Skip to main content

Full text of "Monadelphiæ classis dissertationes decem"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| ,,Goo<^Ie ij iJbyGoof^Ie ,,Goo<^Ie 


Goo<^le Digitized by VjOOQlC Q U I N TA 

DISSERTATIO 

B O TA N I C A. iGooqIc ,}Goo<^Ie Q U I N T A 

DISSERTATIO 

B O T A N I C A. 

De Sterculia, Kleinhovia, Ayenia, Buttneria, Bombace, 
Adansonia, Crinodendro, Aytonia , Malachodendro , 
. Stewartia et Napaea. 

Accedit prscedentium dlssertationum Mantissa, 

36 Tabulis aere incisis ornata. 

AUCTORE ANTONIO lOSEPHO CAVANILLES HISPANO-VALENTINO; PARISIIS, 

APUD FRANCISCUM AMB. 6ID0T, 

M. DCC. Lxxxvni. 

CUM APPROBATIONE £T FAIVILEGIO REGIAE SCIENTIAAUM ACAD£MIiB ,,Goo<^Ie ,,Goo<^le Q U I N TA 

DISSERTATIO BOTANICA; 

De Sterculia , Kleinho na , Ayenia , Buttneria , Bombace, 
Adansonia , Crinodendro, Aytonia , Malachodendro ; 
Ste^artia et Napaea. p R ^ F AT I o. jyiAi.YACE ARVU &tnilum atque MonAdelphiam illustiare pergam hac 
ilissertanone meis ipsius observationioiis innixiu , eaquc iibenare qux philo- 
sophum decet , quemadmodum iu quatuoi prxcedeiittbus feci. Genera veio 
de quibus in prxsencia dicam sunt Sterculia , Kteinhovia , Ayenia , Butineria , 
Bombax,Adaasonia,Ciinodendron, Aytonia, Malachodendron , Stewartia , 
Napxa \ qiloium quatUor pnota ad monadelphiam revoco , quia stamina suni 
ipsis basi coalita : Kleinhovia ulterius > StercuUa , Ayenia germine gaudenc 
siipitaco; atque stamina non huic , noa scylo auc stigmati , sed urceolo geimen 
dogenti inseiu suni. Peilustiemus-singoU. 

Ki.EiHHovi.i£ Boies exaounando quindecim in unoquoque stamina nume- 
savi , non decem ut dixic Linnxus , cecerique omnes qm eius vestigia sequuncut 
piesso pede : petalum quoque exscat latius ceteris in cucuUi modum plicatum j 
apice hians , supei quod genicalia cecubant. In stipicis ^pice , qui e cencio pe - 
talorum exsurgit , exsistit urceolus semiquinquepaiticus , lacitiiis lanceolacis : 
hanim q^uxlibec ciia stamina suscinec , duiyversus apicem , certium paulo infe^ 
rius ia hmbo. Uiceolus hlc nectarium audit Linnxo ;.cuius nomims significa- 
donem voliussem equidem piessius deiecminatam fuisse. i cUiissimo viro , qui 
Tocabulo neccarii aoucens , illud filamencis , pecalis , calcaribus , membranis , 
lundo fbiis , uc alia innumeia pneceream , tiibuit y unde confiisio oiitui magno 
tiionum iocommof^. 

Ad STE8.CULIAM retuli Iviit.A» Aubletu , ecsi-decandra sic. Eadem est enim 
omnium fructificacio ; et quamquam huius aliqua pars abercet , non conciauo 
nova sunt genera conscruenda , ut apposice dixic Linnxus. Stigma quoque va- 
xiat in aliquibiis speciebus j quinquepaiticiun enim vidic Aublecius in sua I vira , 
indivisum ego ia steioiUa tatida ■, bifidum denique Paiisiis t^seivatum fuic in 

Oo yGoot^le srercalia platanifolia , in qua flores exsistunt et mares et hermaphroditi. Frucnis 
tn hoc genere quamqiiam ex quinque capsulis componatuE y sxplssime earum 
aliqua , aut plures abortum patmntur, • 

Ayeniam perfeCTissime descripsit Linnxus , de ^a coRGulentJus. Genus 
construxit examinara viva prima specie , Ayenia scUicet pusilla : utinam et reli- 
quis observasset , quarum ultimam suspectam habeo , eam scilicec quaf wagna 
vocaturrsi enimgermen huicsessileest, adButtneriamrectius revocabitur. 

BuTTNER,iA'in muitiscum Ayenia convenit i fruaus enim escidem.giobosQs 

^ilicet, e^asperatus aculeis magis aut niinus longis , atque ex quinque cap- 
sulis compositus monospermis. Cotolla.est pentapetala , tniranda eqiadem pe- 
talorum figura qu.^ incrorsiim arcuantar ut stamina tegant, eaque ab incom- 
modis defendant : germen denique globpsum cingit urceolus haud scipitatus ut 
in prxcedentibus sed sessilis, terminatus denciculis quinque, cura quibus 
alcernant filamenra brevia , totidem atitheras sustinentia j qua de causa Linnxus 
in pencandria monogynia coltocavit. 

BoMBAx pDlcherrimam est genus GossyfHo aigue Adansonise affine; verum- 
Rimen explicatu difGcile propter chacacterum aiversitatem qux in speciebus 
^servarur ; etenim lanugine excepta , semjna obtegentia , vix quidquam illis 
emnibus coimnune reperitur , adeo ut quxlibec species diversum genus efFoF> 
mare videatur. Octo nihilominas stirpes explicabo Bombacis noMnine ; quas Bo- 
tanici poterunt^ad alia genera revocare , si charMtenim tuimerus ac pondus 
sufficieiites appareant ad nova geilera cousttuenda. 

De Adamsonia nihil miht dicendntn su^eresr ; qux enim in sicco vidi om- 
nino conveniunt Adansonicx descriptioni, a quo Linnzus chatacterem generi- 
cum mutuavit : qaare aliud genus persequar minusnotum ,Ci>.[MOt>EKDRoN 
scilicet. Ptimus omnium proceram teinc aiborem observavic in Chile , atque 
descripsit D. loannes-Ignatius Molina. 

Ctinodendri flosqullibet, caIycedestitutns,constat; i° corolla liliacea cam- 
panulata ; i' tubo germen cingente , a medierate partito in decem filamenta 
aqualia erecca , ancheras totidem dblongas sustinentia; j" germine supero 
ovato , obtuse trlgono , terminato stylo siioulato , de cuius stigmaris figura non 
constat. Fciictusdaiiqueestcapsulatrigonacoriacea,lapice elasticirate dehiscens, 
semiiia conrinens tria subrotunda ciceris magnitudine. Hrtrc omnia mihi com- 
municavit D. Molina, qui aiborem nominavit Crlnodendron Patagua. Inter 
innumera vero semina, quE ex Chilense reguo repottavitD. Dombey, quKdam 
vidi eodem nomine norata , P<iM^«ii scilicet; qaorum capsula erat ctrte trival- 
vis , trilocularis , in stellam apetta, hircasse vi elastica ; attamen minime conti- 
nere poterat tancx magnitudinis semina, qualia Hispanus Molina obsetvavit 
arque descripsit. Quid ergo de seminibus iudicandum Dombeyanis ? Dicet ipse 
dicentque bievi tempote petegtinatores indefessi atque celeberrimi DD. Pavon 
et Ruiz , quos reduces in dies exspectac Hispitnia , quique oibi licteiario libeii>- yGoot^Ie tusune conununicabunt innumeni toc laboribas , tot annis conguisica m bota- 
tucz piofeccum , atque in catissim.c patrix kudem ( i ). 

Attoniam vidi siccatn et fnictibus otbatam ; quare In pc;£sentiatum ndmicto 

SuxLinnxus in snpplemento dixit, nec vetbum iiceiaddete. Haudsimtll modo 
e sequentibus dicam. 

STEffARTij* nomine in unum coniunxitLinnxus stirpes duas nedum specie , 
sed genete divetsas ! Sttwartiam scilicet vitginicam Catesbi , ct Malachoden- 
dcon loannis ^icchelli. IIUus exempkr siccum accepit a Clayconio , acque 
«zaminatum intet polyandras coltocavic in Acris Upsalensibus 174:, editis anno 
l74£.Postea vero mutato consilio ad Monadelphiam retulic in suo systemace 
plantarum, cum quaet Mitchelli Malachodendron iunxic reluctanitbus fruecu, 
stylis , germine ; huius Mitchelli fortasse ductus aucroriraie , qui in epistola 
qux proscac in Otesbeio opece Stewartiam dixic esse eamdem cum sua MaU- 
cnodendto plantam atque monadelpham. Ego vero , qui non auciorum nomina , 
sed scripiorum momenta pendo , posiquam Maiaekodendron vivam exami' 
navi , atque atiente vidi quxe de Stewarna dixit auctot ,-qui hanc vivam utique 
o!>servavit atque pingendam dedit celebertimo Ehretio , Linnxum divecsa con^ 
fiidisse arbitror. MalacKodendro enim germen est piriforme styli j , aut 6 , atque 
sci^naia toiidem globosa ; Ste»arti* vero germen subrotundum , stylus simplex, 
SDgma incrassatum breviierque quinquecrensitum. Huius item fniaus esc hinus, 
conicus , in quinque pyramides Itgnosas trianeulares panU)iIis , intet quarum 
superficies contiguas , ec ptope axim semina locancut duo ovata fusca lucida , 
quandoque unum : Malachadendri vero fructus componitur ex quinque capsulis 
coadunatis , qus sunt ovaio-acuminacx bivalves monospernuc. Ad hxc , sta- 
mina in hac suni basi in urceolum connata , quod de Stewartia non coRSCai. 
Qux omnia , aut multum ^Uoi , aui diversa geneta des^nanc. 

NapjEAh sidis adiunxi, quoniam eadem est utrisque fruciificario. Sclo 
eqnidem genus hoc innumeras species complecti oovisque in dies augeri ; 
quod fastiaium sxpe , difliculiaiem aliquando creat : verumtamen quoadusque 
a Bocanicis in duo dividatur , quorum aliud Malvindas Dillenii complecratuc 
tum affinibLis,iUas scilicet species,quibuscap5ulxsuntmonosperm£j aliudvero 
reliquas ; malo sid» genus augeri , quam recineri nomina , quibus character 
«sseniialis ' nuUus est, Claris. medicum audio , Solanqkam etiam sidis ad- 
iunxisse ; qux tamen si aliquando ad allud genus revocanda forec , Laguna po- 
tius quapi ceceris annumerari vellem , tuncque media esset inter Sidam , ec Hi- 
Inscum'^ a quo calycis exceriocis defeccu recedic. 

Tandem nova quocidie semina accipiens, hortosque et regios et curiosorum ( 1 } D. Michai^I Bamadcs M, D, acque indeicssQS HisMnuc pcicgnnator Floram Hiipa- 
tucam a patie inchoaum , qium<)iie iptcmct post huios obitum micandum in modum auxit 
«cque polivit , typii quampnmura nandabic , ccntnm et ampliDstabolisoniatam.quz pl.nus 
ooTasaiitnriotesuEient. / 

Ooij ,,Coo<^le [170] 
in Hispania et Gallia lustrans , i j novas nabui specles , qnas qouux huic dis'' 
seccationi pnefixi Mantbsx nomine , delineatas qua potui ditigencia atqus 
summa cuia insculptas a D. Selliei. Observationes quoque quampuirimas feci , 
quibus superioia opuscula itlusiravi , quandoque eciam casngavi , quum ^lsa , 
auc minus naturx consona vidi qux in illis conscripsetam. Hxc ergo fiotanicis 
haud ingrata foie eziscimans, offero , dum sextam ipsis paio disseitacionem , 
qux bcevi tempore , Deo iuvence , in lucem piodibit. 

Parisiis 9 maii 17S8. dbyGoot^Ie M A N T I S S A 11. 
GERANIUM. ■■■••t- 3JJ. Geii.ANnTM LANCEoiATUM. Nonnulla vidi folia tricuspidata propebasim 
caulis. 

^67. Geraniuh BxsTipUlATUM.(Tab. CXXlir. fig. I.) Posifoliarum descnp- 

cioaem addatur : Sdpulx auninix j in aliquibus exemplaribus vix conspicux. 
Flores umbelkn rpedunculus communis axiltaris^ et veluti terminalls, foHis 

longior : involucrum quinqueHdum ,.Iaciniis brevibus revolutis: pedicelli j-j 

vix semipollicaces j cunicuhis longitudine pedicelli. 
Olyz monophylTus , profunde paturus in qumque lacinias acuminatas reflexas y 

supeciori erecca. 
Corolla papilionacea, dilute catnea > petalis trU^us infecioribus dependentihus 

imm3cula.ns , eznis albicantibus j duobus leltquis erectis , apice reflezis ,. ma- 

culis saturatioribus.- 
Reliqua nt ia a£iiibus. 

Babiiat ad Caput Boniz SptL fy. hahmfioridkm menst augusto,- 
Obs. Huim pUmt* folia odortm spirant suavissimum origjito, mdioranA Haud 

dissimiUm : ttnera ei in aere aperto sunt nomuhil aibicanua comentp minimo-f 

■iitcaldariisglairat. viruUa^ 

;95. Geraniuk glakddlosumI ( Tab, CXXV. f. 1.) 

G. Acaule : £o\.us cripiniutis lon^ssiiue petiolatis } petalis duobus lactoribos ,, 

maculatis , plunsosis. 
Gaulis nuUus. 
Folia radicalia , longissime petiolaca , piGs aliquot miniom , numerosa pro- 

stxata et erecta ,. tripinnataj pinnubs minimis sublanceolatis. Sdpulx ad- 

nacc y crassx ^ bifids. 
tloram pedunciji erecti , graciles , 4^tuor polUces longi : tnvolucrani S-^- 

fidum , arntum : radii subquatuor , poUicare<; , mrce viUnsL 
Caljx pentapbjUus viilnms , fnlinlis ovatis striaas ,. arisa crassa divergente^ 

cerminatis. 
CoroUadiluie violacea ad album accedens, pacens , petalis apice lotnndatis cum 

acumine : tria inferiora ornantur tribus lineis saturariotibus ; duo reliqua , 

qux sunt paulo lariota , habent ires netvos ramosos saturate violaceot ad ni- 

grumaccedentes,et maculamulcerius cinereooigenteam : glandulx globosie , 

virides , lucidx. 
Scztnina : urceolus geimen ciogens , decempartrtus , filamentis purpureis , alter- 

nts brevioribus : antherae ovacx , sulcatx , purpurex. 
Geimen pentagonum : stylus ac stigmata pucpurea. 
Fnicnis^ ^capsuue quinqoe basi acutx , arisu pollicad toitUi ternunatx. yGoot^le Hahhat In Hispania : kahat fiqrldum mense iunio. Ip. 

Obs. I. Htc nova tpecUs , ^uati mtdia videtur Inter regulares it irregutares ; 

corolld tnim cum kis conyenit ; glanduiis vero ac defectu cuniculi ad regularu 

accedit, 
II. Coilocari dehet cum seqitemi anie C.TiT_R6JiM , n' J15. 

J 9IJ. GeRANIUM PUIVIRULENTUM. ( Tab. CXXV. f. 1 . ) 

G, Caulibus reclinsro-erectis : follis opposins plnnaritidis , laclniis incisis j pe- 

duiiculis elongatis utnbelliferis. 
Tota pbnta tomento brevissimo albicante esc obsita,lca ut pulvere adspeisa 

videatur. 
Radixdescendens, fibrosa. > 

Caules teretes , initio reclinati , postea, eiecti. ' ' 

Folia radicalia numerosa , in oibem erecta : caulina opposita , omntaque petiolis 

breviora ; pinnatitida , pinnis oppositis d^urientiBus , crenato-incisis : stl- 

pidx ovatx, marcescentes. 
Flonim pedunculi axillaies, solicaiii, erecri, foliis multoties longioies : involu' 

crum quadtiiidum j ladii subquinijue vix polltcares : fiorentibus erectis j fruc' 

liferis arcuatis. 
Calyx parvus , ex quinque foliotts ovatis , striatis y atlstatis. 
Corolla dilute violacea , patenrissima , calycp dupla. 
Stamina ; utceolus geimen cingens , ' iilamentis decem terminattts , quoiuni 

quinque alreina breviora : antherae ovatse. 
'Germen pentagonum : stylus brevis : srigmata revolata. 
Fmctus ut in congeneiibus ; aiists semipollicaies. 
Hahitat in Hispania in i^onitcuiis arerwtLs i^tcr Aranjue^ et lacum AntigoU. V, 

fioridum uUima martio "Q .* 

J517. Geranium MURcicuM. ( Tab. CXXVI. f. i.) 

G. Caulibus gracilibus heibaceis raraosis: foUis oppositis mlobis, lobo medio 

lopgiore , obtuso , crenaco. 
Caules scriari , nodosi , villosi , graciles , pedales, Tamis aliquot. 
Fotia opposita , periolis siUjsqualia , basi acuia , triloba ctenata \ Iol>a media 

longiore', obriiso, Scipula ovata , matcescentes. 
Flores umbellari : pcJuncnK communes axiltaies, solicartii, longitudlne ^e 
' fblionim : involucrum mohifidum , matccac«is':rttdii tres sut quatuor « 

vix semipollicares» 
Calyds foliola ovata , scriata , atistata, 
Coroliam non vidi, 
Fructus ex quinque capsulis nifescemibus basi acticis , arista pfosqnam poIliAti," 

tortili, plumosa,acUtissirnateiminatis. * 

Hahitat in Hnpania prope Murciam.Q). F. S. communicaium a D. Barnades. 
Obs. CoUoc*ri iehetprope G, Chiurh. 

J98. GERANIUMFRrfCOX. (Tab.CXXVl.f. I.) 

G. Acaide ; foliis pinnaris : scapis bifloiis. - yGoot^Ie Toci planta pilis albu est obsita. 

Radix descendens , nonnihil fibrosa. 

folia omnia ratiiciilia , bipoUicaria , in orbem«xpansa, pinnata» pilnnulis incisiirf 

basi nuda atque siipulis rubris stipata. 
Flonun scapi ladicales , graciles , fusci , tripoUicaies , erecti , uni-biHoci , cuius 

invcJucrum cubescens , cii-^ iidum. 
Calyx ovanis , valde comentosus ; foliolis quin<]iie ovatis artstAtis. 
Corollz petala satucaie violacea , pateAtissiina.„cuius diameter octo linearum. 
Staminum ucceolus albicans j filamentis altecnis bceviocibus stecilibus. Anthetx 

quinque fuscx. 
Gecmen ac reliqua ut in G. cicutario. 
Uabltat in Hispahia , ac copiqsissime in momicuiis arenosts inter ^ran/ue\ et 

lacum AntigoU V. V. mense mailio. Q. 
Qbs. H*c speci.es djffm a G. cicutofio i i'* pttUacuHs h'^ori$ ; i^ hintuie taaai 

} * quia acaulis. CoUocari debet tum sequenti post Ger, Botrys. 

)99. Geramiuk BiPiNHATint. ( Tab. CXXVI. f. ). ) 

G. Caale decumbente i foliis opposicis inzqiulibus , bipmnatis: pedunculis 

bifloris. •■ 

G. ^hiopicum. Lamarck Dict. vo/. i.pag. 66i» n* 40. 
Ca^iles prostrati jglabff , brefes, 
Foliaopposita,tniequalia, bipinnaca, lacinits angustisbcevibus; stipulxovatx, 

scaciosx. , , t * 

FloEum pediuiculus ccunmunis ajcillacis , foliocum fere longitudinis : involucrucQ 

bceve {-4 fidum : cadii duo vix semipoIUcaces. , 

Calycis foliala ovata , stciaca , aiistaca. 
Gennen villosum : stylus pucp^teus. 
CapsuJx basi acpcse : ^isca <oc(iIis',.teSjiuipollicans. 
Babitat iuMtt^it ^uipiditi , ubi i4 (tperit £>. Poiret. V. S, 

400. G8R.ANIUM PILOSOM. 

G. Radice napifocmi : scapis pcoIifens;fbIils«uboyatis y sub^obis. 

Tota planta est pUis albis vescica , exceptis foliorum p^ginis. 

Radix tubecosa , napifocmis , (ibrilis ocnata. 

Scapi radicales , lamosi , umbelUferi , qnzcnoc autquiuque polUcesalti. 

Fatia.'Caii)calia3 glabca, ciliara , aubovata , subttilob^, nervis infecne^protufie'- 

cantibus, supecne vix conspicuis : petioli crassi foliolongioces,stipulis lan- 

ceolatis vumioatis scip^ 
Hoces un^Plati : iavolucrum pcofunde partitum m 6-j lacinias lanceolatas aco- 

tas : radii subduodecim , patentes , semipollicaies » cubescentes. 
Calyx ovato-oblongas , iaciniis lanceolacis , supecioce erecta. r 

Corolla papilionacea carnea ; petalis duobus supecioribus emaiginacis , cevolutis , 

notacisque macula atro-iubca. 
Scaminam m:ceolus albus geimeii cingetis :filainetu:a qoiaqi^e longioraiaqtkecx 

j oratx , incacdacx incumbentes. 
Gecmen villosum ; scylus incacnatus. dbyGoot^Ie Fructus ut in prrfifem. 

Hahitat in Capite BoM Spel I> . K fioridum in R. H. P. mense thato: 
Obs. TdbuU kuius disstrtationis eram exciss* , quaado hae plantafioruit t q 
ob rtm eius figura dtsideratur dabo alibi. S I D A. 

1. SiDAPOsaLA.(Tab.CXXVn.f. I.) 

I . SiDA viR.oNic^Foii A. ( Tab. CXXVIL f. 5. ) 

II. SiDA CAPiLtAms. Hxc species nominacur ii DD. Jacqumo«tMumyoB» 
Sida atro-sanguinea. 

14. SiDATRiLOBA.fTab.CXXXI.f. i.)^<i(/fl(i(/-s=capsukseptemiimtic*j 

raonospennx. V. S. comm. a O. Thambergio. 
Explic fig. a Fnictus intra calycem. b Capsula. 

3;. SiBAKBTusA.(Tab.CXXXI..%.a. ) Habmflorentemtnenseai^asto. ' 

40. SiDA PALMATA. (Tab. CXXXI. fig. j . ) ^^iiirur ; Flores laxe »picaci , co^ 
-totlaviolacea non uisi cali<lissimis dieb^is sese aperiens ab hora 9 usque ad 
meridienk , pecalis apice latioribus crenuktis. Stamina — Summitas tubi , qui 
basi est subvillosus , cotusque albus , in 1 6-t.o filamenta brevia partitur , an- 
cheras lutescentes susctne^cia. Getmen rocundato-compressum occosulcatum 
nitidum : stylus simplex «lice octofidus. Stigmata glooosa ccrrulea. Fruccus 
intia calycem nigiicans. Capsuls in sodem ramulo , af non in eodem &ucm 
vaiiant. Alia enim suntmuocz, alix arista sesquiliaeari cerminancut. Florec a 
mense iunio usque ad novemb. Q* 

a. Calyx. d Pecalum. e Genitalia. /./. Fruccus. g CapsuU cum sfimine. T Tubuc 
scaminifer auccus. E Germen auccum. 

41. SioAcjw.PimFOLrA.<Tab.CXXXIV.f. i.) 

Caulis bipedalis ; ramosus ■ ramis piloso-scabtis , patulis , altemis , nonnih^ 

compressis , ec flexnosis. 
Folia disticha paice petiolata , petiolis prope nervum incrassatis , oraco-lanceo^ 

laca , acgute serraca , serraturis terminatis pilis bcevibus evanescencibus > 

glabra. Stipulse lanceolaco-falcat^ , ereccce , decidux. 
Flores axillares umbellaci , umbella subquadriflora , et ad huius latus fios axillarit 
' solitarius. 

CorpIIa lutea ex petalis quinque patencibus , quorum alceta exccemicas acutior 
' et longior ut in S. spinosa n" 16. 
Staminum tiU>us saturate flavus , corolla mulcum brevior , apice parcitus quam 

proxime in 14 filamenta : aathene ceoiformes luceie. 

Gecmea dbyGoot^le t'7i] 

Genneti subglobosum : sc^li octo , scaminam longitudine. 

Fruccus intta caiycem,gioboso compressus : capsulz octo monospertnx muticx. 

Hahitat in Madera. ^.Habuifioridam mens. octob. et nov. 

Ohs. S ida planicauUs , quam in prima diisertatione descripsi n9 jo, poterit 
quamjptime adhanc reduci , si poiius aon eadem est species. lllam enim vidi 
adliuc teneram ih R. H. P. uhi frigore periit antequam debitam attingeret 
magnitudttum : inde ergo dijjfirentia in magnitudine , vita ac fiorum nu- 4j. SiDA ciLiARis. ( Tab. CXXVIL f. i. ) 

ilo. SiDA UMBELLATA. ( Tab. CXXIX. f. 1. ) Jddei 
Stda umbellata. yacf . hort.yo/. i. t. ^6. 

/GenitaIia.^Getmeii cum stylis. AFiuctus. i Idemdehiscens.itCapstila. /Ea- 
dem secu. 

65. SiDA CRISPA. (Tab. CXXXV. £.1.) Jddindaatquecorrigenda: 

S. Foliiis cordads , crenatis , scabriusculis ; capsulis cemuis inSatis repandis cre- 
nufacis. 

CauUsatro-putputascens j viridis , tripedalis , ramosus, aliquancum debilis: 

Folia cordata , bvato-acuminaca , crenata , scabriuscula , superiora subsessilia 
(quodinerrorem induxit D. delaMarckpro statuenda nova speciein ency- 
clopediJo Dictionario nomine S. sessiiifoHd, } Inferioia petiolis breviora. 
Sripule reflexx. Corolbe petala orbiculata : tubus brevissimus. Fructus giobo- 
sus , umbilicatus , &c. Capsulx muticx tiispermx , laro monospermx , 
tuncque semine duplo maiorL Semina nigra rent&rmia glabra. Floieta mense 
iunio usque ad octob. 

g Cal/x. h Flos. i Genitalia. k Fnictus. / Capsula secta. nt. Sem^ 

66. SlDA A8IATICA.(CXXVUI.f. I.) 

a Capiculum floris. h Geniialia. e Germen cum stylis. d Fniccus. e Capsula./ 
fadem secta.^ Semen. 

6i. SiDA PtAHiFLORA. (Tab. CXXXV. f. I.) y4Jde : Fotia mollia , dependen- 
tiaapetiolo,ipsis sutxcquati ; subnis atbicantia tomento brevissimo: stiputa: 
subulacz , aicuato-erects , tongx. Corotla sesquipolticaris petalis oatentilnis 
cordatis,lobis subrotundis. Calycis fructi&ri lacmix patulse ; ac tanoem ^xsic- 
catione reflexz. cf, Ip ? 

Obs. H^c videtar eadem acSida Mauriianta Jacq. lcon. rar. Tab. 1)7. 

a FIos expansus situ ec inagniiudine naturalL b Fmctos. c IdemftUtet spectanis. 
d Capsula. e Eadem secta./Semen. 

69. SioA poPDLiFOLiA ( Tab. CXXVUI. f. 1. ) 
^Fiuctus. / Capsula. K Eadem secca. L Semen. 

Obs. Hac est omnino eadem planta in prima Mantlssa n". 90. nominata%.^t%^ 
Fosmichos. DescTtptionem tunc tcmporis ex Hispania misit D. Trigueros ^ ,,Goo<^le qui afrustulum per tpistolam miht commttnicavit , ac semina , qu» terrtt com- 
missa plantam dedtTunt > i&m notam , aique a mt ifiscriptam anno 1 7 S ; . 

70. SlDA HIRTA. (Tab CXXiX. f. I. ) 

a Flos expaiisus. b Fruccus extra catycem. c CapsuU. d Eadem secta. < 
Semen. 

78. SicA PERuviANA f Tab. CXXX. ) 

Quoniam perfecte hanc plantam vidi usque ad fructus maturitatem , de/enda 

vo.o quts in primajiisseriacione dixi atque sequencia substituere. 
Totaplantatomentobrevimollissimo est obsita. 
CauUs orgialis et amplius , raniosus. 
Folta cordata , magna , subrotundo-acuminata , mollia crenulata , septem- 

nervia , necvis ramosis , subtus - albicantia : stipula ovaro - lanceolatK , pa-* 

tulx. 
Ftotes axillares., pedunculis s.Tpe binis uniSoris , arcuato-nui«icibu;> petiolo 

longioribus, 
Catyx pollicaris , basi concavus , semiquint^uefidus , laciniis lanceoiatis > tri- 

nerviis. 
CoroIIa campanulau , magna j petalis albicantibus rotundatis integris , nervis 

protuberanlibus > quorum ungues crassx^angustx, glat^,limbis ciliatx, 

basi tubi atfixx. 
Staminum tubus cylindrlcus , pollicaris , glabej; , apice in quinque corpora linea- 

ria brevla partitus , e qaorum si}mmitatibas innumera prodeunt filamenn 

lutescentia duarum aut trium tineacum longitudine : anttierx cenifbcmes sa- 

larate lutez. 
Germen cylindcaceo - obtusum , villosum , sulcatum : styli i o- 1 j dilute lutei " 

fiiiformes', quocum aliqui versus basim cecurvi : stigraata globosa vicidia. 
Fructus intra caiycem , hocque maioc > cylindraceus , apice truncatus , nonnitiil 

uml)iltic2tus , ex cot capsulis compositus quot fuerunt styli ^ longitudinalicec 

et piofunde toties sujcatus quot sunt capsulx : in quarum singulis semina 

reperiuntur quinque , aliqtundo iiia, caco sex , subrotunda atteca parte leviter 

renifotmia. 
Habitat in Peru. |). CoUtur in R. H. P. habui fioridam toto augusto et sep- 

tembri, 
A FIos expinsos. a Capitulum dehiscens. b CocoUa. c Genitalia. d Getmen cum 

stylis. e rcuctus. / Capsuta apecta. gg Semina. 

9 1. SiDA sTivATicA. ( Tab. CXXXIIl. fig, X. ) 

A Styti. h Tubus cum stamioibus. c Fcoctut. D Capsula. E Semen. 

9}. SlDA CALTPTR.ATA. ( Tab CXXXIII. fig. 1. ) 

a Fiuctus. b Capsula. c Eadem aperta. d Calypnra. e Semen. 
Nota. Httius plantg accipio semina nomine SiitJt nutaktis. 

1401. SlDA PHYLLAHTHOS. (Tab,CXXVlI. f. 4- ) yGoot^Ie ,.. . . . ['77j 

S. Fouis ciassis , tomentosis , imbricatis , auplicato uifidis : petioUs flotifeiis. 
Radix descendens fiisifonnis , tibrillis ztiquot. 
Caules bieves , camosi ? ramosi , prostrati , folioium vestigtis exaspemi » tuncque 

radiculas profeientes. 
foiia imbiicata , numerosa in caulis et ramorum summicatibus , pecit>bca , du- 

plicato tritida , laciniis profLindissimis lanceolato-ovacis , c^nii.),.i, tomen- 

cosa , desapet; albicancia , subcus rufescencia. Scipula longitudine petioli , 

huiusque lateiibus adiiata , membianx insiar , qux utrimque ceiminan- 

tui apendice obtuso. 
Flores solicarii , sessites in petioti apice et inter siipulas. 
Calyx ovaius semiquinquendus , laciiiiis acutis- 
CoroUa folio mufto maior sutKcsrutea ex quinque petalis apice einat^iaatis ,' 

unguibus barbaiis ec nonnihil coalicis. 
Stamina :tubus geimeo cingefisin columnam assuigens , versus cuius apicem 

exstant filameRta plurima bievissima in globum msposica : antbeix renifoi- 

mes luteae. 
Germen conicum villis erectis obsiium ; stylus ( in sicco } simplex versus api- 

cem I ] panitum : stigmata inccasiata obtongioscula. 
Fiuctus desideratur , at embryonem minimum examinando repeti 1 1 cellulas , 

qius in totidentNcapsulas abituias ciedidi. Semina .... 
Hjlitat itz Peruy ubi eam reptrit Joiepkus de Jussitu. V. S. communicatam ah 

eius nrpote. 
a Fotium cum floie. b Calyx. c Coiolla. d Genitatia. e Germen cum scylo ec stig" 

macibu^/Embiyon&uctus muttoties auctus. 

4ot. SiDA HUMiLis. ( Tab CXXXIV. £ 2. ) ■ 

S, Caule spithameo scabro : foliis coidatis , crenatis , ocbiculatis , viltosis. 

CauJes vix semipedales erecri , scabti , fusci , basi valde ramosi ^ lamts dilFusis , 

horizontalibus. 
Folia parva , cordata , petiolis sul>xqualia , crenata , orbiculato-acuminata , 

villosa : stipulx subulatx , paiulx. 
Flores sotitam , axiltares , pedunculis ececus , folio longioribus. 
Calyx pentagonus , semiquinquelidus. 
CoioUa catyce paulo maior tutea patens , petatis ol)cordatis. 
Staminum tubus bievis , ceiminacus filamentis minimis : antheix pacvx , reni- 

formes , luces. 
Getmen pentagonum : styli quinque : stigmata globosa nibra. 
Frucius intra catycem , cuiiu quinque capsulx sunt muricx , monospecmx. 
Hahitat . . . . V. fieTtdam in R, H. P. mense septemb. 
a Flos expansus. b GenitaUa. c Fcuctos. d Capsula e Semen. 
Noca. CoUocari dtbet kac species inter Sidas veconicxfolia et cepentem nume- 

ris i et 4. 

40 j. SiDA NAP*A. ( Tab. CXXXIL f. I . ) 

S. Caulibas virgatis camosis : fotiis glabiis , cordaris , palmaris , lobis quinque 
acutissime pcodQCtis : petalis concavis , cuspidatis. 

Ppij yGoot^Ie Napxa Ixvis pedunculis nudis Ixvibus : foliis lotmu giabru. Linn. Sp. pl.vol' 

S. Foliis palmatis, lacinits lanceolato-attenuads. ^orr. CUf. ^^G. Hort. Vpsal. 

Malva virginiana Ricint folio. Hcrm. LtigS. ii.t. x j. 

Tota planta glaberrima. 

Caules virgaci ramosi , quatuoc pedes alti , et amplius. 

Folia a'terna, petiolis longiora, cordata, palmata , laciniis lanceolato-attenua- 

tis , dentatis , media longissima. Stipul;£ laoceolatx , ciltatx , marces* 

centes. • 
Flores in pedunculis axillaribus , solltariis , ramosis , a-7 ilotis. 
Cal/x globosus a[nce quinquedentatus , aliquando 6-j denticulis termt- 

natus. 
Corolla candida , campanulato-patens ex $-£-7 petalis concavis > apice acumine 

setoso terminatis. 
Stamtna : cubus albus germen cingens,corollabrevior, et subvUIosus , plurimis 

filameuris brevibus coronatus : aathera parvs , cinereo-fiiscat. 
Germen album globosum , decemsulcatum : styli decem faseiculati , tubo lon- 

giores , E>asi coaliti. 
Frtictus globosus ex decera capsulis compositus ; qux simc nAundato-ctiquetrx 

apice acuminatx , dehiscendo nonnitul birosttaix. Semina solitacia, nigra , 

reniformia apice acuminaca. 
Hahitat in yirginia. Tp. V. F, in R. H. P. fioret ulttmo julio , « toto 

augasto. 
Obs. I. Styhrum numerus variat ab 8 usque ad 10 : sed capsularum mmtrus 

semper iUis respondet ; quodde sequenti specie est utique intelligendum, 
1 1. Planta est hermapkrodita i fruttificatio sidd. 
a FIos integec. b Peialum. c Caiyx. d Staminutp tubtis st]rlos continens. e Gei- 

men cum stylis. / Fructus. g Capsula. h Semen. 

404. SiDA moicA. ( Tab. CXXXII. f. 2. ) 

S. Foliis palmaiis scabris : floribus pacvis dioicis. 

Napxascabca, peduncuUsinvoIuccatis , anguiatis:f(^iispalmatisscabris Linn. ■ 

loco citato. 
}isijfxz{ dioica) flofU>U3 diotcis. Gron. Firg. ici. j^marntat. Acad. j. p. 18. 
, Trew. in Nov, act. A, N. C, tom. i.t. X. 
Abucilon folio profunde dtssecco , pedunci^is multiflorls , mas. Ehret. pict. 8. 

f. distincta tt pici. 7. f. i.femina. 
Althxa magna , aceris folio , coccice cannabino , florUius patvis , semina rota- 

tini in summitate caulium , singola siHgdiis cuciculis rosttads coopetta fecens. 

Banist. virg, i^tS. 
Tota planta scabca. 
Caulis oi^ialis ramosns erectus. 
Folia palmata , digitationibus 5* 5-7. ptofiui£ssinus lanceolatis, inxquaGteret 

ptohmde dentatis j infeciora pedalia , atqae longe petiolata , supettota senr 

sim bievioia^ peciolisque longiora. SciptiU ovato-Uiiceolatx. yGoot^Ie f'"1 

FIoTes racemoso-capitati , numerosi : pemincalus ptmcipalis auUacIs , elonga- 

ms , supra ramosus. 
Caljx urceolatus , seniiquinquefidiis. 
Corolla alblcans venosa calyce duplo maior » minor omen quam in pcxce- 

denii : petala 5-7 rocundaca. 
Scamina : cubus brevis , corolla minoi , atque apice filamentis pluribus bre- 

vibus terminacus, Aothersf eniformes : in maie feniles ^ in femina vero 

minima: , paucx , effecx , adeo uc potius ludimenca diaphana videantur qtiam 

vecx antherx. 
Geimen in mare nallom reperi, neque scylos : in iemina vero illud est glo- 

bosum sulcamm : stylique decem tubo longiores apice inciassau. 
Fmctus ucin prxcedenti. 

ffoAitat ia yirgima. 'Ip. V. S. Communkatam a D. Thumbergio. 
A. CalTx. B Genitalia. C Germen cum stylis aactum. D Tubus staminifer 

maris. S O L A N D R A. 

88S Pag^^iet ss.SoLANDRAio»ATA,(Tab.CXXXVI.f; I.) 
A FIos integec. a Pecalum. b Genitalia. c Getmeo. t/Fruccus. e IdemdfhisceoSr 
/Valvula cum seminibus. g, Semen. 

HOJ. SOIAMDRA TERNATA. (Tab CXXXVl.%. l. ) 

S. Caule heibaceo villoso : foliis inferiocibus ternacis > tnedia longissima : su- 

perioribus subhastatis longissimis iutegenimis. 
Novum genus monadelphix Adanson. Htrb, n". i^^, apud D. de Jussteu, 
• £x eadem radice tereti parum Hbrosa » caules assucgunt basi camosi > betbacei, 

pedales villosi , uc et cota plaota. 
Foua distantia alcerna , peiictlata , peciolis filiibrmibus longis fblio bievioiibus : 

inferiora teniata , feliolis ovato-IinearU^us inxqualibus , media longissima : 

superiocibus cordatis ,. subhascato^UnceoIads « lon^oiibus , integerrimis. Sti^ 

pulx bieves decidux. 
Flores laterales , solicarii , pedunculari , pedunculis perioto longioribus erectls ,. 

piope floiem geniculatis , inciassatis. 
CMfi simplex,. monophyllus , ptofunde paccltus in q^uinque ladnias lauceolatas^ 

acutissimas, peisistens.^ 
Coiolla .... 
Stamina monadelpha. 
Frucnis intia calyicem : estque capsula ovato-acumtnaia , quinqaelocularis , 

quinquevalvis , loculis tiispetmis. Semina nigra renifoimia tubeiculis mini' 
. mis esasperaca. 
JVCalyx. O Fructus. P Idem debiscens. ss Semina. 

Habitat i'i Senegal. f. siccum unicutn extmplar apud D. de Siissiett. 
Noca. £xempiarq,uodyidieratJoriius orbatiimy exfnietu tamea adsolandram yGoot^le _i refero. Ntinquam enimper D. Adansonium mihi lleutt ptantdm oadis perbit^ 
trari : si vero aliquando ipse opus quod parare miki dixitfprelo commitatf 
tunc rectias de kuius piantd genere pronundari poterit. M A LVA.- 

^6, Malva elecahs. H.'ecpknta esceadem quam Linnxi 61ius pnepostere 
nominavit Malvam abuiiloidemy suppl. pag. 307. V. S. Communicacatai a 
D. Thumbergio. , 

1 04. Malva akgustifolia. j4dde : capsuU bi-irispermte j quare collocaiuU 
etit ^QSi Malvam abutiloidem a'*. 97. 

108. Malva cretica { Tab. CXXXVIII. f. 1.) 
i Calyx eitterior. A Interiot. 

40*;. Malva trifidX. (Tab.GXXXVII.l 1.) 

M. Foliis parvis dupUcato-triliclis j calyribus piloto-scabris, eneriori diphyllo. 

Tota plantaest pilis hirra , przsertim calycest . f 

Ex eaaem ladice caules [yroaeunc teretes Bliformes semipedales. 

Polia ( radicalia non vidi ) caulina distantia , alteiiu. , paiva petioHs btevioia , . 

in ties lacinias profundas triparcicas fissa : scipulx lanceolatx breves , ci- 

liatx. 
Flores solitarii axillyes et terminales , pedunculis ibllo multo longiorUnis. 
Calyx exterior ex duabus laciniis lineari-anguscissimis : interior infetne pilis 

hircus ^ estqae semiquinque partitus , laciniis acacis , timbis ciliatts. 
CoroIIx pecata quinque cal/ce tiiplo niaioca} pacentia, emarginaa, dilatfi 

ccerulea. 
Scamina : tubus germen cingens ec versns apkem onusnis plurimis filameutv 

bievibus, Ancnerx reniformes. 
■Germen orbiculaco-compressum. Snrlus simplex: stsgmatasob-ia. 
Fruccus intra calycem : capsulie renifotmes , monospermEe , tot quot st^maca. 
Habitat in Hispania et prasertim in MarKka. V, S, Commuaicatam a D, Btiri 

nadesia. 
Obs., Cotlocarl debet ktc nova jpwiw^ojrMalv.scgypciam,»'. 58. 
A Calyx. B Fructus. CCapsuIa. D Semeti. 

4O7.-MALVA CAflTATA. (Tab. CXXXVII. f. I.) 

M. Caule arborescerice : foliis qtiinque lobis, stnuacis, medio loQgissimo : 

floribus cory mboso-capicacis. 
Caulis teres , ereccus , orgialis , sublignosuS , ramosus , ramis ereccis iteram 

ramosis , tomeuto brevi obduccis prxsertim teneris. 
Folia alcerna , peciotis longiora , subcocdata , quinquelobaca , lobo medio lon- 

gissimo, sinuaca, crenaca : quccdam sunt eciam cocdato-ovaca vix lobata: yGoot^le omntam nccn petioiique comeniosi. 
Scipula; lanceolatx , marcescences. 

f lores corymboso capicati , terminales , numerosi : flos quilibec sessilis, 
Calyx exterior ex duabus aut ciibus laciniis subulatis ; interior pencagonus , vtllo- 

sus , semiqainquepaicicus. 
Cotolla semipollicaris , dilure violacea , petalis striacis , unguibus albis villosis 

anguscissimis , ^pice veio obtusis , dencaco-laceri^. 
StamuHim tubus alous subpiibescens, filamenu fasciculata sustinens vecsus api- 

cem : antheix cenifonnes. 
Germen ovaco - compressum : scylus simplex in 1 5 quam proxime filamentt 

parcito; : st^mau capicata rubra. 
f nictus capsulx tomentosx > renifisrmes , dehtscendo birosurata. 
Habliat in Peru^ Ip. V.fiondam in H. H. Matrittnse mtnse dutmbri, 
a Calyces. b Flos integer. e Genitalia. d Gexmen , stylus , scigmata. t Fcuctos. 

/ Capauia. F Eadem aucca. g Semen. Cr Idem auctum. 
Nota. /ftfcoovaj^ciej «^</^/ii d/ifeMalv. operculatan^, /1°. 105. 

408. Maiva scabra. ( Tab. CXXXVUI. f. i . ) 

M. Caule vit^o , scabro , tubescente '■, foliis cordacb crenacis subcugosis : pe- 

dunculissolttariis i-i floris. 
Tota plania scabra. - 

Caalis erectus, ceres , vitgacus, nibescens j tamosus ^ quaruor pedes altus. 
J^olia aiterna ^ discantta , periolis ttiplo longiora , ab hisque dependentia , cor- 

data j crenata > oblonga inferne ampliaca et sublobata. Stipulx eiects , ob-^ 

longz , angustx. 
Floies pedunculari , peduncults axillaribus , soiitariis > longitudine fere petio- 

lonim , erectis ,.bifloi^ , aut unifloris. 
Calyx exteriot ex tribu» foUolis aneusns acutissimis'^ interioc tuibinato-penta- 

gonus , semiquinquefldus , acummatus. 
Corolla diluie lutea patencissima , pbllicaris , pecalls supta latioribus , bifidis , 

obtosis. 
Scainina : fiUmenta pluiima vecsus apicem tubi bcevis albi ; antherx lutex. 
Germen o^Hculato-compressum umbillicacum , tomencosuni. Stylus brevis r 

scigmata giobosa « sub 11... 
■Fcacius intBa calycempatulumrjsensim cufescens icapsulx duodecitn in centtO' 

muricx, vecsus periferiam fructus bcevicec bifldae : semen unicum ceni- 

forme. 
Saiitat in aridls Huaauci Imperii Ptruani. ip. Habui fioridam toto augusio, 

ColiturwR.H. P. 
« Calyx excerior. b Interiot. c FIos integei clausos. d Fiuctus. e Idem extra caly- 

cem./. Geimen , t(ylas , stigmata. g Genitalia. h Capsula. i Semen. 

409. MalVA FOIYSTACHYA. ( Tab. CXXXVIII. f. j. ) 

M. Caule frudcoso ^ fbliisovato-acuminatisseicacis, scabris i^floribus spicatis,. 

capsulis glabris , muricis. 
'Caulis ftuncosus , coriice gciseo ceccus>catnosu$ 4 pedalis. yGoot^le Folia altecna, petiolis lot^oca,ab hbque dependentu^ (mro-acuminatt ; 

secrata , scabia Siipulx breves > subulatx , marcescentes. 
Flores spicati , spicis pluribus termtnalibus ,- et ad superiores axillas : flos quiU- 
' bet sesstlis aii Dracceam sxpius biiidam. 
Calycis extecioris foliola lanceoUto-acuu : interiot seroiquinquefidus , ladniis 

acuiis , villosis. 
Cocolla latea pacva , petalis emacgitucis , atteco lacece longiore. 
Tubus scaminum bceviS} luteus, tecminatus lilamentis bcevissimis : antherx 

cenifotmes. i 

Germen globoso-comptessum : stylus simplex : scigmaca 1 1 inctassata , lucea. 
Fruccus glabeccimus. Capsulx muticx , i x. monospetmx qux semioe maraco 

interiori pacce dehiscunt, tuncque duo valvube spitalitec incurvantur se- 

menque reniforme pcoiiciunc. 
Habiiat in Peru. V. V,fiaTet mtnsihui itdto aaugustn. Ip. 

I. Flocis stipula aut bcactea. m Calyx exteciot. n Ambo calyces. o Frnccas. p Ideta 
alicer spectacu^ f Valvula; unius capsulxnonniliilauctx. rCapsuIa. j Semen. 

C)\>s.\.\Differt hdc plania a Malva spicata ^n'^ . i jtf. cauU fruticoso jduptoma- 
iore ; foliis minime cordads , std acuminatis , scahris ; tum etiam muUitudiat 
spicarum atque eapsuUs muticis. A M, oyata folHs non ovatis sed acuU 
acuminaeis. 

I I, Aliam colui speciem peruanam^ cauU pariter fruiicoso , folHs veluii pli- 
catis : spicis pluribus urminalibus apice' eompressit ut in ctlosia eristala; 
verumtamen quum aliunde maximam habeat affinitatem cum hae M, Po- 
fyst. ui varietatem eiusdem valde noiatilem trado. L AVAT E R A. 

1^6. Latateka arborba. (Tab. CXXXIX. f. x, ) Addei 

Floces axillaxes bini ternive , pedunculati , pedunculis sesc^uipollicaribus erectis.' 
Calyx exteribr monophyllus, basi ovacus,in tces lacinias latas obtusas semi' 

partitus : interior duplo miaot semiquinqaepacticus laciniis acucis. 
Coiolla rubescens , campanulaco-patens , plusquam poUicaris ; petala apice U"' 

riora , .(^ocdata , basi aiigusca , saturaaoia , sttiisque notata : intec ut^uec 

calyx c<mspicitur. | 
Stammum tubus purpureus , versus aplcem filamentis uumerosis onustus : an-: 

thets parvx. 
Getmen globosum glaberrimum : stylus simplex apice octofidus : st^mau tevo-! 

luca , rubescentia. 
i^iuctus in centro calycum, CapsuLc occo subrotundo-triquetEX , monospemuB; 

Habui jloridam mensibus maio , iunio et iulio, 
/Fructus. g CapsuU. 

410. Lavatera AFR.ICANA- (Tab. CXXXIX. f. 1. ) 
L. Caule fruricoso , fbliis canescentU>us quinquelobatis , cieoatis : floribus cet- 
nois^gei yGoot^fe [»80 
Caulif friiaeofas, nmostu , nHnento btcn texto a pUis &tcicuUtis } qiutuor 

pedes alcus. 
Folia altetna periolis subaeiqiialia , quinquelobau , cienata , moUii , albicaotia. 

Sdpulx anguscx , erectx. 
Flores azillares gemint , cernui , pedunculis polUcaiibus. 
Calyz exterior moDophyll^ , ptoiFuniiius quatn in ceteris speciebus parritus in 

ties lacinias ovatas obcusas : iutecior setniquinquepaititus laciniis acutis.Ucer' 

que comencosi, 
Coiolla fete alba petalls dilucissimepurpureis , rotundato-emai^atit,magni5, 

paceniibas. 
Scaminum ci^us sacurate pttrpureus , basi nudus , apice fikmencis onusnu ca- 

pillaribus aibis : antherx reniformes , patvx , albicantes. 
Getmen oibiculaco-compiessum , i x sulcatum glabeiiimum : stylus albus : siig* 

mata 1 1 longa reflexa purputea. 
Fiuctus iatra catycem : capsolz 1 1 reniformes dotso exasperacae , monos- 

permx. 
habitat ia Biipania (t Afrtea septentrionali. f}. Hahuifioridam mensiius iunio 

et iulio, 
a Calyx exuerior. h Interioi. e Fructus. d Capsula. e SemetL 
Obs. Affmis L. maritlmd. P A V O N I A. 

195. PatoihA UB.ENS. Fnictus gtobostl» bast angustatus, ert quinqne capsutis 
monospeimis compositus. Iscx simt subiotundo-triquetis , uisctuptz , villis 
oibatz , quibus ornabantur dum cenerz adhuc erani:. Unaqturque cerminx- 
tur apice arista hamata subulata sesquitineari ; lateraiiter vero ad capsnlarum 
iuncnonem arista sitnilis lepeiitui obliqua , quz frucm dehiscente bipai- 
titur fongicudinalitec , cains medietaces singulis capsuKs respondenc : semina 
sunt glabra , rufescenti-nigca , Intus angutaca , eacas t^Qss. Fmctificavit io 
hono exc ducis ab Yn^cado mense augusto 1 7 87. H I B I S C U S. 

411. HiBiscuseAiYPHYLLtJs.(Tab. CXL.) 

Hib. Fc^ coidaris , cienatis , latis , subciilobis : calycnm extetiore folioso 

maximo. 
Rami sulcaci. 
Folia alcema , periolis subxqnalia, cotdata, crium pollicum diametti , oibiculata ; 

crenaca ^ veisus apicem obtuse criangulaca : neivi quinque ramosi. Sripulx 

lanceolato-subulatx , longx. 
FloresaxiUaceS}S<^tii} peduiicnlasvixcriumliaeanHn. 

Qq yGoot^le Cal^ces monpphjrlU : exeerioris folioU plutqBam p<Jlicana , aetvosft, Unceo^ 

lua, apicibiis acutissimis : interior non ita profutide quincjuefidus , colotaius > 

costa untca dorsali.in singulis Ucinits , lanceoUtis. 
CoioUa patva ( si peifecram magnitudinem arngerai , quamvidi) petalts quin- 

que ovatis nervosis. 
Stamina : fiUmenca tvenssima , numerosa , germen cii^entu(i )iaiuhene 

bilobx. 
Geimen ovanim : stytus sio^Iez : srignuca quinque globosa. 

Fructus 

Habitat in Insula Boarioa ia via qu* Jucit ad Fleurimont , ohstrvata a Cam^ 

mtrsonio. V* S, unieum exempUr apud D. de Jussieu. 
a Capitulam. b Flos integer. c Calyces. t/Coralla. e Gecmen./Genicalu. P A R S XXIII. 
DE STERCULIA. 

CHAaACTia GBMBRLCUS S T E R C U L I X.. 

Olyx roonophyllus , (^uinqueparutus , Uciniis lanceorads , coloratis , deci<luii$. 

CotoUa nalfa. 

Stamina : urceolus sripitatus , geimen cingens , apice quinquedentams , den- 

uculis bi-trifidis, tilamencis brevissimis teiminacis io-i}..AnthefX ovaco- 

compressic. 
Germen globosum <)umqa<i9ulcntum liiisutum , iii ftindo urcebll ^siylus filifbr- 

mis bievis , apice recuivus j sc^nu cUvamm ^ blfidum auc quinqueia- 

dUmra. 
Fiuctus : capsube quinque , subligposx ,.imivalves ^ uniloculares , ovaco- reni- 

fbnnes ^ r^exo>patuU , lon^udinalicer incerioii parce dehiscentes j polys- 

peims. 
SemitU ovata , sutucx aut limbis capfuUrum aJ&ta.. 
Obs. Stercuiia spuies sunt omnes txotiea arbores , u deiectantur m rtpoaihu* 

ea/idioribtu utriusque ImUa et Afriete. 

S r B c I B s. 

^ii. STEftcvuAKBTn)A.£iiik(Tab.CXLL) 

S. Foliis digitads ~: floiibus taxe lacemosis. 

S. FoUb digitatis. Lin.Spec.plaat.voL^p. i^j. n^. a. 

Clompanus maioi. Rtimph* Amb, j./>. lis. 1. 107.. ti;Nmitaiiuiiainhgrca«alicuicOTpoiitBbuloeod«enBiaa«ittiiJpotiuidicmaIu^ yGoot^le Ifux ZeylaQict , follo multiB<lo digitato , ione merdam olente. Piuk. alm, t€6 

Phyt. loS. f. f. 
Cavalam i (eailles digities, Sonnerat y Veya^e aux litd. vol. up. IJ4. t. 131. 
Atbor alca erecca camosa. 
Folia in ramonim summicaribus longe petiolata , digitattonibus 7-8-9 lanceola- 

tts integenimis , apice valde acumtnatis , basi angustatis in petiolos , apici 

perioli principalis aifixos. Scipuls lato-acutx , breves. 
Flores laxe racemosi , pedunculu conununibus axillatibus pendulis. 
Caiyx monophyUus extus piibescens subruber , incus tomenco satiuratiore ol>- 

oucnis j lacinix pcofiuidissimx lanceolatx apice recurvx j ex quajiim centro 

concavo assutgtt stipes pubescens j tuber , caiyce brevior. 
Coit^la nulla. 
&amioa: urceolus campanulatus brevis , in apice£cipici5,c|uinque acuminibus 

cridentacis terminatus j in singulis denciculis filamencum leperiuii bcevissi- 

mum : ancherae i j ovato-comptessz versadles , bilobx. 
Germen in fundo urceoli globosum, tomentosumj quinquesulcacum : scylus 

villosus recurvus : stigma clavatocompressum. 
Fructus : capsulx ovato-renifotmes , apice acumlnatx , ttipollicares. 
Hjbiiat in Malabary Amboina, I). f. S. Communicatam a D. dt Lamarck, 
Obs. I. Fructus aiortat npissime magno capsularum numero ; quandoqut noit 

nisi unica constat y ad culuj pedem aliit minima ohservaruur. 

II. In capitulis aatefioris expansionem facillime separari potest nrteotus atqut 
1 5 filamenta , tt tanc ttmporis germen adparet cum styli rudimento. 

III. Semina eduiia y eonice nigro liberata j atque itapingnia, ut ex ipstsoleum 
exprimi queat. Rumph. loco citato. 

dCapitulum. b Stipes cum ucceolo staminifero. c Urcedlus cum ancheris 
vatde auctus. d Anthera aucta. e Ucceolus cum germine valde auctus./Flos 
ma^. nat. G Fxuctus tciplo mlnoc magn. nat. g Capsula qim nidimenEo alr 
tenus , qux abortum passa fiut. 

413. Stercdlia CII.INATA. ( Tab. CLXII. ) 

S. Fotiis ovatis integerrimis attemacim sparsis : fnictus basi criaha. 

Ivira ^mnens. Aablet. Guiaa. p.6^j,l. 179. 

Arbor 60 pedes alta , ad summitatem ramosa, ramb expah^. 

Folia alcemadm sparsa , longe peiiolaca , petiotis prope folium incrassatis ovau 

cmn acumine , incegertima , desupet glabra , subms subtomencosa , rufes- 

centia , ttineivia , necvis promberantibus , medio ramoso : stipiils breves , 

decidux. 
Ftores paniculati ; pedunculis sripula ad basim munitis. 
Calyx monophyltus concavus , laciniis longis acucis paculis , eitus luteis , innu 

mbescencibus : ex cuius cencro exsurgic sripes ipso longior. 
Stamina : urceolus utrinque villosus in scipiris apice , quinqaedentacus , den- 

riculis lufidis. Ancherse decem ovacx oblongx bivalves , totidem deodculis 

a£x«. 
Germen in fiindo urceoli , ovamm villosom quinquesctiatum : stylus longus 

lonurus • scigtna nn innM?*^ '^ i ? "i ft ■ 

Qvi ,,Goo<^Ie [i8«3 
Friictus : capsulx qainque ( qiuram nonDuUx quandoque aborcum patiiuimr) 

renifonnes , apice acutx , pedicello suffulcx , m oibem panilx : quaFum inte- 
.- riora supeificies piiis tufis pungencUsus referta est. Tomennun gecminis sen- 

sim augecur , atque in innumetas setas capiUares longas exccescit , qux cap- 

sulacum pedunculos etcii^imt et obruunt. 
Semina si^uinque [ emt^ones pluies numertvi in &uctu macuco) ovato-ob- 

ionga , nigta , sumiis capsulx uccinque affiiia et pilis (^ucni. 
Hahitat in sylvu sirumariensibus et propt amntm Galitien. Floru wunse ectoh- 

fructus matitroi pr»bens maio. V. S.plantam et fructum apud D~ dt JuS' 

sieu. Jf), 
Obs. Quum capsul* nedumpateant , verum et etiam nutent propriii peJunculis 

recurvatis ; earum latus quod initio erat contactus , ttfortasst rectum , arcuatur , 

et infiexione exteriua appartt : kac ergo de causa Aublttius dixit de/tiscere later* 

areuato , et extemo , quod quidem initio erat inttrnum. 
a Flos inceger, i Pedunculus. x Caljrx. j Scipes. 4 Urceolus cum gentcali- 

bus. 5 Stigmaca. b Urceolus cum antheris valde auctus. e Antherx. d Germen 

auctum. / Capsula dehiscens mag. naL j^Semen. 

414. Stercplia coRDiFOLiA. (Tab.CXLni.f. 1.) 

S. Foliis cocdacis lacis acuminatis sepcemnerviis valde venosis : pericarpio excus 

comencoso,intus secoso. ' 
Scetculla,et col/itrfauXjnommdMangose.Aiixa.heth.n'' z14.apadD.de 

Jussieu. 
Caulis arboreus. 
Tolia alteina adpioKicitaca , petiolis tiiplo longioia , Uta , veisus apicem obscure 

tiiloba , incegerrima , sepcemnecvia : stipulx decidux, 
Ftoies deecant in exemplari , ( dicct D. Adanaon. ) 
Fiuccus capsuliE obtongx suliieniformes , apice .acuminacx , basi in pedunca- 

lum bcevem anguscata: , exras tomentosx , rufescences , intus membrana al- 

bicance vestitx , in qua setx innumerx rufescenies bieves , qiurum maxima 

copia cicca inserttonem seminum ^ dehiscendo cymbifoimes , quod commune 

est ceceris spedebus. 
Semina pluia ad marg^es intemos capsularum pendula , pilis seciformibas 

tecta. 
Jlahital in Senegal reperta a D. Adaason. ^, V* S. unicttm exemplar floribus 

orbatum apud D. de Jussieu. 
« Capsula. b Eadem dehiscens. 

415. Stbrcdlia BALANflHAS. jUv. ( Tab. CXLIV. ) 

S. Foliis ovatis integeirimis altemis petiolatis j floribus paaicuUris : (capsons 

intus non urentibus. ) Lin. Sp.pLvoL '{.p, 1 95. fz° i. 
C\ompin\i&mmot,Rutrtph.amb.i.p. iS^.t, loy.bis. 
CivalAm, Rheed. malav. i,p. i^. tab. ^^.Raihlst. 1754. 
Nux malabarica sulcata , mucil^nosa , ^bacea. Pluk, alm. 166, 
Acbor est procecay tamis deosis , caius «adex est duonim pedum diamecri. dbyGoot^Ie comce erasso dnereo vestlnis j lignom albatn , qaodqne cohftactam in fila- 

menta proirahitur. 
Folia , qiubus denudarar arbor,'ubi prodeunc cafMtula flonim , suntovato-IaD- 

ceoiata , plana , lenia, giabra , novem potlices longa j tres lata , peciolis uttim- 

que incrassatis muttu longiota , uninervia 
Flores fksdculati pedunculis ramosis in summicace tamotnm prodeundbus : ca- 

Jitula sunt oblonga , pilosa , rubescentia. 
/cis foliola angusta, cusfiidata, introrsum arcuata ec vecsus genicalia approxi- 
maca , excerne subru£i , incerne vitidi-flavescencia , limbis lot^e pilosis : ex 
illarum cencco assurgic scipes. 

Corolla niiila. 

Germenacstamina in summitate stipitis ( qux onmU apud Rheedium iiomi- 
nancut aoduius crasslolus et^vus. ) 

Fruccus , qui crasso longoque insidet pedunculo , componicur ex quinque cap- 
sulis peoiculads in orbem positis , quarum aliqux aoottum patiuntur. Quum 
vero luec sunc cenene , in unum aicte iunctse sunt corpus villosum , tot Sulcis 
fliscinccum quot sunt capsulz. Hacum quxvis matura est rotundato-oblonga, 
excus dotso , innis sutura longitudinah , qua laxaca defluii materia viscosa , 
qux extemam supetficiem inducic ac lubricat. Eius cortex est crassus , durus j 
auranuus ; incerne vcro subflavesccns , et membiana vesticur lacunosa car- 
tilaginea. 

Semina romndato-oblonga , glabra , nigticantia ,poIIicatia numero <»- 1 o sututx 
umbilicis affixa deorsumque pendencia, 

Habitat m Medabar , Amhoina , in locis pctrosis et arenosis. I) . Floretfebraario. 
NuVibi kanc plamam vidi i -qu* vero pr*cedunt et tahulam ex hono malava' 
rico desumsi. 

Obs. An eadem pUuita a Rumphio et Rheedio deseripta f In multls certe cottve* 
niunt : attamea Rumpkii arbor est gracilis atque kamilis fiortns mtase tulio : 
Rheedii vero est proctra fUedixi jfiorttque meme februario et semelin anno : 
tabul* ulterius korum auctorum in multis- diffierwit pr*senim figura fiorum ; 
aikilomimis non audeo pronunciare : verumtamen in gratiam lectorum sequen- 
lem speciem ut dubiam at^iungam , qtia accedere videturad itlam Rumphii. 

■41 6. STERCtJLIA I.ANCE0I.ATA. ( Tab. CXLIII. f. I . ) 

S Fotiis lanceolacb : capsulis kermesinb paudspeimis. 

Inter pulchetiimas icones vivis coloribus expressas , quas olim misit ex Chi- 
na P. d'lncarville ad D. de Jussieu , aliecam vidi(quam mea tabula siscit) 
ciuus fructus erat composicus ex qutnque capsuUs in stellam patentibus : 
qux sunt Qnivalves cymbiformes colotls keimesini , semina nigra globosa 
continentes tria , aut quamot : fblia sunt lanceolata integeirima. 

Obs. Fortasse picior chinensis plaiuam dedit magrutudine naturali multoties 
miaorem : si enimfolia etfructus picta suat mag, nat, quia aova sit species 
nuUus dttbiio. 

417, STfiRCQiiA TLjLtAmsouA,lin,Supp, (Tab.CXLV.) yGoot^Ie S. Hermaphcodica foUis cordatls lobatis : floribus patucutaxis. Lintt. Supp'. 

pag. 41 J- . 
Tecragloris baccifeca ^inamm. Pluk. amalth. 1 jp. tah. 444-^^ 4. 
Ou-tom-<:hu Slnarum. 

Culhamia. Forskol , Flora ^gyptia^. jtf. n" 1 00. iuxta D. Fakl. 
Bupactci olim R. H. P. 
Arbor altissima iii patria , at hic ( Parisiis ) vix octo pedes alta; cortice virescenci 

glabecnmo vestita y supra ramosa. 
Folia altema peciolis cerecibus pe(lalibnssustentata,iiiagna, glabeccima,corda- 

ra, inlobos )~f semiparcica , lobis acumine acuto cerminacis , sinus ipsorum 

ronindati. Necvi principales toc quoc lobi , suntque ramosi ^ ramis arcnacis. 

Scipulx tongx , lanceolatae , virides , decidux. 
Hahltat m Cklna. X). y. K. absque fioribus , in R. H. P. Figuram desutnpsl 

tx inedita quam dtpinxit D. Basportes , quam vidl apud D. de Jussiea. P A R S XXIV. 
DE KLEINHOVIA. 

Charactbx. genes.ict)s KleinhotjjE. 

Calyx pentaphyllus ^ foliolis lanceolatis , alcero lacjoce , deciduis. 

CoroIU : peola quinque calyce pauto longioca j quorum quacubr ovaco-oblon^^ 

quincum duplo latius apice abscissum , limbo in Cfibum connivenci. , 
S^mina : ucceolus scipitacus , gecnjen cingens , minimus , semiquinqae paci- 

titus 3 ancbec^s 1 5 sustiuens subsessiles , cres in unaquaque laci^iia , quariim 

dux cetminales , teccia paulo infetior. 
Germen cucbtnacum, pencagonum : scylus simplex : stigma subcrenacum. 
Fructus ; capsula inflata , tu^inata , umbilicata , pentagona , quinquevalvis y 

quinqueloculatis , localis monospecmis. 
Semina globosa , nonnihil echinata , receptacolo centcali filo atjfixa. 

4tiB. KtEjtjHOviA HospiTA. Lin. ( T^. CXLVI. ) 

K. FqUis fiubcordatis ^ latis , acuminaps : flor&us caceQiosis. 

K. Hospica. Lin, Sp.pl. vot. ^.p. 6}. 

Cati-marus. Rumpk, Amb. t.p. 177. /. 1 1 1. 

Caulis acboreus mali alcicutunis , crassus , incarvus , et nodosus , camis ^abtis ; ' 

ut et toca planca. 
Folia altecnacim spacsa , peciolb longioca , subcocdaca , lara , ovaco>acami- 

nao , iacegca , septetmiecvia , veuisque subaccuatis nocaca. Scipulx lan- 

ceolacsc 
Floces racemosi , pacvi , numerosi , laece pncpucei. 
Calyx et cocolla uc sapca in chacaccere generico. yGoot^le Sfamina : ex centro coroUx assumt stipes coroUx l<Migiti«line j fiopt ctuus ta- 
dicem membianiilx minimx opseivantur ; postea nudus est et erectus , apice 
natans , ubi inctassamt in uFceolum germen cing«ntem anthetifemm. 

Reliqua ut supra in generico chaiactere. 

Capsula esi inido viridi purpurei , postea rubens. 

Habitat ia Java j ^mbaina^ Philippims insults, ff. Flont sapius in annoat^Me 
fere semper fructibus ofnaiur j copiosiut tamen mense octobri. V. S. apud D, 
de Jussiea. 

Nota I. FoVta eontrita, ttnera prtsenim^ viola odorem spirant. Rumph. 

II. Globulas geaitalium odeO parvus est ut vix sinapis granum aquent : quart 
magno labore fructificationis systema examinatur in sicco prdsertim. 

a Capitulum. b Calyx. c Huius folium. d Cviolla cum snpite. e Petalnro, 
Z> FIos inteeer multoiies aucnu. / Genitalia cum stipice. g Gtandulic 
b Scamina. /f £adem aliter spectau. /'Sdpes longitadiBaliier seccus et auctus. 
o Pecalum latius sim natutali , sed auctum. O Idem expansum. / Fiuctus 
mag. nac. ra Valvula. j Semen. P A R S XXV. 
DE AYENIA. 

Chakacxer oiNEi.ictis Ayixi^. 

Caljrx pentaphyllus , foliolis lanceolacis acinmiutis, dcciduis. 

Coiolla. pentapetala : petala , unguibus fiUformibus ih aicum ccmstnicds , sen- 

sim ampUancur , et pane supetioce , qua genitalia tegunt , suni ladora obcor- 

data , in steUam conniventia , in quocom apice mucro exstat ctavacus snrstun 

specians. 
Sumina : urcet^us sntHtatus , germen di^ens , quinquectenatus : inter 0»* 

nulas filamenca totidem breviaextrorsom pcHxecta petalorum limbis tecu: 

anthers quinque globosx. 
Germen ^obosum ezasperatum : stylas simplextstigmaqnin^eccenanim. 
Fnictiis globosus aculeis parvis exasperacus tCDmpoiiicut ex quinqoc capsulis 

obcuso-tnquetiis monospermis. 
Semina subreniformia. 
Qbs. Genui hoc se^utnti est valde ftj^ne. 

419. Atenia FusitLA. Lin. (Tab. CXLVII.) 
A. Caule frudcoso subproscrato : fotiis ovacis , setratis glabris* . 
A. FoUiscordads ^hhiis.Linn^Sp.pl.vol.^.f.^^.n'',*. 
A. Foliis ovatis , acuiis , senatis , gennine pedicellato , neccuio pkno steOattk 
Zoe^. le, 100. yGoot^Ie [ igo ] 
tJtticx felio inoinala , flore pehcaphfUo parpDreo> ftacra pentacoco muricato^ 

Siaan. iaa. ^o. kisi. t.p, lo^.t, lii.j. i.apaii Lin. 
Caulis frudcosus , ntnosus , prostraius , semipedalis , ramis altemis. 
Folia alcerna , ovata , seirata , glabra , peciolis loogiora. Scipulx breves acutae. 
Calyx etcoioUa ut supia. Attamen hxc est lubescens > et mucionigec. 
Scipes et filamenta rubca : ancheiz lutex. 
Reiiqua ut supra. 
Habitat in lamatca « Cumana tt Peru. Ip. V. F, camfianbus etfruaibut in R: 

H. Matritemi. Flora amamno. 

410. AyENIA TOMrNTOSA. Ziff. 

A. Foliis ovaio-si^cocDndis tomentosii.*Xo^ it, aoo. IJ7 apudlJnndum. 

Habitat in Cumana. 

Obs. NiUiibi kane plantam vidi. Tertiam speciem quam Linnzus nomtnac 
Ayeniam magnam foUis cordatis pubeictntibas , fiorum germine sessili , 
ntctario concavo , 2<1 Buttnetiam potius perttnece aibicror *,deqtia nullibi am< 
' plius dicam quia ignotior est adhuc prxcedenti. P.A R S XXVI. 
D E B U T T N E R I A. 

ChAKACTCR. C£NBILICUS BuTTNeRl^. 

Calyx monofiiyUas y pcofimde particas in quinqiie Uduuas ovaio-lanceolatas 

acutas , patencissimas \ deciduus. 
Corolla : petala qoinqDe , in aicmn conRiventia , acque genitalia tegentia ; 

basi acma, sDpca. lats , ^qae aociculaci ac taadem in seiam longam ter- 

minata. 
Stamina : ntcecdos gemten ciBeens , apice qainquedentatas -y incer dences 

coridem exscant Blamenta antneiifera brevia , extioisum pocrecca arcubos 

petalorum tecca : antherx quinque , ovacx , didimx, •) 

Germen globosum , quinquesulcatum : scylus subulatiu , brevis. Stigma sim- 

plex ^ aut obsolece quinquefidum.' 
Fructus globosus , muricatus ,ex capsulis quinque > bivalvibus > monospermis 

compositus. 
Semina soUtaiia , ovata. 
Nota. Suttneria specles sunt omnes exotic£ , fruticost , aeuleatt ; delectanturin 

rtgionibus calidioribus Americ£: in Europ* ealdariis Utissimt vegetant ^ fith- 

ribusque' innumeris omantur ^ at fructum aullum peragunu .^Goot^Ie S f I c I ■ s, 

41<. BUTTNIRIA SCABRA. ItW (Tab. CXLVIli. f. I.) 

£. Foliis lanceoUto-linearibus j costa, petioUsque aculeatis. Zamarclu Dku 

B. Foliis, costa, peclolisque aculeatis. 'Zfji. Sytt.plaa, vo/. \,p. cjt. 

B. Acuteata. lae^. Jmtri 76: Loe^ Uer* j t j. " 

B. Scabri. Aublet Gu'um.p. 141. tdh,$6. 

Radix lignosa fibiosa. 

Caulisereccus, }-5 pedalis, augulatus, aculeis arBiatus , ramis altenui. 

FoIia'altenia , lineait-lanceolata , pallicte virencia , deacicdis aliquot: ittferioia 

sxpe hascaa atque peciolis aculeatis suscentata \ supetiora sessilia , cunctisqu* 

costaaculeaca. Scipulc niintmz decidaz. 
Ftoies aziUares numerosi , subutnbellari. 
Calvx< albicans , uti et corolla , cuius petalonim setx sunt lulxx , pilosz. An- 

cherx lutez. 
Cennen globosam qauujaesulcatum : ctigmaca qi»iQque(<lixtcAubIec.) 
Fruaus : capsulx quinque bivalves moaospennz ^ ia globum cotiiuaccx , tnber- 

culis fiucis, acuminacis omatae. 
Saiittu in pratis sabmtrsis Caienntt. Floret mtrts$ iunio, V, S. Commuiuemtam 

M D. de Jussieu, |). ' 

421. fiTrrTNBJLiA OTATA. Lamarck. ( Tab. CXLIX. f. i . } 

B. Foliis ovatis setratis , petblis inennibus , ranus quinqueangularibas «ca- 

leaos, cajile erecto. Lamarck Dict. tom^ i.p. 5 iL. 
B. Ovata. R.ff.P. 
Caulis atbotescens inermis} cuios nmi vmtfeSf glabri, quinqoeangulares , 

acaleati. 
Folia ovataj seii^ » glabrt j periolis lotigiora , a periolissxpe depeodentia. 

Sripulx bceves nibrc , decidux. 
Hores aziUares i-6 , pedicellissemipollicaribas dependeittUjuc. 
Calyx basi subpencagonus , luceo-albus. 
CoroUa albicans ; setx purputex , viUosx. 

Reliqoa at in cot^nenbus , ac ftuccuum aculei sunc longi , acurissimi. 
Babitat in Peru , observata , desfripta at^ue delintata a D. lostpko de Jussitu, 

V.fioridam in K. H. P, mtast aprili* I>. 
ExpUcuio fig. dCapitulum floiis. i.Flos expansus magnicudine tutucali.e Peca- 
lura auctam. d Idem multories awtum. e Antbeta cum filameato./ Flos io- 
teger mulcoties auccus. g Germen. k Fruciac mago. tiat. i Ucm secciu. t 
C^psula. / Eadem apeita. m Semen. 

4t}. BaTTNStllA CORDATA.Z<tl»aWt.(Tab.CL,) 

B. ft^ cordaris acuminatis , serraris , subttu pubescenribus , peooUs inermK 

bus. LamarckDict. tom. i.p. jij. 
fi. Cordata. R. H, Matritaisit, 

Rt .yGoot^lc Caufis ituricDSus , tecri^nus , ramosiis , aculeanis , mpeodis ec atnpItuSr 
YtAiA alcerna , peiiolis bngiora , a:b hisquedependencia , cordata,ovato-acuniv> 

nata , crenato-serraa, septemnecvia, nervis ramosis , pfincipall procube- 

rante acque glanduta sxpius cubra pcope peciolum nocaco. Stipulx breves , 

acutx , patulx , nibescentes. 
Flores umDellati > umbellis axillaribus ;iuinecosis dependenribus : radii bccr 

vesj-7. 
Reliqua ut in pracedenri -, at pecalorum secx sunc lutear. 
Fructum non vidi : at est subglobosus , subechinatus. Dombty. 
liabitat prope Limam. V. Fbrentem in R. H. Matritensi mens, nov, 5> 
EitpUc. fig, a Capituitim. h FIos magn. nat. c Petalum. d Idem auccum. e Anche* 

ca./. Pecalum alitec spectacum. g Calyx cam genitalibus. 

414. Bdttneria rbticadlis. lamarck, (Tab.CXLIX. f, 1.) 

• B. Foliis ovato-Ianceolaris , acuminatis ^ integecnmis : camis acuTeatis teretibus^ 

Lamarck Dici. tom, i,p. 51]. 
Battneria. Heri, Jussieu, 
An Buctn. Carchagenensis foliis ovatis in costa petiolisque acutearis. Jacg. 

Amer. ^ict.p.^t. apud Murrayum ? Non vidi. 
Kami huius plantie suDC t«retes nonnihil pubescentes , acquc aculeb annan-- 

tur. 
f olia cnraco-lanceolata ^ acuminata , incegecrima , periolisque aculeacis muko- 

ues lon^oft.'Sriputft brevissimx. 
Frucrus nunor quaor in pcxcedenri&us , ax. aculei kmgiores » seinipolticares-^ 

acucissimi.. 
Jiabitat in Peru , ohservata a D. lesepKo de Jussleu. |).' y, slccam apud hutas 

nepotem. 
•Eiplicfig. n Frnctus. o Capsula. 

415. BiTTTNBKrAuiCROtHYtLA. /iirf.(Tab. CXLVni.C 1.7 

fi. Ramis flexuosis : foliis oracis , emarginacis subpetlolatis. 

B. Ramis fiexuosis Ixvibos ; foliis inermitnis. Lin. Sp. pl, vol. t.p. 5 j t; 

Butcnereil petites feuilles. Lamarck Dict. loco citato. 

Butneria microphylla. Jacq. hori. vol. 1. tab. tf. 

Trilmlus fcutescens spinosissimus. Pium. mss. f. t. S'^. Burman. Amene. t» 

Caulis erectus , camique debiles , flexubsi, detnio ramosi, a 5. ad 1? pedes lon^ ; 

spinisqtM atiquot deciduts armati ; angulosi. 
Folia ovaca ^ integerrima , quandoque emacginaca , gUbra ^bcevtssime penolaca^ 
Floces 3-9 axiltares , peduncoUs brevibus. 
Reliqua ut in congeneribus. 
Babiiat in Insula S. Domingp j observata a D. Jacquino , ipd vivnm possldet 

in H. Imper. Vindovoaease. J>. F. S. apud D. de Lamarck. 
ExpJ. fig. a F)os expaosus mag. nac. b Idem auccus. c Fructos. d Capsolft* 

( Semen.' yGoot^le P A R S X X V I L 

DE BOMBACE. 

Character. cehkilicds Bombacis. 

Calyx monqphyllus > cubuloso-campanalams , persiscens , ore $-5 iido obcuss 

erecto. 
Coiolk pentapetala , aat monopetala quinquepartica , patensi petaUs attt seg. 

mencis oblongis , concavis. 
Stamina : filanrenca quinque aut plurabstsi in utceolum a:ut tubum coalita : an- 

-riierae obiongx auc renifbrmes. 
Gecmen supenim , ovacum , aut globosum ; stylus £iifocmis scaminibus longioc : 

sdgma globulosum bcevicer quitiquedentatum , denciculis sspe coalicis. 
Fcuctus : caMula orbiculaca , et sapius obionga , quinquelocularis quinqueval- 

vis , loculis polyspecmis. 
Semina sabcemformia ianaca. 

Obs. B. GOssYPiDM calyct gaudet perttaphyUo. 

Pyramidale ec ceiba corolla monopetala. 

Pbktanoruu ^ EK,iANTH0s y tt PYRAHiDALB , stamihibus quatfae. 

Chataccergeneris difficiltime ecuicur. 

fiombacis species oRuies sunc acbores exocicz , quK deteccantur in cegtonibus 
calidioritnis acriusque Indtx. 

4»*- BoMBAX PENTANDIl.UM.£in.(Tab.CLI. ) 

B. Folits septenaiis lanceolacis ^ flocibus pencandtis : ancberis lunatisljinis, auc 

tecnis. 
B. Foliis pentandcis : foliis septenatis. Lin. Sp.pl. vo!. j. p. jji.no i. lacj. 

jfrur. 191. t. 1^6. f. 70. MULJic.a^ 1. 
B. Foliis digitaris , caule inermi. Flor. Zeyl'. 3 10. hon. Vpu I48. 
Eciophocos lavana. R,umph. Amb. \.p. 194. /. 80. 
Ceiba vitids folio •■, caudice aculeato. Plum. &. t. $0. 
Aibor a ]0 ad 80 pedes alca , camis patuUs ac dependentibus ; coctex glabec i 

quandoque exasperatus cuberculis m^nis coiycis s[4i]osis. 
Folia altecna longe petiolata digitata , digitacionibus 7-9 lanceolatis , apicibui 

acuminatis , sxpe incegerrinus , subtus cineceis , desupei Ucte virencibus * 

quotatiaisdecidub. Stipube .... 
Eocum pedunculus communis bievis , pediceltos plores poUicaies sustinens. 
Calyx coriaceos 4-j aenanis. 
CoroIIa : peiala quinque oblongOHSvata, concava, poUicacia, excus vUIosa et alb!- 

cantia , inms navescentia ; atque apice tevicer pnemorsa. 
Scamina : ucceolus bcevis germen cingens , Blamentis quinque terminatus , erec- 

xis , Ipn^ttudine coroUx : anihecx lunacx ^csatiles duz auc cres in singulis 

filameiius. 

Rri; yGoot^Ie Ge.rmen ovacatn : sytiu lonpcsdinc staminom : tt^ma cUvatum , quinqu»- 

dentitum. 
Frucius : cipsula semipedalis, arbinata. tetes ,. obcusa » quinquelocukris > 

quinquevalvis > valvulis sab^^osis. 
Semiiu plurima subrocunda , lanueine ct^osa obvdutf. 
Habuat la ucraijue India. |>, /'. S.apud DD^de Jussieutt Thouin. 
Obs. Rumphius dixit capsulas a basi adapicem dehisci y quum Plumtrius coiv 

trarium asserac ah t^ke seitiett verius iasim : nihil vero de hae ^aslioru 

D, Jacquin , qui ariores. vivas examinavit ^ addens se vidisse nonnultat 

aculeis diffbrihifias. 
m Calyx. b Germen , stylus , stigma. c Flot imeger. d Fructas m^tb oat. minor. 

e £iu3<lera sectio. 

417. BOMBAX BRIAMTHOS. fCLlI.f. I») 

B. Caule aculeato: fotiis septetutis lanceobm giabris- : coroUis ma^iis excuK 
lanatis : antheris adnacts. 

Cocon en arbre i^corcetr^^pineuse. GjffWRCrj.Aer^.ffraii/.. 

Acbot coctice valde aculeam cecta. 

Folia longe petiolata septenata : ft^it^ inxqualibus , laro>-laoceoiacts , inceget- 

. cimis , glabris , apice acuminato, atque seta cenninato : sctpulte. . . .. 

Flores magni peduncalis crassisbrevibus. 

Calyx inms tomensosus j apice rripanitus , lobis orEHCuIatts. 

Corolla pentapetala , pecalis fece tripdlicacibas obloi^ albis exnu lbaatis> 
incus glabns. 

Stamina : cubus oblon^us germen basi dngens , ubi est latior , deinAi aagus- 
tatnr in tubum qui apice partitur in quinque filamenca : antherx oblcmgx 
( trium linearum ) sulcis duobns mbescentibas noracx , non versaciles ui in 
malvaceis , sed lot^nuhnaliter adnarx tnreriori parti filamenrcirum-. 

Germen oblongo ' ovatum : stigma globosum obscure quinquedentatum. 

Habitat in Brasiiia prope S. Stbateianum, |>. Commersonius reperit.. V. S. ani^ 
cum ucemplar apud O, de Jutsieu,. 

Obs. Hac speCies , foliis praeedenti si/nUis , distingaittir ah (a innumeris cha^ 
racttribus ut patet ex descriptiofittus ; fuimmo diversa antheraram fyun 
»1 situs fonrit aUcui boiameo notam suffcienuia prabert ut exta jcn* 
e^rmet. 

m Flos integer. b Genitatia. • 

4lt. BoMBAIt FYAA-MIDAt». (Tab. CLnt.) 

B. Caule inermi : foliis cofdatis angulatis : floribus pentandcu \ ancBeris ctHufti- 

natis ] fructu longissimo pyramtdali, 
Gossypiom teu Xilon arboreuht fructu oblongp et sutcatA. Ptamiery mss. 

V. ^ lab, 8. • 

Gossypium amplissima arbocfhicm ot^gocyUndiaceoetsuIcato..£fasdln)r. 
Huampo Ameticafiorum. 
Amplissima est arbor, ramis divaiitaTis : cnins lignum candidum, tenenmii tat>- 

taque ptxdicum laeriace uc piscatocibos subeas loco pro susienatnlisreci- yGoot^Ie biu Itabestar. Eiiu cocM esc muus r ^osoc , cinawDS , nucalts alfaiMadiius 
' varieganis , ragiH^ n^esxnubus letkulatus. 
Folk peae ampban » angiikia , pcdolis longis sustcatxtt. > supeme gpUbn et 

szninte virentia ; inferne paUentia villisque iiifescentibus obsiia. Sii^iIje vn.- 

to-ku>ce(^aise femigina deririiMr:. 
Ftoresin summis lamulis pedunculauj pedonculis crasDS ,icctia. 
Galyx campanulatus nibio-viiescens qBinquepaitinu , laciniiiTCi potiiisccenix 

, coniQtlaEu panim catutiiiis pMiimque rabFs-virescenBbas, 
Ctocolia monopetaU profimdissime paitita in quinque IftciitiasaIbas,.cariio(as, 
. ceflezas eccoorobios. 
Scunina : e fundo calycis quinqoe emergunt filamenta tonga , cnusa , alBa , atk- 

gulosa » postea in cecham coadunata , aocheiis lonos. 
Gecmen (pxramidale ? ) Stylus simf^ex , parte supecion cLiratus > ciifiu ^ stciisqoe 

planis cochleanis incra tecbam antherarum. 
Fmctus : capsub. pytamidalis peniag(ui»»octo aut decem pollices lDnga,saIcis 

quinque pcofimdis excavata , quinquelocfiUris , qutnqiieralvis > oasi dc- 

mscens. 
Semina minioia ^glabra , numecosa , sobovaa , lanugine motlissima ni& tecca. 
Hahitat injtmerieaac frtqiunur in insulis AatUtis, X). Jteptrit primut , des- 

cripiit ac dehntavit hans arhoreiH P. P/umierius. f.y.sedtene am, quajferilt 

incaldarioiquam kabui ex stminthas missis ex Bispania nomine Huampqi. 

Fructum maturum acfolia vidi ettam apud D, de Jussieu^ 
Obs. Plumierius dixit kuius planta Januginem inutilem nendo reputari prepier 

nimiam brevitatem et luhricitaitm pilorum : verumtamen D. Desponet u(/lem 

esse ostendit his yerhis : Toat le monde adEmre U beatu^ des castors d'An-« 

Stecerte j on doit attiibuei ces twnnes qualit^ au duvet contenu dans le fruic 
e cct aroie^ Planies usutltes de S. Domingue j wK %,p% i6 ttty. 
Pulckerrima at^ dignissima species , quam vivam ulterius examinare deBent 
Sotaniei us proprium ac debitum genus detemiinetur : tnierea tamea kic cum 
Bombacihus prodit t ^uam^uam anikera quinque coaHta aliht orSnem obti- 
neant in systemate Linneano. 
if FIos int^ei , in quo T ancherarum techa secta longitodinatiter. e Sryti pars 
supecior. h Ftocms sectio* c Idem dehiscens.^Seimna./FoIiimi multode» 41«». BoMBAX MANomoKiTK. [ Tab. CLIV. ) 

B. Fotiis septmatis: floribus pentapeulis inaximis polTandtisj ttamiaUiarfaa^i 

in tubuin coalitis. 
fi. Floribus potyandris , floribus septenads. Comm. herb. Brasit. 
An Xitoxochut. Hernande^p,6^ ^ 
Wmos «cberis fetia tunt septeoata» tooge pecioUta» inxqualia, in&iiora minora^ 

omniaque ovato-Unceoiata , gUbra ^ subcus gUuca , uninervia , nocvo ia peao- 
* lum desinente. Siipuke. .... 
Flores maximi , sustentati pedunnilo crasso bcevissirao^ 
Catycis tacinix quatuor cociacex , subrocundx. 
CotoUa decempotlicatis , ctous quinqoe petaUsoM cns#a,ensifbniHa.,cxGm dbyGobt^Ie [196] 

coinentosa> apice obtiua ; basi cariiosa atqae staminom lubo affiu.' ' 
Stamina : tubus gennen cingens , poliicaris , crassus , ex cuius ^ice prodeunt 

innumeia filamenta tabra , coioila -paulo brevioca : ancberx toridem pacvx , 

vei:satil«f. 
Geimen pjriibrme : stylus simplex corotlx longitudine , tuber , ciacsiiisculus , 

apice teiminvus debticulis quimjue. 
FcuctDS desidecatuc. 
Habitat in subarhis Rio Saneiro, |) . Flortt iunio a iulio. f, S. unicum exemplar 

apud D. Thouint 
Obs. Hac specics valde affinis est Adansonitt et magnitudiaejlorum , et sta^i'. 

num lubo. 
a Flosintegec. *Calyx. cTubus stamjnum. d Folium. 

4J0. BoUBAZ BEPTAFHYLLVM. Xia». 

B. FoUis septenatis ; Hoctbus polyandris : staminibus pentadelphis. 

B. Floribus polyandris : foliis septenatisi Zio. J/>.^/, vo/. i'P- Hi-n''- J* 

fi, Septenatum. Jacj. Amer. ipj. 

Moul-elauoij. Hheed. Mal. j./r. 6\.t. f i. 

Gossypium vel Xylon ^ arboi orientalis ^ digitatis foHis Ixvibus -y fhicca albft 

nitente lanugioe. /'^A. Alm. 171. t. 184. /1 4. 
Aibor 50 pedes alta , cuius basis orgialis diamecri : Jignum tenetum, IxvCa 

fragile ; corcex ctassus , cinereus , spinis evanescentibus. 
Folia septenata , foUolis lanceolacis. 
Flores numerosi magni, 
Calyx quadripartitus laciniis rotundaris. 
Corollx petala quinque , crassa , oblonga , extus tCHnentosa , staminum urccola 

basi aiExa. 
Stamina : uiceolus vix duarum lineanim altus , ubi in qainque particur coipora ;' 

ex quibus innumeca prodeunt filameoca cubia , cgrolla breviora ^ coridem 

antheris teiminata. 
Fructus oblongus cucumeris foima. 

yuigatitsima ialndia oriencart. |}. Florem V. S.apudD. de Jutsieu. 
Obs. Linaaus in optre cui titulus Genera plantanim , huic spteiei coroUam eop- 

cedit monopetalam ; ad quam refert planiam Rheedianam : verumtamen quum 

hic asseratfiores tsse pentapttalos , quod et egomet vidi apud D, dt Jussieu , 

neause ett aut Linncam errasse aut de alia planie loeutum finsfe ; tuncqud 

prtposttri ad suam adduxuse arbortm Hort. Malavarici. 

4)1. BoMBAX CBiBA. Zin. (Tab.CLII. f. 1. ) 

fi. Caule aculeato : foliis quinatis '. fior&ufi moQopetaUs polyandiis : fructoc 

apice concavo. 
B. Floribos polyandtis foliis quinaris. Linn. Sp.pUvol. f.p, m^n*.i.MiUtrm. 

Diet.n".!, 
B. Quinatum, Jacq,Amer. ijt.r. ijS.f. 71. 
Xylon fbliis digitatisjcaule aculeato. //on, Ciiff, 7J* . yGoot^Ie GossTpittm adiaceum , nmitnum , spmosom , folio dspua > bna sericea grU 

seA.Sloan. lam t^ykist. i.p.ji. 
Gossypium aiboreum caule spinoso. Bauh.pin. ^jo. 
Caulis arboreQs , semper aculearas. 
Folia semper digiuto ~ quinata atque integerrima. ( Vidi in R. B. P. teatras 

planuu y qaomm foliota erant lanceolato~acuminata atque ieatata, ) 
Caljx parv^ , persistens 1 oie integro levissime quinquedentato. 
Girolla monopet^ : rubus in&naibuUfbrmis erectui , catyce duplo lohgioi t 

imbus quinque6dus laciniis oblongis concavis obrasis. 
Siamina : nlamcnta numerosa filifbTmia longitudine corollx y infeme coalia in 
. quinque cotpoia , confluentia basi in rabum conicum , adnaram infime parti 

nitMCoioUz.j eiosdemque tubi tongiradinis : anthers obiongz , veisariles. 
G ermen ovaram > quinqueangulare , calyce duplo brevius \ stylus filiformis ; ad 

basim paulo crassioi, erectus, longiradinc tiaminum. 
Stigma oDtusiuscuIum , subquinquefioum. 

Frncras : capsuia mi^a , ovata , quinqueangalaiis , nitida , apicis depressl cen* 
- tro concavo , stylique basi crassa persistente cerminato , quinquelocularis , 

qainquevalvis , vafvuiis ligoosis , ad aRgulos debiscentibus , plamusculis, rani 

ladiatim patentibus. 
Semiiu plura , sobrotunda , lanngine obvolota. 
Saiitat in Indiii. |> . Qut prticedunt et fructas fiffiram desumpai ex lacquiru 

opere eitaio y qui de ptialorum mensura dictns', add^t ohmiuu essb 

LONGissiicA 'y quod kaud yerum est > existentitus B. B. Grandifioro et 

Eriofuho. 

'tjt. BouBAx GLOBOsnx. ^u^^r.(Tab.CLV.) 

B. Foiiis quinatis , emaiginatls ^ £ntau globoso nifescence. AubUt Guian,p, 70 1 i 

tab. ].8i. 
Arbot ]o pedes alu diametri sesquipedalis , cuius lignum album leve , cortez 

vero glaber cinereus. 
Folia palmata, digirationib]is quinque inxqualibus, ovatts, obrasi», nonnil 

emarginatis. Stipulz longx , acutx, decidux. 
Flotes haud vidit Aubletius , qui fructus dizit lacemosos ad folionmi axiUas , ec 
B in summis ramis , quique sunt singuli , capsula globosa mbescens ponne 

magnjrudine , j-<S locularis , 5-6 valvis , valvulis crassis et coiiaceis. Semina 

fusca, subovata moUi gossypio obvoluta. 
Habitatin Guianna. ^..Fructusgeritmease ianuario, 
NuUibi hanc plantam vidi ; qu* prttceduttt tt tabulam a dicto opert nuttuavU 
a Fiuccns. b Idem dehiscens. c Idem seecus, 

4j j. BoMBAz GossTnuM. Z/Bfl. ( Tab. CLVI. ) 

B. Folib quinquelobis acuminatis , subcus tomentosis : flotibus polyandris jc»? 

lycibus pentaphyllis. ' 

fi. Folits qiunquelobis acwninatis , subtus tomemosts. Linn. Sp.pLyoL j.^* yGoot^lc Troaugci i gniidet fleoii* Sonaamt /^oyagtt ttux Iniu^y^* ^-fg' *$$' 

tab, iji. \ 

Arbor alca , cuius lienum uc tn pnKcocnu ; coftoc vtfo ▼uidis «t infaglaber. 
Folia aiterna , p:noIis breviora , palmara , qtiinquelobaca , lotHi cuneiibniubiu , 

acBtif j «ipfa viridia , inferiui a%icantta , tameatosik j quinquenervia , nerm 

ucriniqae raiBolis , ramis parallel»<itciuci>. 
Flores magni pankalad , pedjincnlis comeoDotif. 
Caljrx peamph^llus , foliolis iBxqoalibus afalongts obtosis. 
Corollz petala quinqoe , picemia , latta , sobovtta , apice emarginata, 
ScasBaaam oroeOTus brerissisiMi arcaeetnien , ia fiiameata namerosa panitos ,' 

coiolla dimiilio brevtora : antfaers tutese', diioaffc , acuminittc , comifunnes. 
Gecmcn ovatum : stylussimplexfilifoimis :stigma fjxusuin. 
Iruaus : capsaia ovaio-ohtusa qniiiqueloculaas , loculis polyspcnnia. 
Semina reniformia lanueine allM axipena. 
Rahitat in CoromandeL ^. F.S. communic. aD.dt LamoKk. 
Obs. I. SuhIm ante maturitatein conciaa , eolonm prsktat iiiteunu Sonaerat.. . 
1 1. Hac tp*ciet vaUe t^mi est Gossypio^ u adfo&a tt fmctue dumtaxat atten- 

da* iftan tamen etgemealiim di§m. P A a S X X V I I L. 
DE ADANSONIA. 

CsAKACTia «BKEa.1CtrS. ADAMSOMt^. 

Calyx inonophyllas , coriaceus , semiquinqueiiduS , cyachlformls , ladntis cevo^ 

lutis , decuUius. 
CocoUie petala quinque , subrocunda , nervosa , unguibus crassls basi tubi scamt- 

aum affiia. 
^TypwJTi^ : uibus getinen cingens cerminacus innometis filamentis subulatis , pa« 

ceiKibus ^.coimla brevioribas : antherz reniformes incumbentes. 
Germen ovatum : stylus loiigissimus varie tortus : siigmata i o , radiacim pa^ 

tentia. . ^ 

Fructus : capsula ovalis , lignosa , non dehiscetu , decemlocolaris , inins ptll' 

bosa , pulpa farinacea , mssepimencis membranaceis. , 

Semina numerosa renifbrmia , pulpa ftiabili imolock 
Obs> Stigmata varuuu a i o a2( 1 4 , tuncque loculamenta fructus iptie rapf/»i 

dent. 4J4. AoANsomA oieiTATA. Ziff, ( Tab. CLVII. ) 

A. Owle monarooso 1 £e^ d^tecis j &uctibos penfiulis. 

A. D^iora.^"' ^'>P'pf' yot. t-p. jj». dbyGoOt^lc. fiaobab. Pnup. Alp^ de planitt Mgypti, e. 17. Lamarck, Dtctiom..vel. i. 

pag. J70. 
Guanabanus. Scaligtri, •, 

Abxvo arboc xidictttjDtto^Bauh.ptnaXyUh. t.c. 10. 
Adansonia. ^ctaaaidem.P*r.aiL \-}€\ ^p. x\i. 1. 6.-j.^n.^. P. 
Goui vulgo apud Afros ; et apudtbi dtgentts Gallos — Pain de sinjge,' 
Atbor monsmiosa diffocmis, cuitis caudex 15 pedum dian}ecti oecem alcns , 

ibique camosissimus , camis quaquavecsum extensis , jo-Co pedumicoit» 

cinereus gtaber, in ramis teneribus raro pilosus. 
Folia altecna dt^icata, fo!iolts {-7 inxqualibus , ovaciscum acumine,basi in 

petiolum desinenribus, elabris ,uninecviis, integris, aliquando versus v^- 

cem dentatts, Scipulx subcriangalaces , acucx , decidus. 
Fioces axiilacerj solicatii , pedunculis pedalibus , stipulb tribtis distancibus 

ocnacis. 
Calyz ses<^uipolIicacis,ccassu$, uctin(jue Comentosas, sulcis pluribas scd quinque 

pTECcipuis protnineDtibus , qui pec pedunculiun eicuirant. 
CocoIIa alba nonnihil villosa. ^ 

Staminum tubus albicans : filamenca rubra fere pollicaiu. 
Froccus utcinque obtusus , pedalis , semipedem ucus. 
£ cenccp senunum umbiUicus longus ctibec fibrosus quo illacencco affixaap- 

Mcenc. 
Reliqua ut supca in characiere genecis. 
Habitat in jEgypto tt Seaega/. j^, F. S, apud D. dt JutsUu :fmctiis etfions 

apud ipsum examinaxi : ubi decem stigmata 'rtperi et 10, pariur in fiucta 

loeulamtnta, 
Obs. I. Folia umhra desiceataatque in aqua infusat iranspiratientm foveiu et 

exeitant, 
X I. Fructus rtccnt haud iagratus > nonnihil acidus, Adans. 
III. Oenas ckaratttre ithabitu nimium afflne SiMbaci ; itquo differtttfarini 

ohductnte semina ioco lantt , tum et eapsularum loculamentis tt vahulis. 
« Flocis capiculum tnagn. nacur. quod exartiini cervlvic. b Idem inferiori 

pafte spcctacam. c nos integec «xpknsus. d Eiusdem lectio. tt Stamina. 

/ Folium magn. natnr. multories minos. g Fmaua m:^. natur. mulco 

minoc. k Id«m sectas «t d^cocdcatus uc ItKulamenBi appueant. k^ 

m^. iKttar. yGoot^Ie P A R S XXIX. 
DE CRINODENDRO. 

ChARACTZR. GEME&ICUS CR.lNODE,ND]t.I, 

Calyx hullus. ' 

CorolU campanuUta patens , petalis sex ovatis. 

Stamina : tubus germen ctngens , ceiminatus Hlamentis decem erectis : antherae 

tocidem ovaKc , etects. 
Getmensuperum ovatum : stylus simplex subuUtusj staminibus paulo lon- 

giot : stigma 

Fructus capsuU cotiacea obtuse ciigona , unilocularis , apice deliiscens vl 

elastica. 
Semina cria subrotunda. 4JI. Crinodendron Patagda. (Tab.CLVin. f. I.) 

C. Foliis opposttis UticeoUtis senatis : caule aiboreo. 

C. Patagua. Molina kist. di Chily.p. 179. 

Arbot supeiba semper virens , tamosa > cuius caudex est septem peduifl 

diametii. 
FoIUopposita petiolis multoties longiota,l«te virentia ^ Unceolata , serrata. 

Stipuue nutlx. 
Flores sparst ec axilUres ' peduncuUti , peduncuUs unifloris , lilii odorem 

spicantes. 
Semina sunt ciceris magnitudine. 
Hahitat in Ckiie. |>. Reperit prtmus, detcripsitatque Jelineavit D, toannes-^IgnO- 

tius Molina y uui mihi tconem hwnanissime commanicavit. 
Consulaturprefatio 
A a Floces. b GeniciiUa. c Fntctus adfauc cUusus. ^Huius seccio. e Semen. yGoot^Ie P A R S XXX. 
DE AYTONIA. 

Character gekbricus Aytoni.^, 

Caljrx monophyllus quadripatticus , laciniis profundis , ovatis , acutis. 
CoroUa; peuUquatuor, erecta , xqtulia, Uto-ovara,concava,obtusa. 
Stamina : lubiis germen cingens in octo filamenta subuUia pactitus , corolli 

longioca j antherx ovats sulcats. 
Getmen supetum ovacum : scylus filiformis longicudiiie staminum : stigma ob- 

tusum. • 

Fcuctus y dicence Linnxo , esc bacca ovata exsucca membtanacea , quadrangu» 

Uris unilocuUris ftagitis j. cuius anguli producti , acuci. 
Semina cotumnz affixa gtobosa , glabra. 
Obs. yariat altquando ealyct ^uinqutfido , peialis ^uinque , staminthus dtcem, 

De Jussieq, 

4}£. AvTONiA cAPENSis. (Tab. CLIX.fig. t.) 

A. Caule fcuricoso ^ foliis oblongis lanceolacis iniegecrimb fascicuUcis. 

A. Capensis. Linn.Supp. |C}. 

Cotyledon fbliis lineanous ^ floce quadtifido, fiuctu subrotundo. Burm. ^fr. 

jj.r. *i./ ». 
Aicone da C2p,Lamarck, Dict. vol. l. p. 75. 
Caulis fcucicosus ocgialis , cuius rami alcenu subceteces rugoso-anguUti ececci 

gUbri , gemmis nodulosis. 
FoFU alccrnatim &sciciilata, quandoque solicaria in summis ramis, suncqu^ 

oblonga, sublanceolaco linearia , versus b»im in bievem petiolum desineo- 

tia , unin^cvia, incegercima. Scipulxnullx. 
Floces solicarii, axillaies, pedunculis folio btevioribus « sxpe recnnris. 
Petala incamata , semipollicem longa. 
Antherx Savx fusco-striatx. 
.f ructus ( non vidi / > at iuxta Linnxum > Physalidis alkekengi assimiUns : att^ 

men Ph^alidis baccx sunc globosx., Aytonix vero angulatx angulis acucis 

pcoduccis } in quibus ecgo scec similicudo haud video. 
Habitat in Cap. Bona Spti prope Goudo-Rivitr. I). F. S. Commanicatam a 

D. Tkumhergio 
Qbs. fructus iesideratur i» meis tahultj , quia auUthi vidi nisi picium in Bur- 

mani opere ^ «uu fgitra kaud convenit aescriptioni Linnai. yGoot^Ie PA R S XXXI. 
DE MALACHODENDRO. 

Chakacter gbhericls Malachodkndri. 

Calyx simf^ex monoptiylliis profunde (juinque aut sex parcitus : lactniis laaceo- 

iatis acutiStpersisteniibus. 
Cocollx petala 5-6 patentia , rocundata , lacero-fimbriata , magni. 
Siamina : ucceolus brevis getmen cingens , teiminatus innumens filamenris co- 

rolla breviocibiis : anthecx reniformes. 
Germen pyrifocme quinquesulcatum » villosum : styli quinque staminum lon- 

gitudine : stigmata globiilosa. 
Fcuctus : capsula- quinque coadunatx bivalvos , ovato-acumuuBc mooospermx. 
Semen ovato-triqueirum. 
Obs. Plmta qu^ exsistU in R, H, Tctanon quamque vivam vidi ckaracterem 

mihi prsbuit tfrucius non maturat j qut, vero de hoc dixi , in embryont exo' 

minavi, Ifejue diversam reputo ab ea qmm loaanes MUcheU deser*psit , sed 

eamdtm omniao : namquas ego capsulas appello ,^uia tales repatavi ^ Ule hr- 

culamenta dixit : ia etteris omnimoda coastntio. 

4J7. MAtACHODlNDHOK OVATHM. ( Tab. CLVlH. (. i. ) 

M. Caule aibocesceute : foliis alterius ovatis , serracis : flonbus sotiuriis sub- 

sessilibtts. 
Malachodendron, .A/ircA. ^«n, I £. Zi/i, vol. f.p. j^8. 
Caulis acborescent camosus', orgialis ec amplius. 
Tolta alcerna , ovato-acuminata . aeccatucis distancibus acnlis , dninervia nervo 

ramoso ; quum sunt adhuc tenera , piU>escentia , posiea glabra : petioli vix 

potlicares , infecne cyliadcici , postea memhranulis canuiculati , nonnihil. 

villosi. Stipulx nutla:,' 
Flores magnt aiillaces , subsessiles. 

Calyz extus vitlosus , intus glabec. , 

Corollabi-pollicacis lutea aui atbicans,extas villosa; ungues pecalonimsub- 

coriacci. 
XTrceolus hitescens quemadmodura fiUmeQU et anthcrx. 
Styti cubescentes. 

Sabitat. .... 'i}..F'. y..lococitato.Fhret augttsto. 
F Ftos integer. G Urceolus suminum expansus. g Mem integer. A Gerniea iacra 

calycetn. H. Fructus incKoacns. i Capsuta. K Eadem apecta. / Semea. yGoot^le PA R S XXXII. 
DE STEWARtlA. 

Charactzii. ezNER.iGUs Stewarti.^ Catesbi. 

Calyx tnonophyllus semicjumquepaicituSj laciniis sahcoDudis concavis persts- 

tentibus. 
CoiolUe petaU quinque magna rptundata , quoriim unum maculatum. 
Stamina : iUamenia numeiosa getmen cingentia : ancbscs suhtotundx , incum- 

bentes. 
Gerreien oibiculatum hirsutum : Stylus simplez filifbrmis longiiuditie stamtiium : 

stigma incrassatum qninquecrenatum. Catesbi. 
Fruaus conicus lignosus , in quinque pyramides tri^nguUres crassas paitibitis, 

inter quanim superficies sunt semina duo ovata j quandoque unum. ( Cav. ) 
Obs. Num scamina sint monadeipha incertum est. Nihi^miflus hic prodii utfa- 

cilius comparari cum Maiackodendro possii. 

4)S. SrBWARTiA ViRGimcA. ( Tab. CLIX. f. i. ) 

S. Foliis ovatis acutis serratis : 6otibus solicariis albis , petajonim alteio tna- 

culato. 
Stew, Catesbi. Car. i-pag» li.tai. ij.Zmn Sp^pi.p, ^$^, 
Caulls frucescetis , erectus , rlgidus. 
Folia alterna , breviier petiolata , ovato-acuminaca, serrata. 
Floies soUtarii , breviter peduncutati. 
CoroIIa patens aiba : hutiis petalum unicum luteo^viride. 
Scaminapifrpurea:antherz ccsiulex. k 
Fmctus nircus : semina ^ca , lucida, 
Satitat in ^irgiala. ?). F. Fructum apttdD. de Jutsieu. 
D. FIos integer. d Stamen separatum. e Geniialia intca calycem. / FniCtus 

detuscens. gg P/ramides separatx, h Icatum seccio. t Semen. FlKIS Qt;iHT..£ DISsaHT ATt OMISt E R R A TA, £ K Jt j9 I j9, 

Pag. zS^, lin, j ^ tnceciora , ieg, incerior. 

Pag. 191,0*41^^ B.BTlCAUUS,/£g. TBRETICAVLIS. 

Pag. 197 ,lia.^'j itobas » leg. limtws. yGoot^Ie G E N E R A 
ELUCIQANDA IN SEXTA DISSERTATIONE. 

Camelia. 

Gossypium. 

Waltheria. 

Melochia. 

Hertnania. 

M^heroia. 

TJrena. 

Goi<lonia, ^ 

Styraz. 

Halesia. 

Galaxia. 

Ferraria* 

Suyrtnchiaffit yGoot^le 'ExTRAiT desKe^fres de VAcadimie Royah des Sciences ^ du 7 
)uin 1788. 

r( o u s avons exanun^ , par ordre de rAcademie > une cinquieme dissemtion 
btine ec bocaniqtie de M. Tabb^ Cavan'illes sur plusieurs genres de la 
&milte des Mauves , snc d'aucres gences qui ont quelque analogie avec cette 
&miUe par la leunion des filecs des ^camines , et sur <fes especes nouveites de 
genres precedemment d^its. 

Ces especes nouvelles , au nombc* de' dix-sept , sont six Geranium , quatre 
Malva , un Solandra , un Lavotera , un Hiblscui et quatre Sida , dont deux 
formoient anterieurement le gence du Napta , que Tauteur ne croit pas devoir 
conserver , parcequil ne leur trouve pas des caracceres assez difFerents de ceux 
du Sida. , 

Les genres dccrics dans Cette dissertation sont au nombre de dix , sous les- 
quels sont rapponees vingt-sept especes , dont qUlnze sont deja designces 
dans [es ouvrages de Linne , irois dans i'£ncyclopedie meihodique par M. de 
Lamarck , Tun de nous \ deux dans les plances de I2 Guyane dAubiet ; et les 
sepc autres sont nouvelles , ou moins connues Quelques uns de ces genres , tels 
que le Bombax ei VAdansonia , fbnt partte d'une section des Mauves Catacc^- 
iis^ pi la i^union de la base des iirecs d'^tamtnes en un slmple anneau. Le 
Buttneria ap[^rtienc a une autre seCtion , donc les pet.iles sonc renfles et creuses 
aleuiongtet , ec les ^tamines teunies en un godet terniin^ seulemeut pardes 
dents ou filers courts , cliarg<^s d'ancheres. t.\4ytnia , le Kteinhovia , le Surcu- 
lia , se rapporcent i une derniere section ou ^mille voislne , ayant le caraccere 
des etamines atccibuc au Buiineria et i ses congeneres j mais uh aisee i dij' 
dnguer , par un support plus ou n>oins long; , qui eleve le pistil et les ^mines 
beaucoup au-dessus du calyce. C'est certe disposlrton des organes sexuets qui 
avoit engage Linni a ranget ces plantes dans la gynandrie dont elles doiveftt 
j'c)oign9r y comme Tobserve M.C avanilles , putsque leurs ctamines sonc 
portees non sur le pistil , mais sur son support alonge. 

Les dctails de la fructification de ces diftcreilts genies , sur-tour des derniers , 
sont pi6sent^s ici avec soin , et I'on peut s'en former une id^e plus exacte en 
lisant cette disseitation , enrichie , comme les pticcdentes , de planclies tt^ 
bien ext^cut^es. Llles repr^senientnon seulementles ptantes enoncees ci-dessus , 
mais encore plusieurs especes des dissertarions prccedentes , que rauieur avoit 
mal (igurces ou mal Connues , et dont il donne de nouveaux dessins pius com- 
plets et des descriptions plus exactes> 11 remet ainsi , sous les yeux de Tacadcmie, 
ime suice assez nombreuse de Sida , et quelques Mauves. Pour complecer ces 
recherches sur cette famille , il ne lui reste plus qu'un petit nombre de genres d 
parcourir , et nous devons fcngager i ne pas laisser ce travail imparfaic 

Les qtiatre genres qui rerniinent cette dissertation , et qui n'appartiennent 
pas ^ la meme &mille , sont le Crinodendron , VAytonia , le Malachodendron , 
ec le Stewania. Le premier , originaire du Chily , n'est poiht encoie connu en 
Europe j c'est M. Molina , voyageur espagnol , qui le premier Ta observi sur 
les lieuz , et en a envoy^ la description ecTe dessm i Tauteur, Une corolle a six yGobt^le p^ales sans cal^ce > dix ^miPM rtfunies {mf le bas d«s 6Uts cn we gatne i w 

germeiuperieur, uii sryle, itnecapsule unilocuUice rempliede crois semeiices, 
ec des feuilles opposees, focmcQC les principaax caiacceres de cec arbre, qu'on ne 
peuc encore rapporter ~ i aucun orace nacurel. Uylytoaia parc»c vouin 6es 
Azedarachs , par sa gaine d*tfcamines , sa coColle a pecales ^largis par le bas , soix 
gecme supf^rieur , son style et son stigmace simple , son fcinc potysperme , Sft 
tige tigneuse , ses feuitles alcernes : on en trouve dans le silpplcmenc de Linnj 
fus une Bonne descripcion , a laquetle cetle de M. Cavaniltes , &ict sur un 
exemplaire sec , est assez conforme. 

Le Malackodtndron , decrit par Mitchell , et Ifi StlHfartta de Catesby , avoiene 
^c^ tegardes' par ces auteurs ec par Lirinc comme la m&me plance , ec le carac- 
tere donn^ pat Linn^ est un melsnge des caracceres observes dahs les deaic.Mai^ 
le Malachodendron , qui existe en pleine vcg^IaCion danS nb) jardins, soUS Ift 
nom de Stewartta , est caiactecis^ ^ suivant Micchetl et -suivant M. Cavinllles , ' 
par izs ^camines riiinies par le bas en un anneau , son germe suttilont^ de cinq 
styles > et son fruit compos^ de cihq capsules unilocuLaires. Le vrai Sttwartia , 
auconcraire, suivant la description ec les dessiris exaccs que nous connois- 
sons , difFere par ses itamines cc^s discinctes , son germe surmonti d'un seuj 
style.et sa capsule a cinq It^es. 11 en resulce que ces genres sont rr^ distinccs i'art 
de Fautre , et que M. Cavanilles a eu raison de les s^parer. 

Ces plances, ainsi que les autres consignies dans ce travail.sont gravtes 
dans trente-six planches dessinies pac 1'auteuc , et gravies sous ses yeux , ava 
Je mcme soin. Nous pensons que cetre nouvelle Dissertacion , qui eftre de notl^ 
Vetles connoissances , mirite , comme les precWentes , A'%^t appcouvie pa^ 
l'acad^ie ec imprim^ sous soq privilegc. 

Au ILouvre , le 7 juin 1788. Siguis ^ tz Lamarck , Pougeroox bb Qomojl^ 

ROY t ^^ JOSSIBU, 

Je certifie le prdttnt Extrait conforme i foriglnal tt au /ugemeat 4e fj-fa^ 
^imie^ A P^is ^ « ix juia I788. ^ 

^igni,/tf^aryaup| CpNDORCfT, yGoot^le I.OEKANniM PIILVERULENTIIM. 2.e.Gl.ANmil,OSUM. ■jj, cxxv. 
,,Goo<^Ie [.OERANIUMMURCICUM. ^.O.PRjfiCOX. 3.0.BIP1NNATUM. T.h. CXXVl. 
,,Goo<^Ie I.SIDAFUSILLA. 2.S.C1LIARIS. ^.S.VERONIC^FOLIA. 4.S.PHILLANTH0S.T,v,ixxvn. 
f — • SeBur ./He ». 

byVjOogre <jbyGoo<^le ,,Goo<^Ie ,,Goo<^Ie I.SIBA HIRTA. 2. SIDA l'MBELLAT\. 
,,Goo<^Ie SIDA PERUVIANA. 
vGooc^Ie MMATEILOBA. 81DARETUSA. si 1)A PALMATA 
,,Goo<^le 1. SIDA. NAP«A. 2.. 3IDA DIOICA. 
dbyGoof^Ie l.SIDA CA.LYVTRATA. 2. SID A SYLVAT ICA. ^^^ , itizedbyGoOt^Ie <jbyGoo<^le ]. .^TnA r^Annii Digitizfidhy.GoOt^Ie ,,Goo<^le ,,Goo<^Ie D,g,tizodb,Go6<^Ie 1. SOLANDRA LOBATA. 3.S0LANDRA TERNATA. 
Gee^ D,g,tizodb,GoO<^le 1. MALVA CAPITATA. 2. MALVA TRiriDA. T.ICXMVII. 

" ' l l 
,,Goo<^Ie 1.MALVA SCABRA. 2.MALVA CRETICA. 3.MALVA VOLYSTACHYA. yGoot^Ie ,,Goo<^Ie l. LAVAT8RA AFRICAHA. 2. LAVATERA ARBOREA. t,|,ctzTO- ■^ole yGooc^Ie HIB1SCU5 CAlYIHYLI.n.S 
Gcf&gfe DigilizedbyGoOf^Ie STERCULIA FCETIDA 
,,Goo<^Ie 5TERCULIA CBINITA. 
,,Goo<^Ie ,,Goo<^Ie ,,Goo<^Ie STERCULIA BALANGHAS . 
,,Goo<^Ie STEHCULIA. PlA.TANir01IA. 
Gooi^ ,,Gob<^le ,,Goo<^Ie Goo<^le Digilizedby*^OOqle AYZNIA PirsiLLA T»li. rXLVIl. 
//Ar«BH ^. Gd^ ,,Goo<^Ie I.BIITTNERIA SCABHA. 2.B\;TT. MUltOfHYLLA . i.i,. cxlYin. 
dbyGoof^le l.RuTTNERIA. OVATA. !2.BnTTNEHlA TKQETir AllI.lS . yGoot^Ie ,,Goo<^Ie BUTTItERlA CORDATA. 

Digitizorl hy VjOOQIC ,,Goo<^Ie BOMBAX PENTANDRUM Digitized hy VjOOQIC dbyGoof^Ie I. BOMBAX ERIANTHOS. 
vGooc^le nOMBAX PYRAMIDALB ,,Goo<^Ie iGoo<^le BOMBAX. ORANBirLOKUM. 


vQoogle ,,Goo<^le BOMBAX OLOBOSUM. 
vGooc^Ie BOMBAX GOSSYPIUM. 
J. J. AnwSv dfi Digitized by VjOOQIC ,,Goo<^Ie ADANSONIA DIGITATA T.v ri vii ,,Goo<^Ie D,g,tizodb,G60<^Ie r- DigilizedbyGoOf^Ie vGooc^Ie l.AYTONIA CAPENSIS. 2.STEWART1A VIRGINICA. dbyGoof^le dbyGoof^Ie S E XTA 

D rS S E R T A T I O 
BOTANICA. \ \ ibyGoof^Ie > < 'i' ' 'y 'i '■ : t ■'■; T -r I. ,,Goo<^Ie S E X T A 

D I S S E R T A T I O 

B O T A N I C A. 

De Camellia, Gordonia, Morisonia , Gossypio.Waltheria; 
^elochia , Mahemia , Hennannia , Urena , Halesia , 
Styrace, Galaxia, Ferraria, et Sisyrinchio. 

Accedil: Mandssa terda, 

41 TabuUs sere incisis omata. 

^■''ORE ANTONIO lOSEPHO CAVANILLES HISPANO-VALENTINa PARISIIS, 

APUD FRANCISCUMAMB. DIDOT. 
M. DCC. LXXXVIIL 

tX!» ►"^^SAtlOH» ET PRIVILEGJO BEGIJE SCIINTIAKnK ACADEHIJ& \ <jbyGoo<^Ie ,,Goo<^le S E X TA 

DISSERTATIO BOTANICA. 

Z?e Camelliay Gordonia, Morisonia, Gossypio , Wal- 
theria, Melochia, Mahemia, Hermannia^ Urena, 
J-ialesiay Styrace, Galaxia , Ferraria ., etSisyrinchio. 

PARS XXXII 1. 
j decamellia; Un. 914. 

' ChARACTER GEMERICUS CAMBLLIiC. 

^*^^ Tr^si polyphjllos deciduus , foliolis 5-7 concavis , ovatis , imbcicit!s> exterioti- 
tktis brevioribus. 
1 ^**«"ollacampanularo-patens :petala 5-7 obovota basi coalita. 

I ^^*:K3ina : urceolus brevis innumetis filamentis terniinatiis cocolla brevioribus : 

1 p a.»itiier« ovatic. 

I ^^>^niensupeiumoyato-acuminatum : stylus filiformb sumimbasIongioc:scig- 

1 . O^act tiia autquatuor. 

'tiidus^capbiiiuovaco-conicasulcata triloculatisinucleitot quot loculameuu , 
•*'*^iroiundi , nmirubui mmoribus sape repUtl. Addit LiniiKus. 

* S P E c I E s. 

I i,*^- CamelliaIaponica. Zinn.(Tab.CLX. f, I.) 

\ f^" I^oliis ovatis utrinque acuminacis , secratutis minimis. 

' n' X^oliis acute sercaris acuminatis. Thumberg. Flor. lap. p. 171. 

I y^" laponica. Li/i. Sp.pl. vo/. ^.p. ^6%. 

,' ***l)akki moncanus vel sylvestns floce coseo simplici. Kampf. Ammnit.fastic. 

. -^"^. /7. 8 5 o. /. 8 j I . perftctUsima. 

/-^ ^ft*subakki hortensis flore pleno maximo cosx hortensis. Idtm lcc. ciu /. 8 j 1. 
Tr-?^*^elli du Japon. Lamarck yDici. encycl, lom, i. p. 571. 

"^^^ Chinensis pimentx Jamaicensis folio , flore roseo. Petiv. Ga^. tom. j j. 

^^^^Vilis in loco natali arboreus (dicente Thumbergio vasta et alta est arbor) : hicin 
'EuiopafiruticosiH, quatuor et amplius pedes altus, ramis teietibus glabris » 

Tt > D,g,tizodb,GoO<^Ie in quorum sunimitatibus gemmx prodeunt conicx , ob!ongc , imbricatx. 
Folia alcerna ovaca ucrimque acuminata ^sertataserraiaris mimmis, glaberiima, 

nirida ,coriacea, a petiolis crassis brevibus dependeniia szpeque tecuiva, 

nervus Iongilii(iinalis urrimque procuberans. Sripulx nullx. 
Flores solirarii sessiles terminales. 
Foliorum caiycis linibus sitpe scariosus. 
Corolla coccinea pulclierrima , petalis $-6-7 carinato-concavis. 
Saminum urceolus crassus brevis : fitaffienta alba in qaatuot phalanges atit cir- 

culos concentricos disposita , quorum iDceriu libera , reiiqua coaiica : ancherx 

Aavic. 
Scigmaia cria , aliquando quacuor. CLLin.eiposreum D. deLatnarcksimples 

dtxefunc, 
Fructum non vidi nisi inchoacimi, etatque capsula ovato-comcattisulca criloca- 
- kris. 
- Hahitat passim In sylvts et hortls laponicis. 5)- y.fioridam apudD. CeUmtme 

Obs. Capsttlarum loculamenta stigmatum numero respondent. 

Explic. Bg. a Gemmx. b Flos inBeger. c Ca^talum. d Calyx in cuius fimdo est 

germen./FIos secius. ^ FilamentorUm pats a getmine m^b discans. A Pha- 

langium sectio. 

440. Cambllia sasanqua- Thuitth. (Tab.CLX. f. i.) 

C. Foliis obtuse serraris etnarginatis. Thmberg. Flora laponUa psg. 17}. 

■fiS'i°- . . . . . . . . . 

Arbor mediociis , cuius rami teretes cinerei puences , ramolis insttucti laxis 

villosis rufescentibus. 
Folia alierna poUicaria , subdiscicHa , erecta , ovata, obnisa, obsolece seirata > 

supra samrate viridia nitida , subnis pallidiora , costa ctassa : petioli adpressi 

dimidiam lineam longi. 
Flores rerminales sessiles , solirarii speciosi albL 
Calycis foliola quinqne , raro sex , nicida. 
Corolla: petala fere semper quinqae nivea, sub apice carinau emarginaa , 

concava. 
AnthetEE flavx striatae. 
Germensquamosum:scyliis filifetmis scanun)bus.Iongior:stiginata tria filifof- 

mia obtusa virescentia. , 

Frucius : capsula ovato-conica obsole rriangularis , obtusa dense villosa. 
Habitat prope Nagasaki in laponia. "t^. 
Obs. I. Stamina interdum connata ia plures pkalanges videntur. 

I I. Folia ad umbram siccaia odorem suavem strvant , ideoque decoctum eorum 
fcr.imsin usu estpro lavacro capiUorum: etiamthtd addunlur pro eoncilianda 

odoris gratia. 

III, j^4"> similis est thtd ut mhilfere nisi siamina connata distinguat , fiiet hetc 
, nota vix sufficere videatur , quum ftamina infima basi tantum comala , et 

(fuandoque distincta appareant. 
iV. Planta miki ignota: qusprttctduntdesumpsicx Thumbergii opere laudato. yGoot^Ie V. Kzmpfei , Aiiidemt. exot. £Bac. V.p. S^jjdeCMneUialoqmmt Wsverbis: 
Spccies pumilafiore rubra simphci ut piurimum pentapetalo , disco seu u/nbi- 
tico stamiaeo ^fructu. iripyreno ,pyrifiitme j aueis pistactt magniiudii^is j na- 
tUis triius ai^i rotundijsimis. PARS XXXIV. 
D E G O R D O N I A. Lw. piS. 

ChAILACTXII. eEHl!R.TCUS Go-RB&H r^ 

Cahnc duplez : ezterior 4-jph.ylliu , £i>IioIis oblongis deciduis : inceriot j-phylluj , 

niliolis concavis Totuiuktis peisistentU^us. 
CorolLt petala quinque inverse ovata , conca?a ^ basi unita ( an melius cotolla 

mbnopecala profiinde quiBqueparcita ? } 
Scamina : iilamenca namerosa parva basi unica in corpus crassum germen da- 

gens : ancherz etectx didymx. 
Germen ovaco-acuminacum : srylus brevissimus : stigmaca quinque lanceolato- 

acuu, excavaca, radiatim posita. 
f lucnis : capsula sublignosa ovata cum acumine , quinque - locularis quinque 

vaivis. Vaivulx , crassx subcriquecra: , intus acutx , excus obrusx. 
Seminaqoatuor intersingulas valvulas nigra , subreni-formia , parte snperiori 

alata. 
Obs. I. Seminumfigura ut in Pintapete et Swietenia :loeulamenta etvalvuU ut 

in Seewartta , cut vatde affine est hoc gtnus. 
IL Species hucusipu aigntetr santfruticttGtivSntt-atftit F^ir^aiit tjteolit-: Paei- 

siis haud facile frigus sustinenu 

441. GoRDoNiA LASsiAHTinis' £m. (Tab. CLXI.y 

G Foliis lanceolatis subserracis, ucrinque gl;d}ris ec viridibus : pedunculis axilU- 
ribuslongis^upiSoris. Z«n<ycA,/?(«.«fz£yc. vo/. x.pag.j-jo. ^ 

Gordonia. cUis.Act. angl.anni ijja.vof. 60. pag, 518./. 11. £inn. Sp.pl. vol. 

Alcea floridaoa qniiKnu: capsuJaris lawutis fiiJiis I»vit«c cieaati$ , seminibus co- 

•niferarum instar alatis. Pluck, Amalth. 7, tab, 3 J 1. /. j. Catesbi Carot. 1. p. 

44. tab. 44. Amajh Aa. 7. t. j,j j.jC j. 
Hypecicum foliis lanceolatis rigidis , denticulacis \ flocibus alatibus , peduoculis 

longissimis \ capsulis lt?nosis. Mill. difit. . 

EfypeEunun. f ^uvM%ai ) Baribus p^nt^his, foliifr lanceoJatis secratis. Hori, 

Cli^. )8o. Spec.edit. ^.p.iiQ\. 
Arbor erecu sempet viridis , camis in pycanudem ecectb. 

Tt ij yGoot^Ie . [!°»J 

FoIu-alcemfllanceoUlo-avatautrmqueacuminata, basiannistioraacque in pe- 

tiolum desinentia , argute setrata , glabettima , lucida. Sripdbc nuUx. 
Flores axiilates solirarii peduncutis tongitudine fere folioium. 
Calycis exteriotis foliola obionga conciva , apice rotundata , quorum tria sub 

calyce interiore , quatta pauto infca, Interioris lacinix comencosx ut in Hugo- 

nia disposicx. 
Corolla alba. 

Sraminum urceolus crassus : Abunenta sesquUineacia. 
Capsula vix nucem aTellans xquat. 
Habitat in Carolina. |). Z'. ^. apudD. Cels, qui tt fructum siceum communi- 

Explic. tig. a FIos integer. b Capiculum. c Calyx interior. d CoroIU in qua 
obsetvacut petalorum coalicio. e Eiusdem pats incus speccata cum scaininibus. 
f. Germen. ^ Srigmata aucta.^ Scamen paulo auccum. i Fcoctus magnit.nat. 
k. k. Semina. 

441. GoRDONiA PUBBScENS. Lamarck. (Tab. CLXII.) 

G. Foliis lanceotatis subserraris , superne viridibus , lucidis , st^cus pubescenn- 

bus : floribiis se3sitibus. Lamarck. Dlct, vol. i. p. 770, 
Caulis aiborcus lamosus ramis subpubescentibus. 
Folia ui in prj:cedenci , vetumcamen pagina infecioce sunt mt^lissime to- 

mentosa. 
Floces axillares , soHtaiii , vetsus ramorum summitates sessiles. 
Calycis exterioris folioU subovata,apiceacuminata,tomentosi(tria dumtaxat 

vidi. ) Interioris foliola tomencosa. 
Petata alba concava. 
Anttiers lutea;. 
ffahitat cum prscedenti., "^.V. S, apud D. Ctls* PARS XXXV. 
D E M O R I S O N I A. im. 916. 

Char.acter gbhbricus Morisoni^. 

Calyx monophyllus obovatus bifidus > lacinits concavis leflexis iaaEqualibas , 

marcescens. 
Corotla ; petaia quatuor ovaCo-oblonga. 
Stamina : filamenta subviginri subuTata , erecta, ccn-olk bteviora, inferne ad 

mediecacem usque cpmiau in cocpus inftuidibiilifonne : antherz obton^ 

eiecti. . yGoot^le Germfcn ovatuih «tipiutilm : siyliis nullusist^ma capitatum plano^onvexun) 

puncco umbilicatum. 
Fruccus : bzcca globbsa cortice duro scabto , uuiloculaiis pedicellaCa. 
Seminaplurimi reniformia iiidulantia 
Obs. Necfiores nec frucium vldt huius planU : charaaeres et konem ex Plumierit 

et Jacquino dtsumpsi. 

44}. ^IORISONIA AMER.ICAHA. Lin. (Tab. CLXIII.) 

M. Foliis alcernis ovacis glabiis : floribus congescis subumbellacis. 

M. Acbor nucis iuglandis ioMa., Plum. Gen,p. }6.t. ty mts. C. ic. i-dj.Surian, 

A«ri.n». 84J. 
Mocisonia. Jacq. .4mer. 1 5 tf. t. 97. 
Bois Mabouia. ^puJ incotas- Galtos. 
Acboc inelegans pyci vulgaris alciiuditiis. 
Folia ovara, quandoque oblonga, integra, nitida, coriacea, alcerna, uninecvia, de- 

supec saturate vicidia j subcus diluce virentia , j-ii polUces longa; petioHs 

utrimque inccassacis longiora, 
Stipulas nullas vidi in exemplacibus siccis. 
Flores in cunis senioribus et iunioribus intec folia congesti : pedunculus com- 

mimis crassus pollicarjs , partiales quatuot et amplius. 
Calyxwidis. 

Cocolla sordide albicans vel pallens.petalis apice revolutis. 
Filamenta candida :anthera! [utes. 
Germen notulis tubris vanegatus- 
Bacca pomi magnitudinis : conex durus notatus punctis ferruglneis : caco moUU 

aJbicans. 
BabUat in America. calidiorit Cartkagsna Mariiniea , &c.l^, 
Explic. fig. A Umbella florida,.5. f los. C Calyi cum^enitalibus. V Fcuctus, 

E Semen. P A R S X X X VL 

D E G O S S Y B I O. iirt. 910. 
Character gekericds Gosstpii. 

Calyx' duplcz : exterior monophyllus profunde parcitus in tria foliola sxpissime 
lacinista : interiot multo, mifioi; mo(iopb)rlIus.fyatifbiiius obtose quiiiqaei^ 
tiam emargintfus. ' , :i -. i ' 

Corolla : peula quinquebasi coalita', magna cotundata convolutopatenria. 

Stamina : tubos getmen, cingcw . stylum va^ans » cotoUa brevior , filamenai 
bteribfis onusios : anUi^tX.teDifoinies. yGoot^Ie Germen globosa-acuminatam : st^us stmpfeij apiee cUranu> sulcatus ; st^nun 

tot quot sulci sxpe coafita ). 4. 
Fructus capsula ovato-acumituta, tulcis j-4 nocata , calj^ce interiori basi dncta , 

}-4 loculaiis, j-4 valvis. 
Semina j-S in unoguoque loculamento , ovan>4Cuminata , lana involuta. 

Obs. Gossypia gtnus constuuunt vnlde naturaU , et ut in gineribus naturaiibus 
evenit , species vix dijffere/itias accipiu/it : adktc svminum laaa , utpett texto- 
rid ani utilissima , homirns impuUt at Gossypii spectes ptr aniversum erbem. 
inquirtrent , repertas adsportarent in patriam , alias aiiis, adproximarent , at~ 
qut iiidigenas quodammodo redderent,qua sponte cresctbant in ealidiarihus regio* 
jiibus ; unde morum immo et habitus differendaprodiere : qus omnia si caltori- 
bus j si arti sunt utilia y botanicis dtfficultatem pariunt ad- statnendot tfttitnun 
characterts , qui antiquorum auctorum notis rtspondeant. 

S p 1- c- 1 r si 

444. GossYPiuM BEit.BAcEOH. Lamarck, ( Tab; CLX1V. B 2. ) 

G. Foliis .quinquelobis.subtus uniglandntosts-, lobts rotuntkcis mucronatis, 

calyce exteriore serrato. Lamarck. Oice, va/. t. pk t-j ^. 
Xylon , vel Gossypium Kerbaceum. /. ^<wA. i.p. j4) , Tournef. loi. 
Gossypium frutescens semine albo. BauH..pm, 456. Cajn, epit, tof. £•*» icon. 

(fjo. Dadon. pempt. 66. 
G, Foliis quinque lobis y subnis g1andulosis.catillebetbace0 lavi/*£iaa. Sp* pt.. 

tom. i.p. J5S' 
Goss. alepicum. R. H. P. 

Caulis- teies erecto-procumbens nmosus tripetfeUs , teirer siibtomentose-hispt- 
'" dus , ut et petioli ee-peduncdli ; senidr ruDesctns , punctis fiiscis varieg»us. 
Folia altema orbiculata subcordaca quinquelobau , lobis rotundatis cum acu- 

mine : petiolt sxpe folio longiores-. SripuUe lanceolatx. 
Flores oppostri&Iit aurlaterales , solitarii pedunculis incrassuis. 
Calycis exierioris foliola basi coalita , suntque laciniau : tncerior viridis, pun£ris 

nigris vatiegatus. . _ 
Corollx petala ilava orbiculata subcrenata , unguibus purpureo-maculatis, 
SraminumrubuscrassuSjCorollamuItqbrevior:filamenta alba, amherjE lurez. 
GermenovaflMH : stylu»«m^x.apt£e ^4 sulotilsi scigma^k j^^coadtmata. 
Capsula )-4 locularis : semina circiier quinque cinerea in singulb loculamen- 

tis , ovata, supca cacpide stiacea iiigj;a.ceuiunata «.atqu^ ^ndique involuia lana 

candidissima. 
Baiitat inOuente ^ Sentg<U , Alep.^. Habiufioridum a mtnse iunio usqut ad 

septtm'rirn 'fjiuctus maturat.. 
Obs. I. Planiam dtseripsi Ttjumefhmo efa/iis' dnu^MrHtus notam r LinM^us 

aut aliam descripsit hoc nomine y aui typograpki vitio iegitnr la optrw' cizato 
., eglandulosts^ro uniglandnlosts. 

IL Htec species (t /eliquiitlistinguilurlobij qutn^uerotundii^tum acumint, 
Explicario fig. c Capsula. d Semen. e Folitm» magi lur. dbyGoot^Ie [ J- ' ] 

44J. GossTv\tuKi£^Amt*t.( Tab.CXC'ni.?) 

G. Folils quinque lobis uniglandulosis glabertimis : calyce superantecorollatn. 

Toca planta gUberrima , neg tamen Levis : caulis enim petioU acque peduncoli 

sunt punccis nigris exasperati. 
Caulis ereccus sesquipedalis ramosus rubescens. 
Folia uniglandLilosa alterna , petiolis subxqunlia , quinquelobata , lobis otbicu» 

lato-acuniinacis. Scipulx lanceolatc. 
Flores soticacii ,'opposici folii. 
Calyx excerior proiunde tripatticQs , segmencis cordatis sttiatis laciniacis , corplla 

loi^toribus : incerior nruuo minoc , quinquodentatus , viridis punctisque. ni* 

gtis variegatus \ ad cuius basim et prope oivisionem calycis «xtetioias exscanc 

glamiulx tres aJbicantes. 
CoroUa lutea, peulisovatoacutis, extds subpubesceniibuSj-tuiguibus inteine 

purpuuis. 
Stai^inum cubus corolla brevioi : iilamenca brevissuna : anchecx iuteo-^u- 

bences. 
Geimen glc^sum : stylus simplex : stq^ta qMatuor virentta. 
Habitat in Hispakan. V.fioridum in R. H. P. uUimo augusto: 

41^. GossYPiuM AKBOREUM./,iaA. (Tab.CLXV.] 

G. Foliis palmatis lobislanceolacb(j<ca/ii^nvi terminatis addo Crnv.^xaule fia' 

cicoso. Linn.Sp.pl, vot. j.p. i^6. Lamar. Dict. tom. i.p. 134. 
Xylon arboreiun. 3. S. L p. j ^6. Tsittnef. 101. 
Goss. aiboreum gocnem segiar. Alp. -^g, j 8. 
Cudupaiici. Rheed. Mal. \.p. 5 5 > r. ) 1 . 
G. Herbaceum , vel Xylon inaderaspacense lubicundo flore pencapyllxum. Pluk, 

Alm. t-jx.t. \%%,f. j. • 
Aa Gos, rubrum. Forsk ■£gYp. «*• 88 ? 
Catilis frucicosus decempedalis , ramis villosis. 
Folia alcerna , petiolts villosis paulo lot^ioia , palmata , lobls quinque lanceo- 

latis apice mucionatis , atque in nervo prscipuo glandulosis : scipiUic lanceo- 

lacz angustx. 
Flores solitarii pedoncalis brevibus. 
Calyz eEtenoi parvus foliolis conkto-ovads.integriSySxpius tainen dentatis : 

incerior mulro minor. 
Corolla in sicco fiisco-rubra, (an in vivis snl&rea ?) pecalorum unguibus macula 

fiisca notacis. 
Scaminum jxAna coroUa dimidio bccvioc , ^amencifi brevissimis oiiustas : an- 

rherx parvx saliiuex. 
Germen ovatum : scytus tubo longioc apice sulcatus : stigmau j ? 
Fruccus : capsala ovato-acuu parva aveUaiue mj^niradiniE , ciUocuiUns. . 
Habitat in India OrieutaH. K,,.S..apud D.dt Lanutrek. 
Obs. LtAorum stxala charactir tttproprius kuiusp/aM». 

447- GossTPiuM TiTiieLicM. £i»Rar. (Tab. CL)£VI.) 

G. ' Foliis pahnatis quinqudobis ( suptrioribus trilobis addo Cavaa.) acutis subtui yGoot^le uniglandulosis j calyce exteriore profiinde lacumto. Lamartk Diet. vol. i. 

6. LatifoUum. flffnr/'^. An-b. 4.^. jy. r. i j. 

G- Ki\>oteam. Merian. Surin. r. to. 

G. Frutescens annuum folio vltis amplioie quinquefido. Pluck. Alm. 171./. 

■ 18S./. 1? 

G. Glabrum. Lamar. Dlct. vo!. x. p, 1 j ^. b*. 8. 

G. Anniium fotiis quinque lobls , superioribus ttilobis subius in nervo ptinci- 

' pali gtandula utcerosa notatis. Commtrs. herh. et msi. 

Caules diffusi decumbentes sxpe atropurputascences glabti , puncnsque nigtis 

aspetiuscuiis variegati. 
Folia altetna , petiotis longis maiota , palmaca lobis acutis ; qaonim quinque in 
' foiiis infetioribus ,ttes in snpetionbus uttimque glabta , aliquando subto- 

mentosa pasina infetiore : in neivo ptincipali ptope peciolum glandula do- 
' tatut. Stipuls lanceotatfe lot^x.* 
Flotes solitatii magiii laterates. 
Calyx exteiiot ma^nus , culus foHoIa subovaca sesquIpoUicaria , sunc piofiuide 

laciniata : intenoc patvus , quinquedencatus. 
Coiotla calyce maiot lutea : petatis striaiis atque oblique convolucis ; ad ungaes 

maculatis, maculaputpurca. 
Staminum cubus coiolla brevior. 
Stylus apice laeiDiatos. 

Capsula trilocuiaris : semina nigricanria ovata 6- 1 0. in singulis loculamentis. 
Jiabitat in India Orientali. V. S. communicatum a D. Thouin. 
Observationes ex Commersonio. I. Stigmata variant j-4-5. atque capsula est 

3-4 locularis. 
1 1. GlantiuU sub calycihus sex adtum , tret scilicet sub cafycis exterioris tasi in 

inseriione ptdunculi hiulca ; totidemque suh interiori calyce , qua nempt coales^ 

cunt calycis exterioris lacinu. 
Diffirt kxc species a G. Piruviano glandularum numero infoUis et calycihus j tum 

etiam ioboram divaricatione, 
Commersonius in kerbario^ loguens de planta , quam sistit Plukenetiijtgurasapra 

iaudata, dixit : Semina omnia in medio, tomento sripata , nudeque sibiad 

invicem adpressa , qlmm in G. vulgari sint pec tomentum sparsa eodeuique 

seotsim involuta. Herh, JnsaU Francit apud D. de Jussieu. 

4f8. GossYPiOM HiRSDTUM. IiB.(Tab.CLXVn. ) 

G. Foliis quinquelobis subtus uniglandulosis y ramb petiolisque pubescentibus. 

Linn. Sp.pl. vol. j. p. j j(S. tamarck Dict. tom. 1. p. 1 34. jui addit: Calyce 

exteiiore subintegro. 
XyloB americanum pnesranrissimum , semine virpscente. Totirnef. 101. 
G. Frutescens penaphyllos batbadwise. Piam.Alm. lyi.t. 199. f. t. - 
Caulis teies , cottice -cinereo-fusco , tamosus bipedalis (rQilii) villosus ut et 

petioli. 
Folja atterna pctiotis subacqualia , palmato quinqueloba , lobis apice angustato- 

acuminatis , inxqualibus , medio longiote : gbuidula unica in neivo prmcipali. 

Sriputx lanceolux. yGoot^Ie Flot^ei s<>litaruoppo'sitifolu pedunculis pollicaiibus. 

Calyx exterior profunde particus in tria foliola poUicaria cordaci, apic? tri<Jen- 

uta : interioc brevis. 
Coiollx luiex. 

Bahitat in regionihus calidioribus Amtnc*. V. P". 
Obs. I. H^cplantapotiuskerbaceattannuavideturqttttmfruteseensisiinhtr-' 

bariis obstrvatur t lunc caulis prastrtim lignosus apparet. 
I L Catycem semptr vidi ut supra descriptt. 

449. GOSSYPIDM TEKUVIANDM, ( Tab. CLXVIII. ) 

G. Foliis quinquelobis acutis cr^tandulosis : calycibns excerioctbus criphyllis 

trislandulosis. 
Caults teres erectus glaber viridis , punctis nigcis variegacus , tcipedalis : quum 

vecerascit , cortice tegitui subcinereo. 
Tolia alcema distan tia magna cotdata, petiolis paulo longiora, stJ>cus tomentosa : 

inferiora integra lato-ovata acaminata : superiora qumqueloba , lobis acumi- 

natis nonnihilcanaliculatb ; glandube ires. Sttpulx lanceolato-falcacx maices- 

centes decidux. 
Calyx excerior triphyllus magnus , foliolis cordato-auriculatis striatis , superne 

laciniatb : in singulorum insertione glandula ezsistic subglobosa mellifluai 

qux fructu maturo cavitatem siscit : mtetior monophyllus multoties minor , 

obscure quiuque crenatus , punctisque nigris variegatus : ambo persts- 

lences. 
Cotolla lutea nu^na subvillosa , petalis rocundatis dence magno ad lacus excer- 

num , ec maculis lubris ad ungues. 
Scaminum tubus corolla bievior, albus ^ atque innumeris 6Iamenti$ onuscus : an- 

cheix globulosK lurea. 
Geimen piriforme : scylus longicudine tubi : srigmau cria plantuscula ob- 
' longa. 
Fructus : capsula ovaco-^cmninaca crisulca trivalvis trilocularis : loculis poly-. 

spermis. 
Semiiia obovata nigia » longa ec caniUdissima lana obvoluta 
fiabizat in Peru. (^. Habidjloridum mense augusio ifractum dedit decembrl, 
£xp. (ig. quz plantam sistit magniudine natuiali multo minorem ; verumca- 

men fiuccilicarionis ^ysthema magnitudinis est natutalis : a FIos incegei. b Ge- 

iiicalia.f Fructusin quo c Calyx interior. .iWrfValvulx. « Lanaconvoluta. 
£ Eadem expansa seminibus inhxiens. 

450. GossTPiuM RELiGiosuM, Z,in, ( Tsb.CLXlV. f. I. ) 

G. Caule hispido; foliisttilobis et quinquelobis imiglandulosis stylo exerto. 

G. Fotiis irilobisacurissubrus uuiglandulosis ,ramults nigiopuncrati5.£i :»..{'/'. 

pl. lom. j.0, j5<s. 
G. Tricuspidatum , foliis trilobis acutis subtus uni^landulosis , periolis pedun- 

culisque viUosis , cal/ce excedore pcofunde laci n mo. Lamarek Dict. lom. u 

Vv dbyGoot^Ie Caulis ttipeda.lis eiectus sulcatus ramosus mbescens , pUis albis numerosB iaim 

iqueituidmoduin etpetloli.) ' . 

ia alterna petiolis sxpe breviora , nonnulla inferiora pnesertim ovato-aeu- 

minata , reliqua ti^loba , raro quin^ueloba , lobis lacis vetsus apicem aaimi- 

natis, uniglaudulosa, subglabra. Stipulx lanceolacx, deddux. 
Ftores axillares solitarii , peoiinculis petiolo brevioribus. 
Corolla inicjo alba , deinde roseo-rubra , petalis integerrimis. . . ' . 

Calyx exterior ptofundissime iripartitus ; tbliolis cotdatis villosis laciniatis : in- 

teriot viridis puncrisque nigris variegatus. 
Staminum cubus corotla brevior , inaumecis filamencis onustus : antherx lutex 

icniformes. 
Germen ovatum : stylus longus , ante expnsionem capiculi exertus : apice 

incrassatus sulcacus , punctisque minimis notacus : srigmata cria sxpe coalica. 
Capsula uc ih pracedenci. 
HaMtat ad Caput Sontt Spd. c?. Hahuifioridum mense augusio. Colicur ia 

R. H. P nomine coton tlanc de Rome. 
Obs. I. Hxc sptcies a ceteris distinguitur stylo longo ante fioris expansiontm 

exerto y. et coroUis Albis immaculatis qux paseea rubcscunt. 

II. Varietatem coIui{quam sistit figura magaitudine natura/i mtdtoties mmor) 
in qua calyx exterior non est profunde tripartiias. 

III. In Regio Horto Paritiemi plantam viUi mcdumfioridam nomine GossTPlt 
Flavi Siam, qut facie ad hanc videiur reduceada ; folia sunt ipsi omnino 

' eadem ae Coss. religioso : verumtamea lana estjlava , non alha ttt in ceteris 

jpecieius. 
Exptic. fig. a FIos incegec. h Catyx exceriot. 

45 1. GossYPiUM iNDicuM. Lamarck. ( Tab. CLXIX. ) 

G. Foliis subcrilobis , subtus eglandutosis , lobis cuneatis brevibus. Lamarck 

Dict, tom. 1 p. 1 J4. qui addit : fructu conico. 
Gossypium capas. Rump. Amb. 4. p. 31. tah. 1 2. 
Caulis a tribus ad qoindecim pedes altus pro locorum differentia , ramosus , rs- 

mis pubescentibus. 
Folia afienia , petiolis subzqualia , 5-5 lobata , lobis subcunearis acutis , necvis 

eglandulosis. Scipulxlineaci lanceolatx. 
Ftores solicarii pedunculis incrass^cis petiolo brevioribus. 
Calycis exterioris lacinix profunda: aliquando incegrx , saepius apice cripacritz;. 
Corolta lutescit , petatis emarginatis, quorum ungues ornancui macula porpurea» 
Staminum tubus corolla brevior. 
Scylus tubo longior. 

Capsula ovato-acuminaca crisulca , trilocularis; 
Jiithitat in India Oriemali. V. S, apud D. de LamarckC 
Obs. I. Rumphius dixit capsulas atrquando esse qtiadriloCtttares. 
I L Qu* Linnaus dixU de Goisypio herhaceo ^ huic ipeciii aliquo modo convc- 

niunt. Ferumtamen antiqui botanici, Toumefordus, ctterique non hanc , aed 

qaam initio dfscripsidesignarunt, Ad kae planta fioruit nuperrime in ditissimo 

horto rtgio Parisiensi , qute aut multum failor^ aat eadetn ut aan Gassypio 

berhaceo Linnai, Considatur Maatissa. dbyGoOt^Ie n I. Planiam habe« ftiam Commenonius reperh in Iruula Franeia , quamqtu 
deteo D. ThouimOtia qaa nonnuUafoiia junt saiius unigianJulosa f cafyxqae 
txterior laeiniatus in reUqais convenit omnino cum hac nostra. 

4fl. GoSSTPlUM BAS.BASENSE. Z,ia. 

G. Foliis trilobis integerrimis subcus triglandulosis. £i/i. Sp. pL vol. }.p. j j 7 

lamarck Dict. ^.134, . 

G. Fnuescens annuiun folio crilobo, b^i^dense. Plak. Alm. 171. tab. 18I Habita aabitat in insula Barbados. ^. |>. Planta mihi ignota. 

Obs. fHtra supradeseripcas species planta colitur in R. H. P. qute nondumfio- 
ruitf Jiversa tamen ab omnibus. Caulis ia ipsa tstsaturate ruber quemadmodum 
etpetioli nervi ven^que foiiprum. Ille est glaher at punctulis fuscis exafptra' 
tus » quatuer pedts altus : foiia alterna cordata quinqueloha ,f/o^ii lanceolatis » 
quinquenervia , netvis ramosis et in nervo pr^cipuo glandula saaguineif : sunt 
illa pagina superiori gffiira atrovirentia y infiriori glauco.^iridia ^ suhiomea- 
tosa : stipttite ianceoiatx , magna \ ruhr^ , marcescentes. PA R S XXXVII. 
D E W A L T H E R I A. £w. 892. 

Char,acter ozmbkicvs WAnmiii^ 

■ Catyx duplez : exterior triphyllus deciduus , fDliolis non in otbem sed ad alte^ 

ram partem positis : intetioc latbioacus quinquefidus petsistens , laciniit 

acucissimis. 
Corolk penrapetala, petalis apice rotandatis, unguibus angustissimis , cobi 

scaminiferi oasi adfixis. 
Scamina: tubus germen cingeos apice qoinqoedentacus jdenticulls ancheriferis; 

anrherje qoinque ovatx versatues. 
'Cennen ovatum villosum : stylus simplez : srigmata plora capillaria brevia. 
Fructus semen unicum ovatam basi acutum incra pelliculam moUem bi« 

valvem. 
Obs. I. JJoc genus ah omnibus monadelpkis differt semine unico , ttyh «inH 

plici , atque staminibus quinque tota longitudine connatis. 

II. Flores sunt parvi semperque glomerati subsessiles i appareat quandoque pe-r. 
dunculati , sed pedunculus est vere ramus foliosus. 

I I I. folia sunt semptr crassiuscula piicata tomentosa, 

I V. Species omnes sunt exotic* atque delectgntur iu rtglonibus calidioribtt» 
" tOfiusque Jndie* 

Vvij yGoot^Ie S P B C I E S. 

45 j. Waithbria arborbscins. (TabCLXX. f. i.) 

W, Caule arborescente : foltis ovads subconlam sertito-dentam ctassu (■>- 

meDiosis. 
Monospemi-alcIueavillosafolioinaiore./(/u/-(/^c/. Pam.i»wii7ki.^«|-.i7S^. 

tom. 14. 
Malvinda ulmifolia, fiosculis pusUUs muscosis, Burm. ZeL v^^fig.^K 
W. Indiei JaCq. 
'VT. ^ffiericiifM. Foliisovaltbusplicatissema^-dcncatts CDnieniosis,caLpiailispe- 

dunculacis. Vtn. Sp.pt. vol. %.p. joi. Aft//. Dict.n". t. 
W. Indica. Foliis ovacis senacis plicuis, capitulis sessilibas. Lln. abi n^ra a*. )> 

MiU. Dict. n°, i. 
fietonica atbocescens flonbas ampliuribas. Pluk. Atm. €7. 1. 1 ^o.Jig. 6. 
Alchxaspicacabecomcz^tovillosissiino?>S/o4fl. /a/n.v0/. i.p. i\i.tom. \^%, 

fig. I. 
Tota planta cotnento moUi et canescente esc obsita. 
,Caulis arborescens { in caldano Puis. quatooi pedes atcas ) ntmosos , ranus ofall' 

(juo-erecris rubescentibus. 
Foha ovata subcordau apice obtuso vel acuto , sercata , plicata,cca6siitscula,pe- 

tiolis tnplo longiora. Sripuls' lanceolatx decidux. 
Flores glomerati axillares , auc ceneros ramulos cerminantes , cuius folia minini2 

aut nondum execta. 
Calycis exterioris fbliota parva concava ovato-acaa t interioris laciniz capillaies 

valde piIo6£. 
Coroila lutea calrce raaior patens. 

Staminum tubus brevis , cuius interiofi parieri adnan sunt filamenct qninqae. 
Geimen turbinaco-ovatum. Stylus apice incrassacus, ibique fin^riacus £bcillu 

cajHlIaribLU ( numero mihi incerto.) 
Fructus pellicula villosa. Semen ovatum basi acutum. 
Sahitat in rtgic»tibus calidioribiu uiriusque IndU, V. S, tornmanicatami D^Jac- 

quino ^. 
£xplic. fig. a Calyces. h Interioc aQcras. c Extettoris foliolum. d Floc- e Petalum. 

/Genicalia aucca. ^Ftuctus. h Semen inter duas valvulas. 
^s. 1. In unum coniungo W. amtmanam et indicam Liantli y quod et iam ifl- 

nuit.CL Jacquiaus in opere supra laudato ^quoaiam nuUttm txstat intcr ipsas 

discrimen. 
IL Althea amtricana pumilla yfiore lutto^ apicato Breynit p. 114./. ^7. Quant 

Linnausad Valtheriam rttutit est Malva species ad M. Polystackiam n^ . 409.. 

acctdens rfractas enimestipsi expluribttscapsttUscOmpositus in 9riem posi" 

tis. Consulatur Breynius. 

454. Waltherta EiUPTrcA. ( Tab. CLXXI. f. 1.) 

W. Caute fruricoso t foliis ellipticis oUongis setracis ^catis cotnenQuii. 

Toca plaou catnencosa. yGoot^Ie fj'7l 
Caolis teres ramosin, , 

Folta elliprica, lineari-oblonga , cuias longiciido lautudine trif^, seciaca, plicsta ^ 

ccassa , petioli vix dinudix latitudims tbliorum. Sripulx ut in prscedenti. 
Flores gtonierari axHUres ercetminales ^pacvi. 
Calyx exterioi ex tcibus aliquando plurlbus foliolis. 
Reliqua uc in prxcedenti, 
Bahitat in ladia Onentali. V. S. communicatam i D, de Lamarck , ex colleetis 

a D, Sonnerat. 
Obs. I. Differtaprtcedentifiguraeimagmtudineforiorum. 
II, Ad hanc sptciem rjeferendum videtur exemplar qaod ex Senegal adspottavit 

D. Adanson , quodque vidi apud D. dt Jussieu /i». J 9. quamquam calycis exie- 

riorisfoUoia simangustiora 

45 5 . Walthiria MrcRoPHTiLA. ( Tab. CLXX. f. X. ) 

W. Foltis ovacis mimmis secraris plicaris : floribus axillaribus ^omerads. 

Betonica arbocescens madecaspacana , vitlosis foliis piofunde venosis. Pluk. 

Atmag.6'}. Phyt. tab, i jo.Jfg. J. 
Monospecm - althza villosa folio minoce. Jsnard. Act. Paris. anni iyt\. 

pag. 178. " 
IT. ^A^iiri/p/u.&liisIznceoIatissemrisnudis? Un.aHsi^ra n*. 1, 

Th» ptanttt-parcc tomeatostu 

'Cautes cecetes ramosi. 
Fc^ia orau , vix qoataot lineacum longicudinis , larittidine paalo minoce , ccas- 

siuscula seccaca , nervis infeme ptdtiibecancibiis. Stipulxoceves subulatx. 
Flores axillaies glomerari subsessiles. 

Reliqua ut in pnecedencL ■ 

Haiitat in ladia Orientali. f.. S. comrTumicaum aD. de Jjmarck ex colleais 

a D.Sonnerat 
Xxplic. fig. m FIos inceger. a Calyx exteriot. Pecalum. p Genitalia aucta. q, 

Semen. 

4$6. Valtherca ovata. (Tab.CLXXI. £ i.) 

W. Foliis lato-ovaris acuminaris sercato>dentaris ccKneiitDsis crassis , floribus 

racemosis congestis. 
Aubentonia tomentosa , foliis cordaris , duplioico-serratfs , altemis , petiolatis > 

stipulacis., utrimque tomentosis ^lloribus secundb congesus. Dombey herb. 

TiMa pianta valde tomentosa. 

CauHs frucicosus j-4 pedalis ramosisstmus „raims Borizontalibus. 
Folia alcecna-ovata acucz_, secrato-dencata , necvis inferne promberanribus r 
perioU ccassi duacum Unearum. Stipula: lineari subulatx decidux.- 
- Fmes veluri racemosi ,racetni9 axillaribus folic»is. 
Flonun acetbi subsessiles > alcemi sotsum spectances.- yGoot^Ie Calyz exteriot subcriphyltus , feUolis ovacis acuds concavis : interior ttuuoc pea^ 

- tagonus , utrimque acuminatus , apice quinque<ientatus. 

Cott>lla Lutea , petalis caljrce paulo longiotibus ematginatis. 

Siamina : £lamenca quinque coroUa: longitudine , in utceoium basi coalica : in* 
therx subrenifocmes versatiles. 

Getmen ovatum tomentosum : stylus brevis ; scigma inccassatum. 

Fructus : pellicula tomencosa semen unicum cegetu. 

Hahitat in Peru. V. S. communicatam A D, Dombey. 

Obs. In hertario';D. dt Jussieu plantam vidi hidc omnino simUem : verumiamtm 
ingenitalium anatome yidi i ", stamina quinque allquando sex in tubum coatita^ 
quorum fiiamema. brevia , coroUaque triplo breviora ; i ". stylum exerium , ta- 
piitarem f corolla longiorem ; ^* . stigma glohosum ex pluiibus globuUs minimit 
rufescenubus compositum, Hanc reperit in reffio Feruano D, Josepk de Jussiau 
Geniialia slstit littera X. 

Ezplicacio %. a Floris capiculum. b Ctlyx exceriot, trlnceiioc.f/Uem ezpansiis: 
e CoroLIa./Pecalum. g Scamixu. k Gecmen. i Semen obductum peUicula. k 
I<lem nudutti. PARS XXXVIII. 
DE MELOCHIA. Lin. 8^4. 

Chakactbr gbnericvs Melochia 

Calyz simplez auc duplez pecsistens : ezcerior, si adest> ttiphyllus, foUolis longis; 

non in orbem sea ad alteram partem positis : interior monophjrUns semir 

quinqueftdus. -- 

Cotolla : petala quinque obcordata , patenria , quortun ungues angustissiini. 
Stamina : filamenca quinque Ubeta , basi in urceolura coaiita , geimen dngea^ 

tem : anthetx quinque oilobx subovats. 
Gecmen ovatum : styU quinqu» subulari erecri , quandoque pecsistences : sc^-: 

mata simpUcia. 
Fruccus ; capsula subrotunda aqt quinqueangularis , quinquelocularis , qiiiiW 

quevalvis : vaivulis dehiscendo sxpe cornucis j locukmeniis mono auE disper- 

mis. Semina subrotunda, aiiera extremitatc nonnihil acuu. 
Obs. I. Corolia tn hoc genere eu mediate statmniferaj «9 ejas toimfiuuto ureto*. 

Itis exsurgit , qui postmodum iafiamenta partitur, 

II. M, Borbomeafruetua eit quinqueeapsularis. 

III. Genus hoe , t^e Mahernite tt Hermaait , distingtiitur tA utroquejUamaH 
tis eapiliaribus iiberis , iasi dumsaxat coaUtis, Conferpuur cltaraaeres» yGoot^Ie Xy. Spteiesomntssu7U€3loiUt,quttUlectanturiaregi<mbttSCAUdionhustttrittS' ■ 
que latlid. 

S P B c I B s. 

457. Melochia pvramidata. Zin. (Tab. CLXXII. f. I.) 

M. Foliis ovato-lanceoUtis settatis glabiis : Boribus umbellatis oppositifoUis. 

M. Dominicensis Jacq. hort. tah. ^o. 

Allhxa biasiliana fiutescens incamato flore , &gopyti semine. Plum. Alm, 15. 

M*. 131./ j. 
M. Floribus umbellaris , capsutis pytamidatis pentagonis , angulis mucionads,^ 

foliis nudis.XiA. Sp.pl. yol. j. p. 104. 

Tota planta glaherrima. 

Caotis tetes lamosus ruber bipedalis et amptius. 

Folia altetna , periolis longtora ovato-acuta serrata , cosris profiuidis pftralleUs^ 

nonnihil canaliculata. Stipulx lubix subulatx basi carnosx. 
Ftor^ ambelhn : pedunculus commums oppositifolius , vix setniuncialis : par- 

tiales bteves , subquinque ad bastm involucrari sripnlis duabus aut ttibus. 
Calyz monophyllus glol>oso-acaminatus » semiquinqnefidus, laciniis acuminft' 

secoso rubro terminatis. 
Coiolla campanulato-patens violaceo-rubni , petalis qoinque raro sex apice 

rocundatis. 
Filamenta flava corolla breviora. 
Germen.viride : styli albicances. 
FniciDs : capsula otbiculato - penti^na angulis compiessis , quinqueIocu£iti$; 

qninquevalvis , valrulis biaristaris. Semina solitaria atu Uiu in ntioqnoque 

locutamento. 
Habitat passtm in India orientali et Srasilia, V. V.fiortt lulio et augusio. ^» 

ColUur ia A. ff. P. 
£i|d. fig. a Umbella flotum. 5 Petalum. e Calyx secms. D Stamina.i/ EadeiQ^ 

« ADtherxauctz./Germencam stylis. /'Idem auctom. ^CapsuIa. AEadeib 

alitei spectata. k Eadem dchiscens. l Semen.. 

458. Melochia ToMiNTosA. Zin. (Tab. CLXXII. f. 1,) 

M. Foliis ovaris seiraris tomentosis : fioribus urabellaris axiIlaiUws : styfo quin- 

quefido. 
M. Floribus utiibetlacis axiltaribus ,'capsulis pyramidatis pentagonis f aDguifs 

muctonacis , foliis comentosis: IAa.Sp, pl.voi. j. p. 305. Milier. Dict. n**. ti. Jacq.Amer, 1^}. 
UjutiloD' ' Abutilon lierbaceura procumbens^beKnucie folio^floie puipuieo. Sloan.lam fj, 
bisi. i.p.xxo.t. 159. yGoot^Ie Toui plaata tomentosa, 

Caules tereces ramb alcemis. 

Folia ovaca , plicata , serraca ^ glauca. Sdpulx subulacx ereccae. 

Fioces umbeUaci, umbellis axilkribus. Involucnitn breve secaceam poI^phiUum : 

bedicelli subquinque. 
Calyx curbiiiacus , pcofunde particus in quinque lacinias lanceolacas. 
Corolla purpurea calyce multo maior. 
Scaminum urceolus brevis : filamenta corolla breviota. 
iSermen pentagonum utrimque acucum, scylus simplex, crassiusculus, apice setis 

quinque terminatus. 
Fructus uc in pcxcedenci : loculamenta disperma. 
Uabitat in insuia Sancti Dominicu V. S. eommunicatam a D. Foup" 

roux. Tp. 
Obs. Variat quandoque foUis oblongU acutts. 
£xplic 6g. m Caljx. n Coiolk cum scuuinibus. o Germen.^ Fruccus. ^ Idem 

dehiscens. 

4<9. ME1.0CMIA osoRATA.Zifl.5u/);>. (Tab.CLXXni.f 1.) 

M. FoUis subco^ds , ovato-actuis , biserraiis,gUbcts; paniculis peduncuhr 

cis compositis. Lin, Sup.p. jot. 
.^olia subcoidaca ovaco ■ acuca bisiStrata glabta fere semipedalia , nervis tubtot 

piotuberancibus. Scipulx 

Tlores paoiculati panicutis longe peduncolacis , noiosis : pedutiaili et pecioit 

breviter comencosi. 
Calyxstriacns.semiqutaquepartitus, lacinlis acuus. 
CocolU calyce ptusqnam dupia , petalis apice rotundatis , ungoibus acutis uf* 

ceolb stammifero affixts. 
Stamina : iilamenta quinque corolla paulo brevioni prope basim latiuscula, ac 

tandem in urceolum coalita : ancherx ovacx. 
Getmen globosum hirsucum sulcacum : scyli quinque , raro sex. 
Jructus capsula glpboso-sulcaia hirsuta, quinquelocularis, quinquevalvis, ioco- 

lis polyspermis. 
Hahaai ininsulis Tannaet Tongatabu : adsportavlt fragmenta D,Fortter. V,Sm 

foUa etpaniculam commun. a D. Jacquino. 
Obs. Capsula variacloctUamentis sex. 
Explicfig. ^Capitulum.5 Calyx. C Pecalum. D Scamina.£Gecmeti. FFmo-- 

tus. G Semen. 

460. Melochia depressa. Zi'nn.(Tab. CLXXIII.f. I.) 

M. Caule fruticoso humiti : fbUis ovacis serratis tomentosis : fiotibos axillaiibas 

solitariis. 
M. Flotibus solitatiis , capsulis depressis penCi^oms, at^ulis obto^ ciliacis. Lin. 

Sp.pUv*).p.}Oi. n". i. M.UL dict. a" . j. yGoot^le Totaplanta tomtntosal 

Radix Iknosa , nunosa , loogtot cota pUtidi, 

Caules ftuticosi , palmares. 

Folia altema. petiolis longion^oTata, senata , patva. Stlpulx lan c«olatx de 

cidii^. 
Calyx monophyllus semiquinque paitiras. 
CoroUa salpnurea calyce dupla. 
Stamina : utceoKis tlavus getmen cingens , teiminatus iilamentis quinque erec* 

m : antherx ovatx. 
Getmen globosum villosum : styli quinqu^ rubri filamentb breviotes. 
Fmnim nonvidi. 

Habitat in Ptru, V, S. commumcatam a D, Dombey. 
Obs. Totafacies est Sida , sed fructificatio Afelochia, 
Ezpl. fig. a Flos, b Calyx. c Petalum. d Stamina aucta. e Getmtn auctum. 

• 

4$l. MeLOCHIA SUPINA. Zl/I. 

M. Floribus capicatis : foliis oratis serracts : caultbus procumbentibus. Lbi. uhi 

supra n". 6. 
Alcea pusilla supina ,.Getanii ezigui maricimi folio et facie Maderaspacensis ,' 

fruccu ia summo cauie glometato , peticacpio duio. Pluk, Alm,ig. 1 4. ttUit 

ija./4- 
nabitat tn Indii. Plantd mihl ignota. 

4ifi. Mei.ochia BoR»OMicA.(Tab.CLXXlV.fi I.) 

M. Foliis ovaco-knceolatis j acumine producco , denacis : Aocibus axillaribuff 

glometacis : firuccu quinquecapsulari. 
Caules teretes tamosi , lamis vireatis , ttipedales. 
Folia alteina petiolis quadcuplo longioia , suhcordaca , basi oibiculata , sensim 

angustiota atque iu acumen longum acunim tettninata ; deacaca, quinque- 

nervia , u^vmque subvillosa. Scipulx bteves ovatx. 
Fbtes axillares in globulis sessilibus glomeiatx, 
Caljrx parvus , dentibus acucls. 
CotoUa lucea vix calyce maior. 
Anchetx lutex. 

Germen globosum : styli quinque longitudine feie staminum. 
Fnictus viilosus globosus ex quinque capsulis coadunatis compositus. Capsulx 

sid)Ctii|uetrx monospei mx. 
Rabitatin Instdts Bourbony Francia aiqae Sancti'Dominici, V.S. Comm. a D. 

Thouin, 
Obs. Apracedentibus differtfructuquinouecapsulari. 

Explic. fig. a Calyx. b Stamina. d Eadem aucta. c Germen. e Idem auctum. 
/Fructas. g Capsula. k Semen. 

4^3> MsLocBiA C011.CHOR1FOLIA Lin. ( Tab. CLXXIV. £ 2. ) . 

Xx yGoot^le M. Foliis ovato-Unceohcis subtcilc^is , secracis gUbris : flonli^s cafntacis tenni- 

nalibus. 
M. Floribus capincis sessilibus , capsulis subrocundis , fbltis subcoidacis , sublo- 

bacis. Lifi. ubi supran". j. 
M. Corchorifolio. Dlll. Hort.EUk. xti.t, 176. f. 117. 
Alchxa pereerina , longioce betonicx foHo , floiibas aUiis peiexlguis , capiculis 

arcteconglometatis. Pluk. Alm. tytab.^^.f, 5. 
Tsiecu vren. Rkeed. Hort. Mal. ^.p. 143./. 7 j. 
Caules ramost, ramis virgatisscabciusculis. 
Folia altema petiolis longiora, ovato-lanceolata > subcciloba, sercata. Stipulz 

acur.c breves decidux. 
Flores capitati terminales. 
C»lyx duplex : excerior ex ttibus setults ; inteiior minor ucceolatus , quinque 

denticLiIis cermiti;iciis. . 

Corolla calycibus longior parpureo-flavens. 
Staminum hlamenta orevia : anthers ovacx. 
Gymen elobosum : styli quinque basi coaliti. 
Ftuccus globosus , qui videtur capsula quinquelocuUtis j locuUs monosperniis : 

secundijm Dillenium capsube quinque. 
Uabiiatia India orientali. f^, S- cornmunicatam a D. dt Lamarck. 
Obs. I. An loculamenta quinque sint totidem capsuU dttermtnare non potul : 

valvulas lamen in duas partes concayas separabam > quod hoc ultimum in- 

dicat. 
1 1. Rheedlas in descrlptioru kuius plant* dixit : Scamina in iknibus novem | 

sunecta , flavis aprcibus dotata cum brevioii scylo. Fortasse stylprum maxi- 

mam pariem pro filamentis sumpsit, 
£xplic. ^g. o Caljnr interior. p Extetior. O Ambo aucci. q CotoUa. P Flos iiiteger 

auctus in quo calyces revoluii. rFructus. 

I 

j^S^. Melochia concatenata. Lin, f Tab, CLXXV. fig. 1.) 

M. FoUis sublanceoUtis serraris : racemis florum terminalibus numerosis. 

M. Racemis confeccis terminalibus : capsulis globosis sessilib^^. Unn, loea 

ciiato n". 4. 
Alcea indica , Bosculis parvis , -fasciculatim ramulis adfixis. PM. Alm. iS. 

'•9fig^i- 

Totaplanta parct villosa. 

Caulis ramosus , ramis divaricaris. 

Folia alterna , pettolis longiora ^ serraca ; supetion angusca , UnceoUta j infe- 

riora ovato-lanceoUta. Scipulx UnceoUtx. 
Fiores niinimi , racemosi , terminales , involucrati setnlis , atque sripulis. 
Calyx duplex : inreriot minimus , semiquinquepartitus : extetior triplo longioc 

criphyllus foliolis angustissimis , uterque invoiucracus setulis ptuiimis» 
Coroll^ pecaU quincjue minima lutea ( i^ sicco. ) 
Stanainara fil|menca qoinque brevia , basi coalica. yGoot^le fp)] . ., 

Germen globosnm : styh quinque calyce intenorj longiores." 

Fnictiis globosus , escque capsula quinquelocaUris , loculis monospermis. 

Baiitat in uraque India atijue in Senegal unde adspartata a D. Adansonio. 

V. S. unicum exemptar apud D. de Jassjea, Tf, 
Explic. fig. g Calyces- A Fructus. i Vaivula bipartita. k Semen. 

4«j. Melochia hirsdta. ( Tab. CLXXV. f. I . ) 

M. Foliis ovatis iiuEqualicet senatis : spicis dorum terminalibus densis hic' 
sucis. 

Totaplanta_tprttcipue tamen sptca klrtuta. 

Caulis teres virgatus. 

Folia alterna penolis duplo aut triplo longiora , ovac:t , versus apicem angustata , 

inxqualicer serrata. Sripulz longx lanceolaxfe, 
Flores spicati numerosi.mitiimi cecminales. 
Calyz duplex : interior parvus semiquinquefidus laciniis acucis ciliatis : excerior' 

maiorex rribus aut pluribus foliolis ianceoUco-acucJs ciliatis. 
Reliqua uc in praecedenri. 
Habitat. . . . , V. S. apad D. de Jussieu. 

C%s. 1. Hm species (^inis pracedenti , differtab ea finfiorescentia. 
l'i. Ultima tres species calyce duplici ad Malyas et Dambeyas accedere videa- 

tur : vtfumtamen ab itUs differuntfilamentis quinque liberis basi dumtaxat coa- 

litis jUt alia prdteream- Conferjintar Dombeya atque Malva ckaracteres cum 

Ulis Meiocki* , quos tradidi. 
Explic. fig. a Calyces. b Interior auctus. c CoroIIa cum scaminibas aucta. d Ger- 

men. e Fcuccus-y! Semen iana loculum. PA R S XXXIX. 
D E M A H E R N I A. im. 424. • 

ChARACTEB. GBNERICVS MAHEIt.HIie. 

Calyx monophyllus semiquiiiqueparricns laciniis acutis persistentibus^ 
CoroIIa: petaliquinqne apice cotundatapatenria, unguibus anguscaca. 
Stamina : filamenta quinque conniventia, basi in urceolum coalica, prope anthe- 

ram dilatau in tuberculum cordacum , poscea capillaria brevissima : ancherx 

subsagittatc conniventes didymae , apice uttimque pecforacr. ( ut in Solano. ) 
Germen subpediceltatum globosum : scylus simplex subuIacCis antheris paulo 

longior. Sngma acucum. 
Fractus : capsula globoso-ovata quinquelocularis , quinquevalvis , locuUs po- 

lyspenais. 

Xxi; yGoot^le Semina subreniformia alte» patte acuta. 

Obs. I. AJJmiias summa Hermannite ;a qua Jjjfferij i^ .ttarfHnlhus capiUarihts ^ 

guibus supposita suni corpora cordata tubtrculosa ;qua nan reperiuniur in Htr- 
. mannia y cuius filamenta suni lata tl veluti mrimque membranacta ; x" . stylo 

simplici. 
II. Si AJahernia cum Hermannia coniungitur, ut quibusdam placet^ tunc tem- 

poris et Mtlochia ipiis adiungeada trit : sunto ergo ckaracttFts esteniialts : 
Makernid : filamenta capillaria propt aptctm tubtrculosa, 
Hermanni* : filameiua lata , atque petalorum unguts in tubum cucullatam 

plicaii. 
Me/ochi(t :jUamenta capiUarla nuda. 
Omnes kucusqae cognita Maktrni» specitt sunt fruticuU promofttotii Bon* 

Spei accola. 

S p s c 1 I s. 

4^5. Mahernia tbrticillata. £m. (Tab. CLXXVI. f. I.) 

M. Foliis veicicillatis Uneaiibus ( subciliatis peduncuiij' biBoris. Addo Cav. } 

Lin. Sp- pl. vol. I . p. 776. n**. i . 
Hermannia ciliaris foliis tanceolatis acucis integcisserntisque ciliatis. Lin. Supp. 

pa^. joz. 
Cisioides frucex jEihiopicus , parvb coronopii folils ad nodos caulem cadianm 

ambiencibus. Pluk, Mani. jo. t. i^-f- j- 
Caulis fruticosns teres scaber ramosus , bipedalis. 
Folia verticiUau , linearia , brevia y inzqualia , mtegia , aot pinnatiiida ,8-10. 

Stipulx. .... 
Flores teiminales ec axillares bini nucances : pedunculus communii plusquam 

pollicaris erectus , bractea cerminatus amplexaute , inciso^renaca , e cuius 

cencro pedtcelU duo inxquales bceves. 
Calyx villosus. 

Corolla lutea , venis rubescencibus. 
Scaminum tubeicula tomentosa : antherx hastatx* 
Ftucius : capsula ovaca ciceris magnicudine. 

Habitat ad Cap. Bon. Sp, f^.S. communieatam a D. Tkunhtrsio. "t). 
£xplic. fig. a Cal^x. b Petalum. c Germen. d Stamina. e Eadem aucta./Stamen 

auccum.^ Fructus. h Semen. 
Obs.' Examinacis p antis ( quas Cl. Tkunhtrgio dette ) reptri undm eamdemtjue 

esse M. verticiUatam Linntii , atque Her. ciUaiam supplementi. 
Plukinetii definitio atque tabulaad hancspeciempertiaetymunmtv<roadM.pin~ 

naiam : errore ergo legitur corurarium in Lin. opere citato. 

467. Mahb^nia heterophylla. (Tab.CLXXVUI.f. i.) 

M. Caule frucicoso subhispido : foliis vercicillatis polymorphis i peduncolis 

4-floris. 
CauUs teres , nonnihilscaber, aliquando Rexuosus , ramosus. 
Folia verticillata ( (^ , 7. ) quoium unum petiolamm , incisum , ovnmm aut lan- 

teolaco-obtusum , leUqua sessiUa , mtnoia , lineatia, partim incegecriina. ,y GftOt^ IC pamm apice truunrata. Scipulx bieVes angustx tres aut quanu»-. ' 
Tlonim pedimciitlus cominiuiis ad foliom petiokmm opposiniG eiectus,poUicatts, 

terminanis cucullo monophjUo ex cuius cenno pediceUi prodeunt sxft 
. quatuor. 

Catjrx tomentosus laciniis acutis. 
Corolbe petala tucea subcienaca. 
Siaminum tubercula tomentosa. 

Fiuctus Decrat in exemptaribus. 

Habitat ad capuc Bond Spti. I). f^. S. apud D. de Juss'eu. 

Explic. fig. a Iiivolucium cucuilanun. b Calyx. c Scamina. d Eadetn aucta. e Sta- 

men auctum./PetaIum. 

4^8. Maherhia PULcriiLLA. ( Tab. CLXXVII. f. j. ) 
M. Caule spithameo eiecto Icvi foliis lanceolatis pinnatifidis j pinnts incegris 
incisisque. Lin. Sup. inier Hermannias ,/>. joa. 

Tota flania gUherrima. 

Ez eadem radice crassa lignosa , caules prodeunt numeiosi fruticosi , erecti ; 

Ixves , t[ium aut quamor pollicum. 
Polia aherna lanceouica pinnatifida , taciniis lineatibus. Siipulx basi Uc£ , apice 

letacex. - • 

Flotes gemini : pedunciilus'Communis btevis j partiales bievissimi \ involn- 

crum trifidum. 
Calys ut in superioribus.. ^ 

Coiolia pacva tubescens petalis integrb. 
Reliqua ^c in congeneribi^. 

Habitac cumprdcidentibus. §, V^S. coHimunieataM a D. Thunbergio, 
Explic. fig. XStamina aucta. 

469- Mahernia pinnata. Lin, f Tah. CLXXVI. f. 1.) 

M. Foliis bipiiinatifidis t pedunculis capiltaribus elongatls bifiocis. 

M. Foiiis criparEito pinnatiBdis. Lifi/t, Sp.pl \ol. up.j 6. 

Hermannia aiffusa procumbens , loliis tanceolatis pinnaiifidis : pindis inc^is 

dentatisque , pedunculis capillaiibufi bifloiiG. Liim. Supp joa. 
Hermannia frutescens rolio mulcitido tenui, caule ruhro. Boerh. Lugd, i.p, lyj,, 
Cautes frutitosi , teretes , numerosi , prostraco erecii , pedales. 
Folia altecna petiolara bipinnacifida pinnulis alteinis, lactniis linearibus. Stipuhe 

bi-trifidx. 
Floies axillares et terminales , blni , nucantes , campanulati. Pedunculus com- 

muiiis pollicaris eiectus , bcaccea cecminaius amplexicauU inciso-cienaca , e 

cuinscentio ptodeunc pediceUi duo bieves inxquales. 
Caly: uc in pixcedencibus. 
Coiolla campanulato-patens pulcheciime ruhca petaUs ovaiis , basi angus- 

tissimis. 
Suminum tubetcula vicidia. sd*byGoot^Ie .,• • •■. I"'l 

RelK^ua. ut in congenenbus. 

Jiabitat cum pr^cedcntl. |). V. V. apitdD. Ctls. Fhret maio , iun. tt luL 

Obs. !. ^ pr^ctdtncevalde diversa quamquamfords sim'Hs. ■ 

I I. Linndi Supp. planta ( quam aiecncc examinavi communicatam a D. Thum- 

bergio)ab hac diffen corollis luteis quorum pctaloruniungues suntin lubum cacul- 

latum plicati. Propter omnimodam in reliqais simiUtudincm ad hanc spcciem 

revoco tanqiiam varietatem valdt aotabilem. 
Esplic. fig. A Capiculum. B Calyx. C Corolla. D Stamitu. £ Eadem aucta. 

i-FUamencumi. <r Germen et stylus. 

47C. Makbb.kia clabrata. (Tab. CC. f. i.) 

M. Fotiis lanceolatis acucis inciso-seiratis gl^ris , floribus cemuis. Linn, Supp. 

inter. Hermann. 
Caulis ftuticosus , cuius rami a^regati subsecundi, 
Folia. aherna distancia brevicet peciolatit , lanceolata ,_ acuta dentibus ali<]UOC 

utrimque. Stipulz acutx , basi tatx , breves. i 

Flores bini cetnut, quorum alitt atl involucrum subsessile , alteipedunculatos: 

utciusque pedunculus communis etectus , plusquam poUtcaiiSi oppositi^ 

lius. 
Calycis tacinic acutx. 
Cotollalutea. 

Staminui^ filamenta piope antheras in^ lassata , coidifetmia , villosa, 
Stylus stmplex. 
Reliqua ut in congenetibus. 
Habitat ad Caput §i>n. Sp. ^. F^.S. communicattun a D, Thunbergio, 

471. Mahernia iiSERit.ATA.(Tab.CC.f.a.) 

Caule teiett scabciusculo : foliis lanceolatis inacqualiiet setiatis , pedonculls U- 

fioris. 
Hetmaimia biserrata foliis ovatis lanceolatls ,'inxqtultbus , senatis^labiis ; fio- 

ribu^ cetnuis. Lin. Sup.p. joi. 
Catilis suf&udcosus pedalis , teres , scabtiusculus ; lamis paucis. 
FoUaaltetna lanceofata inxqualiterserraCijglabia, pedolis multo longionL 

Stipulx lanceolatx. 
Reliqua ut in prxcedente , ac pedunculus communis bie^or, etinrolacrun - 

fidum. 
Ht^iiat cum pr^cedente. J) f. S. Communieaiam a £>. Thanbergio'. yGoot^Ie C)»7l ■ 

P A R S X L. 
D E H E R M A N N I A. i!». 893. 

Char ACTER rRoriiius Hbhmanni^. ' 

Fllamenta quinque Uta ec v^uti membianacea basi coalita. 
Petalorum ungues in Eubum cucullacum plicad. 
Siyli quinque. 
Reliqua ut in M.ihenua. . 

Obs. Hermannu species omnes sunt frutlcos* , promontoru Boat Spelaccol** 
Parisiis conservaniur in caldariis et hibernaculis. 

S P E C I B S. 

471. HcRUAKNiA AiTH.*iioLiA. Lin. (Tab. CLXXIX. f. i. ) 

H. Foliis ovatis seitato - dentatis tomentosis : stipalis foliaceis : flotibus gft^ H. Foliis ovatis plicacis crenacis tomentosis. Zin. Sp.pl, vol. i-p. joi.n*. i. 

H. Capensis althxx folio. Petiv, Gaz. { j. '. J 4./. 1. optima. 

Kecmia afcicana ftutescens foliis mollibus et incuiis. Comm. hort. 1 . pag. 151; 

Totaplanta tomentosa. 

Caulisfruticosus vaUe ramosus ttipedalis. 

Folia alterna, petiolis longiora,ova[a,plicaca , sertato-iientata. Stipulx ovato- 

lanceolatz magnx, 
Flores axillafes , pedunculis communibus solicariis , aut binis , fblio btevioributf i 
- bifloris : pedicelli Itteves : involucrum ex tribus aut quaruor foliolis lanceo- 

latis ; iuxta qux duo alia reperiunrur minima. 
Calyx hemisphaEricus decemsulcatus , dentibus quinque acutis cetminatos. 
Corotlx petala sulphurea a.pice paientia acque in spiiam convoluta^quod omnibus 

speciebus convenir unica excepta , Herm. scilicet involucrata. / 
FiUmentapeIlucid3.Ancher£lute£. 
Getmen viride 1 styli coaliti : srigmara nonnihil incrassara. 
Fruaus capsuU romentosa angulis qutnque profundis : semina nigta, quandoque 

abonu soliraria. 
Haiitat in ^thiopia ei in Capite Bon* Spei. I). V.fioridam in R. H. P. men-* 

sibuyiunio , iulio ei augusio. Specimen capense misu D. Thunbergius. 
£xplic. flg. A Calyx ,B CoroUa. C Peialum. D Cotolla antice spectata. E Gent^, yGoot^le talia. FGetmen. (?Genitaua aucta. H Stamen aactam. / Hlameiuam iHc* 
cum. K Fcuctus. L. Loculamencum. Jf Semen. 

47}. Hbruannia ikcana* 

H. Foliis ovatis , plicatis , tomentoso-incuiis : stipuUj parvitiubalACli. 

Tota planta tomtnto mlnimo albicants esi oisUa. 

Caulis teres et^us tampsust tcipe4iUis> 

Folia altecna ovata plicata , adeo ut macgo quasi undulatus et crenacus appareac : 

nervi protubecantes : petioli tecetes folio bjeviores. Stipulx breres subu- 

lat«. • 

y, V. apud D. Cels nondum fioridam ; quam dtversam reputo a pr^cedaui 

propterstipulas , et aseqaentifotiorum atque stipularian figura. - 

474.~HeRMAHNiA SALViFOLiA. I.m. •S*!//'/'. ( Tab. CLXXX. f, 1. ) 
H. Foliis ovatis integtis ragosis» tomenioso-hispidis : fiocibus-cemuis. Lian. 
Suppl. pag. jot, . 

Tota plantavalde tomentosa t kispida et aonnihiifiava. 

Caalis fruticosus teres ramosus. 

Folia aJcerna subsessilia ovara riieosa : scipulx subulacx , ba.si lataC 

Flores glomerati ceinui tecminates. 

Calycislacinix subuLata:. 

CocoUa lutea calyce duplo maior. 

Germen viltosum : stylus apice quinquefidus. 

Habitat in Capite Bona Spei. |), V, S, eommunieatam a D. Tkunbergtot 

Ejtpiic. fig. J Calyx. B Pecalum. C Scamen. 

47J. Hermankia iNvoiucRATA. ( Tab. CLXXVIL f. i.) 
H. Foliis ovatis acutis comentosis : flocibus solicaiiis involuctacij : cocollis ce- 
voluiis. * 

Tota planta valde tomemosot 

Caulis fruticosus camosus ramis rubcscentibus. 

Folia atterna subsessilia ovata integerrima flavescentia , obsita pilis minimis 

fiisciculato-stellatis. Scipula lineares acucE subcamossc. 
Flores axillares solitarii breviiec pedunculati : ad basim pedunculi lacinix S-io 

cacnosai linsares rubescenres , calycem cancellantes. 
Calyx nonnihil diapbanus qutnquedentacus. 
CoToIla: petala sulphurea , apice laciora , revoluta emacginaca. 
Germen villosum quinque sulcacum : stylus rubescens. 
Habitat cum pracedenii. V. S. communicatam a D. Tkunbergia. yGoot^le C^. Fragmentum quoividi siaminibas erat orhatum : Hermtainiit ainamtro ex 

hahitu plantce. 
Explic fig. a Flos incegeE. b CeroUa. c Calyx. d Gennen. 

47*. HEB.MANN1A BiHPDATA. Un. Supp. { Tab, CLXXXL f. I . J 
H, Foliis laaceolad^acutis lxvibu;> > supecne sercacis. Lin. Sapp, 

Tota planta glaberrima. 

Caatis ceres erectus tripedalis valde nimosus , nibescens. 
Foiia alcerna crassiuscula , retnoca , sacurate viridia , lanceolaca , acuca , supecne 
-seccata , peciotis mulcocies longioca. Scipuls ovaco - acuminatx, basi subcor' 

dacx. 
Floies subcacemosi cecminales, in unoquoque pedancub bioi^pedicellis bre- 

vibus ad quorum buim braccex tres ovaco-acucx. 
Calyx pencagonus , acuminibus quinque acucis. 
Cocolksaiurate lutea, calyce maior, 

Capsula incra calycem^ , hocque paulo maioc : loculis crispermis. 
Habitat -in Capice Bona Spei, Uiyam habto tx seminibus capeasAu* Flomii 

apui D. Cels mense augusio. 
ExpUc. fig. a Calyx. b Capsula. c Semina. 

477. HenMANMiA PR.OCUMEENS. (Tab. CLXXVIT. f..i.) 

H. Foliis incbo-pimiarifidis infeciocUius ovacis , supeciocibus elongacis : flocibut 

tacemosis. 
Altfisa ifdcasiA fmcescens floclbus aureis cocbteacls pendulis minoribus. f^o&,: 

Norimb. if. t. 14. 
Caulis pcocumbens sulcatus , ramosus ,pedalis ec amplius. 
Folia alcerna , peciolis crassis suscencata : inferiora ovaca incisa > superiota tonga 

angusia pinnatifida. Stipube bceves cordatx acuC£. 
Flores racemosi cerminales : flos quilibet peduncolacus , scipulatus \ scipuHs mi- 

nimis. 
Calycis lacinix ovats acuminibus setosb. 
Pecala salphurea calyce mulco maiora. 
Retiqoa ut in congeneribus. 

Habitat in Capiie Bont Spei. V. S. communieaiam a D. Thunhergio. 
Expltc. fig. A Calyx. B Pewlum. CStamen auccum. D Germen. 
Obs. Sequenti , mihi ignot£ , yiietur affinis ; iiffert tamenjioribus racemosis. 

478. HBIt.MANNIA GROSSULARIFOLIA. Lin. 

H. FoUis lanceolacis pinnacifidis. Linn.Sp.p!. tom. f.p. {04. 

H. Foliis obovacis acuce incisis : peduncutis blAotis. Roy. Lugib. J47. Mtll, 

Dxct. n". i. 
Habitat in JEthiopia, |). 

479. HEK.UANHIA ALNIFOLIA. £l/t.(Tab.CLXXtX.f. I.) ,yGoo<^lc H. Cftole 'fmticoso ramis diffiisis : foliis cuneifbctnibiu crenanis emftiginaas r 

floribus racemosis. 
H. Faliiscuneiformib^s, Uneatis , plicatis ,crenaio-eiiu^inaDs.Iis.5/f.^ 

n*. j. fio'i. Ctiff^n". ijfi. M.iU. lUust. jysl. tab. picia pulcherrima. 
Ketmia africana vesicaria fcuticans et erecta , aloi foliis laciocibus ct inaiocibas* 

Comm. Hori. i. ;>. i j 5. /. 78, 
Caulis frucicosus ramosissimus camis diffusis , rtibescens sut»caber btpedalis.- 
Folia alterna , cuneifolia , crenau , enaaiginota ^ bcevitec petiotata. Sapulc cor- 

datx , breves , apice setosx. 
Fiores mcemosi cacemts tecminalibus oblongis , pediceUis ottecnis biflons htac' 

leatis. 
Calyx turbinato-hcmitpbxcicus^ JKemneiTMS , Sxvacem y dffnrinili^ qaiu^ie 

terminatus. 
Cotolla sulpbucea calyce maioL. 
Antherj: rufescentes, 

Germen villosum : stylt quinque arfpccaiinatL 
Capsal-T loculamenta ariquando monospeima; ia puria poTyspe^na ; semuix 

nigra oTbtculato-renifbrmia sulcis iiuculpta. 
Babit.it ia Capiu B. Sptu ^, Hatui fioriAim mtnsUnts iunlo , iulio tt ttug^ 

CollturinH. H. P. 
Eipl. fig. a FIos integec. h Calyx expamns. c Idefn aucnis. d Peraluin. e Tdem 

auctum. /'Genitalia. ^ Eadem aucta.i GeiTnen cum stylis. h Stamen.Jl/Caph 

sula et Semen. m Loculamentum aucmm ubi conspiciuntur scmen pecfeccuaiy 

n et reliqua qux abortum fucrunt passa ; omnta tamen aucta. 
Obs. Arbuscula afrtcana tricapsutaris ^ &c. { Piuk.. Mant. i^ t, f i^.) mimmt 

huic speciei congruit j foriasse eomungenda tiset eum mea Herm.. vesieori^ 

de qua i/ifra , si fructu ai Herma/utia non recedertt.. 

4S0. HERMANmA HYSSOPIFOIIA-. UmX. (Tab. CLXXXT. T {. ) 

H. Foliis lanceolacis obcusis sercaiis ( caljrcibas inBacis- ii^i& Cm.^ lJaa,.loe» 

charo. n'- ^. 
Caulis fruticosus ramosus camis pctdis , tripedaltset amplius. 
Folia numecosa, alternatim , spacsa bceviter petiotata rsxpiusquedependenti» 

lanceolato-ovaca obloi^, secrau vetsus apicem. Stipuue. lanceolatx acatx: 

erectx decidux. 
Ftoces racemosi racemis cerminalibus. 
Calyx subvitlosus inflatus flavus * globoso-pencagonus ^acuoainibas conniveoi^ 

bus , coroILEqux petata angustaniibas. 
Corolta sulphurea parum execta. 
Antherx filamentis angustiores , ovato-acutx. 
Gecmen villosum : siyli quinque. 
}Iahlt3t in ^thiopia 11 in Capite B. Spei. "t), Habul jloridam « meiae maio 

usqueadaug. Coliturin R. H. P. 
£xplic. fig. d FIos int^ec. e CoroIIa./PetaIum. g Geaitalia. h Stamina aacta. 

i StameD onicunv A Genneik X Gautalia aocsa. dbyGodt^Ie ■4%t. HlRMAMHIA SCABKA. (Tab. CLXXXIt.f. £.) 

H. Caule scabro : fotiis lanceoIato-oTads denncis scabris ; pedancalis bifioris : 
caifcU>iis btevibus. 

TotaploBta scdhra, 

Caalis fniricosus nunosus ramis virgacis. 

Foiia parva alcerna , brevitec perioUta , lanceolato-ora» , apice crenata , licnbo 

lacerali bidentato ; iUorum scabtities provenit ex pilis fasciculaio-stellatit. 

Scipulz ovato-Ianceolatx. 
Flores terminales discances , pedunculis bifloris. 
Cal/x diaphanus brevis , laciniis acutissimis. 
Cocolla sulphiirea calyce.multo maioc. 

Scainiiium nlamenta lacisslma diaphana : ancherx subsagicatttf bicotnes. 
Gecmen ovatum quinque sukacum : styli quinque. 
Capsula calyce basi cincta quinque sulcaca Tillosa. 
Habtiat ad Caput B. Spei. |}, y.S.apudD.dttamarck. 
Obs. A^nis pr^cedtnti a ^ua prMipue differt calycibus non infiatis. 
Ezplic fig. a Calvx. b Gecmeu. c Scameo. i Ideni aiiccdm. e Fcuctus incca caljF^ 

cem./ Valvim. 

481. HeRMANNIA LArBHDOLIFOtlA. Liit. ( Tab. CLXXX. f. I.) 

H. Foliis lanceolaris obcusis incegerrimis. Lin. Sp. pl. n"^, 5. 

H. Frutescens (bliolavendolselariareetobcuso, florepanroaureo. Boirh.lMgd, 

t.p. 17]. DUl.Elth. lyq.tah. i^y.fig, iy6. 
Caulis bipedalis ramosas , camis terecibus. 
Folia alterna brevicer peciolata, lanceolaca, obtusa, integerrima, tomento brevis- 

simo inoUia , dilute vicidia. Scipulae lanceolaco-Uneares ereccx. 
^res bini , quocum pedunculus communis semipt^Iicacis > dehin sostentaripe- 

(UcelUs brevissimis, intecieccis sdpiilis. 
Calycis lacinix ovaoE. 

Corolta aureacalyce duplo maior, peulonim unguibus viridibus. 
Anchetx fuscx » pilis mmutissimis vesncx. 
Styli qumque coaUti. 

BMtat ad Cap. B. Spei. !>■ V.fioridam apud D. Ce/s mtnst maio. 
-Obs. yarietatem kaheo siccam capensem cuius fiores sunt minatissimi , foliaqae 

multoiies minora qudm in sapertori ; cuias ramulam depinxt tn tabiUa supra 

cuafiijLittera X. 
Ezplic fig. a FIos inceger. h Idem antice speccatus. e Petalum. d Genicalia aucca. 

« Stamen aucti^. ' 

48 j. HciLUATtMiA TEncAh.iA. (Tab.CLXXXI.f. i.) 

H. Caule comentoso : foliis confercis pinnacifidis subcus piloso-stellaris : ftucci-. 

bus m^is inflaris teimimJibus. 
Caulis frucicosus ramosus , ramu tomentosis. 

Foliaparvanifescenciibpituiari&Ui, buicunei&nmftatque in periolmti tetilii' ' 

Yy ij yGoot^Ie aaa. , aptce mBda. , latetuUter bddenuta ; desuper glabia , subcus pitoso-stel- 

lata,.limbo omato stellulis pilosis. Scipulx secacea; bceves. 
Flores cacemoso-tecminales. 

Calyx brevis , crasslusculus, villosus ^laciniis ovatis. 
Fcuccus capsula globosa ( cerasi fructum, pacfum magnicudine xquans ) sulcir. 

guinque profundis : loculamenca ccisperma. 
Semina renifocmia , maiora quam in reliquis speciebus j.afHxa columnx fiU— 

fbrmi. 
Mshieat ad Cap. B: Spei. K. S. sirjefiore , communicaiam aD.de Lamarck.. 
Explic. (ig. C Loculamentum sectum , cum ctibus seminibus. 

484. Hermannia filifolia. i.//i.5i(/T;>. (Tab.CLXXX.f. j.)' 
H. FoUis lineari-triquetris glomeratis : scipulis magnis Unceolacis.- 
H. Foliis lineari-tciquecris mcegerrimis. Lin, Supp.p, 301. 
CauUs teres scabriusculus , ramis alcernis erecits. 

Folia alterna , fasciculaca , lineari-acuta , integerrima. [ Lineari - criquecra dizit: 
Linnxus , in sicco tamen apparent ut plurimum canaliculata. ) Stipulx feliic- 
longiores lanceolato acuc». 

Flores axiilares solicarii , bini auc temi , breviter pedunailati. 

Corolla sulphureo- rubescens (in sicco ) , calyce duplo maioc. 

Reliqua uc fii congeneribus. 

Habitat in CaputBonctSpei.V.S.commuiueatamaD. Thunbergio. Exemplar- 
optimam poisidet D. de Lamarck, 

Explic. iig, DFlos inceger. £ Stamen auccum. FPetalum. 

Obs. Valde sttspicor cum sequenti coniungenda : videant ^ui utrasque posstnt exit^ 
. minarei mihi enim ignota at planta qus sequiiur,- 

485. Hermanhia linieolia, Z.in. 

H. FoIhs Hneacibus : pedunculis uniBoris. Lin, Sp, pl. totn. j, p: jo^ n^. 6i 

Barm, prodr, 1 8. 
Habitai ad Caput Boae Spei |) , . 

48S. Hermannia trifurcata. IinB.-(Tab.CLXXVni, f. i.-} 

H. Foliis lanceolacis incegcb , ciidenntisque , tacemis secundis, Lin. Sp.-pL. 

a". I, Amaau. acad. 6: 
Caulis fruticosus pedalls , cuius cami sparsi , rigidi. 
Folia alterna parva lanceolaia : inf^riora tridentata : sttpube minimx. 
Caiyx diaphanus nervo dotsaU ad singulas"lacinias. 
Corolla lutea , calyce duplo maior. 

Germenglobosum : sryli quinque initio coaliti , postea separati; 
Reliqua uc in congeneribus. 
Habiiat in Capiie Bona Spei. V. S, Communicavu frustulum D. Thimher^ 

gius. 
Explic. Ug. g Calyx, h Pecalum. i Genitalia. k Eadem aucta./St2men aucnuo. 

487. HtKMANNiA TR.ipoi.iATA. Zi/r'.(Tab. CLXXXil. f, I.) yGoot^Ic K. Foliis altemis coinentosis plicatis cuneifotmibus : stipnlis maximis foliosis 

ovatis. 
H. f oliis tetnatis sessilibus plicatis retusis lomentosis. Ltn. Sp. pL n^. 7. ffon. 

Clifuf- 
H. Fmtescens folio oblongo molli cordato hiisuto. Beerh. Ladg. 1. pag, 17 j 

opudLinn, 
CmUsfruticosus rtpens yramii angustis teletibus tomentosis quemadmodum ec 

tota plania. 
Polia aTiema pollicem longa cuneifoimia , sensimque in pecioli foimam an* 

gustoca , apice vcluii iruncata ec cienaEa : siipulx folio paulo bievioresob- 

longo-ovacx incegeiiimx. 
FloTCf peaduU. 
Calyx campjnulauis tomentosus ySe miquin^ue fidus , lactmts dilatatls rotun- 

datii. 
CoroUa CM-lyce angtutior. 
Haiitai in j£thiopia ^. V, S. atsque fiofibus apttd D. de Jussieu , uii notn- 

tur quod exemplar est Amerieanum. 
CAii. Stlpida huitis planuenon.suntvtrefoUafquarepraposiere,measerueiuiay 

Hemi. ciifoliata apptllatur. 
QiM in dtscTipuone sunt eharaetere italico desumpsi ex Linnteo. 

4«8. Hermannia niiPHYtLA. Ltn. ( fab. CLXXVUI. f. j. ) 

-H. Foliis tematis planis obovacis , medio petiolato maioie. 

H. Foliis tenutis,petioIatis,planis,obovatis.Xi/i..fp./'/.fi*'.8. 

Tota planta estobdueta tomento hrevi. 

Caoiis fmticosus , scabriusculus , lamosus. 

Folia alteioatim teioata obovata \ quomm infeiius est maius atque brevicer pe- 

ciotamm , laceralia bievioia subsessilia, Siipulx acutx. 
Floies teiminales lacemosi pedunculis alcemis uni-biSoiis. 
Calyx coriaceus , laciniis acuiissimis. 
Cofolla sulphoiea caljce maioc. 
Styli quinque. 
Reliqua uc in congenecibus. 

Habitat in Capite Bona Spei."^, V. S. commumeatam aD. Thanbergio.. 
£xpUc. 6g, m Capitulum fiocis. n Petalum. o Stamina aucia. 

OBSERFATIO, 

Hermannix ciliaiis, pulchella, diffusa, glabcata , ec bisercata. Lin.-Supplemenci 
soiii supia desciiptx iotec Mahemias.. yGoot^le P A R S X L I. 

D E U R E N A. 

Crail^ctbr oiNEibicDs Ursh^ 

Calyx duplex persistens j excecioi monophylltu seraiquinquepirtitui Iaciniis4ati>' 

acucis : intenoc ex quiaqoe ioliolis Unceolatis , oasi subcoalicis acque inteme 

gtandulosis- 
CorolU : petala quinque basi coaltca j unguibbs angostaca , apicibus ronindaca. 
Scamina : tubos coroUa btevior , gennen cingens , versus apicem filamenta sus- 

ctnens numetosa brevissima : antherz rotundatx. 
Geimen supemin^globoso-pent^onum ^ stylus -simplez apice decempartitas , 

stigmata capiuta teflexa. ^ 

Ftuccus globosus , composims ex quinque capsulis submtundo-triqiietns , extos 

echinatis ; spinulis numerosis indecetminacis , minimis. 
Semina sotiaria sobtiiquetra. 
Folia glandulosa. 
Obs. I. Ginus valde ^me Malackr* aique Ptmont* : ai iUs Mstiftgaiair eafycihta 

petuaphyUis f et capsidis echinatis : a6 kac cafyeibus , et spinuUs mmerosis , 

numtro indetermlnato ^ quum tn Pavonia slnt spina longd ly :ah utroqtu 

dtniqut gentre secerniiur uUerius foliis glandidosis, 
1 1. Species (diqut sunt keteropkyUa 

S P B C I E S. 

489. URENATR.icospis.(Tab.CLXXXlII.f. I.) 

U. Caule piloso : foliis uniglandulosis, ovato- angtilaris; mgatis 

settacis. 
U. Foliis angulacis. Commers. heri, eum tcone. Ciulis fruticosus teres vimineuspilosoi, tripedalis ec ultia. 
Folia altema magna lonse penoUiia , «etsus apicem brevioea, ovftto-angulaca; 
inxqualiter seriata,villoso-tomentosa ; semitripartita, lobis acuminatis : piope basim nervi prxcipui eMtat glandula oblonga.otipu{x breves. 
Catyx exftriot pilosus scriacus : interior dliatos diaptunus fbliolis carinatis , btsi 

incerne glandulosis. 
Corolla lucea striata poIUcacis patens. 
Siaminum cubus corolla brevior , cylindraceus , filamenu sustinens brevia : an- 

therse parv^c renifoimes. 
Germenac reliquautsupraingenericochatacteie. 
Semina nigra gubia. yGoot^Ie Jiahitat tn hsuHsFraneiM « Porhen, ^, V. S. eoitmameatam a V. de JutsUu. 490. URiNA AHBRICJINA. Lvt. Sttpp. 

U. Foliis ttifitiis basi integris. Ltn. tupp. p. joS. 

Malra frutico»,nbesii foliisjSetniAibi» asperis. Sioaa. Hist. i.pag. jy, tont. 

1 1. fe. 1. 
Caulis rratesceRs teres,Tixscaber. 
Folia peciolata semiiriloba ; sinubus c^tusis , non rotundato excavatis \ serrata , 

basi integra , obtusiuscula , Idx) medio paulo maiore , lobis exirorsum magis 

disoinribus : sub tomemo poro nectateo ad basim neivi incermediipaginx 

in£erioris. 
Caljx ec fructus ut in reltquis , sed coiolla minor. 
Sahitat in Sarinavio. fy.CG, Dalbeig. 
Obs. Planta mihi ignota , ^tta tamen pracedenli videturt^ais ^ ^atanquam va- 

trid atque cor^adifierat , necnon et fitiorum sinuiia. 

491. UrBNA RETICTJLATA.(Tab. CLXXXIII. f. 2.) 

17. Foliis leticulatis unigUndiUosis , sinuaco-seixatis inferioribus trilotus : teli- 
quis laoceolatis. 

Caulis fraricosus triped^s ramosus , ranus periolisque subtomencosis. 

F<^ altema, supeme viiidia , inferne albicancia comenco brerissimo j acqae 
neivulis rericuiaca : infeiiora magna , pedi^is longioia , basi ovau , int^ca ^ 
iriloba , lobo medio longioce j reliqua lanceolata sinBato-dencicuIata ^ aique 
btevicer periolau : ab basim nervii intermedii glandula c&Iooga. Sdpulie . . , 

Calycis exterioiis lacuux acaca: striatz. 

Reliqua nt io U. cikusp. at floies minores. 

Habitat in America aquinoxiali. ^, V. S. apitd D.de Lamarck, 

491. URiwAviMiiwA.(TtkCLXXXlV.£i.) - 

U. Foltis oni^andutosis : in&cioribns touindato-acuris subU^nris j si^rioiibu» 

lanceolacis senacb :calyce exteriore maioce. 
Caules cecetes vix tomentosi tripedaies ei amplius. 
Folia altema, periolis longiora, subras viridia , scabra , desoper albicanria,su^o- 

meniosa , giandulosa ut in pnecedenribus. Inferiora subcordaca , cotundato- 

acuta , sercaca , sublobau j superioca knceolata. &ipulx lanceolatx decidux. 
Flotes axillates et teiminales solicarii, biniaut tecn),pedunculis bcevibus nis- 

teanri. 
Calyx exteiior oUongus , laciniis pcoAindU lineari-Iattceolatis , striaris : interior 

cluplo bcevioi. 
Reliqua ui in przcedenri. 

Hahiiat in BrasUia. V. S. apadD. de JussieA. Repertt Commerson. 
Obs. Rami sait ^uindofue ses^u^edaie», ia qttUm omaiafoiia stmt Uaeeolata^ yGoot^le c«o 

gut stjeorttm a puiua integra observantufyad aitamspeetem pertuuK vidf 
h'imtir. 
Bxplic. tig. a Calyx exterior. ^ltuetior cutn glandulis. eGenitalia. FFolium. 

49J. Urena multifida. (Tab. CLXXXIV. f, i.} 

U. Foliis uniglaiululosis sinuaio-multi&dis , stnubiis cocuiuUcis dendcul^ds; 

caule lamosissimo. 
I Au Lapago Amboaica. Bumph. ^mh. 6, p,^^.t, i j .'* 

Tota platita v'dloso~tomaitosa. 

Caules teretes , ramis numetosis etecns. 

Folia altetna , petiolis longioca , cordata , quinquelobaca , lobis inasis semdE ; 

siniibus locundatis cientaci&: nervi auinque ec in hoium incetmedio glaiidula 

oblonga. Stipulx ovato-acutae deciatue. 
Flotes axillaies et teiminales , solitarii , pedunculis bievJjus. 
Calyx exteriot incetiore paulo maior. 

Coiolta lutea parva. , 

Reliqua ut in przcedentl. 
Habttat in Insula. FrancU. F". S. commumeatam aD.de Jussiat. 

494. Urena LOBATAi;m.(Tab.CLXXXV. f. 1.) ' 

U. Foliis ciiglandulosis cordaiis angulads seitatis ; latlnidine longinidiaeiM 

sup>erante. i- 

U. Foliis angulads Lin. Sp.pl. voU } p. i J4. 
U. Sinica Xanchii fiCK. DilL Eith. i^o.tab. ji?./ 41». 
I Trifolio affinis Indix Otientalis , Xanthii ncie. Brcyn. cent. 9x.t. j { ? 
Cautis ffuticosus 4-pedaIis et amplius , camosus , lamis patulis, subtoinei>= 

tosis. 
Folia altecna pedolis subxqualla , cordaca , angulaca , secrata , magis laca quam 

longa, 5 7-nervia, venulis redcnUta, scabriuscula:glandulxcres pcopebasJm 
. nervocum principalium. Stipulx breves , lineares , dMiduz. 
Flotes azitlares , sxpius sotiiacu, peduncuUs bievibus. 
Calyz extenoi sciiacus proftindeque j-pamcustincedocbceviorfoliolisquuiqtw 

basi glandulosis. 
Corolla rosea calyce duplo maiot , petalis incegiis. 
Rcliquaut in pracedend. 
Habitat in Brasilia , Insala Francid , Chinaet atibi, ^. Hahui fieridam mmse 

octobri, Colitur in R, H, P, 
Obs. yariat^tigmatibus qainaae. 

Explic.fig.il Calyx exteriot. ff InceriorcumgIandulis.C'GecmenjStylus^stignuU 
~ </Fructus. «Capsula./Semen. i^Eolium. 

495. Urena sinoata. Z/a. ( Tab. CLXXXV. f. t, ) 

U. Foliis triglandulosis sinuaR>-lobacis secratts,«inHbus cA)Cusis. 
13. Foliissinuaco-palmaus^sinubus (^Kusis. Lih,utisupranH.%. dbyGoot^Ie Alcea indica frutescens. Pluk. Alm, i j. t. P^.f. j. 

Caulis fnicicosuscripedalisTamosus subromentosus. 

Folia petiolis subxqtialia lobato ^inuata , serrata , glandulis tr^us in nervtsintet- 

in»iiis : sripulx breves lineares ttecidua*. 
Pecaia emarguiaca. 
Scigmata decem. 
ReTiqua ur in prxcedentt. 

ffabitatin India. I>. Habuifiondammensedtcembri. Colttur ia R. H.P. 
Exptic. fig. g Corolla. h Genitalia. 

49^. Ur,ena procumbens. Lin. 

U. Foliis oblongis sinuatissetraiis,caule proavmbence. Lin.loco citato n" . -^, \ 

Caulis frutescens , procumbens , repens , ramosissimus, 

f olia magnitudine origani , subcordata, integra nec lobata, Ixvia, argute secrata. 

Flores foliis maiotes. Lin. 

Haiitat in Ckin* mOntieuHs. ^. Planta mihi ignota. 

Obs-. I. Urena typkaUa Lin. et Vrena Uptocarpa suppUmenii reperientur infra 

inter Pavonias. Vide Mantissam III. 
H. Malvinda foliis inferionbus muliifidis , superiorihus incisis jlorc solitario. 

Butm. Zeyl. 150. tab. 6^. f. i, et Akea indica ftutesceas ,foliii in lacinias 

varie dissectis. Pluk. Alm> 1 j. lab. 74, f. 1. Urendm coastUuunt mihi igao- 

tani f a prtcedentibus diversam. P A R S X L I I. 
D E H A L E S lA. Lin. 65i. 

Charactbr.' genbricus Haxesi.£. 

Caijni superus , persistens , ex quatuor denticulis minimis basi in corpus coalitis, 

germen aliqua parce vesriens. ' 

Corolla monopetala , campanulaca , ventricosa , ore quadrilobo , obcuso , pa- 
■ culo. 

Samim : tiibiis ^etminis apicem cingens , in duodecim fiUmenca ececca pac- 
OCus : antherx oblongz adnatx ad summicacem internam filamentotum. 
f^tmsa obloQgum ^tnferum : stylus filifocmis.corollx longitudinis : sngma. 

siraplex. 
/ructus : nux corricata oblonga atcinqueanguscaca , occt^ona » angulis i-^mem- 

c»:anaceis ^ quadriloculacis. 
^^^ttiina soUtacia , oblonga subtriquetra. 
^os. I, Si cafycis nomjne intelligatur pari viridis turbinata , nedum denticuU in dbyGoot^le ["«■] ■ . ■, 

quos ipsa terminatur , germen tunc temporis erit inira, ealycem , qui mtrum 
in modum elongatur fructu maturante , huncqut omnimode vestit certicis 
instar, 
1 1. Nux quandoque est trilocularis. 

497. Haiesia tetraptera. Z.i«.(Tab.CLXXXVl. ) 

H. Foliis ovacis acuminaris argure senacis : fcuctu tecrapcero. 

H. Folirs Uiiceolacis ovatis ,' peciolis giandulosis. Lin. Sp. pl. vol. 1. pag. 4 1 7. 

n°. 1. Mill, dict. n". 1. 
H. Fruccibus membranaceo quadrangulacis. EUisAci.angl.vol. %i.pag. 9jl. 

tOTi. ti. 
Fnitex padl foliis serraiis , (loribus monopecalis albb campaniformibus , frucia 

crasso tecragono. Caiesb. Carol. 1. p. 64. t. 64. 
Caulis aiboceus 1 8 et amplius pedes altus , ramosus ramis inferiocibus patalis. 
Folia alcecna ovato-acuminata , acgute serrata , subtns albicantia, pagina' supe- 

liore viridia : pecioli breves in quibus aliquando leperiuncur ^andulx nU- 

nimx. SiipuK^e nulix. 
Flores in camis vecuscioribus aphyllis alrematim temi quamproxime , ex eodem 

nuncto pcodeuntes p^duncufis semipoUicaribus: rami hi coconantuc frondibus. 
Calyx vicidis , denticulis minimis. 
Corolla candida nutans. 
Filamenta alba erecta corotla breviora , t z , basi coalita. in tubum brevenr vel- 

potius urceolum. 
Cernien viride : stylus cuber. 
Frucrus alis ihsiructus quatuoc. 
Habitat ia Catolina. ^.K V. in ditissimo horto D. Lemomer. Floramenst 

inaio , fructus maturat deccmbTi. 
O bs. Fariat fruccibus j-5 aiaiis : laculamentd non semper ftcunda. EUtslOfo 

ciiato in tadem tabula duos r^mulos pinxit jjloridum icil cct et ftuctiferum , 

qui adhanC sptcitm pertinentut e^o quidem arhitror : si ergofolia in fiorido 

sunt sextuplo minora quam ,n alio ^ hoc natur* congruit ; arbor enim fiores 

proferi quum folia sunt adhuc minima, 
Explic. %. a Denticuli calycis tegumento turbinato germinis adfixi. b Germen 

coronatum denticuEis , terminatum stylo mag. naturalis. c Flos integer in quo 

corolhestsecta. if St.imina. feFitamenca intecne extetnequespeccata./Fcuc-' 

tus. g Eiusdem secrio. k Semen. 

498. HALESIADirTERA.Zifl.(Tab.CLXXXVII.) 

H. Foliis ovatis acutis seitatis : fruccibus bialatis, pedunculis elongacis. 

H. Foliis ov^atis , petiolis Ixvibus. Lin. loco citato /10. 1. Mill. dict. n*. 1. 

H. Fmctibus alatis. EUis Act. angl. ad catcem articuU supra ciiati, 

Obs. Afbor pracedenti adeo similis, ut pro varietate fortasse r^put nda sit : 

folia sunt magis ovata; frucius duie aU maiores, atque pedunculi longiores. 

EUis frucium pinxit , quem mea tabula sistit Ulteta V. Plantam iHl d:pictam 

reperi in herbario D. Lemonier^in qua petioli eraat tubercu/aii ^ eifoUorum 

pagina glab^rrimi nec albicantes, . 

Habitat eum pncedenie^ ^. F. S. yGoot^e tiJ9] 

PARS X L I ri. 

DE STYRACE. Un. Spp. 

Chakacter cenekicus Styracis. 

Calyx tHtbinatus quinquedentatus persistens. 

CotolU monopecata infundiboliformu : cubus bievb : limbus j-y-patcitus pa.' 

tens , laciniis lanceolatis. 
Stamina : urceolus,getmen cingens, apice pattitus in 10-14 fiUmenca erecca: 

aifthet£ oblongx eiectx. 
Getmen superum,.oibiculacum : stytus subulatus stiminibus pftulo longior: 

scigma simplex 
Ftuctus drupa subcotunddr, nonriihil cotiacea, nucem osseam continens striacam , 

quandoque duas. 
Obs. Geaus prtcedenti a,fftne , a quo differt germlne supero atque figura co~ 

rolU. 

499. Styrax oFnciNALB /).'/rfl. (Tab CLXXXVIII. f. x. ) 

S. Foliis ovatis integetrimis subtus comeutosis.' 

S. Officinale Lin. Sp.pl. vol. i. p. joi. Hort. Cliff. 187. . 

Aiiboaiiet officinal. Lataarek Dict, yol. i . pag. 8 1 . 

S. Folio mali cotoiiei. Bauh. pin. 4j 2. Taumef^ ; ^S. 

Scytax. Cam. tptt. 48, hob. ico. i ; i. Duham. arb. i./>. 190. 

Atbor- humilis cottice glabto , ramis lomentosis. 

Folia alcerna ovata , quonim petioli breves comentosi , desQpei viridia glabta , 

subcusalbicancia comento molli : stipulx nullx. 
Flores terminales ramosi , stipulis muniti ad basim pedicelloturo. 
Calyx tomentoso - albicans subhemisphicricusjdeiitibus j-7 btevissimis ter- 

minacus. 
Coiolla alba extus villost: lacinix 5-^-7. 

Scamina subquamotdectm corolla breviota : anthetx lutex , subadnatx^ 
Germen villo£um sulcis quatuot nocaium. 
Fructus calyce cinctus , Eomeniosus : nuclei duo. 
HabitatinOrienu, Italta\ Hispania. "f^.Fioret maio « lunio. V. V. 
£xpl . fig. fC»!i,yx in cuius centto est germen stylo terminatum. g CotoUa siecca 

uc-appateac utceolus staminifer. h rilamencum. 
Obs. Exhac arbortperincistottem gummi-resinosum eruitur odore gratunt quod 

vulnerarittm est et cordiale, Lamarck. 

Zzij yGoot^le joo. Styrax GLABRUM. I<im^rc*. (Tab.CLXXXVni.f. I.) 

S. Folits subovaris glaberrimis denticulatis j dotibus axillaiibiis cernuis. 

S. Foliis ovaio-lanceolatis , subdentatis : floribus octandris. Lamarck. Dict. laco 

iitato n". i. 
Caulis arborescens ( \n hortis quamor pedes alnis ] , supra ramosus. 
Folia alterna nunc ovaii , tiunc lato-knceolata , parce denticulau,glaberrinta: 

petioli breves basi tncrassati. Stipulx nullx. ' 

Flores axillates cernui , solitarii aut bini. 
Calyx turbinatus , denciculi bteves corollje adpressi.' 
Corolla candida profunde $-&di laciniis apice recurvls. 
Staminum utceoius albus : Blamenta decem : antheix lutex. 
Getmen orbiculatum : stylus staminibus longior. 
Fructus ( q«em non vidi ) est , secundum D. Richard , dcupa spluetica subojm- 

cea , ralj-ce cincta, inKqualiter fissiiis, f<m nudeo ossco splatico sub&tiia^ , 

monospermo j aliis seminibus abortivis. 
Habiiat in America Septemrionali. |). y. fioridum mense maio iit horto 

D. Wiiiiams. 
Obs. In omntbus figuljus filamenta yidt dtcim : D, de Lamarck octo re- 

perit. 
Explic. fig. a Capitulum. b Calyx fissus. c Flos integer. d Urceolus scaminum 

seccus. e Getmencum scylo. 
Nota. Teitiam speciem noniine Styracis ben^oe descriptam aujue figuiatam 

esse dicuiit a D. Diyander in Transacc, plulosoph. anni 1 7 87. P AR S X L I V. 
D E G A L A X I A. Thunberg. 

Character cenericus Galaxi.^. 

Calyx : spatha univalvis membranacea uniflora. 

Corolla monopecala infundibuliformis : lubus filifoimis; limbus patens sexpar- 

titus laciniis ovacisobrusis; quarumtres extertores omanturfovea neciariferd. 

Thunberg. 
Staminum*tubus crectus , stylum vaginans , apice siistinens filamenta ccia bre- 

vissima : anthera: tres ovata. 
Germen infetum obtuse ccigonum : stylus filiformis , staminibus paulo longiur : 

sttgmaca tria mulcipartica. 
Friiccus : capsula oblonga « tciloculaiis , trivalvisiloculis polyspeimis. Semina 

globosa miaima. yGoot^Ie [»+■] 

Obs, r. Sptciu hucusqut cognU* suni plaatuU bulbos<e minimi, e» indum fami<' 

lia , omntsijue txotic*. 
IL Gtiius hoc esi valdc afftnt . duohus seqiuntibus Ferraria et Sisyrinchio , a 

quiius dlffert spatka unica unifiora : ab Ixia vcro staminibus in tubum coa- 

liiis. 

501. GAiAJtiAOVATA.rABa*. (Tab.CLXXXlX.fi.) 

C. Fotiis ovatts. Tbunberg. nov. gen. pag- ; i • cum ic. Lamarck , Dict^ tom. l. 

pag.s^i. "' - 

lua ( Gataxia ) monadelpha , spatha cadicali , foUis ova[is ^ planis ^er^sis, Vrt. 

Radix filiformis descendens affixa bulbo ovaio r^nculato comoso : bulbuli sxpe 

plures conglonierati. 
Calilis nullus. 
Folia radicalia congesta vagitiancia ovata obcusa longitudinaHter subvenosa pla- 

na glabca , matgine subcactilaglnea. 
Calyx : spaiha renuissima conpiveqf. 
Cocolla variat coloribus flavo , pucpureo , violaceo. 
Anther* flavse. 

Stigmata filifoniii-niuldpari^E^ pscentia. 
Capsula glabta. 
Habitat in Capite BoniSpei, f.S.commumcatam a D. Tkunbergio. Floret a 

mense iunio usqae adseptemb. 

joi. Galaxia graminba. TAf^nA. (Tab. CLXXXIX. f. j.) 

G. Foliis lineari-tiIiformibus>tubolongissimo(addoCav.) TAk^- lococltato , 

Lamarch , ibid. />. j 9 1. 
Iiia ^gacissima ioonaaeIpIia,spacha radicaU, ibliis subutatis canaliculatis te- 

carvis. Lin. Sup. 94. 
Radix ut i» picced$nci. 
Folia radicalia , fasciculaca , basi latiora , inde Hneacia , apice secacea , integca , 

caoaliculata , G^akra , potlicaria quampcoxicne. 
Flores radicales intei folia vaginaiitia, rasciculati sessiles lubo longo capillarl, 

longicadine fbliprum. 
Cocolla ilava , in varietate vero tubus flavus , limbus viotaceus. 
Reliqua ut in prxcedente. 
Habitat copiose in collibus inttr Cap « Tafelberg, V, S. communicatam a D. 

Tbuabergio , qui dixit : A frigoire vespertino circa horam quartam fotiscit 

corolla atque contcahitur , vixque aperic iceriim fiocem , nisi calidis a splen- 

dente sole diebus. 

503. Gaiaxia OBScuRA.(Tab. CLXXXIX.f.4.) 

G. Fotiis subulacis canaliculatis, tubo corolbe brevL 

Planca Sisytinchio affinis. Commcrson, kerb. magellanico. 

Radix bulbosa. 

Folia imbricata , subulata , canaliculau , acutissima. , yGoot^Ie ,. .. [hO 

Flotes sohtani. 

Corolla monopetala seifi<la ochroleuca , laciniis obcusis retusis. 

Scaminum cubus corolla duplo bievior , filamentts tiibus bievissimis termina- 

tus,antheriferis. 
Geimen inferum subovatum. Stylus vaginatus stajninum longitudine. 
Fructus deest. 
Habitat httc plantula yix seiquipollicarts in mome prope portum Galanc infrtta 

Magtllani co , iU>i eam reperit Commerson, V. S. unicum exemplar apud D. de 

Jaisieu. 
Explic. fig.g Flos integei. f Gehitalia. 
Obs. Plantulam hanc etd Galaxtam refero qiioadusque denuo ixamineiuf a Boia- 

nicis , ijai certum geruts determinabaiu. P A R S X L V. 
DE FERRARI KrLin. 1104. 

CHAR.ACTBB. GENBRICUS F B R R. A R l\«. 

Calyx spathx binx , alterna: , carinatx , tnvoluca : quarum dux florem unkum 

continent. 
Coiolla : petala sexublonga,alternisbrevioribus aut angustiotibus. 
Staminum tubus erectuscoroUabrevior , stylum vaginans : filamenci tcia brevis- 

sima : anther:c ovacx. 
Geimen iiiferum obtongum subrric[u«trum : scylus staminum tubo longioc, stig' 

mata rria bifida. . _ ^ 

Fniccus capsula oblonga , trilocalaris , trivalvis j locuUs polyspecmis. Semina 

subrotunda. . 
.Obs. Hoc genus differt a Gafaxia et Stsyrinchio inttr alia peialit sex atttrnls 

inaquaitbus. 

(04. Ferraria PAV0WiAiZ(n.5«/^/). (Tab.CLXXXlX.f. I.) 

F. Petalb planis : interiocibus hastatis brevioribus , stigmatibusbipamtis saba- 

latis. . . ■ . 

F. Peulis planis , inteiioribus hastatb \ stigmatibos bipaitiiis filifoimiDus. La- 

marck Dict. vol. i. p. 4i l'.«°- *■ 
F. Petalis incerioribus minpiibus hastatis. Lin. Supp. 407. et Mucis Amer^ y. 1; 

tab. 1 5 . «a: Linnao, 
Ocoloiochicl ; vel flos cygridis. Hernand. Mexic.p. 171S. 
^ioiza pavonia scapo ceietij foiiis dbtichis , fioce soUcacio , corollz laciniis aX~ 

ternis hastaris. Thunbtrg. dissert. de MorM ,p. r^ n". »o. yGoot^Ie T^CKus Hos. Jfl«A.fi/j. 48. Dod, pemp. 6$i. Lohtl. ic. fii. /. jPaHA, 1. yr. 

684.ii<ii,Ai5/. i\6^.Swen.fior.v, ut. }i./l. 
Radix bulbosa ti^nicaca infeine tibiosa. 
CauUs sesquipeaalis flexuosiis arlicutatus teres punctatiis. 
Folia ensifotmia sulcis piofundis extus nocaia \ radicalia longa , caulina ,alterna 

vaginantia. 
CaJyx spacKa longa diphylla billora, aliam spacham paiiter diphyllam conti- 

nens uniHoram , ica uc duo auc ties Botes sxpissime caulem terminent. 
Cofolla maxinu. supeiba , sexpetala petalis basi coalicls : horum cria exteriora ab 

unguibus ad medietatem usc^ue sunc lucea, inde kftmesina vinteiiora vero 

hascaca , dimidio bievioca , lutea , qu£ sicuc et exceiioium pars lutea sunc 

jnacullis ketmesinis notata ,. ad inscar pellis cigcidis , bteviora ulcerius pagina 

infetiori sunc aucta lamellis criangularlbus. 
Scaminum tubus lon?as «oiolla pauTo brevior , rubieundus , scylum vaginans i 

cerminacus apice nlamentis ciibus btevissimis : antherx lotidem Iin£ares se- 

mipollicares fuscx. - 
Scylus tubo longioi : scigmata profunde bifida laciniis subulaus tubtis. 
Fnictns .... Deest in eremplan. 
Habitat in Mexico et Peru. V, S. unicum exemplar apud D. de Jussieu. Obser- 

vatafuit k^c plania aique delineata in regno Peruano a D, Josepho de Jussieu. 

Duas icones nondum teri. inctsas conservat stipius nec satis laudatus amicus 

meus A. Laur. dt Jufsieu y tjaarum alttraestvivitcoloribus expressa. 
Explicacio ^g. magnicudinis natuialis. a FIos expansus. b Peralum exterius. c In« 

terius maculis oibatum acque speccacum pagina supecioii. d Idem infeme visus 

uc kmetla conspiciacur. 

Ferraiua dnddlata. £.«. (Tab. CXC. f. 1.) 
Pecalis margine ciispis , xqualibus , inceiioribus anguscioiibus- : scigmatibus 

cilktis ' 
Feicaiia caule mulcifloio. Murr. p. iio.Jacq. hort, t, 6}. Liit. Sp. pl, tom. 4. 

pag. 4}, 
F. Pecalis maigine crispis stigmacit»is bifidis cucuIUtis. Larnarck , Dict. uii stt- 

pra n". 1. 
Flos indicus e violaceo fiiscus j radice tnb^osa. /err. Cu/f . 168./. i. i-ji.Raiy 

hist, 1 107. 
Gladiolus indicus e violaceo fuscus radice tuberosa. Moris, hist. i.p. j 44. sec, 4.- 

„'■4./. 7- 

Naicissus indicns flore saiutate puipuieo._ftW^. Elys. x.p. 49. r. ^. 

Iris stellaca , cyclaminis radice pullo floce. Barrel. ie.\ii6. ■ 

F. Foliis nervosis ensifocmibus vaginancibus, peialis fimbiiacis. '^ur/n, Act. M C, 

1761. p. ia^:t, j.Jl I. 
Moixa uiidulata scapo ramosissimo, foliis vaginantlbus, cainosis coiolla ciispa. 

Thunb. diss..de IHorda p. 14.«"'. 11. 
Radix rubeiosa solida subrotundo-compressa , 6biiIUs aliquoc crassis, 
Caules plutes teietes cpmpcessi subfiexuosi foliosi > sUpca ramosi , sesqidper- 

dales. 505, 
F. I yGoot^Ie ■ . . . . f*"*''! . 

Folia amplexicaulia , alterna , discicln , emifurmia, snaata , inferiora sesqaipeda- 

lia , ultiina brevia ; limbiu albicans. 
Floces bini in summitacibus : hocum aliec pro spatha habet duo foliola arcce 

aniplexantia^ alcec verbpropriam habec spatham ceneram membraiiaceam. 
Corolla tiavescens maculis , punctisque variegaca fiiligineis , fcstida : cuius pe- 

cala sex basicoalicasunc xqujjis lungicudinis , alcernatim vero angustiora. 
Scamiiium tubus albicans , punccis fuscis , stylum vaginans , tenniuatus apice 

iilamentis cribus bre*issimis : anrherx ovacx fusnc incumbences. 
Gecmen triquecrum : stylus longicudine tubi ; scigmau ccia profiinde bi&da U' 

ctniis apice ciltaiis. 
Fructus uc supra in characrece gencrico. 

Habitat in Indla Orientali. I). F. F. CoUlurin R. H. P.fiorttque matc. , 
Obs. Commersonius descripsit ac perfectisstme delintandam curavit hanc ptaiuam 

nomine f^eronid. Icoaem vidi apud O. de Jussieu. 
Explic. lig. a Tubus staminum. b Capsula dehisceos. c Semen. d Gercnen, tzf' 

lus , sdgmata. PA R S X L VI.- 
D E S I S ■£ R I N C H I O. L.n. iio3. 

ChARACTER. GINXRICUS SlSYRIHeHIt. 

Calyx coimnuuis :spachadiphylU» multiflora , vatvuUs acuminacis Sicpe Conv* 

pressis 'y acucis : paniatis nuUus. 
CoToLla : petala sex oblooga obovaca patentia szpe aciuninaca. 
Staminum cubus ecectus stylum vaginans , apice susrinens 61ainenta tiia bre- 

vissima : anthecic lotidem ovaco-oblongx. 
Gecmen-inferum obovacum striatum : srylus longicudine* tubi scaminiferi : sc^ 
. mata tria , saepe reflexa. 
Fructus : capsula ovato - ccigona , ccivalvis ^ ccilocularis : setnina plura globost 

nigra. 
Obs. I. Genus hoc differt a Galaxia spatha diphylla mahifiora : a Ferraria i 

petttllsaqualihus et tpatha diphyUa mui^ora. 

I I. i^iji^. Narcissoides differt a congenerihas eorolld monopeuUd infttndibuii" 
formi. 

III. OmnesSisyrin. tpeeiasttnt€xouc»therbace*yexiridisfiimilia:caulis itt 
quihusdam anceps > in aliis t$ret. dbyGoOt^le ts«J 5of. SrsTRiKCHtDU uiclLANTHuk. ( Tab. CXCI. f, t. ) 

S. Radice fibrosa : caule ancipid bipoUican : foliis altemis canaliculacis : floii- 

bos tniniinis. 
fiermudiana giaminea. Jo$. de Jussieu herk. a mss, 
Radix fibrosa bcevis. 

Caulis minimus fitifonnb uctimque alacus', ramosus. • 

Folia ensifonnia canaUculaa vaginanria , radicalia nnraecosa , caulina altema. 
Flores subties , ^icellis capiUaxibus ex cencco spatha: teimioalis ec longx pio- 

deantes , mtnimi. 
CoroUx pecala acuminaca yix sesquiliiMacia. 
Gecmenparvum globoso-criquetcum. 

Rabittu in Peru : examinazitm iAi a D. Josepkodc Jussiea» V. Stk/iieMm eximf 
piar-apttd etiu nepotem 

507. SlSYRIItCHTUM AKCEPS. (Tab. CXC. £ 1. ) 

S. Caule simplici ancipite sxpius aphyllo : spatha floribus longioce^ 

5. Becmudiana. Linn. var. «. Sp. pL tom. 4. p. 42. 

Bermudienne gramin^e : Sisyrinchium caule siraplid alaco , spadiis htxqaaiSbas 

Aoces superancibits. Lamarck DiSt. lom. l. p. 40S. 
S. Angusrirolium. Miiier. Dict. a*. t. ' 
$.. Ca;ruIeanLpacvuna,gIadiatocaule,vitgiBianutB. J'M.^/Ar. 348. tai. 6u 

fig' •• 
BermudianagraraineajfloreminocecaeraleaZ^i/il^f/^ 49. t. 41, f* 49. 
S, Mious. R.lf.P. 
Radix fibtosa. 
Caulis spithamxus filiformis ucrimque aUttu,icaut{^anusecancepsappareaCj 

^mplex atque sxpi&sime aphyllos. 
Folia radicaJia Iineari-acuca , basi amplexicaulia : oudina , si danrar , amplext- 

canlia vaginanria carinaca. 
FJores ^-^ pcoptiis pedicellis sustencari, pcodeunces exspacha, cuius foliavalde 

inxquali^, altecumque fioribus longius. 
'Scaminum cubus cotoUa btevior : anthers lutex oblot^ solcats. 
CorolU:petaIa5exovaco-obIonga, termitiataapicesetula:suntque intuscceni- 

lea , exnis albicancia , in cencto anranria. 
St^nfuta refleza. 

CapsuUnigricans:seminavaIvularum dUpht^mari afiiza utcimque tcia. 
Babitat in Virgiaia.Tp. Haiuifioridummense iulio. Coiituria R. H. P. 
Obs. Hac speciea est valde afiais sequeati , verumtamen semper duplo brevior , 

eauUsqusfere semperapfyUus , tpath*^utfioriius iangiores. 
f. Fmctus dehiscens. 
' Aaa yGoot^Ie 508. S1SYRINCHIITM BERMTFDIANUM. linrt. {Tab.CXC\\.f. 1.-) 

5. Cauleancipitiiamosofotioso jspithissubxci^ualibiisflorebrevionbus.£tfm(lf^ 

Diet. loeo ciun* , x. 
S. Bermtidiana. Lln. loco cit. Variet. j3 Mili. Dici. n?. l. 
Morxa bennudiana : scapo anapiti ^ foliis distichis ^ floribus capicato-uinbella- 

ns , spathis- membranaceis ? Thunb.diss. deMor*a ,p.7. a^- 5. 
S. Bermudiense Boribus pacvis ex ccrruleo er aareo mtxcis. Piiik. Alm. j^S. U 

^'•A*- .. . - ' 

Bermudiana iridis fblio , radfce fibcosa. Tomnef.. j88. D\U. Ehh. 4S. r<ti. 41; 

/^g- 4«. • 

S. Maius. R. H. P. 
£x cadem radice fibrosa caules prod^eunt numerost pedales ec ampUus filifonnei 

ucrimque membratia itistructi , ramosi follost. 
Polia altema en6fbrmia vaginantia ^ longa^ 
Spatha flocibus brevior. 

Reliqua ut in pcxcedenti. \ 

'Hithttat in insuHsBermuiHdnis.Tp. Hahuifioridum tnensihusmaio-, iuaiatt iuHo. 

ColiiurinR.H.P. 
Explic. fig. a Capitulum floris. b Germen , stylus. B GenitaJia aucta. c Anthera? 

valde aucta. d Capsula. e Eadem. dehiscens. /. Valvula in qua semina i^ssepi'-' 

mento sHiu affixa. ^Semen.. 

509. SlSYRINCWtlM GlANDrfLORUM. ( Tab. CXCn. f. 1. )' 

S. Radice bulbosa \ caule teceti : (oliis striacis , floribus magnis.. 

Radix: buLbus tunicacus ,'(ibrillts capilkribus basi ooconatus. 

Caulis simplex tercs ( ad^insrac culnu gramineij simpiex pedalis ,.nodis disdiic.' 

tus , apice floridus. * 

Polia iQngnsima , cadicalia fere ped3lia.>.caulini aJtema vagiBanua enafotmia 

stciaca , tces lineas laca , valde acuminata, 
Spatha terminalis , fii^iis membranaceis cucullacis , alteca aftecam basi inclur' 

dente , subsEquaUbus acuminatis flore brevioribus ^ex cuius cemco successive 

prodeunt tres plure^que floces pcopriis pedicellis. • 

Corolla sesquipc4lic,-icis tutea ( in sicco ) petalis apice rotundatis* ' 
Scaminum tubus albicans corolla brevior tantherxoblongac^ stigmacibus lonr- 
. giores. 
HaAitatia.Peru. V. S,- 

$.10, SlfiYRINCHtUM COI-LIKUXt. 

S. Scapo tececi , fblio dependente , lacioiis cotollx si]SiX(i\ja^^m.Thunh'eTg.-dis*^ 

de Morda ^ p. 1 1 . /t" . i i. 
Radix bulbosa , fibcosa y ovata , stciata. 
Scapus camosus ececcus. mulciflonis , glaber pedaiis. 
Rami alterni comptessi , spatHis invoUiti , glabri , liniflori , bipobicaces ezecxlen 

centco circitet tces rtwcquales. 
Tolium unicum ensifbcme , scapo dtiplo longius , inferae vaginom >.iDtegecti*r 

mum.stnatiuD glabrumconcaviusculum dependens.- yGoot^Ie ^ [i47l. 

rlotes tetmmales in ramis sohtani. 

Spatha bivalvis , pedunculos v^inans , lanceolata ^ longe actiminata condni'' 

-scriata glabia viiidis pollicarisj valvulie subxquales. i 

Corolla exapeiala erecia : laciniz oblongx obnis£ subxquales patenies , camex 

vet flavs , extus linea nigra ; infeine ciassioies basi connatx incarnatSE Tel 

vitidi-flavescentes , angustata: : tribus ezierioribus basi fovea neaarifera. 
Filamenta aiz , tota connata in cylindium , coiolla' dimidio bteviora : aniheta: 

lineares emargtnats , intus planx , ezQis trisuliK , flavz , dente nttimqae 

. nnico. 
Getmen infeium ovatam tiisulcum glabrum : stylus tiigonus tiisulcatus , stami- 

m^bus paulo longior , superne incrassatus fkvescens : stigmaia tria trigona sub- 

clavaia , 6ucuIlaio bilabiata : labio exieriore tcuncaso emflrginato i inceticce 

biparrito laciniis acuris , brevibus infleicis. 
Capsula oblonga crisulcaca , sensim ccassior , glabra , trivatvis , trilocidaris , pol^ 

ucaris. 
Sahitatprep4 Cap. B.. Spei extra urhem eopionsstme et alihi vulgaris ifiortt iunlo 

et sequentibtts mensihus : variatfiore fiavo et aurantiaco. 
Obs. Supra dicam tUscriptioaem traiutuli ex citato opere, Planta est certemona.* 

delpha in qiia reperiuntur charaeteres aUqui Galaxi*, Ferrari* et Sisyrinckii J 

quoniam vero spatha gaudet Jipkylla , aique pttalis suh^qualibus , ad hocge^ 

nus eam revoco , quamquam iater duhias species e quorvfn numero suat se- 

.^ueates. 

VI I. SisTRiNCHmM HARcissoiDCs. ( Tab. CXCI. f. J. ) 

S. Caule teied , radice fibrosa , foUoram vaginis iuflatis , cotoUis in&ndSMili'- 

£>rmibus nutanribiis. 
Sis^rincbium? Comm. herh. 

Radix fibrosa , fibris lariusculis capillacis. * 

Caulis simplex teies pedalis , teimuutus spacha diphylla multiflora. 
Folia longissima angusa acucissima , caulem aliemando vaginancia , v^^ioa buT' 

sifocmi. 
Spaths foliola scciaia altecum aUtun basi incladens , ambo acuca floiumque pe- 

dicellis bieviora. 
Flotes j-j nutances. 
CoioUa alba monopetala infundibulifonnis : mbus longus subiubens , sensim 

dilautus^limbo sexfido , laciniis lanceolatis apice setosis. 
Scaminum tubuSfScylumvag^ans» apice ceiminatus, filamentis tribos brevissi- 

mis : ancheix ovatx lutex. 
Gemien infetum ovoideum sextciatum : ( Scylos ties setaceos dixit Commerr 

sonias. ) 
Hahitat io freto MageUauico. Ohservjtam * Commers, V. S. commuaicatum a 

D. de Juesieu. 
Obs. Daturvarietas egregtafiorihus intus u extuspurpura lateasa hngitudifM» 

liter striatis . Comm. 

A a a i j zedbyGoOt^le { 1 1. SisVRracnnju FAUiiToimu. Lin. (Tab. CXGI. f. t. ) 

5* Ra(Hce.'Wlbonv&liisradkaUbuapeddati>snervosiseiuifonnibus. 

Bermudiana palouc folio , ndke bu^osa. Pium, nus. i,u i}6.Toura^. )8ff. 

Burm. Amerii.^. ^$.iah, ^6.f. i, 
5. Foliii ensi&roubus nervosis. Lin. Sp.pl. lot.cit. «*. j. 
Bermadienne nerveuse. Lamarck, Dict. loeo «It. n^. i. 
Radix est bulbus prolifer ex cunicis ploriniis composicas imus candidis , ex qav 

piodeuDt cuUes ceretes » gl»bri , enodi nudi , sesquipedajes , in cuius sumiiu*! 

cacereperiturspatiia omversaUs ex duobus foliis compOHta,sxpe inzqualibos^ 

ex qua tamquam ex vagina rami pradeunt floriferi. 
Folia nulicalia , plura sesquipedalia , sesquipoUicem laca , utrimqoe acominata i 

rigida, nervis j-(}-7 aciiaia,peciolo innixa iozqualis longicudinis at ipsia 

multo breviore. 
Flores in sumniitacibiu lamiiltvum Duanecosi > parvi , glumis membcanacei» 

lanceolacis fasciculatis distincri. 
CocolU aiba ( Uliaceam et pentapetalam dixit Plomierius t)Stamiiu incerot 

dixit cl. auctor^ nunc 4, nunc 5 ; at ego in floris examine ccia vidi lineam loa- 
' ga y basi supca gecmen coalita : anthecx oblongx adiucc , flavs. 
Germen cerce ihtectim subtriangulace parvum baJsi acutum. 
Stylus. . . . Srigmata. . . .Fructus. . . nihU de his Pltimierius. 
Hahitat in insula Sancti-Dominici. V. S. apud D. dc Jusslta. 
Obs. CumdubiOy uidixi , ad SisyrincAiam redaca plantam ^de euias frueti^ea- 

tione tieet adhuc duiitari : illam descripsi atque depinxi ^ potlus ut tnnotescat 

guid restet viaterihut iotanicis inquiretidam > quam ut certi quidquem prodam. 

Potuit eene Plumierius inter stamina stiffnata quoqu€ numeran , qui ulterik» 
• dixit omnesfere fioseulos abortivos esse. 
Explic. £ig. a Summitas lamuli floridL b Gcnitalia aucta. llHtS ft 1)ISSIII.TAT>0MCS.. yGoot^le Ii49] MANTISSA III 

«. I^. SrDA PYIlAMIDATA.(Tab.CXCIV.f. 1.) 

Ixfhia Be. A Calyz. B GeniciUa. C Fmctos incra calycem. Z> Idcn excTA cafy- 
cem. E Capsula. 

99. SlDA ROTUHDIFOtlA. ( Tab. CXCIV. f. 1. ) • 

Explic fi^ jFFnicnis. <7CapsoIa. JSemen. Addaciii:7oM^ZMCd-/«fliaHwa, 

5$. SiDA STXUATA, Vatiat capsulis 5-6-7. 

tfj. SlDA TIRUn«AlIS,(Tab. CXCV. fig. i.) 

Ezplic. fig. A Fnictos. B C^sula ctun semmibus. C Semen. 

79. SlDA RITLBZA. (Tab.CXCV.f. I.) 

Ezplic ^ At Floies. b Capitulum ante npansionem. c Calyz. i Genii:alia« 

(13. SiDA v(ffiTn>A.(Tab.CXCVI.f. 1.) 

S. Caale ereao atto-putpurea: foliis omis , cocdatis ^ setnois » fcetidis. 

PZaWd valdcfatUa. 

Caoles erecti tetetes atto-purputei , lainis eiectis alteims subpubescentibos ; 

sesqtupedales. 
Folia utema, petiolis subaequaOla , ab hisque ssepssime dependenda , ctassius- 

cula tactuque mollia , cordata lobis inferiotibus se tegentibas , ovato-acumi- 

nata j senato-dentata. Snpulx tubulacx , decidox. 
Floies axillares , solicatii , peaimculis petiolo brevionbos , pilis diqooc qoemad- 

modom et in penolis. 
Calyzovato-gtobosus semiquinqBefidns , parvus. 
CotoUa lutea pecalis otbicuUtis. 
Scaminum tubus brevb , apice coconacus fikmeniis brevissimis : andi^ reni* 

fi>nnes(omnia lutea.) 
Gennen g^obosum 7-8 scnanun : s^H coc qooc sttix , vitides , tecurvi : sdgmata 

globo». 
Vnictus figota geimniis ez toc capsulis compositus quet fueiunc scylt ; istae soM 

monospecmx. Semina reniformia. 
Hahitaeia regno Pemano propt Limem. f^. f. in R- H. P. mtnse augusto. 
CXh. Jid St (lispam aeeedit haiita , at fauor faciesi^ tetra a co^eneriias tami yGoot^Ie tiS»] 
distinguit; quam rtputo eamdem cum illa de qua semottem ftei inprinu JUstr' 
tacione pagina ji ad caicem Sida crispt, 
Explic. fig. a Germen. b Idem auctum. c Tubus staminifer, d Idetn auaiis. e Pe- 
ialum./f rucrus. g Capsula. h Semen. 

5 14. SiDA ovATA. (Tab. CXCVI. f. 1, ) 

S, Caule prostra.co ramoso : foliis ovatis cordaiU crenaiis;flonbu5 axUtaribus 

Solitaiiis peduncutaiis. 
Oniles fiUfoimesnibescentes prostrati, lamosi subtomentost |>edales et am- 

plius. 
Folia al^eina petiolis brevioia , coidaiOMOvata , ccenau , uiiim^ue vicidi»» fer$ 

glabia. Siipulx subulatz panrx patentes. 
Flotes soliiani axillares longiiudi[ie fere petioloium. 
Calyx tuibiniito-pentagoiius , laciniis acuminato ytosis. 
Coiolla paiva paiens luiea , peialis emarginatic. 
Styli quinque totidemqne capsulx monospernue. 

Habiiat in Insula Sancti-Dominici. V.fioridqm in R. H. P. mease ialio. 
Obs. H*c planta est eadem cumilladequa verbafeciin prima dissenatioaen^t 10. 

ad calcem Sid* pilostt , a qua diversa videtar : etenim tota est fve glaira » 

foUaque habet magis accedentia adformam orbieularem' 

190. Pavonia TYPHAi*A.(Tab.CXCVn.l 

Obs. Plahtam reperi in herhario D. de Jussieu y aique figu-am iaier noanuUas 

qu£ sinc ordtne exsistsmt ad calcem tettii voluminis mss. Plumieri , ex qiuhas 

et iconem meam et descripiionem erut. 
Caules teretes lamosi tomentosi. 
Folia utiimque acuminata, serrata, semipedem longa, uninervia, tnfemeglauca, 

desuper viridia , petiolis lomeniosts multoties longiora , atque utraque 

pagina punaata , quocum puncta sunt pili st«Uafi mloimi Siipulx lau- 

ceolatx. 
Floies lecminales capKaii , stipults stipati. 
Ambo calyces semiquiuquefiu peisistentes. 
CoioIIa lutea,calyce paulo maior. 
Staminum tubns petaiis brevioc,apice terminanis BXzmeam brevissimis : aa- 

iherae renifoimes, • 

Germen globosum : stylus simplex apice octofidus sdgtiutibus nigricantibus in 

siccD. ( Linnxus dixicstigmata decem.) 
Flucnis : capsulx quinque in globunt adproxitnacx , unaqoxque tenninaca 

acistis tribus conniventibus hamatis. 
Semen unicum. 

Habitat in Intula Sancti-Dominici , uii 'reperit D, Despones. 
£xp]. fig. a Calyx exterioi. b Intecioi. e Geniialia. d Geimen , stylus, scigmata; 

auaa. e Stamina MKta./CocoIla expansa. g Fiuccus incra calyces. h Idem extra 
. ipsos, ( Gapsula. k Semcn. 
Obs. Conserventur synonyma adducta ia tertia Jitsertatioae n*. 190, atqa€ yGoot^Ie M^amrquod rtperi in kerhmo D. Desportes. Anonymos fiocious coilglobatr» 
semiae hordaceo. 

I99. Pavohia pr^uorsa, 

&(emplac siccum accepi a D. Xacquino , qaod idem omnino est cum Par. ci^ 
neiiblia : quare numeri i <»8 et 1 9^ eamaem speciem siscunt. 

) 1 5. Pavonia iBPTOCARPA. Ltn, Supp.inter Vrenas, 

P. Foliis lanceolaris seiratis , calycibus pencaphyltis. 

Urenafbliis lanceolatis serracis. txnn. Supp.p. jo8, 

Fnitez decempedafis , ramis teteiibus. 

Folia alterna peuolata remota Unceolata serraca, 

Ftoies cerminales glomeiaci sessiles capicati. 

Calyx extefi<x fdliolis quinqme lanceolaiis : interiot minot folioris cotidem. 

Corolla magnitudine viz ranoaaili acris : cuius petala oblonga caljce dupftp 
longicura. 

Scanrina tnonadelplis pecalts non longioca. ' 

Germen subiotundam : styli quinque : st^matft simplicia.' 

Cmsula subrotun^ xquaris > supeme cincta mucronibus quindecim » qulnqutt-. 
lacularis vel discedens quinque partibus. Semina oblongasolitaria. 

Hahitat in Surinamo. C. G. Dahlbcrg. |>. 

Mdc Linruius in' Supplemento loco citatOy uhi dixit kaac plantam mediam 
tsse irUer Urenas et Hihiscos ^ re lameit yera nikil ipsi cum Hibisco com- 
mum. Ipsitts genus est dtterminattt difficile ^ quamquam ad Urtnam tt PavO~ 
niam accedat; ex fructu vero y, Pavonia malo quam Urena adnumerare : ix 
Urerta enim eapsula numquam sunc mucronata sed tekinata , aristteque ia 
singuiu capsulis numeros* , numquam definita ut in Pavonia speciebus spt- 
aosis quarum capsula tribus spinis instruuntur. Consuiantur characteres lUriui" 
^e generis. 

Z50. KlBISCDS BSCULENTUS. 

ki heibario D. Vaillant exsrac planta hilic afTinis ,. qux ab ipso describitur ; 

Ketmia ^gypiia vitis folio\ parvo fiore. Addicque synonyma : Aleea indiett 

parvofiore. C. fi. Pinax. /4lcea ^gyptia. Clus. kist. zy. 
Polia sunt dentata atque profunde parata in y-^ Idbos. 
Caulis herbaceus. 
Calyces decidoi : exterior ex pluribas foUoIis lanceolatis villbso-ciliatis ; iiiterioc 

tubulbsus apice quinquedentatus. 
Capsula pycamidata hispida sesquipoHtcaris : loculanrentis polyspernris <S-7.Se- 

mina subglobosa nigra. 

251. HlBISCUS SATOARIFA. fTab. CXCVlII.f. !.)■ 

Flores subsessiles. 

Catyx exierior monophyrius crassus Bast tut6inaco-Hemisph£cicm , rerminatiiS' 
ttciaiis, sub-i ixcassis rubris subulato-triquetcis : iuterioc maior^semiqiiiiiqu»' yGoot^Ie fJsO 

fidus , luttiu , laciiiunimlimboetcosaparptueu:fhictifersatante ti^f 

aucttis. 
CorolU calrce duplo maior , campanulato-patens , petalis dilute flavis,doc- 

dsque coloie roseo dilutissimo : noium ungues macula omantur rubca. 
Staminum tnbus brevis purputeos , parce fiUnwntosus : anthetz flavc patvx. 
Geimen ovatum : stylus simplex : stigmata quinque globosa satnrate paiparea ; 

et subtomeotosa. 
Fiuaus caljrce interiori cectus , estque capsuU ovata 5-localatis , locofis polf- 

spermis. 
FhmU in R. H. P. merue iullo. F. F. 
Obs. Folia sant uniglanduhsa. 

5 1 6, HlBISCDS MILITARIS. ( Tab. CXCVIIL. f. a. ) 

H. Foliis serratis hastatis acurissimis, floribus ins^nis palcbeiriattl : petalil ' 
bifidis. 

Tota planta glaberrima, 

Caules tetetes glabri tripe<lzles , simplicissimi. 

Folia alrema distantia subcoidau bastata , lobo medio longiisimo , acotisstrao , 

seirata , pedotis paulo loogiora. Snpuis subalaix loogx arcuara-erecnc de- 

cidux. 
Flores axillares et cerminaleE pedmicuUs crassis , petiolo erectis \ sobxqualibas. 
Calyx exteiiot ex 1 2- 1 £ foliolis longic lineatibus acutis , ai^ustis : interioi pauk> 

maioi semiquinquefidus laciniis quinqoenervis. 
CofoUa magna campanulato-pateiis extus puiputea , fiindo saturador , Itmbo 

albicante : cuius quinque petala sunc binda praoiotsa , venisque ptirpaids 

protubeiantibus ornata. 
Scaminum tutnis albicans corolla brevior ; antherz reniformes mbescentes. 
Geimen ovatum : stylus simplex filifonnis , ti^ loagioi , apice exerto quin- 

quefido , Uciniis tevolutis : sdgmaca globoso-compressa viUosa , dilace rosea. 
Fructus. 

Hahitatin Ludovieiana. ^. Hatuifioridam uiiimo angusto. 
Obs. CoUocari deiet hac species post hii, pentacarp. eui aj^ais n^. xoj. 

400. GBR.AKivufiLosuiiU^Tab.CIC.) 

417. Stercdliapiatanifoua. ^ 

Flotes paniculati , paniculis terminalibus maximis ramosis at^yllis ; in nunu^ 

loium exnemicatibus fiotes tutmadm , brevicer pedunculati , qui ance expaa- 

sionem sunt globulosi , tomencoque bievi lufescences. 
Calvx oblongus profundissime paidcus tn quinque lacinias lanceolacas verstis 

pedunculum levolutas , tiium lioearum loneas , semilineam latas : prope bor 

sim incemam cavam saturate keimesinas , oehin glauco lubentes. 
£x haium centto albo , sdpes assuigitiongitudine calycis , vetsus apicem n>- 

seos , atque coionacut globulo genitalium , in quo exsistunt antheix 15 ob- 

longx stiiaiz luiex subsessiles ad partem exteriorem et teiminalem sp.- 

pitis. yGoot^le Flores sunc] perfeat , aut imperfecn : in iTliA ex andieranim £enin> et .itifntv 
apic&gennetia^tHrgiircOnicum (}uiif^iiesul^uutn xoscuhL, coiufi st^lussiqt-i 
plex sensim angusutur , atque apice recutvo teimina^ut stigaiatibus (juiDque 
■ globidpsif mini[DiG.' ' '-' - ' '.-.'*,■ - i' 

lo^rfecti yeio intta antherarum globul^un genuen efetum fevent tnimmam 
quinquesukuum* 

fhrait lutt nrtar ialio et migusto m R^ H^ , P. Fractum nnUtttn iHtt. 

Ok. Tempoh sicclssimojlores imperfecios pwtuiu t qui primo obiutu aarfS viife- 
bantur : pluit deinde copiosissime initio augusti, atquejlores perfectos hermaff 
]>hroditosj3mnes dedit. Quarefieri pofest arborem htrniaphroditam.esse , atquc^ 
httmlditatis defeciui tribuendani ^ si Jlores imperfectos initio protulitt '" qutius 
g^rmen exsiecabatur antequam debiidht magnitudinem attingeret. 

£^lic.cabiilx 14J in Qua.simimitas-arbotisj:ep r gt e p t amr inaeniiu<iine natucali 
multocies minot. a Flos impetfectus. b Perfectus magnitudine natutalL c Se- 
men, d Germen auctum. t Genitalia audtaiy Atitheca mukoties aucta. 

517. Stbrculia CARTHAGINENSIS. 

S. Foliis semiquinque lobls , flofibDS dodecaiulris. 

Heliaeres apecala foliis semiquinquelobis flotibus decandris apetaiis. Jacq. 

Amer, p, x^S. 
Arbor ele^ans quadraginta pedes alta. / 

Folia semiquiiiqueloba , lobis ovato-subrotundis , acutis, integertimis , ^cie gla- 

bra , dorso subvillosa , plusquam pedalia , numetosa : petioli teretes novem- 

pollicates. 
Flotes icBCtdissimi paniculati , panieulis laiis magnis numetosis terminancibos 

runulos. 
Calyx sordide flavescens cum maculis purpureis , monopKjrllus campanulatus » 

amplissimus,pacens>semiquinquefidus, lactmis ovato-acutis » semitedexif 

ezcus villosis. 
Scamina: lilamenca circitet qoatuotdecim subulatabrevissima ad basim germinis 

receptaculo insetta : ancherx subrotonds didymz. 
Geraien subrotundnm qutnquesalcamm , insidens receptaculo filiformi recurvo, 

calyce fere duplo breviori : siylus subulatus teflexus longicudine germinis : 

sdgma capitatum obsolece quuiquefidum. 
Haiitat bi Carthageiu «y/vu j Camajon duco> vxf/^o dtcta. I>. Floret mensihus 

mtao et iuaio, 
Planra mihi ignota , ex deicrtptiont tamen a Jacqulno tradita adsiercuHam rtfe- 

renda yidetur, 

4JX. BoHlAX CLOBOSUU. 

Colia suht glaberrima saEpe septenata , foliolis inxqualibus media longiore , in- 
fetioribus breviotibus. Gossypium tufescit. Calyx petsiscens cyachiformis 
coiiacens apice quinqueccenacus : floces fasciculact pedunculis crassis ^ dua- 
nun Uneacam lonsis. 

Bbb yGoot^Ie [)54l 

f 1 8. GOSSTKDU lGtANDUI.OSOU. 

G, Caule villoso : fiiUis qainqaelobii egUuhtosis : lobts tribas oUot^ ica- 
niinacis. 

HxcpUnta, quxinitioseptembns flotebuin Reg.HortaPansieim, valdeaffinis 
est Gossypio hirsuton*. 448 , aqoo differt defectu glandularum , qiue nuUs 
nmt in rolioram necvis qiiemadaiodum et in calvcious : horam extecior est 
m^us , segmencis pcorande oocdacis ^ apice tri-quinquedeotatis : cocolla 
esc flava caiyce paulo longiot, p«aiis quinquein campanulam convolutis^ 
basi tnaculatis. 

Stigmata tria. 

Hxcecgo species poterit fbtusse esse eademctunGoss. becbaceolinnxi^cni 
fblia sont quinquetobaj subcos egtandulosa. E RRA TA. 

Pag. jio,a^.444,^Undulosis, /^e ^landutosis. 

Pag. } I I , Q**. 445 jMieKAMTDM , iegt Micilahthvi& 

Pag. }iiftin. 11 ^tairxtiegeacaat. 

9ag. ) 16 1 1»*> 471 , invtducran^&ium, tege invotncciun ti^wik. 

Pag. 355, n^, 490 , filiorum , /cge folioram. 

Pag. }44«d'. j 1 5 ', tubuiacx , Uge svlaaUue^ yGoot^Ie ExTRAIT des Registres de VAcademie Royale des Sciences , du j 
sepumhre 1788. 

l^ovs avons_examin^,Mr ordce <le rAca4imie, ane sixiiQine dusenadoa 
lirine et bocanique de M. TAbb^ Cavakillbs soe quacorzei getites dtf 
plaotes qui oat tous le caractere comtnun de la t<iuDion des nleis , des ^cuaines , 
et fbotcons^queinment parcie de la Monadelphie de Lina^. 

Dans ce nombre quatie servent i compl^er la famille des Malvac^ , donc 
M. Cavanitles a ezamio^ tous les aucres genies dans ses pr^^entes dissena- 
tions \ quatre aucres riennent le milieu entre les Malvacees et les Tilleuls ; 
deuz apparaennent i rordre des Plaqueminiers , an i celui des Capriers; et 
crois , oien diaih^ems des pr^c&lents , consciiuent une section patriculiere dans 
Jordre deslrid^es. 

Les quatce geares de rordre des Malvacees sonc le Gossypium ou Coion , le 
WaUhtria , le Mahckia ec VUrena ; l'anceur mei dans leur descriprion ec leur 
ezamenIem2mescnnquedan5sesobservarionspr^^ences,ec il rapporce sous 
ces genres ttente especes , dont onxe sont nouvelles , ou n'^oienc pas encote 
connues des Bounisces. 

t^ quacte suivants , vcusins des Tillenls , sonc le Cameiia ^ Ic Gordoma . 
le Mehernia et VHermanaia , quacre especes apparCenant aux deux piemiecs 
genres,ecqui^oientd^'aconnues^in^s sur vir^-crois especes rapporcces aox 
3eaz seccmds ec meimonn^es dans cene dissercarion> siz sont nouveltes» et 
quelqnes ancres , connoes impacfaitemeni , soot luainieiiaac fix^es, 

Cinq especes d^ja conaues composent les genres de XHalesia et du Sryrax » 
nr£s de rocdre des Plaquenunters , et celui du Morisonia , voisin desCapriers. 
L^auieucaezaRiin^avec soin Ieurscaracteres,sur-cour ceoi des deux premiers. 
Trois genres de l'ocdre des Irid^es , qui terminenc cene s^e » comprennenc 
dooze espcces , doni quacre nouvelles. Ces genres soni le Galaxia , le Ferraria 
ec le Sisyrinckium ; ce deinter sur-coui est ezamin^ d'une maniere cr^ d^- 
taiU^e , ec ol&e ttois especes inconaues. 

Toifces ces plances j au nombre de soixanre ec quacoize , sont ponr la ptupart 
dessinees par rauteuc ec grav^es dans trente-dnq planches , ezecut^es comme 
ceUes des disseicarions pr&:edenies. L'auieur cemune ce travail par un suppl^- 
menc i ses premiers ouvr^s , contenanc quelques nouvelles especes des genres 
pc£cMemmencd<^cs ; savoir ,deaz Sida ^wi Pavonia etxia Hibiscus. Ily joint 
oes descriprions ou des iigores plus ezaaes de onze auiccs especes de difteienct 
genres , qu il a eu occasion de mieux conncntre \ ec les plantes de ce suppl^ 
ment composent six nouvelles planches , qui poicent i quacance-un le nombre 
compris daus cette dissertacion. 

Ce nouveaa uavail noas lairdesiier que raaceai continne i s'occapcr sa^ yGoot^Ie ^Miveiheiit c^'exameh de cliverses &iniltes St plantes} et nou pensons qoe 

sa dissercation Qictice » aa m^e titie qusloi pc^c<lerites,4'ctre approuT^e.par 
|'acadiinie'et unprimfesoiu sonprivifege; 

AaLoavreilej sepcembre liSi.SigoistDS Jossisy, di Lauakck. 

' ' Je itrttfie WpTesait EietrdU conjofme ^'torigindl tt »u jugtment def^ca* 
'Mfnit.at Parii , ct iy sepiembre 1788; ' , , - 

Sign^ , /«MiryHuj^a CoNpoR.cst,. , ! yGoot^Ie 1. CAMELIA lAPONlCA. 2. TAM. SASANQUA. yGoot^le ,,Goo<^le GOHDONIA l.ASIANTHUS.. 
,,Goo<^Ie GORDONIA PUBESCENS. ^•/■CmnJbir M. ,,Goo<^Ie MOmaONIA AJtEHICAKA. 
,,Goo<^Ie l.GORSYPIUMILELIGIOSUM. JI.OOS.HEHBArEUM. j^^ CLXIV. 
,,Go6<^Ie OOSSTPirM AABOSErM. Tnh . CLXV. ,,Goo<^le GOSSYPIUM VITIFOLIUM. Tak. CUSVI. 
,,Goo<^Ie GOSSYPIUM HIRSUTUM. Tat. CXXVU. 
,,G.oo<^Ie eO&SYPIUM PER0VIANUM h„Goo<^lc ,,Goo<^Ie OOSSTPIUM INDICUM. 
<jbyGoo<^Ie l.W^THEHlAAHBOfiKSCENS. 2.WAI.MICR0PHYLLA. r»k riTX ,,Goo<^Ie ,,Goo<^Ie l.WALTHEeiA OVATA 2.WALTRERIA KLLIPTICA . 
Goo<^le <jbyGoo<^le I.MELOCHIA PYHAMIUATA. :2. MEl.OCHIA TOMBNTO SA , Tab.CLXXH. 


Goo"^Tc D,or,zodo,*^OOQlC ,,Goo<^Ie T MF.T.nrtiTA nTTPHwsfiA o. Aiv.i nnnn AT A^ yGoot^Ie dbyGoof^Ie 1. MEIOCHIA BOBBOmCA. 2. MELO. («OBCHORIFOLIA. * f r^*a/n&^ Al. ■ -^- ,,Go6<^Ie l.MELOCHIA HIRSUTA. 2.MEL0. CONCATENATA . t=i, ■ D,g,tizedby*^OOQle dbyGoof^Ie 1. MAHKRNIAVEIITICILLATA, 2 . MAHERNIA PINNATA. T.b, CLXOT. 
yGboi^Ic I.HERMANNU INVOLUCRATA. S.HBRM.PROCtiMBENS. 3.MAHEHN.PLaCHElLA.^^ CLxXVn. 
i<j'biGdd<^Ie I.MAHBRNIAHETER0PHYLLA,.2.HERMAHNIATRI?lillCMA 3.H. TRIPHYLLA. loi . cLixvin. <jbyGoo<^le l.HRRMANNIA. ALNIFOLIA. 2.HERMANN1A. AlTHiEIFOLlA.. tak. CLXSIS,. 
dbyGoof^Ie I.HK8MANNULAVEND11UF0UA. a.HKR.SAI.VIFOUA. ShBK.PILIFOLIA. yGoot^Ie ,,Goo<^le I.H&RMANNIA liENUDATA. 2.H.VES1CARIA. 3.H.HYS8OP1F0L1A. t.I.CLXXXI. 
D,giM0db,GoOt^le l.HERMANNU TBIFOLIATA 2.HERM. SCABRA. Tab, rr.xxxn.. 
JJ.OB-BJi^Oej dal. ,,Goo<^le I.rUESA TUH-rSPIS. 2 UliESA KETICULATA. T.b. CLXIXUl. ,,Goo<^Ie ,,Goo<^le I.URENA VIMINEA. 2. IRE NA MULTIFIDA. ^ab. a.X.\XlV. 
(^Otlgt^ ,,Goo<^Ie I.URENA LOBATA^ 2 UKESA siivuai 
byGoot^le ,,GoD<^Ie HALBSlATETRAPTKaA. T.b. ClXEm. 
Goot^le Digitized by VjOOQ lC 
H^LESIA DIPTEII^ 1 
,,Goo<^Ie 1. STYRAX OLABRIIM 2.STYHAX OFnCIMALB . i.y CLXXXVm. 
byGoOgl ,,Goo<^le I.FEHHABIAUNDUI.ATA. 2. SISYHINCHIUM ANCEPS. ,,Goo<^Ie vGoot^le I.SlSyRINCqUIH PALHIHOIIUH. 2- SISY MICRANTHITM. 3.SISY.NARCIS01DES. Tnk.rxt-I. Digitizedby VjOOQIC ,,Goo<^le USTSYKINCHHIM BEHMIIDIANA. 2. SISYRIN.CRANDIELORUM. ,.k, CXCII. 
,,Goo<^le GOSSYPIUM MICHANTHUM. T.i. cxcnr. 
,,Goo<^Ie 1. SIDA PYBAMIBATA. 2. SIDAHOTUNDIFOLIA. yGoot^Ie ,,Goo<^le I.SIDA REFLEXA. 2. SIDA TERMINALIS . m cxcv. 
D,or,zodo,GoO<^le' - I D,o,tizodb,Goo<^le . SIDA FCKTIDA SIDA OVATA. Tiib.. CTCVI. 
dbyGoof^Ie PAVONIA TYPHALj£A. T»k. cxcvn 
JCaaitiSsi iM. vGooc^le ,,Goo<^Ie ,,Goo<^Ie GERANIUM PILOSUM. 
.Digitizedby VjOOQIC ,,Goo<^Ie l.MAHERNTA GLABRATA. ^i MAH. BISEEIl ATA Tal. CC. 
,,Gbo<^Ie S E P T IM A 

DISSERTATIO 
B O T A N I C A, 

Quatuordecim genera monadelpha continens, 
24 tabulis accurace delineata. 

iUCTORE ANTONIO lOSEPHO CAVANILLES HISPANO-VALENTINO4 
SCIENTIARUM UFSALEN3IS ACADEMIitE SOCIO,etc. PARISIIS; 

APUD FRANCISCUMAMB. DIDOT. 

M. DCC. LXXXIX. 

»■ APPBOBATIOHE ET raiVII.EOIO REGIiE SOIIHTIARnM ACADEMIJE. ,,Goo<^le ,,Goo<^Ie S E P T I M A 
DISSE.RTATIO BOTANICA. 

Quatuordecim genera monadelpha continens , 
24 tabuUs accurate delineata. 

_ P R A F A T I O. \2,VA linnxos in Monadelphia descripsUgenen, fere omnia hucusque tradidi 
Dovis stirpibus aucta , atque genetibos novem. Nunc vero persttingam ilU 
qu£ quamquam diversa a Malvacearum &mitia , Monadelpna tamen obser- 
vavi. Hocum magna pars fliit cognita Liniueo , de quibus egii in suis operibus : 
▼enim nescio qua ^e cansa, a<febin dasse avuisa pec reliquas disseminavit , 
eoque maxime quod in plurimis ipsestamina vidic coalita in unum corpus. Qui 
enim Melix aut Turrzx cubum anihetifecuin observent ^ Monadelpha ipsa 
£itebuntur : nihil equidem ad huius ctassis essenriam cefect, quod antherz adnx- 
zeanc intecnx aut excernz superticiei cubi ; sed dumtazat quod earum suscen- 
' tacula,aut filamenta siadsiiit,in unum corpus coeant. Tubi ulcerius auturcebli 
scaminiferi longicudo aut brevitas nihili aucenda est in dasse determinanda. 
Quam ob rem si Hermannia , Connariu atque Melochia Monadelpha putan- 
taXy potioci titulo alia plurima illis adnumerari debent. Hocum ecgo 14'in 
hac dissertacione elucidanda sumpsi : fruccificacionis sjrstema in singulis geneci- 
bus ica delineavi , ut ptimo intuitu omnia cons^ciantuc , quibus indiget et de- 
iectacuc botanicus : tabulas ulterius adeo nitidas sisto , quancum summa cura p£c- 
ficere ponii. Si septima hzc Dissertatio Botanicis grata fotet , btevi tempore oc- 
tavam dabo de Erithroxylo , et Malpighia , quas citissime nona sequetur , ia 
qua de Banitteria et afdnibus agam ; paratas enim habeo atque numeris omni- 
bus absolutas, Nunc passiflorx pulchertimum genus absolvo , quod decimam 
effbrmabit dissenationem. 

Paiisiis die 4 manii anm 1789. 

Ccci; yGoot^Ie S T R I G I L I A. 

Charactir oenericos. 

Calyx monophylhis, ovato- tubulosus , apice quinque-creimiB. 

Coroll.i monopctala usque ad calycetn quinquepanita , Uciniis lineanBnSjCon-' 

nivcnribiis ? 
Sramina : fit.iinenta decem linearia angustissima Ibngitudiiie fere coroUic , basi 
«coalita : anchers adnatx ad supernciem internam Blameniorurr^ , pijoso- 
■ srcllaw, 
Germen pyriforme superum : stylus trigonus longirudine siaminum : srigma» 

tria exerra globosicoalita. 
Frucciis:cx embrionis anacome videtur capsuU sexlocularis , setninibus soli' 

tariis. 
Obs. Ai antherls scrioUiformiias Stb.icii.iau dixi, 

fit}. Stkicilia racemosa. (Tab.CCI.) 
S. K.^mis romentosis : foliis ovatts integerrimls suSlus tcRnentosis : florlbus sa- 

ceniosis. 
* Caiilis aiboreus ? cuius lami tomentosi , ruB. 
loliaalterna , ovata, integcrrima , supra glabra , subtus tomento rufescentk, 

uninervia , nervoramoso^ venisque renculaca : petioli crassi , breves. 
Flotcs racemosi , lacemis axillaribus : flos quilibet pedicellatus pedicello infiii 

unibtacceolato , versus mediLim unisquammuloso. 
Calyx tomemosus.lparvus. 
Corolla ( quam sempei vidi daosam in sicco) estcalyce triplo longior et co- 

riacea. > 

Sraminnm urceolus terminatur intern&innumeiis pilis ruiis. 
Reliqua ur supra in charactete generico. 
Sabitac m Peru , observaca a Josepho de Jussieu. V.S. |) , commanicetam ab 

huius nepate , qui in suis generibus Tiao adticit. Planta ulterius in.patria . 

examinanda fUt perfecte eognoscaiur. 
ExpYtc. tabulx. 
a Flos integer. b Scamina inios spectata. c EadetirsiCu natuiali cltm stigmatibas 

eiterris. d Urceolus staminam. e Germen , stylus , stigmata. E Eadem aucta. 
/Germinis valde aucrisectio. ^CoroUaexpaiua. ATria scamina.aacta^euus 

epectata. i Eadem intus visa. yGoot^Ie "'"'"■ ' ' 1 I ■ 1 j. iiii. 

SANDORICUM- 

CHAR.ACTfR eBNEB.ICUSv 

Cal^x monophyllus apice quinquedentatils. 

CotoWx pctala quinque linearia patula , basi tubi staminiferi adfixa. 

Sraminuni tubus erectus , longitudrne corollit , apice decemdentatus ; anthent 

decem basi imt^Tnx interion derltium adlixx. 
Germen globosutn , supetum : srylus simplex apice globcKo-suIcacus : stig;inata: 

decem brevissima , levoluta. 
Fruccus : drupasphxricaportiifbrmis, firta nucibus qainqueoratocemptessisy 

apice acutis , basi bivalribus, monospermis. 
Semma amigdalina , hilo arcuaEo, 

$ie. Sandctricum indicum. ( Tab CCII jCCIU. ) 

S. Foliis ternatis ovatis cuspidatis alternis : floribus axillatibus racemosis. 

Sandoticum. Rumph. Amb. i. p. 1*7. tab. 61. 

Hatitol. Rai. hist. ). planu Luifonens. peCg. $4. n° 9.' CanUUi tab. 1 3 S. inediia 

apud D. de Jussieu. 
Caulis arboteus , cuius cortex cinereus et glaber ; lignum vero' , centtale prx" 

seitim , lubium ^ huiusque odot aroiAaticus rosmarirtum leferens. 
Folia alterna , longe petiolata , ternata : petiolus communis tomentosus , cana- 

liculatus, basi inCrassatus, quatuot pollices longusj in cuius surnmitate exsfAit 

duo folia opposita subsessilia , incer qux terttum assutgit , peiiolo bipollicati 

sustencatum. Hiec sunt ovata cum acumine , integerrinu , uninervia , neFva 

ramoso, supia glabia j snbtus tomentoso ferruginea. Stipulx nullx. 
riotes patvi lacemosi : racemis axillaribos semi-pedalibus j ramulisque alceinis 

multifidfis. 
Calyx monophyllus uiceolatusV 

Tubus-st»mmumtubescens>. ■ ^ 

Ftuctus initio acidus , deinde alliaceils , cuitrs Caro fenera. alhtca/is. 
Habitat in Phiiippinis j Molucist tt passim in India Orientalt. |)., K. S. apJtd' 

DD. dt Jussieu ei Lamarck. 
Obs. L Plantam dcUneatam tah. id l . secundum exemplarJussieuanum commu- 

mcavi D. de Lamarckj qui humanissime miki fructum ostenditj huiusque. 

prima delineamenta SonneratianOf dixitque iilam ejje Sandomcum RumpAii, 
. seque de eadem in Dictionario encyclopediao acturum esse nomtne Hantol , 

iihi et meamfioris expUcationem addiiurum. Ut ergo Botanlei possideani kuius 

geruris fructificationem omnihus numeris absolutam , tabulam loj. dt" 

lineavi. 
UL loannes Raius loco citato in descriptione plant* a patrt Georgi» Camelio dbyGoOglc . Indis, eommunlcataJixu.-H/iVToi tndis , Hispants Sahtos.. Aibor altaesc et 
vasta , tri&lia .' , . . Flores perpusilli , bei)eoIentes,subflavt , exquinis:pe- 
talis , et c^ilyculaco 'fcuctus rudtmento constantes , tacematini congerunnir. 
Poma magnitudiue, Hguta , qualitate , sapote, et colote Cytonia emenciua- 
tat , vetum miiius lanuginosa. In eotum medituIHo quatuot aut sex fusca , 
cornea , magnitudinis maiorum favatum ossa , membtana tenaci cooperta , 
et catne alba , mollecula , grate acida , tomenio inhxrente obvoluta. bx hac 
Rob gtati sopotis , Rob morotum vices* gerens paratur. £x succo vero pomi , 
syrupus qui Cytonioram substiniitur. Pomade reliquo passim et copiose sac- 
chato cendiia pro bellariis asseryattit. 

Huiiis plani£ nomen ab Hispanis datam , Saruor scilicet , tematensl congniit » 
quodjiixtaRumphium locociuto estSantul, etSontoor. 

Tabularum explicatio aoi. a Flos iB^tiii. naturali, t Calyx. c Staminum tubtis 
auctus , secttu , et intus speccanim iv anthetx censpicianiur, d Siylus , sdg- 
mata. e Stigmata./Getmen. 

Tab, aoj.tf £FruaussecundumSonneTatium.cKiicleasqualemTidimagnitod, 
natur. d Idem dehisceus. e An u g da l u m hilo aaimro./Hilum sepaiatom ab 
amigdalo g. T U R K AE A, Lin. 574, 

ChARACTBR. CENB 11.10 8. 

Calyx monophylltu , campanulatus, <]ainque-dentanis , pendstent' 
CotoUa pentapetala , petatis longissimis lineatibas. 

Staminum tubus longus stylum vaginans , apice in decem lacinias acutas pam- 
. tus : anchetx decem oblongiusculx cum acamine , aid laciniaium ottum mter- 

num sessiles. 
Germen ovatum superum. Stylos fiUfotmis tubo paulo longior : stignu clava- 

ttitn , nonnihil rugosum. 
Frucius ( ex Linnzo ) capsula subrotunda pentacocca valrtUis loi^tiMliiuliter 

dehtscentibus. Setnina bina tenifonBia. 
Obs. Tur, lanfeolata variat aatherit 1 1.. 

511. TUB.R-CA GLAB1I.A. {Tab. CCIV. ) 

T. Foliis ovato-Ianceolatis gl^ris acuiis : peolis longissimis glabris. 
Caulis arboreus aut ftutescens ? cuius cort^ ciiwieus , nigosus j cimi veto sob- 

etecti inordinaii , ui pltirimum aLterni. 
I^olia ovata, autlanceobu , acuminaia, ini^tiima,g^abnt,altetiu, pedolis 

multoties longiota. Stipnlx nullx. 
f lores in summis rami; foliis immixti , magoi , pluiesque ex eodem puQCto ; 

,c»vo , squamoso ptodpontes. ,yGoO'^|| C . Calyx bcevu , (ledCticoIu acads; 

GoroUa tn sicco pallide rubens, pemlis bipollioitiEius Uneai^ws apicc nonidhil 

dilaam. 
Scaminain mbos coroIU brerior , anthecx ceoagonx. 
Reliqiu ut in char. generico. 

HMbitat ia Madagatear. 't),y.S. apui D. it Jussieu ia keH>. Commtrs, 
filj^. fig. a I^lmn. h Calyx cum tubo ancherifero. c Tubus longinidinallcer 

sectus et expanstu uc incetiora conspiciancur. t^Germen , siylus , scigma. e An- 

thera. E Eademaucia. i^^EiusdMn sectio. 

<tX. TURR^ATOMIKTOSA. (Tab. CCV.-f. 2.) 

T. Foliis ovatis incegercimis comentosis : petalis longissimis villosis. 
Tota flanta tomtatosa, 

loUaaTcema^ofaCa , incegeitima, miinervia, tomentosaymollia,petioIistnpIo 

' tot^oca. Siipulx nulls. 

Tlores axiilares ? ( sic ex cicacncibus coniiciendmn videcuc ) subsessiles cetni aac- 

' pluces prodeuntes exrecepcaculo communi calycifotmi muliidMicato.- 

Cai)rx ut m prxcedenti , altamen tomentosus. 

CoroIIa longiot adhuc quam in przcedenci , nibens ,- eztus viUoia. 

Reliqua ut in prxcedenci. 

HabitatinMadagasear. '^i.F.S.aimprdcedeiiti. 

*lrj. T0RR.£A LANCSOLATA. (Tab. CCV. f. r.) 

T. Folils aliemis lanceolacis cojiafeis glabtis : peduncnlis axillaribas subr 

biflocis. 
Cmlis fhicescens ? cortice griseo cectus } rami viigaii. 
Folia alcema , knceolafa .«abcoriacea , nicida , ioiiegercillia» unineivia , infetno 

pallida , suscentaca pecLoIis brevibus. Scipulx nidne. 
Flores axiilares , pcdantulisiiHi'aut; UfloaisL 
Calyx uitra medietacem quinquepaititus , lacintis subulatis. 
OoroUaepecala (Uv^ecn^i basi subcoccinea, lineaiia, tiibo anchetifero breviocc 
Tubus hic oblongus , in medio veiicricosa$,a^ce lo-iffidus : anthetx ovato- 

acuc£ lo-ii. 
Gecmen comencosum : stylus fillformis : srigma ca.pitato-acaium. . 
Fructus tomento iHifo teccas; (Inchtdcum vidi. )> . 
Jiabitat ia.Madflgasear observala a Commersomo. |). y. S. eommunicatam a 

D. Tkauin. 
£x[Jic..iig.'(i Germen , stylus , sugma. h Apex tubi sectus. 

514. T-URRAA VIREiw.iJo.J]p.?t.M^ *7!' . 

Arboifatutate viiens , facie quisqaalis. FoUaaltema, petioIaa> elliptico-Iaii- yGoot^Ie , . . . rj^o 

ceolata, ititegernma, emaromata , bvia, subtus paUiduxa. Pettolibrevisnnil; 
. StipiriiE.nu!la. Hores lacerales , axilUres , flavi , congesti in spicam mininum, 

foliolis aliquot parvis im erstincti, 
Habitat in India Orientali.f} . Konig. apud Liwtdum ex quo desumpsi descrtf^ 

tlonem plani4 mihi ignot€. T I C O R E A. .Aublet. 689. Tab. 377, 

jCHAaA.CTEB. GXMEILICVS. 

Caljnc monophyllus. minimus , quinque-denacufi , denriculis acuti^ 

Corollx petaU quinque, unguibus longissimis in tubuna coalitis , dlsc* vua4 

tis : limbuspatalus , lobis oyatis leflexis. 
Staminum tubus tenuis , membianaceus , disco iosertus » 9pice quioqve^ 
: . xuspidatiis. Antheix totidem obtongK biloculues. 
Germen subiotundum quinque-sulcatun .tnjnitnun) d^pipssuiQ.^^tYtvs Ipngus t 

stigma ciassiusculum subroiunduiBU 
Fructus : capsuUjquinqueloculfii;, 
Semina .... 

:jij. TicoR.iAMST»A..^«i/tf. (Tab. CCVI.) 

T. Caule fhiticoso -.fbliis alteuii) tii^Iiatis j floiibus coijndbosls , tenoiniu> 
libus, 

ToiaplantafieciJa, ' 

. 1 -. ... 

CauHs fcuticosus decempedalis ; coct^ viindi3..^jibeti^JigtHun fi^e; ttaii 

foliosi. ■■■,... 

Folia aketna ttifoUata : foUoUs oratoMKuds ^sbtkf <l»oxata fpaahis cpm^uoii 

6-8 pollicaris. . . ;! ■■■■•., 

Floies terminales ad foIii,ainllam,coiyDDbosi:p^tK;gJ^„coinn)Ujai; p!»dajis| 

apice ramosuE ^ ei in ramBlis £or^s alceioir ' 
Calyx viridis. 

CoroUa alba , peialis longitu^atiierconcavii. -. ,., 

Germen circumdatum dlsco , cui 'a^xus.est tubUs aiubefi^tiu. 

^^itaiinSy/visCAvx.floretm/snsfff^ruario, "^. , ., . , 

Obs. Planta miki ignota: jim prtceduijt et fignra mutuata tunt eJt JtuhUul 

opere' . ', ' 

^pl. flg. a. C^yx. b Idem expansus itt cuius cvncioest-disaisrt: CeioII». d Pcp^ 

lum.e Tubus antheiifeius sectus longitudinalitei./Anihera sepaiaia. ^ Dis-? 

qisinqupgeimeit^stylus, scigmt. AOificas'(^un^CBRinei yGoot^Ie lii M E L I A. Unn. 5^6. 

CbARACTBIL 6BMBIt.ICVS. 

Caljnc monophyllos parvus , piofiinde qainqueBdiu. 

Corollx pecala quinque , linearia , carinsta , patencia, longa. 

Suminum lubns cylind[icus erectus , coroUa pauto brevior , apicepattitus in lo' 

lacinias bieves ; stylum vaginans , atque basi clarusa germen includens : antbe'' 

rx deceni ovatz , parva; , mter singulas binas lacinias interne adfixs , quaram' 
' quinque alcern^ paulo alclores. 
Getmen suboranim , insidens feceptaculo nonnihil concavo : stylus .cylindricns 

longitudine tubi : stjgma capitacum , valvulis quinque cdnniventibus. 
Ftuctus : drupa ovata , continens nucem subovatam , quinque-sulcatam , quin- 

que-locularem ; loculis monospermis, 
Seoiinft ovato-oblong2 nigticantia , nitida. 

16. MetiA AzEDARACH, Zi/i. (Tab. CCVII. ) 

il. Foliis'bipinnatis. Zm. Sp.pl. t. tl.pag. »71. n". i. 
M. Foliis decompositis. Hort. Cliff. \6\. Roy. Lugd. ^61 . 
Azedarach. Dod. Pemft. 84S, Bum, Ztyl^ 40. Hcrm. Lugdk. ^51. Ral. Hist, 

'S4^- "... 
Arbor fraxini folio , florecwculeo. Bauh. pinax. 41 j. 
Audit2chta indica , foliis ramosis minoribus , floce albo subcceruleo parput^- 

cente maiote. Comm. hort. i./j. 147. /. 71S. 
Azedarach semper virens etflorens. Tournef. inst. 616. 
Azedarach bipinni. LamarckDict. t.I.p. {41. 
Caulis fruticoso-arhorescens , 8-10 pedes hic in Europxhortis altus , ramojus, 

elaber ut et tota planta. 
Folia altema , bipinnata cum impari , foliolis opposicis ovato-acutis , serratis ,. 

secraniris quandoque incisis ,'obiusis : nuUs scipulx. ' 

Flotes panicuiaci versus apicem lamulorum; paniculisaxillaribus ^ solitaciis, 

longis. 
C0C0I& petxla inius dilute rosea', extus samratiora, unguibus a£xa tubi anthe-. 

riferi imxbasi. 
Hic tubus saturace violaceus : antherx lutes. 

Cermea glabium. Stigmaib valvulx albs , feie semper quiaque , allquando seu 
Fructus paivx oliva: magnitudine. 
Babiiat in Syria, tt ih India Orientali. j^, V.fioridam memibits iullo et aug, 

Coiiiur in R. H. P. 
Obs. Hujusfractus inier venenatos habetur: fambus mortalis. 
Arbuseula pulckerrima quA sub dio late yiget nedum in Hispania , std etian per 

uniyersam fere GalUam. 

Ddd yGoot^Ie r>*-».i. 

Eiplic. iig. a Calyx, h Capimlum expansioni proximom. cFlos integer. ^Mem 
iiliier' specunis. t Tobus secnis longitiuliiuutei , ^KqM lactniis ccn»inalU>iu 
ut appateani anthetz,/Geimen , receptaculuin , styfus , stigma, g Stigmao* 
valvulx auctx. h Fruoiu. i Huiiu sectio transvcrsa. H. Nux. k Semen. 

517. MiuA AZADiKACHTA. Zfii. ( Tab. CCVIII. ] 

M. Foliispinnatis (petit^terctibiu-CaT. }Zin. J/fc/t/.f. //. ftf^. »7».»^. z. 

Mill. Dict.n". 1. 
Azedarach foliis falcato-sertatis. Bum. Z<y. 40. ui. 15. 
Azadirachta indica foliis fraxini. Br^iuic.xi.tai. 15. 
Oiea malabarica fraxioi folio. PluJt. Aim^ 16^ t. 147./^ 1. 
Aria ^e^ii. Rhtd.Maiar.^p. i9j,t. ^x. 
Aibot indica fraxino sunilis , olex fructa. Baitk.pln. 41^. 
Azedar2c aile. Lamarck Dict. tom. 1 . pag, J41. 
Acbot excelsa , seraper virens , vakle camosa , cortice (iuco vestita. 
Folia alterna pinnata cum impari , aliquando abrupte pinnata , foliolis suboppo^ 

sitis ovato-acutis, falcaris, serratisi uninerviis,nervo folionunbasim inxqu» 

liter dividente : petiolus communis tercs. Scipulz nullz. 
Reliqua ut in prxcedenti , at flores dimidio bievioces. 
Sahiiai in Ceytona , Malahari , &c. F. S. commanicatam a D. de La* 

mank, ^. 
Obs. I. Ex huiusfructibasoluanexprimitar, qttoMalabaricimuiiviradnary»* 

laxandos , et pro curaadit uieerihiis. 
1 1. Jn herb. D. de Jutsien extmplar exstat ia ^ petioli omnes sunt longitudiaa' 

iiter sulcati : Hore orbatur , quare determinare non potui aum nova species an 

yarietas dumtaxat sit frsft^Untu. 

518. Melia dubia. 

M. Folib bipinnaris : pinnuUs lato-lanceolatiK acucis serratis teiminali inaioce. 
Exempiar untcum innominatum vidi in htrb. D. dt Lamarck , quod fruetihus orh^ 

tum faeiit ad Tricbiliam aut ad Meiiam Linnjti pcrtintre poterit : itaqut ut du- 

hiam specitm hic adiungam quoadusque de fruciu consttt j et addihuum genus 

reducatur. 
Folia alterna bipiRtiaca pinualis oppositisciufi impaii cermioali tnaic^e : suniqne 

folioia laca j lanceolata , acuminata , secrata ; puiolus communis pedalts , ec 

videtur nonnibil tomentosus. 
Floies racemosi , lacemis axillaribus compoutis , foUo bcevioribus. 
Calyx profunde quinqueparricos peisistens. 

Corotlx petala utinM. Azadiracnraquoadmf^itudiilemetsitum. 
Stamirtum tucws cotoIU paulo breviot , apice denriculatus : deuticalis sex , as 

pluribus? Amherx deerant; quod desiccationi cribuendum. 
Gernien ovatum : siylus fiUfocmu > ruber : srigma pelcatum. 
Frucms (qui nondum debitam attigerat magnituainem)est ovams»Subpd)es- 

cens , coriaceus ia sieco : paionu in quioque locolamenca. 
Uahitat in ladia OriemaH > uada cum ianamerit aiUs piaiuts eam ripottmit 

D, SormeraU yGoot^Ie S W I E T E N I A. Un. SjS. 

ChAILACTIII. GENEILICtrS. 

Caljx campanulatus , quinqiiefidas , miramHS j 4e6idiHls. 

Coiollz petala quinque , ovata, coticava , pateiitia , basi urceoli adfixa. 

Stamina : urceolus ventricosus , coroIU paulo bievior , apice decemfidus : ao- 

theix decem uiinims . acutx , sabtciangulares , ad basim ladniarum utceoli 

interne subsessiles. 
Geimenglobosumsupenim :stylus bievis: stigtna capitatum planum. 
Frucins : capsula magna , ovata, lignosa, quinqueloculaiis , quinquevalvis , 

valvolis basi dehiscencibus. 
Semina pluia imbricata suBta receptaculum pyramid;Ue pentagonum , suntque 

compressa oblonga , gl^ia , supeiion pacte auca ala potlicati foliacea. 

51f. SwiETBNIAMABAGOHI.Zifl.(Tah.CClX.) 

S. roUisabmpiepinnatis, pinnulis ovato-lanceolatis, obliquis : floiibus camo- 

sis , mipimis. 
Swietenia. Lta. Sp.pl. vol', II. p. 171. Jacq. Amer. i x-j, 
Cedrus Mahagoni. MiU. Duu «**. 2. 
Arbor foUis pinturis, nullo impaii: nenro ad latus. Catesb. Cdr. 1. pag, Si. 

tah. Si. 
Cedrela foliis pinnatis, floribus spaisis , ligno odotato. Brown, lam. 158. 
Arbot excelsa , cuius lignum dorum , fusco^iubescens ; corcex ramoriim ptaKftt- 

rim cineteus , punaulis exasperatus. 
Tolia pinnaca nullo impari : petiolus communis basi incrassatus : foIi<Ja sunc 

opposica breviter petioUta j eUbeirima,ovato-lanceoIata,actmtne producta, 

obtiqua et veluri talcata , muneivia >' necvo basim inxqualitec dividente. Sri- 

pulx nullx. 
Floies romoso-paniculati , camulis alteinis , panicuU axillati : flos quilibet pedir 

cellatus ; peaicello ocnaio duabus stipulis oppo&itis. 
Cal]rx noinimus, petsistens in fiucribus in^hoacis , tandem evanescens. 
Corolla in sicco llavescens ^ calyce paulo maiot. 
Fmctus ovo galUnaceo similis , duiissimus j fuscus. ReUqua ut in dbaraaece ge- 

necico. 
Habitat ia reglonibus calidiorihus jimeric*. "f). V,S. apud D. de Jussieu. 
Obs. 1. Ex huius arhoris ligno ornamenta domtstica parantur pulckerrima^ 
1 1. -Mirandum certe tx tam minutis fioribus fructus adeo magnos provtnire ; quod 

ia sterculia pariter observare debemut: in utrisque florum pedicelli suntfert 

capiUarts , at postea incrassantur ut ponderosumfructum valeant portare, 
Expltcfig. a Calyx. b Flos integer. c Petalum. 1/ Urceolus expansus. e Germen> 

stylus, scigma. £ eadem aucta./CaIyx auctus. g Ftos auccus. h Uiceolus 

auccus. ii Fcuctus magn. natucalL s Semen. 

Ddd ij yGoot^le \j66) 

G U A R E A. Linn. Si5, 

ChAKACTBR. GENER.ICD5. 

Calyx monophyllus , brevis » 4-ctetmus. 

Coiolls petala quatuor oblongioscula , obtusa , basi urceoH id&a., 

Stamina : urceolus coroUa brevior : ancherx octo , ovacx , sessiles versus apIceBi 

urceoli interne. 
'C?ermen subglobosum , superum, insiiiens receptaculo oibiculari coQcavo :sty- 

lus filiformis : stigma peltatum. 
Fruccus : capsula-drupacea j sphzrica,obscure 4-sulca : quadrilocularis , locuGis 

monospermis. Semina ovato-oblonga. 
Obs. C/. Jacquinus de fructus natur» duhttat utrum capsOla , an drupa tandem 

evadat. yidtt ar^orem in iruula Cuh^ eiasque fructum immaturum ; attamen 

quadrilocalarem , et conict crasso vestltum. Ego vero quamplurimos vidi sicco» 

Tuimquam aptrtos , semptr tamen quadrUoculares » tetraspermos > corticequt 

crasso atque durtssimo tectos. 

5 }0. GUAII.EA TRICHILIOIDBS. Lin. ( Tab. CCX.' ) 

G. foliis abrupce ptnnacb : pinnulis ovatis , (loribus longe spicatis. 

Cuaiea inchjXioiAisi., lun. Sptc. plan. tom. i.p. 157. Trickilia Gaura, Sp.pt. xi 

]Melia(Gaura)nDnbusoaandris. /tfCf. ^/n«/-. 116. t. \^6.f.yj. 

Arbor 15 pedesalta , erecta , comosa. 

Folia alterna , abrupce pinnaia \ petiolus communis ptusquam pedalis : foliola. 

opposita subsessitia , ovata cum acumine , integeirima , uninetvia , duaSus 

infetiotibus brevioribus. Scipulx nuilx. 
Flores lacemosi , racemis longissimis , solitariis , axillaribus. 
f ruccus nucis avellanx raagnicudine , glaber. Reliqua ursupra. 
Habitat ih insulis Sancti-DoTfiinici , Cuba , &c. ei in America calidiore. ^, F.S» 

communlcatam a D. Dupuy. 
Explic. Iig. a Calyx. b Capiculum, c FIos tnteger. C Ptetalum separanun. d Ur- 

ceolus auctus et longitudinaliier secrus ut anthetx conspictannii. t Geimea 

a)ictum./ Idem magn. nat. g Fruaos. k Eiusdem seaio. i Semeo. yGoot^le [J^7] QUIVISIA. 

ChARACTBS. G£MBH,teUS. 

Caljx motiophyUus campanulams 4-; dentatus , persistens. 

Corollx peiala 4- j Unceokco-obtusa , extus affixa imo utceolo ancherifeto. 

Stamina : lu^ceolus germea cingem , cotoUa btevioc , apice sustinens 8-10 authe-' 
ras subovatas ececcas subsessiles. 

Gennen superam ,globosum , sulcatum : st^lus simplex uieeolo longiot : stigma' 
glcJxKum y ctassum , sulcacurti. 

Fmctus : capsula ovata quadtUocularis , cotiacea , usque ad medietatem in qua.- 
tuor valvulas medio sepriferas dehiscens : loculis mono-dispermis. 

Semina ovata , glabra , leceptzculo ereao adfixa. 

Obs. I. QutvliU sptcles omnes hucusque cogniu debentur Commersonio , qui eas 
rtperit in insutis Francia et Borbon : sun'fruticts aut arbuscula^vulgo comita 

• nomine bois de Quivi , iJ *st lignum Quivi : ak hac voce nominanda dicet 
quamprimum in suo opere D. Ant. Laur. de Jussieu, Commersonius hoc novutn 
genus nominaverat B^retia. in memoriam illius femirut qu<t orbem ptragrandl 
cupidlnejlagrans t virili habitu se stsiit , quum navis e portu solvtrttur , atqu* 
ipsum Commtrsonium se famulaiuram promisit : h*c esc eadem qas decursu 
temporis in Otaheyti insulam advecta j a harbarisfuit cognita ut mulier quant'^ 
quam vlrili habitu ticta , mirantibus itineris sociis. 

1 1. Geaus Guarea valde affine a quo antkerarum sitn diffenre videtur,fhUisque sim-^ 
pUcibus, et prteciput/ructus valvuiis ceriaceis , medio sepiiferis. 

c ) I . QyivisiA DECAifDRA. (Tab. CCXl. ) 

Q. Foliis alternis , lanceolacis , glabris , integerrimis : flor^ns azUlaribus race- 

. mosis. 
Barecia bonaBdia fotiis conscantibus , ovato-oblongis ^ lloribus albis , scamini- 
busdecem ,nectatulimbo incumbentibus. Comm, kerb. ms.fig. 

Tota planta glaberrima. 

Caulis atbotescens valde ramosus. 

FoUa altetna , laco-Ianceolata , pagina supetioie-nitida, HCcimque acuminata, 

integectima , petiolis quadruplo longiora. Stipulx nulls. 
Flotes aidllares , racemosi , racemis brevibus. 
Caiyx campanulacus apice quinque-dencacus , denticulls cuspidatis. 
CoroU« pecala j alba, calyce ctiplo longioia. 
Aniherx decem. 
Fruaus capsula coinentoso-i:u& quadrUoculacis > toculis mouospetoiis. dbyGoot^Ie Habitat In insula Franeu. Commen, t). y. S, eommunieatan a D. ie JussU»i 
£ipUc. %. a Cal^ b Flos ince^. e Penlum. i Utceolus cum utheris expan- 

sas. e Antheri auc£a./Gennen,sc}rluSa sngma. /'Eadem aucca. ^ Fracms. 

k Idem dehiscens. i Semen. 

5J1. QoivisiAOVATA. (Tab.CCXII.) 

Q. Foliis ovacis altemis incegemmis : floribos subsessilibiis axillaribas } binis; 

auc plutUms. 
Bacetta foliis tecrapecalis occandris : foliis conscancibos ovacis. Comm.keri.fig, 
Cautis fruticosus ramis alterois contce giiseo uctu. 
Folia altertut j ovau , unmervia « glabra , tatsgercima , pagiiu supeoori nitida : 

■ petioli breves. Sdpube auUc. 
Flores axilUres , subsessiles , bini , pluresve. 
Caljrx quadridenucos. 
Corolla calyce criplo maioc , petalis basi acutiscxnu albicanubas , incut idKS^ 

cencibos ( in sicco. ) ^ ; 

Staminum urceolus lubeacou . aatheraeoctoi. 
Capsula tomentosa. 

Babitat in IttsuU Serhin. CcMmers. ^.KS. eommuaicaum a D. ie Lamarck. . 
Explic. ^. a Caljx. h Petalum. c FIog iotegoc. i UcceoUis seccns ec expansus. < An- 

theta aucta./. Gecmen > scylus , st^mo. ¥ Eadem aucta. g Fmccus. h Mem 
• dehiscens. 

5JJ. QuiVISIA BBTEROPHYllA. ( Tab. CCXHI. ) 

Q. FoUis ovacis , int^tis aut pinaatifidis : flotibus axillacibus binic 
fiarecia fioribus cetcapeuHs occandcis : foUis mutabiUbus. Comm. herb. 
Caulis ut in pticcedenti , cami divaricaci. 
FoUa altema nunc ovau , nonc ovato-piunatifida , glabetcima « atqne pagina si- 

peciott nitida. Nulbe scipuUe. 
Floces axillares subsessiles parvi , sxpe bini. 
Capsula parva , nunc glabra , nunc oraca in diveisis ftagcnentis. 
Reliqua lit in pnccBdenti. Aii vatieas ? 

Habitat ia Imula Borbon.Commerson. ^. V. S. communieatam a D. Thatan. 
Obs. Utra^ue figMT* Hctt taMaeamdempJaMom sistuM , qtsaFum a" a" varte* 

tas est valde notaaia. 
Explic. fig. a Calyx. b Flos integer. c Urceolus longitudinaUter sectus. d Genoen» 

scylus , scigma, 

5 j4. QuivisiA opposiTipoLiA. f Tab. CCXIV. ) 

Q. FoUuopposicis, «vatisjiBC^rrunis, glabcis iflorUHuaxiUarUMUjpedoa^ 

culis trinoris. 
Caulis arboreus , ramis opposicis , quocum liguum flavescens , cortex vkq g^. 

seus esc ec cugosus. 
Folia opposica , ovau , incegeccima , glabra , suscenuca pecioUs brevdnis. 
Flocesaasingulafoliaaxiltares : pedunculi principales soUtarii semipoUicares^ 

subtomenmsi , ibtqw tri&rcati , criflori ut ^lurinium. 
Fructus capsula globosa , subtignosa , cicecis magnitudine, comenconifbtecta> dbyGoot^Ie ' ittqinBaccaiitqiiinqucTalvulas usgueadmedutaten ^ehUcemj t^^ locU' 
laris \ ioculis dispeimis. Semina ovaio-obloo^ receptaculo etecio qdatuor aut 

3iiiiique sulcis eiicavato adfixa. 
itat m Imula FraticU. X). Commers.F.S.apudD. deJussitu. 
Qhs. Ftorts d^eroKtm Mtmplari; propter frucuu tamfn snaiiiaidiMm prtuidtt^ 

ubus adiunxi. 
Ezplic. fig. a Fruaus. h Idem apettus atque speccatus antice. c Semen. d Recepta- 
culum auctum. D Idem cui afExa sunt oca> semina> anterioiibus 7-8 sectis 
ut ceceptaculum appaceat. PORTESIA. 

ChARACTBK CBNSIt.ICUI. 

Calyx pacvus monophyllus, quadtidenatns , persistens. 

Cotollie pecala quatuoc , ovata > pacentia , ungaibu* affixa basi ttreeoli anttte- 

ciferi. 
Scajnina : ucceolus cocolla bcevioc f apice ocn^dus : anchecx octo > ovaco-an> 

tsE , ses^ies ad partem iniemam urcec4i , atcamen patum ezenf. 
Gennen globosum supecum : scylus simplez : scigma capitacum auc clairamtn. 
Rnictns:capsttlabivalvi^,bilocularis,dispeima; valvulgovaco-carinataafaayict 

asque ad basim^ehiscemes. 
Semen ovaciim, locutamento ec semine ano saepe aboctivo. 
la memociam D. Poup^ Deifioctes , medici insulx Sancci - Domitiici , qui 

plucimas cepecic acque Gallis bocanicis cwnmutiicavit plantas ameticanas , 

incec tmas ec hanc innominatam misit. 
Ohs.'Differt a Guareaet Quivisia capsulis dispermis bivalvibus. 

5)5. P0RTESIA0TATA.(Tab.CCXV.) 

- P. Foliis pinnacis cum impaci > foliolis oboi^tis : flocibus glomeraco-cacemosis. 

Acboc cuius folia smic altecna [Hnnaca cum impaci ex quinque foliolis composita: 
bxc simc lanceolato-ovaca , integercima apice lacioca , sxpius acuta quam 
obtusa, uninecvia, subsessiliaj tecminale maius, infecioca bcevioca. Nullx 
stipulx. 

Flores axillates , racemoso-glomecaci cacemis vix pollicacibus : flos quilibec pe- 
doncukras , pedimcult basi bcacteata. 

Coiolla hecbacea. 

Ftuaus estcapsula ovato-acuminala , parva,tomento cofo teco. 

Semen utiicam vidi , dcatrices duas. 

Habitat ia Insula Sancti-Dominici observata a D. Despertts. I>. V. S. apud 
DD. ie Jussi^u , lamardi , Thoain , DtsfomtdneSftt Dupt^^ qui frmiferais 
fossidet , mihique exemplat eotmmaneoKit. ^ - yGoot^Ie Obs. DtkacpUntaloquitarD. timarcktom,yp. 6. Dlet.hisverhls :Goxte^ 
obtusifetia foliis subcriiugis.^ foliolii obovads , extimis maioiibus , lacemis 
brevissimis. Fructum -ncn viderat , quart mirandum noa est ti Guarta adf 
ianxit, 

Explic. fig. a Calyx. h Capimlum. c Corolla. d Flos integer. e Urceoli aucti sa- 
perticies intetiot. /Getmen. F Idem auctum. g Fructus. h Capsulx valrulx. 
( Semen. 

§i6. PORTBSIA MUCRONATA. ( Tab. CCXVl.) 

P. Foliis cetnatis , auc quinato-pinnatis , foliolis gl^tis muctonatis : lacemolii 

flofum axilUtibus. 
Ez ftagmentis qux vidi aibotem auc fiuticem ciedo hanc spectem ^ coius tami 

attetni , cottex gtiseus, Bssuris vatteganis, 
Folia alteiua , tetnata , aut pinnaco-biiuga cum impati : fbliola sunc ovata , mU" 

ctone terminata , glabra , uninervia , neivo tamoso , bievibus petioUs patdar 

libus sustentata. Stipulx nulls. 
Flotes lacemosi , lacemis br«vibus axillatilws et tetminalibus. 
Catyx brevis quadridentacus: 
Coiollx petala lutescentia ( in sicco } ovata , concava, 
Stigma cuvatum. 

Ftuctus deeiac. Reliqoa ut In ptxcedentt. 
Jiabitat in MaJagascar^ observata a Commersoaio. |>. f^, S. ccmmtmicatain a 

D. de Jusaitu, 
Obs. Cum dubio hanc plantam pracedenti adiungo t quia de fructu nihil certum 

est. yerumcamen propiir maxlmarh charactirum partem fquibus ipsa gaadetf 

hic prodit quoadusque fructus innotescat. 
Explic. f]g. a Ramulus. b Calyx. c Idem auctus. tf Flos inieger auctus. e Urceolus 

patum auctus. /Eiusdem intema superficies cum ancheris. g Germ$n , stylus , 

stigma. G Eadem aucta, C I P O N I M A, Aiiblet. 566, 

ChAR.ACTER GEHEJIICUS, . 

Calyx monopbyllus tutbinatus semiquinque paicitus persistens : florifer infe- 

rus ; landem coionans fruccum ; ideoque- supecus , soscentatus pedunculp 

btevi , squamoso , etveluci calyculaius. 
Corolla monopetala cubulosa , limbo quinque-partito , Uciniis patolis obmsis : 

adnata urceolo staminum. 
Stamina : filanienta numeiosa {fere )o)cofolla breyiora, basi in nf^winra 

connata , dupltci pbalange : antheia globolosx. ~ yGoot^Ie . 'fjfo. -^ 

^Oemten A aj itt m n nuniinaBi ovfttinn ; stylos longmrane fere corollae : sngntit 

capkanim i^uinque-sulcatum. 
fiQCcos infems : nuxcoidcitcaj os5ea,^oyatt, qumqueloculacu , pentaspenna^ 

calycecoronaca. ' 

Seodaa i^^p, 

Jj7. CiPOinuA ctJiAMNsis. ^fli/«t ( Tak CCXVII. ) 
■C. Foliis alcecnis , ovatls ; ^nbus axillacibus , glomecatis , subseesUilMU.' 
-C. Guiatiensis. jtuilet,pag. ^66. tat. tiS. 
Aibor inediocris , trunco sepcempedali y ^upra ramoso , ramulis alternis tomet^ 

tosO'rufi$ : lignum esC albicans , compaccum ; cortex griseus. 
Polia alteroa , orato-acuminaca , incegectima , uninervia , necvo villoso , rz- 

moso : ancice glabia , posticeglauca piUsque aliquoL Peciolusbievis ccHnencor 

sos. Sdpuls nullx. 
Flores axillaces in tamulom btevisstmum glomecui ; peduoculi bceves; 
Calyt birsutus , stipatos infra basim ttibus aut quacuoc squailuiUs oraco-acutis; 

concavis , hirsutu.' 
Corolta alba , lobocum limbo luteo. 

Anthera: tutei. ■.■.,; 

^niccus niger, corcice canioso. 
Ba6ilat ia Gu'nuiao^ttryM,aftbAubletio. Fiorajeptembri,^. V, S. afuttIX„dt 

Jussieu in htrbario D. Stoupy. 
£xplic. fig.itCapitulum. ^FIos,germen, 3cyliu,stigmata. t/FIos iliceger auctus: 

e Germen auaum. /Fmctus caljrce coronatuj. g Hutus sectio transvecsalis. 
. k Secao perpendicaUtis. i Semoi. Z> Cott^Ia cum staminibits aacca. A Q U I L I C 1 A. iin. 3o3. 

,Ca AB. ACTSK, oBNtateus. L 

Cdyxbemisptuecicus, coriaceus , quinquedencaCuSapersistens.' r 

'Cototla monopetala , semiquinquefida , laclniis ovaco-acucis > r^oIi;ns , ad^:^ 

et adglutinata urceolo staminifero. 
Stamina : urceolus gecmen cingens , coroUa bcevior , apice quinque - partitus ; 
laciniis emarginatis : tilamenta quinque inserta inter taanias cotidem, in- 
cQcva , pactimque cecondita intca utceotum : anthenc ovatie > versatiles » 
ante f<ECundacionem connivences atque tegentes stigma, 
Germeii orbiculato-compressum , pentagonum superum : stylus stmplex ucceolv 

btevior : stigma incrassatum. 
Fcuctus : capsula orbiculato-compressa , pellicula cecca , quinqne-sulcac • 
que-toculuis , locuUs monospennis. Semina si^>rotundo<tr%uetra. 

£ee yGoot^le sempir quinqu€ reperu j ■ '. 

*5,}S. AQumeiA sAMBDCttJA. lin. ( T»l>. CCXVIir. ) 
A. Foliis bipinnatis , pintiulis lanceolatis serracis , gUlwis > flonbnscorymbosd^ 

ramosis. 
Aquilicia sambacina. Z^i> Sp.pi,v9l.t,p.. ^£8. Lttmarck Dicutom...t.p. 117. 

Commtrs. ktrb. ms.fig. Bt>is:d6 source vulgo a ^atUst ■ 

Staph}^ea indica j fc4iis bipinnacis ^ iiiiimis ternatis ^ summis quyiis ; fbliolts 

oblongis df litatis \ cymis tripaititis. Burm. Flor. Ind. 7 ) . tah, 24./1 1. 
'fnicex aquosus fxmina, Rumphp Amh. 4. p, 10}. taK^i.rtoavero tai.-^n.a' 

Linnaa citata. . . 

,(. Tota plaata-giairui 

Caulis fruticosus ii pedej fcre altus sambucum ceferens i raminodosi^viri- 
. ■ dies i medula fiitti. 

Folia altema bipinnata j foliolis oppositis cum impari., suBIancaoIatis , serrat»;; 

petiolus communis canalicul.ttus, amplexicaulTs, basi ditacatus, ecpropehanc 

auctus membranis duabus oblongis , deciduis , utraque exccemicate obcusis 

ec liberis , medio et cencro affixis timbo canaliculi pccioUl Stipula nuUwy 

■Klf^s. vcf sus ramulorumaztrettiiuces axillare$,coiymboso-ramosis; Bis HAret- 

3uotannis. ' • 

iqua uc silpia in.cbaractere generioK 

Babitat in Java. ^> K. S.communicatamaD^deJusaieu] 

*ExpIic. fig, a Olly.x. b GapitiJum..c H03 inc^er. d Idem auctus. e Scatnen ec 
anthera aucta,/Getmen. g Idem auctum. h Fructus. i Semen. 

Qbs. I. Jnherbario geiuraliD. de Jussieu plama exsistlt^uam CcmmtrsoniM 
'• delineare curavii y qutique ad hoc gtnas videtur accedere. Fructu orbatur^flo^ 
retque non nisi tx icone Commersonio lieei cognoscert : in qua quum stamina- 
siiu recurva et patula y:siyera.est speeies ^quilitite , rittque iiepicta , susptcari 
poterit quod' Juamenta sini incurva anie facundaiiontm , paiula et rtflexx 
ptracto opert. 

Foiia kuic plantce sunt etiam biplnnata fpinnutis qulnqtt^ maximisfcre pedalibusr 
tomentosis , prasertim ntrvo tt venulis : an hte platUa eadem cum Halugi^ 
Rhed. Malab. i.;».4).(. itf.. ■ 

11.. Rhedd^RumpRius , et^ost ipsos D. Lamarckmirandasvires tribuunt tl ra^ 
dtei et/oliis A^uilicia samhucin* ; qua omnia apud ipsos eitatis toeis vifUas^. yGoot^Ie A V E R R H O A: JLin. 6a(J. 

'CHAftACTtB. iSEHBII.ICU£. 

OI71 pencaphyllus , folioIis,ovatO'liiTiceoUtis petsistentibiv. 

'Corolla pencapecaU ; pecalis lanceolacis ; ungutbiis atigustis , urcirali liasi affizis V 

inferiori parte erectii, superiofi pacuKs. • • ■ 

Scamina : tiriceolus annulatls , brevis , gecmen cin^ens , cecmtnatus decem (ila* 

tnentis, alceCnis , loiig^otibus , semper ancherireris j qutnque Teliqnis brevisst" 

mis in una specie casccatis. Anthers subrocunda:. 
■Getmen oblongum pentagonum : scyli 5 ececci : sctgmaca incntssata. 
Jruccus pomum ovatum pencagonum, quinquelocuUre j loculis polyspermis: 

semina ovacd~compressa recepcaculo columiuri affixa; cunicata, incra eam.^ 

dem cunicam solitaria auc bina. 
?Obs. Stamina sunt vere monadelpha , nonliierk ut Jixit D. de tamdrk. vot. i; 

Cxo. n"*^. Linmiumquo^ut koc latuit^ . <-- - ■ 

i~j9. AvERRHOA Bn.iMBi. Z.{Tab. CCXIX.) 
. Foliis pinnatiscum impaci : foliplis ovato-lanceoUcis subxqualibus. 
A. Caudice nudo fructiBcante > pomis oblongis obcusangulis. Linn. Sp.pL t.lL 

p. J7J. Lamarck DUuvol l. p. 6i.o.n? x, ' ■. , , 

Blinbiiigtim'ceres.'/!ujnjii. Amb^ 1 •/>• 1 ; S. tab. i$. 
'BWirf&ii. Rketd. MaL j.p. ^'^.tab.\yet^6 Raj^Hht. i^^tf.fl^y.MaTu^indica' 

Butman. ZeLp. 147. 
Caulis frucicosus 8-10 pedalis , aspectupulcherrimus. 

foliaaIterna,plps(]i(ampedaUa, pnnacaOBm impari', foliolts alcemis ovaco-' 
UnceoUcis cum acumine , longis , Villosis « subsessiltbus : peciolus communis 
. cotnentosits. Scipulx Dull^ 
^oces racemosi j terminales , racemis compositis :'pieduaculisinulupartkbjpe^' 
- dicellis uniSttris. .'•■>' 

Calycis ft^ioU viridi-EubentU. 
CocotU kecmesioa. 

Fruccus oblongus , ovacus > aBgulis quinque (dicasis^ 

ftaSqB},iit supra.. , .... 

Sabitaiin JavAtalibiqtttinlndXaOTuntali.-'^^. V, S. cpnrnutuceuam a O. -di 

Lamarckex cpllectis a D. Sonntrat ^ qtu fruetum' matUrum deUnedvit ^ d^ijuo 

dumpsifiguras k. 1. m. Hic percgrintuor indefcssus botanicam valde locuple~ 

- tavit. 

Obs. I. Commtrsonius hanc stirpem descripstt; verumtamtn assevtrat , stamini- 
bos quinque domtaxac ^udere , oon decem , adiicieas , uc dixic Linnxus. 

Eee ij dbyGoOt^Ie Si ergo tile attente hot yiJit,faundum erii haae spteUmmncptnun^am « taatc 
dtcandram tsse. Sic eam d^tvtt, n Avetthon pentatulca »'cac«uu compo- 
siris per ramos qua nudos sparsb. f^ideaair herb. apud D. de Jusjiea. 

1 1. Huius fractus qi/amquam_ acidi ,saccaro > aceto , aut aak conditiyia usus 
domesticos astervMtturtUt caparis et rihgjii frucffM- 

Explic. fig. a Capitulum. 6 Calyx. c Huius foliucn separacum. d Flos tntegeT. 
«Petalum,/ ^tamina. ^ Anchera aucta. h Gecmen , styli. /Fmctus inchoitus 
( hxc omnia ut ega viai. ) k Fructus. l Sectio totigitudiiulis. m Sectio trans- 
vecsalis iuxca Sonuetatii iconeni inedicain. i^ 40. ArEiiR,HOA cAaAMBOLA. Lin. ( TaB. CCXX- ) 

k. Foliis impati-pinnatis , fbltolis ovato acutis j tecminan imrote : fructuimK 

angulis acutis. 
A> Ajcillis (bliorum frqctiitcaatibus L potnis oblot^u actu»igulis< Li»'Sp,pL. 

vol.ll.p. j7^.n" 1. Lamarck. Dict, ubisupra, 
Mala goensia fiucta octangulari ponu vulgvis magnicudlne> Bauh.Pinr^-a»' . 
Prunum steltatiunseu blimbing. Ramp, Amb. \ . p. i rj. f. jj. 
Tamara Tonga ^ vel Cacambobs. Rfucd. Mal. } ,p, y 1 ,t. 4 j. 44.. 
Malus indica tbliis sena: occidenLitis. Burm. ZcyUp. i^ifi , 
A, Pe)iiandra lacemis cDmpositls ex feliocum alis. Comm, Hirlr, ee mi^ 
Acboc mediocris 11-14 pedes alca , cima ocbiculaci Krminata.. . . 
Folia alterna impati pinnaca , pinnulis 9- 1 } bcevlter periolacis artemis f.sensiini 

vecsus apicem maioctbus ; quEc sunc ovaty cum acumiae,.inferae glaucK^ 

supra viridc;s. Scipqlx nultz. ' 

Ftgres axillaces , lacemoso^panictriaci > pam.. 
Calycis fbliola ovaca. - 
Cotolla dilute violacea , calyce. dupto maioi. 

Klamenta.decem^.monadelpmi : anchere dumcuae qubque. ( Ica ndit Sonnen^ 
' tius in toco natali , ego m siccis plantis. ) 
Ttuccus mulco maior quam inptxcedenti, ovato-penc^ontK ^ai^uUs acatMk. 
Retiqna uc in piircedenti. 

Habitat in India orientali, |>. V. S. commuaieaiam 4 D^dt /iuwmk^ 
Obs. I. Figur~s i, ^ h. ex Sonneratii dtlintatis svmpsi. 
IL Rheedius e( Rumphius de quadam varietate loqitantur cuius/ructas 9si tbUeHt ^ 

r*" a de cauia in kortls toUtur, . ■• - 

AviR.KHOA ACiDA tiandi est CiccA BaTiZHA supptementi guod eiuf 
fiius typis deJit. Hanc itiam dedit Plukenetius tai. i6t).fig. i: adcuius iatu* 
videtur fractus magniiudine .natiirali yq^amqufm ramulus sit mirum^ ia modum' 
diminuius. ' • . 

Explic. fig^ a PIos uiteget li Pet^uqi. c Cal^x. d Germen auetam. e StanuBi^ 
aucta,/Ftuctus ui io Sonneiaa icone. g Huius sectio. h OAiiBn» pais.. yGoot^Ie C O N N A K U S. Linnai 895. 

CHAlCACTEIt QZViKiCUS.- 

Cafyt monophyllos , quirnjue-partinJs y persiscens. 

Corolla pentapetala , petalis ovato-oblongis , iqualibus ,. adifilis feasi luteali^ 

Statnina : ucceolus brevis teiminarus filamentis decem , aliainis brevioribus^ 

ancherai decemgloDulosz , comprtss.T 
(recmen ovatum istyliis cylindraceus : sttgma globosum; 
Fruccus : capsula oblonga ,.gil^ ,,unilocuIaris ^bivalvis ,. cnoRospeimat' 
Semen ovacuni , mogJinm. ^ 

Obs.' Sapratiictum characurem pr^hi Connzms ikicaavis t citias iatagra/tt /rac-r 
' tifiaatioaem exMiaina.vi. 

f4i. CoitNA-Hus AFRicANUS. £(i»>>irfA.[Tab. CCXXl,') 
C. Foliis crifoliads : pet&Iis ebaibatis : flc^ibus paniculacist ■> 

C Foliis ceinacis , foUisovatisutrinqueacucis subtus netYtisis:flbribsspahictti' 
\iX.ataa&o^T(a\&. Lamarch I^ict.- iom.x*p.^^.- > 

Caulifrarboreus^iamisglabris.' . . 

tolia' akerna > tcifoliata , ovato-atuminatav glabenima , int^erricna ; peciolijt' 

[Aitialibiis piope fblium incrassatis , tenniuati longioce. Supul«e nuU».- 
Flores paniculau ^.panicdis axiUaribus et t^cminalibu».' 
Calycis lacinix ovatx.' ... 

Stylus nonnihil recUnatttS , cbtolla brevior.- 
ftetiqBa ot supca in chacacieregenerico^ 
U.bitat in Afric* mortiihas vu/go SiEKKA-%toiX'A y iode adsportiatUS m 

D.Smeatkman. t^^S.apudO.de JuiJieu* 
&m, S«m«n vidi radicant irttra capsulam, radicula spiraiiter contorta ^jihroset^ • 
Sxplic. fig'. a Calyx. b Coiblb ezpansa. c Germen , stytus. d Stamina. e Eadem'' 
' aucta et ezpan£a./Fracii]s^ j: Idem dehiscens. A Sunen , cam radicuU. G Gar-' 
men auctum,- 

J41. CoNNAR.t)S pM»HATOS. Zamarcit. fTab..eCXXfI. ) 

C. Foliis trifoHatis aut gninato-pinnatis : petalii basi bisetosis. 

C Foliis aliis trifbliatis ,.aliis pinnato<]uinatis \ fbliolis oBlongti-onliSiUy 

• ^ois&>fatiitaocygfam.Lanrarck ubi supra,- 

Tota planta glaierrima'^ . 

Caulk ^ ;.. V -;.-.. 

ftsliaalternateniattt aoc iiDp>[niu]. foIioUs £->iag&:.Hxc sdiirovat(Kaciint,Si-' yGoot^Ie ". . . liy^^, 

tegeinma , untnervia , venis convergentibus. Stipols mlbe, 
■ EloEes panicuUti , paniculis .terminalibus. 
Calycis foliola ovato-oblonga. 

Corolla calyce <;iuplo i^naior : petalis prop.e basiiq bij^tosf^ 
•Germen ovatum , tomentosum : stylus fongitudine cotollx. 
f rucius^ capsula oblonga , gibba , unilocularis , biva^vis , monospenTUL' 
Haiitac in India orientali. "i},. K., S. cpmmuniCf aj),4* jMmarck ex Soaneta^ 

liana colUciione. 
fjcplic. fig. a Calyx. b Cotolla. c Pejralum aucium. ^GenitaIia.^S[araina a^cta^ 
/^itatnenturn, ^ Geimen. G Idem auctutn. h Fiuccus nendum petfecnu. 

.^4}. COMNARUS MONOCARfOS. Lin Sp,. pl. tOm. J. p, jotf, 

^hus ZeyUnicus tiifotiatus phac^Ii facie noribus copiost; spicatis. Buna, Zeyl^ 
195. /ai. 8f). 

pbs. Planta mihi ignota^ vtrumtamen a sequenct valde 4iytrsa ex Burmaai 
Jigura^ Jh hac enim folia sunt ovata sine aeuminf ei uninervia « fn sequeati tri~ 
' nerviuf ec orbiculato-acuminaca. Connari omnei,'ut vidimMS.&l^dei^tfoUifttttiir 
ntryiis , ^uare a sequenci separanda videtur h£C species, 

.544. C0KHAI1.DS FENTA6YtrsDs. LiiR«r(^. ( Tab. CCXXIH. ) 
C' f oliis omntbus ternatis tiineiviis : (loiibus penngyneis. 
C. Foliis omnibus tiifoliaiis ; foliolis ovatis , aeuiis , subcus ven^sii : 8»ribt)i 
pentagyneis. Lamarch Dict. toco citaio, . '~ ' 

Tota ptanta elaberrima calyce txctpto, 

Caulisaiboiescens? lamis teretibus. , 

Folia alterna , tef nata , otbiculatoacumijjata , cociacea , integeirima , tciBeiyia ^ 

. vettisque ceticulftia. .Pj;ciolus ^opiQiunis basi iijciassatus : paitiales bieves 

paiiiei inciassaci. Nullx scipul.-c. 
floies nnme,cosi ; pacvi , paniculaci , terminales ec axillaces : ad camulorum Sior 

cencLum basim squamula bcevis. Uniuscuiusque item floris pedunculus oma? 

|cus stipulis aui: squamulis cribus bcevisfimis , ^ux calycem calycif.Uruni 

refecunt. 
Caiycis lacinis ovaco-lanceolacx , cottacea: , escus villosx. 
CocoI,Ia ( io sicco lucea ) ctlyee ^ulo maioc. ^ . 

$camtnum ucceolus breyissimus, cccminatus filametuis 4eceta'cubentihui,. 

aheiiU^ bi;evissimis:antlier.'E derem orbicuUta;. 
^ermina quinque > coadiinaia , villosa ^ ovato - acuta : «ty)i .quinqae : ffi gf p ^ ra 

inccassaca. 
fruccus deest . • • ,• 
Jiabitat irt Madagascar obfervatas a Commersoaio lf>, V, S. commanicatu/rf a 

D. de Lamarck. 1 

jE^j^lic, i^. d.Cal;'!. b. fl^ iuKgc^. c Petali^ a^ctun).,(^ Scuiufi», < £ad»i aue^a, dbyGoot^Ie t /GenninX aocti. f Gnmea se^racum. A CspicoluiB auccum cunicqua'-< 

liia!».- 
Cbskl./A teliqids sptcithus Coan&ti fotia sunt unmervia ut siipm dixi^ etgermen 

slmplex : in kac vero , folia trinirvia tt germina qttimjue.- An spuria species ? 

an gemis novum constituct ohicrvato fractu f imerea- lameakic prodil f^uia^ 

gtrminihus exoeptis fthjraiteye Connari gtnerico gaudet,- 
JI.' -i-uitta D. Jacquimtm aliv datur adhac species Connari > quemC divarica* 

TUM dixil : frusiuium..plaht* mihi misii dieto nomine aotatum ^. omnimvda 

fiuctificauone destitutum ^ cuiquefoitold sunt minima yOVato-oblonga. A Q U I L A R I A. B o I s d'a i g l e. Sonnerat^ 
Garo. Lamarck, 

'Ch-aractek- GIHm.ICP6. 

Calyx tarbinartis > coriaceus 3 setnti^uinquepanicus^iadniis ovaco-acuds patuli»- 

pecsiscencibus. 
GoEolIa nuIU. 
Scamina : urceolus ciXjzi imo adbxreilSj.monopHyltus , quinqueparcitus , laci'- 

niis crassis tomencosis profund&biiidis » adeo ut decenindus appareac. £x sirt>- 

gulis divisionibus tociaem adsucgunt fiiamenca btevissima ,-sqtiamulis bre^- 

viora : anthera: decem , oblongx , yersaciles. • 
Cermenin squamuloramcemro et fundocaIycis>ovatum}Coronatum scigmatA^ 

bcevi simplici. 
Erucrus :.capsula pyriformis , lignosa, bivalvis , bilocularis : diss^imentuns' 

bipartibile , innascens valvis medio septiferis :-sucuramambienc&menibia«- 

nula brevi. 
Semina soHtaria nigra corpore spongioso ciicumdaca ^ aherum sxpe aBor- 

rivutn. . 
Observ. I. Genus valiU affine Samyd^ quod iaminnmt D, de Lamarck lom.iX 

Dict.p.6io. 
U, CAaracterem genericu/n erui exfructu adsportato a D. Sonnerat quem D: dr 

Lamarck mihi commodavit : in illo exsistunt calyx , squamulx et stamina ,. 

qtit hasim fruotus ambiunt. Ulurius D. Sonpcrat coroUit atque gfnita/ium' 
figurasa.h c delineavit : ex qpibus omnibus tabulam contiruxi,- 

5-'45. Aquiiar-ia ovata. (Tab. CCXXIV^). 
A. Foiiis alternis , ovatis ,.mucronacis. 

€ato de 'M.aiK:A..Lamarck Encycl.tom. i. p. ^^.tom. x.p.6 10. 
Atboc ,. cuius tami consrant ligno albicante-Iuieo , coitice griseo tecti ; villo* 
Amie- teneirimis summicaribus.' yGoot^le Fblia aleerni , nedotb snstentati bievibtts pikisu t «vM& » ceenuaatt maaate ,- 

tntegia., glab^rdtni^ uiiineivia , nervo Ea0»>so, venis(]ue sutniltssiiiut.Snpu- 
■ la nullx. 
■ Florum sicus et namenis mihi ^otus. 
SLeliqua ut supia in cbaiacceie eeneiice. 

flabitat in Malac* montibus. §. y, S. apud D.de Lamank», qui tOBsuUadttt 
' tsitom. i.Dict.encycloptdicip.^^.ubiptostantoiserytaUitesdcifw «rkort^ 
- f$ 4i A^Mlhfho sUvtstr^^ pr*staiuisfimo , tt affipiivintm. flHli TII DI«S$RTAT1«MIS; yGopt^Ie EzTRjiir 3es'Rs^iiti de' VAcaddmie Rcyale des Sdervpesi, daii^ 

' JWora 1785). ■ ' . '' ' ' '^ 

Viwti an)ii£eKitnid£»«ar ordrtt(^jt'Ac^^.ei pne seprieme dmercadoit , 
latiiteiet.boixiiUfueiierMf rAbb^CATANiA^K&j daos laquellefaucqyr cfitiari 
Bue i. passar en ctvue 1m t^aates fsfacten-is^s. pat la reunion 4^ Hlecs des e^- , 
miiies^^iuieseolB pastie. .U ayc»k.(^afmne,aan$ ses dissenatlons pr^ceden/esj 
^esqiieteaa'l^gCDres^t.(p63tiw^l^£"nil|edes Malvacces 3 c^aiisceUef-ci^', 
]| examine des gentes diffcrents , au nombre de quacotze , (binr neuFparQiiseni 
ilerjir faire partie d'une autie famille qui i^uiut rAzedorach et les plantes ca- ' 
nacris^,ajnnneiiii.. , ■::. . ■'.,.- -...,, , ; 

Ger ordre nouveau comprend des arbtes et arbrisseaux l. reutltes alternes 
Mn^tipiU^-,-t«<w&t»nipK$eciaptdta>fapwies,;^qui.ont^ng)£n^raluncal}^ 
d'uneseule piece d quatreou cmq divisions^ ui^coTQlle cqmpt^sje -de quaciv 
-oacinq p^ules attaobcsi Mtv-Ie ^efine , etsouvem,tappFoch^ par'le bas'^ ua' 
Znbe intcrieuc plus ou moirK loog , inset6 au m&me pomt , fonne de la r^unioa 
des filets d'£taiBines , et dent^ ^ son sommet \ hult ou dix aniberes , ou qiiel- 
quelbis motns , ios^ees d rorifice du tube , sott suc les deats , soit contte ienr 
oase int^rieuie \ un germe aup^rieut cach^ dans le tube , et surmont^ d'un scyle 
tetmin^ par un srigraatei une capsule ou baie i plusients log« , donc chacune 
conoent une on deiix semences. 

Le$ genret de cette 6unille d^ctits maintenant pac M. Cavanilles y sonc le 
ilife/u , ou Azedarach , le Guana , KAqailKia , ec le TttTrM^ dt^a ^tablis par 
linRc j le Ticorea , publi^ pac Aublet j le Sandoricum , connu incompl^temenc 
par les descripcions de Rumphe -, le Strigilia , le Portesia , ec le Quivisia , qui 
sonc nouve&ox ec asis des befluers de Joseph de Jossieu , de Despones et de ■ 
Commetson. Ces genres , absohiment voisms , onc un tel rapporr encre euz , 
qu'ils ne peorent ecre s^par^ dans rordte nacurei. L'auteur rematque, comme 
lont &ir d'autres avant lui , que Linn^ n'ft point rangc ces genres daus la Mo- 
nadelpbie , paccequ^il ne regaidoit pas comme reunlon des iilets d'^tamines le 
tdbe int^rieur auquel il doanoit le nom de nectaice. Cette dcnomination vagos 
de nectaire attribu^e i. toutes sortes de parties dans la fieut , 1 souvent indoic . 
en etteut les Botanistes , ec nons souhaicons qu'elle soic dans la snite ou abto- 
loment lecranch^ , ou du moins tt^ ciiconscrite. 

Oucre TAzedarach ec ses analogues , M. Cavanilles a d^t le Swietenia de 
Ijnne , qoi a avec eux beaucoup d'affinicc , et en differe par un plus giand nom- 
bce de semeaces cenfetm^es d^ chaque Ic^e du fruit. LI ezamine aussi Yjiver' 
rhoa et le Connarus du mSme auceur , qui sonc polyp^ules comme les pr<^^- 
dencs ; mais appartenancs i d'aatres familles , et a^ranc tes filets d'^tamtnes t^nis 
seulement par le bas en un anneau. Ses cecheiches s'^end^nt encoie d VAqui- 
Uria ou Bois d'aigle , genie ap^cale dccrit par M. de Lamarck , Ton de nous , 
dans i^Encfclopcdje mechodique , ec au Ciponima , gente mbnopctale d' Aublec , 
qui ont tous deux les iilecs c^unis i moia^ en une couconne cecminee par dJx 
ctiumaes daas le pceiniec , par an nombre ind^i dans le second. 

Fff yGoot^Ie Ces dnq genres , joints aax nenf pr&Wents , conriennent vihgt-seprespecej ; 
qne rducfot ptsse^toums-^Tevue i e0^vbQt,Ia.tp^EfJ^e.<l^obsErvce(laDSKS- 
aucres disserrations , et en ajoutant d« nouvelles obsefvarions a celles <Jes »0- 
teursquirom prccide, Decesesp^ces ntuf sotttdeja raentionnies par Linn6, 
deux par Aublet , quacre par Lamaick , une pac Rumphe ; les onxe autres n'oar 
ehcore hi publi^es. pat aucun aattar,'et'<uiii ce aombrs'haicsanr cir^da 
l*hetbiej de Commetson ; qui lesavoirtaraa^iisecs en {liirtie; Tqates^ces {^uitcs> 
sont repc;enr<^es dam vmgt-qdatte planches Sap^rietntftnent- nccus^es Kl'^)ris. 
les dessihs de Tauteur.Ce cr^vail ,'aont il aMionceone nodveUe suior^ .nons. 
f».t6U mJriter d'etre approuv^ comm^ tes^pc^cAdcttts pax L'aqul^mie> et,im«- 
pirimi de mhne s6us son privilege. 

Au Louvre , le 1 1 nurs ijip.SigniSjVt JiissiEu, db LAiuita&. 

'Je etttifie le prlstnt 'Extratfeenfannt^ltTtingitHii Mou /KgaaeMldeRJun 
MntUvA Pafit t « »7 autrs' i-f^^.- ■•■ ',■■'■ 
'" . SignS, /e Mar^uis-snCom^tiCVt^' - . 


-u;c.; 'Jti .);_■ .:.■.■ li - .r:::>:<^':i:i!y,,.,h,tu:.,,:^. „■■:.,■ ,.,:ji :!j-.] '■., ■ I ,,Goo<^Ie ANTONH J05EPHI GAVANILLES ■ '^- 
SEGIAE SCIENTIARUM ACADEMlAE UPSALENSIS SOCi 

. OBSERyATIONESCi) 

IN QTJINTUM FASCICULUM D. L'HEKlTIEa ; 

MJ o TAMi co aactori ofHcia Juo imponunc iustltia ec recta ratio ? uninn scilicti^ 
.at elucubrationes s«u omnes in scjemic prafeccum ^tque in studiosomm utilir 
mem ditigai ;. alietum veiA ut , pl^gium semper abhorrbn^ , uniCuique qiix^sua 
sunt tribucu:. Si ouim philaatia' aiccus ih ij' ^ujhiim ijid«£Jit uc inveAtan^sempd 
videri velit in iis eriam qux aiii cradidecunt , et ab liis iuta merica.insectabinir, 
«t ab omnibus qui botanicam perficere arque elucidare.nkunniry utJpQtilisoperfl- 
fius spetnetut ipse oum oper^as^ Ntniiquam equidtoi emunctc naris hbminibiik 
imponet malis anibaa , quibus planta^iam cogmtas atqitedescripcasvfamquanl 
flovas denuo sistat mutaris nominibus , aut quod vericati contrarium est,a 
yia8-bodiep«>fen)-v«p»-e dm « m aaabw a« e t nno in- an te ft ec a tempon-redurere 
conetur. His ei^o iusritix legibus imbucus j audio dominum rHecicier dedisse 
typis quincum sui operis Fasciculum ultimo iariu:irib liuius anrii 17S9 Conquiu 
ipsum iubeo , votiqtie compos, examinace eum incipiebam quum in operiB 
iitulo conspicio typisdacum anno 178;. Ercore id facnim credidi , et utinani 
ita fuisset auccoris gratta ! quum non itisi anno 1 7lfp (2) vere in lucem ipse prp- 
dierit : attamen, lecco opere acque exaitiiiiaiis cabulis, vei:am detexi anachrbnismi 
causam : maxima enim plantaium pats dicti FascicuU inulio iam rempore eluci^ 
■data legebantttc in meis .opusailis ^ canones item , quos longo examine impro- 
ixKjue labote conStitueram , fere ad verbum ctanslatos nonnullbs ibi corispexi i 
atque ut fucum lecioribus faceiet pixdictus aucior , mutavic plantarum nomina 
meumqiK silentio pressit. Quam incongrue , aut porius iniuste id facium sir , 
neminem ftigit. Si enim boianici , exteii prxsenim , potiorique citulo qui futuii 
Jum', opera mea cum rHeritierio Easciculo aliquandb comparent ; ubi primum 
luincscianc meis antecessisse^ me insectabutuui lure nierico quod nomina planta- (1) Piodemit hic huumnodi obMm,lianei , approba^one debila , non timeii iUa lut pcirilegia,' 
•(^iibtunies diuertationea fukiuntur academia lC(Iicet scieDtiarum Parisieniia. H«c «nim de ujenci* 
indicac , de polemicis quKitionibus pronuntiaie renuit antiqu;^ coniueludiiie. Quia vero ex hac discu- 
■ioAaOD.iuiiillumlnti afEilget circii^and^ faotaidcei assena , Tolui illani tecloribus oRerre. ' '^ 
- (a) Nnn datum primo vidimu» hoc opot in pli^icij^tfiario. ( JoUrHat de plgrd^ue de M. VabSi Ro* 
wrj Biaue iamuiio umi 1 789 , Puiiiu. 

Fffij ,,Goo<^Ie nnn in sciennx detnmentum fuuuverim ; qaod auctoru nomen Teacncnm «. 
flaffp deniqae ne accusabaat^ atque Diala omnia , qoae in onicum ^ucknli 
auccorem veitenda sunt, me obruent innocentem. j£quiun iuque duxi ninones 
adducece luce meridlana dartoces , quibus anachronismus et plagium decnons- 
trenrar, uc botamci possintd&hacltte ineciioprQnuociaie ^quosvelnitdepre- 
cor sequentem tabulam cumannotationibus peclustraie : huius prima column» 
X). rHecitiei plancas siJstet > secunda mei. opetis partem i 

L'HERLTLC-tu Cavanilles. 

Hibiscus Solandia-, p. loj.tab.^^. (i). Solandiatbbata, p. 41'. ^^.tab. ijf.- 

Malope pacvifloca, p. loj. t. 50. Palaoa oulvifolu, p. 40. 1. 1 1. £ 4. 

Sida ccmKata-, p. »07. t j i., 

S. aDgustifblla , M. p. 109. t. {i-. (a). Sida angusti&lia , p. 14.1; t,Cx^ 

S.supiiia,p. jc^.bis,t. 5i..bas..(j}.. ~ S.ovata,p. ^50. c i^f.f. a. 

S. firagrans ^p* 1 1 1< t. 5^}. 

?.pa„ic„u..z.,.,...w. ji^irp.rt.";tr,. 

S. wiscosa. £,p. iii.bis. t. 5 j..tH$.-(5).. S, £(Etida,p. j^s-t. i^6- £ 1.. 

IS. althxxfolia. p. 1 1 c bis* 

■S. suberosa , p. t-ij.c $4.. 

S. cicinoides , {k 11 j-t. J5. (IS). £ palmaca , p. 40. t. }t£f* 

S. iattophoides^.p. 1 17,1. j£. (7), S.palraata,p. a^^.c^i^i.f: ]. (i}FalJarrpraeHnMnlurgIabr», caiui UDWn pacina (Hpcrior Mt Kibra , |iiUiqu« obducu. Fk>rc» 
Mftutrtur majniludine naTurali du^o nihiDrei. Hand coaipiciuntur duo ordina , quibut ditponu 
tuntsemia* iniingulitlocuiia: aeqiieiUaaBaLriEefgimu. Fnutn,qaKrMhuiu*aodicle£Ktu*ini>iea 
UbiUa , quvn conMilEre polerii. 

(2) Haol: pLantam iam olim figuraTit Sc.»roLi, quBmauUoriilcntie prcnir: itaquc. iniililit repB- 
tandi eji haiiii tabuU quenradmudum etpiteceden», utpote qu» accuralc ruertDt alibi deb^Dcala. 
• C3] Obiervari oportet D. rHerilier tabula* quahior (5a..53. 56. Sj.) intercalfaue (otidemqae pa,- 
g!nas ; ut planlat quae proxima Dotate ei annnnno^florucnint potict tamquam veiem producere; 
^te lamcaidmcripiK aiqucdelineabe coDtpiciuntarinmei>diuertalionibuif leKtipHEieitim. Hocin- 
qae in memorism revoco ut anacbroniuaui opCri*. muia ac magii pateal : qiwm noa catu .bctun 
^iue 1 teii dcdita opcra oxtendunt Tcpetita meuda eiutdcm nttune Pasciculorum iciliccl 3. 3- el 4. 
Secandu* appiruit mense februario 1786, cui lamen aptarunt injogrcphi annum 1784 1 tertiui meotc 
nHilio-1780. Uvariuinuntiatus^iliridiarioPuiiienNcLic i4<iunii irrSSliitrerbiir^yMkinuiFM. 
'ficiile vUni a'/trepit6iid; quamquam iVoDIcgtreret annum 1785. 

(4) Petperam ab auctore in unum.coninngunlnrptaiJtK-diTerterqaattalM tepuiaritCl. Ucqoinu» 
pag, 4<j. V. v\.''rum. co[IecIan. &lteram cgo cum Linn«o diii Sithmpaiticulautmxaao 1785 , alleranr 
&' C^Uarem. Hanc miiit mibi-D. lacqoiNua ciub. mii opctibua poitqaMn Ijpli dedcram priua» 
diuertatioiiem , in quibui illam nominavil S. airo-janguinaun. 

(5) H»c phnn , fbtiif csceprta , HrTalde sihm-, qaod aon Tideo in Pucfcnliiabida, qa«ttfhua 
imicum muliifidum listil , quum reveia itylu pluiibui gaudeal hKc ipecica , utipiemel D. l'Hmtiei 
io descripiioac confiieiur: 

(6) Recle hanc'plantam pro Tarietaie habet aucioi. 

<7)Capialas inhortismnticai, inloconatsIiaDUiistrigoti^bicoraeieMeiciihit D. rHeritier. Ho« 
wlitmumTcrum . primum rero non ita eue dowt ■xperiauia. ContoUlUF pa^oa 3^4 mei opeik, N 
koftu* regiui f aibicaiit meiua.au£n«to. ,,Goo<^Ie [}»■] 

L'Hekitief:. CAvAHittis* 

Sdaoniloailiris, pag. ii^.Hs. r. ^6. ■ Sidi)mttaiis,p. xfj.x. Ij4.f:i; 

bis. (i). 

S. pterosperma , p. 119. t. 57. S. mnlcifida , p. 1 j. c. 4. f. x. 

S. ntirans , p. 1 1 7. bis. c. 57. bis. {i). S. calfptrata., p^ J7. 1. 1 5 j\ f. i; 
S.hetnandioides^p. lat.c. )8^.(}|. 

S. nadilloia } p. iij.t. 59. J9.j3>(4}.- S. sceUatae, p. 57.1. j. f. 4. 

S. ctassifolia, p. 1 15. t. 60. (j). S. trictispidaa, p. jo. c. 6. f. (« 

S. cistifloia , p. 1 17. t. £1 . S. moUissttnst , p. 49. 1. 14. f. i,- 

S. mauritiana, p. 119. t. £z.- S^ planiflora , p. jt.cijj.f. i, 

S. beloete , p. i ja. ^ S. populifolia , p. j x. 1. 1 x8. f, e. 

S. asiatica , p, 1 jo.^ ' S. asiatica , p. ji.r. laS.f. 1. 

S. ptl<»a,p. i}o. S. tiitta,p. ^j.c. 125). f. 1. 

S.atborea. £.p; ijt.i.^j. (tf). S peniviana ^ p. z75.'t.t}0, 

S. recrocsa , p. tj;. t. tf^. S.refl«a,p. )£. 54.-L 195. f. i^ (t->LttiuiianteinpTantuBdeluearcEccit auctor , ego nropigitaUDi qnam Tidi inH,R. P.-Vaniiii. 
lamen glabnm ipie contri eiuidemieDleatianl, «^uMn in deacriptione tegimbi , ityluinqueuiiicunipro 
guinquc potuit. 

Credit ulteriuihanc phntanicuey^iUwR »for^/MFriPluMnctii,addilqnclunc,iust»Coinliicr' 
Mnium , crcscere in MiuTitia. Hoc ultimum Tcrilali congruit, Tcrumtanen excmplaria quB vidi ia 
ccleberrimi peregrinatoris herbario , <}u»i]ue detcripti pagina 9 prima diuertatioilit , Eaud posiunt 

£larrplaM»Faicicu!i ; quuniilli) non tint faEarugos», ted pilosa duiiktazM ; capiulas<]uc nabcuf 
immertonisrxemptiHaparuiabicorDes, etpedunciilo*aniiulalot. 
, ^s> Valde suspicor Kanc ipcciem hcc eamdem illam quam deicripji et Cguraai noinine Sida ca> 
Trptnua : 1* fructut fiauri atque capsularum monatpermarum numero ; s' fbliornm liaililudine j 
3* nomine a Tiatoribns fliipaiiit imposito. Casu hoc ullimuin dldici : inler pluftma cnim semtna p*.- 
nana, qme u Hupaoia accepi , nonnuUa Tidinotata dicTonominc&<£xnuMiu, qunad meamS. ca- 
Ij^ptiatam pertbere certc rognori. Eorum partem commnnicaTi D.Thouinio, «z quibos fbrtane proTC 
nif ptania Fu^iculi. Esaminabo iCerum Tlram Ut poMim d* hac quKslione pronnnciare: 

(3) Maud recte adductam arbitror ad Banc pranlam i^on^iam Plumieri propttr lumTtiarR pednit.' 
C«h]ruiBlongitudintmi:e{[o5ii'iB.fCe/&<aconTeniredii) in prima dissertatione. Dijitin deicription*' 
D. 111. fblia esjcpubticentia, quodin labnla non apparet : addii eiiamstyloi esse tres aulquinque : 
quod innuere Tidetur (tylos iu Sida naturaliter a nuraero quinarlo descendere. ObierVaiiouibui innu- 
nerii sufTultus diii in prima diisertalione pagiiia 4 : Capiulanint Hum^rum. et uylorum. nom^n , 
^ut uniut ttyli diviiionilnu nipohdert , ti itumjfiiam quinario minorem ttn; aiti injirmiuu adtit 
vtflania. In boianica non sufficit oculaium el probum esse ; sed ulteriut ne ceisarium eit , perfectc 
cwnoscere' num ca ;quz oculto conspiciuutur nUunE legibut conveniant , an ab ipsis dtlectu- re- 
ctdani; 

H) Duabns tabulis eadero planta rcpnetentatur tomenlo debito destitu , 

iulan) siitit, lecunda nunum Boridum. Huiut pulclieriiaue ttiipit Iruclus Tarial capiuJi 
a 5 ad 7. 

(J^Paici^Hi faanc plantam in piimadiiierratibnen*^^. atque contemptibileih t.crle figwam dedi ;- 
^oapropler aJiam debneare perlectam deilderani quemadmodum insecuiKb.>et tertia mantiita (ee^ 
circa qnamplorimai Sidn ipecies , qujerebam quotaunis eam in reyio horto Pariiieaii : Tixuit ilenim 
anno proiime elapto r^U , qux statim disparuit. RogaTJ tunc temporii honestissiniam D. Joannein: 
Tbouiniuinde dicta planta, qui nuhi diiitD l'Herilierium , hibita venia.ipiam delineaAdam lecum 
adiportaue; qui non niii octocii ^tiicentem et ilne iructibui reddidit.minique tuncinucilem ul ritc 
dehaearein. {n>ccTgo lcctoribus moneo uicertioret de anachronitno Faidculi liant,.qui &uftra ta» 
Bentuni iu uholaquMeeat quemadmodum et.in tcqucntibut. 

0) FUm n* 1. cgntia naUuilem titum eti dclineaiiu , qauiA pctalorum linbui numqiuun rrflwiy- ,,Goo<^le Demonstntis nucosqae anacnrotiismo , et plagio Fasoculi » tam et qnanua- 

dam tabularum inutilitace et mendis , nova aogmata examinabo , qiue in me 
unum excogicaca fuisse nuUus dubito. Duo sunt pcxcipua quibus D. rHeciiiei 
Solandcam, Paiauam , ec Pavoniam (1} deso^oere conacur , ptimum scilicet, 
Sola absentia calycis exteriorts novum condere genus non iubet (i) : secundum 
y^to y Hiblsci pluFimi . ,.., peniacttrpoS)prtunorsut.,..ad ureaam retrahesda 
sunr. . . , aecoistat calyx exteriorpUts minasve p*rttius (i^.Qux si semel admit- 
cantuc , malvaceacum ocdo ruet s Liuiixo ec ab omnibus botanicis receptus , 
illarumque non pauca genera. cbaractecibus privabuntuc , unde confusio ec in- 
digesca taoles exsurget : obseiventuc corottaria : 

I. Plucimx exsistunt nulvx species , caroilniana scilicet elegam , opeT~ 
culata , &c. qux a Sidis differunc ulvds extecioris ptzsentia , quum eadem om- 
ninosicomnibus fructiticatia: ecgo si Sola absentia calycis exierioris aovum con~ 
deregenus non iuiet, Sida et Malva unicum effocmabunt genus. 

IL NuUum nisi hospitem ia bocanica £aff.t Malachr4 et Si^id characte* 
res esse adeo stmilesut vel ipse Linnzus utcaque tubeodem genete coniunxe- 
rit in pciotibus opecibus..Dine[encia emm unice comistit in caljrce exterioci 
Malachrit , quod non repecicur in Sida : ergo eodem pcincipio pocermit Mal- 
va , Sida ec Malachr* sub aaico eo d e mq ue genere coi)ocaci. 

III . Hoc ultimum genus adeo simile Urentt repeticur postquam D. THe- 
ritier Hibtscum prtmorsum Linnxi in Vrtnam transrulit , uc nullo modo separari 
possit : sicuc emm Urenx et Malachrti capsula j . cal^x duplex , acque stigmata 
decem : etgo anicum gentiB constituac Urena cum tribus ptatedentious. 

I V. Qui uiUha* et Malva geneca observare velit , illud unicum discri- 
men iater ipsa offeodec > quod a laciniarum nomero pendet , qux in extecioci 
calyce numerantuc : genitalia enim et fruccus sutit omnino eaoiem in utrisque 
generibus : si ergo nikil obstat catyx exterior plus minusye partitus ( iuxta 
£>. fHericiec loco cttato ) , nullatenus potsnmt illa geneca separarL 

V. Eadem quoque causa Lavatera illis adglu tinabitur , cui genitaiia et 
fructus sunt Malva , a qua recedere putarunt Botanici calyce extenore mono- 
phyllo triparcico : cbacactecem hunc spernendum przdicac ooster auctoc quia 
Linneeus inter Hibiscos nnmecavic species calyce exceciori monophjrilo , aut po- 
lyphytlo (4] : ergo ex quinque his genecibus unicum habebimus sacis amplom ; 
hacque via bounis hucusque felicitec impecvia , Malvacet plancx £ere omnes 
in unicum confundentur genus. 

Bocanici omnes, nisiprxoccupato aniixio exsistanc , prsedicn cocollaria ec legi- 
tima esse^ et ex duobus axiomatibus auctoris sequi £itebuntut. GenecuoK- tnr. St^lua unicinippiret, quum i«-i5dAentpmg;i. Paflina Mmuopfat nti01NI'aMaii,quSnw 
favc «pecies a S. arborei Linn. diitiaplatur. 

(1 ) Nora lunt generi descripU in meit diMertatiotttlnu^ 

(2) ObsenatioDepagtJo^FascicuU. 
C3) Ibid. 

<4) Hibiieo* tiliaceiu et populnea* quannii gandMiitcaljrtc eueriore m<mo|>lnrHo , reete nihiliniK- 
oui inter HibiKowpiuEis quiaqudoculiribtu pol^ipcnni» a liaiuH callocitinMiK. Ottem. tt^rm. ,,Goo<^Ie t J'S ] , 

Swnernfi «eiOsstme ilUs minuimt ; attamen uciliras omnis eliminatur , hec 
Cicile in tania scirpiQm copia tuco determina^imc nova planta. Spretis enim 
chacacceFibiUs nQtis , peifectis , tempore ec auctoritaie lantoriun hominum 
laDctis j qliii poterit 198 (1) <litferenuas specificas prx oculis habeie utstiqiem 
nwo iaTentun detnrninaie queat ? - 

Geneia uliecius, ut aiibi dixi (x)-, inTeiua sont ab auctoribns, nt smdiosos diri» 
ger£uit , .mcmoriara iuvaieat , plamas. dentqae in fascieulos reponeient , qui 
poitari certe pcssoit , non (^iuerant humanum tnteileccnm. Nacuia nulla fecit 
genera , bocamcas invenit : eisicenfiish generihuj confuadi omnia neeesic ojf ( j) , 
quajKam confiisionem paiiant nova xicemata wl ipse Heritterins videat. Itaque 
qui-oidinem in rebus quieraat , qui facili via cupiant vegetabilia ci^oscere', 
sespiKnt ceite nova dogmata : eeo enim quamvis Linnxi non probem legem., 
qua ealycem dictii^Mt limiies absolucos ponere in generibas distinguendis ; 
Wnen calycem ceteiasque frucaficationis . paites magni&cio , quamqiumsi 
fhictii potissimum ducam characteiem genericmn. A nuctu ergo et absentki 
fe^Kis ext^ioiis novum^dcscjiipsi eenus Salandra nomine ab hibisco diversam : 
Rovum ^ueqae ec altemm prxdicavi» Pd/aittnn sciIicet,quodabsentia eal^cu- 
exteriocisa.^fi/fy)«difieit. ■ 

Malopes alid da»mf sptciespertiviaaa , que saaHiieTsaudeai ealydhus shtipU' 
ef&bf ,(Ju[iteoamiK>seecaaaoi (4). VenimiamQn nbi mas leperit, nisiinmeo 
^>er$ in que doat desoripH Palaut noipine ? st ,. pneter tsias , atias ipsepossidat 
«ucviclit,oHendatsotiptiseticoiiibBs.,uiac4uc'gnce5deb)ta$ peisoivam. Plan- 
eas jHdi Sidis immixtat , qtos irapecta- frimficauone ;ion Sidas , non Mulo^- 
f€^t sednevumgeniisccHisrimere, s^psiasm 178; in prima disseitarione. : 
„ Poscqnam D, Tfieriricf siatuic , sohan abseDtiamcaJ^ds exteriocis novtnn 
eondere genus non iobeie, itapecgitiococitaeoi—.-- Vict verya iisdem princi- 
fiis et ratione frattus , tiibisci piurimi capsulis quinque spinosis ^ jiM iaemA- 
tus y dttvt menagpirmis tvatvilw prmditi ^ ^aaies sviit.Hitiseks pentacarpos^ 
Zeylakitus , spiaifex ypretaorsus j unuis ^t oiiM nmmdix speeits aov* mox prt^- 
ditnnty ad Urenam rniiahaida suai. Suadet Urena. typkaUa pro hibisca spinijice^; 
nec obstat calyx-.exterior phts mimisve pamitas. Hihiscus tiiiacas et populneus-,- 
qutvttfis gaudeant calyce exteriore monopkyllo > recte mhiiominus ituar Hibiscas 
capsuiu quimjuelocularibus polyspermis a Linnao coliocati fuere. ficc omnia 
qilontam concinatc aibitior aa ubefactandum novum genus Pavonia , operie 
pietium <lrit ea attenrius euiicaie, nt veia a falsis sepaientur. 

Falsum est 1°. Hibiscum populneum Linnxi gaudere calyce extertoie mo- 
nepl^Uo : pBginis enim-1-i jji^jj mciopetisostentuhuimmodicalycemcomponr 
ex ttibus,folioIis deciduis , quoa auctoritate DD. Banksii et Commersonis com- 

fcobavi, qui arborem Soridam obseivacunt in insulis Taheity et Mamitiana.- 
cravic cene Linqseas qm excosaci potest, quum tunc temporis ignota esset- _^(i)94- SidtDtpecin. Uahx, 63. Ma[ichrK,3. LiTatera, 11. Altlixa, io.Malop«t| 3> Falaiut>a>- 

(a) In diario phjsicK S. Rozier, menielebruario xjt^. 
<3)Ca*aJp. apudLiDnieuinPhflbol. pag. ioo.n*i5^ 
<4) ObMnMioavpa|, 106., ,,Goo<^le ,,. • • ^*'*^- ■ „■■■ 

celebr. peregntutonun suctotttas j ac nostn anctons enor Pamus conscriptas 
aone 1789 qui poteric excusaii ? 

t.^.V3L]samtsietmaPavonUspinificis ,pf<amor3*t «rcMM . capsulas eralm 
esse : illaram enim plantarum ( qax Hibisci nominatitur in quinto Fasdculo ) 
capsulas bivalves esse sriipsi et figuravi in cerria dissertatione ; cuius veritas axa.- 
piobari poieric in legio horto Parisiensi, ubi Lece vigent. 

) ". Incongrae collocatur Hibiscus pentacarpos incer ptantac supra lecefisitas : 
ab his ecenim lecedit srigmaribus quinque ec fractu uni-^psulari-: qmim ilja- 
lum firuccos ipso D. rHeiiterio annuence , ex quinque constec capsatit , quas 
«lecem stigmata pisdixerant : hoc ego primus cypij mandavi anno i jS^S > p. 47 
dicens : Sfigmatamnumeram frucium (in Hibisco lAna.) indiguare yttvicisiim 
exfructttt itna scUieet aut ^uinque capsulis , iiigmacum numtrum erui constanter 
posse.Hic obsemrione snffiilcus, ubi primom PmvnidurMi (t) floraic mense 
tnaio anni 1785 ecgenus deteiminavi , et Irucnimpnulixi, quem deKnpnm 
dedibocanidsp. 18) meiopeiis, 

Pulcheirimum Hibisci genus examinando (i) , ptancas reperi opx dtversnni 
genus poposcebant dissimiti friictu , atque stigmacum numero. Qoue novum 
constmxi genus quod celebeitimo peiegrinatori et bocanico hispano dicavi 
D. losepho Pavoiuo, quem ez Peraano imperio leducem Hispatiia possidec 
Affine certe vtdemr iioc genos Urena genen : ucriusqne enim ft u ctus compo^ 
Bituc ex capsulis quinque mono^nnis , quem fios pixcessic itucrticciis duplid 
calyce, acque styfo , stigmaribus decem teimiiu^o.Peifectel«comnia-novefac 
Fasdctili atKtoi : (^servarionem probavic qoam drca Hibiicos botanicis cblb- 
mimicaverara \ veiumcamen tion mihi sed sibi consulens , gloiiam st^iu repor- 
cate cupiebat : quare a suo opeie proscripsic nomina qox meum possenc aliquo 
modo indigitaie, et concmuo- scitpsit Hibisd' spedes illas ad Urenam retnt- 
hendasesse. 

Si Pavonia genus indi^om repntavkj productis ratianibus pnKcribRt illod 
nomituum ec aperte in saentise pEofecnmi ,' pecAmdacme luminosa cricica et 
' in reccum rcamitem me reducar. Hoc omictens , botanici ofEciA neglexit. •lcaque 
qux ilie debuisset facere , peificere conaboi opposita via , sdlicet perperam-ab 
auctore HUiisci specles iliasad Uraiam rednccas fiiisse. C^njiMcalyx.dupI»ttst, 
exterior monophyllus semiquinqueparritns ( j),incerior peotaphirllus felit^ basi 
interna glatidiilosis : fxuctum compoimiic capsube quinque mononMrmae , echi- 
nacx hamulis numerosis minimis : &lia demum sunt sempernervis gUodulosa. (0 HiicpUntapToSidababtbaturinR. H.P. ^uiahoc nomine imitji, nuniquam Horuerat:figiirain 
-AtAt acruritam >nQO 17.8^ quam «iitil tab. 40. n* 1. Huiui er^o noTO nomine Vrence figuram atque 
4nuiptia|iem promjttit^noiiei-auctDf ioFticiculo tj^piidiitoatiBoi^&SiexquotQlligiiioinOltplantB 
fructiiicatione auctorem toqui, anleq.uatn Aore» fiuctunique viderit. Viri iuque moderatum aaimum 
laudare latii nequeo , qui spreta glona itudio comparata , hucuique tacuit j quum litiguL^ 9£Eer<bain 
botanicii diuertationei , nbi palam dizi , nu primuTn Sidamm caitonti invemtte ; quorum nonQullia 
ipM utitur in quinto Faiciculo : me primum Pmvnia unntitjrucfuin QtKrvatte , plautain rc •tfx* 
tili cocnitam li anacfaronismua ni^ui eziistat fn Faiciculo quinto j me primum deatfua , nr aCa nul- 
lam , ermrem reperitta in Hibitco Linaai , quoiiiaiii dua lenen ia UDum copnlaTit. 

/a) Anno 1786. 

(3) Conaulitiir mkU diMcrtaiio , jij. 33^. ubi de Vmnai eIiatacur^|CD«ric«. . . ,,Goo<^Ie In HibUco vero prsmorso , apirufice , urerue , verbo dicam , lu omnibii.1 Pavonix . 
speciebus , calyx exteiiot esc polyphyUus ; interior monophyilus semiquinque- 
paititus : capsulx sunc quinque inermes in novem speciebus , et in quatuor dum- 
taxat , aimantur spinulis cribus longis acutis : fdlia demum et calyx intettof glan* 
dulis orbancui. £x huiusmodi chaiacteribus diveisa genera nasci debent , nisi 
nova dogmata in botanic^ irjcioducantur , qu£ confusionem pariant , ut supn 
demonscravi. £c quamquam nostei auctoi tocis viiibus contrarium tueatoc « 
nihilominus botanicis litem iudicandam relinquo : abundec ille suo sensu : atu- 
men tationum pondus libete examinetuc ^ videanrur confusionis coroUacia su- 
pecius aciducta : suum cuique tandem tiibuatui. 

Quis nunc , observata noscii auctoiis summa ^ilitate , qua Pavonlam cum 
Vreaa , Palaunm cum Maiope , Solaruiram denique cum Hibisco coiiiut^it , ce- 
luctante characterum cutma , non stacim reputaret , illum numquam nova geneia 
nadituram, nisi diffecentiis luce meridiana clarioribus acque charactetum mi^o 
pondeie? Id certe raiioni videcut consentaneum ^ verumtamen iste qui um se- 
rerus in mea scripca apparet , Crini genus anacomizat ( i } hoc modo : Crirutin 
0/rfcantfmLinn3riin'^^ii/><i/tfAufli.vercitnovumgenus,quiagerminegaudetsupe' 
riori(2);ieliquasspecies discribuicin duogenera, Crinwm scilicet ec Amarytti'-. 
dem , quibus est germen inferum , fiuctus idem , coroUa monopetala sexnda , 
Stamioa sei. Verumtamen pioCrinoaddit,=:CAiirjc«r jimr in tubo cylirt' 
drica , limboque *quati : pto Amaryllide vero, = Essentiam ^entris admirustrat 
Jirectio , vet proportio imqualisfilamentoram. Mirentur botanici rarionum pon- 
dus ! diKant futuri «srimare momenta ! Verumtamen ab hac quaistione in pra- 
senciatum supersedeo , ne 6dcem in alienam segecem miccere aliis videar : ec< 
Fasciculi corollarium tandem percutramus, in quo , supresso meo nomine, 
. Sidarum doccrinam a me traditam pacrim nxniis castigat noscer auctor , parrira 
sibi vindicat tanquam proprio labore parcam. 

Peclustracis innumeris speciebus .S^it/' , constanter observavl earum semina' 
teeunientis contineri solitacia , aut ^lura j ita tamen ut undique initio tecta , 
manifesurentuc tandem , tegumenns singulis in duas valvulas dehiscentibus. 
Quate huiusmodi tegumenta nominavi capsulas ; ec quia quinque aut plures ' 
in unoquoqtie fiuccu sempec vidi , Sidd fructus dixi mutticapsulares. Nominis 
novitace commotus noscet auctor , acriter in ipsum invehitur acproscribituc' 
improprium dicens. :=3 Nuttx itaque occurrunt species revtra mutticapiutares ;' 
qtt^ tale t haiebancurad polycoccas amandartdd sani.M.e {i.teor eqmdem petegn- 
numinUnguagrcca ; 3itt3.men polycaccos ei multicapsularis idem signincare vel 
puec in tnvio novit. Quare hxc nova quscstio de nomine dumtaxat est , et uc 
paccm cum P- rHeritetio habeam , ^tice mihi loquendum etic. Quis najnias , 
non miretur '. Verumtamen si ineptum, si imptoprium repucavit nomen mdticap* 
sttlartSy quaie tUoutitur ad stabiliendas secriones ? in hoc sibi constare non vi- 
denu auctoc: etenim postquam jdixit :=In omnibusfilameata termiattlia peiti- (i) ia tetto antlico Duperrime lypis dato. 

<a> Cl. D. ie Umarci ex crino africano , amcric)no et tenetto gei]u* dedit , quod ab AmarjIIide difi ' . 
ftrlgcrauaesupero, quod bi^um ett ia hoc ultimo gencrc. (DicL Encycl.lom. a. p. 189.) Ggg yGoot^Ie [,8«] 
ttUi^irmia , exeepta SiJa retrorsa mi gradattm lateralia sceptriformia [ i ), sic per-* 
ff.t. = i!eiiordinatio Sidarum melms petendatst e fruttu sat polymorpho. 

Seuio prima itaque comprekeiuUt polycoccas arillis monospermis compietis 
itcidttis .... 

Sectio secunda sistit pdlycoccas ariUis monospermis incompletis .... 

Seciio tertia agnoscit multicapsularis loeulis monespennis. . . . 

Seciiomm quartam pr^ent multicapsulares loculis polyspermis .... Quania tn 
hisce logoniachia I Quatita mutandi omnia prurigo ! 

P. S. Vix manum de tabula , quam lacessitiis iniuria calamum Itentm 
vel invitus atripio,non ut illam sxva cupiditate ulciscar , sed ur lationibus repel- 
lam.Appaniit enim in diario Parisiensi dte ^martii 1789 D. THeritier epi$- 
lola , in qua modum et urbanitatem frustra conquisivL Iratus scripsit eam 
noster auctor , irsque sux causam prxbuit breve monimm (1) , quod ibidem 
yidimus meiise februario, In illo iura mea de Sida er Geranio viiidicabun , 
verens certe ne posteri aut exteri botanici me plagio argueient , si Fasciculi 
anachronismus incognitus remaneret. Justum id ego exbcimavi , quod non iu 
credidii noster auctor. 

Uc ergo licem possint lectores dirimere , columnas duas hic adnectam , qna- 
rum prima epistolam sistec-, secunda commentaria apolc^ecica : omnia camen 
gallice , ne fotie epistolx nitor aut verborum proprieras versione minuantui. (1) Neinii)«in neTelipsuniFuciruliauclorcmlaMtmepriinumde Sj<£i diueniiwe anno lySS.ipe- 
cierumque numerum mulium auiiue ; ia omnium eumiae quaJim rcperi qua conicripM prfMtranl 

Kginii 3 et 4 ol»erTationum nomine ; in his et io decurtu mei op^tii iharacterem optimum dedi, ici- 
el, TubuM , cuipetata inhannt , urmiaatw Mtaminibut , nec ulla nperiuntur filanunla im tiut 
auptrftciet exc^ta tola Sida refltxa. Speciet iiem or<lina<i a (ructu «al poljmorplio : capiubnun 
numerum numquam reperi quinario minorem, qui •emperitjrlorum numero reipondct aut styli diii- 
liDuibui ti unicui euiitit. Hkc ergo quB improbo labore reperi tridit denuo auctor tamquam ib ipso 
inTcnta. SiUndem idanacbronismum et plagium Tilandum reponit , le piaatas obserraur quai ega 
Tidi, alqueinearumeumineitquedelineamentiilotum fuiiieibanno 1784, reipondeba, litrerwum 
otbem non poue opera iudicire quM lervit auctor, nec illi communicit : ineqne, utpote qui primui in 
irenam prodii. piiorem ipio eue. Irailari certe debuiuel BuRbiiii , Liiu)«i , Jacquini , (unniumque 
anctorum murem , qui singuli* voluminibui eiuidem operii dtbitum aiinum pmGzeruot. Quid 
ergovel ipie dicerelti oputcula mea ad annum 17B5 reduziuem , quia.primum monodelpbiie tunc 
botaiiiciiobtuli? Hac Ttanullum inTentum icienliarum cultoribuireitianeretiomniaraperelqaiiquit 
auderet dicerc , m iUa alibi , inieaclo lempore , ridiiw, cognoTitte. 

Unicuiqub SUUM. 

(a)^oici'n>a/e»rv--M. rHerilierTiMildepubliNlecinquieineFaicicuIedefetplxatMnauTelles;il le 
date.de rann^ 1 785. La plus grande partie dei planlei qu'il donne comme nauTellei iToieni ^xk d^ 
crile* et figur^ dant mon ouTrage intiiuli : Diimruuioaet Botanicta. le n^ ai point cit^ M. rHni- 
lier , puitqu'il ^loil iropouible dc le faire »anl que lon cinquieme Faicicule parltt. J'eii £iii robieiTa- 
ionetin qu'on nem'accu)epasd'*lrep!agiaire. Je ne me plaini point de ce queM. rKeritier ne me 
cite pai en pirlant de mes plantn , ni de ce qu'il a chanR^ \es nomi ipecifiquei ponrleur dosiier un 
air de nouvcautt , ce qui augmenie let difEicult& de la botaaiqua ; mait je r^Iame seulemeni mei 
droiti ; el comne il annonce une monograpliie de Geraniunt , j* croii pouvoir rappeller ici que i'ea 
ai publi^ cenl trrnte-quaire espcces el cinquanle-dcux planches , qui se irouTcni chez Didol £!■. Lei 
bornei de votre journal ne permeltani^pas de in'eieiidie diTaniage , je publierai dant ma leptiuDC 
I>iucrI<ition des obserralioiit critiquc* lur le ciiiqiiieme Faicicule de M. rHciilicr. Joumal de P^ 
Ht, ^ojivricr , p. i33. ,,Goo<^Ie [M RiFOysz de M. tSeritier 
A la Uttre de M. Cava- 
nilUs , inseree n^ ^i du 
Jottrnal de Paris. 

Je reererte que M. rabbi 
CavanUles att choisi votre 
foutnal pour champ de ba- 
taille d'tine querelle de peu 
dlmpoctance , et qui n in- 
ciresse quun nombre infi- 
niment petit de vos lec- 
teurs : ce sonc les bota- 
nistes. 

L'objet de sa letire n*est 
pas claiiemenc proaonci. Le fhiic qu'il s'en est 
promis ^oit-il d'avoir oc- 
casion de dire que son li- 
vre se vend chez tel librai- 
te? ec n'aurois-je servi qu'i 
tnasquec son annonce ? 

Quoi qu'il en soit , me 
voici provoqu^ , cbose as- 
ser rarange , pour n'avoir 
parle de lui ni en bien ni en Et ce sonc les Sida de 
M. Cavanilles , qui ^ coup 
stit ne sont pas la meilleure 
de ses truvres, que J'aurois 
du citet. 

A cela deux r^ponses ; 
i', n*ayant rien tire du C Q K MBHTAIILES. Je n'ai point choisi le Joumal de Paris poar 
champ de baiaille , puisque j'avois pi^venu le pu- 
blic que les observations sur le cinquteme Fasci- 
cule paroitroient dains ma septieme Dissertatioit , 
pour ^patgner une discussion ennuyeuse i la plus 
grande partie des lecteurs de ce joumal. Mon obiet etoit de privenir le public \ i ** que 
j'avois publii cent ttente-quatre especes de Gera~ 
nium , pour les mettie ainsi i ['aDii du plagiat \ 
a." que M, rHeritiei anii-daioit son Fascicule , et 
changeoit les noms de mes plantes poui ^appro- 
prier mon travail. Tout cela ^toii prononce avec 
clart^ , quoique M. rHericiei feigne de ne pas Ten- 
tendie. 

Belle question ! elle est si pitoyable que je me 
crois dispenstd'y r^pondre. Je ccois que celui qui anti-date un ouvrage pour 
le faire paroitreplus ancien , et pouc ravir ainsi le 
m^rite des autres; qui par ce moyen et en changeant 
les noms , veur jeter un nuage sur i"honneur d"un au- 
leut qui pourroit etie regarde par les ctrangers 
comme plagiaiie ; je ciois , dis^je , qu'il piovoque : 
M. rHeiitier donc , en se conduisant de la soite , a 
hA ragresseur ; je me suis d^fendu avec honn^tei^ 
en tKiiamant. 

Cet ouvrage n'est certainement pas le meilleur 
de ma colleccion pour ce qui regaide les planches , 
donc une grande parrie se irouve d^ja lefaite avec 
soin dans mes supplcments^ mais pour les des- 
ciiptions , j'ai lach^ de les calquei sui les modeles 
de 1-innc. 

Je suis fichi pour M. rHeritiei que cecte juscifi- 
cacion ei cecte leponse manquent d exaccitude ; cac yGoot^Ie fonds de M. Cavanilles , j'ai diroontri aans mei observarions d-dessus qu^d 

yetois dispeitse de le citer. a tir^ grand parci de mon traviil : par consequent , 

VoiUmajusrificationpour mcme apr^s la double acceprion qn'il ctablit du 

lesgens dumondequiont mot ciitr^ il devoic m'avoic cice <ttDS son Fasci- 

du confondre.raccepcion cule. 
du mot citer , en ^it de 
sciences nacurelles , avec 
celni qu'il pi^sente pour 
les ouvcages de litt^rature. 

a^.Dans lesensdonni J*avoue que cetce riponse est conclaance : le 

^ ce m^me moc pat le Vo- toii d'ailleurs est tt^ douz , tt^ honncte ; mais 

cabulairebotaniqueje ti'ai puisque M. I'Heririer n'a pas ccouve ma Disserta- 

poinc cit^ les Sida ae M. cion digne d'ctre cit^ , ne poucroit-tl pt^nter 

Cavanilles , parceque sa quelque preuve plus convaincante que celles qu'il 

dissettarion ne m'a pas pa- a donn<ies y donc je d^montcetai bientoc la ^ussecc? 

ru digne de I'ecce. , 

l^elle esc ma ccponse Je ne peux pas deviner qoels sont les bocmisces 

. pout les botanistes , quoi- dont M. rHericier veuc parler - car TAcad^ie des 

qu'ils sussenc d^ja i quoi Sciences a prononc^ autrement sur le m^rite de ma 

s en cenir. Dissertarion , et elle a moriv^ ia r^ponse ( i ) : que 

M. rHeritiet en fasse autant pour juscifiec soa ce- 

proche. 

J'en Mjpelle aa suf&age Mon saffrage se moncre assez dans mes Obser- 

de M. Cavanilles lui-me- vationsetcbnscesCommentaires. J^urecommenc^ 

me,luiqiuarecommeoc^ une grande parrie des planches , mais non des 

une si grande parcie de sa Descriptions ; ce que M. rHericiet diche de con- 

Dissercarion. Ma discrif- fondre. Si dans ces dernieres j'ai corrig^ quelques 

rion ne laissoic-elle pas a ^utes d'apf^ de nouvelles c^etvations sur les 

lui seul le soin de conti- plantes vivanteSjc'est pour perfeaiomiermonpre- 

■nuet ^ se r^fbrmer lui- mier essai ;. c'est en suivant I'exemple des plus 

roeme , ec de cevenir sur grands bocanistes , entce aucres de Linn^ , qai , i. 

nn pceniiec essai , peut- chaque ^dition de ses ouvrages j faisoic des cocrec- 

£tre , mis au jour avanr rions et des changemencs. M. l'Heririer lui-meme , 

terme? malgt^ le perit nombce de plantes quil avoit po- 

' bIiiesjusqu'aumoisde juillet dernier ,a et^obUg^ 

d'avouer dansle Joumaldeph]?sique(annee 1788, 

t. 1. p. j f . ] qu'il avoit fait uue Ortie d'ane Parie~ 

taire , et qu'il avoit ^it d'autres fautes consignees 

dans ledit Joucnal : il est donc injusce ec incvns^- (1) Voici comine rAcad^mic s'espliqu» : ■■ Ce travail , qui a tx\f,i bcaacoap de reclierclia n un 

■ cxamcn ditaill^dei caracteres ipicibques, nous parott en g^n^al bien iai> , propre k donner des 

■ BOtioni plu* cxaclea lor un des genrei lei plui ^iendai du regne v^^ul . . . Noui engigeoni K. Ca- 

■ vanillei a coiLlinucr ses obierratMM sur ce gcnre , el ooua croyons <)ue 1'ouTrage dont nout pi^Mn- 
•( totu l'analf le , qui donne une id#e Jr^ aran tageuse de son auleur , mintt d'£tre apfrouT^ pu 1' Aca- 

-•ii£mie,ei unpiiiDi toni ton pmilege. Au knTie ce i3 avril i/lj^a •/ <jbyGoo<^le Entreptendre de citer 
cetoQvrage,queM. Cava- 
nilles mone sembloic m^- 
connoicre , ne permenoic 
plus d'en caire, comme j'ai 
»ic,les erreurs,Ies doubles 
ou criples emplois de la 
m&me piante. 

£n parlant par exemple 
du Sida arborea L, je n'au- 
lois pu dbsimuler que de 
cecte seule espece recon- 
nue ici par Linn^ lui-m^- 
me, M. Cavanilles en avoic 
fm riois aucres plantesj 
savoir , Sida Ptruviana 
n'> jS.Sidatifioran*' 80. 
et Sida sylvtaica n" ^i. J*aurob dit ailleurs que 
le Sida althatfolia , gta- 
v^ dans Sloane , ^toic ega- 
lemenc r^p^t^ deux fois 
sous les noms de Sida mul' 
tifioran* 34. et Sida mi' 
cans n^ J7. 

J'aurois encore dit que 
M, Cavanilles ayant pu- 
bli^ dans sa premiere Dis- 
settadiui que le Sida in* quent \ injuste , patcequ il blame une condmte 
louable ; inconsequent , parceque lui-m&me a &it 
ce qu'il me' repioche. D'ailleurs , s'il savoit que je 
m'^tois cotrige moi-meme, poutquoi ne s'en tient-il 
pas i i'opinion ^tabtie dans mes Suppl^mencs > tCj 
a-c-ilpas la dedans une mauvaise fol et une discri- 
tion teinte ? 

M. rHeritier prend ici son t&ve poqt une cca- 
lic^ y car je ne meconnois pas mon ouvrage , er les 
erreuts pretendues ne sont etreurs que dans son 
imaginarion. 11 ne sufiic pas de dire , Dans cel livre 
il y a des erreurs ; il esc «ncore n^cessatre de ptou- 
ver ce qu'on avance, et nbtre auteur est bien loin 
de remplir sa cache , malgt^ les citacions qu'tl ac- 
cumule daussalettte,commejem'eD vais le £uie 
voir. 

Que M. rHeritier a ^c^ prud^t quand il' s'esc 
content^ de se taire dans soii Fascicule ! pourquor 
a-t-il rompu son silence dans sa lettre? 11 pr6tend 
que mes ttois epeces , Peruviana , bijlora et S^lva- 
tica sont la meme plante que Linne fils ( et non le 
grand Linne ] avoit reconnue et nomm^e^ii^ arbo- 
rea dans son supplement : il avance cette proposi- 
tion , mais'sans pt^senter aucune pteuve ; mpi , au 
contraiie , je soutiens qu'il se trompe , ec voici la 
raison. Le Sida Peruviana a pour fruit douze i 
quinze capsules polyspetmes-, le Sylvatica trente i. 
ttenie-sii monospetmes , et i'Arborea , selon Linne 
lui-meme une capsule i cinq loges ( capsuU ^uia~ 
que/ocuiares , Lin. supp. p. ^o?. ] :donc ces ttois 
plantes sonc ^utam d'especes difretentes , lesquelles 
se trouvent s^parees du Bifiora par les feuilles 1 
tiois poinres parriculieres a cette espece , dont te 
fruit m'est inconnu. 

£t je r^ponds que M. rHeritier peut se irompec 
encore , comme il pourra s'en convamcre en exami- 
nant de nouveau les ecliantillons de ces plantes qut 
sonr chez M. de Jussieu. Car entte auites caracie- 
les le S. micans a un duvet tomenteux et brillant , 
les feuilies ovales , et les peduncules beaucoup plus 
longs , que le MuUifiora. [ Voyez les petits echan- 
tillons figur^s dans ma planche ccoisieme. ) 

J'ai scpar^ le Slda vesicaria du Stda ' indtca , 
parceqne j'ai vu le fruir de la premiere rr^ enfli 
et compoise de capsules i cinq semences , ce que 
je n'ai jamais pu tiouvei dans le Stda indica ; elles .yGoot^lc- diea L. n", 71. espece la 
mieux connue des SUa , 
ravoic habilement d^crice 
et figutce dans une secon- 
de Disseccacion , comme 
uae nouvelle espece sous 
le nom de Stda veticarui 
n» 87. 

Quenoncontentd'avoir 
deia publie dans sa pre- 
miere Dissertation le Sida 
pilosa de Retzius , gravf 
dans Plukenet , comme 
deux especes sous les noms 
de Sida veronicoifoUa n^ 
j.et Sida morifolia n" 7, 
il i'avoit encore faic ^a- 
ver dans sa demiece Dis- 
sectadon, comme une troi- 
sieme espece, sous le nom 
de Sida kumUis n^ 401. 
&c. &c. 

Parler de la Triguera , 
gence que Muccajr avoic 
aonni sous le nom de 
Solandra , euc eti four- 
nir la preuve que M. Tab- 
beCavanilles n'avotc pas lu 
alors le Syst^itma vegeta- 
bilium y cac^hisme dcs 
botanistes. se ressemblenc par les feuilles : mais la pcemiere 
est vivace ec fcucesceoce , ce qui ne paroit pas coo- 
venirir/ffli/iVa. Les m^prlses que M. lHeritier r^onic dans cec 
lignes se crouvenc relev^es dans les obsetvariohs ci- 
dessus , ou j'ai &it voirde plus que le Sida uai/o- 
cularit du Fascicule est mon Sida humilis , ec qde 
celui-ci ne peuc ecre le S. morifolia j &c. &c. Ec voiU ridole i la- 
quelle je devois sacrifier , M. THericier donne ici une preove convaincance 
de sa mauvaise foi \ ec voici U dcmonscradon. La 
pUnce dont il s'agit fieuric en autorone \ ec la dace 
de ma premiere Dissertacion]( 1 5 avril 1 7 D j ] pcou- 
ve que je ravois observce Tann^e prec^ence 1 7S4. 
Or^e Systema vtgetabilium paroissauc en Alle- 
tnagne dans U meme annce 1784 , je ne ponvois 
devmec a Paris que M. Murmy nommoir i Goc- 
ctneue Solandra U pUnte qui vivoic au Jacdin du 
Roi : celle-ci formoic un noBveau genre , et je U 
nommai Triguera^ Cecie plante donc a cCe nou> 
velle pouc M. Muccay et pour moi , de U meme 
maniete que V Osteosperrrium pinnatiftdum a ctc 
une plante nouvelle pour M. de Jacquin et pour 
M. rHeritier. Celui-ci savoit forc bien que dans ma 
seconde Dissectacion , dac^e. du commencement 
de 1731$, j'avois adopcc le nom Soland/a en re- 
non^nr au mien , ec que je fai^ois ce changemenc 
apc^ avoir lu rouvrage de M. Mucray : donc nocre 
auceuc joinc ici U mauvaise foi i U petice manie de 
me faire passer pour ignorant. 

Ce compUment esr si enrortilU , si sublime , 
que je prie mes lecc^urs d'acquittec pouc moi U yGoot^Ie et qoe j*aurois^u proposei 
iau lespect ei i raHoration 
des fideles ei viais bota- 
oistes '. Ne pas la brisei 
cette idole , ^toit j ce me 
semble , m^n^ei assez 
M. Cavanilles. 

Tai ekangi les noms 
tpecifques j ce gui augmen- 
te t ajotue M. Cavamlles , 
les di^ultds de la bota- 
nique. 

Je ne m'attendois pas, 
je ravoae , (l'ecce accus^ 
daugmenter les difficultes 
de la botanique , encore 
moins que ce dut ^tre 
M. Cavanilles qui m'en 
fic le lepioche. 

Sont-ce les noms sp&i- 
fiques de Linne ? soiit-ce 
ceuz re^us par les viais bo- 
lanisies que fai changes ? 
non ; ce sonc ceux que 
M. Curanilles voudroic 
nous fkiie tiouvei spcf ifi- 
ques. Or, poui juger s'ils sont 
tels , il suffit d'en produiie 
au hasard quelques echan- 
ttllons. Sida ( calycina ) 
foliis cordatis cnaatis , ca~ 
fyce MAGNO quinqueparti- 
to , coroUis MAGNis paten-' 
tibus B*. 9. Sida { rejlexa ) 
foliis suhrotundo- cordaiis 
tuuiis tomentosis absokte 
erenatts, corolUs magnis 
r^xis cocciNEis n", 79. dette. de reconnoissance envers Tesptit fecond qoi 
Tamisau jour. Cest une vcriti que M. rHeritiei doit avouer 
lui-meme , d'apr^s les difiiculccs que les bocanistes 
ont eprouv^es par les difFi^reiits noms que les an- 
ciens donnoient i la meme plante. 

Tous ies changeurs de noms sont icprehensi- 
bles en botanique , soit qi»'ils fassent les change- 
ments poui s'approprtec les decouvertes des autres, 
comme M. rHeritiec a fait , soit qu'ils tgnoient les 
ouvrages qui doivent etre connus. Le nom de la 

Jersonne qui &it ce lepioche est indifFeient tout 
feit j et M. rHeiieier pouvoit s'artendie toujouis 
i la jusce r^latnation de mes droits. 

Remaiquons d'abocd deiu v^rit^s avou^es pac 
M l'Heritiei lui-meme j savoir ^ que j'ai publi^ 
mes ouvrages avant lui , ec qu'il a change mes 
noms sp^cihques. Remarquons encore que M. de. 
Lamaick a bien voulu adoptec mes noms spccifi- 
ques des Geranium, des Hermania et des Bomb.x 
dans son Dictionnaice ; et comme aucun botaniste 
n'a encore paiU apr^ mgi des Sida , ezcepce 
M. rHeiicier , qui sair si quflque autre i qui 
M. rHericter ne pourra pas refuser la qualiti de 
vrai botaniste , n'adoptera pas aussi mes noms sp£- 
cifiques.de ces plantes neuves ? a moins que M. 
l'Heiitier ne se croie le seul viai botaniste picsent 
et i venii. 

Ce n'est pas au hasatd que notie auteui produic 
ces echantiUons , c'est d^apris la lecheiche la plus 
minutieuse j mais peu importe , ik se trouvenc dans 
mon ouvrage , il s'agit de fiiire voic que M. THeci- 
citier a tort encoce. Je ccois que le meilleur carac- 
cere specifique est celui qtii aistlngue parfaitemenc 
une espece de toutes les autres. Je me suis assuri 
pac Texamen de toures les especes de Sida , rap- 
portces dans ma DissectaTion , que la couleuc de la 
coToHe (^coit coujoucs jaune ou blanchacre , et que 
les p^cales ^oient toujoucs ouverts sans etre rc- 
flechis : maisil y en ayoit deux especes, le Refiexa yGoot^Ie Tels Mnt les sp&rifiques Ct le CapillariSy dotu les p^cales ^toient presque 
de M, Cavanilles. cramoisis ec rifl^liis. D*apt^ cene observaaon , j'ai 

ct^Ii le caraccere specioque sur cene propri^ 
saillante , peialis refiexis eocciiuis , par laquefle ces 
deux especes se crouvoienc sepacees des aunes. 
Voyanc ensuiie que le Sida reflexa avoic une co- 
tolle de deux pouces , et que le Sida capUlaris Ta- 
voic de deuxou ccois ligoes , je les ai scpateespai 
les mocs magnis , miaimis. Si M. rHentier avoit 
V faic ces observacions , peut-^cre ne se seroit^il pas 

montre si severe contre moi , nt si atcach^ aux prin- 
cipes de Linn^, qu'il meptise trop souvenc , comme 
j'ai faic voir dans mes ooservacions ci-dessus. Ob- 
servons en passanc que quoique la couleor des v£- 
eetauz ne soic pas consiunte en g^n^cal , cepen- 
I danc il 7 a des cas oi^ elle fournit un caractere trcs 

int^tessant : celle esr pac exemple ta couleur jaune 
dans le Buplevrum. Le regne v^ecal est trop grand , 
ec la nacure trop liche , pour leur assigner des cegles 
g^n^rales sans excepcion : le nombre meme des ia- 
mines et des scyles , qui esc la base du systeme de 
Linn^ , manque souvent dans des plantes cong£- 
neres. Que M. rHeritier suive toujours la Philo- 
sophia iotanica de ce gcand homme j pour moi je 
m'ecarcerai de sa loix , quand j'ea crouverai d'au- 
cres plus exacces dans la nature , qui est le livre 
ouvecc i tout le monde. 

Quant au mot magno , que j'ai mis dans la d^fi- 
oitioQ du Sida catycma , et qui a eu le malheur de 
ccandaliser les oreilles bocaniques de M. THericier, 
je le regarde comme le meilleut cataaere de cetce 
espece , par la grandeui extraocdixuiie du caljrce , 
qu'on cheicheca en vain dans les aucres especes k 
cinq capsuies moiiopetales. 

Rematqnons enfin que M. rHecitbc ne c^pond 
pasau reproche d'avoir chang^ les noms de mts 

{>ianiej , ec qu'il tache de contondce les nonis avec 
a d^finition ou caiaciere speciGque de la plante. 
Est-ce U le langage de M. rHeiiciec pouirott , i].me semble , avoir me- 
la bonniq^e en adoles- suc^ ses expressions : celles de sa lectce lui feront 
cence.et ce jatgon netap- cettainemeiu plus de torc quema rpponse.Quanti 
pelle - c - il pas plucot le moi , i'a)outerai tci , pout satisfaire sa curiosiri , 
temps 06 les coiUeurs et que j'ccris pour rous i ;pour les savants , afiij d*£tte 
les etandeurs servoient en- instroics par leurs lumieres , qu'ils voudnjnr bien 
core a distinguer les plan- me communiqLier ^ pour les aucres persoanes , afia 
tes ? 0"- Ancoin^ - Jpsepb de leur ^pargnec les rechetcbes et les tiav»ux que yGoot^Ie Cavantlles &rit-il pout la 
France > ou pour une na- 
tion chez laquelle per- 
. sonne n'auroit lu le Fhi- 
losophia botanica de Lin- 

Labotanique n'est-elle 
■pourlui qu'une science de 
date , de nombre , et de 
'calcul , de' sorte qu'^ ses 
yeuz le plus habife bota- 
nisteseroii celui dont Tim- 
primeut ou le graveur au- 
roit et<^ le plus diligent; 
de m^me que le plus grand 
botaniste seroit celui qui 
«utoitpubli^uoplusgrand 
nombre d'especes , en de- 
pit m^e de la nature et 
deiacaUt^? A son compte j raurois 
trop i m'enorgueillir de 
me voir environ deux cents 
Geranium , tandis que ses 
calculs ne portentles siens 
qa*i cent trente-quatre. Si 
ce sont-U les aroits que 
M. CavaniUes reclamey je 
n'ai garde de les lui con- 
tester. 

Un demi«grief de M, 
Cavanilles esc que mon 
cinqnieme Fascicule soic j'ai Kits avec plaisii: Je veux m'abstenir de coute 
r^flexion sur Ja nation qu'il vent designer. Une na- 
tion , quelle qa'elle soit , m^rite un grand tespecc : 
voiU m'a fagon de petiser. Encore un compliraenc tiis honnite , que je re- 
commande i l'indulgence des lecteurs.Pour moi , je 
regarde rexactimde dans la date d'un ouvcage 
comme Tefiet de la probitc et de la justice de Tau- 
teur..Le nombre seul des plantes ec des gravures 
ne peuc donner i personne le titre de bocanisce \ 
Le plus habile sera sans doute celui qui aura mieuz 
saisi rensecnble du regne v^g^tal j qui aura une 
connoissance plus inrime de la nature , de la forme , 
et de roiganisarion des v^getaux , ainsi que de leurs 
rappons naturels. Je suis bien loin de pr^tendre k 
cet nonnenr ; mais concentc^ dans une classe nom- 
breuse de plantes , sans n^gliger les aucres , j'ai 
tich^ d'approfondic les v^^iaux qui lui appai- 
riennent \ j'en ai vu Tensemble , les rapports , tes 
caiacceres ) j'ai eiiamine les opinions des auceurs , 
en celevant les erreurs- quand j'en decouvtois. J'ai 
publi^ plus de cinq cents plantes ec deux cencs plan- 
ches que j'ai dessin^es , ec cout cet ouvrage a iit 
sonmisaujugemencderAcadcmiedessciences^qui 
ad^termin^ le nombre des plantes neuves> et des 
plantes dija d&rites ; en(in,rapprobarion de ce corps 
savant, et la permission d'imprimer sous sonprivi- 
lege, Ibnt au moins une pccsomprion en niveur 
de U bonti de mon travail : celui de M. rHeritiec 
esc entce les mains des savancs', qui poucronc t'ap- 
pr^cier. 

Rematquons cependant une diffi^rence essen- 
rielle ; savoir , que j'en ai d^a publi^ cent tiente- 

?iuatre ) et M. rHeritiei aucun ; que les miens s'of - 
renc aux legards du public , ei que les siens sonc 
vus patluiseul.M. rHeritiei pouna fortbien s'en- 
orgueillii , quand il aura decric et figuc^ les deux 
cencs especes , ec quand son ouvrage aun m^cit^ 
rappioration des savants. . ■ ■ ^ Cest ici o^ notre auteur se moncre avec fran- 
chise \ oit il avoue son antidate soos le prctexce de 
son engagtmeiu avtc sesjouscriptetirs , et Je son 
Hhh yGoot^Ie 4at^dei78j.Or,M.Ca- 
vanilles trouveta bon que 
je remplisse ma tache en- 
vers le public. En commen- 
9anr ines Stlrpes nov» , j'ai 
protnis quatre Fascicules 
pai aiince. Mon s^jour en 
Anglecerre a inrerrompu 
mes livraisons \ mais la 
besogne n'a pas moins hi 
faite et disposie , et j'es- 
pere ni'acquiner peu-d- 
peu. Mon sixieme Fascicule, 
qui est imprime , est pa- 
teiiiemenc dace de 1 7 8 j . Les septieme , hui- 
Hcme , neuvieme , ec 
.dixieme Fascicules seronc 
datcs de 17»«. Les Gtra- 
nium , qui font canc d'om- 
braee i M, Cavanilles,sont 
datcs de 17S7-17S8, et 
ainsi de suice , jusqua ]ce 
que je me sois lemis au 
courant'. Seroit ce pour la 
premiere fois que des ou- 
vrages publi^ par livrai- 
sons, et suc - couc des ou- 
vragesdiigures , ne pone- 
loienc dautre dace que 
jrelle du piemier cahier \ 
Ecquand mes Siirpesnov* 
seront achev^es , ne con- 
viendia-i-il pas de supprr- 
mec couc ce qui pourroic 
deparer le livre , teb que 
les fioacispices paniels, et sJjour en Anglettrre. Jamais an tel engagement oe 
peut entratnec la nicessiti d'antidater un ouvrage , 
par la raison simpte que cette inveisJon des date» 
lendant i ravii aux auceurs son ant^rioritc , ils 
pourroient dans la suite passer eux-m&mes pouc 
plagiaires. La besogne na pas moins etefaiu et dis- 
posee , ajoute notre auteur. Mais dans quel temps ? 
Peut-ilnier qu'ilafin de 1788 il trayailloit en- 
core ? les pages et tes planches intetcallees dans ce 
Fascicule en sont une preuve convaincante ; et quet- 
ques plantes qui.n'ont fleuri pour la premisre fois 

J[ue tfans le mois d'aout et de septembre derniers,iui 
etont avouer cette vinti. Et puisque ses afiaires , 
ses voyages,ou d'auctes mocjfs Font empech^ de lem- 
plir sa tache envers le public, M. rHeritiei ea 
publianc ce Fascicule , devoic , il me semble , s'ex* 
cuser du retard , dater son ouvrage de 1789 , ei 
feire savoir qu'il n'avoit fait attendie que pour 
mieux r^issii dans son encieprise. 

On voit que notre auteur a pris son paru: 
conime si laraison dedire : ilesi imprimi'^ etoit ad- 
missible. Qu'il change ou corrige la dace placie au 
bas du froncispice , ec sa tache alots seroit cgale- 
ment remplie. 

S'il faut un Jour supprimer les frontispices par- 
tiels quand l'ouvtage sera terminc , pourquoi 
M. rHeritier nous donne-t-il des dates diffirentes 
en nous livrant les cahiers ? pourquoi les antidate- 
t-il ? sera-ce donc pour templii ses engaeements en- 
veis ses souscripteurs , ou pour se prcvaloir on /onr 
de ses antidates ? M. rHeririer auioit pu suivre 
rexemple que lui ont moncri les grands npmmes; 
je me contenterai de lui citer M. Jacquin , qoi a 
publi^ des ouvrages i Bgures er par livraisons. Son 
Siirpium rariorum iconu commen^a i parc»tre en 
, 1 7S i , et le dernier cahier fiit livrc en 1 785. Ce 
botaniste c^Iebce a mis au bas du froncispice : ai 
anno I781 ad 1781S. 11 a porti sa d^catesse flus 
loin i car tes frontispices partiels , qu'on supprmw 
en leliant les volumes , ^coient dat^s de la vraie 
annt^ dans laquelle il les offroit au pubUc ; et le 
pcemier Fascicule du second volume est dati de 
1787. Voili le modele que je me suis proposi : i 
prisent que M. l'Heririer nous cite le sien. yGoot^Ie les tables particulieres des 
aiiteuTS, remplacees alors 
pai une table ginerale i 

D'ailleurs , Messieuts , ' Quel eSbrt davouei ce que tout le monde peut 
je n^entends poim luttef connoitreencomparant nos ouvtages ! Je tachetai, 
de vitesse avec M. \'a!tibi en redoublant mes soins ei mon ttavail, de m^ritec 
Cavanilles. rapprobacion des botanistes. 

Jaloux d'acquerir une Ce seront uniquement ses productions fiirur^s .; 
t^putaiion plus qu'^ph^- car au mois de juillet demier il a reconna des etr 
mere , mes productions ne reurs dans ses productions passees. 
verronc la lumiere que 
bien d terme, 

£t mon commerce epis- II me d^Iare enfin qa'il ne m*^rint plus , i mQJ 
tolaire avec M. Cavanilles qui ne Im ^rivois pas : me voiU bien puni t 
se bomera pour jamais a 
cette riponseti). 

Signi i.'HnKni2K , 

eonseiUer ea la cour des 

aides. (0 Voici «ncoTeune nouieUc lettrequeM. rHeiilier a fiul iaiiin dani k Joumal ilePh^ique, 
' duiicdu i^mars 1789. 

MoNSIEUIL, 

Provoqu^ par M. Cavanilles dans le Journat de Paris , j 'ai dii lui r^pondre ' 

er la mime voie. II d^lare aujourd^hui dans cette m^me feuille , un peu tard k 
verit^ , quand on a voulu donner le change i des lecteuts ponr qui nos con- 
tescattons eroienc ^irangeres , que ce sera dans le Journal de physique qa'ilre'- 
fultra mts otjeetions , qu'ilrelevira mts erreurs , et quil appriciera mes coaaois- 
saaces botaniques. £h ! pourquoi M. Cavanilles s^est-il dctourn^ de cette mar- 
che , la seule 1 tehtr pour coutes discussions et-reclamations scientifiquer! II a 
ccaint sans douie qiie],dansun Journal tel quelevdtre,il me fuitrop facilede 
multipliec les preuves de',tout genie i Tappui de mon opinion , ou pluior de 
ropimon univetselle sm les SidM j en l'honneur desqueU il m'attaquoic. Mais 
ni'^cant inierdit toute r^ponse ult^rieure , je ne levlendrai pas sur cet objet. 
Permetcez-moi seulement , monsieur , d'ins^rer pour seule et unique r^ponse 
a rous m^moires ou lettres que M. Cavanilles . pourtoit vous adtesseramon 
sujet , soit en ce moment , soit par la suite , cette leccre le renvoyanc a celle du 
Joumai de Parisdu 1 1 mars (c'esr d-diredu4 mars, n*'. iSj. suppl^ment) que 
j'aurois bien desir^ que vous eussiez pu r^imprimer ici , m'^ant apper^u que 
M. Cayanilles soulignant les prccendus passages de ma leitre , ne les rappoite 
pas irop fidilement. Je n'ai eu gaide de dice , pac exemple , qu'il aic employ^ 
lejargon de la botaaique ta adoltsctnct. 
Jesuis>&c.&c. yGoot^Ie R i P O N S E. 

Apr^ avoir lu mes Observations et le PastserlptHm , je ctois que l«s boa- 
nistes pounonc jogec i **. quel esc cdui qui a iii l'^cesseur, ec quel esc celui qot 
a ^ce le provoquc aant cetce discussion. i". Si j'aj bien lifati tes objeccions ds 
iM. 1'Hericier; si jai lelev^ ^es enetiis, ec si j'ai «pprcci^ ses coni>oissances 
becaniques. j*. St je devois ciaindce les pceuves que M rHeciciec pouvoic mul- 
tipliera rappuide 3oQopinion,ec sur-cout dapc^ f ^hancillon qu'it publie dana 
sa letcre du Journal de Facis. 4^. Enfin , si j'ai rappotte fid^lement tous les pas- 
,sages de cette mcme lectre , qae M. rHecitier a bien desit^ de vtuc t^imprini^ 
'daAs le Joucnal de ph^sique , et qae je cooservecai toujoius daos mon ouvr^t yGoot^Ie STRIOir.IA RACEMOSA. 
DigilizedbyGoOgle ,,Goo<^Ie &ANDOR1CUM INDICLM yGoot^Ie D,g,tizodb,GoO<^Ie SANDORICI FRITCTUa Tab. CCni. 
Digitized hy VjOOQIC dbyGoof^Ie TUBJLEA. GLABRA. 
Coot^le vGooc^Ie ,,Goo<^Ie <jbyGoo<^le TicoREA. rariDA. 
.^at-xfi^ie ,,Goo<^Ie MELLA. AZEDARACH. Cfifr'^]? Y I o mm ^ (f vGoo^ ,,Goo<^Ie MKLIA AZADTRACHTA. Tnl.. CCVIII. 
byCoO^lc Digilizedby*^OOQle ,,Goo<^le S WI E T E N I A MAHAG O N I 
>^« r. 

Digitizod hy VjOOQIC dbyGoof^Ie GUAREA TRICHILIOIDES Tab. CCX. 
^.J Cavaml&f iiei. ,,Goo<^Ie OIUVISIA nKfANHllA. ■* '■ l. ' ./■ ^I^At^A i l ^ ^ Digilizedbyt^OOl^le ,,Goo<^Ie pUlViaiA OVATA. 
dbyGoof^le gUrVISlA HETEROPHTILA. . KK W J >glt ,,Goo<^Ie QUmSlA OPPOSITIPOI-IA. 
DigitizedhyGoOt^le dbyGoof^Ie P0RTE5IA OVATA. yGoot^Ie DigilizedbyGoOf^le PORTKSIA MUCRONA-TA Tafc. CCXVI. 
i^r?K-»",'! .y .9 o oot^le Digitized by VjOOQIC ,,Goo<^Ie SIPONIMA GAYANENSIS. yGoot^Ie ,,Goo<^Ie AOUILICIA SAMBUCINA. Hib. CCXVIU. yGoot^Ie ,,Goo<^Ie AVERRHOA BILIMBI. Tafc. CCXIX. 
t- "• -"-f A4. Digitizorl hy VjOOQIC ,,Goo<^le AVEBBHOA rARAMROT* yCoo^^le ,,Goo<^Ie CONNAIU'S AyUlCANfS. Tnli. crxxi. Digitizorl hy VjOOQIC dbyGoof^Ie CONNAllUS PINNATU.S. 
Digitizorl hy VjOOQIC D,g,tizod'b,GoO<^Ie CONNARUS PENTAGYNEUS. Tab. ccxxm. 
1 Digitizorl hy VjOOQIC ,,Goo<^le A UI L ARIA. V AT A . Tab. CCXXIV. 
Digitizedby VjOOQIC ,,Goo<^le DCTAVA 

DISSERTATIO 
B O T A N I G A," 

Erythroxylon et Malpighiam complectens ;; 
i8 tabulis omata.' AUCTORE ANTONIO lOSEPHO CAVANILLES HISPANO-VALENTINOl< 
SCIENTIARUM UPSALENSIS ACADEMIAE S0CIO,«lc. PARISIIS; *PUD FRANCISCUMAMB. DIDOT. 

M. DCC. LXXXIX. 

COU A>PB0B1TI0H£ ET PRIVILEGIO BEGIAE SCIENTIAauM ACADEHIilEi ,,Goo<^'Ie dbyGoof^Ie O G T A V A 
DISSERTATIQ BOTANICA.^ . 
JDe Erjihroxyh et Malpighia. 
i8 Tabulis omata. 

E R T T,H R O X Y L O N. Un. &i5., 

Charactbr, GINB1I.ICU^' 

Calyx tnonophyllus , turbinatus, quinqtiedencatus , persiscens. . 

Corolla penrapetala : petalis ovatis , patentibus , basi urceoli suminiFeti inseiy 

nsA squamiUz quinque etect£ , «maiginatx imis petalis intus insertsc. . . 
'Stamina : urceolus germen cingens , terminatns filamentis decem squaiibus,' 

saepe persisteucibus. Antherx gtobosz', tlidyma: , incumbentes. 
-Germen superum , oyaTo-oblongum : scyli ttes : srigmata capirata, 
fructus : (lrupaovato-obIonga,ratanucelnonaihi2sulcatatUQi, auttriloculan; 

semina oblonga in loculamento solitaria. 

Obs. I: Iitunum cottiunguntttrE/ychFOxyhitLiaHtifBrvwaitetJac^uiaicum 

Roeiana ee fcae/ia Commersonis. 
\ I. Species Omnes sunt ar^oTes aut fraticts , exottca, qita deleetanlur in rtgioni-, 

bus calidioribui utriusque Inditt, Ramisurtt ipsis alterni , apice eompressi :fo' 

lia a/urtia uninervia integerrima « breviter pttiolata j aique iastructa sqaamula 

axiliari decidua « sdpt ampiexicauli : pedaacuU uaifion, 

S F B c I s s, 

X46. ERYTim,OTYI.OM LONOn-OUUU. l^marek. ( Tab. CCXXV.) 

£. Poliis oblong^ > crassis , nicidis : squamuiis acutis decicfuis : floribus axillai^ 

ribus. 
Arbpi ligustri iolm ciassioribus , floribas axillaribm albis. Commer, kerb. 
£r. Foliis oblongis glabris intcgeirunis : peduncuUs subsolitariis. Lamarck Dict, 

vol. x.p. }ft.n'*% 6, 

litij yGoot^Ie [ 4«o ] _ . 

An E. fbliis ellipricis , Ilneis binis longinulinalibiu subtos tioods ^AsdcaJis 8i64 

tura sparsis Brown. lam, 178. t. }i.f,l} 
Caulis fruticoso-arborescens , ramosos. 
Foliadterna, l:iiiceokta,crassa, niiida, basi'in[>etioIuDiactenuata,unineTvui' 

Squamuta semi3mplexicaulis,apiceaciiu,^decidua. 
Fjores prvi , axillaies soUtacii , Hni , aut tecni j peiuncuUs sensim venoE fioienv 

incrassatis. 
Calyeis dentes acuti. 

Corolla alba calyce multo maior rsquamalx petalomm in cototum disposita^ 
Staminum urceolus calyce longioc : nlamenta tubentia ( in sicco : ) coioUx sobt'' 

xqualia. 
Germen ovato-acuminatum : styli breves j stigmataglobosa. 
Fructus : dtupa oblonga : nux unilocularb monospetma. 
Bahitai in iasuUs Madagastar et Borhon. I). y.S.xoatmtmiauumaD.Tkoiaai' 

*x eoUectaneis Cornmersonih 
. Obs. Brawnai fgura f guamquam minima f mett pUuU* eonvenit : tn kac tamen' 

haud video lineas de qulbits laudatus auctar ; plantte ulterius diffenim magm~- 

tudine etpatria : quum vtro lamaicencis arbor miki sit incognita , ad hanc rt- 

ftra , qaoadusque utrasque comparare ad imicem possim. 
£xplicatto tabulx. a Csiyx. b Capitulum. e £Ios. </Pecalam. e Idem alio siiu uf 

squamula conspiciatut./Stamina. F Eadem aucta.^ Stamen auctum, h Gec- 

men. i Fructus styKs coionatus. k Idem ad lineiim seccus. /Eiusdem sectio) 

horizontalis.. 

147- ErTTHROXYION AKEOLATUM. Ziffi- 

C. Foliis obovatis. Lin, Sp.pl. voUi.p. 574* ' 

E. Carthagenense. lacq. Amer. i J4. tab. 87./ i;. 

£. Foliisovatis obiusis, subtiilineatis. Lamarck DicLtom. x.p. j^j.nt t:. 

Atbor 1 1. pedalis j ramis diffusis patentibus , corcice fusco cectis : lignum esr: 

solidum leucophxum, 
Solia oboraia caiius subrotnnda , emarginata , itnegra , niti^ , (acie viientia ', 

dorso leucophxa , cribusque lineis longicudinalibus basi, ecapice unicis(in-- 

teidum absentibus ) , insignita» scsquipollicaiia. 
flotesnumeipsia^regacisemipollicaiesatbi, ionquillun Tadeientes..' 
Fructus molUs.ruber nullo animaU sxpetitus. 
Jisc lacquinus loco ciiaiOtqui addit : suspicater esse hanc BrovneiErythri^lum- 

primum , nisi color oBstaret mateiire, numquam a^ rubedinem vergentis,t 

quam data opera pluiies examinavi.. 
Sahitat pastim in maritimis areaosis circa Canhagenam,Floret ttpriii yjnaio;. 

etiunio.. 
Plaiua mihi ignota,. 

Obs. iy,Stoupy nuperriftaplantamadiponaviiex Cayenna pruninomiaej.qut^ 
pr^e ienti videtur aj^is , cuitamen defeiimt Uneet longUudinales. 

348« EAYXK0XTi.dK LAUKIC0U1UI. Lomarck ( Tab. CCXXVl X' yGoot^Ie £ f pliis Uto-lanreoluis : sqaUnis acutis cbncavis ~: flofibus glbmeracis terihintt'- 

Ubus. 
Roctana laurifolia aibuscula; Co/ttmers. hirb, atm teonc. Bois de roniie j atu bois 

de longle vuigo. 
£. Foliis ovato-lanc9olatis j nmulis squatnis ampIexicauUbus acutis concavis 

sparsis; tariiarck Dict. tom. i..p. j^^.^^. 5. 
Caulis arborescens iemur hamanum crassus y 10 pe»les altus ; ramorum cortfcx 

albicans ,. in quibus squamulx plures sparax , semlampleucaules , acutx ,> 

rubentes. 
rolia lato-lanceolata , tn petiolumbrevematienuatavsqaamulaajtillarisi 
flores in summitace ramulorum quasi capicati , ties plurespe ex unaquaqQe 

squamula piodeuntes : pedicelli paiclales sesquipollicaies versus 6ocem incras' 

sari , basi vero cincci innumeris squamuiis mimmis in tosam disposicis. 
Reliqua ut in prxcedenti. 
Habitat in insuta Fraacis f), Observauim et delintat.-a Commersonio. V.S.- 

eommunicatum: a'D. dejussieu. 
Obs. Exemplar vidi apud D.-de Jussitu in- Commersoius heriarioj eut lignum- 

durius yfioresique erant et termiRal»*.^ etperramuhs axiUarts. 
£xplic. tab. a Calyx. b Capitulum. c FIos situ nacurali, ^CoroIIa expansa cum: 
- squamulis. e Petalum./Stamina. g Eadem aucta. h Germen cum stjrlis. i Fiuc* 

los. ^ldemadlioeamsectUs. /Seccio Koiizoncalis.' 

^4^. ER^YTHftOlCYtON MACROPHtlLUM. (Tab. CCXXVlt. ) 

£. Foliis lanceolacis longissimis : squamulis amplexicaidibiis scilaris : axiUls itiul-' 

ritloris : fruccu ciiloculari. 
Huius frucicis , ramotum prxserrim ,Iignum esc molle' , alBicans j coitex albus'^ 

tectusque squamulis striatis , acucis , longis , amplexicaulibus , deciduis. 
Eolia lanceoliya ocio ec atnptiuspollices longa , gtabra , in peciolum brevem act&' 

nuaca : uninervia , nervo inrerne protuberante rathoso , superne- sulco exca-- 

vato longitudinali. Squamula axillaris. 
Flores axillaies cerni quarernive : perioU crassi , qliorum tases canCellac^ sqjWH- 

mulls innumeris lanceolatb-acutis. 
Calyx semiquinqaeparticuS ^ laciniis lanceolatis , strlaris , moUibus^ 
Corolla deerac: 
Staminum urceolus brevis quinquecienaius , crenulis sihgulis desinenribus in> 

bina lilamenca , calyce longiora : ancherx globbsx. 
€ermen in fundo urceoli , oVato-acuminarum ; styli tres scigmaca incrassaca. 
Fruccus : drupa ovaco-acuminaca : nuK irilocuLris , trisperma. 
HhbitattnCayenat indt novissime adsportatum aD. Stoupy. V-.S. in huius hei^. 

bario. 
OBs. A'pratedtnti tfiffirf florum sttUj arceoid quinquecfenato\ catyce moUi^i. 

ytfuamulis striatis. 
Explicario cabulx. aCalyx. ^UcceolusstamnifH. chlem'aucTUs.(/G«inten,sty-r 

li , srigmaca. e Eruccits. /Eiusdem seaioi 

f/^oi EaYTaaoxv-LON SIDEB.0XYLOIDBS. lam. (7ab.CCXXVUL<}/ yGoot^Ie , [-4"] 

E." Folii dbenns : nunis tuberculaos : squamatis acatis ; axSIispa&dllorii; 

Roclana baccifera , auc txdifeia. Commtrs. kerl: cum ieoae. 

£. Fotib o?ato-obiongis , obtusiusculis , ratnis scabris ^ aplc^ cotnpressis'* pedui' 

culis subtemis axiilaribus. Ztiflia/-c^ DicManr. *. p, j^j.n*.^. 
An Arboi: indica pri^ni sylrestris folio , comi maris fiuctu longiore» $cc, Plu- 

kenet Amalth. il :aut santalum nigtum , ihid. p. 1 87. /. 441 / j ? 
Caulis arborescens i s p;^^^ ^^^ i cuius rami sunt ezasperaci td>eiculis : hiqtie 

formantur ex cicAtricibus foliorum qux periertmt^ei ez aggtegatione squar 

tnulaium qux pedunculoium bas^ ambiun^ 
f olia ovato-oolonga gUbra. Squamutx acucz axillaces decidux, 
Flores a^llares solicarii , bini , aut tetni, 
Reliqua ut in Erithroxylo lautifolio. 
Habitat ia insula BorboH, ^. f. S, «nnmmiiauum a D, Tkouin ex fommettoai* 

colleciione, 
Obs. Variat folus latioribus , corlaceis , fractuque maiori. ■ 
^xplic. tabulx pro Er. sidecoxyloide. a Flos integec. h Pecalum. c Meai alicet 

spectatuoi. i/Scarnina. e Eademaucta./Germen. 
Pro yaiiecate. J^Folium, Fruaus.^Idem ad lin^i^ seccu^ q Amig^um. 

<5t. EJI.YTHB.OXYLON cocA. Lamarck. (Tab. CCXXIX.) 
f.. Foliis ovatis , lineis duabus siriitus notacis : cami^Iis ciebre tuberculosis. 
jCoca acbuscula pecuviana ^ folio trinervi, tiervis latecalibus parum conspicuis; 
. ec pet cectiani atex pactem decutcencibus. Josepk. de Justieu Cat. manus, 

»•.54. cum icone. 
%. Foliis ovacis acuos, subcrilineacisj ramHlb crebie tubprculosis, Lamarek 

Dict.tom. i.p. JSJ.n". i- 
Coca, Ctus. Exot.p. ijj.et J40. Hermande^ Mex,p. joi. 
Caulis fruticosus j-4 pedes atcus \ cuius cami sqiiamato-cuberciJSui , tubecctilis 

ex acervis squamularum composicis. 
foliaovaca, sxpiusqye elongacat glabra» bcevicecpeciolaca, uninecriaj nervo 

pcotubecante , quem ambmnt linex dux longicudinaliter arcuatz conve^en- 

tes. SqoamulaaJullaris , semiamplexicaulis , brevis , acuca , marcescens. 
^oies parvi e tuberculis squatuosis prodeunces soIicju:ii , bini , auc l$cni \ pedaor 

culi Dceyesuniflori. . 
Cajyx ec corolla ut in praecedeitci. 
Scamina cafuUatia , Tubencia ^ basibreviccr coaltca. 
Fruccus oyaco-acuminacus : nux uniloculacis monosperma. 
fiabitat ia Peru. |). Unde adsportayit laudattu auctor. V, S. commtuticatam* 

D. de Jussieu. 
pbs. I. Frutex vulgfitissimus in Pemana provincia vul^o bs Yungas. InM 

operarii roboraTUurfoliorum masticatione ^quct cum Quinoa ( Cktnopodii spe- 

cie ) miscent. Josephus de Jussieu observ, 
Obs. H. In Pondicktri crescitfruiex huicsimilis f atfoUa orbanturUaeis len- 

gitudinalibus. Vide herb. D. de Jussieu. 
^pUc. tabul^, a FIps imegec magnitudine natutaG. h Idem auctus. c Petalum. yGoot^Ie (fScuidtiaaiu^/EaiiemtQagnic. lut. <Getiiieii.;Fniaas. k Huias secria.- 
i Amigdaliuu. k Huius seccio. 

IJ 1. ERTtflROITlOM HYPERlClVOtnrA. XittB. {XJb. CCXXX. ) 
. Foliis numerocis , ovatis : ramis punctato sc^iis : pedimculis longis capilla-^ 

libus ; fructu criioculati. 
Venelia foLis ebcordatis int^b ; floribus sparsis decindtis trigynis pedunctilis 

uniiloris. Cofnmerj. htrh. cum lcone. Vulgo boi7%kuiU ybois de dames. 
£. Foliis obovacis ,obtusis>.eniaiginacis ; ramulis compressis ypunctato-scabris i- 

pedunculis-capitlaceis unifiori3,;Soliariis axillaribus. Lamarck Dict. tom. x.- 

pag. 194.«". 8. 
Caulis fruticosusvalderamosusjiamisque exasperatis tubeicUloium' minimoir 

xvaa copia. 
Folia numerosa yovata , oBcusa , sxpitu ema^naca , gy>ra , brevicer peciolata y 

infeme glauca. Squamula mbescens acuta decidua. 
Nores axillares solitaiii ^ bini , aut tecni j pedunculis. capillaiibus pcope dorentf 

incrassatis > felio [ongioribus.' 
Caljt minimus j denticuli s acijtis. 
CoroIIa alba parva , petalomm squamulis trancails.- 
Scamina longitudine tere corollx , basi coalita.- 
Germen ovatum ;.styli ttes : stigmata ca{HCata.- 
£>rupa (^longa , sobtriquetra ^nux trilocularis , oispetma^ 
Bahitat in insulis Fr/tnci* et Botbon. |). Repertt CommeifSQiads ^atque deli-' 

ruaadum curavit.- f.S. communicaiam aH. de Jussieu. 
Obs. fariai foliis minutissimis nec emarpnatis. 
fixplic. fig; a Capiculum. b FIos magnimdme namrali. c Petalum auctum. ^f Sta*' 

mioa auCTa. c Gennen,;StyIi, stigmata,,aucca.-/ Erucius. ^ Idemauctusi 

JHoius sectio.' 

ff j. EiLirTitliozTtoM Btfkiroimu. Lam. (Tab.CCXXXl.fig. r. ) 

$. Foliis lanceolato-ovatis j netvo supia pi(mibeiante,.in setnlam tetminato:: 

flotibus axillaribus solifariis. 
£. Foliis obovatis integerrimis, nervomedio supta elerato , pedunculis axillari'' 

bus brevibus soUcanis, basi articulatis. XniTMrfJt Dict. tom. i.pag. 35)4.' 

^"•J- . . . 

Caalis miticosits , ramis etectis ^cbitex fusctis exasperatus lineis semicirculati' 

bus , promberantibus ,.quas squamularum casus produxeiunt : squamuliesunc-' 

laoceolatx , rubentes , semiamplexicaules. 
Tolia lanceolato-orata ,. basi acuta , apice obmsa ,-ubi prominet semla in qaam> 

terminanir neivus pagina superiori promberans : suntque gl^ia y poscic»' 

glauca , limboque nonnihil revoluto. Squamula axillaEis.- 
Tlores axillaies soUcarii , bieviter pedunculaci. 
Nux ovaca , unilocularis. 
Reliqua uc in ceteris specieBns. 
Ha&itat in Madagascar. .^1 UH ngttit Coitim,- V.- 5.^ eomtnunicatum a Z)'.- 

Thotun* yGoot^Ie Qbs* f^trvas sapime proiaierans atque tcrminatus tttuUy ahlndt kane spe^tm 
a caeris disiinguit : hac ergo de causa a stquerui seiuago , quas in uaam rede-r 
git D. de Lamarck, 

Explic. figiirx. e Fructus , in cuiustiasi «onspicitur iucec4tu cum scamiiiibus,' 
/Huius sicao.g Amigdalum. 

154. Erytkroxylon rERRUGiMBDM. { Tib. CGXXXr. f. 1.) 
E. FoHis oyatis , sxpius emq^inatis : squamulis imbiicatis ifloiibus solitams. 
£. Foliis ovalibus supeine lucidis. Lamarck n^. 7. supri. citato ( Variecas. ) 
Caulis fruticosus , ligoaoi ^utum , cortex cineieus : tanai exaspeiaci tubeicolis 
' atque squamulanim cicatticibus. Squamulic sunc caniosx , acuu , in^bricats , 

decidu:^ 
Folia coiiacea ovata , nunc apice emaEginata , nunc obtusa, uninervia , nervo ne^ 

'}n setulam desinente nec piotidwnnte pzgina supeiioie : bzc est lucida , iu- 

feiioi vero ferrugineo-rubra ; limbo revoTuto ut in pnecedenti. 
]Flotes solitarii axillaies ad squamulam , qux semper lepeiicuc iHter petiolom- 

ec caulem auc ramos : peduoculus brevis sensim ciassior veisus 6orem. 
Scaminum urceolus calyce maioi , dentibus decem terminatus , t quibus tocidem 

prodeunt Blamenca lubta, 
Reliqua ut in congeneribus. 
Mabitat ia Madagascar. ^ , Commersoaius reperit. V. S. commtinicatam a D. de 

Jussiui. 
CxpUc %. a QaXff., b Pecalum. c Stamina. d Eadem aucca. 

j j 5 . Erythroxyion rupum. ( Tab. CCXXXII. ) 

£. f oliis ovatis coriaceis infetne luBs : squamulis imbricatis e axiUb muki» 

flocis. 
Lignum dunim , coitex griseus , squamosus , mbeiculis piotuberantHnis ex 

squamulacum minimaium acervis. 
Folia ovata , aliquando emarginata, coriacea , supra nicida, viridia; desuper 

fufa:nervuG inferoe ptotuperans , supra excavatus : peciolus bievis, squar 

mula lanceolaca axillari oinatus. 
FJores axtllaies ex squamularum minimarum globulo prodeunces numeco$i j 

pedunculis unifloris semipollicatibus. 
Calycis denticuli breves. • 

Uiceolus staminum decemdentacus, 
Drupa ovaca iube$cens : nux uoilocularis, 
Reliqua deerant in exemplari. 

Habttat in iasulaSaacti-Dominic/. ^. y. S. apudD. Dapuy, 
Qbs. Folium X ad ramum pertinet , quemfructibusfioribusque orbatum yidi apui 

D, de Jdssieu : lintif omatur duabus longitudinaUter convergentibus, An ai 

£r. cocam ^ aa vero ad Er, Brownti , aut ad aliam speciem penineat , adfit- 

mare Jfequeo. 

5(iS. ERyTHROXY^oN oyATpji, (Tab. CCXXXIlJ-l 

t-', Foliis oyatis : squamulis imibiicacis ; floiribus subsoUcaiiis : diupa gibbosa. yGoot^Ie An EiTtliroxylon- foliis minoribus subrocundis confercis , styHs brevissimis ;-»- 

mulis cenuissimis. Brown, lam, 178, a°. 1 ? ' 

AnEr. havanense foKis ovatis. Jacq. Amtr, ijj.f. S7./ i. nn.Sp.pl. tom.x. 

^. j74.n».»? 
Uuius speciei liznum ut apparet ei specimine esc durum , ec coctex fuscus , va- 

riegatus sulcis : ramorum summicaces sunc imbrlcacz squamulis carnosis , 

acutis , basi latioribus \ prxcer quas et alis imnimx obsetvantur in cubetcula 

aggerat<e ez quarum centro flores prodeunt. , 
FoEia ovaca , Ixte viridia , mollia ? breviter peciolaca. 
Flores axillares ut plurimum soliurii : pedunculus sensim incrassacus vecsoc 

florem , duatum aut trium linearum. 
Calycis dences acuri. 

Dmpa basi nonnihil giU>a , apice subrecucva : nnx anilocularis. 
Habitat in America. § . f^. S, unicum exempUr apud D. de Jussieu. 
Expltc. %. a Cal^. b Idem aliter specutus. c Scamioa aucta. i^Fruccus basi 

ciocctts urceolo stamnifero. « Huius secdo. MALPIGHIA. Plum. tah. 3tf. ii». 6ai. 

CHAS.A.CTEB. OEMaKICUS. 

Caljrz ptirsistens monopbyllus profiinde parricus in quinque lacinias , qoaruni 
tres^quataor ant quinque externe in&rneque biglandulosx. 

CoK>llxpetalaquinquejOtbicuIaca.»6mbriata,coiiCiURi: unguibos longis linea- 
tibus. 

Stamina : lilamenta decem brevia subulaca, basi coanexa , gennenque cingen- 
tia : antbetx ovatx , subcordacx. 

Getmen superum , ovarum; stylitres aut panciores.breves : st^mata globosa. 

Fructus : drupa gl(jx>sa &Bta nuce ossea tnloculari , auc nucibus 1-3 unilocula- 
ribos monospetnis. 

Semina oblongai^ 

Obs. I. Sptciet omnes suiu arbores aut /ruTtces. AmerU» calidiofts incoUf: 
gaadent ramis oppositis ; foUisque irUtgris , utiinervis , oppositis, Flores ■ 
umbeUati aui spicati ; pedicellit articulatis j ad articulum bisquamatis, Fructus 
in ipsis sylvescris est acidas , nec ingratus ^ fefi semper ruber , quem ceresam 
americanam vulgb nominant incoU, 

I I. AJ. mtida et glandulosd gauderu stylo latico : Armemaca dnabus 1 uao alir 
' quando aut iribus. 

I I I. Cafycis glanduU sunt sex tn aliquibus speciebus'^ t>cto in aliis , dectm deiur 
que in reliquis ; quaTf ckarocterem prdbent inutiUm quoad ipsantm oaw 

' merum. 

il\. M, fios atUo similit BtoisterU fioribtis ut ffyum ovo.-ab ipsanm diverM 

K-kk'. yGoot^Ie u. /t-kctp alatOt tui sine aiii JtparanJa sant genera. Sihihmlms tnptmtartim 
txamint differentiam ia stigmatititt reperi ab auctoribus huc usque praitrmis- 
sam : ia Htalpighiis enim stigmata sunt ghbidosa ; in Banisteriis infoHolunt 
txpansa ■' si hoc trgo constans tst j faciU in potterum cognoscetur genus vtl 
fort unico examinato ; lie hoc ergo atundantius dicam in proxiitta ditserta» 
lioae t abi Baaitteriam f affiaia^ae gtttera eluciJare tentabo. 

S p E c r 8 r, 

a. Flores umbeUatt asit^iUareM, 

57- Malfighia «lABRA. Itn. (Tab. CCXXXIV.f. ».) 

'. Foltis ovads , int^errimis , gjabris : peduoculis QmbeUans. Lin. Spee^pUmtr 

tom. i.p. iet.n". x.Hort. CUfort. i6^. Hort. Upsal. io&. MiU, Dict.a" . t, 

etie. t. i%i.f. i.AubUt GuiaihVot. i. pag. 4<$i. 
M. Fruricosa erecu feliis niridis ovaris , acuminaris : Soribus umbellaris , a- 

mulis gcacilibus. Brow.Iam, i^o. 
Ceiasus iamaicensis frucni tetrapYteno. Cooinr. hort. \.p. i4f>(. 75. 
Atboc bactifera , fblio «ubtotunoo , fructvi cetasmo sulcaco , nibro poly^reno ; 

osticalis canalicularis< Sioan, Imm. lyi, hise. i.p. ic£. i. xo^.f. ai. 
Cauiis ^ticosus , lamosus sexpedalis cuius cortez £iisa>-cinereus , glabec at ec 

tota planta. 
Folia ovata, integerrimx , ditriuscula , nitida , breviter pericJata. 
Flotes umbetlari , umbellis solitatiis , oppositis , axiUaiious : radii quatuor aac 

Jiuinciue ad quocum basim sripulx acucae in. involuai forniam. 
yx brevis , laciniis lancecdatic , quaram ana oibatur glandulis > buic kte»* 
. tales ^udenc uiuca glaodula , ccbqux veio duabu& : glandulx icem sunc cwa^ 

tx , virido-flav», 
Petala puTputascentta , timbo albo fimbriato. 
Staminum urceolus atbus : anchera: sulphuieae. 
Gcrmen vitide ovatun istyli divaricati : stigmaa ^obosa^' 
Fructus noamatuiavic 
Habit^t in lamaiea » Bra$iRa et alibi, J>. F. F.m horte B, Lemorutr. CeH' 

tur in R, H. P. 
ExpUc. 6g. a Calyr. b Idem aactus , expansus. c Petaluou d Samiiia. e Eade» 

aucta./Gecmeo aoctum. 

jj8. MALPiGBtA TOmOTOLiA.i«i-(Tab. CCXXXIV. f. i.| 

M. Foltis ovaris, acutis , glabris : peaunailis bifloiis. 

M. FoUis ovati»,int^etnmis,glabri$:pedancHUsuai0oris.Z(ii.-jy.^/.WiB*. 1; 

p. {£9. n^. i. AubUtGuian, tom. t.p. ^ft. 
-M. Poliis ovatis , integemniis, glabris, 2f<n-/, CJ/rjii/. 108. 
M. Frurioosa eieca , ramulis gracilibus , pscenabiis : floribus solitaras. Btimm. 

lam, i)o. 
M. Mal&puiacika^.tom.j.iab, 114, /tonedit^Burm.AK. 1. 166. f. x. dbyGoOt^Ie Ceranu amencatu , mjni comugaas Soliis , fradu icecbo ' tettapTreno. 'Pht^ 
Jlm. M-'-i7-/- 7^* 

Caulis acboreas mali puaicl ^ie et magnicudine > cuius ligoum soltdum ec 
albicans , cortex nigricans. 

Folia ovaco-acuta, supri vitidia nitida desuper glaoca , aennihil plicata, pe- 
tioli breves. 

Flores axUlares , peduncqlu , bifbris. 

Corolla calyx et genitalia ut in pcecedencL 

Fructfts , secundum Plomierium , ctraso paalo mator eamoius , tria eondnens 
semina aon omnim ossea , jed vtluti lignosa , cerihata et paaiisper n^osa ^ 
eraeque invictm admtata. Carafmdks tenera ett et succulenta , suhlutea ^ aci- 
dulilate'gratissima , cuticulaque ut in cerasis tenuissima ^ lavissima , coccinea, 
Ex his conservam et gelatinam confiuutu iiuondissimam insulares Antillantmy 
^ttl eeratum appetlant, Huc usqoe laudanis auctoc loco supra ciiato. 

RSitatitt sylvis t colitur in kortis tfertqttefieTts et fructus fere toto anno. ]^. 
F. Floridam itt R. H. P. 

JExplic fig. f Fniaus. tr.NucIeus secundum Plumienum. 

559. MALPiGKiAURBNsZiA. (Tab.CCXXXV.^. 1.) 

M. FoliisoTato-c^Ioagis, setis decumbeniibus , rigtdisjpedunculis unifloris 

aggcegatis. Lin, Sp. pl, tom, 1. p. ) £9. n", 4. MiU, Dict, n^. 4. et ic, r. t S 
' fi. Aublet Gttian. tom, l ■ p. 4^i. 
M. Alia latifblia , folio sobtos spinoso ad nodos flotida. Plam, 7. t. l x6. ms. 

Burm.Am,t.\6-j,f,t, 
Mespilusamericana, folb laio siJicus sptaoto ifructu rubre. Tournrf. Inst, 6^i, 
Aiboi baccifetafolioobllongosabcilissiniisspinissubtasobsito, fructu cerasino 

sulcaco polypyreno; ossiculis caiulicuUris. Stoan, lam. 17Z. hist, i,p, loS. 

£.107.^}. 
. An Maipighia maninicensis , foliis ovacis subtus secis decumbetidbas , c^dis. 
, lacq. Amer, l )< ? ' 

Arbor humilis , cuius rami divaricati. 
Folia ovaco-oblonga , setis rigidis adpiessis paageatibos obsica , pagtiia prxser- 

tim infeciore. Stipulz ucnmque binx acptx bceves. 
Flbres aullaresa^n^ad ^-\-6 peduncolis subpoliicaribas unifloris. 
Cal^ semiqainqae6das : glandulx decem lacinia duplo miaores, 
CoioUa albido-purputascens , petalonim limbA fiit^riato. 
Stamiaum urceolus brevis. 
Germen ovaco-acacam subcrifidum ( an pocioJ triagecminacoaIica.?)sr^lL non* 

nibil divaricati : sctgtnau parumiacrassata. 
Fcucms:drapaglobosa , trisulca, colocis ec ma^nimdiais cecasi , fcecanucleif 

cribns ovaco-acutis eztus convexis , intus aagalatis. 
Habltat in AntUlit , fioret autumno. *). V. V. in R, H. P, Apud D. de Jussieu 

figuram vidi prastantissimam vivis coloribut' expresittm a Di Aubriet. 
Obs. M. Urens variat sapissime , aut diversas species dicere debemus plantas a 

Plumerio etlacquittodeseriptastdms iUe otservavit ataue descripsit magni' yGoot^Ie ll 'taHne tato mlo dtstaaus tduram fiutictm ^ arhortm aheram exetlscm : lac* 
quini rursus planta foUorum magnitudine ab istis differt. Omnihus tuntfruuus 
insipidi , quod cultar» defectui triiuindum dixit lamUtns Plumierius, 
Explic. &%. a Calyz. b Idem aliter specacus. c Petiiltiin. d Statnina.- e Eadeni 
aucta/ Germeik g Fcucnu. h Eiusdem sectio. i i Nudci. k Fnictus siccos. 

60. Malpiohia odorata. /ncf. 

A. Foliis ovatis emaiginatis onimqufl tom«iiQ>KS. /^f . ^««rif. i^6~tab. 177* 

Camis ftuiicosus octopedalis erecnn. » 

Folia obnisa integetrima opposita tripollicana. 

Racemi oppositi , flores suaveolemes. 

Calyz pencaphyllm : glandulx callosae oblongte , tunc' ciiilU>ei calycu -foliolo ; 

quarum quatuot in binas eoalicx. 
Corollx petala flava , crenau , honim quaiuot intec caljds f<dioIa deorsum 

deflexa j quintum patens. 
Sumina filamenta decem subolaa , basibus latiuscuGs. Anthetae nu^nf snbquar 

dratx. 
Gecmen subrotundum ; stylus onicus subul^us : stigma bifidum « ( an st^ duo 

coaliti ? sic cre^o prrsettim ex seminibus duobus. Cav. ) 
Fcncms bacca autamia , subrotunda , solco longitodinaU ciramlaci , nmlo* 
- cularis. 

Semina duo , hinc conTexa , inde plana ^ gl^ra. * 

Habitat in Cartkagena fnttieosis. >>. 
Obs. Planta mihl ignota , ^ut pracedmtt desumpsi ex eittto opere* 

iSi. Malfighia coccifbra. Lin. ( Tab. CCXXXV. fig'. a. ) 
i. Foliis suboTatis dentaa>-spinosb. Ijn. Sp.pt.tom. ii.p.j7i.a*.f.' 
M. Humilis, ilicis cocciglandiferx foliis. Ptum. Gen. ^, Burm. Jmer. \.p, 

'■f-\- . ..... 

Caulis nuricostis humilis , tamulis mulcis oniants , lot^ , oilibos , I^dosis ^ 

lentis , corrice terieo vestiiis , multumqae nodteis. 
Fotia subsessilia , orinculato-angnlau , ad ai^ulos spiooca > cxmacca , gjbbca. 

Sripulz capillares minimar. 
Flores axillares solitarii , quandoque bini atu tenu , peduncuiis felio loi^i»*' 

ribus. 
De calycis viridis parviqne glandulamni nomero itihil cerainw 
Corollx pecala tubella mnbriata. 
Antherx lutex. 

Drupa parva , carnosa , trigpna ,- coccinea , tribm oisiculis ftcta. 
Babitat in Maninica. "t). Observata descripta it deliatata a Plumerio' F". S, 

epud D. de Jussieu in kerbario Suriani* 

ySi. Malpishia ANotisTiFOLiA. Ii«. ( Tab. CCXXXVI. ^. i.^ 

M. foliis lineari-hmceolaris : seiis ucrimqac decumbencibus ngidis \ pednncalis 

ambellatis. Un. Sp. pL tom, x.p, 370. nv. j. MUier Dui. n^.-j. duhlet 

Guiaa.tom. i.p. 4^6x. if. ,,Goo<^Ie [4091 
Malp.( /uiotnV) &Ub lanceolato linearibm, seris decumbetuibus utriinqTic 

rigidis. lac^, Amer. 1)5. 
M. Awusiifolia , folio subtus spinoso. Plutn. gen, ^6. 
Caulis trucescens , tamis articulato-nodosisscabcis » coctice fusco teccis. 
Folia subsessLIia , lineati-lanceolata ^ supra glabra, desupec pilis cigidis ad- 

pcessis davescentibus obducta. Siipulx setoss , breves. 
Floces subumbellati umbellis azillaribus subsessilibus : cadii quinque aot 

filuces. 
ycis glandnlz incectae numeto. 
CocoUa minot quam in prxcedentibus , at coloce et figiva ut ia M. Coccife- 

ca : celiqua nt in congenecibus. 
Habitat in Antillls , Guadalupe » Martiaica , &c. |} . V. S. commmieata^ a 
D. df Jussieu. 

jtfjj Malpighia AQUiFOLiA. tin. (Tab. CCXXXVJ. f. i.) 

M. Foliis lanceolacis , dentato-spinosis , subtus hispidis. Lin. uhi supra-n^.,9. 

M. Angustis ec acunlinatis aqtufolii foUis. Ptum. gen. ^6. Burm. Am. tah, 

i<S8.fc. 1. 
M. Ilicifolia. MiUer Diet. a^. i. descriptio n*. 9. 
Cautis fcuticosus , cuius cami longi ec coicex cinereus. 
Folia snbsessilia , ovato-ianceolata , limbo sinuato , angulisque spmosis : superne 

flabca , desuper vero spinulis subcilissimis lucescencibus adpcessis coopeccu 
ripuUe , setuls btevissimx. 
Flores axillares pedunculis solitacils , auc Imius , unifloiis aat bidoiis. 
Calycis glandulx octo , ovato-compcessa:. 
Corolla purpucascens. 
Anebecz luie*. , 
Gecmina iria basi coalita : scyU fiUfonnes : srigowta inctassala tenninataqae - 

acumine reflexo. 
Fcuaus ut in Malp. ucente. 

Hahitat cum pracedentibus, |>. V. V. ih R. H. P. Floret augusto. 
£xpl. 6g. a Calfx. h Idem auctus et expansus , posticespectatus. c StaqajttL aucn. 
d Gemuna, e Eadem aucca. g Petalum. /Fcuccus incohatus. F iSto iii^. 
natucali. 

b. Flores spicati. 

(«4- Malmghia spicata.( Tab, CCXXXVII. ) 

M. Fotiis lanceolacis , desuper fecci^ineis : spicis terminalibns : petaiis hastatis. 

Acboc pecsicx &cie , bascis muccu Margravi xmulis , fruccu ancco stipdoo 

dysenteiico : vulgo hois dysettteriquti Surian herh. 149. apud f^aili. catal. 

mss.p. 1^70. 
Bubaiba tecna arbbc racemosa , pecsicx facie , fcuctu auceo iuniperino , vulgo 

Merisierdore.Surianherh.no.^j, specimtn fructiferum i numeris vero yo6. 

•J^i.i}6. fiorifer. _ . . - ■. 

An M. altissima foliis lanceolacis , glabiifi, integenimis : laconis cemunaUhua 
etectis. lacq, ohs. 1 . ^. 40 ? yCoot^ie . . - . r-f»! . . .... ■ , 

Caulis aiboreus » ramis pnesercim tenetis tomentotuSescetitibos > lignum suwii' 

brum , conexque cinereus. 
Fotia lancet^ata integerrima , supia niti<]a y desuper lomento brevi rufib ob- 

ducta quod in vetustioribus dispatei ^ coriacea breviterqu« petit^ta^ Intec 

petiolum et caulem squama ampiexicaulis ut in Erythioxiloviilimus. 
Flores spicati , spicit soliuriis tenninalibus : flos quiUbet pedonculatus , ad sti- 

pulam axillans. 
Calyz decemelandulosut , glandulis ovatis minimis. 
CoroIIx peEalii hastaca , lutea. 

Sumina basi brevttei coalita : antherx oblongz , ereccx. 
Germen ovato-acutum sulcatum , basi villosum : scyli erecti : srigmata uncinata 

inicio , postea erecta. 
Drupa gloDosa , foeta nucleo osseo , angoloso , ttiloculari , ccispenno. - 
Habitat in iiuula Sancii Dominicl. "ij.r.S. eommuiucatam a D. dt Juuiea. 
Expl. abuiz. a FIos integer.' t Calyx. c Idem aliier spectaius.</ Ancliera.< Eadem 

aucta./Gecmen auccum. g f ructus. h Nuclei secao. 

iS$. MaLPIGHIA ARlIENIACA.(Tab.CCXXXVni.) 
1. Foliis ovato - lanceolatis magnis : spios loi^ axillaribus : f r uau arme- 

niaco. 
Caulis arboreus , ciioigialis lamis glabris ut-et tota plaata. 
Folia ovaco'lanceolata , integerrima jcrassa , quatuor pcJUces et amplius tonga : 

pecioli breves : nullx stipulx. 
Flotes spicaci , spicis loi^s solitariis , aoc binis ad singulas axillas. Flos quilibec 

pedunculacus ad squamulam axillatis , alterique flori oppositus. 
Calycis lacinix ovatae : ^andulx octo. 

Petalaluteatoncava, ungues «lon^ti saturatiotes fere nibcL 
Staminum urceolns brens : fllamenta subulau. iaferae lau : anthefgc ovaae 

lutes. . . . " . 

Gennen ovato-acuminatum : styliduOjaliquando tces etetiamsoUtarius:$tig- 

mata inctassata. 
- Fructus-^i^upa villosa obovata mali armeniaci fructum refecem colore ac magtu- 

tudint, ran nucibus 1-1-3 <^I<itigis venousj quanim amigJala veneaaa 

dixit D. Dombeyus. 
Babitat in reffio Peruano in Ckanca proviaeia, I> . Primut reperk atjiu deli- 

neavit D, lostphas de Jussieu; novissime vero oiservata /uii d peregrinatori- 

bus Dombeyo , Pavonio , tt Rui^io. Appellacur vulgo Cirhuila ie Ftayle .- 

prunus mondehi. V. S. apud D. de Jussieu. 
Obs. Pr*ur icdnem huius plantM asstrvatur apud hunc et alta qua varietatem sistit 

ut tgo quidem arhitror eiusdam ariorit : quum differat unicefoliis dupio angus- 

tioribus , quamque nominavit iayeaior losephus seilictt de Jussitu i^ Specibs, 

ClRHUELA DE ERAYLI. 

' &cpl. tabulae. a Capiculum. h Caljrx postice spectotus. e Petalum. d Idem. e Ur- 
ceolus scamnifec seccus et expan$as./Get[Qea. Ad latos obsecvatm ramoltu 
com fnictibus incolucis. yGoot^Ie C4m1 
5^tf. Ma*i<jh!a nitida. Tac^. (Tab. GCXXXIX. fig. i.) _ 
nl. Foliis lanceolato-acuminatis , eglandulosis , utrimque niridis fioribtu nce- 

mosis menoginiis. 
M. Fotiis oblongo-ovatis utrimque nitidis racemis axillaribus lac^, Amer. i %6'. 
Poliis lanceoldrisi imegeriimis glabris \ sptcis tateialibus. Lirm, Sp. plant. loc» 

citato n*. ). ■ 

Caulis aiborescens eiectus : lami tetetes quorom corcei griseos pancculis albi- 

canribas variegacus. 
Folia longa lanceolata in acamen desinenria incegeriinu, atrimqiie nirida et 

mollia : peciolis brevibus sascenuta. Sripulx nalUe. 
Flores spicari , spicis opposiris , axillaiibus v ia quibas Boces opposiri ad biacteam 

axillares. 
Calyx semiquinquepanuos : glan^ulx octo. 
CoroUa diluie lutea. 
Antherx ovala: , luce«. 

Gecmen ovatnm : scylus simplex apice erifidus. 
Fcuccus deecat. Semina iuxa lacqmnum sanc glabra , pleromque bina. 
Sabkat in Cartkagens/rutiettis apricts , ia GueJ^Uupe , Maninica. V. S. Mflf 

municatam a D. de Jussieu. 
E^Iic. fig. a Capitulum. h Staminnm occeolus sectns. e Gennen > stylos,' K6y. MalPIORIA GLANDULOSA.(Tab.CCXXXIX.fig.A.) 

M. - Foliis lanceolaris , acuminatu j basi biglandulosis : noribtis racemosis , m ff-' 

□ogyniis. 
Ex fragmentis videcut luec species firuricosa , cuius cathi teretes > et cortex gri* 

seus , punccis albis vari^cus. ' 

Folia lato lanceolaca , ucnmque acuminata > coriacea , inc^eccima» glabra , 

pcftiolis sustentata brenbus pcope folium b^Undulosis > gundulis minimis^ 

Scipulz nuUic. 
Flores racemosi , lacemis oppositiG , axillaribus , solitariis , paucifloris ; floc 

qailibet pedunculatus ad bracteam axillaiis. 
Calyx semiquinque parricus i gtanduLe 8~ i o. 
Fruccos : dcupa subtomencosa ran nucleis duobos ovato-planis , cenninau siylo 

untco, cuiusstigma videcui capiczcum, ^ 

Hahitat in Antiliis. |). y. S. communicatam a D.Je Jassieu. 
Obs. Paiolus elandulosus ahunde kanc-specieni a ceteris distinguitm 
£xplic flg. A Dcupa. B Nuclei. C Idem coadunacL 

5<8. Malpishia tbrbascipolia. Zin. ( Tab. CCXL, ) 

M. Foliis lanceofjco-ovacis , comentosis > incegecrimis , racemis tununalibusL' 

Lin. tJfitupTan". ''. Aubtet Guian. tom. i.p. ^60. i. 18^ , 
M. Humilis , vecbascifolto er hdt , caule crasslssimo. Barr. aquin. 7 1. 
Canlb fcocioosas , pedalis , tortuosus , nodosos : lignum rubescens: cortex nigri- 

cans, rugosas , comericDsus uc ec coca planca. 
Folia tetniinalia sex aut octo adpcoxiiaaa > of poqita , bnceoIaEo-onta > apice yGoot^le l^ nonnihil acaminata, ba'si acuta atque in pedolum desincntia , supra canali' 

culatum , inseirione dilautum , inter quem et caulem biaaea mucronata : to- 

mentum cinereum. 
Florum racemus bngus terminalts : pedicelli suboppositi ad bracteamazillares. 
Cal^rcis glandolz- lo : ovatx. 
CoroUx petala lutea , concava , finbtiata. 
Stamina tirenssima : antherx oblongz , didjrmx , interae adnatx filamends , 

hisque longiores. 
Germen ovato-acntum villosum : styli tres apice oonnihil rnidnad. 
Fructus secundum Aubletium est bacca ( an podus drupa ) globosa- villosa sublu- 

tea, Semina tria angulaca , extus convexa , rugosa. 
Sabitat in America caUdiofe. Ij. V. S. apud D. de Jusiieu, 
Obs. I. RadicuinaiquecaaiiumdecaetioeudeftriivatVuinerarid€tadsavtgaUf 

qux colorem rubrum induit. Aublei loco citato. 
II. Sloani planta tab. i^%,f, x, ad sequtnttm reducenda yiduar ^ quoniam arbor 

est 20 pedei alta tt amplius. 
Explic. fig. a Petalum. h Germen aucnmi. c Filamentum et antbera aucta exter- 

nevisa. ^Eademinteiioii £uie. «Fructus./£iusdemsectia. 

6^. MAtPifiHiA lcniiziLA.^aJicf.(Tab. CCXLI.) 

'. Foliis ovatis , subtus lomentosis , floribus luteis spicads ( lerminalibui ). 

^ttttet Guian* tom. i.p. 459.'. iSj. 
M. ( crassifolia ) , foiiis ovatis , integerrimis subtus~lomentosis> racemis cerr 
-. minallbus. Lin. loco ciiato n^. 6. AubUtGuian.^^^, 1. 182. 
M. Arborea ,'3oribus spicatis, foliis ovatis acuminads. AnwJi. 7«ffl. ijo. 
M. Ladfolia , conice sar^ineo. Barr. aquin, 71. 
Baccifera arbor calvculata foliis laurinu mictu racemoso esculento subEOtundo 

monopyreno pallide liveo. Sloan. hist. a. pag, %6. 1. 1 98./ 1. 
Caulis arboreus 1.0 pedes akus ad summitatem ramosus , ramulis tomenki ru" 

fescentibus : cortez rofiis fisuris brevibus nocatus. 
Folia ovaca afuce acuta aat obcusa , crassa , iDCegerrima, supca [ulis bievibai 

albicantibus adpressis , desaper tomentosa tomento feim^eo aut cinereo; 

pedoli breves inter qoos ec ramos biacrea acuea. 
Floies spicad , spicis longis , teimioalibus : pedunculi ad bracteam asillaEes. 
Calyx semiquinquelidus j villosus : glaodu^ decem. 
CoroIIa sulpnurea , petaJu concavis , crenulacis. 
Stamina brevia , basi coalica , pilosa : antbeix oblongx. 
' Fnicnis secundum Aubledum in M. Mureila , et C^sifolia e$t bacca ( an po» 

tius dnipa ) gldwsa , villosa , subviridis : semina iiia angulata , extus cba- 

veza , nigosa. 
Saiiuu in Guiana , Caiena et alibi. 't). KS. in herbario D. Stoupy. 
Obs. /n unam coafungo M. Crasiifoiiam , et Mureilam Aubleti^ fnia ex eiusdem 
^ tabttiis et descriptionibtts iia statuendum videtur, Uirique tnim tadem ttt infio^ 

resceatia at^ue integrafntctificauo ; uirique idterius Jolia trasta suprapilosa , 

subttts tomentosa : adto ut diffitrri eas credat citatus auctor ex eo quod Crassi- 

^fii^ tomenium sii rafum j Mureil^ vero fuurtm tfoliaque epice aeutimrit i» yGoot^Ie u. h*c arhore-tqu* procertorat.^Ferumtameatomenticolortmu arhorU ahitu- 
dintm a diuturna individaoram vita pendtre credi poiest. Si ytro caitjue minus 

. apta rideatur hac opinio aliamej^rmet et seouatur. 

Explic. fig. a Calyx. A Idetn ajiter spectatus. c Idem subnu visus. d Flos int«ger. 
e Petalum./Staiiunutn uiceolus sectus. g Stamen auaum. k Germen auccum. 

. Malpighia altissima. ^uti. 

Foliis oyato-obbngis , suIkus tomentosis ; flotibus albis , splcatis. ^uM. 

Gaian.tom. i.p.^^^.tat. i8i. 
An Tilix aifinis kurifolia, arbuti Soiibus albis, racemosis> odoratis, fructu 

pencagoho. S.'oan. lam. i jiS. hist. i.p- lO. (. i^i.f. i ? 
Atoot nuhi ignota: descriptionem sequentem desumpsi ex Aubletio. 
Arbor iiunco sex^nta et ocioginta pedali ad summitatem ramosissimo y ramls 

hinc et inde spatsis \ ramulis fbUosis. 
FoUa 6pposita, ovato-oblonga , acuta y rigida, Integercima, longe peciolata, 

supeme viridia , pllis utrimque acuris , declmaris conspersa : inferne ro- 

tneRtosB., rufescenria. Stipulieoinx , breves , oppositae cufescentes, ad basim 

sitiguli pecioli. 
Floces tecminaUs alcetni soliiacii In spicam oblongam tUsposiu : peduncidus 

flocum basi bisquamulacus. 
Calyx monophyllus proflinde quinqueprricus laciniis ecsctis acutis : glandulx 

decem carnosx , oblongx. 
CoroUae petala alba , concava , ituequalia , fimbriaia , stamina decem : filamena 

rubni : antherse oblongx lurex. 
Germen ttiquertnm : styli tres : srigmata obtusa. 
Frucru s globosus , pallide rt^ns : nucibus tribus foetos angulosis extus convexis 

nigosis. 
Sabitat in sylvis Gaian* prope fiuyium Sinemari. I). Flortt novemhri. 
Obs. Hac species divtrsa est a M. aUissirrta lacquini superius reducta ad M. sptr 

eatam. FoUa enim in lacquijiianasunt f^abrfifioresque latei, 

571. Malpighiadubia. (Tab.CCXLII.) 

M. Foliis ovato-acutis > cartilagineis , glabtis : Soribus cacemosis minimis ; tft' 

mis puncratis. 
l^ignum est albido- flavura , cortex albicans , piuctisque fuscis exaspecatus. 
Folia ovato-acumlnata, catcilaginea ,intpgerrima, periolis bjevibus oasi inciu- 

saris. Sripube nullz. 
Flores parvi , racemosi j racemis compositis numerosi&. 
Calycis laclnix ovatx , tomentosx : glanduLe octo. 
Cotolla flavescens. 

Scamina basi coalita : anthene lutex , ovatx. 
'tGermen ovatum : styli ttes. 
Ff uctus deecat. 

Habitat in insula Saacti Dominici. I) . f.S. apud D. de Jusslea. 
Qbs» Bac planta ad Banisieriam aut ad Malpigkiam ptrtinere potest :fruetus yGoot^le tf/fiM stigmatamaBsentialfapeaiuniwamgeneru eoffimonea, Laerea tama 
hit pradeat. 
Expl.Rg. dCalyz. £ I(lemaucnis.cPeaIum.^I(iemaucmm.eSutnioa./&ailetn 
«una.^ Gennen. h Idem aDcnim. * Malpighia ( dtph^IIa ) (blus ovalibus glabns racemis temuiialibas. laeq. Jm. I 
1 jfiiJi".-.^. ... I 

Frutex erecms octopedans > folta integerrima opposica. Racemi siifip^es tMpoI* 1 

iicares , in nmusculis diphyllis. Flores davi. fiaccx nibcK. 

Haiitat in Canhagena syivis maritimis. Iac<|. | 

* Malptghia (grandifoHa)! Foliis tancecJato-c^longiSy lacemis coiymbosls, i 
axillaiibus. facq. Amet. IJ7. ^".6. 

Aibuscula decempedalis , erecta , comosa. Folia integjKctma » opposia y ped» 

lia. Flotum peula flava. 
ffabiiat insylvis apricis Martinica. Ia£q. 

* Cerasaamecicana. 3/eridii.7>M^>7. FtHis Tiit or ssiKT J[Tt.frirrs, £ R R J TA. Pag. j79;scientis,/e;fC5cienuis. 

^91^ oonscunte ,7e^ constaste: 
Ibid. monopecales , Uge m^mospeimcs. 
Ibid. mstnitts , iige instiuic 
400 'y f<^ , legt loliis. yGoot^Ie 'ExT&AiTdes Re^tres de VAcad^mie Rojrale d$s Sdence^ i dui 
amlijB^. 

xyi o D s avons exaininj , par ordre de TAcad^mie , one huicteme dissercation 
latine et bocanique de M. TAbb^ C ava n i l l e s , quL, fidele i son plan de 
paiser en revtie ies plantes monadelphes , c'esc-a dite caracc^ns^es parlaceu- 
nion des filets des ^camines en un seul corps, pt^ente dans ce nouveau tcavail 
les genres de VErythroxylum et du Malpighia^dzns lesquels ce caraccece esc 
rematquable. ' - 

h'Erythroxylam , gemie compos^ d'abocd mi Btovo , et adopc^ ensnite jpai 
Linn^ , a ec^ rang^ pat ce detniec dans sa lO^candtie, et non tappott^ a sa 
Monade^hie , quoiqu'iI euc remarqu^ d'api^ Brown ia c^union mfecieute 
des dix niets decammes. II n'en a connu que deux especes. M. Bematd de 
Jussieu avoic rappotte i ce genre le Coca du P^rou , envoy6 par son fcere. 
Plusieurs arbrisseaux , t^erves depuis pat Commecson dans ses vo^es , onc 
ofFett le mftme cacactere. M. de Lamarck , run de nous , en ' a tappon^ plu- 
sieurs dans la nouvelle £ncyclop<^ie , en traicanc le m^me genre , donc il- a 
port^ le nombre d'espec«s i huit. M. Cavanilles d^ccit et figuce les mSmes 
plantes , auxquelles it ajoute trois especes , dont une regardee par M. de 
Lamarck comme vari^ce d'une des plantes de Commerson , lui paroit devoir 
ccre distinguee j les deux autres sont nouvelles et otiginaites d'Ametique. Le 
caractere ^etique donn^ par rauteur est ^-peu-pr^s celui des Botantstes di^ja . 
dt^ ; il ajouce cependanc que le fruit , ordinaiiemenc uniloculaire et niono- 
sperme , aevient quelquefois triloculaire et trbpetme : ce que Commerson avoic 
deja observ^ dans une de ses especes j dont il faisoit pouc cette raison un genie 
distincc. 

Le Malpighia y autce genre de cette Dissertation , avoit hi itAhU pu 
Pluinier , qui en d^cermin» cinq especes. Linne en |>orta le nombre i neof. 
M. Cavanifles en compte quinze , dont deux sont cii^es des ouvrages d'An- 
blet ec de M. Jacquin. Les quatre dernieces sonr nouvelles , obseiv^es en 
Am^ique par Surian , Despocces ec Joseph de Jussieu. Toutes ces especes sonc 
d^crices d'une maniere tr^s detailtee. Le caractete du gente est conforme en 
grande partie il celui' de Linn^.auquel M. Cavanilles ajoure la r^union des 
nlets d'ctamines par le bas , laquelle avoit et^ deja indiquce pac M. Adan- 
son , comme Tun des pcincipaux cacacteres de sa ramilledes Geratiium , d la- 
quelle il capporte ce genre. M- Cavanilles obsetve encore que le nombre de 
. trois noyaux monospermes indiqu^ pat les auteurs dans li baie du Malpighia , 
est r^uit quelquefois i deux , ec plus raremenc i un j et que dans une espece 
\^ crois noyaux sonc confondus en un seul ctiloculaice ec crisperme. Le pce- 
mier de ces caracreres avoic ^c^ remarqu^ par M. Jacqiun, dans deui de ses 
especes , remarquables en m£me temps par un style sohtaire-, et difftireDtes en 
ce poinc des autres especes connues qui ont ttois styles. Le caractere du noyau 
tciloculaire n'e5c consign6 dans aucun ouvrage ant^rieur. 

II c^sulte de ce nouveau tiavail , que M. Cavanilles , cn decrivant des genres yGoot^Ie :c6niias , a afoatj quelques especes et quelqoes &ics nouveaux :iux espece»<l(fja 

dcccites et aux connoisssnces acqnises , et qu'il a cunsigne dans des gcavuces 
tfes bien execucees , des pUntes que lon ne connoiisoit que par des descdp- 
tions , et d'3Utces ^ui ii'^[oient pas connues. Cet planches, au nombce de dix- 
huic , contiennent vingt-tcois pkntes Nous pensons que cette nouveUe Dissec- 
ucion tnccice, ainsi que les pcecedentes, d'&tce appcouvce par racadetiue> et ioi- 
pritn^e de meme sous son privil^e. 

. AuLouvre.le j irtil lyi^.Sign^, m Lamarck^pji Jdssieit. 

.Je ceriifie le prhtnt Extrait eonforme a torlginal tt wtj^ment de tAe»' 
dimie. A Paris , u 4 avrH 178]». 

Sign^ , U MaT<iitii di Condorcu, dbyGoOt^Ie ERYTHROXTI-ON LONGIFOLIUM 
^fOitrJ^ . Digitized by.VjOOQlC DigilizedbyGoOf^Ie ERYTHBOXYLON LAVaiKOLIUM. j.^^, CCXXVT. yGoot^Ie ,,Goo<^le 

ERYTHRO.\TLON. 


MACROPHyLLU.M. ^,^. ,^^, 


■'-h 
Hi/ 


/ -^ ' ■ / -^ ' 
j^^ . ifl 


/>/v' ■■,/'"' ' 
w^k \f 


/K'Uf - ^\ 
/' ■ \^"'f-/-''* 
^^'"^IWe^ 


t.l^^P^^yT 


^ '■^^^■p': '':^ 


^/:;<v^.,fc\- V ! 
t/^^HI kf 


^ 


^^ 


^^ 


w 


'J^O 


""^ 


S»^li 


' 


h/v V'-' " 'r^ '' ■'■■'' 
S 


^ 


' ' ~-.^'/// -"/.' ■■ / 
9 


r 


■"^^ ''■-'"')/_ ' .^ y 
Ji 
' 'y^rUfTT' / 
^lvSvi 
-''-•■...^ .' ./L_j,— K 
^•^(ij^w 
'^ •-'V/' ■^' / 
.j™ 
X^py 


^ t 


f !*>«* 


li^'' 


T ' 
^A 


1- 


^ 


1 


'u, ■—.,... 4J 

Digitizedby VjQOQIC yGooi^Ie BHYTHROXYLON. SIDEROXYLOIDES . ,,Goo<^Ie ,,Gdo<^Ie KRYTIIROXYLON COCA. 
-'-'(i«*jr»aivjW ,,Goo<^Ie EKYTHROXYLON HTPERiriFOLIUM T.b. iriri . 
yGooi^Ie dbyGoof^Ie ,,Goo<^le ERYTHRQXYLON. RUFUM. T*t. CtXXXII. dbyGoot^Ie D,g,tizodb,GoO<^le ERYTHROXYXON. OVATUM. 
,,Goo<^Ie I .MALPIGHIA. GLAliRA. 2.MAI>P. PUNICIFOLLA, tA.ccxxxiv. 
yr^ i.laijiii&v Jf/. C?oof^' ,,Goo<^Ie / M.-VLPIGIUA. URENS. 2.M\LP. COCCIFER.V. T.i.ccxsxv. 
/y,:™,», .i/ ,,Goo<^Ie ,,Goo<^Ie ,,Goo<^Ie MALPIGHIA SPICATA, 
TaB . CCXXKVn J r/ •! 


,C»Lfg1t Goo<^le Digilizedby*^OOqle MALPI&HIA . ARMENIACA. ,,Goo<^Ie dbyGoof^Ie LMALPIGHIA NITlDv 
././/-.V™-*»',^. <jbyGoo<^Ie MALPIOHIA VElVBASCIFOLIA 
AJ /'atfaa*&/'- rSt. 


dbyGdof^Ie MALPIGHIA MIJRr.IT.A 
,,Goo<^Ie MALPIGIA DUBIA. '. .1. ,, 


,,'Goo<^Ie BANIST&MA CCERVIEA. 
4.^. e mtm Jev JU. Cjoot^le ,,Goo<^le «TVD1A -MTTT vGooc^re ,,Goo<^Ie BANISTERIA CHRYSOPHYLLA. dbyGOttglc ,,Goo<^Ie J.BANISTERIA PURPUREA. ^.BANISTEKIA MURICATA. Tok rrxTvi Digitizorl hy VjOOQJC ,,Goo<^le iMl CTWTJT & T ■Cn ,,Goo<^le ■D,g,tizodb,GoO<^Ie BANISTERIA FERRUGINEA., -^^^ CCXLVlll. 
^_ ->-ra»Mii«if M. Digitizorl hy VjOOQIC ,,Goo<^le BANISTERIA EMARGINATA. 
<jbyGoo<^le ,,Goo<^Ie yGoot^le IJANISTERIA- SINKMAWIKNSIS. 
-1 ./. CmamOfa, M. iff&ff* jnfip. D,g,tizodb,GoO<^le BANISTEBIA ANfilll.oSA ,,Coagh^. ,,Goo<^Ie IIANISTERIA FULl.ENS. yGoot^Ie dbyGoof^Ie BANISTEBIA CIIIATA. 
y^ fl *_^ f. J'CaiMml/ri del. 


J dbyGoof^le HANISTKIUA AU1UCU1.ATA 
r,, , ,1 ,.Ka(w*wie vGooc^Ie nANISTERIA CONVOI.VUI.IFOLIA. 
jfla^-jw^/lQIC ,,Go6<^Ie ,,Goo<^Ie ,,Goo<^Ie HANISTKUIA; SERICEA-.- Tali. CC LVIII. ,,Goo<^Ie ,,Goo<^Ie THIOPTERIS OVATA. f 'I , ,,Goo<^le TETRAPTERIS INyEQlfALIS. oo<^Tc D,g,tizodb,GoO<^Ie ■lETRAMF.RlSACUTITOUA Tat.CClXl, r (^^n^nJlef 1*/- Digitizorl hy VjOOQ-IC ,,Goo<^Ie 1. TETRAPTERIS BUXIFOLIA. 3. TETRAPTEKIS MUCRONATA. Tat. CCLXII. 
UoS^ vGooc^Ie MOLINA BAIEXOSA.. InU. rCLXm. 
,,Goo<^Ie FI;AUELI.AItIA rAMCVI, ATA. Tab.cri.Xir. 
A.J.C^ai,^ Jt/. T^^^^T ,,Goo<^le NONA 

DISSERTATIO 

B O T A N I C A. 

De Banisteria, Triopteride, Tetrapteride, Molina 
et Flabellaria 

22 TABULIS ORNATA. 

AUCIOKB ANTONIO lOSEPHO CAVANttlES HISPANO-VAlENIINO, 
Saentianun Upsalensis Academia; Socio etc. SUPERIORUM PERMISSU. 
MATRITI 

EX TYPOGRAPHIA REGIA. 
M. DCC. ixsxx. p rMatriti apud D. Antonium Baylo. 
IParisiis apud D. Firminum Didot. 

■ DigilizedbyGoOf^Ie ,,Goo<^Ie N O N A 

DISSERTATIO BOTAklfcA. 

De\$amsteria t Trioffende, Tetraptertde , Mo/ina 
et- Flabellaria. 

2,2 tabults orttata* 

PR^FATIO. v^PUSCUtUH de BaXisteria eique affinlbus plantis superiore anno ineunte 
absolutum , ne illico fbras emitterem , difficiUima tempora mox Parisils cxor- 
ta, meus in patriam reditus, tum herbarii, seminum, librorumque per id 
tempus absemia impedimemo fiiere. Nunc iis superatis obstaculis, paccque 
fruens optadssima, scientiis excoleodis necessana nedum utili, promissam 6- 
dem libero. 

BANisTERiiG ^cies suHt omncs exodcx, atque Americx tractum calidio- 
rem incolunt a Brasilia ad Luisianam usquc , prxcipue tamen insulas. Tanto 
ills calore indlgent , ut nunquam in Europa vixisse audierim. Sunt omnes 
Jrutices, ut plurimum scandentes, silvas ornaotes florum pulchritudine, atque 
folionim opp<^itorum varietate. Plumierius detexit quatuor, quas et descrt- 
psit ct iconibus reprxsentavit , easque nominavit acera propter Ihictus simlli- 
tudinem; reliquz debentur Aubletio Commersonio, Portesio, aliisque bota- 
nicis. Duo autem sunt scriptores prxcipui, qui de Banisteria dedita opera 
flisseruere Cl. nempc Linnxus , ct D. dc Lamarck, qui in gcnere constituendo 
de characteribus conveniunt, quibus libenter adsentirem, nisi in plaotatum 
examine plura viderim ab ipsts prsEtermissa, qus ad generis essentiam pertinc- 
re nemo mliciabitur. Libertate ei^o quae pbilosophum decet, aique in tantos 
Homines reverentia debiu, qux vidi botanicis communicabo in scientiae pro- 
fectum. 

£t I? quidem Banisteriam non decandram sed monadelpham esse con- 
stat : etenim filamenta decem et persistentta sunt , et basi coeunt in corpus 
concavum , calyci impositum , suscinensque germina. Aperte conspiciuntur 
hxc omnia in mictu (qut tentamini aptior, si ad debitam- maturitatem non- 
dum petvenerit): nam tria pericarpia, ex quibus ipse componitur, affixa sunt 

Mmm ij yGoot^Ie [418] 
totidem angulis rweotaculi trigono-pyramidalis, quo acu anilso, stsitiin ap- 
paret segmemum sptixrx, fiindo calycls inhierens, terminatum filamentis de- 
cem basi crassis, apice subulatis. 

2? Gcrmina sunt tria, basi coalita, terminata stylis totidem, qiii'versus 
apicem in fblioli similitudinem ampjianlur. Perfecte hoc sistit banuuria eiUa~ 
ta, quam se vidisse testatur (a) D. de Lamarck; sed nihil de stigmatum ^u- 
ra, nihil de staminum monadelphia dixit, nihii de iinictu in heibario lussteua- 
ho persistente, quod ipse consuluit. Atqui stigmatutn iigura magni momenti 
est in Banisteria ut noc a Malfighia vel fiore tantum inspecto distingua- 
tur: horum enim generum flores adeo sunc simiies ut ovum ovo; neque ullo 
pacto, nisi sdgmatum figura, silentio kucusque ab auctoribus pransa, divi- 
nari queat num flos daius ad Banisteriam , num ad Malpighiam peruaeat. 

3? Pericarpia suni basi tumida, excurremia in alam simplicem membrana- 
ceam, qux altera parle in longum incrassaiur , altera vero in laraellam atte- 
nuaiur: huius auiem situs in diversis speciebus varius; directus scilicet vel 
inversus; unde ala directa aut inversa exsistit. Alam directam nomino, quum 
pars ipsius crasslor sursum spectat, quum deor^um, inversam. 

Si ergo Bamsteri.e stamma sunt monadelpha acque stigmata tria in fiiliol! 
figuram composita; si pericarpia ulterius in alam unicam excurrant; haud re- 
cte hoc genus a Linnzo inter decandra coUocatur, qui erravit ctiam dum 
itigmata dixit <Aluia. Multo magis a vero recedit D. de Lamarck sctibcns 0>) 
styioi ttt plurimum tres nigmatt smpliei terminatoi : Banisteria CDim styli sunc 
sempcr trcs, quorum stigmata foliifbrmia. Neque sibi constans videtur duin 
Madablolam Sonncratii inter banitttrias eoumerat o? ;? dixerat enim io cha> 
ractere generico (c) pericarpia singula ala unica mmbranaua terminari, qui 
postea in Madablots dcscriptione scripsit: kuius fruetus est capsula ttntini /igwh 
sa , alis quatuor omata m cructm positis (d). 

Verumtamen qutim nuUibi Baniiltrias vivas viderim , sed semper siccas, 
earumque aliquas orbaCas floribus, quasdam denique cum aliqua dumtaxat 
fructus parte , pericarpio scilicet uno aut altero , quxret aliquis i? |qua 
ratione pcricarpia numero dcfimta constei? 2? jquomodo alorum situsco- 
gnoscatur in pericarpio prxsertim a receptaculis avulso, ut passiiD evenitin 
herbariisj ;V jubi stamina numerari possini in exemptaribus fiructiferis ? 
Priusquam quxstionibus satisfaciam, sciri oportct, io hoc genere et siylos et 
filamenta persistere et fructus receptaculum; quod docet experientia, lam 
inspecto flore, si tria numerentur germina, stylis totidem terminata; quum 
pericarpia germinum numero respondeaot, tria iutura esse c<^aoscuur: Si 

(•) Dictloo. Encyd. toma i. p. ftq. 

(t) Dlet. BocTcL p. 3«7. . . . un onlre Mperlcar, dlvM en troli EUtiet , et mind c u n imu n tuiwit Jt 
trol* rtrlM, lennlDti chacuii t^t un ttl|m*te ilaiple. 

((] Dlci. CdctcL p. s«7 : le fhitt «K compaiC de trab dFwlei .... tennfaite ctauuM pu ■m iDt 
«u ItngiMite memtewKMe trts-remuqiablE. 

id) IbkL o.* s-* leur fiuit comUte n uoe ctptule Ittneiut , de U srMteur d' m poU, mnoie tsr 
let cAtii de trolt allei ou lanKiKttci mloces, dont une plut gnmde«tt droitc.et Ict dciut tutnt oi- 
TCrtd Uiirtlement, AnncDt uoe croti ivcc la plni gruidci et ca (Mtre d' uoe petiK tpptgdtct 
dtute tuf too tommct, qul ttffiblc une quatriteic *llc. dbyGoof^Ie vero non flores, sed reccptacula observentuf , pericarpjis abktis; numerentur 
excavatx cicatrices in receptaculo trigono; tribusque repertis, tria exstitisse 
pericarpia certo pronunciabitur : unde constat ista esse numero defitiita, nisi 
morbus adsii. Quod vero ad alarum situm pertinet, inspecto vel unico peri- 
carpio, nihil scitu facilius. In Banisteria, ut dixi, styll conservantur, etiam 
JTUctu maturo , quamquam stigmata evanescant : quare cum styU semper 
sursum spectent, observato pericarpii stylo, alarum situs &citc cognoscctur. 
Stamina denique numerari poteruut ia exemplaiibus fructiferis , utpoce per- 
sistemia. 

Expositis iis qux ad Banistekiam pertinent, pauca nunc dicam de geaeri- 
:bus, qux cum illa afHnitatem habent. Hxc sunt Triopteris, Tetrapteris, 
MoLiNA, et Flabellaria. £t primo quidem de Triopteride nonuulla ex- 
stant auctorum placita, qux tractatum reddunt dtfHcilem. Linnxus omnium 
.primus characteres dedit, quos eruit ex plantis siccis, atque imer alia scripsil 
apetalos esse flores. Hanc sententiam parvifecit nuperrime D, Ant. Laur. de 
Jussieu in suis generibus dicens, mancamfuisse Litin/ti observationem , quum cer- 
te pentapelali habeantur in Ac£RE Plumierii Triopteridis synonimo , tum el i^ 
HtR.£A CL lacquini aliundt simillima. Potuisset etiam addere Linnxi Tri.q- 
FTERiDEH Malpighiis atque Banisteriis affinem , difficite posse petalis orbari, 
.quibus reliqux fruuntur; sxpeque in siccis exemplaribus fructuum initium, 
praESCrtim in pericarpiis alads , pro corolla usurpari posse , nisi attente pian- 
ta examinetur, atque affines omnes apprime cognoscantur. Sumpsit Linnxus 
in hibisco populnto corollam pro calyce interiore , quia exterior ceciderat ; 
potuit etiam et hic alarum initium pro coroila sumere, quia petala forte ce- 
cidissent. 

CI. lacquinus litteris Vienn» datis die 28 Novembris anni superioris mihi 
communicavit , Triopteridis Linnxi charactcres et ab ipso sspius obscrva- 
tos in insula Mardnica, ec certos esse, meamque plantam ab HiRiCA sua di- 
versam. ^Quid nunc in tantorum hominum diversis opinionibus? Nullam 
haberemus htem, si lacquinus dixisset i? Triopteridem se vidisse floridam, 
atque petalis orbatam : 2? nullam in ipsius atque Hir££ calycibus glandulam 
reperiisse : j? denique tilamenta basi esse libera auc monadelpha. Interea ta- 
men ne frustra genera multlplicem, meam plantam ab HiRiCA lacquinl certe 
.diversam Triopteridem dicam ob alarum pericarpii numerum, codemque no- 
mine gencrico et meam et LinnEanam coniungam propter omnimodam fru- 
Ctus similitudinem : Hiii..«am quoque lacquini ut congenerem adiungam, 
quousque oculatus botanicus in America plantas iterum observet, comparet, 
atque tandem pronuncict num tria genera , num unicum efTormare debeant. 
Itaque Triopteridem dico pbntarum genus , cui omnia cum Banisteria 
Sunt communia pericarpio excepto, quod cst trialatum, ala gemina superiore 
patula, unica infcriore dependcnte. Tetrapteridem vero illud , quod a 
Banisteria fructu differt, Est enim eius fructus cx tribus capsulis composi- 
tus monospermis , bivalvibus , quarum unaquzquc ornatur quatuor alis ia 
crucem positis, De horum generum stigmatibus nihil pronuncio, nam exsic- 
cata in omnibus plantis vidi, atque omnino iautUia ut i^uram ipsorimi ob- 
servarem. yGoot^Ie MoLiWiE genus novum subministrai arbor, qu* in Malabaria cresdt. Vi- 
vam vidit Sonneratius , exsiccatam rurtus examinavit D. de Lamarck; mrique 
tamen reluctante natura dixcrunt BaniiUrtam : rccedit enim ab hoc gencre 
I? stylo unico; 2? iilamentis novem xqualibus, et decimo duplo longiore; 
3? calyce orbato glandulis; 4? denique pericarpio tetraptero. 

Flaiellariam tandem dixiarborem, pericarpia producentem flabellifor- 
mia: folia ipsi sunt pinnata cum impari, calyxque nudus, atque pericarpium 
monospermum, quod ambit ala membranacea, pellucida, orbicularis, suprt 
prorunde emarginata. Pteiiocarpii fructum zmulatur aliquo modo Flabel- 
LAiLiie pericarpium. Vefumtamen genus est ulterius in vivis observandum, ut 
petatorunt prxsentia et fbrma statuatur. 

Verbum addam de Scrotulo novo nomine, quo peiicarpia Banisteri£, 
Triopteridis, M0LIN.C, atque Flasellarijc deiaceps des^nabo. Pericar- 
pium est vocabulum commune, quod convenit capsulx , bacoe, pommo, 
drup£, aliisque Iructuum differentiis in philosophia ootanica Linnxi reccnn- 
tis. NuUum huiusmodi nomen est quo supcriorum generum pcticarpium cla- 
re exprimatur: hoc enim caret valvulis, nec debiscit: semen continet atque 
tegit undique substantia lignosa, quae moUior apparet et veluti fiingosa qiu 
receptaculo hxret. Unde viderc est istud pericarpium improprie ab auctori- 
bus dictum fuisse capiulamy qua> iuxta Linnzum est pericartMum cavum, de- 
tcrminate dehiscens. A scroti ergo forma quam aliquo modo refert itrotidm 
dixi ut ambiguitates in vocibus vitarem. Eodem modo arbitror vocabuluffl 
inquirendum esse, quod fructum Passiflora clare designet a &acc« diver- 
sum. De hoc genere in decima dissertatioac agamt qua opcri dc raoaadelphk 
fioem imponam. 

Matriti die 19 ianuari amii 1790. yGoot^le t.,4=^tl' BANISTERIA. 

Cha&actsr GEHERICVS. 

iCalyx persistens, monophyllus , quinquepartitus , laciniis quataor» raro quiit* 

que externe inferneque bigUndulosis. 
Corollx petala quinque, orbiculata, fimbriata; unguibus longis iinearibus (d). 
Stamina: filamenta decem, subulata, brevia, aliquando iniequalia, basi con- 

nexa in corpus concavum, germina sustinens: antherx ovatx. 
Germina tria, supera, basi connexa: styli tres: stigmata infoiiolum ampliata. 
Fructus: scrotula (b) tria, sublignosa, basi tumida, in alam simplicem ex- 

currentia, non debiscentiaj monosperma, receptaculo trigono-pyramidali 

tnsidentia. 
Semen ovato-acutum. 

Obs. B. leoad calyx est decmglandulosus , m rtUquis oclo glaudutas numeravi. 
Banistekia a Malpighia difftrt sligmatibus foliiformibus , et fructu alato : a 

Trjopteripe, Tetrafteride et Molina pericarpiis unialatis : a Flabel- 

LAlLiA denique caljice gtanduloso , et ala oblonga* 

S P E C I C S. 

A. capiulis invtrsis^ 

'f7Z. Banisteria contULjeA. Lam. (Tab. CCXLHL) 

B. Ramis tuberculatis : fbliis ovaio-acutis, coriacels: raceinis fiorum axil- 

laribus. 
Acer scandens fbliis citri flore cceruteo spicato. Plum. ms. a. t, 105). spee. 18. 
B. Foliis ovato-oblongis , acuminatis. Burm. Amer. tab. 14. 
B. Foliis ovatis acutisj racemis axillaribus, brachiatis; capsulis trinis, mono- 

pteris, divaricatis. Lamarek Dict. tom. i. p. 367. n? 4. Aabl, Guian, t. II, 

p. 4615. 
Acer benghalense laurinis foliis, ftuctu tergemino, totidem membranulis ez- 

stantibus alato. Pluk. Alm. 7. tab. ^.f. i. mala, 
An B. benghalensis. Linn. Sp. pl. n? 4? 
Caulis sarmentosus, scandens ; rami teretes, quorum cortex albicans, tuber- 

culis non nihil ezasperatus. 
Folia opposita (quod in omnibus speciebus observatur) ovato-acuta, inte- 

gerrima, coriacea, glauca, petiolis brcvibus" sustentata. 

W Petala loflcco videDtur tequalli: AuUetloi liueqaalla coKeiUt uaa B. SlaenurleiitL AnldemlB 
OHtDlbwl dlMfit qul tIvu obMmiit 
M soaoTDuiH ea perku^iim OTnm , boo '^•^*tr^ ,,Goo<^Ie Florcs ramosi, ramis axillanbus : pedunculi breves, stipulati. 

Calyx semiquinquepartitus; glandulis octo ornatus. 

CoroIIa subccerulca ex Plumierii et Lamarckx sententia. 

Staminum filamenta brevia «qualia : styli erectL 

Fructus : scrotuli tria sublignosa, nonnihil tomcntosa excurrentia in alam sol- 
phureo-glaucam. 

Habitat in tnsulis lamaiu rt Saticli Doninkt. %. V. S. eotmwieatam « D. Dup«y. 

Explicatio tabuls. a Filamentorum basis, in cuius ccntro exsistit reccptacu- 
lum. b Calyx inferne obscrvatus ut glandulz appaFcant. c Fructus iiitegcr. 
d Scrotulum termtnatum ala. e Scrotuli scctio. / Semco. 

Obs. D. de Lamarck pro dijferntia ipecifica huius plant£ dixit , capsulis trinis, 
monoptcris, divaricatis: qua quum omnibus specubut eoHvcaiaitt , pro charatU- 
re specifico detignando inutilia reputo. 

Vellm equidem omatinimum hunc virum mitiori animo in Linnam Juisu , qum 
imeetatur passim in juo Dietionario Encyclopedico tl multolies immerilo: kU 
enim in ipsum invehitur , quia iste Plumierii plantam ad suam reduxit baniite- 
riam henghalensem , qu£ iuxta Plukenelium in lamaica crescit ; el Linntitm catli' 
gare credens , in errorem ipu fidenter incidit: postquam cirim scripsit: pr»" 
postcre Linnxum confudissc plantas, adiungtt: banistcria benghaleosis vi- 
detur eadem cum Madablota Soneratii: quasi diceret: banisteria benghalcD- 
sis non est banisteria. Pra otulis hobere debuerat D. de Lamarek LinnrM 
dixissc, pericarpia banisltrid m atam txcurrere, non in alas , quibus gaudet 
Madablola pericarpium : debuerat etiam observare haud reele inter bonisterias ab 
ipse in cilalo Dictionario collocalam fuisse haru arborem , qu£ aovum genus anf 
sliluit , ul supra in pnfatione dixi. 

57J, Banisteria nitida. Lam. (Tab. CCXLIV.) 

B. Foliis ovato-oblongis, integerriinisj subius nitldis: paoicnla termiDali fij-' 

liosa. Lamarck Dicl. n? iz. 
Banisteria. Commers. herb. 

Rami glabri, teretes, at dccursu petiolorum nonmhil alternando aodpites. 
Folia ovato-oblonga, acuminata, intcgra supra nitida, dcsuper argentca, si}- 

stentaia petiolis vix pollicaribus, e quorum basi excurrit membraoula sen- 

»m grasilior, qux evanescit ad foliorum par ipsi subiacens. 
Flores paniculati, panicula foliosa: ramuli floresque decussatim oppositi: quo« 

rum pedunculi unifiori, gcniculato-bracteati. 
In calyce glandulx octo, aliquando septem. 
Scrotula subtomentosa: alx navcscentcs nitidx. 
Hahitat tn Brasilia ubi eam reperit Commersonius. %. F. exemptaria friutifirt, 

nullaflorida: Communicavit D. Thouin. 
Explicatio tabulx. a Calyx deorsum spectatus. c Fructus iiu^er. d Scrotit' 

lum alatum cum stylo persistcnte. e Semen. 

574. Banisteria CHRrsoPHrtLA. Lam. (Tab. CCXLV.) 
B. Ramis tubeiculaiis, foliis ovato-acutis, desuper tomentoso-aureis; alis loo- 
gissimis. yGoot^Ie [42j1 
B. Foliis ovato-oblongis, acutiusculis, versus apicem obsolete sinuatis, subtus 

tomentoso-nitidis, aureis. Lamarck Dici. »? ii. 
Banistetla. Commers. kerh. 
Caulis arboreus, ramosus, cortice gUuco tectus, tuberculis albis acfissuris 

variegato. 
Folia ovato-oblonga, versus apiccm obsoletc sinuata, uninervla, coriacea, su- 

pra nitida , desuper tomento brevi aureo obducta. Petioli breves ad quo- 

rum basis utrinque glandula fusca, parva, 
Flores ut in praecedenti: at peduncuU crassiores, atque omati duobus stipu- 

larum paribus. 
Calyx octogUnduIosus. Corolla deerat in exemplaribus. 
Fructus: scrotula tria, cicere paulo maiora, glabra in alas totidem ezcurren- 

tia magnas , aureas. 
Habitat prope Rw-Ianeiro in BrasHia , ubi eam rtperit Commersonius. ft. V. S. 
• eommunicalam a D. TTiouin. 
Explic. tab. a Fructus. b Scrotulum alatum cum stylo persisteate. 

57y. Banisteria purpurea. Lin. (Tab. CCXLVL %. i.) 

B. Foliis ovatis, spifis lateralibus, seminibus erectis. Lin. Sp. pl. n? 2. Lam. 

Dict. B? 2. MilUr Dict. n? 7. 
Acer scandens , pseudo-acacix folio, flore purpurascente. Plum. Sptc, 18. 

«li. /. 2. 
Banisteria foliis pinnaiis, foliolis ovatis, quatuor lUgis. Burm. Am. t. ly. 
Caulis sarmcntosus, circa sepes longe lateque se extendens, cuius rami oppo* 

siti, volubiles. 
Folia ovata, quandoque rotunda, pollicem longa, breviter petiolata, ramum- 

que veluti pinnatum efformantia. 
Flores axillares, subspicatt: pedunculi partiales oppositi, articulato-stipulati, 

stipulis brevissimis pariter oppositis. 
Calyx octoglandulosus, 

P^tala purpurascentia , brevia, orbiculaca , fimbriata. 
Reliqua ut In prxcedentibus. 

Habtlat in insuia Sancti Domtnici. fi. V. S. communicatam a D, de lussieu. 
Explic. fig. a Capitulum cum pedunculo stipulato. b Calyx desuper spectatus 

ut glandulx appareant. c Flos integer, d Pctalum. e Filamenta expansa et 

aucta. / Germina cum stylis. 
Obs. Stpisiime in kac specie lertium germen avoriat , etqut infruciu duo dumta- 

xat apparmt scrolula totidcm alis ornata ; koc Plumieritm induxit vt /ruclum 

dictret bicapsulartm, tt bialatum, quod rtnovat D. de Lamarck /n Diit, Ency- 

clopedico. 

B. Capsulis directis. 

$76. Banisteria MtntiCATA. (Tab. CCXLVI. fig. 2.) 

B. Foliis ovato-acutis, subtus tomentosis: florum lacemts axlllaribus: scrotu- 

lis muricatis. 
BAmi teretes oppositi. 

Nnn yGoot^Ie , [4H] 
Folia ovato-acuta, tomento albicuite subtus tecta, uuoervia, iategerrinu, 

breviter petiolata. 
Flores racemosi, racemis axilUribus oppositis, in hisque flores pariter opposid. 
Calycis glandulz octo. CoroUa deerat. 
Fructus: scrotula tria, mucronibus quinque armata brevibus, quorum infe- 

rior longior ; excurrentia in alam rufesccntem. 
Habilal i» Peru , ubi eam reperit loiephus de lussieu. j(. V, S, eommunicaUm s& 

kuius nepote, 
Obs. Tertium germen ali^tido ahortum patitur. 

577. Banisteria leona. (Tab. CCXLVD.^ 

B. Ramis tuberculatis : foliis ovatis apice acuminatis, coriaceis ; floribus pa- 

niculatis. 
Rami teretcs glabri, tuberculis minimis ezasperati. 
Folia magna ovata cum acumine integerrioia, coriacea, glaberrima, oiunerTu 

venulis reticulata. 
Flores paniculati, panicula terminali foliosa ex ramulis azillaribus composica: 

flos quilibet pedunculatus, ad stipulam concavam acuminatam veluti axil- 

laris. 
In calyce decem glandulz. CoroUx petala parva. 

Stylt in fructu augentur et recurvad dependent. Stigmata sensim ampUannir. 
Fructus : scrotula trja llgnosa in alam sesquipoUicarem excurreotia. Semioa 

ovato-obionga acuminata. 
Habitat in AJrict, Sierra Leona , fortaise ex America adsportala. £. V.S. extmpiar 

afticanum apud D. Thouin, ipii dalum a D. Smeathman. /n kerbarioD. de 

luisitu exemplaria extislunt americana. 
Ezplic. tab. a Calyx deorsum spectatus. b Stamina. c Petalum. d Germina 

cum stylis. e £adem aucu./R,eceptaculum. A Scrotulum alatiun. 1 Stylus. 

k Semen. 
Obs. Variatfoliis magis elongatis, 

J78. Banisteria ferruginea. (Tab. CCXLVIIL) 

B. Foliis ovato-acumtnatis , subtus ferrugineis: floribus paniculads; bomai 

ramulis stipulatis : stipulis imbricatis. 
£x fi-agmentis examinatis hxc species non videtur scandens: rami sunt oppo- 

siti qui terminantur florum panicula, stipulis brevibus numerosis imbricata. 
Folia ovato-acuminata rigida, utrinque subpilosa prxscrtim tenera, subctu 

^rruginea, uninervia, nervo protuberante : petioli breves. 
Flores paniculati: pedunculis uninoris, numerosis, basi sdpulatis. 
In calyce glandulx octo. 

Corollx petala sulphureo-rubentia , parva, concava, nonnihil fimbriata. 
Staminum filamenta xqualia, calyce paulo longiora: antherx lutex, ovatae. 
Germina villosa. 
Fructus: scrotula tria villoso-tomentosa , coriacea, excurrenda in alam poUi- 

carcm subtomentosam , ornata ulterius stngula appendiculis duobtu latera- 

libus membranaceis. Semen ovato-acumioatum basi obtusum. yGoot^Ie ... ■ r+^'' . . 

Habilal m Rto-Saneiro prope Sanclttm Sebasttanum tn Brasttia: reperta /uit a 

Commersotiio. V, S. ammwicaCam a D. Thouin. 
Explic. tab. a Capitulutn. h Calyx deorsum spectatus. c Flos tnteger. d Petar* 

lurn. e Ftlamenta cum antheris. g Fructus. h Scrotulum alatum cum meiu- 

branulis et stylo. i Semen. 

579. Banisteria emahginata. (Tab. CCXLIX.) 

B. Foliis ovatis, subcordatis, apice emarginato-cuspidatis, desuper tomento* 

sb: Roribus racemoso-corymbosis. 
Rami graciles, corticc fiisco tecti. 

Folia ovata, aptce emarginato-cuspidata , basi cordata prxsertioi vetustiora, 
supra nida plumbeique coloris (in sicco), subtus tomentoso-fcrniginea, 
unmervia. Petiolus brcvis, prope folium biglandulosus. 
Flores racemoso-corymbosi, ramos terminantes. 
In calyce glandulz octo. 
CoroIIa lutea, petalis orbiculatis fimbriatis. 
Stamina rubemia. 
Germinfi tomentosa. 
Scrotula parva -in alam excurrentia, prope basim inferne unidentatam absque 

appenaiculis. 
Hdbitat in America. ^. V. S. apud D. Tkouin. 
Ezplic. tab. a Flos integer. h Germina cum stylis. c Eadem aucta. d Scrotulum. 

j8o. Banisteria Quapara. Aublel. (Tab. CCL.) 

B. Foliis ovatis, subtus tomentosis: floribus corymbosts: seminibus erectis. 

Aubltl. Guian. tom. U. p. 46^. lab. 1S6. Lamarck Dict. n? 10. 
Fnitex sexpedalis, ramos plures cmitteos sarmeatosos volubiles supra arbores 

sparsos. 
Folia ovato-acuta integerrima, supra adspersa pilis minimis, inferne tomento- 

sa, ruia. Stipulx binx exigux decidus ad basim petioli brevts. 
Flores corymtwsi, corymbis globosis axillaribus: pedunciUus communis eton< 

gatus : partiales prope basim blsquamati. 
CoroUa lutea petalis inxqualibus, cuius calyx octoglandulosus. 
Fiuctus: scrotula tria reiiculata in alam excurreotia longam obtusam erectam. 

Semina lentiformia. 
Habitat ad margines pratonm Guiantt , Jloretque mense augusto %. Fructum vidi 

siccum apud D. df lussieu: riliqua tx Aubietii opere mutuavi, quemadmodum 

et sequenitm speciem. 
ExpUc. fig. a Fructus integer. A Scrotulum. h Semeo. c Gcrmina, styli. 

j8i. Banisteria Sinemariensis. Aubl. (Tab. CCLI.) 

B. Foliis ovatis acuminatis , floribus luteis corymbosis , alis sensim laliorihus 

(addo Cav.) Aubiet, Guian. tom. II. p. ^61. tab. 185. Lamarck Dict. n° $. 
Frutex trunco quinque pedes alto, ramos plurimos emittente scandcntes ec 
' volubiles. 

FoUa ovato-acuminata inferne palUde virenua, superne saturatiora, tecla se- 

Nnn ij yGoot^Ie U26] 
tis minimis. Stipulx binx oppositx ad basim petiolorum. 

Florcs corymbosi aut racemosi. 

Corolla lutea , cuius quintum petalum cxuris muus est atque fimbrianim, 
calyx vero octoglandulosus. 

Fructus : scrotula tria in alam latam membranaceun excurrentia. 

Hahitat cun prdctdentt, Jlortt Jruciui^ue prthtt augusto. X. J^uUibi hanc plmtm 
vidi. 

Exptic. fig. a Calyx cum glanduUs. b Genitalia. t Fructus. 

582. Banisteria angulosa. Lin. (Tab. CCLII.) 

B. Foliissinuato-angulosis. Xifl. 5/.^/. n? i. Lamark Dicl. n° i. AubUt.Guian, 

iom. II. p. 4156. 
Acer scandens folio anguloso. P/unt. sptc, 18. 
Clematis anguloso rolio, aceris fructu. Piuffl, Amer. 77. tah. 92. 
Caulis volubiiis, ramosus, ramls oppositis, basi incrassaris. 
Folia cordata , angulata , latitudine longitudincm xquante , aplce mucrone 

brevi tcrminaia, supra viridia, desuper albicantia; petiolis subsqualia, ia 

quibus et prope folium gl.-indulx du£ oppositx. Stipulx nullx. 
Flores umbellati, umbellis axillaribus oppositis: pedunculus commiuiis elon- 

gatus; radii f-7. poUicares articulato-stipulatij stipulis duabus brevibus> 

oppositis. Ad radiorum insertionem iblia duo pacva suborbiculata. 
Cal}'x octoglandulosus. 

Corolh sulphurca, petalis orbiculatis, fimbriatis. 
Stamina , antherx , germina et styli ui in congeaeribus. 
Fructus: scrotula tria in alam excurrentiaj oraata appendiculis duobus mcnt* 

branaceis. 
HaHiat in insula Sancti Dominici: omnium primus eam obstrvavit it deUntavit 

Plumitriui. V. S. (ommunicatam a D. Dupuf. 
Explic. tab. a Fructus integer. b Scrotulum alatum. 

$8j. Banisteria FtJLCENS. Lom. (Tab. CCLIU.) 

B. Caule volubili; foltis orbictilatis, sublus tomeotosu sericeis: petiolis t>i- 

glandulosis. 
B. Fnliis orbiculatis, petiolis biglandulosis, seminibus luualatis rugosis; race- 

mis subumbellatis alaribus. Brown lam. 231. 
Acer scandens minus, apocioi facie, fblio subrotundo. Sloaa. lam. 138. Au/, 

2. p. 27. (. 162. Jig. z. 
Banistcre i frults eclatans. Lam. Dict. n? 7. 
Cauli! volubilis longus, ramosus, articulatus. 
Folia magna, orbiculata, basi cordaia prxsertim inferiora, apice breviter acQ- 

minata, supra glabra, subtus tomentoso-sericea, pctiolis biglandulosis mut- 

to longiora: superiora orbiculata nec cordau, fere subsessilia. 
Flores umbellati, umbellis oppositis axillaribus: radii plures breves, articuli- 

ti, et ad articidos bistipulati: ad hortun basim folia duo brcvia, 
In calyce gtandulx octo. 
Corolia dceratin exemplaribus. yGoot^Ie Suminum filamenta decem brevia, inxqualia, basi coabta: antherx ovatx.- 

Germina tria coalita: styli tres: stigmata foliosa brevia. 

Fructus : scrotula tria , ala simplici terminata , nec magis nitens aut aurea 
quam in czteris speciebus : clrca ipsam appendicula brevia. 

Hahilat in Guadalupe, lamaica et Sancto Dmingo, ^. F. S. communicatam a 
D. de Iwiieu. 

Explic. fig. a Capitulum. h Gcrmina cum styiis « stigmaiibus. c Eadera 
aucta. d Fructus integer. 

Obs. Hdt esl cadem pianla , quam D. de Lamark Banisteriah fulcentem di' 
xil in Dictionario Encychpedico , cerlo crtdens, ipiam eue illam slirpem, qtiam 
Linnius B. fulgentem nominavit in plantarum specicbus. Ubi primum Linnti 
tptonimias cxaminavi, duas toicm nomine diversas stirpes ipsum coniunxisse sus- 
picalus sum , unam scilicet , quam supra descripsi , quamque B. okbiculatam 
nominare dccreveram , alteram vtro quam tulgentem dicerem : illam apprime 
(Ognoscebam , hanc nt vel deiincatam videram. Itaquc vcrilatis inquirendt gratia 
mense iulio superioris anni Cl. lacobum Eduardum Smith consului, qui Linmi 
. herbarium hodit possidct , ipsum erans ut mex planttjolium , quod per epistolam 
ipsi miiseram, cum Linnni planla compararet, atque de ipsarum convenientia , vel 
■ iiscrepantia me cerliorem rcddtret. Aberat tunc temporis ab urhe Londiniensi el 
ah herhario , magno leucarum numero ; quarc non nisi mcnse novembri hic in 
Hispania ab ipso lilttras acctpi, in quibus ajfirmat hanc plantam diversam esse 
a Linndi B.fulgente. Hoc ege botanicis notum essc volui. Quod si et ipsi mi- 
rentur , me kanc plantam Lamarckam sequlum dixisse B. fiilgentem , scianl pa- 
riier , me Parisiis iam a mense octobri et labulas incissas habuisse cum plantarum 
. ■ nomiaibus , et prala datas ; quare ne eas denuo rtcuderem , sic dedi. 

584. Banisteria ciliata. Lam. (Tab. CCLIV.) 

B. Foliis cordato-subrotundis, auriculatis, glabris, maj^ine ciliatis. Lamarck 
Dict. n? I j, 

Caulis glaber, gracilis, volubilis, rubesceas, punctults albis exasperatus. 

Folia orbicukto-acuta, cordata, loborum basis altero ahenun tegente,,den- 
ticulato-crenata, denticulis pilosis, adeo ut ciliata appareant: piU sunt lon- 
giores, et veluti recurvi in fi)iiis iunioribus: utraque pagina sunt glabra; 
petiolis prope fiilium biglandulosis subsquaiia. Stipuls nuUs. 

Flores umbetlati , umbellis azillaribus opposiiis , solitariis : pcdunculi com- 
inunes Ibtiis longiores: radii 5-7. semipoUicares, ad quorum basim duo fb- 
liola; pedunculi partiales uninori, articulati, ad articulos bistipulati. 

Calyx semiquinquefidus , octo gjandulis ornatus. 

CoroUa sesquipoUicaiis patens: petala quinque orbiculata, crenulata^ auran- 
tia; quomm ungues petiolifbrmes, quibus inseruntur basi staminum. 

Stamina : urceolus cymbxfirmis , germina cingcns , atque partitus in decem 
filamenta inxqualia : horum duo fere diametraliter opposita sunt triplo 
crasslora et longiora; tertium his oppositum paulo brevius; reliqua capilla- 
ria, quorum tria inter filamema longiora, duo vero utrinque ad latera tcr- 
. tii. Anthers ovatx didymx, maiores in filamcntis longioribus. 

Germina tria, viUosa, basi coadunata: styli tres, longiusculi, capillares; sti- 
gmata fi)iiosa> ovata, neivosa. dbyGoot^le Frtictui: scrotuU trla, m alam ovatam excurrentia. 

Habilat in Brasiiia : J. ubi eam rtperit D. Dombey. V. S. cmmunicatm aD.de 
lussieu. 

Explic. fig. a Capitulum. * Calyx deorsum spectatus. c Duae ghndute, laci- 
nia: c^uycis IiErentes. d Petalum. e Gcrmina. /Germen auctum. g Gcnita- 
lia aucta. k Urceolus staminum expansus. ii Stamina cum antheris aotice 
et postice observata et aucta. k Fructus integer. o Scrotulum. 

585. Banisteria aoriculata. (Tab.CCLV.) 

B. Caule volubili: foliis subsagittatis , glabris, lobis rotundads : floribus nnt- 

bellatis. 
Caulis gracilis, volubilis. 
Folia subsagittata, profunde cordata, lobit rotundatis, glabra integeirima: 

petioli folio brcviores, et prope folium biglaudulosi. , 
Flores ut in prxcedenti. 
Calyx octoglandulosus. 
Fructus: scro[ula tria in alam excurrenlia. Semina ovato-acuta, et qua rece- 

,ptaculum spectat, complanata. 
tlabilat in Rialaneiro. %. Reptrit Commerionius. V. S. ammwiicatam t D, 

Tkouin iine /loribus. 
Explic. lig. a Semen. b Scrotulum. 

586. Banistehta convolvulifclta. (Tab. CCLVl.) 

B. Foliis ovatis, acumine productis, glabris: floribus umbeUads. 

Acer scandens convolvulitolio, flore ex aureo coccineo. Plumier. ms. tab. 110« 

fructi/era, tii. /lori/era. Surian. heib. 448. 828. 
Banisteria foliis ovatis, ramis brachiatis. Burm. Amer. tab. i}. 
Banisteria (bliis ovatis , racemis dichotomis. Lin. Sp, pl. r? 5 . 
jB. foliis ovatis, ramis dichotomis, semintbus extroisum ienuioribus> iotror* 

sum lacinulam emittentibus? Horl. Cliff. 169. 
Banist6re fourchue. Lamarck Dict. n? 6. 
Caulis sarmentosusr teouis, lentissimus, prxlongus alte supra vicinas arbores 

scandens. 
Folia ovato-acuminata , acumlne acutissime producto , convolvuli simiUia, 

sed multo maiora, integerrima, glabra, Ixte virentia; petiolis costisquc ru» 

bentibus: illi sunt folio breviores, ct in summitate biglandulosi. 
Flores umbellati, umbellis azillaribus oppositis: peduncult communes elonga- 

ti soliurii, in appicibus quandoque terni: radii lere quinque pollicares, ar- 

ticulati, et ad articulos bisquamati: ad quortun basim foliok duo ovata. 
Calyx octoglandulosus. 

CoroIIa aurco-coccinea, patens; petilis orbiculatis, fimbriatis. 
Fructus: scrotula tria, quorum szpe duo aut unum dumtaxat remanet. 
Habiiat in Martinica, ubi eam observavit, deicripsit et delineavit P. Ptumierius. 

V. S. apud D. de lussieu. 
Obs. Fructus nuttquam est pedicellatus , quamguam eontraritm tcr^at D, dt La- 

marck; obttat enim/loris natura, tn quo germen est sessite. yGoot^Ie C. incerU. 

|87,Banisteria ovata. (Tab. CCLVn.fig. l.) 

B. Caule volubili; foliis ovatis, acutis, iDtegerrious.* fioribas umbellatls: ii>> 

volucris stipulaceis. 
Surian. herb. 288. 
Caulis volubilis, subvillosus. 
Folia ovata, acuta, supra glabra, viridia, desuper glauca subvillosa, integer- 

rima, sustentaia petiolis brevibus» prope fblium btglandulosis. 
Flores umbellati, umbellis axillaribus: peaunculus commimis poUicaris: radii 

tres utique pollicarcs , ad quorum basim stipulx breves ad instar iavolu- 

cri, et paulo inferius fbliola duo opposita. 
Calyx octogtandulosus. 
Corolla sulphureo-rubens : petala parva. 
Stamina decem subxqualia, brevia; antherx lutes, sulcats. 
Germina tria coalita : styli capillares : stigmau foliacea quadrilateralia. 
Fruccum non vidi ; quare alarum situs incertus. 
Habitai in imula Sancli Dominici: vhieam reptrit Desportes, et Surtan. ^, V. H 

apud D. dt lusiieu. 
Explic. fig. a Germina. h Eadem auctat 

588. Banisteria MiCROPHyLLA. lacquin. 

B. Foltis oblongis, obtusis, rigidis: racemis terminalibus. laeq. Ohserv. lot. 

part. ^.p. y.fig. jfi. 
Ramus lignosus, fiiscus, brachiatus, glaber. 
Folia oblonga, obtusissima, imegerrima, niiida, crassa, rigida, Izte viren- 

tia, subtus pallida, venis adscendentibus utrinque notata; petioli breves: 

simillia sunt huiusmodi folia, uvx ursi foliis. 
Flores racemosi, racemis solitarits, binis, aut ternis, terminallbust 
Calyx glandulosus. 

Corollx pctaU fimbriata, quorum ungues longissimi. 
Stamina decem. Styli ires. 
Habiiare credit hanc pianlam D, laequin in Carolina; Catesbjf specimen tiecum 

inlulit in collectionm Grenovianam. 
H.c omnia muiuavi t* lacquini opere laudato : Planla mihi ignota , quam ilU ba^ 

nisteriam repulal. 

589. Banisteria! sericea. (Tab. CCLVUI.) 

B. Ramis ancipitibus: fbliis ovatis, subtus tomentosis: petiolis biglandulosls: 

floribus raccmosis. 
Rami lignosi, cuius cortex cinereo-rufiis ; petiolorum excursu anceps. 
Folia lato-ovata, apice obtusa, apiculo excepto^ tntegcrrima; supra nitida, 

subtus tomento aureo fulgida; teoera utrinque comemosa; omniaque UDi- 

nervia nervo ramoso : petiolus vix poUicaris biglandulosus, cuius basis per 

caulem ezcurrit. yGoot^Ie Florcs racemosi, racemis brachiatis terminalibus , et axillaribus : peduncuU 

uniftori, anicuUri, bistipulati.. ., 

Calyx hcmisphsericus , lacinlis quinque ovatis, tomentosis: glandulae octo. 
Corollae petala fimbriata, unguicukta. 
StamiDa decem> basicoaJita : antherx ovati, lutcac. 
Germen ovatum villosum: styli ires. 
Fructus deerat. 
Habitat in Brasilta , ubi eam rtperit D. Dombey. %, V. S. txemplar unieum apvi 

D. de luuieu. 
Explic. fig''d Capitulum. b Calyx deorsum spccutus. e Stamina. 4 Germina. 

e Eadera aucta. / Petalum. 

yj)o. Banisteria palhata. (Tab. CCLVH. fig. 2.) 

B. Caule volubili: foiiis palmatis, subtus tomentosis: petlolis biglandulo^. 

Caulis volubilis. 

Folia palmata, digitationibus quinque acutis, media longiore, basi cordata; 

superne saturate viridia, glabra ; inferne valde tomcntosa , albicantia: io 

pettolo prope foiium glandulae dux. 
Gructificatio integra dcerat. 
Habitat tn Sanclo Dominga : Desportes rperil, V. S. apud D. de hmitu. 

591. Banisteria sacittata. (Tab. CCLVni. fig. j.) 

B. Caule volubtti: foliis sag^itaiis magnis, subtus tomcntosis; petiolis bi^^ao- 

duiosis. 
Folia sagittata, versus apiccm utrinqtic unidentata^ supra glabra; desuper to- 

mentosa, pctiolisque cTuplo longiora; in quibus ct prope foUum glandulx dux. 
Fructificatio intcgra deest. 
Hahilat cum pracedtrtli ; Daportes reperit. V. S. apud D. de lussieu. * Banisteria laurifolia. Foliis ovato-oblongis rigidis, racemis lermimli- 
bus. Linn. Sp. piant. n? ;. Lanarck Dict. n° }. Miller Diet. Acer scandens 
foliis laurinis. SloaH. lam. ijy. hiit. z.p. 21$. 

* B^NisTERiA BRACHiATA. FoHiS subovatis, ramis brachiatis; seminibus in- 
trorsum angustioribus. Linn. Sp. plant. n? 7. Lam, Dict. n° 8. Banisteria 
fbliis subovatis, ramis ramosisj seminibus introrsum tenuioribus, ouilam 
lacinulam emittentibus. Hort., Clijf. kS?. B. foliis ovaiis acuminatis, flori- 
bus laxe spicatis; ramis difFusis, scandentibus, Miller Dict. 

* Banisteria fulckns. Foliis subovatis , subtus tomentosls , raccmis bra- 
chiatis, pedunculis umbellatis. Linn. Sp. pl. n° 6. B. foliis ovatis, ramij 
ramosis; seminibus extrorsum tenuioribus, iatrorsum lacinulam emitienli- 
bus. HoTt.CiiJfurt. 169. 

Obs. Huiusfoiia iuxta D. Smilh sunt magis oblonga quam in planta n? 58J. su- 
pra dtsmpta , et quamquam supra obtuta , terminantur apice brevi subulato. Jn 
eaiem cum B. sericea n. 589 i yGoot^Ie t4J'] TRIOPTERIS. 

Character cenericus. 

Calyx persistens, mono[)hyIlus , quinquepartltus , Uciniis quatuor eMemej 

inferneque bigkndulosis. 
<Porollx petala quintjue, parva, concava, orbiculata, fimbriata; unguibus lon- 

gis lineatibus. 
Stamina: fUamenta decem subulata, brevia, basi conneza in corpus conca- 

vum, germen sustinens: antherx ovats. 
Germen superum, ovatum, trisulcatum (an tria coalita!) niinimum: styli 

tres erecti : stigmata. . . . 
Fructus: scrotula tria, monosperma, receptaculo trigono-pyramtdali adfixa, 

dorso caiinata, trialata; ala gemina superiore patula; untca iDferiorc de- 

pendente. Semen oblongo-acutum , nonnihil compressum. 
Obs. Triopltrida sunt arbuscttla ; ipsisque sunt/olia initgra et opposila. 

ySi. Triopteris ovata. (Tab. CCLIX.) 

T. Foliis ovalis, subcordatis, intcgerrimis, glabris: floribus paniculatis. 

Caulis Ihiticosus, ramosus; ramis oppositis, articulatis, glabris, ut et tota 

planta. 
Folia ovata, subcordata, integerrima, duriuscula , utrinque glabra: petioli 

folio quadruplo breviores : et prope folium biglandulosi : stipulae utrinquc 

binx , denticulos ziuulantcs. 
Calyx minimus, laciniis ovatis, omnibus una excepta biglandulosts, 
CoroIIa flavescens. 

Reliqua ut supra in charactete genertco. 
Habitat in insula Sanett Dominict. ^. F. S, apud D. dt lassieu, 
Explic. tab. a Capitulum magnitudine naturali. b Idem auctum. e Calyx sub- 

tus spectatus. d Stamina aucta. e FIos intcger. /Petalum. g Fructus integer. 

A Scrotulum. i Idem alts orbatum. h Semen. t Stamina et rccepuculum in 

Aiado calycis, omnia aucu. 

J92. Triopteris reclinata. 

T. Foliis oblongis, supeme latioribus, utrinque obtusis: floribus longe spi- 

catis. 
Hirxa reclinata. lacq. Amer. pag. 6j. t. zio. f. jy. pict. Lin. Sptc, pl. tom. 2. 

P- iii- 

Arbor exigua quindecim pedes raro superans altttudine, cuius rami teretes 
longt, lenti, glabri, reclinatiquc, quibus vicinis se arboribus sustentat: cor- 
tex est cinereus. 

Folia oblonga, superne paulo latiora, atrinque obtusa, tntegerrima, subtus 

Ooo dfeyGoot^le gtabra, facie villis moltibus vix conspicuis obsin; trts inter et sex pollicei 
longa, petiolo ad basim omato stipulis dusbus erectis sctosisque. 
Flores integros et longissimos ramos obsident : pedunculi communes crassi 
brevissimi » numerosissimi ; partiaks quatuor , poliicares , uaifloros siuti- 
nentes. 
Calyx pentaphyllus, foliolis ovatis. 
CoroUx petala quinque xqualia} subrotundai coocava, unguibus lon^s insi- 

dentia. 
Stomina: filamenta decem subulata , alteraa longiora: atitherae subrotundz 

erectae. 
Germen subrotundum villosum : styli tres subulati : stigmata bi£da , p». 

tenria. 
Fructus: capsulx tres, subrotundae, dorso auctx duabus alis membranaceis 

maximis subrotundis, uniloculares, oon dchiscentes. 
Semina solitaria subroiunda. 

Habitat in Carthagent sjilvis. %, Fhrel iunto; septemhri smtna perjuit. 
Obs. I. Htc otitnia desumpsi ex Ct. lacqaini opere laudaio. Ex quibus patet dher- 
sam omnino plantam esse hane a prttedenti, qu* genere Jortaue differunt. tHam 
huc e diclo opere in meum transcripsi ul leclores possint iudicium firre. Quid 
nunc dicendum de Ltnnxo qui lacquini plantc fruanm sic deuripsit : Se- 
niina tria erecta, dorso carinata: singula aucta exteme basi unica, et apice 
duplici ala patente^ Quid ulurim de eiusdtm opinione srntiendtm , qui im Sjstk. 
veget. p. ij6. asseruil, Hikam. fruetum esse: capsulam trialatam trilocah- 
rem et dispermamf Ubi htc omnia ille reperit t 
Obs. n. Cl. Ant. Laurenlius de lussieu in plantarum generibus mtperrime tdilis. 
nedum coniungit sub eodem genere Triopteridem Linnei. el Hn.JtKU. lae- 
^uini , verum et duabus plantis eumden Jructum eontedil scilicet: capsulas dor- 
so carinatas, singulasque trialatas, ala gemina superiore, imica inferiore, 
pag. 2j^. 

59J. Triopteris Iamaicencis. Lin. 

Caulis volubilis: Semina tria erecu dorso carinata, singula ala baseos unica, 

apice gemina patente. Linn. gen. plant. tdit. Franeo/urt. ad Mtn. 1 778. pag. 

234. ubi vidtatitur reliqua. 
Obs. Acer scatutens tricoccos , foliis citri,fiore luleo minort, IHumierii ic. 9. qttoi 

ad suam triopteridem revocat Xinrtieui, reptrietur u^ra nomitu tttrapltr^u m- 

aqualist yGoot^Ie T4J3] TETRAPTERIS. 

CHARACTER. GtNEEICUS. 

Calyx-persistens, monophyUus, quinquepartitus, lacinus quatuor externe in- 

Kmeque biglandulosis. 
Corollx petala quinque, orbiculata, concava, fimbnata; unguibus longis li* 

nearibus. 
Stamina: filamenta decem subulata basi dilatata atque connexa: antherz ovatx. 
Germina tria coalita, parva, supera: styli subulati: stigmata... 
Fructus : capsulz tres rcccptaculo trigono-pyramidali implantatE, monosper- 

mx, bivalves, cartnats, carina dehiscentes, alis quatuor unaquxque instru- 

ctis in crucem positis. Semen subtriquetrum. 
Obs. I. T*. biixifoUa kabet glandulas calycis pediceilatas. 
n. T- 7". buxijolia et mwronata uUra qualtwr atas , ornantur ulterius appendiculis 

tribus »1 unaquaque eapsula , quorum duo ad lalera , tertium est inter atas inje- 

riores. 
m. Omnes spedes sunt Amerie* ealidiorii incoU; stmtque frutica , foliaqut ipsit 

opposita, 

594. Tetrapteris iNiEQpALis. (Tah. CCLX.) 

T. Foliis ovato-acuns, subcordatis, glabris: floribus umbellatis: alis inierio- 

ribus brevioribus. 
Acer sc^ndens, foliis citri, flore luteo minore. H«tn. m, t. 2. tab. 107. 
Bamsteria foliis ovatis, obpo»tis. Burm. Amer. 1. 16, 
Surian. kerb. n, n. 175, 222. kicjhrid, Htic JructiJ, 
Kami teretes, lignosi, glabri. 
FoUa ovato-acuu, subcordata, glaberrinii, uninervia; nervoramoso: petioU 

breves. 
Flores umbellati, umbellis aTillaribus oppositis: radii ssepe quatuor, semipol- 

licares, uniAori, bistipulati; stipulis acutis, brevibus, oppositis. 
CoroUa lutea, et germina viUosa. Reliqua uc supra in charactere generico. 
AlsB infcriorcs supcrioribus muito breviorcs. 
Jiabitat in insula Sancti Dominia. ^. V. S. apud D. de lussieu. 
Bxplic. fig. a Capitulum. b Stamina. c Eadem aucta. d Germina. e Eadem au- 

cta.yCapsula extus visa. g Eadem spectata, qua receptactdo hxret, 

595, Tetrapteris acotifoi-ia. (Tab. CCLXI.) 

T.FoUis ovato-Ianceolatis, acuminatis: floribus paniculatis, terminalibus. 
Kami teretes, %nosi, ghbri, ut et tota planta. 
Folia ovato-lanceolata, acununata, breviter petiotata, 
Flores paniculati, terminales: peduncuUs aruculatis, bistipulatis. 

Oooij yGoot^Ie [434] 
Cal)^ hemisphxricus; Ucimis oraus, quarum uoa nuda, quatuor reliquis 

biglandulosis. 
Corollx petala xquaiia lutea, miQima. 
Stamina decem brevia subulata, basi dllauu atque coalita in corpus conca- 

vum, germen sustinens: antherz lutex, ovatae. 
Germina tria coaliia, aUrum initio npnaihil exasperata: styli tres. 
Fructus: capsulx tres globosx, extus cinctx membraoa longitudinali , ad cu- 

his latera hinc tnde fimbriae breves membranacex : alx subovatx xquales. 

Semen solitarium subtriquetrum. 
Habilai in Caiena : ibi eam reperit D. Staupy a guo exmplar habui. ^, V. S. 
Explic. fig. a Ramus floridus. b Capitulum. e Calyx subtus speaarus. d Floj 

imcger. e Petalum./Germina. g Eadcm aucta. h Germen unicum cum ala- 

rum initio. i Stamina. k Eadem aucta. l Capsula antice spectata. m Eadetn 

postice. n Valvula cum duabus alis. « Semeo. p Receptaculum cum fila- 

mentis. 

$96. Tetrapteris hucronata. ( Tab. CCLXn. fig. 2,) 

T. Foliis ovaiis mucronatis glabris : fioribus umbellatis. 

Rami teretes , glabri, oppositi. 

Folia ovata , apice mucronata , integerrima , coriacea , et gtauca ( in sicco ) : 

petioli brevcs erccti. 
Florcs umbellati umbcllis axillaribus oppositts, et terminaltbus : radii qulnque 

aut plurcs , semipollicares , articulati, ad articulos bistipulati. 
In calyce nullz glandulz : ( an exsiccatione obliteratx ! ) 
Corollam non vidi in excmplaribus utpote frucdferis. 
Stamina decem ut in prxcedcnti : antherx lutex. 
Germina tria tomentosa, coalita: styli erecti, 
Capsularum alx quatuor ovatx; superiores inferioribus paulo longiores: c^>sD- 

Ixque carinatx, et auctx tribus corpusculis acuiis; quorum duo lateialia, 

terttum dependcns inter infcriorcs alas. Semen ovatum. 
Habitat cvm prtcedenti , ab eodem D. Steupy reperta, %. V. S. 
Explic. fig. z. g Recepcaculum corporl stamnifero impositum. h Capsula an- 

tice observata. 1 Eadem postice mspecta. k Valvula. t Semea. 

597. Tetraptiris BintiFOLiA. (Tab. CCLXn. fig. i.) 

T. Foliis ovatis , subsessilibus , parvis : floribus umbellatis terminafibus. 

Caulis teres, cuius cortex fuscus, tuberculis parvis exasperatus. 

Folia ovata , glaberrima , subsessilia, buxi simillia. 

Flores umbellati, lermiiiales: radii quatuor aut plures pollicares, uticulati, 

bistipulati , uniflori. 
Calycis glanduls octo , pedicellatx. 
CoroUa deerat in exemplari. 
Reliqua ut in prxcedenti : at capsulx mioores. 
Habitat in AnttlUs. ^. V. S. unicttm exemplar apud D. de tussieu. 
Explic. fig. a Calyx cum glaodulis. b Glandula pedicellata aucta. e Germioa. 

d Capsula antice speaau. e £adem postice observata./ Semen. yGoot^Ie [4JJ] MOLINA.(«) 

CHAB.ACTER GENERICUS. 

Calyx persistens, monophyltus, semiquinquepartitus, laciniis ovatis: glandula 
unica carnosa oblonga extcrna inter duas lacioias superiores et pedunculum.- 

Coroilae petala quinque ovata , fimbriata , coDcava , basi staminum aHixa. ' 

Stamina: annulus linearis germen cingens, novem filamenta sustinens zqualia, 
corolla breviora, et decimum duplo longius, crassius et incurvum infer- 
ne annulo insertum. Anthers ovato^cucx , sulcatx nutantes. 

GermeD supenim , ovatum , apice trifidum , stylus uoicus subulatus corolU 
longior apice recurvum : sdgma simplex. 

Fructus : scrotula tria, monospenna , inteme planiuscula apice acuta in laci- 
niam, alam xmulantem, et versus cuspidem aucu alis tribus membranaceis 
ovato-oblongis: hanim media duplo longior erccta, lateralibus patentibus. 

Semina orbiculata, compressa, nigra. 

Obs. Scroittla stfe duo ahortvm patiuntur, 

598. MoLINA RACEMOSA. ( Tflb. CCLXHL ) 

M. Foliis ovato-Ianceolatis , acuminatis : floribus racemosis terminalibus. 
Banisteria unicapsularis , foliis ovato-lanceolatis, acuminatis, racemis termina- 

libus , capsulis solitariis polypteris. Lamar.ck Dict. tom. i. p. ^66. 
Madablota banisteria tetraptera. Sonneral. Voyagt aw Indet t. z. mb. t; j. 
Arbor parva , cuius rami teretes , cortice griseo tecti ; punctulis disseminatis. 
Folia opposita, ovato-acuminata , integra, coriacca, uninervia, nervo ramo- 

so : petiolus brevis , crassus , subtomentosus , basi crassior. 
Flores racemosi, racemis terminalibus , et axillaribus : peduncuU uniflorij ar- 

ticulatt ; ad articulos bistipulati ; stipulis m ?" ! *"'^ acutis. 
Calyx subvillosus. 
Corolla albido-rubens. 
Germen tomentosum. 
Seminis cotyledones Inxquales, alter figura seminis, alter super ilium plicatus, 

angustior et brevior. 
Habilal in Coromandel. %. Ohservata a Commersonio. et Sonmratio. V. S. ir; kerba~ 

rio Commersonii apud D. de lussieu , sed perfectius in herhario D. Smnerat 

ttpud D. de Lamarck. 
Explic. ub. aCapitulum. h Calyx apertus subtus spectatus. ce Petala. d Sta- 

mina. e Germen. /Fructus pars , scrotulum maturum. g- Idem ante per- 
■ fectam maturitatem. h Semen cum cotyledonibus plicatis. i Cotyledones 

extensi. 
(■) ID boaoftiii D. loaaoli Igmdi BloUia Hlipu>ii qul hlttoriain niturakffl et dvilem icgnl CU> dbyGoof^Ie Ui6] FLABELLARIA. (a) 

Chakacter GENERICUS. 

Cilyx persistetiS} monophyllus > quinqucpartitus, mimmns* 

Corolla. . . . 

Stainina : filamenta decem capillaria, minima, basi ia annulum coafita, cal/' 
ci inhsrentem : anthene lioeares, sulcatx. 

Germina supera tria minima coadunata , quorum duo sempcr aborntm pa- 
tiuntur : styli longiusculi tres : sdgmata globulosa. 

Fructus : scrotulum carinatum , cinctum ala magoa orbiculari , superne pra- 
funde cordata. Semina solitaria , ovata. 

Obs. Huius gentris Jnutificatumii partei qaamqium minimd et in siceis exm- 
plaribus faciU reperiunlur hoc modo. Peritarpium inlegrum panme moUi Itctiim 
emolliatnr aqua tepida , nt parles aliqud ebulUtime dissiliant ; quofaclo sepa~ 
Ttlur caute pericarpium a calyce , in qua stamiaa Ttmanent toalila, lermiMata 
ttnthtris , cingentia germina duo abortiva ; tertium enim facumddium abiatm 
supponitur, Ut vero ktc omnia conspiciantur opus esl optima lente vitrta , fuMi 
partti txiguitate nudum ocutum ef/ugiaat, 

599. Flasellakia faniculata (Tab. CCLXIV.) 

Raroi ligoosi. 

Folia opposita , pianata cum impart , fblioUs quioque altemis : hzc smtt ovau 

cum actunine , sensim versus apicem maiora , utritique glabra , subcoria- 

cea , uninervia , reticulata. 
Flores paniculaii, paniculis magnis axiUaribus, quorum ramuli decusatim c^^>o* 

siti, patuli, albido-tomentosi: pedunculi brevissimi tomentosi, basi stipuIatL 
Calyx nudus , intu^ gJaber , fructifer reflezus. 
Corolla decrat in exemplari, utpote fructifero^attamen cz aoalogia cum prc* 

cedcntibus generibus , erit fertasse pentapetala. 
Antherx flavx. 

Ala rufescens et pcllucida. Retiqua ut in charactere generico. 
Httbilat in Africti Sitrra-Ltona : J{. unde txmpier adsptrtwit D. SmeaAman, 

V. S. apud D. Tkouin, 
Explic. 6g. a Calyx. b Idem aliter spectatus. c Gemuna. d Eadem mnltoiies 

aucta. t Stamina aucta./Scrotu]um. g Idem aliter observatiun, calyd im- 

positum , circa quem stamioa remaneot. k Scrotulum cum carina , mutila- 

tum ala. t Semcn. U) Ab als ftmia )n AabelU mbilinl ^unni cwapodti. luaKLUKUii dU. 
Tinis tm* Disstrtationu. yGoot^Ie D,g,tizodb,GoO<^Ie ,,Goo<^Ie DECIMA 

DISSERTATIO 

B O T A N I C A. 

DE PASSIFLORA. 

32 TABULIS ORNATA. 

AUCIOKE ANTONIO lOSEPHO CAVANII.LES mSPANO-VALE NHNO 
Sdentiarum Upsalensis Acadcmia; Socio etc. SUPERIORUM PERMISSU. 
MATRITI 

EX TYPOGRAPHIA REGIA 

H. DCC. LXXXX. p fMatriti apud D. AQtoDium Baylo. 
IParisiis apud D. Firminum Didoc. 

D,g,tizodb,GoO<^Ie ,,Goo<^Ie DECIMA 

DISSERTATIO BOTANICA. 

DE PASSIFLORA. 

PRJEFATIO. iW.oHADlLPRu opus scz annorum spatio elaboratum dissemtione de Pas- 
siFLORA taDdem absolvo : in qua huius generis monographiam novis specie- 
bus auctam quanta maxima potui solertta perBcere conatus sum. Plures exsti- 
tere botanici , qui huius generis species decursu temporis paulatim observa- 
runt; sed quum oonomnes qua par erat diiigemia ipsas descripserint, ii prz- 
sertim qui ante renovatam botanicam vixere ; factum binc est ut quzdam in- 
certae , quxdam conBisx relinquerentur : idcirco superioris sa>culi prztermis- 
sis scriptoribus , qui aliquas species cognoverunt , recentiore; percurram tri- 
bus verbis. 

Pliunierius diligentissimus et qua floruit xtate summus in America obser- 
vator quatuordecim reperit, descripsic ac delineavit species: Feuilleus duas, 
Martinus totidem, duas item Dillenius : Nostris vero temporibus Aubietius 
duas novac reperit et delincavit ; lacquinus septem expressit nlttdissimis ta- 
bulis , quarum kit omnes iam erant cognic£ ; Mutisius duas ab Smithio in 
lucem editas; et cotidcm losephus de lussieu; unam denique Portesius, unam 
item Forsterius ec alteram Commersonius. Horum autem nemo species cogni- 
tas ordinavit , atque in id unum iscenti videbantur , ut earum numerum au- 
gerent, posteris Uborem relinquentes , eas iterum ezamtnandi, acque in de- 
bicum ordinem reducendi. Primum de Passivloka tractatum vidimus in 
amcenitatibus academicis Linnxi, quem hoc duce pro dignitate sustinuit 
loannes Gusuvus Hallman tn Upsalensi Academia anno 1745. In co 22. spe- 
cies cum auctorum synonimiis ut certx exponuncur , multis aliis ut dubiis 
ad calcem reiectis : de plantarum historia , viribus, patria traditur accurate: 
tabula demum adiidtur , quat foliorum differentias sistit. Linnxus postea , Rei- - 
chardus quoque et. Murrayus in variis Linnzi operum editionibus dedita 
opera hoc genus iUustraiuot ; oovissime undcm D. de Lamarclc in Dictiona- 
rio encyclopxdico. 

Fructificationis structura, atque ftornm huius generis pulchritudo in sui ad- 
mirationem rapuit tntuentium animo>s, mazime botaoicos; neque tamen ea- 
dem est omnlum sentcntia in characMribus designandis. Toumefortius omnium 

ppp ij yGoot^Ie primos dao construxit genera ex speciebns tuoc temporis notis , qtue (U> 
stinxit nominibus Granadilu, et Murucuia. Quod si pulcherrimas cogno- 
visset stirpes, quas deinceps losephus de lussieu in Peruvia, quasque Mu- 
tisius in nova Granata repcrit, tertium proculdubio gcnus addidisset, quem- 
admodum superiore anno iecit Ant. Laurentius de lussieu. Granadillam a 
MuRUCuiA seiunxit Tournefbrtius , et cum eo lussieus , quia in hac fimbrii 
desint florum ornamentum et decus , earumque loco ezsistat tubus cooicus 
stipitem genitalium laze vaginans : lussieus prxterea tertium constmzit ge- 
nus Tacsonije nominei quia flores sint longissime tubulosi, basi cincti car 
lyculo urceolato. 

Linnxus vero a fructuatque genitalibus generis essentiam mutuansjomnes 
species unico Passiflor-e nomine complexus est , quia idem omnibus fru- 
ctus , eadem omnibus genitalia. Hunc postea sequuti sunt nedum eius disci- 
I>uli , sed ci famiUarum naturalium patronus D. de Lamarck , quibus liben- 
tissimc assentior , quod veram rcputem ipsorum senicntiain. De fcmilia dis- 
crepapt botanicorum coriphsi. Adansonrns cnim et post ipsum Lamarck ad 
^afaruUi rcftrunt Passiflorah ; lussieus ut ciuurbitMceis afiincm , post huc 
fimiliam coUocat pASsiFLoa* dimcrtita gencra. Nihil pronuncio. 

Varia est etiam ipsonim opinio in designando , quid corolla , quid calyx 
in Passiflora dicendum sit. Linnxus , Adansonius , Lamarck verani corol- 
lam hifuiam secant , ut lacinis quinque ezteriorcs calycem , reliqu* altcr- 
nantes intemse corolhm ipsispr«beant: at quum ad ilfas species veniunt, qua- 
rum flores quinquc dumuzat laciniis constant, tunc pro lubito aut calyce, 
aut corolla ipsas orbaias praedicant. lussicus calycem agnoscit in Passifloris, 
coroUam nullam.-scilicel marcescentcs coroDas caJycem nominavit, et in Pas- 
Siflora corolhe marcescunt. Mihi vero naturz accomodatius vidctur , co- 
rollam nominare quidquid a laudatis auctoribus calyx aut corolla dicitur; ca- 
lycem vero partem iUam , qux apud ipsos involucrum audit. Vidi enim in 
specierum examine quasdam peduncults nudis, eas nimirum in quibus nullum 
exsistcbat involucrum : in aJiis bene muhis involucrum conspiciebam triphyl- 
lum : in quibusdam dcniqueinoDophyUum tripartitum, idque adeo simile 
Lavatera exteriori calyci , ut vcl isti nomen calycis denegandum sit , aut 
illi tribucndum. Hac ergo de causa species omnes tn tres sectiunculas distri- 
bui : harum prima continentur acaly^ulats , illa> scilicet in qaibus iloris pe- 
dunculus est nudus : secimda calyculatx calyce monophyllo : tertia tandem 
calyculate calyce triphyUo. Apiiorem huiusmodi specierum ordioem repu- 
uvi Ulo a diversa ioliorum figura desumpto , quo hucusque scriptores un 
fiierunt. 

A Gjmandria Litinxi Passifloram remoreo nt MonadtipkU classi adiun- 
gam , non ut huius gencra pro lubito mnltiplicem , ut larvatus quidam au- 
ctor m^no verborum apparatu scripsit (a) ; sed quia stamina sunt in unum ! JtimrUi lUtrarh iniiKlbai aprU et maio wp t i lw b ■mi. In bM ri- 
idveno) mci oon iciMn : at qwiito ntioauin poiidere Id ftcerlt aiictar. ,,Goo<^Ie I440 
corpus coalita (a) ^ multoque magts quam in Hemannta m Hagimia et iD aliis 
generibus,.qux recte Linnxus'in mmadetphta collocavit. 

De fructu Poisiflort nihil dicarn , utpotc omnibus cognito iam a Toume- 
ibrtii temporc qui et nitide et vere deluieanim dedit in autitulwmbus rei htr- 
barit tomo secundo tabula 124. 

Restat ut admoneam, quatuordecim huius generts species me vidisse vivas, 
reliquas in amicorum herbariis, quas sistunt ]2 tabula*. Dum vero hoc opus 
botanici; ofl^ro , aliud paro Icones scilicet pi,ANTAlt.UH cuius duo priores ns* 
clciilos quamprimum publici iuris &ciaiQ« Matriti die i ftbruarii amii 1790. (i) Id loec mcrldUnB dariui ■pparet lo fhictlbui ■dbuc pCDdolbt in bb ralni « ,,Goo<^Ie ^442]" PASSIFLORA. 

Character CEHERICUS. 

Calyx monophyllas, plerumque triphyUus» perststens, aliquando ouUus. 
Corolla monopecala tubulosa: tubus brevts raro elongatus: limbus patens Ii' 

ciniis decem aut quinque lanceolatis, exterioribus aorso mucronads, mar- 

ccscentibus. Coronx plures liliforgaes , radiantes aut erectae, coloratx ex 

imo corolls Umbo ennatae; intimi basim stipitis ambicste. 
Stamina: filamenta planiuscula, suramo inseru stipiti sub germine, basi c(»h 

nata, ultra distincta, horizoutalia : antberx oblongx versatiles: altera parK 

acutx, altera emarginatx. 
Cermen superum, stipiti elongato, erecto insidens, ovattim: styli tres clava- 

ti: stigmata tria incrassata, capitata. 
Fructus: bacca camosa ovau, vcl globosa, cortice interdum solido, levis 

aut raro pilosa, unilocularis, polysperma, receptacuUs tribus affiza, quz 

tn longum per parietem excurrunt. 
Scmina numerosa compressa, sxpe exculpta, sacculo membranaceo-pulposo 

conienia. 
Obs. I. /n P. Murucuia orbiculau et aurantia corenarum loco tttbus exttat toni- 

tui , slipitem vaginans, 
JL Passijlor€ sptcies sunt omnes exolict, quarum patria est ealidior Americm: siaU 

ut plurimum fratices sarmentosi, arbores atqw vicina corpora scemdentts, cir- 

rhisgue axitlaribus soUtarOs sese iustinent. Folia sant ipsis altama, stipulacea, 

simplicia , inlegra , aut lehata , quandoque muttijida ; petiato nudo , aut glandU'. 

hso : pcdunculi solilarii , aut bini, raroplurei, unijlori: et infrajiorem arti- 

culati: calyxjigwa ac magnitudine varius. 
m. Si iuxla Linntum hacca est : perlcarpitmi farctum evalve , semtna cetero- 

quin nuda continens; et in Passijhra semina sunt sacculo vesiutformi tectt. 

Huiusfruclus alio quam sacca nomine eril designandum, guod reperient botaniti. 
nn. Fruclus innoeuus , tdulis , ex dulei ad accidum vergens fd>ricitantcs refrigerat 

et soiatur : laborantes aslu reficit , sitim stinguens : appttitum excilat , stomacki 

ardores rtprimit, Htrha inlegra leviter attrita et ex vino , vel aqua exhihita se- 

eundinas et ceteras uteri immundilies expellit , dicente Pisone; apud quem vidcri 

potcrunt miranda vires plurium specierum Passifiort, 

Sp£C1ES. 

A. acaljKuUta. 

tfoo. Passiflora sirtERosA. locq. (Tab. CCLXV.) 

P. FoUis trilobis, nitidis: pedolu biglandulous : fructu olivxformi. yGoot^le [4451 
P. suberosa. laeq. kort, II. pag. 77. tab. ii5j. Ltn. Sp. pl. »9 19. (a/ sjnonimU 

Jtrt omnts ad alias specits pertintnt.) 
P. nigra. lacg. obs. II. pag. 27. tab. ^6.fig. j. Lamdrck Dict. n^ 26. 
Passinorx afHniSi hederxfblio , americana. nak. Abn. 202. 1. zio.f. 4. 
Grenadille \ feuUles de lierie. Lamarck Dict. lom, j. n? 22. 4. 
Radix lignosa ramosa. 
Caules perennes, ramosissimi, debiles; iuniores teretes j nittdi rubescentes: 

adultt vero obducuntur cortice suberoso albicante , fissuris Tariegato. 
Foila oblonga, triloba, lobo medio longiori, omnibus acutis: superne nitida 

et saturate virentia; sustentata petiolis rubescentibus biglandulosis: stipulx 

lanceolatx ; cirrhique rubescentcs. 
Hores axitlares, solitaiii aut bini; pedunculis petiolo longioribus. 
CoroUx tubus brevis, decem gibbis extus ootatus: iimbus profiinde quinque- 

partitus laciniis acutis intus albis, extus rubescentibus. Coronx tres; inte- 

rior brevissima saturate ccerulea: media rubescens, paulo maior, fimbriis 

conniventibus : cxterior corolla brevior patens, radiis subtriginta nibescea- 

dbus , quoriun apices albicantes. 
Stipes viriois, sustinens genitalia: stamina viridia: antherae lutex basi emargi- 

natx: germen ovatum: styli et stigmata luteo-viridia. 
Fructus olivxfocmis; estque bacca gUbra violacea, moUIs, pulpa dulci et se- 

minibus farcta. 
Habilat passim in America. ^. V, V. iti R. k, Parisitnsi floribia etfruetibus onu- 

stam menit auguito. 
Explic. fig. a Flos antice spectatus. b Idem pag. inferiori. c Genitalia stipite 

sustentata. d Eadem ab isto separata. t Frucius. / Huius sectio horizonta'- 

lis. g Eiusdem ad Hneam sectio. 
Obs. I, Varias Linntus hoc nomtne coniunxit divtrsas piantas , plures adhuc D. de 

Lamarek, qui nedum hanc speciem cum sequmti copulavit, reluctante fructus fi~ 

gura, tt Jlorum differentia, std etiam cum Plumerianis illis quarumjolia sunt 

peltala^ qualia nunquam vidimus tn plantis Parisiii atltis. Suo tpse sensu ahan- 

det , ego vero lacquinum ^equens hanc piantam a tequenti teparo ; quas in huius 

epusculi dtcursu a pellatit divcrsas tsse demonstrare conabor. 
Obs. n. Per errorem ctrte legitur m Linmi opere loco citalo eglanbulosi pro 

GLANDULosi. Dtmonstranl hoc tl tahuU IHumierii ab ipso Linnto citaU el hcu' 

Untitts adhuc amanitatum Acad. fig. 14. m quibm petioli sunt biglandulosi, 

tfol. PASSIPLORA HIRSUTA. jClff. 

P. FoUis trUobis viUosis: floribus oppositis. Lin. Specplant. n° 21, amanit. 
Acad.f. 16. 

Clematis indtca, flore minimo pallido. Plnm. Amer. 7J. tab, 88. lit, A. 

Flos passionis albus, fblio hibisci sericeo, trilobato? Htrm.par.i']6. tah. iy6, 

Hahilat in insula Sancti Dominici , Curassao. 

Obs. An pnctdentis varitlas foliis valde viUosisl Plantam non vidi , eamque adduxi 
auctoritate Linnti , qui nunquam debuil ipsam coniungere cum Passijlora Pluke- 
netii Alm, 282, tab. ziz.f. 1. propter coroUarum differentiam : Linnti pianta 
utxla Plumierii tabulam eoroUam habet in qninqut Uicinitts partilam ; Plulunetius 
vero decempartilam deUneavit, yGoot^Ie ■ [444] 
- #02. PassifloKa MiNiiftA. Lm* (Tab. CCLXVL) 
P. Foliis trilobis ipice acumiaato-^ubularis: petiolls blglaiKtuIosis: fructu glo- 

boso nigro. 
P. Fotus trifidis intcgcrrimisi lobis subtanceolatis tntermedio lon^ore, Xu. 

Sp.pl. 1° i8. lacq. hort.tm, t.p.y. tai, 20. amttnil. Acad. f. 18. Ltcfi^Utr. 

247. LanaTck Dicl, «? zz, var. 0. 
P. vel flos passionis curassavicuSt folio glabro trilobato, et angusto; flore fia- 

vesccnte, omnium minimo. Pluk. Alm. 282. I. iio,/. j. 
Granadilla flore ghbro et angusto :. flore virescente minimo. Toumef. inst. 240. 
Caules subsulcati glabri , sarmentosi ; adulti cortice suberoso tecti. 
Folia prxcedenu attinia prdioe attjue Ggura; at ne<{ue uirida oequc iu firmia: 

petiolorum glandulae duc oppositx , nigricantes , noniuhil pedicellaue : sti- 

pulx et cirrni ut in prxcedenti. 
Flores axillaresj gemini; pedunculis annulatis , atque prope florem incrassatis. 
CoroUx parvz , neque omrnum mioimx , viridMutescentes , profunde quiiH 

quepartitc. Coronx tres, interior brcvissima basim stipius ambiens: secuo- 

da ex radiolis capiUaribus albis composiu : exterior maior cuius rtdii vt- 

rides, crassiusculi. 
Geniulia ut in praecedenti , quamquara multo minora. 
Fructus: bacca nigra, sphxrica, glabra, magnitudine Bjbessi nigri iractus. 

Semina ovato-acuta , subcinerea , striata ; saccis fungosis , atbis , inclusa. 
Habiiat cum prtcedrnti. %. V. V. in R. h. Pariiiensi : Jhres , tt fnulus gerit 

mense augusto tt stptembri. 
Explic. tab. a a Flores. b Flos postice spcctatus ut tubi brevis gibbar decem 

appareant. c FIos antice visus. d Genitalia. e Eadem aucta coronis stipata. 
/ Stamen auctum. g Fructus, A Huius secrio. 1 Semen sacculo obductum. 

k Idcm nudum. l Mem auctum. 

ioj. Passiflora lutea. Lin. (Tab. CCLXVII.) 

P. Foliis trilobis, cordaris, eglandulosis , subpubesceoribus : lobis cqualfliaf, 

obtusis, subaristatis. Lam. Dict. n? 21. 
P. Foliis trilobis, cordaris, zqualibus, obtusis, glabris, iQtegerrimis. Im, 

Spec. pl. n° 17, amtm. Acad.fig. i j. lacq, lam. ptant. tom. z. tab. 22. 
Granadilla flore tricuspi: flore parvo flavescente. Tourruf. 241. 
F. Foliis trilobis iotegerrimis: laciniis scmiovatis, acutis, integcrrimis, gta- 

bris. Gron. Virg. i. p. 112. 
Clematis passionaJis triphyllos; flore luteo. Moris. ftisl. t. p. 7. sect. i. /. 2. 

Clematis passiflora hederacea; fiore luteo. Mtmting. t. 161. 

Caules teretes, ramosi; ramis pilosis; pilis brevibus albicanribus. 

Folia glabra, cordata, lata, triloba, trinervia, ncrvis in setulam desinenri- 

bus: petioli folio brcviores, eglandulosi, pilosi: sripulx laoceolataE: cirrhi 

pilosi. 
Florcs axillares, bini; pedunculis pilosis prope florem arriculatis, incrassatis. 
CoroUa lutcscens : tuous brevis : limbus profunde decemfidus; laciniis ia- 

terioribus paulo brevioribus et angusrioribus. Coronx trcs, interior brc' yGoot^Ie ... f'*^'' 

Tissima monophylla stipitis basim ambiens: meaia brevfs fimbriata coQiu- 

vens: exterior ex radiolis corolla brevioribus. 
Genitalia ut in prscedentibus. 
Habital in Virginia, ti alibi in Amtriea. fi. V. V. ahtquefnutu in R, h. Pariiiat, 

«04. Passifloka RUBRA. Lin. (Tab.'CCLXVnL) 

P. Foliis bilobis, cordatis, acuminatis» lomentosis> mollibus: fructu rubente. 

Clemads indica, floreclavato suave rubeote, fructu hexagono coccineo, fo- 

iio bicOrni. Plttm. dettript. des planles f, 6i. 69, tab. 83. Jacq. colltct. vol, 
1.^.136. /c. 174, 
P. Foliis bilobis , cordatis , acuminacis , subtus subtomentosis. Lin, Sptc. pl, 

n° 10. amtcnit, Acad.Jig. 9. 
Hos passionis fblii media lacitut quasi abscissa , flore minore caraeo. Sloan. 

lam. 104. hist. i. n? 225}. 
P. Foliis tenuioribus , trinerviis , bicomibus , lunatis , sinu aateriore obtuso. 

Brown. hist. lam. p, 328. 
Granadilla flore suave rubente , fblio bicorni. Toumef. 241. 
Grenadllle il fruits rouges n? 13. Grepa(}IUe capsulaire n? 14. Lamarck Dict. 
Caules sarmentosi octopedales et amplius , ramosi, teneri trigoni, veterascen- 

tes sulcati tomentosi ut et tota planta. 
Folia cordata, biloba, lobis divaricads, cum rudimento szpesaepius lobi me- 

dii , trinervia , nervis in setulam dcsinenubus : petioli crassi , rubescentes, 

eglandulosi, breves : stipulx setacex marcescentes : cirrhi rubri. 
Flores axillares , solitarii ; pedunculis erectis plusqiiam polUccm longis , prope 

florcm incrassatis ; fructiieris pendulis. 
Corollae tubus brevis cavus : timbus decemfidus extus viridis , intus sordide 

albicans , quandoque ochroleucus , iaciniis obtusb ; internis brevioribus, 

externis trinerviis, omnibusque mollissimis. Coronx tres, interior circa sti- 

pitem ex lamellis flavescentibus , erecris , brevibus : media brevis capillaris 

dilutc rubens: exterior ex fere 30 radiis rubris, apice clavatis diluuoribus, 

corolla brevioribus. 
Stipes et filamenca viridia : anthene ovato-compressae altera parte actttc , al- 

tera obcordatx. 
Germen villosum ovatum. 
Fructus : bacca globosa quandoque ovato-oblooga , ba j aogustata , rubra, 

punctis ezasperata, plUosa: cortex crassus, duriusculus; ia cuius Intima 

substantia pori molliores. 
Semina cinereo ruia striaca, sacco obducta carnoso molli albo. 
IbHlat in Caribais insulis tt t» Contttunte adiacente. %. V, V. 1» R. k. Par. 

Flores et Jruetus gerehat mmsibus augusto , tt septembri. 
Explic. tab, a FIos integer. h Stipes corona interiore cinctus. c Coronarum 

mediae et exterioris pars cum corollx lacinia. d Fructus. te Huius sectio. 

g Semeu sacculo inclusum. h Idem Dudum. g Superior idem auctum. 
Obs. L Passifioras rubram tt capsularm D. dt Lamarck in uaam eoniungo speciem. 

I? ciitis t» R, h. Par. in eadem pianta vidi caulem subterttem , stfe sutcalum, 

rmu triiuttrii. 2? jkm eaicm pkmla iuxta lacquinm loco citato Jruclum pn^ 

Qqq yGoot^le iet Jigura vdttum , noio wm passennunt magnttudine it foma iimiUm , nuJa 
duplo tongiorm,, tt vtriafte attentuUum; upt sine anguiis , tt aliquande suUis 
stx prominentibus. Ad htc lacquini pUuta tadtm tst cum ilta culta in R. h. P. 
dmonilrant koc rami siui, qutu ab ipso atupi, cuiusJoUa sunt eliam tomentO' 
sa , quamquam in tiusdan tabula tomentum desidtretur. 
Obs. n. Plumierius dixit pag, 6$ laudati optris , quod folia sutU lomtntosa , tt 
quandoque glabra, 

60^. Passiflora capsui.ai.is Lin. 

P. Foliis bilobiS} cordatis , obloDgis , petioUtis. Lia. Sp. pi. n? 14. Mill, Dict. 

«? 10. 
Granadilla fructu rubente, fblio bicoriii. Pbm. sp, 6, Burm. Am, lah. 138, 

/. z, Barrtl. obs. prtf. I. titul.f. l. • 

Habitat in Gallia dquinoxiali. 
PUmta mihi ignota. Qut prettdmt tx LindO mttituivi, 

606. PASSIFL0K.A PUNCTATA. Lin. ( Tab. CCLXIX. ) 

P. Foliis subtrilobis in Utum obtoogis, subtus puDcods : lobis obtuns, inter> 

medio breviore, 
P. Foliis subtrilobis oblongis , subtus punctatis , iotermedio nuDore. Lin. Sp. 

pl. ft? 16. amanit. Acad.fig. 12. Vam, Dicl. n? 20. 
Granadilla folio tricuspidi, obtuso et oculato, Feville, Penm* tom, II. p. 718, 

tai. II. 
R;tdix obliqua lignosa , fibris sdpata. 

Cauies longissimi , scandentes arbotcs , sulcati , glabri , ramosi. 
Folia subtrUoba in laiuni oblonga , lobis obtusis , medio minore i glabra trn 

nervia , punctis lutesccntibus ad nervos laterales paralellis Douta , subpel- 

tata : petioli eglandulosi fblio breviorcs : stipulx breves setacex. 
Hores axillares, soUtarii; petiolo peduoculis longioribus prope foUuin iDcraf- 

satis. 
Corollx tubus brevis, basi externa coDcavus: limbus lo-partitus lacioiis ob- 

longis obtusis : extemis longioribus , omnibusque internc luteo-albicantes. 

Coronx tres , interior monophylla , plicata , plicis ad sdpitem adpressis: 

mcdia capillaris coerulescens brevis: ezterior corolla brevior patula, cuius 

radii 30-40, clavad, lutei, in medio purpurei. 
^eliqua ut in P. rubente , at germen glabrum, et fhiaus ovatus, 
Habttat tn Ptruvia oiservaia , dtscripta ttftgurata a P. Ludovico FeviUeo. ^. V. 

Jloridam in R. h. Par. mense augusto. Vulgo nominatur NoKVo m I^ttvia. 
ExpJic. 6gurx. a Flos int^r aodce spectatus. b Idem postice. c Corooz me- 

diz pars. d Coronx exierioris pars cum lacinia corollz. e Fructus./£iu«- 

dem secdo. 

607. Passiflora longifolu. Lamarek. (Tab. CCLXX.) 

P. Foliis inferioribus trilobis ; superioribus integris lanceolatis : longissimis i 

pedolis biglandulosis : flore minimo. 
P. Foliis inferioribus semitrifidis acutis : superioiibus integris Imceolads lon- yGoot^Ie [447] ■ 

gissimis: p£tiolts biglandulosis. Lamarck. Difl. n? ji. 

Granadilla (biiis imis corniculatis , superioribus lanceolatis longissunis , fiore 
minimo e viridi albido. Desportu kerb. apud D. de Imsieu.. 

Caulis teres, glaber, ramosus. 

Folia polymorpha et subpeka» : inferiora triloba ; media biloba , lobis longis, 
acuiis, altcro duplo brcviore; superiora tandcm longissima lanceolalo- 
acuminata, integerrima, ct ita breviter ciliau , ut nudis oculis cilia conspi- 
ci nequeant : petioli biglaodulosi , fblio breviores : stipulae minimx , sub- 
tilatse. 

Flores, axillares, minimi; pedunculis solitariis, capillaribus articulatis. 

Corolla albido-viridis minima laciniis ovatis. Coronam vidi simpticem luteam* 

Reliqua ut in P. minima. 

Habitat in iastda Sancti Dminici. V. S. apud D. de Iussieu, 

£08. Passiflora vespertilio. Lin. ( Tab. CCLXXI. ) 

P. Foliis bUobis, basi cuneatis, et biglandulosis : lobis acutis. Lamarck. Dicl. 

b9 17. 
Granadilla bicorois; flore candido: filamentis intortis. Dill. kor. 16^ t. i jy. 
P. Foliis bilobts, basi rotundatis, glandulosisque ; lobis divaricaus, subtus 

punctatis. Lin. Sp.pl. n? 13. ammn. Acad.f. 11. Mill. Dicl. n? 11. 
Caulb sarmentosus subteres , striatus, prslongus, ramosus , fusco-rubens. 
Folia biloba, basi cuneata, et biglandulosa, lobis acutis, divaricatis, alarum 

vespertilionis instar, e quorum medio lobus sxpe tertius ezsurgit acutut 

parvus : suntque glabra , et nonnihil splendentia. 
Flores axillares solitarii , breviter pedunculati. 
Corolla extus viridis, intus ex herbaceo-albicans ; limbo decemfido , laciniis 

interioribus paulo brevioribus. Corona triplez : interior lamellacca : media 

capillaris brevis : ezterior prxlonga ex filis candidissimis. 
Genitalia generis. 

Hahitat ^fullibi vidi kanc plantam. Qud prtcedwit ex DHUnio mutuavi. 

Ezplic. tab. a Capitulum. b Flos. e Lamellx coronx iaterioris. d Medix. 

«/Folia. 

609. PASSIFL0B.A PELTATA. ( Tab. CCLXXTV. ) 

P. Foiiis peltatis profiindc trilobis; lobis divaricatis: petiolis biglandulosis. 
Clematis indica, fblio angusto trifido, fiuctu olivzformi. Plum. Amer. 70. 

tab. 85. Lamarck n° 22. var. 7. 
Granadilla folio angusto tricuspidi, fructu olivxfbrmi. Tournef. 240. 
Caules teretes glabri , ut et tota plama , ramosi. 
Folia peltata triloba , lobis lanceolatis divaricatis , profundis : petiolus (blio 

brevtor biglandulosus : stipulx setacex. 
Flores axillares solitarii. 
CoroUa plusquampoUicaris , limbo quinquefido: coronx tres: interior breviS' 

sima stipitis basim cingens : media maior conntveas filamentosa 1 ezteiior 

patens, corollx subzqualis. 
Geaitaliaut ia proEcedeatibus. yGoot^Ie ' ■ - .[448] 
Frnctus oli\«fbnius^ viobcens, «vibus, formicisque ^tisnmus. 
Haiilat phstith tit AntitUt. ft. V. S. «Pud D. de lutsiat in ktrb. SurtMmi 

' «?2or, •'■'■:-■ 

Obs. Fotis pellata^ tt profuMde trifida, tm tt cinttU nug^tudo ahmdc diiik' 
gkvm luatt tpetiem a P. sybtrfsa. 

610. PaSSIPLOKA HlDEkhCEA. 

P. Foliit pelutis , basi orbiculatis supra trilobis» crassis coitaceis. 

Clematis indica folio hederaceb, maior: fructu olivxformi. Ptum. Amer. p. 70. 

tab. 84. Lamarck Dicl. fl? 22. var. a. 
Granadilla folio amplo tricuspidi : fi-uctu olivxfbrmi. Toumef. 240. 
Cauks et reliqua ui in prxcedenti exceptis fbliis , quc sunt peltata, bad or- 

biculata, supra trifida, lobis brevibus: m^oitudioe, atque conastcntia 

ibliorum hederz: petioli biglandulo». 
HahUat prope sepet in AntiUis. fi. Vidit at^ut dtlinegvit iHumeriut. IHanta tuhi 

ignota. 

611. Passiflora multiflora. £m. (Tab. CCLXXn.) 

P. Foliis indivisis, oblongis , integerrimis , floribus confertis. Un, Sp, fl. 11? 8* 

amanit. Atad.f. 7. Milier. Dict. n° 19. Lamarck. Dict, »? 10. 
Clematis indica polyanthos, odoratissima, Ptum, Amer. p.^j, tab. 90. 
Granadilla fructu mtnore corymboso. Tourntf, 241, 
P. lauriois fbliis , polyanihos americana. Ptuk. Atm. 282. 
Caules sarmentosi, graciles , ramosissimi, glabri, scriati. 
Folia ovato-oblonga , acuia , supra nitida , desuper viUoso-tomeotosa , mte- 

gerrima, sustentau petioUs brevibus biglandulosts j glandulis pedicellatis: 

stipulx breves, acuminatz. 
Flores axillares bini quandoque, sxpius phirimi: pedunculis brevibus prope 

florem articutatis. 
CoroUx tubus basi decemsulcatus, brenssimus; limbus quinquefidus, ladmis 

ovatis: coronx duz : interior versus stipitem brevissimum coonivens, mul- 

tifila : exterior coroUa brevior ex filis crassiusculis. 
Stipes brevis tubesceos: fruccus globosus, satorate nolaceus, ciceris magni- 

tudine. 
Reliqua ut tn congeneribus. 
Hahilat in insulis Antiliu, ebservala tt detineaia a Plumitrio. FJoret decembri ; Jru- 

tlus malurmt martio, %. V, S, cmmunicatam a D. Dupi^. 

6x1. Passiflora cuprea. Lia. (Tab. CCLXXm. ) 

P. Folijs ovatis, ciliatis: corolla decemfida: corona simplici, brevi, rigida. 

P. Foliis indivissis, ovatij, iniegerrimis; petiolis xqualibus. Lin. Sp. pt, «? j. 

amun. Aead.Jig. j. Mitler. Dict. «? 17. Lam. Dicl. n° j. 
GranadiUa flore cupreo, fiiicm oliv»formi. Dttl. k»rt. eltk. 1S4. te*. i j8. 
Granadilla americana, frurtu subrotundo, corolla floris erecta, petaJis amct- 

ne fulvis; fbliis integris ? Martin. Cenl. 17. /, J7. 
Granadilla foliis sarsaparriilaE trinerviis , flore puipurco ; irnctu olivxfbnni yGoot^le [44?] • •' V,.:; 

coeruko. Caluh. Car. 2. pag, pj. tab. JJi ; ^ ''"'^'.-':. 

Caulls sarmentosus , gracilis, sulcatus , ramosus','teiier , saJjViUofll^ 
Folii ovata, integerrima , trincrvia ; supra saturate^viridia , lafenie palUdiora^ 

rigida veaosa, ciliata; cilia tubercuLis termlnata: petioU £qUo oaulto bre->' 

viores; eglandulosi: sttpulz setacex. , . 

Corolla diiute purpurea, decempartita lactniis patentibti! > tnttrioribas bre-' 

vioribus : reliquis quinque extus viridibus. Corona ampl^ bfevis, toAiV ' 

posita ex corpusculis rigidis, crocceis, basi violaceo-Q^ricaOtibus, apice ver- ' 

SU9 stipitem conniventibus. 
Stipes pollicaris, viridis: filamenta purpurea: andierx virides, 
Fructus oiivxfbrmis, pendulus , obscure purpureus, maculis pallidioribus, 

giaber. 
Habilat in Anlitlts. Cotuit in Europa DiiUnitu, fUit in Amerita bcguinus^ qui 

mihi ramum ticeum emmunitauit. A* 

6i). Passielora pallida. Lin. 

P. Foliis indivisis, ovatis, integerrimis : petiolis biglandulosis. Ltn. S^. pl. »? 

2. am»nit. Acad.f. z. Lamarck Dict. n° i. 
Clematis indica; flore minimo pallido, Pium. Amr. 7J. Aii. 88. Pcth. gat. 

t. 113-/7. . , 

Granadilla androszmifblio, &uctu luiubino. Toumtj. 241. 
Clematis murucuia pyriformis miaor. JlforM. hia. i- P-y- sect. i.<aj. 2./. 4. 
Caulcs sarmentosi, graciks. 
Foiia mcmbranacea, glabra> ovata, int^errima; sustemata petiolls brcvlbus, 

biglandulosis. 
Flores axillares bini, aliquando terni, inodori. 
Corolla virido-pallens quinquefida. Coronaruoi nomenis niihi ignotus, 
Reliqua ut Pass. suberosa. 
Fnictus globosus ciceris magnitudine, 

Habitat in Anlittis , obscrvata ct delineata a Plumierio. %. Ptanta miki ignota. 
Obs. Vires huius ptaat* dicaitibiu Pismc , et Ptumierio sarsaparriltam svperant. 

Urinam tt sudorem provoeat: vino infussa , prius tantisper tusa stcundinas peUt. 

B. caljKulatd , eatyu monophillo , tripartito. 

S14. Passifloka serkata. Lin. (Tab. CCXCVI.) 

P. Foliis palmatis serratls, Lin, Sp. pl. n? 25. atnarfi. Aead. Jtg. 21, Lmaret 

Dict. n° 14. 
Clematis indica polyphilla malor: flore clavato: fructu colocintbidis. iVuM. 

Amer. 6z. tah. 79. 
Granadilla polyphiUos, finctu colocinthidis. Toumef. 241. 
Cauks nodosi, duri, crasd ut in viie vulgari, longissimi, scandentes arbores, 

atque vicina corpora. 
Folia palmata, septemfida, laciniis lanceolatis serratis glabris: peuoli quinque- 

pollicares, ornati glandulis quatuor pedicellatisj quarum dux oppositx pro" 

pc &lium: cirrhi longi, crassi. yGoot^Ie Ftores axillareS} solitarii, magm, speciosi, siuveolentes: peduacull crassj, [»• 

pollicares. 
Calyx ovatus ovi gallinacei magnitudioe, infUtus, albicans, semitrifidus. 
CoroIIx tubus laius brevis; limbus decemfidus: laciniis altemando breviori- 

bus ; externis viridibus prope apicem mucronatis. Coronx dux ex fiJis 

crassis recurvato-erectis, apicibus albis, in reliquo viotacejs; at repcriuntur 

in istis zonx quinque, aut amiuli: stipttis basis cingiiur innumeris piUs ni- 

bris brevibus. 
Frucius^spbxricus pomi aurantii magmtudlne. Reliqua ut ia charactere g^. 

ncrico. 
Habital in Martmica. %. Humurtus tam vidit, descripsit tt dtlineavit. V. S. t^nd 

D, dt luuiett in hcrbario Surianensi n, n. 205.453. 

iJlj. Passiflora tomintosa. Lam. (Tab. CCLXXV. CCLXXVL) 
P.FoIiis trilobis, serratis, tomentosis, pcttolis glandulosis: coroUx tubo lon* 

gissimo. 
P. Foliis trilobis, serratis, tomentosis: petiolis glandulosis: calyce tubuloso. 

Lam. Dicl. 29. 
Murucuia flore loogissimo tubuloso, purpureo: fructu ovato, molli; pulft 

flava eduli> suave redolenie: foliis tripartitis, vulgo Tacso. Ios. dc Liutdi 

htrb. et icon, 
Caulis tcres, tomcntosus, quemadmodum et toia planta. 
Folia triloba, serrata: petioU poUicares sez glandulis pedicellatis iostructi: sti- 

pulx falcatx, altera parle acutx , magnx. 
Flores solitaiii, axillares, maximi; peduncult crassi plusquam poUicares. 
Calyx monophyllus tripartitus , laaniis acutis. 
Corolla rosea: lubus cylindricus quinque poUices lonmis: Umbus decempar- 

titus, laciniis inlerioribus ovaia-oblongis; ezterioribus infeme fiiscb, et 

versus apicem mucrone dorsali armatis. Fauz glandulis stipata subsessiHbns, 

coronarum loco. 
Stipes longitudine tubi corollx, basi peUicula cmctus brevi, quam ioter ct tu* 

bum alia ampUor reperiiur circularis non fimbriata. 
ReUqua ut in charactere generico : attamen maena. 
Fructus ovato-oblongus, moUis, cuius pulpa nava edulis. 
Hahitat in Peruvia: mtervata a losepho de lussieti. ^. V. S. apud Auiui nepotem. 
Bxplicatio tabularum. Tab. CCLXXV. ramum sistit floridum : sequens vcro 

rlantx fructificatioQem. A Flos integer magniiudine naturali. a a Calyx. 
Tubus. c Stigmaia. d Tubus sectus. e Hlamemum cum anthera./g SU- 
. gmata aucta. h Fructus. 1 Eiusdem sectio. k Semen. 
Obs. I. MembranuU basim stipitis eingentes , tum et tuberculorum stries circutaris 

in/auce , haud improprie coronarum locum tenent. 
Obs. II. /n herhario lussieuano iamem vidi , cuiusfolia sunt triloba , al ninime 
dentata neque tomentvsa : petioU item sunt tglaadulosi; floresque paulo breviores 
guam in P, tomtntosa, ipsi lamen simiies. An sptcietp novam reprtiealat^ anpa~ 
lius prima dumtaxat lineamenta continel , qug aliqmnda perfimt speraiat hte- 
phus dt lussitui yGoot^Ie t4Si] 
Obs. m. Z). (& taiMrck ad sequmiem spaiem rttuht tatum et sjmMmim louphi 
de lusiieu : quod vero ad hanc P. tomcQtosam iUa pertineant , impecto ramo 
sicco tt dicta icone nuUus injieiabitur, 

616. Passiflora Tacso. (Tab. CCLXXVH.) 

P. Foliis quinquelobiS] serrstisj gUbrisi inferae reticulatis: coroUx tubo loo- 

gissimo. 
P. longiflor^: foliis trilobis serratis, subtus venoso-reticulatis; tubo calycis 

longissimo. Lam, Dict. n? 28. 
P. mizta: foUis triBdis, serratis, fionbus tubulosis: calycibus monophyllis. 

Lin. iup, pag, 408. Smith. plant. icones 25. tab, 25. 
Caules gUbri, angulosi, sukis s£pe quiuque notati. 
Folia lata, quinquelobata , lobis serratis, lateralibus brevibus, superne glabra 

vlridia; desuper albicantia, venoso-reticulata : petioli poliicares superiori 

pagina canaticulati , glandulisque sspe sex pedicellatis oraati. Keliqua ut in 

przcedenti : at flores paulo breviores. 
Uf^tat cum priudtnti. ^. Observata a losepho de lussieu, et a D, Cekstino MiUts,- 

in nova Granata. V, S, apud D. de lusiieu, 
a Faux coroUs secu cum glandulis. b Basis tubi inteme spectata. 
Obs. Mutisii planta , quam nuperrime incisam dedit laudatus Smilhius ab hac mea 

unice differt defeelu loborum lateralium in foliis : casu id evenire potesl^ et sipe 

observatur in diveTsis eiusdem planttt tamis, Hac ergo de caussa ut tmam «n- 

demque specitm dedi^ 

C. eafyeulatd , eaijKe iriphfUe» 

*foliis indivisitt 

tf 17. PASSlFtoRA ADULTERiNA. Ltn. sup. (Tab. CCLXXVDX) 

P. Foliis obloogo-ovalibus integris : floribus tubulosis. Lin, sup. p. 40S. Smttki 
plant, ie. 6. 24. tab. 24. Lam. Dicl, n? 1 1 . 

Caulis scaiidens, angulatus, passim lanuginosus. 

Folia ovata, integra, margine revoluta, subdenticulata, venosa, supra glabra» 
subtus lanuginosa: stipulx binx, lineari-lanceolatx ^ dentats, acutae: cirrhi 
axillares, simplices, spirales, glabri. 

Flores axillares» solitarii: pedunculi purpurei, teretes, glabri. 

Calyx glaber deciduus (_an id casui Cav.} tubo multo brevior. 

CoroUa tubulosa, ut in Gardenia Thumbergia, persistens. (_an melttts marces-' 
censi Cav.') Tubus longitudine digiti, subangulatus , glaber : limbus deca-' 
petalus (yerius dicerem decanpartitus. Cav.y petalis ovatis^ concavis, infra 
apicem mucronaiis : quinque exterioribus crassioribus : iuterioribus tenuio* 
nbus, magisque coloratis. Nectarium in fauce brevissimum. 

Genitalium pedicellus longitudine tubi. Staioina prope germen inserta, paten- 
tia: antherx incumbentes. 

Styli tres divaricaci; stigmata crassa. 

Baccft ovata, maculata. yGoot^Ie HabU(U in nova Griuuila. Mulu. ^. 

Millibi vidi haMc plmttam, Qjid prseedmtl tt iconm tx Smitkio mutiutvi, 
Explic. tab. a Flos tnteger. i Stipes ciun genitalibus. c Faux coroUx apansL 
d Calyx. t Fructus. 

6iZ. Passifloila s£iiRATtFoi.tA. Lin. (Tab. CCLXXIX.) 

P. FoUis ovato-oblongis serrulatis : corolla calycem superante. 

Pt FoUis indivisis, ovatis, serratb. Lin, Sp, pl. n? i. oflurfl. Acai.Jig, i. Mi' 

lUr. Dict. n° i8. lacq. hcrl. tab, lo. 
P. Foliis indivisis, orato-oblongis, serrulatls; caole, pedolisque ^losis. Lam, 

Dut. fi? I. 
Granadilla Sirinamensis, (blio oblongo serrato. Touriuf, 241. 
Granadilla unericana, folio oblongo, lcviter serrato, petalis ex viridi rubes- 

centibus. Msrt, Cm/. ;6. i«i. \6. 
Caulis tcres IJgnosus, altissime scandens, runosus; ramis teoeris levissime vil- 

losis. 
Folia ovato-oblonga, acuminata, serrulata, glabra: pccioli poUicares in qui* 

bus glandulz quatuor: stipulx lineares, acuminatx. 
Flores azillares, solitarii, suaveolentes : pedunculis fblio brevioribus. 
Calycis fbliola-ovato-acuminata: corolla multo breviora. 
CoroIlE tubus brevis: limbus decempartitus, laciniis obloflgis, quarum qui»- 

que exteriores extus Wrent, intus albicant: interiores vero paUide purpur 

rascunt. Coronz tres : interior brevissima, basim sQpicis cmgens: meciia 

muor, filamentosa, connivens : exterior tandem maxima, corollz subzqua- 

lis , composiu ex filis basi saturate purpureis, media parte cceruieis , apice 

paUidis. 
Fructus ovatus ovi gaUinacei magnitudine. ReUqua ut m coi^eneribus. 
AHw Surinmi. R. V, V. Coiitur m R, h. P. tt apud D, SJ Gtrmaiu Paritm* 

619. Passwlora coccikea. Auhkt. (Tab. CCLXXX.) 

P. Foliis ovatis, serrads, subcordads: calyce coroUam snperaate. 

P. FoUis cordatis, serratis, pedolatis, ^aodulosis: floribus cocciaeis; fractu 
flavo. AubUt. Guian. 828. tah. 324. 
' P. Foliis indivisis , cordatis , serrads , pedolis glandulosis. Xm. Dict. n? 6. 

CauUs striatus, glaber, prxlongus , ramosus. 

FoUa ovato-acuta serrata , serraturis rubris , subcordata , supra saturate viri- 
dia, subtus glauca, breviterque tomeotosa, przsertim tenera : in pedoUs 
glandulx quatuor. Sdpulx acutz, angustx, subdentatx : cirrht cr»ssi. 

Flores axillares, soUtarii : pedunculi crassi , petiolis triplo longioribui. 

Calyx magnus, fblioUs ovads, serratis, tomento auraoiio extus obducits. 

Corollx tubus brevissimus : limbus profunde decempardtus, laciniis quinqne 
externis inferne lutescenubus , versus apiccm mucronads , supcme cocci- 
neis, cuius coloris sunt laciniz internx. Coronx tres: inteim brevissima: 
media paulo longior connivens : exterior coroUa dimidio brcvior ex fiiis 
aureis composita. 

Fructus; bacca ovau, lutca, edulis. KeUqua ut ia przcedentL yGoot^le r«5] 

Hahtat m Gallia iqutrwxtAiu a> Reperit , deUneavtt , atque descripsit Aubletius^ 
V. S, apud D. de lussieu. 

6zo. Passiflora glandulosa. C Tab. CCLXXXI. ) 

P. Foliis ovatis , integerrimis , coriaceis : calycinis foliolis biglandulosis ; coro- 
na omnitm brevissima. 

Caulis subtercs, ramosus, glaber quemadmodum ct tota planta. 

Folia ovata, integcrrima, coriacea : petioli brevcs blglandulosi : stipul* bre- 
vissimx: cirriu axillares ubi non sunt flores , nuUi in azillis flonleris. 

Flores axiljares, solitarii : pedunculi crassi, breves. 

Calycis foliola subulata, basi biglandulosa. 

Coroll£ tubusfere pollicaris cylindricus: Umbus decempartitus,laciniisovato- 
lanceolatis : interiores sunt obtuss et paulo breviores , coccinex i ( sic ap- 
parent in sicco ) : ezteriores inftrne Aiscx, et propc apicem dorso mucro- 
nats: ad laciniarum divisionem ezstat annulus ruber, apice breviter fim- 
briatus , quem inter et corollam exsistit corona rubra ex tilamentis semi- 
lineam longis : stipitis basim cingit membranula , qualem vidimus in F, 
Tacso, 

Fructus ovi magnitudine et figura. Reliqua ut in prxcedentibus. 

Habilat in Caiena. ^. Hiperit U. Sfoiipy. V. S. 

Explic. tab. a Calycis lacinia. b Flos integer. c Stipes intra tubum ezpati- 
- sum. d Fructus. 

Obs. In herbario Caiens D, de lussieu exemplar vidi, in quo calycis foliola suni 
ffvala , basique pariler biglandulosa , gute tamen dicenle Stoupio ad kanc spe- 
eiem pertinent : variat ereo magnitudine et Jigura calycis, Dicta foUola depinxi 
Ultera X. 

621. Passiflora mocronata. Lam. (Tab. CCLXXXH.) 

P. Folils indivisis , cordatis , obtusis , integerrimis : stipulis ovatis , aristato- 

- mucronatis. Lam, Dict. n? 4, 
Caulis angulosus, teres, striatus, glaber ut et tota planta. 
Folia ovata , coriacea , cordata , integerrima : petioli pollicares , biglandulosl: 

stipulx latn-ovatx, uninervix, nervo in mucronem desinente. 
Flores axtUares, solitarii: peduncults crassis, bipoUicaribus. 
Calycis fbliola lanceolata , crenata , poIUcaria. 
CoroUs tubus brevis , hemisphxricus : limbus profUnde decempartitus, albi- 

cans (in sicco ) laciniis extcrioribus inferne luscis, apice cuspidatis. Coro- 
. as duiE , altera ad laciniarum corollx divisionem ex tilis composiia trium 

aut quatuor linearum longitudinis; altera brevior in tubi interna superticie. 
Fructus deerat in exemplaribus. Reliqua ut in congeneribus. 
Habilat in BrasiUa. ^. Reperit Commersonius. V. S. communicatam a D. Tkouin. 

6Z2, Passiflora qjjadrangularis. /df?. (Tab, CCLXXXIIL) 

F, Foliis indivisis , subcordatis , integerrtmis ; pettolis sexglandulosis : caulc 

membranaceo tetragono. Lin. Sji^tveg.edtt, i$.p. Zzi.Iacq, Americ.pict. 

tab, z 1 8. Lam, Dici, n? S. 

Rrr dbyGoOt^Ie [45+1 

P. Fotiis amplioribus cordatis, petioUs glandulis sex Qoutis: caule qaadrigo- 
no alato. Brown lam. 2. pag, J27. 

Caules lignosi, ramosi , tetragoni, longissime scandeotes. 

Folia fere semtpedalia , tatoHsvata, acuta,'integerrima, glabra, uninervia sub- 
cordata : pctioli pollicares , crassi , quatuor aut sex glandulis albido-luteis 
ornati: stipulz ovatz, pollicares, integerrimz, acutx: cirrbi loDgi, crassi, 
spirales. 

Flores magni , axillares , solitarii , odoratissimi : pedunculi crassi poUicares. 

Calycis tbliola ovata, integra. 

Corolla decempartita : laciniis inferioribus eztus viridibus , apicequc mucro- 
natis j intus purpurascentibus : reliquis quinque roseis. Coi ooa exterior 
magna composita ex filis arcuato-erectis ; crassis , zonisque fiiscis vane- 
gatis. 

Fructus melopeponis magnitudine. Reliqua ut in prxcedentibus. 

Jiabitat m Carihtii. %. V. V. in R. /t, Parisiensi. 

Obs. I. Hte ipecia et P. lavnfolia pavcorum aemium spatio mirandum in mo- 
dum crescunt, ptrgulas amplas atqut densissimat eJfoTmant , suo tempore Jhri- 
hus , Jructihuique mirandas ; quas venenati strpentet pro kahitaculis eligunl, fua 
commodius , ceriiusque sibi rstas capttnt , glires scilicet , ^i pasujhr^ fructus 
caussa , turmatim conveniunl. 

Obs. II. M<c specits colilur in kartis Carihdis atque continaUis Americt , uht fru' 
clui in dtlicits hahenlur : hi sunt ovali , nilidi , luteo-virenlts magnitudine va- 
rii: cortictm kabent spongiosum, digili crassitit , insulsum : at puipa tsl sue- 
eutenta saporis dukis et aciduti , gratissima , et vatde refrigerans i sacchaic tt^ 
conditur. 

Uispane appellatur Tuhbo* 

fi2j. Passiflora laurifolia. Lin. (Tab. CCLXXXIV.) 

P. Folils indivisis, ovatis, integerrimis: pctiolis biglandulosis: involncris deo- 

uiis. lAnn, Spec. pi. n° 7, ammnit. f. 6. Mill, Dict. nV 16. lacq. Americ. 

picl. 112. lab. 219. hart.lt. pag. 76. tah. 162. Lam. Dict. n? j). 
Granadilla fruciu citrifbrmi, fbliis oblongis. Tournef. 241. 
Clemaiis indica ; fructu citrifbrmi : foliis oblongis. Plum. Amer. 6^. td, 80. 

Peliv. lab. ii^.fig. i. 
Pass. arborea, laurinis fbliis, americana. IHuk, Alm. 282. tah, zii,f. 5. 
Marquiaas. Merian. Surin, zi. lah. 21. 
Caules lignosi , longissimi , ramosi ; ramis teretibus. 
Folia ovato-oblonga , integerrima, nitida, coriacea : petioli biglandulosi t sti- 

pulz angustx, acuis : cirrhi crassi. 
Flores axillares , solitarii : pcduncuii scxquipoUicares. 
Calycis foliola ovato-acuta , parce dentata. 
CoroUa, ct genitalia ut in prxcedenti, at paulo minora. 
Fructus ovatus tripollicarls , corticc luieo , coriaceo , moIK tectus , ei qoo 

per fbramen cultro , vel morsu factum , compressionis ope exsi^tur una 

cum semintbus contcntis pulpa ex aqueo-alba , dulcis , sapidissimat 
Habitat in Caribtis. ^, V. V, tn Reg, horlo vulgo Sclle Vue< yGoot^Ie 6l^. PASSm.01lA MALtFORMIS. Ltn. 

P. Foliis indivisis, cordaro-oblongis , intcgcrrimis : petiolis bigUnduIosis : in- 

volucris integerrimis. iin. Sp. pl. n? y. aman. Acad.f, j, MtU. Dict. n° i< 

Um. Dict. n°-j. ' 

Granadilla latifblia, fructu malifbrmi. Toumef. 241. 
Clematis indica latifolia , flore clavato : fructu malifbnni. PluM. Amer. 67. 

tab. 82. Peliv.Gai. tab. 114./". j. 
Caulis ligDosus, ramosus, loagissime scandens. 
Folia magna , semipedalia , cordato-oblonga : petioli biglandulosi : stipulie 

ovato-lanceolatx, 
Flores axillares, solitarii. 
Caljrcis fbliola magna, ovato-acuu, dilute rubra, venisque saturatioribus va- 

riegata. 
Fructus ^obulosus , apice non nihil cavus , mali vul^uis magnitud^e. 
Habitat tn insula Sancit Dominici.^. Observata, dacripiay et detineata a Pivmierio, 
Pianta mihi ignota. 

62 y. Passiflora tilijefolia. Ltn. (Tab. CCLXXXV.) 

P. Foliisindivisis, cordatis, acutis, iDtegerrimis: petiolis nudis: stipulis ovato- 

acutts. Lam. Dicl. nV 5. 
P. Foliis indivisis, cordatis,integerrimis: petiolis aequalibus. Lin, Sp.pl. r?^. 

ammn. Acad.f. 4. 
Granadilla pomiiera, TUixfolio. FeuilU tm. IL p. 720. tab. 12. 
Radix ramosa obliqua, ex qua caulis semipollicem crassus exsui^it prxlongus, 

ramosus. 
Folia cordata , orbiculato-acuu , inferne reciculato-venosa : stipule ovato- 

acutx. 
Flores axillares , soliurii. 
Calycis fblioJa ovato-obtusa, concava, 
Fructus diameter duorum pollicum cum dimidio. 
Habitat in Peruvia. ^. Ohservata , delineata, et descripta a P. Ludevico FeuilU, 

**foliis lobatis. 

626. PASSIFLOILA ROTxniDiPOLiA. Ltn. (Tab. CCXC. ) 

P. Foliis subtrilobis , obtusis , subtotundis ; subtus puncutis. Lin. Spee. pl, 

n? 15. lacq. Obierv. bot. 11. p. z6. tab. ^6.f. i. Lam. Dict. n? 19. 
Granadilla folio hederaceo} flore albo; fructu globoso, villoso. Plum, sp, 6, 

Burm. Amer. tab. i j8./. i. 
Caules sulcati , flexuosi, ramosi, 
Fotia orbiculata, parte superiore obtuse triloba, trinervia, nervis in setulam 

desinentibus ; supra viridla, desuper tomentosa, punctisque rubris notata, 

qux nervis lateralibus sunt paraUela: petioli eglandidosi ferc pollicares : 

sdpulz breves, 
Flores bini, anllares; capitula viltosa. 
Calyx ex tribus seculis brevissimis : iuxu lacquinuip ex tribus folioUs ovatis, 

concavis parvis. Rrr ij .d"byGoot^le [.4!«1 

CorolU alba, decemhda, patens; laciniis ovatis, intenonbus brevioribtu. Co- 

ronae dus : interior brevis : exterior ex filis crassis corolla brcvioribus. 
Fructus: bacca globosa villosa , pollicis diametri. Reliqua ut in congeneribus. 
Habitat paaim in iylvis conUnentit Americ^ atqut in ArUiUit, ^. V, S, apud D. <k 

Juiiieu in herb. Suriantnse n. n. 217, 954. ^6^ 

6zj. Passiflora orbiculata. (Tab. CCLXXXVI.) 

P. Foliis orbiculato-subtrilobis: tubo conico stipitem laxe va^ante. 

Caulis striatus, tcres. 

Folia orbiculata, supernc subtriloba , trinervia ; punctis lutescemibus ad ner- 

vos lateralcs interne parallclis : pctioli eglandulosi , brevcs, contoni, cir- 

rhorum loco : stipula capillares : cirrhi rari, iique brcves, decidui. 
Flores axiliares/bini, longi, articulati. 
Calyx in pedunculorum articulis, cx tribus iblioUs compositus, longis^ acu* 

tissimis. 
Corollx tubus hemisphxricus, decemstriatus : limbus plusquam bipoUicaris, 

protundissime partitus in qutnque lacinias coccineas, oblongas, KquaJcS) e 

quarum centro exsurgit tubus conicus fere pollicaris: corona nulla. 
Stipes Bliformis e fundo coroUx enascitur prxlongus , io cuius apice sunt ^ 

sita genitalia ut in cxteris speciebus. 
Fructus.... dccrat. 

Hahital in imula Santti Dominiei. £. V. S. unicum exemfilar apud D. Thouin. 
Obs. Speciti ajfinii srqumti , a qua dijjtrt foliorum figura , et coroUa quinqutpar- 

tila: utraque cum aurantii diitin^unlur ab omaibus reliquis iubo cmico eretiO 

slipilem vaginante , coronarum loco. 

«SzS. £01. Passifloka MimucmA. Lin. (Tab. CCLXXXVn.) 

P. Foliis bilobis , obtusis , subtus punctatis : corollis decemfidJs coroaa 
nulla. 

P. Foliis bilobis, obtusis, basi indivisis; nectariis moQO[rfiy]lis. Lta. Spec.pt. 
n? 12. amasnit. Acad.f. 10. 

Clcmatis indica, flore puniceo, folio lunato. Plum. Amtr, 72. tah. 87. 

Murucuia folio lunato. ToumeJ. imt. 241. 

P. Folits bilobis, obiusis, basi indivisis, subtus punctatis, corooa floiis ta- 
bulosa. Lam. Dict. n° 18. 

Caulis tcres, gracilis, longissime scandens. 

Folia biloba, lobis obtusis divaricatis, papilionis «las relerentibus , sid>corda- 
ta, trinervia, ad nervos laterales punctis omata, glabra, atque sustenuta 
petiolis brevibus eglandulosis: stipulx capillares: cirrbi rubri. 

Flores solitarii , longe pedunculati. 

Calyx in media pedunculi longitudine ex tribus fbliolis angustis, loi^, acu- 
tissimis. 

Corolla coccinea, basi hemisphxrica , deccmsulcata, deindc cylindrica, atque 
deccmpartita, laciniis extenoribus latioribus, trilineatis; interioribus angu- 
stioribus: e fundo floris membranula adsiu^git conica truncata, coccinea, 
coroliz tubo adoau, stipitem vaginans : hic est iongissimus, cuius basim yGoot^Ie f457] . , 

ambiunt sulci decem lutei, itque membranula circulans lioeam alta. 
Genitalia ut in pnecedenti. 
Fructus olivK magnitudine , violaceus, farctus puJpa ex qua succus exprimi- 

tur violaceus. Semina aigra. 
Hahicat cum prsetdenti. Floret per tolum amitm , prdcipw tmtn martio et aprili. ^. 

V. S. apud D. dt lussieu. 
Explic. tab. a FIos intcger. b Stlpitis pars cum tubo expanso. 
Obs. I. Plumierius dixit , pedunculum iensim augtri, ita ut duplo longior sitfru- 

eiu maturo , quam tempore injlorescentia. 
Obs. U. Varielatem vidi apud D. de lussieu^ quam sisltt lateralis figura X, qu£ 

a pricedenli dijfertJoUis ohtuse trHobis basi rottmdalis; qaam inuit D. de La- 

marck varietate ^ loco supra citato. 

dzp. Passifi-ora aurantia. Forster. 

P. Foliis trilobis, obtusis, lobo medio longiore: petiolis biglandulosis: tubo 

vaginante dentato. 
P. aurantia. Forster prodrom. J2l5. 
Caulis sulcatus, glaber. 
Folia lata, triloba, lobts obtusls, medio longiore, prope laterales externe lo- 

buli utrinque solitarii: petiolus GjHo brevior , polUcaris, ct prope folitun 

biglandulosus : stipulc... cirrht rubentes. 
Calyx ex tribus setulis brevibus coloratis. 
Corolla in sicco rubescens, laciniis oblotigis. Corbnx nuUx, in quarum loco 

membranula tubulosa ut in prscedentibus, at apice dentata. 
Reliqua ut in prjecedenti. Fructus deerat. 
V. S. communicatam a D. lacquino. 
Obs. Huius plantt tahula desideralurj quia exemplar possideo exsiecatiffnt defor- 

mafum, 

fijo. Passiflora biflora. Lam. (Tab. CCLXXXVm.) 

P. Foliis bilobis, semilunatis, obtusis, glabris, subtus punctatis: caule quin- 

queangulo: axIUis bifloris. Lamarck Dict.n° ij. 
Granadilla folio lunato , ftorc parvo albo : fiructu succuleato ovato houstoni. 

Marlyn. dec, 5. p. 52. tab. ^z. 
Caulis profunde quinquesulcatus , glaber, sarmentosus. 
Folia biloba, lobis obtusis dlvaricatis, trinervia, nervo medio in setulam ter- 

minato; glabra, saturate viridia: petioH breves, eglandulosi: stipuls lan- . 

ceolats, acutK, breves : cirrbi tenues. 
Flores axiJIares, genuni; pedunculis poUicaribus erectis, prope medium an- 

nulatis. 
Calycis foliola brevia, acuta, in pedunculorum annuHs seu articuHs. 
Corolls tubus brevis basi ezterne concavus, decemgibbus: limbus decem-' 

partitus, albicans, laciniis ovatis, exterioribus paulo longioribus, inferne- 

que viridibus. Corona tres : interior ex lameUis brevibus , albicantibus, 

erectis; media capillaris- paulo longior; exterior lutea, radiis clavatis, lon- 

gitudine fere coroUx. yGoot^Ie Stipes luteus. Reliqua ut in Pasunora punctata. 

Habitat in America. ^. V, V, in R, A. Paris. Fleres prcttUit memibus itUio, eug»- 

slo , itpttmbri ; niiUum frvctum. 
ExpUc. tab. a Capituium. b Flos integer. c Genitalia. d Calyz. D Idem auctus. 

(!ji. Passiflora fcetida. Xi». (Tab. CCLXXXK.) 

p. Foliis trilobis, cordatis, pilosis; involucris multifido-capIUaribus. Lhi, Sp. 

Pl. «? 22. aman. Acad.Jig. 17. Mill, Dict, »? 7. Giseck, icm.fasc. i. /. 20. 
Lam. Dict. n? 24. 
Granadtlla fixtida, folio tricuspidi, villoso, flore albo (et purpureo vari^- 

to.) Toumef. 240. et 241. 
Clematis indica, hirsuu, KCtida. P/tuR. Amr. 71. Ui>. Z6, Petio. Gau tai. 

11;./. 4. 
FIos passioDis att>us rettculatus. Herm.par, 17J. toJ. 17J. 
P. non crenata americana, triphyllat Pluk. Alm. 282. tab. zii. ftg. i. 
P. vesiccaria hederacea, foliis lanuginosis, odore tetro. Phik. Aim, 382. 

tab. 104./. I. 
Murucuia vesiccaria lanuginosa, odoris gravis. Margr, Bras, 73. kist. iSyi. 
Caulis herbaceus, teres, striatus, villosus , scandens , ramosus, fatorem s^l- 

rans ut et tot* planta. 
Folia mollissima, utrinque valde viHosa, cordata, triloba, lobo medio mul- 

toties longiore ; limbo glandulosa , glandulis minimis in extremitate thId- 

rum: petioli breves eglandulosi, at villosi ut et tota planta : stipulx ciliaiz 

(in Plumeriana planta maiorcs ct vcluti iunato-dentatae) cirrtii longi. 
Flores solitarii, pcdunculis petiolo longiortbus. 
Catycis fbliola viridia , bipinnata ; laciniis capillaribus , apice glaoduliJeris t 

iUa crescunt floribus emarcidis, 6-uctumque tegunt; omnioo umilia illis 

qux observantur in Nigella Damasceoa. 
CoroUa: tubus brevis, cavus; limbus decempartitus , albus, laciniis ovatfs, 

exterioribus inferne viridibus, ct prope apicem dorso mucronatis. Coronc 

quatuor; duo imeriores raonophyllx membranacex, plicatx, albe; media 

capillaris, brevis; exterior coroUa brevior ex filis albicanti.bus apice luteis. 
Stipes viridis : germen albido-tomentosum. 
Fructus: bacca, calyce canccllau, ovata, basi et apicc nonnihil compiessa, 

viridis , sex sulcis notata: cortex tenuissimus: pulpa alba mucosa : semioa 

nigra , compressa , pblonga. 
Habitat in AntiUis. Q. V. V. in R. h. Paris. Floret a mense iulio , ad uUimvm se- 

plemhrtm : fructus octobri maturat. 
ExpUc. tab. a FIos integer. h Genitalia stipata coronis. c Calycis foliolum. 

d Fructus calyce canccllatus. t Idem absque calyce basi gerens stamina 

emarcida./Huius sectio. g Semen vesicca tectum. A Idem nudum. 
Obs. In Peruvia crcscil planta quam vivam vidi in R. h. Matritmsi , siccamque 

in herbario Dombtyano , qut ah hac nostra dijfert fotiis valde Umentosis , tomen^ 

to rufo. Huic convtnire credo synonimias littera J3 noiatas. 
Obs. In mta tabuta omnia sunt magnitudiais naturalis, quaUa Parisiis vidi • in 

America tamen dicente Piumierio suai multo maiora. yGoot^Ie , [4!!'] 
5jZ. Passifloila hibiscifolia. Lamarck. 
P. Foliis trifidis, cordatis, undato-dentatis gUbris: lobis lateralibns lobatis; 

involucro multifldo. Lam. Dict. n° 2f. 
Hsc species adeo est prscedenti simills flore, fructu, calyce, ut eiusdem va- 

rictatem crederem: auctoritate tamea D. de Lamarck ut seiunctam scribo. 

Est ergo fere glabra; caulisque herbaceus, pilulis aliquot, Folia cordata et 

Erofiindius in tres lobos partita quam in prxcedente , qiiorum licibus pilis 
revibus instruitur. In reliquis omnino eadem cum P. KBtida* 
Habitat in AntiUis, V. V. in R. h. P. Q. 

(Sjj. Passiflora holosericea. Lin. (Tab. CCXCI.) 

P. Foltis trilobis tomentosis: basi utrinque denticulo reflexo. Lia, Spee. flant. 

n° zo. amten. Acad.f. 1 5, Miil. Dict. n? 9. Lam. Dtct. n? 2;. 
P. Foiiis cordato-trilobis integerrimis : basi utrinque denticulo reflexo. Hort, 

CUJfort. 4J2. 
Granadilla folio hastato holosericeo; petalis candicantibus, fimbriis ex purpu- 

rco et luteo variis. Mart. Cent. 51. tab. ji. 
Cautis sarmentosus, lignosus, teres, scaodens, ramosus: ramis tomentosis, ut 

et tota planta. 
Folia glauca, triloba, lobis obius», medlo Inngiore, trinervta, nervis in se- 

tulam desinentibus: instructa basi utrinque oenticulo arcuato: petioH iblio 

breviores, biglandulosi : stipulc setacex, fiiscx: cirrhi graciles. 
Horcs axillares, pedunculati; pedunculis binis trl-aut plurifioris: flos quilibet 

ad bracieam axUlaris. 
Calyx ex tribus setulis, moUibus, deciduis. 
CoroUa deccmfida, lacimis subaequalibus , obtusis: quarum quinque inferio- 

res sunt externe toraemosE, fusca:; interne albicantes, tuberculisque innu- 

meris purpurascemibus variegatx, qui utique conspiciuntur in utraque pa- 

gina laciniam superiorum. Coronx tres; interior versus stipitem connivens; 

media suberecta brevissima; exterior ex fiUs purpurascentjbus , latiuscuUs, 

coroUa paulo brevioribus. 
Stipes purpureus : germen tomentosum. Reliqua ut in coogeneribus. 
Fructum non vidi. 
Habital in Yeraerace. ;{, V. V. m R. b. Parisiemi. 

654.. Passiflora serrulata. lacq. 

P. Fotiis trilobis serrulads: petiolis in medio biglandulosis. lacq. ohser, par. 2, 

tah, ^S.Jii^. 2. 
Folia triloba, lobo medio longiore, latcralibus obtusioribus , dense serrata, 

giabra: ^landulx dux concavx alternatim medietatem petioU occupaot: 

cirrhi axillares. 
Calycis foliola integra, virentia. 
CoroUa purpureo-alba, diametri duorum polUcum cum dimidio; cuius odor 

suavis et gratus. 
Habitat in Carthagen^ sylvis. Hte omnia ex lacquino desumpsi. 
Obs. Foliorum Jigura ad P. suberosam acccdit , qmre ahunde differt htc pianta yGoot^Ie [4«o] 
a P. incarnata Lianti : a suberosa vcro divcrsa at , ^ttia tt cafyct gavdet et 
coroUa tnultotits maiore, 

(SjJ, PASsrFLORA CUNEIFOLTA. (Tab. CCXCII.) 

P. Foliis trilobis, seirltis> basi cuneatisj biglandulosis : calycis foliolis ovatis: 

corona brcvi, 
Caulis striaius, ramosus, glaber, ut et tota planu. 
Folia triloba, lobis serratis, acutis, basi cuneifbrmia , ibique io sumiiutate 

pctioli pollicaris biglandulosa : siipulx capillares setaccx. 
Florcs axiUares, solltarii, peduncuUs elongatis , folio brevioribus. 
Cnlycis foliola ovata , concava, integerrima ( tig. lit. b. ) 
CoroIU tripollicaris , decemfida, diluce purpurea, laciniis subxqualibus; ez- 

terioribus dorso mucronatis. Coronx tres; interior brevissima membranu- 

lamrefcrens; media versus stipltem connivens, capiUaris, lineam longa: 

exterior rubesccns, fUamemosa, corolla triplo brevior. 
Reliqua ut in P. Coerulea n. 6; 8. Fructus dcerat, 
Hahiiat in America. ^. V, S. apad D. Tkouin, 
Obs. Quamquam itqiunti affinis videatv.r ktc ipeciu , nihilomin»s ab ea dijfert 

caiycinii fHioUt ovatii , inlegris , magnis , eglandutoiii ; tt torona bra/iore. 

tfj6. Passiflora incarnata. Lin. (Tab. CCXCm.) 

P. Foliis trilobis serratis , basi biglandulosis ; fbliolis calycinis acutis crenul^ 

tis glandulosis. 
P, Foliis trilobis serratis, Lin. Spec. pl. n° ij. Hort. Upntl. 278. Grim, Virg. 
140. Mill. Dict, n? 1. Lamartk. Ditt. n? 30. lac^, col. 1. pag. 107. hn. 
rar. tom. I, tah. 187. 
Granadilla hispanis , nos passionis itaUs. Tournef. 240. 
Clematis trifblia, Hore roseo clavato. Bauh.pin. joi. ■ 
Murucuia maliformis alia. Marg. Bras. 71. Murucuia ;. Pis. Bras. z^$. 
Clematis trifolia , vel fios passionalis, flore viridi. Moris, kist, 2, p, 6. stet. u 

ttA. I. /. 9, 
Caulis teres, ramosus, glaber. 
Folia profiinde triloba, lobis ovato-acutis, scrratis; exterioribus prope basim 

terminatis antequam petiolum biglandulostun attingant : stlpulz subulatz. 
Flores axillares solitarii , raro bini. 

Caiycis foliola parva , acuta , crenulau , mareine immo glandulosa. 
Corolla magna decempariita ; laciniis exterioribus subtus vlridibus , mucrone 

dorsali , supra dilutc vioJaceis ; intcrioribus rubicundis quandoque dikte 

coerulcis. Corone iresj duae iiiteriores brcves rubesccnics; extcrior corol- 

la paulo longtor , ex filamentis composita subcceruleis , quz zoois varie- 

gantur, 
Fructus ovatus, quandoque globosus ovo gallinaceo maior. Reliqua ut ia 

sequenti. 
Habiiat m JntiUis. ^. V, V. tn R, h. Paris. Exemplar siccum cotmuracavil D. 

lacquin. yGoot^Ie tfjy. PASSIIXORA FILAMENTOSA. (Tab. CCXCIV. ) 

P. Foliis quinquelobis serrulatis ; lobis iDferioribus brevtoribus : coronis 

quinque. 
Caulis teres, fruricosus, glaber longissimus. 
Folia proiunde lobata , lobo mcdio longissimo , inierioribus brevibus , ser- 

ratis , serraturis iofimis glandulosb ; petioli plusquam pollicares , ultra me- 

dium glandulis duabus alterois : stipulx lanceolatx , breves , altera parie 

serratx. 
Flores axillares , solitarii , taro biai: pedunculi fblio breyiores. 
Calycis fbliola obovata , serrulata , quorum quodlibet instruitur prope basim 

duobus dentibus , apice glandulosis. 
CoroUa bipoilicaris , aecempartita , laciniis cqualibus , albis ; quinque exte- 

rioribus subtus viridibus , apice mucronatis. Coronx quinque ; duc inte- 

riores breves , incamatx , erecto patulx; duae exteriores corolla longiores, 
. aequales , patentlssimx , £Uamentis caruleis , apice albicantibus ; media taa- 

dem saturate cocrulea brevlor. 
Germen globosum pubesceos: styll virides, punctis fuscis variegati : stigma- 

ta emai^nata. 
Fructus pendulus . spluericus . ^laberrimus , pomi magnitudine ; sez sulcis 

aut lineis notatus : cortex tenms : puiya «iIm , k-arnoso-mucosa. 
Hahitdt in Ameriea, Colui i» korlo Itsy Exc. Ducis ab Infantado. 
Ezplic. tabulx. a Capitulum. b Fios, t Stipula. d Calycis foliolum* t FniccuSt 
y Eiusdem sectio. g Semen sacculo ioclusum. h Idem audum. 

^j8. Passiflora ccbrulea. ii«. (Tab. CCXCV.) 

P. Foliis palmatis integerrimis : stipulis lunaribus integris > arittatis. Lamarek 

Dict. fl? 3 j. 
P. Foliis palmatis integerrimis. Lin, Spee. pl. »? 24. amctn. Acad.f. zo. Hort. 

Upi. 278. Goucm, Mansp. 4715. Mill. Dicl. n? 2. et illustrat. j jo. 
P. Foliis palmatis qutDquepartitis iategerrimis , involucris cordatis triphyllis, 

Hort. Cltf. ^^. 
Granadilla polyphyllos, fructu ovato. Toumef. 241. 
Granadilla peataphyllos, flore cceruleo magno. Botrh. lv§d. i, pag, 81. Du~ 

ham. arb. i. p. 272. fab. 107. 
Flos passionis maior pemaphyllus. ^^iin. lam. hist. i. p. 229. Rai suppl, jjj), 
Clematis qoinquefolia americana , vel flos passioois. Rob, ic. ex Lin. 
Granadilla indica scandens ; et semper virens. Sabb. h$rt. 4. t. 70. 
CauUs striatus, ramosus 60 et-amplius pedes longus. 
Folia digitata, digjtationibus quinque oblongis, setula termiaatts { Sttpra satu* 

rate viridia, desuper glauca: petioli poUicares , in quibus glaoduls quatuor 

pedicellatx , ssepe oppositx : stipulx laaato-falcatx, liaibo onguloso, ter- 

minatx apice setula duas lineas longa : cirrhi crassi. 
Flores axillares ad latus cirriii , solitarii , magnt. 
Calycis fbliola glauca, cordato-ovata integerrima. 
Corolla pateotissima : tubus .brevis , hemi^hcricus: limbus.decempartitus, 

albus; laciniis exterioribus snbtus vicidibusj ^iice mucroaatis. Cocooc 

Sss dbyGoot^Ie -- .-■■ U6z] . . .., 

tres: interior erecti, basi alba» postea purptirisceiu , atque Tern» ^^jwtem 
coiKiivcns ; media brevissima , cuius setuls virides crectx, termiDatx^gUfi-' 
dula oigra globosa : extcrior pollicem longa, cuius kciaulx, crassx , ni- 
gricantes, versus apicem cccrulcs. 

Stipcs crassus, fUvescens , brevis : filamenta viridia compressa : anthetx vtii- 
des : pollen fiavum. 

Gcrmen ovatum viride : styli nigricantes : stignuu globosa. 

Fructus ovato-oblongus glaber, lutescens. 

Habilat in BrauUa. %, V. V, Coliturpauim iit hcrltu 

€i9. Passitlora pedata. Lin. 

P. Foliis pedatis serratis. Lin. Spee. pl. n° z6. enm* Acai, f. 22. lam. Dict. 

Granadilla polyphyllos flore crispo. Tovmef. 241. 

Clemaris indicaaliapolyphylla,florecrispato. Piumtr.Amtr.66.tai. 81. Aa*. 

iuppl. J4I. Pttiv. Gax. tab, 114./. 4. 
Caulcs angulosi. 
Folia pcdata: petiolus bipollicaris biglandulosos pattitur intres partes qtianim 

meaia lobum ovatum sustinet utrinque acutumiduae la rrr a l-* -rwminannn 

lobb tribus inzqualibus j omnmus dcnutis. 
Flores axillares , solitarii. 
Calycis foliola ovata, dentato-fimbrian. 
Corolla decempartita laniciis ovato-obtusis. Coronxfimbric numerosx, eo- 

rollx subxquales, macuUs notatx saturate nibris, altematim cum zonis aUib 

cantibus. 
FrucTUt pomi magnitudinis et figurz. Reliqua ut in pnecedcntibus. 
Habitai m tnsula Sancti Dominici. ^, Reptrta a Piumierio , qui dixit m citaio kco 

kani tpeciem cturai luperare fUtrum magnitudiMe, colorum wrietale^ atque 

putehritudiitt, 

D. IHant4 mihi ignotJt ; eafytis exsitttatia dvhia, 

£40. PASSIFLORA HETEROPHri,LA. Im. 

P. Foliis inierioribus iodivisis, lanceolatis, subsessilibus ; supciioribus pedai»- 
laciniaiis : cirrho nullo. Lam. Dict. n? ;z. 

GranadiUa heterophylla florc albo. Mum. tp. 7. mss. vol. 2. tah, 21. 

Pas. foliis integerrimis lanceolatis. Burm. Am. tah. i}5)./. i. 

GranadiUa fblio vario. Toumef. 241. 

Radix crassa, napifbrmis, ramosa, fibrosa. 

Caulcs graciles, longissimi, cirrhis orbati: (saltem in tabulis sopra hndaris. ) 

Folia inferiora glabra, anguste lanceolata, longa , salicifbrmia, subsesnUa: 
mcdia subpetiolata , atque profundissime tripartiu , lobis longjs , acutis, 
lanceolatis : supcriora pcdau multilobau , lobis obtusis. 

Flores solitarii, axillares. 

CoroUa aJbido-Iutescens decempartiu, laciniis inferioribus longiorSius. 

Fructus ovatus, olivxfbrmis, violaceo-mger. yGoot^Ie Haiitat in ttaula Santti Donuttici. Flumieriiu reperit* 

tS^I. PaSSIFLOSA FERFOLIATA. !<»). 

P. Foliis bilobis , oblongis , transvcrsis , amplexicaulibus, petioUtts^ subtus 
punctatis. Lin, Sp. pl, n? y. amgn. Acad.J, 8. Lam. Dtcl. n. iz* 

P. Murucuia. Mill. Dicl, n? 14! 

Flos passionis per&Iiatus, vel pcriclymiiii perfoliati fblio. Sloan, Jam. hist. i. 
p, 2.JO. tab. 142./. y. 4. 

Catiles saimentosi , teretes , rubentes. 

Flores purpurei. 

Habitat in Mexico et m Lmaict sylvti saxoiis, 

£42. PASSIPLOK.A NORHALIS. Lin, 

P. Foliis bilobis basi emai^natis ; lobis Hnearibus obtnsis divaricatis: ioterme- 

dio obsolete mucronato. £111. Sp. pl, n?. 11. Mill, Dict. n° 12. Lam, Diel,- 

n° 16. 
V. Foliis trilobis : cniribus angustis obloi^s ; iDtcrmedio lere obsoleto. 

Brewn lam. ;28. 
Coanenepilli , vel contraierba. Heman.Mexi. p. joi. 
Habitat in Amertca menaionaii. 
Obs. Foiia lobis mgiUo recto divaricatis. Pelioti eglanduiosi. £tif. 

(f4J. Passiflora stipulata. Attblel. 

P. Foliis tiilobis integerrimis ; petiolis gIanc!ulosis;stipiUis latis, oblongis, in- 

jerne productis. Aublet, Guian. 8 jo. tab, 325. Lam. Dict, n° 27. 
Caulcs cylindrici. Folja triloba, lobis ovatis, apice acutis, glabra subcordata: 

petioli longi glandulis pluribus instructi : stipuls longs utratjue extremitate 

acutx ; afHxsque cauU media ipsarum longitudine. 
Obi. Coniutatur ohservatio tecunda ad P, tomentosam n°, 61 j* Finit decims Diuertationis atque totius operis. yGoot^Ie INDEX GENERUM^OTIUS OPERIS. Adansonia. . n? 4;4. 
Alcea. Vide Alth*a. 
Ai-thjea> .... . i)$. 
Anqda, ; 8}. 

AopILARIA. . . . $4f. 

Aq.uiLiciA. . . . . J38. 

assonia i7j. 

averrhoa. . . • . 5}9> 

Ayenia 419. 

ArromA.* • •'* • 4$^« 

B 
Banisteria. . , . $72. 

BOMBAX 425. 

BttXTNCRIA. . . . 421. 

C 
Camellia. . . «. 4$9. 

ClENFUCGOSIA. . .2^9. 

ClPONIHA 5$7. 

C0NNAH.US^. . .'. 541. 

Crinodendrom. . 4} J. ■ 
D 

POHBEfA 174. 

E 
Ertthroxilom. . 54^. 

F 

Ferraria 504. 

Flabellakia. . . j9j). 

G 

Galaxia. 501. 

Gekanium. . . . 26j. 

GoRDDNIA. .... 441. GossmuM. ... 444* 
Guarea 5JO. 

H 
Halesia. ..... 497. 

Herhannia. . . . 472. 

HlBISCU»^ 202. 

HUCONIA i6z. Kleinhovia. . . . 418. 

L 

Laguna 258. 

Lavateha. .... 141S. 

M 

Mabekmia. .... 41S1S. 
Malachra. . . . 166. 
Malacodendron. 4 } 7. 

Malope 14}. 

Malpighia. ... 557. 

Malva 94' 

Malvaviscus. . . 187. 

Melia jz6. 

Melochia 4-57. 

MoLINA J98. 

MoNSQNIA 264. 

MOKISONIA. . . .44}. 

K 

Napaa. VuU Sida. Pachira z6i. 

Palaua. i6. passiflora. . . . £00. 

Pavonia 188. 

Pentapetes. . . . i8j. 

PORTESIA.. .... 5JJ. 

Q 

QUAKAKIBEA. . . 2^0. 
QUIVISIA.. . . . (^JJI. 

K 

RuiziA i$9. 

S 

SANDOKICyit. . . 520* 

Senka 142. 

SlOA I, 

MSTRIMCHIUM. . . 506. 
SOLANDKA.. 8S.p. 55. 

Sterculia*. . . . 412. 

STEWARTiA. .... 45 8. 

Strigilia Jl^, 

Sttkax 49^. 

SwiETENIA. .... J2JI. 

T 

Tetkaptekis. , , 594, 

TlCOREA J2J, 

Triguera. .,,,.* 

TriOPTCKIS. . . . J9I. 
TuKK^EA. J2I. 

o 

Ukena, 489, Waltheria. . •4SJ' ' Gcfloi nimim e nUmMt flunlllt qwid repcrletur poit secuDdun DlBemtlaaeiiL 

Ofai. qul hi)lu( optflt (pcdei oraiKi veUt onUnB dcUto collocan, et i«nen tndiia et trr^tiitT 

vldeU Mtnll 4I. ITI- 349' ,,Goo<^Ie PAS SIFl^ltA.-S4TU>A0SA-. 
^f. ^Cm-iulJiitJi/. DigilizedbyGoOf^Ie /ORANADILI.A MINIMA. 
./. ./. ('aBaniUef A/. dbyGoof^Ie PASS.lF],OHA LUTEA. „Gi3t5g1fe „Goo<^Ie PASSIFi.ORA RUBRA. f../('amm,llefdil. dbyGooote' DigilizedbyGoOf^Ie PASSIKLOHA 1>IINITA1A. yGoO"^-. ,,Goo<^le .r 

PASSIFLORALONGIFOLIA. ^^y^ (TLXX. dbyGoof^Ie ,,Goo<^Ie - PASSlFLORA VESPBKTILIO . 


d by GoOglc ,,Goo<^Ie PAS'SlFLORA MULTIFLORA.. y^\^ mxi yGoogfr" ,,Goo<^Ie VASSIFIORA CUPREA 
,,Goo<^[e PASSIFLORA PELTATA. Tftb. eCLXXW. DigilizedbyGoOf^Ie dbyGoof^le PASSIFLOBA TOMENTOSA.. y^^ rrnntv. yGoot^Ie 


,vGoo<^le PASSIFLORit TOMENTO&AFRUCTIFICATIO. yGoot^Ie ,,Goo<^le ,,Goo<^Ie ,,Goo<^Ie pXSSiri.OKA AnuI.TERINA. DigilizedbyGoOf^Ie dbyGoof^Ie PASSIFLORA. SERRATIFOLIA. Tab. CCLXXiX. dbyGoog^Ie DigilizedbyGoOf^Ie PASSIKI.ORA COCCINEA. Tab. CCI.XXX. 
.frUffr.rrt^. \ DiorizodoyGoO^^lc dbyGoof^Ie ,,Goo<^lc PASSIFLORA I 


rtUCRONATA 


T.,t. ortxxxil. 


€! 
1 
F 


1 ' -^ 


/ 

.y. J. OipaaiUBi ^ei. GooglE DigilizedbyGoOf^Ie PASSIFLORA QUAOKANGULARIS. Tftb. CCLXXXni. dbyGoot^Ie ,,Goo<^Ie ,,Goo<^Ie ,,Goo<^Ie ,,Goo<^Ie <jbyGoo<^le PASSIFLORA ORBICULATA. i..,|, cCLXXXVl A.J.C^^m&idf^. Dignzofl n,y VjO^^IC^ vGooc^Ie PASSIFLORA MURUCUIA Tnb. CCLXXXVTI. 
JVtSo-UVK^. ,,Goa<^Ie PASSIFLORA BtFLORA. Tab. rri.lrmni, P 
\\^ GoD^^lc Diorizodoyt^OOQlC ,Gc 


dbyGoof^Ie PASSIFLORAROTUNl>IFOLIA. 
A.J.Omit^J^. dbyGoof^Ie PA5S1FLORA HOLOSERICEA. 
L.oo<^lc ,,Goo<^Ie PASSIFLORA CUNEIfOLlA. 
,,Goo<^le PASSIFLOHA INCARNATA . Tnl. CCXCIII. ,,Goo<^Ie ,,Goo<^Ie PASSIFLOIIA FILAMliNTOSA. yGoQX^fe- ,,Goo<^Ie ,,Goo<^Ie ,,Goo<^Ie PASSIFLORA SRHHATA, ^.^^ ccxrv yGoot^Ie vGoof^Ie vGooc^Ie vGoogk 
3glc ,,Goo<^Ie