(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Biodiversity Heritage Library | Children's Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
See other formats

Full text of "Caroli Linnaei, Sveci, Doctoris Medicinae systema naturae, sive, Regna tria naturae systematice proposita per classes, ordines, genera, & species."
r 1 V * \ LiM ^ . j^ : f o .c!>^ 


ifl 
"'1 A^K J 
J ^%«v^ ; *-^ "^«■^t^^ il-r^^,^'^^^^/ D O 
T O 
D 


N m 5 * 

4 B 
G N A T R 
XJl N A T U 
^ 
M 


O 


E 
c 
J\ 
N 
j 
^ •- 
^. 
J EH OV A ! Quam ampla Junt opera Tm ! Quant ea omnia fapienter fecijli J f Quam plena efl terra ofjefiione iua ! Pfalm civ. 24 c. f ) a u 


H V ;i 


wiL f— ^K A dl o 
t/ 
Z) c/ N 


T U M > Apud 
H 
O D O 
U M H A A K > M D 
CX 
XV. t s. 
■anrpM Mi MM ■iMe^ 
X 
Y P O G R A P H I A 


N N 

W 

H 

M 
D E 

ste^iM^ ^m^mik ■' H - -i ^ » 
/ o 

t <» 

V 

* I 
X 
N N 

* ■ 

1. Si opera Dei intueamur , omnibus fatis fuperque patet , viventia fingula ex ovo propagari ^ omneque ovum producere fobolem parenti fi -> 

D 

miilimam. Hinc nulLx fpecies nov^e hodienum producuntur. rj 2. Ex generatione multiplicantur individua. Hinc major hocce tempore numerus individuorum in unaquaque fpecie , quam erat primitus Si hanc individuorum mulriplicationem in unaquaque fpecie retrograde numeremus , modo quo multiplicavimus ( 2 ) prorfus fimili , feries 
tandem in unko parente definet, feu parens illo ex unico Hermaphrodito (uticommuniter in Plantis) feu e duplici, Mare fcilicet & Femina 

(ut in Animalibus pleriique) conftet. 

h 

cum fimile femper parit fui fimile ( 2 ) ^ cum unitas in omni fpecie ordinem ducit ( 3 ) , necefle 4. Quum iiulla^ dantur novae fpecies I 5 eft , ut unitatem illam progeneratricem , Enti cuidam Omnipotenti & Omnifcio attribuamus , Deo nempe , cuius opus Creatio audit. Con- firmant ha^c mechanifmus , leges , principia , conftitutiones & fenfationes in omni individuo vivente. 
Individua fic progenita , in prima & tenerrima a:tate , omni prorfus notitia carent , ac omnia fenfuum externorum ope edifcere coguntur Ex Ta^u confiftentiam objedorum primario edifcunt • Gtifiu particulas fluidas j Odoratu volatiles -, Aiiditu corporum rem.otorum tremorem j & demum Vilu corporum lucidorum figuram j aui ultimus fenfi i pr^ maxima voluptate animalia afKc Si univerfa intueamur , Tria obje6t 
tia ; y\ fixa illa corpora Natiiralia, fi^ecl 

JL veniunt , nti ct ] remotiflima illa corp C 

Eki naita ubique obvolitan i/y^^ro 7. In Tcllure noftra , ex tribus prxdidis {6) , duo tantum obvia funt ^ Elementa nempe , qu^ confticuunt j & NaturaHa iila ex elcmentis con 

ftru6la , licet modo , pra:ter creationem & leges generationis , inexplicabili. 8. Naturalia (7) magis fub fenfus ( f ) cadunt quam reliqua omnia (<5), fenfibufqiie noftris ubivis obvia funt. Qi Creator hominem , ejufmodi fenfibus ( 5 ) & intelledu praeditum 
Naruralia , tam admirando 3c ftupendo mechanifmo conftrucfla ? globum terraqu 
ob aliam caufam admiraretur 8c collaud a:ro itaque quamobrem 
-n locaverit , ubi nihil in fenfus incurrebat proetcr 
quam ut Obfervator Arcificem ex opere pulcher- 9. Omnia , quas in ufus hominum cedunt , cx Naturalibus hifce cuncSba defi ; hinc (xconomia mio 
is 
MetaIIur£>ia : ve^etabil --. o feu Agricultura 3c E[orticuItura ; Animalis ftu Res pecuaria , Vcnatus , Pifcatura. V%bo; fundamentum eft omnis Oeconomi^ , Opifi ciorum , Commerciorum , Dlxtx , Medicinx &c. Ex iis homincs in ftatu fano conferva ftituuntur , ita ut deledus horum fumme necefi^arius fit H (8.9.) bofo prasfervantur, dc ah x ffitas Scienti^e naturalis per fe patet Primus eft gradus fapientix res ipfas nofl^e^ qu^e notitia confiftit in vera idi^a objccTiorum; objeda diftinmmntur & nofcuntur ex methodica um divifione & convenienti denominatione ieoque Divifio & Denominatio fundamentum noftr^ Scientix Qui in Scientia noftra Variationes ad Species proprias , Species ad Genera naturalia , Genera ad familias referre nefciur 
hujus Dodores fefe jaditant , fallunt & falluntu Scienti 12. Naturalifta ( Hiftoricus Naturalis ) aud Omnes enim , qui naturalem vere condiderunc Scienriam deb ferentiam , redle defcrib qui partes Corporum Naturalium vifu (5) bene dift Scientia Naturalis eft divifio ac d nominatque. Eftque taiis Lithologus , Phytologus vel Zoolog ^ .•' & omnes c fecundum trinam dif (10) corporum N um ab ejufmodi Naturalifta (12) judicio inftit 4. Corpora Naturalia in Tria Natur^ i?^;^///^ dividuntur : Lapideum nempe , Vegetabile & Animale. 

5, Lapdes crefcunt. Vegetabilia crefcunt & vivunt. Ammalia crcfcunt , vivunt & fentiunt. ; Hinc limites inter h^cce Regna conftituta fi 6. In hac Scientia defcribend e curiofus Luftrator facile ipC & illuftranda plurimi omni fua a^tatc laborarunt ^ quancum vero jamjam obfervatum 8c quantum adhuc reftat 
Exhib Confpe6lum gcnerale Syftematis corporum Naturalium ,• ut Curiofus Ledor ope Tabute hujus Geographicx quafi, fciat,quo fuum in ampliffimis his Regnis d 

Method 
nova , que Defcripciones addere fpacium tempus , & tard maximam partem propriis autopticis obfervauombus fundata , in fingulis partibus ufus fu facile credendum cflt 
obfervationes quod 

Si Curiofus LecT:or frudum aliquem hinc percipiac, illum Celebratifiimo in Bel probe enim didici paucifiimi IsAC. Lawson ./ Do6lifiimo Sc b 20. Orbe communicarem. 
Si comperiar ha:cce llluft 
pecflabit. liii enim AucT:ores mihi fi o B D. D. JoH. Fred. Gron 
uc breviffim fce tabulas 
obfe nec non cum Erud 
Curiofo Ledlori grata fore propediem plura , fp &; magis limata , Botanica imprimis a m iV- ex- Dabam Lugduni Batavoram 1735- Julii 23. CAROLUS LINNiEUS. M. D. K 4 . ^ r-' ! — 4 I P F T R /F ^^"^ Lapides SIMPLICES > qui \ \ r \ 


! i> 

4 conllant particulis tantummodo fimiiaribus. Metallurgis dicuntur Bergartcr Afbcftus. I Conflat Albeftus natans, folido-flcxilis. 
A natans fibrofo-coriaccus. 
IL M 
N 
R^ funt Lapidcs COMPOSITI 

conftant Petra particulis ^ > 


Suber montanmn. 

Aluta montana. 
Caro fojfdis. SBcrafiot. AmiiintllS. FHris ^paralhUs Jww^ K-* • A 

A 

A fibris capillaccis flcxilibus tenacibus. 
fibris capillaccis flcxilibus fragilibus. 
fibris fctofis rigidis. Ltnum tncomUufiibile. S3a"vilui. 
Altimen phmof offic. ' S3crgf[im. \j ^. OUaris O 

n Fihris fparfts. A fibris angulofis rigidis. Amiantus immaturus 

Pfeudo^amiantns. s O fibris acerofis friabilibu 
O fibris accrofis ri^idis. 
O fibris e centro radiatis. 
O fibris fafciculatim inflcxis Lebetura Lapis, 
Acerofus Lapis. 
Radians Lapis. 
^orofus Lapis, 
Talcum i-j Memhranis carnofts , 
in<iequaUs fupcrficiei 


o 
< Mica Memhranls fquamofs , 

^(lualis fuperfuiei , T durum craflum, cortice nitido. 

T durum coriaccum. 

T friabile molliufculum. 

T friabile fragile membranaceum, Corneus Lapis. 
^unicatus Lapis. 
Talcum ofjic. 
Talcum aureum^ ticnifliivj. 
S^ornjlcn. 

©ulb.falF. o 


4 k cr O 

co M particulis impalpabilibus, 

M particulis fqvamofis. 

M particulis membranaceis fiffilibus. 

M particulis fqvamofis & mcmbr. mixtis 

M particulis prifmaticis immixtis. Sterile nigrum. 
Mica "vulgaris^ 
Vitrurn Mofco^viiicum. gfimmcr. '* u n 
r 

n s chiilas. Fragmentiiffjilihus. Spatum. Fragm, rbomhoidalihus. 


^Rtf^^ J f^ S cinereus. 

S nigricans friabilis. 

S Kiger duriufculus. 

o niger durus clangofus. S fiflile 5 lamellis dehifccntibus. 
S compaftum , opacum nitidum 
S compa6lum pellucidum. Fiffilis iniitilis* 
Fiffdis vulgaris. 

Fiffdis Lapis, 
Ardefta fegularis. gvv-; tlltUcVti^iV 


Spcitum lameUatum^ , 
Spatum vulgare. 

Cryfiallus ffiandica* Qlcvinn^fcn. 


p 
^ a o J 


o 
^.^ « 


o 

■ 1 


3 
;:i::> 


o 


n 


?::: 


O 


P 


ci 


f-t M rude. / 


M rude, venis q^^art^iofis rubris. j L 


Marmor. ^ f-1 crq 

f-t Fragmentis inccrtls. M nitidum album. 

M nitidum. rubram, 

M nitidum atrum. 

M niriuum, coloribus mixtis. 

M nitidunijColoribus alternis. 

M nitidum, coloribus piduram refcrens. Marm. Fiorentimm. Calcarius Lapis. 

p^ena h^matica. 

polituram affumum 

Marmor alburn.^ 
Marmor ruhrum^ 

L)dins Lapis* 

Marrn. "varicgatum. 
Altrm, Polyzonias. Variat infinitc. S)\vit mavrncr. 

^roterficti. M nitidum virefcens , maculis nigris. Serpcntinus Lapis. M nitidumcoeruleumjmaculis albicantibus. Lazulus Lapis. gforciuinilcn. 

trcrp.ntinficn. 

iajulfcn. M fun:ax opacum. (M fugax fubdiaphanum. 


{^ 4 ^-O <: •K H 

n 

H o 
o Cos 


n 

o Silcx. Fn-z?;^^;^//^ ?r^««Z^/i; !£ particulis inxqualibusrigidis. 

D-bi-h (-" particiilis a;qualious rnabuibus. o^acis C a;quali 
aquam filtrans. Areyiarlus Lafis^ 

Coticulct. 

Filtnm. (gnnfcfcn. 
Fragmentis convcxis 6? 
concavis fubdiaphanis, '^ I', Gencris hujus di9crcnti;.s 

vcl 

variationcs reales, 
licct c colorc dcfamLas , 

addat , 

qui potefl: ;, 

Ei^o non .... Pyromachus. 

Cakedonius^ 
Jafpis . 
Carnecdus. 
MalachiteS. 

Turchefia. 

Sardius. 

^chates. glinta. 
galccbcn. 

grivncol. 

COialactjtf. 

'5:urco^. 

^iiac. ^ acutL^ peliuculis. > ■ Q aquco-album. 
Q^Iutcum, 
Q rubrum. 
Q^purpureum. 
Q coerulcum. 
Q^ viridc. 

Q viridi-ccerulcum; ••if ^vartzum. 

Pfeudc-Topazius. 

Pfeudc-Rubinus. 

Pfeudo-Amethifius 

Pfeudc-Saphirus. 

Pfeudc-Smaragdus. 

Pfeudo-Bcryllus. ^itr^i. 

bclTe alTe 0-ad;ta 

cdcr 
£}inOvine 

aClc ffcnar. 

5 O :5^' 'f- t « ■ /^ rt w;/;;;? quidam ^uart- 

zum , qindam 'vero 
Pyromachum^ut vetc- 
res intelUgunt £5? ;7{?.f. 
A quibufdanj ad 
calcareos^ ah aliis au- Ordincs /' '/' melio buc rctuJimus. Ncm. generic. 
Characlercs gcnerici. 

^ CO 
> 

r Diflerentlse rpecifica:; AuJtoris, Synonymai Nom. Svccica. 1 o-> o Nitrum F P O yd 

° O P 
in ignc frcrncns , 

l''igura prifmatica hcxaccha , 
Acidum cjfentiale. n 

^ '. 
K-i t ^3 

o 

o 

o 

o p Muria Alumen. c 
p p 
r-t Vitriolum. in igne crcpitans , 

Figura tefldata hcxaedra^ 
AlcAino-acidum. 

in igne fpumans , metallo dcfidituttun , 
Figura tefjulata o£laedra , 
Acidum purum. 

in \ny\t fpumans , metallo impr^gnatnm y 
Fio-ura rhomhoidea dadecaedra. 

Acidum/>//;7^?i^?. ■i I tJ 00 

r EIc6lrum. 1 Fimus odore yi^^w , colorc ////?^. r Vi 

f ■^. 


o 

r-t o O 

o 

o o c 

;::3 h Bitiimcn. 
ntes» . Fumus odore /nj?/ , colorc atro* Fumus od. acuFiffimo^ col. //^/^p, faporc /'^7//^ ^ princip. acido p § R= o 

o 

Arfeiiicum Fumus od. alliaceo , col. ^t/^^ , n\pore ^////t;; , princlp. aIcaUn&. I !^j Hvdrargyrum.:' ^^ ^' ^^'^^ i'^/^////^ , mctallo fluido , VI h ®'^\ H-^ g^r c 

> 

r Stibium. in A^ fenfm avolans , mctall. fragili , vitro fiih». o 

o 
o 
o 

o > 

aq c 

D o ' P o p-* O 

o 

o o 

o 
c c:: P r-t P 

Pf 

3 Ziiicum. Vifmutum mctall. molli, v i' K/-! tcnaci. Stannum. Plumbum. .^ uq 

o 
^ - Fcrrum. in J^^ flagrans , 

cineribus alhis ^ 
f.amma viridi. 

in A^ facile liquefcens ^ metall. tcffulato , 
* . jragidiufculo. 

in A*^ /^j;//^ lifdefcens , mctall. tcnaci. calc. . Vitro (^/^^. /'^; /\^ facik li^uefcens ^ metall. /^;?^^/ vltro T?^^'*?. o 
c 


r.\ • 

c: o //^ l\^ difflcilUmeViquefcmcXuIuriffimo^ VFjc^J"*. vitro /^r^^-fi? o co Cuprum. //; Ac clifflculttr liquefc. mct. ^//^t?, Vf^cf* ^i Argcntum /w A' commode liquefc. mct:i].firPto , v^^^ indefiru^ii^ik. tcnaci 
allo. e^ ^ ^ Aurum. in A^ commode liquefc. mctall. /mo , V^^ GD+^ indefiruUihile , tenact 
hteo. 5". I ' 

t^-*i 

qvi Metallargis Svccis dicuntur 
peregrinis imprsgiiata. 
N U Mahnartcr Bdr 
j ^ 

U 
Ilt FOSSILIA funt Lapides AGGREGATI , qvi a Svecis dicuntur Grufarter 

conllant particulis petrofis vel mineralicis mixtis. ! CD humofam. 
(D qvaruofum album. 
iCD qvartzolum luteum. 
G) qvartzofum rubrum. 
CD qvartzofum purpurcuiY 
CD qvartzorum cccrulcuni. 
CD qvartzofum viride. 
G) qvartzofum viridi-coer! 
G) liliccum? (vclunde?) 
CD fpatolum acutum utrin* fpatofum, fragmcntorum anguiis oppoHtls. 


9 aqva; mannx. 
aqvac foJitaniC. 
folidum foffilc O nudum. 
O fchilli. V) ferri viridc. 

Q cupri cccrulcum F lolidam. 


tenax. fluidum album, igncm attrahcns 
hqvidum fafcun'i nudum. 


B 
B 

B hqvido-tcnax nudum.. 
B iblido-tcnax nudum. 
B folidum nudum. 
B folidum in fchirto. nudus. 

micaceus. 

fcrri flavus, flffura varia. P 
P 
P 

P cupri fulvus. 

P cupri vitrcfccns. 

P cupri qvartzofus. 

P cupri-cotaceus. 

P cupri faturatiflima.3 , pctram tcgcns. 

P _cupri particulis impalpabilibus. 

P CUpri fulvo.fufcUS. 

P cupri in apyro. 

P cupri in ollari accrofo rigjdo, A ar-icntci coloris. 
A vitrorubro. 
A vitro cccrulco. 

A ollaris accrofi rigidi. 5 pctra varia veftitum. 
2 rubro-tin£torium. A- 
llriato-fibrofum. 

lamellato-fqvamofum. 

n:iicx fqvamofe & membranacex mixtcE. 6 fertilcpctrofum violaceum. 
6 fcrtile pctrofo-vitriokceum ? 
6 fl:enle terreum. 
6 ftcrlle micaccum ? an hujus loci ? 

\i arfcnici , colore fugaci. - pctra veftitum. 
C polycdron irregularc nigrum. 
% polyedron regulare purpurafcens \h particulis teflulatis contiguis. 

h parciculis teflulatis fparfis granulatis. 
particulis pulverulentls fparfis nitidis. 
particulis pulverulentis fparfis fugacibus. |b nitri fpatofi utrinq; truncati , viride. 

fulphure non adultcratum. 

- arfcnico improrgnatum. 

* pyritc imprxgnatum. 

petraE vltrcfcentis , pauperrimum,' 

petr^c vltrefcentis , divcs, 

nudum oftacdron. 

tcflulatum , fere nudum. 

frafturis nitidum. 

ferrumi &: mundi polos refpiclcns. 
Terra nitrofau 

Cryftallus tnontana. 

Topazius.- 

Rubinus, 

jfmethijlus^ 

Sapphirus, 

Smaragdus, 
Beryllu^. 

jldamas, 

Spatum cryftaJUnum, 

CryJi.aUus plumbifer. 

Sekmtes. 

Suillus Lapis. 
Sal marinum. 
Sal fontanum, 
Sal gemmce. fedpctta')orD. 

SCubiit. 
apl)ir. 

©emanf. 
gvat-d;vptlna. 

SSb^-d'rv{>aa. 

gpcgeljlcu. 

£)rt]cn. 

evaufft gdf. 
S3cra-eal(. o Alumen plumojum. 
Fifftlis aluminaris. ©cbi^en 'Xlun. 
QUun-gfifmcr. to yttrioium niartis, 

VitriQltm cyprinum. 5iopptuoi:. 
SSlallcn- 


Succintm var, coL 
Ambra grifea. ^crnftcn. 
ZiXihcx. 


Naphtha, 

Petrokum. 

Maltha, 

jlfphalttis* 

Gagas, 

Carbo foffiUs. ?Serg-olm. 

erg-tiara. . S3cr(j-6cf. 
Sov^bef. 
eten-fol;!. Sulphur nativtim. 

jfttripigmentum @ei)yct (gjvafecl. 

£5pcrtmcnf. Cf'' var. fig. ^mxm. ^opyarfieg. ^arbmalm. - - ^Jarbflng. Minera Q dura. 

Minera ^ qvartzofa, 

Minera Q arenacea. - . ganbmalm. 

Minera 9 moIUs, • $S!6tmaIiu. 

Minera Q chaJyheata, - . ©talflag, 

Minera Q hepatica. . - icfi>cvga3. Minera 
M. tenax, 

acerofa 
e^malm. 
Pyrites arfenicaUs» 

Cobaltum. 

Safera, 

CpbaJtum ruhtml QBatnfic^. 
CobcR. 
SCifjte cobolf. 

^oboitblcmma. 


Minera mercurii, 
Cinnabaris nativa. 0DJtfilft'crmahr, 

?8er(5-®unobcr. Minera Antimonii. 
Refufius, gpi|fg!a^mrtln% ^lang. Minera Zinci, 

H 

Lapis atramentarius 

CaJaminaris, 

MoJybddcna. ©piautcrmalm. @almc;a- 
S3h;crti?. Cohaltuni Fifmuti, ^Bifiluufmalm- Alincra (ianni vulg, 
Min. %, polyedra. 
Granatus (foepius) 
vittcr. gingraupcn 
©ranat. « Galena teffulata. ^ernnivimalm. Miner. \i^ grantiJata. ©rofgrpnig m. 

Miner, T^. punStata. ^ransniOrigalan^. 

Miner, |>. coIorefugacL ©fpggmahn, 

Miner, f?. cryftaUina. ?Bh; tl;n;iMl. 

Alin. martis opima. 3vcn jcrnmalm. 

^allbraft malm. 
Kobbraft malm. %Lor{len. 
^lanfcften. 
Ferrtim purura (ver^) ©cbi^ct jcru. Ferrum fub-purum. Svcut jcrn. Min. cf^fs fpecuJaris. ©pegcl malm. Alagnes, ollaris e ccntro radiati Zincci , extus pucukti. Magnefta. 
amlanti angulofl ri^idi. J:^ Hamatites. amianti rigidi, cxtus puculati. NucJeus h^ematitidis. SOJagtict. 

?8runjlcu. 
SSIobflcn, 
Olai^fopf. nudum tcfliilatum. 

nudum informe pr;^clpltatum 

cocruleum. 
violaceum. Cuprtm nativum. 

Cuprum prcecipitatum. 

Cuprtim Lazureum, 

Cuprum vitrei ccloris, ^opper-glai;. Oebi^en ^opp.T. 
^raccipitcrab §- 
^oppar-iajur. nuclum. 
mallcabilc Incanum. forma varia. Argentuyn nativum, 
Mincr. 2) vitri coJor 

fubdiaphanumrubcfccnSjadcandelamllqucfc. Miner. }) cornu coJ, 

rubefcens. 

fragflealbidum. Miner. ]) rtihra. 
Miner. }) alba. (Scbi^ct gilfDcr. 
©la^mahn. 
S^oruinalm. 
Svob^plbcn. 

iiu^(?i;!ben. nudum. Aurum nativum. manTiorIsnitidIcoeruIei,maculIsaIbIcantibus. Aiin. Q Lazurea. in mercuriali alio parafiticum. Min. o 7nixta. ©cbivjct ©ulb. 

©ulb^ajur. 

©ulb-mahu. < 3 o 

3 N n 
o 

n 
n 


cr 

C/D 

O 

o C3 ^^ "x^ H •T^ n 
> 

> 

3 o f:; 
< 

o 

O 


cy: O ^ b C/D b 
^ O 
j 3 c 
Glarea conflat \ -I V ArglUa ParticuUs fcahris , 

fragiJe diflinSlis. G tenulfllma, flatu aeris vplitans 

G farinaceaapyra.. . ^ 

G argillacca apyra mixta. ParticuUs Julricis , 
tenaciter coh^rentihus . Glarea mobiUs. 
ArenafteriJis. 

Terra adamica. - ,Clt'eUcu.l 

2310. A apyra. 

A calcarea nivea. 

A vitrefcens, vitro fubdiaphano. 

A vitrefccns tefliflata. 

A vitrefcens rudis. 

A vitrefcens impalpabilis. ** ArgiJIa galJica. . 

Argilla nivca... 

PorceUana. 
Argilla figuUna. 

Argilla 

Bolus. V tdgaris* eibfaj] icl;r., 

SBIefe. 

^^crfcirin-W)^ 

^tufo-Mjr. 

Terra SigiJJata, f ! Humus FegetabiU vcl animaJi H animalis, conch^ l^vis oblonax. H vegetabilis communis. deftru£lo, H vegetabllis paluftris pura. H Arena. vegetabllis paludofa^radiclbus mixta Fltmtis conchacea. 
Flumus aira. 
Lutum. 
Turfa. SpdjTnfj-mtjira. 

feirarc;uu;tla. 

®r. 
Qiorf. Lapdis cujufctmqtie . 

j)ulvere.i. A qvartzofa. 

A pctrofa,vIx palpabflls ^qvalis. 
A mixta & inxqvah*s. Arena riparia. 
Arena horaria. 
SabuJum. Ochra. Mercuriali quodam , 
a vitrioJo fuo foiuto. >- Marga. TcrraaJiqva (argiJJacea 
fwpius) tndurata. micacca fquamofa, 
ferrea atra. ©tranbfanb 

Sfurfanb. 
(Sui^. A aurea rubra. Arenaaurea J. argent. ©littcrfanb. 
Ar, atra fluviatiUs, '■^ixn^^awi). Ar, aurifera. (gulbfimb. O ferri lutea. 

O ferri lutea argentifera. 

O cupri coerulea. 

O cupri viridls. Ochra fl.ava, 
OcJora arzentea. .^iolKtfarg, ChryfocfxmruJ.mont. ©crcjWart. Viride montanmn. Serggrouf. '^ M i'ubra fblidiufcula. 
M alba folido-friabihs. 

M luteo-alba folldo-frlabilis, 
M cinerea folida. 

M nivea friabflifllma. \ L 

PumeX. generatw S tala^litcs In eJemento Igneo. P Vegetabihum ater. 
"" Pyritx cinereus. 
Tcrr^ clnereus. 
P Cuprl rubcr. 
P Argillx clnereus. P 
P Ruhrica. 
Creta alba. 

-r 

Terra tripoUtana. 
Lithomarga, 
Agaricus mineraUs. 

FuUgOn 
Pumex. 
\ ^rita. 

QlrippcL 

gioffum. 
Lnc Junt^ offic. feoof. 

^impjlcn. » - In eJemento Aereo, S argfllx calcare^e 
S calcis nitrofx. 
S qvartzi. Incruftatio. 

Nitrum calcareum. ^ roppjlcu Tophus. In cJemento Aqveo. T glarcx fannacex. 

T arenx mixtx , ferro impr?egnat^ 

T humi paluftris ochracco-ferrca:. 

T humi lacuftris ochraceo-fcrrei.c. Saxum. ^tites. Tartarus. In eJcmento Tcrreo. Lufus argiJIaceus. S^acfbrob. Min. cf^ aren. flava. (ganbmahn. IntranaturaJc Lapidcum S micaceum puculatum granulofum. 

S micaccum longitudinalitcr fiflllc. 

S qvartzofo-micaceum impalpabilc , granls fpataceis 

S fpatofum rubrum. 

S qvartzofum album , mica nlgra maculatum. 

S micaceo-corneum , granulis nigris puculatum. 

S cotaccum compa^lum albicans. 

I ^ f ■ 11 ■ I #■ I IIP I I L| i ■ I i> I I ^ ru ^ ^ , I II ^ I ^ I I , , I II ,1 ■ ■ I I tf H i > I ^'^f^^ ^m mmn ■■! ^— Bl— p^M^^— ^f^M^W^M^^-^^"^™^^^^^™ Alin. cS^ paludofa. 
Min. o^ lacuftris. 2?rfc. 2J^i;nnahn. 
iomalm. 
Calculus Intra natur. FegotahiJe. Molaris Lapis. 

Porphyrius Dalk. ' 

Sax. AJandictm. 

Sax. Angermannic, 

Sax. aJpinc-Lapponic. iapff g^icUjIcu. 

Sax.alpinc-Dakk^^rl S)alff ^idlfteu. QTairftJen. 

etalllleu. 
^Vrpeu. 

lUanbjTciT, 

^Cu^crmanPen. lE embryone lapillulofo libero 
lE embryone lapillulofo adnat( 

JE embrvone terreftrl libero. « ALtites. 

Pfeudo ^etites. 
Geodes. L M V Hiiivn 


T vini. ■ 
T cerevlfl 


Tcirtarus. 

Fermentum. prni^cn. 
©fallerf?€n. ^SiulHjj. 

©iajf. C fahvx dentium. 

C gaftrlci animalium pecorum Intra naturaJe AnimaJe, C Bilis cyftidis. 
C urinx humanse. 

iC 

c I urin^s Simiarum, Caprorum 6cc 
infcdl Aftaci. C vermis conchse. Tartarus dentium. 
ALgagropiJa. 
Calc. felkus, 
Calc. neplmticus, 
Bezoarticus Lap. 
OcuJi cancrorum. 

Marqarita. Q:aub^r«^, 

©i^lillen. 
Sf^cnniffiojlen 

:^raftc-jicu. 

^^ar!a. i 
1 > t^ Graptolithus. Cj imcis mappam geographicam rcfcrcns. 
G proelia, urbes, rudera vcl fimilia rcferens 
G nemora , arborcs , plantasve refcrens. 4 

Pliytollthus. Petrificatum pEiur^ G plantam Fucum referens. ajjmiians. Peiriflcatum Feget^hiUs G ftellas & pun^ta radiata rcferens. 
G circulos intra clrculos rcferens. 
G pun6ta informla rcferens. 

Ph iignl. 
Ph folii. 

Ph feminis. 
Ph rami. Lap/s geographicus 

Lapis ruderatus. 

Dendrites. 

Phycites. 

Pfeudo-aflroites. 
Concha anomia. 
Stigmites. --^ . PunHuJaria. 


/ >i7>/v r — - \ ■*\. HelmintholithllSi PeirijlcaUm Fermis > Entomolithus. H Lumbrici. 

H Mcdufse. 
H Echini. 

H Echini fpIniE. 
H" 

H 

H 

H 

H 

H Echini articuli fpinlferi. 
Patellx ? 

Patelte aut conchir: hlnc plan:^ , indc gibbx. 
Conch^ fubrotundx. 
ConchiE hine plati^ , indc gibbx. 
Conch^ lamellata:. Ldtboxylon. 

P.hytohihkon. 

Ptfolithus, 

Pfeudc-coraJUum, 

Entrochus. 

Afteria coJumnaris. 
Echinites. 
Belemnites, 
Judaicus I.apis. ^ctn|iicvrc tra&. 


^mH ftongllcu. 
La^.Lyncisoflic. Nummus Brattinburgenfls Stob^i. 
Hyfterolithus. Ichthyolithus. ; Amphibiolithus. PetrifluattmA:mpIjibu Petriflcatum Infle^i. H Concha: oblongae, 
H Cochlece fplra latcrali. 
H Cochleas fpira ccntrali. 
H NautlJI rc6li. 
H Nautili rotundati. 
H Nautili compreili. Conchites. 

PeUiniics. 

Oflracites. 

Aiufculites. 

CochUtes. 

Nerites. 

Orthocerotes. 
Nautilites. ' 

Cornu anrmonis. §.k\TiOM\i. <3otIan&fpif. Pctriflcattnn Piflcis, E cancri. 


Aflacus petrtflic % Ormtholithus. / Petriflcatum Avis. I incertcc vel certie , totalis vcl part. fpcciei. 
I dcntis carcharivC. 
I ovorum. 
I oflis palatlni. 

A Angvls. 

A Laccrtx. 
A Ran:€. 

A Teftudlnls. IcJothyoIithus. 
Gloflfopetra. 
Oolithus. 
Bufonites, ?ComfIcu Scrpens ^etrif. Zoolithus O totalis , ccrci vcl inccrti gcncris 
O partialis. dvis pttrifatla. Petrlflc. ^vadrtipedis Z totalis ccrti vcl inccrd animalis. 

Z oinum. ^vadrupes nctrif. 
Ofja foffilia. s CDIammotoiMccjT. I ' ^ .' 
o N 

V. 
N 

> \ 


.1- 
J I. ' 1 l V i; I 

r L 

4 2. 
Primogenitas Terras tantummodo Glaream & Argillam nominamus , e quibus , Elementorum ope , totum Regnum Lapideum exiftimamus efle produilum, Hinc reliqui Lapides temp Creatione praeterlapfi / progenies fu Generatio Lapidum Simplicimn & Aggregatorum per appofitionem particularum externam fit ^ & fi hi principio aliquo Minerali , fo falf no in humore quodam foluto , imprseg Compofiti dicuntur H 
■ 

Regno Lapideo nuU Hinc nuUa humo rum per vafa circulatio reliquis Natura? Reg Petram omnem , vix ulla excepta , e Terris originem ducere extra controverfiam eft. e. gr. ex Humo vegetabili pahiftri Schijlus , e G Cos , ex Arsilla "^ 

Petra vel M comminuta 31 Petra cum fuerit impr^gnata materia aliqua , refpedu ad Simplices , peregrina , Minera dicitur. 

__ 1* 

minatur ; fed non vice verfa. Terra mixta fi concrefcat Comretum dicitur. Petrificata foepius ex Argilla in Calcem mutata oriuntur no pau cis tamen exceptis r Saxa Lapides vulgatiflimos , rupium & montium plerorumque bafes , in Principio non crcata fuifle docent partes illorum conftituentes 
nes in Diluvio generacos fuifle , confirraat frequens autopfia illorum Saxorum , qu^ indies producuntur. Si enim particulas eorum coi ftitutivi^ probe examine 
en^ proprietates locis adjacentibus vel fubjedis obvix monft Qyartzum , e quo originem duxerit , maxime dubitarunt Mineralog 

quis te generavit ? Hinc fummus Mineralogus Excell. HENCKEL : Silex ! Silex Omne Qvartzum efle petram parafiticam docet autopfia ; generatur enim in cavo aliorum lapidum & inde excrefcit Ex Aqua itaque in fifluris lapidum e exhalationibus lapideis imprsegnata , forte etiam ab aere adj fuperficie lapid excrefcere in pit > 
continiio aiiG;etun 
putamus In fluido Aqueo primam perad;am fuifle generationem docent vegetabilia foepius in fa obfervata Knrmn Qvartzl noftrum , fcu Cryftallum, Qyartzum efle docent proprietates omnes Pt rt 

duritie & figura ^ figuram obtinet ipfiflimam fhr flimama N 
dub itaque Nitro aqu^ primordiali iapidum admifto adfcnbenda fits duritiem etiam fuam a faie 'hocce obti fle verofimiie videtu 

L 

ita quepretiofe pellucidas a 
Qv non ut erx fpecies , fed ut variatione colore tantum diftindae difFerunt H qui has tanti ^ftimat y ftultus qui in medicina exhibet Eimus omnis e vegetabili vel animali deftrudo oritur. Hinc quotidie augetur , fed ionga die etiam in fpeciem Arena^ tranfit lo. Vitriola cum duo tantum naturalia obfervamus 
c duplices tantum Py & totid 


nfemus Ochras , quarum generator eft Vitrio 
verum mod 1 1. W - - • 

Petrifcata plurium Au6lorum delicias & Sii ad \.^ fl foecies funt , redacfta fu dem prorfus modo quo Hortulani fuas plantas difponunt , qui tot fpccies Tuliparum , Hyacinthorum , Aneraonum &c. quot funt horum variationes , fingunt. Ad 
12. 
feptem tamen genera reduci poflunt omnia Petrificata , nec plura p 

quam ampliari debent. 

Lithophyta a"d Regnum Vegetabile , non autem Lapideum , pertinere , docet fi 

Artifctaks lapides omnes merito excludimus , funt , adeoque ftudii minus fruduofi limites potius coard j ftru6lii t) & analo o ut Cerauuiam , Bo\ Af Vitrioia fa6litia &:c, e. gr. Vitriolu 
feu S 

, Saturni , per confequens Ochram plumbi feu Ceruifam , &c. 
dixi illos lapides , qui diutiflimc vi ignis refiftunt & conSciend ftrumentis Chemicis maxime idonei (\ Nihil tamen in tota um natura , ne Argentum quidem 
Aurum ignis fummi , fpeculo cauftico produdi , vehementiam eludere poteft 


' s- V * k' H ^^ m w_ } t5>!2: o 


o 


l^ Flos efl plantamm gaudium. MONANDRIA. a ^A'^ unlcas , 5c dy^ wm-ltm 

Maritus unicus in matrimoiiio. 
Sta-men unicum in flore berma^hrodiU. 

DIANDRIA. 

Mariti duo in eodcm conjugio. 
Starnina duo inflorc hcrrnainjrodiio. 

TRIANDRIA. 

Mariti trcs in eodcm conjugio. 
Starmna tria in fl.ore hermaphrodito^ 

TETRANDRIA. 

L 

Alariti quatuor in eodcm conjugio. 

Stamina quatuor in eodern fl.ore cnm fruclu. 

Obf. Si Stamina z proxima brevioraflunt ^^ refleratur ai CL 14 

PENTANDRIA. Mariti quinque In codem conjugio. - - - Sic planta propagat ! INDIFFERENTISMUS. 

Mariti nuUam fubordinationem 

inter fe invicemobfcrvanr. 

Stamina nullam accuratam pro~ 
portionem longitudinis in-- 
ter fle invicem hahent. HEXANDRTA. / Mariri fcx in codem conjugio. 

Sta^nina flex in fl.ore hermaphrodito. 

Obf. Si ex his Stamina z oppoflita breviora^pcrtinct ad Cl. ly HEPTANDRIA. r DIFFINITAS. Manti mter fc non cognati 

funt» 
Stamina nulld flud parte conna-' 

ta interflefluHt, '-.- Mariti fcptem in codcm conjugio. 

■ . 

Stamina jeptem inflorc eodem cum pflillo, 

OGTANDRIA. 

Mariti o61:o in eodem thalamo cum fcmina. 
Starnina cElo in eodcmflore cumpiflilio, 

ENNEANDRIA. 

Mariti novem in eodcm tlialamo cum fcniina. 
St<^mina novem inflore hermapbrodito. 

DECANDRIA. 

Mariti dccem in eodcm conjugio, 
StamAna decem in eodemflore cum piflillo. 

DODECANDRIA. / / Mar / ICOSANDRIA. ab «>coa7 viginti &: dv^^. Mariti viginti communitcr , fxpe plures , raro pauciores. 
Sta?mna (non reccptaculo) calicis lateri intcrno adnata. MONOCLINIA, 

Mariti & Uxorcs uno codem- 
que Thuhnio gaudcnt. 

Flores omnes hermapbroditi funt^ 

i§' flamlna cum piflltlis in 

eQdmfl^oren POLYANDRIA. a mK^, & «'y>jV Mariti vig I > SUBORDINATIO. 

I Mariti certi reliquis praeferun- 

tur. 

Stamina duo flempsr reliquis Ire^ 
n;ior0 flunt. } 

1 DIDYNAMIA 

Mariti ciu 'P/lo.fl TETRADYNAMIA. /' Mariti fex , quorum 4 longiorcs in jQore hermaphrodito. 
Sta-mina fex , quorum 4 longiora , t at4ie?n oppoftta brevic 
MONADELPHIA. a /l^cv©^ unicus, & aVeAd^oV fnircr PUBLIC^.. 

Nuptix coramtotummundum 

vifibilem aperte celebran- 
tur. 

Flores unicui^ue viflihiksflunt. Mar AFFINITAS. 

Mariti propinqul 
funt. filamentis in unum corpus coalitafli & cognati I Stamina coh^rent vel inter fle 

invicem aliqua flua parte , 
. vcl cum piflillo. # DIADELPHIA. 

Mariti e duplici bafi , tamquam e duplici matr 
Staminafilamentis in duo corpora connatajunt 

POLYADELPHIA. 

Mariti ex pluribus , quam duabus , matribus 

Stamina filamentis in tria, vel plura^ corpora c 

SYNGENESIA. a «rvv fimul, & ymYi<n<: generatic 

Mariti cum genitalibus foedus conftituerunt. 

Stamina antheris ( raro filamentis ) in cylindrm. 

GYNANDRIA. a yvv^ fcmina , 8c drk maritus. O Mai 'C . DICLINIA. i SU bis &: %>h 

Mariti leu femin^e diftindis 

thalamis gaudent. 
Flores maflculini vel fleminim in 

eadem flpecie. Le6lus 5 Thalamus. MONOECIA 

Mares h 'fiillis ( non rcceptaculo ) inftdi 1: II III A IV. V. .VI V 1 1. VIII .IX. X XI XIL XIIL XIV. XV. XVL X V I L XVIIL XIX. XX. XXL DIOECIA. 

Marcs ifculini {§ feminini in eadem planta fi XXIL fculini in diverfa planta , a femininis nafc POLYGAMIA. a ^avV, & ;^>@- Nup Mariti XXIIL CLANDESTIN^. 

Nuptiae clam inllituun- 
tur. 

Flores^ ocuVts noflris nudis 

vix conflpiciunttir. \ CRYPTOGAMI w^^LA^j ^-wiAauiuuit 111 UilLiUCl 

Hermaphrodit. ^ mafculini l femin. in eadem fp 
Nup ©- XXI\ / intrafrumm^ vd^awitate ocuJosnofiros fuhterfug ORDINES a Feminis feu piftillis , ut clafles a M MONOGYNIA ninibus , defumuntur ; in Clafll SyngenefiEe autem a ctcteris parum differunt Ordines. iflillum I. 2. 5. 4, i^c. Numerus hic pifl, yMvn femina, pnepofitis numeris gi ^ e.gr, Ih deflumitur a Baflflyli-^ flt flylus autem deficiat^ a numero Stigmattm calculusfit. 
MONOGAMIA conilat multis nuptiis , conjugia pura contralientibus. 

i. e. multis flofculis fiaminihus ^ piflillis infirums. Flores ejufmodi maximam partem •vulgh Compofiti dicuntur, 
POLYGAMIA. ubi thalami vere nuptorum difcum occupant , & ambitum cingunt thalami merctricum maritis dcftitutarum , Ut a maf Itls uxomls fecundentur. 


i, c; uUflofcuIi Hermaphroditi difcum occupant , t^ marginem cingunt flofculi feminini , ftaminibus dejlituti , idque tripUci modo: 
u. SUPERFLUA dicitur , cum feminae maritatK fertiles funt , ac familiam propagare queunt ; adeo ut meretrlcum auxilium videatur fuperfluum. 

i. e. cumflores difci Hermaphroditi fiigmate infiruuntur t^ femina proferunt , flores quoque feminini radium confiituentes fmiliter femina ferunt. 
^. FRUSTRANEA dicitur , cum femince maritatx fertiles funt &: fpeciem propagare queunt ; Meretrlccs autem ob defeaum vulvx , veluti caftratic, imprjEgnarl nequeunt. 

i. e. cumfiores difci Hermaphroditi fiigmate infiruuntur ^ femina proferunt , flofculi verb radium conflituentes , quum [iigmate careant , femina proferre nequeunt. 

y. NECESSARIA dicitur, cum femlna: marltatas , ob genitalium labem & vulvac defcftum fterilcs , familiam propagare nequeunt ; meretriclbus autem a maritis femlnarum fecundatls , uxorum locum fuppkntl 

bus , fobolcmque lacte propagantlbus, 

i. c. cumflorss Hermaphroditi oh defe£Ium fiigmatis pifiiUi , flemina psrficere nequeunt j florihni mem femimms in radio femina perfeSlA proferentihus. 
:j-j* nM -WM 
A. C- ^, X ViONANDRIA. TRIANDRIA. StdmcnUnkum. St aintna i rta. I 


g^jHippuris, LimnoptHce. V, 

QlCanna. Cannacorui T- 

o c 

o 
o 

!2 > I O ■ Corifpf rmum I 


1 o 

> SteUaria D* 


j I 

*#. Caitce vix uito. 
Valenana T. 

Pku Rp. 

VaUnantlU T. 

Bocrliaavia V, 

/3. CaLICE PrE.IAKTHIO. 

Tamarindus *. 
Banniftcria *. t Sonerl-Ua. 
Cncorum. ChamdcM. T. V. C AHCE Sp ATHA. 

Crocus. 

Gladiolus. 

Ar.tholyia 

Iris T. 

Xlphium T. 

Sifyrinchl-4fn T. 

^ Herjnodaih^lliS T. 

Rumpfia. t 

Commelina PI, 


1 1 1 ^. CaLICE 4SIUUA. 

Cyperus. 

Scirpus. 

Eriophorum.L/«4?r#jfcT. AUCTORES Sy.^emAiici 

alle^atl. 
A^A Panfier^f, Toum, 

Bo S R H A A VE, '^ 

Buxbaum. 

C-tSAtPINUS, 
D I L L S N I U S. 

Gronovius , qui multas 
mecum communicavit 
plantas pcrcgrinas , c qui- 

bus nora geuera adpo- 

fuf. 

Heicherus, 

Hcificrus. 
Juffieu. 

Knautius fil. 

Micbclius. o o 

K! 

> H. Glumosi Spicati. 
Flordcum, 

Triticum. 

Secalc. 

Plralaris. 

Alopecurus. 

Phleum |. Gr. typhilJes. 

Lolium t- 

Nardus |. Gr. Sparteum. D <3 H. 

ir. 

K. 

M. 


? Mg. MaG NOL, 

Mr. Mart^Ti. 

PI. Pluiraer. 
?n. Pontcdera. 
II]. R a j us. 
K'>^. Ruppius. 
Rv. R i vx N u?. 
S, Schcuch7.er. 

T. T O U 31 N £ P H T I U S. 

V. VaiJlantius. 

VI. 100. \'ide Hcxandriam 
Hcxagyniam , Ubi VI. 

loo. Alijm: Damafon. 

pofui , \A cS : Damafo- 

nium Tcurnefortii , cft 

cjufdcm gcucris cum A~ 

lifcu in Kexaad. Poly- 
gyuia. 

* ludicat plantarum flores , a 

nc hadenus non cxamina- 

. tos , fcd a fida i^ueiorum 

defcriptioi^c Tcl Figura hcic 
infcrtos. 

It Nora gcncra a me confti- 
* tuta. jS.GluMOSI PAjaCULATI. 

i^nnicum. 
Milium, 
Briza t- 
Agroilis t- 
Bromus t- 
Fefhica t* 
Avcna, 

y, Periaxthio ikstr. 
Polyiporon t- 

I\lorccarbH> Rp, H 
r^ i -VTontia M. Ctwerafia D, Oi; 

k! 

>■ rnixi M. 1 D. TETRANDR 9 I i Stamma 0'idtnor, w ] B DIANDRIA. Stamlna T)no. I o 

o 

o ! 


o 
o 

o fl;,P L03 R E G ol A E.IS. 

Olca. 
! Li-iu-lrum, > ( I f 


Jarrninum. 
: Syringa. LlUc T, 
j Yeroi.ica. 

i Saliunca. Bx. 

XcccahuTiga. Rv, 

VeronicelU. Pis. 

Veronicixliram. Hs. 

Circsa, 

/3. Fl. Irh. Angiosp. 
l 'tricularia. LentihiiUriA .1. 

Pi;igaicu]a. 

Moriiia T. * 

Lathrxa ^.CUndefina T, 

Ecbohum R S.AdhatodaT. 

Bignonia T,Gelftmin. PvV. 

y. Fr.. IRR. GTMKOSP. 

Rofmarinus. 
Lycopus. T, 
Salvia T. 

Hcrminum T. 

Sdarea. T. «. Calice Communi, 

P^Otea. Lcpidoc^rpod. B. 

C»nocar^odendren B. 

Uypophjllocarj)$d. B, 
Dipfacus. 

Scabiofa. 

Succlfa Kn. 

Knautia.Zy/:/?;2i-/c.7j/V- B. 

^. StELL ATit Rj. 

Gallium. 
Aparinc. ^ 
AiperuU. 

RubeoU. 

Houfionia t- ^. 
Shcrardia D. Villenia Hs. 
Spermacocc D. * 
Crucianella. 
Rubia. 

V. V A R I I. 

Planugo. 

dronspns. T, 
pffiium T, 

SarcocoUa t- 
Catisbea ^ G. 

Ccntunculus D. *, 
Lippia * 

Camara Pl. Morohatlnd. V. 

Vitex. 

Potcrium..S'ii»^wi;'2)ri4Rp, 

Fpimedium. 

Avicennia t- Oepata. HM. 

Tithcua \. PhvtoUc. ff. T, 
Cornus. 

Mefotnora Rudb. 
OJfea lisyirg.fangj). 

Evonymus. 

Ptelea. Frut.Vir^^.trif.D* 
Ixora t Schctti HM. 

^ 1 N C O M P L S T I, 

AlchcmiUa, 

Ek-cagnus. 
Mimofa. 

§ Vl.\.Csnv.UnifornmV>, 


w-j; Hypecoon. 
iiiBoccon^a PI. * 
O, Cufcura. 


> Bafclh HM. B, ..• 1 i "^ i [Jex- Aquifoliim T, 
^'Cafilna t- 

fl i Poiamoiieton, 
> 

ir| I ^- V. J. X;». 'RadioU D E. F. 
E N 
A N D 
I 
HEXANDRIA. G. 

HEPTANDRIA. K. DECANDRIA. L. DODECANDR. Stamtna ^uinque * !?• O' 

Oi 

o «. Fl. Imperfecti, 

Hcrniarii. 

Paronychia *, 

Bhtum. 

Vi;is. 

Periicaria vi. 2. 
Glaux, 

Rhamrjus T. Cervifpina xxii 4. 

'FranguU T. 
AUternus T, 
PaliHrus T. ^ PlTAL. T. SEMtNA 4, 

Anchufa. Bi^gloJJum T, 
CynoglofTum, 

ILappnU Rp; 
_ Lithofpermum. 

P/etido-Anchufa H. 
Myofotis D. Scsrpmms Kn. 
Hciiotropium. 
Puhnonaria. 

Symphytum T.^C^nfoIida B.Y. 
Lycopfis. Echifides D. 
Afperugo, 

Borrago. 

Cerinthc. y. PiTAt; r. Semin. 2. 

Pkyihs. BHpknroides B, ^. Pe T A t. 

Mirabihs Rv. 

Pluinbago T. I. S E M I N. I. 

JaUpa T. 
DentUlana R. f. PbTAL. T. CAPS.I-LOCULAR 

Hydrophylluin. 

Swertia t- Gentlan^. fp. aliis. 

Hottonia B,MyriophylUm Rp 

Samolus, 

Mcnyanthcs. 

Nymphoides T, 

Lyfimachia. 

NummHUrU B. 

Anagallis, 
CycIameiT. 
Soldanella. 
Ruellia PL 

Primula. Prlm. veris T. 
AuricuU urjt T. 

Audroface. 

Armsiia, Lychnldea D, 


^. PjST. I. C4PS, 2-LOCUI. 

Verbafcum T. 

BUttaria T. 

Hyofcyamus. 

Apollinaris. Priapeja Kn. 

Nicotiana. 

Datura. Sframonium T, 

Myrfine t* s*. Pet. I. Caps, 3-tocuL. 
Convoivulus. 

ConvolvuloiJes Hs. 

Ipomcea. <^am«:ut T. 

Campanuja. 
jPhytcuma. Kapmcuhis T, 

Polemonimn. 

Trachelium, 
jPolypremum. t -1 ^. Petal. I. Caps. 4-L0CUL, 
Diervilia A. i, Petal. I. Caps. 5-tocuL. 

Diofraa. t an Anin flelUri fp. ? 
A.Z2\zz,\.Cham£.rhcdodsnd. T. 1 «. Pet.al. I. Baccifera, 

^Xxo^-^t^.BelUdmna T. 

Mandragora, 

Solanum. 

Alelongeva T- 

Lycoperfieum T. 
CHpficura. 
Phyfahs. Alkekengi T. 

Strychnos t- Vtmica. *, 
Genipa. *. 

Tinus, 

Phillyrea, 

Patagonica D. **. 

Sideroxylon *. 

Coffea. Ccfe Hs, 

Fuclifia * 

Tcurrefortia, Vitionia PL *. 

Lycium. Jaftmnoides A. 

Caprifolium T. 

Periclymenum T. 
Cham&cerafus T. 

Xylofiium T. I A. Petala 5 aqualia; 
Cummum. Curxinoidcs T, 
Tekphium T. 

Brunia t- Levifanus Pet. 

Gronovia. Houit. apud. Mr, ^. PeT. 5 IN A Q^U ALIA. 

Viola, 

Impatiens Rv. D. 

Bdtlfamina Rv, T. j 

1 d o > tf. V A K l A, 

Chcnopod;um. 

Bcta, 

Ulmus. 

^alfola. C KaU T. 

Panax ^. Araliajlrum V, 

Gentiana T. 

Centaurium minus T. 

Heuchera j. Ct?m//^ Hr. 

§. XII. 2. Agrirnonoides T, 
$. XX, 2. Ri^f»;. 

§. V . 3. i'^/?;!^. ZanthoxyL Ctb /S. Fr. BlFOLLlCULARIS. 

Plumeria T. 

Vinca Rp. Pcrvinca T. 

I Nerium. 

Taberncmontana Pl, * 
Cameraria PL * SlM PLE X. 


Apocynum. . 

y. Umbella 

Eryngium. 
Hydrocotylc. 

Sanicula. 

Aitrantia, J. Ume. Composita, 

INVOLUCRO NULLO, 

Carum Rv. Carvi T. 
F(£niculum T. 

Anethum T. 

Apium. 

Anifum Rv. 

^^"IgOpodium l\Xi. PodagrAr* Rr. 

Pmipineila. 

Paftmaca. 

Hcracleum. Sfhondjlmm T. 

Smyrnium. 

Imperatona Rv. I. Ume*lla Compcsita , 

INVOLUCRO PARTICULAKI. 

Cicuta t. Cic/itariA Rv. 

PheUandrium. 

Oenanihe. 

Kthufa. Cynapium Rv, 

Ch'jeropby!lum. 

Myrrhis P.v. 

Myrrhis. od.rata Rv,, 
Scandix. 

Ce^ej&Hum Rv. 
Thapfia. 
Coriandrum- 
Bupleurum T, 

P^rtsliata Rvi 

f Umbella 

INV. PAR.T, 

Lafcrpitium. 

Angclica. 

Sium. C0MP0:.IT4 

ET UNITLIa S. 1 ■ Slfarum 
Conium, Cicuta Rv, 

Thyirelinum. 
Daucus. 

Staphylinus Rr. 
Caucalis. 

Feucedanum. 
Atiramanta. Meum T, 
LcviUicum Rv. 

CicutariA T. 

Ammi, 

Crithmuna. 

Cachrys. ] 


H 

^ Tamarix. TamArifcus T. 
Viburnura. 
Sambucus T. 

Q I £i^\^^/«; Pn. 

^ opulus T. 

|[^ Cotinus. 

Z I StaphyteaV^I.^/^/^y^^jwir.T > §. r. 2. Chenopedium, Hi 

> 

O 

2 Parnaflla. > t^ I Linum IV. 4. 
►2;! Drofera. Ros Solis T 
SiAraha T. V. 
^ I Statice T. 

^ j L'fmo77ium T. 

0|Crafrula D. 

>-<! 1 Cotyledon. > I I 1 •O 

r 
o 
:2i Myofurus Kn. D, > Stamtna Sex. Stamlna Septem Stamina T>eccm. Stamtna *Dttodecim o 

o 
o 

> 


i «. Fl. InCOMPL. VI-PiTAL. 

Lirrum. 

Martagon Rp, 
Petilium. Corona Imper. T. 

Fritillarja. 

Tulipa. 

Eryihronium. Vens canisT, 

Gloriofa. Methomca A. 

Ornithogalum. 

Scilla. 

Afparagus, 

Leonticc. Ledntopetahtm T. 

^. Fl. Incompl T-Petal. 
ConvalLiria iv. i. Lil.Conv.T. 
Polygonatum T, 

Hyacinthus. 

Mufcari T, 
Polyanthes. Tuberofa Hs. 
Sufiana, Zi/. Sulianum, 
Afphodelus. 
Heuierocallis. Lilio^afphod. T. 

Liliaftrum T. 

AIoc T. 

r//Ci:4 D. 

' ^ 

y. Fl. Completus. 

Ananas T. 
Bromelia Pl, 

Tillandfia. Caragunta PL 
Tradefcantia Rp. Ephemer. T. 
Burmannia. \, 

Lithocai^dium. ^ Sehefltna D. 
Bcrberis. 


^\ Tricntalis Rp. 

^ Cafianea. Hippocsjlanum, 

O 

o >- > . Anthera BlCORNis. 2 Arbutus, 

2; C/x;^ 17;-^ T. 

O Andromeda. Ledum Rj 

Q Ledum M, Afarum. 


^ Chamdidaphne Bx- 
Polifolia Bx. 

21 Pyrola. Lytluum. Salicma T. I > 


H, 


^, Stamina Irrecularia. 

Didamnus. FraxinelU T. 
Caffia T. 

Senna T» 

Poinciana T. 

Ccrcis. Siliqua/Irtm T. 

Hscmatoxylon t- Camperia Sl. 

Acinodendron.PUi.liVi^/^i/. oif. o 

> Agrimonia V. 2, 

i Agnrnonoidcs T. V. 2 ^ ( rr:-.T3 C^. Stamina Regulak:a. I ^. Fl. Spataceus. 
Pancratium D. 
NarcifTus. 

AmnrylJis. Lilio-Karcijf. T. 

Leucojum. ^araJfo-Lcuc, T. 

Galanthus t- 

Prafum. Sccrdoprafum M. 

Porrum. 

Ccpa. 

Allium. 

Pontedcriat-G.Pet.Gaz i. iz. 
CTAN 

lA. Stamlna OEto. MalpighiaPl. 

Averrhoa. t Biiimli HM, 

Zygophyilum, Babago T. 

Fagonia T, 

Tribulus T. 

Portulaca. 

Clcthra \. G, AlnifoVta Plk. 

Anacardium, Acajv T, 


I ^[Rivina PL *. 

Q ' Dnphnc, Thymeha T. 

-T j Enca, 

^i Vaccinium. F/V/V ids.a T. 

O ^. C A L I X N U L L U «, 

Lcdum Rp. > ) ^ OxycoccHs T, ^ Fl. I n vol uc e a tu s, 

Hi^emanthus. . 12^ ! Ruta. 1 ^ I f. F l. G l u m s u s. 

Juncus. », Ft. Apf. talu s, 

Pcplis» PcrtuU D. '^ j Monotropa. Hypopitys D. 
> 

w I 

Oenothera, Ona;ra T. 
Epilobium D. Chanunerlon T. Crateva. * Tapia PI. 

Trophoeum. Carilamindum 
Pav]a B. 

Melianthus. 
Acer. 

CJiffortia. t,G, 
C^fajpina PL * o MitcIIa T. 
Saxifrngia T. 

Geftm T. I I |;ji,| Dianthus. Caryophyllus T. 

Armtria H, 

Saponaria t. 

Scleranthus. Knawel D. ■ o 

k<j j ChryfofpIetDum 
Galcnia. T. 
o Atraphaxis '^,AtripL cr, acul, D. 
Ory^a *. > 
> $. V, T. PerJicaria, 

§. VI. 3. Ramex. Acetofa, O V GaridcJIia T. 

Drypis M. 

Silene. X: ^. MufcipuU Rp. 

Cucubahis, X: 10. X: f, 

^ Alfine. 

-^j Arenaria Rp. SperguU D. 

^j Lychnoides V, o Biftorta. 

Folygonum. 
Helxinc. Tagopyrum T. 
Seriana PI. 
t/r?^r/^ Pl. 

-5 Cardiofpermura. Corindum T > j Scheuchteria t- ^uncoidi af. S. 
H jTriglochin. Rv. Juncago T. 
^ Rumcx. Lapathum T, 

p:^ ^«/iV*» T.VI. 2. )^ vr. 

01 Anthericum. PhaUngiHm T, 
kJ j Colchicum. 

^ i Mcdeola t G. Ipecacuanha? 
' Mcnifpcrmum. 


I > [;5r3 Paris VI. 3. 

^ I Adoxa. AiofchatelUf^a T. 

v«j ' Sagina. AlfinelU D. 

J/ Potamopithys B. 
O *^|Lychni?, 

W j Agroflema, NigelU/frum. 
^ ; Cerallium D. Myojotis T. 
H.^ J Spcrgula t' 

>' 

^, Benioa t» G. Benzoe: ^w? 
2 Sedum T. VIll. 4. Y. d. > I^ > Anacamfferss T. 


§. Vlil. 4. Farls. I. JEANDRIA. $. X. 3. Silen: Vlfcaria Rp, 
§. X. 3. Cficuk Lychnis, > 

o Stamina Novem. I §. VI, 100. Alif.Damafon. T. > ^ I Camphora "t. O 

o 

o CiRnamoaium, Lauri fpecies. o 

r 

o 

!2: > Alifma. VI. 6. PUntadnoid. Kn. ^ j Rheum. Rhabarlarum T o 

> 

o Phytolacca T. > O > > X, 

trj ; Butomus. 

X 

> 

o 
M > 
o > $. XXX: I. Euph. Ttth^jtralus T 
Euj>h. Elnthcria ?ti. * G, I O Jempervivum 
O 

o 

> 

o 

> Rp, 
\ M. ICOSANDRIA, 1 Stamlna Calici adpidta. 
^ «. Fructu Drupa. 
^jZiiyphus T. 

-^ Eugenia M. 
O Amvgdajus. 

Q)\ P.yfd T. 

^l ['runus. 

^ j Armeniaca T 

Z Cer 

;:;;ipadus. 

r GuajacumPL * afus. (= ^. Fr. Ba cca vil V o Ma Myrtus, 
Punica. 
Styrax. 

Citrus. 

Anrantiim 
Limon . T S. ico. % Fr. C a ps u l aJ 

Philadelphus. Syinga T. o 

k; 
12; Ribes. Groffularia T. V. 2 

Cratxgus T. 

Oxy aifi/ttha Rp, > 


H 
^ Sorbus. o Aucttparia R^. 
CatQneafitr^ > 13 Mefpilus. Hi 

> 
o 

^ 'spirxa. Pyrus. 

Malus, 

Cydonia, > O 

r 

o > Muntingia PI. * 
Rofa. 

PvUbU5, 

Chamimcrus Rj, 

Fragaria. 

CamareiJes Pn. 

Potentilla. i^e^taphylloides T, 

€luinqueJoHu7n T* 

Torn)entjl]a. xvi, 8. 
Dryad-^a t- 
Comarum t. * 
Geum. CaryophylUta T, 
-^ i^ ^■.=iJj_ ^ T^ 

l 

J ».^ N. O. i P. POLYANDRIA. DIDYNAMIA. 1 TETRADYNAxM ;MONAD Q: T. U. 


V. Y. ^\St. multa rccept. ad/iata. j i Starn. 4 ! 1 SYNGENESIA. GYNANDRIA. MONOECIA. POLYGAMIA. quor. 1 mgiora. t?- r^. O 

o > 

I e«. Cal'Ce Caduco. 

Atftxa ChnftophcriAna T. 

Corchoru5. 
S'angui!iaiia D. ^ 

Chclidoriium T. 

Glauchim T. 

Papavcr T. 

Argcmone T. 

Sarraccna T. Coilophylntn Mf. 

Tilia. 
/3. Calice Psksistente. 

1' e g a n u ui . Hu r rn a la . 

LsHConymph^a B. 
Michelia. ] Sawftrnvadl yi^^-- 
AnacampfcrGs. Telephiaftr. D. 

Ciftus. 

Heliarithcmum T. 

Caryophyllus. Car.arorn. 

Thca "^ \. 

Mefua f. Bd'Mt.i IIM. 

Capparis. 
Plinia. PL * 

c/. Calice Ta?>escente 
Euphorbium L. 3. 
Ccrcus. 

Opiintia T. Tima D. 
Cadus. Mdocatliii T. 

§, N. 3, Del^hinium, 


Stam. 6, qtior. 4 longlora. St. Filam. coaL In i rij;';^ 


»-- o 

.cn oL. Petalt Lae. Sup. kullo. 

Biilga. LuguU T. 

Polium. 

Tcucrium. 

Triflago. Cham^phys T. > 


cr C/3 ■a 
o 


■ o o Pxonia. 

Anoiia. Cmr.alamis FL > 


H 
^ ^.Phtali Lab.Sup.zricto. 
Origanum T. 

Majorana T. 

Thymus T. 

Satureja T. 
Serpidum T. 

Thymbra T. 

Lavenciula, 
Stceclias. 

Hyflopus. 
Chnopofiium. 
Mairubium. 
I Betonica. 
Glechoma. Calaniinthd T. 

Cha77id(lt7ria B. 

Ruyfchia. Rtn^chsana B. 

Ocymum. 

o^.Petali Lae Sup.concavo. 
Mentba. 

MenthafirMm Rp, 

Pukgmn Riv. 
Molclavica. 

Vclkamsra Hs. 

Stachys. 

Galcopfis. 

Ladanum D. Tetrahit, D. 

Lnmium. 

Molucca, - 
Cardiaca. 

^ Gaieohdolon D. 

Leonurus, 

^.Petali Lab.Svp.gallato 
Dracoccphalon. 
Scutcllaria Rv. C^#^4 T. 
Brunella. 

Fhlomis, I 


«.Pekicarpio uniloculari 

Ifttis, 

Cr^mbe, 

Cakile. 

Myagrum. 

Buuias. R.apiftriim T, St. Anthcr£ coallt^. i Stamhia ^ijltllo adnata. co r r 
o 

o 1 jS. Pekic. eiloc. dissep. 

OPPOSITO. 

Thkpfi T. 

Burfa pafloris T, 
Iberis D. 
Bifcutclla. Thlajfidium T. 

Nafturtium. 

ihens K])* 

Coronopus H. Rp. 
Lepidium. 

ylrmoracta Rp. 

Cochlcaria. 

Subularia Rj. JurtclfoUa Rj. y, Peric. eiloc. diss^p. 

parall. 

AlyfLum. 
Draba D. 

Lunaria T. Bulhcnac. Rp. 


o 

2 > Pereskia PI. * 
Rcfeda T. 

Lutecla T. 

Hypcricum N. 5:. 

uindrojAmum T* 

Aconitum T. N. 5, 
Delphinium N. x. 

Staphijagrta Rp, \ 


Tetragonia. Tctiagonccarpcs, \ n 

an r 

o 

CT) 

o 


I Eryfimum. 
Irio. Eriica T, 

Sinapis. 
Rapa. 

Napus, 

Brairica. 
Turritis. 
Hefperis. 

^iilarta Rp, 

Conringia Hs. 
Dentaria. 

Sophia. ^ccipitrina Rv, 

Sifymbrium. 

Radictila D. 

Cardamine. 
Rnphanus. 

Kaphamftrttm T. 
Cleomc. Sinapiftrum T. 

Cheri. LstiCojHm T, i Aquilegia. 

Nigella. 

Aizoum *. Ficoidea N, 

Ivlefembryanthcmum D. §. N. 3. Ihjper. AJcijriim 
§. N. 3. AcQnitHm. •*p I 


O Stratiotes. Ahldn B. o 

C .V-.f i I ( ^ > > o Antirrhinum T. 

Linaria T. 
Elatine Rp. 
Afarina T.Cymlalar.K'^. 

Scrophularia. 

Digitah*s. 

Graiiola Rv. 

Volkameria j. Difttatis fp. T. 
Chclone A. " ' 

Orobanche. 

Squammaria Ky.Anhlattrm T. 

Acanthus. 

Melampyrum. 

Fiftularia. Crifa galli Rv. 


u> I a w /^ ) I r 

o 
12; f 

! > Dillenfa f. yy^///^ HM, 
Magnolia PL Tulipijera, 
Clcmntitis. 

Atragena. Vlticella D. 
Pulfluilh. 
Ancmone. 

Anemove-ra/itincultis D. 
Ksmcroja Rp, 

Caltha Rp. PopHlago T, 
Helleborus. 

HcUeboroidcs B. Aconh . Rv. 

Ranunculus. 

Ficaria D, 
Ranunculoides V. 
Kanunculo-aJ^hodd. HS. 

Adonis D. 
Hepaiica D. 
Filipendula T. 

Ulmaria T. 


n* 
-d 

O 'edicularis. 
iiuphrafia, 

Odontites D. 

Verbcna. 

Sherardia V. 
Selago. Campkcrata, 
Bontia *. 
Dodartia *. 
Phelypa^a T *. 
Crefcentia *. Cuiete Pl 
Celfia t. 

Limofclla, Phintaginella D. 
Rhinanthus. Elephas T. 
Martynia. HoulL apud Mr. 
iEginetiaj Tfumcumuhi HM. 

■ 

j ■>; 


I 

I 

■il I .'.' t-*^ 


HermannJa. 
Mclocbia 1). * 

Xcrxa» Arnaranthsidcs T, I o c 

c 

o 

> 


►-> 
> i. Atcdarach. 

Geranium X: r. 

GrninaliSm O Malva. 

r^ ^/(^54 T. 

kJ Abutilon T. 

> Malope f. 

^ Lavatera. A. 

Q GofTypium. JV)'/*?^ T. 

^ Akca. Malva rofea, 
HH Althsea j. 

Trionum. Bammla Rv. 

Ibifcus, Ketmia T. 
Cameilia *. Tjubaki. Kp. 
Sida. Alth^ades. Mg. 

Fevilixa. i;^^^ Pi, *c. FtofiE SiMPLicr. 
Doitmanna Rd. 

llapuntimn T.Cardin, Kv. 
Laurentia M. 

Jafione \, Rapunc^dus fcah- cap, 

I ^. Sfmiflosculosi T, 
Lampfana. 
Cichorium, 
Catanance. 
Zacintha. 

Taraxacum. Bcns Lccnis T. 
Pilofella. 

Hieracium. 

Sonchu^. ' • 

Chondrilla. 
Picris ], 
Laduca. 
Scorzo^cra. 
Tragopogon, 

y, Flosculo.<;i T, 

Chryfocomc. Linojyris Mg. 
Eupatorium. 

Sphserocephalus. Echtnoitis T. 
Santolina. 

Vebefma. Bldens T, Pn, 

Forbicina ?n. 
Carlina. 

Xeranthemum T. Stcsh Rv. 
Serratula D. 

Carthamus. 

Carduus.- 
Cinara. 

Ardium, Z.^//^ T. 
Cnicus. 

Petafites. 

Klcnia |. An Thhjmahides B. 1 Tlant£ Andro^^n^. Spcctes I-]yh-2d£. > { > 


Orchis. 

Safsrium Rv. 

Palmatu Rv. 

j Satyrium. 

Orchi-Jdes. Trcw, 
Neottia. Cvrallorhiza Rp, 

IScrspias. Jielleborine T. 

«Herminium. Monorchis M. 
Cypripedium. Cakcohis Mar. 

Epidendron-{.G.O/-ci?;ii/*:;7.^^^' 
Ophris. 

r Nidtts AvisT. \ h3 I Bermudiana. . 


• 


i o 
r 

o 
> I jt R. 
DIAD H LP A 


i St. Fllamsritls iGalita In 

% corPora. I Fumari^i T. 

Capnoides T. 
SpLH Rv, 

Capnorchis B. 

CyJIical-^nos B. > 

co 

L 

d 
> ^.RadIO PLTAL. DBSTilUTO, 

I Artemifia. 
Abfinthium. 
Abrotanum, 

Filago. 

Ananthocyclus V. 

Tanacetuin i\ 

Baccharis D, 
Senccio. > 

> Nepenthes t. I i o «. FiHUCTU SlLICULO^O. 

Polygala, 
Cicer. 

Lens. 

Onobrychis. 

Scrtula, McliUtHs T. 

Dorycnium. l . ^^ , 

Trifolium. ( • ^'"^''^' 
Coreba. laiopus Rv, 

Anthyllis Rv. Vulneraria T, /3.Fr, incukvo ikkhgulabi, 
iVledica 7\ F^i/c^;^ Rv, * 
Medlcago T. Cochieata Rv. 

Hippocrepis. F^w?;^ £^i;. T. 

Scorpiurus. Scorpioides T, 

Ornithopodium. 

Telis. Fcenum Gruum T, 

Hcdyfarum. 

Meihmia Hs. 


^. RadIATI T. CALICE SE- 

MIGLOSOSO. 

I Achillca. MtlUfnttum T. 

I PtArmica T. 

I Anthcmis. Cham^radnm T. 

Buphtlialmuin, 

Matricaria, 
BelJis. 

Leucanthemum. 

Chryfanthemum. 

Cotula. 

% RadIATI T. CALICE V£N- 

TRICOSO. 

Calendula. Caltha T. 

Dimorphotheca V. 
Tyffilago. 

Doronicum. 
Arnica Rp. 

Solidago. Doria D. 
Vtrga aurea T. 

Jacobx-a. 

After. 

Amdlus j. 

Helenium. Entda Camp, Mg. 

Erlgerum. CD77yz.otdes D. 

Othonna. Tagetcs T. I > 

d 

> Afclcpia?. Vinceioxic.lX^, 
'BeiJalfar Kn. 

Periploca. 

jStifTeria. CraJfaRv, 

Pairifiora. Granadilia T. 
M^n^cujat T. 

Clutia B. % ■ > Ariflolochia, o > 


o 

> 

D Hchc^ercs. Plk. ifcra VI i y. Fr. leguminoso or^i 

Lotus. 

Oncnis. 

Ternatea. CUtoris. 

Coraliodcndron. 
Coiutea. 

Ulex. GeniftaSpartitim T. 

Spartium, 

Genifla. 

Anagyiis. 

Cytifus. 

Laburnum, 
Orobus. 

Vicia. 

Arachis. Cracca Rv. 
Lathyrus. 

Clymenum. 

Niffolia, 

Lupinus. 
Faba. 
Pifum. 
Phafcolus. 

^ Fr. BitocuLAi^r. 
Bifenula. PeUanus T. 
Tragacantha. 
Glycia. Aftragalus T. N. O 

r 

o 
> «£. Radiati T. 

Helianthus, Ccrona SoUs 

PvUdbeckia. Okdijioihcca i . 

V, I 

I O ;Grewia +• ? Gthdcnia B. > H 

> 

> j8. Fl05CULOSI T. 

[acca, 

Cyanus. 

Ccntaurium, Cent* rnaj, 

Crupina D, > 

a 

p3 Aium T. 

Dracu^adus T. 

Colocafia V.]. 
Arijcuum T, Calla. Anpiina Trcw. 

. Arioides B. 

>lAcorus VI; i. Ruppia "^. Bucca fcrrea. M, 


c 
r 

o 
> Parthenium.P^r?;^f;?f^/'?r?/;3 D. 

Milleria. Houit. apud Mr, I t hi^ > I 
s. POLYADELPH 

F//. coal. in plures part r^ 
o 

00 

co 
> I 
i I O I Lafianthusf.G. Alce^ fp.alm. 
XJ^\ %. XX I. Citrus. 
f N ^ tr 1 1 
.»^. 3c£^=-- V c 

> 

* 

> Zannichella M *. Aponogct. Pn. 

N.ij.lS "*. Fhiziaiis V. 

Cynomorion M. * y- O H I 


> Thalyfia. M.ijs T. 

Sphxrium *. Lacryma JoliT. 
A^gilops. S. "* 
Lcliccmum *. Vaffyloides, 
Caicx. Cypircidcs T. 

Sctrpotdes Mg. Ci/r^,v Rp. 

Diafperus. ]SJinirt Mr. 

Alnus. 
Betula. 
Buxus. 

§. V. .|. Urtica, Veratiuu]. 
Va.lantia A, 
Holcus f. 
^^ Soigum M. 

y , Schocnanthum 
! Halim.us * M 
Atriplcx. 
Parictaiia. o M. (7 > Mh 3 

iV: I 

III: 2, 

lii: 1 

III: z 

X: 2 

V: 2 

IV: I i §, IV: I. Pcterium N: 1 1 f ) H ^ Fraxiniis T. Pn. 

H^ Or^^rit Fn. 

O ! Ejichryfum. 
J!: I 
11: I 

T: M. .*. > 

o 
r 

> 

p 

f-f Am.uanthus. 

Jatropha *. Ma^hhot T. 

Andrachne. Tchphioides. 

Oxydecftes, Kictnoides T, o 


§, X. 5. Scdum. Rhodia, ' 3 


■ _, 


iCcratophyllum. Dichotoph, D. 
Myiiophyllum Pn, 

Pentapier0phyllum D. 

Corylus. 
Ollrya M. 

Carjinus T. M. 
Fagus. 

Caflanea *. 
Quercus. 

i/fx T. 

6'2^^fr T. 

Sagittaria Rp, D, 

Spaiganium. 

Typha. H 

o 

r 
o Empeuum. III: I > z. CRYPTOGAiWA 4 .Flores ahfconditi j o 

> nnus. 

' Abics. 

I L.arix. * 

I Thuya. * 
1 Ccdrus, * 

Xanthium, -^. 


O 

r 

O 

> > 

O 
00 Ficus. III; I /f Ricinus, '■«tv Capriftcus Pn. 
EriUojyce Pn» 


. T.* Bryonia, 
Momordica. 

Sicyos. Sicyoicks T, 

Tam.nus, 
Lufi^i Arab. . 
Anguria. 
Colocyntliis. 

Cucumis, 

Melo. 
Pcpo. 

Cucurbita. 
Anguina M. I H-j 

r 
o 
00 Equifctum. 
Ophiogloflum T, 

Lunarta Rp, 

Pteris. Jhilyptens D, 
Polypodium. 
Lonciiitis. 
Hemionitis T. 

Lhncua CervinaT, 

Adiamum. ■ '. 

Trichomancs. 
AcrolHcum |. 

Aluraria, I X. D I OE C r A. 

TL Mares ^ Femin^, c 

o > Salix, 


-( o 


Phxnix *. P4/?r>*?, 
Ofyris. Cafa T. ! Lycopodiuni D. 

Sclagins<des Rj. 
S^f/z^ei? D. 

Lycopodioides Rj, 

Fontinalis D. 
Sphagnum D. 

Mnium D. Mufccides V, 
Hypnum D. 
Bryum D. 

Polytrichum. D, 

jxingermannia. Hepatica M. 

Ltchcnafrum D. 

Marchantia. Lichen D. 
Mariilea. Ltdnuiaria M. 

Lichen. Lichencides D, 4 HH 

> > .Moru9. 

Hippophae *. Hhamnoides T. 
jMyrica. G,;/^ A. 
|Urtica. V. 4, 

§ . V: I . Zt/^^?;?. Ct^rr/ Spina D. > 

r 


i < { Lentifcus. 
iToxicodendron. 
jHumulus. Ltipulus T, 

Cannabis. 

Splnacia. 
Fucus. 
Ulva Rj. 

Hydrophace Bx, 

Lemna. Lenticula M, 
L.enttcu-aria M. 

Chara Rj. Bippnns D 

Confeiva Rj, . ^. 10, ^ > Smilax. 

§. Vi: 3. K;/;;^. Acetofa, > I Populus, 
Laurus, 


! 


>1 

> 

X 

> 

o 

r Mercurialis. 
! Hydrochaiis. Morfus ransi D. Agaricus D 

Amarhta D, 

Boletus D, 

Hydna. Erin.^cms D. 

Merulius B. Morcheha D, 

Elvela. Fungoides D, 

Peiiza D. Cyathoides M. 

Coniplea. Lyccptrdon T, 

■ Lycoperdajhum M. 
G.^^/?fr M. 

Carpoholas M. 

ByiTus Rj. 
NoUoc V. 
Saffafras t- 

Nyfla j. Ct. r«;.:/<3 Catb. 

§. X: 3. Cucuh, Lj/chnis. 

§. X- S-^^^^-CannakinaT, ' I iT' 
Papaya T. * 

Aruncus. Bari^a Caprd T. 

Kiggclaria j. ^rif». Jiicis fohs B Q ijuniperus T. 
^ I Saihna Rp, 

^ ! Taxus *. I H 
O 

H 

> 


^ ' Rufcus * o I 

I Spongia. 

hadiaga Bx. 
JflS. Keratophyton B. 

Tub-:pora. Tulularia T 
CcIIcpora j, 

Millepora. 

Madrepora. 
Retipora. 

Corallium, 
Acctabulum, 

Elchaiii. .i w 

.\* 

N J J^ i. Omnem Plantam Fru«3:ificatione naud 2. 3 o 
o. lO. 

1 1. 12. Ij aa 
fum Qariir. Micheli 1 fi cm flru£lui 5 m i^etabilia fun 5 aliorumque obfer 
creationcm harum docet In majoribus nuda autopfi minoribus , Filicibus nempe, Mufcis , Algis & Fung matus ut nec ullam unquam Plantarum fpeciem Frudlificatione carere poile , patet confider 1 Vifcus , L Cufcuta damentum Botanices confill 5. Botanicis pauciifimis d 1 Tulip 
Plantarum Divifioi 
& certitudo Scienti^ ReliquiE autem Plantarum partes in multis deficiunt Rad j Caulis j Folia > Fulcra ; & tamen giam » 
cre 4. Syftcmatici D pcrficcre Divifionem Plantarum Syflematicam (2) & Denominatione Syflematica , Gener 
dque pra^cipue Au6toribus Syflematicis & Specifi quorum exempla fequendo debemus cbntinuare exco P arum (.0 tum Syllematicum confirmat N & C Buxh Micheiio CcefalphiQ , Morififw , Herma pro bafi affumere debet partem harum primariam ; ergo Fru^lificationem ( 1 ) , quam unicum effe Bot 

adcoque pro abfoluto fundamento demonflrari potefl:. liinc recepta fuit a fummis Syf^ematicis , B Boerhaa funda 
s Ful r. FRUCTIFICATIONIS 
J I. F L O S Vaillantio 
Univerfales d Raj Sloaneo , Ri Kna > ixvrmuunu , uuvHjauviu , jxuju , oLouneo , mvmo , i\namiis , K«j 

Scheuchzero : Sc vix ab ullo Methodico , noflro imprimis temp Ruppio , Tournefc Vh Fevilleo , Dille I. 
ILFRUCTU 2. Coroila 
Stajuin^ 
Pijliiia 
6 Perianthii > Fios fcilicet & Fru^us 

Invoiucrum , Amentum Particulares vero feptem funt , cum fuis fpeciebus gari potefl , nifi forte a folo liei(l. 9 a Par 
Pai 2. Petaium , NeBarimn j Spath ? Gii j Caiyp 2. Fiiamei 2. 5. Pe 

6. Se ■P St) Pa 
Stig. Anthera (Apex vulgo) 7. Receptaculu 
3. Semi 

^. F/o 
(Summitas) > Conceptacuium ) Cor Siiiq L 
Nux 9 Fioccus Drupa , Pomu > Bacca Strohiii 6. Effentia Plantarum confiftit in Fruaific 5 Fru&us , Fru&ifh P (5: 4. ) ; Staminis in Anther (0 7. Fruclum omnem antecedit Flos Pi/iiiii m Stigm FruBificationis in Flore & Fru6lu (3: I. II.) ; FruBus \\\ Semine (5: (S.) Fioris in Stamine ( 5: 3. ) & atc. /a ex jam di^lis 

Antheras & Stig 7 /y^^m eflentia confiflit in Anthera & Stigmate ( 6 ) , unde Methodum meam defumfi 1 j cujus itaq obur \ 

a 
patet 61 um ( 7 ) confl cxum Plantarum > defcriptum & pro infallibiii affumtum : nec ullum 4 

ri 

Gr^u?/^ , i?^/^ , Camerario , Morianclo , Vaillantio , j5/^/V7<? , y///{^^^ , Bradieyo , 7?m/r;;<? & de 9. Anthera fu plicari nequeat Ne ^ana 
enitalia M que noflro tempore vix ab ? apertis oculis confiderantem cujufcunque plantx Flor fi a foio P potefl; hic ob angufli Expcrimenta, Anaiogia > An Obfcr 
Flores 

Planta qua^ Floribus Mafculinis g^.iidct, Mas\ qu^ T 
ditis qua^ cum Farinam fuam genitalem Stig Lwif^o , x.Aj^s.iiuiciiLa, /\iiaiogia , /inatomia , 3 
que (9) qui Antheras habent, Mafcuiim; qui S Antcced 
enitali Femin > & F Confc ? Ukis nfp 
Fecunciatio j quam prob .^ & flmul Mafculinis vel Fem 
Nullum Syflema Plantarum N 
tendo Hjhrida d ? R qui utraque fimul , Hcrmapljroditi dicu K quaj utrisque, Androgyna; qus Hermaphroditis, f/tT;;;^/;/;r(9^//>^i qua^que Hermaph alterum prop im (forte alia vice ejus Fragmenta exhibebo) ; neque Naturale conflrui potuit, antequam dhucdum conilru£lum efl 3. N Methodus B Syflemata artificialia , defeau Natur ? omn icceflaria funt noflrum Syilema p Syflema quoddam Natural Ifima fmt I fi q Fru6lificatione Syflematice defu a 4. Genus omne efl: ffumtis principiis generanaturalia contra naturam adhuc confl:ru61a efl quce maximam prseb itatem 1 um fl pfo primord quod Nos fcientes volentesve non commifimus quam > creatum hinc pro lubitu & fecundum cujuscunque thcoriam non proterve difcindend vel g s. N omina Generica malc conflru6i:a huc minus concrrua refl qua^que confufionem pariunt , Synonymis Veterum mel 6. N 
(paucis novis a me confedtis) infignivi. Multa tamen ad ominum 
ultitudo ptilfimorum permutationem maximam p difii ci tem , exercitatis d V m fcffo efl h i n c quo nova & noflris accuratior G pareret patrocinium. Neque au6lor fum mutari del .^' per ord fucceifi statum 
, v^vi.v,iuaLio viiu iii ciiLv. V liis , nv cuiiiciiu ciL . luut; iiuu murari acDi 

d mentem meam , fcniores Botanici mutent nomina. Veniat tandcm fer 
r pius abfurda, pra^cipue fpecifica expungat, de quibus in Fundamentis 
7. Methodum meam difficultatem parerc nimiam , hariolor Botanicos jam d 
at, quam fpond d meam fideraturam forc theor fp Botanicis Amflelodami nupcr cditis plura dixi. 

d examinandas nempe partes has minimas FI nominaque iila fs Refpondeo : quod fi Microfcopium , inflrumentum maxime neceffarium , quivis Curiofus fccum hab VI X d omnes Plantarum Flores nud quid 
absque omni Microfcopiorum ufu. Ultima tamen Claifis videtur a Creatore veluti exclufa opus ? Ego tamen examinav deoque fccundum numerum non defcripfi. Ncgat enim Natura conjun6tionem harum fecundum Stam 8. Ne ordines nimis longi, adeoque difli d eos fubdivifionibus auxiharibus a Fru6lifi dria Monofiy diflinguendi defumit ab bi plantag Umheiiata recenfentur , quas fecundum n\ethodum a Cl. Artedio in Umbellife difpefi dcfis CI. Micioeiii opera Staminum > carent. 2 d feu calice UmbeIis:UmbeIIasque omnes in tres ordines difp in hac fam quai involucro ad Umbellas tantum particulares gaudent. 3^. , qu$ involucro ad Umbellas univerfales & particulares infli Inter hos notabilis maxime efl Pen^ 
:cogitatam difpofui. Fundamentum has 
plantas Umbellatas , qu^ involucro omni a 9. Vires Vegetahiiium a B eliquis palmam praeripit Qux Method qua um Digynia. *. /2. folia armentis & jumentis Ixta pafcu TRIANDRIA 

TETRANDRIA,^^';//?^j/;;i^ /3. Stellatae Rj 

PENTANDRIA dijudicantur fecundum theoriam Artis vel Senfuum j hinc , qui utriusque figna intelligit , ille vere fcit vires pl 
i, adhuc magis Ordine N. fed maxime Genere N. conveniunt, etiam viribus propius accedunt. ex ^v Plantx qua^cunque Clafie Naturali , adhuc magis Ordine N. fed maxime Genere N. conveniunt femi minora avib funt > Monogy Afperifoliai Adftringentes funt > diureticas vuIq;o dicunt majora hcminibus vulgatiffima funt cfc g 
Adflringentes , g & vulneraria^ fi X Monopetaia Baccift maximam partem funt Digynia 7 l i 
Umbell T fi lo Radice & Seminibus poll omaticx , calefacicnte ? folventes & carminativ^ humidis autem venenatse POLYANDRI A autem omnis probc diflinguend ICOSANDRIA Baccifera , Drupifera vel Pomifera ; omnis hic fru61us cum oble6tamento edatur. 

qua: fa^pius venenata cfl:. 

DIDYNAMIA Gymnofpernna odorata, cephalica & refolvens efl: Folia virtute pollent. TETR ADYNAMIA omnis antifcorbutica & diuretica efl > V ficcationc ami vircs. ex DIADELPHIA folia Pecoribus ; femina Quadrupedibus ( feris) & flatulenta funt SYNGENESIA amaras continet & flomachicas. GYNANDRIA autem aphrodifiacas. GRYPTOGAMIA MONADELPHIA mucilaginofa & emolliens efl, Senfus cxterni funt examinatores Dixtctici omnis cibi ingerend 
conceifi. 

SAPIDA. Duicia nutriunt ; Pinguia emoUiunt ; Saifa fl tabilia f^Epc fufpe6la includ quibus Bonaa mahs diflinguuntur , a Creatore omni animali pro diverfitate naturx' divcrfi funt 
ODORATA. Suavia falutaria , Suavi(fi'> Acida refrigerant ; AuJIera adflr t) A 4 

alcalina , Acria corrofiva , Naufeofa diaca , Aromatica refol Hircina aphrodifi 20. COLOR ruhcr ubicunque acidum indicat , iuridus & Afpe61us totius plantae triftis fufpe6las reddit pl Ingrata fufpe6la , Naufeofa Rammcuii nota efTentialis confiflit in petalis ad ung u vatis pro melie qux partes Fru6lificationis omnes ludunt > dque patet confider V b 
V N 
■r? '^ I Zool o chanifmum pars illa Hiflori^ Naturalis Nobiliilima, longe minus exculta eft , quam dux reliqux ejus partes. Si tamen vel motum, vel me el fenfus externos rnofque , vel denique figuram Animalium CiEtens priefla refoiciamius , omnibu aprico Animalia efle fumma & perfe(5liflima C ope \ 2. Si Zoologias Audorum fub examen revocemus , maximam partem nihil nifi fabulofas , diiFufuDi fcribendi modum , Chalco phorum Icones & Defcriptiones imperfeda fasp nimis extenfas , inveniamus. Pauciflimi vero fant , qui Zoologiam in Gcnera & Sp dum leges Syftemiaticas red o e fi NobilifT W illughh ejiim & ClarifT Rajum excipiam 3' Hinc Obfcrvationib quas unquam propria autopfia obtinere potuerim adju Syfl ma quoddam Zoologias confcribcre coepi , quod In TetrapQdologm Ordines Animalium a Dentibus i in Ornithohgia a fi 
hcic Tibi fifto Illuflris Le6lor. 

nis & Aiis &c. inprimis defumfi. 

In Ichthyologia nulkm ipfe elaboravi Methodum , verum Suam nobifcum communicavit f immus noftri 

Artedi , Snecm, qui in diflinguendis Roftri; In Emomologia ab A 
oris Ichthyologus Cl. D. Petr. 
eneriDus 
ifcium Naturalibus , & Specierum diiFerentiis parem fui vix habuit. Hanc Curiofo Ledori jam fifto , ut ideam totius operis heic videat. Plura III. Led. brevi ab Eodem exfpedabit , Infiitutiones nempe totitis Mthyologi^. 
Simt qai putcnt Zoologiam minus utikm cffc , quam rcliquas Hiftorix Naturalis partes , inprimis ad minutifTima Aniraalcula quod attinet ^ 
fed fi hucufque notiffimorum tantummodo Infedorum Noxam , Utilitatem & Proprietates confideremus , facile apparebit, quantam utilita- 
tem , eamque magni momenti futuram , afFunderent IJ^iorATeg eorum , qu3e nondum probe cognita nobis funt. 6, Noxa (5) Infeclorum ex fequentibus fatis fuperque patet : ex.gr. 
in Finlandia Rufiiaque & panes Sc omnis i^eneris c 

vefHnienta confumit , ita ut Incola:^ intenfiflima hieme domicilia fua ad tempus relinquere coadi fint , ufque dum fi-igore pereat. Oeflrtim 
omcum tertiam circiter partem Cervorum Rangiferorum feu pecudum Lapponicarum , dum adhuc juvenes exifbant , deftruit. Teredo 'Navium m navibus c & oalis atculerit , omnibus in paiis quantum detrimentu 

Lapponiae finitimis alEciant , dicere vix poffum. confeffo e 
Culices quanta moleftia homincs & pecudes in^ provinciis Grylli dome/iici , notiflimi illi murorum incoi^ , ouam t moleftum ftridoreai edant , & quam multas infomnes no6les dormituris creent , res notifTima eft. A'h/cas domcfiicas , in Finmarkia Norvegica , totas domos implevifTe & 
nihil intacSum reliquifTe , ipfe in itinere Lapponico vidi. Pulices Mulieribus , Pcdiculi Nautis & Militibus quantum laborem & moleftiara 
multis in locis facefcant , nulli non conftat. Imo Quadrupedia quoque , Aves &c. propriis pediculis moleftantur. Acari Infedorum mi- •1 nima animalcula , ipfa exanthemata corporis humani fxpifTime caufant. Qiianro ^^mnt Locufla African^ paucis abhinc annis in qurou fdam ? notiflimum eft. Gyrinus ter- Europx locis vegetabiha devaftarint , & quanta ftrage Eruc£ papilionum quotannis arborum folia exedant reftris Noftr. quomodo Plantarum Embryones tenellos primo vere deftruat , Hortulani oprime nofcunt. Dermefles pretiofiflimas 
les ) u a m mul- I H Quadrupedum & Avium miro modo dilacerat. OcjQrum Bovinum moleftia maxima defatigatos boves ^ftivo tempore afficit. 

tos hominQs Aranei & Sccrpii necarint, & Tarantuk inflmia affecerint, obfervationes Medicorum teftantur, ut fexcenta ejufmodi prteteream. 7- UJus ( s ) vero Infeaorura maximos in arte Tinc^oria prcebent Cocciofiella , Kermes ,GaIU ab Ichneumonibus produd^. Cantharidum ufus in Chirurgia , Aieloes in Medicina , 
''Cum in arte Textoria , miellis Apum in Oeconomia &c. notiffimus eft. 
Proprietates ( 5 ) Infeclorum qui confiderare velit curiofus Scrutator , vix ullibi majori afEciatur voluptate. Examina modo : Roftrum G/r- culionis , Cornua Lucani , Antennas Tragoceri, Articulos Akloes , hhs Forfictd^ , Plumas Papilionis , Oculos 

r 
K^ um Crabronis , Coloreni ti , Ventricalum Ricini , 
hdie , Nidum lchneiwwnis , 
a V o s 
um , Elafticitatem Notopedce , Stridorem GryUi , Odorem Cmiicis , Exilitatem Acari , Coitum LiheL 
ibernaculum Oeflri , iEdificium Vejpa , Teftam Eicrmta , Vitam Ephemera , Acervum Foi 
mi cce , Foveam Formic^Teonis , Telam Aranei , Natatum Monoculi , Curfum Gyrini aqv, Phofphorum Lampyridis , Scintillas Scolopendra , Renovationem Cancrt , Motum Spiralem EruciS ex Aiujca c^eruka provenientis , Vitam fere i 

tamorphofes fic dicSlas fere omnium InfedorunL 
udibilem £w^ aquatica Tahani , & Me- 
Ova plurimorum Infeilorum triplici Integuraento r 

obducuntur ; abfcedente Integumento Primo Tertio tandem Infedum perfedum ^ hinc in ejufinodi ovis triplex exclufio Pulli. 

1 appellatur Eruca , Secundo Propolis , & 10. InTuoo Inteftinali Hominum tres Species animalium occurrunt , Lum.brici nempe, Afcarides, & Txnii^. Quod Ltmihricus inteft-inorum una eademque fit fpecies cum Lumbrico terreftri vulgatifTirao , monftrat figura omnium parrium. Quod Afcarides iidem fint cum Luml 
iliis minutiflimis , in locis paluftribus ubique obviis , ex autopfia clariffirae patet. oncis 

'a hucufque pro fpecie parafitica habita eft , quum 


in Hominibus , Canibus , Pifcibus &c. frequenriirime folitaria reperta fuerit , & maximum negorium illis facefcat , ratione Animalium dihgentem operam contulerunt. Ego vero in itinere Reuterholmiano-Dalekariico Ann. qui in indaganda Gene- I tem Sociorum meorum hanc inter Ochram acidul 734. conftitutus in prxfentia Sep- arem Ji^rnenfem inveni , quod maxime miratus fum ^ quum aqua acidulari ejufmodi Ta:nias expeliere plurimi tentant. Hinc fequitur Vermes non oriri ex ovis Infedorum , Mufcarum & fimilium 
multiplicari 
aqua bibendo hauftis 9 und intra Tubum Inteftinalem ; & fecundum gradus metamorphofes perirent ) fed 

i patet iiiedicamenta Infet1:is adverfa non per confequens vermes necare. quod fi fieret nunquam ex ovis vermiura prcedidorum , un a cum f i ] I ! 
I 

! 

} ! i I 
i 
( I I j 1 *uU, 1^1 I f ■ ^ #i ■ •«d. U 


u 

D 
A. Corfyus hirfuium. Tecfes quatuor. Fcmime vivip:u^i:^ ladifera:. b »-1 


K^ o a> 


o tSJ 2 

H i [loniO. I Nofcc te iprum. 'b H rEuropa^us albefc. 
J Amcricanus uibefc. 
■^ Aii;\licus fufcus. 

1 Afiicanus nigr. o i.»j o 

O I vy > o 
o 

I s AnTERIORF-S. POSTERIOEIS.. imu. * * Digitt ^ ?• 

Poilcriores antcrioribus f.iniles. I Simia cauda carens. 
Papio. Satyrus, 

Cercopithccus. 
Cynocephalus. T^ 


uraaypiis, Dliui 3. vel 2. . . 3. Ai. IgnavHi, 


U nus. Scandcns. Diiui 5: 5. 

MammjL 4. ( Ald.) 

C;hVj?;^;nnriihc. /'pLVjc cxtus pofitus. p 


Lco. 1 Dlghi 5 4. 

Miii?'77i^ "i, vcntralts. 

L;n:ua aculcata. Scandens. Tardigradus. 

Urfus. 
Coati Mr^. 

Wicichead ^niL Leo. I T i^ris • • « r-f 


CTQ 

- -■ 
^ 


r-< 


>— . 


^^ 

fi 


C 


* « 


k— 4 
:^:j 


^- 


r~f 
j"^ ■ 


1 '^^ 


m 


'^ 
^ FcUs. Muflda. Dijj/;/ 5 4. 

Mamwt 4 urabliicaies. 

Lmgua aculeata. 
I?/;;^'/ ^ 4. 

MammA S. fc. 4, pC(S, 4. 

LmQjia aculcata. Scandcns Tigris. 
Panthera. Scandcns. 


abdom. Felis. 
Catus 

Lvnx 


5 ^- _ 

I>t;:/f5 molarcs 4. utiinque. Scandcns Martcs. 
j Zibcllina 

Viverra. 
Muilela. 

Putorius. o 
o Didclphis. 

Lufra. 
O > • I ^^jt^ s ^ Mawm^ 8. intra burfu!ar:i abdemin. dobxnu5. DloJti s 5 Palmipcs. 
,-'1 W5. • t C5 


p 5. . ; . . ^. Pahnipes, 

X)i?>,;'rMntcrnicdii fuperiorcs longiir. Roir. Morjus» 


uoca. 


K* Palmipes. ILvnrjJsi dux umbilicales. J.^1 Hyxna, Canis marinus. Dignl 4 4. 

Coll!i77i fiipcrne jubaium, 

CiVida brcvis. T~t C\ • 

'anis. . . Dtrti S* • * * 9 A, 

Mamma 10. fc 4. peu. -6. abdom. Melcs. ^ Talpa. ■ 
Erinaccus. 

Yefpcrtilio ^ L';?^\'/f; medii digitis ipfis Icngiorcs. 

Corj^us fupcrne albicat: ir/ferne nii^ricat. Hya^na Vcier. 

ViVimj Londtni nutsr vt- 

dlt O" ds fc r ipft A R T F D 

Canis. 

Lupu?. 

Squiliachi, 
Vulpes. Taxus. 
Zibctha, • « Di^ui 5 5. antcncrss ir^aximi. I Ta]pa. ! . t Diojti 6"/^/«/; vel lcrlcii fqnamofa munitus. 


P^; antictn m 
Mlamms, 2, aiam expanfus. 
pectoraies. Eclunus tcrreilris. 

Armadillo. Vefpertiho. 

Fehs volans Canis 

Ghs r--. lans Vu 

volans Sch. 1 o 

Hyftrix. 
Sciurus. I Atirss humanre. Digui 4. y.T. Corpus fpinofum, Hyftrjx. j' .f C^;/.-/^ longifiuna lanigera. Sciurus. . voians. 


^ 

.J t Caflor. 
Mu 


I ■^^'^^^- 5 -S'*^ palmipcs pofiice. i Fiber. 

Citida horizontalis , plana , nuda. * i^ 


^^i^^^ 4 s^ ' 

i C^;^i/^ tercs , fquamofa , luifuta, --^ (* j I Raitus. 

Mus domcdicus. 
. brachiurus. 
I • . macrourus. 
Lemurcs. 
Marmota. a Lep us. 

Sorex. Diciti S 4. j ' ■ « 4 i^l # 

Catida breviilima , villofa. Digiti, j 5 

Dcrues canini adfunt. I 

1 

1 Lepus. 
Cunicnlus. Sorcx. b Equus. 
^S 
^ • 

^ 


^ ix 


^ 


rt 


^ 


s« 


lU-i . 


< 


n 


;^ 

^' 1 * 


^^ 


^— ^ 1 


' "1 


j::!. 


1 r^i^ * 


^*^ » 


< ^ 


« O" 


riippopotanius. 1 
1 

I MammA i. !n!?u;nales. Pi^'ts integri. _ I 1 Equus. 
Alinus^ 
Onagcr. 
Zebra. ; ( K, Elcplias Mamni:i % ingninales ( Arifi.) 
Pcdes quadrifidi. 

Mawtnx 2. pedoralcs. 

Pedcs 5. cajhs inilrucfti. 

Ma??wix ic. abdominales. 

Pi^chi biungulaii : raro fimpliccs. I Equus marinu:.. i 1 Klephas. 

.'* lUunoceros ] I 

1 
Sus. 

Apcr. 

Porcus, 

Batbyrcufla. 
lajacu. ^ I. 

O na 

n 
o Camelus. ■■-- Cornaa nuila. Ccrvus. Dromedarius, 

Badtrianus, 
Glama. 

i Pacos. ■»•'-.— i-.», > Cormtsi annua , primum pilofa. 
foh"da , ab apice crcfcentia. 
piurimis ramofa: fcminis rara. 1-1- o 

o Capra, Coniria furfum verfa, 
treda , fcabra. >3 \ 


o 


Ccrntta retrorfum flex^ 
intoita , rugoia. 


1 Bos. Ccrnua nntrorftmi veifa. 
lurmhta , la:v]a. c 


Caniclopard^lis. 
1 Caprea, 
Axis, 

Cervus. 

Platyceros. 

Pvheno, Raniifcr 
Alccs. 

Hircus. 

PDex. 

Rupicapra. 

Strepficeros. 

Gazella. 

Tragclaphus. 

Ovis vulgaris, 
. . Arabica. 

. . A.fricana. 
. . Angolenfis, 

BoZ ~ 

Urus. 
Bifon. 

Bubalus. 


OrJincs. I Gcncr.1. I CIr.rad-ci-cs Gcncrum." Sii pccics i III. 
M 

CorpiS pluaiofam Ai£ d ux. Tedcs d u o H 


Femln^ ovipanr. RQjlrum oiTcum CG-qjus nuduQi, vcl 
^^uruiiorum. nr.lli : rcliqiJ i i enipcr. ^e?7Us V70h /i^r 1 % Tinn£ hliiIj:. res 


c: 
> 

I « Piictacus 
Strix. 

Falco. ■i; r>/^;// pecus antici 2. podici 2. 
Digiti pedis antici 3, " poRicus t. 
quorum extimus retrorfum ilexilis. 

Digiti pedis antici 3, poflicus r. Pfittacus. I Bubo. 

Nochia. 

Aquila. 

Buteo. 

Cyanopus. 

Lanius. 
Nifus. Orus. 

Ukila. 

Vuliur. 

Falco. 

Milvu?, 

Pygargus. 
Tinnuncuius. 


>6 ^ ^ Paradiia:a ^ ;! n 
o 

3 Q Coracias. t^ Corvuj, I Pertni- 1. longiffima: , fingulares , 

nec ahs , nec uropygio infix.-c. 

Pss 4da6l. Rceirices cxteriorcs gradatim 
breviores. 

Pes 4da£l. Reeirices osquales. Manuccdiatn. 
A\'h Paradifiaca. 


Xedudo. R .vana. Cor/.v; quadrupcdium j caudatunj, 

tciia munuum. 
m CtJr/?y^ quadrupcdium , c?.uda dc- 
^Uituumi, fquamis carcns. > I Lacerta. Pica. 1 Cuculus, 

Picus. Digiti pcdis antici i, 
liojirtim larve. 

Digiti pedis antici i, 
Rojiram angulatun:. poflici Corvus. 

Monedula. 
Ciandaiia. Cornix, 

Lupus. 

Caryocataftes. Corl- FcUudoteauljt,,. 

• • . marina. 
Lutana, 

Butb. 

Rana arbcrea 


'quanca, 

Carol:na, His quadrupedium, caudatum, 
Iquaa^olum. 


! CuCUiUS. 

Torqui]!a f. Junx. 
Picus n!2cr. I \.j 3 n 
O o 

5 Certliia. 
Sirra. 

n 

I Ifpida, 
Grus. Pes 4da6l. i^ij/r, gracilc incurvum, 

Pes ^dafl, p.t?y?r. triangulare. 

P^; ^daft. Captit plumis criffatum. 

P^; ^dact, cujus digitus extimus medio 
adnedlitur tnbus articuhs. » • • vindis. . . . vanus. Anc^uis Corl> ^v; apodum , tcrcs , fquamo 
fam. Certhia. i^icus cinercus I Upupa. 

Ifpida. 

Merops. i Crocodiius, 

Allegatof. 

Cordylus. 

Draco volans, 
Scincus. 

Salamandra aq. 

• • terreari-;. 

Chamceleo. 

Scps. 

\ Scnembi Mrg, 

Vipera. 
■ ^cjiia. 
Afpis. 

Caudifona. 

CobrnsdeCabelo. 

Anguisil^fculapii, 

Cenchiis. 

Natrix. 

Flydrus, '».■ CapHt criilarum. I Grus Amphibiouum Claflem ultcrius continuare noluit bcni-Tni- 
tas Crcatoris _; Ea enim fi tot Gencnbus , quot reliqua: Ani- 
malmm Clafles comprehcndunt _, gaudcrct ; vel il vcra cficrit: 3 C; Ciconia. Vngucs plani , fubrotundi. Ciconia. 

qux de Draconibus , Bainifcis , ac cjurmcdi inonftn. .. 
r{\^aKlyoi fabulantur , ccnc humanuui j^cnus tcrram mlubi- 
tarc vix pofTct. Un^uis medius inferne fcrratus. i Ardea. p, , T 

Pclccanus. 
p:j' Cygnus, qtfl' 
00 Ki?/}r. deprciTo-phnum, af-ice iubror. 

Roftr. dcpreiPum , apicc ungniculato, 
inferne burfa inllructum. 

Koftr. conico-convexum. rt 

o 

I 

c^ Anas, Platca. 
Onocrotalus. Olon 
Anfer AU r. Llder. 

Anf. Bcrnicla -..« Rcftr. conico-deprefTum* 

Graculus. Roftr. cyiindriforme , apJce a-!unco. 
Roftr. conicurn , apics adunco. Anas fcra, 

3ofcha5. 

Penelope. 

Mergus. 
Mcr^anfer. Chtucium. 
yl. Vomeft 

Querquedula 

XA. larum cxpcrs, aflervatur ITam collis 

T-T. CoiymbuS. ^oftr, fubulatum. Pedes infra ^cquihbr. Carbo nquat. 
Gracuh,is aqnat. L aru5. Rcftr, fubulatum. Pedts in ^quihbr. Colymbus, C. minim. 
Podiceps. ArcH^ica. Catainfta. 
Sterna. Larus, 
Pifcator, 


i Ho^niatOpuS. I ^'^ 3^^^^- ^'^'fri apcx compreiTus Pica marina. 


Hydra corpore anguino , pcdibus duobus , 
ptcm, Sc totidcm capitibus, 

burgi , fimilkudincm rcfcrcns Hydra: Apocalypticx a S. Jo- 
ANNE Cap. XII. & xai. defcriptLU. Eaque tiinquam vcn a- 
nimalis fpcciem plurfaiis proebuit, fed falfo. Natura fibi fcm- 
pcr fimilis pluta capita in uno corporc nunquam produxit na- 
turaliter. Fraudcm & artificium , cum Ipfi vidinuis , dcn- 
tcs Fcrmo.mullcluii , ab Amplubiorum dcntibus diverfl, h- 
cilhmcdctcxerunt. 

Rana-Piscis s. Ran.e in Piscem Metamorphosis 

vradc paradoxa ell, quum. Natura mutationcm Gcncris unius: 
m axiam divcrfe Claflls non ndmittat. Ranx , ut Amphibia f^ 


\^ vi 


o 

I r Charadrius, 
Vanellus. 

Tringa. 

Numcnius. 

Fulica. Pes 3daft, Ki;^ri apex tercs. i-iuvia.;?. 
Hiaticula j Pes 4dnft. Rofinim digitis brevius. 
C*i/;// pcnnato crillatum. 

/^ir; 4dad. V\oflTttin digiils brcvius. 
C^^«/ fimplex. 

Pt'; 4dad. Rofyrtm digitis Jongius. r-. apcibi. omnia , pulmonibus gaudcnt & ollibus Ipmcfs. Pif 


i fpi- 

Er^o lcgi 


Tringa. 
Fugnax. Ocrophus 
GallinubK Pes 4dad. D/g/// mcmbranis aufti, 
C<^;r/; carnofo-criaaturn. 1 Gallinago, Limofa. 
Arquata. Recurviroara. 

Gallinula aquatica. o > Strudiio. 

Cailiarius. 

Otis. 5 g.t^j I Pavo, 

o Pes idaft. abfque pof£ico. Struthio-camcius. Pes ^dsft. abfquc poftico. 

CapHt galea & palearibus ornatum. 

Pes 3daca, abfque poflico. 
0//>i/ fimplex. 

Pes 4daft. C^/«; corolla pcnnac. orn. Emeu. T- Tarda. Pavo. 


noh , loco pulmcnum , branchiis infinVunrur. 
Natuni^ contrana forct Irxc mutatio. Si cnim pifcisliic irn^ 
Itruaus eit branchiis , crit divcrfas a Rjara & Amphfbiis. Si 
vero pulmoncs , crit Laccrta : nam toto codo a ChondrQptc- 
rygus & Plagiuris difiert. 

Monoceros Feterum ^ corpore cquino , pcdibus fcrinisi 
cornu rcd-o, hjiigo , fpmalitcr intorto , Piftorum figmcn- 
tum clt. MoxoDoN Artedi cjufmcdi cornu ^-crlt , cxtcri 
vcro partibus multum diffcrt. 

Pelecanus rollro vulnus infligcns femorl fao , ut cma- 
nante fangumc fltim pullorum Icvct, fabulofc ab lifdcm tra- 
ditur, Anflmi fubulx dcdit faccus fub gula pcndulus, 

Satyrus caudatus, hirfutus , barbatus , humanum rc- 
£^!:^-i^r^^^^^^^ ' gcfliculatiombus valde dcditus, filaciffimus, 

vifus fuit. flQmiwn ouo- 
percgrinatores m.ulta nar- Simix fp;ccics cit, fi. unquam aliquis 
quc Caiidati^ dc quibus rccentiores ] 
rant, cjutXicm gcneris funt. agris. ^ 

r— i 3 Galhna. 


1 ctrao. Pes 4dafl. Frofjs papilh, Gula mem- Gallopavo. 

brana unica lon^itudinaii iu- I 

ftru^ia. 

Pes 4da(fl. Frons membrana ferrata. 
Gula membr. duplici longitud. inll. 

Pes 4dad:. StiperciUa papillofa nuda. I Gallina. 
/ Phafianus. 
Urogallus. 
Bonaiia. 
Perdix. Tetrno, 

I-ni;opus. 
Coturnix. I >:5> 

2 t^ Columba 
Turdus. ( Sturnus. o 

O 
I o r.' Alauda. 
Motacilla. Reftr. rcdlum , ad bafm furfuraceum. 
Narss oblcnga: , mcmbranula fupcrnc 
inllructx. 

i<cftr. parum convexum. 
Pltwu rolhi baiin tc^ura, 

V\o[tr. rcdium fubtcres. 

Lin^ua bifJa cornca. Columba. 
Palumbus. 'i^utur. 
Ocnas, Turdus 
Merula. Sturnus. Vngtiis digiti poftici digilis ipfis lonsior. 1 Alauda. :i P ^ Lu/cinia, ROjtr. gracilc, Vauces xw^xkzvxX, 
LingHS, apcx bifidus laccratus. 

Roftr. gracile retflum. 
Lingu^ apcx biiidus laceratus, Motacilla. Ocn?.nthc. 
Merula aquatica. 

Lufcinia. Ficedula. 

Erithacus. Troglodytes. 
Carolma Rndh, I aevonrn temcre dicitur. Eil autem artificiofc cx radicibiis 

3' ilicinis Amcncams compofitus. Naturalitcr aurcm efr Em- 

bryo Ovis allcgoricc deicriptus , qui omnia data liabct attri- 
buta. 

PtioENix, Avisfpecies, cujus unicum in mundo indivi- 
duuiu , Sv qux decrcpita ex fcrali builo , quod ilbi cx aro- 
mutibus iiruxerat, repucrafcerc fibulofc fertur,fbliccm ilibi- 
tura prions vitx periodum. Eilvcro Palma Dactylife- 
RA. vid. Ii(cmpf. 

^ Bernicla s. Anser Scoticus £c Concha Anatifer4. 
c hgnis putndis m mare abjcc^-is naici a Vcteribus crcditur. 
bcdiucura impofait Lepas mtcrancis iiiis pennifoniribus, Sc 
modo adhKrendi , quail vcrus illc anfcr Bernicla indc orirc- 

tur. 

v,P'^^.^° corporc anguiuo, duobus pcdibus , duabus alis, 
Veipertilionis inilar, cfc Lacerta alam , vcl Raja pcr artcm 
monilrofefid-a, Svilccata. - 
_ AuTOMA MoRTis Horologii minimi fonitum cdcn,s in pa- 
rietibus, eit Peduulus puljaturliis dx6t\xs, qui limia pcrforar, 
caquc inhabitut. -^ o x > JL. tU LiO. Parus. l VKoftr, gracile. 

Llniiu apex truncatus , 4 fetis in* J . . criftatus. 
llrucaus. P. caudatus Hirundo, r. Loxia. Anip-^ elis. 


Frinrjl!a. 


! P^oftr, gracilc ,^ad^bafin ceprefram , 

minim^m C riclti ampiiffimo. 

Roftr, cralTum, magfium , brcvc, cur- 

vum , undique convexum. 

Roftr, crafTum , reflum, 

Remigum apices nonnulli membra- 
nacci. 

Roftr. crafTum. 

Afrt:i:;:/^utrac]uealteram finu quodam 

ad balin rccipit. Hirundo. 

Caprimulgus. CoccothraufLcs. 
Loxia. ■ i^yirhula. Garrulus Bohcm. Fringilla. 

F.mberiia, 

Pafler. Carduelis 
Spinu^. 11 ■f-1 ^mM 
^m^ *** % 


■imlHjlMM^l Carj):^-s2pQdumy pinnis vcris infi:ru£l:umj nudum^ vel fquaniofiini. 


n 


^ 
--^ 


^N 


K^ 


O 


G Thrichcchus, CcUodon. 
Monodon. ,N 
O 


1 r 


h-* 


^■■^ 


w-^ 


V 


r-T 
:ii 
h-* • 


1 Ba! xim. fjn Delphinus. i n 

o n Koja. Squalus ■c; 

I Acipcnicr. Pctron:yzon fa 


o 

B 

cr 


) r. ft ,1 t:2 o ^ 

^ o 

S Q 

) — ; L ophius. Cycloptcni9 Ollracion. 
kihilca. h::> 


I ■>-i ! O Gaftcroitcus h: o 2 Zcus. ^ — ' ii Cortus. o o 

. •-d Trigia. r' 

f.1 1—^ 

c Trachinus. Pcrca. 


Sparus. K 

1 Labrus. 


Mugil. Scomber. Xiphias. 


I Gobius. ^^ 
;s » ^«i«, Gymnotus I p^ Mur.i:na. o P> 

00 

3 

o Blcnnus. Gadus. P leuroncrccs. Animodyics Coiy^pha^na. Dentes in uiraque inaxilla. 
Dorfum impenne. 

Bentes in inferiore maxilla.. 

Dor/um impenne. 

D€?is in fuperiore max. i, 
Dor/un/ iinpenne. 

Dentes in fup. max. cornei. 

Dor/um fccpius impcnne 

Der.tcs in utraque maxilla. 
Dorjum pinnatum. Manatus f. Vacca v^ar. Cor. Fiflula in roftro Art, 

Cete Cluf. 

^^*^^^.^^^^ ^^^^B^^^^HH ^^^^■^^■^^^ 

Monoceros. Vhkornu, B. Grocnland. B. Finfifch. 
B. Maxill. inf. latfore. Art Orcha, 

PiiocLcna. Delphmus. Voramma brnnch. utrinq. 5, 

Cvri-ui dcpiefium. I Foram, branch. utrinq. 

Corpuj oblon^um. 5 Toram. brar.ch. utrinq. i, 

Os edentul tubulatum. Raja dav. afp. loev. &c. 

Squaiino-R?ja, Aliavcla. 

Paihnacamar Aquila. 
Torpedo. ' Bos Vtt. 

l/arnia. 

Catulus. 

Zy^;:^na. 

Ccntrine. Galeus. 
Vulpcs mar. 

Squatina. 

Priilis. torani, brancb, utrinq, 
Corftis bipenne. 7 Sturio. 
H ufo . Ichth^ocollal Enneophthalmus. 

Larapetra. Muflela. Caput mac^nitudine corporis. 
Appendices horizontaiitcr la- 

tera pifcis am.biunr. Rana pifcatrix. 
Guacucuja. i> finna- ventraiCS in umcam w 

I ■,1 cn-cu:arem concretx, 
l^innsL venlralcs nullae. 

Ciiils dura , fxpe aculeata. Lunipus. Le/us mar I •t- De77tcs contigui maximii. 
ylculei aliquot robudi 
dorfo. m Oibis div. fp 

Atinga. 

Oftracion. 

Guapcrua. 
Caprifcus. Pifc. triangul. 
Hyiirix. 

Lagocephalus 
Hiilrix. 

Caper^ Memhr. branch. oiliculis 3, 

Venur laminis ofleis inftr. 

Corpus conipi'cfTum. 
Sqt-{am<s. fubnfpcra^. 

Mcinhrana Lrn!:cl\ oflic. 6. 

Capi4t aculeatum , corpore 

latius. [ Aculeatus. 

Pungitius. 

Aper. 

Faber. Spinachia. Gallnt mar. Cataphraaus. Scorpio raar. 

Cottus. Gobfo fl. capu 1 /j 


tppcndkes ad pinn. peft, 

articulatce 2. vcl 3. Opertda hranch. aculeata, 

Octill vicini in vertice. 

Mimh, hranch. oflicu]. 7, 

Pinns, dorfales. i vel 2. 

Operctda hranch. fquamofa, 
Lab}a dentes tegunt. 
Dtntes molares obtinet. Lyra. 
Cuculus. 

Hirundo. 
MuIIus barb. Gurnardus 
Luccrna. 
Milvus. 
&: imberb. Draco. Araneus mar 

Uranof:opus. i I Perca. 
Cernua. 

Salpa. 

Sparus, 

Chromis. 

Mxna. 

Boops. 

Erythrinus. 

Aurata. Lucioperca, 
Schraitier. 

Melanurus 
Sargus. 

Mormyrus. 

Smaris. 

Dentex. 

Pagrus. 
Cantharus. 


LaVia crafFa dentes teg. 

Coior fpcciofus. 

Memh. hranch. offic. 6, 

Caput totum fquamofum. 

Menth.hranch. oflic. 7. 

Pin?2d dor/i 2 vel plures. Julis. Sachettus. 

Turdus diverfar. fpecier. 

/^^^■•.^^ ^^^^■^■*" "-"^""^^^ ■.■ ^m^ TWfc^^^^^B.^^™ 

MugiL. Cephaks, r 

1 Glaucus. 

Scomber. 

Trachurus Amia. 
Thynnus, 

Saurui. Ko/lrum apice enfiformi. 

Plnns, venirales nullai. % Gladius. Plnnd vent, \n i fimpL concr. Gob. ScjiarnsL afpcr?e. Pa^ar niger. jozo. ganciius. Apktia. Memhr. hraiuh, ofllcuL 5, 

Plnna dorfalis nulla, 
Me-mhr. hranch ofTic. 10. 

Tubtdi in apice roflrL 2. 

Pinn^ ventr. conRant ofT. 2. 
Caput admodumi decUve. Carapo. I Anguiila, 
Fluta. Memhr. branch, 
Pinn^ dorfi. 
iiii*. 7. 

2vel 3. Congcr. 
Serpens niar. 

Alauda nou crilh & galer. 

Gattorugine. Blennus. Mcmhr. hranch, ofT. 6. 

OchU ambo inccdem later. Monhr. hravch. cfTiC, 

Pinnd ventr. null;x;. ■ 7 Mcmhr. hra^-ch. ofnc r. 

Ptnna dorfi a capitc ad Afcilus diverfar. fpecier. 
Merluccius. Anthias 2du3. 
Muftela. Egrefmus. 

Rhombus diverf. fpccier. 
Pairer, Limanda. 

H^ppoglofTns. BuglofT. Solca 

Ammodytcs. TUtanus. ( V. 
N 
A. Qcrtms crufta odca cutis loco teclum. Caput anrcnnis inftrudum. 
VI 

Corporis Mnfctdi ab una parte baii cuidam folida^ aiHxi. 


t^o 2- 


r 


^ 


pi 


4 

<j:> ' 


nd 

H 


CJ' 


p 


Vi 


> 


f-t 


• 

1 Blatta. §. FaCIE EXTERNA FACtLE 

F.lytra concreta. AU nullx, 
Antenns. truncataD. DISTING. Dytifcus. 

Mcloc. 


H Foriicula. 

Notopcda 
Mordclla,. Pcde^ poflici remorum forma & ufa. 
Ani. fetacece. Sterm apex bifuicus, 

El^tra mollia , flexilia , corpore breviora. 

Ant moniliformes. ^-xarticuhsolcum 
fundens. 

/T/j/r/j brevifrmia,ridda. Cauda bifurca. Sciirab. tardipes, 
Blatta foetida. Hydrocantharus. 
Scarab. aqu.uicus. 

Scarab. majahs. 
Scarab. uucluofus. c 1 • urcuiio. 


Buccros. L ucanus. Scaraborus. Dcrmcrtcs. Caffida. v^hryromcla. 

p. 

Coccionclla. Gyrinus. Nccydalis. 
Attalabus. I Cantharis. 
C Pofitum in dorfo fx/7/i^-^;2r.capiIIacca:. 

Catida aculeo rigido fimphci armata. 
-^^/, fetaccse, breves. 

Rs/Zn/w prodnftum, teres, flmplex. 
Ant. clavatse in medio Roltri pofuas. 

Cornti t. fmi plex , rigidum , fixum. 
Ant, capitatx, fohacesc. 

Ccr72um ramofa, rigida, mobilia, 
Ant, c.-ipitat^, foliacex. 

§. AnTENN^ Tl^UNCAT^. 

Ant, ciavata^ foLace;^, 
Cornua nulla, 

Ant, davat^e horizGntaliter perfoliata^. 
ClypeHs planiufculus, emarginatus. 

Anf. clavato-fubulata^. 

Ciypeus planus, amice rotundatus. 

-^«^fimphces, clypeo longiores. 
Corpus fubrotundum, 

Ant. fimplices , brevifTimas,' 
Corptis hemifphxricum. 

Ant, limplices. Corptis brevc. 
Pedibus pollicis faliens. 

Ant. clavato-produdjc. 
Ciypeus anguflus , rotundatus. 

Ant, fimplices, conflrudsc articulfs or- 
bicularibu^, pr.cter uliim. globofum. 

§. Antenn/e Setace.^. 

C/3//'i-^ip]anus,margineundiquepromin. 

Llytra flcxijia. Staphylinus. 
AuricuJaria. Scarab. cladicus. 


Negatur ab Ari/iotsle. Curculio. ^ 
r^ 


t^ 


P 


-^ 

H 


* 


r 


1 1 

cr 


t-— 1 

> 


r~> 


« 


cn 
O^ 

^ 
c 
^ 

Gordius. Taznia. 
Lumbricus. Hirudo Limax. Rhinoceros. 
Scarab. monoceros. 


Cochlca. Cervus volans. Scarab. pilularis. 

MeloJontha. 

Dcrmeftes. 

Cantharus fafciatus I Scarab. dypeatus. B> 

o 

o c Cantharellus. Cochinella vulg, Pulex aquaticus. 
Pulcx plantarum. 

Scaraba:o-formica. Scarab, pratenlls. iS^autilus Cypraza, Caniharis offic. 


rr J. " 1 lUiv^liO* arabus. Clypeus fere planus, mar^. prominente. ' Oantharus fcetidus. v^icindcla. L 


pcura Ccrambyx Bupreflis, Elytra fragilia. 

Clypous cyhndraceus vel tcres. 
Forceps oris prominens. 

Clypeus fubrotundns. Pedes longi, 
Cgrpus tenue acuminatum, 

Clypeus ad latcra mucrone prominct. 
Ant. corpus longitudine -a-qirant, vel 
fuperant. 

Clypeus fuperneipun(9ise!ev?*isnotatus. 1 Cantharellus auratus, 
Cantharus Marianus. Pa:c:la I Scarab. tenuis. Capriccrnus. 


1 ^cntauum. Scarab. fylvaticus Fapilio, Ro/irum fpiralc, AU 4. o 

r 'T LiDclIuIa. 00 c 

■3 


Caudd foliofa, Ah 4. espanfs:. } 
*-! O 

r-t Ephcniera. 

Hcmerobius, 
Panorpa. 

Raphidia. 

Apis. Papilio alis eredis. 
Pfyche--- planis. 

Phak-ena-comprefns. [ 

PerlaT | 

Virguncula. 1 Concha. Mufca Ephemera 
Phryganca. c 

r-t Ci^//^/^ fetofa. -^/^ 4. erefla;,' 

Catida fctcfa. AU 4. ccmprefTce. 

C^//f/.e chdiformis. AU 4. K^j/r. corn. I Mufca fcorpiurus. 

Catida fpinofo-fetacea.^/^4. Qap. corn, j ^^n de^i^Ia, 

Cauda aculeo fim.plici. .^/^ 4. 


Ichneumon I Cjitida aculeo partito. Ah 4. Mufca. %/.';i fub alis capitatus. Ak 1 
^ P^ippurus, 
i Novacula, Pornpilus, 

PUlert, 


caudam. Echcncis. c Efox. tridi tranrverfdC, a^peroe, in fu- 
perna capitis partc. Remora, Mctnhr. hranch. ofl:c. 14. 


Sahiio. 


Olliicrus I Corcgcnus, 

Clupca. 

Cyprinus. Memhr. hranch. cfuc. Ic-IZ, 

Ccrpus niaculofum. 

■ 

Mcnihr, hranch. ofiic. 7-- 8. 

Dentesm nux. hngu, palat. 

Mcmhr, hranch. oflic. 8— 10. 
Appcnd^x pinniformis. Lucius. Belone. 

Acus maxima fquamofa. 

Salmo. Trutta. 

Um!)ia. Carpio lacuflr. r:::; ^ ^-* . r-t 
r^ r-f 

§/0 


Gryllus, 
/ 'fc\:4'i 6. aU 4, /uperiores craffiores. > L Crabro, 
Vefpn. 

^onibylius. 
Apis. 

Ichneumon. 

Mufca tripilis. 

MufcL-e div. fpec. 
! OelTrum Vet. 

Oellrum Lapponum, 

Tabanus, 

Culex. Teredo nav. 

Tipula. Formica-Ieo. Gryllus domeiticuj. 
Gryllo-talpa. 
Locufla. 
Mantis, Lcpas. 1 ampyris Formica. 
Cimex. Pedes 6. Clypeus planus. ALt 4. 

Pcdes 6, AU^, Catida aculeum condit. 

Pedes 6. Al^ 4. crucifcrc-e. 

I^qy^w/^ fty]iforme> reflum. 


t Cicindela. Formica. ij Notcncda 
Ncpa. 

Scorpio. Cimex Iedu!ariu3 
Orfodachne. 
Tiptila aquatica. 
Bruchus. S O c[hys. 


Pedes 6. quorum po/!k't remorum figura Notonefla aquatic'a o K ^ Echinus, 


Pedes 4. 
Pedes 8. ik uTiu AU 4. crucifer^. 

Frcns chdffcra. Al. 4, crucif. J Scorpio aquac. 

Frons chdifera , aculeata. 
aU 4. ]axx\ EpeiLinus. 
Sauras. Spirinchus» 
I Scorpio tcrreflris. Aflcrias, 
Memhr, hranch. ofl^c, 8. 

Venter acutus fcrratus. Mefnbr. hranch. ofTic. 
Dentes ad orilicium 

culi tantum. 3* 

vcntn- Albuln. Lavaretus. 

Thymallus. Oxyrliynchus 

Harengus. Spratti. 
Encraiicliolus. Alofa. 


Fcdicukis. Peaes 6. Antemu capite breviores. c: 

H— uicx. Erythrophthal.Mngil. fluv. P Monoculus Pedss 6, faltatrices. 

Pes i.f Antennd bifida?. Pediculus humanus. 
Ped, avium. 
Ped. pifcium. 
Ped, pujfatorius. 

^^"^™^^"^^^ ''^^^Mi^^^ ^W^.^»^^r^^fc ^^^M.^^^ 

Pulex vulgaris. Mcdulli Cobitus 
t.t 'ngnatnus. C^/.'^^/ comprcfTum, 

Ptnn^. dorfi &vcntra]es ea- 
dem a rolho diib.ntia, 

Opcrcula hranch. cx lamina r. 

MaxilU a lateribus claufse. Brnma. 
Capito. 

Caraflius. 
Tinca. 

Rutilus. 

Leucifcus, 

Gobius fl. 

Cohitis. 
Mifgurn. Ballerus. 
Nafus. A. M. 
Cypr. nobilis. 
J3p.]bus. 
Alburnus. 
Phoxinus. Acarus. 


Barbatula. Pcdes 8. articulis 8 conf!antcs. 
OcHU z. Am, minimse. 


Acus lumbr. Acus Arifot, 

H!ppocan:pus, Araneus, 
Canccr, 
W 

Pc^lc>2.0cuhcommumtcx 21 

Pedes 12.. prioresihcldomQ% Pulexarborefc^^uw;?. 

Monoctdus BradL 
Apus Frifch, 

Ricinus. 

Scorpio-araneus, 
Pedic. inguinalis. 
^Q^ic-. Scarabxi, 
Pedic. Scabiei. 
Araneus coccineus, 

Arancus. Tarantula. i 
Phalangium. Scpia. C^r/>/;; fiiiforme, tercs, fimplex. Seta aquatica. 

Vena Medina. Corpus fafciatum , planum, articulatum. 
C£?r/'^^i tcres, annulo promincnti cindum. Lumbricuslongus. Ccrpus inferne planum , fuperne convex. 

tcntaculis dellitutum. 
Corptis inferne plnnum , fuperne conv. 

tenfaculis inilrucfium. Inteliinum terrae. 
Lurnbricus latus. 
Afcaris. 


Sanguifuga, Limax, Te/ia univalvis, fpiralis, unilocularis, Hdix. 

Labyrinthus, ^ 
Voluta. 

Cochlea varia. 

Bucdnura, 
Lyra. 

Turbo. 

Caffida. 

StrombuS'' 
Fiflula. 

Terebdlum. 
Murex. 

Purpura. 

Aporrhais. 
Ncrita. 

Trochus. » h Tefta univalvis, fpiralis, multilocularis. Nautilus. 

Grthoceros, 

Lituus, Tefla urnvalvis, convoluta , rima lon 

gitudinali. Concl:a Veneris, 
Porcellana, Tefla univalvis , patuh , leviter concava, 

perforata, ad angulum fpiralis. Te/la univalvis, concava , fimplcx. Auris marina. 


Patdla. Tefu univalviEj, teres , fimplex* Dentalium, 
Entalium, 
Tubus vermicul. 


Tefia bivalvis. Mytulus. 
Vulva marina, 

Pholus. 

Bucardium. 

Perna. 

Ghama, 

Solencs, 

TcHina. 

Pinna. 

Ofbea. 

Pedten. 

Mitdla. Vcmer. 


Tefla multivalvis. ValvuU duabus plure^. \ 


Conchaanatifera. 
Verruca teRudin, 

Balanus mariaus. 

Corpus formia variabile, molle, nudum. Tethya. 
Holothurium. 

Peuna marina. Corpus fubrotundum,tefta tcflum,acu 

leis armatum. Echinus marinus. Corpus radiatum , corio teflum, fcabrum. Stdla marina. 
Ste]ia oligantis. 
St. pentadinoides. 
St. pojyfadmoid. ' Corptis orbiculatum . gdatinofum , fub 

tus iilamentofum. Urtica marina. 

Lrt. vermiformis. 
Lrt. crinita. 

Urt. altrophyta. I Ccrpus oblongum , internc offeum , an 
terius oc% artubus donatum. 
Microcofmus. 1 Corpus variis heterogends teaum. Microcofm marin. '-'— w- 


Onifcus. Cancer. Afla^us. 
Pagurus. Squiila. 
Majas. Eremita, 
Camm.arus. Pedes 14, \ Sco!cpendria, 
Pedes 20. & ultra. .1 Afellus Officm. 
'Afdlus aquat, 

Scolop. terreftris, 
'Scolop. marina. 
Julus. ( I I 

t -ti/^i^ . i k.