudic , pubescent » calyce lon^ioi 
[nloctUaiis , irivalvis , polysperma, Sf mina minima , nife^cenda , angulo^a 

-- HABITftT in collibus aridis ci mcuhb prope Mascar. 5 lid 
elfins'"' CISTI3S ELLIPTICUS. Tab, loy, 

CiSTUS gdpulaius , cinereu^ > fi:udco5US ; foLis oppo^ilis , ellipiLcis ; lacemis 
secundis ; floribus ^e^sjlibus ', can^uli^ exserii^. 

CaULtS fiuiicoaus , ramo^us , cvecius , 3 — G dtcimeiT. Rami pubc^centes 
lanu^uc brevisaimi. Folia oppo&ita > bi^viier pedolaia , tllipcica ^ Diaj^n? 
sub[u5 leEexa , oblique nervosa, cmerto - Candida. ^ villis brevissiiois , 
dfiniissimis, stcELiils ucriiiqut^ obtccla , 7 miUimeir, bia , fj — is longa. 
SiipuUc quaiernd~ » paivic , UncHics. Florcs facomos! , sccundi , parvi , 
se£silc$^ Folia duo calycina cxiciioia lineari - lanceolaia ; itin inieiioca 
ovaia, oblusa , pubeacentia, siriaia. Pcialj flava, calyce paulo longiora , 
cvanida. Cap^ulii subroiuiida . irilocularis ^ [Tiualvis, pubescens , exseria. 

Habitat in AJanic prope Mayane Algerian, h 

CIS T US GLAUCUS. lomfl 
Hvt untn.lr ClSTUS fmticosus , ^aber . scipulaiui ^ foEiis oppcsilis ^ subcjinoais. 

I'RUTEX I — 3 decimelr. , glabertinms , ramoBus » sii:cms. Tolia glauca ^ 
subcarL]D5a , opposiia, btevissime peLLOlaia, iocegcfiiica; infc^iiora ovaio- 
obloiiga, g— 15 inillLmcir. lonp, 4—7 laia; supctiora lincari-bnceobia, 
Siipula: quaterni , pans , ovaiffi. Floret raeemosi , pedLccllati. BtaclcK 
QvalK , ped[cello dapio Iriplovs bieviores ; calycis toiiola duo EKlcriora 
parva ; tria inKriora ovaia , obtusa , irintrvia , menibranacea, CoroUam nee 
cap^ulaiu observavi, 

. Habitat in rupibus calcarcis prope Cafsam. 5 


POLYANDRIA MONOGYNTA. 413 

GISTUS ARABfCUS- 

CiSTus sutTrinico^us , stipulatUB \ foliis alieini^ ^ lanccohiis , plaiiis ^ 

la^vibua, Ij«- Spsc. 745. 
Ci^iui miiiQsr Thymi foLo , flote fetiugineo, Baiii^. I. afi5. frosifl, 
Hclianthcmuiti crcticum Linari^ folio ^ floreccoMo. 71 Cor. iS- PmY. 

Gifiiu^ r£rrugineus,£ii(Fniii<:o^u;,siipulalus;foliis^Lemi^Janceolaiis,pU]ii£; 

infimii sublinc^ribus » peduticulis Uiieralibu&,uaiEorL&, Lamarti. Did- 3, 

p. 25- 
Cistu^ tuETniticotua , aupiiliHiis , procumbea^ ; falri^ Linearibu^ , pcduncu- 

lorum alicrnis , ramuloruin conferus- t'ahl. Sjpib. 5, p, 6i. i. 35. 

Frutex 2 ■ — 3 (kcimclr- Rami plurc^ C7t communi cxapiie , lerele^ , 
vindes, grifdl« , pTotuiobemcs , supeme pubescemes bdugine brevii- 
aima. Folia jiUerna , subp^iiDlata ; infeiiora confcrii ^ lincstia ; ramea 
ianccolaia^ pbna, pubeacpnua, ^ — 4 irillimeii. laia « S — ii loii^a. SU- 
pula^ das y niinuije > lanceolate:' FlorcsLixe tacemDsi.fedicellifilEformfa , 
iuperne incra^saii ^ foliis longinrcs ei cum iiadcm alEcrniintes. Calyx pu- 
bt^ccna- Folia duo txceriara lin? aiia , parenlia ; tiia mleiiara ovala ^ 
acuia, nervosa. Corolla calycc lougtof , crocca. Oapaiila: glabij; , nu- 
lanlCS ^ tiJaiigul.3[C$ , tiivatvcs ^ irllociilares , loiigJtiidinE talycLs. SemJna. 
ovdio-triqucira , acuia , subcorDprea^a ^ fovcolia cxatms. Floret piimo 
Vcre. 

Habitat in rupibus propc Tumziuni ei in Adanic, B 

CISTUS GLUTJNOSUS. 

CiSTUS suRiuiico^u^ , fitipulfliu& ^ foliis Uncaribu^ , oppowtis aliernisqii? ; 

pfdunculi? viUosb , gluiinosLs. lin. Ma»l. ^46. — -Cavojiil. Ic. n. i5B. 

L 145- J- ^. 
ChamiCcitcus intanuh TraBongani folio hispamciTJ. Baml. t. 4i5. 

Caulks fnEiico^> lamo^iisimi , 11 — 15 cemimcEr, » quandoquc lon- 
giorci. Rami juiiiorcs SlifocmcB. pubescenies, glutino^i- Folia Thymi vul- 
garis Ijii,^ oppoiiia> numeroaa, confccia in rsmi^ vciusLioiibus, linearia, 
pubescendii, paiemia, angusiisiima ^ uiargiiie subius replLcaia ; supeviofa 420 POIYANDEIA MONOGYNIA. 

remotiota. Fasciculi jxillaie^. Siipula^ 4 , subiilatJ: , minima;. Flores parvi , 
raccmobi, imlaales.CaLyx pubeiccns . viscidus. PeEalaLulea, caiyceioDgiora. 
Conex liinoaus id ramis anliqui). 
Hajsjtat lii collibus inciillls et arenosi;. 5 

CISTUS THYMIFOLIUS. 

C[STtls suffrulicosus , slipulalus , pTocurabcn? ; Toliis Linearibu?, opposiiis . 

■ brevissimis^ congesds- Lin. 5p!c- 743. 

Cislus luleus Thymi folio polyanlhos S€y major- Burnt- i. 4^3 ct 444, 

Vakiftas omnino videlui G. glulino^i Lio. ciii simillimui. Diffj^ri foliis, 
lamis , calycibusqoe non ^Imiiio^i?, iievissime pubc^cfnlibus. 

Habitat in collibu^ inculuB ct avidis. 6 

CISTUS POLVANTHOS. Tab. 108. CiSTUS suErulicosus , alipulaLua; foliis iDfeiioiibus sublux incanig ; caulinis 
ulrinquo viiidibua , ciLaiis ; catycibu3 hiapidia ^ raccmjs paniculaii;, 

Caulls sulFruiicobi. Rami plures ex eodein c£$piie , a — 3 decimclr. , 
tcreica . villosi , lubercrJo&i , asperi. Folia oppoaiia , pcLiolaia. ; inie- 
liola ^ ovau J oblu&a , minora , aubcu? Candida , tomentoaa -, media et 
supcriora ovaio - oblonga sea lanceolala. "crinque viridanria, marline 
ciliaia , obfu&a » sublus nervosa, 8 — n nii[]imeir. lata , 17 — gs fonga ; 
nervis obliques- SlipuLe 4 , peciolat^ , Jiiicaii -lanceolate > obtusiusciilx » 
ppdolo loii^iures. Pedunculi filifovmes. Floret raccmosi ^ racemis panicu- 
laiis, crcc[i$ .anicHorescenEiain revoluiis, Scentiinetc. longia. Floresparvf » 
pedicdlali ; pedicellis capiUaribus. Braclcs lincares , pedicdlo breviores. 
Caly:^ viltia albidis , mollibua , jiumerofis , paieniibus birfuius. Foliola 
duo exietiora laxa, minora; iria interiora ovaia, irisulcs, obiusa. Corolla 
fiava, calyec longior, Siamina nmuerosa , niinuH. Stylus 1. Sdg ma sim- 
plex. Germen pubescens. Capsula parva , apice villosa , Iriquetra , trivalvis , 
irilo'culatis.polysperma. Semina CKigua, rufa , angulosa. Kamos vix hir- 
^u[05 observavi. Florcc primo Vcre. Habitat in areuis prope Mascar, 6 pjiiolsu 

lipEjrcs 

lioia m 
aiLgulct 
rosn. I 
Signuua 
incantuD 

IKI!. 

Ha!1 Clin:! 
fkml 

Strr, 

tHui.j 

■ifnMli 
■dim 

pstoa- 

utrti. rOLVANUaiA MONOGYNIA- 4^1 CISTUS CILIATUS, Tab. iDg, 

CiSTUS ^ulFruticoaus^ procumbtn? , ^Eipula-TiiS] laoii^ lomeniosis ; foliis 
girsto-liiTiccnlaih ^ vlIIci^j^ \ calycibua inembianaceisi angulis ciliaiis. CauleS suffruiicc 
Rami lomeniD^i , inc 
pedolala^ aoguslo-la 
losa , margiiie rcvolula , 
lineaifs , peiiolo lon^o , decuinben[€^ , busi ramosl ,5 — 3 dtcimeic. 
i , itrcids, simpUccs, Folia opposiia , bievi^gime 
oliiLa, ^upcrne hirsula^ sublus cane^c^nlia, Eoinen- 
, 1 — 4 millimctr. laTa> ii — i8 longa, Siipuis 4 , 
15. Flores tacemosi , itrminHles ^ anie flarc&ceniinm 
levolud. BratteK lincari-laiiccolaiiE, Calyx pentaphyllus. Folia duo exie- 
liora uiinuia , Jliieafia , lasa ; inieriorp itia ovata^ a<aiEa > membtanacca, 
angulosa ; angulis elevads , obLlqois . Tuscis , glaaduiosi^ , piluti^^ CotoUa 
ro^ca, paulo major quam In C. Hflianibcmo Lin- Pcfala apice roiundata- 
Siaioina mimecosa. Stylus 1. Siygma ], Gerinen roiundom . vlUotiini . 
iifcanum. Capsula subrotundaH iiivalvis. irdoculaiis . poly:>pctina , calyce 
Eecta. 

Habitat propc Cafsam in coliibos aridis ti nireiio^s. 5 

CISTUS RACEMOSUS. 

CI3TUS siiifruticosus; foliis lanccolaco-linearibus ^ subtuh tonieiuo^*. Lin. 

ManS- jG. 
Ci^iTii Lavaiidulie folio thyc^oides, Bnrrel. J. 2^3. StfFfnuTEX ? — 3 dccimeir. Rinnl iiumero^i ex cummnnj irunco ^ 
erecU , gtaciki , lomeniosi , incani , lasves , lercies , clcnig^d , aimplicGS. 
Folia opposua, sesiilia ^ linearia seu lineaii-lai^cti^laia , aupcmi? viildaniia, 
infeiiie l^viier lomcntosa el capcscemia, maT^ine subius revoluta, i3 — 3s 
TTillimflir. longa iniernodiii longiora, Stipulx 4 , pacva:, lincari-subulais. 
FJores racemosi, unilptciales , pcUicellaLi ; pedicellis calyce brcvioribus. 
RacemusJ^vi^, S — 10 ceniimcir. CbIjtl glaher. Foiiaduo exrerioialinearia, 
paLcncia i irra intcriora ovaTa , acuta, membranacea ; ajigulis itibnh ^m 
qgatuor fu^cis , elevaiia , obliqws. Corolla alba , magJiUudinc G. Helian- 
ihcmi Lid, Capsulie nui&iices , la:ves , obtuBe iriqucJvje , iiivalvcs , trilo- 
culaies , calyce lpcej:- Scmina angulosa. 

Habitat in Atlamo . props Mayane. & 422 POLYANDRIA MONOCYNIA. 

GIST US VIRGATUS, 

QSTUs sulfruiicoaus , atipulatusi mmis virgads. incanis , ereclis ; foliia 
lincaribus, mBrgine revoluds^ floribus lacemosU, secundis^ calycihus 
capiTilisqce pubescemibus. 

FaCTEB omiiiTio G. lacemosi Lin. DitFen calvcibiis pubt^ceinibu? , 
obcusi^i bTCvioribus ■, anguirs concolorJbu? , minus clevaiis ; pf lali^ roscr$ \ 
capsula pubescenle , longiludmc caLycis , c\mx brevLor in C, rpccmojc. 
' Gaulcs ?t folia similtima. 

Habitat in Atlanie prope Mjyatio, 5 

. CISTUS HELtANTHEMOlOES. 

Cisrus Buffrudcoiua ^ aiipabEus , bati procumbcif^ i fcfm lijrsutis , subius 
intsnif '^ infpiiotibus cllipucis^ sifpcrioribus lancdolaiis ^ calycc hispido. 

FacteS omuino ct siaiura C. Helianiliemi Un, DilTcn foim tupeinc 
pilou5 > inferne lomencosis , JDcanis; calycc bir^uiis^JinOF 

Habitat in Atljiui?. 6 ■ 

CISTUS CROCEUS. T^b. no. 

Ctstus fniiicDsus sripuiaiu^ , pubescent ; villis brevissimis . aidkiis ; foJiis 

pedolaus , cllipticis , obcu^is. 
Ciitus humilis. CUn. H'np- i5i^ 
HflIan[lie]Duiiiliutescen£,faUoMaJor:L]i?:incaiia. T.Imt.^^t^.—VaiUHffh^ 

FkuteX a — 3 dccimeTi. Rami plurfs en codem cxsprle , simplices , 
treed, leieies, lomento^i^ canestcmcs- Folia oppo^ila-, pclioUla, mtcrne 
canncenda ^ oblique iiervgsa , margine levolula , uiiiaque pubescenua 
villis conferlrstimis , brcvissimis , siellatis ^ Infetiota minoia , subrotunda ; 
media el]ipiLca,obLuSd;jiiperioralanccola[a,acQdgscula, 8 — 14 millimetr, 
longa , 4 — -1 laia- Sdpula^ qualcrm , subiJaix , pedolo paulo longiorcj. 
Flores race ino£J; race "us an« Hore^centiaoi coQvoluds- Brae CCS lanceolats, 
pubewentes, longiiudinG pptliccllorum. Calyx pgbesccns. peniaphyllus > 
angulo^u^ .HavcKen?, Folia duo esieriora minorft ^ iria inicriora ovaTa > 
sulcata, CoroJlii magnimdine C, Heliajilhemi Lin, , crocca. Stamina POLYANDkIA MONOGYKIA. ,4a3 num?rosa. Stylus i. Stigma i- Gcrmen subiaiunduin , villo&urn. Capsula 
lon^iudine calycis , tubromnda , pubeacem , trivalvis ; valvuli^ obiusis. 
Varietaiera ob&crvavi di^iinci^m foUis &ub[us incanis ; calycJbus vlUo^i^ 
nee fIav«ci?DtJbus. 

Habitat in Atljnie propc Tlcmtcn, 6 

CISTUS NUMMULARIUS. 

CiSTUs Eufffulicosus , siipulaius ^ folih inf'^rtoribu^ orbiculaiis ; tupcrio- 

ribus Dvaiia. Lin. Spec. H^- — Csaan'il. Ic n. f54- ^ 1.42^ bona. 
CibLu^ huniilis vel Chamxciscus Nuiumubirix folio, Ma^^ BoL 3^4^ 

CaejIeS ^uEfrucico^i , plurcb cj; commutii f-e^pite , iijnplices , incani , 
tomcatoii. I — adeciiceir, , bosi plerumqu? decumbenws. Folia oppaaiia, 
breviier pciiolaia , paiva > ovaia aui ovato-ioiundaia, supemc viridancJa^ 
glabra vel pubesceniia , qiiandoque amcene purpurea^ iiifefnc [onienioaa, 
caadida ; inferiora approximaEa , minora, SiipuLe quaccin^e , pjrva? , 
oblongje, decidus , peLiolo paululum lang[ores. Fiores racemoso-p^m- 
culaii, confcrii, icrmin^tlcf , pediccUaii. Calyx parvua , hirsiEiua pilis brc- 
vibii5. Folia duo exieriora rainima^ iria imeciora ovaia , obmsa^ P?iala 
obovata , luiea , calyce longioia- GeimeD subroiundum , pube^cena. Cap- 
suktii Tion vidi. Est Cisius nummularius CavanLI. an vcio Liniiic!:' non- 
dgin tcn&Tat. HelianiheniumadNuminulafiuniaccedeTi^.J.B. Hist, 2,p^30. 
foliis villo&is diftcrn. In nostra folia lonieoto brcvissinio infeme tanLum 
obducianec villo&a. Florci prlmo Vere. 

Habitat in montibu^ prope Sbibain. 6 
iM^ii.-^-i^-:^ ^tipulali^ herbacci. Capiula IrilocuUtris ^ trivahis. 
CISTUS NILOTICUS. 

CiSTUS herbaccus , sripidatuh, crcclus^ iubiomcntoiii* 1 DofibuJ auliiariis, 
fcssilibus, oppoiiiitoliis, Lin. MqjU- 346. 

PI.ANTA loTa cincrca. Caulis erecms , u — 3 decimeir. , pubeacenj, ramo- 
sus^ramisereciis. Folia oppoaiia, aes^ilia^LancAolaia,? — ■!' millimcir, iaia, 
]3— a61oiiga, Siipul^ 4» lanceclaEx . paivx. Floret racemosL , uuiiaccialea , 424 POLYANDRT A M O N O G Y N I A. 

5oliian^al,firn{,crmUpcdicd]UcalyCGbreviDribus.cm«bracLei.aUeman- 
libus am iisdcmoppositis. Calyx peniaphyllu3> piibesccns ^ folia difo ex [c- 
TiorainiiiDni>linearMah«Qla[aiinieiioraovn[a.acuw, irinervia. Corolla 
pallidc luiea. Capsula magna, livis . [riqueira, ghb-a.longiuidme calycis , 
irivalvis ', valvulis ovaLis , obiu^is- Semina raimTna, Dumcro^^i, rufa> pla- 
cenii cenn-ali, ramoso affixa- VaTicras C LedifoLii Lamarck, Diet. p. C?. 
Habitat Algeria in collibua atenosis ei Lneullis, O 

CISTUS SALJCIFOLIUS. 

CtSTUS lieibaeejs, paiulus , villosu* ^ sEipulaius ; flofibus racemoais , 

erccli^-, pedicellis hoiLzontaUb.is. Lin- Sptc 742- £^<:^«t. Ctui. Syn. — 

CaumiLIc. n. i56. (- 144^ 
Hcliaiubctdiumaniiuunihumile, foUisovads. flore iagad. £e^?Vr. Ftroii.3- 

b. ig7, t. 6./, ^. Folia hir^udora reprjspnEai, 
Cisius Salids folio C &. Pin. i65.— T. Imt. 54^.— VniL Herb. 
Cisius htrbaceus , paJulus , atipulaiot \ floiibu^ racemoiiHi pedunculis 

calyCG longioiibus ^ pacenussimis- Lanti^ch. Did. 2. p. ^j- 

PLANTAiocaciiieieo-pubesccns-Ramipliiiesexeodem ca:spilc .paieniea^ 
S^i7 cemimetr. Folia brcvicer peiioiaia , oppoeiia , dlipuca > obtma , 
i3 millimeir, lodga. , 5 — 6 Iflia, Siipulx qualernic , lincarea, petiolo patdo 
loDgiores. Plorcs racemo?! , parvi , pedicelbd ; pedicellis paiendbua , ^x-pQ 
horjzonialibus , aUecnis , calycc longjoribus- Calycis folia duo exteiiara , 
parva , lin^aria ; inieriora tria ovaia , trinervia- Petala minula , pallide 
lutea. Capsula licvis ^ erecEa » iri^ona , iiivalvi^ > iriloculari? , potyspeima , 
tongliudme catycis- Affiois C. ledifolio Lin. ai orani pane minor. Rami 
radicales paienie^. PedicelLi horizoniales, caiyce longioies. Gapsula pai-va. 

Habitat in coUibus inculds Alserii. Q 

CISTUS ^GVPTIACUS, 

GiSTUSUerbaceus, eteciiii , slipglarus ; foHis lineaii-lanceolad^ ^ peiiolaiis ; 
calycibus iafiaus , coroLli oiajoiibus. Lin. Spen. 742. — J'^c^- Oh. 3- 
p. 37, 1. 6B. 

CAULt5 creetus , leres , pubcicens , iamosu& ,2 — 3 detimeir. Folia 
opposiia , angu^io - laiieeolaia ^ pedolaca , obiusiuscula , supeme vid- 
dia , subtu^ pubc^ccnJa , paLlidioia aut cinerea , marginc replieaca.. lOllil.P' jupcia. 

folyspe ftr/.i 

Cll'L!. 

[OLIA 
TEJIiCUIJlll 

Cour Cm POLYANDRIA DIGYNIA. 4^5 Siipulid quaJeriiEe , lineBrtS- Floies laxtf racemosi, pcdiccllau ^ pcdicellis a]- 
leroia , pubc^cenclbus. Calycis Folia duo flxierigra lintam , parv-i^ inLeriora 
iria ovaia , vesLciiloM, mcmbiBnacea. anguloaa; anguHs clevaus , ciliaiis. 
Corolla patlide Lutea , calyce brevioc. CapsuUi rotunda, nutans , iTivaJvU. 
ttUociflaris , poly^peima. ^emina minuia, angulosa- 
HABlTATpiope Atieau apud AlgcrieDse^. © 

CORGHORUS, 

CalvK pcmaphyllus. deciduui. CoroHa penlapetfib. Cap^ula 
supera , ctongaia , raniis roiunda ^ mullivalviii ^ imiltilocukiis , 
polyspermar 

CORGHORUS TRILOCULARrS. 

CORCHonus capsuli^ HilocuUribus , irivalvibus* [liquecris; anguli^ bilidis » 
scabiia i foliia obloDgi^', aenaiuiis infimi^ sctaccij. Lin- Manl. 77. — -Jaeq^ 

Caulis 3 decimetr. Folia pedoLaia, ovaio-oblonga, aeiraio; ^Lipenoruui 
setfaiuris infimis sctaceis. Pedunculi breves >biHo if- Cap^ula silii]iio5a, mu- 
lica> irivalvis. triquelra ^ anguUa scabrJs, suico txaralis. 

Folia aqua cljullienie cocia ^ cum sale ci oleo ondiij , tflimcnLuiD non 
Ijijucunduiu pfKbtnl- 
COLtTUR inlioiiii. O "■■'"■■'"■ J-ij^^W y N I A. CALLIGONUM. Calyx quinquepartitus. Corolla nulbr Siamina duodecim ad 
quLndeciin. Capsula supers , letiagoiia.uiiiloculsris.mojioiptrma, 
s'eiia tarnoEis cchiiiata, 

1 H 425' POLVANDRIA trigvnia. 

CALLIGONUM COMOSUM, 

Calligonuh fnictibus roiundi! . setoso - acukatis. 

Calligonum fmclibn! canccllaiis , niQllibus. Vktril. Sedll. Lin.Lend. l8o. 

FF»JT£X 6— g dccimctr. . nodoaus , lamosus ; corllce grUeo. Ramuli 
juniorfs Epliedrjc siinilliiai » viridcs , arlicuUii ^ nodo&L. Floies aKillares , 
pedicellaci, e aingirlo nodo. Capsula subrolunda , filamenlis ramoais , vigi- 
dulis c:taipeTala, Florcin pcrfectum non vidi. 

Habitat iif aienii prope Cafs^m, 5 T R I G Y N 1 A, DELPHINIUM. Calvx. nultiis. Corolla irregularis, pcntapttala ; petalo supcriore 
po5ifce calcaraio. Ncctarium unum aut duplex , uibulo^um , peialo 
iupciiore inclusum, Germiiia unum ad quinque , supera. Capsular 
toEJdem , polyspermy , hiiic loiigJmdmaLiier dehisceiiEes , unilocu- 
lares ; valvulis margin^ scminiferis. 

DELPHINIUM PERECRINUM. 

Dhlphtniuh irigynunii foliU infcrioiibu^ jnuiuparciiis , obiu&i^ ^ sirpc- 

rioribus siniplicibus ; corolUs hepTapcialis ; ncccariH gcminis. 
Delphmium iieciaTiis diphyllis ; coioUis enneapelalis ; foliU muliipariiiis ^ 

obiusLs. Lin. Spec. 749. 
DeSphinium laiiroliuin parvo flore, 7". IjitS. 426- 

CoD^uIida rag-Hjlis Laufolia pan'o tlorc C. R- Pin. 143, — Frodi. 74. Ic. 
. Consoiida rcgalis peregrina parvo UoK. J. B. Hist. 3. p. aia. /£- Vfia^ 

• GAUtiS crccius , e^aber . 5—3 decimetv. Rami vitgaii . pawnlfi. Folia 
glabraj infcriora multipaciila -•, iaciniis iniequalibus , oblujia ; stiperiora M^ 4 POLYANDRIA TRIGVNJA. 427 inlcfita , aofiaaio-lanceolaJa . acuia. Floret longe laccmo^L flracte^E line^ni- 
subiiiaiff , pediteJIo loagiofGs. Bractcolic plecuToque dix^ infra pedjceUL 
apicem. Corolla magniiudine feteD. Consolidie Lin. , ajurca , hepiapeiab. 
PcBla quiaque t>L[crioij ovaio-oblonp , obiusa . supcfioic calcacaio ; 
mtcricra duo parva , long* unguiculaH , iJiteEerrima , apicc rotundaia, 
Calcar obtusiuiculum , peialis loa^m. Ncciaria duo , coimLvcnuii , mtui 
canaliculaia.po5UcesitbulaLa,acm^; limbo ampliiito.aziirto,pcta|oidco, 
infeiiie toiundaio , supernt appendiculaio, Geimina 3, glabra. SiyL lol[- 
dcin. Capsulffi3, mucronaiaL^ parvir- SemLiia pTOiuberanrLa. 

VARiETATtM pTOpfi Sfas 111 antih kg! disiinciain tamii fere i^llfor- 
mibus i coroilu albo-vlolaceh. 
Habitat imer seg^ie^. 

DELPHINIUM AMIilGUUM. 

DtLPHiJJiUM Dfcrailis monopliyllis ; coroUis hexapeialis ; cap^nljs lernu i 

Folii^ niuliiparcrlis. Liti. Spec. 74^. 
Delpbiniuic «Laiiu5 iimpllci ^ote- CJui^fiiit- s^ p. ao(J, J^. 
Consolida regalis florc minore- C. B. Pin. 14s. 

Habitat in Barbaria. 

DELPHINIUM PENTAGYNUM. Tab, 11 1-^ 

DELPHlt^TUM pisiilli^ quinis ^ foliis ntuLifanarii dccomposiiU; caule ^gptntc: 

pubescence ; Hoiibu^ hepFapetalis ; necEacio gemello- 
DctpbJnLum calcaiibus iniernU bilidis ; cdp&ulia quinis ; ioMii palmaEo- 

mulufidU , glabris. Lam^ick- Dal- s- p- ^^\. 
Delphinium lusitanicum gbbrum, AconiU folio. T. Jmi. isG.^Vaif. Herb, 

CaULTS 3 — g decimeir-, raiaosiis, creccuB , keviTer llexuQsus , supernf 
pubcscena lanugine brcvi$sini5 , dema. Folia fere D, Ajaci^ Uii- J^visaitne 
pube^ceniia am glabra ^ladicaliacircumsrripuoiic roinnda.lon^ pcdolata; 
caulinaflabellifocmia, mukirariaiD dficomposiiai taciniis lineavibns, inssqua- 
libus^acutia , divcrgcnUbus- PeiioU basi vaginaniei. Flurca racemo^tUnguU 
pedicellaii : pedicelli* pubescemibus , erecEis , hracifol^ subulaia duplo 
[Tiplove lon^oTibus. Foliola bina alieia confoiniia , infra sin^uli pedictlli 
apjcem- Calys nullum, CoroHa magniLudine D. Ajacia Lin- » ccciuJcA , 42S POLYANDRIA PENT^GVNIA. cxlcrnc pubcficena. Petala 7 Jnxqualia^^ quinque extcviota ovjEa, obiusa; 
supeiiore ui in congcnecLbus calcatato ; duo inierioTa un^uiciibla, viHis 
lon^is brrsui»^ bifida^ lobis inxqii^libu?. Cakar aculum , Levitt r arc iiJtum, 
pciali^ pauio longius- Neciaiia a , connivcntia , initis longiiudinaliicr cana- 
iiculara; limbo ampHaio .surrccio, pcialoidco. Stamina iiumerosa^ Amheric 
inien^c cwruU^. G^rmiiia 5 , rating 3 , villo&a. Styli CL cap&ulf toiidem , 
■ polyiptraix. 

Habitat AlgciiJ inter sceetes. O PENTAGYNIA. N I G E L L A. 

Calyx, nullus. Corolla pentapetala ; petalf^ nngtiicutsmr Ncc- 
taria plura. Germina tih ad decern . supeta. Capsiils loudcm, 
polyspermy , tiniloculaxcs ."hinc longjtudiiia liter dchisceiites ; auluris 
aeminiferis. 

NIGELLA DAMASCENA, 

NtgellA flaribus Involucvo folioso cincLi^, Lin. Sptt. 753- -^ Miiltr- DicL 

L iaj.f.2. 

Nigclla angu^iiFi^lia ,florc tnajorc simplici ccfrul^o- C B. Pin. 14&- — 2. 

JnjS. ^5^- — Schav. Sptfim. n. 451. 
Mcl-iiiibriim dama^ccnuiu. Dod. Pimpi. 3o4. If^ — Gtt^ Hiit. 1084. Jt, 
Melanibiuin damasccnum pkno.flore. Clm. Hiit. 2, p. aoS, Ic- 
Melaiirhiucn capite et Bore majore, J-. B- Rut- 3. p, 207- li. 
Melanibium sylvestrt. Maith. Com- 5So, Sc. — Camer. Epii. 552- Ic. — 

Tabefju Sc, 7a. — Lob. Ic. 741. 
Nigella hortcnsis altera. Fuitft. Hiii. 5o4- It. 
Wigella- Trag. HT^U- 

MclanthiuTn $ylues|rc prius Maiihjoli. Dakch. Uhi. ^iS-lc- 
NlgcUa romana saiiva , Uoribus foUosis. Mojii. 1, i^. I. iB./- 7 fl S. 
NigeUa hortensis. Biiikur. I- b5&. P O LY ft K D R I A 3' J- N T A G V N' I A. 4^9 

CAUlils ercciua , 3 dccimclr, , ^trjiilij?, rainosu?, Folb bi seu trifiiTiELjn 
di^contposliEL ; foliolis aubulaii? , teniOUusculis- P^dunculi unilloii. Eiivulu- 
cruinpeniaphyllum.pmnaiifidum, corollilon^ius- Corolla peniapeTab, pal- 
lidc cttmlei , acurninata, StyliS. Capmla inllaia , ov^ia, qnirqucloc(ihrr&. Habitat inter se^etea. Q 

N 1 G E L L A A R V E N S I S. NiGELLA pi^iillis quilil^ i pei?1U integna i capsulis mibinaiis. Uii. Sjitc- 

■}^3^ — B«lHord. Herb. t. lafi. 
Nigella arvcn^is cormiTa, C. Br Pin. i^S. — T. Ir'iL s5^- — Mirii.s- 12, 

.t. .3./.,. 
Melancbium aylvcsirc alictuiQ' Qomtr- Epil. 55S.Ic- — Tabrm. Ic^ J'i- ^ 

Lob. ic, 74&, 
Melsnthium sylvcBcre slvt arvense. J- B. Hjj^ 3. ^. flog: /c. — Dtf(J. Pempl. 

3oS. h. — Fiuch. HiiL bob. U^ bona. —Gcr.nnl. loSi-h. 
Mclanihiuni aylvesire a^ Malih, Com. 58o. If. 
Nfgella (lore nirdo \ siliqTiaium cornifbu^ longissimis. Hall- HiiL n, 1 1 94. 

Caulis 3 ddcimctr. , erecius , ramo^u* , glaber , anguloBus. Rami loiigi , 
paccnies, f olid iiireiioTa pubcsceniia , iripinnaia ; supciiora bipinnaia aut 
piniiata ; foliolis angu^iis , acuiis , inf qualibu^- PcdunciJi longi , uiiiRori, 
sLnaii.Calyx nullua. Goiolla albo-ccfiulea aui aibo-vireaceD^. Pciala 5, ungui- 
culaca , ovata, obiusa, Siamina numtrosa- GcrmiDaS, rariu^ 4. aui 6. Siyli 
toiideinHCapsulHeha^iconnexa;,^labrie,supeiiie libera, eLongaEffi,eK[ui ni- 
fiulcaiiC-SiylipcrsisiemesH longi !udinccap5ulaTain,S£:"iinaparv3>nijmcTiJ4a, 
nigra , angulo&a , aTtiiSiiH , lenLe viirco obwrv^ia ni^osa apparcnt- 

HaliTAT inter segeECi pTOpc La CaJlc © 

NIGELLA SATIVA. 

NjCELLA pi^iillis quinisicapaulisjauiicaiii , iubrotuiidi* i iaim subpilosis^ 

Lin. Spci. l63. 
filgeUbiiote m\noiC5hnp}ia Candida. C.S.F,><.^.--T.lnsl.s$&.—Sihaw. 

SpKim. n. 41?.— Mm). 1. la, I. iSf. 4. 
Melatithiumsaiivuni. Cam^. P^p'^- bbv^Jc.—Dalech. Jliit-^^^-U-T-MaUh. 

Cflffl. 58o. ic — :rflftefTi. it. 7I' 
McJanibium calyce cttloie minoic , ^emine nigro clIuico.J, £- Hi,^ S.p. 

ao3,/f. 43o POLVANDHIA PEMTAGYNIA, 

McIamhLura, Dsil.PmpI' So3.Ii.—Gtr. Hill. 111S4. li.—Fmli.Daii. l.iSj . 
MelanlhLum hoiicoss primurn. fiiiiA. Hiif. io3. Jc. 
Mclsniliiura sive Nigella romaiia odora. io6. Ji. 740. 

CAULisangulosus > taniosui, pubcscens. Folia muliifflriain dccompoBrta ^ 
lacinLis linearibus , inaqualibus. PeduMuli uniHori . supetnt audi. CoroUa 
N- arvcnsis Lin. , paiva , alba aut pallida ctrrulea, Cap^ulnr lurbijial^ , 
5 6, coaliCK. tubevculosit Styliloiidcm, erccii. 

Habitat in arvis. O 

NIGLI. L A HISPANIC A. Tab. 112. 

Nigella pisiillis subocionis ; saula angolato ; foliis mulLLEariam dccom- 

posUis^ cap^irlia supern? iniu? membranacejs. 
Nicella piilillis denis , coioUam jequandbus. Lin, Sfitc, 753. 
Nigella lad folia ,flote majors siraplLd cceruho. C.B. Pm. 145.— Proir. 75. 

— r. /mi. a53. 
Mclantbiudi liispanicuni majus. H. EpI. ^ji. a. fi. m. J. ! 1. 
Nigella hiipinica llore aniplo, Gir, Hill. ioS5. — Tark. thcat. 1375. 

/c — Mmi. s. 12, t. 18. / 9. 

Caulis erecEu^, 3 — 4 decimcir. , glabcr , £riiiu&, anguLosus , ramosus; 
lamis paluli?' Folia aUerna , glabra , bi seii Iritariani detomposila-, raliolia 
insqualibirs , confcrds , linearibus , acuu&. Pf dunculi elongad ; slriali , 
uniflori, superne 5en$immcrassaii. Calj's nullus. Coiolla magniiudine N. 
damascene Lin. Pctala palencia , ovala, unguiculala , acurainala . pallide 
tfflrulea , veiiMo-redculaia. Geriniiia 7 — 10. Styli loiidem^comorii, co- 
tollam adasqiranirs. Capsula: infcrnc connCKa: , iuperne cojlipres^je e[ 
im :5 membraiiacej^. 

Habitat inter segttes. R E A U M U R I A. 

Calyx persistens, quinqueparriius ; bciniis ovatis , acuiis; foliolis 
subulatis , imbricatia cincms. Corolla penapelala. Stamina corolla 
brc^■iol■a. Capsiilasupera. pcntagona, unilocularis, quinquevalvis, 
polysperma. Semina seiosa. POLVANDRIA POLYGYRIA, 43 1 

REAUMURIA VERMICULATA, 

Rf-AUhuria, £ju, S/jcc, 7^4, 

lleaumiiiia foliis camosi^, plauis , parvis^ confeiriisBimis. forj.^^ Arab. ioi. 
Sedum minus ftuticosum- C, B. Pin. 284. 
Seduin minus arboce&ccns vermiculaium. Lob. Ic, 38o, 
Kali vcrniiculaiiim albo ei amplo Scdi losci llorc. Baud. I. BSS. 
VeimiciJaris fructu minor- Ctr- Hhl. 5?3. h. 

Scdum siculum vfirnjiculaiuin . Acre SaxifiajE alb* , stininc villoso, Boc. 
S>€. 6. t. 4. / G. 

FnUTESSalsohe friiiLcoi^ Lin- ^imiliLudincm rei^r^ ns ^ s — 3 decimccr. , 
leres , crccius ^ ramaaus , gbbcr -, coiiice albo^ folia fere Sedi rcHc^o Lin- ^ 
numcroM, ^pana ^ glauca ^ catnosa, supernf compTCSSa, subius lereUa, 
iineaii-^ubulata. Floret in lamis soUtatii , pedicellaii 5 pcdiccIHs follosis. 
Foliols numcrosa . imbiicaij ^ bi^im calycis cin^eniia. Calyn pcrsi^ten^ , 
quinquepartuus 1 laciniis ovaiis* acuds. CotoUa alba. Peiak 5 , fUipiica> 
obiuba , talycc paulo loa^ota- Stamina 20 — 3o , rcceptaculo insciia, fila- 
mcnia capillaria- Siyli 5 , (iliFoEinc^- Siigmata loiidem , aimplicia -. acma, 
Capfiula DvaLa « Isvis , peniagona , calyce vix longior , quinquevalvia , 
quinquclocularis ; valvulis ab apict iid iKi^im dchi^ccndbus ^ dJssepimenUs 
dcciduLs. Semina 6 — 3 , angu^ia, oblonga, villis mollibus, longis > nume- 
cosis . sJbis aui rufthceniibus undique conspena. FIoici jEsiaie, Habitat ei ad maris liuora piope Sfa:i, 5 POLYGYNIA, ANEMONE- Calyx nullus. Corolla. pcma ad eniieapeuEa. Gei'mina plura, 
aupeia. Capiiila: lotidcm , confeiiic , monospfrmic , pappo&x aul 
nud^^- IiivoluCTum foliaceum a flore di^Lmctum- 4^2 ■^OLVANDKl^ 1'OI-YGVNMA;. 

ANEMONE I' A L M A T A. 

Anehoke foUis roiundaiis , lobaiifi, crcnatii. \ iiivokicro moliifido ; pci^lh 

cstcrioribus vJllosis , majoribus. 
AnGcionc foliis rfniformibus , lobatis . trcnaus ; mvuliicra muluhdo ; 

talvcE liexapbyllo , colorato. Un. SpK. iSS. 
Anemoni Cyclsminb s=ii Malv^ folio lutfa. C, 3. P™. n 3. — T. 1ml. 

a7i.— MiJni.j.4- l-ii-f-S. 
Anemone houcnsis laiLfolia simplici' flavo Bore. Cdu. Hiil. 24S. It. — 

M. /i. avg. — r<.(r!™. U. !6. — ;?. S. H«'. 3. f. 401. /:;. Iconc, 

Lob. Tabern. etj, B. folia radicalJa absque Bore Teprascntani. 
Anemone laiifolia flava. Barrtl. !. 795. 

Folia radicalis peiiolata . tcnifoimi-toiundaia , iri am quinqudoba, 
rarius Lnlfgra,crenata,dcniala,rigiduLa, subvillosa , hint colore violaceo 
lilicia , paulululii laliora qoam lonja ; diamciio Sicpe 3 ccnlLmelr. Sca- 
pii5 iimpLtx, rarodivisus, sobvillosus , ercciui , uniHonis. Involucnim 
di am IriphyLujn I foliis flabeUiformibus . iniqualiier lacinialis. Coiolla 
luiea. a ceniiraetr. laia. Petala io—i5, longe-cUJprica , obinsa; esic- 
rioia cxius villosa, niajora . calycem menlienua. Scmlnalanata , in capi- 
tulnm ovato-oblonsum aggregaia. Speties pulcheiiinia. Flotel Hyenie, 

llAlilTiVT AlseriS locis humidis el incidris. E' G L F. M A T I ^.,;,,„^_., ,_. 

Calyx nullus. Corolla teira .luc pcntapeiala. Gcrmina plura , 
siipcia. Capsulic totidem , monosperma: , non dehisccntes , aggre- 
gate. Siylus pluinosus, per&iscens. 

CLEMATIS CIRRHOSA. 

Clematis cirrhis scandens^ foliis ^tnplitibus- Lin- Spsf. 7fefi. 

Ctemalis foliis aimplicibus ; caule ciichia oppo^ili^ bcandt^nie ; peduncuLs 

unifloris , lacerabbus- Lin, SyiL vegfi- 5iB. 
Clcmadspctegiina^foliisPyriincisisnuncsmgularibli&ngnc leinis.TlCfjr. «o. 
Clematis pf regrina foliii Pyri incisis. C. B. Pin. 3oo. — T. Inil. tgS. — I' L ¥ A N D R I A P O L Y G Y N I A. 4^3 

CleitiaiisalneTabcclka. Ctrn. HiiL laS. h, — Tabern.h.Sjg.^LoL it. E28. 

— G<^. Hilt. t^ZG.h.—FaiLThial.3%3,lc DakcL HhL 1434, if. 

—J^B.Hht. a. f. 125. Ic, 

CaUles ftuiLcosi, ramL>si» anguloai^ scandentes. Cirrliibin[, <jppoh[iu 
Folia opposiia , peicnnaniiit ^ siniplicia ^ subcoidaca , gbbia , in^qualuer 
d^nrai^ , plura ex singulc nodo , 11— 1 3 milliniecr. laia , iS — 57 tonga, 
peiialo lisn^iora. Floiei axilJarci quatuot ifd ocio » pcdiceltaii ; pe- 
<Iice1li:^ filifovmibus, Calyn pcrsislcns, c^mpanulaim , biRJus^ lobi$ovaiis, 
□bttura ,post HoreaceaLlam cresceniibos, Peiali4 , magna, obovaJai pallide 
lutea y pubc^ceniia , cRmpanulaia, Stamina Duiucrosa , corolla brcvJoi?- 
Filami?iiiaconipre5*a,hUpemca[icnuata,Amherffi eiecix^oblongic, adnata. 
Genniaa plurj. SiylL laLidem, vJUo&i- SeminiCompMS^a , in CdpituEum 
pedicelF^utn , tomenio^uirt aggregaia^ p^dicello^peiaf FaHoresceniiaH supra 
calycem ^.iier^encf. Pappus longiis , candidus , plumo^u^ , mQl1[£&imua. 
Fnilcx pulchcnimus, 5upia sc-pes ct aibor03 ^candcii^. 

Habitat piope Algcriam ci in Atlanic &. 

CLEMATIS FLAMMULA. 

CLEMATIS foliU inferioribus pinnati$ , scaodcniLbu^ > laciniAtij ; summis 
simpLcibus ^ in legcrrlmis , lance olaiis. Li?i. Sptc. 1&6, 

Cleinaiia scu Fiiinimiila lepens, C. B. Pin. 3oo. — T. Iml. 2g3. — Sckavi. 
Spedia. II- |55. 

Flamniula. Dod- Ptmpt. 404- Ic. 

Clemaiis altera utens , vulgi Flammula. Lob. Ic 627- 

Glemacis sive Flammula scandens lenutfolia alba. J. B. tihL a- p~ 117 . /;, 

Clematis urcn?. Gti. Hiit. SSti, Ic.—ParA. thtat- %o. h. 

Ckmacib caulc sc^ndcnic ^ folii^ pinnatis , trJIobaiia. ijfl/^. Hht. u. if^^- 

PlAnta glabia. Cank^peiiolia ciirhoiisficandcnies, 1 — ? mctr, , raniosi, 
[ortiiosi , implfKi. Folia oppoaita j bipinnaia ; follolis sepLe ma , quinfa 
cL iemi:>> mferioiibus laciniaiis aiir lobaiis -, aupCTLoribua ovaii& , interna. 
FeiioUloogi, cirrliosi. Floics pamcglaio-corymboai , nunicrosi- CoioUa 
alba, icitapeiala ^ magniiudinc ei formlG- ereci,c Lin. Siytilongi, pctsis- 
tC"ie5,pluinosi. norei^5«tc.Hore& odoieot aiomaiLcum laie spaigunt. 

Habitat Algefia in sepibus- ff 434 POLYAN'DKIA POLVGYNIA. 

ADONIS. 

CAirx peniaphyllus. Peiala quinque aut pUira , absque sqiia- 
njuia neciarifera. Scmina aggregara; aiillis monospermis, Gtrmcn 
supeiuiti , 

ADONIS ^STIVALIS. 

Adokis floribus pFntapcialii ; fruciibus ovaus. Lin, Spec. 771. 
Ranurnuliisarveiisia. foLis Cham^mcii , florc pUcenLceo. T. Iml. 291- 
Adonis florc pallido, Comer. Epil. 64S. h. 
Haeitat inter segsL!5 AljprUe. O 

■ADONIS A U T U M N A L I S. .bcyliiidricis. Litl. Sjiec. 7 71.— 
. Ilorc [Tiinore airovubcntc. T. Adonts flonbus DctDp^ialia ; frucijbus : 

Cnrtii. Land. Ic. cpiiiaa. 
Ranunculus arvcnsis , foliia CbarnKmeii 

Imt- 39 E. 
Adonis horltnsis, flore minore airoriibente. C. B. Phi. 17S. 
Flos Adonis vulgo. Clus. HiU. 336. li. — Leb. Ic. 5S3. —J. B. HUt. 3, 

p. ia5. — Port. Farad. sgS. /;. — Ga. Hhl. 35j, h. 
Evantheinura. Dod. Pintpi. a6f>. Ic. 
Adonis ladicc annua ; fioic oclopclalo. H/rU. Hiit. n. n58. 

RADi>L fusifgniiia , albicans , fibers nonnuUiis emiiiens. Caulis erccuis j 
3 decimelT. . siriaius , viQosus . Taiaosus. Folia aUeriid , pciialai^ . inuUl- 
fariam pinnata , pinnitlis Inxqualibus , numcrosis , confcids . tcie ca- 
piilaribus , aciLUS^ supcrioia saipe spssilia. Flos in esHemliaie ramorura 
aoliiarius. CalyK coloTatus , pcnrapbyllus ', foliolis in^qualibus . concaviSp 
obovatis , deciduis , coroLla brevioubus , apice subdenlalis. Pciala plernm- 
que 8 J purpurea aui flavesccncia, inffqualia, obovjla^ infeme sensiin aue- 
nua(a,api(e roiundaia, denticulala ; unguibus inius fuscis. Stamina numc- 
rosa , indcfinita. Anther:e aimpucputea^ » quandoque flavpsccnies. Slylus 
rnjllus. Stigma acuium. rdlcHiim.Scmina5iibova[a,acuia.rugosa»atil]ala, 
in capilulunioblonguni congesia. Peiala numcro variant; in nonnullisscpicirt 
aui sex , rariu! quinquc observavi. An vaiictas pivecedentis ? 

HAbLTAT intci seg€tes Al^ii^t, 


*r. ]?■■ 


HillTi 


f./ji,- 

ibtiiu. U B. Hil.i , 


POLYANDRIft POLVGYNIA. 435 

RANUNCULUS. 

Calvx dcciclHus, pentaphyllus. Corolla pcniapctala, LamclLula 
ad basim siuguli pelali. Capsular siipera:. aggregata: , monosperms:. 

"■ Foliis indivuii. 
RANUNCULUS FLAMMULA. Ranunculus foliis ovato-lancfolai 
Sim. jTi,—(£d. Dan. I. 515.- 

RanuncuUi^ longifoLius paluslris mi 
— Mv'ii. J. 4, t. 29. /. S4. s , pciiolaiis ; taule ilctlinaio. lis, 

Bnlha^d. H.rb.l.li. 

lor. C.B.Pm.lin. — T.lnii. 295. Flammiih Raiiiiiii:[]lii&. Dui. Tempi. 43s. U. — Pttuti- Da 
FldiULneiia If^nuiiculas aqudilLs angusEirolius eLc. Loh. Ie. (jfn. 
Rdmincijlu^ Bammeua minor. Gtr. Hhi. 961. if. — Fsik.Theat. laii. Jf, a, 
RanunculiL^ flainmcus 9quaticu$ anguslib^Jm. DaUeh^ Hiil. io3h. li. 
Ranunculus Fanccdiu^ minor, taiein. Jc- 49. 

Riinunculus cauie decliualo : foliis ellipcico-lanc^olalis > subscrralis. JJalt. 
Hiit. n. llSs. 

C.\UUS laino&us , S4iia1ii5 , glaber, 3 dccimcll'- ^ iuferne pcocumbcns 
aul pra^Eracus. Folia glabra . pCLlolaia , peiiolis basi vaginaniibu5 ; rEL<licaLa 
uLriijqut acuLuluaEa.cUipEica, tanceoiala, quanJoque ovaUl, nunc iuicgra, 
iiuni: dcnlata \ caulina inferiora an^&io-lanceolaca ; superiotfl lincaria , 
illiegeriiLna. Corolla' luc^z . paivK. Semina nLinnla , in capiluluin roEuu^ 
duiu aggregaca. PknFa pol^moipha. Variat fulii^ luEcgiis , deuEaELj ant 
Berrati^i caEJe procunibcnld CECfCCIo , nonuunquam 6 deciraclr, 

HaBITIT ad pallidum rlpis O'oiJC La Callc, S f ripas pfopo 
RANUNCULUS BULLATUS, RAE^UNCULUS foliis ovalis . serralis ; scaponijdo, 
Ranunculus lusitauicus , folio inbiotundo , paiuo 

SiSow. Spicim. n. 301. 
Ranunculus grjmosa radice species 2. CIuu Hht. 1 ulHoro. Lin. Spei. 77J, 
Bore. T. lull. aS6. — 436 POLYANDEIA POLYGON I A. UM. io33,/i. — fi"'- Thcal.3S3.lc. 
Ranunculus suiumnalis, folio laioroiundos™alo,J.B.f/ii(.3.^ 866. Jt. 
Rauuncnios autumnalis. Gir. Hili. 934. It. 
"Raoiinculus lalifolius autuniualis , caulebirsulo. Hoic ininimo. Mam. I. i- 

i.Si.f. ii. 

RiDiCES nuiueros* , carnosK , crassiusculiE , lerctcs, interne atienuaiK , 
fasciculaiK . fibrillas rmitieoics. Folia tenia , quaierna , quina iui scna , 
jaccolia, Inoibcm posita, ovala , obtusa .brevissimc peiiolata , villosa , 
serraia; sctratoiis insijualibus , nunc obiusLi , nunc atmis. Scapm liir- 
sums , crectus , i— e decimeti. , uniflotu?. Calyx pcniaphyllus, villosui i 
foliis ovalis, oblusis. Corolla latoa, magnlLudineR. bulboli Lin. Pftala 
S am pluta. Semina in capiiuluni subioiunduni collecia. Flotci Hyeuie. 

Habitat in arvis inculiii. f 

RANUNCULUS FICARIA. 

Ranuncuios foliis cordatis , angiilaijs , peiiolatis ; caule unifioro. Liti. 

Spec. TTii^(Ed. Dm. I. tgg. — Bcrgml. PItyl. i. p. ^3. Ic. — Cvrii:. 

Land. Ic — Bidliard. Hctb. tab. 43. 
Ranunculus vernus lotundlfolius minor, t. Iml. 2S6. ^- Scliaa. Sptcm. 

n. 5o3. 
Chelidonia rotundifoJia minor. C. B. Pin. Sug. 
Ficaria. Bruni/. i./i. ai5. Ji. 
Chelidonium minus. Fmih. Hill. 8Gj. Ic. ■ — Dad, Fenipl. 49. It. — 

lab. Ic.SgS. — Tol-cm. Ii. 7S3.— MdW. Cam. 46?. Ic. — Gn.Hiil. 

B16.I1. — Pa>*. Jhcat. 617. Fc — Trng. ii3.Ic. — Daltch. Hill. 104S. 

Ic. — Blakui. t. 5i. — Cimcr.Epil, 403. Ic Pmd.Dim. 1.33 Dodsrl. 

Icojici. 
Scrophularia minor sive Chdidonium minus.J^- B- HhL 3. p. ^63. Ic- 
Ranunculiis Totundifolius Asphodeli radice. Morri. 1. 4. t- 30./. 4^. 
Ficaria. Halt. HifL n. 11^0. 
L'Eclairctio ou peiiie ClieliJoijic. Rcgnaull. Bol. Is. 

Planta glabcrrima. Radin composiia librig candidjs.lortuo^is^et bulbis 
pluribus , parvis ^ oblongis , in fasciculuiu approximalis. Folia cordaia , 
obiusa , ititlJa , crasiiuscula , vqnoso-rdiiculaia , nonunquam macula POLYANDRIA J'Ol-'^CVNTA. 437 

fusel inslgaita , sinuatO'i^paiida am crenaia, qunndaque iniegcrrima , 
marine glandule 5d, Peiioli longi , IxvUer cartaUculacL ^ iiiferne diLaLiiii . 
vaj^inantcs. Gaulcs pluiei c>: communi ci^piie , 1 — 3 decimeir. , pro^craii^ 
P^dunculi elongaii,sEiiaii , unifloii^ Calyx coloiaiu^ .deciduus, iripliyllus ; 
folialis ablan^s , concavU. Peiala S — lo, Ian ceDlaia^elli plica , supcine 
luiea , lucida ^ a pane media ad baiim pallLdJora , sublux nojinibil viies- 
cdntla ^ inie^errima , m stellulani evpan^a , basi iKici^rircra. Siamina numc- 
ri>&a> coticoIqi-s- Anibeira: oblong^e^ erecix-Scmina avaia, Ixvia, conve^d, 
in [zapitulum roLuadum aggrcgata. 
Habitat in umbrosis. If 

■'^' ^' Foliii diviiis- RANUNCULUS MACROPHYLl.US- 

Rawunculus caiiLe Jfir^uio ; foliis iadjc?libus orbiculaii^ , piofandc 
lohaiis> inciais; lamcis ^upoiioribiis lanccolauE , imegch. 

Faci£S R. creiici Lin, Folia liir^uia ; ladicalia peiiolaia , loiundaia , 
baai emargLii^ira , B — 11 centimeir, laia , profunde crL ad quinqueloba , 
lobis interne anguSLaiis > apice xotjudaii? , insqiialiicr incisis ei crenaiis ; 
cjuUna pauca ; media lobaia , lobia Lniqualibus \ supeiioia digitaH . 
lanceotaia , iniegetiinia^ Caulis ereciu^ , cras^us, subdichoiomu^, hirsgtus, 
3 decimctc. et ulira. Pcduncuti liirsuLi^simi . uniaoii, Caly:* peniaphyHu5 . 
hirsutus. Folia colcraia , Dvaio-oblonga. Pewla obovaia , apice lOiuddaia. 
Affinis R. ciciico Lin. Diffen foliii profundius lobaiis, minus villosis. 

Habitat ad rivuLotum ripas propc Shibam. ^ 

RANUNCULUS TRI LOQU S- Tntb. u3. 

RanutjCULUS caulc ececio-, folm glabtis ; caulinis uilobis ■, peduiitulis 
fiiriaiu i scmlnibus compre&sis , lubcrculosia. 

Radices hhrosa: . numeiohw. Caulis erccus . glabet . sinatiis , 5 — 3 
dci:iLrLeir, FoLia glabra ; radicalia crcnaia \ caalioa iofeiiorj ci media 
petioljta , profundeiriloba. lobis cuneifoimibus , insequallicr deniaiis ; 
Eupeiiora laciiiiata , Jacintis anBUSio-lanceoLaiis- PdduntulL siriaci , uni- 
florj. Florts 'minimi. CoroUa lu«a, Semioa in capilulum imunduiu 458 POLYANDRIA P O L ¥ G Y N I A. 

s^tgsv^. parva , comprcHa, orbicular cum aciimine , utimque luber- 
culosa. Affinfs R. parriRoru lii,. Differ, caulc srfcio ; loliii caL.Ln,s 
glabris , profiindc ttilobis- 

HaDJTAT io arvis ligmidii propc Mayane. V RANUNCULUS FL ABELLATU S. Tab. 114. 

Ranukculus caiilg simplici , hiisuio ; fotiis radicalibu 
mciso-lobaiLs ; cauLinia paucis , muUipatiiii! ; caule dicalibub lUbcUiformibua , 
subunjlloro^ BUIBI raditalta oblongi , fasciculati , in radiculam fliformcm el fibro- 
sam abcunlti; Folia ladicalia pciiolala . petiolis viHosls ; priniordialia 
flibdlitormia, apice dcntala -, alia inciso-lobaia; qira:diw sxpe muliifida ; 
lacinlls acalis , iniqualibus. Caulis villoius , ercttu? , simplex , 3—3 deti- 
mclr, , mferne nudus , iupcrnc folia nonnulla muliipanita euiiiieiis , uni 
ad uiflorus. Flos magniludins R. bulbosi Lin. Calyx villosus ; fohis 
ovale -oblonjis. Petala Hava. Semini mucronaia , iKvia . in capiluliiLn 
oblongum flggregala, Hycmc floiel. 

Habitat cirta Algeriani in collilniwnculiis el hgmidis. K 

RANUN'CULUS MONSPELIACTS. 

RANUKCULOS[oliisu]pvlUis,crenati5; caule simplici , villoso, subnudo , 

uniBoro. IJn. Spec. 778 Folrrt. Ilia. a. p. iS3. 

RanunculussasaiilismagnoEore. C.B.Pin. lEn.— Pro^.ge.— r. im'.agi. 

Habitat ptopc La Galle. ¥" 

RANUNCULUS SPICATUS. Tab. ux 

Ranunculus foliis raditalibiLS rocundaiis , lobaiiSj incisis ^catilc siitipiici, 
villoho , paucifloroi semjilibu? longe spicalis. 

Radices bulboss. Bulbi numero&i , oblongi , fasckulali' Folia radicalia 
Q — .^ ccmimcir. lata ^ pctiolaia , villosa , orbiculala ^ basi ciuai^mala > 
imqualiier lobaia , incisa et crenaia; ofennlis rolundaiis. Caulii erecius, 
villosus . licviter ^Edatm ^ simplex , folia bi am quadiiparcica emiiieiis , 
'quandoque apbyllus. Pedunculi pauci ^ uniflori. Calyx peniaphyllus , 
'villosua i foliis ovaio - t>blongis , coloi'diis. Corolla lutca . magiiim- P OLYA N D R 1 A P L Y G Y N I A. 439 

dine R. acris Lie. Pciala 5 , obovgia , apicc rotuiidala. Slamina indefiniia. 
Germind nunieio&a. Siyli toiideiii, bfevrs^imi, Semida plaaa . laacginara , 
m spicam densajii , cylindraceam , 2 — 5 dccimcir, dispoaria. 
Habitat in paludibus Algtriar. X 

RANUNCULUS BULliOSUS, 

Ranunculus cal/dbus reiroflexi^; pedunculis sulcaiia ; caule eiccco^ folii^ 

coraposLtis. Un. Spec, nS- — ffirf. Dan. (. 65i Miilcr, Ilhiil,. h. ~ 

Builiord- Herb. I. a? Cutiii. Lond^ Ic 

Rrtnuncolus praiensis . radicd vCiiLcilli modo romnda. C. B. Pm. iig.^ 

r, Imi. 289, 
Ranunculus lubcrosus major, j", 8. Hal. 3. p. .^i-j . Ic. 
Osui GallL. Brrinif- 1, p. i?i. Ic. 

Eaiiunculus bulbflsui. Lab, Ic. 667. — Doi. Pcmpt. ^Si. li. 
Ranunculi leciia sptcjes. Fafck. Hiil. 160. Ic. 
Ranunculus 3, Matth. Ccin. ^g^ Ic- 
Ranunculus minor. Taba^i. Ic. 41. 
Ranunculus radlce iubrumnda^ foliis hirsuiis , semiiiilubis ; iobii peiio- 

!ans , acuie serracis^ Jfdf^ HiU. n. 1174. Radix lulifiro^ 
Habitat Ale . Pedifnculi sitiniLi, Calyx deJle 
L-ia. ff RANUNCULUS PALUDOSUS, 

Ranunculus pubn^ens ; foliis imrs iiipaiitis, foliolia nLuluLidis , fla- 

bellifoimibirs ; auperis llncaiibus ^ intcgcnimis -, calyce cwcto- 
Ranunculus foliis mf^rioiibus irlpardio-iiiulufidis > incisis ; aupeiioiibus 

linearibua, Posret. Itin. a- p. 1S4, 

PlAnTa loca pubeacens viUis brevrbiis , adpiessja. Radices Pbrosff , 
fasciculate. Folia radicitli^ pCLiolaia .pctiolis b&ii vflginamibus i prlniotdia- 
]ia obovaia, deniata, simplicia, qufbus succeduni inajota > piunaia* lobis 
tcrnis ^ flabelliromiibiis , inxqualiicr inciso-laciniaii^ , laciniia nunc acucJs , 
nunc cbcusju^culis ^ ramea iuperiora bimplicia , lincavla , inregeicima- 
Cauli^ erecHis^ 3 dccimeir- , quandoque brevLoi auclon^ioi^ kuudsu^ ; 
ramis paiulis- PedunciJi fere h)jf(jrincs>uniflori, leieif $ ncc ^iriaii, Caly:^ 440 I'OLYANDKl-" POLYGl'NIA. . .. „-„ii~ a^lnrpssus ; foliis ovaiis. concsvl^. Corolla 

Habitat prope La Calls in pratls liumidis. K 

RANUNCULUS ARVENSIS- 

Ea.u«culuwrv.nsU..hi™ms.C.B.P,...i79.-l^.^'"'-'S9.-7 B «,»;. 

3 S5q. Ji.^Sdor.'. Spam- n. 498. — Mom. i. 4- i-^g.^; ^■'^ 
■ Ranut,CL.Li ho...n,i, sLn,plid. spscL.. prirca. F„,<!,. M.I. Hi ■ Ic bona. - 
Dalai. Uril. io3o. it. 
Ranun^lns atvQian,. L.J. /t. 665.-G.r, H:->f. 9=>.h.-Pari n<al. 

353. 1'- 
Ranunculus arvensii aiigusiifolms. taberii. Icil- 
RanuDtulus semmibus aculeatis ; foliis ttipaiiLus ; Lobis longe peuobiii , 

bipartiiis ei iripariitis. acme mcisis. Haii. Hill, t- 1 1;6. 

CAULiS cteclus , 3 decimclr. . swianis . ramosui. Folia aubvillosa ; 
ladLcalLa triloba; caulina profunde lacinials , kcinlls angusils; supenora 
i;ncaria. Peduntuli Eliroimcs. Calyx villoius. Corolla parva , lulca, 
Semina 6— B , in tapiiulnni roiundum assi*saia , plana . magna , otbicu- 
lata' , utrinque echliiara ; aculcis matginaLibus longloribus. 

Plania acerrima. Masticaia fauces inflamniat et crodUi cut! applicaia . 
veslculas promovcc. Uncia 5ucci caneoi inira Liiduuin occi*t , venmculo 
rubro ei cro^o. HalL£b.. 

Habitat in agri& culnia- O 

RANUNCULUS MURICATUS. 

Ranukculus serainibus acukati^ -, foliis simplicibus . iobaiis , obiuus , 

glabris; caule diffu50. Im. Sptc, 180. 
Ranunculus palusiris ^cbinaius. C. B, Pin. 180. — JProdr^ ^5. — T. Hft. 

sS6, -^y. B. Hhl. 3. p. 858. I<. '_ POLYANDRIA POLVGYNIA. 441- libiu. Pediinculi uniflori, Calyit reflcxus ; fatiolra acuih. Corolla parva, 
iuEta. Semen coTcpi-c&iuin, uitinque c:[Cavaium ^ oblongiun , acuminatum , 

hinc ct inde inirricaiuiii. 

Habitat In p^ludibus. 

RANUNCULUS M3LLEF0LIATUS. Tab. iiG- 

RamunCulus fnJiis nmUirurmm dfcompo^iis , lincari - subulaiis ; caul* 
aubapSyllo , vLtJa^o , paucifloro ; calycibus ewcii^ , hir^uEi^. 

RaiiiiuculiE^ (blii^ aupradecanipD^iu^^ ILn^aribus ; calycibus pilosis ; caulr^ 
lamo^o , scricco-villoso- Valii. Syiab. i,p.63- I. 3j, 

RadiciS lubcro&s , oblan^^ fa^cicutaTEe , mEcnic acicnuais ei in la- 
diculam (ilifarmem abcunt?^, Folis Tiidicalin . muliifarijin deconipo- 
ika . peijolaia ; peciolis vJUd^is \ folioU^ eKtrcmis IdEequalibus , niiiuC' 
roais . glabris « parvi^ , linearibus , acuij^. Scapus simplEv aiti Taro cUvi^us^ 
teres > eieciui > hirsutus , J — 3 decimeir- , plcrumque uuiftoms ^ foLiim 
vnicum am duplex iupcrne cmiiierts. Calyn peiiMphyllu^ i foliia calorails, 
ovalo-Dblari^[£ , mbacuiii. Corolla lulea ^ uiagnLludine R. Liitguj; Lin. 
Peloid cbovatB , Hpice rociind^ia. Siamina uifuiero&a , Jndefinita. Germina 
in capiluluin oblonguiiL confcila , apicc rcfle^a. Scminanon vidi. AJRmf R^ 
tli^rophyllo Un. DiHen Eolii^ tennin^ divi^$-,pinmrll^ longe minoribus, 
acuiiorLbus ; cotolta duplo triplovc majoie -, caJyce erecEO iiec reflex^. 
Hycme floret. 

ScoNTE crescic in moniibus Sbibd^ apud Tirnetanoh. V^ 

RANUNCULUS PA RV IF LOR US. 

Ranunculus s^minibu^ muricacis j folUs simplicibus , lacmiacib , acuiis ^ 

bir^mis i cauk diffuso. Zjfi^ Spii:. ^So. 
RanuDculus hircus annuus , floie minimo. Rst Synopi- 74^- I- 15. J. 1. 
Ranunculus hirmiu^ , flore oroniuni minimo luceo. Merit, i. 4, i- 28, 

/- 21- 

CauLES pro5traii aui procumfasntes , fere lillfoiracs, villojL.Ioiiapaiva. 
vjllosa^ infecioia sublriloba , rolundaia- PcJicclli uaifloii * folio appcaiti. 
1 56 442 POI.rANRRIA I'OLYGVNIA- 

Flores parvi, Pf Uik cllipii" , lulca. Sc«.ina cQmprcssa , rugoso-muricau , 
.iciiminaia; Jloiei pviino Vere. 
Habitat Algeria. O 

RANUNCULUS HLDERACEUS. 

Rakunculus foliis subroiundis , irilobis , iniegEttL.nii -, caiilc rupcntc 
Lin. S|,cc.^Bi.—Cmlu. !Md. h. — !Ed. Dm. I. Sai. 

Eanudculus 3q.iaticus hfde.acem , Hor^ albo pan-o. r, !-.>/. =S6.— Srf-^ 
Sp(™. n. 499- 

Kanuoculus aquaiicus hedcraceoi luieus. C. B. Fin. 180. 

Raosinculu; hederaceus rivulonm , atra jnattila noiiius. J. B. H:il. 3. 

Ranunculas hedcraceoi. Z)^(«;r. Hi>(. io3i. /i.— Mini. j. 4. 1. s9-J- 59 

AffisIS R. aqiiaffi Lin. DiFen fuliis iri ad quinqiiolobls ; lobis rolun 
dalLs , paniBi ptofuiidis , plEnimquc inlcgria. Scmina minula , rugosa 
Bubrutunda. 

Habitat in aquis siagnantibus, K 

RANUNCULUS AQ.UAT1LIS. 
Ranusculus foliis subniersis caplllacds ■, smersis subpcltalis, Lin. 

Raiiuntulus aquaiicus. folio roiundo et capilktco. C. fi. Pin. jSo,— T. 

Jffi(. ?9i. — Sihaw. Spfcim. It. 000- 
Raniini^lu^ aquauLis aLbus tciiuifolius. J. B- Hiit. 3. p. 781. Jf. 
Ranunculus aquaiicus Hcpaiicff facie. Lob. Ic- 3, p. 35. — Motii. i. 4. 

I, 29./. 3i. — Fait. Iht/it. iai6. /c. 
Ranunculus aquaiilis. Ger. Hiit. 829, ft. — Do'^. FtTiipi. 5S7- 7c- 
Ranunculus aquatllis , Heparica fluviaiilis etc. Tabfrn. Ic. 54, mala. 
Rdiiunculus aquatiUs albuf , laio et Funiculi folio iulicus. Barrel, f. 565. 

bonjj. 
Ranunculus fluitans-. peiioUs uniflorls ^ foliis imis capillaribus ^ supieiuJs 

r^nifotdiibua , orbiculacis, palmaiis. Hull. Hiil. ». n63. 

A. Ranunculus aquaiicus capijiacciis. C. B. Fin. 180, — f.lnit. agi.— 
Morii. J. 4. i. sij.J. Ss, POLYANDRIA I'OLYGYNIA: 443 foljis cjpilljtibiii i laciiiii? Ranunculus aquatiJis omnino. J. B. lint, 3. Ji. 7S1. Tc. 

Millefolium aqualiciiiH . (oliis Abrotani , Ranunculi Bore cl capiiulo. CIS. 

Ranunculus alier aquatic us funiculaccus. Cot. Ecphr, 1. p. 3 16. U. 
Mllkfoliuin MaiatiJphyUon terlimn , llore et acming Ranunculi aquatici , 

Hcpaiicie facie. Lali.l!. 791 Gfi. Hiit. 827. /£. 

Milhfolluin aquaucuin. Ranunculi florg gl c apilulo. Pai(. 71m(, I5i6. ff. 
Ranunculus aquaiicus albus , Ftrnlcoli folio. Baird. I. J66. 
Franitulum aiiiiaiicuni Leiiiuin. Tabcia. Ic. 74. 
Ranunculus caulc Ruilancc; pgiiolis uniflo 

Jiverggiiubus. Hall. Mtit, n. 116=. 

B. Ranunculus foiiia omnibus capillaccjs , circum&crlpcione ruiundis, Ljn. 

Sp!i. 7Sa. 
Ranunculus aquaiicus alhus , circinnalis Ifnuissimc divisis fi^liis , fioribus 

gn alls longis pcdiculii innixis. PltA. I. 55. /. a. 
Millefolium aqualicuin cornutum. C. B. Prcrfi. 73. h J. B. Hiil. 3, 

p. 784. h. — Park. T&rat. 155;.- Ic. 

Gaules longissiaii^glabciiimi , fisiulosi , raditum capiLarium fascicules 
c nodulis emiuentes. Folia pgiioiaia , glabra , pesiolis fullo longiorlbus , 
basi vaginaniibus el niembranaccis \ subincisa circumscripiione roiunda , 
nultipanila , dicKoioma , laciniis capillaribus i supcriora natantia, orbi- 
cuUia, subpcitata, 1 3 — iS milliniorr. lara J plus minusvE profunde tri- 
loba, quandoquc Iripliylla ^ lobis incisis auL denucis ^ denlibus obcusis 
tiibul.ad seplem. Pgdunculi laierales ncc aKillares , uniflnri . folio nunc 
longiorgs, nunc breviores , nudi. Calycis folia ovata . concava , inarginc 
iflembranacea. Corolla alba i ungne pcuiloium llavg^ccntc. Sciainann- 
inerosa , minima, elongara , subcompressa , bine leviicr arcuala, in capi- 
luluni romnduni colkcia , Tugosa , acuminata. Reccptaculum ovaluni . 
villosnm. 

IPJ varicJacc A folia omnia mullipanita , dichotonia , capillaria, cir- 
cumscriplione vaga gi divcrgenlia. 

V.\R]ETAS B diffgrt foliis canii approKimalis , Jcjluissimg dlvlsis ; foFiolis 
numgrosis^imis , dense congeslis^ circumscTipliooG omnino circuJari- 
PLAHTi coriosivi, CULT applicara: vesicas cxciranc. Hallek. 
Habitat in aquis. S 444 POLYANDRIA POLVfiVNlA, 
RANUNCULUS PEUC£DANOIDES. f Ranunculus foliis ca[iillaceis, cLttumscripiionc oblonsis. liii. Spa. 7S2. 

— tEiJ. Dffli./. 376. 
Rmunculus aquaiilis albus fiulian!, pcucedani foli[s. T. Imt. 1191. 
Ranunculo sive polyanthemo aqiiaiiii albo afriiic MillFfoligin Maratii- 

pKyllon fluilans.^. B. Hitl. S.p. 782. /i. 
Rsnimsulua caulc fliiiiame ; pftiolis unifloris; foliis capLijccis , longissLmii ; 

lacioiis paialltlii. Hall. Hill. a. 1161. 

Folia muliipaitita ; laciniis fiUfoimibu; , diclKHomii , longis , paialUls 
flcilanlibus. 

Habitat Ed ii(]ij[&. ^ FINIS TOMI PRIMI, . . . r . Salvia viridis. 
Salvia algeriensis. 
, iB-ig.Jun^pea,, 
Iris stylosa. 
Tris Scorpioidcs. 
CyVERUS juTicifomiis. CyPKRUS badius. 7. 
CyPERUS tetraftachyo 
ScmpUS pubefcens. 
PaNICUM mimiaianimi. 

!l-lP.tJ:~ia' Jc^ ■^ 


i5. 
DACTYLIS pima-ens. 16. 
C-YNOSURUS pUeoiAes. 
/'-f^i.^i./e^^, - BROMUS macroftacliys, CykosURUS lima. lo. 
I I 

I 
FeSTUCA Irjiiora, 
N I^STUCA cjuofijroid.es. ArISTIDA ccra-uZcfc^ 
TKSTUCA clivai-i<n(a. 
FeSTUCA pHemdes," 2.5. ' 
^./Jrlrtv*^'.^*' Ij'estucA cefpitofa. FesTUCA monoftach^a . 34. 
^^^dffcS'flft' miOMUS foiiLorfus. 
Bromus maxiimis . -26. 
StiPA baT-b aCa, 
N ■ '^^ Stipa pai-vjftoi-a . 
M^ii^^'^l, -m 
Stipa tenacifiiTria.. 
3o . AvENA Tiidda.. StiPA tortilis. 3i. \ , AVEKA pai'villora. '52.. 
ArUNDO "bicolor. [r jSTTiST 
AruNBO tkilucoid.es. 
Akistjda piiiigens. 
ROTTBOLLA iafcculaia. 
HORDEUM fli-iclmn. 
.SCA]JlOSA claucm<l('s. 
JiJ,fttJ^^ .^-/. Sc.\BIOSA {^>lex, PLAN'J-AGO oliala. Pl^NTAGO la.opoii.. gop, 
N 
GAI.IUM 


O-lomerivtum . 


■40. 


i 
1 
i 


1 
c^ 


^ 
^\ 


^^ 
1 


^ 
f 


f 


3. J. 


jVfrriip^Ti/ 
,^.^> J?. heuq-i' ropiu.m: cj-jtpiii„. 
CyNOGLOSSUM climdeiBin; . 48- 
i OkOSAIA ccliiaaLa. -43. 
BORAGO loiiivitolja. , 44 ■ 
EcHIUM {la M; 
F-iCHlUM grsmtlijloi'iiiii. 
ECUIOCHILON, fruticoli 
Convolvulus Adfr- ruticoftis. " * 48. 
■ Convolvulus cvoIvuIokIcs. 
Campanula alata ." ■ ■, 
i Campanula vdutina. 
LONICEKA biHoru. 
EUYNGIUM" illclfolinm. 63.. 
c r>t # ErYN&IUM -.. (nquetrUia. 6^. 
EeYNGIUM dichotonmm. .55. 
Jjli^^£:l:™-vij,,-„(.,,,,ib;,,,s. 56-, 
■^m BuPI^lf.VRUM ' - plant a^iiieum . g-, . 


i-W 


1\-UI 


i-lUM humile. 


■ ,58 


■^ 


5, 


. 


m 
\ 


1% 


/^ 


^ 


^ 

^ 


i 

\4 


M 


^ 


«|) 
4 


,*&■ ,&. BAUCUS graiulillorus. 
f.' fe-'--^"' .*^. : / PauCUS pai-viiloms , 
■ Daucus aureus. 
DAUCUS cHnitus. 
IJAUCUS hispuli.is. 65. 
-i-*AUCUS ■ gkberrimus. -64. 
DAUCUS feCifoiius. 


■ : ' CoNiuM 


(lifhol€ii)i[iii. 


66. 


;^ 


1 


3 


k. 
/ 
/ 


> 
.SX-. .^. ^ - [ 1;eKULA I'lilcaUL 
LasE,1\PITIUM diiipfioides. 6'8. 
LasERPITIUM mcoidesV 6^. 
LaseRPITIUM daucoid'es. 


Laseri-itium 


peucedanoiiles. 


/'■ 
/ \ ■ 


# 


i 


^ 


/^ 


t 
^ 


^^ 


p 


V 


1 
.1. 


■1 


V. LASEKPITIUM niiLumilerum, 
•I BujiON foi-Uiolum. 
SCANJUX ^laboiH-ima . 
ThAPSIA polvgaiiiii.. 
PiMPINEIXA J[itoi\, 
.PlArPlNELLA lutea. .. 76. 
1\HUS pentnpliTlliim. 77- ■ ■ ■ 
-LlHTJM 'graiiAiflormn. '. y8. 
i-INUM de.cHjnbens. 
L.INIJ M corym.liilti'um. 
, LiNUM (eniio. 
ISiARCISSUS ferotiims. :8'i. 
Al-1,TUM otlorati{|>iimn]i. 
pjji^i.1.' ji^. QRNITHOGALUM fibrofum. 
|CIU.Ajii^gdal;, /. SCILLA vfflofa. a . 
SCILLA oljuiii'tolia. 
aCILLA parvifloi'a. 
SCII.LA \mcliiJ,T.(a, J*.. *i»,^ 
ASPHODELUS ;u-.iniJas, 
A^'rUEIUCUM bicolor. 
J UNCUS liiuhiHoi'iLS. 
JUjSCUS fojiofus. 
"FHANKENIA oorymljoJV. 
■PaSSEHINA nidcia.- 
PasSEIUNA vii-giUfi., 
.SAXIVUAGA gloUiiii;^r;v.y. SAXIKIJAGA (jin [IndriiM. J. y6. 
OyI'SOPIIILA comprell^a. 
SiLETS'K' iin"bri 
R?:7l..ir'// ,^ iSiLEKE M'e(u-uU;i.. 
SiLENE .bipai'tira,. 
^ .■ I ^ Kui>iu)R]jj A Ipiiiol'a. varA. ^ EUPIIOUBIA hctevophyila. 9i' 
f 1 ■ Euphorbia buplevroidi-,s. 
CI5TUS hotoTopliylhis . 
'---ISTUS l'uin;ina . var. A. 
CiSTUS JolSiiIillorus, 
ClSTUS oHipdcus. 
C IS'l'US polyaiillios. 
CiSTUS tiliams. 
^; 

Cist US crooeus. 


#? 


#^ 


% 


p»^ 


J 


m ^F" 


klA 


yj. r ^ I)K'-' K i 


PeLPHIISTIUM jioiuaty yiuiiii, - m. \ Nl&KLLA KisDrtiiica . 
^ v^ RATS'UNCUJ.US (riloi * -, 
1\a1^UNCULTIS ftabeilams'. ■ ■.'. - a^: - 
i ^>^^^ RaNUXCLLUS IpK-aliu. ■ ■ 116. 
^ J^ANUNCULUS millefoliams. £>i V ^m \. \ 


f 


'l 


m 
«*^-nl^rf'^V ^^^^ 

TEUCRIUM 


refupnatnm , 


117. 


s 


»J 


^£ 


3 


^^m^ 
> 


m 


P 


^T^ 


J 
"^ 


r1 


%=\ 


4- 


^V W«,fr^'^^, 


j^w- y^ - ''^^^r^ TEUCRIUM raniofifciminn; ' uS, 
f^^ S ^ f :i. 4- if. 4 


TeUCRIUM pCeiulo --Iforotlouia . 
TKUCIUUM bractcatniii. 
■'t--.' I :^^H| 


<[■:,- -' ■_ ^ j*^; ■. ^.. ,*•* 1,**' >-^-sUji^*^4il4i:J . — ..._-_---,._-'- :^^H| 


<[■:,- -' ■_ ^ j*^; ■. ^.. ,*•* 1,**' >-^-sUji^*^4il4i:J . — ..._-_---,._-'-