Skip to main content

Full text of "Caroli Clusii Atrebat Rariorum alioquot stirpium per Hispanias observatarum historia ?libris duobus expressas ..."

See other formats


c5 if ^ 1 j i i XVI ix7. . - 
>*£ C AROLI 

CLVSII ATREBAT. 

Rariorum aliquot ftirpium * 
per Hifpanias o bferuatarum Hift ona, LIBRI S DVOBVS 
M A X I M I L I A N/V M ii^t^JpCZu^ AntVerpi^, 

Ex officina Chriftophori Plantinr, 
Architypographi Regij: 

M. D. IXXYI. SVMMA PRIVILEGIK R e g i s Priuilegio cautum eft, ne quis aliu? pratef 
Chriftophorum Planrinum , hbrum hunc , cui titulus 
eft, CaroliCluftj zAtrcbat .Rariorum ali^uotfiirptitm 
per Hilfanias obferuatarum Hisloria , ttbris dttcbus 
exprejfa, iivtra fexcnnium imprimar;,aut alibi imprel-- 
luminiuas ditiones lmportet , venalemve habeat . qui 
fccus faxit, pcenafifco Regio exoluenda multabitur : vt 
larius in Regio dipfomate expreflum eft , Dato Braxel- 
lae penukimaIulij,anno m. d. txxv. 

Subfig. 

f. 'Stijlcutn. 
INVICTIS S IMO 

POTENTI S S I M 0'Q_VE 

ROMANORVM IMPERATORI 

Maximiliano II. &c. 

E r b A r v ugloriam^ 

INVICTISSIME 
IMPERATOR, JE- 

gjpto tribuitHome- 
rus^JEfchyltts lta- 
liam , Diofcorides Crtfam^ alijhanc 
atque illam regionem a Plantarum 
vbertate commendanercj . 

I n ea verofum ofmione, Hifra- 
niam cum illts omnibm de hacgloria 
certare pojfe ^fiquh diligcnter perlu* 
praret. (uimrei conietturairu ex eo 
facio , Cjuody dum offimeHri folum- 
modo (f?atio y edm,neqjGtam^ veU 
titicurfimperagrarem>flurim<t$ ad- 

A i modptm 4- 

modunu rar&s ,nec alibi confyettat 

planta,s , iftic nafcetes obferuauerim. 

I t a q^v e, licet tot clarifiimorum 
dodifiimorumtfo e virorum-> 5 qui rei 
HerbarUfiudium illuftraruntjucu- 
brationes hodieextet, qu& vniuerfam 
plantarum hifioriam complefli vide- 
tur: adeotamen immenfa {nedicam 
infinitam ) earum eH <varietas , f&t 
femperaliquid noui , ad earuplenio- 
rem cogrittionem, diligenti hominum 
obferuadione &fiudio accedere pojfe 
puterru. 

Eam obcaufamjionprorfusinu- 
tilem operam menauaturum exifti- 
maui^fi qualefcunc^ (iirptum in hfi- 
fpaniis obferuataru defcriptiones da- 
rem \pntfertim cumpler&q^fintVe- 
teribm quidem defcript&feda%e- 
centioribus minime hatfenu* obfer- 

uatXf s 

uat&^ &nonnuU& etiam Veteribns 
forfitan ignota. 

I l l v d fane polliceri pojfurru, 
cum in illarum hiHoriu defcrtbendis^ 
turruimaginibus ad viuurru expri- 
mendisfummoper^jelaborajfe^j , *vt 
nihtla veritate^j alienum, nihilquod 
ipjcj nonobferuauerim y tn medium 
proferrerru. 

CiE t e r v m S. C. M tis * V.no- 
mini primurru hunc mei ingenijfce- 
tum confecraui , cuim fub tutela & 
patrocinio in lucem prodiref. Etenim 
querru aliurru , quarru ^Dominunu 
meum clementifimum^ & hocfiudio 
maximefe obleBantem , iUipatro- 
numdeligerem? 

N e c atyernabitur ( vt fpero ) 

S. V. M. tenuc^hocmunufculurru, 

quodex variis H ifpank locis coUettu 

<&A 3 conjlaui: 6 

conflauifedproingenitafua clemen- 
tia benignefitfcipet. 

DEVS OPTIMVS MAXIMVS 

Chrifiianoorbi S, V. M. diutifime 

feruet incolumem > (f omnes ipfm 

conatusfortunare dignetur. Vienm 

«AnflrU^ Kal . Januarij > cfo. fo. 

U'XV, S. C. M. V. Obfequentiffimus ferw* 

Carolm Clttfins, 
BENEVOLO 

L E C T O R I. 

E c i m v s jamagicuran- 
nus,qu6d maximam ftir- 
■ pium^cjuas hoclibelloex- 
hibco,parceper Hifpanias 
obieruauerim . In ifta peregrinatione 
plurimarum formam,nataies.,& nomi- 
na memorix caufa adfcripfi 3 nonnulla- 
rumeciam cffigies ipfecarboneautru- 
bricadelineaui , acque omnes fereinde 
rediens exficcatas detuli • aut earum fe- 
mina^vel ipfas etiam plantas,qux vide- 
licet vefturx tarditate ferre potuerunc 
(quales funt bulbofx & cuberofejami- 
cisindemiil. 

Redvcem amici fedulo monue- 
runt^vt meas obferuationes in publi- 
cum proferrem ; & quem ex hacpere- 
grinatione fru&um retulitfem, eum rei 
herbarix ftudiofis ne inuiderem. 

T a m e t s i ver6 plurimas caufas 
adferrem,qux meab hoc inftituto me- 
rito deterreredebebac: euicerunrcame, 

A4 vcmc 8 

vt mefaclurum reciperem. Eaqueadeq 
de caufa,bicnio poit, induftrium & di- 
ligetem pi&orem nadhis, ftirpium ico- 
nes irj tabellis ligneis depingendas cu- 
raui, &p!erunque etiaipfi pi&ori adfti- 
ti 3 vt de his qux in ficcarum plantarum 
formaexprimenda diligentius eratob- 
feruanda, commonefacerem. 

Delineatas jam & incifas ta- 
bulas Chriftophorus Plantinus Regius 
Architypographus, vir optimus & dili- 
gentiflimus cum habcret : rcftabat vt 
defcriptiones illi traderem quas prxlo 
committeret. 

V e r v m & mifera? patrix ruina s & 
domeftica; calamitates meum animum 
itaperturbaruntjVtnihilfcribere^mhil 
commentari poflcm, nec femel prouin- 
cia: fufceptx pcenituerit. Subfecute 
deinde peregrinationes, &: ingenij qux- 
dam difEderia, non leuem caufam prx- 
buere ,quo minus defcnptiones abfol- 
uerem : prarfertim cum cogitarem tot 
clariffimorum virorumdodliiTimas lu- 

cubrationes 5> 

cubrationesextare.,qui in hacpalseftra 
egregie exercitati ellent. 

H ae c mihi dicenda exiftimaui , vt 
omnes huius ta diuturnqs morarcaufas 
intelligant: ncc etiam Cuiquam nouum 
videatur,fiplerafque ftirpium efSgies 
in hoc libello confpexerit, quas apud 
alios,qui fuas lucubrationes ante me 
ediderunt , viderit . Ea enim funt verae 
amicitias vincula^vtillam nihilpeculia- 
re, nihil fibi proprium haberc putem; 
fed quaecunquehabentamici ,Iiberali- 
ter inter fe communicare debere. 

I n d e factum eft, vt clariflimus vir 
P v embertus Dodonaeus,nunc Cxfareus 
medicus^ veteri amicitia mihi conjun- 
clus, quas exmeisiconibus voluerit,li- 
bere in fuam Purgantium hiftoriam in- 
tulerit.E^o viciflim eadem libertatefre- 
tus, Anemones quatuor generum , Ari- 
ftolochiar longx vulgarisjquam & Sar- 
racenicam Galli appcllant , & Chamas- 
lyces efligies , tjuoniam meo argum&o 

A 5 deferuie- io 

deferuiebant 5 cx eodcm libro defum- 

pferim. 

R e l i qv v m eft, vtbencuolum Ic- 
cT;orem rogem, has meas obfcruationes 
boni confulac, 5c ficubi hallucinatus 
fuerim, non maligne carpat, fed aman- 
ter commonefaciat ; illudque cogitet, 
neminem tam folide do&uuv, aut in ea 
artequam profiteturadeo excrcitatum, 
quin interdum ce/pitare & labi pofsit. CAROLI 
II 

CAROLI CLVSII 

RARIORVM S T I R P I V M 

HlSTORli, 

LIBER. PRIMVS. Tirpivm, quas in Hifpanica mea 
peregrinationc obferuaui , hiftoriam 
lcripturus , ordo poftulare videtur , vc 
a defcriptione arborum initium facia: 
deindc a d frutices , fufFrutices , & vir- 
ouha progrediar, nonnullas «mo^uaovj etiam fuo loco 
repofiturus. Haec autem omnia priore libro complecti, 
reliquas vero ftirpes in (ecundum reiicere animus eft. 

De Dracone arborc. 
CAP. i. 

APaucisprodita efi huius Arboris hifioriajafy ad- 
modummutila, Libutt itaque eamhic fubijcercy 
atcjue ab illa nofiras obferuationes aujpicari, quandoqut- 
dem valde rara est, in nofira prdtfertim Europa,& Her- 
bariis hattenus (nifallor) incognita. 

E st vero Draco (etenim aptius nomennoninuenio) Draco 
procera arbor, Tinumprocul mtuentibusreferens 9 adeo 
aquales ,femperque vtrentes fiint rami . Huic truncus 
crafjus , oclo aut nouem bicubitales rantos , aquales & 
nudos fufimensihi rurfns tnfummofinduntttr i & in alios 
ternos aut quaternos ramos cubitales aut paulo amplio- 
res , brachialifque craffitudtnis definunt ,nudos item& 
finefoliis, qut tnfummogefiant capitaplena cubitalium 
foliorum> maiufcuii pollicis latitudine , in medio denfio- 
rum &emimntiore quodammodo coflajVtfuntfrtdU 

foita, XX RAH.IOHVM STIRPITM 

Draco arbor. 
HrSTORLA LIBER I. 13 

folid, tenkium vcro & rubentium in lateribus , qttA mu- 
cronemplane reprsfentant^fcmperquc virent-.nafcuntttr 
vero ea ^Aloes aut Iridis modo , altero alttrum ample- 
xante. Truncusperquam fcaber efi y muittfquc rimis de- 
htfcens, ex quo per CantcuU afim bumor cmanat,qui in 
rubram lacrymam denjatus , Sanguis Draconis appella - 
tur , ob quam fane caufam , ipfam arborem Draconem 
nuncupaui. eJWateria truncifirma efi,ferrumque dtjf- 
culter admitttt , quod velutt fibris tranfuerfim & obli~ 
que excurrentibm confict: at rami, cum multojuccoprt- 
gnantes fint^fatis factle c&dipojfunt. 

SamarboremOhfippone prtmum vidi anno humanst 
falutis 1 5 64- pofi monaslertum Dtu& Vtrgint facrum, 
cui nomen k Gratia , otvo palmorum craffitte , monachis 
ignotam & neglecTam-, quamque nequefiorem nequefiu- 
ctumferreajfererent: rem tamen aliter fe habcrepofick 
deprchendi , ramulo fxue racemo exilUipfa arborcanno 
fequentc rcuulfo donatm ab amico. Efrautemhtcramus 
(quemetiamnum apud mc xum altquot foliis corticistfe 
fiagmento, & Ucryma meis mantbus cxemptaferuo)pe- 
dalt amplioriue longttudtnc , cui inharent alij ramuli 
multofiutluracematim compatio onttfii. Frutlut co lor 
jUuefcens ,fapor aliquantulum acidm , magmtudo exi- 
guicerafi. Suminfummis capittbmnafctvertfimilcefi, 
vt inTalma Datlylt nafcuntur.-Jpatha tamentyti ittot) 
includLnon intellext. 

Htc etiam pratermittendum non duxi , capita hujus 
arboris reccntta teneila ejfe, & Talmarum humtltumfi- 
ue Chamdriphes modo , cujm cerebrum feu medulU tn 
dehctiscft, edipojfe, nifiamarttudoprchtberet. 

A P v d Vetercs nemtnem tfiim arboris mentunem 
facere inuento, mfiforte eafit quamStrabo ex Tofidomo 
Gadtbus nafct^ttiuht libro Geograph. tcrttu his rerbis: £ rt *? r J- »- 

^Dt lArbwt Gadibm cxtficntc fcriptis predJttSPc- a^.j! 

fidoniw t 14 RARIORVM STIRPlVM 

JiddniHS , qu<& ramos humum vfque tncuruatos habtai y 
frondes fepijfime mucronisjpectemgeftantes, quarum ad 
cubitumhngitudoeft, latitudo vero dtgitorumquatuor* 
Huic & Hlttd innatum ejfe tradttur, quod vnofafio ra- 
mo lac effluit : quodfi radicem abfCtderts > minij humor 
exfitdat. 

Vemmnequenoftrah&c arborramjns incurjsatai+fed 
ereblos, nequefolia tam lata habet , neq 3 illius-ramts ef*- 
fiallis lac exfitdat ^at humor aqucus duhtaxat . Quod 
deradlce adfcnbit,fatis noslr& quadrare vtdeturfequa 
fecundum radtces tercbrata lacrymam ftatis anni tem- 
poribtts efflttere aittntrubram, vtpoftea dtcemtts. 

C je t e r v m illudhtc ettam obtter anmtatum volo, 
quoniam in Cjadtum mentionem inctdimm , me , tametfi 
dtligentertotam infulamperluftrarim , nullam arborem 
conjpexijfequalem Vofidonimfcribit-.fedneq, vllamalui^ 
fr*teraliquotfalices,& vnamaut alteram Sdiquamji- 
cet(vtab incolis viris fide dignis accepi) circa vrbem 
Cades, recentiadhuc memoria, Utijfima vtrtdarta fite- 
rint , omni fiuUiferarum arborum geneteexcultiffima, 
quorum ne vesligta quidem nunc apparent,faburra are-> 
hacea^quam naues eo appelletes exonerarunt,omnia com- 
flente &exurente. 

€x reccntioribus binos duntaxat hanc arboremde^ 
fcriberememini,fedfuccincle admodum y vtt dixi. 

nAloifim Cadamuilm libro Namgattonum cap. 4* 
ejus in hac verba meminit: 

fn infuia Portm fancli (vna hdc eft cx Canariis) esl 
Saguis Draconis.qut lacryma eft arboris: namftato annt 
tempore arbores ferro Jauciant; qu& vbtjunttnctfic, <^nn» 
fequente gummi emittuntpertnctfiones^uod ahentsde^ 
cottum &defecatttm,finguis ejficttur quem appellant 
^racoms.SjwarborproducttfiuttuCerafitnslarmen* 

fctJWartt&jgHftuextmtftm, colorU Feneti. 

Po$T «ISTOM^ tlBER U lf 

V o s t huncTheuetmin fua^America feu Francia 
antarclica cap. $.defcrxbit. Cttjus verba [nam GaRtcc 
fcripfu) jlc reddidt: 

£ft arboris gentts in Canariis infulistfuod certisanni 
diebm gummtexfudat, Sangumem D, aconis vocanr y ad 
arhoris radices amplo atfe alto faclo Jbramine. Bjusfru- 
tlu slutcus cTb. m a^njtudo Cerafij nofl ratis % vt:lis xalde 
adjitim lettandam .feu adf.t ftbris ,feu non adfit. Non 
esl dtifimilehoc qummi Cmnabari cuius memmtt*Diof- clnnabarf* 
cortdes. RzcTheuetus. 

E t fane idgummi cjuod atud dihgenttares qttofdatn 
pharmaccpolas tnumitur , auodj 3 Sanguinem dra&nis 
in lacrjmis appeUant , magna ex parte e ^sttadera & 
Canariis tnfnhs in Europam inuehitur: &fbrjhan ettam 
tx <*yfphrica,qtta Cinnabarim^Diofcoridu temporefib- 
ministrabat. 

A n h&c arbor alicuius momentiftt invfk medicojte- 
minem fcribere memini: Jru&us tamen aciduas argume- 
to eji vtifiterinfbrib tt*(vtcefct Thcuetut)prAbertpoffe» 

Ejuslacr yma adsTrrimend i vipoUet , ejusj^ vfus non 
infeltx admulicbres & dyfenterica s^LHxiones , cruentat 
excreatioues, firmandoscommotos dente s , (jr rcborandas 

Qu&facHltates admodumfimilesfunt eis^uas^Diof- 
corides Cinnabari tribtrit,cpitam^ueHsmatitelapiUo tf- 
jicacioremfacit. Hanc ob caufam y mn abs re exiSlimane 
celebrior-es Afedtci, Sanguinem tUum Dracotiis exquifi- 
tum , hfritimam Diofcoridts Cmnabar imejfe, prtfertins 
citm ejus tempore a nonnuUis etiam Sanguis Dracanis 
tppellatafit. 

Vc 16 RARIORVM STIRPIVM 

DePerfca. cap. ii. 

Valdi rara etiam h&c eftarbor, cujm ramum hk 
expreJfumdamus:namfilo Valentino regno vntcamar- 
borem vidi , in monafterio ^Diua Virginu^ cui cognomen 
delzs v,primo ab vrbe Vaientia lapide . £x AmericA 
$o dilatafertur. 
PORRO HIST ORlw€ II *ER I, lj 

Porro h&c arbor Tyrofimilis elf , in latum diffu- 
Ja, perpetuac^ coma virens , ramulis ex viridi pallefcen- Per ca ' 
ttbus. Folta tllt Lauri latifolta , parte (iiperna vtrentia, 
infiriore vero cinerei coloris ,firma, neruis aliquot per 
obliquum dtfcurrentibus , odore cjr/apore commendata, 
cum adftritltone linguam mordicantia. Flos Laurifere, 
copiofis ^racematimcopaUus ,pallidus ,fex filiolis con- 
ftans. Fruclusperinitia Truno fimtlis , deinde ficcejfa 
temporispyri in modum oblongus, ntgro colore, jucundo^ 
fipore: nucleum cordis cffigie cottnet,guftu (fafkanc&,aut 
dulci AmygdaU haudabfimili. Verefiorentem conjpexi, 
tsfutumnomaturumfruflum firre intellexi a Cl.V. 1> t 
foanne Placa Medico & Trofijfore Valentino, ejui mihi 
tllamcjHo nunc dixiloco comonftrabat , incolisc^ Mamay 
dici ajferebat: tametfiqui nebis t^Amencam defcripferut 
Hifpani^altam atque ab hac diuerfam arborcm hoc no- 
mtnetnfigniant. tAnveroh&carbor Veterum Perfea 
fitjtcc ne, difficiendum eft. 

Theophrastvs lib. 4. de Plantarum hiftor» 
sap. 2. Perfeam in hunc modum defcribit: 

Efl m *s£gypto alia quoque arborPerfea diEfa, aff>c- 
tT;umagnafirmofa%:filio,fiore, ramo, tota^figura, po- PerfeaThe*. 
tifftmum pyro vicina , nifi auod altera filto perpetuo, p * 
altera deciduo eft. Frutlum abunde parit , omnicjue 
tempore perficit : quippc nouus anniculum femper oc- 
cupat . •JMatHrttas Etefiarum fiatu conficttur : re- 
licjuum crudtorem auferunt & recondunt . Eft magni- 
tudtnepyn ,figura oblongus, amygdaU modo, colore her- 
vidus, nucem tntus quemadmodumprunui continens>ve-> 
fumlongemtnoremmolliorem^: carne vehementer dul- 
cem, fitauem, concoc~tu% facilem : mhil enim eos ejui co- 
ederint tentat. %adice arborexfiperat, tum longitudi- 
n* tumetiamcraffitudtne multttudinefy : matertem ro- 
tuftam, & vifigerit decoram, atram vt lotus, &c. 

B Simiii iS RARIORVM STIRPIVM 

S i M i l I modo, tjfdem^fere vcrbis eam Pliritusde- 
fcribit lib. tj.cap. p.fub Perftca arboris nomine, vocer 
ipjas commifcens, cjuas tamen lib. ij.cap. tj. aperttjfime 
fejungit crdtftingutt. 

f ¥erftt& , inquit , arboret fcro tfr cum diffcultate 
tranfiere, vt qm in Rhodonihilferant, quod prtmum ab 
\ ts£gypto earum fuerat hofpitium. Falfum eft vcnena- 

ta cum cruclatu in Perfts gtgni,&pcenarum caufi a regi- 
bus tranflata in t/Egyptum, & terra mitigata. fdentm 
tttCczVlauj dePcrjea diligenttores tradunt, qu& in totumatiaeft, 
myxis rubefcenttbusjimilis, nec extra orientem nafct vo- 
lutt. £am cjuo^ eruditiores negauerunt ex Perftde pro- 
pter ftmpltcia rranflatam,fed a Perfeo Memphiftttamt 
& ob id <ts4lcxandrum illa coronarivitlores ibi infti- 
tuijfe, inhonorem atauifui. Sempcr autem folia habet 
^Tpoma , fubnafcentibm aliis. 

Quifaric locui, eorumfententiamapertijftme rcfellit, 
qui Pcrfeam arborem cum Perjica malo eandem effe cere- 
Iroftm afferere volunt , vt taceam vtriufy arboris hifto- 
riam diuerfijftmam ejfe. 

P e r s e JE item memimt Strabo Geograph. vltimo, 
perpetuamiUicomamtribuens ,&fruBum pyrt magni- 
tudine,figuraoblonga , amygdaUmodoputamineinclu- 
fum,&corio. 

E i v s d e m memiritt & Cjalenmltb.2.deAliment. 
eamjjfe AlexadrUvidtffeajferit:meminit &altislocis^ 
Perfci pe*-. In« omnes conueniunt , vt Perfex perpetuam coma 
feuid viic* tfibuant^ oblongumfiuUum , inclufum amygdaUputa- 
tninc & corio . Hac cjuam exhtbemw arborperpetud cfni- 
dem eft coma^filio autem eyftorc laurummagisrefert 
quampyrum.fruftu etiam oblongo eft,fcd qui wyxis 
(cfualcmciPliniusloco jam adduBotrtbuit)aut oblon- 
gisprunisftmiiiorftu qriam amygdalis y & coloreiyt Pla~ 
ca referebatj nigro. non hcrbido. 

ITAQVI» ttlSTOIU^C LIBER I. ijj 

Ita QX E > vr verum fatcar ,tametfi nonnullis cum 
Terfea Theophrafto dcfcrtpta notu, h<tc noslra conue- 
niat: mthi tarncnapttus auadrarevtdeturei } quam Tli- 
niusltbrojam mcmorato defcrtbif.aut quam 'Tlutarchut 
in ss£gypto nafci testatur ffidi grattffimam , quod firu- 
tlum ftrat figura cordis &mulum ,folium vcro lingux. 
Sedaliorum id relinquo iudicw : ncbisfententiamnosTra 
W mcdium prctulijfefutis eft. 

Catervm Mamay , quam ab Hijpanis Htftori- Mimay 
cis dcfcriptam dtxi, arborefi firmofk, fimili modo virens ftor.gener^* 
Vtt ?uglans> alta lataq } coma ,fed qu<t aiiquantulum in indicx capi- 
pyramidem dcfmat Cuprcffi modo :fdlium longius aukm K A ' 
latum ,matcrics ligm fungofa ,firuBus rotundusefrma- 
gntts, carne malum cotoneum referens,fed fipore Perfici 
duracini. Hutc infitnt tema quaternaq^ ojfa , interdum 
ptura^fimuljunch, valdeamara. 

H v i v s quam exhibeo arboris neminem hatlcnus 
experimentum fecijfe, auodfciam, puto. 

^At Perfedtfirutlum ciboidoncum , &ftomacho vtile 
Diofcoridesfacit^aridaverofbliainfartnarcdatia , *#*- 
tufanguini* erupuones fistere tradit. 

De Robore & Quercu. 

CAP. III. 

R o B o r i quinagenera a nonullis affignarijtb atiis 
folumquaternaThcophraftut lib.3. c Plantarumrefert. 
Quod vero pecultari nomine Robur dcbeat appellari,dif- 
ficue eftjuaicare: cum multn nota Robori , nonnu/U »fit- 
ftit, quam Qa%a Plactdam vertit , attributst , Quercui 
pervniuerfam Europam notiffima. conueniant. 

S e d reltclis difceptationibus , nos hiccat arbores de- 
fcribemitf,quApcrHtfpanias y &in Aquitania Catabris 
finitima vttlgo Roble, dedutlo a l^obore nomine nuncu- 
fatJtftr* 

*B z Prior II. 10 RA.R.IORVM STIRPIVM 

P r i o r igitur Quercui nofirati admodum ftmiiii 
cft,&robuslamaterte >fed humiltor ,&caudtce magts 
contorto^frequenttoribufj^ ramorum alis cauo:fiha, meo 
judicioy magis Jinuoja & inctja , quA non ita vtrent vt in 
noftra Quercu,fcd (auerfapr&fertimparte) molli cana- 
que lanugtne pubefcunt . 

Frequens eft in celjis CaftelU veterismontibus y atque 
etiam in v,<4quttariiafupra 'Burdegalam , vbi Roble dt- 
cttur:tametfttdemettam nomen noftrati Quercui , qus 
in Hijpantisfrequcns eft,&montibus Calptfretoc^ Her- 
culeo victnis femper viret 3 Htffani trtbuant. 

A l x e R a bumtlior es~i } & interdum humanam al- 
titudinemnon excedens , alioquifuperioriomninoftmilis 
tumfacie, tumfiliorit firma caniite^&videturillim 
genmpmmlum e(fe:fert h&cpr&grandemgallam, exigui 
malimagnitudirie ,adebcoptoJam ,vt aliquando ramu- 
lumvtx palmum fuperantem nouem aut plurtbm gallis 
onuftum collegijfe meminerim : inhsrebant e& galU ipfi 
ramo contigu&fere,fed bne vllo ordine , rotunda quidem 
& velutijpb&ricafigura confpicud , fed aliquot tubercu- 
lis reftrrf&rrubent e& cumfunt recentes,pr&fertim eapar- 
tequaJolemJpecTant. fnueniuntur &wbuius filiis in- 
terdum piluU tis Jimtles qu& tnnoitrattum Quercuum 
filiis nafcuntur. 

*S\$ultis Qiftellit veteris montibus frcquens eft >& 
plcrumfy numerofts ab eadcmradice ftolonibm fruticat. 

H a r v m ramis contortis , deindefijfts & exftccatis, 
Thedarumloco ruftictvtunturnonnullts veterts Caftel- 
U locis, praferttm circa S.tSHarttnumdel CaBanal. 
iii. T e r t i a *« arborem excrefctt non ita magnam vt 
prior: efm itemfilta minorafunt , durtora, anguftiorAfa 
necadeoprofiindetnctja &ftnuata ,fed veluti aculeatis 
denticulistantumferrata ^tnfernc quidemcandicantia, 

fid HISTORIA. LIBER. J. Z j 

Robur 1 1 . 
II RATLIORVM STIRPIVM 

Robur iii. 
HISTORI.* LIBER I. 2$ 

fed nulla molli lanugine refperfi . Frequentem etiam isba 
alit gallam fnperiori fimilcm, er tubereulus acutisorna- 
tam, palltdiore tamencolore. Robur 1 1 1 1. 
B * 24 RARIORVM STIRPIVM 

Robur v. 
HISTORI^E LIBER I. ij 

Qv_ arta httic ferefimilis efi : fed caudice breuio- 1 1 1 1. 
re, & magis contorto , magtsc^ rugofo corttce :galU ttem 
fxtremis ramulis nafcuntur , altts minores , Uucs crfine 
tuberculis f colore ex rttjfomgricante ,iis qu& tn offcmts 
venales reperiuntur perquamfimiles . 

Nafcttur vtrumque hoc genus in Lufitanta folttu- 
dtnibus itinere VlyfftpponenfinonproculEbora, & ab tn- 
colts QztxvAh.nuncupatur. 

Invenitvr^- quintum quoddam %oborisgenus v> 
(nifiquis ad Quercum referre maltt) tnter Rio frto & . 
Aldea (falegafito arenofo nonprocul Vlyffippone freque- 
tiffimum, adeo humile , vt raro pedemmagnitudine fit- 
peret: ramuli tenues &flcxibtlcs,vulgaris Quercus vtr- 
gultis fimillimifolta adproxime defcrtptas accedunt,fed 
aliquantum majora & molltora.Hoc fert glandem quer- 
tt£ vulgari haudminorem , interdum ettam craJJiorem t 
calyce planiore ,admodumamaram. ftt reliquis nuUam 
glandemobferuaui. 

P o r r o omnes aditringedi vim habent tefie ^Diof- 
coride^pr^fertim interior &fitbjettus corttciltbcr,qut It- 
gno membranaceus coh&ret , qutnetiam tunica putamini 
glandis fubjecTn. Decottum ex iis datur dyfentericis,cce- 
liacis,fangumem cxfcrcantibttt. Trita tn pejfofeminis 
fiuxione vulu& laborantibuifitbdttur. 

CiTERVM plerifque Oceani liioribus Bryi gentu 
quoddamobferuaui, quod,anad Quercus *JMartn<t ht- 
fiortam referri pofftt , facile iudtcare non poffum : licet 
cumeaquA Theophraftolib.HtftorU Plantaru4-cap.7. 
defcrtbttur, nullam habeat affnitatem. 

N a s c i t v r autem h<tc planta in rupibus qu& Qu CrcU g 
marialluuntur, aut aqua marina operiuntur,fine ramis, marina. 
fed oblongis latisfyfbltis , adeo molltbus , vt cum <tftus re- 
ceffit nullo tmdo (uftincrcfepofftnt, fed infaxisftrata & 

% s diffufi l6 RARIORVM STIRPIVM 

diffufa, confpiciantur :multifida vcro funt hac folia, & 
fccundum alarum txorttu & cauitatcs , bulias quafdam 
aquaplenas emincntcs habcnt , epcorum extrema veluti 
in rudimentum quoddam exigui cucumeris definut, fiib- 
fiauefcens y aquaplenum:atro viroreprtditajunt^quam- 
diufubaqua latcnt>aut rccenter mari expulfa-.ficcata, 
autemnigrefcunt &glutinis modojplendcnt. Nullis ra- 
dicibusfirmantur,fed Lepadum modofaxis,autOfheo- 
rum teftis inh&rent. 

Qv E r c v s marina Theophrafri , loco jam diflo 
defcripta,filtum habet carnojum , tenue , & Myric*. fi- 
tmle, colore adpurpuram accedens: firmafiexuofa,atqu$ 
in latitttdinem dtjfufa, ramis breutbus , contortis >jpijfts: 
tnagnitudo arboris tota cubitalis, autpaulo altior. Vttlis 
multeribus ad lanas tingendas. 

IUam aliquando collegijfe memini ad mare mediter- 
raneum m Uttus eieclamcum Alga , &aliis marispur- 
gamentis, cum Mompelij agerem , drpoftea etiamctrca 
Calpen tfr Valentiam: verum cubito minorem,durtJfimo 
ligno-.cujus rami alba faljuginc ita consperfi erant, vt 
faccharo tetti viderentur,inmodumfiltorum Tamaricis 
dutEricdtfirmatiyfedcraJftoreSyinteidumetiamomnim 
fHrpurafcentes.nullasradices habebant arbufcuU,fed 
infimaparteplana erant ,& plerunque aut laptdtbus,aut 
Oftreorum teUis adhArebant, 
AW« raati- Quam vero eodem captte Theophrafius Abiete ma* 
c ? * rmamdefcribit,vidtffcnonmemint,& mihttgnotamfa- 
teor: multasj^ notasquercui trtbuijfe exifttmo qu<t Abie- 
t% , aut ejui generi* arbori marimt melirn firtaffe conuc- 
mrent. 

S ed quandoquidem m mzrinarum ftirpiummcn- 
ttmem tnctdimus ,ante altquot annos in FlandrU ora 
manttmaobfcruauivariasarbufcularufirmas Oftreorti 

teftit historijELiberi. 17 

tefils & Afytulorum conchyliis adnatat. 

Etenim alu tAbietcm ita ad amujfim refircbant , vt Abici m«U 
putmU Abietes viderentur,ramts ordtne dtjpofius vtrin- na Bc! S lca - 
que,Jedfragtles admodum & exigUA , raropalmt altitu- 
dinem excedentes, ex tenutbus veluti fquammis cotextA, 
ommnoplanx aliquA , in orbem prommentibus wmulis 
alu. 

ss4Ha Cuprejfos ita amulabantur , vtfatirmirari non cupreffur 
pojfem NaturA optts & artifcium, ramulU fiequenttbus marlna Bel - 
tn orbem,fed nuUo ordtne nafcentibtu^ Jurjum Jpeciuti- 
tibpucupreffifbliorum modo ejformatis: quA, tametfiaH- 
quot annis inter chartas aJferuatA & comprejfe ,fiinvt- 
trumautaltud vas aquaplenum inijcerentur,fiatim ra- 
tnijeje explicare & in orbem dijfundi , drjitrrigerejein- 
ciprrent : eaq^adeo de cauja ptfcatorumvulgmjatisob- 
fcenum illis nomen indtdit. 

H A R v m autem marinarumplantarum,vti cjr reli- 
quarumftirptum, & omnium Natur& miraculorum di- 
ligentijftmtuobjeruatorerat illufhis ac magnificus Ca- 
roltts a S. Audomaro ptA memoria , Dn.de 'Dranoultre, 
^toer^erckSi &c. 

DeSubere. cap. iixi. 

S V b e R 1 s duo genera clarifs. *JA/tatthioltu ob- 
Jeruauit-, ego vnicum tantum , nifijbrte, quod in extrema 
tsfquitama PyrenAts finitima nafcitur , ab eo quodper 
Hijpaniasfrequenseft,diuerjumfit. EtenimsAquita- SubwAqot- 
nicumfblia non retinet,Jed hyemeilli decidunt j vti, cum 
mcnje Aprili in Htjpanias proficifcerer objeruaui ,filtts 
tnimprorfns viduatA erant quotquot Suberis arbores cir- 
ca Bayonamconfpexi. QuareTheophraHw lib. 3. cap, 
1 6. nonimmcrito tribmt Suberi fblium deciduum , cum 

dicat i8 RARIORVM STIRPIVM 

Suber Iatifolium. 
1 JlISTORIit llSER I. 1} 

diCat arborem ejfe Pj/rrhemfamiliarem. 

Qjtod verb in Hifpantis nafcitur , perpetuo virct Suberlati- 
vtflex,cuiadebfimtle efi, vtprimo affettuplerunquc jjj|£ II £ ,fpa * 
fkllat, ntficortex craffus & dijrumpi folitus crrorem de- 
tegeret. ^Cajus esl ■ fltce plerunque , & caudice (vbi 
adoleuit) multo crajfwre, cortice item denfo, carnofo,fca- 
bro & rimofo, qui ntfijuo tempore dematur , dehijcit, al- 
terify fubtus nafcentt cedit: eo detratlo, qut fubefi nouel- 
Im tta rubet, vtprocul afftcientibus arbores rubricaaut 
miniopiEitz vtdeantur. Suberis rami, flicis ramis firmio- 
res funt,filiaplerunque maiora,longiora, molliorac^, & 
fuperne magis virentia t interdum nonmhti dentata , in- 
terdum mmime vt in fltce. Cjlans magnajonga , vbi ma- 
turuit nigricans s fltgna longior, & cuffide obtufiorc:ca- 
lyce etiammatore,magis htjbtdo ejrpcroras molltter echi- 
nato:glans admodum adjrringens ejr cxficcans t tltgna 
multbingratior.-nafcitur autemconjuntttm majore ex 
farte, vtt nux ponttca,fid crajfo breut^pediculo, ejrfir- 
miorequam iltgna. 7{amulis interdum adnafatur tu- 
berculum quoddam durum & Itgnofum ctneret coloris, 
adeb firmtter inhdrens , vt nififiatto ramo eximi non 
fofftt. 

Nafciturplerifque CafielUnoua Bdtticx^ locis ,prd- 
Jertimcirca elpuerto de cJfyCirabel,vbtingentes cjusjunt 
film, & tota adeb Lufitama. 

QiKhot Gr<ects t Suber Latinis dicitur . Hifpani arborc 
alcomoque, corticem vero corcha dealcornoque vocat, 
glandem communicum iltgna nomine bellota. GaUi ar- 
borem , tum corticem (qui illis potijftmum cognttus efi) 
Liege. 

Bellonivs Ub.2.obJeruationum cap. 1 04, Suberi Liege Bell#- 
tribuit frutlum cdulem Mem&cylo fimtlem : mtht vcrb n,J * 
nulium alium fiuttum m Subertvidcrccontigit , prater 

glandcm ftor.i. JO RARIORVM STJRPIVM 

glandem modo defcriptam: nififirte Liege vocabulo , di* 
nerfam a Subere arborem intetitgat,pr<eter omnium Gat- 
lorum receptam optnionem. 

Qv 1 oy e r a n v s libello quem de Laudibus *Pro- 
uincta, infcripfit, triplicem Suberi corticem tnbuit. Ejus 
verbafitbijCtam,<juoniamnonnutla in eixs hiftoria tra- 
dity ab altis minime obfiruata. 
Subcrii hi- Suberis, inquit, arbor vberrime in Olbienfioraproue- 
mt, Iltcts Jpecte,glandemajore & detertore , trunco tn- 
genti. Huncvefiiuntcorticestemi. Trimus, prsrsajfus, 
qt*i in cadorum &omnium penevajorum obtnramenta 
adfcifcitur,pifcatorum% retiacontra premente plumbo 
eleuat,ex eofiunt etiam aluearia. Secundus crepidas mu- 
nit & hybernumcalceatum. Ex tertio fibtiltatquead- 
modum delicatOyfiunt pater£, equibtts quidquidhetticis 
propmatur, magnavtilitatehauritur. Eomeliorhttcar- 
bor,quo vetustior. 'Detrahendis corticibtu h&c eft tatio. 
Qua fiipes telluri committitur ,circunfcinditur ad li- 
gnofam vfque materiam , pariterj^ in fiimmis humeris, 
antequam in brachia diutdatfifi: mox afitmmo ad ima 
findttur, detrahttur^ triplexcortex. Nonexplanantur 
aqua,fid tgritjtec demuntur nifitertio mox anno. jQuod 
fipaucis dtebm a tonfitra largi imbres interuenerint , ar- 
borintertt,quod rarb accidtt ,nimirum regione catida 
& ficca,& tcmporum obfiruattoncrarbfzUente. Hacle- 
nus Qutquerantts. 

V e r v M in Hisfaniis primum iUum carnofitmjj 
corttcemduntaxat eximere filent : qtto, non modb ad ca- 
dorum obturamenta,aluearta,&nonnuUa etiam vafi 
rujtici vtuntur,fid ettam ad tugurwrum drparietum 
murorum^ pr&texta,pr<tfirttm tn ea "BdtttCAparte, qua 
xtremadttram vocant, vbi interdum totis pagis ades 
magnts SuberUfiagmcntis tmbricutoco ttttat cohfficere 

fatt. BlSTORliC LIBER I. JI 

iictt . fdem crepidis muniendis & hjbcrno calccatui ido* 
tieusfcabritic illacxtcriorcdcra.fi. 

Delliccmaiorc. 
cap. v. 

1 1 1 c I s duogenera recenfit Plinius libro 1 6. cap. 6. 
ZJnum filtis Oiex haud multum abfimiltbus j alterum 
tyiqmfilta . Sed primum genm aliud mhtlejfe vtdetur, 
quam a-(4t\a^ z/frcadum Theophrafio defcrtpta libro 3. 
cap. 1 6. quamflictfimtlemjnctt ,filto non aculeato ,Jed 
molliortprojundtort^. 

I l e x vero legittma , arbor efi <JMali aut Pyrima- Ucx ^^ 
gnitudtne, multojrcquetioribus breutoribusj^ ramisfr£- 
dtta quam Suber, cjuos UtcJpargit:filiaperpctua,Juper~ 
ne vtridta, infirne candicantia ,gufiu aafirtngentc , 5«- 
beris filtis mtnora , (Jr magis orbtculata , in adultis arbo- 
ribusplerunquefine aculeis , praternoueiU , cr nuncpri- 
mumenata^u&aliquantulum incifi & aculeata Jiint: 
certe in teneliis arbortbus antequam glandem firrc incw 
fiant,omniafiliaaculeataJitnt. Florem firt Maio ra- 
cemojum , Jiauefcentem , tametji Tlinius Jiorere ncget. 
Ciandem ttem Qurrmfimilem , nunc majorem longia- 
remjj , nunc mtnorem &breuiorem , qua nonnunquam 
ante maturitatem nigrefcit, &gummi qucddam emittit 
gufiucalido ,fiporetamen non tngrato. Aiaturt eortex 
ftue putamen nigricat,nucleu4 candidus cfi,firmus & 
dulcis ,prajertim majorum. Z?tra% tamen a nonnuUis 
maximeexpetitur ,ea%non minusauidevefcunturatfa 
nos cafianeis aut aueiianis : hanc ob caufim infiro Sal- 
manticenfi, alijfy HiJpanU locis , venalis mcnfc Oftobri 
inuenitur.vtnonimmcrito dixerit Plmtus rfcrHiJpa- 
nt*4 gUndemficHndU mcnfis inpri. 

QjJAli 5* RARIORVM STIRPIVM 

Hex maior. 
Page missing 
from book 

at time 
of scanning. botanicus Page missing 
from book 

at time 
of scanning. botanicus HISTORIa€ LIBER I. 3J 

qu<t Vetufiate interdumrubent^glandemfirtpufillam^ 
admodum amaram^ calycejpinojo & echtnato. 

Crefctt multis Htfpam&locisjn GalliaettaNar- 
bonenfi^r Proutncia:Jed non vbic^ coccumgent. Nam 
iis folum regionibusqu&tjfytediterraneo marivicinA 
funt ,&magno Solis ardore torrentur,nafci ammad- 
uerti. Sed netfe ifiic perpetuo firt.-etenim vbi frutex 
adeo adoleutt , vt glandem projerre incipiat , coccum 
t}ongigmt:'tdeoq.jjolent incoU quadrtennes firuttces vrc- 
re y vtproximo anno nouelli rejkrgant, qm demde fin- 
vulis annts coccum ramulis inh&rentem inftar exivuo- Coccus in " 

cS n , . • w . , A fedoria. 

rumptjorum y colore ctnereogtgnut, quempuert & mu- 
lieres colhgerejolent, & mercatortbusvenderc y quiejus 
magnam copiam cogentes, deinde pr<tparant 3 & tn em~ 
poria mitterejolent. 

D i c i t v r ipfifrutex c Diofcoridi hUk&> /3et?/z», 
Latinis Coccus inficloria, Plinio Cocci ilex, & Quif- 
quilium. HtJpanis,major frutex cjuiglandemfirt,czi- 
rafca dicitur ; qus. vero coccumgigntt, coicoja , nomins 
Dtvideturex Quifqmlio corrupto. Granum-j ipfum-> 
'Diofcondi cttam aohk@~ Quvim > Thnio Coccunu: ait 
emmlib.g. cap.4.1. CoccumGalatid rubens grmunu, 
aut ctrca Emerttam LufttanU tn maxima laude efi* 
Arabtbus Chermes , Htjpanis grana de tintoreros, 
Gallis vcrmillon & graine, vel graine d'efcarlate. 

Po r ro coccumvimadfirmgendi habere ,vulne- 
ribmdfa & neruis prs,cifis conuementer cx aceto illtni 
tefiis efi c £>tofcortdes. Scio meo tempore tnMompelio 
muhertbus tn difficth partu , crcollapfis vtrtbus , ejus 
fcobem exvino 3 aut conficlionerru alchermes prdberi 
Johtanu. 

CiTERVM Cocci etiam meminit Vaufaniat in 
VhocatcU, Conttgui iteficut vites,frutices tbi nafcutur. 

C 2 Vruticenu $6 RARIORVM STIRPlVM 

j^ruticem hunc lones atq 3 alij Grtci Coccum appcllant: 

Cjalat& autem qui fiupra Phrygtam incolunt , lingua 

CoccusPau- vernacf ila Hys .Crefctt coccuseadtmmagnitudtne- cjua 

Rhamnuf, jblio mgrtore & molliore quam Lcnttfcus,in 

rehcjuts Lenttfco fimtlis-.fiuUus ejusfimilisfiuBui So- 

lant, magnttudme Orobt : nafcitur autcm m coccijkt- 

Bu extguum antmalculum, cjuodfiatim ac tn aerem->, 

fiuclujam maturo, efi emiffum, vo/at, tta vt cuhcifi- 

mtle vtdcatur. Trtufauam vero nafcatur animalculu, 

frullum cocct colltgunt , cjr animalculi Jangmnc lanat 

ttngunt. H&c Paujanias. aAdmonitus verofitm a ma- 

gntfico T>n. lacobo Sufto, vtro Gr&cd & Lattn& Imgua 

Tt^fmen?' ? enti ffi™o, veteres codtces non <ryl- & & <rxlvp/egere, 

d «us. fed tsspiv ©- & isftiV6t : qu£fitne lectto legittma eft. 2\(am 

cjus, fimihtudo Cocct 'Baphica cumLenttfco? Facilis 

autempotutt effe hbrartorum lapfits. 

C o c c v m quomodo gignatur , & ejus colligendi 
rationem Quicjueranus hbro fuperius memorato mul- 
tts verbis recenjet, 
Cocci faa- fh cis , inqutt, duo genera : alterum arborefcens : al- 
m 5 q^T teruw fi Htex exiguHsfifcfutpedaltproceritate Utiffime 
guerano. viretffbhis Uuorepnefiiigidts , jptnarum vallo ambitis 
*iU7nerofi,fiolonea(furgit tn modum Rofirij : a noftris 
Fagi appettattonem (ortttur, cjuauis nullam Fagi ima- 
ginem repr<efintet. Prouemt locispiants qutdem,fid in 
altttudtnemeuetlis, exiltbus & fittenttbns colltbus.fid 
infcecundins. Veremedto roratt tmbribusfiutices,Q>c- 
cum hoc modo ordiuntur . Vbt tmus fctrpusfi mdm 
brachiapamturjn horum medio prtmum omntumtn- 
erefcit rotundum ejuiddam, magnitudtne & c&lore Pi- 
fi, hoc Afatrem vocant , qucd ex eo cAteragranapro- 
ducuntur. ttJtyCatres porro habet vt plurtmumqutnOj 
yudhbet ceffitumfhmilta , qm ineunte aftate, *ftu%, 

minutijfi' HISTORI^ LIEER J„ 37 

minutiffimorum vermiculorum cateruamprofmdunt, 
fatifcuntq^ in fkmmitate . ?n animalia prorepit noua 
foboles colorecandida, profequtfq 3 tnfubltmc. At vbi- 
cunc^ vermtcuU vel gemmantts [urcultaxellis occur- 
rertnt,defident , & tncrementisautlt Aftlu magnitu- 
dinefiunt. Inde liberitts adolefcentibus ^albus colorin 
Ctnerictum tranfit,jam^ non animaLfed Ptfum rurfiis 
apparent. Tunccfe eagrana maturttatem adepta colli- 
guntur ,jam coloratis vermiculis fceta : dumq 3 afpor- 
tantur mercatortbus , ambiens pelltculapnt teneritate 
rumpitur. Vermtculorum qutdemqutcitravaginula 
habentur prettum tn libram quamltbet aureusfolatus, 
ingranorum vero qu& adhuc eorumpartemrettnent, 
bujus quadrans. Torpent tnterim vermtcuh,acimmo- 
btlesjacent. C<eterum, cumprimum tempesltuitas ad- 
es~l, tnlinteaprs.cipitati,foltexponuntur. Tumlibato 
coloreftatim prorepunt , atq 3 aufitgere nituntur :fed a 
cuftode, qut continuus affidet, concuffu Imtei in medtu 
eo vfcfe reijciuntur, donec emortantur. Tanta qutdcm^ 
dum h&cfiunt, toto<^ mox trtduo , odorisfuauttate at- 
cjueqratia^ vt non CtbetA , non Aiofcho , non Ambra, 
fedne Citrtorum quidem fioribus fncile concefferit. Si 
quA vero granalegentis effugerint fedulttatem,ea mox 
alatorum antmaltum numerofum exercttum in auras 
effundunt,. Obferuatum eft vno anno ex campo lapt- 
deo, zsfrelatenfi agro , hunc prouentum vndecimau- 
reorummilltbusdisjtmatum-;. H&c Quiqueranus. 

S 1 m 1 l 1 s Cocciparadt ratto ettamnummeo tem- 
pore in Cjallta Narbonenft, atq 3 etiamin Htfpania ob- 
feruabatur. ^Areas entmfub dio habeni ad td defitna- 
tas eminentealtquantulummargine,quibus lineopan- 
no infiratiscoccumeffundunt , cuftodtbus cum baciilis 
fummofirmreSolisperpetmaffidentibus , ejr extrema 

C 3 Imtci 38 RARIORVM STIRPIVM 

linteiconcutienttbus, vt vermicuios effugereproperan- 
tes } in interiorem lintei partem repellant. 

Vervm Petrus^Bellommltb, 1 . objeruationum^ 
cap. 17. aiiam pr<eparandt cocci rationem refirt. 
Coccl pars- (occi baphiCA , inqmt , prouentw in Creta magnm 
Beik>n° ** e fi'P a fi ores & pueri eam colligunt. Jnuenitur menfi 
Iunio ,in exiguo ejuodam fruttce ex Iltcis genere quA 
giandemfirt,finepediculo inhdirens illtmfiuttcis fitpi- 
ti, colore ex cinereo albicante. Quoniarru vero tfttus 
fiuticis filta Jpinis horrent , vti iAcfuifoh<t , pafiores 
firculamfintfiragefhnt , qua ramulos deprtmunt & 
inclinant, dextrafhlcemputatoriam, cjuaramulosde- 
metunt,k quibm veficulas rotundas exigui Ptfimagni- 
tudineauferunt,quaparte ligno adhttjerunt , apertas 
& hiantes,plenas exiguis rubris animalcuiis lende mt- 
nortbus, quiperhiatum islum ejfugiunt, ejr vefieulam 
Vacuam relmquunt. Pueri coccum jam colleEhtm ad 
jQuffiorem defirunt , qui ex dimenfi ab tliis redtmtt. 
fs animalcuia a veficulis cribro figrcgat , deinde ea 
fitmmis digitis ientter prehendendo in pilas ejformat 
oui gallinacet magnituaine : etenimjinimtum comprt- 
rncret, tota in JUccum refiluerentur , &color pertret. 
fte% duo infielionis genera , vnumpulpa , aiterum ve- 
ficularum j cjr quoniam pulpa inficiendo magis vtilis 
efty ejufpretium quadrupio majm,quam veficuiarum. 

De Pino filueftri. 
cap. vn. 

Pinastri tria genera per Hijpanias obfirua^ 
ttimm, majmvnum.aitcrummtnm, terttumperctuarn 
cxiguurru, 
Kaaftcn. Maior Pmaftcr, in Pini aititudmem cxcrefcit, 

mterdum HISTORIjC LIBER I. }9 

interdum ettam maiorem , a medio ramofus :filia Pini 
oblonga, binafmperfmuljunc!n,mvtrore iwmcatia, 
acumtnam &pungentia .firobtlo paulo minore cjuiim 
Ptnt, alato tnterfquammas ejutbtis compalius eft ,nu- 
cleo, nuIloputamtne,fd cortice duntnxat mciufo.ffau- 
dexretltts 3 cortex Umor er mmm fcaber quamPmt. 
Plimmam refnamfndtt. 

M i n o r duorum homtnumfiatura raroftperat, pinafier i \ 
infiexo &contorto caudtce, & plerunque *b tmo ramo- 
fo: filiafuperiorifimilia ,fid breutora , & dtlutiore vi- 
rore.-firobtii ettam mtnores, oblongi tamen & turbtna- 
ti atife candicantes , quiplerun^, muitzim refinam ex- 
fudant: nuciet fupertori fimtles , ntgra mebrana cotetti. 

T e r t i v s omntum mmtmtts , loumanam altttu- P'«ft« 
dinem rariffime fuperat , ramisgractitbus y filtis extli- 
bus, & Lartcis fiitis percjuamfimiltbus , non adeo ta- 
men mollibus y netfe vt illa deciduis,fid immorta.lt viro- 
re vt fupertores-.firobiii extgui ejrgraciles, nucleus etta 
pufiius dr nigricans, alatus vtijupertorum-, . 

Qrefcit prtor tn Pyrendts, & pt&ify? a ^ Hifpanidt 
hcis. Secundus JMurciano & Vaienttno regno. Ter- 
tium rariffimc confpext regno Alurciano . 

P r i o R , Ptnus fluefiris montana Thcophrasii 
nonnuilis ejfe putzitur y cfuemadmodum alter,Marina. 
Tertiusfirfe Piceagentts alterum Bellonio defcriptum 
ltb.3. obfiru. cap.+t . Htjpant Ptnum filuefirem pino 
carax vocat . Nucum Ptnafirtfiuclus, Plmius Pityidas 
vocat. *Diofcorides tamen ottu/JW vocabulum, & Pi~ 
ceA PinHstfefruCtuiindtffcrentertrtbutt: quem vim ad- 
firiBoriam habere , & altc/uantum excalftctcntcnu, 
tujft &pcEtorii vitm auxiliari perfi aut ex melicfum- 
ptumffcrtbit. 

C 4 Dc 40 RARIORVM STIRPIV24 

Pinafter iz. 
HISTORI^E IIBER 1. 

Pinaiter iii. 41 
4i RARIORVM STIRPIVM 

DeSiliqua filueflri. 
CAP. viii. 

H v i c arboriSiliqu&filuefirisnomcn indidi , non 

quod Stliqu& veteribus defcrtpta. fimtlis fit ,fidquod 

nonnullis Hisf>am& locis vulgari nomtnefic appelletur. 

I. Excrescit interdum in arboremjufia magm- 

Arb h r o Sl "" tudtnis, ficolatur -Jed neglech &fpontenafcens ,pie- 

' runq^ interfiutices potius , quamarbores cenfinda eft. 

!{art ramicortice expurpura nigricante tech, qutprt- 

mo verefiores antefilia , aut w prtmum protuberare 

incipienttbus, infirwre parte firunt ternos aut quater- 

nos • fimul juftos, gemfit aut ptfirum firma,colorepur- 

pureo eleganti.filia deinde prodettnt ex tnteruallis A- 

Jartfire, ctrcinatu, mtnus tamen carnofa , neruofii ad- 

modum, vti csfrifiolochiarxtm , & dura ,Juptnaparte 

yirtdia, prona vero nonntkil candtcantia.fiortbusjuc- 

cedunt filiqu* membranes. purpurafcentes, Qrquodam- 

modo tranfparentes, comprejft, digttnli lcngitudtne & 

latitudme, m quibus fimenplanum, lentis, durum. 

2 1 Hutcper omniaftmtlis muenitur fire,nifi quodfios 

Arbor lud* qui infifperiorepurpureus eft , in hac candtcat, & vtr- 

fiore albo. * j^ «-* ' ■ ' r r u r -~ 

gultoru cortexminmpurpurafcit ,fiue potnualbefctt. 
Spontepriornafcitur Cjranatenfiregno, & qutbuf- 
dam altis Htfpania atq^ Galli* Narbonenfis locis in- 
terfipes. Alttur etiam^ tn hortis nonmodoin Ttclgio, 
pdettam in veteri Cafiella propter venufiatem . yua 
fioreefi candtcante fponte nafcentem non vidi ,fid qut- 
bufdamfilummodo 'Belgij hortis exfiminefiurru. 

V v t c v s Herbariorum Arborem fuda appellat: 
ejuidam a Stltquarumgeneratione Fabaginem; Cjrana- 
tenfis vulganfirmone algarouo loco , %ocefi Stluju* 
(Uucftrem &fktuam: Mauritani itttwrtgtonii incoU HTSTORTjC IIBF.R I. 4$ 

Arbor Iuda:. 
44 RARIORVM STIRPIVM 

Dit : Caftellaniob eleganttam & venuftatenukibcX 
damor: Cjallt Guainier, cjuafxvagtnalem , <juod Stli- 
aux cultrorumvaginas, vtoptnor,<tmulentur. 

Qv o nomme vetertbm h<tc arbor fit dtch , nonftt- 
Ccnk cile dtxertm. Nonnullt ad Cerctn Theophrafit refirut, 
Tbcophr . Sg £ cum Tbcophrajtu* Cercts duntaxat meminent m- 
ter arbores cjujl Stltquas ftrunt ,nec altam defcrtptto- 
nem addat, dtffrctle quifyuam tudicare pojfit : mfifirte 
ideo Cercis *fiimandafit , quod illtusficundo poft Silt- 
quam loco memtnertt. 

Dum <3\tompclu agerem , peritiores rei herbaru 

ftudtofi Arborem IucU rcfirebant ad Colyteam Theo- 

phraftt lib. $ . cap. 17. defcrtptam tn hunc modunu: 

Coly «» A r b o r ctrca Idam prouemens, quam Coly team 

Tbeophr. vocant f g enm aiiftd efifruticofim , ramofitm , muitis 

alis concauum,inucntu rarum,nonfrequens,filto Lau- 

nno, Laurt latifilt£,fid rotundtore ampltore^ , vt vel 

Vlmeo fimile appareat , oblongtus tamen , colore parte 

altera herbtdo, tergo autemalbtdo, neruofi^, tumtbi- 

dem ncruulisprtttenuibusfibriscL , tum tnter easpropa- 

gtnes , qu*. de medto callo tn coftarum fpeciem adducu- 

tur, &c. Etcap. 14. ejufdem hbrt, Stitquas et trtbuit 

legumtnummodo. Qutfanenota, zArbort Iud* vul- 

go vocatiplurtmum conuentunt : Sed quod detnde ait, 

ftorefruUuq^ carereputatur, tlluddtfftmtle. 

An in vfitm medtcum hacarborreceptafit ,plane 
me ignorarefkteor. 
-CenwL C je t e r v m Stltqua Gr&cis yj fmut dtckt, Valen- 

ttno regno frequenttjfima, vbt ejus frutlus tn jumento- 
rum pabulum cedtt . Vtfitur & altis Htspantx locis 
magna aitttudine , &fpatiofa , caudtce craffo , iongts 
ftrmts^ ramis , filtis alatis vtt Terebintht aut Tifia- 
cu, majortbta -TSIouembn & Decembrt julum tnftar 

Iuglandis fcISfORIj£ H6ER t. 45 

Tuglandts firens , in flores ex rubro purpurafcentes Jeje 
apertentem: Stltquas detnde dtgitalt longitudine^craf- 
Jas, edules, qu&grana contment fitperioremajora,Caf- 
fi& folutiuA non dijfimilia. HtsfantAlgzwuC e£-Ga- 
touo } fiutlum Garouas, CJalli Carouges. 

De Olea (atiua. 
c A p. IX. 

Ole^c per Htfpanias varia funtgenera. T^arn^ 
nunc magnam & camojamfirt oltuam } nuncexiguam 
& graciiem, nuncalbam-,. 

Habet vero Oleafiltum Saligneumfire, denfius, OIc * hiAe ' 
firmius^breutpediculo ,fiipernemagis tncanumquam 
infirne, amarogujlu .fioremcopiofum in ramulis race- 
fnatim compatlum , exherbtdo candicantem , quater- 
nisfiliolis conflantem, (jrfrutlus rudimentum ample- 
tlentem : fruclus ejus ouali figura , ojfeo intusnucleo, 
qui per maturitatem nigrefcit : pr&ter eamquamal- 
bam vocant. 

Lufimnia,minores Oliuas producunt,fidqu& mul- 
tumolei & optimipr&bent :ftc etiam Gallia Narbane- 
fis e^-B&tica nonnullas oliuas mtnores profirunt ,ex 
qutbusplusolei exprtmitur,ejrei s quod majores pr&- 
bent, pr&firendunu. 

Ctrca Htfpalim , & crajfior oliua nafcitur,atque 
etiam minor ,nonnunquam & alba • i quam-> & ctrca Oliunlba. 
Vlyfftponc nafct ciartffimtu eques Damianus de Goet 
pi& memoria, tn quodamfuopr&dto refirebat. 

Immaturas plerunque condtunt per Htfianias cr 
Galiiam Narbonenjem, interdum etiam maturas,pr&- 
Jertim tn Lufitania. 

Cjranatefiregno primum Februario collintur oliua: oiiu* !eg#. 

plcrifa tevmg**. 4<> HISTORI^ IIBER I» 

Olca. 
HISTORIiE LIBF. R I. 47 

fleripfe vero Hijpania locis, Decembri. Nequc omncs 
perttcis decutiunt , vti in Cjallta Narbonenft.Jed ad- 
motufcalisplericfelegunt^neftemjequentps anm de- 
cujfts germintbuspr&ripiant. 

N o n procul Htspalt , vifcum in Olcis copiose na- 
fcens obftruaui menje Ianttarto: Oltuetorumpojfejfores 
magno damno ajfxiens.-ftqutdem integros Olearum ra- 
mos, crebro ettam maxtmam earum partem demetere 
coguntur,ne Utmstdvtttumjerpat ,alioe]ui totas ar- 
bores occupaturum ejrfteriles reddtturitm . Habet ve- 
ro id vifcumnon baccas albas , ejuales tn altis arbonbus vifcumt ac- 
natum,pdexrubro purpurafcentcs, quales nufquam^ clJ P ur P ure * 
altbi vidijfe memini. 

Bellonius etiam ltb.2. obferuat. cap . 83 . ftmile vifcu 
ait crefcere in oleis ctrca Hterujalem. Ole&,tnquit ,ifttc 
peculiari nota ab aliis difcernuntur: nam vifcumftrut 
baccis rubris onuftum. 

EWa rtfAiftQ^ Gr&cis:Olea (htiua Latinis: Hiftanis 
Oliuo : Gallis Oliuier . fmtius etiam \x&i& Gr&cu 9 
Oliua Latinis, Hifpanis azeytuna (oleum enimazcyzc 
vocant) Gallis Latinosftcutis Oliue. 

SatiVjE Ole& filtorum vis eadem eft eju& ftlue- 
ftris, inquit THofcortdes ,Jed aliquanto tnftrtor : vnde 
oculartbus medtcamentis , obmittorem vim conuenten- 
tior eft Sudor Itgno virente accenft manans ,tllttujanat 
ltchenes,jurji*res } ejrfcabtcm, cj-c. 

De illueftri Olea. 

CAP. X. 

Olkaster inftar Ole& arborefcit , & *St ftre oieaftrihi- 
per omnta fmtlts eft , cortice mmen Uutore , rariortbus 
ramts^ ne<fe adeofrequcnttbtu oblongisve filris :fios vt 

m A% KIStORMB. LIBEft. I. 

Oleafter. 
HISTORIu* LIBER I. 49 

in Olearacematimcoh&rens :frut~lus exiguU oliuis fi- 
mtlis,pauca tamen carne pr&ditus , & mucrone recur- 
uo,e longis pediculis racemattm dependens ,primum 
viridis ^deinde purpureus ,vbt maturuit niger ^Jiicco 
prttgnans purpureo , ejui guslratus nonnihil liwuam 
vellicat. Totaarbormfigniteramara efi. 

Nafcitur qmbufdam colhbus juxta Tagum, & 
ntultis Lufitania locis dsfirtis mtermagnajaxa ,pr<t- 
jertim non procul a Cerpa, pofirema Lu(itant& (vt nuc 
circunfcrtpta eft) vrbe , duobus Jitpra ssinam fiumen 
mdtartbus, ad radtces fire filtus Caliulonenfis , quem 
nunc Sierra morena, hoc cs~t Aiontcm nigrum vocant, 
Cujuspars fiiperanda efi tis qut Vlyjftppone Hifpaltm 
proficifcuntur , vbi magm ejusfuntfilm. tJfyCatura- 
turcum Olea:fidmagna ex parte incolis negligitur, et 
infiurnorum aliarum^ auium efcam tantum cedit. 

GrjECI dyetzhiua.v & %vnvw: Latini OleasTrum, 
& Oleamftluefirem: Hifpani zzebuchc^Jedfretjiuen- 
tius a2uche: Gallt Oliuierfauuage^ffaf. 

E A s d e m cum Olea vires obtmet ,fid vehemen- 
tiores &plures. Quas verb Diofcorides Oleafiro tri- 
butt, eafdem Piintus Oledadfcribit. 

Qutplura de Olearumgenertbus , cultu , & aliis eo 
pertinentibui defiderabitjrequirat apud sJM. Catone % 
M. Varronem, Columellam, Tlintum & Palladtum, 
qui exatle omnta ifia defcripfirunti 

DeZiziphis. 

CAP. XI. 

Ziziphvs pyri magnitudine interdum ajfurgit, ziziphmra- 
flerunqueminor,caudtcecontorto, cortice fcabro:rami bta - 
Uues, ex nigro rufefccntes , tdfingula tnterhodta binis 

2) fpmis 

M( 5« RARIORVil STIRPIVM 

Ziziphusrutilus. 
JllSToRI^ 1I1JER I. Jt 

fpinisfirmis ejufdem coloris fttpati, altera recfa,altera 
hamt modo mcurua, vti in Rhamno tertio. aAb tfti* 
ramorum internodtis btni ,term ,plurefve tenues ra- 
muli exeunt lenti <&ficxtbiles , cclore pallefcente ,fpi- 
thamdt, longitudine , m quibus impari ordtne fblta naf- 
cunturT^hamni tertij , fiue PalturtTheophraftt filtis 
Jimi/ta, tribm neruis dtfttncki , &per ambitum crena- 
ta, dilutiore tamen vtrorequam Rhamni , & majora: 
ad quorum exortus fiores exigui , ^uinq^ fiiiolis con- 
Hantes, colorcpafodo, Rhamno tertto fimtles t exoriun- 
tur, demde frulrus oualt figura, magnitudine Oliua t 
prtmum virtdis, vbi maturuit ruber, dulcifapore. 

<±Aliturmplcrif<feHtfpani& & (jallU N arbonefts 
hortis: fponte nafcentem nunquam vidi. 

Memin i t Zi^iphi Plmius Ub.i j.cap. \4.inhic 
verba: is£que peregrtnafunt Ziz,ipha & Tuberes,ejua Tubcre*. 
cfr tpfa nonpridcm venere in Italiam. Hacex Afrtca, 
iild ex Syria. Sex. Papintus^uem Confulem vidtmus, 
prtmus vtracfe attulit, ^Diut zsfugufti muifftmis tem- 
portbus, in caftrorum aggeribusfata. Et paulo poft; 
Tubcrum, inquit , duogenera , candidum , & e colore 
fertcumdtclum. 

Cohtmella ltb.o.cap.4.Ziz.iphum duorum gene- 
rumfncit, rutilam atcfe albam : non Tuberes, cjuorunt 
lib. ; i.cap.2. memimt, & inter arbores quiprmifio- 
Yent recenfet . Poffuntfcribitjoitdicbus [pridtevtdeli-*- 
cet Kl. fanuarias) (era(i, & Tuberes, & zsirmcnta- 
wtfa AmygdaU , CAter&c^ arbores qu&prtm&fiorcnt t 
tnfertcommode. 

P Lnius ex eo (umpfiffevidetur qm lib. 16.cap.2j. 
fcribit : Fioret prtma cmnium Amygdala , mcnfe Ia- 
nuario: ab eaproximefiarent Armentaa , dein Tube- 
res, ejr Prtcoces, tlUperegrms., h& coatta. 

D 2 Porro jZ RAMORVM STIRPIVM 

P o 11 r o non defitnt cjui veteribus etiam Grtcii 

lotHtPha- hanc arborem coanitam fittffe putent . &ad Lotum 
t<dtsinfui« -ri +.1 \ ■ Aii r j r i t i 

Tbeopfar. quam i heophrajtus m Phartae tnjula Lotophagoru 

nafci tradn lib.+.cap^f., reftrendam. Opttmejane con- 

uenire videtur arbon quam Athcn&us libro i4.cap.4, 

Lotinomine defcrtbit cx ^Fclybij Hiftoriarum hb,- 12. 

his verbis: 

Lot-jj Athe- Loru.1 arbor ejt non rragna., ajpera &JpinoJa ,filis 

virenti & partto cjuale %hamno,prop\ndtore tamen cfr 

latiore, frucTucandidtiSWjrtt permitia, cum vero 

au&m eftphcemceo , oliua rotunaa magnitudme , ojfe 

ft:t nucleoextguo. Alatttrm fruftuscAltgitur ,& cum 

chond^o tnfus condhur tnftruorum cibum. Ltberorum 

Vero menfis tnfrtur exempto nucleo. Ctbus efftmilis 

ftco &• dafrylo ,ftd prxslantion odore. Fit ex eo trtt* 

cum aqua v num dulce^ q uale mulfum,ftd quod vltra 

denos dtes dttrare negant:fit ettamacctum. 

Eundem etiam vfum alterius gencris Loto Tliniui 
tribuit lib.i 3. cap . / 7. 

GalEno o-ttei/J. diciplcrifyplacct. Ferumrece- 
tiortbus Gracis o^veet&^it^v^ctdtci^ojjicinis Iujubas, 
certum eft. Arbor HtSfanis acofdfo,(W/tf IujubJer, 
N arbonenfxbus Guindoulicrr frufius ijfdcm^ofahs 
G-ac^ufeifas, jujubes, guindoules. 

S A n g v 1 n 1 s acrtmoniam edomare crcduntur 
tjus bacc&^ & tujftmfpirandity dtffcultatem lenire tl- 
larum decoflum. 

De Zizipho alba. 

CAP. XII. 

^rphos at- Ad fttperioris ahitudinem interdum affurgtthu 
*rbor ,ftdplcrun% in latttudmcmftpandens j caudice 

fim HISTORI-iE LIBER I. J$ 

Jktiscraffo^cortice Uui & candtcanteirami, qtti in- 
tcrdumfptnofifunt^pieraf^ vtrguias habent,filtisal- 
ternatim Qrflne ordinenajcenttbus,vt tnfiipertore Zt- 
Qpho, fahcts fimiltbm, molhbm, omnino mcanisexor- 
natas, ad cjuorum exortum oblongi nafctmtur flofcuii, 
colore ex argenteopaliefcentc , gratti ,non tamen hiju- 
cttndo odore caput firtentes , qutbus fucceduntbaca. ob- 
long&,exiguis oliuis atitZi^iphis ftmiles ,alb<z,fiin- 
gofa & dulct carne flue pulpa , ojfeo tntus nuclco cant- 
culato. 

Crefcit fponte in fepibui cum Rhamno &Vitice 
juxta vrbem Guadix regno Granatend ; & m ovnn \b us 
ferc viridariis aitturnon modo per Htfpanias ,Jed et ta 
per Galltam & Germaniam. 

Floret <eflatis initio,fruc~hus Autumno maturefcitx 
Jed raro admodumfrigidis regtontbmfrulttfira efb. 

Bellonivs itbro obfiru. 2. cap. lit. extjrtmat ziziphui &. 
ejfe ZtXfphum albam (folumciU , drfirtbit apud He- ba ' ola * 
racleam agrorum Jepes conflare cxhujufmoaiarbori- 
bus, earumtfofruttum in vrbtbus venalem proponi , £7* 
a Gncis vuigarijermone Z t^jphia vocari. 

7tem alio itbello quem de ratione cicttrandtfiluefircs 2^3,1 c»« 
arbores edtdtt ,aTitnio Zi^tpham Cappadociamap- p»do«a Pli- 
pelUri putat ,cujus in hac verba memintt decoronis niJ " 
a«ens lib.21. cap. 0. Duo carum genera, quando aita 
floreconfiant,aiufiiio.Fhrem ejfe dixertm gentflaf t 
nam(fo & tts decerpttur luteus , ttem Rhododendron, 
item Zt\ipha cjua <& Cappadocta vocantur: his odora- 
tus, fimiitfa ? olearumflortbus. 

Non defitnt aui Iouis barbam arborem , operc tc~ louUKatV» 
ptarto tonfliem, & tn rotundttatem fptffam , fiiid Or- phni »* 
genteo, cujus Pitniusitb. 16.cap.1S. mcmimt, effe cxt- 
, fltment.nAnguilUra tamcduasaliasproponit^quarto 

7) 3 fttrpwm ^4 RARIORVM STIRPIVM ' 

ftirpiumjudicio filtis omntno argenteis. 
Ehagnui Nonnvlli ettam Eleagnumnuncuparunt. 

Theophrafti tamen E/eagmts, quamlib.4.cap. 1 1 . de- 
fcrtbtt, nihtl altud ejfe vtdetur ,quam Saltcts genus ft- 
cundum aquas nafccns,amp/tore,candtdiore,mollto- 
rej 3 filio ejuam re/tcjuarumfa/icum, ad ma/tfilta non- 
nthv/ accedente,fedlongtore: florc,feH tttlo, molii, vtUo- 
fo, candicante,popufi a/bnftmi/t , Itgno cf.uam reltcjua- 
rum fa/tcum lentiore , & ad multos vfus vti/t- Atre- 
irates Salengre nominant. 

Vu/gus autemplertfy /ocis O/eafhum appc/tat, ejr 
legittmum eJfeputat:Casle/lam & Granatenfes Arbol 
parayfo, hoc eft Arborcmparadtft y ab cdore mfzlLor, 
dtcunt ; Ga/it , tefte Bellonto , Iujubier blanc er Oli- 
uaftrc. 

I l l i v s iconemaffabrepicTamexhibetdotlifs. 
*Jfytatthiol. commentartts m Diofcortdem , OIca Bo- 
bemic&ftue E/eagni nomtne. 

DeAzadarac. 
c ap. XIII. 

Svperiori hanc arborem fttbijciendamputa- 
ui, quontam k nonnul/is eodem cum tlla nomtne nuncu- 
patur. 
Azadarac E s t autem vaBa & procera , non mintts aliquan- 

dp quam Loius , caudtce crajfo , corttce tn noue/lts fatis 
Uut , ad ficHi fire corticemaccedentc , tn adulttortbus 
fcabro & rimofo: fi/taftaxint firc,fed plurima e ramo- 
ft & oblongopedtculo dependentia, vt Ctcutd. aut Bar- 
b*. caprim mtegrumfilium&mulentur, vtndiaadmo- 
dum, drnigrtcantta, qu&fubbyemem cumfuiapedtcu- 
lisdcadunt.tAEftatein mtnortbus ramis oblongos firi 

pedtculos HISTORI.* liber i. fe 

ftdicutosaut vtrguia* exfbttorum cxortu , qut muitif 
•bmgisftellatts^f.ortbuspurpurafcentibus & admo- 
dum odoratii, racemattmj^ coh&rentibus exornantur: 
ejutbm fricccdtt fruUmper mitta vtridis ,permaturt- 
tatemverb candicans .magmtudtne nJfyCefhilt aronta, 
foettdus dr tngrattfapotts , ojfeo intus tt hexaaono nu- 
clco^mlisfcrc nonnullorum Afyrobalanorum . Tota 
hyemc tn arbore perdurat isfruttus , nullis eum degu- 
Jrant rbus autbus. 

T^ufrjtiam hanc arborem fponte nafcentem vidifed 
inmultts^Bxttc.t vtridartis ->atq, ctiam fecundumvta* 
regias alttur-.fed nulltbt major miht confpcchx esi , cjua 
Htfpalt tn Regio palatto. Jn Italta ttem frequentem 
pUrtfybcis inuenirt tntelligo. %^temint grcitm m 
Afompetto vtdijfe. 

I s t i c meo tempore Arbor fancla dtcebatur-.^Do- ArKor fia- 
Ehifftmt c-r celeberrtmo vtro Gultelmo Pelltcerto Adom - 
pettenfr Epifcopo Lotusalba cxifttmabatur , altis vero Lotusalb». 
Ztl^iphits aiba. Jtalorum herbariorum vulgus Syco- sycomorus. 
morum vocare audio. 

Tlerttfc eam ejfeputant, quam <*sfuicenna libro 2. 
eap.17. A~{edaracthappcUat. Arborjncjuit, notaha- Azedttaetk 
bens fruEtum frmilem Nabach [td eft Loto] ejr nomt- 
nantam tn Rechi arborem Myrobalanorum,& es~l ex 
mairrtis arbortbus. Bzttcis vulgari fermone Arbol pa- 
raylo, eodem cjuofupcrtor (asleilanis nomine dtcitur. 
fralts Ptrlaro vocart audto. 

Florem aAXedaraeth caltdum in tertio,frccum 
mfineprimi, ssfutccnna loco fuprk memorato fcrtbir, 
& cerebrt obslrruEhioncs apertre ajfertt: ftillatictum ve- 
rb ejus itcjuorempedtcuios tnterfrcere , rfrcomam alcrc, 
fr eo vtno permisto caput abluatur. Fruclumautem 
fcclonnoxiHm&vaideperniciofumcffe. 

7) + Jftiui 5<5 RARIORVM STIRPIVM 

Ifiius etiam iconem elegantcr expreffam cxhtbtt 
Aiatthtolus cap. de Sycomoro. 

De Alaterno. 

CAP. XII II. 

H v i V s fiuticisperpetuo vircntis duo ger.era ob- 
feruajfe memmi. 
AUternm i . V n v m arborefcens interdum,longis ramu,non ad- 
modum crajfis, necfa alatis,feu ( vt Ga\a verut) alofis, 
deinde virgultis fiexibdibus ,qu&corttce fitperioreex 
candido virefcente integuntur latentefitb eo membra- 
na quadamfiauefcente cju& lignumambtt :fbliis tncon- 
ditis & nullo ordine dijpofitps> mediaintcr QU<z atquc 
^licisfblia magnitudine,ficjatis craffisjemterperam- 
bttumferratu, ex viridi nigricanttbus,gufiu tngratis y 
Cr cum amarore leuiter mordicanttbus : adfingulorum 
filtorum, cjui in ramulis nafcuntur, cxortus,fiores ole& 
fimtles, colore ex herbidopallefcente,racemattm ex ob- 
longis pedicellis dependent verc , intcrdum etiam me- 
dia hyeme. Nullum m hocfiuttum vidi. 
Alaternn» Altervm multo humiltus es~l , ramis breuiori- 
1 * • bus, cortice, qui eos ambtt , ex albo, viridi & purpura- 

fcente coloribus (imul permixtis infeclo : fblia fkperiore 
minora, & magu circmata, per ambttum etiam ferra- 
ta,fedcolore dilutim virenteex fbliorum alisflores>vt 
infuperiore , ex oblonqis pediculu dependent , majores 
tfuaminprtmo, & colore magis herbaceo: qutbusfucce- 
ditfrutlus racematim coharens , Lentifcimagmtudi- 
ne, efuitrtbus nucleis cofiarevidetur \primumviridis, 
deinde nonmhtl rubefcens , vbt vero maturuit , niger 
qucmadmodum extfitmo : nam fruflu nondum ma- 
turo coilegi inttto t/fprtlis , & fiortbus onusiutn 

JFebruari» HISTORIyE IIBER I. 

Alaternus i. 57 
V S j8 HARIORVM STIRPIVH 

Alarernus II. historijE I-jber i. 59 

Februario (-rt^Cartijinitio. 

Trimurn in Lufitama Fiyjfipponenfiagro ebferua- 
tti & locis victnis. zAlterum vero tum tbi, tum r 2Jiti;c<£ 
plurimis locis, tum Cjranatenfi Valentmoq 3 regno. 

Px i n i v s itb. 1 6. cap. 26. Aiaternimcmmit^cui 
■fblia tnter IUcem & Olea tnbutt. Hacadeo caufafuit, 
cur huicfiutiCKzAiaterm nomenindtderim. Nec re- 
firt quod idem Alaternum fruftum firreneget: pottiit 
entm m arborenon admodum fibt nota haiiuctnart, vti 
in reliquis quai cum zAiaterno commemorat .Fruftu y 
tncjutf , arborum fiU nullnm firunt , hoc es~i nefiemen 
qtttdem, tamarixfcopis tantum nafccns ,popuim , al- 
#/#, vlmm attinta, alaternus, cuifiiia interJltcem & 
Oleam. Nemo efi autem qui ignoret alnos exfemine 
quod mglobulis adulttoresfirunt, nafct : temartxfane 
ex femine non fiemel mthi prouemt \populos ,falices, ex 
femmibui pappofis enatas , vlmos item attmtas exfa- 
marts (firunt etemmfiemen, fed minmaitera iattfiita) 
pleruntfe vidi. 

Catervm Aiaternam eandem cum Thiljca ph;] 
Theophrastiefie, "Bellomm lib.i.obfem. cap.42. cen- Theophr. 
fet. Nuilm tflk , inquit , ^tontem zAthon tncoien- 
tium , cjut arborem (cjuam Plinim Alaternum vccat) 
vero cjr anticfuo, cjuo vtdeiicet ipfe Theophras~im vfits 
efi,nomme appeliare nonfciat Phtlycam :fed Corcyre- 
fes & Cretenfes eam SUprmon dicunt , cjuoniam ejus Eteprinoi» 
filium tnter Jltccm & Oieam, vt inquit Pitntm. 

Lufitanis prior cafca dtcitur , nonnullis etiam fi- 
ligueroe^ianguenho: Cjaliis, c Beiioniotes~ie, Dalader 
Cr ftnguin blanc: Lucenfibm Iletro. Angutlara Ala- 
ternum vocart tradtt Alacrerna & Linterna. 

A n hicfirutexinvjitmmedtcumreceptmfit,plani 
nteignorare fkteor. Lufitiun afftrcbantejm corticein 

aqu* 60 RARIORVM STIRPIVM 

aqua decoBo pifcatores fka retia fubruttlo colore infi- 
cere: & nnliores efiagmentorum hgni cjuodpallet de^ 
ioclo, mgrefcentem ex c&ruleo colorem conciliare. 

De Phillyrea. 
cap. xv. 

Phiiyram,-^ qua Theophrafius, a Philly- 
rca, cjuam^Diofcortdes defcrtbtt, dtnerfim cffe,nemo 
jameft^ejui, vtopinor, ignorct. 

Nos de Phillyrea hicagemus, cujusaliauot genera 
fer Htjpantas & Galliam Narbonenfem obferuaui, 
&omnta filtis dtspofitis ,femperc^ contrarto tnterfe 
pediculorum exortu nafccnttbus , vt in Olea , Myrto^ 
&plerifq 3 aliis. 

Ikillyrei i. Prior majori cjukm Jlex coccigera affurgit al- 
titudtne, ramis polliccm& amphuscraffis , corfcevi- 
ridi,fed candicantibus macults afperfi teciis-.filta qua 
Jitci coccigera majora, viridiora, & denfiora, m ambi- 
tu nonnth il fpin^fi,gufiu adfiringente , fed fiporenon 
ingrato. Florcmnonvtdt ,fcd frutlum maxime,aui 
Lenttfctnofruclu majornon efi , ex filtorum alis dc- 
pendens, ntgcrcum maturutt. 

tmytta. ii. A l t e r a priorem magnttudtne fuperat , multie 
ramis candicante obtetlis cortice prxdtta :filiis <ts4la- 
tcrnopriortfirejimilibui ,fed firmioribus& mtnusni- 
gricanttbus, fipore altquantulum acri , tncjuoamaror 
eluceat: ncfy tfitu4floremconjpext,fcdfruc7udutaxat 
jam onufiam obferuaui menfis Decembrts tnttto , qui 
racemattm tnter filiapropendebat , magnttudtnc gra- 
norumptperis, autfruSius ^JMyrti , rotundus , wger> 
taltdus,nucleumoffcum& durum corttce candtdo & 

fragtliobduftum contmens. 

TeRTIA HISTORIjG IIBIR. I. 

Phillyrca 1 1 . <f 
6i' r'arYoRvm STIRPIVSC 

Phillyrea m T e r t i A fuperionbiuminor cfi plerunfcillius ftr 
men arbufculam vidtjfe memtni duorum hominum al- 
tttud ne,vnd.eramuhim auu/fi , quem ettanumapud 
meferuo cump/ertfifc ahisfiirptbus. hujus ramt etiam 
candicante corttce obducuntur , vt in a/tera , fed non- 
ntht/ rn <rofo:filta habet fupertoribus angufitora, neque 
vi/is crents ferram,co/ore fecunda flmi/t,Japore adfirtn- 
gente:fiores O/c&pufiUtex herbaceo candtdt, confirtim 
nafcentes mter foltorum exortus : frullm detnde ro- 
tundui Juperiortfimilis. 
Phiilyrea Qy A R T A a/tttudinem humanam dtquat , ramis 

minonbKS, ^frequentioribmquamfupertores, cortice 
obduUis nigrtore.fi/tts O/eaflrt, angujtioribu* & viri- 
dtortbus, nonfineamarore: flores ettamexigut , candi- 
cantes : o/e/fimt/es ,fimu/ congefii , cjrinterfo/iorum 
alas circum ramu/os nafcentes-.qutbus fuccedtt frutfus, 
permaturtturem niger , baccarum sJtyCjrtimagnitu- 
dtne,pJficu/oduropradttus. 
fiiillyrea v. Q^y i n t A, jam defcripu , cumforma , tum ma- 
gmtudinefirefimilis efi.fed hujus rami tenuioresfunt, 
ranores , ne^ ita confirti ,frequentioYes tamen vtYgc 
ex radtce germinant,fractu interdum contumaces:f&- 
ita ettam ex aduerfo difpofita :fed longiora & angu- 
fttora nonnthil, cjuam m cjuarta , olcajtri etiam modo 
firma y fed ptturattus vtrefcentia,guftujubacri. Hanc 
&fiore (•rfrutlu carere miht referebant :fed & fiorem 
Cr frucJum fuperiori ftmilcmproferre ccrtum eft. 

Prtorfreejuens eft in incultis Lufitanidcirca Sbora. 
cslltera vartis LufitanU /ocis infeptbusfed nufquam 
copiofior,c]uam ctrcaTomar infignem LufitantApa- 
gam, vndep/urtmumfruclumdetu/i. Tertia defertis 
Bdtica /ocis: ejus etiam in Cjallta Narbonenfivnicant 
mrbufculam confpexi , ad ingYcJfum fagi PeYaui ad 

fiagnum RISTORIjC IIBER. I, 

Phillyrca iii. 
^4 RARIORVM STIRPIVU 

Phillyreaim. 
HISTOIU-<€ LIBER | 4 &f 

ftagnum Vokarum fitum ^fecundo k Alompelio mi- 
liari. Quarta inuenttur coptose tn Caftella noua,non 
procula Tago, iocis incultis, &frequeteragro Aiom- 
peltano infepibm . Quintam nufquam nafcentem vi- 
di } qunm m mcultis CaftelU veteris gr B&ttcs.. 

Omnes autem^pr&ter fecundam , non modbincul- 
ttffimo horto illuftrts virt Dn. Ioanis de 3rancion,fed 
etiam elegantijjimis clarifs. viri Ioannis.Boifot ,gene* 
roft^Dn. zJfyCaria deBrimeu magmfici vin Conradi 
Schettvxoris>generofi c Dn. c joannis Dtlfi ^Rgphaelis 
de Coxia pitloris Regij , Georgij van Rye mercatoris 
tJfyC achhnienfis , & nonnullorumaliorum, qui re her- 
baria maxime delecTantur. 

Sed poTtertora tria genera alias fpecies peperijfe 
videntur : etenim nunc folto fimt breuiore cr lattore t 
nunclongiore & angusltore ,tnterdum etiam veram- 
bitum nonnihil fr/rato : cum tamen omnes ex tllis po- 
fterioribm tribtts qus defcripfi generibus natafint. 

$/Mupi£4 Cjrscts diclu jLattnum nomen non habet. 
Priornonnullts Imgttavernacula azebo dicitur,illius 
femen Oxyacanth&nomine adBelgas miffum. Altera 
Lufitanis adorna. Tertu, quarta & quinta incols, no- 
mina indijferenter dabant, modb piadera,*»^ ladier- 
na, nunc Ientifco, nonnullietiam toruifco (cjuod Thy- 
melcs. peculiare nomen es~i) nuncupantes :fed duopo- 
fteriora conftanter cjuinto generi affignabant. Terttum 
genus Peraulanis ,fi bene memint , alader dicebatur. 
Quartum verb meo tempore fludtofi,nunc Oleaftrum % 
interdum Halimum appellabant. 

Dioscorides Phillyrea.foliacommanducata, 
ad oris vlcera commendat, autfidecoBo colluantur:& 
pota vrinam ac menfes ciere dicit. 

E De ■ C6 RAMORVM STIRPIVM 

De Rharr.no. 

CAP* XVI. 

D v o TZjoumnigenera Theophraftus hb $.cap. tf. 
fecit y album & ntgrum , vtrunq 3 aculeigerum , Grfo» 
Itis perpetuis,fruUu tnmcn diuerfi. 

Diofcorid.es trta genera defcribtt , nift mendofits fxt 
textus, vtperitiffimus Angutlarafusftcatur, qut ter- 
tiumadfctttcium ejfeputat. 

Etfine, cum Diofcortdes eafdemfhcultntes fuo Pa- 
Ituro trtbuat, cjuasprtmo Paliuro Theophraftus: veri- 
jimtle eft tertij Rhamntdefcriptionem,cjU£apud Dtof- 
coridem extat , ad Taliun ejus hiftonam reuocandam 
effe, cjuandocjutdemplerafc^ notas cottneat cum Theo- 
phraftt defcrtptione communes. 

Rhamnw i £ s x verb Rhamnus frutex feptbus faciendis ido~ 
neus, ramis reclis , in mulm vtrgulta fefe diuidettbus, 
candtdts , validis ac firmis aculen horrentibus :fvUis, 
quA plerunc^cjuatema aut cjutnaad fingularumfpi- 
narum exortus nafcuntur, oblongis \ ftbpinguibus, ole<t 
ftmiiibus ,fubalbidis ,fed tenervs , er fuccuientus , cju<t 
autumno , nouis fttccrefcentibus , tnterdum dectdunt; 
flores autumno longmfcult , candicantes ,extremis oris 
in cjuincj^ crenas dtuifi : cjutbus dectdentibui, cjuoddam 
feminis rudtmentum vt mlafmtno reitnquttur : nun- 
cjuam tamen ejusfrutlum vtdere miht contigtt: crajfa 
multtpltcify radtcefirmatur. 

Rh2 a n itc P ra°" Ift ltu g*neris altum obferuautfimilemfire ,fed hu- 

rpecics. miUorem , & frecjuenttoribus ramts fruticantem , mi- 
nortbus filtts, & magis carnofts ,fiific^guftu,fttperto- 
re candtdiorem ; jiortbus ejufdem cum tilo firmx ,fed 
purpureoplane colore. 

Rhamnu» Alier, ficxibihonbm cft virgultis & ramis % 

fpmarurru it. hlSTOftl^ LIBER I. 

Rhamnus i. 57 
(Jg RARIORVM STIRPIVM 

Rhamnus i.alter. 
HISTORIJE IIBER r. 69 

fpinarum etiam vallo horrentibus, angufiioribus folm 
netfe adeo carnofis,perpctuis tamen vttprions- f fios ele<t 
herbaceus circa ramos fecjuens , demdefrutlus rotun- 
dus,quipermaturitatemJiauefcit^totacjue hyeme m 
fruticc perdurat, Totus vero frutexpuluere videtur 
objitus. 

Tertivm his addo fruticofitm , frequentibus Rhamnus 
ramis,Jpinimagnttudtne, cortice mgro tetlts y &fpinis '"' 
longis armatis :folia ex quibufdam tubercults, vt in 
priore , multu fimul enafcuntur , oblonga & angufia, 
carnoja, coloreviridi^gufiuadfirtngente , &r IZJoabar- 
barifiporemjatis reflrente,femper virentia :fios veris 
initioparuus juxta foltaplurtmm , & confirttm naf- 
cens, colore herbaceo : dfiate nigrum frutlumfert pru- 
no filuefirt fimilem, rotundum, acerbum. 

N afcitur prior multis Hijpani& y Lufitnni<z & Cjal- 
IU Narbonenfis locis: lllim alteramfpeciem vno tantsc 
loco inueni juxta Horiuelam vrbem , Orcelim veteri- 
bus difhm adflumen Segura , vctertbm Serabm, regni 
Valentmi extremis limitibus. sAlternon modo in ma- 
ritimis Belgicis,fed etiam m cjuorundam mottum val- 
libus, juxta amnes, quemadmodum &Juperiorproue- 
mt. Tertium frequentem Granatenfi &±fyCurctano 
rcgnis locis incultis interaliosfruttces muent. 

Nomen Cjracumpa,t/.v<&; Latmum ettam Rha- 
mnus. Hifpamprtorem (cambrones appellat: alteram 
fpeciem fpino: tertium fpino negro. 
fsforte erit tjuemBellonius in Cretninueniri ait fru- 
tlu nigro. csfd nos ejus fruftus ex Htfpamis pofiea 
mijfus efi Lycif nomme,cr infruticem excreuit. For- 
fitan ad RJoamnum nigrum Thcophrafit refirri pojfet. Rhamnus 

Dioscoridi ommum folta tgni facro , <y-fer- Jj££ hep " 
penttbus vlceribus ejficactter illtnuntur. 

E $ Salmantics 70 RARIORVM STIRPXVM 

Rhamnus in. 
HISTORIjE LrBER i, 71 

Salmantica &altis c/mbufdam (afielU locis,prio- 
ris folia cum turtonibus ex oleo & aceto edunt primts 
men(is;nonnullam enimacnmoniam cumacidttatecon- 
juntlam habent^ qu£ fiporis gratiam concihat. 

Tertijfruclm decoffo, membra relaxata & diffolu- 
ta , atffe etiam podagr<t dolores vtiliter fouen mcoU 
refirebanL,. 

DeLycio quorundam. 
cap. xv 11. 

Svperioribvs adijciendus videtur hic fru- tycifi qao. 
tex fpmofus ,multas ab radicevtrgas profirens^cubtta- rundam '< 
les,f<tpenumero ampltores, rec~tas,pulchrai, tenues,ru- 
bentes, multis ramultsprs.dttas, quiinacutamfpmam 
p/erun^ definunt : tametfi alios hinc mde fparfis acu- 
leos habeant^ breues interdum efr tnfirmos ,nonnunqua 
verh oblongos,firmos,& multisfolmobftos vtin Rha- 
nmo primo-.foita nulto ordine dtgefia ffptni,fedmulto 
bremora^Myrti Taretim aut Buxtquodamodo amu- 
la,gufiu lenta &cum altqtta actditate mordicantia. 
£jus nec fiorem, nec fruttumviderecbttgit: nam No- 
uembn &primo duntaxat vere, aliqua expartefoltis 
vtduatum huncfruticem tnueni. 

ssfpud Complutum,altis% Qtfielli. veteris locis> 
& t B&ttc£parte,ejuam vulgo Extremaduram vocant, 
ctrcafluenta, & decliutbus locis,qm hyeme cxundant, 
nafcentem abferuaui. 

Q_v o n a m hic referendus effet , dtu dubitaui, 
&jamadhucdubtto. Sunt tamen nonnulit qut ad Ly- 
ctum rejkrrt debere putant. Caflellani tamujos fiue ta- 
muexos vocant,iis%fcoparum vfitmprtbct.-componi- 
turetta mfkfctculos pifiorum fornactbus calfiactendit 
idoneos. 

£ 4 C-fiTE- 71 RARIORVM STIRPIVM 

Tamoxo. C JE t e r v M , vox tamuexo, mtht in memortam 

rcuocat cjuendam fiiffruttcem tn incttltis nafcentem, 
quem incoU tamoxo appellant .t±Affurgttis pedaltal- 
titudine,frecfuentibusramufcultspr£ditus , cjutfolto- 
lis adeo exiguis, & confcrtts onusltfitnt , vt nullumfi* 
re lignum confftciatur: ea ex cmereo vtrefcunt, c+r ex- 
trem&funt amarttudtms . 

DeHalimo, 
cap. xviii. 

Vnvm Halimi gcnus Diofcorides defcribit. Pli- 
nius duo genera recenfet , er etiam terttum addtt ex 
Crateua. 
Halimui i . H A n m v s crgo 'Diofcoridis, cjucm & maiorem, 
& latifolium appellarc licet ,frutex eft ommno candi- 
dus, ^hamnofmtlis, tmo eo candidior , eadem altttu- 
dme affurgens , multis ramis ex vna radtce prodeuntt- 
bus, craffts, Itgnojis, & fragtltbus, fine vllis -Jpinis: fblta 
oledt, autpottus Rhamni,Jedbreutora & lattora,inter- 
dum rhombotdefigura,candida,carnoJa,(? velutifple- 
dentia,faporcactdo , circa ramos , nulloferuatoordtne, 
temere nafcuntur: fios olcafere, mufcofus, purpurafces, 
racemattm coh&rcns infitmmis ramts.femcn deinde co- 
ftofiimjatum, Atripltcis ,aut Portulacst, cjuam ma- 
rtnam vulgo appellant: radixdura, lignofa, & m mul- 
tos ramosfparfk. Floret aftate , femcnautumno matu- 
rcfctf.inuenictiam Dccembrtflorentem, & maturofc- 
minconuHum. 

P l v r i m v s fpontc prouenit Vlyffipponc , vici- 
ntscfc locis ad Tagum , aut ctus ofita , &paludes mari 
froximatmfeptbusmtxttm cum l^hamno , aut Jolut. 
fftffaititanmfcptbus. Natuscttamnobis exfemine 

quod HISTORTjE LIBF. R I, 

Halimus f. 7* 
74 RARIORVM STIRPIVM 

quod Vljfftppone detuit , qut ettamnuncapudquofda 
ret herbarta ftudtofis aittur : verum ncn tta canduat, 
vtt natali loco ,jed ampiiora etiam adeptuseftfilia, 
tsftrtpttcis filueftris ftre magnitudine &figura, car- 
noja tamen, & falfedmts nonnthtl retmcnt ta. 

Fruftra hunc ,verbu ^Amatt Lufitant mduttus, 
SalmanttcA ad &dem D . Vtrgtnis a Veiga flumini 
Thormi vtctnam,fiepereaui(iut:fed'7{hamnum coptot 
se isitc ,quemadmodumtotaeapartc fitburbtorum in 
feptbm tnueni. Nifiifbrtc<K<4trtplicemftlueftrem , tfttc 
vtpleriffy ahtslocis fattsfiec^uentem^pro Haltmi firu- 
ticejitmpfertt. 
Halimui > i A l i v d Hattmigenm,fupra cubitalem , autfef- 
quicubttalem non ajfurgit altitudine yflageliispottm, 
ejuam ramis , infirmis , cjmpteruncjueprocumbunt c£* 
humifitnduntur y candtdts cjuidem tllts,fed non vtifk- 
fertoris rami : hujmfilia oblonga , angufta ^cinereo & 
candtcante cotore, ptnguia cr carnoja: ftos fiitmmis fla- 
geltis racematimcohttrens tnnafcitur,cotorepotim her- 
oaceo cjuampurpurajcente : deinde femen Jupertori Ji- 
ntiIefere,fedpauto mmtts. Floret auo (upertor tempore. 
Jn marttimis regnt Valentini nafcitur: memint etia 
vidtjfe in aggertbus illitts tnfiiU ,cfuam duo Rhodani 
cornua Jhciunt inter Arelaten & Fanum D. i&gi- 
dij. tsflitur etiam a noftrattbm in hortis. 
Balimiu A d Haltmi etiamgenera reftrri poteft aliaptanta 

non modo in maritimis *JA/Cedtterranei marisfedetia 
ad Oceanumfitis, vti tn aggertbm Ftandria,Zcladi&> 
dr HolLandt* nafcens , pedaltbm ramis humiprocum- 
bentibui,ex cmereo colorepurpurafcenttbm,filtisprio- 
rifimiltbtts, longe tamen m.nus candtdis , &cxviridi 
pottus canefcenttbuA, ptnguioribm verb,fiue magis car- 
nofts:flos etiam cxtremos ramutos ambttracematim, 

€X iii. HTSTORIjC tlFER t. 7j 

gx herbaceo purpurafcens: femenfecundo fimile. 

P r i m v s legtttmm eft Diofcoridi6ot.ht{x@-,&mi- 
tiusgenus Plinij: Lufttam falguedeira?, a falfitgine ,ni 
fnllor; Hifpalenfes marifma , cjuod marittmis crefcat t - 
V t vertfimtle eft, appellant. Alter ftlueftre genus Tli- 
ttif vtdetur-, iftitts vttlgare nomen mthi tonotum. Ter- 
tius vulgo Portulaca marina dtcttur. 

Omnes atttemperpetua fitnt ftonde , er aliauidad- 
fine cum <zs4triphcefiltteftri (cujus vana inueniuntur 
generafiltorumampiitudine & extlitate interfe dif- 
jirentiaj leaberc vtdetur, &firte etiamfncultates non 
abftmiles. 

H a l i M i filia 'Diofcoridi & Plinio, cibi gratia 
decocjuuntur :radix drachmA pondere in acjua. pota, 
torminadtfcutit,ruptatfe&conuulJamitigat. Pliniut 
deinde vtrumtfegenus prodeffe dyfentericis etiamex- 
ulceratis cumpane,ftomacho verocxaceto. Vlceribus 
vetu&is illtni crudum , & recentium vulnerum impe- 
twlenirc, ejrluxatorumpedum ac veftcA dolores:fed 
in eifdem remediis , ejfectus majores ftlueftris effe, & 
infananda hominum acpecorumfcabie, &c. 

Lufitani certe tene/Iasprioris ctmas in cibos recipiut t 
quemadmodumlihamni. Clarifs. eques Dn.^Damia- 
nus de Goes , idemtfe virdotlijfimus , Halimi majoris 
filia cum furforibus decocla , (Jr podagris aua a caufa 
caltdaprouentunt, malagmatis modo calida tmpofita, 
dolores lcniremihiaffirmabat^ 

Tertij generis turiones & filia Flandri Oceani ac- 
coUfilecondire fiolent, & in vfitmferuarc, vtiin Tyr- 
rheni maris maritimis fceniculum marinum. 

De 7* RARIORVM STIRPIVM 

De Arbuto. 

CAP. XIX. 

Arbvtvm Theophraftt a T>iofcoridea differre 
peritijftmusreiherbarta Anguillaracenfet. Cujusfini 
fententU non pojfum non fubflcribere : cum csfrbutus 
mtht hatlenus obferuata ,nihil cum Cotoneamalo fi- 
militudmis habeat. 
Atbutus. E s T vero pumila arbor , aut potiusfrutex, freque- 

tibus ramis , quorum fummttates rubefcunt : altoqui 
trunco &majoribus ramis fitis fcabro cortice teftis: 
jblta tnordmata ramos ambiunt>, Laurinis fimtlia , in- 
terdumnonminora nec^ tenuiora ,per ambttumferra- 
ta, femper virentia,Uuta, er jplendentta: fiores extre- 
mis ramis fingulari appendtceracemattm coh&rent y al- 
bt, qua veropartefolt obuertuntur, nonnihil purpuraf- 
centes , cencaui , Ltlij conuallium floribus perfimiles: 
frullus fiagofimtiis, orbtculatus , multo major , & ro~ 
tundisprums interdum non mtnor,primo vtridis,dein- 
defubluteus,pofhemo , vbtplene maturuit , rubro co- 
lore eleganttjjimo confpicuus , tnteriore tamen carne 
pallefcente, edulis , &a tenuts fortunx homimbus ad- 
modum expetitus , tdeoj^ Flyjfippone, & aliis qutbuf- 
dam locu venalis a muliercults tn foro proponttur :fe- 
men mtlio non multo majus ,in medttuilio conttnet, 
membrana obdutlum tenut. 

Coptose m tncultis B&ttat. & LttfitanU tnterMyr- 
tum, Ctffum & altos fruttces prouemt ,femperj ? flre t 
aut florens , aut fruclu onufra confptcitur , tmo tnter- 
dum crfiore cjrfruclu abundans : filet emm deciduo 
flore nouum germen extremts ramis profzrre , tnjpon- 
fionemaltertusflorts. tSWemim & m Cjallta Narbo- 
nenfiobfcruajfc. Creuit apudnos ettamexfemtne, &k 

nonnuUts HISTORI^€ LIBER I. 

Arbutus. 77 
jB HISTORIjf LIBER I. 

nonnullis in fibliltbus alttur , & cum aliis perpetuA 
fronde virenttbus diligentiffimk feruatur. 

Bellonius libro i . obfiruationum cap.43. fefirt, in 
vaRtbus monti Atho , (yeteribus adeb celebrato) vtci- 
nis, Arbutosnafci vafi*. magnitudtnis,cumaltbi dun- 
taxatfiuticent: vt mmus mirum vtderi debcat,fi /uba 
(refirente PUnio lib. \ j . cap.24. ) quinquagenum cubt- 
torum in Arabia eas ejfe autlor efi. 

Dicttur autem Gr&cis no/MtpQ^, Latinis Arbutusj 
Hisfanis madrono, Lufitanis madronho , Galiis ar- 
boufier : fiutlus Gracis fiifjutiKtKov , Latinis ZJnedo, 
Hisfanis madrofios, Galiis ai boules. 

Amatvs Lufitanus ex zArbuti filiis &fioribus 
acjuam vitreis organis eltci fcrtbit , eamc^firuari tan- 
<quam ficrattjfimum aduerfus pefiem & venena antU 

dotU77U % 

De Vua Vrfi, 

CAP. XX. 

N o n inepte fupertori conjungenda videtur htC 
planta, cujusiconemhicfubijcio. 
vaa Vrfi F r v t i c A t pedalibus fitre ramulis ,flexibilibus 
& obfiquiofis , humi dtffufis , cortice rubefcente teciis, 
quemadmodum teneriores Arbuti ramuli: folta llltfie- 
quentia & inordinata Arbuti.fid mtnora,carnofd,ne- 
quefirratn, & Chamde& Jmliae folia plane simulan- 
tia t mimme tumen htrfuta , & cum adslritlione ama- 
ricantia.extremis ramultsfiores profirt ex cadido pur- 
purafcentes^fiue candidos , cjuibus ahcjuantulumpur- 
purafcentis coloris admts~tumfit,concauos,florum Ar- 
butifimiles, & vua modoftmul congefios.fruclum ejus 
(quem non vtdiJmcoU rubmum^ rotundum ,tnfiar 

minuti Caleni. HISTORI^ LIBER I. 

Vua vrfi. 71 
8o HISTORIit UBER I. 

minuti Ceraft^acidum refirebant : radix nonmagna t 
ey lignoja. Perpetuaftondeetiam viret. 

IJntco loconafcentemconfpextartdo ftlo , via regia, 
incolleimminentiviculo cmkam Vemael bzulvocato, 
inter Cjuadix & c Baca regno <franatenft,jamfloretem 
tJ^Cartto.Jertus tamenftorere plerunc^,incoU dtcebat, 
ftruclum aftate maturefcere , & in planta ad hyemem 
vfy perdurare. 

Peiutiores cjuidam Hifpani quibu? eam ofte- 

ehamxda- di, Cham&daphnen effe exiftimabant , craffme folio- 
rum proculdttbio deccpti. Aitht vero ad amujfim cjua- 
drarevtdetur cLnKTt^tKa quam Galenus Itb./.cap. *. 
decompoftt. med. *J> tqtxvs his verbis defcripftt: 

Vua Vrftm Pontonafcttur. Planta humtlts &ftu- 
ticoja, folto Afcmzcylt , frucium ftrens rubrum £r ro~ 
tundum, guftu aufierunu. 

VitiiWia Nam ojuod nonnuiii VuamVrft GaleniaTheo- 

*° p r " phrasli Vite tdaa non dtfferre putent, Jkliutur illt meo 
judtcto -ytjuandocjmdem Vttts td&a nthtlaiiud effevi~ 
detur, quam *JA€yrttilus offlcinarum Germantcarum 
foius Bhxi rotundis , fruciu nigro, tametft tnfitmmis 
tsfipibusfruftu rubro ettam inuenerim & qutbufdam 
Belgij Iocts,foiiopaulo crafftore. 

Dc Tino feu Lauro filueffri. 

CAP. XXI. Ituru* fil- 
tiatica- I N t e r. Laurigenera Pltnius lib. t j. cap.30. Ttni 
memmit, nttlliforte veterumprxterea cogntt&jtiftM, 
Catoitb. dereKgfttca cap.8. eam Laurtftluattcs.no- 
mine tnteiiitrat. Qtjtu trta obfiruaui genera nonmhtl 
interftdijferentta. 
Tinw 1. P R 1 o k frutex eft Cornus feminct magnitudine, 

vtrgis HlSTORl-<£ LIBER I, g| 

y irgis oblongis & quadrangulis , ramofis , foliis ordine 
dtjttntlts , orperpetuo gemmis fimulinterfi aduerfis t 
magnis dr/atts , Cornus fiminx fire fimiltbus ,Jedad 
Laurtnaaccedenttbus, ntgrtcantibus &Jptendenttbus i 
perpetms, nutlo odore,Japore amaro , cumnonnullaad- 
firttlione : fitmmts ramts vmbeltas fiorum- qutnis foltis 
confianttum profert candtdorum & odoratorum .- dein- 
dt 'fruftns Juccedtt *JfrCyrtt baccts paulo longtor ,pla- 
nier, angulofus, cxrulet colorts elegantijfimi. 

Nafcitur locis prsruptis drtaptdojis interaliosfru- 
tices ,&injeptbuscirca opptda LufitanU Montemor 
ho nouo, & Tomar , vbt cumjitofiore & fruUu coUegi 
menfe 1\(ouembri, tametfiahas fulio t^ylugufiojio- 
reat,fruclusmaturetur Oblcbrt. 

Altuka, eadem qua fuperior altitudine ajfur- Tiaos i r. 
git, ramis frequenttortbus &firmioribus, & corticeex 
rubro virefcenteteclis:circa quos filia Juperioris,angu- 
fitora & oblongiora aliquantulum , & venults plurir- 
bm dts~ltnc~ta,fibi tnuicem oppofita vt tn priore .fiores 
extremis ramis vmbeUattm etta nafcuntur^colorenon- 
nihtlpurpurafcente , netfc adeo odorati , vtt fupertoris: 
fiuclusettam mmor,plentor, nigrior. 

Vno duntaxatloco in Lufitania cjUodam monaste* 
rio Pera longa dttlo locis incultis fupra Vlyjftpponem 
extruBo obfiruautJecundumpifcinxs,& in B&tic* ma- 
ritimis. 

T e ji t i A mihiprimum in TSelgttis hortis confpe- Tiaw m, 
cTa efi,fimine ex ?talta delato nata apud clartfs. viru 
Dn. foannem 'Sotfit ,dtltgenttfs. & perittjftmum rei 
herbarU cultorem, arbufcuU magnttudtne y qudfingu- 
lis annis &fiorem & fiuElumproJert : <±Alunt nunc & 
pleri^altj reiherbarufiudtoji , tum nobiles matrona y 
tnm viri , ramis ex ca quam dixiarbufcula defumptts, 

F rfrtcrrd Sa RAIUORVM STIRPIYM 

Tinus ii. 
HlSTORI^€ LIBEJi I. gj 

Tinus ii7. 
F 2 *4 RARIORVM STIRPIVM 

Cr terr* commtffis enau. <JfyCmore vero ea eft , cjuam 
Jitperiores fi>ito,Laurmo tamen latiore ,Uut &ntgrt- 
cante ,perpetuo ,ramos ordme quodamper interualia 
ambiente , vtt tn priortbus generibus : vmbeiUfiorum 
aiborum firis nonnibtl purpurafcenttum fitmmos ra- 
mos coronant . detnde fiutlus ex caruico ntgricans , U- 
uis , mmor auam m altis . Bts pierunc^fioret vere & 
Jubhyemem. 

Nonnvllis (fr&cc <T*Vw AyftA, a Tlinio Ti- 
nus er StiuesJris Laurus . Lufitani priorem Vua de 
perro (tametfiet alta cjUAdamplanta dijfimiits hocno- 
minedonata fit.) zAiteram vero follado , kfiltorum 
nifiuUorfirecjuentta, Bcrriciduriilo. ftaitcam <±Anguil- 
iara kuro faluarico vulgari nomine dtctait, & a Bru~ 
ttis molellb: Beiionius lentagine nuncupat. 

DcLentifco. cap. xxii. 

Lentiscvs maxtma ex parte fiolumjruticat, 
multisab vnaradtce fiolonibui & virgultis ajfurgens, 
ientis, & vtminis tnfiar objequiofis , cortice ctnereo ob- 
duElts: tnterdumvero cum nonrefecatur^ negiigitur 
(vtplcrtfifc locisad Anamfiume objeruautjtn arborem 
jufi<e magnitudtnis excrefctt :fiita Glycjrrht%& ,fir- 
miora & durtora , atro vtrore Jpiendentta , alata , hoc 
ejt in iongo pediculo vtrmcj 3 fita ,fiitorum tnterjejem- 
percontrarm jpedtcults ,vttn Terebtntho , fuglande, 
Fraxino, Sorboy&piertfy aitis, nulio tamenextremo, 
imparttatevt in tlitsfkciente, jucundt cum auadagra- 
mtate odorts, Japore actdtufculo &adftrtngcntc: iis 
nonnuncjuamadnafcuntur veficuU autfiUtcuit,cuiici- 
bus extguu pient vt tn Terebintho-.fios tn alarum cauit 
ctrcum obiongum pcdtculunu raccmattrru cohtrens, 

mufcojuf, HISTORIjE liber. j. gj 

Lentiicus. 
g£ RARIORVM STIRPIVM 

mufcofus, coloreex herbidopallefccntenonnihilpurpu-s 
rajcens.-fiutlus deinde tmtio vmdis , mox expurpure» 
rnbens, per maturitatem mger £r oleagtnofus ,erui ma- 
gnitudine, nucleo duro, nigro, cadidammedullam con- 
^ttncnte. 

Prouenit copiosi per Luftaniam, B&ticam,regnum 
Valcnttnttm , Cytoto tllo tratlu admare zJfyC editer- 
fancttm obucrfi, & tn Cjallia N arboncnfi: fioret Apri- 
lt,fruUus Ochbri ejr ^ottcmbr: pnmum maturefctt. 
'Bellomus lib.2.cbferr.at .cap.8 .refrt ininfula Chio 
copiofffmum ejfe Lcntifci prottentum ; &, quod pri- 
maritz injklatitem opes &firtun& ccnffiant tn Aiafit- 
chis, quamfola h.tc infUla fitbmimfirat , colletiione, no 
mmore impenfi & diltgcntta Lenttfcos tfitc excoli 3 
ejuamin GalltaUitcs :non dtfferre tamen arborem ab 
ea, qud cum w Galha Narbonenft , tum inltaltapro- 
uemt. 

D i c i t v r Gr&cu' jftv®*, Latinis Lentifctts, 
Htlfanis mata, ejr anonnullis xarueca , Luftanis ar- 
ueira, Gallis lenrifque. Ejusrefnahrm) ^ew, dr &*- 
r/jjg, Lattms Refina Lenttfctna cjr sSMafitche , ojfci- 
nu zJfyCafiix, Htjpanis almaftiga j oleum exLenttfii 
baccu expreffum, azeyte de mata. 

T r i b v i t 'Dtofcorides Lcntifco, Acaci& & Hy- 
pocifiidisvircs : Jlfafitchen fangumis rejelhontbus & 
tujft vcteri vtilem effc dictf.oleum quodefemtnefit, 
citm auid adfiringcndi opuscfi. 

Citmtn l^arbonenfGalltadegerem, oJettmexLen- 
tifci baccis exprimcbaturmagmadvarta vfits, cjttod m 
percgrinas regtones afportabatur. 

Nunc adhucdentifcalpia repurgandisdettbtts ido- 
nea, non mmus qttam oltm , ex Lenttfci ramults confi- 
ciuntttr. Hispam tamen majori ex partefe(lttctscx 

Gwgtdy HISTORI.& LIBER I. $f 

Gingidij fiue BifnagA vmbellis detraEiis dentes k cibo 
repurgare folent , tametficoptose apud eos nafcatur Le- 
tifctts.-fid vmca Btfnaga vmbellaplurima denttfcalpia 
ex tempore fubmtmfirat. 

De Terebintho. cap. x x i i i . 

Terebinthvm*» duogenera difiinguit 
Theophraslusltb.3. cap.if. marem &feminam :ma- T^ekinthu* 
remfierilemjxciens,feminamfruclifiram:feminarum Terebinthuj 
aliafruBumprotinus rujfum promtt lenttsmagnitu- femina - 
dine, quiconcoquinequit ialia , viridem editum, ruf- 
jumpofimodum ttngtt ,pofiremo nigrumfkcit magni- 
tudtnefnb&, &c. 

Ego tot dtfferentias non obfiruaui 3 tametfi diligen- 
ter perquifiuertm : nifi dtfferenti& e& fint appellandi, 
cum vnaplantaper omnia xlterifimilis fruBum inter- 
dumad maturitatemnonperducit , tnterdum ettarrL* 
cum nondumadultafit , aut nimts vmbrofi loco & ini- 
quo proueniens,n**llum ferat. 

P o r r o maxtma ex parteT ercbinthw fruticaf. Tcrebuuhus 
ramis lowrts , raris ,corttce cinereo obduElis: filia iili 
Laurinis, autTifiactApotius ( cjua omntum con/enfu Terebintb.es 
Terebinthus Indtca esl, cujm Theophrafiw ltbro4. Indica « 
pap.j. memintt) fimtlta, ejufdem cum tlla odoris, circa 
vnum pedtculum conjugattm quemadmodum Sorbo 
nafcentia , vno folio , quod extremo pedtculo tnhtret, 
imparitatcmfhctente , &hyeme (quantunu videltcet 
mihi obferuare licutt) decidua. Vere,cum nouellafo- 
lia (quAprorfus rubentfire) extremts ramis germtnare 
inciptunt, nafcttur e tubercults ramorum flos copiofus, 
&mufcofits Ole£,purpurafcens ,fiueruffefcens , race- 
Tn*timcompattH6,qmfiicceffu temporis tnfruclumef- 

F 4 forntatur gg RARIORVM STIRPIVM 

Tercbinthus. 
HISTORI^ LIBER I . , St) 

formatur Lentifco ferefmtlem , paulo majorem & lo- 
gtorem, inttio vindem , ctrca Vwdtmuu > dum matu- 
rutt ex caruleovtrtdcm , taiiu ptngucm & ref.no fum y 
manitsjj dum coiltgttur tnfcientcm, medulla tnje con- 
ttnentem nuclco tnclufam.fn plenfcjue verofruttcibus t 
antequam plane maturetur , & cum jamrubedtnem 
contraxtt , inane decid.it , fmile plane Carpobalfimo 
quod m offictnis venale tnuenttur.Fertettamcirca vtn- 
demiarum tempus concauas ejuafdam nuccsfeu veji- 
culasfohts <_r hgno mhstrentes, quales fere tn Vlmtfo- 
lits ,fed palhdo aut purpurafcente colorc: tntcrdum 
ettam extremis ramts oblonga dr cartiiaginea cornt- 
cula , nunc in hanc , modo tn illam formam cxcfefcen- 
tia, concaua, qu& (vti ettam nuce-sjf apcriantur , len- 
torcm qucdam conttnent cum ctnereis <& fUltginofis ex- 
cremcntis, & exigua animalcula alata. 

Sponteprouemt plurimts Luftanu 3 HiJpanU, & 
(jallu Narbonenfis locis,vbi tnterdumtnarborisfor- 
mam ajfurgit.jed maxtma exparte Jolumfuticat , vt 
dtxt: nufcjuam tamen , quodfctam , locis commemora- 
tis, rejina ex Terebtntho chcttur. Hellontus in Syrui et 
Cihcia coptofim inucniri, cjux venalis Damafcum ad~ 
Jeratur: & in *J%€eJopotamia, cjuam Turca zs4fkmta 
vocant, qu& in Cairo venditur, refert. 

G k j£ c i Ti{Uiv5Dv,Latim Tercbtnthii, C/alh tere- 9 r / a 
Hnthe, Htjpani nonulli cornicabra,d corniculis vt exi- 
fitmo. Frutlu cjusAuicenna (franuviridevocat. Ejus 
rejina ftiTiiti rtp/xtvSivi) (Jra.cis^Auicenmglutenalbottn. 

E i v s cortici &fbhis eajdem vires D lofcortdes tri- 
buit cjuas Lentifco ^fimilemj^ejfe illorum (frparandi 
& fumedt rationem. Pr<etereajruclum efui aptum ejfe t 
fedflomacho aduerfari , excalfkcere , vrinam mouere, 
venerem excitare, contra phalangiorum morfus conue- 
menterin vino bibi. 

F s r Bellonitu raaum vU <?0 RARIORVM STIRPIVM 

Belloniusjane ltb.2.obJcruat.cap.p6. rejirtjn Ara- 
hcmcfuendamruslicumyCHmin Ctlicia effet, inctdijfr, 
cjttt Camelum Terebintht frutlu onufium ageret r Da- 
mafcum, vt eumfruUum tsiic venderet, tbtc^ vulgo in 
ctbumrectpi. 

Refirttdem (cjuodabalionemine obfruatumputo) 

Ith. i . cap. 6$: & Ub.j.cap. 40. Thractx. Cr Aiaccdo- 

niA ruflicosmenje lunto dtltaentifftmos effctn colltgen- 

Vcficulani dii nucibui illis aut veficults Terebmtho adnafcentt- 

tfe ovfui ' Q ~ ^ w -> cumjamprtmum funt eJformat£, crgallarum du- 

taxatjunt maqnttudtne, antequkmtnampltoremjbr- 

mam aut cormcttU excrefcant , er magno tftas vende- 

re Prufe BithynU vrbe , quontam earum magnus eft 

vjus, ad fericeafiamina vartis colortbus tmbuenda: at- 

que m eumvjum Jolummodo,plus quamfex mtlta pon- 

i do earum gallarum tnfumi. 

E 1 v s rejina reltcjuas antecellit tefic Diofcoride: 
Galenus tamen nonnullarum facultatum ratione ma- 
fitchen praferendam cenfet . 

DeAlthseafrutice, 
CAP. xx 1 1 11. 

Ahhaca fru- F r v t i c A t htc , aut arbufcuU modo ajfurgit y 
caudtce crajfo, lignofo,multis magnis^ ramis brachta- 
to, cjut tn altos mtnores duros ettam , lignofos cjr mmi- 
me obfcautofos , corttce cmcrcolentotfc tetlos dtutdutur: 
filtaesflthaajimttta, mmoratamen, rotundiora,mol- 
Ita, & mcanapUne:flos extremts ramults, cfr tnterfi- 
liorum cxortHt nafcens purpureus^uma^ filiis ccfians, 
*J%CaludJilueslriJtmtlis , &majortyflth^a vuhart: 
fiemen Althtajtmtle, planum. 

Jttam tantum juxta vrbem HoriutUm , extremis 

ItmtttbHS UISTORI^ LIBER I. 9I 

Althacafrutex, 
$1 RARIORVM STIRPIVM 

limitibus Valentint regni Murciano finitimi obferua- 
ui Martiofiorentem, apud Rhamni priorts alterajpc- 
ciem: an verb fitperpetuafionde ignoro . 
AUhza alia. Differt vero ab hac noftra , quam docbtffmus^ 
Lobelius Alth&&arbore& nomtneexhtbet: cujufc^ femc 
alicjuando nobis commumcatum, & terr£ mandatum 
filtctterprouenit, radicecraffapingmtfe, vt in Alth<ta 
vulgari,fed duriore & lignofiore fitlta, multosfiolones 
fingults annis humana altitudtne protulit,fcdfitpcr- 
ueniente hyememarcefcentes . Floretvero ea nobts Au- 
gufioprimum , & Septembrifemematuratur,feipfim 
feminc a ventis excujfoferens. X De Periclymeno rc&o. 

CAP. XXV. 

Periclymenvm vulgare , cujus duo gcnera 
recenfenturtfleruntfe vicinisfiutictbmfefe ctrcuuoluit. 
isiliud item etbgenm , ejuod nuUo adminiculo eges 
perfe confistit.ffitm etiampluragencra numcrantur. 
P R i M i generis eretlt cum luculenta defcriptio cx~ 
fiet libro tertio Purganttum HtfiorU clartfs.^Dodonai 
C&fireimedtci, non esi hicrepetcnda, 
Pericly me- £ s t vero ahudgenus mulio humilim, ramis mul- 
numteaum to gracilioribm &ranoribus corttce albtcante tcBis: 
filta cjuamprioris tenertora , longiora ,per ambttunu 
nonnthtlferrata, (upertorc partc virentta , infirtorc vc- 
ropaululum lanugmofi, nonadeo tamtn vt fuperioris: 
tenellis germimbui mter folta enafcuntur cxtles pedi- 
eult, vnum ,plerunc^ binos flores fufimentes ,fupertore 
mmores & tencnores ,ne<^ vt tllt paUefcentes , fedpur- 
furafcentcs, ejuibmfucccduntfruclmgemelli , non mt- 
nnres quam m frpenore ,fed colorcntgro 3 fucculenti, 

gufl» HISTORIit IIBER I. 

Periclymenum rect. 1 1 . 95 
• 94 RAIUORVM STIRPIVM 

gus~tttingrato,radtx dura, iignofd. 
■ . , Tertivm trentts efi omnino humilc > raroq„ad 

I»enclyme- . & ■* ■ r J r 

num reftu cuvttaiem accedit ampiittidinem , ramts jecundo craj- 
* * *• Jioribtts, candtdioribtu; lentts cy fratlu-coh tumacibtts y 

contra cjuam in duobits fkperioribui,folia cmnittm ma- 
xtma, Laurmts non nunora , perextrcmum mucrona- 
ta,fuperne virentia , mferne candidtara ,fed nulla la- 
nugme obdutfo, netfc m ambttuferrata , durtora ctiam 
tjuamfuperiorumiflores moblongo craffiufcttio^pedi- 
cttlo gemclli,prAcedenti formafmiles .fcdflorc candl- 
do-.fruShusplerun^ vntcus, raro gcminus , tamctji ge- 
mino Jiori fuccedat , ommum craffiffimus , cxigut ceraji 
magnitudine, ruber,fitcculcntus , tranjparens, duobus 
infummo vbtflores inh&flmtnt vejiigtts mfigmtus , fed 
vnicum "ranum contincns. 

Floret vtercfc cumaliis Periciymenigeneribus,&fe- 
men aiterius fulio, tcrtij Aaguftomatmeficit . 

\t\arus efi muentu fecundus , er vnicum fruticcm 
inuemjfememint in Pyrenzis , duos aut tres tnmonti- 
bus Sabaudtcis,cjr totidem etiam elapja <tjhate m Pan- 
nontcts zsflpibus. 

Tertius,Q-in Pyrenxis & Sabaudtcis frequentior y 
fcdommum abundantiffime in Tannonicis ,pr<tfcrttnt 
fupra monasierium Neuberg , vbi, & in reltquts <±Al- 
ptbus vicinis, plurim&fltrpes eicgantiffims. proucmut, 
de ifuibus propedtem Deo volcnte. 

Q_y o nomme vulgari vtrum^ hocgenus injignia- 
tur ,nondum inteiiext^fed ne^facuitates fimt mthi 
perspeti'£ t De Arborc vit^. c ap. x x VI. jirbor virr. Admodvm eiegans eji hctc arbufcuia , pcrpetua 
fronde vtres,cdudice retiojtgno dmo } riodo(o>paultnit» 

fUccrefcehte, &ISTORIJ* IIBER. I. ^y 

Arborvitae* 
$G RARIORVM STIRPIVM 

(uccrefcente , corticeex rubro nigricante , frequentibui 

admodum ramis m alarum formam expanfs, quitn 

altos ramulos planos alternattm e latere fitccrefcentes 

dtutduntur, & ij denuo tn aliaatc^ alia oblongafolta % 

e multts foliolis,cjuaterms fmul femper compoftts co- 

fiantta expanduntur :flores vere extremis folns pro- 

deunt,quemadmodum tn Cuprejfo ,pufUt ,fauefcen- 

tes, cjuorum nonnulli deinde tn exiouum frutlum pt- 

neinucleimagnitudtne ejformantur ,com modo e jex 

jquammulis teneilts compallum ,primh viridem,de- 

tnde pallefcentem, & vbiplane maturuit , nigrtcatem, 

quaterna plerunque femtna paleacea , medto (in quo 

medullaacris Qramariufcuhjaports) extuberantecon- 

tinentem. Tota arbor admodum odorata efi , reliquat 

congeneres longe fitperans odore *,cjuem ,Ji cjuis dtgitis 

nonnthtl duntaxat foltumconfricauerit .Jhctie eiuere 

nonpojfit : Hiiicautemnon modo vindts exfeexhalat, 

fed etiam multisjam annis excifk & exftccata rettnet. 

Conjpefki mihiprimumjutt tnhorto regio Fontatne 

belleau nonprocul Aureha (fallorHm , eo ex <ts4mertc<i 

Septetrionali ora Canadas dtclzi delata, (nec anie Eu- 

ropA , vt extjitmo cognita) (fallorum impenum obti- 

nente Francifcohujus nomtnisprimo, litefatorum om<* 

mum fummo Afacenate. ^Deinde apud dotltjfimum 

tjirum N tcolaum %afftum %egis chirurgumceleber- 

rimum, eundem^ omntum Natura mtraculorumfiu- 

dtofjfimum & perittjftmum, quiprimus eam mea ope- 

ra Belgio communicauit , vbi nunc adeo frequcns efi, 

Vt nullusft ret herbarUfiudiofus , cjtu eam infito horto 

non alat : fkcile enim ramt tn terram depafti radtces 

ttgunt, cjHemadmodumplcruntfc (um expertus. Frigo- 

ris autempatienttfftma efi-.hjeme tamenfufcum &fi- 

Uginofumcolorem contrahmttbus foltts, qua nouo vere 

prtfiinum HISTORI^ LIBER I. t}j 

priftinumnitorem & viroremrecipiunt. 

A d cjuam vetertbm defcriptam reftrenda ftt>non 
fncilt cjuis conijciat. 

PlurimiSvav quam Theophrafftis lib.^.cap. t . mo- 
tium cacumtnibm , lociscfe algenttbm exceljam nafci 
tradtt, ejfe extfttmant , & cujm lib. 5 . cap.j. memimt 
in h<tc verba: Thyum , quod Thyaab ahis appellatur, I^^ he °' 
nafcitur apud Ammmisfanum, & in Cyrenenft agro % 
fbrma Cuprejfojimtlis, cum ramis , tumpltis, caudtce t 
fruttujj : velpotim ceu Cuprcjfmftlueftris. Coptojam, 
vel vbi vrbs hoc temporc eft , compertriajfrmant : atc^ 
ettam memorant contignattoncs cjtiafdam vctuftijJL- 
vnas Thuia :perdurat enim h<£C matertes incorrupta. 
Radice hufm arboris nihilcrifpim , caq 3 prcttoja opera 
conftciunt. Simulacra cxhisfculpere Joient cedro , cu- 
prejfo, ioto, buxo t minora etiam cx oicarum radtcibm. 
H&c Theophraftm. 

Paujamas tn zsfrcadicis ait ex nulla arborum cjui- 
bm ohm Jimulacra conficere folebant , ebeno , cuprcjfo, 
ccdro, cjucrcubmjoto , taxo, *SWercurij ftmulacrum 
confeftum cjfe ,fedcxThyo>pedumoclolongitudine. 

Porro Anguillara nihtlaliud Theophrafti Thyam 
eJfcccnJet.quamSabinamprimam.ftuevulgarcm. Sed sabin*. 
Itcet Sabtna interdum inueniatttrbacciftra j cjm tanic 
frulfm, cjut junipert vulgaris fruftu non eft major, 
mnltum abftmtlis eft cuprejftno , cui Thy<t fruclum 
Theophrajtmfimilemjnctt, qucmadmodum er totam 
Thya, plantam cuprejfo. Et fncilein dotlijftmi (Jui- 
landtni ftntenttam problematis 9 . & 10 . defenpcne 
concejfertm , plurtmum ad Thys. htftoriam a Theo- 
phraftoprodttam accedcrcarborcmjittgetieris Cupref- 
fijtmtlltmam tn Syria , tALgypto & zArabia nafcen- 
^iCujmftutlm abhel toto ortetenotijfimm 3 pilu!aru Abhel . 

G Cuprejft 58 RARIORYM STIRFIVM 

Cuprejfi magnitudine , colore rufo in nigrum decliuti 
BrutaPlin i;. Nonuttt ad arborem Brutam, cuius Pltntus lib. 1 2 . 
cap. 17' mcmintt, referunt. Petunt , inqutt, tnHali- 
m&os arborem Brutam, (uprcffo fuf&fimtlcm , exalbi- 
dis ramis , iucundi odoris accenfam , er cum mtraculo 
hiflorijs Claudij C&faris pr&dtcatam. Foliainjpergere 
potionibus Parthos tradtt: odorem ejfe proximu cedro t 
fumumjz eiu* contra ligna alta remedto. Nafcitur vl- 
tra Pafitigrin infimbus opptdi Sttac&i monte zagro. 

H&c quidem arbor ad Cupreffum nonnthtl accedit: 

•verum ramos furfum non attolltt quemadmodum t/la, 

fed inplanas veluti alas expanfos, vt dtxijn latitudi- 

tiediffundtt.Hujus itemfolia tametfiexfoliolisfqua* 

matimcompaHa,p/anafuntomnino, nonrotunda, vti 

cuprejfo , funipero majort , Sabin& : nec rotunditatem 

ante contrahunt , qukm in ramos excrefcant* 

Arbet rhx. Gatti ar bre de vie, hoc eft,arborem vtt& nuncupAU 

nefcio qua ratione ducli , ntfiforte abodoris vehemen" 

tia: quodnomenetiam vulgoretinuit. 

Arbor Filid H A N c defcribere videtur Ouiedm lib. 9 . cap. 1 4. 

fimiiis. fa verbis: Sunt pr&terea nonnulU alt& , quas mter ar- 

bores recenfeo,craffitie & ' longttudtns pr&alt& Pmi,cu- 

jusfolta Ftlicem Htffanicam plane refirunt , tametfi 

longemajora:fid ejufdemfirm& ,vt vtdcltcet fingula 

filta e multis filtis fimul connexis conslent.Habent 

igitutiftdt arboresfolia vera Fthci omntno fimtlia ,fii- 

tis viridta: & magna ex parteftonte nafcuntur in tor- 

rentium ripis, & conualltbus humtdis. H<tc Ouicdus. 

Non dubtum eft, quin h&c arbor adplerat^fit vti- 
lis.fednemo csh , qui noslro &uo illtus Jkcuitates, quod 
fciam,prodiderit. Citrn tamen magnam habeatpar- 
tium tenuitatem, &amariufculafit, vertfimtle esl di* 
gcrendi & abftergendtfitcultatepr&dttam effe. ftrsTORr.£tiBEiir. r?j> 

Dclunipero. cap. xxvir. 

I V N i p e r i duogcncra veteres conftituunt , ma- 
jorem (^rminorcm. r Diofcorides vnius frttclum nucis 
luglandis magnitudine interdumgrandefcere,altenm 
nttcem Ponticam &quare ait : cum tamen relic.ui vete- 
res mjrto haud majorem fruclttm lunipero tnbuant: 
fed nec ipfe cap . dc Cedro . 

V e r v m de funipero cuiftinaprofolio eft,hic non 
agemns:fed de ea duntaxat cujus defcriptio rejeclu eft f 
tanquamnotha, a Dwfcoridisinterprete. 

Esb autemea,frutex humanam altitudinem raro iunfpmsr 
fiiperans ,catidice minime rec~io,fed contorto , multis «naior. 
ramis przdito^ corticefcabro-.foha carnofi qt exconti- 
nua cjuaternorum foltorum fibi tnuicem connexorum 
ferie compofita,quemadmodum in Cupreffo .-floresftt- 
nipero alteri & Oxyccdro fimiies , lute\,fcd extremis 
foltis vtin Cuprejfo infidentes: ejutbiis fucceditfrttcltts 
baccarum myrtimagnitudtne ,rotnndu6,primumvi- 
ridis , detnde adphoeniceum colorem tendens , qtti ma- 
turitate nonnihd mollefctt , fipore & odore funiperi 
baccis fimili,cjui tria aiit quaterna , vel etiamplura. 
grana oblonga grftrtata habet, medullam albam & re- 
ftnam olente conttnentia. Verefioret,fYublii ditt retinet 
ante qua matttrefcai, vti fumpcrm. Primume femint 
natus hic frutex, ditq 3 adhftc tener eft,folia habet om- 
nino dtffimilta, vtpote qm alteriusjunipenfolta «mtt- 
lctttr,mfibreuiora efset etpaulo moiliora-.citm vero iam 
terttum annii aut quartu exceffit , rotuda & cupreffea 
folia efformare inctptt:vt tnterdum infenores rami 
pungentibtts & acutisfolijs ,fummi vero obtufis & ro- 
tundis onufti confpiciantur. Quam metamorphofim 
nifiquis diligenter obferuausnt , factieinerroremin- 
ductpojftt, vt credat adolefcenttmjajam adultadiuer- 
famplantam ejfe. 

G 2 NAscr- lOO RARIORVM STlRPlVM 

Iuniperus major. 
HISTORIjE LIBER I. IOI 

N A s c i T v R in Tyrrheni maritimis, veluti inter 
Calpen & Malacam, B&tic& ora maritima, & Gailia 
item Narbonenfis. 

Convenit optime hicfiutex cum Junipero ma- 
jore Diofcoridis, interfpuria, vt dixi, rejeclo t cujus htq 
efi defcriptio . 

Ivnipervs magna , quam aliqui filuefirem Cu- 
prejfum appeUat, vulgo cognita efi, Cuprejfo afftmilis: 
affteris maritimipfe locis plerumquenafcitur 3 eafdem 
quas fupradiftavires habens. 

N i s i quisfortead Cedmm minorem alteram , cedrusmi- 
quam Theophrafius & Tlinius Thceniceam vocari, n ° r Phani- 
folto abQxycedro differre,odoratiorem^ ejfefcribunt } cea " 
v t certe htc efi, referre maht. 

Nonnvlli exNeotericis Sabint baccifent no- Sabma bac- 
mineappcllarut, cumtamen aSabina plurimumdtf- Clfera " 
ferat, cum odore tumforma.nam Sabinzgrauis odor, 
h&c funipero vulgari etiam odoratior : Sabtna extremi 
ramv in acuta folia plerumque definunt , contra vero 
hujus obtufifunt. Sabina item baccA (inuenitur enim 
& baccoi igerh)maturttate nigrefcunt , minorefyfunt 
qukm hujus, cjua, vtfupra dixi , phceniceo funt colore. 
Sunt cjui Oxycedrumfblio Sabintappellant, Cjatti, 
'Bellonto tefie, ierbin, quanonnullimagnojnquit^erro'- 
repro Sabma vtuntur. 

Ci£TERVM quandoquidem in fu&iperi mentio- 
nem incidimm , vtx vlla toto regno Lufitnnid conlpici- 
tur. Cafiella vero noua , adeofiequens efi vulgarisfu- 
niperus ^pmfertim excelfwr & arborefcens fupra Se- 
gobtam, qua tjfytadrtttumitur , vtifitctrabes & con- 
ttgnationes adiumfibi incoU fnbricent:vt nonimme- 
rito Plmimltbro 1 6. cap.fj. dtxerit vafiam hancin 
Hifpanianafci. 

Cj $ Sapor IOl RARIORVM STIRPIVM 

S AP o r attfc odor hujm planta manifijh ofien- 
dunt 3 i}fdem-> vtrtuttbm pradttam ejfe , cumalta Iu- 
nipero. 

DcOxycedro. cap. xxviii. 

pxycedrus . I v n i p e r o fire t>er omnia fimilis efi Oxycedrm: 
rnagna exparte caudtce vt tlla contorto: tnterdum etta 
in arbufculam excrefcens tenut corttce &rufefcente: 
filia Inniperi vulgans>pungentiajedlongioraaltqua- 
tu cr ranora, ternafimper ctrca ramuios fimulnafcen- 
tia vt in Iuntpero :fiuttm initto viridts , dcindefiaue- 
fcens^pofimodumphcenicei coloris ^cum videltcetma- 
turuit, luniperijruclumuitomajor, vt auelianam in- 
terdum magnitudine aquet , & tuberculis quibufdam, 
reluti fquammarum rudtmentis obfitm , nucleos tres 
aut quatuor continensimquales ,majores quaminfk- 
periore,medullaintmaiba. Fioret vti Iuntperm,fru- 
clm vero cum iiitmfruBu maturatur. 

Trouenitplerify Htsjanta & N arbonenfis GaliU 

Jaxofis locis. Nufquamautemmajorem vtdiffe memi- 

ni^ quamfupra Segobia & Guadarrama, tttnere Afa- 

drittano , vbi magnarum arborum interdum altitudi- 

nem aquant, trunco humani corporis crafiitte, ex cjuo, 

vti & ex trunco luniperi , qu& fimui cum ifio mtxtim 

eadem altitudtne crefcit, adtum trabes & contignatio- 

nes incoUfhciunt. 

yKcu Oxjr- fn isitm ramis etiammenfe OBobri ifiic objeruaui 

cedri. enatam plantulam digiti longitudine, infiar Ktfct ra- 

mofim,geniculatam,vtridem^ tnterdum flauefcentem, 

ramulis myrica recens enatis,fiue ejmplantoz qua non- 

nulli Salicorniam , tJWompelliani Sempermuum ma- 

rinumvocant,fedpaulominortbm confiantem, quoru 

txtremU interdum veluti frutlm inharet Mufci qui 

m HIST0RI>€ LTBER I. 10$ 

Oxycedrus. 
G 4 104 RARIORVM STIRPJVM 

inarboribus antpctris nafcitur,ftucluiperftmilis' y aci- 
do & perquarnadftringente guftu tomplatulah&c eft, 
Oxycedro^ veluti vvflcum m ahis arbonbtts innafcens. 
Cedrus Ly- Theophrastvs huncftuticem o£v XJtPfW ap- 
peIlat,&x.Upor \vKiai>: Plinius Oxycedrum & (fedmm 
Lyciam. Nam quamalijpro Lycia exhtbent, meo ju- 
dicio nihilaliud eft cfuam nouella luniperi majorisftue 
Cedn Phosnice£ planta ,qu& baccas proftrrenonftlet, 
donec Tamaricis ftue Cuprefftftlia cotraxerit . Hisfla- 
ni a Iunipero non difcernunt,fed eodem vocabulo Ene- 
bro vtrumcL vocant. Narbonenfes Galli Cade vocant, 
ejr ex ejtts baccis oleum exprimunt, cjttcd de cade, Hi- 
fpanivero mietacognominant , capitis fcabiei, quantri 
illi Ralcle appellant, &pecorum etiamfcabiei & vlce- 
ribus quibus k tonftone interdum inftftantur , adprtme, 
vtile. 

DeMyrica. cap. xxix. 

D V o Afyrictgenera veteres conftituunt ,ftlueftre 

& fatiuumftue domefticum. 

i . Silvestris magna ex parteftuticat tantitm: 

Mynca fii- m terdum vero in vas~lam adolefcit arborem: cortice 

caudicis fcabro,ramorum vero punicante.ftlia Cupref- 

ft, aut Eric£ humilis vulgarts , colore ex vmdi ad cme- 

reum tendente: flores extremis ramis inpediculis oblo- 

gis conferti & racematim compabli , exigui ,ftris pur- 

purafcentes, expanft vero candidi , quinc^ ftholis con- 

fkantesiqui deinde infemen cjuoddam tomentofum ef- 

formantur, extguis veluti valuulis conclufttm , cjuibus 

maturitate dehifcentibus effluit vt in Salice, Populo 

ejrftmilibus. Terplerun% m anno ftoret 9 vere, aftate, 

autumno : nouts floribus femenjameuanefcens femper 

(iibfequentibus . ffanc Plinius mter eat recenfet qu& 

nullnm HJSTORI.* IIBF.R I. 

Myrica filueftris i. ?°5 
106 RARIORVM STIRPIVM 

nullum frutlum, imo nefemen quidemprofirunt :cum 
tamen Diofcortdes ilh fmckttm tribuat compagemuf- 
cojitm. 

N afciturplerun^ juxtafiumina, interdum etiam 
proculjatis aflummibus. Obferuatti & in Gallta Nar- 
bonenfi fiagnis Volcarum vtctnam. Nufquam tamen 
ampltorcm (vtpote cujus caudicemvix homo amplefiki 
poffet) vidiffe memim, quamfitpra tJftt, adrittum Re- 
gum Hiffanit, Regiam , plamcie multis hujufmodi 
arboribus confita, nonproculaconfiuentibusfluminum 
Xarama & Henaresfitb Compluto: magrnt tamen ifi<t 
arbores. florem non alium firunt^ nec^ dtuerfkm ab e» 
qui tnfiuticatttibus duntaxatmyricis nafcitur. 

Frequens etiam h&c es~t Belgicis hortis. Nufquam 
tamenffiue in Hiffania, fiue in Gallia, perpetua coma 
virentcs vidi :fed vere nouofingulis annis germinare 
fbliafolent. 

2 . ffitus generis aliam fpeciein Pannonia obferuaui 
oBnuo ab vrbe Vienna miliari craffo fblio. Cujusde- 
fcnptionem Deo volente inter 'Tannomcas fiirpes da- 
bimtts. 
Myrica fa- S a t i v a m , quam 'Diofcorides mitioremvocat* 
ftr in ssEvypto Syrta^nafciait,fiuclu GalU proximo t 
gufiu adsinngente^ nunquam vidiffe memint. 

BeUonim lib. 2. obferuat. cap.2j.dr 28. in es£gy- 
Galla My- _ptofc vidtffe att magnas arbores gallam copiosefiretes, 
chermafel e i uam 'isfrabes moderni chermafel vocat, magni olim. 
in medicina vfus -.frucium vero arborts ejfe negat Sed 
excrementumquoddampotius ejfe, his verbis affirmat: 
Tamarices in <t/£gypto locts humidis, ejr arenofis fic- 
cistfe tndiffercnter nafcuntur filuularuminmodum, il- 
lo, cjuod Cjallamfkpra vocaui , excremento adeo onu- 
fid 9 vt parum abfit quin rami ontrefiatifcant & rum- 
paiithr. 

Vocatvr histori-jE liber i. 107 

V o c A t v Kautem a Gr&cis ptt/pitt», Vlinio <JfyCy- 
rice & Tamarix , officmis T amartfcm, Hiffanis ra- 
ray, (j<z//*> - ramarifa 1 ue. 

F o l 1 o R v M Tamaricis d.ecoHum ex vino & ace- 
to lieni induratoprodeffe, tefiesfunt vcteres medici & 
tpfa ettamexpertentia : atfc tn emdtm vfum potorios 
Calyces exejusligna tornart, e quibm btbat lienofv.aliU 
tnfupermultis morbisvttlem ejfe Tamartcem: majoris 
gallam cruentis exfcreattonibus , rjr coeltacis tn potti 
dan, &c. 

Dc Erica. cap. xxx. 

Ericam Diofcortdes lib. 1 . AfyricA fimilemfk- 
cit, longe tumen minorem : libro vero 3. Cormfilio £ri- 
czpingutore ac minore. Viiniusltb.24.. cap.p. fruticem 
qutdemeffe fcrtbit non multum a Afyrice dijferentem, 
fedcolore Rorifmarini (yfirefilio. Ex ejuarum fenten- 
tiis colligipoffe vtdeturplura effe Eric<tgenera,vt certe 
fnnt: cjuemadmodum ex tconibtts efr earum defcriptio-- 
ntbus fubjeclis vtdcreltcet. 

P r 1 m v m imfogentisErk&fimile efi Afyric*,& Erica Myri- 
Septentrionaltbus regtonibm maxime fitmiliare , locis cx ° IO " 
tncultis, rarojiipra cubtti altitudinem affurgens ,ple- 
runcfe minm, tenutbm ramis , duris , lignofis ,frutico- 
fum, colore ex rttbronigrtcante: frequentia habetfiita 
exfbUolis cjuaierno ordtne dtsfofitis confiantia,vtt Ctt- 
preffus, Afyrice, cjrfimiles, vmdiaadmodu, qu<t tem- 
poris fucceffu in ramulos efformantur : fiores fecundum 
ramulos a medto adfummum vfq^ propendentes bulla- 
ti quodammsdo , ejuaternis filtoits conftantes , colore 
purpuritdiltitioris elegantiffimo , mterdumetiam ,fed 
raro, albo. 7?is qmdem fioret :fed mafore ex parte au- 
tumm tantHm^licetnonnnnquamettam vere. 

f&i J08 RARIORVM STIRPIVM 

Ifiiper omniafimilcm,fedpaulo clatiorem ,& fo- 
Itis tomentofis & incanis, flore etta paulh dtlutiorc tn- 
ueni locis incultis fupra'VindefiramRegumt/ingli<t 
regiam. 

flla vero pajfimin omnibus Septetrioni obuerfis regio- 
mbus,interdu etia, fed rarius, tn caltdtortbusprouentt. 
jrioe Cori t A l t e r v m Enca genusfolto efi djupertore dtuer- 
fo: etenim zsWyricafolto non rejpondet ,fed Cortn & 
forma foltorum & (itu admodum dtmulatur. ffitut au- 
temgenerismulta.funt Jbecies , magnitudtne,foiiorurn 
drflorumforma colorccfa interfcdtfferentes. 
I. Prima, omnium cjuos vnquam confpexi maxi- 
ma, humanam altitudtnem interdum fiiperat,fruti- 
coja admodum,ltgno duro ,ex rubro ntgricante : foliis 
exilibus & breuwus, quaterno ordine ramos obfidenti- 
lpus,gus~tu admodum adfiringente ,flore copiofi , race- 
mattm totosfire ramulos occupante , vt interdum ma- 
joresramipedalilongitudineflortbus onusli cojpictan- 
tur: efi autem isflos concauus vti exiguum cymbalum, 
oblongus, odoratus y pulcher, albus. 

Nafcttur in LufitanU filitudinibus inter Vlyjfip- 
ponem & Contmbricam celebrem ejus regni ^Acade- 
mtam:inueni etiamcttra Tagumdecimoab Vlyffippo- 
m mtltari. FloretNouembn & Decembrt. 
II. i. Secvnda, ejufde ftre altitudtnis cumprima, 
fruticoja vt illa , tenmortbus rdmis , ejufdem cum fu- 
periorecoloris ,foliis ettam exilibus , cjuaternis femper. 
fimulramulos ampletlenttbus ,ejuorum extremis mfi- 
dent flores oblongt ,fUpertonbm fimtles , colorepurpu- 
rafcentes. Tota etiamadfirtttionis particeps. 

Prouenit tjfdem quibusprima locis, atc^ ettam abu- 
aantius, eodem ettam temporefiorens. 
2. Illi fire fimtlts ett , agro Narboncnfi frequcns, 

longiore HISTORI^E liber I. 
Erica z. X09 
IIO HISTORIjE liber i. 
Erica n. 
HISTORI^E LIBER I. tll 

l onghrepaulb(frcopiofiorefoiio,florepurpurco , mino- 
re, extremos ramuios occupante, cujtu tconem cxhiberc 
vtdetur do&tfs. Afatthioiw. 

Tertia iilis admodum fimilis ,fed pauib humi- \ j r. 
iior:foiiamajora & iattufcula aliquantulum,Crni- 
griora habet ,quaternis ordinibus ctrcum ramulos na- 
Jcentta.fiores piurimos per tnteruailafecundum ramu~ 
lorumlongitudtnem nafcentes , fupenonbus formafi- 
miles , prtmum herbacei coloris ■-, -detnde ex albopurpu- 
rafcentes. Tota ctiamadftricloriafhcultatepradtta. 

Supra Vlyffipponem frequens cum fitpertortbus, 
piuribus tamenlocis occurrtt ,ejretiam citra Tagum. 
Fioret autem 'Z>ecembri & fanuario. 
j . Q^v a R t A etiamfruticofi efi, duorum cubito- 1 1 1 r . 
rum altttudine ,nonnunquam amplior , hgno fragiii, 
foltis tenutbus, cjr minutis , vt in Corruda prima jire, 
viridtbus ,c}HA in ramis nonnihil exficcatis fucile de- 
fiuunt: ifitusflos reltquis minor eft, cauus ettam&co- 
lore herbaceo. Nonnunquam extremis ramulis capitu- 
la ex mttltis foiiis compacTn gtgntt non multum abfi- 
mtita his-, qu* tn vnlge.ri er duriore Thymo aiiquad* 
confjtcinntur. 

Vuigaris h&c admodumefi toti Hifianitt , Lufita- 
ftU, & ^ijuitanU j nam^fpatiofis tiiis folttudmibus 
&tncult:s hcis ftipra Burdtgaiam nuUum ferealtud 
virgultum confftcttur. 7\^ota eft ttiam Callu Narbo- 
nenfi,fcopts fitctendis maxtme tdonea. Vere crfub hre- 
memfioret. 

2 . Huic fimilis , fcd mtttor omnino , pedaiemj^ alti- 
tudtnemraro fuperans , & pierunque humi procubens, 
foltis quaternis etiamfempcr ramulos ambtenttbus co- 
trartis inter fe pedtcuits , tnuemtur tn monttbus Van- 
Honu,<jua fiorem herbactumaiteri fimilem extremis 

ramis, m HISTORI-* LIBErL i* 

Erica i n. 
HlSTORIifi LIBER I. 

Erica 1 1 1 1 . «* 
114 RARIORVM STIRPIVM 

ramis,&foltacea ilia capituldproflrtmenfez^ugU' 
slo & Septembri. 
V. Qjr l V T A min or efi fiipcrioribus ,cubitali tantum 
alHtudmepleruncjue ■, ramts gractlibus fruttcofa , quos 
terni per interualla ramuh ambiunt,ternis foliis ad- 
modum exihbus circa eos dtsf>ofito quodamordtne & 
ferie nafcentibus : floresfuperwrtbuspaufo majores plu- 
rimi & conferti ctrcum ramulos longis pedtculis tnht- 
rentes colore purpureo obfoletiore. 

fncultis LufitanU loctsfupra Vlyfftppone frequens. 
Florebat is~vic D ecembri. 

Vi. Sexta fupertori admodu fimilis efi , paulo tnme 
humtlior,ne^fruttcofa.fed cmnesferc vtrgasfet* tenues 
ramos a radtce projerensfingu/ares , corttce ctnereo ob- 
dutlos ,quos ambtunt ordtne terna ramulorumrudi- 
menta,fettgermina ex multii fohis confertim nafcenti- 
bus confiantia , nigrioris quam altenus coloris iflores 
concaui yjampofiremo defcrtpt&flortbus formafimtles 
colore faturatioris purpurx elegantiffimo } e longispedi- 
culis vertictllato ambttuper interualla,&efummts ra* 
mis dependent. 

Nafcentem hanc confpfxi cum in Cafielia veteri, 
tum in Cjallia fupra Ltttcttam , & tn Anglta fupra 
Vtndeforam. Floret Septemlri. 

yn . S e p t i m A fruticofa eft , cubitahbus affurqens ra- 
mulis, fragtlibus. nigriore cjuam reltqua corttce :folta 
fupcrioribus fimilia, fed nigrtora & craffwra^gufttt cu 
adslritltorte calidiufculo , trtno ordine ctrca ramulos 
funt dtfpofita . Septembrt vero & Ottobrt fruftum a 
reliquis dijferentemfummis ramultstnh&rentemgerit, 
pulcerrimum, candidum , tranfparentem , vntoneS ob- 
fcuriores tumforma tum colore referentem ,fucculen- 
tum,faporeacido } tria granuladuraplcrunqueconti- 

nentem\ IIISTORli€ LIBER I, Jlj 

Erica v. 
1l6 RARIORVM STIRPIVM 

Erica vi. 
HISTOR.I-* LIBER I. 
Erica VII. II 7 
IlS RARIORVM STIRPIVM 

nentem ; qui N ouebnexficcatur, drpcrfedecidit. An 
fioreat tgnoro : tucoU negabant , &frttftum pauiattm 
int timefcere ampltorem^fien donec maturefceretaf- 
firmabant,. Efivcro httc ionge dtuerjaa cjfyt atthtoli 
Ericabacctfera. 

In vna Lufitnma hoc qenus obferuaut, non procul 
ViyffipQonetntcr%iofrto & zsfldea Gaiega, &cttam 
fupra t^tj/Jfiptonem foio admodum arenojo , coptofofuo 
fruclualbo onufiam: cr initto mann<t grana tfitfruti- 
ci tnh.tr cntta exifiimabam y adeo procui tnfpictenti tm- 
pofuerunt. 
vjil- Octava cubttnii fire efi aititudtne , fiuticoja 
ettam ., & tenutbtts ramults pradttzi , qui terntjcmper 
ctrcum matores ex tnterualit-s nafcuntur :folia etiam~> 
fimtitter terna nafcuntur ^extgua quidem^Jed latiora- 
quamtn reliquis fupradefcrtpt is , tnfirtore parte non- 
nthilcandicanttafhtrfittn cjrgufiuadfirtngente :fim- 
mt ramult adjoltorum exortus verttctiiatim exornan- 
tttr, per tnterualla ternis Jemperfiortlus &quali difian- 
tta tnterje nafcenttbus ,&in vnampartem fiefianti- 
bm , matortbus quam in retiquis genenbus, concauis, 
vromtnulo magis ventre , coloreex rubro purpurafcetc, 
nottem numero, duodecim , quindecim, autplurtbm. 

Inucmturpleruncfe ijfdem cumfepttma,& aius are- 
nofis Lufitanu locis. Fioret Ociobn :femen huic quale 
tn rettcjuis Juperius defcriptis (pr<tterquam fipttma) 
exiquum nigrtcans. 
IX. N o n a, haudmultum ab hacfiliorum firma dif- 
firens^plcrififcBrabantt&locis, nonnuiiis ettamQtjiel- 
U vetem , prafertim circa collem vutgo vocatvm-, Ja 
pcnna de Francia , in cjuo monaflerium f D. Vtrgtntfi- 
crttm, crefcit,pedaltbus filumfruticans ramufcults te- 
nuibui ,ex rubro mgricantibus ,fiequcntibm eos cin- 

gentilus HISTORUE LIBIR I. 

Erica viii. I!9 
H 4 IIO RARIORVM STIRPIVM 

gentibmfiliis, quaternoordme diJpofitis,Juperiorean- 
guftioribm, & ThymtVHlgarismmonbm, htrjutis ta- 
men & pilojis : fummis ramulis dependent plerunque 
c/uim aut feniftores fimul tunlli, Lilij conualhumfiori- 
bmfimiles, oblongiores tamenpaulo , netfe adeo vttfe- 
perioris ventriofi,colore vt plunmum exrubrodtlx- 
tim purpurafcente : mterdum ettamalbo. Floretvere 
ejr autumno. 

£fHXM Cjr<ccis t Erica & Erice Lat'mu,Galliscom- 
mumvocabulo bruyere, TZelgis tytpbtn. 

Primu verogenm quod filw Tamaricis efi, jHJpa- 
m quirihuela, Lufitam queiro appellant. 

(LAlte-fiusgenerisprimam Lufitani arorga vocant: 
quartam vrs & vrgueira ; Htjpani breco: feptimam 
Amatm Lufitanm fuis in Diofcoridem commentariis 
Aeicili». Acacalim ejfe exifiimat , cmm c Dtofcorides fiatirru 
pofi Ericam memimt : Lufitani vulgo camarinhera, 
frHtlum vero camarinhas dicunt: ociauam lemerinha. 

Foliorvm Enc<z fuccus oculomm imbeciliita- 
temJanat,fioculis infiUletur. tJfyCemtni, dumMom- 
pely agerem ,clanfs. vtrum D. CjulielmHm\Rondete- 
tium, Regium tumprofijforem, magno Juccejfuvfunu 
fiiijfe oleo ex EncA fioribm confiblo ad tollendos herpe- 
tesfoedos & iaminueteratos totnmfhctem occupantes, 
Lufitant Jeptima fruclum , cjm venalis Septembri 
&0clcbrt Vlyjfippone inuemtur, fibrientibm exhi- 
bent,adfitim cjua perpetuopremuntur reftinguendam: 
auide ettam idem fiuclm a pueris & mHlterculis ex- 
petitur. 

SizAcxcali* e(l , aojuam in qua maduerit eimfin- 
tlm,adcoliyrta qu<t ad exatandam oculorum aaetru 
cottHeniunt, addt, teftts eft 'Diofcorides . 

Dc HISTORI^ LIBER I. 12] 

DeSedo, cap. xxxi. 

C v m fleracfe Sedi genera ab aliis expreffafint, & 
defcrtpta, de duobtuhic filum agam mihi perHtsfa- 
niam Cr Luftuniam obfiruatis, 

P r i M V M frutex eHpotius quam herba, duorum Seduta pri- 
cubitorum nonnuquamaltitudine, brachiali vero craj- mum ' 
fitttdtne, multosjirens ramos polltcari crajfitte, in mul- 
tas alasfifi expandentes digitnlis crajfitudinis,quarum 
fitmmttates velutt in orbem defnunt , e muitisfiltis co- 
firttm & tnuicem tmmtnenttbus confiantem vt in Sc- 
do vulgartmaiorc: carnofk Jitnt autem &fitcciplenac* 
filta,crlingu£ modo efformata , per ambttum leutter 
veiuttfirrata, gufiu nonnihtl adfiringentccortice den- 
fi, carnofi > &fitcculento totus frutexamtftus efi ,fit- 
pertore membrana nigrefcentc , & maculis rejperfi , v t 
in Ttthymalo characta , <jm nthil altud fitnt quamfi- 
liorum cfu£ deciderunt vefitgia. Interdumfummis ra- 
mis matortbus extlttpcdiculus tjuidam craffm,filiofits, 
qui veluti thyrfitmgcritmultorumjlorumluteorum-, 
fiellarum modo dtutfirum eleganti jpethculo:Iam ma- 
turefcere inciptettbusfiortbus, & adfiminis (cjuod exi- 
guum efi) efformationemproperanttbuSigractlcJctt hic 
pedtculus. Semper autem hdcplanta virct. 

Consfetlm efl prtmum htcfrutcx in Royuilos Lufi- 
tnnuL opptdo dum %^iadrttto Vlyfftpponemprofictfce- 
rer-, detnde Vlyffippone & vtcinis locu fiequenttjfimum 
tn <edtum telHs cr murisfionte item nafcentemprs.ru- 
pto &fcopulofo colle non procul a Cyntri arcc regta, 
tjttmtoabZJlyJftpponemtltari. Poftmodum Htfialt tn 
ficJtltbus. tsfpudnos ettam , Luftanta vfa a memtf- 
fitm alucrunt ahquot annis rei hcrbaru fiudtofi : fid 
tnndcm hyemis tnclemcntia omnmo , vt cxtfitmo , 

H s pcrnt. 121 RARIORVM STIRPIVM 

periit. Floret ifttc^Decebrt&fanuario.-apudnosver» 
nunquam-, florere conjpetlus esT: 

Legitimvm attte m id elt Sedum aut Semper- 
ttiuummaius, r Dtofcoridi<i*i(uw to ^kyt, Grace ditlii. 
JNam cjuod baflenu* pro Sedo matore habuerunt, mhtl 
aliud es~t ,quam Cotyledon altera Dtofcortdis. Lufi- 
tani enfoyon, Htjpant yerua puntera vtt vulgare. 

nim &i- A l t e r v m Sedtgenus in rupibus, veteribusfy mu- 

jidum, ris nafcens citm tn Htfpanta y tum Lujitania, ejr (jallta 

Narbonenfi ,fimtle fire efi Sempermuo tertio^Dtofco- 

frtdis:fidfiHapauto crajftorafitnt, candtdiora & tene- 
w riora , nec vt illa firuentis gufius ,fid vtrtbusjecundo 

Semperuiuo rejpondentia &frtgtda :flos item eirn can- 
didus, efui in tertio Diofcortdis Iuteus } fimen exiguum 
ftbruffum. Floret Iunto,fimenIulto maturefcit. 

P r i o r i s filiis Lufttanict mulieres detergendis 
dentibtu^ & captUis repurgandis vtuntur . Veteres eis 
aderyfipelata^ herpetes,& phlegmonas vfifitnt,&alta> 
plera%. Secundum ad eadem vfirparipojfe cxifttme. De Frurice HJSTQRIjE liber I. 
Sedum maius. 1*3 
C&** h^^.t.0 124 RARIORVM STIRPIVM 

De Fruticc Coronario. 

CAP. XXXII. 

Syringa vul- Admodvm elegans efi hicfiutcx, multis ab ea~ 
* uu ' dem radice longis virgis praditus, retlis, cortice cinerco-. 

tetlis, digitalt attt ampltore crajfitte, (qua tandem etia 
in brachij interdum crajfitiem adolefcunt) nodofis & 
qmdammodo gentculatts , multammedullam infecon- 
tmcnttbm : h& demum m multos ramos fparguntur te- 
neilos, virides, tjuos ex interuallis btnafemper fimulfi- 
lia contrario pedtculorum exortu nafcentia exornant, 
laurints matora , oblonga ,per extremum mucronata, 
viridia,veriim moUiora, inambitu crenata,fapore pri- 
mum amariufculo ^detnde acri.fiores extremis ramulU 
terni, amniffepteni autplures ^btmfempermterfe op- 
pofiti, vno cfui tmparitatem fitcit , extremam ramul*- 
rum cufptdem occupante:confiant vero ij ex quatuor 
filtis mucronatis , albts, multis fibris palltdis mediarru 
fioris cauitatem & vmbthcum occupanttbm , odor tllis 
cumgrauitate quadam fuauis , qualis malorumaureo- 
rtem,fiue citrtorum: fiortbmfitccedunt capitulaqu&- 
damprimum virtdta y ex multis velutt valuulis com* 
palkt, deindeper maturttatem nigricantia, qutbm de- 
hifcenttbm ,feme oblongum cr tenueexadtt, quodple- 
runcfuenouellasplantasfequente annoprocreat. Floret 
Iunto,femen Augufio maturefcit. 

^{ufjuam fponte nafcentem hunc fiuttcem vidi, 
fedprtmum m hortts Belgicis confpetlm efi , nefcto vn- 
de deiatus-.pofiea ettam tn Iltjpanits vnut aut alttr iX 
*Bclgw eo deuetlus . T^unc autem pauct fitnt cum tn 
Belgio , tum in Germania hortt , tn qutbm hicfiutcx 
non alatur, ob odoris fuauttatem^ & eleganttam. 
A n vtHnbm fiertt cogmtm hic fiutex , necne, 

nondttn* HlSTOfcljt II BER I. 

Syringaflorealbo. "S 
llC RARIORVM STIRPIVM 

nond,umftattie-fepoffumus :pajfim vero ab herbaviis & 
rrutex co- Frutex coronarim , quomam eiusflos odoratus in coro- 
ronanus. na4 i n t e rdum addatur, & Sjringa appellatur,a virga- 

rum nifhllor reHitudineJongitudme^, crfngoft m- 

terioris medulU copta. 

N V l l v m adhucin medicina vfum obtinerepnto: 

Jed tnterdum apud nos nobiles matrona , mutatis fs.pt 

huius fruticis jhribus ,m vmbra chtrothecas elegan- 

tiffimo odore imbuunt. 

Syringa Ho- E s T alius quidam frutex, qttem noftrates etianu 
rc csruico. „ /, < r J -, , r .■ , 7 

Synngam appellant , ajupenore tame drjjimuts. Nam 

quamuis ab eademradice multas virgas edatret~kis £? 

nodofas; multo tamen breniores funt, & magis <zmula- 

ri vtdentur fraxini teneilas virgas , quam Synngtz fu- 

psrioris imitari. rarioribus htcfruticat ramis : bina ad 

jingulos nodos contrario mter fe fttunafcuntur fblia, la-. 

tiora qukm tnprzcedcnte, & longiorepediculo penden- 

tia, craffiora, dvaiora, atriora , & ad populinignt ftue 

potituhederafbliorumfbrmam accedentia, fummis ra- 

mis oblongos quaft racemos fert , ex quibu-s multi ftores 

dependent nunores fuperiorc , colore csruleo obfcletiore, 

odoratiqpndem , mmus tamen quam alb&: his fuccedtt 
frutluslongtufculus y duabus veluti membraneis val- 

uulis conftans , quo bina oblonga & compreffa femimt 

continenter colore ex atro ruftjcente. 

^flituretiamapudnos in hortisftcretj 3 cum alia, 

interdum etiam matttriut. 
Lilac L i l A c nomme hunc fruticem exhibere videtur 

dotlifs . iPVCatthiotiu , & Glandem vnguentaria7tu 

exifttmare: verum hujtes fruclnsmultumapislaciis 

differt. 

Bellonitts etiam huius meminiffe videtur Itbro j^ 
cap.jo.Nampoftyua Turcos dixtt nuUs fmptibut 

parcere, HISTOIU^E IIBER I. 117 

parcere , atque flummam-> adhtberc dtligentiam , vt 
peregrmas arbuflulas cju<z eleguntem florcm profirant 
nanciflcantur, addtt: Vtdimu-s tsttc arbuflculam filtis 
heder&,flempervvrentem, qmflores cubtttftre longttu- 
dtneprofirt , colore ad vtolaceum tendente ,pedtculum 
enim obtongum ex quo dependent , tam numeroft & 
c%tftrtt ambiunt , vt vuipinam caudam craffitudine cxa&x vnl- 
aquent ; ideoj 7 a Turw vernacula ttngua Caudanu ?>**> 
vulpinam appellari . 

Verum nojira Syringa c&rulea perpetuo nonviret % 
vt ille Vulpmamcaudam afferit,fedfiliis es~i deaduts, 
quemadmodumfupenor. 

De Myrto. cap. xxxm. 

C A t o tria Myrtigencra tradit, nigram,albam 9 
ffrconjugulam. Pltnius libro \$.cap. 29.JU0 tempore 
altter diftmftnfiiijfc Myrti genera refirt, vtdeltcet m 
fetntam at/feftlueftrem , er *» w>"^ genere lattfiliam 
tnuentri . Satiuarum detnde genera topiartos flacere y 
Tarentinamfiliomtnuto, %omanampatulo, Exottci 
denflJflmo,finis floiiorum verflbut : eam vero non effe tn 
vflu: ramofim vtramcfe aiiam ; Conjugulam fieextfti- 
mare, qus.fiio tempore Romana nuncuparetur. 

Ego vero cum tn Htjpantis , tum aliit locit, multo 
pluragenera obferuaffe memtni. 

/ • V n v m , ramitflatis craJJis,floiiis dupliciferic ra- m y mu i». 
rius dtsflofltis , magnis , vt interdumad Lauri tenui- J^£* 
floh&aut Arbutt foltorumamplttudtnemfireaccedat y . 
colore dihttiuspaufb virente, odoratis: rariut hocfloret 
aut fruElumfirt, quodeofleptbtts texendis, quas tonde- 
re flolent,pleruncfe vtantur. 

Nufquamtdgenns vidt, nifltn moftafterto quodam 

Hifflalu IlS RARIORVM STIRPIVM 

Htjpali^&m l&tifftmis Mauritanorum GranaUvi- 
ridariis fecundum ptjcinas & lacm 3 omnibus feptbus 
ex illo Aiyrtt genere confianttbus : & ex alio quodam, 
2. »0» multum hmc dijftmili , mtnoribm tamenfoltts, & 
paulo denfioribus, cutus nos hicpttluram damm. 
Mymis Bx- Secvndvm genm altefruttcat, &aradtce 
ea, latifblia. plurtmos denfos , craffos ,firmos<fe ramos promtt;folia 
fupertort fecunda, Jpectet ftmilta, fed adeo conferttnu 
nafcentta,vt mutuo fire fefe conttngant pedtcult : tn- 
terdum dupltci tantumferte,fnpenumero triplici , ad- 
modum odorata :fio$ eius candtdus, quintfe foltu con- 
fians, cerafiorumfioribus firefimilis, vtllts cadidtsple- 
nus , odoratus , cui frutJus fuccedit paulo oblongior 
qukm in Tarentina y primum vtridis 3 detnde cum ma~ 
turefcere incipit,purpurafcens, tandemvbiplenama- 
turttatem adeptus eJr,niger,vinofus,Japoregrato,gra- 
na candida refiexa infe continens. 

Hocgenusprimo cosftexi tn Complutenfis arcis hor- 

to,muItts frutictbus ferteejuadam &ordtne dtsfiofi- 

tis ,eleganttJftmo fpeftaculo , cum femper vireat.vidi 

demde Cordubx in qutbujdam hortis. 

Mymis b*- T e r t n generis vnicam arborem vidijfe memini 

»ca exotica in Hieronymttarum monafierio, prtmo ab vrbe Cordu- 

&**™ ** ba mtlian , eademfoliorum denfttate &ferie qua fe- 

cundum genus ,verum foltominore &fituratius vi- 

rente.-fruclu etiam matore & rotundtore, qm vti reli^ 

quorum Afyrtorumfruclusalbagrana & mfiexafirt 4 

rmnora tamen quamfuperiorts. 

Mymis Bz- Q.Y. a r t v m genus non adeo densefruticat, nefe 

tica filue- admodum ajfurgtt, ramts tenutbus &fragtltbus , foltts 

etufdem cum tertto magmtudtnts , fimtltter mucrona- 

tts, dupltciferierartus ctrca ramosnafcenttbus, ntgrt- 

canttbxs, odoratts:fios alits fimilts :fruZlus rotundus, 

•blongis historijE iiber i. 129 

Xf yrras Banica latifolia domeflica 1. 
t *3Q RARIORVM STIRPIV» 

Myrcus Bxtica filueftris. 
ftisTORr^ liber i. i ^r 

bbhngis pcdtcults exfoltorum alis prodeunttbus inh&- 
rens , coptofus ,primum virtdts , demde candicans,per 
matuntatem vero mgcr, vinofus ygrattadmcdumcunt 
adfirtclione quadani faports . 

Sponteproucnit plcrtfcu agrts cjr coUtbus Extrema- 
dura (qut Bxtica pars efi ad ssfnam fiumen fitaj fjf 
Lufitanta^adeo coptose ,vt per alt^uot miltarta nttlli 
ftre alvj fruttces confpiciantur . Oclobri interdum fio- 
rentem ,fed maxtma exparte fruclu onuliam-, hanc 
^Kyrtum collegt cum Afadrttio Vhffipponem profi- 
ctfcerer locis tncultts, ejrproculamart, proculafiumi- 
ntbus dtffttis, nuc lattortbus , vtridtortbus^ gr amplto- 
rtbus foltts,nuncplanc exfuccis er fere ngenttbus dr 
colore paUefcente, pro locorumnatura ejrfitu: nam qu<t 
in conualltbus nafcebatur, mulib fcmper Ixtior Qr vtri- 
dior confptctebatur. 

1 . CVv i n t v M gcntts fatis altefruticat ramorum m y rt US d<v 
tenellorum & rubentium denfxtate; foliis emmum mi- raeftlM fr «* 

d-i- ■ J Z au albo. 

nimis,angujrtoribus,Qr magis mucronatts cjuam m re- 
Itquts genertbus, (aturate virenttbus , odore fragranti: 
fios reliquis fimtlis , tum etiam frucius, qui pYtmum 
viret, demdepermaturttatemalbus efi , nunquam ni- 
grcfcens. 

2. Huius qeneris inuenitur alia fpecies .peromnia, 
tenertor , folio extliore Qr angusitore , altoqui alteri 
fimtlis. 

Trimum mihi vtra^ hs.c Myrtus confpech. efi m 
hortulo illustrts viri Dn.Eerdtnandi Cottnho Luftta- 
ni , rcrum peregnnarum & exoticarum fiudiofijfimi, 
& multis lohgmquis peregrinationtbus clari : cutus 
hortulifepcs ex hoc Myrtigenere confita erant. f&ic 
Mufamnafcentem ejr ' altquot ah.ts peregrmas fiirpes 
Vtdt. Efi vero is hortus m edttiore vrbts parte extra 

l z mcenia, l$l RARIORVM STIRIMVM 

, mcenia , apud quem veteres aliquot infcriptiones mar~ 
monbus mfculptas vtderelicet. 

Confpiciutur omnia ifia Myrtigenera (pr&terpri- 
migenertsprimamfpeaiemjapud clarifs . V. Dn.foan- 
nem Botfit , rei herbaru fiudiofiffimum , qui primus 
is~ia exfemintbus aluit,deinde apudplerofcfa altos <jui- 
buscommunicauit-.ramteniminterram depatli radi- 
ces agunt,fed qutntum genusomntum factlhme com- 
prchendit. 

MyrticUffis. N V n c vero apud eundem, & apudillufires virot 
Ioannem de Brancton, & foannem 'Dtlfitm , nobtlestfe 
matronas, Manam de r Bnmeu Conradt Scheti,Mar- 
garetnm de Clermes Pr&fidis Namurcenfis , vxores, 
«liostfe quamplurtmos in Belgio rei herbari&fiudtofis, 
aluntur &aliquot alia Myrti generk ab hts qu&de- 
fcripfidiuerfa , Quorum alia lato fitnt admodumfilio, 
nonnulla mediocrt, qu&dam minore. 

Myrtus iaci- / . L a t i f o 1 1 a alta viridt & admodum amplo efi 
filio , quod tamen prtmt generis iam defcrtpttmagni- 
tudinem non &quat, rariore ordine , & eo dupltci ctrca 
ramosdijpofito. 

2. tAtiapaulo minor efi , nunc vegetiore viridiorefy 
filio, nuncpalltdtore & trifitore. 
S . Tertia denfiore efi fiho ejr magis mucronato , eo- 
dem^ modo vegettore & Utiore , modo etta palltdiore. 

Myrtuj me- Q_y j£ medto esl filio , non multumabfimtlis es~i 

**• quartogeneri a me defcripto,fid virgultis mtnui nigri- 

cantibm, & quodammodopallefcenttbut,fruUuettam 
longiore. 

Myrtm T«- MiNORE^f/? filio , omnium fiequentiffimA 
in Septentrionaltbusregiontbus, confirtisadmodumfi* 
ltis,&interdum duobus filiorum verfbus, nonnun- 
quam ternis: quemadmodumaliquando m altisgencri- 
irusetiamacctdtt. 

Flortn* HISTORIjE liber i. 15 J 

Florcntplerunque islic autumno,frucius rariffimt 
#d maturitatem peruentt . 

Dicitvr autcmCfr&cis hicfrutex iwfo-lm, La- 
tinia sJMyrtm^Httfanis arayhan, Gallis myrte. 

Primum,fecudum, & tertiumgenusinprimacLaf- 
Je defcrtptum Htjpani arayhan morifco ,h oc eft Mau- 
ritanicam myrtumvocant. Latinis poterit ejfe Exoti- 
ca, tametfiadfummum ternts fiitorumverfibus difttn- 
6hm viderim myrtum, cumPlmim fenos verfus fua 
exoticix. trtbuat. 

Quartum gentts Hiffani fimpltciter arayhan &- 
myrta vocant, eam filuefirem ludico , quontam fponte 
locis incultis prouentat. Sed of ufaipw» ab hacplaneje- *£e/**pr>»i». 
greganda cft,Juigcneris inter filueftres proprta. 

Qmntum genus Candtda myrtus appellaripote- 
rit. Et omncs ift<e *3Wyrti,pr<zter quartam, hortenfts. 

Lattfiltam Belgtcam , dtci poffe exiftimo %oma- 
nam,quam Pltnitts eandem cum (onjugula Catonis 
ejfe putat. Hortenfis Belgica minutiore filio &den- 
ftore, ad T arentinam meo iudicio reftrenda eft. Nift 
quispotius ita cenftat ,candidam minutijfimo omnium 
folto, Tarcntinam vocandam ejfe. Nam cum (ato ta^ 
tumnigra, alb&, & conjuguUmemmerit-Jam veroco- 
juguU Plinio fit Romana , nigra ex fruclu fitis nota> 
reftatcandida,qu£ ad nullum Plinio defcriptum genm 
reftrripojfit, quam ad Tarentinam. 

Porro tJMyrtifoIia viridia tumficca, ejr bac- 
dt, tumforis impofita, tum introjumpta m corpus, rc-r 
ftringendi vim habent. 

*Belloniutltb. 1 . objeruationumcap.52. reftrtlllyri- 
cos myrttfoliisfua coria den(are,quemadmodum Ma- 
cedones Rhoe , t^gypttos Siliquis Acacit, $sffi& mi- 
noris incoias glandium Efculi calyctbus , Gallos Quer- 
ctaUbro, Phryzios corticibm Pmifiluefiris. 

7& tl De Ijt RARIORVM STIRPIVM 

DeCtftomare. cap. xxxiiii. 
C i s t i duopnma (vt Pltnianis vtar verbts) gcne^. 
ra ^Dtofcorides fkcit , marcm. &fimtnam; detndc ter- 
tium addtt Ledon dictum. 

Nos ,eius vestigtis inflflcntes , tria etiam fumma 
generaconflttuemus: deinde ftngula tn eaifleciesquas 
obfiruauimus, diutdemut, initium a Aiarcfatiurt. 
Ciftus mas. M A r e M Ctflum afpello , cjut flure qutdem, vt rc- 
liqua CiHtgencrafllueslrem rofitm xmulatur ,fed co- 
lorem rubrum nunc faturatiorcm nuncdtluttorem ha- 
bet: cuius quinque fpecies inter fi filtorum firma aut 
colore dtfferentes obfiruaui. 
I, P r i M v s, cmus hh iconcm cumflua hypocifltde 
exhibeo , humana altitudtne plerun^ fluttcat , itgno 
Jatis fragtli , & cortice candtcante tetio :frcqucntthus 
ramis alternatim fimper ex aduerfi reflondentibus: 
eandem etiam firicm firuanttbus flliis , qus. omnino 
funt tncana, molitora & longtora tn nouelitsplantis^ in 
adultis verb contracltora fduriora , &asfera Saluu 
foiiorttmmodo, mucronata,guflu adslringete:flvs ejus 
Cynorhodt aut (iitteflrisrofsmagnitudtne^quin^ fl- 
liis conflans, colore rubro dilutiore fiu incamato Vt vo- 
cant ,multis jtaminibus croceis medtum florem vt m 
Hofaflmptictoccupantibusflorifitccedut capttula qu£- 
dampcntagona, dura, htrfuta, & tncana , mucronata, 
in qutbus efifimen exiguum ex rufo niqruans,fimtnU 
Hyofcyamiaut Tapaueris magnttudme. 
Hvpccirtis iXd hutus radtces, qus, fitmmts cefbittbus nttutur, 

copiose najcitur eleganttfltma omntum, quas vnquam 
viderim, Hypoctilu , pnmo vcrc, cum Cislus tam ad 
fiorendum fi parat : etenim quando prtmum ex terra 
emergtt, purpureumflue kermeflnumfiricum cffe dice- 
rts:deindcpaulatimaffurgens,& fifi 'expiicans.muitu 

dc HISTORI^E LIBER I. 

Oilusmas i. H5 
1$6 RARIORVM STIRPIVM 

de prifiinicoloris elegantiaremittit , cum cytinos Jttos 
profirt qui candicantes funt , turgtdiq^ & lento fucco 
pleni ; qut aperitis pharmacopceis in Hypocifiidis fic- 
cumdenjdtur. 

Frequens efi hic Cifim, citm tn Hijpania,pr<efer- 
tim B&tica, tumin Lufitania & Gallia Narbonenf. 
M : Secvndvs eade altitudine qua Juperior ajfur- 
git, interdum etiam maiore , non mmtts fruticofofiipi- 
te, ne/fe minoreramorumfrequentta-.minm tamen can- 
dicat :f>lia pr&terea eodem ordtne difpoftta, molliora, 
longiora , angufiiora , & magis acuminata funt : flos 
fitperiori fimilis, incarnatm: capttulis & flemine etiam 
parurxdljfert. 

Nafcttur etiam hic in Hifpania, & diutim reli- 
quis maris generibmfloret : illtm item ramuli tenerio- 
res Jub autumnum , rorulentum quiddam pingue & 
cdorum contrahunt. 

Non dubium efi ,quin etiam Hypocislisjkb hoc 
crefcat, nullam tamen 3 vtnequejub trtbmfiquentibm, 
obferuaui. 
\\\. Tertiv/s fuperioribm breuior efi , non minm 
tamen fruticojus^jed tenuioribm ramis:folta etm fu- 
perierebreuiora, & dilutiorevirorepr<tdita, magts ru- 

fo/2, pinguia, & odarata :flos altufimtlis , dtluie ru- 
ens,&aliquantulumodoratm,quamnotam tn reli- 
quis Cifii marts genenbus non deprehendi : hujm capi- 
tulaJuperiortbttspauCo mtnorajunt, &Juis inuolucris 
(qutt, florum calyces fitnt) dtuttm occuttantur >femen 
in capitulis ttquale. 

Sgo hunc in Lufitania filumflpontc nafcentem ob- 

firuaui,fupra VlyJfipponemttinere(fonimbricenfi, at- 

queetiam tn marittmis. 

1 1 1 1 . Qv A r t v s humana altitudineplerunque attol- 

litur, vt reliquifmticofus: raynulis altquantulum in- 

canis: JHSTORI^E LIBER I. 

Ciftus mas 1 1 . '57 
t-,}8 RARIORVW STIRPIVM 

eanis:folia reltquis maiora qt quafi orbiculata , hirfu- 
ta nonmhil er rufrofa-.fios rehquis formafimilis ,paulo 
mator & cclore faturattus rubente : capttula btrfuta, 
dura,pentagona,fuperiortbm maiora, m qtttbus femen 
rufum^ maitu quamaltorum conttnetur. 

Jnueniturregno Valentino & ^Aragomtm , andio 
etiam in Itaitafrequentem ejfe. 
V. Qv I n t v s humilis efi , & [upintu vt plurimu, 
pedaltbus ramis aut paulo ampltortbut , multis ex ea- 
dem radiceprodeuntibus,folia crtfpafitnt & quodam- 
modofinuop, candtcantta & htrfuta , guiltt accrbo & 
adslrtngente :fiores ramulorum fummitatibus ttquali 
itltitudine &quafi vmbeflattm nafcuntur,fupertori- 
buspaulo minores,fed eleaanti Cj-purpureo colore : ca- 
fitula rehquis minora ,futs inuolucris plerunque con- 
tec~fa,fcmcn continent rehquis fimtle , fed atrttts. 

Huncin Lufitania tantumnafcentemvtdt filo ad- 
tnodum arenofi.fed nufquam abttndatius, qukm apud 
monafierium Pera longa ditlum , quinto fiipra l r ly f- 
fipponemmtliart,femwematuro onufium,tn nonnulhs 
plantis flore mtht ettam N ouembri confpeclo. Semen 
tn Belgium reuerfus altquot amicis communicaui :fed 
r,emtnigcrminamt,quamvni Petro Coudtberqophar- 
macopceo & dotlifiimo & reiherbartafcientifftmo, que 
tamen illi fubfequens hyemsjatis rtgtda abfiultt. 

%eltqua genera ommbus rct herbaritfiudtofis qui in 
*Belgto viuuntfatis nota,ciim omnesfere ea tnfuis hot- 
tis alant, attt altquando aluerinf. 

Florent vero omnes islt Cifii tAprih , aliquando 
ttiam maturtHs; nonnunquamfertus,pro re<rionum & 
locorum natura & temperamento: femen Augufio^Sc* 
ptembri <& Oclobnmaturefcit. 

M a s Hifpanis vocatur cftcp*: quintumgentts pe- 
fuliariter Lpfitanis rofella dtcttur. 

Vc HrSTORIvC ITEER I. 

Gftusmas v. IJ? 
14® RARIORVM STIRPIVM 

De Cifto fcmina. 
cap. xxxv. 
cifti feroi- C i s t v m ftminam ctiam in fuas fpecies dtfiri- 
o* variet«. y ueM us.Namautelatior eft ,0-reclisvirgisfruticas 
jicuti mas,autfupinus & humife dtffundens vt £rtca 
vulgaris folio %j\£yric<t. 

'Dentquc vtrumque genus coloreminflorevariat: 

etenim vel candidus eft maxima exparte , vel lutcm 

fcu ochra colore. 

Ciftu» femi- E s t igitur Cift m ftmina frutex ram«fus cubitum 

**• interdum altus, nonnunquam humifiratus,gracilibHS 

ramis ,nigricanttbus ,folio non minore quammmaris 

quarto genere,circinat<tftre rotunditatisfudt & afpe- 

ro, viridi tamen,fipore, vt maris, adftrtngete & acer- 

bo:ftos pauto minorquam in mare, quintt generis ftori 

ftreftmtlts, albus, nonnunquam , quemadmodum jam 

dtxt, ettam luteus,ftbris luteis, vt in rofitftlueftri, me- 

diumftorem obtinenttbus: capitula minora & nigriora 

quam tn mare, non acumtnata ,fedcompreJfa nonnihtl 

. fuperioreparte ,femenpauto nigrius & fi-tis magnum 

conttnentia. 

Etus qut albo eftflorc, cumrcUi , tumfupini magna 
esl copia in Htfpaniis ^ufttania, Gallia Narbonenft, 
f*T nAquitanica . Qui vero luteum proftrt ,nonnulits 
duntaxat Htfpant&hcis , & extrema Aquttania Ca- 
tabris fintttma ctrcaTSayonam vidtffe memtm. 

Htfpani Ctftumfeminam vulgo xara-eftepa vocat, 
nomine ex mare&Ledo compoftto. Narbonenfes meo 
tempore mouges vernaculaiingua dtcebani. 

C i s t v s autem Grdce dtcttur xiV©*, x/-3wpoj> & 
x/«-tfpoj>. 

SSm £*- PoRRO ' 1 uam mttlt *' ^nnis habki opmionem,htc 
fpefti». dijftmularc nonpojfttm. £a eft; Theophrafti exemplar 

ttb.6. HISTORI^ LIBER I. 

Ciftus femina. 141 
I4'l HtSTOfcl^C LIBEA r. 

lib.6. cap.2.initto multts iamftcults mcndofum foijfti 
& xJstpro Kwsv iegendttm ejje , errore a ttbrarns factle 
admijfo ob vocabulorttm ajfimtatem, 

Nam cum Theophruflus de arboribus agens hb. 3 . 
hisloru Tlantarum , capite vttimo j adeo ditigenteri 
Hederamm fumma genera,humi repcntem cyinex- 
celfumfe attottentem; hanc denuo in tna genera , can- 
dtdam, mgram, cjj- heticen^ cr tertio,flngula gehera in 
fuasfpectes diflribuent: Cur lib . 6 . cap . 2 . quaflfut obli- 
tus , mter fujfruticcs Heder* denuo memimt , etusfe 
duo duntaxat oenerafltcit, vtncj^florem rof<tfltuesbris 
tribuens? cuius obfecro cfu<tnam efl flmttttudo cum He- 
der&flore ommbus notijflmo? 

Certeflcego exifltmo, mcdoflum Theophrafli exem- 
p | ini ' The °- plartncaufcx fittffe.cur Pttmus deHedera ailurus li- 

phrafti me- ', , J •» ■" . . _ 

d>fum exe- bro 16.cap.j4.. (vt plerunc^Jricere Joletj capitts Jecttn- 
plaxiecutiu. diimtium exTheophraflt iib.6. ad verbumutuatut 
flt, deinde reliquam Heder* htftoriam ex eiufdem ti- 
bro $ . perfecutus flt. 

Sic autem habet Theophraflus : jc, >otp xios* J*uo yitn 
fiaifiai' 70 ixlv a.\\w , 70 $ ^hAu . iwto fxlv pti^av y^ 70hn- 
po7fpo» ;ij A/TOfoTffof Xyav Kj to «eyG©- i7n7rDf$'jpi£oV &;/.$o) 
jj buiiHToa d^tatiy 37up SA.#T?&> Jtj xaT/Mt. 

Tltmus autem, Hedera. duogenera tprima, incjttit y 
mas &fimina. mator tradttur ma*corpore,& fitio du- 
riore ac pingutore, ejrflore ad purpuramu, acccdcntc. 
ytriufcfa autemflosflmitis eft roft fllueftrt , mfl quod 
careat odore. 

Iteml1b.21.cap. p . de coronU agens : ftuntur e fl- 
rulis grcorymbis & hedertt flore purpureo. Efl &m 
ttliogenere earum ftlueflnbm roftsflmilu .Et tn tis cjuo- 
que cotos tantitm delecht, odor autem abcsl. 

C^tirvm Ctftt fitta cJrparua germma trtta 

adeo , HISTORr^ LIBER I. 14$ 

ttdeo deftccant, ate^ adftringunt , vt vlcera glutinara 
valeant-.fiores autem ejficactores funt ,ftc vt cum vino 
poti dvfenterias, ventns imbecillitates ,fiuxmq^ & hu- 
mtditates perfanent : nomas perje illiti cohtbcnt y vetu- 
ftis vlcertbm, & ignt ambuftis cumcerato medentur. 

Hypocistis verotfuA Gr&cts xnrvuiu dicttur, 
(jr a nonnidiis pQn^pov » x.um®~ cognominatur tefte 
f Diofcortde 3 Tlimo etiam Orobathion ,ftccat & fpif- 
Jat-y tf-rufu magis ftotnachi rheumattfmos emendat: 
pota tribm obolts,fangumis exfcreattones , cum amylo 
djfentertaspota (jr infufa. 

S e d dr aliejuot alia Ctftigeneraper Htfpanias (jr cifli femir.f 
Lufttaniamobferuaui , qu<z adfiminamveluti ad pri- 2 " c ' affi ^ 
marium genus meo iudtcio refirenda vtdenturpotim, 
ejuam ad marem, aut Ledon.cjuandoqwdzm nullopin- 
gui lentore ftnt pr&dita , nefeflorem roftum ftue purpu- 
reum habeanL, . T^ififirte cjuis eamjpeciem qu& Thy- 
mifiltis eft y inter Ledi genera recenfiremaltt. 

C 1 s t v s filto Halimi prtor(ftc etenimappcttan- ciftus foli« 
dns videtur propttr filiorumftmtlitudinem) cubttales^ HaIinu '• 
autampliores profirtramos ^graciles , ftttis ftttticofos, 
in qutbm filta Portulac& marins ftmilia ,ftd omntno 
incana vt Hatimi, mucrone obtuftore ^ftibactdo &ad- 
ftringente guftu : fttmmi rami multos profirunt flores 
quinofj filtts consiantes , colore luteo cumfttis in medio 
fibrts, mtnores qua in fupertortbm , et Cifti generi cjuod 
nonnullt Helyanthemon vocant ftmtles .femen deindt 
in capitulis oblongmfculis cfr trtangulis extguum , & 
fubrufumu. 

Ad httim radtces Hypociftin nafcentemobferuaui UypoafiU 
luteam omnino,ftue ochrd colore , plants. ipftmftorem^ ****** 
colorereftrentem y cfuampuen grpaftores manduntj. 

C 1 s t v s filio Haltmi alter, pmertor eft prtore, S^". foIi# rarnn 144- BISTORIvB LIBER I. 

Ciftas fblio Halimi i. 
HlSTORI.* LIBHR. I, 

CiftusfolioHalimi m r 4j 
■ U- 


11- 146 RARIGRVM STIRPIVM 

ramis firmiortbu4,mcants vtpHor: filia fuperiorcpauio 
longiora, anguftwra, & magts mucronatn , dorfi clatto- 
re> tncana tumen tota & ficca,guftu ettam fubacido & 
adftnngente.Jfttusnei^fiorcm^, neq^femen vidt. 

Vten^freqtiens eft in Lufttuma filoarenofi, & au* 
ra marina affiato, tnter Ertcas, noprocul Flyfftpponc, 
nufquanu altbt mtht confpcllm. 

i««/u1t° C 1 s t v s filio LaucnduU plrrunfy cubitalt c(l aU 

' tttudtne, admodunuramofm ,fed brcutbmramis y & 

filtis confirtwunafccnttbm, anguftts , tncams ,fipore 

adftringcntc-.fioresparui, non multum a fupertore dif- 

firentes, albo colore.femen non obferuaut. 

E s t htc frutex adeo LauenduU fimills, vt mft 
edor & fipor probtberent , pro Lauendula fumt pofftt: 
& cerie quas plantas fine fiore primum-, confpext ,pro 
Lauendula habttt,ideo^ neghgebarru } donec fiortbm 
quos m plantts alus confptctebam admonttm , diltgen- 
tiks obferiiarenu. 

Lfuncrcgo filummodo Valcntinoregno inueniaridis 
G~pctrofis Loct* quarto d Valetta mUutri,yiprtlvs initto. 

Sm^fttcl 1 ' C 1 s't v s filto Sampfrci, planmfiuttcofi eft,mul- 
tos tenues ramulos profirens : filta in hisparua , quafi 
rotunda, incana, Sampfuco fimilta , minorapaulo, rjr 
dorfi cmtnente, cum quadam aadttate (jrfilftdtnead- 
(htngentid : flos tnfummts ramis copwfm , candtdm^ 
vtilis grftammtbm lutets , vt m reltquis Ciftt gcnert- 
bm medtumfiorcm obttncnitbm, cjutnis filtts conftans t 
quorum medium macula expurpura moricas occupat: 
capitula exigua Itmfire, trtgona , m qutbm femen mt- 
nutum Hyofcyami , cx ntgro candtcans ftue ctnereunu 
continctur: totm tllcoblongm ramulmqm fiorcnu & 
fiullumfuHinuit^arefcit eo maturoyt tn fingulis Ct- 

di *e*feribm. 

tprimum^ HISTORl-* LIBER I. 147 

Gflusfblio Lauendulx. 
Xj 148 RAftlORVM STIRPIVM 

Ciltus folio Sampfuci. Kistori^e liber i. 143 

Pnmum-, hunc inueni in Cafiella veteri,Jupra S. 

tJHartin del (afianal : deinde copiojit m-, m Cafiella 

noua,circa Carai$ejo, & toto B&tico agro mter Tavnm 

ejr ssinamfiumina. 

Htjpam Quiruela aut quiriuela appelian-t, , com- 
munifire cum Ericd mtnoris vocabulo , quoniam firtc 
inter Ericas recenjeatvt,. 

Cistvs filio Thymi, peda/i firuticat altttudine, ciftus f K# 
ramulis ex purpura mgricantibus , duris, lignofis, qua Tis y mi ' 
magna expartefincfiliis conjpiciuntur , prntter quam-> 
circa JUmmitates,in qmbus confirtimnafcunturexilia 
admodum,viridia, Thymi &mula,gusiu adfinngente: 
fioremjkmmis ramis Juperiori fimilem , minorem, neq^ 
ptaculis injignitum firf.fimen non objemaui. 

Hic mihi filum conjpeclus es~t extrema Batice par- 
te, qua Cafiellam & Lufitnniamjpetkit :potefi tamen 
0" aliis locis nafcC 

Svperioribvs hauddubie coniungendd fuut cifti femi- 
ttiam quas hic Jhbijciam^, cum ejrfirma &fipor re- nx } " clafl ^ 
fpondearfL,. 

P r 1 o r exigua efiplata , tenuibus virgulis ligno- ciftus h^- 
fis,&humi (parfis prtdtm-.filiis Helyanthemovulgo mUil x * 
dibrofimilibus , mmoribm tamen , omnino candicanti- 
bus, adstringentibus :fiores extremis ramis infidcnt,, 
quinqjfiliis constantes,& fiamimbus mmedw,vt m 
Helyanthemo, colorenuncalbo , nuncpalUdo :Jemen m 
capitults trtangulis Lini , exiguunu, rufinu. %adix 
iignofa. (frfibroja. 

A l t e r apriorenon dijfert tum magnitudme,tum ciftm hu. 
ramulorumexilitate : ftores item &Jemen Jimiiia :fed miUs "• 
filia omnmo angufia & tenuia , Cifiofiliis Thymi re- 
Jpondentia % gufiu etianu adfiringentia , acerba, & 
incana. 

K i Frequent JjO RARIORVM STIRPIVM 

Ciftus fblio Thymi. 
HISTORIjE LIBER I. Ip 

Cillushumilis i. 
* * IJl RARIORVM STIRPIVM 

Ciftus humilis n. 
HISTORl^ LIBER I. J5} 

Trecjuens eftvtraque plantula agro Salmanticenfi t 
vbij?cxdigaera.abincolisappellatur, cjuodperdtces tu- 
xta eamfirecjuenterjeje volutcnL,^ &puluercnL>. 

A d primum genus refirenda efi ca plantzi, cjuanu 
nonnulh Heljyanthemon P/inij eJfevoluivL,,alif Pana- Helyamh*. 
cen Chnrontum,filtis hyjfopt vuharis tireMrfutis tu- JT 011, „. . 
men cradjtrwgenttbus, anam ijermam,cjuod locis in- romum. 
cultis mter Ertcas nafcatur , &filti$ hyffopum &mulc- 
tur, ftcptieii pfTop appellanL,,cuius Jlos autalbusefi^ 
autpalltdus, aut aureus f ideo vulgo herbariorum Qer- 
manicorum Confolida aurca nuncupatzi . Confolid» 

Est & aiia cjuxdamplantula hii congener , in z/*-t!7ft u ", aa . 
nc*orum Salmanttccnfium margimbus , cy- Cjranatenji nuus i. 
regno mihi objeruatz , longtoribus & rarionbus vtrgu- 
Its, reffis, filiis ampltorwus ffelj/anthemo , & vtren- 
tioribusygufiu adfirtngente : cuius flos fupertorifirma 
ftmilts ^paUidus ,aut albtcans : Jemen minutunu ru- 
befcens tn capitulis trigonis duplo quknuHelyanthc- 
mi maiortbus. 

Cafiellam turmcra vocant, Cranatenfis yerua del 
quadrillo. 

A l i a item inuenitur infilua zJM 'adritiana s Je- ciftussq- 
cundo ab vrbe Lutetia miliari , ad Ctfti genus refi- r 

renda,pedaltaltttudine, extlibtu cauliculis , reltis, te- 
nellts, non admodum ramofis\filtis oblongis , angus~iis y 
htrfutis, vtrefcentibus, cjut cum ramulis per QtntcuU 
tfitti humorc cjuodamptntTttt qt lento Junt obfita ,flos 
pufillus, quwfy filtis confians , vt Helyanthemt,palit- 
do colore,cr macula puntcantc tnfignttts : capttula te- 
nella admodum, trujuetra,Jemen pufiUum &cinereum 
contwentta. 

ftAnnua vtra% efi hacpofiremo defcriptn : autal- 
tero ajatuannofloret, dcmdepertt. 

K s Florent, IJ4 RARIORVM STIRPIVM 

Ciftusannuus i. 
historijE liber r. 155 

Fiorent vero omnes is~it Ctflieodemquomas tem- 
pore, &Jemen etiam ad matHrttatemperducuivL,. 

S v n t autem omnesperpetuofiito .fld eortim->flos 
admodum caducus^flatim^Jenefcens: radtces dur&Jt- 
gnoflt, dtutfz, in dtuerja tendentes, 

De Cifto Ledo. cap. xxxvi, 

SvPEUESTn terttum Ctfli genus infuas etiam ci ^ Le* 
Jpcctes dtflrtbuamus ^qu&nonmtnu-squoe^funt varta y ' 
mitium abs omntum vulgattjftmo &ptngutJftmo per 
Jltjpanias nafcentejkcientes. 

1. P r 1 m v m igttur Ledo fruticat ad hominis alti- ciftus Lc- 
tudtnem y quam ettaminterdum fuperat ,ramis freaue- don u 
tibns, itgnofls y duris y ntgris: filta,vtt ramt,ex aduerfl 
fifa y obionga,tranfuerfum dtgttum cjuandoc^ latu,non- 
nunquam ettam iatiora, fuperne nigra , tnfirne candi- 
cantia, cjU£ cum teneiitsramulis ptngut cjuodam y odo- 
rato,caltdo<fe & tranjparete licjuore adeo copiojo ajper- 
fafuntL,, vipraculettam confpicipojjit , & ochiua mt- 
liaris parte odor nartbus percipi: flore efl tnter reltcjua 
Ctfligenera &puicerrtmo &• ampiiflimo, magn<t 7(ofe 
amplttudtne ,ftmplici qutntfefbliorHm textura, omnmo 
interdum candido:J?d cuius maxima expartefiiiafln- 
gulactrcavnguempurpurcantgrtcante macula rhom- 
boide nuncmatore & iattore, nuncminore & anguflto- 
re inflgnttu fwvt,: floris vmbilicusmultis crocets fibris 
plenuSj vtt reltc\uorum Ctjitgcnerum: capttuia tn lon- 
gis pedtcHlts^filtisc^fuis denudatts, omntum maxima y 
rotunda fire &plana non mucronatu, &ftpenumero 
decagona, dura, tntusfLtuefcentia , cjutbus dehtfcenti- 
busjemcn dectdit coptofum y fubruJum t omnium mtnu- 
tijflmum-, . 

Tota l$$ RAIWORVM STIRPIVM 

OftusLcdon r. 
historij£ liber i. 157 

Totnplantn exficcatnnonnihil candicat,Jed lento- 
rem & odoremfuauem retmet ad multos etiam annos. 

Crefcit hoc genus multis Ht,fpani<t, & Lufifiznta lo- 
cisftequentiffime, itn vt ptftonbus ad calfaciendas fir- 
naces, & tenuiorisfii tuns. homintbusftruendo ignijer- 
uiat. Nufquam tnmemagis copiose, quam m colhbuf^ 
eorum^decliuibus interTagum & ssfnam f.umina i 
& toto ftre monte Sierra morena nuncupato ,vt mthi 
aliquando contigertt ad vigintifire mihanaper hutuf- 
modifrutices tterfncere. 

2 . Superatn Calpe, littore marino, qua ^^Calacam 
itereft, latiorenafcitur filio , quajiad Lauri angufti- 
fili&firmam & amplitudinerru accedente - } non minus 
tnmen pingui lentoq^ illo humore abundat , quarru id 
quod anguftiore eftfilio. 

Hijpani vtrumque xara, Lujitnni prius eflepa ap- 
psllanL,. 

1. Altervm genus, vbijponte najcitur, non tam Ledon 
altefruticat,fed bicubitnlibus duntnxat ajfurgitftolo- 
mbus , ramojis ^fragihbus ramis :filiis omnium^ inter 
Ciftigenera , qitst obftruaui , maximis, virentibus fu- 
perne, nonnthilcandtcantibus infi-rne,Heder<tfiliorum 
firmaminterdum, er Populinigraplerunq^ amulanti- 
buSyfatiscarnofis&rudibus , hyemenonmhU ruhenti- 
bus,guftu fubacido & adftrmgenteifios Qftiftmina, 
cumfirma, tum magnitudine, candidus-.capttulapen- 
tngona, acuminatn,Jemine exifi & nigricanterefirttt. 

TenelUpUntane^ ptngues , ncq 3 odoraufunt ,Jed 
annotins. duntnxat , <j?vetufttores,autumno pr/jer- 
ttm, quo temporecmnes Ctfti qui pinguesfunt^, abun- 
dantiorefucco, craffiore Jaltenu grmagis tenaciprt- 
gnantes ejfe videntur. 

2. Huius generis alia Jpecia inuenitur,peromniaftre 

fmtlitt JjS RARIORVM STIRPIVM 

Ledon ii. HISTORI^ LIBER I. IjJ 

ftmilis^Jedhumilior, netfe cubitumexcedens-^cuim filia 
etiammtnorafunt: altoqut necfefzcie , ne^flore, neaue 
ftmme, nefyfdpore dtjfimtlis. 

Ktrun^nafcitur tnJWariano monte(vulgo Sierra 
morena) qutjuperandm eft m cjm ZJljJftppone Hijpa- 
limfttciunt iter. Inuenitur ettam collibus cjuibufdam~> 
Granata vicinis* 

Trtmam Jpeciem-> incoU Xara-xarguna, & xarort 
vocant: Granatvnjes xira-eftepa, eodem quo CajhUanh 
nomine dftumfiminam appe/laat,, Altera fpectes in- 
colis xaguar^a dicitur. 

T e r t i v m in Htjpaniis vidiffenon memini,fed Ledon 1 1 
ftmine ex Jtalia mijfo Lcdi Cyprij nomine,nobis &ple- 
rififuealtis rei herbaru inTSelgio ftudiojis natum eft, 
cubitali,interdum ampliore altitudine, ftuticoJitm,ra- 
mis nigricantibm,filtis carnofts, nigricantibmpra vi- 
rore, media interprimi (frjecundi generisfilia magni- 
tudinis, brcuioribm tnmen quam vtriufy , ejr rhom- 
boide quodammodo figura, qud cum nouellis ramis len- 
to & rofcido humore obfttajmt , non adeo tnmen copio- 
fi ejr denjo , necu etiam adeo odorato ,vt inprimo gene- 
re.-flos albm,Jecmdogenertftmilis ,ftmen etiam exile, 
nigricans in capitulis rotundis. 

Qv A R t v M genus multis ramisftuticat , cubito Ledon i 1 
longiortbm lentU ejrflexibtltbus, hirfutis , albicattbm: 
filta reltquis Ledigeneribm molliora , ad Ctfti fimtna 
filia accedentia, veritm angufliora , hirfttta, ntgriora % 
drpinguedtne lenta confperfa non modo verno tempore, 
ftdetiam per totam aftatem :flos candtdm eft 9 Ctfit ft- 
mint flore non minor, nec abftmilis : capitula extgua 
membraneis quibufdaw—> ejr iaxis tnuolucris tcc7a,Je- 
men conttnent omniummaximum, niortmt^. 

Nufquam hocgenm quam^ m Qaftc/lavetcri ob- 

Jeruauiy |<So RARIORVM STIKVIVM 

Ledon u u. ■ 


HISTORI^CLIBERI. I^t 

pruaui, vicinis pago S.*JA/Carv.ni del Caftanal /ocu\ 
ybiabincolis ardiuieja nuncupaturyadcoftequens >vt 
vulgaref.t ifticprouerbium^, 
Qnien 2I monce va, y mas no puede, 
Alomcnosarcliuiejacoge. hoc eft, Qmcunj 3 montcm 
*tccedtt,pottus qukm inanis redeat,Ardtuieja colliaat. 

osfpud nosfatumfilictter proucmt. 

Q_y 1 n t V m eodem quo proximi defcriptum af- Lcdoa ** 
furgit modo, verum ramis durisy ligmfts, ntgricatibtts: 
fthts longis ole&yanguftioribus , nigricanttbm ,pingut- 
buSy&cum nouellis ramulis lento bumore confterfs: 
jios albm omniumftre minimus : capitula obiongwfcu- 
la t anguloja, in quibusfemen ex rufo nigricans \exiguu. 

zsid huius radices genm iilud Limcdrrifue Oro- 
banches quod tijpocifttdaappeIl.it inueni , multis vel- Hvpodfti* 
uti fquammis, vt alia,compattum, colore pallefcente, *<"»• 
lineis tamenqutbufdampurpurafcentibm, &nonnthil 
virefcenttbm dtUinBo , cyttnosfaos , vt qu& fitb altis 
Ctfti genertbus nafcitur ,fumma fv.i partc pnftrenSy- 
fUccotfc lento &glutittofitotzipr&gnans i 

Nihiltsro Ledtgenere vulgatim toto regno Vale- 
tino, & GaHtaNarbonenf, vbt ahudLed/tmKon ob- 
feruaui,ftd tn plcriftfe altis HtffanU &LufttnnU locis 
etiaminuenitun 

S e x t v m ftre fimile eft qttinto, breuimpaulo,mi- Le<Ln tt t 
nortbm anguftionbmq^ filtis, leto cttam humore afper- 
fts, quemadmodum illius filia-flosxuior, quinc^fiiiis 
conhansy Candtdm,ftmen etiamftmile. 

S E p T 1 m V M cubitale eft , multis & ftequentibm tcdon ¥1 1 « 
ramisftuttcans, colorc cinereo , & ftequentiffmisfiliis 
€os ftpientibm %orifmarini coronaria ,fedommnoca~ 
nefcentibm, rjrhifftdis:non tamen minm pinguibus 
&glutinofts cumfau tcnelUs ramutis ^quam qutntum 

L genmt 


iSl RARIORVM STIRPlVM 

Ledon v. 
H I 3 T O R I .-€ LIBER I, I £ j 

Ledon vi i* 
L j 164 RARIORVM STIRPlVM 

genus.jlos Jummis ramis copiofus, candidus ,fupcrior$ 
fimilis,fimen etiam non diffimile. 

Valentmo regno h&c duo poftrema mihi fblum ob- 
firuatn Jitnt circa Xatiua , & ab incolis xaguarco di- 
cuntur. 

LcdS\rm. Octavvm eadenu qua fiiperius magnitudine 
crefcit, ramis tztmen magis expanjis , &filtis tenuiort- 
bus,Jupinaparteexatro virenttbus ,mferna tfero can- 
dicantibuSyRorifmarinicoronarix fire amulis y fid gu- 
fiu adfiringenttbus , tnmetji lento quodam humore & 
pinguijint cum tencllis ramis objitn : flores numerofifi- 
cundum ramorum-, longitudincnu, quinc^filiU con* 
fiantcs , exigui , lutcitfimen in cxiguis capttellis ex ci- 
ncrco nigricans. 

fnuenitur hoc frequens incultis illis locis citra Ta- 
gum, fitpra VljJfipponem y cum Ctslofiltts Haltmt, & 
nonnullis B<£ticx locis vbi ab tncolts Romero, hoccft 
JRofmarinus appellatur. 

Lcdon ix. N o n v M minus eftfupertore ,fiUa paulo maiora, 
nccfefubtus incana vtt in Ochuo, rariora ttem er ma- 
gis glutinofi : ramult qmbus flos inhajit tenues & ex- 
Jitcavlanecfe rctorridi , in quibus capitula aliquot ina- 
nia deprchendiy & omnino hiantia tam excujfofimme* 

icdon x. D e c i m v M pedali duntnxat eft altitudtne,ramu- 
liscxilibus, lignofis, &fiitis fragilibus , nigrtcantibtu, 
pinguibttSy & lentorc quodam madentibus ifilta longc 
minora quam in nono , non multum a Thymi filtis dtf- 
Jidentia: flores , vt ne^ in alio, non obfiruaut ,fid in ob- 
longisramulisquajivmbellatim prodeuntta capttula t 
exigua, & fiiperiorepartcapcrtnyiamtnania &cumj 
Jitis ramulis arida. 

Nafcuntur vero h<tc duopoftrema in cxtrcma 2?<f- 
tkaparte qua Caftcllam Jpecfat, abincolis xaguarco 

nuncupata\ HISTORIwE LIBER I, l6$ 

Lcdon vj i i. 
166 rariorvm stirfivm 

Ledon i x. 
«ISTORIiE LIBER. I, l-6j 

Ledon x. 
l6S RARIORVM STIRPIVM 

pnncupata^mctfipofiertus nonulii ettam turmeruela, 
qucdfub eafrte tubaa iqtu Htfpants turmas appei- 
lanturjnafcantur^ vetpottus ,vt exifitmo, Hjpoctflis 
qua illis tubemfirtziffeioco obfiruatacfi. 

Nonminus perpetuo funt_,foho tfia Ctfii generst, 
quam mas &fimma . 

Po r ro khIov Cjrtcis hic fiutex dtcitur } Lattni* 
Lcdon, c Plmto etiam Ls.da. 

Pf.iry.exsro tlludquodexcocoliigitur x>xJttvor> La- 
ttnss ettam Ltdanum-,, offictnis Laudanunu. 

E i v 5 cclhgendi rattoncni 'Dtofcortdcs & Tliniut 
defcripfire. Quam vero mter reccnttores Bellonius li- 
bro i.obferu. cap.7. m Creta obferuaffc ait ,adfcrtberc 
htc libet: citm ab alto nemmeftt adhucprodttzi. 
Ladanicol- Grdci colitgendo Ladano msTrumentum peculiarc 
tgendi utl ° parant,, vernacuto fermonc Ergafim dtttum~> Efi vc- 
ro td tnfirumentum rafirofme denttbusfimtle ; hutc af- 
fixa funt altauot ItguU excorto rudtnea^denfato aut 
prtparata confiela. Eas leniteradfiicantfiuttctbusla- 
dantfiriSy vt tllis adhdtreat tiautdus tUchumorctrcafo- 
Ita & ramulos concretus , cjut deindea ttgulispcrfum- 
mos cantcuU ardores cultris efiabradcndus. ftnfy La- 
danumcoltiuendifitmmus >imb tntolerabtlts eft labor f 
cum ncccffejit totos diesfummo cantcuU <rfiu tn monti- 
bushtrere. nctfe verofhciie quifjuam altusadtdcollt- 
gendum opcramfnmtt , prttcr Calohieros , hoc eft mo- 
pachos Grxcos. Nufquam vcrb maiorecopia tcta infu~ 
la cogttur, quam ad radtces montis Jda, pago Cigualt- 
gnus nucupato,cr apud Afiiopotamon. Hsc Bcltontur. 
Si quis txmen m Htfpantts htttc cotltgcndo operam^ 
pauarc vellct, multo minore , vt mthi vtdetur , negotio 
magnametuscoptamcoUtgere poffet(cum integra alt- 
quando fiiua inuenianturomntnm^pinguifjmt tlltus 

ledi 
HISTORI,* IIBF.R I. l6$ 

JLedi quodprimo loco defcripfi) atcfe ctiam /ongcpurif- 
fimt & refincfi odoratt^. 

CiETEHVM Ladanum primo exceJfuca/idunL* 
tfi, adhacfabfiantia tenu^protnde emoUtens , & mo- 
kerate dtgerens, atfy etiam concoquens : itatfc mirandii. 
non efi,fipectt/ianterad vteri vttia conuentat : fimtli- 
teradfirttlionispau/u/umhabet ,quoctrcaetiam-> de- 
fiuentes capillos retinet tnatt quidquidprauthumoris 
ad radices eorum refidtt, id omne abfumit,tum meattu 
auibtuinfixifutvL>, contrahit. 

De Chamelsea. cap. xxxvii. 

Chameua furcu/ofus frutex efl , ramis pal- chamels* 
tnaribus,interdumminoribus y praJertimca/idis regto- '• 
nibus.fi/ia perpetuo virentta, Ole&fimi/ta, minora tu- 
pten nec tncana.fid vtridiora,gufiu amaro &lmguant 
veUicantcpofimodum-.fiores exigui.pa/iidu/t aut lutet y 
tribusfc/toiis confiantes, qui cxfi/iorum a/is prodeunt: 
detnde frut/us trtcoccus ,vt in Tithymaii generibtts, 
pel/tcu/aprtmumzgrtdi, deinde permaturituterru ru- 
bra^ amara, & /tnqttam mordentecircundattts, durus, 
fjr vbi exficcatmpterit , niger. Floret Aprtii 3 fiuclus 
Augufio maturefcit. 

Nafctturregno Va/etino, tofttxfe Qttn/onia & Ara- 
gonum revHo: veritm mu/to breutor & candtdtorquam 
tn Gaiiia Narbonenfi. Certe agro Mompe/iano circa 
%2Wirauaux, ejrcoUemiUumvianumJrequens, vtatL 
ad Fronti^nanam vrbem montt Setto vtctna,vbt multo 
Vegetior virtdtorj 7 efi quam tn Hifpamts.Nunc ettam 
aretherbarittfiitdtofis tn Belgioa/itur. 

Xctui\ouct Gracis quafihumi/is O/ca dicitur : Lati- 
*v* Grtcunu nomen retinet Chame/aa . Qutdam^ 

L s titsjani IJQ RARIORVM STIRPIVM 

Chamelxa, 
HISTORIA! LIBER t. I7I 

Hijpani oliuillar ocant,, Proumcia Narboncnfis Ga- 
roupe. 

E s t aliud ChameUagenmexItnliadelatumpla- chitaei** 
ne ab hac differens , rei~lojtolonefiuticans,ramts-admo- 1 1, 
dumfiexibilibus & corttce tenaci obduftts, qut difficilc 
dtfrumpipotest: folta admodumconfirtn, carnoja,JDa- 
phnoiajs firmam imitnntia.fidmulto mmora,& mca- 
na lanugine,infirne pnfirtim, pubefcentta-.fioresfimul 
congeftt quatuorfiltolis conitantes, ex lanuginofis, ce- 
lortscfe argentei calyculis prodeuntes , colore purpura 
dtluttffimd: fiuStus non tricoccus vt fuperior,fid vnt- 
cus, oblogtufculus , tenui membranamtntatn cbduclus, 
fucculentn came, nucleum inficontinensfiruidum^. 

Eanu fiolummodo apudnos mhortisytdt , bistnter- 
dunu florentein-> . 

P o r r o 'Dtofcorides pituitnm &btlemdetrahe~ 
rc> incatnpotiis fumptam , ttn vtdua. Abfinthij partes 
ad vnam ChameUs. mtfceantur, & hydromelite exce- 
ptdt in catnpotia cogantur, auttor es~t: non tnmen Itcjue- 
fierim ventre.Jed quotquot affumptn funt regert. Hu- 
ius itemfiltis cum melle tritisfirdida vlcera & crufto-, 
fi repurgari. 

DeThymelara. cap. xxxviii. 

ThymelvCA firutex eftpollicari interdum craf- rhymelara, 
fitudme ,cubitnlis aut ampltor , qui in multas virgas 
fifidtuidit cubitales, pulchras, tenues, reblas : quas ob- 
ftpiuntperpetuo virentia filia Lini, matora &latiora t 
mucronatn , non cujpide obtuja vt ChameUa, netfe im 
fiagtlta,Jedlentiora , c^gummofumijuiddamprttben- 
tut Ji dentibus atterantur: fiores firt in extremis vtrgis 
candtdoSj Oleafirefimiles, quatuorfiliolis conftantes* 

coptofis, 
17* RARIORVM STIRPIVM 

Thymelaea. 
HISTORIjE liber i. 175 

copiofis, racematim ftrme propcndentes ; deindefiuclii 
baccarum mjrtt tnterdum magtraudtne , oblongtorem 
paulo,per intttavirentem ^poiimodum vbt maturuit 
rubrum, coralltj modo,carnefucctplena & aquofi vt in 
Qrafiis,fub qua latet vnicumfemen , mgra fiagiiisjue 
pelltcula, albam QrfirutdogusJu medullam obuctuens. 
radtx iignofi & dura , in tenellis vero plantis raphani 
modo efformata ,"& craffo corttce tetta^ lento^ & ad- 
modum tenaa cjuemadmodum totaplanta. 

Fioret fulio, crper totuminterdumautumnum^, 
ejrfubindejemenprofirt. 

Nafctturlocts ajperts,pcr totamfirl Hifpanianu, 
&plertfq 3 GalltA Narbonenfis. 

G HjECI ^suiviKijLoM vocant,, nonnulli etiam yttu- 
halo* tefie Diofcoride, & -rvpof <L'xyw, & mfa & xrW- 
fot (tametfieodem tefie filia pecuhariter wiupov appcl- 
lentur) Syri i-7rohmv^Eubceenfes a!roKM,HiJpant tor- 
uilco; cuius baccis menfe Oklobri &Nouembrt plcrun- 
queauiculis inftdtantur, 

Eiusfiutlus Muiin kUhQ^ dicitur , Granum-, cni- 
dium Latinis. . 

F o l 1 a, inquit Diofcorides , pei mejfes coUigi de- 
bent, &ficcata in vmbra recondt: & fi dare ltbebtt,an- 
tea. tundi,&nerui eximt. Purgat autctru & acjuofi 
ducit eorurru acetabultmenfura vino diluto injperfi: 
moderatius autemlentecoCia , & olenbus contntis ad- 
mijb. 

Seminis medullaper infirna btle, pituitam, aquasfy 
detrahit,fivigintigranorumpars tnterna btbatur-, ve- 
rumfkuces adurit : ttac^ cum fiarina autpolcta, autin 
Vua acino dari debet , aut meile cotlo obdutla deuorari, 

Dc 174 HISTORI^ LIBER I. 

DeSanamunda. cap. xxxit 

Svperioribvs mcrito coniungi pojfe exifti- 

mo duo fiuffruticum^ genera qu& Sanamunda nomme 

donata per Htjpanias deprehendi, & tertiuillts (imilc. 

Sanamunda P R i m v m multis cubitaltbus ramis ab eadem ra- 

•♦ dicefruticat obfiqutofls ,fiextbiltbus,cortice exteriorc 

nigrefcente obduiiis,alium interiorem lentum & in tc- 

nmafilaje dfijfoluentemcompletlente :filia Chamelat 

amula, multo tamenminora , breuiora carno/a^, Ti- 

thymaloparalto aut tL^Cyrto proxtme accedentta,fid 

htrfiutaaliquantulum , circa ramulos confirttm &fi- 

rie cjuadam vt inAfyrto dtftributa,gummofiajimor- 

deantur, &guftu amaro, detnde admodum acrt & ad- 

urente:fiores tnterfilia Ole<z fimiles , oblongi , in qua- 

tuor filiola per extremutrudiuifi, colore luteo: firuilu 

(cfueadmodum ex relatu accepi) ThymeUdftre,fid ni- 

gricante colore* radix crajfa, lignoja, 

Frequens eft regnis Granatenfi Cr Valentino, vere 
fiorens, hoc efi Afartio & Aprili. 

I s t i c ab herbariis Sanamunda vocatur , a rufii- 
cis vero mierda-cruz ,propterpurgandt fizcultzttcm-, t 
cuim caufa rusticis eirn regionts adprime m vfiu efi. 
Sanamonda Altervm ad cubiti altitudtncm etiamfruticat t 
« ** ramis lentts & flextbtlibus , corticc denfi & carnofi in- 

teclis,ejui (fublata exteriorecute) per vniuerfiamplan- 
tam, &pr<tjertimcirca radtcem,Liniaut Canabtsmo- 
do tnfila diducipotefi -.fuperiores ramufculi denfirum 
confcrtorumtL & lanugmoflbrurru & veluti tomento 
quodam obfiitorumfiltolorum comapariunL., fupertorc 
mtnorum, er mucronatorum, guflualiquantulumfitb- 
fiiftd tamen acrt deinde & calido: h&ccomaflaueflccn- 
tiftmflofculorum Oleafimiltum numcrofifibole exor- 

natur: Kl$TORIi£ LlfiER i. 

Sanamunda i^ *7f 
i;6 UISTORIJE LIBEJl I. 

Sanamunda 11« 
histori^e liber i. 177 

matur.radixcrajfa & Ugnofifuperioriflmilis. 

IfltusfluUumnon obflruaui quoque ,qHandoquidZ 
Februarioflorentemwuempetrcjd Jolo marttimu' r B&- 
tkd, tnter Calpen & Sflepona , cr montibus (franatA 
proxtmis. 

Granatensibvs Mauritanis Sanamunda 
vocatur, apud quos purgadorum corporum gratta ma- 
gno efl in vfu. Dnachm& etentm pondere cum decotla 
cicerum fiimpm, mirtflce purgat per infiriora. 

drca Calpen,vbi vulgo Burhalaga appellatur, nul- 
lo in vfiipr&ter quam excalfnciendts firnacibus. 

"T e R t 1 v M reltqua duo magmtudine excedit, Sarumunda 
virgis candtdiortbus & multo lentiortbus , corttceque 
fiipra modum tenaci e-r obfiqutojo: extremi rawuli,qui 
copiojifent & ommnofire tomentoji, veluti comam ef~ 
ficiunt procumbentem , & filtolis obflti funt frequenti- 
bus, camofls ,paruis , Semperuiuo mmori Dtofccridis, 
cjHod nonnulli fllecebram vocant,, ad.modumj Rmili- 
bus, vrentis etiamjncultatis :Jlores fupenoribus flmi- 
les, nonnunquam herbacei,interdum pallentes. Sed ne- 
que tfltusfruUum obfruam :floret autem quofuperio- 
res tempore. 

fnuenitur hoc aflreto Herculeo,toto illo traUu ma- 
ritimo, ad Pjrentos vfque. 

Qjv o nomine hoc poflremum genus vulgo appelle- 
tur, ignoro. Similem-, autem fluticem fccum^ ad nos 
aliquandomifiruntclanfs. vir ^Alfinfus Pantiusme- 
dicus & profijfor Ferrartenfis pU memortA, or amphf- 
Jimusfacobtistzsfntonius Cortufus Pataumus patri- 
cius, htc qutdem Ericx zsflexandrin* nomtne , tlle ve- 
ro Cneari. 

Verum an Cneari an alionomine veteribus defcri- 
puflnt hx planta,aliis iudtcandum relinquo. Certum 

eS\€ tamen IjB RABIORVM STIRTIVM 

Sanamunda m, 
! HISTORIj* LlfilR 1. I79 

tanien e{l ThymeUe. eongeneres ejfc, & ijfdem fkcui- 
tatibiupoilere* 

De Hippogloflb Valentino. 
cap. XI. 

SvFFRVTExk efipotius qttam herba,cubitah J*i>pogfc>r- 
aut ampltore altitudme^mHltis ramis lignofis ,duris,v.n\na. 
nigrtcanttbus^neq^ lentis autfraEltt contumacibus pr&- 
ditufy cirea quos,tnterdum ex tubercuhs multa confir- 
tim&fimuliunckifblianafcHntHr, m tenerioribusVe- 
ro ramis , qui rubefcunij, ranora , Myrtifire, oblon- 
giufcula , ex cAruleo nigricantia , carnoja , nigrtcante 
pedtculo , cujpide acummata , extremt amarttudinis: 
fiores fitmmis ramulis fngulares inharent fquamma- 
tim compatlt, interioris orbis fioru Scabtofd aut Afor- 
fus diaboli magnitudme , in medio villofi & lanuginofi, 
excAruleocatidicantes,per ambitum vero omntno c&+ 
rulei. firuclum fiuefemen ignoro: radix dura & Itgnofi* 

Florentemmueni menfi Februdrio & tSI/Cartto tn 
Batic£ folttudinibuscirca zAntequera,&regno Adur* 
ciano tnter Velez* el rubio fij* Lorca, totoque regno Va- 
lenttno, 

Bj£tici coronilla de frayles,^ fiempre enxuta, 
ejuod Jemper anda & exjucca videatur , appelLmtji 
JMurctam vero & Valentim vulgan voce iegullada. 

Nonnullt Valentini profijfores Htppoglojfum effe 
cenjebant.,, citm tamen nthiicum Hippoglofo < Dtofco~ 
rtdt defrtpto commune habeat, ntfiquis firte ob filio~ 
rum cum JRufctfiliis ajfinitzttemfic tudicandumputet, 
qnx nimen tn hocfiuticectrcapedtculumftntobhngiO' 
Ta &angufitora- pr<tterea fiicnltates ettam dtfftmtles . 

SwvL. qui zstiypt nomtne donare malmt^.-Jed cum~> Alypu <;ao- 
flane arida fit er exjucca , »0» video qua rattone ruaiiai - 

iZfyC 2 fuarru l8o RAIUORVM STIRPIVM 

HippoglolTum Valentinum. 
HISTORIjE LIBER. I.! l8f 

fuamfententiamftabtltrepoffntj. 

C A t e r v m circunpranet B&tics. medtci eius de- 
coBumproptnare dicuntur iis qui fcabte Galltca labo~ 
rant^ } nonftne magno {yt aiuntj fucieffu. 

De Cafia quorundam. 

CAP. XLI. 

CvBiTAiiSfJ? h£cpIam,frutico(d , t enues vir- ofiris forrf* 
gasferens^ rtrefcentes, lentas , wterdttm ettam^, nigri- PIiny * 
cantes, praferttm dum nouelU funt j &tn kisfblia Lini 
rariusper ramos fparfa^guftu amaro :flores altquot ex 
luteo ytrefcentes, mufcofi, corni &muli , adftringentes, 
in eodempediculo congefti:futlus deinde Afyrti , pri- 
wo viridis^vbi maturutt ruber Corallij aut ^fftaraH 
fruEiuimaturofimilis,fubdulcis lcntus^ ^poftmodum 
nonnibil acrimonidt exerens , offeo intus nucteo, quime- 
dullam habct candidam ,dulcem. 7^adtce nititur dura 
(frlignoft. Floretdfkte^fruclmOHobrimaturefcit. 

VariH Hijpama locu crefcit fecundum-.-vias^fre- 
quentiffime autem-> Granatenfi & Falcntino regno. 
Afompeliano etiam agm obferuaffe memint adinguf- 
fitmpagi Peraul^ad ftugnum Volcarum ftti^deindefil- 
uula ad Egremont ccenobium. 

M E o tempore tslic aftudiofts proQJiride habeba- 
tur: fitccejfores Caftam appellare maluetuni^ quod no- Ca g^ 
men etiam nonnullis HtfpanU locis obiineU ^Dotiifft- 
mtuPlaca Polvgonum Plinij exifttmabatc^uodfifuc- Po [ y , ona ai 
rtt, ni quartum Polygoni Pitntani genus^ reftrendunL* 
cffet. Nos tumen aliam plantam proponea$iu,'-qu<£ cum 
tius defcriptione magis quadrare Videtur.Tftfpanoru 
vulgus Hadajoz.. & vicina incolcns loca, guarcfelobo 
Itngua vernacula nuncupat. 

Si quis cit Ofiride Plmio defcriptzt conftret,ai*q*at 

A4 s notoi l8i IAMORVM STIRPIVM 

Cafia quorundam. 
PISTORUE LIBER %, I&J 

Hotai conuentre deprehcndet .N ihtl tameflutuere volo, 

Certe x.vkw?w TheophraFti , quod Caftam^ ab Hy otno * >t '»#r. " 

vocari Plinim tradit, cuimcj^ ipft libro 2 1 . cap.g. ex 

Thccphrailo duogenera effe conftttuit ,minimc ejjepa- 

teft. Sed necfj etiam Vtrgilq Cajia , platjta odorata, cu- 

im in BucolicU & CJeorgtcU memmit. 

Pe Vua marina vulgari. 

C A P. X L I I . 

H v 1 V s duo genera per Hifpanias mihifunt ob- 
Jeruata,Jola duntaxat magnitudmc interjedtjferetia. 

P R 1 M v m humana tnterdum magnitudtne ftuti- PolyRona» 
cat, Spartij, quod Htjpant retama vocantL., modo, in- 4 ' mMas 
terdum brachtalis crajfttiei fttpite, oblongis ramis, nt- 
rricanttbut, quideindemultas vtrgulas ferunt pedales % 
tenues, multU internodiis dislinclat , vt Equifttumft- 
re,propendentes,ftuejoltis ^guftu admodum-, adftrtn- 
genteijloremfecundum internodia conftrtum, minutu, 
CT mufcofum, cornmftori non abftmilem, paliidum:de- 
indefrucium exiouis moris fimilem ,rubentcm ,fuccu- 
lentum,aadum,tn quo vnumaut alterum granum mi- 
lio ftre Jimile inesf fbris nigrum-> ) intm afbum: radtx 
durajignofa. 

Altervm httmtle eft, oracihbm, farmentofis (Jr Polygonnm 
freqnentibm ramulisftuticofum , qut internodtis vt tn 4 " minu$- 
fuperiorc dtftmguuntur, humt ftarfa (JrproJuftcoma t 
ftnefoltis vtt fuvertm, nec minm adftrwgcns,fimihJlo - 
re &frnlitt:radix longe latecj,Jerpens efrfubwde nouas 
prolesjub terrapromens. 

Floret vtratfo planta menje zJltato :frutlm ^ingu- 
ftoettamj.jfnm ntaturefctt. 

Prtmam tame tnitto Martij fioribm onufktm ttiam 

M 4 deprekpM 1 ^4 RARIORVM S T I R P I V M 

Po!v2onum 1 1 n . maius. 

J o 
HISTORI^ LIBER |. 

Polygonum ii 1 1. minus. *8J 
e-SW lS£ RARIORVM STIRPIVM 

deprehendi circa Velez. ei rubio regno Murciano, vbt 
viurima nafcitur, nufijuam aitbi mthi consfeftn. 

j&iterametiam frequentem tnueni tn colle quodant 
Jecundo a Salmantica mtiiari, totiusfire Htfianu me- 
dituflio, iongifiimk a mari. Quod ecjuidemfitis mirari 
non potui „ cum antea copiofim obfirua(fem locis marii 
timis , & tototilo tratlu tnter fiagnum Valcarum-, & 
tnare Afediterraneum,Jupra Peraui er Afagalonam, 
admontem vfy Settum. 

Hispani Belcho primum vocanL,. Aiteruntj 
fjaiitx Narbonefis incoU rafins dc mar, hoc efi Vuam 
7narmam_>. 

tSWeo tempore feritiores ficundum (jrpumiium^ 

Trajur*. genus ad Tt.ofcortdtf Tragum fiu Traganum itbro 4- 
defcriptum^ refirebantL, : cuius fitnc altquot nota non 
inepte huicplanta quadratvL, . 

Andto&ee. NonnuiiiposJea ad tsfndrofiicen retuierunt,,Bcl- 
loniumficuii, qui lib. j . obfiruat. cap. 41. de zAndro- 
Jace agens, hanc innuere vtdetur. 

eratoR. PerittJftmHtiAnguiiiara Crotonis , cuius Nican- 

driinterpres mentionem fkctt , nomine ^hancntfitllor 
defcribit tudicio duodectmo. Crefctt, inquit, adfiumen 
Sebenicum-, in ^Dalmatiafrtttcx humiiis, Pinofimtiis 
admodxm,freqtientibu4nodis, cuiusfriia [cirrtfeura- 
muiipotius] Scjuifito minori fimtiia fitnt, eius flos ru-> 
fifcenty tametfi palientem vidcrim-,; quideindeinfru- 
ilum extuberat rotundum Cerafi mtnorem^maturttn- 
teco/orem rubrum contrahetem 3 qui etiam edcndo ejfe 
■pofftt. T^afcitur locis ajperis ,fr motofis &JaxQfis,&c, 
M V l t 1 s vero notis,prtmuprafirtim huiusfian- 
t£ genus , mthi cum Poiygono cjuarto Piinij quadrare 
videtur, quod his verbis defcribtt Itbro 2j.cavite 12. 
Quartuntj genus StlueUre appeiiatur , pene arborU 

i modo HISTORIJE LIBER I. \%J 

modo frutex , radtce Itgnofa, fiirpc (fedri rubicundo y 
ramU Spartht, btnum palmoritm , mgris geniculorum 
ternis cjuaternisve arttculis. Hutcquoi^JpiJfandi na-r 
tura, fdpormalt cotonet. 

Detnde c/uas Diofcorides Polygono tribuit facul- 
tztes , adhuc hodte apttd ettts regtoms, vbt hicjrtttex 
nafcitur y incolas, \nvfufunu. Etentmciut decoEiumj 
penis er vefta vlcerthus confirre afferunt,, 

P o s s e t ramen ad Ephedram firte etiam refirri, Ephedra, 
cuius tdcm Pltmus hb.26, cap. 7. in h&c verba memi- 
nit: Caucon qux. & Ephcdra,abattis Anabafts vocata y 
nafcttur ventofofire tratlu ,fcandens arborcm^ rjrex 
ramupropendens,filionullo, cirris numerofi, quifunt 
iuncigemculati, radtce palltda. 

Hanc Bellomtu Ubro j . & $ .obfiruationum arb§- 
res confcendere dtctt , cuitis crfiutlum , Androficctfi- 
mtlem, rubrum ediffe refirt . 

£go vero hanc plantum filam fire nafcentem tfrfije 
Jitfitncntem, ncq 3 adminiculo egentem tnucni. 

Dc Anagyri. c a p. x l 1 1 1 . 

T A m e T s 1 nonnulli plura Anagyris generaje vi- 
diffe refirantL,: ego vmcum duntnxat legitimum t qualc 
vtdehcet a vctertbus defcriptum efi, obferuaui. 

ARBVScviAf/ humanam ahhudtncm-» non Anagrro. 
admodum fuperans , in cattdis prajertim-, regiontbus y 
quamups ettam duorum hominum magnitudtnc &qttaf- 
fi confpexerim altbi , multts ramis fiuttcofi , cortice ex 
vtridt nigricante obdutlis , e qutbtts ramuh profthunt, 
onufiifaliis trifihj fire mccnianthis, hocefi ternisfimtd 
ittntTis , fid fuperne dtlutitt* virentibtes , auerfi vero 
fartc tncants , vt viticis filia , odore Jpatuta ftxttda 

vulgaris, l8S RARIORVM STIRPIVM 

Anagyrfs vera. 
HISTORI;£ LIBERI. ig^ 

vulgaris , quam nonnulli Xyndtm effe volurvtj, adeo 
graut, vt ettam^ tranfiuntibiu fuo fcetore caput ojfen- 
dat. Ex jbliorumfidibui tfr alis btni,ternt,aut quater- 
niadjummumfloresfimulprodeuntoblongi,quinq^fi- 
liii confhntes gemfia fireaut Cytifimodo,fidquorum 
fupremumquodq 3 rchqua intcgtt breuius efi, &mini- 
me reflexum vt m Mis, & colorc mtenseaureo, reliquis 
pallefcentibm: filtqujt deinde fuccedunt dngimli Uno-i- 
tudme,poUtcan vero latttudme ,cartilagtne<£ , in qui- 
bm tcrna aut quaterna fimtna , nonnunquam-, plura, 
Jatts magna, exiguis phafiolisfimilta, renis fbrma,qti& 
tnitioalbent,, demde colorem purpurafcentem contra- 
hunt, andetn per maturttutemexc^mleonigrtcant,: 
vt aptijfime Dtofcortdes miKi\ov dtxerit t cum ineodem 
jrutrunonbenematuro tres dtjfercntes colores fubtnde 
confpiciantur* 

Primo hanc arbufculam nafcentem inueni primo ab 
tstrelatelaptde fitxofb quodam colle, quidicitur Dtui 
ftAntonij, monenteciarifs .vtro, eodemfcprofifforepri- 
mario Academia nJW ampeltam D. CJuliclmo%on- 
deletio. Detnde copiose ctrca Hifpaltn totim B<ttic& 
emporium celebemmum , & etiam ad eJWundamu, 
sj4€a!acam~>, atc^ Valcntiamj. 

F lo R e t tsttc fanuario & Februario, *.fixte fi- 
men maturatur. Hutm Itgnum intm non nigricat ,fid 
nonnihtlpallefcit potim. 

JbciyueK, tj aVa}ys'*§K # nonnullis etia ocxot©- Cird- 
temppeUatm tefie^Diofcortde & Plinio, Lattnis Ana- 
gyris , ofHcmis ignota. Vulgare nomen HifpanicunL* 
noninteilext. 

Tenera fblia tritu 'Diofcarides refert iUitHtu» 
morcs reprimere, &fipartm hotreat , &ficund<£. mcn~ 
fisjjWtorentHr ^drachnu pondcrc bibi m pa(fo:fic & 

Jfujpiriofis I<?d ttARlORVM STIRPIVM 

fujpiriofis dari ,cfrcontra capitis dolores m vino:diJf- 
eulterparientibus adalligan , itn vt apartujkitim au- 
firantur. "Tliniusaddtt mvino vetere adphalangioru 
morfusdart. Kgdtcts cortex, vtrtque, concoquedisdij- 
cutiendx^ adhibetur : &Jemen manducatum , \o mi* 
tiones vehementerctet. 

De Cytito. c a p. x l i r 1 1 . 

I n tunta opinionum.,varicta,te de Cyttfi,tudicare 
diffcile ejl qu&nam Jit legitima Cytifus yeteribns de- 
fcrtpta. 

Veritm, nemo vti Jpero negabtt , quin quos propom 
fiutices, ad Cyttft genera rejerrt debeantj. 

€j tifni j . Prior mterdum-, arbufcuU magnitudme ex* 

trefcit yfitptte duro , materte flauefcente ,Jed medulla 
mgrtcante: qut eum maioribus ramis & vtrgultps corti- 
ce candicate obducttur: tenellt ramuh tott htrfuti funt: 
filta numerofa ramos ambtunt, , terna vmpedtculo m- 
barentta Afedtcx modo , dduttore viroreffipore lcgu- 
mtnum vtrtdium, amaro tamen :altquot flores extre- 
mis ramulis quafi Jpic* in modum nafcuntur , Gentft* 
fimtles, lutet, nonnthilodorati : demde filiqutt Cemslx 
fimtles, oblongx, ajperx tamcn&htrfuta^ tn ejuibusje- 
menextguum, tumtdtufculum, ntgrtcans, Gemjbi mt- 
nus: radtx itgnofit, & tn diuerja tendens. 

Cytifijj ii. Alter duorum cubitorum duntaxat altttudine 
eft,Jruticofus, virgas proferens cadtdas omnmo,tcnucs t 
ramofit: fhltafupertorifimiha, ternafempercxvnopc- 
diculonafcentta.fid mtnora , ommno mcana , Cr nun* 
tfuamexpanja,jedejuafijempercemplicata, dorjo pro- 
minente, tmpensc amara :fiores vt tn altero extremis 
ramis mfidentes ,fupertorsbHs JbrmafimUes y Jedcolore 

tntcnfiort JHIST 6ilU LIBER l t 

Cytifus i. 191 
19Z. RARIORVM STIRPIVM 

Cytifus ii. 
HISTORIiE LIBER I. 195 

ihtcnfiore &plane aureo:filtcjU£ vt in altero oblonga y 
tjperit, mucrone autemdeorfumtnfiexo ,ex ntqropur- 
purafcentcs ,fimtne quam^ in altero paulo maiore & 
fitbnigro: radtx fupenort [imilis. 

Vtcrq 3 crefctt Salmanticenfi agro, & aliis vtriufa, 
QtfielU loctsjecM viat. Florent Iunto,fimenprofirunt 
julio &ssfugufio. 

Nobis ettarn^ tn Belgio vterc^creuit fiminibtts ad 
amtcos ex Htjpania mtjfis :nunc vero vtntmy 3 genw 
hjtemis rtgoribusperttjjeextfiimo. 

Tertivs pedaltbtts , raro cttbitalibtts , affurgit Cytifus t 
ramitlis, tenuwtts , omntno tncanis :quos exornant fi- 
lia ternafimpcr, breuipedtculo wk&rctia, ejt/orum me- 
dtum dupla longitudtne reltquafuperat , colore cinereo 
Cr incano ,fipore adfirmgcnte & lingudm cxjiccante: 
ramufcult fere ab imo adfummum->>per fingulorum-, 
filiorum exortm,fioribus onttfii funt>, bmis aut ternis 
fimulnafcenttbM ex vjtginttla qttadarn moUi , ej- can- 
dida lantigine hirfvtX, anrco colore fiiTgentibus , odore 
iucundo,fimili cumfuperioribMfiYma^fid mmortbtts. 
Etttsfitttium n$n obfiraaui. 

fnuenitur variis Htfpantd locis ,prs.firttm Batica: 
fid nufcjuamabundantiorem vidt , quam regnv Valen- 
ttno> vbi eimplurimtts efi pfits :fiquidem aUitts ramis' 
fupra tegetes fparfis alihis cfui bombycesAlunL,, tam-> 
fituri morifoltis bobycesrjktmtna fttafiricea his ramis 
aduoluunty y qUi& deinde amuliercults dr puens explt- 
cantur. 

Valentini boga, 'aut boxa blah ca appellant. 

Qjv A R T v s humana eft altitudine^oblogisvtrgis, CyuCastitt 

»0 admoditfiutico(is 3 nefy obficjuiofis,corticenigrefccte 

obduciis :filia eifitnt trifily aut AiedicA , ternafimul 

ynipediculo tnharetia,fipin#parte viretia,prona vero 

N fitbrttfit fJ4 RARIORVM STIRPXVM 

Cy rifus iii. 
«£lSTOft.X^ tlBER i. joi 

Cynfiis inr. 
N* I?6 RARIORVM STIRPIVM 

fubrufz lanugine hirfnta,, fapore legummum amariuf 
culofflorcs ex alarumfinu reltquis maiores, cum Cjcni- 
ftafiortbus comparandi , luteo auri colore fulgentcl. 
Nctfe bHiusfemenobfiruaui , cumfilummodo ad mon- 
tium~> radices circa Calpen, & B&tica maritimis Fe- 
bruariofiorentem inuenerim^. 

<tAb incolis vulgart nomine Efcabon dicitur. 

Scio & alios frutices Cytifinomineproponi,(]U0S t 
quoniam dtligenter defcripti firntL, , hic fubijciendof 
non x.s~itmaui ,fed eos tantum quos a nemine ante ob~ 
fematos fciebatru, & Cytifi nomine comprehendi pojft 
pumbam-,. 

Porro Cytififilia refiigerare , tumores inter 
inftta dtfcutrre,fi cumpane trttti itiinantur : decoclum 
patu vrinam cierc Dtofcoridesfcribit. 

.-Calumellalib.f.cap.vltimo, Pltnius lib;i 3 .cap,24. 
aHdmtt ex asfriftomacbo Athenienfi nutrtcibus w de- 
fiftu laQii andumat^ tnaqua decotlum,potui cums 
vmo dari.fitmiores ceifiores^ tnfizntes fire:& aliapte- 
rkque ad Cyttfi cutturam, &pecorHm ex eopabuiurtL» 
pertinentid. 

Dc Polygala Valentina. * cAP. xlv. 

Cytis ofubijcienda efieiegans h*cptanfit,tfuam 
nufcjuam alibi quam in Htfpaniis obferuaui. 
Polygala 1. E s t autemfiuticofi, btnos palmos alta, multasfi? 
rens vtrgutaslentat ,/parti aut iunci modo : fitia finqu* 
Its obiongis cofiis mhtrent impari pteruncjue numero, 
quina,feptenaautvlura, LenttcuU fimilia, magis m* 
mencarnofa, & adrutacoloremaccedentia ,gufiuad- 
firingente & tngrato: fiores meltloto fimiles , cotore lu- 
teo, coronainmodumfummis vtrgulis (quamagnaex 
parte nudafiint & maturofemine arefcunt,) infidenij: 

it$curu4f HrSTORl^ LTBER j. 197 

PolygalaValentina i. 
* 3 J98 *.ARIOH.VM STIRPIVM 

incuru£, longt & tcretesjiicceduntsfiliqu£ , tribusaui 
quatuorinternodtus diftwtta, qudfimen continent du" 
rum, oblongum y nigrnm, ingrati Japoris : radtxlonga, 
dura , lentn , Jicjutis crajfa . Terpetuo viret . Floret 
-Aprili^tSWaio er funio,fimen verp fulio maturunu 
ejf.fnueni etiam & Februario & Septembriflorentem. 
*tipe$ ex eiusfloreplurtmum mel colltgere creduntur. 

ssfgro Salmanticenftfrequensficus vias: tnuenttur 
€tiam CjranatenJt,*Jtyturciano , & Valentino regniSy 
locis arenofis & collium decliuibus. 

Salmanticenses Coronilla dcRey vulgo 
Mppellantj^uajijertulam regiam; & ifltc officina Me- 
liloti vice vtuntur. Granatenftbut <jr Alurcianis len- 
te'yS6h,ideJ}Lenticuladiatur. Valenttnt Polygalam 
ttppellant,. 
polygjl* ti Invenitvr/« colhbus ftluofts ValentU yicinis. 
ejralia buic admodumftmilisffid maioribus ramis,Jir- 
ntioribus & ytcuncL rubenttbHS-.filiisetiam matoribus, 
viridioribns, fiequentioribus & carnojis.floribus mato- 
ribm & dilutioris coloris ■: ftliquis etiam pauio craffio- 
rihm:fimine omnino ftmilt. 
FolygaU nt I t e m eiufdemj vrbis maritimts tertia, oblongis, 
lentisq^ ($• fltngojis (eumedullojis virgis,omnino viren* 
tibus, cjuas rara obfipiuntfiiia, Jitperioribus adhuc ma- 
gis cornoja,fid molliora:flosficund£fimtlis,fimen non 
objeruaui. 

Virct ettapcrpetuo vtratfc , cfr qu£ in cwllibtts naflci- 
tHrdiutiffimefloret, & vere, & autumno. 

Aluntur etiamprima &ficunda m 'Belgij hortis. 

Porro Toljfgala Dtofcoridi & Pltnto guflu efb 
*dftric~lo s tjHdpotalaclu abundantiamfacit. 

0c HISTORIiC LIBBR I, 199 

DeGcnifta tin&oria. 

CAP. XLVI. 

A d binorumcubitorumaltitudinemcrefcit inter- Genifta tia- 
dumhtcfrutex, nudofltpite,enodi y reclo y dtgitalicraf- a ° na " 
fltudtne, candtcante corttceobduttojn multtplices bre- 
uescfc ramos fitmma parte fifidtutdens tenellos efrfla- 
giles.quos ornantplta Ltntaut ThymeUdtfleauentia^ 
fitpcrbevtrentta, tnflriorevero tncatta &planeargen- 
teoJp/endore,gufluprimum linguam exfccante & no- 
nihiladStringente, detnde ptbamaro:flores fitmmis ra r 
mulps nafcuntur Jptcattm Gentfla. ttnclorta Germamcc 
flmtles, lutei. Totn planta elegans ajpetlu. 

Nufauam huncfluticem conjpexi , quam AfurcU- 
no regnoficundum vias , menfi Martioflorentem. fn- 
coU fcoba vocantj* 

Qv o tcmporefloretyfitb eo crefcit Limodoriqmd- timodeig, 
dam genus elegans, pedalialtttudtne, brachtalitnter- 
dum crajfltie , multisfloribm a medto caule adjummU 
vfjue exornato, magnis , oblongis , luteis, & in quinc^ 
crenas extrema parte diuifls:totu humi4a,pingut olca- 
ginjofajj materta turgens. 

^ncoU ycrua tora appctiauL,. 

N 4 De Dorycnio iOO RARIORVM STIRPIVM 

Genifta tinctoria. 
HISTORIiE LIBfR 1. ZOl 

De Dorycnio Hifpanico. 

CAP. XLVII. 

Frvticosa^ ramofa h&c efi planm^pedenu JJ«yenfa« 
sut 'amplius alta , tenues profirens virgas,mcanas,ne- 
xtbt/es: filta oiea,tncana,Jed ionge mmorajema fimul, 
tnterdum etiampiura ab eqdem exorttt prodeutm, <th- 
fittad,sirmgente, wnonellis ramis y qui nondumfiorem 
protulerunt, admodnmfiequentia &confirtn :fios co- 
viofns,parum, tnfilij pratenfis <zmulus ^aibtu, veluti 
tn capituium coathts fiimmts virgis injidet : cjuo deci- 
dente, quaternd, quin&, aut plwes interdum ficcedut 
fimui luncl* valuuU erui magnitudine , rujkfcentes, in 
quarttmfinguiis , vtplurimumfingulafemma conttne- 
tur verficoloria ,fiu varia , qualiafire Ttthymaiipa- 
ralijjemina, cumfigura,tum coiore, tummagnitudine: 
radtx nigripans, dura, & iignoja . Terennis efi &fim- 
pervirens. 

Exit copiose agro Salmanticenfi • memini & agro 
JVarbonenfividere: & hac&ftnte fiequentiffimam non 
vtodb F~tennenfiagro,Jedplerify Pannonitt locis. 

Florct <tJMaio & funio :femen valuuiis maturitnte 
dehifcentibus exiht fuiio. 

CVv o t q^v, o t erant Salmantics. rei herbariaftu- 
diofi, Dorycmumvocabant^, quoverfabar iftic tempo- 
re: tjuo nomine etiam apud sJfyCompelianos ante mul- 
tos annos donatumfiit. ttAnguiilara ettam hanc Jen- 
tentiam ampleUi videtur. 

Eiusjemen aclarijfimo viro Vlyffc Aldrouando ali- 

«juando mijfumfitit Tnfilij albi nomine , ex quoplan- 

t&funtnat&.Salmanticftm vulgtts mijediega vocant. 

Licet cumDorycnioltiofcoridi defcrtpto nonnul- 

iai notas cemmuncs habcat , non tumen per omnU 

N 5 rejponderc lOX P.ARIORVM STIRPIVM 

Dorycnium Hifpanicum. 
I 


.*** BISTORI^C IIBIR \. ZOJ 

refpondere videtur etus defcriptiont. 

H v i c firefimtlisplanta regno Valentino & qui- Dor . vcri f° 
bufdams BsLtic* locis nafcitur, cubitaltbus, & vimtnis piaifta. 
modoobfiquiofisvirgis,fipertoregracUioribusfiiiubre 
fiionbHs&Utioribus , breui pedtculo ternis attt quinis 
fimultunttis ejr ramulos ampletlenttbtu, gufiufilfi & 
nonnihtlacrimonia obttnente.oblongi ramufcult ternos, 
quaternos,atitquinosfioresfiiTHnent Medica maiores r 
colorc viridi : ahoqttt tota planta candidet esl omnmo 
ey incana, magis etiam quamfitperior. 

V e t e r e s porrb Dorycntumfimnifirumrefimt, 
& copiofius haufium mortem adfirre dtcunn, . 

pe Sparto Grzecorum. 
cap. xlviii. 

O M n i B v s efi notiffimum Spartumfiue Spartiu, 
Dtofcoridisejfe GemJhmPItny ,fiue illam Hiffanica Genifta vti- 
(•T Afiicanamfiore odoratiJfimo,vtrgulisplane tunceis ni} ' 
Crfiaclu contumacibus , qutbus rara quxdamfiiia tn- 
hsrent dumftoret,deindebreuidectdwvL.,& totaplan- 
tafinefiliis fpeciatur. 

Eius defcriptionem htcproponendam non duxi,cum 
aplcrifq f & dtligenter&accuratefitperfcripta. Qu& 
tamen tn Hijpaniis alia obfiruaui genera, qttod noua 
fint tj* nemtni adhuc defcrtpta, oculis fubijcienda ext- 
fiimaui. 

E s t verb vnumflipite cubitaliplerunq^ ,pollicari Spartium u 
craffuie ^cortice fcabro ejrfiriato , aui inptures ramos 
cubitales virefcentes ejrfiriatosfifidtuidit, & hi dein- 
de mvtrgulas iunceas , virides ettam &firtatas, qu<t, 
dumnouelUfitnt & primumgerminant,, aliquot fbltis 
exornantur f Jkttm atc^planta fiorere inctptt dectden- 

tibm, 204 RARIORVM STIRPIVM 

Dorycnio congener planta. 
«ISTORIjE LIBER I, 2 qj 

Spanium 2. 
10d HISTO&I.* LIBfiK I. 

tibus, vtposlea £<pv>x@~.tottipUhtticonl]?iciatHr:evir~ 
gularum lateribusprodeunt oblongtpedtcult,ex qmbui 
dependetvL,flores altquot cxigui,glycyrrhtl^& fire vul- 
gari jimiles aut tnfilio pratenfi , colore luteo , tnodori: 
detnde lobi cartilaginei , rotundiufculi , fkb<t vulgari 
qn& tti iumentorumpabulum-, cedtt perquam fimtles, 
coloreexfiauo rufcfcehte , tn quibusfemen vmcum ma- 
xima ex partc conttnetur, (raro bina) durum^niqrum, 
exiguo renifimtle, quodtnlobis ,dum-> agttuntur aut 
quattuntHr,ctepttat , crfomtum-> edit ' radix durd, 
lignoja. 
Spariium 1 1 A l i v t> ipUne huicfimtle , longe tameh maitis, & 
homihis altitudinemfuperans tnuehitur,vtrgulis prto- 
re tenutortbus & lenttoribus , rhagist^ obfequtofis ,fiore 
paulb matore & omnino candtdo. lobis a fupertore ,fit- 
manon dijferentibus^fed minoribtes ,femen ettammi- 
nns contthenttbus. 

Primumvartis CafieUi vtriufy locis crefcit arcno» 
fijolo,floret^j Aiato.fimen maturum esl Iulio. 

cstlterttm Gadtbus duntaxat, & locis victnis,aura 
marinaperJUtis, miht conjpeclumeft arenojo &fierili 
filo ^& Februarto florens ,cuius lobos, quos in planta 
non obpruaui , ex Hiffantis in Belgicum deindc dd me 
itmicUs mifii . 

V r r v m q^v e gehus Htjpani rctama vernacuU 
lingua dtcunt,: Cjenijhm vero odoratam, hinicfta e£* 
yniefta.- vuliaremefr Siptentrionalem, qu&plertflq lo- 
cis ettam ifiicnafcttur, (cobas, quodea^quemadmodu 
nofirates,fcoparu, qutbtu ades purganturjoco vtatur. 

CyETERVM hanc plantam ad Spartum-,, quod 
'Dtofcortdcs <zna?TiQv vocat,referenda omnmo extfitmo. 

Anveroijfidcmfncultattbtis predttum f;t , non m* 
teJlexi, 

Ve 


HISTORl-rE LIBER. I, 1Q j 

Spartium n. 
208 HISTORI^E IIBER I. 

*Dc Sparto autem Htjpamco iuncifilio, librojecuti- 
do tnter gramina agemus 1)eo volente. 

N o n fiat etiampr&termtttenda h&c elegans pian- 
tula, quamfiiis Valentiniregm locis incultts e*r djpe- 
ris objeruauu 
«chamac.ge- Vix paimarimagnitud:ncaJfiurgit,admodumfiu- 
gnnz. ticoJa,film ChamcUaproximis, breuionbus , durts & 
carnofis per ambitum aitqnantuiumfinuofis & crtjpis,; 
Ytgidtuficuliscfj , vno ex altcro e medto filij neruo pro- 
deunte, cjuemadmodum in Chamm-gemjh tiia, quamj> 
nonnuHiJugittzilemvocatit^yinterdum xero bmis ter- 
msve fimui exorientibus : hic vero neruuspaulatim in- 
tumej'cit ? & in rarmtlum conuertttur , auandocjuidem 
totnpiatitfiiiojafiit: in extremis ifiisfiiiij, quinijenive 
autpluresfioresfimuiiunlli,e£ villofis calycuiisnafi- 
cuntur genis~t<e. fimties ,Jedmmorcs , aureo pianccoiore, 
Jed quoruirubma infiriora fiiia incana lanuginepu- 
beficunL>.Florcntem-> duntnxat quo dtxi ioco dccerpfi 
tnenje tJtyCartio. 

De Afpalatho altcra. cap. xlix. 

T A m e t s i ficiam huncfiruticem non ejfie iegitima 
xiAspaiathum alteram ; quoniam vercknonnullis fie 
vocatur, mutandum nomen non duxi,pr&firtim cum-» 
ad quamplantam veteribus deficriptam refirri debeaty 
adhucignorenu. 
Ar ? a!«hui T o t a planta cubitum non excedit ,firuticoJa ad- 
aitera < i . ^W^,» & ramoja, multis horrensjp inis deorfium tnfie- 
xis,firmis ,acutis , in qutbus cnaficuntur pufilla fiita 
lentismagnttudtne, virtdia, qualia etiam (Jed tenerio- 
rajfirt in nouellis ramulis, qmbus fiubfiunt recens nati 
tcuiei.-jlores infirmionbui&ngidionbusjpinid, terni, 

auaternt, HISToRI^E LIBER I. ^n 

Afpalathus alcera i. IIO RARIORVM STIRPlVM 

quaterni, autplures ftmulnafcuntur , Gentfta ftmiles,- 
Jed minores, colore nunc luteo , nunc pallefcente \ftmeth 
mfiltquis extgfturru . 

AfpaUthm A l i v d etus genus,interdunu altius excrefcens, 
alias non multuwu et dtjftmtle , nifi quod robufttus & 
ftrmtus es~t altejuantum, &fos plerumc^palltdtor. 

AfpaUthuj T e r t i v m genus ad cubiti nonnunquam magni- 
tudinem accedtt : pleruncfo tamenmtnor, &pedalt tan- 
tum altitudtne, totum ettam tenertus .- ramult tn mul- 
toplures Jpinat dtuift , & tft<t denuo tn altas ,ftc vtftn- 
guUJptna totidemfilta Abrotont multtfida vtdeatur, 
nijiaculet obffteravu, cjut,ntji quis accurattus confide- 
ret , vix ammaduertuntur ; ex ramuiorw/ru latertbus 
extguialifvereprodeunuramufculi tncant grhirfuti, 
quibus adnatsi fitTvtjJblta moUia &incana Ientts,Jed 
maiora quarru tn prtmo genere : er mfummis tfiis ra- 
mufcults ftores fent aut oblontgenift& autptftfirma,fed 
matores quam tnprimo, colore luteo. 

Crefcttprtmum cum tn Cantabris fuperata Pvrene, 
tum variis aliis fftjpanta locis :atq 3 etiarruin Gallia 
JSlarbonenft. Secundum in Caftella veteri tantummo- 
do obferuaui. Tertium tn (antabris folurru ad radicei 
Vyren&orunu, qua Hijpantam JpecTanL, , tertio a Vi- 
ftorta miltari. 

P r i M v ugenusab herbarU reiftudiofis cum Sal- 
manttct, turru tSWompelij tsfjpalathas altera dice- 
katur, vulgo cuialia -.Jecundum aulaga: terttum Can- 
tahris halfada. 

P r i o ri s floribus cum faccharo jermentatis ad 
firmandas & rejkurandas vtres collapfas Salmattccn- 
fesvtuntur. HrsfoRIvt LIBER t. %l t 

De Scoipio. cap, l. 
t) vo plantarttm generacjti&plurimum ad Scor- 
pij, cjnem Cfa\aNepamvertit,dcfcripttotmnaccedere 
vtdentur, obftruaut. 

Primvm cubitaliautampliorealtitudineaJfur- ScOT * ins ** 
git,multis vtrgisftuticojum ex atro virenttbmflrtatis, 
denftfftmo Jptnarum vallo olfttis,qu<z deindeahis mino- 
ribus funt circumjept£:fblta nulla niftprimo vereappa- 
rent>,qux breui dectdwvL,.Flores Gentft£,minores,pal- 
lidi, interdumvero adeorufi, vt purpurafcere videan- 
tur, prtfirtimfub autttmnum :ftliqu& demde fuccedut 
breues cvltndrata , plerunq^ manes : radtx ftngttlaris, 
qudt deinde in alias tenuesfifijpargit. 

Floret Aiato & lunio, & quandoc^ tota *fhzte:cir- 
ca verb autumnurru denuo ftortbm onujkz h<tc planta 
tonjpicitur. 

AtTERVii pedis altitudinem raro fuperat, to- Scorpias t* 
tum dettfijftmis fpinis horrens , qu& non inordtnatim vt 
in alio nafcuntur,fidfiriem quandamfiruanL,, cjrfim- 
per contrarw inter fi exortubtn&nafcuntur ,virentes 
quidem,fid Unguidiore colore quhmfuperieres , neque 
aliA ex aliis :fummw ramults inhttrenL, bini aut terni 
flores fttperioriftmiles colore luteo , menfi ' Afartio: quo 
temporeexiguas breues^ftlicjuas velpotimfimmaerui 
tnagnttudine, multa incana^. lanugtne hirfuta depre- 
hendi denftjftmis Jpinis occultata , vt ex fuperiore Dtjki- 
te decideraivL-: adeo vero canefcebant,,vt initioara- 
nearum telas extfttmarem: radtxftngularis,fidinplu- 
res deinde propagines fparfa, dura, lignofi. 

Vrimum^ vartis Htjpanu , Gallta , GermanU, cjr 
zAnglta locis confpext,nufc]uam-> tamen ftequentim 
quam mcultis illis locisfupra Burdegalam , TSayonam 
verfm^in Cantabris PjrsmommiugorumaccolU, 

O 2 vbi 212 RARIORVM STlRtlVM 

Scorpius ii. 
HISTORIjE LIBER I. nj 

vbitanta magnitttdine affurgit, vt duorumhominum 
altitudmem nonnunquam dauare vtderinu, craffttie 
Verh brachium humanumj . 

Alterumcollibm Granatavicinis itinere Cordubeft 
folummodo, necvfcjuamaltbimthi consfetlum^. 

Galli prtmum-> genus Ionc marin appelUnL,: 
tsiquttant puge,HtJpanicu nomen nullum obferuaut. 

Alterumgenm Granatenfes molino vocantj. 

Q__y a s fkcultates Scorpim habeat nemo tradit. 
Solus PliniHS aduerfus fui nomink animal valere au- 
ttoreft. 

De Erinacea. c A p. l i f 

P l A n e noua , & tota elegans eft hacplanta, do- Erlruce , 
drantalis, in orbemper terram diffufajnultis fpmis vi- 
rentibm^fiue aculeis horrida:floresptfi y ex c&ruleo pur- 
purafcenteSy minores,calycnlis contenti htfpidis & vtl- 
lofis , planetfaftre mcanis , bini aut ternt femper ftmul 
iunftt: filtola mterdum ,fed raro productt dumfioret, 
eatfe perpauca, L^ettticuUfimtlia^ qm cum breut deci- 
dant,, tota planta maxtma ex parteftnefiltisfpecJa- 
tur s & multiplici fpinarum vallo Erinaceumuprorfus 
repr<tfentat : radix Hgnofa & magna pro planta pro- 
porttone. 

Nafciturregno Valentino, copiose autemcirca Sie- 
te agftas,fepttmoab vrbe Valttia mtltari, itmere Ala- 
drtttano y ajperis iocis esrfecmvtas. Floret Aprtlt ,fe- 
men obftruare non potui. 

I n c o l y£ enzo vocanL., hoceft, Erinaceum, quo- 
ntam ertnaceum ammal terreftre aut martnurru, acu- 
leorttm_j or fptnarum vallo plane <tmuletur: amadeo 
caufafitt vt illt Ertnacex, nomen mderem~> 3 donec ve- 

O 3 tuftum-. XI4 KARIORVM STIRTIVM 

tuflumaltquod exScnptor.bm illt accommodarcfof* 
fmnt. 

A n vero alicutittft in re medica vfw,a nemtnehar 

tfeniu mtellext. Erinacca. 
DeTraga* «ISTORI^E LIBER J.' JLI/ 

DeTragacanthaakera, fiue Poterio» 
cap. lii. 

TragacantHje, quam aiiquando t^Cajfi- ^oteriani 
iUflorentem &fruc~ru prtgnantem objeruaut, quam-» 
Jimtllima eji h&c ptanta,fl'uttcoJa admodum_,,multos 
pedates habens ramuios , flexihtles , late circunquaque 
Jeje dtjfundentes , candtcantes , & y dum-> adhuc tenelli 
funt , tanugmofis , muitis iongis candtcanttbm (pmis 
horrentes:filtorumplurims,fxmul tuntltt aU Lenttcu- 
U aut Tragacanth&prox\m&,.exigu&, candida, lanu- 
gtnofiecfc prtmo vereper interualla exeunt,,Japoredui- 
ci: fittts hyemt dectdenttbus , nerut tlltmedtj quibtufi- 
ha inh&rebanL,, infptnas rigidas & acutas effbrmatur 
&euadutvL, , vt eo tempore totaplanta Jine filtis con- 
Jpiciatur, contra quam-j in Tragacantha , qua hyeme 
etiamfiiia virentta rettnet. 

IJhm nec^florentem , neq^femen flrentem vidi.Jed 
fub eapiurtmes fitlicutos bomby-cwts fimiits, aut Hy- 
pecoi Matthiolifire, tnanesinueni , quos ab hac plan- 
ta exctdtjfe , &florem ex jimiltbus prodtre incoU refi- 
rebants, atbum, non magnum : dejemine nihtlcerti tn- 
teiligerepotui: radix lenta , ionga, tn muitos ramos di- 
ut(a, mgro corttcefiris obducTa , materie intits candid* 
f* n &°fc% &Aulct , cortpjum gummofum qutddam & 
fubdutce refirt. 

Nafcttur pturtma circa Guadix & la Venta el 
Peral, m coilibus , artdo er inuttlt fiio 3 nu!toaito toco 
miht confpeftu. 

N o m e n vulgare non intettexi. Sed cumadeojtt 
Tragacanths, fimtlis ,factte mtht perfuaderem effe ie- 
gtUmum -mT.iejav, quod ab ?onibus nvpcLfk vocart Dtof- 
tortdes ait , targe frutkare , fpwts horrere , ianutrtue 

o 4 M* zi6 'rARiorvm stirpivm 

Potcrium forte. 
HISTORI./E LIBER I. Hj 

Jpiffa e(fe , ramults longis , molhbus , lentis , tenutbus, 
Tragacanth& proximu , nafacfo in aquofis ejr colltbus 
tradtt: & radicem eiusreajam proxime terram ,fuc- 
cumgumm ifimilem reddere. 

N i s i firte eafit quam Strabo circa nouam (artha- 
ginem effefcnhit^ de cuius cortice teU pulcemmx con- 
Jiciantur. 

Bellonivs Ub. i . obpmat. cap. i ?. duo Tra- 
gacanthte, genera obfiruaffe ait in Cretenftummotium 
Vertiabui-.firte hanc planta proficundo genere accipit. 

N o n mefnllit aplerifq 3 aliis Poterij nomineplan- 
tamproponiplane ab hac differentem, quippe qu& tota pimpmcii* 
Jit tene/Uyfiliis pimpinelU (quam nonnulli Sanguifor- f P inoJi « 
bamappellaremaltmt;) minoribus & tenerioribus, (pi~ 
nis molhbus & hinc inde per fapremos furculos conuer- 
jis (cuius rei caufa a nonnullis Timpinella Jptnoja vo- 
catur)fimme rufi.Sed htzc mihi ionge aptius ad defcri- 
ptionem conuenire videtur. 

Dioscorides autem-j Poterij radices tufas 
prdctfts neruis & vulneribus glutinadis ilhni tefits efi: 
decoilum quoc^ eius, neruorum affettibusprodeffe. 

Cogitabam fubfequentia quatuor capira, 
quoniam de iis plantis agunt,qua? fine aliarum admi- 
niculo confiftere nequeunt , qualque Graeci xMok&v- 
aou? appellant, ad huius libri calcem reiicere. Cum 
vero primar ex illis fpinofie finr,&iam de fpinofis fuf- 
fruticibusegerimus: ordo magis poitulare viderur,vt 
eashoc loco reponamus. PofteadcodoratisfufFru- 
ticibus & iis congeneribus a&uri , quorum claflis 
proxime ad fecundum hbrum (quem a coronariis 
auijncabimur) accederedebet. 

O S Ve Xl$ RARIORVM STIKVJVM 

DcSmilacealpera. 

CAP. LIH. 

Smilacis ajpera duo inueniuntur genera:vntm 

ftequentibus Jpmts horridum,ftutiu rubro.alterupau- 

cisaculeis armatum^ftutJuntgro. 

■smflax fru- Prior Smilax lonvis, fieauentibus , admodurru 

tmplicatts jarmentis, &nuncm hanc,modo malteram 

partem, certo ejuodam ordinejeruatojjeje infietletibus^ 

lentis, & multis Jpmis horrenttbus nafcitur-. & exfin- 

gularumalarumfinu capreolos produat, quibusproxi- 

mos cjuofyjrutices & arboresampletlendo , ab imis ad 

fUmma repit-.filia adfngulos mfiexus hedera ,ftdnon 

angulofi^ apediculo lattora ,demdejenftm in mucrone 

definentta,modo ampla & admodum vtridta,tnterdum 

angufttora & albis maculis dittincTa ,Jpmofi cute , vt 

inqutt Plmius, hoceilt, neruo tlla eminenttore, &filio- 

rum oris aculeatis &Jpinofis:fiores exigui,ftellatt,ftx 

filiolis conjhntes, multi, ad fingulos extremorum ra- 

mulorum mfiexus (quimultiphces fttnt,) coniuntlim^ 

de eodem-j tuberculo ,fiu, vt Theophraftus ait,puntlo 

txeunt,,candidt, odorati,racemi m modumpropende- 

tes : ftu&sts demde exiguis vuis Labrufc*, fimtlis per 

maturitatem ruttlus, nucleos tres , btnos, vntcum , pro 

acmorum magnitudme contmens , duros & ojfeos vti 

uijparagi, firis nigros: radtx longe latej^Jerpentes fub 

terrafibras habet mimnu mterdum dtgitt crajfitte, no- 

dofasfeu articulatas y candidas. 

Smfl« afpc A l t e r a [imilibus cum priore (airmentis ,tum cla- 

ra rruttu ni- . , . . J , r J „ ' 

p0m uiculis proxtma qmcfo amplettenttbus nafcttur.non ta- 

men adeojpmts horret: plta etiam paulo breuiora, ple- 
runqueampliora & molhora , nullis^ aut quam rarif- 
ftmis aculeis obftm-.ftos alteriper omnia fimtlis , fid 

ftutlus HISTORIjE LIBER I. 

Smilax afpera fru&u rutilo. 119 
llO RARIORVM STIRPIVM 

jruftus dijfimtlis. Etenim qui in priore rutilus esi, in 
hac omnino ntger conjpicitur , & magis, vt mthi quide 
videtur,fitcculentus: ojficula conuemunt» 

Floret vtratfe vere,Jed etiam autumno cum ipfifru- 
Bu maturo Ociobri & Nouembn Jlorentes plerunquc 
inueni. 

Crefcit priorvariis Hijpanu locisfdlo ajpero & ari- 
do,pr<ttereaetiam tn Gallta N arbonenfi , raroadmo- 
dum in Lufitania. zsfltera B<ttic<t extrema parte cjua 
Luftani<t contermtna efi , &plcrif(j 3 Lufttanttt locis 
ctrcafipes & coliium conuexa. 

'S.immB r^^Het ^Diofcoridi appellatur, <t[aika^ fim- 
pliciter Theophra(io.Ga r (a Hederam Ctlictam vertit x 
quodPltniuslib. 1 6.cap.ss-fcrtbat Smtlacem Heder* 
fimtlemprtmum e CtltciaproftcTam-,. 

Htjpani priorem (prc^a-panlla^oce/? %ubi-viti- 
culam appellarvL,. Secundam c B<ttic<t extrem& incol<c 
vua de perro, quaji dtcas Vuam caninant->- Lufituni 
conterm.ni recama , Fhjftpponenfi agro allega-caon 
nominarvL,. 

CvtTERVM Diofcorides aitfilia & acinos,antc 
drpofi epotos,venenorum anttdota ejfe: & tnfkntibus, 
actnorum inquit Pltntus ,Jhcco f&ptus infitllato , nulla 
venenapofiea nocitura. 

Nonnullosetmradice Carc&-parilU(±Americ<t lo- 
co vti, necfine (uccejfu, miht tn Htfpaniis refirebarvt,. 

De Rubo Ida?o Valentino. 

CAP. I II II. 

Kubus idxTf R v b i Id&igenus mihiofiendebat darifs.virjoan- 

enunus/ w; pi aca p ro f e jf or Valentmud,eodem coenobio quo Per- 

(eamfuperius defcnptam , primo ab vrbc Valcntia mi- 

Itari, HISTORIjE LIBER I. 111 

Vtdri,fine jpinis,filtis rubtmollioribus ^quenudicebat \ 
"Rubo vulgarifiutlum mtnorem habere:aliocjut tlli ad- ) 
modum fimdem^farmentis longisper terramjparfis. 

e/fnftmfirteprabutt Plac&, vt hancpUntum Ru- 
bum td&um &fttmaret , Diofcondis codex Latinus, ejui 
captte de Ttybo td&o h&c verba , quanquam & fine {pi- 
nis inueniamr , addita habet , qu& tumen in Cjr&co ex- 
emplari non conjptctuntur, 

De ClemaridealreraBanica. 

CAP. LV. 

Peregrinvm eft hoc Clematidis genus, &k Cleman* al- 
nemine,quod fctam^ hattenusobferuatunu. Sarmentu, tcra Bactic *« 
longa, lentu, & ramofa habet , bmos per interualla ca- 
preolos contrariisjemperintcrjepedtculis nafcetespro- 
ftrcntia, quibus per vicinas arbores-&fiuticesfca»dtt: 
filiapyrtfire, mmora, dura, viridia, &perambttum.> 
incija (iuejerrata, (apore acri &firuido , fingula infin- 
gulis pedtcults,fed plurimaftmul ex clauicularum alU 
prodeuntia : inter qu& ex vtrocfefirmentorurrulatere 
pedtculi prodeunt calyculum fitfttnentes vt inTtthy- 
malis, ex cuttu medio exilit capitulum ex multisfemi- 
ttibus milio fimilibm congeftum, quibus infident oblon- 
gi cincinni, villof&ife veluti plumuU alb&. 

Hancprimum inueni inter Afindum{yulgo Me- 
dina Sidonia) & Calpenjecundumfiuentu,vicinas ar- 
bufculas operiens & pondere fuo deprimes : deinde aliis 
B&tic& locis lanuario iamjitos cincinnos explicantem. 

JVon dubtum eft quin ad KtefMtriJk, cuius 'Diofcori- 
des Itbro 4. memtnit , refirendafit h&cplantn, quando- 
quidem iUiadmodumfttJimilis, cumprma , tumtem- 
peramcntQ. 

CL £MA- Xlt RAKIORVM STIRtflV^ 

Glcmatis akera Baetica. 
nrisToRiit iiber r. 115 

Ciematidis verofimen tritum ,pituitam bt- 
iemtfe detrabere tn aqua aut bydromcltte, fiita eimil— 
titzt lepraspurgare, 'Dtofcortdes auclor efi. 

DeApocyno. cai». lvi. 

Plantarvm qttdt ad ssfpocyni btfioriam vc- 
teribm traditamplurimum acccdere vtdentur, tria ob- 
firuaui genera: cjuibm & cjuartum addtpotertt. 

Primi fiipes pollicari e& crajjitte , brctti , cortice xpocyai *. 
cincreo tetto , tn ptures alas dtutfi , ftue tenues ramos, 
cjui licct tentt <& obficjutofifint , non tumtn victnts fiu- 
ttcibm fifi aduoiuuivL, aut tmpttcantj,fid perfifubfi- 
fiunt nutlo auxilio cgentes: filtafimpr/ tnterfi oppofita 
gemina , ad fingutos ramorumnodos nafcuntur, hede- 
tacea figura , motliora tumen , cjuamups fitis carno/a, 
qutbmfiaclis fucctts emanat ex albo pallefcens: fiospu- 
fillus, candidm zyifcieptadinon abfimtlts, ex atarum-, 
finu vmbeliatim cjuafi prodtt. Frutlum non obfiruaui, 
fid Afclepiadtfin fimtlem tntellcxi. Semen certiquod 
ad mcaltcjuando boc nomtne mtffum fiut, cstffctepiadi 
fimttc crat ,planum , in medto altcjuantuium pientus, 
ntgrum, mcdutta intusaiba , cjuod, Hcet terra commtf- 
fitm, natum tamen non eil. Sedplantnm ipfam radice 
fatis craffa ,ptngui &fitccofa , atc^fiagttt, attejuando) 
acceptmm d clartfs. pu memoru vtro ts4lphonfi Pan- 
cio y tllufbrtfs . 'Ducis Fcrraru medtco , & acadcmia 
Ferrartcnfis profifforc. 

i- Altervm amptcxicau/e cfi,vicmis pedametis ^poefnom 
fifi conuotucns , multis farmcntis longtfftmis , cjutbtu 
ettamprAaltnrum arborum (fivictnas nanctfct poffit) 
cacumtna tnterdumfuperat: fitnt verh eafirmentu du- 
ra t lignofi. , Unttt , GrfiaUn tnmcia , coiorc rutttante^ 

muitis 214 RAIUORVM STIRPIVM 

multis nodis feu geniculis distinchx : in quibus femper 
bma filia contranis inter fe pedicuiis prodeunt,dura$ 
fupertore nigriora, muitb iongtora y & mucronatu,piu- 
rimis venis tranfuerjim ex medio neruo prodeunttbus 
infgnitu, cjuemadmodum Nerij fi/ia , non tumen adeb 
angujh nccfe dura ,laBeoJuccoplena< Flores extremis 
ramulis coilatcralibus tnjtdent quaternt aut quini, 
tsifclepiadi nigrafmtles, maiores tnmen mulio,colore 
nigro tendente adpurpureum , cuinonnihil virorisad- 
mixtum est, cjualis fire color tn Arijtolochi& rotund<e 
priorts,& Poiyrrhiziflorenigro conjptcitur. His detn- 
de Juccedunt oblow& & torofajiliqud. %hododendnJi- 
liquis fimiies , gemmatx vt piurimum , & extrorfum-i 
aliquantulu inficx& y deinde mucrone rurfus coalefcen- 
tes (cjuod Piiniusperverba diuifo & acuminato tnteiii- 
gere videtur) cjutbus dehifcenttbus ,femen tnuenttur 
priori fmtle , fed maius & pienius, multu lanugine 
quemadmodum m zAfcieptade inuoiutum: radtx lon- 
ga.firmetcftjateifejeje Jpargens,dr fubtnde germinas. 
2 . Huius genw per omnia fire Jimiie inuenitur: te- 
nuionbus tnmen ramis , cirfihis multo angufrioribus 
oblongiscy^ non minusautem viridibus & neruofis. 

Spontehoc qenusnafci non vtdi, quemadmodum ne- 
ejueprimum, fed in hortis aiutmus.femine nobts ex Itu- 
lia miffo naturru . 

Percnnat hoc vtrumc^ gentu , deciduis filtis , &fio* 
ret apud nos admodum-sferb : vt fruEbus maturari non 
pojftt, cjuemadmodum ne^ Rhododendri. 
Apocynon T e R t i v M longis, tcnuibusc^ & copiofis farmen- 
tisproxzm.t 7%^ confcendtt muitiplicicircunuoiurio- 
ne& nexuilLi ampiccUns,viridtbus,gcnicuiatis, filiis 
hedera moihbus , fed. ctnerei coioris , dr laclco fiicco 
(quemadmodutn-, <yfarmentn) adeb turgidis , vt vel 

ieuiffimo iii HISTORI^C LIBER li l2j 

leuiffimo vulnere , non mtnuscopiose , quam ex Tithy- 
malorumgenereproftltat. Flores ex alarumftnu multi 
quaftvmbellatimprodeum^, candtdt,parm, quinq^fi- 
liis nonfecusatq^ Afclepiadis conftantes-.demde ftltquA 
illi ettam fimiles multo tomento & lanugmeplen&, qua 
femen occultturplanum,ex cinereo mgricans,*4fcle- 
ptadtperftmtle. fJMoleftiftim&funt hutusradicesfir- 
mentofd &fibrof& admodum,eademftreperpetuo craf- 
fttie longtftime hac ittac ferpentes, & tate vtcinacircum 
loca occupantes , & (ubtnde gerrmnantes , candtda & 
fragtles,adeofy vtuaces, vtftvel mimma fibrafub ter- 
raiatuertt, eaproximo veregermmare, &vicma loca 
occupare conjptciatur. Itnqttenonminusexofireiher- 
bart&ftudtofts , quam <^frtftolocht& clemattdis qenus 
id,quod Sanraccmcam-, vulgo cognomtnant^ . Huiui 
cauliculi &firmentu hyemepereunt, & nouo vere rur- 
fusgerminanL,* 

fftius filiqu&. femine plen& ante aliquot annos ex 
Htfpania reduci miff& fuerunt cum aliis plertfq s femi- 
mbus &altquot plantts , Ptncta vfq^^ab opttmo viro 
foanne de fotgm , Htfpantca infcrtptione , que trepa 
por los arbolcs, hoc eft,per arbores repentts: poftea ra- 
dtctbttsadeo fnulttpltcatn eft,vt nemofit toto ^Belgio rei 
herbdru ftudtofui , qm ea ex fuo horto exemptam non 
veltt. 

CitTERVM in reqni Valentini maritimis ( vti scammonea 
oltm in Cjallta Narbonenfi, littore tllo mter Vokarum MVpdiana, 
ftagnum dr mare) Conuoluolt genus tnuem locis herbo- 
fts, hutcpfoxtme defcrtpto non multum abfimtle , citm 
firmentofis ramults y tumflore, tum radtce ifblia ettam 
ftre fimilta, fidmagis orbtculata ,in mucronem mmen 
defmentia^cmereo colore. Tota ettam-> planta lacleo 
ficco pr&gnans: cuimfenen nm obferuaut. Etus, quale 

P ftorentem Il6 RARIORVM STIRPlVM 

S cammonea Valenrina. 
HISTORI-* LIBER I; 22^T 

fhtrentemifiiecoUegi,iconemfitbiicereocutisIibmt,fine 
radice tamen. 

Prtoru e-r/ecundi doBtffimm Matthiolui commen- 
tariis :n 'Dtofcortdem: tertij & cttam ficundi clartfs. 
Dodonxus libro de Vurganttuhifioria icones exhtbet. ■ 
A d veterum pevro <ts4pocyncn h d-rUviov, quam & 
nvvoKpctfjQiy 'Diofcortdes a nonnuliis appeltart ait (dtf- 
frentem tamen a Cynocrambe , de quapecultaricapite 
pofieaagitjreftrend* h&planta vtdentur-.fcdprimum^ 
ettammaxtme. Suntqui Tenptocadas , nomine cmni- 
bus Amptcxtcauhum generibns communi, appettetiL>, 
Quartumgenm, cam Valcntinis , tum eJ^t ompeliA* 
Hts Scammonea dicebatur. 

P l i n i v s Apocynt fimir.e ex aqua dato pleureti- 
cos &omnes lateris dohresfanart tradtt I1b.24-.cap. 1 1 * 
perntc^ofum autem effe hnncfruticem cantbm rjr omni- 
bus cjuadrupedibuijn cibo datum,cum ipfcjtttm Diof- 
condesfcrtptum reliquire. 

N V n c {upereft, de iis furFruricibus agamus,qui 
ab odore commenda.nr.ur, & qucrum maxima pars in 
coronas etiam venin 

De Arthcmifia* c A p. lvii. 

Dvis plantas frnttcantes in Hifianiis obferudui t 
qu* ArthemtfU trcnertbm adnumtran&& videntur. 

V n a pedtsaltitudine aut altius fruttcat , ramofa Artbemifia 
admodum, cuifotiafimtAbrotoniexvtrtdicandican- unurfo,ia u 
tia,amarafiores in fummis ramis <*s4rthemift£ mocto 
congefii , c-r dependentes ; radix lignofa tn plures alat 
diutfa. Tota pianmodora est. 

A lt £ r a maior efi , ftlia trtmen non admodurru Arthrraiffa 

n - J rr ifl wauifblia «t 

F 2 dtffimdta, 2l8 RARIORVM STIRTlVM 

difftmilia Jicet vtrtdiora &ingrati tumodoristunu 
fiporis.flores tn oblongis & tenuibusramis Arthemtfu 
ftmtles, &part modo congefti^fidminores-.radtxettam 
Itgnofi &tnplures ramos expanfi. 

Priorem nufquam vtdt quam nonnullis B<£tic£ lo- 
cis, & CjranatenfitJMurcianoijfj regnii , locis decliui' 
bm , interdum tuxtu fiuenta , nonnunquam cttanufi* 
cundum viat. 

ns4ltcra nufquatn^ non occurrit , locisaridu & tn~ 
cultispervniuerfim Hijpantam, Lufitunta & Cjallta. 

Floretvtracj 3 & fitbtndefimen profirt furtlo, fuiio, 
& Augufto. 

P R i o r Granatenfibus Abrotoni nomine donata 
eft } nonnullt boza y ulgari nomine dtcutvt,. Fortiad 
Tenuifiliam refirenda. 
Ambrofia. Secvndam Salmanticenfis lAmbrofiam vo- 
cabarvt,, cum qua tumen nullo modo conuentt. Afom* 
peliani Arthemiftam tenuifi Itam nuncupare filebar, t. 
Sedfiqua ex his hoc nomme donanda eft:prior,vt dixi, 
defcriptioni magis confirmis eft. 

Dioscorides fcribtt lArthemiftam tenuifi- 
liam cum amygdaltno oleo contufam-> tn malagmatis 
lentorem,& ftomacho laborantt impofttam,finitati re- 
siituere, neruorum quoqjCructattbmfiuccumeiuscum 
oleo roficeo vtiltter illtnt. 

De Teucrio Bxtico. c A r. i v 1 1 1 . 

Teuerinm Hvmana altitudinclicetinterdumajfurgat htc 

Baeucum . ft Htex ^ plcrun^ tamen humiltus eft , vntco ftolone mi- 

ntmidtgiticraffitie, corttcecandtcante obdullo , ratni* 

non admodumftequenttbm dtutfi , qui ordtne quodam 

digefttfitn-tsfic, vt bini perpetuoftnt tnuicem oppoftti t 

incani: HISTORliE UBER j. zl9 

Teucrium Banicum. 
%$0 RARIORVM STIRPIVM 

incani: filia vulgaris Teucrijfire , maiora , pcrambit4 
nonnthilfinuofi(quodptctor mate cxprejfit) pronapar-? 
teomnino incana ,Juptna vero exatro virentia ,gus~iu 
fcrcjuhmamaro:flos candtdus labris tnfirne prominen- 
tibus, nulla galea fuperiiu immincnte, aliquot oblongii 
Jhminibusjeu vtUU ex medtofiore exiltenttbus. Terpe- 
tuo viret. 

aJfyContibus Calpe vicinis , & IS&ticA maritimis tn 

Jepibus, & interfiruttces aliostnuent: tum etiam Gadt- 

but^ea parte quanunc injula continentt eft coniuntla, 

ponte admtrabili ,Jed humilius quatru commemoratu 

locis . Floret Februarta . 

fxderos P avsakias in Corinthiacis meminit Padrrotu 

paufani*. herbdt , cuius folia in ignem conitci , & cum coccis inja,- 

crtficiis adolert refirt:eiusfilta minora cjuam Fagi,ma- 

iora cjuam fitcis ejfe, figuram iliis inejfe querm folif,at- 

aue altera parte nigrtcans , altera album s cuit*scoior 

fiiiis Popult retlecompararipojfit. 

fudicent ftudtofian h<tc , ejuaxn->propono,planm ad 
PauJanU Paderota refirripojftt. 

Dc Abrotono femina Salmanticenfi. 

CAP. LIX. 

H o c tsfbrotonum diuerfum eil ab eo qucd vu/g* 
ab herbariis csfbrotoni femtnx nomtne ctrcunfirtur, 
^uodq^ Santolinam-j appellantj; tztmetfi florum firmd 
cumtllis conueniaivt>. Illim aute duo objeruaui genera. 
Abrot. fcm. * • V n v m multis a cejpitcprodeuntibus ramis con- 
Salmam. t- Jktt, candicanttbus, pedaltbus, tenmbus, quos numero- 
fa ambtunt filia cxiiia %onfmarini coronarid ,fd mi- 
mra &angufttora, qm cum nonella fttnt candtcartfj, 
&in his nuilafire tnajitraruveftigiaapparent.adula 

veroy HISTORI^C LIBER I. 23 1 

vtro , viridiora , longiora , cfr cfuaji minutis incifiuris 
dfiincba, multum tnmen a Santohnn fihis dtuerfd,<rw 
fix amaro, & odore iucundo . Virguias efinguiis ramis 
profirt multas palmares ,rarisfiholis fiptas , atque tn 
fummo vertice capitulafiorema 3 Santahnafimiiem 3 iu- 
teum cr amphorcm multo:emnmo arefiunth*. virgul^ 
tnaturo femme: radix eslr hgnofa. 
2. yilitts altera fpecies wuenttur tumfiore, tumfiliis, 
demcfe tota fitae fimiiis.-fidper omnia mmer &graci-r 
lior: quod natahbm trtbuendum non cfi, quandoquidt 
iuxta naficentes plantas inuenerim , neq 3 etiam-> atati^ 
€juoniam_j vtrac^fiecies exfimmibmnatah iocofitun'- 
Eltmcolteclis & repofitis, cr mecum delatis, mthi nata 
efi, magnitudine & exihtate vna abaltera non minus, 
quam natnlifilo dtfcreta. 

A l 1 v d prtoris generis ficunda fieciei magnitudi- Abrotfem' 
nepar efi, interdum et iampaulo maiot : ramuh non vt Salmwu. 1 1. 
inaltero candicantes,fid vmdes:filia etiam virtdia & 
longiora tenuiaraq 3 y nonmmus quidemamara quknzj 
illa,fid odoremtnus tucundo:fios pallefcens^ virgs. qusc 
fioremfitfiment tenues , maturofimtne etiam arefcunt 
Vt infiuperiore: radtx fuperioremagis fibroft. 

Nafcuntur Salmanticenfi arro ^mcntibus Seerobia 
Vtcinis, quos el puertode Guadarama voognt,, aliisfe 
afieris qt falebrofis locis. Florent tJ^Caio ejr Imw,fe~ 
men maturefctt fuho. ^Perpetuo oMtem-, omnesfunt, 
fiho. 

Salmanticenses vocant sibrotonum fimi- 
namsVernaculaautemlinguavuigus tota Caftella ve r 
teri tomillo perruno,^0<:<r/?, Thymum cantnumrfSr 
mtnat. 

E ivs dececlunuifiic aiunt vtiliterpropinariai, 
fcabiemprofitgandanu % A3 1 RARIORVM STIRPIVM 

De Stachade. cap. l x. 

5iccchas i , Brevem fiipitem habet Stcechas , ramos autem 
cubttales,fiuttcojos,duros } ltgnofis ,fimper ex aduetfi 
nafcentes, quosfitpant numerojafilta, mcana Lauen- 
duU modo ,jed angus~itora & mmora, amara & cali- 
da: extremi rami tn cjuadrangulas vtrgulas deftnunt,, 
nudas, qu& capttulafufiinent oblonga, & angujh , tn- 
terdum breutoradr crafiiora , muitts veluti fquammis 
compactu, e quibus mmuttpromtnent fiores , Lauendu- 
Ufire,fid colore Jaturattore;fimmis capttuits emtnent 
veiuttmembrane£qudt.darru ItquU colore caruteo aut 
furpureo, tnterdum admodum longs. ,feptjftme breuto- 
res, pr&firttm tn Htjpaniis -.fimenper matuntntem U- 
He, extguum^fiibnigrum, quatefire LauenduU : radtx 
lignofa & mutttfida. 

Stcecbas » $ _ Genvs alterum Stcechadis obfiruaut admodam 
rarum, quodeadem cum Juperwre ajfurgtt altttudtne, 
ramis fi-agtltbuA & lignofis, tenutbpts^quadrangulis: fi*> 
liis ettam obtongis, angufiis, ommnoferratts &■ crtjpts, 
partejuperna vvrenttbus, lnfirnavero candtdts ,gusiu 
caltdo & amaro : definunL, quoc^ etus ramuh extremi 
in virgulas dodrantzttes, nudas,quadrangulas,incanas, 
qu& Jpicam JUfiment Stoechade longtorem & rartorem, 
ad LauenduU,Jpic£ cognommat£ , propemodum acce- 
dentem , e multis ettam veluti membranets fquammis 
congefiant-,, cumemtnentibus infummo qutbufdam la- 
ttufcults filiolis ex purpura c<truleu ,vtitnfupertore: 
fiores ex fngularum fquammularum ftnu copto(i,pttr- 
ffurei vt tn alta Jemen ettam fimiie 3 quemadmodunu 
^r radtx. 

Crefctt Stoechas plurimis HiJpanU, LufitanU, & 
Cjallu Narfconenfes locis. Floret <syiprilt & ^JM-aio^ 
nonnunquam ettam autumno, 

Secundunu HISTORIvE LIBER I. 133 

Stcechas ir. 
234 RARIORVM STIRPIVM 

Secundum verogenus non nifinn fimma Catpe flo-> 
ribus onuftum Februario inueni, fponte nafcens , cunu 
piurimis elegant/bus plantts , tribus antemenflbuspri- 
mum mihi confpeEbum Scmtrs, in arcis ~Rsgi& hortulo, 
ejuatuor fipra Vtyffipponem leucis,floribus &fiminc 
«nuftum^, 

~~\*iyjtt & <^ty«i Gr&cis dicitur, Latinis Stccchas, 
Hifpants cantueflb, Salmanticenfibus cjuifint in me- 
dttutltoftre HijpanU,apud quos abundantiffime naflci- 
tur loris tncultts, peculiartter tomillo. 

Secundo generi,filijfirrati cognomen addi poterit, 
adprioris dtjferentiam, Lufitani alichiin frances, hoc 
«s~t Roremmarinum Gatltcum vocabant^ : mtmpleratfe 
feregrina Francici vocabulo defignare filentj, non mi- 
nusquamCjermantfio IGdfrtjcr. 

Hvivs fiacultates non intellexi : verum cum eiufi 
dem cum priorefit temperamenti , fimtles etiam fncuU 
tates obttncre verifimile efr : 

I l l 1 v s vero decoltum hyffopi mod» adpellork 
Vttia efficax ejfe 'Dwfcorides tejkitur , antidotis mifce- 
ri, vifcera omnia ab obftruBiombus &fzrl~lu hberare. 
<tsidduntrecentiores , eiusflores aduerfus capitis dolo- 
res, & omnes eius exfltgida caufi morbos , valde vtilet 
fffe. 

De Lauendula mulrifido folio. 

CAP. LXI. 

P R JE t 1 R Lauendulas vulgares ,quarum vna bre- 
nioreeftfllio &Jptca:atteravero longiora habet filia, 
longtoremijj etiamfpicam & tnflexam, florem nunc c£- 
ruleumfluepurpureum ftrentcm ^modo etiamalbum. 
fnuenituraliudgenus rarnm admodum etplane nouit. 
«SSdo* Cvbitah interdu aJtttudme (tffurgtt , ramulU 
folio. quadran- HISTORIjC LIBER I. 2$j 

Lauendula multihdo folio. 
1$6 RARIORVM STIRPIVM 

quadrangulis & hirfutis , c/uos multtfida tenuiterque 
tnctfi ambtunt filta,Unugtnofi 9 cineret^ coloris,gus~iu 
acrt, & odore tucundo :fiores tnfitmmis vtrgults qua- 
dranguUs, nudis & Unuginofis , jptcatim vtin Lauen- 
dulacongesti, colore csruleo , odorati:fptcaautemali- 
quantulum^ contorta efi , & in cjuatuor veluti verfus 
aut ordtnes digefiu, alta tmerdum exalia nafcens : ra- 
dixdura, lignofi , & multtfida. 

Prtmum eam nafcentem inuenicolle quodam Afa- 
lac.A vicino Februarto menfe florentcm-j } deindectrca 
zJtyCurctam Aiartio. mcaltbipr&terea. 

S e d netfe huius facultates fitnt mibi comperta. 
Cum vero etus odormulio mittorfit , neq { tta caputfi- 
riens , vti LauenduU praferti/n^cut pecultarenomen 
Sptcdt: credtbtle efi eius potenttam (jr vtres non ejfe eo- 
demgradu caloris, cjuo illa eft. 

DeThymo. cap. lxii. 

Thymum Thymvm fuffrutex efipedem tnterdum^ altus, 

I-gitimum . J JJ J i • _ ,. | . .i j. 

ntultts ramulis Itgnofis _& tenuwus cadtdtsq^ praattus, 
cjuos per interualla ambiunt filta fibt inuicem oppofita^ 
angufiu, tenuta, candtcantta, acrisgujtus,cjH£ cfutbuf- 
dam locts hyeme dectdurvL, : nam ctuotc/uot locisjponte 
nafcentem hancplantam tnuenihyemeaut veris mttio y 
fbhts viduam confhexi :fed vtrincjue ab exortu & ve- 
fiigtis fi/iorumprominebanL, veluti capitula oblonga, 
tnfiar capttulorum-, Ortgani Onttis ex tenelltsfiltolis 
vtridtbus congestorum adeo confirtis & numerofis , v t 
vntcumfbliumoblongumvideretur. ipfi capitulacum 
fiortbus, cjuoniam deciderant, >obferuarenonpotui,fid 
tllorum-, duntuxat vefitgia fummis vtrgisfeu ramulis 
consfexi in omnibuspUntis .Htfpali auttm^vbt tna- 

xtmui HISTORIjE LIBER I, 237 

xinfm cft eimprouentm (narn altud Thymum non no- 
runt) magnt eim ianu rejiccati ftzfctcult demonftrati 
fitntcumfuisfiltis & ' oblongtufculis capitulis Cr Rori- 
bm purpurafcenttbm- f grattjjimi odoris: Etemm_, eo in 
aquadecohlovtuntur ad dolia qtubmvinumaffcrua- 
tur abluenda, & repurganda , tum ettam ea vafi aut- 
bm oliuA condiri & aJfemarifiletiL>, odorts conciltandi aratta. 


T^on modh autem circa Htjpalim copiose nafcitur, 
Jed Cjadibm etiam->^ quapartecontinenti tnfulaponte 
tungitur , & totzt etiafnj Ti&ttca m maritimis colltbm 
mertdiei obuerfis. 

T h y m v m vero vulgare , quod nonnulli Durim Thymum 
cognominantj, quofe Tlinto ettam tefte hb.2 1 .cap. i o . v\lr^\. 
laptdei campi in Prouincia N arbonenfi reftrti finL,- t 
tum tjtytediterraneis Htfpanitz, quemadmodumSal- 
manticenftagro, tumaltis locis Jponte nafcttur gractli 
& (alebroft (olo, nuncpurpureo, nunc albicante ftore. 

P r 1 m v m Dtofcortdi 3v/u@- eft, Latinorum etia. 
Thymm aut Thymunu^ Battcis tomillo ftmpltciter, 
mediterraneis Hifpama ignotum , ate^ etiam Galiitt. 

esflterum Tltnif Thymumeffe vtdetur , quodcjue 
Diofcorides cap. de Epithymo Durtus appellat: nam-, 
in hoc cum tn Htjpamis, tum- m GalltaNarboncnft, 
cufcumm illam deltcatulam rubris filis coptose nafcen- 
tem^ & llltfeimpltcantem collegt. Caftellant hoc Thy- 
mum tomillofaifero, aut CxlCcroftmpiictterappeliant. 

T h y M v M autem Diofcoride tefte cum aceto & 

file pituimm per aluum detrahtt : eimdecotli tmpro- 

deft orthopnotcis, & anhelatortbm, tineas rentris exi- 

gtt , menfis , partm , &ficundas pelltt , & vrtnas ciet: 

cum melle in eclegmatefnctles factt exfcreationes : re- 

centes tumores dtfcuttt^cum aceto tUitum: concretum-, 

fingumemdtftbluit, &c. 

Dc l$$ HISTbRl^S LIBER f. 

De Serpyllo lilueftri Zygi. 
cap. LXIII. 

Serpylli duogenera veteresficerunt, Satiuum 
& Silueftre. 

Satiuum aferpendo dici Diofcorides tradit :fi/ue- 
fire vero nonfirpere , (ed in altum crefcere. T/iniUi co- 
tra lib. 2o. cap. 22. Si/ueHre ferpere ait: Satiuumnon 
Jerpere,Jed adpalmi a/titudmem mcrefcere. 
Serpylium Serpyllvm fi/uefire Zygis appe/latum^ua/e 

^Diofcortdesdefcrtbit^mihiobfiruaJfe vtdeonn Caftcl- 
la veteri, ijfdem locis cum Thymo durtore , cuiperqua 
Jimt/eeft, tum ramis, tumfigura, tuma/titudtne, tum 
radice: fi/ia vcropau/o lattora habet quam Thymum* 
mmtts odorata , &grauius nonnthilolentia , odore fire 
inter esfbrotonum cjr Stcechaden: in ramu/is itemvir- 
gulas ^u&fioribus vertictl/atim nafcenttbtu veftiutur, 
co/ore ex a/bo purpurafcente : qua floruni-> dtffofittone 
tjr odorek Thymo difcerni duntaxat firepoteft. Non 
eftpr&terea tata acrtmoniapraditumcjHemadmodum 
Thymttm ,jed a/iquid adSlrifttonis admtftum habet. 
Fioret cttm Thymo durtore, & perpetuo etiam viret. 

Dioscoridi £f>77-v*Xof AyetQ^ & ^vytt vocatuT t 
fatiuo eJfcaciHs atque magis exca/factens ,& admt* 
dendt vfumaptitts. 

DeTragorigano. cap. lxiiii. 

Tragorigani duo genera ftatuit Diofcori* 

des, cjutbus perfimi/es duasp/antas vtdiffe memtni. 

Tr agoriga- V n a m pedis aut fifcjutpedts altttudtnefiuttcan- 

tem, mu/tis tenuibm, qt lignofts furcu/ts, & ctrcunt d- 

losfiUa mmora quam in Majorana , medut tnter Ori- 

ganunt* HISTORI^ LIBER I. 239 

ganttm & Serpyllum-> filuesire magnitudinis , incana 
omnino, odoris iucundt, & gu$~lttacri:fiores verticilla- 
timextremos furculosambtunt candidi , exiqtti zfemcn 
minutum , mgrum , calyculis fitis occultatum_, : floret 
cumThymo crStcechade.Tota odorataejt&perpe- 
tua coma* 

j. A l 1 A M fitrculis minoribm cadidioribmd^fblii$ Tra-origt, 
temttortbm Crlongtortbm, altquantulum tncants,acri muXi ' '* 
gttfiu,Jed odore mintts iucudo aukm prior-.Jlores etuim 
verttctilatim circa fiimmos ramulos nafcuntur ex caly- 
culis prodeuntes > maioresaliis cjr alicjuo modo galeati, 
candidi-.fcmen non objeruaut ; radtx altert ftmilisyli- 
gnaja, dura, multtfida. 

2. Etm genus ncque fbrma , netfe magnitudine diffc-> 
rens inuenitur y JedJurculismgriortbm,filiis hifptdto— 
ribm & atriortbnsy &flore purpureo. Vtraqueperpc- 
tuo virens. 

Trior multis Hifpania locis prouenit folo arido & 
petrofo atm Stcecbade permifki. Aiterim vtramq ? fpe- 
ciemfolo Valcntmo agro obfiruaui Martio ftorentem, 
er fpottte nafcetem. Qu& rero fiore efi purpureo etiam 
in hortis Belgicis confpech. 

Tp ctpftyeivQ' (jracis vtrumq^ genm dicitur^ ficun- 
dum-> etiant-> vrpeiffiiv a nonnuilis. Vtrumque Lattnis 
Tragortqanum-j . Caftellani prtmum farilla vocatvtjz 
quo vero nomme alterum~> vulgo appelletur non in- 
tellexi. 

Tragoriganvm autcm cxcalfncerc , vri- 
nam ciere y menfis trahere , decoclo poto btiemu ciicere, 
lienofs ex aceto btbt , & contra ixta venena cxvtnot 
feripneumomcis , tuffienttbm , ex melle m eclegmate 
darifcribtt <Diofcortd.es . Gratam ac mitem effe etmpo- 
ttonem: quarectbumjafiidienttbm, f^rfiomacho actd* 

rucknti t-\o HISTORIi€ LIBER I. 

Tragorig; num 1 1« 
HISTORI^C LIBER I. 241 

ruclunti imbecilioc^ tradi: tumores cumpolenta illitum 
dtfcutere, 

De Polio. c A p. l x V. 

P o l 1 1 pluragenera, cfukm veteres tradiderunt, 
Hunc tnueniuntur, Jurculorumjirmitute, fiiiorum am- 
phtudme^ corundem-jflorumc^ colore tnter Jediffe- 
rentia. 

V n v m , palmeos ex eadem radice lignoja & dura Polium t. 
profirt cauliculos,aut ampliores ,in multas alasdiui- 
Jos , humt [parjos , quos dtjpofito ordine &ex aduerjo 
Jemper tenera ambiunt,fiiia , oblongiufcula , angujkt^ 
oris mpronampartemrejiexis , & leuiter denttculatis^ 
incanis: e quorum exortu alia numeroja prodeunt fi/w- 
la magta tenella & incana. Summis ramis capitula ha- 
betexmultis calyculis incanis & tomentofs congejkt^ 
vndejlos albmprodit-.Jemenpermaturttutem mo-rtcas, 
fubrotundum->,fatis magnunupro plant&teneritute. 
Totuvlantu Juauiter olet cum grauitute quadam-, non 
iniucunda. Februario & Martioflorentemtnueni. 

Altervm multis Jruttcat ramuHs } Jirmioribus Pollum 1 1 , 
fuperiore, nefe bumi dijfufis,federel~lis, rotundis,inca- 
ni*,palmartbus &plcrunq 3 amplioribusfilta fuperiore 
angufttora , numerofiora , ex interuallis ramulos am- 
bientta y qu<e extrema duntuxat partcdeticulata funt, 
incana ea qutdem ,fed minus quamprimi : capitula in 
Jummts ramis matora,'ob!ongiora , nonadeo tumecom- 
paclzi,Jcd laxiora >tn quibus fios ettanu albus:Jemen 
priort Jimilc. Non minus odorah<x.cefi,quam-,prtor. 
<Jft€ mfe Apriiifiorct , interdum etiam Maio. 

Tertivm gentts mcdium efi intcr primunu & poliura i » i 
Jecundum, non adebfruticofum y neq^ tum firmis ramu- 
iis vtijecundum^ nefy ettamadeo infirmis vti prtmum, 

Q^ qmniam 241 RARIORVM STIRPIVM 

quoniampartimprocumbetes eos habet ^partimetiam 
cretlos, omnino mcanos , magis etiamquamprtmum-,: 
filia item vtrocfe ampltora , & omnino candida : tenelli 
tamen rami citm capitulafua iamproducere incipiunt» 
cttm ipfls flHisflauefcente lanugme obducuntur, quem- 
admodum & mtegra oblonga capitula-.qm tandemlu- 
teumfloremproferunt.Jemcn aiiis Jimile. Hocetianu 
tJWarttofloret. 

Poii» i x n . Q^v a r. t v m omhiho tenellum efl , ramulls exili- 
bus, dodra^tahbtts^ humidijfufls, multa lanugtnecan- 
dida tcffis, quifUbmdc ad nodos radices aguiiL.: filia 
ntedt£ interprtmum &Jecundum magnitudmis , bre- 
uiora tnmen ,denticulata, admodtim tomentoja , qu& 
ttdeo cauja efl vt in tcnellis filiis nullt dentiettU conspi* 
ciantur, ntfl diligenter objeruentur: capitulajupcriori- 
buspaulo minora, totn% tomentoja , ih quibusflospwt* 
puretts. Eim iconem noshic exhibemus. 

Folium r. Qjv i n t v m genus a quarto folummodo dijfert t 
quod tenerttisflt eo, &flores albosproflrat. Vtrumqttc 
hocgemu nihil flre mjttomentum fitnt , & odorisjud- 
uitatereliquagencrafupcrant,. Cnmflore vtrumque 
menje Afartto repperi. 

FoIih» yi. Sextvm omnium minimum,digitalem longittt-* 
dinem vixjuperans, exihbus ramufculis :fblii$ dttrio- 
ribus, candtcanttbus ,parui$ , anguflis , nonincifls aut 
denticulatis: ramulis mfldent term aut cjuaternifloret 
albi: radixflbroja. Tvtaplata nulla odortsgratiacom- 
mendabilis eil . Floret h<tc Jerius ^unio, vtflreomnia 
quttfligidtoribus regiontbusnafcuntur. 

7Primum~>nafcttur inmaritimis7?t(tic& ) Valenti- 
ntt h re g m * & GalliA Narbonenfls. Alterum non nifli* 
medtterraneis HiJpanU objeruaui, fllo exili drpetro- 
fi nafccns in colltbus. Tertium^regno Granatcnfi & 

yalentino. KISTORI^E LIBER I. 
l Polium 1 1 1 1 . 243 
244 RAR. STIRP. ttlST. Llfi. I. 

Valentino. Quartum & quintumnonnift MurciaM 
regno, inter Lorca & Velez, el rubiofolo arenoft. Sex- 
tum in colltbtuadLacum Lemanumfttis,& Mertdtei 
ebuerfts. 

P l a n t A h&c (jr&cis tqmw , Latinis Polium ap^ 
pellatur. Primu genus adDwfcortdis montattu, cjuod 
tpje opnrov & nvBetov vocat , reftrri pojfe videtur : hoC 
B&ttci ofliina appellant.,.<*s4l:erumad eimfecundum 
genus, cfuod Jruttcoftus prtore ejfe dicit , non tamen mi- 
ntts odoratum efuamtUud : id dicitur Hijpanis altami- 
za. Ouartum & qutntum mcoU Chamspttyn ejfepu- 
tnbarvt,: vulvare autem nomen tliis camari lla. 

CiiTERVM Polium vifcera obftruSiionibus It- 
berat , vrinanu & menfes ciet , tn anttdom mijcetur, 
fiiffttum &ftratumferpentcs abtgit, tlittu vulncragltt* 
tinat. CAROLl CAROLI CLVSII 

RARIORVM STIRPIVM 

HISTORI^, 

LIBER SECVNDVS. 

R B O RYM , frnrirnm Rr flifT,-,ir ? y n ™ 

abfbluta Hiftona , reliquarum ftirpi urg 
defcripciones adgrediemur , inter quas 
Coronari ae ( qubd infigni colorum va- 
rierate, omnium oculosilicb infe conuertant, eofque 
mirum in modum recreent) mericb primum locum 
fibi vendicare videntur. Initium igitur a Bulbofis, vt- 
pote nobilioribus , facientes , reliquas ordine deindie 
profequcmur. 
D De Narciflb. cap. i, 

, y o {imt apud Diofcoridem Narciffigener*,me- 
_ 'dioluteus,&medtopurpureus. Ego,pr<tterpo- 

ftremufaui nonnullis N arbonenjis Gallupratis Jpon- 

te prouemt) quatuor aliagenera per Hijpamas objer? 

uaui, magnitudine,florum fbliorumfe firma & colore t 

fiorendi denicfe tempore interjedijferentia. 

P r i o k ergo Narctffus terna aut auaterna filta i .' 

habct,vircntia,oblon<ia, Pom filiis fimtlia $rc,cau- Narciflb» 

l /i ■ r £.1 1 J u medio lu- 

lem concauum t Jtrtatum, Jinejoltts } peaem altum, m- __,, 
terdumahiorem , & mjummoflores (ex ant oclo ^plu- 
resve , triangulis pedtculis injidentes , ejremembrana 
erumpentes, mediocriteramplos, cumgrauitnteauada 
odoratos ,Jex filiis albisconjiantes ,auorum mediumi* 
caljx omntm luuut occupat ,Jhmma breutajexcum^ 

Q^j totidem^ M^ RARIORVM STIRPIVM 

totidcmavicibufpblutcts continehsffiliqua inde trian- 
gttlares , cr in hUjetnen nigrttm , anguloJumS. 7{adix 
fttuampia, buliujft, tnttis alba,frts ali^uotttigncan- 
t 'bus tttnicis fepta ,fibns muitis captllatn, ejrjuccnnu 
tjHendam lentum , vt rcliqxi bulbt,fi pYxctdatur^ cx- 
JhUans. 

Nafciturplcrif, HifpanU , ejud ad eJZCeditcrra-: 
netem mare fpeckit , iocts , & omntbusfire circa Adom- 
feliHmvratts. 

■' Floret caiidiortbus regionibus menp Februarto , in- 
terdum ctiam fanuano ; apudnos non mfiAfartto attt 
^4prilt. 
Narciflui -• ^itu hwx Jhmlis inuenitur,paulo tumen prdtco- 
pr.-ecux. C :o;\ UtimfatsqL-filiff, cj- maiortbus flonbus. 

?. Wemtts ttcm latiortbus er quodamodo earinatis 
■NircifRn filiis, multtpltcifiore : nam medius iliecalyx luteus tn- 
piia. m tertora px candida folta fc mterjecat & dtfiungtt,vt 
calycis Jbrmamamplmsncnprttet .Jedvcluti apophj/fis 
cjuadam luteaad finqula filia adnata vidcatunodo- 
rattjf.mus estflos iile , & grattedine ^uadam^ caput 
tentuns. 

; Vterque Confinntinopoli ad nos delatu* , in figuli- 

~nts colitur & adpruatur, vbi florct^pnli , mterdum 

ttiam Alariio, fi veris tcmpcnes pauio caltdior Jncrtti 

j A l t f. r prion forma h.iudabfimtlis, filtts patil\ 

Narcjfliis hngioribiu 0- angufi tcribtu ,viri<hbus, tcrnts aut qtia- 

totu « aibiu tcrms: e cjuorum ncdio catilis ft tts Utus, angulofus M~ 

men & concaum, ctti infiden tpni.pptem , mterduntJ 

dentflorcs prtortbus fmifes ,pd obionqiores <v on/nmo 

candidi, quorum videltcet ca.- n prion lnteut) 

etiamalbtuefl, &odorat;is:radt^f.pertortfrmlts- 

»Su aibiif * ' Hft ' Hf g™" r * CT «hus ejb fufenorc mtnor , fi k» 

«Itcr, MJtdidioribtts firmionbwj 3 > vti fhe in e« bulbo , ctuj* 

Narbo- HJSTORIjE LIBER II. 

NarciiTus flore muitipliri. *47 
Q~4 248 RARIOR.VM STIRPIVM 

Narcifliis toms albus prior. ■■•■ *-» 


r fc<J 


^ 
HISTORI^E LIBER II. 249 

Narbonenfibus Sciliajeu Pancratium, Vaientinis He- 
merocaiiis appeliatur ,cauie bremore , &bmos , ternos 
aut quaternos duntaxat floresproferente. 

N afmntur ptngui filo nonnuiits Lttfltanitt & B&ti- 
c<£ iocts ,& etiam marttimps vligtnoflsa^.fnuent & tn 
Jumma Cdlpeflorentem^ Januarto & Februaru tmtio 
objeruabam. Nobis poiterior (nam prtorem apud nos 
florere nondum contigitjreitquts 2S(arcijfis Jeriits,hoc 
es~k 2ldaio,floruit. 

Tertio bina aut terna ftntfblia oblonga , an- \\\ m 
gufh,carnofa, &propemodum rotundajuncis viridio- Narcifloa 
ribus & mcduliofis, Uuore , colore , &flextbtiitate quo- luncifouu5 
dammodo fimilta , tnter qu<t> medttts extiit cauiis^ ro- 
tundus , cauus , abflcfe fbiiis , tn cutus fummo, ex tenui 
quadam membranafliores quatuor , qmnq^ autfixpro- 
deunt oblongi (gemeili interdum-,) firma Narciffinis 
fimiles,Jed odorattores & omnino lutet y hoc es~l tam w- 
teriore caiyce, auam ettm ambientibusfvltis , qu£ nunc 
mucronata r nunc quodammodo circtnata conflfictittur: 
his Jupcedunt fiiiqud, triangulares ,Jed obtufis anouiis, 
Jem^e nigro & angulofi piena vttin Narcijfis.Jed mi- 
norer Radtx parua bulbofa, candida, nigricattbm den- 
flstfe membranis tccTu. 

2. e js~iiusgenustnueniturmagispufiiium,graciliori- Nardflus 
btu, rotitdioribus, multoq^plunbusfbliis, in cuius cau- lunCito ^ us 
licuiis vntts aut aiter duntuxat flos , luteus&odoratus 
Vt tn alto, Jedfirmiortbus fliiis & magis orbtcuiatis. 

^Priorfponte exit in montanis pratis non procul To- 
leto , & circa Guadaiupe. Pofieriorem vligtnofls inter 
Hifpaltm & Gades locis cum ipfoflore coiiegt menfi Ia- v 

nuario: nobis non nifiaAprih vterq 3 florct , tametfi in- 
terdum & media hyeme. 

$ . fi muemtur et aiirn Narcijfm ex fhracia prim* 

JQ^S deUtw, 2jO RARIORVM STUPIVM 

Narciflus juncifolius ptior. HISTORI^ LIBER II. 2JI 

flclatus , filiis qutdem ficundo Narciffo fimiltbus & 
angufits , fidflore ommno aut luteo aut pailido odora- NarcifTui 
ttjfimo:Jemme N arciffmo fimili,radicepUrun>% mtno- tolusluteu5 * 
re tunicis coloris jpadtcei tetki. Sed qutpaUidus efi ca- 
lyculum mediumplane aureum,vti medio luteusjadi- 
ccm aque craffam, &filta non minm lata habet. 

CW a r t v s plantula efi dtgttu/is , vnicum cau- 1 1 1 j . 
liculumgracilem & vacuum firens , & m fitmmofiore Narciflui 
albumNarctffi odoratum ,Jexfiiiolts conjhntem , & autumnaI " 
tn medto calyculum-> htteum->: fiiiqua anguioja fimen 
nigrum exiguum angulojumq^ conttnef.radtx Narcif- 
fi tunctfilij, minortnmen, bulboja ,multis tunicis can- 
didis icntcq^Jitccopragnanttbus coujkins , quam ambit 
membrana quadamnigra . Totu plantu amara efi , vt 
fupenores, veretfo dixtt ^JPlmtus , odorato faporem rarv 
vlli non amartmu. 

Nafcitur plurtmus ad Anam fiumen in Turdufa, ■ 
floretq.fine vllis fiitis fub Oclobrisfinenu. 
/ . H i s addipotefi & is quem nonnulli Narcijfum Narciflui 
vocant, , tumetfi florc Narctffo dijfimili ^fiiiu quinis aummnaiit 
autfinis oblongis , &polliccm latis ,pr£ vtrore fire ni- 
grtcantibus & fplendenttbus , humt Jparfis , inter qu<t 
breuis cxit pedtculus potius , quam caulis ,fiorem~> Jiio 
cacumine firens luteum Colchiciflrmd ,fix filiis con- 
fiantem (quorum tria maiora alta tria tntertora , qua 
minorafunt, ampletluntur) ex membrana veluti vaf- 
culo protuberantem , intra quem fix jhmina cumfuis 
aptabus & medtopiftillo vtdere liccf.radicecrajfa, ro- 
tunda, inttts candtda,firis vt in reliquis Narctffis nt- 
gricante. 

Sub Auguflifinem, & Septembrigenninareincipit y 
& pleruncfc floret. Gaudet montofis quibufdam Hijpa- 
nupratis, atfc etiam in ftztlia naflci audto. 

SVPRA %$1 RARIORVM STIRPIVM 

Narcifllis autumnalis minor. 5 ^ 


A»** HISTORIiE tliER II. ^jj 

Narculus autumnalis quoiundam. 
254 RARIORVM STIRPIVM 

2. S vp R A Valentianu falebrojis & petrofis tccii 

Sparganlum nafcitur qujtdamplantn, bimsjvliis humifiratts , oblo- 

gis,pmgutbm y £r ex vtridintgricantibus,defcriptopo- 

(iremw/ru Narctjfa jtre fmilibm ,Jedquibm intertori 

parte Itnea qu&dam latmfcula & alba Jecundum lon^ 

gitudmem ducht efi : radix bulbojd , multipiici tunicd 

confkms vt cepa,quarum exterior nigricans eft,interw- 

res candid& & lenti vifcidtcfe fucciplenx, ihgrati ama- 

ri^Japoris. 

EamclariffimmmcdicmT) . Ioanes Placa,caulem 

pedalemfnam radicem cum Jvliis duntuxat co demon- 

firante erui) Uuem, alicjuot in fhmmo flores Lilij dtmu- 

los, candidos firentem, deinde capitularotunda inqui- 

bm exiguumfimen contineretur refirebat ,"cr Sparga- 

niumvocabat. 

ti}*t™t. CiCTERVM^ Gr<zc is Rores hi rehnttaroi. k Latinis 

Naraflui. _ J J _ r > - 

(jracos amulatts ettam Narajji nucupantur.Cjatti pe- 

culiare nomen non habent, , fed NarciiTes appellarc 

poffuntL,. 

Prior Hiffanis Lino- y alter Lirio bIanco,C7- Cebo!- 

linas dicitur , quibufdam \tiant-> NarciiTo de Seuill.1, 

idefi, Hiffalenfis Narajfm ,quoda meprimunu, & 

pofiea aliis indefit mijfm: Eim alterajpecies I unquil- 

los blancos, tnmet/i id nomen alteri Narctjfo (quod 

istic iunceis fbliis florctfc omnmo albonafci wtellexi,co- 

fpexi autemnuntjuam} etiam tnbuat. TerttUi afimi- 

Utudine quam eimfolta cttm tunas habent ,tonquil!oS 

vocaivt,, nos Narajfum iuajblium ittteum dtccre pof- 

fitmm , ad differentiamaltrrim qui ex Thraaa latio- 

refbUo deftrtur.QuartummcoU,qiii funt Batic&parsi 

Tonida.nuncupant, nos, quodautumnofloreat, Nar- 

cijfum autumnalernu mmorem appeUammm , vt afi- 

«juente difimgueremm , qHem->nonnulLiNarciffum-> 

tutumnit- 


HiSTORlJ* IIBER lt. t<$ 

«utumnalem, quidam (plchicumflore luteo nuncupat, 

Htjpani Acuccnas amarillas , id eft Lilium luteuntj, 

Theophrafium firtetmituti , quihancplantam iib.6. 

cap. 6. Narctjft vel Ltrij altertus nomine defcrtbere vi- Litinm afoei 

detur,florelargeamplo, coloretfc (vt erudittores volut) Ium * 

melino, non nigro ifigura oblongo ,firotinumj 3 admo- 

dum, poft Arliurum &circa £quinot~hum florentem: 

vel , vt Jequentecapiteait ,autumnoprimu imbribus, 

tfuemifc Lib.7. cap. 1 2. caulem tantum floris firtitum^ 

dtcit vtt Crocum, cum altis omnibus bulbofls affurgat. 

A L v n t V R apudnos in hortisabherbaria retftu~ 
diofis &alij altquot Narctjfi , quorunu hiftoriam in 
libro clarijfimi viri T>. RembcrtiDodon&t, nunc Ca- 
fareimedtctyCui De Coronariis titulu ' ficit ,videreltcet. 

Porro Narcifftradicem,fiedatur,vomitoriam 
effe ftpenumero eXpertusfum, quafhcultntepr&ditnm 
etiam 'Diofcorides teslis eft,apud cjuem reliquas Nar- 
cijftfacultatesinuenirepoffuntftudioji. 

De Pfeutfo-narciflb. cAP. ii. 

/ . N A s c 1 t v r hic cjuibufdam LufltanU Bdtu- 
titfo collibui ,filfis anguftis admodum , tenui , nudo, 
palmumcfe alto caultculo , e cuius fummo dependet flot 
Jexfihis ex herbtdo pallefcentibus &ftcllatim expanflt 
conjktns, cuiusmedium calyx luteus , oblongns calathi 
modo occupat, oris dtqualwus , non Jinuofls &flmbria- 
tis , vt ejui apud Belgas nafcitur: radtx Narcijfo cxi- 
guoflmilis, mtus candida, firis nigricans. 

Floret Ianuarto. IncoU Campanilla, hocett, Cam- 
fanulam vocant,, 

2. Eius genus inuenitur nonnullis yeteris CaftelU rfc"«3on«r- 
fratis, & locts humtdu,Belgtco omniuojimtle.jedfiltis C1 

longc X$6 RARIORVM STIRPIVM 

longe maiortbus^ & etiamfiore, qui totusluteus efi, & 

quafi croceus. 
pfeudo-nar ■ $ . Nunc etia apud Belgas in hortis alitur Pfiudo- 
rhxl mUl "* NarciJfigenusBelgicoperommafimilecum fiUistum 

bulbo ,Jed fios calyce caret , & eius loco mnumera ha- 

betfilia externis fex fimilta, colore pallido . 

De Moly. cap. iii. 

Mo l„ . H A b E T hacplantn bina aut terna filia graminea, 

exterioreparte ahquantulum lanugmofa^ mollia,Cr ad 
terram infiexa, inter qu& caulis extlit dodrantalis , U- 
uis, rotundus, vacuus , in cuius cacumme ex membra- 
nula quadam emergunt multi flofculi exigui, candidij 
fexfiltis cbjkwtesradix bu/bop,ailif aut auellam ma- 
gmtudine y nigricantibus membranis inuolutajntus ca- 
dida,fucculetttu, caltdiufcula, &fubmgrato odore. 

Nafcitur Gadibus extra mcema , ea parte veteris 
yrbit qu<s,mmareprotenditur, nonproculaficello, vbi 
Herculis tcmplum^jinjfefirunt,. Februartf initiofio- 
rentem ijhicmueni. 

/uSx», Plvrimvm^ fxaw, tJWolj 'Diofcortdis ac- 

cedere mihividetur,pr&ferttm fi pro vrw^iav izas&iov 
legatur ■fa.Krv^av Tiosa$m y hoceFtquaternumdigitoru; 

MnJy Theo- Differt aute ab eo quod Theophrasfus Ubro p . 

phtait. ca p, i j , &pcft eu Pltnius lib. 25 . cap. 4. ex Homero 
defcnpjerut. Btenim tlloru Moly filiis efiSci/U tribta 
autejuatuor, logioribus, caule cnbituli,mterdu bicubi- 
tzili,cra(fo y cocauo,rotundo,fiitoru experte, multosflo- 
resfiellatos candidos infummo cacuminefirente, obto- 
gis pediculis inh&rentes ,fimine tn capitulis triangulis 
nigro , ceparum-j fimili fire : radix crajfa , alba, nigra 
tnembrana teCh.Iuxt^caulemmterfiUaplerun^ exit 

alius IIISTORI^E LIBER n # ^KJ 

Moly Diofcoridis. %$8 RARIORVM STIRPIVM 

*lius cauliculusplanus crfiliaceus ,fiu verius filium, 
quodmfitmmo vdutiallij nucleum gerit ;initio candt- 
cantem, demdc palleflcentenu, qui terracxceptutgcr- 
minat, &plmtnm emfdemgenerisprcftrt. 

zAlttur hoc apud nos in bortis ab herbaru reifttt- 
diofts, & tSMaio menfiftoret. 
Moly indi- Alvnt & illt aliud *JM oly genus quodfndicum 
* UQU vocarvt, (alij barbaro nomine Caucafin) Cjttoniam-j ex 

Jndia primum in Htjpanias perlatumeft, &indeab 
Itztlis delatum nobis<j 3 communicatum , Jitperiori cum 
filiis tum rcltcjuafirmafimile,fid nunquamflorens,& 
„ eui ,floris loco , in extremo caule (qui pedaiis eft , & 
planus ftre, nec attolli, nifi fitftehtetur , poteft) conglo- 
meratum caput eft,multis^reluti alltj Jpicis mejpili 
vulgaris magnitudine conjhins, primitm viridibus, de- 
inde flauefcentibusautpallefcentibus , qu& etiam~>ftnt 
terra repoftta ,gcrminant, : terra tamen comrnijfit , in 
maiores bulbos adolefcunt , filiaL & caules profirunt: 
radix vt alterius cepacea , rotunda,alba,& multu tu- 
nicis amicki, qua vetujhtefiparatur, acin alios bulboi 
fifipangit. 

DcCrocoverno. cap. iiiiw 

C R o c r, quodnonuMs VernumappeUarepiaeuit, 
duogenera mihi obfiruata fitnt: vnum tenui admodum 
filio,& Croco dtJftmili-/iUudfiliis Crocivulgaru amu* 
lis,fid breuioribus. 
Croctu ver- 1 . ANGVSTifotio, fiuc minori , bina aut terna 
fius minor fi m tfilia,oblonga,Crocinulon£cangus~liora,gracilio- 
rajj, rotunda, &capillaria fcre, viridiafefrrodit inter 
eacauliculus pollicari longitudine ,ahgulofus ,in qu& 
flot vnicm Crocijcre,fid minor ,fixfiliuconJhns t tma 

fart§ HISTORI^ LIBER II. lj^ 

Crocus vernus minor i. 
*rte foris flauefcentibus y intus mnnihil candicatibus, 
relicftta cstxuleisftue violaceis (inueniuntur & toti c7i- 
didt) odoratis,qutbus inftnt aliquot fktminula:hisjitc- 
cedtt fiUtculus trigonus,Jemen conttnens exiguum, ful- 
uefcens: radix extgua auellans. magnitudine, duro (pa- 
dtceo^ cortice Jiue Putamine tec~ki,intus alba,firma 9 
(HbadJbringenteguftH. Btmplerunqueflores & tnterdi* 

R 2 terr» l6o RARIORVM STIRPIVM 

terni exeodem corttce, qui totidem bulbulos completti- 

tur,prodeuntj. 

Plurimus inuenitur Gadibus , atejue inter csffin- 

dum (vulgo Medtna Sidonia) & Calpen,locis (alebro- 

fis & aprtcis. 

crocus ver- 2 . A l i v d £ entts cum ibliis tttm radicis externe cor- 
nus minor . / <=> r , in ■ ■ „ »■/ 

alter. . ttce "*"c omnino Jtmile objeruaui , in B&turiA cotlwm 

LufitunU conterminis ,florc vero paulominore,&cx 
albopurpurafcente, vtxjfe terraprominente, qutoilo- 
nisjbltolis compofitus ejjet, quatuor exterioribns paulo 
maioribw.radix illt candida drgemina , vna (uperal- 
teram injidente, quarum Jupertorfrma dulcis & edu- 
liscsl, infriorfiaccida. 
t u° minor" 3 ' ^ ERTI ^ M £, enHS vberioribus & crajfionbusjb- 
cenius. H u i & interdum retlis, cum reliquorumprocumbawL.^ 
fir humi Jpargantur : Jlos Jkperioribus multo mmor, to- 
tustfe c&rulctu, tribus extenoribusjbliolis exceptis, ejuA 
Jbrts virefcente colore dilufyjunt : huttu etiarru radix, 
tametfifuperioribusfimtlis ^prtore paulo maiorefi, & 
Jemen ettam crajfwfculum-.- . 

Hunc Gadibus dutnxat ittxta priorem inneni. Flo- 
rent vero omnes fanuario & Fcbruario. 

Appeliatvr hic Hulktts a nonnulli^ Crocus 
vernus , quadjlore Jit Croci , vcre^fioreat :Jblia tamm 
Croci non (itnt ,Jed rotunda & capillaria plane. Ne- 
nten vulgare Luftanis Galecidt victnis ,apud<juos etia 
nafct qutdam tlltus regtonis incoU aJferebanL,, Nozel- 
Jas pequenas, idefi,paru& Aueliandt,, Jeu nucesPotica: 
Jed alta efi Lufitztnis Nofelhas, de qua inftrius.Secun- 
dumgentts mcolis Cebollina , td efi parua Cepa, dtci- 
tur, ejjuo fire notntne fo/ent Htjpant minores omnesbul- 
bos nuncupare, Prtmumgenus objeruatum Jutffe vtde- ■ 
turss4nguillar& 1 & Crocumfiiuefircangufitfi/tumab 

co vocaru KISTORI^E LIBER ii. 

Crocusvernusrninor 3. 261 
tovocari. *AA. Theophrafii firte Holbinam ,Opitio- BoiWna. 
nem, aut Cyicem referri poterunt, . S u,° n * 

I s t o R v m Bnlborttm nullatfkcultntes cxplorataf 
habco. ScdomnespratcrficHndumJpecTanturmcultif- nas raaior. 1&% RARIORVM STIRPIVM 

fimis hortis illtts~iris viri.Dn .foannis de Brancio» 
*J?/Cach!ini&, & clarijfimi viri Dn. Ioannis de Botfit 
BruxelU, cui ex Hifiania vftfe eos mifi. 
T * ♦ VEKvuinhis etiam conjpicerc Itcet tria alia (ro- 
ci vereflorentis elegantijfima genera, ex ftalia & Al- 
ptbusebpcrlata. 
Crocus Tcr- / . P r i m v M filiis (rocumjatiuum omnino refirt, 
mfi breutora ejfenu : ante florem ea prodeuivu , detnde 
fiibfequuntur bini aut ternifiores Crocinisfiwiics,fix 
filiis confiuntcs, quorumexteriora tetna, qu&pailidula 
/uut, tres purpuredt [aturatiores & cfuafinigncantcs /*- 
ttea, ab tnfima bafiadextremum fiiium dutla verfico- 
ioria fitcitmU , tntus verb tttm h&c , tum tria interior* 
candicavL, ,Jhmina<fein meditullio habent Croco fil- 
fteftrtjeu montnno fimilia: floribtts fitccedunt filiquuU 
cblonga, angulofit ,fitbrufi & rotundtufculo fimine rc- 
firttt. 

flliusetiamgenm C. V. Dn.csflphonfus Pancius^ 
fia memoria,illuftriJfimi DudsFerrariamedicus,rei^ 
herbarUperttiJfimusadnosmifit,fidperomniaminus. 
«?. 3- Altervm & terti y u filtis fiint bre^ 
Hionbm fitperiore, fidpaulb latiortbw :flos vtriquefit- 
ferioreminor, vni candidus omnino t pediculo^ purpu- 
rco, alterifa.turatiorLspurpHYdi. Omnibusinmediojkt- 
mina cjuddapallefcentta, & radix Croci,minor tamen. 

Nonnullts Crocus vernusmaior,& Crocumfiluefire 
mon mnum dicitur.aliud tamcnproximo capite montib- 
num Crocumdabtmus. 

I s t i v s radtceftris vtendum quidam cenfint , /7- 
(itamfy pubi, vrinas crebras attfc crajfas elicere , ntiw 
res hjdroptcorum dtfcuterc, (^fificuia cttellerc. HlSTORlJt. LIBER. II. 1(J$ 

Crocus vernus maior. 
R 4 lG\ RARIOJR.VM STIRPIVM 

Dc Croco montano. 
cap. v. 

Cracum Crocvm hocflore eft (atiui Croci, (ed dilutiore, 

«outaaum. n ■ ■/ f J ' J 

jtamtntbus mtus trtbus croceis , inter qu& velutt pent- 

cilluslutem emicat,filiaquatcrna Crocinis fimtlta,vi- 

rtdta, tntertoreparteveluti Itneam quandamcandtca- 

temjecundumlongttudmem-,, exteriorevero duas hu- 

iufmodt lineas & quaji canaliculos habentia: radix fa- 

tiui, candida ,plcna , &veluti internodtis diflinclaj, 

fubdulcis primum, ingrati deinde faporis , integiturea 

cortice ^uodam dcnfi, & multis villls contexto . 

Nafciturinnonnullis LufitanU rupibtts ,Pr*Jertim 
iuxta mare. Floret ifiic toto Nauembn , nobU etiarru 
Septembri: filiojuas zJAfi ato firt craffas x angulofas ,Je- 
mmeplenas, quale Crcci verni cs~l. 

n^KttifHtit. Theophrasto lib. 6. cap. 7. xpW ofwot di- 
citur, Lattnts Crocum montnnum &ftluefire, Lufitu- 
nis Pie dc borro, id efi Pes afininus,nefcio qua de cau- 
Jaappellatur. 

De Colchico HISTORIvE IIBER IR 2 ^ 

Crocum montanum. 
R; 166 JIARIORVM «TIRPIV&f 

De Colchico montano. 
cap. v i f 
coicWcum Coichicvm montunum plantzt efl ternii aut 

«oaunnm. . _ .. , . . , f J a 

cjuaternts pltts , dtgttum oblongts ,pcr terramjrratts 9 
Hyacintht nonfcrtptiflre tmults ^Jed feturatitts vire- 
tibus &Jplendentihtts, gus~luj 3 acidis , qua vbi flacce- 
fcere incipiunt,coloremjiibrubrum contrahunt:flosfint 
flliis primumexiltt ,&Jex oblongis purpureis^filtit 
0" in medto Jhmimbus totidem confiai : eunu filiajht- 
tinu (contra quam in alio Qolchico) Jubjequuntur , & 
quodammodoprotrudunts, totzw%hyemem perdurat 
in menjem vffe *S\€aiuw aut ^umum : radix bulbofe, 
vnica, non magnajnultis fubrufis & nigricanttbtts tu- 
nicisamichi, intusfoiida , candida , dulcisc^ cuwqua- 
dam adftriftione, jede langiufcula , qtta adnatis in la*> 
teribuspropagatttr. 

Collibus Salmantica vicinis lapidofo admodum fh 
prouenit, vbi Maio menfcoliegi proferentem caulenu 
dodrantzilem^firmum , dr tnfhFtigmtriangularem fi- 
liquamfemine cx rubro nigrefcente, Utti , exiguo,fubi 
rotund^amariufculoplenanu. In "Selgis nullum ad~ 
louccauian, nullumfemtn protulit, tametffemineinde 
delatonatum, &aliqttotannis iamflorens . Floretau- 
tem menfi Septembri , nonnunquam etiam Augusto. 

T s t i c vulgo Merenderas voc.atur , vtt vulgare 
Quita meriendas, quibufdam etiam Villorira, 
Co^chicum Observabam qttoq^ in pratis Salmantinit 
Colchicum noslro vuhan fmite,Jedminus, atque eius 
flantas mnnutlas flore omnino lat~leo:Jedtneogencre 
flliaante primumver emergercmn folent,quemadmo- 
dum nec in eo quod Lobelius prope Briftolium & agro 
Somerjeti in tskwlta nafci tradit y cuiut aliquot bulbos 

ipfe HlSTORIiE LIBER II, 

Colchicum montanum cura florc. i*7 
268 RARIORVM STTRPIVM 

Cokhicum monumum. 
HISTORl^E LIBER II. 1& + 

ipje& Morganm^ dumapud eos ejfem , mihi donaritt, 
ijdemtfa apud nos terra commiffi, ^rflorem^,, &femcn 
protulerumL,. Verum lAnghcum radice conflat aque 
magnapleruncfcatcfe Cjermamcum rulgare,filtoautem 
altquantulum angufltore. 

Simtleflore albo hoc autumno pratis quibufdam-, 
Vienn& PannonU vtcinis , non procul a T>anubio erui, 
radtctbm magnis, qu& nonnunquam Jenos aut oclonos 
floresjlmul protultjfcut,. 

DeHyacimhoautumnali. ca.p vii. 

7. F o 1 1 1 s exiltbm efl qttinq^ autjexrfua Croci fo- Hy«intJjm 
liis multofunt tenutora: cauledodrantali,nudo,graci- autumD * lil ' 
li. floribmradiatis & flellatis purpura dtlutiorts ,Jh- 
mintbmin medio exiguis : ht marcefcentes .filiqttas rc- 
iinquunt exiguas , trtangulares , in qutbm flmen exi- 
guum, ntgrum continetur: radixparua , bulboja , can- 
dtcans. 

<is4nte viginti annos hunc colliculis Mompeliovi- 
cinis colleqtmm, deindefilua Madrttiana Partfiorum, 
poflremo Salmanttctx. colhbm adflumeThormtmJitis, 
copiofijfimum, iapidojo admodum filo, (vbt Colchicum 
motanumiamdefcriptumettam copiofijfime prouenit) 
flsrentem menje Septembri. 

2. Etm aliud genm objeruaui elatim, maiore bulbo, Hyaeimfcnj 
latioribmflbliis y & numerofioreflore, cutus htctconenu ^o™ 031 " 
exhibemus. Floret is maturiut a/tquantofltperiore. 

Avtvmnalem Hyactnthum tdeo nuncupa- 
bamus,quodnonnifiautumnofloreat . QuidamBul- BulbtoeFli. 
btnen ejfe exiftimabant, : Jed Bulbmes apud Pltntum-j n 'i- 
idf.20.cap. p.defcripttoplane refiagatur ^qutpona- 
cetsfiltisQ-rttbicundobHlbo ejfc dcbetimfifirte quti 

ad^ulbtnam tye HIStORlifi LIBER lt, 

Hvacinthusautumnalismaior z. 
MISTORI^ LIBER !|, ljt 

ttd BulbmamThcophrafli refkrendumputct } etti can- 
didam radicem tribuit. 

Dc Leucoio bulbofb amumnali* 

fcAP. VIII* 

Cavlicvlo efipafmumalto ,gracili,vnum, Lencoio» 
interdumalterum & tertiumfirensflorem , candidum bu . lbofuni 
vmnino fiu latlettm, penfilem ,Jexfiliis conjkwtcm, & tumnal». 
in ca/athijitte tinttnabult modumfirmatum , inodom 
& ingratiJaporiSffloriinJtintpallidaJktmina^eofy iam 
apertoprimumprodeunt Jblia auatuor aut qumtfo ca- 
ptliaria,&viridia: radtx bulbofi. fktisc^ magna pro> 
plantaproportione, candida , multiscfe tumcis glutino- 
fis compacla er amara , qu<tcandtcantemembrandtc- 
gitur. 

^fdfiumen Anamnafcitur non procul Badajoz, 
fioret^Jitb finem Oftobris & Nouembris initio , nuf- 
quam alibi mihi conJpecTa, 

£umbulbum tametfi ex HifianiU ad amicos mije- 
rim cum Narcijfo tUo autumnaliparuo , ncuter tamet» 
vnquamfloruit, driamperiijfeputo, 

L e v c o 1 1 autumnalis huicplanunomen indidi, 
^md autumno duntaxat florentem inmnerwu. 

Delridt IJZ HISTORI-^ IIBIR II. 

Leucoium bulbofum minus autumnale. *>' 

1 /N 'ii M 
UlSTOKlJ£ LIBEft. II. 27 \ 

De Iride bulboLa. 

CAP. IX. 

A L 1 qv o T Ptantas in Hijpanica mea peregrina- 
tioneobfiruaui, qm cumflore fridis autXyrtdts ejfent, 
erutas tamen butbacearadtce effie deprehendi : qux ra- 
tto me mouit^ vt eas Jndis bulbofie nomtne donarem-,. 

Prior fina vtplurimum habet filia longiufcula 1 . 

ijrlatiuCcuta, Hemerocallidis Dodon&t fere(imilia,in- \ tu , bulboft 

. J . 1 ci ■ n ■ latifolia. 

utrCem alternatim ampleltentta , mollia , in terram re- 

curua,Jitperneexvirtdipalientia , infirne verocandi- 

cantta: eauorum medto flos exiltt vntcus, odorattu,c&- 

ruleus, interdum candidus, nouemfitiolis confkws,fri- 

disjeupotius Xyridisfirma , cjuo marcefcente , vtrtng 

altj fingult fucceduntL, » Caulem non habet t Jedflos longo 

pediculo injidet vt in Croco :radix bulboja ,candida, 

Aucllans. modo dulcis , multtplici cortice nigricante 

inuoluta, cui (dumfloret prdtjerttm) atiquot,pr&ter fi- 

brat y radicuU crajft & oblongt Jubnafcuntur y vt in 

Hyacinthis tnterdumfierifolet. 

Inuenitur in Lufitanux, B&tic&cfe colttbus non procul 
ab <&sfnafluminejitis, & copiose ctrca Anteejueram & 
Cordubam. Floret ijiic Januario & Februarto: ad noi 
delatu nunquamfloruit , ideofo nultumjemenobjeruart 
potui.-Jedtnfima pars pedtcultflorem Jufitnentis £r tn- 
tcrfilia recondita , dejinit in ruduncntum obiong&fili- 
qut. trianoularts, multa candida granula conttnentisr 
quo argumento adducor , (emen Aprttt aut Aiaio ma- 
turefcerepojfe. 

A l t E k 1 fitnt auin^ autjexfilia tenuia, cubitali 1 r, 
lomitudtne ,internapartecantculata rjr candtcantta, ^* buftofa 

n ■ ^ j ■ - ■ aneuftifoha 

externa atteemjtrtant , & vtrtdts cum ctnereo comtxtt flo * e vajkK 
*oloris t cauterru amptcxayttia , quifefijutcubttnlis es7 t 

S wterdum* 174 RARIORVM STIRPIVM 

Iris bulboia latifolia x . 
HISTORli* tlBER. II. rj j 

Iris bulbofaanguitifolia rlore vaiio 1 1 . 
If6 RARIOHVM STIRPIVM 

interdum maior, raro breuior , nodofius,florem vnicttm 

e vaginults pmmens fridis filmfins aut Xyridts fir} 

fvrma,cuitu labrainfinora &ad terraminfiexa,ex- 

trcmaparte latiora Jhnt , &■ candicantia, quoque loco 

fimbria viiloja ejfe Jolet , lutea macula infignita :filia 

aliakisincumbentia fiubc&rulet ex candtdo Jitnt colo- 

r/s. extremapartc btfida & refiexa, ligulam vt in Iri- 

, dis generibus occultantia : reliqua tria erecla & oblon- 

ga funt, &dilutioris ex c&ruleopurpura; totusfios iu- 

cundo fifirat odore, pr<emanfifire cortandri. Florijuc- 

cedit filiqua oblonga, gracilis ,triangula,jitbrujuman- 

gulofitmr^Jemen contmens , Radix bulbofa , candida, 

jubdulcis ,Jpadiceis aliqmt membranis inuoluta, qut 

nucle.isvti allium flrepparatur c-rjeripotesl;. 

2. Efi vcro hmc modo breuiore Utiore<^fiore,modo 

angufiiore , & vtrofo aut dtlutiore ,aut Jaturatiore. 

Qha latiore estfiore , binos plerunque producit flores, 

euujj ftliqua breuior efi, & aquali vbirfe crajfitie : qut 

angufiiore , longtor & infimaparte gracilior . T^urfiut 

latioris radixbrettior efi & vberior: anguHioris ,oblon- 

gior Grgraciiior. 

Pinci^e mihi primurru h&c dafu fUita Ioanne 

foigny Cjalloarchitetto, quihortulumperegrinis plan- 

tis Jatis inslruclum habebat, a quo nonnullts Hifpania 

colltbm inueniri intcliexi.Flcret apudnosjunio dun- 

tnxat, fimen zsfugufio maturefcit. 

n 1 ' Tertia iamdtcla per omnia fimilis fire efi , bre- 

uiore tzimen cauIe,gracilioribus^ s & exvirtdt pallefce- 

iris buibofa tibusfiltisifioresbini contrafliores latioresj^ &lutei, 

anguftifo!:» i no dori:filtquacraJfior & breuior./emen fuperiori fimi- 

lutcoficre. . t- ■ jcr r -/• J . ■ J C ~ J 

le: radtx tam attUJimtlis, qu&nucletsettafiparatur. 
2 . Sed /mc ettam infiore differentiam quandam ha- 
bet, itcet exiguanu: naminuenitur latiuficulo,fitura- 

tiore, HISTORIA LIBER II. 177 

his anguftifoiia flore luteo 1 1 1 , 
27S rariorvm stirpivm 

tiorc, magiso^ rutilante colore , & radice etiam brenio* 
relatiored. : & latioris (vnde filia exeuwL,) vaginuU 
■plerunt^fanguinco colore mficta eft. Tam httitts quam 
varin. fiores marcefcentes contrahunturmiluinorunu 
vnguium modo , quod etiam altis qmbufdanu 'jridis 
generibus pecultare est, 

Nafcitur pingui folo, &pctrofis collibusad Tagu 
fiipra Oljrfipponem , vbi eam cumaliquot aliis rarijfi- 
mi4 plantis reperi , er inde adamicos m Bclgium mifi, 
Floret quofkperior tempore, 

P r 1 o r e m appeltaut latifiiiam, qt a ftoris cftore 
furpureamfiu c&ruleam:Hifpaninunc Lirio fimphci- 
ter, nunc Lirio dpadanal , & Lirios azules, hoc efi % 
Lirium, Lirium enfifirmem->, & Ltrium C£ruleum->. 
zsflteramanguflifiltamflore vario nuncupaut:HtJpa- 
ni Lirio IUyrico. Tertiam, Jriderru bulbofimfiorc Itt- 
teo: Lufitzint Reylla buey. 

D e harum Iridumvtribtts nihilcampertum habeo, 
aut ab altis traditumaccepi. 
1 1 1 1 . M 1 s 1 t pofiea ad nos C. K <J\€atthias de Lobel 
iri* buibofa medicus, de re hcrbaria optim} meritus , fridis bulbofe 
Jiofe purp!* genusfilio craffwre &veluttcepaceo,vmdiore,parte 
mteriore caniculato, & candido , mtdtis^ velutbuUis 
argentcis refperfo: cdule craffiore &firmtore, cjuem, vt 
in fitperiortbm amplcfluntur filia quaternaaut qui-> 
na: htc cx vaginulis binos fiorespromtt inutcem fiucce- 
dentes,fiuperioribusmaiores & lattorcs, violaceoplane 
& elegantifftmo colore , inodori tamen, quibusprofim- 
bria, lutca macula efi vt in reliquis : fuccedunt bw<tfi- 
Uqtkt magm, Uxs.,m quibusfimen reiiquis maius,crui 
yulgaris magmtudme, pallidum, rotundum,rugofum y 
quodmaturum. infiliqttis,fimoueantur,crepitat :ra- 
dix cft reliquis maior, &plunbtu membrants tena- 

Qioribw HISTORI^ tlBER 11. 279 

sioribmnigricanttbm^ circumuolutn, qu& nucleis etiaX 
Jeparatur,Jed non tanu copiofis atq^ in varia & lutea, 
qutt fingulis annis quiwfa aut Jex hmufmodi nucleos 
deponutvL>. Floretquo reliqu<t tempore. 

Sponte nafci in zsfnglia exifitmabam-> % & 'Briilo- 
liumvjq^proficlus, inagrisfiufira requirebanu, quod 
inde ad nos tranjlata effet-.fed ab tpfi Lobelio intellexi^ 
Brtfiolij primunu illt innotuijfe 3 ex hortis, m qutbus 
tfiic colitur , eruttmu: demde Londinum mifanu & 
amtcis communicatarru . Verifimtle efi Htjpanicis na- 
uibmqu&pUruncfe eo ccmeant ,primumhuc ex Hijpa- 
nia aut Lufitnnta delatarru. 

^Utmicanem ipfe Lobelius exprimit Hyacinthipoe- 
tarum nomine in dotlijfimo Aducrjariorum volumtne. 

Omnium ifhrumfioribm , iUim vero prtjertim qu<t 
es~i variofiore (qubd, vt opinor , rorem quendam in la- 
teribm exfudenu) firmtcs, mirunu in modum infifi* 
fitpu. ^ 

De Sifyrichio. cap. x. 

P o s t Irides bulbofas proxime collocanda mihi vir 
deturplanta qu&damfiore Xyridis,Jed radice orbicula- 
ta vti Xtphtum, cuim duogenera objeruaui. 

Vnvm oblongis angufiisj 3 filtis ,^/illij fire aut r 
Hyacinthi botryodis ervulgaris, viridtbm & humi sifyrfehioa 
pleruntfefufis, caule rotundo 9 dodrantnli,firiato,firmo, nuius. 
qut cx multis tnuoiucris tanquarru c vaginuiis fiorcs 
promit quatuor aut quinq^ , alternatim prodeutes, hoe 
*fi, vt prtmomarcefcete alterjuccedat, deinde tertim, 
&fic deinceps, Xyrtdufirefirma, exnouemfiliolts co- 
pofitoS) quorum tria, vt in tam defcrtptu Irtdtbm bul-r 
bofis, deorjunu refiexa , profimbrta luteam maculanu 
ttiam haienu 3 alia triafurfurru aliquantulurru pro- 

S 4- minent) *.8o RARIORVM STIRPIVM 

minent, tria vero reliqua , qud, in aliisfimbriam tegtn 
folervL>,furfum erecTa & extremapartedtuifa^nedium 
fioris quodammodo tcnenL,. Efi vero totutfiospulchet 
asfiettu, colorecxruleo, odorattts,jcdjugaxadmodum: 
filiqm inde fuccedunt membrane<& & tranjparentes,fif 
minerotundo ,paruo & Jubrufi plena. radtx bulbofi, 
gemina, altera fuper alteram-, mfidente Xtphij modo, 
quarum Jitperior plena efi , candtda, dulcis , edulis & 
fucris expetim , infirior flaccida , & fitndem cum cor- 
fice qui multiplex reticulatus , crajfus & niger eam in* 
tegit, euanefcens: adnatisfipropagat vti Xtphto, nam 
interdunu quinas autfinasplantas ,fingulas fuo retu 
firmi tegmtne inuolutas,aho villofi capacioreq^ tegu- 
mentofimul comprehenfas eruijfe memini , in decltui* 
bmcolltumjupra Olyfipponem apudfuburbanumma-. 
gnifici ejrgenerofiviri J)n. Ferdinandi Cotinho cqui- 
tis Lufitani,atque etiam~> CJadibus, vnde eas inBel- 
gium ad amicos mifi. 
1T> Altervm genusjuperiorifimi/cyper omnia au~ 
«ifyrichium tem minus , grfiliis graalioribsts ,fioreque longe odo- 
mmui. yatiore. 

fnucniturhoc Valentino regno,Jed Murcianofie- 
quentiffimum ,pr<tfirtim mbus leucisjupra eiwrcgni 
metropalim, qux veteribut tJfyCurgis dicebatur, itine- 
re Granatenfi. Floret vtrumq^ tJWartw , natali fifo, 
fid apud nos Maio, & tntcrdum fttnio, idq^ admodum 
raro , vtpote quod alternis duntaxat annis plerunque 
prodeat. 

P r i v s Lufitani Nozelhas , quafi nuculas fiue 
paruas nuces appellanL-,qubdpueri ifiiceius bulbopcr- 
indeatq^ auellanis vefcanturejr in deltciis babeanL,. 

Altervm incolts Lirio , nonnuUis Ma^ucas 
dicitur. Porrh h&cplanm ad cum Bulbum accedere vi~r 

detur % BISTORIjE LIBER. II, 

Sifyrichiumminus ix. lSl 
idl RARIORVM STIRPIVM 

detur, qttetx., Theophraftus iibro 7. cap. tj. hiftorh» 
nfift^nu Plantarum mn^ytov appellat . Scnbit cntm , pecuhare 
Stfyrichioeffe^vt vnu radtx prtmo augeatur hyente, 
tum ineunte vere,cfuod in tmo excreuertt, contrahatur, 
fitpernumife crefcat, cjuodmanditur. 

Poftertus boc adventrts tormina vtile efferefirebat 
incoU,fed tltco (altattone exercendum ejfe corpiu et,qui 
eius radicem demrauertt. 

Delride Lufitmica feubiflora. 

CAP. XI. 

Iri«bi£ora. H v i v s Iridis filiabreuiora funt & anguftiorai 
vulgari frtde, ahoqm haudabfimtha: infitmmo caule t 
qutpedaliscft,fios e vagtnulis purpurafccnttbus pro- 
mmet,fe'n;s Jbhts confhms , vt vulgaris Irtdis ,Jedmi- 
nor aliquantulum-,, & colore omntno violaceojeupur- 
pureo (aturatiore , cjui m deorfum reftexis trtbm filiis 
intenfius nttet:vtllo(atlU fimbriaaua tn vulgarilutea 
eftjjuicomninocandtda eft. Vmcumautempleruwfo 
tnfinguhs cauhbmfioremprofirt, mterdumjed raro al- 
terum , rariffime terttnm ,fingulari qHcme^ vagmula 
inclufiwi-j, tucundtjfimo odore , & ithum conualltum^ 
amitlante. fsltusfios ettam-> mthi consfeclus eft , qui 
quatcrna haberetjbha deorfum vergentta , tottdem ti~ 
gulas bifidasfimbrtam rjrjbmtna contegentes, & cfua- 
terna ctiamfihafurfum reflexa & inmcem amplecie- 
tia, vt interdum m jloribus Natura ludere folet, Semc 
anguiofitm crrugofitm tn/ihqua triangulart Jatis craf- 
(a, fid raro , perficit. T^tdtx tlltfitbtacet nodofa ac velu- 
tigeniculaia,johda,polhcartcrajfitudtne y tncurua,in- 
tuscandida, tnqrati faporis , ejr paulo poft firuidtffimi 
guftus, multisfibrisfitmma terra barens, &fubmde in 

plfires HISTORI^ IIBER II. 283 

Iris biflora. 
Trit Dalma- 
txcaminor. l3?4 R.ARIORVM STIRPIVM 

p/ures propagines i lateribusnafcentes diflributa. 

I^afctturpajfim tn Lufitnniafupra Tagum , nunc 
■pingutfo/o , nunc plane /apidofo. Florentemprimum^ 
circa Conimbncam ce/eberrimam Lufitunia academia, 
Nouembri col/egi, er inde ad nos mtfi & attuli , vbt in 
cubitalem &ampltorcmaItitudtnem nonnunquam ex- 
crefcit,Jrtgidtore vtdeltcet & humidiore regtone . 10* 
Verofloret,vere cum alits Irtdis genertbus,^ autumm: 
quam ob caufum, Bifloram nuncupaui. 

H vi c fire ftmilis efl, quamdoUiffimusTancm 
ad nos mifit, nomtne DalmaticA minoris infignitanu, 
nifiqubdpaula angufliorefi/io videtur Aorres purpurst 
dtlutioris ,& tcrnt aut quaterni in ftnqulis cau/tbui, 
oblongiorepediculo inharentcs. 
t£a rotSr Dalmatica ejuam idem mifit maior , vulgari, 
' firma & magnitudwefimi/is ,fidflos e/egattor & vni- 
co/or, atque m fummo cau/is fufligto & ramis confir- 
tim nafcens iucundijfimo fpecTnculo. Ktrique fimen tn 
breutoretriangu/afiliqua nafcttnr angu/ofumj,palli- 
dum, & rugofu»t-> . 

F/orentjetiam ifla vere,pd aliis firius ,apud uot 
filtcm-* 

De Iride humili latifolia. 

c AP. XII. 

A l i v d Iridis genus humi/ius in Lufimnia faxo- 
ftsfupra O/yfipponem locis marinis obfiruaut,fi/tis fu- 
fenorts, & eadem ftre latitudtne,fid breutortbus muL 
to, cuim radix fuperiort fimt/is genicu/ata & ob/tqua. 
Eiusjiorentj non vidt ,fid filiquas inanes in bumt/i & 
vix terra prominente caule repen, magnasproplanta 
proportione & triangu/ares. 
Sr 11 ' S i m i l i s r^ro planufimenadilluftrem *Dn. de 

Brancion HISTORI^ LlfiER II. x$ j 

Brancion miffumeft a dotttjfimo Lobelio e Afompeiio, 
exquo natafunt titt plants, fkperiori Jimiles , qu& aut 
florem c&ruieumdtlutiorem & quafi caieftem protule- 
rut, ternis labris deorfiim mflexis paulofituratiortbm 
aut candicantem omnino , aut pallentem , eumq\ nunc 
fituratiorem,nuncdilutiorem,autpurpureumfiuevio- 
laceum, eumj 3 duplicem: nam vnm eftptane nigra vio- 
U coiore , alter vero infiltis deorjum., incuruis , ab ipfi 
filijbafi&exortu, tumabipfiftmbriaflaua, candtdas 
& fitis latas lineas duftas habet , qu& limacis dorfiim 
variegatum-j ftre reftruntJ.-Jemen in magnis, vtidixi y 
filtquts, orobi magmtudine,pailidum, rugofum,& fir- 
ma ouati. Omnium veroftos tnodorus eft. 

Florent omnes vere ,nonnunquamctiamautumno; 
Jllim cjua pa/lidum & csruleumftoremftrt caulcs, ali- 
quando pedali altitudine affurgunL,,reltquarumhu- 
miliores funt,&vix terraeminenL,. 

I r 1 s humtlis latifilia httcnuncupari poteft, vt 
iUam ab alia humili, qua angufto eftfitto } feccrnamus. 

De Iride anguftifolia. 

c AP. XIII. 

E s t hacfiliis longe anguftioribus quamvulgaris, il 
niqriortbuiCL,, ionffiortbm&rioidioribm, qu£confrica- l / ls «guft»- 
tamgratum grauemtfe SpatuUjcettdtt odoremjercrcd- 
dunt, mmm tnmen graueolentem: caules terctes,obton- 
gi, cubttatcs, interdum longiores ,flores quaternos aut 
qtiinos ex vairinuiis lateralibm promuntj, Iridi bul- 
b°fie varU firma omntnofimilcs,Jed caruleo colorcfi- 
tnrato, qutbm (ucccdunt oblonga (itiquajubrufd, mul- 
*° firmiorcs & magis cartttaginofa qudminattisfupc- 
*i*s defcriptis, angulis emtnettortbm, & quodamtmuU 

getmms, 2%6 RARIORVM STIRPIVM 

geminis, qu<z debifcentes ,fimen dupltci ordinedigeft» 
vt inaltts Jrid.tbus , pianum altquantulum & angulo* 
fiim, ojfea<fe durittei ,Jubrufefcente membrana telium: 
radtces obliqu&, longA, nodofi, vulgarigractliores,fvris 
nigrtcantes , mtus candicantes aut paltefcentes ,guH% 
firmdo, multas longas^ fibras demittentes. 

Piurimam tn amplljftmo cjuodamprato nonprocula 
e Rjoeno,viacjua tJfyCaguntia Openhetmumttereft,tn* 
ueni. Floret Afato,fimen tmturat zyiugufio. In BeU 
gio non nift m hortis prouemt. 
ii. A x i v d genus muenitm cum ftlils , tumftorumj 
Iris ^^^-ftrrnayfiiiquis,femine % caule<cr radice buic ftmtle ,fid 
' humtlius er magisfirotmum, cutus tres Jpecies ftltis & 
ftoris colore.dtjferentes obfimajfememim. 
) . E t £ n i M vnafilm fisperioru eft, brest.ioribus tn- 
men,§ior£ pr&vtolacei cotorisjaturimte ommnoftre ni- 
jrrOjJupertore paulo pleniore & latiore. 
2. Altera hllhfimUts,*fidhumiltoradhuc,angu- 
fi-toribm^filiis,flos cttam anguftiorfiturattoris^pur- 
pur&, at tam dtCh dtluttor, drpriore intenftor. 
j. Tertia huic amnino ftrntlis ,ftos tnmenprioris 
Jpecieifirma,fid colorf jpturimum dtfferente : namque 
triafilta qu&fiurfitm erecta fitnL,,purpurea , trta vero 
. T ffmtora dearjum reftexa mukis laUris &putpureis li-> 
tteisah tpja.fi Itf baft exorienttbus,intermixtis,gratif 
ftmamvartetatem^ejfieiuntf. Omnes verb b<t,vti& 
maior angufitfilia flore fisnt tnodoro: earumautem ra* 
dix guftuamare &ftruulo. 

'afcxtur h&c nonnuliisHtffamA & GallU,2sTar-* 
bonejn{is locis marttimps ,vetutt non procul falentia> 
& Afonte Setto,vtkde m Bdgium delat&tju&yarntzttg 
Jtortos ifttc txornants.Florent verh b&paufofirius ma-* 
iore,fun%o vuietice&menfijfimenjg matmefat Septem- 
bnsmttio. 

Priorek ,HISTORI^* LIBER II. 187 

1? R i o r e m appellare licebtt AngufiifiUam^ fitte 
^Tenutfiiiam Irtdem^ . 

Secvndvm genm nonnnllt Jridem marinam^, 
qnod in maritimis Jponu nafcatur , vocarunt^, poterit 
& zsfnguftifilia media nuncupari , quta.alia efi Iru 
mngufitfiiia humilior , qu<t quibuflda ^a^atiph dtatur. 
Omnes etiam h<z cumflorere mcipiunt , cfr dumflo- 
rent,afirmicis mifum in modum tnfijkintur,fic vtple- 
runqueflores ab illis cxeficonjptciantur. 

CiETERVM altquot aita eleganttffima Iridunu 
genera parttm in Tannonicis montibm & pratis, par- 
tim in cultifflmo C. V. 1). Ioannis ^tcholtty me- 
dici ac profejforis f r tennenfis horto obfiruaui -.dequi- 
bus, & raris aitisplantis , in Pannomcis nofiris obfir- 
nattomhtsbreui, < Deofauente. 

De Hemerocallide Valentina. 

CAP. XI III. 

H v i c plant£ qmnaaut finafiliafunt , ohlonga, h? m«ocal. 
latn, Naraffinis ftmtlta ,fidptantora, frmiora^, # , .J£ Va ' em ** 
tjuodammodo cineret coloris: caults interdum cttbitnlis, 
Leucoij bulbofimatoris crajfitie ,fid firmior , nudtts & 
finefiltis, qui cacumine , e tenui membrana qutnos aut 
finos, ihterdumpturcs flores promit ■, Pfiudonarctjfo lu- 
teofimtles, odore Ltlij, canatdos omntno ,pr<tter extre- 
mafiita (e quorum medto protuberat calyx oblongus) 
ejut vtrore cjuodam ajperfi conjptctuntur ,Jktmtntbta 
Jex in calyce palienttbtu • hi defluentes rettnquunt fili- 
quas angutofas Jatismagnas,cjutbiufimen ntgrum con- 
tinetur, comprejfum,fimgofitmj,j :radtx buibofk, ma- 
fna , candtda , lento humore , vti tota ptanta , plcna, 
mmbrana mgruanteobduCla , attd mterdum adnatis 

Narctjfo- l|g HlSTORIvfi IIBER tU 

Hemerocallis Valentina. 
HlSTORTyC LIBER II. 189 

Narciflorurru modo Je propagat. 

fn maritimts circa I^alentiamfrequens, & toto ilht 
manttmo tratiu infra Mompeltum , vbi Matofloren- 
tem, fuliofy & Auguflo femen maturejcentem maqna 
dtjjiculmte ante vtgtntt annos erutmus , mmaltefabu- 
lu> mergttur. 

M E o temporeh&c C.V.T). GultelmoTfyndelctio 
pr&cepton colendijfimo Scilla vocabatur,<& ex ea 7"ro- Sci!1 «- 
chtfcos, ejui Thenacam tngrediuntur, *Sft€ompcliant 
pbarmacopcciparabant,-pos~rea,Pancratiumflore Lt/ij Pancraria» 
vocaricceptt. Qu& tn Valenttnoltttorenafcttur,D. 
foannt 1'lacs. medico rjrprofijfon illius vrfa celeber- 
rsmo Hemerocallts nuncupabatur , cjui eam Ltliaceos 
qutdem flores ferre affeuerubat ,Jedfubluteos & pallef- 
centes. Hisfani Amores mios vocant,. Jmlt ejutdam 
Giglio manno, apud ejuos ettam->flore rubro autpur- 
pureo tnuemri audio ,pr<x.JertimOfltenfportu. Ccepit 
ettam ConJhntinopoliadflrri t Con Zanbacnomtne ,*»- 
ter varij generis Namjfos , attfe eam albos ac odora- 
tosfloresproflrre, medtQ^ tnterAuguflum & Septem- 
iprem temporeflorere adnombanL,. 

E a s autem omnes, Cjallicam, Hijpanicam,cfr Jm- 
licamftpius m Belgtum deUtas , atty ettam ex.Jemtne 
natat altcjuot ann>s aluimus : vcritm nuncjuamflorere 
conJpecl&funL.. Imque hanc planmm vtt Q-nonnullae 
altas tn tllarum clajfem retfcto, cjut, mumto namltfolo, 
nuncjuam aut rartjftme (lorcre contfictuntur. 

De Scilla Hifpantca. ca p. x v. 

S c 1 l l al hifioriam-.plericfa dederunL, :fcd cjuU 
nemo hallenus legttimam etustconem exhtbutt ,fhccre 
non potut , cjutn meis objcruattontbtts tnjerercm, cunu 
eam cjrprtmkm emergentem , tj-florentem ,Jemmecjue 

T enujhtm-> t N 3 ^ >> 


fcffla. 199 RARIORVM STIRPlVM 

Scilla Hifganica. 
enufia tpkrify HifianU &LufitnnU locis eruerm^ 

E s t vero ScilU caulis plerunque cubitnlts aut ma- 
ior,rettus, nudut, abfifcfiltts ,flortbus plurimis candt- 
dis &fiellatisornatus, csfjphodclt minoribus , Orni- 
thogalo maiori (quod quidam Sctllam Epimenidiam^ 
putnnt.) fimtltbus ,qm ab tmis florere (vti recltffime 
Theophrafius Itb.^.cap. i2.)quemadmodumAfiho- 
delusmctptt :his fuccedunt raluuUJiuefiliqua trian- 
gulares, & velutt comprejfit & tnanes , in qutbusfime 
rttgrumplanum & paleaceum: filia demumemergunt 
efum^ue autfix Um, ampla, vtridta admodum,denfi, 
bumt extenfi & quodammodo cartnatu : radtx crajfa, 
alba ,multipUciter tuntcata Jento quodanu humore 
fUna, mnltisfibriscrajftufcHliscaptllam. 

Copiose ScillaHiipanica- 


M T 1 +xS».st. Scilla Epi- 

menida. lt)l RAR.IORVM STIRPIVM 

Copiosenafcitur fkpra Olyftpponem,& plerify aliis 
Lufttariu cJrHiJpanta locts. Floret&dugufto &Se~ 
ptembri,Jemen Otlobri & Nouembri maturefcit.filta 
maturo iamfemine, & caule exarido emergunt, No- 
uembri & Decembri. 

Gr^cis crnJhXet , Latinis item Scilla, cuius Pli- 
ritus triagenerafhctt, mafculumfiliisalbis^fiminanu 
nigris, & tertiumgenm cibis gratum Epimemdtunu, 
quod anguftitts eft filio & mtntuafpero , vel, vt Theo- 
phrasi'M,Uuiori. Hifpanis Cebolla albavrznadicitur. 

^Porro exemplum de duobtts ptfcatortbus , ejuod C. 
V. Rondeletius interdum refirre folebat , magno argu- 
mento effe poteft,Hemerocalltdem ValentinorumScd- 
lam Epimenidtam Plinij ejfenon paffe , vt cjuidam vo- 
lunu, quandoqutdemeius Epimenidta cibis gratn ftt, 
Valetina vero Hemerocallts,feu Pancratium fiore Lt- 
itj Aiompelianum,pr<tJensftt venenunu. 

DePancratio. cap. xvi. rancmium Pancratio amplttudo maioreft , extim<t tu- 
i7t« £ rubent,filta% ampltora & longtora. 

Nafcitur copiose in mediterraneis HtftaritA , ade 9 
rufticis exofum, vtme eius bulbos eruentem admoneret 
ne degufiarem , pr<tfentnneum eteritm^ ejfe venenurru. 
Germinatcum Sctlla, florentemautemautjemenfire- 
tem hancplantnm nunquam vidi. 
v«yxfe<rtt.r. TjayKfetTtov >i ?K.!>xct Gntcis dtcitur, Latinis Pancra- 
tium,Hifparits , vti fttperior , Cebolla albarrana, vbi 
eamajfant, & aquamexftillantem exciptunt, quanu 
iilttufcabiem curare afferebantj . 

D i o s c o r i d i Scitta vires & praparationem ha- 
ket, eodem^ pondere tn morbis ejficacttet ajfumitur-.cui 

rnmen illSTORIjE LIBER tl. iyt 

Pancratium. 2^4 RARfORVM StlRPlVX 

tamen mitior , qukm ScilUfacultas ineft. Ptinius c*f> 
demfitcuttates^ atc^ ettamptures iUi trtbuit. 

DeAfphodelo. CAr. xvn. 

S e d nctfc <*s4]phode!um,CHmpleri<fe defcripfirint, 
hicfitbiicere opcraprcttum erat. Quontam autcmali- 
quot eitts genera nemmiadhuc dettncata obfiruaut, le- 
clortbusgratificaturum putaut ,fieorum qualcmcunfy 
ht^ioriamproponerem-j. 
i . P r i m v s complura habetfbtia obtonga , angufk, 
Afphodeim triangula, & vetutt carinata , acumwatu ,fi*ngofa & 
lenta: cautem rotudum, Uucm, bicubttatemmterdum, 
in ramutos (itpernc fiffum , quem a medio fire fitrfitnu 
verfits exornant multifiellatifixfiliorumfiorcs, colorc 
intusalbc,flris vcro imea purpurafcentc fingulafilt* 
ficundnm tongitudincm quafi dtHtnguente {quemad- 
modum Orntthogaliflos viridi linca difimclus efi) tc- 
tidcm quot filtola flamtmbus in mediofimen lignofiim, 
rugofum,atrum,&figura triquetra, orbiculart fire, 
fid trtbus cofiu emtncntioribus capitulo , & cx vtridi 
purpurafccnteconttnctur,tj[Hod capituio per maturita- 
tcm dchtfccnte dectdtt :floret per partcs vtveredtctt 
TheophraftHS, & inciptt ab imis, ejuemadmodHmom- 
nes fire planta buiboft , cjua fpicatum autbotryoderru 
fiorcmprofirunt,. l^adiccs ab vno capitenumerofa ex- 
cunt, obionga ,exiguus napis fimites ,fidinflrtorcfidl 
crafflorcs, dr tnfibras deflnentcs ,fitcct plena, candtca- 
tes, fipore tngrato ejr acrt. 

fstius radtces videre memini, dum Otyfippone Hi- 
fpaitm profictfcerer , aratro crutat , ejua ducentos aut 
plures ab eodcm capitc pendentes , eosd f craffos admo- 
dum napoi haberentj, vijjutnquagtntn aut amptius 

Itkrt* ttlStORI^ LIBER II. 2^5 

tvbrii totamplantam pendijfe putem^ . Itnc^ nihil mi- 
runu fi ^PUniw ottogintn fimulaceruatisf&pebHlbis 
refirat, 

A l t e R huic omnirio fimilis j exceptis caule , aui Jlt 
vnicus ne^Jurcuiofus , grflore s qui omnino albm eff: ^^^ 
iUtus ettam radix non adeb numero/a. 

Spontejuanafciturvter^j edittoribusfaxofis^ Lu- 
fitania, Htjpanu, QatlU quoc^ zsfcfuitzinic£QrNar- 
bonenfis locis . <zApud nos nonntji fatta prouenit. Flo- 
retvtertfe illic cJWartto & tsfprilt > nobis \2vtaio cjr 
4tiam^unio. 

T £ rt i V s, vtfitiis, caule, & floribusjktisfimilis 1 1 1 .' 
efijuperiortbui , ita radtctbus omntno dijfert^ qu& non Afpfaodehw 
glandutofie,Jed craJft,fibrofie cr numerojk ex vno capi- 
te najcuntur:fitia <tAJphodeli minora & angufitora 
multb, lentiorajy & ditutiorecolore , e quorum medio 
Jex autplures ex eadem radice ajfurgun t caules cubita- 
les, rdmofi, quos fine ordine nafcentes exornantfiores, 
fHperioribmfimiles.fid rnin&res^quibtisjnccidunt tria- 
gutares fliquA.primumvirides ,deinde dlbtcantes, & 
%n hts femcnrugojum, triquetrum, alteromtnus. 

Nulius efi atius fire AJphodelus toto Valentinore- 
gno^nafcitur &Cjadtbits ad ipjitmpontem quo conti- 
ttenti iunguntur, & plerify Granatenfis regni tocisy 
ttkm olim campo tllo lapidofi Jupra Arelatenu Jecus 
viai collegijfe memirii. Semine ex Hifpaniis a me dela- 
toapudnos fattu creuit ,Jed fitgoris tmpatienttjftmui 
c&, peritfo hyeme ni(i diiigenttus ajferuetur : qttam ob 
caufam annuum cenfibanL, * donec me monttore (qui 
tnagnxs ilttus ptantas hyeme virenies in Htfpamis vt- 
deram) vnam ptantum ^Dn. de "Brancton fittili indi- 
tamjeruauit, qux alicjuot iam annis fiorens bonum fi- 
toen & maturum prmbet , quod ettam Jatufn nonnun- 
IHamproumit. 

T 4 GRyECIS 2$<J RARIOftVM STIRPIVft* 

Afphodelus mh.or in* 
HISTORIj* IIBER II. iyj 

Grjcis a.T<poJ^<9 ,Latmts Haslulartgia.Fli- artU[^m, 
niuscaulemcum Jioribusssflbucttm nommat ,quem-, F ,a. u are * 
Gr&cis &v5tttx.lvVQcan fcnbtt \ Jdem AJphodelumali- Aibucum. 
qutbus Herotonappettart tradtt , dr^DtonyJto marem., M *****"' 
ejrftminam ejfe. Htjpani priorem Gamones vocatvt., 
alterum radice fibroja Valentmt Gamoncfllos , id es~t 
paruum&Afphodelum , Granatenfts CebolIadeCu- 
lcbra, hoc eft Cepam colubrinam appellantj. 

An minor htc <*A~fpbodelus ahcuins in re medicaftt 
jacultutis, a nemme haUenus infellexi. 

De Bacatas. cap. x v i i i. 

T r i A huius p/anugenera dum Btticamperagrd- 
rem , objeruaut , colore externo interjedtjferentta , & 
etiamguftmfkauttate-.nanuaut cortex externusru- 
befcit ftuepurpurafcit, (drhoc genus prajkmtijftmum 
cenfitur) aut pallet,aut candtdns eft : omnes vero radi- 
ccs,intusalb&. 

Prodvcit autem Cucumeris ftlueftris modo Bauta». 
Jarmentn humi dtffu(a Jatts crajfa , & Jhcculentx, , & 
Uuia^ in cjutbusfbha vtcuntfc carnofa , ex virtdt candt- 
cantta, An filtts,Jex potiHs Spmachij hauddijfimtlia: 
ftorem an Jrutlum ferat a nemtne intelltgere potut,ftd 
radtce Jerttur, c/ua dodrantaliseft, raphant pngrandis 
nonnuncjuamamplttudme^ vtrmtfa obtufa. 

Sponte naj It t ur m nouo orbe , vtcmU tfe mjiilis , vnde 
prtmum m Htjpan:am-,delatn esl : nuncvero multts 
£<tttc£ martttmts locisjentur m mlleolas dtjfec~h t prtn- 
Ctpatumautem obttnet Aialac<t nata,qua & Cjades & 
Htjpaltft vfy dcfcrri folct . Habuimm ettam altcjuo- 
ttesm "Bel^to fattsrecentes ,ftd qua germmare nolue- 
rtnt t fttgidtoremmirum regtone. ' 

* f V £ X m* 2$8 RARIORVM sfikpivii 
HYSTORljfi II»RR tl. 1$) 

Veteribvs hanc plantam ignotamfiujfeputo, 
tjr ideonullumnome Gr<£cumaut Lattnum prodttum , 
Htjpant vocant Batacas, & etiam Camotes aut Amo- 
tes, quidam etiam Ajes, tametfnonmhtl, vt aiunt, in- 
terje dtjferant >ftfc Batatas radtx lon£e &ftauior ejr 
tcnerior. 

Edttur vrro ah ipfs incotls aut cruda aut coEki : nisc 
jiifdnis etiam in deliciis , objaporis tucunditatcm <*r 
tenerttatem , prafirtim f etnertbus cofhi drexteriore 
felle repurgata & m tnlleolas Jeckt ex pauxtlio vino f 
fiillattcijjjrojarum iiquorts &Jacchart momentoeda- 
tur. Sunt qutexoIeo,accto, crjale efitent : nec dejitnt, 
qut ex eiufmodt radiotbus recenttbtts conjeruasfactant. 

DeColocafia. cap. xix. 

Q_v AternA aut ejuina habet filia,earttoJa colociS*. 
Nymph<£tefiltorummodo,JedneruoJa admodunu, & 
plunbut vents Jeu fbris eminenttoribus exteriore parte 
contcxtn, incanaj^, ampltjftma, vtinterdum Terfona- 
tidfilta magmtudtne fiperent , nunquam^ madentia f 
ettamfaquis immergantur,tn oblongis, crafifisfirmisq 3 
pedtcults nafcentta: radice crajfa , magna , dupliciple- 
runque & ad lagem modum-, ejformata , cdult , qus 
altis ad latera adnatis Je propagat , & fibris altquot 
nitttur. 

Frequens efi multis LuftanU locis circa rtuos , ex 
uifiicaprimumeodelata. Vtdt ettam omntummaxi- 
mam cfr ampltfimis fiitis Htffiali in horto arcts T^gu: 
vbtfc tamen crfiorem crfiuilum firrc ncgabant,. 

L v s itamis Afaurttnnosjecutts Inhame^w*- 
tur, BdLttcis Alcolcaz, qu& vox a Colocafaproculdubtb 
deducia tsl t Casleiianis ManttdcnucftraScnora,^ 

ilt 30© RARIORVM STIRPIVM 

Colocafia. 
Ctlltt, 

■: ■• HISTORI/C LIBER II. 301 

tft Chlamys T^im Virginis (afilij nimtrum amplitu- 
dine) quod tamen nomen etiam xllt Tujfilatrinis peneri 
magnis filiis quod vulgo Petafttes extfttmatur , com- 
mune eft. 

Cum vero h&cplantaplerafcfonotas cumveterum.* 
Colocafa communes habeat ,parurru abeft qmnmihi 
perfuadeameam tpfitmeffequA (fr&cis Mh.u&oi& 19 al- *<?**■ 
yvTdui h irovvxot nvufxQ- dicttur. 

Expetitvr h*c admodum mancipiis zs£thio- 
pibus per Lufttaniam, qutbus & cruda & coc~la eftur. 

Bellonivs hb. Obfiruattonum cap. ig.rcftrt 
Colocafiam ^Alexandru , vrbtbusq^ & pagis vtctnit 
ftequenttffimam infiris venalem inueniri, zs£g ypttof- 
que vix cibumfumere , quin Colocafa adponatur cum 
carntbus cofkt: & cap. 2 8 . negat eam autflqrem autft-u- 
Uumfirre. Eius verba htc Jubijdam, cjuoniam veterum 
de Faba zALgyptia fententiam fufpettam habet. 

A g r 1, incjuit , plenfife locis confiti erant Orify, 
JPapyro, Afufts, & nonnullis Colocafta. Quoniam ve- 
ro huiiti Colocafta , qm etta Lotus & Faba tAigyptta, 
appellatur ,ftutlum magna dtUgentiaftuftrkperqui- 
ftuimus, illiusq inqstiftttone Cairi incolis rtdendos nos 
prabuimus , occaftonemfumpftmus tnquirendt , cur ve- 
teres eam Fabam zs£gyptiam nominarint , cum fnbis 
careat : tundem errorts origtnem deprehcndtmus. He- 
rodotusautlor vetufttjfimus ? duarumftirpium m Ni- 
lo nafcentium memtmt, quarurrualtera ejfet rotunda, 
radtce,qu<£ Colocafta cft,altera qutddam oltuarutru 
nucleis quodam capite firret. Reliquipoft eum aucJo- 
Tes,alter altertusveftigia ficutt ad arbitriumu deinde 
defcripfiruntj. Nam quod T heophraftus radicemilli 
Jpmofim tributt ,rem aliterfi habere expcrtentiaipfi 
docet.Dtoftoridcs Fabam i/Bgyptta defcribensfTheo- 

phraftum JOl RARIORYM 5TIRPIVM 

phrafium fireficutm efi , & vtrumque interprefatm 
"Titnim. HdcTtelloniw. Quo loco ettam addit filue- 
firem & Jpontcnafcentem tuxta riuulos in Creta.fi inr 
menijfc, tAgyptios vero magna diligentia colere. 

Jllud vero animaduertedum eft, fizcuttatcs a 1)iof? 
**ride defcriptat^fimtnis ejfe, nonradicU. 

Dc Arifaro. c A v, x x, 

D v o r v m esT-ffencrumitsfrifarum, tametfiveter 
tes vnicum defcripjerint, , 
I. Vnvm Hedert aut Smilacis firc filia habet tria 
Arifarum mt quatuor ,fitis carnoja , mollia , viridia , & acrta, 
cblongopediculofilta, anterioreparte quapediculo ai- 
h&rent vtrincfc pinnata vti tAri filia , fid obtufioribus 
& quafiorbicuUtis angulis ^inter qu&pediculus duoru 
aut trium digitorum, multis rubris macuiis variegatu* 
tmicat, cui obkngmfios infidet, monachalis cucuUtfiue 
*sfrifiolocbi&floris modo efformatm , amplior tamen, 
extremajuipartenigricantis coloris qui dcorfim-> ra- 
dtattm definit, in cateris candidm , caninum olens, & 
yui pifiillum obtufim incuruum^ & vetuti ex cuculio 
Jfteclans continet, vtipiSiura dcmofirat, quam ipficum 
plerify aliis in Hijpanica mea peregrtnationc expreffi: 
radtx rotunda drgloboja, oAro minor,firis nigricans, 
tdba intm , interdum vero tuberoja & oblonga, initio 
dulcis, deindc acris, non adeb tamen vti Ari radix (li- 
cet vetercs contrafintiantjfibris aiiquot fUper cam cx- 
fanfis. 

2. Efi et aliud huimgenerisfiliis paulo amplioribm 
ejrmoliioribm, & rotundiortbm aliquantuium , pluri- 
bm tuberculisfi propagans, & oblongas ate^ crajfasfit- 
fimramulaf inUtum &obliquumJJ>argcns, 

Aite- HISTORI^ LIBER II. $9| 

Ariiarum latifbliura. 
304 RARIORVM STIRPIVM 

1T. Altervm ptane diuerfi efi fbrma , quippe cuim 

Atifarum _ fitta oblongafitnt & angufia, *T Lantaginn angufitfblia 
«nguftifolm OTM k j£^ vmdia & (flendentta , <?/*»£ autfex,poff 
ejuafwsjeu cucullm oblongm cr muoonatm, & retror- 
jfumflexm candtcans^ prodtt ,e cutus rtmaobtongm 
i/etuttvermis extlit , (ptthama tnterdum tongttudine, 
infiexus , nunc purpurafccnte , nunc ex purpureo vu 
refcente colore, non illc quidem obtufm extrema parte, 
fedacuminatm:fiutlmracemofm,aibm (non ruber,vt 
quidarru aui non obfiruarunt^ prodidere) vtxtj^ terr^ 
gmergens. 

Lattfbtium in colltbus Lufitnni&fiequens efi,folo la- 
pidofi, infepibui & iuxta vtas : vbt /Slouembrt & 1)c- 
cembrt florens erui ,ata^ etiam nonnullis B<tturi& iocis 
filo ficundo & ptngut , tuxta fimttas & hortorum ag- 
geres, vbi fanuarto & Februario. ftlim alterumgenui 
vmbrofis ad olearum radices nafcitur pofi vrbem Oly- 
fipponem. asfd nos vtrumfe tranflatum, nunauamfio- 
rere voiutt:tmo mfimagna dtligentiaficltltbm,vttpte- 
r&tfe ali& planu exfiruentiortbm rcgionibm delau y af- 
(eructur^perit. 

Anguftifblium autefponte nafccns non vidi : fed ad 
nos delatumtnhortis alitur ,floret^vere ,at Julio & 
^AugufiofinefblmfiuUumpro^rt. Vtuax magis hoc 
efi, netfe tanrn cura tndiget. 
*^»<y»» Gr/Ecvm hutm pianu nomen efi i-/tm^ w tt dtp)(: 

*&• Latinum, An(arum^,fed & ss4ris Plinto dicttur,aui 

eamduplicemfacit, albamgemino caule , alteram vno 
tantitm . Lu(itanis laro, cfuod nomen etiam Aro com- 
muneefi. Amatm Lufttanm^taJ\\\\o%, tdeil^Frater- 
eulos HijpAnis appeliari afferit ,firte auod cimfios cu- 
euiiummonachatem amutatur. 

I l l 1 t v nomasfislere tradit < Diofcorides,&fieri 

codjrta 
HISTORI^E tlBER II. 

Ariiawmanguftifblium jt x. 505 Iq6 RARIORYM STIRPIVM 

collyria ex eAadflftulas ejficacia. lAmatns addit Ger~ 
manos injtrtores contra peftis contxgia vti ; quodfati* 
mirari non poffium , quandocjuidem eius tempore Ati- 
fvmm tott 'Beigtofiierit iticognitum, & anno i j 6-§.quo 
tlludzAntuerpiant^, ad amicos Olyflppone mift t tftic 
prtmum innotefcere coeperit latifiltum* 

DeAnemone. cap. xxi* 

D v o <^4nemoncs genera veteresjhciun£, 3 vnntftj, 

fllueftre, altcrunuin cuhi-s naj'cens,cuiustrcs ffeciet 

colorefloris dtjferentes recenjetttj : etenim vnaphoeni- 

ceumfioremprofirt, altera candtcantem, aui latleum, 

autpurpureum. Galenu4ltb.2.xp vhnwJi luteumetiam 

inueniri tradit. 

Ego, pr<cterfllucftres , qu<t Jitntflore aut candida, 

autpurpurafcente, autluteo, quapfe nonnulli ftlueftrt 

Anemonc ^Anemoncm Theophraftt, Kti^viav diclam , ejfe exi- 

**¥•*'*• Jlimant, aliquot genera obferttaui, non modo florum co- 

lerefirmac^ ,Jed tpjis ettamfilm interje difflmtlia. 

i . Vnvm Jatis amplisfiltis circinatet fire rotundita- 

Anemone t i s p^ ambttum (erratis , duris & firmis , lonvoa, pe- 

Uutoua. , . t r . r •> v r ■ J , . jr # * y 

dicHlo jultts tjapcrne tntenjius vtrcntwus , tnfirne vero 

plrrumque purpurafcentibm,vt Cyclaminis (floreodo- 
rato) filia propemodum~ r firuidtjfimi guHtts: radtcc 
(namflorcnteni non vtdt) tuberoja , & oblongiufcula, 
TormenttlUvuIgarisamula ,fibris aliquot dependen- 
ttbm,firis nigra, intus alba,foltda ,ingrati admodum 
Jaports, qusifenaufiam mouens cjuodammodo Jhangtt- 
let, deindelinguamaltquantulum vellicans. 

Lapidofls qutbufidam Luflmnia colltbus tuxtji Ta- 
gum, attfr etiam tntervcpres tnueni. Exiltt r Decembri 
Cr lanuano. 

7 Alteriv* HISTORI-C tlBiR II. J07 

Anemone larifolia 1. 


Vi 30S RARIORVM STIRPIVM 

II. Alterivs fiiia eiufdemfknt amplitudinis^ed 
Ancmone SanicuUfire diuifitra initio , & mfirtore parte nonni- 
te«r La al " hil purpurafcentta , mox muittfida & tenutus tncifi: 
deinde emergit caulu nudus, lanugmofus ,pedali altt- 
tudme, interdum maior^fiitis trtbus tnctfis tanquanu 
inuolucrofiorem occludens ,cjm tandem protuberans in 
duodena aut quindena filtola dtluto rubore purpurea 
expanditur gratijfimo asfiellu , medto capitulo nigris 
Jhminibtis circunfepto, cjuod , euanefcente fiore, xeluti 
primumemergentti z/fjparagi thyrfulustntumefcens, 
exfemtne plano 0* viilofifeu ianugtnofi confiatur , & 
permaturttatem ieuifftmo fiatu decutitur creiusar- 
bkriofirtur : radix noueUarum exfemine piantarurru 
cxigutc oiiudfimiik efi , vetnfiior autem nodoja & ar- 
pcuiaia,fibris aliquot, per quas alimentum trahit 3 Je- 
ptn y at% partkuiattmfraclaferitur &propagatur. 

Eam honnuUis Germanm iocis fecundum TZJhenunu 
inapricofiorentemjMartiovidi. ^Apud nosinhortk 
aittur, & amehyememprodk,vereautemfioret,non- 
nunquametiam autumno.femen tJfyCaio maturefctt. 
2 . fnuenkur grflore candkanteper omniafimilis irt 
C£terif:fiiia tamen dtiuttusviret,&paufoJeriusfloret; 
iii. Tertivm qenus multa filia habet , pnmo vere, 
Anemonc dumprodtre inciptunt , purpurafcentta } detnde ex vi- 
ndipallefcentia , multifida. , Cortandri , aut filuefiris 
Anemonesfiitis fimiiis , trigemina plerun^ coh<tren- 
tia, hirjuta, & in terram^vtMiofcorides ait , inciina- 
tia: inter cjua caulk exiik nudus auidem.fedauem trta 
fihoia trtfhriamprofiindtxs tncifi medta parte ample- 
ttuntur, au<taltquandiU:fioremoccultnnt_,,donec fiiis 
caiore ex hisjefeexpiicans &gmergens , expanditur tn 
auatuordecimautquifidecimfiiioia extremaparte ob- 
tufi, & cjua tnfuperiore minora, colore^ nunc c<truleo, 

nunt HISTORIjE IIBER II. ^o^ 

Ancmonelatifbliaaltera i 1 , 
y j $IO UMORVM STIRPIVM 

Aneraonc tenuifblia 1 1 1. 
HISTOIUjC iiber II. 3n 

ftmcalbo y nuncrubro y villis fiu Jhminibw exiguispal- 
UcUs medtum fiorem occupantibm : decidente fiore re- 
linquitm capitulum Ranunculi fire, &fimen etianu, 
Jimile, non lanuginojiwu vti Juperioris,: radixficunda 
fimilis geniculis articulatn ffibris hinc indeexpanfis, 
firis ntgra, tntus candida;^u& etiamfipararipoteft,gr 
jragmenttsfiri. 

Alitur etiam h&c in hortis,floret% vere,fimen cum 
etlia maturefcit, autpautofirius. 

Qv ARTi foha fub hycmemprodeunt quinaaut m% A 
fina y mulio tenutoribus & crebrioribus incijuris diuija } Anemone 
quam proxime defcripta , 'Sulbocajkni ,fiue Oenan- aS^? ** 
thes prim&filtis non multttmdtjftmdia , camofiora m~ 
menfiue denjiora, & dilutiore vtrore :caulisdeindein- 
ter ea exilit pedalis, ant maior, lanugmofus,vnicus & 
nudtts vtijuperiorum , ejuem ctiamambmnt triafiliom 
la minutim dijfeth fiorem occuUntia , qui , vt in ahis y 
caloribttsexcitntus aperitur,maiore quam Juperiorttm 
flores amplitudine , &fix tantum-, filtU conjkns aut 
purpureUfit* violaceU ,aut rubris , aut (vt a quibufda, 
intcllexi) albis, externa parte lanuginojis \eius medium 
capillamentU nigrU occupanttbus , ejuibus JuceedunL, 
nigra capitula cju& nunquam-j apud uosfimen perfice- 
runt.-radix nodoja cjuidem ,fid oblicjua & corallij mo- 
4o ramofa admodumfy fiagdU ,firis nigricans, \ntus 
veroalba. 

H&c ctiam in hortU nofiris Aprdi floret, ejr radice 
fropagatur: nam vel tenuijfima eius fiagmenta Jkcilc 
comprehendunt & repullulant,. 

s. S i m i l i s plane cumfiHU, tum radice cxltalia Antfflofie 
mijfafitit adtllujlremVtrum^Dn. deBrancion(tn cu- mu<ti?ler 
iw horto omnes prater primam conjpiciuntur) quam-> c**^** 
Qorec&rulco mnltipltct dtcebanL,;fideittsficrem nondis 

fi* * eonffiicert $1$ RAB.IORVM STIRPIVM 

Anemonc tenuifolia altera 1 1 x l , 


V 
Cllir 

mcr. ■HISTORU LIBER II. 315 

confiiccrelicuit. Eanderru etiam fiore multiplici albo 
tnuemri intelltgo. 

3. S e d ommumpulcherrima, qu<t Confktntinopoli Anemone 
delata, etdem etiamcommunicatafiut ,filtis Jitpertort multl P lex 
jimilibm,Jed breuwribm aliquantulum , radicecuficu- 
dumaut tertiumgenmplane amulante : caule etiam-> 
pedalt aut ampliore fproxime defcripta Jimili, cuius 
fios cocci modo rubet & muhiplex efi ,Jex aut plunbm 
filiis maiufculis interiora minora Beliidis^fiorts fimi- 
liaamplettenttbm. %ara admodum hdc eft ,fiore'tque 
cumfkperioribm. 

Svperiore hyeme quandam radicemu Con- 
fktntinopolt attulit magmficusvtr T>n. Ththbertus de 
Bruxella, Giul catamer Jale nomine tnfignitum,quam Giu! 
generis cuittfdam t^Ariemones • , vt erat,J!atim tudtca- 
ui, dr quoniam catamer fiue catemer \2\klu17ua Scia- 
uonica tfr Turctca multtplicem florem finat, Anemo- 
nem i/lammultiplicemexrfitmabam ,pr&firtim cumJ 
radtx cum tlla conuemret-.jedjubjequentis afiatis tnitio 
fiiia edidit 3 Jecundo ircnerifimtlia, remijfiore tnmenvt- 
rore pr&ditit,&fioris rudimentum , quodadfirugem^ 
peruemre non potuit, 

S y n t vero omnia zAfnemones genera fingulari 
caule,interdum duobus aut tribus ex eadem radtcepro- 
deuntibm^fid fine ramis: non igitur candide agunt ,qui 
nobis eas caule multtfido & ramofi exprejfas proponiit. 

R e f e r t diligentiffimm asfnguillaraje in mon- 
tibusaltis objeruajfe genus multifidofilto & lanugtno- 
fi-, cuiusfios quatuor duntuxat filiis confiat Tapaueris 
modo, aut ruber, aut albm, aut c&rulem: & tn Apulta 
genmilludinuemri, quod Cjalenmfiore luteo defcribtt. 

Dicitvr autem Cjr&cis uvi(A&vn , ^Pltnio Ane- Z>tv&n. 
wona &Phcmon , CJa^a Frcmmm^ vertit: vulgare pbemoa * 

V $ nomen JI4 RARIORVM STIRPIVM 

Ancmonemukiplcxrubra 3. 
HISTORI^LIBER. II. 5IJ 

ftomennonnom,%ueRtus tnmen Ccquelourdes, Co- 
clez, & Paflefleurs Cjallisvocari afferit. 

Cje t e r v m, relttlts NeotericorHm^variisde 
isfnemone fintentiis : ettts visacris efi, c-rprcxtmead 
Ranuncultfitcultixtes accedere videtur. Plinins auftor 
efi quA phoemceum fiorem habet , radice contrita, cui- 
cuncfe animaltum tmpofitn, httlcw fiacere fipttca vi. 

De Ranunculo auiumnali. 

CAP. XXII. 

F o l 1 A huicplanta fint quina^^fix, aut plura, Ranuneuti» 
rotunda fire ,per ambttum^firrata , tnterraexpanfa, autumaails - 
Jplendentia, & velutibuiUtnfiuperne,neruofa & lanu- 
gtnoja infirne, ftufiu primiim ingrato, fidpofimodunzj 
feruentijfimo : mter filta extltuntalicjuotpediculi do- 
drantales feri velbremores, htrfitti,finguli fiium fiore 
firentes luteum, Jplendentem , odoratum^, nunc finis, 
nunc oltonis autpluribptsfilm conjhntem, qmbus ven- 
to excujfis , capitula altorutn rantmculorum apparent y 
rtutfiagi rudimentofimilia.pallida: radix multis crafi- 
fistjfj & oblongiuficulis tubercuhs conjkit , ^Ashhodeit 
ntodo firmam fifid longc minor, qtsa fiparari ^p^ttgi 
potefi. 

Freauens es~i Olyfippone inter Oliueta, & plerifcjHe 
Bsitics. locUyvbtfiarentemprimumNouembri collegi, 
& in Belgium mtfi. Nobts etiam Otlobri & Nouem- 
brifloret , &ftlia totn hjeme retinet tn menfim Afatu 
vfque , qm , paulo ante quam-jfiorere inciptat, repui- 
lulant,. 

S v n t qui Montan tn Lufitnnianominetvtj, (quo 
nomine etiamfirulacea ^uddarruplantnapud eos mfi- 
gnhtir) ejr ex lallepropment ad menfiruaproHocanda f 

Non Jlg RARIORVM sriKVJVM 

Ranunculus autumnalis. 
tllSTORr^ IIBER II, 317 

Mon multstm abftntili radice ,fedtuberculisbrc- Ranun c "'" s 
uioribm & parte extrema obtufis, vtfire m Cheltdonio * nQOmcu ' 
minore, mtffumfuit ad nos a clarifs. Pancio Ranunculi 
genus, quem-, r fllyrtcunu vocabat. Folta illinouo vere 
quaterna auiquina exeunt oblonga & multifida, can- 
dida denfatfe lanugtne obfim-.caults tnterdum cubttalis, 
lanuginofu^fiitis minoribm feptus & ramulis aiiquot 
brachtatm, qmbmfiores auret valde/fcjplendentes in- 
fidenL,, ex ejtsinc^ filtis compofiti, interdumgemelli,jed 
inodon: radtx exjeaiias radices matrifimtles,Jedmi- 
ttores longis viliis adnexas promit, qu&primo verecum 
matre germmant , &fecundo annofiorem gerunt,. 

E t 1 A m Jponte prouenit ifie T^anunculm copiose 
in Hamburgenfimonteduobm Jitpra Pofiniummilia- 
ribm,'tiptaocca(HmJpec~hit,pr<£jertimiis iocisvbi tnlpA 
terramcfttertmts, vbifiiperiore Maio fiorentem erui- 
mm. zsfpadnos pautofiriusfioret. 

ssfn tlliusvires explorattefint inremedica alicuitu 
ejfe momenti, a nemtne haftenm intellexi. 

De Ariitolochia* cap. x x i i i. 

Tria Arifiolochi&genera Diofcorides confiituit, 
rotundam, longam, clematttim : Pltntm quartumad- 
dit,pifiotbchianu. 

RotvnDj£ vnicam^ Jpeciem veteres faciunL., r> 
zsfn^utUara plures tnuenin fcrtbit ;ego duas'fUummo- 
doobjcruaui. 

1 •■ Trior multis ex vna radice germinibm,cftbimli- Ariftolochst 
bm^ tnterdumpalmitibw conjkt, quadranguiis, qui- rotunda - 
bus ex^interualUs fiita it(h<£rent media inter maluam.» 
& hederam magnitudtnis, molita, venoja, colore ex vi- 
ridtnigricante , breut pedtcula: hisincumhunt oblongi 

fiores, ?I g RARIORVW STIRPIVM 

Ariftolochiaromnda i. HI5T0RIj£ tlBER. II. Jip 

ftores,caui, tub<£modo,cxpurpuranigri, tcfte^Diofco- 
ride, quorum labrum promtnulum fin exttmapars la- 
tior eft auam in Long& aut Clematidisftore, & tota nt- 
grtcans: hisftsccedtt ftuEltts rotundus , parut Aiclope- 
ponisfirma y qui multagrana contwet ordtne dtJpojita y 
/atn, mgricantta.radtxampla , tuberofa , rugoju 3 firis 
nioro, tntusbuxeo colore , cortice craJfo,&(ytTheo~ 
phraftusait) carniadh&rente. 

Ttfafcttur pingut filo , in pratis & humidioribus 
*grorumm.irgtn:busHtff>anU,&Narbonenfis Cjal- 
lt&, atfc etiam,ftcut intelligo, JtalU. Floret caltdiori- 
bus regtontbus ineute vere , hic non niftAfaio & Iunio. 
2. ssifltera ramulisfiupalmitibusprioris, filiis Lo- A riftolocM* 
gd firefirma & colore,fid maioribus , longiorcj^ qukm ™^ a a 
fttperioris pedtculo-.ftos longior , ex albo purpurajcens t 
intusnigrtcans, Long<tflort ftmiiis :ftuBus priore lon- 
gior, &pyri in ftmilttudinem turbtnatus , gracilior tzt- 
men quarru Longa,ftmine prioris rufi: mtnorc radtcis 
tubere, in rcltquts fiupertorifimili. 

Floret quofuperior tempore ,ftd non nificampcftri- 
bus&interfigetesnafcenterru vtdi. Supertorefirmior 
eft y &hyemis iniurtarum tolerantior: nam priorma- 
iore dtligentia apudnos afferuanda. 

LonGjC cauliculi cttarru cjuadrati, duospalrftos 1 1 . 
longi, interdumlongiores, multisalisbrachiatt,&hu- ^nftolo- 
mt vti Rotunds., diffufv. filia cfukm illim minora,fir- c 
miora^ dilutiore colore, longiore^pediculo , SoldanelU 
ftrefirma.ftos oblon^us, concauus, ex viridi candtcans t 
Rotundx altertui effigie .fid cxtimaparte colore magis 
herbaceo, tntm vt tn reltcjuis hirfttttts :ftutlus pyn m 
morctn turbtnatur, cjuipermaturtUttemrelicju^rum^ 
^inffolochiarum modo dehifcens ', fimen oftendtttatS, 
& ruftmu. Hutui radtx digiti crajfitud.nc eft Diofco- 

rtdi jio RARIORVM STIRPIVM 

Ariftolochia longa 1.1. 
klSTORI^E LIBER H, j 2 f 

ridi & dodrantnli longitudine ,quod de triennibus & 
iunionbm plantis intelligendumautumo: nam adultn- 
rum longeamplior efi magnitudofiquide multas eruif- 
fi memini qm crajfitudine brachiurru, longitudine di- 
midium cubitum aqudrent^. esfdult<£ vero omnes ple- 
rumque extrema parte obtufejunt , & tcjuali fire per 
totum longitudinem~> craffitie , ejrfitbinde circa extre- 
mum ramofi : iuniores gracilefcunt, multdfijue fibrat 
babent,. 

Prouenit locis campeftribus inter figetes in Cjallia 
Narbonenfi, & quibufdarru vinetis. Floret &fimen 
proftrt eodem quo rotunda tempore. 
2 . Sed & differentia qu&dam in Longa obfiruaripo- 
tejt: nam Hijpanic* (tdmetfi huic fireper omniafimi- 
lisjfios diligentius in/picientibm nonnihil dijfetre con- 
Jpicttur , quippecuim extimapars interiore parte pur- 
purei colorisfit , qui in alia herbaceus es~i : radix item-r 
huiui extrema pdrte non vt altera gracilis ejt in noueU 
lisplantis,fidplerumque obtufior. 

Nafcitur inter viies in HtJpaniis,regno Valentino 
frequcntiffima, vbi eJfyCartiofiorentem &fimenfiren- 
tem confpexi. vtracfefiigoris apudnos impaties magna 
cura ajferuari debet. 

ClematItis iam dittas magnitudine fiiprrai y \\\\ 
cattle Hrmo, rotundo & flriatp, fnpra cubitdlem altitu- Arirto'o- 
dmemajfurgente: huimfinareliquts multo amplfora, 
exviridi pallefcentia, loHgo pecticulo,fbrma Longam^ 
refirentia.flospallidm, copiofus, Longapropemodum* 
firma , quo dectdcnte ,fruttm fuccedtt reliquu maior y 
*xiguimalimagnitudine,fimen continens vt reliqua- 
vum AriTbolochtarum. Httius radix,qud, reliquis cum 
grauitnte quadam odoratior efi,te'nuis & nunquam ad 
**ininii digiti crajfitudmem accedens , longe latlque 

X fitpiti cliiackma» 

UtlS. '$** RAR.IORVM STIRFltfM 

Ariftolochia clematitis 1 1 1 . 
HISTORI^ LIBER II. S|2j 

firpit, & altiJfimemergitur,adeo viuax, vt ctiamftu- 
ftulatim conctfkfnctlltme renafcatur , <& magna cum^ 
dtjficultate eruatur: tjua de caufafubinde molefttam iis 
adftrt, qm eamfimet infuts borttsJcuerinL,. 

Locaamat cditiora , cjr nonnullis Narbonenfs Gal- 
lid, vinetts adeo freauens , rt vtr.a ab illius odort vitium 
contrabantj. fnuemtur & m plertjque altis Gallu, 
Htfpani& , Germamx citm fitpenorts tum infirtoris lo~ 
cis. Floret quorclicjux. tempore. 

2. H v c refrendum vtdctur id AriftoIochU genus, Ariftolochi» 
qttodcirca Htjpahm tttnereOljfipponenfi ,piurtmistfo ^ cmatitl » 
aliis 'B&tics. locis ,in dumetis ,vepnbus , &vetufiis 
cjmbufdant-> olei-s objerttatti : longis, ramofts, tenuibtts^ 
jlnatisfafiirmentis, ejmbus vtcinatfipes , & interdum 
arbufcuLis fupcrat , tisjeje conualuens & tmpltcans co- 
uoluolt aut Lupuli modo. Folta tlli nsfnfiolochU ae- 
neribus fimilta ,fiue potius Hedera ,firma , perextre- 
mumacumtnattt^fuperne Uuia & viridta ,tnfcrne ex 
purpura albicantta, pedicuio longo : fios tyfrtfiolcchi<e 
longt, recurmts,oblongus ,ex purpura niger, intus tenui 
lanugineplenus ,hnrij]imo omniumpediculo infidcnst 
ftutlus relicjuis Anfiolochiis fimilis , vt ex illtus rudi- 
mento colhgere licutt,fir/ti!e ctiam-> puto femen : radix 
pralonga, (armenticia, Smilacisajpera modo (cui per- 
fimilis efij nunc per fitmmajerpcns , mox aitefub terr* 
fificondens, colorc pailido, non ingrati fiporis ,fid gtt- 
fius aliquantulum adftringemis cttnt mamfifio caiore. 

Totnplanm odorata eft,pmper^ tfiic vtretjamta- 
rio Februarioj s florens . Nafcitur pingui filo, iis qu* 
commemoram lccis. 

Huius neminem meminiffe comperi ,pr&ter rnum 
Fetrum Bellonium , quieamin Creta objeruajfefcrtbit 
1*9* i . ObJerHntiomm cap. 17. 

Xi PlSTO- 3H RARIORVM STIRP1VX4 

Ariftolochia Clematkis 1 1 1 . 
HISTORI>£ LIBER. II. 525 

PistolochiA cauliculos magna exparte pe- 1 1 1 1 . 
tialeshabet, nonnunquammaiores, angulofis,firiatos^ Pift°ioch«a. 
& vt ^4rifiolochia longa ramofis ,fid tenutores .-filia 
Longdfimilia, nigriora, minora, rttgoftora , &aliqpta- 
tulum inambttufinuoja :fiorem %otund& priori fimi- 
lem, minorem tamen, & alicjuandontgrum ^mterdum 
ex herbido luteum-.fiuQum 'Rotundafimilitudine, at- 
tamen minorem,femine etiamfimili: Denfis efi radicis 
capillamentis, iunci, vt Ptinius ait ^plenioris crajfttu- 
dtne, buxeo cotore. 

Prouenit in Oliuetis, (jrpetrofis Hijpania, Callis.^ 
Narbonenfislocis. Seriusfioret reticjuis Ariflolochta- 
rumgeneribut: ac hscpecultarc eius fiuctm habet, vt, 
dum maturuit,ea cjuapediculo adharetparte dehtfcat, 
Long&verh ab extrema parte. 

Spectantvr^ omnes in Belgtcishortis, pra- 
ter vtramc^ Ciematitim.-priorem, cjuod nemo rei her- 
bari&fiudiojus fibi cum illa negotium ejfe velit : attera 
vero, quod netfe ipfa , nefy eiusfemina vnquam eoper- 
latafitnt, vtferipoffent,. 

Porro hdtc ptantzt CJrAcis a.ej,sox<iyjct nuncupa- i^vtK^m. 
tur, quodyVt refirt Diofcorides, eteisa. mis Ksyjtcus , id 
cs~l optima, puerperis exiflimetur , T^omanis Plinio te- 
fie, tJtyCalumterra , ^uodnomenRotundxpotiJfimum Ma,um ter - 
conuenit. 

Prior eLe47o\oyjct zptyyvKti >* ^*i'a«s« , esfriflolochia 
rotunda &fiminavocatur. 

ssfltera <iei<&toyj& uak^o. n <&ȣnv , <tA~riflolochia 
longa & mas , itenu JkK-mhins , DaSlylttis nonnuliis 
appellatur. 

Tertia KKHfMnl-ns,Ciematitis, quafi Jarmenticia 
Ognominatur. Huius primum genusxplerifife pro le r 
&itima Longa vjkrpatum t Gallis Sarrafine, Narbo- 

X 3. nenfibut l%6 RARIORVM STIRPIVM 

Piflolochia m ii. 
HISTORI^E IIBER II. 517 

nenftbm Fauterne dicitur:<*s4lterum,B£ticis gar^a- s* f s«-P*- 
parilla. 

Quartam Plinitu Pi&olochiam vocat, quam non- 
nultos a numerofts radicis capillamcntis •nnhv^idov co- v«ti'fb&* 
gnominare fcribit hb.2 s . cap.8. 

CjITERVM f-Ariftolochis, radix , tefte CJalena 
lib.6.de ftmp. medic.fkcult. multo eft admedicatio- 
nes vtiltffima , ansara &fubacrts . Sedexillts omnium 
JubtiltJJima eft rotunda : Longa minus quidem tenui- 
tatisobtinet qukm rotunda, abs~tergensacdigerens,(ed 
nonmtnus calfkciens ,imo firjan plm quog r Ituquetn 
quibusvfus eftmodi,c& abftrrjionts, commodioreft lon- 
ga: at in quibus craffum httmorem validim extenuare 
eportety illic vjus eft rotundx : qu& Cletnatitis appeUa- 
iur,fragranttor es~b , itzufe ea advnguento, vtuntur vn- 
gnenturij , Jed ad fanationes infrmior. 

Pltnim ^Piftolochianu conuulfis , contujis , ex alt» 
pr&ripifotis, radice potzt ex aqua,vtiltffima effe tradit. 
Paulus z/£<rinetu^iriftolochiam Clematitin mter 
medicamentu ftmplicia qu& bilenu purgant, recenftt. 
uietius, tetrabibli primdftrmonetertio,pituitanua$ 
bilem euacuare teftis eft. 

Cum icritur Clematitis huiufmodifkcultatepr&dita, 
Jit, & illius vfits in omnibus^ftre iismorbis commende- 
tur, quibm vtilenu carcamparillam fuam fcrtbujvL. 
Hijpani: Clematitis item illaperegrina, & meo iudicim 
legitima , multts notis cunu carc&parilU defcriptione 
conueniat, & eodem nomine ab incolis infigniatur : pa- 
rum abeft, quin mihiperfuadeam, eam ejfe veram car* 
fampariiiam, aut illi congeneremplantnnu. X 4 Dt Jl8 RARIORVM STIRPIVM 

Dc Can* a Indica rccentiorum. 
c a p. x x 1 1 1 1 . 

fCanru in- H v i c planta vntuprimum, deinde pluresfiolonef 
ex eademradiceprodeunt^cubiti vnim, tnterdum duo- 
rurru altitudtne , dtgiti crajjitie , nodofi , zArundmis 
modo, quem circa gentcula ambtunt multn amplafilta^ 
neruofi &firma cjuidem illa,filiorum *JMiuf& injhr, 
Jed tenuia , ejrherbaceo virore pailefcentia , Qrper ex- 
tremum mucronatn , qua dumprtmu erumpunt, char- 
tnceorum corniculorum modo ctrcumuolutn conjpiciun- 
tur^ qu<£ gufintn herbaceum quendam fiporem pnmum 
refirunt, , qui pauto pofi nonmhil acrtmonU coniun* 
Rum habere deprehendttur-.extremo cauli injident alt- 
quotfiores, Cjladtoliflotibttsfirmafimiles,fidcolore n'.~ 
ttdo minij elegantijfimi , capttello cuidanu inharentes 
birfutO) quod cumfiore nondum aperto Cancn f.ue Lo- 
cufiamarin&cbelam quodammodo refirt-.fioribmde- 
ciduis aut marcidis , capttula tjki auventur,fiuntcjue 
triangula & velutijpinofa vt Ricmifiutlm, in efuibtu 
continetur femen permaturfitntemfUfcum&atrunu* 
rotundum , Faba. veterum y fiuefi-uBm Loti magnitu- 
dine : radix nodofi & craffioribus fibris fitpata , alto$ 
radicis nodosadrafc:ntes habens , quifiolones etiarru 
matrifimtles prof ruvt>. 

LufitnniA ejutbufdam monafieriis admodum-jfic- 
quentem vidi,fub fiilltctdiis ad muros fitam, & etiant 
media hyemefiorentenu : nunc paffim abs rei herbartA 
jrudiofis ahtur inficlilibus ornatus (rratia y raro tnmen, 
apud nosperuemt adfiugem, quod Jero admodumger- 
minet. 

Qjr o nomine veteribm fit dicTa hdc plantn, t»& 
ignorare ingenueprofiteor. Nonnullthacttnte, quod 

HltUA HISTORI^C UBER 11« |Z9 

Canna Indica. 
$;0 RARIORVM STIRPIVM 

illius flos nondumapertus cancri cheias firma eJrcolore 
refirat,florem CancrinuncuparuivL: alij Cannamfn- 
dicam,ejUoniam ex<*y€mertca primitm delatn fit, & 
tius fiolones cannarttm fiue arundtnw/rutmdo nodofi 
fint appellaremaluerunt : Htjpani &Lufttnni Cuen- 
tas dicunt,, a numerando videlicet> quod ex istiusfru- 
&u ,vttex tenellis deciduisc^ malis arantiis, Jph&ruU 
precari&fierifileant,. 

DeTclephio Hifpanico. 
cap. xxv. 

Non ignord hanc plantnm cum atiquot aliis iam 
defcriptis, tn Coronariarum claffem minimefitijfe refc~ 
rendam: quoniam veropler&cu CoronarU radtce fitnt 
tuberofa^globofa, aut gcniculis articulatn , easplantas 
cjui radicem haberent non admodumillis diffimilem-» 
commodeabipfisfigregarenonpotui , tnmetfinullaflo- 
rumelegantia ejfent commendabiles ypr&firtimcum^ 
pauc&jint, necpeculiarem clajfem mereri vtdeantur. 
Telephiam H a b e t antent-, duos attt tres plurefve caules ex 
Hifjamcum radice prodeuntes, cubitnles ,fitcculentos ,procumben- 
tes,tn cjuibw ordtnainfitnt filta ,hocefi exinteruallis 
binafimpcrinterfi oppofitn,vt intJ^Cyrto y crajfa & 
fitcciplena cjuemadmodu Crajfttlamator ,fidmaiora t 
& magis carnofa:flos in extremis ramis quafivmbella- 
timnafcitur y quemadmodumin Crajfula,pallidus:ra- 
dices tlli plurim&glandulof& , CraffuU radicibus fimi- 
les. Vtuax admodum efl, adeb vt rami eiui in terranu 
depaflijkitim radices agant,. 

Nafcitur m Hijpania vmbrofis quibufdamfrigidio- 
ribusq, locis:adnos delatn,flaci(e, vt dixi, ccmprehen- 
dit f adeoque aucfa efi , vt pauci apud nos fint horti in 

qutbui HISTORIiC LIBER II. 

Telephium Hifpanicum. 331 
3J1 RARIORVM STIRPIVM 

quibtts noninueniatur ; Floret Jerius cum Crajfula, & 
(fcp<ta Pancij. 

Telephivm vocabant Hijpani , mihi Crajfu- 
Ixgenuspotius videtur , quandoquidem~> carulea filia- 
tton habet,Jed ex herbaceo pa/lentia , Tortula.cn JatiuA - 
Utioris triplo aut quadruplo maiora. Sed h<tc & Craf- 
Julaab Erucis non minus wfijhntur quam Brajfica. 

A d Pannonicarum Alpium radices locis ymbrojis^ 
fmilis omnino inuenitur y modb eademnonjit. 

De Cotyledone. cap. xxvi. 

Cotyledonis fue Vmbilici Veneris hijlo^ 
riam hic texere non eft mei inslttuti , cum a plerifque 
defcriptztfit. Cumvero nonnulli alibi inueniri negent» 
qukm in veteribusmuris^facere nonpotul y quin hic ad- 
monerem mepierifq 3 HiJpanU & Lujitunia , dum e*s. 
peragrarem, locis , non motto in veteribus murisparie- 
tinisfejponte nafcentem objeruajfe :Jed etiam in tetlis, 
rupibus, terreismuris, htimi interdum Jolo fkrtili , ad 
Olearum , Cham&ryphcs , & CorrucU radices , atque 
etiam in annofis Suberis arboribus. 

Salmanticenses vulgo Vafillo",^^/? Ace- 
tobulumautvafculum vocan£> t a concaua capacttate, Corq- HiSTORI-* HBIR II. 333 

Coronarias herbas defcripfimus quaeradi- 
te funt bulbofa & tuberofa, quibus aliquor alias fiini- 
li propemodum radice connexuimus : fequentur nuc 
coronaria? radice gracili aut fibrofa , atque etiam alix 
ftirpes fimili radice pradita?. 

De Leucoio marino. 
cap. xxvn. 

t s t i v s ptanta duo genera & in Jiiftaniis & 
Narbonenji Cjallia obfiruattimus , vnttni Utim mtilto , 
Cfr maius, atterum mtnus & exite. 

M a i o R i caulis eftpedatis, interdum maior y ra- % . 
mofks admodum , & humi procumbens :filia oblonga, reucoium 
crajfa, mollia, caytentia, & veluti lanugtnofi, verurn^ ™|™ m 
Cichorij aut Eruc& modo diuifi-.flores ficundum ramu- 
los odorati , ex quatuor fitiis , vt in reliquis Leucoiis y 
congeHi ,colore dilutioris purpur<e,fid quodammodo 
obfolct<t:filiqu& oblongA,plam,vt vulgaris Leucoi),du- 
pltcemplanorum <&flUbrufirum fiminum ordinem in- 
tercurrentemembrana cotinentj: radix muttifida, qus 
fton perennis eft,fid poftquamplantizflorem&fimen 
protulit (quodficundo pleruntfe annojnterdum & tcr- 
tiofierifiletjperit. ts£Jhtefloret. 

Minori caultculi dodrantules, exiles ejrfitis r r . 
firmi : filia priori Jimtlia , mollia item & incana ,fid Lcucoinm. 
minora } netfc adeo crajfd aut dittifi :flores in ramutis J^ 1 ™* 
Juperiori mtnores, coloris pulcherrimerubentis,& dum 
fiaccefcere incipiunt fituratiores , quales Leucoij vut- 
garis rubriflores, ejr odorati quidem ilti, verum minus 
fuperiore-.filiquuU fuccedut oblonga,teretes,fimine exi- 
k&rufiplendt. Ftoret futio rjr t/iugus~lo eodem quo 
fitumeftanno, deindeperit. 

7s(afcitnr 334 RARIORVM STIRPIVM 

Leucoium marinum minus 1 1. 
HISTORI.* LIBER. II. 355 

Nafcitur vtrumo^ Afediterranei maris littoribtu 
per Htjfanias efrNarbonenfem GaHiam^ : fid minus 
muliofrequcntijfime. 

N o s Lettcoij marininomenindidimus, quodjpon- 
te in maritimis nafcatur , vnde ad nos delatum in bor- 
tiscolitur.Aiinus ob coloris in fioremutationemnon- 
nulli t^Compeliam, dum is~lic cJfem>Tripoltum voca- 
refilebant: tnmetfiiisdem locis natum Tripolium legi- 
timum objeruare potuijfent,. 

Vtrumquc calido guFtu efi :Jed minusfita acrcdint 
vchementius linguam veliicat. 

Dc Lychnide filueftri. 
cap. xxviii. 

Lychnidis filuefiris vari&Jpecies mueniuntur. 
Nam pr&ter vulgares cumfimplict tum multiplici fio- 
rc, clarifs. Dodonto at^ aliis defcrtptas , aliejuot ad- 
huc obferuani. 

V n A geniculatos babet cauliculos,plures^a!as i.' 
fncientes,pedalcsautmaiores :filta infinguiis genicu- 
lis bina, ternave, interdumplura,angus~lioraquam re- 
liqitarum, in virore candicantia & qttaficafia:fiores in 
fitmmis ramulis , ex quinis , non pluribus filiis bijklcis 
congefios , interiore parte candidos , exteriore purpu- 
rafcentes aliquantulum , &, antcquam omnino tnbc- 
fcant,Jeficontrahentes & circumuoluentes: calyces du- 
rosadmodum , breues & Jitbrotundos ,Jemen paruum* 
rotundum, Tapaucris rbosadis ,fed cincreum-, conti- 
nentes: radtcemfatis crajfam, candidam , multifidam, 
fed non perennem-,. 

Altera caulibus efi fuperiore crajfioribus , ro- 1 1 , 
t*»dtfat% ctiageHtculatt* :filiU pcr gemcula femper 

bitti* 336 RARIORVM STIRPIVM 

Lychnisfilueflris x. J 
HISTORI-* LIBER II. J27 

Lychnis /llueftris 1 1 . 
538 RARIORVM STIRPIVM 

binis ordine dtjpofitis ,JUperiorthuscolore fmttiibus,fed 
mulio mawribusflortbuspiuribus in vmbeUa congefiu; 
pulchris, rubris, quinqttepartito ettam diuif.s , non ta- 
menbijulcis:jemen m vajculis tenenonbtu ifiiperiort Ji- 
mile continetur : radix vero huic crajfior eji, magisfy 
fibrofa^hyeme tamen vt iliaperit. 
III. Terti^ cattlis efi gentculatus^fidpauaoribw 
r&mis concauus \fiita etiam btna ex fingttits genkuiis 
prodeuntia,fidJitpertortbusmagts vtrentia, Qrfirmio- 
ra.-flos m fiuguiis aits,fiipertort , hoc eftjecundmfimtiis 
fire,fid maior & objolettoris coloris, cuiusq 3 filtola bifi- 
dajunt vtinpriore-.calyxfuperioribuscrajfior, tttntca, 
Jiue membranadura & vaidefinatn tegttur aneret co- 
loris, in quofimen ctnercum reltquis maius : radice ni- 
titur Jtnguiari , nec admodttm fibroja , qus. etiarn^ in- 
gruente hyeme perit. 
1 1 1 1 . Q^v A r t a exfinguiis gemculispedaics ramos pro- 
firt ,genicuiatos: fiitapriorifire Jimtlia,fid altquanttt- 
ium latiora, & mtenfo virore fire nigrtcantia: fiores ex 
quinis ettamfiitoiis conjhntes, rubentes: fimen in caly- 
cuiis fimile Juperioribm >fid mtnus &fubnigrum : ra- 
dix crajfiorficund&fimilts, hyeme etiam corrumpitur. 
V. Q_v inti mttiti catdes ex vna radtceprodeutvL, 
ttiam gentculatt & rottindt,fid ianugtnofi, bngiores, 
infirmtores, & in terram procumbentes :filia infintru- 
lis bina, obionga, moilta, & lanugine quadam canefce- 
tta, interqudt flores aiternattm Jecundum ramulorunt 
longitudtnem enafcuturJuperioribtufirmafimties,fid 
matores & dtiutiore colore rubefcentes,vel vt ita dtcan* 
incarnati-.fimen in valuulis fupertortbusfimile ,fitbru« 
fum: radix crajfa grfibroja , qua tamen ficundum an' 
numpUruwfo nonjuptrat, 

SextA HISTORI^ IIEER I I. $39 

Lychnis illueflris 1 1 1. 
Y i 340 RARIORVM STIRPIVM 

Lvchnis filueftris iiii. 
HISTORIjE liber ii. 
Lychnis filueftris v. 341 
V S 34^ RARIORVM STIRPIVM 

vi. S e x t A omnium rnnima j cauliculo ajfurgit circ^ 
terpalmum alto ,gemcttlato , tenui , lanugtnofo ^foii^ 
adfingulamternodta bmts,oblongiufcults , exigutsja- 
nuginofisfiores tnordmati ejraltcrnattm exfingulisge" 
nicnlis prodeunL, , parut , expulcberrimo rubro colore 
purpurafcetes , &calyculo oblongo lanugmofotfe infide~ 
tes:radix tenuis efr tnuttlis. 

Nafcuntur ffontc quatuorpriores in aruis Cr in~ 
tnfgetes pinguifolo ,plertfque CafielU veteris locis: 
apuanos tn horttsfiorent eodem quofkts. funt anno , & 
menfi Alaio in autumnum vfque :prtor tamen diffici- 
Ims prouemtficuhda autem & quartafeipfasfirunt & 
ante hyemem prodewvL, . Omnes vero hd , vbt adoleue u 
rtnt, lento quodam & glutmofo humore fitpertore parte 
illifa videntur: atquartu maxtme , cutplerunc^ & cW- 
Itces , paru£tfemufc£.& fvrmiaztnnquam vifco captd, 
inhzrefvL,.Cfvwtzi in margimbus quorundam agroruw 
iUicinuentturfioretc^ quo reliqua tempore. Sexta ccl- 
iibus SalmantiCtz ytanis inter faxaprouenit , & Afaio 
fioret. 
Behen. D v A s priores Salmanticd Behen appeliabant, al- 

Ocymoides. bumvtdeltcet &rubfum:terttam Ocjmoides. Sedom- 
nes ad Lychnidis fduefiris gcnm commodiits refirri 
pojfeextfitmo, cuiperquamfmiles fwvL, , ommbufque 
fire notis conueniunL, . Sunt qui alteram & quartanu 
inter Armerios fiores refirant : fimen tzincen Lychnidi 
fimile efr mmimeplanum , alU^ notd eorumfentetiam 
conuellunt . N ec defknt qutficundam Odontidem Pli- 
Qdomit». ttif ejfe velmt,quorum jententU Odontitts hifiortapla- 
nerefiagatur. Prtor, qu& videlicet albo c&fiorc, vutgo 
Salmanticenjium Colkjzs dicitur. 

jQuibusfitcultatibHsfitiL,praditA i compertum non 
habeo : Omnes vero degufhta 3 fubamaroJapore deprc- 
kcndttntter. 

Dc HISTORI^ LIBEB. U. 

Lychnis fllucftris vi. 343 
Y 4 544 RARIORVM STIRPIVM 

De Sefamoide magno Salmantico. 
cap. xxix. 

seramoides Ad Lychnidis filueHris etiam genera noninepu 
S^nunScu. Tefirripojfeputo eam plantztm , quam nonnulli Salma-t 
tica Se/amoides magnum nuncupabatiL>,aliquotcau- 
liculis pedalibus ^interdum cubitnlibm ex vna radice 
prodeuntibus, rotundis,geniculatis;filiisfireole& , c&- 
fiis : fioribus in extremis caultculis fpicatim autrace- 
mattmconfirtis, exiguis, expallido herbaceis: Jemen in 
calyculis fubrotundts Lychnidt iam defcripu jimile, 
cinereum ^humoritem quidam glutinofits & vifcidus 
txtremos ramulos obfidet : radixfitis crajfa , candida^ 
&perennis. 

Nafcitur ea lapidofi & arido filo circa Satmantir 
cam &Narbonenfiagro,floret<fe totufire&flnte: drex 
todemfimineplerunfe dm diuerfa Jpecies enafcuntut, 
non HU quidem fyrma diffimiles ,fid vna tnutilis & 
quaflorem eumtfe maiufculum duntaxat profirt :alte- 
ra vero minorefiore , &Jeminifira . zsflitur etiam i» 
BelgicU hortis. 

E A, vti dixi,SalmaticenfibwSefimoides magnum, 
nominecumaliacommuni nuncupabatur: uilij ad Pa- 
pauer jpumeum re^rremakbant.. 
Totaamaraejl. Dc Sefa- HISTORI^ IIBER II. 

Sefamoides magnum Salmanticum. 345 
34<S RARIORVM STIRPTVM 

De Sefamoide paruo Salraanticenfi. 
cap. xxx. 

Sesamoidis nomen Jubtungere Jacit plantam-, 
S Kou 0t sal- f*? er *° rt omnino difftmitem. i . Efi vero ea dodrantulis, 
manricunj. tres aut quatuor vtrgulas teretes ab vna radice produ- 
cens , circa quas filta Lini exigua , denja, inordinata: 
&in extremo plurimos flofculos ,Jpiea aut racemi in~ 
Jhrconfirtosex herbaceopurpurafcentes primum , de- 
indetenuibptscapillamentis ex albo pallefcentibus or- 
natos yinqmrummedioveluti quatuorgrana viridia 
Conjpiciuntur , qu<t decidenteflore injiliquulas excref- 
cnntjemtneextlinigricanteplenas -.radixcandida ,Ja- 
tiscrajfa & dura , qu* ettam perennis efi , &Jubmde 
ante hyemem reputtulat. 

In colltbus Salmanttc&proximis prouenit lapidofi 
Joh,vbi Aiaiofloret, & Jubindejemenprofirt. 

I s t i c Sejamotdes paruum appellabant , tametjt 
cnmeius defcriptione mtntme conueniat . Ingrato efi 
guilu & amariufculo. 

sefimoides 2 A l i v d item Sefamoides paruum ifitc nuncupa- 
pamom al- / . .' i7 - • • 

ttium. t um crefcit locis decliuibus,dodrantalwus vtrgts 3 pltts 

multis Lini , maioYibus & incanis :flore copioja , alba: 

radix etiam candtda,Jednon admodum crajfa. Floret 

eodemquojuperiortempore, & perennis etiam vide- 

turjfr tartt a Sejamotde aliena quamjuperior. De Linaria 


HISTOM* LIBER II. 347 

Sefomoides paruum Salmanricum i. 
)48 RARIORVM STIRPIVM 

De Linaria odorata. 

CAP. XXXI. 

Linaria Singvlari h&c cft caule nonnunquam cubi- 

• u. tali,tn multos tenues ramulos (uperioreparte dtuifi, 
quos oblongafilia Ltno fimiliafeptunt : qu& tamen tu- 
xta radicemjunt humt fpar(a , longe maiora latioraj^. 
"Bellidts -fblits jimilia ,fed per ambttum ferrata, non- 
nulla etiamper caulemjparja altius incifa:fios exiguut 
copiofus virgulas feu ramulos Jpicatimobfidet, c&ru- 
leus, lauenduiafire <tmulus,extremaparte hamuli mo- 
do tncuruus (cjuempittor nonjatis exaUe exprejfitjali- 
quantulum odormjemen extguum, rufiim, tn valuulis 
Linartdt, fimiltbus ,Jed minortbus continetur. Radict 
eft fingulari , candicante , mintmi inttrdum-> dtgtti 
crajfitie. 

Sponte prouenit montofis CaftelU locis lapidofitfr 
ttrido filo, vbi Aprili floret, & *JWaio Iuniofyjemen 
profirt. Nobisjamfloret funio fulio% , drjemen ma,- 
turatssfugufto-.Yarocfe dtutiusanno a(feruartpoteft. 

Linariam odoratum quidam vocant, quoniam 
tiutflos, ojui calidis regionibus aliquantulumodoratus 
eft, apud nos vero modorus j Linaria purpureajtorem^ 
nonnthil amuletur. 
sefamoidei Etiam Sejamotdes maint Salmanticenfibus nun- 
cupabatur, cum perinde eiztzdeflcriptiont conueniat at- 
queillorum Sejamoides ante defcrtptum^. 

Nullas eiusfitcultates exploratas habeo :Jedgufk~ 
ta, amaritudinisparticeps ejfe deprehenditur. Dc Linaria HISTORIiE LIBER II. 349 

Linaria odorata. 
3JO RARIORVM STIRPIVM, 

De Linaria Valencina. CAP. XXXI I. C i R c A Valentiam-, in pratis & locis vmbrofs 

Ltnari&genus crefcit vulgari multo Utitts & crajftus, 

ternosquaternostfecaulesab vnaradtceprofrens , fin- 

gulares rfedales , interdumampliores , quosfilia Cen- 

taurij mmorisambiunL,,infiriorepartctuxta terrarru 

ternoordme dijpofita plerunque ,fupertore vero parte 

Jparjim & nulloordine -.extremis ramis velutifptcanu 

proflrtflorum luteorum , LinartA vulgarifmtltu,qui- 

bta tamen rittus lanuginojks es~t,cauda verofeu corni- 

culumpurpurafcentis coloris: bos Jequuntur capitula 

exiguis loculisfimtlia:JedJemen videre mthi non contu 

git: radice eftfingulari, alba, quam hyemeperireputo, 

Floret iJWartio. 

2^os hanc appellauimm Linariamnon afiliorunt 
fmilitudtne , qu<t non conueniunt ,Jed qttod eiusfores 
vulgart fbrmafimiles & eiufdemfire fint temperamttt . 
Nam pr^manfa, maniffam acrtmoniam cum nonml^ 
lo amarore coniuncTam cxcrtt, 

DeLinariaPumila. cap. xxxiii. 

A g r o Salmanticenfi aridis locis exiauum planc 
Linarixgenustnueni, in relujuis vulgart fimilc . Fert 
id in virgulis dodrantaltbusflores luteos vulgarifimi- 
les, multo tamenminores.detndecapttuiaetiammino- 
rarradix tenuvs efi & candtda,ferptt% vulgans inflar. 
Floret tftic tota tftate. 

Q_y o n i a M adeopumila eft , ejr plcrunqtic currt 
Ckam&ptty reperiatur , Salmanttcenjes Cham&pttjos 
genns ejfe exittimanu.tAdmodtim amara csl. 

Dc HISTORI^ LIBER II. 

LinariaValenrina. 35' 
352. RARIORVM STIRPIVM 

De Lino filueftri. caf* xxxiiii. 

Lini filueftris multatnuentuntur genera. CuniJ 

vero Linumftlueftre dico , Lwartamnon intelligo, quA 

nonnullis etiam hoc nomtne appellatur-.ftd plantamfto- 

rtbus Lini ftmtltbus atq^ eodem modo fttgacibus , non- 

nunquam etiam Linifblta habentem. 'Dotltffimus Lo- 

belius vnumquod ftore efl luteo defcripftt. Ego ea hic 

atttngam qu& anemtne hablenut quod fciam obftrua* 

ta funL,. 

i . P r i m v m pedales,graciles, lanuginofts ternos 

Linum fii- aut quaternos ab vna radtce promit caules , tn qutbus 

fclimn. " fiH a Lini latiufcula, trineruta, & ad zsffcyrifbrmaitt 

ftre accedentia, lanuginoja : extremi caultculi tn binos 

aut ternos ramulos dtmft, & Heliotropij maioris modn 

circunflexiplenijunt floribus,qui ab tmo ftorere inci- 

ptunt, Ltniflorumdiuifura , maiores , maludt, vulgaris 

haudmultb minores , candtdi , multis purpureis venis 

mtercurrentibus: ftmen & capitula Liniftmtlia: radix 

perennis, crajftufcula , oblonga , candicans raris fibris 

ftptn. 

osfpud (folibriam Lufttanin vrbem,vulgo Coymbrd 
dicktm, celebri vniuerfitate claram dutaxat eamplan- 
tam obftruaffe memini, ad deftrtum quoddam templu, 
menft Nouembrjt repullula ntem : & m illiui annt cau- 
liculis ftmendecerptum inBelgium attult,quo terr& 
commtffo vnica nobis planta prodtit cubitalem exce* 
dens altitudinem, & latiortbusjbltis , qu<t fineulisan- 
nisfub x.fiatis ftnemfloruit , nullumfemenperficiens. 
ii. Secvnda planta cui nomen hoc apte conuenirt 
lirrum fil- v idetur, pufi/ia eft , dodrantaltbus viroulis , btnis aut 

ufltre an- ■ r • r> \ ■ n ■ ~ * t * 

guftifoliu. terms,prmts ,jed gractllimts , quas filtola lino multo 
anguftiora & minora ambiunt, :fummis virgulis terni 
aut quaterni, nonunquaplnres ftores inftdent fuperiori 

fim* HISTORliC LIBER II. Jj£ 

firma & colore fire fimiles ,fed minores , fatiui Lini 
florem magnitudme non excedentes: quibm (uccedunt, 
capitula &fcmen Lini ,Jed mmora : radix exilis, can- 
dtcans,perennis tamen. 

Inuenitur in anteriore Madritian*.filudiparte,qu<t 
ficundy ab vrbe Ltttetia lapide dtftut, inter gramina, 
iocoapsrto, necvllis arborwm objito. Floret fu!to,fe- 
men maturefcit Augufio. Tota planta amaritudmis 
particeps. 

T e r t i v m genm fiuticat , dodrantalibm &pe- lllm 
dalibm firmeramulis ,femper virenttbm ,quos nume-Vmum Al- 
rofafihola exornant,fiipertorihaudmaiora,medi£ in- u . e(tre ftu * 
ter Thymi & Pfyty filia magnitudinis , fubalbida: 
flores deindefuperionpaulo matores , auinquefiliis vt 
illi conftantes y candtdm omnino: capitula &femina vti 
prioris: radix dura lignofa. 

Sxit defertis quibufdam Hiff>ani<t locis efrfole il- 
lufiratis^floretj^ funio & fulio , atque fitbinds femen 
profirt. In Belgio (atum, tertio duntaxat a fatu anno 
florutt fleriits , nec femenprotulit. 

S e d bac dftzte auatuor aliaadhuc Lini filueftrii 
generaprimo ab vrbe Vienna lapide, aliis^ gramineis t 
fedficcis Pannonu locis obfsruaui , de quibm T>eo vo± 
lente wter Pannonicas obferuationes. Eorunu femind 
adamicos inBelgium mijimm. 

Dc Gentianella verna< 

CAP. XXXV. 


vcrna mi- 
nor. s Singvlari *$* T g lt "M herba cauliculo, gra- ceaiiandU 
etUypttrpurafcente, in quo fena filiola , Alfines firefi- "* 
milia, binafemper interfe ex aduerfi rcffondentiaxa-. 
ifcuium m fummo firt^c. auo flos iriodorm, oblongm 

Z cxilit, 354 RARIORVM STIRPIVM 

Gentianella verna minor. 


V 
exilit, ajui externa parte in quina veluti filiola diuidt- 
tur c&rulet coloris , adeo elegantis &vtuidt, vtipfttn* 
caruleum qmd imitatur fuperare vtdeatur-.finguUflo- 
risplicaautfiliola Imeamcandicantem fecundum la- 
tm kabent } & alia quina veluti filiola mucronata. aut 
apophyfis, qu<t lacimas floris ab mutcemfeiungunt : ffa- 
mxnwm intw pallefcenttbus. Ex eadem radice cfua ca- 
dida grfibroft eft, & quodammodo per terram firpit, 
flures affurgunt alat plantuU , quarum nonnulLt, cum 
huiufmodifloreconfpicipoffunt , alufiliafolum habtt 
per terramftrata & orbicularifirma dtfpofm. 

Nafcitur m Cantabris & Fpentis , ad anguftiaf 
J ttUftt HISTORI^€ HBER. ll t ^fj 

iUitti perfiffi montis quem *D .tsfdriani portum vulgo 
nuncupanL, , & initto «JWaij floret . In Pannonicis 
csflptbus etiarn obfiruam copwjam , declimoribus locis 
*Jv£a toflorentem , excelfis vero montium iugis dttntw- 
xatfubjinem Iunij: extlt, duro er rotundojemtne. 

P o r r o quod vere floreat, & Cjentianellas firma. 
amuletur y Cjenttanellam vernamappellam: addequod 
tota amara efi vti UU » DeCentauriolutco. cap. xxxvr. 

M v l t i s per terram fparfts filiis SaponarU fire 
ftmiltbus ,ftd minortbus & candicanttbm hsc plantzt 
pr&ditn eft: inter qus, caulis extt rotundus , pedali alti- 
tudine, aeniculatus, & ex ftngulis nodisfilta Centnuriy 
mtnoris aut Hyperici , bina femper interje oppofttzi & 
ftc coh&rentia, vt caulis ipja traijcere videatur :Jummi 
ramuli ahquotflores Hypericofire (imiles fttliinent in~ 
tense luteos grplane aureos: radix candida & tenuis. 

^Prouenit Istofilo in collibm iitxta Tagnm , vbiab 
incolis Semper-noua dicitur , quod toto firme anno 
florcat ^quaftoL renafcens confpiciatur . Objeruaui etiam 
aliis Hifpanu locis , & olim agro tJMompdtcnfi, at- 
que etiant., pattcos ante annos in^4ngliaSujfexienft 
agro inpratis florentem Septembri. 

Qaloris nonnihil poJfidet 3 & aliquantulu amara eft. 

Z x DeCen- 55^ RARIORVM STIRPIVM 

Ccntaurium luteum . 
HISTORI,* LIBER II. 257 v 

De Centaurio maiore. 

CAP. XXXVII. 

Hoc Centavrii maiorisgenusfilia habet Cetaurium 
cbionga, ^yirmoracufiiiis baudabfimiita, &ad Gla* maius ^ 1 *- 
Fbifiitorum fmditudtnem plurimitm accedentta,non 
inparticuias diutja,vtvulgare maius, (edper ambttum 
duntzixatJerratUy intenfi vtrore ,& amariufcuio fapo- 
re: caules inter filtaprodeunt cubtmies aut ampitores, 
rotundt, injummo bifidiauttrifidi, fitftinetes^fquar- 
ro(a capttziy alterius Centnurij maioris &mula, jioremq^ 
vtiioJitm,Jed colore candicante , deindejemen (fntcofire 
fimtie.Jeu,vt vertits dicam,aiteritu matorisiradixcraf- 
Ja admodum, dura , & longa , denfi cortice tec7a,firis 
quidemnigrojntus vero fiauefcente, fuccum^ croceum 
refitdante, qui cum quodam amarore aromattcus efi. 

Supra Olyfipponemy lapidofis iuxtzt Tagum coilibus 
duntaxat inuent , in 'Belgio peregrinumomntno:nam-, 
tnmetfi radicem ad amicos inde miferim , &pofied etia 
Olyfippone acceperim , nunquam tnmen apud nosperfi- 
fterepotutt, aut noftrum acremfirre. At vulgare ma- 
iusfiitis dtjfettis in omntbus hortisconjpicitur. 

Gr^ci yjttnuveiov piyt, Latini Centnuriumma- «1/7*^« 
gnum appellanL,. Lufituni TagiaccoU, apud quos in- (**>*• 
uenitur, Rapontis, vuigarem Pharmacopolarum erro- 
remjecuti, dicunL, . Z 5 DeStoebc Jj8 JIAS.IORVM STIRPIVM 

Centaurium maiusalterum. 
HISTORI^ LIBER ri. $59 

Dc StcebeSalmanticenn*. 
cap. xxxvm. 

Prior (nam duaplanta hoc nomine infigniutur) j . 
face£,nigrafimtlis,fbliaperterramexpanfahabet,Sca- Stocbe s»i- 
btof& face&fa filiis latiora y adCichorijfiliaacceden-™*™ i f 3 ' 
tia, molltaflanuginoja, &interdum candicantia :ali- 
quot ex eaderru radice caules cubitales aut ampliores, 
mttltis alis brachiatos, ^utbus inh&retminora minmtfe 
diffeSki, & mucronecfuodammodojpinofifilta:flores m 
fummis ramis villofis ,purpureos e calyctbtufquammo- 
fis,jemenjitbrujum Centnurij maioris <tmulum,fid mi- 
nus: radtx efi longa^ candida, digiti interdum crajfittt- 
dine, qu& aliquandoplures annos permanet . 
2. Eitu generis alta imtenitur omntbusfiliis mollibtu 
& lanugwofis , qt £rucx modo laciniatis, caule infir- 
mo , ramofi&tn terram procumbente , cmus ftoresju- 
perioribtts matoreSy barbults exterioribus Cyani amu- 
lis,fidpurpurets, villis qmhufdanu lutek intermixtis 
medtumfloremoccupanttbus:fimenJuperiorifimile,vel 
Cyano : radix digitnlis, cadida imminente hyemeperir. 

A l t e r a numerofa promit filia ficundumradt- i r. 

cemhumifbarfa, canentia,oblon£a,ma£nis dr profun- Srabc Sa |- 
j. . . r ". •»..' „■ c* i r ■/ manucaaJ- 

ats tnctjurts vtt tn nonnullts bcamalarumgenertbusaut lera . 

Eruca: caulesplerunfc cubitules Jocis autem firigidio- 

ribiu & humtdiortbus btcubitnles aut maiores , tn fie- 

quentes ramos diuifis :filiaperramos fiarja a/teaui- 

dem incija vti ea qus. ad radtcem nafcuntur,fid mino- 

ra multb & breuiora , inct^ molles quofdam aculeos de- 

finentia: ramorum Jhfttgtis infident calyculi argenteis 

veluti fjuammis compatJi, vndeflos exilit Cyani fir- 

*K*,fidpurpuradtIutioris,&medio villojus -fimen la- 

Kugine auadam includitur vtin relnjuu face^rumge- 

Z 4- ncibns, $6o RARIORVM STIRPIVM 

StcebeSalmantica ptior i. 
HISTORI^E LIBF.R II, ^Cl 

Stcebe Salmanticaalcera i 1. 
3<?1 RARIORVM STIRPIVM 

neribus,exiguum, nigrtcans,Jitmmo capitevillojum^: 
radixfingularis t crajfa, & nonnunquamfibrofi. 
2 . idlia item in hortis Beloicis aliturfemtne e (JaU 
liis mtffo, huic adeofimilts , vt ab ea, nifikperitioribus 
vix dignofci pofftt : etenim h&cfolts calyculis qui tnrru 
eleganti argenteo colore nonfflendentffecernitur. 

Nafcuntur omnes ^prnter pofiremo defcripmm-r, 
Salmanticenfi agrofiequetes tnaruorum&vinetorum 
margmibus. Pofirema tum in CJallia, tum Vtennenfi 
agro copiose. Fiorent autem omnes funio, Iulio, <*Au- 
gufioy & Jitbinde Jemenprofirunt,. <ss4pud nos non nifi 
altero afitu annofioravL, . 

O m n i a aute h£c generaad Scabiofas ifeu Iaceas, 
qu<t etiamScabiofe genertbus adfcrtbend&funt, refirri 
pojfe iudico. Salmanticenfis primam & alteranrSta- 
bes nomine infigniebant,, quod extrema fblia vtcunque 
aculeatnfintijed & alterum., prtoris genus ad Cyanos 
refirebant , altera ettampro Scabwfi vtebantur, Prior 
vulgo ifiic Cabecuela , hoc efi Capttulum dicitur , & 
ex ea fcopas Jordtbus vurgandis & euerrendk idoneas 
toncinnant, vti apudnos ex BetuU aut Erica ramis. 

De Iacea lutea. c a p. xxxix. 

E x Acanaceorum genereplantn h<ec esJ , itnque in 
eorum clajfem refimpotmjfet, nifi totn, pr&ter aculea- 
tum caput,fixcie cumScabtofis & congeneribusfitrpi- 
busconuenvret, 
iacealutea. '• Logasvero,&cubitnlesmaioresvefirtvirgas,quas 
fecundum^radicem filia Centnurij maioris multtfido 
Jbliofimtlia ampleBuntur ,Juperiora vero quapervir- 
gasjparfifint, Iacea nigr<tfimtlia, duriora altquantu- 
lum &candicantia ,guslu vtcunquc acido .-capitn in 

jummis historijE liber ir. 365 

Iacea lutea. 
3^4 RARIORVM STIRPIVM 

JUmmis virgis Qtici fiiluefiris maiora y Jpinis horrida,c 
quibnsflos luteus Atraclylidis :Jemen m capitibus ci- 
nerei coloris, exiquum, multa lanugine inuolutum: ra- 
dtx longa , candida, fucculentn & dulcis Enngij vul- 
garis modo. Flore finefcente &ettanefccnte,exmedio 
capite veluttgummi quoddamflori permixtum protu- 
berat vermiculorum modo conuolutum , aut veluti of- 
ficinarumTragacantha , rufi coloris:vnde occafionem 
Jumpfijfeputo Salmanticenfis , xteam Tragacantham 
vocenL,. 

F r e qjv" e n s exit agro Salmanticenfi ad Vineto^ 
rummargmes &andofolo. Floret fulio ,Jemen matu- 
refcit Augufio. 

2. Svperiori «o» multum abfimilisfiequentif- 
fima inuenitur agro Granatenfi& Valentino, locis hu^ 
metlis &vmbrofis:filtisfiridis, candtcantibus,cubita- 
libus ,flexibilibusfo ramis , in quorunu fitmmo capita 
fquammatufloremdepromentia purpureum:radix ad- 
Tnodumcraffalongaa^ &glutinoJa. 

Granatenfibus vulgo Arzolla dicitur, &proponc- 
bant nonnnlli , dumifticejfem ,pro Poterio , citm illim 
defcripttoni tam refbondcat , quam quod mmime. Flo- 
rebatAfartio. 

Priorem aliquando in Belgio habuimns ex fiminc k 
mc miffo natam,fidpaucis annis perfiitit . 

De Scabiofa Hifpanica. 

CAP. XL. i. Vvlgaris Scabiofe maioris flolia fimilia habet, 

Scabiofa laciniata & alte incija, molliajanugtnofij^: caulcs no- 

maior. dofis, rotundos, interdum cubitales, e quorumgeniculis 

filia binainterfioppofita^fiimmU ramncapuula in- 

fidmt» j HISTORIvC tlBER II. 365 

Scabiofa Hifpanica maior 1 . 
$66 RARIORVM STIRPIVM 

Jident ex multis calyculis membraneis efrpaleaceis cb- 

poftu y quifngttlosjlores conttnent candtcantes, qutbus 

deciduts, in medio quaji fingulorum calyculorum vm- 

biltco exigtm quadam ftellajubnigra conjptcttur, qua- 

tuor, qumque aut Jex radiolis conjkins -.paulattm vero 

hi calyculi excrefcentes expanduntur, donecfimen hir- 

futum (jr crajfum (quo calyculi Jufttnentur) mature- 

fcere inctpiat : radtx candida, crajfa , vulgari fimtlis. 

II. A l i a. intiemtnr hutcperfimilts , crfila magmtu- 

Scabiofa dine dijferes : efl enim per omnia mtnor, filiis^ tenuitu 

jninoi!^ 3 * ncifis : calyculi &Jlores minores , & ex c&ruleo colore 

purpurafcentes. 

Crefctt vtrafc iuxta Vinearum margines cjrjemi- 
tas 3 locisj 3 tncuitis agro Salmaticenfi & per reltquam 
Htsfaniarn-,. Florent menfi lunto. <^ft apttdnos ali- 
quando (ataflorueruntduntaxat autumno } deinde Jitb- 
Jeqttente hyeme perierttnt,. Nonnullt maiorem ramis 
in terram demijfts propagare ftuduerun-tj: fid operanu 
lufirurvt, . 

zAmar* JunL,,ideoque caloris efrjiccitatis parti- 
cipes. 

De Elichryfo. ,cap. x l i. 

ilichryfon. Frvti cosa e¥l plantu,pedali, nonnunquam-> 
cubttnltaltitudine, tn multas alas fubtnde dtuifa: filia 
ei numerofa , Abrotono Jimilta ,candicantta, & cums 
ffrauitnte odorata: fiores in (ummis ramis vmbellattrru 
ccngcsli , lutei , Agerah floribus firma & odoreperji- 
mtles , verum-s matufcult : radix dura , Itgnofi, mtnt- 
mt digttinonnunquamcraJfttte,qit£ tamenfngulisan- 
nispertt. 

L&to filo prouenit, &copiose circa tJWadritium.* 

itinere HlSTORIiE LIBER II. 367 

itinert Compltttenji, aliisc^ Hifpania locis inagris, vbi 
Septembri & Oclobriflorentem vidi. 

DioscoRJCis IkI^uozv, nonnulli^ eo refirente, w^w». 
Xfv<rA'5t{Mv )y duigctvSw appellarvL, . Theophraftus 
i\Ha%f>vffsv , quem-> fictttus eft Vlmiiu. GaTa csfure- i****x? l "<*> 
liarn^ verttt. Hijpam Scoba hedionda,/^ efi Sco- AureUa " 
pam foetidanu , ab odoris grauitate & eius vfit nun- 
cuparunt,. 

Veritm cum tota h&cplantufit amara >fncileeasfa- 
cultates obtinebitcfuas illi veteres tribuunt,. 

Hijpanis nullo in vfU, nificjuod sJtyCadritianoagroy 
fcopas mundatorias ex eafxciuntj: & quibufdam ahis 
locis , ea in fhfckulos congejh. ejrcoiltgatn , muros ter-> 
reos (quos tpfi tapias vocant,) integunt aduerfus im- 
brium iniuriam-,. 

De Chryfocomc akera. 
cap. xtir. 

Pedalibvs h&c, alicjuando cubitalibus, ajfur- chryfece. j 
git ramis , candicanttbus & lanugmofis :filiis per in- 
terualla Ole<t, oblongis 5 molhbus ejrcana lanugme te- 
£lis:flores extremis ramulis palientes fquammofi t vt 
islgeratiftre, emicanL,: radicesnigricantes. 

Frecjuens est aridis locis ,atque etiam invctuftis 
murisper Lufitantam, B&ticam, & Granatenjeregnie, 
vbi Martio <& nyfprtlifiorentem vidi. 

Chrysocomes, cjuam vulgo Stcechadem ci- 
trinam (Afurciani Mancanilla,#£w/#* Chamtmelo 
communi) XocatvL, ^genm efi. Hijpalenfis Romero 
marino, td eft ^orem-marinum^ maritimum , Aiau- 
ritnni Granatenfes Mifcaijn appelknt,. Valeniinu 368 RARIORVM STIRPIVM 

Totzt, odoratn es~i , & adftritlionis cuiufdam parti- 
ceps. *Batici refirebant eius ex vino decotium mirijici 
Coli doloribm prodejfe. 

De Chry&nthemo Valentino. 

cap. XLIII. 

chtyfan- V n I c o plerunque affuririt caule, pedali,raro am* 
pltore, ramojo : pltts fecundum radicem numerojis , rf *- 
inde temere &fmeordtne percaulemfparfis,multifi* 
dis, Stratiotijimilibus, lanuginofis &tncanis , qu&de- 
gujkita faliuam cient , &actdula Jimt :fios infingilii 
ramulis vnicus , luteus s & auri Jplendore fulgens, &■ 
multis annis natiuum colorem retmens, medio Antht- 
midis difco aut vmbilico maior, & fine radiatis in am- 
bitufbliolis, odore noniniucundo : radix vnica , candi* 
cans,firma,& craffiufcula. 
■ 

Valentino reqno inaruis iuxtn (emitafreperi,nett. 
vfquamaltbiobferuaui* Florebat tfttctJ/Kartto. 

■ 

Chrysanthemvm vocabaats, longe tnmet* 
a DtofcoridisftvovvSifj.pdiuerfum.j, &pottmmeoiu- 
S thal " ^ lcioa ^ Btphthalmi genera rependurru, mft qui* 
«t^Wvfia fpectemejfemaltt,. 

Eitufiicultntes mthijitnt incomperta. 

DeStra- fclSTORIjt LIBER II. 

Chrylanthemum Valentinum. 3^ 
$70 KARIORVM StlRPlVM 

De Stratiote rlore luteo. Stratiote» 

luiea. Gg/itiurK. i^i>*«»». C AT. X L I I I I. 

Palmaru/ amphtudine , duobm , tribusvcab 
eadem radice cauhculis , cjxos fiha vulgaris Stratiotis 
fihis fimiha ambiunt ,moihora ntttlfo cjrtenuimtnci- 
ja:flores in vmbellis ahert firmajimiles ,fid lutei : ra- 
dixvnica, dura,fhrcuh tamen aherius Stratiotis & 
ChamAmehmodo firpnnt , & radtcesaguiit,. 

Crefcit Murciano regno, & fupra ^Auenionem iti- 
nere N emaufenfi laptdofi &fierihfolo. Floret <JMaio 
&Junio. 

D I C I T V R r&Tluv! o yth.M\i to©~ GrAcis , AfiH- 
taris Latinis: nomen vulirare nttllumfcto. Toterat etia 
ad axf&eiQv Diofcortdis refirri, cjudd flore luteo inut- 
ntrtfcrtbtt. Veritm baud multum refirt vtrum Achil- 
leam anStrattotem appellaurris ,cum vtriufc^facul- 
tatesfintfimtles, &ad vulnera , vlcera i profluentemj. J 
fanguinem amba commendentur. De Verbe- HISTORI^ IIBER. tl. 7fl\ 

Stracioreslutea. 
.*>-«** a 2 37* RARIORVM STIRPIVM 

De Vcrbenaca iupina. 
cap. xlv. 

Verbenaca Q_y A T E R N I AUt CfUtni huicjunt cauliculi, *»- 

gulojijiue auadrangulivttinvulgari Verbtnaca , tt- 
nuiores tamen, fuptni ejr tn terramprocumbentes :f>ha 
vulgaricolore Jimtlta, ejr ex viridt ctjia ,Jed magis in- 
cifa & multifida :Jlos w fummis vtrgis vulganfimtlis 
excdruleopurpureus, mtnor tamen':Jemen idem: radtx 
tenuis & vulgarifimilis. 

zsfgro Salmanticenfijrcqucns , & quibufdamaliit 
CafielU locis iuxta Jemttat ^vbimmor & exjucca: & 
decliuibus,Jiuminum^ ripis, pr<ejertimverb adjlumen 
Thormim cjuod Salmanticam & zAlbam vrbes alltoit, 
vbi mator cjr vegetior. Florebat ifitc lulio & Augufio, 
&Jubindejemenferebat, cjudin Belgium delato & ter- 
ya commijfo natafunt nobis altquot planu , cjua cunu 
feriusjlorerervt,, necjemen maturarenL, , ommnoperttt 
nobis idgenm: annua etenim efiplanta. 

Ur <M4». GrjCcis it p« j3ot« w , id efi Sacra herba , ejr «fe«- 
ttpuovvn)t&> t hocefi Verbenaca fupina dicitur: nomen 
vulgare nullum habet quodfctanu. 

Eiufdem cum vulgari efi temperamenti .proinde ad 
eadem vttlis, e-r aliquanto fbrtc cjficacior. 

De Capne id&c-f/tt" HISTORI^! LIBER. II. 373 

Verbenaca fupina. 
374 rariorvm stirpivm 
Pe Capno tenuifblia. 

CAP. XLVI. 

Cappos te- HiRBVLAfj? dodrantalis , cauliculis molltbut t 
nm o a. altcriw FumarU &mulis , nonprocumbenttbwtamcn, 
Jed eretlis .-plurimis filtis molltcellis , captllaceis& te- 
nuijfimeincijis, vulgari candtdioribut -.fummoscauli- 
culos exarnant Jpica purpurafcetiumflofculorumvul- 
gan minorum conflrttm nafcentium matufcuU : radix 
exilis.. Tota amara es~t m 

fnuenitur pleriffe HtfpanU regionibm in agrorum 
limitibus & tuxta vias : memint etiam vidtjfe ncn- 
nullis T^arbonenjis CallU locis^prtjertim/upra sAre- 
laten. 

Han c quidam-j in Hifpania tertiam Siderttin 
fhcerevolebant, nefcio ejtta ratione dutli. vttigh a non- 
puUis Palomilla, & Palomina dicttur ^ucmadmo- 
dum Fumaria communis. Dc Conyza, HISTORI^ LIBER II. 

Caonos tenuifolia. 375 
*4 $j6 RARIORYM STIRPIVM 

De Conyza. cAp. xlvii. 
T R i p l i c e m Conyl^am ^Hiofcoridesfitcit , m^ 
iorem, mmorem, &medtanu. 
i . M a i o r plures ex eadenu radice emittit cades 
conyz» fifc/uicubitales plerun% , attt maiores , duros , ltgnoos % 
htrfutofcu ejrptngues , obfileti coloris : filta in hu rful- 
ta, inordtnata , alternattm cattlem ampletlentta du- 
plo qttkmOle&maiora, hirjitta & ptnguia ,fiugf*tinc 
quodam drpinguedtneobjita, ex vtridtpallenttaflores 
vt plurimumextremis ramis jpicatim enafcunttr Itt- 
tei, rotundi , Senectoni flre ftmtles , &in pappts eua- 
nefcentes-.fimen extguum, ctnerei coloris: radtccrajfa, 
fibrofi, &perennis. Totaplantapinguis,glutnofi, & 
odorataeftcumquadamgrauttate. 

Supra Olyftpponem frcquentifftma ad cdlium Ta- 
goflumini immmentium radices , ejr eJMwciano Va- 
lentinojf regno, at% etiam Narbonenfiagv iuxta viai 
& vinearum margtnes. 
II. Minor raro plus vno affurgit caule^ubitali^ple- 
Conyia runfy minore er rarnofi, hirfitto etiam <&ilutinofo,fed 
magis virente ejuam fitperioris :flta trtpA rninora <jua 
matoris , ad Ltnarianu accedentia , hirftitt tumen & 
illa, pinguiaj^: extremi ramuli ficundum ongitudwe 
vti tn fitperioreflorem fufttnent , minoremfr longe mi~ 
ttHsfplendidum, tnpappos ^uoc^ euanefceitem : radix 
Jingularis, grannua. Priore odorattor efi. 

Crefcit autem non procul tJ^€adrttiofrequentiJJi-i 
me in agris itinere Toletano : memini etiartu m Cjallta 
Narbonenji infia Jiluamvia qua *J%€ompel» Peraul 
iturjpleruntfe legijfe,dum ad herbationem martimanu 
propcifceremur. Floretvtracjue fub Autumntnu, & 
fitbinde fimen profert. ^taior aliquando aud nos 
fitafitctltbttsproHemt , & tum deptngendatn-curaui, 

deindc historijC iibir ii, 377 

Conyza maior. 
a S 573 RARIORVM STIRPIVM 

deinde periit, nofirum cdum nonfirre valens. 
iii. TfcRTiAM le<ritimam nemmi adhuccognitztmu 
ejfe arbitror : narru qua. ab aliis hoc notnine exhtbetur, 
mihi nonfatisfkcit. 
&v{*. Porro Cjrxcis h&cplatita novv^a. dicitur. Plinita 

Cony^am vocat, & maiorts radicem a quibufdam Li- 
banotin appelUritradit'. Theophraslusfixu etiam di- 
fiinguit, maiorem maremfaciens, mmorem feminam->. 
p alkaria, Ga^a Pttlicariam vertit ,propter eam firte, quam illi 
^Diofcorides enecand.is pulicibus fhcultatem-j tribuit: 
nam alia eft Pulicana ditlzi obfiminis cumpJiitcibus 
ftmilitudinerru. H/jpaniyuidamyeruz pulgera, nimi- 
rumproptereafdemfizcultutes^ vocan-t,. 

Qm verh a Matthiolo C on )X$ maior ^ s nomineexi 
hibetnr% minime Cony^a ejfepotefi ,fidad Diofcoridis 
iaccharis, Baccharim accedere zndetur.-eamjatis inepte Salman- 
ticenfis Helemum fnciebant , cum nullis cum Helenifr 
ttotis conueniat. Jllms autem radicem ex vino decoBa^ 
adprofiigandam fcabiem quadam vetuUpropinabant: 
tjuem invfitm & nonnulh tSWonachi cx eim radice & 
fisltis vnguentumparabant,. 

De Phlomide Lychnite. 
cap. xlviii. 

Phlomb F o l i A firtfcabra, craffa , Saluu tenuifitiafimi- 

yc n.us. |£j£ yi QtJ gi ora mmen g. angufiiora, candicantia, infi- 
riore parte denfit lanugine omninocana:cauliciilido- 
drantales t quadranguli } hirfuti & candicantes: equo- 
rumgeniculis bma fislia oblonga fuperioribus fimilia, 
interfi oppofim nafcuntm, <& in caulis fizfiigto breuio- 
ra &fide latiufcula-.fiores Lamij circa extremos cattli- 
eu/os VerticiUatirruexcUnfi lar.ttgine ^rvelutivillis HISTORI-* IIBF.R II, 

Phlomis Lychnitis. m 
$So RARIORVM STIRPIVM 

pallidis prodeunt lutei coloris, comaplerunque inflexs 
& nutunte: radix nigricans & lignofa. 

Extt hac colltbus, ficcisq A &petrofis locis per totam 
Hijpaniam , & Lufitaniam , atq^ Narbonenfim Gal- 
liam. Floret Maio & funio ,fimen autemfubrufitnu^ 
Vcrbafcofilueftriferefimilc Iulio profirt. 

Majfffe. P h l o m i s h<tc Gr&cis hv-^vivt, & <* quibufda.nL*. 

I^«xa«. SpvetvCu appellatur : Latinis Lychnitis & Thryallis: 
Afompeltani meo tempore Verbafcum filueftre voca- 
baivL.. Caftellanis Candilzra,GranatenJtbuj Menchc- 
izeademratione dicitur % quod videlicet eius filianon 
tuodo ficca,Jedetiamrecentia Ellychnij modo vri pof- 
fint, oleo impofitn, qu6d etiam innuit Diofcorides. 

H v i v s autem jkcultutes neminem veterum dc- 
fcripfiffe memini . 

Verbafcam I l l v d vero htc adifcerevolui, Verbafcumfiluc- 
Jhe doEiiJfimo celebemmofy Matthiolo atfy altis ex- 
hibitum, copiose in iugis illis montium qui Lufitaniam 
a Bdtttca difterminanL> , q^osq^ Sierra morena, quafi 
montem ntgrum, dtcunt, nafct , & iUis Matulera dici, 
Tota Bdttica etiam eo abundat. 

Dc Aftere flore lucco. 

CAP. XLIX. 

V n i c o plerunfa ajfurgit cauliculo , pedaltjiatto- 
fii, duro, lanuginojo , qut Juperioreparte inramulos dt- 
uiditurcaulemjuperantes , quorum extremis capitula 
infident fquammata,filtis quwfo oblongis, hirfutisjri- 
gidiufculis ^&radtatim expanfis Jitbtus exornata, in 
medio vero fios Chryjanthemi aut <&Artthcmidis , au- 
retts :fitiaper caulemj /parja mollia , lanuginoja, can- 

dida, filuearc. HISTORI^ IIBER II. jS* 

dida , Lychnidii ftre , (ed angufttora : radix inuttlis 
drftngulis annis periens. 

Frcqucntijftmtts cft kic tsftter agro Salmamicenft 
tn aruis, & (franatenft , vbi Aiato £r funio ftoret: at- 
quc ctiam Aiompcliano agro ad porlnm-, f D .<ty£gidif 
non procul &sfftgusltnenftum monatterto, altts^ locts 
vrbi victnis. 

A l i v D ciH*geniu,JedJupinttmdrradiceperenni, \ f . 
tattltcuhs mttltis abvna radtce prodeuntibus ,per ter- Afteratticus 
rammagna expartc ftratis & dtjfufts , htrftttis :ftliU fu P mus * 
Jitpcriort ftmthbusftre,/edpaulo vtrtdioribns cr nttme- 
rofts :ftngttli rami dttrttm & filtojumjuftinent calvcu- 
lum in quoflos /tttetts circtnata, rotudttatis, Bttphthal- 
mi aut Chryjanthemi amultts: quo cuanefccnte,calj/cu-» 
liilliinadcbdura & lignoja capttulacuadunt , vtvn- 
grte vixftangi pojfirvt,, &ftmen, quod in iis conttnetur 
ef-firmiter mhstret, erui. 

Invenitvr ijtudauibufdam CaftelU nom lo- 
cis: adnos delatum excrcuity&ficltltbusaliquot annis 
ajferuatum, ftd dcinde teflu cxemptum & horto com* 
mtjfumjubjequcns hj/ems abftultt. 

D I c I T V R Gr&cis a.<;\ a-TltKoi jc, (ZavCavtov : *PIinio is-J^ «i7««Jfc 
■^fter & Hubonton, nonnullis fngutnalis. MompeIia-f^n"\i$. 
niprtorem Oculum Chrifti appeUabarvL,: Htfpani Bo- Oculu* 
bas , tjfuam vocem a Bubonij vocabulo deduclam puto, c r 
*ut qubd Inguinum tumortbm, auos illi bobas vocant % 
mcdeatur^ vndc etiam Latinis fnguinali*. 

Dc Con- jSi B.ARIORVM STIRPIVM 

After atticus fhpinus. 
HISTORI^ LIBER II, 3^) 

Dc Comioluolo peregrino. CAP. I. V e p r 1 b v s atq f fruticibus adnafcittirhacplan- r . 
ta,Ults^ 3 conuoluitur , ahoqut humi iactns,necjefiat- Cotmolo*. 
tollens , aucd vtticulis feu cauhcuhs J:t mfirmtoribus> ]us tbsx. gracthbus, pedahlm aat cubitahbus ,Jubhtrfittis:filia 
tlh Heder& y fiue ^Ahh&&, minora , tncatta , per ambt- 
tumcnjpa & mnnunquam Jerrata , Qrncnnihil laci- 
niata ,guJhtugummoJa ,Jubacrta £r Jitbamara .fiores 
ex alarumfnu promit longis pedtcults tnh&rentes, con- 
uoluohfiortbusfimiies.quttta compltcantur,vt explu- 
ribusfihis conjhre vtdeantur, expurpureo candicates, 
interdum omnino purpurafcentes-: radice tenui & exi- 
h,Jufca, qu&per Jnmmos cetfttes repit,& fubtnde aha* 
plantas producit. 

fn colhbui iuxtaTagutrL>l&tofolo y TS&tica,pluri- 
misjj aliis Htsfani& locis fiequens eft:Jloretj 3 Martf 
&Aprtli. 

A d auamfiirpemveteribus defcriptamrefirri pof- 
ft, ignoroy mfifirte fafioncm, cuius Plinius lib.22.cap. lafione. 
.22. memtntt, effequts exifiimet. Valentmi Conuoluo- 
lum filio Alth&&,HtJpani vulgari nomme Campanil- 
h,idefiCampanulam, Lufitani Verdczilla vocant: 
& ad vulnera curanda efficactffimam effe tradunt,. 

Congener tlli vtdetur alia eju&dam , multis \ \ m 
tenuibm adeotfo iunceis ramulis "x eadenu radtcepro- camabriea 
deuntibus , humi procumbentibus ,pedali attt cubttalt^ ™* 1 
longitudine ,duris ,fiexibihbus tamen & Ianuginofis t 
qutinfitmmo aliquat fiores profirunt purpurafcentes„ 
inodoros ^fuperiori fimi/es , mtnores tamen, vnico filio 
conjkintes ,pdita implicato , vt quinfy conjkirevtdea- 
tur^fiom margine in totidem angulosprominente.filia 

fcr 384 RARIORVM STIRflVM 

Conuoluolus folio Alchxjc i . 
hlSTORIi« LIBER II. jjj 

Cantabrica quorundam n. 
386 RAR.IORVM STIRPIVM 

per ramulas nullo ordine Jparfa, oblonga^ angttjki y tehui 
lanugins obdtiCkt, [altcufiliis haud abfimtlta,guftu vt 
fitpertoris gummofa , & altquantulum-, amara : radix 
candicans ,fingularis ,perennis ■, infimaparte ramofa. 
_ Nafcitur ijfdem qutbiu fupenor locis , atque etiani 
tn Galiia Narbonenfi. Inuenitur etiam in colle Ther- 
marum vrbi, vulgo Baden, imminenti,qudrto ab vrbe 
Vienna Pannonicalapide. Floret Aiaio & Iunio,non- 
nunquametiam autumno. Apttd nosnonmfijulio& 
Augufto^ vbi nullum Jemen perficere obferuauimusja- 
metfimagna diligentia fiSiilibus conferuarifoleat. 
Svnt qui hanc Cantabricam Vlinio I1b.25.capj. 
Canubrici appellatam putenL,. Ineadem,inquit,HiJpaniain- 
uehta eft (antabrtca , per Diut csfugufti tempofa a 
Cantabris reperta. Nafcitur vbique, caule ittnceo, pe- 
dali, in quofiofcttlt oblongi , velut calathi : ih hisftmen 
perquam mtnutum-j. Et eodem capite eiits cum *I)ic~hi- 
mno & radice Ariftolochu drachmam in vini hemina 
fepius bibendam tubet eontraferpentium morfus. 

De Alyflb Galerti. 

CAP. LI. 

E x mtcltis qu<L<±A~lyffi Galeni nomihe circunfirun- 
turplantis ,nuUaminueni qust defcriptioni rejponde- 
ret. Sed in mea Hijpanicd peregrinatione quandairu 
obfiruatti qu& tU.nu delineattoni ttn cxa&e quadrat, vt 
quin iUud ipfitm fit , nuUm dubitationi locus ampltns 
relinquatur. 
Aiyflba Ga- E s T verb pedali altitudtne , caule quadrangulo, 
jfatim a radice in mttltos ramos diuifo, omntno candt- 
dos t ejr veluti tomento obduUos , circa quos, perfingula 
genicula, binafilia mterpoppofitafemperenajcuntur, 

Marrttb» HISTORI^C LIBER II. fif 

Alyfton Galeni. 
$88 RARIORVM STIRPIVM 

tJMarrubio fimiiia y breuiora tamen crcrijfiora, ma- 
gisj^ incana, tnodora, & amara: caiycuitpertnterual- 
la verttcrilatim ramos ambtun£-> i qutne^pierunc^ acu- 
leis borridi, candidi , e qmhts Aiarrubtj fios extitt,Jed 
colore ex c&ruleo purpurafcente :Jemen in acuieatis ca- 
lyculis Jubrufitm, fj^tarruhiojimdecontinctur: radtx 
dura, itgnofa, muittfida. 

Vno duntuxat locoper Hijpanias hanc plantum in- 
tteni (tnmetfinon dubitem piurtbus nafcij ad Elda vi- 
deltcet pagum, in ccemeteno, cjuo c&notzphta plurima 
Arabtcts Itterts fculptnvtdere itcet , Vaientino regno, 
Jeptemjiib Horiueia^Orceli veteribus dic~ht,mtlianbtts; 
fiorentemj^ drfemtne pr&gnantem medto Afartio. Se- 
mine , quad inde detuli , nobis poftea nata eft, &fit<* 
Jponte exfemine dectduo fingulis annis feferens,qutbttf- 
dam Belgij hortu adbucconJptcitur:videturautem an- 
nua aut btennaiis. 

CitTERVM primo intuitu Aiarrubium c/fecen- 
febam, donec ,& aculeati calycult, & fios ipje mthi irt 
memoriam reuocarent Aiyffon quod Galenus ltb.2.de 
At. til tts in hunc modum defcrtbit: Alyffum herba efi 
Jliar -iiio adfimtits, ajperior tnmen,& magis acuieati 
i irca orbicuios :fiorem-i ad c&ruieum vergentem pro- 
firt, &c. 

Notninis autem rationem, atr^ ctiaifufkcuitntes 
ipfius, libro 6. defimp. med, refirt. Nuncupata es~i hdC 
herba ** t/arw , ejuod mirifice tuuet demorfos a cane ra- 
btdo. Sed&rabientiquctfe data,fcpe in totumfinaiitt: 
atque hoc ex totimfubfkintidfimiiitudineeffat.^Di' 
tlum^prtus eji taiem fhcuitatem exfolaperciptex- 
perientta, &plane nuiia conjhre methodo. Qtfcd fi quis 
ad multa expertatur, cognofcct fkcultatem habere me- 
dtocriter ftcctficam , &digerentem , cum hoc vt abBcf- 

firiunv HISTORIiE LIBER. II. 589 

JSrium nonnihil etiam obtineat. Hac ratione & viti- 
liginem, efrmaculas Jkciei ajole prognatas expurgat. 
H<tc Galenw. 

Pavsanias in Ascadicis eandem etiam nomi- 
ttis rationemj ajfignat AlyJfo:Jic etiam Vlmitts^cuiut 
tamen Alyjfon ab tjlo longe diuerjum efi. 

De Sideriride Hcraclea. 
c A p. l 11. 

LoNGioRE^i? quam Marrubiumplio,p.tisad sidcmh 

Salutafbliumaccedente , minore tamen, querntfere jo- Hctac,c »' 
lij diutjura ,fcabro , htrjuto , nec imucundi guHus & 
odoris: caulesjundtt quadratos , palmum fepius exce- 
dentes, duros , hirjutos item &candtcantes, tnterdum 
procumbentes , quorumjummitntespcr interualla ver- 
ticillati orbescoronant,,vt in Aiarrubio videre licet, 
in cjuibusflos Lamij, minor, & ex candido interdum-> 
purpurafcens , cjuo tuanefcente Jemen in calyculis nt- 
gncans ret>eritur:radtx dura, ltgnoJa& perennis. 

Nufcjuam ftrenon occurrit hdtcarido &petroj$jo- 
fo 3 per Htjpanias, Galliai, Germaniam,Jloret^ djkte^ 
& qmbufdam etiam locis in autumnum^ vfe^florens 
fpechtur. 

D 1 c 1 T v R Cjrtcis <nJ\fm< w »p**Ae« , Latinis 9 j[,f- K , 
etiam Stdentis , vulgo herbariorum cum in Htjpaniis 
tum in Gallta, Tetrahtl, & Herba ludaica . i?^ f" 

fllitnjblia, reJerentc^Diofcoride^fuaptc vi, vulnera diic*. 
P*teinf,amnMtionispenculo iungunt,. b$ DeOcjr- J5>0 RARIORVM STIRFIVM 

Sideritis Heraclea. 
iauin HISTOKIjE liber ii. 3^1 

De,Ocymaftro Valentino. 

cap. Liir, 

Pedalkt/ altitudine , ramis quadrangulu; htr- Q<ymafl 
Jutis;filiisperfnguUgenicuU exaduerfoftts , Ocymi V a cmmi 
magnitudine &firma , guflu adftringenttbw : circa. 
Jummos ramos flores proueniunt orbiculattm compojiti 
Aiarrubij modo , candidi, Ocymi floribus fimiles in 
vafcutis pungenttbus :Jemine Afarrubij nigro: radix 
VrticA aut Lamij &muta. 

Prouenit copiose circa riuos ex jiumine duBosad 
vrbem VatcntiamtnHiftaniis, vbteam initio ssfpri~ 
lisflorentem &Jemine pr<egnantem objeruaui, nec vf- 
quamaltbi. 

I s t i c Ocymaflrum appellabant , tnmetflnon ad- 
modumexatle^Dtofcoridisdefcriptioniconuentat. 

Porro chvfto&Jhv, quod qttidam-jiftkmtteiQv **"(""?'*' 
cognomtnant ,Jemen tn vmo potum , vtperarum , cate- 
rarumtfe Jerpentium-, morfbus medctur , vt teflatur 
^Diofcorides: drcurn^ melie , vitto ,myrrha, &piperc 
ifchiadicis datur. 

b 4 DeHeJio- 39* XARIORVM STIRPIVM 

Ocymaftrum Valenunum, 
historijC liber ii. 39j 

De Heliotropio fupino. 

CAP. LllII. 

M A i o R i ffeiiotrcpio perquam fimileefi, minus HeTiotropifi 
tamen: etenim ramulos firt graciliores , multis alis con- fu P mum * 
canos, ahquantum lanuginojos,humifiratos:fiiia ma- 
iqri, cumjaporc , tw,nj colore & firmafimiiia, minora 
tumen, & Ocymifiiiis proxima : extremi ramuiifcpr- 
pionis cand.it modo etiam incuruantur , eisife ordtne in~ 
jidentyVti in maiare,floflculi candidi ,quibus fiuccedit 
fimen, non quadrifiana vti tn altero diutfum, aut qua- 
ternafemina iunciu ,jed vnicumfirejemper , quandoq^ 
geminnm-j^ tlio maius cr obiongnts ,fufcum% , cortice ^ 
cjuodam or velutipericarpio inclufumddtent etiam in- 
terdumpedicelli cum tnbus aut quatuor Jeminibm du- 
tuxat : radix parua , firis nigrtcans hyemeperit @-Je- 
mine deciduoflngulis annis renaflcitur. 

fn marginibus quorundam agrorum , prsfertim vbi 
Afeiopepones Jeri Jolent Salmantic* reperitur. Floret 
fUbfinem fuiij & Auguslo> quo menje , & intcrdum-, 
Septcmbnjemen perficit. 

E s t proculdubio Heliotropij maioris genuSytnmet- 
fi nonnullt cerebroflm ajferereveUet Hehotropiummi- 
%useffe. Grtci <noo?Tioupw, quodramuii cunuflonbm axepn-ii&t. 
fcorpionmrLj caud& modo inflecluntur , ernAjoTftfsroi', imiytv^. 
quod eimfilia cumfolecircumagantur,appellant. Pii- 
nius etiam Helioflcopium vocatejr Verrucariamu, . Verrucaria. 

Cv£tervm, vt eiufdem cum maiore e(t tempe- 
*4Wenti t ijfdem etiam virtbmpollere veriflmiie efi. DeHcIio- 394 RARIORVM STIRPIVM 

Heliotiopium fupinum. 
BISTORI AL LIBER II. 595 

De Heltocropio minore nicocco. 
cap. lv. 

Heliotropiym hoc vnico ajfurgit cau!c,pe- h :lioaopi& 
dali , mttltis ramis brachiato: fvlta Jupertc rtlm haud^ tizaiCnau 
fimilia,fiedad Xanthij nonnihtl , Solani verofiomnifiri 
fiiiaplurimum acceduirL,mollia & candtcantia:flos 
exiguus, racematim compatltts,luteolu-s,inHttlis,(juip- 
pe qui fnejemineperit, vtiflos Hicini & quarundam^ 
altarumplantarum qu&jeminajua non efloribm pro- 
firunt: ex alarum tamen cauis dependent e iongispedi- 
culU, ejrfiliisquafi occtdtantur Jine flore enatx fiiliquA 
trianguU vtiTtthymalorum.fied ajpcriuficul<t y ficabr<e 
Crntgricantes, in quibtafiemen cineretcolorts, quodde- 
hificentibm fiiliquults extlit, vttT tthymalorum £r Ri- 
cinijemina: hsfiliqua pannis ajfrtcatx viuact viridiq 
eos ipfiiciunt colore, qui temparis momento tn ctruieum 
elegantem^ mutatur colorem: radix inuttlts <y mini- 
me vtuax: etentmfingulis annis, vti fiiiperwr, cxfiemi- 
ne renaficitur noua planta, 

Salmanticenfi agro firequentiffima eft h&c planta y 
multisjf dlHs TeliquA Hifpania locis & tn Narbonenji 
Cjallia naficitur copiose. Iulio & tAugttfiio floret , & 
Jhbindejemenad maturitatemperducit . Nobis in Bel- 
gtofitpiusfiita & aliquoties nata, adfirugem nunquam 
peruentt. 

HhiQT^Lmov imfiov Gncis, Heliotropiumminus Lati- »"> T r' T " 
ttis dtcitttr : Vlinio etiamTricoccum ,quieiushifrona fcicoccua. 
cum Scorptoide Dtoficoridis cofimdit: Caficilanis Tor- 
nafbl, Narbonefibus Tornefbla: qu£ voces a Grxco no- 
*nine dedutld. videntur. 

Dioscorides ait herbam cumfiucfieminepo- 
tam, adieclo nitro, hyffopo, nafifmtio & aquajatas ti- 

neas 35><> RARIORVM STIRPIVM 

Heliotropium tricoccum. 
historijE liber ii. 597 

neas teretes^ excutere: penfiles verrucas, qua acrochor- 
dones vocantur, cum Jale ilUtam tollert. 

De Phyllo. cap. lvi» 

P h y l l V m duplex efi veteribus,quitamen in 
eius defcriptione differre videtur-.Nam^ qutd Theo- 
phrafius marificumfitctt, id Diofcoridts fiminificum-* 
Vidstur. Praterea TheophrafiusPhyllo Ocymtfblia tri- 
buit, Diofcorides Olc&. Nos ex ipfis verts plantis quas 
fiequenter vidtmus & coilegimns , vtriuffe defcrtptio- 
nem conctnnabtmtts. 

Marificvm (Theophrafiienimfintentiam-j j . 
potius fiquemur ) pedalt pleruno^ , interdum^ cubimli r-JiyUu « 
efi caule, quadrangulo , Itgnofi, ramofo : filta illt Olet, mani,cttm * 
Jeu.verius Zi^ipha Cappadoctc<z,incana,lanuginoJa, 
mollia, binafimper certo ordine &per interualla (vt in 
tmnibtis fere quadrangulari caule plantis) dijpofitzt, 
acidt &Jalfiguflus: tnter qu£ iuxtu ramulos, nafcutur 
btmglobult vnt &eide pediculo inh&rentes,vt in Afer- 
curtalimare,vel,vt T 'heophrastus ait fiutlusficut oli- 
ua citmprimum ex mufco,fiue ftore, emergit,geminus, 
modo tefiicult hominis , quo continetur Jemen Ttthy- 
maiirotundum,ctnerei coloris ,quodtandem adcya- 
neum tcndit: radtx minimi interdttm digiti craffitudi- 
ne & longttudine, dura,kgnofi,candida,& multtfda. 

FeMinificvm, qucd Dtofcoridis efi Afarifi- X i * 
cum,fiipertori omninofimile efi : altim tamenplerunq^ vh ? } l ' lta ft ' 
attollttter, licet infirmionbus caulibus; <y numerofiora 
habet fblia: praterea oblongis tenuibusj^ interfiltape- , 
diculisfios olet modo mufcofks & ex herbaceo pallefce- 
tts colorisinfidet (quent-> t» priore vix obfiruare licet, 
fiuUu Jbtimexalarum cauis enafcente) femenj^raro 

Admodunu 398 RARIORVM STIRPTVM 

PhyUum marificum. 
ISTORI^E LIBER II. 399 

Phyllon feminiiicura. 
4CO RARIORVM STIRPIVM. 

admodum perfcit , quod globulis etiam nunc binis nus 
plunbus etdempediculo infdentibus continetur. Puto 
tnmen exprionsfimine vtrumque planta. genm nafci t 
quemadmodum mAfercurialt j Spinachtts, Cannabij 
aliisj 3 nonnullisplantis accidit . 

Vtraife autem calidis regionibm , vbi Jponte nafci- 
tur, totn tncana efi, & quodammodo tomenticia,mino* 
rtbusj 3 multojvltis, quaminfiigidioribmvbiraroper- 
ennat. fllud etiam et commune cumAiercuriali, Cy- 
nocrambe, er Heliotropio minori,vt eruttradtces tem- 
poris fitccejfu c&ruleum coleremcontrahanL., 

Nafcitur vtrac^ multis Hifpanix ejr Cjalit£ Nar- 

bonenfs locis ficundum vias,vbi Aprili^ interdum ma- 

turiitsforet: fn Belgio vero non ntf ajhte : & fngulis 

annis ex fimine deciduo germinat apudnonnullosrti 

herbariafiudiofis. 

*&v». Nomen Gr&cum huic plants. est QvM.av & iheul- 

«^•»o}fcci. QvM.tr, Lattnum rhyUum:& primumgenm aps^o^ow; 

»«Awji»o». alterum Snkvy-orw T heophrafto: contra vero 'Diofcori- 

di, vtidixtmus. Htjpani agro Salmanticenfivtramcfe 

vocant Yeruade S. Guiteria, Cfranatenfis vero carra. 

zArrhenogoni potu mafculi fixus fieri partus ,l>f 
Thelygoni feminet, Theophraftm rjr Dtofcorides fcri- 
ptum reliquere .Salmanticenfis vtriufy decoUum om- 
nibm animaltbm acanerabido demorfs propinat, ma~ 
gno fucceffu,vt inquiunt. Granatenfbm vero,A4auri- 
tnnisprafirtim, ad muliebres morbos magno in vfit efi* 

De Mandragora femina. 

CAI>. tVIIi 

Mandngo- Mandragor^ Femin&filia angufiiora funt 
m remma. ^, m i mrai at ^ m ^ f i ora q Ham maYli rugofi etiam iUa 

crijpaq 3 , MISTORt^ tlEER II. 40I 

trijpa j 3 , virofi acgraueolentia, & humi expanfi: inter 
quapediculi obiongi exiliunt per terramfiratt , quibus 
infident fiores tSHelopeponumfirmafimilss^Jed colore 
ex c<xru!eo purpurafcete : deiude fiutJpu non inpyri mo* 
dum turbinatus,fid rotundus , Veficari* fiuEitt tnplo 
maio?,per inttta viridis^ vbi vero maturuit >ex lute* 
paiiefcens, cdoratas, inttisfuccifhnm. drfimtnc(vt in 
mare) plano ,fid mwore nignore^ : radix pedalt aut 
ampiiore longttudtne, tnterdtim bifida^cnialiquot fi- 
br& adnafcuntur,fins fiifca^ intns vero alba. 

Supra Gades , ttinere Hijfalenji non procnl Xcrez± 
delafiontera vrbedtcTa, ad aruorum margines quafi- 
cundumfiunr.na fknt , & qttibufdamaltis Btctica iocis 
Vliginofis fiorentem objeruaui initio Februari* ante no- 
uem annos : &pauiopcsk , eodem videliset menfi,fiw- 
ilum maturum collegi inter Calpen C" *JfyCalacam->, 
nimirutoto tllo martttmo tratlu (hprafretum Hercu- 
leumadmeridiem conuerfo, & admodw/fL> apricopro- 
pter montes vno aut aitcro mtliari a mari dtjhntes,qui 
in mediterraneis rfg ? ad fietum continua firie produ- 
cuntur. In Belgio nunquamvidijfe memim , neq. exje- 
nune quod ex HijpaniU detuii germinare vnqtianu 
voiuit. 

Matf^^crya^K ykhoi Gracis dicitur , efr ^ttJtnttuafi- e-fJetylpe 
liorumLaEhuc&fimilitMdine: Latinis *Jfy€andragoras ^W, ■ 
niger&fimma. 

H a b e t Mandragoras, vt ficripfit Galenttslib. 7. 
Sintplic.vincentcm fkcultutem refitgeratoriam, adco 
tft tertijfit ordinis refiigeranttum-,: in pomk notzmhil 
Gtloris&humiditatisincffeait ,proindc foporem con- 
ciliandivim habere: & radicis corticem 3 cumfit valm- 
tiflimwtnon tnntum refiigerare,Jed & deficcare. 

c De Sokno 401 RAR.IOR.VM STIRPIVM 

De Solano fomnifero. 

c AP. LV II i. 

SoUnam ■ Hvic Solanoplures cx cadem radice prcdetit catt- 
omm e.um [ es cu fr lta i €S attt ampttores, fitis crajft y rotundt^inalt- 
cjhoi ramos candicantes & lanugmofos dtmfi; Jvlia nu- 
meroja, binafemper intcr Je oppojita, ma/t cotonei fi/iis 
Jimi/ia, denjl, mollia, /anuginoja, cjrgujlu a/tquantu- 
lum caltda: Jiores terni aut quaternt tnterfi/ta,pa//tdi t 
ob/ongiufcu/i , quadrtjhrtam dtutfi^ caules ambiunt> y 
ejutbus ficcediit acini tnjbl/tculis hirjutis,permaturi- 
tatem nunc rubrt , nunc ex rubro crocei ; radtx fubefi 
longa, craffa, dura, Jbris colore fufco. 

Nafcentem vtdt hanc p/antam Afalaaz , cjua vrbs 

est ad marc Mediterranew/rufitn , vulgo Malaga, in 

arce,inJtriore loeo petrojo &mterrudera:f,orentem(fe 

&Jemmcmaturopr<zditnm Februarto.?fiic multos an- 

nos durat; apud nos verofingulu annisfirenda efi, necfe 

adfiugemperuenit, netfe hyememjhrrepotis es~l. 

s-pJ;t»wu;rf»- 1)iofcorides tftryyov \isrvaTlx.3V & «A/fce£<s£or appel- 

Lj°^«»C:>». l at: Theophras/tu rp»£»-or vo-r»«JW : Latini So/anunu 

Somnifirum. Tiinius etiam Haltcacabunu vocat & 

Motion. Afonon.tSWalacenJes Oruale. 

Radicis cortex , tcfieDiofcoride , in vino dra*> 
chmapondere potus ,fommficam vim habet Papaueris 
Jitcco mtttorem,<& etusfiruclus vehementer vrtnam cit. 
Perum , vt retle Plimus , auxilia eiusnonjknt tanti, 
vt iis commemorandis diutius inh&rendum fit,prdjer" 
tim tantu copia innoxiorunu. DePapa. HISTORIit LIEER II. 40$ 

De Papauere cornicularo. 

CAP. LIX. 

Pr^eter vulgare corniculatum Papauer , quod 
fioreefiluteo, duo aliagenera obfiruantur. 

V nvm filtoeft Erucd modo laciniato &alte incifi t ' r * 
Vulgariminore &tenuiore,nefoadco MndtcaHretpd****^^ 
hirfuto: caules interdumvulgan non minores, tenerio- aiceruoi. 
res tamen, &graciliores, & procumbentes-.fioresetiam 
thinores interdum intenfi colore rubent, tnterdum lan- 
gmdtore (pr&firttm in eo generequodperomniatene- 
rim eft & minus)nonnunquam etiampallidofitnt colo- 
re, meditsjbliis ad phceniceum tendenttbus , qualisfire 
in zsidontdis fiore conJpicitur:cornicula prdonga qui- 
hus vclutiopercula qu&dam latiufcula infidsnt ,fimen 
in his nigrum Papauere matus , radix oblonga , candi- 
cans,fid qu& apud nos hyemem nonfirt : imo etiam vbi 
fponte nafcitur,perennem ejfe non arbitror. 

JVafcituridagr* Salmanticefi iuxtavias, rjragro- 
rum margines,floreiq ? ifiicfuniofimen vero fuliopro* 
jert. In Belgiofatum^nonmfi^4ugufio &SeDtembri 
fioret, interdum etiamfirius, necntfialtero afatu anno 
plerunc^ :minime autem croceofitcco turget h&cplanta t 
vt qutdamputaucrc. Sed Fiennenfi etiamagrojponte 
ftafcitur inter auenas ,pr&firtim qu&ficundum vtasfa- 
t& fknt,,genm illud quod fioremhabet palltdum-, &■ 
phoeniceum^, 

A l t e r ifiliafunt multo minora & teneriora.ea^ j j j # 
*mnutim admodum dtJfecTa, neq ? candicantta,fid vt- Papauercor. 
ftdta : cauliculi tenellt &fubhirfuti:fiosfiiperiorinon 
mtnor, c&rulei ex purpureo coloris exafuratt , &nigr* 
vioU &muli,fitgaxadmodum & qui leuiffimaaura ex- 
cutitur: huic fitcctdunu corntcula digttah duntaxat 

€ 2 longttu- niculatun» 
tertium. 404 RARIORVM STIRPIVM 

Papaucr corniculamm alterum . 
HISTORX^C LIBER II. 405 

Papauer corniculatum tertium. 
406 RARIOKVM STIRPIVM 

longttudine,plerumquectiam breuiore, extlia, duriuf- 
cula, rigidtujq. htrftiU,tn quibuscontmeturftmen ext- 
le admodum, colore ex cinereo mgricante: radix tenui$ 
eft & mutitisy necftpra annum durat. 

fnuemtur hoc multis Hijbama, locis ,Jed non nifi 
interftgetes: &r Mato menft fioret. asfpud nos multo 
ftrtus, cju od tnrde admodum verminet: in nonnulhs tu- 
men hortuftftftmine propagai: ftd in totum multo mi- 
nia ejr tsnertus^ukm vbijpontenafcitur. ejuodcontrk 
cuemreftlet in reliquis plantis tn/jie ad nos delatis, cjua 
plerunife ob multi ahmenti copiam ftigidtore nimirum 
cdo gr humidiore Jolo admodum adoleficurvL,. Collegi 
ctiam-j olim agfo N arbonenft inter auenainon procxl 
Latera,ftcun'dumfiumen Lcdum-r. 
(jtiicev Kt&L- GRjCCis, vti Cr vulgare , ^aav MgpwTif, Lati- 
T ' T ' { * nis Papauer cprniculatum-, dicttur. Nomen vulgare 

prions non audtui:ftd alterum genw quodflore eft vio- 
laceo, Caftcllani Rofecta , nonnullt Amapolas mora- 
<ias, td cjl , Tapauer fiore purpureo afucci mororum-, 
calore-stenim Vapauer errattcum Hijpant Amapolas 
v&cantj. zJfyCowpeliani mco iempore mter Anemones 
refirsbar. 

De Hypecoo. cap, i x. 

h> pecooa. Hy i c fiiia funt multis incijuris diuija^figttra, co* 
lore,&aJpf€kuRut# admodum~>fimilia,molliora ta- 
men y & tntcrdum longiora : caultculis aiiquot, qui in 
muitos ramulos diuiftfiortbus pufillis onuftt funtlu- 
teis, odoratis,ftnisfiliis confbwiibus,ftd mtrabtlifiou- 
ra, & a reliquis fiortbus dtuerfa • namq duo filia ma- 
tufcuiaJunt,neruumfcviride^L,firis extrema partc, 
qx<e obtuftor efi erveluti tympreflfa 3 habent,reiiqu* 

tntsrmcdia HISTORIiC LIBER II. 407 

Hypccoon. 
c 4 408 RARIQRVM STIRPIVM 

intermedia Derexigttafimt: comicuta fiiccedunt infin- 
gtilis ramulis sfttat r> ka autplura obknga^plana^arti- 
fulatit, r^fitlcis modo recurua ifimcn mfingulisnigri- 
cans &oblangum i Qwd dtfiicnltcr admcdum eximitur: 
radix fngularis , fitblutca , interdum^ btfida. Platita 
annua efi, & :n nrati adtmdumjapam. 

Primiinu iftara plantdm cbfiruauifitpra 2\£emau- 
fium in Cjatiia N arbonmfi,inter itAimargues- &Vo- 
uer <zs£reUtenf, itinere: deinde inter\figetes copiofianu 
agro Saiwnticenfi, ejr totit Cafielia , Granatenfi item 
JMurcianoq 3 re^io. Floret eJMiartio rjr ^4prilt,fimen 
«JMHaio maturefctt. ^Apudnos fetziprcuenit ,fid lon- 
ge tenerioxetiarrLj, quam iis locis vbi Jponte nafcttur, 
tumfiriiis foretfimen tzimen eiwpierun<fe maturefcit. 

C v m primum hanc plantnm obfiruarem y tltco mi- 
ki v;feefipIurimumadHypecoihtsl:oriam-,accedcre, 
«9i?tw. quod Grtcis yV.'xo3i> & vTtdtiw dicitur. Non defiunL- 
tnmenqui ad Cuminstm fiiuefire alterum Dtofcoridi 
defcriptum rcfrrcmalnit , licetfacultntesfint diffim:- 
les. f^acaturautem hic Cjranatenfibus ej- zJfyturcia- 
nis c^doiija. 

Dioscoridi, Plwio, Galcno s natura eim ea*- 
dem qua papaucris fiicco. 

Dc Braffiea campeftri. 

CAP. LXI. 

Bra.Tica d- t . Pedaies habet hzcplanta caules, can4icates t 
pe rls " rotundos ,altquot r#mis py<cdttes,folta per tnterualla, 
FerfiiUufimiliafeye, candicant':a,coiore < Braflic*,gu~ 
fiufirutdo, caulemc^ fxAmplctientia , vt teyieli&plan- 
ta plurimumad ^Perfiiiatztma^ecLnit,: ramult exeitt 
ffingulk alis tenues, qtubus mftdent aii^uetfiores can- HISTORIiE LIBER II» 4.O9 

Braflica campeftiis i. 
4IO RARIORVM STIRPIVM 

didt Brafftc&fioribusftmiles, deinde cornicttla^fiue ftli- 
qu& ebiong&quadranguU , in quibus conttnetur fimen 
minutumj. 

2. A l i v d eitts getitu firmioribm virgis, netfe adc* 
ramof.s, cutmfilta m (itmmo alicjuantulumferrata,ejr 
calidietiamvt aliagufim: fiores priori Jimtles, maio- 
res, Leucoij aut VtoU matronalts amult ,purpuret & 
*Bolbonac floribm non abfmiles . Vtriufque radtx licet 
durafibrojatfe eycandida, annua ta>nen esj. 

Piurima re<[no Murciano ad Eliocrotam vrbentj, 
vulgo Lorca , m agris & iuxta, vias nafcitur. Floret 
*5\tartio. Trtmttm genus agro Viennenf ctiam-.fire- 
quens in agris. 

I N c o l y£ Htfiant Co\le]onappeiiant,ejuafi Braf- 
Jtculamdicas. Sunt aui 'Brafficamfemine quadrangulo 
vocentL, : poffet etiam Braffica campefiris nuncupan. 
Etus acrimonia proxime ad Brajftca fitcultates hanc 
pianxam accedere indicio eft. 

De Cerinthe quorundam. 
c A P* l x 1 1 . 

I . Qv atvor aut qttincL intsrdumfii nt ramt huic 
c«inthc pUtitiC ab tpfo caulefecutidum radicem exeuntes,rotun- 
m fafitccxfcfif^ nonnuuquam cubitziles, quosttmpleclu- 
txrngmerofafilia, oblonga^cufiide obtufa^ & ctrcape- 
diculu^nlatu>ra,viridia & cjuafic£.rulea,maculis can- 
didis ajperfi & nonnihit htrfitta: ex fiitorttm finu ra~ 
muti atij nafcttntur Heliotropij maiork modo fifi in- 
tor^uentesplcmfiorumficundum ramulorum longitu- 
dinerndiffofitorum, obiongorumconcauorunu, medi4 
& extimapartc luteorunu^ltera qua ramutis tnh&- 
rent, ex rubropurptireorpm, mterdunu cttam ommna 

Ittteorum, HISTOKIJE LIBER. II. 4II 

Cerintlie quorundara. 
^IX RARIQRVM STIRPIVM 

luteorum, quibus apes admodwnu delefktntur : tjuibus 
decidenttbus dtto pleruncfe in eodem^ calyculo Jemtna 
conjpictuntur erut magmtudine,nigra ffminii Echij-, 
Aut Ciccris arietinifirma tradtxalba , oblonga , <&fi- 
tucraffa. 

Nafcitur ea nonnullis Lufitanu locis >jed copiose 
pertotam B&ticam: &floret prtmo vere & tJMartio: 
apud nosjerius multo, rjrjingulis annisperit , exjemi- 
ne deciduo renafcens , 
II. A l i a eft eiufdem-j generis.Jed minor & tencriof, 
graciliortbus^ ramis & fiexibtiioribus, quibu* multi 
mfident fiora ■"fkpcriorilonge mtnores,cJr extremaparte 
denticulati, lutei omntno : quibusfitccsditjemen alteri 
Jimile^Jed minus, 

fn Belgtcis hortisalitur vna cum fuperiore: eodenujj 
temporefioret : nec antejponte nafcentem confpexeram% 
ejtiam in Auftriam ventrem, vbi, atc^ ettam tn Stiria, 
copivsenafcitur, hyeme interdum virens. 

D e hititu nomenclatura varu fitnt interNcotcri- 

cosfententia, :Nam alij Cerinthen ejfevolunt,, ea ra- 

ttonentjhilorduttt, quodaptbusgratafit, quoddc (e- 

. rinthe & tefiatur Virgtlius in (feorgtcts , & Piinius 

lib. 21 . cap. 12. Vulgus herbariorunu ettam Memi- 

Memitha. tham magno errore vocauit : etenim Afemitha zsfra- 
bummhd aliud est quam (flattctum Gracorupu.Ncc 

Maru. deftint qui t^Caru fute sjAimaru ^Auicennst Itbro 2, 
tra6iatU2. defcriptumputentj, prjtfenimterttam etus 
(peciem: <tua, vt verumjhtcar, nihd vtdetur jiuicen- 
nialtud defcribere, cjuam vulgarenoftrvm Buglojfum 
aut Borraginem^: quibus hanc noftram tempcramenta 
froximam extftimo* 

Dc Alfinc Page missing 
from book 

at time 
of scanning. botanicus Page missing 
from book 

at time 
of scanning. botanicus HISTORIit IIBER II. 41 f 

dics , lienem per vrinanu &aluum abfumere tefiiseji 
*Diofcorides: ad orthopnceam btbi, cjr reliqutas dpartu 
repurgarc. 

Alsinen verb vim refrigcrandi adflringendiiL 
obtinere ■, oculomm infammationibus cnmpolenm UU- 
ni:juccum aurmnu doloribus infundi , & omniaqu<t 
Helxme emendare. 

De Alfine corniculata. 
cap.lxiiii. 

P A l M A r 1 s htceft hcrbula, vnicocaule, qui in 
aliquot ramosjeje diuidtt,geniculato,tenero,hirJitto 
vtin zs4l[ine vulgari: Jvlta Alfmes, paulo oblongiora, 
hirfiitu etiam, interjeoppofitu , &ex interuallis gemi- 
na: alarum cauis injident puJillifLorcs candicantes,qui- 
busjuccedunt cornicula membranea & tranffarentia, 
gallinaceorum calcarium firma , qus. lento quodam co- 
Jperfi humore tfingcntibus dcprehenduntur : Jemcn in 
tllis exiguum , vbi maturmt nigrum : radix inutilis & 
annua. Tota infipida es~i. 

Interjegetes agro Salmanticenjifrequens, vbi Maio 
floret, &JemenperJicit. 

A l s 1 n e s aliudgenus non vulgare, circa Xerez Alfine «U». 
de la frontera , altistfe nonnullis B&ttca locis objeruaui, 
caule fimplici, interdum multiplici, geniculato y dodra- 
tem_> alto,fubrubente ,aliquot ramulis concauo: filiis 
Jatis angustis ,Jed ad pediculum latioribus,& extre- 
ma parte mucronatis , dorjo elatiore ,non htrjutis vt 
alterius,Jed Uutbus gratro virore conjfiicuis ,jempef 
gemtnis tnter Je adfmgula genicula oppojitis: extremi 
ramuli onuftt Jitnt veluti capitulis Sympbyti pctr*i % 
fi>ribiuoklon$tufcHli$ efrpurpurcu reftrtu; radixcan-* 4l6 RARIORVM STIRPIVM 

Alfinecorniculata, 
HISTORIJE IIBER U. 417 

dida, mediocris. Florebat fanuano , nec vfquam alibi 
mihiconjpeCkieft. 

Ad aAuncuUmurishiftoriam ,cjuam Gr&ci (Mot w»t ««■*• 
«»77*fa vocawL,, multumu accedit :folmflos, qui non eft 
^AnagallidU , neq 3 c&rulem , reftagan videtur. Si cui 
nonplacet ,certe Alftnesgenmeffe non dijptebitur,qux 
Diofcondis teftimonio,nonnull^s etia ^ut/e* ara. dicitur. 
. R A d 1 x zAuncuU muris itttta&gilopia Janat 
"jDiofcondi. Galenuseam deftccare ordme fecundo : c&- 
terum nullam emdentem caliditntem-, pojfidere. cAt 
Plmimvtm etfepticam tribuit, cr cxulceratriccm:qua. 
(ane in ea quam hicpropono planm non inuenias , cum 
potim etufdem cum ^Alfmeftt temperamenti. 

De Condrilla. cap. lxv. 

Lata huicplantdt. fhntfblia ,C'tchor'uinmodum i m 
dtutfifOmninoincana ,&denfa tomentofaj^lanugtne CondriU» 
obduehz : tnter qu& caultsemicat pedalis aut amplwr y P tior * 
rotundui y candidus, alicjuot ramulis brachiatm, &fi- 
liis minonbm atc^ angufttoribm ornatm ,quibm, atc^ 
etiam tpftsramuli* plerunc^ mh&rent grumifuluefcen- 
tesfiicci tftic concreti: flos extremis ramulis fuftinetur 
lutem , tn pappos euanefcens : radix longa , mgricans, 
digitimintmi crajfttudme. Totzi velutidtxiplantain- 
cana eH , &fucco pr&gnans , qui ftccatm fuluefctt G7* 
acrisesl. 

fnuenitur agro Salmanticenft locis incultis,& mul- 
tis aliis HtJpanU regionibm , ttAuguftoq^ floret vel 
ftiamferius. 

N o n n v l L 1 Hifpani eodemnominc, quo Phyl- 
lum vocan dixi, indtgetntvL, y eam Yerua di S . Guy te- 
tia nuncupantes , tafdtmtfe illi fhculmtes tribuentes, 

d Hcmpe, 418 RARIORVM STIRPIVM 

Condrilla prior. 
HISTORI^E IIBER II. 419 

nempc, qtiod eim decoflumpramorfis k cane rabido v ii- 
literexhibeatur. AIihtplurimHm adprimam Diofco- 
rtdis CondrilU jpecieni^ dccedere vtdetur , qu& Gr&cis 
wtvtyltM , itj Ju^we/or, » ffieM appelUtur. xot/pw*. 

ConcruI/£ gummt cum myrrha triturru <& 
linteo appofitum, injhr oltua , fiminarum menfes tra- 
hit .fpfaccntravtperas in vtno pota,proficit: qu£ fn- 
cultates cum tis comicniunL, quas Scurfonera fit& tri- 
buunt Htjpani. 

Bellomus lib. 2 objeruationum cap. g 1 . dicit Con- 
drilUgummi in Syria vulgare cjfe , £r multeres eo vti 
tJfyCaittchis ioco. Libroitemprtmocap.31 . attfabris 
lignariis glutinis vtcempr&bere. 

Conspicitvr eodemagro Salmantivenfi poft 1 1 . 
meffes tn aruis CdndrtlU ffenm vtmineum plane, lonvis Condriir* 

■ -r ' " 10 viininci* 

lentiscfe gr flexibtltbus virgis , candicanttbtts.fefqutcu- 
bttalibm , dr taSlu vifcidis , multis exiguis filtolisfe- 
cundum longitudtnem nafcentibm, qu& fccundum ra- 
dtcem initio maiorafitnt , Cichoreiftreincifkra,poftik 
ftaccefcwvL,: extremt ramt ftofculunt extgnum luteum 
& tn pappos exanefcentem->juftinentL>:radix oblonga 
tft, lacle manans, vt & reliqnaplanta.. Floret quoju- 
perior tempore. 

Salmanticenjes lunquerinai'0£vz#t>,cr exeafcopas 
conficiutvu. ayfltj Ajunjera. 

ISlon dubitim eft quin hocgenus iffdem cum altero 
fttcultatibm prddttumfit : tftic ttimen nulio w vfu cft, 
pr£terquam quod puert vifcum exeimradtcecumnt- 
gro melle confictunL,, ad cardueles altasifeatttcttlas ca- 
pendas idonettm-* . 

d x DeEruca 410 RARlbRVM STIRPIVM 

De Eruca peregrina. cap. txvi. Eiuca pere- AiioyoT caules ex vna radiceprodeuntes ha- 
bethtcplantzL^fifjuipedales y rotundos,gractles, &th 
hismultnfilmoblonga, angujh, incana, ncnnthil vcl- 
uti circumrop, acri fzporc : flores infummis caultbus 
congelios, lutecs , Eruca vulgari mwores , e/uibus fuc- 
cedwvL, fihqujt fin fbllicuh fibrottmdi , tumentes , in 
qutbm fimen fitbrufum , acre: radix efi mtnimi digiti 
craffitudme, candfda y nonnuliis fibris prtditu. 

Crefcit quibufdam CafielU locis incultis &ficut 
vias: vbi Maiofioret. fh Belgium i/iata,non nif Iunio 
&fuiio. 

S V n t qui Leucoium fimme rotundo vulgovoca- 
rint.., ob aliquam^ vt puto, quam-, eiusfilia cum Leu- 
coij filiU fimihtudmem habent,. Sed mihimter Erucs 
genera refirenda videtur. Vulgare nofnen hullum noui. Dc Nafturrio historijC ti»iR ir. 4H 

Erucaperegrina. 
4li RARIORVM STIRPIVM 

De Nafturtio filueftri Valennno. 

CAP. LXVU* 

Kaftartium V n i c v s huic e(l caulis , (ed (ktim a radice (uprA 
filuettre. /j, . . .. , J : r i ■ r , cr ■ J ' 

Jolum muttts alts dmifus, htrfutm er asper, vtrens, ro- 

tundus^pedalis,filtts tenuibus cr multtfidis, Nafiur- 

tijfire vulgaris &mulis,fed tenutortbus , vtridtbus, acri 

gufiu e-rfipore , vul<raris Nafiurtij modo:firt extre- 

mis ramisjpicatimpaj/tdulosfiafculos , detnde exiguas 

filtquas duabus valuulis confinntes cum Itgulapromi- 

ttente, in quibus fimen conttnetur Nafturtu . radix 

finguiaris, candtcans, qu&fingttlis annisperit. 

£ o d e M loco , eodemjz tempore , nempe Afartto, 

fiorentcm hanc &fimine pr&gnantem tnueni, cjuo zsi- 

hjfon Galeni , regno Vaientino : & quod pleraffe notas 

cum ^afiurtw communes habeat ,Nafiurtij nomtne 

vocaut,c:a (quantum ex gufiu dttudtcare Itcetjperfi- 

mtlcs Jhcultates habet, 

De Ruta mcntana. cap. lxviii. 

Ruta mon- R v t a montana eademjzfilttefiris , non ea quanu 
'Diofcondespecultari captte defcrtbtt ,fid cutns capite 
del^um menttonem->factt ,herba efimultis filtisper 
terram firatis ,multifidis tenviffimec^ dmtfis,pallido 
virore candicanttbus , <& grauifiimt acerrimt^ odoris: 
ab radtce, cjha longa esl, candida, lignofi & digtti mi- 
mmi tnterdum craffitte, duos aut trcs nonnunqua catt- 
lesprofirt, intrmosautcjuaternos ramulos fifi fiuperio- 
repartedtutdentes ,qm fiorem fufiment hortenffimi- 
iem, mtnorem vero er ex luteopallefcentem, detnde fi- 
h<juas cfuadrangulas ,in quibusfimen cominetur exi- 
guum t nigrum & acre. 

Totn HISTORI-* LIEER II. 4 2 2 

Nafturtium filueftre. 
4*4 RARIORVM STIRTIVM 

Totzt plantztgrauijfimi odoris eft , $" tuntd acrimo- 
m<&, vtper triphces cbirothecas ad manmpenetrarefd- 
pe expertm jim : &ficjuis qua eam decerpfit manufk- 
ciem demuiceat ^ihcovehementem infiammationem-> 
txcitet^uemadmodum retlijfime ficnpfit Dwfcorides, 
S i c c i s petrofistfe et (oieadufttshctsftonte nafict- 
tur, veluti plertfife Htfpaniaru?rL> & (Jalh& Narbo- 
nenfis locis.. 

Floret Iunio & fulio ^Jed sAugufto femen perficit. 
TnBelgio fatzt altero tantunu annofioret, td^fenus'» 
firigons impatienttjfima, Crplerun^ afioretabefcens. 

Tiymm Ifft- H A n c Diofcorides -miytvw opwi»', >tj dyemv vocat, 
id eft 'J^utam montanam &filueftrem , eim vero radi- 

/tSKu iptirh. cem ««Xu opHvov, hoc eft Aioly montzmum->: firte %utA 
mas Pytbagora apud Piiniu7tu>. Hijpani ab hortenfi 
non difcernunt>,Jed communi cum tlla nomine Ruda 
appellantL,. 

G i b i $ damnatam refirt r Dioficorides : etenim^fi 
copiofius edatur, interficere: cutemu dum coiligttur m- 
fiare, <jr rubore quodam inficere cumprurttu &vehe- 
menti infiammatione : tn csfnttdotzi autem etmjcmen 
commodeaddi. 

DeHarmala. cAi». lxix. 

Harm»ta. Frvticosa htc eftplantzt, multos ab vna radi- 
ce emittens cauticulos , pturibm ramis fiu alisconca- 
uos,pedales, ex virtdt nigrtcantes.-fiiia oblonaa, defa r 
fiue ptnguia cjr carno(a,fituratim virentia,mutttfidd 3 
Napelh tenmfilij (quem cjmdam Antttoram vocant>) 
fihis fire fimtlia , guftu lento cfrgitmmofi , amara & 
alicfuantulum mordicantia :fiores wfitmmis ramis ca- 
didt, quiwfefitiolisconfinntesytjr muttis mmedtofibris 

Utttut HISTORIjB ITBER 1 T. 
Harmala. 4*5 
4l6 RARIORVM STIRPIVM 

luteispr&dtti: deinde capitula hortenfi maioya y mollio- 
ta, triangula,fimine rcfirtn ex rufi mgrefcente angu- 
lojo & in&quali : radix dura,digtti minimt honnun- 
tjuamcraJfitie,fibrofa,colore ex luteopallefcente. Totzt 
plantn graueolentis atq^ adeo ingrati odoris es~t. 

Plurima in Caftella noua circa *JM adritium^ & 

Cuadalajara collibus & lato foloprouenit. Floret ^uiio 

& Augufio,Jemen Septembrtmaturefcit. Ego &fio- 

rentem , &jemme pr&gnantem etiamOtlobri ifiicre- 

peri. In 'Selgtofatn, altquot annos interdumperdurat y 

Jed vix aut raro admodum adfiorem peruemt ,fiigoris 

vtijuperior impatiens. 

•*>*>» E t i a m THjawr ayem hanc quibufdam appellari 

lt ««a*. r Diofcorides fcribit: (appadoctbm (jJukv , aliis apfitahet, 

Befafa. Syris Be/hia : Latim Rutnm filuefirem & Harmalam 

dicunp. CafielUm Gamar/a & Cogombrillos amar- 

gos, id efi cucumeres exiquos amaros vocants, 

S e m E n cum melle^ vino , croco , ejrfiniculi fuccp, 
ttc gallinaceo fille teritur contra retufam oculorit aciem 
refirente T>iofcortde. 

Bellonim' Ub.2. obfiruationum cap.2J. aitarenojis 
circa iyilexandriam^ lALgypti locis nafci , Qr apud 
^Arabes^tAigyptiosTfircos^vario in vju ejfefpra- 
Jertim vero hanc confitetudtnem apud eos tnolettijfe ,vt 
eius fiirhum fingulis disbm maneexcipiant,, ea ratio- 
ne,omnegenm noxiorum d&monum abtgerefibi perfita- 
dentes-.eamofe ob cau(am in omntum Infittorum officinis 
inucniriplantnm venalem, aut eimjemen. De Hyperico HISTORI^C LIBER II. 417 

De Hyperico (upino. cap. lxx. G e N V s Hypericimultis ramulis hirfutis per ter- Hvperican» 
ramfiratis pr<edttum inuenitur ,numerofis confirtisq 3 fup»num. 
filiis eos ambientibus,alteri Hyperico fimihbtu , Jed 
flane tomentofis & incanis :Jiores Jecundum-, ramulos 
lutei, aliquatulum temenpallidiores &minores,quam 
in vulgan : qmbus fnccedunt capitula vulgarijimilia: 
radix Itgnofi & dura Subindeettamipfi ramiperter- 
ramjtrati radices &filras agunt,. 

?n conuaUibus quibufidam-> non procul Salmantica 
crefcit, vfc Iulwfiorentes plantas inueni tumlatejpar- 
fas & dijfufas, vtpetnfitrru amplum acjuare poJfenL,: 
item in Valentiniregntmaritimis ,vbiAiartiofioren- 
tem confpext. 

Sine dubio inter Hyperici genera refcrri h&cde- 
bet, cumplurtmum-, illirejpondeat : imbecillior temen, 
Cr vulgari minus odora. 

Doblijfimtts Plapa medicm drprofijfor in acade- 

mia Valenttna celeberrimuSylfyimmfiluefirem^Dtof-^tiGlu— 
condis ejfe dicebat , qu& a Ruellw inter notha reieUa ftn?. 
eft,cuius defcriptionem indepetere licet: Salmanticen- 
fibusvulgo Corjconcillo, qttemadmodum Hypericum 
communedicttur» 

peThapfia. 4l8 RARIOllVM STTRPiyM 

Hypericum fiipinum. 
HISTOH^I^ LIBER II, 419 

De Thapfia. cap. lxxi. 

Fervlacea habetfilia, viridia,jubhjrjutn,in- 1 • 
gratifaports, per terram velutt m orbem dtjfnja , inter Tha P ( ' a '*- 
qu&cubttnlij & bicubitnlis exilit caults dtgtticrajfitie, 
hodofits , intm caum &JuhgoJits , vmbella magna cjr 
latn, cjr Jphttricam figuram, dum maturuit femeh , re- v 
ftrente, qu& a finqulis fitrculis erumpit : fiore luteo.Je- 
minelato & acerofi 3 Jed ipfius germihe longo cr angu- 
fto: radix craffa , longa , perfumma capillam> crajjtore 
libro veftitn , firis fubnigro , tntus candicante , latleo 
Juccoplena,guftu amanffimo & acri , naupam tnmen 
mouente,adeb ingratn eft-.medim eimnerumfimgofus. 

Gaudet colhbm petrofis , quales futvt, nonproculab 
efttis Tagi, & multis altis LufitanU^HtJpanU^ locis 
editioribm & incultis. Floret AuguHo , nonnunquam 
maturius. 

I 1 s d e m in locis aliud genm inuenitur cubitali 11. 
caule igraciliori quam fuperioris vmbeliafimtliumflo- Th ^^f*' 
rum &fiminis,Jedminore :filiis altera multbtenuio- 
ribm, Focniculifire,nullim mfignis qualitatis partici- 
pibm:radix longa,dtgitali craffitie,firis nigra, intm 
candida & fitngoja, acris, infummo capillata. 

0*4 /a Cjr&cis, Latinis ettam Thapfia ^tJ^Curcik-^»^. 
his & Valehtinis $\imi\\o,aJucci nifiillor abundantia 
appellatur: reliqui Hijpani Cafiaheja vocant,,quod 
vocabulum omnibm fcrulaceis plantis , (quarumfum- 
ma vartetas per vniuerjam Hijpaniam) commune eft: 
nam & FeruU , & Lwanotides illis etiam Cafiaheja 
dicuntur y qubd videhcet harundinaceum-, caultm^ 
habeant,. 

Cranatenfts imperiti Pharmacopcei, etus radice loco 
Turbith magno errore vtutur.peritiores autcm difcer- 
here nornnt,. 

YlRVM 43° RARIORVM STIRPIVM 

Thapfialatifolia. 
historijE liber ii. 431 

V E R V m qu& Salmanticenfibus Thapfia, vulgo 1 1 1 • 

vero Cahaheyidtcitur, lon<remaiore(l (uperiore: caule Th:s P f ' :, s ^- 
1 ■ ° /7- , 1 , manttcenus. 

trtumaut quatuordigitorum crajfitie \altitudinem hu- 

manam fdpifftme fuperame:flos &fimen Juperiori fi- 

tnilia :filia multo ampliora : radixetiam crajfior y qu<t 

vetu/is medicmam tfiic exercentibus magno es~t in vfu, 

ad prouvcandos menjes, aliasjj deieftiones mohendas. 

Tanta anterru vi cumjkperne tum tnfirnepurgat , vt 

Jumentes infitmmttm difcrimen f&penumero conijciat. 

Nafcitur ea nonfolum agro Satmanticenfijedcirca 
Pinciam, vulgo Valladolid, & tota veteri Cafiella acL 
Pyren<zos montes vfa ? . / 

Eodem agro Salmanttcenfi &vicinis locis firu- 
laceigeneris qu&damplanta inucnttur Tuero iUu vul- xuero." 
go vocata,filiis Libanotidis , in terrafnuliter expan- 
Jis 3 Yore quodam lento fjrglutinojojemper conjperjis, & 
atro virore Jplendentibus :radix craffa, longa^tenera 
grfragilis, firis nigra , intus alba , latteo Jucco ptena: 
caulem nultum objeruaui, Jed eum firre dicitur reBum^ 
tenuem->,&in eo vmbeUamjfiorumcoatkinu fire m 
globunz.,. 

Totaplanta teterrimi odoris efi: itaa^ eam verifimi- 
le efl non minus noxiam ejfe quam Thapfiam, ad cuittt 
genus refirenda mihi videtur* 

De Selino peregrino. 

C AP. LXX II. 

Vmbelliferarvm duogeneraagro Salma- 
ticenfiobjeruaui, qu£ ad Selmi genera commode refirri 
pojfe arbitror. 

V n v m primis Coriandri aut JElaphobofci fihis 1. 
J>milibw 3 per terramfiratis; mter am caulis exiltt cu- 

kttali 4$1 RARIORVM STIRPIVM 

bitali altitudine ,multifidus ,fiores in vmbellis firens 
candtcantes , detndejemen Petrojeltno vulgart fimile y 
acre & aromaticumrradtx longa,digitaltcraJf;tie,can- 
dida, odorata, Seltnijapore. 

Nafcttur tn vmetorum marginibus iuxta vias- 3 Flo- 

. retfulio,Jemenzsf~ugufiomaturefcit. 

II. Altervm multa habet ab vna radtce prodeun- 

tiafolta Cicut&fimuha , Jed qu&catilem ambtunt fiints 

» minora : caulem cubito maiorcm,tnterdum vmcurru y 

nonnuncjuam plures , & tn hisvmbellas candidortinu 

fiorum, quibus Juccedit Jemeniatum ^mmut ejuam l 7 e- 

ruU: radtxdtgitali ettamcraJfitudme 3 aromattca can- 

dida^^rvtcun^acris. 

Prouenit locis apricvs &file tllufiratis. fuliofioret, 
nsfugufiojemcnprofcrt. 

Afirum in modum vrina ciere ifiicmihi refirebant. 
SefeliMafl»- I l l i s non poffumnonadiungrerevmbelh&ramj 

Lcafc foric. j i ' a • -r ir 

cjuandam plantamquamijticquidemcbjeruaut curru 

Juperioribns: Jedmultos annos ante etiamagro Afom- 

peliano, & toto illo trattu Majfiliam vfijue , qux. mthi 

plunmum ad SefeliMaffilienfis defcrtpttonem a Dtof- 

coride tradttam accedere videtur. 

Conjht autem-, ea filtis asfnethi fire , exilihus & 
minutim incifis , 7{itt& propemodum colore. Caulenu 
habet vnicum, interdum cubitalem y fed ftpijfime mi- , 
norem, in ahcfuot ramos diutjum , cjui vmbe/ias fiorunt 
candidorum aut purpurafcentium-, JufimenL.: femme 
csfpiji radtce longa, alba, digitatt ettam crajfttie non- 
nunc\uam,fatis aromatica. 

Cajiellam Enxalmos vocant,. 

De Plum* HISTORIjE IIBER II. 43J 

De Plumbagine quorundam. 

CAP. LXXIII. 

M v lt o s ab vna radicecaules emittit cubitales, Plumbago. 
. aut ampliores , plurimis ab lnfmaparte adfiimmum-» 
vfy ramis lentis & vimineis diutjos :filia Lcpidij mi- 
nora, &?fitidisfere, viridia, ficculenta, acemmigu- 
ftus & vrenttsfncultatisftoreshabet infiimmis ramu- 
jis confertos ,membraneo &hiJptdocalyculo glutineq^ 
quodam obfito inclufis, cjuinc^ foiiolis coJbtttes,expur- 
puracaruleos.-Jemennigrum, exiguo auens, deglubatA 
granofimiie: radixalba, longa, digitali crajfitie,vnica, 
tn nouelia (quaiem hic exhibemm) planta:fid vbi ad- 
oleutt, multifida , ionge iatefefifijpargente , atque ad 
ipfum ,vnde propagines ift<t dependent,,caput,nouos 
caules f&pcnumcroproferente. 

*Prouenit pierifa^ Htjpanid & LufttanU iocis caii- 
dioribns iuxtavias : variis item-> Cjalii&Narbonenfis 
locisobfiruaui. Seriusfloret. fn Belgio raro admodum, 
&non niji Septembri: eafe decaufi, tametJiJioreat,fi- 
men ad maturitutem nunauam ifttcperuenirepoteft. 

Antonivs Nebriffenjis hancplantum Lepidiu Lepidmm. 
vocauit. Sunt aui Afolybd<tnam,boc es~b Tlumbagine Molyb&cna 
Plinij putenL,: vuigo Herba S.tAntonij dicitur.Nar- 
bonenfibmmeo tempore^Dentilaria appellatn eft, auod Dentilari*. 
dentium dolori mederi crederetur,etiam manu retenta . 
(franatenfis vuigb Belefa vocanL,. 

P li n i o ^y^Colybdnna commanducata ,fiocuiu4 
fibmde elingatur, vel (vt alij malunt) liniatur,pium- 
bum (auod eftgenm vitij) ex oculo toilitur. 

c DeTithy- 4J4 RAR.IOR.VM STIRPIVM 

Plumbago quomndam. 
fclSTORIyE IIBER II. ^i 

DeThhymalo. cap. lxxiiii. 

Tamhsi nunc pluraTithymaligenera inue- 
niantur, qukm veteribns defcriptafnt ; ea tumen nobis 
confimdenda nonfnt,fd auam commode pojfumus ad 
illorum defcriptiones refirenda. 

Characu multas jpecies obfiruaui,quas,cum 
aliis defcript&fiht, mn opm eft hic repetere. Vnius ta- 
men qu&pr& c&teris Diofcoridis defcriptioni conuenirc 
videtur, hiftoriam adijcere hic libuit. 

Vnicvs illijnterdumplures caules cubitnlesaut r. 
ampliores , tubri, digiti minoris crajfitudwem dtquan- Tnhymalus 
tes, inferiore parteglabri ,filiorum duntuxat vestigii-s c atac,as * 
injigniti, & veluti infitli, cjuales illi Diofcorides capi- 
te de Sedo tribuit ,fuperiore verofiliis Ole& maioribus 
longioribus^, duris , Uuibm , & viridibm , minoribus 
tnmen&sfmygdali filiis ornati fuiL.,deinde mplures 
iunceos &firmos ramulos vmbclU in modum diuidun- 
tur, cjuos ambimitj veluti acetnbula , aut caueoUfoliis 
Balnearumfmiles, & in his flos, nofkblutem autpal- 
lefcens , quemadmodum in aliis,fd niger ,poftekfiu- 
litis tricoccus ,in quofmenpermatuntatemexiliens 
reliejuarum Lafhtnarum modo: radix dura & lignofa. 

Nafcitur idgemts m aferis montofis^,per Hijpa- 
nias, regno l^alentino & circa Afalacam, atcjue ettam 
fpra fstrelaten it/nere Afajfilienfi , & quibufdamj 
aliis N arbonenfis Gallu locis. Totuplantu latleofc- 
co madet: Floret tJfyCartio> 

2. A li v d ei fmileflsrc,fdpluribmcaulibmab 
"vna radicefrodeHntibmffilmmollionbm &■ Unugine 
pubefcentibus, florespallidi. 

Crefcit etiatru in Hijpaniis, deinde in Gallia tnm-> 
N arbonenfquamreliqua , Heluetiis , & reliqUa Ger- 
xtania. Apudnos inhortisfmelftu^copioseprouentt. 

c 1 Myrti- 456 RARIORVM STIRPIVM 

Tithymaluscharaciaslegitimus i . 

Ak- 
HI JTORI>€ LIBER II. 45-7 

M y r t 1 t e s legitimui Hifianis & GaUis igno- 1 r . 
tui.nam ValentinorumMyrttten quidaminter Cha- T Kkymafas 
racUgenera refirre malunL, . myrme*. 

Latifoiivm ettam Ttthymalumverum lc»i- m, 
timumc^ obfiruajfe me exifiimo . 

E s t autem ?latyphyUosTithymalmmihicred't-"^"whymz\tK. 
tm,pedalt ,interdum-j matore altttudme y ahquot abf^ ythyl ' 
radice emittens ramos, nonnunquamfmpltci caule af- 
fiirgens ,circa qucm amplafilta,mucroncrotundiore y 
ad ffittdis nouellst filtorumfirmam accedentia, viri- 
dia ,altquantulum carnofi, &fitcco paRefcentetum^ 
etiam acri turgentia :fios qui ex luteo purpurafcit , ra- 
mulis infidct, acveluti acetabulis quibufdam contine- 
tur,vt tn reliquisTithymali genenbus:radix crajfa 
efi & candida. 

Vno Valentino regno interBiar & Huentiniente, 
viafilebrofi intermedios fiuttces dttntztxat obfiruaui 
forentem Martio menfi. 

Latinis 779t»'«aA©-> auUore Plmio, Latfztria, J^£^ c 
ejr Lattuca caprina nommatur. Htflranis Lechetrez- 
na er arnaballo. 

*JMas mihi defcriptus y %o>&n!ttt , id efi vaUaris, te- ****££«, 
l*nTM y ab ampla (jreffufa coma y clpvTJah<iet&h afiitorum 4«- 
figura, & xaCtof cognominatur. 

Latifilium^rufv^wafiliommamphtudinefnecx^tm^tj^ 
enim vUius, vt Plinianis verbis vtarjauorafitntfilta) 
appeUant Cjraci, 

P o a r o Ttthymali omnes, teste Galcno, vineen- 
tem habent acrem (-rcaltdam fitcuitatem: meslt vcr» 
&amaritudo. 

c $ DePeplL 4}g RARIORVM STIRPIVM 

Tithymalus platyphyllos ni. 
Page missing 
from book 

at time 
of scanning. botanicus Page missing 
from book 

at time 
of scanning. botanicus Page missing 
from book 

at time 
of scanning. botanicus Page missing 
from book 

at time 
of scanning. botanicus HISTORIiE tlBER II. 

Aloe Amcricana. ^ 445 
444 RARIORVM STIRPIVM 

ejr acris. Ex ^prum medio caulem enafci intellexi(nut- 
Ittm cnint-, vidi) brachiali crajfttudtne , drbrcuiorie 
lance<t altitudine : radtx es~t crajfa , oblonga, tncurua, 
ffr velutiinternoditsarticulata,ccuiusgeniculisad la- 
tcraadnafcunturali&plant&alternattm , quemadmo- 
dum tn ssfrundinum nodisgermina fiu gemm<t Jitnt, 
dijpofiu. 

Primum mihihancplantnmdemonslrauit clarifs. 
vir D.foannes Placa medicus ^rprofijfor Valentiniu, 
primo ab vrbe Valentia lapide in monajierio Diu<t vir- 
ginificro , cuicognomen de I e s v inditum ejt , eodem 
quo Perfia crefctt hortulo ,pos~tea aliisettamlocisob- 
firuaut: erutam autem vidi omniummaxtmaradice, 
mfuburbano ornatijfimi vtri Petri <±Alemani ,cuius 
hojpttio exceptus eram, duorumfirc cubitorum iogitu- 
dtne, ad cuius latera trtginta firepumil&planu enata 
erant, ex quibus duas detratlas, atc^ mecum in 'Belgiu 
delatas, vnam generofi Dn. Carolo a *Diuo jiudoma- 
ro pi& memorU , viro ret herbaria , & omnium natura 
mtraculorum fiudtofijftmo & peritijftmo, qu&ficunda 
hyeme periit , alteram Petro ColdebergopharmacopoU 
aottifftmodedi ,quamctiamnuncapud eum afferuari 
puto. Ex eius autem planta hanc iconem delineari tujft t 
ne cjuisputet vulgaris Aloes ejfe . Viuax esi, multos^ 
annos durat , radice multipliciter fi propagans , cuitu 
reigratia, &propter horrentium Jpinarum rtgidttztte, 
Indos fiu Americos circa agros canufirere ccnfiieuijfe 
intelligo , adeos (veluti apud nos Jptnis fieri filet) com- 
muniendos, cfrfitres ab eisarcendos. 
KI y tgniia ValentiniFiIv agulla vocabant,, id efifilum 
ejracus , ejuod fbliorum-, extremt Jpin&, acus, &fibr<t 
interiores fili vicempr&ficnt,. fndt Maguey & Metl: 
nonnulli tfiic Htfpani Cardon ^ab aculeommvt exi- 
ftimo horrore. 

Magno HISTORIvE LIBER II. 445 

M A g n o attttm erat in vju apud Indos , vt refirt 
Gomara adfinem hts~iorU ^JPfcexicans. , cuius verba, 
quodwtegramhuiusplanu btsloriamcontineant, ad- 
fcrtbere hic itbuit y & Latinafkcere. 

M e t l arbor cftnonnuiits Maguey ^altis Cardon M«t. 
dittus, dupiici homtnis jktura y autaittus crefces,craf- Ma S uty * 
fitte humanx. cox<t,parte infirtore craffior &denfior y 
deindefinfim inpyramidemdcfmes vti Cupreffus-.qua- 
dragena tllifilia , tcguiarum amplitudinepropemodii, 
&codem-> modo canuiatn ,fede tnfiriore crajfa, & in 
mucronem definentia, latertbus tenuiora, & crajfajpi~ 
na mucronem occupante. 

Tantu tfiic (ctrca Mcxico vidciicet) copia nafci- 
tur, quemadmodum apttd nos vites -facit Jpicam,flo- 
rem , &fcmen. Ex ea igncm ftruunL,, &eius cineres 
parando lixiuio idonei: truncus ligni loco cs~l,fiiia vero 
tegularumautimbricunu, 

£am caderefolct ante quam nimium adolefcat; tum 
enim radix crajfior fit,cjua excauata quidam liquor 
colligitur , qui ferapif modo ilicb denfitur : isaliquan~ 
tulum cocius , mei fit; depuratus,ficcharum : dilutus, 
acetum: &, addito Ocpatli (radix ea eft, quam ob eius OcpadL 
pr&ftantiam, Vini medicinamnominarvt,) vtnum, iilis 
tfuidem in vjii ,fid parum Jalubre: etenim valde caput 
firit er inebrtat : nuilunu autem cadauer, aut impura 
fintina adeb feetet , attj^ iiiorum anheiitus qui eo vint 
inebrtatifiierint> . Ex hums germimbus & teneilisfiiiit 
fitconfirua. Foitorumprunis affatorumficcus,rccen- 
tibus vuineribus aut vicertbus tnfttilatus , breui ea cu- 
rat. Qerminum cfrradicumficcus cumabfinthij iiiiut 
regionis fucco mixtnt , viperarunu morfibut vtiiiter 
inftiliatur. 

filtusfiiiisparatttr charta in vfim vuigaremficri- 

fhmnm 446 RARIORVM STIRPIVM 

pciorum &piRorum : & ex iis [lini aut ca.na.bis modo 
paratis videlicet)fiunt alpergates(calcetgenus Hifpa- 
nis admodumfkmiliare exfimiculis contextum->)fio- 
rU, chlamj/des,ctngula, capiBra, &fanes:denityjfunt 
iiln cannabinttmfilum-j . 

Horum fbliorum cufftidesfiufpina, adeo firmtt fimL> 
& acuta , vt illis acus aut fubulte vtcemprafient,, eas 
cumfibris extrahendo. Wtsfpinis Sacerdotes tlliusre- 
gionis infacrifictis fepungerefolenL, , etemm cufpisnon 
tnfiringitur , & (atis alte penetrat extguofiramtne fa- 
tto. Hatlenus Gomara. 

A d d v n t cjuidam <*sfmcricanos veneream luerrL* 
hacplantu curarefilitos, hoc modo: 

E i v s fiagmentum, inminutas partes fil~lum,de- 
inde olU canthariaqu<£. capaci impofitum, trium hora- 
rum (patio decoquebant ollaprius luto obstruth: ollam 
deinde apud <tgrum pofitzim aperiebawL,,magnafiimi 
copia inde exhalans, multumfkdoremexcitubat. Aut, 
filium huiusplantte prunis impofitum ajfabaivt^,cuwi 
fitmum dger excipiebat:fid adeo vehementes fitdores 
huius remedij vfii excttabantur , adeo^ vires collabe- 
bantur , v t vix ager firre pojfet , tametfi triduo duntzt- 
xat vteretur. 

H v i v s filiorumfibris reticulum contextum a mei 
Hojpttisfirorevidijfememini , dum ValentUeffenu. 
fntellexi etiam indufia ex tis parata Htfpalt venalia, 
mueniri. 

De Scolimo TheophraiU 

CAP. LXXVIII. 

scolimus Alk^vot profirtcubitalescaules,admodumra- 

Thcophrafti mofis ,adquorumalasfingulas filta tntenfiusvirtdta, 

jinuofa, MISTORI^ LIBER. II. 447 

Scolimus Theophrafti. 
448 RARIORVM STIRPIVM 

flnuofa , & albis Jpinis horrida nafcuntur.flos illi lu- 
tem Cmctfere modo :Jemen in capttulis Jpinofls latum, 
f>liaceum,fcjuammatim cohaerens: radix autem longa, 
digituUcraJJitudme^ carnoja, dulcis y qua Ubenter vef- 
cunturfites , quemadmodum & Eryngij yuigaris radi- 
ce, ea^ decaufi in agris vtramq^ roslro eruutvL,. Tom 
flanm, dumrecens ejt, lacTeoJitcco manat. 

Salmanticenfl agro, & tota Caftella flequentijfima 
eft h&c plantu. Totntejkite floret y & interdumettanu 
autumnoy &JubindeJemenproflrt. 

Simtlem etiam vidijfe memini circa Afompclium, 

Jed muito Utiorem,pauciortbus ramis , &altius ajfur- 

gentem , neq^flore adeo copiojo, &fbltis veluti latTeif 

maculis injignitis. 

*&»."«• Theophrasti o-kom^Q- (qui a T)iofcorideo 

dtjfert) ejfeputatur, qui Szolimi radicem laBenmfUc- 

cum emtttere, & eum 3 vefcendam tum decockim turru 

crudam radicem obtinere fcribit ltb.6.cap.^. de Htfto- 

Iryngium riaplantarumj. ^AnguillarA, Eryngium Vegetijpu- 

e * e " j ' tutur, cjua , nifkllor , caujaflit vt a nonnullis Eryngii* 

luteum appeUetur. Salmanticenfes Silybumnuncupa- 

banL,: vulgo vero cardon Icchal flue lechar, td eft,car- 

duum IacTeum-j.Hellonius libro primo objeruationum* 

cap. iS.c-r 25.0. Cretenflbm vulgari Graco nomine 

Afrotim- tsffcolimbros vocari tradtt :& agro Romano Spina- 

borda : er veteribus Latinis Gr&co nomtne Glycyrrhi* 

«lycjrrrhizS "fonnominatumpumt. 

Salmanticenses teneliam adhuc plantam^ 
& primiim germinantemcumipja radiceelomm ,cru- 
dam, aut cum carntbus coclzm edtint: ipflus latle omne 
laEIis genus coagulant,: & ettu flore crocurru adulte- 
rant^ , tametfl vicmis locis laudatum crocurru coptose 
nafcatur. 

Diosco- HISTORI^ LIBER II. 449 

Dioscoridis Scolimm, abundanter & flonte Sco ^ m ?k A 
toafciturpinguibus LufitanU aruis, prtfirtim ad Ana Dio(cori<,i *' 
veteribus diftumflumen, Vulgo Guadi-ana, &plerif- 
que B&ticx locis. De Chamadeone Salmanticoi 

CAP. LXXIX. 

E x zsfcanaceorumgenere h&c efipUntn , caulepe- Chtm$u6i 
dali, interdumetiamcubttnlialtitudine, multisalisfi- l'^ aa ' 
ue ramis concauo,firiato , er quafi filiato, duro tamen 
&firmo:f>lia numerofi } longa , angufki^ cdndicantia 9 
Jpinis horrida :fummis ramis veluti vmbeiU ex quina. 
autfex calyculisfeu capitdlis : (pinofs conftnntes tnnaf- 
cuntur,~in ejuibusfios purpurem dtlutior , qui (maturo 
fimine) fubinde in pappos euanefcit,reliquorum zsfca- 
naceorummore: femen Cnici , minus, dulce,intus can- 
didum,firisfiibriigrumaut cinereum: radix nigra,du- 
ra, dulcis f mandatur. Tota plantafirmarumjpinam 
vallomumtaefi. 

Agro Salmanticenfifiequens : Florct Julio, &fime 
kAugufio maturum efi.Apud nos fatum in hortispro- 
uenit:fed maiore alutudine affurgens , necfc tta candi- 
eans,femenq 3 raro perficiens . 

Vocatvr Salmanticefibus Chamdeon , & eum 
refirre videturquem -tAngutllarapro Chamdeone ni- 
£ro Dtofcoridii exhibet: verum htftoria non rejpondet. 

£ DcCar- 45« RARIORVM STIRPIVM 

Chamxleon Salmamicenfis. 
HISTORIjE LIBER tlj 4Jf 

De Carlina filueitri minore. CAP. LXXX. noi. P A l m i altitudinemhdtcnon Jiiperat, cauliculo Carlinafil- 
lemtiy vnico, cana lanugtne objito '-filia Carltn&ftlue- 
firts zmula , mtnora , incana ,Jpims horrida : Jummo 
cauhculo (nonnunquan-u ettam tnalis) duo plerunque 
profirt capitula Jpmofa, ey in his luteumfiorem, orbem 
ocuh tmitantcm , media lanugine paUida , quaivu am- 
biuntjrigiditifcula ejrexfuccafihola ltttea:radtxru- 
fifcens 3 tenuis^fngulis annis periens. i 

Nufqnanu hancalibi objeruaui , quam aridis cjui- 
httfdam ,petrofisg 7 rjr defertis ctrca Salmanticenfenu 
vrbem locis, Jiorentem csfugujlo menje. 

A d Acarntt , etjuepm Theophrajli (quanu vulgo &*ty*. 
Carhnam ftluejhem vocant) genm refirri pojfevtde- 
titr.-JJsie ad Eryngium c/uod Aetius de Archtgenis Jen- 
tentia defcrtbtt ffiltis nsfttrattilidis , dtmortbus, & ex 
candido palltdtortbus ,multisramis abvna radtcecu- 
bitultbm-.flortbui Buphthalmo ftmtlibm , Jed oculi fir^ 
mamjhmina in medio nafcentiaperturbantj. De Cnico 4J* RARIORVM STIRPIVM 

Carlina iilueftris minor; 
MisxoRi^e iiBgjt 11; 4il 

De Oiico altero. 
cap. LXXXI. 

V n i c v s bttic cattlis y attt tnterdxm bini x terni 3 Ctdcm ik» 
antquaterm ajfurgunt cubttzctes y jirmi & lignafi vti 
alterim: nullis tamcn a;tt pauctjfimisramis dtuif.-fitta 

Cnici vutgaris y candidtora^paufo tongiora: catntuta 
Cnici ,Jlos diteerJHs , quippc qtti nonfit IuteHt,Jedcx 
muttis Jbtmimbtu cxrutei cataris conjktm rjemen Cnico 
ntinns & (ubruJHm: radixpoUicari crajfitudtne,carm^ 
fi y (uccutentzt, Jttris nigricans, nee^ annua yVtaUeriui, 
fid attquot annisfermanens. 

Circa Cordubam^ injegetibm inuenitttr y &agr» 
Hijfralenji. Florct %5btaio ^rfunio 

V v l g A r e nomen tfuodfciam mn habet:fed cum 
tota Jncie Cnicum rttlgarerefcrat, Cnicumatternnu 
ttHncupatti* 

f j DeEryn«io 454 RARIORTM STIRFIYU 

Cnicus alter. HISTORI^t LIBER II. 45J 

De Eryngio pumilo, 

CAP. LXXXII. 

Eryngii genus paffim fire agro Salmanticenfi 
in colitcuhs nafcttur,palmi,ncnnunquampedis altitu^ 
dwe, caule gracih, mttltis alis brachtato:fihafecttndu 
radicem matufcula, latiufcula & molliora , circa radi- 
cem m rotdt firmanu humi jparguntur: fed qu* in ipfb 
cattle fimt fub alis ^ mttltifida Jun-t>,tenuia qt aculeattt: 
in ramulorum fummttatibtis giob&fa capitula pleruntfe 
otlo ,Jpmoforum fbltolomm ambttu fiellattm ctrcum- 
uallantur , c£- tpfa etiam Jptnofa junt:fios & totzt capi- 
tttla cumfiiis fiholis ea ambteniibtts csxulei fitnt colo- 
ris: Jbha Jhttm exficcantur e-r dectdunt>, vtraroplatt- 
tam cumfiliis repertre hceat ,pr£fertim vbi defioruit; 
radix lignofa & tenttis, <\u& fingulis annis perit. 

PosT meffes plerunt^ inttenitnr cftto commemoraui 
loco: apud nosfatnferiiisfieret httcplantiZj neqttc ita e&- 
rulea eft. 

f 4 DeCorruda, 45<> RARIORVM STIRTIVM 

Eryngiam pamilum. 
^istorijB liber ii. 4^7 

DcCorruda. cap. lxxxiii. 

Vnvm filuejhis zA~ff>aragi genus a veteribus de- 
fcriptum inuemo; ego tnaper Hijfamas obfiruaui. 

Prior herba eftfrutkofa, duabus , tribttsve, aut \ , 
pluribus virgis candidis, lignofts, firmis^-ramofis^cir- corruda 
ca cjttos auina a:tt ftnafiltola fimul Je?&per enafcuntur, prior " 
breuia y rigidittfcuU, & pungentia:fiofcult luteteftnis 
filiisconjkintes.fiib alis inter filia enafcuntur ,odore 
mcundj vti FtoUAIarti£:bacc£primumv:rides, de- 
indecinerei ccloris,Jemen contmentes nigrum,durum: 
radicesab vno capitemultd., crajfi injkir Ajparaai al- 
titis^Jed breutores. 

Copiose nafcitur agro Salmanticenfi locis petrofis, 
totncfefire Caftella & Cjranatenfiregno ,non modo in 
ftptbtu, fedpiei'ttK£Le!i(t?nin cultis: vidietiamplerun- 
que agro Narbotmft iuxtn fepcs. Floret vtta matu- 
Yefcente, hoc eft <*s4ugufto: femen OBcbrimaturefcit. 
Alitur hic apud nosa quibufdam rei herbari&ftu- 
diofis,fedfrullt:m nonprcfirt. 

Alter etiamfuticofus eft , in viridibtts &mol- 1 1. 
lioribus ramis,fiue virgis ramofis fpinas actttas tres aut Corrad» 
quatuor hincinde profiliis firens y vtrides itidem vti ra-* uta " 
mijltnt.flo rem nttllum conjpexi \fed ftetjuentes baccas 
rotund.as vti in fitperiore prtmum virides, deinde per 
maturimtem nigncantes , fitcco & pulpa virente ple- 
nas } ejuafcmcn incittdttttr durum , firts nigrum , intus 
candidum ,plerunq 3 vnicum ,interdunu btna: radix 
erdjfa, longafuperiorifimilis. 

Frccjuens eft ad Tagum in Lufitnnia, & etiarru in 
B&tica,Jolo petrofi ,incollibus rjrfepibtts. Nouembri 
femine onuftum inueni. Creuit & ifte quibufdamno- 
ftratibus ex feminc indek medelato. 

f s . Tertivs 45« RARIORVM STIRPIVM 

Corrudaprior. 
HISTORIiC LIBER II. 459 

Corruda altera. 
460 RARIORVM STIRPIVM 

III. Tertivs cubitales habet virgas, ramofts , c an- 

mda dtdas, hgnofas , &priorifimiles,firmis, candtcanttbm 9 
cr deorfumjpeckmttbmfpinis alternatim, & [eciidum 
virgarum ramorumj^ tn&quahum tnfiexionem horri- 
das : ad quas qutna aut fenafihafimul &r ex eodem ca- 
ptteprodeunt,prioris fpectei fihis longiora meUiora^ 
qtt&commanducatzt fubdulcia & ahqnantulum gum- 
mofa deprehcndttntur :fios tnter fiha ex alarurruftK» 
iongo tenutfy pediculo dependet ex vtridt pallefcens: 
detndefiultm propemodum rotundm, esut tricoccm vi- 
detur (tametfivmcum granumin fe conttneat, rare bi~ 
tta, firis mgrum, tntm candtdum, firmum, vti infupe- 
riortbtts) initto virens ,per maturitatem rubefcens, £r 
carnofits,fiue fuccum ejrpulpam ccntincns lcntam(?r 
Vtfadam : radtce firmatur muitiphci, velutialij filue- 
fires isfifaragt ,longa , cra/fa , tntmalba, finsflaue- 
fcente. Fert ahcjuot thyrfis^ cjnt ahorum <fsffpa>-ago- 
rum modo manduntur crudt & coclt cum eleo y aceto, 
&fi/e. 

N ufquamabundantius ,<juamfitpra Olyfipponem 
falebrofis locis inxtavtas, non procul aT ago obferuaut: 
nafcttur tamen & altis Lufitani* locis .drtota fire Bst- 
tica. Otlobricumfruclu maturoinuent, cfr raros etiam 
htnc indefparfos ftores. 

NulU vero cultura aut dihgcntiafncerc vnsjuam^ 
potmmm ,vt tfiius femen apud nos nafci veUet. Sed 
duo fitperiores ,vti dtxi in generoft ' & verc nobilisviri 
1>n. foannis vander Dttft cuhijftmo viridarto confbU 
eiunturcum multisahis rartffimts fitrptbus, cjuarum t 
vti etiam omnium natura miraculorum-,, efifiudio- 
fifftmus. 

Dicitvr hic AJparagm Gr&cis ttmti^yof -w 
r&ti&' » & pvtLiy.vSx, , td cft z/fsfaragHs petnm (itte 

Jiluefiris % HISTORIi£ LIBER. II, 461 

Corrudi tertia. 
4<TZ RARIORVM STIRPIVM 

Jiiueliris , & ALunna Jpina. Pimius etiamk Latinii 
Cortuda. Corrudam, £r ab altsjutbus Libycum , ab <tAtttcti Or- 
minium vocart tradtt. Corrudam autdem nonnuiii dt- 
ckimvolunt tefie'T£tieiiio,quodvbiadoieuit ,fzciie cor- 
ruat dectdatve: fic HorminiuftLj ci-xo <r£ »?(*»> quodefr 
ruo,Libycum-> autem a patria. Hijpam EfparragoS 
indijfcrenter y tametft aittlem Eiparragos crigueuos, 
quod interfrumentapiert:nq 3 tnuentatur,appeilenL,. : 
Secvndam Jpeciem-, wteiiigerevtdetur^heo- 
phrajius (quemjecutus eji Tltmus) cum ait lib.t.htfi. 
piant. cap.i.<ss~fcu!eatorum alta ex toto aculei funL, 
ceu dztrz^y®-, Corrudam mtelligit , & Scorptus fiue 
Ncpa : hs.c emm nttiium iuxta acuieumfiiium trerunt. 
T £ R t i a m videtur in Cretzi objeruajfe Bellonius: 
nam lib. i . objeruationum cap. 1 8. Fix tota (retu, in- 
quit, tnuemas csfjparagum alttlem : nam pAueftrem-j 
dttntaxat habenL>,Corruda vocatam,paJfimj 3 najcen- 
vem. Prxter eanu tamen aiiud aentts tjiic muenttur t 
polytrkha. nomme vulgari & antia.no ^Polytrtcha d*clum->, 

Q_y A m tjMatthioluscxhibet , Corruda non esi f 
Afparagus fidtiAJparagiaitiUs genus, quod nos(qma maritimis 
«annus. deciimoribus & herbtdis locisjponte prcuemt) marmu 
Vocamus, cautebreuiore,firmtore,fbliis crajfwribusfir- 
miortbus, ex c&ruleo vircntibus: baccis maionbus quam 
vulgaris hortenfs ^&non adeo coralli modo tntense ru- 
bris. Forte us ertt quem Galenus lib. i . de Ahment.fk - 
cultntibtu %>.mv, idefi palusiremnomtnat. 

Stmilem miht htc obferuajfe vtdeor in pratis ad Da- 
nubiumfitis copiosenafcenterru. 

Por ro Corrudx cauitcuit in cibo coEliventrem^ 
emolltunt , <jr vrinam cien-L: radicis decotium contra 
vrind dtjficuimtes , regium morbum , renum., vitia, & 
coxedicumcruciattu inpotu proficif.cum vino autem, 

phaian- HISTORIiE IIBER II. 46$ 

phalangiorum morfbtts auxiliatttr. Breuiter t huitts ef- 
jicactor vis qtthm domefltci. 

De Rubia marina. 

CAP» LXXXIIII. 

Q^y adrangvli httic funt caules, pa!mares y Rubia ma- 
interdum pedales ', gemculatt , dun & itgnojt , ad £]Ho- na3 ~ 
YHmfingtilagenicuia quaternafllia ,infriore fide la- 
tiufcula , & extrema parte mucronata , rigidiufcula, 
candicantiaJlefU modo m orbem adnafcuntur, &Jub- 
tnde in alis ramuli numerofs Jvltis brtutonbm & com- 
pAtlisfeu confrtis ornati, in quibtts flofcult oblongi,ra- 
dtati,pallidt:radix craffa , dura,foris mtenflus rubra, 
intutruftfcens. 

fn littoribm Mediterranei maris ,cjua Htffaniam 
& Galliam N arbonenfem alluit frequens ,prmferttm^ 
vero circa (Jalpen & l r alenttam^ vbi eam co/leai,&f£- 
peetiam httore tllo quod fupra Jkignum ad Perames~t y 
&in montenu vflfe Setiunu extenditur. Floret isiic 
afntis-initio. 

Habut eamaliquado apud nos femine mihiprogna- 
tum , qualenu hic expnmi iujfi , ramis altquot humi 
ftarfls, pedaltbm, medio caule ajfurgente cubttali,in- 
flrmiore tnmen qukm vtjefuffentnre pojfet. Longe ve- 
ro tenenor erat gr minus tncana , qttam locis vbtjponte 
prouentt, ejrfecnndo anno mihi penit , poflquamjerius 
floru ijfet. 

Rvbiam marinamiflicvocabarvu,quonianuad 
Rnbid Jbrmam altquo modo accedtt. Vulgare nomen, 
qttod fciam,non habet: & citxfucultntcs aahucignotas 
*ffeputo. 

DeTnbulo 464 RARIORVM STIRPIVM 

Rubia marina. 
HISTORIvC LIBER II. ^S 

Dc Tribulo tetreftri. CAP.LXXXV. Heria eft multii viticttlis per terram^ftratis Tribulue 
fralongis, cubitalibusplerun^frcqucntxbusgcnicuiis^ «"«^ 1 "* 
qutbus adnafcuntur alia vtrguU , &filia numcrofi 
vni cosia, cottgcjki Ciceris modo , quibus perquamfimi- 
liafunt,fubacri guftu cum adUri&ione quadam :fto- 
res exfmgulis alu> PotenttlU vulgb diUa , mmores , lu~ 
tci:ftul~lu? qumquejhriam diuifus (quatuor Jpinis fin- 
guU dtuifura, qu& dorfi eminenti funt , conjbntS) fub 
filiis lates, in quo totidemfemina : radix interdum mi- 
nimidigiti craffitudinem&quat. 

Adagrorumfemitasjn quibus t^/Ceiopcpones Sal- 
mantic&feruntur s JrequenttJfime prouenit : hortulanis 
admodum inftfia & exofa , quoniamfirmis fruUus eiui 
(qui per maturitatem jhctle deplanta decidit) aculeis 
eorum nudipcdes ojfenduntur. Floret iftic fulio,Jemcrt 
verb Augufto & Scptembri maturum eft. 

tJfytemini etiamolim obftruajfe agro Mompeliano 
inter oltuctu (itb vrbisftre moenibus. 

E s s e autenu hanc plantam 'Diofcoridis ve /CoAop <rt[Ct>vx t t' 
^mtiw yhoc eft Tribulum-, terreftrem , ajfirmare non ralor * 
aufim :ftd optime quadrat alteri ex terreftrtbus Theo- 
phraslo defcripto lib. 6. cap.$. Tpa>ip videlicet, tamet- 
fihicnon fit admodum pracoxjocis falt emquibus fpon- 
tenafcentem obftruaui. Htjpani abrojos vocantj. 

Salmanticenses eius decoilum adpituita y 
ttaffosq^ humores incidendos & cuacuandos fclici fitc- 
ccffu clyfttribui inijciunt: cum tamen Cjalenusterream 
&Jrigidam qualitate Tribulo terreftrt tribuat, 1>iof- 
wrtdem nimirumfectttus. 

g De Aftra- I. 4&6 RARldRVM STlRPlVM 

DeAftragalo. cap.ixxxvi. 

Qv onam hanc planmm., reftrrem-j^ diu mtd- 
tumjj apud me deliberaur.Jed nuliam vetenbus dcfcri- 
pmm-, tnuem , cuua htjlorta tlliperomnia cjuadraret. 
Cimu veroftt eiegans , (jrnemtni exrecenttoribus, vt 
vxifttmo, cognim , oper&prectum mefhflurum puftiui, 
fttiltus tconem cum defcrtptione hicfubijcerenu. 

CvBiTAiEs O" ampliores funt tili cauies, mini- 
fbnc! ga U5 tniftre dtgitt craffitie,penmgomftue anguioft,duri,Jub- 
rubentes, & ianugmoft : fiita ianugtnoja qt incana,tn 
longa cojh ex aduerjo Jemper inter Jeoppoftm , vti in 
Vtcta & Ctcere , guftu prtmum^ adftrmgente, detnde 
firutdo: fiores coptaftLupiniaut Faba vutgdris ,Jecun- 
dum oblongos pediculos exalarumjinu prodeuntes or~ 
dme digeftt) albi omnino y ftd ante quam aperiantur ex 
luteofiris mgricantes .-ftuclum ftrre dicttur (nam flo- 
rentem dunmxat vidij mfiitquis Fajeio minort Dodo- 
n&iftmtlem, qui gujhtus , fluuces ,os ,& linguatti-j in- 
flammattone torcjueat : radixpro fttrpis magnitudine 
'ampiijjima, brachialt interdum crajfttte , palmarilon- 
gitudme, detnde in btnos aut tres ramosjcjefindens, fi- 
ris nigra* rugoja, intus candtda,dura dr tignoJa,mgra~ 
tojapore, cju* arefachx cornu durtttefuperat. 

'Trtinum eam in coiiibus quibufdam fttpra Oiyftp- 
ponem, quosftuuius Tagus alluit, tnter vepres objerua- 
m, attfe menje 1>ecembri erui : deinde frecj uenttorem-> 
tnulio (iib fine /anuarij ftluofts locis nonprocul Hifba- 
li, itinere (fadenfi,florcntem inueni. 

Lvsitani Alfabeca vocant,: 'Satici Garauan- 
cillos, cjuaft Cicer extguum dicas. 

Si fncultates,quas ex eius temperamento contrdriat 
deprehendereiicet, non reftagarentur, legitimu \Aftra- 
galum effs cenjerem , cuitu defcriptioni plurimis notis 

CQnucms* SnSTORI^E LIBER U. 467 

Aftra^alus force i. 
s * 4<SS RARIORYM STIRPIVM 

eonuenit. Videturea cjuamzAmattts Luftmnw Aptt* 
synon fitcit } & Lufitnnis Atramocos de can, hoc efl 
Lupinos canmos vocari ait. 
ii. C^tervm aAslraoali nomine muh& planu 
tipuE?. 1 " ^ ie m f l l nwntHr > m U £ fomen ad Diofcoridti defcri- 
ptionem accedunt,: prxter eam cuius htfloriam^nunc 
dedt, & aliam quam m Cantabris & ^Alptbus Helue- 
tiorum-, obferuaui ramulis altyuot ex vna radtcepro- 
deunttbus ,graciltbus , mterdum ereclis,plerun^ pro- 
cumbenttbus ,filtis Ctceris modo ordtne dtjpofitis,fid 
rarioribus &longioribtts , nec in ambttujenatis^flore 
Vtci*. aut Ciceris ex cs.ruleo purpurafcente, cuifucce- 
dunt filiqudt, zslrachtfirefimiles , in quibusjemen con- 
tmetur: radtx eft tuberofa y nigra, dura, cut propagines 
adnafcuntur farmentictis radiculis adharentes tiitfi- 
miies, (ed mmores. 

Nafctturinmontibusquos dixi vento perflatis, & 
apertis. *Diffcrt tamen a Cham&balano Dodon&t,fiuc 
aiiorum Pfeudoapio. 
III. HrspANi aliamproponebat ^yfflragali qutdem 

Onobrichit ■fii CPl latibus re^ondentenu: /ed furma radtcis mintmc. 
quorundam-' r J ■> r „ . , 

JVam tametfiplia Ctcerts aut Lenttspujtila habeat to- 

tu canentta^ caultculos breues y duros, & in hisflofculos 

ptfifirma,pufiilos, congeftos, &purpureos,fummispe- 

dicnhsinh<trentes:radixtamen magna exparteftngu- 

laris, Qr nthil commune cum zsfflragalo habens,omni- 

no repugnat. 

Crefcit ca in vinetorum & agrorum marginibus Je~ 
cus vias,per Lufituniam & Htffaniam, floret Aprtli. 

Doctissimvs Placa Onobrichtn effe cenjebat, 
difcrepat tumenhiftorta.Lufltani Herua de S.Lorcn- 
zo nuncupabant,. 

flhus m cltbanoftccatd puluerem vulneribus & vl- 

certbui HISTORI^C LIBER II. 469 

ceribus vtiliter infpergt affeucrabant,. 

E A M al^quando tn Belgio hortis noftris aluimus, Aft«galus 
vnk cum ssiftragalo cJWompcitcnJibtts vocatojed illa aum^* 
ante triennium periit. Hicvero adhucperdttrat,filtts 
fuperiorifireftmilis,Jedminusincanis ,flortbtts maiuf- 
culis , (iltquis inflcxus,& dttplicijertejemcn conttnentt- 
bus fubfuluum & rotundtufculum : radtce perquanLs 
fimili. 

DeGlauce. cap. lxxxvij. 

N v l l a m adhuc inter eas qu& Glaucis nomine k 
recentioribus defcrtbuntur, magis adamufftm Diofco- 
rtdis dcfcriptioni reftondentcm tnueni, quam qu* a me 
hicpropomtur. 

Te r n i s aut quaternisaradtceajfurgitcaulicu- Glaux» 
lis dodrantem-, altis,jrractltbus , tncanis ffbliis ordine 
quodam vtrinqL digeftisjecundum cofts. longitudincm, 
Lentis aut lAftragalt Htfpanici iam defcrtpti in mo- 
dum, mollioribm ,fupernc virenttbus , inftrne cana la- 
nugtne obfitis, guftu nonmhtlamaroflos extremis cau- 
liculis confirtus ,&capituli fptc/veobtufe &breuio- 
ris modo innafcitur, Glycyrrhi\& vulgaris firma & 
coloreperquamjimilis: radtcc exilt,candicantc. 

Nufquam alibi , quam ad rtpas T hormis fluminis, 
quod Salmaticam alluit,paufo tnflra eam vrbem obftr- 
uaui, nomine vulgari carentem , menje funio: verum 
is locus procul amari diflzit, tuxta. quodDiofcortdes 
nafcitradit. 

E a Gr&cis yhttv% ,perinde atq 3 Latinis Cjlauxap- !*■$• 
feUatur. 

Diofcortdes cum hordcacea fkrina,Jaleeroteoco- 
quiait in forbitione ,ad reuocandartu extintli laBis 
vbcmtcm^. 

g 3 DcMedica 


r ^7 ; P ^ARIORVM STIRPIV.^ 

Glaux. 
HISTORI^ LIBER. U. 47I 

De Medica marina. 

CAP. LXXXVIII. 

G A v l e s htc habet fiue ramulos tres aut quatttor Medica ma- 
pedafes, humi procumbentes :filta Trtfifij , aut Cjtifi tin *' 
Afaranthd , minora, qu& cum ramulis tomenrofi lanu- 
gineobduchfunt:fiores extremis ramis ex afarum fi- 
nubuspediculis tnh&rentes exiliunt, qumi aut Jeni Ji- 
mulcongefii, Afedic&fiue SertuU campanzfirma, co- 
lore luteo :fifiquA demde giomerats. & ccntort£Jiue in- 
fiexA, in qutbusjemen contmetur Jitbrujum , *JtyCedic& 
Jimife:radix ex candido pallefcens,crajfiufcula, per- 
ennis. 

Prouenit h&cpajfim in Hijpania er Gattia Narbo- 
nenfiad ^JfyCedtterranei marts littora: inuem et tam in 
. Oceatti littoribus, adTagt fiuminis ofiittm, ad D. /0- 
annis propugnaculum & Carcais,Jkb Ofyfippone. Flo- 
ret dtfinte & autumno,i^rJubindefimenpr^)firt.<*^fpud 
nosjam a quibufdam rei herbarin fiudiofis alitur, lon- 
giortbus tamen ramis , neq ? adeo denfi canave fanugme 
ebjitis:prtus etiamjloret, & rarojemen profirt. 

Marinam tJMedicam hanc idco nuncttpaui, 
quod JMedic& cumfit fimiliima , in marttimis meridiei 
prajerttm obuerfis nafcatur. 

Parum aliquando abfitit, cum ante viginti annos in 
Ga.UU N arbonsnfis maritimis eam cofiigerem^, quin Hdeniunj 
Helenium lAlgyptiunu Qrateus,, 1>iofcortdi cap. de ■*£J'P ^U^, '• 
Helenio defcrtptum , effe mihi perfuaderem^: multas 
cnimhabct h&c pianm notas qu& adHelenium^iliud 
accommodart pojfentj, vtt Jimt cauliculi interdumcu- 
bitales , per fifurn^ dtffttfi Cr repcntes,fiiia LenticuU 
numerofi &crebra,radix mimmi dtgiticrajfttudine 
f4llidiuf£ula,pcr.imatenuis,fupernecraJfior:pr£terc* 

g 4 qttod 471 RARIORVM STIRPIVM 

Medica mariua. 
WISTORIjE LIBEK I J. 47; 

^«o^ in maritimis nafcatur. 2S[am quod ^Diofcorides 
corticem mgrum radtciattributt,in Crateux exempla- 
ri non tnueniri<zsfnguillarafcribit. Nthtl tnmen tn rt 
dubta ajfirmare volo. 

V e r v m ts£gyptij Helenij radiccm in vinopota, 
^ontrajerpenttuillusauxtltari tefiis efi Dtofcortdes. DeTrifblio pratenfi Salmamico. 

CAP. LXXXIX. 

N o n multum-, anofkro vulgari dijfimile eft hoc TnfoKnm 
Trifiltum, cjuodpajftm tnpratis ctrca Salmanticam^ Sal ™ anii * 
vrbem nafcitur: caultculis eft pedalibus quinis aut Je- 
nis, humijparfis,fiha trtna fimul contunchx vti tn no- 
firo^minora tnmen & per ambitum Jerratn ipettohex 
alarumjinubus prodeunt fujrmentes captteUafiofculo- 
rum elegantijfmapurpura rubentium,quibusfuccedut 
membranetfilltcuh,& in hisjemen exiguumfiihrufumt 
radix vtt vulgaris Trifilij. 

Totn<tfkitefloret. Hifpani Trebol de prados,$* 
ftmpliciter etiamTrebol 3 quemadmodum alta omnia 
Trifilij genera vocanL». 

g 5 DeOxy 474 RARIORVM STIRPIVM 

Trifolium pracenfe Salmanticum. 
HXSTORIjE IIBER II. 475 

De Oxy flore luteo. 
cap. xc. 

H V m 1 l 1 s h&c eft plantula ^ramulis dodrantn- Oxys flore 
Ubus, interdum longioribm , graciltbm , rotundis , ru- ■ °* 
bentibus,per terra repentibus, drfubinde radices a<ren- 
tibus adftngula internodia , nouos^ furculos & ramu- 
los profirentibus-.filta illi Oxydis vulgarisjrina infin- 
gulis petiolis,Jed minora cjpalUdius virentta , fapore 
acido, qu&Jub vejperam , aut ingruente imbre, compli- 
cantur^ veluti vmbonem quendamfkciuntL,:Jlores in 
oblongis pediculis terniaut quaternifimul enafcuntur y 
qumc^filtolis flellatinu decujfatis confltcui ,vulgari 
?mnores,drlutei: oblongtora demde mucronatnj 3 capi- 
tula,Jemtneexiguo,rufi,plena,quodpermaturttntem 
dehtfcetibus capttulis extlit: radtx tenuis & capillatn. 

Vmbrofis quibufdam circa Hijpalim locis nafcitur: 
«lim etiam vidtjfe memini Afompelij m horto D.Gui- 
chardtprofijforis JWedici. 

<*,<4pud nosjemel (dtum poflauamfiorere coepit, to- 
tn deinde ajhte floret , &Jemenprofirt:plant& tnmen 
omnes hyemis inclementiaperewvL>:fed exfcmine quod 
maturumextliit 3 Jingulis annis coptoserenafcitur. 

O xys Pliniovt putnnt dic~t& genus efl hoc ,quam 
terna habere filia : & ad dijfotutumjtomachum dart, 
^t^aduerjus enteroccelen edi lib. 24-. cap.12. fcripfit. DeParo- 


47<5 RARIORVM STIR.PIVM 

Oxysfloreluteo. 
HISTORI-ie IIBER II. 477 

De Paronychia Hifpanica. 
c ap. xc 1. , 

Longi clegantiffima eft hdcplantu , multis riti- *«» n y chi * 
tulisper terramfiratus,dodrantaltbus magna ex Varte, Hlf P an,c *' 
fid tnterdum etiam pedaltbus aut longtortbus ,gentcu- 
latis ,filiis Polygont maris , mmonbHs , & tn nouell* 
planta virentibus , detnde fuccejfu temporis conftrtijfi* 
ma &numero{a admodum adnafcunturfiliolaaceroji 
& membranea, omnino alba,fic vttota argenteis fqud- 
mis conjhrevideatur gratijfimo JpccTnculo :fios candi- 
dus Tolygoni , Jedadeo paruus , & intermembranulas 
tjhs latens, vt vix consptciatur:Jemen Polygoni: radtx 
candtcans, oblonga & tenuis. 

Huius icon ex nouella planta, &fimineprimumj 
mtbi nata exprejfa efl , qu& paleaceas tllas mcmbranu- 
las nondum adquifierat , id<fc apud nos, vbi multum dg 
candorefuo remittit. 

Nufcjuam abundantius quam in coUibuspetrojis & 
Jiccis SalmanticA vicinis , transfumenThormim, vbi 
efr Colchicum montanum-> mihi fupra dcfcriptumco- 
piofffime prouenit: item circa Vaienttam & Afurcta. 
Obfiruajfe etiarru memini lapidojo illo campo Jupra 
zsirelatem , non procul a 'Diui *J\tartini diucrforio, 
cpua Maffiltam tterefi,fid mulib minorem,efr rnciam 
vix excedenterru. FloretfJMaio &funio,ctrjemen 
profirt. 

SaiMAnticenses efr Valentini jmpavvxfxy, <nqnt\)\t*. 
Paromchiamvocabant: meo tamen iudtcio mhilaliud 
efi, qukm Polygonimaris genuspeculiare 1 etenim cum Polygontm 
prtmum e Jemtne prodit ,a Sanguinaria rulgarinihilV"*™ 03 * 
dtjfert', ejr commanducata , eodemguFlu depreheditur: 
ita^viribusmuUunuabfimilisParonychtt^ qu&tefie 

Gaicm 
478 RARIORVM STIRPIVM 

Paronychia Hifpanica. 
HISTORI^ LIBER II. 479 

Galeno lib. 8 .fimpltaum , tenuiumpartium esl, & ex- 
ftccatoria, morfi vacans : talia entm ftivL, oportet qua, 
faronychias funant^. Jl4urciani vulgb A(pnlla vocat, 
iifiliorttm exfitccorum, mftiUor, afperitate. De Anthylli Valenana. 

CAP. XC II. 

Profert ex vna radice multos cauliculos do- Anthyli» 
drantales, ramofts , humiflratos ,fibrubentes : filiola * cat,na " 
Lentis extgua ffinpotius Chamxfyces ,filfi guftu, & 
plerunq^ cum fitis ramis veluti quadam filfUo-inere- 
fperfi.ftores inter ipfifiliapuftlli , quatuorfiliolis con- 
ftantes, ex albopurpurafcentes: radix fingularis,nigri- 
cdns.Tota Chamtefyciadeoftmilis eft , vt primoafbe- 
£iu Chamafycen putarem-,: latle tamen caret. 

Hancplantam non alibi conftexi quam adfiffas vr- 
bis Vatenti& inHifpaniis ,iuxta eam portam qu& ar- 
cem Regiamfpeflnt: idq 3 demonftrante mihilJ.Placa, 
Floret zAprdis initioi 

AtSuMtJk, Anthyllidemidem Pla$a vocabat,eam^ *»*««fc 
«dprimumgenusDiofcorididefcriptumreferebat.Etfi 
*utem inter Anthyllidesproculdubto recefindaftt: pri- 
ma tamen effenonpoteft ,qux retJis ramulis affurgit, 
citm hac repentes vtidiximushabeat ramulos, totaj^ 
frcie Chamafycenpropemodum reftrat* 

DcAathylli 


48» RARIGRVM STIRPir* 

Anthyllis Valentina; 
HlSTORIiE LIBER 1 1. 481 

De Anrhylli altera. 

CAP. XCIII. 

1 H V m 1 expanfos hahct ramulos,digitnles, teneros> AnthylHi 
hirfutos,filia oblonga , virtdia,htrjuta,per extremum akcra ' 
in ambitujerrata , & cjuodammodo Chammpityos &mn- 
la, bma Jemper ex aduerfo ordine difpcfita , guflu non- 
nihilfiruido,& odorefitis graui:fiorem infingulis alis 
Cham&pity fimilem,Jedpurpureum:Jemina mfingults 
cahculis quaternafimul tunita , cinerei coloris, cblon- 
giufcula:radicemcraffam,fubalbidam^. 

Nafcitur Utofolo m Luftunia ad Tagum, Cjrana- 
tenfiregno, & Gallia Narbonenfi. Floret<?fhte&au- 
tumno. 

Gr^cis hjtca.v$uMu<; hiec/, Latiniszsfnthyllis t'?"™' 1 
altera. Lufitanis Hcruacrina dicttur. *JfyCompeliani lle *' 
meo tempore Tuam mofchatnmappellabantL, . Yua m °- 

B i b 1 t v R hs.c in duritia vuiuarum , & i n tormi- c * '" 
nihus, et in comitialt morbo cum melle & aceto auatuor 
drachmis tefte Plinio. 

Luftani & Granatenfes refirebant, eius decoUum 
ad impurum fknguinem repurgandumfropinari. 

Invenitvr etiam in Hijpaniis puflla qu&dam 
planta Aiugct admodum fimilis tum cauliculis tum fi- Aiu g» a ^ui- 
Itorum trifidorum forma y hirjuta tota ,fiibJalJogufiu, urma " 
& inodora ,nifi quiddarn herbaceum & ingratumre- 
doleret -.fiores extremis ramis ex alisprodeunt zAiugg. 
fimiles,Jed maiores rjr albr.fimina quaterna infingnlis 
calyculis, cineretcolorts ,matufcula & rotunda firhra- 
dix crajfiufcula, fubalbida, &perennis vtijiiperior. 
'Prouenit loctsincultis, & tjhtefloret. 

H 1 s p A n 1 inter Aiugas refirebant,:Jed cum.* 
&U4tempe-ramcntnm non rejpondeat, Pfiudo-Chams.- 

h pitjs 481 RARIORVM STIRPIVM 

Anihyllis altera* 
UISTORIA IIBER ii, ^gj 

Aiuga adulterina. 
pitp potius qtiddam cenjenda erit, donec tegitimuiTL* 
*<»*entnueniat. 

hi De Cori 484 RARIORVM STIRPIVM 

De Cori quorundam. 
CAP. XCIIII. 

M v i T i s ramttlisfruticatdodrantnlibus,plerun~ 
que etiam minoribus,firmis, rotundis, purpurafcenti- 
bus, qui denfis filtis fiipantur Ertca (maioris Jctiicet) 
crafjiufculis,fu,cculentis, amariufculis prdtne quodam 
interdumdtfpofitis , nonnunquam rcro tnordinatis & 
inconditis : (pic& aut capitula extremisramulistnht- 
rentplena calyculorum quincfuepartitoJe.fi apertetmm, 
& totidemmaculis ntgnsfngidis diutfionwus impref- 
Jisfe qutbus calycutts flos emicat non tnodorus, purpu- 
reus , aut ex purpura c&ruleus , elegantiffmi & quafi 
immarcefcibilis coloris y quatuorfiliolis b.tfidis conjktns, 
quorum duojuperiora matufculafunt^-.fimen deinde tn 
calyculis nonnthil aculeatis conttnetur , rotundum, ni- 
gricans.radtx crajfaproplantd magnitudine,palmari 
tongttudine, cjrforis rubra , qtta ettam interdum panni 
linei infici pojfunt,. 

Floret ifia menfiMaio , nannunquam etiam Mar- 
tioficcis qutbufdam ctrca Salmanttcam & zJftCompc- 
lium locis ,&maritimis Valentia &CjallidL t K[arbo- 
nenfis, vbitota maior&crafiiornaflcitur,vtfoUntfirc 
omnes marimfitrpei ,ficum eis qu& macro c? artdofo- 
lo proueniuntj, comparentur. 

Hanc Mompeltani meo tempore Corinvocabai, 
*&*• quamq 3 Gmci Koetr)c,<z%>aov appeilant, ejfe extfiima- 
hant,cuiusfanedefcripttonimultis notis rejponderevi- 
detur:Dtofcortdes entm Qorifilia Eric£tributt,Plinius 
Tamaricis, ptnguiafiue crajfa , detnde fuauem ejfe dt- 
at & odoratam (quod deflore intelltgendumputoJPU- 
mus aculeatnm addtt, qualcs funt/huitts calycult qui 
fimenconttnent,. 

'Doftijfi- HISTORX^C LIBER II. 48; 

Coris quorundam. 
486 RARIORVM STIRPIVM 

^DoEitffimtu Placa , dum vnk varias fiirpes in wrf- 
2.MTW, ritimis ValentU legeremus ahvmv, Alypum ejfe cenfe- 
bat: Hifiani Pinc.el vuigo appellant,. 

A c hanc multum accedere videtur , quam clariffi- 
mus *JtfatthtolusSymphytipetr&t nomtnc exhibutt. 

CvETErvm Cortdis fimen potum menfis & vri~ 
nas trahit: contra Phalangiomm-, morfus , tfchiadicos 
& opislhotonicos ex vinopotum auxilto efi: hononbui 
expiperejOpifihotonicis exoleo vtiltjjimeilltyitur. 

De Holofteo Salmanticenfi. 
c a p. xcv. i. Herbvla efifiltisfire Plantugtnts angufiifilky 
saUnantica ver ^ minoribus> angufitoribus , crebris, per terrar/u 
prius. firatis, & incana lanugine obfitis 3 fubadfirmgentegu- 
Jiu:tnter qua quini aut femcaultculinudiextliunt,, 
palmum alti , qm a medtofire adfumntum vfife nzultis 
& fefi mutuo conttnccntibus fiofculis exherbaceo can- 
dicanribusornattfimLr, vtiin Corompo,qmbus detnde 
fimen Plantugtnts fuccedtt theculis mclufum: radtxeff 
ionga, tenuis, Ugnofa. 

(ollibns artdu Salmantks. vtctnisprouenit : nufqua 
tzimen matorem aut aiidtdiorem vtdi quam iuxtu Va- 
Unttam Mtfpanujecus vtas. Fioret illtc Mato, Valen- 
tia vero tSWartio & <*s4pnlis initio. 
li. C r e s c 1 t vfdem locis altudeuts gentismttltc mi- 
St«°um Uin HHSi Cffius fit !a ^fijtty filiorum Utttudtnem non excc- 
dunt, longtora tumen,& hirfutu qutdem tllafedmtnus 
incana , tn c&teris per omnta fiipertorifimttts, eodanfo 
tempore fiorcns : 

£am etiam obfiruaffe memimolim agro tJ^cmpc^ 
Ixnftlocis incultts & artdts. 

Vtra- HISTORIi€ LIBER II. 

Holofteum Salmanticum prius. 487 
h 4 488 RAE.IORVM STIRPIV^ 

Vtra qv,e Salmanticenfibtts Holofteum dice- 
batur :posl:erior etiam apud JHompeltanos idemnome 
obtinuerat: mthi Piantagtnis angufiifulitzgemtspotiiis 
vtrac^videtur . 

SSSdis. P ° R R ° Hole fiif meminit Diofc. lib. 4. Holeftio, 
inquit,herba eft pufilla,tribm cjuatuorvedigitis extra 
terram-, fupereminens , fblus viticuits^ Coronopo aut 
Graminiproximis,ous~lttadftringenttbtts: radice alba, 
pr&tenui vfy in capiilamentijpectemjongitudine qua- 
tuor dtgitorttm. Nafcitur tn coiltbtts t errenis. 

Hotosleon Piimusiib.27. cap. 1 o.ftne duritta her- 
bam ejfe dictt , ex aduerfo (fttte per dnfa&npv) appelia- 
tama Gracis,ftcut ftl dulce :reliqua vtt Diofcondes. 

V s v s eitts ad ruptu, tn vinopota. : nam-> & carnes 
cogun tur decoBionwus addUu . 

Cynoglofsu Observavi item ijfdem co/ltbtts Salmantinis, 

focte. ^j. a i lls etlitin i n Cafttlla locis aridis Ptantngims genus 

vulgari mmtts ,-jvltis incana multaj 3 lanugine obdu- 
i~tts,cjrhumiftratts, quod maxima anni parte confpi- 
citur fme caute & flore. ?nterdum tamen zJ?/C 'ato fert 
exiguamfptcam Plantugmis m modum , minorem,flo- 
rum paltefcenttum: radice tenui, longa & nigra. 

*wy>j*x«t. E A 1* nonfemel 'Diofcoridis KuvLyhaasw, Cynoglof- 
fum arbitrattts fiim: etenim ft Jpicamflorum^ (quam-* 
D lofcortdes firte non objeruautt) demas ,nullam hatle- 
nm eitts defcnptioni exatltus conuementem , inter tnm, 
varias plantas vtdtffe memtni. 

F o li a autem Cynoglojfi cumfutllo adipe veteri, 
canum morftbits, alopectis , & ambustts medentttr : al- 
uum emolltt decoftum herbx ex vtnopotunu. 

De Hepta- De Heptaphyllo. 

cap. xcvr. 

R A m v l r bmi aut terni ab eadem radice exeunt, Hcptaphyl* 
teretes,firmi y pedales,aliquotgeniculi6 donati> ex cjui- 
bus prodeunt quemadmodum-> & ex radi.ce fiiia,fix 9 
fiptenu,aut pluribus diuijuris infeth adpediculum-, 
vfque^ totzi incana^& veluti argentea : circa extremos 
&fummos ramuios glomerati JutvL, numeroji flofculi, 
Ole* fimiles ,parui , fiellati , ejrcandidi : radix fitis 
crajfa, firis nigricans, dodrantnlis. Tota adstringente 
fipore. 

Trouenit awd (antabros in Tyren&is iuvis: memini 
ejr in Allobrogum Alpibmfiriusflorentem yidiffc y cum 
apud (antnbros tJfyCaiofloreat. 

Q_y o nomine aut veteribus , aut neotericis dicTn 
fit,autetiamvulgo,mibi incertum->efi. Heptaphylli 
nomen ittdidi, cjuodplerun^fiptenisfliiolis exeodem-» 
pediculo dependentibus , aut filio Jeptifkriaffu aut in 
fiptem lacmias diuifi confiet. 

h 5 -, De Phyllitide 4?Q RARIORVM STIRPIVM 

Heptaphyllon. 
HISTORIwC LIBER II. 49 1 

De Phyllicide laciniata. 
c a p. xcvn. 

N o n prdtermittenda fiit h&c Phyllitis propter 
elegantiam,licetvulgarisaplertfy defwiptnfit, &U- 
lius icon exhibitn. 

Sola filiorumfirma a vulgaridiffcrt, alioquiper Phyllid* 1*. 
omnia jimiiis :futvL> vero eapalmari longitud.ine,jena ciniat ** 
autfiptena,ex radice mnltis mgris capillamentis fibra- 
tn yrodeuntia,eiufdem Uuoris & viroris internaparte, 
at externa nullis aut rariffimis tranfuerfis hneisinfi- 
gnitn, dr extrema parte multiphciter dijfecki, 

Hanc m Cantnbris, nonprocul a monte D . uidriani 
nuncupato , ejuaper eius fpecum^ & firmcem tranfitus 
es~i in Hiipaniam , locis vmbrofis m rupibus obfiruaui, 
raram tnmen inter plerafy alias vulgares. 

Afemini & olim plantnm vnam ex Gebennis m<m- 
tibus erutnm, Afompcltj mclartffimtviri^Dn. Guliel- 
rni T^ondeletij medici celeberrimi horto huicfimilem^, 
plantnffe. 

Sed & qu& ad nos ex e/fnglia miffafitit a dotlijfimo 
Lobelio Hemiomtidis nomine , pofiquam eam biennt& 
infitlili propter teneritntcm afferuaffcmus , tnndemin 
Phyllitiderru filtis lactniatis euafit: veriiTru non adeo 
tnuhiphcitcr dtjfecTnm , vt h&cefi , cuius nos piBuram 
damus^fid tribus duntnxat , aut quatuor lacimis :nec 
fitis miraripotui tantnm metnmorphofin. Etcnimpla- 
tuU cjuas ad nos mittebat tota tenelU & molhcelU 
erariL,, & plunmunu ad Hemionittdis figuram acce- 
debantL,. 

PosleacumHriflolif cffcm , duxit meadfpecum il- 
lam Diui Vincentij, vnde eruerat , tdemLobchus, ejr 
aliqmt plantulas meis mambtu cmlfi, iis ^uat mifirat 

fimilet 9 4i>i RARIORVM STIRPIVM 

Phyllitis laciniata. 
HISTORIit LIBER II. 49$ 

fimiles, hoc efl totai tenellai, & molles; quibusperfimi- 
les altquot detnde conjpexi, ex zAnglia m Galltam re- 
diens, puteo quodam nonprocul Bononia ,atqueettam 
*JtyCacblim£puteo illius dtuerfiry, cui fymbolum Ga- 
lea aurea^firofittmenturio ,vt mihi tefiis ejfepotefi \l- 
lu&ris vir^Dn. foannes de r Brancion, cui eas ofiendi. 

Vervm Phyllttidis filta in vmopota ,firpenttum 
tnorfibm auxiliantur tefie Dtofcoride , quadrupedtbus 
vero per os infitfi y auxilio Junt>, & tn dyfintena aut 
refiiuta aluo vtiltterpotui datur. 

DeHemioniti peregrina. 
cap. xcviii.. 

Merit ofiiperiori coniungenda venit elegans h&c 
Hemionitis , ejuam Rom& ex veteris cuiufdam theatri 
ruinis erutam dotltjfimui ideme^ candidijfimus medi- 
cus Ioannes Henrtcm Cjandauenfis,mihi amtcijfimus f 
pta memorU , ex ftulia redux mthidono dedit , qttam 
etiamnttm->cum Thyilitide laciniata & ylcrify aliis 
plantis,quasin meisperegrinattonibmcollegi, repofitas 
habeo. 

H v i v s filia quaternos digitos tranfiierfis longi- PhylUtfs 
iudtne non excedunt ,firrei venabuli mucronis firmam peregnna * 
exprimentia,infiriore bafi duplicem apophyfin haben- 
tia, gr extrema parte mucronam tparte tnterna Ixui 
virorecofpicua, exteriore vero Itnetsobliquis, ex vtra- 
que nerut parte infignita, vti in Phyliittde vulgari, gu- 
ftuacerbo & exficcante quemadmodum Phyllitis \:ra- 
dices nigrd. ,fibrofa , qualcs in legitima Hemionitide 
conjpexi (c-radhuc videreiicet)quam clarijfimm idej^ 
dottijfimm *D . Htppolytus Salutanm T^omanus medt- 
cm iam memorato f Dn . de ISrancion %oma vf% mifit 9 , 

qui 494 RARIORVM STIHPIVltf 

Hemionicis percgrina. 
HISTORI^ IIBER II. 49 J 

ijiii eam infiUili etiam nttnc alit* 

Gr^cis Vero nfuovl-ns jtj cahHmov Vocatur.Latmls *(»*'}'"£ 
ttemHcmiomtts &Splemon. 

E a ex acetopomflienem abjumere creditur. DeMufco terreftri repentc. 

cap. xcix. 

TenURIMA eft herbuU , dodrantalibus , aut Mufcni \t> 
interdumupedalibus revens viticulis filo tenuioribus, "*"*• 
nttmerofis,vtrinc/ue adnatis ramulis inobliquumex- 
panfis, drjubinde capiUanbus , terra inh&rentibu* qtti- 
bufdafitisfibris. Tota integitur numerofijfimisfiiiolif 
Jstt fcjttammulis potim ttnuiffimis pulcherrima ftrie 
digeftis, dtlutiore &paUcfcente virore, & tahlu moili- 
bus quidem,fed velutificcis , guftu adftringente % cunu 
quadam tamengrata, dulcedwe. 

Nufcjttam hoc CMufci genus conjpexi , quarru in 
aggeribtts vmbrofis Oliuetorum ad Cohbriamvrbcm* 
Lufitani£,& Academiam totiusregni celeberrimanu^ 
vulgo Coimbradiihm, transfiumentJfyCondego, La- 
ttnts Mundanuncupatum-,, non proculadejerto quo- 
damfacello in coUefito , tuxta quod Ltnumfilueftre la- 
tifiltum collegijfe medtxi. 

DcGramine. 4^6 RARIORVM STIRPIV^ 

Mufcus terreftris repeni. 
ttTSTORIvC LIBER tl. tyj 

DeGramine. cap. c. 

Va Ri A Cjrammis genera nttnc fiint cognim, ejr 
fubindealta abalttsproponutur & defcrtbuntur. Ne- 
mo tamen hadenm itttus Cjramims iconem-> exhtbutt^ 
quad in magna Europdparte vfuale esJ , prtfirtim per 
Htfpanias & Galltas. Quoniam veroobelegantiam-, 
cogntttt dtgnttm eft , illiut defcriptionem & tconem hte 
fubi^ctemus. 

Pedalibvs affurgit hocgramen culmis, rotu- i. 
dis ,purpurafcenttbui , geniculatis , e qutbus angufh GratneB » 
promit jvtia^ in acumenfhftigiatn, dura: cuimtftue ca- 
tamt tn quaternas aut quinas defmunt paniculas mixti 
ex atro purpttreodj coloris: radtcibtts iongis, nodofis, qe- 
niculatis, candicantibus yfaporefubdulci cum quadam 
adsTritttone, cju*. longelatetfefirpentes ^fibinde pluri- 
mis locis germtnanL,,nouosj 3 culmos Qrftiia proftrunt, 

Hoc gramine nihtl vutgatiusper Htfpamas & Gal- 
Uam y in agris, vtnetis, atcj 3 etia in martttmis, vbi mul- 
ib Utitu grvegctius es~i,&minimt intcYdurru dtgiti 
craftitie radices ertii. 

D i c i t v r Cjrdtis aypa77<-,Latinis Gramen. Sunt Syiaztt* 
qui Ifchtmonen c TlmioIib.2s. cap.S. nuncupatumejfe 
putent,- y quorumfintentiamprobarenon poffum->. Et- 
enim mutto apttits ffchtmonis hiftorU tjuadrare vide- U&*™ *- 
tur *J\€tlij genus tttudftlueftre & fupinum , tn humt- 
dis nafcens, filiis afperis & ianuginofts, ejuodceteberri- 
mtts Aiatthiolut < Tanicumftiueftrc appetiare videtur . 
Serpit s incjuit,Pltniusjc terrm Mtlio ftmilts ,fi)Uis afpe- 
ris & tanuginofts, farciturin nares. 

Quodfiad Pltmani Graminis vlturru atittd gentu 
reftrenda eft hxcpiantzt , aculeaturru iltud pottits erit> . 
cut,qubd in cacummeaculcifuntplurimum quini+Da- DaSylu*. 
ctylinomcn tniiturrueffeattlibro 24. cap. vitimo, & 

i iltitu 493 RARIORVM STlRPlVM 

Gnmen. 
JtlSTORtJE LIBER ff, 499 

%U'nu aculeos canuolutffs naribus mferi fxtrahia. fan- 
gmriis ciendigratia. 

Racix Graminis , incjuit 'Diofcoridcs, trita & 
illita,vulnera conglntinat. Decotlum eiut m potu,tor- 
mimbui medetur, & vrim dijficultntibfu.-calculoja 
etiam excremcnta comminuit. 

Per.elegans etiam Graminis genus inuenitur 1 1 . 
ncnnulhs Hijpanu locisaridts &fabuiofis, quodfupe- Gramen A- 
riori fire filns er culmis fimile eft :Jedpantculas brc- moarcues • 
uioresjcrajfwres, & numerofores habet eiufdem.-, quo- 
dammodo cumjupenore coloris : & radicem non nodo- 
fim efrfirpentemvti iV.nd:verum fibrofkm & capilla- 
rempotius. Aiemint crid obfiruajfe & collegtffe Lu- 
tctiano agro, nonprocul a traietlu Scquan&,qutfire eft 
ad monalhriumvulao diclum Bons hommes, iuxta 
femitat firequentiffimu,vbi vuigo a ruHicis non Chien- 
dem,vti fttpertus gramen,fid Amourettes appcliatttr^ 
obpanicuiarnm, vt opinor, elegantiarru. 

I s t i v s etiam-j piants. muliis Hifpatiis. locis, & j j 7 " 
olim Mompelij obfiruats. defcrtptioncm dare coHitue- Licrymi 
ram. Sed cum *D. de Lobel, & alij qmdam illam exa- Iob> 
Utffime defcripfirinL,, fuperuncancum videbatur eius 
hiftoriam hicrepetere. Locuwu tamcn dedimtu ipfius 
tconi , qttam deltneatam ejrfculptam habuicum reli- 
quisfuperioribiu, ante quam tlhus docHjfima lucubra- 
tiones in lucemprodirent,. 

V t antcm vulgo a herbariis Lacryma Job voca- 
tur : ita Hijpani Lagrimas de Moyfen , Narbonenfis 
Larmes de noftre D-xcazappellantj. l i De Iuncaria 500 AARIORVM STIRPIVM 

Gramcn smourettes. 
HISTORI^ LIBER n. 

Lacrymalob. 501 
JOZ RARIORYM STIRPIVM loneitia 
Silmant, De Iuncaria Salmanticenfi. . 

cap. c i . 

H v C refirenda videtur ea herba quatn Salmanti- 
cenjesa tunceorum, cauliculorum firma , &gra0ilitqte- 
^uncariamappe/la>vL>. Tota emm iuncea eji r ,jed Equi- 
Jeti modo ajpera & <reniculata ,fi/iis vtrwtfe Lim , cr 
frequentibns ramuhs ex alarum Jinu prcdeuntibus, co- 
piojos drpaleaceos candicantesfe jlores profirentibus, 
fimen deinde exiguum, nigncans: radix tenuis crcan- 
dida. Tota herba fnbdu/cis ejt. 

' Frouenit locis arenojis inter vineta Jecundo a Sal- 
'mantica lapide. F/oret Iulto , fcmen profert tsfugujiou 
quo tcmporey ctiamjiibwde recensgerminat. pe SpartOs HISTORI^C LIBBR. Ij. JOJ 

Iuncaria Salmanncenfis. 
5°4 RARTORVM STIRPIVM 

De Sparto Piinij. 
cap. c II. 

*« Nvmerosa, tenuia , iuncea, viridiaj^ habctfi- 
pSS"" 1 l* a ex ' cade?n^radiceprodeunttacubitalilongitudwe t 
ejuts. dum nouellafiwt, lattufculaconfpicwntur, & tn- 
tcrioreparte canefccntta Jucceffu yero tempons con- 
trahitntuY, & conuoiuuntur, fiunt^ iuncea, dura,fle- 
xtbilia tamen , & margtnibus ita- comunclis ,vt vix 
rtmaapparcat, niftdtltgentius obfrues. £x hisculmi 
txiliunt filtis pauio longtores, quivere&Afintepar- 
uam pamculam arundinaceam firuivt, ,fipitli prope- 
modum rationeflorentem: demde oblongumfemen, vel- 
Htinonnulia Cramtnis genera: radtcibus nttitur fibro- 
fis & perennibus,& mult&fimul enafcunturplanta co- 
figutlunci modo,vt nonnuncjuanuvna planta,fiue 
tnulturumfimul congefhrumplatarum cumulus, duo- 
rumpedumjpatium, aut ampltus tn ambttu occupet. 

Plurimunafcitur collibus arenofis interV acria e t AI- 
calai Re.J, & aiiis 'Battcalocis ;fedomntu copiofifftme 
abinitto Granat€nftsregni i fiueB£.t'tc<x.limitibus,v[^ 3 
ad Afurgim vrbemjjulgo Afurcia diclnm, vt nonfmc 
caufa totus ille tratlus veteribus appellatus fit Sparta- 
rtus campus , cjuo etiam noua Carthago , vulgo Carta- 
gena, vrbs maritima continetur,qun, a nonnuliis Spar- 
taria ettam cognomtnatu efi,ob Spartt (vtputo)eo agro 
nafcentts abundantiam. Nafcitur & Valenttno regno, 
JuperioribHS longe vbertus, & Utiw. 

E s t vero Spartum hoc 3 ejuoj. Hifpanis , apud quos 
nafcttur, ettam nunc S pano dicitur , tilud ipfum quod 
Pltnius itb. i p. cap.2. defcribtt. Eodeentm tn vfu nunc 
cfi apud Htfpanos , quofutt Pltnij tempore. Nanu ex 
cruao &ficcato tapetesfiu auUa } fiortat } corbes,ru- 

dcntes JIISTORI^E IIEER U, 

Spartum Plinij. PS 
Spartum 
aliud. in. 

Spjrtum 
imium. $0<> R A R I O R V M S T I R P I V # 

detes atios^fimes conficiunt.tx eo autem aqua.cjuent^ 
*dmodum Lmum->, macerato , deinde ftccato & tufi, 
calceammis genus qmd ipfi Alpergares appellantfimes 
etiam& ahafkbtilioraopera. Prafirtur td quodf^a- 
lentmo regno crefcit. 
U^ A l 1 v r> Sparti genus nafcitur Murcianoregno, 
humidioribtu prafirtim locis ,JkpertoretenuiHs,ctiius 
rarus admodum efivjus ,fiortts aut huiufmodt operi- 
bm confictendis :fid piunmus ad lineosjaccos cjuos le- 
Eiis (ubfiernant,, implendos, cjuemadmodum nosfira- 
mine vtifi/emus } quontam molliore tenuiorea^fit iunco 
quamprimum : paniculamfirt breuem , &pericarpio 
quodam (iuemembranco filltcuh, vtiNarctffi ejrfimi- 
Imm ftre ftores, inctufam-r. 

N aficitur eodem tjuojuperiusmodo\<^rpaulo matu-. 
riusfioret: etemm Adartto cumfiore collegi . 

Incol^ Albardin vocant, nefcio cjua moti ra- 
tione, ntfifirte cjuod eo clttellas fuas ex craffiore canna- * 
bmopanno confichs , cfuas tumentts imponunL., quasc^. 
alabardaszwrant,, iflo Sparto tmpleanL» 

Invenitvr apud nos atcy etiam nonnuliis Cjal- 
lia -locis in aq-aenbus tllis ftbulofis Oceano oppofitis 
Sparti cjuoddamgenus Halm ab mcolis vocatum,qucd 
ptiori fire fimile eft:fid mulio maius&rigidtus , cru- 
ribus eorum-,cjxibus pereos aggeres fine ccreis iterefl, 
permoleflum :pungit entm & cutimpenetrat. Crefcit " 
eodemmodo cjuo fitperiora , flicam^ autemfirt Secales 
infhrfire : nullittu cjuod fctarn^, vfits, mfivt latisfitis 
ceffttibf.s arenam firmiorem reddat , tie tumfkcitc vn- 
dis marinis &fluilibus eluatur. Finis libri feciindi. HISTORI-* LIBRR II. 507 

Spartutiialiu-cL 
5°S RAR.SriRf.HIST.HB.il-: 

Spartum tertium. 
5°? 

APPE ND I X 

PEREGRINARVM 

ET ELEGANTIVM N O N- 

nullarum plantarum 3 cxThracia 
vfque delatarum, 

EIVSDEM 

CAROLI CLVSII A. Lectori. 

CO g i t a b A m elegantium hamm plantarum 
defcriptionem in aliud tempus differre. Venim 
poftquamintellexiHifpanicas noftras obferuationes 
prelo nondum potuiflc fubiici : rei herbaria: ftudio- 
fis gratificaturum exiftimaui, (i iftasad Hifpanicarum 
calcem adiicerem , quibus interea frui poflint, dum 
in eorum gratiam Pannonicarum ftirpium hiftoriam 
conteximus. DcTuIipa- JIO /,PP£NDIX. 

De Tuiipa. I Caaa^xlalt 1 'Stivs pLwttcperegrmtc ,-fu/gb "Tulipa-dVda^dfto 
gcnera ovferuatti: non quodjbrma interfidtjferamt,, 
fid&uod aJ 'icr/w pires prMoces e(fe folcant \alterim ve- 
■ rojerotuu. Hvcgcnm furcas fita imgua Cauala iale 
Cafifla!e. appcllare animaduerto,iili:d ,autem Cafe lale: h iocis 
wzr.r&r&iVjid^prinium ConfhntiHopolim Juerunt ttia~ 
tu, nomine indito: laie tnim tiltsfioremfigmfcat. 
Tuiipa. V.T.R v w Q^v e vero pedaiem profirt cduiem,inter- 
dum etiam cubitalem aut ampiiorem, rotunduttij^ vi- 
rentem, & breut quadam mcana^ lanugme ajperfum y 
non concauxm fedfirma medulla plcnum^: hunc pie- 
runq, tcrna ampietiuntur folia , nonnunquam quater- 
na cjr qnina , infiriora iatu admodum & iiliacea , ion- 
gioratnmen & crajfiora , carinata,fepra terratn^, fifi 
pandentia & cantorquentia ,fupenora autem minora 
dr angujhora . eaj^ vei propendentia, aut (urfiim ere- 
cki: omnia autem colore ex c&ruleo virente , attt arugi- 
neo,veiutiq^jhrinaaJperfi , ejroris interdum adeo re- 
fiex:<s vt-jwuofi videantur, interdum mmime. Sttmmo 
cauli mfidet tmgnm fios furfum Jpec'kms ,fixfi/iisvt 
piurtmum conftnns (mmetfi rjrfiptenis <jr cStoniscon- 
(pexenm) caiathi aut cfathi modo fifi tn fimdo pan- 
dens , ex quo fina , attt totidtm quotfiins conjkt,fki- 
jnina prodsttnt., , modo lutea, modo pa/lida y modo n:-' 
gricantia .pediculis etiam qu&Jkimina fufiincnt , mi- 
rum in modumcohremvartantibm. Excufioflore,Juc- 
cedtt membraneum trianguiare caput ,Jatis magnum, 
quandofc obiongim , quandoq? breuim , ventrea magis 
prominuioi quo tn trespartes hfiimmo dehifccnte, con- 
Jpiciunturfix ordinesfimmis plani, cartiiaginei, lilia- 
ceifire,ejr circmat&propemodum rotundtt&tis , pa/itdi-, 
Jului, autrubefcentis. T^adixbulbacea mterdu bremor 

cfi, 


APfENDIX. 

Tulipa. J" pz APPENDIX. 

efi, interdum oblongior , craffa , infiriorejede nonnihii 
prominente, vtifire in CAchtco,fibris ahcjuot tenutbus 
donata, Qrfins nonnuncjuamjuluefcente , magna vero 
ex parrem<rricantc membrana obduchz ^qus.tntmore 
parte /anugmojaefi, quemadmodum cafianearumcor- 
tex, quandoife autem adeo denfi tometo plena, vt mol- 
lijftmerecubet radix, qu&filida es~r,firma, & velutal^ 
bumen oui coctunu candida, gujhntij^ dulcis , nec in- orata. «O* Tultpa prx- S v m m a autem in Cafe lale efi coloris varietat: 
nec maiorem invllo alio flore vidijfe memini,nifi firte 
tn papauere. Etenim aut omnino lut eui efi, aut ruber t 
aut albui,autpurpureui:interdumetiam bim velplu- 
res exhu tneodem flore permixti conipiciuntur colo- 
res. Nondejitntqui cineret omnino coloris,fant qtti& 
csruiet vtdijfefi dtcant: mtht vero hacienus viderenoH 
conttptt. 
j . Lutea Tultpa aut ad auri fidgorenu accedit, aut 
pallet, fbliorum autem vnguesplerun^ aureijitnt; odor 
ejuafi cer& reccntts.fiue ettam croct y tnterdum nulltu, 
Vel admodum imbecitius. 
1 1 . Rubra color nunc juturatior efi , nunc diluttor & 
ajpeclu tucundtffimj . modo etiam inelegans & ohfilc- 
tus: filtorumvngues vel lutei omnino,autveluti leuis 
qus.dam fitligo luteumajpergit: in qutbufdanLj nigra 
macula medtum vnguem luteum tatitm tnficit,in aliis 
veromagna, vt nthtl nifi lutea quzdam itnea nigrum 
vnguem ambtens confpiciatur : interdunu adeo magni 
funt tfii vngues,vt dimtdtam filij partem occupervt,. 
Huius vero odor aliasgratm efi injfhr mali auret, ma- 
gna vero ex parte obfcurm admodum y velpapauerU 
vtrmquodammodorefirens. 
X I r . tAlbt omnsne candtdw eji , nift tria exteriorafilid 

dorfi 
APPENDIX. jij 

dorfo nonnihil cinerei coloris admifium haberevidere- 
tur: vngttes iutet,pedtcuit drjhmma paiiervL.. 

Purpurea altas faturattcr efi, & violaceumu fiuc ui X» 
amxthtjlmumcolorem habet , altas pcconig fiorts amn- 
U, nonnunquamdtiuttcr, &proumctaiem(cjuamerti- 
dtttores prxnefitnam vocantj rofdm colore refirens, w- 
terdum veroadeo diluta, vt albefcere videatur: cmniii 
attte?n-> vngues cum fiamimbits aut palleivL,, aut latei 
fitnt coloris . 'jnuemtur & odora, &modora. 

f^arta adeo muittplex est , vt difficilefit omnes eim y. 
dtfferenttas verbts exprimere. Nam cum cutufcunque 
tnndempr&cocis Tuitp<efimina excujfa , & tellure Je~ 
pulta vermmenL,:perpauca admodumnatiuummatris 
colorem retmentffidm varios colores transfirmant flo- 
res, maxtma antem ex parte in iuteum-, degenerant,. 
Hmcfit vtaitosparttmalbos, parttm purpureos; alios 
parttm rubros^parttm luteos autaureos;alios coloribtts 
luteofiue rutilate, aibo,purpureo,autrubrofimui per- 
mtxtts conjpicere Itceat-.tta tamen >vt finguli cokret 
altoquifigregatt, radiatimfibt muicempermifceantur: 
drij qutdem aut intenfiores aut dtiutiores, vei denfiut 
*ut rariui tnterfi commtxti,nonnuncjuam ettam alte- 
ro colore vtrgattm duntaxat } tdcfe ieuiteraltum-j^ per 
mediumfblium y antfiimmas oras, intercurjante. Om- 
nes autemfloresfijftii parte lutet fiwvL,,fiue luteos ha- 
bent vngues: (Jr aii* odoratt, altj tnodori. 

- n Serotina tuntam coiorum dtfferentiam non ob~ Tuipa fcro- 
firuam.fid iuteas (oiummodo (-rrubras. tma ' 

L utea cum precoce eiufdem colorisfire conuenit \nifi j . 
tjuod firmtore crajftore^ & iongtore pierun^ fit cattle. 
E.tdem odora muenitur & inodora. 

%*br& color plerit^ (aturattor efi & qttafinigricat: X 1» 
filtorumvngues aut intet fUnL, omnmo vt in pracoce, 

k. AUt i 514 APPENDlX. 

aut omnino nigri,vel maculanigranttncminorenuns 
maiore luteum mficien te^nonnunquam ettam ^ uafi to- 
tum occupante. Firmtor &■ hdc eft,atq 3 altiorpracoce: 
eademt^ aut odora, aut tnodora. 

O m n i v m autem cum in pr&cocc tum infirotin* 
forumfbhafunt extremo apice mucrcnato aui orbtcu- 
lato:vel tria tantum^intertora oibiculata ,exttrtora 
mucronata, &econtra. 

Quarundarru etiam flores diutijftme tnjua coloris 
elegantta & venujhte perdurant,,aliarum vero magis 
caduci & breui marcefcentes : omnes cene nubtiocafo 
fifi contrahunt ,& pluuiofactie corrumpuntur \etianL» 
antcauam cxpandt poffuvL,: contra , fole tliuslrattjefi 
cxpticanL>, & dtuttus confi.uantur. 

Catervm tametji Jemimbus terrst mandatis, 
Tulipava- huiusptantis. qenusconfcruart Coleat :mterdum tamen 
fciitur. & nuclets maion bulbo (Jed raroj aanatts propagatur: 
memtni gr bulbos interjbita enatos, qut terra commtjft 9 
eiufdcmcoiorts cummatre platum produxermt, cjuem- 
admodum ettam nuclet matrtadnati. £xfimtn:busi/c- 
rb cju.t fit propagatto,pIane (vttdixt) tncermesJ. 

Soletcaulit e medto bulbo erumpere :fid ipfi cumfi* 
liisiammarcido &ficcato,fl buibum^rruas, adiattts 
ipf.us bulbi ex bafenatum confptcies; nouo veiutt bulbe 
pauiatimjuccrefcente, cj totim plantdji. ccum adfi rc- 
ctpiente ,quo tempore commodtjftme eruipotesl, & tn 
aha loca transfem. fdem etia ettenit in ?rtde buiboja, 
ejr altis congenertbus. 

Qv o nomine vetertbus dicTnflt hdcplanta , multi 

dttbttnnL, . Sunt tamen perttiores nonnulti , qui ad Sa- 

<wrie<s* ff»- tyrtum ^Diofcoridk ,quibufda rp fav Moy cognominatum y 

♦umw. reflrendum ccnfiarvL. ad cuiusfine defcrtpttonem mtil- 

tis notis acced.it. ss£n vero iffdsm jkcuitatibuscum^ 

Satjm 
APPENDIX. $\e 

Satyrio pr<cditzi fit , neminem periculH ficijfe intellexi. 
Totuiffet jvrte ante aliejuot annos <±Antuert>ianus 
quidam mercator certi quidpiameadere Jhtuere. h 
tnim cum horumbulborumnonexiguumnumerumab 
amwo vnli cum byjfinis pannis (fonfixntinopolifibi mif- 
Jum accepijfet, cepas ejfe extsltmans , altquot ex eis af- 
Jari iujfit, & vulganum ceparum modo ex oleo & ace- 
toin ccenamfibiparari^reltcjuos in horto, inter brajfi* 
cai & aiia olera defidit , vbi negleStt, omnes breui per- 
ierunt., , prnter paitcos quos (Jeorgius Rye mercator 
Machltmenfis, rei herbariapercfuam^jtudiojusadje 
recepit: cuivufanc dtltgentidt & induftrUacceptum re- 
ftrredebemus , quod eorum poftea flores gratijfima va- 
rietatejpechbiles viderenobis licuerit. 

De Bulbo Eriophoro. 

H i c efi ille bttlbus , cuius florem tam diu Befaium 
videre defderauit. Nam~plurtmi$ annisfumma dtli- 
gentta nobh' ifticexculttts, vt in maxtmam amplitudi- 
nem excrefceret,&Je mirum in modumadnatispropa- 
garet , adhibttu etiam omnt cura , vt adflorum genera- 
ttonem perduceremus , nthil tnmen ejficere potuimns. 
EtpoFtquam accejftt illusTrium quorundam Veneto- 
rum quiadnosperfcripferunt tefitmonium, eimftorem 
(tnmetfi pitts tjuam decenntum huncbulbum->in Jitis 
hortis coluerint) nunquam confpextjfe.-jkclum eft , vt 
fterilem e(fe , ne fe florem autjemen profirre arbttrare- 
tnur, prtprtim quando id vittum numerofa nucleorum 
fibole abunde compenjaret. Verum aliter rcmje habere, 
Juprrtore Aiato aeprehendi. 

Nam-, cum-A pr&teritzi hyeme aliquot eius bttlbos 
Mufcari maioris nomine cum plerify aliis rarijftmis 

k. ■* plantif, 5 itf APPENDI*. 

Bulbus Eriophorus. 
APPENDIX. 517 

plantis , Conjhntinopoli rediens attuliffet D. Tbili- 
bertusdcBruxeiUs s. c. M tis dapiftr,&ex illis non- 
nullas pro noftra amicitia mihi dediffet , partcm^ ipfe 
plantnui,partem clarifs. vir D .Joannes ^icholzaus 
medicHi &profiffor Vtcnncnfis : mihtomnesperierunt, 
illi vcro duo egregie creuerunt , alter etiam fiaruit non 
Jine ingenti mea Utitia, quam-> omnibus rei herbarix 
ftudiofis tftius bulbt defcrtpttone tefkitzim effe volui. 

S v.n t crgo iHimultn oblonga filia , Hyacmthinis Bulbuserio- 
ftre fimtlta , minus carnofa & fiicculcntu, duriora ta- phorus. 
men , viridia , mucronata,Japore ingrato , qutbmmi- 
nutijftme etiam confiacT-is , tenuia cju&dam fila mfkir 
teU aranearum dtducipoffutiL,. Sxhorummedtocau- 
lis exit cubitnlis aut ampltor, reffus, ScilUni caulis a- 
tnulus, Uuis, nudus, vtrefcens , Juperiore veropartead 
c&rulcumcolorcmtcndens :in fummo velutioblongam 
ac denfam firt Jpicam in denos vel plures verfus diftin- 
Bttrn, viridemprimum ,Jed paulatim (dumjeje explt- 
cat in fiorcs) c&ruleum colorem contrahentem : conftant 
fiores Jenis filiolis ftelUtim expanfis, triangulovmbone 
inmedtoprotuberante,Hyacinthiautumnalisflortbus 
propemodumfimiles , inodori , colore cumfuis pediculis 
carulea & internis fhminibus , quorurru aptces inttib 
purpurei fttnt. dr vbi Jeje explicarunt, veluti pallefce- 
te cjuadatrufhrina afferfi. Inctpit fiorere ab imo, vti 
SctllafoUt, & reltqui magnaexparte bulbi, qui flores 
racemiaut fpica inmodumconfirtos haben-L,. Volui- 
tnus etiamfemen vbjeruare.-jedflores admodum caduci, 
ftztim marcefcere ccepcrwvL. ,<& reli&is in cauletnn- 
tummod-) vediculis deciderwiL, . Kgdix craffaQ-bul- 
boja eft, explurimis tuniciscontexta, alba, tomentoja, 
& velutiaranearum telis obfitu, multos adnatcs bulbos 
habcns, & crajfts oblongisq 3 fibris nitens. 

k. S Ef/o?opaw JlS APPENDIX. 

Ep/o<?opoy nomen hutc bulbo inditum,ob tomenti co- 
fiam, qucd lanz modo injkimina diduci poteslr. 

Soltu Theophraftm inter veteres Itb.y. htfior. cap. 
tj. Sriophori memimt bulbi, eum tnhttoribusnafii, 
lanam/fe fub primis tunicis habere , ex qua togt er aliot 
vefies confictantur . 

Eius teffimonium adfcrt Vhn.lib.2 1 . Natur. hifi. 
cap.2. <t/£ddn Theophraslus cjuod internum efiw ca. 
bulbo, mandt: cuius nullum ftcimuApericuluffu. 

De Mufcari. 

E x Confkintinopoh primum rehqua, Europtt com- 
municata efi ettam h&c planta, ejua ob fuautffimum-> 
edorem filentio pr&tereunda mm-mc fiat. 
Wufcari. H A b e t autem-j cjutna autfena oblonga fiiia,per 

terram diffuf> y drhac illac mjiexa , cantculatu, (atis 
craffa &fuccu/entzi,FJjacinthtprimt Afatthiohfihis 
percjuamfimilia, cjx£ cumprimum germtnant^urpu- 
rafcu>vt>. Sx horum-> medio cauli* vere crumptt fatis 
craffus, rotundus & nudus ,fid admodum mfirmuspro 
fua craffttie: hunc amedtofireadfiimmum racemattm 
coharentes ambtuntfores, vrceoiis propcmodum fimi- 
lesy initib tnterdum ptirpurafcentes aut virtdes , detn- 
de ex purpura virentes , autex virorealbtcantes , vel 
uigricantes , deinde palltdi , qutmarcefcere tnciptcntes 
grattffimum mofcht fire odorem refirunt.-. Hts fuccc- 
dunt pr&grandia, triquetra, & velutiptnnata capttu- 
la, m cjutbusfimen conttnetur nigrum, rotundnm,ma- 
gmtudme Orobt , aut omntno firmefimtle 1U1 Hyacin- 
thoprtmo tam memorato, qui velutt comam ex c&ruleo 
purpurafcentibus jhmtntbus contextam^fummo caule 
gerit. Radix fnbefi magna^albtcans ,multts tuntci* 

ceparum APPENDIX. 

Mufcaci. 5*9 
5io appendix. 

ceparum more contextn, (frfrequentibttscrajfts fibri* 
cx imafede prodeuntibusflrmatn. 

c/£b tmoflores aperire incipit, vti fluperior. 

A d Hyactnthigeneraprqculdubihreferri debet hs:c 
plantn, cmmprimam nottttam amplijjimo viro faccba 
c^4ntonio Cortufi accentnmrefinmm, quieamtiluslri 
/tcgenerofoviro 'Dn. foannide Brancion ptamemoriit, 
fitmmo meo amico , ante aliquot annos ttt Belgtum mi- 
TibcaJi. ftt Tibcadi nomine. 

Clartfs.^VCatthiolus eitts iconem exhiberevidc- 
tur capite deBulbavomitorio,nulla. tnmen addttn de- 
fcripttone. 

Conftnntinopoli vero femper mtffa fltit M.uCcatiap- 
tellaticne, ob mflgnem vtdelicet odorts fkauitRtcm, qui 
quodammodo ad mofchum accedere videtur, vel ad eo- 
rumpotimpafitllorum^ flagrantta?^, qui exbenjutu 
etliistfa odoratis flcri folentJ. 

DcAcoro. 

Acorum lc- A c o R o funtfilta frtdis tenuifblU maioris^ fogio- 
gitmjum. ra mti i t " j & e lcgantiffimo virore nttentia , dorfo alt- 
quantulum vtrtn^ extante,vt in Xyphiffiltu,gucrt:m 
formam admodum £mu!antur,et illorum aut Jrtdu lu-» 
te& paluTbris modo alia ex aliis prodeunt^,medtumj^ 
jbliumrelicjPiis plerum/j.-, oblongimeft : fitnt autemgu- 
fiu noningrato,jed amartcante , trttzt^ iucudo &aro- 
maticojpirant odore. Sub hyemis intttum marcefcurvL, 
& ficcantur^primo autem vere noua germinant ^uem- 
admodum m fride anguslifilia:tnmen ettam flccata & 
cxfucca odoris gratiam rettnent^. Radtces illtfunt ob- 
hngt,firis candtcantes, intm candidijfim<t,frequenter 
fedtmqyahter geniculatd,firm<x, 3 odorata 3 gufiu fitb- 

amaro 
A rr endix. 
Accrum iegitimum. 5 xi 
$1Z APPENDIX. 

amaro&acri , innumerisparteinfriorc adnatis fibrU 
albicantibm-.frpunt autem &Jitmma tellure Jeje dif* 
JundtirvL, , at% tn obltquum aguntur , ex fngulis fre 
gemculis alttrnatim noua germinaproducen tes. 

Secvnbvs niic agitur annusrfuod fimmtu Wt- 
perator tsVCaximihanus huius nomtnss Jecundtts , do- 
mmus meus clcmentijfimus , hancplantum alat , dge- 
fterofis D. D.Augerio de Bousbecke , & Carolo Ryrn^ 
C^Jareis ad Turcarum imperatorem Oratonbus cum 
multis aliisranffimis plantis donamm :nunquam ta- 
men florem, imo necaulcm qmdera viderc conttgit, 

^Retulit autemmihi idem^Dasfugerius, nulluntj Y 
etiam vbi fpontc nafcitur , vel florem^, veljemen pro- 
frrc-Jedduntuxatquttdamnucamentzt, nucis ^Pontica, 
iulisfmilia y c ramulis ex Uui cauleprodeuntibus de- 
fendentta , quemadmodum-, diU^eHtiffime obfiruarat 
doUifimus Quacelbenm , cius , dum Conjhntinopolt 
Oratorem ageret, medicus , cjuem tn Bithyntam vfque 
hunuplants, coquirenddtgratia ablegarat : quodcttam 
clartfs , Matthiolus cx aufderru Quacelbmt eptfloU 
in commentariis Juis annotauit. 

^«sri nau- N A S c i t v r autem ingenti quodam lacu, ad ra- 
dices montis prxcelf iuxta Pruffam BithynU vrbem. 

V i r e s ac fhcultntes Acori Diofcorides> (jalcnus, 
& alif plcrifa fatis late pcrjecuti JiwtJ, ad quos leElo- 
rcmremhttimiv. 

De Anemone APPENDIX. 525 

De Anemone pleno flore. 

Neq^ve harumplanturumelegantiapermittit vt 
eas filentio pr<ttereamL>. Vtrac^autemad sA~nemones 
genera refirenda. 

Prior multn ex vna radtce promit filia,Anemoni Anemone 
iattfohdtflore pnrpnreo^aut SantcuU haudmtdtii d?Jfi- [iutoluxiio z 
mika, dura, neruoft, in tres laciniasprofiindiores diui- lc m " p 
Ja,dewde per ambitumfirratn, fi>pernc ntgricantiajn- 
firne candtdiora^fipore fauidifiimo , &,fi guftentur^ 
illice hnguam vrente , ante hyemem etiam aerminan- 
tia, quemadmodttm tn rehquis tAnemones genenbw. 
fnter h&c caulis vnm aut alter prodk palmarts ,non- 
nunquam etiampedalis, nudw ,jubhtrjutus, qui circa 
cacumen tria extguafilta ab eodefire exortuprodeun- 
tia,& fimul caulent-> ampleclentia profirt, deinde itt 
fkmmo magnum ac late expanjum fiorem,numcrofis fi- 
liisconjhntem, cjuorum externa &maxtma denaaut 
duodena colore viridt fiint^jnterna vero minora & an- 
gufiiora, dilutiore purpura nitentia , ctrca vmbiltcum 
fimul glomeratu. %adix crajfa,&in aliquot capim 
extuberans <^Anemones latifih*. purpurea modo,firU 
nigra &ficabra, intusalba &fihda ,gusiu ingrato& 
fihuces coarffante, multis tenuibusfibris capillata. 

Aitera, c/uina,Jena t autplurababetfiliamul- Anemone 
tifida, & Oenanthesprims. , f.ue Bulbocafhniferemo- «fnuifoha 

1 . . ', . . J * r 1 , ■ J , «oreraulu- 

ao , m multas tcnues lacmtas dunja , duuttore colore piicj. 

efuam fiupenoris virentia-, caulem etiam pedaiempriori 

fimilem,fidnon ttque crajfum , cjuem-, item circafum- 

mum tria tenuius incija ambiunt filiola ,fiorem ettam 

(quemadmodum in omnibm Anemones genenbm) an- 

te qukm aperiatur occulentia, quijummo cauli wfides, 

ficcrefcente cmle exphcatur M der.a aut plurafilut 

birjittn, SH APPENDIX. 

Anemonc latifolia flore mulripltci. 
APPENDIX. 51| 

Aneraoncs latifolia: flos multiplcr. 
fl6 APPINDIX. 

Anemone tenuifblia flore mulaplici* 
APPENDIX. 517 

birjutn, latiufcula, 0- maiufcula cocci modo rubentia, 
<judi numerofd tenuia^ptiota Betttdu muitiplicisflori 
perquamjimilta, dr colore cocctneofituratiore, ample- 
lluntur, Radix non multumafuperioredtfcrepans,ob- 
longtorpaulo ,fbris etiam rugofa, mgricans , & tenui- 
bui capttlamentis ftbratn , tntus rero candtda 3 & etuf- 
dem cumfuperioregujtm. 

Jjiim ettam mcminimm fecundo noflrarum Hifpa- 
nicarttm obferuaticnunu Lbro: fed cum hoc ar.no nubis 
pulchemme fioruerit , ncn potui illarru fupenori non 
coniungere cumfka iconepaulo accuratiits exprejfa. 

V t r a (\v e vere floret cum aliis zsfnemcnes ge~ 
neribuscjuarum vinbm procutdubto etiam rejpondent. 
2n neutra autemfemen obferuaut, ejr haud fcto anfe- 
miniferttfinL.. 

Constantinopoli anno ftperiore ad not 
funt delat<t Giul caramer nomine: lingtta autem Tur- Giu! cat*. 
cica catamer ftue cstcmcr plenumfiu multtphcem fi- ' 
gnificare, ab its qut tificdtu vrxerunt, intellexi. 

Quod fi tsfnemones aliquod genm ad ^Adonidis A< * oni<1 '« 
fiorem Ouidio Ub. 1 . *JMiemm$rph. defcriptum reje- 
rendum efi^ nuliurru haBenm conjptcere mthi licutt, 
cfuodeitn defcrtptieni proximius accedat yCjuamcjuod 
hic exhibemm: etemm fanguini concolorem habetjlore, 
Jiue fiicco pr&maturt malt punict, eittsprtjerttm quod 
dulcifeu vtnofo fucco fr&dttum efi. De Ranun-» 5^8 APPENDIX. 

De Ranunculo Conftanrinopolitano. 
Ranuncului Pfdalem habe t caulem , in duos aut plures rd- 

Conftanii- i- • r i ■ r \ L n 

nopoJnanus rnosaitnJu,nu,quorum extremitattbtts wflaetvt, Jiores 
magni , multipltci^ filtorum glomeratione cortfkwtes 
(vt tn %anunculo vulgari tuberojo flore multtpltci)Jed 
pulchernmo cocci colore rubentes : filta circa radtcenu 
quina atttftna dtluto vtrore nitentia , media firma in- 
terpaluftris {§• echtnatt T^anunculorum filia : qu& ve- 
rb per caulemjparja funt , minora , necadeb inaja , nec 
admcdumfrequentia: mults. tlli radicesftmul congeflx, 
Lufltanict Ranunculi radictbu-s perflmiles, ajphodeli- 
firmes, fiauefcentes. 

H v i c Ran:tncuio Conjkintinopolitani cogncmen 
addtdi, quod iHic qutbufdam hortis tnueniri inte/lexe- 
rim. Certe huttes tconem viuis coloribm exprejjammi- 
hi liberaltjfime communicauit generofis Dn.Carolui 
RymL, y Ca.faris tJfyCaximiltant ii.zsfuguftt Confl- 
liarius, Confkintinopoli redtens. 

Cuim vero flt temperamenti , ajflrmare n~n attjim-,: 
vertflmileautemef, ifdemjhjulizitibus ejfeprtditum 
cum altis Ranunculijpeciebfts. F i N I s* APPENDIX. jjd 

Ranunculus Conftantinopolitanus. 
INDEX PRIOR S TI R PIVM QJV JE 

I N HOC LIBRO 

CONTINENTVR. tK £5 y 'X'*g ir £ Bics marina Bel- 

"^^^i»*^ Theoplnuiti z6 
Abroronum fcxir.Saim. 1.2.2 30, 

231 
Acacalis 110 , Acarne Theoph. 


4)1 


<x%iAiicv 370 


«xe?r®- 189 


Acorum 


J20,&5-- 


«xuXot Acyion 


33 


Adonidisiios 


5^7 


««'^»6» to y-ty* 


122 


et^uhuttt 49 u^&si 1 ; 49 7 


*<yyV7«r'n5ra»7/>cej itieeftos 3 01 


fCfTuhlOi 

-Aiiiga adulterina 


175 
481 


Aiarcrnus r. 


^ 


Alarermis r 1 . 


ibia. 


Albucum Piin. 


297 


CthtX.KX.U-3 01 


402 


Aloe America 


44- 


Alfinerepens 41 


3. comiculata 


4M 
Althxa 


90&92 


Alvpum 
Alyilbn Galcni 


l 7 <>,&486 
386 


Ambroiia 


1*7 

f228 


«y-uyfaKotiJtS 


437 Anabafis 187 

Anagyris,*»*^* r87,& 1 89 
aifyixyti *?%U 439 

Androlace 186 

Anemcne , avtuuinf , &eius di- 
uerfxfpecies,^ 06, 308,311, 

a&ttxii ijj 

Amhyllis 47.9,&48r 

Apocynon, «sT«'xtty«»,-Sc Apocy- 

IIUS 223,224,&225 

uzroXnes 175 

Arbor fancta 5 5 Arbor vita: 94 
Arbor Filici fimilis 98 

Arbutus 76 *pk1otu$ oXat 80 
ArisPlin. 304 

Anfarum, &eiusfpecies, 302, 

&304 
Ariftolochia ic^Xo^icc,8c cius 

(pccies3i7, 31^,321, 323» 

&315 
Artemiha 217 

Afpaiathus&eius ipecies 208, 

&210 
Afparasnis & eius fpccies 462 
Aiphodclus ie-cpofoh.es & ch» 

fpccies 294,29 5, & 297 
Aiter Atticus irkp i-rliKos 380, 

&381 
Aitra^aius & eius fpecies 460, 

466,468, & 469 

i 2 Aurc- I N Aurclia 


5*7 


Auriculamuris 


417 


T) Accharis 

\_y BcIafaSyrorum 


37* 


426 


Bolbina 


160 


jZovoviiot 


381 


Braffica campeflris 


4°9 


Bruta Plinij 


28 


Bryigenus 


15 


BulbinePlinij 


169 


Bulbus Eriophorus 


5*5 CAnna Indicarccentiorum 
32S 
C anrabrica 3 8 5 . & 3 8 6 

Capnostenuifolia 374 

Carhna lilueftris minor 451 
Cafiaquorundam 181 

Caucon 187 

CaudaVuIpina 187 

CcdrusLycia 104 

CedrusminorPhcemcca 101 
Ccntauriu,&eiusfpccies 355, 

& J 57 

Ccratia 44 

CcrcisTheoph. ibid. 

Cerinthequorundam 4 10 

xiieux 44 xts*o? 173 

Chamardaphne 80 

Chamargeniltaperegrina 208 
Chamckca.;^«**m 165,171, 

&173 
Chamelseon Salmamtc. 449 
Chamoef)'ce, / j«>tA<B-ux.ij 441 , & 

442 
%tpxxietf 4 37 

^iuc-iy$tfi*i , & Chryfanthcmu 

Valenunum 367,& 368 
Chryfbcome 367 

Cinuabaxis Diofcor. 1 1 D I X. 

xiaYetper.xifapw 140 

Mftf,Ciftus & eiusfpccics 1 34, 

I4°>I43.I46.I4S.1J3»MJ 
Clemans Diofcor. & eius fpe- 

cies 121 

ftnUitf xixxtt 173 

xttapes £t xiiapai ^ 7 3> J ^3 

Cnicusakei: 453 

r-uvtas 4U 

Coccum 3 f 

Ccccusinfecroria ibid- 

Cocciilex ibid. 

CoccusPaufania? 36 

Cocci baphica? hiftoria 3 6 

Cocci parandi ratio 3 8 

Coiocafia 2^9,&3oi 

Colchicum&eiusipecics 166 
ColyteaThcoph. 44 

xifietpas 78 yohvit*S 437 

Condrilla & eiusfpecics 376, 

4i7,&4i9 
Confblidaaurea 153 

ConuohioIusfolioAIthaex 383 
Conyza«o'ro^« , & eius fpccies 

376,&378 
Corrsquorundam 485 

Corruda & cius ipecies 457,8: 

460 
xitipas 49 Cotyledon 332. 
Crocus & eius fpecics 1 5 8,260, 

l£l,& 264 
Croton j8£ 

CupreffusmarinaBehrica 27 
Cvclaminus altera Diofcor.41 3 
Cyix xto 

xinoxga/uQi 21 j 

Cynogloffumforte 488 

Cytifus&eiusfpecics 190,193 

DAcrylus 497 

*\«<Pin&xU 84 

Denrilaria 4 3 3 

Dir» X N D 

Dit, arbor 44 

Dorycmum Hifpanicum 10 r 
Dorycnio congcncr planta 10 3 
Draco arbor 1 i fLxprinos 59 

Eleagnus Thcoph. 54 

Elichrylbn, (A«^o<ra» 366, & 

3«7 
Ephedra 187 

Erica,& eius fpecies 1 07,& 108 
Erinacea 113 

'ifTvKef i^toi & ^vyl; Diofcor. 

2 ? S ' > 

Erucaperegrina 410 

Eryngium Vegetij 448 

Pumilum 457 FAbaAegyptia 
Fabajjo arbor 
P 
Jrremium 

Frutci coronarius 3or 

4i 

3*3 
124 GAdenfis arbor Pofidonij 1 3 

Geniftatin&oria 199 

GeniftaPlinij 103 

Gentianella verna minor 35} 

Glans vngucntaria 126 

Glaux 469 

Glurenalbotin 89 

Glycyrrhizon 448 

Gramen 497 

Gramen Amourertes 500 

Granumvindc 89 

Granum cnidium 1 7 J H Alicacabum Plinrj 402 
Halimus & eius fpccics 
65,72 } & 7 4 E X. 

Harmala 414,51 4t< 

Hafiularcgia 197 

Hclenium Aegyptium 471 
HeIio'copmrnPlinij 39 j 

Hcliotropium minus cricoccu 

395 Supinum jbid. 

Hei\anrhemon 1 j j 

Hcmerocallis 2.89 

Valentina 187 

Hemionitis peregrina 49 j 
Heptaphyllon 489 

HerbaS.Antonij 433 

HippoglofTon Valentinum 1 79 
Holefhon Diofcoridis 488 
Hcloftcum Sa!manticum,pnus 

&alterum 48 <f 

Hyacinthus & eius ipecies 

169 
Hypecoon 40 £ 

Hypericumfupinum 427 

Hy pocif tis & cius fpecics 1-3 4, 

I4j,&i6i 
HvsGalatarum jf IAccalutea 
Iangc 
Iaiione 

. \ a t 

upu veritrn 

Ilexmaior 

Ilexcoccigera 

In^uinalis 

Iouisbarbaarbor 361 

*1J 

J8J 

J7i 

5* 

3J 
J8r 

5$ Iris,&eius varix fpccics 173, 

i76,& 182,184,285,186,287 

Kchxmon 497 

ludararborflorealbo 41 

Eiushiftoria ibid. 

Herbaludaica 3 8$ 

Iujubxofficinarum 51 

I uncaria S almanticcnfis 502 

Iuniperusmaior 99 

l 3 U- I N D 

LAcrymalob 499 

Lactaria& Lactuca capri- 

na 337 

Lada 168 

TutsJiiKj^LadaninTi ibid. 

Ladani culligendi ratio 168 
Laudanum orfic. ibid. 

Lauendulamultiridofolio 2.34 
Laurus filuatica 80 

Twhr, Ledon, & eius varia fpe- 

cies 157, 159 ,161 , 164, & 

168 
^Hl^mtaThcofh. 206 

Lcntifcus 84 

Lepidium 433 

Leucoium, &eiusipecies 171, 

&3 33 
Xilac iz6 

Ximodorum 199 

Xinaria &cius fpecies 349 , & 

.?5<* 
Xinterna 59 

Linum filueftre & cius fpe- 
cies 3ji,&3J3 

Xiriumalterum 255 

Lotus,&eiusfpecics 5i,& 5 5 
Lych nis filuef tris J 3 5 

^'i%iins - 3 80 

Xycium cjuorundam 71 

MAndragorafemina 400 
Maru , vel Almaru Aui- 
cen. 4* 2 

Maftiche S6 

Maftixorfic. ibid. 

(iMxair x.ifccsirit 40$ 

Aledicamarinit 471 

fiiu.eem.iXet 78 

Memitha 41 2 

Moly Daoicor.& Tiieophr. 2 5 6 
Indicum 258 E X. 
Montanum 


424,&4z* 


Moiybda:na 


4*3 


MorionPlin. 


402 


Munnafpina 


462, 


M ufcari 


5 1 ? M ufcus rerreftris 495 

Myrica fatiua 106 filue- 

ftris 104 

Myrica^galla 106 

Myrte ibid. 

Myrtillusorficinarum 80 

Myrtus , & eius varia: fpecies 
'127,128,131,132,133 

NArciiTus , & eius fpecies 
245,246,24^,251,154 
Nafturtium iilueftre Valcnn- 
nurn 42- 

nopccs 2.15 

OCuIusChrifti 581 

Ocymaftrum Valen: i i 1 1 

%9i 

Oleafatiua 45 
Oieafterfiue filueftris oiea 48, 

&^5 

Olcarhiftcria 4.5 

0'e.Tftrihiftcria 47 

Oleumdccade 104 

Olinaalba 45 

Qtlua: legcndae tempus ibid. 

Onobrichisquorundam 468 

Opirion z6i 

Orob-rhion 145 

OfirisfortePiinij iSr 

Oxyncantha 65 
Oxycedrus 102 a%v t u»}trint l ?3 

Oxysrlprelureo ;4'J 

PAEderos Paufaiiia: - ) 

* , UyKfCiTtiyK<j;zix,& 2.9 Z 

Pan- , I N D 

Paucratium iS9,&i9i 

Panax chironium 153 

Papauercorniculatum 405 
ParonychiaHifpanica 477 
Trnpxiov ap«»a» £ a.^101 414,60 

416 
Pcplis 439 

Periclymenum redtum & eius 

fpecies 9i,&94 

Pcrli-a arbor & eiusfpccies 16, 

/I7,i8 
<pi».t&- 19 

wsT3A(tf»Hippocr. 4$ 9 

Phenion 313 

PhitycaTheoph. 5? 

Phi!Iyrea,& cius fpecies 60,61, 

&V3 
Phlomislychnitis 378 

Phyllitislaciniata 49 r 

peregrina 493 

Phyllum marifTcum &femini- 

ncum 397 

Pimpinella fpinofa 217 

Pinaftcr & ci us ipecics 3 9 

Pinus iiluefter 38 

Piftolochia 325 

Pityida-quid 39 

PlacidaGaza; 19 

Plantaginis anguftifoliaj genus 

488 
P 1 u m bago q uor u ndam 4 3 3 
Polium , 7roXi«* , & cius fpecies 

i4r,&244 
Polvgala, & eius ipecies 196, & 

198 
Polvgonum & cius fpecies 1 8 1 , 

*S 3,«:477 
m&^fzi-^ct 3 27 

Polyrncha 461 

Poterium,»B7^<« 1.15 

Portulacamaxiru 75 E X. 

<7r£ucne9 13? 

vrghts 3 J 

Pieudo-narcuTus maior 25 J 

multiplcr 25 £ 

Pulicaria 378 QVcrcus,&eiusipecies 19, 
_ 25,&i5 
Q^uitquilium 35 RAnuncuIus autumnaIis(Sc 
eiusfpecies 315,317» 
$x4 
Reiinalcntifcina 8<S" 

pyTitii jtyiiin 26 

Rhamnus&eiusfpecies 66,Sc 
J9 

favirJpatnxoTtrOf 143 

Robur , & cius fpccies 19, 21, 

22,2 j, & 2,- 

Rubiamarina 4^5 

Rubus Id.xus Valcntinus 120 

Rutamontana 412, 

Pythagora 414 

Silueims 42« 

SiiucilrisDiofc. 417 

SAbina 97 

Sabma baccifera 10 1 

Sanamunda & eius fpccies 1 74, 

&i77- 
Sanc;uis Draconis 13 , 14, & 

Satyrium Dio^cor. 514 

mloftof ?$i$v&ei 154 

Scabioia Hifpanica maior & 

minor 364J&366 

l 4 Scam- I N D 

Scamonca Valemina & Mom- 

peliana 115 

Scilla & eius fpccics 189, & 

CZttet $6 

Scolimus Diofcoridis 449 

Theophrafti 446 

Scorpius 11 1 

g-X.«B7FIDVftf 3. 9 3 

Sedu&eiusfpecies ni 5 & iii 
Selinumperegrinum 431 

Serpyllum Zygis 138 

SefeiiMaffilienfc 431 

Sideritis heraclea 3 89 

Siliquafilueftris 41 

Siiybum Salmanticcnfium 44S 
««r^p^ajTheoph. 181 

Sifyvichio maius & minus 179, 

&280 
Smiiax & eius fpccies 118 ,& 

izo 
Solanum^omniferum 401 
Sparganium Plac^e 254 

Spaitum , & eius fpecies 103, 

io6,4o6,5C4,& 506 
Splenion 495 

*Jfc*fiS*fa;** 2- 3 4 

Stcebe Saimantica,prior& altc- 

ra 3 59 

Stccchas,&eiusfpecies 131 
Stratioteslutea 370 

rattLumc a xfXta^uXkat 37° 

Suber&eiusfpccies 17,18,19 
Eteiushiftoria 30 

wx.» 44i 

Sycomorus 5 5 

Syringa & eius fpecies 114, 
H5,&ii£ 
Amarifcus officin. 
Tamarix ro 7 
ibid. 1 Y. 

Telephium Hifpanicum 330 
Terebinthuslndica 87 

Mas&femina ibid* 

reauttitt 89 

Teucrium Barticum 118 

Thapfia larifolia 419 Sal- 

manticenfis 431 

ThyaTheophr. 97 

Thyme!a?a 171 

Thymum lcgitimum 13 6 

6vuc; Diofcoridis 137 

Thvmum durius fiue Plinij 

137 
ifttxtsis 380 

Tinus & cius fpccies 80 , & 

8r 
Tithymalus & eius fpecies 43 5, 

43 6,&437 
Traczacantha akera 115 

7?*39g«^<*»flf 139 

Tragonganum & eius fpecies 

138 
Traguro fiuctraganum J 8 6 

TflZ*>CZ %tccru.tas 4-^5 

Tnbulusrerreftris ibid. 

TrifoliumSalmanticcnfc 473 
Tuberes 51 

Tuiipa&eiusfpecies 510,511, 

&5H 
Tulipa variis modis feritur 

3i4 

VE rbafcu m fi I u eftre 380 
Verbenaca fupina 371 
Verntcaria 393 

Veficularum in terebintho v- 
fus 9° 

Vifcum oxyccdri 101 

Vifcum in oleis na!ccns baccis 
purpureis 47 

VitisIckaTheophr. 80 

Vm- I N D E X. VmbilicusVencris 


3 3- 


Vnedo 


73 


Vua marinaYulgaris 


i»3 


Vua vrfi 


78 Zizypha & zizyphus 8C 
eiusVariae fpecics 49, 5 1 , & 
53- A L T E R INDEX STIRPIVM 

PEREGRINIS, HI SPANICIS ET 

AHiS VV LGA RIBVS LIKGYj S EXPREg- 
SARYM NOMENCLATVRAM CONTINENS. A Bhd 


91 


/\ Abrojos 
"^ Acofeifb 


465 
5* 


Afjcena^ amarillas 
Adorna 


*55 
65 


Ajunjeia 
Alader 


4*9 


Alanerna 


59 


A 1 bardin , Alabardas 


506 


Alco'caz 


X99 


Aicornocjuc 
Alfabcca 


19 
466 


AIi;arouo loco,arbol 


4i 


Al^arouo &. garouo 


45 


Alichrin Frances 


134 


Ailega-caon 


220 


Almaftiga 


ii 


Altamiza 


144 


Anupolas moradas 


406 


Amoresmios 


289 


Amotes 


299 


Arayhan J & Arayhan 


Moriico 


?3J 

Arboidamor 


44 Arbolparayfb 


54,&55 


Arbouies 


7» 


Arboufier 


ibid. 


Arbiedevic 


9* 


Ardiuieja 


161 


Arnaballo 


437 


Arueira 


86 


Arzolla 


J64 


Afcolimbros 


44* 


Afpergates 


jotf 


Afprilla 


479 


Atorga 


I20 


Aulaga 


ito 


Azadarac 


54 


Azebo 


*5 


Azebuche,azuchc 


49 


Azedaraeth,arb. 


55 


Azeytuna,azeyte 


47 


Azeyredemata 


S£ 


F) Atatas 
XJ Belcho 


197 


186 


Belefa 


433 


Bellota,abiiIota 


3J 


Bobas 


381 


1 5 


Boga, I N » Boga,boxa blanca ~i 9 3 

Boza 2/2^ zl6 

Brcco "1 20 

Bruyere ibid. 

Burhalaga , 177 CAbecaeta 
Cade 
C,adorija 
Cafelale 
Cjamarilla 56- 
104 
408 
510 
24+ Camariuhera 3 camarinhas 110 Camotes 

Camparulla 

Caiiaheja 

Cancafon 

Cantueilb 

Carafca 

C,arca-paril!a 199 

i55,&38i 

4*9 

158 

*34 
35 

2io,& 317 Cardon 444, Cardonlechal , fi ue Icchar 
Carougcs 
Carra 
Cafca 
Canalalale 
Cebollaalbarrana 
Cebolla de culebra 
Cebollina 
Chcrmalel 
Chermes 

Cooombrillos amarcos 
Collejon 
Conzanbac 
CoqueIourdes,Coc!e2 
Coraconcillo 
Corcha dealcornoquc 
Cornicabra 
Corofiilla de fravles' 
Coronilladel rey 
Cofcoja 
Cucmas 

; 1 448 

45 

400 

5? 

510 

192 

197 

2J4,&2^0 

xc6 

35 
426 
410 
285 

3*5 

4^-7 

19 

*? 

179 

Ij?8 

35 

33° 1 x. 

C,umiIIo 4 1 * 

DAIader 5? 

Dit ? arbor 44 

Durillo ' 84 

ENebro 104 

Enfayon i" 

Enxalmos 43 l 

Enzina 33 

Eoule,ouchcfneverd 33 

Erizo 1] 3 

Efcabon U>* Eftcpa 

E ulalia 

FAutcrnc 
Filiguero 
Filyagulla 
Follado 
Frailillos I3 S,&i57 

210 

3*7 
59 

444 
84 

3°+ GAmarfa 
Gamoncillos 
Gamones 
Garauancillos 
Garouo 
Garoupc 
Giqliomarino 
Giulcatamer 
Giuicaramcrlale 
Gramcn Amourettes 
Grana de tinrcreros 426 
297 
ibirl. 
466 

45 
171 
289 
5*7 
JiJ 
499 

35 Graine.ve! graine d'efcarlate 3 5 
Guaimerarb. 44 

Guardalobo 181 

Guindolier 5 1 HAHada 
Halm 
Heruacrina 
Hemade S.Lorenzo 
Hiniella 
©tyacn 210 
jc£ 
48I 
468 

2C6 
IlO Ifcr&rnpffoy 

IA(o 
Iictro 
Inhame 
Icnc marin 
Iujubierblanc 
Iunquerina 
Iunquillosblancos N I> E X. 

153 Moirjcs JC4 

59 

299 

419 
*54 Agiimasde Movfen 499 
rLarmcs de noiue Dame 
499 
Laurofaluatico 
Lech e trezna 
Lcmerinha 
Lcnrajyne 84 

437 

1:0 

84 
198 

*5 Lentejuela 
Lentiico 
Lcntifque 
LicgeBclionij 29 

Lintcina 59 

Lirio ,liriocfpadana! , lirios a- 
zuiei,Iirio Iliyrico, iirio bla- 
co 254,178,180 

MAcucas 280 

Madiono,madronos 78 
Maguey&Metl. 444 

Mamay I7,&i9 

Mancanilla 367 

Manta de nueftra Senora 299 
Manima Mata 

Matulera 

Mifeaijn 

Merenderas 

Miera 

Mierda cruz 

Mijediega 

MolciTo 

Molino 

Montaa 75 

380 

3*7 
166 
ic 4 

174 
201 
84 
113 
i l S Mufcari 
Myrta \ 

140 
520 
»33 ]Vf Aratibjc Scuilla Narcifles 
erucla 
Npzeihas 

Nozeihas pequenas 

OCpatli 
Ohuaihc 
0'ii!ier,oIiue 
Oliuieriauuaige 
Olinilla 
Oliuo 
Oruale 
Oiluna 

PAIomil!a,palomina 
Paflefleurs 
Pcrdigucra 
Periaro 
Piad :a 
Piedeborro 
Piacel 
Pino carax 

QVirihue!a,queiro 
Quiruc!a,quiriuela 
Qmtamericndas RApontis 
Rafins de mar 
Recama 
Rctama 
Revlla buey 
Robfe 
Romero 
Romero marino 
Rofelia 
Roieta ibidem 
441 
280 
160 

445 
54 
47 
4? 

171 
47 

401 

*44 

3~4 

315 

M3 

55 

*5 
1*4 

48* 
39 
110 
149 
l66 

357 
i8<f i83,&io6 

178 

19 

3*7 
138 
4<>< 
Ru- 

I N D E X. 
Ruda 


4*4 


Tomillo falfero 


117 


Tofiada 


154 


QAlengre 
^Salgucdciras 


54 


Tornafbl 


395 


75 


Toruifco 


I7J 


Sariila 


*39 


Trebol dc prados 


47 J 


Sarrafine 


3M 


Tuero 


431 


Sanguenho 


5? 


Turmerucla 


168 


Sanguin blanc 


59 


Turmera 


MJ 


Scambroncs 


6 9 


Scoba 


199 


T rAfdlos 
V Verdefilla 


J3 1 


Scoba hcdionda 


1<7 


385 


Scobas 


106 


Vermillon 


35 


Segullada 


*79 


Villorita 


160 


Scmper-noua 


355 


Vrs,vrgueira 


izo 


Serbin 


IOI 


VuadePerro 


84,&no 


Siempre enxuta 


175 


Sparto 


504 


\T" Aguarca 
./VXaguarco 


159 


Spina borda 


448 


164 


Spino,Spino ncgro 


69 


Xara.Xarguna, Xaron & Xara- 


eftepa 140,: 


iS7,«M* 


' I 'Amoxo 
JL Tamujo/fiuetaj 


7* 


Xarucca 


86 


nuexo 7 1 


Y. 
Tamarilque 


107 


\/*EruadeS.Guiteria4oo,& 


Taray 


ibidem 


I 417 
Tcrebinthe 


89 


Yema puntera 


111 


Tetrahil 


j8? 


Yeruadelquadrillo 


MJ 


Tibcadi 


510 


Yerua tora 


199 


Tomillo 


134 


Yniefta 


zo6 


Tomillo pcrruno 


U" 


YuaMofchata 


481 HiftoriaStirpiumhisduobus li- 
bris confcripta, auftore Carolo 
Clufio , nihil habet mali, aut S. 
Roman# Ecclefiae fidei contra- 
rium: quod atteftor 

Sebaftianus Baer 'Delphiuf 
Cathed. Ecclefa S. <^M.a- 
ri& Hantuerpien. (anoni- 
tw&Tlebamu* ANT V ERPIiE 

excvdebat christophorvs plantinvs 

architypographvs r e g i v s , anno 

cId. Id. lxxvi. cvvarto 

kale.n d. martii. B .1