Skip to main content

Full text of "Monadelphiae classis dissertationes decem"

See other formats


m t vft^ :sL.,-^^ H^^^HHHii^H^^W MONADELPHIJE 

CL ASSIS 
DISSERTATIONES DECEM. 

AUCTORE 

ANTONIO lOSEPHO CAVANILLES PRESBITERO-VALENTINO. DUPLTCATA DE LA BIBLIOTHEQUfi 

DU CONSERVATOn^.i; BO-'r:TQur; de qeneve 

VEADU JEK 1822 
i. .. » \U V MATRITT 

EX TYPOGRAPHIA REGIA. 

M. DCC. LXXXX. 

p rMatriti apud D. Antonium Baylo. 

iParisiis apud D. Firminum Didot. .C35 <*5 
CVJ PR^FATIO 

IN UNIVERSUM OPUS. 


L NTER tot tantosque Phllosophos qui operam suam ad Botanicam perficien- 
dam contulerunt, paucos admodum invenio qui de aliqua plantarum familia, 
aut in systemate Linnseano classe , peculiari tractatu egerint. Laborem istum 
longe utilissimum neglexerunt plerique omnes , sive novarum stirpium pro- 
ducendarum studio capti, sive provincis alicuius Floras componendae , aut 
systematum constitutioni intenti; nonnuUi etiam quod plantarum copia, aliis- 
que adminiculis destituerentur. Ego vero, ut neminem contemnam , immo 
laudem eos omnes , qui quocumque modo Botanices finibus promovendis in- 
sudarunt, malui tamen Plumierium, Dillenium, Scheuchzerum imitari, quorum 
hic de graminibus, iste de muscorum familia, ille de filicibus americanis pras» 
cipuos tractatus scripsere accuratis tabulis ornatos. Idque eo feci vel maxi- 
me quod Parisiis olim degens et amplissim^ urbis auctoritate , et doctorum 
humanitate ac frequentia , et plantarum librorumque copia me identidem ad- 
iutum iri confiderem. Spartam autem mihi pro viribus ornandam delegi mo- 
nadelphisE classem , ea scilicet plantarum genera in quibus filamenta sunt iii 
unum corpus coalita, non ea solum quse Linnaeus in monadelphia complexus 
fuit, sed alia quoque bene multa ab ipso perperam per varias classes dissemi- 
nata , tum et illa quae reperl in Commersonis herbario. Septuaginta hactenus 
examinavi genera, quorum octodecim nova plurimis speciebus aucta , eaque 
in operis decursu inordinata litteris consignavi , quod non omnia simul in 
hortis viva aut in herbariis desiccata observare pro lubito poteram : tamen 
absoluto nunc opere in tlronum gratiam suscepto, quodque sapientibus casti- 
gandum offero , in debitum ordinem omnia redigere conabor , uti pagina 
41 promissi. 

Nihil regno vegetabill iucundius sive florum pulchritudinem variasque for- 
mas inspicias , sive fructificationis mirabilem fabricam scruteris : at nihil quo- 
que dimcilius videtur, quam plantarum genera et species internoscere , recta- 
que methodo constituere. Quapropter non parum insudarunt Botanicorum 
principes ut systemate aliquo faciliorem redderent herbarum cognitionem. 
Alii eas in familias diviserunt prout habitus et fructificationis differentia; pos- 
cere videbantur : alii in corolla apud vulgus prsstantiore fundamentum po- 
suere, quo stirpes commode riteque ordinarentur : alii denique fructum et ge- 
nitalia profunde investigantes plantas omnes methodice complexi sunt. Nemo 
gJ vero hucusque perfectum systema dedit , nec dabit unquam : scilicet perexi- 
guas sunt humansE mentis vires, neque naturam integram metiendo pares. Ita- 
que methodi omnes et laudanda continent et corrigenda : harum nihilominus 
aliqua uti necessarium est , cuius ope quasi ariadnseo filo ex plantarum laby- 
rintho exiri possit. Cseterum qusnam erit utilior atque facilior prssertim ti- 
ronibus? ^iggrediuntur regnum vegetabile ideis fere omnibus destituti, plan- 
tamque singularem ofFendunt floribus ac fructibus onustara. Huius cognitio non aliunde petenda est quam ab integra eiusdem fructificatione , quam ma- 
nibus oculisque usurpant. Quod cum Linnsi systemate fiat, quin id caeteris 
antcponendum sit, nullus dubito. Familiarum certe peritissimus, mihique in 
primis carus Antonius Laurentius de lussieu sexuali systemati ultro conce- 
dit (fl) quod uniforme ct accuratiim sil , umnesque cx unica parte classicos eruat 
characleres ila ddimatos ac circumscriptos , ut facili negotio pcrcipiantur , et plan^ 
tis omnihus ordinale distrihuendis , ac sine prnceptore as^noscendis condiicant. Multa 
tamen in ipso reprehcndit, videiicet quod tcnuissimis interdum instruatur orga^ 
nis : quod ex staminum numero et proportione notas eruens , discordes in eisdem se- 
ctionihus congerat planlas; discrepantes item staminum numero , ul congeneres con- 
iungat, et alia plurima. Sed huiusmodi incommoda leviora sunt tironibus prs 
iilis quibus passim scatct familiarum systema, qusque superari vlx possunt. 
In hoc sjepe hirent vel ipsi coriphxi, innumera genera relinquentes a familiis 
seiuncta, quia characteribus gaudent nulii familise congruentibus. Familise ul- 
terius idea non habetur, nisi innumeris plantis in antccessum cognitis; quas 
nunquam clara et distincta erit nisi familiis pluribus comparatis, quod tirones 
nullo modo facient, provcctiores admodum difficulter. Utrique item magnis 
obstiuentur difiicultatibus si cotyledonum seriem , situm, figuram, nume- 
rum ; si seminis corculum proprio marte inquirant, id quod nisi pecudum 
more alios sequantur, nccessarium erit. 

Perpolivit quidem hoc systema D. de lussieu, sed non potuit aberrationi- 
bus, et discordantiis purgare. In ipso enim vidcmus Cleome ad Caparidum 
frontem, quod species coniungit nedum staminum numero et situ discrepan- 
tes, verum etiam germine stipitato et sessili. Atqui germinis situs in Capari- 
DUM familia determinatus esse debet, scilicet stipitatus, ut apud auctores in 
confesso est. Nissolia, Securidaca intcr leguminosas recensentur, quam- 
quam earum fructus a legumine distet: hic enim est omnino similis Baniste- 
Riit fructui, quem nemo hucusque legumen reputavit. Pterocarpus quo- 
que reluctante fructu in dicta familia collocatur. Denique ne in re clarissima 
diutius immorer legatur sapientissimum lussieuii opus , in eoque insignes ex- 
ceptiones, tum genera ad cuiusque familix calcem inserta, quae affinia ipse 
nominat; addantur etiam incertas sedis plantae, atque centenarius familiarum 
numerus; et tandem pronuncietur num anteponcndum sit huiusmodi systema 
sexuali systemati, an potius hoc illi prsEsertim tironibus, quibus prscipue in- 
serviendum est. Mihi certe aptius videtur sexuale systema, quod Thunber- 
gius emendatum dedit in Flora laponica, ubi gynandriam , monaeciam , dioeciam 
et polygamiam classcm supprsesit. Verumtamen quia corrigenda in ipso plura 
restant perficere tentabo ea saltem quae ad monadelphiam spectant; et ne id 
pro lubito fecisse videar, observationes praemittam in plantarum iterato exa- 
mine coUectas, quibus tanquam fundamentis mea innitetur methodus. 

I. In monadelphia plantarum folia sunt aut stipulata, aut stipulis destituta: 
triginta septem genera vidi stipulata; triginta tria sine stipulis: quocirca in 
duas phalanges ea distribuo, stipulata scilicet et non stipulata. 

II. Genitalia in monadelphiae floribus aut sunt stipitata, aut sessilia, id est (a) Pag. XXXUI prxfationis operis cui titulus Geksra PLANTAauM. [III] 

aut stipitis longitudine germen cum antheris a calyce distat, aut in corolla; 
et calycis fundo sedet. Hac ergo de causa genera tam stipulata quam non 
STiPULATA erunt aut germine stipitato, aut sessili. 

III. Quando germen sessile est, tunc stamina aut basi coeunt in urceolum 
illud cingens, aut sunt affixa corpori tubuloso magis aut minus elongato, cu- 
ius basls ambit, tegitque germen ; quapropter genera sessili germine eruflt aut 
urceolaia, aut lubulosa. 

nU. In urceolaiis et tiibulosis calyx aut simplex est aut duplex: ergo et ur- 
ceolata et iubulusa in duas sectiones distribuenda erunt pro calycum numero. 

Ex quibus universam monadelphiam sic commode ordinandam esse credo. 
PlaniE omnes in duas partes separentur, quarum altera stipulatas complecta- 
tur, altera quse stipulis carent. Utraque denuo in duos ordines distribuatur : 
horum primus genera contineat germine stipitato , secundus reliqua quibus 
germen sessile est. Ulterius quoniam ordinum flores sessili germine stamini- 
bus gaudent, aut in urceclum basi coalitis, aut corpori tubuloso affixis, bi- 
fariam unusquisque partiatur pro varia forma corporis quam staminum coali- 
tio sistat, adeo ut duplici serie genera urceolata, parique numero tubulosa 
ordinentur. Series ista denique flores habent unicalyculatos aut pluribus ca- 
lycibus instructos , quare pro vario calycum numero in manipulos totidem 
distribuantur. Itaque cum analytice ad singulos manipulos perventum sit, 
genera rursus claritatis gratia in sectiunculas separantur pro staminum nume- 
ro, ubi characteres adiiciuntur essentiales. 

Haec omnia ictu oculi clare conspiciuntur in duabus sequentibus tabulis, 
quarum prima continet monadelphia genera analytice ordinata; secunda prio- 
ri respondens eorumdem generum characteres. Qu£ vero a tironibus obser- 
vari et prae oculis haberi oportet in determinando monadelphise genere, hic 
sunt. Videant i? num plantae folia ornentur stipulis, aut ipsis careant. 2? Num 
germen sit in floribus stipitatum aut sessile. 3 . Num stamina coeant in urceo- 
lum aut in tubum. 4? Num flores gaudeant unico calyce aut pluribus. (a) 
5*? Stamina numerent quando definita sunt. Quibus omnibus rite perspectis, 
percurrant analyticam tabulam, ut manipulum reperiant in quo genus conti- 
netur, cuius characteres invenient in secunda. Si vero observatis omnibus su- 
pra dictis characteres reperiantur nulli meorum generum congruentes, certo 
sciant me de illo in Dissertationibus non tractasse; plura enim restant eluci- 
danda genera apud botanicos nota, multa quoque deinceps invenient peregri- 
natores botanici, quae luculentius alii explicabunt. 

Hucusque ego qua potui diligentia 70 examinavi : generum characteres 
dedi quos natura monstrare videbatur : observationes passim adiunxi quae et 
fastidium arcerent , et facilitatem parerent : affinitates generum praifixi sin- 
gulis Dlssertationibus : auctorum errores, quos reperi, in scientise profcctum 
castlgavi : meaque etlam dicta ad incudem revocans , si in plantarum exami- 
ne quldquam observavl diversum ab illis qus scripseram, in mantissis corre- 
xi: tabulas adlunxi 296 in quibus plantarum ramulos et fructlficationum sy- 
stemata delineavi. Quod si in pluribus a Linnsi dictis recedam , non pro lu- 

(0) I7nlcuin vidi genus acalTculatum , CriBodeQdroa scilicet , quod inter uaicalyculata reposui. [iiri] 

bito id fiicio , sed ut perfcctiorem tractationem exhibeam natura duce. Ille 
enim divcrsas spccies in unum coniunxit , genera aliquando frustra multipli- 
cavit , atque aiia qux separanda crant copulavit , characteres saepe incomple- 
tos , falsos aliquando dedit ; qux omnia temporis angustiis tribuenda puto, 
aut exemplaribus siccis magnam partem mutilatis , minime vero lanti homi- 
nis oscitantijc: dc illius enim eximia scientia atquc admirando ingenii acumine 
tot cxstant monumenta quot opera , opera inquam prasclarissima tantoque 
numero, vix ut credibile videatur, ea omnia ab uno homine confici potuisse! 
Quid Linnaeus fccisset, si quas prolixc examinavi plantas ipse oculis lustrasset, 
nescio ;illud prolc scio, tantum philosophum £grc tulissc, si vel in ipsius ob- 
sequium , qua: veriora aut probabiliora vidcntur, quisquam silentio premeret. [V] 

CHARACTERUM TABULA. 

PARS PRIOR. 
GENERA STIPULATA, GERMINE STIPITATO. 

* Pentandra. 

AyENiA Stylus i. Calyx 5-phyllus. Petala 5. Capsute j. monos- 

permjB. 
Passiflora Styli tres. Calyx ssepe triphyllus. CoroUa j-io-partita. 

Pericarp. pedicellatum. 

* * Dodecandra. 

Sterculia Stylus i. Calyx j-partitus. CorolJa o. Capsuls y. unl- 

valves. 
Kleinhovia..., Stylus i. Calyx 5-phylIus. Petala 5, quorum unum la- 

tius. Capsula inflata turbinata 5-locularis. 

GENERA STIPULATA, GERMINE SESSILL 

§. I. Urceolata, calyce unico. 

* Peniandra. 

B^&TTNERIA Stylus i. Calyx 5-partitus. Petala 5. Capsulae 5. monos- 

permsE. 
Mahernia Stylus i. Calyx 5-partitus. Petala 5. patentia. Filamenta 

capillaria prope apicem tuberculosa. Capsula 5-locuIaris. 
Hermannia Styli 5. Calyx 5-partitus. Petalorum ungues in tubum cu- 

cullatum plicati. Filamenta lata. Capsula 5-locuIaris. 
Melochia Styli 5. Calyx 5-partitus, Petala 5. Filamenta nuda capil- 

laria. Capsula 5-IocuIaris, 

* * Decandra. 

HuGONiA Styli 5. Calyx 5-phyIIus. Petala 5. Drupa carnosa capsu- 

las 5. continens. 
Geranium Stylus i. Calyx 5-phylIus aut 5-partitus. Petala 5. Cap- 

sulse 5. rostrats. 

* * * Dodtcandra. 

MoNSONiA Stylus I. Calyx 5-phyIIus. Petala 5. crenata. Staminum [VI] 
urceolus 5-partitus, et in unaquaque lacinia filamenta 
tiia. Capsulae 5. rostratae. 

Pentaphtes Stylus i. Calyx 5-partitus. Petala j. Capsula 5-locularis. 

Semina alata. * * * * Polyandra. Adansonia Stylus i. Calyx 5-partitus. Petala 5. magna. Capsula ma- 

gna lignosa non dehiscens. Semina involuta pulpa fria- 
bili. 

BoMBAX...... Stylus I. Calyx 5-5-partitus. Petala 5. magna. Capsula 

5-locularis. Semina lanata. 

§. n. Urceolata, calyce duplici. 

* Dodecandra. 

DoMBEyA Stylus i. Calyx exterior j-phyllus: interior 5-partitus. 

Petala 5. Filamenta 5. sterilia longiora. Capsulae 5. 
AssoNiA Styli 5. Calyx exterior monophyllus bracteiformis : intc- 

rior 5-partitus. Petala 5. falcata. Filamenta 5. sterilia 

breviora. Capsulae 5. coalits. 

* * Polyandra. 

RuiZlA ..iti. Styli 10. Calyx exterior 3-phylIus : interior 5-partitus. 

Petala j. falcata. Capsulas decem in orbem posits. 

§. in. Tubulosa, calyce unico aut nullo. 

* Enneandra. 

QuARARlBEA Stylus i. longissimus. Calyx 5-4-5-dentatus. Petala y. 

oblonga, undulata. Anthers novem sessiles versus tu- 
bi apicem. Capsula bilocularis. 

* * Decandra. 

Crinodendron'.... Stylus 1. Calyx o. Corolla campanulata, (?-petala. Cap- 
sula coriacea trigona. * * *■ Polyandra. Palaua Stylus i. multifidus. Calyx 5-pnjtitus. Petala 5. Stamina 

in extremitate tubi. Capsulae numeros«e in capitulum 
con^Iomerats. [vnj 

Anoda Stylus multifidus. Calyx 5-partitus. Petala 5. Capsula su- 

pra steliato-plana multilocularis. 
SiDA Styli plures aut unicus multifidus. Calyx 5-partitus. Pe- 

tala 5. Capsuls tot quot stigmata, bivalves. 
Lacuna Stylus i. Stigma peltatum. Calyx apice 5-dentatus, ex- 

pansione coroUae altero latere rumpendus. Petala j. Cap- 

sula j-Iocularis, 5-vaIvis. 
SoLANDRA Stylus I. quinquefidus. Calyx 5-partitus. Petala 5. Cap- 

sula 5-IocuIaris, 5-valvis. 
Pachira Stylus longissimus. Calyx tubuloso-campanulatus. Petala, 

5. ensifijrmia longissima. Capsula ovata muitivalvis. 

§. ini. Tubulosa, calyce duplici. 

* Pentandra. 

Waltheria.. Stylus i. Calyx exterior triphyllus deciduus: interior y- 

partitus. Petala 5. parva. Semina solitaria intra pellicu- 
lam bivalvem. 

* * Decandra. 

Semra.. Stylus quinquepartitus. Calyx exterior tripiiyilus maxi- 

mus: interior minimus 5-partitus. Petala y. Fructus 
ovatus polyspermus. * * * Polyandra. Malope Stylus multifidus. Calyx exterior triphyllus: interior 5- 

partitus. Petala 5. patentia. CapsulsE numeross in capi- 

tulum conglomeratae. 
Lavatera Stylus multifidus. Calyx exterior trifidus: interior 5-par- 

titus. Petala 5. patentia. Capsulse plures, bivalve,. mo- 

nosperms, in orbem positse. 
ALTHiEA Stylus multifidus. Calyx exterior 6-9-fidus: interior 5-par- 

titus. Petala 5. patentia. Capsuls plures, bivalves, mo- 

nosperm^, in orbem posits. 
Malva , Stylus multifidus. Calyx exterior triphyllus, quandoque 

monophyllus : interior 5-partitus. Petala 5. patentia, 

CapsuJE octo aut plures in or'bem positse. 
Malachra Stylus decempartitus. Calyx communis involucrifijrm is 

triphyllus: interior 5-partitus. Petala 5. patentia. Cap- 

sulsE quinque monosperm^, in orbem positse. 
Pavonia.... Stylus i. Stigmata 10. Calyx exterior polyphyllus: inte- 

rior 5-partitus. Petala 5. patentia. Capsuls 5. bivalves, 
. monosperraa?, in orbempositae. * * [vmi 

gnENA Stylus I. Stigmata lo. Calyx extenor monophyllus , 5- 

partitus: interior 5-phyllus, foliolis interne glandulosis. 

CapsulsB 5. echinatae bivalves, monospcrmae, 
Malvaviscus Stylus decemtidus. Calyx exterior 8-fidus: interior 5-den- 

tatus. Petala 5. basi auriculata, in tubum convoluta. 

Drupa 5-locu!aris. 
HiBiscus Stylus i. Stigmata 5. Calyx exterior polyphyllus , aut 

multlpartitus : interior 5-partitus. Pctala 5. Capsula 5- 

locularis, 5-valvis. 
CiENFUEGOSiA Stylus I. Stigma clavatum. Calyx exterior 12-phyIlus: 

interior 5-partitus. Petala 5. Capsula trilocularis, tri- 

valvis. 
CossyPiUM Stylus i. Calyx exterior magnus, monophyllus, triparti- 

tus: interior brevis 5-emarginatus. Petala 5. Capsula 

5-z|.-IocuIaris, 3-4-vaIvis. Semina lanata. 

PARS SECUNDA, 

GENERA NON STIPULATA, GERMINE STIPITATO. 

MoRissoNiA Stylus o. Stigma capitatum. Calyx bifidus. Filamcnta sub- 

viginti. Petala 4. Bacca globosa , unilocularis , pedi- 
cellata. 

GENERA NON STIPULATA, GERMINE SESSILL 
§. V. Urceolata, 

* Penlandra. 

Aqjjilicia Stylus 1. Calyx hemisphsricus , quinquedentatus. Corol- 

la monopetala semiquinquepartita. Capsula quinque- 
sulcata , quinquelocularis. 

* * Octandra. 

P0RTF.SIA Stylus I. Stigma clavatum aut capitatum. Calyx 4-den- 

tatus. Petala 4. Capsula bivalvis, bilocularis, disperma. 

GuAREA Stylus I. Stigma peltatum. Calyx 4 crenatus. Petala 4. 

Capsula 4-vaIvis, valvis subcarnosis. 

QuivisiA Stylus I. Calyx 4-5-dentatus. Petala^-j. Capsula 4-I0- 

cularis. 

* * * Decandra. 

AauiLARiA Stylus o. Stigma simplex, brevis. Calyx turbinatus 5-par- [IX] 

titus. Corolla o. Urceolus ^-partitus, laciniis bifidis. 

Capsula pyriformis lignosa bivalvis. 
Strigilia Stylus trigonus. Stigmata 3. Calyx tubulosus 5-crenatus. 

CoroUa 5-partita. Capsula sexlocularis? 
SwiETENiA Stylus brevis. Calyx campanulatus 5-fidus. Petala 5. Cap- 

sula magna, ovata lignosa, 5-valvis basi dehiscens. Se- 

mina imbricata unialata. 
CoNNARUS Stylus I. Calyx 5-partitus. Petala 5. Filamenta alterna bre- 

viora. Capsula oblonga, gibba, unilocularis, bivalvis. 
ERYTRHoxyLON.... Styli 3. Calyx 5-dentatus. Petala 5. basi squamata. Dru- 

pa oblonga fceta nuce 1-3-Ioculari. 
Malpighia Styli tres aut pauciores. Stigmata globosa. Calyx 5-par- 

titus inferne glandulosus. Petala 5. fimbriata longe un- 

guiculata. Drupa fceta nuce triloculari , aut nucibus 

3. i-locularibus. 
Banisteria.. Styli tres. Stigmata foliosa. Calyx 5-partitus, inferne glan- 

dulosus. Petala 5. fimbriata, unguibus longis. Scrotula 

unialata. 
Triopteris Styli tres. Calyx 5-partitus, inferne glandulosus. Petala 5. 

Scrotula trialata. 
Tetrapteris Styli tres. Calyx 5-partitus, inferne glandulosus. Petala 5. 

CapsuIsE bivalves , monospermse, tetrapterse. 
Molina Stylus I. longus. Calyx 5-partitus, inferne uniglandulo- 

sus. Petala 5. fimbriata. Stamen decimum duplo longiUs. 

Scrotula alis quatuor. 
Flabellaria Styli 3. Calyx 5-p'artitus, eglandulosus. CoroIIa. ... Scro- 

tula unialata , ala orbiculata magna emarginata. 
AvERRHOA Styli 5. Calyx 5-phylIus. Petala 5. Stamina alterna bre- 

viora. Pomum ovatum, 5-locuIare, loculis polyspermis. 

* * * Dodecandra, 

Halesia Stylus i. Calyx superus minimus, denticulis quatuor. Co- 

rolla monopetala campanulata, ore /).-Iobo. Nux cor- 

ticata, 4-locuIaris. 
Styrax Stylus I. Calyx turbinatus 5-dentatus. CoroIIa monope- 

tala infundibuliformis , limbo 5-7-partito. Drupa nu^ 

cem osseam continens. * * * * Polyandra. CiPONiMA Stylus I. Calyx turbinatus 5-partitus basi squamulis cin- 

ctus. Corolla monopetala tubuiosa 5-partita. Nux cor- 

ticata 5-Iocularis calyce coronata. 
GoRDONlA Stylus brevis. Stigmata lanceolata radiatim posita. Calyx 

duplex, exterior 4-phyIIus: interior 5-phyIIus. Petala 5. 

Capsula ovata 5-locularis, 5-valYis. [X] 
Camellia Stylus i. Stigmata 5. Calyx 5-7-phyllus. Petala 5. 7. Cap- 

sula ovato-conica trilocularis. 
Stewartia Stylus i. Calyx 5-partitus. Petala 5. magna. Capsula 5- 

valvis , valvulis pyramidalibus crassis. 
Malacodendron. Styli 5. Calyx 5-6-partitus. Petala 5-6. lacero-fimbriata. 

Capsulae j. coadunatae, bivalves. 

§. VI. Tubulosa. 
* Triandra. 

Galaxia Stylus i. Stlgmata 3. Calyx : spatha univalvis uniflorj. 

Corolla monopetala infundibuliformis, limbo 6-partito. 

Capsula oblonga trilocularis, trivalvis. 
Ferrar.ia Stylus i. Stigmata tria bifida. Calyx: spathse binE. Petala 

sex alternis brevioribus. Capsula oblonga trilocuiaris, 

trivalvis. 
SiSYRiNCHlUM Stylus I. Stigmata 5. Calyx communis : spatha diphylla 

multiflora. Petala sex patentia. Capsula ovata trilocula:- 

ris , trivalvis. 

* * Pentandra. 

TiCoREA Stylus longus. Stigma subrotundum. Calyx 5-dentatus. 

Petala 5. basi in tubum coalita , limbo patulo. Capsula 
5-locularis. 

* * * Octandra. 

AyTONiA Stylus i. Calyx 4-partitus. Corolla campanulato-patens. 

Petala 6. Capsula obtuse trigona , unilocularis , apicc 
dastice dehiscens. 

* * * * Decandra. 

Sandoricum Stylus i. Calyx 5-dentatus. Petala 5. patula. Drupa-sphJB- 

rica, focta nucibus 5. bivalvibus, monospermis. 
TurrjEa Stylus I. Stigma clavatum. Calyx 5-dentatus. Petala 5. 

linearia longissima. (Capsula subrotunda pentacocca. 

ex Lin.) 
Melia , Stylus I. Stigma capitatum , valvulis 5. conniventibus. 

Calyx 5-partitus. Petala j. linearia. Drupa ovata, cuius 

nux 5-locuIaris. ICA. ' aut stipulati Genera sunt^ nV4. 

Penlandra. 
Waltheria. Decandra. 
f'(0 Senra. 

Polyandra. 
Malope. 

Lavatera. 

Alth^a. 

Malva. 

Malachra. 

Pavonia. 

Urena. 

Malvaviscus. 

HlBISCUS. 
ClENFUEGOSIA. 

GossypiuM, aut non stipuh (fl) Aliquas species gaudent calycc 

(i) Stair.iuum numerus varius, a 

(c) Caret calyce. 

(.d) Unica species est decandra. 

(s) Aliquarum specierum foUa sut 

(f) Gaudet calyce duplici. nVy. 

Pentandra. 

ACLUILICIA. 

Ociandra. 
Portesia. 

GUAREA. 

QuivisiA. (af) 
Decandra. 

AaUILARIA. 

Strigilia. 

SwIETENIA. 

Connarus. 

ERyTHROXyLQN. 

Malpighia. (e) 
Banisteria. 
Triopteris. 
Tetrapteris. 

MoLINA. 

Flabellaria. 
Averrhoa. 

Dodecandra. 
Halesia. 
St^rax. 

Polyandra. 

ClPONIMA. 
GoRDONIA. (f) 

Camellia. 

Stewartia. 

Malacodendron. Triandra. 
Galaxia. 
Ferraria. 

SlSyRlNCHIUM. 

Pentandra. 

TlCOREA. 

Octandra. 

AyTONIA. 

Decandra. 
Sandoricum. 

Turrjea. 

Melia. GENERUM MONADELPHI.E TABULA ANALYTICA. 'germine stipitato, • aut stipulata . Genera sunt. , /AyENIA. 

et Pentandra<[p^^^^^^^^^_ 

j j j /Sterculia. . 
et dodecandra.(j^^^^^^^^j^_ fet urceolata, , germine sessili < [.calyce duplici. n° 2. 
'calyce unico aut nullo. n? 3. Wt tubulosa. calyce duplici. n? 4. ■germine stipitato— Morisonia. 
autnonstipuIataJ pt uiceolata. n? j. germioe sessili i tubulosa. n? 6, (a) Aliqus species gaudeot calyce dupllcl. 

(b) Sramiuum numerus varius, a guiuque ad plurlma. 
{c) Caret calyce. 

(d) LfDica Epecies est decandra, 

(e) Aiiquarum speclerum folla suot stipulata. 

(f) Gaudet calyce duplicL nV I. 


n. 2. 


nV 3. 


n?4. 


n". y. 


n?(?. 


Fentandra. 


Dodecandra. 


Enneandra. 


Pentandra. 


Pentandra. 


Triandra. 


BtjTTNERIA. 


DoMBEyA. 


QUARARIBEA. 


Waltheria. 


Aqjjihcia. 


Galaxia. 


Mahernia. 
Hermannia. 
Melochia. (a) 

Decandra. 

HUGONIA. 

Geranium. 


ASSONIA. 


Decandra. 


Decandra. 


Octandra. 


Ferraria. 


Polyartdra. 

RUIZIA. 


Crinodendron.(0 

Polyandra. 
Palaua. 
Anoda. 


Senra. 

Polyandra. 
Malope. 
Lavatera. 


Portesia. 

GUAREA. 

QuivisiA. («0 
Decandra. 


Sisvrinchium 
Penlandra. 

TlCOREA. 

Oclandra, 
SlDA. 


Alth/ea. 


AaUILARIA. 


AyTONIA. 


Dodecandra. 
Lacuna. 


Malva. 


Strigilia. 


Decandra. 
Sandoricum. 

TuRRjtA. 

Melia. 


Monsonia. 
SOLANDRA. 


Malachra. 


SwlETENIA. 


Pentapetes. 
Pachira. 


Pavonia. 


Connarus. 


Polyandra. 
Adansonia. 
Bombax. (b) 


Urena. 
Malvaviscus. 
HiBiscus. 
Cieneuegosia. 


ERrTHROXYLON. 

Malpighia. (c) 

Banisteria. 

Triopteris. 
GoSSYPIUM. 


Tetrapteris. 

MOLINA. 

Flabellaria. 
averrhoa. 

Dodecandra, 
Halesia. 
Styrax. 

Polyandra. 

ClPONIMA. 

Gordonia. (/) 

Camellia. 
Stewartia. 
Malacodendron 

S E R T A T I 

O T A N I C A- 

DE SI ET DE QUIBUSDAM PLANTIS 
QU^ CUM ILLA AFFINITATEM HABENT. 

AUCTOREANTONIO JOSEFHO CAVANILLES HISPANO-VALENTINO. 
P AR ISI IS, 

APUD FRANCISCUM AMB. DIDOT. 

M. DCC. LXXXV. 

CUM APPROBATIONE ET PRIVILEGIO REGI^ SCIENTIARUM ACADEMI^. DISSERTATIO BOTANICA. 

D E SID A, 

llb de quibusdam plands , guae cum illa ajjinitatem 

habent. INTRODUCTIO. NiHiL ad. phyficas difciplinas promovendas utilius , magifque necefTanum 
quam accuratx obfervationes j quibus fufFulta recta ratio primum experientiam 
cum fcientiam comparat. Id priefertim in botanica ufu venit. Numquam certe ad. 
iftam peifectionem dedufta effet hujufmodi fcientia ; quin potius confufa 
etiamnum & inordinata compages exfifteret, nifi reda ratio obfervationes & 
experientiam in auxilium vocaftet. Hac via Cl. Tournefortius botanicam ornavit , 
immo creavit & evexit ad fcientis dignitatem. Linnxus deinde Tournefortii 
inventis excitatus , ejufque erroribus cautior , methodum excogitavit a plantarum 
fexu mutuatam , qu^ & fingulare audoris ingenium prodic , & fcientiam 
foiidiifimis firmat fundamentis atque principiis , quibus ftudioii tuto ac brevi 
tempore in illius abdita penetrare polnnt. 

Dici non poteft quantum liis , & aliis bene multis noftri faculi botanicis 
debeatur , five inventa fpeftemus , five metliodos \ ceterum & has perpoliri , 
novaque luce perfundi polle , & iilorum numerum infigniter augeri , ultro 
fatebiuitur quotquot botanicam vel a limine falutaverint. Siquidem vaftiflimum 
Florae regnum eft , novKque in dies planta; deteguntur , tum peregrinantium 
folerti cura, tum etiam domi, quartun frudificatio & facies a cognitis difcrepant. 
Quocirca necefte eft in id incumbere totis viribus ut genera & fpecies compiean- 
tur , ordinentur atque illuftrentur. 

Mihi vero de his interdum cogitanti venit in mentem ad eam claftem conatus 
vercere, in qua filam^nta funt bafi in unum corpus coalita ( quaeque hac de caufa 
monadelphia nominatur ) & primum ad Sidas. Videbam enim hocce genus mul- 
titudine fpecierum in dies augeri , nullumque jam limitem prxfinitum-, quin 
plures ftirpes , frudu diverfx , ad ipfum referri poflent 5 unde confufio , aut 
faftidium faltem oriretur. Hac ergo de caufa quotquot licuit fpecies vivas ( i ) 
iterum iterumque examinavi j fru61:ificationis partes omnes prolixe obfervans , 
fimilitudinem , proportionem , differentias qua potui foUerria detexi : herbaria 
dehinc luftravi feleitiffima D. D. de Juffieu & Thouin , quoram in me bene- 
volentiam & humanitatem nec laudare fatis potero , nec unquam oblivifcar. (i) VigiHti-fex viii. Hxc omnia initio faciebam plantarum amore atque diilcedine du6tus,in priva- 
tos dumtaxat ufus : verumtamen tot ibi fpecies nbvas atque pulcherrimas ; tot 
obfervationes Jofephi de Jullieu , Commerfonis, Aubletii,aliorumque inveni 
nondum editas , ut operx pretium facturum me exiftimaverim , fi eas cum orbe 
litterario communicarem. 

Dum aurem nova quardam leftonbus olfero , peto ab illis vicilHm , ut fi 
quid minus re6tum , aut inconditum reperiant , condonare dignenrur mihi prima 
Vice in Flon?^ camnum prodeunti. Si enim .a Linnxi doftrma difcedo in affignando 
ndis charaftere , obfervationibus innixus & coadtus feci ut claritati confulerem 
& verit.ui. lile enim a calyce dumtaxat ( i ) monadelphix genera petenda judi- 
cavit : ego vero quimquam calycem cererafque fru6tiHcationis partes magni fa- 
cio , a frudtu potillimum duco charafterem elfentialem , tam fidis , quam reliquis 
de quibus hic agam. Linnxus ii fpecies vidit,plures ego quam o(5l;oginta : 
Quid ille fecilfet , li has omnes oculis hLftraifet , nefcio ^ illud probe fcio , tancum 
philofophum a'gre tulilfe , fi , vel in ipfius obfequium, qux veriora , aut proba- 
biliora videntur , quifquam filentio premeret. 

Sed videre mihi videor , dum hxc fcribo , nonnuUos , qui ftomachari incipiunt , 
iibi primum audiunt quidquam , quod a M.agiftrorum didis , vel minmium 
difcedat. Scio equidem genera & fpecies non pro lubito , fed certa , conftantique 
ratione conftituenda , ut ftudium utiliter, tute, ac breviter conhciatur. At nihil 
firmius , nihil certius erit unquam eo,quod ftabiliatut n.itura ipfa dirigente , 
charadleres non arbitrarios , fed naturales ab ipfa mutuando , utpote qux conftans 
Yemper eft in operandi modo. Characfteris nomine nihil aliud intelligo, quam 
notam illam Imgularem , aut notarum congeriem, qua' femper &; uniformi modo 
reperiuntur in quarumdam plantarum frudihcatione j quxque bafis funt atque 
fundamentum generis. Neque einm exfiftet umquam genus rite conftrudium, 
nifi accurata fpecierum omuium , fi fieri poteft , pra-cedit inveftigacio , ut cha- 
ra£ter iplis communis & conftans eruatur. \\\x omnes , etiamli a fe invicem 
diftinguantur difterenciis fpecihcis , convenire tamen debent in qulbufdam 
rebus , ut ad idem genus reducantur j alirer enim arbitraria , confufa , & inutilis 
effet nomenclatura & divifio. 

Si qua obfervantur genera minus accuraca , dicam melius impropria , id inde 
provenire arbitror , quod perpaucas , cerre non omnes fpecies au6tor viderit , 
quum ea conftituit j qux fi hucufque cum plaufu i-ecepta funt , nunc tamen rot 
infpe6tis fpeciebus , reformari debent. Scientiis omnibus fux funt , ut ita dicam , 
a^tates, infantia , adolefcentia , virilitas , perfedtio^ at non eft prxlmita temporis 
duratio , nec ad fummum perfedtionis faftigium ilLx unquam [. ervenient , qui 
funt human.x cognitionis fines j verum eo perfedtiores fint necefie eft , quo plures 
accumulentur obfervationes , majorque fuerit noftrarum cognitionum acervus. 

Botanicam quod attinet , permulta hodieque in defideracis efie , vel fidarura 
exemplo evincetur. Sane fi numerus fbecierum quas nunc offero , cum illis con- 
fbratur , quas Clar. Linnsus defcripnt , invenietur quam proxime ut quatuor 

(t) Nos genera f nionadeiphix ) diftinguimus a calycc , qui mag.'ii momcnti eft, & limitcs 
ahfolutos ponit. Linn. Gencra plunt . in obferv. ad dajfem 16, eUitionis prancofurti ad 
Mcenum, 17:8, ad unum : fi obfervatlones noftr;e cum hucufque editis; nonnihil novi , ni fallor 
deprehendetur ; ftamimtm nempe fitus , feminum numerus , pedunculorum 
genicula , proportio denique inter corolls figuram & capfularum femina. Sida- 
rum charaderem eftentialem pofui in capfularum & ftaminum fitu , calycifque 
fimplicitate; quum nihil aliud in illis conftans repererim atque perpetuum. 
Plantas omnes fidie fimiles , qnx tamen charadere ifto deftituuntur ad opufculi 
calcem reieci , diverfis nominibus infignitas. Quod fi quis novitate nominuni 
ofFendatur , illud animadvertat , haud aliter potuilfe me qus nova credidi 
explicare. Alii poft me de botanica benemeriti aptiora invenient, & accuratius 
hxc omnia explicabunt. 

Opufculum autem noftrum in duas partes divifum eft. Prima fidas compledi- 
tur , altera vero ftirpes fidis afiines , fecl frudu ab eifdem differentes. Sidas omnes 
in tres divifi fediones : harum prima ills continentur , quarum frudus compo- 
nitur excapfulis monofpermis ; fecunda reliqux, quarumfruftuscontinet capfulas 
polyfpermas ; tertia denique omnes quarum capfularum aut feminum numerurn 
non vidi. Has rurfum divifi in pentagyneas & polygyneas , quas tandem feparavi 
in plures fediunculas pro foliorum varia figura & proportione. Fere omnes 
demum fic delineavi in tredecim tabulis ad calcem adiedis, ut facile quifque 
pollic & novas fpecies videre , & has a iam cognitis feparare atque diftinguere. 
Veritatifemper confulens , proportionem debitam obfervavi inter pedunculos & 
petiolos : ftipulas , frudbus , corollas , capfulas ad vivum qua potui diligentia 
depinxi , ita ut fi mex tabuls non ceteras nitore fuperent , at nulli veritate 
cedant. Ad h^c , icones Dillenii , Rumphii , Plukenetii , Plumierii , Rhedii , 
aliorumque vidi , cum quibus meas plantas comparavi , ne aut nomina mutarem, 
quod vitium maximum eftet , aut novas fpecies fine caufa multiplicarem. Singulis 
a.ppofui defcriptionem Linnxana methodo , cui prsfixi fynonima au6lorum qui 
de illis tradlarunt. In antecelTum vero placuit, obfervationes biennioame colledas 
prxmittere. Qusomnianum ad fcientiie profedum quidquam utilitatis afterant,- 
fapientibus iudicandum relinquo. 

OBSERVATIONES. 

1 . Sidce omnes habent folia petiolata & alterna , quorum petioli utrlmque 
ftipulis ornantur (i) : harum varia eft figura & diredtio. 

1. Tot ftylos in fidis obfervavi quot capfulas : quare harum numerus ftylo- 
rum (2) numerum indicabit , & viciftim. ( i) Sidam Palmatam excipio , (\ux ftipuHs caret. 

(1) Quamquam frequenter adignetur (idis ftylus fimplex & multifidus; ego tamen tot vidi 
diverfos , quot capfulas in omnibus fere fpeciebus : dtias tantum reperi Spinofam & Palmacam , 
quibus ftylus fuerit fimplex ; & unam Triquetam fcilicet , in qua ftylormn fafciculus in unum 
corpus bafi coalefceret , ( tuncque capfularum numerus ejufdem ftyli divifionibus metitur ). 
Cujus rci ut certior fierem plurimos legebam flores , quibus auferebam calycem , ut facilius 
interiora tentarem. Deinde corpus illud tubulofum , quod germen cingens in conVim afliirgit & 
terminatur ftaminibus , quodque in pofterum tuhus appellabitur , acu findebam ab infima partc 
ufque ad apicem : tum caute ejufdem bafim aplacenta feparabam , ftylis fupra germen rema- 
nentibus , quos enumerabam facillime : ac tandem germine horizontaliter fedo j spparcbaHC 

Aij ^4] . . 

j. Tiibus , cui petala inh.^rent , terminatur ftaminibus , nec uUa reperiunfar 
filamenta in illius fuperficie conica. Hoc unum fufticeret ad feparandas Sidas a 
Malvis , Malachris, Lavateris ,Hibifcis &c. quorum tubus &: terminatur ftamini- 
bus , & phirimaalia fuftinet in extima fuperhcie. 

4. Petala quinque in lidis omnibus bafi funt anguftiora , atque ampUori tubi 
parti firmirer adh.rrent , ut unum idemque corpus cum ipfo eftormare videan- 
tur. Qaumque utraque decidunt rcecundato germine , unita perfeverant , tuncque 
pars in!Tma apparet quinquecrenata. 

5. Quum fidaram fruclus non ultra decem capfulas monofpermas continet, 
tunc corolla: perala ita funt emarginata ut pars altera muko lit longior ac fupif- 
fime acuta , altera vero Sc latior & brevior, '. a quo nonnihil diftert Sida Palmatj ) ; 
fi vero pkires quam decem capfulas monofpermas conrineat , aut capfulx Init 
polyfperm.t , petala tunc temporis erunt mregra , crenata , aut aliter emargi- 
nata ( i ), 

6. Capfula: aut unicum dumtaxat femen continent aut tria : aliquando in 
polyfpermis duo , unum etiam licet rarius vidi in una aut altera ejufdem frudus 
capfula. 

7. Capfularum numerus fere femper impar , & numquam quinario minor : 
in monofpermis ad decem extenditur , raro ad triginta (2) : In polyfpermis variat 
a quinque ufque ad 5 o & ampHus. 

8. In monofperniis frudtus eft calyce minor ab eoque continetur quum non 
ukra decem capfulas fovet : Contrarium evenit polyfpermis i quamvis in Sida 
Vmhefani fructus fit paris cum calyce magnirutiinis ),&-' monofpermis etiam, 
quarum fru6l:us ex triginta fere capfuUs componitur. 

9. In floris pedunculo (?c prope calycem exftat annukis , in plunbus incralFa- 
tus , genicuU inftar , in reUquis notatus obfcuriori (Sc circulari linea. Quumque 
flores cafu aliquo ante frudus maturirarem decidunc, ttincannuJus eft fepara- 
tionis Umes , remanente pedimcuJo ufque ad iplum annukun. 

In hujus optifculi dccurfu pidunculum geniculaium , aut annulatum dicam ^ut 
diverfitas nctctur. 

i o. Plantarum omnium , qua: fublidx nomine demonftrantur, frudus ad tres apfulE cum feminibus. Qux omnia nudis ocu]is obfervari poterunt, quamquam commodius 
inicrofcopio. 

Ncmo eft qucm lateat , nifi plane hofpes fit in botanica , naturam quandoque ludere . partes 
aliquss frudificationi^ multii licando , aut minucndo : neque prxtcrmittcndum , f.rpe ■f.vpius 
abortiri £iermina, tumque capfularum numerum minui , pelliculis rcmancntibus , qu.c progieflu 
temporis evanefcunt. 

(i Fateor equidem hanc regulam noi ita magnonumero obfervationum inniti, utpro (^ene- 
rali & reciproca habcri poiTit inter covolla; ftruduram & numcrum capfularum atque fcminum ; 
verumtamen id femptr oblcrvavi ubicumviue vivas plantas repcri , quod iam pridem innuerat 
Rumphius lib. 1 o , cap. ? 1 , Amb. ubi Ac filagurio longifolio diiferit, & Dillenius in fuo horto 
Elthamtnfi ubicumque de malvindis cft fermo, qux noftrx funt fidx , quorum fruilus ex cap- 
fulis monofpermis componitur, qn.i: numerum denarium non pra;tcrgrediuntuc. Confulantur 
Commerfonis manufc fapicntillimis confetta oblcrvationibus apud D. Ant Lau. de JiilTicu. 

(1) Tresdumtjxat ignoCco,Mu'tifidam fcilicet , Occidenta/em SiS/-i atam, in quibus friidlus 
componitur ex triginta quamproximi capfiilis monolpermis; idquenotandum,corolJainm eifdem 
ad eam figura accedcre , quam in polyfpermis obfervaraus. elafles poffunt quamoptime revocari. Aut enim componitur ex capfulis in orbem 
pofitis , quaj diftin£tx , integnque confpiciuntur ^ aut in unica dumtaxat confiftit 
capsula , fuptus hemifpherica , fuperius plano-fl:eIlata , multiloculari , loculis 
monofpermis j aut ex pluribus tandem conftat capfulis , vel potius feminibus 
tunicatis in capitulum convexum conoglomeratis. 

Hxc fru£tuum diverfitas me coegit ut tria genera ex his omnibus efforma- 
rem. Neque indulgerem fententix mex , nifl prius ipfe Lmnxus exemplum- 
dedifl^et , Malvas a Malopis feparando , quod illis fint ariiii verticiliati , his vero 
conglomerati. Plurimum etiam apud me valuit Equitis de Lamarck fententia 
in fuo opere encyclopedico , in quo elaborando quantum folertix , criterii , ac 
laboris improbi impendat, norimt omnes , fed hi prxfertim , qui ejus hu- 
manitate arque familiaritate fruuntur : ibi enim pro Sidarum charaitere 
inter alia ftatuit plurium capfularum numerum in orbem difpohtarum. Facies 
ulterius plantarum ,annulorum defeitus in plurimis , calycum hgura , maximus 
denique fidarum numerus , pofcebant ut ad diverfa genera revocarentur. Tanto 
ergo & rationum & au£torum pondere hxc audeo , atque charaderes inter alia 
ita difpono ut Sida chara£ter lit CapJuU quinque aut plures in orhem poJit£ : 
Anodx (i ) Capfula unica fubtus hewifpherica ffuperius plano-ftellata , multilocu- 
laris yloculis monofpermis : ^Azax [i) fe/nina tunicata in capitulum conglo>-- 
merata,- 

Si quid novifti reftius iftis , 
Candidus imperti '; fi non , his utere mecum. HoR. (i) AnodvS nomen datum fuit olim plantas cuidam fidse affini, tefle loan. Burman. in' 
Thefaur. Ceylanic. iiac ergo de caufa illud alTumo, utnovum genusnomiuem plantarum quas - 
appellavit CI. Linnsus Sidam haftatam & criftatam. 

( i) In honorem D. Antonii Pilau & Verdera profefToris boranici in Regio horto Matritcnfi , , 
qui Philofophiam botanicam Linnxi inhifpanumfermonem & tranflulit & ornavit,nunc autem 
gcnera & fpecies perfequitur; cujus magni operis prodiic jam primum voluracn, cui accedunc 
gcncra & fpecies nuperrime repertse , tUm etiam & plantarum accurata defcriptio 8c ufus five- 
oeconomicus five oificinalis. 
PARS PRIOR. 

SIDAS COMPLECTENS. Character communis , Sidj€ , Anod^ , Pa l au^. 

Calyx monophyllus , fimplex , femiquinquefidus , perfiftens. 

Petala quinque , bafi connata , & imo ftaminum tubo inferta , fenfim latiora. 

Stamina , filamenta plurima bali in tubum connata feu monadelpha , apice 

libera , ibique dumtaxat non in tubi fuperficie exliftentia. Anther.c totidem , 

diftinft.v, fubromnda;. 
Germen orbiculatum : Styli pUires , aut unicus multifidus : Stigmata capitata. 
CapfuLt tot quot ftyli aut ftigmata , uniloculares : aut capfula unica multilo- 

cuIaris.Semina definita; quorum figura varia,ut plurimum fubrotundo-acuta. 
Caulis herbaceus aut frutefcens, ramis alternis : folia alterna, petiolata , ftipu- 

lacea. 

SlD^ CHARACTER PROPRIUS. 

Calyx fT^pIflime angulatus : germen ftriatum : ftyli plures , nonnumquam 
unicus multifidus : Capfulx plures quam quatuor in orbem difpofitx , unilocu- 
lares , mono aut trifperms , dehifcendo frpius biroftratae. 

Sidx omnes funt exoticx , unica Abutilo excepta : Sunt ut plurimum annune j 
deleftantur in regionibus calidioribus Americx , Africx atque Indix orientalis j 
pereunt prima glacie ; florentque menfibus Septembri & 06tobri in noftris hortis. 
Corollx earum funt flavefcentes aut fulfurex magis aut minus faturatx ^ fi fidnc 
Reflexa & TerminaHs excipiantur, quibus funt faturatx coccinex, aut purpur.af- 
centes j rubefcunt vero in Sida Flavefcend &c in Capillari. SECTIO PRIMA. 
CAPSUL.E MONOSPERM.E. 

§. L CapfuU cjuinque. 

A. Foliorum longitudo latitudini <equalis , aut ipfa maior , non tamcn dupla. 

1 . SiDA FusiLLA. ( Tab. I , f. 4 ). 

S. caule fruticofo reclinato minimo : folils eliptlcis dentatis glabris. 

Caulis lignofus , pilis minimis ftellatis veftitus , teres , vix tripolicaris. [7] . 
Folla rotundato-eliptica , dentata , gkbra. Stipuls subulato-capilares , eredtae y 

parvae. 
Elores axillares , folitarii , pedunculati ; pedunculis ereAis, petiolo longioribus.- 
Calyx bafi acutus , femiquinque fidus , laciniis lanceolatis. 
Carolla flava. 

Frudtus intra calycem : capfulis muticis. 
Habltat in Infula Mahe : ohfervata a D. Commerfon. Vldl ficcam apud DD. de 

Jiifjleu & Thoum, qui mihi humaniffime eximplar communicarunt. 
Obf, Varsal quandoquoque foliis aciitis ,omnino fimilibus alth&x, pufillit fupinA 

Pluk. Alni. 1 4 , ^ 152 ,_/%. 4 , quA eft mclochia fupina Linndi. 

1 . SlDA PLUMOS A. ( Tab. XII , £ 4 ). 

S. foliis ovatis dentatis retufis : floribus terminalibusglomeratis j foliolis longls 

linearibus longe ciliatis , cancellatis. 
Caules plures ex eadem radice ramofi , femipedales , pilis adpreflis veftiti. 
Folia periolata , ovata , fupra dentara j retufa , fubvillofa. Stipula; capilares 

eredtiE. 
Flores in fummitate caulis & ramulorum (10-12) glomerati , cindti corona fo-- 

liorum, qux fenfim funt anguftiora, &interioraitaciIiatautpIumulIas refe- 

rant , flores obvallantia. Flofculi brevirer pedunculati. 
Calyx monophyllus , femiquinque-fidus, laciniislanceolatis, ciliatis. 
CoroIIa lutea. 

Fru6tus inrracalycem : capfulis muticis' fubrotundis. 
Habitat in Brafilia : objervata a D. Commerfon. V. S. (1) communicatam o- 

D. Thouin. 

3. SiDA VERONicjt FOLiA. Lamarck. ( Tab. i , f. 3 ). 

S. caule hirto : foliis cordatis acutis injequaliter dentatis: pedunculislongiillmis' 

fubere6tis pilofis. 
Abutilon a feuiUes de veronique. Encyc. n° 1 1. 
Akh.^a minima furreda , veronicL-e villofis foliis e Maderafpatan. P/wA,- C- 

'^^' ^- ^ . . . . 
Caulis ere£tus , pilis hifpidus. 

Foliorum petioli fexties pedunculis breviores. Stipuls patentes , fubulatoe.- 

Flores foIitarii,pedunculis geniculatis. 

Calyx ut in Sida pufiUa. 

CoroIIa albefcens. 

Frudtus intra calycem : capfulis biroftratis. 

Habuatm LndiaOrientaLi. V.S. apud Equit, de Lamarchv 

4. SiDA REPENS. Domhey. { Tab. i , f. 2 ). 

5. Caule filiformi longo proftrato : foliis cordatis crenatis utrlmque hifpidis :; 
pedunculis unifloris. 

(t ) Quum plantam vidi \ivam , his litteris V. V. defigno jouum vero ficcam, fequenti-^ 
bus V.S. Caulis hitfiitiis, ramofus , teres , proftratus , nec radicails. 

Folia longe petiolata , acuta , nonnihil afpera. Scipulx fubulataj ', patulx. 

Floresaxillares , folitarii : pedunculis filiformibus , eredis, annulatis , unifloris.' 

Calyx pentagoiius, femiquinquefidus ^ laciniis ciliatis. 

Corolla Iutea,ungue lineis purpureis notara. 

Frudus intra calycem : capfulis muticis , & biroftratis. 

Habitat in Peru, & prtiifertim in umhrojis Limx. : ibi ohfervavlt hanc fpeciem 
JD. Jofephus de Juffieu ; hic D. Dombey. Floret menfe Junio. 

Planta a diclis botanicis obfervats. nonnihil differunt. Dombeya capfulas habet 
biroftratas , non item altera : hic calycis lacinias habet ciliatas , quodnon 
convenit prima. An fpecie diff^crant ? dicant qui utrafjue vidcrint. 

5. SlDA HEDER^FOLIA. ( Tab. IX , f. 3 ). 

S. caule nodofo radicante : foliis cordatis obtufe crenatis fubhirfuris j capfu- 

larum corniculis ereftis longis hamatis. 
Malva hederx terreftris folio & facie , capfulis hiiMtC3.ns. Plum. fpcc. pag. i , 

manufc.iib. Zj /. 143. 

5. foliis cordacis obtulis , caule repente , pedunculis unifloris capfulis ariftatis- 
Plum. apud loan. Burm. t. i (3 9 , /". 3. 

Caulis tenuis , repens , ramofus , nodofus \ ad nodos tenuiflimis fibris radicans. 
Folia longe petiolata , fubrotundo-cordata , crenata , breviflimis pilis hiifuta. 

ScipuLt .... 
Flores axillares , folitarii : pedunculis unifloris , petiolo quandoque longioribus. 
Calyx quinquefidus j laciniis lanceolacis. 
CoroIIa lurea. 
Frudus calyce minor,acuminatus :capfulis bifuIcis,jbiroftratis :cornicuIis eredis, 

longis , hamatis. 
Habitatin InfuLaS. Dominici. Floretmenfe Ocl. Vidi in manufc. Plum. quorum 

accuratam tranfationem pofidet D, de Jujfuu. 

6. SlDA RADICANS. 

S. caule repente , furculis radicantibus : foliis cordato-acutis pilofis dentatls ,' 

dentibus in fetam terminatis. 
Heh-Vng^i Rheed. hort.Mal.t. 10, p. 1^7 ,fg.7C). 
Caulis repens , pilis albicans , furculis rotundis circumquaque difFufis , radiculls 

aflSxis. 
Folia cordata , moUia , pilofa , dentata : dentibus magnis in fetam terminatis. 

Stipulx .... 
Flores parvi , folitaril j pedunculis petiolo longioribus, 
Calyx quinquecufpidatus. 
CoroIIa venis candidis notata. 

Germen fubrotundum ^ tubus terminatus ftaminibus croceis. 
CapfuLx fubrotunds , muticce. 
NuUibi hanc fpeciem vidi praterquam in horto Malab. Rheed. atque fidis 

finnutnero quia calyx in ea fimplex yfamina in fummitate tubi j £■ capfuU in 

oriem . [9l ..... 

orhem repenuntur. Facies ukcrlus totius plantA Jidariim «/?. Nihil auctor ieJtL- 

pulis dixit , neque Plumiznus inpriLcedmti. 

7. SlDA MORIFOLIA. ( Tab. I , fig. 1 ). 

S. FoUis fubrotundo-acutis cordatis lato-crenatis : crenulis acuminatis : pedun- 

culis annulatis petiolo paulo majoribus : calycibus pilofis. 
Althjca morifolia Indis Orientaiis ad foliorum finus capitulis fingularibus 

parvis. Pluk. Alm. 15 Phyt. r, i |Z j/. 5. 
Caulis , teres , ramofus ,tenuis , bipedalis. 
Folia pilofa. Stipula: fetacejE , breves , patentes. 
Flores axillares , foHtarii : pedunculis ere6tis. 
Calyx pilofus : laciniis acutis. 
Corolla lutea. 

Frudtus globofus intra calycem : capfulis parce biroftratis. 
Habitat m Infula Franciit. Obfervata a D. Commerfon. V. S. communicatam a 

T). Thouin. 
Varietas exfiatapudD.de Juffi^euinquafoliafunt magis rotunda^crenaque maiores. 

8. SlDA BOURBONICA. ( Tab. X , £ 2). 

S. Caule eredo ramofo hirto : foliis cordatis fubrotundo acutls dentatis : flori- 
bus folitariis axillaribus ; pedunculis petiolo paulb longioribus. 

Caulis hirtus , ramofus , bipedalis. 

Folia petiolata , cordata , dentata , acuminata. Stipulx .... 

Flores folitarii , axillares , pedunculati , pedunculis petiolo longioribus. 

Calyx femiquinque-fidus , denticulis acutis , bafi a;qualibus. 

Corollalurea , petalis emarginatis , ungue anguftiffima. 

Frudus intra calycem , ipfoque minor : capfulis quinque , roftratis. 

Habitat in Infula Bourhon. Ghfervata d D. Commerfon , qui & iconem dedit &• 
defcriptionem. Vidi delineatam apud D. de JuJJieu. 

9. SiDA Calycina. ( T. VIII, f. 2 ). 

S. Foliis cordatis crenatis : calyce magno quinque-partito : coroUis magnis paten- 

tibus. 
Caulis ut in pra:cedenri. 

Folia in^squaliter crenata;petiolis folio minoribus. Stlpulx fetace2,arcuato-ere£baE, 
Flores axillares folitarii : pedunculis geniculatis , petiolo duplo maioribus. 
Calyx magnus : laciniis acutis profundius fiffis quam in congeneribus. 
CoroUa magna , lutea , patens. 

Tru6tuslntra calycem. Capfulis piriformibus , n^uticis. 
Habitat in Infula Bourbon. Obfervata d D. Commerfon. Vidi S. communicatam a 

D. Tkouin. 

I o. SiD A piLos A. ( Tab. I , f. 8 ). 

S. Caule pilofo ramofo : foliis crenatis , inferioribus cordatis fubrotundis par- 

vis , reliquis cordato-ovatis : pedunculis longis geniculatis pilofis. 
Totaplantula pilis eftnumerofis hirta. 
Caulis tenuis , ramofus , bipedalis. B [10] 

Fola ut nuperrme dixi. StlpuLvfubulatx , parvce, patentes. 

Flores :txill.ires , folitani, ad latus ramuli. 

Calyx par%'us , globofo-pentagonus : laciniis apice acutis. 

Coroiia lutea. 

Frudus intra calycem : capfulis biroftratis. 

Habnat tn nfula S Domin. Ohfe-vata a D. Defportes. V. S. communlcatam a 

D. de Juffieu. 
Exjlantiy atla txemplafia in herbano miffo a D. Ma^ure ex Infula S. Dom.quod 

ajfervarur ap d D. de JuJJleu , qu£, glabra apparent : omnia tamen ad eamdem 

fpeciem arbnror referenda. 

II. SlDA CAPILLARIS. (Tab. I , f. 7 ). 

S. foliis cordaro-oblongis tomentofis : pedunculis longiiTimis capillanbus : co- 

rollis minimis maculacis fubreBexis. 
An Sida atrofanguinea foliis cordatis , acutis ferratis utrimque villofis , pedunculis- 

unifloris folitariis capillaribus caule fruticofo? /acj. in Litt. rnijj'. V . j lcon. rar. 

apud D. Murray «" 15, pag. 6ix , edit. 1784. 
Caulis fruticofus , tomentofus , bipedalis &: ultra. 
Folia fuperiora vix petiolata. Stipul.r fetuice.x , ereila;. 
Flores axillares , folitarii : pedunculis gemculatis. 
Calyx globofus , parvus. 
CoroIIx petala quinque , faturate lutea , parte infima nigricantia , reflexa. 

Commers. 
Tubi pars fuperior villofa, Ionga,gracilis, fl:aminibus terminata : Styli quinque 

rubri : ftigmata capitata , villofa. 
Frudrus intra calycem : capfulis parce biroftratis. 
Habttat in Brafiita , obfervata a D. Commerfon. 
Hanc pulchcrrimam planiam debeo amicitits, D. Thouin , apud quem exjiant atia 

exemplaria & apud D. de JuJJieu. t^. S. 

I i. SlDA MULTICAULIS. ( Tab. l, f. 6). 

S. caulibus tenuibus tomento canefcentibus : foliis fubrotundo-cordatls den- 

tatis pulverulentis villofis. 
Ex eadem radice plures caules prodeunt graciles, ramofi , bipedales. 
Folia ut fupra. Stipuix capillares , breves , patentes. 
Flores axillares , folitarii ad ramulorum latus j pedunculis petiolo longioribus , 

geniculatis , a geniciilo nutantes. 
C.ilyx pentagonus , parvus. 
Corolla lutefcens. 

Frudtus calyce miiltb minor : capfulis parvis, muticis. 
Habitat in Malabar. V. S. communicatam d D. de Jujfieu. 

1 5. S DA Javensis. ( Tib. I , f. 5 ). 

S. caule reclinato fubglabro : foliis cordatis acutis fublobato-crenatis. 

Ex eadem radice caules ramoli prodeunt pedales. 

Foliadiftantia , cordata , crenata , acuminata , xqualis longitudinis ac lacitudiuis , fubglabra. StlpuL-c capillares , minima: , arcuato-ereftic. 
Flores axillares , folitarii , pedunculis geniculatis , petiolo maioribus; 
Calyx ut in S. pufilla. 

Fru6tus fubglobofus iiitra calycem : capfulis biroftratis. 
Babitatin Java : o'^fervata aD. Commtrf. communicata a D. Thouin. V. S. 

14. SiDA Triloba. (Tab. I, £ 1 1 ). 

S. Foliis inferioribus cordato crenatis \ fuperioribus dentatis trilobatis , medio 

lanceolato. 
An S. Teniata, foliis ternatis , foliolis ferratis. Lin. fil, in fiiplem. pag- _ 307 

Encyclop. num. 3 i ? 
Cauiis reres , ramofus , villofus bipedalis. 

Folia fubvillofa. Stipulae , parvs lanceolatx , ciliatse , eredo-patulas. 
Flores foIitarii,axiIIares : pedunculis longiflimis, eredis, geniculatis, ageniculo 

deflexis. 
Calyx angulato-pyramidalis , laciniis in acumen definentibus. 
CoroIIa lutea. 
CapfuLi; non exfiftebant In unico exemplari , quod aflervatur apud D. de 

Juflieu , at ex calycis infpedione & capacitate ad hanc primam divifionem 

refero. 
Habitat ad Caput Boni. Spet , unde eam adfponavit D. Sonnerat. 
Obf. Cl. Lin. in Philofophia Botanica, pag. 230 , figuris G^& 6^ ,foUum ter~ 

natum dupliciter cxplicat : aliud , cujus folia hafi funt iinita , & aliud , cujus 

quodlibet propriumhahet petiolum^affixum communi.Si ergo filius Linn&ihanc 

plantam nominavit S. tirnatam , primam afiumpfit definitionem non vero fie~ 

cundam. 

1 5. SiDA Pyramidata. Defportes ( Tab. I , f . 10). 

S. foliis cordatis fubrotundis magnis dentatis : panicula terminali , flofculis nu- 

merofis. 
Abuilton paluftre , fpica florum pyramidata , flore parvo exalbido. Defportes 

herbarium. 
Caulis teres , eredtus , bipedalis. 
Folia longe petiolata. Stipula: fubulata: j ere£ta: , breves. 
Flores paniculati , terminales , ramulis foliofis , flofculis pedunculatls. 
Calyx globofo-pentagonus , parvus. 
Corolla flavefcens , parva , patens. 
Fru£tus intra calycem : capfulis bidentatis. 
Habitat in Infula S. Domin. ubi obfcrvavit hanc fpeciem D. Defiporas. V. S, 

apud D. de Jufjleu, 

1 6. SiDA Spinos A. Lin. ( Tab. I , f. 9 ). 

S. foliis cordato-oblongis ferratis : ftipulis fetaceis :'axillis fubfpinofis. Lin. Spee, 

Plant.n^i. 
S. foliis cordato-ovatis ferraris : capfulis quinis bicufpidatis. Hort. CHff. 34<r. 
Alcea carpinifolio , americana frurefcens , flofculis luteis , femine duplici roftro. 

Bij Comm. hott. i ,p. J .t. i. 
Althxa carpinifolio flofculis liiteis. Bocc.fic. 1 1 ., A i. 
Althxa virguiiana bideiis, pimpinelLx majoris acutiore folio, flofculis minlmis 

luteis. Pluk. A!m. z^ , r. 9 ,j?j. G. 
Alcea utriufque Indix , carpinifoiio , femine duplici arifta donato. Boher. Lugd. 

Malva ulmifolia , femine cum duplici roftro, Tournef. Infl. <)G. 

Abutilon epineux , Encyc. n ' z, 

Caulis teres , atro-rubefcens , ramofus , pedalis. 

Folia , cordaro-ob!onga,atro-virentia , petiolo fubtus ad bafim trlum fpinullarum 

rudimentis inft: u6to. Stipulx fetacex , ere£ta:. 
Flores axillares : pedunculis petiolo mulro minoribus , ere<ftis,uniflorls , annulatis. 
Calyx angulato-pyramidalis , laciniis pLinls , acutis. 
Corolia lutefcens ex petalis quinque patentibus, calyce maioribus ,petalorum 

altera extremirate aciuiore , longiore. 
Stamina in extremitate tubi : anthera; fubrotundx. 
Germen orbiculatum,quinque-fuIcatum : ftylus limplex quinque-fidus. Stigmata 

capitata. 
Fru£tus intracalycem :capfulis biroftratis. 
V. V. in Reg. hort. Par. FLor. t mcnfibus Aug. Sepc, Ocl. 
Kabhat in utraquc India , in Scncgal. Q 

I 7. SiDA tRUSTESCENS. ( Tab. X , f. I ). 

S, foliis ovato-oblongis ferratis fubtus albicantibus : pedunculis eredtis lunfloris 

folio duplo minonbus. 
Caulis fruticofus , teres , ereiSfcus , ramofus , 4-pedaIis. 
Folia fubcordata , ovata, numerofa, parce petiolata , glabra , ferraturis minimis. 

Stipulx capillares , ere6ta:. 
Flores axillares , pedunculis folitariis , geniculatis , petiolo duplo maioribus. 
Calyx &c corolla ut in pra;cedenti , at parum aperta. 
Styli qirinque : reliqua ut in prxcedenti. 

Habitat V.V.ln R. h. F. florentcm in hibernaculo menf&Dccemh. 1 7S 5."^ 

Hitc planta diverfa eft a Sidis frutefcentibus Comm. & Donibey^dc cjuibus fermo 

erit ubi de Sida Rhombifoiia , a qui^us omnibus differt & numero capfularum 

& pedunculorum brevitate, tum etiam foUorum multuudine. 

1 8. SiDA ALNiFOLTA. Lin. ( Tab. I , f . 15). 

S. foliis ferratis fubvillofis , inferioribus rotundatis cordatis , mediis ellipticis , 

fuperloribus lanceolatis. 
Malvinda ftellata alnitolia. DilL elth. p. 115 , /. 171 ,/. 211. 
S. foliis orbicularis ferratis plicatis. Lin. Spec.plan. n. 4. 
Abutilona feuilles daulne ii/2cyi,Vo^-'. «" 5. 
Caulis teres ,ramofus , pedalis. 

Folia petiolis maiora. Scipulx fubulats, eredx fubciliatce. 
Calyx & corolla ut in Spinofa. 
Frudus intra calycem : capfulis biroftraris. ^'0 

Habhat in Infula Franci^ , obfervata a D. Comm. V. S. communicatama 

D. Thouin. 
Dillenius fex autfeptem capfulas numeravit : ego non niji quinque vidi. 

I 9. SlDA VERTICILLATA. ( Tab. I , f. I Z ). 

S. caule pilofo : foliis cordatis acuminatis , crenatis floribus fubverticilktis 

feflilibus. 
Caulis teres , pilofus , eredus. 

Folia diftantia , petiolis duplo longiora. Stipuls breviflimre , capillares , patuLx 
Flores axillares , fefliles , plures ut verticillati videantur. 
Calycis lacinix pilofa: , acuta: : capfulis fubmuticis. 
Uabitatclrca Rio Janeiro j ohfervataa D. Comm. V. S. apudD. de Juffteu. 

io. S I D A B I V A LV I s. ( Tab. XI , f. 5 ), 

S. Foliis cordatis orbiculato-acuminatis tomentofis :floribus fubfeffilibus frudu 

pentagono depreflb glabro patenti. 
Tota planta tomentofa. 
Caulis teres , bipedalis. 
Folia petiolata , petiolis fenfim brevioribus , crenata, Stipula; fubulatx , villofae , 

patentes. 
Flores folitarii , breviter pedunculati. 

Calyx fubquinquepartitus , laciniis longis , acutiflimis , fru£tu maturo patulis. 
CoroIIa lutea , patens. 
Frudtus calyce multo minor , patens , pentagonus , angulis obtufis : capfulis ad 

latus leviter bidentatis. 
Hahuat in Infula S. Dom. ab Aubletio obfervata. V. S. apud DD. de Jufjieu & 

Thouin^ qui mihi exemplaria communicarunt. 
Obfr Hujus fpeciei capfulds, , quum dehifcunt , in duas valvufas hemifphericas 
fepa antur ; ita tamen ut harum qudibet unita perfifiat alteriuspro: imx, hemif- 
pherio : quodnifi attente examinetur frucius integer pro capfula jimplici quin- 

queloculari fumi falfo poterit , quod & rnihi primo intuenti accidit. 

Xl.SlDA PROSTRATA. (Tab. XIII,f. j). 

S. Caule proftrato : foliis cordatis latis crenatis tomentofis flavefcentibus 5 

floribus navis geminis : capfulis muticis. 
Planta proftrata caulibus duris , & quafi lignofis , flores flavicant. In Commer-- 

fonii animadverfiorubus , qu& a^trvantur m herbano D. Thouin. 
Caulis fruticofus , teres , pedalis. 
Folia cordara , crenata. Stipulae fubulats , etodtz. 

Flores duo , aliquando tres in eadeni axilla , pedunculis parvis , geniculatis. 
Calyx globofo-pentagonus , fubinflatus , angulis adpreflTis j profunde quinque — 

fidus^ laciniis ovatis, venofis. 
Corolla calyce paulo longior. 

Fru6tus intra caiycem , capfulis fubrotundis , apice acutis. 
Habuat miupihus Montevideo. Obfervata a D. Commerfon. V.S. Communica"^ 

tam a D,de Jufjieu, [14] 

B. FoLIORUM LONGITUDO LATITUDINE DUPLA AUT ETIAM MAIOR," 
11. SlDA FLAVESCENS. ( Tab. XIII , f. i ). 

S. caule ere£to : foliis cordatis oblongis crenatis tomentofis flavefcentibus : flori- 

bus rubefcentibus geminis. 
Planta perennis futfruticofa; caules ere<Stiufculi j calyx fimplex : flores rubelli; 

folia cordato-ovata , tomentofa ; tota planta flavefcit. Commcrfon ubi Jupra. 
Caulis friiticofus , erectus , pedalis. 
Folia cordata , oblonga , crenata. 
Reliqua ut in pra;ceQenti. 
GhLSex capfulas femelvldi. 
Hahitat in rupibus Montevideo: olfervata. a D. Commerf. communicata a D. 

Thouin. 

23. SlDA LlNIFOLIA. Juffieu. (Tab. 11 , f . I ). 

S. Foliis linearibus hirfutis integerrimis : floribus corimbofo fpicatis j fpicis ter- 

minalibus. 
Malva hirfuta gramineo folio. Barrer. Franc, yEquin.p. -ji apud Aublet. Guay, 

pag. 70^^. 
Malva hnarix folio , flore albo. Jofeph. de Juffieu herh. 
Caulis teres , hirfutus , fruticofus , ramofus , bipedalis. 
FoHa breviter petiolata. SripuLr fubulata; , ere6la;. 
Flofculi pedunculati \ pedunculis geniculatis. 
Calyx angulatus j laciniis lanceolatis. 
Corolla alba. 

Fru£tus intra calycem : capfulis fubmuticis. 
Habitat in Infula Caicn£, h in Peru , ubi eam obfervavit D. Jof. de Jufjieu. V. S. 

communicatam a D. Ant. L. de Juffieu. 
Obf. In diclo herbario affervaiur exemplar cujufJam plantcc , adformam grami- 

mam accedentis. Caulisinea effimpliciffimus, graciiis ^tripedaiis & ultra,fpica 
jlorum tirminatus ut in noflra Linifoiia. In rdiquls omnino cum hac convenit ^ 

quare ad eamdem fpeciem ut varietatem refero. 

24. SiDA ANGUSTiroLiA. Juffeu. ( Tab. II , f. i). 

S. Foliis anguftis oblongis ferratis \ axillis fubfpinofis : trium fpinularum medla 

maiore. 
Abutilon a feuilles etroites. F/zcyc. /2° 5. 

Caulis ereftus , fubtomentofus , ramofas , frutefcens , tripedalis. 
Folia breviter petiolata \ fub petiolo tria fpinularum rudimenta. Scipula: ered.^ , 

capillares. 
Flores axillareSjfolitarii, pedunculati : pedunculisannulatis , petiolobrevioribus. 
Calyx &: corolla ut in S. Spinofa. 

Scamina , filamenta i G m extremitate tubi : antherx parvx , fubrotimd.T. 
Cermen orblculatum , quinque-fulcatum : ftyli quinque , purpurei,vLx bali coaliti : 

ftigmata globofa. Fruftus intra calycem : capfulis biroftratis : feminibus fubtriquetris. 
Habitatin Brajilia ^ & in Infula Bourbon j ubi eam obfervavlt indefcffus peregrl~ 

nator Commerf. qui & iconem mifit , qu<e affervatur apud D. JuJJieu. V, }'. in 

Regio hort. Paris. Floret menjibus Septcm. Ocl. Tp 

25. SiDA AcuTA. Nicol. Burman. ( Tab. II, f. 3 ). 

S. foliis angufte lanceolatis dentatis inferne inregris : floribus fubfeflilibus foli- 

tariis. 
S. Foliis lanceolatis ferratis ftipulis fetaceis : floribus axillaribus folitariis. Burm, 

FLora indica^p. 147. 
Althxa Coromandeliana anguftis prslongis foliis , femine bicorni. Pluk. Mant, 

pag.vo, Fab.j:i,i.,fig. t. 
Silagurium longifolium. Pjimph. Amb.lib. 10 cap. jj, Tab. \% ,fig. 1. 
An Tsjeru-parua P.heed. tlort. Mal. t. 1 o ,fig. 55 ,p. i e 5 . 
Caulis teres , ramofus , in Amboin. quatuor aut fex pedum altitudinis , cuius 

radix longiflima , exftirpatu diflicilis. 
Folia breviter petioiata j axillx inermes. Stipulce lanceolatae , petiolo longiores. 
Reliqua ut in pra;cedenti. 

Hahitat in Java ;otfervavata d D. Commer. V. S. communicatam a D. Thouin. 
Obf. D. Nicolaus Laurent. Burmanfitpulas fetaceas huic piantiiconcedit,!n nofiris 

exemplaribus & in Plukennetio longas habemus & lanceolatas. 
Rumphiifigura ad hmc fpeciem accedit;atfolia videofereoppofita,quodnufiquam 

in fidis obfervavi. Notatii tamen dignum fi , quod in ejus difciptionc legitur ' 

de corolUfigura ; ait enim : flofculus coloris pallide lutei ex quinque conftans 

petalis fuperius parum bifidis , unaque dimidia pars anguftior eft altera : 

quod quintam nofiram ohfiirvationem confirmat. Sex capfulas item quandoque 

reperit Rumphi s , quod & mihi quoque accidit. 
Rheediifigura magis difiat ab hac nfirajpecie, & folia hahet fffilia , quoddeli- 

neatoris vitio fortafft tnbuendum. 

i6. SlDA UIMIFOLIA. ( Tab. II , f. 4 ). 

S. Foliiscrenatiscordatis obIongis,acumineprodu6to:capfuIarum roftris longis 

hamatis. 
Caulis teres , ramofus , bipedalls. 

Folia petiolata, petiolis duplo longiora. Stipuls fubulatce , eredrs. 
Flores axillares , folitarii ^ pedunculis geniculatis , petiolo vix longioribus. 
Galyx fufiformi-pentagonus. 

Frudtus in^a calycem : capfularum roftris exertis , longis , hamatis. 
Habitat in Infula S. Dom. V. S. communicatam a D. Thouin. 

x-j. SiDA Urens Llnnai. ( Tab. II , f. 7 ). 

S. Foliis cordatis acuminatis ferratis hifpidis : pedunculis multifloris axillaribus 

& terminalibus. 
S. Foliis cordatis ferratis hifpidis , pedunculis multifloris glomeraris. Lln. Spec. 

pl.:n'. )," 14. tonjtr Ai^mnu.ucs Academicas ejufdem t. 5 ,1:. 402 , r,- 66. 
Urtica foliis cordatis ferracis j floribus capitatis j pedunculis communibus alari- - 

h\x&. Brov/n. Ja.iiai, z8o , n'* 6, Caiilis teres , bipedalis. _ 

Folia longe petiolata. Stipuls fetaces , patentes. 

Flores axillares : flofculus alter folitarius in pedunculo gemculato , petiolo 
multoties breviori : ex eadem axilla peduncufus alter multiflorus. 

Calyx pentagonus ,Iaciniis'piIolis , apice fubanftatis. CoroUam non vidi. 

Frudtus intra calycem : capfulis breviter biroftratis. 

Habhat in Jamaica & in Senegal. Obfcrvata hica D. Adanfon. V S. communi- 
catam a D. Thouin. 

Tota planta hifpida an urens ? afjirmare nec audco ncc poffum , quoniamficcam 
vidi. 

Obferv. Z/ce^z? nunc mihi ah Equitis de Lamarckfententia rccedere - hic enim 
dum Sidam Urentem Linniti defcribit in Encyclopcdia «^ 17 fic ait : Arbrif- 
feau dont la tige eft haute de trois a quatre pieds . . . Ses teuilles font grandes , 
echancrces en coeur a leurbafe, a cinq angles divergens , bord^es de grandes 
crenelures Ssic. Hunc fruticem , quem vivum vidi in R, H. P. mc unquam flo~ 
renian , non aud o ad Sidam referre ; ejus foUafunt palmata , <S' hxc foliorum 
quinque angularium figura adeo notatu digna mihi videtur , utJilcntLum Linniii 
novum fuppeditct argumentum , quo meafirmetur opinio. 

28. SiDA Glutinosa. Comm.rfonis { Tab. II , f. 8 ). 

S. Caule tomentofo-glutinofo : foliismagnis cordatis oblongis acuminatis fubtus 
tomentofis ; fuperioribus parvis : pedunculis capillaribus longiflimis. 

Caulis teres , tomentofa-glutinofus , ramofus , panicula numerofa terminatus , 
bipedalis & ultra. 

Folia dlftantia , longe petiolata. Stipulx fetacex , parvx , patentes. 

Flofculi gemini , &: terni pedunculati ; pedunculis geniculatis , longis , ereiflis. 

Calyx globofo-angulatus ; laciniis apice acutiflimis. 

Frudus intra calycem : capfulis biroftratis. 

Hahitat in Infdis S. Dom. <& Francia. Htc eam ohfervavit Commcrfon. V. S. 
communic, a D. Thouin , & aliud exemplar amerlcanum a D. de Juffieu. 

An adhanc fpcciem revocari dehcat Sida racemofa iV. L, Burmani? F^ideas eiuf- 
dem [ynonimum & difcriptionem excerptam ex fua Flora indica. 

S. foliis crenatis villofis cordatis : racemis axillaribus mukifloris. 

Caules teretes , villofi j folia alterna , magna , cordata , crenata , acuminata , e 
cinereo tomentofa , petiolis longiilimis : peduncifli axillares , erediufculi , 
fubdichotomi j ramulis divaricatis : flores terminales , plures , minores , lutei. 

29. SiDA PANicuLATA. Llnnxi. (Tab. XII, f. 5 ). 

S. foliis cordato - oblon^is acuminatis ferratis fubtus tomentofis : pedunculis , 
capillaribus longiffimis. ^/'^c:. pl.n^ 12. Amizmt. acad. ^,p. 401. 

S. Humilior ramofa teres , foliis cordatis , fetrato-crenatis , pedunculo fimplici 
unifloio , alterobifloro , foliato. Brovjn. J(imai. 2bo. 

Abutilon panicule- Encyc, /:? 15. 

Caulis fimplex , tenuis , teres , pubefcens , bipedalis , fuperne parum ramofus , 
paniculacufque. 

Foliacordata, oblonga , fenfim acuminata , insequaliter ferrata, trinervia , fubtns 

tomentofa , tomeiitofa, et venofa; petioli breviffimi tomentbii. Stipuls fubulatae, petiolis 

longiores. 
Pedimculi capillares, foliis multoties longiores, redi, communiter bini, alrero 

fimplici unifloro , altero longiore ramofo , aliquot floribus j geniculum 

pedunculi fpatio a calyce remoto. 
Calyx femiquinquefidus. 
Corolia lurea. 

Stamiua plura , piftilla quinque. 
Fru6tus globofo - acuminatus , calycis magnitudinis j capfulis muticis , altera 

parte acutis. 
Habitat in Jamaicd & in Peru. K. S. apud D. de JuJJieu in herbario Peruvlano 

D. Dombty, 

30. SiDA viscosA. Linnai. 

S. foliis cordatis crenatis tomentofis : floribus fubfolitariis : capfulis septem- 

locularibus rotundis depreflls. Lin.fpec.plan. n°. 3. 
S. vifcofa vel villosa foliis cordatis acuminatis , petiolis longis, pedunculis 

tenuibus folitariis. Brown Jamai. 280. 
Althsa populi folio villofo leviter ferrato. Sloan. Jamai. 9 8 hijl. 1, p, 2 z 2 , 

Caulis , pedunculi , ac petioli pilofi ac tomentofi. 

Folia profunde cordara , crenata , utrimque tomentofa, rariflime utrimque 

angulata. 
Petioli longitudine foliorum. Stlpulje lineares , longiufculae patentes. 
Pedunculi fimplices , uniflori , longitudine fere foliorum , versus flores genicu- 

lati , folitarii , rariflime bini. 
Calyx capfulis brevior ! 
Capfula fubrotunda deprefla , obtufe quinque-gona, quinque locularis , levif- 

fime tomentosa : femina folitaria. 
Habitat in Jamaica. 
Ex hac defcriptione , quam defumpji ex amxnitatlbus Linn. t. 5 , pag. 401 , <& 

amplius adhuc ex Sloan. icone, ad quam suam speciem refert, manifejle constat^ 

diversam ejfe hanc plantam a Commerfonis Glutinofa. 
Obf. in Amaniu capfulas , ( fruclum intelligamus ) quinqueloculares dixit 

Linndus ; quum in fpec, plant, feptemloculares dicat y & monofpermas ; at Ji 

calyx revera estfruclu minor, h£c erit unicaplanta, quce a reguld generali recedet, 

repetitis obfervationibus fuffulta. 
Nullibi hanc plantam videre potui , hac ergo de caufa in tabulis dejideratur. 

31. SiDA JAMAicENSis Linnai. Tab. 2, £ 5. 

S. foliis ovatis ferratis tomentofis j floribus axillaribus fubpedunculatis ; femi- 

nibus quinis bicornibus. Lin, fpec.pL n°. 8. 
An S. humilior foliis qvatis , ferratis , difliche fitis 5 petiolis et pedunculis 

brevibus ; ramis floriferis alaribus , foliaris ? Brown Jam. 28. 
Abutilon , a feuilles d'orme. Encyclop, n°, 9. 
Caulis teres , flexuofus , pilofus , bipedalis. 

C . [ i8 1 ^ 

Folia quandoque ovata , faspius ovato - acuta 5 ferratuns minimis in fetam 

brevem definentlbus. StipuL^ lanceolata: , ereits. 
Flores axillares , folitarii , uibfeffiles. 
Calyx globofus , frudum cpntinens •■, capfulis bicornibus, 
Habuat in Jamaicd & Brafiiia. Hic cam ohfervavit Cotnmerfonius. V. S. com- 

munlcatam a D. Thouin. 
Obf. H&c fpccies diverfa mihi videtur a S. CarpinifoUa Lin. flii , quamquam 

cum ipfdafjinitatem aliquam habeat. Huic enim capfuU funt quinque ^fiorefque 

folitarii , et flipuln lanceolatiz ■> petiolo breviores ; carpinifoUce vero , capfula 
funt oclo , flores umbellati , rarius folitarii , & fiipulce subulat(Z , petiolo lon- 

giores. Viaeatur ftppkm. Linnxi fil. pas,. ioj. 

3 i. SlDA GLOMERATA. ( Tab. 2 , f. 6.) 

S. foliis ovato-lanceolatis dentatis fubfellllibus ; floribus conglomeratis feflllibus.- 

Caulis fimplex , pedalis , tomentosus. 

Folia tomentosa. Stipulx laaceolatx , eredts. 

Calyces ciliati. 

Corolla lutea. Reliqua ut in pra:cedenti. 

Habitat V. S. communicatam d D. de Juffeu.r 

Obf. VcLrietaiem vidi , cui capfiuUfiunt mutic£, & foUa maiora.- 

§11, CaPSUL^ A 7USQUE AD lO.- 

A. Foliorum longitudo minor dupla latitudine. 

3 5. SiDA RETUSA. LinnAi. ( Tab. j , f. 4). 

S. Foliis cuneiformibus retufis ferratis fubtus tomentofls. Lin. fpec. pl. «". 6. 

AlthiEa" indica latiori folio corditormi ad fummum fmuato. Pluk. alm. xG. 

t. 9 ,/. 2. 
Silagurium rotundum feu vulgare. Rumph. Herb. Amboi. lib. 10. c. ji j f. 15). 
Abutilon a feuilles emoitflees. Encyc. n°. 6. 
Caulis reres , lignofus bipedalis j ramofus. 
Folia breviter petiolata. Stipulx fubiflatce, eredtx. 

Flores axillares, folitarii , pedunculati : pedunculis geniculatis , folio longioribus, 
CoroUa lutea , patentillima , ab hora nona matutina ufque ad primam , meri- 

dianam. Rumph. 
Calyx angulatus , fruftum continens : capfulis novem muticis. 
Habitat in Philippnis , Amhoin. & in infiula Francii, ; hic cam obfiervavit Com- 

merfon , illic D. Sonnerat , qui dixit indos nominare hanc p'.anta:n Culut- 

Culutan , quod elasticum vaLet. V. S. cotnmunicatam d D. Tkouin.ip 
OhL Rumphius decem capfiulas reperity ego novem in plurimis excrr.piaribus, 

;4.SiDA MULTiFLORA. ( Tab. 5 , f. 3 ). 

S. Foliis ovatis dentatis tomentolis : floribus numerofis : pedunculis petiolo lon- 

gioribus. 
Caulis teres , tomentofus. 
Polia breviter petiolata. Stipiflce fubulatx , villofa: , eredx. f^9] . . . 
Jlores axillares , folitarli , numerofi : pedunculis geniculatis , brevibus.' 
Calyx fubrotundo angulatus : laciniis lanceolatis. _ 
Corolla lutea. 

Frudus intra calycem : capfulis novem biroftratis : roftris fafciculatis , longis. 
Habitat in Brafdta ; obfervata a D. Commerfon. V. S. communic. k D. Thouitt. 
Exjiat varietas apud D. de Jufjieu , cujus folia funt rnagis ovata. 

i 5. SiDA coRDiFOLiA. Linnai. { Tab. 5 , f. 2. ) 

S. Foliis cordatis fubanguktis ferratis villofis. Lin.fp.pl. n° . lo. 

Malva bicornis balotes folio molli. Dill.hort. dth. x\ 1, r. i-ji^fig. 209. 

Althxa Maderafpatana fubrotundo folio moUi &hirfuto multipilis. Pluk, alm. 

15, r. 151 ,/.z. ■ 
Abutilon a feuilles en cosur. Encyc. n". \6. 
Caulis teres , pilofus , pedalis. 
Folia cordata , petiolata j petiolis pedunculo paulo longioribus Stipul;^ fetaces, 

pilofje, eredsE. 
Flores axillares , pedunculati ; pedunculis ere£tis , geniculatis. 
Calyx pentagonus , decem ftriatus , femiquinque fidusj laciniis lanceolatis , 

piiofus. 
Corollae petala flavefcentia , parum patentia , altera earum parte fuperiori , 

acutiore , longiore. 
Germen globofo-ftriatum : ftyli decem fubalbi : ftigmata globofa. 
Stamina & antherae ut in congeneribus. 

Frudtus intra calycem : capfulis decem biroftratis ; roftris fafciculatis. 
Habitat in utraqne India & in Senegal. Commerfonius obfervavit eam in Infula. 

FranciA , & D. Dombey in Peru , quam yidi. vivam. Q 
Obf. Inter exemplaria , quAdam reperi , quibus erant capjuldifeptem , aliis novem : 
folia etiam magis fubrotunda j lobifque omnino dejiituta ; atfcmper cordata , 
ferrata , villofa. 

3^. SlDA HERBACEA. ( Tab. I 3 , f. I . ) 

S. Caule erecto.pilofo ramofo; foliis fubcordatis crenato-dentatis : pedunculis 

petiolo paulo brevioribus : capfulis novem biroftratis. 
Tota planta pilis moUibus eft veftita. 
Caulis teres , pilofus , ramofus. 
Folia longe petiolata , fubcordata , nonnulla fubovata , crenato-dentata , pilofa. 

Stipuls capillares , ere6t;e. 
Flores axillares , folitarii : pedunculis petiolo paulo brevioribus. 
Calyx penragonus , femiquinque fidus. 
Corolla lutea. 

Fruftus globofus intra calycera : capfulis novem biroftratis. 
Habitat in India. P^. S. apud D. de Lamarck. 

37. SlDA MICANS. ( Tab. 3, f. I. ) 
_S. Foliis fubcordatis ovato - lanceolatis dentatis tomento molliflimo micantibus : 

calycibus globofis decem angulatis. > 

Caulis eredtus , ramofus,* ad rninuS bipedalis , tomentofus. 

/ cij- Folia fiibrngofa , peciolo duplo longiora. Stipulce fubulaCiE , arcnato-eredtc-E: 
Flores axillares , folicarii , pedunculaci j pedunculis geniculacis , peciolo p.iulo 

brevioribns. 
Calyx globofus , decem angulacus , femiquinque particus , comencofus. 
Corolla lucea , pacens. 

Frudus inrra calycem : capfulis noveni biroftraris. 
Jiabhat in -nfula S. Dotnin. V. S. communkatum aD. de JuJJieu. 
Tota planta tomentofa eji. 

3 8. SiDA ^f Acui-ATA. ( Tab. 5 , f. 7 ). 

S. FoUis ovacis ferracis tomencofis : floribus fpicacis terminalibus j corollis ma- 

culacis. 
Caulis durus , romencofus. 
Folia inferiora orbiculaca , fuperiora ovaca , apice cruncaca , denciculo medio 

remanence. Scipulx fubulacx , ereftx , tomentofx. 
Flores axillares , folitarii , in fpicam laxam cerminalem difpofiti : flofculorum 

pedunculis geniculatis. 
Calyx pentagono-acuminatus , villofus. 

Corolla magna , patens , flavefcens ; in centro maculis quinque rubefcentibus, 
Frudtus inna calycem : capfulis novem biroftris. 
Habitat in Infula J>. Dom. V. S. communicatam ci. D. de Jufjieu. 

39. SiDA ROTUNDiFOLiA. Lamarck. ( Tab. 3 , f. (J ). 

S. Foliis fubcordatis fubrotundis , crenatis , tomentofis : capfularum roftris faf- 

ciculatis , hirtis. 
Abucilon a feuilles rondes. Encyc. n°. 1 ^.. 
An alchxa oriencalis bidens, fubromndis foliis, floribus parvis luceis ? Chytymuty 

Malaborum. Pluk Amalth.p. 11, t. ^^6. f. i. 
Caulis ceres , pilis numerofis hircus j ut & tota planta. 

Folia quandoque fubcordaca , mollia, peciolis longiora. ScipuLx fubulacx, ere£tx. 
Flores axiilares , folitarii , pedunculari ; pedunculis eredis , geniculatis, petiolo 

longioribus. 
Corolla lutea. 
Calyx fphxrico-ftriatus fruftum conthaens : capfulis novem biroftratisj roftris 

pilofis , exertis in fafciculum. 
Habitat in Inf. Bourhon. ohjervata a D. Commerf V. S. communic. a D. Thouin, 

40. SiDA PALMATA. Dombey. ( Tab. 3 , f. 5 ). 

S. Foliis palmatis magnis quinqueanguiatis ferratis : ftipulis nullis : floribus 

fubumbellatis. 
Caulis teres , tripedalls, digiti crafitiei , atro virldis, fcaber, eredtus, ramofus.: 
Folia longiffime petiolata , magna , mollia , fcabra. Stipulx nullx. 
Flores axillares , fubumbellati : flofculis peduuculacis ; pedimcuiis fcabris geni- 

culaci^. 
Calyx fubovacus , vencricofus , pilofus. 
Corolla albo-pnrpurea , pecaUs altera parte leviter acutis. Stamina in apice tubi , numerofa : antherae lubrotunda:. 
Germen ovatum, 8-9 fulcatum : ftyius fimplex , §-9 fidus. Stigmata globoia. 
Prudus intra calycem : capfulis 8 aut 9 biroftratis. 

Habitat in Linid!, ficcis , ohfcrvata a D. Dombey, V. V. apud mejloientem men- 
Jibus oct, & novemb, Q 

41. SlDA ORIENTALTS. ( Tab. 12, £ 1 ). 

S, foliis ovato-acutis aut rhombis inferne integris fupra ina:qualiter ferratis-: 

ftipuHs oblongis linearibus j capfiilis muticis. 
Caulis ramofus. 
Folia breviter petiolata , ovato-lanceolata , insEqualiter dentata , plabra j non- 

nulla ad rhomboideam figuram accedentia. Stipula: oblonjrx , Imeares. 
Plores axillares , folitarii, pedunculati^pedunculis petiolononnihil loneioribus.- 
Calyx angulatus , femiquinquefidus , bafi decemftriatus , frudifer urceoiatus. 
CoroUa lutea. 

Fru6tus intra calycem : capfulis 9-10. muticis. 
Habitat in India orientaLi; obfervata a D. Sonnerat, V.S. apudD, de Lamarck. 

42. SiDA cARPiNiFOLiA. Linn.fiUi. 

S. Fruticofa foliis bifariis ovato lanceolatis serratis : ferraturis arctatis j umbellis 

axillaribus. 
Rami patentes , bifarii , pilofi. 
Folia breve petiolata , bifaria , ovato-lanceolata , ferrata : ferraturis terminatis 

pilo, vel feta rigida , venofa, glabra. Stipuls fubulat^, petiolo longiores j, 

ere6t£E , conniventes. 
Pedunculi axillares , rarius folitarii , umbellati ,. longitudine peti.oli , pilofi. 
Calyx glaber. 
Corolla lytea. 

Capfulx o6to, apice biariftacje. 
Habitat in Madera , ubi eam obfervavit Francifcus Maffon fecundum filium 

Linn&i in fuppUmento , pag, 307. |) 
Num ad hanc divifionem aut ad fequentem fpeciet .^ affirmare nequeo , quum 

plantam nec vivam mc defccatam viderim : at capfulas habere han,c Jpecietn 

monojpermas ex ipfa Linndii defcriptione nuLLus dubito. 
NuUibi hanc pLantam vidi , ideoque defideratur in tabuLis. 

B. FOLIORVM LONGITUDO LATITUDINE DUFLO MAIOR. 

43. SiDA ciLiARis. Linncei (Tab. 3 , f. 9). 

S. Foliis ovalibus retufis ferratis : ftipulis linearibus ciliatis : feminibus muri- 

catis. Linn. fpec. piant, n°. 5. 
Malva minima fupina , foliis oblongis ferratis , pedunculis unifloris monophyllis,, 

calyce exteriore remoto , foliolis anguftiffimis ciliatis. Brown. J.:<.m i%i , n" t., 
Malva minor fupina betonicae folio , flore cocineo, feminibus afperis. Sloan, 

Jam, 1^6 , hfi. 1 ,p, n-j , t, i ^i.f. z. 
Abuliton cilie. Encyc. n°. 7 
Caulis teres , ramofus , declinatus ,. fubvillofus , galmari&- Folia petiolara , ovaro-oblonga , parva , ciliara , apice retufa. Stipuls capillares , 

ciliarx , eretflx , periolo longiores. 
Flores vix pedunculari , folitarii , axillares. 
Calyx fubrotundo angulatus , laciniis lanceolatis , ciliatis. 
Corolla flava-rubefcens. 

Frudus intra calycem : capfulis feprem vix roftraris , muricaris. 
Hahitat in Jamaica , 6' in InfuLi S. Dom. V. S. communicatam a D. de Juffieu. 
Obf. Simina fccpius oclo dixii Linmeus in Arnitnttat. Acad. pag. 401. n°. (J; , 

tonii T'. " 

44. SlDA MICROrHYLLA. ( Tab. 12, f. i. ). 

S. Caule eredto duro ramcfiirimo : folils ovatis denraris parvis : floribus axilla- 

ribus pluribus in caulis & ramorum apicibus. 
Caulis teres , durus , ramofus j bipedalis 8c amplius. 

Folia breviter peciolara , ovaro-denrara. Sripulis fetaceis , eredtis , parvis. 
Flores in fummirare ramulorum & caulis , nurnerofi , axillares , peaunculati j 

pedunculis geniculatis , petiolo paulo longioribus. 
Calyx penragonus , femiquinquefiaus y iaciniis apice acutiflimis. 
CoroUa lutea. 

Frudtus intra calycem : capfulis feptem biroftratis. 
Habitat in India orientali ; ohfervata a D, Sonncrat. V.S.apud D. de Lamarck. 

45. SiDA ALBA. ( Tab. 3 , f. 8 ). 

S. Foliis ovato-oblongis angufl;is ferratis glabris \ pedunculis longiflimis eredis; 

ftygmatibus putpureis , axillis inermibus. 
Caulis fubruber , trlpedalis , ramofus.* 
Folia breviter petiolata. Stipulx fetacex , eredts. 

Flores axillares, folitarii, pedunculati: pedunculisgeniculatis, folio longioribus^ 
Calyx , coroUa , ftamina &c anthera; ur in S. Spincfa. 
Germen globofum , 910 fulcatum : ftyli 5)-io : ftygmata purpurea. 
Capfulx 9-10 biroftratx, intra calycem. 

Habitat in India. Vidivivamin R. h. P.floruit mcnfib. fept. ocl. Q 
Obf. An Sida alha Linniti fp. pl. n°. 1 , & quarn Diil. defcribit hort. elth, 114, 

Tab. 17I , f. t\o , ad hanc fpeciern pertineant affirmare n:queo. lllud prubc 
Jcio , nojlram hanc plantam folia habere angufiora iis , qua ohfrvamus in 

S. Spinofa \ & valde longa , quod rninime convenit Linnsamt , quamquam utrif- 

quefint hf flygmata purpurea , & petlolorum apices purpurafcentes. Hac crgo 

de caufa quitjlionem reliquimus accuratioribus botanicis , qui utrafque vivas 

comparare poffint. 
Alth&a rOjlrata coromandelicrfis plmpinclU &c. Pluk. alm. i6 ^ i. ^ , f. ^, magis 

a riofira reccdit , quum pedunculos habeat breves , petiolorum fere longitudinis, 

4^. SiDA STiPULATA. ( Tab. 3 , f . 10 ). 

S. Foliis lanceolatis dentatis acutis pilofis ; ftipulis longis linearibus ciliatis , 

flore longloribus. 
Caulis fubtomentofus , ramofus. Uy] ,. . . . 

Flores axillares , folitarii pedunculati j pedunculis geniculatis , petiolo fubxqua- 

libus. 
Calyx globofus , laciniis apice acutiffimis. 
Corolla lutea. 

Frudus inrra calycem : capfulis feptem biroftratis. 
Habitat in Infula Franeia ; ohfervata a D. Commerfon. V. S. communicatam a 

D. Thouin. 
Varictatem finenfcm habet D. de Juffieu ,foliis longioribus. 

47. SiDA RHOMBiFOLiA Linncei. (Tab. 3 , f. li ). 

S. Foliis lanceolato-rhomboidibus ferraris : axillis fubfpinofis. L.fp- pL «-. J. 
Malvinda unicornis folio rhomboide , perennis, D. elth. i\6 ,t. 1 -^ 2 ^f i i 2. 
Abutilon a feuilles en rhombe. Encyc. n°. 4. 
S. Caule fruticofo : foliis ovato-oblongis crenatis & ferratis pedanculis longlf- 

fimis unifloris. Dombey herb. 
Caulis lignofus , 4-pedaIis , ramis -virgatis. 
Foliavix petiolata , superius glabra, nitidaj bafi minus ferrata. Stipulie fubu- 

latE , eredta;. 
Capfulae novem , biroftratc^e. 
Reliqua ut in S. Alha. 

Habitat in utraque India. Floret mens.fept. & oci. V. V. in R h. P. 
D. Dombey ohfervavit hanc plantam in humidis peruvianis , florentem menfe 

augufo : limpion vuigo nominatur. q^ 
Obf. Species plurimum varia , fohis parvis , magnis, rhombis aut rhomboidcis , 

vita etiam brevior aut diuturnior, An verefpecies diflincldi, ? Ab his omnibus- 

fequentem ut diverfam adiungam. 

48. SlDA CANESCENS. ( Tab- 8. f. 3 ). 

S. Caule humili fruticofo : foliis rhomboidibus fubtus villofiffimis fubfeffili- 

bus. Stipulis fetaceis nigris ereftis. 
Caulis vix pedalis , ramofiffimus , ramis decumbentibus : radice longa , per- 

pendiculari, lignofa. 
Folia vix petiolata , fuperius glabra ( fic apparent in ficco ), fubrus villofiljima ,. 

alba , utrifque lateribus fuperioribus dentata, in reliquis integra. Scipuls 

feraceie , ereitx , nigricantes. 
Flores axillares folitarii , pedimculati : pedunculis geniculatis , folio longioribus- 
-Reliqua non vidi. 
Habitat in Senegal, obfervata a D. Adanfon. 

49. SlDA CAPENSIS. ( Tab. 1 2 , f . 5 ). 

S. Caule ramofiffimo : foliis ovato-Ianceolatis quandoque fubrotundo-ovatis 

dentatis : ftipulis ciliatis : capfulis muticis. 
Caulis durus , asper, ere6tus, ramofiffimus: ramis virgatis, fubere6tis, bipe- 

dalis & ul cra. 
Folia lanceolata , dentata , fubfeffilia. Stipuls lato-lineares , ereds ,. ciliats ,; 

pedunculo longiores. 5 

Flores axillares , folitarii , breviter pedunculati, 
Calyx pyramidato-pentagonus, laciniis acuris. CoroIIa lutea' 

Fni(5li.is intra calycem , fubglobofu? j capfulis decem circlter, muticis. 
Hahitat ad capiu B. Spei : ohfervata a D. Sonncrat. V. S. commumtatam i 
D. Thoidn. 

50. SlDA PLANICAULIS. ( Tab. 3 , f. 11 ). 

S. Foliis ovato-lauceolatis ferratis : caule comprefTo : floribus fubfesfillbus. 

Caulis fcaber , ruber ^ pcdalis comprelTus. 

Folia vix petiolata. Stipul.t anguftx , oblongJE , eredx. 

Flores axillares , folatarii , fubfvlliles. 

Corolla lutea, paruin patens. 

Styli 7,9, albicantes. Reliqua ut in S. Rhomhifolla. 

Hahitat in lndia,floruit menjibus fept. & oci. V. V. in R. h. P. Q 

Obf. Sida fruticofa , quani obfervavit Commerfonius in Brajilia ejl omnino 

eadem ac nofra planiccidis 3 ad quam reducenda videtur aheraJimiHter frw 

tecetis, quam idem reperit in Infula Francix. 

§ III. CaPSUL^ SUBTRIGINTA : COROLLyE PETALA SUPRA LATIORA 
SUBROTUNDA, AUT LEVITER CRENATA AUT EMARGINATA. 

5 1. SiDA spicATA. ( Tab. S. f. I ). 

S. Folis fubcordatis acuminatis : pedunculis petiolo parvo vix longioribus : 
capfulis pendulis obtulis , floribus fpicatis. 

Abutilon veficarium flore luteo maius. Plumier. hijl. manufcr. Tah. 4 j /. 14. 
apud J. Burman. t. t , f. i. 

Frutex cujus rami erefti , numerofi , longiflTimi , crafi. 

Folia cufpidata , cordara , fubhirfuta , e viridi albicantia , et denticulis minutis 
per totum circuitum ferrata. Stipula: . . . 

Flores axillares , folitarii , fpicati , pedunculati j pedunculis genlculatis , petiolo 
maioribus. 

Calyx quinquepartltus. 

CoroUa lutea , patens : petalis fuperne latioribus , crenatls. 

Frudus calyce multoties maior , timpano fimilis , albefcens , ex capfulis com- 
prellis compofitus , monofpermis , numerofis. 

Semina nigricantia, fubrotunda, altera parte acuta. 

Hahitat' in Infula S. Domi. ubi eam Plumier obj^ervavit delineavit & defcripfit. 

Obf. Nefcio qua de caufa Linnccus hanc plantam adfuamS. Americanam reducat 
tamquamfi unam camdemque fpeciem uirxqux componerent. Sed illud miran- 
dum certi cjl , quod homo in botanicafacile princeps y Plumerii iconem malam 
dixerit ; quia non fuam fidam americanam reprxfentabat , inter quas nullct 
effinltas exfijlit. Capfulae enim in nojzra fpicata Junt muticce : in Americana 
Linnxi dejlnunt in acumen lanceolatum longitudine ipjius capfulce, Mitto 
reliqua , qucniam vel hoc unum alteram ah alia dijlinguit. 

52. SiDA occiDENTALis Linncei. ( Tab. 4 , f. 3 ). 

S. Foliis cordatis fublobatis : ftipulis patentibus : pedunculis petiolo brevioribus : 
capfulis multo-locularibus pendulis ohin^is, fp-pl. /2°. i 5. 

Abutilon C^5] 
Abutilon veficarium flore frudtuque maiore non cn(^o. Dilhn dth. -j^p. (Jj t. % 
Abutilon d'occident. Encyc.n°. 25. 
Caulis teres , tomentofus , fubruber , ramofus , bipedalis. 
Folia longe petiolata, fubtus afpera. Stipuls fetaceae , recurvo-ereftae. 
Flores axillares , folatarii , pedunculati : peduuculis annulatis , petiolo paulo 

brevioribus. 
Calyx tubulofo-angulatus , laciniis lanceolatis. 
Corolla faturate lutea : petalis fupra latioribus , fubcrenatis. 
Stamina et anthers ut in congeneribus. 

Germen globofum , multifulcatum, tomentofum : ftyli 2.7-3 o • ftygmata capitata. 
Frudius calyce multo maior, globofus , pendulus : capfulis comprellis , mono- 

fpermis , femine fub plumula arcuata , quam Dillenius calyptram nominat. 
Habitat in /imcrica. V. V. in R. h. P.jLoru menjibus , fept. & oci. Q 

55. SiDA MULTiFiDA. Dombcy. ( Tab. 4, f. 2) 

S. Foliis multifidis : caule proftrato : Aoribus fecundis verfus terram : feminibus 
alatis. 

Radix fibrofa. 

Caulis teres , proftratus , dichtomus , ramofiflimus. 

Folia longe petiolata, profunde trifida, quandoque quinque fida, laciniis liratis 
obtuhs. Stipulx lanceolats , parv^e. 

Flores folitarii , axillares , pedunculis geniculatis , petiolorum longitudine , 
cernui verfus terram. 

Calyx globofus , femiquinquefidus , laciniis denticulato-ciliatis, 

CoroIIa alba , patens. 

Frudtus orbiculari comprefTus , intra calycem_, ipfoquemaior : capfulis 28 mo- 
nofpermis alatis. 

Nova hcBc & miranda plantula explicari uherius debet. 

Supra calyam ^ ipfiquc inhcerens baji , exjlat pellicula circularls , frucium inte~ 
grum metieas , in totque denticulos dejiriens , quot funt femina , quce omnia 
parte inferiori ambit. In centro ajfurgit columnoe fegmentum , fupra quodfemi- 
num apices incumbunt numero 28 aut circiter , quorum Jigura eji alteraparte 
fubrotunda, altera acuta. Uhumquodque femen ambiunt longitudinaliter fila ^ 
aut folicula duo in totidem alas prominentcs fuperius terminata , in conum 
coniventes : folicula illa ita femina quceque cingunt , ut hcec nuda appareant 
duabus fnperficiebus, quibus vicinis adnecluntur : illa rurfus folicula parte fupe- 
riori funt unita , fifa vero inferiori , qua adhcerent ptUculcz clrcularl. Num 
dicla folicula alata capfularum nomine dignafint , videant cceteri ; ego interea 
hanc plantam adfidas refero j qiiamquam nonnihil a reliquis differat. 

Habitat in arenojis Limx j ubi eam objcrvavit D. Dombey. Cultafuit in R. h. P. 
ego ficcam vidi apud D. D. de Jujfieu et Thouin^ Floret menje Jeptembri ia 
loco natali. Q D SECTIOSECUNDA. 

CAPSULyE TRISPERMiE. 

§. I. CapfuU quinque. 

54. SlDA TRIQUETRA i//7/7iC/. f Tab. 5 , f. i ). 

S. Foliis cordatis fubtomeiitods : ramis triqiietiis. Lin.fp.pl. n°. 7. 

S. Trifulcara , ramis trifulcatis. /ac^. amer. ; 55. 

Abutilon triangulaire. Encyc. /2". 8. 

Caulis frudticofus, fubruber, triqueter , tripedalls \ ramis fubtomentofis. 

Folia longe petiolata, cordato-acuminata , obtufe ferrata, viridi albicantla. 

Stipulx breves , erefto-patuL^E. 
Flores axillares , folifarii , pedunculati : pedunculis tenuibus , ere(5tis , genicu- 

latis , petiolo longioribus. 
Calycis lacinia; accutx , patentes. 

Corolla flava , patens : petala fubrotunda, ad ungues maculis quinque purpureis. 
Stamina & antherx ut congeneribus. 

Germen prifmatico-pentagonum : ftyli quinque , ba(i fubcoaliti : ftygmata ca- 
pitata. 
Fru6tus calyce multoties maior, figura germinis : capfulis quinque muticis , 

glabris , trifpermis. 
Habitat in America calidiore. J) /"^. V. in R h, P. 

SiDA PERiPLociFOLiA Linncci. ( Tab. 5 , £ 1 ). 

S. Foliis cordato lanceolatis integerrimis y/^/j/JiS alhis caule paniculato. Lin. fp. 

pl.rf.x^. 
Abutilon periploca: acutioris folio fruftu ftellato. Dill. elth. 4 , /. 3 ,/^ j , optima. 
Alcea orientalis fcamonix folio , maior, floribus albis, PLuk. alm, 1 7, tab. 74 y 

f.f, mala. 
An melior figura Pluk. t. 254,/. 5 . Alcea Jamaicenfis abutili facie , floribus 
' exiguis flavis , folio vix crenato prona ' parte molli , & renuilHma lanugine 

canefcenre ? 
Althia fcamonii-E folio , flofculis albls Zeylanica. Berm.prodr. 309. 
Abutilon a feuilles de fcamonce.. Encyc. n°. 14. 
S. Eredla glabra , foliis cordatis acuminatis integris , subtus incanis , (Scc. Brown 

Jam. z8o, n'\ 3. 
Caulis teres , ramofus , pilis ftellatis minimis fubfcaber , tripedalis. 
Folia haud longe petiolata , fuperiora fubfeliilia , fuperne glabra nitida , fubtus 

venofa , albicantia. Stipulx parva: , fubularx , ereftar. 
Flores paniculati : flofculorum pedunculis longis , tenuibus annulatis. 
Calyx parvus , globosus. 
Corolla ut in pra;cedenti, at maculis orbata. 
Germen globofum , quinquefulcatum : ftyli quinque : ftigmata recurba. [ 17 ] 
Frudus (i) calyce paulo maior : capfulis quinque nigricantibus nitidis, ftellam 

referentibus , trifpermis. 
Bahuat in utraque india V. V. in R.h. P. O 
Qaandocjue ejl difperma. 
Obf. Fianta colUur in R. h. P. quA medium locutn tenet inter hanc Sidam & 

fe.qucjiteni : anfpecie ab eifdem diverfa?. 

-■, (S. SlDA STELLATA. ( Tab. 5 , f. 4 ). 

S. Foiiis fubrotundo-cordatis acutis integerrimis Lin.fp.pl. n°. 13 (3. 
Ahucilon caule hirfuto , flore minore gilvo. Plumier. manuf. t. 4, p. 1 1. 
Abatilon amplifllmo folio , caule villofo. Plum. apud J. Burman.fpec. 2, icon. 5. 
Gnulis fruticofus , teres , valde tomentofus , ramofus, paniculatus , 4-pedaIis. 
Folia longe petiolata , mollia , fubtus albicantia. Stipuls lineares , ere^Stoe , 

villofs. 
Flores paniculati; flofcuiorum pedunculis villofis, geniculatis. 
Calix ut in pri-ecedenti , fed triplo maior. 

Corolh-e petala flavefcentia , fubrotunda , magna , patentillima. 
Stam.na ut in congeneribus : anthers croces. 
Germen globofum : ftyli quinque longi : ftigmata capitata. 
Fruftus calyce maior , fubrotundus , fuprema fuperncie pentagonus in modum 

ftelix : capfuHs quinque , trifpermis : femina nigricantia altera parte acumi- 

nata. 
Jiabitat in pratisficcioribus S. Dom. ubi eam obfervavit Plumier. Florct in loco 

natali menfibus oct. (& novemb. Colitur in R. h. P. ubi eam vidi menfe decem- 

^ri lyR 3. I) 
Obf. 1. Plumierius quatuor femina vidit aliquando in huius fpeciei aliquibus 

capfulis 3 quod ego in nulla huius generis planta umquam detexij quamquam 

centies id tentaverim. 
2. Varietatem Sidce Periplocifolidjiatuit Linnccus , mihi vero diverfa videtur. 

57. SiDA EXCELSiOR. ( Tab 5 , £ 3 ). 

S. Foliis cordato-acuminatis integris fuperne rubefcentibus glabris fubtus villo- 

fis lutefcentibus j floribus paniculatis. 
Abutilon, arbor excelfa, tilisfolio & ligno levifl^mo vulgo apud Hifpanos 

palo de h.ilfas : gallice bols-de-radeau. Jofeph. de Juffm herb. 
Albor excelfa , cuius folia breviter petiolata , & ftipuL-e patvae. 
Flores paniculati , in ramis alternis : flofculornm pedunculis geniculatis. 
Calyx parvus 5 laciniis ovatoacucis. 
Frudus calyce multo maior : capfulis quinque , trifpermis ftellam referentibus 

bidentatis. 
Habitat in caUdioribus Peruvianis , ubi eam obfervavit Jof. de Juffieu. f^. S. 

communicatam a D. de Juffeu. iy (i) Frudlus S. Pcrip. eft oinnium fidarum huius feftionis minimus, quem fequitur fru(Sus 
Sidx Umbellata:. 

Dii [18] 

§ II. C A P S U L /E S E X, 

5S. SlDA RAMOSA. ( T.lb. 6 , f. l ). 

S. Foliis cordatis aciitis in.Tqualirer & profunde dentatis : floribus ramofis ;•' 

capfulis fex , biroftratis. 
Tota planra pilis mollibus veftitur. 

Caulis ramofas , teres. (Ex f ragmentis, qu.x vidi ad minus bipedalis ). 
Folia petiolata , cordata, fubglabra. Stipuht lineares , eredx. 
Fiores in ramis axillaribus : flofculi folitarii , alterni : pedunculis geniculatis. 
Calyx femiquinquefidus : Liciniis acumin.itis. 
Frudus caiyce niaior : capfulis fex trifpermis , biroftratis. 
Hdbitat iii Senegal. Ohftrvata a D. Adanfon. y.ficc.im apud D. de JuJJleu. . 

§111. CaPSUL^ A 7 USQUE AD II. 

59. SiDA LiGNosA. ( Tab. 6 , {. l). 

S. Foliis cordatis crenatis tomentofis orbiculato-aeuminatis acumine produdo ; . 

capfulis 7-S duri(?imis. 
Caulis durillimus , ramofus. 

Folia longe petiolata , petiolis longiora [dupla ). Stipulx lats, breves. 
Flores axillares, folitarii, pedunculati j pedunculis geniculatis , eredis , peciolo 

longioribus. 
Calyx m.iximus 5-partitus, angulis plicatis , laciniarum acuminibus acutiirnnis. 
CoroILi: petala lutea , patentia , fubrotunda. 
Frudus calyce paulo maior , conico-truncatus : capfulis 7-8 duriflimis , trif- 

permis. 
Habltat In Infula S. Dom. V. S. commuuicatam a D. di Jujfeu. 

60. SiDA UTMBELLATA Lbinmi. { Tab. (J , f. 3 ). 

S. Foliis cordatis fubangulatis fubtomentofis : floribus imibellatis : capfulis M- 

roftratis trifpermis. Linn.fp.pl.n". 11. 
Abutilon a ombelle. Encyc. n°. 11. 
S. Foliis cordato fubrotundis ferratis , ftipulis fetaceis longis , pedunculis axilfa- 

ribus multifloris ? Dombey herb. 
Caulis pilofus , pedalis , ramofus. 

Folia longe petiolata , petiolis breviora. Stipuli lanceolat^ , ciliatx , eredts. 
Flores axillares, umbellati, flofculis globofis 3-5. 
Calyx globofo-angulatus. 
CoroIIx petala lutea , patentiflima, fuperne emarginata, itautbifida aliquando 

appareant. 
Stamina & anther^t ut in congeneribus. 
Germen fubrotundum : ftyli fubnovem j ftygmata globofa. 
Frudus parvus intra calycem paris cum ipfo magnitudinis. Capfulis trlfpermis 

biroftratis. 
Habitatin Jamaica. V. V. in R. h. P. Floret menfe fept.Q) t'9i 

OBfT I . D. Dombey S. dubkanter ad hanc refero : ut aiuem lector ludicare ali- 
quomodo pojjit , defcriptionzm aidangam , quam reperi indiclo herbario. 

Planta frutefcens bipedalis : Radix ramofa albicans : caulis ereciiisfubhifpidus, 
ramofus viridis : folia pedunculata farfa 3 cordato-fibrotunda , fcrrata fub-^ 
hifpida : ftipuU long >t fetaciA : pcduncuU axillares , longi , multiflcri : calyx 
hirfutus : corollaflava. Habitat in a^ris cukis Peruvianis , floret menfe fep^ 
tembri. 

Septem capfulas fubmuticas numeravi , at feminibus orbatas. 

Gbf. 2. Capfulas quinque dixit Linn&us in amcen. t. ^ , p. 401 , n". 6$ , ego verO 
interfex & undecim. Synonimum Browni omitto, quod Cl. Lin. dubuantercitat, 
quoniamfid& umbellata minime conivnit , quod Anglus addit in defcriptione 
fidm maioris , &c. p. 281.«°. 11. And the feed - velTels Wich are precty large ' 
are compofed of about twenty particular deprefTed lodges. Ex quibus patee 
frucium effe fatis amplum j atque componi ex viginti frme capfulis deprefjis. 

<jl. SlDA MICROSPERMA. ( Tab. 13,f. 4). 

S. Gaule flexuofo ramofo ; foUis cordatis orbiculato-acutls quinque nervis j fru6tu 

vix calyce maiori : feminibus minimis. 
Caulis flexuofus , ramofus , teres , bipedalis, 
Folia longe petiolata , cordata , orbiculato-acuta , obfolete crenata , minora 

quam in prxcedenti. Stipuls capillares , breves. 
Flores folitarii , axillares , pedunculati- j pedunculis eredis , petiolo paulo bre- - 

vioribus. 
Calyx ut in prxcedenti. 
CoroIIa lutea. 
Frudtus vix calyce maior, globofus : capfulis fub 1 5 dehlfcendo biroftratis : rof-- 

tris ciliatis : feniinibus minimis. 
Habitat . V. S. communicatam a D. de Juffieu. 

61. SlDA SONNERATIA. ( Tab. (J , fig. 4 ). 

S. Foliis cordatis crenatis acutis tomentofis : pedunculls crafis geniculatis eredis '• 

folio duplo longioribus : frudlu pilis ftellatis ornato. 
Alcese affinis indica abutilon di£ta flore flavo, &c. Anoda Zeylarieiifium? Pluk. ■ 

Alm. ij. Phyt. \i6,f.. ^. 
Caulis ruber , villofus , ramofus. 
Folia longe petiolata , crenata , fublobata , acuminata , parva. Scipulje parvx , , 

fubulata; , deflexae. 
Flores axillares, folitarii , pedunculati : pedunculis longis, villofis , geniculatis. ■ 
Calyx ovato-oblongus , laciniis lanceolatis. 
CoroIIs petala lutea , emarginata. 

Eru6tus calyce multo maior , truncatus : capfulis novem trifpermis. . 
Habitat ad caput-B. Spei , obfervata a D. Sonnerat, 

^3. SlDA TERMINALIS. ( Tab. <J , f. 6 ). 

S. Foliis cordatis fublobaro-crenatis tomemofis : fcapo longiffimo fpica ter-.^- 
minato. Fruticulus' pedunculis termmallbus elongatis mulcifloris , floribus luteis , extus, 

purpurafcentibus , foliis tomentolis cordatis crenatis, Commcrfon. hcrbar. 

apnd D. Tliouin. 
Caulis fruticofus , ramofus , valde tomentofus , vix pedalis , terminatus pedun- 

culo longifhmo quandoque monopliyllo , fcpius aphyllo. 
Folia longe petiolata , tomento moliillimo undique teda. Stipulx fubulatx , 

breves , tomentofr. 
Flores fpicati : flofculis pedunculatis , bradeacis. 
Calyx monophyllus , laciniis ovatis. 
CoroUa lutea, excus purpurea, calyce multo longlor. 
Fruttus calyce maior : capfulis fubnovem , lanugine albida denfa obduClis , 

trifpermis , mucicis. 
Jialntat in Rupihus Montevideo , ubi hanc pucherrimam plantam ohfervavit D. 

Commzrfon. V. S. communicnlam a D, Thouin. 

6i^. SlDA TRICUSriDATA. ( Tab. ^ , f. 5 ). 

S. Foliis cordaris fubrotimdo-tricufpidacis dentacis tomento canefcentlbus : ca- 
lycum laciniis introrfum carinatis. 

Tota planta tomento canefcit. 

CauUs durus , fruticofus , cortice albo , ramis eredis , bipedalis. 

Folia deflexa, petiolata: petiolis longis eredtis. Stipulie parvx , fetacex. 
. Flores axiliaies , folitarii, pedunculati : pedunculis er^ctis , genieuktis , petio- 
lorum longicudine. 

Calp: pyramidalis , angulis quinque compreflis , profundis , laciniis lanceolati?. 

Corolix petala fulfurea , vix exerta , apice latiora , emarginata. 
.^camilia & antherx ut in congeneribus. 

Germen globofum , 9-fuIcatum : ityli novem : flygmata capitata. 

Fruftus caiyce maior , piriformis , truncatus. Caplulis novem , trifpermis. 

Habitat Florct menfe oclobri. V. F. in R. h. P. Q 

§. IV. Capsul^ plus quam decem. 

{J^.SlDA CRISPA Zi/?/Zi£i. (T, 7,f. l ). 

S. Foliis cordatis fublobacis crenatis tomentofis : capfulis cernuis inflatis crena- 

tis repandis. Zi/7.//'LC /7/(2/2. 72°. 20. 
Abutilon veficarium crifpum , floribus melinis parvis. Dill. dth. 6 , t. ^ ,f. $. 
Abutilon crepu. Encyc. n-' 24. 
Abutilon aliud veficarium. Plumier. 
Caulis teres , ruber , pedalis , ramofiflimus. 
Folia longe petiolata, acuminata. Stipulx fubulatac, horizontales. 
Fiores folitarii , pedunculati ; pedunc-ulis capillaribus , geniculatis, declinatis, 

peciolo quandoque maioribus. 
Calix globofus , parvus , laciniis lanceolatis. 
Corollx petala albicautia , rotundato-acuCa , patentiflSlma. 
Stamina & antherx ut in congeneribus. 
Germenglobofo-fulcatum , ftyli duodecim ; ftigmata rubra. Fruftus globofus , calyce multo maior : capfulis compreffis , membranaceis , ca- 

rina hirtis , trifpermis. 
Habitat in Carolina j Providentia , Bahama , & in Limis. Jiccis. V. V. in R. h. P. 

Floret ocl. O 
Gbf. Variaas. Limenjis quam nuperrime objervavit D. Dombey , quamque vidi 
Jiccam apudD. dejujjleu, ejl valde viUofa , pnefertim in utraqtn fiiiorumpagina. 

66. SiDA AsiATicA Linn£i. (Tab. 7, £ 2 ). 

S. Foliis cordatis denratis : pedunculis unifloris petiolo longioribus : frudlu lanu- 

ginofo , calyce paulo maiore. 
S. foliis cordatis dentatis indivifis : ftipulis reilexis : pedunculis longioribus pe- 

tiolo , capfiilis multilocularibus hirfutis , calyce brevioribus. Li?in. fpec. 

pl.n^^^ii. 
Abutilou d'Afie. Encyc. n° 16. 

Caulis teres , fubtomentofus , ereitus : ramis apertis. 
Folia magis longa quam lata , fubtus venofa. Stipu Ix lanceolata: , refleXcE , non- 

numquam arcuato ere6tx. 
Flores axillares folitarii , pedunculati : pedunculis geniculatis , fquamula in 

nodo quamfepillime inftru(5lis. 
Calyx oblongus at minor capfulis. 

CoroIIcE petala calyce longiora , at parum exerta , flava , emarginata. 
Germen globofum , lanatum , umbilicatum. Styli fubviginti : ftigmata globofa. 
Fru6tus calyce maior , fubtus hemifpL-ericus , poftea cylindricus, fupra conca- 

vus hirfutiflimus , capfulis fubviginti , trifpermis , muticis. 
Hahitat in India V. V. in Regio h. P. Floret oclob. 
Obf. I. Numquam vidi fruclum huius fpcciei calyce minonm : quare vaJde fufpL- 

corTypographi vitio legi injynonimo Linncei calyce brevioribus pro longioribus. 

Plantam Plukenetii , quam ad hanc Jpeciem revocat Linnceus , ego ad Son- 

nerantiam periinere arbitror. Fiores enim in Plukenetii ceque ac in mea parvi 

funt calycefque breves ; quod Sid.a AJiaticcz repugnat. 
Oh{. E.xemplar vidi apud D. de Jufieu quod provenu ex itinere, in SenePal. 
• D. Adanfon^ quod hulc fpsciei tamquam varietas adiungi potefl ^variat tamen 

fruclo globofo j minufque lanuglnojo. - 

6-j. SiDA EXSTiPULARis. Commcrfon. { Tab. 7 , f. ? ). 

S. foliis cordato-acuminatis crenatis magnis moIIiflJimis : pedunculis unifloris 

petiolo duplb. brevioribus : ftipuUs longis capillaribus viilofis cito deciden- 

tibus. 
S. Foliis cordatis acutis fubtomentbfis exiftipulatis , peduncuHs axillaribus, pe- 

tiolo brevioribus unifloris , Commerfon. herb.-- . '._} 

Caulis reres , fabtomentofus , tripedalis , ramofus. , ;-. -■;' 

Foiiorum petioli longiflimi. Stipulx ere€ts , quce cito decidunt. 
Flores folitarii axillares : pedunculispetiolo duplo & amplius brevioribus. 
Calyx pentagono-acuminatus , angulis prbfunde compreffis , laciniis lanceolatis^ 

introrfum carinatis , ciliatis. 
Corolla lutea , vix exerta , petala fubrotunda , emarginata. Anthen-e &: ftamina iit in congeneribus. 

Germen fpherico-fulcatiim. Styli plufquam 1 1 : ftlgmata capitata. 

Fruiflus calyce paulo maior : capfulis trifpermis- 

Hiihitat m Jnfula Bourhon , iihi eam ohf^ryavit ac dedimavit D. Commerfony qui 

capju'arum numerum ad triginia produxit , ccroUafque patentes dedit in iconCf 

quis, affirvaiur apud D. de Juffieu. 
Folia variant ; quandoque funt juhrotun-do-acuminata , & fApe fpius a rotundi- 

tatc recedunt V. V . in li. h, P. FLoret menfe oclob. Q 

6i. SiDA PLANiFi^ORA. Lamack. ( Tab. 7, f. 4). 
S. Foliis cordatis fubrotundo-acuminatis dentatis tomentofis : capfularum rof- 
fris injtio folirariis , poftea binis , longis , viilolis. 
Abutilon a fleurs pianes. Encyc. /z" 29. 
Caulis teres , villofus , tripedalis 

Folia longe petiolata : petiolis folio brevioribus- StipuLr lanceolatx , fuberedtx. 
Fiores axillares , folitani, pedunculati : pedunculis geniculatis , petiolo longio- 

ribus , folio brevioribus. 
Calix ovato-pentagonus , villofus : laciniis acutis. 
Corollae petala flava , patentia , calyce multo maiora. 
Stamina & antherx ut in congeneribus. 

Germen globofo-villofum : fl:yli numerofi : ftigmata capitata. 
Fruilus calyce maior hemifphivricus : capfuHs t^ circiter rofliro erefto fubulato 

terminatis , qua; fruCtu maturo biroftratx funt. 
Mdbitat in Injula Franci£ ; obfervata a D. Commerfon. V.S. apud Equitcm de 

Lamarck , cultam olim in R. k. P, Q 

^9. SiDA ropuLiFOLiA. Lamarck. (Tab. 7, f. 9). 

S. Foliis cordatis crenatis fufcis fubrotundo-acutis \ ftipulis fpiraUbus patulis j 

caule atrorubefcente. 
Abutilon a feuilles de peuplier. .Encyc. n" z8. 
Abutilon Lxve feu agrefte. Rumph. 1 , lib. 6 , cap. i^,fig. 1 1. 
Jieloere malaba.ricis : fruta gargantilha Lufitanis. Hen. Rhed. Hort. Malav. t. 7, 

tabula 45 ypag. -jj. 
Caulis atro-purpureus, tener , viridis , ereftus , ramofus , bipedalis , angulatus. 
Folia longe petiolata , mollia , venofa. Stipulis fpiralibus , patulis. 
Flores folitarii , pedunculati : pedunculis petiolo nunc brevioribus , nunc longio- 

ribus geniculatis \ a geniculo nutantibus , poftea erecbis ; fquamula in nodo 
quamfvpiflime inftrudlis. 

Calyx hemifphxrico-pentagonus , laciniis obtufls, 
Corolla; petala flava , patentiflima , emarginata. 
Stamina & antherx ut in congeneribus. 

Germen globofum, villofum : ftyli 11-19 > ftamina globofa. 
Fruftus calyce multo maior , fuperne latior , corniculatus : capfulis trifpermis, 

dehifcendo biroftratis. 
Jiabitat in Java & infula Franciiz ohfervata a D.Commirfon, qui eam delincare 

curavit. lcon exfat (tpud D. de Juffieu. V, F. in R. h, P. Floret menfe oci. O 

70. SlDA 333] 

yo. SiDA HiRTA. Lamarck. ( Tab. 7 , f. 5 ). 

S. Caule hirto : foliis cordatis fubrotiindis dentatis : ftlpulis borzontalibus 

cornmim inftar contra petiolum direftis \ floribus folitariis maculatis. 
Abutilon heriire. Encyc. n" . 7.J. 

Abutilon hirfutum. Rhumph Amhoi. 2 , lih. (J, cap. ij , tah. 10. 
Caulis viridis , pilis hirfutns , ramofus , bipedalis. 

Folia diftantia , longe petiolata , fubtus albicantia. Stipulx' cornuum inftar, 
Hores axillares , folitarii , pedunculati : pedunculis petiolo paulo maioribus, 

geniculatis , hirtis, 
Galyx , corolla , ftamina , & antherje ut in S, Occidentali , n". 5 1. 
Germen globofum , ftriarum : ftyli 15-17 virides , longi, reilexi : ftigmata glo- 

bofa. 
Pm6tus calyce maior : capfulis trifpermis. 

Uahltat in India orientaH. V. V. in R. h. P. Floret menfi^^us fcpt. & oci. Q 
Obf. Diverfam ejfe fufptcor hanc ab ea , quam Rumphius defcribit loco citato y 

quoniam hcco noflra nec gravem odoremfpiratut Rumphiana , nec vifco a ejl, 

ut alia Jilentio premam^ quiz adfoliorum in tabula Rump. depiclorum formam 

fpeclant, 

yi.SlDA PUBESCENS. (Tab. 7, f. (f), 

S, Foliis cordatis fublobatis valde tomentofis : pedmiculis ereflis hirfutifHmis 

unifloris : fru6bu tomentofo conico-truncato, 
Tota planta pilis albis numerofis eft onufta, 
Caulis durus , ramofus ; ramulis ut & petiolis hirfutis. 
Folia longe peciokta \ petiolis aequalia, fubtus nervofa. Stlpuix arcuato-ei:e<9:a:, 

hirfuts, 
Flores axillares , folitarii , pedunculati : pedunculis geniculatis , petiolo iongio- 

ribus. 
Calyx hirfutus , pentagonus , angulis compreflls , iaciniis ianceolatis , apicibus 

acutis. 
CoroUas petala fubalba , patentiflima. 
Fruftus calyce maior , conicus , truncatus : capfulis 1 5 trifpermis , breviter bi- 

roftraris. 
Habitat in Infila S, Dom. communicaxa a D. de Jufjicu, 

ji. SiDA iNDicA T.inn^i. ( Tab. 7 , f. i o ). 

S. Foliis cordaris fublobaris : ftipulis reflexis : pedunculis petiolo longioribus : 

capfuiis mukiiocularibus fcabris , calyce iongioribus. Linn. fpec.pL. n°. i<), 
Althsa theophrafti fimilis. C E. Pinax i 1 6. 

Abutilon indicum. J.B.i , 959. Camerarihort. 3, t. \, Tournefort. injl. 99. 
Abutilon d'Inde. £«cyc/!o^. /j" 30. 

Cauiis atro-purpureus , iunior viridis , bipedalis , ramofus, 
Foliapetiolata, crenata, atro-viridia. Stipuice ianceoiata; , patulo-reflexs. 
Flores axillares , folitarii , pedunculaci : pedunculis ere6tis , genicularis , folia 

longioribus. 

E Calyx ovato-pentagonus , laciniis lanceolatis. 

CorolL-E petaia fatuiate flava , emaf^inaia. 

Stamina 8c antherx ut in congeneribns. 

Germen globofo-fulcatum , tomentofum. Styli i ;-! ^ : fti^^mari glohofi, 

Frudlus calyce multo maior , globofo-truncatus : capfulis trifpermis. 

Habitat in India. V. V. in hono R. P. Florcc minfibus fc^t. & ocl, Q 

75. SrDA ABUTILON Lirjnai. 

S. foJiis fubrotundo-cordatis indivlfis : pedunculis folio brevioribus : capfulis 

mulniocularibus : corniculis bitidis. Linn. Ipec. pl. n°. 1 7. 
Alcea indica abutilon dicta , pericarpio membranaceo orbiculari compreflc) ^ 

vertice corniculis exrus coronato , intus decem aut duodecim loculamentis 

divifo. Pluk. A!m. \ 7. 
Althea Theophrafti llore luteo C. B. Pinax 5 ' (?. 

Abutilon Theophrafti flore iuteo , quibufdam abutilon. /. B. Hifl. i, pag. 95S » 
Abutilon Dodoney. Pempt. 61^6 , Towncfon mft. 99. 
Abutilon foliis tomentolis , cordatis petiolatis fdiquis bicornibus. Hall. Helvi 

n". 1071; , R. 
Abutilon Avicen. Burman Zeyl. \. 
Abutilon ordinaire. Encyc. n°. 21. 
Caulis tomentofus , ramofus , 4-pedalis. 
Folia longe periolata , petiolis pedunculo duplo aut triplo longioribus , mo- 

liliima , tomentofa. Scipulx parvx. 
Flores folitarii , ad latus ramuli , pedunculati; pedunculis geniculatis, ereftis, 
Calyx fubtus hemifpharricus , fupra quinquepartitusj laciniis carinatis, villofis, 

fubrubris. 
Corolla lutea , calyce paulo longior : petalis fubrotundo-emarginatis. 
Stamina & anthem; ut in congeneribus. 

GeiTnen globofo-fulcatum , tomentofum : ftyli fubquindecim : ftigmara capltata; 
Frudtus calyce multo tnaior , niger , pilofus , magnus , fubrotundus , supra 

planus : capfulis trifpermis , biroftratis. 
Hahitatin Indiisy Helvetia , Sibtria. fiorc/ menfbus auguf- & feptemh. V. V.irz 

B.h.P.Q. 
Obf Aliam rlantam vidi apud D. de Jujfeu , huic noftrcz maxime affinem : 

Folia vero illifunt dmtata ; acumen imegrum , fuhlineare , acutum / ac unde-, 

cim capfuU , quce denticulos habent erectos ^ fubulato^, iongiores. 

74. Std A OBTUSA. Vogtl. ( Tab. 9 , f. 1 ). 

S. Foliis fubrotundo-cordatis fublobatis: pedunculis umbe iatis : capfulis multl-^ 

locularibus. 5. Chr. Vogel in cent. plani. rar, Trewii.Jg. ^e), coiorat.^ 
Caulis angulatus , ramofus , erefbus. 
Folia fubrotundo-cordata , fubtobata , ferrata , obtufa , • enofa , villofa, petio- 

lata : petiolis angulatis , folio dimidio brevioribus , dependentibus. Stipul» 

laterales , magnx , lineari-lanceolatx , acunniiata: , patentes. 
Flores umbellati : pedunculus communis fol tnrius, lateralis , petiola longiori 

partiales breves , uniflori : umbella fubqumque liorum. Calyx angulatus , femiqumquendus. 

CoroUcK pecala fulfurea , patentia , fubrotundo-praemorfa. 

Stamina & ancherae ut in congeneribus. 

Germen orbiculacum : ftigmata capitata. 

Fruftus calyce multo maior, fubrotundus , hirtus: capfulis triquetris , compref- 

fis , retrorfum acuminatis , trifpermis. 
Habitat Vivh coloribus depicium vidi in Tnwil dnturiafupra citata. SECTIO TERTIA. 

CAPSULit NUMERO INCERT^. SeMINANUMERO INCERTA. 

75. SiDA P,ERSicA 5ur/na/z/2i. (Tab. 4,f. I ). 

S. Foliis inferioribus petiolatis cordatis acuminatis : fuperioribus feHIiibus lai*-: 

ceolatis dentatis : pedunculis folitariis unifloris. 
Abutilon. Gar^in herb. < 

Kami ftri6ti , teretes , glabri. 
Folia inferiora petiolata , magna, cordata, acuminata, glabra.liicida, profunde 

dentata : feperiora fubfeflilia , tomentofa , lanceolata , denticulaca ad. balim , 

apice iutegerrima, Scipulae fetacex. 
Flores axiilares , folitarii , Ipnge pedunculati : terminales, bini. 
Calyx pilofus. 
CoroUa lutea : petalis orbiculatis , crenatis. 

Frudus intra calycem , ipfoque maior : capfulis plurimis , muticis 

Jiabiiat in Perjia. V. figuratam in f-ora indica Nicolai Burmanni ^ qui nlhit 

dixit de fiminum numero , contentorum in unaquaque capfula, 
Obf. In defcriptiom dlxit Cl, aucior folia fupenora ftffiia ; 6* in figura quarrf 

ipfe didit , video fubfeffilia : quare quum koc ultimum objervetur in aliq ibus 

Jpeciebus : in nulla vero folia vederimfefjilia; exprejfionem fubfellllia prii,tuli, 

j6. SlDA TRUNCATA. ( Tab. (5 , (. J ). 

S. Foliis fubovatis dentatis rugofo - tomentofis apice truncatis. 

Caulis tomentofus , bipedalis , ramofus. 

Folia cordata , parva , petiolata : petiolis longitudine pedunculorum. Scipulae 

fubulatJE , villofi: , eredts. 
Flores axillares , foiicarii, 
Calyx fubrotundo-pentagonus. 
CoroIIae petala fulmrea : calyce longiora-, fubrotunda. 
Anthera: & ftamina ut in congeneribus. 
Germen ovatum , novem fulcacum : ftyli novem , rubri : ftigmata capitata. 

Fruftus 

Habuat in InfulaS, Dominlci, Floruitmcnfe Oil, ij^^ ^fsJ infri,ciuofi. F. V. in 

R,h,F.Q 77- SlDA ARBOREA Llnrtiti Jllli. 

S. Foliis cord.icis ovatis acuminatls crenatis quinque nervis molliflitne tomen- 

tofis : pediinCLilis axillaribus unitloris. Lin. Lajuppl.p. ^oj. 
Abutiion en arbre. Encyc. n°. i^. 
Arbor orc^ialis. 
Stipal.i: fubulatx. 
FIos magnus , Hibifci , albus. 
Fructus ex capfulis quinque . . . ; 
Habiiat in Ajnca. T) ■ • 
Nullihl hanc plantam yidere potui , idioquc in tabiiUs defideratuf. 

78. SlDA p^R.t)ViANA. -.////Ti (Tab. 7 ,£ 8). . _ 

S. Foliis%brotundo cordatis acutis crenatis tomentofis : pedunculis axillaribus 

^ uiiiHoris^^agis : floribus maximis : ftipuHs lanceolatis ciliacis patulis. 
Abutilon du Fe«3ii. Encyc. n°. 19. 
Frutex quatuor pediiip , ramulis villofis. 
Folia & ftipulxut fupra.^-. 
Flores axillares , •folicarii , pe^unculati : pedunculis petiolo paulo longioribus , 

annulatis. 
Calyx magnus bafi plano-concavus , laciniis lanceolatis. 
CoroIIa lidarum onaniuni maxima , albicans , petalis integris , fubrotundis , 

venolis. 
Sramina & anthera: ut in congeneribus. 

Germen globofuin, yillofum. Styli tredecim : ftygmata capltata. 
Frudus .... 

Hahital 'in Perii. Floret menfe ftptemh . F. V. in R. h. P.fruClihus de^^itutam. ^ 
Obf. Fdcies ef Sid.v Arborex juxa Lin. filii fntendam , qui cam vidit in dtao 

karto : at capfularum numero omnino diverfa vidaur. 

79. SlDA REFLEXA. fujjieu. ( Tab. 7 , f. 7 ). ^ ^ _ ■ . 

S. Foliis fubiomndo-cordatis acutis tomentofis obfolete crenatis : corollis mag- 

nis reflexis cociiieis. 
Abutilon a petales recourbes. Encyc. n". ic 

Frutex qiiatuor aut quinque pedum , cuius ramuli , petiolique villofi. 
Folia mollilHma, magna , fubtas albicantia , longe periolata. ScipuLx reflex.-e,'- 

amplexantes petiolos. 
Flores folirarii , axillares , deflexi ( an poftea eredi ? ) pedunculati , pedunculis 

annulatis , ad quorum latera rami axillares. 
Calyx ovato-oblongus : lacinlls ^anceolatis , acutls. 
Coroila fatorate cocinea , ex petalis ad bafiin macula fufca notatis , fupra latio- 

ribus , crenacis , omnlbus omnino reflexis. 
Scamina & anclier^-e ur in congeneribus. 
Germen ovato-fulcatum : ftyli qxiamproxime 12.- 

Frucftus 

Hahitat ....... Fhret menfe octobris. J) « t37] 

[Anno proxlrre elapfo haud Jloruit hic frutex : ramulum vero f.orilus ornitum 

Vidi in herbario D. de JuJJieu , qui &■ iconem corfcrvat. Kotandum tamcn cfl ^ 

tuhum , qui longijjimus ejl in hac fpecie , ita dcplcium ibl ejfe , ut fuperfcits 

eius extima , nedum arex , famlnilus & antheris fcateant , quod improprium 

efl, fidarumque naturn contrarium, Ut autem huius veritatis certior fierem , 

■ flores ficcos attentc examinavi , in- quorum tubis nulla faminum vefiigia reperi, 

fid omnia infifiebant apici. 

80. SlDA BIELORA. ( Tab. 9 , f. I ). 

S. Foliis cordatis magnis crenatis tomenrofis ,acumine produClo; iiiferioribiis 

oblongis tricupidatis ; floribus geminis axillaribus. 
Caulis fruticofus , teres , tomentofus , ramofus. 
Foiia longe petiolata. StipuLx lanceolatce , eredlo-pamlx. 
Flores gemini , axillares , pedunculati j pedunculis peciolo squalibus , genica- 

lacis. 
Calyx ovarus , magnus , taciniis lanceolatis. 
Corollae petala magna , lutea , patentia , emarglnata. 

Stamina numerofa , in extremitate tubi , qui eft fere petalorum longitudinis. 
Styli numerofi. 

Fruitus 

Habiiat V.S. apud D. de Ju^eu , ubi ajfervatur uhicum exemplar. 

81.S1DA AMERICANA Zi/J72«j. 

S. Foliis cordacis oblongis indivifis ; capfulis multilocularibus longitudine caly- 

cis ^ loculis lanceolatis. Linn. fpcc. plant. n° 16. 
Abutilon d'Amerique. Encyc.rz'' ii. 
Folia duplo longiora quam lata , valde tomentofa , ferrata , peciolis dupla 

longiora. 
Flores pedunculari ; pedunculis folio brevioribus. 
Calyx rome^tofus. ,^ 

CapfuL-E magnitudine S. Abutili i i-Iocidares , tomentofge : locukmencis defi- 

nentibus in acumen lanceolatum , longitudine ipfius capfulx , minime ad 

futuram inceriorem exfciiis. 
Babitat in Jamaica. 
Obf. NulUbi hancfpeQum nec vlvam nec Jiccam vidi ; quare in tahulis defidera- 

tur.Defcriptioncm tamen fumpfi ex loco citato Linn&i, 

81. SlDA BRASrLIFNSrS. 

S. Caule comenrofo : foliis fubcordatis ovato - acutis crenacis : crenulis acu- 
minacis : floribus numerolis parvis , brevicer peduneulacis. 

Caulis ceres , comencofus , ramofus. 

Folia lorige petiolaca , fubcordaca , comentofa. Scipuls fubu!ac£e , eredlx , ffore 
longiores. 

Flores in ramulis axillaribus , numerofi , parvi : flofculi brevicer pedmicuLici y 
pedunculis fubgeniculacis , comencofis. 

Calyx pencagono-acuminatus , tomentofiis» [?8] 

Pahitat In Brafilia : ohfervata a D. Comm^rfonio. V. S. apud D. T' ouin. 

Quum opufculwn hoc ejfet prelo commijfu)! , & tahuU cxcf , p'anc.im v'Ji : 
hac ergo de caufa huiusfigura in iftis dcfideratur ; malui lamm hic eam dcf- 
Cribere , quam filentio premere j quamquam frucificai ouis partihus ohatam 
vidijfem : fpcrans aliquando , quai hic dcfint y me iuvenire p JJe atque hofa- 
n'cis communicare ; a qui''i s peto victfflm ut quas ipf fiJas noras aut nondum 
editas viderint aut pojjideant , vclint in fientice prufeclum vel ad tempus 
cominunicare y qui' us & grates agam dign:jftmas y & auctot um laudcm ac no^ 
^ minafuo loco 6' tempore pr& .'icabo. Tr&tcr fpccies huc ufque defcriptas , permu!t£ fuperfunt , qitarum nec fructus vrdi 
u.mquam y nequefores, Duce coluntur in R. h. P, hariim ahera ad Rctufam 
occedit ^ ad Hiriam alt.ra In herhariii pratrea D D. de Jujficu & Thouiny 
plu^quam decem viJi , capfulis y & Jlorihus orbatas :fUntio\ian.lem prAierrviJi 
eas omnes, qu£ repe-iuntur apud qu fiam auctores, qui ne vil earum co/tictmj 
lit itJ.dicam t atiigere. PARS ALTERA. 

STIRPES COMPLECTENS SIDIS AFFINES , FRUCTU TAMEM AB ELSDEM 
D.FfERENTES ANODAM SCILICET, PALAUAM > ET TRiGUERAM § I. Anod^ character proprius, 

CalyTE fimplex, femiquinquefidus, laciniis acutis , frudbu maturo patentiirimis , 

aadis , perfiftentibus. 
Srimina , nlamenta plurima monadelpha in extremitate dumtaxat tiibi. 
Frudus , capfula unica fubtus i^emifpharrica, fupra ftellato plana, multilocu- 

laris , loculis monofpermis. 
Difert ajida capfuta unica muhiloculari, locuiis monofpermis. 

83. AnODA HASTATA. (Tab. I I , f. z). 

a. A. Foliis cordatis angiUatis , fuperioribus elongatis haftatis , pedunculis 

longiftimis unifloris axillaribus. 
/3, A. Caule atro-purpureo decumbenti , foliis vix cordatis , latis 5-7 angulatis 

inxqualiter crenatis. 
>:. A. Foliis cordatis, inferioribus quinquelobatls acutis , lobo medio obtufo, 

floribus albis , frudtu decafpermo. 
Sida foliis angulatis : inferioribus cordatis , fuperiorlbus panduriformibus ^ cap- 

fulis multilocdlaribus. Linn. Cpec. plant. n". zi. 
Sida foliis infcrioribus cordaco-angulatis fuperiQtibus haftatis , petalis integer- 

nmis. Roy. Lugd. j 4.5. . . . f39] 

Abutilon du Mexique. Encyc, n°. 51. 
S. Criftata , & S. H.iftata. R. h. P. 

Caulis ailgulatus , atro-ruber , pilis aliquot veftltus , ratnofus , bioedalis. 
Foliapetiolata, petiolis maiora, atro-virentia. Sripula; fubulat.e, arcuato-eredlx, 

ciliat^t. 
Flores folitarii axillares; pedunculis ereitls , folio maloribus. 
Calyx initio fubglobofus, poftea laciniis acutis , in ftellani aperris , apice acu- 

tillimis. 
Corolla purpurafcens in varietatibus u , ^ , alba in x , pafens. 
Stamina namerofa. 

Germen globofum : ftylus io-!(Jfidus : ftigmata capitata , tranfparentia. 
Fru6tus calyce minor : capfula fuperne ciliata , in tot roftra horizonralia termi- 

nata , quot funt loculamenta. 
Habitat in Mexico & in Limcz humidis , uhi eam obfervavlt D. Dombey. FloriC 

Lima menjibus maio & feptembri , hic in Europa menfe aug.fept. Q 
Primam & fecundam vidi vivas in R. h. P. tertiam ficcam apud D. de Jiiffieii ^ 

cultam olim in diclo hcrto , quam fijlitfigura fupra citata, 
Obf. Anplants. a, ji, x, diverfitjint fpecies ^ an vero unius eitifderrque varietates^ 

affirmare non audeo. Facies ejl omnibus fere eadem : omnibus Jiint folia haf- 

tata , pliira tamen & longiora in prima quam in ttrtla : infecunda ptrpauca: 
frucius in prima variat decem y aut fexdecim feminihus : in fecunda fexdecim 
femper reperi : decem in tenia: huius folia inferiora apice funt obtufo-emar~ 

ginata : fecunda vcro , qu<£ erijfata appdlatur in R, h. P. latiora , anoulata , 

bnviora. 

84. Anoda triloba. (Tab. io,F. 3 ). 

K. Foliis inferioribus cordaris fubangulatis crenatis ; fuperioribus , rrilobatis , 

lobo medio lanceolato longiori , reliquis injequalibus : floribus folitariis 

axillaribus longiftlme pedunculatis. 
Caulis durus , ere£fcus , fubfcaber , angulatus , bipedalis. 
Folia longe petiolata , alterna, pilofa , crenato-dentata. Stipulse lineares, oblonwrc, 

carnofx , ciliatce. 
Fiores axillares , folitarii , p^dunculati j pedunculis folio duplo longioribus , 

pilofiffimis. 
Calyx villoliffimus , reliqua ut in Anoda Hajiata. 
Petala quinque purpurea , nervofa, quafi in tubum ereda , pilis albis ad 

ungues ciliara. 
Stamina numerofa , in extremitate tubi : anthers reniformes. 
Germen fubrotundo - planum : ftylus iimplex, multihdus : ftigmara ( 1 5-zj ) 

fubrotunda. 
Fru6tus calyce minor :capfula fuperne ciliata , in 1 5-25 roftra horizontalia ter-' 

minata. 
Habitat in Mexico : colitur Hifpali in Htfpania. Vidi ficcam ^ inde miljam ab 

aniico meo D. Candido Maria de Trigueros. cf [40] 

S 5.AnODA DILLENIANA. (Tab. I I , f. 1 ). 

A. Foliis triaiiCTularibus i infcrioribus lato-crenatis , fuperioribus obfolete cre- 
natis , loufe petiolaris j pedunculis axilianbus unifloris longiffiniis. 

Abutilon lavaterrc flbre, frudu criftaco. UiiL EUh. 3 , tub. 1 ,f. 1. 

Tota planta pilofa. 

Caulis teres ,. bipedalis , ramofiis. 

Folia petiolata , petiolis fenln-n brevioribus , triangularia , apice acuta, bafi 
obtufa ,urrimque crenata. Sdpula; lanreolatcX ,Hneares, arcuito-erecla\ 

Flores folitarii axillares peaunculati j pedunculis ereibis , unifloris , folio longio- 
ribus, 

Calyx ut in prxcedenti, 

Coiolla violaceopurpurea , magna , patentiflima. 

Capfula ut in prxcedenti at magis criftata. Semina 1 6, 

Habhai in Mcxlco V. S. u:nn no eamd in ac Dillenii , apud D. de JuJJjeu.Q 

Qbf. H£C planta tcto calo dijlat ab omnibus quas numero primo dcfctpji , atqui 
fpeciem diverfam confiituii ; quamquam enim fruclu conveniant ornnes, utpote 
characlere generico & effeniiali ^facies tarnen diverfi eji Jingulis , & folia ia 
hac idtima longi ncedunt a priorum figura. Hac ergo dc caufa a Liruiai 
opiftone recedo , qui ex omntbus unicam efformavitfpccicm. 

§ II. Palau^ caracter proprius. 

Calyx fimplex , femiquinquefidus , perfiftens , fxpe angulatus. 
Stylus unicus , mulctfidus. 

Sr.imina monadelpha in extremitate tubi dumtaxat. 

Fruftus fphxrico-conicus : capfulx plures , monofpermx , non dehifcentes, re- 
ceptaculo centrali conico glomeratim impofit*. 

8(j. Palaua malvifolia. (Tab. II , f. 4). 

P. Caulibus declinatis ramofiffimis : foliis cordatis obtufe & profunde crenatis 

aut lobatis glabris : pedunculis axillaribus unifloris , petiolo longioribus. 
Caules rubri , fcabriusculi , ramofijrimi , declinati , vix palmares. 
Folia fublobata , glabra , perlolata , alterna , petiolis ipforum longitudinem fere 

metientibus. Stipulx parvx , nigricantes , lanceolatx , hifpidx, 
Flores Ipnge pedunculati , pedunculis unifloris , rubris , folio brevioribus. 
Calyx angulatus , fubcus planus , femiquinquefidus , perfiftens , laciniis lanceo- 

latis. 
Corolla rofea , patens \ ex petalis quinque calyci xqualibus , fubrotundis , 

emarginatis , bafi tubi ftaminum infertis. 
Stamina iit in fidis. 
Gcrmen globofum : ftylus brevis, fuperne multifidus , ruber : ftigmata capitata , 

1 1-17. 
Fruttus vix calyce m-iior: feminibus receptaculo hemifphxrico aflixis , fubro- 

tvindo angulatis , mfculptis, 

Ilolutal f4i] 
\Rabitat In Limce arenoRs j uhi eam primus obfervavlt D. Domhey. Flofet menfe 
iuUo. V. V. in R. h. P^fiorentem mmjibus iuUo , augufio atque feptembri. Q 

87. Palaua moschata. ■( Tab. 1 1 , £ 5 ). 

P. Foliis cordatis ovato-crenacis tomentofis : ftipulis lanceolacis parvis fubnigris : 

floribus axillaribus unifloris longiflirae pedunculatis. 
Sida mofchata foliis cordato-ovatis , fublobato-crenatis , utrimque tomentofis , 

Aibtus albicantibus ; fl:ipulis lanceolatis, parvis , fubnigris. Dombeyherb. 
Tota planta tomentofa eft , odorem mofchi redolens : radix longe fibrofa. 
CauHs ereibus , ramofus , bipedalis. 
Folia parce petiolata, fubrugofa , cordato-ovata, fublobata, auc obtufe & lato- 

crenata, alterna. Stipulx lanceolatiE, parvK , fubnigriE. 
Flores folitarii , axiliares, pedunculati \ pedunculis geniculatis, folio longioribus. 
Calyx pyramidato-pentagonus , angulis compreflis , femiquinquefidus. 
CoroUa: perala quinque , magna , flavo-purpurafcentia , fubrotunda. 
Fruftus intra calycem , ex pluribus feminibus reniformibus , receptaculo conico 

affixis. 
Habitat in arenosis circa Limam. Ubi eam primus obfervavit D. Dombey. Floret 

menfefeptembri. Q V. S. apudD. de Jufjieu. 

§ III. Triguera. (1), 

88. Triguera acerifolta. ( Tab. 1 1 , ultima divif. ) 

T. Foliis petiolatis inferioribus cordatls , fuperioribus palmatis incifis ; fummis 

trifidis aut lanceolatis j caule fpica laxa terminato j pedunculis unifloris. 
Pentapetes herbacea eredta , foliis brevi hirfutie fcabris , inferioribus cordacis , 

mediis angulofis , fuperioribus palmatis incifis , fummis trifidis , vel eciam 

lanceolacis , incegerrimis. Commerfonii herb. & fig. in hifi. nat. Infulcz Fran- 

cidi, manufc. 
Caulis ceres , ramofus , pilofus , bipedalis 5 fpica laxa , longa terminacus. 
Folia alcerna , longepetiolata, petiolis longioraj fcabra , dentata, infima indi- 

vifa , cordata , fubrocundo-acura , parva j reliqua palmaco-multifida. Stipulje 

lineares , longse , ciliatae , patulse. 
Flores fpicati & axillares : flofculi longe pedunculati , pedunculis villofis , ad 

bracteam axillaribus. 
Calyx fimplex , ovato-oblongus , fubquinquefidus , perfiftens : laciniis lanceo- 

lato-acutis , fubhifpidis. 
CoroIIa alba , patentiflima : petala quinque , tubo ftaminum affixa , ovato- 

oblonga, venofa , alcera bafis parte auriculara. 
Scamina numerofa , nedum in tubi apice , verum etiam in huius extima fuper- 

ficie [ut in Hibifcis). 
Germen cylindrico-acuminarum : flylus filiformis , fupra quinquefidus : ftigmata 

capitata, villofa. 

(i)Iii lionoremD. Candidi Maria: de Trigueros , hispalensis botaniciatque poetx , viii varia 
eriiditione perpoliti', qui plurimas novas species diversorum generum detexit in Bcetica, nec- 
non & genus novum , cuius descriptionem £c figuram quamprimum dabo. 

F Frucftus intra calycem, ipfoque paulo loiigior : capfula unica , ovato-acuminata , 
fubpenngoiia ^ quinquelocularis , quinquevalvis , valvulis dehifcendo ciliacis. 

Semina 5 au: 6 in lingulis loculamenris , parva , nigra , fubrotunda. 

Habitac in Infula Bourbon. ubi cam obfervavit Commerfon , qui 6" iconem dedlt 
nonJum vulgacam : affirvatur apud D. de Jufjieu , ubi cam vidu Florec mcnfe 
ociobri, V. r.inR.LP.Q 

Obf. FruSus ejl omnino ITibifci , at calyx Jimplex : hcccque planta tanttim difiat 

a Pentapcte j ut non nifi errore , aut ad tempus diclum nomcn , quemadmodum 
& pentapetes nova impjfitum efje putem. Qui vero Linns.anz dod:rin£ nomen 
ita dedcrit , ut ne latum quidcm unguem ab eius dogmatibus audeat reccdere , 
poterit hanc plantam inter fidas collocarc , reluclantc fruclu , qucmadmodum _, 
Cl. Linn. hibifcum malvavifcum , hibifcis adfcripfit. Ego vero novum genus 
confiltucrc exifiimo ; & calycem in Monadelphis infuficientem reputo ad ge- 
nera dfiinguenda. 

F I N I S. FxTRAiT des Registres de VAcademie des Sciences du i'^ Avril 

1785.- 

r^ o u s avons examine par ordre de l'Academie , une DifTertation latine & 
botaniqiie, fur le genre appelle Sida de la famille des mauves & fur deux 
genres nouveaux , voifins du Sida , prefentee par M. Tabbe Cavanilles. 

La mauve & les genres qui lai font analogues ont les filets de leurs etamines, 
reunis en un tube , au bas duquel fonc actaches les pecales. Leur calice eft tantot 
double ou entoure a fa bafe de quelques ecailles , tantot & plus rarement 
fimple. Leur piftil eft furmonte de plufieurs ftyles , rarement reunis par le bas & 
termines chacun par un ftigmate. Le fruit eft compofe de plufieurs capfuies uni- 
loculaires , aflez ordinairement difpofees en anneau ou couronne , quelquefois 
entalFees irregulieremenc , quelquefois auffi reunies en une feule capfule a plu- 
fieurs loges. La tige eft herbacee ou ligneufe ^ les rameaux font alternes j 
les feuilies font alternes , & accompagnees de deux fl;ipules a leur bafe. Ces 
genres fonc rapporces par Tournefort dans la ciafle des monopetales regulieres , 
par Linnee dans fa monadelphie , par les auteurs de methodes naturelles dans 
la famille des mauves ou malvacies. 

Le fida de Linnee , defigne anterieurement par Tournefort fous le nom 
^AbutUon , fe diftingue des autres genres de cette famille , prineipalement 
p3r fon calice fimple. Linnee, en adoptant le caradtere diftindtif , a decrit fous 
ce genre 2 1 efpeces dans la treizieme edition de fon Syficma plantarum. On 
en retrouve 27 dans la quatorzieme edition , publiee apres fa mort. M. de 
Lamarck en donne 3 2. dans le premier volume de Botanique de la nouvelle 
Encyclopedie 5 il n'avoit point connoiirance des efpeces contenues dans les 
herbiers de Commerfon ou dans quelques autres herbiers , ni de celles qui 
ont ete envoyees depuis par M. Dombey , & par d'autres voyageurs. 

M. Cavanilles , qui a eu la facilite de parcourir ces differenrs herbiers l 
& qui a cultive lui - meme la pluparc des efpeces vivantes au Jardin du 
Roi , s'eft propofe de les decrire toutes dans une DilTertation particuliere , & 
il en a porte le nombre jufqu'a 8i , fans compter les varietes remarquables 
qui n'ont pas ete omifes. Chaque efpece y eft defignee par un nom adje6tif 
ou triviale a la maniere de Linnee , fuivie d'une phrafe defcriptive , des cica- 
tions des auteurs , & d'une defcription detaillee. Ces articles font terminps 
par rindication du iieu natal de la plante, de fa duree, de rherbier dans le- 
quel elle exifte , du voyageur qui, lepremier, Ta fait connoitre , &c par une 
cricique raifonnee des diverfes opinions fur la denomination de ces plantes. 

Linnee avoit fubdivife ce genre en deux fe6blons , d'apres le nombre des 
capfules qui compofenc le fruic^ & felon lui , dans la plupart des efpeces , 
chacune de fes capfules ne contenoit qu'une femence. M. Adanfon , Tun de 
nous , & d'autres apres lui •, ont obferve que plufieurs efpeces avoient trois 
femences dans chaque canfule. Ce caracbere du nombre des femences a ete 
prefere par M. Cavanilles pour fes premieres divifions , & il a ete fortifie dans 
fon fentiment par une conformite entre ce nombre & la forme de la corolle. 

F ij Les c.ipfules monofpcnnes , fuiv.int fon obfervation , font annoncees prefqiie 
toujours par une corolle , dont les pctales ont a leur extrcmite un prolonge- 
ment lateral. Les coroUes a petales reguiieres indiquent alfez gcneralement 
ties capfules trifpermes. Chacune de ces deux fedlions principales eft fubdivi- 
fee par le nombre des cipfules &: par la forme allongce ou arrondie des feuiiles. 
TJne rroifieme fedlion reunit les efpeces dont on n'a pas le fruit Sc dont on 
ne connoit des-lors ni le nombre des femences , ni celui des capfuies. 

Toutes ces efpeces ont le cara61:ere commun au Sida , qui confifte , fuivant 
M. Cavanilles, non feulement dans un calyce innple , m^ais encore i"dans un 
fruit compofe de plulieurs capfules uniloculaires , difpofces circulairement j 
2" dans un tube charge d'etamines a fon extremitc, & non a fi furface exterieure, 
3°dans un peduncule noueuxou articule. Cette determination a oblige Tauteur 
de feparer de ce genre le Sida cnjljta. Lin. qui , avec deux autres efpeces con- 
^eneres , forme un genre particulier fous le nom ^ Anoda , cara6terife par un 
fruit qui eft une feule capfulea plulieurs loges. Deux autres plantes nouvelles, 
envoyces par M. Dombey fous ie nom de Sida , parcequelles ont un calyce 
monophylle , different eirentiellement de ce genre , ainii que de VAnoda j par 
lui fruit compofe de plulieurs femences ou capfules monofpermes , entaiFees 
irreguJierement fur un placenta commun 8c centrale. Ce caraftere a fufti pour 
former un nouveau genre fous le nom de Palaua qui differe du Mal^<pe , 
autre genre de la meme famille , par fon calyce fimple non entoure d'ecailles. 

Cette enumeration de genres & d'efpeces eft preccdee par une Introdudtion 
dans laqiielie Tauteur expofe Fobjet &: le motif de fa DUfertation , ainfi que 
les obfervations gcnerales faites fur lenfemble des efpeces. II a place a la hii 
rexplication de 1 3 planches gravees qui terminent Touvrage , & dans lefquelles 
font hgurees la plupart des efpeces decrites. 

Ce travail qui a exige beaucoup de recherches & un examen detaille des 
caratteres fpccihques , nous paroit en general bien fait , propre a donner des 
notions plus exaites fur un des genres les plus etendus du regne vegetal. 
Quelques efpeces , determinees flir des iudividus fecs pris dans les herbiers , 
n'ont pas de (ignes diftinftifs fuffifants \ & leur examen fur des individus 
vivants , donnera peut-etre des notions plus precifes. Nous engageons M. Ca- 
vandles a continuer les obfervations fur ce genre , & nous croyons que rou- 
vrage dont nous prefentons Fanalyfe , qui donne une idce tres avantaqeufe 
de fon auteur , merite d'etre approuve par TAcademie , & imprime fous fon 
privilege. 

Au Louvre , ce 13 avril 1785. 6"/o^«i; Adanson , A. L. de Jussieu. 

Je certifie le prefent Extrait conforme a fon original , & au jugement de 
VAcademie, A Paris ce vingt-quatre avril mil fept cent quatre- vingt - cinq. 

Signe, le Marquis DE CONDORCET. TABULARUM EXPLICATIO 

In qua Ktterse m. n. denotant plantam , fructus , aut iflius partem 7 
esse magnitudinis naturalis : i m. n. ^ tertiam partem eiusdem ma- 
gnitudinis ; i, dimidiam, etc. 

Numeri inlvales figurarum numeros designant ; qui vero in fine reperiuntur , 
numeros Dissenationi refpondentes. T A B U L A I. 

I . Pirs fidje morifolix m. n. 7 

1. Pars S. repentis m. n. 4 

3. Pars S. vcronicsefolia; m. n. 3 

4. Sida pufilla abfque radicibus ra. n. i 
5'. Pars S. javenfis m. n. l ; 

6. Pars S. multicaulis m. n. la 

7. Pars S. capillaris m. n. 11 

8. Pars S. pilofB m. n. 10 

9. Ramulus S. fpinofse m. n. 16 

10. Pars S. pyramidatsm.n.atfolia {m.n. i j 

11. Pars S triloba; m. n. 14 
1 z. Pars S. verticillatse m. n. . 19 
1 3 . Pars S. alnifolia: m. n. 18 

a Capfula biroftrata. b Altera vix roftrata. 
c-Calyx quinque capfulas includens. d Idem 
corollam & genitalia fovens. e CoroIIjefigura, 
qualem obfervavi in vivis monofpermis./^Ger- 
men & Ityks quinquefidus ut in fida fpinofa. 

11. 

I. Pars S. linifolije m. n. 15 

i. Pars S. anguftifolis m. n, 24 

3"; Pars S. acutse m. n. 2/ 

4. Pars S. ulmifoKs m. n. 26 

j-. Pars S. jamaicenfis m. n. 31 

6. Pars S. glomeratae m. n. quamquam ali- 
quando folia fint duplo maiora. 3 2 

7. Pars S. urcntis m. n. 27 

8. Pars S. glutinofas m. n. folia inferiora funt 
paulo maiora iZ 

h Calyx corollam & genitalia includens. 
c Tubus ftaminibus liberis terminatus. d Ger- 
men cum quinque'ftylis. e Corolla.y" Fruftus 
a calyce feparatus. gh i Capfulse , quarum ul- 
tuna mutica. 

IIL 1. Pars S. cordifolise m.n. Sa;pcfspius obfcr- 
vantur folia triplo & quadruplo maiora, 
tum etiam angulata. 3 y 

;. Pars S. multiftora; m. n-. 54:. 

4. Par-; S. retufs m. n. Aliquando duplo ma- 
iora folia vidi atque latiora. 3 3 

;. Pars S palmatx m. n. Folia inferiora funt 
quadruplo maiora. 40 

6. Pairs S. rotundifolia; m. n. 33 

7. Pars S. maculata: m. n. 38 

5. Pars S. alba; ra. n. . 4;^ 
9. Pars S. ciliaris m. n. 43 

10. Pars S. ftipulataem. n. 46 

11. Pars S. planicaulis m. n. jo 
II. Pars S, rhombifolia; m. n. Folia quando- 

que fuut duplo latiora & maiora. 47 ■ 

a Capfula fids ciliaris muricata. b Capfula 
birofbata. c Tubus. d Germen cum novem- 
ftylis ut in fida alba. 

rv; 

1. Pars S. perfics, ut in Burman. 7J 

2. S. multifida m. n. at ramulorum longi- tudine natnrali mulftata. 5) a Fruaus fuperne fpeftatus. b Pelicula fub- 
rotundo-concava inter calycem & capfulas , 
in cuius centro eft columnae pars. c Frudlus la- 
teraliter vifus. d Capfula femen includens , fic 
vifa ut eiusdem & alarum pateat magnitudo. 
e Eadem aliter vifa , ut al^e confpiciantur. 
/ Capfula femine deftituta. Omnia m. n. 

3. Pars S. occidentalis m. n. fi 

o Huius frudlus. p Capfula claufa. q Eadem 
aperta, ut femen & plumulla auc caliprra vi- 
deatur. ( Ha;c omnia m. n paulo minora. ) 

r Germen cum ftylis. s Tubus flaminibus li- - 
beris terminatus. t Petalum. (Hscomnia in.n.) , I. Pars S. micantis jn. n. n TABULA y. 

1. Pars Ciix triejtictrx rn. n. 54 

2. Pars S. pcriplicifolii m. n. 55 

3. r.iniulusS. excclsioris m. n. Foliadantur tri- 
plo maioi-a. 57 d Huius arboris frudus parte fuperiori fpec- 
tatus. c Eiusdem cipfula apcm cuin femini- 
bu;./Eadcm deIiifccn3.^Semcn.(Omniam,n,) 

4. P.irs fids: ftellats m. n. at folia inferiora 
funt triplo niaiora. 5 6 

a Kuius corolla. b Calyx claufus. c Tubus 
per cuius inedium tranfeunt ftyli quiuquc. 

VI. 

I. Pars S. ramoCc m. n. yS 

i. Pars S. liguofr 1 m. n. $9 

3. Pars S umbellat.E m. n. 60 

4. P.-.rs S. fcnner^itia: m. n. 61 

5. Pars S. tricufpidatx m. n. Folia infcriora 
font duplo maiora. 64 

e Tubus ftaminibus libcris terminatus , 
per cuius medium tranfcunt flyli novem. 
f Frudus villofiis , cx capfulis novem compo- 
/itus. ^Gcrmen cum norem flylis. h CoioUa 
expanfa. ( Omnia m. n. ) [4^] 

6. Ramulus S. pubefcentis 1 m. n. 71 

7. Pars S. re£exa; { m. n. at fqlia inferiota 
funt triplo maiora. 79 

8. Pars S. pcruvianx \ m. n. at rcliqua folia 
funt triplo maiora. 78 

p. Pars S. populifolia: { m. n. at folia duplo 

maiora, & inferiora magis oblonga. '•9 

10. Pars S. indica; m. n. folia dantur duplo 

maiora. 7 1 6. Sida terminalis m. n. «5 a Huius fruftus calyci infiftcns. b Capfula 
claufa. c E.idcm aperta cum trium femiaum 
jnfcitionc. d^Semcn. ( Omnia m, n. ) 7. Pars S. truncatx. m. n. 
VII. 76 viir. 

I. Ramus S. fpicatx ut in Plumierio. ji 

1. Pats S. calycina; m. n. ^ 

a Frudus integer. b Capfula. c Semcn.a! Ca- 
lyx cxpanfus. I. Ramulus S. crifpx m. n. at folia infcriora 
funt duplo maiora. 6$ 

1. Pars S. afiatica: vix \ m. n. 66 

3. Pars S. cxftipularis { m. n. at folia infe- 
riora funt quadruplo niaiora. 67 

4 Pars S. planifiora; f m. n. at folia rcliqua 
& peduncula funt triplo maiora. 68 

5. Pars S. hiitx { m. n. 70 

a Semen. b Capfula cum tribus feminibus. 
e Fruftus intcgcr. d Tubus ftaminibus termi- 
oatus. e Capfula deliifccns , bicornis. }. Sida canefcens m. n. 

IX. 

I. Pars S. biflorar \ m. n. 
i. Pars S. obtufE { m, n. 4S 80 

7 + a Flos integcr poftice vifus. b Tubus cum 
ftaminibus. 1: Gcrmcncum ftylis. d Fruclusjn- 
tcgcr. e Capfula cum tribus feminibus./Se- 
men. 

5. Sida hedcra:foIia ut in Plumerio. j 

g Capfula biroftrata. k Frudlus intcger. 

X. 

I. Pars S. frutcfccntis m. n. 17 

aCalyx claufus. b CoroIIa. c Gcrmen cum 
quinque ftyiis. d Tubus ftaminibus termina- 
tus. e Fruftus intcger ex quinque capfulis. 
/Capfula. 

t. Pars S. bourbonicx , qualem dcdit Com- 

merfon. 8 

3. Pars Anoda; trilobx. m. n. S4 

X I. 

I. Pars anodx Dillenii , paulo minor m. n. at 
folia infcriora funt maiora. 8j 

a Huius corolla. b Calyx claufus. d FrudiJS 
feftio horizontalis f hirc omnia vix { m. n. ) 
£ Valvula femcn fuftinens./ Eadero ipfoor- 
bata. g Semen ( kt^ omnia m. n. 1. Pars anodse hafiats floie albo m. n. 

3. Pars Mx bivalvis |- m. 11. zo 

o Huius calyx corolkm & genitalia inclu- 
dens. p Idem ffudum continens. q frudus 
duabus valvulis mulftatus. s Hx dux valvulce 
diverfarum capfularum modo quo dehifcunt. 
r Capfula. r Valvula unica. u Semen. ( Ha;c 
omnia m. n. paulo minora j, 

4. Pars palaus malvifolia; m. n. 86 

n Germen cum ftylo multifido- m Fruftus 
intra calycem. / CoroIU. k Calys frudu or- 
batus. k k Idem corollam & genitalia fovens. 

<;, Pars Palause mofchatae m. n. at folia infe- 
riora funt fere duplo maiora. 8 7 

k Calyx frudum continens. i Idem altera 
parte laccratus ut fruftus confpiciatur fitu & 
magnitudine naturali. 

Qux in ultima huius tabula; divifione vi- 
dentur Trigusn, fruclificationem fiftunt mag. 
fere n. I. CoroIIa. II calyx claufus. III Ger- 
raen cum ftylo quinquefido. IV Valvula intus 
vil^a cum feminibus & diaphragmate. V Ea- 
dem aliter fpedlata ut appateat diaphragma. 
VI. Frudlus integer intra calycem. VII. Idem 
dehifcens. 

XII. ( omnia in hac tabula funt m. n. ) 

I.. Pars fidx orientalis. 41 

a Fxuftus intra calycera. b capfda. c femen. 47) 1. Pars S. microphyla;. 44' 

d Frudus. e calyi. 

5. Pars S. capenfis. 49 

4. Sida plumofa radicibus deflituta. 1 

/ Calyx frudum continens. g PlumuIIa. - 
k Frudus fuperne fpeftatus. i Capfula. /; Semcn. 

5. Pars S. paniculatx. 19 
/ Frudus. m Capfula. n Scraen. 

XIII. ( omnia m n. ) 

1. Pars S. herbaces. 36 

a Calyx apertus, ut fruftus appareat. b Cap- 
fula. 

2. Pars S. flavefcentis. 11 

c Calyx frudtum continens. d Idem apertus 
ut frudus confpiciatur. e Frudus ex quinque 
capfulis. / Capfula. 

5. Pars S. proftratK. zi. 

( Omnia ut prascedenti ) 

4. Pars S. microfperma. 611 

g Fruftus. k Idem intra calycemj h Capfula.:. 
/ Semen. Tab. I. 


falj . n. 
-^ ■ ^^. Ot2?a.ruZi£j' iiel. de^zer Scu^. Ta.t.. nr. 
^^ier del , TaL . IV. 
■^. <T. GzoamZlekr 3eZ J-elher Jhu^ . Tkl., V. 
^^ii!r^TucuZp TaL . VI . 
-^. kT. GzvaniHcj- c^. Se/li^f' Scu2^ . Tab .VII. 
fElran Jcu^. Tat . Vni 
^d , J. Czoamuej' ael Tal). IX 
Tab. X 
c £ ^ f -^. i/r Carani/lej' c^. SdHi^ Scu^ . Trtli , .XI. 
FosjT^r JieL Tat, XII. 
-^ ' t-^- Cavani&j *2^/, Jc//fir/' Sru/o , Tat) . XIII. 
-^ ' t^' Coi^OTll&J' ^2^/, JtT//l^^- ScuL? . S E C U N D A 

DISSERTATIO 

B O T A N I C A. 

; De Malva, Serra , Malope , Lavatera , Alcea , Althsea 

et Malachra. 

ACCEDUNT 

Sidse mantlssa , et tentamina de Malvarum atque Abutilonis fibris in usus 
oeconomicos praeparandis. 

AUCTORE ANTONIO lOSEPHO CAVANILLES HISPANO-VALENTINO, 
PA R I S I I S, 

APUD FRANCISCUM AMB. DIDOT. 
M. DCC. LXXXVI. 

CUM APPROBATIONE ET PRIVILEGIO REGI^ SCIENTIARUM ACADEMI^ S E C U N D A 

DISSERTATIO BOTANICA. 

De Maha,Serm, Malope , Lamtera , Alcea, Althaea 
ec Malachra. INTRODUCTIO. \2.vvyL superiore anno de Sida,eiusque affinibus disseruerim , meamque 
opellam t)enigne , immo grato animo acceptam prxter opinionem viderim j 
plantarum classem persequi institui , quas Linnsus inter monadelphas coUo- 
cavit. Inter innumeras autem stirpes , quibus huius classis character quadrat , 
sex earum genera iUustrare in prssentia suscepi j nimirum Malvam , Malo- 
pem , Lavateram , Althxam , Alceam , Malachram , in quibus examinandis , 
atque delineandis in iz tabuUs , ad huius dissertationis calcem subiectis , 
annum fere consumsi. 

Ut vero lector possit de hoc opusculo rectius iudicare , opera: pretium 
duxi quid in ea elaborando fecerim praemittere , quidque notatu dignum ob- 
servaverim. 

Generum perfectio , atque specierum accurata descriptio numquam obtine- 
bitur , nisi h^ omnes , quoad fieri possit , vivse examinentur. Iccirco omnium 
ferme semina undequaque conquisivi , suppeditante in primis honestissimo 
mihique carissimo D. Thouin. Quum vero planjrx perfectionis statum 
attigere , singularum ramulum elegi , meaque ipsius manu quanta potui diU- 
gentia in tabuUs deUneavi , sic tamen perspicuitati consulens , ut tres dumta- 
xar , aut quatuor unaqusque tabula complecteretur. Porro fructificationis 
partes omnes accurate depinxi , profecto ut nihil omisisse mihi videar eorum 
qux Botanicus desiderare possit. Quas autem plantas desiccatas depinxi , non 
prius feci quam selectissima herbaria DD. de Jussieu , de Lamarck et Thouin 
diUgenter perlustrarem , quibus gratias reddo maximas , nec ipsorum in me 
benevolentiam , atque in Botanicam praEclara merita ,• tacitus umquam prceter- 
ibo. 

Malvarum vero fructus , calycesque , ac reUquas fructificationis partes 
examinando , nonnuUa reperi , qus observationum nomine hic adiungam. 

i^. Calyx interior semper est monophyUus, ac parte superiori pentagonus, 
semi-quinque partitus [a) : exterior numquam interiore niaior , (una excepta (iz) Idem observatur in reliquis gcneribus, 

- Gij ^44] 
Malva stipiilaceal, at triphyllus («">, quamquam in aliquibus speciebus ex duo-^ 
bus dumtaxat foliolis componatui : uterque tamen calyx persistens est {b). 

i^. Petala sunt malvis quinque (c) , basi angustiora , atque inferiori tubi- 
parti adhsrentia. 

An rectlus diceretur in omnibus columniferis eiusdem esse substantix pe- 
tala , tubum , stamina? Equidem sic existimo hrec tria unum idemque for- 
mare corpus , cuius centrum , ut itadicam , esc tubus , qui germen tegens parte 
inferiore in petala extenditur , ac terminatur j parce vero superiori , stylunt 
vaginans , plura exserit filamenta antherifera. 

3*. Malvarum tubus {d) pluribus scatet filamentis per superficiem conicam 
sparsis , nedum terminalibus , cuius oppositum observatur in sidis {e). 

4=». Fructus est fere semper orbiculari-comptessus , aliquando sphaericus , 
nonnumquam etiam hemisphjericus (/). 

5^. CapsuKx sunt semper plusquam septem {g) in orbem circa columnam 
positx {h) , qux inter capsulas sxpissime prominet acumine terminata. 

6a. Capsuiariim figura est ut plurimum subrotundo- triquetra , cornciulis 

?|uandoque instructa : superficies vero angulum acutum eftormantes , quK 
ructus interioraconstituunt, sunc pelliculx, quandoque itatenues,ut exsicca- 
tione ac tractu temporis sa;pe evanescant , si non omnino, aliqua salcem earum 
parte : adeo ut pars extima capsuli , qus durior est ceteris , arillum concavum 
sistat. Unde fortasse viri doctissimi , quum de malvarum fructu disseruere , 
arillos pro capsulis usurparunt. 

■7». Scylus esc simplex , ac in tot lacinias ac stigmata partitus , quot sunt cap- 
suIk ( i ). 

8a. Capsulae sunt aut monospermx , idque srepissime , aut polyspermx. 
Quatuor observavi species , quarum capsuL-c erant polyspermx , harumque 
dux , biloculares {k). 

Clarissimi Linn.^us ( /) , Allionius {ni) , Murraius//z) , ut alios prxteream , 
capsulas monospermas requirunt m hoc genere , calycemque duplicem , quo^ 
rum exteriorem triphyUum , quamquam malvam Caroiuuanam , in omnibus 
hortis cultanT,viderint,qux altera est ex duobus,quibus capsulx sunt biloculares ■ (0) In reliquis generibus variat, 
{b) In omnibus generibus. 

(c) Ideni inceteris. 

(d) Idem in reliquis. 

(e) Sidam reflexara excipe. Consulatur Mantissa n" 79. 

(/) In Lavatera , Alcea , atque Akhxa, fructus cst semper orbiculari-compressus; in Malor 
£C ac Malachra globosus. 

(g) Idem observatur in reliquis generibus , Malachrs excepto, cuius fructus componitut 
cx qiinque capsulis. 

(A) Idem in ceteris , si Malope excipiatur, qus capsulas habet in capitulum glomeratAS. 

( i ) Malachra excipiatur. 

{k} In reliquis generibus semper vidi capsulas monospermasi 

{/) Cenera plantarum n" 9 1 6 , edic. Fjcancofurti ad Mocnum 1778. 

(m)Flora Pedemontana. 

(1) Linnsi Systhema, &c. [45] 
et dispermx. Hi , aliique sat magno numero MAtVyE generis characterem po- 
nunt in capsulis monospermis , et duobus calycibus , quorum excerior triphyllusi 
Si tenendum id foret , ,; quot mihi nova genera essent constituenda ? Unumsci- 
licet eas complecteietur species , quibus capsulae sunt uniloculares , polysper- 
mz : secundum eas , quibus capsulx sunt biloculares et polyspermse : tertium 
illas , quK calycem exteriorem habent diphyllum : quartum denique malvas re- 
liquas, in quibus capsuLie observarentur monosperma: et uniloculares , calyxque 
exterior triphyllus. Tanta generum varietate memotii-e, simplicitati , fortassis 
etiam veritati belluni indiceretur.. 

Quod si quis confudisse me dicar , qax diversa esse', natura ipsa monstra- 
ret , suo sensu abundec, totque genera constituac, quot velit : ego vero unum 
dumtaxac ex omnibus agnosco Malv^ nomine , quod in duas sectiones dis- 
tribuam. Harum prima malvas complectetur, quarum fructus ex capsulis com- 
ponitur polyspermis j secunda reliquas. Hanc rursus in duas secciunculas separo : 
prima malvas sistet , quarum calyx excerior esc diphyllus 5 secunda vero eas 
omnes , in qua dictus calyx ex tribus foliolis componicutj qui^ quoniam nume- 
rosior est ceceris , facilitati consulens in duas iterum parces divido : quarum 
prima eas species compleccetur, quarum calycis exterioris fbliola sunt setse 
capillares , aut angustissimx j secunda denique reliquas , in quibus calycis exte- 
rioris foliola sunt ovata , aut lanceolata. Quo fiet ut vel tyrones ipsi malvas re- 
vocent ad sectiones debitas , ubi species separare facile possint ex varia foliorum 
figura tum etiam ex horum ac caulis tomento , aut Icevitate j florum numero- 
ac situ , pedunculorumdenique proportione. 

Malvis subtexui plantulam , nuperrime acceptam a Cl. viro D. losepho' 
Banks , cui grates reddo maximasatque publicum mea; gratitudinis testimo- 
nium. Illa ergo quamquam fructibus maturis destituta, sat notarum mihi prac- 
buir, quibus ab'omnibus huc usque notls ^eneribus seiungerem. Quamquam; 
vero quzedam adhuc desiderentur , quze perfctiora specimina certe.sisrent-, Bo- 
tanicis communico , Serr./« nomine. Duplici calyce persistenci gaudent eius 
flores: exteriori foliaceo, magno , triphyllo j interiore minimo , monophylla, 
semi-quinque partito. Scyltisest ipsis unicus , apice quinquefidus , ^laciniis ob- 
longis stigmatiferis. Tubus item , qui parte superiori stamina decem sustinet 
inferiori germen tegit, atque in petala quinque magna parritur , malvacearum 
more. Membranulas tandem quxdam reperiuntur parvac circa germen ,,quod 
in fructum abiit ovatnm , tomentosum , semina continens decem reniformia. 
An vero fiructus sint capsulx plures , aut unica multilocularis? Observandum' 
ulrerius, quemadmodum numerus , forma , situs et membranarum exsistentia. . 

Malopem post hanc etMALVAM coUocavi , quamquam illius fructus nec 
minimam habeat affinitatem cum Malvs fructu ^ scio enim ordine naturali , ex 
fructibus unice desumendo , jbosc Palauam , Malopem numerandam esse 
quemadmodum Lavateram p^ Malvam. Et quamquam universK monadel- 
phiiE genera illustranda susceperim', liceat nunc mihi de unoquocuie indis-- 
tinctim agerej debitum enim ordinem, mea saltem sententia, tunc dabo 
quum omnia perlustraverim , nova addiderim , ac vetera observationibus cas- 
tigata , novis etiam aucta speciebus, in corpus unum redegerim. Malopes ergo > genus , quod unica absolvebatur specie , tres in posterum annumerabit cura 
amici mei D. Candidi Maiis de Trigueros, qui duas alias in BoEcica detexit, 
mihiqac humanissime communicavit ex sua Flora Carmonensi decerptas , quae 
in lucem publicam aliquando prodibit. Malope a Malva differc , quemad- 
modum et Palauam dixi a Sida distingui solo fructu , non ex capsulis in orbem 
positis, sed in capiculum conglomeiatis, Calyce etiam exteriore magis ad 
Gossypium, quam ad Malvam accedit : ceterum ur in prima dissertatione 
scripsi , non a calyce pocissimum desumenda sunc genera , sed a f ruccu , ucpoce ' 
qui tinis esc intentus a natura in regno vegecabili. 

Lavaterve genus Malopem sequicur. Illud , fateor , vix auccum prodo ; 
quinimmo sex cancum species delineavi , quum non plures perfeccas viderim j 
quacuor reiiquas describo , ac delineacas dabo , quum auc vivas examinabo, 
auc exsiccacas j ica camen uc characteres specificos cercos ipsa; siscanc; aiicet 
enim iadecrimentum pocius Bocanicx , quam in eiusdem profectum insuda- 
rem. Genus hoc non alio cUfterta Malva, quam calyce exceriori monophyllo , 
magno , srihdo. Flores sunt uc plurimum pulcherrimi , trimistris prxsercim , 
qux iucer omnes eminet. 

Althj€A post Lavateram reperietur. In illo uno genere contuli Alceas 
atque Althajs Linna:i , nec immerito , mea quidem sententia. Fructus enim 
est omnino idem in omnibus , ex capsulis pluribus compositus in orbem posi- 
tis. Si vero in Alceis maior est semper capsularum numerus ; si margine mem- 
(branaceo' circumdatas has vidimus ; ^num hoc unum sulTecerit ut pauperrima 
genera conservemus ? Calycem exteriorem , quem sexfidum in Alceis , novem- 
fidum in Althais dixit CI. Linnxus , inconstantem reperi ; in Alceis fere sem- 
per observavi 7-8-fidum , aliquando sexfidum : in Althi^is vero nonnumquam 
octofidcm et in Althxa hirsuta , qua: vulgatissima est in Hispania, septemfidum 
vidit Trigueros. Hac ergo de causa ad Alchxas omnes refera, quarum novem 
delineavi ; harum tres , Acaulem , Sinensem , et Narbonensem , ut novas , certe 
'nunc primum incisas trado. 

Malachra tandem claudit hoc anno malvacearum agmen. Prxcedentibus 
ergo hoc genus adiungo , tametsi pauperrimum quod inter illa et hibiscos me- 
dium repucem , viamque adeo mihi scernat ad novum opusculum , quod de 
HiBisco , Ruizi A , DoMBEY A , AssoNiA , atque Pavonia (a) , paro. Ut vero 
clarius pateant ea qux Malachr^ cum Hieisco communia sunt, necessa- 
rium duxi Botanicis communicare qux in examinandis' quadraginta circicer 
Hibiscorum speciebus observavi , quasque iam habeo delineacas. 

Hibisci genus huc usque dignoscendum dixerunt in Botanica Principes per 
duplicem 'calycem , quorum excerior sit polyphyllus , per scylum simplicem (a) Ruiiia , Domheya , Assonia , Pavonia , gcnevajtknt iiova , cjua: in Commcrsonis Hcr- 
bario icpeii , quxquc honorarc volui nominibus tiii^rliominum qui maximum iter Peru- 
vianum ct Chilense ingentigloria pertccerunt,ct quarti, qui hi^oriam naturalcmornat,atquc 
amplificat suis operibus. Hi ergo sunt D. lofephus Dombcy Gailus , atque DD. Hippolytus 
Ruiz, losephus Pavon et Ignatius de Asso Hispani. Qui vcro dictorum gcncrum charactcrcs 
■ vidcrc cupiat , Prospcctum pcrlegat quem pro scquenti dissertatione ad huius calcem apposui , 
qu«quc , Deo favcute, in lucem publicam quamprimum prodibit. C47.] 
apice quinquefidum , et per capsulam unicam qumquelocukrem , loculls poly- 
spermis. Sane complures vidi species, quibus isti characteres conveniunt; atin 
nonnullis,undecim scilicet,quinque capsulas numerayi monospermas etstigmata 
octo autdecem. Quodinduaspartes Hibiscos dividit,rec:ius genera. Etenimsola 
capsularum diversitas Commersonium induxit ut novum genus Columell^ 
formaret ex unica planta , qtiam reperit in Insula Bourbon ad Cafrorum vulgo 
planitiem , et B. Chr. Vogel item , ut aliud efEceret Malache nomine ex 
altera , quam desiccatam vidit atque pulchertime pinxit , nec tamen accurate 
ut ex speciminibus qux vidi comprobabo : quod quidem libentius ipsi fecis- 
sent, si quod ego reperi et ipsi vidissent ^ videlicet stigmatum numerum , 
fructum indigitare , et vicissim ex fructu , una scilicet aut quinque capsulis , 
stigmatum numerum erui constanter posse. Probe itaque notandum arque alte 
reponendum , quod quum stigmata quinque in Hibiscorum floribus appareanr, 
pro fructu sequitur capsula unica quinque locularis [d) locuUs polyspermis , 
raro monospermis (^) "• quum vero octo aut decem , uno verbo plusquam 
quinque \ runc fructus erit ex capsulis quinque monospermis compositus. 
Neque vero hanc meam observationem pro lege trado generali, quum pulcher- 
rimi vastissimique huius generis species omnes nondum examinaverim. At 
illud certissimum semper erit , -dari plurimas , in qulbus calyx sit duplex , 
stigmata plusquam quinque ,et fructus ex quinque capsulis monospermis com- 
positus. Qua una observatione illorum opinio cadit , qui stigmata putant cap- 
sularum numerum metiri in Columniferis. 

Quum ergo Malachr^ sint stigmatadecem f pace Cl. Linn.xi qui quinquc 
dixit , fortasse typographi vitio ) et capsulx quinque monospermc^E , ne dicam 
amplius de calyce medio in Malachris radiata et bracteata , hsc erunt huic 
generi cum Hibiscorum parte communia , a quibus involucro calyciformi re- 
cedunt et floribus capitaris. Ntim vero hoc saris esse videatur , his pra;sertim 
qui fructu , ut ita dicam , obvallantur , urgenera construant , non ausim pro- 
nuntiare. 

Huic operi prxfixi mantissam de Sidis , quinque additis novis speciebus : 
superioris anni plures observarionibus illustravi , ac quxdam emendavi circa. 
Sidas reflexam et exstipularem. Ordine reperierur ante Malvas mantissa , ut 
propius ad congeneres plantas singulae accedant. Dissertationes enim omnes , 
quas typis dabo decursu remporis , unum idemque corpus cum hac et pra:ce- 
denti debent efformare. Hac ergo A^ causa rabulis ira numeros adhxi , ut quas 
pHma est huius operis , decima-quarta reperiatur , quo facillime Sidarum rre- 
decim adiungentur novs viginti-duo. Tentamina in hac mantissa scripsi , qux 
in Malvis pluribus ac Sida abutilone feci , ex quarum fibris materiam eduxi 
aptam tum funibus construendis , tum et phiribus textoris artis operibus. 

(a) Unicam vidi Hibiscorum speciem cui capsula sit 8-io-IocuIaiis. ^ 

(i) Tres habeo huius ^geueris sfiecies , quibus capsulae loculamenta sunt monosperma. MANTISSA PRIMA; 

D E S I D A. 1. (fl)SiDA PLUMOSA. Consulatur pars octava post Malachram bracteatam. 

14. SiDA ANGUSTiFOLiA. Duos colui fruticcs alteiius alterum fortasse varieta- 
tem \ in uno folia sunt duplo breviora et augustiora , quam in alio : colui 
tamen in eodem soio j etexipsorum seminibus nova; planta: constantes sunt 
in dicta difterentia. 

40. SiDA PALMATA. HoTC species , qucX ab omnibus huc usque notis differt et 
foliorum figura et stipularum defectu , folia habet palmata 7-9- angulata , 
digitationibus profundis , dentatis , utraque extremitate angusratis , medio 
latioribus , subpinnatis. Quatuor item inferiora et prima foiiasunt pagina 
inferiore saturate violacea j superiore Ixto-viridia : in reiiquis f liis reperi- 
tur macula in apice petioli , qux ipsum ambiens in tot denticulos violaceos 
partitur quot sunt nervi. Colui anno proxime elapsoex seminibus Mexica- 
i^is : floruit mensibus Novemb. et Decemb. in liibernaculo, et in ahitudinem 
ferehumanam excrevit. Capsulx suntnitida;, nigricantes , communiter octo. 
In specimine sicco, quod nuperrime mihi donavit D. Dombey ,maculae non 
apparent ; in reliquis omnino cum meis etillud convenit. At probe notandum 
huiusmodi speciem , quamquam eadem sit , quam in prima dissertatione 
descripsi , multum cultura in Europa variasse anno prxsertim 1784: folio- 
rum enim digitationes , aut potius anguli, fuerunc 3,5,7 nec ita profun-. 
diores j colpr item violaceus defuit. 

45.S1DA ALBA. Fruticulus est vulgatissimus in Insulis Canarils , semperque 
virens , ubi biennis est et ultra : The vulgo nominatur, ex eo scilicet quod 
nonnulli in dictis insulis eius foliis utanrur loco the orientalis , quae hoc 
modo parantur. Forcipe aut quovis instrumento separantur a frutice folia , 
quar papyro mundo recepta, exsiccanda locantur in parre aliqua solis radiis 
impervia : ut vero ad perfectam siccitatem illa reducautur , lamina ferrea , 
parce prius calefacta , huc illucque fertur supra folia , charta cooperta , donec 
illa siccissima appareant , tuncque in vasis mundis inodoris servanda ad 
usum reconduntur. Canarii,quos colui probata: fidei homines , referunc 
dicta folia saporis esse nonnihil amari at gratissimi , earumque vires sudo- 
riferas. Exemplar Canariense communicavit D. losephus Viera et Clavija. 

47. SiDA RHOMBiFOLiA. Huius folia ^ qus prirao anno rhomboideam figuram ,(/j) Numeri miiialcs ustjue ad 81 ad ptimam Dissertationem de Sida refcrendi sunt. 

sistunt, sistunt , ad Dvato-oblongam sequentibus accedunt : cortlcis fibrae separatat 
omnino sunt inutiles , ut experientia comprobavi. 

45). SiDA CAPENSis. AddipotestsynonymumPIukenetiialm. 25 Phyt. T. 140, 
f. ^.Althaa maderaspacana melochi^ angusds foluSjfructu ex alusfoliorum,. 
pediculo curto. 

66. SiDA AsiATicA. Vzo corolU petala parum exerta legd.tm : corolla paten" 
tissima. 

67. SiDA ExsTiPULARis, Anno superiori duas diversissimas species hoc numera 
in unam coniunxi : qux itaque ibi diximus delenda sunt , atque eius loco 
reponenda : ' 

'6-j. SiDA MOLLissiMA. Tab. XIV , fig. I. 

S.Caule erecto tomentoso : fiDliis cordatis , orbicuIato-acuminatTs , dentatis, 

mollissimis ; floribus solitariis \ calyce fructifero decagono magno. 
Caulis teres , tomentosus , ut et tota planta , 4- 5 pedalis ramosissimus . In 

Peru ad dtctm pedes excrescit. 
Folia magna, longissime petiolata , cordata, lobo altero alium tegente ali- 

qua sui parte , mollissima , ac ita tenuia , ut vix quidquam habere putes 

quum inter digitos ea premas. Stipuls erectae , longae , capillares , villosse , 

cito decidentes. 
Flores axillares , solitarii , pedunculati ; pedunculis erectis geniculatis , pol- 

lice paulo longioribus. 
Calyx pentagono-acuminatus angulis quinque compressis : fructifer basi 

decagonus- , angulis obrusis , alternis breVioribus , qui ex fc.ciniarum ca- 

rina oriuntur. 
Corolla sulphurea , patentissima ex quinque petalis parvis , obcordatis , ca— 

lyce paulo longioribus. 
Stamina numerosa in summirate tubi : antherae subrotunds. 
Germen globoso-sulcatum : styli undecim : stigmara capitata. 
Fructus vix calyce maior , ovato-truncatus , apice angustior ,_ umbilicatus. 

Capsulae undecim villos.-e , trisperms , apice breviter birrostrats , quum 

dehiscunt. 
Uabitat in Peru iuxta fuviwn Maragnonprope sylvas. Q ,!/>. Floruit apud me 
a mense Augusto usque ad Decembr, Coiuur in R, h, P, ex seminibus ohin 
missis a D, Dcmbey j qui exemplar Peruvianum mihL communicavit. 
Obs. Sidaexstipularis repcrietur inter novas species ad caUem huius mantissce. 

73. SlDA ABUTILON. 

TeNTAMINA DE JjBirTlLONIS ATQUE MALVARUM FIBRIS IN USUS 
(ECONOMICOS PRMPARANDIS. 

Nonnullas plantasab Hispanis meis noveram in varios artium vitac usus , 
Jiaud ubique compertos adhiberi. Ex Agave Americana , qua sepes fiunt , [5o] ... 
ipsimet agrorum cultores fibras separant , et variis tmgunt coloribus , ex eisque 
funes , lora pulcherrima, aliaque id gemis parant. SriPA tenacissima in com- 
pluribus Hispaniae provinciis obvia , quxque vernacule /-j/^rtrto nominatur , 
mulrum commodi et diviriarum affert. Funes ex huius graminis foliis confi- 
ciuncur , qui cum cannabinis certant , in aquaprcesertim immersis : item storeae 
afFabre contexrx , quibus pavimenta per hiemem frigori depellendo sternuntur: 
calceamenta denique ruscicana , opera textoria , aliaque innumera domescicis 
agricolarum prxsercim usibus perutilia. Chamoerops humilis dici non pocest 
quantum ucilitatis Valentinis meis afferat. Magna enim huius pars , ea scilicet 
tem infossa; qusque radicibus incumbit , estedulis j utpote quisubstantia est 
firma , albicans , dulcis , pollicem et amplius crassa , ac trium pollicum plerum- 
que diametri : flores item dum teneri sunt et spathis semipedalibus inclusi , 
saporis sunt haud iniucundi : sed folia sunt prxcipue, qux utilitatem suppedi- 
tanc. Hxc enim materia sunt cophinis , storeis , scopis , funiculis , quibus con- 
ficiendis occupantur pueri , muheres, ipsietiam virihibetnis noctibus. 

MoRUs eciam, prxter divitiarum agmen quod frondibus suis format (<?), te- 
neris ramis novam nendo materiam subtilissimam jprsbet , quod variis expe- 
rimentis nuperrime in Catalaunia demonstrarunt DD. Melchior Guardia et 
Antonius Dou. 

ALTH^yE denique officinalis cortex , ut alia prxteream , aqua maceratus 
£Ia exhibet subcilia , mollia , fortia , candida, ex quibus et tinctis et rite para- 
tis eiusraodi opera texores faciunt , quibus vel ipsi magnates primarii in Regis 
conspectum ptodeant. Prsbuit olim exemplum Excel. Marchio Villafrancx , 
dignissimum sane quod omnes imitentur in artium honorem et profectum. 

His ergo exemplis excitatus , eorumque etiam industria quj ex Hibisco , 
Dombeya , Urena , Urtica, Triumfeta (i>) in utraque India funes conficiunt, 
subiit animum experiri num et malvx in usus ceconomicos hic in Europa adhi- 
beri possent. Eam in rem plurima coepi rentamina in sidis et malvis , sed feli- 
ciore successu in Sida abutilone ec Malva crispa , ex quibus prxcipue mate- 
riam habui arcibus vitx in primis utilem. Quocirca operce precium facturum 
me putavi , si nonnihil hoc loco adiungerem de ipsarum culcura , deque me- (a) In regno dumtaxat Valentiiio serici productum annuum est 30,000,000 librarum vulgo 
pesetas , qua: idem omnino sunt ac livres tournois. Con<;ulantur Ohservations sur i'artic/e 
Espagne de la nouvelle Encyclopedie , anno 1784 a mc cditx pro patria vindicanda. 

{bl Norunt omncs quotquot Indix Orientalis atquc America: regiones pc! lustrarunt , pluri- 
mas ibi plantas crcscerc , qiiarum corticcs funibus construendis inserviunt Verumtamen quutn 
omnes ill;E calidissimam regionem exigant, atque hic in Europa non fcre alibi eas videamus , 
quam in liibernaculis , idque multis impensis , tamquam inutiles reiciendx sunt in nostro 
solo , ad easque animus converti debct, qux facile hic crescunt, et sine impensis ut ita dicam; 
quales sunt Malvace.-eplurimx tum indigenx, tum exotica;,at numquam arbores. 

Opusculum hoc erat absolutum , quum ac<:epi a D. Antonio Laurentio de Jussieu Sidam 
abutiloncm in China coli ique ac cannabim , atque ex ipsa funes fieri , qui minoris va;ncunt, 
testante irpprimis Patre d'Incarville. Utinam et hic dixissct et plantarum altitudinem et duri- 
tiem, et quanio tempore illic in aqua detineantur, ut fibr« commode ac utiliter separari 
possint ! , '[50 .. ^. . ... 

thodo qua , uti in cannabi fieri solec , fibras separavi , magno usui ruturas tiiin 
filis , tum funibus , operibusque texdlibus conficiendis. ' 

Et quidem Sida abutilon vel prima facie utilioremse prx Malvaceis pmnibus 
exhibebat ; quippe cuius caules erecti j crassi , alci , ac quatuor fere pedum alti- 
tudinem attingant tribus fere mensibus. Ergo illius aliqua semina terr;e vasis 
inclusx , ut fit i'.i horcis , commisi mense Maio , quae in plantulas octo aut 
decem pollices altas excrevisse reperi medio lunio ,quas tunc temporis e vasis 
in terram liberam posui semipedali spatio inter se distantes •, atque ut omnia 
tencarem alia plurima semina , hac eadem ab invicem distantia , terrae libers 
commisi ultimo Junio. 

Horum cotyledones apparuerunt octavo aur decimo die. At quamquam 
plantula; optime vegetaverint , numquam pmecedentium altitudinem atcige- 
runt : quo certe patet et asquo serius seminaras ipsas fuisse , ec opportunum 
eisdem tempus constituendum esse initio Maii , uc uberiores colligancur. 

Ehicgatas fere huius speciei plancas colui , triplici ut ita dicam methodo 
subiectas. Nto centum circiter sxpe exspoliabam inferioribus foliis , flori- 
busque , ut caules^aberemrectos, necramis interruptos : reliquas omnimoda 
libertate donai^i j e:c quo phjra experirer, harum nonnullas in horco sparsas , 
maioriqueiiltervallo disiunccas , incer malvas plantavi , electo in id dedica opera 
ingraco solo. Omnes inicio , secundo quoque die irrigabam , auc citius , si id 
terrae siccicas exigebac. Quum vero duorum pedum alcicudinem atcigerunc 
plancas illae qu<x sparss in horco reperiebancur , sui iuris a me derelicciE cre- 
verunc , irrigacas dumcaxat pluviis , quas copiosas vidimus superioribus lulio 
ec Augusco. 

Malvacearum plantas nedum in humidis deleetari vidi , sed ec repeclcis ^ 
. quinimmo copiosis irrigacionibus indigere. Nonnullas enim in vasis subrus 
perforaris corifeervabam , aqua undique circumdaris , quae humecrando radices, 
plancis cribuebac incredibile robur j si vero periculi gracia , eas aqua privabatn 
trium auc quinque horarum spacio , caules cunc temporis nucabatic , folia de- 
pendebanc , ec claudebancur flores ; uno verbo roca planta languebat. Ex quibus 
certissime evincicur illas terras Malvaceis comvenire , qux flumina , stagna , 
coenosa loca adiacenc. 

In miram alricudinem candem excreveritnr planrae omnes , eae porissimum 
quse sparsx erant in horco , maiorique disiunccas incervallo , adeo ut sex , 
septem pedum .alticudinis has viderim inirio Septembris fructibus onustas , 
ramisque pluribus ornatas ; illas vero quaruor pedibus alras,1icet necdum 
debitam peifectiohem attigissent. Verumramen memor adhuc priematuri fri- 
goris , quod expertus fueran> superiori anno 1784 , in quo plurimas amisi 
stirpes inoplnata glacie IV Octobris, malui parre aliqua fructus privari, quam 
omnia perdere , si diurius exspectarem. Medio icaque Sepcembri omnes eradi- 
. cavi , acque in fasciculos colligacas in stagnum immisi , partem e vestigio , par- 
tem posteaquam tribus diebuS solis radiis desiccandas exposuissem. 

Examinabam saepe num fibrx ghuen yiride deposuerint , atque a parte lignosa, 
Utjira dicam , possent separari , quod non nisi quindecim diebus peractum vidi 
in illis, quae quatuor fere pedum erant longitudinis ', nam reliquae duplum fere 
tempus eonsumserunt , caules enim crassiores ac duriores evaseranr luxurianti 

Hij [5^] ... 

ac copios'.ori vegetatione. lam ubi primum fasclculos ex aqua eduxi , sex aut 
octo caules una sumebam , quos nonnihil in illa agitabam , ut glucen et pelli- 
culam viridem separarem , tumque omnes cortice hbroso in incegrum exspo- 
liabam , quem denuo aqua lotum , soli exposui per integrum diem , ita tamea 
ut cuiusque speciei , atque culturx tructum , determinatis signis notatum re- 
cognoscerem. 

Roboris , altitudinis atque duritiei diversitas, quam In plantis reperi, duo- 
bus causis trlbuenda est , a dissimili culcura ortis ; libertacl scilicet in vege- 
t.indo , aut parclum quarumdam amputationi ; et maiori aut minori terrx parti , 
quam plant.r singuLt sibivindicarunr: ex illisenim quas in horro sparsas habui, 
quxque maiorl ab Invlcera intervallo pr.ie ceteris discabant , duplum fibrarum 
numerum eduxi , fibrasque forciores acque longiores. 

Hx omues quamquam in longitudinem procrahantur , non tamen recra pro- 
cedunt , sed undulationes eftormando a vla sensim recedunt , quam Iterum 
ingredluntur. Nec corpus unlcum efticiunt , sed tegumenta diversa formant 
atque tenula , quorum sex dlstincce uumeravl , qux omnla vivente planta cor- 
tlcem Integrum componebant. 

Odor exslccacis fibris esc omnino idem ac cannabls , colbr candldus , at slc- 
cltas atque rigidita.s nimla , quod nou parum detrlmeuti adtert yt in hla atque 
funlculos Illje contorqueanrur. Atque sl huiusmodl slccltas et rlgldltas malva- 
cearum fibrls tamquam proprletas essendalls comveniret , parum ex IUis utlli- 
tatls reportandum putarem quamplurlmis artls operlbus , ad qux alioquin , 
inspecca corcicis Ipsarum fabrica, destlnacas esse fibras dicerecur. Verumcamen 
aut multum decipior, auc causam reperl qux siccitatem Illam nlmiam atque 
rigidltatem produxlc , quxque faclll negotio In posterum' elimlnarl poterlc. 
Fibras enim omnes atque ex elsdem composlta tegumenta In corpus unum , 
glutlnis cuiusdam ope coadunarl , nuUus inficlabitur , qul malvaceas examlna- 
verit : gluten IUud ulterlus quemadmodum et gummi omnes diutina In aqua 
maceratloue dlssolvi , omnlbus In coatesso est. Ad hxc , fibrarum robur magna 
parte si non omnino a dlcco glucine dependent. Quo ergo dlutlus In aqua ma- 
cerentur fibr€ , et quo migis glutine orbentur necessario ; eo roboris atque 
flexibllitatis lactura maior erit. Ego vero in hac provlncla plane hospes, utpote 
mihl nova , qualls fortasse erlt beue multis homlnibus, cuplebam fibras candl- 
dlssimas habere , atque co perducere , ut nuUa machina , sed manuum dura- 
taxat auxilio faclle separare possem ; quod et ful assequutus. Incoramoda ergo' 
slccltas scilieet atque roboris lactura , qux prxter oplnionem expertus sum , 
nulla erunc m;a sencentia , si modus debitus In macerandls plantis adhlbea- 
tur , qul tentaado reperlri debet. Et quamquam In prxsentla experlmentis 
demonstrare nequeam , quamtum roboris amiserlnt plancarum fibr.t nlmia 
maceratlone , at plurimum fuisse , nullus dublto. 

Quldquld hucusque dlctum est nedum debet Intelligi de Sida abutilone , 
verum et etiam de Malvls,crispa prxsertlm, MaurItIana,PeruvIana, et Llmensi ; 
omnes enira eadem methodo colulac maceravl, omniumquefibrasparlmodo a 
parce lignosa separavi. Idque notandum Malvam crispam , qux congenerum 
pulcherrima certeest,maIor.m hbrarum coplam prxceteris contlnere, plusque 
glutinis j eiusque hbras et longiores esse et robustiores : quum e contrario Malvls Maur'uian.i&, Ltmensi , zc Peruvian^ brevlores slnt fibrs atqne mlnoris 
roboris , quamquam subtilirace ac moliitie prxcedentes superenr : Sidarum 
denique, quas saepius et foliis et floribus exspoliabam , iibras debiliores fuisse 
earum fibris , qua: omnia conservarunt ornamenta , quibus natura plantas parat 
vitae , pulchrituduii , atque specierum conservatioui necessariis. 

Ex dictis patet et quidem experientia, ex abucilone et Malvis materiam erui 
cannablns similem ,; at potericne illa cum ista certare viribus , copia , atque 
utilitate ? Qua:stiones sunt equidem accurate discutiendse , neque pronuntian- 
dum nisi uberiori experimentorum copia Antequam vero in experimento- 
rum enumerationem descendam , quibus fibrafum vires examinavi , in me- 
moriam revocari oportet, nec plantas debitam perfecrionem attigisse , neque 
harum fibras gluten consetvasse , a quo et roboris magna pars pendet , et pro- 
prietas illa j qua fibrs in fila contorqueri possint faciilime. Itaque fibras exa- 
minavi , quales inexperrus habui ac temporis angustis coactus , ex quarum viri- 
bus et utilitate inferrialiquo modo poterir, quantum ilL-e valuissent ,si aliter 
fuerint instituta tentamina. Hxc itaque feci : 

Funiculos duos ex abutilone construxi j quorum alter erat unius linex dia- 
metri, duarum alter ; ex cannabi item pares sumpsi : singulos eo ponderibus 
oneravi , quoad omnes rumperentur; trium aut quatuor pedum interposica dit- 
tantia inter puncta suspensionis et onera. Abutilonis debilior 4 1 libras sustinuit j 
'fortior 140. Cannabis vero debilior 104 ^ fortiorj vero^^^ ; ita ut vires abu- 
tilonis et cannabis sint ut 2 ad 5 respectu funiculorum unius linea; diametri , 
et respectu fortiorum ut i ad 5. 

Audieram in Rio-jANEiRorudentesconstrulexjERiQUEN,'quI, aqua immer- 
si , miilto fortiores sunt cannabinis^ ubi vero ex aqua extrahuntur atque exsic- 
cantur , et vires amittunt et evadunt omnino inutiles. Hac ergo de causa volui 
etiam abutilonis robur examinare : quare et abutllonis et cannabis supra dictos 
funiculos per integrum diem in aqua demersi ; ex qua postea educros eodem 
modo atque in siccis feceram usque ad diruptionem oneravi. Abutilonis debi- 
lior 48 libras sustinuit; cannabinus 96: abutilonis fortior 185; cannabinus 
376. Ex quibus constat abutilonis robur in aqua auctum fuisse j minutum 
cannabis. 

Hoc ultimum experimentum quamquam ab instituto meo non alienum 
reputem ( res est enim parum hucusque nota , ne dicam oniinino nova) , non ra- 
men sufKciens ut iusta ratio stabiliarur inter abutilonis etcannabis vires. Idque 
notandum cannabinos fiiniculos,'utpote ex molliori materiacompositos , magis 
fuisse tortos quam abutiloneos : quare illius fibrx , qu£e pro vecribus in fune 
haberi possunt , aquse additione rigidiores evaserunt atque debiliores. Num 
hjec recte coniecta sint , sapientibus iudicanda relinquo : idque addam canna- 
binos funes plus matetiaE contin^e , atque ponderosiores esse dato diametro , 
quod fortasse a maiori glutinis copia erit repetendum. Atque haec de viribiis. 

Fibrarum harum usus in prssentiarum determinari nequit : rempus enim 
atque hominum industria plures deteget. Ego vero funiculos construxi ex aba- 
tilone er malva crispa j quibus peractis ex residuo , quod tanquam inutlle rel- 
ciendum dictitabat torsor , filum paravi , quod rudioribus linreis construendis lu] 

peraptum arbitror. Illud ftiam suspicor huiusmodi fibras utilitatem minime 
contemptibilem allaturas esse chartarum fabricis (j) aliisque pluribus , qu£ 
omnia ut dixi auc tempus indigicabit , aut hominum industria reperier. 

Ut tandem de ucilitate et copia recte iudicetur tentamina sun- uerum insti- 
tuenda, quod utinamplures in reipubliccE commodum velint una mecum, reno- 
vare atque me tyronem in hac re ac cxcutientem dirigere ! Par passum numerus 
sumendus in agro pro cannabi, pro abutilone, atque malva crispa: semina 
sunt ita terrx committenda , ut par sit quani proxime plantarum numerus in 
singulis spatiis ad lubitum decerminatis , ac tanuem ponderanda seorsim fibra- 
rum pronucta. Tunc enim habita viriuni ratione , recte poteric iudicari de 
impensis , acsingularum utilitate. Cannabis, ni fallor , ceteris paribus , ma- 
iorem fibrarum copiam dabit ; atque si terra ferax occupanda sit,cannabis 
ceteris anteponenda erit. 

Atcannabis in Europa numquam sine cultura magnisque impensis crescit, 
idque in agris feracibus et idoneis. Si ergo repetitis experimentis aliquando 
constet, quod ego valde suspicor, Malvas crispam ec Mauritianam , ac prx- 
cipue Sidam abutilonem crescere atque debicum perfectionis.stacum actingere 
in terris inculcis, humiditate prxditis , prope fossas scilicec ec stagnantes aquas, 
ad rivulorum ripas , pratorumque limina et alibi passim ^ quin hx plaiirx can- 
nabim utilitate ac copia tunc superent , dubicari nonpoceric : impensx e:nf© 
fient perexigux in seminandis , colligendis ac macerandis plantis, ac tanden» in 
fibris separandis. 

Monitum tandem unumquemque volo , non pro demonstratis metradere , 
qux huc usque dicta sunt , sed ut tentamina dumtaxat inchoata ^ non perfecta. 
Quod si ex his nonnihil umquam humano generi utUicacis fluxerit, abunde ma- 
gnum laboris prxmium existimabo. 

79. SlDA REFLFXA. 

Ex specimine sicco quod-inter alia debeo D. Dombey , quxdam sunt cor- 
rigenda eorum qux ani|o superiori dixi , nonnulla etiam ipsis addenda. 

Flores erecci. CorolLa expansa. Tubus et terminacur staminibus et alia sus- 
tinet in superficie prope apicem : Calyx fructifer magnus fere pollicans. Fructus 
(quamquam hunc incomplemm , aut rectius inchoacum dumcaxat conservarenc 
-specimina , camen) ovaco-ciuncatus , umbilicatus , tomentosus : CapsuU 12 
quamproxime , polyspermx j semina reniformia, an tria?Habicat in Peru , 
in arenosis Provincix Hoara. 

Comparaus itaque recentissi.mis optimeque conservatis exemplaribus , qu£ nuper- 
rime adsporlavit D. Dom ' ey cum ilLo , quod asservatur apud D. de Jussieu , 
erroris mei causatn detexi ; fioc enim stamina terminaLia conservat, cctera ami- 
sit. Ad hic quum S. rejlexa sic specie^ mica qud, prceter stamina termi-^ 
nalia ei alia halyeat in tuhi summa superficie j mirandum non est si ex ana- 
logia et specimine inspecto ea dixerim , quie libentissime castigo. 

8-.. SiDA BRAsii.iENsis.(Tab. XXXIV. f. 1.) (a) Peiacto opeie ex D. Tessier didici huiusmodi fibras ch.-irtis conficicndis inserviisse. [rJ5] 

84. AnODA TRILOBAi 

Pulcherrima hxc planta,quam colui anno proxlme eIapso,flores habetmagnos 
patentes numerosissimos a mense Augusro usque ad Decemb. ramos inferiores 
aiffusos , plures , tripedales : capitula tandem , antequam corolia prodeat , 
apice contorta. 

88. Triguera acerifolia. Legatur = Solandra lobatA et consulatur 
genus novum cuius descriptio ac tabula post Malachram reperientur. 

87. SlDA vesicaria. (Tab. XIV. fig. j.) 

S. Foliis cordatis , dentatis , subtrilobis : frixctu inflato : capsulis decem penta- 

spermis. 
Caulis erectus , fere -glaber , nonnihil purpurascens , tripedalis , ramis al- 

ternis. 
Folia cordata , magna , petiolis breviora , serrato-dentata , acuminata , subtrl- 

loba,gIabra, mollia, subtus albicantia. Stipuls angusta , lineares , initio pa- 

tulcE , postea reflexs. 
^ores axillares ad latus ramuli , solitarii , inltio cernui , postea erecti , lon- 

gissime pedunculati , pedunculis geniculatis , erectis , petiolo longioribus. 
Calyx ovato-acuminatus , supra pentagonus , profunde qulnque partitus , lacl- 

niis ovato-acutis , carinatis. 4 

Corolla sulphurea , patentissima , magna , ex qulnque petalls supra latioribus , 

obcordatis , altera parte terminali brevlore. 
Stamlna filamenta plurlma , brevla , in summltate tubi ; anthers lutex. 
Germen globoso-sulcatum. Styli decem , staniinibus longlores : stigmata glo- 

bosa , alblcantia. 
Fructus subsphaErlco-umbllicatus , Inflatus : quum clceris est magnltudlnis , et 

calyce tunc continetur ec figuram globosam sistit j quum vero ceresae magnl- 

tudlnem adquisivit , tunc ad ovatam figuram accedlt , estque calyce maior. 

Capsuls decem , pentasperms : semlna ut In congeneflbus. 
Habitat in Mexico. '^ Florentermhabui mensibus Octob. Nov. et Decemb. ex 

seminibus communicatis a D. Ortega. Q^Jf,? 
Tres huc usque habemus Sidas fructu infiato 3 crispam scilicet , occidcntalem et 

hanc vesicariarn , qucB a duabus ceteris differt et fructu maiori et capsulis 

pentaspermis. 
Observ. Figuram vidi inter ineditas Commersonis , quA asservatur apud D. de 
Vussieu , quaque huius vesicari£ videtur : idem est habitus , eadem foliorum 
figura , pedunculorumque situs ac proportio. Corollam vero et calycem video 

duplo minorcm in Commersonia. 

90. SiDA ETERosMicHos. Trigueros. 

S. FoIIIs cordato-rotundls, acumlnatls, dentatls, subpeltatls , capsularum villo- 

sarum rostris brevlbus. 
Caulis teres , tomentosus , vix sesquipedalls , valde ramosus. 
Folia, quce peltata apparent nec sunt , longe petiolata , carnosa , albldo-tomen- 

tosa , odore saponaceo graviusculo notanda. Stlpulae breves , lineares , hori- 

zontales. hn 

Flores dxillares , solitarli , pedunculaci; pedunculis petiolo longioribus , folio 
brevioribus , geniculatis ^ ante florescentiam penduiis , recurvis : fructiferis 
vero ad geniculum patentibus , a geniculo ascendentibus. 

Caiyx ovato-pentagonus , laciniis ovato-acutis. 

CoroUa patentissima , plana , calyce mulro maior , saturate flava. 

Stamina et antherce ut in congeneribus. 

Germen subrotundum. Stili 1 5-11. Stigmata globosa. 

Fructus calyce maior , subrotundo-oblongus , ventricosus. 

Capsulx tpt quot styli , vix rostracx , tnsperms. 

Habitat in Peru Tp ? V. Siccam coinmunicatam a D. de Trigueros j culus est 
etiam supra duta descrlptio. Floret merisihus August. et Septemb. 

Figuram dabo uhiprimum vivam examinan Uceat^quod fortasse fiitannoprox:- 
mo , tuncque et alias novas specics addam quas in hibernacido conservo nondurrt 
floridas. 

91. SiDA ExsTiPULARis. Com-rersoi. (Tab XIV. f. 2.) 

S. Foliis cordatis, acutis , subcomenrosis , exstipulatis : pedunculis axillaribus, 

solitariis , unifloris , petiolo brevioribus. Com. herb. etmanusc. 
Caulis altus , erectus , teres , tomentosus. 
Foliacordata , apice peracuta , marginibus obsolete crenata aut repanda , utrin- 

qiie tomentosa' , subtus incana , longissime petiolata. ScipuL^ nulLr. 
Flores axillares , solitarii , pedunculati , pedunculis petiolo duplo aut triplo 

brevioribus , geniculatis. 
Cilyx basi obtuse quinque-angulatus , supra semiquinque fidus j laciniis lanceo- 

latis , acutis , patulis. 
Corolla lutea, immiculata , patens , sesquipollicaris , petalis inxqualiter ro- 

tundatls.- 
Tubus basi latus , pentagonus , stamina in apice tantum sustinens numerosa ," 

setacea. Ancher.t parv.r , subrotunda: , lute.r. 
Cetrnen globosum. Stylus femimultihdus, dixit Commersonius : stigmata plura. 
Fructus tomentosus , calyce paulo maior, subcylindricus ^ supra nonnihil cavus. 

CapsuliE subcriginta monospermx. 
Habitat in Insula Bourhon ^ubi eam obser\'avir , ac delincaHdam curavit Com- 

mefsoniui. Iconem nondum cdltam vidi apud D. dejussicu : plantam vero sic- 

cam apud ipsum ei apud D. Thouin. 
Ohs. Hxc specus ordine pomnda cst post'Sidam occidentalem «''51, atMie 

post ipsas sequens. 

91. SiDA Sylvatica. 

S. Caule arbore^tente : foliis tomentosis , cordatis , longissime acuminatis : 

pedunculis binis , axillaribus , unifloris : capfulis monospermis. 
Caulis arborescens , valde ramosus, ramis pubescentibus , decem pedalis. 
Folia petiolata , petiolis sensim versus apicem brevioribus , cordata , longissime 

acuminata , obsolete dentata , tomentosa : inferiora latiora j superiora an- 

gustiora. Stipulx lanceolata: , wect.T:. 
J-Ibres axillares : pedunculi bini in singulis axillis superiorlbus , petiolo lon- 

giores, erecti , uniflori, geniculati. 

Calyx , f57.].. , . . \ . 

Calyx oblongus ^ qumque angulatus , lacinus lato-acucis , aeumine tertnmaua 
Corolla saturate suiphurea , calyce dupla, 

Stamina : filamenca numerosa in summicate tubi :.anthers reniformes. 
Germen globosum , comencosum j scyli numerosi , rubo longiores. Scigmaca 

globosa. 
Fruccusintracalycem, globoso-umbilicacus , comencosus. CapsuLx )o-}6 covn- 

pressjE , mucics , monospermx. Seminabasi acuta. 
HubUat in sylvis prope jlumtn Maragnon in Peru. V.S. cotnmun catam x Dl 

Dombey. 
Obs. Fructus , quem examinav! ,vix ciceris magnitudinemadsquabat ,q'ii necdum 

perfectionem adquLsiverat,-et calyce erat minor : in statu tamen perfecto ma.~ 

iorem hoc futurum esse artitror. 
An hdic species sit eadcm cum iila qudt in R. h, P. coiitur nomhie S. Dianthem^. ? 

omnia sane congruunt , at statura pygmeaest si cum hac nostra Peruviana 

comparetur : fructus icem S. Dianthema numquam vidi. 
Obs. Huius et sequentisfigurA desiderantur in tabulis j quia cxsciss& iam crant 

quum cas objcrvavi ; dabo tamen cum secunda mantissa'. 

93. SiDA Calyptrata. 

S. Caule herbaceo glabro : foliis cordatis , ovato-lanceolatis , oblongis, dentc^ 

tis : floribus solitariis : seminibus calypcracis. 
Caulis teres , erectus , plusquam tripedalis , ramis ereccis. 
Folia distantia , petiolaca, peciolis longiora, cordaca , oblongo - acum.nata J 

dentata. Stipulx capillares ereccs. 
Flores axillares , solitarii , longissime pedunculati , pedunculis capiUaribus ^ 

erectis , geniculatis , unifloris. 
Calyx globosus , laciniis lato-acutis. 
Corolla saturate sulphurea , calyce dupla , patens j petalis emarginatis , latere 

altero breviore. 
Sramina : filamenta plura iij summitate tubi brevissimi : antherae subrotundE.' 
Germen globosum , sulcatum. Stigmata decem. 
Fruetus subrotundo-compressus , decem sulcatus , calyce paulo maior. Capsuljc 

decem monosperm^. Semen subovatum compressum in fundo capsulse prope 

omnium axem , calyptra coopertum : haec est arcuata , lanceolata , flava , den- 

ticulis utrimque prominentibus instructa , capsula dehiscente patens , se- 

menque tegens. 
Habitat in arcnosis circa Limam Q ? V. S, communicatam a D. Domhey. 
Obs. Quemadmodum Dilhnius calyptram dixit plumulam , qus. semen utique 

tegit in S. Occidentali , et egopar^iter sic nomino foliolum semen tegens in hac 

nova specie. 
Ordine coUocanda est S. calyptrata post 5", glomeratam n°. j2. P A R S III, 

MALVAS COMPLECTENS. ChARACTHR COMMUNIS MaLVvE , MaLOP^ , LaVATER^ , ALTHyEy£, 

Malachr^. 

Calp!: duplex perslscens : interior quinquefidus ; exterior polyphyllus , aut 

multifidus. 
Petala quinque , basi connexa et adnata staminum tubo. 
Stamina numerosa , inferne coalita in tubum , ad cuius superficiem et apicem 

infixa. 
Germen unicum , superum : stylus unicus : stigmata plura. 
Fructus multicapsularis ; capsuiis mono , auc polyspermis , sspius unilocula- 

ribus , plerumque in orbem disposicis. 
Caulis herbaceus aut frutescens , ramis alternis : folia alterna , scipulacea. 

Malv^ character proprius. 

Calyx exterior triphyllus , aliquando diphyllus, raro tetraphyllus aut unifo- 

lius. 
Germen depressum , aliquando globosum : capsuls octo aut plures , numero 

stigmatum xquales , in orbem dispositx : in plurimis uniloculares , mono- 

spermx j in paucis polyspermx , aut eciam bilocolares. 

MalvK ubique passitn reperiuntur : delectantur in locis humidis , ac plurim* 
prxbent commoda tum officinalia tum osconomica: illa , ucpoce noca omni- 
bus , silencio prxcermicco j de his in opusculi decursu. SECTIO PRIMA. 
CAPSUL^ PQLYSPERM^. 

§. I. Capsulcc biloculares , tocuHs monospermis. 

94. Malva Caroliniana. Lin. ( Tab. XV. f. i . ) 

M. Caule repence radicance : foliis radicalibus , crenatis , indivisis j superiori- 

bus mulcifidis -, fruccu criscaco. 
M. Caale repence,- foliis mulcihdis. Lln. Spec. Plant. n". 10. 
Abucilon repens , Alcex foliis , flore helvulo. Di//. e/ck 5. Tal>. 4 , /! 4. 
Abiiciloa Carolinianum repens, Alcex foliis gllvo flore. Mani. Cent. 34, T. 34. Radlx perpendicularls , fibrosa. 

Caulis teres , repens , radicans ad singula folia inferiora , ramosus , pilosus 

tripedalis , et ulcra.. 
Folia cordata , dentata : quae radici propiora , lariora sunt et parum incisa ; reli- 

qua eo minora , atque profundius divisa , quo extremitati magis appro- 

pinquant. Stipuls ovato-acuts. 
Flores solitarii , axillares , pedunculati : pedunculis petiolo brevioribus. 
Calyx exterior ex tribus foliolis lato-lanceolatis , quibus quartum pauloinfe- 

rius sxpe adiungitur : interior maior , hirsutus , laciniis acutis. 
Corolla ex quinque petalis rubris , unguibus saturatioribus , pafentibus , subro- 

tundis , calyce paulo maioribus. 
Stamina fere sexdecim incarnata : anthers subglobosa: : tubus brevis. 
Germen globoso-conicum, villosum :stylusbrevis, rubescens : stlgmata sub-24, 

capitata. 
Fructus calyce maior , subtus hemisphaericus , supra planus , ciliatus , ex 2 4 cap- 

sulis compositus. Capsuls bicornes , corniculis ad peripheriam fructus , 

extus dehiscentes , piloss. Semina nigra , glabra , reniformia. 
Habitat in Carolina Q, Habui jlorentem a mcnse Julio usque ad Octob. Coli- 

tur in R. h. P. ■ 

95. MalVA PROSTRATA. ( Tab. XVI.' f 5.) 

M. Caule humi fiiso, anguloso : foliis palmato-multifidis : floribus solitariis : 

fructu glabro. 
M. Laiciniata floribus rubris , humi fusa. Commcrs. herb. 
Caulis humi fusus,, angulosus , pilosus , bipedalis. 
Folia longe petiolata , palmata , 5-7. partita , lobis 'dentatis. Stipul^e ovato-f 

acutiE. 
Flores ut in prscedenti , pedunculis petiolo subxqualibus. 
Reliqua ut in prscedenti , at fructus glaber. 
Habitat in pascuis ,fossis , ec vitscirca. Monte-VidiO. Floret mense Novimbri 

Ohservata a Comm. anno i^dj. V. S. communicatam a D. Thouin. 
Obs. Valdi affinis prxcedenti , an solum varietas ? Foliorwn figura ac fructuum 

glabrities impedimento sunt ut in unam speciem confundantur. 

§. II. CapsuU unilocnlares ^polyspermce. 

c)S. Malva ELEGANS. (Tab. XVI. f. I. ) . 

M. Caule tomentoso ; foliis pinnatifidis , tomentosis , crispis , subtus albis : 

fructu globoso : capsulis trispermis. * 

Caulis teres, lanuginosus , ramosus , fruiescens ? spica laxa terminatus. 
Folia pinnatifida, pinnuliscrenatis; crispis, tomentosisj subtus lanugine albis. 

Stipuls ovato-lanceolata: , parvse. 
Flores in summitate caulis et ramulorum solitarii , axillares , breviter pedun- 

culati. Calyx exterior ex tribiis foliolis lanceolatis : interiorduplo maior , semiquin- 

que-fidus , ambo canescentes. 
Corolla flavo-rubescens , calyce paulo maior. 
Stamina numerosaj antherx .... 

Germen globosum : stylus cylindricus : stigmata numerosa. 
Frucrus globosus , lanarus , ex capsulis fere i^compositus.CapsuIce compresssE , 

trispermx : semina reniformia , marginata , rutjescentia. 
Habiiat ad Laptn Bons, Spei j unde adsportavu eam D. Sonnerat. V. S. apud 

DD. de Jussieti et de Larfiarch. 

97. Malva Abutiloides. Lin. (Tab XVI. f. i.) 

M. Caule malvarum maximo frutescente j foliis angulatls , planis , tomento- 

sis ^pedunculo axillari , multifloro, 
M; Foliis lobacis , villosis; caule erecro; calycibus brevissimis; capsulis glo- 

bosis , striatis ; loculis polyspermibus Lin.fpec. pl. n°. 23. 
Cbutilon Althxoides flore carneo, fructu globoso. Di!l. elth. T. 1 ,/. i. 
Aaulis arborescens decem et amplius pedes alcus , erectus , crassiis , villosus, 

ramis paucis. 
Folia longe peciolata , subplana , crassa , incano tomento tota obsita , crenato- 

dentata , 5-7 angulata , angulis acutis.-StipuLx .... 
Floresin pedunculo erecto , axillari , mulcifloro; flos quilibet pedunculatus. . 
Calyx exterior ex tribus laciniis : interior semiquinquefidus. 
Corolla ex petalis quinque carneis , striatis , obcordatis , patentibus, 
Stamina brevia : anchers nigricantes. 
Germen globosum : stigmata reflexa. 
Fructus calyce maior , globosus , striatus , tenuiter villosus j ex capsulis plurl- 

mis , polyspermis compositus. 
Obs. I. injigura Dillcnuy ex cujus opere h«,c desumsl^ semina sunt duo , reni- 

formia. 
Mabitat in Providentia , Bahama. I). 

II. Cl. Linn&us dixit hanc speciem a ceteris distlngul pericarpis globosis poly- 
spermibus : at plura nunc cognoscimus ^ quarnw. fructus eademfigura gauJet ; 
nonnullas etiam , cjuibus capsuU sunt polyspcrmce _, inter eas Carolinia- 
NAM , ab ipso txaminatam , quamquam nihil dixerit de hac re , notatu 
digna. 

III. Nuni Mdlva Abutiloides Lin.fiHi diversa sit a prttceienti affirmare non au- 
deo , quamquam dfferentias aliquas videam : \° . corolla in nostra carnea , 
in ilLa Lin. filii alba :fo!ia in hac parva , non ita in nostra :facies d,nique 
illiiis esi Mulv£ Capensis , a qua nostra recedit. Ut vero lector possit recte iu- 
dicarc ex supplemento Lin. p. ioj ,sequentia adiungam, 

Malva Abutiloides fruticosa , incina , foliis profunde lobatis, sinuatisque. 
Folia parva, cordata, tri vel quinquelobata. : lobis incisis , intermedio pro- 

ductiore. 
Flores in racemis terminalibusmagni. 
Calyx inferior lanceolatus. • 

Corolla alba. . ['^'■-I . ... 

Fructus globosus , recusus j loculis numerosis , 1 5-20 ,■ arcte connexis , ut In 

abutilo veterum. 
Frutex similHmus Malvci: Ccipensi , sed totus , excepta pagina superiore folio- 

rum , albo-incaims , vet subtomentosus. 
Habltat ad Cap. Bon£ Spei. J). S E C T I O I I, 
C A P S U L i£ M O N O S P E R M ^; 

§. I. Calyx exterior dlphylliis. 

98, Malva E.GYVTIA. Lin. (Tab. XVII. £ i.) 

M. Caule erecto , scabro , pfedali : foliis palmatis , dentatis : corollis calyce bre- 

vioribus , exteriore diphylio. 
M. Caule erecto , foliis palmatis , corollis calyce minoribus. Lin. spec. plant. 

n°. iz. Mijl. dict. n". 1 1 lacq. hon. T. (J5. 
Alcea iEgypcia geranii folio. Lipp. u^gypt, manus. 
Radix torcuoso-perpendicularis , teres , ramosa , fibris capillaribus. 
Caulis teres , ereccus , scaber, fere pedalis , ec prope radicem dumtaxat ramuli 

nonnuUi , erecti. 
Foliaparva , palmata , quinque-partira j laciniis profunde fissis , denrata 5 supra 

glabra , subtus pilis aliquot brevibus. Stipul::e lanceoIatJE , ciliats. 
Flores axillares , solitarii : in parte superiori caulis stipula crifida loco folii , 

ornaci , pedunculaci , pedunculis ereccis duplo aut triplo longioribus quam 

peciolus. . . 

Calyx excerior ex duobus foliolis anguscissimis , quandoque ex une dumtaxac : 

incerior auplo longior , laciniis lacis , acuminacis. 
CoroIIa ex petalis quinque purpureo-albicantibus , linearibus , emarginatis , 

calyce nonnihil brevioribus , aliquando longioribus , incra.ipsum conni- 

vencibus. 
Scamina plura in parce superiori cubi rosei : ancherx reniformes. 
Germen parvum, rocundo-compressum : stigmata ib-13 dilutepurpurea , re- 

voluta, apicibus globulosa. 
Fructus calyce tectus , figura germinis : capsulae totidem circa columnam apice 

conspicuam. Semina subrocundo-compressa. 
Habitat in ^gypio Q Habui fiorentem mensibus lulio et Augusto. Colitur' 

in R. h. P. 
Mea observatio contraria est ei quam legimus in Linncei opere laudato -; ubi 

dicitur =■ Caulis erectus , ramis alternis in superiore caulis parte , nuUis ad 

radicem : ego vero semper prope radicem vidi ramulos, 

79. Malva spithamea.( Tab. XVIII , f . 3. ) [<^ij 

M. Caule spithameo : foUis minimis subrotundo-crenulatis j oalyce exteriore 

diplivllp aut moiiopKvIlo. 
Alalva caiycibus simplicibus bracteatis. Trigueros Specun. Flom Carmonen~ 

fir. mss. i^ 

Radix unica , minuta , parum fibrosa. 
Caulis spichameus , vix villosus , ramosus. 

Folia minima , petiolata, subrotunda , crenulata. Stipulxcapillares. 
Floresaxillares , solitarii, pedunculati, pedunculis capiliaribus , longis , erectis. 
Calyx excerior ex duobus , saipe uno , f jliis liiiformibus : interior laciniis acu- 

minaris. 
Corolia alba , calyce paulo maior , pirens , ex quinque petalis obcordatis. 
Stamina er reliqua ut in sequenti Malva Hisvanica. 
Fructus intra calycem , ipsoque multo mmor ex octo aut pluribus capsulis 

parvis. 
Habltai in Bccticd et in aliis Hispani^ partibus. Floret mense MaioQ V. S. 

communicatam ab amico meo D. de Trisueros. 

100. MaLVA HlSPANICA. Z//?. ( XIX. fig. 3.) 

M. Caule erecto, villoso : foliis crenato-dentatis, inferioribus semi-oibiculatis, 

superioribus subrhomboideis , suprerais angustis :■ calyce exteriori diphyllo. 
M. Caule erecto, folii^ semi-orbiculatis erenatis, calyce exteriore diphyllo. Lin. 

spec. p:an:. n^. i 6 Lxfl. it 157 apud ipsum. 
M. Rotundifolia glabra et liispanica flore amplo rubello. Pluk. alm. 238, 

Jah. 44. /: 3. 
Radix unica, parva, parum fibrosa. 

Caulis ercctus ramulis aliquot , pedalis , pilis hirtus , ut et tota planta. 
Foliapetiolata, petiolis pedunculo brevioribus , pilosa, crenato-dentata , infe- 

riora semi-orbiculata , supetiorasubrhomboiaea, suprema angusta. Stipuli 

lanceofeL-c , oblongj , ciliatx , petiolo longiores. 
Flores axillares , solirarii , nniriori , erecti. 
Calyx exterior ex duobus foliolis lanceolatis , oblongis , acutis , serrfilatis : inte- 

rior subinflatus , pentagono-acuminatus , angulis angustis prominentibus. 
CoroIIa magna ex quinque petalis obcordatis, dilute incarnatis , aur albido- 

roseis. 
Stamina numerosa : srigmata longa , capillaria. 
Fructus mtra calycem , ipsoque mmor , subrotundo-compressus , ex i i quam- 

proxime capsulis glabris. 
Habitat in Hispania , passimque in Batica. Floret Maio. Q. 
/'. S. communicatam a D. de Trigueros , qui et varictatem ibidcm ohscrvavit , 

in qua calyx exterior est diphyllus aut triphyllus in eadem plania ^foHoliS 

latiusculis. 

101. Malva STiPULAcEA. ( Tab. XV. f. i.) 

M. loliis inferioribus trilobatis , lobis subrocundis superioribus palmato-inci- 

sis : stipulis longissimis , calyce exteriore maiore setaceo. 
M. Foliis inferioribus lobatis , superioribus palmato-incisis , calyce exteriori "'^5] ..... 
setaceo diphyllo. D. de Asso in synopsi stlrpium hidigenarum /^ragonu , 

p. 90 72°. 647 ,'f. 5./. I. 

M. Foliis palmato-incisis caule procambeiite , calyce exteriori diphyllo Loif. 
iter. p. 2.14. apud Asso. 

Caules sesquipedales , declinati, scabri. 

Folia pedunculata , alterna \ inferiora triloba , lobis subrotundis srepius emar- 
ginatis _; media pah-nato-qiiinquepartita , laciniis triEdis , superipra tripartita. 
Stipui^E lanceolato-acuminatje , omnium malvarum iongissima:, 

Flores axillares , solitarii , pedunculati , pedunculo petiolis iongiore. 

Caiyx exterior semper ex duabus setis liispidis, calyce interiore paulo longio- 
nbus : interior pentagono-pyramidatus , laciniis acuminatis , nervosis. 

Corolla purpurascens , patens ex quinque petalis iipice lato-prxmorsis. 

Reliqua ut in M. Hispauica. 

liabitat in Regno Aragonii circa Mores , Calamocka , Fal-di-Urrea. Flor&t 
Maio O- 

Obs. Qiiandoque hdic ^pccies adeo pusilla est , ut trium polUcum cltitudincm vix 
aitingat annis pr&scrtim siccissimis ;at calyx exterior semper est ipsi diphyllus 
atque interiore longior , in quo a congeneribus differt. 

Hanc planiam primo deteciam a D. Ignatio de Asso , ab ipsoque pubUcatam j 
novam esse speciem j nullus dubito. Quoniam vero ingenuus ac modestissimus 

^ auctor in opere nuperrime ab ipso edito cui titu'us= Introduccio in Oryc- 
tographiam et Zoologiam Aragonla; , scntenfiam mutare vidttur hls ver- 
his p. 175. QucE de Malva Hispanica in synopsi tradidimus delenda sunt et 
reponenda ^= Malva Tojjrnefortiana, o^eriS^rej/ttOT duxi hu addere 
quibus rationibus adductus primam veram deposuerit sententiam, ut hancfalsam 
qmpLecteretur, quo et illius candor pateat , et quantum ego critices in mcis 
elucubratlonibus impendam. 

Absens erat D. de Asso ^uum erudltissimus ac de Botanica benemeritus vlatpr 
D. * * * Matritum pervenit , ubi inspecta descriptione dc figura nostra planta 
pro Tournefortiana habendam esse dixit HispaniiB Botanicis , idque dictitans 
in errorem induxisse D. de Asso , quodtertium calycis exterioris foliolum esset 
deciduum. lllos ubi primum conven t nost^r auctor , ab ipsis edoctus de viato- 
ris eruditissimi S'.ntentia, de se diffidens , atque doctiori cedens , in animum 
induxit palinodiam cantre , ubi primum posset , quod et fecit nuperrime ut 
supra dixi. Huic ego Utteris mandavi ipsius malvam a Tourncfoniana toto 
ccelo distare calyce imprimis diphyllo longiori ; stipuiis dehin omnium mal- 
yarum maximis , foiiis denique:,inferiorieus j quibus lobi sunt tres et subro- 
tundi. H&c etiam addidi , pe-rpetua suffultus experientia , malvas omnesnedum 
calycem interiorem, sed etexteriorisfotia habere persistentiadum vivunt, neque 
ullum umquam excidefenisi plantx, infirmitate , aut morte. Quihus ille huma- 
nissime rescripsit litteris datis Amsulodami die 19 Septembris anni 1785,^/1 
quibus aperte fatetur , ipsum semper pro nova specie nostram malvamhabuisse, 
meisque nunc argumentis confirmari. Quod si apristina sententia in ultimo 
opere recessit , id non nisi viatoris auctoritate sefecisse dixit , nuncque prio- 
rem ampkctere opinionem j unaque mecum ccnsentire. lOi. Maiva PAPAVER.(Tab. XV. f. 3.) 

M*. Caule hirsuco parce foliato :foliis 5-3 pliyllis: calyce exteriori diphyllo. 

Caulis gracilis , rt:res, hirsucns, quemadmodum ec toca planca , supra subra- 

mosus. ( Fragmencum , quod vidi , pedem excedebac. ) 
5olia petiblaca, inferiora pencaphylla, superiora ciiphyUa , foliis lanceolato- 

linearibus , anguscis , longissunis, hirsutis, basi insistentibus peciolo com- 

muni. Scipulx ovaco-lanceolaca: , caule laciores , dux auc tres ipsum cin- ■ 

gences. 
Flores terminales , solicarii , pedunculaci , pedunculis aphyllis , fere peda- 

libus. 
Calyx exterior diphyllus , foliolis linearibus : interior maior semi ^-fidus , 

laciniis lanceolatis , basi hirsutissimis. 
Corolla: petala quinque violaceo-rubentia , ijiagna , patentia denticulata. 
Tubus basi pillosus stamina sustinens in superficie ct apice uc in congeneribus : 

anchera: reniformes. 
Fruccus . . '. . 
Hahuat in luisiana..Obscrvaia. a D. Fonunette. V. S. unicum exemplar ^ud 

D. de Jusiieu. 
Miranda hxc planta intcr malvas foUorum figura ; c]U£que , dum Galli eampro- 

vinciam incokrent , nominahaiur vulgo Coquelicot^ro/w/- simiUtudinem sci- 

licet quam ipsa habet cum Papavere Rhxas. 

J03. Malva cvNEiFOLiA. (Tab. XX, fig. I. ) 

M. Foliis lato- cuneiformibus supra crenacis : dgribus solicariis : calyce exceriori 

diphyllo. 
Caulis herbaceus , teres, ramosus , villosuSj ut et totaplanta. , 
Folia peciolata , cuneiformia , infra integra , supra crenato-dentara. Stipul» 

lanceolatx , erectx. 
Flores axillares., solitarii, pedunculati ; pedunculis petiolo longioribus. 
Calyx exterior diphyllus , ciliatus ; interior semiquinquefidus. 
CoroUa dilute violacea ex petalis quinque , calyce duplo longioribus. 
Reliqua ut in congeneribus. 

Fructus 

Habitat y. S. communicatam a D. de Jussleu. 

§. II. Calyx exterior triphyllus. 
A. LaciniA capillares aut angustissimx, 

J04. Malva angustifolia. (Tab. XX. fig. 3.) 

M. Foliis ovato-lanceolatis, dentatis^ angustis : fructa globoso tomentoso : ca- 

lyce exteriore minimo setaceo: 
Caulis suftruticosus , teres , pilis numerosis scellatis coopertus , ita minimis et 

confertis, ut pulverulentus appareat ( quemadmodum et tota planta), erectus , 

ramosus , tripedalis et uitra. 

Folla ^^5l 
FoIIa ovato-knceolata , dentata , angusta , breviter petlolata. Sxipulae setadea J 

basi callosa , truncara. 
Flores axillares , pedunculati , pedunculis petiolo brevioribus uni , vel bifloris. 
Calyx exrerior ex tribus setis minimis : interiorsemi-quinqueiidus. 
Corolla dilute violacea ex petalis quinque , basi tubi inertis , patentibus , ob- 

cordatis , pianis. 
Stamina ut in congeneribus , anther^ reniformes , violaces. Tubi basis pillosa 

albicans. 
Germen globosum : stylus simplex supra multifidus : stigmata globosa. 
Fructus sphaericus , villosus , calyce contentus ; capsulx 1 6-io mutics. Semina 

nigra , glabra , reniformia. 
Jiabltat in Mexico I). ndi S. communlcatam a D. Palau j cultam in R. h'. 

Matritensi. 

105. Malva operculata. (Tab. XXXV.'f. i.) 

M. Foliis cordatis quinque - lobatis tomentosis : floribus racemoso-spicatis]: 

fructu operculato. 
Caulis teres ramosissimus , tomentosus ut et tota planta , albicans et quasi pul- 

verulentus. 
Folia alterna , petiolata , petiolis quadruplo et amplius longiora , cordata , 

quinque-Iobata , lobo medio productiore , lanceplata , crenata. Stipulx ca- 

pillares , tomentosae. 
Flores racemoso-spicati. Pedunculus eommunis axillaris, plerumque solitarius / 

teres ,.folio longior : nudus maxima parte , et terminali floridus : flores nume- 

rosi , subsessiles , ccelum specrantes , parvi. 
Calyx exterior ex rribus setulis minimis , tomentosis , moUissimis : interioi; 

multoties maior , laciniis lanceolatis. • . , 
CoroIIa patentissima , dilute purpurea , petalis obcordatis. 
Stamina plurima in summa tubi superficie in globum conglomerata , fusco-' 

rubentia : anthers parvs. Tubus basi villosus , dehin nudus , erectus , co- 

rollae longitudinis. 
Germen gloDQsum , villosum , striatum , corpusculo rotundo , compresso , to- 

mentoso quasi operculatum , e cuius centro assurgit stylus purpureus , apice 

octo aut decemfidus : stigmata purpurea. 
Fructus parvus , globosus , corpusculo operculatus ,• tomentosus , calyce clau- 

sus : semina 8-10 parva. . " . ■ 

Habitatin arenosis provinciA Hoata ImperiiPeruviani, Tp. P^.S.communicatam 

aD.Dombey. 

\o6. Malva scoparia. Dombev.[ Tab.XXI; f. 4. ) 

M. Caule fruticoso .• foliis ovato-acutis latis crenato-serratis : floribus axillarl- 

bus solitariis ad latus ramuli j superioribus glomeratis j calycibus in stellam 

apertis. 
M. Foliis ovatis crenato-serratis , floribus axillaribus conf^tis } caule fruticoso 

ramis virgatis. D. L'JIeriuer,pag, j^, Tab. 17, 

X J^arfK Kgnosa , ramosissim.'» , fibrosa , rufescens. 

Caulis orgialis ramosissimus , subscaber, supra tomeotoso-knuginosas. 

Folia petjolata , petiolis folio aequalibus , scabriuscula , ovato-acuta , lata , cre- 

naco-serrata. Stipulx setacex. 
Vlotes axiUares , primus solitarius pedunculatus , ad cuius latus ramulus prodit 

multiflorus , floribus subsessilibus j iu superiori vero parte plantx flotes appa- 

rent glomerati , ex eo scilicet quod ramulus floridus sxpe sit ita parvus ut 

flores cum nxillari confundantur. 
Calyx exterior ex rtibus setis capdiarlbus : interior monophyllus, semi-quinque- 

fidus : fructifcr auctus, patentissimus , lacmiis nonnihil carinatis, et incen- 

tro concavus , ubi esc fructus. 
Corolla flava parentissima , ex petalis quinque calycepiulo longioribus, supta. 

emarginatis , altero latere breviore. 
Stamina : filamenta brevia in summitate fere tubi : anthetre reniformes. 
Germen globoso- compressum istylus simplex , supra mulcifidus : stigmata. 

sub 12. 
Fructus m centro et in cavitate calycis rruncatus , ex 1 1 fere capsuHs rricuspi- 

datis , cuspidibus lateralibus brevibus , acutis j centraii erecca brevissima. . 
Habiiat passim in Limx culiis Tp. 
Habui Jlorentem a mense luUo usque ad Sept. ex seminibus ex Peruvia mis- 

sis a D. Dombey. 
Obs. I. Ultimam iam manum huic artlculo imponebat lypographus quum D. rHe- 

ritiir tcrtium suum fasclculum publici iurisfccit , in quo de hac malva accura,- 

tissime pro more suo agit. Ego vero opusculum hoc meum cum tabulis Regiit 

Scientiarum Academin. censurs. subiieceram ab uUimo lanuario , quare nihila 

dicto fasciculo mutuavi , scd ex plantis quas coiui et characteres et iconejTt 

crui. 
Obs. II. Hanc eamdem plantam vldi siccam in herbarlo quodam vetere D. de 

Jussieu , quccfortasse ad eas pcrtinet , quas huius Petruus Jofeph de Jussieu in 

Perua reperit , atque examinavit. Appellatur vulgo Escoba cimarona. 

107. Malva Coromandeliana. Z//2. 

M. Rarnis procumbemibus. Foliis ovato-oblongis acutis , floribus glomeratis , 

arillis denis tricuspidatis. Lin Sp. plant. /z". 4. Hort. Citff. 546. Hort» 

Vps. zoi. . 

Tota ptanta viffis adspersa est. 
R.arni filifQrrnes , tenues , debiles., procumbences. ' 
Foliaovato-lariceblata , acute serrata, utrimque viridia , perioKslaxij irisiden»- 

tia , solitaria. Stipulx. ... " ' '■■ 

Flores ex alis solitarii. , .^ 

Calyx exterior ex rribus folioiis ■Kne:|ribus , interiofqikinquefidns. 

Corolla iutea, Hora undecima se exf^licans ,• admeridiem durans. 

Stamini plurima. Stylus decemfidus , stigimtibus capitatis. 

Capsulx renifornjes.decem, in dorso duos.aculeos oppositos gejeiKes singal^> 

et unicurn ad apicem, 
Babitat irL^menca, Plantamnon vldt, Hac descnptio desumta est cx TJort, Cliff. 

Obs. Adhanc spcciem refert Linnaus Plukeneiiplantam ^mant. \9, tab. 545.- 
f, 2. sic ibi definitam: Althxa Coromandeliana angustis prxlongis foliis * 
semmQhlcoini -^ quam iitpote meam Sidamacutam perfcctissime sistentem , 
hic silentio premo. Ex dicta Linndl citaiione constat M. Coromaudelianam 
cffinem esse M. angustifoUa. 

108. Malva cretica, 

M. Cauie semi - pedali hirsuto : foljis cordatis subrotundo - lobatis crenatis ; 

floribus solitariis longe pedunculatis. 
Alcea cretica hicsuta. Toumef. Inst. Corol. pag. z. 
Radix filiformis , alba , fibris instructa. 

Caulis herbaceus , gracilis , semi-pedalis , -hirsutus ut et tota planta. 
Foiia alt^rna, inferiora longe petio}aia, omniaque petioHs breviora, cordata , 

subrotundo-quinquelobata , crenata. Stipul.^ pvato-lanceoJats, subauricu- 

latiE. . , . . 

tlores axiliares, soiirarii , pedunculati , peduncuiis petiolo longiqribus. 
Caiyx exterior ex tribus foliolisangustissimis \ interior, maior laciniis acutis. 
CoroUd carnea calyce pulo maior j petaiis obtusis , iineis iongitudinalibus 

notatis. ' .. , - 

Stamiiii filamenta riiunierosa ,C{Eruieaj)er totam tubi superficiem^parsa: at^ 

therne 

Styius !|impiex'.multifidus. . ■ - . ;..:\ 

Habitat in Creta. Q- ^- ^' ^P"'^ ^^ Jussieu in heriario D. Lsnardi. Unicum 

exemplar. 
Obs. Qua de radice ac staminibus dico , ex manuscripto Tourtiefortiano de- 

sumsi , qupi vjidi apud D. d€ Jussieu. TabuU omnes erant^ indsA quum hanc 

plantularnt^e^apf^ittavi : hac ergo de causaeius figura in illis desideratur, 

109. Malva Scherardiana. Lin. ( Tab. XXVI. f. 4. ) 

M. Cauiibus prostratis : foliis orbicuiatis plicajtis tomentosis crenatis j pe-] 

dunculis soiitariis unifloiris arcuatis. Lin. Spec.pl. n°. 13. . 
M. Cretica tninor iiirsuta. .Swa:^. Ce/2/. fljD/. 46./. 32. 
M. Humi fusa minima. Till.pis. 108 /. ^j./Ii. 
Ex eadem ridice plnr^s <auies prodeunt graciiesprostra.ti, pedaleSj nonnihil 

ramosi, tomtfltoparvoobducti, uret tota planta. ..\\.:, '- 

Polia petioiata-, orbicukta , aenataf,',parura.piicata. S^ip.iiis parvas , acutjc; 

patentes. 
Rores-solitacii , longissime pedunculati, pedimcuiisflexuoso-arcuatis. _ ^- 
CalyK exterior ex tril3.us setis brevissimis ^interior .semi-quinquefidus , iaciniiS 

acuminatis , acuris. 
Coreila riAbfeSijens , falj^e d^pla.3»,,pe£alis -subrotundis. 
Stamina in superficie et extremitate tubi numerosa : antliejcx. renilbrme?.^ 
Ger-meBGi4>icuiat6.-coj^r$ssui3i.:stigma 5)^12.. ^ . . .. j . ,,■ 

Fructus calyce maior hemispiiaedcus , supra convexus, villojsiis j»Mi sulcatus. 

Capsulae 9-12. t- ~ . ,'-. ,.. ., .. . ' ,' Mahltatin BUhynia. ]b • Habuifiorentem menslbus lulio et Augusto. Colitur 

'in R. h.P. 
Obs. CapsuU semper in orbem positA , quamquam sdpe s£pius indquaUs. 

jio. Malva PARVirLORA. Z//7. (Tab. XXVI. f. i.) 

M. Caiile p.uulo , foliis angulatis; floribus axillaribus sessillbus glomeratis , 

calycibus glabris pateiitibus. Lin. Spec. plant. n° . 1 1. Amxnit. Academ. 3. 

p. 416. lacq. Hort. t. 59. 
Ex eadem radice perpendiculari fibrosa caulis erectus prodit, et alii decum- 

beutes , aut humi rusi , bipedales , omnes ramosi , subscabri. 
Folia alterna longissime pedunculata 7-lobata , lobis obtusis , crenatis , glabra , 

septem-nervia. Stipuls ovato-Ianceolanr , ciliatx , erectx. 
Flores axillares , numerosi , breviter pedunculati. 
Calyx exterior ex tribus foliolis setaceis : interior glaber , laciniis subrotundis ," 

apice acuminatis , fructu maturo patentibus. 
Corolla mmima. vix calyce maior j ex quinque petalis albis , apice roseiSj 

bifidis. 
Stamina plurima , brevissima : antherx reniformes. 
Germen subrotundo - compressum : stylus viridis ; stigmata octo , alba , re- 

voluta. 
Fructus octagonus , octo-sulcatus , scaber , ex octo capsulis circa columnam 

positis , acumine terminatam. 
Habitat in Barbaria. Q- Hahui florentim mensibas lunio j lulio , Augusto, 

Colitur in R. h. P, 
Obs. Ncc synonymus mc figura Piakenetii a Linn£o citata huic nostrs.pl antce 

comvenire videtur : Plukcncii enim planta fiores habct coeruleos , et calyce 

trlplo longiores ; folia triloba acuminata , breviter petiolata , ac stipulas 

longas , lanceolatas ; qu* omnia longe sunt diversa a cbaracteribus a planta 

\iva mutuatis. 

111. Malva pERUViANA. Zin. (Tab. XIX. f. I.) 

M. Caule erecto herbaceo , foliis palmatis , spicis secundis axillaribus , semi- 
nibus denticulatis. Lin. Spic. plant. /2°. 6. Mill. Dict. /2*. 8. lacq. Hort. 

Caulis erectus , 4-pedalis , ramosissimus , pilis rarioribus. 

F.olia alterna, palmato-Iobata , lobis sipissime 5. acuiis , aut obtusis , iniqua- 

' liter dentatis , venosa , glabra , petiolis subxqualia. Stipuls ovato-acumi- 

nats. 
Flores spicati. Pedunculus communis axillaris , solitarius , folio longior , nu- 

dus , at foliosus ubi spica incipit : hic secunda, sursum versa, recurvata : 

flos quilibet subsessilis... , . 

Calyx exterior ex tribas foliolis liTieari-angTisrissimis , saepe inGiuvis : interioris 

lacinix lato-lailceolatx. ' ■ ' '■ '•) • ' - 
CoroUa rubra , patens , calycepauld loiigbr : petala obcordata , altera extre- 

mitate longiofa. .: 

Stanuna quasi laciniae tiibi purpurei : antherae nigricames. Germen compressum sulcatum. Scylus albus : stigilnata/^urpur^a-sub 1-3;." 
Fructus intra calycem ex 10-13 capsulis nigris , dentibus alternis „ plurimis 

exasperatis. ^ . _ . . 

Habitat inLim£ uliginosis.Q. Habui fiorentim a mense lunio usque adOctob. 

innumeris onusiam fructibus. Coliturin R. h. P. 
' Varietatem colui , cuius folia omnia erant septem-lobata , lobi tamen usque ad 

petiolumfissi , iia utdiversam initio crederem :yerunitamenfioji^us/^fruftui^ 

facie denique Peruvianaest. ;-.;;■ :,c ..'; [ 

Ex huius et sequencis cortice fibrae parantur moliissimae ac tenuissii|i[^a?l.pendj^ 

perutiles. Consulatur mantissa de Sidis. : : z\',r-,p\\i 

• :^ ■■■.:T .:■/[ 
1 1 z. Malva Limensis. Lin. ( Tab. XIX. f. z. ) . _ 

M. Caule erecto , scabro , ramosissimo^ foliis septem-Iobacis rugosis : spicis. 

axillaribus : floribus coeruleis : capsulis iaevibus. . . .;. ,:_- .\ ^ 

M. Caule erecto herbaceo, folis lobacis , spicis secundis axillaribfts , seijilni-, 

bus laevibus. Lin.Spec.plant. n°. 7. Amxnit. Acad. ^.p. iiii^i lacqi.Hort. 

T. iii. ' . _i ' . ,. -'] <:iiii;.v> 

Caulis ceres , scaber ^-^pedalis, ramosissimus , ramis erectis; - ', ' t 
Folia cordata, atro- virentia, septemlobata , lobis acute dentatis , petiolata J 

petiolis longitudine foliorum. Stipulx lanceolats , colorata: , longe ciliat.-E. 
Flores spicati ut in prscedenti : at pedunculus communis petiolo longjor , et 

spic£E raro secundas j flos quilibet pedunculatus. ,< ' 

Calyces ut in prajcedenti , at longiujciliati. . ' ' ^ ^ .^' ' 

CoroIIa semper coerulea , calyce duplp longior , patens , petali?: obcor^a^s- 
Friictus orbiculato-compressus , umbillicatus , glaber intra calycem. Capsulx 

1 3 :qiiamproxim2e , nigrjE , compressx , glabrcC. . ;> 

Reliqua uc in pra'cedenri. .;i.. . : .. 

Habitat in Limd.Q Mdbui fioreni^m. a merise luriie^.usque s^d .Ofip/^.-i^fllki^ 

in' R.h. P. . \„ .. , .:■■.;.. ^i-^ ..M>u: : : 

IIJ. MaLVA BRrONIFOLIA. Z/«. .; 

M. Caule fruticoso tomentoso \ foliis pinnatis scabris , pedunculis multifloris. 

Lin. Spect.plant. z. Vec. edit. p-. 968. 
Planta belle echinata per discum foliorum. Apud Lin loco ciiato. Habitat in 

Hispdnia.^. ./■■•., : . ,':■''■..: 
Obs. Nullubi hanc speciem nec vivam nec siccam vidi ; hac ergo de causa in 

tabulis desideratur. ... 

114. Malva BoNARiENsis. ( Tab. XXII. f. I.) 

M. Caule'tomentoso ; foliis trilobatis , lobis inacqualiter crenato-dentatis ; 

floribus glomeratis j axillaribus , subsessilibus , parvis. 
Tota planta tomentosa. ■ . 

Caulis striatus , ramosus. 
Folia petiolata , petiolis longiora , trinervia : inferne ovata , integra j soperne 

trilobata , lobis inaequaliter c^enatis. Stipuls ovato-lanceolats. [70] . 
Calycis exterioris foliola 'capiliarii : calyx interlor paulo maior , acutus,' 
Rdiqiia cieerant. 
Habicjt in Buinos-Ayres ; observata. a Comrmrs. V. S. communieatam a D, 

• • Thohin. 

115. Malva Virgata. /V/orr. (Tab. XVIII. f. I. ) 

M. CauJe frutescente virgata : foliis incisis crenatis glabris rigidis : corollis 

, planis subscellatis. 
M. Foliii'basiaitgastatis, multifonnibus , partitis-, laciniis inciso-crenaris ; pe^ 

dunculis unifloris \ caule frutescenre. Mttrr. 
M. Foliis subcordatis,!aciniatis,glabris , caule arborescente ? Hort. CLiff. 517, 

Hort. Ups. 201. Spe.pl. 1. p. 9^.8. 
M. Frutescens capensis grosularia: folio minori glabro. Dil/. Hon. Elth.T.i6^,. 

/ 20^. rXab.XXlV. hg. i.nobis.) 
Alcea africana frutescens folio grosularix , flore parvo rubro. Boerk. ind. alt ■ 

• p.i%\. n°. ii.apnrd Dil/, 

Caulis teres , bipedalis , nonnullis pilis niinimis stellatis , per totam fere lon- 

gitudinem floridus.- 
Folia petiolata , triloba , lobis oblongls, crenatis , medio productiore , glabra , 

• Htraque pagina virentia-, nonnihil rigida. ScipuLx subov.\:x. 
FlofeS-axillares, solitarii, aliqmndo^bini, pedunculis petioio longioribus , ini- 

tio cernuis , fructiferis eroGtis. i • * 

Calyx exterior ex tribus foliolis angwste liueadbus, quibus aliquando bractea 

aCG^it : ihterior maiof , ambo glabrl, 
CorolL-vpilfenrissinw aliquando convexa , ex qulnque peralis , unguibus albis , 

angustatis , supra subrotundo-emarginatis , rubris , striis saturatioribus or- 

natis : inter ungues calycis lacinia: apparenc. 
Sfamina filan^enta plurima l6nrt«.i5cula , iA supe.riori superficiei cubi parte. 

locata : tubus basi albus villosus , superne purpureus : anther.B parva: , glo- 

bulosx. 
Germen album , globosum , nonnihll tomentosum : stylus purpurcus , apie» 

i(J-partitus , stigmaca noimihil incraisata., _ , 

Fructus intra calycem globosc-compressus, urobillicatus : capsula: 16-quam 

proxime. ■ ' . ,,.. .^,.1 ,.•-■. 5. '■.«...-> v^ : ...' ■.. -\ 

Habiiat ad Caput Bonce Spei. ]f). Habui florentem mensihus Sepc. et Oitcb. 

CommtinicatamuD.Thouin... :. t' 

Nota. Si /ittc descriptio cum ea comparetur quam ab'mde tr^adit DWenius /oco 

supra citato, eade/n omnino reperietur, nisi qiiod mea planta folia /labeat 

utraque pagina virentia. Acjigura Dillejiii non ita exaae sistit /lanc p/ancam 

itt ego qvidcm arlitror : /lac ergo di cauia , uc Botarucis m»rem.,ger^ern^ 

utrasque in meis taiu/is delineavi. ' ' : 

Linndus tres p/antas omnino diversas in sua capensi comp/exus est. 
Nota. P/antam capensern /labeo siccam , communicatam a D. de iussitn , nuam 

• ShStk Tab. XVH. fig. III. in qua jiares Sunt gemtriati, et peduncu/orum 
a/ter bifiorHi. Caulis itcm «adique pi/osus ,pi/is std/aiLs ; jblia vero nonmhd ilversa a M. vlrgcta : num diversa sit spccies an solum yatictas , determmcn^ 
non aadio. 

ji6. Malva Grosulari^iolia. (Tab. XXIV. f. i.) 
M,. Caule hirsuto fruteseeme'i feli-is «ub^iftuato - lobatis' serratis 'iugosis ; 
floribassolitariis; fructu hiTSueSi. /' • " . ■ ' ,';•'■ .u. 

Malva capensis fmceseerK , gfesnlariae folio ttaiore birsuttw Di^is'Hdr(.iEM. 

T. iG^. f. 207. . .-, ■' • v ';:j;- ! .j,t 

Caulis teres i birsuttssimus , frutesceHS •, elatiGr <^uam in prffiGedentL .;■' 

FoHa petiolaKi , subrugosa , subsinuato4obata , denrata ,■ hirsutai (ut &t tcrfa 
-pknta ) , serrata. StipulaE ovaroi-acuee» " ■ ■ _ ; :, ■ 1 t .:ri:it|-( 

Flores axjllares, solitarii, pedunculati, pedtlHcufis g^niculamisv.petdolo^ion- 
^ioribus.' ' ■ ■ ' ■- • ^ i?nllfi , /iS.nivo-nr ,: oi^aq e-noi ;i!oI 

Reliqua lirinpraeee^nti.''"" '-^'--'^ -.:;'r:i"rj alrr ■i.^i-iimyj. ■''.■:'. 

Habuat ad Caput Bonce Spel. i)., ' ' 

Sptcimen vidi apud D. de Lamarck ^ quod ex Capite Bon<e Spei adsportailt 
D. Sonnerat , quodgue supra descripta plantd-perfeciiy^eoi/Kve^t ^'atshquod 
fioressintipsih-reviuspidiineuUtti.'''-'-' :»'■.'- ''-J: ;• jo j; . :•[.:" 

Observ. Malvce virgata et Grosulari&folia dLverss, sunt a Malva Africanaiifru- 
tcscente , Hc^rti Amstelodamensis part. i. pag. 171. fig. -86. ( defqina poscea>). 
Diffirunt ctiam a Malva Africana frutescente fcre parvo' carneo , ungulis 
atro-ruhescentibus Pluhenetii Amalth. p. 140. T. 451. f. $. Quare quum 
Cl. LinnAus omnes tam divcrsas plantas uniio titulo Malvsfe Capensis Inclu- 
sit y aliquid humani mihipassus vhditttr. ' -) 

•''■-■ ' ''^ ^ .; ;,i.\.'^ ,:-U.- .': ■ '.^ :.. .wvj.iiv..:. t ■: i 

- -■ ■■"- ; ■ ■jV-rjT '.Wii' ,•', ■.-; ^ \«f aj 5i\\h"\»^ 
■I 17. Malva capensis. Lin. (Tab;XXrt.'f: ilf" '^ r"^^^ -^ '^">^ 

M. Caule fruticoso : foliis quinque-lobis , superioribus trilobis crenato-den- 
tacis glutinosis : iloribus . binis cernuis : pedunculis , fruc4feri^_ ereetis, pe - 
tiolo longioribus. .■.■,,, ., ....,,.^;\,, •• ^ .:,,.. 7,'.' -.1 „•'■.-, • -!;; 

M. Caule arborescente , foliis cordatis quinquelobis. £/«. Spec. plant. n. 5. 

M. Africana frutescens , flore parvo carneo , ungulis atrq-rubescentibBs. /'M. 
' Amaltk./ 140. T, ^.^i.f. <;. . .. , , ■ ' 

Caulis fruticosus , teres, villosus , glutinosus, 4-pedalis , valde^ramosus. 

Folia quinqueloba , superiora triloba^j.ereaatp-deiitaxa, glutinosa.^subvillosa. 

r .ScipHlaf.ovata-aeutx. ■,,,•.:■■■,;; -.... .:::i-. : , 

Flores gemini,raro solitarii, axillare's , pedimculis petiofo longioribus,.aliqrian- 
- dDbiflorisTflorentib-tiscerrruis, fruaiferis erectis. ; ■ , .- 

GalyK: .extexiot fere seniper ex quatupr fQliolis ovafo-lanceolatis patulis : inte- 
rior duplo maior ; fructifer pentagonus , clausus , compressus : anibo^ ciliati , 
viscosi. .' 'r ; , ■ ■, ■ 

CoroIIa : petaia quinque riabesce^itia; , unguibus saturatioribus , calyce duplo 
longiora subrotunda , obcordata , campanulato-patentia. 
.labui albus : stigmata purpurea. Reliqua ut in congeneribus. Capsul:e i'i-t 3 nigrx; 

Habhat. in ^thiopia y ai CaputBons. Spei. 'i). Habul f-orentem a mense lu/lo 
usque ad Octob. CoUtur in R. h. P. nomine Maiva: capensis minoris. 

; 1 1 Si, .M.4LVA JFr.agrans. laca. ( Tab. XXIII. f. J. ) 

M. Caule frutescence viscoso, ano-purpurascente : foliis cordatis 5-7 loba- 
.w,;tis., crenatis; Boribus:solifariis , peduncuiiscapillaribus, folio brevioribus. 
M. Fragrans. lacq. Hort. v. j. T. w.puich. 

M. Africana frutescens , flore rubro. Hon. Amsi.pa.rt. i. pag. 171 , ^'. ^6. 
Caulis crassus , piloso-bispidus , viscosus ,odorem fortem , balsamicum spirans, 

acro-purpureus f ut et petioli atqu? peduncuii) ^ sexped.alis et ulcra , ramo- 
. sus', ramis inferioribus diffusis. . ',, 

Folia longe petiolata , magna, acro-viridia , pilosa, aspera , ^-7-Iobata , lobis 

subrotundis , crenatis ,crenulis cuspide brevissimo termuiatis. Stipula; ovato- 

lanceolatx , ciliatx. 
Flores axillares , solitarii , longe pedunculati , pedunculls tenuissimis , initio 

nutantibus , petiolo brevioribus. 
Calyx exterior ex tribus foliolis lanceolatis , ciliatis : interioris lacinix acutx , 

- " pilosae. 

. Corolla rubra , patens., petalis subrotundis, unguibus angustatis. 

Reliqua ut in prxcedenti. 

Habitat ad Caput Bon£ Spei. ^ ? Hahuijlorentem a mense lulio usque adjinem 
Novembris. Coiitur in R. h. P. nomini M. Capensis maioris. 

Obs. Num hcec pianta sit annua , aut perennis , determinare mqueo. Anno enim 
1"}%.^ proxime eiapso pcr totum mensem Octohris floridam vidiatque viren- 
tem 'y at initio 1785 mortuam reperi ^ novas itaque quas e>: seminibus nu- 
perrime hahui ^ in hibcrnaculo reposui , ut certo de ipsius vita pronunciare 
possim, Ad hinc eius caulis quamquam crassior et eiaiior sit quam mM. Ca~ 
pensi , potiuf herhaceus est quam frutescens. 

Obs. Exempiar , quod vidi siccum nomine M. AfricanA Hort. Amstel. nonnihil 

• differt a planta , quam coiui : foia enim sunt ilii magis rotundata , lobi- 
que non ita profundi, atque pedunculi crassiores. 

II 9. MalvA subhastata. (Tab. XXI. f. 5.) 

M. Caule pilis adpressis : foliis subhastatis : floribus solitariis breviter petio- 

latis. 
Tota plantapilosa, calyces prssertim et folia. • 

Caulis erectus , teres , ramosus , pilis adpressis undique vestitus , atro-viridis ," 

bipedalis et ulrra. • i 

Folia periolata , petiolis qulnquies longiora ; oblongo-acuminata , subhastata , 

dentata, pagina superiori acro-viridia. Stipulx lineares , pedunculo lon- 

gio»es. 

- Flores axillares , solitarii , breviter pedunculati. 

Calycis exterioris foliola angusta : interioris lacinict apicibus acutis. 
Gorplla lutea, 

.<..-.;.";i:;c| i;:;:in'y- i^ Fructus Frucms calyce minor : snlatiis hemisph.Tricus , supra plamis , viliosus : capsuice 

fere i z , in centro et peripheria breviter aristatce. 
Habitat in Brasil, Chancay imperii Peruani , tt in Insula Bourbon. IJL. Ex itl- 

mribus Commersonis , et Domhey , atque Hispanorum Rui^u et Pavonis. V. S. 

communicatam a D. Thouin. 
Obs. Exemplar Bourbonicum stipulas habet angustiorcs j et petiolos paulo lon- 

giores quam BrasiUense. 
J^ariatfoUis ovatis , et lanceolatis. . - . 

i.io. Malva retusa. ( Tat. XXI. f. i.) «» 

M. Foliis sublanceolatis retusis"dentato-ctenatis obsolete trilobatis : floribus 

subspicaris : fructu glabro. 
Caulis duriuscuhis , subruber , ramosissimus , ramis villosis. 
Folia brevicer petiolata , ut plurimum sublanceolata , retusa , crenato-dentata ,, 

villosa •, nonnuUa ovata. Stipula; ovats , brevissimE. 
Flores solitarii axillares , spicam veluti formantes : flos quilibet pedunculatus , 

pedunculis triplo et amplius petiolo longioribus 
Calycis exterioris foliok lanceolata : interioris lacinii^e longx , acutx. 
CoroUae petala saturate lutea ad rubrum accedentia , patentia , emarginata , 

calyce duplo longiora. 
Tubi pars inferior villosissima. Stamiria et antheriE ut in congeneribus. 
Germen subglobosostriatum. 
Fructus intra calycem , subrotando - umbillicatus , glaber. Capsulie decem , 

compressx. 
Habitat ai Caput Boncc Spei , unde adsportavit D. Sonnerat. V. S. communi-'. 

catam a D. Thouin, 

12 1. MalVA TRIDACTYLIDES. ( Tab. XXI. f. 1.) 

M. Caule frutescente ramosissimo : foliis minimis cuneiformibus supratrH 

lobis. 
Cauiis frutescens, ramosus , plusquam bipedalis. 
Folia alterna , sessilia , cuneiformia j basi acutissima ( loco petioli ) , supra tri-; 

partita, 
Stipulze ovatas , brevissim^e. • 

Flores splitarii , axillares ,.pedunculati , pedunculis folio subxqualibus. 
Calycis exterioris foliola lineari-angusta. 
Corollse petala parentia , foliis multo maiora , emarginata , rubescentia , un- 

.guibus saturatioribus. 
Tubus villosissimus. Stamina et antherx ut in congeneribus. 
Germen orbiculato-umbiilicatum , decem striatum. Stylus tubo longior : stig* 

mata decem. 
Fructus calyce minor. Capsulae decem , glabrx , mutic^e. 
Habitat ad Caput Boniz Spei. Ex itinere D. Sonncrat. V. S. communlcatam 

a D. Thouin. 
Plantamirandaparyitate acfigura foliorum sessiUum, 

L r74] 

JX2. Maiva Tournefortiana. Zi/?. (Tab. XVII. f. ^.) 

M. Caule decumbenre : foliis pinnarifidis ; pinnulis linearibus ciliaris apice 

rrifidis^ floribus solirariis j pedunculis folio longioribus. 
Al. Fohis radicalibus quinqueparritis , rrilobis linearibus , pedunculis folio 

caulino longionbus , caule decumbente. Lin. Spec.plant. n" . ii. Amxniu 

Acadctn. 4. />. 185. Mdl. Di.t. rt^ . 3. 
Mauve iiiaririme. 'La.m2.rck. Flore Francoise , /z". 757. §. F". 
!MaIva maririma Galloprovincialis geraniifolio. Tournef. mst. 98. 
Alcea renuifolia humilis maririma Galloprovincialis , foliis inferioribus ad 

geranium accedenribus. Pluk. alm. 15. T. 44. f. 4. 
Caulis reres ,procumbens, pedalis. 
Foha radicalia quinqueparcira , rriloba ; caulina pinnacifida , apice trifida , pin- 

nulis linearibus, obrusis , ciliaris! ScipuLt lanceolarx , acurx. 
Flores solirarii , axillares , pedanculaci , pednnculis folio longioribus. 
Calycis exrerioris foliola parva, lanceolara : interioris laciniae acurx. 
CoroHa parens , magna , peralis angusris , cordacis. 
Rehqua non vidi. 
Habitat in Galloprovinci£, atque Hlspanice maritimis. Q. V. S. communicatam 

a D. de Jussieu. 

II!. Malva crispa. Zi«. ( Tab. XXIlI. f i.) 

M. Caule erecro \ foliis angularis crispis j floribus axillaribus glomeraris. Lin. 

Spec.plant.n'^. \ 8. Miller. Dict. n". 4. Hort. Cliff. 317. Hort. Ups. 100. 
M. Foliis crispis. ^&a.nh. pinax 315. 
M. Cnspz. Dod.pemp. 653. 
Radix brevis , crassa , alba , ramulis -fere pedalibus undequaque scaceiis , e qui- 

bus fibro: capiiJares. 
Caulis erecrus , glaberrimus , sulcarus , ramosus , (J-pedalis. 
Folia magna , horizoncalia , aur suberecca , gbberrima , cordara , subrotundo- 

seprem lobara , crenaro-denraca , crispa : peridli erecti , folio longiores , sspe 

pedales. Sripulx ovaro-lanceolarae , parences. 
riores axillares , glomer.ui, pedunculis imqualibus. 
Calycis exrerioris folia ianceolaro-acura. 

Corolla alba , apice dilute purpurea,calyce paulo maior.: petalis emargrnaris. 
Stamina pauca in summirate fere rubi brevis , albi : anrherx parv± , reni- 

formes. 
Germen orbiculato - compressum ; stylus brevis , decemfidus : ^tigmata re- 

voluta. 
Fruccus inrra caIyce:Ti. Capsula: decem. 

Habitat in Syria , Girmania. Q- Habui jlorentem mensihus lulio , Aug, Sept. 
Obs. Hcec est planta , ex qua copiosam erui materiam fi.nibus con%truendls utdcm, 

tcxtoria: artis operibus n.in mt spernendam. Consid tur Mantissa de Sida^ 

n". 73. de Sida Ahutilone , ubi fusius omnia tradidi, qux aut experimentis 

comperi , aut tentanda indigitavi. [75] 
I % i. Malva fAstigiATA. ( Tab. XXill. f. i. ) 

M. Caule lomeiitoso : foliis cordacis 5-lobatisj lobis acutis medio produc- 

tiore : flonbui fastigiatis congloi-ieratis. 
Caiil s teres , subtomenrosus , bipedalis. 
Folia cordata , crenaro-dentata , quinque lobata, lobis aciltis , medio procluc- 

tiore. StipulcE breves , lanceolatK. 
Calycis exterioris foliola satis magna, ova.to-lanceolata : calyx interior quasi 

infl itus , laciniis acuminatis. ■ " 

Corolla calyce multo longior , petalls emarginatis. 
Fructus intra calycem CapsuLi; iz. 
Hnbital in moru.bus Arvernii , ohservaia a D. de Lamarch. V. S. apud 'ipsuiU' 

V nicum cxcmplar. 

»25. Malva alcea, Lin. (Tab. XVII.f. 2.) 

M. Caule erecto glabro : foliis cordatis \ inferioribus subrotundo - peltatis 

crenatis; reliquis profunde quinquepartitis. 
M. Caule erecto , foliis multlpartitis , scabriuscidis. Lin. Sp. plant. n"^. 19,. 

Hort. Cnf 34-. Flo -. Su ec. 5 S i 
M. Caule erecto : foUis subpeltatls , multipartito-pinnatifidis. Neck. Gallop. 

Alcea vulgaris maior. Bauh. p'w. 3 16. 

Mauve Alcee. Lamarck. f<hre Franco'ise , /z'-". 757. §. 8. 

Caulis erectus , glaber , ramosus , sulcis aliquot quasi angulatus. 

Folia cordata : inferiora subrotundo-subpeltata , crenata ^ reliqua profunde 

quinquepartita , glabra in hortis , in agris aspera. Stipul^ subovatce , aut 

lanceolatje , patentes , ciliatae. 
Flores axillares ad folia , aut ad stipulas trifidas , solitarii , et in fine caulis 

et ramulorum glomerati. * 

Calycis exterioris foliola parva , ovaro-lanceolata. Calyx. interior fruccifer ,^ 

nonnihil inflatus. 
Cerolla dilute carnea , patentisslma 5 petalis cordatis ,.denticuIato-crenatis, 

unguium marginit)us barbatis. 
Stamina \ filamenta longa , plurima : lubus albus : anthers reniformes , purpu- 

reae , aut albicantes. 
'Germen orbiculato - compressum , supra villosum : stigmata saturate pur- 

purea. 
f ructus-intra calycemsubinflatum. Capsuls 1 8 quamproxime nigricantes , dorso 

villos^s. 
Hab'uat in Germania , Anglia , GaWia , Hispania. l^. Habuifiorentem a mensi 

lulio usque ad Octob. Colltur in R. h. P. 
Obs. V ar'ietatem re.pe.ri mense Septembri in planitie vidgo Javelle propeyicum 

Yssy cuius folia omnla erant profunde trilobata, lobis supta lationhus cre~ 

natis : (fuam perfecie iistit figura 1 . Tab. VI. Plukenetd , cmus. synpnymum 

est : Alcea cretica flore immaculati candoris peramplo. At in meafio/es erant 

'm'uio purpure'i.,postea dllutiores. i%(S. Malva moschata. Z,i/2. (XVIII. fig. i.) * 

M. Caule erecco : foliis radicalibus reniformibus incisis j caulinis quinque par- 

ticis pinnaro-mukifidis. Linnx. J/»fc. /'/a«r. n°. zo. Hort. Ups. loi. Flor^ 

Suec. 1. n.Gtc). 
A'cea folio rocundo laclniaco. Bauh.pin. 5 \6. 
Maj.ive musquce. Lamarck. Flore Fr,'.ncoise , n*'. 757. §. 7. 
Radix peipendicularis , corcuosa , fibrosa , alba. 
Caulis pllis aliquoc , ramosus , pedalis. 
Folia cordaca, glabra \ inferiora reniformia , incisa , crenaca , longe peciolara j 

caulina quinqueparcica , pinnaco-mulcihda , pinnulis crenaco-dencacis. Srii- 

pulx ovaco-oblonga; , ciliaca*. 
Flores solicarii , axillares, pedunculaci, pedunculis peciolo longioribus. 
Calycis excerioris foiiola ovaca , ciliaca. Calyx incerior pencagonus , angulis pro- 

minencibus. ' - 

CoroUa magna , pacencissima , diluce violacea, ambrosiaca : pecalissupra pro- 

tunde obcordacis , crenulacis. 
Stamma plura ,oblonga \ ancherx violacex \ cubus aibus. 
Reliqua uc in pra;cedenci. 
Hahitat in Indla , GalUa , Hispania. Hahui Jlorentem rnensibus Augusto et 

Seftemh. 
Obs. Exemplaria culca in hortls snnt fcrc glabra. Qu£ vidi in Bclgio sunt Jnagis 
pilosa , neque puala habcnt crcnata : Alpina demum atque Hispanica sunt 

villosissima yfoliorumque lacinia: et pinnuU sunt ipsis angustiores^ 

117. Malva lobata. (Tab. XVIII. f 4.) 

M. Foliis subcordacis quinque - lobacis crenacis tomencosis : floribus axilla- 

ribus ec fastigiatis. 
Caulis ramosus , tomencosus , tit ec coca planca. 
Folia alcerna, subcordata , quinquelobaca , lobis crenacis nec profundis : sti- 

puL^ ovat.r , parvs. 
Flores axillares , solitarii •, in summitate caulis -et ramorum fastigiati. . «, 
Calycis exterioris foliola ovaca. • 

CoroUa purpurascens , magna , petalis supra obcordatis , crenulatis. 
Reliqua deerani excmplari sicco , quod vidi apud D. de Jussicu. 

1 z8. Ma|^A Abulensis. ( Tab. XXXIV. f. 3. ) 

M. Caule scabro-tomentoso ; foliorum inferiorum basi concavo-arcuata , 

superiorum cuneiformi : floribus breviter pedunculatis. 
Cauli^ teres , tomencpsus uc er coca planca , plusquam bipedalis. 
Folia inleriora longissirae peciolaca , basi nonnihil concava j semi-circularia 

indivisa, quinque.angulaM, anguhs obtusis crenaris ; superiorasensim bre- 

vius peciolaca , basi cuneiformia , supra 5-3-lobaca , lobis profundis crenaco- 

dentatis : stipuL^e ovato-lanceolarae. 
Flores solitarii aliquando bini , ad stipulas bifidas axillares breviter peduncu- . 

lati in surajno caule. [77] 
Calycis exterions foliola ova^laiiceolata. 
Coroila ut in prxcedenri at minor. 

Reltqua deerant in e.xemplarl sicco communicaio a D. de j4sso. 
Habitat in hispania prope opp. Mugnostdlo dUionis ^bulensis. 
Hxc species distinguitur a relLquLsfoliorum iuperiorumbasi cuneiformi; inferlo" 
rum vi.ro , obtuse arcuata. 

• 
119. Malva Sinensis. (Tab. XXV. fig. 4. ) 

M. Cauie lierbaceo reclinato glaberrimo : foliis quinquelobatis obtusis crff* 

naris : floribus speciosis axillaribus numerosis. 
Caulis teres , glaberrimus f ut et tota planta ) erecto-reclinatus ^ bipedalis. 
Folia longe petiolata , cordata , quinquelobata , lobis bbtusis , crenatis. Stipul£ 

lanceolata: , patenres , acutx. 
Flores numeposi ^ -6 ad singulas axillas pedunculati. 
Calycis exterioris foliob. ovata. 
Corolla ex quinque petalis magnis , albicantibus , ab unguibus angustissimis 

versus apices lineis saturate purpureis ornati. 
Stamina numerosa purpurea *anrhera: nigricantes. Tubus purpureus. 
Germen globoso-compressum , glaberrimum;stylussimplex lo-fidus tstigmata 

violacea. 
Fructus intra calycem : capsulx decem , muticse. 
Habitat in China. Q. Habul jLorentem mensibus Augusto > Septemb. et Octoh. 

Colitur in R. h. P. 

1 50. Malva Mauritiana. Lin, (Tab. XXV. %. 2. ) 

M. Caule erecto subglabro : foliis cordatis crenatis quinquelobatis 5 floribirs 

numerosis magnis riibescentibus ^ stipulis connatis, 
M. Caule erecto herbaceo , foliis quinquelobatis obtusis , pedunculis petio- 

lisque glabriusculis. ii/z. 5/7. /7/cz/2r /z". 15. 
Malva hederaceo folio. Bauh.pm, 315. 
Radix perpendicularis , ramosissima , ramis fibrosis, 
Caulis erectus , ramosus 4-j-pedalis. 
Folia longe petiolata , magna , glabra ( ut et tota planta ) j quinquelobata , lobis 

obtusis. StipuLx latae , acuminatx , connatx. 
Flores subquinque in uuaquaque axilla pedunculati, pedunculis erectis , petiolo 

brevioribus. 
Calycis exterioris foliola ovato-lanceolata, • 

CoroIIx petala quir\^ue subrubra , supra latissima , emarginata , unguibus aa- 

gustata , et inter singulos ungues glandula pilbsa , alba, 
Stamina numerosa , purpurea , quasi imbricata, 
Reliqua ut in prxcedenti. 
Habitat in Lusitania , Italia ^ Hispania. Q. Habui Jlorentem a mcnst lulia 

usque ad Septemb, Colitur in R. h. P. 
Obs.' I. Quifolia allqua imo a qui ramulos malvarum MauritianA atque Sinen- 

sis desiccatos prdsertim yideat , p.oterit utrasque confundtre , quoniam illce. varht foilorum ac lohorum figura ; at qui vlvas utrasque , atque singularum 
plures i utego fecL ^plantas attente exuinlnant , divcrsas nedum inter se y 
sed et a sequenti procu ' dubio fatebitur. 
Obs. II. Ex M. Mauritiaria: cortuefi ras erui /nollissimas , quas aptissltnas rc- 
puto ad opera textiha construenda. 

131. Malva Sylvestris. Z//7. ( TMib. XXVI. fig 2.) 

M.. Caule scabro :foliis 5-7-lobatis crenato-deiitatis , calyce exteriori submo- 

nophyilo. 
M. Caule scabro : foliis 5-7-lobatis, acutis , petiolis pedunculisque pilosis. 

'\J\x\. Sp. plont.n'^ . I j. • ■ 

M. Foliis quiuquelobatis serratis , obtusis ,calycurn toliolis exteriorlbus subtri- 

fidis. Nek. Crt7//oi. /'. 294. 
Mauve sauvage. Lamarck. F/or-- Frang. n°. 7 5~. §• 3. 
Cauiis erectus , parte iufeviori<c]uaiuloque reclinatus, bipedalis , ramosus.' 
Folia longe periolata , cordata , supra'glabra , 5-7-nervia, nervis scabris : infe- 

riora septemlobara , crenata \ superiora quinquelobara , dentata. Stipul.B 

ovato-acuta: , ciliat.r. 
Flores 5-^in singulis axillis , pedunculati , pedunculis erectis , unifloris , vix 

pollicaribus. 
Calyx exrerior sxpe monophyllus , profunde partirus in tria foliola , ovata , 

basi adhxrentia calyci inreriori. 
CoroUa magna , patens, subcoerulea , pet.alis oblongis , profunde cordatis , 

unguibus viUosis. 
Reliqua ur in prxcedentl. 
Capsulx 10-12, 
J-lahitat in Europit viis circa agros. Floret a mense lunlo usque ad Octob. V, V^ 

Colitur in R. h. P. 
Not. Plures vidi in agris caule dccumbeiite , imo prostrato. 
HdC species sufficienter distinguit r a reliquis calyce extcriori S£pissime monc- 

•phyllo , quamquam projunde trfido , adco ut media videatur inter Malvas et 

■ Lavateras. 

1 32. Malva verticillata. i/n.(Tab. XXV. f. }. ) 

M. Caule erecto : foliis angulatis : floribus axillaribus glomeratls sessllibus \ 

calycibus sc.abris. l^in. Spec. plant. n° . 17. 
Radix teres , napiformis , hbris iainumerls semi-pedalibus. 
Caulis reres , subglaber , erecrus , bipedalis , interne ranlDsus , ramis erectls , 

spica densa aphylia terminatus. 
Folia glabra \ inferiora renifcrnu-lobata , media ec superlora cordata , quinque- 

lobara , crenata. Stipuix lanceolatx. 
Flores subverticillari , ad axillas glomeratl , floreimo brevlter pedunculato, re- 
^ licjuis sessilibus. 
■Calyx exterior ex tribus foliolls angusre lanceolatls : Interlor paulo longior , 

scaber. .-^79] . . . - ; 

CoroUa calyce duplo maior , petalis ligulatis , albis , apice purparascentibus j 

eniarginatis. 
Tubus corolla brevior , stamina sustinens prope apicem. 
Geruien orbiculato-compressum. Stigmata alba , revoiuta. 
Fructus intra calycem. Capsula: decem. 
Habicat in China. Q. Habui jLorcnum mensibus lunio , lullo j Augusto. Co' 

itturin R. h, P. 

153. Malva rotundifolia. Zi«. (Tab. XXVI. f. 3.) 

M. Caule prostrato rubescente j foliis cordatis orbiculatis pUcatis ^-y-lobis y 

pedunculis fructiferis declinatis. Lin. Spec. plant. n". 12. 
Mauve a feuilles rondes. Lamarck. f/ore Franq. n°. 757. §. IL 
Radix perpendicularis , reres. ^ 
Caulis crassus , teres , ruber , subhispidus , ramosus , prostratus bipedalis et 

ultra. 
Folia longlssime petiolata , cordata , subrotunda, crenata , 5-7-lobata , glabra. 

Stipula; laro-acutx , ciliat.ie. 
FIoressKpe quinque in siiigulis axillis , inaequaiis pedtinculati , pedunculis 

unifloris , fructiferis declinatis. 
Calycis exterioris foliola anguste lanceolata. 
Corolla patens , petalis albis , apice purpurascentibus , emarginatis j calyce tri- 

plo longioribus , ad ungues utrimque villosis. 
Stamina et anthera: ut in congeneribus. 
Germen rotundo-compressum : stigmata tredecim quamproxime purpurjscen- 

tia , revoluta. 
Fructus intra calycem : capsulx 13. 
Habitat paisim in viis et agris. Q- FLorct amensc Maio usque ad Novemb. 

Colitur in R. h. P. 

1 34. Malva Nic^nsis. Allion. ( Tab.XXV , f." i . ) 

M. Caule piloso decumbente herbaceo \ foliis subcordatls quinque lobis , lobis 

acutis , peduoculis erectis. Carol. Allion. Flor. Pedimont. n° . i^kJ./?. 40. 
M. Smicrantos : caule procumbente foliis semi-orjbicularibus angulatis serra- 

tis ; floribus axillaribus pedunculatis glomeratis j calycibus fructus patentibus 

coloratis. Trigueros Specim. Flor<z Carmonensis. mss. 
JEx eadem radice ramosa, caules pkires, decumbentes parum ramosi ^-^pe- 

dales , pilis nonnullis rigidis, • ^ 

Folia longe petiolata , petiolis scabris , cordata , quinque lobata , nonnihil pli- 

cata , dentatocrenata. Scipulaj lanceolats , membranaces. 
Flores tres aut quatuor in singulis axillis , pedunculis unifloris , erectis , sub- 

aEqualibus petiolo quadruplo brevioribus. 
Calycis exterioris folioia patentia , subcanaliculata , ovato-lanceolara, ciliata. 
CoroUa patens , allja , apice purpurea , emarginata. 
Reliqua utjn prxcedenti. 
Capsuls undecim subvillos*aE rufescentes : semina nitida. Hahhat In ^gro Nkitnsl et Bitlca , ibi observata ( dicente /iUicnio ) prope 
portum di Limpia a D, Bellardi ; hic a D. Trigucros. Q, Primam vidi J^. 
jlorentem apud me a mense luiio usque ad Novemb. fecundam siccam corn- 
municatam ah Auctore Trlgueros , qui florentem vidit mense Aprili. 

Colitiir In R. h. P. ex seminihus adsportatis a D. Pourret. 

Confiindi nequit cum Malva rotundifolia, caide inprlmls striato , cafyce exieriorl 
latiori , foliis quinquenerviis , nec ita subrotundis , sunt eiiim eius folia Simi- 
orbiculata , pedunculis tandcm subaquaUhus. 

155. Malva Americana. ( Zi/;.Tab XXII. f.z.) 

M. Caiile riibescer.te erecto ranioso : foliis ovato-lanceolatis dentatis : floribus 

solitariis, terminalibas spicatis :capsulis nidentatis. 
M. Foliis cordatis crenatis , floribiis lateralibus solitariis , terminaiibus spicatis. 

L:n. Sp. p!. n". 5. 
Caules teretes, sesquipedales , erecti , rubescentes, pilis a!bis erecto-.adpr.essis , 

ramosi , ramis erectis. 
Folia ovato-lanceolata , dentata , duriuscuh , nonnihil canaliculata , numquam 

erecta ^ petioli sulco longitudinali viiloso. Stipula; lanceolatx , ciliatx. 
Flores axillares solitarii ; terminales vero spicati. 
Calyx exterior ex tribus foliolis angustelanceolatis : interior basi urceolatus, 

penta^^^onus , angnlis compressis prominentibus \ ambo ciliati. 
Corolla lutea, patens, calyce longior :petalis basi angustissimis , supra subovato- 

falcatis, ad meridiem explicatis. 
Tubus brevissimus , stamjna sustinens in superiori parte : anthera: globosx , 

lutex. 
Germen globoso-compressum , pilis albis circa stylum fasciculatis : stylus bre- 

vis , apice decemfidus : stigmata globosa. 
Fructus intra calycem. Capsul.T decem' tridentatcX : denticulorum alter versus 

centrum perpendicularis , reliqui circa peripheriamsuperiorem. 
Habitat in Charcas,Lima ,Tuciimana , et passim in America. Q. Habui fLoren- 

tem mtnsibus Iidio , Augusio , Septemh. CoHtur in R. h. P. 
Obs, M.Tucumana quam niam colui y foUa habet multo maiora , florumquc 

pedunculos longi res. 

1 55, Malva spicata. lin, (Tab. XX. f. 4. ) 

M. Foliis subcordatis crenatis subtrilobatis scabriusculis : floribus axiilari- 

bus solitariis ; teriViinalibus dense spicatis. 
M. Foliis cotdatis , crenatis , tomentosis : sp;cis oblongis , hirtis. Lin. Spec. pl. 

n". 10. _ - 

Caulis teres , tomentosus , ramosus , bipedalis. 
Folia subcordata , subrotunda , crenata , subtrilobata , nonnihil scabra. StipuI.E 

ianceolato-lineares , breves , ciliatce. 
Flores terminales spicati j spica densa hirta j axillares solit:y:ii. 
Calyces viUosi : excerioris foliola lanceolata. 
Corolla lutea , calyce paulo maior , petalis obcordatis altero latere breviori. 

Tubus Tubus flavus. Capsuls 1 4 quamproxime. . ■ 

Reliqua ut in prxcedenti. 

Habitat in lamaica. Q- Habui florentem mense Septembn. Colitur in R. h, P, 

137. Malva ovata. ( Tab. XX. f. 2. ) 

M. Caule tomentoso : foliis ovatis dentatis j florlbus spicatis j spica densissima 

oblonga. 
Althia spicata, betonica; folio villosissimo. Sloan. lam. 97. hist, l. pag. 218, 

Tab.\i%.f. !.■ 
Tota pjanta tomentosa. 
Caulis teres , tomentosus. 

Folia ovata, dencata , petioiis teretibus villosissimis. Stipul^ lanceolato-acutse. 
Flores spicati. 
Calyx exterior ex tribus foUolis lanceolato-ciliatis : interioris lacinis lanceola-j 

tcE, valde tomentoss. 
Corolla IiUea , parva. 

Fructus intra calycem rotundo-compressus. Capsulx i i-i J. 
Habitat in Brasilia , observata a Commersonio. F. S. apud D. Thouin. 

138. Malva cAiYciNA. ( Tab. XXII. fig. 4. ) 

M. Foliis cordatis crenatis indivisis piloso - hispidis : floribus solitariis longe 

pedunculatis ; calyce exteriori maximo. 
Caulis teres j cortice rubescente tectus , ramosus , ramis teneris tomentosis : 

an fruticosus ? 
Folia cordata , crenata , indivisa , nonnulla suborbiculata , pilis scabriuscula ; 

breviter petiolata , quinque-nervia. Stipulse parvx , semi - amplexicaules , 

ovat.-E , subrus concavx. 
Flores solitarii , pedunculati , pedunculis geniculatis , petiolo sexties longior 

ribus. 
Calycis exterioris fbliola ovato-lanceolata , latiora et longiora quam in conge- 

neribus , ciliaca , villosa. 
CoroIIa rubescens , petalis calyce duplo longioribus. 
Tubus purpurascens , basi pilosus , stamina sustinens apice et in superficie 

excima. , 

Germen subrotundum : stylus apice multifidus. 
Fructus glpboso-compressus. Capsulse 1 6. dorso suIcatJE. 
Habitat adCaput Bonce Spci. F. S. apud DD, de Lamarck et Thouin y inde 

adsportatam a DD, Thunberg et Sennerat. 

139. Malva tomentosa. Zi/?. 

M. Foliis cordatis crenacis tomentosis : floribus lateralibus congestis J caule 

fruticoso. Lin. Sp.pl. n'^. 1, 
M. Foliis cordatis , crenatis, villosis, Hort, Cliff, 547. 
Caulis frutescens , tomentosus. 
Foiia sine lobis corct^ita , tomentosa. 

M ■Calyx inferior triphyllus. 

Seminum rostra , deciduo flore , brevissima , angulos fructus retusi consti- 

tuentia. 
£x Linn£0 loco citato- Habitat in India. I). 

Obs. Nullibi hanc plantam vidi , ideoque in tneis tabulis desideratur. 
Nota. Malvam kabeo in hibernaculo , quiz necdumjloruit. An eadem tomentosa ? 

Videhimus. Caulis eius est crassus , teres , tomentosus ^ bipeda'is : folia 

altcrna, longe petiolata j [Jigura et magnitudinc TlIUa Europcd) subcordatat 

erenata , parum villosa. StipuU subulat£. 

140. MalvaGangetica. I.in. 

M. Poliis cordatis obtusis scabris ; floribus sessilibus glomeratls : arillis denis 

muticis crenulatis. Lin. Sp.pl. n^. j. 
M. Indica abutili subiotundo folio , flore luteo spicfato. Vluk. phyth. 74./. <?. 
Folia cordata,obtusissima , serrata j strigosa. Stipulx iineares. 
Flores ad ramorum apices glomerati ,sessiles , lutei. 

Seniina disco retuso mutica , margine superiori tuberculis minuiis crenulata. 
Uabitat in India. Q. 
Ncque hanc speciem vidi umquam ; quare ct desidcratur in tabulis. Qu£ vero 

siipni dfxi ex Linn&o dcsumpsi. 

.141. Malva acaulis. Dombey. (T.ab. XXXV. f. 1. ) 
M. Foliis omnibus radicalibus lobatis denticulatis : pedunculis radicalibus 

2-4-floris. 
Radix napiformis , crassa , edulis , pcrennans. Dombcy. 
Caulis nullus. 
Folia omnla radicalia , longe petiolata , petiolis pilis albis stellatis , numero- 

sis ; subrotundo-lobata , inxqualiter et acute denticulata , dentes setulis 

duabus terminati. 
Flores radicales : pedunculis numerosis i-4-florIs, folio brevioribus. 
Calycis exterioris foliola lanceolato acuminata , ciliata : interiorislacinix lats , 

acutie. 
Corolla patens calyce triplo longior , flavescens , exsiccatione viridis : petala 

oblongiuscula , apice subrotunda. 
Stamina hlamenta plura, per tubi superficiem sparsa :anthera: reniformes. 
Germen compressum , villosum. Stylus simplex, apice multifidu^; 
Fructus calyce clausus , orbiculato-compressus , tomentosus. Capsula: fere 20. 

semina rubescentia , reniformia , basi acuta. 
Eabitat in monttbus vulgo Cordillera imperii Pcruam. '^, V- S. communica- 

tama D.'Domhey. P A R S IV, 

S£RRAM (a) COMPLECTENS.' Quamquam sequentem plantam a me examinatam , novum genus reputem , quia 
tamen fructum incompletum observare mihi licuit , characteres ad tempus dum- 
taxat dabo , quoadusque completos acperfectos, inspectis aliis speciminibus ^ 
eruere possim, 

SeRR^ CHARACTER GENERICUS. 

Calyx duplex : exterior foKosus, difFormis, ex tribus foliis cordatls, subrotundis i 

interior minimus , monophyllus , semi - quinque partitus : uterque per- 

sistens. 
Corolla , ut in malvaceis. - 
Stamina filamenta fere decem , superiori tubl superficiei inserta : antherse rc- 

niformes. 
Germen ovatum , tubo obductum , membranis quatuor , aut unica potlus 

4-crenata cinctum : stylus simplex , quinque-partituj. Stigmata globosa. 
Fructus ovatus tomentosus , decem semina oblongo-reniformia continens. 

Num capsula sit unica , an plures , quor loculamenta illius , aut harum nu- 
merus ? incerta omnia j quamquam ex fragmentis novi fructifs, quem nuper- 
rime observavi , capsulam putem unicam 5-Iocularem. 

141. Serra iNcANA. (Tab. XXXV. f. 3.) 

S. Foliis cordatis ovato-truncatis , apice tricrenatis , incanis : floribus solita- 

riis axilkribus subsessilibus. 
Tota planta tomento incana. 

Caulis (siinteger fuit quemvidi) vix tripollicaris , duriusculus, solitarius. 
Folia alterna, petiolata , petiolis longiora , cordata , ovato-truncata , crenis tri- 

bus terminata , media maiore , productiore. Stipulas aut nuUas vidi , auc 

foliola sunt minima , cordata , subrotundo-acuta , venosa. 
Flores axillares , solitarii , subsessiles , maximi ; habita ad plantulam ratione. 
Calycis exterioris folia fere aeque magna ac caulina ; suntque venosa cordata ; 

subrotundo-acuta , apice obtuso. Calyx interior parvus laciniis acutis ciliatis. ( a ) In memoriam D Serra Botanici Hispani, quiFloram insuls Maiorcx omni- 

bus numeris absolutam reliquic , iamque in lucem publicam edirurus prsmatura morte dis- 
cessit. 

. Mij 1» Corolla in slcco viridis , quod eam fuisse flavescentem mJicat , calyce fere 
duplo maior petalis subrotundis , venis saturatioribus notatis. 

Stamina filamenta decem purpurea in tubi parte superiori ( hibiscorum ac 
malvarum more) :aatherx subrotundo-reniformes. 

Germen ovatum , tomentosum , membranulis quatuor ( fort«sse quintam , 
examinando destruxi ) aut potius membrana 4-crenata cinctum. Stylus sim- 
plex, apice quinque-fidus ,Iaciniis riibris tubo longioribus. Stigmata globosa. 

Fructus ut supra in genere. 

Babitat in Arabia , contra insulam Socotora. V. S. commmicatam ab Equite 
losepho Banks. 

Obs. Genus hoc dlffcrt a Malva : i". cafyce cxteriori diffbrmi ; 1°. stigmati-- 
bus V. 30. membranults gcrmcn cingentibus ; 4^. fructu ut ego quidcm arbi- 
tror. A Gossypio ; i^. calyce exteriori triphyllo non monophyllo , 1°. laci- 
niis stiomatiferis V. 3**. memDranulis, A ceteris omnibus monadelphi& ope- 
rihus toto cxlo dist.it. P A Pv S V , 

MALOPAS COMPLECTENS. MaLOPES CHARACTER rROPRIUS, 

Calyx exterior tripliyllus , foliolis latioribus , cordatis , acutls, 

Germen globosum ex pluribus globulis compositum. CapsuLt plures In capl- 

tulum conglomeratx , monospermre , subrotunda; j parte qua inhxrent , 

elongats , angustiores. 

143. MaLOPE MALACOIDES. Zi/z. (Tab. XXXIL f. I. ) ■ 

M. Foliis cordatis ovaris crenatis : florlbus solitariis magnls longissime pedun- 

cularis. 
M Foliis ovatis crenatls siipraglabrls. Lin. Sp.pl. n" . \. 
Malvabetonicxfolio. Moris. hist. i. p. 512../ 5. t. 17./. 11. 
Alcea betonicxfolio flore purpureo violaceo. Barr, v, 1 liJc). 
Malope malacoide. Lamarck , Flore l ranq. n". 75 i^, ■ '"• 

Caulis reres , pubescens , pilis aliquot brevibus ornatus , pedalls.' 
Folia nonnihil cordata , ovato-oblonga , crenata j radicalia numerosa , longe 

petiolata. Stipulx lanceolatLE, acuta: , vixciliatx. 
Flores solitarii , axillares , erecti , pedunculatl j pedunculis petiolo longloribus. 
Caiyx exterior ex tribus toliolis cordatis , latis , acumine acuto terminatis : iii- 

terior duplo longior , semi-guinque - partitus , laciniis acutis. ^"* fS5] .... 

Corolla magiia , patens , purpurea ex quinque petalis basi tubi afExis j supra 

latioribus, subrotundo-crenatis. 
Stamina : filamenta numerosa , parva , maximam tubi superficiem tegentia , 

ipsumque terminantia : antlien^ subrotiuiciK. 
Germenglobosum , ex pluribus globulis compositum : stigmata setacea. 
Fructus intra calyces globosus , ex pluribus capsulis in capitulum glomeratis ; 

capsuL^ monosperma; , globosa: , parte qua inhsrent receptaculo elongats , 

angustiores , supra striatir. 
Habicai in Hetruria et Hispanix, pratis , et in Mauritania. Q. F. V. colitur iti 

R. h. P. 

144. Maiopetrifiba. (Tai^XXVlI. f. 2.) 

M. Foliis crassis trinerviis trifidis dentatis : floribus solitariis axillaribtts lon- 

gisslme pedunculatis. 
M. Foliis Isevibus acute-Iobatis trinervibus. Vulgo Malva dc dehesa. Trigueros, 

Spec. Florx, Carmonensis. mss. 
Radix unica , Ixvis , lignosa , inferius dichotome divisa. 
Caulis teres , durus , inordinate ramosus , ramis herbaceis , sesquipedalis. 
Folia crassiascula , oblonga , glabra, inordinate dentata , trinervia , acute trilc- 

batajraro lobis quinque: petioli villosi. Stipulx subovata: acutse. 
Flores axillares , solitarii , pedunculis foliis fere longioribus. 
Calyx exterior ut in prxcedenti at crenulatus j interioris lacinis nervo longitu- 

dniali villoso, hic post efflorescentiam inflatus. 
Corolla : figura ac magnicudine prxcedentis , petalis purpureo incarnatis , striis 

longitudinalibus violascentibus , unguibus subcceruleis. 
Reliqua ut in praecedenti. 
Habiiat in pratis Btetica prope Carmonam. Floret extremo Aprili Q- Ohservata 

a D.di Trigueros j qui et exemplar mihi communicavit. 
Nota. 'Exemplar Africanum vidi apud D. de Lamarck ipsi communicatum a D, 

Wahl , quod ab hac nostra M. Trijida parum diffcrt. Folia habet sinuata , 

denticulata , lobis tribus , medio ionglore ai obtuso : caulem hirsutum rubes- 

centem : reliqua sunt ipsi cum trifida communia. Folium huius varietatis sisiit 

Tab. 27. lit. X. 

145. MaLOPE MULTIFLORA. 

M. Foliis subrotundis crenatis villosis : floribus 3-4.axilIaribus. Triguercs ,Sp. 

Florce Carm. mss. 
Caulis vix semi-pedalis , parum ramosus. 
Folia subrotunda , crenata , villosa. 
Flores axillares parvi, tres aut quatuor in singulis axillis. 
Calyces villosi. 
CoroIIa alba. 

Fructus (habitaproportione) maior quam in ceteris. gk 

Habitatin Bceticiz pratis prope Hispalim et Carmonam.Q. ObservataYDmde 

Trigueros. Quum specimen videam, deimeabo j ac primo quoque tempore cum 

aliis plantis incidendum dabo. P AR S VI. 

LAVATERAS C M P L E C T E N S. 

Lavater^ character proprius. 

Calyx exterior monophyllus trifidus : capsuls in orbem poslto: , monospermie, 
stigmatum numero respondentes. Reliqua.utin malva. 

* Caulis frutlcosus. 

146. Lavatera arborea. Z!,//7. 

L. Caule arboreo , foliis septem-angularibus tomentosis plicatis ; pedunculis 

confertis unifloris axillaribus. Lin. Spec, pl. n*'. i. Hort. Ups. 202. Hort. 

Clif. u8- . . 

Malva arborea Veneta dicta , parvo flore. Bauh. pin. 515. 
Malva arborescens. Dod. pempt. (J 5 5 . 
Caulisarboreus brachii humani crassitiei,octo pedum altitudinis quamproxime, 

ramosissimus , glaber ut et ramuli et petioli. 
Folia alterna , numerosa , fere pedalia , cordata , subrotundo-septemangulata, 

angulis obtusis j septemnervia , nervis albis , subcylindricis , protuberanti- 

bus imollia, leviter tomentosa, nonnihil plicata , petiolis br.eviora. Scipuls 

breves , glabrx , apice acuminatx , basi latx. 
Reliqua non vidi : hulus enim speciei planto: plures , quas colui , in altitudi- 

nem eximiam provenerunt , at nuUos protulerunt flores. 
Habitat inier Pisas et Liburnum. Q^. Colitur in R. h. P. 

147. LaVATERA MICANS. Zi/7. 

L. Caule arboreo , foliis septem-angularibus acutis crenatls pllcatis tomento- 

sis , racemis terminalibus. Lin. Sp.pl. n°. 2. 
Malva foliis mollibus undulatis, in margine superius micis sulphureis ad solem 

splendentibus donatis. Moris. hist. i. p. 523 S. ^.t. 17./. 3. 
Habitat in Hispania, Lusitania. I). F. V. at dabiam. Quartintabulis desidi- 

ratur eius figura. 

148. Lavatera olbia. Lin. (Tab. XXXII. f. 2.) 

L. Foliis dentatis, inferioribus quinquelobatis , superlorlbus ttllobatls acutls ; 

J.obo medio duplo longiore : floribus soKcariis. 
L. Caule fruticoso, foliis quinque lobo-hastatis j floribus soiitarlis. Lin. Sp, 

plant. n°. }. [87] 
Lavaterea feulUes polntaes. Lamarck , F/ore Frang.n". 755. §. j. 
Althsa frutescens rolio acuto virentc molli flore specioso. Pluk. phyt. tom . 

'i.fig. I. 
Caulis fruticosus , teres , ramosus , supra villosus , 5-pedalis , subruber. 
Foiia mollia , albicaiitia , tomentosa , insqualiter serrata \ inferiora subcordato- 

hastata , quinque angulata : superiora ovato-tricuspidata , lobo medio angus- 

taco , acuto oblongo. Stipulx ovato-lanceolata: , villosae. 
Flores breviter pedunculati , axillares solitarii , rarissime bini j terminale? 

spicati. 
Calyx exterior ovatus , trifidus ; laciniis subrotundo-acutis : interior maior , 

semi-quinque partitus , laciniis lanceolatis acutis. 
Corolla magna , patentissima , purpureo-rubescens : petala quinque cordi- 

formia, unguibus angustatis , pilis albis opertis, tubo incarnato inserta. 
Stamina in superficie et tubi apice numerosissima , purpurea j antherje reni- 

formes, 
Germen subrotundo-compressum, io-sulcatum : stylus cyllndricus sub 10-par- 

titus : stigmata longa , recurva. 
Pructus intra calycem , germinis figura. Capsulx sub 2 o , monospermse , nigrae , 

glabrx„in orbem cono striato crasso affixx. 
Habitat in Gallia nuridionali. ^)- V- V. apud me fiorcntcm mmsibus lun. Jul. 

Aug. Septimb. CoUtur in R. h. P. 
Obs. CapsuU maiur& carinam referunt , includcntem magnam partem seminis , 

cuius pars , illa scdicct qud, axi est proxima , nuda apparet , ex eo scUicet , 

quodpelliculit ,qu£ capsuU partem internam efformabant ^ axi adhxreant , 

seminibus decidentibus 

14^. Lavatera TRiLOBA. Lin. ( Tab. XXXLf. i.) 

L. Foliis subcordatis obsolete trilobis in triangulum plicatis , crenatis : stipulis 

cordatis : pedunculis aggregatis unifloris. 
L. Caule fruticoso foliis subcordatis , rotundatis crenatis j stipulis cordatis , pe- 

dunculis aggregatis unifloris. Lin. Sp. pL no. 4. 
Malva foliis subcordatis trilobis obtusis serratis villosis. Hort. Cliff'. 3 47. 
Althxa fruticans Hispanica , aceris monspessulani incanis foliis , grandiflora 

saponem spirans. Pluk.alm. 24. t. 8./. 3. 
Toia planta tomentosa pilis minimis , eisque immixtis aliis maioribus ppice 

stellatis. 
Caulis teres ramosus j-^-pedalis. 
Folia alterna petiolata , petiolis breviora , subcordata , subrotunda , crenata , 

limbo ita revoluto ut sint triangularia. Stipuls cordats , latx, acuminatce , 

serratje. 
Flotes axillares : pedunculitres quamproxime uniflori in singulis axillis, erecti , 

petiolo breviores. 
Calycis exterioris laciniE laro-cordatcX , acuminatx. Calyx interior duplo maior 

pentagorio-acuminatus , angulis prominentibus. 
Corolla magna , patens , dilute purpurea j petalorum unguibus albis , pilosis. Stamina numerosa , alba , per integram tere tiibi superficiem spar^a : antherx 

ma^HcC reniformes. 
Capsula; subquindecim in orbem posira: circacolumnam acumine terminatam. 
Reliqua ut in prxcedenti, 
Nabitat in Hispanla Gallia. Vi.ii jlorenicm a mense lulio usque ad Octoh. 

in R. h. P, 

150. Lavatera Lusitanica. li;j. 

L. Caule fruticoso foliis septem-angularibus tomentosis plicatis j racemls ter- 

minalibus. Lin. Sp. pl. n". 5. 
Althxa frutescens lusitanica folio ampliore minus incano. Tournefort. inst. 97. 
Habitat in Lusitania , Cap. B. Spei I). V. siccam ^ at dubiam. 

151. Lavatera Americana. Lin. 

L. Caule fruticoso , foliis cordatis indivisis crenatis , acuminacis tomentosis , 

pedunculis soHtariis unifloris. Lin. Sp. pl. «", G. Amanit. Acad.p. 400. 
CauHs frutescens tomentosus uti rota planta. 

Folia petioiata oblongo-cordata , acute crenata , vel denriculata , acuminata , 
, l nervosa , utrimque tomentosa , subtus pallidiora. Sripulx lanceolatx , de-" 

cidua;. 
Flores axillares, solitarii : pedunculi erecri , uniflori, longitudine perloli. Ra- 

mulus etiam floriflorus ex eadem aia folii. 
Calyx exterior maior , foliolis cordatis , coadunatis , levissime tomentosis, Ex 

Linnao loco supra citato. 
Habicatin lamaica. ^. Nullibividi. 

152. Lavatera maritima." Gow^rt. (Tab. XXXn. f. 3.) 

L. Foliis cordatis , subrotundo-Iobatis crenatis tomentosis j floribus solitariis. . 
L. Caule frutlcoso-Ianato : foliis cordaro-orbiculatis , quinque lobis , obtusis , 

crenaris j pedunculis uniflorls , sripulis setaceis deciduis. Ant. Gouan. illust. 

et observation. Botanic.p. 46. T. lyf. 2. 
Althara frutescens folio rotundiori incano. Bau/i. pin. 3 1 (J. 
Lavatere a feullles rondes. Lamarck , Flore Franc. n°. 75 5. §• 4. 
Caulis frucicosus subruber , fascicuiis pilosls coopercus ica parvis uc globuli 

farinacei videtmcur primo obrucu ; ramosus , bipedalls ec ulcra. 
Folia in vetustioribus parva , cordara , romentosa , subrotunda , crenata , non- 

nihil plicata , quinque nervia : in junioribus plantis et ramis duplo maiora. 

(fereduorum pollicum diametri.)StIpuIx subulats , parvae , tomentosa:. 
Flores axillares , solitarii , raro bini , pedunculaci , pedunculls declinacls , pe- 

tiolo brevlorlbus. 
Calycls excerioris lacinis ovato-acutx, interioris duplo maiores, lanceolar^. 
CoroIIa magna , patentissima , albescens , petalis obcordatls ; unguibus angus- 

tissimis purpureis. 
Stamina alba numerosa : cubus atro-purpureus. 

Germeii Germeii orblcukco - compressum : stylus multifidus : stigmata oblotiga re- 
voliita, 

Fmccus intra calycem ex i i capsuUs composlcus. Capsuk renlformes circa co- 
lumnam cono acuminaco , brevi terminatam. 

Habitat in Gallia meridionali et in Hispania. I). K. V. fiorentem mensibus 
lulio , Aug. Se£t. in R. h. P, 

Obs. Quamquam Ant. Gouani descrlptio ab hacmca differat j eamdem plantam 
designasse mecum arbitror : vidi enim exemplar siccum quod ipse mislt ad 
D. de Jussieu : atque in eo reperi fiores duplo et ampitus maiores quam 
in Malva rotundifoUa j pedunculos foliis breviords , calycemque exteriorem 
monophyllum , non vero ex tribus foliolls ovatis acutis ut ipse asseverat, alias 
enirn non ad Lavateras _, Sid ad Malvas esset amandanda h&c species. 

t * Caulis herbaceus, 

I j j. Lavatera Thuringiaca. Zm. (Tab. XXXI. f. 3. ) 

L. Folils inferloribus cordatls crenatis subrotundo-lobatls ; summls hastatis j 

pedunculls longls solltarlls uniflorls. 
L, Caule herbaceoj fructlbus denudatls , calycibus inclsis. Lin. Sp. pl. n'^. 7. 

Hort. Ups. io?. 
Althea Thuringiaca gradiflora. Z>i//. ^'M. 9. 2".' 8. 
Caulis herbaceus , ramosus. 
Folia Inferiora cordata , crenata , subrotundo-Iobata : superiora hastata jbrevi- 

ter petlolata. Scipulse lanceolacse, " 
Flores axIUares , solicarll , pedunculacl ; pedunculis folio longiorlbus. 
Calyces subromentosi : exterioris laclnix cordatx , acumlne acutissimo termi- 

nar.x j Interioris oblongx , acutae. 
CoroUa magna patens , subvlolacea j petalls emarginatis. 
Capsulx suD 1 4. In orbem clrca columnam acumine rerminatam, 
Reliqua ut In prscedentl. 

Habitat in Pannonla y Tartaria, Suecia,Gtrmania , &c.ad sepes, I)". 
V. S. communicatam a D. de Jussieu, 

154. Lavatera Cretica. Lin. (Tab. XXXII. f. i.) 

L. Caule erecro scabro : fohis cordaris sepremangulatls , superloribus acutis 

floribus confertls axillarlbus ; pedunculis erectls unifloris. _ . 

L. Caule erecto , ramis inferioribus dlffusis , pedunculls confertis unlfloris ,' 

folils lobaris, superiorlbus acutls. Lin. Spe.pl. n° . 8. Hort. Ups. zoz. Jacq. 

Hgrt. T. 41. 
Malva creriea annua alrissima , flore parvo ad alas umbellato. Tournef. Cor. 2. 
Radix nbrosa, fibris crassis, pedalibus, quce innumerls aliis capiUaribus scarent. 
Caulis reres , scaber, qulnquepedalis , ramosus, ramls inferiorlbus difFusis. 
Folia longe periolara , mollissima , romenrosa , denrata , sepremangulara ; su- 

periorum angulis acutioribus, Sripulx lanceolara; , cillarse , arcuaro-erecCcX, 
■ . N Flores axillares , quatuor fere insingulis axillis, pedunculiti ; pedunculls erec- 

tis, uniHoris. 
Calyx exterior cyathiformis , laciniis ovatis: interior paulo longior , suprapen- 

tagonus , laciniis lanceolatis. 
Coroila calyce duplo longior dilute ccerulea ; petalis oblongis emai-ginaris. 
Germen rotundo-compressum , deojmsulcatum: stylus simplex , stigmara de- 

cem. 
Fructus glaber intra calycem. Capsulx decem circa columnam hemlsphxrio 

terminatam , in cuius apice acumen exstat minimum : qux fructu maturo 

evanescunt , remanentibus tunc capsulis nigris in orBem positis , foramine 

^interiecto in earum centro. 
Habitat in Crua. Q. Hcibuijlorentetn meiisibus litnio , luUo , Augtisto. Coiiiur 

in R. k. P. 

155. Lavatera trimestris. Zi/z. ( Tab. XXXI. f. z. ) 

L. Caule herbaceo scabro, foliis inferloribus subrotundis; medlis quinquelo- 

batis acutis \ summis lobo medio longiore : fructibus orbiculo tectis. 
L. Ca.ule scabro herbaceo , foliis lanceolatis , pedunculis unitloris , fructibus 

orbiculo tectis. Lin, Spec.plant. n°. 9. Hort. Ups. Z03. 
Malva folio vario. Bauh. pin. 315. prod. 137. T. 157. 
Lavatera folii-s cordato-obtusis quinquelobis radice annua , fructu operculato. 

Trioueros. Spicim. Flord Carm. 
L, Foliis ovalibus angulatis trilobis , valde villosis , radice perenni. Idem ibid. 
Lavater* a grandes fleurs. Lamarck,' Flore Fn:/2f. «'^. 75 5. §. i. 
Radix napiirormis , mediocris , alba , barbis patulis. 
Canlis teres , scaber , bipedalis , ramosus , ramis inferioribus tere horizonta- 

libus. 
-Folia crenato-dentata , glabra , longe pedunculata , sensim versus apicem an- 

gustiora , airutiora. Stipuls ovatolanceolatx , ciliatce , arcuato-recta*. 
Flores pulcherrimi , solitarii , axillares , pedunculati j pedunculis petiolo bre- 

vioribus. 
Calyx exterior semi-trifidus , laciniis carinaris : interior maior j laciniis lanceo- 

latis , margine crispis. 
Corolla magna, campanulato patens ; dilute incarnata, lineis albicantibus no- 

tara, petalis supralatioribus , crenatis , sxpe revolutis J unguium marginibus 

saturate purpureis. 
Stamina numerosa: antherx reniformes. 
Germen subhemisphxricum, glaberrimum : stylus multifidus :stigmata dilute- 

incarnata , tubo longiora , iasciculata 15-18. 
Tubus basi pentagonus albus , supra purpureus. Ibi exstant quinque cellulx 

perpendiculares , antice fissx. 
Fructus hemisphxricus, inferne convexus , supra operculo rectus circulari, con- 

cavo , glabro. 
Habitat in Syria , Hispania , Gallia. Narbonensi. Q. H.ibui jlorentzm mensi- 

bus lulio , Aiio. Scpt, Colitur ni R. h. P. SpecUs tnulmm yarla , idque constanter. An vanetates? an sp^cie diversA , e<e 

prasertim qua radice ajinua et pcrenni differunt? 
In vasis etiam parvulis optime conservantur si quotidie et copiose irrigentur , 

quibus cuhicula ornari possunt jLoribus speciosis atquc numerosis ^ idque per 

quinquedecim dies et amplius. P AR S V I I, 

ALTHAEAS COMPLECTENS. Alth^^ character proprius,' 

Calyx exrerior ^j-p fidus. Reliqiia lU in Malva. 

^* Capsuh marglne membranaceo sulcato circumdata. 

1 5(J. Alth^a RosEA. (Tab. XXVIII. f. I. ) 

A. Caule erecto : foliis rugosis , cordatis 5-7-angulatis crenatis. 

Alcea foliis sinuato angulosis. Lin.Spec.pl. Gener. Alc. n'^ . i. 

Malva rosea folio subrotundo. ^^«^/z. /fi/z. 313. • 

Malva hortensis. Dod. Pempt. 652. 

Alcee rose. Lamarck^ Encyc. n° . i. 

Caulis erectus , cra^us , pilosus , infejCHj^^famosus , 4-(3-pedaIis , spica florum 

longissima terminatus. 
Folia petiolata, cordata, ^-y-angulata , angulis «^epe obtusis , crenatis , mol- 

lia jtugosa, nervis septem protuberantibus : qucc vero sub singulis floribus 

reperiuntur , parva , ovato-trilobata , lobo medio productiore. Stipulse latce , 

laciniata:, laciniis 5-4 lanceolacis inxqualibus , ciliacis , marcescentibus. 
Flores axillares subsolitarii , brev.iter pedunculatf, spicati, corolla explicata 

declinati. _ , 

Calyces tomentosi : exterior hemispliEricus 5-S-fidus : interior duplo longior, 

laciniis in utrisque lanceolatis. 
Corolla rosea,maxima, patens : petalis latissimis , subcrenatis : unguibuscra«- 

-sis , villosis , angustatis. 
Stamina , filamenta aiba , numerosissima per tubi superficiem et apicem sparsa , 

quorum nonnulla in petala abeunt saepissime , quum flos est mulciplex i 

antherae parv^e. 
Germen orbiculato-cornpressym , multisulcarum , subtomentosum. Stylus brcr 

vis colu mnaris. Stismaanumerosa , alba, oblonga , revoluca. 

Nij Frucms magnus intra calycem auctum : capsul:e numerosx ( subtriglnta ) reni- 
fornies , compressx , membrana profunde sulcata ,'circumdatx : semen reni- 
forme nigrum. 

Habitat in Oricnce, q^. Habui Jlorencem a mensc lunio usquc ad Octob. Colic, 
in R, h. P. 

157. Ai.TH^A FiciroLiA. (Tab. XXVIII. f. 2. ) 

A. Caule erecto : foliis inferioribus palmatis-y-lobatis crenatis : superloribus 

hastatis. 
Alcea foliis palmatis. Lln. Sp. pLint. Gen, Alc. n". 1. 
Alcee a feuilles de figuier. Lamarckj Encyc. n°. i. 
Malva rosea folio ficus. Bauh. pin, 515.- 
Malva rqsea peregrina folio ficus obscure viridi. Moris, Hist. plant.pag. 5 14. 

Caulis piloso-scaber , teres , orgialis , spica florum longissima termlnatus. 

Folia inferiora magna , longissime petiolata , petiolis prope folia incrassatis , 
palmata , in septem lacinias semipartita : lacinix crenata:,apiceobtusa'. Me- 
dia 5-lobata, profundius fissi; suprema hastata , crenato-dentata : omnia 
atro-viridia, subtus albicantia. StipulcE lata;, trihda: , lacinlis acutis. 

Flores bini a^illares , breviter pedunculati. 

Corolla lutescens, 

Rcliqua ut in pra;cedenti. 

Habitat in Siberia. cf . J^. F.fioret eodem tcmpore ac Ahh. rosea, Colitur in. 
R. h. P. 

Obs. Flores quandoqu»subrosci, 

158. Alth^a Sinensis. (Tab. XXIX. f. 3.) 

A. Caule erecto glabro , inferne raiTioso : foliis cordatls^cabris crenatis angu- 
■ latis , radice annua. 

Alcee de la Chine. Lamarck^ Encyc. n^ . 3. 
Caulis teres 3-4-pedaIis per toram fere longitudinem floridus , Inferne ramo- 

sus', ramis suberectis.' 
Jolia petiolata , petiolo prope folium sursum incurvo; scabra , cordata , cre- 

nata; inferiora subrotundo-7-angulara : superiora 5-Iobata , lobo medlo 

productiore. Stipulx laciniarx. 
'Flores laxe spicati , axillares , sxpe bini , magni , pulcherrimi,multipllces. 
Calyces tomentosi : exterior globosus 6-8-fidus laciniis lanceolatis ^ interior 

duplo longior. 
Corolla maxima ex phuibus petalis , quincjue gradatim positis , roseis,apice 

purpureis , crenatis , unguibus villosis» 
Reliqua ut in prxcedentibus. 
Hahitat in China. Q. V. V.jlorentem apud me a mense Aagusto ad Novcmb. 

CoUtur in R. h, l^. nomine Alc^e Sinensis. 
Quamquam humilior pr^ticcdcntibus , ipsas superat pukhritudine. Obs. Otnnlum primus 5 quod sciam j hanc plantam descrlpsit D. d& Lamarck 
loco supra citato , qui et calycis exurioris lacinias novem numeravit. 

159. AltH^A CoROMANDELIANA. 

- A. Foliis subtriangularibus crenatis obtusis quinque-nerviisWbtrilobis : floribus 

incarnatis simplicibus solitariis. 
Tchima toutti apud Indos. Comm. herh. 
Caulis herbaceus , tomentosus ut et tota planta. 
Folia petiolata^petiolis'subaEquaIia(qus vidi), subrriangulariajCrenata,obtusaj 

obscure triloba. Stipul^e breves. 
Flores axillares , solitarii , subsessiles. 
Calyx exterior sexfidus : interior duplo longlor semi-quinquefidus , laciniis 

lanceolatis. 
CoroUa magna , patens , incarnata ; petalis quinque lato-oblongis , unguibus 

angustatis •, et inter singula prodeunt calycis laciniE. 
Stamina brevia , numerosa , tubi rubri superficiem tegentia : antherce lutex, 
Germen. . . . Stigmatapurpurea, numerosa, revoluta, tubolongiora. 
Fructus deerat. 
Habitdt in Pc/idickeri, V. S, unicum exemplar apud D. de Jussieu , in herha" 

rio Commersonio, 
TabuU erant incisA quum hoc exemplar examinavi, 
»', 

*i(Jo. Alth^a acaulis. (Tab. XXVII. f. 3.) 
Alt. caule crasso minimo : foliis numerosis , floribus spicatis. 
Alcea chalepensis. R. h. P. Cat. mss. 
Malva rosea folio subrotundo chalepensis acaulos , flore pallide luteo. Moris. 

Hist.plant, p. 514. «^'. 21. 
Ex eadem radice varii prodeunt caules a duobus ad sex pollices altl , divari- 

cati , firmi , erecti , digiti crassitiei , subtomentosi , ut er tota planta. 
Folia longe petiolata j numerosa , crenata , rugosa , cOrdara , rorundato-lobata 

lobis conspicuis in foliis teneribus j in reliquis , obliteratis. Stipuhx latK , 

acuminats , ciliat^. 
Fldres axillares , solitarii , in spicam conglomerati , breviter peduncukti. 
Calyces tomentosi ; exterior hemisphxricus , sexdentatus ; interior c-loboso- 

acuminatus , supra pentagonus , striatus , semi-quinquefidus. 
CoroIIa expetalis quinque pallide luteis unguibus villosis angustis, supra laris, 

emarginatis. 
Stamina filamenta numerosa : anthers renlformes. 
Germen subrotundo-compressum , sulcis sub 2.4 notatum. 

Habitat Q. F,Kin R. h. P. 

Flores explicari non potuerunt hoc aiino, Capsidce tamen die 24 Octohris erant 

magnitudinis figura f, 

* * Capsul^e absque margine membranaceo 

Kfi. Alth^a officinalis, Li,t. (Tab. XXX. £2.) 

Al. Caule erecto tomentoso : foliis cordatis obsolete lobatis tomentosis.. [94] 

Alr.foliis simplicibus tomentosis. Lin. Spec. plant. Gen. Alth. n°. i: 

Al. Dioscoridis et Plmii. Bauk.pL'!. j 1 5. Tournef. j6. 

Guiinauve officinale. Lamarck yFlcrcFranc.n" .-Ci. §. i. 

CaulcS tereres , tomeiicosi , ut et toca planta , 5-4-pedales , erecti. 

Folia cordata , lato-ob!onga, obcuse lobata , crenaro-dentata,%ubplana. Scipulx 
sublineares , arcuaro-ertccx , deciduA'. 

Flores glomerari in racemis axillaribus : flos quiliber brevicer pedunculacus. 

Calyx exceriornovemfidus , laciniis lanceohris : incerior longioi^ laciniis acucis. 

Corolla diluce violacea , pacens , pecalis emarginacis. 

Scamina filamenca plurima , purpurea , dimidiam tubi superflciem occupancia : 
ancherx violaces , reniformes. • 

Germen subrocundo- compressum , sulcarum : srylus mulrifidus : scigmata alba , 
fasciculaca. 

Fruccus (germlnis figura ) Incra calycem. CapsuLx quamproxime i(j. 

Hahitit in Hollandia ^ Anglia ^ •GaTiXy &c. subktimidis. 2^. Habui f.orcntem 
meifsibus luUo , Augusto , Sept. Coiitur in R. h. P. 

Totius plantcc ac radicum usus ojfxinalis adeo est omnibus notus , ut de ipso 
loqui siipervacaneum puteni. (Economicus vcro magni quidem est. Caulium 
enim fihr£ ah invicem separata , cannahina mcthodo , fila pr£'ent mollia , 
subtilia, fortia, candida , quce tincta postmodum ac rite parata materiam 
textoribus subminisirant pcrutilcm. f 

-^ 

161. Alth>-ea cannabina. Zi/7. (Tab. XXX, f. i.) 

Alt. Foliis inferioribus palmatis dentatis ; superioribus hasratis, lacinia media 

longissima. 
Alt. Foliis inferioribus palmatis , superioribus dlgicatis. Li; . Sr. p!. n°. z. 
Altea.cannabina. 5iz««./;i«. 516. Tourncfori. 9^. 
Guimauve a feuilles de chanvre. Lamarck j Flore Franc. n". 7«? 1 . §. 4. 
Caulis erectus , teres , subpilosus , ramosus , orgialis. 
Folia brevirer peciolata , dentata , glabra : inferiora palmata , profundissime 

quinqueparcita : superiora hastata. Stipulx lanceolatx , lineares , incurvx. 
Flores axillares, longissime pedunculaci, gemini jpedunculorum alter uniflorusj 

alter biflorus , aut ramosus. 
Calyx exterior 7-9-fidus laciniis lanceolaris acutis : interior maior pentagonus , 

laciniis apice acuminacis. 
Corolla rosea , campanulato-parens , peralis crenaris. 
Scamina purpurea uc ec tubus : ancbera; atro-parpurex. 
Germen ac reliqua ut in prxcedeuti. 
Habitat in Hungaria ^ Italia , Hispania., Gallia Narbonensi ad Sylvarum mar- 

gines. IL. y. V. in R, h. P.fiorcntem mensibus lulio et Augusto. 

1^5. Alth^a Nareonensis. j^. i?. P. (Tab. XXIX. f. 2. ) 

Alt. Caule tomentoso : foliis cordatis dentacis , inferioribus angularis acutis , 
superiorlbus subhascacis. ..^95]...,,. 
Alt. Foliis trllobis , superioribus subhastatis , leviter villosis. Asso , Introd. in 

Oryctog.p. ij^.n". lyo.tah. $. f. l. 
Alt. Narbonensis. Pourret herb. ( Hicprimus eamreperitpropc Narbonam , atqnt 

nominavit. ) 
Caulis tomentosus , teres , ramosus , tripedalis. 
Folia cordata , dentata, villosa : inferiora angulata , angulis subquinque , laris , 

acutis j superiora subhastata, lacinia media productiore. (Nonnulla prsser- 

tim tenera sunt cordato-oblonga , dentata indivisa. ) Stipuls lanceolata:. 
Hores axillares , solitarii , pedunculati , pedunculis petiolo longioribus , e quo- 

rum parte superiore pedunculus alius prodiit uniflorus. 
Calyx exterior S-jifidus , lacinils ovato-acutis : interior paulo maior semi-quin- 

quefidus. 
CoroIIa dilute vlolacea \ petalis obcordaris. 
St amina : filamenta plurima per tubi superficiem superiorem sparsa : anther^e 

reniformes. 
Germen orbiculato-compressum, sulcatum : stykis multifidus : stigmata ob- 

longiuscula. 
Fructus intra calycem. Capsulae 14 transverse sulcats. 

Jiabitat in GalUa Narbonensi et in Hispania circa Oscam, If,. K. Vx. apud me 
jlorentim mense Augusto , Septemb. Colitur in R. h. P. 

16^. Alth^a hirsuta. Lin. (XXIX. f. i.) 

Alt. Foliis cordatis piloso-hispidls supra glabris : radicalibus numerosis subro- 

tundo-Iobatis , caulinis trilobis , et quinquelobis j pedunculis solitariis uni- 

floris. 
Alt. Foliis trifidis , piloso-hispidis , supra glabris , pedunculis solitariis uai- 

floris. Lln. Sp.pl. n°. j. Hort. Cliff. 549. 
Alt. Foliis radicalibus reniformibus, caullnis palmatis trilobis, et quinquelobis, 

calycibus hispidis. Hall. helv. n°. 1073. 
Alr. hirsuta. Tournefort. 9 8. ~ 
A cea villosa. Bauh. hist. 2. p. 106-7. 
Guimauve velue. Lamaj-ck yFlore Franc.n". 751. §. 3. 
Caules plures ex eadem radice herbacei hispidi ( ut et tota planta , paginis 

foliorum superioribus exceptis ) diffusi , ramosi , bipedales. 
Folia cordata , piloso-hispida , supra glabra , crenato-dentara : radicalia nume- 

rosa , longissime petiolata , subrotundo 5-7-Iobata, loblscrenatis ; caulina 
^-«loba , lobis oblongis , obtusis , denratis. Stipula: ovato-acuta: , hispida:. 
Flores axillares , solitarii , pedunculati •, pedunculis petiolo lorigioribus. 
Calyx exterior octohdus, laciniis profundioribus acutis : interior paulo maior, 

laciniis acutissimis. 
CoroUa dilure purpurascens albicans , parum aperta , calyci subsqualis , petalis 

crenulatis. 
Stamina , filamenta numerosa , per superficiem tubi albi glabri quasi veticilla- 

tim sparsa : antherx parvje subreniformes. 
Germen orbicularc-compressumj 13 sulcis notatum: stylus supra i^fidus. Stig- 

mataincurva. Fructus intra calycem , ipsoque multo minor. Capsulae tot quot stigmata J 

glabrx , nigra;. 
Habitai in GaUi£ , Austrix , hclidi scplbiis ctpassim in Hispania, Q. 
Hahui fiorentcm mmsibus Octobri ct Novcmb. Colitur in R. h. P. 
Calycem exteriorem -j-fiduin ohservavit s&pissime D. Trigueros. Stigmatum ac 

capsularum proinde numerus variat. 

1 G^. Alth^a Ludwigii. Lin. ( Tab. XXX. f. j. ) 

Alt. Caule erecto , foliis subromndo-quinque lobatis, lobis tricrenatis \ flori- 

bus minimis congestis pedunculatis. 
Alt. Foliis lobatis , utrimque nudis , pedunculis congestis unifloris. Lin. Spcc. 

plant. «S, 4. 
Caulis erectus vix pedaiis , subglaber. 
Foiia longe petiolata , subcordata , rotundato-quinquelobata, lobis tricrenatls. 

Stipula: ovato-acutx , ciliatx. 
Flores congesti , axillares , pedunculatl \ pedunculis unifloris petiolo brevio- 

ribus. 
Calyx exterior monophyllus , novemfidus ,Iaciniis acutis : interior elusdem fere 

magnitudinis semiquinque partitus , laciniis lanceolatis , fructifer lanatus , 

aut si mavis , villis albis hirsutissimus. 
CoroIIa calyci sub.i^qualis , alba , vix aperta , petalis subrotundis. 
Stamina filamenta 10-1 z in summit.ate tubi albi brevissimi : anthercc reni- 

formes. 
Germen orbiculato-compressum ,sulc.itum :stylus simplex,brevis, subdecem- 

fidus , stigmata corolla longiora , contorto-revoluta , subvillosa. 
Fructus intra calycem lanatum , basi auctum. CapsuljE subdecem , glabrx. 

Jiabitat in Sicilia, Q, ^. V.fiorentcm apud me menslhus lulio , Augusto. Colit. 
in R. h. P. 

Nota. Mcs, observatlcnes valde discrepant a Linn&anLS loco supra citato : ihl 
enim dicit Cl. Auctor ^ Althxam Ludwigii tota ficie referre Malvam AI- 
ceam ut ovum ovo , quod longe diversum reperi. FoUa enim in M. Alcea. 
multoties maiora^profundiusqucjissa, tum etiam ct acutissima sunt, ut in meis 
tabuiis potcrit observari , quod mininie huic AUhaciZ correspondet : ad hs.c,pe- 
dunculos dicit petiolorum lon gitudine , quos ego brevissimos vidi ; calyx deni- 

. que exterior secundum Cl. Lin. est octofidus qucmego o.-fidum reperi. fartasa 
exemplaria^quti coluijvarietaceserunt Althccx Luui^i. PARS PAR S VIII, 

MALACHRAS COMPLECTENS. MALACHRiE CHARACTER PROPRIUS. 

Calyxfere semper triplex : communls ; involucriformis ex tribus , quinque aut 
pluribus foliis maioribus quam florum capitula :partialis exterior, polyphyllus 
ex8-ii foliolis linearibus aut setis : interior ceteris brevior monophyilus 
semi-quinque-partitus. 

Stylus simplex apice decem-partitus. Capsuk quinque, monosperms, in orbem 
positae. 

Flores capitati. Reliqua ut in Malva. 

16(3, Malachra capitAta. Z//7. (Tab. XXXIII. f. i.) 

M. Caule erecto scabro : foliis cordatis subrotimdo-angulatis denticulatis ri- 

gidis : calyce comniuni triphyllo , septem-floro. 
M. Capsulis pedunculatis triphyllis septem-floris. Lin. Spec.plant. n". \. Slda 

capitata Sp.i.p. ^G^.Act. t/ps. 1743.^. ^J7" ^* ^* 
Caulis crassus , erectus , bipedalis , scaber ut et tota planta , pilis aliquot fasci- 

culatis , aut stellatis. 
Folia pedunculata , cordata , subrotundo-quinque angulata, denticulata : tenera, 

plana \ reliqua nonnihii concava. Stipulx quatuor aut sex subulats , arcuato- 

erectx. 
Flores aggregati pedunculati : pedunculi communes bini , axilkres , hinc inde 

positi , erecti : flos quilibet sessilis. 
Calyx communis ex tribus foliolis subtriangulari-auriculatis , rigidis , acutis , 

subcanaliculatis , petiolis brevibus , in peduneuli communis apice in unum 

eoalitis : ad uniuseuiusque petioli basim stipulie subulatse , et akera ad pune- 

tum ubi in unum eoeunt. 
Calyx proprius unicus , monophyllus , semi-quinquefidus , laeiniis lanceolatis , 

apice'setosis j setis albis. 
CoroIIa patens , flava , petalis subrotundis , integerrimis, 
Staminahlamentaplurima per tubum album sparsa : antherae reniformes, satu- 

rats lutese. . 

Germen globosum , quinque sulcatum : stylus simplex tubo longior , supra 

decemfidus , stellatus. Stigmata globosa, 
Fruetus intra ealycem : capsulse quinque , extus subrotundae , intus angulatae ; 
subtus acuminatic. Semina solitaria , nigrieantia , capsularum figura. • 

Habitat in Caribais locis paludosis. 0. Habui fionntem a mense Septembrb 

CoUturin R, h, P , Flores semel aperiuntur sex aut octo horarum spatio. [98] 

Vanetatcm vidi slccam apud D. de Jussieu, culus folla sunt suhquinqm-lolata 
ut injigura 1. dictiz tabuU , cui comcnit descripiio etjigura P, Car. Pliimic- 
rii , scUica : 

Malacoides altera hirsutlssima flore luteo. 

Malacoides tota villosa flore luteo. P/um. lib. 4./. 18. 

Malva frutescens hirsuta ; floribus luteis in capituhim congestis. Plum. Sp. i. 
ic. 16^. f. I. Burm.j 

1(?7. MalACHRA RADIATA.I//?. (Tab.XXXIlI.fig. 3.) 

M. Caule urente hirsutissimo : foliis palmatis calyce communi ^-C-phyllo' 

multifloro , floribus ebracteatis. 
M. Capitulis pedunculatis pentaphyllis multifloris , foliis palniatis. Lin. Sp. 

plaru.n'^. 1. Sidarndtata.Sp.pl. 1. p. c)6^. 
Malacoides palustris hirsutissimo folio palmata. Plumiermanus. ^.Jig. 17. 
Malacoides alcera hirsutissima. iT/Wfl^e/;;. 
Radix fusiformis , acuminata , recta , fibris longis villosis. 
Caulis teres , tener , viridi-albicans , pilis pungentibus , rufis vestitus ( ut et 

tota planta ) ramosus , altitudinem humanam superans. 
Folia palmata in q,uinque ut plurimum lacinias divisa, crenata , hirsuta, Ixte- 

virentia. Stipul.i: 

Flores aggregati muiti in summitate pedunculi axillarls solitarii , longi. 
Calyx triplex : communis ex qainque aut sex foliolis inxqualibus , oblongis , 

aeuminatis , inlra ampliatis , dentatis , brevissime petiolatis ,in extremitate 

pedunculi communis concurrentibus. 
Partialis exterior ex octo fere {bracteis Plum. ) foliolis llnearibus , anguscis , 
, acutis , interior monophyllus, semi-quinque-partitus. 
CoroIIa purpurascens vix pollicis diametrij pecalis subrotundis crenulatis. 
Tubus coccineus. . . 

Fruccus rotundus , rugosus. Capsulo: qulnque , raonospermx. Semen angulo- 

sum , nigricans. 
Jiabitat in paludosis InsuU Sancti-Dominici. Florct mense Decembri. 
JSIulLbl hanc speciem vidi. vivam aut sifcam :Jiguram tamcn ac descriptioncm cx 

Plumieni matmscriptis dcsumpsi asservaiis apud D. de Jussieu. 

'id. Malachra bracteata. ( Tab. XXXIV. f 1.) 

M. Caule urente : foliis palmacis : capitulis multifloris : floribusminimis brac- 

teati^s. 
Malva villosa spondifolio, flore parvo ex-albido. 5jr/-er. Fr. yEquin. 7J. 
Caulis ut et toca planta hirsutissumis , pilis rufis urentibus numerosis. / 

Folia longe petiolata, cordata , subrotundo - palmata , crenaia , lobis septem 

profundis acuminatis. Sripula; capillares , villosi^. 
Flores aggregati plures ( 1 4 fere ) in' summitate pedunculi solitatii axillaris , 

folio longioris. FIos quilibet breviter pedunculatus , ac fere semper ornatus 

bractea foliosa , subrotundo-acuta. 
Calyx triplex : Communis ex sex aut plunbiis foliolis brevibus , inajqualibus , ovato-acutis ;; 
denticulato-serratis. 
Partialis exterior ex undecim setis villosis , calyce interiore longioribus. Inte- 

rior monophyllus ; semi-quinquefidus , parvus , hirsutus. 
Corolla vix calyce maior albicans , in fundo striis rubris notata , quinque-cre- 

nata. An quinque-petala ? 
Stamina in superficie et summicate tubi : antherK subrotunds. 
Germen globosum ? Srylus simplex apice 8-io-fidus. Stigmata revoluta. 
Fructum non vidi nisi inchoatum , isque erat minimus , subovatus , striis quin- 
^ que ( fortasse capsulis , quum ad maturitatem pervenerit. ) 

Habitat in America. V. S. apud D. dt Jussim. Vnicum exemplar. 

Observ. Plantula , quam in dissertatione de Sidis Sidam plumosam dixi , i/2- 
ter Malachras collocari aliquando poterit , quum quisque vivam examinando , 
id habere reperiat , quod huius generis characteribus convenit. Ego interea 
candide fateor , foliorum veluti coronam , aut involucrum , tum etplumullas 
numerosas suspicionem non parvam mihi attulisse tunc temporis , num Mala- 
chris potius quam Sidis esset annumeranda. FINIS SECUNDvE DI S S E RTATIONIS. Oij TABULARUM EXPLIGATIO.' 

Litterse m. n. denotantmagnitudinemnaturalem, verbi gratiadimidiura 
m. n. significat dimidium magnitudinis naturalis : ubi nuUuin es£ 
signum , ibi magnitudo reprsesentatur naturalis. 

Numerl initiales , figurdrum numeros designant; qui vero ifi fine 
reperiuntur y numeros Dissertationi respondentes. TABULA XIV. 

I. Summita Sidze mollissims , magnitudine 
naturali multo minor. 67 

a Flos integer. b Calyx. c Fructus integer. 
^Capsuta cum tribus semin%us. 

i. Sida: exstipularis pars. ji 

e Calyx subtus inspectus./FiJuctus intra 
calycem. g Capsula. k Semen, 

5. Sidsvesicariaepars. Sp 

k FIos integer. /Genitalia. m Germen Cum 
$tyirs. « Fructus. 

I Portio Malvx Carolinianx. d Fructus. b Capsula clausa. c Eadem aperta 
ut appareant loculamenta. d Germen. 

X. Malva stipulacea, loi 

3. Malva Papaver. loi 

XVI. 

I. Malva elegans. 516 

a Fructus. b Capsula, c Semeii. 
&. Malva Abutiloides m. n. paulo minor. 97 

d Fructus. e Capsula. /Semen. 

3. Malva prostrata. P5 

g Fructus. ACapsuIaclausa.i£a(leinvi]Jcr< 
ta. k Semen. XVII. 

I. Malva iEgyptia. • j j 

a FructuSi b Capsula, c Semen. 

1. MalvaAlcea. , '■ ity : 

<i Calyces. e Tubuscum staminibus./Get- 
men, stylus , stigmata. g Fructus. h Capsula. 
i Semen^fe Folium.infcrius. 

}. Malva Tournefortiana.' m 

XVIIl. 

I. MalvaMoschata. n^ 

a Folium inferius. b Genitalia, c Calyces. 

94 s. Malva virgata. ..Jij 

3 . Malva spithamea , integra. ^^ 

4. Malvalobata. ■.Jizj 

XIX. . , ■ :-Li,,; ,j 
I. Summitas Malvs Per.uvianas,' dfnlnxixi 

a FIos integer. b CoroUa. 
i. Summitas Malvx Limensis. m, 

e Corolla. d Fructus. e Capsula. 

3. Malva Hispauica. iq^ 

/ Fructus intra caly cem inflatUltl, g Idcm 6st 
tra calycem. k Capsula. 

XX. 

I. Malva Cuiieifolia. . jo) l^ttt; J"!. Malvx ovatx summitas. IJ7 a Calyx interior. i Extetior. c Fructus. <£. 

/ i TW^ "^"^ ; ■' (1' V ' Capsula. ^iPcf^um. t tT «T r >•'■ 
a CaIj^L«tetioJ.3lfiteH(A.iFiiktul.<^p-. '• -' -'- -' i-l U O. /.. .'. 
sula. i' Malva fastigiata. 114 

?. Malva angustiioha. .104 .• / Fructus.'^' Capsula. 

.°.i . a eJiijTTij^jj^-' ■.[!! .; ',: :i:^, ; j..:!.: .;■ ; .;, . ■ 

' r . ,. '^- 

e Fructus./Capsula. £- ScflieiK-iidBa ■IuJ/5ln^rMafva'Itagf4n$i^J5ni Kll , niiUifHS 

4. Malva s^cM^. ^ ^ . , ^ ,^xi\r Ai ^M^-J V^\^ ^*'^??' f^ v/"'^"^ ^ ^'^^.^^'^ 

A Calyxexterior. nnteribt ftyctum cptitrr'''.QVoVK,'vauK*. >■ 5SsXiI',V. ,\\> 
nens. I: Fructus. / Capsula. m Petalui^n. 

I. Malva virgata qualiter exstat apud Dillen. 

xxr. ./;•.-„■. iij 

1. Malva grosulariiefolia, sub qua exstatfo- 

I.: Malva retusa. .iii^v,:-:i..;;vli..:.-lte lium.mttt, Liaii/''Io,-i u.Uc £;;.-nf uli.'* 

1. Malva tridactylides. m ..onicn ojIjjsi iki.j;. . 

i:;i ■ > ..''i'7^; ■^ •ir;iri! . a Fructus. i Capsula. e Semen. 

/ Geiiitalia. g Germen cum stylo et stigma- . : .■ j ; 'Ii-.D f .Kpi' 

tibus. /i Fructus. i Capsula. /eSemeni ■ : 3. Malva Capensis. ,1:8 . " r 117 

) ; Malva Subliastataj; zstleT *• icSo';'-*^**? <^ Flos integer. e Calyx exterior qui saepe esr 
■■■rr,.i:: ?!i;-/i' , r, - tettaphyllus. /Interior. g^ Gcniulia. A Ftuctus. 
a Calyces. f Iruaus. .<£Capsula. eSemen. : iCajKula/irSemeai^r-uqa::! iir.ih? •'■. lt~.> 1 

.-i-r;;'. :■ .r..':j?'-.^;'1 ■, ..-:;.:v';. : 
4; Malva Scoparia,:. ;: f' . - ' io<J XXV. 

;)CoroII.; 5Caly<;^s'.)-Genitalia. jGcrmen, i. Malva Niccnsis. 154 

Stylus , Si if .mata. t Calyx fructum continens 
situ nararali « Capsula. -.... '4: , a Calyces. i Fructus. c Capsula. <f Semen. 

.s_/;iv'iD 5 ai.:. XXl^uirJi/tf (aoilo? -. 1. MalvaMauritiana,.it>. n. mulcominor. 130 

^jiMalvaBonariensis. .r.Jf.giivtvlsl/- IJ4 n Calyces. o FructUSiwJ) s.vii.}' 

..'-••.o; '■ , sofrs.iJi^itv';?': .- 
■■..-' Calyces. . .iscIol»vitlv! ., 'j. Malva verticillata, m. n. miiaor. 131 

1. Malva Americana. ■ 135 e Flos intcger. / Petaluni. g' Genitalia. k 

Fructus. 
h Folium infeiius. a Peralum. d Caiyx extc- 
rior. e Interior./Fructus. g Capsula. /1 Semen. 4. Malva Sinensis, iij» 

3. VarictasMalva- Virgatx. 11 jinfine. XXVI. 

. ! jmil ■j.'.l».M Jij] ri..i.'Li'. .s ■.*£wT.'>ia svii;,'.i 

f Fructus. fc Capsula. / Sertjen. ■ i. Malva Parviflora. % "' 110 

■ ' iujjii-^ \> .l-lk-\<:.3 : .,■,..■>}-■.•■;- 

4. Malva Calycina. 138 a Calyces. iPetalum. cFructus. </ Capsula. 

..-wuuiqeiH £yii.W .; «■Semeni.j ;irr," .;. ,rt .";.L:' '':':']/i .'-.tL' M .; 
m Calyx exterior. n Intetior. o Genitalia. 
plnicius, ^.GapsuJair. •■y^-i&or.mb.imui'^ \ z. MalvaSylvestris-, ml n. multa-minor. 151 

,i.lL;'q:',) ''■, .■.■1','i-;!.'-.-., i.-.j 3. Malvarotundifolia. 13 J 

XXIII. ^4. Malva Sherardiana.. ■ | ' to? 

I. Malva; Crispa: pars, m. n. multoties mi- t/ Fios iuteger. g Fructus. H capsula. l-Sc- 
, . jioi. ' '113 mca. 

.■-■■l\r,J •., 3Vj£ 


XXVII. 
I. Malope Malacoides. 
i. Malope Trifida. 


145 i I. 
144 .. 4.. ■;.;:;.■.!■] i-.-iibakU .s 
XXXI. 
■' : ■■ '-:3^'j rO'ili:>oxkD u 
I, LavateraTnloba/f- jj ■xch".:<nl -i .zsrliii^ 

■■'■ ■ • 'i' -~m - ■-: :;■! , ''.y - "■> v 

<2 Calyces. uFructus. c Capsula, <f ^enien, , 
<j Calyx exteridr. l> Ihterior, t^Fructus in- ' ''■"'. --. . ,[ . . 

tra calycem. d Ipse extra illum. e Capsula. 2. Lavatera Trimestris-iSubi.quA e5ti;feliiyiin 

■ - inferius. i J-J 

3. Althxa Acaulis. . . 160 ■■ . ■■.:vj[uidXs.-:'~\/:, ,; 

■ ' ' £ Calyces. / Genitalia. ^ Germen , styliis , 

/ Calyccs, stigmata. A Fructus operculatus, i-Gapstilai 

XXVIII. 5. Lavatera Thuringiaca , sub qua est folium 

inferius. 155 

i. Alfha:a Rosea, m. n. multoties minor.'i 5-5 - ' " ! Jp;';. '■..';;,':; ,.; 

m Calyx exterior. n Fructus. o Capsula, p Se- 
■ a Calyx revolutUs ut genitalia appareant; Tnen, 
i Fructus. c Capsula. d Semen. XXXII, 

1. Altha;aFicifolia, m. n. multoties minor. i. Lavatera Cretica. IJ4 

157 

a Calyces. 6 Exterior. c Fructus. d Capsula. 

XXIX. e Semen. 

1. Altha;a Hirsuta. 164 1. Lavatera OlBia. 14' 

a Folium iuferius. b Calyx extcrior. d Inte- / Calyx exterior. g Genitalia. k Germen, sty- 
rior corollam continens. c Pctalum. e Genita- lus , stigmata. i Fructus. k Capsula, / Eadem 
lia./Fructus. o Semen, sine semine. m Seraen. 

i, Althsa Narbonensis. 163 3. Lavatera Maritima. ij^ 

m Calyces. n Fructus. s Capsula. n Calyces, o Fructus. p Capsula. 

3. Althsa Sinensis , m. n. multoties minor. XXXIII. 

i;8 

1. Malachra Capitata. 16S 

t Fructus. V Capsula. 

a Calyx communis. b Calyx proprius. c Ger- 

XXX. men, stylus , stigmata. d Fructus intra caly- 
cem. e Capsula: quinque superius spectatae. 

I. Althaea Cannabina. l6z f. Capsula unica. 

a Fructus. b Capsula. z. Folium Malachrae , qus varietas esse po- 

test praecedentis. 
z, AlthsEa Officinalis, m. n. duplo minor, 161 3. Malachra Radiata , m. n, minor. 167 

c Calyces. <£Gemtalia. eFructus./Capsula. g Calyces duo persistentes , interior et me- 
j^Semen. dius. k Capsula. k Semen. o Flos integer. 

3. Althxa Ludwigii. i«5 XXXIV. 

^ k Calyces. / Petalum. k Genitalia. / Fructus. i . Sida Brasiliensis , de qua actum est in dis- 
m Capsula. sertatione de Sidis. i8 r»«4i ». Malachra bracteata, 

a Calyces duo, intetior et mcdius. iCalyx 
jnedius. c Interior cum foliolo bracteiformi. 
d CoroUa sccta, cum genitalibus. e Stylus cum 
stigmatibusm. n./ldem auccus. o Tubus cum 
staminibus m. n. s Idem auctus. r Fructus in- 
Choatus. t Idem auctus, 

3. Malva Abulensis. it8 

x Folium inferius; XXXV. 
a. SummUas Malv« Operculat». a Calyces. b Germen cum stylo et stlgmi* 
tibus. c Idem , tubo cinctus stamina sustinente, 
d Fructus cum opcrculo 0, e Fructus sectio. 

1. Malva Acaulis. 141 

/ Fructus. g Capsula. k Semen. 

3, Senra Incana (*)• 14* 

i Flosinteger. / Calyx exterior expansus ut 
interior appareat cum mcmbranis m. n Calyi 
interior. p Germcn, stylus , stigmata. q Idem 
tuboobductum, membranis suftultum. rFruc- 
tus. s Semen. R Ftuctus auctus. S Semen auc- 
10 j tum. 

<*) Ernre ucusque scripcum est Serra vro senra., 


E XTRAiT des Reglstres de rAcademie Royale des Sciences , dic 
premier Mars 1786. 

l^ ous avons examine, par ordre de rAcadcmie, une seconde Dissertation 
latine et botaniquede M. l'Abbe Cavanilles , sur plusieurs genres de la 
famille des Mauves , qui sont le Malva, le Malope j le Lavatcra, VAkhdLa et 
le Malachra. 

Dans le preambule , rAuteur , apres avoir fait quelques observations gene- 
rales sur chacun de ces genres , annonce une troisieme suite de ce travail , qui 
embrassera plusieurs autres genres analogues , dont il donne d'avance un ap- 
pergu pour prendre date de ses recherches. II presente aussi , en forme de Siip- 
plement , des descriptions plus exactes de quelques especes de Sida , deja con- 
signees dans sa premiere Dissertation ; il fait mention des usages auxquels sont 
employees quelques-unes , et des experiences qu'il a faites pour determiner ' 
rutilite de plusieurs autres. On verra sur-tout avec interet celles qu'il a tentees 
sur le Slda Abutilon , pour separer son ccorce de la partie ligneuse , et en tirer 
une filasse propre aux memes usages que celle' du chanvre. Cet usage , deja 
etabli en Chine au rapport du P. dlncarville , n'etoit point connu de M. Ca- 
vanilles, Iorsqu'iI a fait ses essais de culture , de rouissage et de filature du 
S:da j et Ton en peut conclure , ainsi que des faits enonces par lui , que dans 
plusieurs lieux ce Sida peut etre cultive avec succes concurremment avec le 
chanvre. 11 a aussi tire une filasse plus ou moins parfaite de la Mauve frisee , 
et de quelques autres congeneres. La description de cinq nouvelles especes de 
Sida , ajoutees aux quatre-vingt-deux de la premiere Dissertation , termine 
ce Supplement. 

L'Auteur passe ensuite a robjet principal de la Dissertation actuelle , et 
commence par le genre de la Mauve dont il admet, avec Linnee , !e caractere 
generique principal , tire des capsules disposees en anneau , -et du calice exte- 
rieur ordinairement compose de trois folioles , et plus rarement de deux ou 
de quatre. Ses especes sont au nombre de quarante-cinq , dont vingt-une nou- 
velles non decrites par les Auteurs. 11 les subdivise d'apres les capsules poly- 
spermes ou monospermes. Les premieres sont simplement au nombre de quatre, 
dont deux ont chaque capsule biioculaire , caractere qui jusqu'a present n'avoit 

fioint ete observe. La section des capsules monospermes est divisee d'apres 
e nombre et la forme des folioles du*calice exterieur. Le Malopi , second genre 
de cette Dissertation , distinct du precedent par ses capsules ramassees en tete, 
etdont on ne connoissoit qu'une espece , en a trois bien distinctes et caracte- 
tisees avec soin. Le troisieme genre , connu sous le nom de Lavatera , contient 
dix especes toutes connues anterieurement , que FAuteur a successivement 
examinees et determinees , mais sans y rapporter touce la synonymie an- 
cienne , qui lui a paru douteuse , et quil eut ?te cependant utile de verifier. 
Dans le genre suivant , nomme Alth&a , M. Cavanilles a reuni avec raison 
VAlchiea et VAicea de Lihnee , en obseivant que le fruit est le meme dans les 
deux , et que le caractere du nombre des divisions du calice exterieur qui ser- 
voit a les distinguer , devient insuffisant , puisqu'il varie quelquefois dans Tun 

P 6t. dans Tautre. II ne compte que neuf especes deja connues, dont quatre , qul sonc 
les y^lcea de Linnee , se distin,guent seulement par leurs capsules a bords mem 
braneux. Le dernier genre est celui du Malachra , distinct principalement par 
son enveloppe multiflore ; il renferme trois especes , dont une seule est nou- 
velle , a nioins quon n'y ajoute encore le Slda Plumosa de la premiere Disser- 
tarion , lequel , suivant M. Cavanilles , pourra , etant mieux connu , rentrer 
dans ce genrc 

A ce travail sont jointes vingt-une planches bien gravees , contenant soixante- 
huit plantes malvacces , dessinees par l'Auteur , et accompagnces de Tables 
explicatives. 

II pr^sente a la suite un autre genre nouveau , isole , absolument difFerent , 
et faisant partie de la famille des Solanees j qu'il nomme Triguera , en resti- 
luanta celui qu'il avoit ainsi nomme , le nom de Solandra , deja consacre dans 
des ouvrages anterieurs. 

Ce nouveau Triguera , dont il clte deux especes , toutes deux originaires 
d'Espagne , a , selon lui , un calice a cinq divisions , une corolle monopetale 
irreguliere en cloche , plissee a son limbe , et dccoupee en cinq lobes incgaux , 
cinq etamines reunies a la base par une membrane dentce qui enveloppe le 
germe ; celui-ci est surmonte d'un style termine par un stigmate , et devient un 
brou a quatre loges , contenant chacune deux semences. Les feuilles sont alter- 
nes et les fleurs axillaires. Cette Descriprion j que nous n'avons pu vcrifier , 
est un peu incomplette , en ce t]ue Tattache de quelques parties n'y est pas 
assez specifiee. Nous invitons TAuteur a rcparer cette legere omission , et 
nous pensons d'ailleurs que cette seconde Dissertation , qui contient , comme 
la premiere , une suire de plantes nouvelles ajoutees aux anciennes dcja con- 
nues , merite egalement d'etre approuvee par FAcademie. et imprimee sous 
son privilege. 

Au Louvre , ce premier Mars 1786. ^io^zCj Fougeroux de Bondaroy , 
'A. L. DE JussiEU , et le Ch. de Lamarck. 

Je certifie le presenc Extrait conforme a son originat et au jugcment de 
i'Acadimie. A Paris , ce six Mars mil sept cent quatre-vingt-six. 
Signe, lc Marquis DE CoNVORCET. T R I G U E R A (a). 

NOVUM PLANTAE HISPANICAE GENUS E FAMILIA. 
SOLANACEA. Character genericus naturalis. 

■ Ca.lyx quinqu9partitus , persistens j laciniis lato-Linceolatis , erectis ; infiina 
dehiscente. 

Corolla monopetak , campanulata , irregularis , quinquefida , lobis rotundatis. 
Tubus bf evissimus : Faux ampliata , ore .semi-plicato , fere bilabiato , su- 
periore breviore , plicato , reflexo j inferiore ventricoso , erecto , patulo. 

Germen subrotundum , bisulcatum , cinctum et fere tectum margine membra- 
naceo-parvo , quinquedentato , stamnifero , basi mellifluo. Stylus filiformis , 
sraminibus paulo longior , erectus , subulatus : stigma brevissimum , subca- 
pitatum. 

Stamina , filamenta quinque , subjequalia , brevia , linearia, erecta , Membran& 
denticulis exterius inserta. Antherx grandiusculjEj oblongx , sagittatse , com- 
pressae , erecta; , in conum approximatcC. 

Fruetus : Drupa calyce contenta , sicca , membranacea , scariosa , rugosa , qua- 
drilocularis. Receptaculum subrotundo-tetragonum j Dissepimenta loculo- 
rum membranacea , tenuissima , evanescentia. Semina cuilibet loculo nuculas 
binjE , superior et inferior, subovats-compressae , asperulae , uniloculares mp- 
nospermiE : nucleo subrotundo , compresso. 

OBSERVATIONES. 

I. Fructus certlsslrne drupa est , quamvis hacc&formis , sicca et scariosa , veras- 
que llcet minutas nuces continet , epidermide osea nucleum includmte. ( a ) In honorem amici mei D, Candidi Mariae de Trjgueros de Botanica bene merici , qui 
hoc genus reperit in Bcetica, descripsit, mecumque humanissime communicavit cuiqueplura 
alia debeo in hoc opusculo descripta. > 

Ne vero TRiGUER^nomenullampariatambigultajemi quum siipetiori anno idfinj atei 
plantse itididerim , sciant velim , me Trigueram nominasse plantam , quam Commersonius 
frimus reperit, descripsit, atque delineandam curavit , cuinomenPrNXAPETES imppsuit. H^ec 
■certe novum genus constituebat , ut ego dixi; atignorabarB tunc temporis, D. Sdlandri ami- 
cos , ut iacturam repararent, quam dignissimum huius viri noniea fecerat ( expunctum eiiim 
erat a filio.Linnaei e generum catalogo, ut ex Solandra, Hycrocotiies species augeret ) 
plantam , quam ego Trigueram dicebam , ipsos Solandram nominassc. Nunc verp lu- 
bentissime Pent apetem Gommersonis , Solandram et ego nomino , gt noyanj hodieplantanj 
Trigueros dico.' - - . 

Pi; [IIJ 

II. Drupa h<xc, natura suhrotunia et quadrllocularis , ahonu variarc solet , tum 
ji<rura tum loculorum numero. 

III. Huius generis species duce, qux. dumtaxat hucusque cognoscuntur, sunt heiba- 
■ ce£ , anaua , vix pidu/es. Fiorcnt mense maio : atque kabitant in argiliaceis 

Carmcns, , Hispalis j Corduba , et per totamfere infirioreni Bceticam ; ubi eas 
reperit D. de Triguzros , qui exemplar siccum , seniina , discriptionem atque 
obscrvationes mihi humanissime communicavit. 

IV. Differt genus hcc ah Atropa Lin. corolia piicata , antheris approximatis , 
margineme mbranaceo , drupa. A Physaiide Lin. corolla non rotata , caiyce 
fructus non inflato , margine mtmbranaceo j driipa. A Nlcandra D. Adan- 
sonl ,jloribus geminis ,antheris approximatis , calyce , drupa. A Soianotan- 
dem, margine dicto , etdrupa quadriiocuiari , nucuiis j atquc corolia campa- 
nulato-bliabiata. Hinc 

Character generis essentialis. 

Corolla plicaca , campanulato-bilabiata : margo membranaceus germen cin- 
gens quinque-dentatus stamnifer : anchers approximats : drupa sicca , qua- 
clrilocularis , loculis disperniis. 

S p E c I E s. 

1. TriGUERA AMBROSIACA. (Tab. A. ) 

T. Foliis decurrentibus , obovatis serratis villosis. Trigueros. Speclm. Flcfrx 

Carm. mss. 
Cocyledones uc in Dacura ar longiores : suntque sensim acuminaci , glabri , in- 

tegerrimi , saturate virides. 
Radix unica parva , teres , hbrillis paucis stipata. 

Caulis fere pedalis herbaceus , fistulosus , angulacus , ramis axillaribus paucis. 
Folia alterna , sessilia , decurrenria , lato-obovalia , venosa , villosa , serrara , 

dentibus grandiusculis distantibus. 
Flores axillares subnutantes pedunculati : pedunculus bifurcatus , biflorus j bi- 

furcationibus ipso duplo longioribus , villosis. 
Calyx villoso-Ianatus. 
CoroIIa atro-purpurea-violascens ; faucesubnigricante \ lobis subrotundis cre- 

nualtis acumuie minimo terminatis. 
NucuL^ nitidne , granuIatiE , nigricantes. 
Habitat loco supra citato. Q. Habui jlorentem mense luiio. 
Obs. I. Tota pianta (Almizquena et Moradilla vernacule dicta) Jlorlda 

emoliiens , anodyna immo et nsrcotica est,gratissimeque muscum suave oiens. 

Trig. 
Dbs. II. Ln examen Chymicum revocata , multum oiei volatilis , piurimum aquit 

aciduidi et saiis volatiiis , oieique crassi , fcetidi aiiquantuium donat. Oleum 

iiiud essentiale grate narcoticum. Aqua materia aeriformi acido-nitrosa ahun- 

dat , quce etiam in sale volatiii dignoscenda , et medio alcaiijixo separanda. 

Trjg. Obs. III. Qualltas emoULens , anodyna, harcotica. Usus extanus in ulccrllus 
veterlhus tumoribusque cancrosis experiendus ulterius, Pro^Atropa Belladona 
Lin. et Conio Maculato Lin. in cancro mamillarl contusa , appUcata , dolores 
sedavit , nec minorem , quam notailla plant& effectumreddidit. Interius txperta 
non est : a doctis medicis experienda. Trig. 

Obs. IV. In aliquibus drupis siccis novem vidi semina, 

ExplicatioTabul^A. 

a CoroIIa aiitice spectata. b Eadem aliter visa ut tubus appareat, c Membrana. 
germen cingens antherifera. d Eademauctaw e Anthera aucta intus visa./Ger- 
men cum stylo. g Fructus intra calycem lanatum. h Ideni extra calycem. 
k Idem sectus ut loculamenta appareant er semina superiora nnnn , cum 
apicibus inferiorum ss. n Nux. /7 Amigdalum. x Alia figura fructus , qua- 
lem observavi. ^^ Idem sectus. 

i. Triguera inodora. 

T. Foliis vix decurrenribus ovato-lanceoktis ifttegetrimis laevibus. Trig. 

Radix unica , parva , fibrillis plurimis. 

Caulis semi-pedalis , erectus , angulatus , ramis aliquot. 

Folia alterna , sessiiia , vix decurrentia , lanceolata , integeftima , Isevia. 

Flores ut in pr^ecedenti ; at calyces atque* pedunculi glabri , floresque speciosf ; 

pendulj. 
CoroIIs tubus trevior quam in prscedente : /<zaA; dilutissime violascens , e 

luteo albicante , quinque radiata : liinbus albido-violaceus vel purpureus ; 

lobi integeirimi , nec emarginati , nec acumine terminati 
Margo membranaceus maior quam in praEcedente , germen fere tegens. 
Habiiat etjloret cum praadem. Q. Ftrnafuls MoradiUa blanqueima. Trig, G E N E R A 

ELUCIPANDA IN TERTIA DISSERTATIONE. R U I Z I A ( rf ). 

Calyxduplex:exteriortnphyllusdeciduus;interionTiaiormonopliyllusqiunqiie- 
partitus.CoroUa : petala quinque patentia,basi urceoli inserta. Stamina 5 0-40. 
iii urceoluni basi coalita : anthers oblongiusculx. Germen superum globo- 
sum : styli decem. Fructus orbiculari-compressus ex capsulis decem unilocu- 
laribus dispermis. Seminasubrotundo-triquetra, subtus acuminata. 

D o M B E y A (^). 

Calyces et corolla ut in RuiziA. Stamina viginti , basi in urceolum coalita , 
quorum quinque longiora, latiora , sterilia, alternatim posita inter tria ferti- 
lia(.c) : antherx oblongx , subsagittatae , erecta:. Germensuperum , globoso- (tr) lahonorem D. Hyppoliti KuizHispani , qui iter Peruvianum et Chilense una curaDD. 
Dombey et Pavon summa laudc peregit , quique adhuc hodie peregrinatur. 

(i) In honorcm D. loscphi Dombey Galli , peregrinatoris indefessi , cui nonnulla debeo , 
qu^ ex itinerc Peruviano ct Chilense reportavit. 

(c)DoMBSY.* characccrcs ita Pentai-etis PHcttNic^ characreribussunt similes ut unum 
idemque geuus debeant efFormarc. Verumcamen quum CI. Linn^us in suo opere , cui titulus 
GeneriipCantarum , Pentapetem ita definiat ut toto coelo distet et a Dombeyx notis cssentiali- 
bus , et ab illis ctiam, quas attente acque perfecte observavi in Pentapete Phoenicea , nolui eo- 
demnDrnine designate novas plantas , quoadusque certoliqueat, nut Linnarum diversas plaiitas 
designassc nomine Pcntapetis , autaliquid humani passum in earumuem cxamine. In aiiteccs- 
sum vero sequcntia adiungani ingratiain lcctorum. 

PeNTAPETIS SICUNDUM LlNN^UM PeNTAPETIS PhIENIC^ CHAR ACTERES V£RI. 
CHARACTERES. Calyx.Perianthium quinque-partitum :foliolis 
coriaceis oblongis rcflcxis. Corolla : petala qiiinque oblonga patentia. 

Stamina : Clamenta quindecim linearia , basi 
connata in tubam : iilamenta quinque lon- 
giora, castratacolorata ,erectiuscula, longi- 
tudine corollx inter singula tria stamina fcr- 
tilia singula. Anther.i; oblonga: , erectx. 

Germen subrotundum : stylus cylindraceus lon- 
gitudine staminum. Stigma crasiiusculum. Calyx duplex : exterior ex tribus foliolis ovato- 
lanccolatis cito decidentibus : interiormulto 
maior persistens 5-partitus; laciniis lanceo- 
latis. 

Corolla petala quinquc patentia , subrotunda 
unguibus angustata. 

Scamina : filamenta viginti , basi in urceolum 
coalita : horum quinquestciilia , longiora , 
latiora, erecca, coloraca, corolla breviora, 
inter tria stamina f^rcilia singula : reliqua 
quindecim brcvia : anthcr^ creccx, oblon- 
ga; , subsagittata;. 

Gcrmen subrocundum : styluscylindraceus,sca- 
minibus scerilibus paulo longior , apice quin- 
quc paiticus : stigmaca revoluca, auc f.iscicu- 
laca. salcatum : stylus simplex , aplce qmnqtie-partitus. TrttGtus : capsulse quin- 
que in orbera positae atque coniuncts , uniloculares , bibalves', mono, aut 
dispermx. Semina oblongiuscula , baSi acuminata. 

A s s o N I A (a). 

Calyx duplex persistens : exterior bracteiformis , monophyllus , apice tricrena* 
rus : interior monophyllus maior 5-partitus. CoroIIa , ut in prxcedentibus. 
Staminaut in DoMBEYA,at sterilia breviora : anthers oblongiusculas. Ger-^ 
men superum_, globosum : styli quinque. Fructus globos^s, nonnihil com-» 
pressus in capsulas quinque partibilis. Capsulce gldboso-triquett a: , disperm£E. 
Semina subrotundo-triquetra. 

P A V o N r A ( ^ ). « 

Calyx duplex : exterior polyphyllus , interior monophyllus , semi-quinque- 
partitus , ambo persistentes. CoroIIa : petala quinque , basi angusta , tubo 
stamnifero inserta. Stamina numerosa , per tubi longi superficiem sparsa : 
antherjE reniformes. Germen superum, globoso-sulcatum : stylus simplex : 
stigmata 8-10. Fructus : capsulae quinque in orbem posits , bivalves , mono-» 
spernicX. 

H I B I s c u s. 

Calyx duplex : exterior ut in Pavonia : interior semi-quinque-partitus , aut quin- 
.que-dentatus , in primo casu persistens , in secundo deciduus. CoroIIa ,sta- 
tnina,germen, stylus, antherae ut, in praecedenti : stigmata quinque. Fructus : 
capsula unica quinque-locularis , quinque-valvis ; loculis polyspermis rai;o 
monospermis. 

HiB, Differt a P AY, capsulamm ct stigmatum numero. > 

Laguna(c). 
Gs£ly*'-simplex meiiophyllus , <5blongus , apice acuminibus quinqtie subulatig 

' ■ ■ • ' • '• ' ■ — '■ — '■ — ' ■ '.'::rj ll'jjii i!i wJ!'i. ■! -; ■ ' ' ! u'iu ' ^g|!"HT ' ''^' ' ' 

Pericap. Capsula lignosaj ovata , q,uiHque- Fructus capsulaoyata nec lignosa;, qjimc[ije I6.7 
Jociilaris , loculamentis' bivalvibus. ' cularis , quinquevahis j aut potius capsulsE 

quinque arcte sibi invicem adhserentes. 
Seminaplura,oblonga,compressajalamem- Semina in singulo loculamento aut capsula 
branacea. octo subgloboso-acuminata , nigra , glabra , 

duobus ordinibus parallelis denticulatis af- 

fixa : sub valvularum limbis internis , plu- 

mulla exstat,arcuata, alba, semina tegens. 

(a) In honorem D. Ignatii dc Asso Hispani , cui debemus inter alia plurima , Synopsim stir- 

pium indigenarum Aragonix , et Introducdonem in Oryctographiam et Zoologiam. 

(_b) In honorem D. losephi Pavon Hispani , prxcedentium peregrinatorum comitis. 

(0 In memoriam Andre^e Lagunai medici ac botanici Hispani seculi XVIj qui et commentatus terminams , expaftsione cdrolls altefo latere f nmpendus , deciduus. Corolla : 
petalaquinque, oblonga , patentia , unguibus angustiora , tubi flammiferi 
basi inserta. Stamina , germen , stylus ut iii Hibisco antherx :subrotundx: 
stigma simplex , peltatum. Fructus : capsula unica oblongo - ovata quinque- 
locularis j loculis polyspermis. Semina reniformia. 

GUARARIBEA. 

Calyx simplex monophyllustri vel quadri , et quinque-dentatus , quandoque 
uno latere ad medietatem fissus. CoroUa : petala quinque angusta , oblonga , 
nndulata , calycis fundo inserta (a), limbo patente recurvo. Tubus cylindra- 
ceus , tenuis , longissimus , calycis fundo insertus , antheras novem sessiles 
in apice sustinens : super has glandulosa corpora exstant 4-5 . Germen mi- 
nimum subrotundum ; stylus longissimus , tubo vaginatus ■, stigma bilobum , 
incrassatum. Frucrus intra calycem : capsula coriacea , orata , biloculans j 

■ loculis monospermis. Semina ovata j extus convexa , intus plana. 

ClENrUEGOSIA (^). 

Calyx duplex : exterior ex 1 r fere setulis minimis : interior semi-quinque-par- 
titus , laciniis .icuminatis , trinervis : ambo persistentes. Corolla petala quin- 
que basi angustata tubo staminifero inserta. Stamina : filamenta pauca tubi 
medietati quasi in verticillum affixa : antherse rtniformes. Germen globo- 

• sum •, stylus simplex tubo longior supra incrassatus : stigma clavatum. Fructus 
intra calycem. Capsula unica , ovata cum acumine , trilocularis , trivalvis j lo- 
culis monospermis. Semina oblonga. est et in Hispanum sermonem tnnstuUt Dioscoridem. Scripsit etiam varia de plantis , tracta- 
tusque de pestc , et de carunculis urcthras. 

(a) An melius basi tubi inserta :- Id saltem habemus in monadclphis rcliquis , tubo ornentur 
aut urceoio. Ad hxc : ipscmet Aubletius , a quo ch«ractcres mutuavi , asserit Jls (quiuque petala) 
sonC attaches aufonddu calice par un ong/et; ct, Le tube nait du fond du calice. Ex quibus 
arbitror petala non calyci, sed imi tubi parti esse inserta, quemadmodum in Hugonia ob- 

setvatur. ■ i. 

(i) In mcmoriamBernardiCienfuegos, BotaniciHipani, Caspans Bauhm Coecanei. Dedic 
ille plantarum historiam ita numeris omnibus absolutam, ut merito inter Hispanos illius xvi 
primus omnium aunumerari debeat. Synonyma plantarum dilii^enter quxsivit et examiuavit : 
spartium purgans , et alias quamplurimas Hispanix- stirpes perfoctc delineavit. Tab. XIV 
-4. J-. i_ai;,m//^-,- /j/. Tab.XV. 
^d, i-^, clwamlhy dnl. Sel/^r Scidn Tab , XVI . 
^. J'. £a2?aniiie^ •^el- S^Uier Scul^^- Tab. 
^ .J. Lavanillej' del. 'e/lu'r Sm/p 
^ ■ J'. Cap,mi^iif e£el- •fftcr S,;d/>. Tab.XIX. 
--/. J. c aiwuUw dt?/ ^V/av J-,7/i, Tab, XX, 
^. c/^ Cai^anilleJ' di/, t,'i'/&='r Sc!i!p. Tab . XXI , ' . -. :aui ' . ^, t/, CavarzUhj' del. Scllzar Sculp, Tiih .xxn, Tab.XXra. 
_^. J'. c^avanjl/ej ^/ . SeUicr Scu^. Tat .XXIV. 
-t/- •T Gs^jTiiile^r de/ iSeMier Scu^. Tab, XXV. 
^.t/. CiWani7Lu i£c/tji J,-//U'r,r^tt//- Tat . XXVI . 
^izt. Jos . i^kniUes del. SeSier faU^. Tab . XX\'II . 
^. ij. Cai>am//cv d/e/ jL'l/u'r Sci,/^'. Tab 
-d. t/, C<7V/iniSmd^7. V/fJc-r ..vw^. Tab , XXX , 
-^ ■•^: Cavani&s del. iSe/lier' •feiiiz?- Tab.xxxi. 
Tab .xxxn. 
-^, <J^, CavcvzHlas la^/ cfell^^ir Scui^i Tfib .XYxrii. 
^ ■^, Cavanz//c!^ de/ ■&>r .';y.^.. Tab . xxxTV. 
^. <J, Cxvi2/iil/&r del. Sc-//ii^r Scu^. Tab .X 
^■J'. Cai>am'/iis del. Scufyy, Tab. A 
-</ i7- Cava/ii//sj- iJe/, SL'///'r Set,{r ■ T E R T I A 

DISSERTATIO 

B O T A N I G A. 

De Ruizia, Assonla, Dombeya, Pentapete, Malvavisco; 

Pavonia,Hibisco,Laguna, Cienfuegosia, Quararibea, 
Pachira , Hugonia , et Monsonia. 

AUCTOREJANTONIO lOSEPHO CAVANILLES HISPANO-VALENTINO,; 
E Societate Regia vulgo Bascongada , atque in Academia Valentina 

Doctore TheoJogo. 

9f 
PA R I S I I S, 

APUD FRANCISCUM A M B. DIDOT. 
M. DCC. LXXXVir. 

CUM APPROBATIONE ETP.iyiLEGIQ EEGI^ SCIENTtARUM ACADEMI.^ T E R T I A 

DISSERTATIO BOTANICA; 

De Ruizia, Assonia ,Domheya , Pentapete, Mali>aviscoj 
Pai^onia,Hibisco, Laguna , Cienfuegosia , Quarari- 
bea , Pachira , Hugonia , et Monsonia. P R /E F A T I O. 

\Jpuscui.uM iiiitio huias anni promissum prodit tandem, quinque auctum 
generibus multisque speciebus ; quod si non omnino novum , magna saltem 
sui parte iure merito tale nominari poterit. Etenim ex cj-j plantis quas complec- 
titur , vix quadraginta erant Botanicis notcE , quasque denuo examinatas , ad ea 
reduxi genera, qua: natura postulabat. Quicdam , fateor , in ipso reperientur quse 
CI. Linnsi , aliorumque dictis adversantur j verumtamen non mihi vitio tribuen- 
durn esr , si, experientia duce , castigavi qus falsa repeH, aut si seiimxi ea qu3C 
immerito erant in unum coalita, reluctante fructu. Quamquam enim Linnaeum, 
aliosque in Botanica principes , debita reverentia prosequar \ verumtamen non 
nisi vera ex ipsis nrutuabo : experientixcontraria , iri scientis profectum , re- 
spuani. 

Ut vero possic et de hoc opere iudicari,et quantum monadelphix classisj' 
malvacearum prajcipue , familia in dies augeatur , prremittere placuit opusculi 
compendium atque laboris. 

Tredecim genera eiucidanda sumsi , quorum septem Botanicis nota, Hibiscus 
scilicet , Pentapetes , Malvaviscus ,"Q'jarari3ea, Hugonia , Pachira, 
MoNSONiA •, reliqua nova, RurziA, Dombeya, As»sonia, Pavonia , Laguna, 
CiiNEUEGOsiA. Ne vero ingrari animi , aut plagii nota inurar , agrum indigi- 
tabo qui tantamsegeremmihiprxbuit, atque auctores, quibus scientia gloriari 
in perpetuum debet. 

Nullum Eotanicorum latet quantum .insudaverit Commersonius in regni 
vegerabilis augendo thesauro ; at non omnibus constat quantum solercis , quaiiT 
tum critices , adhibuerit ,in plantarum examine atque descnptionibus. Sciebac 
equidem parum ipsi glorice , parumque BotaniccE perl-ectioni futurum, si, ut ipse 
fecit,noriorbis lustrasset fere omnes plagas , arque ex eisdem plantas repor- 
tasset , nisi attente in singularum fructihcationem introierit , atque cuiusque 
characteres repererit. 

Itaque quo tempore peregrlnationes instituebar , cuncta notabat quK pleros-r 
■que fugiunt , non ita tamen ut omnibus numeris absoluta scriberet :-quxdam 
enimj ut ego quidem arbitror, memorise iiiaiidabatli* posferuiii "Ca^cigandaj quceV 

Qij, . , , . ['oS.l 

dam vero examinanaa ultenus manu propna conscnpsit : qus omnia jnisi pr«- 

matura morte decessisset , perfecta ipse in scientis profectum atque in maximam 

sui (jloriam orbi litterario communicasset. Quantum vero iacturce huius unius 

hominis morte Botanica fecerit , vel ex iis etiam , qux imperfecta reliquit, con- 

iici certe potest : atque floLndum maxime , non omnes quos ipse couscripsit 

codicis permanere , quinimo perpaucos dumtaxat. 

Ditissimum Commersonii herbarium, codices atque plantarum icones accu- 
rarissimas xque ac nitidissimas , ubi primum de eiusdem obitu fuit cognitum in 
Europa, Galliarum rex adsportari iussit, ne divitiarum cumulus periret cot labo- 
tibus partus. Hunc ordinavit acque multis vigiliis in corpus vere scientiticum 
redegit vir clarissimus D. Antonius Laurentius de Jussieu, cui quanta debeam, 
nec umquam obliviscar, nec facile ac satis poreroprjedicare.Hic icaque, Botanicae 
amore atque in me benevolentia ductus , quamquam universum supradictum 
herbarium cum aliis bene multis atque rarioribus plantis in lucem publicam 
edere insticueric j tamen et induisit mihi illud perlustrare , et qux ad monadel- 
phiam pertinent excerpere , ut orbi litterario communicarem : qux num feli- 
citer expleverim , Botanicis iudicandum relinquo. 

Itaque triagenera , Ruizia scilicet, Assoni a atque Dombeya , ut et Hibis- 
corum species pIurim.-E atque pulcherrimce , Commersonii peregrinationibus 
debenturj qux , utpote nunc primum in lucem publicam prodeuntia, quanta 
pocui diligentia delineavi nedum plantas , sed et fructihcationum systemata , 
cuique c^eneri respondenria j qux omnia nitidissime sculpsit D. Sellier, Chal- 
co-^raphus Parisiensis. Tria illa eenera malvacea sunt atque inter se conveniunc 
calyce duplici , interiori monophyllo quinque-fido persistenti , corolla patenti , 
atque urceoloaut annulogermen cingente , qui parre inferiore in petala quinque 
extenditur , superiore vero iii filamenta brevia terminatur : verumramen signis 
constant ulterius , quibus ab invicem separantur. Perstringamus singula ,atquft 
prlmLim ea quce Ruizi/€ sunt propria. 

Ruizi^ calyx duplex esr , quorum exterlor triphyllus ut in malva , qui tamen 
et citissime decidit, ec unilateralis est. In calycis interioris cenrro germen repe- 
ritur globosum , decemsulcatum , minimum , urceolo cinctum , qui basi in pe- 
tala quinque oblonga , falcata , patentia extenditur j superne vero in 50-40 
filamenta terminatur , corolia breviora, tocidem antheras oblongiuscuias susti- 
nentia : styli decem exsurgunt ex germinis centro , quod iii fruccum abic orbicu- 
lari-compressum ,ex decem capsulis unilocularibus, dispermis, quorum semina 
sunt subrotundo-triquetra , subtus acuminata. Ex his ic.ique paret a Malva 
distingui hoc genus calyce exteriori deciduo , et tubi defectu , in cuius loco ur- 
ceolus brevissimus repericur. 

AssoNiA affinis pr.Tcedenti est , a quo tamen genere, quemadmodum et ab 
omnibus huc usque notis, distinguitur sequentibus characteribus. Calyx est ipsi 
duplex, uterque persistens , exterior minimus, bracteiformis , monophyllus , 
unilateralis , apice latior , tricrenarus : intenor uc in prxcedenti. Germen supe- 
lum , globosum , stylis quinque brevibus terminatum, quod urceolo cingitur 
basi in quinque petala pariter falcata extenso ; apice vero terminato in lu fila- 
menca^, cotolia bieviora , quorutn quintjue adhuc breviora , latiora , coiorata , SieriHa , altef flatim inter tm fertilia. tructus denique gIobosu$,comceGoriaceo 
tectus, partibilis xn quinque capsulas triquetras, dispermas , quorutn semina sunt 
Subrotundo-triquetra. 

DoMBEYA post AssbWiAM ordine naturali collocari debet. Constat hoc genus 
calyce duplici, ut in Ruizia vidlmus , exteriori triphyllo , unilaterali , deciduo : 
germine supero , globoso j sulcaro , stylounico oblongo persistenti terminato , 
cui stigmata sunt quinque reflexa. Urceolus est ipsi omnino idem ac in Assoni a 
observatur \ at filamenta quinque sterilia sunt multo longiora ceteris , sublan- 
ceolata. Fructus tandem est ovatus aut turbinatus , ex quinque capsulis compo- 
situsin orbem coalitis, plerumque separabilibus , bivalvibus : seminasolitaria, 
bina aut octo etiam in singulis capsulis , aut loculamentis , cuius figura variat. 

Si ergo Dombey^ atque AssoNiit characteres comparentur , ab ista differre 
DoMBEYAM observabitur calyce exteriori triphyllo deciduo ; stylo unico , ac 
stigmatibus quinque revolutis. Quum vero rarissime inveniatur genus , si plures 
prxsertim complectatur species , quod non aliquas admittat , in quibus defectus 
aliquis aut excessus in partibus reperiatur , integra remanenre generis essentia ; 
tnirandum non est si inter Dombeyas nonnullas stirpes inseruerim , qux a re- 
iiquis differre videantur. Quum itaquehuius generis essenria consistat in calyce 
fluplici , quorum exterior triphyllus deciduus , et filamentis subviginti , quo- 
rumque quinque alternatim longiora sunt,colorata atque sterilia \ ad hoc genus 

Eertinere arbitror Dombeyam Punctatam , qux dioica est, et Dombeyam 
)ecantheram , quje decem dumtaxat constat filamentis, quorum fertilia sin- 
gula duas antheras sustinent. Est etiam huic speciei stylus in tria stigmata par- 
titus. Ad calcem denique huius generis reperitur Pentapetes Phoenicea Lin- 
n^i , utpote qua: Dombeya est , et minime Pentapetes. 

Quoniam vero Cl. Linn^um in hac specie determinanda errasse certum re- 
puto , liceat mihi rem altius repetere , ut in bono lumine omnia collocentur. 
Colui hanc plantam in horto Exc. D. Ducis ab Infantado , quae proximo 
Augusto et Septembri flores ac fructus dedit. Constat calyce duplici , quoruni 
exterior triphyllus q%x. coloratus, atque deciduus \ interior monophyllus, quinque 
partitus , persistens : urceolo pentagono , qui basi in quinque abit petala magna, 
coloris pulcherrimi phoeniceij superiori vero terminatur viginti filamentis , 
quorum quinque , alternatim inter tria brevissima fertilia , sunt fere longitudinis 
CoroIIas , latiora , sterilia , eiusdemque cum corolla coloris. Urceolus supradictus 
cingit germen ovatum , quod terminatur srylo longo flavescente , qui apice par- 
titur in stigmata quinque , sxpissime in clavam conniventia , ac tandem abit in 
fructum , qui est capsula globoso-ovata , subtomentosa , quinquelocularis j ac in 
singulis loculamentis reperiuntur semina octo subglobosa, duobus arcubus qua- 
dridentatis parallelis afnxa. 

Hsc fere omnia conveniunt cum observationibus qiias Chr. Jac. Trewius 
publici iuris fecit in prima decade plantarum rariorum , qui nihilominus dixit 
calycem esse simplicem absque ullo involucro deciduo , ac loculamenta mono- 
sperma. Verumramen iconem , alioquin pulcherrimam , examinanti videre mihi 
visum fuit incapitulis , ante coroIlE expansionem , foriola , qux et ego reperi , 
qu£Eque calycem exteriorem constituunt \ qus , licet descriptioni auctoris mini- 
n-se respondenria, quumnon casn ibi depicta exsistant , observationem meam .-.-•,,.. ■.. . ■ ■., ■, ■ r"°]' ': :- ■ • . ' 

atque LiniKri apposite conhrmanc. Qiiod vero semina repereritsolicaria, Id evenit 
sxpfsMme quum plantas Orienris in Europa colimus. Non enim est idem solis 
^'^ F^i^^SroD^^ir.i languenc liic quandoque pbncce exoticx, qux' aut flores nullos 
prodt;fnt aut rructus incomplecos. Si v.ro Trewii planta , quod ob^ervandum 
ulterius arbitror , etcalyce siniplici constat et capsulapentaspermaj quoddiversa 
Sit ab hac nostra , nullus dubico. 
■ Ante hunc Rumphius , libro 8 , caphe 7 1 , pag. 188 , tahnia 100 , fi^ifa i , 
plantam descripsit suo more , quam ab incolis mutuatonomine Florem impium 
dixit lepida ex causa , ex eo scilicet quod ilos numquamccelumaspiciat : in quo 
fego et conditoris providentiam admirandam video , et novum argumentum quo 
CL.'LiNNyEi systema sexuale firmatur , de quo postea. 

y H'arcomnia haud fugere poterantLiNNvti soIertiam,acqueaccuratissimi obser- 
vatbris acumen. Sciebac eciam hic Bocanicx reparacorac decus omnIa,qua: Joan. 
Ammanius inserenda dedit Imperiali Scientiarum Academi.x Petropolitanx , 
scilicet PTEROsPERMADtNDRON ( ex quo Pentapetem finxit) calyce unico crasso 
constare, corolla pencapetala, pluribus staminibus, atque pediculo terminato ger- 
mine fembryonem dixic perapposice Ammanius) : quod germen in fruccum abit 
lignosum , quinquelocularem , polyspermum ^ cuius semina compressa sunc er 
aceris instar alata. Quxnam ergo aftinitas reperiri poterit incer Pentapetem 
Phceniceam ac reliquas Linn/Ei species ? Quis non videac coto cceIo abinvicem 
distare ? Malvacea illa est, quod haud facile reliquisBotanicorum aliquis conce- 
dat. Germen illa fovet intra calycem , quod stylo terminatur j in istis germeii 
reperitur in pediculi apice. Capsuia est denique lignosa in his acque semina alata, 
quod utrumque deficit in Pentapete Phoenicea. Humani ergo passum aliquid 
dicamus Linn^^um in coordinandis speciebus generis Pentapetis. 

Ex his itaque facile solvuncur qua;de meo genere Dombeya legimus in Dic- 
tionario Encyclopedico [u). PtlrosperMadendron enim a Dombeya seiungo , 
quia earum fruccus sunc omnino diversi, a quibus pocissimum generadesumenda 
sunc. Ammanii plancis, ex quibus Pentapetem finxic Linn^^us , longltudinis ac 
duritiei yocis vitandx causa , fructus est lignosus , semina alaca , germen pedi- 
celacum , calyx simplex , quorum nihil omnino DombeyvE convenic. Si vero 
Linnsus de Pentapete agens unicam assignassec speciem , Phqiniceam scili- 
cet , tunc temporis plena roboris atque veritati consentanea essent qux nuper- 
rime scripsit CI. auctor memoracioperis. 

Verumtamen memorari oporcec Linn^um nova plancarum genera descri- 
bentem anno 1749, dum ^^ Pentapetem pervenir, p. 1 34, duas duintaxat nu- 
merasse species , illas sciiicet quas ex Ioan. Amm mutaavit , neque P. Pkce- 
Nic-EAM , d^e' qua in prarsenciarum quxscioj tunc temporis cognovisse. Quam ob 
rem si Pentapetis genus exsistit aliquod (quodque retinendum nullus inficia- 
bitur ) , niinime PoMBEYytconvenire poterit,sed memofatis diiabus plantis. 

m • "" — — ~ — ■ " 

{d) Le genre JJomhcy , quc doit piiblicr incessjnimerit M. l^aeee Cavanilles, doit ctre 
rcuni Eclcn nous aux Pentapctes dc Linrii , dont il r.c paroit dirferer que pavceque dans le carac- 
tifre de Pentapetcs pubiie par Lir.ne, Ton trouvc plusicurs fautcs ; savoir, Toubli du calyce 
-ejstdficur des ttois foiioles caduqucs , la citation d'un stigmate simplc , qui cst rteilcment a cinq 
iliyisionsj celles dcs scmenccs ditts ailees , qui ne sont c|uc Itgcrcmcnt sngukuses , &c. Di(,C, 
Encydop, t. 1 j an. Dombey. Quid -vero iiTclicandum de diuersis Linn^i atque Ioan.Amm. descriptionibits? 
In medio relinquo ; idque unum dicam , istum vidisse plantas , ilium vero por 
tuisse siccas accuratius examinare : quare ut lecror possit quam maluerit opi- 
nionem seqai in huius operis. decursu,quum de PtNXAPETE agam , utriusque 
auctoris characteres sistam. 

Si vero ex hucusque dictis apparet errasse Linn/eum in huius plantas de- 
scriptione atque in generibus constituendis, iniustum utique esset silentio prer 
mere argumentum , quod illa suppeditat ad . firmandum ulterius system^ 
sexuale : illud dixi in scientiiE profectum ; hoc addam libent^^- in.Linnasijglpr 
riam , ut et animadversionibus , et laudando veritati inserviam. .] 

Observabam multoties plantas , quas diu et fruscra florentes conquisieram : 
capicula tandem ulcimo Augusto vidi solitaria , pedunculata , erecta ante floris 
expansionem , qua: sensim inclinantur atque omnino nutant corolia expansa , 
qu^ latis petalis sphsera: segmentum sistit j atque genitalia a pluyia et aefe 
defendit.Scamina, ut superius dixi, sunt brevissima , ei; styi-us cum stigmatibus 
valde longus ; fecundari ergo germen nullatenus posset nisiflore inveiSQ., auc 
jjollinis elasticitate , qax nulla est.Verumtamen ne pollen decidendo stigmata 

f)r2teriret, ad hsec ire cogitur filamentis castratis , qnx eiusdem fere cum stylo 
ongitudinis ad eum approximantur in tubi laxi modum, ut magna pollinis 
pars , quE subtilitate huc illuc iret , nisi suavi carcere contineretur , s.tigmata 
tangat, quas viscositate eam retinenCj ut intentus a natura finis consequatur. 
Quo peracto , duobus nempe diebus elapsis , corolla cadic cum staminib.us , cir 
lycis lacinis adproximantur ad fructum , ac pedunculus de novo erigicur. , 

An fortasse idem evcniet Dombeyis reliquis ? Siccas omnes examinavi , nec 
Verbum de hoc dixit Commersonius. Verumtamen quum idem in omnibus re- 
periatur genitalium situs ac proportioj eodem fortasse munere illa fungentur 
ut fruccu§ obcineatur. 

Pentapetem certe prsterlrem , nisi elusdem descriptio ac plantarum Icones 
magno forent Botanicis adiumento , ut qiiaestio, si ulla esse pocest , dissolvatur, 
atque certi tandem characceres et genera scabiliancur. Itaque PENTAPETisgenus 
a Cl. Linnaco descriptum convenire aliquo modo poteric secunds et tertias 
dumtaxat speciebus, iz^Z'eri/b//ie scilicet et acsrifolix. Quia vero has plantasnul- 
libi vidi cum fructibus ac floribus, LinNjEi atque Ammanii, ut nuperrime dixi, 
characteres transcribam. Et quoniam superius exposui cxAmaiauiu mucuacos, 
ne dicta repetam j reliqua geriera videamus. 

Malvaviscus proprium genus constituebat in accuratissimis Dillenii ope- 
ribus, ex quo tamen placuit LiNN^to hibiscorum species augere , quamvis 
utriusque fructus sit omnino diversus : Malvavisco sunr stigmaca decem, 
corolla in tubum convoluta , cuius petala basi auriculata ^ atque pro fructu 
drupa quinquelocularis , loclilis monospermis. Hac ergo de' causa in pristinam 
dignicacem rescituere, atque ab Hibisco ec Pavonia seiungere Dilleniiplan- 
tam malui , quam in unum corpus omnia commixta iterum repreducere^ ■ 

.Pavonia genus est aliud novum MalachrvE atque UREN.<«;=affine^;'CuIu8. 
nonnullx species mixtas conspiciuntur inrer Hibiscos Linn^i. Qua veco ,de 
caiisa ab Huisco Pavoniam separaverim, abqnde dxccum atbitroriasecwidaB .. . . . f"'^ 

dissertacionis prrefacione , quam lector poteric coiisulere : additis hic geiieri» 
characteribus. Calyx est duplex in Pavonia, uterque perslstens , quorum exte- 
rior polyphyllus , interior semiquinquepartitus. Germen superuni , quinque- 
sulcatum , scylo unico terminatum , qui in occo auc decem scigmata parcicur. 
Hoc cingic tubus, qui parte inferiori in petala quinque patencia extenditur, su- 
periore vero stylum vaginans , filamentis ornatur per eiusdem superficiem 
sparsis. Fructus denique sunt capsulx quinque in orbem positx, arciculacim 
dehiscences , uniioculares , monospermx , bivalves , quorum semina sunc sac- 
pissime triquecra. 

In memoriam revocare operac precium eric quod superiore anno scripsi 
pag. 47, scilicec stigmatum numerum fructum indigltare ; ec vicissim ex fructu^ 
una nempe , aut quinque capsuUs , stigmatum numerum erui constanrer posse. 
Hac unica observacione auc pocius lege suffulcus, ubi primum vidi floridam in 
R. H. P. Sidam urencem ( hoc nomnie missam) mense Martio anni 1785 , 
quamquam nullum tunc temporis fructum dederic , hunc pridixi fucurum ex 
capsulis quinque monospermis; quia calycem vidi duplicem et scigmata decem : 
qua de causa in Horto Regio apparuit demonstranda ultima a:scace nomine Pa- 
vonid urentis Cav. Neque me decepcum fuisse demonscravic evencus : mensi- 
bus enim Octobris acque Novembris proxime elapsis , fruccum dedic a me prje- 
diccum. 

Semina ulcerius ex Hispania accepi Sidae nomine mense Marcio proxime 
elapso , quibus examinacis scigmaca prxdixi decem, ucpote ad PAVONiyE genus; 
referendam existimans plancam inde fucuram ; eo scilicec quod incra calycem 
duplicem » capsulas quinque numeravi , bivalves , monospermas. Uc vero expe- 
rimenci acque pra:diccionis cesces haberem incegros , Regio H. P. dedi plancam 
PavonijE PANICUI.AT/E nomine a mense lunio, qux non florec, ut postea vidi, 
nisi ulcimo Sepcembri ec Occobri : in qua florida scigmaca decem numeravi 
§ummo gaudio. Acque illud uc verissimum adscruo, nec primam umquam ante 
meam observacionem Patisiis fruccificasse , nec secundam exscicisse. 

Nunc vero si ad fructum huius generis dumtaxat attendatur , idem omnino 
reperietur acUREN/E et Malachr^jCuiti quibus ulterius convenit tubo stami- 
nifero atque calyce duplici. Quantum vero ab eisdem differat necnon ab Hibisco, 
facile reperiet, qui omnium characteres comparare velit. 

Hnius tandem generis species separavi in varias secciunculas , quarum prima 
tres compleccicur, in quibus unaquxque capsula spinis cribus armarur ; secund:^ 
illas quarum calyx exrerior esc Lnceriore longior j cercia reliquas. 

HiBiscus. Pulcherrimum hoc genus adeo auccum prodic novis speciebus 
scque observacionibus meis , uc gratum sperem Botanicis futurura. In exami-r 
nandis eiusdem speciebus sequentia reperi. 
I. Calyx interior (semper monophyllus ) aut est semiquinquepartitus , aut 

oblongo-tubulosus , tuncque apice denticulis quinque terminatur. In primo 

casu seiTiper persistit j in secundo vero finditur Ipnguudinalitf r , quum co- 

rolla expanditur, atque cum ipsa decidit. 
ft. Calyx exterior est aut polypnyllus , aut profunde multipartitus , exceptis 

Hibisco tricuspldato et tiliacea , qui dicco calyce ad Alch.-cas accedunt; 

verumcamen variat foliorum aut laciniarum numero : in Hibisco enim po-' T"3] ,, . 

pnlneo tna dumtaxat reperiuntur foliola, quod latuit Linn.sum ; quum m 
reliquis speciebus a quinque ad 30 excurrat. 

3. Hic calyx cito decidit in Hib. Fopulneo Escuknto et Slnuato ; in reliquis 
persiscit. 

4. Corolla in omnibus speciebus (Rosa Sinensi excepta ) semel expanditur , id- 
que sex aut octo horarum spatio \ qux plerumque postridie decidit cum tubo 
ac staminibus , utpote unicum cum ipsis corpus etformans. 

5. Stylus est semper unicus, qui apice in quinque stigmata incrassata partitur , 
si Hlb. Esculentus excipiatur, cuius stigmatum numetus variat a 5 ad 1®. 
H.i;c ultima observatio memotatam speciem ut spuriam reiicere videtur a 

congenerum gremio : inconstans enim est Hib. EscuLENXus^propterea quod ex 
eisdem seminibus plantas habui , quarum stigmata , numquam numero deter- 
minata , nunc sex , nunc novem exstiterunt. At quum ipsi reliqui characteres 
quadrent , fructus prssertim , qui semper capsula unica constat , cuius iocula- 
menta stigmatum numero respondent , ab Hibiscob-um genere separari miiiime 
deber. 

G. Stamina sunt ut plurimum numerosa per tubi superficiem sparsa , atque 
ipsum terminantia : filamenta parva^ anchera; reniformes. 

7. Germen est aut sphxricum , aut ovatum, aliquando etiam pyramidale, quod 
fructus figuram prsdocec , quce varia est in lioc genere ; verumtamen unica 
dumtaxat constat capsula quinqueloculari , quinquevalvi, Hib. Esculento 
excepto , in quo loculamenta variant. 

8. Fructus loculamenta sunt fere seniper polysperma atque semina ovata, auc 
renifotmia , villosa , aut glabra. 

Huius generis species in varias phalanges distribui : i^ sistit eas , quarum 
fructus loculamenta sunt monosperma : i^illas, quibus caulis est aculeatus : 
y" duas , in quibus calyx exterior est monophyllus , ac terminatur in dences 
aut lacinias haud dissimiles ab illis qus in akhxis conspiciuntur : 4° tres 
alias species , quarum calyx interior est hemisphxricus, coriaceus : 5^ illas , 
quibus folia sunt auc indivisa , aut leviter lobata : 6^ eas , quae foliis gaudent 
perfecte angulatis aut lobatis : 7^ demum reli^^uas , quarum folia sunt pro- 
funde angulata , aut laciniata. 

Lagun^ genus ita ptKcedenti est aiEne , ut non nisi defectu calycis exterio- 
ris ab ipso separetur, atque stigmace simpiici peltato. lcaque inspectis fruccibus, 
post HiBiscuM Laguna atque Solandra collocari debent : illius calyx esc 
monophyllus oblongus , apice acuminibus quinque subulatis , expansione co- 
roUie latere rumpendus , deciduus. 

CiENFUEGosiA constat calyce duplici persistenti : quorum exterior ex 
duodecim setulis brevibus componitur \ incerior vero monophyllus est , ec 
semiquinquepartitus. Corolia, tubus, stamina et anthera: , sunc ut in Hibisco. 
Globosum getmen stylum sustinet tubo longiorem, parte superiore incras- 
satum, cuius stigma clavatum j illudque in fructum abit , qui est capsula ovata 
cum acumine, trilocularis , trivalvis , loculis monospermis , quorum seraina 
sunt oblongo-ovata. Unicam dumtaxat speciem concinet, quemadmodum ec 
pr^cedens. 

R Pachira , ex qua Carolineam hnxic Linn^us , genus est ab omnibus no- 
tis omnino diversum, quemadmodum accuratissimedixit AuBLhXius , quieam 
primus reperic, nominavit, atque cleiineandam curavit Calyce simplici deciduo 
constatjCuius basis glandulis sripitatar. Pecala sunt ipsi quinque ensiformia, in 
tubum parte inferiore approximata , dehin patentia , reBexa. Tubus germeu 
cingens partitur apice in 1 5 lacinias , quarum quxlibet multis filamentis longis 
antheriferis terminacur. Germen piriforme , sulcacum : stylus simplex longitu- 
dine staminum , qui cerminacur scigmacibus quinque foliaceis. Fruccus denique 
esc capsula ovata , sulcata , unilocularis , multivalvis semina plurima angulata 
concinens. 

Perspeccum habeo LiNNyEi filium dixisse scigma simplex et capsulam bilocu- 
larem. Atcredendum arbitror AuBLETio.quiplancam vivam accuraceobservavit, 
potius quam LiNNyCi filio, qui specimina sicca durataxat inspexit, qu.-e stigma- 
ribus ofbari exsiccatione ac longis itineribus poruere. Quod ad loculamenta fruc- 
tus attinet, malo etiam AuBLETiuM quam LiNNyEUM sequi , aut sakem dicere 
fructum esse mono aut bilocularem. 

QuARARiBEA gaudet calyce monophyllo 5-5-dentato, quandoque etiam ad 
medietatem usque fisso : peialis quinque oblongis, undulans, hmbo patente re- 
curvo. Tubus esc ipsi tenuis, longissimus, ancheras novem sessiles in apice sus- 
tentans, supra quas glandulosa corpuscula exsrant quaruor vel quinque. Ger- 
men minimum, subrotundum : srykis longissiraus tubo vaginatus : stigma bilo- 
bum incrasfiatuin. Fructus denique intra calycem, qui est capsula coriacea, ovata> 
bilocularis , loculis monospermis , quorum semina sunt ovata , extus convexa > 
intus plana. 

HuGONivE genus,quod unica apud Linn.-eum absolvirur specie , secunda 
jiunc augetut ex Com.mersonii herbario deprompta. Calyx est huic generiper- 
sistens , coriaceus , pentaphyllus , foliolis ovatis, concavis, quorum duo exte- 
riora. Corplla malvacea , patens , petalis emarginatis. Urceolus gerraen cmgens 
terminatur decem filamentis arqualibus, antheriferis. Germen globosum : styli 
quinque^ stigmata capitata. Fructus demum esc drupa carnosa, capsulas quinque 
continens in orbem posicas , bivalves, uniloculares, monospermas. 

Quamquam plura examinaverim specimina , in nuUo tamen reperire potui 
fructum , qui ad perfectam maturitatem pervenisset. Hac ergo de causa , quum 
iuxta CoMMhRsoNii figuraiTi semina debuerim invenire ovato acuminata, capa- 
citaci capsularum respondentia , in his .dunitaxat reperi m.embranam ovaco- 
arcuacam compressam , cuius basis erac crassior et nigra. Quod ego inde p'"0- 
venire arbitror, quod fructus tenerrimi nec satis coagulati humor fuerit exsic- 
carione evaporatus. 

MoNsoNiA est genus ultlmum ex elucidandls in hoc opere. Linn^us illud 
inter polyadelpha coliocavit : verumtamen, quum tanta intersit affinitas inter 
ipsum et Geranium , volui de illo in pra'sentiarum agere , ut viam p.-irem ad 
Geranii opus, omnibus iam fere numeris absolutum (^.,').Ad hxc corpora quin- 

(fl) Videatur index ad calcem huius opeiis. . . ^ [."5 1 

que , dicam rectius , lacinias nlamentis terminatas , basi vidi coalitas in um m 
corpus y cuius observatio , quamquam in sicco facta , novam rationem mihi sup- 
peditat ut de Monsonia agam , quas separari nequit a Geraniorum gremio. 

Calyx itaque est ovatus , profundissime partitus] in quinque lacinias , persi- 
stentes apice mucronatas. Corolla magna ex petalis quinque sensim iatioribus, 
apice dentatis : urceolus brevissimus in quinque lacinias lineares oblongas par- 
litus , quarum singuls rerminantur filamentis tribus antlieriferis. 

Specimina, qua; examinare mihi licuit, fructibus erant destituta ; quapropter 
niliil certi affirmare possum de capsularum ac seminum numero , qui tamen , 
si ex affinitate coniiciendus , quinarius erit, atque semlna solitaria in unaqua- 
que capsula. 

Denique, antequam ptKfationi finem imponam, oper^ pretluni eritquxdam 
addere ut Regix scientiarum Academis satisfaciam , quae superiore anno, de 
Triguera disserensjulteriorem explicationem requisivitde partium insertione. 
Plantam itaque nedum colui, sed et floridam dedi Regio H. Par. ut cuicumque 
liceret examen iterum instituere : atque aperte vidi stamlna inserta membrancE, 
cjiix basi in corollam abit , huiusque tubum inter calycem et germen pariter 
insertum reperi. Quibus abunde dictum de insertione arbitror. 

Parisiisj die 19 Novembris ami lyiS. Rij INDEX PLANTARUM 

Quae iii hoc opere conlinentur. \6) Ruizia 


Cordata. 


ioi Hibiscus Ovatus. 


13; 
Urens. 


170 


Lobati. 


105 


Hastatus. 


156 
Ferrugineus. 


171 


Palmata. 


104 


Acuminatus, 


2-57 
Palustris. 


172. 


Laciniata. 


loy 


Pentacarpos. 


15S 
Moschcutos. 


173 Assonia 


Populnea, 


lOi 


Vitifolius. 


139 
Pedunculatus. 


174 Dombeya 


Palmata. 


107 


Sttiatus. 


140 
Spicatus. 


i7y 


Acutangula. 


108 


Bifurcatus. 


141 
Simplex. 


I7<J 


Angulata. 


109 


Trilobus. 


141 
Flavesccns. 


'77 


Tilisfolia. 


110 


Sinuatus. 


i45 
Brasiliensis. 


178 


Tomentosa. 


ill 


Ficulneus. 


»44 
Mutabilis. 


179 


Punceata. 


111 


Cannabinus. 


»45 
Clyp^atus. 


I 80 


Decantliera. 


113 


Surateusis. 


14« 
Columnaris. 


181 


Umbellata. 


114 


Radiatus. 


»47 
Micans. 


181 


Ovata. 


i'5 


Digitatus, 


14S 
AbclmoschuE, 


185 


Ferruginea. 


11(5 


Tiliaccus. 


»49 
Palmatus. 


184 


Plioenicea. 


ii7 


Tricuspis. 


IJO 
Esculentus. 


185 Pentapetes 


Subcrifolia. 


118 


Populneus. 


»51 
Syriacus. 


18« 


Acerifolia. 


119 


Liliflorus. 


iji 
Sabdarifa. 


187 Malvaviscus Arboreus. 


110 


Lampas. 


»!5 
Vcsicarius. 


1S8 Pavonia 


Spinifex. 


111 


Micranthus. 


»54 
Trionum. 


189 


Aristata. • 


111 


jtthiopicus. 


»J5 
Tcrnatus. 


150 


Typhalsa. 


115 


Rhombifolius. 


15« 
Fraternus. 


191 


Zeylanica. 


114 


Rigidus. 


»57 
Manhiot. 


Sjl 


Cancellata. 


i^f 


Hirtus. 


ijS 


Laguna 


Acukata. 


195 


Paniculata. 


iit; 


Phccniceus. 


»59 


Cienfuegosia Tuberculata. 


194 


Spicata. 


12-7 


Unilateraiis 


160 


Quararibea Guyannensis. 


J95 


Urens. 


ti8 


Rosa Sinensis. 


161 


Pachira 


Acjuatica. 


J?(f 


Hastata. 


115» 


Membranaceus 


, 161 


Hugonia 


Mystai. 


197 


Columclla. 


150 


Cordifolius. 


165 
Tomentosa. 


198 


Cuneifolia. 


131 


Lasiocarpos. 


i^^Monsonia 


Speciosa, 


199 


Prxmorsa. 


131 


Sororius. 


i6j 
rilia. 


lOO 


Coccinea. 


135 


Senegalensis. 
10 1 


Papilionacea 


■ i;4 


Tubulosus. 

PA R S I X. 

RUIZIAM COMPLECTENS(a>. ChARACTER GENEE.ICUS RuiZI^. 

Calyx duplex : exterior rriphyllus, foliolis ovato-acutis-, concavis , cito deci- 

dentibus ; interior monophyllus , persisteris , profunde quinquepartitus ; 

laciniis lanceolatis. 
Corolla : petala quinque patentia , oblonga , falcata , apice fubrotunda , integra ; 

unguibus angusriora , arque sraminum urceolo affixa. 
Stamnia : filamenta :;o-40 corolla breviora , basi coalita in urceolum germen 

cingentem : anthen^ oblongiusculs , incumbentes. 
Germen globosum , decemsukatum. Styli decem brevissimi crassiusculi : 

srigmata simplicia. 
Fructus : globoso-umbilicatus , nonnihil compressus , ex decem capsulis cora- 

positus in orbem posiris. Capsulx dorso lignosce , subrotundx : intus qua se 
~ invicem tangunt , angulato-compressae , membranacece , uniloculares , di- 

sperms. Semina subrotundo-rriquetra , subtus acuminata. 

DifFert ab omnibus columniferis defecru tubi , cuius loco exstat urceolus : a 
Malva( cui valde affinis est frucru 1, stylis decem,et calyce exteriori deciduo ja 
DoMBEYA et AssoNiA, staminibus omnibus antheriferis et fertilibus. 

S P E c I E s. 

I<J9. RuiZIA CORDATA. (Tab. XXXVI. fig. 1.) 

R. foliis cordatis , oblongo-acuminaris , sinuato-crenatis , incanis , subrus fari- 

naceis. 
Konigia foliis subcordatis , crenaro-sinuatis , incanis , subtus romentosis : flori- 

bus decagynis. Commers manus. cod. i. pag. 8y. Bois de senteur beanc, 

vulgo. 
Konigia foliis cordato-sinuatis , crenatis, utrimque incanis : floribus decascylis. 

Can. ubi supra. Figurat. 
Caulis frutescens , ramosus. 
Folia peciobta , alterna, numerosa , cordata , ovaro-acuminata , crenato-sinuata, 

periolis longiora. Stipuix subulatss , albicanres , pulverulentne , decidus. 
Fiores corymboso-umbellati : pedunculus communis axillaris j solitarius in ra- 

morum finibus : flos quilibet pedunculaais. ^a)l n honorem D, Hippoiyti Ruiz Hispaai, gui Chiknse et Per\3Yianu:n iter percgii:. . [^'8] . . 

Calyx diiplex, tomentosus : extetions foliola ovato-acura, concava, cito deci- 
dentia : interioris lacinix profundx , laaceolatae , reflexa; fructu maturo. 

Corolla : petala quinque, initio dilute flava, dehin saturate sulfurea , patentis- 
sima , subrotunda, falcata, apice nonnihil revoluta , calyce breviora. 

Stamina : filamenta 30-40 coroUa breviora,basi in urceolum coalita aut scyphum 
germen cingentem : antherx oblongiusculx subalbicantes. 

Germen globosum , viliosum, decemsulcatum : styii decem, rubri, staminibus 
breviores : stigmata simplicia. 

Fructus generis. 

Habltat in Insula Bourhon prope vlcum Sancti Dionysii. f). Floret mensibus 
Fckruario et Martio. V. S. communicatam a D. de Jussieu. 

D. Cornmerson. cui dehcmus omnes spccies RuizivE , AssoNiyC , Dombey^ , 
Phoenicea exccpta , hanc plantam delineandam dedit D. de Jossigny, cuius 
iconem vidi apud D. de Jussieu , ubi exstat toium fructificationis systema : 
cjuod vero in meis tahulis rcperitur desumtum tst ex siccis exernplaribus , atque 
locupletiuH esse nulLus inficiahitur, qui utrumque vclit comparare. 

Jiuius speciei , quam ut distinctam dedit Comrnersoriius a sequentc varietatcm 
vidi, in qua foUorum sinus profundiores sunt , omnino sirniks sinubus quorurn- 
dam foUorum scquentis speciei. yJn ad hanc sit refercndj potius quam ad R. 
CoRDATAM? An vero omnes unicam efiorrnent specitm? Dicent qui vivas 
itirum examinahunt. Ego vero interea ex innumeris huius generis fragmentis , 
quiz attente examinavi , quatuor distinguam species, qucc, quamquam varitta- 
tibus plurimis intetmediis catenam ut ita dicarn eforment y diverscc sunt folio- 
rum figura : quod eo libeniius facio , quod et Comrnenonius ipse. tres dedit 
icones omnino diversas qu£ Rdizias sistunt Cordatam , Lobatam et Pal- 
MATAM , quibus et ego quartarn certissime ab ornnibus diversam addidi pro 
RuiziA Laciniata. 

170. RuiziA lobata. (Tab. XXXVL fig. i.) 

R. foliis cordatis , crenatis , 5-5-Iobatis, oblongis; lobo medio productiore , 

acuminato. 
Konigia foliis siiperioribus cordatis , in.Tquallter crenatis j inferioribus trilobis , 

et quinquelobis , lobo medio productiore. Commers. manus, codice z. p. 15. 

Figurat. 
Konigia floribus decagynis , calyce exteriore triphyilo deciduo : interiore quin- 

quepartito , foliis oblonge cordatis , margine crenato suberosis , basi obtuse 

quinque-angulatis , subtus incanis. Com. uhi supra. 
Arbuscula speciosa ^-(J-pedes alta , cortice cinereo incano , ramis patulis fragi- 

libus , qux , quum vetusta sunt , arborescunt, foemur humanum crassa. 
Folia in extremis tantum ramulis conferta , nec opposita , petiolata ; petiolis 

longiora ; cordata , desuper giabra , subtus incana , et quasi flirinacea , margi- 

nibus incequaliter crenatis ac sinuatis : vetustiora basi plus minusve manifeste 

quinque-angulata, nonnumquam heptangula , totque nervis , quot lobis. 

Stipulx subuiat.i; , erectx, pLilverulento-tomentosa; , decidux. 
Reliqua nt in R. Cordata j at corollx calyce longiores , quinque linearura 
"> diamecri. Habltat in Insida Bourhon ad promontorium Sancti Beriidrdi circa vlcum t}. Dio- 
nysii , et alibl.'^. Floridam observavil atqtic descripsit Comm. mensibus lanua- 
rio, Februario et Martio ahni 1771. V. S. communicatam a D. de Jussieu. 

Q^uanquam styli sint decem , nonnuUi interdum dejiciunt. Comm. lcco supra 
cirato. 

17). RuiZlA PALMATA. ( Tab. XXXVII. fig. I. ) 

R. Foliis lurimque incanis, palniaris , incisis, quinquepartitis : lobis acuminatis, 

sinuato-crenatis , medio productiore. 
Konigia foliis utrimque incanis, paimatis, incisis. Comm. ms. cod. z. pag. 89. 

figurat. 
Arbor Iiumilis , sed dii^Fusa. 
Folia alterna , conferta in extremis ramis , petiolata , petiolis longiora, oblonga, 

palmaro-incisa ; lobis quinque profundis , sinuato-crenatis. Stipulie lineari- 

angusti-e , tomentosx , deciduK. 
Flores in corymbis umbellcEformibus , longe pedunculatis : pedunculis tomen- 

toso-lanatis. 
Reliqua ut in congeneribus. 
Habitat in Insuia Bourbon prope vicum Sancti Dionysii. ^. Appellaturvutgo 

Bois DE SENTEUR GALEUx , ct Bois DE SENTEUR. BLEU. V.S. commumcatam a 

D. de Jussieu. 
Obs. I. Fructus , quos in speciminibus vidi,necdum perfectam aitigerant rnatu- 

ritatem; capsulas tamen vidi decem cum totidem stylis brevibus j incurvis et 

recurvis. 
II. Karietatem vidi , cuius folium magnitudine naturali sistit littera G. Tah. 

XXXV II. in qua lobi sunt angustiores etfissi quamproxime usque ad petio- 

lum, 

171. RUIZIA LACINIATA. ( Tab. XXXVII. fig. 2. ) 

R. Foliis usque ad periolum laciniacisjaciniis septem angustissimisjlinearibus, 

pinnatifidis, pinn.ulis decurrencibus. 
Konigia foliis multiparticis , laciniis linearibus , subdivisis. Commers. ms. codice 

i.pag. i6. 
Frutex pulcherrimus foliorum iramero ac figura , ramosus, 
Foliasparsa, altenia, numerosa , longe petiolata, petiolis longiora, ih.^-y laci- 

nias usque ad petiolum partita . laciniis inferioribus brevioribus, media lon- 

gissima^ omnibiis acutis , linearibus , pinnatifidisj pinnulis decurrentibus. 

Stipuls capillares , viUosje. ' 

Reliqua deficiunt in exemplaribus. 
Habitat iilnsula Bourbon prope vicum Sancti Pauli, ]f).' /-^. S. communicatam a 

D. Thouin. P A R S X. 

ASSONIAM COMPLECTENS (a). ChARACTER ESSENTIALIS AsSONI^. 

Calyx daplex persistens : exterior bracteifdrmis , monophylius , apice tricrena- 

tiis : interior mouophyllus , profunde quinc^uepartitus , laciniis acutis. 
Corolla : petala quinque , oblongo-falcata. 
Stamina : filamenta viginti j corolla breviora , in urceolum basi coalita , quorum 

quinque steriIia,Iatiora, ceterisque breviora,inter tria fertiliaj anthera; obion- 

giusculx. 
Germen superum subrotundum , pubescens. Styli quinque , breviisimi, sxpe 

persistentes : stigmata incrassata. 
Friictus globosus intra calycem , lineis quinque notatus , cortice tectus , in quin- 

que capsulas partibilis , triquetras , unilocuiares , dispermas. 
Semina glabra , nigricanria , subrotundo triquetra. 
0/?s. Diftert hoc genus abomnibus columniferis defectu tubi : a Ruizia, stami- 

nibus quinque sterilibus : a Domeeya, stylis V. et calyce exteriori mono- 

phyllo , persistente : a Pentapete, stylis V. seminibus non alatis, &c. &c. 

175. AssoNiA populnea. (Tab. XLII. P.g. 1. ) 

A. Foliis cordatis , ovato-acuminatis : floribus corymbosis. 

Konigia foliis cordatis integris glaberrimis, floribus penrastylis. Commcrs. ms. 

codlcc 1. p. 87. Figurat. Bois de senteur bleu ou galeux , vernacule. 
Arbor est mediocris , cortice cinereo , vel cinereo-fuscescente , hibisci populnei 

facie : lignum eius perlibenter odoratum, et intimo corde cosrulescens, quan- 

doque et dum veterascit durissimum. 
Folia alternatim sparsa, cordata , magna , integerrima , quandoque oviter den- 

tata , necnon undulata , utrimque glabra , apice acurainato prolongata, atque 

obhque dependentia. Stipulx. . . . 
Flores subcorymbosi , pedunculo coramuni , et dichotomo elevati j sspius cuni 

flore in unaquaque dichotomia longius pedicellato. 
CoroUa ; petala quinque parva , oblonga , falcata, et hinc vel illinc oblique 

deiecta. Color floris rccenrissimi albus , veterascentis ad ferrugineum dege- 

ner j rum maxime quum huctus maturos ambit unguibus saltem permanen- 

tibus. 
Calyx persistens dtipkx : cxurior ut supra in descnptionc characteris gcv.erici : ( a)\n bonorem D. Ignatii de Asso Botanici Mispani , cui , pmcralia opcra, ct Floram 
AragOQia; dcbcmus , ct Introductionem ia tcia rcsjiia natura:. . . C'^^1 ... , 

intenor monophyllas , semiquinquefidus , laciniis lanceolatis , acutis , paten- 
tissimis , deorsum deinde reflexis , sursum tandem inflexis , ac fructum arcte 
ambientibus. 

Germen subrotundum , aliquantisper depressum , pubescens. An multicapsulare 

. sit , non satis constabat licet verosimile. Styli brevissimi numero quinque : sic 
observavi iterum atque iterum. 

Rdiqua ut supra , loco citato. 

Habitat in InsuU Bourhon sylvis montosis Divi Pauli pago Imminentibus. Floret 
meme Maio. ^. J^. S. commumcatam a DD. de Jussieu ei Thouin. 

Obs. H(zc omnia ad verbum transcripsi ex Commersonii codice. 2 , iUis exceptis 
qu£ italico characttre fcripta sunt. Verumtamen laudati auctoris descriptio duo 
continet qu£ castiganda duxi, quique ipse procul dubio correxisset , si plantam 
iterum observaverit, atque ultimam manum et observationibus et operi apponere 
potuerit. 1 °. Calycem dixit simplicem , qui duplex certe est , quamquam exte- 
rior adio minimus , ut non nisi attentejlores et fructus examinando conspicia- 
tur. 10. Nihil dixit de staminibus quinque sterilibus ^ atque omnium numerum 
sic exposuit i 5-2.0-15. Ego vcro viginti dumiaxat idque constanter reperi, 
quorum quinque sterilia , latiora yet paulo breviora. 

Ne vero dlcatur aliam ipsum, aliam me. plantam descripsisse j consulatur figura 
qu&m ille dedit accuratam , quceque asservatur apud D. de Jusiieu : consulantur 
etiam specimina , iuxta quiz. reperittur Commersonii manu concriptum : 
KoNiGiA PENTAGYNA FOLiis coRDATis , &c. ut supta innui. QiiA omniu si 
cum mea descnptione ac tabulacomparentur , plamcz idemtitas reperietur. P A R S X L 

DOMBEYAM C OMPLEC TENS (a). Character genericus D o m b e y^. 

Calyx duplex : exterior triphyllus deciduus (figura variat); foliolis non in orbem, 
sed ad alteram partem positis. Interior monophyllus, profunde quinquepar- 
titus , laciniis acutis , reflexis , persistentibus. 

Corolla : pecala quinque patentia, subrotunda, basi angustiora, staminum ur- 
ceolo affixa , persistentia saepissime. 

Stamina : filamenta 20 corolla brevioraj quorum quinque sterilia , longiora , (a) la. honerem D.JIosjephi .Dombey, Galli Cfailensis atq^e:Peniviani impeiii peregrina- 
toris. 

S latiora ; mter qnorum singula , tria fertilia. Omina basi coalita in urceolinh 
germen cingemem, Ancherae oblongx, subsagittatic , erec-t.r. 

Germen globosum j quinquesalcatum , tomentosum. Scylus simplex, staminl- 
bus longior persistens. Stigmata quinque recurva. 

Fruccus globosns aut turbinauis, qumquesulcatus, lana tectus sxpissime : cap- 
sula: quinque in oibem coalita: , separabiles , bivalves , umloculares , mono 
aut polysperm.T. Semina fere semper oblonga. 

Dombeya differt ab omnibus columniferis defectu tubi : a Ruizia, staminibus- 
quinque steriiibus : abAssonia, calyce extenore triphyllo deciduo : a Penta- 
pete, stigmatibus quinque, caiyce duplici, ac seminibus non alatis. 

Obs. I. DoMBEYA vvticrATA esc diouc. D. DECANTHERA staminihus gaudet 
tantummodo decem , quorum qidnque sterUia sunt ; reliquorum quodl het anthe- 
ras dt/as siistinet, D. ovata , ferruginfa , et angulata , stylo ornantur 
brev.ssimo et stismatihus longis , adeo ut pcntagyneii primo ohtutu videantur. 

11. Omnes species, Phoenicea excepta, sunt arbores mediocres pulcherrimdi : ex 
earum corticefunes parantur. 

Nescio qua de causa Commersonius,aIioquln acutissimusatque de Botanica be- 
ne meritus,ad Stewarti^ genus plantas omnes amandaverit, quas nunc ego 
DoMBEY^ nomine reipublicx iitterari.t communico. Nihil enim est illis 
cum SrEWARTiA commune ; er, quamquam PENTAPETiaffines, ab ipsorece- 
dunt et calyce exteriori,uc dixi , stigmatibus quinque , atque seminibus non 
alatrs. 

Essentia generis D. in calyce exteriore triphyllo deciduo consistit atque in stanu- 
nibus quinque sterilibus , alternantibus cum aliis brevioribus fertilibus. 

S P E C I E S. 

* Calycis exterioris foliola lata. 

174. DOMBEYA PALMATA. ( Tab. XXXVIII. fig. I.) 

D.ToIiis cordatis palmacis , subglabris , digitationibus septem acutls , serrato» 

crenatis , floribus corymbosis. 
Stewartia foliis palmatis. Commers. herb. Figurat. 
Caulis arboreus ramosus. 
Folia alterna , longe petiolata , petiolis longiora , cordata , palmato-septeman- 

gulata , septemnervia, lobis oblongis , acuminatis , serratis, aut crenatisj 

(glabra appaTebant in sicco. 1 Stipulx lanceolato-acuts, tomentosi , deciduae. 
Flores : pedunculi solitarii , axlllares , in summitate ramorum petiolo longiores : 

supra ramosi , subcorymbosi. Flosquilibet pedunculatus, pedunculis, ramis, 

Jetiolis atque calycibus tomentosis , tomento saepe rufescente. 
yx exterior ex tribus foliolis cordatis , subrotundis , concavis , deciduls ; me- 
dia maiore , sessili , lateralibus rainoribus petiolacis : interior muko longior , 
laciniis acucis , reflexis. CoroIIa sesquipollicaris , initlo albicans , dehm sulphurea, tandem terruginea , 

quum scilicet fructum comitatur et ambit : idemque dicendum de sequentibus 

speciebus. 
Stamina : filamenta lo. corolla breviora : quinque sterilia , erecta , longiora. 

Anthers subsagittatse , erectae , plusquam unius lines longitudinis. 
Germen globosum , romentosum, urceolo staminifero kxo circumdatum. Sty'us 

basi villosus , supra purpureus , staminibus longior ; stigmatibus quinque re- 

voluris , persistentibus. 
Fructus subovatus , quinqueangulatus , angulis obtusis , lanatus. Capsul» mo- 

nospermae. 
Hahuat in Imula Bourhon ac prdcipue in itinere inter vlcos Sancti Dionysii et 

Sancti Pauli. I).. Vidi siccam , communicatam a D. de Jussieu. Floret mensl- 

hus Maio , lunio. 
Mahot-tan-tan vulgo anud incolas appellatur , ex eo scilicet quod eius folia. 

similia sint illis RicciNi palma Christi , quce pLanta Tanian ibi nomi- 

natur. 
Obs. Specimina plurima vidi, quorum foUa sunt subpalmata, quinqueangulata , 

.angulis tamen non itaprofundis ac in Y> .v k\m.ax K.Num ad hanc revocanda sint 

tamquam varietas , num ad sequentem ^ aut ex ipsis noya species constituenda 

sit? h&reo ^ dicent Botanici qui plantas vivas inposterumexaminabunt. 

175. DoMBEYA ACUTANGULA. (Tab. XXXVIII. fig. 1.1 

D. Foliis cordatis , subrotundo-tricuspidatis , crenatis , initio tomentosis 5 flori- 

bus racemosis. 
Caulis arboreus. 
Folia alrerna, petiolata, magna, petiolis subxqualia, cordata, subrotundo- 

tricuspidata cuspidibus acutis , crenata , sxpe etiam angulo aut dente promi- 

nente inter basim et cuspides laterales , septemnervia : tenera romentcso- 

ferruginea , veterascenria fere glabra. Stipulae lanceolat^ , decidus. 
Flores racemosi , racemis solirariis , erectis, axillaribus, peciolo longioribus : flos 

quilibet longe pedunculatus , pedunculis, petiolis , ramis teneribus, ac calyci- 

bus valde romentosis. 
Calyces et corolla ut in praecedenti : hxc tamen minor, pollicaris, et venosa , ac 

veluti coriacea , quod congeneribus plus minusve convenit. 
Fructus piriformis , tomentosus. Capsulae monosperm^. 
Reliqua ut in prcecedenti. 

Habitat In Insula Bourbon. 5 . V, S, communicatam a D. de Jussieu. 
Haudreperi codicem Commers.uhi.h&c species, etalia plures sunt descriptA ; quod. 

et dokndum estcerte^ et lecioribus notum volo. 

17(3. DoMBEYA ANGULATA, ( Tab. XXXIX. fig. I.) 

D. Foliis cordatis , subrotundis , supra angulatis , serrato-dentatis , tomentosis : 

umbellis numerosis : pedunculis communibus petiolo brevioribus. 
Stewartia foliis cordato-angulatis. Commers. herb. Figurat. 
Caulis arbbreus , ramis tom^ntosis. 

f olia cordata, subrotunda , apice tribus angulis , prope basim quandoque utrim- 

Sij que altero notata , romentosa , septemnervia , serrato-denticulata , quinque 
pollirum fere diametri. Stipulx latx, oblongs , acuminat.x , amplexicaules, 
decidux. 

Flores umbellati , umbellis solicariis, numerosis , axillaribus. Pedunculus comr 
munis pollicaris, crassus, lignosus ; radii subdecem vix crium linearum , to- 
mentosi. 

Caiyx exierior.,., interior tomentosus, profunde quinquepartitus , laciniis 
parvis , fructum continentibus. 

Scylus parvus : stigmata quinque, longiora, villosa, permanentia. 

Fructus globosus intra calycem, Capsulx quinque , imiloculares , bivalves,di- 
spermx, romentoss, 

Semina siibovata , subtus acuta, 

Habkat In huulu Bourbon. J). V. Siapud D. Thouin , exemplar unicum. 

Nota. fn hoc unico exemplari, quoi exactissime sistit tabula et figura supra dLCta^ 
exceptis foiiis , quorum inferiora sunt duplo et trtplo maiora, conservantur 
plures umhelU fruccibus onustdt. , ei in p'urimis fructibus petalorum partes fer~ 
rugnet. Quod sit species Dombeya nullus dubitn : an vero sit eadem quarn 
Commersonius dclineatam dedit nomine Stewarti^ angdlatj€ ? affirmare 
non audto. Folia enim quamquam magnitudme et figura stnt omnino eadem ^ 
injlorescentia tamen diversa est. In hac mea,ut dixi,flores sunt umbellati, um- 
hellis numcosis ^axdlaribus , solitariis , radiis decem ^ pedunculo polhcari : in 
illa vero Commersonu, flores sunt corymboso-ramosi corymbis longius p dun- 
culatis. Stylus quoque Inngus : calyx interior rejlexus : ac jructus lanatus. Si 
ergo hac omnia , ut videtur ,speciem diversam constituunt, rectius ad D acut- 
ANGULAM revocabitur Commersonii Stewartia angulata , cum qua om~ 
nino convemt , foliorum angulis exceptis tqui acutiores sunt in acutangdla ^ 
nec folia ita subrotunda. 

177. DOMBEYA tili^folia. ( Tab. XXXIX. fig. 1. ) 

D. Foliis cordatis , subrotundo-acntis , crenatis , floribus racemoso-corymbosis. 

Caulis arboreus , ramis teneribus , valde romencosis , qiiemadmodum ec pedun- 

culi , calyces ac pecioli. 
Folia alterna , numerosa , petiolata, petiolis subxqualia , cordata , subrotundo- 
^ acuta ( magnitudine et figura tilix europarx 1 , crenata : cenera comencosa; ve- 

terascencia subglabra, sepcemnervia. Stipulx sublanceolacx , basi lacx , apice 

acutissimx, villosx. 
Flores pedunculati, pedunculis axillaribus, solitariis, erectis, petiolo longioribus," 

apice in duos racemos oppositos horizontales parcicis , in quibus flores plures 

breviter pedunculati. 
Calyx extenor ex tribus foliolis ; media reniformi, sessili , latiorij lateralibus 

ovacis breviter, petiolatis ; interior reflexus. 
Corolla poUicaris , petalis subrocundis , unguibus angustatis. 
Reliquu ut in Dombeya acutangula, 

Hahitat cum prxcedentibus. I). F. S. communicatam a D. de Jussieu. 
Nota. Quum Hac species conyetiiat omnino cum D, acutangula quoad^ inJlQ^ resiehtlamdtque hahitum , wlui figuras muhipVicare , eaque' dellneavidum-' 
taxat qu& diversa iunt : reliqua ex deicriptiontjluunt. 

178. DoMBEYA TOMENTOSA, ( Tilb. XXXIX. ilg. ^. ) 

D. Foliis cordatis , subromndis ■, crenatis , comeRtosis , venosis , venis fere ciE- 

cularibus , floribus umbellatis. 
Caulis arboreus, ramosus , ramis ur et tota arbore valde tomentosis. 
Folia akerna, longe.peciolata, petiohs subsqiialia, cordata , subrotundo-acuta ,' 

venosa . venis arcuatis , arcubus quasi ex petioli tamquam cencro descriptis , 

septemnervia , valde tomentosa, crenata. Stipuls coriaceiE, lato-ovarre , acu- 

minatae , ciliats , semiamplexicaules. 
Fiores umbellrici : peduriculus communis longissimus, axillaris, solitarius in 

summitate ramorum : apice bifurcatus , duabus umbellis terminatus : radii 

sub 10 poUicares : ex bimrcatione pedunculus solitarius longior, uniflorus. 
Calyx exterior triphyllus : foliolo medio cordato , subrotundo-acuto , sessili , 

venoso : lateralibus subovatis , in petiolum desinentibiis : interior paulo maior, 

laciiiiis reflexis. 
Corollie petala subrotundo-^falcata , unguibus angustata. 
Reliqua ut in congeneribus : at.antherEe breves. 

Fructus deesc in exemplaribus. /._ ^ ■ "" 

Hahiiat in Madagascar. I). Ohservata d Commersonio. V. S. apud DD. de Jus- 

sieu et Thouin , quorum quisque excmplar unicum conservat. 

** CAtYCIS EXTERIORIS FOLIOLA ANGUSTISSIM-A.' 

179. DoMBEYA ruNCTATA. ( Tab. XL. fig. ;. ) 

D. Foliis ovato-lanceolatis , longis, iMegeriritnis , subtus tomei^tpsis , ■'desHper 

, punctato-scabris. , 

Stewartia arborea , foliis integerrimis , ovato-lanceolatis ^ desuper punctato-sca- 
bris , subrus tomentosis. Commers. ms. codice ^.pag. 96. Figurai. 

Afbor ad tibii femurisve crassitiem perveniens , cortice e bruno nigricante 

t vestita. Rami alterni j annotini, tomentosi , eorumque cimis j uti et foliorum 
florumque pedunculis , rufa quasi ferrugine inspersi. 

Jolia ovato-oblonga , tres cjuatuocve pollices longa, latitudine circiter sesqui^ 
polliearia , marginibas subintegerriina ( in nonnuUis quasi crenulas aut si- 
nuosltates pafum ptafMTidas video, ,e% non nisi leviter repanda:basi rotundata, 
apice obtuse aut acute terminata : in pagina superiori punctato - scabra , quz 
puncta sunt pili brbvesi steUatimqHe raidiati , depressi , exalbidi ; subtus to- 
mentosa , venis subferTpg.ineis : petiolifoliis quirituplo vel sextupIo:breviores. 

-. Siipu/iH anguste landeaiatm^ acutissiimt , ^ongit , tamentdsa , decidua. 

Flores pedunculov commiani i longo , -axillari , elevaci , umbellatim compositi 
albi ( init/o inteUigatur ; flores enim yeterascentes ferruginei sunt) : umbone 
et staminibus purpura^scente , semipollicis diametro vix maiores. Scilicet 
a summitate pedunculi communis oriuntur pedicelli plurimi partiales 20-^0, 
semipotlicares : singulisii-tgulo flore terminati , eollective umbellam squalemi 
sed globosam efforraanies. 

Ferianthiimv certe duplex : exterijjs scilicet stibtripiiylhim , foliolis subulatis;. sed adeo caducis , ut eclam , antequam flos aperiatur , lam defluxerinr. ( Idem 
ceteris speciebns evenit. ) Interius monophyllum profunde quinquepartitum , 
laciniis anguste ec acute lanceolacis , patulissimis , imo et reflexis : utrumque 
extreme comentosum. 

CoroUa , si monopecala , ad basim usque quinquepartita , petalis patentissi- 
mis subovatis, non tantum hinc disiectis, sedetiam obliquatim emarginatis. 

Stamina : hlamenra basi in coronam coalita , apice libera numero XV , quorum 
quinque longiora, sed antheris castrara, et apice dumtaxat complanata. ( Erro- 
rem hic suspicor quoniam XX sunt stamina j loco enim verht qvokvm for" 
tasse ADHUC iuhstituendum, ut dicta cum natura consentiant.] Reliqua antheri- 
fera flore dimidio breviora : anthcrcc oklongiuscula: , parva. 

Germen subrotundum, tomentosum , vel si mavis subhirsutum, ex cuius autem 
hirsutie styli nulli exerebantur. An abortum passi? Ego arborem dioicam cre- 
do cuius marem dumtaxat vidit Cl. auctor, qui , ni mortc prMCcupatus fuerit , 
etfiminam reperissct, u nonnulla casiigasset , qut calamo currente ipsi ex- 
cidcrunt. 

Ex horum C stvlomm ) defectu secundum faciem proprium genus coniectabamus. 
Fruccihcationis reliqua etiam desiderabancur. 

Habitat in Insula Bourbon , quum in Caffrorum planitiem versus fluminis ripam 
dcscenditur. Florebat ultimo Maio 1771. 5 • V- S. communicatanp a D. de 
Jussieu. 

In Botanicorum gratiam articulum integrum ad verbum transcripsi ex Commers. 
manuscriptis ; ut appareat quania claritate quantaque ddLgentia id fecerit. 
Qu<t vero characteribus italicis immixta sunt , addidi etego clantatis gratia. 

180. DOMBEYA DECANTHERA(Tab. XLyfig. 1.) 

D. Foliis ovacis , acumine cerminacis , repando-crenacis , glabris : staminibus 

■ quinque diantheris \ floribus parvis , umbellatis. 

Caulis arborescens , cortice fusco , sulcaco , vestitus. 

Folia alterna , sparsa ,petiolata , petiolis quadruplo longiora , ovata , acumine 

acuto terminata , lato-crenata , vel repanda , glaberrima. Scipuls subovatx , 

oblongx , decidux. ....'. 

-Flores umbellati , pedunculis communibus axillaribus , solitariis in summitate 

ramorum , folio brevioribus : radii 1 5-io duarum aut crium linearum. 
Calyx exrerior ex tribus setulis minimis , lateralibus : incerioris lacinix acuts. 

Uterque glaber. 
Corolla parva , vix rrium linearum <iiametri , figura et colore congenerum. 
Stamina : filamenca decem basi in urceolum coalica , coroHa breviora : quorum 

quinque scerilia , laciora , longiora^ fercilia quinquealternantiaduplo brevio- 

ra antheras duas sustinentia, quarum altera superior breviter sripitata, in- 

ferior subsessilis : anchera: subsagiccacx , breves. 
Germen ovaco-pencagonum , minimum. Scylus simplex brevis , apice bi-rrifidus. 

Stigniaca rubta, revoluca. 
Fructus ( maturicacem nedum accigerat-') parvus, penragonus : sectusque cellulas 

quinque sistebatmonospermas, quas capsulas esse reputo. 
Habitat in Madagascar. 'i). dbicrvata a D. Commetson. K. S. communicatam 

0. DD, de Jussiiu tt Jhouin. Observ. H&e spechs dlffert a congemnkus stlgmatmn ac stamlnum fenUium 
numero ; essentia tamen integra manex ^quippe quiH, in itaniinibus quinque ste~ 
rilibus longioribus atque calycc cxteriori triphyilo consistit. 

18 I. DOMBEYA UMBELLATA. ( Tab. XLl. fig. I.) 

D. Foliis cordatis , ovaco - oblongis , acuminatis , repandis , glabris : floribus 

umbellatis globosis. 
Arbor omnino glabra , cortice fusco vestita. 
Folia petiolata , petiolis longiora , cordata , ovato-acuminata glabra , repanda , 

vel obsolate et lato-crenata. Sripulx breves , sublineares , decidu^e. 
Flores umbellati; pedunculi communes solitarii , axillares, in summitate ramo- 

rum rubescenres , glaberrimi , folio breviores ; umbella unica terminati glo- 

bosa : radii numerosi 20-50 quam proxime pollicares. 
Calycis exterioris foliolaparva, lanceolata, lateralia: interioris lacinix anguste 

knceolarae , reflexs. 
CoroIIa maior quam in praecedenti , patens , petalis subrotundo-falcatis : initio 

albicantibus , fructu maturo sacurate ferrugineis , persisrentibus. 
Fructus globosus , quinquesulcatus , tomenrosus :capsuIaE quinque ,monosper- 

ms , bivalves. 

Reliqua ut in congeneribus. 
Jiabitat in InsulaBourbon.^.ln Figura folia sunt breviora magnitudine naturatl. 

V. S. communicatam a D. de Jussieu. 
Ex huius coriice parantur funes. 

182. DOMBEYA OVATA. ( Tab. XLI. fig. 2.) 

D Foliis ovatis , dentatis , quinquenerviis , tom^tosis : stylo minimo. 
Caulis frutescens , vel arborescens , ramosus , tomento ferrugineo teccus. 
Folia alterna, ovato-acuta , dentata, subtus alba , tomentosa , desuper scabra , 

petiolis dupla. Stipulae capillares , erectae , tomentoss , deciduae. 
Flores in pedunculis axillaribus , solitariis , folio brevioribus , erectis , in summi- 

tate ramorum. Pedunculi supra bifurcati , bifurcationibus corymbosis : flos 

quilibet pedunculatus. 
Calycis exterioris foliola anguste lanceolata, tomentosa : interioris lacinije acutae, 

nec reflexac. 
Corolia ealyce paulo maior parens : petala angusta , apice subrotunda nec falcata, 

integerrima , colore praecedentis : eorum ungulis cum fructu remanentibus , 

saturate ferrugineis. 
Stamina utin congeneribus,.coroIla breviora', quinque sterilia parum reliquis 

iongiora. 
Germen minimum , villosum. Stylus simplex , attamen ita minimus ut nudis 

oculis videri nequeat,nisi fructu maturo. Stigmata quinque crassiuscuia , 

erecta , rubra , stylo longiora , quamquam alioquin minima. 
Fructus globoso - pentagonus intra calycis lacinias. CapsuI<E quinque , subto- 

mentosae, uniloculares , bivalves ,,monosperm3e. Semina ovato - acmninata ,, 

nigra. 
HaHiat in InsulaBourbon, J). F". S. communicatam a D. de Jussieu. [128] 

Obs. Jlac quoque specles ac subsequens differunt a congenerlbus stylo brevlssimol 
quL tamen manifeste patit ,fructu maturo. 

183. DOMBEYA FERRUGINEA. ( Tab. XLII. fig. 2.) 

D. Foliis ovato-oblongis sepcemnerviis , subtus ferruglneis , petiolis , pedun- 

culis , calycibusque tomentosis. 
Stewartia Malacodendron ? foliis subterioribus , petiolis , pedunculis calycibus- 

que tomentosis. Commers. mss. codice 4. p. \ 07. 
Caulis arborescens, ab ocro ad decem pedes altus in loco natali ( hic in Europa vlx 

quatuor proetergreditur ) , ramis pra;sertim iunioribus , tomento rufo vestitis. 
Folia in extremis ramis alternatun sparsa , ovato-acuminata , dentato-serrulata , 

subtus tomentosa, tomento rufescente j in iunioribus albicante , supra viridia, 

glabra. 
Nervi septem ; intermedius utrimque ramosus ; qui ad basim reperiuntur sim- 

plicissimi , breves , marginales : quatuor reliqui a latere exteriori ramosi. Sci- 

pulac subulat.E ,.comentosx , cito decidentes. 
Flores in pedunculis axillaribus , solitariis , petiolo duplo longioribus , suberec- 
- tis, in summo dichotomis , corymbatim multifloris. 
Calyces etcorolla ut in prxcedenti : huius color xerampelinus. 
Stamina ut in prxcedenti : antherir oblongiusculx- 
Germen subrocundum , hirsutiusculum , colore rubellum : stykis simplex , minl- 

mus j in quinque fila partitus staminibus breviora : stigmata simplicia. 
Fruccus tomentosus , subrotundo-pencagonus : capsulx quinque , uniioculares , 

loculis monospermis. Semina obiongiuscula, a parte contaccus carinaca, illinc 

convexa. 
Habitatinsummo cacumine rrwntis Trimamis InsuU Mauritianx , observata cum 

floribus aheuntihus y sertoribus et seminibus maturis a D. Comm. Maio I7(>9. 
y. S. cumfructibus etfloribus apud D. de Jussieu : vivam yero in R. H. P. ubi 

ntcdum floruit. 
Observ. 1. Eritne pr&cedentisvarietas? Folia suntcerte diversa , hic septemner- 

via et valde dentata , ilUc qiinquenervia dumtaxat dentihusque dtstantibus : 

FERRUGiNEA foHa kabet acumine terminata , basi multo latiora ; ovata vero 
, folia kabjet ovata. 

II. Quamquam Commersonius j ex cuius manuscriptis quadam transcripsi , nihil 
dicat de calyce exteriori^ hic mhilominus vere exsistit : qui tamen quum citis- 
simt decidat in hoc gencrc antefloris scilicet expansionem , mirandum non est 
si Cl. auctor non invcncrit nisi calycem interiorem profundissime quinquepar- 
titum, quum flores dumtaxat viderit aheuntes , et seriores , ac proinde ex- 
pansos. 

III. Neque stamina quinque sMrilia kuic speciei inesse asseruit Conimersonius ^ 
qui. cgo in siccis cxemplarrbus certissime vidi : in eumdem etiam errorem inci- 
dit quum Assoniam descripsit , de qua supr 1 diximus. 

IV. Q^uum stylos quinque huic planta concedit auctor , humani quidquam est 
passus : stylus enun quamquam miaimuSjSimplexest^scigmatibust^uinqueper- 
sistentihus termlnatus. 

Dum vero tanti hominis u labares et scUntiam lifbeiulssime atque grato animo 

prxdico pudico , nemo mihi in vitium vertat , si in Botanic^ profecttim castigatas atque 
ornatas nunc primum prodo plancas pulcherrimas quas ipsi dcbemus ,qiiarum 
descriptioni etipseuhimam manum imposuissec ^ si pramatura morte in Bota- 
nicd!, detrimentum non excidisset. 
V. Specimen siccum vidi apudD, de Lamarckfuctibiis onustum,quodque provcnit 
exitinere D. Sonnerat , quod ad kanc speciem revoco ianquam vanetatmi, 

184. DoMBEYA Phgenicea. ( Tab. XLIII. fig. I.) 

D. Foliis subhastacis", longissimis , anguscis ^ crenato-serratis : fioribus saturate 

purpureis , cerraiis. 
Pentapetes Phosnicea foliis hastato-lanceolatls serratis. Lin. Sp, pl. ad genus 

Pentap. n. i. 
Alcea lamaicensis fruticosa , floribus purpureis , oblongo crenato folio , acumi^ 

nato , molli , et incano ? Piuk. Almag. 1 6. Phyt. T, z^^.f. }. 
Pentapetes Phoenicea. Miller illust. sist. sexualis Monad. dodicand. fig. optima, 
Pentapetes Phoenicea ? Chr. lac, Trew. t. V. prini& decadis pag. 7. et b'. 
Flos impius ? Rumph. Amboi. lib. S, cap. 71 ,/'. 288 , tab. 100 ,fig. i. 
Blattaria Zey^Ianica flore amplo coccineo. Commd. hort. \.p, w.t, 6. 
Caulis erectus, teres,, pilis minimis raris ornatus , apud me sesquipedalis. 
lolia alterna petiolis multoties longiora, subhastata, angusta, longissima, acu- 

minata , superiora serrata , inferiora crenata. Stipula: lanceolata:, erects, de- 

cidux. 
Piores axillares solitarii, rarius bini, pedunculati, peduncuiis petiolo breviori- 

bus , initio erectis , flore expanso cernuis , fructiferis iterum erectis. 
Calyx duplex : exterior ex tribus-foliolis lanceolatis rubescentibus, post floris ex- 

pansionem deciduis : interior profunde quinquepartitus , laciniis ovato-acuT- 

minatis , acumine peracuto , sxpe reflexo : uterque tomentosus. 
Corolla coccinea,campanulato-patens : petalis quinque subrotundis , unguibuS' 

angustis , urceolo stan-iinum pentagono aflixis. 
Stamina : filamenta 10. horum quinque sterilia , cocclnea , lingUEformia , longi^ 

tudine fere corolla: : fertilia minima : anther^e lutece , subsagittatSj erectx. 
iGermen globosum : stylus simplex, persistens, longitudine fere corolla;, apice 

quinqtiepartitus : stigmatibus SLtpe sa:pius in clavam coalitis , aliquando re- 

volutis. 
Jructus intra calycem. Capsula globoso-ovata , subtomentosa , quinquelocula- 

ris , quinquevalvis : in singivlis loculis semina octo , duabus lineis curvis 

quadridenratis aflixa : ad valvularum suturam plumula interne repentur 

semina subglobosa tegens , estque albicans , sublanceolata, arcuata, utrimque 

barbata. 
Habitat in Manilla etpassim in India Orientali. Ilabuifiorentem mense Augusto 

nuncque vivam. Colitur in R. H. P. IjL. 
Obs. Filamentaftrtilia quandoque a numero 1 5 recedunt. Corolla ciim urceolo et 

staminihus decidii tertia die. 
Consulatur pr&fatlo, ubi expUca.tur prcecipuum munus ac utilitas staminum steri^ 
^ iium ; ibique reperientur momentaj quibus adductus a Linndi sententia discessc~ 

rim, quibusque auctdris encyclopedici dictis satisfeci. « 

* T yiv ■Lwituriftjw]iiik..iv;ii P A R S XII. 

PENTAPETEM COMPLECTENS. Character genericus Pentai^etis. Secundum Amman, 

Calyx simplcx , monophyllus , crassus , quin- 
qucpartitus , I,ici:iiis obiongis , rcflcxis , in- 
tus glabris, cxtus fulva lanugiiic obsitis. 

Corolla : petala quinquc, longa, acuta. 

Stamina : filamenta plura , corollx fcre longi- 
tudii|is. Anthera; Gcrmen ovatum , pedicellatum , pcdiculo lon- 
gitudine staminum , nonnihil incurvo. 

Fructusoblongus, iignosus^utrimque angusta- 
tus , in medio tumidus ,' quinquelocularis, 
loculamen''!^ bivalvibus , poiyspermis. 

Semina plura, oblonga, compressa , alata {a). Secundum Ltnn. nov.gen. plant. 1749. 

Cal. quinquepartitus : foliolis coriaceis.obloa- 
gis , reflexis, interne lanatis. 

Cor. petalaquinque lanccolata , parenia, lon- 

gitudice calycis. 
Stainina : filamenta quindecim linearia , Ba- 

si connata in tubum. Anthera: subulatx , 

erectx. 
Filamenta quinque, filiformia, inflexa, eodem 

tiibo innata, sterilia, antheris longiora, in- 

ter singula triastamina , singula. 
Germen subrotundum. Styius cylindraceus lon- 

gitudine staminum. Stigma crassiusculum. 
Capsuialignosa, clavato-ovata, quinquelocu- 

laris , loculamentis bivalvibus. 

Sem. plura oblor.ga compressa , ala membra- 
nacca {a). iS^. Pentapetes suBERiFotiA. ( Tab. XLlil. I:1g. 1. ) 

P. FoUis oblongis , rep.indis , apice siim.uis , aciimlnacis , siibtus incanis. 

Pcerospermadendron suberis folio angiiloso , siibciis incano : floribus albis. 

loan. Amman. in Comm. ^caJ. Imper. Pccropolit. t. 8. pag. 215. et seqq. 

tab. I ^. 
Arbor Champacce suberis folio, frnctu ligneo, seminibus alaris referro. Mus, 

Petiv. n°. 549. apud Am. lcco cltato. 
Pentapetes suberifolia foliis ovacis , repandis. Li—i. n". 1. 
Cuulis arboreus , ramis rectis , cortice fusco obductis. 
Folia nullo ordine { in slcco video aherna Cav. ) disposita , breviter petiolara , 

oblonga, tripollicaria , versus apicem angulosa-, crassa , superne viridia , in- 

ferne incana , nervo unico longicudinali hac pagina protuberante. Stipuls, 

( nec vestigia vidi Cav. ) (a) Si laudati auctores eiusdem plancx' characteres dederunt ( ut ego quidem arbitror),faten- 
dum crit Ammanium incorrcctos dcdisse, si Linnarus in sicco perfcctius piantas obsetv.ivic, 
qui numquam dcbuisset ad hoc gtnus rcducerc illam, quam P, Phceniceam iiominavi: rclactante 
fcuctu , stigraatibus atque Alycc duplici. t.^''] ,. ..... 

Flores in ramulomm summitatibus axillares , solitarii , biiu aut rerni." 

Calyx monophyllus , crassus , laciniis revolutis , intus glabris , extus fulva lanu- 
gine obsitis. 

Corolla : perala quinque alba, poUicaria, longa, acuta. 

Reliqua ut supra in descriptione characteris generici. 

Habitat in India. I). y . cxemplarjiccum fioribus ac fructibus orbatum. Commu- 
nicatum a D. de Lamarck , ex collectis a D. Sonnerat. 

i85. Pentapetes acerifolia. (Tab. XLIV. j 

P. Foliis cordatis repandis. Linn. n°. 3. 

Pterospermadendron foliis auritis, flore, fructuque maiori. loan.Am. loco citato-, 
t. 16 et ij. 

Caulis arboreus. 

Folia alterna, breviter petiolata, cordata, lobis inferioribus subrotundis, obtuse 
sinuata , apice subrotunda , semipedalia , longirudine latitudinem haud multo 
superante. Nervus longitudinalis protuberans raniosus , ex cuius basi et apice 
petioli tres ulteriiis nervi ramosi [kac desumta sunt exfigura.) 

Reliqua ut in pra:cedenti , at miilto maiora ut ex figuris patet. 

Habitat in India. I). Nulllbi vidi nisi depictam. ji.nw!w«w ^.^ f)^w ! jLui#jL.a 'i iMLu t AK^watf>yMr j .g :aErg gma^.c«^iytxtiiLj;jita;^ P A R S XIII. 

DE MALVAVISCO. 

Character genericus Malvavisci, 

Calyx persistens , duplex : exterior 8-phyIIus foliolis linearibus basi coalitis : 

intetior monophyllus , tubulosus , 10-striarus , apice quinquedentatus. 
Corolla : petala quinque basi auriculata , in tubum convoluta. 
Tubus longissimus, contortus, germen cingens , tubulosus , versus apicem fila- 

menta numerosa sustinens : anthercc reniformes. 
Germen sphsricum : stylus simplex, longus , apice decemfidus : stigmata glo- 

bosa. 
Fructus drupa sphaerica, glabra, quinquelocularis , loculis monospermis. 
Semina subreniformirriquetra. 
Obs. Diff^ert a Pavonia petaUs basi auriculatis , tubo contorto , ac fructu dru- 

paceo j ab Hibisco stigmatibus , tubo contono ct fructu. 

187. Malvaviscus arboreus. Dillcn. (Tab. XLVIll. fig. i. ) 
M. Caule arboreo , foliis cordatis, crenatis, acuminatis, tomentosis. 
M. arborescens Hore miniato clauso. Dil'. Ekh. iio, t. ifo.f. -'08. 

Tij Hibiscii5 foliis co.datis, crenatis , aiigulis lareralibus extimis parvis, caiile ar- 

boreo. L. sp.p'. ad genus Hlb. n" . lo. Hort Clif. 349. 
Hibisciis fratesceas foliis angulatis, cordatis, acumiiiatis 5 petalis ab nno latere 

auriris. Brow. lam. 284. 
Alcea indica arborea', folio moUi, flore amplo eleganter coccineo. Pluk. Alm. 1 4. 

tah. "i-Sl.f. I. 
Caulis arboreus decempedalis et amplius , ramosus. 
Folia petiolata, cordata, crenata , tonientosa, subtriloba,Iobo medio produc- 

tiore , acuminato. StipuLu setacea; , parvx , marcescentes. 
Flores axiUares, solitarii, pedunculati , pedunculis villosis , petiolo brevio- 

ribus. 
Calyces ut supra. 
CoroUa saturate coccinea. 

Tubus coccineus contortus in spiram , erectus , longissimus. 
Stigmata hispida , nigricantia. 
Habaatin Mcxico. ^.'Ff^. in R. H. P. Floret mensibus Sept. Oct. P A R S X I V. 

PAVONIAM COMPLECTENS(^), Character genericus Pavonive. 

Calyx duplex ; exterior polypiiyllus ; interior monophyllus semiquinquepartitus, 

persistentes. 
CoroIIa : perala quinque patentia , subrotunda , unguibus angustata , atque tubi 

staminif-eri basi affixa. 
Tubus germen cingens, iii columnam assurgens, stylum vaginans atque stamina 
, sustinens apice , et in superficie. 

Sramina : filamenta plura , brevia , tubo affixa : anthera; reniformes. 
Germen globosum , sulcatum. Stylus simplex : stigmata 8-10. 
Fructus intra calyces ex quinque capsulis compositus , in orbem posltis , arcicu- 

latim dehiscentibus , unilocularibus , bivalvibus , monospermis. 
Semina basi acuta , oblongiuscula. 
Obs. Pavoni^ omnes sunt exotic& , et fere omnes fruticos£. Delectanturin re- 

gionibus calidioribus utriusque Iniitt. Usus kucusque incognitus. Flores pul- 

ckerrimi lutcscentes aut coccinei,semel dumtaxat explicaniur ac decidunt.^ (a) In honotemD. losBPMi Pavon Hispani.qui unacumDD. Dombey ctRuiz icer Clii- 
lense et Peruvianum peregit , quique adhuc peregrin.uur. *Capsul^ spinos^. 

iSS. Pavonia spinifex. (Tab. XLV. fig. 1. ) 

P. Caule arborescente : foliis ovato-lanceolatis in£equaliter dentatis : tabo et 

stigmatibus decumbentibus : capsulis aristatis. 
Hibiscus (spinifex) foliis cordatis, crenatis, indivisis, capsulis spinis exstantibus. 

lacq. Amer. i^6. hort.t. 105. apud Linn, Spec. pL ad genus hib. n'' . i i. 
Abutilon palustre , flore luteo , fructu aculeato maiore. Plum. mss. ^. 4 , /. i t . 
Abutilon americanum fruticosum, folio subrotundo, flore luteo, fructu aculeato 

maiore. Bunn. icon. i . 
Bichierva. Surian. herb. n^. 3(^5). 

Caulis frutico-arborescens , ramosus , in vasis 4-pedaIis. 
Folia breviter petiolata, subscabra, ovato-lanceolata (in aliqua varietare cordata), 

insqualiter dentata , acuminata. Stipuls angustce , lanceolatcE , erectae. 
Flores solitarii , axillares , pedunculati, pedunculis folio brevioribus^ initio 

erectis ; fructiferis , ad ramum , aut caulem perpendicularibus j petiolo mul- 

toties longioribus. 
Calyx exterior septemphyllus , foliolis linearibus , acutis , parulis, : interior vix 

longioF : laciniis lato-acutis , ciliatis. 
CoroIIa saturate lutea , magna. 
Stamina : filamenta plurima , per tubi deflexi superficiem sparsa : anthers reni- 

formes. 
Germen ovatum. Stylus simplex , octofidus : stigmata globosa , villosa. 
Fructus intra calycem. Capsula: quinque , subtriquetra: : Iiarum singulis spinas 

sunt du2 laterales , hamarx ; er rertia erecra terminalis , qax in duas separa- 

tur quum valvuL-e dehiscunt. Semen ovatum, interne nonnihil compressum. 
Habitat in America meridionali , in umbrosis et humidis prope originem Mara- 

gnon.^. Coiitur in R. H. P. Habui jiorentem mensibus lulio. Aug. Sept, et iti 

hibernaculis per integrumfere annum. 
Obs. Quinque tantum foliola numerat Linnaus in calyce exteriori : ego septem 

reperi. 
Variatfoliis cordatis subrotundis. Herb.Jus, 

189. Pavonia aristata. (Tab. XLV. fig. 3.) 

P. Caule fruticoso bumili : foliis cordatis, ovato-lanceolatis , crenatis , scabrius- 

culis : floribus solitariis , parvis : capsulis aristatis. 
Hibiscus aristatus. Jussieu , H. R. P. 
Caulis fruticosus , humillimus , ramis pluribus fere pedalibus , virgatis , gla- 

bris. 
FoIIa alterna, duriuscula , breviter petiolata : stipuls angustissims , lineares , 

erecrK. 
Flores solitarii , axillares , pedunculati ; pedunculis brevibus , petiolo subsqua- 

libus , fructiferis ad latus deflexis. 
Calyx exterior ex 6-7 foliolis suUinearibus , supra paulo lacioribus : fructiferis 

in steliam apertis ; interior ut in prsecedenti. f '34] 
Corolla lurea calyce vix maior ( numquam vidi aperram , quamquam cencies 

apud me frucex truccihcaveric. ) 
Sramina : filamenra minima in superhcie rubi parvi : anrherx reniformes. 
Germen ovarum , denciculis quinque prominencibus. Scylus simplex occofidus : 

scigmaca viiiosa. 
Fruccus omnino idem ac prxcedencis , ac fere duplo minor. 
Habicai in America. ^.Habuifiorentern a mense Augusto usaiu ad Decemb. Coli- 

turmP..H.P. 
Arbuscula sunt omnirio diversa quamqiiam fructu conveniant. Pavonia spinifex ad 

quatuor pedes eiiam in vasis crescit ; pedunculos haket petiolo quadruplo longio- 

res, et coroUam magnam , patentissimam : Pav. vero ariscara vix pedalis cst ; 

corolla minima ornatur , peduncuUsque petiolo subi£qua/i.bus. 

190. PaVONIA TYPHAL^A. . 

P. Foliis ellipricis, capsulis recurvaro-rridencacis. 

Urena-fyphalxa. Li;i.sp.p!.n° . 5. 

Urena fruciculosa, foliis serracis oblongis, floribus conglobacis, pedunculis lon- 

gissimis rerminalibus. Brown. lam. 181. 
Malva scabioscE folio , capsulis rridenrarls , vesribus adhirenribus. Barrer. 

^quin. 75. 
Caulis frurescens. 
Folia oblongo-ovara , urrimque acuca , serrara. Bracrex conferrx pedunculos 

disringuenres. Pedicelli approximari , uniflori. 
Calyx excerior monophyllus, quinqueparrirus : inrerior semiquinquefidus, ambo 

persisrenres. 
CoroIIa alba. 

Germen. . . . Scylus decemfidus srigmaribus capiraris. 
Frucrus quinquecapsularis : capsulis mucronibus rribus , subularis , rerro denri- 

cularis , medio longiore , monospermis. 
Uabitat in Siirinamo , lamalca. I). 
Plantarn hanc nullibi vidi : supradictau descriptionem ex Lin. desumsi loco 

citato , ex qua inter Pavonias adnumeravi. Uren>€ enim calyx interior est 
pentaphyllus, atque capsuLz cchinatdt, , ut rcliqua pr&termlttam , qux. in V. dis- 

sertatione exponam, 

** CaLYX INTERIOR BREVIOR , EXTERIORI CANCELL ATUS. 

191. Pavonia zEYLANicA. ( Tab. XLVIII. fig. 1. ) 

P. Caule herbaceo hirro ; foliis cordaris , crenaro-denracis : inferioribus subro- 

rundis , reliquis profunde 3-5 fissis : pedunculis elongaris, geniculacis , uni- 

floris. 
Alcea pencacoccos , ranunculi auricomi folio ec facie. P/uk. Alm. 1 5. tom. 115. 

Hlbiscus ( zeylanicus ) foliis cordaro-hascaris , pedunculis alreruis unifloris ge- 
m(;}j\zus}Linn,sp.pl. ad genus Hibis- n''' ,^1. Burm.ind. 1 53.?. 48. f. i. 

Caulis reres , erecrus , herbaceus, pilis longis albis , glanduliteris , hirrus , arena- 
ceus , pedalis j ramis alcemis , inferioribus long ioribus. iFolia cordata, crenato-dentata, scabriuscula, subtus glandulifera : inferiora sub- 

rotunda, reliqua profunde 3-5 fissa. Stipulx subulata; , parvje. 
Flores solitarii , laterales , pedunculati^ pedunculis erectis, pilosis , pilis glandu- 

liferis , geniculatis , petiolo longioribus. 
Calyx exterior ex decem setis pilosis , pilis glanduliferis ; basi in hemispkTrium 

arcuatis , supra conniventibus : interior diniidio brevior, laciniis lanceolatis. 
Corolla campanulato-patensjalbido-rosea : petalis basi tubum atnpliatumfor- 

mantibus. 
Stamina : filamenca decem e media tubi parte prodeuntia , horum sxpe quinqae 

ex-illius basi , tuncque longiora , alba : anthercE reniformes. 
Gernienglobosum.Srylus simplex supradecemfidus. Scigmata parpurea,globosa, 

tornentosa. 
Fructus calyce exteriori cancellatus ( ut in attractili cancellataj , ipsoque m.inor ; 

maior tamen interiori , globosus , quinquesulcatus , ex capsulis quinque 

monospermis , subtriquetris. Semina subcriquetro-ovata. 
Habitat in Zeylona. Q. Eabui fiorentem mensibus Augusto tt Septcmhri. CoU- 

turinR.H. P. 
Obs. Valde suspicor Cl. Lin. diversam a nostraplantam descripsisse nomim Ei- 

bisci^eyianici , eam scilicet quam Burmanus delineavit in sua Flora Ind, t. 48. 

Prlmo enim corolla in nostra numquam incarnata j qualem pro sua adstruit 

Linnizus, z°. Folia sunt. illi plurima cordata , subrotunda j crenata , parva, qucs 

in Linn&ana dsjiciunt. 3''^ Tandem nuUainPavonia nostra observantur joUa 

cordato-hastata , ut in Linn&i et Burmani planta riperiuntur. An fortasie 

specie differant ? 

191. PaVONIA CANCELLATA. 

P. Caule debili hirto, folils cordatis serratis , calycibus globosis : radiis vicenisj 

subulatis , hirtis. Lin. supp.p. ^w. ubi nominaturii&iscns cancellatus. 
Caulis herbaceus filiformis , prostratus , pilosus uti tota planta. 
Folia alterna , petiolata , sagittato-cordata , dentata. StipuL^e. . . . 
Pedunculi axillares , unifiori , petiolis longiores. 
Calyx exterior globoso-inflatus , e radiis viginti, setaceis , pilosis :-interior par- 

vus , quinquefidus. 
•CoroUa , stamina , pistillum , generis. 
Scigmata decem. 

Capsula semi-pentacocca , loculis quinque. 
Semina plurima. 

Habitat in Surinamo. Dalberg. ex dicto supplemento. 
Ut dubiam Pavoniis adnecto , quamquam stigmata \decem capsulas quinque mo" 

nospermas indicent, Si plantam vidissem j et genus csrte diterminassem , et 

qu£, Lirinaus pr^termisit , addidissem, 

193. Pavonia paniculata. (Tab. XLVI. fig. 2. ) 

P. Caule hirto, ramoso : foliis cordatis, subrotundis, acuminatis, crenato-den" 

tatis , sjcpe tricuspidatis : floribus paniculatis genicalibus declinatis. 
Hibiscus paniculatus. Dombey herb.. , ... J'3^1 

Foliis exceptis , tom planta pilis albis nec pungentibus hirta, 

Ciulis reres , ramosus , ramis erectis plusquam 4-pedalis. 

Folia altenia, "distantia, petiolata, petiolis longiora, cordata, subrotundo-acu- 

minata , inferiora ^-5 poUicum diametri , crenata , septemnervia , nervis vil- 

losis , sxpissime tricuspidata, superiora parva, serrato-dentata, quinquener- 

via , brevicer petiolata. Scipuls lanceolatx , falcatx, nervosx , caulem quasl 

ampleccentes. 
Flores numerosi paniculati in summitate ramulorum et caulis. 
Calyx exterior ex 8-5 foliolis angustis , sublinearibus ciliatis : interior minor , 

semiquinqueparfitus , laciniis acuminacis , ciliatis. 
Corcdla flava, plusquam pollicaris j pecalis subrocundis emarginatis, patentis- 

simis. 
Stamina : filamenta numerosa , oblonga , per integram tubi brevis superficiem 

sparsa , cum stylo declinata , anchera: subrocundx ( hxc omnia flava. ) 
Germen globosum. Stylus simplex apice i o-fidus j laciniis subtilissimis : scigmata 

globosa , villosa. 
Fructus parvus , calyce interiore clausus , subrotundo-compressus , subtus acu- 

tus. Capsulx inscuIptsE j muticx, subrotundo-triquetra: , subcus acuminacx, 

incus sutura dehiscences. Semina glabra , subrubra, basi acuta. 
Habitat in Peru circa fuminis Maragnon originem prope sylvas. ^ ? 
Habuijlorentem a mense Octobris usque ad Decemb. 

* * * Calyx exterior interiore brevior, 

194. Pavonia spicATA, (Tab. XLVI. fig. i.) 

P. Foliis cordatis , ovato-acuminatis , serratis , hircis , rugosis : floribus thyrso 

terminalibus. 
Malache scabra. B. Chr. Vogel in cent. plant. rarior. Trewiifis:. 90. color. 
Abutilon foliis ovato-cordatis, acuminatis, rugosisj floribiis thyrso terminalibus. 

Mill. abridg. edit. 5; 
Abutilon americanum palustre , spica florum pyramidata. Flore parvo exalbido ? 

Plumier. Cat. 2 , ms. j, 3 t. 10. 
Alcea fruticosa aquatica, folio cordato scabro, flore pallide \\ix.Qo.Sloan.Cat. 97» 

hist. I , 211 , r, 1 59 ,/. i. 
Herbar. Surian , /j". 110, 822. 
Radix hlamentosa. 

Caules plures, crassi, scricti , albicantes , quinquepedales, ramis pluribus. 
Folia alcerna , longe petiolata , cordata , ovato-acuminata , acumine producto , 

serrata , hirta , luceo-viridia , venosa, peciolis paulo longiora. Scipulx lanceo- 

lat.-c, acuminatx. 
Flores racemoso-spicati , terminales , pedunculati, erecci , ad scipulam axil- 

lares. 
*Calyx exterior profunde octofidus, ita ut compositus appareat ex octo foliolis 

lanceolato-acuminatis : interior subcubulosus , quinquecrenatus , crenulis 

subrotundo-acuminatis , exteriore paulo longior. Corolla lutea calyce dupla , petalis oblongis , subintegris , erecro-patulis ; striis 

saturarioribus notatis. 
Stamina : filamenta plura per superiorem tubi superficiem sparsa : antherx re- 

niformes. 
Germen turbinatum truncatum. Stylus simplex , cylindraceus , crassus , tubo 

paulo longior j capitulo terminatus , in quo globulos 7-8 numeravi, qui sunt 

stigmata. 
Frucrus intra calyces , ipsis paulo brevior , ex quinque capsulis subtriquetris , 

basi acuminatis , supra obtuse tricuspidatis , in duas valvulas dehiscentibus. 

Semina solitaria obovata. 
Habitat in lamdica. S. Dom, V. S, communicaiam a D. dc Jiissieu. 
Obs. Cl. Kogel genus novum ex hac planta constltuit Malache uomine, cuius ca- 

lycem exterlorem \ o-fidum dixlt. In descriptione etfigura alioquin fulcherrima^ 

qu&dam vidi illiisiratione ultiriori digna. StipuU enim pr&termittuntur^ et 

firtLctus repr&sentatur monocapsularis , quum re vera ex capsulis quinque bival- 

vibiis componatur. Plantam ego examinavi siccissimam atque vetustissimam ; 

quare , si stigmata coaluerint , et si hac de caiisa ea haud recte enumeravi ^ 

plants, scatui deteriori trihuendum arhitror. 

195. Pavonia URENs. (Tab. XLIX. fig. I.) 

P. Caule fruticoso suburente : foliis palmatis : floribus axillaribus , glomeratis , 

subsessilibus. 
Caulis fruticosus villosissimus ( ut et tota planta ), pilis deflexis nonnihii uren- 

tibus. 
Folia alterna, distantia, petiolata, petiolis longiora, cordata, palmata, J-5-7-I0- 

bata, viIlosissima,suburentia. Stipulx subulatx , longs , erecta: , ciliataz, mar- 

cescentes. 
Flores axiilares, glomerati, subsessiles , nutantes, pulcherrimi : pedunculij 

lanatis. 
Calyx exterior 7-9 phyllus , foliolis lanceolatis ciliatis : interior illi subaequalis , 

laciniis ovaro-acutis , ciliads. 
CoroIIa rosea campanulato-patens : petalorum unguibus saturare rubris : petalj 

oblonga , obruso-emarginata , striaca , tenerrima. 
Stamina : filamenta incarnata, pauca, fere omnia in tubi extremitate : antherx 

reniformes , coccineje : pollen album. 
Germen globoso-pentagonum villosum. Stylus simplex. Stigmata decem incras- 

sata , purpurea , apice globosa , hispida. 
Fructus intra calycem villosus , globoso-quinquesulcatus , ex quinque capsulis 

compositus in oibem positis. CapsuL^e subrotundo triquerrx, basi angusriores, 

.apice acumine brevi prominenre. Semina solicaria , apice obtusa , basi acuta. 

Habitat. . . . J). Habui flonntem mensibus Octob. Nov. fructum necdum maturum 
abstuLi die xo Nov. ]E). 

Obs. H&c planta primo fioruit in hibernaculo R. H. P. mense Martio anni 1 78 j. 
Jtluc usque inter Sidas annumerata fiuit , et quodfiacies SiDis congruebat , et 
quod donata fiuerat vlurlbus abhinc annis dicto nomine Sidje scilicet. NihiL 

V ergo rhirandum si vir de Botanica bcne meritiis, temporis angustla coactus et 
dictls momentis ductus, iater Sidas descripserit in Dictionario Encyclope- 
dico. 

15XJ. Pavonia hastata. (Tab. XLVII. fig. %. ) 

P. Foliib hastatis crenato-dentatis , desiiper punctatis : florib.is solitariis , longe 

pedunculatis. 
Abutilon pedunculis axillaribus , unifloris \ foliis subcordatis , tomentosis , cre- 

natis , superne punctato-scabris. Com. herb. 
Caulis teres , ramosus , subtomentosus , ex fragmentis qux vidi , plusquam pe- 

dalis. 

Folia alterna, petiolis multoties longiora, cordata , hastata, crenato-dentata, 

subtus albicantia j desuper punctato-scabra. Puncta hxc sunt pili minimi, al- 

' bicantes , in fasciculos stellatos coniuncti , ut in Donibeya panctata. Quxdam 

reperiuntur foliola minima, cordata, qux sensim a tigura subrotanda in 

hastatam perveniunt. Stipuls brevissima: , capilkres , arcuats , tomentosx , 

decidus. 

Flores axillares , solitarii , pedunculatij pedunculis erectis , petiolo multoties 

longioribus , folio brevioribus. 
Calyx exterior submonophyllus , profundissime partitus in quinque foliola 
subovata : interior duplo maior, semiquinquepartitus , laciniis lato-lanceo- 
latis. 
CoroUa calyce duplo et amplius maior , dilute rubra , venis saturatioribus : pe- 

talis subrotundis, unguibus maculatis. 
Stamina : tilamenta numerosa per tubi superficiem sparsa \ anrherx reniformes. 
Germen globoso-sulcatum. Stylus simplex, brevis, purpureusj in decem lacinias 
tubo longiores partitus. Harum bin.t sxpius cohxrent, separabiles tamen. 
Stigmata decem , globosa , villosa. 
Fructas intra calycem. Capsulx absque receptaculo columnari in orbem positx; 
suntque subovatx , basi acuminatx , venosx , limbo brevi , membranoso a 
basi ad apicem cinctx, bivalves, monospermo:. Semina glabra , rubra, subova- 
ta , basi acuininata. 
Habitat in Brasilia, observata a Commcr>. V. S. communicatam a D. Thouin. 

I9-. PaVONIA COtUMELLA. f Tab. XLVIIl. fig. 3.) 

P. Foliis dentatis angulatis : inferioiibus latis, superiorlbus oblongis : floribus 

axillaribus , solitariis , pedunculo brevi. 
Columella malvinda foliis anguijtis margine dentatis. Commers. herb. et ms. 

cod. X , p. 1(5(3. 
Caules erecti , ramosi, ^^-6 pedes alti , brevissima hirsutie scabriusculi. 
Folia alterna fere glabra : inferiora lata , quinqueangulata, angulis acutis den- 

tatls, longe petiolata^ superiora sublanceolata , inferiori parte lata, acumine 

producto. Stipulx capillares , erectx. 
Flores in summo caule et ramulis axillares, maiusculi , purpurascentes, solitarii 5 

peduncuUs vix duarum linearum. 
Caiyx exterior ex quinque foliolis , anguste lanceolatis : interior paulo maior, [139] 

semiquinquefidus , lacmiis ktioribus , acumlnatis. 
Corolla purpurascens , malvarum vulgarium similis. 
Sramina : filamenta plura per tubum sparsa : antherx reniformes. 
Germen orbiculacum : stylus simplex, supra octofidusj laciniis rubris erectis: 

stigmata globosa. 
Fruccus intra calycem, ipsoque minor : compositus exquinque capsulis, muticis, 

monospermis, absque receptaculo columnari in orbem positis. Capsulx extus 

convexje et nonnihii rugosce : a parte contactus carinacx , ipsa carina dehis- 

centes, decidux. 
Semina reniformia. 
Habitat in Insula Bourhon ^ et ahuniat tihique iiixta vins in mediis sylvis pro 

conscendenda Caffrorum planitic apertas. Mense Augusto cutn fiore et fructu 

obvia. Commers. F. S. apud DD. de Jussieu et Thouin , quorum quilibet 

unicum exemplar possidet, 
Neplagiatu arguar , notuin volo me semper auctorum ac peregrinatorum scripta 

consulerc , atque ab ipsis mutuare qnte lucem afferunt. 

198. Pavonia cuneifolia. (Tab. XLV. fig. i.) 

P. Caule fruticoso : foliis obsolete cordatis , ovato-truncatis crenatis :,floribus 

solitariis , erectls , longe pedunculatis : calycibus glabrls. 
Hiblscus cuneifollus. Jussieu, R, H. P. 
Caulis frutlcosus , ramosus , In vasis quatuor pedes altus. 
Folia in plantis teneris primo anno subrotunda , crenata , latiora quam longa , 

sesquipollicaria : invetustioribusovato-truncata, crenaro-dentata apice, basi 

angustata et obsolete cordata , glabra , rlgidkiscula , omnia breviter petiolata. 

Stipulx breves , setacex. 
Flores solitarii , axlllares , pedunculatl , pedunculo folio longiori , supra mcras- 

sato, geniculaco. 
Calyx excerior ex 1 4 quamproxime secis, annulo parvo, glabro, insercis : interlor 

paulo maior, subovato-pencagonus, laciniis lacis , acucis. 
CoroUa extus ante expansionem rubens j expansa diiute lucea , pecalls subro- 

tundls , parencisslmls •, folio sxpissime maior. 
Stamina : filamenca plurlma perdimldlam tubi ec superiorem superficiei parteni 

sparsa : antherx renlformes. 
Germen globoso-pentagonum : stylus simplex supra i o-fido-scellatus : stigmata 

inc-rassata , pubescentia. 
Frliccus incra calycem ipsoque malor. Capsulae subovatx , altera parte gibbx , 

strlaca: , subcus acumlnatx. 
Semlna subovaca , subcus acumlnata. 
Habitat 'i). Habuifiorentemper totam istatem etinhibernacutis kibern& 

tempore. Coluur in R. H. P. 

199. PaVONIA FR^MORSA. 

P, Hirsuta, foUis ovatis,basi angustato-cordatis, apice prxmorsis, crenatis : caly- 

V ij . . . • t '40] 

cibus tomentosis , seniiulbus tuberculacis. Linn. F^ supp. p. j-jp. ubl hibiscus 
prcemorsus nominatur. 

Prurex hortensis , pulcher , floret per totam xr^-atem. 

FoUa quasi in medio truncata et crenulata , quinquenervia , moUia* 

Flores parvi , lutei. 

Capsulx parvx , quina: , tuberculata: , cum acumine. 

BdbitcLi in Africa. J). Diffcrt ah H. yHiiuopico calycc non hispido, ex L. supp. 

W« pr-cedemis vanetas ? Si Linn&i plantam siccani saliem vidissem, nulio 
negotio dicerem ; calyx tamen in P. cuneifolia est glaber ^fioresque satis 
magni, et folia vetustiora prxsertim , duriuscula ; tenerrima enim^ut sii£ra 
dixi , sunt duplo maiora neque pr&morsa , sed transvcrsim ovata, 

ioo. Pavonia coccinea. (Tab. XLVII. fi"-. i.) 

P. Fohiscordatis , subtrilobis , pubescentibus : floribus soUtariis, coccineis, UUa- 

ceis , revohitis. 
Malacoides frutesccns coccineo flore. Pltimier. mss.^.t. 19. 
Malva foUo hederaceo , flore coccineo. PLint. catal. 1. Burm. icon. \6<y. f. i. 
Mauve cpineuse a grande fleur couleur de safran. Despones herb. apud D. de 

Jur,si,'.u. 
CauUs frutescens 4-pedaUs. Stipites pauci , ramique rari et alterni. 
Foiia alterna petiolata , petiolis inferioribus pedunculo longioribus, omnibusque 

in summitate inflexis; cordata, tres polhces ampla , subtriioba , lobo medio 

productiore , acuminato , dentato-crenata, molha, etalbicante lanugine pu- 

bescentia. StipuL^ breves , deflexa: , angust.-e , acutissim.-e. 
Flores axillares ,soUtaru, pedunculatij peduncuUs horizontalibus in summitate 

erectis , ut flos sursum spectet. 
Calyx exterior ex quinque folioUs lanceolato-acuminatis, interior longior, seml- 

quinquepartitus , laciniis lanceolatis trinerviis. 
Corolla coccinea, magna, duorum pollicum , scilicet ex petalis quinque tiibuni 

longum priits formantibus, dehin campanulato-reflexis , lihi instar. 
Stamina : filamenta plurima coccinea per tubi longi superficiem sparsa :anthen« 

remformes. 
Germen globosum. Stylus .... stigmata ( nihil de his dixit Plumier, 

quamquam octo aut decem depinxerit globulos in summitate tubi.) 
Fructus intra calycem ciceris magnitudine , globoso - acuminatus , ex quinque 

capsulis compositus j qux sunt subrotundo-triquetrar , fuscx , dura: , apice 

acuminata; , dorsah membrana erecta prominente instructx , bivalves. Qux- 

vis valvula striis tribus brevibus notatur parte superiore. Semina reniformia 

solitaria , rutescentia , sublanuginosa , inferne acuta. 
Habitat in lnsu'a S. Dominici. ^. Observata , descripta atque ddineata a P. 

Plumsno. V. S. unicum excinplar apud D. de Jussieu , fructifrum ^ fiore 

orbatuw. 
Obs. Hanc plantam perperam rcduxit Lin. ad suum Hib. malvavtscum. 

20 u Pavonia papilionacea. ( Tab. XLIX. f. 2. ) 

P. Caule tereti , tomentoso j foUis cordacis , dentatis , subrotundo-acuminatis ; tt4t] 

floribus solitariis : genitalibus declinatis. 
Hibiscus papilionaceus. Batiks. herb. 
Caulis teres , ramosus , tomentosus. 
Folia distantia , alterna , petioiis siibxqualia , cordata , subrotundo-acuta , deri- 

taea, duos pollices et amplius lata , longitudinepaulo maiore. Stipuls ovato- 

acuts , breves. 
Flores axillares , solitarii , pedunculati , pedunculis petiolo subaequalibus. 
Calyx exterior sub i o-phyllus , foliolis lineari-acuminatis , villosis : interior lon- 

gior , semiquinquepartitus. 
Corolla magna , lutea , patentissima , ex petalis pvato-oblongis , apice angus- 

ratis. 
Tubus longus , luteus , declinatus , filamentis longiusculis onustus versus par- 

tem SLiperiorem : anther.-e reniformes. 
Germen .... Srylus simplex , longissimus , declinato-ascendens , apice in 8-10 

lacinias breves partitus : stigmata parva , globosa. 
Fructus ( deest in exemplaribus) 5 at ex analogia experientia sufFuIta , debet com~ 

poni ex quinque capsulis monospermis , articulatim decidentibus. 
Habiiat in Insula Taheity ,fioret mense Aprili. V. S. communiQatam a D. los. 

Banks. 
Fieri potest quod Botanici GaUi\ jussu Regis orbem in prcesentiarum lustrantes ^ 

fructus adsportent quos , ut pr<edixi,futuros spero. HIBISCORUM T A B U L A A N A L Y T I C A. Cipsularum loculamenta monosperma. Hibiscus. Caulis aculeatus. C.ips. locul. 
polysperma. Caulis 
inermis. Calyx cxtcrior monophyllus. r 102 Ovaluw 
\ 2o3 Hastatui. 
> 20* Acunun»t«5. 
[,;2o5 Pentacarpo? 

206 Vitlfolius. 

207 Striatus. 

208 Bifurcatus. 
20g Trilobus. 

21 1 Ficulneui. 

212 Cannabinus. 
] 2r3Suratrnsis. 

/ 2l4Radiatus. 
V 2l5 Digitatus. 

J 216 Tiliaceiis. 
( 217 Tricuspii. Calyx exter. 
polyphyllus 
autmultipart. Calyx intcrior hemi- ^ ^;^[X™T 
spiiaericus. . . . J; lio Lampas. ' Foliainte- 
graautpa 
rum lobaj [Cal. inte- 
3r semi- 
quinque 
fid auttu- , 
bul. quin- 
qiie den- 
tatus. F. lobata 
aut an 
gulata. 222 AEthiopicus. 

225 RhombifoUus. 
, 224RisW'Js- 
;225Hirlus. 
|226Plia:niceu5. 

227 Unitateralis. ^ 

229 Membranaceus. 
\ 23o Cordifolius. 
] 23 1 Lasiocarpos. 
l232Sororius. 
f 233Sene»;alensis. 

234 Tubulosus. 

235 Ureiis. 

V 236 Ferrugineus. 

37 Pahistris. 

238 Moscheutos. 

239 Pedunculalus. 
l24oSpitatu5. 
I241 Simplex. 

/243 Rraslliensis. 
'24; Mutabilis. 
^245 Clypeatus.- ' 
I246 Cotunuiaiis. 
J247 Micans. 

3AbelmO!c',us. 
F 249Palinatus. 

25oE5culentus. 

25l Syriacus. 

252Sabdaiiffa. f 253 Vesit 

.\254Trio, 

. ^255Tern 

de lissa. ) 25d Fratt F. profun ,57 Manhior. P A R S XV. 

DE HIBISCO. 

Character genericus Hibisck Calyx duplex : exterior polyphyllus aut multifidus : interior semiquinqueparti- 
tus , aut quinquedentatus j in hoc casu deciduus , in primo persistens. 

Corolla : petala quinqite patentia, basi angustata , tubo staminifero mserta. 

Tubus germen cingens in conum aut columnam adsurgens , stylum vaginans , 
atque stamina sustinens apice , et in superficie. 

Stamina : filamenta plurima tubo adfixa : antherx reniformes. 

Germen globosum ^ aur ovatum. Stylus simplex; stigmata quinque. 

Fructus capsula unica , quinquelocularis , quinquevalvis ; loculis polyspermis , 
raro monospermis. 

Semina oVato-reniformia, s^pe nudaj aliquando lanata. 

Obs. HiBisci spesies fere omnes sunt exoticaz, atque delectantur in regionibus 
calidioribus utriusque Indias ^ omnesque pereunt prima glacie , syriaco excep- 
to. Nonnuilarum usus ceconomicus perutilis quidem : officinalis fere nullus , 
de quibus in huius partis decursu. 

§. I. Capsulamm loculamenta monosperma. 

191. HiBiscus ovATus. ( Tab. L. fig. 3. ) 

H. Foliis ovatis , integerrimis , ciliatis , trinerviis , subtus villosis : floribus axil- 

laribus , solitariis j pedunculis folio brevioribus. 
Caulis teres , ramosus , pilis parvis , erectis obductus , frutescens ? 
Folia alterna, brevirer petiolata, ovato-oblonga , integra, ciliata , trinervia, 

subtus villosa. Stipulae parvs , lineares , ciliati. 
Flores axillares, solitarii, pedunculatij pedunculis petiolo longioribus , folio 

■ brevioribus. 
Calyx exterior ex septem foliolis anguste lanceolatis , ciliatis : interior maior , 

semiquinquefidus, laciniis subovato-acuminatis, ciliatis, nervo dorsali. Ambo 

persiscences. 
Fructus capsula subovata , glabra. Semina reniformia. "^ 

Jiabitat ad Cap, bonix, Spn, unde adsportavlt D. Sonn&rat. V. S. apud D. de 

Lamarck j unicum excmplar. 
Nota. Hizc planta , Jloribus orbata , fructum habebat exsiccatione adeo deterio- 

ratum, ut minime potuenm determinare num esset capsula unica quinquiLO- 

cularis , an capsuU quinque, Semcn repcri unicum in altero loculamento satis [144] 
magnum y ut solkarlum crediderim. An reliqua declderlnt ? an ad Pavonlam 
spectct ? D.CC11C qui aut plantam vivam examinare valeant, aut exemplar aliud 
intcrrum. 

105, HlEISCUS HASTATUS. ( Tab; L. fig. I.) 

H. Foliis hastacis, senatis, oblon^is, angustis : floribiis magnis, solitariis : fructu 

parvo tomentoso. 
Alcea maderaspatana hastatis foliis glabris , pericarpio tantum villosa. Pluck. t. 

Caulis ( ex fragmentis qux vidi ) sulcatus, subtomentosus , pUisquam bipedalis. 
Foha hastata , serrata , anguste oblonga , breviter petiolata. Stipulx capiilares , 

breves. 
Flores axilkres , solitarii in summicate caulis , longe pedunculati. 
C^lyx exterior ex octo quamproxime foliolis lineari-subulatis j interior paulo 

maior quinquefidus , laciniis acuminatis. 
Corolla patens plusquam pollicaris : petalis rubescentibus , ovatis , integer- 

rimis. 
Stamina : filamenta plurima , per tubi superficiem sparsa : antherx subro- 

tunda;. 
Germen ovatum ? Stylus simplex supra in quinque filamenta capiliaria longa 

partitus , qux colore sunt saturare rubro. Stiginata rubra , globosa. 
Fruccus parvus , globosus , tomentosus. 
Habitat. . , . V, S. unicum exemplar apud D. dc Jussicu. 

204. HlBISCUS ACUMINATUS. (Tab. L. fig. 1.) 

H. Caule tomentoso j foliis cordatis, subrotundo-acuminatis : fructu pentagono, 

tomentoso , depresso. 
Ketmiasrrum i-rutescens folio hastato. Valllani herh. n". j^-j.inter Ketmias. 
Alcea indica frutescens hastato folio, &;c. pericarpio compacro duro in quinque 

cellulas totidem semina includentes. Pluk. Alm. 1 5. Phyt. tab.j.f. 1. 
Caulis teres tomentosus , ut et tota planta, bipedalis et ultra. 
Folia cordata , crenato-serrata , acuminata , acumine producto ; inferiora magna,, 

tricuspidata , cuspide media multo productiore , apice acutissima. Stipul.x 

subulacx. 
Flores axillares , solitarii, pedunculati j pedunculis erectis , vix pollicanbus. 
Calyx exterior --9-phyIlus, foliolis anguste linearibus acutis : interior panlo 

longior, semiquinquefidus , iaciniis acuminaris. Ambo persistentes. 
Corolla magna puipureo-rubens : perala subrotunda, patentia, incegerrlma. 
Stamina : hlamsnta plurima , per tubi superficiem spaisa. Anther.r subro- 

tundx. 
Germen Stylus simplex, apice partitus in quinque filamenta rubra. Stigma- 

ta capitata. 
Frucriis iupra calycem aperrum , pencagono-compressus , tomentosus. Semina 

ovato-reniformia , nigra , glabra. 
Habitat, ,,, P. S. unicum exempLir apud D. de Jussieu, 

ZO). . [M5] 
lo-j. HiBiscus PENTACARPOS. Z//;. (Tab. LXVI. fig. }.) 
H. Caule anniio glaberrimo , foliis cordacis , subhastacis , acuminatis , serratis : 

floribus subnutantibus. 
H. Foliis inferioribus cordatis, angulatis^ superioribus subhastatis, flonbus sub- 

nutantibus, pistillo cernuo. Lin. sp, 14. 
Ketmia palustris minor, folio angusto, flore parvo purpurascente , fructu de- 

presso pentagono. -Z^fl/z/^ic/!. Venct. 155./. 91. 
Hib. Virginicus foliis inferioribus cordatis , acuminatis, serratis , superioribus 

hastatis. Lin. sp.x^. 
Ex eadem radice perenni caules prodeunt virgati, teretes, glabri, sesquipedales, 

simplices. 
Folia alcerna , petiolata , petiolis multo longiora ; cordata , dentata : inferiora 
• obiongo- acuminata; superiora subhastata, quinquenervia , magis acuta, 

subtus nonnihil tomentosa. Stipuls setacex. 
Flores axillares , solitarii , pedunculaci, pedunculis peciolo- longioribus , folio 

brevioribus , ereccis , versus apicem subcernuis. 
Calyx excerior ex novem fere foliolis subulacis, paculis; incerior longior, laci-. 

niis ovacis. 
CoroIIa flavo-purpurea , patens ; petalis apice rotundatis. 
Sta-mina : filamenta brevia , lutea , per verticilla disposita in tubi superficie : 

antherae parvx. 
Germen globosum? stylus simplex, apice quinquefidus : stigmata globosa. 
Fructus capsula calyce vix maior globoso-compressa : loculis monospermis ? Se- 

mina parva. 
Habitat in Astracan. Virginicus in Virff.ma. ^. Vidi snpius viviim , numquam 
.fioridum.Qu(S,(iefructificationedixieX5iccodesumta unt. 
. Obs- I. In unum coniunxi Hib. Virginicum ct Pentacarpum Linn^i ipso 

inniitnte. Plukeneiii vero synonymum reitci utpote diversum a nostro Penta~ 

carpo. ConsiilatiXr huiusfigura IV. tah. VI. Phytogr. 
IL Quam examinavi capsulam repen quinquelocularem , ioculis monospermis i 

num id constanter eveniat , afiirmare nequeo. 

§. II. Capsularum loculamenta polysperma. 

• ' A. Caulis aculeatus, 

to6. HiBiscus yiTiFoi,ius. Lin. ( Tab. LVIII. fig. 1. ) 

H. Caule herbaceo : foliis quinqueangulatis,crenatis j.villosis : floribus solicariis 

cernuis : capsula pentaptera. j. :' ... • : 

H. Foliis quinqueangularibus , acutis, serratis : caule inermij floribus cernuis^, 

Lin. sp. 11, 
Althsa indica vitis folio, flore amplo flavo pendente. Herm. lug, ^6. t, 28. 
Katu Beloeren. Rheed. malav, 6.p.jc). t. ^6. 

Abutilon indicum , fronde pampinea , fructu quinquecapsularl. Tourn. inst. 99. 
Ketiiiia indiea, vitis folioyflore flavopendulo ? Tourn. inst. p. 100. Cum dubio 

X ad hanc speclem r6rerenaa propter iconem H batav. Herm. ubi dicitur ; 

yiltksa indica , foiio vids , flare ampio, flavo , pindenf. p, iS. 
Caulis teres , tripedalis , digicum fere crassus, subcomeiitosas, scaber, mucroni- 

bus raris niinutis. 
Folia cordita , crenata, eiusdem fere longitudinis ac latiradinis , quinqueangu- 

lata, quinquenerviu , villosa. Stipulx breves , setacex. 
Flores axilhres , solitarii , peduaculis geniculatis, peciolo subsqualibus, dellexo- 

nutantibas. 
Calyx exterior sub ii-phyllus, foUoHs angustissimis Hneari-setosis : interior 

duplo maior , g!obo:.us^ laciniis latis, apice acumiiwtis. 
Coiolla campanulaco-patens, petahs ab unguibus usque ad dimidiam longitii- 

dmem piirpureo-rubris, reliqua parte luteis. 
Stamina numerosa , per totam tubi rubescencis superficiem sparsa : anchera; re- 

niformes , rubra;. 
Germen globosum : scylus simplex, apice quinquefidus, ruber : stigmata glo- 

bosa. 
Fructus hlspidus calyce minor : estque capsula globosa , apice cuspidata, alis aut, 

membranis quinque a cuspide ad basim cincta ; qux in duas dehiscunt fruccu 

niaturo , loculamentis quinque tetraspermis. Semina iiigra reniformia. 
Habhat in India orientali.K. V. In R. H. P. Flont a mense Augusio usque ad 

Octob. 
ExempLiiia ex collectis a D. Sonnerat cum dictis conveniunt ; Jlores tamen sunt. 

erecci. ; 

207. HiBiscus sTRiATUS, CTab. LIV. lig. i. ) 

H. c:aule sidcato : foliis hastatis, glabris, serratis j calyce interiori striato , in- 

flato, inetmi. 
Caulis sulcatus , aculeis rigidis , parvis. 
Folia subcordita, hastata , serrata , glabra, pedunculis aculeatis , fere triplo 

longiora. Sripulne sublanceolatat , erectx. 
Flores axillares, solicarii , magni , pedunculis erectis , petiolo brevioribus. 
Calyx extenor sub-8 phyllus , foliolis angustis , lineari-acutis : interior multo 

maior, inflatus, striatus, et quasi pellucidus , laciniis latis apice acutis. 
CoroUa lucea bipollicaris. 
Habitat. . . . V. S. unicum cxemplar apud D. de Jussi-eu. 

J08. HiBiscus BiFURCATUs. (Tab. LI. fig. 1. ) 

H. Caule fruticosa : foliis serratis , iuferioribus trilobatis , mediis hastatls , su- 

perioribus lanceolatis : calycis excerioris foliolis bifurcatis. 
Hibi:;cus totus scaber, floribus amplis purpurascencibus. Commers. herb. 
Caulis teres , aculeis parvis , reflexis , ramosus. 
Folia omnia petiolata, serrata, scabra, nervis subtus aculeis parvis : inferiora 

cordata , triloba; acuminibus productis j fleralia longa j meoia hastataj supe- 

riora lanceolata Stipulx lanceolatx. ; ., 

Ftores axiilares, soUtarii, peduaculaxi, pedunculia crassis, erectis, acuIeaEis. -f^47] . . ... 

Calyx exterior exundecim foliolis linearibus, apice bifurcaus : mtenor paul® 

longior , laciniis acuminaris j uterque scabri. 
CoroUa magna purpurascens. 
Stamina : filamenta plurima pertotam tubi superficiem sparsa : anthers reni- 

formes. 
Germen ovatum : stylus simplex : stigmata quinque. . . ' . 
Fructus intra calycem eiusdem cum ipso fere magnitudinis ; qui est capsula ot^ - 

ta , villosa , quiuquelocularis , quinquevalvis. 
Semina glabra , nigra , subreniformia decem in singulis loculamentis. 
Habitat in Brasdia, observatus a Comrmrs. V. S. communicatutn a D. Thouin. 

109. HiBiscus TRiLOBUS. Sarw. (Tab. Llll. fig. 2.) 

H. Caule arboreo : foliis trilobis serratis : floribus solitariis , pedunculis iner- 

mibus. 
H. Foliis trllobis serratis , caule aculeato. Burm Amer.p. 1 5 z. r. 1 5 9. 
Ketmia arborescens spinosa , fructi.1 hispido. P/amze/. OTi. 4. /. ij- 
K. Arborescens aculeata flore amplissimo coccineo. i^lum. 
K. Arborescens altera spinosissima fructu hispido et ovato. Plum. 
Narinampuli. Rheed. Mal. tom, Fl.f. ^4- 

'Caulis arboreus triorgialis ramosus , aculeis rubrls er valldioribus munitus. 
Folia alterna , petiolata petiolis aculeatis , triloba, carnosa, serrato-crenata, lobis 

acutis. Stipulae. . . . 
Flores axillares , solitarii , pedunculis.incrassatis , erectis , inermibus. 
Calyx exteriorex duodecimfere foliolis angustis, acutis : interior duplo loiigior, 

laciniis subrotundis , apice acuminatis. 
Corolla magna , dilute coccinea , campanulato-patens , petalis repandis. 
Sramina : filamenta plurima per tubi lutei superficiem sparsa. 
GerAen ovatum ? Stylus simplex : stigmata quinque globosa. 
Fructus intra calycem ovatusj membranaceuSj ovo columb^ xqualis , rubescensj 
• et hispidus : loculis quinque polyspermis. Semina subrotunda e rufo nigri- 

canria. 
Jiabitat circa paludes et stagna Insulce S. Dominici , potissimiim circa lacun^ 

vulgo Miragoan.'^ . V.figuratum acdescriptum a P. CaroloPlumier. 
Obs. I. Dfiert aprizcedenti pedunculis imrmibus,foUoUs calycis acuiis nec bifur- . 

catis , acfructu multoties maiori. 
II. ligura Hort. Mal. supra citata ad hanc speciem potius qtiatn ad Hib. Surat. 

pertinere arbitror : folia enim sunt triloba , nec calyx appendiculatus. 

aio. HiBiscus siNUATus. (Tab. LII. fig. 2.) 

H. Foliis cordatis , -dentatis , quinquelobatis j calycibus deciduis , interioribus k- 

tere rumpendis : caule aculeato. 
Ketmia Zeylanica, ficifoliq, perianthio oblongo integro. i3i//. Elth. i<^a.t. 157. 

.j / ?90- ; > . 

Caulis aculeatus j aculeis miiiimis , albicantibus. 

Folia cordata ,. dentata , subrotundo - quinquelobata ( ut in Urena sinuata ), lobis 
circa apicem dilatatis medio latiore , longe petiolata , petiolis sensim breyio- 

Xij . ['48] 

ribns. Sripulx angustx , laiiceolats , cili.ux. 
Flores axillares pecluncuiati, pedunculis petiolo brevioribns. 
Calyx excerior ex 5 aut 6 foliolis lanceolacis : interior lonqjior , tubulosus-, 

apice quinquearistatusj latere rumpendus a corolla explicanda : ambo tomeii- 

tosi decidui. 
Corolla alba ( in sicco ) ex quinque petalis oblongis , calyce duplo longioribus. 
Sramina : filamenta plura , per tubum sparsa : ant!ierx subrotundx. 
Germen ov.itum : stylas simplex ^ apice quinquehdus : stigmata globosa , rubra. 
Frucrus capsula ovata , tomentosa .... calycibus orbaca. 

H-bltat in :ndia cnentah. y.S.apudD. L^marck , ex coUectis a D. Sannerat. 
Ods Neqtii locuLirmnta vidi capsuU , neque scminum niimerum. Exemplar enim 

adtempus dumtaxat commodatum , deteriorandum esset. 
DilUn i planta supra memor .ta non ad Hih. ficifoUum , sed ad hanc speciem rc- 

duccnda est : consulantur prafatio et observatioues i. ec j. ad genus Hibisci. 

Z' I. HiBiscus FicuLNEUS. Lin. (Tab. LI. f. ?. ) 

H. Ca ile fruticoso verrucoso, ramosissimo : foliis quincpxeffdo-palmatis , su- 

perioribus oblongis ,ovato-!anceoJatis : floribus subspicatis renninalibus. 
H. Foliis quinqueiido-palmatis , cauie aculeato , floribus pedunculatis. Lin. Sp. 

Ptarn. n". 1 j. 
H Ficulneus. Commerson. herh. Fiour. 

Kecmia arborescens spmosissima , acetosa: sapore. Plnm. tih. 4. /. 12. 
Caulis frucicosus , corcice viridi vestitus , pollicemcrassus , ramosissimus , teres, 

aculeuus , aculeis verrucis nibris insidentibus s.rpe reflexis \ 4-pedalis. 
Folia peciolaca , dentato-crenata, infima subrotundo-cordata,quorum nonnulla 

in ca-ule ceteris immixta : supenora ov.uo-oblonga , reliqua quinque-fido- 

palmata uc in ficu , villosa , costis et petiolis aculeatis , atque in cost.-uprin- 

cipalicirca petiolum glandula. SripuI.T: subulatx , marcescentes. 
Flores axillares , et in summicace caulis quasi spicaci , apliylli, stipulati. 
Calyx excenor ex novem fere foliolis lineari-acutis , hispidis , carinatis : interior 

longior , liispidus , laciniis acucis. 
Corolla campanulato-pacens , flava ; petalorum unguibus macula saturate pur- 

purea nocacis. 
Scamina , germen _, stylus ac stigmata ut in congeneribus. Antherx rubes- 

centes. 
Fructus intta calycem , ipsoque maior , qui est capsula hirsuta , subovata , quin- 

quevalvis , quinquelocularis \ semina glabra. 
Habtat passim in India onentaLi If). Cummers. ohservavit hanc speciem in Insula. 

FranciA , descripsit , atque delineandamcuravit. 
Habui fiorentcm a mense Octob.usque adultimum Decemh, Colitur in R. H. P^~ 

112. HlBISCUS CANNABINUS. £//7. ( Tab. LIl. f . I . ) 

H. Caule herbaceo glabro : foliis superioribus palmatis , quinquepanicis , ser- 
racis , uniglandulosis: floribus sessiiibus ; calycibus glandulosis. 

H. Foliis serratis , superioribus palmatis , quinqueparcitis , subcus uniglandu- 
bsis , caule aculeato , flonbus sessilibus. Lin. Sp. Pl. «. i j. [ 149] 
Xetmia ind-ca , foliis digitans , flore magno sulrureo ,umbone atro pitrpureo ; 

petiolis spinosis. £'/7rc';. f. (5./ i, 
Alce.i Benghalensis spinosissima , acetosje sapore j flore luteo pallido ; umbone 

purpurascente ? CommeL hort. i . /^. 3 i. r. i 8. 
Ketmia indica , aculeata , foliis digitatis. ti' snard kerb. Tournef. instlt, loi. 

eadem cum pianta Commel. ex 1 ournef. 
Ketmia indica cannabinis foliis , Bangue dicta. Burm. Zeyl. 1 3 ^j. ind. 152. 
Radix perpendicularis fibrosa. 
Caulis 5- 7 pedalis glaber, viridis , teres , ramosus , nonnuUis aculeis parvis 

erectis. 
Folia longisslme petiolara , petiolis patulis , aculeatis , inferiora subcordata, ser- 

rata,superiora palmato-quinquepartita,digitationibu3 lanceolato acutis,ser- 

ratis \ inbasi nervi principalis-, glandula. Stipulx subulatir erectx. 
Flores magni, sessiles , axillares , solitarii. 
Calyx exterior 9-phyllus,foliolis subulatissubaculeatis : interior longior , semi- 

quinquefidus , laciniis uniglandulosis , aculeatis. 
Corolla dilute flava , trinollicaris, patens \ in fundo macuUs purpureis. 
Stamina : filamenta plurima , rubra : anthera: saturate flavic , reniformes. 
Germen ovatum : stylus simplex : stigmata quinque, globosa , pilosa, rubra, ap- 

proximata. 
Fructus intra calycem : estque capsnla ovato-acuminata villosa : locukmentis 

quinque:semina reniformia, rufescentia, glabra, 3. vel 4. insingulis locula- 

mentis. 
Habitat inutraque India. Q. Hahui jLorentem a mznse Augusto usqtie ad Octob, 

ColiturinR.H.P. 
Obs. Prxpost^re mea sententia ad hanc speciem refertur a Reichatdio apud Lin. 

Ketmia indica vitisjoLio ampliorc Tournefor. inst. p. xoo.quam Tournef. ipse 

aatimilat AlciA j^gyptidb Clus. hist. XXVILplanidi dissimiU ^ mihique igno- 

tx, y atque speciem procul dubio novam constituenti. 

21 ?. HiBiscus suRATTENsis. Lin. ( Tatv. LIII. f. I.) 

H. Aculeis recurvis , foliis digitatis , calycibus appendiculatis. 

H. Recurvato-aculeatus ,foliis quinquelobis ,calycibus exteriorlbus appendicu- 

latis , stipulis semicordatis , floribus pedunculatis. Lin. Sp. Pl. n. 16. Burm. 
5 ind. 152. 

Herba crinalium domestica. Rumph.Amhoi. 4. pag. 40. _/%. 16. 
Herba crinalium sylvestris Rumph. Amh. \.pag. 41 ? 
Alcea spinosa maderasparana , saporis acidi , foliis profunde laciniarls , canna- 

bis in modum pentaphyKaea. Piuk.- Alm. ^5. t. V. f. 4. fig. imperfecta , ae 

proinde dubia ; Hib. enim Cannabino Surat. et radiato aptari potest. 
Radices longcE multum in hortis spatium qccupantes. 
Caulis quinquepedalis , se extendens undique longis stipitibus , teres , aculeis 

parvis reflexis. 
Folia inferiora,er nonnulla passim subcordata, ovato-acuta, «ubtriangularia, su- 

periora palmata , ;-5 lobata , digitationibus lanceolatis , serratis, subtus ner- 

vis aculeatis. Stipula: lats , subovats , semiamplexicaules^ Flores axillares , solitarii , pedunciilis iiiinc brevioribus , nunc petiolo longio- 
ribus. 

Calyx exterior subdecemphyllus , aculearus : foliolls ad mediam usque longi- 
tudinem linearibus , ibique inflexis , at terminatis tandem parte lanceolata , 
qux initio primx adpressa, postea erigitur : ad inflexum, appendiculum 
exsistit quod folium retert exiguum laco-acutum : calyx interior semiquinque- 
parcitus , lacmiis acutis , costa dorsali , atque limbis aculeatis, 

Corolla magna , patens , flavescens , in hmdo purpureo-rubens j ante meridietn 
semel expansa. 

Staniina : filamenta numerosa , per totam tubi superficiem sparsa : antherx 
lutea:. 

Germen globosum : stylus simplex : stigmata globosa. 

Fructus incra calyces , escque capsula villosa , globoso-acuminata : semma m 
singulis loculamentis quinque mgricancia , glabra , reniformia. 

Halurat In India orientaH. y.. V. S. communicatum a D. de Lamarck ex collec- 
tis snnneratianis. 

Obs. Herba crlnalium sylvestris Rumph. sive in hortis excolatur , sive in sylvis 
crescat^ numquam est caule erecto, sed aut humifuso aut volubih si sustentacuia 
reperiat : peiioli sunt ipsi in extremitate incurvi. An eadem ac demestiea ? Di- 
cent qui utrasque vivas videre atque actente compararc poterint. 

214. HiBiscus RADiATUs. (Tab. LIV. fig. 1. ) 

H. Caule frucescente, viridi, aculeato : foliis palmatls, digitationibus lanceola- 

tis dentatis : floribus breviter pedunculatis. 
Kadices numerosx , ramosa: , teretes , albicances. 
Caulis teres , cortice viridi tectus , ramosus , aculeis parvis undique armatus , 

4-pedaIis. •> 

Folia alcerna longissime petiolata \ petiolis aculeatis j infima , at pauca numero , 

ovato-acuminata , dencibus inxqualibus; reUqua palmato-quinquefida , digi- 

tationibus profundis , inxqualibus, lanceolatis, argute serratis, glabra, virido- 

nigricantia. ScipuLi; lanceolatx , erectx. 
Flores axillares , solitarii , brevicer pedunculaci. 
Calyx exteriordecemphyilus , foliolis longis linearibus , apice mucronato com- 

f)resso in stellam patentibus : interior longior , pyramidatus, decemsulcatus, 
aciniis acutis j ambo persistentes , atque aculeati. 
Cotolla lutea. 

Germengloboso-acuminatum , tomentosura. 
Fructus capsula ovato-acuminata : loculis quinque polyspermis. Semina reni- 

tormia. 
Planiam habui ex seminihus communicatis a D. Banks, qum ante perfectam fioruvi 
expansionem pcrih. Hac ergo de causAreiiijua desidera^tur. 

■Obs. Facies huius plantcc estfere eaiim ac iii^. surattens. a quo differtjloribus sub~ 
scssilibus , ac calyce exteriori non appcnduulaio. Distinguitur etiamab Hibiico 
cannabino in eo quod fruticosa est .; cannabinus vero annuus: carct etiam glan- dulls qiiinque , qu& reperiuntur In inedus laciniis cdnnabinis : verb^ iitras^^ 
que cokiac toto cxlo diitantes vidl. 

3.1',, HlBISCUS I51GITATUS. ( Tab. LXX. f. 1.) 

ij: Foliis digitatis; laciaiis quinque in.-Equalibus , lanGeol.uis, serracls ; calycibuS 

monophyllis inermibus ; Boribus solitariis , subsessilibus. 
Foiia longe pctioiita, petiolis ara'eorum rudimentis exasperatis^palmato-digi- 

rata,laciniis'quinque mkqualibus, lanceolntis, serratis; glabra, nervis quinque 

subtus protiiberantibus-, atque ad basim principalis , glandula. StipuLi; seca- 

ces , brcves. 
Flores nxillares , solit-irii , subsessiles. 
Caiyx exferior monoph-yilus , profunde partitus in septem lacinias latas , apice 

acutas : intenoris lacinia: acuminatse : ambo ciliati , inermes. 
Corollacum gemtalibusdeesr in exempl. 
rruGtus c psula globoso-^icumin^ta , villosa , eiusdem fere magnirudinis cum 

calyce inreriore , quinquelocularis , quinquevatvis , loculis polyspermis, Se- 

mina glabra , reniformia. 
habitat in Brajiha ubiqui cultus , et sylvestris circa Rio-Janeiro. Fructlficat 

mense lulic^ Observat. a Di Commerson. V.S. unicum exemp'ar ^ foids ac 
. fructu calycuLato constans , apud D. de Jussieu. 
Obs. Abunde distin^uitur ah omnibus speciebus : calyce nempe exteriore ab acu- 

leatis ;fohis vero a reLquis. 

B. Caulis inermis ; calyce exteriori monophyllo althaaformi. 

ii(?. HiBiscus TiLiACEUS. Lin. ( Tab. LV. fig, i. ) 

}f. Caule arborep : folii.s cordatis , siibrotundis , indivisis , acuminatis , crena- . 

tis j calyce exteriore decemdentato. Lin, Sp. PL n. 4. 
Malva arborea maritima folio subrotundo minore acuminato , subtus candido , 

- cprcice in funes ductili. Sloan. Jam. 95. hist. i. p. z 1 5. r. i ,4./. 4. 
Aicea indica Sinarum flore luteo malvaceo. Pluk. Amalth. 6. t. 335../^ 5. 
AIchiEa maritima arborescens diffusa , foliis orbicuiato-cordatis , crenatis , subtus 

- cinereis. 5roM//z. /.7OT. 184. 

Ketmia amplissimo folio cordiformi , flore vzvio. Plumier Cat. j. mss.ji^.t. 18. 

Kermia populifolio , flore luteo. Plum. mss. ^,f. lo. 

Novella. Rumph. 1. p. z\ H.tab. 73. 

Pariti , vel Tali p^riti. Rheed. Malab. i . /7. 5 3 . r. 30. 

Hibiscus novella , foliis cordatis , subrptundis , indivisis , acuminacis , caule ar- 

boreo,calycum exteriore decemcrenato. Comm.herb. Mauagasc.fig. 
Ketmia indica Tiliie foiio. Tournef. inst. 100. 
Caulis arboreus ,mali altitudinis j cortice cinereo , succoso ,vestitus^ quia ligno 

facillime separatur. 
folia longe petiolata , cordata, subroturrdo-aeuminata ; iuniora tenuissime ser- 

rata , vetustiora oblitterate crenulata, superne glabra, subtus cinerea, tomen- 

tosa, nervis 5-^ protuberantibus. Stipul» amplexicaules , ovats, magnse^ 

decidu^. C'5M 
FJores axillares , solitarii , pedunculati , pedunculis petiolo suba:qualibus. 
Calyx exterior monophylius decemdentatus : interior multo longior , laciniis 

lauceolatis , acutis. 
Corolla flavescens , in centro fusca , campanulata , petalis magnis inferius fir- 

mis , supra rugosis ; { primo die flores dixit aureos Plumierius , dehin purpu- 

rascentes. ) 
Stamina : fiiamenta plurima , per integram tubi superficiem sparsa : antherse 

reniformes. 
Germen ovatum : stykis apice quinquefidus : stigmata fusca , globosa. 
Fructus intra calycem subovatus ; qui est capsuia fusca , loculamentis quinque , 

decaspermis. Semina reniformia , fusca. 
Hahliac passim in India orientali , et in America. calidiore. i). V. S. communi- 

catuni a D. Thouin. 
Obs. I. Exemplaria Americana apud D. de Jussieu folia habent integerrlma ; 

lndi£ vero orientatis, prccsertim Philippinea , crenulata et quandoque serrata. 

II. Ex huius arboris cortice parantur funes , quibus australium insularum incoU 
utuntur in navigiis. 

III. Tenera ac iuniora folia , in aqua contrita , optimum pra:bent capitis levamen 
in eius ardore ac inflammatione. Radix s^uoqut, alioquin instpida, si recenter 
effossa cum aqua conteracur ^ quamoptime refrigerat febri laborantes. Rumph. 
ioco citato. 

1 1 7. HiBiscus TRicuspis. Banks. ( Tab. LV. fig. 2. ) 

H. Caule arboreo , foliis trilobis , lobis acutis productis j floribus racemosis ; 

stipulis magnis, acutis. 
H. Tricuspis. Banks herb. 
H. ( Hastatus ) incanus , foliis oblongis simplicibus , basi trilobis integerrimis , 

racemo terminali. Lin. supp. p. ^io. 
Caulis arboreus , ramis tomentosis. 
Folia longe petiolata , petiolis tomentosis , triloba , lobis acutis , productis, sub- 

crenatis; superioraindivisa, ovato lanceolata , angusta , longa. Stipulje mag- 

nx , basi latiores , apice acuminats , tomentosa; , decidux. 
Flores axillares solitarii j terminales subracemosi , pedunculis erectis , apice in- 

crassatis. 
Calyces ut in praecedenti : exterior novemdentatus. 
Corolla magna , campanulato-patens , petalis latis , crenulatis. 
P,eliqua ut in pr.Tcedenti : at capsula est ovato-obtusa , villosa, inferiore parte 

styli remanente. Semina reniformia, nigricantia, sex circiter in unoquoque 

loculamenro. 
Habitat in Tahcity. J). Observatus a D. Banks 3 qui exemplar mihi communi'- 

cavit. 

C. Caulis inermis. Calyx exterior polyphyllus, interior hemisph&ricus. 
aiS. HiBiscus POPULNEUS. Lin. ( Tab. LVI. fig. i. ) [M3] . . . . , 

H. Caule arboreo; foliis cordaris, acuminans, mtegemmis j cal^ce extenore 

criphyllo deciduo. 
H. Foliis cordatis integerrimis, caule arboreo, calycum exteriore truncato. Lin. 

sp.pl. n° . j. 
Buparici. Commirs. herh. et ms. codia ^. pag. 52. Tig. ekgans apud D, di Jus- 

sieu. 
Novella littorea. Rumph. Amb. 1. p. 224. t, 74. 
Buparici. Rheed. Mal. i. p. ^i. i. 29. 
Kecmia indica popuii folio. Toumef. inst. 100. 
Alcea Malavariensis abutili folio, flore maiore ex aibo flavescente. Rxii htst, 

ic6c). 
CauHs arboreus , crassus , corriee molli indutus. 
roiia alcerna , peuolata , periolo foliis breviore , cordata , subrotundo-acumi- 

naca , integerrima , glabra , superne nirida , septemnervia. Stipolss lanceolats, 

acutiE. 
Ilores axillares , solitarii, pedunculis erecris, trisulcatis , petiolo dimidio bre- 

vioribus. 
Calyxexrerior ex rribus foliolis Iineari-acutis,cito deciduis ante floris plerumque 

explicarionem : interior paulo minor , heii^phsricus , coriaceus , obsclece 

quinquedencacus. 
Corolia certe monopecala ( dkit Commersonius ) , ad basim proxime qumque- 

parrica , ladniis ( pecalis porius ? irregularibus, hinc falcacim deiectis , apice 

obcusissimo incegerrimo : in cencro sanguinea, reliqua parce flavescens. 
Scamina : filamenca numerosissima per incegram tubi superficiem sparsa : antne- 

rs flavs j sulcacae , reniformicompresss. 
Germen subglobosum : scylus simplex, crassus , concortus , indivisus , apice pro- 

funde quinque sulcatus : stigmata quinque quasi laciniae breves , iuxta U. 

Banks. ( Commirsomus dixit stigma simpUx acumLnatum. ) 
rrucrus capsula orbictdaca , compressa , calyce deorsam cincra ; cornce tecta 

glabro, lignoso, durissimo, nigricance j qu2 camen, licet sponce suaclausa 

maneat, iuxca quinque suturasfindifacile ec aperiri potesc: estque qmnque- 

locularis, loculis polvspermis. Semina dtna, gilva, subovato-rriquetra. 
Habitat in iutoribus pr^^enim saxosls InJi^ orhmaUs ,- in /nsulis Mauritiana et 

Taheity. FLoret mense Aprili. I). V.S, communicat. aD. Thouin. 
Obs. I. Mirandum non est si Linndus , verum calyeem exteriorem non offendens 

in exemplanbus , inte'iorem pro illo assumserit. Verumtamen ubinam tunc 

temporis calycem interiorem repererit , difficile est creditu , nisi coroUam non- 

dum cxpansam , qu& in hoc st^ffi coriacea it sulcata apparet , pro calyce inte- 

riore perperam assumserit. 
II- Calyx exterior j qui occultari nequit plantam vivam examinanti , utpote qui 

et mihi obvius fuit ttiam in capitulis exsiccatis, observatus fuit mense Aprili 

anni 17(39 in Taheity a D. Jos. Banks ,quum huius arboris ramum in signum 

pacis attuiissent incol<z celehirrimo Cook; aique eodem mense et atmo aCom- 

mirsonio in Insula Mauritiana. ^ . • 

III. Huius ligni cor fuscum supra porphyrittm contritum cum aqua, et propinct' 

tum j mirifice prodest pkuritide laborantibus, Rumph, loco citato. , [M4l 
iicj, HiBiScus LiLirtoRVS. (Tab. LVII. %• '• ) 
H. Caule arboreo : foliis lanceolato-ovaris, oblongis , trinervils j nonnuUis tn- 

partitis : coroUa liliacea magna speciosa : tiibo longissimo. 
Cremontia columnifera foliis trinerviis basi cuneiformibus , apice acuminato 

rotundatii , aliis integris , aliis tripartitis. Commers. herb. aique codicc z , 

paginis 107-2.08-109. cum duahus figuris accuratissimis apud D. de Juss. 
Arbor mediocris, trunco femur humanum plerumque crasso , variis fissuris 

variegato , cuius rami erecti cortice subcinereo tecti. 
Foliasparsa,virentia,petiolis duplo longiora , lanceolato-ovata , oblonga, inte- 

gra, nonnulla tripartita. Stipulx nullx in siccis exemplaribus et iconibus 

Commers. 
Flores axillares et terminales , pedunculati , pedunculis petiolo longioribus , e;- 

utraque extremitate incrassatis. 
Calyx exterior ex quinque foliolis subulatis , basi carnoso-subcylindricis : inte- 

rior paulo maior, coriaceus , hemisphsricus ,. aut si mavis cupulsformis ^, 

quinquedentatus. 
Corolla phosnicea, magna, campanulato-revoluta , liliorum instar : ex quinque- 

petalis in tubum approximatis , postea patulis reflexis : in quorum fundo fo- 

yex quinque melliflua:. 
Tubus staminifer luteus , flore duplo longior, tripollicaris , ad dimidiam usque- 

altitudinem nudus ; hinc ad superiora filamentis plurimis setaceis hirsutus ; 

antherx subrotundx, lutex. 
Germen subrotundum : stylus simplex tubo longior, apice quinquepartitus ;. 

stigmata capitara. 
Fractus calyce maior , estque capsula ovata , cortice duro , carnoso , pubescenti-. 

tecta, quinquelocularis , quinquevalvis. Semina in singulis loculamentis fere 

septem , subvillosa. 
Habitat in Insula Bourbon prope montes ct sylvas^ ubi primus eam reperlty 

descripsit atque delineandam curavit D. Commcrson ^ qui novum genus Cre- 

MONTIjC nomine ex hac arbore eff^ormavit, quamque ego Hibiscis adnumero. 

Floret mcnse Augusto. I). Vernacuk Fleur de S. Louis. F. S. communica- 

tam a D. de Jussieu. 

210. HiBiscus LAMPAS. ( Tab. LVI. fig. 2. ) 

H. Fohis subcordatis , latis , acuminatis , trilobis , desuper puncratis : calycutn 

exteriore minimo setaceo j interiore laciniis angustissimis longissimis ter- 

minato. # 

Caulem arboreum suspicor ex fr.agmentis qux vidi, cuius cortex fuscus, glaber. 
Folia alterna, petiolata , petiohs triplo longiora, subcordata, lata, acuminata;' 

plura tricuspidata , nonnulla altero latere integra , oblitterate crenata, subtus ■ 

ferrugineo-tomentosa , desuper punaata j qux puncta sunt fasciculi stellati 

minimi pilorum. Stipulx. . . . 
Flores in summitate ramorum axillares , solitarii. 
Calyx exterior ex quinque aut pluribus s etis brevibus : interior coriaceus, he- 

misphaericus, quinque laciniis longis sensim aBguscior>bus terjninatus. {M5l 

'Corolla magna lutesceiis i ex petalis quinque basi crassis , sensim latibrlbus i 
venosis. 

Stamina : filamenta numerosa rubum brevem tegentia : antherae renlformes. 

Germen ovatum ? Stylus simplex , tubo longior , sensimque incrassatus. Stigma 
clavatum , quinquesulcatum. 

pructus capsula ovato-pentagona , acuminata. . 

Habltat in Philippinis. I). F. S. unicum exemplar apud D. de Jusiieu ex col- 
lectis a D. Sonnerat. • 

Obs. In dicto exemplari fructum unicum reperij dicam potlus rudimentum^ quffd 
yix pisl magnitudinem ad&quabat. Quare nihil de vera eiusdem natura j semi- 
num situ^ numero atque figura affirmare possum. Expectandum itaque quoad- 
usque id clhrius innotescat ; quod certissime efficiet D. Joannes Cullar Hispa- 
nus , qui a mense Decembri anni 1785 Philippinas Insulas investigaturus est 
profectus. 

Mn fortasse CienfuegosiiX. species ? 

D.Caullsinermisicalyx exteriorpolyphyllus y aut muhifidus : interior semiquin- 
quepartitus , aut tubulato-dentatus , foliis integris aut parum lobatis. 

iii. HiBiscus MicRANTHUS. Lin. sup. (Tab. LXVI. fig. I.) 

H. Foliis subrotundis , serratis •, corollis reflexis , obliquis. Lin. sup. p. 308. 

Ex eadem radice cylindracea plures caules prodeunt bipedales , scabriusculi. 

Folia alterna , subrotunda , argute serrata , subtus pilosa. Stipuls subulatcc. 

Flores solitarii , axillares , longe pedunculati , parvi. 

Calyx exterior minimus ex septem fere foliolis setaceis : inrerior maior profunde 

quinquepartitus , laciniis acutis. 
. CoroIIa flavescens ( in sicco ) petalis parvis , reflexis. 
Stamina: filamenta plurima quasi verticillatim per tubi superficiem disposita; 

anthers reniformes. 
Germen globosum : stylus simplex apice quinquefidus , laciniis oblongis : 

stigmata globosa. 
Fructus calyce maior , esrque capsula subovata; Semina parva , nigra , lanugine 

rufescente longa obvoluca. 
Habitat in India orimtali. O- ^- ^' communicatum a. D. de Lamarck ex collectis 

sonneratianis, 

ixx. HiBiscus j¥.T:iitovicvs.Lin. (Tab. LXI. fig. i. ) 

H. Caule fruticoso minimb : foliis ovato-retusis , apice dentatis ; floribus axilla- 

ribus et terminalibus.. ' 
H. Foliis subcuneatis , subtridentatis , summis oppositis , floribus terminalibus. 

Lin. sp.pl. n^. x^. 
Alcea Vesicariae similis ^thiopica moschum redolens , summo tantum folio 

circa margines crenato. Pluk. Alm. 1 5 . r. 2 5 4 ,/r 2. 
Caulis fruticosus , ramis aliquot , vix spithameus. 

Folia altertia et nonnulla subopposita, superipra prssertim, infra ovata , supra 
.-■—.-;:. ,. . . : , Y ij retusa ,3-5 crenara , parva , breviter petiolata , subras piGs raris hispida. Sti- 

pulx breves , acerosx. 
Flores solitarii , axillares et rerminales, pedunculis folio sxpius longioribus. 
Calyx exterior ex ".-<) foliolis lineari-lanceolatis j interioris laciniae lato-acutae j 

ambo ciliati , pilo';i. 
Corolla calyce Ion^:;iof , saturate sulphurea (in sicco. ) 
Stamina in superficie tubi , corolla brevioris : anthera: reniformes. 
Stylus simplex , apice quinquepartitus : stigmata globosa , villosa. 
Fructas intri calycem , estque capsula globoso-acuminata , loculis monospermisj 

sxpe etiam di-trispermis. 
Habitat ad Cap. B. 5pei. ^). F^.S. communicjtum a DD. Banks et Tkumterg. 

22,'. HlBISCUS RHOMBIFOLIUS. ( Tab. LXIX. fig. 3.) 

H. Caule fruticoso glabri : foliis rhomboideis , latetibus superioribus crenatis. 

Caulis fruticosus , glaber , ut et tota planta. 

Folia alterna petiolata, petiolis duplo longiora, trinervia, lateribus superioribus 

crenaro-denraris. Stipul^c. ... 
Flores solitarii, axillares, pedunculis brevibus. 
Calyx exterior ex septem foliolis oblongis , liiiearl-acutis j interior paulo lon-r 

Corolla albicans ? calyce triplo longior. 
Sramina per rotam tubi superficiem sparsa. 
Re 'iqua desiderantur, 

Habitat in India orientali. V. S. unicum exemplar apud D. de Lamarck ex cot- 
lectis sonneratianis, 

224. HlBISCUS RIGIDUS. 2,/n. jap. 

H, Suffruticosus hirsutus , ramis simplicibus \ foliis oblongis , serratis j limboh; 

corollae reflexo , seminibus lanatis. 
Ramuli longi , filiformes , simplicissimi , rigidi. 

iFolia oblonga , serrata , petiolata , parva, Stipuls erecroc, seraceae, rigidae. 
Pedunculi axillares uniflori \ limbus corollx eximie reflexus. 
Semina lana involuta. 
Habitat in graminosis Zeyhnt. Konig. I). ^4pud Lin. sup. pag. 3 10. Plantani 

nuliibi vidi. 

225. HiBiscus HiRTUS. I/«. (Tab. LXVII. fig. 5.) 

H. Caule herbaceo scabro : foliis ovato-lanceolatis, acuminatisj serratis j calycum 

exteriore longiore , polyphyllo : floribus solitariis rubris. 
H. Foliis lanceolato-ovatis , acuminatis,serratis , caule herbaceo,.ramis scabris* 

Lin. sp. pl.n'^ . 8. 
Ketmia Commers. herb. Figur. 
Alcea fruticosa Malabariensis angustis foliis rigidiusculis , floribus amoene ra- 

bellis , semine paposo ? P/;/^. ^/'s. 14. i. 254./. 5. 
An melius — Akhxa lamaicensis arborea, folioiis oblongis mucronatis glabris, 

floribus amcene rubellis ? P/«*. Mm. 24. t. 255)./. 3. ['57l 
Caulis scabriusculus , ramosus. 
Folia oblonga , ovato-lanceolata , sErruIata , subtus scabra , petiolis vix duarum 

liiiearum insidentia. StipuIsE erectse , setaces. 
Flores axillares., solitarii , pedunculati , pedunculis folio lon^ioribus. 
Calyx exterior ex novem foliolis lineari-acutis j interior brevior , laciniis ovato- 

acutissimis. 
Corolla rubra , patens , petalis subrotundis. 
Stamina : filamenta plutima , longiusculaj, per integram tubi phoenicei superfi- 

ciem sparsa ; anthers reniformes. 
tjermen globosum. Stylus simplex , laciniis quinque capillaribus oblongis ter- 

minatus : stigmata globosa. - 

Capsula subrotunda : stmina lanata : dixit Linniius , qua: dehciunt m meo 

exemplari. 
Habitat in India. V. S. apud D. de Jussieu, 

2 i(J. HiBiscus PHorNicEUs. ( Tab. LXVII. fig. %•) 

H. Ca'ule fruticoso hirsuto : foliis.serratis acuminatis, saepe subtrilobatis :*flori- 

bus rubris , seminibus lanatis.. 
H'. ' Foliis ovatis acuminatls serratis , pedunculis articulatis , supra articulos 

incrassatis , lobis longioribus , calycibus nudis , semine lanato. Linn. sup. 

pag. 310. 
H. Phceniceus. lacq. Hort. vol. ^.p. \i. t. i^.figurapulchra. 
Caulis fruticosus , ramosus , pilis hirsutus. 
Folia basi ovata , apice acuta , dentato-serrata , serraturis inaEqualibus , pilosis., 

modo integra, mpdo inaequalirer versus inferiora magis minusve triloba, pe- 

tiolis brevibus insidentia. Stipulas subulatae , ciliatse. 
Flores axillares , solitarii , aliquando gemini , pedunculati, pedunculis hirtis , 

erectis , prope florem incrassatis , sesquipollicaribus. 
Calyx exterior ex 6-9 foliolis anguste lanceolatis, pilosis : interior paulo maior , 

profiinde quinquefidns , laciniis acutis. 
Corolla rubens , patens , petalis subrotundis. 
Stamina : filamenta" plurima per tubi superficiem sparsa :antherae subrotunda:. 

An tubus .declinatus ? Siccam vidi plantam : in lacquini figura et descriptione 

certe dedinarusj 'qtiem;admodum videtur in mea tab. LXVII. littera/. 
Germen ovatum :.stylus simplex, cuius laciniz rubrse : stigmata capitata. 
Fructus : capsula subglobosa : semina in unoquoque loculamento 3-4 renifor- 

mia , lanata. 
Habicat passim in India orientali. I) • ^* •^- communicaturn a DD. de Jussieu 

. et Thouin ex coUectis a Commersonio et Sonneratio. 
Obs. Planta supra descripta diversa ofnnino est a pr£cedenti ^ quamquam Lin,- 

fil. ambas coniunxerit : Hibiscus enim phceniceus D. Jacq. non riisi glabritie 

differt a nostro , quod fortasse culturce tribuendum. 
Specimina vidi apudD. de Jussieu,quce utrurhad H. phxnic. tamquam varietatem 

referam jdubius hareo : facies enim , atque infiorescentia est fere eadem;at 

corolla alba , sicque observata anno 1 7(34 in R. H. P. atque in herbariis legi- 

iur ; Keimia zeylanica foliis cordato-hastatis , flore albo ^ semmibus hirsutis,- Folia vero nulla viieo cordaia , sed ladora dumtaxat quam in supra descrlpta 
planta. 

227. HiBiscus UNILATER.ALIS. (Tab. LXVII. litteris F e. ) 

H. Caule fruticoso : foliis ovato-acutis mollibus : tubo staminifero altera parce 

longitudinaliter nudo. 
Ketmia coccinea folio ulmi. Plum.mss. 4. tab. 28. 

Ketmiafrutescens mori folio , flore purpureo. Plum.apud Burm. icon.i&o.f. i. 
Caulis fruticosus difFusus ramosus. 
Folia oyato-acuminata , dentato-serrata , mollia , e viridi albicantia , sesquipol- 

licaria. Stipulo: 

rlores axillares , solitarii , pedunculis longiusculis , tenuibus , erectis. 

Calyx exterior ex novcm foliolis lineari-acutis : interior eiusdem fere longitu- 

dinis , laciniis acutis. 
Corolla coccinea , poliicaris , petalis obtusis. 
Stamina : filamenta candida ad unam dumtaxat partem tubi candidi : antherx 

aijrese. . . 

Germen rotundum ? Stigmata quinque. ' ' \^A 

Fructus : capsula membranacea , fusca , rotunda , nucis avellans magnitudine , 

quinquestriata , quinquevalvis , quinquelocularis. Semina reniformia. 
•Mabitat in strigosis aridisque sylvis InsuhzS. Dominici.^i), 
Obs. Plantam nuUibi vidi , descriptionem ac jlorJ.s jiguram desumsi ex PlumiC'^ 

rio loco citato. 

^iS. HiBiscus RosA siNENSis. Lin. (Tab. LXIX. f 2. ) 

H. Caule arboreo , foliis ovatis ,'acuminatis , serratis , glabrls. Lin.Sp.pl.n. 6, 

Flos itszdWs.Rumph. Amb. t. 4. AA. G.pag. 24. r. 8. 

5cheru-pariti. JTAefc/. A/a/iZv. 2./". 25. r. i(J. 

H. RosaSinensis. Co/77OT. Aer^.^iT. 

Alcea lavanica arborescens , flore pleno rubicundo. Breyn.Cent. 121./. ^6. 

Ketmia Sinensis , fructu subrotundo, flore pleno. Tournefqrt. inst. 100. 

Caulis arboreus in India Coryli altitudinem atcingens i .hic in lip^tis 4^-5 pedalis 

ramosus , totus glaber. V ■ -•! ■ ;- -I." J ■•■' 

Foiia alterna , ovato-acuminata , serraca , glaberrima , peciolis criplo ec amplius 

longiora. Stipul.x lineares , erect.v. ; 

Flores solitarii , axillares , pedunculis erecto-deflexis , supia incrassatis , peciolo 

longioribus. 
Calyx exterior ex sex foliolis lineari-acuminatis , basi crassa inhsrentibus : inte- 

rior muho maior , laciniis acutis. 
Cqrolla incarnato-rubens , tripollicaris, petalis latioribus , in fundo maculatis. 
'Stamina: fiiamenta plurima albicantia ( qux etiam videntur in flore pleno ), per 

tubi longi rubri superficiem sparsa. Antherx reniformes rubrx. . 
Germen subrotundum : stylus simplex : stigmata quinque' exerca , acro-pur- 

purea. 
Fructus globosus ( iuxta Tournefort. ) numquam a me visus. 
Jiahitat in India orimtali. J). R abui florentim semperqui fl.ore phno. ... P55)l 
Obs. RuTfipkius loquitur de allo fruticejlore albo , simplici et plena j nominatque 

BONGA RAJA ALBA. 

Radices et folia sunt mucilaginosa , emolUentia , et refrigerantia. Florum capitulcZ' 
efficaciora ctnsentur ad menstrua pellenda. Rumph. loco citato. 

iJp. HlBISCUS MEMBRANACEUS. ( Tab. LVII. f. 2.) 

H. Foliis cordatis, oblongo-acumiiiatis 5 obsolete denticulatis , calycum interno 

tubuloso magno : membranis quinque instructo. 
Caulis arboreus ? ramis subtomentosis. 
Folia alterna , periolis longiora , cordata , ovaro-oblonga , acuminara(ad H. po- 

puln. accedentia) , subhasrata , limbis nonnihil crispis crenulatis , subtomen- 

tosa. Stipul^E parvi^ , lineari-acuminatae. 
Flores solitarii , axillares ,- in summirate ramulorum pedunculati , pedunculis 

erecris , geniculatis , petiolo longioribus. 
Calyx exterior ex decem foliolis lanceolatis injequalibus , basi connatis j calyce 

interiore quadruplo er amplius brevloribus : interior magnus , scaber , tubu- 

loso-campanulatus , supra quinqueparritus , laciniis subrotundo-acuminatis 

trinerviis , a quorum divisione deorsiun versus membranE prominent quin- 

que compresscE. 
Corolla calyce malor subcoriacea, extus villosa , flavescens , intus saturatior ," 

peralis integerrimis , patulls;, subrotundo-acuminatis. 
Stamina numerosa per tdtam tubi superficiem sparsa : antheriE renlformes. 
Germen. . . . . Stylus apice quiriquefidus : srigmata globosa purpurea. 
Fructus capsula ovata, yillosa , quinquelocularis , loculis polyspermis. 
Habitat .... K. S. unicum exemplar apud D. de Jussieu. 
Gbs. Fructum vidi,qui necdum debitam magnitudinem attigerat in quo tatnen 

loculos vidi polyspermos. 

250. HiBiscus coRDiFOLius. ii/7. jajp; 

H. Arboreus , romensosus : foliis cordatis , ovatis , serratis ; floribus peduncu- 

latis terminalibus ; calyce polyphyllo , lineari , longo. Lin. sup.p. 309. . 
Flgura foliorum ui in Hibisco populneo absqae ullis angidis. 
Calyx ut in H. malvavlsco , se<i mulco longior et magis polvphyllus. 
Flores inter medlbcres. .; :.i 

Habitat in ./^mericameridionaH, Mutis.^t). Ex Linneo. 

13T. HiBiscus LAsiocARjpos (fl). (Tab. LXX. f. i. ) 

H. Foliis ovato-lanceolatls magnis , crenato-serratis , tomentosis , subcus caitis : '■ 

capsula qvato-aGitminat-a, setosa. 
Caulis , si ex fructus ac foliorum magnitudine iudlcandus , fruticosus aut ar- 

boreus.. ' - '-'-• . ■ - - ^ 

Ftilia 'longe ^etiolata^-dist&ntiaj dv^tii-^lanfceolata, acumine acutissimo, crenata , . {a) Fructu setoso , a Awik setosus , ec Kccp^e; fructus. apice serrata , tomentosa , siibtus albicantia , <jujnquenervia , longitudine 

quatuor fere pollicum , duorum lata. Sclpula:'. ... 
Flores axillares , solitarii , pedunculati , pedunculis erectls , crassis , vix polli- 

caribus. 
Calyx exterlor polyphyllus ex 1 3 fere foliolis lineari-acutis , longis , ciliatis : 

interior longior , semlquinqaefidus , laclniis lanceolatis , trlnerviis. 
CoroUa cum genitalibus deest in exemplarl unico. 
Fructus capsula ovata, acumlne termlnaca , corlacea , setis rufescentibusi.tecta,' 

quinquelocularls , qulnquevalvis , loculis polyspermls. Semlna globoso-acu- 

mluata, fusco-rubra, glabra, sub 14. in unoquoque loculamento duobus 

ordlnibus disposita. 

Habuat . . . . y. S. unicum exemplar apud D. de Jussieu. 

Obs. Aff.nis vidctur hxc planta pr&cedenti ; a qua diversam reputo. 

151. HlBISCUS SORORIUS. Lin. sup. 

H. Calycibus exteriorlbus teretibus , apice dllatatls ; foliis cot datis , crenatis , 

scabris. Lin. sup.p. 311. 
Caulls herbaceus , vel fruticosus , teres , tocus pilosus , sufFultus arborlbus. 
Folia alcerna , periolara. , cordata , absi^uc angulis , Grenata, scabra , remota. 

ScIpuLx subulatae , mlnutse. 
Pedunculi axillares longitudlne foliorum _, sollrarii , pubescentes , uniflotl. 
Calyx hirsutus : exterior radlis decem teretiusculis , patentlbus , dlstantibus ," 

calyce interiore breviorlbus , apice dllatatis in follum cordatum , obtusum , 

cucullatum. Interior campanulatus , maior , angulatus , quinquefidus , laci- 

nils ovatls. 
Corolla, stamina , plstllla j ut in H manhiot. 
Capsula glabra , pllosa , calyce brevior. Semlna glabra. 

Habitat in Surinamo. C. G. Dalberg. Ex. Lin. sup. deprom. 

253. HlBISCUS SENEGALENSIS. ( Tab. LXVIII. f. I.) 

H. Foliis cordatis, subangulatis , tomentosis ; calycuminteriQre brevlore , exte- 

riore cancellato. 
Tota planta valde tomentosa. 
Caulls teres, ramosus. 
Folia alterna , longe petlolata , cordata, rocundata , subangulata , crenato-den- 

tata , nervls quinque pr.xcipuis promlnentlbus. StipuL-e subulat^e , erectx , to- 

mencos^ , utrlmque bina; , aut piures. 
Flores axillares , solltarli , pedunculaci , pedunculis ereccis , petlolo brevioribus, 

ad cuius iatus ramuhis. 
Calyx exterlor ex decem follolls lineari-acutls , arcuato-erectis calycem inte- 

riorem cancellantibus : qui est paulo btevior , kciniis l^ceQlaUiS , trisulcatis 

intus glabris. 
Corolla calyce paulo malor , flavescens. 
Scamina numerosa , brevia : anthers reniformes : tubus corolla brevlor. Gefmen globosum : stylus simplex : stigmata rubra , clavata. 

Fructus rudimentum , ovatum. 

Habitat in Senegal, observ. a D. Adanson. V. S. apuiD. de Jussieu, 

ZH- HiBiscus TUBULosus. (Tab. LXVIII. fig. i.) 

H. Caule frutescente hirsuto : foliis cordaris, angularis , crassis , tomentosis : 

floribus solirariis : calycis exterioris apicibus spatularis , recurvis. 
Kermia flore sulphureo , fundo purpureo , abutili folio. H. R. P. anni 17^4. in 

quo jloru^t mense Septembri ; fruuificavlt Octoh. in herb. D. de Jussieu. 
Hib. pandurajformis , foliis cordato-lanceolatis , denticulatis, tomentosis , caule 

hirro. Burm.Flora indica.p. 1 5 1 , r. 47,/. 1 ? 
Caulis reres , hispido-tomentosus ( ut et tota planta ), erectus, ramosus , 4- 5 pe- 

dalis. 
Folia alterna , cordata , crassa , tomentosa , angulata , acuminata , ^wequaliter 

dentata 5 superiora subhastata. Stipuls subulatx , utrimque tres , villosa; , ar- 

cuato-erects. 
Flores solitarii , axillares , pedunculis vix poUicaribus , genicularis. 
Calyx exterior subnovemphyllus : foliolis basi coalitis , linearibus , apice spatu- 

lato-acutis , recurvis : interior cubulbsus paulo maior , semiquinquehdus , 

ambo villosissimi , atque rubescentes quum frucmm continent. 
CoroIIa flava , fundo rubro , ex quinque petalis in tubum approximatis , apice 

patentibus, ssepe integtis , sspe lacinia aliqua notatis : quae exsiccatione ru- 

bescunt. 
Stamina : filamenta parva ( sspe 1 6 ) per tubi albi superficiem sparsa : anthera? 

sarurare flavje , reniformes. 
Germen subovatum, tomentosum : stylus simplex, apice quinquefido-stellatus : 

scigmata globosa , saturate violacea , villosa. 
Fructus inrra calycem pilis numerosis adpressis tectus : capsula ovata. Semina 

reniformia , romentosa , rufescentia , decem in unoquoque loculamento. 
Babitat in India orientali , et in Senegal. |). Habui jlorentem a mense lulio 

usque adfinem Octob. Col. in R. H. P. 

13,5. HiBiscus URENs. Lin. sup. (Tab. LXVII. fig. i.) 

H. Tomentosus foliis reniformibus crenaris j calycibus lanatis (corolla longiorl- 

bus addo Cav. ) Lin. sup, p. 309. 
Herba romentosa , leviter urens , magnltudine ac facie Althsse rosese. 
Caulis herbaceus. 
Folia reniformia , rorundata , vix lobata , insqualiter crenara j subtus magis to- 

mentosa , pallidiora , palmaria , petiolis sspe breviora. Stipulje. . . . 
Flores axillares , subsessiles , bini , rernive , glomerari. 
Calyces tomentoso-lanaci , albicantes : exterior monophyllus , profunde partitus 

quamprpxime in duodecim lacinias lanceoktas : interior duplo longior, 

sesquipollicaris , semiquinquepartitus. 
Corolla calyce paulo brevior , purpurea , extus villosa , intus glabra , venisque 

saturatioribus notata : petala quinque oblonga , angusta. Stamiiia : filamenta pliinma , brevia , versus superiorem tubi partem : anther^ 

parvx , reniformes , lutex. 
Germen ovatum : stylus simplex, apice capitatus : hocque capitulum ex quinque 

globulis , qui sunt stigmata. 
Fructus capsula parva , subgloboso-acuminata ,• tomentosa, Semina ovata , gla- 

berrima , rubescentia , quinque in singulis loculamentis. 
Uabitdi ad Caput Bons. Spd. V. S. ( quodad calyces, genitaiia ac fructum spectat) 

communicat. a D. Banks. 

■ 2.5(^. HlBISCUS TERRUGINEUS. ( Tab. LX. fig. I.) 

H. Caule tomentoso-ferrugineo ; foliis cordatis , oblongis , obtusis , versus ba- 

sim latioribus , scabris , flavescentibus ; floribus solitariis. 
Caulis teres, ramosus , tomento brevi ferrugineo tectus, quemadmodum et tota 

planta^ 
Folia peciolata , petiolis subxqualia , cordata ; inferiora pr.-Esertim oblonga, cre- 

nato-dentata , scabra , flavescentia , apice obtusa , basi latiora , medio utrim- 

que sinu angustata. Stipulx subulata; , erectx. 
Flores axillares , solitarii , pedunculari, pedunculis erectis , petiolo longioribus. 
Calyx exterior decemphyJus , foliolis lanceolatis acutis : iiiterior longior lacimii 

acutis. 
CoroIIa rubescens calyce duplo et amplius longior, petalis subrotundis. 
Stamina : hlamenta plura , longa, interiori tubi parti ut plurimum inserta : an- 

thera: subrotundx. 
Germen. . . . Scylus simplex a media sui longitudine partltus in filamenta capil- 

laria longitudine corolla;. Stigmata globosa , rubra^ 
Fructus deerat. 
Habitat in Madagascar , observ. a Commers. V. S, communicatum a D.. Thouin.. 

E. Caulis imrmis : calycibus ut supra in D, Foliis lobatis , aut angu/atis. 

257. HiBiscus PALUSTRis. Lin. (Tab. LXV. fig. i. ) 

H. Caule herbaceo simpliclssimo ; foliis ovatis , subtrilobis, subtus tpmentosis 5 

floribus axillaribus. Lin. .p.p!. n° . 2. 
Althxa palustris. Bauh. pinax. 5 \<o. 
Althxa hortensis vel peregrina. Dod. pemp, (J55. 
Ketmia palustris , flore purpureo. Tournef. inst. 1 00. 
Althxa magna, quinquecapsularis , foliis superioribus in lacinias tcrnas leviter 

incisis et aversa parte albicantibus , floribus magnis. Pluk. tab. VI. f. 3. 
Caulis teres, hstulosusj simplex, scabriusculus , 4-pedaIis. 
Folia ovato-oblonga , crenara , tricuspidata, cuspide media latiore, productiorej 

subtus albicantia. Stipulx subulata: , arcuato-erectx. 
Flores axillares, solitarii, peduiiculati , pedunculis erectis, geniculatis , petiolo 

paulo longioribus. 
Calyx exterior ex decem foliolis lineari-subulatis , basi arcuacis : interior paulo 

longior, ovatus, laciiuis acucis. Corolla magna luteo-albicans ; petalis unguibus mcarnatis ] apice Subrotundis. 
Stamina : filamenta numerosa perlntegram tubi superficiem sparsa, lutea : an- 

rherje reniformes. _ ' 

Germen ovatum : stylus longissimus, versus apicem recurvus, quinquepartitus • 

stigmata clypeata. \ 

Non fructijicavit. 
Eabiiat in Virginia ^ Canada. ^^JL. Floret mense Aug, V. V . in R. H. P. 

2.38. HiBiscus MoscHEUTOS. Lin. (Tab. LXV. fig. i.) 

H. Foliis ovatis , acuminatis j serratis : caule simplicissimo j petiolis floriferis.' 

Lln. sp.pl. n'^ . \. 
H. Foliis ovatis , crenatis \ angulis lateralibus obsoletis. Hcrt. Ctif. 5 49. 
Alcea rosea peregrina, forte rosa moscheutos Plinii. Cor. Canad. i^d^. t. 145. 

Moris. hist. 2. /;. 5 3 1. s. 5. t. i 9. /. 6. 
Ex eadem radice caules plures , tereres , simpllcissimi , 4-pedaIes. 
Folia ovata , acuminata , serrata , subtus albicantia , nonnulla tricuspidata ,' ait- 

gulis lateralibus parvis , sxpe obsoletis. Stipul-^e angustae , acufie. 
Flores solitarii , pedunculati, pedunculis petiolo Iongi6ribus , folio brevioribus, 

erectis , petiolo insertis. 
Reliqua ut in prcecedenti, a quo differt petiolisjloriferis. 
Habitat in Virginia , Canada. '^. F. S. apud D. dc Jussicu. 

259. HiBiscus PEDUNCULATUS. Lin. sup. ( Tab. LXVI. fig. 2. ) 

H. Caule frutescente : foliis quinquelobis , trilobisque , hirsutis \ pedunculis 

axillaribus unifloris , elongatis. Thimberg. ms. 
H. Hirsutus j foliis quinquelobis dentatis j pedunculis axillaribus unifloris, elon- 

gMs. Lin.sup.p. ^oc). 
Caulis frutescens , teres , villosus , erectus , bipedalis , simplex. 
Folia alterna , petiolata , petiolis pollicaribus, teretibus, hirsutis; inferiora quin- 

queloba, superiora trilobaj dentata, supra viridia, subtuS palUda, utrimque 

nirsuta, pilis flavescencibus. ( Varianc figura et magnitudine, quae scepe sspius 

est pollicaris. ) Stipuls breves , acut^e. 
Flores axillares , solitarii , pedunculis hirsutis , spithameis , erectis usque ad flo- 

rem , hic nutantibus. 
Calyx exterior polyphyllus , foliolis lanceolatis , hirsutis : interior semiquinque- 

partitus. 
CoroIIa campanulara , petalis quinque incarnatis , plusquam pollicaribus. 
Stamina : filameiita numerosa, brevia, per tubi superficiem sparsaj antherat 

reniformes. 
Stigmata quinque , capitata. 
Hahitat in sylva Galgebosch dicta Capitis B. Spei. Floret mense Decembri. I)',' 

Descriptionem atque figuram communicavit honestissimus vir Thumberg. : 

240. Hibiscus spicatus. ( Tab. LIX , fig. i.) ^ 

H. Caule hirto : foliis cordatis j-7-lobatis , valde tomehtosis : floribus spicjtis^ 

Zi/ [«^4] 

subsessilibiis : stipulis utnmque sex. 
Caulis hirtiis , pilis albis , longis , deflexis. 

Foiia petiolata, petiolis inferiorum longissimis , sensim versus apicem breviori- 
bus, hirtis ; cordata , subrotundo-^-y-lobata, crenata, rugosa, valde tomen- 
tosa. Stipula: fere duodecim , lanceolato-acutissimx , ciliatx , utrimque sex. 
Flores spicati , subsessiies , spica longissima terminali. 

Calvx exterior monophylius , profunde partitus in 8-9 lacinias lanceolatas : intus 
glaber , extus lanato-rufescens : interior coriaceus , semiquinquetidus , extus 
lanacus , intus glaber. 
Coroila, petala quinque subrotunda. (De magnitudine et colore nihil certi, vldi 

enim dumtaxat intra calyces. ) 
Stamina numerosa , brevia , tubum cooperientia j anthers reniformes , lutex. 
Germen. . . . Scylus simplex : stigmata. . . . 
Fruccus deerat. 

Hahitat. ... V. S. unicum exemplar apud D. de Jussieu. 

li^o^spccles ( qu£ fortasse melius aliquando inter Alth&as connumerahitur ^ quiim 
de fruciu constet) ahunde distinguitur a congeneribus stipularum rmmero , et 
jigura : Idque notandirm , ne in errorem inducatur , qui exemplar \iderit ; stipu- 
larum duodenarium numerum itafiorem cingere ^ut primo intuitu calycem ipsa 
Teferant y atque calyces clausos pro CjpsuUs sistant. 

141. HlBISCUS SIMPLEX. Z//2. 

H. Foliis cordatis, trilobis, repandis, integerrimis \ caule arboreo simplicissimo. 

Lin. sp. p. n'^. ^. 
Malva arborea, flore rotundo , flore liliaceo. Sloan. lam, 9 5 . hist. i.p. c)^.t. 134. 

/ i.i. 5. 
Caulis arboreus , crassus , rectus , indivisus. 
Folia integerrima, cordata, triloba , obtusiuscula, glabra, margine inxquali, 

nervis subtus poro mellifero. 
Uahit.zt in Asia. I). Nuliibi vidi : superiora- vero ex Linnceo desumsi loco 

citato. 

241. HlBISCUS FLAVESCENS. ( Tab. LXX.fig. j.) 

H. Caule liirsuto, pilis aureis : foliis palmato-quinquelobatisj hirsutis ; floribus 

numerosis , termin^alibus. 
Caulis apparet fruticosus , atque coopertus pilis rigidis aurei coJoris , quem- 

admodum et capitula. 
Folia cordata , quinquelobata j lobis profundis ,acuminatis , serratis, hirsuta. 

StipuL-E lanceolatje. 
Flores terminales plures. 
Habitat in Pondickeri. V. S. unicum exempiar apud D. de Jussieu , quod figura 

sistit magnitudine naturaii. 

143. HlBISCUS BRASILIEM^IS. Lin. 

H. Eoliis cordatis denticuTatis , calycibus exterioribus duplo longioribus , caule [^'^5]: 

fruticoso j ramis hirtis. Lin. sp.pl. n". 7. 
Facies Hibisci mutahilis. 

Caulis friuicosus , ramis , petiolis , pedunculis , calycibusque hirtis. 
Folia cordata j serrato-dentata. StipuLx subulatie. ' 
Pedunculi uniflori , foliis longiores. 

Calyx exterior octophyllus j linearis , patens : interior dimidio brevior. 
Fructus capsula quinquecocca non longior calyce interiore. 
Habltat in Brasilia. j) . Ex Lin. desumsi omnia ; plantam non vidi. 
An ad Pavonite. genus referenda sit h<zc species ? fructus-quinquecoccus id in- 

dicat. 
Synonymum Plumieri ab hac specie separo , quoniam plantam sistit ab H. muta- 

bilis facie longe diversam. Videatur n. zi6. 

144. HiBiscus MUTABiLis. Zi/z. (Tab. LXII. fig. I.) 

H. Caule arboreo , foliis cordatis , quinquearigulatis , acuminibus productis j 

acutis : fructu obovato rugoso. 
H. Foliis cordato-quinqueangularibus j obsolete serratis , caule arboreo. Lin. 

sp,pl.n° .<).Hort. Ups. loy Hort.CUff'. ^^c). Roy.lug. i^^. Brown. Jam.i26. 

Hibiscus sinensis, Miller. dict. n°. 1. 

Althsa arborea rosa sinensis. Moris. his. i. p. 5 50. j, 5 . tah. 1 8. f. 1.- 

Rosa sinensis. Ferr. Flor. 493. t. 497. Mer. sur. j i. tab. 3 i. 

Flos horarius. Rumph. Amb. tom. 4. lib. 6. cap. 1 1. tab. 9. 

Hina-pariti. Rheed. Mal. 6.p. 66. tab. 38. 35. &c. 

Ketmia. Comm. herb.figur. 

Caulis arboreus cortice albicante tectus, ramis patulisj teneris, villoso-farinaceisj 

orgialis et ultra. 
Folia cordata , semiquinquepartita in quinque angulos apice acutissimos , inx- 

qualiter crenato-dentata j quinquenervia , nervis protuberantibus. Stipulx 
^ lineari-IanceoIatJE. 
Flores axillares solitarii , in summitate ramulorum numerosi , pedunculis erectis 

longis. 
Calyx exrerior ex octo foliolis oblongis , lineari-acutis : interior duplo longiorj 

laciniis acuminatis , trinerviis. 
CoroIIa quatuor pollicum diametri , patens , uno eodemque die tricolor , mane 

nivei coloris, meridiano tempore dilute incarnati,vespere tandem rosea, atque 

cum sole occidit. 
Stamina ; filamenta plurima per tubi superficiem. sparsa : anthers lute^e, reni- 

formes. 
Germen globosum : stylus simplex , coroUa brevior : stigmata globosa. 
Fructus calyce minor , subovatus , rugosus , villosus. Semina reniformia sex in 

singulis loculamentis. 
Hahitat passim in utraque India atque inlnsula Canarla. I). CoUturinR.H. P. 

Numquam vidifloridum ; quA ad fructificationem spectant et ohservavi in sieco,- 

et communicatdfuere ah amico meo D. Josepho Viera Canariensi. 
Obs. ExhuiusconiceconstruunturfunesinCanaria,- X4J. HiBiscus cLYPEATUs. Z//2. (Tab. LVIII. %. i.) 

H. Foliis cordatis angulatis j capsulis tiubinatis , truncatls y hispidis. Lln. sp. pL 

n". zo. 
Ketmia amplissimo folio angulato : fructu hispido dypeato. Plum. cat. p. 5 , msl 

voi. IF^ tab. XXI. Burm. spec. 5. /. 1 6o.f. z. 
Caulis arboreus , ramosus, 15-50 pedes altus, 
Folia magna > cordata , angulosa , aspera , subtus virentia , nervosa , petiolis tri- 

pollicaribus. Stipulx. . . . 
Flores circa ramorum summitates solitariij axillares, pedunculis erectis , prce- 

longis. 
Calyx ex.terior ex 1 1 fere foliolis longis , angustis , acutissimis : interior campa- 

nulatus , profundus , amplus , semiquinquepartitus. 
Corolla magna j pallida , profunde campanulata , pecalis quinque apice revo- 

lutis. 
Stamina : filamenta albicancia , tubum brevem , album tegencia : anchera: reni- 

formes ? 
Fructus incra calycem amplus, hispidus , membranaceus , et tympano superius 

clypeaco simillimus ; loculis quinque polyspermis. Semina rotunda fusca. 
Habitat in paludosis Ins. S. Dominici. i). Observatus ■, dcstriptus atque deli- 

ntatus a Patre Plumierio. ( NuUibi vidi hanc plantam. ) 
Obs. Ex huius cortice paraniur junes, 

XifG. HiBiscus coLUMNARis. ( Tab. LIX. fig. 2. ) 

H. Foliis cordacis rotundato-angulatis, subtomentosis : calyclbus monQphyllis-: 

tubo columnari , longissimo. 
Caulis , ex fragmentis , arboreus aut fruticosus. 
Folia alcerna , numerosa , pedunculis subtomentosis , fere xqualia , cordata \ 

subrotundo-angulata , sxpe angulis quinque acucis , subcomencosa , venis 

curvis subcus notaca. Scipula:, . . . 
Flores plures in summicace ramulorum axillares , magni , brevibus petiolis 

SLiscenraci. 
Calyx excerior monophyllus , profunde partitus in sex aut seprem lacinlas lan- 

ceolatas : interior longior, semicjuinquefidus, lacinils ianceolatis, nervo lon- 

gicudinali. 
CoroIIa magna excus villosa , pecalis luteis , integerrimis , basi coriaceis. 
Stamina : filamenta numerosa , parva , tubi medietatem superiorem tegentla : 

antherx reniformes. Tubus cylindricus , corolla fere duplo longior , inferne 

nudus, 
Germen ovatum : stylus simplex : stlgmata quinque rubra , globosa. 
Fruccus deerat. 
Habitat in Insula Bourbon. J). Observ. a Commersonio. V. S. communicat. a D. 

Thouin. 
Obs. In herb. D. de Jussieu vidi plantam , cuius accuratissimam figuram dili- 

neavit D. Jossigny curante Commersonio , in qua desiderantur flores , cuique 

calyx exterior est octofidus ; qu£ j quum ab Hib. columnari non differat nisi 

stipulis latis, cordatis, subrotundis, quas non reperi in isto, stipuUs orbatofortc . duiduis , pro eadem cum columnari spccie hahenda erit , quoiidusqus , obier-' 
vata dmuo ,de eiusdem differentlis consteti Fig. 3 . tab. 5 9. slstit stipulas. 

147. HiBiscus MicANS. ( Tab. LX. fig. 2.) 

H. Foliis cordatis , latis , quinqueangulatis , tomento lucidis : calycum exteriore 

monophyllo , magno , sexpartito : corolla extus tomentosa , nervosa. 
Caulis tomento albicans, ramosus, ex fragmentis arboreus. 
Folia petiolis breviora , cordata, latiora qiiam longa , serrata, quinqueangulata^, 

acuminibus acutis , utrimque tomento micantia. Stipulx ovato-lanceolatae , 

breves, erects. 
Flores solitarii , axillares , pedunculati , pedunculis petiolo sspe longioribus. 
Calyces magni, tomentosi : exterior monophyllus,profundefissus in sex lacinias 

lato-lanceolatas , nervis longitudinalibus : interior globoso-pentagonus , an- 

gulis compressis , laciniis lato-acutis. 
CoroIIa inagna trium poliicum diametri , patens , sulDhureo-.rubens , in cehtro 

maculata, petalis subrotundis extus tomentosis, i|Pis glabris , costulis abun- 

guibus adperiferiam divergentibus. 
Stamina : filamenta numerosa , parva , per tubi superficiem sparsa : antherje 

subreniformes. 
Germen globosum , tomentosum : stylus simplex : stlgmata globosa , rubra. 
Fructus capsula subovata , villosa , quinquelocularis , loculis polyspermis : se- 

mina glabra. 

Habitat in Insula Java. I). Observatus a Commers.- V. S. apudDD.de Jussieu 

et Tkouin , quorum quilibet possidet exemplar unicum.' 
Ubs, Exemplar D. Thouin corollam habet sine fructu : D. vero de Jussieu fruc- 

tum sine corolla j hicque vix est cicere maior 3 neque perfectam maturitatem 

attigit mea sementia.- 

248. HiBiscus ABELMOSCHUS. Z/«. (Tab. LXII. fig:»i. ) 

H. Foliis subpeltato-cordatis septemangularibus , caule hispido, (addo Cav. 

seminibus moschum redolentibus. ) Lin. Sp. pl.n. i!5. 
Alcea hirsuta,- flore flavo, semine moscharo. Marg. Bras. 45 . ?• 45 • Brown. lam, 

28-5 . 72. 4. 

Alcea iEgyptiaca villosa. Bauh.pin.^ 3 ' 7» 

FIos moschatus. Mer. Sarin. jS,1. t. 42. 

Granum moschatum. Rumph. Amhoi. t. 4. lib. 6. cap. 1 %.f. i j'. 

Ketmia villosa , floreflavo, semine moschato. Plum. 25. 

CaxtvL-gzstu.n.. Rheed. Mal. x.p. ji:t. 38. 

Alcea moschata villosissima , foliis in profundiores lacinias incisis. Piuk. Phyt,- 

M2.7./:i. _ 
Ketmia iEgyptiacaj semine moschato, Tournef. Inst.p. loo. Burm. Zeyl. 1 54. 
Caulis teres, fruticoso-herbaceus ,hirtus, nec urens , simplex, viridis ,. exceptis» 

maculis oblongis saturate purpureis , qus infra et supra petiolos reperiun- 

tur, 5-pedaIis.. 
folia distantia , longe petiolat-a, horizontalia ,. magna, subpeltato-cordaa J septemangulata, angulis acuminatis -, dentato-serrata, hisplda; supCriora sub- 

hasrata. Sripuht lineares , arcuato-erect;^. 
Flores solitarii , axillares in summitate caulis , pedunculis bipoUicaribus , 

erectis , hasi incrassatis. 
Calyx excerior ex 8-1 1 foholis angustelanceolatis , ciliatis ; interior quadruplo 

longior , tubuloso-conicus , apice quinquedentatus , rumpendus a coroila 

explicanda , deciduus. 
Corolla ex petalis.quinque dikite luteis , unguibus concavis , saturate purpureis, 

dehinc latioribus, patentibus. 
Stamina : filamenta numerosa , parva, per totam tubi superficiem sparsa : an- 

thercX reniformes , albicantes. 
Germen conicum : stykis simplex : stigmata globosa , purpurea. 
Fructus bipollicaris , pyramidali-pentagonus, hirsutus : semina reniformia , gil- 

va , qua; masticata moschi odorem exactissime referunt. 
Habitat in India orientali^ in Guadalupeet in America caUdiorc. l^. V. V. fio- 

rcntem apud me mensiffus Augusto j Septemb. et Gctob. Cohtur in R. H. P. 
Obs. Tota planta ac pr&sertim paginx, inferiorcs foliorum sunt plena globuUs 

transparcntibus , facile a sup-.rficie separandis ^ adeo ut siplanta sudaret. 

249. HlBISCUS PALMATUS. (Tab. LXIII. fig. 1. ) 

H. Radice crassa alba fungosa: foliis cordatis, palmato-Iobatis , pedunculis nu- 

tantibus. 
Alcea Bamia Americana parvo flore, petalis rotundioribus. Pluk. t. C.f. 4. 
Tota planta glaberrima. 

Caulis teres , crassus , subherbaceus , perennis , bipedalis. 
Folia magna , cordata , palmato-Iobata , crenata : superiora triloba , lobis ovatis , 

subxqualibus , reliqua septemlobata Jobis inferioribus brevibus. Stipulx bre- 

ves , lanceolato-acuta: , decidua:. 
Flores magni axillares , solitarii , pedunculis floridis nutantibus. 
Calyx exterior ex sex foliolis ovatis , pilosis , initio patulis postea conniventibus : 

interior longior tubulosus , pellicula constans viridi , apice quinquedentata , 

rumpendus acorolla explicanda, deciduus. 
CoroIIa concavo-patens trium polUcum diamecri , petalis subrotundis dilute 

flavis , unguibus rubescentibus. 
Reliqua ut in prxcedenti , excepto odore moschato seminum. 
Habitat in America calidiore. ^. Habuifiorentem a mense Julio usque ad Sept, 

CoHtur in R.H.P. 
Obs. I. Species quasi media inter H. MaMhiot et Abeluoschv Mifoliis eni/n 
. ad hunc acccdit , genitalibus et fructu a Manhiot mutuatis. 
II. Plantam ulicrius habeo huic affinem ab H. Abelmoscho certe diversam : fo~ 

lia sunt ipsi villosa, atque facies tetra : genitalia ac fructus cum H. Palmato 

communia ad quem tanquam varietatem notandam refcro , licet altam viderim 

primo dnno quatuor pcdes , et rarnosam. 

450. HiBiscus EscULENTUS. Zi/2. (Tab. LXI. fig. i. ) 

H. Caule H. Caule herbaceo, crasso , foliis quinquelobatis , crenatis , subpedatis : calyci- 

bus utrisque deciduis , fructu corniculato : stigmatibus 5 ad i o. 
H. Foliis quinquepartiro-pedatis , calycibus interioribus latere rumpentibus. Lin. 

Sp. pl. n. 1 9. lacq. Obs. 1. p. i I . Burm. Ind. '.53. 
Ketmia folio ficus, flore sulpliureo , fructu sulcato. Plum. 16. 
H. Ficifolius. AJiH. dut. «.15. 
Alcea Americana annua j flore albo maximo , fructu pyramidali sulcato. Comm, 

hort. pag. 37. ^ i^.Hai.supp. 518. 
Alceamaxima,malv£e rosei folio, fructu decagono, recto, crassiore, breviore, 

escnlemo.Sloan. lam. 98. hist. i.p, zt^.t. 1 33./^ 3. Bronn. /tjw. 284. «. 3. 
Ketmia Brasiliensis folio ficus, fruccu pyramidatd sulcaro. Tournef, inst.p. 100. 
Okra. Kalm. it. 2. /7. 209. 
Quingambo. Margraf. Bras. 31. 

Ketmia corniculata flore amplo flavescente. * Plum. mss. 4. t. 17. 
Ketmiaindica vitis folio , fructu corniculato *. fournef. inst. p. 100. 
Radix albicans , descendens , ramosa. 

Caulis erectus , simplex , crassus , herbaceus , sesquipedalis. 
Folia alcerna , petiolis longiora , cordata , 5-Iobata , lobis latis , oblongis , cre- 

natis : summis petiolis , ac foliorum initio rubris. Stipulaz subulatie , arcuato- 

erectx , decidus. 
Flores axillares , solitarii , pedunculis brevibus , erectis. 
Calyx exterior ex 10-12 foliolis lineari-subulatis, ciliatis, cito deciduis : inte- 

rior ut in praecedenti. 
CoroIIa campanulato-patens , petalis dilute sulphureis , unguibus rubescentibus , 

apicibus acuminatis. 
Stamina pauca per tubi albi superficiem sparsa , parva : anthers minuts , 

flavae. 
Germen ovatum , viride , tomentosum ; stylus simplex , albus , apice in 6-10 la- 

cinias parvas ferminatus : stigmata globosa, atro-purpurea , tomentosa. 
Fructus : capsula oblonga, tripollicaris , sulcata, tomentosa, apice acumine sxpe 

recurvo terminata j tot continens loculamenta, quot fuerunt stigmata. Semina 

globosa , cinerea , numerosa. 
Bahitat in Indiis. Q- Habui Jlorentim mensibus lullo et Augusto. Colitur in 

R. H. P. 
Observ. Miranda species stigmaium numero ac ffuctus loculamtntis , in quibus 

adeo varia , ut ex eisdem seminibus plantas habuerim , in quorumjloribus sex , 

octQ , et novtm stigmata numtraverim in eadem etiam pla,nta. 
Aliam vidi siccam , cuius hahitus acfolia erant omnino eadem cum supra descrip- 

tujin qua tamen fructus octo poUices erat longus , corniculatus,apice acutissi- 

mus ; at quinquclocularis dumtaxat , ad quam reduci debent synonyma asterisco 

notata : et quamquam ,fructu inspecto , diversas species constitu;re mecum ipse 

reputem , coniunctas reliiiquo , quoadusque cultura constet num varietates sint 

aut species diversiz. 

251. HiBiscus sYRiAcus. Liu, ( Tab. LXIX, fig. i. ) H. Caule fruticoso^ foliis caneifonni-ovatis , trilobatis , inxqualiter dentatisi 

glabris , subcoriaceis : seminibus zona hispida. 
H. Foliis cuneiformi-ovatis , superne inciso-serratis , caule arboreo. J in. Sp^ 

p/. /7. 1 1. Hon Ciiffl } 5 o. Hort. Ups. 150. MiUer. dict. n. \ . &c. apud Lin. 
Ketmia Syriaca. Scop. Carn. ed. 2. /z*'. 863. 
Alcea arborescens Syriaca. Bauh. pin, 316. 
Alcea arborescens. Cani. Iiort. t. 3.4. 
Caulis frutescens, ramosus, 4-5 pedalis. 
Folia cuneiformi-ovata , supra trilobata , lobis insqualiter dentatis , medio lon- 

giore , glabra, subcoriacea, petiolis multo longiora. Stipulx setacex. 
Flores axillares , solitarii. 
Calyx exterior ex octo fere foliolis linearibus , longis : interior paulo longior , 

basi hemispharricus , laciniis lanceolatis. 
Corolia f variat colore albo, flavo, purpureo , violaceo) campanulato-patens , 

unguibus angustatis , ciliatis , maculatis ; supra subrotundis. 
Stamina : filamenta plurima , alba , parva , per totam tubi superficiem sparsa : 

antherx albicantes , reniformes. 
Germen ovato-acuminatum : stigmata crassa , reniformia. 
tructus calyce maior : estque capsula ovato-acuminata. Semina nigra, renifor- 

mia , altero latere acuta, zona villosa cincta. 
Habitat in Syria, Carniola. J). Habui jlorentem a mense Augusto usque ad Octob. 

Colitur in R. H. P. 
Obs. In huc colitur etiam frutex ncmine Hib. syriacus multiplex , qui a 

pr&cedenti diff^errc videtur Jlore prcesertim muUiplici , hubitu tamen ad illum 

accedit. 

151. HlBISCUS SABDARIPFA. Lin. 

H. Caule herbaceo , glaberrimo, rubescenre; foliis serratis, inferioribus ovatis , 

superioribus tripartitis : floribus solitariis , axillaribus , sessilibus. 
H. Foliis serratis , inferioribus ovatis , indivisis ; superioribus septempartitis ; 

caule inermi j floribus sessilibus. Lin. sp. pl. n°. 14. lacq. obs. i. p. 10. MilL 

dict. /2". 9. 
H. Inermis , foliis serratis \ inferioribus ovatis integris , superioribus triiobis. 

Hort. Cliff'. 3 ^ o. Flor. Ziyl. 16 \. Roy. lugd. 3 5 o. 
Alrhia indica gossypii folio , acetosa: sapore. Ray. hist. 1 900. 
Alcea acetosa indica mitis , foliis superioribus gossypii in modum tripartito- 

divisis. Pluk. Alm. 1 5. tab. 6. f. 2. 
Hibiscus inermis foliis setratis , infimis indivisis, mediis tripartitis, summis 

quinquepartitis. Roy. lugd. ; 5 • . 
Ketmia gossypii folio, acetosae sapore. Plum. cat. p. 2. 
Ketmia hortensis pallida folio tricuspidato. Plum. mss. 4. t. 24. Surian herb.n°.. 

138. 145.6 ahdariffa. Lob. p. 6\j.t. 803. bis. 
Ketmia indica gossypii folio, acetosx sapore. Tournef. insi.p. 100. 
Radix ramosa , fibrosa , alba , descendens. 
Caulis teres, rubescens , glaberrimus ut et totaplanta, herbaceus , sesquipe- 

dalis , ramulis aliquot brevibus. ['71]. ■. . ^. . 

Polia alterna, pecioUs subsqualia , serrata : mfenora ovata, indivisa, supenora 

cuneiformia j supra triparcita, lobis ovacis. ScipuliE lanceolacE, ereccsj rubro- 

violaces. 
Flores axillares , sollcarii , sessiles. 
Calyx excerior ex duodecim fere foliolis anguscis, adpressis, apice coloracis; in- 

rerior semiquinqueparcicus. 
Rdiquanon vidi : periic planta antefioris expansionem. Colam itemw, ut et dcli- 

neare ad vivum possim , et qudb desunt d-scriptioni adnectere. 
Babitat in Indiis. O- '^'^^go Oseille de Guinee. 

F. Caulis inermis : fdiis profunde fissis. 
l^J. HlBISCUS VESICARIUS. ( Tab. LXiV. fig. z. ) 

H. Caule herbaceo, hispido, urente : foliis imis.subrotundo-crenatis, indivisis 

reliquis quinquelobis , obcusis, crenacis : calycibus infiacis. 
Kecmia vesicaria africana. Tourn. inst. loi ? 
Toca planta acro-viridis. 

Caules pedales, ramosi, cereces, hispido-pungences. 
Folia ima f at pauca ) subrotundo-crenata indivisa , reliqua palmato quinque- 

fida , lobis profundis , obtusis , creuatis. Stipulse lineares , ciliat^E. 
Flores axillares , solitarii , pedunculati , pedunculis erectis, 
Calyx exterior ex duodecim fere foliolis anguste lanceolatis : interior globosus , 

inflatus , diaphanus , supra pentagonus , pluribus sulcis ( sub 24 ) rubris. 
Corolla campanulato-patens , petalis 5 dilute flavis subrotundis , akera parte 

primorsis , macula subrotunda purpurea in ungue notatis. 
Scamina : filamenca plurima purpurea per tocam tubi superficiem sparsa : anthera: 

saturate flavs , subreniformes. 
Germen ovatum : stylus simplex ; stigmata quinque , globosa , villosa , saturate 

purpurea. 
Fructus intra calycem inflatum , venosum ; estque capsula ovata, nigricans , 

pilis hirta. Semina nigra, renifoirmia, septem aut octo in unoquoque locula- 

mento. 
UaKif^t in Africa. Q. Hubuifiorentcm a mense luUo usque ad Octobr. Colitur in 

R. H.P. 
"Obs. Fructu ac genitalibus est omnino eadem ac dus. scquentes species , a quihus 

differt foliis quinquelobatis, seniifissis^ non usque ad petiolurn ut in sequentibus 

observatur. 

154. HlBISCUS TRIONUM. Zi/z. ( Tab. LXIV. fig. I . ) 

H. Caule herbaceo scabro : foliis triparcitis dentato-serratis : lobo medio lon- 

gissimo , lanceolato : calycibus inflatis. 
H. Foliis triparticis incisis , calycibus inflatis. Lin. sp. pl. n°. 2(5. Hort. Ups. 20(3. 

Sahb. kort. i . ^. 5 5 ? 
Caulis herbaceus, subruber , pilis scaber, inferne ramosissimus , ramis imis 

.diffusis , erectus , quaiidoque procumbens , blpedalis et aroplius. 

Aa ij C '7^ 
Folia glaberrima , cordata , iii tres lacinias prxcipiias usque ad petlolum fere 
partita; l.iciniis dentato-serratis , media lanceolata, longissima : folia infe- 
riora sunt subrotunda, indivisa, omniumque petioli breves. Stipula; iineares» 
ciliat.r. 

Flores axillares , solitarii , pedunculati, pedunculis erectis, scabris, rubris, geni- 

culitis , folio brevioribus. 
Reliqua ut in prxcedenti. 
Hdhuat m ^jfnca, Curnlola. Q, HabuL florentem cum pnecedentl. Coiuur in 

R.H.P. ^ ^ 

Obs. Nonnulla rcpcrluniurfilamenta alba , castrata ,fertiHbus immlxta, 

255. HlBISCUS TERNATUS. (Tab. LXIV. fig. 3. ) 

H. Caule humili herbaceo : foliis rernatis, calycibus inflatis. 

Alcea peregrina solisequa. Lob. p. 6^6. t. 805. 

Caulis humilis, vix pedalis , gracilis, herbaceus, subtomentosus. 

Folia alcerna petiolis subxqualia, in tres lacinias usque ad petioium partita : 

lacinix pinnatx, obtusiusculx denticulis aliquot , media paulo longiore. Sti- 

pu\x lanceolata; , erectie. 
Reliqua ut in pricedentibus , at dimidio breviora. 
Habitat in ^frica sepientrionaH. V. S. communicatum a D. de Jussieu. 
Obs. Si pr&cedentis varietas , valde qiudem notanda i °. cauLe humili ; 2.°.foHls 

ternazis, pinnatis ; ^'^'. petiolis multo longioribus quam in pntcedentibus. 

2 5(J. HlBISCUS FRATERNUS. Lin. SUp. 

H. Calycibus exterioribus, radiis teretibus j apice mucronato-concavo, foliis tri- 

lobis. Lin. sup. p. 311. 
Anonyma Merian. Surian. t. 37. 
Caulis herbaceus , levis , ut et tota planta. 
Folia petiolata , profunde ttifida ^ laciniis serratis , lanceolatis , media maiore : 

nervo subtus poro glanduloso. 
Calyx interior quinquepartitus , angulatus , duplo longior ; laciniis ovato-oblon- 

gis , erectis , marginatis , rigidis. 
Corolla lutea. 

Capsula subglobosa , pubescens , quinquelocularis , quinquevalvis , brevis. 
Habitat in Surinamo. C. G. Dalberg. 
Plantam non vidi : superiora desumsi ex Lin. loco citato. 

157. HiBiscus MANHioT. Lin. ( Tab. LXIII. fig. 2.) 

H. Foliis palmato-digitatis , septempattitis , caule petiolisque inermibus. Lin, 

sp. pl. n. 17. Hort. Cliff. 350. Hon. Ups. 206. Roy, lugd. 358. Mill. dict.- 

n. 4. Sabb. hort. \: t. ^6. 
Ketmia folio Manhiot serrato flore amplo suiphureo. Dill. elth. 189. t. \^6. 

f- » i59- 
Alcea sinica Manhiot stellato folio, capsula longa^ pillosa, pyramidata,quinque~ 

fariam divisa. Pluk. Amalth. j.t. 355./. 2. 
Radix crassa , multipartita, albicans, fibrillis aliquor. Caulis teres , vlridis , herbaceus ( quamquam perennis ), scabnusculus , tripe- 

dalis. 
Folia alcerna , petiolis suba;qualia , palmato-digitata , laciniis angustis , longis- 

simis , acuminatis ^ sxpe recurvis , parce dentatis , glabris. Stipulx lanceo- 

latae, ereccx. 
Flores axillares , solltarii , pedunculis floridis, declinatis , fructiferis, erectis. 
Calyx exterior ^-(J-particus laciniis latis , subovato-acutis : interior ut in Hib. 

PALMATO. 

Corolia dilute sulphurea, patentissima ( quatuor pollicum diametii ), in fundo 

concava , atro-purpurea , petalis subrotundis. 
Reliqua ut in Hib. palmato. 

Semina globoso-reniformia, nigra, decem in unoquoque loculamento. 
Habltat in Indiis. 't). Habuifiorentem amense ^ugusto usqm ad Nov. Colit. in 

R. H. P. 
Obs. Fructus teneri edules cum saccharo. D. Dombey. P A R S X V I. 

DE LAGUNA(a). 

Character genericus Lagun^. 

Calyx simplex monophyllus, oblongas, apice quinque acuminibus terminatus , 

expansione corollae altero latere rumpendus , deciduus. 
CoroIIa, petala quinque oblonga j patentia , basi angustata , tubo staminifero 

inserta. 
Germen ovatum ? Stylus simplex : stigma peltatum. 
Reliqua ut in Hibisco. 

• 

158. Laguna aculeata. (Tab. LXXL fig. i.) 

L. Caule aculeato-tomentoso , foliis profunde multipartitis , floribus axillari- 

bus , solitariis. 
Caulis teres , tomentosus , aculeis parvis , erectis armatuj , nonnihil ramosus , 

sesquipedalis. 
Folia alterna, longe petiolata , petiolis breviora, profundissime partita in tres 

aut plures lacinias , serrato-dentatas ^ media producciore : crispa ? Stipuls.,.. 
Elores axillares , solitarii , pedunculis brevibus. (a) In memoriam Andrex Laguna , Medici ac Botanici Hispani seculiXVI. qui et commen- 
tatus est et in hispanum sermonem transtulit Dioscoridem. Scripsit etiam varia de plantis , 
tractatusque de peste , et de caruriculis urethrae. Calyx monophyllus , tometitosus , oblongo-ovatus, terminatus apice quinqne 
acuminibus brevissimis , subulatis : expansione corolla; rumpirur altero la- 
rere usque ad mediam eiusdem longitudinem , deciduus. 

Corolla lutea , calyce duplo longior, patens : petala quinque parum lata , un- 
guibus angustiora. 

Stamina : filamenta btevia per tubi intcgram superfitiem sparsa : anthera: subro- 
tundx. 

Germen ovatum ? Stylus simplex : stigma rubrum , peltatum , vix exerrum. 

Fruftus : capsula oblongo-acuminata j pentagona , tomentosa , quinqueloculai is, 
quinquevalvis : loculis polyspermis. Semina reniformia , nigra. 

Habitat in Coromandel propc Pondicheri: appellaturvernacule CATrACACHLRin. 
V . S. unicum excmplar apud D. dc Jussicu, missuni olim a D. Couyjer. 

Huius folia sunt resolutiva- Couzier. PARS XVII. 

DE CIENFUEGOSIA {a). ChARACTER GENERICUS ClENFUEGOSIiC. ^ 

Calyx duplex : exterior ex duodecim fere setulis minimis : interior inonophyl- 
lus , semiquinquefidus , laciniis acuminatis : ambo persistentes. 

CoroUa , petala quinque , basi angustata , tubo staminifero inserta. 

Stamina : filamenta pauca tubi media: altitudini quasi in verticiilum affixa : an- 
therx reniformes. 

Germen globosum : stylus simplex , supra incrassatus : stigma clavatum. 

Fructus : capsuia globoso acuminata , trilocularis , trivalvis : loculis monospet- 
ftiis. Semina oblonga. 

159. ClENFUEGOSIA DIGITATA. ( Tab, LXXII. fig. 1.) 

C Caule glabro , ramoso j foliis tri-quinquefidis , laciniis oblongis , lanceo- 

latis. 
Novum genus hibisco proximum. Adanson herb. n. 145. apiid D. de Jussieit. 
Caulis ( ex fragmentis ) fruticosus , nonnihil ramosus , pedalis. 
Folia alterna distantia , petiolis longiora , glabra, in tres aut quinque lacinias 

{a) Iii memoriam Bernardi Cienfuegos Botanici Hispani , Casparis Batih. coetanei. Dedie 
ille plantarum hiscoriam ita numeiis omnibus absolutam , ut merito intcr Hispanos illius a:vi 
primus omnium connumerari debeat. Synonyma plantarum diligenter quarsivit, et examinavit ; 
spartium purgaas , et alias quam plurimas Hispania? stirpes perfecte delineavit. oblongas , sxpe incegras , usque ad peaolum partita. Stipuk mmimae , car- 

nosic , subulacs. 
Calyx exterior setosus j i i-phyllus : interior semlquinquefidus , laclniis acutis , 

trinerviis : ad nervorum latera verrucffi fascx , numerosa: , minims. 
Corolla calyce duplo longior ( flavam suspicor ex colore viridi in sicco exem- 

plari ); petala quinque supra latiora. 
Tubus jruber : stamina cum genitalibus et fructu , ut supra in generico cha- 

ractere. 
Habitat in Sencgal y uhl reperit D, Adanson. V. S. communicatam a D. de 

Jussieu. PA R S XVIII. 

DE QUARARIBEA. A U B L E T. Character genericus Quararibe^. 

Calyx simplex 3-4-5 dentatus , quandoque uno latere ad medietatem iissus 

persistens. 
CoroIIa : perala quinque oblonga , angusra , undulata , calycis fundo ( an melius 

basi tubi ) inserta , limbo patente recurvo. 
Stamina : tubus cylindraceus , tenuis, longissimus , calycis fundo insertus , an- 

theras novem sessiles versus apicem sustinens. 
Germen minimum subrotundum : stylus longissimus, tubo vaginatus : stigma 

incrassatum , bilobum. 
Fructus : capsula coriacea , ovata , bilocularis , loculis mpnospermis. 
Semina ovata , extus convexa , intus plana. 

iGo. Quararibea GOSrANNENsis. Aublet. (Tab. LXXI. fig. 2. ) 

Q. Caule fruticoso : foliis ovato-oblongis , integris , mollibus 5 floribus subaxil- 

laribus. 
Quararibea Guyannensis. Aublet Guyan. pag. 6^1. et seq. tah. 278. 
Caulis fruticosus ramis rectis ,8-10 pedes altus. 
Folia alterna, breviter petiolata, ovato-oblonga , acuta, glabra, integerrima 

moliia. Stipulje binse , deciduae. 
Flores axillares bini , terni , quaterni , aut quini , pedunculaci j pedunculus flo- 

rum sxpius squamulis ec glandulis viridibus muuitus. 
Calyx scaber , sesquipollicaris. 
CoroIIae pecala alba , undulata. 
Tubus albus, quatuor pollices altus : antherae luteae : super has tubum terminant 

corpora 4-5 glanduloso-acuta viridia : infra illas et per tubi superficiem sparss: sunt gknduia; plures ( zy numeravit Aubletius ) virides , subrotundx , con- CaViTT Stigma viride , exertum. 

Fructus intra calycem sesquipollicaris. 

Habitat ad ripas amnis Galibis. 5>. Floret etfiucuficat mcnse Muio. Aublet. P A R S XIX. 

DE PACHIRA. AUBLET. C AROL INE A L/iV: ChARACTER GENERICUS PACHIRyC. 

Calyx monophyllus tubuloso-campanulatus , truncatus , apice leviter quinque- 

sinuatus , deciduus. 
Corolla : petala quinque longissima , ensiformia , fundo calycis inserta. 
Stamina : tubus semipartitus in quindecim lacinias , quarum quxlibet filamen- 

tis lo-ii longissimis terminatur j bipartitis , antheriferis : antherx ovatd- 

oblongx , bivalves , joo-jio. 
Germen tubo cinctum , pentagonum , angulis obtusis : stylus cylindraceus lon- 

gissimus : stigmata quinque foliacea , oblongo-acuta. 
Fructus : capsula ovata , sulcata , unilocularis , multivalvis , valvulis coriaceis. 
Semina numerosa, crassa , angulata , mutuo sibi incumbentia. 

i(>i. Pachira aquatica. Auhlet. (Tab. LXXII. fig. i. ) 

P. Caule arboreo ; foliis digitatis glabris : floribus axillaribus solitatiis , peda- 

libus. 
Pachira aquatica. AubletGuyan.p.ji.^. et seq. tab. 191-191. 
Carolinea prlnceps. Lin. sup. p. 3.4. * 

Xiloxochiti. Flos capillaccus. Hern. Mexic.p. 68. 
Arbor lo pedes alta , trunco ramoso , cortice cinereo tecto. 
Folia alterna, petiolata , petiolis longiora , digitata, foliolis quinque glabris , 

ovato-oblongis , acuminacis, semipedalibus. Stipulx parvx , decidux. 
Flores axillares, solitarii, breviter pedunculati. 
Calyx poUicaris , basi quinqueglandulosus. 
Corollx petala carnosa desuper flavescentia, subcus virentia , semipollicem lata, 

pedem longa , in tubum adproximata usque ad dunidiam longitudinem , 

postea patentia , reflexa. 
Stamina : tubus sexpollicaris flavescens : filamentarubra : antherx flavx. 
Scylus carnosus, crassus , quaparte tubo vaginatur albus , dehin gracilior, ruber. 

Stigmata rubra. Capsiila villosa , rufescens , coriacea , quinquepoUicans. 

Semina membrana rufescence tecta. 

Habitat in Guyannay Surinamo, Mcxico , ad ripas fluviorum. I). Floretac frxi^~ 
tificat mense Decembri : appellatur vulgo in Guyanna Cacao sylvestris. 

Obs. Qjiare a Linnxo discesserim dixi in prafatione. 

LinnAus asseruit calyccm huius stirpis ess^ brevissimum, quod respectufloris in~ 
telligendum : atque rectius, mea sententia,genus illedescripsisset omissa calycis 
magnitudine ; qua in aliis fortasse speciebus nondum cognitis varia reperietur ^ 
tuncque generis characteres immutandi. Uno verbo quod constans , quod neces- 
sarium est ad genera distinguenda atque constituenda, illud dumtaxat pro cha- 
racteribus requirendum est. PA R S XX. 

D E H U G O N I A. Character genericus Hugoni^. 

Calyx coriaceus persistens pentaphyllus , foliolis ovatis concavis, quorum duo 

exteriora. 
Corolla : petala quinque unguibus angusta , basi urceoli affixa , supra latiora , 

emarginata , patentia. 
Stamiiia : urceolus germen cingens , brevis , apice terminatus in decem fila- 

menta squalia , corolla breviora : antherse subrotundo-compressE , sulcatse , 

didymse ? 
Germen globosum : styli,quinque sensim incrassati : stigmata capitata. 
Fructus : drupa caxnosa, capsulas Ljuiii<^ue couLiiicns ; cTipsula; in orbem pOsitiB, 

bivalves , uniloculares , monosperm^. Semen superioii parti capsulae affixum. 
Obs. Perperam dixit Linnaus in opere cul titi\';is Gei^ieka i lantarum articulo 

HuGONi A : Drupa globosa unilocularis j semen, nux striata , globosa. 

a(}2. HuGONiA MYSTAx. Ltn. ( Tab. LXXIII. fig. i. ) 

H. Caule fruticoso : foliis ovato-lanceolatis, serratis, glabris, spinis oppositis 

revolutis. 
H. Spinis oppositis revolutis. Lin. sp. pl. n. i . 
Modera Canni B.trt.M.aLtom. x.p. 29. t. ic)-. 
La Liane a crochet. Commers. herb Figur. 

./Egoceratos arbor zeylanica, lauri fructu , cortice costum olente. Rai dendr. 45; 
Mystax frutex baccifer malavaricus , fruccu, calyculaco, rocundo, monopyreno. 

Bb [178] 

Rai, hist. 1570. 
Caulis fruticosus , glaber uti tota planta. 
Folia alterna , breviter petio!ata , subovato-Ianceolata , serrara , nervo unico lon- 

gitudinali protuberante , ex quo plures , arcuati , subparalleli. Stipulx lanceo- 

lata; , decidu.r. 
Flores in sammitate ramorum : pedunculus axiilaris , solitarius , crassus , folia 

longior, nudus usque ad duas aut tres spinas longas revolutas in spiram : 

hicque ramosus , tres plerumque flores in unoquoque ramulo : flos quilibet 

pedunculatus , peduncuiis geniculatis : ad genicula , quemadmodum ad ra- 

mtdorum divisionem , stipula; dux lanceolatnf , concav.r. 
Calycis duo exteriora foHoIa sunt extus tomentoso-ferruginea j reliqua glabra, ea 

parte excepta qux ab illis non tegebatur. 
Corolia polhcaris, flava. 
Fructus yixciceris magnitudine. Capsulx qulnque , sulcatce, subrotundo-trique- 

trx, basi truncata: , apice acuminatxj latenbuSj quibus se mucuo tangunt,, 

excavata:. 
Reliqua ut supra. 

Habttat passim in India orientali , et in Insula Franciit.fy. V. S. communicatam 
a D. de Jussieu. Commcrsonius hanc plantam observavit , atque ddineandaia 
curavit. lcones duas vidi , quarum altera ranium fiondum ^ alnra fruct<ferum 
sistit: descriptioverointer codiccs amissos reperietur , quos , dolendum ! frus~ 
tra quAsivi. 

Obs. I. Jn exemplaribiis siccis , quemadmodnm in Commersonii figura , capitula 
Vidi plurima, clausa , parva , in quibus stigmata et stamina etant exerta , ia 
iUis vero ne vel rudimentum corolU. Anfions exsistent aiiqui in hac specie 
corolla deiticuti? An stamina ac sttgmata ante coroUam multo tempore pro^ 
d:uni ? 

II. Rheedius in huius plantA descriptione dixit.quod eius radix, qucz crassa, Ugno- 
sa , et intus fusco-rufescens est atque aromatua , infiammationibui sedandis 
et tumoribus resolvendis peruiiUs est , trita , eisque apposita : eadem est etiam 
pr&sentaneum remedium pro ictu viruUnio coLubris , Scc. 

16 ^. HUGONIA TOMENTOSA. ( Tab. LXXIII. fig. 1. ) 

H. Foliis ovatis , tomentosis, obsolete dentatis, basi angustatls. 

CauUs ( ex specimine sicco ) frutescens saltem , cortice cinereo , variisque fissu- 

ris variegito tectus, ramosus, ramis teneris tomentosis, ut et tota planta. 
Folia alternatim sparsa, breviter petiolata , ovata, trium pollicum longa, sesqui- 

pollicem lata , apice subrotunda , basi angustata : tenera obscure denticulata ; 

vetustiora denticuhs oblittetatis. Nervi ut in prxcedenti. StipuIcE oblongius- 

cuIe , sipe bl-trihda:. 
Flores in summis ramis. Pedunculi solitarii , axillares , foliis breviores , nudi ,' 

inermes , supra ramosi : flos quilibet pedunculatus , pedunculis genicidatis , 

stipulatis. 
Reliqua uc in prxcedenti : at urceolus noii ita magnus, ut germen omnino tegatj quique apice rerminatur decem sinubus e- quorum summitatibus nlamenta. 

adsurgunt. Consulatur tabula supra citata. 
Fructum non vidi. 

Habitat in Insula Francm. T). V. S. communicatam a D. Thouin. 
Nota. Modira-Valli. Hort. Malav. tom. 6. p. 87. t. ^.fortasse «(^Hugoniam 

referenda. P A R S XX I. 

DE MONSONIA. Characteb. genericus Monsoni^; 

Calyx" ovatus, persistens , profundissime partitus in quinque lacinias ovatas; 

jequales , apice mucronatas. 
CoroIIa : petala quinque urceoli basi inserta , sensim latiora , apice dentata. 
Stamina : urceolus brevissimus germen cingens , in quinque lacinias oblongas 

partitus , quarum quselibet terminatur iilamentis tribus antheriferis : anthers 

oblongae. 
Germen penragonum ( dicente Linn^o.) Stylus conicus , apice partitus in quin- 

que filamenta capillaria : stigmata incrassara , subovata. 
Pructus , iuxta Linn^um , capsula pentagona , quinquelocularis. Semina soli- 

taria ? 

' { 

XGij. MONSONIA SPECIOSA. i//Z. (Tilb. LXXIV. fig. 1.) 

M. Foliis quinatis , foliolis bipinnatis j scapis radicalibus unifloris. 

M. Speciosa. Lin. sp.pl. n. 1. Lin. sup.p. 342, 

Geranium folio tenuissime dissecto, flori singulari, amplissimo. Breyn.prodr. f, 

app. ^i. t. 11. f. %. 
Planta vix spithamsa , tota villosa. 
Caulis vix ullus: ex eadem enim radice elongata folia prodeunt numerosa, im- 

bricata , petiolis bipoUicaribus , quinata , foliolis bipinnatis , pinnuUs sub- 

ovatis , minimis , ad singulorum pedunculorum insertionem snpula decur- 

rens , bifida. 
Flores in scapis unifloris, folio duplo et amplius longioribus, inter folia insertis ; 

axillaribus ; in media scapi longitudine involucrum sexphyllum , foliolis an- 

guste lanceolatis , acutis. 

B b ij talyx magnus habita ratione ad plantam. 

Corolla calyce dapla , flava , lineis rubescentibus notata, 

Lacinix staniinifen^ rubrx. 

Frucrus rostrum sesquipollicare. 

Reliqua iit sflpra. 

HubiUit ad Caput B. Sp. 11. V, S. apud D. de Lamarck ex coUcctis a D, Sonnerat. 

l6<,. MONSONIA FILIA. li/?. JZ/jP. (Tab. LXXIV. fig 2.) 

M. Foliis cordacis , subrotundo-lobatis , dentatis, pilosis, scapis unifloris. 

M. Foliis .simplicibus , cordatis , lobatis. Liri. sup.p. 541 . 

Planta viTosa. 

Caulis brevis , quandoque ex eadem radice duo , aut plures vix pollicares \ sta- 

timque 
Folia plura imbricata, stipulata ut in prxcedenti , longius peciolata. Nervi prin- 

cipales quinque piiosi. 
Scapi axiilares , solicarii , uniflori , folio multo longiores. 
Reliqua omnino ut in prxcedenci , at paulo maiora : magis fruticosa apparec 

ha:c planta quam herbacea. 

Babitat ad C. B, Sp, V. S. apud DD. de Jussleu et de Lamarck. 

Obs,^ Si hdic spccies est filia pritcedentls , ut pro lubito dixit LiNN^tJS in supplc- 
inento {non enim sponsalia vidit ut ego quidem arbitror' ,valde spurea procul du- 
bio est : quemadmndum eveniret^ si affinnates plantarum divinando quisquam 
^iccrer Malvam Hispanicamjf/irf/72 esse Malvx Tournefortianx , aui Gera- 
nium Glaucophyllum a bene multis dissectis generatum. Missa ergo faciamus 
h(zc oninia, qux plantis o! servatis repugnant , atque ea atlente exatnuumus ^ 
qu£ natura du':ssima exploranda prjtbet, 

FlNIS TERTI^ DISSERTATIONIS. O B 5 ±, li V A T I 0. 

Qiiuin superiori anno Malvam angustifoliam descripsissem n, 104./'. loz: 
omnia depromsi ex fragmento misso mihi per epistolam e Matriro : proxima 
vero .-Estate plantam colui, vivamque dedi R. H. P. quamque initio diversam ab 
illa repucabam j folia enim mferiora sunt ovaco lanceolaca, quatuor pollices sxpe 
longa , unum lara , ct enata , acuminata , qux sensim versus apicem caulis et ra- 
morum breviora fiunc et angustiora ; flores uiterius numerosi sunt et quasi glo- 
merati , pedunculis phiribus brevibus bifloris aut uniflotis in eadem axilla ; atta- 
nien in summicace ramulorum ec caulis minores numero , ita ut tandem bini , ec 
etiam solitarii exsistant. Quum per otiam mihi liceat, figuram dabo uberiorem : 
nupc vero plurimorum generiim investigacioni vacans , nova prodere nialo quam 
insinuata repetere. TABULARUM EXPLICATIO. 

Numeri initiales , figumrum mimeros designant : cjui vero iii Jine 
reperiuntur, numeros Dissertationi respondentes. TABULA XXXVI. I . Jluizia lobat^. 170 lycis exterioris. / Petalnra. A-Fructusinchoatus-, 
/ Scarnen scerile. m Fcrcile. 
3- Dom a. Calyces. b Calyx exterior. c Corolla^. d 

Urceolus cum scaminibus. e Scamen auccum. 

/Germen ^ Idem auctum. k Fructus / Cap- 

• sul'!. k Eadcm cum seminibus. / Semen. m. Cap- 

sulsE sectio. beya comencosa. 17? 1. Ruizia cordata. 

X Flos integer. 

XXXVII. 

I. Ruizia palrriata. 
/Folium inferius. g Folium varietatis. 

%. Ruizia kciniata. 

XXXVI,II. 

I. Dombcya palmata. ■a Capitulum cum calycibus. i c Foliola ca- 
lycis exterioris. d Calyx inrerior. e Petalum. f 
JFructus. g Urceolus cum sijaminibqs. sssss 5ca- 
mina sterilia. fe Caps.ula- n Spmen. o Germen,, 
.stylus , scigmaca. 

I. Dombeya acutangula. 175 16^ 171 171 174 a Calyces. /■ Incerior. c Germen. d Urceolus 
cum 5 staminibus scerilibus. e Urceolus inte- 
ger j sectuSj etex.pansus. 

XL. 

I. Dombeya punctata. 17J 

a Capitulum cum calycibus. h Horum exte- 
rior. c Huius foliolum. d Germen. e Urceolus 
cum staminibus./Idem expansus, auccus. 

1. Dombeya decanthera. i8« 

g Capitulum. k Calyx exteriox. i Interior..fe 
Corolla. /Germen. m Urceolus cum scamini- 
bus. n idem auctus. Fiuctus rudimentum. XLL 181 I. Dombeya umbellata, 

a Capitulum. b Calyx exterior. c Interior. d 
Idciii icfltxuE. e Gcrmen./Urceolus scctus,et 
expansus cum -staminibus. g' Fructus. A^Idem 
auctus. i Capsula clausa, aucta. k Eadcm aper- 
ta. /. Semen. m Idem mas,nitudinenaturali, 

i8i p Stamen sterile. q Fertile. /-Fruccus. s Cap- z. Dombeya ovata. 
sula. t Semen. 

XXXIX, n Floris capitulum. o Calyx exterior. p. In- 
terior. ^ Corolla. /-Germen magnit. nat. il Idem 

I. Dombeyaangulata, 176 auccum cum sty.lo brevi ?-fido. x Urceolus 

j^ staminifer expansus. £ Fructus, u Capsula.;^ Ea- 

n Stylns ^ stigmata. Fructus. p Capsula. q dem aperta. s Semen. 
Eadem aperta cum semine. j Eadem aliter visa. 

X Semen. X L II. 

4. Dombeya tiliasfolia, 177 i. Assonia populnea. 175 

/ Capitulum cum calycibus, g h Foliolaca- a Ramus. b Calyx exterior. c Idem auctus. d Tntenor. e Germen. /Idem auctum. g Urcco- Fructus intra calycem. p Idem a calyce separa- 

lus staminifcr expansus. h Fructus. / Capsula. tus.q Capsula. /-Semen. 

ft Eadem cxtus visa. /Eadem altcium semen 

sistens. m Eiusdem sectio. nn Semina. X L Y 1 1. 

t. Dombeya fcrruginea. ^ 183 i. Pavonia coccinea. aoo 

X L 1 1 1. a Fructus cura calyce revoluto, ut conspicia- 

tur. b Capsula. c Eadem aperta. d Scmcn. 
r. Dombeya pliocuicea 184 

1. Pavonia hastata. I9* 

aFloris capitulum haudperfectum. iMagni- 
tudine naturali folia. ss Calycis cxtcrioris ami- e Calyces. / Genitalia. g Gcrmen , stylus , 
tens. c Corolla expansa. i/GermcQ. e Urceolus stigmata. h Fructus intra calycem. i Idemsepa- 
starainifcr./Idcm cxpansus. g Fructus. h Idcm ratus. k Capsula. / Semen. 
apertus. i Plumula. k Scmen. 

X L V I I I. 
a. Pentapetes suberifolia. igj 

I, Malvaviscus arboreus. 187 

q Fructus. r Semen. &" Folium magn. nat. 

a Petalum. b Gcnitalia. c Fructus. d Idem 
X L I V. scctus. e Scmen. 

Pcntapetcs acerifolia. i%6 z, Pavonia zcylanica. 151 

a Planta; fragmentum , minutum. 5 Flos. c /Petalum. ^ Germen , stylus, stigmata. A 
Eructus. d Semcn mag. nat. Calyces cxpansi. i Idem si u naturali h Fruc- 

tus. / Capsula. m Scmen. n Genitalia. K F Fo- 
X L V. . lia inferiora magnit. nat. 

I. Pavonia cuneifolia. ijS 3. Pavonia columella. 197 

a Calyces. b Genitalia. c Germen , stylus , o Calyces. q Fructus. /-Capsula. s Scmcn.i» 
stigmata. (/Fructus. eCapfuIa.FFolium plan- Genitalia. 
t.v tcnera:. X L I X. 

1. Pavoniaspinifcx. igg i. Pavoiiia urens. i?j 

/Calyx exterior. g Interior. k Gcnitalia. i a llot integer. b Genitalia cum petalorum 
Fructjis. / Capsula clausa. k Eadem aperta. / ungulbus. c Qcimciv, stylnK . <;rigmata. a!Ca- 
Semen. lyx ext. £ Interior/Fructus nedum perfectus. 3. Pavonia atistata. 183 

XLVl. 
I. Pavonia spicata. 154 /" Idem auctus^Semen. G Idem auctum, 
1. Pavonia papilionacca. 101 

L. 
r. Hibiscus hastatus, zoj a Calyx exterior. i Interior. c Petalum. dGz 
nitalia. e Fru.tus. / Capsula. g Eadem aliter a Calyces. b Fructus. c Semen. 
visa. ^ Eadem aperta. / Semcn. 

1. Pavonia paniculata. 153 i. Hibiscus acuminatus. 
i/Fructus. e Germen. * Calyx exterior. / Interior m Germen cum 
stylo etstigmatibus situ naturali. n Gcnitalia. o 3. Hibiscus ovatus. fVmans.g Semen, LT. r.-Hib. bifutcatus. io* 

a Folium inferius. b Fruetus. c Semen. 
a. Hibiscus ficulneus. i i.i 

/Folium inferius. d Fructus extra calycem. 

L 1 1. 

I, Hibiscus cannabinus. »ii 

a Fructus. i Semen, 
£. Hibiscus sinuatus. iio 

L 1 1 1. 
I. Hibiscus suratensis. ii } 

a b Foliola calycis exterioris, 

t. Hibiscus triiobus. zo^ 

c Fructus. d Semen. 

LIV. 

t. Hibiscus radiatus, 414 

a Fructusintra calyces. ^ Semen: 

a. Hibiscus striatus. 107 

LV. 

1. Hibiscus tiliaceus. i.16 

a Petalum. b Genitalia. c Fructus intra ca- 
lyces. 

t. Hib tricuspis(dimidiummag; nat. ) 117 

d Genitalia. e Fructus intra calyces. sss Se- 
mina. 

LVL 

I. Hibiscus popu!neus. ziS 

a Calyce>;. b Exterior. c Genitalia cum calyce 
ifiteriore. a Fructus £ Eiusdem sectio, /Semen, 

a, Hibiscus lampas. [185] 

g Fructus intra calyces. h Genitalia. 

L V I L 

I. Hibiscus liliflorus. 119 

a Fructus sectio intra calyces. c Idem inte- 
ger. b Semen. 

1. Hibiscus membranaceus. iij 

d Calyces. e membrana. 

L V I II. 

1. Hibiscus clypeatus. 145 
a Fructus intra calyces. h Eiusdem sectio, 

2. Hibiscus vitifolius. ^06 

c FIos situ naturali. d Calyces. «Fructus./ 
Semen. 

L I X. 

I. Hibiscusspicatus. 140 

a Calyx exterior expansus. b Ambo calyces. 

i. Hibiscus columnaris, 14^ 

3. Huius varietas. 146 
LX. 

I. Hibiscus ferrugineus. i}<f 

i. Hibiscus micans. ''■^^ 

A Fructus intra calyces. 5 Calyx exterior. c 
Interior. 

L X I. 

I. Hibiscus vEthiopicus. t2>- 

a Genitalia. b Fructus. c Seraen. 

1. Hibiscus esculentus. 150 

<f Calyx exterior. e Flos integer. / Fructus 
nondum maturus. ^ Idem dehiscens magnit. na- 
turali. g Genitalia. h Stylus stigmata. s Semeir. 
XFructus perfectus cuiusdam fortasse varieta- 
tis. 

LXIL £10 I, ^ibisciismutabilis. 148 ■ [184] 

a Genitalia. J Calyces. c Fructus. d Semen. h Calyccs. l Corolla. k Petalum. /Gcnitalia. 

m Stigmata aucta. n Fructus. o Huius valvula 

4. Hibiscus abclmoschus. 148 cum seminibus. p Semen. 

a Capitulum antc floris expansionem. ». Hibiscus phceniceus. ixf 

L X 1 1 1. a Fructus intra calyces. b Idcm dchiscens. e 
Huius valvula cum seminibus. d Semen./Flos 

I. Hibiscus palmatus. 149 intSger ut in lacq. 

a Flos intcger. b Calyx exteriot. c Genitalia. 3. Hibiscus hittus. nj 

1. Hib. manhior. 157 P Gcnitalia. 

<f. Fructu>. e Semcn. f Flos integer Hib. unilateralis. 117 

2Vor(2.Proportioc|ua;reperitur inter corollas c Calyces. 

Hib. palmati cxsistit etiam inter figuram et L X V 1 1 1. 
magnicudincm naturalem planta:. Idem intel- 

ligc de fructibus in Hib. manhiot. i. Hibiscus Senegalensis. 13 J 

L X I V. a Calyces. b Extet ior. c Intetior. <f Genitalia • 

1. Hib. trionum cum folioinferlori. 154 i. HibiscuS tubulosUS. 134 

aGenitalia. b Gcrmcn , stylus , stigmata. <r e Calyx intcrior cum corolla antc perfectam 

Capsula. d Eiusdcm sectio. e Eadem dehiscens. eipfansionem./Calyx ext. g Genitalia. h Ftuc- 

/Valvula. g Scmen. tus. i Semen. 

1. Hibiscus vcsicarius. * ijj • LXIX. 

3. Hibiscus tcrnatus. 2-5 J I. Hibiscus syriacus. ijl 

L X V. . a Gcnitalia. b Germen , stylus , stigmata. c 

• Fructus. d Semen. 
I. Hibiscus moscheutos. 158 

1. Hibiscus palustris. 2.37 

^ a Calyccs. A Flos iuteger magn. naturali. 

L X V I. 

I. Hibiscus micranthus. in 1, Hibiscus rosa sinensis. ii8 

5 Hibiscus rhombifoliuscumfolio/. 115 

LXX. 

I. Hibiscus lasiocarpos. 131 d Fructus intra calyces. b Idem dehiscens. c 

a Fructus. b Scmen. Scmen. 

i. Hibiscus pedunculatus. i39 i. Hibiscus digitatus. 115 

3. Hibiscuspentacarpos. 10 j af Fructus intra calyces. e Semen. 

c CoroUa postice spectata, <iFructus*«Flos 3. Hibiscusflavescens. i4> 
intcecr. 

LXYII- LXXL 

1. Hibiscus urcns. *?; i. Laguna acukata. »J« a Calyx ckusus, £ Idem expansus. c Genita- i ranifnrnm s tj 

H C Germen , scylus , sti<.ma. 'z Capitulum 5 Idem stammibus ac stylis 

^ '^^ ^™, ^^Gemtaha. ^Germen auctum cum 

i. Quararibea Guayannensis ^<„ j^fyis-^UrceoIus cum stamihibusauctus./Ca- 

yannensis. j^o Jyx expansus. ^ Fructus. f Capsul» extra tegu- 

'^Calyx. .Idem apertus cum genitalibu. f T""' ''^"""^^sectio. ; Capsula * Eac^m 

WemaIiLvisus.^F^uctus./rSem^er '^"^•^ irse^E''' ' ^^"^'^^"^ ^^J^'^'-' ^Capsul» LXXII. 
I. Pachira aquatica. ^^^j 

<» FJos integer magnitudine naturali multo- 
"ducta. e Semen. a Fructus. 
2.. Cienfuegosia tuberculata. , ,„ 

.nlJ ^/°' '''%"■ e Calyccs.A Genitalia. /Cap- 
sula clausa. ^Eadem dehiscens. /Eiusdem s,c- 
cio. m Semen. 

LXXIII, 
t. Hugonia mystar. .j^j^ a. Hugonia tomentosa. j^^ 

OT Calyx.wGenitaUa o Urceolus auctUS cum 
stammibus. p Genitalia aucta. L X X IV> 
1. Monsonia speciosa, 
1. Monsonia iilia. 1^4 a Petalum. 5 Calyx. c CoroIIa revoluta ut 
appareat urceolus , lacinis ac scainina. 
^ ^, .;<<;< <; ... . . . 

|.=.||:g|-c = |r| li^l = 

p • r- .- c ■ g C 3 • ■ 

3 - P • D 


8 p V 

!:^ 
O 


o 


w 


w 


X 


!:* 
t> 


> 


^ 


^ 


hH 


> 


o 


!-• 


!3d 


Kl 


d 


H 


g 


1 — 1 
n 
d 
O) ^ExTRAiT des Reglstres de l' Academie Royale des Sciences , du 23 
Decembre 1786. N< ious avons examine, parordre de I'Acaclemie , une troisieme dissertacion 
latine et botanique <le M. FAbbe Cavanilles sur quelques genres de la fa- 
mille des Mauves. 

Ces genres , au nombre de treize , sont VHibiscus , le Pentapetes , le Hugo- 
nia j le Monsonia , le Malvaviicus , le Quararibea , le Packira , le Rui^ia , le 
Dombeya , VAssonia , le Pavonia , le Laguna , et le Cicnfuegosia. Les quatre 
premiers sont rapportes dans les genres de Linne ^ le cinquieme appartient a 
Dillenius j le sixieme et septieme a Aublet \ et les six derniers sonr nouveaux , 
presentes par M. Cavanilles. L'auceur passe en revue les divers genres dans le 
preambuie j il y parle des rapports qui existent encre eux , des signes particuliers 
a chacun, de ceux qui n'appartiennent qu'a quelques especesd'un meme genre, 
et qui servent a le diviser en sections. II rappelie les auteurs qui ont parle de 
ces genres , discuce lcuib ophiions , ec motive les changements indiques dans 
sa dissertation. Ainsi il separe de VHibiscus ,caracterise principalement par un 
double calice donr rexcerieur esc polyphylle, et par une capsule multiloculaire, 
les especes qui ont le meme calice , mais dont le fruit esc mulricapsulaire , ou 
compose de plusieurs capsules unUocuIaires , ec il en faic un genre nouveau 
sous le nom de Pavonia.l.e meme caraccere du fruic kii faic distuiguer du Sida 
de Linne , qui est multicapsulaire , une espece de muItilocLilaire, qu il nomme 
Laguna , fort voisine du Salandra de Murray , mais discincce par un calice tu- 
bule et unstigmace simple. Son Cienfuegosia , qui a le cahce de XHLbiscus , s'en 
eloigne par ses ecamines en nombre defini , son scigmace simple, ec sa capsule a 
trois loges monospermes.il recablic le genre de Maivaviscus , que Linne avoit 
confoxidu avec VHibiscus; et qui en differe parson fruit en baie. Les herbiers 
de Commerson lui ont procure trois des plus beaux genres de cette disserta- 
tion , le Rui:^ia , V Assoma, et le Dombeya , que ce voyageur bocaniste avoit 
donnes sous des nouis deja accilbii^s a d'aucres genres forc eloignes , et dont il 
avoitdonne des descripcions que M. Cavanilles adopre en parcie , en lui ren- 
danc la justice qui lui estdue lls ont tous trois un double calice , comme plu- 
sieurs Malvacees \ mais leurs etammes ne sont reunies que par le bas en une 
espece de godet. Elles sont nombreuses , et toutes fertiles dans le Rui^ia. On 
n'en compte que quinze fertiles et cinq steriles dans V Aswnia et le Dombeya , 
suffisamment distingues Tun de Tautre par le calice excerieur trifide et les cinq ^ 
styles du premier , le meme calice triphylle et le style simple du second. Le ca- 
ractere qu'il donne de son Dombeya est egalement propre a une planre con- 
nue des Botanistes sous le nom de Pentapetes t hcemcea, mais qui n'a pas tous 
les caracceres assignes par Linne au vrai genre de Pentapetes forme pruTiitive- 
ment sur deux autres especes fort differentes. M. Cavanilles en conclut que 
celles-ci doivent conserver le nom de Pentapetes , puisquelles en ont les carac- 
teces principaux , et qu'elles sont plus anciennement connues sous cette deno- 
mination j ec on les retrouve ainsi noramees dans la dissertation , dans laquelle il rappelle ce quen ont dit Aminan et Linne. Quant au Pentapetes Phceniceay 
rapporte mal-a-propos a ce genre , il le rcunit a son Dombeya , dont il devient 
une onzieme espece. II decrit plus exactement le fruit de VHngonia de Linne , 
dont le brou contient non une noixsimple, mais cinqsemencesounoyaux mo- 
nospermes. N'ayant point vu le Quararibea et le Pachira d'Aublet , il les dccrit 
et les tigure simplement d'apres cet auteur , sans adopter le changement de nom 
et de caractere de Tun de ces genres insere dans le supplement de Linne lils , 
qui n'avoit pas cte a portee de le connoitre aussi bien que le premier observa- 
teur. 

Tels sont les genres exposes dans ce travail ; ils comprennent ensemble qua- 
tre-vingt-seize especes , dont la moitie n'etoit point connue , et dont plusieurs 
autres avoient ete decrites ou tigurees imparfc^itement. Toutes ces plantes , a 
Texception de trois ou quatre , sont dpssinees par Tauteur , et gravees sous ses 
yeux avec le plus grand soin , dans trente-neuf planches jointes a la disserta- 
tion , et les descriptioris sont tracees sur le meme plan que celles des deux dis- 
sertations precedentes. On ne peut que savoir gre a M. Cavanilles d'avoir en- 
trepris de donner de suite toutes les planches de la famille des Mauves ; et la 
maniere dont il Ta execute dans cerrp Ltoisieme partie lui merite de nouveaux 
cloo-es. U seroit a souhaiter que chaque famille de plantes fur ainsi traitee sepa- 
rement , et avec les mcmes details. M. Cavaniiles se propose de donner en- 
core bientot celle des Geranium j qui a beaucoup d'affinite avec les Mauves. Ce 
nouvel ouvrage , a en juger par les precedents , ne pourra manquer d'etre 
accueilli par rAcademie. Nous pensons qu'elle doit , en Tinvitant a suivre ce 
o-enre de travail , accorder son approbation a Touvrage presente aujourd'hui , et 
permettre quil soit imprime sous son privilege. 

AuLouvre,ce 2; Dccembre i78(J.5'ig-/2e'j,A. L. de Jussieu , Fougeroux 
EE Bondaroy , et DE Lamarck. 

Je certifie k present Extrait conforme a son original et aujugement de 1'Acar; 
demie.A Paris ^ ce 23 Decembre \jt6. 

Signe , le Marquis de Condorcet. Tab . XXXVI 
^. J' cavanz//<iP de/. Si^//i^r Scu/i r Tab . xxxvn . 
^, ^, (^ovamMer del. Sel/ier Scu//f. 
^. J^. Caz^am^j' ^^/ . tPei/ier Scii^ Tat, 
^»., V- \ ^. c/r (2u>a/ull?s' dei. Sal/cer Scu&i Tat . xLi . 
-^, J^. Cai'a7izll&f d^l , Selier Sculp , Tat) . XLU. 
^. J. CavaTiillas iJel . Si^/ii^r Scuip. Tab . XLIII. 
^. J". Ca.uamlZej' del. Tal). XLIV. 
Ta\>. XL-V. 
^' J- CavaTiiUes dei . J-effier .rcjil/>. Tal>. XIVI. 
.±. .r. L;tv„nilLz.r J^-i. J-C&^VJ-CUi/'. Talj. XLVn. 
^- J'. C(wa/u/Ied- del. tSef/ier j-cjdp. Tali. XLVni. 
^. J. CaviuuUej deL. JeUwr jciilp. Tal) . XLHS. 
.1 X Cai-aniUtj del. Tab. L ^, J, CavoTiiUes del. Se//u^r Sculp, Tal, . LI. 
■A. J. CaooTuSe^ del. FeSier sculp. Ta^b. Ln. 
A. J. CauoTuUej- ^^7. eSier o-cidp. Tab . Lm. 
^,tX, CavanH/^j' dal- SelHer Scu^ Tal). LIV. 
^. <Z CfiVffTiiil^ del. Seliier j^cii/e. 
^. J^: Cavani/iop del. Si^Bier Sculp , Tab, 
^■J. Cavanil^ del, 'c-ilur Scu^ Tab .LVit, 
^, tjr, Cavamliej' <^l ■ Selli^r Scu^, 
^,J', Ciwamll&!' cfelf Se/lier Scn^ . Ta"b.LIX, 
A, J. CavanzUeJ- del. J^elher .fcu^- -^^ 


14 Tal). LX, 
A. J. Caueininej- del. Jel/iej^ j-ndp- Talj.LXi. 
^. <T. Ca.vtmine.f de-l. tSe^ier o'c^^. Tal) LXII, 
/ ^, 'J, (^^vaniikt de/. Se/li^r Sctc^. Tal) . LXni. 
J ji. J. Cavcmiae.p del. ^ycUier ^rciihj. Talj.LXTV, 
-d. J. CavaniUetP del. Seffiev j-cu^. Tat . Lxv. 
-^. J. Cavamll;j' clel. Si^Uier Scu^ . Tal3. LXVl. 
J. J. CavaaMej- JeL SdUitT .rcu^- Tal). Lxvn 
Sclli^ir j-cul^. Tah .LXVTH. 
. t/ Ctwaniliea- del. fcSier .cculp Tab. Mix, 
-^- tT. C^va^u^^ (^el. J^e^&er j-a/Zp. Tab. LXX. 
Se^er u-ci^io. TaL.LXXI. 
A. J. CauaniHe^ del. Tat.LXXH. 
A. J. CaDonille^ del. Tal).LXXIII, 
■^- ,7 CaoamSe.r deC. Se/iierr .fcuio. Tao . Lxxrv. 
^. •7. CoJjamSe^ deZ. Scllier j-culf. 194- G E R 

Corollse regulares , glandulae quinque. /^ ■^^KSS^^ Pedunculi uniilori. Pedunculi biflori. Petala bifida , aur emarginata. Petala integra. 2(^7. Grandifloriim. t. 75. f. i. 
168. Spinosnm. t. 75. f. i. 

269. Sanguineum. r. 76. f. i. 

270. Prostratum. r. j6. f. 3. 
Z71. Ranunculoides. 

272. Cliamxdryoides. t. 76'. f. 2. 

273. Sessiliflorum. t. 77. f. 2. 

274. Sibiricum. r. 77, f. i. ^75- 
276. 

277. 
.78. 
279. 
280. 
i8k 
2S2. 
283. 
284. 
285. 
285. 
287. 
2.88. 
289. 
290. 
29;. Tuberosum. t. 7I). f. 1. 
Dissectum. t. 78. f. 2. 
Columbinum. t. 8 2.f. i. 
Incanum. r. 82. f. 2. 
Pusillum. r. 83. £ i. 
Humile. r. 83. f. 2. 
Molle. r. 83. f. 3. 
Pyrenaicum. t. 79. f. 2. 
Cinereum. r. 89. f. 1. 
Lupinoides. 
Argenteum. r. 77. f. 3. 
Bohemicum. r. 8 1 . f. 2. 
Carolinianum. t. i 24. f. 2, 
Striatum. t. 79. f. i. 
Nodosum. t. 80. f. I. 
Reflexum. t. 8 1 . f. i . 
Ibericum. t. 1 24. f. 1 . 292. Ph(Eum. t. 89. f. 2. 
295. Pratense. t. 87. f. i. 

294. Palustre. t. 87. f. 2. 

295. Batrachioides. t. 85. f. 2. 
ic)6. Macrorhizum. r. 85. f. i. 

297. Maculatum. r. 86. f. 2. 

298. Asphodeloides. 
299.Lucidum. r. 80. f. 2. 

300. Rotundifolium. r. 9 ? . f. 2. 

301. Robertianum. t. 86. f. i . 

302. Pahnatum. r. 84. f. 2. 
305. Gruinum. t. 88. f. 2. 

304. Botrys. t. 90. f. 2. 

305. Maritimum. t. 88. f. i. f. i. f. 2. Pedunculi uniflori. GERANIORUM 

Corolls regulares , glaudulae quinque. Pedunculi biflo TABULAANALYTICA. 

Corolla3 irregulares , cuniculus per pedunculuni excurrens. Pedunculi multiflori. Folia zonato-maculata. Folia immaculata. Page 194. idlflo le^. Gr 
i«S. Spi 
16^. S.ingi 
170. Prostrat ■75- 7S.f., 
t. 7«. f. I. 
l.^C.f.j. 
Ranunculoides. 
17:. Ciiamxdryoides. t. 76. f. : 
i73.SessiUflorum. t. 77. f. i. 
Sibiricum. t. 77. f. i. 174.5 Petala bifida, aur emarginata. .76.Dissecti 
.77. Columt 
,78. 1; .8i.f. .Sj.f., 
8..f 1 . So. f. 1 ,79. PusiUu 

.So.Humil 

.8..Molle, 

iSz.Pyri 

:85.Cinei 

.84. Lupinoides. 

.8 j. Argenteum. t. 77. f. j. 

iSS.Boliemicum.t. Si.f 1. 

LS7. Carolinianum. t. 1 14. i 

iSS.Sttiatum.t. 79.f 1 5. Nodosum. 
o. ReHexum. 
: . Ibericum. So.f I .f I 192. Ph, 
i9,.Pra 
194. Pal, m. t. S^.f ; 

.se.t.S7.f. 

re.t. Sy.f : 
195. Barr.icIiioides. t. 8 
i i)6. Macforiiizum. r. t 
197. Maculatu.... t. 8(5. 
29S. Aspiiodeloides. 
199. Lucidum. t. So. f. 
;oo. Rotu.idifolium.t. 
joi.Robei 
joj. Pal.nati S4. f. 1. 

J04. Botrys. r. 90. f 1. 
J05. Mariti.num. t. S8. f j ntegia joS.Crassifolium.r. 
J07. Malacoides. t. 5 
JoS. Heliottopioides. 
j09.Glai.cop!iylIu JlO.Chil j.a.Ard 

Jlj.l 

jM.Trifol: i.l. Folia pinnat.-». j.S.Petr.-cum. t. iii;. f. 1. 
j 1 6. Rupestre. t. 90. f. j. 
j 17. Romanum. t. 94. f. 1. 
jiS.Cicutarium.r. yj.f .. 
J19. Ch.TrophylIum. r. 9(.f jij.AIpir .94. jiS.Ma, jzS.Tabulare. t. loo.f 1. 
j 29. Elongatum. t. 10.. fj. 
jjo.Alchimilloides.t.sS.t. I 3 5. QEnother.T. 
jS. Glaucum. t. 
j7.0.xaloides.t. 

j9. Betulinum. 
40. Acetosum. t. 
4..Hybrldum. r. 
42. Cordiloliu.n, 
4j. Her.nanitolii 
44. Cotyledo ■ .oj.f 
97. f. ' ,04. fj. 
;-^.f 45- 
4<;. Od. ullatu c6. f I. 
[..o;.f.i 47- Afr 
4S.Alrh. 
49. Acer i.Vitifol.L.m.t. . 
j. Grossularioide; SS.Que. 

5 6. Scabi 

S7.ffi 

S S. Hispidum. t. i 

Ci.Lobatum. t. I .. 
62.Terebenthinac. 1 
Cj.B.florum. 
S4. Variegatum. t. 
Sj. Arriculatu.n. t. 
(SS.Crispum. t. lo( 
«7.ExstipuIatum.t' 
68.Fulgidum. t. 11 
«9. Bifolium. t. I 
70.StipuIaceum. 
7..Trihdum.t. 1 
72. Ternarum. t. 
7 j . La;vigatum. t. .6. f 2. 
S.f J. 7S.Abrc nifolii 7iS.Pi. 77. AstragaIifoIium.t..04.f.i, 
7S.Capiirire.t.97.f I. 
79.Hirrum. t. .i^.f 2. 
So.Arenarium. 
S..Proliferi.m.t. I20.f. j. 
Si.Pinnatilidum.t. iio.f l. 
8 j . Ramosissi.num. 
S^.Minimum.r. .2,. f. 3. 
Ss.D,iucifolium.t. iio.f. 2. 
Si). Triste. t. 107. f. I. S7.Appendicula, 
SS.Radula. t. loi.f. i. 

89. Friiticosum. t. 1 2 2. f 

90. Cof.andiifolium. 1. 1 

92. Fetulaceu.n. t. 1 1 o. 
9j.Gibbosum. t. 10.3. f. 
94. Carnosum. t. 99. f. .f : eni 
uni t^ots.. :PIania hac , si ex facle coniiciendum , ad Monsoniani sp:ectai-ir<alycls- 
'm atque corollce magnitudo , huiusque apices dentati , lum etiam pzditnculus 
Aflorus , sulitarius atqu^longissimus ^propria h&c omnia videntur, MonsO- 
iu&. Verumtamen videndum ullerius , atque consulendi sunt qui plantam 
vivam examinahuni. Quod vero diversd sit ab Ranunculo -Platicarpos 
Bur. Af. ?. 5 5. quod est Grielum Linndii , yel ex tahularum inspectiom con- 
stat. Cum diibio t-amen Geraniis adnumero propter plstilLi quinque distincta. 

208 Geranjum spiNOSUM. fiar*. (Tab. LXXy. fig. 2-.. )■ 

G. Caule carnoso , nodoso : spinis subalatis; : foiiis cuneiformibus , reflexis j pe- 

dunculis unifloris. 
G. Spinosum etnodosum., foliis reflexis. Burm. Afr. 18. tab. 51, 
G. Pedunculis simplicibus unifloris ; foliis cuneiformibus , sinuosis; ramis no- 

dosis , spiniferis. Burm. Ger. n°. 1. 
G. Pedunculis unifloris : caule carnoso , noduloso : spinis solitariis , striccis. Lin. 
' Sp.pl. n-^.iSG. 
Radix simplex , vix fibrosa. 
Caulis carnosus , erectus, Iiumilis , ramosus , obvallatus undique nodis aut tuber- 

culis latis, glabris , insqualibus , ex quorum centro spina provenir, longissi- 

ma, acuta, nigricans. 
Folia opposita , subsessilia , cuneiformia , reflexa j sinuato-crenata.Stipuls..,. 
Flores solitarii , peduneidati. 
Calyx pentaphyllus , apice aristatus. 

CoroIIa purpurascens , pateris , calyce maior , petalis integerrimis. 
Stamina : filamenta decem , cequalia. 
Reliqua desiderantur. 
Habitat ad Caput Bonce Spei. I) F". S. Communlcatum a D. Thumberg, 

z6c). Geranium sanguineum. Li-:. (Tab. LXXVl. f. i. ) 

G. Caule articulato , rtibro , bispido : foliis orbiculatis, prqfunde 5-7-par- 

titis , laciniis trifidis : pedunculis solitariis , longissimis , unifloris arci- 

culatis. 
G. Pedunculis unifloris , foliis quinquepartitis , trifidis , orbiculatis. Lin, sp 
■ p/.n". 6^^. Burm.Ger.n'''^^. 
G. Sanguineum maximo flore. 5i2//A. pinax 318. «". 4. Tourne/. z6j. Mo- 

risson. hist. i. seC^t- 5 . r. i 6./. 1 7. LamafCk , Fhre Francoise, 6jx,n^ .IL Qutf, 

et Ortega, F/ora Espapno^a,n'^ . II. Bulliard, Hirhier de la France , fig.optima, 
G. VIL Hsmatodes. CLus. hist. lib. V.p. Cl. Cll.fig. Panon. 411. 
G. Pedunculis simplicibus unifloris. Hort. Cliff. 343. 
Caulis teres , rubescens, pilis hirtis nec rigidis , articulis incrassatis , ramo- 

sus , pedalis , et ultra. 
Folia opposita , petiolis subjequalia , sxpius in septem lacinias trifidas pro- 

funde partita , moUia , atro-viridia. Stipulse breves , acuti-e , reflexx , basi 

lats. 
Flores solitarii , axillares , pedunculis folio multo longioribus , erectis , prope 
. medium inflexis , utrimque stipulatis. 

E e Calyx monophyllus , profunde partitus m quinque lacinias ovatas , mucro- 
natas, villosas : strix longitudinales decem, (consulatur observ. II. pra;fat. ) 

Corolla magna , p.itens , supina , sanguinea jpetalis basi angustatis , apice rotun- 
dacis , subcordatis. 
' Stamina : filamenta decem , albicantia , suborqualia , in urceolum basi coalita : 
anthers ovato-compressa; , cinere^E , versatiles. 

Germen subgloboso-sulcatum :stylus pyramidatus : stigmataqulnque reflexa. 

Pructus : capsulx quinque globoso-ovatx , glabra: , nigrae intra calycem hian- 
tem , terminatx arista , qua; fructu maturo in spiram versus apicem involvi- 
tur. Semina in singulis capsulis duo , nigra, glaberrima, ovata , quandoque 
unum , tuncque maius. 

Mahitat in Europa: pratls siccis umbrosis. ip. Habuifloridum a mense maio. Colit. 

m R. H. P. 
Tota pLanta vulneraria censctur ct adstrin^errs. 
Explic. fig. a Urceolus cum glandulis et staminibus. b Tructus. c. Semina duo, 

d, Unicum.- 

270. Geranium prostratum. { Jab. LXXVI. f. 5. ) 
<T. Caule prostrato , nodoso ;nodis inflatis : foliis oppositis , profunde quinque- 

lobatisp lebis tritidis : coroUis roseis , variegatis. 
G-. Hxmatodes Lancastrense flore eleganter variegato. DilU Eith. p. 16^. tab, 

■I i<i.f. i^i. Lin. sp.pl. /2?. 65. ^. 
G, Hxmatodes, flore variegato. Tourntf. inst. i6j. 

G. Hxmatodes , flore pallido minore , striis rubris, versicolore. Pluh. Alm. 1 G%i- 
Caules teretes , nodis inflatis rubescentibus , prostrati , vix pedales. 
Polia opposita , petiolis sxpe maiora , subrotundo-quinquelobata , lobis pro- 

fundis , trihdis. Stipul.n: basi latas , supra acutic j marcescentes , rubrce , 

breves. 
Flores solitarii , alternatim axillares , pedunculati , pedunculis follo longio- 

ribus , unifloris , ad geniculum stipulatis , stipulis duabus lineari-acutis. 
Calyx ovatus , profunde partitus in quinque lacinias ovatas , anstatas \ stri.x 

decem. 
CoroIIa rosea , lineis saturatioribus , patens ; petalis subrotundis , integris , 

basi angustatis. 
Sratnina : urceolus albicans , filamentis decem antheriferis terminatus , corolla 

dimidio brevioribus. Anther.x dilute flava. 
Germen pentagonum , pyramidem Sustinens , qus terminatur in stigmata quin- 

que flava , reflexa. 
Fructus intra calycem ; capsulx qulnque subovata; , terminatx arista imberbi ^ 

qux fructu maturo versus apicem in spiram revoIvitur.Semina solitaria , raro 

bina , ovata. 
Hahitat inAnglia, Succia. ^. V. V. in R. H. P. Florct mensibus iunio , iulio , 

augusto. 
Obs. l. Clarissimi Linn&us et Biirmanus hanc spscicm cum prAcedente coniunxe" 

rwit , ego vero separandas duxi propar rauQms in descriptionibus (Qntentas, tl. Plantam colut ,' 'quA tnedla videtur imer pfiicedewes : cautis est rpsi pfostrifi-, 
tus , raro erectus : Jlore: maxlmi violacei nec Uneis variegati. 

271. GeRANIUM RANUNCUIOIDES. j5Hr/W. 

G. Pedunculis longKsimis ^ unifloris : foliis orbiGuIatc-mukifidis j fadice tube- 

rosa. Burm. Ger. /2°. 4. 
Geranium africaniim tuberosum , folio ranunculi , flore pallido , mac .lis et 

stella purpureis notato. 5ocrA. Zj/i;'^/. 1 ./7. 2(Jj. «o, n. 
Planta herbacea., rami longissimi , dichotomi. 
Folia multifida , im-Equaliter dissecta, laciniis utcumque trifid s , quarura medis 

longissima. Stipul^E ... 
Flores solitarli, axillares : peduricuius spithamalis ex ramorum dichotomia , uti 

ex alis , ubi, brevior , simplex , superius quo-]ue geniculatus ac ^bracteatus , 

maximeque affinis G. sanguineo. 
CoroIIa coerulea , petalis squalibus , integris , macula purpurea notatis, 
Habitat in Africa, NuUibi hanc plantam vidi , nisi descriptam in Burmani oper& 

supra citato, 

272. Geranium.cham^dryoides. R. H. P. f Tab. LXXVI. fig. 2.) 

G. Acaule , foliis radicalibus , parvis , orbiculatis , cordatis , crenato incisis ; 

scapis unifloris , bracteatis. 
G. iEstivum minimum , supinum , alpinum , eham;edryoides , flore albo va- 

riegato. Pau/. Bocconne , tab. 1 zS. 
G. Mmimum chamxdryoides. Tottr/ze/i iijq.' 
G. Parvulum , pedunculis radicalibus , nudis , unifloris , floribus pentandris. 

Scopoli ^Delic.Florit. p.^i.t. ^. 
C. Reichardi scapis unifloris , foliis plerisque oblongis , trilobis vel quinque-» 

lobisa inciso-crenatis. Murr. in comm. Gott. sjSo.p. 1 1.^. 3. 
Radix oblonga , teres 3 alba , cortice nigro tecta ex cuius summitate scapi pro- 

deunt et folia. 
Folia radicalia , iongissime petiokra , petiolis erectis , numerosa arque cespitern 

formantia, cordata , orbiculata , crenato -incisa , nitida ,glab.errixna , parya ^ 

petiolis multo breviora , qui pilis raris ornanrur. StipuL-e... 
Flores radicales , scapis diaphanis, unifloris , petiolo paulo longioribus j brac^ 

teatis , bracteis oppositis. 
Calyx parvus , profundissime partitus in quinque lacinias sublineares , paten- 

tissimas , carinatas , aeumine brevi ter-mmatas. 
CoroUa canipanulato-patens,alba jpetalisincegerrimis, oblongis; unguibus vil- 

losis , inter quas totidem glandute virides , carnosa: , obcordata:, 
Scamina : urceolus germen cingens filamentis deeem terminatus : horum quin- 

que alternacim brevissima , srerilia : reliqua alba , longa , antherifera , qux 

germine fecundato recurvantur , atque inter singula petala prodeunria calyci 

incumbunr. Antherje luteK , ovato-compressx , versatiles. 
Germen minimum : s.tylus simplex staminibus brevior : itigmata quinque re- 

'urva, alba. ♦ 

Fructus : capsulae quinqae , subtriquetrs , oblong^ , basi acuminarx , villosa; j 

E e ij • ,-.ai'isca rermiiiatx brevi , qirje huctu matuvo inspiram contorquetur. Semnra 

solitaria , rutescentia , oblongiuscula. 
Habitatin MonteS. Michaelis InsuU Corsiciz. Ij. V. ^''.jlorenteni a mense maio 

usque ad aug. Colit. in R.H.P. 
Explicatio fig, e Urceolus cum staminibus auctiis./Idem expansus. g- Capsula; 

aucta. F. Fructus mag. nat. 
ji. -il. ai.r-_ '> 

273. Geranium sESsiLiFLORUM. ( Tab. LXXVII. fig. 2.) 

G. Radice napiformi , squamosa : foliis subrotundis , septempartitisj laciniis 

trifidis : floribus subsessilibus. 
G. Floribus sessihbus, purpurascentibus. Commers. Hcr. 

Ex eadem radice ^ apice , scepius bifida , folia prodeunt numerosa , longlssimer 
, petiolaca , subrotunda , septempartita , laciniis trifidis. Petioli basis est sti- 

pula lata, exsiccatione ferruginea, bifida , qualis observatur in plaribus Afri- 

canis , quorum petioli basi quasialati apparenr. 
Fiores solitarii, numerosi , brevissime pedunculati. 
Calyx ovatus , viUosus , profunde parcitus in quincp.ie laclnias ovatas , apice 

acuminacas. 
CoroIIa piirpurascens , calyce fere dupla. 
Ftuchis : capsulx quinque , ovata: , arista lata , brevi ( trium linearum ) termi- 

naca: , qux fruccu maturo in spiram revolvitur. Semina solitaria ovata. 
Habitat in Freto Alagel/anico , observatum a Commersonio. V. S. communicatum 

a D. de Jussieti. 
Obs. Ui\fert hAc specics a G. ARGENrEO Lin. peduncuUs omnibus nnlfloris ^ 

brevibus ; foliis longissime pttiolatis , ncc sericeis ; acu dcnlque aut pyramide 

hrevi , crassa. 

274. Geranium sibirtcum. li/7. ( Tab. LXXVII. fig. i.) 

G. Caule herbaceo , villosissimo : foliis oppositis , quinquepartltis : pedunculis 

subunifloris. 
G. Pedunculis subunifloris ; foliis quinquepartitis acutis j foliolis pinnatifidis. 

Li-n. sp. pLn° . 64. Burm. Gcr. 4. lucq. hort. vol. \.t. 19. 
G. Pedunculis unifloris y foliis triangularibiis , quinquelobis , serratis. Hall. 

Gottit. i,/7, 215. 
Caulis teres , rubescens , valde villosus ( glabrum dixit lacq, loco supra cicato ) , 

ramosissimus , sesquipedalis, 
Folia opposita , petiolis breviora , prxsertim inferiora, tenera , pubescentia , 

quinquepartita , lobis media sua parte latioribus , dentibus aliquot magnis -, 

( neque ati petiohim usque incisa , nec pinnatihda , ut^dicebat Burmanus. ) 

Stipula: utrimque bins , basi latiores , oblongx , acucx, 
Flores alternarim axillares , pedunculis elongatis , sxpe unifloris , quandoque 

bifloris , genicuiatis ; a geniculo deflexo-erecns , quum fructum sustinenc, 
Calyx pentaphyllus , foliolisovato-acuminatis. , aristacis, excerioribus latioribus,. 

Scrix decem more congenerum. 
Corolla campanulaco-patens , pecalis nonnihil emarginacis , dilute purpurev^ , 
.. Uneis tribus sacuratioribus \ glandulx parvx , hxmisphxricx. [.199] . 
Stamina : urceolus germen cingens , filamentis tetminatus decem antheriferls. 
Anthers albicantes , margine cosruleo cinctce. 
Germen pencagonum villosum : stykis pyramidalis : stigmata quinque -incar- 

nata,patentia , incrassara. 
Fructus : capsulx quinque ovata:, nigricantes , subtomentoss , arisra brevi ter^ 

minatx , qax in spiram revolvitur. Semina solitaria , nigra , glabra , "ovato- 

oblonga. 
Habitat in Sibiria et in China. Tp. Babuijloridum a mense iulio usqiie ad septemh. 

Colhur in ^ U. P. 
Nota. Exemplar Chinense missum a Patre d Incarville exstat apui D. di Jus- 

sieu in ilUus herbiirio sinicon'' . i4. 
ExpLfig. a Fructus. ^ Semen. c, e Anrhers auctceantice et postice spectatx, 

§. II. Pedunculi Biflori. 

A. Petala bifida , incisa , aut eniarginata. 

175. Geranium TUBEROsuM. Z//7. ( Tab. LXXVI II. f. 1.) 

G. Foliis albicantibus mukipartitis , laciniis linearibus , subpinnacis , obtusis j 

pedunculis binis aut bifloris , petalis emarginatis. 
G. Pedunculis bifloris , foliis mukipartitis ; laciniis linearibus subdivisis , obtusis. 

Lin. sp.pl. n°. 42. Hort. Cliff'. 343. «".3 Burm. Ger. n". 9. DoJon. pempt. p, 

6o.fig. 
Ger. tuberosum maius. Bauh, pin, n°. 9, Tournef. inst. x6j. Aloris. hist. sect. 5. 

t. 16. f. II. 
Geran. bulbosum. Loh. hist. ^Tj. 
Radix tuberosa , pfofunda. 
Caulis reres , erectus , dichotomus , pedalis. 
Folia opposita , petiolata , petiolis teretibus folio brevioribus ; usque ad petio- 

lum quinquepartita, laciniis linearibus j subpinnatis , obtusis. Stipuls breves, 

subovatx. 
Flores axillares , pedunculis binis , erectis , unifloris , petiplo longioribus ; in di- 

chotomia vero , pedunculus solitarius , biflorus. 
Calyx profundissime quinquepartitus in quinque lacinias ovato-oblongas , bre- 

vissimo cuspide rubro terminatas. 
Corolla dikue ccerulea , campanulaco-patens : petala quinque , subrotunda , 

biloba , unguibus angustis basi urceoli aftixa ( quod commune esi cereris spe- 

ciebus ) , striis saturatioribus notata. 
Stamina : urceolus brevis , germen cingens , in decem filamenta , cequalia , ru- 

bra terminatus , coroUa breviora : antherje fuscae , ovato-compressx, 
Germen parvum , subovatum : stylus pyramidalis : stigmata quinque rubra. 
Fructus : capsuL-e quinque , ovatae , monosperms , arista terminatx , qua; fructu 

maturo in spiram versus apicem involvitur. 
Babitat in Anglia , Italia. If. V. V. CoUt. in R H. P. Floret mense maio. 

%-jG Geranium dissectum. Lin. ( Tab. LXXVIII. f. 2. ) G. Caule villoso , eiecciusculo ; foliis quinquepartito - trlfidis : pedunculis bi- 

florjs , folio bievioribus. 
G. Pedunculis bifloris \ foliis quinqueparcito-trihdis , petalis emarginatis , lon- 

gicudine calycis j arillis villosis. Lin. sp.pl. n°. 6\. 
G. Pedunculis bifloris, foliis quinqueparcico-multifidis ,caule glabro, erectius- 

culo. Biirm. Gtr. 1 5. Lin. Ccnt. \. p. 11. n^. 62.. 
G. Columbinum maximum, foliis dissectis. Tournef.inst. z6S. Lamark, Flore 

Franc.6'x n" . i6. Quer et Ortega , Fior. Hisp. n°. XLF. 
G. Columbinum maius , foliis imis usque ad pediculum divisls. raorij. hls. 1. p, 

511. sect. 5. f, 3./. 3. Vaillatit , Botan. Paris. t. 15./^ 2. 
Radix perpendicularis , iibrillis innumeris , capillaribus. 

Caules ramosi , villosi , erectiusculi , vix pedales, geniculati , geniculis inflatis, 
Foliaopposita , longe petiolata subglabra, radic.alia, reniformia , iii novemlaci- 

nias semifida ( non usque ad pediculum , ut dixit Vaillanr ', • laciniistrifidis: 

caulina vero profundissime qumquepartita j laciniis sipe trifidis , aliquando 

linearibus , indivisis. Stipul.r lanceolatx , acut.r , rubescentes. 
Plores in pedunculis solitariis , alternando-axillaribus, bifloris , folio multobre- 

vloribus : pedunculi partiales, prope calycem valde incrassati : involucrum se- 

tosum , tetraphyllum. 
Calyx ovatus , villosus , profundissime partitus in quinque lacinias ovatas , apice 

aristatas. StricE decem. 
Corolla minuta , rubescens , calyce minor : petalis emarginatis. 
Scamina : filamenta decem in urceolum basi coalita : antherx purpurascentes. 
Germen minimum : stylus simplex : stigmata quinque. 
Fructus calyce patulo, mulco minor : capsula: quinque villosx , monospermx ,' 

arista terminatx trium linearum. Semina globosa , cinerea. 
Habitat in Europa Austrahore. O Vi V.passim in agris mensibus maio , iunio 

et iulio. Colit. in R. H. P. 
Obs. Dffert a sequenti pnsertim pedunculorumbrevitate. 
Expl. fig. a Flos integer magnitudine naturali. b Idem auctus. 

277 Geranium columbinum. Lin. ( Tab. LXXXII. f. 1.) 

G. Caule procumbente : foliis oppositis palmatis , laciniis pinnatis : pedunculis 

solitariis , longissimis , bifloris. 
G. Pedunculis bifl^ris , folio longioribus , foiiis qulnqueparclto- mulcifidis, 

arillis glabris , calycibus aristatis. Lin. sp. pl. n". 59. Bur. Ccr. n°. ia. 
G. Columbinum dissectis foliis , pediculis florum longissimis. Lournef. inst. 

268, i'aillant, Bot. Paris. 79. tab. 15./. 4. Lamai^h ^ Llore Fran^. 6ji. 

n°.xxyi'. 

G . Caule procumbente, foliis quinquepavtitis , lobis trilob.s , lobuHs trifidis. 

" Ha!l.kdv.n\ 958. 

Caules orecto-decumbentes , teretes , sanguinei 5 internodis nudls , distantibus, 

pedales et ultra. 
f olia opposica , petiolis rubris breviora , profunde parcica in quinque lacinias 

pinnatas . pinnulis linearibus. Stipulx piures trifida: , rubrar. Rores in pedunculis alternando axillaribus , solicariis j bifloris folio longioribus : 

ad bifurcationem braccei^e , acurs. 
Calyx penragonus , angulis prominentibus , latis ; ex quinque foliolis basi sub- 

coalitis , introrsum carinatis , arista longa terminatis. 
CoroIIa dilute ccerulea , petalis oblongiusculis , calycis fere longitudinis , auici- 

bus orbiculatis , nonnihil prcEmorsis. 
Sramina : filamenra decem basi in urceolum album coalita : antheris toridem j 

parv2 fuscx. 
Germen pentagono-globosum : stylus simplex , incrassatus : stigmata purpuras- 

centia. 
Fructus intra calycem apertum : capsuls quinque ovat.-e , glabra: , arisca vix se- 

'miunciali terminatiE j qua; fruccu maturo versus apicem involvitur. Semina 

solitaria , ovata , nigricantia. 
Habltat in Helvetia , Gallia , Germania. O ^^- ^- passim in agris um- 

hrosis, 
Obs. In herhario D. de Jussieu exstat planta , quam Tournefortius corol. inst, 

descripsit, Geranium orientale columbinum magnis floribus , pediculis longis 

insidentibus : quis. , si superioris varietas, est valde notanda, 

I78 Geranium incanum.- Lin^ ( Tab. LXXXII. f. i. ) 

G. Caule procumbente : foliis palmatis , subtus incanis j lacinlis plnnato-Iinea- 

ribus \ capsulis hirsutis j pedunculis longissimis bifloris. 
G. PeduncuJis bifloris , calycibus aristatis , pecalis incegris , arillis hirsucis, foliis 

subdigitacis , pinnatihdis. Lin. sp. pl. n°. 60. 
G. Pedunculis subbifloris j foliis palmatis , multlparcicis j laciniis pinnaco-Iinea- 

ribus , subcus tomentoiis. BarOT. Cer. 26. 
G. Africanum tenuifolium , Robertiani divisuris, flore magno scriato. Pluk, 

Phyt.t.ilG.f^? 
G. Africanum folio pulsatll.x , infra argenteo , flore albp. Boerh. lugd. n°. 25, 
Caules filiformes , procumbentes ^ nodusi , nodis incrassatis , distancibus , bipe- 

dales et ultra. 
Folia opposita , petiolis breviora , subrotundo-palmata , partita in quinque prs- 

cipuas lacinias , pinnato-Iineares , acuras : desuper sacurace viridia , subcus 

jomento brevi incana. Stipuls plures , mulrifidje , acut^e ^ marcescentes. 
Flores longissime pedunculati : pedunculis supra biparcitis bifloris ( numquam 

mukifloros vidi in plantis vivis ) : ad bifurcationem bracceiE diia? subulata;. 
Calyx ex quinque foliolis basi subcoalitis j ovatis , ariscatis , glabris : scris 

decem. 
Corolla alba , campanulaco - pacens , petalis subrotimdis , nonnihil emarci- 

natis. 
Reliqua ut in prxcedenti , at germen et capsuls tomentoss 
Habitat ad Caput B. S.^. Habuijioridum a mense lunio usque adfinemaugusti. 

ColiturinR.H.P. 
Obs. E xemplaria j4fricana coilecta a D^ Sonneratfoliorum laciniashahcnt anous" 

tissimas : adeo utpro varietate reputari queant. 
Synonymum Flukenetii atquefiguram cum dubio ad hanc speciem refero , quia ... f"^°^^' 

fiores In ea video solitarios. Sl vero aucior voluerlt meamplantam deslgnare y 
fatendum erit iUiusfiguram esse pessimam. 

279 Geranium pusillum. Lin. (Tab. LXXXIII.f. i.) 

G. Caule herbaceo ramoso : foliis subrocando-Iobatis ; lobis ttifidis : floribus 

minimis pentandris , coeruleis 
G, Makcoides minus. Bauh.pin. 51 9. /2°. 4. 
G. Columbinum maius, flore minore coeruleo. Vaill. Bot. Par.p. 79. /. 15, 

/>. 
G. Pedunculisbifloris,peralis bifidis, caule proscrato, foliis renitormibus palma- 

tis , laciniis linearibus acutis. Burm. Ger. 13. • 
Bec de grue mauvin. l am .rck , F/ore Francoise. G-jz, n°. XIII. 
Radix teres , rubescens , perpendicularis , fibrosa. 

Cauiis ceres , vix pubescens , suberectus , ramosus , ramis parulis , pedalis. 
Folia radicalia longissimepetiolaca, subrotunda, novemlobis, tripartitis, mollia, 

villosa : caulinaopposica, inxqualia, pedunculis suba:t]ualia , laciniis acutio^ 

ribus. Scipulx capillares, plures , villosa:. 
Flores in pcdunculis axillaribus , solitariis , bifloris : pedicelli erecti, dehin de- 

flexo-erecti. Involucrastipulis similia. 
Calyx ovacus mmimus , profunde parricus in quinquelacinias , subovatas , vil- 

losas , muticas , quarum dua: exteriores latiores. Scrix' decem. 
Corolla vix calyce maior, campanulaco- hians , pecalis dilute cceruleis , bifidis, 

alternando cum glandulis viridibu5. 
Stamina : urceolus albus germen cingens , in decem dentes terminatus , quo- 

rum quinque alterni steriles : anthen-c quinque subovat.r , purpurascentes. 
Germen et stylus ut in prxcedenti : stigmata ovata in scellam aperca. 
Fruccus : c.apsula: quinque glabrx, minimx, globosx , arisca crium linearum 

terminacx. Semina solicaria , ovara, nigricancia 
Hahitat in GaHia. Q- Fioret mensihus iunio et iuUo. V. V. in R. H. P. 
Explicacio figurx. a Flos inceger magnicudine nacurali. b Idem auccus. cCalyx 

auccus. d Genicalia aucca. e Fruccus dehiscens mag. nac. 

280 Geranium humile. ( Tab. LXXXIII. f. 2. ) 

G. Columbinum humile flore coeruleo ir.inimo. Raii stirp. Britan. p. 359. tab. 

16. f. 2. Lin.sp.pl. no. 6 i^. aiG. pusillum ndnc. l 

G. Malacoides seu columbinum minimum. Vark 707. Malacoides f-oliisdissec- 

tis minimum. A/.-r/-. P. apud Raiumloco cuatd. 
Geranium hoc valde exiguum csc , duas s.ilceni :f;sve uncias xquans. 
Folia parva. FIos subccEiuleus minimus, petalis l>].Viis, xqualibus, non hiulcul- 

cis. Ad sxpes habicu elaciores , locis min;mescerilibus ucpto varietate haberi 

nequeat j primo vere observavit D. Dillenius. 
Ex Raii opere desumpsi descriptionem et f^uram. 
Obs. Plantula lutc , nisi , dtcente Raio , pigmca scmper etiam hz terra fcrtdi obscr- 

varetur, adpr&ced^ntem reducenda fuisset ; verumtamen quum praccdcns peda' 

dalis sit et ultra j Hac vero vix duos aurtres polljces attingat _, diversjt prodeunt , 

eo etiam maxime , quod nuUibihanc ultimam observaverirn. Q U A R T A 

DISSERTATIO 

B OT ANICA. Q U A K T A 

I S S E R T AT I O 

B O TANIC A, 

D E G E R A N I O, 

128 Species complectens , 49 tabulis incisas. 

AUCTORE ANTONIO lOSEPHO CAVANILLES HISPANO-VALENTINO, 

CoUegiata. Ecclesi^ de Ampudia Abbate , in Academia Valentina Doctore 

Theologo, e Societate Regia vulgo Bascongada , atque Societatis 

Regiae Parisiensis Agriculturae Correspondente. 
P A R I S I I S, 

APUD FR AN CIS C U M A M B. DIDOT. 
M. DCC LXXXVII. 

CUM APPROBATIONEET PRIVILEGIO REGIAE SCIENTIARUM ACADEMIiS.. Q U A R T A DISSERTATI B O TANIC A, 

128 Species complectens , 5o tabulis incisas. AUCTORE ANTONIO lOSEPHO CAVANILLES HISPANO-VALENTINO; 

CoUegiatae Ecclesiae de Ampudia Abbate , in Academia Valentina Doctore 

Theologo , e Societate Regia vulgo Bascongada , atque Societatis 

Regise Parisiensis Agriculturse Correspondente. 
PA R I S I I S, APUD FIIANCISCUM A M B. DIDOT. 
M. DCC. LXXXVIi; 

ayM APPROBATIONEET PBIVILEGIO REGIAE SCIENTIARUM ACADEMIi^,- Q U A R T A 

ISSERTATIO BOTANICA. 
DE GERANIO. P R iE F A T 1 O. Jjo T A N I c I s invencis qusdam addere , facillimum procul dubio est ; atiamen 
materiam denuo pertractare, in qua elucidanda primi Iiomines insudarunc, 
idque recentissime , arduum certe reputo , ne dicam periculosum. Ego vero 
quoniam de universa Monadeiphia atque Malvacearum familia dicere pro- 
misijGeraniorum genus difficiliimum atque maximum elucidandum aggrediar , 
sapientium indulgentia fisus , qui prcecedelitia opuscula benigne recepere. 

Itaque quamquam plures liucusque de Geraniis scripserint , quatuor prs- 
sertim interomnes video , qui, aut deditaopera , aut per occasionem , bonum 
otium in ipsa colloearunt , Carolum Linnteum scilicet , Nicolaum Burmanum , 
loannem lacobum Reichardum , atque loannem Andream Murrayum . Pluke- 
netius enim , Dillenius , loannes Burmanus , lacquinus , aliique bene multi , 
sparsa membra huius corporis , ut ita dicam , tabulas accuratas , atque descrip- 
tiones haud spernendas certe prodiderunt : quK omnia si auctorem iuvant , 
qui de hoc genere tractare decrevit , impediunt sxpissime partium omissione , 
atque notarum , qus in magna specierum copia scientifice ordinanda veluti 
leges sunt a natura prxscriptse. Illorum vero opera , si Nicolaum Burmanum exci- 
pias , cuius specimen botanicum magni facio , ceterisque prxfero , difficulta- 
tibus scatent, utpote qiii brevitaci dumtaxat consulentes , obscurifiunt , dum 
/nnumeras species explicareconfidunc binis verbis. Ad hsc Murrayus ec Rei- 
chardus cam arcte Linn.ti doctrinam amplexati sunt, ut cum mendis , oscita- 
tionibus atque erroribus eam nobis porrigant ; quod si in illius reverentiam 
faciunt , quam parum scienti.-e proficiant , vel ipsimet ingenue fatebuntur. 

Ego vero quamquam viribus impar tot hominum numero , quamquam la- 
boriosum atque iniucundum opus inspexi , toto tamen animo in id unum in- 
cubui , ut locupletius atque perfectius darem. Hac ergo de causa ex 1 28 specie- 
buSj quas hoc opus continet , quamplurimas colui , sexaginta quatuor vivas 
examinavi , reliquas fere omnes in amicorum herbariis : atque ut de recentissi- 
mis capensibus cerco pronunciarem , CI. Carolum Perruni Thumbergium ro- 
gavi , ut quas ipse reperiisset, vellet mihi communicare , quod ec humanissime 
fecit, et occasionem mihi pra-buit, tum Linnxi filii errorem decegendi iii 
quem incidlt de Geranio emarginato tractans , tum reliquas species , quarum 
purum indigicavit indicem , numeris omnibus absolutas , nunc primo Botanicis 
pfferpndi. Thumbergio itaque , Jussieuo , Lamarck , atque Tnouinio tribiien- 

D d ij , ... [ 19°] 

dum est si quid boni in hoc opere reperiacur , utpote qui plantas mllii examl-i 
dandas prxbuerunc : ego incerea ec gracias ago maximas , ec eorum nomina 
in perpecuum graci animi cescimonium prxdico. 

Multum ulcerius difficulcacis passuros essecredens nedum cyrones sed ec Bo- 
tanicx professores, si in ranta specierum copia, descriptionibus concentus, cabu- 
lis privarem , quinquaginta delineavi , in quibus fere omnes specles qua potui 
diligentia ad vivum depinxi. Et quamquam ptobe sciam , non xque facile accu- 
rateque delineat i posse species siccas , male quandoque conservatas , ac eas qux 
vivx observari possunt ; nihilominus monographiam universam dare malui , 
quam quorumdam rumoribus commotus , lectores privare earum figuris , quas 
desiccacas prxoculis habeo. Hoc unum interea intellectnm volo , de vivis scilicet 
respondendum mihi esse , utpote qui et auctor sum , et delineatot ; de siccis 
veto , si meas tabulas a vivis aliquando recessisse constet , condonandum 
spero. His itaque prarmissis , proposicum aggrediar. 

Gerania vel obiter examinanti occurrent primo dotes figurj diversl , fructus 
smiiles : in quibusdam corollas obsetvabic irregulares ec veluci papilionacer.s , 
in aliis regulares , rosaceas j omnes vero pacences ac scriis sxplssime variegatas. 
Qui vero accuratius species omnes petsequatur , natura veluti distributas cernec 
m duas phalanges fere arquales , quarum si patriam investigare volit, Africa- 
nas aut Europeas esse sciet. Verumtamen munihcentissimam naturam fuisse 
in Bonx Spei promontorio mirabitur , quum Geraniorum maxlmam copiam 
illuc cognoscat crescere , dum totus terrarum orbis ne vel illius terrx angulum 
arquare potuetic copia acqu.- hatum stirpium pulchritudine. 

Si vero utriusque phalangis attentius flotes examinet , in irregularibus num- 
quam reperietstamina decem antherifera , neque in regularibus septem : in Jiis 
etenimautquinqueaut decem , inillis vero quinque aucseptem numerabit,qux 
basi in urceolumcoalescunt germen cingentem, qui semper in decem filamenta 
aut denticulos patcicur. Glandulas quoque quinque, unguibus pecalorum alcer- 
nances , observabit in tegularibus •, in reliquis vero glandularum loco cunicu- 
lum aut tubum reperiet , cuius inicium exstat inter duo petala superiora et caly- 
cis laciniam latiotem , qui plus minusve per pedunculum excurrit , notante 
finemgibba externa. 

Mihi animo volvenci atque admiranti Africanorum (sic enim usus invaluit, 
qui Gerania nominat Africana , quorum corolla irregularis est ) stiucturam ac 
prxcipue cuniculum , divinare cupiebam huius prxcipuum munus. At , ut vetum 
ratear, nihil certi reperi , et coniiciendo dumtaxat , a natura factum arbitror uc 
flores allquo modo nutent; Quum enim pedunculi pars quxdam longitudina- 
liter excavata sit , atque ptopterea levior sibi opposita , ex gravitatis legibus 
gravior hxc deorsum tendet , atque tubus aut cuniculus, qui levior est , supe- 
riorem et horizontalem situm servabit necessario. Huiusmodi vero situs valde 
congruit germinis fecundationi : antherx etenim in Africanis facile ac citis- 
sime decidunt : stamina etiam, qux prope cuniculi faucem reperluntut, brevior:i 
sunt ceteris dum antheras susrinent. Quare si flores essent erecti , quod foi- 
tasse eveniret , si pedunculus ubique eiusdem esset ponderis atque crassitlei , 
•nec pollen stigmata reciperent , ueque ancherx possenc tandiu in lectulo con« servad quandiu satis esset ut mtentus a natura finis consequeretur ; verumta- 
men haec omnia haud satis firma reputo , atque quaestionem integram Botanicts 
relinquo. 

Incertisitaquepra:termissis,adcertaredeamus. CoroUa in omnibus speciebus, 
tribus exceptis , ex quinque petalis componitur , qus unguibus angustata , ur- 
ceoli basi adhsrent ; non tamen ita firmiter ut in malvaceis vidimus. Etenim 
singula seorsim decidunt remanente urceolo , qui tardius evanescit ; quum 
fructus scilicet ad debitam maruritatem pervenerit. Hic vero semper componi- 
tur ex quinque capsulis monospermis , rarissime dispermis , stigmatum nu- 
mero respondentibus , qux capsulae terminantur arista in funem tortili barbata , 
aut in spiram versjis apicem receptaculi longi filiformis contorta , tuncque 
imberbi. 

Semina in hoc genere sunt ovato-oblonga , sjcpius acuminata. Opers pre- 
tium esr cotyledones aut lobos seminis examinare , qtiod quantum prosit Bo- 
tanicae scientifice traccandcB , dixit magnus Bernardus de Jussieu , dicetque lu- 
<:ulentius eiusdem nepos , mihique caru'; Antonius Laurentius de Jussieu in 
opere vere aureo quod iuris publici brevi faciet. Itaque Geraniorum semen est 
corpus teres , oblongum , utrimque acuminatum , quod ulcra gravitatis centrum 
inflectitur , parsque brevior ica alceri incumbic ec adhxrer, uc primo intuitu 
totum semen corpus referat altera parte obtusius : commissum vero terrfE , ex 
breviori lobo exsurgic caulis , radices ex alio : qux omnia cognoscet, qui fruc- 
tum velit examinare. Ego enim in seminibus novs speciei , Geranii scilicet 
Tetragoni , prope apicem lobi brevioris duas quasi minimas stipiiilas conspexi 
lente vitrea , qax foliorum seminalium rudimenta sunt , e quorum centro eri- 
gebarur plumulla subulata , in caulem abitura suo rempore. H:^c itaque pra'- 
mittenda duxi haud iniucunda Botanicis sperans , reliqua vero qux in plantis 
examinandis obsecvavi in f ompendium redigam , ne praefatio longius excurraf^ 
neve lectorum patientia abuti videatur. 

OBSERVATIONES. 

Profioribus regularibus, 

1 Calyx aut pentaphyllus est aut profundissime partitus in quinque lacinias , 
quarum duje sunt semper excerioreSj una partim exterior, partimque prio- 
Tum altera cooperta , dus reliqujE interiores. 

2 Calyx fere semper ornatur striis decem longitudinalibus , inter foliola ita 
distribucis , ut quodvis exterius tribus gaudeat , in singulis interioribus 
unica reperiatur , quintum denique foliolum duas strias obtineat. 

3 Stamina decem ancherifera ? Ergo i". peduncirlus uniflorus , aur biflorus, 
z" Capsulx ovatae basi obtusx. 3'^'. Arista imberbis in spiram versus sryli 
apicem revoluca. 

4 Pedunculi mulciflori ? Ergo i ". petala integra. z". Filamenta alternatim bre- 
viora castrata et antherae quinque. 3°. C?psuls basi acutissims 4". Arisca 
barbata in funem tortilis , m.inime vero in spiram versus apicem revoluta. 

5 Pdtala enjarginata ? Ergo capsuIiE ovatae j arista imberbis in spiram revoUua. 6 Capsula ovata?Ergo arista imbeibis inspiram revoluta. 

7 Capsula basi acuta ? Ergo arista barbata in funem tortilis. 

8 Petala semper quinque , quoruni ungues cum totidem glandulis mellifluis 
alternant. 

Pro fioribus irregularibus. 

ij Calyx fere semper monophyllus, quinquepartitus , lacinia superiore latiore 
erecta : rehquis fere semper reflexis. 

10 CoroUa subnutans papilionacea, fere semper pentapetala ; petalis duobus 
superioribus erecto-reflexis , fere semper latioribus , longioribus variegatis. 

1 1 GlanduL-E nuILe , in quorum loco cuniculus per pedunculum excurrens. 

1 1 Urceolus decempartitus : antherae numquam plus quam septem qua: cito 
decidunt : stamina aut dentes steriles numquam circa cuniculum , sed in ea 
parte reperiuntur quae illi diametraliter opponitur. 

I 3 CapsuLt , semper basi acut.^ : arista barbata , tortilis , numquam in spiram 
versus apicem revoluta. 

Pro cunctis speciebus kuius ge/icris. 

14 Germen est pentagonum, nonnihil turbinatum: stylus pyramidalis simplex, 
initio brevis , tandem auctus : stigmata quinque primo conniventia , postea 
revoluta. 

1 5 Fructus ex quinque capsulis , aristatis. 

Ex dictis hucusque constat Geranium a Monsonia ( de qua in prscedenti 
0' dissertatione ; unice distingui staminum numero. Hac ergo de causa et 
quia stamina minime numeravit Linnsi filius , in supplemento quod ante 
mortem dedit , alteram Monsoni;-E speciem Geraniis adiunxit , nomine 
scilicet Geranii Emarginati : ego vero, plantam siccam iterum examinando, 
reperi urceolum in quinque lacinias partitum , quarum quslibet tribus 
filamentis terminatur : germen , stylus , stigmata , fructus denique cum 
Geranio ita conveniunt , ut pro ipso facile habeantur ab omnibus qui non 
attente in singulas fructificationum partes descendunt. Plantam hanc , ut 
supra dixi,cl. Thumbergio debeo, a quo eam accepi hoc titulo: Geramum 
emargiiiatum Linriei supplementi : procul dubiosciente a Geraniis diversam. 
Ut veroBotanici Monsonia: species omnes debitoordine possideant, hanc 
ultimam huic operi praehxi. 

Parisiis die 9 maii anni 1787. MONSONIiE^OVA SPECIES. 

166 MONSONIA OVATA. ( Tab. CXIII. f. I.) 

M. Caule :ereti : foliis oppositis , ovatis , crenatis : pedunculiS>axillaribus longis- 

simis unifloris. 
Geranium emarginatum : pedunculis unifloris : foliis emarginatis , ovatis , cre- 

mns. Lin. supp. 30(3. 
Caulis herbaceus , reres , filiformis. 
Folia opposita , petiolis subsequalia , ovata , crenata , semluncialia , pilis aliquot. 

Stipulae utrimque binae, subulats. 
Flores axillares , longissime pedunculati ; in media pedunculi longitudine stipuls 

bina: : pedunculus floribus erectus , fructifer ab stipulis declinato-erectus , uni— 

florus. 
Calyx ex quinque foliolis ovaro-oblongls , acutis , aristatis. 
CoroIIa ex quinque petalis , unguibus angustissimis , sensim versus apicem di- 

latatis, ibique crenulato-praemorsis ,albido-flavis , striis tribus longitudina- 

libus. 
Staminum urceolus germen cingens monophyllus , rubescens ,,in quinque laci- 

nias partitus , quarum qualibet terminatur filamentis tribus : anthers ovato- 

obIong$. 
Germen pentagonum , turbinatum , villosum : stylus simplex ; stigmata 

quinque. 
Fructus : capsuls quinque monosperms , oblongae , basi acutae , terminatx arista 

sesquipollicari, tortili. 
Habitat ad caput Bondt, spei. V. S. communicatam a D. Thumhergio. 
Explicatio figurae. a Urceolus cum filamentis magnitudine naturali. b Idem auc- 
tus. c Petalum. P A R S XXII. 
DEGERANIO. 

CHARACTER GENERICUS GERANII. 

Calyx simplex pencaphyllus aut profunde parcicus in quinque lacinias ovacas , 

acuminacas , persiscens. 
CoroUa regularis auc irregularis , penrapecala , pacens. 
Glandula: quinque cum pecalorum unguibus alcernances , auc earum loco cuni- 

culus per pedunculum excurrens. 
Scaminum urceolus germen cingens decemparcitus : anchera; ovato-oblonga;, ver« 

satiles 5-7-10. 
Germen curbinaco-pencagonum : scylus pyramidalis , persiscens : stigmaca quin- 

que reflexa. 
Fruccus : capsulse quinque ovaCct , auc basi acuci, arista terminatx, aut in funem 

tortili et plumosa , aut in spiram versus styli apicem involuta, imberbi. 
Semiiii ovato-oblonga j solicaria , raro bina. S E C T I O P R I ]\f A. 

COROLL/C REGULARES : GLANDUL/E QUINQUE CUM PETALORUM UNGUIBUS 
ALTERNANTES. f 

§. 1. PcduncuU unijlori. 

iG-j Geranium grandiflorum. Bur. ( Tab. LXXV. f. i. ) 

G. Pedunculis simplicibus , uniHoris : foliis triparcico- mulcitidis , linearibiis : 

caule arboreo. B .rm. Ger.n° i. 
G. Frucescens , incanum : flore magno , luceo , dencaco. Burm- Afr. 88. Tab. 

34-/- I- ........ 

G. Africanum , flore luceo amplo : foliis absinthii poncjci. Ecrb. Fnd. Ruysth^ 
G. Abrotanifolio : flore amplissimo : semine duro. Herm. catal. pl. af. p. 1 1. 
Grielum tenuifoUum. Lin. Sp. pl. vol. i.p. ^Sy. 
Caulis frutescens , ramosissimus ; ramis tenuibus , subdivisls , lanuginosis. 

Folia pinnaca , mulcihda ^ pinnulis reccis , bi-crihdis ; stipulx 

Flores solitarii , longissime pedunculaci \ pedunculis hirtis j albicantibus. 

Calvx quinquehdus , patens \ laciniis ovato-acutis. 

CoroUa magna , patens , flava ; petalis apice dencacis. 

Piscilla ( Burmanus in Prodr. Flord cap. ) quinque discincca , nec in rosrrum coa- 

lica : germina subulaca : vixstyli vestigium : stigmata.verruciformia. 
Habisaan Afnca. J). K.figuracam apud BurmJoco citato, 28 1 Gerakium molle. lAnn. ( Tab. LXXXIII. f. 5 . ) 

G. Caule suberecto : foliis orbiculacis , subsepremlobads , trifidls , obtusis j cati- 

linis oppositis , superioribus alternis. 
G. Pedunculis bifloris , foliisque floralibus altfernisj petalis biiidis , calycibus tnu- 

ticis, caule erectiusculo. Lin.sp.pL n". 57. Burm. Ger. zi. 
G. Colutnbinura minus , maiori flore , et foliis florum bihdis. Toumef. inst. 

2<j8. Magn. monsp. Lamarck , Flor, Fran, 6-jx. rp. XV IL Quer et Ortega , 

Flora Hisp. XIII. 
Pes columbinus. Dodon. pemp. 6 1 .fi^urat, 
G. Foliis moUissimis , hirsutis , reniformibus , semiquinquefidis \ lobis semitri- 

partitis obtusis. HaLl. Helv. tiP. cj 3 c,. 
G. Columbinum villosum , petalis bi|idis purpureis. Vaill.Bot. P. 79. r. 15 

Caules ex radice rubente prodeunt prostrato-erecti , graciles , vix pedales, valde 

villosi ut et tota planta. 
Polia radicalianumerosa, longissime petiolata , stipulis latis , acuminatis, squa- 

mosis , marcescencibus stipata : caulina jnitio opposita , superiora alcerna : 

omnia orbiculata , profundeque lissa in 7-8-9. lobos ctifidos obrusos. Scipulas 

caulinx sxpius bifid^E. 
Flores axillares ubi folia opposi.ta ; at ubl alteroa oppositifolii , pedunculis erec- 

tis ,Iongis, supra bifurcatis, bifloris j involucrum ex squamufis brevibus mar- 

cescentibus. 
Calyx ovatus , villosissimus , ex quinque foliolis basi subcoalitis muticis. 
CoroUa purpurascens , calyce maior , patens : petalis emarginatis. 
Stamina : filamenta decem brevia , in urceolum basi coalita : anthera: totidem 

violace^e. 
Germen globeso-striatum ; stylus incrassatus : stigmata quinque. 
Fructus intra calycem. CapsuliE ovati^e , arista duarum linearum terminats. Se- 

~ mina ovata. 
Habiiat passim in Europa ad plateas et agros. V, V. prope MontmOrend. Floret 

maio. O Colitur in R. H. P. 

281 Geranium pyrenaicum. Tournef. ( Tab. LXXIX. f. z. ) 

G. Caule herbaceo villoso : foliis oppositis subpeltatis orbiculatis j lobis trifidls 

obtusis : coroUis purpureo-violaceis 
G. Columbinum pyrenaicurri perenne maximum. Tournef. inst. z6%. Isnari. 

herb. Lamarck , Flore Franc. 672. n°. XVIIL 
G. Pedunculis bifloris ; fpliis multifidis j laciniis obtusis, inJEqualibus : petalisbl- 

fidis. Burm. Ger.n°. 25. 
Caules herbacei, annui, sesquipedales , ramosi , villosi. 
FoUa radicalia numerosa , petiolis s.-epe pedalibus sustentata ; subpeltata , orbi- 

culata , in septem lacinias , trifidas , obtusas , partica ; superiora opposita quin- 

quepartita. Stipuli purpurascentes , laciniatae , marcescentes. 
plorum pedunculi alterni, axillares , biflori, initio erecti, dehinc horizontales 

usque ad bifurcaiionera , ubi pedicelli fructiferi arcuantur ut fruccus coelurn 

specc^E, 

Ff Calyx ovatus , profundissime partitus in quinque foliola ovato-acuminara. 

Corolla calyce dupla, semipollic.ins , dilute ccErulea aut purpureo-violacea , pa- 
tentissiina j petalisbihdis. Glandula: quinque 

Stamina : urceolus germen cingens in decem hlamenta brevia terminatus. An- 
tlierx totidem , inscx , ovato-compressx. 

Germen minimum: stylus viridis : stigmata rubra revoluca. 

Fructus : capsuix quinque monospermx , ovatx , sutura dorsali prominente circa 
pyramidem et intra cellulas positx , terminatx arista semipollicari. 

Habitat in Gallia meriiiionaU. Ip. Hahui jlcridum a mtnse maio usque ad 
septemh. 

Nota. SiUntio pressi Linncei synonymiam , quia diversa est a vera pLinta , quam 
vetireSyTournefortius, Isnardus, et alii hene multi j tradidere : adhcec , ipse Lin- 
nms dixit huiusmodiG.X^YKttiAicvM cum quinque aliis speciehus , Alceoide 
scilicet 3 CoRi ANDRiFOLio, Myrrhifolio, Aurito , atque PusiLLO, aui non 
sufficientcf examinatum fuisse , aut ex spcciminihus imperfectis. Quare si 
fiores pentandros dixit , aut Geranium pusillum cum pyrenaico confudit • 
aut , Gerardi aiictoritati cedens , a veritate recesit. 

Obs. D. di Lamarck stamina fertilia quinque dumtaxat dixit i ego vero decem 
semper reperi. Planta prostrat in R. tJ. P. quotannis , atque plurihus mensibus 
fioret , quA potest consuli , ut quAstio , si ulla est , dissolvatur. 

Explicatio figurx. d Fructus. /^ldem dehiscens. e Idem auctus cum quinque cel- 
iulis in quibus erant capsulx ante perfectam maturitatem. g Semen. 

183. GeRANIU.M CINEREUM. ( Tab. LXXXlX. f. I.) 

G. Radice crassa : foliis orbiculatis profundc quinquelobis cinereis 5 radicar.bus 

longissime petiolatis , caulinis opposicis : flore magno variegato. 
G. Pyrenaicum , foliis cineraceis , radice crassa j magno flore variegaco. Tournef. 

inst, t6-j. Isnard herh. 
Radix crassa , longa , apice stipulis quasi squamosa. 
Caules herbacei , vix pedales , duabus toliorum opposicionibus. 
Folia cinerea : radicalia numerosa , orbiculata , profunde quinqueloba , lobis 

trifidis obtusis , sustentata longissimis peciolis : caulina opposica lobis sxpe 

integris ovatis. Scipulx ovato-lanceolatx. 
Florum pedunculi axillares et terminales , tolio longiores, parte superiori biiidi, 

biflores : ad bifurcatiouem stipulx sxpe quatuor , longx , acutx. 
Calyx ovatus , tomentosus , ex quinque toliolis ovatis aristatis. 
CoroUa magna , patens , carnea , lineis purpureis variegata j petalis bilidis. 
Scamina ac reliqua ut in G. sanguineo, n'-'. 268 
Capsulx villosx , monospermx : arista pollicaiis. 
Hahiiat in montosis Galuce meridionalis. Tp V. S. in herh. d^lsncrd et de 

Jussieu. 

284. Geranium LUfiNoiDES. Burman. 

G Ca-Iycibus monophyllis ■, toliis orbiculatis, incisis , tomentosis, linearibus j ra- 
dice cuberosa. Burm. Gcr. n°. 65, G. iEthiopicum parvum, flore magno candicante , Uipini foliis argenteo-sericeis 
Pluck. mantlss. Ral Just. ^./^. 5 1 1. n°. ii. 

Pianta tuberosa , pusilla , acaulos. 

Folia ex radice ,petiolis longissimis donara, orbiculara , multipartira , quorum 
lacinii^ lineares , tomentosa: , splendentes. 

Florum pedunculi bini ex radicis centroj superius bindi , petiolis daplo lon- 
giores. 

Corolla alba magna. 

Rostrum breve. 

Hxc plantula in plurimis convenit ciuTa G. argenteo. Pluck. pkyt. t. 186. f. 3. 

Habitat ad Caput Bonce. Spei. 

Obs. Qu£ de hac specie dicta sunt , ex Nicolai Laurentii. Burmani opcre vere 
aureo transcripsi. Plantam nuUibi vidi ; quoniam vero laudatus auctor eam a 
G. argcnteo separat , ut diversam et egotrddo. Utinam et ille ubcrius expli- 
casset quiz ad corollce figiiram spectant ! sciRcet num regularis sit , aut irregu- 
laris ; an petala bifida aut integra ; quot antherA , qu&que cjpsularum figura , 
atquc aristarum contoftio : propter similitudinem denique ciim G. argenteo hoc 
pracedit. 

285. Geranium argenteum. Linn. (Tab. LXXVII. f. 3.) 

G. Radice crassa : foliis subpeltatis, 5-7 partitis , laciniis triiidis , tomenroso- 

sericeis : scapis bifloris. 
G. Pedunculis bifloris , foliis subpeltatis, septempartitis, trifidis, tomentoso-se~ 

riceis , petalis emarginatis. Lm. sp.pl. n°. 5 2. Burm. Ger. S. 
G.^ Argenteum alpinum. Bauh. pin. 318. Tournef. inst. i6-j. Lamarck. 6-ji, 

n°. XX IF. 
G. Argenteum montis Baldi. /. Bauh. hist. ^. p. 474. Pluk. t, i %G.f. 3. 
Geranio Alpino. Giov. Ponna mont. Bald. p. 201 .fig. 
G. Argenteum alpinum longius radicatum. Siguier. Ver. tom. \. p. 471. 

Tab. 10. 
Radix semipedalis ,crassa, intus alba, extus cinero-nigra., qUcX parte superiore 

in aliquot quasi ramulos partitur squamososstipularum exsiccarione. 
Caulis nullus. 
■ Folia radicalia ( raro in scapis ) nunc breviter nunc longe petiolata , subpeltata , 

in 5 , 6 , aut septem lacinias trifidas profunde partita , tomentoso - sericea , 

splendentia : stipuls lanceolato-aciitx. 
Flores in scapis radicalibus , folio longioribus , bifloris : ad bifurcationem involu- 

crum pentaphyllum. 
Calyx profunde partitus in quinque lacinias acutas. 

Corolla pallide rubens , striis purpureis notata , patens , petalis emarginatis. 
Stamina : filamenta decem antherifera , basi in urceolum coalita : antherse lutese 

( vena obscura circumscriptx , dixit Seguier. ) 
Germen globoso-penragonum : stylus simplex , srigmata quinque. 
Fruccus intra calycem : capsuLe quinque , arista pollicari terminatie. 
Hahitat in pr&ruptis et saxosis montis Baldi. Tp^ Floret mcnse iuiio. J^. S, com- 
■ municatum a D, Thouin. 

Ffii Observ. Segulerlus dlxh stylos quinque , qui pro stigtnanbus ccrte reputandt sunt. i8(5Geranium bohemicum. Linn. ( Tab. LXXXI. f. 2.) 

G. Caule villoso viscoso : foliis oppositis , rugosis , glaucis , viscosis \ filameriEis 

ciliatis. 
G. Pedunculis bifloris, petalis emarginatis , arillis hittis , cotyledonibus tri- 

iiciis , medio truncato. Lin.sp.pl. n°. 54. Amxnitat. Academ. ^. p. 325. 

Burm. Ger. i 4. 
G Batrachioides bohemicum , capsulis nigris , hirsutis. Dill. elth. \^^).t. i jj. 

G. Annuum batrachioides bohemicum purpureo-violaceum. Morison hist.sect, 

5. Tab. I yjig. I. Tournef. inst. iG-j. 
G. Bohemicum batrachioides annuum. Rai kist. 1063. 
Tota planta pilosa est atque viscosa , nonnihil glauca. 
Caulis teres, ramosus, dichotomus ^ ad dichotomiam ipcrassatus, pedahs. 
Folia opposita, peciolis breviora , glauca,rugosa, quinque-lobata lobis dentatis» 

subtus prxsertim viscosa: stipulx binx , acuminatx. J||| 

Flores alternatim axillares , pedunculis solitariis , folio longioribiis , bifloris. In- 

volucrum exquatuor foliolis lanceolatoacutis. 
Calyx ovatus , pentaphyllus j foliolis ovatis , aristatis , arista rubra nonnihil re- 

curva. StriiE decem. 
Corolla intus saturate cosrulea, extus dilute et ad album colorem accedens, cam- 

panulatopatens, calyce duplo maior j petalis ematginatis, atque lineis satura- 

rioribus ornatis. 
Stamina : filamenta decem subulata, ciliata, basi in urceolum coalita : anthers 

totidem , flavescentes. 
Germen pentagonum : stylus pyramidalis , pilosus , innumeris tuberculis mini- 

mis, kermesinis , pedicellatis , onustus. Stigmata quinque in stellam aperta , 

flavescentia. 
Fructus : capsulce quinque monospermx , hirsutse , nigticantes. 
Jiabitat in Bohemia. Q- ^- ^- Floree mense iunio. CoUtur in R. H. P. 
Obs. Linn&us dixit huius plantcc cotyledones essc trifidos , medio lobo truncato ut 

in foliis Lirio dendri. 

287 Geranium cAROLiNiANUM. Linn. ( Tab. CXXIV. f. 2. ) 

G. Caule herbaceo dichotomo \ geniculis inflatis rubescentibus : foliis oppositis , 

quinquepartitis , trifidis : corollis parvis : capsulis nigris hirsuns. 
a. G. Caule erecto herbaceo : foliis oppositis quinqueparcicis , trilidis : floribus 

corymbosis : pericarpis hirsutis. ( Tab. LXXXIV. f. 1 . ) 
G. Pedunculis bifloris , calycibus ariscatis ^foliis multifidis 5 arillis hirsutis, peta- 

lis emarginatis. J.in. Sp. pl. n". 58. Burm. Ger. 24. 
G. Columbinum Carolinum , capsulis nigris hirsutis. Dill. hort. Eltk. 161. t. 

13?./. 161. _ , 

Exeadem radice fibrou caules prodeunc pedales, hexbacei, in.itio erecti, dehia declinati , valde ramosi , ita ut planta, qu2 villosa est , tortuosa fiat. Gen£- 

cula sunt inflata rubentia. 
Folia opposita , petiolis sxpius breviora , profunde partita in quinque lacinias 

trifidas. StipuL-E utrimque binae , lanceolats , rubentes , marcescenres. 
Florum pedunculi axillares , longiusculi , erecti , bifurcati : in bifurcaiione sti- 

puLiE saepe quatuor , breves : pedicelli vix trium linearum. 
Calyx pentagonus angulis prommentibus , ex quinque foliolis ovatis , intus gla- 

bris , carinatis , ciliatis , aristatis : quorum arisrse terminantur glandula rubra ; 

fructifer ruber. Strii quindecira. 
Corolla calyce paulo maior, alba, petalis emarginatij, tribusque striis dilutissime 

carneis notatis. Glandulx quinque virides. 
Staminum urceolus viridis , decempartitus ; filamenta brevia : antherxdecem ro- 

tundato-compresss , dilute flava^. ^ 

Germen parvum : stigmaca incrassata ifl stellam parentia. 
Fructus : capsula: quinque , ovatas mgvx , hirsuta; , arista brevi terminats qua: in 

spiram involvitur versus apicem. 
Habiiat in Carollna , Firginia.Q. Habuifioridum mcnsibus maio etiunio. Coliiur 

in R. H. P. 
I.^Obs. Qiiamqnam ex elsdem seminibus duas plantas habuerim y adeo facie diver- 

sas observavi ut opene pretium duxerim utrasque delineare ; idque notandum 

varietatem a. , floribus scilicet corymbosis , petala habere vix emarginata , 

caulem erectum semipedalem , huiusque articulationes vix infiatas. 
1 1. Dillenius dixit huius specieifiores esse carnei coloris : ego albos vidi. JBur- 

manus etiam huc reftrt Geranium Africanum , folio eleganter crenato, flore 

rubro. Boerh. Lugd. i. p. 2.5(5. n^. 68. cuiusfolia dixit tenuius ac profundius 

dissecta , quod in meis plantis haud video, 
Explicatio fig. I. tab. 84. a Calyx expansus. b CoroUa. c Petalum. d Genitalia 

aucta./Fructus dehiscens. 

28 8. Geranium striatum. Lin. ( Tab. LXXIX. fig. i. ) 

G. Caule herbaceo decumbente : foliis quinquelobis j lobis dentatis , medio di- 

latatis 5 petalis bilobis , venoso-reticulatis. 
G. Pedunculis bifloris, foliis quinquelobis , lobis medio dilatatis , petalis bilo- 

bis venoso - reticulatis. Lin. Sp.pl.n°. 48. Aman. Acad. ^. p. 2.81, Burm. 

Ger. n'^. G. 
G. Romanum versicolor sive striatum. Parkins. Parad.p. ii^. f. 7. Moris. 

hist. sect. 5. t. 16. f. 24. mala. Tournef. inst. 2(37. 
G. Foliis septilobatis , rugosis , acute dentatis j petalis venosis , emarginatis. 

Haller.Helv. n'>. ^^6. 
Caules tereres , rubescentes, villosi , pedales , decumbentes. 
Folia opposita , longe petiolata , subquinquelobata , incequaliter dentata , lobis 

medio dilatatis : desuper nitida , leto-viridia , subvillosa j subtus dilutiora , 

nervis prominencibus , quandoque maculis fuscis ad sinus lobi intermedii. 

SripuL-E ad singulos petiolos bince , angustce , acuts , marcescentes. 
Calyx ovatus , profundissime parcitus in quinque foliola oblonga , coiicava , 

cuspide setosa terminata. Striic decem. CQiolIa campanulato-patens : petala biloba , albicantia , venis reticulatis pur- 

purascentibiis notata-: ungues angustisbimi , inter glandulas virides. 
Staniina : filamenta decem alba, altematim longiora , basi in urceolum coalita : 

antherx totidem oblongx , versatiles , dilute ccerulex'. 
Germen ovato - acuminatum , glabrum : stylus simplex pyramidatus : stig- 

mata quinque. 
Fructus : capsula- quinque ovatx , subvillosx, arista plana imberbi terminatx , 

qux' fructu maturo versus apicem involvitur , more congenerum. Semina so- 

litaria , fusca , glabra , ovata. 
habitat in Itaiia. If.. Uahuijlorldum mensihus mato et iunio. Col. in R. H. P. 
Explicatio fig. a Calyx apertus cum genitalibus. h CoroIIa cum eisdem genit. e 

f ructus dehiscens situ et magnitudme naturali. 

289. Geranium nodosum. Linn. ( Tab. LXXX , fig. i.) 

G. Caule tetragono rubescente erecto : foliis ^-jlobis dentatis, desuper sca- 

bris , subtus lucidis j petalis striatis. 
G. Pedunculis bifloris , petalis emarginatis j foliis caulinis trilobis , integris, set- 

ratis , subtus lucidis. Lin. Sp. pl. «". 47. 
G. Pedunculis blHoris , foliis caulinis trilobis , integris j serratis : summis sub- 

sessilibus. Lin. Hon. Clif. 343. n°. i. Burm. Gcr. n° . 8. 
G. Nodosum. Bauh. pin. j iS. Tournef. inst. 167. Clus.hist. 1. p, CLfig. Moris. 

sect. 5. /. 16. f. 11. Lamarch , Flore Frang. 6~i. n^. XXL 
Caules tetragoni , glaberrimi , duriusculi , dichotomi , ad dichotomis basim 

incrassati , pedales. 
Folia radicalia longissime petiolata , petiolis erectis subtetragonis fere pedali- 

bus , quinquelobata , lobis latis , acutis , dentato-crenatis , desuper scabra , 

subtus glaberrima , lucida \ caulina opposita , superiora sessilia , atque omnia 

triloba , lobo medio productiore. Stipulce lanceolatit , acuta: , erectx. 
Flores in pedunculis longis, axillanbus , bifloris : involucrum tetraphyllum , fo- 

liolis lineari-acutis. 
Calyx ovatus , foliolis quinque ovatis , aristatis. Strix decem. 
Corolla diluce incarnata , patens , unguibus albicantibus , petalis bifidis , striis 

tribus rubescentibus longitudinalibus. 
Stamina : filamenta decem , corolla breviora , basi coalita in urceolum album. 

Antherx totidem ccerulex. 
Germen ac reliqua ut in prxcedenti : at capsulx glabrx. 
Habitat in Ddphinatu. If'. Hahuiforidummensibus maio, iunio et iulio. Fruc~ 

tum sistit tribus quamproxime elapsis hehdomadibus , quod in rcliquis fere 

omnibus observatur. Colit. in R. H. P. 
Obs. Differt a pr<zcedentL petalis striatis , nequercticulatls : foUis saturate viri- 

dibus , nec glaucis : cjule tetragono erecto. 
Petala sxpe nedum bifila sunt , sed etian. crcnata. 

190. Geranium reflf.xum. Lin. (Tab. LXXXI. fig. i.) 
. G. Caule herbaceo : foliis alternis 5-7-lobatis , acutis :pefalis reflexis , lacinia- 
tis , basi inter se hiantibus : calycibus muticis. [ ^«9 ] , ' . 

G. PeduncLilis bifloris , foliisque alcernis j petalis reflexis , laciniatis longitudine 

calycis mutici. Lin. Sp. p'. n'^ . 46. 
G. Foliis rugosis _, liirsutis , semiseptemlobis , iobis aentatis , petalis serratis 

acuminatis. Hall. Hdv. n'^ . 954. 
Caulis teres , herbaceus , dichotomus , pedalis , villosus , nodis rubris incras- 

satis. 
Folia alterna : inferiora peciolis longiora , superiora subsessilia , in quinque aut 

septem lobos crenatos , acutos partita , villosa, mollia ,nonnihil rugosa. Sti- 

pul.x lanceolata: ,reflexa; , transparentes, marcescentes. 
Florum pedunculi oppositifolii , solitarii , supra bipartiti , biflori ^ a dichotO'- 

mia cernui , ibique involucrum. tetraphyllum , foliolis lanceolatis marces- 

centibus. 
Calyx ovatus , villosus , monophyllus , muticus , profunde partitus in quinque 

foliola ovata. 
Corolla ex quinque petalis rubris, incisis, basi reflexis, hiantibus , albis : secundo 

postexpansionemdie reflexo-patulis. GlanduldCquinquemelliflua; haemispha;- 

ricx , glauco-virides. 
Stamina : filamenca decemsubulaca,longa, apice rubra, basl alba in urceolum 

coalica : anchen-e ovato-compressa: , flav^e , margine rubente. 
Germen pentagonum villis albis obductum : stylus incrassatus , glaber , viridis : 

stigmata reflexa. 
Fructus :capsuls quinque ovacs monosperm£e : arista poUicaris. 
Habhat in Italia. JjC. K. V. in R. H. P. Floret mensibus maio , iunio et 

iulio. 
Explicatio fig. a FIos integer. 

291. Geranium ibericum. ( Tab. CXXIV. fig. i.) 

G,Caule herbaceo , dichotomo , villoso : foliis oppositis , quinquepartitis , inci- 

sis , petalis trilobis , medio breviore cuspidato. 
G. Ibericum batrachioides , minoribus foliis , maximo flore. Tournef. corol. p. 

20. Figuratum ah ipso,figura inedita. 
Caulis herbaceus , dichotomus \ internodis longissimis , aphyllis , bipedalis. 
Folia opposita , inferiora longissime petiolata , ^-ylobata , lobis profundis , 

acutis , dentato-incisis j stipulx lanceolatce , acutae , longs , utrimque duas 
' aut tres. 

Florum pedunculus simplex , axillgris , foliis longior. 
Calyx ovatus , ex quihque foliis item ovatis compositus , arista terminatis. 
Corolla sesquipoUicaris , pacens : petalis venoso-ramosis , apice triiobis , laci- 

nia media breviore , cuspidaca : laceralibus rorundatis. 
Stamina coroUa dimidio breviora ( sex video iu Tournefortii figura , verumta- 

men decem.suspicor. ) AnchercB oblongjE. 
Habitat in Oriente. Fidi figuratum a Tournefortio, apudD. de Jussieu. 11 B. Pttala integra. 

291. Geranium phceum. L:n. ( Tab. LXXXIX. fig. 1.) 

G. Caiile heibaceo erecto :foliis alternis hirsutis , palniato-qiiinquelobls , deii- 

tatis , incisis : floribus subspicatis , calycibus mucronatis. 
G. Fuscum pedunculis biHoris oppositifoliis , geminis , caule patulo , petalis 

integerrimis. Lin Sp.pl. n'-' . 45. 
G. Peduncuiis solitariis oppositifoliis , calycibus subaristatis ,caule erecto, pe- 

talis undulatis. Lui. Sp. pl. 44. 
G. Pedunculis bifloris , foliisque alternis , calycibus subariscatis, caule erecto. 

Burm. Ger. n° . 11. 
G. Phoeum sive fuscum petalis reflexis. Tourn.f.inst. zGj. La/narck , flore 

Franc.n". Vlll. Moris. tab. \G. f 18. 
G. PhcEum seu fuscum petalis rectis , seu planis. Tournef. inst. uhi supra, 
Geranium I. pullo flore. Clus.p. XClX. 
G. Phceum flore reflexo. /. Bauh. 3.477. 

Caulis ereccus , aliquando divisus , villosus , pedalis , et amplius. 
Folia petiolata , superiora subsessilia; omniaque mollia , villosa , rugosa , sub^ 

peltata , quinqueloba , lobis dentatis incisis. Stipulx lanceolatx marces- 

cences. 
Florum pedunculi longi , oppositifoli , biflori , raro bini uniflori : formantes 

veluti spicam laxam. 
Calyx villosus , ovatus , profunde partitus in quinque foliola aristata. 
CoroIIa atro-Eubens , reflexa , aliquando patens , petalis orbiculato-mucronacis. 
Reliqua ut in prarcedenci. 

Habitat in Europa Australi. %. V. S. in variis herhariis. 
Obs. I. H£C species valde affinis est pr^cedenti , a qua difert calycibus arista-- 

tis ^coToUis atris , atque pctalis minime laciniatis. 
1 1, G. Phocum et fuscum Linntei in unum coniungo , ipso innuente , tum eliam 

quia in hahario Isnardi speciem vidi in quo pedunculi exstant et soUtarii bijlo- 
ri , et bini unifiori. 

193. Geranium pratense. Lin. (Tab. LXXXVII. f. i. ) 

G. Caule herbaceo erecco : foliis opposicis , subpelcacis , mulcipartitis , rugosis : 

lobis pinnatis, acucis. 
G. Pedunculis bifloris , foliis subpeltatis multiparcitis , rugosis , acutis , petalis 

integris. Lin. Sp. pl. n"-'. ^ 1. 
G. Pedunculis bifloris , foliis peltacis , niLdtipartitis , rugosis j pinnato - laci- 

niatis , acutis. 5ar/72. Ger. \6 Ho-t. Cliff. 344. 
G. Batrachioides , Gratia Dei Germanorum. Baih. pin. 318. Tournef. ins. 

267. Lamarck , Flore Frang. 671. «'. ^;. Quer ct Ortega , Flor. Hlisp. p. 

i6\. n". 5. 
Caules erecti, subglabri, angulosi , ramosi, pedales et amplius. 
f glia inferiora longe petiolata , superiora subsessilia , omniaque subpeltata , desuper viridia , subtus albicanria , profunde multiparcica , lobis piniiatis , 

acutis. Stipula; utrimque binx , acut£ , marcescentes. 
Florum pedunculi axillares , solitarii , erecti , bitidi j pedicelii semipollicares , 

uniflorij ad cuius ortum quatuot foliola acuta. 
Cah-x ovatus, villosus, ex quinque foliolis ovato-oblongis , arisratis. Strix decem. 
CoroIIa calyce multo maior, patens , ex quinque petalis albicantibus , venis vio- 

laceis varie^atis , apice orbiculaco-mucronatis. 
Scaminum urc^eolus aibus , in decem filamenta parricus , corolla breviora. An- 

rhera: rotidem oblongs , ccEtuIes. Glanduls virides. 
Germen penragonum : st)-lus viridis pyramidalis : stigmata carnea. 
Fructus ut in altinibus. 
Habltat in pratis ac locis humidis Angllti , GaUiz j &c.Tp. Hdbui Jlo-'idum e. 

mense aprili usque ad aug. Colitur in R. H. P. 
Obs. Ilanc speciem semper observavi in hortis flore alio , in herbariis alho et 

cizndio. 

294. Geranium palustre. Lin. (Tab. LXXXVII. fig. 2. ) 

G. Cauleherbaceovilioso : foliisoppositis,villosis, quinquelobis, incisis : pe- 

dunculis longissimis , declinatis. * 

G. Pedmicuiis"bifloris, longissimis , declinatis ; foliis quinquelobis , incisis ; 

pecalis inregerrimis. Lin. Sp.pl. /2°. 50. Burm. Ger. /2". 13. 
G. Bacrachioides paluscre , flore sanguineo HofFman. Dill. hort. Elth. \6o, t. 

134./. i^i. 
G. Ranunculi pratensis tolio , flore rubenre striaco. Isnard her. 

Tota planta villosa. 
Radis nodosa , fusca, Lntus rubescens. 
Caules erecci , ramis divaricacis , plusqaam pedales. 
Tolia opposita , subrugosa, cordata , profunde quinquelobata , lobis incisis. 

Stipuls lanceolatse, rubescentes , utrimque bin^. 
Florum pedunculi axillares longissimi : involucrum ex quaruor foliolis acutis , 

pedicelli duo unL^ori , sesquipollicares , ante floris espansionem recund , 

fructiieri declinaco-erecci. 
Calvx ex quinque foliolis srriatis , ovato-acutis, aristatis. 
CoroIIa calvce maior, parens , rubro-purpurea , venis sacurarioribus ; petalis ro» 

tundicisj incegerrimis. 
Reliqua ut in prscedenri. 
Hahitat in Russia , Germania. Up. V. S. exemplar optimum in hirhario^ 

Isnardi. 

195. Gjraxium batrachioides. ( Tab. LXXX\''. fig. 2.) 

G. Caiile herbaceo , erecco , dichocomo : foliis opposicis , quinque parcicis , iii- 

cisis : floribus cceruleis niagnis 5 calycibus inflatis. 
Caulis herbaceus , teres , dichotomus , villosus , pedalis , erectus. 
Folia opposita , longe petiolata , profunde parrita in quinquelacinias inciso- 

pianaLifidas , laece-viridia villosa. Scipuls longs , acurainats , utrimque 

bina:. 

Gg flores In summitate caulium ", subcernui : iuvolucrum tetraphyllum. 

Calyx ovacus , postea inflatus j laciniis ovatis , aristatis , striatis. 

Corolla magna patens , coeruleo-purpurea ; glandula: virides. 

ScamLnum urceolus piriformis , in decem filamenta partitus purpureo-albicaa* 
tia , arcuato-declinata. 

Germen orbiculato - pentagonum : stylus ruber , longus , declinatus 5 stigmata 
recurva 

Fructus : capsuLx qnlnque'glabr2 , ovatx , monospermx : arista pollicaris. Semi- 
na cinerea. 

Habhat in Alplbus. V. V. in R. Ti. P. Floret men e malo. 

Obs. Si ex auctorum descriptionibus iudicandum est de Geranio sylvatico Ltn, 
72°. 49. ab hoc Batrachioide unice diffcrre videtur petalis emarginatis. Ego,ac 
verum fatear ,numquam vidi vivum C. sylvaticum Lin. hoc vero batrachioide 
scepissime : quare illud in pr&sentiariim omitto , ne species fortasse immerita 
multipUcem ; dc ipso tamen aliquando dicam quum vivum scilicet cxaminare 
atque cum ceteris comparare potero. 

Expl. fig. d Capituium floris. eFructus./Idem dehiscens. g Semen. h Capsuk 
cum arista. 

i-jfj Geranium macrorhizum. Z;/2. ( Tab. LXXXV. f. 1.) 

G. FoHis oppositis quinquelobatis : calycibus inflatis , sphxricis , rubris : pistillo 

declinato , longissimo. 
G. Pedunculis bifloris , calycibus inflatis , petalis integris , pistillo longissimo j, 

scapo dichocomo. Lm. Sp. pl. 72 ^\ 45. 
G. Pedunculis bifloris , calycibus inflatis , pistillo longissimo. Hort. Cliff. 345. 

«^'. 4. Bnrm. Ger. n° . 1 o. 
G. Batrachioides odoratum. Bauh, pln. 3 i5f. Tourmf. inst. x6j. Moris. hist. x^ 

sect. 5. tab. 16. f. 1 5. 
G. Batrachioides longius radicatum , odoratum. /. Bauh. hist. }. p. 477. 
G. Batrachioides alrerum , longius radicatum. Lobel. 660. 37;». 
G. Bacrachioides alterum. Dod.pempt.p- 6^.fig. 
G. Macrorhizum. lacq. Miscel. vol. 3./. 1 34. 
Caules pedales , dichotomi. 
Folia mollia , radicalia numerosa , petiolis longis , crassls , erectis ; subrotundo- 

septemlobata , lobis incisis , subrotundis : caulina opposita , brevicer pecio- 

laca , cordata , quinquelobata. Stipula: breves , basi lacit, 
Flores in dichotomiis j pedunculis bifloris , rubescentibus. 
Calyx globosus , ruber, inflatus , profundissime particus in quinque foliola ovata, 

stiiata, aristata : exteriora laciora. 
Corolla violncco -rubra, patens ; petalis orbiailatis : glandula? globosa? , virides.. 
Stamina : filamenta decem , saturate incarnata , basi incrassata, atquein urceo- 

lum album , brevem coalita. Antherx incarnatx , ovatx. 
Germen viride , penragonum : stylus longus, purpiireus, declinatus : stigmata 

crassiuscula , revoluta. 
Fructus : capsulx quinque ovat^, glabrce, dorso insailptx, arista semiunciali 

rermmatx , qux in spiram involvitur versus apicem. 
Semina solitaria , ovata. Habitat In Icalia. Tp. TJaluifioridum a mense maio iisqiie ad augusium. CoUiuf 

in R. H. P. 
Explicatio tab. a Scamen cum anthera. b Genitalia glandulis stipata. c Petaliim. 

F Folium inferius. 

x<)j. Geranium MAcuLATUM. Z//Z. (Tab. LXXXVI. fig. i. ) 

G. Caule erecto herbaceo : foliis oppositis , quinqueparticis , incisis , summis 

sessilibus j petalis integerrimis , rotundatis. 
G. PeduncuUs bifloris , caule dichotomo erecto , foliis quinquepartitis incisis : 

summis sessilibus. Lin, Sp. pl. n° . 53. Burm. Ger. 17. 
G. Batrachioides Americanum maculatum . floribus obsolete ccEruIeis. DilL 

hort. EUh. 1 5 8. f. i ; i./. 159- 
Radix crassa , ec caulis teres erectus dichotomus , internodis longis , nudis , pe- 

dalis ec ultra. 
Folia radicalia longissime petiolata , septempartita , lobis medio latioribus , 

incisis , acutis , nonnihil canaliculatis , tandem revolutis maculis flavescenti- 

bus : caulina opposita , sensimque brevius petiolata : superiora sessilia. Stipu- 

l^ membranaceae , obtus^. 
Flores in pedunculis longis , solitariis , axlllaribus , l?ifloris : involucrum tetra- 

fidum. 
Calyx ovatus , qulnquepartitus , laciniis ov.ato-acutis , aristatis. 
Corolla dilute ccerulea j patentissimaj pollicaris , petalis subrotundis , integerrl- 

mis ; unguibus ucrimque pilosis j basi urceoli affixis inter totidem glandulas. 
Stamina : filamenta decem subulata , corolla dimidio breviora , in urceoluin 

album basi coalita : antherjE decem ovatx , compressae ,sulcatx, albicantes , 

versatiles. 
Germen pencagonum , stylus viridis pyramidalis , srigmata quinque rubra. 
Frucrus erectus : capsulse quinque ovatae, villosae, nigricances, arisra pollicari ter- 

minatx in spiram involuca. Semina solitaria , glabra , nigra , ovata. 
Habitat in Carolina 3 Virginia , Sibiria. Tp. Habuifioridum mense iulio. 
Obs. Mira elasticitate semen eiicitur^ ubi primum capsuU a placenta , inverse 

fornicata, per maturitatem separantur. Itaque qui semina desidcret ,ubi cap- 

sulas nigras observet , sumat , quum adhuc ad basim pyramidis ilU ad~ 

nectuntur. 
Explicatio fi^. ^CorolIa. e Fructus. / Capsulcc dehiscentes. g Semen. h Idera 

auctum ubi incurvatio lobi minoris ostenditur, 

io8. Geranium ASPHODELOiDES. Burm. 

G. Pedunculis bifloris , foliis multipartitis , orbiculatis , lacinils acutis , radice 

tuberosa. Burm. Ger. 27. 
G. Columbinum montanum saxatile , perampla radlce , folils parvls , altlus in-» 

cisis j flore atro-purpureo. Till.pis, 6-j. 
Geranlijm columbinum perenne elatius , Asphodei radice , foliis alclus dlssec- 

tis , flore purpurascenre ampliore , petalis non bifidis. Micheli , a quo hoc 

nomine transmissum ad D. Burmanum, 
Platita perennis. Radix crassa tuberosa. 

Ggij Caules longi , fillformes , glabn. 

Folia petiolata, opposita, orbiculata , profunde incisa et niulcipartita, lacinlis 

inxqualibus , maioribus , obtusis. 
Pedunculi verticales , biflori , ad divaricationem bracteis setaceis donati. 
Corolla ampla, cuius petala iqualia , integra, purpurea. 
Jlabitat in Italia. 1p. NuUibi vidi hanc plantam : qiu vero pracedunt ex Bur- 

mano desumpsi. 
Obs. In appendice Pauli Bocconi ad suum Musmm de plantis siculis ^ Veneiiis 

1 7oa , cuius transcriptio exstat apud D. de Jussieu, hdtc leguntur p. ij.no. 171* 

Geranium montanum tuberosum rotundifolium foliis viridibus : quod ega 

ad G, asphodeloides Burmani referendum arbitror. 

ig^. Geranium lucidum. Lin. ( Tab. LXXX. f. i. ) 

G. Caule herbaceo ; foliis oppositis , pilosis ,lucidis , rotundato-Iobatis j cal)p- 

cibus pyramidatis transversim rugosis. 
G. Pedunculis bifloris j calycibus pyramidatis , angulatis , eievato-rugosis j 

foliis quinquelobis rocundatis. Lin. Sp.pl. n° . 56. Burm. Ger. 19. 
G. Lucidum saxatile. Bauh. pin. j 1 8. Tournef. inst. i6j. Vaill. 80. n". 9. 

Lamarck , Flore Fran^. 6-jx. n^. XV. Quer et Ortega , Flor. Hisp. tom. 

G.n^^.XV. 
G. Lucidun>. /. Bauh. hist.p. 4S i. figurat. 

G. Rotundifolium saxatile montanum. Fa^. Colum.p. J }^. f. 137. 
G. Foliissubrotundis, semiquinquelobis , lobis obtusis , calycibus transversim 

rugosis. Ha//. Helv.n°. 941. 
Caules ramosi vix pedales. 
Folia opposita •, inferiora longe petlolata , superiora brevius et inarqualiter 

5ubrotunda , 5-7-Iobata , lobis apice latioribus , tricrenatis , crenulis parce 

mucronatis j lucida pilis raris ornata. Stipulx ovato-acuts , marcescentes. 
Flores in pedunculis akernatim axiUaribus ad folium brevius peciolatum , erec- 

tis , bifloris. 
Calyx pyramidatus , foliolis qulnque aristatis ^ transversim sulcatis et veluti 

rugosis. 
Corolla calyce paulo longior : petalis integerrimis , dilute purpureis. 
Stamina ihlAmenca decem basi coalita : antherx totidem , parvce. 
Germen globosum : stylus pyramidalis : stigmata quinque. 
Fructus : capsulx ovacx, monospermx , glabrx , arista brevi terminatx. Semina 

rufescentia , ovata. 
Habitat in Europs, locis montosis et umhrosis. Q- '^* ^' Communicatum a 

D. Thouin. 
Hac species abunde distinguitur a G. Caroliniano calycibus transyersim rugosis ^ 

capsulis g/abris , ac f-oribus miaime corymbosis. 
Explic. fig. a Calyx auccus. 

390. GeRANIUM ROTUNDIFOLIUM. 1/«. (Tab. XCin. f. i. ) 

G. Caule prostrato : foliis oppositis , iiiferioribus subrocundis semiquinciuft. ^^5l . . 

partitls , superloribus subcuneatis j petalis integerflmls , calyce paiilo lou- 

gioribus. 
G. Pedunculis bifloris; petalis subintegris longitudine calycis , caule postrato, 

foliis reniformibus incisis. Lin.Sp. pi.n°. 61. Burm. Gcr.n^. 20. 
G. Folio malvcE rotundo. Bauh.pin. 3 18. Tournef. insi. 268. Vaill. Bot. Par. 

part. 1. (non vero synon. a Linnxo adduct. ) Quer et Ortega ^ Flora Hisp. 

tom. 6. /2^. 3. Lamarck , Flore Frang. 6-j^. n° . X. 
G. Viscidum caule decumbente , folils semiquinquelobis tridentatis , et quin- 

quelobatis. Uall. Helv. 941. 
G. Pedunculis bifloris , foliis subrotundis multifidis,caule procumbente. /^orr. 

ai^ 344. /z". 9- . 

Radix teres , perpendicularis , ramosa. 

Caules procumbentes , nonnihil viscosi et vlllosi , sspe prostrati , ramosi , ad 

bifurcationes rubescentes , incrassati , pedales. 
Folia opposita , petiolata , petiolis breviora : inferlora subrotunda , semiparrita 

in quinque , aliquando in septem lobos ^-jfidos , obtusos : superiora semi- 

quinque partita , limbo semicirculum mentiente , basi in cunei formam 

contracta : omnia villosa , viscosa. Stipul^e acutx , rubentes , decidu^E , 

breves. 
Flores in pedunculis alternis , axlllaribus : pedicelli partiales', fructiferi deflexo- 

erecti. 
Calyx ovatus ex quinque follolis basi coalitis , ovato-acutis , arisratis , villosis. 

StricE decem. 
Corolla campanulato-hians, calyce paulo maior, purpurascens petalorum ungui- 

bus cum striis viridibus. Glandulae quinque. 
Stamina : filamenta decem , in urceolum coalita : anthers totidem flavescentes. 
Germen parvum : stylus pyramidalis viridis : stigmata dilute purpurea. 
Reliqua ut in prxcedenti. 

Habitat passim in cultis Europ£. Q). V. V. jLoret iunio et lulio, Colitur in 
R. H. P. 

Expl.-fig. e Flos magnitudine naturali./Petalum. g- Germen auctum. E Flos 
auctus. F Fructus. 

301. Geranium robertianum. Zi«. ( Tab. LXXXVI. f. 1 . ) 

G. Foliis ternatis , pinnatis , incisis : calycibus rubris decem striatis , pilosis. 

G. Pedunculis bifloris , calycibus pilosis , decemangulatis. Lin. Sp. pl.n'^. 55, 

Burrn. Ger. 1 8. Bulllard. figura perfecta. 
G. Pedunculis bifloris , foliis quinque , trivepartitis , lobis pinnatifidis , calyci- 

bus hirsutis. Hort. Cliff. 344. ;z°. 8. 
G. Robertianum viride et riibens. Bauh. pln. 319. Tournef. inst. 268. Lamarky 

Flore Franc. 6-jt. n° . Vll. Quer et Ortega, tom. 6. n°. i. 
G. Robertianum. Dodon. pempt. 61. figurat. Lohel 657. t. 804. 
G. Foliis duplicato-pinnatis , pinnis ultimis confluentibus , calycibus stria?is ^ 

hirsutis. HaU.Helv- n° . 943. 
Caulis teres , rubescens , villosus , pedalis , et amplius. [^^^] 

FoHa opposica , peciolata , ternata , foliolis piiinatis , pinnulis obcusis , arlstula 

minima termiaatis. Stipulac breves , acuCcX , basi latx. 
Flores axillares pedunculati , pedunculis supra bifurcatis , bifloris. 
Calyx vencricoso-acutus , pilosus , profunde partirus iu quinque lacinias ovato- 

acutas , aristatas. Stnx decem more congenerum. 
Coroila hypocrateritormis, rubra vel alba , petalis apice rotundatis integerrimis ; 

unguibus tubum formantibus , basi urceoli affixis inter tot glandulas virides, 

parvas. 
Stamina : filamenta decem basi plana , latiora ac tandem in urceolum coalita : 

antherx rotidem minimx. 
Germen parvum : stylus longitudine staminum : stigmata rubra conniventia. 
Fructus : capsulx quinque in orbem circa pyramidis basim positx , monospermx, 

ovatx , insculptx , capillis duobus longis terminatx , quibus ex acu pyrami- 

dali pendent. Semina fusca , ovata. 
Habitat in Europce rupibus , ec iuxta muros vulgatissimum, q'. V. fioridum a 

mense maio usque ad octob. Colitur in R. H. P. 
Obs. Tota planta odorem hircosum spirat. 
Explicatio figura:, a Fruccas dehiscens magnitudine naturali. b Capsula aucta. 

c Radix. 

joi. Geranium palmatum. (Tab. LXXXIV. fig. i.) 

G. Caule dichotomo , internodis aphyllis longissimis : foliis radicalibus palma- 

tis , lobis pinnatis ; superioribus nastato-trilobis. 
Tota planta glaberrima , inodora. 
Ex radice crassa caulis assurgic brevissimus , qui vecuscace ec foliorum lapsu 

augecur , digicum crassus , succulencus \ ex quo cauliculi , aut, simavis, rami 

prodeunt bipedales internodis longissimis aphyllis.' 
Folia radicalia et qux in trunco repermntur sunt numerosa, subpeltato-palmata, 

quinquelobata , lobis pinnatis , pinnulis incisis , crenulisque in aristam bre- 

vissimam terminatis ; petioli foliis longiores , pedales , crassi , rubri j decli- 

nati : stipulxque sunt membranacex , rubescentes , reniformes , pollicis 

diametri. 
Folia superiora opposita , sensim brevius petiolata , subhastato-triloba : lobis 

pinnatis , acutis , medio longiore j cuius stipulx , utrimque binx , sunt bre- 

ves , ovatx , concavx. 
Flores in dichotomia et summis ramis , pedunculati ; pedunculis erectis , bi- 

floris : involucrum tetraphyllum , foliolis ovatis , brevibus. 
Calyx ovatus , profunde partitus in quinque foliola ovata , aristata. Stt ia: decem. 
CoroUa dilute cosrulea , patens , sesquipollicaris , petalis integerrimis. 
Scamina : urceolus albus germen cingens , apice partitus in decem filamenta 

purpurea , corolla breviora , in fasciculum deflexa : antherx totidem luces-' 

centes. 
Germen pentagonum : stylus pyramidalis , saturate coccineus, longus : stigmac* 

quinque , inicio conniventia , dehin separata. 
pructus :capsLiLx quinque glabrx , supra calycem patulum , staminibus decem 

exsiccatis cancellatx \ suntque ovatx , ariscaque pollicari terniinats ^ qu» [^17.1 , 

fructa maturo In spiram ,versus apicem involvitur. Semina solitana , oblongo- 

ovata , nigra , glaberrima. 
Uabitat |) . Rabui fiorldum mensibus iunio j iulio et augusto. Co- 

litur inR. H. P. 
Facillime multipUcatur tum seminibus , tum et promptius ramulo temro terr& 

infixo. 
Explicatio fig. g. FIos Integer. h Petalum. i Calycis foliolum separatum. k Germen, 

stylus , stigmata. o Fructus. s Semen. S Stipula. 

30J. Geranhjm gruinum. Lin. ( Tab. LXXXVIII. f. 1. ) 

G. Caule crasso , herbaceo , erecto , piloso : foliis radicalibus cordatis , ovatls , 

indivisls : caulinis oppositis subternatis , media longissima : floribus pentan- 

dris , saepisslme binis. 
G. Pedunculis submultlfloris , floribus pentandrls , foliis ternatls lobatls. Lin. 

Sp.pl. n". 39. 
G. Pedunculis multiflorls , calyclbus pentaphyllis y floribus pentandris , foliis 

pinnatis , acutls , sinuatis. Burm. Ger. 3 1. 
G. Pedunculls multiflorls pentandris. f/orr. ^/(^498. 
G. PeduncuIIs blfloris pentandrls , radice annua. Roy , Lugd. 352. «'. 14. 
G. Speciosum annuum , longlsslmis rostris creticum. /. Bauh. hist. 3. /7. 479. 
G. Latifolium longissima acu. Bauk. pin. 319.; Tournef. inst. 269. (^uer et 

Ortega , Flor. Hisp. n°. X. 
G. Creticum annuum hxmatodes. Loh. lcon. 66 1. 
Radlx descendens albicans , fibris aliquot. 
Caulis crassus , herbaceus , erectus , pilosus ( ut et petloli ac peduncull ) , ramo-i 

sus , ad nodos incrassatus et ruber , vix pedalls. 
Folia longe petiolata : duo priora radicalla , cordato-ovata , loete ct enata ; caullna 

opposita, subternata j horum medium longissimum , acuminatum ; duo reli- 

qua brevlora , auriculata , omniaque dentato-crenata , incisa. Stlpulse lan- 

ceolatae basi , latiores. 
. Flores axlllares et radicales , pedunculis erectis , crassls , blpartltis , blflorls 

(quando vero pedunculus multiflorus, quod numquam in mels plantis vivls 

observavi , sed dumtaxat in siccis , tunc pedunculus terminatur umbella ) : in- 

volucrum triphyllum , acutum , marcescens. 
Calyx oblongus , profundissime partltus in quinque lacinlas ovato-oblongas j 

arista terminatas : hic florldus potentissimus , dehln augetur atque fructui 

adprlmitur. Srrlae decem protuberantes. 
CoroIIa violacea,campanulato-patens, petalis integerrimis striatls , aplce ro- 

tundatls , cito deciduis : glanduls carnosac. 
Stamina : urceolus brevls germen cingens , in decem denticulos partltus , quo- 

rum alterni brevissimi , steriles : reliqui longlores : antherae quinque versa- 

tiles , parvs , fuscae , ovati. 
Germen pentagonum vlUosum : stylus pyramidaiis viridls : stlgmata qulnque 

albldo-rubentla revoluta. 
Fructus : capsulas quinque oblongse basi acutas, tomento ferruglneo hlspidiE,' 

arista tripoUicari terminatae, qux fructu maturo contorquetur in spiram more africanoriim : atquepilis albis longis iiistruitur parte aut superficie interna , 
qui erigantiir contortione aristx : seuiina oblonga solitaria , tritici granum 
magnitudine arquantia. 

Hahitacin Creca et in Africa septer2trio-:aH,atqmpassim in Hispania , pncsertim 
Catalaunia , Valentia. Q. Hahui fioriJum minse iunio ex seminihus nuper- 
rime ad^portatis ex Africa a D. Desfontaines. Coliturin R. H.P. 

Obs. I. Quamquam in herh. D. Isnardi plantam Iianc viderim uno aut altero 
pcdunculo multifioro ; quia tamen ea frcquentius ornatur pidunculis bifioris , 
quinimo e( nonnunquam unifloris j sicqui crevit in horto exc. ducis ab Infan- 
tado , eam ddineavi magnitudim naturali , qualemque observavi s^pissimc 
in dicto horto et in R. Parisiinsi. Botanicorum nullus , quod sciam , accuratan 
huciisqui dedit iconem huius plant£ j et ex diversis eorurn descriptionibus non 
unicamsed plures spicies efformarc initio reputaham ; quare hanc meam desi^- 
navi in tabula Geraniorum analytica nomine G. Macrocarpos ,frustra qu£.- 
rens Geranium gruinum j quoadusquc duissimum Isnardi herbarium 
cvolvens , innumera fragmenta reperi atque citationes auctorum veterum , qui^ 
bus suff^ultus et characteres debitos et veram plantam Botanicis ofiero, 

1 1. Hyzc species et dux, sequentes, quamquam aliquando peduncuiis ornaniur multi~ 
fioris , quia tamen frequentius observantur peduncuUs bifioris , ad calcem huius 
divisionis prodeunt , ut G. Sibirico evenit ,quod ultimum est prima divisionis 
quamquam stpe bifiorum. 

304, Geranium botrys. ( Tab. XC. f. z. ) 

G. Caule supino : foliis cordatis , oblongis , sinuato - pinnatihdis , hlrsucls : 

fructibus longis, erectis. 
G. Supinum, botrys folio j acu sursum spectante. Bocc. Mus, parte z. p. 145. 

tah, \0(). Quer et Ortiga, Flor, Hisp.vol. G. pag. \G-^,n° , XVUI. 
G. Maritimum annuum laciniatum, acu longissima. Tourn.inst. 16^, 
Tota planta piiis liirta. 
Ex eadem radice parva , fibrosa j folia prodeunt numerosa , ec caules suplni , 

spithamei , dichotomi. 
Polia radicalia longe petiolata j cordata , oblonga , sinuato-pinnatifida : caullna 

opposita , pinnulis angustioribus. Scipuls breves, scariosx. 
Flores axillares,et cerminales, pedunculis sesquipollicaribus, ereccis , biflorls. 
Calyx oblongus , profunde partitus in quinque lacinias lanceolatas , arista ter- 

minatas. Strix decem. 
CoroUa calyce maior , purpurascens. 
Stamina ac reliqua , incerca omnia in exemplari sicco , at ex analogla desumta ex 

capsularum forma erunc uc in prscedenci. 
Fruccus incra calycem auccum : acus versus ccelum erecca : capsuL-e quinque , 

monospermae , oblongse , basi acucissima: , comencosx , arisca sesquipollicati 

barbaca cerminaci , qux fruccu macuro in funem auc spiram concorquecur. 
Habitat passim in arenosis prope mare Hispanicum et Lusitanicum , atque in 

pratis JVcapoIitanis. V. S. communic. a D. de Jussieu. 

J05 Geranium maritimum. Lin. ( Tab. LXXXVIU. f. i.) G. Caule procumbente : foliis cordacis , ovatis , crenatis j incisis , scabris ; Ro- 

ribus parvis , pentandris : pedunculis raro trifloris. 
G. Pedunculis subtrifloris pentandris; foiiis cordatis , incisis , crenatis , scabris ; 

caulibus depressis. Lin. Sp.pl. n" . ^6. 
G. Pedunculis bifloris j foliis ovatis , hirsutis,crenato-incisis,obtusis ; caulibus 

procumbentibus. Roy. Lugd. 45 1. 
G. Minimum anglicum procumbens , betonicx folio. Morls, hist, 2. sect. 5. tab, 

35 » /%• 10. _ 
G. Pusillum supinum , maritimum althsas , vel betonic^ folio. Rai. hist. 1056. 

Pluk.phyt. t. ^^ . f, ^.Tournef.inst. 268. 
Caules herbacei, bifurcati ad nodos , graciles ,procumbentes , quandoque peda- 

les , villoso-scabri ut et tota planta. 
Folia parva, longissime petiolata, fere semper opposita, tuncque foliorum aliud 

brevius petiolatum , cordata , subovata , crenato-incija , hirsuta, StipuLx sca- 

riosiE , subovato-acutc^e. 
Flores axillares j pedunculati; pedunculis petiolo nunc brevioribus , nunc lon- 

gioribus , biflorisj raro trifloris : involucrum breve tetraphyllum : pedicelli 

capillares. 
Calyx parvus , profundissime partitus in quinque lacinias oblongiusculas , arista 

brevi terminatas. 
CoroILx petala integra ( sspe deficiunt , dixit Linn,, ) 
Stamina : urceolus germen cingens in decem denres terminatus , alternis longio- 

ribus antheriferis : antherx quinque parvje. 
Fructus ; capsuLx quinque , subtomentosx , basi acutae ; parte vero superiore ter- 

minatK arista vix trium linearum , angusta , acutissima , qua: in spiram con- 

torquetur. 
Habitat in AngHd et Gallo^BelgiA maritimis, V. S. Communicatum a D, de 

Jussieu. 
Obs. Hdc species diversa est ab illa cjuam Burmanus dixit G. maritimum ^qu^' 

que in hoc opere reperitur nomine G. littbrei. 

§. III. Pedunculi multiflori. 

A. FoUa subintegra aut lobata, 

i,o6. Geranium crassifolium. Boccon. ( Tab. XC. fig. i . ) 

G. Caule humifuso : foliis cordatis , subrotundis , rugosis , crassis : floribus 

umbellatis parvis. 
G. Malacoides supinum lato, rotundo, crasso, rugoso ,~integro folio , acu 

brevissima carinense. Bocc, Mus. parte 2..pag. 109. t. k^. Toiirn. 2^8, 
Caules prostrati , semipedales. 
Folia radicalia numerosa , stipulis ovato-acutis distincra , longe petiolata , cor- 

data , subrotunda , crassa , rugosa , indivisa. 
Flores rosei , parvi , umbellaci in scapis radicalibus et axillaribus : umbellis 

paucifloris. 
Fructus acu brevissima terminatus. 

Hh Hahltau In SicHia circa. montosa Carinensia. NuUibi lianc plantam vidi nist 
figuratam ei dcscriptam ab auctore supra citaio , qui dixit folia esse magna. 
et rugosa. 

307 Geranium malacoides. 2.i/7. (Tab. XCI. fig. i.) 

G. Caiile herbaceo : foliis oppositis , cordatis , subovatis , lobatis , crenatis : 

floribus umbellatis parvis. 
G. Pedunculis multifloris : floribus pentandris : foliis cordatis , sublobatis. Lin. 

Sp. pl. n°. 3 5. Hort. Cliff. n". 1 i , ubi dicitur foliis laciniatis. Burm. Ger. 

72°. 54. 

G. Folio althara:. Morison t. i y fig' 5. (notatay.) mala. Pauh.pin. 3 iS. Tourn. 

inst. zi5S. Lamarck , Flore Franc. 6-ji. n^. XXIX. Quer et Ortega , Flor. 

Hisp. tom. 6. n", IX. 
G. Malacoides. Lobel 66i. t. 808. 

Caules herbacei , villosi , ut et tota planta , pedales , ramosi. 
Folia radicalia humerosa , in orbem prostrata,magna, longissimepetiolata :cau- 

lina multo minora, opposita petiolo altero breviore : atque omnia cordara , 

oblongiuscula , lobata , crenata : stipula; urrimque binx , basi lata: , apice 

acuts , transparentes , marcescentes. 
Flores umbellati : peduncuUis communis alternatim axillarls, soHtarius j petiolo 

longior : involucrum breve , multihdum , marcescens. 
Calyx parvus , globosus , profundissime partitus in quinque lacinias , concavas , 

ovatas , aristatas. Srris decem. 
CoroUa coerulea , calyce paulo maior , petalis ovatis , integerrimis , unguibus 

angustis : glanduLr quinque. 
Stamina : urceolus germen cmgens , in decem filamenta coerulea terminatus, 

incrassata; alterna paulo breviora sterilia : anthera: quinque subovatx. 
Germen parvum , pentagonum : stylus simplex : stigmata quinque in stellam 

aperta. 
Fructus : capsulx quinque , nigricanres , basi acutissimae , arista pollicari ter- 

minarx , qux fructu maturo in funem aut spiram contorquerur. Semma so- 

litaria, parva , subovata. 
Habitatin Hispania, GaUia meridionali , Canariensibus insulis. Q. Floret men- 

sibus iunio et iulio. V. V. Colitur in R. H. P. 
Obs. Hc^c species variat foids obtusis et acutis , turn etiam ( superioribus pr£ser- 

tim ) dentatis, qualesvidco in exemplaribus Cananensibus. 
Explicatio figurx. a CoroIIa aucta cum sraminibus. c Calyx. b Idem magnitu- 

dine naturali. d Genitalia aucta. e Stamina duo , alterum fertile , sterile 

alterum. 

508 Geranium HEL10TR.0P101DES (Tab. CXIII. f. I. ) 

G. Caule fruticoi.o minimo : foliis oppositis incanis , subrotundo-ovatis , cre- 

nato-dentatis : pedunculis umbelliferis atque aristis longissimis. 
Radix unica descendens , sublignosa. 
Caulis fruticosus , vix pollicaris. . ■ . . . r^^^l ... 

Folia opposita , peciolis paulo breviora , vix pollicaria , subrotundo - ovata , 
crenato-dentata , villis candidissimis cooperta. Scipulie lanceolato-subuIatjE. 

Flores umbellati : pedunculuscommunis, ^-^pollicaris , axillaris : involucruir 
polyphyllum , foliolis acutissimis : rady subquatuor semipollicares. 

Calyx pentagonus , basi acutus , laciniis ovatis , aristatis, 

Fructus : capsuL^: quinque tomentoso - rufescentes : arista tripollicaris , pilis 
innumeris rufis ut in G. glaucophyllo. 

Habitat in. Africa. Ip ? V. S. Communicatum a D. Paulo Uaefi. 

309 Geranium glaucophyllum. Lin. (Tab. XCII, f 2.) 

G. Caule herbaceo : foliis ovatis , serrato-cfenatis , carnosis : floribus umbella- 

tis : rostris longissimis , coma aurea nitentibus. 
G. Pedunculis multifloris , floribus pentandris ; foliis ovatis j serratis , incanis , 

lineatis. Lin. Sp. pl. n^. 37. 
G. Calycibus monophyllis , foliis cordato-ovatis , crenatis , petiolo brevioribus : 

caule herbaceo. Burm. Ger.n^. 56, 
G. iEgypticum glaucophyllum , rostris longissimis plumosis. Dill. Hort. Eldu 

t. 1 14. /. 150. 
G. Memphicicum althxae folio glauco. D. Lippi apud herb. Isnard, 
Radix teres , oblonga , parum fibrosa , intus alba , edulis. 
Caulis herbaceus , teres , ramosus. 
Folia glauca , carnosa, opposita, ovata , crenato-dentata , dentibus aliquando 

magnis. Stipulx breves , acuminatx. 
Flores umbellati : pedunculus communis axillaris , foliis longior : involucrum 

brevissimum , quinquefidam : radii subqulnque vix pollicares. 
Calyx ovato-oblongus , profunde' partitus in quinque foliola carinata , aristata. 

Strix decem. 
CoroIIa campanulata , cito decidens , purpurea , petalis subovatis , ad ungues 

striae saturatiores : glandulx quinque. 
Stamina : urceolus albicans , in decem filamenta partitus , alternis brevioribus , 

sterilibus. Anther^e quinque rubescentes. 
Germen pentagonum : stylus pyramidalis : stigmata fusca. 
Fructus : capsulx quinque monospermE , subcomencoSc^e , basi acurx , apice 

vero terminatx arista tripollicari angustissima , coma splendente nume- 

rosa ornata. 
Habitat in ^gypto prope Memphim. Habui fioridum iunlo et iuUo. Col. iti 

R.H.P.Q. 
Expl. fig. d Petalum. e Capsula cum arista. / Semen. R Radicis portio. 

310 Geranium chium. Lin. ( Tab. XCII. f. i .) 

G. Caule herbaceo erecto : foliis oppositis cordatis incisis : superloribus rriloba- 

tis , lobis pinnatifidis. 
G. Pedunculis multifloris , floribus pentandris •, foliis cordatis incisis : superio- 

ribus lyrato-pinnatifidis. Zi72. Sp.pl. /2'^. 34^ 
G. Pedunculis multifloris ; calycibus pentaphyllis ; foliis cordato - incisis , su- 

perioribus mulcifidis, Burm. Cer, n^, 57, 

Hhij G. Vernum , Chium , folio caryophyllata;. Tournef. cor. lo. 

Cotyledones cordati emarginati. 

Caules herbacei , glaberrimi , articulis aut nodis distincti , ramosi , pedales. 

Folia opposita , petiolis subxqualia , cordata : inferiora lobato-incisa , crenata : 

superiora profundius lobata , lobis pinnatifidis , Isce viridia. Stipulx breves, 

basi latiores. 
Flores umbellaci. Pedunculus communis , axillaris, petiolo longior : involucruni 

subsexfidum : radii sxpe sex , semiunciales. 
Calyx ovarus , laciniis profundissimis , striacis , ovato-concavis , aristatis. 
CoroIIa patens , dilute coerulea , cito decidens , pecalis ovatis. Glandulx 

quinque. 
Stamina : urceolus albus , decemdentatus \ dentibus quinque alternatim obtusis , 
'f>" sterilibus : reliquis antheriferis : antherx purpurascentes. 
Germen minimum , pentagonum : stylus pyramidalis : stigmata dilute rubra , 

revoluca. 
Fructus : capsul^rquinque monospermxj subtomentosx , basi acuta: : arista ses- 

quipollicaris. Semina oblongiuscula. 
Habiiat in Chio. Q- Habui flondum mensibus iunio et iulio. Colitur in R. U. P. 
Explic. fig, a Cocyledones. b Petalum. 

31 I GeRANIUM IITTOREUM. 

Geranium ( maritimum) , calycibus monophyllis , foliis cordato-ovatis y subtri- 
lobis , crenatis , caule nullo. Burm. Ger. n" . 60. 

G. Monomoiapense malvx folio laciniato , inodorum , maritimum , procum- 
bens , non descriptum. Herb. OUenl. 

G. Maritimum procumbens , malvx folio laciniaro , inodorum. Cod. ms. 
Oldenl. 

tL. G. Monomotapense maritimum foliis sinuatis ec crenacis , rugosis , flo- 
ribus ex dilute rubro in violaceum vergentibus. Herb. Oldenl. 

j6. G. Humile malvx folio subrotundo , crenato , flosculis purpureis. Herb. 
Oldenl. 

Planca acaulos , annua. Radix tenuis , lignoso-fibrosa, descendens.' 

Folia circa radicem expansa , proscrata , longe petiolata , cordato-ovata , in 
prima subtriloba \ lacinia media maxima , crenaca , pallida , rugosa. 

a. Folia profundius dissecca, foliola pinnaco-incisa, crassa , glauca. 

;6. Folia longius periolata , sinuosa , subrotundo-cordata , crenaca , glabra , vix 
lobaca. Caules in binis prioribus nulli , in rercia cenuissimi , breves , filifor- 
mes. Scapus in prima er in secunda peciolis brevior , ex radice ", in cercia lon- 
gior , qui et ex radicis summa , et cauliculi media parte. Flores tres vel qua- 
tuor , in secunda sex, singuloinsidenc pedunculo , quorum corollx pusillx, 
purpurex 5 calyces monophylli j roscra brevia , tenuia. 

Planta mihi ignota ; qux, prxcedunt ex Burmanl opere iranscripsi, 

5J2 Geranium arduinum. Lin. 

G. Pedunculis mulrifloris ; floribus pentandris j foliis cordatis , qulnquelobis , 
scapis radicalibus. Lin. Sp. pl. n". 38. Folia cordata , qulnquelobata , crenata , obtusa , subtus scabra. Scapi radicales j 

caules nulli. 
Habitat ad Caput Bonne Spel. ip. Ex Linnceo. 

315. Geraniumincarnatum. Lin. Jw/7. (Tab. XCI. f. 1.) 

G. Poiiis incisis , subquinquelobatis , punctatis , parvis ; petiolis longissimis ; 

pedunculis trifloris. 
G. Pedunculis bifloris ^ foliis tripartitis , trifidis , glabris j petalis integris j aril- 

lis glabris. Lin. supp. 306'. 
Caulis duriusculus , vix pedalis , gracilis, glaber. 
Folia alterna , longissime petiolata , parva , subquinque lobata , dentata , utrim- 

que punctata. Scipulce lanceolats , acutissim.x. 
Flores umbellati : pedunculus communis solitarius , oppositifolius , sesquipolli- 

caris usque ad involucrum, hocque ex quinque setulis compositum j radii 

tres , capillares , sesquipolllcares , uniflori. 
Calyx pblongus , profundissime partitus in quinque lacinlas , lanceolatas , 

acutas. 
CoroIIa incarnata , petalis squalibus , ovato-oblongis , integerrimis. 
Stamina : urceolus brevis germen cingens , in decem filamenta brevia partitus , 

alterna breviora, sterilia. Ancherae quinque ovars. 
Germen minimum , pentagonum. Stylus corolla brevior : stigmata quinque. 
Fructus deerat in exemplari : at certo certius erunt capsuls quinque basi acut^, 

arista tortili , barbata , terminat^e. 
Habitat ad Caput Bomz Spei in Hottentos Hollands Kloof. Floret mense decem- 

bri. V. S. communicatum aD . Thumherg. 
Explicatio figurje. / FIos integer. g Petalum. h Staminum urceolus sectus. k Ger- 

men , stylus , stigmata. 

314. Geranium TRiFOLiuM. ( Tab. XCVII. f. 3. ) 

G. Caule herbaceo , crasso , ramoso : foliis radicalibus ternatis , lobatis; cau- 

linis oppositis , simplicibus lobatis : petalis venosis , superioribus maculatis. 
Caulis teres j articulatus , ramosus , pilis brevibus obsitus , sesquipedalis. 
Folia radicalia numerosa, longe petiolata, petiolis crassis, erectis , subtus obtusis, 

desuper plano canaliculatis , qui versus apicem in tres dividuntur, totidem 

foliola sustinentes , medio maiori : hsc sunt cordata , quinque vel septem 

lobata , nonnihil cucullata, crenata, villosa : caulina opposita simplicia, petio- 

Jis breviora. Stipulae scarioss , ovatae, marcescentes , utrimque bin£e. 
Flores umbellati , axillares ( at radicales , quum planta est iunior ) •, pedunculus 

communis, folio longior :invoIucrum multifidum scariosum : radii subseptem 

initio erecti , fructiferi recurvato-erecti. 
Calyx ovatus , ex quinque foliolis ovatis , submuticis. 
CoroIIa calyce dupla , albicans , patens ; petalorum duo superiora paulo latiora 

atque prope unguem maculata: maculis efformatis ex punctis cinereo-rubris ; 

inferioribus tribus immaculatis , omnibus tamen rotundatis atque venis pur- 

pureis variegatis. Glandulas quinque violaceo-rubras. Staminum urceolus alblcans , decemparcicas filamentis alternatim brevioribus 
sterilibus. Anther.r rubescentes. 

Germen parvum pentagonum : stylus simplex : stigmata quinqae conniventia. 

Frucrus : capsulx quinque basi dcutissim.x , villos.x , monospermx , arisca poUi- 
cari barbata in funem torcili terminatiE. 

Hahitat in Africa scptintrlonali , unde adsportavit semina D. Dcsfontaines- 
V. V. in ti. H. P. Florct a minse aprili usque adseptemb, Ip ? 

Obs. QuumplantaTTi hanc delineavi mense octobri anni prcximi eiapsi,foUa ge- 
rebat radi:al:a atque scapos Jloridos , caule vero destituebaiur ; qua de causa 
acaulem credidi: hac vero istate caulem protulit crassum, ramosum. De his 
itaque lectorem volo monitum ,cui Jiguram trado qudt, p'..:n!am infantem, ut ita 
dicam , sistit ; aduUionm etprovectam dabit alius de Botanica iam multis titu- 
lis benemeritus. 

Explic. fig. a Flos expansus magnitudine naturali. b. Urceolus cum filamentis 
et antlieris. c Filamentum auctum. F Fruccus. 

B, Folia pinnata. 

3 1 5 Geranium petr^um. Gouan. ( Tab. XCVI. f. i. ) 

G. Subacaule : foliis oppositis , numerosis , bipinnatis : scapis axillanbus mul- 

tifloris. 
G. Petrxum pedunculis multifloris , floribus pentandris , foliis bipinnatis , fo- 

liolis incisis , scapis radicalibus. Gouan. illust. 45 . t. i\.f. i . 
G. Petrxum cicutx folio, radice crassa. Tournef. inst, i6^, Magnol, Monsp, 109. 

fi-gura parum correcta : pessimam dixit Gouanus. 
G. Fcetidum. Park. thcat. 709. Lobel illust. 134. Lamarck, Flore Frang. 

rr. XXXI F, 
Radix crassa, in cuius summitate exerta f qu£ vix pollicaris est et pro caule 

brevissimo sumi potest )bi-aut trihda folia prodeunt numerosissima , imbri- 

catim opposita , longe petiolata , petiolis villosis , bipinnata , pinnulis sxpe- 

sxpius oppositis , foliolis incisis. Stipulx breves , basi latx , apice acu- 

minatx. 
Flores umbellati : scapiaxillares et velutiradicales , folio longiores : involucrum 

monophyllum profunde 5-fiparticum , laciniis acucis , villosis. Radii vLx pol- 

licares , subquinque. 
Calyx ex quinque foliolis ovatis , concavis , acuminatis, pacentissimis. 
Corolla campanulato-patens : petalis subrotundis , dilute violaceis , striis satu- 

ratioribus : glandulx quinque virides. 
Stamina : urceolus viridis in decem filamenta partitus , quorum quinque al- 

terna breviora sterilia. Antherx ovatx , sulcatx , rubentes , versaciler. 
Germen pentagonum : stylus pyramidalis : stigmata quinque. 
Fructus : capsulx quinque monospermx, basi acutissimx , villosx, apicevero 

tecminarx arista in funem tortili. 
Habitat in GAUameridionali ad radicem montis Sancti-Lupi. ^,Floret a mcnse 

maio usque ad oct, Col, in R, H. P, Obs. I. Lobellus dixlt radlccm huius plantA esse valde fcztidam , ex qua non- 
numquam cauliculi prodeunt , quod cum Magnolu icone convenire videtur. 

1 1. Differthac planta a sequenti : i°.f(Ztore radicis ; i.° .foliis nec cancscentibus 
neque grate okntibus ; 2,''' . peduncuUs quinquejloris. 

Explic. fig. a Genitalia. b Urceolus seccus. 

jkJ. Geranium rupestre. Pottrrf/. (Tab. CX. f. ?.) 

G. Radice crassa lignosa : foliis bipinnatis , desuper tomento - canescentibus , 

inodoris 5 scapis bi-trifloris. 
G. Hispanicum magna radice, cicuts folio crassiori. Tournef. inst. i6c). Schol. 

Bot. 
Radix lignosa , crassa , nigricans , brachiata. 
Folia longe petiolata , radicalia , inodora , bipinnata \ pinnulis principalibus 

alternis , foliolis ovato-ianceolatis minimis , pagina superiori canis. Stipulx 

ad basim petioli bifurcatx. 
Flores in scapis radicalibus , spithameis , bi-trifloris (plerumque bi-floris ) :in- 

volucrum ex quinque setulis. 
Calyx ovatus , profundissime partitus in quinque lacinias latiusculas , aristatas : 

strix decem. 
CoroHa patens , petalis dilute purpureis, lineis saturatioribus. 
Reliqua ut in prscedenti , cui amne. 
Habitat inter saxa montis Serrati prope Barcinonem in Hispania. J). Floret 

mense iulio. K- siccum communicatum a D. Broussonet. 
Obs. In herb. D, de Jussieu exstat cxemplar valde villosum. 

317 Geranium romanum. Linn. ( Tab. XCIV. f. 2. ) 

G. Acaule : foliis bipinnatis , hirsutis : scapis radicalibus multifloris. 

G. Pedunculis multiflotis , floribus pentandris , foliis pinnatis incisis , scapis 

radicalibus. Lin. Sp. pl. /2". 41. 
G. Pedunculis multifloris , calycibus pentaphyllis , floribus pencandris , foliis 

pinnato-incisis , foliolis acutis , rugosis , caule nullo. Burm. Ger. /2°. 30. 
G. Myrrhinum tenuifolium , amplo flore purpureo. Bar. ic. 1 245. Obs. 568. 
Caulis nullus. 
Folia radicalia, numerosa , inferne nuda , dehin bipinnata cum impari , pinnulis 

subovato-acuminatis , foliolis acutis, hirsutis , utet tota planta. Stipuls fo- 

liorum radicibus immixtce , ovato-acuminats. 
•Flores umbellati in scapis radicalibus semipedalibus et ultra : involucrum poly- 

phyllum apicibus acutis : radii subsex , semipollicares. 
Calyx pentaphyllus , foliolis concavis,ovatis', aristatis. Strice decem. 
Corolla purpurascens , calyce triplo longior , petalis immaculatis, apice ro- 

tundatis. 
Reliqua ut in prscedenti. 

Habitat in Romce plateis. Tp. F. S. dpud D. de Lamarck. 
Obs. Gerania Romanum , cicutarium , chcerophyllum , et moschatum ,valde affinia. 

sunt : vsrumtamen distinguuntur in eo quod B.omanum sit acaulc ; cicutarium caulescens , at caulibus prostratis ; chirophyllum caulescens ', erectus , /oiia 
cotyledonia habens trdoba ; et moschatum horum maximum , moschum redo- 
lens , atque coiyUdonihus pinnatifidis. 

318 Geranium cicutarium. Lin. (Tab. XCIII. fig. 1.) 

G. Caule ramoso , prostrato ; foliis pinnatis \ pinnulis subovatis. 

G. Pedunculis multifloris \ floribus pentandris ; foliis pinnatis , incisis j obtusis j 

cau!e ramoso. Lm. Sp. pl. n°. ^i. Hort. Cliff. 344. /2*. 10. (ubidixic foliis 

duplicaco pmnacis. ) 
G. Pedunculis multifloris , calycibus pentaphyllis , floribus pentandris , foliis 

pinnatis , incisis j obtusis. Burm. Ger. /z°. 3 j. 
G Cicutx folium minus ec supinum. Bauh. pin. 319. Tournef. insi. i6-^). La- 
\ marck , Flore Franc. n° . XXXIIL. Quer ec Ortega, Flor. Hisp.tomo VI. 

n°. 7. et 8. 
G. Supinum. Dod. pempt. 6 ^. 
Radix ramosa albicans. 

Caules omnino proscrati , ramosi , pilis aliquot. 
Folia radicalia numerosa , prostrata ,glabriuscula , initio nuda , debin pinnata ," 

pinnulis raro oppositis , subsessilibus , ovato-lanceolatis , incisis : caulina op- 

posita. Stipulx ovatx , scariosa;. 
Flores umbellati in pedunculis radicalibus et axillaribus , folio longioribus : 

involucrum monophyllum , subquinquefidum. 
Calyx ovatus , pilosus , profundissime partitus , in quinque foliola oblonga , 

aristata. Stria; decem. 
Corolla dilute purpurea j petaiis vix calyce longioribus, integerrimis , ad quo- 

rum ungues strix tres saturatiores. GlanduKx quinque. 
Stamina : urceolus decemhdus , filamentis purpureis , alternis brevioribus , ste- 

rilibus. Anthera: quinque ovats , violaceae. 
Reliqua ut in prxcedentibus : at stigmata albicantia. 
Habitat in Europa: steriUbus. Tp. Floret a mense maio usque ad octob. V. V. pas- 

sim. Colitur in R. H. P. 
Obs. Hitc species cultura mirum in modum crescit : foUa enim habui sesquipeda- 

lia ; at caules sunt Uli semperprostrati. 
Explic. fig. a Genitalia. b Calyx. c Corolla , omnia aucta. Z> Fructus magnituw 

dine naturali. 

319 Geranium ch^rophyllum. (Tab. XCV. fig. i.) 

G. Caule erecto -decumbente : foliis oppositis , pinnatis , incisis J pedunculis 

elongatis multifloris : cotyledonibus trilobis. 
G. Robertianum. Riv. pen. t, \\i. 
G. Cicutx folio erectum Romanum. Boccon. Mus. parte i.p. ^^.f. 82. Tourn. 

ins. z6c). 
G. Caule procumbente , petiolis multifloris , foliis duplicato-pinnatis , pinnis 

acute incisis. Hal/. Helv. 944. 
G. Foetidum. Isnard. herb. 
Gotyledones cordati , oblongi , trilobi , obtusi. ^^7] 
Caulis «recto-decumbens , herbaceus , ramosus, pubescens , genicnris vaUe Iii- 

crassatis, 
Folia opposita , longisslme petiolata , bipinnata, pinnulisacutis. Stipulx ovato- 

acuminat.-c , marcescentes. 
Flores umbellati ; pedunculus communis axillaris , solitarlus , erectus , longis- 

simus : involucrum pellicula septemfida , laciniis acutis , revolutis. Radii 

subsex , poIlicares,initioerectij fructiferi declinati , fructibus erectis. 
Calyx profunde partitus in quinque foliola oblongo-ovata, cuspide setosa ter- 

mihata , ha'cque pilis duobus , sxpe deciduis. Strix decem, 
Corolla calyce paulo maior , dilute cosraleaj petalis orbiculatis , integerrirais : 

glandula; fuscx. 
Reliqua ut in prxcedenti : aristc-E capsularum sesquipollicares , barbatce. 
Habitat in agris prope Parisios. Habui floridum per inte^rum fere annum. Q. 

Fructumperagic diebus fere quindecim. 
Obs. C/. Linnaus hanc speciem cum pracedenti coniunxit, Aptius hoc nomen 

reputo quam illud scilicet Ger. trilobum , quod in tabula analytica reperitur 

ad calccm tertice dissertationis, 
Explicatio fig. A Cotyledones. a Calyx. b Petalum. c Urceolus cum staminibus. 

d Capsula cum arista. e Semen. / Umbella fructifera , fructusque dehis- 
cens. 

310 GeRANIUM MbSCHATUM. ii/z. ( Tab. XCIV. f. I. ) 

G. Caule procumbente : foliis pinnatis , pinnulis ovatis incisis ", cotyiedonibus 

pinnatifidis : floribus umbellatis. 
G. Pedunculis multifloris : floribus pentandris : foliis pinnatis , incisis ; coty- 

ledonibus pinnatifidis. Lin. Sp. pl.n°. 33. Burm. Ger. n°.xi). 
G, CicutsE folio moschatum. Bauh. ptn. 319. Tournef. insc. z6S. Quer ec Or- 

tega y FLor. Hisp. tomo 6. n°. IV, 
G. Moschatum. Riv.penc. irreg. tab. \ \ z. lacq. hort. ^ 5 5. 
Myrrhina Plinii , rostrum ciconise , seu ,acus moschata officinarum et pasto- 

lis. Lob. Ic.p. 6^^. 
G. Petiolis multifloris , caule diffuso , foliis ovatis pinnatifidis. Hal/. Helv. 

Geranias rud^ricola pentandra , corollis calyce vix maioribus , foliis pinnatis , 

pinnulis inciso-crenatis. Commers. herb. Bonariense. 
G. Pimpineloides, Comm. ibid. 
Caules striati , procumbentes , pubescentes ut ec tota planta , pedales ec 

ultra. 
Folia opposita , alterum altero longius , petiolata , pinnata ; pinnulis alternis , 

ovatis , inciso - crenatis , 5. <?. 7. utrimque praeter imparem terminalem 

SEepius tripartitam, StipuIiE ad basim petiolorum subamplexicaules , membra- 

naceje , emarcidae. 
Hores axillares ad petiolum breviorem , in pedunculis longissimis , umbelli- 

feris, Involucrum breve , mukifidum , scariosum : radii subdecem , polli- 

cares. 
Calyx pentaphyllus , foliolis concavis , ovatis, aristatis,patentibus. 

li Corolla piirpurascens » petalis apice roEuudatis , vix calyce longioribus. 
Scamina : urceolus gcrmeii clngens, decemdentatus j denticulis alcernis brevio- 

ribus , steriUbns. Anthera: quinque. 
Germen , scylus , stigmata , ut in prarcedentibus. 
Fructus : capsulje quinque tomentos.^ , basi acutisslmx , apice rermlnats arista- 

sesquipoUicari in funem tortili. Semina solitaria oblongiuscula. 
Hahhat in Helvetia ^ Sihiria , Carniola , Buenos-yiyres , Perti , et ad Cap. Bonm 

Spei. Q. V. S. Communicatum a DD.. Thouin ec Dombey. Floret augustcy 

et sept. in America meridionali. 
Obs. I. Huius speciei cotyledones sunt pinnatifiJi , testihus Linnso , Burmano ,. 

et lacquino , qui sic etiam depinxit tahuLi supra citata. 

I I. Commersonii accurata descriptio quam de plania bonariensi dedit in manu- 
scriptis , omnino convenit cum hac mea : exemplaria tamen ab ipso desiccata , 
quce vidi, foiiis instruuntur pedem et amplius longis , atque pinnulis polLi- 
carihus. 

III. Haller dixit loco supra citato huiusmodi specicm staminihus ornari decem ,. 
quod , nisi alterna castrata fuerint , observationi contrarium est. Numquam enim 
Geranium vidi , cuifores fuerint regiilares ac peduncuii muitiflori ^ quod non. 
item pentandrum obscrvaverim, 

321 Geranium LAcrNiATUM. ( Tab. CXIII. f. 5.) 

Q. Caule herbaceo : foliis oppositis profundissime trihdis , laciniis pinnacis » 

linearibus : pedunculis elongatis umbelliferis , acu longissima. 
Caulis herbaceus , sulcatus , ramosus , plusquam pedalis. 
Folia opposita , petiolis longiora , iisque ad petiolum fere partita in tres laci- 

nias pinnatas , piimulis iinearibus cum acumine. Stipulx scarios.-e , larius- 

cuhr. ■ 
Flonmi pedunculus communis alternando axillaris , tolio longior. Involncruni 

scariosiun multifidum : radii sex aut plures , semipollicares. 
Calyx ovatus ex quinque foliolis ovatis , aristatis : strix decem. 
CoroIIa calyce paulo maior aibido-ccerulea , petalis xqualibus. ( Glandulas obser- 

vare non potui in sicco , at quinque fuisse nullus dubito. ) 
Fructus icapsulx quinque acutae , rufescentes. Arista bipollicaris ia funem tor- 

tilis. 
Habitat .... F". S. Communicatum a D^ de Jussieu.. 

32Z. Gf.ranium ciconium. Zz«.{ Tab. XCV. f. 2.) 

G. Caule herbaceo reclinato : foliis pinnatis , pinnulis incisis : petalis duobus. 

superioribus lacioribus. 
G. Pedunculis multifloris , floribus penrandris , foliis pimiatis , pinuatifidis „ 

obcusis. Lin.sp.pi. n'^. 40. Am&n. acad. 4./'. t%i.Burm.Ger.n°. 28. lacq. A» 

r. 1 8 . vol. i . 
G. Cicucxfolio aculongissima. Bauht. pin. 319. Tournef. inst. 26S. Lamarck ^ 

Fcore Franq. 671. n" . 34. Quer ec Ort. Fior. Hisp. to. 6. «''. 6. 
G. Chrysanthemi Cretici folio Neapolicanum. Bocc.part. 2^p. ^}.fS 5,,. _ [iip.I 

G. PetioHs multlflorls, foliis plnnacis, pinnls latescencibus , dencatis, alceniea 

maximis. Hall. Helv. n^. <)/\G. 
G. Apulum coriandrifolium. Co/. ec/^/zr. i.p.\^(o. ' 

Caulis reclinatus , rubescens , hirtus ut et pedunculi et petioli. 
Folia radicalia numerosa, in circulum glomerata, longissime petiolata , petiolls 

initioprostraDis,dehin ereccis , pinnata , pinnulis dentatis ,alcerne maximis : 

caulina opposica mulco breviora. Scipuls ucrimque bins , acucs , basi la-. 

tiores. 
Flores umbellati ; pedunculis plurimis radicalibus , acque alrernatim axilla- 

ribus. Involucrum subquinquefidum , marcescens. Radii 5-7. vix polli- 

cares. 
Calyx pentaphyllus , foliolis ovato-oblongis , stibcarinatis, arista tereti termina- 

tis. Scris decem. 
CoroIIa pacens , diluce cocrulea , petalis tribus inferioribus oblongo-ovacis , su- 

perioribus apice multo latioribus , nonnihil saspe emarginatis. 
Semina solicaria , auc bina. 
Reliqua uc in G. Gruino. 
Habiiat in Gallia , Italia, Hispanla. Habuifioridutn augusto et septembri. O- Co~ 

litur in R, H. P. 
Nota. In figura desunt foUa radicalia propter magnitudinem ^ pedem sipe supe~ 

rantia. 

323. Geranium alpinum. Burm. ( Tab. XCVI. f. i. ) 

G. Gaule herbaceo rubescente : foliis bipinnacis : floribus umbellacis, rubescen- 

tibus, rugosis. 
G. Alpinum coriandrifolio , longius radicatum , flore purpureo maiori. Mi- 

chel Hort. Flor.p. 41 . n'^. 24. Isnard kerb. 
G. Pedunculis multifloris , calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pin- 

natis , foliolis incisis et crenatis , radice tuberosa. Burm. Ger. n°. 31. 
Caulis rubescens j glaber , pedalis , annuus. 
Folia radicalia numerosa , erecta , magna , longissime petiolata , bipinnata , fo- 

liolis acutis : caulina opposita petiolis breviora. Stipulx oblongae , acuta; , mar- 

cescences. 
Flores um.bellati 5 pedunculus communis axillaris , ereccus , foliis longior : invo- 

lucrum profunde quinquefidum , laciniis acucis , marcescencibus : radii sspe 

quinque , pollicares. 
Calyx profunde parcicus in quinque foliola ovaco oblonga , ariscata. 
CoroIIa rubescens , pacens , pecalis ovacis ^ rugosis : glanduls quinque. 
Stamina : urceolusgermen cingens decemdencacus ; dencibus alcernis subovatis, 

brevibus, scerilibus ; reliquis longioribus. Anchers ovatx , parvjc. 
Germen pentagonum villosum : stylus pyramidalis : stigmata incarnata, recurva. 
Fruccus : capsuLne quinque monospermae, ucrimque acutx, tomenroso-rufescentesi 

Arista sesquipollicaris. . 
Habitat in Alpibus. Tp. Habuifioridum a mense maio usque ad aug. Colitur in 

R. H.P. li S E C T I O I I. 

^COROIL^ IRREGULARES, CUNICULUS PEK. PEDUNCULUM EXCURRENS». 

§. I. Foiia :;onato-maculata^ 

^24. Geranium zonale. Lln. ( Tab. XCVIII. f. i.) 

G. Caule fruticoso : foliis orbiculatis , crenatis, obtuse-lobatls, zona nigricante ^ 

floribus umbellaris 
G. Calycibus monophyllis , foliis cordato-orbiculatis , incisis , zona iiotatisi 

caule fruticoso. Lin.sp.pl. n^. 4. Burm. Ger. n^\ 45. 
G. Africanum arborescens , alchemilla: hirsutofolio , floribus rubicundis.CoOT/TT-.. 

pral. 5 1 . r. i . 
G. Foliisrenifornubus , obtuse dentatis, nigrum circulum inscriptis. Hi.il/^ Gotu 

144- . 
Caulis fruticosus, haud lignosus , ramosus , tripedalis. 
FoUa alterna , cordata, subreniformia, quinquelobata , crenato-dentata , petio- 

lis subvillosis. Stipulx subovat.r, ciliatx, marcescentes. 
Flores umbellati : pedunculus communis oppositifolius , longus : involucrurn 

profunde multilidum, laciniis subovatis , scariosis iradii sanguinei , villosi^ 

sesquipollicares. 
Calyx profunde partitus in quinque lacinias apice aaitissimas , reflexas. 
Corolla rubra , autviolaceo-variegata, papilionacea, petalis duobus superioribiis 

erecto-reflexis , emarginatis j reliquis patentibus iutegris. Cuniculus excurrif 

per totum fere pedunculuin partialem. 
Stamina : urceolusalbus in decem filamenta terminatus , quorum septem anthe- 

rifera : antherx angustx , lutescentes. 
Germenpentagonum hirsutum : stylus pyramidalis :stigmata rubra. 
Fructus : capsula' quinque monosperma: , basi acutissimx : arista pollicaris , bar- 

bata , in spiram torrilis. 
Uabhat a-d Cnput B. Spel. J) . Hahuijlorldum a mcnsc iunio usque ad noy. Colitur 

in R.H.P. 
Dbs. Varietatem iolui jlorihus carneis, maculisque albicantibus,. qiiam descripsic 

Burmanus loco cltato. 
ExpHcatio fig. d Fructus delriscens. e Semen./Idem auctum. ut cotyledonum 

situs et figura appareat. 

3zy. Geranium marginatum. 

G. Caule frutescente : foliis rotundato-lobatis, Ilmbo albo marginatis, vetustate 

scariosis : floribus umbellatis rubicundis. 
G. Africanum atborescens alchemillx tolio, floribus rubicimdis, foliorura UinbD 

albicaiite. Lsnard herb. [i3r] 

Planta prascedenti similis, at humilior. 

Caulis frutescens , ramosissimus , subvillosus , sesquipedalis. 

Folia alterna , petiolis breviora , rotundato-Iobata , lobis 5-7 crenato-dentatis 5' 

glabra , limbo albo vel flavescente , vetustate scarioso , tuncque nonnihil cu- 

cullata. Stipuls lato - acuts , albicantes , lineis viridibus centralibus , de- 

cidu£. 
Flores saturare rubicund^e , numeross , umbellatas, 
Reliqua ut in prscedenti. 

Habuat ad Caput Bon& Spei. 5) Habui fiondum tota astatc. 
Obs. A pracedenti separandam arbitror hanc speciem , quia facit diiers£ viden- 

tur , huicque folia sunt semper limbo albicante numquam in ccntro maculata ; 

prcecedmti vero :^ona numquam in disco^ sed in centro j hacque nigra autfusca 

inest. 

^16. Geranium tetragonum, Lin. sup. ( Tab. XCIX. f. z. ) 

G. Caule tetragono fruticoso : foliis lobatis carnosis : pedunculis bifloris : ccn 

rollis tetrapetalis. 
G. Caniosum , caule tetragono, scandente ; foliis lobatis , crenatis , glabris ; pe- 

dunculis bifloris. Lin. sup. p. 305. 
G. Trigonum , pedunculis bifloris , corollis tetrapetalis , caule fruticuloso, an- 

gulato , foliis petiolisque pilosis. Scopol. DeUciaflor.p. 1 1. Tab. V. 
G. Tecragonum. lacq, Misc.tom. ^.Tab.CXXXJI. 
Caules tetragoni, quandoque trigoni, angulosi, canoso-sucailenti ut et tota 

planta , procumbentes quum elongantur atque incrassantur, initio pilosi , 

postea glaberimi , ramosissimi , tripedales. 
Folia alterna , petiolata , petiolis subffiqualia , orbiculata , quinquelobata ; in- 

niora villosa, dentato-crenata , subtus violacea , supra vero zona atro-rubente 

variegata : vetustiora crenata , carnosa j saturate viridia , villis aliquot , ac 

sxpe zonata. Stipuls breves, semicirculares , patentes, marcescentes. 
Flores axillares , pedunculati , pedunculis erectis, scabris, bifloris : ad bifurcatio- 

nem stipuls quatuor subovats. 
Calyx tubulosus, longus j pentaphyllus , laciniis acatis, patulis , superiore latiore 

( more atricanorum ). 
Corolla speciosissima, tetrapetala, papilionacea : petalis duobits superioribus ses- 

quipollicaribus , basi semitubulosis , erectis , apice reflexis , extus purpureis , 

intus albicantibus , atque duabus maculis oblongis, plumullse instar ,. saturate 

purpureis : duo reliqua lateralia falcata sibi parallela , unguibus angustis , in- 

ter qua genitalia prodeunt longa , petalis superioribus perpendicularia , dehiu 

arcuato-erecta. 
•Stamina : urceolus tubulosus , albicans ,. parrims in decdm filamenta , quorum 

septem longissima , saturate rubra , fasciculata , antherifera , reliqua breviora 

sterilia : anthers atro-purpureae , ovatae, 
Germen pentagonum pubescens , stylus pyramidalis , initio viridis , dehin pur- 

pureus sim et longitudine staminum. Stigmata revoluta» 
J^ructua : capsulx quinque monospermx , oblongs , villosae , basi acutje. Arists 

pollicariS;s,barbata,,in spiram tortilis. Semina glabra, tritici granum referencia- Hahuat ad Caput Bonx Spei, uhi eam observavlt D. Thumbergius. ^. Hahui 
fiorldum a mense iunlo usque ad octob. Colitur in R. H. P. Facile propagatur 
tum seminibus , tum brevius , si rarni implantentur terrx, tepids, a qua decUnentur 
radii solares. 
Obs. Singularis k£c planta sua carnositate ac pondere quo procumbit ac facUe 
frangitur : aphylla quoque apparet ,foUa enim mc nutmro multa , neque for- 
tius adh ■ rcnt. 
Eiv-pl. fig. d FruccLis dehiscens. e Semen./Idem auctum ut eiusdem cotyledones 
observentur j atque horum figura et inxqualitas. 

3 7-7 Geranium peltatum. Lin. (Tab. C. f. i. ) 

G. Calycibus monophyllis : foHis quinquelobis, integerrimis,glabris,subpelta- 

tis \ caule fruticoso. Lin. Sp. pL n". 1 5. 
G. Calycibus monophyllis , foliis quinquelobis, integerrimis , glabris , peltatis. 

Burm. Ger. 48. Hort. Chff. n" . 14. 
G. Africanum foliis inferioribus asari, superioribus staphidis agriae, maculatis, 

splendentibus , et acetosa; sapore. Comm. pUl. 5 1. 1. 2. 
Tota planta glaberrima et carnosa. 
Caulis sarmentosus , cuius rami partim erecti , partim decllnati et prostratl , 

pedales , articulati. 
Folia alterna , petiolis breviora , peltata , carnosa , quinquelobata , ac sxpius 

versus centrum macula circulari nigricante. Stipulas carnoss , ovato-acutx. 
Flores umbellati ; pedunculus communis , oppositifolius , erectus , folio multo 

longior : involucrum ex quatuor aut quinque foliolis ovato-lanceolatis :radii 

subquatuor , semipoUicares , versus florem incrassati. 
Calyx ovatus , profunde partitus in quinque lacinias , florente planta patulas , 

nec reflexas. Strix oblitteratae. 
Corolla papilionacea purpurascens ; petalis superioribus latioribus reflexis , cum 

striis saturatioribus circa ungues. Cuniculus per pedunculum excurrens, 
Staminum urceolus albus , in decem denticulos terminatus , quorum septem lon- 

giores fertiles. Antherx septem , ovatx , violaceo-rubentes. 
Germen ovato-pentagonum villosum : stylus albus : stigmata purpurea. 
Frucrus : capsulx quinque monospermx. 
Habitat ad Caput Bons, Spei. I) . Habui floridum a iunio usque ad oct. Colitur 

in R. H. P. atque multiplicatur ut prdcedens ^quod et de reliquis fere omnibus 

frutescentibus intelUgatur. 

518. Geranium tabulare. Z/«. (Tab. C. f. 2. ) 

G. Cauie fruticoso : calycibus monophyllis j foliis peltatis, rotundatls, angulosls, 

dentatis,glabris. Surw. Ger. n"'. 44. t. i. 
G. Calycibus monophyllis : foliis cordatis, sublobatis, crenato-dentatls, glabris, 

subciliatis \ caule fruticoso. Lin. Sp. pl. n". 17. 
G. Africanum folio anguloso , circulo nigro notato. Hsrm. pl. Af. p. 11. 
G. Monris tabularis. Gar^. herb. 
Tota planta glaberrima , atque a praecedente caule prxsertim lignoso valdd 

diversa. Caulis frutlcosus , glaber , purpurascens , geniculatus. ( Fragmentum quod vidr, 

plusquam pedale erat , ac summitas plant2 videbatur. ) 
Folia alterna , pollicaria , subpeltata , profundissime cordata , quinquelobata , 

dentata , zona fere circulari rubro-nigricante desuper ornata : petioli folio 

multoties longiores , eiecti. Stipulae oblongae , acutissims , apice purpu- 

rascentes, 
Plores ut in prxcedenti , aliquando vero solitarii. 
Calyx profunde partitus in quinque lacinias aristatas 5 striis decem oblitteratis : 

cuniculus brevis. 
Corolla papilionacea , rubescens , petalis superioribus latioribus reflexis. 
Habitatad CaputBona Spel. I). J^. S. apud D. Thouin. 
Obs. Hmc species longe diversa cst ah illa quam Linn. ad calcem numeri 1 7 ex- 

plicat , cuius caules prostrati , sirigosi , &c. minime G. tabulari , sed sequenti 

elongaro conveniunt. 

319. GeRANIUM ELONGATUM. (Tab. CI. f. 3.) 

G. Caule herbaceo prostrato , hispido : foliis longlssime petiolatis , qulnque-' 

lobatis : pedunculis elongatis erectis : fructibus cernuis. 
Caulis duriusculus , hispidus , teres , ramosus , prostratus. 
Folia opposita , et ad flores simplicia , sesquipollicaria , cordata , subrotundo- 

quinque-lobata , dentato-crenata , scabra , quandoque glauca , zonaque ni- 

gricante aut rufescente insignita : petioli semipedales et amplius , quandoque 

rubescentes. Stipuls lanceolata;, reflexae. 
Florum pedunculus communis , oppositifolius, erectus , longitudine foliorum : 

involucrum subtetraphyllum foliolis acutis : radii i. i. :^. semipoliicares > 

fructiferi cernui. 
Calyx oblongus , profunde partitus in quinque lacinias ciliatas , acutissima cus- 

pide terminatas ; superiore latiore, erecta , reliquis patulo-reflexis , postea ad 

fructum adpressis. Stris decem parum conspicuae. 
CoroIIa papilionacea flavescens , calyce duplo longior , petalis superioribus la- 

tioribusj reflexis, emarginatis , reliquis linearibus. Cuniculus more consi- 

milium. 
Staminum urceolus albicans , in decem filamenta parcirus , quorum septen> 

antherifera , coroUa dimidio breviora : anthers kermesina;. 
Germen parvum pentagonum : stylus tomentosus , viridis : srigmata reflexa. 
Fruccus nucans : capsula; quinque monospermae , basi acucissimae : arista sesqut- 

pollicaris , candide barbata , in spiram tortilis. Semina rufescentia. 
Habitat ad Caput Bonce Spei. O- Habui jloridum a mense iulio usque ad octob^ 

Colitur in R. H P. » 

Obs. I. Si prcedicta descriptio cum illa comparetur quA ad calcem exstat , G. ca- 

bularis Linn&i haud dissimills reperietur : caulis tamen in mea planta est an- 

nuus, etfiores lutei , non autem sic in Linnceana. 
1 1. Ex seminibus qua nomine superioris planta terrd commisi _, quasdam hahul 

plantas illi similes , inplurimis lamen ab eadem discrepantes : i". tota planta. 

biennis i quum superior sit annuai i^. folia immaculata x lobique profundio- [M4] 
res ;) 5 "*. pedunculi communes plusquam pedales. Num ergo pro varietate 
hibendx, huiusmodi stirpes ? an uii specie divers<e ? 
Explic. fig. /'Fructus deliiscens. ^ Semen. 5 i Idem auctum ut lobi aut cotyle- 
i^onQs conspiciantur. 

?;o Geranium alchimilloides. Z//Z. ( Tab. XCVIII. fi<^. I.) 

G. Caule herbaceo : foliis orbiculatis , pilosis ,quinquepattitis j lobis trlfidis J 

umbellis longissimis multifloris. 
G. Calycibus monophyllis j fohis orbiculatis , palmatis , incisis , pilosis j caule 

herbaceo decumbente. Lin. Sp.pl. n". i 9. Burm. Ger. n° . 5 5. 
G. Africanum folio alchimilla.'. Q^uir. Riv.jlor. irreg. pent. T. T. 107. 108. 
G. Africanum , alchimillx hirsuto folio , floribus albidis. Herm. Lugd. 282. 

t Tournif. inst. p. i6^, 

G. Africanum , alchimilla; hirsuto folio, maculato j florlbus incarnatis. Lsnard. 

herb. 
Caules crassi, herbacei , pilosi ut et tota planta , difFusi, breves, ramosi. 
Folia radicalia longissime petiolata , petiolis erectis j caulina opposica , petiolls 

Jongiora, orbiculato-quinquefida , lobis 3-5 crenatis. Stipulx subovatx. 
Florum pedunculus communis alternando axillarls , longissimus , erectus ; invo- 

lucrum multifidum ^ laciniis lanceolatis , ciliatis ; radii subquinque floriferi 

erecri , fructiferi nutantes. 
Calyx profunde quinquepartitus , laciniis aristatis. 
CoroIIa papilionacea , albicans aut rubescens , petalis superioribus latioribus ,' 

reflexisj emarginacis. Ciiniculus per tocam pedunculi longitudinem excur- 

rens. 
Scaminum urceolus rubescens , In filamentadecem partitus , quorum septem an- 

therifera : antherx dilute croces. 
Germen pentagonum , tomentosum ; stylus tomentosus ; stigmata rubra. 
Fructus nucans : capsuls quinque monospermae , basi acucx , comencoso-ferru- 

ginex : arista sesquipoUicaris , candide barbata. Semina nigra , oblonga. 
Hahitat ad Caput Bon&Spei. Tp. Habui jloridum a mensi iunio usque ad septemb, 

ColituT in R. H. P. 
E:?plic, fig. a Genitalia. b Fructus dehiscens. c Semen. 

§. II. FoLIA IMMACULATA. 

A. FoUa integra , aut subintegra, 

351. Geranium ciliatum. ( Tab. CXVIII. f. 2.) 

G. Acaule , radice tuberosa : foliis ovatis , ciliatis, integerrimis : scapo radicali ; 

umbellifero. 
Radix globosa , tuiiicaca , basi angustaca , atque in radiculas plures subulatas 

partica. 
Caulis nuUus. . .t^^5l .. . . . 

Tolia petiolis subsqualia, poUicaria , ovata, clliata , uiiinervia , integerrjma: 

Stipuls : pelliculx petiolis imtnixt^E. 
Plores umbellati , parvi : iuvolucrum sexph)^l!um , setosum , villosum : radii 

tres duarum linearum. 
Calyx ovarus ,viIIosus, profuude quinquepartitus. 
CoroIIa papilionacea , flavescens j pecalis duobus superioribus paulo lacloribus , 

erecto-reflexis. "^ 

Reliqua desiderantur. 
Habitai ad Capiu Bon£ Spei. Tp. Observatum et communlcatum a D. Tkum^ 

bergio, 
Plantulavix quaiuor pollices supcrans a radice ad summos jlores , quam magni-' 

tudinc naturali sistitfigurcu 

551 Geraniuw r.ONGiFOLiUM. Sarw. (Tab. CIL f. I.) 

G. Acaule , foiiis lanceoktis longissime peciolatis : scapo radicali ramoso : um- 

bellis muitifloris. 
G. Calycibus monophyllis , foliis simplicibus , oblongo-lanceolatis , radice tu- 

berosa. Burm. Ger. n°. 6-/. tab. 1. 
G. Monomotapense tuberosum , longifolium. Herb. Oldenl. 
G. Africanum , folio integro , radice lignosa , tuberosa. Hcrm.pl. afr. 1 1. 
G. Auritum. ^. Lin. Sp. pl. /2'. 28. 
Radix lignoso-tuberosa , turbinata. 
Caulis nullus. 
Folia numerosa, longissime petiolaca , oblongo-lanceolata , stipulis imbricatk 

oblongis , acutis , basi latis. 
Flores umbellati : scapus radicalis plures umbellas sustinens : involucrum poly- 

phyllum foliolis angustis , acucis , ciliatis. Umbellarum pedunculi bipollica- 

res : radii 5-8 vix semipollicares. 
Calyx monophyllus , villosus , rubescens , quinquepartitus. 
CoroIIa papilionacea , albicans , lineis purpureis notata : petala duo supetiora la- 

tiora , longiora , reflexa , inter quse et calycis laciniam superiorem cuniculus 

incipic per pedunculum excurrens. 
Stamina : urceolus albus germen cingens in denticulos partitus , quorum qua- 

tuor longiores : ( an hi dumtaxat antheriferi ? ) AntherjE ovato-compressx. . 
Germen minimuni , pentagonum , villosum : stylus incrassatus : stigmata pur- 

purascencia , reflexa. 
Fruccus desideratur- 
Habitat ad Caput Bon£ Sp'ei. Tp. V. S. apud D. de Lamarck ex colkctis Son- 

neratianis. 
Obs. Linnczus unicam effbrmavit speciem ex hac et cx G, aurito , quas mcrito 

separavit Burmanus. 
■ Explic. fig. a CoroUa. b Calyx. c Idem aliter speccatus. 

533 Geranium lanceolatum. (Tab. Cll. fig. 2. ) 

G. Caule fruticoso , ramis virgatis ; foliis lanceokcis , oppositis , integerrimis], 
gkucis i pedunculis axillaribus subunifloris. . ^ G. ( Cancum ) , calycibus monophyllis , cau!e erecto , foliis lanceolatis inte- 

g^rnmis. Lm. Snfl. p. 5 0(J. 
Ton planta gl.iberrima , glauca, et quasi albicans. 
Caiilis fruticosus , ramis teretibus , virgatis , declinatis , bipedalibus. 
Foiia opposita , petiolis teretibus erecris , sa'pe breviora , lanceolata , acumine 

acuto , glauca , crassiuscula , integerrima. Stipula: lanceolato- acumniatx , 

carnosx , decidux. 
Florum pedunculi alternatim axillares , longissimi , uniflori, aut biflori. 
Calyx monophyllus quinquepartitus , laciniis acuminatis , superiori et duabus 

inf-erioribus latioribus. 
Corolla papilionacea alba : petalis superioribus latioribus reflexis , imguibus 

purpureis. Cuniculus ut in aftinibus. 
Stamina : urceolus albus germen cingens in filamenta decem partltus quorum 

septem per paria sensim longiora : anthera; septem aliquando sex ovarx , 

dilute crocecE. 
Germen penragonum : stylus villosus : stigmata rubra. 
Fructus. 
Babitatod Caput Bonii. Spel. 21. Observcitum a D. Thumbergio. Hahuijloridum a 

mense lunio usquc al ocloh. Colitur in R. H. P. 
Obs. Quoniarn Cl. Burmanus speciem dedit ( de qua postea") nomine G. glauci ^ 

conservandam tali nomine ccnsui , atque huic noViZ nomen aliud imponenduin a 

Linn&ano diversum. 
Explicatio figurx. ^i FIos integer, e Petalum./Stamina, 

3?4 Geranium auritum. Lin. 

G. Calycibus monophyllis , scapis radicahbus , umbella composita divlsa j foliis 

ovalibus , simpliciusculis. i//;. .^;'. ^/. z^". i8. 
G. Calycibus monophyllis \ foliis oWongis, integris , tripartitis; pedunculis ra- 

dicalibus. Burm. Ger.n'* . <i. 
G. Africanum , foliis plerumque auriris , floribus ex rubro purpurascentibus. 

Commel. Hort. Amst. z. p. \iy. lab. 6i. 
Planra acaulos , cuius radix fibrosa. 
Folia radicalia , petiolata , ovato- oblonga , indivisa aut rriloba , integerrima , 

utrimque pubescenria , margine piloso . crassa , Ixte virenria , acida. 
Scapus radicalis , pilosus , petiolis triplo longior ( in hg. citata , pedalis ). Invo- 

lucrum quinquepartitum : radii plures inaquales. 
Calyx monophyllus , pubescens. 
CoroIIa papdionacea atra secundum Linnaum, purpureo - rubra iuxta Bur- 

manum , petalis duobus superioribtis erecto - revolutis , latioribus , longio- 

ribus. 
Stamina : filamenta albida connata : antherx quinque lutex. 
Germen pentagonum ? Stylus purpureus. 
Fructuum rostra brevia. 
Jiahitat ad Cap. Bonce Spei. 1p Nullibi hanc plantam vidi nisi depiclam in H, 

Amstelodamensi supra laudato , quamque inter capcnses rarissimam dixit 

Burmanus, Obs. Tres specles longe dlversas In miam coniunxit Linns.us noniine G. AuviCK 
hanc scilicet , oxaloidem atque longifol. 

335. Geranhim qe^^otu^kje. Lin. Siipp, 

G. Calycibus monophyllis j foliis opposiris laiiceolads j serrato-dentatis , mol- 

lissime tomentosis ; iimbella paiiciflora. Lin. Supp. 305. 
Herba liabitu oeaotliera: moliissimx , tota tomeuto tenuissimo cano mol- 

lissima. 
Folia petiolata , lineari-lanceolata , dentato-serrata : caulina opposita. 
Stipulx subulatse. 
Pedunculi fiUformes longi : involucrum pentaphyllum ; foliolis lanceolatis 

hirsutis : umbella tri vel quadriflora ; pedicellis calyce brevioribus. 
Calyces magni. Flores violacei. 
Habitat ad Capuc Bona Spel. Planta mihi ignota. 

33(3. Geranium glaucum. i?//ra, ( Tab. CIII. f. 1.) 

G. Acaule : foliis ovato-oblongis , serratis , incano-tomentosis j scapis radi- 

calibus. 
G. Calycibus monophyllis ; foliis ovato-oblongis sQrratis , caule nullo , radi-- 

ce lignosa. Bwm. Ger.n°. 61. 
G. Malvindse folio incanum lieri. Gar^. apud Burm. 
G. Pusillum argenteum heliotropii minoris folio. Shav, yifrican. p. 41. 

n°. i6o.fig. 
Planta pusilla tomento lanuginoso obsita. 
Radix lignosa , teres , descendens. 
Caulis nullus. 

Folia numerosa , longe petiolata j ovato-oblonga , serrata , incana. 
Flores in scapis radicalibus , folio longioribus : invoiucrum rubescens in cjua- 

tuor foliola ovata partitus : radii unus aur plures : ( in exemplari quod vidi , 

simplex ; in illis quai Burmanus examinavit , duo aut quatuor. ) 
Calyx ovatus , valde tomentosus , monophyllus , laciniis ovatis. 
CoroIIa papitionacea , calyce dupla ; petalis superioribus latioribus. 
Reliqua desiderantur. 
Habitat ad Caput Bona Spei. 1p V. S. apud D. de Lamarck. ex colleclis sonner. 

337 Geranium oxaloides. Burm. (Tab. XCVII. fig. 2.) 

G. Calycibus monophyllis , foliis ovato-hastatis , carnosis j radice rapacea. Burm. 

Ger. Tz". 71. 
G. Auritum y. Linn. Sp. pL /2°. i8 
G. Monomotapense radice tuberosa , acetosae foliis , floribus striatis iiicarnatis. 

Herb. Oldenl. 
a. Geranium idem foliis orbiculatis minimis. Herb. Oldenl, 
G. Floribus parvis , rubellis; foliis subrorundis , procumbens. Herm.pLAfr. 

p- 11- 
Planta pusilla , cuius radix singularis rapacea. 

Kkij Foria petiolata , eleganter hastata , seu ovato-acuta , et blnis quasi auriculis 

inferius donata , crassa j carnosa. 
Scapus eodem modo ut in proliferis speciebus umbellas sed pauciores emittit ^ 

et brevior. Flores irregulares j sex j. incarnati , pedicellati.. 
JiaiicatadCap. Bomt Spei.Tp. 
NuUibividi hanc plantam : iconemitaqui ac dcscriptionem'ex Burmcno deprompsi^. 

qui sequentia addit. 
Huius et altera varietas anre paucos annos in Parentis horto florult, cuius folia 

unguem vix superabant , carnosa , instar Coch/earia Groenlandic& excavatai. 

Flores pusilli , rubentes , tenuissimo et brevissimo insidenres pedunculo , 

iimbellatim dispositi. Plantula minutissima. Hcec ille. Verumtamen valde sus~ 

picor specicm fidsse pLintam ^ quamille pro varietate habuit. De Linncei vero 

oscitantia in speciebus coniungendis quas accumulavit duobus nominibus G. G. 

prolijici .^ et auriti; ipsum dlcam de planiis disseruissc quas numquamvidit ^aut 

male cxaminavit.. 

358 Geranium ovatum. ( Tab, Clll.f. 3.) 

G. Caule brevi suffruticoso : foliis ovatis , dentatis, tomentosis : pedunculis-. 

terminalibus paucilloris. 
Ger. ovale calycibus monophyilis; foliis ovalibus , cienatis , planis , tomen- 

tosis; petiolis longissimis^ caule sufFruticoso prostrato. Burm.. prodr, flop. 

cap. 1 9 .■* 
Caulis ( si ex exemplaribus siccis coniiciendum est ) brevis , vix pollicaris ^ 

fruticosus. 
Folia inferiora sive radicalia numerosa , longissime petiolata, ovata , serrara,, 

tomentosa :, caulina^ alterna breviusque petiolata. Stipulx lanceolato-acu- 

minatx. 
Florum pedunculi terminales , longissiml , subtriflori. Involucrum ex quatuot- 

foliolis acutis , conniventibus : radii sesquiunciales. 
Calyx ovatus , tomentosus , laciniis qiiinque ovatis , superiore latiore. 
Corolla papilionacea , calyce duplo maior , rubescens , petalis superioribus ,, 

longioribus ,,Iatioribus , reflexis. Cuniculus brevis. 
Stamina : urceolus decemdenratus ; dentibus alternis sterilibus ,. brevioribus.j 

reliquis quinque longioribus. Antherx fuscce , oblongse. 
Germen pentagonum ;,stylus pyramidalis : srigmata rubra , revoluta.. 
Fructus : capsulx quinque monospennx , basi aeuta:. Arista pollicaris. 
.Habitat ad Caput B. Spei. %f V..S. Communic, a D. Thumhcrgio. 
Obs. Hoc Geranium differt a Glauco inter alia , i°. Stipulis lanceolatis, iPiFo»- 

Uis tomentosis , nec incanls , 3°. Umbellis longissimis, j^°. Caule : a BetulinO' 

vero j corollis papilionaceis , staminihus quinque ,caule brevi , etc, 
Expl. figurx. a Stam.ina. ^. Unura separatum.. c Calyx apertus. 

3 39 GeRANIUM BETULINUM. Z//?.. 

G. Calycibus monophyllis ; foliis ovatis , in^qualiter serratis ) planis 3 caulfer 
ftucicoso, Lin. Sp. pL n". 9. Surm, Ger. n".. 38.. G. Prutescens , folio kto dentato , flore magno rubente. Bum. Afriu 52-, 
t. ii.fig. I. 

G. Frutescens folio subrorundo dentato : flore purpiireo. Burm. ihld.. 

G. Fruticosum , betuL-e folio , Africanum. Pluk. mant. 90. r. 41 5./; 5. _^ 

Cauiis fruticosus \ ramis crassis , lignosis , putpurascentibus , scabris. 

Folia alrerna , brevissime petiolata , crassa, venosa , dentara , ovata- 

Flores terminales gemini , ss pius terni > pedunculis semiuncialibus» 

Calyces magni , foliolis acutis hirtis. 

CoroIIa eleganter purpurea j petalis oblongis squalibus,. 

Stamina (septem video in Burmani figura. } 

Semina : oblongo-acuta , fusca. , 

Jiabltat ad Cap. B. Spei. 1) Nullibi vidi kanc plantam, Qute, prAcedunt transcnpst 
ex laudato opere. 

Obs. Cum dubio ad hanc sectionem refero hanc speclem ^quia Burmanus eam In- 
ter gerania numeravit , non vero inter pelargonia, Nihilominus si septem stami- 
nihus ornantur flores , ut in eiusdemfigura afparet , petalorum AquaUias iwpe- 
dire nequit quin ad hanc sectionem iure merito reducatur. Etenim tunc temporis 
non glanduU quinque reperientur cum petalorum unguihus alternantes , sed cu- 
nicuLus per pedunculum excurrens in quo unice consistit sectionum varietas^ 
Consulantur observationes qudt, in pntfatione exstant.. 

340 Geranium acetosum. Lln. ( Tab. CIV. f. ?. ) 

G. Caule fruticoso : foliis cuneato-ovatis , crenatis , carnosis : coroll'2 petaria 

superioribus angustioribus. 
G. Calycibus monophyllis j foliis glabris , obovatis , carnosis , crenatis j caur& 

fruticoso, laxo. Lin. Sp.pl. n°, 4. 
G. Calycibus monopbyllis \ foUis glabris , subovatts , carnosts , crenatTs. Burm^ 

Ger, n°. 47. 
G. Afiricanum frutescens , fc3io crasso et glauco ,, acetosae sapore Commel^ 

prd. 54. i. 4. 
Caulis teres , ramosus , succulentus. 
Folia alterna , petiolis subaequalia , ad cuius ortum alia minora , omniaque cu- 

neato-ovata , crenata , crassa , carnosa , glauca , acidi saporis. Stipulas obtusa: , 

paruliEi 
Flores umbellati , papilionacei : pedunculus communis spithamsus, opposiri- 

folius : involucrum ex quatuor foliolis knceolatis j radii subtres plusquans: 

pollicares , prope initium gibbi , quousque scilicet cuniculus producitur,.. 
Calyx profiinde quinquefidus , laciniis lanceolatis acutis. 
CoroIIa pallide rubens j petalis duobus superioribus erectiis , angustioriBus ,. ma^ 

culatis j reliquis latioribus., dependeniibus. 
Fructus : capsuls quinque monospermae , basr acutce : arista plusquam poIii>f 

caris. 
Eabitat ad CaputBbnA Spel. I).. F'. S. Communicatum a D, Thouirh. 

J4I GERANtUMHyBRIDUM..Zi/Z.(Tab. CY. £ 2..); ^4°] . 
G. Caule fruticoso succulento : foliis alternis , orbiculatis , crenatis; umbellis 

elon^atis ; floiibus maximis coccineis. 
G. Calycibus monophyilis : foliis suborbiculatis , glabris , crenatis , integris ; 

caule fruticoso. Lin. Sp, pL «°. 3. 
G. Atricanum arborescens , malvcX folio pingui : flore coccineo. DilL t. 125. 

/. 15:. variecus ? 
Tota pianta glabetrima ac fere pedalis. 

Caulis brevis, crassns , fiuticosus nec lignosus, valderamosus. 
Folia alterna , petiolis breviora , subrotunda , crenata , nonnihil concava , ncc 

cuneata neque reniformia , saporis acetos.x'. StipuLx ovato-acutx. 
Flores umbellati : pedunculus communis ereccus, semipedalis : involucrum mul- 

npartitum : radii i o- 1 2 pollicares , sensim incrass.iti , per cuius integram fe: e 

longitudinem cuniculus producitur. 
Calyx ovatus , profuade partkus in quinque lacinias. Stria: parum patentes. 
Corolla coccinea immaculata, omnium Gcraniorum maxima ( figura et colore 

accedit ad amarilidem formosissimam , sed minor ) :pecala superiora reflexa, 

paulo cecens breviota. 
Stamina : urceolus albus : filamenta antherifera septem , reliqua tria breviora 

sterilia : antherx kermesin.t ovatx. 
Germen pentagonum : stylus pyramidalis : stigmata revoluta. 
Fructiis ut in prxcedenti. I). 
Jlahiiut ad Caput Bons. Spei. Habui jLorldum mcnsibus iuiio et aug. Colitur in 

R. H.P. 

541 Geranium cordifolium. ( Tab. CXVII f. 5.) 

G. Caule fruticoso : foliis cordaris , subrotundo-acutis , dentlculatis j tomento- 

sis : umbellis numerosis , terminalibus. 
Caulis fruticosus , ramosus •, quum veterascit cortice cinereo tectus , tener 

vero ruber , tenertimus denique viridis, villosus. 
Folia alterna , petiolis subxqualia , cordata , subrotundo-acuta , affabre denti- 

culata , tomentosa , subtus albicanti.a. StipuLx subovatx. 
Flores in summo ramulorum et caulis umbellati, umbeliis numerosis. 
Calyx ovato-oblongus , valde tomentosus , laciniis ovato-acutis , striatis j supc- 

riore latiore. 
Corolla papilionacea , magna , diliite purpurea , petalis siiperioribus latioribus , 

longioribus , lineisque saturatioribus , plumosis, rubris abunguibus ad me- 

dietatem usque : reliquis tribus inferioribus albicantibus , linearibus. 
Staminum urceolus albicans : fiiamentis antheriferis septem longioribus jtribus 

reliqais brevissimis. Anthera: ovato-oblongcE , lutescentes. 
Reliqua ut in congeneribus. 
Habuut ad Caput Boni Spei. ^. V. S. apud DD. de Jussieu et Thouin ex col- 

Uctis a DD. Thumbirgio et Sonnerat. 
Obs. Tabuld incisd. plantam vidi vivam in R. H. P. qu£ ab excmplaribus capen- 

sibus uiffert eo qaodmiiior sit culturd , nec cCor tomentosa. Floruu mense iunio. 

J43 GeRANIUM HERMANIPOLIUM. Z,i/2. G Calycibus monophyllis ; foliis cuiieiformibus, plicatisj scabris, superne serra- 

tis j caule fruticoso. Lin. Sp. pl. n°. 6. 
Frutex erectus , ramulis pubescentibus. 
Folia cuneata , plicata , apice dentata , indivisa , scaberrima. 
Flores rubicundi. . . 

Habitat ad Caput Bomz Spel. I). 
Diffen omnlno a Geranio crispo , follis minime divisis. 
Obs. Planta mihi ignota ^ queinadiiiodum ct sequens , quas auctoritatt J.innJii 

rekquis adnumero. 

344. GeRANIUM COTYLEDONIS. Lin. 

C. Calycibus monophyllis \ foliis cordato-orbiculatis , peltatis , cucullatis , cre- 

natis , pubescentibus. 
Hahitat ud Caput Bona Spei. 

345 Geranium cucuLLATUM Z./7Z. ( Tab. CVI. fig. 1 . ) 

G. Calycibus monophyllis , foliis cucuUatis dentatis j caule fruticoso. Lin. Sp, 

-pl.n". lo. Burm. Ger. n°. ^i. 
G. Africanum arborescens , hibisci folio rotundo , carlina: odore. Herm. Lugd^ 

Z74. t. 275. Tourn.inst. 269. 
G. Africanum maximum. Rivin. pent. r. 98. 
Caulis crassus , orgiaUs , ramosus \ ramorum summitatibus florum multitudine 

fastigiatis \ pubescens ut et tota planta. 
Folia alterna , longe petiolata , subrotunda , cucullata , dentata , denticulis pur- 

purascentibus. Stipul^c ovato-acuminatas , marcescentes. 
Flurum pedunculi communes axillares , solitarii, folio longiores : involucrum ex 

quinque foliolis, ovato-acutis : radii fere quinque atropurpurei (ut er calyces), 

vix pollicares. 
Calyx oblongo-ovatus , laciniis ovato-lanceolatis : strias decem oblitterat^. 
Corolla calyce duplo maior, papilionacea , dilute ccerulea , striis plumosis satu- 

ratioribus variegata : petalis tribus inferioribus , angustioribus , immaculatis, 

Cuniculus semipollicaris. 
Staminum urceolus decempartitus , filamentis tribus brevibus , sterilibus j reli- 

quis septem longioribus , purpureis , antheras totidem sustinentibus. 
Germerr viliosum : stylus purpureus. 

Fructus : capsul^e tomentoso-rufescentes : arista semipoUicaris , barbata. 
Habitat ad Caput Bon<z Spei. i). Habuijlondum a mense maio usque ad aug. 

Colitur in R. H. P. 
Obs. CL LinnAus et Burmanus in unam speciem coniunxerunt plantas longe di" 

versas , Geranium scilicet hoc cucuUatum , et Ger. acerifoiium de quo postea , 

cui folia sunt angulata , angulis acutis , cauUsque muUo hhmiiior, 
Explicatio fig. a Fructus integer supra calycem reflexum , ut conspici queat. b 

Semen. c Idem auctum , ut eiusdem lobi horumque inflexio observenrur. 

3,i,G Geranium odoratissimum. Lin. ( Tab. Clil. fig. i. ) 

G. Calycibus monophyUis , caule carnoso brevi , ramis herbacei* longis ', foliis coidatis mollissiinls (fragrancissimis addoCav.) Lin. Sp.pl.n*. ir. 

Burm. Ger. «^.45 
G. Africamim luimile , folio fragrantissimo , moUi. Dlll. Elth. 157. t. 131. 

/•.mS. 

■Caulis brevis , bipollicaris \ ramis herbaceis , pedalibus , decumbentibus. 

Folia opposita , longissime pedunculaca , cordata , subtriloba { in exemplaribus 

prcEsertim africanis ) , crenata , moliissima , odorem spirantia suavissimum. 

Stipula: breves j basi lat.v. 
Flores umbellati, pedunculis solitariis alternis : involucrum hexaphyllum acu- 

tuni : radii quinque aut phires , vix semiunciales. 
Calyx ovatus , laciniis aciitis reflexis , superiore erecta. 
Corolia papilionacea albicans aut dilute rosea. Cuniculus duarum linearum. 
Reliqua more congenerum ^antherc-e septem : aristx semiunciales , barbatae, 
Habltat ad Caput Bon£ Spei. Ip. Habui floridum mense iuUo. Coiitur l/t 

R. H. P. 

B. Folia lobata vcl ternata. 

547 Geranium africanum. (Tab. CIV. f. i. ) 

G. Foliis alternis , cordatis , dentatis , villosis ; inferioribus orbiculatls , supe- 

rioribus subcrilobis : floribus umbellatis parvis. 
Caulis herbaceus ( ex fragmento quod vidi ) , ramosus , villosus ut et tota 

planca. 
Folia alcenia , cordaca , denciculaca , villosa, peciolis subc-equalia ; inferiora or- 

biculaca , obscure lobaia ; superior» brevius petiolata , subtriloba. Scipula: 

ovaco-acutcE. 
Flores umbellaci : pedunculus communis opposicifolius , folio mulcocies lon- 

gior : involucrum ex sex foliolis lanceolatis : radii breves , fere quacuor. 
Calycis iacinic-e acuminacx, 
CoroIIa papilionacea , purpurascens , calyce dupla j petalis superioribus latiori- 

bus , longioribus ; scriis plumosis. 
Scamina anchecifera sepcem. Anchers oblongiusculce. 
Habitat ad Caput Bon£ Spei. V. S. apud D. de Lamarck. 
Obs. yalde affine pncedenti : an eiusdem varietas ? 

348 Geranium ALTH.COIDES. Ii;z. ( Tab. CXXIII . f. 2. ) 

G. Caule herbaceo tomentoso ; foliis oppositis , cordato-ovatis , sinuacis , crena- 

tis : umbella longissime pedunculata : floribus minimis. 
G. Calycibus monophyllis , foliis ovatis , plicatis , sinuatis , tomentosis , crena- 

cis; caule herbaceo proscraco. Lin. Sp.pl. n° . 24. 
G. Calycibus monophyllis, foliis cordaco-ovacis, plicacis , sinuatis , crenatis ; 

caule herbaceo proscraco. Horc. Cliff. 345. 
G. Cilycibus monophyliis ; foliis ovatis , sinuatis , crenacis : caule filiformi. 

Burm. Germ. 54. 
G. Africanum , fplio alchaex , odore melissce. Boer. Lugd. I. p. i<'« 
Pknca perennis depressa , tota subcomentosa. [HV] 

Caules ramosl ; rami longi , simplices , filiformes , rugosi , purpuirascewtes. 
Folia opposita , petioiis breviora , ovata , sinuata , crenaca j Iiirsuta. StipuK-e 

ovaco-acutx. 
Fiorum pedunculi axillares, petiolis longiores , erecti : involucrum polypliyllum^ 

foliolis acutis : radii 5- i o vix trium iinearum. 
Calyx profundissime partitus in quinque lacinias , ovato-acutas, striatas. 
Corolla papilionacea , vix calyce maior, saturate purpurea, petalis duobus supe- 

rioribus longioribus , lacioribus margine albo , in centro scriis variegatis : ca» 

niculus sesquilinearis. 
Staminum urceolus albicans^, decemfidus j stamina quinque subulata , lon- 

giora j anchera: quinque oblongx. 
Germen villosum : scigmaca purpurea. 
Fruccus : capsuL-e quinque rufescentes , basi acutissimae: arista poUicaris et am-. 

plius , pilis rufis barbara. 
HabUatad Caput Bon£ Spd. Ip. Vidi S. Communicatum a D. de Jussliu. 

349. GeRANIUM ACFRIJOtlUM. (Tab.CXII. f. i. ) 

G. Caule erecto fruticoso : foliis angulosis , acutis, dentatis , subcucullatis :flo-^ 

ribus umbellatis 
G. Fimbriatum calycibus monophyllis , foliis cordato-angulatis , crenis purpu- 

reis fimbriatis. Burm. Ger. no. 4Z, a.. 
G. Africanum arborescens , foliis cucullatis angulosis. Dill. Hort. Elth. t. 12^. 

G. Africanum arborescens , hibisci folio anguloso , floribus amplis , purpureis. 

Mart. Cent.p. 28,/. z8. 
G. Capense aceris folio. Petiv.Ga\oph. t. Sa./. <. 
Pelargonium folio cucullato , ad oras sinuoso et variegato , flore amplissimo ." 

Burm.Afr, 91,;. ^S.f. ^? 
Tota planta villosa, odoremque gratissimum spirans. 
Caulis fruticosus , erectus , ramosus , cortice cinereo tectus , tener viridis et 

villosus , tres pedes altus. 
Folia alcerna , petiolis sipe breviora , rigida , subcordata , angulata , affab-e den- 

ticulata , cucuUata , dencibus rubris. Nervi principales cres , ramosi , albican» 

tes , protuberantes. Scipulas ovato-acutx , patul^e. 
floresin summis ramis , umbellati :pedunculus communis oppositifolius. Invo- 

lucrum ex quinque foliolis ovato-acuris :radii subquinque. 
Reliqua ut in G. cucullato , at paulo breviora. 
Habitat ad Caput Bona Spei. I). F. V. in R.H.P, 

3 50, Geranium inquinans. Lin ( Tab. CVI. f. 1. ) 

G. Caule fruticoso , succulento : foliis cordatis , orbiculatis , lucidis , subloba- 

ris , crenatis j flore eleganter kermesino. 
G Calycibus monophyllis , foliis orbiculato-reniformibus , tomentosis, crena- 

tis , integriusculis jcauie fruticoso. Lin, Sp.pl. n*. 2. Hort. Upsal. i c,^.Burm. 

Cer. n". ^6, 

Ll G. Afrlcanum arbore^cens', malvx folio , plauo , lucido ; flore elegantissima 

ketmesino. Mdrt. Cent. p. ^.f.i,._ 
G. Africanum arborescens , malvie folio pingui , flore coccineo. Dill. Elth. t. 

Caulis crassns , friiticosus , ramis nitlde virentibus , villis minimis obductus. 
Fol:a alcerna petiolis subxqualia , cordata , subrotunda , subquinquelobata , 

crenata , lucida. Stipulj: magnx , subrotund.ie , extus concavx. 
Florum pedunculus communis oppositifolius , iongissimus , basi incrassatus : 

involucrum multifidum , laciniis ovato-acutis : radii sub zo , pollicares. 
Calyx ovatus \ striis oblitteratis. 
Corolla patentissima , pecalis suba:qualibus , kermesino colore spectandis j duo- 

bus superioribus paulo brevioiibus. Cuniculus fere poUicaris. 
Reliqua ut in prarcedenti. Sramina fertilia 7. Antlaerx Kermesinas. 
Habitat ad CaputBons. Spci. J) . HubuijlorLdum a mense iunio usquc adsevtemb. 

Colitur in R. H. P. 
Variat coroUis roseis. 

551. Geranu'm papilionaceum. Lin. ( Tab. CXII. fig. i. ) 

G. Caule fruticoso : foliisalternis , cordatis . lobatis , rugosis. 

G. Calycibus monophyliisj corollis papilionaceis , alis , carinaque minutisj 

foliis angulatis , caule fruticoso. Lin. Sp. pL n" . 5. 
G. Calycibus monopiiyllis , corollis papilionaceis , vexillo dipetalo maximo , 

foliis angulatis Burm. Ger, n". 49. 
G Africanum arborescens, flore veluti dipetalo , eleganter varlegato. Dill. 

Elth. I ?.-^. t. I 2S./. 1 5 5. 
G. Africanum arborescens , malvx folio mucronato , petalis florum inferiori- 

bus vix conspicuis. Manm. Cent.p. 15.?. 15. 
Caulis fruticosus , teres , ramosus , ramis tomentosis , bipedalis. 
Folia alterna , longe petiolata , petiolis tomentosis , basi incrassatis , cordata , 

anfTulata , crenata , rugosa , scabra \ nervis cjuinque ramosis subtus protube- 

rantibus : stipulxlato acuminatx , patentes. 
Flores umbellati , umbellis pluribus villosis in summis ramis : pedunculuscom- 

munis axillaris _, sesquipollicaris j involucrum multifidum laciniis ovato-acu- 

tis : radii ^-s vix pollicares. 
Calyx ovato-oblongus profunde quinquepartitus , laciniis sxpe reflexis. 
Corolla papilionacea , extus albicans , intus purpurea, margine albo : petalis 

duobus superioribus calyce duplo maioribus erecto-rrflexis \ maculis oblongis, 

plumosis , saturate purpureis ornatis : tribus reliquis adeo brevissimis ut 

corolla bipetala videacur , linea pariter purpurea bilida notatis : cuniculus 

brevissimus. 
Staminum urceolus basi purpureus , decempartitus : filamenta septem lon- 

giora anthenfera : antherx dilute rubentes. 
Germen minimum : stylas elongatus : stigmata reflexa. 
Fruccus : capsulx quinque basi acuix , arista brevi tortili terjninats. .[245] 
Hahitat ad Caput Boncz Spsi. I). Habui jlondum mense hmlc. Colitur in 

R. H. P. 
Explicatio figurs. a Flos calyce destitutus. b Idem aliter spectatus. c Geni- 

ralia. 

jsi. Geranium ViTiFOLiUM. Lln. (Tab. CXI. fig. 2.) 

G. Caule fruticoso : foliis oppositis, lobatis, rugosis , pubescentibus : flonbus 

capitatis. 
G. Calycibus monophyllis : foliis adcendentibus , lobatis , pubescentibus : flo- 

ribus capitatis: caule fruticoso. Lin. Sp.pl. n° . 1 5. Burm. Gcr. n° . 40. 
G. Africanum arborescens , vicis folio , odore melissa:. Dill. Elih. »5 i, t. 116. 

/•'53. 
G. Capense, ribesii folio. Petiv. Gaipph. t. 84. f. 6. 
Caulis erectus , fruticosus , nec lignosus ^ rami pubescentes. 
Folia opposita , petiolis villoso-scabris subxqualia j cordata , trlloba , lobo me» 

dio productiore , creiiata , rugosa, villoso-scabra. StipuLc ovato-acut.-e. 
Flores capitati : pedunculus communis axillaris , petiolo longior : involucriun 

ex quinque fere foliolis ovatis : radii plures , breves. 
Calyx ovato-oblongus , viUosus j laciniis breviter aristatis. Stnx decem. 
CoroIIa papilionacea , dilute carnea ; petalis superioribus larioribus , longiori- 

bus erecto-reflexis , atque maculis plumosis variegaiis. Cuniculus brevis. 
Staminum urceolus albus : filamentaantherifera septem : anthers incarnata:. 
Germen villosum : srigmata , cum srylo incarnata. 
Fructus : capsulce fuscae , tomentosx , monospermas , basi acutje : arista semipolli- 

caris , candide barbata , tortilis. 
Hubitat ad Caput Bona Spei. J). Habui floridum a mense maio usqm ad aug, 

Colitur in R. H. P. 

355. Geranium grossularioides. Lin. ( Tab. CXIX. fig. 2. ) 

G. Caule prosrrato , I^vi , berbaceo : foliis cordatis , subrotundis , lobato in- 

cisis , crenatis : pedunculis capillaribus. 
G, Calycibus monophyllis : foliis cordatis, subrotundisj lineatis , incisis , cre- 

natis : caule herbaceo. Lin. Sp.pl. n°. 13. 
G. Calycibus monophyllis \ pedunculis multlfloris j foliis cordatis, subrotundis, 

lobatis , crenatis. Burm. Ger. n°. 53. 
G. Africanum flore minuto. Riv. pent. t. 111. 
Planta glaberrima. 

Caules plures , prostrati , rubri, compressi , bipedales et amplius. 
Folia radicalia numerosa j caulina opposiraj longissime petiolata petiolls ru- 

bris canaliculato-triquetris. StipuhiE acuta:, reflexiE. 
Flores umbellati : pedunculus communis capillaris , petiolo brevior. Involucrum 

trifidum : radii breves 3-4. 
Calycis lacinia: acuts , reflexae. . 
CoroIIa minima , dilute incarnata , papilionacea ; petalis superioribus reflexisj 

ijneisque saturatioribus. Cuniculus iongitudine fere pedicelli. 

L l ij f-4<^1 ... 

Stamimtm urceolas albiis , sxpe octofidus , laciniis quatuor antlieriferls : an- 

therx quandoque tres dumtaxat. 
Germen pentagonum minimum , stylus atque srigmata rubra. 
Frucrus globosus : capsula: mmimx' nigricantes : arista duarum linearum. 
Habliatin Ajnca. Tp. Habui Jloridum a mense iunio usque ad august. Colitur in 

/^. H. /'. 
Obs. Foli,] pr£sertlm tn summls ramulls sunt profundissime laclnlata. Vldeatur 

litrera N. in dicta figua i. i. CXIX. 
Tabula 189. liermanii Lugd. quA sistit Geranium africanum uvxcrispx folio , 

calyculis procumbentibus , floribus exiguis rubellis , eiusdem , magis repra- 

sentat G. maritimum quam hocce Grossularioides. Videatur herh. D, 

Isnard 
G. Africanum folio Grossularix, Rivini x.. \\o ad hoc Grossularioides accedit: 

altamen villosum ubique est , jloribusque multo maioribus ornutur. 

3 5 4. Geranium viscosum. R. H. P. ( Tab. CVIH. f. 1. ) 

G. Caule fruticoso : foliis cordatis ,quinqueIobatis , acutis j dentads , viscosis , 

sinuatis : flotibus umbellatis. 
G. Glutinosum. lacq. AJisc.vol. ^. tab, iji. 
CHauIis fruticosus , cortice griseo rectus , ramosus , rarnis declinato-decumben- 

tibus viridibus glutlnosis ut et tota planta , tripedalis et atnplius, 
Folia alterna , in summitatibus quandoque opposita , petiolis sa'pe breviora , 

magna , cordata , dentata , quinqueangulata , acuta , sinuata. SripuL^ lato- 

acuminatx , marcescentes. 
Florum pedunculi communes axillares , laterales, vel oppositifolii , erecti , soli- 

larii , foliis longiores : involucrum pentaphyllurn , foliolis ovato acutis , mar- 

cescentibus : radii 3-8 semipollicares. 
Calyx ovarus , villosus , profunde quinquepartitus , laciniis reflexis. 
CoroUa calyce tnulto tnaior , papiIionacea,dilute purpurea,striis rubris varie- 

gara : petala duo superiora latiora reflexa. 
Scatninum urceolus in decem filamenta parrirus , quorurn septem longa pur- 

purea , villosa , fertilia , tria reliqua minima sterilia. Antherx oblongcE, pur- 

purex lute.T. 
Germen parvum , pentagonum , villosum : stylus pyramidalis villosus , albus ; 

stigmata purpurascentia, revoluta. 
Frucrus : capsulx quinque romentoScE, monospermi, basi acatx :arista pollicaris 

candide barbata , tortilis in spiratTi. 
Habitat ad Caput Bonit. Spei. 1) . Habui jloridum a mense aprili usque ad octob. 

ColiturinR. H.P. 
Explic. fig. g Genitalia. k Fructus dehiscens. 

5 S <)• GERANtUM QUERCIFOLIUM. Lin. SUp. ( Tab. CXIX. f. I.) 

G Caule fruticoso : foliis sinuatis j lobis rotimdatis , crenatis, oblongis ; flori- 

bus umbellatis. 
G. Calycibus monophyllis, foliis pinnatifidis , sinubus rotundatis, lobis crena- 

tis , floribus umbellatis. Lin. supp. }o6. Caulis fruticosus , tortaosus , ramosus , quatuor pedum altiruainem superans, 
Folia opposita , petiolis saepe breviora, cordara , oblonga , profunde sinuata, si- 

nubus rotundatis , lobis obliquis supra latiuribus , subrotundis , crenatis. Sti- 

pulje breves , latx , semiamplexicaules , marcescentes. 
Florum pedunculi communes axillares , solitarii , petiolis longiores : invoUicnim 

monophyllum in sex aut septem lacinias ovatas j concavas partitam : radii 

fere sex semipoUicares. 
Calyx monophyllLis, oblongo-ovatus , laciniis reflexis. 
ReUqua ut in pra^cedenti , at anthera: crocex oblongiuscula;. 
Jiabiiat adCaput BoncE Spei. J). Observatum a D. Thumbergio. Iiabuljloridum 

a mense aprili usque ad august. Colitur in R, H. P. 
ExpUcatio fig. a Genitalia ante floris expansionem. b Urceolus sraminum flore 

aperto. c Germen , stylus , stigmata. d Capsula. e Semen.f. Idem auctum. 

35(>. Geranium scABRUM. i//2. ( Tab. CVIII. f. I. ) 

G. Cauie fiuticoso lignosoj foliis cuneifotmitriiidis ^ multifidisque , scabrls j 

umbeiiis paucifloris. 
G. Calycibus monophyUis ; follis cuneiformibus , multifido-laciniatis , scabris j 

caule fiuticoso. Lin. Sp.pl. n°. 8. 
G. Calycibus monophyUisj foliis alternatls multlfido-laciniatis ,scabris jcaule 

fruticoso. .S/^rw. Ger.n". i>-). tab. £. 
Caulis fruticosus j cortice rufescente, 3-4 pedalls , ramis rubescentibus , villis 

aliquot. 
Folia alterna, aliquando opposita , petlolis subxqualla , cuneiformia , tri auc 

qainquefida , serrato-dentata, subtus sspe concava, scabra. Sclpulx semi- 

amplexicaules , acuminars , decidus. 
Florum pedunculi , solitaril , oppositifolil : Involucrum rubescens , qulnque- 

fidum : radii duo , tresve , vix pollicares. 
Calyx profundissime parcltus In qulnquefoliolaapicearistataacque reflexa, sub- 

pubescentia , striata. 
CoroUa papilionacea, dilutissime rosea , ex qulnque petalls, quorum duo su- 

perlora latiora , longiora atque reflexa , omniaque integerrima. Cunlculus 

mediocrls longitudinis. 
Staminum urceolus albus in decem laclnlas partltuG , quarum septem longlores 

totldem antheras sulfureas sustlnent. 
Germen pentagono-acuminatum , vlllosum : stylusalbus : stlgmata rubra. 
Fructus .: capsuls quinque monospermjE , romento ferrugineo tectae , basi acutas, 

Arlsta pollicaris , candide barbata , In spiram tortilis. 
MahitatadCaput Bon&Spei. I). V , jloridum in R. H. P. a mense aprili. 
ExpIIcatio figurae. a CoroIIa. b Flos Integer. c Calyx. d Genitalia. e Stamina. 

357. Geranium hirsutum- Bur. ( Tab. CI. fig. 2. ) 

G. Calycibus monophyl 1 is ^ follis ovatls , laciniatis , rugosis ( hlrsutis addo Cav.]-y 

radice turbinata. Burm. Ger. n^. 68. t. 2. 
G. Africanum humile , radice rapacea j foliis hirsutis , integri? et dissectis j „ . . ... ^'-^^) . 

floribiis in umb>;lkm disposiris , copiosis , ex purpura nigricantibus. Z?. 

Sch^r^rd.Rai. fiisi. ^. p. 515. «**. J i apuj Burm. 
Radix tiirbinata , perpendicularis , parte superiori incrassata , ac stipulis rubes- 

centibus quasi nnbricata. 
Caulis nuiius , nisi peduncalos aut scapos pro caule sumamus , in qnibus 

foliuin unum reperitur prope umbellarum orrum. 
FoHa radicalia , numerosa , hirsuta , quorum aliqua ovara fere integra , alia laci- 

niata et veluti pinnata , omniaque petiolata. Stipulx oblongx , basi petioli 

adnara; , biiidx, 
Flores umbellati : scapus radicalis bipollicaris , iblque in tres aut plures pedi- 

cellos umbellatos partitus : involucra polyphylla, acuta , pilosa : radii 10-11 

brevissimi. 
Calyx monophyllus , laciniis acutis reflexis. 
Corolla parva papilionacea , pallida in siccis ( Burmanus vero ^i\\t purpureo 

rzior cans ). Cuniculus brevis. 
Fnictus : capsul.i: quinque breves , tomentosx , monospermx : arista vix semi- 

pollicans in spiram tortilis. 
Habuac al Caput Boaz Spci. I). V.S. apaiD. de Lannrck ex colUctis Srn^ 

nerat!anis. 
Obs. I. Burmanus in laudato opere ex Raj. sententia adiunxit: In huiusplintiz 
foliis natura mira varietate ludit ; alia enm integra sunt , a!ta varie dissecta. 
1 1. Linntus hanc speciem haud recte coniunxit cum o, lobato. 

558. Geranium hispidum. Lin. supp.i^-Ho.QY..^. i.) 

G. Calycibus monophyllis ; caule fruticoso hispido ; foliis palmatis , dentato- 

laceris, hispidis \ umbellis compositis \ involucris retiexis. l-i . supp. 304. 
Ciulis fruticosus , tercs , ramosus , bipedalis et ultra, hispidus ut et tota 

planta, 
Folia alterna , petiolata, petiolis longiora , palmata , atque partita In qulnque 

prxcipue lacinias acutas , crenato-dentatas , qux quasi dilaceratae apparent 

dentibus aliquot maioribus. Stipulx ovato-acutx. 
Florum pedunculi communes vix pollicares , axillares et termlnales : umbelHs 

compositis : involucrum ex quatuor aut quinque foliolis cuspidatis : radii 

rres-quinque. 
Calyx ovatus , laciniis ovato-acutis , aristatis. 

Corolia parva ,papiIionacea; petalis superiorlbus latioribus. Cuniculus brevis. 
Fructus : capsulx quinque parvx , arista tortili terminarx , vix trium linearum. 
Huhujt aJ Caput Bont Spei. I), V. S. Communicatum a D. de Jussieu ex 

collectis Sonneratianis, 

3 %<). Geranium bicolor., lacq. (Tab. CXI f i.) 

G. Caaie brevi fruticoso: ramis teretibus : foliis oppositis, tripartitis,hirsutls ; 

lobis crispis , denratis : umbellis multifloris , spcciosis , capitatis. 
G. Calycibus mcnophyllis : foliis cordatis , tripartitis , lcbacis, hirsutis : flori- 
bas capjtatls: caule.fruticoso. Murray in edit i 3, Sysih, Feae:. p, 614, n^, 
, 16, lacq. m litt. Hort, v, i.t, 59. -. . . . [ H9 1 

Caulis fruticosus , tof tuosas , cortice cinereo tectus , ramosus , ramis tereti- 

bus , villosis, subherbaceis, pedalibus. 
Folia opposita , longe petiolata , glauca , scabra , trilobata , lobis crispis , den- 

tatis , subplicato-arcuatis in alios divisis. Stipuls fere amplexicaulas , acu- 

minatJB. 
Florum pedunculus communis sipe oppositifolius aut lateralis , aliquando axil- 

laris , folio longior : involucrum monophyilum multipartitum , marcescens : 

radii fere tredecim vix poUicares. 
Calyx profunde quinquepartitus : laciniis ovatis , villosis , reflexis : stris oblit- 

teratx. 
CoroIIasubxqualis, papilionaceo-rotata , petalis superioribus paulo latioribus , 

omnibus inregerrimis, limbo albo, maculisque saturate purpureis pulcherrime 

variegatis. 
Staminum urceolus albus, decempartitus : dentes rres breves , steriles 5 reliqui 

septem longiores fertiles : antherar flavs-rubentes. 
Germen pentagonum villosum : stylus basi lanacus, dehin incarnatus : stigmata 

revoluta. 
Fructus. 
Habitat. ..... "i). V, Florldum in R.H.P. menslbus iunlo et luHo. 

Explicatio fig. a Genitalia. b Alcerum ex petalis inferioribus. c Unum ex supe- 

rioribus. 

'^60. Geranium capitatum. Lin. (Tab. CV. f. i. ) 

G Calycibus monophyllis ; foliis lobatis , undatis, villosis j floribus capitatis } 

caule diffuso. Lin. Sp. pl. n^. 16. Burm. Ger.n^. 41. 
G. Calycibus monophyllis , floribus capitatis j foliis cordatis , lobatis, crenatis , 

pilosis. Horr. Chff. 345. 
G. MalvK folio. Riv. pentap. /.99. 
G. Africanum frutescens, malvje folio laciniato odorato. Herm. Lugd. 277. t. 

278. Tourn. inst. p. 269. 
Caulis fruricosus , nodosus , ramosus , tripedalis , dlff^usus , tener, pilosus. 
Folia alterna, petiolis subsqualia , cordara , subrotundo-quinquelobata , unda- 

ta , crenata _, tomentosa , odorem roseum spirantia. Stipulje ovato-acutse , basi 

lat£ , et quasi auriculatse , reflex^e. 
Flores capitati : pedunculus communis longissimus , teres, villosus , erectus , op- 

positifolius : involucrum multifidum , laciniis ovatis , marcescentibus : radii 

brevissimi 6-8 adeo ut flores subsessiles. 
Calyx ovatus , tomentoso-moUissimus , laciniis profundis , acuminatis. Striae 

parum patentes. 
Coro'Ia papilionacea subsqualis , petalis roseis variegatis. Cuniculus omniuin 

brevissimus. 
Staminum urceolus albus , in decem filamenta partitus ut in praecedenti. 
Germen villosum : stylus incarnatus : stigmita revoluta. 
Fructus : capsulx quinque monosperm:e , ferrugineo - tomentoss , basi acut^, 

Arista candide et longe barbata ;, in spiram cortilis. Setnina nigra glabra, Habitat ad Caput BoriA Spei. ^. Hubuifioridum a mense lunio usque adnovcmb, 

Coliiur in R. H. P. 
Explic. fig. a Truccus dehiscens. b Semen. 

3(Ji. Geranium lobatum. ii/7. ( Tab. CXIV. f. 2.) 

G. Radice cuberosa : foliis cernacis , crassis , magnis , comencosis : scapis radica- 

libus , divisis, umbelliferis. 
G. Calycibus monophyllis ,caule cruncaco, scapis subradicalibus,umbellacom- 

posica. Lin, Sp.pl. n°. 19. 
G. Cniycibus monophyllis j cubis longissimis subsessilibus j radice subrocundaj 

foiiis iobacis, crenacis, hirsutis. Zi/<r . Ger. n°. ^S. Roy Lugd. 550. /2^. iS. 
G. Africanum noccu olens , cuberosum , vitis foliis lursucis. Commel. H. Amst 

1. p. \i\. t. 6i. 
Ex radice crassa tuberosa magna scapi prodeunt et 
Folia , quorum petioli teretes , crassi , villosi, in tres allos dividuntur , foliola 

aut , si mavis , lobos totidem sustinentes j qua: sunt rursus lobata , crenaca, 

convexo-recurva , mollia , comencosa , subcus albicancia : nervj valde protu- 

berantes. Scipulae lacx , acutx , marcescentes. 
Florum scapi ramosi, umbellas suscinences : involucra polyphylla : radii fere 

quindecim, plusquam pollicares, 
CaJycis lacinix oblongo-ovacx. 
Corolla pacens , subxqualis j petalis nigricantibus , basi flavescentibus , scriisr 

que riibris nocacis. 
Scaminum urceolus decemdentatus : ancherx sxpe sex lucex , ovacx. 
Germen pencagonum : scylus ruber valde villosus : scigmata revoluta. 
Fructus. 
Hu' iiat ad Caput Bond Spei. I). F. fioridum in R. H. P. mensibus aprili et 

maio. 
Explic. fig. d CoroUa. e Petalum. y Calyx. ^Germen , stylus. h Urceolus sta- 

niinifer auccus. 

^Gl Gf.RANIUM TEREBENTHINACEUM. ( Tab CXIV. f. I.) 

G. CauIc arbores-^ente : foliis duplicato-trifidis, lobis latis , incisis , crenatis : 

umbellis multirtons. 
Caulis orgialis ramosus , ramis teneris pubescentibus. 
Fol a alcerna , quindoqueopposica, subtus glabra, albicantia , desuper saturate 

viridia , citrum redolentia, prxsertim cenera ; omniaque dupli:ato -trifida , 

lobis latis , incisis crenatis , marginibus subvillosis. Stipulje latx, emarginats 

aut acuminatx, marcescentes. 
Florum pedunculus communis solitarius , oppositifolius , peciolo longior : in- 

yolucrum pencaphyllum : radii subquinque. 
Calyx profunde parcicus in quinque lacinias, nonnihil reflexas. 
CoroUa papilionacea , dilute purpurea , lineis saturacioribus notatain petalis su- 

perioribus , qux sunt laciora ec reflexa. Cuniculus brevis. 
Staminum urceolus decemdentatus , dentibus brevibus : horum tres castrati , 

septera anchetiferi. Antherce oblpngiusculas, Reliqim ut in affinibus. 

Habltat ad Caput Bona Spei. T). V.fioridum in R. H. P. menslhus maio et sc~ 

quentibus. 
Obs. Varietatem. vidi cuius folia odofem roseum grjtissimum spirabant^ aliam 

item terebenthinaceum, 
Explicatio ligurs. a Germen cum stylo intra calycem. b Genicalia. c Stamen 

auctum. 

5 »^3. GeRANIUM BIFLORUM. 5arOT. 

G. Radice crassa nodosa : foliis binis lobato-incisis , acutis : pedimculis termi- 

nalibus bifloris. 
Pelargonium bifolium et biflorum. j?«m. ^^fc. 95.«. 37./. 1. 
G. Africanum noctu olens , flore ruberrimo , anemones folio latiore. Pluk, 

Phyt. t. \%G. f, ^. Tournef, inst, z6^, 
E, radice crassa , nodosa , nigricante j fibrosa oritur hxc planta humilis , ses- 

quispithamalis. 
folia petiolata, petalis longiora , bina {sic Burmanusy nihil addens de eorum 

oppositione , quamquam hoc verosimilius ex figuris citatis), prope flores soli- 

taria j suntque lata , crassa , venosa , viridia , variis incisionibus in lobos di- 

visa, denticulata. 
Flores in ramorum summo bini { ternos video In Plukenetii figura Cav. ) 
Corolla amcene rubens , papilionacea , petalis duobus superioribus duplo fere 

maioribus , erectis j reliquis dependentibus. 
Habitat ad Caput Bon<z Spei, J) . Flanca mihi ignota : qua veropracedunt ex loan. 

Burmani opere transcripsi, 

3^4 Geranium variegatum. Lin. supp, (Tab. CXVIII. f. 3. ) 

G. Foliis alternis , quinquelobis , lobis trifidis serrato-dentatis : scipulis latis 

cordatis : pedunculis bi-trifloris. 
G. Glaucum j calycibus monophyllis , foliis alternis , tri-quinquepartitis ; lobis 

erifidis , serratis j stipulis cordatis , ovatis j umbella pauciflora. Lin. supp^ 

Tota planta glaberrima et glauca. 

Caules recci , ( in sicco striaci ) parum ramosi. 

Folia alterna , petiolis breviora , cordata , quinquelobata , lobis trifidis , ser- 

rato - dentatis , serraturis rubris : stipuls cordatae , lats , rocundato - acu- 

minacs. 
'Florum pedunculi communes opposiclfolii , solicarii , erecci : involucrum ex 

quaruor foliolis ,ovaco-acucis , conniventibus j pedicelli duo, tresve, plusquara 

pollicares. 
Calyx profundissime partitus in quinque lacinias oblongas , acutas , striatas. 
Corolla papilionacea , magna , ad flavum accedens ( in sicco ) j petalis duobus 

Superioribus longioribus , latioribus j variegatis lineis plumosis ccEruleis : tri- 

bus reliquis angusrioribus. 
Staminum urceolus albicans ; filamenca aliqua brevissima , reliqua longiora. 
Habitat ad Caput Bona Spei. F. S. Comajunicatum a D. de Lamarck, 

Mm. Obs. Exemptar habeo commumcatum a D. Thumhergio nom'meGfR.Ami Qtjm- 
QUEL03I, ijuod superion Ir.i estajfine, utpro varietate repuiem.Tota enimplanta 
est glauca et giaberrima j stipulis ornata Latis : folia sunt ipsi quinqueloha , at 
minora quam inpracedcnti , lobique desinunt in acumen , dentcsquc aut serra- 
turs paucissima , quandoquc nulU : florcs sunt duplo minores : omnes dcnique 
hnius partes duplo aut triplominores i quam in Q. variegato. 

^(jj. Geranium articulatum. ( Tab. CXXII. f. i.) 

G. Radice squamosa, ligiiosa , articulata : foliis radicalibus , quinque lobis itl-i 

cisis : umbella subquaariflora , radiis longissimis. 
Radix ima lignosa, gracilis , articulata , dehin incrassata ^ squamosa. 
Caiiiiculi autpotius scapi , articulati et quasi interrupti. 

Fo!ia radicalia longissime petiolata, cordata , rotundato-quinqueloba , lobis 
/ trihdis , mollia , villosa : stipulx orbiculatx , imbricata: , squamularum instar ,_ 

rufescentes , villosa:. 
Floium scapi quasi interrupti , folio breviores , quinque pollicum : involucrum 

polyphyllumj foliolis acutis , brevibus, rubescentibus : radii i-^scapo paulo 

Dreviores. 
Calyx profundisslme partitus in quinque lacinias oblongas , acutas, 
CoroIIa plusquam pollicaris , in sicco flava , papilionacea , pecalis duobus supe- 

rioribus iongioribus , latioribus , lineis rubesceniibus notacis. 
Rcliqua desiderantur. 
Habitat ad Caput Bonce Spei. J). V.S. Communicatum a D. Thumbergio. 

^66 Geranium crispum. Lin. [T^h. CIX. f. i.) 
G. Ciule fruticoso : foliis cordatis , lobatis , dentatis , crispis : stipulis cordatis : 

pedunculis uni-birioris. 
G. Galycibus monophyllis \ foliis reniformibus , crispis , scabris ; caule fruti- 

coso. Lin. Sp. pl /2^. 7. 
G. Hermani.rfolium , calycibus monophyllis , caule fruticoso \ foliis lobatis , 

crenatis , subcucullatis j stipulis cordatis, involucrisque hispido-muricatis, 

Lin. supp. n". 305. 
Caulis lignosus , cortice fusco , ramosus , ramis plurimis tomentoso-scabris , 

sesquipedalis. 
Folia alterna, in ramis disticha , petiolis subxqualia j inferiora subreniformia , 

qiiinquelob.Vta j reliqua trilobara , lobis plicatis, dentatis , crispis , meliss^e 

odore. Stipulx cordata: et veluti imbricata:. 
Florum pedunculi oppositifolii , foliis lon.giores , imiflori , aut biflori. Involu- 

crum ex quatuor foliolis ovatis , aristatis, conniventibus. 
Calyx ovatus , laciniis quatuor reflexis-; superiore latiore erecta, 
Corolla pollicaris , dilute violacea , papilionacea , patens; petalis superioribus 

subrotundis reflexis , striis saturatioribus. 
Staminum urceohis purpurascens ] filamenta septem antherifeia longiora, tria 

reliqua breviora : ancherx incarnata:. 
Arists breves, Reliqua ut; m affinibus. Habhat ad Caput Bon£ Spei. "i). Habuifioridum a mense malo usque adoctob 
ColiturinR.H.P. 

Obs. LinnAL fiiius in supplemento perperam hanc speciem ad GnR, hermani^- 
FOLiUM reduxlt , quod dlcente Linnmo in Sp. pl, a crispo difi^crt foliis minime 
divisis. Odor praterea melissiz , G. CKisvi propius, ac foliorum lobi^ sufficien- 
ter hocab HERMAmjS.VOLio seiungunt. Bac mea opinio roboratur amplius ex 
specunint capensi qiiod prg, ocuLis haheo a D. Thumberglo misso, ho-. nomine 
Ger. hermaiiixfolium Lin. supp. quod idzm omnino esi cum hac mea planta y 
lictt non Ua villosum , quorum dififerentiam a cuUura repetcndam esse omni~ 
bus in confesso est, 

?(?7. Geranium exstipulatum. (Tab. CXXIII. f. i. ) 
G. Caule frut easo , ramis erectis : foliis alternis duplicato-trllobis , crenatis , 

gkbris , exstipulatis. 
Tota planta glabenima et nonnihil glauca. 
Caulis frucicosus , lamis teretibus , erectis , pedalis. 
Folia alterna , petiolis brevlora , in tres lobos pra:cipue partita , qui sunt iterutn 

apice trilobi , cienati : tenera nonnihil cuculiata , dehin patentia. StipuIiE adeo 

minim^ ut conspici nequeant. 
Nondum mihifioruit neque inli, H, P. cui data fuit nuperrime hac nova spe- 

cies nomine Geranii suavis , quam ex stipularum defectu designandam duxi 

novo nomim. Ijhi primuxn fioreat , incidetur j atque cum Ger, aUhaoide 

prodibit. 

368. Geranium fulgidum. Llnn. (Tab. CXVI. f. 2. ) 

G Calycibus monophyllis ; foliis tripartitis incisis , intermedia maiore 5 umbel- 

IIs geminis : caule fruticoso, carnoso. Lin. Sp. pLn°. i.Burt?. Ger. n°. 52, 
G. Africanum folio zlcxx , flore coccineo fulgidissimo. DiU. Hort. LUh. t, 

150./ 157. 
G. Surinamense , chelidonii folio , flore coccineo , petalis aequalibus. TiUc, 

Pis. pag. ^ %. t.i6, 
Caules fruricosi , carnosi , torruosi, pedales. 
Folia numerosa , petiolis longiora , moliia, tripartita , incisa , lacinia media 

productiore, crenato-dentata , tempore florescentia: emarcida. StipuLx' acutas , 

per basim petioli decurrentes. 
Flores umbellati , umbellis duabus , aut tribus ; pedunculus harum communis 

longus , tomentosus , terminalis : pediceili pollicares , tres aut quatuor. 
Calyxovatus , basi utrimque gibbosus , tomentosus , laciniis quatuor reflexis , 

superiore latiore erecta. Cuniculus per totum pedunculum excurrens. 
Corolla saturate kermesina , supina , papiiionacea j petalis duobus superioribus 

latioribus , longioribus , reflexis. 
Reliqua ut in affinibus. 

Habitat ad Caput 3ona Spei. ty . Habuifioridum mense iaUo, Colitur in R. H. P. 
Obs. Specimen capense vidi slccum apud D, Thouin , cuius foUa sunt va'J.e to- 

mentosa , rufiscentia atque profundius fi sa , quod tamen ex facie atquefiorum 

colore atque fi^ura ad hoc tanquam varietatem reduco. Mm H tM4T 
Biiu ' adsentior CL Burtnano ^ credend Gerantum fulgidum gibhosum asque 
carnosum unam eamdemque plantam iniuj fuisse.' Omnia eienim colui atque 
dnersa reperi,foliis , caule,fiorlbus. 

^6c). Geranium BiFOLiUM. Bi^r/Tj. (Tab. CXV. f. 5.) 

G. Calycibus monophyllis j foliis binis , cordato-angulatis , radice rapacea. Bur.^ 

Ger. n°.-ji. 
Pelargonium rapaceum bifolium , floribus macularis. loan. Burm. afr. 90. t. 

G. Africanum humile , latifolium , tuberosa radice , floribus incarnatist Herm. 

para-i. Bat. app. et pl. afric. p. 1 z. 
Radix subrotunda basi angustior acque longior, fusca, esculenta. 
Caulis nuikis. 
Folia duo cordata , angulata, dentato-crenata, lata, nervosa , viridia , plana , 

pecioiis uncialibus longiora. 
Scapus simplex spirhameus , purpurascens , erectus , umbella terminatus : mvo- 

iucium ex pluribus foliolis oblongis , acutis, purpurascentibus, instar corons. 

Radii subseptem , sesquiunciales. 
Calyx ovaro-oblongus , laciniis acutis. 
Corolla papiIionacea,caIyce maior, incarnata ; peralis duobus superioribus maio- 

ribus, erectis , macula sanguinea oblonga nocatis , reliquis angustioiibus, 

dependentibus. 
Fruccus : capsula; quinque , quce nedum maturx aristis longis pyramidi inhx- 

rent more congenerum. 
Habuat ad Caput Bons, Spd. I). Appdlatur ah incolis Heyntame. Planta mihl 

ignota ; quce vero pracedunt cx Burmano deprompsi. 

570. Geranium stipulaceum. Lin. supp. ( Tab. CXXII. f. 3, ) 

G. Ciule brevissimo imbricaro : foliis sublobatis , crenato-incisis : stipulis apice 

bifidis , lanceolatis , reflexis : florum pedicellis longissimis. 
G. Acaule, calycibus monophyllis ; foliis oblongis , incisis , serratis : stipuli& 

subulatis , rigidis , albis. Lin. supp. ^06. 
Caulis pollicaris, crassus , imbricatus. Stipularum veterum nidimentis coria- 

ceis , rotundatis , rubescentibus. 
Folia plura , periolis breviora , villosa , sublobato-incisa , denrata , apice obtusa ; 

sfipularum b ises \.\tx , coriacex , caulem imbricantes , et prope perioli initium 

bifid.t \ laciniis subularis , rigidis , albicancibus , reflexis. 
Florum scapus ex summo caule herbaceus , sulcacus, ^-4 pollicaris : invoIuiOtom 

polyphyllum : foliolis lanceolatis , brevibus , villosis : radii sipe quatuof lon- 

gitudine fere" scapi , erecti. 
Calyx profunde quinqueparritus , laciniis ovacis , reflexis. 
Corolla in sicco lucescens , papilionacea , petalis superioribus longioribus , la- 

tioribus , reflexis. 
Hahitat ad Caput Bon^Spei. I). f^. S. Com nunicatum a D. Thumbergio. 

.371. Geranium TRiHDUM. 5ar/;:.(Ta:i. CXV. hg- I.) [M5] . 

G. Calycibus monophyllis : foliis ternis , trilobis , et trifidis ; radice rapacea, 

Burm, Ger. 74. 
Pelargonium rapaceum foliis ternis , trilobacis , et tridentatis \ fiore sanguineo. 
* Burm. afr. p. ^i.t. 3 5./. 2. Peciv. Ga^opk. 'i^^.f. 11. 
G. Africanum noctu olens,flore rubro, anemonesfoHo angustiore. Pluk.phyt. 

t. \%6.f.G. Tournef. inst. z6<-). 
Radix subrotunda , rapacea , nigricans , esculenta. 
Caulis nullus. 

Folia terna , crassa, triloba , lobis superne trifidis , medio productiore. 
Scapus solitarius , teres , spichameus : involucrum ex foliolis anguscis , acutis , 

coronam eflrormantibus : radii tres , pollicares. 
Calyx utinG. bifolio. * 

Corolla papilionacea , sanguinea. 
Habitat ad CaputB.Spei. J), PLanta mihi ignota. 

371. GeRANIUM TERNATUM. Z//7. ja/7^. f Tab. CVII. f. 2. ) 

G. Caule fruticoso , hispido :foliis oppositis , ternatis j foliolis cuneatis , inclso- 

trifidis , serratis , scabris. 
G. Calycibus monophyllis \ foliis ternatis , foliolis lobatis , lobis dentatis : flo- 

ribus subumbellatis; caule hispido. Lin. supp. ^06. 
Caulis sufFruticosus , dichotomus , teres , purpurascens , villosus , erectus , bipe- 

dalis et ultra, cuius rami simplices , breves, cauli similes. 
Folia opposita , petiolata , ternata , rigida , strigoso-scabra , pollicaria : lobi 

inciso-trifidi , serrati , subplicati; serraturis purpurascentibus :petioIi villosi 

foliorum longitudine. Stipulx bina: , aut plures j ovato-acutse , concavs, li- 

neam longce. 
Flores laterales et terminales umbellati : involucra lanceolata, purpurascentia , 

subciliara. 
Calyx ciliato-pilosus. 
Corolla albo-incarnata , petalis oblongls , integris , asqualibus , basi stria du- 

plici purpurea. 
Stamina antherifera videntur septem. 
Stigmata quinque setacea. 
Habitat ad Caput Bonie Spei. I) • f^- S. Communicatum a D. Thumbergio , cuius 

est etiam supradicta descriptio. 

373. Geranium l^vigatum. Lin. supp. ( Tab. CXXI. f. i. ) 

G. Caule fruticoso , glabro , rubescente : foliis ternatis , sublinearibus, trifidis, 

glaucis : pedunculis bifloris. 
G. Glaucum , calycibus monophyllis , caule erecto j foliis pinnatifidis j laciniis 

integris , lanceolatis. Lin. supp. }o6. 
Tota planta glaberrima. 
Caulis fruticosus , rubescens , ramis aliquot. 
Folia glauca, opposita, petiolis longiora , ternata , foliolis sublinearibiis , sjc- 

pissime trifidis. Stipul^e subulatx rubrs. 
Florutiji pedunculi solitaiii , folio longiores : involucruin ex tribus aut quatuof . . . [M^l 

folio!is lanceolaco-acutissimis : radii duo ( aliquando unicus ) sesquipoUi- 

cares. 
Calyx oblongus , laciniis profundis , acutis , reflexis; superiore latiore , erecta. 
. Corolla papilionacea albido-flavescens { in sicco ) pecalis superioribus longio- 

ribus , htioribus , et prope ungues lineis rubescencibus. Cuniculus longi- 

tudine pedicelli. 
Fructus : capsulx quinque, monosperinx , tomentosx, basi acutse j arista polli-s 

cari tortdi terminatx. 
Habicat ad CaputBona Spci. jf), p'. S. Communicatum a D. Thumhergio. 

?74. GeRANIUM ALCEOIDES. Zi/7. 

G. Calycibus monophyllis: foliis ternatis, trifidis , laciniatis ; caule herbaceo ; 

hirro. Lin. Sp. pl.n'^. iz. 
G. Pedunculis muitifloris , calycibus penraphyllis j foHis lyrato-multifidis , coty- 

ledonibus lohatis. Burni.Gcr. n'-^ ^6. 
Planta annua iierbacea , cuius radix hbrosa. 
Caules longi , prostraci , rugosi. 
Folia coryledonia longe petiolata ac lobata , lacinils quinque profunde dissectis : 

caulina petiolata , cenuius dissecta , seu multifido-lyrata , cum caule terriE 

incumbencia. 
Pedunculi verticales , longi , quinque sexve flores umbellatim gerentes , quo- 

rum pecala irregularia , bina superiora maiora , tria inferiora minora , pur- 

purea. 
Calyces quinquefidi acuti. 
Rostralonga, tenuicer acuminata 
Habitat in Africa. Planta mihi ignota , qu£, tamen cum meo Geranio eaci- 

NiATO in muliis convenit , adio ut hoc pro G. alceoide initio sumpserim : at 

corolla irregutaris minime laciniato convenit , quamquam iitraque pcntan~ 

dra sint. 
Obs. D. Burmanus dixit annuam hanc plantam , vivacem Linnms. 

^75. Geranium abrotanifolium. Lin.supp. ( Tab. CXVII. f. i.) 

G. Caule fiuticoso : foliis minimis ternacis crifidis j laciniis linearibus : floribus 

umbellacis. 
G. C dycibus monophyllis j foliis mulcifidis , linearibus , incanis. Lin. siipp. ^ 04. 
Caulis fruticoso-lignosus, cortice cinereo cectus , ramosus ; ramis a rudimencis 

scipulaium arque peciolorum quasi aculeacis. 
Folia numerosa , peciolata , vix crium linearum diametii , limbo expanso renl- 

formia , ternata j foliolis sxpe trifidis , linearibus , obtusis. Stipulx : setula: 

dux brevissimx basi pecioli ampliati , compressi , veluci cornua intixx. 
Florum pedunculi communes versus ramulorum apices , plusouam poliicares : 

involucrum mulcihdum, laciniis lanceolatis : radii 2-5 semipollicares. 
Calyx ovatus villosus , laciniis acutis. 
Corolla calyce maior , papilionacea , purpurascens. 
Cajjsularum aristx semiunciales. - . [M7] 

Habitat ad Caput Bon<z Spei. 5. F. S. Communicatum a DD. Thouin et 

Thumberg. qui prlmus reperit et examinavit quemadmodum et alia innumera. 
Obs. Varietatem vidi. apud D.de Jussieu ex adsportatis a D. Sonnerat , in qua 

folionim laciniiz erant paulo latiores, corolla saturati cc&ruUa , atque umbells, 

brevius pedunculatce. Ramulum sistit littera V dict& tabuU : F viro , foUum 

expansum , cum stipuUs. 

C. Folia pinnata. 

?7<?, Geranium pinnatum. Burm. ( Tab. CXV. f. i.) 

G. Acaule : radice turbinata tuberosa : foliis pinnacis : foliolis parvis ovatis 

subsessilibus. 
G. Calycibus monophyllis, foliis pinnatis, foHoIis ovatis. Burm. Ger. n°. 66. 
G. Prolificum pinnatum. ■j/. Lin. Sp. pl. n° . 17. 
Radix turbinata j tuberosa , incus albida , extus nigricans , edulis. 
Cauli^ nuUus. 
Folia radicalia , erecta , pinnata , petiolis nudis tenuiter villosis , quatuor aut 

quinque paribus foliorum cum impari terminatis : hxc subsessilia , ovata , 

minima, superne viridia , subtus tomentosa. 
Flores in scapis radicalibus spithameis , umbellati : involucrum ex quinque fo- 

liolis oblongo-acucis : radii vix pollicares , numero 2-7. 
Calyx monophyllus , oblongus , quinquepartitus , laciniis acutis. 
CoroUa albicans , papilionacea \ petalis duobus superiorlbus longioribus , latio- 

ribus , reflexis , plumulla sanguinea variegatis j reliquis obtusis brevioribus , 

deflexo-paculis. 
Stamina antherifera quinque : anthers ovato-oblongje. 
Fructus : capsulx quinque basi acut.-e , terminats arista poUican. 
Habitat ad Caput Bonx. Spei. ip. V. S. apud D. de Jussleu , figuratum vero a 

D. Sonnerat apud D. de Lamarck. 
Obs. Cl, Linmzus hanc speciem atque sequentem cum G.prolifero coniunxit. 
G. Tuberosum xerampelinum , foliis vicis , quod ex codice mss. Oldenlandii 

citJt atque describit Laur. Nic. Burmanus , ut incertum relinquo ; quodtamen 

ad hanc aut ad sequentem speciem spectat. ConfcranturtntA tabulx. 

^-Jl'. Geranium astragalifoiium. ( Tab. CIV. f. 2,. ) 

G. Radice crassa : foliis pinnatis , foliolis ovato-acuminatis , latioribus, cinereis, 

hirsutis : scapis subradicalibus , elongatis , umbelliferis. 
G. Africanum astragalifolio. Commel. plant. exotic.p. S}-f- i' 
G. Pinnatum. Burm. Ger. n". 66. Lin. n'^. 17. 
Radix pollicem crassa , sublutea , descendens , parum fibrosa,^ 
Caulis vix uUus , nisi scapos dixeris , qui aliquando aphylli sunt , aliquando 

foliis instructi. 
Folia pinnata , longa , sa:pe cum impari , media eorum longitudine nuda , fo- 

liola sub-i (J , subsessilia , oYato-aciua , cinerea , hirsuta , atque multo inaigra 

qiiam in prscedenci. nores umMlati : scapus foliis longior : involucrum mulciparcitum , folioHs 

ovato-acutis : radii semiunciales , fere sex. 
Calyx profiinde quiuquepartitus , lacinia superiore , latiore. 
Coroila papilionacea , albo-rubens , striis saturatiodbus. 
Reliqua desiderantur. 
Jiahhat ad Caput Bon^ Spei. Tp. Fra^mentiim vidl siccum apiid D. de Jussieu • 

reuqua mutuavi ex Commelini opere citato. 

J7S. GeRANIUM CAPILI.ARE.(Tab XCVII. fig. I.) 

G. Foiiis oppositis pinnatis , pinnulis linearibus : pedunculis axillaribus solita- 

riis , subanifloris. 
G. Hermanioides , pedunculis mukifloris , floribus linearibus 5 foliis pinna- 

tis , foliolis linearibus subfalcatis , caule fruticoso. Burm. Prodrom. Flor<t 

Lapinsis ? 
Plantafruticosa ar pusilla, quam magnitudine naturali sistit figura. 
Caules duriusculi rrium fere poliicum. 
Folia ima numerosa, longe petiolata , petiolis capillaribus ; pinnata , plnnulis 

lineavibus , acutis , pubescentibus : sripuLx acutissimx, 
Florum pedunculi, foiio longiores , axillares , uni-bi-triflori : involucrum pro- 

funde parcitum in quinque foliola erecca , acuta. 
Calyx ovatus , profunde parcicus in quinque lacinias acucas , pubescentes ut 

et coca planta. 
CoroIIa papilionacea , rubescens. 
Reliqua deerant. 
Habitat ad Caput Boncc Spei. V. S. Communicatum a T). Thumbergio , qiii id 

nrperit. 
Qbs. Burmani plantam in Prodromo citata-n nullibi vidi : ad hanc speciem inte- 

rca cum duhio rcfcro. llle addidit ^ huius hahitum esse liermanix pinnatx 

Plukeneti mantiss. p. 50. t. 344. f. 3. injlorescentiam vero ut in G. scabro. 

579 GeRANIUM HIRTUM. BttrOT. f Tab. CXVII f. 2.) 

G Caule brevi hirro : foliis dupllcatc-pinnatis : laciniis c.aplllaribusj umbellis 

p'uribus terminalibus ,eIoiigatis. 
G Calycibus monophyliis , corollis papilionaceis , foliis pinnatis multifidis , 

caule villoso. Uurm. Ger.n°. 64. 
G. Calycibus monophyllis j foliis duplicaco pinnacifidis , laciniis filiformibus. 

Roy. Lugi. 5 3 4. /2". .55. 
Planra humdis , ac villoso-hirca, cuius radix lignosa , perpendicularis , cortice 

nigricanre , arque sripularum reliquiis apice squamosa esr. 
Folii radicalia numerosa , bipinnata , pinnulis capillaribus numerosis : scipulx 

ad b.isim pecioli nudi quasi adnatx , bihda' , acucx. 
Caulis brevis bipoliicaris, apice gerens folia bina opposica j ex quo umbelLx pro- 

deunc sesquipollicares. 
Flores umbellari : involucrum polyphyllum j foliolis ianceolatis , acucisj radii 

breves , fere quatuor. ['-59] 
Calyx ovatus , quinquefidiis. 

Corolla papilionacea , calyce dapla , dilute rubens ( in sicco. ) 
Fructus : capsula; quinque monospermiE , basi acuts ; arista pollicaris. 
Habitat ad Caput Bona Spei. ''Ip. V. S, Communicatum a. D. de Lamarck , cx 

colleciis Sonncratianis. 
Obs. In multis ex Burmani sententia cum seaumti convenit , a qua dlffert folia- 

tura villosa iineari j et radice lignosa ; quibus addi potesc , qiiod h&c species 

caukscens sit , sequens vero acaulis. 

:?8o GtRANIUM ARENARIUM. S«/7W. 

G. Calycibus monophyilis , foliis pinnatifidis , foliolis oblongis, inciso-serratis , 

caule nullo. Burm. Ger. n'^. 6^. 
G. Monomotapense arenarium , flore m.iniato , rubicundo , caule brevissimo , 

foliis myrrhidis albx , seu pimpinells sanguisorbs , hirsuts. Herb. Oldenl. 
«t. G. Africanum humile , adianti foliis. HeA/Tz.^amt^ Bat. i8o. Raj. hist. 5. 

p. 511. n"^. 9. 
Planta herbacea , acaulos , xuius radix simplex , perpendicukris , longa , vix 

fibrosa. 
Folia pinnatifida oblongo-ovata ; foliola incisa , serrata. 
Scapi plerumque ternivel bini ad foliorum ortum excrescunt, folia superantes , 

flores quatuor vel quinque producentes , pedicellatos , irregulares , ex rubro 

violaceos. 
Calyx aristatus. 

Rostra longa , tenuia , per maturitatem superne dehiscentia, 
Habitat ad Caput Bons, Spei. Nullibi vidi hanc plantam : qua vero pnzcedunt 

ex Burmani opcre laudato transcripsi. 

381. Geranium proliferum. Burm. (Tab. CXX. fig. ?.) 

G. Calycibus monophyllis : foliis pinnatim divisis \ foliolis tri et quinque par- 

titis , linearibus : radice turbinata. Bwm. Ger. n°. 70. tab. II. 
G. Africanum , umbellatis floribus carneis , duabus maculis nigricantibus in- 

signitis , foliis tenuissimis , radice rapacea D. Scherard. RaJ. hist. ^. p. 

513- «°- 3^- , . 

G. Africanum humile, radice rapacea ^ foliis tenuiter dissectis , glabris j flori-, 

bus in umbellam dispositis , carneis , striatis. Raj. ibid. «^. 30. 
at. G. Tuberosum idem , foliis angustissimis , lineari-trifidis. Hcrb. Oldenland. 
Planta vix palmaris , cuius radix turbinata , fungosa , superne lignosa. 
Folia radicalia pinnata , peucedani instar in tenues fere capillares lacinias nunc 

bi-nunc tripartitas , quandoque integras. 
Scapus ex summa radice prodit , foliis longior , solitarius , postea in varios 

quasi ramos partitus , quorum quisque umbellam sustinet : involucra po- 

lyphylla j foliolis angustis acutis. Radii 5-6 tduni linearum, 
Corolla papilionacea , carnea , maculis nigricantibus variegata. 
Habitat ad Caput Bon& Spei. Ip. NuUibi vidi hanc plantam. Descriptionem et 
figuram dcsumpsi ex Burmani opere, -. 

Nn 382. Geranium pinnatifidui.i. 5//r/«- [ Tab. CXX. f. i. ) 

G. Calycibus monophyllis ^ foliis duplicato-pinnatifidis j laciniis linearibus, 

obtusis ; radice rurbinata. 
G. Africanum , foliis hirsutis , longis , tenuiter dissectis , flore albo , punctis 

purpureis , radice tuberosa. Herm. pl. ajr. p. i i. 
Radix tuibinata; caulis nuUus' nisi scapum dixeris, 
Folia duplicato-pinnata , linearia , apice obtusa , glabra. 
Flores umbellati: radii plures ( in figura Burmani ; 1 ) , breves. 
Reliqua desiderantur. 
Habitat ad Caput Bonx Spei. |) . NuUibi hanc plantam vidi ,nisi in laudato BuT- 

mani opere. 
Obs. flic auctor asserit hanc speciem ita cum G. hirsuto convenire ut dubius 

hizserit num pro varietate haberet ; quum utrisque sit cadem fo>ma externc^ , 

idemque crescendi modus. At ego , inspectis figuris quas dedit in suo opcre 

Burmanus , ab huius opinione recedendum arbitror , quia earum forma externa 

diversissima est ,, quod niea sencentia nullus inficiabitur. 

^85. GeRANIUM RAMOSISSIMUM. 5//rOT. 

G Caule frutescente : foliis bipinnatis ; pinnulis subrotundis glabris. 
Pelargonium frutescens ramosum , foliolis plurimis subrotundis. loan. Burm. 

DeciJ. plant. afric. p. fcl^. t. 34./. 2.. 
Caulis fruticosus ramosissimus. 

Folia pinnata j foliolis oppositis subrotuiidis , glabris, minimis , subsessilibus, 
Flores umbellati terminales : umbella ut plurimum triflora.^ 
Habitat ad Caput Bon£ Spei. Tp. 
Nullibi vidi hanc plantam , cuius descripcio desumpta est ex opefe supra 

laudato. 

384. Geranium MiNiMUM. ( Tab. CXXI f. 5>) 

G. Foliis pinnatis , inferioribus etradicalibus cespitosis; caulinis oppositis : flo-- 

ribus terminalibus umbellatis. 
Planta pusilla, glabra , cuius integram m-agnitudinem sistit tabula. 
Caules filiformes trium aut quaruor pollicum. 
Folia prope radicem numerosa , cespitosa , longe petiolata ( habita ratione ad 

illorum magnitudinem ) , pinnata , et aliquando bipinnata , pinnulis obtusis 

minimis : caulina opposita petiolis breviora. Stipulx ovatx. 
Flores umbellati terminales : involucruni ex quatuor aut quinque foliolis acutis :■ 

radii subquatuor. 
Calyx parvus profunde partitus in qulnque lacinias acuminatas. 

Corolla cuniculus duarum linearum pedicello paulo b^-evior. 

Fructus ; capsula: quinque parvx , monospermx : arista vix semipollicaris , can.- 

dide barhata. 
Habitat ad Caput Bona Spei, V. S. Communicaium a D. Thumberg. 

,585. Geranium daucifolium. Murrai. (Tab. CXX. fig. i.) .. [.i<^I.] . . - 

G. Radlce globosa , tuberosa : foliis hirsucis tripinnatis , pinnulis alternis , folio- 

lis minimis ut piurimum lanceolacis. 
G. Calycibus monophyllis ; toliis hirtis , alternatim tripinnatis j foliolis pin- 

natifidis. Murr. Comm. Gott. 1780. p. i}.t. 4. optima, 
G. Africanum folio staphyllini. Kivin.flor. irreg. pentag. t. 109. 
G. ( Flavum ) calycibus monophyllis , foliis alternatim pinnatis , foliolis pin- 

natifidis , scapis radicalibus hirtis , aphyllis. Burm. Prodrom, Florm, Cap. p. ic), 

Linn. Sp.pl. n'^. 20. 
Radix tuberosa magna fibriliis aliquot. 
Caulis vix ullus nisi scapos dixeris , sspe foliosus duabus scilicet foliorum op- 

positionibus. 
Folia radicalia longissima , hirsuta , tripinnata , pin^lilis alternis , foliolis mi- 

nimis sublanceolatis : caulina opposita, Stipuls subcordato-acuminatx. 
Flores in scapis pedalibus nudis ( parce inferiori excepca ) umbellati. Involu- 

crum polyphyllum , foliolis ovato - lanceolatis. Radii subdecem sesquipol- 

Hcares. 
Calyx profundissime parcicus in quinque lacinias acuminacas» 
Corolla papilionacea, albido-pailens , p^calis obcusis reflexis , quorum supe- 

riora duabus lineis purpureis notantur in basi; cuniculus longitudine fere pe- 

dunculi. 
Reliqua ut in sequenti. 
Habitat ad Caput Boncz Spei. I) • ^i^bul jloridum mense iunio. Colitur in 

R.H.P. 
Multiplicatur facillime si ex radice pars vel minima amputetur qua terrx haud 

profunde infixa intra duos menses folia profert. 
Obs. Quamquam hanc plantani pro G. flavo Linnai haheam ,^ diverso tamen 

nomineBoianicis offero quia D. Murraius nuperrime eam distinfcit nomine 

G. DAUciFOLii, addita perfectissima fisura quam iam dudutn dedit Augusius 

Quirinus Rivinus in opere citato^ 

^SiJ. Geranium triste. Lin. ( Tab. CVII. fig. i. ) 

G. Radice tuberosa : foliis longissimis , bipinnatis , hirtis : flotibus lunbellatis 

noctu suave olentibus : coroUis subxqualibus atro-maculatis. 
G. Calycibus monophyllis sessilibus , scapis bifidis monophyllis. Lii}. Sp_. pU 

n° . 30. Miller. dict.n". 35. 
G Calycibus monophyllis ; tubis longissimis , subsessilibus •, radice subro- 

tunda-, foliis pinnatifidis ^ foliolis pinnatis , multifidis. Burm. Ger. n°. 57. 
G. Trisce sive Indicum noctu olens. Park.theai. 709. Tourn. inst. 130. 
G. Triste. Corn. Canad lo^. t. 110. 
G. Noctu olens iEthiopicum, radice tuberosa , foliis myrrhidis latioribus et 

angustioribus, 5rey/2. Cent.p. \x(>. t. 58. 
Radix ex variis tuberculis nigricantibus , subovatis , utrimque in filum angus- 

tatis , qu.o invicem adnectuntur. 
Caulis teres, decuinbens , villosus , ut et tota planta. 

Folia longissime petiolata , peciolis ceretibus \ in caule opposica , bipinnata , 

N n ij pinnulis sipe alcernis , aliquando decurrentibus , aliisque minimis interpo- 

sitis , crenato-acatis. Scipulx subovatae , marcescentes. 
Florum pedunculi communes teretes , pedales , axillares : involucium multipar- 

tirum , concavo-acutum : radii octo , aut plures , sesquipoUicares. 
Calyx ovatus , laciniis ovato-concavis , dehin retlexis. 
Corolla papilionacea, petalis suba;qualibus , vinde lutescentibus , maculis atris 

magnis centralibus, noctu suave olentibus : duo superiora erecta tribus re- 

flexis. Cuniculus longitudine fere pedunculi. 
Staminum urceolus decempartitus : aentibus tribus brevibus sterilibus jseptem 

longioribus, tocidem antheras lureas sustinentibus. 
Germen parvum pentagonum : stylus basi valde villosus , stigmata revoluta. 
Fructus : capsulx quincjue tomentosx ,obIonga",basi acutissimx :arista bipolli- 

caris candide barbata Semina solitaria , cinerea, glabra. 
Hahitat ad Capiu BoriA Spei. I). Hahui flonduin a mensc aprili usque ad Sipt. 

in divenis individiiis. Colitur in R. H. P. 
Explicatio figurx. a Urceolus staminiter expansus. b Stamen auctum. c Capsula 

cum arista. d Semen. 

3S7. Geranium appendiculatum. Lin. Supp. (Tab. CXXI. f. z.) 

G. Radice rapacea rufescente : foliis radicalibus tomentoso-Ianaris , duplicato- 

pinnatis : stipulis longe decurrentibus, apice latissimis : umbellx radiis scapo 

subxqualibus. 
G, Calycibus monophvliis ; foliis radicatis , supra decompositis , hirsutis j petiolis 

appendiculaiis : umbella scapo longiore. Lin. Supp. 304. 
Radix carnosa , rapacea , rufescens. 
Caulis nullus. 
Folia longe petiolata , duplicato-pinnata, pinnulis brevibus , tomentoso-Ianata. 

Stipulx basi petioli in pollicis longitudinem adnatx atque apice in duos lo- 

bos latos , cordato-acutos , desinentes , ibique petiolum quasi appendicuk- 

tum amplectentes. 
Flores umbellati : scapi plerumque duo , sulcati , erecti , tomentosi , foliis bre- 

viores , ex cuius apice nascuntur radii decem , scapo paulo breviores : invo- 

lucrnm polyphyllum, foliolis subulatis tomentosis, 
Calyx profunde partitus in qumque lacinias acutas. 
Corolla violacea. 

Hahitat in Africa. J). V. S. Communicatum a D. Thumhergio. 
Obs. !ncertus de staminum numcro , atijue de longiiudine aristarum ( qute omnia 

desiderantur in meo exemplari iBotanicis detctminanda reUnquo : interea tamen 

hic prodit hac planta ab omnibus hucusque notis diversa stipularum appen~ 

dicibus. 

388. Geranium radula. R. H. P. ( Tab. CI. f i. ) 

G. Caule fruticoso : foliis profundissime multifidis ^ laciniis linearibus pinna- 

tis : pedunculis paucifloris. 
G. Kt\o\nx.\xm. lacq. Aliscel.voL ^. tah. 135. 
Caulis ffuticosus , cortice cinereo tectus , ramosus , bipedalis. Folia numerosa, alcerna, petiolis suba^qualia, profundissime quinquefida : la- 

ciniis pinnatis et bipinnatis linearibus. Stipulae lato - acuminat^e , marces- 

centes. 
FlorLim pedunculi axillares , solitarii 1-2-3 Aoris : involucrum sxpius quinque- 

fidum marcescens. 
Calyx monophyllus ovato-oblongus, pubescens, profunde partitus in quinque 

lacinias ovatas. 
Corolla papilionacea rosea lineis rubris , petalorum unguibus albls j illorum duo 

superiora reflexa latiora. Cuniculus brevis. 
Staminum urceolus albus , decempartitus : filamenta quinque longitudine fere 

corollae antherifera j reliqua alternantia, sterilia, atque dimidio breviora. An- 

zherx saturate carneK , ovato-compressae. 
Germen minimum ovato-pentagonum : stylus pyramidalis : stigmata villosa , 

purpurea , revoluta. 
Fructus : capsuljE quinque villoss , monospermae, basi acutae : arista barbata, 

tortiIis,quatuor fere linearum. 
Habitat ad Cap. Bonce Spei. I) Habuijlorldum a mense aprili usque ad septemb. 

Colitur in R. H. P. 
Obs. Tota planta odorem terebenthinum graviter spirat. Folia in plantis tmeris 

sunt scepe tripollicaria ; at in vetustioribus ex quibus iconcm desumvsi sunt 

triplo minora , et numeroiora. 
Explicatio figuras. a Floris capitulum. b Calyx. c Urceolus staminifer sectus. d 

Germen , stylus , stigmatj. 

389. Geranium FRUTIC05UM. (Tab. CXXII. f. 1. ) 

G. Caule fruticosa, lignoso : foliis oppositis bipinnatis : pedunculis bifioris. 
Caulis fruticosus , lignosus , valde ramosus , cortice fusco vestitus , bipedalis ? 
Folia opposita, petiolis longiora , bipinnata , pinnulis principalibus oppositis , 

utrimque"tres cum impari. Stipuls breves ovats. 
Flores axillares , pedunculis folio longioribus bifloris. 
Calyx profundissime partitus in quinque lacinias acutas. 
Corolla papilionacea , dilute violacea , circa faucem saturatius. Petalis duobus 

superioribus fere duplo longioribus , latioribus , reflexis. 
Cuniculus semipollicaris , per integram fere pedunculi longitudinem excurrens. 
Capsulx tomentoso-rufae : arista fere pollicaris , barbata , tortilis. 
// bitat ad Caput Bondt, Spei. J). F S. Communicatum a D. Thouin. 
Obs. Caulis erectus ac lignosus abunde distinguit hanc speciem a sequenti cum 
- varietatibus. 

390. Geranium coriandrifolium. lJ/2. ( Tab. CXVI. f. i.) 

G. Ramis reclinato-erectis, nodosis : foliis bipinnatis , linearibus : umbellis pau- 

cifloris. 
G. Calycibus monophyllis jfoliis bipinnatis , linearibus, squarrosis^ caule her- 

baceo , litviusculo. Lin. Sp.pl. n° . 25.. 
G. Coriandrifolio. /^ivi/z. /'e/?;^/?. r. 101. loj. 
G. Africanum , coriandrifolio , flotibus incarnatis , minus. Herm. Lugd. 275). 

/. z8o. Tournef. inst, 270. , G. Myrrhifolium calyclbus monophyllis, corollis papilionaceis , vexillo dipe- 
talo , foliis bipinnatis. Biirm. Ger. n". 5 y. 

G, yfithiopicum , myrrhidis folio tertiiim , flore magno striato. Breyn. Cent. i. 
;;. 119. /.59. 

G. Africanum myrrhidis folio , flore albicante , radice rapacea. Commel. Horc. 
Amst i.p. ii^. c. 6}. 

Folia cotyledonia , ovato-oblonga , Integerrima. 

Caulis brevis ex quo plures rami pedales , teretes , rubcscentes , articulato- 
nodosi , nodis incrassatis, flexuoso-erecti. 

Folia inferiora opposita , superiora sxpissime alterna , inxqualiter petiolata , 
bipinnaca , pinnulis linearibus. Stipulx Iato-acuminat;r. 

Florum pedunculus communis oppositifolius,erectus : involucrumsexpartitum \ 
radii 5-4 breves. 

Calyx oblongus striatus ; laciniis acutis , brevicer aristatis. 

CoroIIa dilute carnea , papilionacea , ex quinque aut quatuor aliquando pe- 
taIis:duo superiora sunc latioia , reflexa , striaca ; reliquis linearibus sine 
striis. 

Scaminum urceolus decemfidus ; dentibus alcernis brevioribus , sterilibus : re- 
liquis antheras incainatas sustinentibus. 

Germen pubescens : stigmata rubra , reflexa. 

Fructus : capsuh-E quinque monospermx , rufescentes, basi acutje. Arista bi- 
potlicaris candide et longe barbata. 

Habitat ad Capiu Bonx. Spei et in JEthiopia. Q- CT- Habui fioridum a mense 
maio usque ad aug. Colitur in R. H. P. 

Obs. Species admodum varij. laciniis nunc magis nunc minus angustis , corollis 
pentapetalis et teirapetalis in eodcm sApe indivlduo. Si auctorum icones con- 
sulantur , vix duA omnino similes reperientur : in herbariis mira varietas. Fere 
capiliares vidi lacinias in txcmplanbus nuperrime adsprrtacis a D. Sonnerat 
e promontorio citato. An huiusnwdi fragmenta ad G. myrrhifoUum Linndi 
atque Burmani referenda sint , atque species diversa conservand<£ quaiuet 
Linn&us dixit ? Htereo , dicant ceteri : ego interea omnes , fortasse immerito , 
in unum coniungo, a quibus sequcntem plantam separo , certissime diversam. 

J91, Geranium BETONicuM. (Tab. CXVIII. f. I.) 

G. Caule herbaceo ? Foliis subovatis , lobaco-pinnatis j crenatis , obtusis j um- 

bellis paucifloris. 
G. Pedunculis multifloris , calycibus pentaphyllis , foliis lobato-pinnatis , cre~ 

nacis , obcusis. Burm. Ger.n". 57. 
G. Africanum folio betonicx. /iiv//2. /je/zrj^. r. ic6. 
G. Africanum betonicx folio laciniato et maculato , floribus incarnatis. Herm, 

Lugd. 279. t. 281. Tournef. inst. 269. 
G. Pjbesii folio. Perivir. Garrphyl. t. S^.y? 6 .■* 
Caulis erectus , simplex , herbaceus? vix pedalis. 
Folia longe petiolata^ radicaliacordato-ovata , crenulaca ; caulina nunc oppositi, 

nunc alterna , petiolis breviora , pinnato-Iobata , crenaca , obcusa. ScipuLe 

pvatO-acuminacx. Flomm pedunculi elongati, fere terminales : involucrum poiyphyllum _, foliolis 

acutis j radii fere quatuor , breves. 
Reliqua ut in priecedenti. 

Habitat ad Caput Bon& Spei. V. S. apud D. Thouln. 
Obs. Rivini atque Hermani tabuU supra citatA huic speciel conveniunt , minime 

vero Geraniis coriandrifolio et myrrhifolio j conferantur illorum ta- 

hulix, cum hac nostra. 

391. Geranium ferulaceum. ( Burm. Tab. CX, f. i. ) 

G. Foliis pinnatis , pinnulis lobatis , incisis , revolutis : petalorum unico siipe- 

riore erecto , reliquis quatuor dependentibus. 
G. Calycibus monophyllis j foliis laciniatis , multifidis ; radice tuberosa. Burm, 

Ger. n". ji. . 
Pelargonium foliis ferulaceis , multifidis , flore rubello. Bur. afr. 93. r. 3^./. i. 
Ex pluribus capillaribus et nigricantibus fibris oritur caudex crassus , sesquipol- 

licaris , nigricans , brachiatus. 
Folia pinnata , pinnulis lobatis , incisis , revolutis , subtus tomentosis , apicibus 

varie dentlculatis. Stipulx. . . . 
Florum pedunculus communis ex summo caudice et inter folia , his longior, 

superne ramosus , atque folio instructus ad ramulorum ortum : ramuli sin- 

guli umbellas sustinenr paucifloras. Radii tres vel quatuor breves. 
CoroIIa pallide rubens pentapetala : ex petalis unicum dumtaxat superius erec- 

tum , latum ; rehquis angustis , brevibus dependentibus, 
■Semina tenuia , oblonga , arista plumosa terminata. 
Habitat ad Caput BonA Spei. J). Ex Burmani opere laudaio. 
Obs. Pelargonium foliis ferulaceis crispis , floribus carneis, eiusdem auctoris, 

p. 94. quamquam pr&cedenti simiie , diversum reputo , quia jlores sunt ilU 

titrapetali , et foLia crispa : verumtamen ., quum neutrum viderim , ne species 

immerito multiplicentur , Botanicis determinandum relinquo , qui utrumque po- 

terunt cxaminare^ 

J9J. Geranium gibbosum. Z//7. ( Tab. Clll. f. i.) 

G. Caule fruticoso carnoso, geniculis gibbosis : foliis pinnato-lobatis, glaucis ; 

corollis luteo-viridibus. 
G. Calycibus monophyllis \ caule fruticoso ; geniculis carnosis , gibbosis 5 foliis 

subpinnatis. ii/7. Sp.pl. n° . 1 z. Burm.Ger.n^. 50. 
G. Africanum noctu olens , tuberosum et nodosum , aquilegix foliis. Hemi. 

Lugd. 284. t. 285. Tournef. inst. 269. 
G. Vo\ioz.c[m\egix. Rivin. pentap.irreg. tab. ico, , 

Pelargonium fojiis quinquefidis , profunde dissectis , et dentatis 5 radice crassa ,. 

bulbosa. Burm. Afr. ^6.t. zy.f.i. 
Caulis fruticosus , ramis procumbentibus jszepe tripedalis et amplius , articula- 

tus , articulis gibbosis. 
Folia nullo ordine , opposita scillcet , terna , simplicia , petiolata', pinnaro-Io- 

bata, limbis conniventibus,glauca, glaberrima ,,dentato-erena£a. Stipul^E lat^, 

E&arcescentes. Floruni pedunculus conimunis , opposiritolius , elongatus, erecrus : involucrum 

polyphyllum , foliolis ovaco-acucis : radu fere occo , pollicares. 
Calyx ovarus , villosus , profunde p.irrirus in quinque lacinias ovatas , reflexas. 
Corolia papilionacea , subxqualis , petalis conca\ is , rotundatis , virido- iuteis y 

superioribus paulo larioribus. Fovea aut cuniculus ut in affinibus. 
Stamuium urceolus albus in decem tilamenta partitus , quorum tria breviora ste- 

rilia ; reliqua antheras kiteas sustinentia, 
Germenparvum , pentagonimi : stylus tomentosus: stigmaca lutescentia. 
Fructus ut in sequenti ^ arisra paulo longior. 
Habuat ad Caput Bon& Spei. Habui floridum mcme augusto. Coiuur in 

R. H. P. 

394. Geranium CARNOSUM. Z.'/2. .' Tab. XCIX. f. I.) 

G. Calycibus monophyllis \ caule fruticoso , articulis carnoso-gibbosis ; foliis 

(alternis ) pinnatitidis , laciniacis j petaUs lineanbus. Lin. Sp pl. n" . 11. Burni. 

Ger. /?*'. 51. 
G. Africanum carnosum , petalis angustis , albicancibus. DiU, hort. Elth. 153. 

t. 117./. 154- 
Tota planta glaberrima. 

Caulis frucicosus , humilis . ramosus : horum bases napiformes , carnosa:. 
Foiia alrerna , periolaca , pinnatifida , sxpe revoluca , pinnulis latis , decurren • 

tibus , dentato-crenatis. Scipuls breves , subovatx. 
Fiorum pedunculus communis , opposititolius , erectus , elongatus. Involucrum 

5 , (J-lidum , foliis ovacis. Radii quinque , semipollicares. 
Calyx ovatus coloracus , lacmiis revolucis , superiore latiore erecta. 
CoroUa papiiionacea alba , petalis linearibus , carinatis , subcEqualibus , patentis- 

simis. Fovea more ahnium. 
Staminum urceolus albus , decempartitus , filamencls quinque brevioribus cas- 

rracis , reliquis anrheras cocidem rubras , ovacas , suscinentibus. 
Germen mmimum , pentagonum : stylus basi villosus , dehin incarnatus : stig- 

maia revoluca. 
Fruccus : capsulx quinque monosperms , tomento rufescentes : arlsta pollicari-i. 

parce barbata. 
HabitatadCap. Bon<i Spei , et in ^thiopia. |). Habuifioridum mensibus iuUo . 

au<^usto , septimhrl. Coiitur in R. H. F. FlNIS QUART^ D IS S ERTATI O NIS. ExTRAiT des registres de VAcademie royale des Sciences , du 6 

Juiii 1787. 

x\ ou s avons examine, par ordre de rAcademie, une quatrieme dissertation* 
latine et botanique de M. I'Abbe Cavanilles sur le genre du Geranium, fai- 
sant suite aux trois dissertations precedentes sur les plantes malvacees , dont il 
est voisin dans Tordre naturel. 

Le Geranlum est un des genres les plus nombreux du regne vegetal. Tourne- 
fort en connoissoit environ soixante especes assez distinctes. M. Burman fils 
en decrit soixante et quatorze dans une dissertation particuliere sur ce genre , 
publiee 6^1759. On en compte soixante-six dans Tedition de Linne , donnee 
en 1780 par M. Reichard , et quatre-vingc-deux dans Tedition de 1784 de 
M. Murray. La dissertation de M. Cavanilles , beaucoup pius ecendue , porte 
le nombre des especes a cent vingc-huit , dont il a observe soixante-trois vivan- 
tes ; les autres ont ete tirees de divers herbiers : quelques unes ne kti sont 
connues que par la description des auteurs. II a decrit routes ces especes avec 
soin , en ajoutant a chacune sa synonymie , et il en a dessine la plnpart dans 
quarante-neuf planches jointes a la dissertation , et superieures pour rexecu- 
tion a celles de ses ouvrages precedents. Ce travail est precede d'une introduc- 
tion , dans laquelle il expose le motif et le plan de Touvrage , et les princi- 
paux caracteres du Geranium. 

Ces caracteres sont un calice a cinq feuilles ou monophylle a clnq divl- 
sions ; une corolle reguliere ou irreguliere , a cinq petales attaches sous le 
pistil j dix etamines inserees au meme point , dont les filets reunis par le bas , 
sont ou tous fertiles , 6u entremeles de filets stcriles \ un pistil superieur , tantoc 
entoure de cinq glandes , tantot d'une cavite laterale prolongee dans le 
pedoncule j un style pyramidal , termine par cinq stigmares j un fruit compose 
de cinq capsules obcuses ou aigues par le bas, uniloculaires, surmoncees clia- 
cune d'une arete lisse ou velue , appliquee contre le style , dont elle se decache 
ensuite.de bas en haut en emportant la capsule qui lui reste adherente. Chaque 
capsulecontient une ou deux semences, dont rembryon occupant toutrinte- 
rieur , a la radicule droite et les lobes replies a leur base. La tige est herbacee 
ou ligneuse •, les feuilles, toujours stipulees , sont opposees ou alternes 5 les pe- 
doncules charges d'une , de deux , ou de plusieurs fleurs ombellees , sont tou- 
.jours solitaires , opposes aux feuilles alternes, axillaires aux feuilles opposees. 

Ce genre exige , a cause de son etendue , uiie methode particuliere dans la 
^istribution des especes. M. Burman , dans sa dissertation , les avoit classees 
d'apres les pedoncules uniflores , ou biflores , ou multiflores , et d'apres les cali- 
ces d'une ou de plusieurs pieces. Linne avoit distingue les especes africaines par uii calice tubitle monopliylle , Ses petales irrcguliers , des etamines eit 
parcie stcriles, une areie plumeuse ec des pcdoncules multlflores ; il caracteri- 
soit les especes qu'il nommoit cicutaires par les mcmes pcdoncules , par un 
calice a cinq feuilles , une corolle piesque reguliere , un pistil entourc de 
cinq glrndes , cinq ecamines steriles, ec une arcce garnie de poils ; il appelloit 
colombmes celles qui avoienr les pedoncules termines par une ou deux fleurs, 
le calice a cinq feuilles, la corolle reguliere , les cinq corps glanduleux, toutes 
les etamine; fertiles , Tarete non velue. Ces raracteres ainsi presentes n'onc 
pas paru assez tr.inches a M. Cavanillls En employant les memes en par- 
tie, ii les dispose sous un autre otdre , et y ajoute d'autfes consideranons. 

II sepnre d'abord les corolles rcgulieres des irregulieres. Dans lapremiere di- 
vision , qui comp end cinquante-sept especes , il observe ton'ours les cinq 
corps glanduleux , un calice a cinq 1'euilles ou divise profondement en cinq 
parties ; il y retrouve aussi d'autres caracteres decermines les uns par les autres. 
Ainsi les petales entiers . avec cmq etamines steriles , aimoncent des capsules 
aigue<: , dont rarece est tordue dans sa longueur \ les petales echancres se troii- 
vent avec des capsu'es ovales , dont rarete est smiplement reflccliie en spirale. 
Les pedoncules multiflores annoncent des etamines en partie stetiles \ elles sont 
ofdinairement toutes fertiles sur les pedoncules qui n'ont qu'une ou deux 
fleurs. L'auteur subdivise cette premiere partie en trois sections principales , 
caracterisees par les pedoncules unifloies et muhiflores ,en quoi il se r.ipproche 
de M. Buiman. Dans la section assez nombreuse des biflores , il separe les 
petales entiers des petales echancres. Dans les mulciflores , il distingue les 
feuilles simples des feuilles pinnees. 

La divlsion des corolles irregulieres, riche de soixante etonze especes,offre, 
stiivant Taureur , un calice toujours monophyI'e , un pedoncule tubulc et ouvert 
dans la fleur , quelques etamines steriles , une capsule toujours aiguc , une 
arece barbue et toujours tordue dans sa longueur. M. Cavanilles , mectant 
ici de coce la consideration des pedoncules , etablit deux sections des feuilles 
miculees et non maculees , et il subdivise cellesci en feuilles entieres , feuilles 
lobees ou ternees , et feuilles pinnees. 

Les deux principales diyisions de ce genre odoptees dans cet ouvrage sont 
si nacurelles , que quelques auteurs avoient hesite s ils nen feroient pas deux 
genres La premiere contient en general les especes europeennes , et a com- 
munement les teuilles opposees ; la seconde reunit la plupart des especes afri- 
caines , dont les feuilles sont le plus souvent alternes. Celles-ci avoient ete de- 
signces par Burman le pere , dans ses ^ lantcc africondi. , sous le nom genenque 
distincc de Pchnoonium. Son exemple n'a poinc ete suivi. M. Cavanilles, 
en admettant les denx divisions du genre , a, comme ses predecesseurs , con- 
serve le meme nom genenque a toutes les especes dont il presence le cableau 
general a la ccce de Touvrage. ll a fixe dans ses descripcions ec dans ses des- 
sins cous les caracceres de leur fruccilication j ce <jui rend ses gravures cres in« teressantes pour retude. Son travail est le plus complet qui ait ete fait sur le 
Geranlum ; et en le parcourant, on souhaitera que d'autres familles ou d'autres 
genres soient traites avec la meme etendue. Nous pensons en consequence que 
cetre disserration merite , comme les precedenres , d'etre approuvee par lAca- 
demie , et imprimee sous son privilege. 

Fait au Louvre le six juin 1787. Signes ^ Fougeroux de Bondaroy , 
le Chev. de Lamarck , A. L. de Jussieu. 

Je certijie k present extrait conforme a son original et au jugiment de rAcU" 
dimie. A Paris ce zj juin 1787. 

Signe j le Murquis pe Condorcet. Tal). IXXV. 
J J Cap,utz//£j- de/. ■I'al), LXXVI 
Talj. LXXVIT. 
.J .^. t.iLUa/izIieti' ^cl Ser/icr u^cai/' Tab. LXXVIII. 
J. J^. Coiranzilej- lieL Se/her ^calp. Tal) . hXXlX. 
A. J. CavoTuiZes del. S^Iii^r .1'culp Ta"b. LXSX 
J. J. Cavamffe^ d^i. 'Tal, LXXXI. 
A. J. Cavaniaej' det Se-//ier u-C7i/p Tcal). LXXXll. 
A. </. Cava/uHej- d£l. J^e&^r j^cu^. Tat . LAXXHX. 
Se.//ier j-ca/v Tal, l.XXXrV. 
J. J Cat,a7izSe^- ,/<■/, Je//,^ j-^u^ T.ib, LXXXV. Tal). T. XXX VI. 
J.. J'. Caifa/ziZl&r ddZ. Tat . T. XXX\ TT. 
TaL, I.XXA.ViLL. 
jW/ltT <}'Cu/f Tal. LJfXXIX. 
A- iT. €ai/anz{l€j' deZ Se//ier J-Cii/^. 
J. J. t\ii'am/I&f (iei. Se/Iier jrculp Tal, XCI. 
Tat. XCIl, 
Tal. XCIII 
A. J. CuvanJIc^ Jel. Tal). XCIV. 
Sem&r wcuip. Tab, XCV. 
A. J'. Cavani{Ze<f dei. SeHter jvv/^. Tab. XCVl. 
SeM^r ci-ty/^ Tab. XCVII. 
.4 J. CaiHuii//,^- de/ ■//^.,- o-euIj>. Tat. XCViii . 
A. </. C^Lv a.nzZie.r d-e./ Se//i^r lTcuIp^ Tal?. XCIX. 
/■ Ca^ani^e^ iieZ. Sei/ter J^dil^. Tal). C, 
A. J'. Cava/ie/ie^ *^/ Tat . 
^- t/i Ciwanillef c&l. SeUter ifeif^ Tal.. Cll 
J. Ca,.,7,„7Uj del. Sc-/A,;- ..-.u/^' Tal). CIII, 
^■L i/T Ozi'a/u//ci.r tie.1- Ta\), CIV, 
Jc//ie/- sru//- TaB . C V, 
A. t/. Cavani/lej' del . Seffier scifi/> Ta"b. CVr, 
A. t/". CtZi?izrii/ied' del . ie/Ii^r .rca/p- Tab. CVII, 
J.. J- Ca2^a/jz//ej^ de/. Tab. CVIIl . 
A- J^. £affajii/^eii- dd^Z. Se/Zit^' j-cu/f Tal. CIX. 
'j,^r,„...,/L-J./ 


Tah. CX. 
S^//ier J-cal/' Tat. CXI. 
^- -J- C<zz'ani^etr dei. tSe&er o^cii/zf. Tah. CXII. 
J- if. Ca.i^anilled' deZ. SelZLe.r j-culp. inh. cxrn. 
J. J. C,z2>amV7^j' dcl. .i^ti/lffT 0'Cuh'. T.it. CXIY 
^ i/ Cavaniile^ iie.1. Tal). CXV, 
-d. J'. C^upaniilcd- d^i. Ta"b, CXVI. 
J J. Ctzva/ii^iej' de.Z Se//iAr ^cii^. Tab. CXVII. 
SeSiiir jcul^ Tab . cxirrn. 
-^- J. Cavani/Zej del. Tat. CXIX. 
-^- 'f. CaxfOTiilZej- c^eZ- SeHt^ o\Ui/^ 
^'^/&y- J-CU//: Tnl) . CXXI, 
^. J. Ca.va7unej del. i'e//ier ^rra/ff. Tab, CXXn. 
■^^uTu-aiJ/.. I. GERAlSflUM IBEIUCLTM. n.GMlAN. CAllOLINlATsIUM. Talj . cxxiv. 
-d. J'. Caz>afiilled- deZ. Seffier j-cuif. 
' .' "\- He» »or« Bolanjfol Ga.don U > = •» ^^^ 


3 5185 00093 9437 -< «s. "^- ^fh-. ii^; '^;^ ''. ;^^-' -^ •■ ■,l*s '• *^ & , «ii»'^ ■V^^J^'/^-'" ■■.f^^'