Skip to main content

Full text of "Caroli Linnaei, Sveci, Doctoris Medicinae systema naturae, sive, Regna tria naturae systematice proposita per classes, ordines, genera, & species."

See other formats

r 1 V * \ LiM ^ . j^ : f o .c!>^ 


ifl 
"'1 A^K J 
J ^%«v^ ; *-^ "^«■^t^^ il-r^^,^'^^^^/ D O 
T O 
D 


N m 5 * 

4 B 
G N A T R 
XJl N A T U 
^ 
M 


O 


E 
c 
J\ 
N 
j 
^ •- 
^. 
J EH OV A ! Quam ampla Junt opera Tm ! Quant ea omnia fapienter fecijli J f Quam plena efl terra ofjefiione iua ! Pfalm civ. 24 c. f ) a u 


H V ;i 


wiL f— ^K A dl o 
t/ 
Z) c/ N 


T U M > Apud 
H 
O D O 
U M H A A K > M D 
CX 
XV. t s. 
■anrpM Mi MM ■iMe^ 
X 
Y P O G R A P H I A 


N N 

W 

H 

M 
D E 

ste^iM^ ^m^mik ■' H - -i ^ » 
/ o 

t <» 

V 

* I 
X 
N N 

* ■ 

1. Si opera Dei intueamur , omnibus fatis fuperque patet , viventia fingula ex ovo propagari ^ omneque ovum producere fobolem parenti fi -> 

D 

miilimam. Hinc nulLx fpecies nov^e hodienum producuntur. rj 2. Ex generatione multiplicantur individua. Hinc major hocce tempore numerus individuorum in unaquaque fpecie , quam erat primitus Si hanc individuorum mulriplicationem in unaquaque fpecie retrograde numeremus , modo quo multiplicavimus ( 2 ) prorfus fimili , feries 
tandem in unko parente definet, feu parens illo ex unico Hermaphrodito (uticommuniter in Plantis) feu e duplici, Mare fcilicet & Femina 

(ut in Animalibus pleriique) conftet. 

h 

cum fimile femper parit fui fimile ( 2 ) ^ cum unitas in omni fpecie ordinem ducit ( 3 ) , necefle 4. Quum iiulla^ dantur novae fpecies I 5 eft , ut unitatem illam progeneratricem , Enti cuidam Omnipotenti & Omnifcio attribuamus , Deo nempe , cuius opus Creatio audit. Con- firmant ha^c mechanifmus , leges , principia , conftitutiones & fenfationes in omni individuo vivente. 
Individua fic progenita , in prima & tenerrima a:tate , omni prorfus notitia carent , ac omnia fenfuum externorum ope edifcere coguntur Ex Ta^u confiftentiam objedorum primario edifcunt • Gtifiu particulas fluidas j Odoratu volatiles -, Aiiditu corporum rem.otorum tremorem j & demum Vilu corporum lucidorum figuram j aui ultimus fenfi i pr^ maxima voluptate animalia afKc Si univerfa intueamur , Tria obje6t 
tia ; y\ fixa illa corpora Natiiralia, fi^ecl 

JL veniunt , nti ct ] remotiflima illa corp C 

Eki naita ubique obvolitan i/y^^ro 7. In Tcllure noftra , ex tribus prxdidis {6) , duo tantum obvia funt ^ Elementa nempe , qu^ confticuunt j & NaturaHa iila ex elcmentis con 

ftru6la , licet modo , pra:ter creationem & leges generationis , inexplicabili. 8. Naturalia (7) magis fub fenfus ( f ) cadunt quam reliqua omnia (<5), fenfibufqiie noftris ubivis obvia funt. Qi Creator hominem , ejufmodi fenfibus ( 5 ) & intelledu praeditum 
Naruralia , tam admirando 3c ftupendo mechanifmo conftrucfla ? globum terraqu 
ob aliam caufam admiraretur 8c collaud a:ro itaque quamobrem 
-n locaverit , ubi nihil in fenfus incurrebat proetcr 
quam ut Obfervator Arcificem ex opere pulcher- 9. Omnia , quas in ufus hominum cedunt , cx Naturalibus hifce cuncSba defi ; hinc (xconomia mio 
is 
MetaIIur£>ia : ve^etabil --. o feu Agricultura 3c E[orticuItura ; Animalis ftu Res pecuaria , Vcnatus , Pifcatura. V%bo; fundamentum eft omnis Oeconomi^ , Opifi ciorum , Commerciorum , Dlxtx , Medicinx &c. Ex iis homincs in ftatu fano conferva ftituuntur , ita ut deledus horum fumme necefi^arius fit H (8.9.) bofo prasfervantur, dc ah x ffitas Scienti^e naturalis per fe patet Primus eft gradus fapientix res ipfas nofl^e^ qu^e notitia confiftit in vera idi^a objccTiorum; objeda diftinmmntur & nofcuntur ex methodica um divifione & convenienti denominatione ieoque Divifio & Denominatio fundamentum noftr^ Scientix Qui in Scientia noftra Variationes ad Species proprias , Species ad Genera naturalia , Genera ad familias referre nefciur 
hujus Dodores fefe jaditant , fallunt & falluntu Scienti 12. Naturalifta ( Hiftoricus Naturalis ) aud Omnes enim , qui naturalem vere condiderunc Scienriam deb ferentiam , redle defcrib qui partes Corporum Naturalium vifu (5) bene dift Scientia Naturalis eft divifio ac d nominatque. Eftque taiis Lithologus , Phytologus vel Zoolog ^ .•' & omnes c fecundum trinam dif (10) corporum N um ab ejufmodi Naturalifta (12) judicio inftit 4. Corpora Naturalia in Tria Natur^ i?^;^///^ dividuntur : Lapideum nempe , Vegetabile & Animale. 

5, Lapdes crefcunt. Vegetabilia crefcunt & vivunt. Ammalia crcfcunt , vivunt & fentiunt. ; Hinc limites inter h^cce Regna conftituta fi 6. In hac Scientia defcribend e curiofus Luftrator facile ipC & illuftranda plurimi omni fua a^tatc laborarunt ^ quancum vero jamjam obfervatum 8c quantum adhuc reftat 
Exhib Confpe6lum gcnerale Syftematis corporum Naturalium ,• ut Curiofus Ledor ope Tabute hujus Geographicx quafi, fciat,quo fuum in ampliffimis his Regnis d 

Method 
nova , que Defcripciones addere fpacium tempus , & tard maximam partem propriis autopticis obfervauombus fundata , in fingulis partibus ufus fu facile credendum cflt 
obfervationes quod 

Si Curiofus LecT:or frudum aliquem hinc percipiac, illum Celebratifiimo in Bel probe enim didici paucifiimi IsAC. Lawson ./ Do6lifiimo Sc b 20. Orbe communicarem. 
Si comperiar ha:cce llluft 
pecflabit. liii enim AucT:ores mihi fi o B D. D. JoH. Fred. Gron 
uc breviffim fce tabulas 
obfe nec non cum Erud 
Curiofo Ledlori grata fore propediem plura , fp &; magis limata , Botanica imprimis a m iV- ex- Dabam Lugduni Batavoram 1735- Julii 23. CAROLUS LINNiEUS. M. D. K 4 . ^ r-' ! — 4 I P F T R /F ^^"^ Lapides SIMPLICES > qui \ \ r \ 


! i> 

4 conllant particulis tantummodo fimiiaribus. Metallurgis dicuntur Bergartcr Afbcftus. I Conflat Albeftus natans, folido-flcxilis. 
A natans fibrofo-coriaccus. 
IL M 
N 
R^ funt Lapidcs COMPOSITI 

conftant Petra particulis ^ > 


Suber montanmn. 

Aluta montana. 
Caro fojfdis. SBcrafiot. AmiiintllS. FHris ^paralhUs Jww^ K-* • A 

A 

A fibris capillaccis flcxilibus tenacibus. 
fibris capillaccis flcxilibus fragilibus. 
fibris fctofis rigidis. Ltnum tncomUufiibile. S3a"vilui. 
Altimen phmof offic. ' S3crgf[im. \j ^. OUaris O 

n Fihris fparfts. A fibris angulofis rigidis. Amiantus immaturus 

Pfeudo^amiantns. s O fibris acerofis friabilibu 
O fibris accrofis ri^idis. 
O fibris e centro radiatis. 
O fibris fafciculatim inflcxis Lebetura Lapis, 
Acerofus Lapis. 
Radians Lapis. 
^orofus Lapis, 
Talcum i-j Memhranis carnofts , 
in<iequaUs fupcrficiei 


o 
< Mica Memhranls fquamofs , 

^(lualis fuperfuiei , T durum craflum, cortice nitido. 

T durum coriaccum. 

T friabile molliufculum. 

T friabile fragile membranaceum, Corneus Lapis. 
^unicatus Lapis. 
Talcum ofjic. 
Talcum aureum^ ticnifliivj. 
S^ornjlcn. 

©ulb.falF. o 


4 k cr O 

co M particulis impalpabilibus, 

M particulis fqvamofis. 

M particulis membranaceis fiffilibus. 

M particulis fqvamofis & mcmbr. mixtis 

M particulis prifmaticis immixtis. Sterile nigrum. 
Mica "vulgaris^ 
Vitrurn Mofco^viiicum. gfimmcr. '* u n 
r 

n s chiilas. Fragmentiiffjilihus. Spatum. Fragm, rbomhoidalihus. 


^Rtf^^ J f^ S cinereus. 

S nigricans friabilis. 

S Kiger duriufculus. 

o niger durus clangofus. S fiflile 5 lamellis dehifccntibus. 
S compaftum , opacum nitidum 
S compa6lum pellucidum. Fiffilis iniitilis* 
Fiffdis vulgaris. 

Fiffdis Lapis, 
Ardefta fegularis. gvv-; tlltUcVti^iV 


Spcitum lameUatum^ , 
Spatum vulgare. 

Cryfiallus ffiandica* Qlcvinn^fcn. 


p 
^ a o J 


o 
^.^ « 


o 

■ 1 


3 
;:i::> 


o 


n 


?::: 


O 


P 


ci 


f-t M rude. / 


M rude, venis q^^art^iofis rubris. j L 


Marmor. ^ f-1 crq 

f-t Fragmentis inccrtls. M nitidum album. 

M nitidum. rubram, 

M nitidum atrum. 

M niriuum, coloribus mixtis. 

M nitidunijColoribus alternis. 

M nitidum, coloribus piduram refcrens. Marm. Fiorentimm. Calcarius Lapis. 

p^ena h^matica. 

polituram affumum 

Marmor alburn.^ 
Marmor ruhrum^ 

L)dins Lapis* 

Marrn. "varicgatum. 
Altrm, Polyzonias. Variat infinitc. S)\vit mavrncr. 

^roterficti. M nitidum virefcens , maculis nigris. Serpcntinus Lapis. M nitidumcoeruleumjmaculis albicantibus. Lazulus Lapis. gforciuinilcn. 

trcrp.ntinficn. 

iajulfcn. M fun:ax opacum. (M fugax fubdiaphanum. 


{^ 4 ^-O <: •K H 

n 

H o 
o Cos 


n 

o Silcx. Fn-z?;^^;^//^ ?r^««Z^/i; !£ particulis inxqualibusrigidis. 

D-bi-h (-" particiilis a;qualious rnabuibus. o^acis C a;quali 
aquam filtrans. Areyiarlus Lafis^ 

Coticulct. 

Filtnm. (gnnfcfcn. 
Fragmentis convcxis 6? 
concavis fubdiaphanis, '^ I', Gencris hujus di9crcnti;.s 

vcl 

variationcs reales, 
licct c colorc dcfamLas , 

addat , 

qui potefl: ;, 

Ei^o non .... Pyromachus. 

Cakedonius^ 
Jafpis . 
Carnecdus. 
MalachiteS. 

Turchefia. 

Sardius. 

^chates. glinta. 
galccbcn. 

grivncol. 

COialactjtf. 

'5:urco^. 

^iiac. ^ acutL^ peliuculis. > ■ Q aquco-album. 
Q^Iutcum, 
Q rubrum. 
Q^purpureum. 
Q coerulcum. 
Q^ viridc. 

Q viridi-ccerulcum; ••if ^vartzum. 

Pfeudc-Topazius. 

Pfeudc-Rubinus. 

Pfeudo-Amethifius 

Pfeudc-Saphirus. 

Pfeudc-Smaragdus. 

Pfeudo-Bcryllus. ^itr^i. 

bclTe alTe 0-ad;ta 

cdcr 
£}inOvine 

aClc ffcnar. 

5 O :5^' 'f- t « ■ /^ rt w;/;;;? quidam ^uart- 

zum , qindam 'vero 
Pyromachum^ut vetc- 
res intelUgunt £5? ;7{?.f. 
A quibufdanj ad 
calcareos^ ah aliis au- Ordincs /' '/' melio buc rctuJimus. Ncm. generic. 
Characlercs gcnerici. 

^ CO 
> 

r Diflerentlse rpecifica:; AuJtoris, Synonymai Nom. Svccica. 1 o-> o Nitrum F P O yd 

° O P 
in ignc frcrncns , 

l''igura prifmatica hcxaccha , 
Acidum cjfentiale. n 

^ '. 
K-i t ^3 

o 

o 

o 

o p Muria Alumen. c 
p p 
r-t Vitriolum. in igne crcpitans , 

Figura tefldata hcxaedra^ 
AlcAino-acidum. 

in igne fpumans , metallo dcfidituttun , 
Figura tefjulata o£laedra , 
Acidum purum. 

in \ny\t fpumans , metallo impr^gnatnm y 
Fio-ura rhomhoidea dadecaedra. 

Acidum/>//;7^?i^?. ■i I tJ 00 

r EIc6lrum. 1 Fimus odore yi^^w , colorc ////?^. r Vi 

f ■^. 


o 

r-t o O 

o 

o o c 

;::3 h Bitiimcn. 
ntes» . Fumus odore /nj?/ , colorc atro* Fumus od. acuFiffimo^ col. //^/^p, faporc /'^7//^ ^ princip. acido p § R= o 

o 

Arfeiiicum Fumus od. alliaceo , col. ^t/^^ , n\pore ^////t;; , princlp. aIcaUn&. I !^j Hvdrargyrum.:' ^^ ^' ^^'^^ i'^/^////^ , mctallo fluido , VI h ®'^\ H-^ g^r c 

> 

r Stibium. in A^ fenfm avolans , mctall. fragili , vitro fiih». o 

o 
o 
o 

o > 

aq c 

D o ' P o p-* O 

o 

o o 

o 
c c:: P r-t P 

Pf 

3 Ziiicum. Vifmutum mctall. molli, v i' K/-! tcnaci. Stannum. Plumbum. .^ uq 

o 
^ - Fcrrum. in J^^ flagrans , 

cineribus alhis ^ 
f.amma viridi. 

in A^ facile liquefcens ^ metall. tcffulato , 
* . jragidiufculo. 

in A*^ /^j;//^ lifdefcens , mctall. tcnaci. calc. . Vitro (^/^^. /'^; /\^ facik li^uefcens ^ metall. /^;?^^/ vltro T?^^'*?. o 
c 


r.\ • 

c: o //^ l\^ difflcilUmeViquefcmcXuIuriffimo^ VFjc^J"*. vitro /^r^^-fi? o co Cuprum. //; Ac clifflculttr liquefc. mct. ^//^t?, Vf^cf* ^i Argcntum /w A' commode liquefc. mct:i].firPto , v^^^ indefiru^ii^ik. tcnaci 
allo. e^ ^ ^ Aurum. in A^ commode liquefc. mctall. /mo , V^^ GD+^ indefiruUihile , tenact 
hteo. 5". I ' 

t^-*i 

qvi Metallargis Svccis dicuntur 
peregrinis imprsgiiata. 
N U Mahnartcr Bdr 
j ^ 

U 
Ilt FOSSILIA funt Lapides AGGREGATI , qvi a Svecis dicuntur Grufarter 

conllant particulis petrofis vel mineralicis mixtis. ! CD humofam. 
(D qvaruofum album. 
iCD qvartzolum luteum. 
G) qvartzofum rubrum. 
CD qvartzofum purpurcuiY 
CD qvartzorum cccrulcuni. 
CD qvartzofum viride. 
G) qvartzofum viridi-coer! 
G) liliccum? (vclunde?) 
CD fpatolum acutum utrin* fpatofum, fragmcntorum anguiis oppoHtls. 


9 aqva; mannx. 
aqvac foJitaniC. 
folidum foffilc O nudum. 
O fchilli. V) ferri viridc. 

Q cupri cccrulcum F lolidam. 


tenax. fluidum album, igncm attrahcns 
hqvidum fafcun'i nudum. 


B 
B 

B hqvido-tcnax nudum.. 
B iblido-tcnax nudum. 
B folidum nudum. 
B folidum in fchirto. nudus. 

micaceus. 

fcrri flavus, flffura varia. P 
P 
P 

P cupri fulvus. 

P cupri vitrcfccns. 

P cupri qvartzofus. 

P cupri-cotaceus. 

P cupri faturatiflima.3 , pctram tcgcns. 

P _cupri particulis impalpabilibus. 

P CUpri fulvo.fufcUS. 

P cupri in apyro. 

P cupri in ollari accrofo rigjdo, A ar-icntci coloris. 
A vitrorubro. 
A vitro cccrulco. 

A ollaris accrofi rigidi. 5 pctra varia veftitum. 
2 rubro-tin£torium. A- 
llriato-fibrofum. 

lamellato-fqvamofum. 

n:iicx fqvamofe & membranacex mixtcE. 6 fertilcpctrofum violaceum. 
6 fcrtile pctrofo-vitriokceum ? 
6 fl:enle terreum. 
6 ftcrlle micaccum ? an hujus loci ? 

\i arfcnici , colore fugaci. - pctra veftitum. 
C polycdron irregularc nigrum. 
% polyedron regulare purpurafcens \h particulis teflulatis contiguis. 

h parciculis teflulatis fparfis granulatis. 
particulis pulverulentls fparfis nitidis. 
particulis pulverulentis fparfis fugacibus. |b nitri fpatofi utrinq; truncati , viride. 

fulphure non adultcratum. 

- arfcnico improrgnatum. 

* pyritc imprxgnatum. 

petraE vltrcfcentis , pauperrimum,' 

petr^c vltrefcentis , divcs, 

nudum oftacdron. 

tcflulatum , fere nudum. 

frafturis nitidum. 

ferrumi &: mundi polos refpiclcns. 
Terra nitrofau 

Cryftallus tnontana. 

Topazius.- 

Rubinus, 

jfmethijlus^ 

Sapphirus, 

Smaragdus, 
Beryllu^. 

jldamas, 

Spatum cryftaJUnum, 

CryJi.aUus plumbifer. 

Sekmtes. 

Suillus Lapis. 
Sal marinum. 
Sal fontanum, 
Sal gemmce. fedpctta')orD. 

SCubiit. 
apl)ir. 

©emanf. 
gvat-d;vptlna. 

SSb^-d'rv{>aa. 

gpcgeljlcu. 

£)rt]cn. 

evaufft gdf. 
S3cra-eal(. o Alumen plumojum. 
Fifftlis aluminaris. ©cbi^en 'Xlun. 
QUun-gfifmcr. to yttrioium niartis, 

VitriQltm cyprinum. 5iopptuoi:. 
SSlallcn- 


Succintm var, coL 
Ambra grifea. ^crnftcn. 
ZiXihcx. 


Naphtha, 

Petrokum. 

Maltha, 

jlfphalttis* 

Gagas, 

Carbo foffiUs. ?Serg-olm. 

erg-tiara. . S3cr(j-6cf. 
Sov^bef. 
eten-fol;!. Sulphur nativtim. 

jfttripigmentum @ei)yct (gjvafecl. 

£5pcrtmcnf. Cf'' var. fig. ^mxm. ^opyarfieg. ^arbmalm. - - ^Jarbflng. Minera Q dura. 

Minera ^ qvartzofa, 

Minera Q arenacea. - . ganbmalm. 

Minera 9 moIUs, • $S!6tmaIiu. 

Minera Q chaJyheata, - . ©talflag, 

Minera Q hepatica. . - icfi>cvga3. Minera 
M. tenax, 

acerofa 
e^malm. 
Pyrites arfenicaUs» 

Cobaltum. 

Safera, 

CpbaJtum ruhtml QBatnfic^. 
CobcR. 
SCifjte cobolf. 

^oboitblcmma. 


Minera mercurii, 
Cinnabaris nativa. 0DJtfilft'crmahr, 

?8er(5-®unobcr. Minera Antimonii. 
Refufius, gpi|fg!a^mrtln% ^lang. Minera Zinci, 

H 

Lapis atramentarius 

CaJaminaris, 

MoJybddcna. ©piautcrmalm. @almc;a- 
S3h;crti?. Cohaltuni Fifmuti, ^Bifiluufmalm- Alincra (ianni vulg, 
Min. %, polyedra. 
Granatus (foepius) 
vittcr. gingraupcn 
©ranat. « Galena teffulata. ^ernnivimalm. Miner. \i^ grantiJata. ©rofgrpnig m. 

Miner, T^. punStata. ^ransniOrigalan^. 

Miner, |>. coIorefugacL ©fpggmahn, 

Miner, f?. cryftaUina. ?Bh; tl;n;iMl. 

Alin. martis opima. 3vcn jcrnmalm. 

^allbraft malm. 
Kobbraft malm. %Lor{len. 
^lanfcften. 
Ferrtim purura (ver^) ©cbi^ct jcru. Ferrum fub-purum. Svcut jcrn. Min. cf^fs fpecuJaris. ©pegcl malm. Alagnes, ollaris e ccntro radiati Zincci , extus pucukti. Magnefta. 
amlanti angulofl ri^idi. J:^ Hamatites. amianti rigidi, cxtus puculati. NucJeus h^ematitidis. SOJagtict. 

?8runjlcu. 
SSIobflcn, 
Olai^fopf. nudum tcfliilatum. 

nudum informe pr;^clpltatum 

cocruleum. 
violaceum. Cuprtm nativum. 

Cuprum prcecipitatum. 

Cuprtim Lazureum, 

Cuprum vitrei ccloris, ^opper-glai;. Oebi^en ^opp.T. 
^raccipitcrab §- 
^oppar-iajur. nuclum. 
mallcabilc Incanum. forma varia. Argentuyn nativum, 
Mincr. 2) vitri coJor 

fubdiaphanumrubcfccnSjadcandelamllqucfc. Miner. }) cornu coJ, 

rubefcens. 

fragflealbidum. Miner. ]) rtihra. 
Miner. }) alba. (Scbi^ct gilfDcr. 
©la^mahn. 
S^oruinalm. 
Svob^plbcn. 

iiu^(?i;!ben. nudum. Aurum nativum. manTiorIsnitidIcoeruIei,maculIsaIbIcantibus. Aiin. Q Lazurea. in mercuriali alio parafiticum. Min. o 7nixta. ©cbivjct ©ulb. 

©ulb^ajur. 

©ulb-mahu. < 3 o 

3 N n 
o 

n 
n 


cr 

C/D 

O 

o C3 ^^ "x^ H •T^ n 
> 

> 

3 o f:; 
< 

o 

O 


cy: O ^ b C/D b 
^ O 
j 3 c 
Glarea conflat \ -I V ArglUa ParticuUs fcahris , 

fragiJe diflinSlis. G tenulfllma, flatu aeris vplitans 

G farinaceaapyra.. . ^ 

G argillacca apyra mixta. ParticuUs Julricis , 
tenaciter coh^rentihus . Glarea mobiUs. 
ArenafteriJis. 

Terra adamica. - ,Clt'eUcu.l 

2310. A apyra. 

A calcarea nivea. 

A vitrefcens, vitro fubdiaphano. 

A vitrefccns tefliflata. 

A vitrefcens rudis. 

A vitrefcens impalpabilis. ** ArgiJIa galJica. . 

Argilla nivca... 

PorceUana. 
Argilla figuUna. 

Argilla 

Bolus. V tdgaris* eibfaj] icl;r., 

SBIefe. 

^^crfcirin-W)^ 

^tufo-Mjr. 

Terra SigiJJata, f ! Humus FegetabiU vcl animaJi H animalis, conch^ l^vis oblonax. H vegetabilis communis. deftru£lo, H vegetabllis paluftris pura. H Arena. vegetabllis paludofa^radiclbus mixta Fltmtis conchacea. 
Flumus aira. 
Lutum. 
Turfa. SpdjTnfj-mtjira. 

feirarc;uu;tla. 

®r. 
Qiorf. Lapdis cujufctmqtie . 

j)ulvere.i. A qvartzofa. 

A pctrofa,vIx palpabflls ^qvalis. 
A mixta & inxqvah*s. Arena riparia. 
Arena horaria. 
SabuJum. Ochra. Mercuriali quodam , 
a vitrioJo fuo foiuto. >- Marga. TcrraaJiqva (argiJJacea 
fwpius) tndurata. micacca fquamofa, 
ferrea atra. ©tranbfanb 

Sfurfanb. 
(Sui^. A aurea rubra. Arenaaurea J. argent. ©littcrfanb. 
Ar, atra fluviatiUs, '■^ixn^^awi). Ar, aurifera. (gulbfimb. O ferri lutea. 

O ferri lutea argentifera. 

O cupri coerulea. 

O cupri viridls. Ochra fl.ava, 
OcJora arzentea. .^iolKtfarg, ChryfocfxmruJ.mont. ©crcjWart. Viride montanmn. Serggrouf. '^ M i'ubra fblidiufcula. 
M alba folido-friabihs. 

M luteo-alba folldo-frlabilis, 
M cinerea folida. 

M nivea friabflifllma. \ L 

PumeX. generatw S tala^litcs In eJemento Igneo. P Vegetabihum ater. 
"" Pyritx cinereus. 
Tcrr^ clnereus. 
P Cuprl rubcr. 
P Argillx clnereus. P 
P Ruhrica. 
Creta alba. 

-r 

Terra tripoUtana. 
Lithomarga, 
Agaricus mineraUs. 

FuUgOn 
Pumex. 
\ ^rita. 

QlrippcL 

gioffum. 
Lnc Junt^ offic. feoof. 

^impjlcn. » - In eJemento Aereo, S argfllx calcare^e 
S calcis nitrofx. 
S qvartzi. Incruftatio. 

Nitrum calcareum. ^ roppjlcu Tophus. In cJemento Aqveo. T glarcx fannacex. 

T arenx mixtx , ferro impr?egnat^ 

T humi paluftris ochracco-ferrca:. 

T humi lacuftris ochraceo-fcrrei.c. Saxum. ^tites. Tartarus. In eJcmento Tcrreo. Lufus argiJIaceus. S^acfbrob. Min. cf^ aren. flava. (ganbmahn. IntranaturaJc Lapidcum S micaceum puculatum granulofum. 

S micaccum longitudinalitcr fiflllc. 

S qvartzofo-micaceum impalpabilc , granls fpataceis 

S fpatofum rubrum. 

S qvartzofum album , mica nlgra maculatum. 

S micaceo-corneum , granulis nigris puculatum. 

S cotaccum compa^lum albicans. 

I ^ f ■ 11 ■ I #■ I IIP I I L| i ■ I i> I I ^ ru ^ ^ , I II ^ I ^ I I , , I II ,1 ■ ■ I I tf H i > I ^'^f^^ ^m mmn ■■! ^— Bl— p^M^^— ^f^M^W^M^^-^^"^™^^^^^™ Alin. cS^ paludofa. 
Min. o^ lacuftris. 2?rfc. 2J^i;nnahn. 
iomalm. 
Calculus Intra natur. FegotahiJe. Molaris Lapis. 

Porphyrius Dalk. ' 

Sax. AJandictm. 

Sax. Angermannic, 

Sax. aJpinc-Lapponic. iapff g^icUjIcu. 

Sax.alpinc-Dakk^^rl S)alff ^idlfteu. QTairftJen. 

etalllleu. 
^Vrpeu. 

lUanbjTciT, 

^Cu^crmanPen. lE embryone lapillulofo libero 
lE embryone lapillulofo adnat( 

JE embrvone terreftrl libero. « ALtites. 

Pfeudo ^etites. 
Geodes. L M V Hiiivn 


T vini. ■ 
T cerevlfl 


Tcirtarus. 

Fermentum. prni^cn. 
©fallerf?€n. ^SiulHjj. 

©iajf. C fahvx dentium. 

C gaftrlci animalium pecorum Intra naturaJe AnimaJe, C Bilis cyftidis. 
C urinx humanse. 

iC 

c I urin^s Simiarum, Caprorum 6cc 
infcdl Aftaci. C vermis conchse. Tartarus dentium. 
ALgagropiJa. 
Calc. felkus, 
Calc. neplmticus, 
Bezoarticus Lap. 
OcuJi cancrorum. 

Marqarita. Q:aub^r«^, 

©i^lillen. 
Sf^cnniffiojlen 

:^raftc-jicu. 

^^ar!a. i 
1 > t^ Graptolithus. Cj imcis mappam geographicam rcfcrcns. 
G proelia, urbes, rudera vcl fimilia rcferens 
G nemora , arborcs , plantasve refcrens. 4 

Pliytollthus. Petrificatum pEiur^ G plantam Fucum referens. ajjmiians. Peiriflcatum Feget^hiUs G ftellas & pun^ta radiata rcferens. 
G circulos intra clrculos rcferens. 
G pun6ta informla rcferens. 

Ph iignl. 
Ph folii. 

Ph feminis. 
Ph rami. Lap/s geographicus 

Lapis ruderatus. 

Dendrites. 

Phycites. 

Pfeudo-aflroites. 
Concha anomia. 
Stigmites. --^ . PunHuJaria. 


/ >i7>/v r — - \ ■*\. HelmintholithllSi PeirijlcaUm Fermis > Entomolithus. H Lumbrici. 

H Mcdufse. 
H Echini. 

H Echini fpIniE. 
H" 

H 

H 

H 

H 

H Echini articuli fpinlferi. 
Patellx ? 

Patelte aut conchir: hlnc plan:^ , indc gibbx. 
Conch^ fubrotundx. 
ConchiE hine plati^ , indc gibbx. 
Conch^ lamellata:. Ldtboxylon. 

P.hytohihkon. 

Ptfolithus, 

Pfeudc-coraJUum, 

Entrochus. 

Afteria coJumnaris. 
Echinites. 
Belemnites, 
Judaicus I.apis. ^ctn|iicvrc tra&. 


^mH ftongllcu. 
La^.Lyncisoflic. Nummus Brattinburgenfls Stob^i. 
Hyfterolithus. Ichthyolithus. ; Amphibiolithus. PetrifluattmA:mpIjibu Petriflcatum Infle^i. H Concha: oblongae, 
H Cochlece fplra latcrali. 
H Cochleas fpira ccntrali. 
H NautlJI rc6li. 
H Nautili rotundati. 
H Nautili compreili. Conchites. 

PeUiniics. 

Oflracites. 

Aiufculites. 

CochUtes. 

Nerites. 

Orthocerotes. 
Nautilites. ' 

Cornu anrmonis. §.k\TiOM\i. <3otIan&fpif. Pctriflcattnn Piflcis, E cancri. 


Aflacus petrtflic % Ormtholithus. / Petriflcatum Avis. I incertcc vel certie , totalis vcl part. fpcciei. 
I dcntis carcharivC. 
I ovorum. 
I oflis palatlni. 

A Angvls. 

A Laccrtx. 
A Ran:€. 

A Teftudlnls. IcJothyoIithus. 
Gloflfopetra. 
Oolithus. 
Bufonites, ?ComfIcu Scrpens ^etrif. Zoolithus O totalis , ccrci vcl inccrti gcncris 
O partialis. dvis pttrifatla. Petrlflc. ^vadrtipedis Z totalis ccrti vcl inccrd animalis. 

Z oinum. ^vadrupes nctrif. 
Ofja foffilia. s CDIammotoiMccjT. I ' ^ .' 
o N 

V. 
N 

> \ 


.1- 
J I. ' 1 l V i; I 

r L 

4 2. 
Primogenitas Terras tantummodo Glaream & Argillam nominamus , e quibus , Elementorum ope , totum Regnum Lapideum exiftimamus efle produilum, Hinc reliqui Lapides temp Creatione praeterlapfi / progenies fu Generatio Lapidum Simplicimn & Aggregatorum per appofitionem particularum externam fit ^ & fi hi principio aliquo Minerali , fo falf no in humore quodam foluto , imprseg Compofiti dicuntur H 
■ 

Regno Lapideo nuU Hinc nuUa humo rum per vafa circulatio reliquis Natura? Reg Petram omnem , vix ulla excepta , e Terris originem ducere extra controverfiam eft. e. gr. ex Humo vegetabili pahiftri Schijlus , e G Cos , ex Arsilla "^ 

Petra vel M comminuta 31 Petra cum fuerit impr^gnata materia aliqua , refpedu ad Simplices , peregrina , Minera dicitur. 

__ 1* 

minatur ; fed non vice verfa. Terra mixta fi concrefcat Comretum dicitur. Petrificata foepius ex Argilla in Calcem mutata oriuntur no pau cis tamen exceptis r Saxa Lapides vulgatiflimos , rupium & montium plerorumque bafes , in Principio non crcata fuifle docent partes illorum conftituentes 
nes in Diluvio generacos fuifle , confirraat frequens autopfia illorum Saxorum , qu^ indies producuntur. Si enim particulas eorum coi ftitutivi^ probe examine 
en^ proprietates locis adjacentibus vel fubjedis obvix monft Qyartzum , e quo originem duxerit , maxime dubitarunt Mineralog 

quis te generavit ? Hinc fummus Mineralogus Excell. HENCKEL : Silex ! Silex Omne Qvartzum efle petram parafiticam docet autopfia ; generatur enim in cavo aliorum lapidum & inde excrefcit Ex Aqua itaque in fifluris lapidum e exhalationibus lapideis imprsegnata , forte etiam ab aere adj fuperficie lapid excrefcere in pit > 
continiio aiiG;etun 
putamus In fluido Aqueo primam perad;am fuifle generationem docent vegetabilia foepius in fa obfervata Knrmn Qvartzl noftrum , fcu Cryftallum, Qyartzum efle docent proprietates omnes Pt rt 

duritie & figura ^ figuram obtinet ipfiflimam fhr flimama N 
dub itaque Nitro aqu^ primordiali iapidum admifto adfcnbenda fits duritiem etiam fuam a faie 'hocce obti fle verofimiie videtu 

L 

ita quepretiofe pellucidas a 
Qv non ut erx fpecies , fed ut variatione colore tantum diftindae difFerunt H qui has tanti ^ftimat y ftultus qui in medicina exhibet Eimus omnis e vegetabili vel animali deftrudo oritur. Hinc quotidie augetur , fed ionga die etiam in fpeciem Arena^ tranfit lo. Vitriola cum duo tantum naturalia obfervamus 
c duplices tantum Py & totid 


nfemus Ochras , quarum generator eft Vitrio 
verum mod 1 1. W - - • 

Petrifcata plurium Au6lorum delicias & Sii ad \.^ fl foecies funt , redacfta fu dem prorfus modo quo Hortulani fuas plantas difponunt , qui tot fpccies Tuliparum , Hyacinthorum , Aneraonum &c. quot funt horum variationes , fingunt. Ad 
12. 
feptem tamen genera reduci poflunt omnia Petrificata , nec plura p 

quam ampliari debent. 

Lithophyta a"d Regnum Vegetabile , non autem Lapideum , pertinere , docet fi 

Artifctaks lapides omnes merito excludimus , funt , adeoque ftudii minus fruduofi limites potius coard j ftru6lii t) & analo o ut Cerauuiam , Bo\ Af Vitrioia fa6litia &:c, e. gr. Vitriolu 
feu S 

, Saturni , per confequens Ochram plumbi feu Ceruifam , &c. 
dixi illos lapides , qui diutiflimc vi ignis refiftunt & conSciend ftrumentis Chemicis maxime idonei (\ Nihil tamen in tota um natura , ne Argentum quidem 
Aurum ignis fummi , fpeculo cauftico produdi , vehementiam eludere poteft 


' s- V * k' H ^^ m w_ } t5>!2: o 


o 


l^ Flos efl plantamm gaudium. MONANDRIA. a ^A'^ unlcas , 5c dy^ wm-ltm 

Maritus unicus in matrimoiiio. 
Sta-men unicum in flore berma^hrodiU. 

DIANDRIA. 

Mariti duo in eodcm conjugio. 
Starnina duo inflorc hcrrnainjrodiio. 

TRIANDRIA. 

Mariti trcs in eodcm conjugio. 
Starmna tria in fl.ore hermaphrodito^ 

TETRANDRIA. 

L 

Alariti quatuor in eodcm conjugio. 

Stamina quatuor in eodern fl.ore cnm fruclu. 

Obf. Si Stamina z proxima brevioraflunt ^^ refleratur ai CL 14 

PENTANDRIA. Mariti quinque In codem conjugio. - - - Sic planta propagat ! INDIFFERENTISMUS. 

Mariti nuUam fubordinationem 

inter fe invicemobfcrvanr. 

Stamina nullam accuratam pro~ 
portionem longitudinis in-- 
ter fle invicem hahent. HEXANDRTA. / Mariri fcx in codem conjugio. 

Sta^nina flex in fl.ore hermaphrodito. 

Obf. Si ex his Stamina z oppoflita breviora^pcrtinct ad Cl. ly HEPTANDRIA. r DIFFINITAS. Manti mter fc non cognati 

funt» 
Stamina nulld flud parte conna-' 

ta interflefluHt, '-.- Mariti fcptem in codcm conjugio. 

■ . 

Stamina jeptem inflorc eodem cum pflillo, 

OGTANDRIA. 

Mariti o61:o in eodem thalamo cum fcmina. 
Starnina cElo in eodcmflore cumpiflilio, 

ENNEANDRIA. 

Mariti novem in eodcm tlialamo cum fcniina. 
St<^mina novem inflore hermapbrodito. 

DECANDRIA. 

Mariti dccem in eodcm conjugio, 
StamAna decem in eodemflore cum piflillo. 

DODECANDRIA. / / Mar / ICOSANDRIA. ab «>coa7 viginti &: dv^^. Mariti viginti communitcr , fxpe plures , raro pauciores. 
Sta?mna (non reccptaculo) calicis lateri intcrno adnata. MONOCLINIA, 

Mariti & Uxorcs uno codem- 
que Thuhnio gaudcnt. 

Flores omnes hermapbroditi funt^ 

i§' flamlna cum piflltlis in 

eQdmfl^oren POLYANDRIA. a mK^, & «'y>jV Mariti vig I > SUBORDINATIO. 

I Mariti certi reliquis praeferun- 

tur. 

Stamina duo flempsr reliquis Ire^ 
n;ior0 flunt. } 

1 DIDYNAMIA 

Mariti ciu 'P/lo.fl TETRADYNAMIA. /' Mariti fex , quorum 4 longiorcs in jQore hermaphrodito. 
Sta-mina fex , quorum 4 longiora , t at4ie?n oppoftta brevic 
MONADELPHIA. a /l^cv©^ unicus, & aVeAd^oV fnircr PUBLIC^.. 

Nuptix coramtotummundum 

vifibilem aperte celebran- 
tur. 

Flores unicui^ue viflihiksflunt. Mar AFFINITAS. 

Mariti propinqul 
funt. filamentis in unum corpus coalitafli & cognati I Stamina coh^rent vel inter fle 

invicem aliqua flua parte , 
. vcl cum piflillo. # DIADELPHIA. 

Mariti e duplici bafi , tamquam e duplici matr 
Staminafilamentis in duo corpora connatajunt 

POLYADELPHIA. 

Mariti ex pluribus , quam duabus , matribus 

Stamina filamentis in tria, vel plura^ corpora c 

SYNGENESIA. a «rvv fimul, & ymYi<n<: generatic 

Mariti cum genitalibus foedus conftituerunt. 

Stamina antheris ( raro filamentis ) in cylindrm. 

GYNANDRIA. a yvv^ fcmina , 8c drk maritus. O Mai 'C . DICLINIA. i SU bis &: %>h 

Mariti leu femin^e diftindis 

thalamis gaudent. 
Flores maflculini vel fleminim in 

eadem flpecie. Le6lus 5 Thalamus. MONOECIA 

Mares h 'fiillis ( non rcceptaculo ) inftdi 1: II III A IV. V. .VI V 1 1. VIII .IX. X XI XIL XIIL XIV. XV. XVL X V I L XVIIL XIX. XX. XXL DIOECIA. 

Marcs ifculini {§ feminini in eadem planta fi XXIL fculini in diverfa planta , a femininis nafc POLYGAMIA. a ^avV, & ;^>@- Nup Mariti XXIIL CLANDESTIN^. 

Nuptiae clam inllituun- 
tur. 

Flores^ ocuVts noflris nudis 

vix conflpiciunttir. \ CRYPTOGAMI w^^LA^j ^-wiAauiuuit 111 UilLiUCl 

Hermaphrodit. ^ mafculini l femin. in eadem fp 
Nup ©- XXI\ / intrafrumm^ vd^awitate ocuJosnofiros fuhterfug ORDINES a Feminis feu piftillis , ut clafles a M MONOGYNIA ninibus , defumuntur ; in Clafll SyngenefiEe autem a ctcteris parum differunt Ordines. iflillum I. 2. 5. 4, i^c. Numerus hic pifl, yMvn femina, pnepofitis numeris gi ^ e.gr, Ih deflumitur a Baflflyli-^ flt flylus autem deficiat^ a numero Stigmattm calculusfit. 
MONOGAMIA conilat multis nuptiis , conjugia pura contralientibus. 

i. e. multis flofculis fiaminihus ^ piflillis infirums. Flores ejufmodi maximam partem •vulgh Compofiti dicuntur, 
POLYGAMIA. ubi thalami vere nuptorum difcum occupant , & ambitum cingunt thalami merctricum maritis dcftitutarum , Ut a maf Itls uxomls fecundentur. 


i, c; uUflofcuIi Hermaphroditi difcum occupant , t^ marginem cingunt flofculi feminini , ftaminibus dejlituti , idque tripUci modo: 
u. SUPERFLUA dicitur , cum feminae maritatK fertiles funt , ac familiam propagare queunt ; adeo ut meretrlcum auxilium videatur fuperfluum. 

i. e. cumflores difci Hermaphroditi fiigmate infiruuntur t^ femina proferunt , flores quoque feminini radium confiituentes fmiliter femina ferunt. 
^. FRUSTRANEA dicitur , cum femince maritatx fertiles funt &: fpeciem propagare queunt ; Meretrlccs autem ob defeaum vulvx , veluti caftratic, imprjEgnarl nequeunt. 

i. e. cumfiores difci Hermaphroditi fiigmate infiruuntur ^ femina proferunt , flofculi verb radium conflituentes , quum [iigmate careant , femina proferre nequeunt. 

y. NECESSARIA dicitur, cum femlna: marltatas , ob genitalium labem & vulvac defcftum fterilcs , familiam propagare nequeunt ; meretriclbus autem a maritis femlnarum fecundatls , uxorum locum fuppkntl 

bus , fobolcmque lacte propagantlbus, 

i. c. cumflorss Hermaphroditi oh defe£Ium fiigmatis pifiiUi , flemina psrficere nequeunt j florihni mem femimms in radio femina perfeSlA proferentihus. 
:j-j* nM -WM 
A. C- ^, X ViONANDRIA. TRIANDRIA. StdmcnUnkum. St aintna i rta. I 


g^jHippuris, LimnoptHce. V, 

QlCanna. Cannacorui T- 

o c 

o 
o 

!2 > I O ■ Corifpf rmum I 


1 o 

> SteUaria D* 


j I 

*#. Caitce vix uito. 
Valenana T. 

Pku Rp. 

VaUnantlU T. 

Bocrliaavia V, 

/3. CaLICE PrE.IAKTHIO. 

Tamarindus *. 
Banniftcria *. t Sonerl-Ua. 
Cncorum. ChamdcM. T. V. C AHCE Sp ATHA. 

Crocus. 

Gladiolus. 

Ar.tholyia 

Iris T. 

Xlphium T. 

Sifyrinchl-4fn T. 

^ Herjnodaih^lliS T. 

Rumpfia. t 

Commelina PI, 


1 1 1 ^. CaLICE 4SIUUA. 

Cyperus. 

Scirpus. 

Eriophorum.L/«4?r#jfcT. AUCTORES Sy.^emAiici 

alle^atl. 
A^A Panfier^f, Toum, 

Bo S R H A A VE, '^ 

Buxbaum. 

C-tSAtPINUS, 
D I L L S N I U S. 

Gronovius , qui multas 
mecum communicavit 
plantas pcrcgrinas , c qui- 

bus nora geuera adpo- 

fuf. 

Heicherus, 

Hcificrus. 
Juffieu. 

Knautius fil. 

Micbclius. o o 

K! 

> H. Glumosi Spicati. 
Flordcum, 

Triticum. 

Secalc. 

Plralaris. 

Alopecurus. 

Phleum |. Gr. typhilJes. 

Lolium t- 

Nardus |. Gr. Sparteum. D <3 H. 

ir. 

K. 

M. 


? Mg. MaG NOL, 

Mr. Mart^Ti. 

PI. Pluiraer. 
?n. Pontcdera. 
II]. R a j us. 
K'>^. Ruppius. 
Rv. R i vx N u?. 
S, Schcuch7.er. 

T. T O U 31 N £ P H T I U S. 

V. VaiJlantius. 

VI. 100. \'ide Hcxandriam 
Hcxagyniam , Ubi VI. 

loo. Alijm: Damafon. 

pofui , \A cS : Damafo- 

nium Tcurnefortii , cft 

cjufdcm gcucris cum A~ 

lifcu in Kexaad. Poly- 
gyuia. 

* ludicat plantarum flores , a 

nc hadenus non cxamina- 

. tos , fcd a fida i^ueiorum 

defcriptioi^c Tcl Figura hcic 
infcrtos. 

It Nora gcncra a me confti- 
* tuta. jS.GluMOSI PAjaCULATI. 

i^nnicum. 
Milium, 
Briza t- 
Agroilis t- 
Bromus t- 
Fefhica t* 
Avcna, 

y, Periaxthio ikstr. 
Polyiporon t- 

I\lorccarbH> Rp, H 
r^ i -VTontia M. Ctwerafia D, Oi; 

k! 

>■ rnixi M. 1 D. TETRANDR 9 I i Stamma 0'idtnor, w ] B DIANDRIA. Stamlna T)no. I o 

o 

o ! 


o 
o 

o fl;,P L03 R E G ol A E.IS. 

Olca. 
! Li-iu-lrum, > ( I f 


Jarrninum. 
: Syringa. LlUc T, 
j Yeroi.ica. 

i Saliunca. Bx. 

XcccahuTiga. Rv, 

VeronicelU. Pis. 

Veronicixliram. Hs. 

Circsa, 

/3. Fl. Irh. Angiosp. 
l 'tricularia. LentihiiUriA .1. 

Pi;igaicu]a. 

Moriiia T. * 

Lathrxa ^.CUndefina T, 

Ecbohum R S.AdhatodaT. 

Bignonia T,Gelftmin. PvV. 

y. Fr.. IRR. GTMKOSP. 

Rofmarinus. 
Lycopus. T, 
Salvia T. 

Hcrminum T. 

Sdarea. T. «. Calice Communi, 

P^Otea. Lcpidoc^rpod. B. 

C»nocar^odendren B. 

Uypophjllocarj)$d. B, 
Dipfacus. 

Scabiofa. 

Succlfa Kn. 

Knautia.Zy/:/?;2i-/c.7j/V- B. 

^. StELL ATit Rj. 

Gallium. 
Aparinc. ^ 
AiperuU. 

RubeoU. 

Houfionia t- ^. 
Shcrardia D. Villenia Hs. 
Spermacocc D. * 
Crucianella. 
Rubia. 

V. V A R I I. 

Planugo. 

dronspns. T, 
pffiium T, 

SarcocoUa t- 
Catisbea ^ G. 

Ccntunculus D. *, 
Lippia * 

Camara Pl. Morohatlnd. V. 

Vitex. 

Potcrium..S'ii»^wi;'2)ri4Rp, 

Fpimedium. 

Avicennia t- Oepata. HM. 

Tithcua \. PhvtoUc. ff. T, 
Cornus. 

Mefotnora Rudb. 
OJfea lisyirg.fangj). 

Evonymus. 

Ptelea. Frut.Vir^^.trif.D* 
Ixora t Schctti HM. 

^ 1 N C O M P L S T I, 

AlchcmiUa, 

Ek-cagnus. 
Mimofa. 

§ Vl.\.Csnv.UnifornmV>, 


w-j; Hypecoon. 
iiiBoccon^a PI. * 
O, Cufcura. 


> Bafclh HM. B, ..• 1 i "^ i [Jex- Aquifoliim T, 
^'Cafilna t- 

fl i Poiamoiieton, 
> 

ir| I ^- V. J. X;». 'RadioU D E. F. 
E N 
A N D 
I 
HEXANDRIA. G. 

HEPTANDRIA. K. DECANDRIA. L. DODECANDR. Stamtna ^uinque * !?• O' 

Oi 

o «. Fl. Imperfecti, 

Hcrniarii. 

Paronychia *, 

Bhtum. 

Vi;is. 

Periicaria vi. 2. 
Glaux, 

Rhamrjus T. Cervifpina xxii 4. 

'FranguU T. 
AUternus T, 
PaliHrus T. ^ PlTAL. T. SEMtNA 4, 

Anchufa. Bi^gloJJum T, 
CynoglofTum, 

ILappnU Rp; 
_ Lithofpermum. 

P/etido-Anchufa H. 
Myofotis D. Scsrpmms Kn. 
Hciiotropium. 
Puhnonaria. 

Symphytum T.^C^nfoIida B.Y. 
Lycopfis. Echifides D. 
Afperugo, 

Borrago. 

Cerinthc. y. PiTAt; r. Semin. 2. 

Pkyihs. BHpknroides B, ^. Pe T A t. 

Mirabihs Rv. 

Pluinbago T. I. S E M I N. I. 

JaUpa T. 
DentUlana R. f. PbTAL. T. CAPS.I-LOCULAR 

Hydrophylluin. 

Swertia t- Gentlan^. fp. aliis. 

Hottonia B,MyriophylUm Rp 

Samolus, 

Mcnyanthcs. 

Nymphoides T, 

Lyfimachia. 

NummHUrU B. 

Anagallis, 
CycIameiT. 
Soldanella. 
Ruellia PL 

Primula. Prlm. veris T. 
AuricuU urjt T. 

Audroface. 

Armsiia, Lychnldea D, 


^. PjST. I. C4PS, 2-LOCUI. 

Verbafcum T. 

BUttaria T. 

Hyofcyamus. 

Apollinaris. Priapeja Kn. 

Nicotiana. 

Datura. Sframonium T, 

Myrfine t* s*. Pet. I. Caps, 3-tocuL. 
Convoivulus. 

ConvolvuloiJes Hs. 

Ipomcea. <^am«:ut T. 

Campanuja. 
jPhytcuma. Kapmcuhis T, 

Polemonimn. 

Trachelium, 
jPolypremum. t -1 ^. Petal. I. Caps. 4-L0CUL, 
Diervilia A. i, Petal. I. Caps. 5-tocuL. 

Diofraa. t an Anin flelUri fp. ? 
A.Z2\zz,\.Cham£.rhcdodsnd. T. 1 «. Pet.al. I. Baccifera, 

^Xxo^-^t^.BelUdmna T. 

Mandragora, 

Solanum. 

Alelongeva T- 

Lycoperfieum T. 
CHpficura. 
Phyfahs. Alkekengi T. 

Strychnos t- Vtmica. *, 
Genipa. *. 

Tinus, 

Phillyrea, 

Patagonica D. **. 

Sideroxylon *. 

Coffea. Ccfe Hs, 

Fuclifia * 

Tcurrefortia, Vitionia PL *. 

Lycium. Jaftmnoides A. 

Caprifolium T. 

Periclymenum T. 
Cham&cerafus T. 

Xylofiium T. I A. Petala 5 aqualia; 
Cummum. Curxinoidcs T, 
Tekphium T. 

Brunia t- Levifanus Pet. 

Gronovia. Houit. apud. Mr, ^. PeT. 5 IN A Q^U ALIA. 

Viola, 

Impatiens Rv. D. 

Bdtlfamina Rv, T. j 

1 d o > tf. V A K l A, 

Chcnopod;um. 

Bcta, 

Ulmus. 

^alfola. C KaU T. 

Panax ^. Araliajlrum V, 

Gentiana T. 

Centaurium minus T. 

Heuchera j. Ct?m//^ Hr. 

§. XII. 2. Agrirnonoides T, 
$. XX, 2. Ri^f»;. 

§. V . 3. i'^/?;!^. ZanthoxyL Ctb /S. Fr. BlFOLLlCULARIS. 

Plumeria T. 

Vinca Rp. Pcrvinca T. 

I Nerium. 

Taberncmontana Pl, * 
Cameraria PL * SlM PLE X. 


Apocynum. . 

y. Umbella 

Eryngium. 
Hydrocotylc. 

Sanicula. 

Aitrantia, J. Ume. Composita, 

INVOLUCRO NULLO, 

Carum Rv. Carvi T. 
F(£niculum T. 

Anethum T. 

Apium. 

Anifum Rv. 

^^"IgOpodium l\Xi. PodagrAr* Rr. 

Pmipineila. 

Paftmaca. 

Hcracleum. Sfhondjlmm T. 

Smyrnium. 

Imperatona Rv. I. Ume*lla Compcsita , 

INVOLUCRO PARTICULAKI. 

Cicuta t. Cic/itariA Rv. 

PheUandrium. 

Oenanihe. 

Kthufa. Cynapium Rv, 

Ch'jeropby!lum. 

Myrrhis P.v. 

Myrrhis. od.rata Rv,, 
Scandix. 

Ce^ej&Hum Rv. 
Thapfia. 
Coriandrum- 
Bupleurum T, 

P^rtsliata Rvi 

f Umbella 

INV. PAR.T, 

Lafcrpitium. 

Angclica. 

Sium. C0MP0:.IT4 

ET UNITLIa S. 1 ■ Slfarum 
Conium, Cicuta Rv, 

Thyirelinum. 
Daucus. 

Staphylinus Rr. 
Caucalis. 

Feucedanum. 
Atiramanta. Meum T, 
LcviUicum Rv. 

CicutariA T. 

Ammi, 

Crithmuna. 

Cachrys. ] 


H 

^ Tamarix. TamArifcus T. 
Viburnura. 
Sambucus T. 

Q I £i^\^^/«; Pn. 

^ opulus T. 

|[^ Cotinus. 

Z I StaphyteaV^I.^/^/^y^^jwir.T > §. r. 2. Chenopedium, Hi 

> 

O 

2 Parnaflla. > t^ I Linum IV. 4. 
►2;! Drofera. Ros Solis T 
SiAraha T. V. 
^ I Statice T. 

^ j L'fmo77ium T. 

0|Crafrula D. 

>-<! 1 Cotyledon. > I I 1 •O 

r 
o 
:2i Myofurus Kn. D, > Stamtna Sex. Stamlna Septem Stamina T>eccm. Stamtna *Dttodecim o 

o 
o 

> 


i «. Fl. InCOMPL. VI-PiTAL. 

Lirrum. 

Martagon Rp, 
Petilium. Corona Imper. T. 

Fritillarja. 

Tulipa. 

Eryihronium. Vens canisT, 

Gloriofa. Methomca A. 

Ornithogalum. 

Scilla. 

Afparagus, 

Leonticc. Ledntopetahtm T. 

^. Fl. Incompl T-Petal. 
ConvalLiria iv. i. Lil.Conv.T. 
Polygonatum T, 

Hyacinthus. 

Mufcari T, 
Polyanthes. Tuberofa Hs. 
Sufiana, Zi/. Sulianum, 
Afphodelus. 
Heuierocallis. Lilio^afphod. T. 

Liliaftrum T. 

AIoc T. 

r//Ci:4 D. 

' ^ 

y. Fl. Completus. 

Ananas T. 
Bromelia Pl, 

Tillandfia. Caragunta PL 
Tradefcantia Rp. Ephemer. T. 
Burmannia. \, 

Lithocai^dium. ^ Sehefltna D. 
Bcrberis. 


^\ Tricntalis Rp. 

^ Cafianea. Hippocsjlanum, 

O 

o >- > . Anthera BlCORNis. 2 Arbutus, 

2; C/x;^ 17;-^ T. 

O Andromeda. Ledum Rj 

Q Ledum M, Afarum. 


^ Chamdidaphne Bx- 
Polifolia Bx. 

21 Pyrola. Lytluum. Salicma T. I > 


H, 


^, Stamina Irrecularia. 

Didamnus. FraxinelU T. 
Caffia T. 

Senna T» 

Poinciana T. 

Ccrcis. Siliqua/Irtm T. 

Hscmatoxylon t- Camperia Sl. 

Acinodendron.PUi.liVi^/^i/. oif. o 

> Agrimonia V. 2, 

i Agnrnonoidcs T. V. 2 ^ ( rr:-.T3 C^. Stamina Regulak:a. I ^. Fl. Spataceus. 
Pancratium D. 
NarcifTus. 

AmnrylJis. Lilio-Karcijf. T. 

Leucojum. ^araJfo-Lcuc, T. 

Galanthus t- 

Prafum. Sccrdoprafum M. 

Porrum. 

Ccpa. 

Allium. 

Pontedcriat-G.Pet.Gaz i. iz. 
CTAN 

lA. Stamlna OEto. MalpighiaPl. 

Averrhoa. t Biiimli HM, 

Zygophyilum, Babago T. 

Fagonia T, 

Tribulus T. 

Portulaca. 

Clcthra \. G, AlnifoVta Plk. 

Anacardium, Acajv T, 


I ^[Rivina PL *. 

Q ' Dnphnc, Thymeha T. 

-T j Enca, 

^i Vaccinium. F/V/V ids.a T. 

O ^. C A L I X N U L L U «, 

Lcdum Rp. > ) ^ OxycoccHs T, ^ Fl. I n vol uc e a tu s, 

Hi^emanthus. . 12^ ! Ruta. 1 ^ I f. F l. G l u m s u s. 

Juncus. », Ft. Apf. talu s, 

Pcplis» PcrtuU D. '^ j Monotropa. Hypopitys D. 
> 

w I 

Oenothera, Ona;ra T. 
Epilobium D. Chanunerlon T. Crateva. * Tapia PI. 

Trophoeum. Carilamindum 
Pav]a B. 

Melianthus. 
Acer. 

CJiffortia. t,G, 
C^fajpina PL * o MitcIIa T. 
Saxifrngia T. 

Geftm T. I I |;ji,| Dianthus. Caryophyllus T. 

Armtria H, 

Saponaria t. 

Scleranthus. Knawel D. ■ o 

k<j j ChryfofpIetDum 
Galcnia. T. 
o Atraphaxis '^,AtripL cr, acul, D. 
Ory^a *. > 
> $. V, T. PerJicaria, 

§. VI. 3. Ramex. Acetofa, O V GaridcJIia T. 

Drypis M. 

Silene. X: ^. MufcipuU Rp. 

Cucubahis, X: 10. X: f, 

^ Alfine. 

-^j Arenaria Rp. SperguU D. 

^j Lychnoides V, o Biftorta. 

Folygonum. 
Helxinc. Tagopyrum T. 
Seriana PI. 
t/r?^r/^ Pl. 

-5 Cardiofpermura. Corindum T > j Scheuchteria t- ^uncoidi af. S. 
H jTriglochin. Rv. Juncago T. 
^ Rumcx. Lapathum T, 

p:^ ^«/iV*» T.VI. 2. )^ vr. 

01 Anthericum. PhaUngiHm T, 
kJ j Colchicum. 

^ i Mcdeola t G. Ipecacuanha? 
' Mcnifpcrmum. 


I > [;5r3 Paris VI. 3. 

^ I Adoxa. AiofchatelUf^a T. 

v«j ' Sagina. AlfinelU D. 

J/ Potamopithys B. 
O *^|Lychni?, 

W j Agroflema, NigelU/frum. 
^ ; Cerallium D. Myojotis T. 
H.^ J Spcrgula t' 

>' 

^, Benioa t» G. Benzoe: ^w? 
2 Sedum T. VIll. 4. Y. d. > I^ > Anacamfferss T. 


§. Vlil. 4. Farls. I. JEANDRIA. $. X. 3. Silen: Vlfcaria Rp, 
§. X. 3. Cficuk Lychnis, > 

o Stamina Novem. I §. VI, 100. Alif.Damafon. T. > ^ I Camphora "t. O 

o 

o CiRnamoaium, Lauri fpecies. o 

r 

o 

!2: > Alifma. VI. 6. PUntadnoid. Kn. ^ j Rheum. Rhabarlarum T o 

> 

o Phytolacca T. > O > > X, 

trj ; Butomus. 

X 

> 

o 
M > 
o > $. XXX: I. Euph. Ttth^jtralus T 
Euj>h. Elnthcria ?ti. * G, I O Jempervivum 
O 

o 

> 

o 

> Rp, 
\ M. ICOSANDRIA, 1 Stamlna Calici adpidta. 
^ «. Fructu Drupa. 
^jZiiyphus T. 

-^ Eugenia M. 
O Amvgdajus. 

Q)\ P.yfd T. 

^l ['runus. 

^ j Armeniaca T 

Z Cer 

;:;;ipadus. 

r GuajacumPL * afus. (= ^. Fr. Ba cca vil V o Ma Myrtus, 
Punica. 
Styrax. 

Citrus. 

Anrantiim 
Limon . T S. ico. % Fr. C a ps u l aJ 

Philadelphus. Syinga T. o 

k; 
12; Ribes. Groffularia T. V. 2 

Cratxgus T. 

Oxy aifi/ttha Rp, > 


H 
^ Sorbus. o Aucttparia R^. 
CatQneafitr^ > 13 Mefpilus. Hi 

> 
o 

^ 'spirxa. Pyrus. 

Malus, 

Cydonia, > O 

r 

o > Muntingia PI. * 
Rofa. 

PvUbU5, 

Chamimcrus Rj, 

Fragaria. 

CamareiJes Pn. 

Potentilla. i^e^taphylloides T, 

€luinqueJoHu7n T* 

Torn)entjl]a. xvi, 8. 
Dryad-^a t- 
Comarum t. * 
Geum. CaryophylUta T, 
-^ i^ ^■.=iJj_ ^ T^ 

l 

J ».^ N. O. i P. POLYANDRIA. DIDYNAMIA. 1 TETRADYNAxM ;MONAD Q: T. U. 


V. Y. ^\St. multa rccept. ad/iata. j i Starn. 4 ! 1 SYNGENESIA. GYNANDRIA. MONOECIA. POLYGAMIA. quor. 1 mgiora. t?- r^. O 

o > 

I e«. Cal'Ce Caduco. 

Atftxa ChnftophcriAna T. 

Corchoru5. 
S'angui!iaiia D. ^ 

Chclidoriium T. 

Glauchim T. 

Papavcr T. 

Argcmone T. 

Sarraccna T. Coilophylntn Mf. 

Tilia. 
/3. Calice Psksistente. 

1' e g a n u ui . Hu r rn a la . 

LsHConymph^a B. 
Michelia. ] Sawftrnvadl yi^^-- 
AnacampfcrGs. Telephiaftr. D. 

Ciftus. 

Heliarithcmum T. 

Caryophyllus. Car.arorn. 

Thca "^ \. 

Mefua f. Bd'Mt.i IIM. 

Capparis. 
Plinia. PL * 

c/. Calice Ta?>escente 
Euphorbium L. 3. 
Ccrcus. 

Opiintia T. Tima D. 
Cadus. Mdocatliii T. 

§, N. 3, Del^hinium, 


Stam. 6, qtior. 4 longlora. St. Filam. coaL In i rij;';^ 


»-- o 

.cn oL. Petalt Lae. Sup. kullo. 

Biilga. LuguU T. 

Polium. 

Tcucrium. 

Triflago. Cham^phys T. > 


cr C/3 ■a 
o 


■ o o Pxonia. 

Anoiia. Cmr.alamis FL > 


H 
^ ^.Phtali Lab.Sup.zricto. 
Origanum T. 

Majorana T. 

Thymus T. 

Satureja T. 
Serpidum T. 

Thymbra T. 

Lavenciula, 
Stceclias. 

Hyflopus. 
Chnopofiium. 
Mairubium. 
I Betonica. 
Glechoma. Calaniinthd T. 

Cha77id(lt7ria B. 

Ruyfchia. Rtn^chsana B. 

Ocymum. 

o^.Petali Lae Sup.concavo. 
Mentba. 

MenthafirMm Rp, 

Pukgmn Riv. 
Molclavica. 

Vclkamsra Hs. 

Stachys. 

Galcopfis. 

Ladanum D. Tetrahit, D. 

Lnmium. 

Molucca, - 
Cardiaca. 

^ Gaieohdolon D. 

Leonurus, 

^.Petali Lab.Svp.gallato 
Dracoccphalon. 
Scutcllaria Rv. C^#^4 T. 
Brunella. 

Fhlomis, I 


«.Pekicarpio uniloculari 

Ifttis, 

Cr^mbe, 

Cakile. 

Myagrum. 

Buuias. R.apiftriim T, St. Anthcr£ coallt^. i Stamhia ^ijltllo adnata. co r r 
o 

o 1 jS. Pekic. eiloc. dissep. 

OPPOSITO. 

Thkpfi T. 

Burfa pafloris T, 
Iberis D. 
Bifcutclla. Thlajfidium T. 

Nafturtium. 

ihens K])* 

Coronopus H. Rp. 
Lepidium. 

ylrmoracta Rp. 

Cochlcaria. 

Subularia Rj. JurtclfoUa Rj. y, Peric. eiloc. diss^p. 

parall. 

AlyfLum. 
Draba D. 

Lunaria T. Bulhcnac. Rp. 


o 

2 > Pereskia PI. * 
Rcfeda T. 

Lutecla T. 

Hypcricum N. 5:. 

uindrojAmum T* 

Aconitum T. N. 5, 
Delphinium N. x. 

Staphijagrta Rp, \ 


Tetragonia. Tctiagonccarpcs, \ n 

an r 

o 

CT) 

o 


I Eryfimum. 
Irio. Eriica T, 

Sinapis. 
Rapa. 

Napus, 

Brairica. 
Turritis. 
Hefperis. 

^iilarta Rp, 

Conringia Hs. 
Dentaria. 

Sophia. ^ccipitrina Rv, 

Sifymbrium. 

Radictila D. 

Cardamine. 
Rnphanus. 

Kaphamftrttm T. 
Cleomc. Sinapiftrum T. 

Cheri. LstiCojHm T, i Aquilegia. 

Nigella. 

Aizoum *. Ficoidea N, 

Ivlefembryanthcmum D. §. N. 3. Ihjper. AJcijriim 
§. N. 3. AcQnitHm. •*p I 


O Stratiotes. Ahldn B. o 

C .V-.f i I ( ^ > > o Antirrhinum T. 

Linaria T. 
Elatine Rp. 
Afarina T.Cymlalar.K'^. 

Scrophularia. 

Digitah*s. 

Graiiola Rv. 

Volkameria j. Difttatis fp. T. 
Chclone A. " ' 

Orobanche. 

Squammaria Ky.Anhlattrm T. 

Acanthus. 

Melampyrum. 

Fiftularia. Crifa galli Rv. 


u> I a w /^ ) I r 

o 
12; f 

! > Dillenfa f. yy^///^ HM, 
Magnolia PL Tulipijera, 
Clcmntitis. 

Atragena. Vlticella D. 
Pulfluilh. 
Ancmone. 

Anemove-ra/itincultis D. 
Ksmcroja Rp, 

Caltha Rp. PopHlago T, 
Helleborus. 

HcUeboroidcs B. Aconh . Rv. 

Ranunculus. 

Ficaria D, 
Ranunculoides V. 
Kanunculo-aJ^hodd. HS. 

Adonis D. 
Hepaiica D. 
Filipendula T. 

Ulmaria T. 


n* 
-d 

O 'edicularis. 
iiuphrafia, 

Odontites D. 

Verbcna. 

Sherardia V. 
Selago. Campkcrata, 
Bontia *. 
Dodartia *. 
Phelypa^a T *. 
Crefcentia *. Cuiete Pl 
Celfia t. 

Limofclla, Phintaginella D. 
Rhinanthus. Elephas T. 
Martynia. HoulL apud Mr. 
iEginetiaj Tfumcumuhi HM. 

■ 

j ■>; 


I 

I 

■il I .'.' t-*^ 


HermannJa. 
Mclocbia 1). * 

Xcrxa» Arnaranthsidcs T, I o c 

c 

o 

> 


►-> 
> i. Atcdarach. 

Geranium X: r. 

GrninaliSm O Malva. 

r^ ^/(^54 T. 

kJ Abutilon T. 

> Malope f. 

^ Lavatera. A. 

Q GofTypium. JV)'/*?^ T. 

^ Akca. Malva rofea, 
HH Althsea j. 

Trionum. Bammla Rv. 

Ibifcus, Ketmia T. 
Cameilia *. Tjubaki. Kp. 
Sida. Alth^ades. Mg. 

Fevilixa. i;^^^ Pi, *c. FtofiE SiMPLicr. 
Doitmanna Rd. 

llapuntimn T.Cardin, Kv. 
Laurentia M. 

Jafione \, Rapunc^dus fcah- cap, 

I ^. Sfmiflosculosi T, 
Lampfana. 
Cichorium, 
Catanance. 
Zacintha. 

Taraxacum. Bcns Lccnis T. 
Pilofella. 

Hieracium. 

Sonchu^. ' • 

Chondrilla. 
Picris ], 
Laduca. 
Scorzo^cra. 
Tragopogon, 

y, Flosculo.<;i T, 

Chryfocomc. Linojyris Mg. 
Eupatorium. 

Sphserocephalus. Echtnoitis T. 
Santolina. 

Vebefma. Bldens T, Pn, 

Forbicina ?n. 
Carlina. 

Xeranthemum T. Stcsh Rv. 
Serratula D. 

Carthamus. 

Carduus.- 
Cinara. 

Ardium, Z.^//^ T. 
Cnicus. 

Petafites. 

Klcnia |. An Thhjmahides B. 1 Tlant£ Andro^^n^. Spcctes I-]yh-2d£. > { > 


Orchis. 

Safsrium Rv. 

Palmatu Rv. 

j Satyrium. 

Orchi-Jdes. Trcw, 
Neottia. Cvrallorhiza Rp, 

IScrspias. Jielleborine T. 

«Herminium. Monorchis M. 
Cypripedium. Cakcohis Mar. 

Epidendron-{.G.O/-ci?;ii/*:;7.^^^' 
Ophris. 

r Nidtts AvisT. \ h3 I Bermudiana. . 


• 


i o 
r 

o 
> I jt R. 
DIAD H LP A 


i St. Fllamsritls iGalita In 

% corPora. I Fumari^i T. 

Capnoides T. 
SpLH Rv, 

Capnorchis B. 

CyJIical-^nos B. > 

co 

L 

d 
> ^.RadIO PLTAL. DBSTilUTO, 

I Artemifia. 
Abfinthium. 
Abrotanum, 

Filago. 

Ananthocyclus V. 

Tanacetuin i\ 

Baccharis D, 
Senccio. > 

> Nepenthes t. I i o «. FiHUCTU SlLICULO^O. 

Polygala, 
Cicer. 

Lens. 

Onobrychis. 

Scrtula, McliUtHs T. 

Dorycnium. l . ^^ , 

Trifolium. ( • ^'"^''^' 
Coreba. laiopus Rv, 

Anthyllis Rv. Vulneraria T, /3.Fr, incukvo ikkhgulabi, 
iVledica 7\ F^i/c^;^ Rv, * 
Medlcago T. Cochieata Rv. 

Hippocrepis. F^w?;^ £^i;. T. 

Scorpiurus. Scorpioides T, 

Ornithopodium. 

Telis. Fcenum Gruum T, 

Hcdyfarum. 

Meihmia Hs. 


^. RadIATI T. CALICE SE- 

MIGLOSOSO. 

I Achillca. MtlUfnttum T. 

I PtArmica T. 

I Anthcmis. Cham^radnm T. 

Buphtlialmuin, 

Matricaria, 
BelJis. 

Leucanthemum. 

Chryfanthemum. 

Cotula. 

% RadIATI T. CALICE V£N- 

TRICOSO. 

Calendula. Caltha T. 

Dimorphotheca V. 
Tyffilago. 

Doronicum. 
Arnica Rp. 

Solidago. Doria D. 
Vtrga aurea T. 

Jacobx-a. 

After. 

Amdlus j. 

Helenium. Entda Camp, Mg. 

Erlgerum. CD77yz.otdes D. 

Othonna. Tagetcs T. I > 

d 

> Afclcpia?. Vinceioxic.lX^, 
'BeiJalfar Kn. 

Periploca. 

jStifTeria. CraJfaRv, 

Pairifiora. Granadilia T. 
M^n^cujat T. 

Clutia B. % ■ > Ariflolochia, o > 


o 

> 

D Hchc^ercs. Plk. ifcra VI i y. Fr. leguminoso or^i 

Lotus. 

Oncnis. 

Ternatea. CUtoris. 

Coraliodcndron. 
Coiutea. 

Ulex. GeniftaSpartitim T. 

Spartium, 

Genifla. 

Anagyiis. 

Cytifus. 

Laburnum, 
Orobus. 

Vicia. 

Arachis. Cracca Rv. 
Lathyrus. 

Clymenum. 

Niffolia, 

Lupinus. 
Faba. 
Pifum. 
Phafcolus. 

^ Fr. BitocuLAi^r. 
Bifenula. PeUanus T. 
Tragacantha. 
Glycia. Aftragalus T. N. O 

r 

o 
> «£. Radiati T. 

Helianthus, Ccrona SoUs 

PvUdbeckia. Okdijioihcca i . 

V, I 

I O ;Grewia +• ? Gthdcnia B. > H 

> 

> j8. Fl05CULOSI T. 

[acca, 

Cyanus. 

Ccntaurium, Cent* rnaj, 

Crupina D, > 

a 

p3 Aium T. 

Dracu^adus T. 

Colocafia V.]. 
Arijcuum T, Calla. Anpiina Trcw. 

. Arioides B. 

>lAcorus VI; i. Ruppia "^. Bucca fcrrea. M, 


c 
r 

o 
> Parthenium.P^r?;^f;?f^/'?r?/;3 D. 

Milleria. Houit. apud Mr, I t hi^ > I 
s. POLYADELPH 

F//. coal. in plures part r^ 
o 

00 

co 
> I 
i I O I Lafianthusf.G. Alce^ fp.alm. 
XJ^\ %. XX I. Citrus. 
f N ^ tr 1 1 
.»^. 3c£^=-- V c 

> 

* 

> Zannichella M *. Aponogct. Pn. 

N.ij.lS "*. Fhiziaiis V. 

Cynomorion M. * y- O H I 


> Thalyfia. M.ijs T. 

Sphxrium *. Lacryma JoliT. 
A^gilops. S. "* 
Lcliccmum *. Vaffyloides, 
Caicx. Cypircidcs T. 

Sctrpotdes Mg. Ci/r^,v Rp. 

Diafperus. ]SJinirt Mr. 

Alnus. 
Betula. 
Buxus. 

§. V. .|. Urtica, Veratiuu]. 
Va.lantia A, 
Holcus f. 
^^ Soigum M. 

y , Schocnanthum 
! Halim.us * M 
Atriplcx. 
Parictaiia. o M. (7 > Mh 3 

iV: I 

III: 2, 

lii: 1 

III: z 

X: 2 

V: 2 

IV: I i §, IV: I. Pcterium N: 1 1 f ) H ^ Fraxiniis T. Pn. 

H^ Or^^rit Fn. 

O ! Ejichryfum. 
J!: I 
11: I 

T: M. .*. > 

o 
r 

> 

p 

f-f Am.uanthus. 

Jatropha *. Ma^hhot T. 

Andrachne. Tchphioides. 

Oxydecftes, Kictnoides T, o 


§, X. 5. Scdum. Rhodia, ' 3 


■ _, 


iCcratophyllum. Dichotoph, D. 
Myiiophyllum Pn, 

Pentapier0phyllum D. 

Corylus. 
Ollrya M. 

Carjinus T. M. 
Fagus. 

Caflanea *. 
Quercus. 

i/fx T. 

6'2^^fr T. 

Sagittaria Rp, D, 

Spaiganium. 

Typha. H 

o 

r 
o Empeuum. III: I > z. CRYPTOGAiWA 4 .Flores ahfconditi j o 

> nnus. 

' Abics. 

I L.arix. * 

I Thuya. * 
1 Ccdrus, * 

Xanthium, -^. 


O 

r 

O 

> > 

O 
00 Ficus. III; I /f Ricinus, '■«tv Capriftcus Pn. 
EriUojyce Pn» 


. T.* Bryonia, 
Momordica. 

Sicyos. Sicyoicks T, 

Tam.nus, 
Lufi^i Arab. . 
Anguria. 
Colocyntliis. 

Cucumis, 

Melo. 
Pcpo. 

Cucurbita. 
Anguina M. I H-j 

r 
o 
00 Equifctum. 
Ophiogloflum T, 

Lunarta Rp, 

Pteris. Jhilyptens D, 
Polypodium. 
Lonciiitis. 
Hemionitis T. 

Lhncua CervinaT, 

Adiamum. ■ '. 

Trichomancs. 
AcrolHcum |. 

Aluraria, I X. D I OE C r A. 

TL Mares ^ Femin^, c 

o > Salix, 


-( o 


Phxnix *. P4/?r>*?, 
Ofyris. Cafa T. ! Lycopodiuni D. 

Sclagins<des Rj. 
S^f/z^ei? D. 

Lycopodioides Rj, 

Fontinalis D. 
Sphagnum D. 

Mnium D. Mufccides V, 
Hypnum D. 
Bryum D. 

Polytrichum. D, 

jxingermannia. Hepatica M. 

Ltchcnafrum D. 

Marchantia. Lichen D. 
Mariilea. Ltdnuiaria M. 

Lichen. Lichencides D, 4 HH 

> > .Moru9. 

Hippophae *. Hhamnoides T. 
jMyrica. G,;/^ A. 
|Urtica. V. 4, 

§ . V: I . Zt/^^?;?. Ct^rr/ Spina D. > 

r 


i < { Lentifcus. 
iToxicodendron. 
jHumulus. Ltipulus T, 

Cannabis. 

Splnacia. 
Fucus. 
Ulva Rj. 

Hydrophace Bx, 

Lemna. Lenticula M, 
L.enttcu-aria M. 

Chara Rj. Bippnns D 

Confeiva Rj, . ^. 10, ^ > Smilax. 

§. Vi: 3. K;/;;^. Acetofa, > I Populus, 
Laurus, 


! 


>1 

> 

X 

> 

o 

r Mercurialis. 
! Hydrochaiis. Morfus ransi D. Agaricus D 

Amarhta D, 

Boletus D, 

Hydna. Erin.^cms D. 

Merulius B. Morcheha D, 

Elvela. Fungoides D, 

Peiiza D. Cyathoides M. 

Coniplea. Lyccptrdon T, 

■ Lycoperdajhum M. 
G.^^/?fr M. 

Carpoholas M. 

ByiTus Rj. 
NoUoc V. 
Saffafras t- 

Nyfla j. Ct. r«;.:/<3 Catb. 

§. X: 3. Cucuh, Lj/chnis. 

§. X- S-^^^^-CannakinaT, ' I iT' 
Papaya T. * 

Aruncus. Bari^a Caprd T. 

Kiggclaria j. ^rif». Jiicis fohs B Q ijuniperus T. 
^ I Saihna Rp, 

^ ! Taxus *. I H 
O 

H 

> 


^ ' Rufcus * o I 

I Spongia. 

hadiaga Bx. 
JflS. Keratophyton B. 

Tub-:pora. Tulularia T 
CcIIcpora j, 

Millepora. 

Madrepora. 
Retipora. 

Corallium, 
Acctabulum, 

Elchaiii. .i w 

.\* 

N J J^ i. Omnem Plantam Fru«3:ificatione naud 2. 3 o 
o. lO. 

1 1. 12. Ij aa 
fum Qariir. Micheli 1 fi cm flru£lui 5 m i^etabilia fun 5 aliorumque obfer 
creationcm harum docet In majoribus nuda autopfi minoribus , Filicibus nempe, Mufcis , Algis & Fung matus ut nec ullam unquam Plantarum fpeciem Frudlificatione carere poile , patet confider 1 Vifcus , L Cufcuta damentum Botanices confill 5. Botanicis pauciifimis d 1 Tulip 
Plantarum Divifioi 
& certitudo Scienti^ ReliquiE autem Plantarum partes in multis deficiunt Rad j Caulis j Folia > Fulcra ; & tamen giam » 
cre 4. Syftcmatici D pcrficcre Divifionem Plantarum Syflematicam (2) & Denominatione Syflematica , Gener 
dque pra^cipue Au6toribus Syflematicis & Specifi quorum exempla fequendo debemus cbntinuare exco P arum (.0 tum Syllematicum confirmat N & C Buxh Micheiio CcefalphiQ , Morififw , Herma pro bafi affumere debet partem harum primariam ; ergo Fru^lificationem ( 1 ) , quam unicum effe Bot 

adcoque pro abfoluto fundamento demonflrari potefl:. liinc recepta fuit a fummis Syf^ematicis , B Boerhaa funda 
s Ful r. FRUCTIFICATIONIS 
J I. F L O S Vaillantio 
Univerfales d Raj Sloaneo , Ri Kna > ixvrmuunu , uuvHjauviu , jxuju , oLouneo , mvmo , i\namiis , K«j 

Scheuchzero : Sc vix ab ullo Methodico , noflro imprimis temp Ruppio , Tournefc Vh Fevilleo , Dille I. 
ILFRUCTU 2. Coroila 
Stajuin^ 
Pijliiia 
6 Perianthii > Fios fcilicet & Fru^us 

Invoiucrum , Amentum Particulares vero feptem funt , cum fuis fpeciebus gari potefl , nifi forte a folo liei(l. 9 a Par 
Pai 2. Petaium , NeBarimn j Spath ? Gii j Caiyp 2. Fiiamei 2. 5. Pe 

6. Se ■P St) Pa 
Stig. Anthera (Apex vulgo) 7. Receptaculu 
3. Semi 

^. F/o 
(Summitas) > Conceptacuium ) Cor Siiiq L 
Nux 9 Fioccus Drupa , Pomu > Bacca Strohiii 6. Effentia Plantarum confiftit in Fruaific 5 Fru&us , Fru&ifh P (5: 4. ) ; Staminis in Anther (0 7. Fruclum omnem antecedit Flos Pi/iiiii m Stigm FruBificationis in Flore & Fru6lu (3: I. II.) ; FruBus \\\ Semine (5: (S.) Fioris in Stamine ( 5: 3. ) & atc. /a ex jam di^lis 

Antheras & Stig 7 /y^^m eflentia confiflit in Anthera & Stigmate ( 6 ) , unde Methodum meam defumfi 1 j cujus itaq obur \ 

a 
patet 61 um ( 7 ) confl cxum Plantarum > defcriptum & pro infallibiii affumtum : nec ullum 4 

ri 

Gr^u?/^ , i?^/^ , Camerario , Morianclo , Vaillantio , j5/^/V7<? , y///{^^^ , Bradieyo , 7?m/r;;<? & de 9. Anthera fu plicari nequeat Ne ^ana 
enitalia M que noflro tempore vix ab ? apertis oculis confiderantem cujufcunque plantx Flor fi a foio P potefl; hic ob angufli Expcrimenta, Anaiogia > An Obfcr 
Flores 

Planta qua^ Floribus Mafculinis g^.iidct, Mas\ qu^ T 
ditis qua^ cum Farinam fuam genitalem Stig Lwif^o , x.Aj^s.iiuiciiLa, /\iiaiogia , /inatomia , 3 
que (9) qui Antheras habent, Mafcuiim; qui S Antcced 
enitali Femin > & F Confc ? Ukis nfp 
Fecunciatio j quam prob .^ & flmul Mafculinis vel Fem 
Nullum Syflema Plantarum N 
tendo Hjhrida d ? R qui utraque fimul , Hcrmapljroditi dicu K quaj utrisque, Androgyna; qus Hermaphroditis, f/tT;;;^/;/;r(9^//>^i qua^que Hermaph alterum prop im (forte alia vice ejus Fragmenta exhibebo) ; neque Naturale conflrui potuit, antequam dhucdum conilru£lum efl 3. N Methodus B Syflemata artificialia , defeau Natur ? omn icceflaria funt noflrum Syilema p Syflema quoddam Natural Ifima fmt I fi q Fru6lificatione Syflematice defu a 4. Genus omne efl: ffumtis principiis generanaturalia contra naturam adhuc confl:ru61a efl quce maximam prseb itatem 1 um fl pfo primord quod Nos fcientes volentesve non commifimus quam > creatum hinc pro lubitu & fecundum cujuscunque thcoriam non proterve difcindend vel g s. N omina Generica malc conflru6i:a huc minus concrrua refl qua^que confufionem pariunt , Synonymis Veterum mel 6. N 
(paucis novis a me confedtis) infignivi. Multa tamen ad ominum 
ultitudo ptilfimorum permutationem maximam p difii ci tem , exercitatis d V m fcffo efl h i n c quo nova & noflris accuratior G pareret patrocinium. Neque au6lor fum mutari del .^' per ord fucceifi statum 
, v^vi.v,iuaLio viiu iii ciiLv. V liis , nv cuiiiciiu ciL . luut; iiuu murari acDi 

d mentem meam , fcniores Botanici mutent nomina. Veniat tandcm fer 
r pius abfurda, pra^cipue fpecifica expungat, de quibus in Fundamentis 
7. Methodum meam difficultatem parerc nimiam , hariolor Botanicos jam d 
at, quam fpond d meam fideraturam forc theor fp Botanicis Amflelodami nupcr cditis plura dixi. 

d examinandas nempe partes has minimas FI nominaque iila fs Refpondeo : quod fi Microfcopium , inflrumentum maxime neceffarium , quivis Curiofus fccum hab VI X d omnes Plantarum Flores nud quid 
absque omni Microfcopiorum ufu. Ultima tamen Claifis videtur a Creatore veluti exclufa opus ? Ego tamen examinav deoque fccundum numerum non defcripfi. Ncgat enim Natura conjun6tionem harum fecundum Stam 8. Ne ordines nimis longi, adeoque difli d eos fubdivifionibus auxiharibus a Fru6lifi dria Monofiy diflinguendi defumit ab bi plantag Umheiiata recenfentur , quas fecundum n\ethodum a Cl. Artedio in Umbellife difpefi dcfis CI. Micioeiii opera Staminum > carent. 2 d feu calice UmbeIis:UmbeIIasque omnes in tres ordines difp in hac fam quai involucro ad Umbellas tantum particulares gaudent. 3^. , qu$ involucro ad Umbellas univerfales & particulares infli Inter hos notabilis maxime efl Pen^ 
:cogitatam difpofui. Fundamentum has 
plantas Umbellatas , qu^ involucro omni a 9. Vires Vegetahiiium a B eliquis palmam praeripit Qux Method qua um Digynia. *. /2. folia armentis & jumentis Ixta pafcu TRIANDRIA 

TETRANDRIA,^^';//?^j/;;i^ /3. Stellatae Rj 

PENTANDRIA dijudicantur fecundum theoriam Artis vel Senfuum j hinc , qui utriusque figna intelligit , ille vere fcit vires pl 
i, adhuc magis Ordine N. fed maxime Genere N. conveniunt, etiam viribus propius accedunt. ex ^v Plantx qua^cunque Clafie Naturali , adhuc magis Ordine N. fed maxime Genere N. conveniunt femi minora avib funt > Monogy Afperifoliai Adftringentes funt > diureticas vuIq;o dicunt majora hcminibus vulgatiffima funt cfc g 
Adflringentes , g & vulneraria^ fi X Monopetaia Baccift maximam partem funt Digynia 7 l i 
Umbell T fi lo Radice & Seminibus poll omaticx , calefacicnte ? folventes & carminativ^ humidis autem venenatse POLYANDRI A autem omnis probc diflinguend ICOSANDRIA Baccifera , Drupifera vel Pomifera ; omnis hic fru61us cum oble6tamento edatur. 

qua: fa^pius venenata cfl:. 

DIDYNAMIA Gymnofpernna odorata, cephalica & refolvens efl: Folia virtute pollent. TETR ADYNAMIA omnis antifcorbutica & diuretica efl > V ficcationc ami vircs. ex DIADELPHIA folia Pecoribus ; femina Quadrupedibus ( feris) & flatulenta funt SYNGENESIA amaras continet & flomachicas. GYNANDRIA autem aphrodifiacas. GRYPTOGAMIA MONADELPHIA mucilaginofa & emolliens efl, Senfus cxterni funt examinatores Dixtctici omnis cibi ingerend 
conceifi. 

SAPIDA. Duicia nutriunt ; Pinguia emoUiunt ; Saifa fl tabilia f^Epc fufpe6la includ quibus Bonaa mahs diflinguuntur , a Creatore omni animali pro diverfitate naturx' divcrfi funt 
ODORATA. Suavia falutaria , Suavi(fi'> Acida refrigerant ; AuJIera adflr t) A 4 

alcalina , Acria corrofiva , Naufeofa diaca , Aromatica refol Hircina aphrodifi 20. COLOR ruhcr ubicunque acidum indicat , iuridus & Afpe61us totius plantae triftis fufpe6las reddit pl Ingrata fufpe6la , Naufeofa Rammcuii nota efTentialis confiflit in petalis ad ung u vatis pro melie qux partes Fru6lificationis omnes ludunt > dque patet confider V b 
V N 
■r? '^ I Zool o chanifmum pars illa Hiflori^ Naturalis Nobiliilima, longe minus exculta eft , quam dux reliqux ejus partes. Si tamen vel motum, vel me el fenfus externos rnofque , vel denique figuram Animalium CiEtens priefla refoiciamius , omnibu aprico Animalia efle fumma & perfe(5liflima C ope \ 2. Si Zoologias Audorum fub examen revocemus , maximam partem nihil nifi fabulofas , diiFufuDi fcribendi modum , Chalco phorum Icones & Defcriptiones imperfeda fasp nimis extenfas , inveniamus. Pauciflimi vero fant , qui Zoologiam in Gcnera & Sp dum leges Syftemiaticas red o e fi NobilifT W illughh ejiim & ClarifT Rajum excipiam 3' Hinc Obfcrvationib quas unquam propria autopfia obtinere potuerim adju Syfl ma quoddam Zoologias confcribcre coepi , quod In TetrapQdologm Ordines Animalium a Dentibus i in Ornithohgia a fi 
hcic Tibi fifto Illuflris Le6lor. 

nis & Aiis &c. inprimis defumfi. 

In Ichthyologia nulkm ipfe elaboravi Methodum , verum Suam nobifcum communicavit f immus noftri 

Artedi , Snecm, qui in diflinguendis Roftri; In Emomologia ab A 
oris Ichthyologus Cl. D. Petr. 
eneriDus 
ifcium Naturalibus , & Specierum diiFerentiis parem fui vix habuit. Hanc Curiofo Ledori jam fifto , ut ideam totius operis heic videat. Plura III. Led. brevi ab Eodem exfpedabit , Infiitutiones nempe totitis Mthyologi^. 
Simt qai putcnt Zoologiam minus utikm cffc , quam rcliquas Hiftorix Naturalis partes , inprimis ad minutifTima Aniraalcula quod attinet ^ 
fed fi hucufque notiffimorum tantummodo Infedorum Noxam , Utilitatem & Proprietates confideremus , facile apparebit, quantam utilita- 
tem , eamque magni momenti futuram , afFunderent IJ^iorATeg eorum , qu3e nondum probe cognita nobis funt. 6, Noxa (5) Infeclorum ex fequentibus fatis fuperque patet : ex.gr. 
in Finlandia Rufiiaque & panes Sc omnis i^eneris c 

vefHnienta confumit , ita ut Incola:^ intenfiflima hieme domicilia fua ad tempus relinquere coadi fint , ufque dum fi-igore pereat. Oeflrtim 
omcum tertiam circiter partem Cervorum Rangiferorum feu pecudum Lapponicarum , dum adhuc juvenes exifbant , deftruit. Teredo 'Navium m navibus c & oalis atculerit , omnibus in paiis quantum detrimentu 

Lapponiae finitimis alEciant , dicere vix poffum. confeffo e 
Culices quanta moleftia homincs & pecudes in^ provinciis Grylli dome/iici , notiflimi illi murorum incoi^ , ouam t moleftum ftridoreai edant , & quam multas infomnes no6les dormituris creent , res notifTima eft. A'h/cas domcfiicas , in Finmarkia Norvegica , totas domos implevifTe & 
nihil intacSum reliquifTe , ipfe in itinere Lapponico vidi. Pulices Mulieribus , Pcdiculi Nautis & Militibus quantum laborem & moleftiara 
multis in locis facefcant , nulli non conftat. Imo Quadrupedia quoque , Aves &c. propriis pediculis moleftantur. Acari Infedorum mi- •1 nima animalcula , ipfa exanthemata corporis humani fxpifTime caufant. Qiianro ^^mnt Locufla African^ paucis abhinc annis in qurou fdam ? notiflimum eft. Gyrinus ter- Europx locis vegetabiha devaftarint , & quanta ftrage Eruc£ papilionum quotannis arborum folia exedant reftris Noftr. quomodo Plantarum Embryones tenellos primo vere deftruat , Hortulani oprime nofcunt. Dermefles pretiofiflimas 
les ) u a m mul- I H Quadrupedum & Avium miro modo dilacerat. OcjQrum Bovinum moleftia maxima defatigatos boves ^ftivo tempore afficit. 

tos hominQs Aranei & Sccrpii necarint, & Tarantuk inflmia affecerint, obfervationes Medicorum teftantur, ut fexcenta ejufmodi prteteream. 7- UJus ( s ) vero Infeaorura maximos in arte Tinc^oria prcebent Cocciofiella , Kermes ,GaIU ab Ichneumonibus produd^. Cantharidum ufus in Chirurgia , Aieloes in Medicina , 
''Cum in arte Textoria , miellis Apum in Oeconomia &c. notiffimus eft. 
Proprietates ( 5 ) Infeclorum qui confiderare velit curiofus Scrutator , vix ullibi majori afEciatur voluptate. Examina modo : Roftrum G/r- culionis , Cornua Lucani , Antennas Tragoceri, Articulos Akloes , hhs Forfictd^ , Plumas Papilionis , Oculos 

r 
K^ um Crabronis , Coloreni ti , Ventricalum Ricini , 
hdie , Nidum lchneiwwnis , 
a V o s 
um , Elafticitatem Notopedce , Stridorem GryUi , Odorem Cmiicis , Exilitatem Acari , Coitum LiheL 
ibernaculum Oeflri , iEdificium Vejpa , Teftam Eicrmta , Vitam Ephemera , Acervum Foi 
mi cce , Foveam Formic^Teonis , Telam Aranei , Natatum Monoculi , Curfum Gyrini aqv, Phofphorum Lampyridis , Scintillas Scolopendra , Renovationem Cancrt , Motum Spiralem EruciS ex Aiujca c^eruka provenientis , Vitam fere i 

tamorphofes fic dicSlas fere omnium InfedorunL 
udibilem £w^ aquatica Tahani , & Me- 
Ova plurimorum Infeilorum triplici Integuraento r 

obducuntur ; abfcedente Integumento Primo Tertio tandem Infedum perfedum ^ hinc in ejufinodi ovis triplex exclufio Pulli. 

1 appellatur Eruca , Secundo Propolis , & 10. InTuoo Inteftinali Hominum tres Species animalium occurrunt , Lum.brici nempe, Afcarides, & Txnii^. Quod Ltmihricus inteft-inorum una eademque fit fpecies cum Lumbrico terreftri vulgatifTirao , monftrat figura omnium parrium. Quod Afcarides iidem fint cum Luml 
iliis minutiflimis , in locis paluftribus ubique obviis , ex autopfia clariffirae patet. oncis 

'a hucufque pro fpecie parafitica habita eft , quum 


in Hominibus , Canibus , Pifcibus &c. frequenriirime folitaria reperta fuerit , & maximum negorium illis facefcat , ratione Animalium dihgentem operam contulerunt. Ego vero in itinere Reuterholmiano-Dalekariico Ann. qui in indaganda Gene- I tem Sociorum meorum hanc inter Ochram acidul 734. conftitutus in prxfentia Sep- arem Ji^rnenfem inveni , quod maxime miratus fum ^ quum aqua acidulari ejufmodi Ta:nias expeliere plurimi tentant. Hinc fequitur Vermes non oriri ex ovis Infedorum , Mufcarum & fimilium 
multiplicari 
aqua bibendo hauftis 9 und intra Tubum Inteftinalem ; & fecundum gradus metamorphofes perirent ) fed 

i patet iiiedicamenta Infet1:is adverfa non per confequens vermes necare. quod fi fieret nunquam ex ovis vermiura prcedidorum , un a cum f i ] I ! 
I 

! 

} ! i I 
i 
( I I j 1 *uU, 1^1 I f ■ ^ #i ■ •«d. U 


u 

D 
A. Corfyus hirfuium. Tecfes quatuor. Fcmime vivip:u^i:^ ladifera:. b »-1 


K^ o a> 


o tSJ 2 

H i [loniO. I Nofcc te iprum. 'b H rEuropa^us albefc. 
J Amcricanus uibefc. 
■^ Aii;\licus fufcus. 

1 Afiicanus nigr. o i.»j o 

O I vy > o 
o 

I s AnTERIORF-S. POSTERIOEIS.. imu. * * Digitt ^ ?• 

Poilcriores antcrioribus f.iniles. I Simia cauda carens. 
Papio. Satyrus, 

Cercopithccus. 
Cynocephalus. T^ 


uraaypiis, Dliui 3. vel 2. . . 3. Ai. IgnavHi, 


U nus. Scandcns. Diiui 5: 5. 

MammjL 4. ( Ald.) 

C;hVj?;^;nnriihc. /'pLVjc cxtus pofitus. p 


Lco. 1 Dlghi 5 4. 

Miii?'77i^ "i, vcntralts. 

L;n:ua aculcata. Scandens. Tardigradus. 

Urfus. 
Coati Mr^. 

Wicichead ^niL Leo. I T i^ris • • « r-f 


CTQ 

- -■ 
^ 


r-< 


>— . 


^^ 

fi 


C 


* « 


k— 4 
:^:j 


^- 


r~f 
j"^ ■ 


1 '^^ 


m 


'^ 
^ FcUs. Muflda. Dijj/;/ 5 4. 

Mamwt 4 urabliicaies. 

Lmgua aculeata. 
I?/;;^'/ ^ 4. 

MammA S. fc. 4, pC(S, 4. 

LmQjia aculcata. Scandcns Tigris. 
Panthera. Scandcns. 


abdom. Felis. 
Catus 

Lvnx 


5 ^- _ 

I>t;:/f5 molarcs 4. utiinque. Scandcns Martcs. 
j Zibcllina 

Viverra. 
Muilela. 

Putorius. o 
o Didclphis. 

Lufra. 
O > • I ^^jt^ s ^ Mawm^ 8. intra burfu!ar:i abdemin. dobxnu5. DloJti s 5 Palmipcs. 
,-'1 W5. • t C5 


p 5. . ; . . ^. Pahnipes, 

X)i?>,;'rMntcrnicdii fuperiorcs longiir. Roir. Morjus» 


uoca. 


K* Palmipes. ILvnrjJsi dux umbilicales. J.^1 Hyxna, Canis marinus. Dignl 4 4. 

Coll!i77i fiipcrne jubaium, 

CiVida brcvis. T~t C\ • 

'anis. . . Dtrti S* • * * 9 A, 

Mamma 10. fc 4. peu. -6. abdom. Melcs. ^ Talpa. ■ 
Erinaccus. 

Yefpcrtilio ^ L';?^\'/f; medii digitis ipfis Icngiorcs. 

Corj^us fupcrne albicat: ir/ferne nii^ricat. Hya^na Vcier. 

ViVimj Londtni nutsr vt- 

dlt O" ds fc r ipft A R T F D 

Canis. 

Lupu?. 

Squiliachi, 
Vulpes. Taxus. 
Zibctha, • « Di^ui 5 5. antcncrss ir^aximi. I Ta]pa. ! . t Diojti 6"/^/«/; vel lcrlcii fqnamofa munitus. 


P^; antictn m 
Mlamms, 2, aiam expanfus. 
pectoraies. Eclunus tcrreilris. 

Armadillo. Vefpertiho. 

Fehs volans Canis 

Ghs r--. lans Vu 

volans Sch. 1 o 

Hyftrix. 
Sciurus. I Atirss humanre. Digui 4. y.T. Corpus fpinofum, Hyftrjx. j' .f C^;/.-/^ longifiuna lanigera. Sciurus. . voians. 


^ 

.J t Caflor. 
Mu 


I ■^^'^^^- 5 -S'*^ palmipcs pofiice. i Fiber. 

Citida horizontalis , plana , nuda. * i^ 


^^i^^^ 4 s^ ' 

i C^;^i/^ tercs , fquamofa , luifuta, --^ (* j I Raitus. 

Mus domcdicus. 
. brachiurus. 
I • . macrourus. 
Lemurcs. 
Marmota. a Lep us. 

Sorex. Diciti S 4. j ' ■ « 4 i^l # 

Catida breviilima , villofa. Digiti, j 5 

Dcrues canini adfunt. I 

1 

1 Lepus. 
Cunicnlus. Sorcx. b Equus. 
^S 
^ • 

^ 


^ ix 


^ 


rt 


^ 


s« 


lU-i . 


< 


n 


;^ 

^' 1 * 


^^ 


^— ^ 1 


' "1 


j::!. 


1 r^i^ * 


^*^ » 


< ^ 


« O" 


riippopotanius. 1 
1 

I MammA i. !n!?u;nales. Pi^'ts integri. _ I 1 Equus. 
Alinus^ 
Onagcr. 
Zebra. ; ( K, Elcplias Mamni:i % ingninales ( Arifi.) 
Pcdes quadrifidi. 

Mawtnx 2. pedoralcs. 

Pedcs 5. cajhs inilrucfti. 

Ma??wix ic. abdominales. 

Pi^chi biungulaii : raro fimpliccs. I Equus marinu:.. i 1 Klephas. 

.'* lUunoceros ] I 

1 
Sus. 

Apcr. 

Porcus, 

Batbyrcufla. 
lajacu. ^ I. 

O na 

n 
o Camelus. ■■-- Cornaa nuila. Ccrvus. Dromedarius, 

Badtrianus, 
Glama. 

i Pacos. ■»•'-.— i-.», > Cormtsi annua , primum pilofa. 
foh"da , ab apice crcfcentia. 
piurimis ramofa: fcminis rara. 1-1- o 

o Capra, Coniria furfum verfa, 
treda , fcabra. >3 \ 


o 


Ccrntta retrorfum flex^ 
intoita , rugoia. 


1 Bos. Ccrnua nntrorftmi veifa. 
lurmhta , la:v]a. c 


Caniclopard^lis. 
1 Caprea, 
Axis, 

Cervus. 

Platyceros. 

Pvheno, Raniifcr 
Alccs. 

Hircus. 

PDex. 

Rupicapra. 

Strepficeros. 

Gazella. 

Tragclaphus. 

Ovis vulgaris, 
. . Arabica. 

. . A.fricana. 
. . Angolenfis, 

BoZ ~ 

Urus. 
Bifon. 

Bubalus. 


OrJincs. I Gcncr.1. I CIr.rad-ci-cs Gcncrum." Sii pccics i III. 
M 

CorpiS pluaiofam Ai£ d ux. Tedcs d u o H 


Femln^ ovipanr. RQjlrum oiTcum CG-qjus nuduQi, vcl 
^^uruiiorum. nr.lli : rcliqiJ i i enipcr. ^e?7Us V70h /i^r 1 % Tinn£ hliiIj:. res 


c: 
> 

I « Piictacus 
Strix. 

Falco. ■i; r>/^;// pecus antici 2. podici 2. 
Digiti pedis antici 3, " poRicus t. 
quorum extimus retrorfum ilexilis. 

Digiti pedis antici 3, poflicus r. Pfittacus. I Bubo. 

Nochia. 

Aquila. 

Buteo. 

Cyanopus. 

Lanius. 
Nifus. Orus. 

Ukila. 

Vuliur. 

Falco. 

Milvu?, 

Pygargus. 
Tinnuncuius. 


>6 ^ ^ Paradiia:a ^ ;! n 
o 

3 Q Coracias. t^ Corvuj, I Pertni- 1. longiffima: , fingulares , 

nec ahs , nec uropygio infix.-c. 

Pss 4da6l. Rceirices cxteriorcs gradatim 
breviores. 

Pes 4da£l. Reeirices osquales. Manuccdiatn. 
A\'h Paradifiaca. 


Xedudo. R .vana. Cor/.v; quadrupcdium j caudatunj, 

tciia munuum. 
m CtJr/?y^ quadrupcdium , c?.uda dc- 
^Uituumi, fquamis carcns. > I Lacerta. Pica. 1 Cuculus, 

Picus. Digiti pcdis antici i, 
liojirtim larve. 

Digiti pedis antici i, 
Rojiram angulatun:. poflici Corvus. 

Monedula. 
Ciandaiia. Cornix, 

Lupus. 

Caryocataftes. Corl- FcUudoteauljt,,. 

• • . marina. 
Lutana, 

Butb. 

Rana arbcrea 


'quanca, 

Carol:na, His quadrupedium, caudatum, 
Iquaa^olum. 


! CuCUiUS. 

Torqui]!a f. Junx. 
Picus n!2cr. I \.j 3 n 
O o 

5 Certliia. 
Sirra. 

n 

I Ifpida, 
Grus. Pes 4da6l. i^ij/r, gracilc incurvum, 

Pes ^dafl, p.t?y?r. triangulare. 

P^; ^daft. Captit plumis criffatum. 

P^; ^dact, cujus digitus extimus medio 
adnedlitur tnbus articuhs. » • • vindis. . . . vanus. Anc^uis Corl> ^v; apodum , tcrcs , fquamo 
fam. Certhia. i^icus cinercus I Upupa. 

Ifpida. 

Merops. i Crocodiius, 

Allegatof. 

Cordylus. 

Draco volans, 
Scincus. 

Salamandra aq. 

• • terreari-;. 

Chamceleo. 

Scps. 

\ Scnembi Mrg, 

Vipera. 
■ ^cjiia. 
Afpis. 

Caudifona. 

CobrnsdeCabelo. 

Anguisil^fculapii, 

Cenchiis. 

Natrix. 

Flydrus, '».■ CapHt criilarum. I Grus Amphibiouum Claflem ultcrius continuare noluit bcni-Tni- 
tas Crcatoris _; Ea enim fi tot Gencnbus , quot reliqua: Ani- 
malmm Clafles comprehcndunt _, gaudcrct ; vel il vcra cficrit: 3 C; Ciconia. Vngucs plani , fubrotundi. Ciconia. 

qux de Draconibus , Bainifcis , ac cjurmcdi inonftn. .. 
r{\^aKlyoi fabulantur , ccnc humanuui j^cnus tcrram mlubi- 
tarc vix pofTct. Un^uis medius inferne fcrratus. i Ardea. p, , T 

Pclccanus. 
p:j' Cygnus, qtfl' 
00 Ki?/}r. deprciTo-phnum, af-ice iubror. 

Roftr. dcpreiPum , apicc ungniculato, 
inferne burfa inllructum. 

Koftr. conico-convexum. rt 

o 

I 

c^ Anas, Platca. 
Onocrotalus. Olon 
Anfer AU r. Llder. 

Anf. Bcrnicla -..« Rcftr. conico-deprefTum* 

Graculus. Roftr. cyiindriforme , apJce a-!unco. 
Roftr. conicurn , apics adunco. Anas fcra, 

3ofcha5. 

Penelope. 

Mergus. 
Mcr^anfer. Chtucium. 
yl. Vomeft 

Querquedula 

XA. larum cxpcrs, aflervatur ITam collis 

T-T. CoiymbuS. ^oftr, fubulatum. Pedes infra ^cquihbr. Carbo nquat. 
Gracuh,is aqnat. L aru5. Rcftr, fubulatum. Pedts in ^quihbr. Colymbus, C. minim. 
Podiceps. ArcH^ica. Catainfta. 
Sterna. Larus, 
Pifcator, 


i Ho^niatOpuS. I ^'^ 3^^^^- ^'^'fri apcx compreiTus Pica marina. 


Hydra corpore anguino , pcdibus duobus , 
ptcm, Sc totidcm capitibus, 

burgi , fimilkudincm rcfcrcns Hydra: Apocalypticx a S. Jo- 
ANNE Cap. XII. & xai. defcriptLU. Eaque tiinquam vcn a- 
nimalis fpcciem plurfaiis proebuit, fed falfo. Natura fibi fcm- 
pcr fimilis pluta capita in uno corporc nunquam produxit na- 
turaliter. Fraudcm & artificium , cum Ipfi vidinuis , dcn- 
tcs Fcrmo.mullcluii , ab Amplubiorum dcntibus diverfl, h- 
cilhmcdctcxerunt. 

Rana-Piscis s. Ran.e in Piscem Metamorphosis 

vradc paradoxa ell, quum. Natura mutationcm Gcncris unius: 
m axiam divcrfe Claflls non ndmittat. Ranx , ut Amphibia f^ 


\^ vi 


o 

I r Charadrius, 
Vanellus. 

Tringa. 

Numcnius. 

Fulica. Pes 3daft, Ki;^ri apex tercs. i-iuvia.;?. 
Hiaticula j Pes 4dnft. Rofinim digitis brevius. 
C*i/;// pcnnato crillatum. 

/^ir; 4dad. V\oflTttin digiils brcvius. 
C^^«/ fimplex. 

Pt'; 4dad. Rofyrtm digitis Jongius. r-. apcibi. omnia , pulmonibus gaudcnt & ollibus Ipmcfs. Pif 


i fpi- 

Er^o lcgi 


Tringa. 
Fugnax. Ocrophus 
GallinubK Pes 4dad. D/g/// mcmbranis aufti, 
C<^;r/; carnofo-criaaturn. 1 Gallinago, Limofa. 
Arquata. Recurviroara. 

Gallinula aquatica. o > Strudiio. 

Cailiarius. 

Otis. 5 g.t^j I Pavo, 

o Pes idaft. abfque pof£ico. Struthio-camcius. Pes ^dsft. abfquc poftico. 

CapHt galea & palearibus ornatum. 

Pes 3daca, abfque poflico. 
0//>i/ fimplex. 

Pes 4daft. C^/«; corolla pcnnac. orn. Emeu. T- Tarda. Pavo. 


noh , loco pulmcnum , branchiis infinVunrur. 
Natuni^ contrana forct Irxc mutatio. Si cnim pifcisliic irn^ 
Itruaus eit branchiis , crit divcrfas a Rjara & Amphfbiis. Si 
vero pulmoncs , crit Laccrta : nam toto codo a ChondrQptc- 
rygus & Plagiuris difiert. 

Monoceros Feterum ^ corpore cquino , pcdibus fcrinisi 
cornu rcd-o, hjiigo , fpmalitcr intorto , Piftorum figmcn- 
tum clt. MoxoDoN Artedi cjufmcdi cornu ^-crlt , cxtcri 
vcro partibus multum diffcrt. 

Pelecanus rollro vulnus infligcns femorl fao , ut cma- 
nante fangumc fltim pullorum Icvct, fabulofc ab lifdcm tra- 
ditur, Anflmi fubulx dcdit faccus fub gula pcndulus, 

Satyrus caudatus, hirfutus , barbatus , humanum rc- 
£^!:^-i^r^^^^^^^ ' gcfliculatiombus valde dcditus, filaciffimus, 

vifus fuit. flQmiwn ouo- 
percgrinatores m.ulta nar- Simix fp;ccics cit, fi. unquam aliquis 
quc Caiidati^ dc quibus rccentiores ] 
rant, cjutXicm gcneris funt. agris. ^ 

r— i 3 Galhna. 


1 ctrao. Pes 4dafl. Frofjs papilh, Gula mem- Gallopavo. 

brana unica lon^itudinaii iu- I 

ftru^ia. 

Pes 4da(fl. Frons membrana ferrata. 
Gula membr. duplici longitud. inll. 

Pes 4dad:. StiperciUa papillofa nuda. I Gallina. 
/ Phafianus. 
Urogallus. 
Bonaiia. 
Perdix. Tetrno, 

I-ni;opus. 
Coturnix. I >:5> 

2 t^ Columba 
Turdus. ( Sturnus. o 

O 
I o r.' Alauda. 
Motacilla. Reftr. rcdlum , ad bafm furfuraceum. 
Narss oblcnga: , mcmbranula fupcrnc 
inllructx. 

i<cftr. parum convexum. 
Pltwu rolhi baiin tc^ura, 

V\o[tr. rcdium fubtcres. 

Lin^ua bifJa cornca. Columba. 
Palumbus. 'i^utur. 
Ocnas, Turdus 
Merula. Sturnus. Vngtiis digiti poftici digilis ipfis lonsior. 1 Alauda. :i P ^ Lu/cinia, ROjtr. gracilc, Vauces xw^xkzvxX, 
LingHS, apcx bifidus laccratus. 

Roftr. gracile retflum. 
Lingu^ apcx biiidus laceratus, Motacilla. Ocn?.nthc. 
Merula aquatica. 

Lufcinia. Ficedula. 

Erithacus. Troglodytes. 
Carolma Rndh, I aevonrn temcre dicitur. Eil autem artificiofc cx radicibiis 

3' ilicinis Amcncams compofitus. Naturalitcr aurcm efr Em- 

bryo Ovis allcgoricc deicriptus , qui omnia data liabct attri- 
buta. 

PtioENix, Avisfpecies, cujus unicum in mundo indivi- 
duuiu , Sv qux decrcpita ex fcrali builo , quod ilbi cx aro- 
mutibus iiruxerat, repucrafcerc fibulofc fertur,fbliccm ilibi- 
tura prions vitx periodum. Eilvcro Palma Dactylife- 
RA. vid. Ii(cmpf. 

^ Bernicla s. Anser Scoticus £c Concha Anatifer4. 
c hgnis putndis m mare abjcc^-is naici a Vcteribus crcditur. 
bcdiucura impofait Lepas mtcrancis iiiis pennifoniribus, Sc 
modo adhKrendi , quail vcrus illc anfcr Bernicla indc orirc- 

tur. 

v,P'^^.^° corporc anguiuo, duobus pcdibus , duabus alis, 
Veipertilionis inilar, cfc Lacerta alam , vcl Raja pcr artcm 
monilrofefid-a, Svilccata. - 
_ AuTOMA MoRTis Horologii minimi fonitum cdcn,s in pa- 
rietibus, eit Peduulus puljaturliis dx6t\xs, qui limia pcrforar, 
caquc inhabitut. -^ o x > JL. tU LiO. Parus. l VKoftr, gracile. 

Llniiu apex truncatus , 4 fetis in* J . . criftatus. 
llrucaus. P. caudatus Hirundo, r. Loxia. Anip-^ elis. 


Frinrjl!a. 


! P^oftr, gracilc ,^ad^bafin ceprefram , 

minim^m C riclti ampiiffimo. 

Roftr, cralTum, magfium , brcvc, cur- 

vum , undique convexum. 

Roftr, crafTum , reflum, 

Remigum apices nonnulli membra- 
nacci. 

Roftr. crafTum. 

Afrt:i:;:/^utrac]uealteram finu quodam 

ad balin rccipit. Hirundo. 

Caprimulgus. CoccothraufLcs. 
Loxia. ■ i^yirhula. Garrulus Bohcm. Fringilla. 

F.mberiia, 

Pafler. Carduelis 
Spinu^. 11 ■f-1 ^mM 
^m^ *** % 


■imlHjlMM^l Carj):^-s2pQdumy pinnis vcris infi:ru£l:umj nudum^ vel fquaniofiini. 


n 


^ 
--^ 


^N 


K^ 


O 


G Thrichcchus, CcUodon. 
Monodon. ,N 
O 


1 r 


h-* 


^■■^ 


w-^ 


V 


r-T 
:ii 
h-* • 


1 Ba! xim. fjn Delphinus. i n 

o n Koja. Squalus ■c; 

I Acipcnicr. Pctron:yzon fa 


o 

B 

cr 


) r. ft ,1 t:2 o ^ 

^ o 

S Q 

) — ; L ophius. Cycloptcni9 Ollracion. 
kihilca. h::> 


I ■>-i ! O Gaftcroitcus h: o 2 Zcus. ^ — ' ii Cortus. o o 

. •-d Trigia. r' 

f.1 1—^ 

c Trachinus. Pcrca. 


Sparus. K 

1 Labrus. 


Mugil. Scomber. Xiphias. 


I Gobius. ^^ 
;s » ^«i«, Gymnotus I p^ Mur.i:na. o P> 

00 

3 

o Blcnnus. Gadus. P leuroncrccs. Animodyics Coiy^pha^na. Dentes in uiraque inaxilla. 
Dorfum impenne. 

Bentes in inferiore maxilla.. 

Dor/um impenne. 

D€?is in fuperiore max. i, 
Dor/un/ iinpenne. 

Dentes in fup. max. cornei. 

Dor/um fccpius impcnne 

Der.tcs in utraque maxilla. 
Dorjum pinnatum. Manatus f. Vacca v^ar. Cor. Fiflula in roftro Art, 

Cete Cluf. 

^^*^^^.^^^^ ^^^^B^^^^HH ^^^^■^^■^^^ 

Monoceros. Vhkornu, B. Grocnland. B. Finfifch. 
B. Maxill. inf. latfore. Art Orcha, 

PiiocLcna. Delphmus. Voramma brnnch. utrinq. 5, 

Cvri-ui dcpiefium. I Foram, branch. utrinq. 

Corpuj oblon^um. 5 Toram. brar.ch. utrinq. i, 

Os edentul tubulatum. Raja dav. afp. loev. &c. 

Squaiino-R?ja, Aliavcla. 

Paihnacamar Aquila. 
Torpedo. ' Bos Vtt. 

l/arnia. 

Catulus. 

Zy^;:^na. 

Ccntrine. Galeus. 
Vulpcs mar. 

Squatina. 

Priilis. torani, brancb, utrinq, 
Corftis bipenne. 7 Sturio. 
H ufo . Ichth^ocollal Enneophthalmus. 

Larapetra. Muflela. Caput mac^nitudine corporis. 
Appendices horizontaiitcr la- 

tera pifcis am.biunr. Rana pifcatrix. 
Guacucuja. i> finna- ventraiCS in umcam w 

I ■,1 cn-cu:arem concretx, 
l^innsL venlralcs nullae. 

Ciiils dura , fxpe aculeata. Lunipus. Le/us mar I •t- De77tcs contigui maximii. 
ylculei aliquot robudi 
dorfo. m Oibis div. fp 

Atinga. 

Oftracion. 

Guapcrua. 
Caprifcus. Pifc. triangul. 
Hyiirix. 

Lagocephalus 
Hiilrix. 

Caper^ Memhr. branch. oiliculis 3, 

Venur laminis ofleis inftr. 

Corpus conipi'cfTum. 
Sqt-{am<s. fubnfpcra^. 

Mcinhrana Lrn!:cl\ oflic. 6. 

Capi4t aculeatum , corpore 

latius. [ Aculeatus. 

Pungitius. 

Aper. 

Faber. Spinachia. Gallnt mar. Cataphraaus. Scorpio raar. 

Cottus. Gobfo fl. capu 1 /j 


tppcndkes ad pinn. peft, 

articulatce 2. vcl 3. Opertda hranch. aculeata, 

Octill vicini in vertice. 

Mimh, hranch. oflicu]. 7, 

Pinns, dorfales. i vel 2. 

Operctda hranch. fquamofa, 
Lab}a dentes tegunt. 
Dtntes molares obtinet. Lyra. 
Cuculus. 

Hirundo. 
MuIIus barb. Gurnardus 
Luccrna. 
Milvus. 
&: imberb. Draco. Araneus mar 

Uranof:opus. i I Perca. 
Cernua. 

Salpa. 

Sparus, 

Chromis. 

Mxna. 

Boops. 

Erythrinus. 

Aurata. Lucioperca, 
Schraitier. 

Melanurus 
Sargus. 

Mormyrus. 

Smaris. 

Dentex. 

Pagrus. 
Cantharus. 


LaVia crafFa dentes teg. 

Coior fpcciofus. 

Memh. hranch. offic. 6, 

Caput totum fquamofum. 

Menth.hranch. oflic. 7. 

Pin?2d dor/i 2 vel plures. Julis. Sachettus. 

Turdus diverfar. fpecier. 

/^^^■•.^^ ^^^^■^■*" "-"^""^^^ ■.■ ^m^ TWfc^^^^^B.^^™ 

MugiL. Cephaks, r 

1 Glaucus. 

Scomber. 

Trachurus Amia. 
Thynnus, 

Saurui. Ko/lrum apice enfiformi. 

Plnns, venirales nullai. % Gladius. Plnnd vent, \n i fimpL concr. Gob. ScjiarnsL afpcr?e. Pa^ar niger. jozo. ganciius. Apktia. Memhr. hraiuh, ofllcuL 5, 

Plnna dorfalis nulla, 
Me-mhr. hranch ofTic. 10. 

Tubtdi in apice roflrL 2. 

Pinn^ ventr. conRant ofT. 2. 
Caput admodumi decUve. Carapo. I Anguiila, 
Fluta. Memhr. branch, 
Pinn^ dorfi. 
iiii*. 7. 

2vel 3. Congcr. 
Serpens niar. 

Alauda nou crilh & galer. 

Gattorugine. Blennus. Mcmhr. hranch, ofT. 6. 

OchU ambo inccdem later. Monhr. hravch. cfTiC, 

Pinnd ventr. null;x;. ■ 7 Mcmhr. hra^-ch. ofnc r. 

Ptnna dorfi a capitc ad Afcilus diverfar. fpecier. 
Merluccius. Anthias 2du3. 
Muftela. Egrefmus. 

Rhombus diverf. fpccier. 
Pairer, Limanda. 

H^ppoglofTns. BuglofT. Solca 

Ammodytcs. TUtanus. ( V. 
N 
A. Qcrtms crufta odca cutis loco teclum. Caput anrcnnis inftrudum. 
VI 

Corporis Mnfctdi ab una parte baii cuidam folida^ aiHxi. 


t^o 2- 


r 


^ 


pi 


4 

<j:> ' 


nd 

H 


CJ' 


p 


Vi 


> 


f-t 


• 

1 Blatta. §. FaCIE EXTERNA FACtLE 

F.lytra concreta. AU nullx, 
Antenns. truncataD. DISTING. Dytifcus. 

Mcloc. 


H Foriicula. 

Notopcda 
Mordclla,. Pcde^ poflici remorum forma & ufa. 
Ani. fetacece. Sterm apex bifuicus, 

El^tra mollia , flexilia , corpore breviora. 

Ant moniliformes. ^-xarticuhsolcum 
fundens. 

/T/j/r/j brevifrmia,ridda. Cauda bifurca. Sciirab. tardipes, 
Blatta foetida. Hydrocantharus. 
Scarab. aqu.uicus. 

Scarab. majahs. 
Scarab. uucluofus. c 1 • urcuiio. 


Buccros. L ucanus. Scaraborus. Dcrmcrtcs. Caffida. v^hryromcla. 

p. 

Coccionclla. Gyrinus. Nccydalis. 
Attalabus. I Cantharis. 
C Pofitum in dorfo fx/7/i^-^;2r.capiIIacca:. 

Catida aculeo rigido fimphci armata. 
-^^/, fetaccse, breves. 

Rs/Zn/w prodnftum, teres, flmplex. 
Ant. clavatse in medio Roltri pofuas. 

Cornti t. fmi plex , rigidum , fixum. 
Ant, capitatx, fohacesc. 

Ccr72um ramofa, rigida, mobilia, 
Ant, c.-ipitat^, foliacex. 

§. AnTENN^ Tl^UNCAT^. 

Ant, ciavata^ foLace;^, 
Cornua nulla, 

Ant, davat^e horizGntaliter perfoliata^. 
ClypeHs planiufculus, emarginatus. 

Anf. clavato-fubulata^. 

Ciypeus planus, amice rotundatus. 

-^«^fimphces, clypeo longiores. 
Corpus fubrotundum, 

Ant. fimplices , brevifTimas,' 
Corptis hemifphxricum. 

Ant, limplices. Corptis brevc. 
Pedibus pollicis faliens. 

Ant. clavato-produdjc. 
Ciypeus anguflus , rotundatus. 

Ant, fimplices, conflrudsc articulfs or- 
bicularibu^, pr.cter uliim. globofum. 

§. Antenn/e Setace.^. 

C/3//'i-^ip]anus,margineundiquepromin. 

Llytra flcxijia. Staphylinus. 
AuricuJaria. Scarab. cladicus. 


Negatur ab Ari/iotsle. Curculio. ^ 
r^ 


t^ 


P 


-^ 

H 


* 


r 


1 1 

cr 


t-— 1 

> 


r~> 


« 


cn 
O^ 

^ 
c 
^ 

Gordius. Taznia. 
Lumbricus. Hirudo Limax. Rhinoceros. 
Scarab. monoceros. 


Cochlca. Cervus volans. Scarab. pilularis. 

MeloJontha. 

Dcrmeftes. 

Cantharus fafciatus I Scarab. dypeatus. B> 

o 

o c Cantharellus. Cochinella vulg, Pulex aquaticus. 
Pulcx plantarum. 

Scaraba:o-formica. Scarab, pratenlls. iS^autilus Cypraza, Caniharis offic. 


rr J. " 1 lUiv^liO* arabus. Clypeus fere planus, mar^. prominente. ' Oantharus fcetidus. v^icindcla. L 


pcura Ccrambyx Bupreflis, Elytra fragilia. 

Clypous cyhndraceus vel tcres. 
Forceps oris prominens. 

Clypeus fubrotundns. Pedes longi, 
Cgrpus tenue acuminatum, 

Clypeus ad latcra mucrone prominct. 
Ant. corpus longitudine -a-qirant, vel 
fuperant. 

Clypeus fuperneipun(9ise!ev?*isnotatus. 1 Cantharellus auratus, 
Cantharus Marianus. Pa:c:la I Scarab. tenuis. Capriccrnus. 


1 ^cntauum. Scarab. fylvaticus Fapilio, Ro/irum fpiralc, AU 4. o 

r 'T LiDclIuIa. 00 c 

■3 


Caudd foliofa, Ah 4. espanfs:. } 
*-! O 

r-t Ephcniera. 

Hcmerobius, 
Panorpa. 

Raphidia. 

Apis. Papilio alis eredis. 
Pfyche--- planis. 

Phak-ena-comprefns. [ 

PerlaT | 

Virguncula. 1 Concha. Mufca Ephemera 
Phryganca. c 

r-t Ci^//^/^ fetofa. -^/^ 4. erefla;,' 

Catida fctcfa. AU 4. ccmprefTce. 

C^//f/.e chdiformis. AU 4. K^j/r. corn. I Mufca fcorpiurus. 

Catida fpinofo-fetacea.^/^4. Qap. corn, j ^^n de^i^Ia, 

Cauda aculeo fim.plici. .^/^ 4. 


Ichneumon I Cjitida aculeo partito. Ah 4. Mufca. %/.';i fub alis capitatus. Ak 1 
^ P^ippurus, 
i Novacula, Pornpilus, 

PUlert, 


caudam. Echcncis. c Efox. tridi tranrverfdC, a^peroe, in fu- 
perna capitis partc. Remora, Mctnhr. hranch. ofl:c. 14. 


Sahiio. 


Olliicrus I Corcgcnus, 

Clupca. 

Cyprinus. Memhr. hranch. cfuc. Ic-IZ, 

Ccrpus niaculofum. 

■ 

Mcnihr, hranch. ofiic. 7-- 8. 

Dentesm nux. hngu, palat. 

Mcmhr, hranch. oflic. 8— 10. 
Appcnd^x pinniformis. Lucius. Belone. 

Acus maxima fquamofa. 

Salmo. Trutta. 

Um!)ia. Carpio lacuflr. r:::; ^ ^-* . r-t 
r^ r-f 

§/0 


Gryllus, 
/ 'fc\:4'i 6. aU 4, /uperiores craffiores. > L Crabro, 
Vefpn. 

^onibylius. 
Apis. 

Ichneumon. 

Mufca tripilis. 

MufcL-e div. fpec. 
! OelTrum Vet. 

Oellrum Lapponum, 

Tabanus, 

Culex. Teredo nav. 

Tipula. Formica-Ieo. Gryllus domeiticuj. 
Gryllo-talpa. 
Locufla. 
Mantis, Lcpas. 1 ampyris Formica. 
Cimex. Pedes 6. Clypeus planus. ALt 4. 

Pcdes 6, AU^, Catida aculeum condit. 

Pedes 6. Al^ 4. crucifcrc-e. 

I^qy^w/^ fty]iforme> reflum. 


t Cicindela. Formica. ij Notcncda 
Ncpa. 

Scorpio. Cimex Iedu!ariu3 
Orfodachne. 
Tiptila aquatica. 
Bruchus. S O c[hys. 


Pedes 6. quorum po/!k't remorum figura Notonefla aquatic'a o K ^ Echinus, 


Pedes 4. 
Pedes 8. ik uTiu AU 4. crucifer^. 

Frcns chdffcra. Al. 4, crucif. J Scorpio aquac. 

Frons chdifera , aculeata. 
aU 4. ]axx\ EpeiLinus. 
Sauras. Spirinchus» 
I Scorpio tcrreflris. Aflcrias, 
Memhr, hranch. ofl^c, 8. 

Venter acutus fcrratus. Mefnbr. hranch. ofTic. 
Dentes ad orilicium 

culi tantum. 3* 

vcntn- Albuln. Lavaretus. 

Thymallus. Oxyrliynchus 

Harengus. Spratti. 
Encraiicliolus. Alofa. 


Fcdicukis. Peaes 6. Antemu capite breviores. c: 

H— uicx. Erythrophthal.Mngil. fluv. P Monoculus Pedss 6, faltatrices. 

Pes i.f Antennd bifida?. Pediculus humanus. 
Ped, avium. 
Ped. pifcium. 
Ped, pujfatorius. 

^^"^™^^"^^^ ''^^^Mi^^^ ^W^.^»^^r^^fc ^^^M.^^^ 

Pulex vulgaris. Mcdulli Cobitus 
t.t 'ngnatnus. C^/.'^^/ comprcfTum, 

Ptnn^. dorfi &vcntra]es ea- 
dem a rolho diib.ntia, 

Opcrcula hranch. cx lamina r. 

MaxilU a lateribus claufse. Brnma. 
Capito. 

Caraflius. 
Tinca. 

Rutilus. 

Leucifcus, 

Gobius fl. 

Cohitis. 
Mifgurn. Ballerus. 
Nafus. A. M. 
Cypr. nobilis. 
J3p.]bus. 
Alburnus. 
Phoxinus. Acarus. 


Barbatula. Pcdes 8. articulis 8 conf!antcs. 
OcHU z. Am, minimse. 


Acus lumbr. Acus Arifot, 

H!ppocan:pus, Araneus, 
Canccr, 
W 

Pc^lc>2.0cuhcommumtcx 21 

Pedes 12.. prioresihcldomQ% Pulexarborefc^^uw;?. 

Monoctdus BradL 
Apus Frifch, 

Ricinus. 

Scorpio-araneus, 
Pedic. inguinalis. 
^Q^ic-. Scarabxi, 
Pedic. Scabiei. 
Araneus coccineus, 

Arancus. Tarantula. i 
Phalangium. Scpia. C^r/>/;; fiiiforme, tercs, fimplex. Seta aquatica. 

Vena Medina. Corpus fafciatum , planum, articulatum. 
C£?r/'^^i tcres, annulo promincnti cindum. Lumbricuslongus. Ccrpus inferne planum , fuperne convex. 

tcntaculis dellitutum. 
Corptis inferne plnnum , fuperne conv. 

tenfaculis inilrucfium. Inteliinum terrae. 
Lurnbricus latus. 
Afcaris. 


Sanguifuga, Limax, Te/ia univalvis, fpiralis, unilocularis, Hdix. 

Labyrinthus, ^ 
Voluta. 

Cochlea varia. 

Bucdnura, 
Lyra. 

Turbo. 

Caffida. 

StrombuS'' 
Fiflula. 

Terebdlum. 
Murex. 

Purpura. 

Aporrhais. 
Ncrita. 

Trochus. » h Tefta univalvis, fpiralis, multilocularis. Nautilus. 

Grthoceros, 

Lituus, Tefla urnvalvis, convoluta , rima lon 

gitudinali. Concl:a Veneris, 
Porcellana, Tefla univalvis , patuh , leviter concava, 

perforata, ad angulum fpiralis. Te/la univalvis, concava , fimplcx. Auris marina. 


Patdla. Tefu univalviEj, teres , fimplex* Dentalium, 
Entalium, 
Tubus vermicul. 


Tefia bivalvis. Mytulus. 
Vulva marina, 

Pholus. 

Bucardium. 

Perna. 

Ghama, 

Solencs, 

TcHina. 

Pinna. 

Ofbea. 

Pedten. 

Mitdla. Vcmer. 


Tefla multivalvis. ValvuU duabus plure^. \ 


Conchaanatifera. 
Verruca teRudin, 

Balanus mariaus. 

Corpus formia variabile, molle, nudum. Tethya. 
Holothurium. 

Peuna marina. Corpus fubrotundum,tefta tcflum,acu 

leis armatum. Echinus marinus. Corpus radiatum , corio teflum, fcabrum. Stdla marina. 
Ste]ia oligantis. 
St. pentadinoides. 
St. pojyfadmoid. ' Corptis orbiculatum . gdatinofum , fub 

tus iilamentofum. Urtica marina. 

Lrt. vermiformis. 
Lrt. crinita. 

Urt. altrophyta. I Ccrpus oblongum , internc offeum , an 
terius oc% artubus donatum. 
Microcofmus. 1 Corpus variis heterogends teaum. Microcofm marin. '-'— w- 


Onifcus. Cancer. Afla^us. 
Pagurus. Squiila. 
Majas. Eremita, 
Camm.arus. Pedes 14, \ Sco!cpendria, 
Pedes 20. & ultra. .1 Afellus Officm. 
'Afdlus aquat, 

Scolop. terreftris, 
'Scolop. marina. 
Julus. ( I I 

t -ti/^i^ . i k.