Skip to main content

Full text of "Enumeratio systematica plantarumquas in insulis Caribaeis vicinaque Americes continente detexit nouas, aut iam cognitas emandauit /Nicolai Josephi Jacquin."

See other formats


^^^m H^ COLAI JOSEPHI JACQUIN 


. .^. ■■Jf' >• » •5 -^. EMUMER ATIO < i SYST PLA 
TICA UM, QU AS la lofulis Cvibaeis vicinaque Americes coiv* 

tioeote detezic oovas , aut jam 

cogoitaB emeadavic. 'X ^ ^ 3»- 
"P»' LUGDUNI BATAf^ORUM, 

Apad THEOPORUM HAAK, 

UVCCLX. 


»» - 1 . Nf?. ■::■> 


■^V^."* \..-^ ^ .•: ^^\j ; - . ." ■ .:;,^jaftiiSMfcaAJEl^yi^^ M^i^HM wmi^ "TT" 
♦ • 
BOTANOPHILIS 

S. L. 

A U C T O R. 

lantas aliquot u4mericanas , 
quae inter tropicos fortiuntur 
natah folum ^ fiflunt ha tibiy 

LeEhrBotanopbiUypageUae. 

Sunt quidem iltae brevijjimis dumtaxat 
defcriptionibus adumbrataCyat vero ijlius- 
modiy quae videbantur mihi^ ad deter- 
minafiddm certam conjtantemque generis 
iffpecieidijferentiam^ valtrt atque fuf 
ficert : buic enim unico fm fcopo inten' 
tusy ut Systemati Naturae Jic dic- 
to f^iti ctarijjimi Caroti Linnaei pojjet 
appendicis in locum infervire hoc opufcu- 
lum meum. Plantas itaque enumerare de» 
bui fotas iftas; cum^ quas in hunc usque 
diem fuijje orbi Botanico incognitas , jti' 

* 2 di' V ^ ^'— -'^^^ iLmMt^^ '^rtimiihi^^tktA :£cmn; tum quarum apud au6lans extani 
qmdm qudkscunque defcriptUms , fid 
qiua propofitas fuijje fub titulo erroneo^ 
docuit me^ in Botanicis omnium quae eft 
JidiJ[ima magijlra^ Autopfta, Paucas in- 
fuper^ rite licet jam antea dejinitas^ ah 
integro citavi; quo id agere volui^ utjic 
evidentior exfurgeret difiindio fpecierum, 
earumdemque Jlaret haud interrupta fe* 
ries. Subjunxi ad calcem odo plantas 
fiovas^ quas numerofas inter alias^ poJJi* 
det vir nobiliJJlmus j inque botamcis ver- 
fatus haud mediocriter^ Francifcus a My- 
gind Conjiliarius aulkus^ quasque ex ad' 
nexis ibidem titulis conjicio fuijfe in in^ 
fula Barbados colledas. Signa aetatis 
0,9. h. Linnaeo ujitata adjeci, Intereay 
donec earumdem aliarumque Plantarum 
hijloriam prolixiorem , delineatis ad vi- 
vum coloratisque iconibus illuftratamj pu- 
blici facere juris pojfe dabitur^ juveniles 
hofce primosque conatus boni confule^ ^ 
vale. Dabam f^indobonae KaL Maji 

MDCCLX. G £. ^..J,^Vjt^ M 51 C^ '■ .? fag;.x 
= i.^ i^ :s fiv ^ ^ ^i ^ :^ i^. :*- j^ ^^ 

%l«i^ W# %'«? %'(«? ^w? %# IJs^. 

G E N E R A. iiMa*M^— — ^— — ^i<-> I i iii I ■ ■ I ii ■ • 

T R I A N D R 1 A. 

M O N 6 G Y N I A. 

Flore» i«/f^'« 

Hi^pocRATtA. Cot, 5-peta1<» Cil. 5'partitU9. Capf.% 
Hapalamjhos. Cor. 3-peraU. Csi. ^-phyllus. Ci/^» 

^•loculariSf 2-valvis> 4>lp«nn«. 

T E T R A N D R I A. 

M O N O G YN I A. 

Florcs monopetaliy mnocarpii^ inferi* 

PcTiTiA. Cor. hypocraceriformis. C2/. 4^deout09i 

» Drupa nuce 2-loculari. 

Aqijartia.^ CoroUa rotatB. Ca/^fubquadnfidus. Sa^ 

_ M i-^bcuiaris, pulyfpcrma. 

j^ores mnopetalf^ monocarptl^ /uperi. 

CboM£LIA. CSv. cubulofa. dr^-fidus. DrfipaDO^ 

. cc s*locuIan\ 

T E T R A G y N I A. , 
Mygimda. Ctr. 4>peult. Cii. 4'partitos. Drupa* 

• 1 A P EN. ;^^AA^. .- ■ -. AL^mat^aMia.^ kte. ^ ^.^-^..^-.-.^-T, ^4t ^T "TS" 11' I «* P« 

t I G E N E R A. ' •*■*; 
i./--'' m^^^m PENTANDRIA. 

M O N O G Y N I A. 

Flores mmopetali^ inferi, angiojpirmi. 

ECHITES. FoUictdi 2. Gdf/fauce Quda. NeSa'- 

rii glandulae 5. Sem. pappc^a. 
Drupa iibera. Nux 4-locularis. 
Drupa calyci fuccuieDCO accreu* 

Nux 4-locularia. 
Bacca ^-fperma. Sem. 2-Iocularia. 

Cor. hypocraceriformis. 
Bacca ^-fperma. Sem. 2-locQlaria* 

CQr. lofuDdibuIiforfiis. 
Chrtsophyllum. Bacca lo-fperma^ Qht. j-fida. 
Jac(2UIN1A. Bacca i-fperma. C^f. lo-fida. Sem. 

carcilagJDeum. Varronu. 

G)ROIA. 

bourreria. 
Ehretia. Flores ^mopetali^/uperi. 
Laugieria. 
Hamelia. Drupa Duce j-loculari. Ctr. bypo- 

craterifonnis. 
Bacca 5-locularis , poryfpenna. Cor. 

tubuloia, 5-dencaca. Florefl pentapetali , inferi. 

ROYSCHIA. / ChaetaeA. Hybanthus. Boeca. Cal. auAus fqaamls dua- 

bus & appendice dependente. 
Capf. quinoue , i-fperraae. Cor. & 
Ne6t. in fecas definencia. Siam. 
extra Nec cariurn. 
Capf. i-Ioculari», ^^valvis, polyfper- 
ma. Ca/jx j-phyllus, Corolla irr«- 
gularis. * i H £ X A N' 
- ' - - difirMiiai 1 liiii \i:mmAdakttml ■r»» ':/. i( W» f: l^ iU ^mmm m H E. X A N D R 1 A. 

MONOGYNIA. ^ 

Flores ealjciUati , ealjce eorollaque inJlruQi, 

Tbrbbinthus. G)r.3-pewla. Cs/jx 3-phyllut«inferd$« 

Cap/. i-fperma , ^-valvis. . Sem. bac- 

caturn. 
HiLLiA. Cor. i-perala^ tobo loogiflifflo. CaljX 

6-phyIlus. Pericarpium a-locuUre» 

polyipermum. 

O C T A N D R I A. 

MONOGYNIA. 

Flores etmpkti» 
Trigomis. ' Cdr. 5-petala. Cal. j-phyllus , ioferus* v Elapurium. 

XlMEinA. 
AlfYRfS. 

Mklicoccus. Stylus nullus. 
O^. 4*petala. Cal 4«particust ioferui. 

Capf. i-fperma, a-valvis. &m.fcini- 

baccacum. 
Cor. 4-pecala > femiere^la. Cal femiqna- 

drifidus, ioferus. Drupa i*fpenDt* ^ 
C^.4-pecaIa, pateocifljma. Cal. feAi« 

quadr ifidus , ioferus. Drupa i -fpermi# 
C$r. 4-pecala « reflcxa^ Cal. 4-phylios » 

ioferus. Drupa i-fperma» corcicoftr^ 

F]oTe% incompUtL 

DoooNAKA. Cal. 4-phyllus , inrqualis. Stam. bre* 

viflTima. Capf. trialaca » 6-fperma 9 
3-locularis* 

E N N E A N D R I A. 

M O N O G Y N I A. 

Cassttha. *0i(! 3-phyllu». wr . 3-petala. iVax la- 

m Rccepcacaloa- dtupaceitt coro* 

natum. i ^ 

A fl D E- j1'. :-.. . ;.^.^^^i^'i«iJki''^.:<-:... ^ "j.',^j. ^f*»,. .■..•*^:.^±,\t^-^^. .!■ ... ^■■■A ^ ... /^ ^— ' - * . ' ■•■■•■ .J?-- T— T a ff N E K A: *m ^^m D E C A N D R I A. 

MONOGYNIA. 

Flores pcljpetali irregulares. 

Myrospermum. Cor. papilionacea. Capf. inembninacea, 

apice i-locularis, noo dehifccos. 

Flores polypetali cequales. 

An ACARDiUM. Cor. 5-peiala , femireflexa. Rec. maxi- 

mum 9 ovaco-turbioatum , corooatuoi 

nuce. 
Cal. in flore decolor, parvus; io frudlu 

coloratus, maxirous. Drupa. 
NeQ. tubulofum , lo-dentatum. Capf. 

5-locularis , j-valvis , polyfperma^ 

a bafl dehifccns. 
Stam. cyliodrum formantia. Ca/)/. 3-lo» 

cularis, 3-^valvis. S^em. baccata. HflSTERIA. 
SwiETENIA. 

Trichilia. Flores apetali^five incompleti. Samyda. Casearia. COPAIVA. JUlRAEl. SURIANA. Cal. femiquinquefldus. NeS. tubulo* 
fum , ore dentato. Capf. i-locularif, 
4-valvis. Sem. baccata. 

Cal. 5-phyllus. Ne6t. foliolis lo, cum 
ftamioibus alteroaotia. Capf. i-lo- 
cularis, 3-valvis. ^em. baccata. 

Cor. 5-petaIa. Cal. oullus. Stam. ar- 
cuata verfus ftylum. Germ. pedicel- 
latum. 

T R I G Y N I A. 

Capfulik tres , bialats , i*Iocu1ares , mo- 
Dofpermas. Ca/jx oudus. Car.j-petala. 

i r 

P E N TA G YN I A. 

^ Stmina qulnquc , DUda. Styli e lacere 

. ecrmiauffl. 

D O- ^ £ N £ A A m» D O D E C A ND R I A. 

M O NO G Y N I A. 

BoccoMiA. Cor. nuUa. di. 3>phytlus. Cip/.i-lo» 

cuUris, i-fperma, pulpofa.,^ 

Gi^ORlA. Q>f. O-petala. Coi.d-fidus. C^p/.i-lo> 

cularis, 4-valvis, polyfperma. 

r 

I S O C A N D R I A. 

MONOGYNIA 

Chrtsobalanus. Co/. infcnis, j-fidus. Cor. j-petala. 

Drupa ruce femiquinquevalvii du- 
cleo cavo. 

POLYANDRIA. 

M O N O G Y N 1 A. 
• Flores pentapetali. 

Mentzelia. Gip/I cylindracea , i-locularis, fuper* 

ficie apicis 3- valvi , polyfperma. 

MuN^ttNGiA. Bacca f «locularis , coronata ni^mate 

peltaco. Cai. 5- partitus, deciduus. 

SYBtPLOCOs. Stam. varia ferie pctalis in orbem ac« 

cretaj ioferiora gradatim breviora. 

Flores bexapetali. 

Lecythis. Cai 6-phylIus, patcns- NeSt. petali- 

forme , bafi ftamina locans. Capf. 
4-Iocularis , pulpofa ^ horizoocaluer 
2»valvis. 

T R I G Y N I A. 

« 

HoMALiuM. Cai. 6-fidus. Cor. 6-petaIa. NeSt. gUn* 

dulae 6. 
. f A 3 D I- G E N e R A. mtmgm i' vKm mm D I D y N A M 1 A. 

ANGIOSPERMIA. 

Calyccs quinquifidi. 

AvicEjtNiA* Capf. i*locularis. Cor. 4-fida, Sm. anN 

cum , 4*laniellatum , germiDaDS ioira 
Pericarpium. RuasEUA. Petraea. Copf. i*locuhris. Cor. tubus cyliDdraceuSt 
longflimusi fetniclaurus pilis. 5«m.Dtt- 
merofa. . j Capf 2-toculariSe Cor. rotata» Sm. folU 
caria, 

DaRAtfTA, Bacca ^-fperma, Cbr. tubus JDCurvatus» 

Sem. 2-locularia. MONADELPHIA. 
D R I A. Brownara. Monojtyna. Calyx i-phyllud, inaequali» 
ter 2-fidus. Corolla duplcx ; exttriof' 
{•pecala ; interior f •petala. D I A' 


^ E N E & A. •«— ^PW DIADELPHIA, 

OCTANDRIA. 

Securidaca. CJb/yx ^-phyllus. Vexillum dlphyllum. 

Cartna i-pecala. Capfula i-fpcrmay 
ala ligulata. 

DECANDRIA. 

Stamioa mnia connexa. 

NissoLiA. Gi;)/. i-locularis,aIaliguIata. Germ#npe- 

djcellatum. 

Amerimnon. Legunun utrioque acuminatum. Sem, pau- 

ca. Stigma capjcato-obiufum. 

Legumen fubmonojpermum (nec priorum.') 

Ceofproea. Drupa i-fperma. Corolla papiliooacea , 

rcgularis. "^ ^ 

Legumeo uniloculare polyfpermum (nec priorum. ) 

Diphysa. Legumen utrioque auftum vefica longitu- 

dioali. Corolla reirorfum iocurvata. A 4 S Y N- ..M 6 E N E R A. «pip S Y N G E N E S I A: 

POLYGAMIA iEQUALIS. 

• VifcoUH. 

Spilanthes. Rectpt.mdiMm, Pappui arifUtus. CilAfh^ 

bricatuK. 
Kleinia. Receptarulum oudum. Pappus capillaril,- 

Cal. Qniplcx» joptiyllus, 

POLYGAMIA 3UPERFLUA, 

RadiatL 

Wedelta. Rfreptarnhm p^leaccum. Semina corona- 

la calyculo lo-dcntato, Cuiyx 4*phyN 

lus, luXUS. 

M O N O G A M I A. 

Strumpfia. Cal. i-phynus,5-dcntarus. Cor. j-pctala, 

i^acca mferai irfpcripa, GYNANDRIA, 

H E X A N D R I A. 

PisTiA, MonoRyna, Qal. n]i\\\is, Cor. i-petala, 

Ciipj. i-locularis, 

DECANDRIA. 

Helicteres, M<H>ogyn:>, Ca/. i-p^yllus. Cor. 5-petala 

vel riullj. C/if/.-quiQque, i-loculares, 
polyfpcruia. 

M Q. mi^m r ) H G C ft Y 11 ii< I iii^iii M O N O E C 

M O N A N D R I A. 

S^ATERIUM. 
A. Akcuria. <J C*l. nullus. Cor. i-pctala, hypocit- 

teriformi9. 
$ CfW.nulIu». Cor.i-petala,hypocrate- 

liformis. C7;)/.i-locularis,2-valvis. 

D l A N D R I A. 

(J Cii/.i-phyllus,y-fidus. Cor. y-pctrila. 
$ Ca/ i-phyllu«, 5-fidus. Cor.j-petala. 
Pomum 4-loculare, polyrpcrraura. T R I A N D R I A. 

BoEHMERiA. <f Cal. nullu». Cor. fcmitrifida. 

$ Cal. nullus. Cor. oulla. Stylut loi- 
giflitnus. 

Oebnanbia. i Gi/. oullus. Coro//a 6-petaIa. NeSt, 

glaodulae 6. 
5 Ca/. i-phyllus. Cor 8-petala. NeRa* 

rii gbndulac 4. Drupa iotra caly- 
cem inflatum. MONADELPHIA. SlflOM. <P Cj/. femibifidus. Cor. oulla. Stamina 

duo , bafi coalita. 
2 Cal. 3-deDtatu$. Cor. nulla. Cap/. 

3-cocca. 
pA|.ECHAMPiA. <f Cal: <5-phyllus. Cor. nulla. Stam. 

plurima. 
2 Coi. lo-phyllus. Cor.uulla. Stylusi. 

Capf. cricocc). Aj D I O E- ..^:^*- . ■t..»' «£ ^.. . >..... j... to G E N E R A. D I O E C I A. 

TETRANDRIA. 

ScHAEPFERiA. i Cal. ^-pbyllus. Cor. 4-pctala. 

$ Cal. 4-phylIu9. Cor. 4>pecala. Bace* 
a^fperma, fupera. l 

Batis. <J Amentum. Cbr.oufla. 

S Amentum. G>r. n^la. ^(igmas-fi- 
dum. Bacca ^-fperma. 

PENTANDRIA. 

AsTRONiuM. i Cal. 5-phynus. Cor. 5-petaIa. NeStarU 

glandulae 5. 
2 Oi/. 5-phyIlus. Qnr. 5-pecala. Sm» 

uoicum, oudum. P O L Y G A M I A. M O N OE C I A. Clusia, Calyx ad mious 4-phyII(is. Corolla ad 
minus 4-petaIa. Cap/ula ad minut 
5-locularis, 5-vaIvis, polyfperroa. SP JS' / •" T ■ f " ' :* T> '> 5"? £ C I E S. xt ' M O N A N D R I A. 

M O N O G Y N I A. 

Jpicata. I. Alpinia floribos fpicitit. ^. Jacuacanga 

Pif. Braf. l. 4. c. 60. 

D I A N P R I A. 

MONOGYNIA. 

J^^f(L 1. JroriciA^ncmanthcra, fpinofa. ^. 

/#^iix. 2. dianthera; floribus axiilaribus^fef- 

Clibus. Ji. 

— — . dianrhera^ herbacea ; paoicula di« 
cbocoma. O. # 

i^— *-^ diaothera ; foIHs 1anceoIato*ob- 
longis ; pedunculis muitifloris ; braQeit 
lioearibua, accumioatis » apice latiufcQ- 
lis. ^. 

, I ■ dianthera: foliis lanceoIato*aca- 
minatis;floribus lubfpicatisjbradleis feta* 
ceis; caule hirfuto. T?. 
nitiia. 6. — — »— — dianthera ; foliis lanceolato-aca- 

minatis ; floribus fubfpicatis ; brodeis fc« 
uceis; caule nitido. ^. 
martini^ 7» ■ . dianthera;foIiisovato*acuminatis ; 

€if\fis. pedunculis triflohs ; bradleia ovatis , ca- 

• lycc lohgioribus. O. 

tartbagi' i. — dianthera; foliis ovalibus, utrin- 

wnfis. que acuminatis ; floribus fpicatis ; bradleis 

obIongo*cuneiformibus. 

fulcberrima.9^ floribus cetraodris. l^. peStora- 3. 
lis. 

iujlachia* 4. 
na. birfuta. j fUpina. i. Utricul^ria nQCkaxio fubulaco; foliia io« 

ceeerrimis. 

T R I A N- «Ul^ ,M.-lk <r^>^ ^a^..^-', ■•^^,..^.. . 


• » S P E C I £ S. T R I A N D R I A. 

MONOGYNIA. 

martmktn- i. Iri» corollis imberbibus; gcmiinibus tri- 
/x.. goois; foveis ad baGo petalorum glao* 

dulofis. Jl, 

Jcandens, i. Hippocratea Ji. Linn.jpec.pl.i.p.iigi»^ 

repens. i. Hapalanthus. H^. 

integrifolia. i. Comocladia foliolis integfe. 1?. J?row». 

Jam. 124. ^ 

dentata. 2. ->— — folioIisaculeatosleDtatis.^^ 

TETRANDRIA. 

MONOGYNIA. 

iom^.ngenfis. i. Petitia. ^. 

inttgrifolia. i. Callicarpa foliis intcgris. ^. 

Qculeata. i. Aquartia. h,. 

J atternifolia. i. IxoRA fbliis alternis. ^. P/um.fC.i^^./.i. 

procumbens. i. Scoparia foliis quaternis; floribus fcfli- 

libus. O. 

tomentofa. i. Petesia foiiis obloDgis» utrioque tomen- 

lolis. ^. 

fpinofa. I. Chomelia. 1j. 

tragodes. i . Fagara articuiis pionaram fubtus aculea* 

cis. Ti. Sckinus Linn.fpec. pt.^.p.^SQ*^ 

americnna. i. Hedyotis foliis linearibus; floribus axiU 
( laribus» folitariis. Ji. 

fpinofa. I. Spermacoce fpinofa. ^. TETRAGYNIA. 

t^ragcga. i. Myciiida. Ij. ' P E N .{,i>:/. ■':... ^ ' ' :. , . .... ...-->. :.,■ ■ i ^ '. -• .. ' ' '' ' ' " '^ <»./ ., -^... 


. "^^ S P E C I E S. »5 *mmmamm P E N T A N D R I A. MONOGYNIA. 

1. Ipomaea foliis rubrocundo-cordatis , gla« 
bris ; pcduoculis multifloris ; coroliis 
margioatis. Tt. 

2. ■ foliis cordacis, obtufis cum acu« 
mioe» iocegerrimis ; pedunculis race* 
moGs. filiformibus. 

3. ^ "^ toliis cordaco-acuminatis, repao* 
diS) peduoculis ramofis^ cymofis, 

1. EcHiTEs peduQculis bifioris. ^. Plum. 
Anur. t. 96. 

2. ■ peduDCuIis umbellacis ; foliis ova« 
cis^obtufis cum acumioe. h. Plum.i€. 

216. f. 2. 
agglutinata. 3. — pedunculis racemofis ; foliis ova- 

tis, emarginatls cum acumjoe. ^. 

pedunculis raccmofis; foliis acu* iarma^ 

flifmui. 

Tipanda. 

biflcra. 
umbillata. trifida. 4. 

loioato^ovatis. ^. 

quinquangU' 5. " pedunculis racemofis , foIiU laris. 
/ubiTiQa. 

toro/a. 
« 

npins. 
Jpicata. obovatis^acumioatrs. 1}. 

6. — pedunculis racemofis; foliis fub- 
ovatis, obtufis cum acumioe. J2. Slod^ 

ne Jam. t. 130. /. 2. 

pedunculis fubracemofis ; foliis lanceolatis , acuminatis. l^. Brown. 
Jam. t. 16. f.^2. 

8. ■ " ' ^ pedunculis fubracemofis; foliis 

laoceolato-lioearibus. ^. 

9. — floribus fpicatis ; flamioibus tij- bom corolla^ fuperaotibus. I^. 
corjmbo/a. 10. ■ ■ ■ racemis corymbofis ; fiamioibui 

tubum corolls fuperaoubus Jf. 

inodora. 1. Plumbria frutefceos; caudice io paucif- 

fimos lamos divifo. ^. 

fudica. s. ii frutelccDs; floribus claufis.]^. 

cynii^ r^ />»UU-^jL, — jljJkA^lA s^ Mt ^ .- '..,- .'-: 14 SPECIES. TmanSria M<mgynUu w ' » 

cymfa. i . Tab£rnaemoiitana floribus ^molis.li. 

amygdalifolia. 2. ■ — ^ ftaminibus cubaoi 

coroUe fuperaotibus. I^. 

grandiflora. 3. ■ calyce laxiflimo.lj. 

curajfavica. 1. Varronia fpicis oblongis ; foliis lan- 

ceolacis. %. -Bnw». jam. 2.^. 172. 

— «— - fpicis obloogis : foliis laoceo- 
lato-oblongis. ^. 

fpicis obloogis, foIIisoTato* 

acumioatis. jj^ 

— — — fpicisgloboGs» squalibus. Hl« 
— -— fpicis fubrotundis, asqualibus; 

fruftibus d)fpermis. Brown. Jam. 

r. 13. / 2. 
fpicis (ubrotundis , iosquali* 

bus ; corollis hypocraccriformibus. l^. 

floribus cymofis. Ti.CofnmL macroftacbja. 2. 
martiniccnfis. 3. globofa. 
bumilis^ 4' I^rabiloides. 6. 

olba. 7* 

jimft. t.8o. 

Juglandifolia. i. Cordia foliisobloogis, fcabris. If. 
fucculenta. ixfucca. 
Ttnifolia. 

fpinofa. 
maculata. I. BouRRERiA ftuftibus fucculcntis. li. 

Comm. Amft. t. 79. 
3. —• fru6libus exfuccis. Jj. nitida. 
birfuta. 

tomentofa. 
fpinofa. 1. Ehretia ioermis. Ij.s Brown. Jam. 

t. 16. f. I. 

2. —— fpinofa. l^. 

1. TouRMEPORTiA foliis ovatis, wrinque 
glabris; fpicis ramofiflimis^ pcDda« 

lis. Ti. 

I. Rauvolfia oitidifllma. %. 

2. hirfuta. ^. Br$wn. Jam. 

t. i. p. 180. 

3. ■ tomeotqfa. ^, I. Brunsfelsia fpinofa. (« bonh iS^*M., :' '■—-'•» > - . vf. <i. «. . ■"*"*-'' - - .,'ii...i:._ .,.^«..1. . >.-. -,.j..-i»-»... .:t^, 


SP E C I K S. FmtOHdra MonogynuC tf ^ ^WtWfHjf» i. SoLAifUM ciule iQeriBi / frutefceQce ; 

foliis ovalibus, utriiique «ttenuatis» 

. ^ .^ toiDeDtofis 9 iotegerrimis ; racemit 

q^moGs. I^ 

bavanenfi. 2. ■ caule iDerrai , fruterceme ; 

foliis ovali-Ianceolatis^ nitidis, inte* 
gerrimis; pedunculis paudfloriSe ^. 

— — cauleinermty frutefcente; fo- 
lifs ovato*IaDceolatis , fubrepandis , gla- 
bris ; racemis fubcymofis. l^. 

—— ' caule inermitfrucefcentfc; foliis 
lanceolatis» repaodis » uodulatis; ra« 
cemis ere£lis. l^. 

— — - caule fubinermi, frutefcente; 
foliislanceolato-ovatisy integerrimis. 1^^ trijle. racmofum. 4. fubinermi. 5. Cainito. 1. CHRYsopHYLLUMfoIiis ovatis, parallelc 

flriatis, fubtus tomeotofo*nitidis. l^. 
Linn. Jpec. pl. 1. p. 192. 

argenteum. 2. ■ — foliisfalcato-ovatis,fub- 

tustomentoro-nitidis. Jf. 

3. — — — foliis utrinque glabeni- 

mis. ^. gldbrum. armillaris. 1. jACQ^uiNFAfoIiisobtufiscum acumine. ^. 

rufcifolia. 2. — foliis lanceoIatis,acuminatiJ. ^. 

Linn. fior. Jam. p. 27. Dill. Eltb. 

i. 123. 
linearis. 3. — -~— ' foliis lanceoIato-IioearibuS) a- 

cuminatis. (. 

Sapota^ I. SiDEROXYLUM inerme ; calycibas deca- 

phyllis. ^. Sloane Jam. t. 218. . 

foitidijjifmm, 2. inerrae ; calycibus penra- 

phyllis; fruQibus mooofpermisi foliit 
' fuboppoiicis. jf. 

faucifiwum, 3. — — inerme ; calvcibus peottr 

phyllis; frudibus mooolpermis; foliit 
alcerais. l^ 

•dO' Jtiilaiu^tJjtimmJaMjSJL ^r^ / •HS SPECIES.' • Pentandria Montgyi^ " * '3, ;"*-^^*- m , J- ■ ■ ■!.■ ■■■■ J 

odorata. i . RoNDSLm A foliis peuoliuii } fubovacit^ 
• *ob(u(is. 1^« 

difperma. 2. — foKis petiolatis, ovaliboSf 

obtuGs. Jf. 

caribaea. i. CrNCHoNa.pcdQDCuIis aoifloris* l^ ' 

grandiflora. i. Portlanoia floribus peotaodris. ^^ 

^rowo. Jam. tab. 11. 
bixandra. 2. ■ floribus hexaodris. ]J. 

odorata. !• Laugieria. Ti. 

tnufcofa. I. MoRiNDA arborea; capitolis fefljlibuf ^ 

terminalibus. Ti. 

domingenjis. i. Psychotria frutefceos; foliis laoccolt* 

to^ovacis. ^. 

cartbn^enen- 2. ^ — frutcfcefis ; foliis obova* 

Jis. t\9. I}. j 

berbacea. 3. ■ herbacea ; caule repcoce. 

Rbeede Mal. 10. t.21. 

occidentalis. i. Cofpea floribus tetraodris;fru£libus mo« 

Dorpcrmis. ^. Plum.ic. I56. /. 2. 

racemofa. i* Ciiiococca foliis oppofitis. ^. Brown. 

Jam\ 164. 
noaurna.' 2. — » foliis alterois. Ti. 

formofa. i. Mcsaenda ioermis; floribus folitariis , 

fcffilibus. Ti. 

fpinofa. 2. fpioofa. Ti. 

iteSla. I. Hamelia racerois ercflis. l^. 
patens. 2. raceiois pateotibqs. ^. 

Jguanaeus. i. Rhamnus fpinofus; racemis axtllaribus; 

flonbus quinquefidis ^ moooecis. Ti. 
Commel. Amft. t. 73. 

colubrinus. 2. — inennis ; flonbus monogyois ^ 

hermaphroditis; capfula trilocuhri ; ra^ 
mis foliisque honzontalibus ; flonbus 
furfum verfis. Coinmel. Amjl. t. 90. 

cubenjis. 3. *~ — inermis floribus nrnnDgyofS ^ 

hermaphroditis; capfula triloculari;ra- 
mis foliis floribusque quaquavoriuoi 
verfis. B. ---^ ■'■-■■'- II iitiAim ' ■ I A,'r'- .-ja-^j. Ja»^... ■■ .^•-t^'L .r^. . . ...^ .■->.• »^ _ ■ _ . - I I I f a4 i.i^ijffi- ^ i ^i ■imnHilii^ifcMi i lllil -.1*?' SP^CIES. Pentandria Monogynia, Sf polygamus. 4. RBAMNU8ioenDisiramiscirrhiferis,fctn» 

deotibus; foliis tomentofis. 1}. 

iomngen/is. 5* ■ ■ I0eiinit;ratniscirrhlferis,fcaa- 

dencibus; fbliis glabris. ^. 

Oufiaefolia. i. RoTsCHtA. ^. 

aculeata, i. Chabtaea. ^. 

i>dvaiM>(^. I. Hy&anthus. ^. 

attijjima. . i. Achtranthes caule fcaDdeDte. B. Sloant 

Jam. i. 91./. 2. 

« 

D I G Y N I A. 

I. AscLEPiAs cautc volubill; foliis corda* 
tiS| oicidis; racemis fim()licibus. 

2* »— «..-^ caule volubili ; foliis cordarfs^ 
facie fllabris , fubcus tomeotoGs ; pedao- 
culis lubracemofls. 

3. — * caule volubili; foliis cordaiist 

facie hirfucis, fubtus tomeocofis» pe« 
duocolis aggregacis. 

4. «^ caule volubile; foliis cordatitt 

ucrinque tomeotofis ; umbellis latera« 

libua. ^ ' i 

-» — « caule volubili ; fdVus obovato- 

obloDgis, vtllofis; floribus umbellatit^ 

— . caule volubili; foliis fubovatist 

utrioque acumioatiSi glabris; floribu» 

umbeilatis. 

. ~-* caule volubili ; foliis ovato** 

acumioatis, oitidis; umbellis globofi,^. 

caule volubili ; foliis laoceola* 

to-oblongis, lateribus rcvolutis. 

.• JHas ferme omoes Afclepiadcs inve- 

Di ftaminibus decem ^audcrc, quo- 

rum quaclibet duo vicma ex eodeni 

puo£lo ortum duccbant commuuem* 

Bpbylla. I. Gentiana corollis quinquefidis , hypQ- 

cfatcrifQrmibus ; ca«le aphyllo. :%t. 

B P E N- racemofa. 
planiflora. 

mritima. 

HtiJJima. longiflora. 


S' 


undulata. 


6. 


filiformis. 


7- 


ela^/a. 


8. -JC^'»' a ^!."-. t,.s^jjtiMitija^iiiuidMai^ i^ SPECIES. Pentandria Pentagynii, PENTAGYNIA. 

capitata. I. ARAtfA caule arboreo ; Fbliis fimplicibus; 

floribus io capicula copgeflis. ^. '^ HEXANDRIA. Karatas. geniculata. 

Browniu 
farajkka. 

fpicatus. 

unifl^rus. 

peduncula" 
tus. 

Milis. 

bexapetala. 

telrandra. M O N O G YN I A. 

I. Bromelia acaijlis; floribus aggregatis, 
feflilibus- ^. Plum. gen. lo. 
Caraguata-acaDga Pi/. Braj\ 1.4^. c.^2. 

1. Tradescantia caule geniculato , pro- 
cuffibeote. Pium. ic. 1 1($, /. %. 

I. Terebinthos. SiaojLt Jam. t. 199. 

I. HlLLlA. l^. 

1. LoRANTHUs fpicis qusdraogularibus. ^. 

2. ■»-> peduDCuhs facpmoruBi pai^ 
tialibu6 uniflaris. I^. 

peduDcuIis racemorum par tialibqs trifibns ; flortbut pe^uDcuis** 
tis. 1j. 
4. ■ — pedunculis raciimofom par*' 
tialibus trifioris; floribus (eflilibus. Jji. 

i. AcAvE corollis hexaperatif/ 

Ncquametl. Mafc^. Braf. l. 2. r. l6> 

I. Peplis floribus tetrandris, monopetalis. O. 
AmBanoia* Brown. Jam. i. p. 145. O C- :\ ... . 


g1>EC5rESfc • OHa^rta Mhndsyntd: t^ O C rXN DR 1 A. 

MbNOGYNiA. 

tomentofa. i. T^i^tHB. 1^. 

oSovalvis. i. Oenothera foliis lanceoIato-oblongiSf 

Jecundum. t. CoMbretum floribus oflaodris ; rpicis fe- 

cundis. }}. 

T.^' p" ' floribusoftandris; (picis la* laTium, 
• • - - lia, (implicibus. ^. 

decandrum. 3. ■ floribus decandris ; foliis 

^lt^nii. ^. 

tomentofum. 1. Elaphriom fotiis tomentofls. 1?« 
glabrum. 2. ■ '■ n ■ - i fblits glabris. Jf. maritima. muliiflora. 1. Ximenta pcdunculis mulcifloris. Plum^ 

gen. 6. ' 

I. Amyris foliis teroatis, obiuns. ^. 
bijugatus. I. Melicoccos. h. Bronvn. Jam. i. p.7\Oi 
vifcofa. 1. DoDOifAEA. ^. Sloant Jam. 1. 162. /. 3. 

T R i G Y N I A. 

uvifera. i. Coccoloba foliis fubrotundis, in^egris^ 

nitidiSf phoi^i racerais fruduum cer^i 
nui). i. Plum. ic. 145. 

oganenjts. i. ■ foliis fubrotuBdis , integris," 

glabris; racemis fruQuum ereftis. ^. * 
grJ^i/o/ia. 3: — foliis (ubrotuDdis , iutcgris, 

hirTutiSi ruRofls. ^. 
obtijifolia. 4. ■ folijs oblongis, obtufis. ^. 

^cens. 5. — ^— - foliis Janceolato-oblongis ^ 

obtufis eum acumine."^. 

Hverjifolii. 6. •»— '. — foliis rarourculorum ovatis} 

ramorum ovato-cordatrs. h. 

7* ^. — -r^ foliis Qvali*ot)lapgis,icu©I- 
natis, planis. (.. 

8. »— ^ fcJliis ovaio^^oblpogisi acU** cor^nftta. 
nivea. lis, rugofls. 1). EN- ^.MM-iL. ^.t. . ■i>«AM .J^ *- '-' - ■■--■*> - - -^ j I so SPECIES. ' Znntmdria Mondgynts. ENNEANDRIA. 

MONOGYNIA. 

1 

fitifomif, I. Cassytha. ^. Linn.Jpec. pl. i. p. 35. D E C A N D R I A. 

MONOGYNIA. 

< 

bavaninfis. i. Sophora foliis pinnatis: foliolis nomera- 

fis, villofis, obloDgo-ovatis , emargi- 
natis. I^. 

glabra. i. Bauhinia foliis rubrotundo-cordatisjlo* 

bis fenQiorbiculatis » glabris. ^ 

hijugata. I. PoiNCiANA aculeis folitariis. }f. 

frutefcens. i. Myrospermum. ^. 

coccinea. i. Heisteria. }}. 

Guara. J. Melia floribus oQandris. h. 

Mabagoni. i. Swietenia. Ti. Catesh. Car. 2. t.^i. 

bavanevfts. 1. Trichilia racemis axillaribus ;foliis piD- 

nacis; foliolis obovatis. l^. 

fpondiodej. 2. — racemisaxillaribu8;foliIs pin- 

natis; foliolis lanceolato-ovatis. ^. 

Brown. Jam. i. p. 278. ^ 

trifolia. 3. — foliis ternatis. "^. Linn. fyjt. 

1020. 
terminalis. 4. ' racemis terminalibus. }f. 

arboreum. 1. Zycofh yllum caule arboreo ; foUis pi»- 

natis. l^ 

/eptemnerviaA. Mblastoma foliis fcptemneTviis. Ij. 

decath » 

SPECIES. Decandria Mm^nia. tt decandra. i. Samyda floribus decaodris. ]^. 
dBdecandra. 2« ■ floribus dodecaodm. (. Plum. 

ic. 146. /. 2. 

l. Cas£Aria ioermis; florlbQs o6laodris. j^. 

Samyda Brown. Jam. 1. p. 217. 

— — » acuIeata;floribu5odiQdris.1;« nitida. 

acuUata. 

dicandra. 
cfficinalis» 2. Plum. ic. 147. /. i. 
3. — — floribus dccaodris. "^. 

I. CopaFva. ^. Marcffr. Braf. l. 3* c. 17. cartba/^enenfe. i. 
bavanenfe. 2. linearis. I. martinicenfis. 2. nitida. dipbylla. 
odorata. T R I G Y N I A. 

Erythroxylum foliis obovatis. Tj. 
■ foliis ovatis. Ti^ 

Malfighia foliis laoceolato*linearibus; 
fetis decumbeocibusutrinque rigidis. T;. 
— fbliis ovatis, fubtus fetis de* 
cumbeotibus rigidis. li. 

foliis obloogo-ovatiSyUtrio- 4- que aitidis; racemis axillaribus. ^. 

foliis ovalibus , glabris; ra- cemis termioalibus. ^. 

foliis ovatis , emargioati(s\ grandifolia. 6^ utrioque (omeotofis; racemis axilla- 
ribus. ^. 

■ foliis laoceolato-obloogis ; 

racemis coryipbofls» axillaribus. ^. reclinata. i. Hiraea. Ji. PENTAGYNIA. 

eaaritima. 1. Suriana. I2. Linn.fpec.pl.i.p.2S4. B 3 D O. ) -^ . .. BA. A ' M ' I 72. SPECIE-S. Dodesandrla Monogynla. DODECANDRIA. MO N O G Y N I A. frutefcens. i. 

Lappula. l. 

fmitriloba. a, 

^ rbombcidea. 3. BoccoHiA. Jf. Linn.fp€c. pl.i.p.$os^ 

TfttuMPBTTAflotibustalyce^deftiiucis.]^, 

Linn. fpec. pl. i. p. 444. 
>■ ■ ■ floribus calyculatit ; fbliit 

fcmitrilobis. Ij. Brown. Jam. 2. p. 233» 

floribus calyculacisj foliis rhdmboideo^olraiii. I^. triar^ularis. i. Portulaca pedunculis muItifloris,trian- 

gularibus. T?. Plum. ic. 150. /• 2, 
J>anicuUta. t. . floribus panicjilatis, l^. fartbage 
nenje. l. Lythrum foliis oppofitf?\^ lanceolat^, 
pctiolacis; floribus dodcc^dris. Q« 

americana^ i. Ginorta. '^. T R I G Y N I A- 

}omhenfis. i. Eupiiorrta dtchntoTTra; foliis oppofitfii 

Itttcgerrimis, oblongis, obcufis cum a- 
cumine; flofibus folicariis^ axillaribus» 
caule procumbcnte. 0>^ 

Mifemhrian 2. ■ ■ ' !■ ^ ^^^^ fruftuofii, inermis; caulibui 
tbemifolia. inferne oudis, fupcrne ornatis foliis 0« 

vacis acucis integerrifflis. ^. 

iHiterata. 3.' ^ umbella trifida ; foliis oblon- 

gis, ferratisi alteri bfffos partQobU- 
tcratis, ISQ^ SPEIE6. Ifocandria Monogynia, 23 iU. I S O C A N D R 1 A. 

M O N O G Y N I A. 

IPitajaya. i. CAcrtJs triangularis , ereftus. 

fftudtpfi' I. fiuGRiriA fbliis iDteRerrirois ; pedunculi» 
dium, uniADris 4 axiljaribus , lateralibus , (ic 

terroioalibus. ^. 
eartbagenen- 2. . foliis integerrimis ; pedunculit 

fis» raroefis, axillaribus. ^,- 

triflora, i. Myrtus foliis alterois ; pedunculis trl* 

floris. fi, 

Jcaco, I. Chrtsobalanus, h» Linn. fptc. pl. i. 

P O L Y A N D R 1 A. 

M O N O G Y N 1 A. 

cynallopbora.i. CAPfARis pedunculis multifloris ; foliis 

oblongis, utrinque rritidis; frudu gla- 

bro. IJ. Linn. /yjl. 2. p. 1071. 
eujlacbiana. a- — -— pedunculis mwUifloris ; foliif 

ovatis , acuminatiS) utriuque Dkidis; 

frudlu glabro. l^. 
hajlata.. 3. — ^ pedunculis multifloris ; foliis 

haflato-obloogis > utrioque oitidrs ; f^uc- 

tU glabrb. ly. 
wructfa. 4. — r pedoHcuUs multlfloris ; foliis 

oblongis 9 acutis » utrioque oitidis ^ fruc* 

tu verrucofo. l^. 
Elaeagnifolia.y. — pedunculrs multifloris ; foIi?Si 

lanceolatis, acuminatis» fubtus tomeo* 

tofls; floribus odlandris. ^. 
comofa. '6. — — — coma fubrotuoda. l^, 

5^amazV^;3/^x. 7. — — pedunculis multifloris ; foliis 

oblongis, emars[inatist fuhrus toroeo- 
tofis; corollis femiere^is. ^. 

£ 4 [inea- ^-kTi^ayk^.x^-tlBL,'.'.. ^'^.A' L'.'..''.i«iLi^v ..Z.l^:^. .V .«. ,a.... Jl .. .., .. .,.. j..,^ *■ -* -■ '*>">■■* w Hr J4 SPECIES. Polyandria Monogynia. I linearis. S. 

ytmygddlifo* 9. 
lia. frmdofa. 10. 
tenuffitiqua. 11. 
pulcberrima. 12. 
nemorofa. 13. Capparis foliis lioearibus. I7. 

— * pcdunculis fubumbellaris;fo» 

liis ovali-obloDgis 9 acutis, fubcus fci« 
bris ; frudibus tomentofis. l^. 

Breyoia Plum. gen.^o. Bnjn.ic. rar^ 
pag.ii. 

Ibdunculis fubumbellatis;fo« liis ad iDtervalla firoodolls^ 1^. 

— racemis ereftis, fruftibus II* 

liquofis; foliis deciduis. l^. 

— racemis eredis ; frudlibusbac- 
catis; foliis obtufis. j^. 

-*- racemisere£lis;frQ6Ubusbac« 
catis; foliis acumioatis. ^, 

martinicenfis. i. Symplocos. Jj. 

Laetia floribus completis, I2. 

■ floribus apetalis. ]^. Linn. fyft. coTTipkta. 

apetala. i. 

2. 1074- T R I G Y N I A. racemdfum. i. Homalium. l^. foly^amUi POLYGYNIA. 

I. Clematis foliiscaulinis omoibus teroa- 
tis, ramufculorum fiqopliclbus ; flori» 
bus polygamis. Dl 


', A4fJ . # SPECIES. Didynamla Gymnofpermia. 2$ ¥• D 1 D Y N A M I A. GYMNOSPERMIA. cubmft. i. Teucrium foliisovads, bafi attenuarist 
incifo^creDatis , petiolacis ; floribus axil^ 

laribus» folicariis. O. 

■j 

bavantnfii. i. Scutbllaria foliis cordato-ovatis , cre* 

Danatis;ffloribus axillaribus;ldbio coroh- 
lae utroquc crifido. O^ 

martinictnfe. i. Clinopodium foliis OTato-oblongis , ba- 

fi actenuaris; verticillis globofis ; brac* 
ceis fetaceis. Q. A N 

bemi/plfairica. i. 

nitida. i. 

tomcntofa. 2. GIOSPERMIA. 

LipPiA capitulis hacn)ifph«ericis« l^. 
AvicENNiA foliis utrinque nitidis. J^. — — foliis fubrus tomentofi^ 5. 
Bontia Linn. fyjt. A.p.1121. Rbadi 
Mal. 4. t.^y. farmentofa. i. Russklia. I?, 

longijjima. i . icbinata. 
dicbotoma. 2. paniculata. 4. Qrbiculata. 5. BicNONiA fohis fimphcibus , ovatis; 
caule ert£lo;floribusdiaDdris. ^. Pltan. 
ic. 57. 

— — fcandens ; fihquis echin«* 
tis. ^. 

— — — foliis conjugatis , cirrhofis; 
foliolis ovatis» in acumen obtufum de« 
finentibus ; foliis imis ternatis ; floribua 
racemofis; pedunculis comfDuoibus di« 
chotomis. ^; 

foliis conjuRaris, cirrhofis; 

foliolis ovato-cordatis; foliis imis tcr« 
Datis ; floribus racemofis ; pedunculis 
communjbus trifloris.lj. Linn.JPec.pLy. 
foliis digitacis; caule fcan* deote. Tj. Bj ttrej4 .^6 SPECIES. Did^mia Anpdfptrmia. 4ires4 i. Cytharexylum caute afboree i i#- 

reti. ^. 

quadrangu* 2. . caule arboitfcente ^ 

lare. quaodraogulari. '^. 

Plumieri. i. DuraNta calycibus in frudu contor- 

tis. l^. Linn.fpec. pl. i.(f 2. p. 637. 

fllijta. S. ■ calycibus in frudlu rcCtis. f). 

Linn.fjjl. iiii. 

TETRADYNAMIA. 

S I L I Q U O S A. 

procumbens. i. Cleome floribushexandris;foliis laoceo- 

latis^ (impUcibua ; cauie procumben- 

te. ip. 
ferrata. 9. - floribus hcraDdHs; fblHs tematf^} 

foliolis lineari-laoceolatisy ferratis. O. 
fpinofa. 3. - floribus hexandris ; foliis fepte^ 

natis quinarisque ; caule fpioofb. l^. 

Brown. Jam* 1. p- 273. 

M O N A D E L P H I A. 

• * 

PENTANDRIA. 

pentandrum. i. Bombax floribut peotaodrit. l^. Linn, 

fpec. pl. 4. i. 1 * • 

quinatum. 2. — — floribus polytodris , roliis qui- 

oatis. If. Linn. Jpec. pl. i. 
feptenatum. 3. - floribus poiyaodris ; foliis fepte» 

oatis. Jf. 

% . ■ ■■ 

DECANDRIA. coccinea. 1. Brottnaea. l^. 
tri/ulcata, i. SioA caule trifulcato. DI A- / ,i,iii.v. i,„ ..-.-... ..^.^-.^.---.^, 1 .,„ •__.. . , ., ^...-,A ,\ . .», Siki..»,..i^..M^-^i.M.^.^^.. .. ^l:....... ... , .. fc. ...^^,— _ .*. ,......,„'. . , .. JL...^,':A.'^._>, ... .^......^ .^■^. ........ .. ^_,. .. .>! ■ -liTt IjAl' • ■il *' V,""" ''"'T^' '^■■'" ■' *' '' '" SPECIES. ^Diaielphia OSUndrh, 17 Bf^ D 1 A D E L P H 1 A. ereRa. 
fcandent. arb(^ea^ 
fruticofa. 

Erytbrina. 

cartbagenenjis. 

Brownii. 

fclareodis. 

prurienf. 
altfjjimus. OCTANDRIA. 

1. SECUfitiDAcA caule *ere6lo. ^. Brovon^ 

Jafh. 1. p. 287. 
i). — -^*-^ caule fcartdente. l^. Lfim. 

flffc. pl.i. 

DECANDRIA. 

1. NissoLiA caule arboreo , ereflo. Jf. 

2. — — caulefruticofo, volubiii. J. 

1. PlsciDiA foliolis dvatii. ^. Unn.fyJL 

I7TJ. 

2. - foliolis obovads. 1j. 

I. Amerimnon. ^. Br$wn.yam.i.p.2SS. 

I. Phasrolus cauIevoIubili;florihus laxc 
fubfpicacis; peduoculii UDiflons, a^- 
gregatis. 

I* D0LICH09 c^ule volubili} leguminibu» 
raceroofis, hirtis; pedunculis (crnis; 
foIioIolntermcdiorKofflboideo.Amn. 
fyji. C. p. 1167. 

caule volubill; Ie|uminibus tm^ 

cemofis, hirtis, transvcrfim lamella- 
tis ; femifiibus hilo cibflis. Linn. 
fyjl. D. p. 1162. 

caute votubilr; le^umioihus ra« Mi^ 
J Littoralis, i. iijiicha. 3. Ctnrofi^i hirtrs, ^equalibus; fcmini- 
indlisA Rbeed.Mal.^j^^ 

ViciA pedunculis fhultifteris; foliolis 
oblongis, tomentofis; ftipulis inte- 
gris, ^eguminibus lineari-obloogis.O, 

peduncplis multifioris; caule e- 


\'^ *• C", /~ re£lo, frucicofo. l^. 

fartba^enenjii. i. PsoR/iLBAfolii; piiinatls; Tplcis axilla- 

libufi. l^, i*/BA. Ftyt. t, 1(5(5. /. 2. 1 . % ...«w ist^ sS SPECIES. Diadelpbia Decaniria, 

Jpinofa. 1. Geoffraea. ^. 

Umari Marcgr. Braf. l. 3. c. 13. 

cartbageninjis. i. Diphysa. Ij. 

violacea. i. Robinia iDerrois; peduoculis racemo« 

j*^ fis» partialibus bifloris; foliis impa* 

ri-pioDacis. l^. 
fepiunu 2. — inerrais ; pedunculis racemofis^ 

partialibus uDifloris; foliis lOiipari- 

piooatis. ^. POLYADELPHIA. 

POLYANDRIA. 

cayeniienfe. i. Hypericum floribus peocagyois ; caule 

arboreo; foliis ovatis. ^. 


:^A /. . e s^ - /• ■ ^ SYNGENESIA. urenT. 
injipida. POLYGAMIA iEQUALIS. 

1. Spilanthes foliis iotegerrimis. 

2. ■ — foliis deotatis. Tj. r ruderalis. i. Kleinia. O. POLYGAMIA SUPERFLUA. punElata. ramofa. 
fructicofa. 1. Pectis foliis linearibus ^ iotegemmis ^ 
dorfo pun^latis. O. Plum. ic.S6. f.i. 

I. Bellis caule ramofo. O. 

I. Wedelia. B. , 

parviflora. i. Tetragonotheca foliis cordatis^ den- 

taco-ferratis ^ per petiolum (^ecurreoti* 
bus. O. 

MONOGAMIA. 

« 

maritima. i. Strumppia. ^. SloaneJam.2.t.iS9'f-^' 

' G y. V • t h tj '-' o'c>sc*r;. '^/.AtU' iiMMnr mr ' '( 4 n' 1'' tii'* ^iai.£i,..j. ....><^ ^ ._/ /l._.i ''. -«i. V^K-; #>^'' «1^€? f IT'. ' ^' '^^ T ^"■" SPECIES. Gynand^a Diandria, tf GYNANDRIA. 

D 1 A N D R I A. 

fetacea. i. Orchis bulbis fafciculatis ; nedarii coroa 

fetaceo» germine*loogiori ; labio quio* 
queparcito, fetaceo. lineare. i. 

ramcfum. 2. 

globofum. 3. 

rigidum. 4. 

Coccineum. j. Epidendrum foliis caulinis lioearibus » 
obtufis , emargtoatis ; caule iimplicu 
Plum. ic. 182. /. I. 

— — — — - foIiiscauIinisobIonffis,ob- 
cufis, emarginatis ; caule ramok). 

——-—-> foliiscauIioisfubuIatls^fuU catis. foliis caultnis obIongiS|Ob< 
tufis;fpathis fiores longitudioe acquaa^ 
cibus. 

- ifoliis caulinis fubenCformi dffforme. C. - bus, obtufis; pcdunculis anifloris,axir 
laribus. Plum. ic. 180. /. i. 

foliis caulinis oblongis ;'flo« fecundum. 7. ribus aggregatis , terminalibus ; tub<} 
ncdari longitudine corollae. 

foliis caulinis oblonfifis ; fpi ciliare. 8. cis fecundis; tubo oedarii loogitudioe 
corollae. Plum. ic. 184- /• i- 

caule bifolio ; nefhrii labYO n$Slurnum. 9. Opbiogloffoi 10. 

des. 
Rufcifolium.il. 

rtodofum. it. crjpartito ciliato, lacinia intermedia li- 
neari. Plum. ic. 179- /• 2. 

caule mulcifolio; neflarii la« bio criparuco iotegro j lacioia ioterme 
dia liileari. 

caule unifolio; fbribus ra ceiDofiSy fecundis. Plum. ic.^^C.f^* 

^ — — — caule unifolio; floribus e 

finu folli aggregatis. Plum^ ic 176. f. 2. 

folio unico , fubradicali ; fpadice fubquadriflorp. Linn.Jpec.pl.T. 

con- '4....'.A. iS Mk \ i ; %o SVtCltS. GyuanJria Diandrio, '9 « *m tf^ concTttum. 13. Epidendrum foliis radicalibus, lanceo* 

latis s acucii ; oc^aria cum p^talis coq« 
creco. 

foliis racJjcalibus, lanceola- 

to^obloQsis, acuci^» plaois; fcapo ra- 
mofe. 

fbfiisradicalibus, en(jformi# iartbage- 14» 

nenje. BhiJJifnum. ij^ »• tetrapeta* 16^ 
lutn. 

Cebolleta. 17. oblongifi , bafi carinatis , fuperoe planis; 
fcapo rpTppfo. ISloane biji. Jam. 1. 

t. 148« /• I«J Iv K 10At*r«#^'*^^ 

foms radicalibus, fubulatis, 

carinatis; fcapo firaplici; corolla fub- 
tetrapecala. 

folio radicali unico, fubula* arjguicida. 

eaudata. 

^iaxima. 
pentandra. to^ nodo radicaco. 

H E X A N D R I A. 

1. A^nsTOLocHiA foliis cordato-acumh)arisj 

cauie volubili ; pedunculis folicariis; 
ftipulis cordatis. -^. ^ 

2. ■ foliis cordatfsjobrufinimis, 

paginis ad bafin uUra petiolum produc- 
tis; caule volubili. Jf^ 

3. foliis obloDgis, acuminatis} 

caule volabili ; pedunculis multifloris.^. 

4- " flonbus pentandris* ^. 

DBCANDRIA. jamaicenjis. i. Helicteres foliis cordatis, ferratis;flo«» 

ribus decandris; fruftu compofito, in- 
tcgrc contorto. 1}. Linn.fpec. pl. i. 

baruenjis. 2. ■» foliis cordatis , ferratis ; fki- 

»ribus decandris ; fniftu compofito | 
contorto, apicibus erc^is. ^. 

cartba^enen- 2^ ' foliis cordatis, fcrratis; flo- 

^. ribus polyandris; frii6lu oblongo, rcC- to. h. apetala. foIKs femiquinquclobis ; flo- 
ribus dodecandr;s^ apet3li<(. T;. 

Macpalxochi Quahuicc. Hern. mex. p4 


- -aidP .... . -... ^ j .'m^.f . .■■*-.,■ fc....^. • ^ - ■-■ - - - •-■- ■ -.L.. *:.... .. *-« ■ : _'i<^."^^!^ >..*tJl,l^l-. ^iL. - ) • m( SPECIES. Cynaniria Polyandria. gt mmmtk p O L Y A N D R I A. 

f 

fuuint» ' !• AatJM caulefcens , rubercfltum ; foliis lan* 
"* ceolUQ-ovatis. ^. Pittm. -/frn^r. {.51. 

bcdertusum. 2, — caulefcens, fcandens; foliisoblon- 

go*CQrdad$| acumiDaiis. ^ . Plum. Amer^ 

t.si.fig.d. acaulis. i. PoTHOs acaulis. 1p. Plum. Amtr. t. j?. 
fig, innominata fupra fig. u M O N O E C I A. 

MONANDRIA. 

cartbagenenfe. i. Elaterium. O. pedata. 
trilobata. hexandra. 

r(^pifiora. 

/ 
t) I A N D R I A. 

1. Anguria foliis ternatis , pedatis. ^/ 

Plum. ic. 23. 

2. ■ foliis trilobis. Plum. ic. 22. 

T R I A N D R I A. / 

I. Tracia floribus hexaodris. ^. 

I. BOEHMERIA. li. 

MONADELPHIA. /" micupariuriL 

ManganiHa. 
Jeandeni. rSAPiuM. Ti. Plum.ic.iTi.f.2. Bravun^ 
Jam. I. p. 338. 

I. HiPPOMANE foliis ferratisjbafi glandu- 
lofis. Ji. Linn. fpec. pl. 1. p. 1191. 

1. Dalechampia. Plum. Amer. t. loi. 

car^ y \ \ f^t SPECIES. Monaecia MonMdelpbia. 
taribagtntn' l. Acalypha involucris foemioeis fubcor* 
fis. datis» deDtatis, deote medio longifli* 

mo ; fpicis foemioeis termioalibus » 
mafculis axillaribus. Ti. 

tillofa. 2. " iovolocrisfoemfocisdcotatii^ 

villoGflimis; foliis ovatis^ acumioatis» 
petiolo longioribus* l^. ^ 

eorenjis. 3. — involucrisfoemiocistriphyllis; 

foliis obloogo^vatis. ^. 

frocumbens. i. Croton foliis laoceolatis^ acutis iote- 

gris. h. 

2. ' " - foliis ovato^cordatis ^ ferrulatis, 
dorfo tomentofis. Tj. 

3. !— — foliislaDceoIati8,acuminatis,ifl- 
tegris, utrioque tomeocofis; ramis co* 
mcncofis. l^, 

— foliis ovalibus , oblongis, fer* 

ratis , pilis raris decumbcBCibus obfi« 
tis. ^. 

— — — foliis linearibus. ntveum. 

balfamifi* 
rum. folygamum. 4. lineare. integerrima. i. Jatropha foliis ovacis, acumioatis, io* 

tegernmis. T?. 
bajlata. 2. — — *— foliis haftatis. ^. 

eartbngenen- 3. — — foliis palmacis; lobis finuacis, 
fis. laevibus. \^. SYNGENESIA. edulis. I. SicYO^ floribus mooadelphis 1 peotaii 

dris. O. DI OE- SfECrrS. DiMcia, ^i D I O E C I A. 

TETRANDRIA* 
fndtjhtnr, t. ScKAttmih, ^. 

PEN TAND R I A. 

Uttoralis, I. Spinacia floribus moDoecis. -X^^^f''-'*^ r ^'«Ca-^a -^, 
grao9tUns, 1, Asenxmvau, ^. H E X A N D R I A, 

f bavitnefifis. i. SMttAX caole acaleato , terecf ; foliis derf* 

cato-fpioofis, emargioatis cum acumN 
De. ^. 

baftata. 2. * ,' caule IncnDl, tcrcii} foliis cor"» 

dato*baflatis. y • . / PO 


T^f|^^ r 94 S P E C I E S. Polyiamia: M P O L Y G A M 1 A. 

M O N O E C I A. 

nangenfis. i. MiMOtA fpinl» ftipularibos diftioftis; fo- 

liis bipinoatis; parcialibus quioquejuga* 
cis; propnis fedecimjugacis : glaodula 
fupra bafio folii. ^. 

retufa. 2. — — acoleaca; foliisbipionatis, api- 

ce & fupra bafio ioftrudlis glandula re- 
tufa. "h, 

Tnfea. I. Closia foliis aveniis; corollis hexapett* 

lis. "h. Catesb. car. 2. t. 99- 

glba. 2. ' foliis aveniis ; corollis pentapcta* 

lis. ^. Plum. ic. 87. /. I. 

fiava, 3. ■ foliis aveoiis; corollis tetrapeta- 

lis. ^. Sloane bift. Jam. 1. t. 200. /. i. 

venofa. 4. — foliitvcoofis. l^. P/am.tV.87./.2« D I O £ C I A. inQonJlant. i. DiotrTROs floribas monoecii. IJ, S^ E' "^r '^ "♦. SPECIES AMERICANAE NOVAE. 35 S P E C I E S 

AMERICANAE NOVAE 

EX HERBARIO 
y l RI NOBILISSIMI 

FRANCISCI A MYGIND. 

Hracemfus. i\«LoRANTHUS racemistenninalibus&in- 

fimis rolicariis^incermediis geminis. 

Habitu convenic parafiticus hic frutex 
cum Lorantbo feffili. Folia func ovata» 
acuminata^ integerrima^ nitida, petiola* 
ta, oppofita. Racemi foliis funt brevio« 
res, axillares omnes: Pedunculis commu* 
nibus flores tres fefiiles gerentibus. Ra^ 
dices lignofae etiam e ramit oriuntur. Tu 
lulus adfcribitur Fifcum Pyrifacie , baccis 
nigris. Houjt. 

nodofa. A. Paullinia foliis cernatis; foliolis fub- 

ovatis, fubdencacis; peciolis cere- 
tiufculis, nudis. 

Planta eft fruticofa ; Caule fcanrfente » 
inermi, tereti, fulcato, glabro. FoUqIa 
utrinqne func glabra, inaequaliter & pluft 
minus fubdentata , obtufa, fubcoriacea^ 
fubfeflilia , intermedio fcre duplo majori 
reliquis. Petioli nullo marg^ine augentur. 
Racemi communes funf femipedates , hinc 
indc incraflaii & nodofi , limofi ; fere fu- 
pra iitedietatem absque ordine ornati pe- 
dunculis communibus laceralibus, multi- 
^jriSi fcffiipoliicarjbus, (tipulis plurimis H w 36 SPECIES AMERICANAE NOVAE, mm pedunculos proprios iuffukieiuibui vefti^ 
tis. In fpecimioe fesquipedali Cirrbos oul- 
lot video ; at vero in llos nod(^ Racmi 
forcalTe iDUtaotur. 

barbadenfis. B. Paullinia foliis biternatis ; foHolisfubi' 

ovatis, incifo-fubdentatis; petio- 
lis foliorum inferionim nudis. 

Caules fruticofi, inerroes» teretes, gla* 
briufcuii. Grrbi e rscerois oriuncur. F#- 
liola funt bafi attenuata , obtufiflima , ni- 
tida» craffiufcula» feflilia, levifliroe hio 
illic dentato*incifa, faepe otiaro integra; 
petiolo cororouni folii totius atque inferio* 
lum duoruro tereti oudeque; Petiola au- 
tem folioli temati terroinalis roarginato. 
Racimi femipedales , glabri ; peduncu- 
lis communibus Iateralu>us brevififlirois. 
Ilacc a Patdlinia curaJTavica valde dif* 
fcrt I cui ad roeliorero diflindionero addi 
nunc poflec petiolis foliorum inferiorum 
mareinatis. 

Marginatio petiolorum varia roaxiroi roi« 
M videtur eflfe roomenti in hujus generis 
(peciebus rite diftinguendis. 

iivirfijllia. C. Paullim ifoliis biternatis ; au6lis utrin- 

que ioferne folio pionato. 

Flanta fruticofa habitu Id Paulliniam 
polypbyllam proxiroe accedit » a qua ta- 
mcn diverfifliroaro deprehcndo. Caules 
funt tcrctef & glabriufculi. Cirrbi oriun- 
tur e raccmis. Foliola func obovata, in* 
iQgra aut iocifura una alterave notata, 
obtufa , acuta, vel emarginata , glabriufcu* 
la , fcflllia omoia ; petidis marginatis 
omoibus , praeter comaonem • qui e(l 
iofra folia pinnaca. In duobus foliis ob- 
fcrvo dari infra biternaturo folia pinnata 
utrinque duo. RacemomoQ pcdunculi la- 
ccraks longiufculi. 

tmHf ^.?.-^._.< „,<.. jyfl ♦^ ' V ■*■ SraCIES AMERICANAE NOVAE. 37 

tonuruo/a, D. ii^AUiXiNiA foliis pinnacis , tomeQCofis ; 

peciolis infra foliola nudis. 
Cururu fcandeos pentaphylla & villora, 
fruCla racemoro rubro. Houji. cat, 

Pianta fruticoni ; caulibus fcaDdentf- 
bus , tcretibut , flriaiJs»tO(iientoGs. Cirrbi 
oriuocur e racemi^. Foliola fubovata , 
lubiocilb-deottca, obcufa cumacumme» 
utrioque tcmencofa , dorlo a^eni quam 
OMxiOM , crafliufcula , exteriora majora , 
cria cermioalia feflTilia , ioferiora duo abs* 
qoe roanine petiolata : Ntio/o tomeQtofo, 
tered> lupra foliola ioreriora margioata, 
iofrt eademque ouda. Racemi tomeoto- 
fi» tripoUicares; peduoculis commuoibus 
laceralibus breTiofiflimis. Caf/ulae valde 
tomeocofae, criloculares , trivalves; Se- 
mimbus baccacis. 

Aptius igicur propcer oovam haoc fpe- 
dem Padllinia LiirNABiptfinata dicatur 
foHis pinnatis ; foliolis mtidiffimis; pitiolis 
integre mofginatis. 

/ tmarginoia. A.Coccoloba foliis fubrotundis, incifo- 

emarginatis. 

Arhor haec proxime habitu coovenic 

cum Coccoloba leoganenfi. Folia apice pro* 

fuodiHimae emarginata , plerumque ad 

aogulumacutum, vix coriacea. Titulus 

* adfcribicur Guajabafa foliis rotundioribus. 

Houjl. 

harbader^fis. B. Coccoloba foliis oblongo-ovatis, ob- 

tufe acuminatis,nicidis, undulatis. 

Arhor babicu Coccolobae uviferae. Fo- 
lia valde coriacea ,<]uiQquepollicaria , mar- 
gioibus undulaiis ; petiolis tomeoto ferru- 
gioeo leviter veftiiis. Cortex ramorum 
ciqereus. Materies rubra. Titulus ad- 
fcfiptus lcgitur Guajaba/a foliis oblongis. 
Houji. cat. 
r S8 SPECIES AMERICANAE NOVAE. barbadenfis. A. Hxlicteres toliis cordato • ovatis, ler- 

ratis; floribus decandris; recepta- 
culo germinis tomencofo. 

Frutix habitu Heli&erif cartbaginenfit. 
Folia fuoc ovata vel fublanceolata , bafi 
cordata » acutiurcula , inaequaliter ferra- 
ta , utrinque tomentora ^ petiolata, aN 
rerna. StiptUae fubulata , tomentofae. 
/?ams juniorea» pedunculi, petioli, & ca* 
lyces adfperfi globutis tomentofis e luteo 
cinereis. Pedunculi cmmunes mulriflori^ 
fubterminales; proprii glandulis n^flPulti , 
in viva planta forcafle viventibus, in fic- 
ca atris. Flores corolla calyceque conve* 
munt cum Heltctere cartbaginenfi^ ge« 
ci(alibu$ cum Helictere barvenfi^ recep« 
caculo genitalium villofiflimo ab utraque 
V diverfi. Calycis lacinia quinta vifa mihi 
eft prorfum deefle. Subjungo charafte- 
tetUf qaalem e flore exficcaco eruere fa- 
cile pofuj. 

Cal. Periantbium monophyllum, oblongo-cam- 
panulatum, inflatum, coriaceum, exter* 
na lanusinofum, in fundo notatum fovea 
imprefla campanulata dentata , apice qua- 
drifidum » marcefcens : laciniis femiovatis^ 

ri^^rvisVacuminatis» incifura inferiora re« 
quis duplo profundiore. 

C0R4 Petala quinque, oblonga^ obtufa^ calyce 
loneiora. 

Ne6larii foliola quinque, calyciformia, 
linearia, crc6ta, longirudinegerminis, e* 
jusdem fulcis incumbentia, orta ad bafio 
germinis, decidua. 

Stam. Fi/^m^nra decem, capillaria, pofita extra 
nedlarium. Antberae oblongae, verfaciles. 

PisT. Germen fubrotundum , quinquefulcatum , 

villofum , infidens receptaculo filiformi 

longiflimo recurvo Stylus fubulatus, c- 

rrOus, |!ermine duplo Jopgior. Stigm^ 

qumqucfido-obtufum; 
Per 

S^H INDEX 


S9 I N D E X V Littera a hujus opufculi partem priorem 
Genera fiftentem , & b partem pofte- 
riorem Species exhibentem indicat. A. 

^/Xcalypha. b 32. 
Achyranthes. b 17. 
Agave. b !!• 
Alpinia. b 11. 
Amerimnon. a 7, 6 27. 
Ammonnia b li. 
Amyris. « 3, fr ip. 
AQacardium. a 4. 
i^oguria. a 9% ^ 31* 
Aquarcia. a i y b I2« 
Aralia. d i8. 
Ariflologia. b 30. 
Arum. fr 31. 
yVfciepias. b 17. 
Aftronium. a 10, b 33. 
Avicenoia. a 6, ^ 2j. 

Sacis. a 10. 
hinia. b 20. 
Bcllii. fr 28. 
£ gnooia. b 25. 
Bocconia. a 5 , ( 22. 
Boehmeria. a 9^ 6 31. 
Bombax. b 26. 
Bontia. b 25. 
Bourreria. a 2 , fr 14. 
Breynia. b 24. 
Bromelia. fr 18. ' 
Brownaea. a 6^ i 26. 
BnlDsfcIfid. 2^ 14. V^aftus. fr 23. 
Caiticarpa. 6 12. 
Capparis. b 23, 24. 
Cariguata^canga. b iS. 
Cafearia. a ^^ b 21. 
CalTycha. a 3, fr 20. 
Chaetaea. a 2« fr 17. 
Cinchona. b 16. 
Chiococca. * 16. 
Chomelia. a i ^ 6 12. 
Chryfobalanui. a y, b i^. 
Chryfophyllura a2, b 15. 
Clematis. b 24. 
Cleome. b 76. 
Clinopodium. b 7^. 
Clufia. a iQ^ b 34. 
Coccoloba. b 19, 37. 
CofFea. b 16. 
Combretum. 6 ip. 
Comocladia. b it. 
Copafva a 4» fr 21. 
Cordia. a 2 1 fr 14. 
Crotoo. b 32. 
Cururu b 37. 
Cytharexyium. * 16. 

D. 

ly alccharopia. a 9^ fr 31. 
Diofpyros. b 34. 
Diphyfa. a 7, fr. 28* 
Dodooaea. a 2$ b i^' 

C4 Do^ -v"7*^'.'it.*il» ^ 
40 I N D E X. i Dolichos. b 2j/ 
Duraoca. a 6^ b 26. 

E. 

JPiChite?. a 2, b 13. 
Ehretia. a. 2, b 14. 
Elaphriuoi. a 2$ b 19* 
Elaterium. a 99 b 2^* 
Epideodrum. b 29 1 30. 
Erythroxylum. b 21. 
Eugenia. b 23« 
Euphorbia. b 22. lacquioia. a i^ h jj. 
T^acuacanga. b 11. 
Tatropha. b 32. 
Iris. h 12. 
Juflicia. b II. 
Ixora. b 12. K F F. 

agara. b 12. 

G. \J|entiana. & 17. 
GeofFroea. a 7» * 28. 
Giooria. a 5, 6 22. 

H. 

JTjL^^^^^^* a 25 & i5. 

Hipalanthus. a i^ 6 12. 

Hedyotis. b 12. 

Heifteria. a 4, 6 20. 

Helidkeres. a 8, 6 30, 38. Mimofa. b 34". K. 

leinii. a 8> & 28« 

L. 

JLaetfa. b 24. 
Laugicria. a 2^ b 16. 
Lecythis. a j. 
Lippia. 6. 25. 
Loranthus. ft i8f 35* 
Lythrum. b 22. 

M. 

Macpalxocbi Quabuiti. 
b 30. 
Malpighia. fr 21. 
Melaftoma. b 20. 
Melia. fr 20. 
Melicoccus. a 3 , & 19. 
Mentzelia. a 5. Hernandia. a 9. 
Hillia. a 3» 6 i8. 
Hippocracea. a i^ b 12. 
Hippomane. & 31. 
Hiraea. a 4» fr 21. 
Homalium. a 5 , 6 24. 
Hybanthus. a 2 , 6 17. 
Hypericum. b 28. Morinda. b 16. 
Muntingia. a 5. 
Mufaeoda. b 16. 
Myginda. a i , fr 12. 
Myrofpermura. a 4^ l^ 20. 
Myrtus. b 23. I pomaea. b 13. NiiTo N. equamttl. b 18. 
iloliju a 7, & 27. O. 1 N D E X. 4t \^enothcra. * 19» 
Oichis. b 29« 

P. 

I aullioia. & 35> 3^f 37* 
Peais. b 28. 
Pcplis. b iS. 
Petefia. b 12. 
Petitia. a i, ft 12. 
Pctraca. a 6. 
Phafeolus. b 27. 
Pifcidia. b 27. 
Piaia. a 8. 
Pluroieria. b 13. 
Poinciana. b 20. 
Portlanclia. fe i6* 
Portulaca. b 22. 
Pothos- fc 31. 
Pforalca. b 27. 
Pfychotria. fc \6. 

R. 

XVauyoIvia. 6 14. 
RhaiiiDUS. b 16, 17. 
Robinia. b 28 
Roodeletia. 6 16. 
Ruirclia. a 6, b 25. 
Ruyfchia. a 2, t 17. 

S. 

43^royda. fl 4, b 21. 
bapium. fl 9j fc 3'- 
SchaefFcria. a 10, t 33. 
Schinu^ b 12. 
Scoparia. b 12. 
ScutcHaria. b 25. 
Securidaca. a 7> 6 27. 
gicyos. b 32, Sida. fr 2(^. 
SidcroxylunfT. i ij» 
Smilax. b 33. 
Solaoum. fr 15. 
Sophora, b 20* 
Spermacoce. 2^ 12. 
Spilanthes. a 8, 2^ 28. 
Spinacia. b 33. 
Strumpfia. a 8^ & 28. 
Suriaoa. a 4« fr 21. 
Swietcnia. a 4, i 20. 
Symplocos..a j^ 6 24^ T T. abcroaemontana. t 14, 
Terebiothus. a 2^ b i8* 
Tctra^onothcca. 6 28. 
Teucnum. b 25. 
Tournefortia. 6 14. 
Tradefcaotia. b i8. 
Tragia. i 31. 
Trichilia. a 4, fc 20. 
Trigoois. a 3, b 19^ 
Triumfetta. 6 22. 

U. 

X^maru b. 28. 
Ucricularia. f^ 11. 

Vv. 
arronia. a 2^ b 14^ 
Vicia. b 27. X vv. 

cdclia. a S, b 7B, 

X. 

imenia. a 2» b 19. 

Z. 

ygophyllutn. ^ 2a I