Skip to main content

Full text of "Monumenta Xaveriana, ex autographis vel ex antiquioribus exemplis collecta"

See other formats


•7 MOIMEITA XAIERIAM 

EX AUTOGRAPHIS VEL EX ANTIQUIORIBUS EXEMPLIS 

COLLECTA TOMUS PRIMUS SANCTI FRANCISCI XAVERII ^ EPISTOLAS ALIAQUE SCRIPTA COMPLECTENS QUIBUS PRAEMITTITUR EJUS VITA A P. Alexandro Valignano S. J. ex India Romam missa. 


MATRITI 

TYPIS AUGUSTINI AVRIAL 

via S. Bernardi, 92 

1899-1900 


Cum approbatione superiorum. BOWS C8iLEBE WmSSt 
CHESTWUl m, l^ ^ 

1 BOSTDNCOLLEGE 

MAY 0& — " PROOEMIUM Prodeunt tandem in lucem exoptata diu Xaveriana monu- 
MENTA, diligenter recognita ac multis accessionibus locupletata. 
De Francisco autem Xaverio, si pro dignitate luberet dicere, in- 
tegra sane volumina essent conscribenda ; at neque is nobis 
praefixus est scopus , nec talis magnus ille Indiarum Apostolus 
est, ut in tenebris jaceat vel commendatione nostra indigeat; 
tum quia ejus facta , virtutes, labores nota sunt omnibus, tum 
quia ejus gloria non Orientis modo regiones, sed universum ter- 
rarum orbem pervagata est. Quare, silentio praetermissis quae 
de horum monumentorum auctore ac de illius rebus gestis dici 
possent, adea, quae nostri muneris sunt, convertimur. Igitur 
dicendum est de Xaverii scriptis: quanta sit illius cum epistola- 
rum, tum aliorum scriptorum copia; quam magna ex illis de- 
cerpi possit utilitas; quae necessitas novae hujusce editionis 
adornandae visa est; demum quaenam sit nobis habenda ratio 
in Xaverianis scriptis excudendis. — De singulis pauca. 

Sancti Francisci scriptorum numerus. Atque ad pri- 
mum quidem quod attinet, clarissimus Pater Menchaca in Bono- 
niensi epistolarum editione, quae omnium versionum hujus sae- 
culi , ad finem labentis , quasi typica extitit , haec ad rem ait in 
Prolegomenis, pag. xvii. «Certe nec BibHotheca Scriptorum 
Soc. Jesu, nec Hispanica Nicolai Antonii recens Matriti plurium 
opera magnifice recusa, ulla Xaverio tribuit scripta praeter epi- 
stolas, catechismum Malabaricum, ac brevem doctrinae epito- 
mem Lusitanice scriptam, quae totam orientem pervagata magni 
semper sit facta; cum ex ejusdem Xaverii literis appareat, cate- VI MONUMENTA XaVERIANA 

chismos etiam Malacensem et Japonicum ab eodem fuisse elabo- 
ratos; quin et librum Sinicum et Japonicum de origine mundi, et 
vitae Christi mysteriis. De Japonico meminerat etiam Orlandinus 
lib. 14, n. 133, his verbis: 'S. Xaverius librum ad informandos 
Japones Cangoximae composuerat: ubi inter cetera Christi vitam 
et septem psalmos de poenitentia, litaniasque descripserat... Sa- 
cros etiam Ecclesiae festos, rationemque perfacilem, qua praeci- 
puam quamque feriam in eis cognoscerent , invenirentque , apud 
eos rehquit. Atque haec omniajaponico sermone conscripta.' His 
adde conciones, quas idem memorat Orlandinus 1. 14, n. 147: 
'Nec, inquit, intermittebantur Amangucii conciones. Eae erant 
Xaverii elucubrationes hispanicae in unum redactae volumen, et 
a Paulo sanctae Fidei in Japonicum translatae sermonem.'» 

Utilitas. Multa quidem hac de re possent scribi, nisi hujus 
praefationis indole et brevitate prohiberemur. Liceat tamen ali- 
quaex Orlandino, Bartoli et Polanco, quamvisbrevissima, exscri- 
bere. Ait enim Orlandinus, lib. v, n. 6, ubi singularem P. Hie- 
ronymi NataHs vocationem in Societatem narrat: «Acerrimus 
omnium stimulus fuit Xaverianae exemplar epistolae ab amico 
missum: ubi post commemoratam ingentem inter indos animo- 
rum messem, de confirmata societate ab Apostolica sede Franci- 
scus Deo gratias agebat» ; quae quidem ab ipso NataH narrata 
invenies in his Monumentis Historicis S. ]., in opere Epistolae 
P. Hieronymi Nadal, t. i, pag. ii. Et paulo inferius addit ipse 
Orlandinus sub n. 65: «Recentissimae Xaverii literae a Lusitano 
Rege (ad Curiam Castellae) missae, et de suggestibus in con- 
cione perlectae, mirum est quantum in hominum pectoribus ar- 
doris injecerint.» Eadem fere habentur in Polanci Chron., t i, 
pag. 161: «P. Francisci Xaverii litterae tam in Portugallia, 
quam etiam in Castella magnopere hominum animos inflamma- 
bant et in Societatem propensos reddebant.» 

Sed frigida praecedentia apparent verba, si cum his, quae 
Bartoli scribit, conferantur, qui non dubitavit ad Xaverium re- 
*erre quae de S; Cypriano scripserat Naziancenus: « Plures, ait, 
ipse per epistolas martyres fecit, quam illi ipsi qui martyribus 
assistebant.» Asia, Hb, iv. 53. PrOOEMIUM VII 

Necessitas novae editionis. Haec igitur mente non se- 
mel volventibus coepimus cogitare de nova editione, severioris 
criticae regulis accommodata, quamprimum adornanda. Haec 
tantum rationos ab opere nondum incoepto deterrebat, litterarum 
aliorumque scriptorum S. Francisci tum originalium, tum anti- 
quorum apographorum exiguus numerus nobis notus; sed labor 
assiduus si minus voluntatem, saltem expectationem nostram su- 
peravit; cumque non solum S. Francisci scripta, sed multa alia 
ad ipsum pertinentia invenissemus, mente mutata, quaecumque 
ad pleniorem Sancti cognitionem habendam inserviebant, simul 
in lucem dare, sub generali titulo Monumenta Xaveriana, de- 
crevimus; eoque magis quo, comparatis scriptis, latine in lucem 
editis, cum antiquissimis nostris manuscriptis, plene cognovimus 
nullam existere S. Francisci scriptorum germanam versionem. 

Magnum etenim inter authentica epistolarum exemplaria et 
latinas translationes discrimen intercedit: illa quippe, stilo sim - 
plici et ingenuo conscripta, qualia demum e calamo, vel potius 
ab ipsius Xaverii spiritu dimanarunt, veram et genuinam quo- 
dammodo illius tanti viri imaginem nobis exhibent; qui, sermone 
quidem familiari et conciso, nunc fraterni amoris intima sensa 
sodalibus pandit, nunc illos ad virtutis culmen, per regularum ob- 
servantiam attingendum, adhortatur; jam subditorum socordiam 
et defectus severis admonitionibus corripit, jam ipsorum labores 
et tristitias paterna dulcedine allevare conatur; modo ethnicorum 
errores, vitia moresque nefandos , modo fidei cathoHcae per bar- 
baras indorum regiones progressus fusiori narratione persequitur. 
Hanc tamen viri sancti imaginem, qui Xaverii epistolas in 
versione latina tantum legerit, non perinde ac est, facile cogno- 
scet: obscuratur enim aUquando verbis interpretum, qui nunc 
augent, nunc minuunt, nunc sermonis elegantiam persequentes 
rem aliquantulum mutant: ea vero, dum in autographis epistolis 
aut aliis scriptis inspicitur, tota, suis propriis ac nativis coloribus 
depicta, legentium animis obversatur. 

FoNTES historici. Ut autcm nostrac hujus collectionis va- 
lor historicus rectius aestimari valeat, antequam ad singulos 
codices enucleatius describendos veniamus, quod suo proprio VIII MONUMENTA XaVERIANA 

loco praestabimus, illorum summariam notitiam hic praemitten- 
dam duximus. Ouod vero ad epistolas a nobis editas attinet, en 
praecipui codices, quibus usi sumus: a) Codices autographo- 
rum et apographorum, ad antiquas romanas collectiones perti- 
nentes. b) Codex autographorum collectionis Pombalinae, qui 
extat in bibliotheca nationali Ulyssiponensi. c) Chrono-hi- 
storia ms. P. Sebastiani Gon^alves, ex qua P. Souza pro suo 
opere Oriente Conquisiado non pauca desumpsit, quaeque simul 
ac duo sequentes codices asservatur in bibUotheca regia pri- 
vata Ulyssiponensi. d) Codex Macaensis , ex Collegio Ma- 
caensi Ulyssiponam missus. e) Collectio indicarum epistolarum, 
duo volumina complectens, quae ohm ad Ulyssiponensem domum 
Professam S. J. pertinebat. /) CoUectio praecedenti similis, tri- 
bus voluminibus coalescens, quae quidem ad Eborense Colle- 
gium S. J. pertinuisse compertum est, ex qua desumpta fuit 
maxima pars epistolarum operis, cui titulus: «Cartas que os Pa- 
dres e Irmaos da Companhia de lesus, que andao nos Reynos de 
lapao escreuerao aos da mesma Companhia da India, e Europa, 
desdo anno de 1549 ate o de 1580.., Em Evora por Manoel de 
Lyra. Anno de M.D.XCVIIL» g) Collectio duabus praecedenti- 
bus similis, duobus voluminibus constans, quam, ni fallimur, 
Conimbricense Collegium olim possidebat. Primum hujus coUe- 
ctionis volumen in Archivo ministerii negotiorum exterorum, 
alterum in bibliotheca nationaH, Ulyssipone, asservantur. h) Va- 
ria Historia, de qua saepius in Carias de San Ignacio et in Mo- 
numenta Historica S. J. facta est mentio. 

Documenta, quae ad S. Franciscum referuntur, vel ex jam 
recensitis codicibus deprompsimus, vel ex archivo nationali 
Ulyssiponensi, cui nomen vulgo est Torre do Tombo, vel ex ar- 
chivo Vaticano, vel ex bibliotheca academiae Historiae Matriten- 
sis, vel tandem ex privato Xaverianae domus archivo , quod nunc 
penes Ducem Granatae est, qui, pro sua humanitate et in Xa- 
verium studio, monumenta sua, ad illustrandum Indiarum Apo- 
stolum, nobis promptissimo animo commodavit. 

Ratio hujus editionis. Totum Xaverianum opus duabus 
partibus coalescit, quarum priorem, quae in primo volumine con- Prooemium IX 

tinetur, in tres libros dispertimus, In primo compendiariam 
S. Francisci vitam, manuscriptam et ineditam, dabimus; cujus 
auctorem et alia de hoc manuscripto scitu digna, inferius in de- 
scriptione codicum indicabimus. 

Secundus liber epistolas stricte dictas complectetur, et in eis 
edendis has servabimus regulas. Cum nobis praesto sint exempla, 
ex ipsis autographis exscripta, haec in lucem edemus, praeter- 
missis diversis lectionibus, quae forte in diversis apographis re- 
periantur: haec tamen apographa, praecipue si manuscripta asser- 
ventur et inedita, ubinam reperiantur indicabimus. 

Si vero tantum exempla, ex apographis desumpta, nobis fue- 
rint, illud exemplum dabimus, quod antiquius et majoris auctori- 
tatis videatur; in annotationibus autem diversas lectiones omnium 
apographorum subjiciemus; nec vero necesse est ut sensus mu- 
tetur, sufficit enim cujuscumque verbi mutatio, ut eam accurate 
notemus. Hac tamen verborum mutatione non comprehenduntur 
litterarum vel signorum orthographicorum varietates, quae qui- 
dem vere verbum non mutant, ut si in quodam exemplo legitur 
vivus, in alio viuus; et sic de aHis similibus. 

Cum vero tam exiguus extet editarum epistolarum numerus, 
quarum nec autographum, nec apographum antiquissimum ha- 
beamus, ne collectio nostra imperfecta relinquatur , hujusmodi 
epistolas latine dabimus, prout apud Tursellinum , Possinum vel 
Menchacam reperiuntur. 

Tandem in toto Hbro chronologicum ordinem sequemur. 

In tertium Hbrum ea S. Francisci scripta, quae non sunt epi- 
stolae, retuHmus, non secuti exemplum Possini, Menchacae et 
aHorum, qui omnia simul, ordine chronologico tantum servato, 
ediderunt. 

In secunda parte reHqua documenta exhibemus, quae vel 
ad S. Francisci vitam iUustrandam, vel ad ejus cultus historiam 
cognoscendam, vel demum aHa quavis ratione ad ipsum referun- 
tur. Inter aHa reperientur Htterae, in forma Brevium, quas rex 
Lusitanus, Summi Pontificis nomine, S. Francisco, jamjam in 
Indiam navem conscensuro, tradidit: patentes Htterae, quibus 
S. Ignatius Xaverium Praepositum Provincialem Indiae consti- X MONUMENTA XaVERIANA 

tuebat: informationes et testimonia ex India ad regem Lusitaniae 
missa, quae ad processum Beatificationis Xaverii possent inser- 
vire: gentilicium stemma, seu arbor genealogica Xaverianae 
domus: documenta, quibus tam origo domus Xaverii, cujus pos- 
sessioni adjunctus erat titulus Domini (Senor de Xavier), quam 
hujus tituli transformatio in titulum Comitis (Conde de Xavier), 
demonstrantur: et multa alia documenta, quae uno intuitu ex 
indice generali facile quispiam cognoscet. 

Tandem aliquot dabimus fac-similes epistolarum S. Francisci, 
et Xaverianae gentis stemma ejusque nobilitatis insignia, hucus- 
que, quod sciamus, nondum editum, et denique indices ahquot, 
quibus faciHor et utilior horum monumentorum usus reddatur. 

Historiam antiquarum editionum epistolarum S. Francisci 
parabamus; sed hunc laborem et in Prolegomenis Bononiensis 
editionis epistolarum S. Francisci reperies, et in opere PP. de 
Backer et Sommervogel, cui titulus est Bibliotlieque des ecrivains 
dela Compagnie de Jesus, t. iii, col. 1602 et sequentibus, cum 
in illo loco ordine chronologico diversae epistolarum editiones 
collocentur. Nihil tamen ibi dicitur de antiquissima editione, 
quam memorat P. Menchaca in Prolegomenis, pp. IV et sequent., 
et de qua fit sermo in epistola Joannis de Cordoba, Corduben- 
sis ecclesiae decani, ad Ducem de Sessa et Terranova data, quam 
in quarto. libro recudimus. 

Superest ut grati animi significatione aliquos nominemus, 
qui nos ad concinnandum hoc opus praecipue adjuverunt, quos 
inter adnumerandi sunt praefecti bibliothecae nationalis Ulyssi- 
ponensis et archivi nationalis, Dominus Gabriel Pereira et Do- 
minus Josephus M. C. Basto; praeterea officialis primus biblio- 
thecae regiae Ulyssiponensis, Dominus Rodericus Vincentius de 
Almeida, et officiahs bibliothecae academiae regiae Scientiarum 
ejusdem urbis, Dominus Severianus Sylvestro Lappa, et tandem 
Dominus Hieronymus P. A. da Camara Manoel, societatis geo- 
graphiae Ulyssiponensis socius, et operis Missoes dos Jesuitas no 
Oriente nos secidos XVI e XVII auctor. E nostra vero Societate 
nonnulli etiam Patres nobis suam operam contulerunt , quibus 
omnibus grates ex animo persolvimus. DESCRIPTIO CODICUM 

EX QUIBUS DOCUMENTA IN HOC OPERE EDITA 
POTISSIMUM DEPROMUNTUR Duo praenotanda universim, antequam de singulis codicibus 
seorsira disseramus. Ac primo quidem, prout jam alias in nostris 
MoNUMENTis animadvertimus , ubi locus tacetur, de codice ad 
Societatem pertinente sermonem esse scias. Deinde omnes codi- 
ces, infra recensendos, chartaceos esse te monitum volumus. 

Codex f. 

Romanus codex auiographorum . — Vol. in fol. recenter con- 
glutinatum et villoso serico rubri coloris opertum. Inprimo folio 

haec recens inscriptiolegitur: «IHS | I. | S. P. N. Ignatii | Htte- 
rarum et aliorum documentorum | adversaria | autographa aUa, 
alia apographa, | apographorum autem plura | ipsius S. Parentis 
manu | aucta aut emendata. | II. | S. Francisci Xaverii | auto- 
grapha.» | Hoc codice usus est P, Delplace in ejus opere ano- 
nimo, Selectae Indiarum epistolae... Documenta in illo con- 
tenta centum nonaginta et unum numerantur, quorum maxima 
pars ad S. Ignatium referuntur. A numero 9 ad 20 extant socio- 
rum S. Ignatii vota pro electione Generalis. Sub finem reperiri 
est collectio decem documentorum S. Francisci Xaverii, et epi- 
stola P. Simonis Rodrigues, sui et P. Xaverii nomine scripta: 
haec quintum occupat locum inter Xaveriana documenta. Ulti- 
mum totius codicis documentum est relatio miraculi, a S. Xave- 
rio in urbe Neapohtana anno 1766 patrati. 

Hunc codicem semper hoc modo nominabimus: cod. Rom. 
autogr. XII MONUMENTA XaVERIANA 

Codex 2. 

Epistolae autographae S. Tgnatii et S. Francisci Xaverii. — 
In bibliotheca nationali Ulyssiponensi, sub hac signatura: «Col- 
lecgao Pombalina, cod. 745.» — Vol. in fol. (0,29 X 0,21), con- 
glutinatum, cujus in dorso, coriorubro obtecto, sequentes haben- 
tur inscriptiones: supra: «Manuscritos | demuito | valor, e | esti- 
magao^): in medio: «Cartas | originaes | deS. Ignacio | de Laio- 
la»: infra: «E de S. | Francisco | Xavier.» 

Continet post 4 ff. pura, i) fol, num. i, signatum colore ru- 
bro, in quo haec scripta sunt: «Belchior Joze Vas de Carvalho do 
Conselho do Estado da India e segretario do mesmo Estado etc. 

Atesto e certefico, em como neste Livro se achao outo car- 
tas, e trez Patentes de S.to Inacio de Loyola as quaes forao tira- 
das do Archivo, em que se guardavao com outras, que todas 
erao originaes, segundo se mostrava dos seos respectivos docu- 
mento [sic], que prezensiey, e juro pelo habito de Xpto. de que 
sou profeso. Goa 26 de Julho de 1762. B.or Joze Vas de Carv.o» 
— Ad sinistram extat sigillum in rubra cera impressum, et inte- 
gre conservatum. — 2) Sequitur unum fol. purum, et in sequenti, 
num. 3 sign., sunt Htterae patentes S. Ignatii Xaverio datae. — 
3) In ff. 4-65 posita sunt varia documenta ad S. Ignatium spe- 
ctantia, sc, quatuor litterae patentes, quarum duae Xaverio da- 
tae, tertia Mironi, quarta Simoni Rodrigues ; insuper 7 epistolae 
S. Ignatii et una P. Polanci ex ejusdem commissione conscripta. 
Hisce documentis interjecta sunt plura ff. vacua, sc. 5, 6, 9, 10, 
13, 14, 17, 18, 21-24, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 
46, 53-65. — 4) In foL 66 hoc testimonium: «Belchior Joze Vas 
de Carvalho do Conselho do Estado da India, e Secretario do 
mesmo Estado etc. 

Atesto, e certefico em como neste Livro se achao dezanove 
cartas de S. Francisco Xavier Patrao da India as quaes forao ti- 
rados [sic] do Archivo, em que se guardavao com outras, que 
todas erao originaes, segundo constava dos seos respectivos do - 
cumentos, e para que posao ter a devida veneragao pasey esta 
pelo haver asim prezensiado, o que juro pelo habito de Xpto. de DeSCRIPTIO CODICUM XIII 

que sou profeso. Goa 26 de Julho de 1762. — B.r Joze Vas de 
Carv.o» — Hoc documentum sigillo, in rubra cera impresso, si- 
gnatum est. — 5) Sequuntur 18 epistolae vel patentes litterae 
S. Francisci Xaverii, et in fine epistola P. Simonis Rodrigues ad 
Xaverium, ff. 69V-139, sequentibus foliis vacuis relictis: 74, 77, 
81,84,88,93-95, 100, 103, 119, 122, 127, 130, 131, 134, 135, 
142, 145. 

Maximae partis harum Htterarum exstant exempla, recentiori 
manu exarata, ut facilior reddatur lectio originalium. Monitum 
autem lectorem volumus talia apographa nullius esse auctorita- 
tis, imo saepe confusionem potius generant, nedum perspicuita- 
tem scriptis afferant. 

Quoties de hoc codice fiat mentio, breviter eum nominabimus 
cod. Pombal. 

Codex 3. 

Codex Macaensis. Servatur Ulyssipone in regiis aedibus, 
PaQO da Ajuda dictis, in regia et privata bibliotheca, sub hac 
signatura: «Hist. eccl. y.^ — Vol. in fol. (0,31 X 0,22) recenter 
conglutinatum: 179 ff. sign. constat, quibus 6 ff. pura nec sign., 
3 initio et 3 in fine recentissime adjecta fuerunt. 

Continet: i) indicem rerum in fol. min. recenter addito. — 2) 
In primo antiquo fol. non sign. hunc praefert titulum, qui totam 
ferme priorem paginam occupat: «Livro de varias cartas de S. | 
Francisco Xavier. Tresladadas | de hum Livro que esta na Sa- | 
cretaria da Provincia de Japao [ no collegio da Madre de Deos | 
da Companhia de JESVS na | cidade de Macao do No- | me de 
Deos na China | aos 17 de Novembro 1746 [ ainda que estas car- 
tas ja estam muitas tresladadas | digo emprenssas no Orien- | te 
comquistado; este Livro [ se deve guardar na Procu- | ratura da 
Provincia de Japao [ na cidade de Lisboa e de- | Ua nao deve 
sahir senao al- | gum treslado. Macao aos 17 | de Novembro D 
1746. Joao Alvares.» — 3) FoL i-2r annotationes quasdam Pa- 
tris Lucena devita S. Francisci Xaverii exhibet. — 4) Sequuntur 
narrationes variae de rebus ipsius S. Francisci ex processibus 
excerptae, epistolae Xaverianae, litterae patentes, etc, ff. 2-105. XIV MONUMENTA XAVERIANA 

In fol. 2 IV haec habentur: «Tresllado de hum Cartapacio das 
couzas tocantes a Sam Francisco Xavier. 

Este Cartapacio he todo de Cartas do N. B. P.e Francisco 
Xavier, de lembran^as suas, regimentos e obediencias, treslla- 
dado, ou dos proprios originaes, que estao nesta Secretaria, ou 
de outros tresllados de Cartapacios antigos, que estao na mesma 
Secretaria. A intengao com que se fez este tresllado foi para 
ajuntarem em hum todas estas couzas, e se poderem ler, e saber 
o que nas cartas e mais ordens suas se contem. 

Esta este Cartapacio repartido em duas partes B. [sic]. Na 
primeira em que estao 62 cartas postas polas eras dos annos em 
que o Santo as foi escrevendo, e porque pode ser haja mais em 
outras partes, ou alguem que vier descubra mais nesta Secreta- 
lia, he bem que se ajuntem a estas pera que fiquem em memoria. 
Na segunda parte se puzerao varias couzas, que o Santo con- 
forme as diversas occazioens escreveo a algumas pessoas B. [sic]. 
22 apontamentos, 2 avizos, 2 lembrangas, outros tantos regimen- 
tos, huma obediencia e huma declara^am' sobre os artigos da 
santa fe. O que tudo ponho aqui declarado p.a que se saiba. Hoje 
2 de Novembro de 162 1.» — 5) Epistola Antonii Sinensis de ex- 
trema aegrotatione et obitu Xaverii, ff. 105V-108 r. — 6) Varia 
ad S. Franciscum non spectantia, ff, 108-179 r. 

Breviter hunc codicem nominabimus cod. Mac. 

Codex 4k. 

Litterae Indicae. — In bibliotheca regia Ulyssip. , superius 
nominata, sine signatura. Duo complectitur volumina. 

VoLUMEN I. — Vol. in fol. (0,35 X 0,24), antiquitus 
compactum, sed ex parte consumptum, et 8 ff. non sign. et 306 
sign. coalescens. Continet: i) post 4 ff. vacua et pene absum- 
pta, in 5.° hunc titulum: «Liuro i." — IHS [ Lista Das Pesoas da 
Companhia, que se | mandarao a India Dos annos de 1541 | ate o 
ano de 1556 inclusiue. E das | Cartas que ate este tempo se re- 
ceberao.» — 2) Indicem epistolarum, ff. 6-8 non sign., sub hoc 
titulo: INDEX DAS CARTAS QUE | Se contem neste liuro 
mandadas | Pelos Padres e Irmaosque | Andao Por Diuersas Por Descriptio Codicum XV 

j diuersas [sic] Partes da | India.» — 3) In fol. 9, in quo incipit fo- 
liorum numeratio, hic habetur titulus: «f | iesus | CAR. DA 
IND. de I 1544. » Sequuntur epistolae, ff. 1-306, quibuspraefigitur 
catalogus sociorum, qui ad Indiam transmiserunt. Praeter hunc 
catalogum, qui epistolas antecedit, interdum inseritur, ante epi- 
stolas quorumdam annorum , catalogus eorum , qui illo anno ad 
indos missi fuerunt. 

Hoc volumen breviter nominabimus cod. Ulyssip. I, et bre- 
vissime, quando plures codices in annotationibus afferantur, Ul. 

VoLUMEN II. — Vol. in fol. (0,32 X 0,22), antiquitus solide 
ligatum et corio coopertum, 18 ff. non sign. et 641 sign. coag- 
mentatum. 

Continet: i) in i.° fol. non sign. hanc inscriptionem antiquam 
«S. Roque»; et infra recentibus numeris: «1556-1563». — 2) Post 
alia 4 ff. vacua, hanc inscriptionem: «f | Liuro em o qual se tres- 
I ladao as cartas que escreuem | os padres da companhia de | 
lesu das cousas que nosso snor e | diuersas partes por elles 
obra.» — 3) Sequuntur 4 ff. pura non sign. , et in sequenti, nullo 
numero distincto, legere est nomen sanctum «lESV» quibusdam 
figuris ornatum, et infra: «lESVS. Rol dos que forao pera a India 
des ho Anno de 1557 por diante e os annos atras estao no pri- 
meiro liuro.» In eodem fol. extat catalogus, de quo sermo est in 
titulo supra dicto. — 4) In fol. proxime sequenti: rdHS | Tauoada 
Das Cartas que estao neste | liuro, distintas pellos anos e meses» ; 
quae quidem tabella 4 ff. continetur , quibus alia 4 succedunt 
prorsus vacua. — 5) In sequenti foL, num. i sign., sine alio titulo 
incipiunt epistolae, quae tamen non tantum ad annos in titulo 
notatos, sed praeterea ad annos 1544, 1547-1550, 1555 et 1556, 
spectant. 

Notandum insuper: i.°) duas priores epistolas non esse Indi- 
cas, sed a S. Ignatio Romae, 3 Martii 1547 et 14 Januarii 1548, 
datas. — 2.°) Operculo libri interius inscriptam esse hanc animad- 
versionem: «Este liuro foi ja desencadernado alguas veces p.a se 
treladar e Euora e coimbra | nao se auia ia desmachar mais porq. 
corre risco de o nao podere encadernar por estar muita parte 
delle soltado. e m.tas folhas soltas.e co difficuldade se achou que XVI MONUMENTA XaVERIANA 

o quisesse encadernar por o pouco remedio que tinha. | ano 
de 67.» 

Haec animadversio magni momenti est, etenim ostendit hunc 
codicem, cujus hic est tomus secundus, quique ad domum Pro- 
fessam S. J. Ulyssiponensem , Sancti Rochi dictam, pertinebat, 
maximae esse auctoritatis, cum ex illo exempla exscriberentur ad 
codices Eborensis et Conimbricensis collegiorum efformandos; 
cujus rei causa, cum autographa desiderantur , hunc codicem 
caeteris anteponere solemus. 

3.°) Post ff. 621 et 637, singula ff. non signata reperiri. 

Hocvolumen breviter nominabimus cod. Ulyssip. II, et bre- 
vissime, Ul^. 

Codex 5. 

Litterae Indicae. — In bibHotheca academiae regiae Scien- 
tiarum, Ulyssipone, sine signatura. Tria complectitur volumina. 

VoLUMEN I. — Vol. in fol. (0,35 X O524), conglutinatum, sed 
duplici operculo soluto, in cujus dorso hic titulus positus est: 
«Tomo i.° I das cartas dos P.es da | Comp.a de Asia do an- | 
no de 1544 ate I55[7].» Ultimus numerus injuria temporis 
deletus fuit. 

Continet: i) in i.° fol. non sign., pag. 2.*, hunc titulum an- 
tiquitus scriptum: «EVORA». 2) Indicem totius vol., sub hoc 
titulo alia manu addito ad sinistram: «do cartorio»; et ad dexte- 
ram, manu etiam a priori diversa: «do collegio de Euora da 
Comp.* recolhido por vnico.» ff. 2-6 non sign. 3) Post aUud 
fol. purum non sign. initium sumunt epistolae, quae continen- 
tur ff. 1-405 sign. 4) Ad calcem , post i fol. purum non sign., 
extat fragmentum epistolae P. Henrici Enriques cum ipsius sub- 
scriptione, quod quidem fragmentum tenui charta agglutinata 
coopertum est. Ad extremum 4 ff. omnino vacua codicem clau- 
dunt. 

Notanda. i.um Inter ff. 25 et 26 sign. habentur 3 ff . scripta 
et 3 non scripta nullo numero distincta. — 2.um Inter ff. 93 et 94, 
aliud scriptum nec sign. reperitur. — ^.um Fol. 103 purum est. — 
4.um Inter ff. 140 et 141, 6 ff. scripta nec sign. extant. — 5.""! DeSCRIPTIO CoDICUM XVII 

Duo item ff, scripta nec sign. inter ff. 184 et 185 habentur. — 
6.um Fol. 207 vacuum est. — y.um Desideratur fol. 213, nihil 
autem in scriptura deest. — 8.um Fol. 232 purum est. — g.um Duo 
item ff. scripta inter ff. 281 et 282 extant, quorum prius nu- 
mero 281 iterum signatur. — 10. um Tandem vacuum fol. inter 
ff. 338 et 339 reperitur. 

Breviter hunc codicem nominabimus cod. Ebor., I, et bre- 
vissime Eb. 

VoLUMEN II. — Vol. in fol. (0,35 Xo,25), antiquitus conglu- 
tinatum, fibulisque aereis instructum, quod 6 ff. non sign. et 440 
sign. coalescit. 

Continet: i) in i .° fol. non sign., recenti manu exaratam, hanc 
inscriptionem: «Cartas dos P.es da Comp.'' de Jesus tomo 2.°»; et 
hanc alteram olim scriptam: «G. | EVORA». — 2) Post alte- 
rum fol. purum sequuntur 4 ff. non sig., in quibus est index to- 
tius voluminis. Insuper initio hujus indicis, in angulo superiori 
dextero, haec habetur antiqua annotatio: «do Collegio de Eura 

[sic] da Comp.^ recolhido por vnico.» — 3) Post haec 6 ff., afol. 

... + 

num. I sign. incipiunt epistolae sub hoc titulo: «Ihus. | Come- 

gao as cartas do anno de 1557.» 

Notandum: i .") desiderari fol. 67, quod abscisum fuit. — 2.°) Fo- 
lia 73, 74, 153, 170, 171 vacua relicta fuisse. — 3.°) Inter ff. 140 
et 141 duo inserta haberi, quorumprius, vacuum,n. i^osignatum 
est, alterum vero scriptum; et inter ff. 162 et 163, alia 4 ff. scripta, 
non vero sign. , reperiri. — 4.°) Item, 8 ff. adjecta fuisse inter ff. 320 
et 321. — 5.°) Fol. 346 iteratum, etpostipsum aHud scriptum ha- 
beri. — 6.") Inter ff. 191 et 192, 20 ff. inserta fuisse, quorum 10 
scripta et numeris diminutis signata sunt, sc. 392-401. Postea 
tria etiam scripta, i purum, 5 scripta et i vacuum, consequun- 
tur. — 7.°) Desiderari fol. 434, sensu textus inexpleto remanente. 

Hoc volumen hoc modo citatur: cod. Ebor., II. 

VoLUMEN III. — Vol. in fol. (o, 41 X 0,28) soHde olim com- 
pactum et aereis fibulis ornatum, quae jam fractae sunt. Constat 
20 ff. non sign. et 421 sign. 

Continet: i) 4 ff . pura, quorum i.um et 2.um Httera H notata 
sunt. — 2) In fol 5.°, supra, nomen IHS pulchris apicibus exorna- 

MONUM. Xav. 2 xvin MoNUMENTA Xaveriana 

tum, et in angulo dextero superiori, eadem manu exaratam, qua 
in superiori voL, hanc inscriptionem: «Do Collegio de Evora da 
Comp.a recolhido por vnico.» In media pagina hic titulus posi- 
tus est. 

«LIVRO DAS 1 cartas que foram enuiadas pollos ] padres Da 
Comp.a de lesu que resi | dem nas partes de Asia couem | a sa- 
ber, India, China, Japao, Malu | co, Amboino, Comorira, preste 
I ioam, as quais tratam das cousas | de edifica^ao, e serui^o de 
noso I snor que por elles se fazem naquelas | partes e da con- 
uersao daquella gra. | getiUdade a nosa sanctissima fee.» — 3)In- 
dicem epistolarum hujus tomi in 3 sequentibus ff. — 4) Post alia 
12 ff. alba, sine alio titulo, epistolas, ff. 1-42 1 sign. 

Notandum, 1°) ff. 63-68, 136- 140, 268, 269, 316, 317 et 356- 
359 vacua relicta fuisse.— 2.°) Inter ff. 359 et 360, ^alia ff. extare, 
in quibus binae Pii V Papae litterae apostolicae typis excusae 
habentur. 

Hoc volumen citatur hoc modo: cod. Ebor., III. 

€odex 6 

Litterae Indicae. — Ulyssipone, in archivo Ministerii negotio- 
rum exterorum, nulla signatura notatum. Duo complectitur vo- 
lumina. 

VoLUMEN I. — Vol. in fol. (0,35 X 0,24), solide ab antiquo 
conglutinatum et pergamena coopertum, quod 506 ff., partim 
sign. et partim non sign. coalescit. 

Continet: i) post 4 ff. alba, in 5.° fol. r., imaginem solis, in 
qua nomen Jhs. radiis circumdatum scriptum est. Paulo inferius 
haec habetur inscriptio: «LIVRO PRIMEIRO | em que se tre- 
ladao as cartas que mandao os | Irmaos da Comp.a de lesv qve 
andao na | India das cousas que Nosso Sennor | por elles obra e 
comega do ano | do nagimento de N. Snor. | Jesu Christo de | 
1544 en I diante.» — 2) In 5 ff. sequentibus non sign. extat cata- 
logus sociorum ad Indos missorum usque ad annum 1603 inclu- 
sive. — 3) Post 3 ff. pura, et unum scriptum nec sign., sequuntur 
409 ff. sign., partim scripta et accurate quidem, partim vacua. 
Folia 6-10, 24, 35-39, 50-53, 85-87, 131-134, 153-155, 198- DESCRIPTIO CODICUM XIX 

205, 241-244, 255, 256, 269, 307, 320, 350-354, 382-384 pura 
sunt. — 4) Post 10 ff. vacua nec sign., sequitur unum ex parte 
tantum scriptum, et deinde alia 38 ff. omnino pura. — 5) Sequitur 
(^Memoriale quoddam quorundam desideriorum bonorum et bo- 
narum cogitationum pris. M. Petri Fabri ex primis Ignatii sociis», 
quod quidem 55 ff. continetur. — 6) In 5 ff. sequentibus extant 
nonnulla fragmenta epistolarum B. Petri Fabri; et dein 3 ff., 
prorsus vacua, huic codici finem faciunt. Exterius nihil scriptum 
habet. 

Videtur hoc volumen et sequens eamdem collectionem effor- 
masse; forma enim, magnitudo, papyrus, manus, etc, hoc evi- 
denter testantur. 

Ad quamnam autem domum Societatis pertinuit hic codex, 
non constat; sed, sin minus certitudo, saltem magna extat pro- 
babiHtas utrumque volumen olim in Conimbricensis Collegii 
S. J. archivo fuisse asservatum. Cum enim supra laudatos codi- 
ces in domo Professa S. J. Ulyssiponensi et in CoUegio Eborensi 
servatos fuisse compertum sit; nec aliunde constet praeter has 
duas ullam aliam Societatis domum Indicarum litterarum col- 
lectionem habuisse praeter Collegium Conimbricense, ut erui 
videtur ex annotatione Codicis Ulyssiponensis , quam supra 
scripsimus, ubi dicitur: «Este livro foi ja desencadernado algu- 
mas vezes para se treladar em Euora e Coimbra...»; haud temere 
suspicari licet hunc codicem Collegio Conimbricensi adscriben- 
dum esse. 

Praeterea si ipsam coUectionem litterarum attente observe- 
mus, haec duo pro nostra affirmatione sunt notatu digna. Pri- 
mum; in vol. I, fol. 135, extat epistolaregisjoannis III, data Co- 
nimbricae mense Novembri anni 1550, cui titulus affixus est: 
«Carta del Rei Dom Joao 3.° pera o Papa Jullio 3.° sobre as cou- 
sas da Comp.* que leuou o P.e M.te S^^mao no anno de 1550.» 
Vix enim alia probabilis ratio apparet cur haec epistola inserenda 
fuerit volumini Htteris Indicis destinato, nisi supponatur Patres 
conimbricenses eam voluisse religiose conservare, eo quod in illa 
urbe conscripta fuerit. 

Alterum, quod nempe in eodem vol. , sub finem , invenitur XX MONUMENTA XaVERIANA 

exemplum Memorialis B. Petri Fabri, et tredecim epistolarum 
fragmenta, quarum duae missae fuerunt a Beato Fabro ad Fra- 
tres S. J. Conimbricensis Collegii, quinque vero ad ipsius coUegii 
Rectorem. 

Hoc volumen breviter nominabimus cod. Conimb., I, et bre- 
vissime Co. 

VoLUMEN II. — In bibliotheca nationali Ulyssiponensi , nulla 
signatura notatum. — Vol. in fol. (0,42 X 0,28), conglutinatum et 
pergamena coopertum, quod 557 ff. coalescit, partim sign., partim. 
non sign., quibus 5 ff. pura praecedunt et duo in fine subsequun- 
tur. In dorso hanc habet inscriptionem : « CARTAS DAS MIS- 
SOES I DA C. DE JESUS.« 

Continet, in 3.° fol. non sign. hunc titulum: «Libro B | Liuro 
segundo | das Cartas do anno de 1557 emdiante ate 64.» In 
fol. 5 non sign. supra est nomen IHS radiis et figuris quadra- 
tis circumdatum, in quibus haec inscriptio posita est: « AVE MA- 
RIA GRATIA PLENA DOMINUS» Sequitur hic titulus: «Li- 
ber B. | Livro. 2.° em o qval. se tresladao. as car- | tas. 

QVE MANDAO. OS PaDRES. He IrMAOS. DA | CoMPANHIA. DE IeSV. 
qve andao. na India I DAS COVSAS. QVE NAQVELAS. partes. 
Ds. Nosso I Senhor. POR MEYO deles EM SERVICO sev. he I 
lovvor, OBRA. QVE COMECA. do anno. do na- I cimento. de 
Nosso. Senhor. Iesv. Christo. | de. 1557. em diante. ate 64.» 
Nota haec ultima verba diante ate 64 recentius addita fuisse. In 
fol. 8 incipit numeratio foliorum, et epistolarum scriptura. Folia 
33-40, 78-84, 99, 100, 113, 114, 128-131, 166, 174, purasunt, 
sed iteratur fol. 174 scriptum, cui succedunt etiam pura ff. 243- 
248, 259, 319-326, 339, 373. 402-404, 431, 475, 476, 501, 431- 
441, 446 [sic]: huic postremo sequitur fol. numero 557 perpe- 
ramsignatum, cum aliis duobus etiam puris, quibus explicit vo- 
lumen. Varii amanuenses hanc epistolarum congeriem nitide qui- 
dem et accurate conscripserunt. 

Hoc volumen breviter nominabimus cod. Conimb., II. 

Codex 7. 

Epistolae apographae S. Francisci Xaverii. — Vol. in fol., DESCRIPTIO CODICUM XXI 

hoc saeculo decurrente conglutinatum, pergamena in dorso co- 
opertum, et hac, in ipsa pergamena, inscriptione signatum: «Epi- 
stolae I S. Franc. | Xaver.)) Folia continua serie non nume- 
rantur; documenta vero singula numeris recenter distincta sunt, 
Penultima epistola num. 56 signatur, ultima nullo numero re- 
centi distincta est, sed a tergo antiquum num. 52 exhibet. Huic 
volumini apographum in 4.° epistolae collegii Barcinonensis 
(9.'' in nostra collect.) sub num. ^bis recenter additum fuit. 

Continet epistolarum aUorumque documentorum S. Francisci 
apographa, non semper ordine chronologico disposita. 

Intra hunc codicem, in papyro codici non assuta, inveniuntur 
P. Filipucci ad P. Possinum autographae litterae, et catalogus 
pagorum et oppidorum, necnon aliquorum verborum, quae illius 
regionis Indicae sunt propria, et a S. Francisco Xaverio in suis 
scriptis, maxime vero in epistolis, usurpantur; qui quidem catalo- 
gus maximo fuit nobis adjumento ad genuinam plurium nominum 
scriptionem stabiliendam. 

Hunc codicem memorat P. Delplace in opere Seledae India- 
ritm Epistolae nunc primum editae. 

Eum ita allegabimus: cod. Rom. apogr. 

Codex S. 

Varia Historia rerum Societatis Jesu. — Tria volumina soHda 
in fol, Hgata, et membrana cooperta, cum hac in dorso signatura: 

«V.s A2.« 

i.um et 2.uni vol. descripta sunt in opere Epistolae P. Hiero- 
nymiNadal, edito inter nostra Monumenta hist., vol. I, pp. liii, 
et Liv. Tertii autem vol. descriptio hic proprium locum habere 
debet; ex illo etenim plura tum ad Xaverium, tum ad litteras In- 
dicas spectantia, a nobis mutuanda erunt. 

Notis ergo communibus tribus voluminibus haec propria 
hujus tertii vol. addenda: a tergo praeter communem signatu- 
ram (fV.s A 2» hanc habet: «C.as 2.» Titulus in dorso: «Hist. 
Societ. extra Europam tomus 3.» In charta, recenter dorso 
agglutinata et ex parte discissa, haec posita fuit inscriptio: XXII MONUMENTA XaVERIANA 

«[Varjia Histor[ia] | [Ex]tra Europ[am]. | Tomo [3."].» Constat 
733 ff. in fol., quod alia manu, in margine fol. 2, hisce ver- 
bis annotatum est: ctiene setec.tas treinta, y tres fox.s» Cunc- 
ta ff. sunt signata , praeter 7 priora et 4 ultima. In fol. 2 
non sign. haec inscriptio magnis Htteris versaUbus exara- 
ta est: «VARIA | HISTO- | RIA RERUM | A SOCIETATE 
I GESTARUM | EXTRA | EVROPAM | TO. 3.^3« In margi- 
ne, antiqua et nobis ignota manu: «no estan enquadernadas con 
buen orden de los anos.» Ex hac annotatione constat ordinem 
chronologicum in epistolarum collocatione non servari. Ad cal- 
cem ipsius fol. 2r, antiqua et ignota etiam manu: «Es de la 
Comp.a de Jhs. de Alcala. | Del Archivo. De la libreria.» Haec 
ultima tria verba atramento deleta sunt. Inferius: «Lit. N.» Ad 
marginem, juxta angulum dexterum, Patris Christophori de Ca- 
stro manu: «1639. i. Oct.e» — In fol. 3 non sign. nil scriptum 
reperitur. Sequitur index epistolarum totius vol. a supra memo- 
rato P. Castro, tremula jam prae senectute manu totus exaratus, 
ff. 4-6 r. — Fol. 7 purum. Ab 8.° fol. initium ducunt epistolae 
ff. 1-727 sign. 

Hoc volumen ita nominabimus: Var. Hist., III. 

Codex 9. 

Vol. in fol. conglutinatum et corio coopertum, cujus in dorso 
haec habetur inscriptio: «lapon. | Annuae | 1549-92.» Continet 
sequentia: a) Primam partem Historiae S. J. in India, quae nihil 
aliud est, quam vita S. Francisci Xaverii, praesertim ab anno 
1541, quo Ulyssiponae Indiam versus solvit, usque ad ejus mor- 
tem, anno 1552: 144 paginas complectitur. 

In prima totius voluminis pagina extat citati operis titulus. 
Sequuntur 7 paginae purae: postea tres aliae scriptae, ubi posi- 
tus est index voluminis. Ad calcem hujus primae partis reperi- 
tur brevissimus index rerum, i fol.: 5 seq. pp. vacuae manent. 

b) Indicem sequentis operis: «Relacion del reino de Nippon, 
al qual llaman corruptamente Japon.» Haec relatio, incompleta, 
73 habet fol. numeris distincta. DESCRIPTIO CODICUM XXIII 

c) «Resolucao do P.e Visitador sobre a consulta dejapao:» 
17 fol. non sign. 

d) «Regimento pera os Padres que estao nas residencias de 
Japao feito ultimamente polo P. Visitador no mes de nouembro 
do anno de 1581:» 13 fol. non sign. 

e) «Regimento pera o Superior de Japao ordenado polo 
P. Visitador no mes de Junho do anno de 1580:» 6 fol. non sign. 

f) «Sumario de las cosas de Jappao para nuestro Padre Ge- 
neral. i.'' via.» Sequuntur 4 fol. pura, et 2 quae continent indi- 
cem. Deinde habetur titulus integer hoc modo: «Jhs. Sumario 
de las cosas que pertenecen a la Prouincia de Jappon y al go- 
uierno della compuesto por el padre Alexandro Valegniano [sic]. 
Visitador de las Indias de Oriente dirigido aN. P. General Clau- 
dio Aquaviua.» Totum opus habet 51 ff. sign. 

g) AHud exemplum praecedentis Summarii. Abs dubio aHa 
via fuit missum, ut tunc temporis mos erat, nam utrumque ori- 
ginale est. 

h) «Additiones del sumario de Japon hecho por el P. Ale- 
xandro Valignano Visitador de las Indias de Oriente en el ano 
83, las quales se anadieron para declaracion del dicho sumario 
por el mismo Padre en el ano 1592:» 32 ff. non signata. In ulti- 
ma pagina haec reperiuntur: «Adiciones del sumario de Japon 
para N. P.e General. 2.* via.» 

Ut verus hujus codicis auctor dignoscatur, sat erit haec 
pauca exscribere ex Patre Souza, Oriente Conquistado . . . , t. I, 
Prefagdo isagogica: «Antes do Padre Sebastiao Gongalves saiu 
com a Chronica da India o Padre Manoel Teixeira, novigo de 
S. Francisco Xavier. No anno de is^^encommendou Nosso Re 
verendo Padre Everardo Mercuriano, IV Geral da Companhia ao 
Padre Visitador Alexandre Valignani fizesse todas as dih'gencias 
possiveis sobre as cousas dignas de memoria, que os nossos Re- 
Hgiosos tivessem obrado na India; o que elle fez com muito cui- 
dado informando -se do P. Enrique Enriquez e do P. Francisco 
Peres, que haviam communicado com S. Francisco Xavier, e 
tudo quanto se pode ajunctar, se entregou ao Padre Manoel Tei- 
xeira, que instruido com estes documentos, e com as suas noti- XXIV MONUMENTA XAVERIANA 

cias intuitivas, fez dous tractados, um ate o anno de 1552, outro 
ate o de 1564, os quaes se remetteram a nosso Reverendo Padre 
Claudio Aquaviva, V Geral da Companhia.» 

Hunc codicem ita in posterum allegabimus: cod. Japon., I. 

Codex 10. 

Patris Sebastiani Gongalves Historia Societatis Jesu in 
India. In bibliotheca regia privata Ulyssiponensi, sub hac signa- 
tura: |^. — Vol. in fol. (0,31 X 0,22), recenter compositum. 
Constat 252 ff. sign., et paucis non sign. initio et ad calcem re- 
center adjectis. 

Continet: i) post tria ff. vacua, in primo fol. antiquo non 
sign. hanc inscriptionem: «Historia da Companhia na India. i.'' 
Parte. | N. B. Esta i.* Parte era dividida en 10 livros: os pri- 
meiros 5 tratao do principio das Missoes dos Jezuitas na Asia, e 
principalmente dos trabalhos ApostoHcos de S. Francisco Xavier; 
os ultimos digo os outros livros faltao. Veja-se o Indice hum 
pouco adiante do principio.» — 2) In sequenti fol., n. i sign., haec 
annotatio posita est: «Este livro o manda p.a a Procuratura da 
Provincia de Japao em Lisboa este Janeiro de 1747 na nao S. Pe- 
dro e S. Joao para se conservar na dita Procuratura e della nao 
sahir o propio. Macao primeiro de Janeiro de 1747. Joao Alva- 
res. » — 3) Sequuntur binae litterae ApostoHcae Pauh Illpapae Pa- 
tribus Xaverio et Rodrigues, et epistola cardinaHs ComposteUani 
ad Joannem III, Lusitaniae regem, ff. 2-4. — 4) Folia 5-8 vacua 
sunt. — 5) Historiae prooemium, ff. 9-13. — 6) Sequitur index de- 
cem librorum, quibus Historia constat; in hoc tamen vol. quinque 
priores dumtaxat reperiuntur, ff. 13- 19 r. — 7) Libri tandem quin- 
que hujus historiae in ff. 19-252 finem huic codici imponunt, 4 ff. 
puris ad calcem adjectis. 

De hujus codicis auctore audiatur Souza, Oriente Conqiiis- 
tado..., t. I, in Prefagdo isagogica. «Ainda achou que acrescen- 
tar as noticias remettidas a Europa o nosso Chronista, o Padre 
Sebastiao Gongalves, natural de Ponte de Lima, que passou a 
India no anno de 1593 e morreu no CoUegio velho de S. Paulo 
a 23 de Mar^o de 1619, depois de ser muitos annos companheiro DESCRIPTIO CODICUM XXV 

dos Provinciaes e Preposito da Casa Professa. Alcangou este Pa- 
dre mui vivas as memorias de S. Francisco Xavier e escreveu 
com muita verdade, com estylo claro e corrente, porem com de- 
masiada erudigao, que Ihe arrebatava a penna a digressoes mui 
largas e pouco conducentes ao seu assumpto e por esta razao se 
nao imprimiu.» 

Hanc Historiam sic breviter indicabimus: Hist. P. Gon- 
Qalves. 

Codex II. 

Complutensis codex autographornm. — Volumen in fol. con- 
glutinatum, cujus in dorso haec tantum leguntur verba: «Cartas 
de Jesuitas.w Servatur in bibHotheca privata regis Hispaniae in 
regiis aedibus Matritensibus , et hanc habet signaturam «Cod. 
2-e-8.)) Maxima pars epistolarum, quas continet, a Sancto Igna- 
tio de Loyola ejusque primis sociis fuerunt exaratae. In diversis 
annotationibus, quae in primo folio reperiuntur, continetur index 
omnium epistolarum hujus voluminis, et datur ratio cur in aH- 
quibus epistolis desit subscriptid: et quoniam in ilHs quasi histo- 
ria hujus voluminis continetur, licet aHquanto longiores videan- 
tur, non abs re fore eas integras exscribere existimavimus. Sic 
igitur ait: «f En este volumen estan i6 cartas con vna patente 
de N. Santo Padre Ignacio firmadas de su mano, fuera de dos 
que estan rubricadas con la primera letra de su nombre; la i.% 
fol. I, tiene al fin quatro renglones de su letra, la otra, fol. 13, es 
toda de su letra. Ay demas de las dichas cartas de los primeros 
companeros de N. S. P., vna, fol. 21, toda de letra del P. Fabro: 
tres, las siguientes, del P. Laynes: vna, fol. 26, toda de letra del 
P. Francisco Xauier y es la que truxo consigo N. S. P. quando 
de Paris vino a Espana el aiio de 1535 a los negocios de sus com- 
paneros. Las dos que se siguen, fol. 28, son del P. Salmeron: 
las 3 que se siguen, a fol. 30, son del P. Claudio Jayo: vna, 
fol- 35) del P. Paschasio: siguiente, tres, fol. 36, del P. Bobadi- 
lla, todas de su letra. 

A fol. 39 se siguen tres del P. Francisco de Borja: luego a 
fol. 42 se siguen tres del P. Francisco de Villanueva primer rec- XXVI MONUMENTA XaVERIANA 

tor deste collegio de Alcala todas de su letra. A fol. 46 ay vna 
carta del P. Alonso Pacheco hijo deste collegio insigne Martyr 
en Salsete de la India. 

Siguense a fol. 47 quatro cartas del P. M. Juan de Auila de 
su letra. Al cauo a fol. 54 esta la informacion y processo ori- 
ginal, que se hizo en esta villa de Alcala, quando fue preso 
N. S. Padre Ignacio. 

Ordena la santa obediencia a qualquiera, a cuyas manos este 

volumen viniere, que no sea osado a tomar ni cortar firma, ni 

letra alguna de todo el, sino que le traten con toda reuerencia, 

si no quieren caer en falta notable, y en las penas, que a ella se 

consiguen. 

t 
Christoual de Castro. » 

Alia manu: «Entre el fol. 20 y 21 acabadas las cartas de 
N. Santo Padre ay vna hoja de letra de N. Santo Padre, que 
era de vn quaderno en que estauan escritas algunas visitagiones 
que nuestro Senor le higo al tiempo que escriuio las constitugio- 
nes, y esta junto a ella vn testimonio de siete Padres muy gra- 
ues como esta hoja toda es de letra de Nuestro Santo Padre.» 

Alia: «Siendo Rector deste Collegio el P. Juan de Montaluo 
afiadio a este libro tres cartas, las dos de nuestro 3. P.e Fran- 
cisco de Borja, la i.", fol. 54, tiene firma suya; la 2.% fol. 55, 
tiene su firma y siete renglones y medio de su mano: la 3.* es del 
P. Laynez toda de su letra y muy larga: 

Item, anadio vna carta del Martyr Carlos Espinola, que murio 
en Japon quemado por la fe, y estaa fol. 58 vuelto. 

En el mes de Maio de 1631 el P. Luis de la Palma, siendo 
Rector deste Collegio puso otras dos cartas del P. Juan dauila, 
que estan despues del fol. 53. 

Item, vna carta del S.to Martir P. Carlos Spinola que escri- 
uio estando preso, y otra del S.to Martir Miguel Caruallo, que 
escriuio tambien estando preso, y estan despues del folio 58.» 

Alia: «Para consuelo y edificacion de la prouincia de la Com- 
pafiia de Jesus del Paraguay, quite deste libro, y embie al 
P. Francisco Diaz, Procurador de dicha prouincia, para ella, que Bf*5rrwr cWsLBinB MlWAilf 

Cll«^n^i*W? HIMi, MA»», 

DESCRIPTIO CODICUM XXVII 

no tiene firma de N. S. P., vna patente firmada de N. S., para 
mas gloria del Santo y de nuestro Senor. 
Alcala Setiembre 19 [29?] de 1639. 

t 
Hernando de Valdes.» 

Hunc codicem sic breviter nominabimus : cod. Complut. 
aiitogr. 

€odex 19. 

Vita S. Francisci Xaverii. Antiquum et magni pretii vol. 
in 4.°, compactum, et simplici pergamena antiquitus coopertum. 
A tergo haec habet inscripta: «Vida de S. Francisco Javier.» " 
Haec inscriptio, quae lapsu temporis jam fere obliterata fuerat, 
renovata multo abhinc tempore fuit. Variae insuper in ipso dorso 
habentur signaturae, aliae antiquitus supra pergamenam exara- 
tae, scilicet: «29-B, S.-Cas. 15»; aHae vero recenter in charta 
eidem dorsoapposita, sc: «e-26» et «D-e-26.» Haec ultima signa- 
tura iteratur in ipso involucro pergameno interius. Exterius 
autem prima fronte haec inscripta habentur: «p. 2. — Itinerario 
de S. Xavier.» Constat 87 ff. scriptis, quibus in fine accedit unum 
vacuum et duo ex parte notata. Haec 90 ff. in octo quaterniones, 
numeris 1-8 in parte superiori signatos, distribuuntur. Non ab 
uno amanuensi sed a quatuor distinctis hi quaterniones conscripti 
sunt, ita ut i.us ab uno librario, 2.us, ^.us et 4.US ab altero, 5."» a 
tertio, et reliqui a quarto exarati fuerint. 

Continet accuratam vitae S. Francisci narrationem. In i.° 
fol. non sign. hanc praefert inscriptionem nitide exaratam et va- 
riis lineis exornatum:' «IHS. | Vidadel bienauenturado Padre. | 
Francisco Xauier, Religio- | so de la compania de lESVS. » Paulo 
inferius, et ut videtur alia manu, raptim scriptum est: «en 87 ho- 
Ijas.» In ipso i.° fol. v., operis prooemium habetur, in quo totus 
liber in tres partes dividitur, quarum prima, nulla capitum divi- 
sione adhibita, res gestas a Xaverio in Europa et in itinere ad 
Indos complectitur, decem primis ff., sc. tribus prioribus non 
sign., et aUis, quae numeris 1-7 r, sunt signata. Secunda pars, 
m 21 capita dispertita, reliqua ipsius acta usque ad mortem pro- XXVIII MONUMENTA XaVERIANA 

sequitur, ff. 7-74 r. Tertia denique pars, quinque capitibus con- 
stans, miracula et alia, quae obitum Sancti consecuta sunt, brevi- 
ter enarrat, ff. 74-84^. Prooemii prima verba haec sunt: «Por- 
que el Senor se ha llebado ya para si casi todos los de la Com- 
pania de Jesus que en estas partes...» Codicis clausula est hu- 
jusmodi: «quando el Senor dello fuere seruido para gloria y 
honrra suya y loor deste su santosieruo. Amen. » 

De auctore hujus Hbri, praeter ea, quae ipse de se in eodem 
affirmat, nil certo hactenus nobis comperire Hcuit. Porro jam in 
praefatione, fol. i v. scribit iUe ex omnibus sociis, qui cum Xa- 
verio in India conversati fuerant, unicum se id temporisremanere. 
AHunde, cum in fol. 77 ipse auctor in prima persona referat ea, 
quae evenerunt tribus sodaHbus Patrem Nunes comitantibus in 
navi, qua corpus S. Xaverii Goam deferebatur; satis perspicue 
indicare videtur se unum ex iUis fuisse; quorum certe nomina 
nuHibi, quod sciamus, scripta reperiuntur. 

Quod ad hujus ms. genesim attinet, primo ignoramus qua 
Hngua ab auctore conscriptum sit, et an hoc exemplarsit archety- 
pum vel apographum; iUud dumtaxat ex ipsa scriptione erui vi- 
detur, hunc codicem coaevum auctori extitisse. Praeterea, quanti 
aestimatum fuerit ab eruditis et gravibus viris nostrae Societatis, 
ex verbis erui facile poterit, quae P. CutiHas in praefatione 
operis ab ipso editi, cui titulus, Cartas de S. Francisco Xavier, 
Matriti anno 1752, nobis scripta reHquit: «Otros menores [frag- 
menta sc. Htterarum] debemos a un manuscrito tan antiguo, 
como escrito de uno de aqueHos Padres, que vivieron con el Santo 
en la India, que con grande estimacion y cuidado se ha conser- 
vado, y se conserva oy en el Colegio de ViHarejo de Fuentes.» 
Hunc etiam codicem non sine laude commemorat P. Rochus 
Menchaca in editione epistolarum S. Xaverii, Bononiae [anno 
I795]excusa, in prolegomenis, pag. xv. 

Hos autem auctores de nostro codice agere , perspicue appa- 
ret ex iis, quae duo egregii nostrae Societatis viri in primo fol. 
secundi exemplaris hujus codicis (de quo statim disseremus) pro- 
pria manu scriptum nobis transmiserunt. Alter fuit P. Marianus 
Puyal, majoricensis, provinciae Hispaniae praepositus, cujus DeSCRIPTIO CODICUM XXIX 

haec sunt verba: «Esta vida esta muy bien escrita. Su autor, 
cuyo nombre no se sabe, conocio y trato al santo. Ademas de las 
muchas cartas del santo que se citan y copian , hay varios otros 
documentos muy singulares y otras noticias curiosas , que no se 
encuentran aun en los escritores mas modernos de su vida. Se 
haria un gran bien si se sacase una copia en buena letra, y aun 
seria muy util que se imprimiese. 

Posteriormente por encargo mio saco la dicha copia el P. Fer- 
min Ribero el ano 1836, y poco antes de concluirla me la dio para 
que yo la guardase y no se perdiese, andando entonces las cosas 
tan revueltas. A poco tiempo fui desterrado a Avila, dejando en 
Madrid todos mis libros y papeles. Entre las cosas que por esta 
causa desaparecieron, una fue la copia de esta vida juntamente 
con el ejemplar antiguo (igual a este, aunque escrito en 4.°) que 
sirvio al P. Fermin de modelo. - 

Mariano Puyal. 

Nota i.° En la historia de las misiones de la Compania de 

Jhs. en la China y Japon por el P. Luis de Guzman, impresa en 
Alcala ano 1601, tom. i.°, Hb. i.°, cap. 30, se dice asi: « Tengo 
por cosa sin fundamento de verdad... lo que anda escrito en una 
carta de este mismo mozo Antonio a^^erca de la muerte de este 
santo (P. Francisco), etc» 

Sin duda se refiere el P. Guzman a la carta que se halla en 
este ms. fol. 94, vuelta. 

2." El P. Roque Menchaca en su edicion de Bolonia hacia 
1795 «S. Francisci Xaverii e Soc. Jesu epistolarum omnium 
lib. quatuor ex Petro Maffejo, Horat. TurseUino, Petro Possino 
et Francisco Cutillas, dice, que el P. Cutillas hace mencion de 
este manuscrito de Villarejo de Fuentes (P. R. Mench. Prolegom. 
tom. i.° pag. xv) y anade: «quaecumque in ea [la edicion del 
P. Cutillas] occurrerint nova, huic nostrae suis quaeque locis in- 
seremus.» (ibid. pag. xvi.) 

> E[UGENI0] L[aBARTA]. 

Hunc codicem semper nominabimus cod. I Villarej. XXX MONUMENTA XaVERIANA 

Codex 13. 

VUa S. Francisci Xaverii. — Alterum exemplar, in 8.°, com- 
pactum et pergamena opertum, cui charta interius agglutinata 
est. Constat i fol. non sign. et 1-108 sign. Coaevus prorsus et in 
eodem loco ac prior exaratus videtur hic codex; nam inter varios 
amanuenses, qui illum conscripserunt, unus vel alter idem facile 
dignoscitur fuisse, cujus manus in priori apparet. In dorso hanc 
habet signaturam recenti charta appositam «D-e-25», quae intus 
iteratur. In facie priori pergamenae, qua operitur, hanc antiquam 
exhibet inscriptionem: «Este libro es de el | Collegio de Vi- 
Uarexo. » 

Continet in primo fol. has antiquas inscriptiones: «yoMartin 
Wutierez. |AAabgdefghi|f| Vida de San Fran.co Xa- 
uier.» In ipso fol. v.° antiquitus scriptum fuit: «Del Villarejo de 
Fuentes.» Praeterea in priori facie hujus fol. recenter addita est 
Patris Puyal annotatio , quam supra transcripsimus ; et in se 
cunda, duae annotationes P. Eugenii Labarta paulo ante com- 
memoratae. Hoc autem alterum exemplar fere cum priori con- 
cordat. In fol. n. i sign., supra, ubi incipit prooemium, haec 
addita est annotatio «de el offigio manual», qua indicatur hoc ex- 
emplari usos fuisse tirones domus probationis Villaregienses in 
lectione, quam inter manualia exercitia habere consueverant, 

Hunc codicem in posterum nominabimus cod. II Villarej. 

Codex 14. 

Notae in epistolas S. Francisci Xaverii. — Codex in 4.° non 
compactus, sed quaternionibus solutis nec assutis coalescens, et 
140 ff. scriptis et numeris signatis, quibus nonnulla ff. pura nec 
signata intermixta sunt. Ultimus quaternio, qui 14 ff. scriptis, non 
vero signatis, et duobus vacuis constat, indicem totius voluminis 
continet. Titulus totius operis in prima pagina positus est hujus- 
modi: «Notae | in | Epistolas omnes | S. Francisci Xauerij | a | 
PP. Possino et Tursellino | Editas. | Auctore | R. P. Philippo 
Francisco Taisne | Societatis Jesu.» 

Continet in fol. i v." tres animadversiones p-enerales de hoc DeSCRIPTIO CoDICUM XXXI 

codice et de modo eo utendi. Sequitur praefatio, ff. i, 2. Chro- 
notaxis in epistolas Xaverianas, ff. 4-15 r. Catalogus auctorum, 
qui in codice citantur, ff. 16-18 r. Sequuntur notae, ff. 19-140. 
Ex libris ab auctore codicis adhibitis apparet hoc opus non ante 
annum 1683 scriptum fuisse. In illo variorum librariorum manus 
videntur. 

Hic codex ita nominabitur: cod. P. Taisne. XXXII MONUMENTA XaVERIANA NOTAE FREQUENTIUS USURPATAE EARUMQUE INTERPRETATIO annot.r=annotatio . 

B.=Beatus, Beato. 

cap . rrrcaput . 

cf.=:confer. 

Conq.=Conquista. 

Div.=:Divisao. 

D.n— Don. 

Dnus.=rDominus. 

Dr.=rDoctor. 

D. V, P.=De Vuestra Paternidad. 

D. V. R.=De Vuestra Reverencia. 

e. gr.=exempli gratia. 

ff.=folia. 

fol.=folium. 

Fr.=:Frater. 

H.:=Hermano. 

HH.=Hermanos. 

ibid.rribidem. 

i. e.=id est. 

Jhs., Jhus.r=Jesus. 

]ib.r=liber. 

loc. cit.=:loco citato. 

Mag.mMagister. 

ms.=:manu scriptum. 

mss.=:manu scripta. 

M.tre— Mestre. 

M.tro— Maestro. 

n.=:numerus. 

nn.=numeri. 

O. Pr.r::Ordinis Praedicatorum. 

O. S. Fr.=Ordinis Sancti Francisci. P.=Pater, Padre. 

pag.=pagina. 

part.=parte. 

PP.=rPatres, Padres. 

pp.— paginae. 

R. P.rrReverendus Pater, Reve- 

rendo Padre. 
RR,=Reverendi, Reverendos. 
S.=:Sanctus, San. 
S. A.z=Su Alteza, Sua Alteza. 
sc.=silicet. 
S. J.zzrSocietatis Jesu. 
SS. AA.=Sus Altezas, Suas Al- 

tezas. 
seq.— sequens. 
seqq.— sequentes. 
Sr.=:Senor. 

S. S.=:Su Senoria, Sua Senhoria. 
t.n^tomus. 
V. A.=Vuestra Alteza, Vossa Al- 

teza. 
V. gr.=verbi gratia. 
V. M =Vuestra Majestad. 
V. md.=Vuestra merced. 
vol.^rvolumen. 
V. P.=Vuestra Paternidad. 
V. R.rrVuestra Reverencia. 
X.°, Xpo.=Christo, Cristo. 
xpiano.=:christiano, cristiano. 
Xpoual=CristobaI . 
C/3 

o 

Q 

U 
w 

I— ( 

o 
< <J 

H 

<i 

1-3 

W 
H 

< 
U > 

<: MoNUM. Jtav LIBER PRIMUS <" HISTORIA 

DEL PRINCIPIO Y PROGRESSO DE LA COMPANIA DE JESUS EN LAS 
INDIAS ORIENTALES DIUIDIDA EN DOS PARTES ' 

PRIMERA PARTE 

Esta historia de las cosas que nuestro Senor fue seruido de 
obrar en nuestros tiempos en las Indias Orientales, por medio 
de sus minimos sieruos y hijos de V. P., los Padres y Hermanos 
de la Compaiiia de Jesus, determine de escrebir, entre tantas 
ocupaciones, por tres rasones. La i." es, porque, como los viuos 
exemplos de los passados mueuen mucho a los que despues suc- 
ceden, especialmente quando fueron todos de vna mesma religion 
y profession, me parecia que animaria mucho a los nuestros sa- 
ber los exemplos de birtud, que dieron los primeros Padres, que 
pasaron a estas partes. La 2." fue, porque, como deleitasse mu- 
cho a los de Europa la lectura de las cosas del Oriente , algunos 
deuotos de la Compania fueron tan desseossos de las hazer saber 
a todos, que, assi como llegauan las cartas de los Padres y Her- 
manos, que estauan en la India, las hazian trasladar y imprimir 
en diuersas partes. Y como las cartas eran de muchos , que las 
escriuieron de diuersos lugares, entre si distantes, y de qualida- 
des muy diferentes, como ay en aquella tan grande Prouincia; y 
no se escriuieron para se imprimir, ni se imprimieron ordenada- * Cum per totam hanc S. Francisci biographiara eadem nomina anno- 
tatione digna ac in ejus scriptis reperiantur , in his ut in digniori loco ea, 
licet breviter, adnotabimus, De vero hujus vitae auctore vide quae supra 
diximus in descriptione hujus codicis, qui ordine nonus est. Manu scripti 
paginae proprio loco crasioribus numeris indicantur. LlB. I. VlTA S. Francisci 3 

mente, causaron vna cierta confussion, por la qual muchas cosas 
6 no se entendieron 6 parecieron contrarias: y assi para remediar 
este inconueniente me parecio necessario escribirse vna historia 
de todas aquellas cosas mas clara y ordenadamente. La 3.' causa 
que a esto me mouio fue , porque nuestro Padre Euerardo * , de 
santa memoria, me encomendo algunas vezes, y V. P. ^ me lo 
torno a encomendar, que se hiziesse algun tratado del progresso 
que tuuo la Compania 2 en el Oriente , para que con el tiempo 
no se perdiesse la memoria y certeza de muchas cosas que pue- 
den aprouechar, como suele acontescer. 

Y por esto, despues de auer yo visitado toda esta Prouincia, 
por orden de nuestro Padre Euerardo y de V. P. , y visto por 
experiencia las cosas della, y tratado con todos los Padres y 
Hermanos, que desde el principio aqui trabajaron, determine de 
escrebir, quanto mas clara y ordenadamente pudiesse, la dicha 
historia, en la qual guardare dos cosas. La i.* sera, no escrebir 
aqui ninguna cosa si no fuere muy verdadera y cierta: la 2." sera 
tratar mas de los nuestros, que ya murieron, que de los que vi- 
uen; porque, aunque de los vnos y de los otros auria mucho que 
dezir, todavia de los muertos se puede hablar mas seguramente, 
y de los viuos paresce que es mejor guardar lo que dize la Santa 
Escriptura: «ne laudaueris hominem in vita sua ^»; como si de- 
xesse (conforme a lo que vn santo doctor nota) : « lauda post vi- 
tam, magnifica post consummationem *». 

Y aunque esta historia contiene en si mucha diuersidad de 
cosas, que pueden dar gusto y edificacion a los que la leyeren, 
principalmente ayudara y animara mucho a los nuestros , como 
dixe, con ver los exemplos tan viuos de los trabajos, que sus mes- 
mos Hermanos padecieron, y la buena y grande prueua que die- 
ron de sus virtudes en plantar y cultiuar entre gente tan inculta * P. Everardus Mercurianus (Mercurien vel Marcurien) , quartus Prae- 
positus Generalis S. J. 

2 P. Claudius Aquaviva, quintus Praepositus Generalis S. J. 
' «Ante mortem ne laudes hominem quemquam», Eccli. xi, 3o. 

* S. Ambrosius, quem in commentario Eccli., xi, 3o, aflfert Pater a 
Lapide. 4 MONUMENTA XaVERIANA 

y barbara tanta xpiandad, *, como en diuersas partes hizieron, 
pues por el discurso de toda ella (si bien se considera) pueden los 
nuestros dar muchas gracias a nuestro Sefior, que, aunque no 
los doto ni los leuanto con dones de lenguas y de milagros, toda- 
via les comunico mucha charidad y esperanga, y mucha longani- 
midad y paciencia, y los hizo merecedores de padescer por su 
amor muchas persecuciones y trabajos en procurar la conuersion 
y remedio de tantas gentes ; de cuyas tierras y costumbres tra- 
tare tambien algunas cosas, en quanto me paresciere que pueden 
seruir para mayor claridad de esta historia. V. P. reciba la buena 
voluntad y intencion con que este tratado se escribe , y con sus 
santos sacrificios y oraciones alcance de nuestro Senor para sus 
hijos, que aun agora passan no menores trabajos, gracia para lle- 
uar adelante tan grande empressa, como es la conuersion de tan- 
tos reyes y Prouincias como ay en Oriente. 3 COMO EL P. MAESTRO FRANCISCO FUE EMUIADO DE ROMA A 
PORTUGAL PARA YR A LA INDIA 

CAPITULO I.° 

Auiendo de tratar del principio y progresso, que tuuo nues- 
tra Compania en las Indias Orientales, razon es que comencemos 
del ^ a tratar del P. M.tro Francisco Xauier, que fue el i.° de la 
Compania que passo a estas partes, y el que fundo las casas de 
la Compania, que en ellas ay. 

Fue este bienauenturado Padre de nacion espanol, del reyno 
de Nauarra, noble y bien criado de sus padres: y siendo man- 
cebo fue a estudiar philosophia a la Uniuersidad de Paris en 
Francia, adonde tomo muy estrecha conuersacion con el bien- 
auenturado Padre nuestro y primer fundador de la Compania 
M. Ignacio, que tambien en el mesmo tiempo ally estudiaua, por ' Idest, cristiandad, et eodem modo hanc abbreviationem lege per 
totam S. Francisci vitam. 

^ Rectius desde el, id est, desde el principio. LiB. I.— ViTA S. Francisci 5 

cuyo exemplo y exortacion (no dexando de continuar su proprio 
estudio) se aplico con mucho feruor a otra mejor philosophia, de 
conoscer a si mesmo y seruir a nuestro Senor: y auiendo su di- 
uina magestad mouido las voluntades de algunos otros honrrados 
y virtuosos estudiantes a seguir la vida y instituto del P. Igna- 
cio, escogio tambien al P. M.tro Francisco por vno de aquellos 
primeros diez Padres fundamentales, sobre los quales fue seruido 
de fundar la Compania; la qual aun antes de ser confirmada daua, 
por medio de aquellos diez primeros Padres, tan buen odor de si 
entodaslas partes,que el rey de Portugal Don Juan 3.°,deseando, 
como catholico principe, acrecentar nuestra santa religion chris- 
tiana en las Indias Orientales de su conquista, y entendiendo el 
feruDr y buena vida y manera con que procedian los dichos Pa- 
dres en ayudar a las almas, escriuio a Don Pedro de Mascarenas, 
embaxador suyo en Roma, persona de mucha estima, que hiziesse 
con su Santidad y con el P. Ignacio de manera, que mandassen 
a la India seys de los dichos Padres ' . 

Mas porque el pequefio numero de ellos no permitia yr tantos 
a vna sola parte, fueron escogidos el ano de 1540 para esta mis- 
sion dos dellos, conuiene a saber, el P. M.tro Francisco Xauier, 
y el P. M.tro Symon Rodriguez de nacion 4 portugues; y llega- 
dos ambos por diuersas vias a Lixboa y aposentados en el hospi- 
tal del Rey, entre tanto que se esperaua el tiempo para su par- 
tida a la India, hazian, como tenian de costumbre, con los enfer- 
mos y con los sanos todo lo que podian para encaminarlos al ser- 
uicio y conoscimiento de su Criador. Y con el mucho exemplo y 
edificacion, que dauan con obras y con palabras, con el desprecio 
del mundo y de si mesmos, y con la buena manera de proceder 
con los proximos, dieron tanta satisfaccion a los portugueses, 
que muchos caualleros y senores de aquel reyno, espantados de 
las obras y fructo que hazian, juzgaron ser cosa muy prouechosa 
para aquel reyno quedar los Padres en Portugal: y como muchos 
por sus sermones y platicas se mouian [a] mudar la vida, y * des- 

• Hanc epistolam in ultimo hujus operis libro reperies simulque Petri 
Mascarenhas responsum. 

^ Hoc verbum redundare videtur. 6 MONUMENTA XaVERIANA 

seando seguir sus pisadas en su nueua religion (que el mesmo 

afio fue aprobada y confirmada por el Sanctissimo Padre y Vi- 

cario de X.o nuestro Seiior Paulo 3.°) no faltaron quien[es] pro- 

pusiessen a Su Alteza quanto conuenia detener tan sanctos hom- 

bres en Portugal. El rey, que tanto desseaua la reformacion de 

aquel su reyno (por la qual sabe todo el mundo quanto trabajo), 

mouido, assi por las obras que los dichos Padres hazian, como 

por las informaciones, que muchas personas de credito le dauan 

dellos, tuuo para si que, quedando ally los Padres de la Compa- 

fiia (la qual con mucha edificacion cada dia yua creciendo), no so- 

lamente se ayudarian mucho los reynos de Portugal, mas tambien 

seria muy a proposito para las partes de la India. Y finalmente, 

despues de auer mucho tratado sobre esto, acordo, conforme al 

parecer que acerca de esto le dio el P. M.tro Ignacio, que el P. 

M.tro Symon quedasse en Portugal para dar principio a un cole- 

gio en Coimbra, donde se criasse gente para ayuda de las Indias 

y de Portugal, y que el P. M.tro Francisco Xauier viniesse al 

Oriente para aiudar a los indios, y a los portuguesses que estan 

en essas partes. Y desta manera el P. M.tro Symon quedo fun- 

dando la Compaiiia en Portugal, donde por la gracia de Dios cre- 

cio tanto, como agora se vee, y al P. M.tro Francisco cayo la 

suerte de venir a estas Indias del Oriente; la qual el recibio con 

mucha alegria, como empressa que bien parescia tenerle guar- 

dada la diuina prouidencia. Porque, como se lee en la vida del 

bienaventurado nuestro P. Ignacio * , donde se escriben los tra- 

bajos que el P. M.tro Francisco padecio en el principio de la Com- 

paiiia, de los quales yo aqui no trato, muchas vezes en sueiios le 

parecia que lleuaua a cuestas con mucho trabajo vn indio, que 

fue pronostico verdadero de lo que despues le acontescio: y por 

esso 5 era muy inclinado a emplearse en la ayuda y conuersion 

desta gente oriental. 

Fue tanto el credito, que en el tiempo que estuuo en Portu- • RiVADENElRA, Vida del B. P. Ignacio de Loyola, lib. II, c, XVI.— 
Vide etiam Garcia, Vida y milagros de S. Francisco Javier, t. I, lib. I, 
c. III. — LuCENA, Historia da vida do Padre S. Francisco de Xavier, lib. I, 
c. VII. LiB. I.— ViTA S. Francisci 7 

gal tuuo S. A. de el Padre, que, mouido por si mesmo, le nego- 
cio hvn breue de Su Sanctidad, para que en las Indias tuuiesse 
poderes de nuncio suyo Apostolico ', para poder executar mejor 
lo que pretendia hazer; y llegando el tiempo de la partida le 
encomendo S. A. muy encarecidamente la conuersionde los gen- 
tiles y la ayuda de las almas, especialmente de los portuguesses 
que en estas partes estauan, diziendole que, para mejor poder 
hazer esto, le alcan^o los poderes que Su Santidad le daua por 
aquel breue de nuncio ApostoHco, y que pidiesse a sus oficiales 
todo lo que para aquel viage quisiesse, porque assi tenia man- 
dado le proueyessen, y lo mesmo mandaua hazer en la India para 
todo lo que le fuesse necessario para el seruicio de nuestro Seiior, 
y sustentacion de el y de los demas de la Compaiiia. Diole el 
Padre los deuidos agradescimientos, prometiendole que haria de 
su parte la.que pudiesse para satisfazer a tan sancto desseo como 
S. A. tenia, y rescibio con mucha reuerencia el breue, del qual 
por su grande humildad nunca se quiso valer en la India, sino 
vna sola vez en vn caso en Malaca, como a su tiempo diremos; 
porque trato siempre con tanta humildad, no solamente con los 
obispos y perlados, mas tambien con todos los curas y clerigos, 
que mas parecia subdito de todos ellos que nuncio ApostoHco; y 
desseando los oficiales proueerlo muy bastantemente, conforme 
al orden y desseo de S. A., por mas que instaron no pudieron 
alcangar del que tomasse otra cosa sino vnos libros, que en la 
India le serian necessarios, y algun pobre vestido de que [se] sir- 
uiesse en la mar, determinando de hazer aquella tan larga y 
desacomodada nauegacion pidiendo limosna, como lo hizo. Ni 
basto Martin Afonso de Sossa, que venia por gouernador a la 
India (en cuya compailia el Padre yua), ni otros caualleros de- 
uotos suyos, que querian tomar a su cargo el sustentarlo, para 
que dexasse de alcangar este merescimiento que el pretendia. Y 
diziendole vna vez vn Sefior en Portugal que, aun para tener la 
reputacion y credito necesario para ayudar a las almas, no con- 
uenia tratarse con tanto desprecio, yendo sin mo^os y haziendo 

* Hoc et alia Pontificia diplomata , S. Francisco concessa , in ultimo 
libroreperies. 8 MONUMENTA XaVERIANA 

en la nao oficios tan baxos, le respondio con mucha gracia y pru- 
dencia, que la reputacion y credito necesario lo daua Dios por 
medio del desprecio de las honrras y-de si mesmo; porque el que- 
rerlo alcan^ar de otra manera, trat^ndose con fausto y honrra, 
auia puesto la religion en muchas partes en el estado en que se 
beya: con la qual respuesta alcango con el y con los otros el cre- 
dito que el dezia. Y de esta manera, sin ninguna prouision mas 
que con la esperan^a y confianga en Dios, 6 comen^o su viaje 
tan largo y peligrosso, del qual, para que tengan noticia los que 
no saben, no sera fuera de nuestro proposito tratar alguna cosa. DEL VIAGE Y NAUEGACION DE PORTUGAL PARA LA INDIA, Y DE 
SUS QUALIDADES, Y DE LOS TRABAJOS QUE EN ELLA SE PA- 

DECEN 

CAPITULO 2. 

Este viage de Portugal para la India (que se comengo a des- 
cabrir en el ano de i ' por mandado de Don Enrique, infante de 
Portugal, y se acabo de descubrir por Don Vasco de Gama*, que 
llego a la India en el ano de 1498 por orden del valerosissimo y 
inuictissimo principe Don Manoel, de feUce memoria, rey de 
Portugal) es sin ninguna contradiccion la mayor y mas ardua de 
quantas ay en lo descubierto. Porque los portuguesses no sola- 
mente llegan de Portugal a la India, que son mas de quatro mil 
legoas, mas con su esfuer^o y valor penetraron por todas las re- 
motissimas prouincias deste Oriente: porque de la India, por 
vna parte van cada dia por el mar Persico, corriendo por las 
costas de Arabia y Persia, y por el estrecho entran en el mar 
Vermejo y pasan a Ethiopia, y por otra parte van a Malaca y 
Maluco y llegan hasta la China y Japon, passando muchos po- 
pulosissimos reynos, y descubriendo islas y tierras incognitas, y 
haziendo en diuersas prouincias sus poblaciones, en las quales 1 Sic in 7ns., anni scriptione tantum incoepta. LiB. I.— ViTA S. Francisci 9 

residen, teniendo sus tratos y commercios con los naturales de 
la tierra. 

Mas porque el principal poder que S. A. tiene es en la India 
(como diremos), por esso manda cada afio quatro 6 cinco naos de 
Lixboa a la India con diuersas municiones y gente de guerra, la 
qual dexando ahy se tornan a Portugal cargadas de pimienta y 
de otras muy preciosas mercadurias; y en este viage de yda y 
vuelta gastan comunmente casi ano y medio, sin detenerse mas 
de tres 6 quatro messes en la India para tomar su carga: porque 
por lo menos son necessarios seis messes para de Lisboa llegar a 
Goa, no tomando ni descubriendo ordinariamente otra tierra sino 
la isla de Mogambique, que esta nouecientas legoas de Goa, 
donde, quando pueden llegar, toman. algun refresco; de manera 
que, partiendo al principio de Maryo de Lixboa, que es el propio 
tiempo de comengar essa nauegacion , no llegan a la India sino 
al principio de Setiembre. Y si no pueden tomar la isla Mogam- 
bique, van por fuera de la isla de S. Lorencio, gastando siete y 
ocho meses en el mar, sin jamas tomar tierra, y apenas llegan a 
la India en Octubre 6 Noyuiembre: y muchas vezes 6 porque 
parten tarde de Lixboa, 6 porque hallan diuersas contrariedades 
de vientos, tempestades y calmerias ' , detienense tanto en el 
viage, que se les acaba el tiempo, y son forzados a inuernar en 
Mo^ambique, yendo despues a Goa en Mayo del ano siguiente. 
Y a la tornada de la India para Portugal, partiendo al fin de Di- 
ziembre 6 al principio de Henero, llegan a Lisboa en el fin de 
Junio 6 en Juho, tomando i.° comummente, quando tienen buen 
viage, reposo y refresco por algunos dias en la isla que llaman 
de Sta. Elena, que esta mas de quinientas legoas adelante del 
cabo de Buena Esperanga yendo para Portugal: la qualen cierta 
manera paresce auerla nuestro Senor producido para consuelo y 
remedio de las naos de la India; porque siendo vna isleta despo- 
blada, de cinco 6 seis legoas de circuito, es tan abundante de 
agoa y pescado, y tan fertil de diuersas frutas (que de paso sem- 
braron alli los portuguesses), y tan bastecida de puercos, cabras • Lege calmas. 10 MONUMENTA XaVERIANA 

y gallinas, que dexadas desta manera se multiplican, que con 
llegar alli cada afio quatro 6 cinco naos, y hartarse todos por 
quinze 6 veinte dias que alli estan, y cargar de refresco para su 
viage, queda siempre aquella isla mas bastecida y llena. 

Otro segundo refresco toman las naos en las islas Terceras, 
que estan trescientas legoas poco mas 6 menos de Portugal; y 
sin ver mas tierra llegan a Portugal en el tiempo dicho. Y mu- 
chas vezes, no pudiendo doblar el cabo de Buena Esperanga, 
despues de auer padescido muchas tempestades y trabajos son 
forzados a tornar a arribar a Mogambique y detenerse ally hasta 
Nouiembre, y assi llegan a Portugal en el mes de Abril del ano 
siguiente. 

Los peligros y trabajos, que en esta nauegacion se padecen, 
son muy grandes y espantosos, assi por el enfadamento de pasar 
tanto tiempo en el mar, como por los grandes temores y muchas 
incomodidades que comummente se passan, La i.* incomodidad 
es de los lugares y camaras; porque aunque las naos son gran- 
des y poderosas, como van cargadas de mercadurias, y de gente, 
y de grandissima quantidad de agoa y mantenimientos, quebas- 
ten para viage tan largo, quedan los lugares tan estrechos, que 
la gente comun va toda desacomodada, dormiendo y estando 
todo el dia y toda la noche al sol y frio en el conues de la nao; y 
la gente noble tiene vnos camarotos * tan estrechos y baxos y 
pequenos, que apenas pueden caber en ellos. 

La 2." incomodidad es de los mantenimientos, specialmente 
para la gente comun, porque, aunque S. A. prouea Hberalmente 
a todos, dando para cada dia vna cierta quantidad de bizcocho, 
carne, pescado y agoa y vino, conque 8 hombre podria pasar su 
vida, todavia como todo es crudo y salado, y los soldados no tie- 
nen vasijas para lo concertar sino muy incommodamente, no se 
puede dezir lo que padecen. 

La 3.* es de los vestidos, en que no poco padece la gente co- 
mun; porque como la mayor parte dellos son pobres y nueuos en 
tal viage, bienen de todo desapercibidos, y los pocos bestidos Sic in ms.; sed legendum est camarotes. LiB. I.— ViTA S. Francisci II 

que traen se rompen y consumen en tanto tiempo; por lo qual 
despues, passando por lugares muy frios, padecen grandemen- 
te assi frio como muchas inmundicias. 

La 4." incommodidad es de las calmas, que como pasan dos 
vezes la linea equinoccial, debaxo de la qual (especialmente por 
Guinea) se detienen las naos algunas vezes por quarenta, cin- 
quenta y sesenta dias, sin poder andar vn solo grado adelante 
por falta de viento, en este tiempo estan los hombres destilando 
de si vn perpetuo sudor, que con tanta estrechura, calor y falta 
de todo genero de refrigerio, no se puede declarar lo que se 
padece. 

La 5.'' incomodidad, que es la mayor de todas y que mas se 
siente ordinariamente, es la falta de agoa; porque los que no tie- 
nen comodidad para la traer por si en sus jarras, aunque sean 
proueidos con la regla comun que cada dia se les da, en mucha 
parte del viage es tan podrida y hedionda, que no se puede su- 
frir su olor; y comunmente ponen vn Hengo en la boca quando 
beben para que quede en el la corrupcion que tiene el agoa, y 
puedan beuer el agoa no la viendo. Y fuera desto, como toda se 
da de vna vez, y muchos, 6 porque no tienen vasijas en que 
guardarla, la pierden, 6 porque, vencidos de la sed presente, la 
beuen luego toda iunta, quedanse despues todo el dia muriendo 
de sed. 

La 6.* incomodidad es de las dolencias , que son tan ordina- 
rias y frequentes, como es necesario auer, donde se padece tanto 
por tanto tiempo, las quales van acompanhadas de otras mil in- 
commodidades, porque no tiene hombre refrigerio nenguno para 
aUuio de su trabajo: que, aunque S. A. manda en cada nao vn 
cirujano con su botica y prouission para los dolientes, no ay cosa 
que baste para tan grande viage y para tanta gente ; y assi todo 
es poco y mal concertado y que presto se acaba. Y estas dolen- 
cias tanto son mas graues, quanto la mayor parte dellas es de- 
baxo de la torrida zona, donde son grandissimos los calores que 
S3 padecen. De todo lo dicho se vee como son grandes los traba- 
jos desta nauegacion. 

Pues no son menos graues los continuos y temerosos peHgros, 12 MOXUMENTA XAVERIANA 

que en este viage se ofrecen, de los quales porne aqui solamente 
algunos, los mas comunes y ordinarios. El i.° es el peligro y 
contraste de las tempestades, las quales son tan furiosas y gran- 
des y duran por tanto tiempo, specialmente en el parage del cabo 
de Buena Esperan^a, que muchas vezes, con ser las naos tan po- 
derosas y grandes, se las traga el mar, perdiendose ellas con 
toda la gente; y otras vezes con la fuerga de los mares se abren 
las naos, siendo nueuas y las mas fuertes que se hazen 9 por ven- 
tura en todo el vniuerso; y otras vezes son tan forzados a dar en 
la costa, y a desgarrar y yr a islas despobladas y no conocidas, 
en las quales saluandose la gente, aunque se pierden las naos, 
mueren despues 6 de hambre 6 de otros desastrados aconteci- 
mientos, de los quales se leen muchos en las historias de Portu- 
gal tan lastimeros, que no se pueden contar sin mucho senti- 
miento. 

El 2." peligro es de los baxos y restingas, que tiene en vn con- 
tinuo temor toda la gente; porque, aunque ban las dichas naos 
proueidas de pilotos , maestros y otros oficiales muy platicos y 
excellentes, todavia, porque acontesce nauegar muchos dias sin 
tomar sol, con grandes nieblas, obscuridades, lluuias y tempssta- 
des y tormentas , pierden los hombres ei tino , sin poder saber 
muchas veces el lugar y puesto donde estan; y assi, quando me- 
nos se catan, sienten dar la nao en un baxio 6 estar tan cerca del, 
que es cosa pasmosa y mortal para los que alli se hallan. 

El 3.° peligro es de fuego, que no menos se teme que las tor- 
mentas, el qual, si de veras se enciende en la nao, no tiene re- 
medio; y aunque se acostumbra tener suma vigilancia para eui- 
tar este pehgro del fuego, como la confusion de la gente es tanta, 
y en tanta multitud siempre ay muchos que se descuidan, y el 
camino es tan largo, y la nao va con tanta poluora, y todo es be- 
tumen, brea y pez, a las veces acontecen desastres muy grandes, 
aun de descuidos muy pequenos. 

El 4.° peligro es de los cosarios francesses, que van corriendo 
por los mares de las islas Terceras con muchas naos juntas y po- 
derosas, y encontrandose donde tengan comodidad de hacer pres- 
sa, procuran robar lo que pueden: y aunque las mas vezes lleuan LiB. I.— ViTA S. Francisci i3 

lo peor con las naos de los portugusssss, todavia nodexan de cau- 
sar mucho temor y enfadamiento ; y aun, con la.mucha ventaja 
que lleuan, toman alguna dellas; y como son ladrones y hereges 
vsan de muchas crueldades, como hizieron en el ano de 1557, que 
en vna nao, que yua para el Brasil, mataron, entre otros, quarenta 
de los nuestros entre Padres y Hermanos, por dezir que eran ca- 
tholicos y que contradezian a sus herejias, los quales yuan todos 
iuntos, y en el ano siguiente mataron otros doze en vn nauio que 
tomaron, por el mesmo respecto, 

El 5,° peHgro es de la falta de agua; porque a las vezes dete- 
niendose las naos mas de lo acostumbrado en el camino por di- 
uersos contrastes y impedimentos , falta el agua de tal manera, 
que muchos mueren de pura sed, padeciendo grauissimos tormen • 
tos; y a muchos otros acontesce, por la grande sed que padescen 
y por comer siempre cosas saladas, hincharsele de tal manera las 
enzias, que le salen muy fuera de la boca, criandose en ellas vnas 
carnapas que, apodreciendose, causan mucho torrnento; y con el 
grande dolor que dan no pueden los enfermos comer, de que al- 
gunas vezes mueren. 

El 6.° peligro es de la muerte, lO que es tan presente, que 
muchas veces acontesce, con las graues enfermedades que co- 
rren, morir la mayor parte de la gente; y por la grande mortal- 
dad * y pestilencia que en ellas da , de que a las vezes mueren 
en vna nao doscientas, trescientas y quatrocientas personas, sue- 
len quedar las naos destro^adas y solas , que aun no les queda 
gente para su gouierno dellas; y ver cada dia echar hombres a la 
mar, especialmente estando quasitodos flacos y doHentes, es cosa 
lastimosa. Mas con todos estos y otros peHgros que se ofrecen, es 
cosademarauillaverlafacilidadyfrequencia, con que se embarcan 
para la India los portuguesses: porque, como esta dicho, parten 
cada ano de Portugal quatro 6 cinco naos cargadas de ellos; y 
muchos se embarcan, como si vuiessen de yr de alh' a vna legoa, 
con vna camisa, y dos panes en la mano , y con vn queso y vna 
caxa de mermelada, sin otra alguna manera de prouision. ' Sic in ms., pro mortandad. 14 MONUMENTA XavERIANA 

DE COMO EL P. MAESTRO FRANCISCO FUE A LA INDIA Y DE LO QUE 

EN EL VIAGE PASSO 

CAPITULO 3. 

No bastaron los peligros y incomodidades deste viage para 
mouer al Padre a se proueer de otra manera de lo que se dixo. 
Embarcose, pues, en la nao del gouernador Martin Afonso de 
Sossa a los 7 de Abril del ano de 1541 con otro Padre, italiano, 
su companero, llamado Micer Paulo *, y vn Hermano nouicio 
portugues, que nueuamente auia entrado en la Compania *; y 
en esta nauegacion se ofrecio muibuena ocasion al P. M.tro Fran- 
cisco y a sus compaiieros de dar muestra de la paciencia y cha- 
ridad que tenian, curando los enfermos y ayudandolos a bien 
morir, socorriendolos lo mejor que podian en sus necessidades 
corporales y spirituales, consolandolos y lauandolos y alimpian- 
dolos con sus proprias manos de todas aquellas immundicias y 
malos olores, que pasan por los enfermos, mayormente en tanta 
estrechura y incomodidad de lugar y en tiempo de semejantes en- 
fermedades y muertes; lo qual todo se haze en esta nauegacion 
con mucho mayor mortificacion y trabajo de lo que en curar los 
enfermos en los hospitales se padesce, por las incommodidades, 
aprieto, multitud delos doUentes y falta de todo lo demas nece- 
sario, como esta dicho, especialmente debaxo de la linea equi- 
noccial y de la torrida zona, donde son mayores las enfermeda- 
des y mas frecuentes las muertes por los excessiuos calores de 
aquel lugar; y aun no teniendo que hazer apenas pueden viuir; 
11 y por esso el seruir en este tiempo, con tanta incommodidad 
y estrechura a tan grande numero de dolientes, es trabajo incom- 
portable: masla charidad y paciencia grande del P. M.tro Fran- 
cisco era mas poderosa que todas estas dificultades. En este offi- ' P. Paulus Camers seu de Camerte. 

^ Frater Franciscus Mansilhas, nullis sacris ordinibus initiatus, et 
praeterea novitius coadjutor Didacus Rodrigues, cujus nomen in catalogif 
9orum, qui ex Europa in Indiam missi fuerunt, quiiibet videre potest. LlB L— VlTA S. Francisci 15 

cio de seruir a los dolientes fue grandemente ayudado del P. Mi- 
cer Paulo, el qual era muy inclinado a socorrer a los necessitados 
y enfermos y seruir en los hospitales. 

Ansimesmo enseilauan la doctrina a los ninos y esclauos, y 
predicauan a los portuguesses; y finalmente gastaron todo aquel 
tiempo en continuas obras de misericordia y charidad, con exem- 
plo de grande humildad y paciencia, specialmente el P. M.tro 
Francisco, que se trataua con tanto desprecio, que mas parecia 
vn grumete de la nao que vn hombre de tanto credito, haziendo 
los mas baxos officios que se hazen en ella, lauando el por sus 
manos su mesma ropa y la de los dolientes, y tratandose de tal 
manera, que (como el mesmo dezia) la mayor parte del tiempo 
desta nauegacion tuuo por cama vna maroma: y con esto, y con 
la grande prudencia y suaue modo de tratar que el Padre tenia, 
le fue cosa muy facil hazerse en cierta manera senor de los cora- 
9ones de todos, dexando a sus hijos (que lo auian de seguir en la 
India) debuxado el modo que auian de tener en esta nauegacion, 
el qual guardan hasta agora. Y vino con esto a tener tanta opi- 
nion y concepto entre los portuguesses, que era de todos tenido 
y reputado por santo. 

En la conuersacion era facil y muy alegre, de tal modo, que 
bien mostraua en el rostro la paz y serenidad que tenia en su 
alma; y facilmente entraua y trauaua conuersacion con qualquier 
suerte de gente, haziendose con mucha prudencia y charidad 
«omnia omnibus vt omnes lucrifaceret» *; de tal manera que, 
aun los hombres metidos en grandes pecados y que aborrecen la 
conuersacion de iustos y religiosos, conuersauan y tratauan con 
el P. M.tro Francisco de buena gana; y assi los yua el aproue- 
chando, que en breue tiempo se hallauan muy trocados de lo que 
primero eran. Finalmente con este suaue modo de tratar vino a 
ser tan amado y tenido de todos, que en cierta manera hazia 
dellos lo que queria; y con esto hizo (como veremos) en toda la 
India notabiHssimo prouecho, y dio grandissimo nombre y cre- * «Factus sum infirmis infirmus, ut infirmos lucrifacerem. Omnibus 
mnta factus sum, ut omnes facerera salvos.» I Cor., IX, 22. l6 MONUMENTA XaVERIANA 

dito a la Compama, siempre en vida y en muerte estimado ylla- 
mado por sancto. 

Quanto al comer y vestir se trataua pobre y simplemente, no 
mostrando en nenguna cosa singularidad, antes viuiendo vna 
vida comun; de manera que mas parecia qualquier hombre del 
pueblo, que persona de tanta estima y de tan sancta vida: mas 
con esto se via en todas las cosas quan lleno estaua de Dios, y 
quan humilde y templado era, y que todo lo que hazia era para 
mayor gloria diuina; y lo que comia era para sustentar la natu- 
raleza y fuerzas corporales, tan necessarias para lo que en ser- 
uicio 12 de Dios el pretendia y para ayuda de las almas: porque 
como su vida fue siempre vna perpetua peregrinacion llena de 
muchos trabajos, como veremos, comia de lo que le dauan, aun- 
que su ordinario era comer de vna cosa sola, que fuesse suffi- 
ciente a sustentar sus fuerzas corporales; y por muchos aiios no 
beuio vino hasta que la edad y los trabajos corporales, que pa- 
decio, le dieron a entender que deuia vsar de vn poco de vino 
bien aguado: y s:)lia dezir muchas vezes, que desseaua que los 
sacerdotes y religiosos se abstuuiessen del vino, si no fuesse be- 
uiendo algun poco por necessidad; porque dezia que el vino haze 
hablar muchas vezes mas de lo que conuiene, y descubrir mu- 
chas cosas que se deuian guardar en secreto, fuera de otros mu- 
chos males que suele hazer, inflamando la carne con su calor y 
causando muchos psnsamientos deshonestos y desordenados. 

Este viage de Portugal a la India, que de suyo es trabajosso, 
lo fue mucho mas quando vino el P. M.tro Francisco, porque 
aquel ano partieron las naos muy tarde, y por esso hallaron muy 
grandes contrariedades de vientos y calmas; y no fue possible 
pasar el mesmo afio a la India, porque se acabo el tiempo de na- 
uegar por aquellos mares, y fueron forzados a inuernar en Mo- 
^ambique, que es vna isleta en la costa de la Cafreria, seiscien- 
tas legoas mas aca del cabo de Buena Esperanga y nouecientas 
legoas antes de llegar a Goa, en la qual isla S. A. tiene vna for- 
taleza, y comunmente llegan a ella las naos, que vienen a la In- 
dia, para tomar refresco, donde se detuuieron cerca de seis mes- 
ses esperando el tiempo de nauegar para Goa. 
< 
> H 

C/5 

O 

C/5 

l-H 

H 
J^ 

O MoNUM. Xav, l8 MONUMENTA XaVERIANA 

En este tiempo no tuuieron los Padres menor ocasion de 
exercitar sus talentos que en la mar, por ser aquella isla muy en- 
ferma, y adolecer y morir en ella mas portuguesses que en el 
mesmo viage: y por esto, mas tomaron los Padres doblado tra- 
bajo que algun reposo y refresco, saliendo a tierra, porque se 
aposentaron en el hospital, que alli sustenta S. A. con mucho 
gasto, para proueer a los que Uegan dolientes y a los que 
enferman alli: y como aquel ano cargo grande numero dellos, 
fue tan grande el trabajo que padecieron, especialmente el 
P. M.tro Francisco (que comunmente solia dormir iunto de las 
camas de los que estauan mas enfermos para les acudir), que de 
puro cansancio adolecio de vna graue enfermedad, en la qual 
fue muchas vezes sangrado: ' y aunque muchos portuguesses, 
sus deuotos, lo importunassen con grande instancia para lo lle- 
uar a curar a sus casas, nunca quiso, por no perder el meresci- 
miento de ser curado y tratado en el hospital como pobre. Final- 
mente, despues de conualescido, queriendo el Gouernador llegar 
a la India antes que las otras naos, se embarco en vn galeon, que 
ordinariamente parte de alli para Chaul, fortaleza de S. A. en la 
India, y lleuo consigo al P. M.tro Francisco: y pasando por Me- 
Hnde fueron a dar en la isla 13 de Qocotora, donde viuen vnos 
pueblos que se llaman xpianos. y dizen que fueron baptizados por 
S. Thome, aunque mas lo son de nombre que de otra cossa, por 
no tener ya quasi ninguna cosa de xpianos., por estar debaxo del 
senorio de moros y viuir como gente bruta; de los quales tuuo el 
Padre tan grande compassion, que con S. A. y con los visorre- 
yes de la India los procuro muchas vezes de ayudar: y por el 
tiempo se emuiaron ally dos Padres, que en dos aiios que ahy 
estuuieron padescieron muchos trabajos y dolencias muy graues, 
por ser tierra enferma y carecer de todo remedio y ayuda huma- 
na, de los quales vno murio alH, 3^ otro medio muerto fue lla~ 
mado de nueuo a la India, no se pudiendo ally hazer nada por la * In epistola Antonii Sinensis de ultima S. Francisci aegritudine ejus- 
que morte contrarium affirmatur ; cum enim Xaverio indicaretur oportere 
ipsi venam secare: fiat, respondit, quod vobis melius videatur, quamvis taH 
sectioni non sum assuefactus. LiB. I.— ViTA S. Francisci jg Finalmente a seis de Mayo del ano siguiente de 42 llego el 
Gouernador con el P. M.tro Prancisco a Goa, y de ahy a pocos 
dias llegaron los companeros, que con las naos venfan, y todos 
juntos fueron a viuir en el hospital siruiendo a los dolientes En 
este tiempo y desta manera fue vista y conoscida la primera vez 
en Goa gente de la Compania, en la qual ciudad se dio principio 
a^lo mucho que despues se hizo por ella en todas las partes de DE ALGUNAS QUALIDADES Y COSTUMBRES DE LOS INDIOS 

ORIENTALES 

CAPITULO 4. 

Aunque por este nombre de India solamente se Ilama propria- 
mente la costa, que va corriendo desde la ciudad de Dio hasta el 
cabo de Comorin, que son cerca de doscientas y cinquenta le- 
goas, y solamente contiene en si algunos reynos de Malauares, 
Canaras, Canannes % y algunos otros mas pequenos, hasta 
Cambaya; mas tomando este nombre de India como se toma co- 
munmente en Europa, contiene la India en si tanta y tan grande 
dmersidad de prouincias y reynos, que no se puede entender sino 
por quien anduuo por parte dellos; porque conforme a lo que en- 
tienden comunmente los hombres que estan en Europa, con este 
nombi^ India conprehenden todas estas partes, que a ellos 

• Audiatur SouZA, Oriente conquistado.,., t. I, conq. V div II 
n. 71, qui mtegram missionis hujus insulae historicam narradonem seauen i 

Melius fortasse canards 6 canarines. 20 MONUMENTA XaVERIANA 

son orientales, y desta manera se e^tiende por infinitas tierras; 
porque llega hasta Persia y Ethiopia por vna parte, y por otra 
incluye los reynos de Bisnaga, de Pegu, de Bengala y de Syon, 
y passa a Malaca y Maluco, y Uega hasta la China y Japon, que 
es cosa infinita. 

Y por todas estas partes ay innumerable multitud de prouin- 
cias y reynos muy grandes y poderosos, vnos de gente blanca, 
otros de color baga, y otros morenos, que difieren grandemente 
entre si, y de los vnos a los otros ay grandissima distancia, y 
grande diuersidad de cHmas, qualidades y costumbres, de lo qual 
todo seria cosa infinita tratar; y aunque fuera cosa gustosa y cu- 
riosa, no pertenesce a la materia de nuestrahistoria: masporque 
verna a proposito tratar a su tiempo 14 de algunos destos rei- 
nos, por los quales se fue dilatando la Compania procurando la 
conuersion de las gentes, agora solamente diremos alguna cosa 
de las qualidades y costumbres de los que propriamente estan en 
la costa de la India. 

Esta region es toda habitada de gente de color baga, porque 
esta de los siete hasta los veinte y veinte y vn grados del norte, 
y por esso en todo el aiio ay verano y calores continuos, como 
los ay en el mes de Julio y Agosto en Europa; mas todavia es 
ayudada de mareas y vientos, que comunmente corren, y de las 
lluuias que a sus tiempos ay. 

Es tierra fertil, habitable y comoda, Toda aquella costa esta 
repartida en diuersos reynos de varias naciones y diferentes len- 
goas, de manera que no se entienden los vnos con los otros, y es 
toda senoreada de reyes gentiles y moros: los gentiles seiiorean de 
aquella parte que esta de Goa para el sul, y los moros de la otra 
parte que va para el norte, aunque por la costa de algunos des- 
tos seiiores gentiles ay grande numero de moros que le son sub- 
iectos, los quales, por diuersas comodidades que hallaron en 
aquella tierra, se aposentaron por toda aquella costa; assi como 
en las tierras, que en la parte del norte son seiioreadas de los 
moros, ay grande quantidad de gentiles, porque los moros son 
aduenedizos, que por industria y fuerza se hizieron senores de 
aquellas naciones. LlB. I.— VlTA S. FrANCISCI 21 

Entre los moros y gentiles ay mucha diferencia no solamente 
qiianto a la ley, mas quanto a las costumbres y modo de viuir. 
Mas porque los moros son aduenedizos, como esta dicho, que vi- 
nieron de Meca 6 de Persia, aunque despues tomaron su secta 
muchos de los naturales de la India, no trataremos agora dellos, 
porque corren con las costumbres y cerimonias comunes a los de- 
mas moros, mas diremos alguna cosa de los gentiles y naturales 
de la India. 

Es vniuersalmente esta gente (la qual es sobre lo preto [sic] y 
andan medio desnudos) despreciable y reputada por vil de los 
portugueses y de la demas gente de Europa; y a la verdad, com- 
parada con ellos, es de poco ser y poco primor, y gente que pa- 
rece, como dize Aristoteles, de naturaleza producida para seruir, 
porque comunmente es pobre, miserable y escassa, que por qual- 
quier ganancia hazen muchas baxezas. Con todo eso tienen ellos 
de si muy contrario concepto, porque se estiman por gente noble 
y limpia: y quando quieren loar mucho a los de Europa dizen que 
se parecen alguna cosa con ellos. 

Tienen entre si diez * grados de dignidades y preminencias, 
y su manera de gouierno y policia, con la qual, como gente ra- 
cional, se sustentan y conseruan en la paz y en la guerra; porque 
ay entre ellos reyes y senores muypoderosos de dinero yde gente, 
que a las vezes iuntan muy gruesos exercitos de sesenta y cien 
mil hombres de guerra, con poca costa y en breue tiempo, por- 
que viuen con poco, y tienen sus tierras repartidas con obUga - 
cion de acudir a su costa al tiempo de la guerra; 15 y en partes 
del Oriente hay tan grandes sefiores, que hazen exercitos de qui- 
nientos y ochocientos mil hombres, y de vn millon y mas gente, 
con mucha caualleria, muchos elephantes, y con sus armas, que 
son comunmente langas, espadas y rodelas, arcos y flechas; aun- 
que despues que vinieron a la India los portuguesses, en muchas 
partes hazen muy gruesa artilleria y grande multitud de arcabu- 
zeria, de poluora y otras municiones para esso necessarias. 
Debaxo destos reyes hay otros diuersos seilores, que son en- 

' dez, ms. 22 MONUMENTA XaVERIANA 

tre ellos de mucha authoridad y preminencia, los quales tienen 
alguna semejanQa con los condes y duques de Europa, aunque 
ellos se llaman por otros nombres; porque tienen debaxo de si 
muchas tierras y mucha gente, y pueden matar y hazer de sus 
vasallos lo que quisieren, por lo qual son muy temidos y reueren- 
ciados dellos: y assi comunmente los vnos y los otros son tyra- 
nos, porque no tienen ley ni conciencia para dexar de tomar a sus 
vasallos lo que quieren: y assi ellos son ricos y los vasallos muy 
pobres; mas por justiga de Dios son captiuos de sus riquezas, vi- 
uiendo miserable y baxamente; porque aunque tengan poder y 
fausto en algunas cosas, y mucho oro y riquezas, todavia en otras 
son tan miserables y tan baxos, que bien se les pareze que son 
negros. 

Andan assi los senores como los demas hombres y mugeres 
medio desnudos, descubiertas las cabe^as y descal^os, cubrien- 
dose con vnos panos brancos 6 pintados desde la cintura hasta 
las rodillas, quedando todo lo demas descubiertos; aunque algu- 
nos, especialmente los que viuen entre moros, se cubren con sus 
vestidos de algodon blanco 6 pintado todo el cuerpo: mas parte 
por la grandeza del calor, parte por la costumbre vniuersal en 
todas estas partes del Oriente, aun los que andan mas vestidos 
no reparan en desnudarse y andar buena parte de su cuerpo des- 
cubierto. Y assi los hombres como las mugeres acostumbran co- 
munmente en toda esta costa de la India traer colgados de las 
orejas sus ^arcillos de oro, plata 6 laton conforme a la qualidad 
de la gente; y las mugeres, aun fuera destos, traen vnos garcillos 
colgados de las narizes, y en los bra^os sus manillas de oro 6 de 
laton, y aun muchas traen sus axorcas * en los pies, y los dedos 
traen con muchos anillos. Los hombres traen el cabello largo, que 
atan encima de la cabe^a, y los que lo rapan dexan a lo menos 
vna guedella del, que es como vn manogito de cabellos que que- 
daron por cortar en la cabe^a. Y los que estan de Goa para el 
sul, que son malauares, assi hombres como mugeres traen las ' Verbum lusitanum. «Argola para adorno dos bra^os ou pernas, usada 
no Oriente.» Dicc. Contempor. da lingua Portugueza. LiB. L— ViTA S. Francisci 23 

orejas hechas de tal manera, que quasi llegan a los hombros, por- 
que, agujerandolas por la parte mas baxa, van ensanchando poco 
a poco el agujero con vnas inuenciones, tanto que vienen a que - 
dar muy largas y colgadas, y tienen ellos esto por mucha honrra. 

Sus casas son baxas, sin nengun alto, y de muy poca costa, cu- 
biertas de hojas de palma, 16 que es vn arbol el mas prouechoso, 
que por ventura se halla en el mundo para seruicio de los hom- 
bres, porque del hazen vino, vinagre y azeite, y su manera de 
agucar, que llaman jagra; y del se ayudan mucho para su mante- 
nimiento comiendo la fruta , que da fresca y seca , y conciertan 
con la leche 6 Qumo del la mayor parte de los comeres que ha- 
zen: del tambien hazen sogas, maromas y esteras, de que se sir- 
uen para velas de sus nauios y para sus casas: del hazen sus 
casas retejandolas , 6 por mejor dezir cubriendolas de sus hojas: 
y de las mesmas hojas se siruen para escribir, en las quales escri- 
ben con vnas plumas de hyerro, y ensartandolas en vn cordel las 
juntan, y desta manera hazen sus liuros. 

El mantenimiento comun de todos ellos y de todo este Oriente 
es arroz, que sirue en lugar de trigo, el qual, aunque lo ay en 
muchas partes y se ayudan de el, todavia no lo tienen en la 
cuenta que nosotros por proprio mantenimiento, mas el arroz les 
sirue de pan, con el qual comen los demas manjares, que de car- 
nes, hierbas 6 pescados hazen. 

Es gente bien criada entre si, aunque sus cortesias y ceremo- 
nias son diferentes de las que se vsan en Europa; y assi, aunque 
a los nuestros parecen descortesses por la contrariedad de cos- 
tumbres, entre si vsan de mucha crianga y cortesia a su manera, 
la qual saben y guardan todos mucho mejor que hazemos noso - 
tros; y assi dellas como de las demas cosas, en que pusieron su 
honrra, hazen muy grande caso; mas no tienen cuenta de la 
honrra de las mugeres, como es razon y se tiene en Europa, an- 
tes son viciosos comunmente, y malos, y sobremanera mentiro- 
sos; y tienen tan estragadas sus conciencias con la mala vida que 
hazen, que del todo parece estar en ellos apagada la lumbre na- 
tural y el remordimiento de la consciencia. Con todo esto sus 
senores gouiernan de tal manera que, siendo solamente ellos los 24 MONUMENTA XaVERIANA 

tiranos y ladrones, no permiten que los aya en sus tierras, por lo 
qual viuen todos entre si pacificamente. 

Estan todos repartidos por sus castas 6 generaciones de la mas 
estrana manera del mundo; porque fio solamente estan diuididos 
entre si, como lo estauan los hijos de Israel, en tribus, mas tienen 
otras mayores diuisiones y ceremonias con sus grados y pre- 
minencias, que vna casta es mayor y de mas dignidad que otra, 
hasta la mas vil y baxa gente de la tierra: de tal manera que no 
solamente no se pueden en nenguna manera casar, ni trauar pa- 
rentesco vna casta con otra, mas no se pueden tocar, ni comer 
juntos, ni estar en vn mismo lugar, ni entrar los vnos en las ca- 
sas de los otros, especialmente quando hay mucha diferencia 
entre las castas: y assi tienen entre si vna manera de no se co- 
municar la mas estrana que se puede ymaginar; tanto que Ilegan 
algunas castas a no poder pasar por las calles en el tiempo que 
las otras pasan, antes de muy lexos se han de apartar y huyr, 
dando lugar a los mas nobles que passan , teniendo acerca desto 
tantas 17 cerimonias y supersticiones, y guardandolas tan estre- 
chamente, que es cosa espantosa; porque es de marauillar como 
ninos y de tan poca edad pueden saber ni guardar entre si esta 
suerte de incomunicacion y de ceremonias; las quales todos infa- 
liblemente guardan, sim poder hazer menos, porque fuera de ser 
seuerissimamente castigados de sus reyes, pueden ser apaleados 
y heridos, sin ninguna pena, de aquellos a quien no guardaron 
la deuida cortesia: por lo qual se saben y guardan entre ellos sus 
costumbres de manera que no hay error en ellos: y los que se jun- 
tan, 6 comen, 6 hacen otras cosas prohibidas con gente de otra 
casta mas baxa, pierden la suya y quedan, como dizen ellos, em- 
poleados y contaminados, de suerte que son aborrecidos de sus 
mesmos hermanos y parientes y mugeres, y pierden todo el ser 
que antes tenian, y no pueden en cosa nenguna comunicar con 
ellos; y para hauer de tornar de nueuo a cobrar su casta han de 
hazer muchas penitencias y gastos, 

Y no solamente hay esta diuision de las castas, mas tambien 
la tienen acerca de los officios y artes mecanicas, porque no pue- 
den todos hazer el officio que quieren, sino que tambien tienen LiB. I -ViTA S. Francisci 25 

repartidos los officios por castas, de manera que vnos son sastres, 
otros herreros, otros carpinteros, otros labradores, otros pescado- 
res, otros lauanderos y otros soldados, y assi" de los demas offi- 
cios ; y todos los que son de aquella casta han siempre de vsar 
aquel officio y no otro, de manera que nunca pueden subir a otra 
dignidad ni otro officio, que al que es proprio y natural a su casta: 
lo mesmo guardan las mugeres, las quales tienen mas cuenta con 
el comer y con tener limpia su casa. 

Es comunmente de poco entendimiento esta gente, por ser 
ruda y que ninguna manera tiene de sciencias, especialmente de 
las cosas de la otra vida, aunque hay muchos entre ellos, que sa- 
ben mucho y son de muy delicado entendimiento, mayormente 
en las cosas que tocan a sus interesses, y todos sus pensamien- 
tos son en comer y en cosas de la tierra: algunos hay tambien, 
que saben alguna cosa de astrologia y medicina, y saben tan a 
punto los eclypsis como nosotros. Comunmente saben escrebir, y 
componen sus Huros de historias y de canciones en prosa y ver- 
so; y finalmente es gente que, aunque comparada a los de Europa 
son viles y vaxos, todavia son hombres racionales, que se saben 
gouernar y regir bien a su modo, y tienen su manera de saber y 
pDhcia: y despues que se hazen xpianos., si son bien cultiuados, 
son capaces de enseiian^a y doctrina: mas porque este capitulo 
es muy largo, trataremos alguna cosa de sus leyes y cerimonias 
en el que se sigue. DE LA RELIGION Y CERIMONIAS DE LOS INDIOS 

CAPITULO 5. 

Entre estos indios la mas principal y honrrada casta de es la 
los bragmenes, los quales son entre ellos muy reuerenciados y 
estimados, porque son los mas poderosos y nobles por la autho- 
18 ridad real y sacerdotal que tomaron; porque ordinariamente, 
entre los gentiles, donde esta casta esta (como los hay en toda la 
India y en otros muchos reynos orientales) ellos son los reyes y 26 MONUMENTA XaVKRIANA 

senoies que mandan la tierra, y ellos mesmos son los que tienen 
cuidado de la religion y culto de los idolos, y los que siruen y 
administran sus templos, de manera que por la dignidad tempo - 
ral y espiritual que tienen son en todas las partes estimados y 
poderosos. Y porque no se pueden seruir en sus casas sino de 
bramenes, por no se contaminar con los otros, tienen entre si di- 
uersos grados, en los quales tienen repartidos sus officios; por lo 
qual, aunque vnos sean mas ricos y mas honrrados que otros, 
todavia los mas baxos entre ellos son mas honrrados que todas 
las otras castas. Y todos estos bragmenes son muy templados en 
su comer; porque nenguno dellos, aunque sea rey, puede comer 
ninguna manera de carne 6 pescado 6 otra cosa viua, ni pueden 
beuer vino; y todos tienen muchos ayunos, sustentandose con 
arroz, leche, fructas y hyeruas y otras cosas semejantes. Son de 
muy delicado ingenio y muy abiles quanto a lo que toca a sus 
tratos y negocios de la tierra. 

La suma de la rehgion destos y de todos los demas indios es, 
que hay vn senor, al qual ellos dan todos 6 quasi todos los atri- 
butos que nosotros damos al verdadero Dios, afiadiendo ellos mu- 
chas monstruosidades y chimeras. A este seiior llaman Parabra- 
ma ', y dan otros epitectos, con quesignifican que es cosaprimera 
y perfecta, y que teniendo siempre ser por si mesmo da el ser a 
todas las cosas; y este dizen que crio los cielos y la tierra con los 
elementos, y despues, siendo inuisible, se hizo visible, tomando 
forma humana: y desseando tener vn hijo concibio con su desseo 
al primero, el qual echo por su boca y lo Uamo Maeso ^: despues ' Parabrahma, ou le Brahma supreme; nom que les Indiens donnent a 
Tessence divine infiniment superieure a Brahma, Vichnou et Siva, et a tous 
les autres dieux, qui tous ont eu un commencement...)) Migne, Dictionn, 
des Religions. 

((Brahma ou Brahm, TEtre supreme chez les Hindous, principe et es- 
sence du monde, source divine et unique de laquelle ils retournent... On 
rappelle encore Sat, la Verit6, la supreme Essence; Parabrahnia, le pre 
mier, le souverain Etre; Avyaka, ]'Invisible; Nirkalpa, Tlncree; Swayamb- 
hou, celui qui existe par soi-meme, eto) Migne, op. cit. 

* Vide quae de hac gentilica divinitate, sub nomine Siva, iegitur apud 
Migne, op. cit. — P. Garcia in vita S. Francisci Xaverii non scribit Maeso, 
sed Masso. LiB. L— ViTA S. Francisci 27 

desseando tener otro lo echo por el pecho, y a este llam6 
Visnu *. Y no estando aun satisfecho, desseo tener otro 3.° hijo, 
el qual echo por el ombligo, llamandolo Brama " : y auiendo ya 
producido desta manera tres hijos, desseo tener vna hija, muger, 
la qual llamo Satin % y casola con Maeso su i.° hijo; y hazien- * Vichnou, le second dieu de la irimourti ou triade hindoue. Cest 
une divinit^ douce, bienfaisante et conservatrice. II est le premier etre qui 
sorte du sein de ]a mer primordiale, et alors on le nomme Narayana (celui 
qui se meut sur les eaux); de son nombril sort un lotus qui porte les deux 
autres personnes de la trimourti, Brahma et Siva. II dort et flotte sur les 
eaux dans Tintervalle des Kalpas ou destructions du monde; on le repre- 
sente alors couche, sous la forme d'un enfant, sur le grand serpent Ananta 
ou Adisecha, dont les replis Tenvironnent en forme de lit, et dont les cent 
tetes s'6]event et se recourbent au-dessus de lui pour lui faire une sorte de 
dais; ce groupe flotte a la surface des eaux dont la terre est couverte. D'au- 
trefois il est porte sur l'oiseau Garouda; la jeunesse et la vigueur se dessi- 
nent dans tout son exterieur: son teint est noir ou bieu fonc6, et ses vete- 
ments sont jaunes; il a quatre bras et quatre mains; de Tune il tient une 
massue; de Tautre, le tchakra magique on disque tranchant; de la troisie- 
me, une conque, et de la quatrieme, un lotus; sa tete est ornee d'une ma- 
gnifique couronne a triple etage. 

Vichnou habite le Vaikountha, sejour delicieux au midi du mont Merou; 
il y siege sur un trone aussi brillant que le soleil a son midi, entoure de lo- 
tus; a sa droite est la belle Lakchmi, sa celeste ^pouse. Tous les saints per- 
sonnages, assembles autour de lui, chantent ses louanges ou meditent sur 
ses formes divines...» MiGNE, op. cit. 

* Brahma (qu'il ne faut pas confondre avec le mot precedent dont il se 
distingue par un a long) est le nom de la premiere personne de la trimourti 
ou triade hindoue. Ce mot est ecrit avec une orthographe tres-variee, par 
les ecrivains tant hindous qu'europeens; ainsi on trouve: Brama, Bram- 
ma, Brahman, Bruma, Brouma, Bourmah, Birmah, Birm, Brehm, etc. 
— On sait qu'a la tete du pantheon indien plane une triade supreme, infe- 
rieure a TEtre supreme, a laquelle celui-ci a remis le soin et le gouverne- 
ment du monde; cette triade est composee de Brahma, le pouvoir createur, 
Vichnou, le pouvoir conservateur, et Siva, le pouvoir destructeur et rege- 
nerateur... Malgre son role de createur, Brahma n'est cependant pas Tob- 
jet d'un culte special de la part des Hindous. Le vaste empire de THin- 
doustan est couvert de temples eleves a Vichnou et a Siva, mais on n'en 
voit pas un seul 6rige a Brahma. Les Hindous ne sont pas d'accord sur la 
cause de cette espece de proscription: les uns Tattribuent a Tunion inces- 
tueuse de ce dieu avec Saraswati, sa fille...» Migne, op. cit. 

' Sati. Cest le premier nom qu'avait porte Tepouse du dieu Siva. II 
signifie pieuse. Cette deesse con^ut une telle douleur a la vue de son epoux 
insulte par Dakcha son pere, qu'elle se jeta dans les flammes ou elle fut 28 MONUMENTA XAVEEIANA 

dolo a el senor d© sus hermanos, le dio para lugar suyo el i." 
cielo, que esta inmediatamente debaxo del cielo de Parabrama, 
dandole poder sobre los elementos para hazer dellos lo que qui- 
siesse; y assi, por la authoridad que su padre le dio, Maeso y su 
muger hizieron de los elementos todas las criaturas que hay en 
el mundo, quedando con el senorio dellas. Y a Visnu, 2." hijo, 
dio el 3.° cielo, que esta debaxo del cielo de Maeso, con el cui- 
dado y cargo de hazer justicia en el mundo, y de socorrer a los 
que estuuiessen en necesidad. Y a Brama, hijo 3.", dio otro cielo 
debaxo del cielo de Visnu, dandole la superintendencia de todos 
los sacrificios, ceremonias, lauatorios y culto, de que los hom- 
bres auian de vsar; y deste descienden las castas de los Brame- 
nes, los quales, con estas falsedades y otras que anaden en la 
institucion de su culto, enganaron a estos ciegos gentiles y to- 
maron entre ellos el i.° lu19gar; de suerte que, auiendo Pa- 
rabrama repartido desta manera el gouierno del mundo a sus 
hijos, los dexa gouernar a su modo, quedandose el descansando 
en reposso. 

Y destos tres hijos de Parabrama hazen ellos vna trinidad 
de tres personas, a los quales atribuyen vna mesma diuinidad, 
adorandolos por tres dioses; y a su honrra hazen muchos templos 
con tres torres, que se rematan en angulo agudo: y todos los 
bramenes traen vn cordon al cuello, que pasa por debaxo de vn 
bra^o atrauesando los pechos, el qual es de tres hilos atados con 
vn nudo para significar la vnion, que en la diuinidad tienen estos 
tres dioses; y assi los gentiles, conforme al mando que cada vno 
destos tres tiene en el mundo, acuden a el en sus necessidades; 
y oluidados en cierta manera de Parabrama, como de quien viue 
apartado y no tiene cuenta con el mundo, no hazen ninguna 
mencion de el, a lo menos la gente comun. 

Dizen mas, que Visnu, a quien pertenece hazer justicia y 
acudir a las necessidades del mundo, baxo a la tierra muchas 
vezes para saluar a los hombres, tomando muclias species y figu- consumee. En memoire de cette mort touchante, la femme indienne qui se 
brule sur le bucher de son mari est appelee sati. MlGNE, op. cit. 
Paulo aliter loquitur nostrum ms. LiB. I.— ViTA S. Francisci 29 

ras, ora de hombre, ora de brutos animales, los quales por res- 
pecto de el adoran en su propria figura; y de aqui nacieron mu- 
chas diuersidades de ydolos, que ellos llaman Pagodes, de los 
quales y de los demas hijos de Parabrama cuentan tantas cosas 
ridiculas y fabulosas, repugnantes a todo sentido 3' razon, y tan- 
tas historias y transformaciones suzias y deshonestas, que exce- 
den a las que cuenta Ouidio en su Methamorphoseos, de manera 
que paresce cosa imposible hombres de razon y discurso poder 
creer cosas tan impossibles y monstruosas como ellos creen. En 
lo qual por cierto se echa mucho de ver quan grande es la gra- 
cia y luz, que los xpianos. recebimos de Dios, sin la qual es aue- 
riguado que semejantes mentiras se encaxarian como verdades 
en nuestros entendimientos, assi como se encaxaron en los grie- 
gos y en los romanos, que eran tan discretos y sabios, y agora 
son creydas de los japones, chinas y otras muchas naciones de 
grande entendimiento y juyzio natural. 

A honrra destos sus dioses hazen en muchas partes templos 
de piedra muy sumptuossos y ricos, entre los quales hazen algu- 
nos muy grandes, que Ueuan mucho artificio, todos de piedra de 
silleria ' labrada y juntada de tal manera, que hazen con ellas 
sus arcos y sus bouedas, y finalmente sus templos todos, sin nen- 
guna manera de cal, tan limpios y tan fuertes, que en ninguna 
manera se puede ymaginar la hechura de su obra; porque estan 
las piedras tan justas y encaxadas vnas con otras, que parecen 
pegadas con cal; mas son sueltas y desatadas, sin ninguna ma- 
nera de betumen, que cierto es cosa para ver, y goste yo mucho 
de los ver muchas vezes. Mas aunque sean sus templos grandes 
y hermosos por de fuera, estan todos hechos por dentro de tal 
manera, que muestran bien el amo cuyos son, porque todos son 
escuros, melancoHcos y feos, y sus ydolos y figuras mal hechas 
y ^O monstruosas, llenas de mal olor por el azeite con que las 
vntan. Y tienen los templos al derredor de si diuersas casas de 
malas mugeres, que son bayladoras consagradas a sus ydolos, 
con los quales solennizan sus nefandas y sacrilegas fiestas bai- ' Sillareria, ms. 3o MONUMENTA XaVERIANA 

lando y cantando, y dandose a toda deshonestidad con los rome- 
ros y peregrinos, que visitan los dichos idolos. 

Tienen estos indios, y vniuersalmerite todos los dem^s gen- 
tiles, algunas cosas las mas estranas y espantosas que se pueden 
dezir, las quales, siendo muy arduas y repugnantes a todo ser 
natural, las hazen ellos tan facilmente, que se muestra bien 
quanto puede entre los hombres el apetito de la honrra y la cos- 
tumbre. Vna dellas es, que los bramenes y otras muchas castas 
en muchos reynos tienen por costumbre y por ley que, quando 
ellos mueren, son obhgadas sus mugeres a quemarse viuas, 6 con 
ellos iuntamente 6 a cabo de los ocho dias; y para esto hazen 
vna grande hoguera, en la qual, lo mejor atauiadas y vestidas 
que pueden, en presencia de todo el pueblo (que a este expec- 
taculo concurre) se echan viuas, y luego acuden los parientes y 
amigos mas queridos echando en la hoguera azeite, brea y otras 
semejantes misturas, para que se quemen mas de priessa, y con 
esto quedan ellas sanctificadas y sus parientes honrrados. Y en 
muchas partes hazen lo mesmo las mancebas que tienen los se- 
nores, y muchos de sus criados, para mostrar al mundo el amor 
que le tienen. Y puede tanto, como digo, esta antigua costum- 
bre, que hazen esto con tanta faciUdad, que mas parece yr a bo- 
das que a morir; porque muy vestidas y atauiadas, bailando y 
cantando, con musicas de mucha alegria caminan para lahoguera, 
y despidiendose de sus parientes y conoscidos, con mucha promp- 
titud y Hgereza se lan^an por si mismas en ella. No es menos 
espantosa cosa ver las crueles penitencias, que muchos hazen de 
su propria voluntad, que bien nos pueden dar a nosotros materia 
de mucha confusion y vergiienga; porque de mas de las absti- 
nencias grandes, de que arriba tratamos, y de los rigores que en 
muchas cosas tienen, llegan a tal termino muchos dellos, que en 
los dias de sus fiestas, a las quales concurre infinidad de gente 
popular, se cuelgan delante de todos en alto con vnos ganchos 
de hierro, que meten dentro de los lomos, y assi colgados (con 
que solo verlos basta a dar tormento) muestran ellos tan poco 
sentimiento, que estan dando vueltas al rededor, cantando y di- 
ziendo diuersas cosas en loor de sus ydolos, como si no tuuiessen LiB, I,— ViTA S. Francisci 3i 

dolor nenj^uno: y otros, pasando mas adelante, estan assi colga- 
dos y cortan con sus proprias manos pedagos de su cuerpo, los 
quales, metidos en las puntasde vnas flechas quepara esso tienen, 
tiran con vna quanto pueden para lo alto, y los que llegan a al- 
can^ar algun pedago de aquella carne la estiman y reuerencian 
como reliquias muy grandes. 

Otros hay que, como en ciertas fiestas suyas lleuan sus ydolos 
en vnos castillos muy altos sobre vnas quatro 6 seis ruedas muy 
grandes, quando pasan corriendo con grande hgere^a por las 
calles, ellos, para alcan^ar perdon de sus pecados y ser tenidos 
por sanctos, de su grado y votJlluntad se estan tendidos delante 
de aquellos carros, para que, pasando por encima dellos, sean 
molidos y hechos pedagos. Destas penitencias y otras semelhan- 
tes que hazen se vee quanto puede en esta gente el desseo de la 
honrra y codicia. 

Otra cosa hay en esta costa de la India, que va de Goa hasta 
el cabo de Comorin, que no es menos espantosa, la qual es par- 
ticular desta casta, y es, que ay entre ellos vna casta de gente, 
que llaman naires, que despues de la de los bramenes es la mas 
honrrada; porque propriamente son caualleros y gente de gue- 
rra (que los bramenes no pelean, sino entienden en otras cosas), 
los quales son muchos en quantidad, porque hay rey, que debaxo 
de si tiene mas de ciento y cinquenta mil dellos; y estan debaxo 
de diuersos capitanes, con los quales el rey tiene repartidas sus 
tierras, con obligacion de le acudir con tantos soldados de gue- 
rra. Entre estos, pues, hay vna obligacion la mas estranha del 
mundo, que es, que, sucediendo por alguna manera matar a su 
senor 6 al rey a quien siruen, 6 hazerle alguna afrenta notable, 
son todos por ley y por costumbre obhgados a hazerse (como 
ellos dizen) amocos, que quiere dezir, gente desesperada y ofre- 
cida a morir por vengar la iniuria de su Senor: y hechos desta 
manera como endemoniados, se meten por las tierras de los que 
mataron 6 iniuriaron a su senor, y queman, matan y asuelanlo 
todo, sin perdonar muger, niiio, ni otra alguna criatura racional; 
y sin temer nengun peligro, ellos mesmos se meten por las lan- 
9as y espadas de los enemigos hasta matar a los 'enemigos 6 mo- 32 MONUMENTA XaVERIANA 

rir ellos: y hazen esto ellos con tanta facilidad y promptitud, que 
si su senor, heredero del difunto, 6 el rey, que es superior a todos, 
no los detiene, mandandoles que no hagan tal cosa, no descan- 
san de hazer mal hasta morir; mas pareciendo a su senor que no 
vayan a morir todos, van los que el manda, y quedan todos los 
otros con la mesma obligacion de morir quando su sefior quisie- 
re: y son en esto tan puntuales, que entre cient mil no se hallara 
vno que dexe de hazerlo assi: y por esta costumbre son aquellos 
reyes y senores de aquella tierra, que llaman malauares, tan es- 
timados y temidos, que, aunque sean entre si crueles enemigos, 
no solamente no se matan los reyes aunque puedan, mas como 
se sabe y conosce el kigar, donde el rey esta aloxado en el 
campo, huyen los enemigos, y temen grandemente de tirar con 
arco 6 arcabuz para aquella parte, por el temor que tienen de 
herir a el rey, con lo qual se hagan despues amocos los suyos. Y 
para ser conoscidos los reyes traen consigo, quando van a la ba- 
talla, vn sombrero en alto, con el qual todos entienden que alli 
esta la persona del rey. 

Son tambien estos naires los mas valerosos y diestros en las 
armas, de quantas ^^ naciones hay entre estos negros: porque 
no tratan de otra cosa que de sus armas, las quales lleban siem- 
pre consigo por la ciudad y por el campo ; y estan todos de tal 
manera repartidos, que todos tienen su particular y determinada 
manera de armas, en la qual se exercitan y hazen diestros quan- 
to pueden, aprendiendo a jugar dellas, para lo qual tienen sus 
maestros de esgrima, a los quales estimany honrran mucho: y 
fuera de aquellas armas, que son proprias suyas, no vsan ni sa- 
ben vsar de otras ; de manera que vnos se siruen solamente de 
espadayrodela, otros solamente de lan^a, otros no saben sino tirar 
arco y flecha, y otros solamente con escopeta, y assi hazen lo 
que es de su proprio exercicio muy diestramente; y son muy hge- 
ros, valientes y soberuios, de manera que desestiman y tienen en 
poco a todos los otros, aunque la experiencia les mostro muchas 
vezes de quanto mayor esfuergo y valor son los portuguesses , y 
assi los temen agora. Para estar estos nayres mas promptos y des- 
embara^ados para la guerra tienem por costumbre vniuersal de 
SIGNUM LIGNEUM CHRISTI COMINI CRUCI AFFIXI, QUOD 
IN VETERE SACELLO XAVERIANAE DOMUS ADORATUR MoNUM. Xav. 34 MONUMENTA XaVERIANA 

no se casar propriamente ; mas sus mugeres quedan mancebas 
sueltas y libres para hacer de si lo [que] quieren; de la qual cos- 
tumbre tomaron ocasion para hazer otra ley , que es entre 
ellos no heredar los hijos las haziendas de sus padres, mas en 
lugar de los hijos heredar los sobrinos, hijos de sus hermanas; 
y dan por razon a esto, que los hijos que de sus mugeres nascen 
no saben si son sus hijos, mas saben de cierto que los sobrinos 
son hijos de sus hermanas, Aunque estos tengan otras costum- 
bres y cosas que pueden espantar , bastara lo dicho para tener 
alguna noticia de los pueblos desta India. DEL PODER Y SENORIO QUE EL REY DE PORTUGAL TIENE 
EN LA INDIA Y DE LA REAL CIUDAD DE GOA 

CAPITULO 6. 

Aunque, como esta dicho, la India es senoreada de reyes gen- 
tiles y moros, todavia es muy grande el poder y senorio, que el 
rey de Portugal tiene en toda ella; porque en todalacostade laln- 
dia tiene ciudades y fortalezas muy nobles y fuertes, habitadas de 
portuguesses y naturales de la tierra, vasallos de S. A. , con los 
quales, y con las gruessas armadas que siempre emuia cercando 
y andando toda la costa, es absoluto Sefior deste mar de la India, 
de manera que los naturales no pueden nauegar seguramente por 
el sin cartazes, que dizen , 6 licencia expressa por scripto, y sin 
pagar los deuidos derechos a las fortalezas de S. A. ; y con esto, 
y con las ciudades y fortalezas que tiene por aquella costa, tiene 
en cierta manera puesto vn freno a todos los senores de la India; 
de manera que !83 6 por amor 6 por fuerza todos procuran tener 
amistad con los portuguesses, y mandan sus embaxadores a tra- 
tar diuersos negocios con el visorrey de la India. Y porque sufren 
mal tener perdido este poder y senorio que primero tenian , y 
verse quasi subiectos a S. A., procuran muchas vezes, quando se 
les ofresce ocasion, de huyr el poder de los portuguesses , ha- 
ziendo muy grandes Hgas entre si, poniendo cercos a las fortale- LiB. I,— ViTA S. Francisci 35 

zas y haziendo crueles guerras por mar y por tierra: mas porque 
siempre salieron mal del partido , quedaron destruidos y venci- 
dos por S. A., de manera que son forzados a procurar paz y amis- 
tad con los portuguesses. 

La i." y mas principal ciudad, que los portuguesses tienen en 
la India, es la real ciudad de Goa, metropoli de toda ella, que esta 
en el medio de aquella costa, que, como esta dicho, corre de la 
ciudad de Dio hasta el cabo de Comorin. Esta situada esta ciudad 
en vna isleta, que terna quatro 6 cinco legoas de circuito, a los 
15 grados y medio del norte, de la qual isleta tomo su nombre 
esta ciudad, que la vna y la otra se llaman Goa, Es esta ciudad 
muy grande y populosa, habitada de portuguesses y naturales de 
la tierra, muy noble y principal, assi por los edificios, como por la 
gente, comercio y riquezas que tiene, de manera que con razon 
se puede ygualar con las grandes y hermosas ciudades de Euro- 
pa; y ennoblescela mucho mas estar ally el visorrey de toda la 
India con su consejo real, y el argobispo primas ' de toda ella 
con su clerecia, y ser cabega, de donde se gouiernan en lo spiri- 
tual y temporal todas las demas fortalezas y ciudades, que 
S. A. tiene en este Oriente; y tambien tener su puerto de mar, 
a donde vienen derigidas las naos de Portugal, y concurren diuer- 
sas naos con muy ricas mercadurias, que de varios reynos deste 
Oriente vienen. Y por esto y por estar la isla llena de aldeas de 
los naturales de la tierra, es ciudad muy bastecida , rica y llena 
de gente. 

Era esta isla primero de vn moro llamado Dialcan, que es muy 
poderosso y muy rico, y senorea toda la tierra firme y prouincia 
de los Canarines, que esta en el contorno de Goa y se estiende 
para el norte mas de cinquenta legoas; mas por la industria y es- 
fuer^o de los portuguesses, especialmente del illustre y famoso 
capitan Alonso de Albuquerque , fue conquistada y tomada dos 
vezes por fuerza de armas; y desde la postrera, que fue en el ano 
del Senor de 15 10, que la tornaron a tomar (con vna victoria ma- 
rauillossa y milagrosa, comose lee en sus coronicas), estuuo hasta ' Lege, y el arzohispo Primado. 36 MONUMENTA XaVERIANA 

agora siempre debaxo del sefiorio de los portuguesses, con otras 
tres isletas que estan cerca della. 

Demas desta ciudad, por la costa que de Goa corre para el 
cabo de Comorin hazia el sul, que, como esta dicho, es senoreada 
de reyes gentiles, tiene S. A. otras siete fortalezas de doze [en 
doze] 6 quinze en quinze legoas, !84 y entre ellas la ciudad de 
Cochin, que despues de Goa es la mayor y mas principal de todas, 
que dista de Goa cient legoas: con estas fortalezas tiene puesto 
vn freno a todos los reyes y senores de aquella costa, y se es - 
tiende su senorio y dominio adelante del cabo de Comorin por la 
otra costa del, que llega hasta Manar, Negapatony S.to Thome, 
como veremos; y sobre todo * con ellas abaxaron el poder y so- 
beruia de Qamorin, rey de Calicut, que por el gran poder que 
tiene por mar y por tierra, con el ayuda de los moros que estan 
por aquella costa, siempre fue el mayor seiior entre los malaua- 
res, contra el qual y contra los moros que estan en sus tierras tu- 
uieron siempre los portuguesses guerras continuas, alcangando 
muy grandes y seiialadas victorias dellos, con que quedo muy 
desbaratado y disminuido el poder deste rey; y ensal^aron mucho 
a otro rey su vecino, llamado el rey de Cochin, porque siempre 
fue fiel amigo de los portuguesses; de manera que siendo antes 
pequeno seiior y vasallo de Qamorin, agora tiene quasi tanto es- 
tado y poder como el, y, ayudado de los portuguesses, que resi- 
den en la ciudad de Cochin, le haze perpetua guerra. 

Assimesmo por la otra costa, que corre de Goa hazia el norte, 
seiioreada, como esta dicho, de reyes moros, tiene S. A. ade- 
lante de Goa las ciudades de Chaul, Bagaim, Daman y Dioy otros 
lugares pequefios con muchas aldeas, que tiene en la tierra firme 
cerca de Goa, y por la costa que va de Daman a Bagain, que to- 
das son muy fuertes y de mucho prouecho para S. A., con las 
quales tiene repprimido el poder de los moros. Y demas desto 
tiene en otras diuerssas prouincias, muy apartadas y remotas de 
la India, otras ciudades y fortalezas muy populosas y ricas, como 
diremos en su lugar, las quales conquistaron y sustentan mila- sobre todos, ms. • LiB. I.— ViTA S. Francisci 37 

grosamente los portuguesses, estendiendo con su valor la ley de 
Dios, y la fama y gloria de su rey y de su nombre por todo este 
Oriente. 

Y cierto, es cosa de que se puede -espantar el mundo, que, 
siendo la India de senores tan ricos y poderosos, con tantas ar- 
mas de artilleria y gente tan belicosa y exercitada en la guerra, 
pueda S. A. en partes tan remotas sustentar el poder y senorio, 
y las ciudades y fortalezas que tiene en ellas y en otras prouin- 
cias y reynos remotissimos deste Oriente; de lo qual bien se 
puede entender quan valerosa y fiel sea a su rey la nacion portu- 
guessa. 

Y de todas estas ciudades y fortalezas no solamente tiene el 
rey muy gruesas rentas, con que sustenta la India, mas saca mu- 
cho prouecho cada ano para Portugal coij las naos, que van de 
la India cargadas de mercadorias de grande precio, assi por lo 
que rentan a S. A., como por el bien que a todo el reyno se si- 
gue dellas. Y demas desto todas las capitanias, que el rey da en 
la India, asi 25 de sus fortalezas como de sus viages (que cada 
aiio hazen sus capitanes a diuersos reynos, con que tienen com- 
mercio), son tales, que los capitanes dellas en breue tiempo se 
hazen muy ricos y tornan muy abastados para Portugal; de ma- 
nera que por ventura en toda Europa no ay nengun rey, que 
pueda dar tan grandes premios y mercedes a los que le siruen, 
como da el rey de Portugal: porque sin dar nenguna cosa de su 
hazienda, dando vn viage de vn afio, 6 tres de capitania en las 
fortalezas de tierra, sacan los capitanes dellas 20, 30, 4[o], 50 y 
ochenta mil ducados de ganancia; y tiene otros diuersos officios, 
que se dan comunmente a los soldados , de muy grande proue- 
cho, con los quales, conforme a los merecimientos y qualidades 
de cada vno, remunera a los que le siruen en la guerra. 38 MONUMENTA XAVERIANA ' 

DEL ESTADO EN QUE ESTAUA LA INDIA QUANDO LLEG6 A ELLA 
EL P. MAESTRO FRANCISCO Y DE LO QUE EN ELLA HIZO 

CAPTTULO 7- 

Porque para saber quanto hizo el P. M.tro Francisco importa 
mucho saber el estado y desposicion en que hallo la India, trata- 
remos en este capitulo alguna cosa desto. 

Quando Uego el P. M.tro Francisco a Goa no auia quasi nen- 
guna christiandad entre los naturales de la tierra ; mas assl ella 
como las otras islas sus vezinas eran todas habitadas de gentiles 
y moros, que viuian mezclados con los portuguesses. Y el estado 
de toda la India en aquel tiempo quanto a lo spiritual era muy 
flaco, porque no auia en toda ella mas que v.n Obispo solo, que 
comunmente residia en Goa, y de ahy gouernaua y proueya de 
c^erigos, como mejor podia, todos los demas lugares y fortalezas 
de S. A. Este se llamaua D. Joan de Albuquerque, rehgiosso de 
la orden del B. S. Francisco, persona de mucha virtud y muy 
amigo del P. M.troFrancisco y de la Compania. Y aunque como 
virtuoso y de santo zelo hiziesse lo que podia por dilatar nuestra 
sancta fee en la India, era tanta la falta de clerigos y reUgiosos y 
otros obreros, que le pudiessen ayudar conforme a su desseo, que 
ni aun podia proueer bastantemente a los portuguesses ; porque 
en toda la India no auia otros religiosos sino algunos pocos Pa- 
dres de S. Francisco, los quales con su virtud y exemplo ha- 
zian mucho; mas por ser ellos tambien pocos y solos, no podian 
supHr a tantas necessidades, como en todas las partes auia; y por 
esto se trataua muy poco de la conuersion , y los portuguesses 
tenian mui pocas ayudas, specialmente en las partes remotas de 
Goa. 

Y porque entre ellos viuian mezclados gentiles y moros muy 
ricos y poderosos, eran en todos los lugares muy pubhcas las ydo- 
latrias de los gentiles, y muy grandes las abominaciones de los 
moros, las quales aun no se prohibian entonces en las tierras de 
S. A., assi por ser nueua la conquista y su reyno en cierta ma- LlB. I.— VlTA S. Francisci 3^ 

nera aun no bien confirmado, como porque no auia persona que 
pudiesse suplir a tanto, ni contradezirles bastantemente , ni pro- 
curar la conuersion dellos y el acrescentamiento de nuestra santa 
religion christiana; y si algunos se hazian xpianos., que eran muy 
pocos, quedauan entre ellos tan baxos y abatidos , que quasi no 
se atreuian a descu^^^brirse y llamarse xpianos., porque los 
gentiles, que eran muchos, ricos y poderosos, por tener las mer- 
cadurias y las rentas del rey casi todas en sus manos, perseguian 
y iniuriauan de tal manera los que querian ser xpianos., que auia 
entre ellos muy pocos y eran muy despreciados; tanto que en la 
mesma ciudad de Goa era muy grande el poder de los gentiles y 
moros, y muchas y muy publicas las ydolatrias y fiestas a sus ydo- 
los; porque 6 por via de interes, 6 por ser ricos, 6 por otros res- 
pectos, eran muy fauorescidos y honrrados de los portuguesses, 
mayormente de algunos officiales de S. A. 

Assimesmo auia tanta necessidad de quien sembrasse la pa- 
labra de Dios y ayudasse a los portuguesses, que en toda la India 
apenas auia dos 6 tres predicadores ; de manera que la mayor 
parte de los lugares y de los portuguesses estauan sin sermones 
los afios enteros , y aun en muchas partes sin auer clerigos , ni 
quien les administrasse los sacramentos, ni aun dixesse missa. Y 
por estar tan mezclados con moros y gentiles, que son tan dados 
a sensualidad y a todo pecado , sin tener cuenta con honrra de 
mugeres ni con sus almas, y ser la tierra de su natural muy rela- 
xada, viciosa y llena de regalos, y ocasionada para todo genero 
de pecados, y tratarse los portuguesses muy bien en la India, y 
ser muy liberales en gastar, y ser en aquel tiempo quasi todos 
solteros, sin auer quien les fuesse a la mano con el castigo, amo- 
nsstacion y doctrina, era entre ellos tan grande la dissolucion y 
vicio sensual , que la mayor parte de ellos viuian publicamente 
amancebados; y por hallarse aqui infinidad de donzellas y muge- 
res, que de diuersos reynos se compran muy barato , muchos no 
se contentauan con vna sola , mas antes tenian quatro y cinco y 
quantas querian en sus cassas, como lo hazen los moros y genti- 
les: que, aunque la gente portuguessa naturalmente es bien in- 
clinada y religiossa, todavia la ociosidad y regalo de la India y la 40 MONUMENTA XAVERIANA 

ocasion tan grande que en ella hay para este pecado , con el vso 
acostumbrado y tan comun de toda esta gente, quenolo extranan, 
facilmente pudieron corromper las buenas costumbres y buena 
inclinacion de los portuguesses. Y como nuestra humana natura- 
leza esta tan corrupta por el pecado, con tantas ocasiones y tan 
pocos remedios vinieron a tanto estrago, que el vicio ya entre ellos 
no se estranaba, mas ni aun era conoscido por tal; y como en se- 
mejante abuso acontesce, el que con menos verguenga y temor de 
nuestro Sefior se daua a la vida suelta y mala era tenido por hom- 
bre de mejor condicion y mas honrrado; por lo qual el vso de los 
sacramentos estaua tan oluidado, que la mayor parte dellos estaua 
muchos aiios sin se confessar; y el confessar y comulgar mas que 
vna vez en el ano era tenido por hypocresia; y assi se afrentauan 
de lo hazer, que no lo osauan hacer en publico, mas buscaban a 
Jesus de noche como Nicodemus: y sus mugeres 6 mancebas, por 
ser naturales de la tierra 6 hijas della, aunque fuessen xpianas., 
sabian tan poco de ^7 las cosas de nuestra ley y eran tan mal 
instruidas, que viuian quasi como gentiles, metidas en mil supers- 
ticiones, ydolatrias y agueros, y criauan sus hijos en las mesmas 
dissoluciones y errores que ellas tenian : de manera que en toda 
la India era muy poca la religion y mucha la dissolucion entre 
todos. 

A todo esto se anadia la codicia y trato de muchas y muy ri- 

cas mercadurias, las quales van comprando y vendiendo los por- 

tuguesses por todo este Oriente en tierras de moros y gentiles, 

que, como no conoscen que cosa es vsura ni consciencia, y tie- 

nen por licita toda ganancia, los portuguesses, que tan mezcla- 

dos estan con ellos, parte mouidos de la cobdicia y desseo de ga- 

nar, parte por la ignorancia que tenian de saber qual era licito 6 

vsurario contrato, hazian en sus tratos y distractos muy grandes 

iniusticias, las quales, como corrian comunmente por todos, la 

costumbre, codicia y ygnorancia les hazia parescer licitas, tanto 

que ni escrupulo hazian dellas. De manera que el vso y conuer- 

sacion de la tierra tenia ya tan inficionados los portuguesses, que 

quanto a las costumbres y pecados viuian muy poco diferente- 

mente de los naturales. LiB. I.— ViTA S. Francisci 41 

Este, pues, era el estado de la India, quanto a lo spiritual, 
quando el P. M.tro Francisco llego a Goa; y quien lo vee redu- 
cido a la forma em que agora esta, bien entiende quanto fue el 
fructo que hizo la Compaiiia. 

Y como el P. M.tro Francisco venia tan lleno de charidad y 
zelo de ayudar las almas, la necessidad que hallo en la India fue 
espuelas al caballo que corre; y assi comengo a doblar sus traba- 
jos, y mas de lo que se puede dezir; con admiracion de todos se 
empleo de tal manera en ayudar a los proximos, que no cessaua 
de dia ni de noche, aora de confessar, aora de predicar, aora de 
seruir los enfermos y visitar los pressos, ahora de hazer amistades, 
y otras mil obras de charidad. Y a todo esto acompanaba la con- 
tinua oracion, gastando en ella gran parte de las noches, y do- 
blando las proprias fuer^as naturales con la fuerza del spiritu. Y 
con sus sermones y conuersacion particular, que con los hom- 
bres tenia, y con otras semejantes cossas comengo a hazer muy 
grande prouecho entre los portuguesses, sacandolos de muchos 
errores y ygnorancias; y con el temor de la muerte y penas del 
infierno, que comunmente les proponia en sus platicas, los repri- 
mia y sacaua de muchos pecados y dissoluciones; y con su afabi- 
lidad y suaue modo de conuersar los mouia a la confession y al 
vso- de los santos sacramentos, consolandolos y animandolos 
quando los confessaua, de tal manera que comunmente se partian 
de el con nueuos propositos de mudar la vida y con mucha sa- 
tisfaccion. 

En las c^rceles y hospitales era muy continuo, consolando y 
ayudando como mejor podia los presosy enfermos, y socorriendo 
spiritual y corporalmente a sus necessidades con diuersas resti- 
tuciones que se hazian, y con varias limosnas, que sus deuotos 
le dauan para este efecto; de suerte que en breue tiempo acqui- 
rio grande credito con todos, y se encendio en Goa vn nueuo 
fuego de spiritu. En ense28nar la doctrina a los niiios y escla- 
uos era tan incHnado y continuo, que con su diligencia puso en 
toda la India la costumbre tan prouechossa y buena, que aun 
dura por todas partes, que es enseiiarse en todas las casas, des- 
pues de tocar a las auemarias, la doctrina cantando, a los ninos 42 . MONUMENTA XaVERIANA 

y esclauos, haziendo para esto vna doctrina muy facil y conue- 
niente para ellos, con algunas oraciones muy deuotas, que dizen 
en el principio y en el fin, con lo qual se ha hecho y se haze cada 
dla notabihssimo prouecho; porque comunmente todos saben muy 
bien la doctrina, y con ella se ayudan mucho, como se vee por 
experiencia; y para que mejor la entendiessen, se la declaraua los 
domingos y fiestas, hablandoles medio negro, como ellos suelen 
quando hablan nuestra lengoa portuguessa: por donde la opinion 
de su virtud y de la Compaiiia crescio tanto en aquel inuierno, 
que le encargaron el colegio de Goa, que entonces se auia co- 
mengado de la manera que diremos. DEL PRINCIPIO Y FUNDACION DEL COLLEGIO DE GOA 

CAPITULO 8. 

En este tiempo que el P. M.tro Francisco llego, viuia en Goa 
vn clerigo secular, llamado el P. M.tro Diogo ', persona de buena 
y sancta vida, predicador y zeloso del seruicio de nuestro Senor 
y de la saluacion de las almas; el qual, desseando dar algun re- 
medio a tanta muchedumbre de gente, que, metida en las tinie- 
blas de la infidelidad, no tenia nengun conoscimiento de su Cria- 
dor, y sin ningun remedio se yuan al infierno por todas estas 
grandes prouincias del Oriente; y paresciendole el remedio difi- 
cultosso por la diuersidad de la gente, y de sus lengoas y costum- 
• bres tan diferentes entre si, juzgo que nenguna cosa seria tan 
prouechosa para dar remedio a este mal como hazerse vna casa 
o colegio de niiios naturales de la tierra, que fuessen de diuersas 
naciones y diferentes lengoas, los quales, instruidos ally desde 
ninos en las buenas letras y costumbres, pudiessen despues ma- 
nifestar nuestra sancta ley en sus prouincias, predicandola y en- 
seiiandola a sus naturales por si mesmos, 6 como lengoas y inter- 
pretes de los portuguesses; y^comunicando esta su traga y desseo ' Didacus de Borba. LlB. I.— VlTA S. Francisci ^3 

con otro Padre de mucha virtud y zelo de ayudar a las almas, Ua- 
mado Miguel Vaz, que fue Vicario general en la India, y con 
Cosme Anes *, persona honrrada y que fue en la India secreta- 
rio y fator de la hazienda de S. A., que teniael mesmo zelo, pa- 
rescio a todos consejo muy acertado y sancto; y tratando sobre 
esto con Don Esteuan de Gama, que entonces era gouernador 
por S. A., aprobo lo que ellos dezian; y mandando que se hiziesse 
assi, dio las tierras de los pagodes de Goa, que rentan csrca de 
dos mil ducados !89 de renta cada ano, para la sustentacion del 
dicho colegio: y dando informacion a S. A. de lo que desseauan 
hazer, como al sancto zelo y cathoHca voluntad del rey Don Joan 
3.° bastaua apuntar la buena obra para hazerse luego, ordeno que 
este sancto consejo se efectuasse, y confirmo todo lo que su go- 
uernador auia hecho. 

Y auiendose ya dado principio al dicho colegio y recebido a 
viuir en el muchos mogos de diuersas naciones, hallauan los in- 
uentores de tan sancta obra (a los quales estaua encomendado el 
gouierno dellos) mucha dificultad en regirlos, y hallar personas, 
que los criassen bien y con prouecho, y que fuessen adelante 
con esta obra. 

Estando, pues, las cosas deste colegio en este estado, llego a 
Goa el P. M.tro Francisco, con la fama y opinion que en el viage 
auia acerca de todos acquirido, la qual, como cada vez se fuesse 
mas acrescentando con las buenas obras y continua edificacion 
que daua, viuiendo en el hospital con sus compafieros, conside- 
rando Mestre Diogo con los otros la vida y modo de proceder 
que los Padres tenian, les parecio auer sido como embiados del 
cielo para efectuar lo que ellos pretendian en ayuda de aquellos 
nifios, pues vian que los Padres tenian por proprio instituto y 
officio lo que ellos auian tragado y tomado a su cargo: y assi, to- 
mando muy estrecha amistad y famiharidad con ellos, rogaron al 
P. M.tro Francisco que tomasse el assumpto de aquel colegio y 
fuessen a viuir en el: y el Padre, entendiendo quan grande ser- 
uicio harian a nuestro Sefior con la buena instruccion de aque- Cosmeyanez, ms. 44 MONUMENTA XAVERIANA 

llos ninos, mando al P. Micer Paulo para que viuiesse con ellos 
entre tanto que el yua a tratar de la conuersion de los infieles en 
muchas partes, juzgando por special merced de nuestro Seiior 
hallar el instituto de aquel colegio tan a proposito del suyo pro- 
prio. Y cierto, parecio bien ser obra muy particular de la diuina 
prouidencia; pues en el mesmo tiempo que los tres, mouidos por 
inspiracion de Dios, yuan aparejando y ordenando aquel coUe- 
gio, en esse mesmo por otra parte escogia y embiaua nuestro Se- 
nor las personas que lo pudiessen gouernar, y tomar el assumpto 
y cuidado del; de manera que no se si se puede mas propriamente 
dezir que nuestro Sefior por medio de los dichos tres aparejauaj 
el colegio al P, M.tro Francisco y a la Compaiiia, 6 que apare- 
jaba y embiaba el P. M.tro Francisco y la Compaiiia para el bienJ 
y prouecho del dicho colegio: mas todo se puede dezir, que haziaj 
lo vno y lo otro juntamente; pues todo se hizo tan a punto, que 
no menos a tiempo se hizo el colegio para rescebir aquel sancto 
Padre, de lo que el Padre llego a Goa para encargarse del. Y 
assi poco despues, dandose cuenta de la cosa a S. A., como rey 
que tenia mucho amor y credito del P. M.tro Francisco y de la 
Compania, no solamente aprobo lo que estaua hecho, mas aplico 
el mesmo colegio con mucha mayor renta para siempre a la Com- 
pafiia, assi para criarse en el ninos naturales de la tierra, como 
principalmente para que fuesse seminario de la mesma Compafiia 
para toda la India: 30 y deste collegio, que se llamaua de S. Pau- 
lo, dieron los portuguesses a los Padres de la Compaiiia apellido 
de Padres de S. Paulo, que assi los llaman en todas estas par- 
tes comunmente. 

Y deste colegio se extendieron los nuestros por toda la India 
y por otras diuersas prouincias mas distantes con mucho fructo; y , 
cresciendo el numero de los nuestros, fue acrescentado y dotado 
de mas renta por el rey Don Sebastian, de buena raemoria, nieto 
del rey Don Joan, y por el Serenissimo rey Don Enrique, su her- 
mano, que agora reyna: y desta manera, por la piedad y libera- 
lidad destos reyes, tuuo en la India la Compaiiia su primer , 
assiento y el principal colegio que agora tiene; el qual en poco 
tiempo crescio tanto, despues que vino a manos de la Compaiiia, LiB. I.— ViTA S. Francisci 45 

t[ue assi en el numero como en la fabrica y en las demas cosas 
ho es inferior a los mayores y mas famosos colegios, que tiene la 
Compafiia en Europa, como veremos adelante. COMO EL P. MAESTRO FRANCISCO FUE A LA PESQUERIA A VISITAR 
LOS CHRISTIANOS MALAUARES, Y DE LO QUE EN ELLA HIZO 

CAPITULO 9. 

Descendiendo de Goa por la costa del mar, del norte para el 
mediodia, estan, como esta dicho, los pueblos malauares, que en 
las costumbres y lengoa son muy diferentes de los canarines de 
Goa, los quales estan diuididos en diuersos reynos y se extien- 
den mas de doscientas legoas, porque pasan grande trecho ade- 
lante del cabo de Comorin, y llegan hasta la prouincia de los 
badagas y reyno de Bisnaga, con los quales confinan. Y en vn 
lugar desta costa tiene^. A. vna fortaleza, entre otras, Uamada 
Coulon, que esta entre la ciudad de Cochin y el cabo de Como- 
rin, y dista 25 leguas de vn lugar y otro. Deste Coulon cami- 
nando hazia el Cabo esta la costa de Trabancor, habitada de pes- 
cadores, que tienen diuersas poblaciones por ella; y passado el 
cabo de Comorin esta la costa de Pesqueria, que es mucho ma- 
yor que la otra, habitada tambien de pescadores de otra casta, la 
qual, porque demas del pescado que alli pescan tiene vna riquis- 
sima pesqueria de aljofar, que se pesca en la mar dos vezes en el 
ano, toma este apellido, llamandose la Pesqueria. 

En este cabo de Comorin, que esta en el medio de la vna y 
otra costa, se ve vna grande mudanga; porque yendo por la costa 
de Trauancor al dicho Cabo, se baxa por los grados del norte y 
se llega hasta los siete, en que esta la punta, y voltando * como 
vn tiro de piedra por la costa de la Pesqueria, se comienga de 
nueuo a subir por los mesmos grados; y siendo continuada la vna 
costa con la otra, en vn mesmo tiempo del ano por vna parte es Lusitanum verbum: hispanice legendum est volviendo. 46 MONUMENTA XAVERIANA 

inJMvierno y por otra verano; y corren en vn mesmo tiempo 
contrarios vientos, de manera que, nauegandose por vna parte 
con mucha tranquilidad, luego, en dando la vuelta a la otra, se 
hallan tempestades y vientos tan contrarios, que no se puede na- 
uegar; y la causa desto es, porque entra la punta de aquel Cabo 
mucho por la mar adentro, y, dexando vn vaxo muy estrecho, 
va con muchas restingas haziendo la diuision que dixe. 

En este parage de la Pesqueria, poco antes que el P. M.tro 
Francisco Uegasse a la India, se auian hecho xpianos. muchos lu- 
gares destos pescadores, tomando con esto ocasion para salir de 
la tirania de los moros, que estan en aquella falda de mar, los 
quales, porque entonces eran muy ricos y como senores de aque- 
lla Pesqueria, hazian muy grandes insultos y agrauios a estos 
pescadores; y assi, no pudiendo sufrir lo que padescian, mataron 
ellos algunos moros; por lo qual (como temiessen la vengan^a de 
ellos, que ya estauan aparejados para matarlos a todos) determi- 
naron de se socorrer a los portuguesses, tomando el consejo de 
vn xpiano., llamado Don Joan de la Cruz, que les persuadio que 
no tenian otro remedio para huyr de la muerte y tirania de los 
moros, sino socorrerse a los portuguesses, haziendose xpianos. y 
dandose por vasallos de S. A.; y que haziendolo assi, aun podia 
ser que alcan^assen para si la Pesqueria del aljofar, que tenian 
aquellos moros, pagando vn cierto tributo a S. A. para que con 
su armada los defendiesse en el tiempo que ellos hazen la pesca. 
Y paresciendo buen consejo a todos, emuiaron sus embaxadores 
a Cochin, y por medio del P. Miguel Vaz, de quien arriba hizi- 
mos mencion, alcan^aron del capitan y del visorrey lo que pre- 
tendian, y se baptizaron ellos y mucha gente de los lugares de 
aquella costa; mas porque ni ellos pretendian otra cosa que su 
bien temporal, ni tenian Padres que los pudiessen ensenar y go- 
uernar como conuenia, y viuian mezclados con los gentiles, que- 
daron con las costumbres que de antes tenian y con quasi solo el 
nombre de xpianos. 

Destos dio larga cuenta el P. Miguel Vaz al P. M.tro Fran- 
cisco, mostrandole la grande necessidad en que estauan, y como 
perecian todos por falta de obreros, y diziendole el fructo que se LiB. I.— ViTA S, Francisci 47 

haria y el grande aparejo que auia para conuertirse toda aquella 
costa. Y desseando el Padre socorrer a esta necessidad, trato so- 
bre esto con el Obispo y con el senor Gouernador, que entonces 
mandaua alla vn capitan, y con parescer y licencia de ambos de- 
termino de yr a fauorescerlos. Y assi, dexando en el colegio de 
los niiios de Goa al P. Micer Paulo, el se embarco con el Her- 
mano, que trahia consigo en probacion, y con el capitan que yua 
a aquella costa, en el mes de Nouiembre del mesmo afio 42; y 
llegando aUi, hallo los xpianos, tan ignorantes y tan lexos de todo 
conoscimiento de las cosas de la ley de Dios, que ni la senal de 
la cruz 315 sabian hazer, ni aun sabian el nombre que tomaron en 
el baptismo, ni menos lo que auian de creer: en las costumbres 
viuian como gentiles; y finalmente no sabian de nuestra ley otra 
cosa sino dezir que eran xpianos. 

Y porque el Padre no se entendia con ellos por la diferencia 
de la lengoa, viendolos en tanta necessidad reuentaua su cora- 
gon con el desseo que tenia de dezirles lo que la lengoa no le 
permitia: y assi tomando algunos xpianos., que sabian la lengoa 
portuguessa, comengo con suma diligencia a procurar trasladar 
en su lengua la doctrina xpiana., y juntamente con ella vn ser- 
mon, en que breuemente daua a entender la substancia de nues- 
tra ley, para poderlos cathechizar conforme a su capacidad, lo 
qual todo despues de trasladado, [el aprendia] de coro, y andando 
con vna campanilla juntaua los ninos cada dia a la doctrina, y los 
domingos a todos, grandes y pequenos, hombres y mugeres, en- 
senandoles la doctrina en su lengoa, y declarandosela como me- 
jor podia con lo que auia aprendido; y hazia tambien que los 
mesmos nifios despues que la sabian la enseiiassen en sus casas. 

Y desta manera anduuo por mas de vn ano entero, peregri- 
nando siempre y discurriendo de vn lugar a otro en aquella Cos- 
ta, y tuuo mucho que hazer y mucho que padescer con aquella 
gente, ensenando a los ya xpianos. y conuertiendo grande mul- 
titud de gentiles; de suerte que en este tiempo baptizo la mayor 
parte de la gente, que quedaua por baptizar en aquella Costa, 
extendiendo la conuersion por los lugares adelante hasta Bea- 
dala y Ramanancor, con padecer hambre y sed y muchas con- 48 MONUMENTA XaVERIANA 

trariedades; y lo que sobre todo lo congoxaua era verlos viuir tan 
descuydados y tan poco desseossos de su saluacion , y tan poco 
capaces para ello, y finalraente tan frios en todo lo que pertenes- 
cia a sus almas, que ni ellos buscauan lo que les era neccesario 
para su saluacion, ni aun querian, sino de mala gana y quasi por 
fuerza, oyr lo que el Padre para bien de sus almas les enseiiaba. 
Mas no bastaua todo esto para resfriar la grande charidad del 
Padre, antes cada vez se encendia mas, como lo haze el fuego 
quando le echan algunas gotas de agua; y con paciencia y per- 
seuerancia, que todo lo vence, y con el exemplo de virtud y cha- 
ridad que daua, fue poco a poco mouiendo los cora^ones de aque- 
lla gente, y truxolos a tal termino, que ya le oyan de buena gana 
lo que les dezia, y despues muchos dellos comengaban a dessear 
ponerlo por execucion, dexando la mala vida que hazian; y final- 
mente le tomaron tan grande amor, que lo amauan y respetaban 
todos como a su Padre; y assi ellos como los gentiles ni lo lla- 
maban ni conocian por otro nombre que por Padre sancto. Y 
parte por la vida que hazia, mostrando tan grande desprecio de 
si y tomando tan grandes trabajos, tratandose en el comer y dor- 
mir de la mesma 33 manera que los naturales de la tierra lo ha- 
zian y dauan de limosna ' parte porque muchos enfermos por 
sus oraciones se hallaban bien, y algunos endemoniados eran li- 
bres de los demonios, fue tanto el credito que gano con aquella 
gente, que no lo dexauan viuir, Uamandolo para sus casas a dezir 
el Euangelio a sus enfermos y echarles su bendicion; tanto que, 
no pudiendo el yr a todos, embiaba algunos de sus ninos que re- 
zassen sobre ellos, y muchos sanauan, como de todo esto y otras 
cossas se haze mencion en la inlormacion, que authenticamente 
se tomo, despues de el Padre muerto, por orden de S. A. ^ Y 
passando tantos trabajos de dia, muclias vezes gastaba tanbien 
parte de las noches en oracion; aunque bien se puede dezir de el 
que estaua siempre en oracion de dia y de noche, assi porque ' Ut perfectus reddatur sensus, finem periodi hoc vel simili modo con- 
texere debemus: «y [aun mucho peor, pues solo comia lo que le] dauan de 
limosna». 

- In postremo hujus operis libro istas informationes reperies. LiB. I.— ViTA S. Francisci 40 

siempre se ocupaba en obrar y tratar de cosas del seruicio de 
Dios, como tambien porque continuamente leuantaba a el su co- 
rapon con sospiros y oraciones jaculatorias a proposito de lo que 
trataua; por lo qual era tan grande la comunicacion y consuelo 
que de Dios rescebia, que muchas vezes le oyeron dezir: Seiior, 
no mas; Senor, no me deis tantas consolaciones. 

Y para que se entienda mejor lo que en este tiempo passo en 
aquella Costa, porne aqui la substancia de lo que acerca desto es- 
cribio el mesmo Padre de Cochin a los Hermanos de Roma a 22 
de Henero del aiio de 44, en vna carta, que por ser muy laro-a 
no refiero aqui, mas en suma dize assi.» Mas ha de vn aiioque vn 
Hermano y yo estamos con estos xpianos. del cabo de Comorin 
los quales halle que no me sabian dar otra respuesta a lo que yo 
les preguntaua, sinoque eran xpianos., y que no sabian nuestra 
ley porque no nos entendian, por lo qual trabaje por medio de al- 
gunos xpianos. de traducir en su lengua la doctrina xpiana. y vn 
sermon en que se contiene lo substancial de nuestra fee, y auien- 
dolo sabido de coro todo, ando de lugar en lugar enseiiandola 
cada dia a los niilos, y los domingos a todo el pueblo iunto lla- 
mandolos por los lugares con vna campanilla, y haziendo que des- 
pues los ninos ensenen lo mesmo en sus cassas: y desta manera 
ensenandoles a hazer la seiial de la cruz y a dezir el credo, man- 
damientos, Pater noster, y Aue Maria, y Salue regina, y la con- 
fesion general, en su lengoa, me passo de vn lugar a otro- y es 
tanto el numero de los que se conuierten, que muchas vezes me 
acaece tener cansados los brazos de baptizar, y no poder ya ha- 
blar por dezir tantas vezes el credo, y los mandamientos, y las 
demas oraciones, con vna platica que les hago en su lengoa, dan- 
doles a entender 34 lo que han de saber antes de se baptizar. 

El fructo que se haze en enseiiar y baptizar esta gente 
nunca lo podria dezir; y es grande el contentamiento y alegria 
que da ver que sus ninos y ellos escupen y hazen pedagos^sus 
ydolos, que antes adorauan, y huelgo mucho de se los ver que- 
brar, ya que por tanto tiempo tuuo atreuimiento el demonio para 
hazerse por ellos adorar. Y eran tantos los que me venian a bus- 
car para yr a sus casas a rezar las oraciones y leer el Euangelio 

MONUM. Xav. , 50 MONUMENTA XaVERTANA 

a los enfermos, que bien ternia que hazer en solo esto, aunque no 
me ocupasse en ensefiar y baptizar, y enterrar los defunctos, y 
satisfazer a los pleitos y dudas que preguntan, con que no me 
dexan: y no pudiendo yo solo cumplir con la deuocion de tantos, 
que me venian a buscar, embiaba en mi lugar los ninos que sa- 
bian las oraciones, para que no perdiessen la fee, que a nuestra 
religion xpiana. tiene aquella gente, los quales, ajuntando los de 
casa y de la vezindad, dixesen el credo y las oraciones a los en- 
fermos, animandolos a que creyessen firmemente y que sanarlan; 
y assi plugo a nuestro Senor por la fe destos nifios y dolientes 
hazerles muchas mercedes, dandoles salud corporal y spirirual, 
vsando de misericordia con ellos, 

Y desta manera, dexando orden en vn lugar para llebar ade- 
lante lo comen^ado, passo a otro lugar a hazer lo mesmo, y de 
aquel a otro , y assi los ando todos ; y acabados les torno a dar 
otra vuelta por el mesmo orden, dexandoles escriptas las oracio- 
nes en su lengua, y haziendo que las decoren y digan cada dia, 
y se junten los domingos todos a las dezir, dexandoles vn hombre 
(que aqui llaman canacapola) para que se las ensefien , el qual se 
paga con vna cierta renta que el visorrey de la India dio para esso. 
Y son tantas las consolaciones spirituales, que nuestro Seflor co- 
munica a los que andan entre estos infieles conuertiendolos a 
nuestra santa fee, que, si contentamiento hay en esta vida, este 
se puede dezir; y muchas vezes me acontesce oyr dezir a vna per- 
sona, que anda entre estos xpianos.: o Sefior! si sois seruido, no 
me deis tantas consolaciones en esta vida, y ya que me las dais 
por vuestra bondad, lleuadme a vuestra gloria, pues es tanta pena 
viuir sin os ver despues que tanto os comunicais interiormente a 
vuestras criaturas. » 

Y para que se entienda mejor qual era el desseo, que el Padre 
tenia de ayudar a las almas, y quanto era lo que padecia en aque- 
lla Costa, porne tambien aqui en substancia algunas cosas , que 
en diuersas cartas escriuio al Hermano que tenia en la Costa *, 
que, como dixe, fue con el de Goa, animandolo y esforzandolo a * Frater Franciscus Mansilhas. LiB. I.— ViTA S. Francisci 51 

padecer con paciencia los trabajos que en ella passaua; en las 
quales en suma dize assi. 35 tMucho os encomiendo, charissimo 
Hermano, que continuamente andeis descurriendo por essa Costa 
de lugar en lugar, baptizando las criaturas que nascen, y ha- 
ziendo ensenar por todos los lugares las oraciones, assi a los ni- 
fios como a los adultos, y que despues las digan en sus cassas; y 
mirad que os encomiendo que en nengun lugar esteis de assiento, 
sino que siempre andeis discurriendo por todos , como yo hazia 
quando estaua alla, y agora hago aqui, donde ando; sino que al 
presente quedo sin interprete, y por aqui vereis la vida que lleuo; 
y otra vez os torno a encomendar, charissimo Hermano, la ense- 
fian^a de los niiios; porque si los adultos por bien ni por mal no 
quisieren yr al paraiso, a lo menos vayan los ninos, que mueren 
baptizados antes de.perder la gracia que por el baptismo resci- 
bieron. 

Y pidoos que os ayays con essa gente, especialmente con los 
grandes, con mucho amor y charidad, haziendoos amar dellos, y 
haziendoles obras para esso vos; porque sabed que, como dellos 
fueredes amado, hareis en ellos mucho fructo. Sabed llebar sus 
flaquezas con mucha paciencia, pensando que, aunque agora no 
sean tan buenos como vos desseais , en algun tiempo lo seran : y 
si no acabaredes con ellos todo lo 'que quereis , contentaos con 
acabar lo que podeis , porque assi lo hago yo. Aueos con ellos 
como buen padre con malos hijos, y no canseis ni desistais del 
bien que les hazeis, por mas males que veais en ellos, pues el Se- 
nor Dios, a quien ellos y nosotros ofendemos, no cessa de nos ha- 
zer a todos beneficios y mercedes, y pudiendonos matar, no nos 
mata, ni dexa desamparados de lo neccesario; y quando os vie- 
redes con muchas ocupaciones, que no podeis satisfacer a todos, 
consolaos con hazer lo que podeis, y dad muchas gracias a nues- 
tro Sefior, que os truxo a tierra donde, aunque querais estar 
ociosso, no podeis por las ocupaciones, y todas de seruicio de 
Dios, que no es pequefia merced: y hazed cuenta que estais en 
el purgatorio purgando por vuestros pecados , y que os haze Dios 
grande merced en purgar antes en esta vida que en la otra. 
Y si todavia por bien no pudieredes acabar con ellos lo que 52 MONUMENTA XaVERIANA 

les es neccesario, vsad a las vezes de la obra de misericordia que 
dize, castigar a los que han menester castigo; porque sabed que 
es muy grande pecado no castigar a quien lo meresce , en espe- 
cial quando escandalizan. Y nunca me parescio que los auiamos 
de dexar agora en el tiempo de su trabajo; mas hareis que los ni- 
nos digan las oraciones agora mas que nunca, para que nuestro 
Senor nos socorra, pues en esta tierra no tenemos agora otro que 
nos ayude sino el; porque si es verdad, 36 como lo es, lo que dize 
el Saluador, «qui non est mecum contra me est '», por aqui en- 
tendereis, charissimo Hermano, quan pocos amigos tenemos en 
estas partesj que nos ayuden a hazer esta gente xpiana.: mas no 
.desconfiemos, porque al cabo Dios dara a cada vno su pago, y si 
quisiere, assi se puede seruir de pocos como de muchos; y mas 
les tengo compassion a los que son contra Dios, que no les desseo 
castigo; mas yo os confiesso que a las vezes me enfada tanto 
viuir, y me paresce mejor morir en seruicio de nuestra sancta 
ley y fe, que viuir viendo tantas ofensas de Dios quanto se veen 
cada dia, sin les poder yr a la mano. De Manapar a lo de 
Nouiembre de 1544.» c6mo el p. maestro francisco torno A goa y fu6 de nueuo 

a la pesqueria y despues a la costa de trauancor, 

y de lo que hizo en ella 

CAPITULO 10. 

Despues de auer gastado mas de vn ano en esta costa de la 
Pesqueria el Padre, haziendo todo prouecho en ella, como dixi- 
mos, ofreciendose necessidad de tratar algunas cosas con el seilor 
gouernador en fauor de los xpianos., determino de yr a Goa con 
algunos de ellos: yporque la fama de lo que hizo en la Costa y 
el nombre de la sanctidad de su vida corria por todas partes, fue 
rescebido en Cochin, y despues en Goa, de los portuguesses y ' Matth., xm, 3o. LiB. L— ViTA S. Francisci 53 

del gouernador con mucho respecto ; porque como suele , cor- 
riendo, crecer la fama, dezianse tantas cosas de los milagros que 
en aquella Costa hazia, que excedian aun a la verdad; y comun- 
mente se dezia por toda la India que, entre otras cosas que hizo, 
auia resuscitado vn muerto, del qual caso, aunque no se puede 
saber la certeza, todavia esta era la fama publica que entonces 
corria y hasta agora corre. 

Llegando, pues, a Goa fue recebido del P. M.tro Diego y de 
Micer Paulo con grande alegria en el colegio, donde se detuuo 
bien pocos dias, por el grande desseo que tenia de lleuar ade- 
lante y continuar lo que hazia en aquella Costa; y assi despues 
de auer negociado con el Senor gouernador lo que desseaua, 
luego torno a Cochin, y de ahy a la Pesqueria, continuando casi 
por otro afio la peregrinacion que hazia, descurriendo por aque- 
llos lugares de la Costa, en la qual tuuo muchos trabajos y per- 
secuciones; porque en este tiempo vna nacion de gentiles, lla- 
mados badagas, que por la tierra adentro confinan con los mala- 
uares, entrauan muchas vezes con grande poder salteando y 
destruyendo aquella tierra, por lo qual era muy grande la perse- 
cucion que por esso padecian los xpianos.: 37 de los quales como 
siempre el P. M.tro Francisco se compadesciesse, trabajaua mu- 
cho en su fauor y ayuda, como se ve por vn capitulo de vna 
carta suya, en la qual, escribiendo a vn Hermano ' , dezia assi. 
«Yo me parto para el cabo de Comorin con veinte embarcacio- 
nes de mantenimiento para socorrer aquellos pobresxpianos., que 
con miedo de los badagas infieles, enemigos suyos, se metieron 
por la mar, y estando dentro en ella, puestos en las piedras y 
pefiascos del Cabo, padesciendo grandissima hambre y sed, de 
que algunos mueren, que es para auer grandissima compassion. 
Y en otra carta dize assi: «Yo me parto para la costa de Tra- 
uancor y voy por tierra hasta el Cabo, visitando los lugares de 
los xpianos.: encomendadme mucho anuestro Senor en vuestras 
oraciones y en las de los ninos, porque con tales ayudas no tengo 
temor de los miedos que me ponen los xpianos. , para que no vaya Frater Franciscus Mansilhas , supra nominatus. 54 MONUMENTA XaVERIANA 

por tierra, porque todos los que les quieren mal me lo dessean a 
mi mucho mayor.» 

Despues de auer gastado casi otro afio por aquella Costa, te- 
niendo ya en ella algunas ayudas mas de las que tenia de antes, 
con dos sacerdotes naturales de la tierra, que para eso alcango 
del Seiior Obispo, el se passo a la otra costa, llamada de Tra  
uancor, que esta del cabo de Comorin para Coulon, como esta 
dicho; porque aunque por la tierra adentro entre vna y otra costa 
aya grande gentilidad, trabajo el Padre por hazer antes la xpian- 
dad. por aquellas partes, mouido por tres razones principalmente. 

La I.*, porque la tierra adentroestan los bramenes ylos naires 
y las demas castas nobles, los quales, como son poderosos y muy 
metidos en sus supersticiones, no dan lugar a poderse hazer en 
ellos nengun fructo, mayormente los bramenes, que como su 
dignidad y poder esta fundado en las leyes y cerimonias que ellos 
dieron, el destruyr sus leyes es destruir a ellos mesmos: por 
donde los bramenes, que son especialmente los que tienen cuenta 
del culto y ceremonias de los ydolos, son cruelissimos enemigos 
de nuestra sancta ley xpiana.; y como tienen ellos tanto poder en 
la tierra, en nenguna manera se puede hazer prouecho nenguno 
por la tierra adentro. 

La 2." razon es, porque el Padre entendia con su spiritu y 
prudencia quan incapaz y rudo es el natural desta gente en las 
cosas de Dios, y que no tiene con ellos tanto vigor la razon como 
la fuerza; y por esso juzgo que muy dificultosamente se haria 
xpiandad. entre los negros, y con mucho mayor dificultad se con- 
seruaria, si no fuesse debaxo del senorio de los portuguesses, 6 
donde en alguna manera se pudiesse estender su poder, como es 
por la costa de mar, por donde, passando y llegando las arma- 
das de S. A., puedan dar fauor y castigo conforme a lo que las 
gentes della merecen. 

La 3." razon es, porque con esto proueya juntamente el Pa- 
dre al bien de la chris38tiandad que se hiziesse, y a las neces- 
sidades que muchas vezes se ofrescen a las dichas armadas y a 
los demas portuguesses, que van por aquellas costas haziendo 
sus mercadurias, a los quales importa mucho tener por la costa LiB I.— ViTA S. Francisci 55 

fle mar los pueblos xpianos. , mayormente porque aquella costa en 
aquel tiempo era vnas cueuas de ladrones que por mar y por 
tierra hazian el mal que podian a los portuguesses. Por esto, 
pues, procuro el Padre poner todas sus fuerzas en hazer xpiana. 
la gente de aquella costa; y assi, ayudandose de algunos inter- 
pretes y del fauor del capitan de Coulon, comengo a persuadir 
aquella gente que se hiziesssn xpianos., pues fuera de saluar sus 
almas les era esto commodo para su vida y sustentacion tempo- 
ral, diziendoles que, siendo xpianos., ternian el fauor de los por- 
tuguesses, y viuirian seguros, y serian fauorescidos de susarma- 
das, teniendo mucho fauor y libertad en la mar para hazer su 
trato y pesca, la qual, assi para mouerlos como para castigarlos 
de sus insultos, les impedia muchas vezes el capitan de Coulon, 
con parescer del mesmo Padre. 

Y aunque, como acontesce entre gente tan ruda y barbara, 
tuuo mucha dificultad y contradiccion para los conuertir, toda- 
via trabajo tanto con ellos, ora con las obras de charidad, que 
les hazia, ora con el exemplo de los xpianos. de la Pesqueria, 
y ora con los fauores que les prometia, y a vezes aiiadien- 
do algunas amenagas y temores del mal que les vernia com 
quitar el capitan la pesca y trato de la mar, que finalmente 
«compellendo eos intrare ad nuptias '«, como diz o Seiior -, 
mouio grande multitud dellos a se hazer xpianos, con los quales 
para instruirlos guardaua el mesmo orden que tenia en la Pes- 
queria; y en breue tiempo, como el mesmo escribio de Cochin y 
de Henero de 45 a los Hermanos de Roma, baptizo mas de diez 
mil almas en esta costa; en la qual estando bien ocupado, moui- 
dos algunos gentiles, que estauan en la isla de Manar en vn lu- 
gar llamado Patim, que esta cinquenta legoas poco mas 6 menos 
del cabo de Comorin, determinaron de hazerse tambien xpianos.; 
y embiando a pedir al Padre que los fuesse a baptizar, como el 
no pudiesse yr, embio vno de aquellos clerigos que los fuesse a 
baptizar, lo qual sabiendo el rey de Jafanapaton, que era seiior * «Exi in vias et sepes: et compelle intrare, ut impleatur domus mea.» 
Luc, XIV, 23. 

* Lege, como dijo el Senor, vel como dice el Senor. 56 MONUMENTA XaVERIANA 

de aquella isla, encendido de furor diabolico y de grande yra, 
emuio muchos soldados con orden que metiessen a fuego y a san- 
gre todo aquel pueblo; del qual caso el en la mesma carta que 
escrebia a los Hermanos de Goa dize assi: « Andando en esta costa 
de Trauancor, adonde en vn mes baptize mas de diez mil almas, 
me embiaron a llamar de la isla de Manar los moradores della, 
diziendo que querian ser xpianos., y me rogaban que los fuesse a 
baptizar; mas por estar yo muy ocupado en otras cosas semejan- 
tes de mucho seruicio de Dios, y no pudiendo yr, rogue a vn cle- 
rigo secular que los fuesse a baptizar; fue y baptizolos: y des- 
pues 30 de tener muchos dellos baptizados, el rey de Jafanapa- 
ton, cuya es aquella isla, hizo grandes crueldades y estragos en 
ellos, matando muchos, porque se hizieron xpianos., de lo qual se 
deuen dar gracias a nuestro Seiior, pues en nuestros dias no fal- 
tan martires; y ya que por piedades tan de vagar se va poblando 
el cielo, permite nuestro Senor, por su infinita prouidencia, que 
por crueldades que en la tierra se hazen se vaya cumpliendo el 
glorioso numero de los escogidos.» 

Fue tanto lo que el Padre sintio el insulto del rey de Jafana- 
paton, que se fue luego a Goa, y de ahy a Cambaya, donde 
estaua entonces el seiior Gouernador, para le pedir que diesse 
algun remedio a tanto mal, embiando para alla sus armadas, y 
luego torno a la mesma costa con muy buen despacho. 

Mas porque por diuersas cosas que sucedieron no se pudo en- 
tonces efectuar lo que pretendia, determino de passar a S.to Tho- 
me, y de ahy a Malaca, assi para socorrer las necessidades spiri- 
tuales, que entendio auer en aquellas partes, como tambien 
porque auia oydo el grande aparejo que auia para hazerse mucha 
xpiandad. en ellas, specialmente en la isla delos macazares. Y lo 
que entonces no se pudo effectuar en la isla de Manar , confor- 
me al desseo del P. M.tro Francisco, fue nuestro Senor seruido 
se effectuasse despues de algunos aiios por el visorrey Don Cons- 
tantino, que fue contra el rey de Jafanapaton, y dandole vn gran- 
de agote en toda su tierra le tomo la dicha isla de Manar, donde 
hizo vna fortaleza; y desde entonces fue siempre de S. A. , hazien- 
dose toda la isla xpiana., y hay en ella residencia de los Padres. LlB. I.— VlTA S. Francisci 57 

c6mo el p. maestro francisco fue A santo thome, passando 
por ceilon y negapaton, y de lo que hizo alli 

CAPITULO n, 

Partido el Padre de Comorin para yr a S.to Thome se em- 
barco en Cochin en Abril de 45, y fue l.° a Ceilon, que es vna 
isla de cinquenta legoas de largo, habitada tambien de malaua- 
res, que llaman chingalas, la qual es de vn rey xpiano., aunque 
agora la tiene sefioreada vn su vasallo gentil, que se leuanto con- 
tra el y lo tiene como de cerco en vna fortaleza, que el rey de 
Portugal mando hazer alli para defensa del dicho rey de Ceilon, 
que se dio por su vasalio, encomendandose a S. A. 

Esta isla es muy fertil y bastecida de diuersas cosas, special- 
mente de canela, porque aqui nasce y se haze toda la canela, que 
cada ano de la India va para Portugal; y porque hay muchos 
elephantes, hazen los naturales dellos vasos y bucetas y otras 
piegas de marfil tan hermosas, y labradas tan delicadamente, que 
bien se pueden igualar con las delicadas 40 obras de Flandes. 
Y porque el Padre fue ally de paso, no se detuuo mucho tiempo; 
mas ese poco que alli se detuuo no lo gasto mal, porque, entre 
otras obras que hizo, vna dellas fue sacar del mal estado en que 
estaua el piloto del nauio, en que el yua, el qual, no se auiendo 
confessado mucho tiempo, como al cabo descubriesse su llaga al 
dicho Padre, aunque el lo animasse mucho y le facilitasse la cura, 
con lo qual prometio el piloto de se confessar con el Padre 
quando llegassen a tierra, todauia, desconfiado y confundido de 
vergiien^a y temor, huya de se encontrar con el Padre, y assi se 
escondia de el. Mas en vano procuraua huyr de quien lo seguia; 
por lo qual encontrandose con el en la playa y quedando por esso 
auergongado, fue rescebido del Padre con mucha alegria, tanto 
que, entrando en buena conuersacion con el, no solamente le dio 
lugar para respirar, mas le facilito el negocio de su confession, 
; ; tanto que dixo que lo confessaria paseando por aquella playa, 
caminando juntos como yuan, para quitarle el temor y confusior^ 58 MONUMENTA XaVERIANA 

en que estaua, con lo qual el piloto tomo tanto animo, que co- 
menijo poco a poco a descubrirse; y finalmente se vuo el Padre 
con el de tal manera con su facilidad y blandura y con la chari- 
dad con que lo trataua, que, compungido su coragon de vn senti- 
miento muy viuo, con lagrimas y gemidos determino de descu- 
brirse todo al Padre; y assi entrando en vna yglesia, hizo con el 
vna confession general, determinando de viuir de otra manera, 
como lo hizo hasta su muerte, teniendo mucha cuenta con su 
consciencia y confessandose a menudo. De lo qual se puede en- 
tender quanta era la prudencia y destreza, que el Padre tenia en 
ayudar a las almas. 

Y no menos mostro su zelo en vna cossa, que le acontescio 
otra vez en Cananor, que es vn puerto de mar donde S. A. tiene 
vna fortaleza entre Goa y Cochin, con otro hombre; que, viniendo 
ambos por la mar, nunca lo pudo persuadir a se confessar, antes 
juraua que no lo auia de hazer; desembarcados en tierra le rogo 
el Padre vna vez se fuesse con el por aquellos palmares; y Ue- 
gando a vn lugar secreto, apartado de gente, quitandose su loba 
y puesto de rodillas tomo delante del vna muy aspera disciplina, 
diziendo que se diciphnaua por amor de el, para que Dios nues- 
tro Senor lo conuertiesse; con lo qual quedo el otro tan mouido 
y compungido, que luego se echo a sus pies y trato de su en- 
mienda. Tan ingeniosa era la charidad del Padre, que le hazia 
buscar tales medios para conuertir a Dios los pecadores. 

Mas tornando a proposito, de Ceilon paso el Padre a Nega- 
paton, que es vn lugar de portuguesses, el qual entonces eracosa 
pequena, y agora es vna poblacion 41 muy noble y rica, que esta 
d los onze grados del norte en las tierras del senorio de Bisnaga, 
y por ser fertil y abundante se recogieron alli algunos portugues- 
ses, haziendo sus mercadurias en aquella tierra; y fauorescidos 
del Seilor della, que es vn capitan muy grande de el rey de Bis- 
naga, poco a poco fueron echando rayzes, de manera que, an- 
dando el tiempo, hizieron muchas y muy buenas casas y vna me- 
dio ciudad, a la qual manda S. A. vn capitan de tres en tres anos, 
que administra justicia a los portuguesses y a los naturales xpia- 
nos. de la tierra que estan a su cargo. En este lugar, por ser, como LiB. I.— ViTA S. Francisci 59 

dixe, entonces cosa pequena, se detuuo tambien el Padre pocos 
dias, haziendo en quanto estuuo alli lo que tenia de costumbre 
hazer en todas partes, sacando muchos de muchas ignorancias y 
pecados. Specialmente afirmo con juramento vna persona, que 
lleuaua al Padre a su cargo en aquel viage, que, surgindo el na- 
uio doze legoas de Negapaton yendo para S.to Thome, y dete- 
niendose alli siete dias por serles contrario el viento, el Padre no 
comio cosa alguna en todos ellos; al cabo de los quales, que- 
riendo partir el nauio, pregunto el Padre si era nueuo; y diziendo 
que antes era viejo, les dixo que deuian arribar a Negapaton por 
el peligro que auian de correr: y assi fue; porque queriendo ellos 
continuar su viaje, les sobreuino tan grande tempestad, que con 
bien de miedo les fue forzado arribar a Negapaton, de lo qual 
quedaron espantados todos los que en el nauio venian, persua- 
diendose que era verdad lo que se dezia de la sanctidad y spiritu 
de prophecia que tenia el Padre. 

De aUi, pues, llego a la ciudad de S.to Thome, que esta a los 
13 grados del norte en el mesmo reyno de Bisnaga, la qual es 
tambien muy rica y noble, habitada de portuguesses, los quales, 
cansados de pelear y de hazer tanto tiempo vida de soldados, ha- 
Uando mucha abundancia y muy buena comodidad en aquel lu- 
gar para ganar su vida, se aposentaron ally y hizieron vna muy 
hermosa ciudad, la qual, demas de la mucha abundancia de man- 
tenimientos y otras cosas que la tierra da de si, es muy acomo- 
dada para tratar y embiar sus mercadurias a diuersas partes, y 
especialmente a los reynos de Pegu y Bengala, de los quales el 
l.° es de gentiles, muy rico de oro y de mucha quantidad de la- 
cre, que en toda la India se vsa y estima mucho, para lacrear con 
el de diuersos colores las cosas, fuera del comun seruicio que 
tiene de sellar las cartas; y el 2.° es sefioreado de moros, del 
qual, demas de la grande quantidad de mantenimientos que va 
para la India, viene tanto agucar, que basta para tener abundante 
y harto todo el Oriente. 

Tambien viene de ally gran4l8dissima quantidad de pafios de 
algodon muy dehcados y ricos, de los quales se siruen en toda la 
India y van a Portugal grande copia. Tiene tambien esta ciudad 6o MONUMENTA XaVERIANA 

deS.to Thome trato y commercio con la ciudad deMalaca, adonde 
mandan cada ano por Septiembre vna nao cargada de panos pin- 
tados, que se hazen en aquella tierra, y torna despues con mu- 
cho dinero y muchas mercadurias que concurren a Malaca. 

Mas mucho mas noble y mas para estimar es esta ciudad por 
la casa que en ella hizo el Apostol S.to Thome, y por el martirio 
que en ella padescio, y las reliquias de su sagrado cuerpo que 
alli estan; porque hasta agora se ve la mesma capilla, en la qual 
ofrescia el diuino sacrificio el Sancto Apostol, la qual los portu- 
guesses augmentaron despues haziendo vna hermosa yglessia, y 
llamando a la ciudad del nombre del Apostol, la qual antes se 
llamaba Meliapor, que era en el tiempo del dicho Apostolo ciu- 
dad real muy hermosa y grande. En esta capilla, cauando para 
hazer la fabrica, hallaron el santo cuerpo del bienaventurado 
Apostol, metido en vna arca con vn vasso lleno de tierra y de 
sangre, y con el hyerro de la langa con que fue muerto; la qual 
arca estaua enterrada debaxo de tres 6 quatro camas hechas de 
piedra y cal muy fuertes, cuyas reUquias fueron despues reparti- 
das por diuersos lugares. 

Ay tambien encima de vn monte, vna legua de aquel lugar, 
vna capilla, la qual, por dezirse que tambien la hizo el mesmo 
Santo y entonces estaua derribada, queriendo los portugueses 
renouarla por honrra del Santo, cauando los cimientos hallaron 
otra rehquia muy grande, A saber, vna piedra, en la qual esta 
esculpida vna cruz con vnas letras antiguas al derredor, que 
hasta agora no se halla quien de cierto las sepa leer, la qual pie- 
dra est^ senalada con vnas sefiales y gotas de sangre muy viuas 
y claras, que en el tiempo que se hallaron estauan tan frescas, 
como si poco antes se vuiera derramado, de tal manera que to- 
candolas con vn liengo quedo teilido con la sangre: y por las cir- 
cunstancias que ally y en el arca, en que estaua el santo cuerpo, 
se hallaron, y por la memoria y tradicion, que auia entre los anti- 
gos naturales de la tierra de como se recogia muchas vezes el 
santo Apostol a orar en aquel monte, se tiene por cosa cierta que, 
haziendo oracion delante de aquella cruz, lo mataron; y assi hi- 
zieron alli los portuguesses vna hermosa hermita, y en el altar de LiB. I.— ViTA S. Francisci 6i 

la capilla pusieron la dicha piedra en lugar de retablo, metida en 
la mesma pared. 

Y para mayor certeza de lo que el pueblo cree haze nuestro 
Senor casi todos los anos vn marauillosso milagro en aquella pie- 
dra; porque el dia de nuestra Sefiora, que llaman de la O, 6 
expectatio partus, que es a los i8 de Deziembre, tres dias antes 
de la fiesta de S.to Thome, en el tiempo que se dize alli la missa, 
aquella piedra, que de su naturaleza es blanca, comien^a poco a 
poco a mu43dar su color, haziendose parda y casi negra, y des- 
pues comien^a a sudar, echando de si vna agua de la mesnia 
color en presencia de todo el pueblo, y en el fin de la missa cessa 
de sudar y torna de la mesma manera poco a poco a su antiguo 
color; y si dexa algun ano de sudar, tiene la gente de aquel pue- 
blo por experiencia, segun dizen, que ha de auer alguna noue- 
dad en la tierra de hambre 6 de guerra. Con este milagro no so- 
lamente se confirma que fuesse martirizado orando delante de 
aquella cruz, y por ventura abragado con ella, mas tambien se 
cree que lo mataron 6 hirieron en el mesmo dia que la piedra 
suda. Y cierto que assi la cruz como la capilla, donde estaua en- 
cerrado el cuerpo santo del Apostol, es cosa muy douota y santa, 
que mueue los coragones a contricion de los pecados, y concurre 
a ella mucho numero de xpianos. en romeria, particularmente en 
aquel tiempo; y aun los mesmos gentiles tienen grande estima y 
hazen grande reuerencia y acatamiento a aquella cassa, y mu- 
chos dellos entran a ella a hazer oracion, ofresciendo su azeite 
para la l^mpara, y encomendandose al Apostol, aunque saben 
mal lo que hazen. 

Esta ciudad esta en el reyno de Bisnaga, que por otro nom- 
bre se llama Narsinga, el qual pocos anos atras era vno de los 
mayores , mas poderosos y ricos reynos que auia en todo el 
Oriente; porque su rey era seiior de infinita gente y ponia en 
campo vn millon y millon y medio de gente, de manera que to- 
dos los reyes y senores vezinos le obedezian, y tenia grande 
suma de dinero, y lleuaua en su exercito muy grande numero de 
elephantes y caballos, porque tenia mas de tres mil elephantes y 
mas de 30 6 40 mil cauallos de los mejores que ay en estas par- 62 MONUMENTA XaVERIANA 

tes, porque son todos arabios, que le, vienen de Arabia y Per- 
sia: mas de i8 anos a esta parte por diuersos acontescimientos 
fuesu poder muy disminuido; porque faltando succession de la 
verdadera progenie de los reyes, se mouieron en el diuersas gue- 
rras por causa del suceder, y se leuantaron muchos sefiores prin- 
cipales contra el que agora gouierna, y en vna guerra fue des- 
truida y assolada la grande ciudad de Bisnaga, que era ciudad 
real, y cabe^a de toda aquella tierra, tan populosa, rica y baste- 
zida, que dizen auia en ella cerca de mil templos; y en las ruinas 
que quedaron se muestra bien auer sido vna de las mayores co- 
sas que en este Oriente auia: con todo esso no quedo tan aba- 
tido el rey desta tierra, que aun agora no sea muy poderosso y 
muy rico, porque possee mucho estado, y tiene buen numero de 
elephantes y grande caualleria y gente de guerra. Son estos pue- 
blos, llamados badagas, aunque del mesmo color y qualidad de 
la gente de la India, mas esforzados y poderosos en la guerra; 
porque, como digo, es gente rica y de mucha caualle44ria, y 
que se trata con mayor estado que ellos, y que tiene todas las 
ciudades y villas recogidas y cercadas al derredor con muros de 
tapia 6 de piedra, con sus valuartes, conforme a nuestras forta- 
lezas, en lo qual tambien difieren de la gente de la India, que 
comunmente no viuen juntos y cercados desta manera; mas toda- 
via en muchas cosas se conforman los vnos y los otros, special- 
mente en la religion y culto de sus ydolos; y assi como son muy 
ricos, assi estan entre estos mas encumbradas las ydolatrias; y 
en todos los lugares tienen sus templos de piedra y cal, comun- 
mente bien hechos, y en muchas partes tan grandes y sumptuos- 
sos y de tanta costa, que es cosa de espanto, como yo mesmo los 
vi yendo de S.to Thome a Goa, y pasando por todo este reyno. 
Desta tierra sale, entre otras cosas, la mayor parte de la rica 
pedreria que se halla en la India; porque de aqui se sacan los ri- 
cos diamantes, rubis y otras piedras preciosas de mucha estima, 
que van para Portugal y otras diuersas partes; las quales, aun- 
que en la mesma tierra son conoscidas por preciosas y de estima, 
todavia los mercadores que las compran de los naturales tienen 
en el trato dellas muy gruessas ganancias. LiB. I. - ViTA S. Francisci 63 

Tiene este rey amistad con el estado de S. A. y con los por- 
tuguesses por causa de los cauallos; porque como todos los que 
van a su tierra pasan de Ormuz a Goa, que son ambas ciudades 
de S. A., no puede auerlos si el vissorrey de la India no quisiere; 
y por esso van todos los portuguesses seguramente de S.to Thome 
para Goa, que son ciento y cinquenta legoas de trauiessa, quasi 
todas de su senorio. 

Llegando a esta tierra el P. M.tro Francisco, por ser tan rica 
y abastada como esta dicho, hallo los portuguesses metidos en 
muchas dissoluciones y pecados, y luego con su feruor comen^o 
a entender con ellos, procurando ayudarlos con sus ministerios 
acostumbrados: y la fama de su virtud pudo tanto con ellos, que 
saco a muchos del mal estado en que de mucho tiempo estauan, 
y curo de muchas enfermedades spirituales, empleando muy bien 
en seruicio de nuestro Senor sus talentos en el tiempo que ally 
estuuo, que fue cerca de quatro messes, en el qual tiempo, mo- 
uido con sus platicas y exemplos vn mercader, se determino a 
tomar otra manera de viuir, y a distribuir a pobres lo que tenia, 
por negociar y tratar mas seguramente por otro reyno. Mas, 
yendo distribuyendo su hacienda, fue de nuevo tentado del ene- 
migo, por medio de la codicia, de tal manera que, aparejandose 
para ello, determino partirse para otra parte a continuar con sus 
antigos tratos y ganancias; y estando ya todo a punto, quando 
el pensaua estar muy secreto, fue interiormente reuelado al 
P. M.tro Francisco lo que determinaua hazer este su amigo, por 
lo qual llamandolo por su proprio nombre le dixp: Joan de Airo ', 
pecastes: con la qual palaura lo 45 mouio a tanta compuncion, 
viendose descubierto, que llorando y gimiendo se echo a sus pies 
confessando su pecado; y confirmado en su primera resolucion, 
distribuyo todo lo que tenia a los pobres, y se fue con el a Ma- 
luco, y despues se hizo religioso de la orden de S. Francisco, 
conforme a lo que el mesmo Padre le dixo en btra reuelacion, 
que acerca del tuuo en Malaca, y acabo su vida religiosamente * Diversimode scribitur hoc cognomen, ut inferius in epistolis di- 
cemus. 64 MONUMENTA XaVERIANA 

en su profession, testificando i.° lo que le passo con el P. M.tro 
Francisco acerca de la vna y otra reuelacion. 

Finalmente, gastando los dias en estas y otras cosas de ser- 
uicio de Dios y prouecho de los proximos, en las noches satisfa- 
zia a la deuocion, que aquella sancta capilla le daua; y fue tan 
grande la opinion que todos tomaron de su sanctidad, que hasta 
agora no se hartan los moradores de aquella poblacion de contar 
las obras que hizo, y las peleas que tuuo con los demonios de 
noche velando en oracion, y de los agotes que le dieron en aqiie- 
lla sancta casa, y del mucho spiritu que en ella le fue de nuestro 
Senor comunicado, como todo esto esta testificado porelmesmo 
Vicario que lo tuuo en su casa todo aquel tiempo. Finalmente con 
el desseo que tenia de pasar a los Macazares se embarco en la 
nao, que de S.to Thome yva para Malaca por Septiembre, de- 
xando toda aquella ciudad con grande desseo de tener ally algun 
Padre de la Compafiia; hasta que despues de la tornada del P. 
M.tro Francisco de Maluco lo alcangaron, por medio del senor 
Obispo de Goa, como diremos en su lugar. c6M0 EL P. MAESTRO FRANCISCO FUi. A MALACA Y DE LO QUE 

EN ELLA HIZO 

CAPITULO 12. 

Las muchas necessidades, que en todas las partes adonde el 
Padre yua hallaua de quien ayudasse en spiritu a los portugues- 
ses y moradores de los lugares, le augmentaua el desseo y vo- 
luntad de caminar adelante a visitar las partes de Malaca y Ma- 
luco, donde entendia que auria tanto mayores necessidades, pe- 
cados y ygnorancias, quanto mas lexos estauan de Goa: y era tan 
grande el feruor y desseo que abrasaua su pecho de ayudar a 
todos, que le parescia en cierta manera poder y deuer el solo 
acudir a todas las partes: ni lo espantaua la distancia de los lu- 
gares, ni los peligros, que para llegar a ellos auia de passar por 
inar y por tierra, ni la diuersidad de las lengoas, ni la barbarie LlB. I.— VlTA S. Francisci 65 

de las gentes, ni otras mil dificultades que en cada parte ha- 
Uaua, porque a la charidad y paciencia que tenia todo se le fazia 
possible y facil. Y juntauase con esto que, como auia de dar el 
forma y manera a los de la Compania, que de Europa ve-l6nian 
a la India, le parecia razon andar primero y tener vista por expe- 
riencia la disposicion y caHdad de todos los lugares para los po- 
der despues mas acertadamente repartir, y dar a cada vno dellos 
la empressa que fuesse mas propria y acomodada a sus fuerzas 
y condicion natural; y assi muchas vezes soh'a dezir quando man- 
daua algunos a alguna parte: "como pudiera yo hazer esta mission 
con satisfaccion mia, si no tuuiera visto y experimentado lo que 
ally passa?» 

Por estas y otras razones se determino de pasar a Malaca y a 
Maluco primero que tornasse a Goa, porque la mission que el 
desseaua hazer en persona a los Macazares, por diuersos casos, 
que en aquella tierra acontescieron, no se pudo efectuar. Y assi 
se embarco en Septiembre del afio 45 en un nauio, que yua de 
S.to Thome para Malaca, con aquel mercader que arriba diximos 
que conuirtio en S.to Thome. 

Esta ciudad de Malaca esta situado debaxo de la linea equi- 
nocial (porque solamente dista dos grados della), en el reyno y 
prouincia de los malayos, que es senorio de moros: y aun[que] en 
el color poco se diferencian de los indios, todavia son muy dife- 
rentes en la lengua y faccion del rostro; porque en la lengua no 
tienen nenguna comunicacion, y estos tienen las narizes como 
amassadas y romas a manera de los chinos y japones, y los de la 
India las tienen como los de Europa: su ley es la mesma que la 
de los moros, porque casi todos los naturales tomaron esta ley. 
Y esta maluada secta de Mahoma se extiende por todo aquel ar- 
chipielago hasta Maluco, assi en las islas, que son muchas y 
grandes, como en tierra firme, aunque en algunas partes ay tam- 
bien gentiles; de manera que ay entre ellos diuersos reyes y se- 
nores muy ricos y poderosos, entre los quales el principal es el 
rey de Dachen, que seiiorea la mayor parte de la isla de Samatra, 
Uamada de los antigos Trapobana, 6 segun otros, Aurea Cher- 
soneso, que es mas de doscientas legoas de largo, el qual, con las 

Mo.NUM. Xav. 7 66 MONUMENTA XaVERIANA 

muchas y gruessas armadas que haze, escomo sefiordetodo aquel 
archipielago, muy estimado y temido de los reyes y senores sus 
vezinos; y contra estos y sus armadas tiene Malaca y los portu- 
guesses continua guerra, y comunmente quando se encuentran 
salen mal del partido. 

Esta la ciudad de Malaca en vn promontorio cercado alde- 
rredor de mar, de manera que es quasi vna isla, que no queda sino 
vna punta de tierra, con la qual se continua con la tierra firme, 
la qual es de vn rey moro, cuya tambien era esta ciudad anti- 
guamente, la qual quando la tomaron los portugueses era cosa 
muy grande y rica, y muy poblada de gente de diuersas naciones, 
gentiles y moros, y finalmente era vno de los famosos y nombra- 
dos emporios del Oriente, llamado 47 de los antiguos, segun al- 
gunos, Aurea Chersoneso, la qual tomaron los portuguesses en 
el ano de 151 1 con mucho esfueryo y valor, guiados por el capi- 
tan y gouernador Alonso de Albuquerque, estando cerca de 
seiscientas legoas apartada de Goa en medio de tantos reyes mo- 
ros, enemigos poderosos, fue desde que la tomaron hasta agora 
sustentada siempre quasi milagrosamente, estando muchas vezes 
por mucho tiempo cercada por todas partes por mar y por tierra. 

Y aunque con las muchas guerras y cercos que tuuo , a los 
quales despues se siguieron hambres, enfermedades y pestes, 
quedo muy disminuida de gente, y esta muy diferente de lo que 
antes estaua, con todo eso es vna de las mayores y mas impor- 
tantes fortalezas que S. A. tiene en el Oriente, porque es como 
vna llaue de todos aquellos mares, y a ella concurren las mas ri- 
cas mercadurias que en estas partes hay; porque a Malaca van las 
naos que vienen de Japon , de la China , de Syon , de Jaoa , de 
Banda, de Sunda, de Solor, de Solor, de Timor y de Maluco , y 
de otras muchas islas de aquel archipielago; y assi concurre alli 
mucha quantidad de oro, de pimienta, de clauo, de masa, de 
nuez moscada, de benjuin, de sandalo, de estanho, y de otras 
muchas y ricas mercadurias; y assi vienen a Malaca naos de Goa, 
de Cochin, de Chaul, de S.to Thome, de Bengala, de Pegu y 
otras partes , que , vendiendo y trocando aqui sus mercadurias, 
ileuan otras a sus tierras con mucha ganancia.  LiB. I.— ViTA S. Francisci 67 

Assimesmo, aunque esta tierra esta tan cerca de la linea equi- 
noccial, es mucho mas fresca y templada que la India, porque todo 
el ano esta cubierta de hyerua y de frescura, de suerte que en ella 
hay vna continua primauera, sin nenguna mudan^a de tiempos 
de inuierno ni de verano ; porque nuestro Senor para remediar 
los grandes calores que ay debaxo de la linea proueyo aquella re- 
gion de los remedios , con que, como dixe, esta siempre muy 
fresca y templada. El i.° es, que casi cada dia, estando el cielo 
muy sereno, se arman de improuisso vnos nublados con grandes 
lluuias, las quales passanse luego y dexan como de antes el cielo 
muy sereno, con lo qual queda la tierra continuamente fresca y 
bien regada. El 2." remedio es, que ay en ella siempre vnas ma- 
reas de vientos frescos y saludables, con los quales se modera el 
ardor del sol y queda el calor moderado: de donde se ve quanto se 
enganaron los antigos, diziendo ser inhabitable esta torrida zona; 
porque, aunque assi paresce que fuera realmente si no tuuiera al- 
gun refresco, todavia fue proueida del author de la naturaleza de 
tales remedios, que queda la mas fresca y templada tierra que ay 
en el mundo, abastada y fertil de varias mercadurias y riquezas. 
48. En el tiempo que aqui llego el P. M.tro Francisco, 
aun estaua Malaca en su prosperidad qflanto a lo temporal; 
mas quanto a lo spiritual era vn bosque cerrado, Ueno de toda 
immundicia y maldad; porque como estauan ally tantos gentiles 
y moros tan ricos y abastados, viuendo mezclados con los por- 
tuguesses, eran tantas las dissoluciones, abominaciones y peca- 
dos, que no parescia quasi tierra de xpianos. Aqui se detuuo el 
Padre algunos messes hasta venir el tiempo para nauegar a Am- 
boyno, que es en Henero, posando siempre en el hospital, que 
tiene alli S. A.; y en el principio, antes que comen^asse a en- 
trar en bosque tan cerrado, hallo muchas dificultades; porque los 
portuguesses que alli estauan viuian con mucha Hcencia y muy 
mal habituados, teniendo sus casas llenas de mancebas: y fuera 
desto estauan tan engolfados en sus ganancias y tratos Hcitos y 
illicitos, como auia en aquella tierra, que mal podia el Padre sa- 
carlos de vida tan ancha y estragada. Mas aqui se mostro mas que 
n nenguna otra parte quan grande era su prudencia y charidad; 68 MONUMENTA XaVERIANA 

porque entendiendo que no auia alli otro remedio, se fue de 
tal manera acomodando con ellos, que hasta oy dia queda aque- 
Ua ciudad espantada de su memoria ; porque tomo muy estrecha 
amistad con todos, con la muy alegre conuersacion que tenia 
con ellos, yendo muchas uezes adonde ellos estauan jugando, 
mostrando que holgaua con ellos y con sus juegos, de suerte 
que quando veya que [se] retirauan por su respecto, los com- 
bidaua con mucha alegria a liolgar, diziendo que el tambien hol- 
garia con ellos, pues eran soldados y no auian de viuir como 
frailes; y que en quanto no vuiesse ofensas de Dios, mejor era 
jugar y holgar, que murmurar y hazer otros pecados. Y assi- 
mesmo agora se combidaua con uno, agora con otro, yendo a co- 
mer a sus casas con mucha famiUaridad ; y alabando mucho los 
guisados y platos que le dauan, mostraua holgar con ellos, y pre- 
guntaua quien auia sido la cozinera de aquellos manjares, y des- 
pues dezia al huesped que la hiziesse venir alli; y luego que ella 
parezia le mostraua alegria , y alabaua la comida y los guisados 
que hazia; diziendole que fuesse sancta la mandaua tornar a su 
lugar y despedia. 

Otras vezes dezia al huespe'd que le mostrasse su casa, que 
la queria ver, y no dexaua canto que no escudrinasse, pregun- 
tando que moga era la que alli estaua, y de que nacion era la 
otra, mostrando contentarle todo; y trataba con ellos con tanta 
familiaridad, como si fuera entre soldados vn soldado, y vn mer- 
cader entre mercaderes, que no solamente los portuguesses^ 
mas aun sus mancebas y criados amauan mucho al Padre y hoU 
gauan que fuesse a comer a sus casas, porque los fauorescia y 
mostraua amarlos a todos; y despues de les tener assi ganadas 
las voluntades, a vno dellos dezia que aquella mo^a que 49 
tenia era muy gentil muger y hermossa, que merecia ser muger 
de qualquier hombre honrrado; y yendo con la platica adelante, 
al cabo concluya con dezir que, pues ella era tal y el la amaua 
tanto, para que era viuir con ella en tanta ofensa de Dios y per- 
dicion de sus almas, pudiendola tener por su muger con honesti- 
dad y sanctidad: y desta manera, conuencido, lo mouia a se casar 
con ella. LlB. I.-VlTA S. Francisci 69 

A otro dezia todo lo contrario: que para que era tener^en 
su casa vna negra tan suzia como era aquella moQa que tenia, de 
lo qual se reyan y hazian burla los portuguesses, viuiendo el con 
ella metido en tantos pecados; que mucho mejor seria proueerse 
de otra moga conueniente a el; y que si el queria, el le daria vna 
muy virtuosa y hermosa, que era para ser muger de qualquier 
rey, y desta manera saldria el de pecado y ampararia aquella 
huerphana, haziendo vna cosa muy honrrada, como tambien auia 
hecho fulano, dexando sus negras y casandose con otra. 

A otros, que estauan mas indispuestos, con los quales no po- 
dia alcanpar luego lo que queria, dezia que para que querian 
tantas mancebas en casa, las quales no le seruian para mas que 
destruirle su salud y fazerlos caer en diuersas dolencias, y no 
hazian sino pelear entre si y tener inquieta la casa, dandole 
muchos gastos; que ya que no las podia dexar todas, a lo menos 
por amor de el dexasse vna 6 dos: y despues, tornando a comer 
a sus casas y a tratar con ellos, les tornaba a rogar que dexassen 
otra, para que no se ofendiesse tanto Dios y assi vuiesse miseri- 
cordia dellos; pues, aunque quedauan en pecado con vna sola, 
mas parescia flaqueza que malicia: mas teniendo tantas iuntas no 
tenian nenguna escusa: y desta manera, quando mas no podia, 
oy les quitaua vna, y de alli a algunos dias dtra, hasta que al 
cabo al cabo [sic] los casaba con vna: y tal vuo a quien quito 
desta manera siete mancebas. 

Y con esta facilidad de tratar, y con los sermones que hazia 
todos los domingos y sanctos *, proponiendoles muchas vezes la 
muerte, el infierno y juizio final, y con las continuas confessio- 
nes, hizo en Malaca en tres 6 quatro messes que ally estuuo no- 
tabilissimo prouecho. Enseiiaba tambien cada dia a los niiios y 
niiias la doctrina, como tenia de costumbre, y los domingos a los 
esclauos; y para mouer a los moros y gentiles hazia hazer a los 
niiios en las calles al tiempo de las auemarias sus altarcicos, de- 
lante de los quales cantaua la doctrina: y yendo ya tarde con vna 
campanilla tocaua a la oracion por las almas del Purgatorio, y Lusitanum verbum: hispanice dicitur domingos y dias festivos. 70 MONUMENTA XaVERIANA 

rezaba con los que alli se hallauan delante de cada altar vn Pa- 
ter noster y vna auemaria de rodillas; y con estas obras y con 
la manera de vida que hazia, velando grande parte de la noche 
en oracion, como despues certificaron los mesmos que lo estu- 
uieron acechando, y durmiendo el poSOco tiempo que le que- 
daua echado en vn catre de estera, con vna piedra a la cabecera, 
y siruiendo con tanta dihgencia a los enfermos del hospital donde 
estaua, alcango tanto credito en Malaca, que no solamente a el, 
mas a los ninos, de quien se seruia para ensenar la doctrina, esti- 
mauan los moros y gentiles como si fueran sanctos. Juntose a 
esto que, llamado a rezar sobre vn endemoniado en aquella tie- 
rra, haziendo oracion y diziendo missa por el quedo sano, como 
depusieron despues testigos con iuramento; por donde se confir- 
mo la fama que traia de su sanctidad, y de los milagros que en el 
cabo de Comorin auia hecho. 

En este tiempo, que era el aiio de 1545, llegaron de Portu- 
gal tres Padres, que fueron los i.os que vinieron a la India des- 
pues del P. M.tro Francisco. El i.o fue el P. Nicolas Lanciloto, 
italiano, de la ciudad de Vrbino: el 2.0 fue el P. Antonio Crimi- 
nal, tambien italiano, de la ciudad de Parma: el 3.0 fue el 
P. Juan de la Bera, gallego, de Puente Vedra ', todos hombres 
de mucha virtud; con cuya venida se alegro estraiiamente el 
P. M.tro Francisco quando lo supo en Malaca: y quedando el 
P. Nicolao en el colegio de Goa con el P. Micer Paulo, que 
tenia cuidado de los ninos, fueron los otros dos por su orden a la 
costa de Pesqueriar. COMO EL P. MAESTRO FRANCISCO FUE A AMBOYNO Y MALUCO, 
Y DE LO QUE HIZO ALLY 

CAPITULO 13. 

De Malaca partio el P. M.tro Francisco en el principio de He- 
nero de 46 para Maluco en la nao que yua para la isla de Banda, * Nunc dicitur ((Pontevedra» , estque caput provinciae ejusdem no- 
minis. LiB. I.— ViTA S. Francisci yr 

con determinacion de desembarcar della en la isla de Amboyno, 
que es vna isla de hasta veinte y cinco legoas de circuito, en la 
qual estauan siete poblaciones de xpianos., que auian hecho los 
portuguesses que en ella morauan. Y aunque los de Malaca le 
rogauan con mucha instancia que no los dexasse, pues en ella 
hazia tanto fructo, no lo pudieron alcangar, porque la charidad 
lo lleuaua a socorrer las necessidades que auia en Maluco, donde, 
como estauan los portuguesses mas apartados y con menos ayu- 
das, viuian metidos en mayores ygnorancias y peccados. 

Maluco es vna region de muchas islas, diuididas en quatro 
reynos, conuiene a saber: de Ternate, de Tidori, de Bachao y de 
Zilolo; mas allende destas comunmente se entienden por Maluco 
todas las islas que estan en aquellas partes ; y assi demas de 
aquellas * quatro incluye las tierras de Syones, de los Celebes, 
del Moro, de Amboyno y de otros muchos lugares y islas, que 
estan en aquel archipielago, entre los quales, porque el de Ter- 
nate es principal seiior, a quien los otros tienen en cierta manera 
subieccion y respecto, por esso se Uama el rey de Maluco. Toda 
aquella region esta debaxo de la Hnea equinoccial, 51 y tiene 
mucha semejanga quanto a la quaUdad y costumbres con los ma- 
layos, cuya lengua tambien entienden, aunque tienen ellos entre 
si su proprio lenguage. Son comunmente moros, aunque tam- 
bien hay en algunas partes gentiles. Tiene aqui el rey de Por- 
tugal dos fortalezas, vna en la mesma isla de Ternati y otra en 
Amboyno, con las quales es como senor muy estimado y temido 
en todas aquellas islas, y por tal lo reconoscen aquellos reyes, 
aunque algunos dellos, de algunos anos a esta parte, viuen como 
leuantados. Destas islas, specialmente de Ternate, sale muy 
grande quantidad de clauo, con la qual no solamente queda pro- 
uido todo este Oriente, mas va grande copia por via de la India 
a Portugal, y por la via de Arabia y Persia a Turquia; y final- 
mente parece que sale de aqui todo el clauo, que en Europa y en 
las otras partes de Africa y Assia se gasta. Esta Maluco m^s de 
quatrocientas leguas de Malaca yendo de Oeste al Este, que es de demas de la dequellas, ms.; sed perperam. 72 MONUMENTA XaVERIANA 

Poniente a Oriente, y vase de Malaca a el dos vezes en el afio: 
la i/ en Henero, por via de Amboyno, que esta ochenta leguas 
de Maluco; y la 2.'' en Agosto, por la via de Borneo, que es otro 
rayno, de donde sale mucha y muy rica canfora *. 

Embarcose, pues, como diximos, el P. M.tro Francisco, i." dia 
de Henero, y llego a los 14 de Hebrero a Amboyno; y antes de 
tomar aquella isla le acontescio, como despues certificaron con 
iuramento algunos que fueron con el, que, pensando el piloto 
auer ya pasado la isla, y congoxandose mucho porque ya no po- 
dian tomar aquel puerto para dexar al P. M.tro Francisco, como 
lo auia prometido, le dixo el mesmo Padre que no tomasse pena, 
porque aun no auian passado el puerto, que otro dia por la ma- 
fiana con ayud^ "de Dios amanescerian con el; y assi fue como 
el P. M.tro Francisco dixo: y demas desto, haziendo tan grande 
viento que no daua lugar a poder el Padre desembarcar, en Ue- 
gando al lugar determinado cesso el viento, de manera que lo 
reputaron todos por milagro. 

Desembarcando el Padre en Amboyno se detuvo alli cerca de 
quatro messes, esperando el tiempo para yr a Maluco, en el qual 
tiempo visito todoslosxpianos., y hizo con ellos y con los portu- 
guesses conforme a su talento y costumbre; y particularmente 
se le ofrescio aqui vna ocasion de los castellanos, que de las In- 
dias Occidentales llegaron por diuersos casos a las islas de Ma- 
luco, y despues de passar muchos trabajos se concertaron con 
los portuguesses que pasassen a Malaca y a la India, para de alli 
tornarse los que quisiessen a Espana: y aunque fueron muy bien 
tratados de los portuguesses, como eran muchos y venian pobres 
y cansados de los trabajos passados, llegando a Amboyno dio en 
ellos vna medio peste, de la qual murieron muchos; y vino por 
ellos el P. M.tro Francisco en muy buena coyuntura; porque 
faera de la consolacion que con su vista y charidad les dio, los 
ayudo mucho, no solamente quanto a lo spiritual, mas tambien 
quanto a lo corporal, siruiendo a los enfermos y dandoles diuer- 
sas limosnas, que el pedia alos portuguesses para los 5^8 ayudar. A lusitano verbo camphora; hispanice dicitur alcanfor. L'B. L— ViTA S. Francisci 73 

Aqui tarabien le acontescio que, embiando a pedir muchas 
vezes conseruas a vn mercader amigo suyo, llamado Juan ds 
Arahujo, para los enfermos, y mostrando el que las daua de mala 
gana, le embio a dezir el Padre que holgasse de dar por amor de 
Dios lo que tam poco tiempo auia de lograr; porque le hazia sa- 
ber que a cabo de pocos dias auia de morir en Amboyno y se 
distribuyria a los pobres su hazienda; lo qual todo acontescio de 
la mesma manera como el Padre lo tenia dicho. Y no solamente 
predixo antes del tiempo su muerte; mas yendo el Padre de alli 
a pocos dias a Maluco, estando vn dia diziendo missa, voluien- 
dose para el pueblo al tiempo del ofertorio dixo: «Seiiores y her- 
manos, encomendad a Dios el alma de Juan de Arahujo, que falle- 
cioen Amboyno», de lo qual todos quedano despantados, por via 
de vna embarcacion, que de ahy a pocos dias vino de alla, supie- 
ron que auia fallecido en el mesmo tiempo en que el Padre loen- 
comendo al pueblo. 

Acerca de lo que passo en Amboyno escribio a los Herma- 
nos de Goa el mesmo Padre vna carta con la data de los 10 de 
Mayo de 46, en la qual entre otras muchas cosas dize assi. «Parti 
de Malaca para Maluco al i ." de Henero de 46 y llegamos a Am- 
boyno a 14 de Hebrero, que es vna isla de veinte y cinco hasta 
treinta legoas de circuito, y tiene siete lugares dexpianos., los 
quales todos visite luego que aqui llegue, baptizando muchos 
niiios que estauan por baptizar; y acabado, llego a este Amboyno 
la armada de Joan de Sossa, que trahya los castellanos que vinie- 
ron de la Nueua Espaila a Maluco; y como eran ocho nauios, 
eran tantas las ocupaciones en confessar, predicar, hazer amista- 
des, visitar los enfermos, seruirlos y proueerlos de lo neccesario 
y ayudarlos a bien morir, que me faltaua tiempo para acudir a 
todos y cumplir con ellos.» Despues, viniendo el tiempo para yr a 
Maluco, el escriuio a sus amigos a Malaca, encomendandole los 
mesmos castellanos para que fuessen recebidos y proueidos en 
sus necessidades; de manera que dexo assi a ellos como a los por- 
tuguesses edificados y admirados de su virtud: y entre los otros, 
a quien hizo mucha impression de sanctidad, fue el P. Cosme de 
Torres que con ellos yua, el qual despues entro en la Compania, 74 MONUMENTA XaVEKIANA 

y fue varon muy insigne y que hizo en Japon mucho fructo y 
seruicio a nuestro Senor. 

De Amboyno fue el P. M.tro Francisco a Maluco, a donde 
llego en el mes de Julio del mesmo aiio de 46, y de todos fue muy 
bien rescebido por la fama de sanctidad que tenia y trahia con- 
sigo, y hallo los portuguesses viuiendo en muy peor estado que 
los de Malaca; porque era tanta la dissolucion y ygnorancia, que 
se persuadian serles licito tener todas las mancebas que querian, 
por no pecar con las casadas, y no sabian qual era ganancia licita, 
qual illicita, por lo qual en todo procurauan ganar lo que podian. 
53 Hizo aqui el Padre lo mesmo que auia hecho en Malaca; y 
fueron tantas las restituciones que en este tiempo se hizieron, 
que con ellas enrriquescio la casa de Misericordia y la confraria 
del SS.mo Sacramento, que de antes eran muy pobres; y por- 
que supo que en las islas del Moro, que estan mas adelante 
de Maluco, auia muchos xpianos. por cultiuar, que los por- 
tuguesses auian hecho, determino despues de estar cerca de dos 
messes en Maluco yrlos a visitar: y porque los portuguesses ya le 
estauan muy aficionados y temian grandemente que no le acon- 
tesciesse algun peligro con aquella gente bestial, que era la mas 
feroz y cruel de quantas auia en aquellas islas, hizieron todo lo 
que pudieron para le persuadir que no fuesse; y no pudiendolo 
del alcan^ar con ruegos ni con le proponer los temores y peli- 
gros que auia, determinaron de impedirle por fuerza su yda, ha- 
ziendo con el capitan que no le diesse embarcacion, de lo qual 
sintiendose mucho y quexandose en vn sermon que hazia, vino a 
tanto feruor, que dixo que el no temia los peligros, ni la cruel- 
dad de los enemigos, ni la muerte con que lo amena^auan, para 
que dexasse de yr a las islas del Moro; y que no conoscia ni te- 
nia otros enemigos sino a los que le procurauan estoruar que 
no fuesse a hazer tan buena obra; y que entendiessen que en 
todo caso auia el de yr para hazer lo que entendia ser seruicio de 
Dios nuestro Seiior, y que quando no vuiesse embarcacion se 
echaria en la mar y a nado yria; de suerte que, entendiendo ellos 
su determinacion, no solamente no lo impidieron, mas aun algu- 
nos lo acompafiaron, y otros le ofrescian diuersos remedios con- LiB. I. — ViTA S. Francisci 75 

tra la ponzona, de que mucho vsan aquellas gentes para matar 
los hombres; a los quales respondia el Padre muy graciosamen- 
te, que no queria otra contrapongona que su Dios. Acerca desto, 
escriuiendo a los Hermanos vna carta, dize assi. 

«Desta isla algunas leguas mas adelante esta la tierra que 
Uaman costa del Moro, donde hay muchos xpianos. sin nenguna 
doctrina, y yo me parto para alla para saluacion de las almas, 
por la obligacion y necessidad que tengo de perder la vida cor- 
poral por socorrer a la spiritual de los proximos, ofrescido a todo 
pehgro de muerte y puesta toda mi speranga en Dios nuestro Se- 
nor, desseando con mis flacas fuerzas conformarme con aquel di- 
cho del sancto EuangeHo: qui voluerit animam suam saluam 
facere perdet eam, qui autem perdiderit eam propter me inue- 
niet eam '. Y sabed, charisimos Hermanos, que aunque el latin 
desta sentencia y ella en vniuersal sea facil de entender, quando 
hombre viene a lo particular de se aparejar y desponer y deter- 
minar a perder la vida por Dios, ofresciendose a casos peligros- 
sos, en que probablemente le parece la perdera, se haze este latin 
tan escuro, con ser tan 54 claro, que solo aquel lo entiende bien, 
a quien Dios nuestro Senor por su infinita misericordia lo quiere 
dar a entender: y en tal tiempo y en semejantes casos se conosce 
bien la condicion de nuestra flaca y miserable naturaleza.» 

Y en otra carta dice assi: « Yo, viendo el amor y cuydado que 
mis amigos tenian de mi, les di muchas gracias; mas por no me 
meter en semejantes cuidados, y muchomas porno disminuir nen- 
guna cosa de la confianga, que tenia puesta solamente en Dios, 
escuse todas las contraponzonas, que ellos llorando y con mucho 
amor me ofrescian, pidiendoles que no dexassen de rogar por mi 
a Dios, porque no auia mas cierta contraponzona que esta.^) * «Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam: qui 
autem perdiderit animam suam propter me,inveniet eam.oMATTH. XVI, 25. 76 MONUMENTA XaVERIANA 

. COMO EL P. MAESTRO FRANCISCO FUE A LAS ISLAS DEL MORO 
Y TORNO DE MALUCO PARA MALACA 

CAPITULO 14. 

Llegando el P. M.tro Francisco a las islas del Moro hallo 
aquella gente tan bestial, que huya de el como si no fueran hom- 
bres, y detuuose con ellos cerca de tres messes, procurando, 
quanto podia, amansarlos y hazerlos familiares y reducirlos a me- 
jor vida y a aprender la doctrina; y aunque hallo aquella gente 
tan incapaz y brutal, no por esso perdio el desseo ni la esperan^a 
de poderlos ayudar, antes cresciendole la esperanga, contra lo 
que se podia esperar por la experiencia que dellos tomaua, creya 
firmemente que la semilla de la palaura de Dios, que entonces en 
aquella tierra esteril sembraua, era tan poderosa, que nasceria, y 
vernia tiempo em que daria su fructo, cogiendose en abundan- 
cia por sus hijos, como se cogio despues: y en fin trabajo tanto, y 
de tal manera se vuo con ellos, que poco a poco los fue domesti- 
cando, haziendo alli muchos xpianos., y procurando ayudarlos y 
ensenarles la doctrina. 

Aunque en tan breue tiempo no pudo hazer con tan ruda 
gente todo lo que desseaua, todavia dexo en ellos tal principio, 
que abrio camino para se poder cultiuar; y parte por la rudeza y 
mala disposicion que hallo en ellos, parte por la contrariedad que 
le hazian algunos moros poderosos en la tierra, paso muchos pe- 
Hgros y trabajos para reducirlos a algun buen termino, pades- 
ciendo cansancios, hambres y sedes y otros desgustos, que tra- 
tando [de] reducir a buena vida semftjante manera de gente se 
padescen. Y assi como el padescio mucho y sufrio muchos des- 
gustos por amor de Dios, assi fue muy grande la comunicacion y 
consolacion que de nuestro Senor recibio; porque se hallo tan 
lleno de sentimientos y consolaciones diuinas que, escriuiendo vna 
carta a los Hermanos del colegio de Roma, dando relacion de las 
dificultades, pobreza y qualidades de aquella tierra, entre otras 
cosas que escriue dize assi: «Esto os escreui porque sepais quan LiB. I.— ViTA S. Francisci 77 

grande sea el abundancia 55 de las consolaciones celestiales en 
estas islas; porque todos estos peligros y trabajos, tomados vo- 
luntariamente por amor de Dios, son vnos thesoros llenos de 
muchas alegrias spirituales, de tal manera que paresce esta tierra 
muy propria y acommodada para se perder en ella en muy pocos 
anos la vista de los ojos por la abundancia y suavidad de las la- 
grimas que se derraman. Y cierto que en toda mi vida nunca 
tuue tantas y tan continuas consolaciones, quantas siento en 
estos lugares, y nunca tan poco senti la molestia y trabajos cor- 
porales, con estar siempre rodeado de enemigos vezinos, y aun 
no ser muy nuestros amigos los mesmos moradores, y ser la tierra 
tan infeliz v esteril, que no solamente caresce de todos los reme- 
dios para curar las enfermedades, mas tambien aun del ayuda 
acostumbrada para sustentar la naturaleza; de manera que me 
paresce que estas islas mas propriamente se podrian llamar de la 
diuina esperan^a que del Moro.» 

Por lo dicho se entiende quan grande era la fortaleza y vir- 
tud del Padre, pues en lugares tan llenos de desgustos y traba- 
jos se hallaua tan consolado como aqui escribe. 

Despues de auer passado quasi tres messes en aquellas islas, 
conuersando mas con Dios nuestro Senor que con los hombres, 
torno de nueuo a Maluco a proseguir la obra que auia primero 
comenQado: y porque auia mucho tiempo que auia partido de 
Goa, y la obligacion que tenia de su officio lo forzaua a tornar 
de nueuo a la India, donde ya en este tiempo yua en cresci- 
miento la Compania , queriendose erabarcar para Amboino, 
adonde yua entonces la nao, para esperar el tiempo en que se 
parte para Malaca, fueron tantos los ruegos, que el capitan y los 
Hermanos de la Misericordia con los demas portuguesses le hi- 
zieron, para que se detuuiesse con ellos por aquel tiempo que la 
nao esta esperando el tiempo para yr a Malaca, prometiendole 
de Uebarlo a Amboyno en vna embarcacion pequena algunos 
dias antes que partiesse la nao, que le fue forzado condescender 
con sus piadosos desseos, de buena gana, por el mucho proue- 
cho que via hazerse en ellos. Y assi comengo a renouar su fer- 
uor; y fuera de los sermones ordinarios, que hazia todos los do- 78 MONUMENTA XaVERIANA 

mingos y sanctos ', en la quaresma predico los miercoles y vier- 
nes en particular a las mugeres y hijos de los portuguesses sobre 
la doctrina xpiana.; y para se la declarar mejor hablaua medio 
portugues, medio negro; y ayudandose de algunos vocablos de 
la lengua Malaya, con que lo entendian bien, y haziendoles des- 
pues varias preguntas, les hazia repetir lo que les ensenaua; con 
que hizo tanto prouecho, que de ignorantes y brutas las hizo 
xpianas. 

Ni por esso dexaua de ensenar la mesma doctrina a los ninos 
y esclauos, haziendo que cada noche la cantassen en sus cassas, 
como acostumbraua introducir en todas las partes adonde yua; 
56 y finalmente fue tan grande el prouecho que hizo en Maluco, 
que totalmente se puede dezir que quedo otro pueblo muy dife- 
rente de lo que de antes estaua: y supose de cierto que de tantos 
que viuian amancebados no quedaron, al tiempo que el Padre 
se partio, por casar y saUr de pecado sino dos solamente; y 
aunque trabajando mucho no pudo alcan^ar lo que pretendia con 
estos dos, no quedo con ellos indignado, antes, escriuiendo de 
Amboyno vna carta a vn su deuoto a Maluco, le dezia, entre 
otras cosas, que le encomendase [a] aquellos dos, que con el 
auian sido tan pertinazes, diziendoles de su parte que si el pen- 
sasse hazer algun prouecho para ayuda de sus almas, luego se 
tornaria para Maluco, y que no los dexaria de encomendar a 
nuestro Senor; y assi era que, como el Padre no buscaua su 
honrra en la conuersion de las almas, no quedaua indignado con 
los que no se querian aprouechar de sus consejos, antes les tenia 
grande compassion y siempre los encomendaua a Dios. 

Aqui en Maluco se mostro muy claramente el spiritu de pro- 
phecia que le comunico nuestro Senor, reuelandole muchas cosas 
ausentes; porque no solamente prenuncio la muerte de Juan de 
Arahujo, como arriba diximos, mas otro dia, predicando, dixo de 
la mesma manera tornandose ael pueblo: «Senores, digamos vn 
Pater noster y una auemaria por el general de la armada de 
los castellanos, que agora fallecio em Amboino«; y como despues 
se supo, auia en el mesmo tiempo fallecido. 

* Lege domingos y dias festivos. LiB. I.—ViTA S. Francisci 79 

Assimesmo tornando de Maluco a Amboyno, yendo en buena 
conuersacion en el nauio, se leuanto de improuiso el Padre, y 
rasgando con las dos manos su vestidura con grande impeto, co- 
menQo a dar vozes, diziendo: «Jesus, Jesus, aquellos hombres que 
matan, aquellos hombres que matan^), de que todos espantados se 
leuantaron a ver lo que el Padre queria; y despues, llegando a 
Amboyno, hallaron que los ladrones auian muerto vnos portu- 
guesses, en el mesmo tiempo que el Padre grito, rompiendo su 
vestidura de aquella manera. 

Otra vez, predicando en Amboyno, dixo al pueblo que todos, 
puestos de rodillas, rezassen vn Pater noster y vna auemaria 
por el alma de Diego Gil, que estaua en aquel punto en pasa- 
miento ' en Maluco; y despues sopieron que murio en aquel mes- 
mo tiempo. 

Y partiendo vna nao para Malaca, en que yuan muchos amigos 
suyos, no se quiso embarcar con ellos, aunque se lo rogauan 
muchos, diziendoles que no se queria embarcar en aquel nauio, 
porque le temia algun desastre: y assi fue, porque dio dos vezes 
en baxios y estuuieron todos perdidos, aunque por la misericor- 
dia de Dios al cabo se saluaron. 

Tambien acontescio que, mandando el capitande Maluco ape- 
ticion y instancia del Padre vna armada a la isla del Moro contra 
un regidor de vn lugar llamado Tolo, que hazia muchas perse- 
cuciones a los xpianos., no pudiendo los portuguesses acometer 
el lugar, por estar todo cercado alrededor de abrojos, 57 fue 
seruido nuestro Seiior que por la noche llouiesse tanta ceniza, 
que se cubrieron los abrojos, de manera que passaron los nues- 
tros por encima dellos y tomaron el lugar, cosa que todos atri- 
bu^^eron a las oraciones del P. M.tro Francisco. 

Llegado, pues, el tiempo de se embarcar para Amboyno, 
como era grande el respecto y amor que todos le tenian, assi fue 
grande el concurso de gente que lo acompaiiaua hasta la embar- 
cacion, y mayor el llanto que se leuanto al tiempo de la despe- 
dida; y abra^andolos a todos y a cada vno por si, de manera que ' Lusitanum verbum: hispanice dicitur « estaba en aquel pnnto ex- 
pirando». 8o MONUMENTA XavERIANA 

no le dauan lugar de embarcarse, mouidas sus amorosas entra- 
nas, no hazia sino consolarlos y animarlos, prometiendoles que 
luego vernian Padres de la Compania, que ya los auia embiado 
A llamar de Amboyno, con los quales se consolarian. Y tan 
grande fue el sentimiento que en todos dexo, que aun hasta 
los ninos y esclavos quedaron llorando en voz alta; y por mu- 
chos dias, quando se ofrescia hablar del, se mouian los hombres 
y mugeres a lagrimas con muclio amor que les causaua la dulce 
memoria de tal Padre: y llegando a Amboyno visito de nueuo a 
los xpianos., detiniendose alli algunos dias hasta que se embarco 
para Malaca, dexandolos a todos muy edificados. 

En Malaca fue rescebido con mucha alegria; y renouando los 

feruores passados y los acostumbrados exercicios que siempre 

hazia, se detuuo ahy cerca de quatro messes, esperando ahy el 

tiempo para nauegar para Goa. En este tiempo acontescio que, 

viniendo vna flota de los enemigos Dachenes a hazer vn insulto 

en aquel puerto, embio contra ella el capitan de Malaca otra ar- 

mada, en la qual trabajo mucho el P. M.tro Francisco para que la 

despachasse de priessa, por la instancia que muchos le hazian y 

la authoridad que tenia con todos, tanto que el mesmo capitan 

dezia, que el P. M.tro Francisco despacho aquella armada, la qual 

el por si no pudiera auer concertado: yda, pues, esta armada y 

desmandandose en el alcance mas de lo que pensauan, como no 

se sabia en Malaca el successo della, estauan muy tristes, viendo 

que auia tantos dias que no tornaua ni embiaua nueuas de si; y 

assi se dezian en este tiempo diuersas cosas en aquella fortaleza: 

y estando vn dia predicando en la yglessia mayor, dixo que bien 

sabia que algunos tenian muy poca fee y confian^a en Dios 

acerca del successo de aquella armada, tanto que algunos por via 

de hechizeros procurauan saber lo que pasaua, y que por esso 

auia tanta tristeza en la ciudad; mas que el les queria dar vna 

buena nueua, y era, que nuestra armada auia alcan^ado vna vic- 

toria muy sefialada de los enemigos, y tornaria presto con los des- 

pojos, y que por esso rezassen todos vn Pater noster y vna 

auemaria dando gracias a nuestro Senor, con lo qual espantados 

todos, y consolados por el credito que tenian de el, vieron de ahy LiB. 1. — ViTA S. Francisci 8i 

a algunos dias venir la armada victoriossa con las embarcaciones 
de los enemigos, que auia uencido en el mesmo tiempo que lo 
dixo el Padre, con lo qual y con las demas cosas, que auia pro- 
fetizado en Maluco, lo tenian todos por sancto y por propheta, 
58 y dauan a sus palauras tanto credito, que parecia auia de ser 
infalible todo lo que el dezia. 

Y aqui mesmo manifesto otra reuelacion a sucompaiiero Juan 
de Airo, diziendole que auia de ser y morir frayle de S. Fran- 
cisco, como diximos arriba. COMO EL P. MAESTRO FRANCISCO TORNO A GOA CON ANIMO DE 

YR A jap6n, y fue A visitar el comorin y las otras 

PARTES DEL NORTE, Y DE LAS MISSIONES QUE HIZO 

CAPITULO 15. 

Entre tanto que el P. M.tro Francisco andaua haziendo tan 
grande fructo y seruicio a nuestro Seiior, se yua la Compaiiia 
acrescentando en diuersas partes de la India, y cresciendo el nu- 
mero de los Padres y Hermanos della; porque demas de los tres 
primeros que vinieron el ano de 45,- como esta dicho, auia el 
bienauenturado Padre nuestro Ignacio mandado en el ano de 46 
otras ocho personas de la Compafiia, de las quales cinco eran 
Padres y tres Hermanos: los Padres fueron Francisco Perez, En- 
rique Enriquez, Alonso Cipriano, Francisco Enriquez y Nuno 
Ribero, de los quales el i.° y 3." eran castellanos, y los otros, con 
los Hermanos Adan Francisco, Nicolas Nuiiez y Baltasar Nunez, 
eran todos portuguesses; y en el aiio de 47 fueron rescebidos en 
la India algunos, specialmente el P. Alonso de Castro, que des- 
pues murio martir, como diremos, 

Y porque en este tiempo llegaron cartas de Maluco del 
P. M.tro Francisco, que el P. Juan de la Bera con vno v dos 
compafieros fuessen a Maluco, y los demas que de Portugal vi- 
niessen fuessen a la xpiandad. de la Pesqueria, el P. Nicolao, que 
entonces era Rector del colegio de Goa por orden que vino de 

MoNUM Xav. 8 , &2 MONUMENTA XaVERIANA 

Portugal ', embio a la Pesqueria i.° al P. Francisco Enriquez 
con otro Hermano, y poco despues a los Padres Enrique Enri- 
quez y Cipriano y al Hermano Adan Francisco; y a Maluco fue- 
ron el P. Juan de la Bera y el P. Nuno Ribero y el Hermano 
Nicolas Nunez, quedando solamente en Goa, con el P. Nicolao 
y Micer Paulo, el P. Francisco Perez, que venia de Portugal de- 
putado para leer latin, y el H. Baltasar Nuiiez para seruicio de 
la casa, los quales todos acabaron sus. dias en seruicio de nues- 
tro Senor, fuera del P. Enrique Enriquez que aun viue. 

Y porque quando llego el P. M.tro Francisco a Malaca hallo 
alli al P. Juan de la Bera con sus dos companeros, que yua para 
Maluco conforme a la orden que el auia dado, lo despacho 
para alla, encomendandole que lleuasse adelante lo que el auia 
comenQado , y lo hizo Superior de aquellas partes , animan- 
dolo mucho, y prometiendole de le mandar luego otros compa- 
neros. 

Entre tanto que el P. M.tro Francisco estaua esperando tiempo 
para se embarcar para Goa, con desseo de ver sus compafieros 
que en la India estauan, con animo de emprender diuersas em- 
pressas para socorrer las muchas necessidades que auia visto, 
llego vna nao de la China, que tambien auia ydo a Japon, y los 
portuguesses que en ella venian dauan tales nuebas de Japon, y 
dezian tantas cosasdel inge59nio, policia y costumbres de la gen- 
te de aquella tierra, como era blanca, y subiecta ala razon y des- 
puesta a se conuertir, que se encendio el P. M.tro Francisco en 
vn viuo desseo de yr a manifestar el nombre y Euangelio de 
Jhu. X.o nuestro Senor en aquellas partes, paresciendole que, 
siendo tal la gente y tan diferente de toda la gente negra, se 
haria en ella mas fructo y mas seruicio de nuestro Sefior: y para 
cumplir su desseo se le ofrescio muy buena ocasion de vn japon, 
que venia en aquella nao, que era persona honrrada, del reyno * «Maestro Simon assi el aniio passado, que fue de 46, e este de 47 es- 
cribio que yo tuuiesse cargo de los Padres y Hermanos que aca andan, y assi 
tanbien deste Colegio...» Exepist. inedita P.Nicolai LancilottiadS.Igna- 
fium, Goae data 10 die Octohris l$4'} . LiB. L— ViTA S. Francisci 83 

de Saxuma ', que trahia consigo otros dos criados * de la mesma 
tierra, el qual por la conuersacion que tuuo con los portuguesses 
hablaua, aunque mal, alguna cosa de nuestra lengoa. Este, hu- 
yendo de su tierra por causa de vna muerte de hombre que hizo, 
se acogio a la nao de los portuguesses; y persuadido por ellos 
vino despues en la mesma nao a Malaca con intencion de se ha- 
zer xpiano., y conoscer y darse a conoscer al P. M.tro Francisco, 
de cuya sanctidad auia oydo dezir a los portuguesses muchas 
cosas: y hallandolo en Malaca, fue luego a visitarlo y dezirle el 
desseo con que uenia; y el Padre lo rescibio con mucha alegria, 
holgando tanto con el como si del cielo le vuiera venido, porque 
le parescia esta muy buena ocasion para lo que el pretendia; por- 
que como este era natural de Japon, haziendose el xpiano. y 
aprendiendo alguna cosa mas de nuestra lengua, lo podria guiar 
y ayudar mucho, siruiendole de interprete. Y tratando con el y 
informandose de las qualidades de la tierra, lo hallo de tan buen 
discurso y prudencia, que por lo que en el hallo entendio ser 
verdad todo lo que los portuguesses le dezian del entendimiento 
y ser de los japoneses, y assi fue grande el contento que con este 
hombre rescibio; y dandole nuestro Senor interiormente a en- 
tender que era su voluntad yr el a Japon, determino de hazerlo 
assi, y yr luego en dando orden a Goa acerca del gouierno de la 
Compania de la India y de aquel colegio: y assi, llegando el 
tiempo para nauegar, encomendo a vn deuoto suyo, capitan de 
vn nauio, que lleuasse aquel japon con sus criados a Goa, y el se 
embarco en otro nauio con determinacion de ver primero los 
xpianos. y Padres, que estauan en el Comorin; y assi en llegando 
a Cochin fue luego a la Pesqueria consolando los xpianos.: y jun- 
tando todos los Padres y Hermanos, que en ella estauan, en Ma- 
napar, se detuuo alli pocos dias, animandolos a tomar con pacien- 
cia y buena gana los trabajos de aquella Costa. 

Y dexando por Superior de todos al P. Antonio Criminal, el * Erat illi nomen Angerus, quod post ejus baptisma in Paulum a Sancta 
Fide mutatum est. 

- Hi duo famuli in baptismate nomina acceperunt Antonii et Joannis. 
SouzA, Oriente conq., t. I, conq, IV, div. I, n. 8. 84 MONUMENTA XaVERIANA 

se fue para Goa, a donde llego a los 20 de Margo del ano 48; y 
entre otros que hallo en aquel colegio fue vno el P. Cosme de 
Torres, con el qual se auia visto en Amboyno, como diximos, el 
qual, llegando a Goa y mouido por ver la manera de viuir de los 
Padres, estaua en aquel colegio, recogido, haziendo los exerci- 
cios para determinarse en que modo de vida tomaria: y como el 
mesmo escriuio en vna carta a los Padres de Portugal, fue para 
el la venida del P. M.tro Francisco obra diuina; porque estando 
ya en el fin de los 60 exercicios, se hallaua muy perplexo y com- 
batido de varias tentaciones que lo perturbauan; mas con la 
buena venida del P. M.tro Francisco fue liure de todas ellas, y 
tan consolado y esforzado, que se determino del todo a entrar en 
la Compania, y fue rescebido por el Padre en ella con mucha 
alegria de ambos. 

Hallo tambien alli los japones, que dias auia eran llegados, 
los quales se consolaron grandemente con su venida ; y de alH 
a pocos dias, siendo i.** bien instruidos, se baptizaron con mu- 
cha solennidad, y al Seiior dellos llamaron Paulo de Sancta Fee, 
y a todos hizo dar el Padre los exercicios y meditaciones acos- 
tumbradas en la Compania, y les hizo enseiiar a leer y escrebir 
y hablar en nuestra lengua con mucha diligencia, para que lo 
pudiessen ayudar en Japon, a donde determinaua de yr el aiio si- 
guiente. 

En este tiempo fallecio don Joan de Castro, que fue aquel 
ano confirmado por visorrey, auiendo estado primero tres aiios 
por gouernador, al qual ayudo el P. M.tro Francisco en su 
muerte, hallandose alli presente porque el visorrey lo amaua mu- 
cho; y auiendo i.*' estado algun tiempo auerso a los Padres 
por algunas malas informaciones, quedo con la venida del 
P. M.tro Francisco muy grande amigo suyo y de la Compania, 
aunque le duro despues tan poco la vida , que murio dentro de 
pocos dias, dexando a toda la India grande sentimiento, y grande 
nombre y memoria de su esfuer^o y virtud. 

En este mesmo ano de 48 vinieron muchos obreros de Portu- 
gal, los quales fueron el P. M.tro Gaspar, Antonio Gomez, Bal- 
tasar Gago, Paulo del Valle, y los Hermanos Juan Fernan- LlB. I.— VlTA S. Francisci 85 

dez, Luys Frois, que aun viue en Japon, haziendo mucho fructo 
y seruicio a nuestro Sefior; y otros fueron aqui rescebidos, con 
los quales se alegro en extremo el Padre, por tener commodidad 
para hazer con ellos mision a diuersas partes, conforme a la ne- 
cessidad que auia visto, y a la instancia que le hazia el Sefior 
Obispo y los portuguesses que estauan en los dichos lugares. Y 
assi mando en Abril de 48 para Malaca al P. Francisco Perez 
con vn Hermano para que, prosiguiendo en todo con el orden y 
modo que el tenia, procurasse lleuar adelante el fructo comen- 
9ado, el qual P. Francisco Perez acquirio en el camino al 
P. Juan Brauo, que yua en la mesma nao, y entonces era vn 
mancebo muy honrrado, y por dar en breue tiempo en Malaca 
muy buena satisfaccion de si, fue rescebido del P. M.tro Fran- 
cisco quando por alli paso para Japon, y fue despues persona de 
mucha estima, y que hizo mucho fructo en la Compania hasta que 
fallescio en el aiio de 75, siendo Rector del colegio de Goa. 

Mando tambien para Coulon al P. Nicolao Lanciloto, y al 
P. Alonso Cipriano a S.to Thome, y ambos hizieron en aquellos 
lugares muy grande seruicio a nuestro Sefior, siendo las prime- 
ras plantas que arraygaron ally [de] la Compania: y para las cos- 
tas de Comorin mando al P. Paulo del Vale, a donde poco antes 
auia mandado de Cochin a los Hermanos Balthasar Nufiez y 
Adan Francisco, que por negocios auia sido embiado a Goa, de 
los quales el i.° y 3.° fallescieron alli mesmo en la costa de Pes- 
queria despues de passar mu6ichos trabajos y cansancios en ser- 
uicio de nuestro Seilor, y el 2.°, despues de auer alli estado mu- 
cho tiempo, fallecio en Goa de vna enfermedad muy larga y 
trabajosa, acquirida en la mesma costa de la Pesqueria. 

A Ormuz mando al P. M.tro Gaspar, que hizo alli cosasma- 
rauillosas, y fue con el el Hermano Remon Pereira, que despues 
murio muy sanctamente en el colegio de Goa: y el se aparejo 
con el P. Cosme de Torres y con el H. Juan Fernandez para yr 
a Japon con Paulo de S.ta Fe y sus dos criados japones. 

Para Maluco embio tambien al P. Alonso de Castro con dos 
companeros, los quales fueron a Malaca, en el mesmo tiempo de 
Abril del ano 1549 que el fue, para de aUi yr d Maluco: y desta 86 MONUMENTA XaVERIANA 

manera en este ano de 48 hasta 49 sembro la Compania en di- 
uersas prouincias del Oriente; y fueron todas estas missiones tan 
acertadas, que en todos estos lugares fue la Compaiiia cresciendo 
con el credito y fructo que agora vemos; y fue tan grande el 
exemplo, que todDs estos Padres dieron cada vno en su lugar, y 
tan gramde el prouecho que hizieron en las almas con sus sermo- 
nes y doctrini, que en todas las partes donde estauan eran teni- 
dos y llamados Padres sanctos, assi de los portuguesses como de 
los naturales da la tierra, xpianos. y infieles: y assi como viuie- 
ron con este notnbre, assi acabaron como sanctos, como veremos 
en su lugar. 

Mas tornando al P. M.tro Francisco, como tenia aquel pecho 
tan lleno de charidad (que no es ociosa), no hallaua nengun des- 
canso sino en trabajar; y assi, pasado el inuierno, torno de nueuo 
a visitar los Padres y los xpianos. de la Pesqueria, en quanto se 
llegaua el tiemp> de nauegar para Japon; y despues de auer alli 
estado algunos dias danio orden a las cosas de aquella Costa, 
torno de nueuo a Goa; y porque el senor gouernador Garcia de 
Saa estaua en el norte, fue a le pedir licencia y despachar algu- 
nos negocios con Su Senoria: y encontrandose con un amigo suyo 
en Bagain, el qual venia muy alegre a lo abragar, le dixo el Pa- 
dre: «Senor, no he de hablar con uos, ni ser vuestro amigo, pues. 
no cumpHstes lo que me prometistes»; con las quales palauras 
quedo este su amigo tan traspassado que, como el mesmo dezia, 
le parescio que le auia visto el alma el Padre, que auia dos aiios 
que no se confessaua; por lo qual, arrepentido y contrito, luego 
se confesso con el, y alcan^ado despacho de todo, como quiso, 
del sefior gouernador, se torno a Goa para hazer su jornada a 
Japon tan desseada. 

c6mo el p. maestro francisco fue A japon y de lo que 

EN EL VIAGE LE ACONTESCI6 

CAPITULO 16. . 

Tornando el P. M.tro Francisco de las partes del norte a Goa, 
y dado el orden que conuenia a aquel colegio, dexando por Su~ LlB. L— VlTA S. Francisci 87 

perior de todos los Padres de la India en su lugar al P. Micer 
Paulo, su companero antigo, y al P. Antonio Gomez por Rector 
de Goa, se aper62cibi6 el con los dichos P. Cosme de Torres y 
H. Juan Fernandez, ambos castellanos y personas de mucha 
virtud, para yr a Japon: y aunque muchos de sus deuotos le per- 
suadian que no fuesse, temiendole por el amor que le tenian 
los muchos y grandes peligros de aquella tan larga nauega- 
cion, que passa de mil y trescientas leguas; y assi vnos le ponian 
delante las tempestades y tormentas de aquellos mares, que son 
las mayores de quantas acontescen en Oriente, por causa de un 
viento, que los naturales llaman tufon, el qual en poco espacio 
de tiempo corre todos los rumos * con tan grande impetu y fu- 
ror, que, leuantando el mar por todas partes con grande tor- 
menta, desatina las naos y las deshace de tal manera, que ordi- 
nariamente no les quedan castillos de popa ni de proa; y que- 
brando los lemes ^ y gouernalles y los mastiles, las ponen de re- 
pente en tan grande pehgro, que, 6 del todo las engulle el mar, 6 
llegan a punto de se perder; y es tanto el temor que causa en 
todos los que van este viage, que lo haze sobre manera teme- 
roso y trabajoso. Otros anadian a esto los peligros, que le ponian 
delante, de muchos baxios, y de los ladrones y enemigos que se 
hallan por aquellos mares, porque en el mar de Malaca hazen 
muy grandes armadas los moros de Dachen, enemigos crueles de 
los portuguesses, y en el mar de la China van otras armadas de 
ladrones y de los officiales que los persiguen, los quales todos no 
perdonan a nauio que encuentran , specialmente quando son es- 
trangeros: y en aquel tiempo era mayor el pehgro, porque ni los 
portuguesses tenian entonces el puerto de Macao, que agora 
tienen, ni el comercio Hbre y seguro con los chinas con hcencia 
de los mandarines, ni mucha experiencia de la nauegacion de 
Japon. Mas todo esto, que sus deuotos dezian al P. M.tro Fran- 
cisco, no le ponia ningun temor, ni era bastante para mudarlo de 
su desseo de hazer aquella jornada, ofresciendose a todo pehgro * Lusitanum verbum: hispanice, rumbos. 

* Lusitanum verbum : hispanice , timones. 88 MONUMENTA XaVERIANA 

y a la muerte por el seruicio de Dios; sobre lo qual, escribiendo 
vna carta al Padre prouincial de Portugal, dize assi. 

«Espantanse mucho todos mis deuotos y amigos de querer yo 
hazer vn viage tan largo y peUgroso, proponiendome muchos pe- 
Hgros de tempestades, de baxios y de ladrones; pero yo mas me 
espanto dellos de ver la poca fee que tienen, pues Dios nuestro 
Senor tiene mando y poder sobre todas estas cosas; y como todo 
este a su obediencia, de ninguna cosa tengo miedo sino del sola- 
mente, que me de algun castigo por ser negUgente en su serui- 
cio, y inhabil y inutil para acrescentar el nombre de Jhu. X.** en- 
tre las gentes. Por esso todos los otros temores y pehgros y tra- 
bajos, que me dizen, tengo en nada, y solamente tengo el temor 
de Dios, pues el poder de las criaturas tanto 63 se extiende, 
quanto el Criador dellas les da lugar. » 

Assi que, ordenadas las cosas como le parescia conuenir para 
ser la Compania bien gouernada en la India entre tanto que el se 
ausentaua della, se embarco en el mes de Abril de 49 con sus 
dos compafieros, y Paulo de S.ta Fe con sus dos criados japones, 
en vn nauio que yua de Goa a Cochin, y de ay a Malaca, a donde 
llegaron postrero de Mayo, y fueron rescebidos de todos con 
grande alegria. ' 

En el mesmo tiempo llego alli el P. Alonso de Castro con sus 
companeros, que fueron en otro nauio, y todos juntos se conso- 
laron grandemente con el P. Francisco Perez y con el H. Juan 
Brauo, que el Padre rescibio entonces en la Compania; y despues 
de auer alH estado algunos dias y auer escrito al P. Juan de la 
Bera y los demas compaiieros, animandolos y embiandoles com- 
paneros, se embarco a los 24 dejunio, dia de S. Juan Baptista, 
para Japon. 

Y como tenia tanto desseo de llegar en breue tiempo, no 
auiendo otro nauio, que entonces fuesse derecho a Japon, sino vn 
junco de los chinas gentiles, y tales que se llamaua aquel nauio 
el junco del ladron, determino el Padre de yrse con ellos a Ja- 
pon, prometiendole de llebarlo derecho sin detenerse en la Chi- 
na, en lo qual se entiende bien quan confiado estaua en nuestro 
Senor, pues sola esta confianpa bastaua a hazerle a solo el me- LiB. I.-ViTA S. Francisci 89 

terse en semejante nauio de hombres gentiles, tan malos y tray- 
dores como son los ladrones de la China. 

En este viage paso muchos peligros y tuuo muchos trabajos; 
porque allende de las tormentas que padescio, se vio muchas ve- 
zes metido en grandes angustias y temores por la mala compa- 
nia de aquellos chinas. Desta nauegacion escribio despues vna 
carta muy larga a los Hermanos del colegio de Goa, que es muy 
digna de ser leyda por las muchas aduertencias y consejos saca- 
dos de la experiencia que en ella dio a sus hijos, de la qual porne 
aqui en suma alguna cosa, que mas haze a nuestro proposito, 
que es saber lo que en aquel viage le acontescio. En suma dize 
assi. 

«Hizimonos a la vela muy contentos todos, los gentiles muy 
confiados en el ydolo que lleuauan con mucha veneracion en la 
popa del nauio, y nosotros en Dios, criador de todas las cosas, y 
en Jhu. X.° su Hijo, por cuyo amor y seruicio yuamos a Japon; 
y dandonos nuestro Senor muy buen tiempo, como sean los gen- 
tiles muy inconstantes, mudando su parescer el capitan de yr a 
Japon, se detenia sin necessidad en algunas islas, cosa que sen- 
tiairios mucho por dos causas * : la i.* que, como no nos ayuda- 
uamos del buen tiempo que teniamos, se acabaua el tiempo de 
nauegar para Japon, y auiamps de esperar vn afio en algun 
puerto de la China por el otro tiempo: la 2.* era, ver las conti- 
nuas ydolatrias y sacrificios que hazian los gentiles a su ydolo 
64 sin se lo poder impedir, echando suerte muchas vezes, y pre- 
guntando si yriamos 6 no a Japon; y no era pequeno trabajo es- 
tar al parescer del demonio y de sus ministros. 

Y en este viage, estando en vna tormenta que tuuimos cerca 
de Cochinchina, nos acontescieron dos desastres: el i." fue, que 
cayo Manuel China, nuestro compafiero, en la bomba del nauio, 
quedando mal herido y quasi muerto: el 2.°, que se ahogo la hija 
del capitan, cayendo del nauio en la mar; y fueron tantos los 
Uantos y vozes todo aquel dia y noche, que era piedad grande 
oyrlos: y haziendo por esto muchos sacrificios a su ydolo, echa- 

' Primum scripserant cosas; et,hoc verbo non deleto, superscripse- 
runt causas. 90 MONUMENTA XaVERIANA 

ron suertes, y salio que, si Manuel xpiano. muriera quando cayo 
en la bomba, no se ahogara ni cayera en la mar su hija; de suerte 
que estauan nuestras vidas en suertes del demonio y en poder de 
sus sieruos y ministros. 

En el dia y noche que estos desastres nos acontescieron me 
hizo nuestro Senor merced de darme a sentir por experiencia 
muchas cosas acerca de los feos y espantosos pehgros y temores, 
que pone el enemigo quando Dios se lo permite y halle comoda 
oportunidad para esso; y assimesmo los remedios de que hom- 
bre deue vsar en semejantes trabajos contra las tentaciones del 
enemigo. La suma de todos es, mostrarle grande animo en tal 
tiempo, desconfiando totalmente de si, y confiando grandemente 
en Dios, y poniendo en el todas sus fuerzas y esperangas; y con 
tan gran defensor y valedor guardese mucho de mostrar cobar- 
dia, no dudando de vencer; porque permite Dios que el enemigo 
auexe y desconsuele a aquellos, que por pusilanimidad dexan de 
confiar en su Criador, no tomando fuer^as y esperan^as en el, la 
qual pusilanimidad nasce de confiar el hombre de si mesmo; por- 
que como el es cosa tan pequena y de tan poco poder, quando se 
vee en los trabajos, en los quales tiene necessidad de mayores 
fuerzas, pierde luego el animo y desfallece; y esto acontesce a 
los hombres por hazer fundamento en si mesmos. Mas los que se 
fundan en Dios, y desconfiando de si ponen toda su confian^a en 
el, quanto mayores son las tribulaciones, se ven con mas animo, 
y nunca desmayan, entendiendo que Dios es poderoso para los 
ayudar; y por esso ni el diablo con sus ministros, ni las muchas 
tempestades de la mar, ni la malicia de las gentes barbaras y fe- 
rozes, ni otra criatura le puede hazer mal sin permission y licen- 
cia de Dios. Y quando Dios permite que los tiente y persiga en- 
tienden que es para prueba suya, y para entrar dentro de si, y 
conoscer mas su baxeza, 6 por pena de sus pecados, para los 
Hmpiar y purificar, 6 para que alcancen mayores merescimientos 
y virtudes, por lo qual da muchas gracias a nuestro Senor en tal 
tiempo por las mercedes que le haze; y aman a los proximos que 
los persiguen, porque ven que son instrumento por donde les 
viene tanto bien; y como no tienen con que les pagar el bien LiB» 1.— ViTA S. Francisci 91 

que les hazen, por no les ser ingratos ruegan a nuestro Senor 
con mucha instancia por ellos. 

Y assi 65 yo se de vna persona, a quien Dios hizo muchas 
mercedes, ocupandose muchas vezes, assi en los peligros como 
fuera dellos, en esta confianga; y el prouecho que le vino della 
seria cosa muy larga contarlo por escrito: y por esso hemos de 
procurar de nos fundar en verdadera humildad, porque para esso 
permite Dios que el enemigo nos proponga tantos miedos, peli- 
gros y trabajos, para que humillados y abaxados no confiemos en 
nuestras fuerzas y poder, sino solamente en Dios. Y bien nos 
muestra la infinita misericordia y particular memoria, que en esta 
parte tiene de nosotros, dandonos a conoscer y sentir en nues- 
tras almas para quan poco somos, pues nos permite ser perse- 
guidos de no pocos ni pequenos peligros y trabajos, para que no 
nos oluidemos de el estribando en nosotros mesmos; porque a los 
que estriban en si, las pequenas tentaciones y persecuciones son 
mas trabajosas y dificultossas de pasar, que lo son los muy gran - 
des peligros y trabajos a los que, desconfiando del todo de si, 
confian mucho en Dios«. 

Este capitulo referi aqui de la carta del Padre, teniendo mas 
cuenta con la sustancia de las cosas que con el orden de las pa- 
labras, por hazerlo mas breue; del qual y de todo lo demas que 
escribe en aquella carta se puede entender alguna cosa de la 
grandeza de su spiritu, y de los trabajos que paso en aquelviage. 
Finalmente despues que el capitan de aquel nauio estuuo muchas 
vezes dudando y consultando con su ydolo si auia de yr 6 no a 
Japon, saliendole por suerte que el nauio llegaria, mas no torna- 
ria, desconfiado del todo, determino i.° de entrar a inuernar en 
alguna de las islas de Canton, y despues, auiendolas todas pa- 
sado, tomo su camino para entrar en el puerto de Chincheo: y 
yendo para alla muy contra la voluntad del Padre, le dieron 
nueuas que auia alli ladrones, por donde le fue forzado voluer la 
proa; y assi teniendo (como escribe el Padre) el viento por la proa 
para tornar a Canton y en popa para yr a Japon, y no pudiendo 
l' entrar en Chincheo, contra toda su voluntad y de todos los que 
con el yuan, vuo el capitan de yr a Japon; de manera que ni el 92 MONUMENTA XaVERIANA 

demonio ni sus ministros pudieron impedir nuestra yda a Japon . 
A la qual tierra Uegaron dia de nuestra Sefiora de Agosto del 
afio 1549, auiendo partido de Malaca a los 24 de Junio en el dia 
del bienaventurado S. Juan Baptista, y fueron a Saxuma en el 
puerto de Cangoxima, que era la tierra natural de Paulo de 
S.ta Fee, que yua con el Padre; en la qual fue la i.* vez vista 
gente de la Compania, y persona que publicasse y predicasse el 
sancto Euangelio. Mas para que mejor se entienda lo que el Pa- 
dre hizo y padescio en el tiempo que ahy estuuo, sera neccesario 
dezir alguna cosa de las qualidades y costumbres de Japon. DE ALGUNAS QUALIDADES Y COSTUMBRES DE LOS JAPONES. 

CAPITULO 17. 

66. Japon es vna prouincia de diuersas islas, repartida en se- 
senta y seis reynos, y conforme a lo que dizen es mas de doscien- 
tas leguas de largo; mas es muy estrecha, porque en parte es de 
diez y quinze leguas, y en parte aun menos, y lo mas ancho della 
no pasa de 25 6 30 leguas. Es tierra de muchos frios y nieues, 
porque esta desde treinta hasta treinta y siete 6 [treinta] ocho 
grados del norte. La gente es toda blanca y de mucha policia, 
porque aun los plebeyos y lauradores son entre si bien criados y 
a marauilla cortesses, que paresce ser criados en corte; y en esto 
exceden no solamente a las otras gentes de Oriente, mas a los 
nuestros de Europa. Es gente muy capaz y de buen entendi- 
miento, y los ninos son muy abiles para deprender todas nuestras 
sciencias y disciplinas, y decoran y aprenden & leer y escrebir en 
nuestra lengua mucho mas facilmente y en menos tiempo que 
nuestros ninos de Europa: ni en la otra gente baxa hay tanta ru- 
deza y incapacidad como en nuestra gente, antes comunmente 
son todos de buen entendimiento, bien criados y expertos. 

La tierra en algunos lugares es bastecida de arroz, que es su 
proprio mantenimiento, y tambien ay en ella trigo. En otros rey- 
nos es esteril y montuosa, y vniuersalmente es de las mas este- LiB. I.— ViTA S. FRANCrsci 93 

riles y pobres que ay en todo el Oriente, porque casi no tienen 
otras nengunas mercadurias sino de la seda, que vsan en sus ves- 
tidos, la qual les traen los portuguesses de la China; ni tienen 
ganados ni otras industrias, con que aprouechar la tierra, sino 
solamente aquel poco de arroz con que se sustentan; por lo qual 
comunmente assi los plebeyos como los nobles son muy pobres, 
aunque ni la pobreza es tenida entre ellos por afrenta, ni aun en 
cierta manera se les conosce, porque con aquello poco que tie-- 
nen andan muy limpios y bien tratados. 

Los nobles son tenidos entre ellos en mucha estima, y comun- 
mente van bien acompafiados conforme a sus qualidades y esta- 
dos: sus casas son de madera, cubiertas de tablas 6 de paja, y 
son muy limpias, acomodadas y bien hechas, las quales estan 
siempre esteradas con vnas esteras a manera de colchones, con 
que vienen a estar muy Hmpias y concertadas: y paresceme que 
es la mas puntosa gente y de mas honrra que se halla en el mun- 
do, porque no sufren ninguna palaura, no solamente afrentosa, 
mas ni aun dicha con colera; y assi aun con los mas baxos oficia- 
les y lauradores no se habla ni se puede hablar sino cortesmente, 
porque de otra manera no lo sufren; mas 6 dexa la obra, sin hazer 
caso de lo que ganan en ella, 6 hazen otras cosas peores. 

Tienen entre si el mas estrano modo de gouierno que hay en 
el mundo; porque cada vno es tan absoluto seiior de su casa y 
de los que estan debaxo de su mando, que, como el quisiere, 
los puede cortar y matar iusta y iniustamente sin dar dello 
cuenta a nadie; y assi qualquiera puede matar a sus hijos y cria- 
dos, aunque tenga otro Senor sobre si, porque acerca desto no 
tiene el Senor cuenta con ellos: 67 y no solamente los puede 
matar, mas de la mesma manera quando quisieren les pueden 
quitar la hazienda; porque la manera y gouierno de Japon es tal, 
que quien es rey 6 sefior de alguna tierra lo es tan absoluto, que 
toda la tierra es suya, y el la tiene repartida entre sus capitanes 
y criados, de modo que la menor parte queda para el: y estos de 
la mesma manera reparten con los otros sus criados, que viuen 
debaxo dellos, quedando todos con vna cierta y determinada obli- 
gacion de seruir a su costa a sus seiiores, assi en el tiempo de la 94 MONUMENTA XaVERIANA paz como de guerra; de manera que hasta los mas baxos labra- 
dores tienen sus dias y tiempos determinados, en que han de 
acudir al seruicio de su Senor, cada vno en sus proprios minis- 
terios, conforme a su qualidad y a la quantidad de tierras que tie- 
nen. De lo qual primeramente se sigue que, aunque los reyes son 
muy grandes y senores de muchos reynos, todavia, como tienen 
repartida desta manera toda la tierra, y los vasallos no le dan 
cosa otra alguna sino su seruicio ordinario, a que son obligados, 
y como no tienen otros pechos, ni tributos, ni rentas mas que 
aquel poco arroz, que sacan de las tierras que reseruan para si 
mesmos, son comunmente muy pobres de dinero. 

Lo 2." se sigue que, siendo muy poderosos de gente, y sir- 
uiendose con mucho estado, y haziendo muy grandes exercitos, 
no gastan casi nada; porque todos los siruen a su propria costa, 
conforme a la obligacion que tienen, no gastando el mas de su 
ordinario, porque no les da de comer, ni alguna otra paga que 
aquellas tierras; de suerte que, siendo algunos dellos tan pode- 
rosos en gente, que parescen vnos reyes de Europa, son en ha- 
zienda y renta tan pobres, que quanto a esto no parescen sefio- 
res. Y como son desta manera seiiores de la vida y hazienda de 
sus vasallos, son dellos sobre manera temidos y reuerenciados, 
aunque muchas vezes los principales caualleros y capitanes, que 
estan debaxo dellos, quando son poderosos se ligan entre si, de 
tal manera, que ni siempre los senores pueden hazer todo lo que 
quieren, y muchas vezes no pueden hazer mas de lo que a ellos 
les paresce. 

Esta todo Japon repartido en diuersas suertes de gente: la 
i." es de los senores, que llaman tonos, que son los que mandan 
y senorean la tierra, entre los quales hay mucha diferencia de 
dignidades y preeminencias, como son entre nosotros los condes, 
marquesses y duques, aunque estos tienen otros nombres, y hay 
mas variedad de grados, y todos ellos viuen con mucho estado'. 
conforme a sii poder y preminencias. 

La 2." suerte de gente es de los religiosos, que llaman bon- 
zos, que son muchos en numero y poderosos; porque allende de 
la reuerencia que el pueblo les tiene por razon de su estado, hay m LiB. I.-ViTA S. Francisci 95 

entre ellos muchos, que de su natural son nobles, hermanos, pa- 
rientes y hijos de los mayores Senores, y gozan de todo lo mejor 
de la tierra, aunque de algunos anos a esta parte van cayendo 
mucho de su poder. 

La 3.* suerte de gente es de soldados, que son los caualleros 
y hidalgos honrrados de la tierra. 

La 4." es de mercaderes y otros oficiales, que viuen con su 
industria de comprar y vender, y hazer los otros officios y artes 
mecanicas. 

68. La vltima es de la gente mas baxa, lauradores y de ser- 
uicio, que hazen en casa y fuera della todos los ministerios mas 
baxos, de los quales hay mucho mas que en nuestra tierra. 

Es esta gente de su naturaleza tan dada a las armas, que to- 
dos, de qualquier suerte que sean, como Ueguen a doze 6 qua- 
torze anos, andan siempre con daga y espada, sacando los bongos, 
de los quales tambien algunos hazen profession de soldados, 
como lo son los que llaman ningaos: y aunque comunmente hay 
guerra entre los reyes y senores, procurando cada vno quanto 
puede augmentar su estado 6 defenderlo, todavia los que estan 
debaxo de vn senorio viuen entre si en paz y mucho mas quieta- 
mente que entre nosotros se viue, porque no hay entre ellos tan- 
tas peleas y cuchilladas como en Europa se acostumbra, antes 
hay entre ellos pena de m.uerte a quien hiriere 6 matare a algu- 
no, como no fuere su criado 6 uasallo; y por esso muy rara- 
mente echan mano a la espada vnos contra otros: mas quando 
llegan a esso son tan determinados, que comunmente es con re- 
solucion de matar y de ser muertos. 

No tienen carcel, ni ay entre ellos otra manera de castigo 
sino desterrar, 6 matar, 6 tomarle las tierras, aunque en algunas 
partes del Meaco a los ladrones y otros malhechores los crucifi- 
can; y quando matan, ordinariamente no es sino con espada y a 
traycion, quando el otro menos se teme, porque de otra manera 
no se dexan prender ni matar sin vender ellos muy bien sus vi- 
das; aunque entre la gente mas noble, quando sus senores no- 
pueden matar los que quieren desta manera, 6 los quieren matar 
con mas estruendo, acostumbran mandarles poner cerco en sus 96 MONUMENTA XaVERIANA 

casas con mucha gente; y haziendoles saber que han de morir, 
esta en su election, si quieren defenderse contra ellos hasta mo- 
rir, 6 matarse ellos mesmos por sus manos; y si iescogen defen- 
derse, hazen lo que pueden hasta que los maten con toda la de- 
mas gente, sin perdonar a vezes ni a ninos ni a mugeres: y si el 
dize que se quiere matar por si mesmo, llama vn amigo suyo 6 
criado, rogandole que, despues de se auer el herido, le corte 
luego la cabega; y assi, desenuaynando luego su pufial, se corta 
las tripas al trabes; y los que son mas valientes las cortan en 
cruz, mostrandose tan intrepidos como si no sintiessen nada; y 
como le salen las entranas por la herida, luego aquel, a quien se 
lo rogaron, les corta la cabega: y los que desta manera mueren 
son tenidos por hombres muy esforzados y de mucha honrra; y a 
las vezes hazen lo mesmo muchos de sus criados, cortandose las 
tripas iuntamente con sus seiiores, para mostrar el amor y fide- 
lidad que les tenian; y el cortarse por las barrigas desta manera 
es cosa tan vsada en Japon, que a las bezes acontesce hazerlo los 
hijos muy pequenos delante de sus padres por algun enojo 6 in- 
dignacion que con ellos toman. 

Tenian antiguamente vn rey, que era seiior vniuersal de todo 
Japon, llamado Dayri, que residiendo en la ciudad del Miaco, que 
es la mas principal de todas, gouernaua sus reynos por medio de 
sus gouernadores y capitanes; y entonces viuia Japon en mucha 
paz, 60 y era su rey muy rico, poderoso y seruido con grande es- 
tado, y la ciudad del Miaco era muy noble y populossa; mas de 
quinientos 6 seiscientos anos a esta parte se leuantaron contra el 
diuersos senores, y fueron ocupando tanto la tierra, que quedo el 
Dayri desposseido de todo su estado sin le quedar vn solo reyno; 
porque como su vida era muy molle y afeminada, no haziendo ni 
el ni sus grandes, que llaman Qungues, nenguna profession de 
armas, sino solamente de lleuarse buena vida y regalada, fue fa- 
cil a los capitanes, que tenian el assumpto de la guerra, leuan- 
tarse y hazerse sefiores de su estado; y desde estonces perdieron 
la paz que tenian, y estuuo y esta hasta agora todo Japon metido 
en continuas guerras; y la ciudad del Miaco con todas las demas 
fueron muchas vezes assoladas y destruidas, de manera que que- LiB. I. -ViTA S. Francisci 97 

daron muy diferentes de lo que de antes eran, y el Dayri quedo 
muy pobre con sus Qungues, teniendo solamente la dignidad y 
el nombre sin poder alguno; porque aunque el da las dignidades 
y le tienen todos los senores reuerencia y acatamiento quanto a 
lo exterior, todavia no le obedecen ni le dan ayuda ni renta, sino 
vna cosa muy poca, que le da el que es senor de la monarchia de 
Japon, al qual queda el en cierto modo subiecto. 

Es toda esta gente de Japon pacientissima, y muy sufridora 
de hambre, frio y de todo trabajo y incomodidad humana, por- 
que desde ninos se crian, aun los seiiores mas principales, de 
manera, que se acostumbran a padescer mucho de todo esto, y 
andan siempre inuierno y verano la cabega descubierta y de tal 
manera vestidos, que estan muy abiertos al frio; y comunmente 
arrancan con tena^as los cabellos, de manera que quedan del todo 
caluos, dexando solamente vna guedella 6 manojo de cabellos, en 
la parte del cogote, que traen atado: y los bonzos rapan toda la 
cabega, y otros muchos, 6 porque dexan las casas a sus hijos, 6 
porque hazen profession de viuir recogidos como hombres que 
quieren tener poca cuenta con las armas y ceremonias del mun- 
do, los quales, aunque con esto se descargan de muchos cumpli- 
mientos y obligaciones que los otros tienen, quedando en cierta 
manera en reputacion de hombres ancianos y de consejo, toda- 
via son tan dados a sus sensualidades y intereses como de antes: 
mas de algunos anos a esta parte muchos comien^an a dexar esta 
costumbre de arrancarse los cabellos, y los ninos hasta los 14 
anos traen el cabello largo y atado encima de las cabeyas como 
las mugeres. Son pacientissimos mas de lo que se puede creer, 
y sufridores en sus aduersidades; porque muchas vezes se veen 
reyes y senores muy grandes y poderosos perder todo lo que te- 
nian, y ser desterrados de sus reynos, y padesciendo extremas 
miserias y pobrezas se muestran y viuen tan quietos y descansa- 
dos, como si no vuieran perdido nada; y paresce que buena parte 
desto nasce de ser cosa tan vsada y acostumbrada en Japon estas 
mudangas de stados; porque no hay tierra en el mundo, en que 
tantas vueltas de la rueda de la fortuna como en Japon, donde a 
cada pasio se ve hazerse muy poderosos senores hombres de no- 

MONUM. Xav. 9 98 MONUMENTA XaVERIANA 

nada, y al ^'O contrario otros muy grandes quedar perdidos y 
asoladas sus casas: y como digo, es ya esto tan ordinario entre 
ellos y tan comiin, que todos viuen apercebidos para ello; y 
quando succede acontescer lo sufren bien, como cosa acostum- 
brada y pensada. 

Assimesmo son en sus passiones tan moderados, que, aunque 
las sientan dentro, no las muestran en lo de fuera, y la yra y c6- 
lera tienen comunmente tan sopeada ', que por marauilla muestra 
alguno estar enojado, y por esso no hay entre ellos las vozes y 
contrastes que entre las demas gentes, ni por las calles, ni en sus 
mesmas casas; porque ni los maridos pelean ni gritan con sus 
mugeres, ni los padres con sus hijos, ni los senores con sus cria- 
dos; mas, mostrando en lo exterior mucha paz, se negocian por 
recados que se enuian, 6 con palauras bien criadas que se dizen, 
de manera que, aunque se destierren, maten 6 echen de sus casas, 
todo lo hazen con quietud y buena manera: y finalmente, aun- 
que sean muy crueles enemigos entre si, se muestian los vnos a 
los otros muy alegre semblante, y no dexan de hazerse nenguna 
de sus cortesias acostumbradas. Y no se puede creer ni enten- 
der lo que acerca desto passa; porque llega la cosa a tanto, que, 
quando estan mas determinados de vengarse y matar alguno, en- 
tonces le muestran m4s amor y alegre famiharidad, reyendose y 
holgando con el, y en viendo comodidad, quando el otro esta mas 
descuydado, echan mano a sus espadas, que cortan como nauajas 
y son muy pesadas, y danle de tal manera, que comunmente con 
el i." 6 2." golpe lo despachan; y tornan despues a embaynar sus 
espadas tan desapasionada y descansadamente, como si no vuie- 
ran hecho nada, sin dar alguna senal, ni de palaura ni con mu - 
dan^a de rostro, de estar apasionados ni enojados; por lo qual 
parescen todos muy mansos, pacientes y bien acondicionados; y 
no se puede negar sino que lleuan en esto ventaja a todas las 
demas gentes. 

En el vestir y en el comer y en todo lo demas de su seruicio 
son muy Hmpios, atauiados y concertados, y todos los japones Lusitanum verbum: hispanice dicitur ((reprimida)). LlB. I.— VlTA S. FrANCISC! 99 tienen el mesmo orden y modo de proceder, tanto que parescen 
todos ensenados en vna escuela. Y finalmente no se puede ne- 
gar ser la gente de Japon noble, cortes y de muy buen natural 
y entendimiento, tanto que en muchas cosas hazen ventaja a los 
nuestros de Europa, aunque en otras les son muy inferiores» como agora veremos. DE ALGUNAS OTRAS ESTRANAS COSTUMBRES DE LOS JAPONES 

CAPITULO i8. 

Las buenas partes que tienen los japones son muy afeadas 
y destruidas con otras malas que se hallan entre ellos, que fue- 
ron siempre comunes a toda la gentilidad, con las quales se veen 
en ellos vnos altibaxos y vnas contrariedades tan grandes, que 
se puede bien dezir de ellos 71 lo que decia Jeremias de los ces- 
tos, que delante del templo le mostro nuestro Senor, de los qua- 
les vno estaua lleno de buenos higos y muy buenos, y otro es- 
taua lleno de malos higos y muy malos '; porque de la mesma 
manera los japones tienen algunas partes buenas y muy bue- 
nas, con las quales se pueden comparar con las mas nobles y pru- 
dentes y bien criadas naciones que hay en el mundo, y tienen 
otras partes malas y que no pueden ser peores, las quales, con 
tener entre si vna cierta contradicion, es cosa marauillosa como 
se pudieron juntar en los mesmos en tan subido grado. 

Mas no es de espantar; porque siempre fue costumbre de 
gentiles viuir metidos en grandes vicios y pecados, pues de sus 
ydolos y maestros no pueden rescebir otras leyes ni otra doc- 
trina; y particularmente se vee esto en Japon, donde parte por 
las peruersas leyes, que el demonio y los bonzos les dieron, 
parte por la pobreza y continuas guerras, no es mucho verse en- 
tre ellos algunas malas qualidades , con las quales vinieron a co- 
rromper en parte su buen natural; mas antes es de espantar como Jerem., c. XXIV per totura. ioo MONUMENTA XaVERIANA con tan peruersas leyes, y tantas ocasiones y libertades, pudieron 
conseruar tantas y tan buenas partes como tienen, subiectandose, 
sobre todas las naciones que yo he visto, a la razon, de la qual 
se dexan facilmente conuencer: de donde se entiende mejor qu^n 
bien acondicionados y de quan buen natural sean los japones; 
porque la pobreza haze a los hombres hazer mil extremos y ba-^ 
xezas; y todavia son ellos tan honrrados, que aborrescen en ex- 
tremo toda manera de hurto, y sufren grandes extremos de po- 
breza por no pedir vna limosna 6 algiin dinero emprestado; y las 
guerras, que son continuas, hazen a los hombres crueles y des- 
humanos; y las leyes peruersas y suzias afean y destruyen toda 
manera de bien; y todavia, aunque entre ellos hay algunos gran- 
des pecados, son en otros tan moderados, que pueden hazer con- 
fundirse a la gente de Europa; porque entre ellos no hay blas- 
phemias, ni juramentos, ni murmurationes, ni detractiones, ni 
palabras iniuriosas, ni hurtos, sacando los que se hazen con es- 
pecie de guerra, 6 de arrendadores, 6 de algunos piratas de la 
mar, antes grandemente aborrescen y castigan todas estas cosas; 
y, como arriba diximos, es espanto ver quan enfrenados son en 
sus passiones. Asi mesmo no tienen los odios y codicias tan 
desordenadas como en otras muchas gentes vemos, porque real- 
mente son muy subiectos a la prudencia y razon, 

Todavia la i/ mala qualidad que tienen es, ser muy dados a 
vicios y pecados sensuales, como fue siempre costumbre de la 
gentilidad, no teniendo mucha cuenta de lo que en esta parte 
hazen sus mugeres, porque los japones confian mucho dellas, 
aunque hay pena de muerte para las casadas, y los maridos y pa- 
rientes las matan con los adulteros sin nenguna pena; y lo que 
peor es, mayor dissolucion hay ' en el pecado, del qual no se 
puede hablar, el qual estiman tan poco, que assi los muchachos 
como los que andan con ellos se precian de esso, y lo dizen pu- 
bUcamente y no lo encubren, porque por la doctrina que dieroa 
los bongos 7^ no solamente no lo tienen por pecado, mas lo tie- 
nen por cosa tan natural y virtuosa, que como tal la reseruan- 

' hay ay, ms.; sed redundare videtur secundum verbum: posset fortasse 
relinqui hoc modo scriptum: hay ahi. LiB. I. — ViTA S. Francisci ioi 

para si en cierta manera los mismos bongos; porque siendoles a 
ellos prohibldo por leyes y costumbres antiguas, debaxo de gra- 
ues penas, el vso de mugeres, hallaron por remedio de sus des- 
ordenados apetitos, dar a estos ciegos gentiles esta tan perni- 
ciosa doctrina, en la qual como son ellos los maestros, assi son 
los peores y mas publicamente engolfados en ella que todos los 
otros: y puede tanto la autoridad que con el pueblo alcangaron, 
y la costumbre recebida por sus mayores, que basto a cegar tanto 
los japones, que no entiendan ser este vicio tan abominable y 
periudicial como muestra la razon; aunque despues que aparecio 
en Japon la luz del sancto Euangelio comengaron muchos a en- 
tender quan grande es la oscuridad de sus tinieblas, por lo qual 
los xpianos. huyen y aborrecen este vicio como es razon. Dizen 
que antiguamente no auia este pecado en Japon, y assi viuian 
entonces todos debaxo de vn solo rey con mucha paz; mas des- 
pues que vn peruerso bonzo, tenido entre ellos por sancto y 
propheta, comengo de quinientos 6 seiscientos anos a esta parte 
a sembrar esta mala doctrina, se introduxo entre ellos de la ma- 
nera que vemos; a la qual luego se siguieron los aleuantamientos, 
destrucciones y guerras, que agora ay en Japon; de manera que 
se muestra bien que la espada de la justicia de Dios anda sobre 
ellos castigando este pecado , pues con las guerras y leuanta- 
mientos continuos la mayor parte de los hombres muere a cu- 
chillo, y las ciudades y familias cada dia se assuelan y destru- 
yen, viuiendo todos con continuas miserias y trabajos. 

La 2." mala qualidad desta nacion es, auer entre ellos poca 
fidelidad para con sus senores, contra los quales se rebelan 
quando les viene bien, haziendo liga con sus contrarios, 6 ha- 
ziendose ellos mesmos senores, y dando vuelta tornan a hazerse 
sus amigos, y despues se tornan a leuantar de nueuo conforme a 
las ocasiones que suceden, sin perder por esso nada de su honrra: 
de lo qual se sigue no estar seguros ningunos 6 muy pocos en 
sus tierras, y auer tantas mudan^as y guerras como vemos, con 
las quales van juntas muchas muertes y trayciones de parientes 
y amigos, porque sin ellas no pueden los senores salir con lo que 
pretenden. Y la principal rayz deste mal es no estar como pri- 102 MONUMENTA XAVERIANA 

mero subiectos todos al Dayri, que era su Senor natural y ver« 
dadero, contra el qual como se leuantaron, quedando Japon di- 
uidido entre tantos senores, queno son naturales ni legitimos, por 
esso hay siempre guerras entre ellos, procurando cada vno aqui- 
rir para si la mas tierra que pueden. Y a la verdad el vasallage 
de Japon es tan 73 libre y tan diferente del de Europa, y el se- 
norio y mando de los senores tan de otra manera que el nues- 
tro, que no es de marauillar auer en ellos tantas traiciones y le- 
uantamientos, en los quales no tienen pequena culpa los bonzos, 
porque comunmente por medrar ellos son los principales fauto- 
res y terceros destos leuantamientos. 

La 3.' qualidad mala desta gente es la que fue siempre co- 
mun entre los gentiles, que, viuiendo en leyes mentirosas y lle- 
nas de enganos y fictiones, no estranan el mentir y ser doblados 
y fingidos; y es esto mas en Japon con la profession que hazen 
de se auer en todas las cosas como prudentes; y como no saben 
la diferencia que hay entre prudencia de carne y mundo (que es 
falsedad y locura delante de Dios) y la verdadera prudencia, die- 
ron en este error, atribuyendo a prudencia ser doblado y fingido, 
y auerse en lo exterior de tal manera, que no se pueda entender 
lo que se tiene dentro en el corazon. La qual doctrina, si mode- 
raran conforme a las reglas de la verdadera prudencia, fuera muy 
digna de ser loada; porque, a la verdad, en esta parte se guian ;; 
en muchas cosas con mas consideracion que nosotros, sabiendo 
callar y dissimular muchas cosas a su tiempo, de lo qual se se- 
guirian muchos bienes, si, como digo, esta prudencia no pasase 
los limites de la razon; mas porque los japones no la supieron 
regular, conuertiose la prudencia en mahcia, haziendose tan do- 
blados, que con mucha dificultad se pueden entender, y en nen- 
guna manera se puede aueriguar por las palabras y senales ex- , 
teriores lo que sienten y pretenden en sus coragones. | 

La 4." calidad es, que son muy crueles y faciles en matar, 
porque por leuissimas causas matan a sus siibditos, y no estiman 
en mas cortar a vn hombre de medio a medio que si fuera vn 
perro; tanto que muchos, quando lo pueden hazer sin peligro 
suyo, encontrandose con vn pobre hombre lo cortan por medio, LlB. 1. — VlTA S. Francisci io3 

no mas de por probar como cortan sus catanas. Y en las guerras 
queman y destruyen las poblaciones a fuego y a sangre, sin per- 
donar ni a los templos de sus ydolos; y Uegan a tanto, que facil- 
mente se matan, cortandose por las tripas, a si mesmos, hora sea 
por desgustos, hora por no venir a manos de sus enemigos, y lo 
que aun es mas cruel y contra todo orden de naturaleza, las 
mesmas madres muchas vezes matan a sus hijos, 6 en su vientre, 
tomando cosas para mouer, 6 poniendoles los pies en el pes- 
cue^o, ahogandolos despues de nacidos; y esto solamente por no 
tener trabajo en criarlos, 6 por dezir que son pobres y que no 
pueden sustentar tantos hijos; en lo que tambien tuuieron no pe- 
queiia culpa los mesmos bonzos; porque queriendo encubrir las 
maldadss que hazian con sus monjas, que Uaman Bicunis, inuen- 
taron esta maldad, la qual se fue introduciendo de manera, que 
muchos dellos dan agora hyeruas y medicinas a los que las piden 
para hazer mouer, 

74, La 5." quahdad desta gente es, que son muy dados a be- 
ber y a fiestas y banquetes, en las quales gastan tanto tiempo, que 
se les pasan las noches enteras. Y estos banquetes acompaiian 
con varias musicas y diuersas representaciones, que bien parecen 
inuenciones todas estas de quien tales leyes les dieron; y como el 
vino y semejantes fiestas y tanto comer van siempre acompana- 
dos de otras muchas dissoluciones, se peruierte mucho con esto 
el buen natural de los japones. 

Tiene tambien otros ritos y costumbres tan diferentes de to- 
das las otras naciones, que paresce estudiaron de proposito como 
no se conformar con nenguna gente. No se puede ymaginar lo 
que acerca desto passa; porque realmente se puede dezir que Ja- 
pon es vn mundo al reues de como corre en Europa; porque es 
en todo tan diferente y contrario, que quasi en ninguna cosa se 
conforman con nosotros; de manera que en el comer, en el ves- 
tir, en las honrras, en las cerimonias, en la lengua, en el modo 
de tratar, en el asentarse, en el edificar, en el seruicio de sus ca- 
sas, en el curar los heridos y enfermos, en el enseiiar y criar sus 
ninos, y en todo lo demas, es tan grande la diferencia y contra- 
riedad, que no se puede escrebir ni entender; y lo que en esto 104 MONUMENTA XAVERIANA 

me admira es, que en todas estas cosas se gouiernan como gente 
de mucha prudencia y policia, que si en ellas se vuiessen como 
gente barbara no era de espantar; mas ver que en todo van al 
reues de Europa, y que con esto concertassen sus cerimonias y 
costumbres tan politicas y puestas en razon, para quien bien las 
entiende, es cosa que puede causar no pequena admiracion: ylo 
que mucho mas es para espantar es, que en los mesmos sentidos 
y cosas naturales son muy diferentes y contrarios a nosotros, 
cosa que no me atreuiera a afirmarlas si no lo vuiera entre eilos 
tanto experimentado; porque de tal manera tienen el gusto con- 
trario al nuestro, que las cosas que a nosotros nos saben mejor, 
comunmente ellos aborrecen y desprezian: por el contrario, lo 
que ellos mucho estiman nosotros no lo podemos meter en la 
boca. Assimesmo los colores y cosas, que a nuestros ojos paresce 
muy bien, ordinariamente no les contenta tanto a ellos; y lo que 
agrada a su vista tenemos nosotros en menos cuenta; por lo qual 
lo blanco, que nosotros tenemos por color alegre y festiuo, tie- 
nen ellos por luto y tristeza, y se alegran mucho con lo negro y 
morado, que nosotros vsamos y traemos por luto. Pues no es 
menor la contrariedad en el oydo; porque nuestras musicas de 
vozes y instrumentos comunmente les hieren las orejas, gustando 
en extremo de sus musicas, las quales realmente nos atormentan 
el oydo. 

Assimesmo muchas cosas, de que nosotros vsamos para olo- 
res, como encienso, bexuin * y otras cosas semejantes, ellos no 
las pueden sufrir, vsando ellos de otros, hechos a su modo. 

Y para que se entienda aun mas algo de lo que acerca desto 
passa, me extendere vn poco: como nosotros quitamos la gorra 
6 sombrero, y nos leuantamos en pie para honrrar a 75 los que 
vemos, assi ellos, por lo contrario, se quitan el gapato y se sien- 
tan, teniendo por suma descortesia recebir alguno en pie: nos- 
otros gustamos de tener los cabellos ruuios y los dientes blan- 
cos, mas ellos assi los vnos como los otros tinen con tinta hazien- 
dolos negros, dexando para gente baxa y abatida los dientes * Lege benjui. LiB. I.— ViTA S. Francisci 105 

blancos y cabellos ruuios. Nosotros cabalgamos en vn caballo 
por la parte yzquierda, metiendo en el estribo el pie yzquierdo 
para cabalgar; ellos lo hazen al contrario, cabalgando por la 
parte derecha. 

Las mugeres andan a caballo como los hombres, y quando 
Ueuan en su acompanamiento las senoras mogas y donzellas y 
otras mugeres, todas van delante dellas, y los criados atras, al 
reues de lo que vsan las mugeres en Europa. 

Hasta las treuedes han de poner al reves de nosotros en el 
fuego, porque ponen los pies para arriba y el circulo para abaxo. 

Mas causa de espanto es ver la manera del curar, de sus me- 
dicinas y maneras de regimiento, quan contrario lo tienen todo a 
lo que nosotros vsamos; porque todo lo que nosotros concede- 
mos a los enfermos les vedan ellos, concediendoles, por el con- 
trario, lo que nosotros les defendemos. Y assi tienen por cosa 
pestilencial para enfermos, galHnas, pollos, cosas dulces, y casi 
todo lo demas que nosotros les damos: y danles ellos por cosa 
prouechosa pescado salado y fresco, limos, caramujos, y otras 
cosas amargas y saladas, y hallan por experiencia que les hazen 
prouecho. Nunca sacan sangre, y las purgas que dan son todas 
muy olorosas y suaues, en lo que nos lleuan mucha ventaja, 
siendo las nuestras tan hediondas y pestilenciales. 

Ni es menos de admirar ver lo que hazen con las mugeres 
•que estan para parir y quando paren; porque todas las mugeres en 
donzellas y antes de concebir andan cenidas con vn cinto de seda 
tan floxamente y tan ancho, que se les va cayendo el cinto, y 
huelgan mucho de andar desta manera por yr desabahadas [sicj; 
y cuando conciben se aprietan tan fuerte con vna faxa, que pare- 
ce que quieren rebentar; de manera que estando ya para parir 
muestran menor barriga y hazen menos vulto que antes de con- 
cevir. Y no entiendo como desta manera no se matan a si mes- 
mas con sus criaturas; con todo esto dizen que tienen por expe- 
riencia que si quando estan preiiadas no andan asi apretadas, les 
succeden muy mal sus partos; y luego que paren se lauan ellas y 
sus criaturas con agua fria, y han de estar sentadas por muchos 
dias sin nunca echarse; porque en echandose, dizen que luego I06 MONUMENTA XaVERIANA 

se ahogan con la sangre que les sube a la cabeza: y aquellos dias 
han de comer cosas de muy poca substancia, de lo qual se vee 
quan contrario es el modo de curarse que ellas tienen. Con todo 
esto es gente que se trata con mucho regalo y nobleza, como nos- 
otros en Europa. 

Quanto a lo que toca al vestir y comer son tan particulares, 
que no se puede dar a entender lo que en esto passa; porque 
siendo su modo de vestir muy polido y limpio, en nenguna 76 
cosa se parece con el nuestro: y mucho menos se puede enten- 
der qual sea la manera de seruicio en su comer y sus guisados y 
potages; porque, guardando en todo mucha Hmpi^za y graue- 
dad, no tienen nenguna semejanga con nosotros; porque cada 
vno come en su propria mesa, y sin tener nenguna manera de 
manteles ni seruilletas, ni cuchillo, ni tenedores, ni cucharas; so- 
lamente con dos paHtos, que ellos llaman faxeis, se negocian con 
tanta limpieza y destreza, que sin tocar ninguna cosa con la 
mano, no dexan caer del plato en la mesa ni vna sola migaja; y 
comen con tanta modestia y cortesia, que no tienen menos reglas 
acerca de como han de comer que acerca de las otras cosas. Y 
fuera del vino que hazen de arroz, con el qual ellos huelgan mu- 
cho, siendo para nosotros muy pernicioso, al cabo de su comer 
siem.pre beuen agua caHente, inuierno y verano, y tan caliente, 
que no se puede pasar sino a tragos: y los manjares que comen 
son tales y guisados de tal manera, que no tienen cosa en que 
se parezcan, ni quanto a la substancia, ni quanto al sabor, con 
las cosas de Europa. En fin, es todo de manera, que hasta que 
hombre se acostumbre a sus comeres pasa mucho trabajo y pena. 

Y no menos se padece en su manera de asiento; porque estan 
las rodillas en el suelo, assentado sobre sus pies, en cuclillas, 
como nosotros dezimos, cosa que para ellos es descanso, y para 
los otros grandissimo cansancio y pena, hasta que poco a poco 
se van acostumbrando con el tiempo. 

No es menos cosa para espantar ver el caso que hazen de al- 
gunas cosas, que son las principales riquezas de Japon, que entre 
nosotros son ninerias y cosas de riso, teniendo tambien ellos, por 
el contrario, nuestras joyas y pedreria en bien poca cuenta. Para ■»' LiB. L— ViTA S. Francisci 107 

lo qual es de saber que acostumbran vniuersalmente en todo Ja- 
pon vsar de vna beuida hecha de agua caliente y de vnos poluos 
de vna hyerua, que llaman chaa *, que entre ellos es tenida en 
grande cuenta, y todos los senores tienen en sus casas vn lugar 
particular donde hazen esta bebida; y porque el agua caliente en 
Japon se llama yu, y esta hyerua chaa, llamaron el lugar para 
esto deputado, chanoyu, que es la cosa mas estimada y venerada 
que hay en Japon, tanto que los principales senores se enseiian 
muy de proposito a hazer este bebraje ^, el qual a las vezes ha- 
zen de su mano para mostrar grande amor y hazer mucha fiesta 
a sus huespedes: y por el grande caso que hazen deste chanoyu 
estiman mucho algunas piegas y vasijas, de que se siruen en este 
chanoyu, las principales de las quales es vna manera de olla de 
hyerro colado, que ellos llaman quanso, y vnas treuedes de, 
hierro muy pequenas, que no siruen de mas que de poner en 
ellas la cubertera de aquella olla en el tiempo que hazen el dicho 
bebraje. 

Tem " tambien vna manera de escudillas de barro, con que 
dan a beber el dicho chaa, y vnos boyones en que guar77dan el 
mesmo chaa, de los quales vnos son grandes, en que conseruan 
la dicha yerua todo el ano, y otros muy pequenos, que siruen de 
tener la dicha hyerua en ellos despues de molida, de la qual vsan 
en la dicha beuida: y todas estas vasijas, quando son de vna cierta 
manera (que solamente los japones conoscen) son tenidas entre 
ellos en tanta estima, que en nenguna manera se puede creer; 
porque muchas vezes por vna de aquellas ollas, 6 por vna de 
aquellas trempes *, 6 por vna de aquellas escudillas 6 boyones 
dan tres, quatro y seis mil ducados, y mucho mas, siendo todas 
ellas a nuestro parezer cosas de riso y de ningun valor: y el rey 
de Bungo me mostro vn boyoncito de barro, que realmente entre 
nosotros de ningun otro vso siruiera sino para meterlo en vna 
jaula de pajaritos para que vebiessen agua en el, el qual compro * Hispanice dicitur te. 

* A lusitano verbo beberagem: hispanice dicitur bebida. 
' Lusitanum verbum; hispanice dicitur Tienen. 

* Lusitanum verbum: hispanice, trevedes. I08 MONUMENTA XaVERIANA 

el mesmo por nueue mil taeis de plata, que son cerca de qua- 
torze mil ducados, por el qual de verdad no diera yo mas de vn 
V dos marauedis; y vn nuestro christiano me mostro por grande 
cosa en la ciudad del Sacay vna destas treuedes de hyerro, que 
por mas priuilegio tenia tres remiendos, la qual el auia comprado 
por nouecientos taeis *, que son cerca de mil y quatrocientos 
ducados, por la qual no diera yo mas que por el boyoncito que 
dixe del rey de Bungo; y lo que es mas de espantar es, que, aun- 
que se hagan mil boyoncitos y mil treuedecitas como aquellas, 
no tienen entre los japones mas estima y valor de lo que entre 
nosotros ternia; porque las que son entre ellas estimadas han de 
ser hechas por algunos maestros antiguo.s; y ellos tienen tales 
ojos, que luego entre mil las conoscen propriamente, como sue- 
len hazer entre nosotros los plateros, que saben conoscer y dis- 
tinguir las joyas falsas y verdaderas: y este conoscimiento no me 
parece que podra nunca alcan^ar nengun hombre de Europa, 
porque por mucho que las miramos no podemos acabar de conos- 
cer em que consiste el valor, ni en que esta la diferencia. Assi- 
mesmo vsan tener vn papel pintado con vna auecita, 6 con vn 
aruolito de tinta negra, que quando fue hecho por mano de al- 
gun antiguo, que ellos conoscen, se compra y vende entre ellos 
en tres, quatro y diez mil ducados, sin tener otro * ningun va- 
lor a nuestros ojos y parecer. 

Ni menos estiman ellos sus catanas, que nosotros llamamos 
espadas, y otras armas de que ellos vsan, en las quales, aunque 
parece que van mas encaminados, porque vna buena espada en 
toda parte se prezia, mas todavia ellos tienen en esto no pequefio 
excesso, porque compran en tres, quatro y seis mil ducados vna 
catana; de las qual[es] vi yo algunas de mucho precio, y entre 
otras vna que me mostro el rey de Bungo, que el compro por 
quatro mil y quinientos ducados, no tiniendo ninguna manera de 
guarnicion 78 ni oro, sino sola la hoja de puro hyerro; y quando 
nosotros le diximos por que gastan tanto dinero en estas cosas, 
que de naturaleza no tienen ningun precio ni valor, responde que 

• ta6s, ms, 

* outro, ms. LiB. I. — ViTA S. Francisci 109 

lo hazen por la mesma razon por que nosotros compramos vn dia- 
mante 6 vn rubi por tan grande precio, de lo qual ellos no me- 
nos se espantan, diziendo que no es menor necedad esta que la 
que nosotros les tachamos en comprar tales cosas por semejantes 
precios; antes dizen que las cosas, que ellos compran y estiman 
tanto, siruen para algun vso, y por esso es menos culpable su 
ymaginacion en dar por ellas tanto, que la imaginacion de los de 
Europa en comprar pedrecitas, que no siruen para vso alguno. 

En el modo de tratar son muy prudentes y discretos, porque 
nunca son pesados con quexas, murmuraciones y con contar sus 
miserias, como hazen los nuestros de Europa, porque ellos tie- 
nen para si que quando se va a visitar alguno no se le ha de de- 
zir cosa que le de desgusto; y assi nunca vienen a contar sus tra- 
bajos ni agravios ni quexas, porque, como professan ser sufrido- 
res de todo trabajo y de mostrar grande animo en las aduersida- 
des, digeren dentro de sus pechos sus cosas que padecen, como 
mejor pueden; y quando se encuentran 6 van a visitar a alguno, 
muestran siempre grande animo y alegre rostro, y 6 no tratan 
nada de sus trabajos, 6 no mas que con vna palabra los tocan 
riendose dellos, como si no los sintiessen y no hiziessen dellos 
nenguna cuenta. Y como quiera que sean tan contrarios a todo 
genero de murmuracion, nunca tratan de vida agena, ni andan 
con quexas de sus principes y seiiores, mas tratan de otras cosas 
conforme al tiempo y otras ocasiones, detiniendose no mas de 
quanto les parece que pueden dar gusto y contentamiento a los 
que visitan. 

Por la mesma razon, y por no venir a pasiones sobre los ne- 
gocios que tratan, tienen por costumbre vniuersal en Japon no 
tratar negocio importante y dificultoso inmediatamente por si 
mesmo, rostro a rostro, mas todo lo hazen por recados y terce- 
ros, tanto que esto se vsa aun entre padres y hijos, entre seiiores 
y criados, y finalmente entre maridos y mugeres, porque donde 
puede auer enfadamentos 6 replicas 6 contradiciones, tienen por 
prudencia tratarse las cosas por terceros: por lo qual se vee en 
ellos tanta concordia y quietud, que ni aun entre muchados se 
dizen palabras mal criadas, ni [suelenj pelear dandose de bofeta- riO MONUMENTA XaVERIANA 

das 6 punadas, como los nuestros, antes se tratan con palabras 
de mucha cortesia, sin nunca se perder el respecto los vnos a los 
otros, con tanto seso y grauedad que no parecen ninos, antes 
hombres muy graues; esto es en tanto grado, que no se puede 
creer. 

Tambien acostumbran todos los senores y caballeros, gran- 
des y pequenos, luego que se casan 79 sus hijos y llegan a 
deziocho 6 veinte aiios, entregarles el gouierno de sus casas y 
estados, recogieqdose ellos con alguna pequena parte que reser- 
uan para si, y ayudando a sus hijos con consejo; de lo qual, 
aunque por vna parte se siguen grandes desordenes, gouernando 
comunmente mancebos, los quales, apartandose muchas vezes 
del consejo de sus padres, hazen muchas imprudencias, todavia 
por otra parte se muestran en esto prudentes y de grande animo, 
renunciando tan facilmente sus estados y mando, y reduciendose 
a viuir como particulares con descanso, cosa que pocos hazen en 
otras partes. 

Y finalmente tienen todos sus ritos y costumbres tan diferen- 
tes de las demas naciones, que no se puede facilmente entender 
ni aprender, sino con mucho tiempo. Y cierto que es marauillosa 
cosa como pudieron inuentar tal trage de vestir, tales comeres, 
tal manera de taner y cantar y baylar, y otras m.il ceremonias 
que ellos vsan, que a toda suerte de gente son tan nueuos, que, 
por prudentes y sabios que sean, los hombres se hallan en Japon 
ninos y ygnorantes, de manera que les es neccesario aprender a 
hablar, a assentarse, a andar, a comer y hazer otras mil cosas 
nueuas, las quales al principio parecen muy estranas y fuera de 
razon, mas despues que hombre se acostumbra a ellas parecenle 
bien: y estan los japones tan casados con sus costumbres y cere- 
monias, que, aunque se hunda el mundo, no han de dexar ni vn 
punto de su ordinario. Y a la verdad, proceder entre ellos de 
otra manera es descortesia y poca crian^a; por lo qual los que no 
corren con sus costumbres son tenidos por hombres groseros, 
mal criados y de poca cuenta. 

Tienen todos quantas mugeres quieren, aunque comunmente 
tienen vna por principal y propria muger, a la qual renuncian LiB. I. — ViTA S. Francisci III 

quando quieren, haziendo con ella diuorcio y tomando otra, sin 
quedar por esso ninguna de las partes ofendida; y hazen esto tan 
quietamente, que es cosa de espanto, porque nengiin sentimiento 
se sigue entre los parientes, mas antes se visitan, tratan y con- 
uersan como primero hazian. Tienen todos vna lengua, que esla 
mejor y mas elegante y copiosa que se sabe en lo descubierto, 
porque es mas abundante y exprime mejor sus conceptos que la 
nuestra latina; porque fuera de tener mucha variedad de nom- 
bres, que significan vna mesma cosa, tiene de su naturaleza vna 
manera de elegancia y honrra, que no se pueda tratar con todas 
las personas, ni de todas las cosas, con los mesmos nombres y 
verbos, antes conforme a la quaUdad de las personas y de las co- 
sas han de vsar de sus vocablos altos y baxos, de desprecio y de 
honrra; y de vna manera hablan y de otra escriben, y es muy 
diferente el hablar de los hombres del de las mugeres. 

80. Y no hay menos diuersidad en el escrebir; porque de 
vna manera se escriben las cartas y de otra los libros; y final- 
mente por ser tan copiosa y elegante es neccesario mucho tiempo 
para la aprender; y hablar 6 escrebir de otra manera de lo que 
ellos acostumbran es cosa ridicula y de poco miramiento, como 
fuera entre nosotros hablar al reues y con muchos solecismos en 
el latin. 

Esto bastara para tener alguna noticia de las costumbres de 
los japones, acerca de las quales hay tanto que dezir, que no se 
podia escrebir todo en pequeno volumen; porque tienen ellos in- 
finitos hbros, que ensenan estas sus cerimonias y costumbres, los 
quales componen en prosa y en verso con tanta elegancia, que 
es cosa [de] marauilla. Por donde se vee bien quan grande sea el 
ingenio y entendimiento natural de los japones. Restanos agora 
dezir alguna cosa de su rehgion. 

DE LA RELIGION Y SECTAS DE LOS JAPONES 

CAPITULO 19. 

Quanto a lo que toca a la reh'gi6n de los japones hay entre 
ellos muchas y diuersas sectas, de las quales vnas son proprias 112 MONUMENTA XaVERIANA 

suyas de japones y otras tomaron de los chinas. Porque prime- 
ramente tienen dos maneras de dioses: vnos que llaman camys, 
y otros que llaman fotoques, y los vnos y los otros tenian pri- 
mero en suma veneracion. Los camis son los dioses anti^os de 
los japones, los quales comunmente fueron reyes, y otros fueron 
hombres senalados que vuo en Japon; y destos cuentan historias 
tam imposibles, suzias y de burla, como fueron siempre las his- 
torias de los dioses de los gentiles. Y estos camys son mas hon- 
rrados en Japon por vna falsa opinion de que pueden en este 
mundo alguna cosa y que fueron de progenie de reyes y cungues 
de Japon, que por creerse dellos que den saluacion ni puedan en 
el otro mundo alguna cosa. Los otros, que llaman fotoques, son 
dioses de la China, que tambien ellos tomaron de Syon, entre los 
quales dos son los principales, llamados el vno Amida y el otro 
Xaca. 

Fue este Xaca vn peruerso philosopho natural, ambicioso, sa- 
gaz, el qual, desseando ennoblecer y leuantar su nombre en este 
mundo, como quien sabia poco del otro, fingiendo vna sancta 
vida y de mucha penitencia, comengo entre los syones (que es 
vn reyno grande y rico cerca de la China) a predicar a Amida, 
ensalgandolo y dandole atributos y honrra diuinos, haziendolo 
principio, de donde salieron todas las cosas, y fin. al qual tornan 
todas, diziendo que a este, que es el verdadero y sancto fotoque, 
que esta en todas las cosas dandoles ser y vida, deuen adorar y 
reuerenciar todos los hombres. Escribio este Xaca vn grande nii- 
mero de libros, 6 por mejor dezir, escribieron sus discipulos en 
estos libros la doctrina que el predicaua al pueblo, los quales 
quedaron entre ellos en tanto credito y authoridad, 81 como est^ 
entre nosotros el texto de la Biblia. 

Mas como este Xaca era sagaz, para alcangar mejor lo que 
pretendia predico su doctrina de tal manera, que se puede inter- 
pretar variamente; por donde, tratando de nuestra alma y de la 
otra vida, hablo de manera que, por vna parte paresce que ay 
alma, que se salua y condena, y otro mundo, en el qual alcan- 
9an los hombres pena 6 premio conforme a su merescido; por 
otra parte paresce que todo se acaba en esta vida, y que no hay LiB. I,— ViTA S. Francisci ii3 

otro mundo para los hombres, y que sus contentos y penas, de 
que el escribe, se acaban y encierran en esta vida ; porque habla 
de suerte, que parece que las almas no difieren del mesmo Ami- 
da, 6 son de su substancia, que, pasando de vn cuerpo en otro, 
padecen diuersos infiernos y penas, hasta que llegan a satorar 
(como ellos dizen) , entendiendo que todas las cosas proceden 
deste Amida, que es su principio, del qual no difieren, y que 
quando acaban se resueluen en el, y que llegando a esto tienen 
su contento y paraiso; mas, como digo, todas estas y otras cosas 
dize tan confusamente, que no se puede averiguar en limpio la 
verdad de lo que dize, mas facilmente se interpreta de diucrsas 
maneras. 

Despues de auer este Xaca ganado grande credito con aque - 
Ua gente con esta su doctrina y fingida sanctidad, vltimamente 
en vn libro que hizo mostro que reuocaua todo lo demas, que en 
los otros libros auia escripto, diziendo que la doctrina que en 
este daua era la verdadera y diuina; mas tambien esto dixo de 
tal manera, que se pueden interpretar sus palabras, como mu- 
chos interpretan, que no dixo esto por querer dezir que lo que 
en los otros libros tenia escripto no fuesse cosa sancta y verda- 
dera, sino que en ellos se acomodo a la rudeza de la gente, re- 

i seruando la doctrina mas profunda y excelente para este vltimo 
libro; y finalmente llego a tal termino, que el se hizo el mesmo 

I Amida, atribuyendose a si mesmo lo que auia atribuido a Amida, 
haziendose vna mesma cosa con el, y dando a entender que auia 

I venido para saluar al mundo con su penitencia; mas aun esto 
tambien lo dize de tal manera, que se puede interpretar de diuer- 
sas maneras. 

De la doctrina confusa deste peruerso hombre tomaron los 
bonzos, sus discipulos, ocasion de hazer diuersas sectas; porque 
vnos dixeron que Amida y Xaca eran vna mesma cosa, y por esso 
le atribuyen todas las honrras diuinas: otros, por el contrario, di- 

! xeron que era diferente, teniendo a Amida por principal y a Xaca 
por hombre sancto y propheta; y vnos dixeron que auia conde- 
nacion y saluacion en el otro mundo, haziendo diuersos paraysos 
y diuersos infiernos; otros dixeron que las penas y gozos de los 

MoNUM. Xav. 10 114 MONUMENTA XaVERIANA 

hombres se acaban en este mundo; vnos recibieron solamente este 
vltimo libro, que llaman foquequio ', como vltima y verdadera 
doctrina, no haziendo caso de lo que Xaca en los otros auia di- 
cho, y otros fundan sus opiniones en los otros hbros; y como to- 
dos van fundados sobre lo que Xaca escribe, interpre82tando 
cada vno como mejor le parece, es tanta la confusion que hay en 
estas sectas, que ellos mesmos no saben lo que dizen ni lo que 
creen, porque de la mesma secta lo que vnos afirman otros nie- 
gan, y a cada paso varian en sus opiniones; todavia se resueluen 
en esta palabra, gongit, que quiere significar dos cosas, a saber % 
apariencia y verdade; porque vnos siguen la aparencia de las co- 
sas que se dizen por de fuera, y otros lo interior que dentro se 
encierra, que ellos llaman verdad. ' uFoqiiequio. Cest le nom d'un livre qui contient la doctrine dela secte 
de Buddo au Japon, et que ceux de cette secte reverent comme nous reve- 
rons la Bible. Le respect qu'ils ont pour ce livre est si grand, qu'ils se fe- 
roient un scrupule de le poser a terre, ou dans quelque endroit peu decent. 
II y a au Japon des mendians qui se deguisent sous Thabit des pretres de la 
secte de Budsdo, et se placent sur le bord du chemin, avec un Foquequio 
ouvert, dans lequel ils feignent de lire. Ils recitent a haute voix des passa- 
ges qu'ils ont appris par coeur; et cette devotion leur procure d'abondantes 
aumones.» Dictionnaire historiqiie des cultes religieux , etahlis dans le 
monde depuis son origine jusqu'd present. A Paris chez Vincent... 
MDCCLXX. 

«Foke-kio, ou Fots-ke kio, un des livres sacres des Japonais de la secte 
de Bouddha; c'est le meme qui porte en chinois le titre de Fa-hoa-king, ou 
livre de la fleur de la loi. On pretend qu'il fut apporte au Japon, vers Tan 
804 de Tere chretienne, par Ko-bo-dai-sin, auteur du syllabaire japonais et 
Tun des propagateurs du bouddhisme dans cet empire. Le Foke-kio con- 
tient les principaux articles de la doctrine de Chaka, qui, dit-on, les avait 
traces sur des feuilles d'arbres. Anan et Kasia recueillirent ces precieux 
manuscrits, dons ils formerent rouvrage appell6 Kio par les Japonais, 
c'est-a-dire le livre par excellence, ou Foke-kio, le Livre des belles fleurs. 
Cet ouvrage valut aux deux compilateurs les honneurs les plus distingues; 
dans les temples de Chaka, ils son representes, Tun a la droite, Tautre a la  
gauche de leur maitre. Ce livre est venere par les Japonais, comme la Bi- 
ble Test chez les chretiens; les bonzes et les predicateurs en lisent quel- 
ques lignes, soit dans les temples, soit dans les places publiques, et les 
commentent en pr^sence de leurs nombreux auditeurs.» MlGNE, Diction- 
naire des Religions . 

* dos cosas.s., ms LiB, I. — ViTA S. Francisci 115 

Y quanto a los que siguen la aparencia de lo que se dize por 
de fuera, todas las sectas (sacando vna que llaman Jenxu ') se 
resueluen en dezir que hay Amida y Xaca y otros fotoques, los 
quales tienen ciertos lugares en que viuen felizes y contentos; y 
que los que creen y siguen la doctrina destos fotoques, quando 
mueren van a nacer en aquellos lugares, y toman el ser de foto- 
ques, recibiendo treinta y dos figuras y ochenta qualidades, con 
las quales viuen siempre contentos y alegres; y los que no si- 
guen la doctrina de los fotoques caeran en otros lugares del in- 
fierno, que son seys, en los quales con seis maneras de penas son 
atormentados. 

Y aunque acerca destas cosas cada vna de las sectas habla 
como quiere, declarandolas como mejor le paresce, todavia ge- 
neralmente se resueluen en concluyr que hay infierno y parayso 
en la otra vida, y esto es lo que los bonzos predican y lo que la 
mayor parte dellos y el pueblo cree. Mas los letrados, que saben 
mas destas mesmas sectas y que siguen lo interior de sus leyes, 
y que ellos tienen por verdad, y los que son de la secta de los 
Jenxu, se resueluen comunmente en dezir, que no hay en el otro 
mundo infierno ni paraisso, y que assi los plazeres como las pe- 
nas, de que Xaca escribio, se acaban en esta vida, en la qual, 
quando los hombres acaban por el satori de abrir su entendi- 
miento, conosciendo la perfeccion y verdad de su principio, ally 
esta su gloria y la honrra consumada de fotoque; y los que no 
acaban de satorar andan naciendo de vn infierno para otro, en- 
trando en diuersos cuerpos de hombres y de animales, hasta que 
al cabo todos tornan a aquel primer principio, de quien tienen el 
ser; el qual principio vnos Uaman Amida, otros Xaca, otros Dai- 
nichi, y otros con otros nombres, que, aunque parescen diuersos 
conforme a la diuersidad de las sectas y del modo que tienen de 
hablar, al cabo todos concuerdan en la mesma cosa. De manera ' ((Xenxi: nom que les Japonois donnent a ceux qui suivent une cer- 
taine secte, repandue parmi eux, dont les principes sont fondes sur la vo- 
lupte, et qui enseigne qu'il n'y a point d'autre bonheur pour les homraes 
que les plaisirs qu'ils peuvent gouter dans le monde...» Diction. historique 
des cultes religieux, supra citatum. Il6 MONUMENTA XaVERIANA 

que vna cosa es la que estos letrados creen y tienen para si, y 
otra la que predican y dan a entender al pueblo: por lo qual loa 
japones estan desta manera diuididos, porque el pueblo comun 
cree que hay saluacion, como esta dicho, mas los que saben mas 
y la mayor parte de los nobles tienen para si que en esta vida se 
acaba todo, y por esto hazen poco caso de las cosas de la otra 

vida. 

 Fue esta doctrina de Xaca con sus sectas primero recebida en 
la China, y despues vino a Japon en tiempo que los japones tra- 
tauan poco de las cosas de la otra vida, porque no conoscian 
otros dioses que los 83 camis, de los quales solamente pedian 
los bienes deste mundo; y como doctrina rescebida entre los le- 
trados de la China (a los quales los japones tienen quanto & las 
letras y religion en suma veneracion) y que parecia en lo exte- 
rior buena y puesta en razon, fue tambien recebida entre ellos 
facilmente. Mas todavia porque ellos estauan aficionados a sus. 
camis, y los bonzos no pretendian mas que captiuar las volunta- 
des de los japones, no solamente no hizieron instancia en qui- 
tarles los camis, mas antes, tomando ellos tan buena ocasion para 
alcangar lo que ellos querian, juntando los fotoques con los ca- 
mis, tiniendo en reputacion los vnos y los otros, y ayudando- 
se de todos, jugando, como dizen, con ambas las manos para 
sacar dinero y limosnas de los japones; y desta manera quedaron 
los japones muy contentos con su doctrina, venerando junta- 
mente los camis y fotoques, y pidiendo a los vnos bienes desta 
vida, y a los otros bienes de la otra; y aficionaronse y pagaronse 
tanto de la modestia y fingida vida de los bonzos, que hizieron 
templos magnificos por todo Japon; y les dieron tantas limosnas 
y rentas, que se multiplicaron los bonzos en vn numero quasi in- 
finito, teniendo los mejores lugares y tierras de todo Japon, y ha- 
ziendose muy grandes y poderosos, porque les facilitaron tanto 
su saluacion, que vinieron a dezir que es tan grande el amor que 
Amida y Xaca tienen a los hombres, que, aunque hagan quan- 
tos pecados quisieren, con inuocar su nombre, diziendo, Namu 
Amida but, que quiere dezir, sanctissimo Amida fotoque ', y ti- 
* aNamu Amida But, que quiere decir: Bienaventurado Amida, sal- LiB. I. — ViTA S. Francisci 117 

niendo fe y esperanga en el y en los merescimientos que el tuuo, 
o nombrando este nombre, Meo, que es vna letra, en la qual 
Xaca encierra todos sus secretos, quedan los hombres purgados 
y limpios de todos sus pecados por la virtud y merescimiento 
destos fotoques, sin tener necessidad de hazer otra penitencia, ni 
tener cuenta con otras obras, porque con ellas se haze iniuria a 
las penitencias y obras que ellos hizieron para saluar a los hom- 
bres: de manera que tienen estos propriamente la doctrina, que 
el demonio (padre de ambos) enseiio a Luthero; de lo qual po- 
drian los desuenturados hereges de nuestro tiempo tomar buena 
ocasion de conoscer su ceguedad, confundiendose en la doctrina 
que tienen, bastandoles para esso saber que essa su mesma doc- 
trina tiene dada el demonio por sus ministros a la gentilidad de 
Japon, no mudando otra cosa que el nombre de la persona en que 
creen y esperan, con la qual haze el mesmo efecto entre los he- 
reges que haze entre estos gentiles; porque assi los vnos como 
los otros estan metidos en toda carnalidad y torpeza, diuidien- 
dose en diuersas sectas, y viuiendo por esso en grande confusion 
de lo que creen y en continuas guerras. 

Mas tornando a los japones, fueron estos bonzos sagacissimos 
quanto a la prudencia deste mundo, que para con Dios es locura, 
porque se gouernaron de tal manera con sus ceremonias y mo- 
destia exterior y fingida sanctidad, no comiendo de ninguna 
saerte de carae ni pescado, y sabiendose 84 acomodar a los ja- 
pDnes, que tomaron entre ellos el primer lugar, tratandolos todos 
los reyes y seiiores con tanto respecto y veneracion, que es cosa 
marauillosa: de donde se conoce bien quan subiecto a razon sea 
el entendimiento de los japones, tratando con tanta reuerencia a 
los que tomaron por maestros suyos, y ellos mesmos los pusie- vanos.» Garcia, Viday milagros de S. Francisco Javier, t. I, lib. m, 
c. II.— Audiatur Migne, Diction. des Religions: «Dai-nem-bouts-soui, sec- 
te du Japon, ou plutot association de personnes qui se devouent d'une 
fa^on particuHere au culte d'Amida. Leur nom vient des mots Nem-bouts 
ou Namanda, qu'ils r6petent frdquemment dans leurs prieres, et qui sont 
Tabrege de la formule, Namou Amida Boudzou: Grand dieu, Amida, se- 
courez-nous...» n8 MONUMENTA XaVERIANA ron en tal fuero, que muestran bien la astucia y sagacidad que 
tienen. 

Hizieron tambien otras sectas de monjas , que llaman Bico- 
nis, que, professando en lo de fuera no conoscer hombres, son 
jan suzias y abominables como sus bonzos, con los quales viuen 
juntas y tienen su principal comercio, del qual se introduxo 
buena parte de la costumbre, que hay en Japon, de matar las 
madres a sus hijos de la manera arriba dicha. 

Tuuieron tambien estos bonzos tan grande aparato en sus 
cosas, instituyendo tantas ceremonias, y viuiendo quanto a este 
culto exterior con tanta modestia y limpieza, y procediendo con 
tanto orden y madureza en sus cosas, que no es de marauillar si 
alcan^aron tan grande reputacion entre los japones; porque mu- 
chas sectas se leuantan de noche, y cantan juntos sus officios con 
tanto reposo y cerimonias, como podrian hazer frayles capuchi- 
nos; y hazen sus fiestas y sus enterramientos con tanta solemni- 
dad y pompa, quando los hazen solenes (que es pocas vezes, por 
lo mucho que han de gastar los herederos del difunto), quepa- 
rece en cierta manera que el demonio les enseno a remedar nues- 
tras cosas; porque en muchas se conforman con lo que nosotros 
dezimos y hazemos, aunque va tanta diferencia dellos a nosotros, 
como de la mentira a la verdad, y de las tinieblas a la luz. 

Tienen tambien otras muchas supersticiones; porque ay algu- 
nos entre ellos que, 6 por ganar nombre de sanctos, 6 por yr a 
vn cierto parayso que ellos ymaginan, se van a echar con mu- 
cha pompa viuos en la mar, y assi se ahogan; y otros hay, que 
se entierran y sepultan viuos; y otros adoran al demonio, al qual 
pintan con tan fea y espantosa figura como lo pintamos nosotros. 
Y finahnente hazen muchas y muy rigurosas penitencias para 
que el y sus camis y fotoques los ayuden; con las quales cosas se 
acreditaron tanto, que comian todo lo bueno de la tierra, dando 
mil maneras de reHquias, y papeles, y cartas de seguro para el 
otro mundo, tomando dinero por todo, con lo qual hizieron en 
diuersos reynos muy grandes vniuersidades, en las quales se 
sustentaua grande numero dellos. 

En esta pujanga y estado estaua Japon quando llego alli el ■'9  LiB I. - ViTA S. Francisci 119 

P. Mtro Francisco, el qual, aunque entonces parescio a los 
bonzos persona despreciable y baxa y de poco valor, fue con la 
semilla de la palabra de Dios, que comen^o a predicar en aquel 
reyno, causa de su total destruccion y ruyna, como adelante ve- 
remos. 

85 DE LO QUE HIZO EL P. MAESTRO FRANCISCO EN SAXUMA 

Y FIRANDO 

CAPITULO 20. 

Llegado el P. M.tro Francisco, como diximos, a Japon, en vn 
puerto del reyno de Saxuma, que esta en la ciudad de Cango- 
xima, que es la principal de aquel reyno (de donde era Paulo de 
Sancta Fee, que yua con el Padre), comen^o luego con los com- 
paneros a procurar informarse con mucho estudio de las quali- 
dades y costumbres de la tierra, y aprender alguna cosa de la 
lengua, procurando por medio de Paulo reducir en japon alguna 
cosa de la doctrina xpiana., con lo qual pudiesse sumariamente 
declarar y dar a entender a el pueblo lo que pretendia para los 
conuertir; y en todo hallo tanta dificultad, como se puede enten- 
der de lo que esta dicho acerca de las qualidades y costumbres y 
lengua de Japon, que tan diferentes son en todo de las nuestras: 
y como sean ellas tales que no se pueden deprender de priessa, 
sino muy despacio y con mucho tiempo, en todo se hallauan el 
Padre y sus compaiieros muy atados y nueuos: y como Paulo no 
era hombre letrado, aunque hazia lo que podia para trasladar 
nuestra doctrina en japon, se hazia todo tan mal, que era cosa 
de escarnio y risa para los japones; porque ni se exprimia bien la 
verdad de lo que el Padre dezia, ni se escrebia de manera que 
sin reyr se pudiesse leer entre sus letrados: mas como la charidad 
del Padre con nenguna cosa se resfriaua, antes cada vez se en- 
cendia mas con las dificultades, mas daua a entender con la sanc- 
tidad de su vida y con el spiritu que nuestro Sefior le comuni- 
caua, que lo que queria dezir era bueno, que no por Paulo de 
Sancta Fee, 6 por aquel liuro por el qual les leya. 120 MONUMENTA XaVERIANA Y como parescio en Japon gente tan nueua , y predicando 
tan nueua ley y tan nunca oyda de japones, era grande el con- 
curso de la gente que acudia, mouida con curiosidad de ver los 
Padres con habito y costumbres tan diferentes y nueuos, y de 
oyr lo que ellos dezian: y como por falta de lengua no podian 
declarar bien sus conceptos, ni satisfazer del todo a sus pregun- 
tas y questiones, vnos burlauan dellos, otros se reyan, otros se 
espantauan de su traje y costumbres, y otros finalmente se com- 
padescian dellos, entendiendo que hombres, que venian de tan 
lexas tierras para predicar a los japones vna ley nueua, no auian 
de ser necios, y que era de algun tomo lo que dezian; por lo qual 
auia en el pueblo diuersa manera de sentir y hablar de ellos. 

Con todo esto, por medio de Paulo hablaron con el rey y prin- 
cipales gouernadores, los quales, sabiendo el credito y authori- 
dad que los Padres tenian con los portugueses, y desseando mu- 
cho que por su medio viniessen a aquel puerto con sus nauios, 
recibieron 86 bien a los Padres, mostrandoles holgar de que se 
manifestasse en su tierra la ley de Dios, dando licencia para ha- 
zerse xpianos. los que quisiessen: y assi tratando los Padres con 
diuersos que acudian, bonzos y seculares, aunque mal podian 
declarar lo que dezian, todavia se comen^aron algunos a mouer 
y hazer xpianos.; y los bonzos al principio no mostraron estranar 
a los Padres, 6 porque metidos en tanta soberuia y poder, como 
tenian, no hazian cuenta de las cosas que los Padres predicauan, 
6 porque no entendian bien lo que dezian; mas despues que co- 
mengaron a ver que se hazian xpianos., y que la ley que los Pa- 
dres predicauan deshazia del todo las suyas, leuantaron contra 
ellos muy grande persecucion, diziendo mucho mal y muchas 
mentiras de ellos, y haziendo de tal manera con los regidores y 
con el pueblo, que se impidiesse el fructo, que alli los Padres ha- 
zian. Y assi en vn ano que alli estuuieron padescieron hambres y 
frios, con carecer de toda comodidad y consolacion humana, aun- 
que no les faltaua la de Dios nuestro Seiior, con el qual conuer- 
sauan mas que con los hombres el tiempo que de su estudio de 
la lengua y de predicar a los xpianos. y gentiles les sobraua; lo. 
qual todo como parte por experiencia, parte por coniecturas, LlB. I. — VlTA S. FrANCISCI 121 

pudo entender el P. M.tro Francisco, escribio vna carta a los 
cinco de Nouiembre del ano 49 a sus Hermanos, en la qual en 
substancia dize assi. 

« Hizonos Dios muy grandes y senaladas mercedes en traernos 
a estas partes, en las quales, por ser todas de infieles, no tene- 
mos en quien poder confiar y esperar sino en solo Dios, pues aqui 
no hallamos conoscidos ni alguna piedad xpiana., sino todos 
enemigos de Dios su Criador. Y como en otras partes, donde se 
hallan conoscidos y comodidades y abundancia de lo necesario, 
suelen ser causa las criaturas de que hombre se descuide de 
Dios, no teniendo aqui nenguno, que nos ayude en las cosas 
corporalesnispirituales, hazenos nuestro Senor tanta merced, que 
las mesmas criaturas nos ayudan a poner toda nuestra esperanga 
y confianga en Dios, pues ellas carecen de todo amor de Dios y 
piedad xpiana. Tambien nos ayuda a esso que la abundancia de 
los mantenimientos corporales, que suelen en otras partes ser 
ocasion y causa de que los desordenados apetitos salgan con la 
suya, quedando muchas vezes desfauorescida la virtud de la abs- 
tinencia, aqui tenemos tanta falta, que, aunque quisieramos dar 
al cuerpo estas superfluidades, no lo sufre la tierra, en la qual 
se vee muy claro como nuestra naturaleza se sustenta con poco, 
aunque no hay cosa que la contente. 

Otra merced paresce que nos va aparejando nuestro Seiior, y 
es, de las persecuciones que esperamos 87 de losbonzos; porque 
como ellos son muchos y poderosos y muy obedecidos en la tie- 
rra, y nosotros predicamos ley contraria a sus opiniones, no sera 
mucho ser perseguidos de ellos mas que de palabras; mas nos- 
otros no dexaremos de manifestar la verdad, por mucho que ellos 
nos contradigan y persigan, pues ni por su tem.or hemos de dexar 
de procurar la gloria de Dios y saluacion de las almas, ni ellos 
nos pueden hazer mas mal del que nuestro Senor les permitiere; 
y el mal que por parte dellos nos viniere sera merced que nues- 
tro Sefior nos hara, si por su amor y seruicio y zelo de las almas 
nos cortaren los dias de la vida, siendo ellos instrumento para que 
se acabe esta continua muerte en que viuimos, y se cumplan 
nuestros desseos, yendo para siempre a reynar con X.o: y sola- 122 MONUMENTA XaVERIANA 

mente tenemos vn grande cuidado y temor, con que viuimos; que 
siendo a nuestro Senor Dios manifiestas todas nuestras continuas 
maldades y grandes pecados, no nos dexe de hazer estas merce- 
des y de darnos gracia para comen^ar a lo seruir con perseue- 
rancia hasta el fin. Agora estamos entre ellos como vnas esta- 
tuas, porque hablan y platican de nosotros muchas cosas, y nos- 
otros, por no entender la lengua, nos callamos; y cumplenos 
agora ser ninos y aprender la lengua y todo lo demas, y plu - 
guiesse a Dios que con verdadera pureza y senzillez de ninos; y 
para esto nos hizo Dios muy grandes mercedes y muy senaladas 
en traernos a estas partes, para que no nos descuydassemos de 
nosotros, etc» 

Esta es breuemente la suma de lo que el Padre mas largo es - 
cribio a sus Hermanos tres meses despues que llego al reyno de 
Saxuma; de la qual facilmente se puede colegir quanto fue lo que 
padecio, y quan grandemente era consolado y ayudado de Dios. 

Detuuose ahy el Padre vn ano entero, haziendo lo que podia 
para manifestar la ley de Dios; y el rey de la tierra con sus regi- 
dores, pretendiendo que viniesse alli algun nauio de los portu- 
guesses, por lo mucho que con ellos interesan, detuuieron alli a 
los Padres con muchos enganos y promesas, diziendo que les 
daria embarcaciones y fauor parayr al Meaco, y permitiendo que 
entretanto se hiziessen algunos xpianos.: mas despues que vio 
salirle en vano su pretension, y que el nauio de los portuguesses 
era ydo a otro puerto, no solamente no les dio embarcacion ni 
fauor para yr al Meaco, mas por persuasion de los bonzos prohi- 
bio que nenguno se hiziesse xpiano. Y fue tanto lo que alli fue- 
ron perseguidos, que, viendo que no podian hazer aUi ningun 
fructo, fueron forzados a dexar aquella tierra con mucha descon- 
solacion de los xpianos., y se fueron a la isla de Firando, que esta 
en el reyno de Figen, adonde auian ydo los portuguesses con su 
nauio aquel ano: y para con88solaci6n de los xpianos. de Sac- 
suma quedo con ellos Paulo de Sancta Fee, los quales despues 
parte murieron, parte con las persecuciones faltaron por no tener 
alli Padres que los ayudassen, y parte aun viuen, tiniendo muy 
viua la memoria de l^ grande virtud y sanctidad del dicho Padre. i:j: LiB. I.— ViTA S. Francisci 123 

Llegados los Padres a Firando fueron muy bien rescebidos de 
los portuguesses, y por causa dellos lo fueron tambien del senor 
de la tierra, del qual vuieron luego licencia para predicar nues- 
tra ley y hazer xpianos. Y porque ya el H. Juan Fernandez auia 
aprendido en aquel aho mucho de la lengua, tanto que ya co- 
mengaba a hablar en ella, con ely con el libro, que en Sassuma 
compusieron, comengaron a mouer aquella gente de manera, que 
en pocos dias se hizieron cerca de cient xpianos. 

Mas porque el P. MMo Francisco tenia determinado desde el 
principio de yr al Meaco, para hablar al que le dezian ser rey de 
todo el Japon, paresciendose que si en el Meaco se plantaua la 
ley de Dios, facilmente se extenderia despues por todos los de- 
mas lugares, dexando al P. Cosme de Torres con los portu- 
guesses en Firando, para que lleuasse adelante la conuersion y 
ensenanga de aquellos xpianos., determino de yr el con el 
H. Juan Fernandez al Miaco a pie, sin otra nenguna ayuda ni 
fauor humano, intentando vna cosa verdaderamente de animo 
grande y confiado; porque meterse por la tierra adentro, pas- 
sando con habito tan nueuo y tan extrano, por medio de toda la 
gentihdad de Japon, sin otra guia ni otra esperanga que la que 
tenia en Dios, fue cosa, para los que saben lo que entonces era 
Japon, de muy heroyca y sobrenatural confian^a. Y assi en el fin 
de Octubre, que es quando comienga aUi el inuierno, se partio 
con el dicho Hermano discurriendo por muchos lugares, y fue 
primero a la ciudad de Amanguche, que entonces era muy 
grande, y de vno de los principales Seiiores de todo Japon, 
donde se detuuieron algunos dias; y conforme al spiritu y desseo, 
que ambos lleuauan, de dar la vida por la predicacion del Euan- 
gelio, se ponian en medio de las calles; y parte con lo que el 
Hermano les dezia, y parte con lo que por aquel Hbro les leya, 
cada dia dos vezes predicauan: y como todo quanto ellos hazian 
y dezian era estraiio y nueuo en Japon, era grande el concurso 
de la gente, que yua a ver tal nouedad, haziendoles mil burlas y 
escamios, tanto que ni por las calles podian passar sin que fues- 
sen de los ninos y mas hombres perseguidos y afrentados como 
jocos, lo que ellos todo sufrian callando, y mostrando tanto des 124 MONUMHNTA XaVERIANA 

precio deste mundo en la manera de su vestido y en todo lo de- 
mas, que los hombres por vna parte se reyan, y por otra se es- 
pantauan, entendiendo los que eran mas discretos, que hombres, 
que tal vida hazian, y padescian con tanto sufrimiento afrentas 
y palabras, viniendo de partes tan remotas a reynos estranos por 
predicar su ley, no podian ser 89 sino hombres de mucha esti- 
ma. Por lo qual eran llamados a diuersas casas de senores y de 
bonzos, haziendoles cada vno dellos mil preguntas, y quedando 
despues con diuersas opiniones y paresceres, vnos sentiendo bien 
dellos y otros mal; tanto que el mesmo rey los mando llamar y 
oyo por buen rato de tiempo lo que por aquel libro le leyan; mas 
por ser el tal que apenas lo entendian, aunque muchos comenga- 
uan a tener alguna noticia de la ley que el Padre predicaua, to- 
davia hasta entonces ninguno se atreuia a la tomar, haziendose 
xpiano. De manera que despues de muchos dias, viendo quan 
poco era el fructo que hazian, determinaron de pasar adelante 
para descubrir y ver lo que passaua en el Meaco, y escoger des- 
pues el lugar que paresciesse mejor para hazer assiento. Acerca 
de lo que en este tiempo passaron en Amanguche, escribiendo 
de aquella mesma tierra el Padre otra carta a sus Hermanos, 
dize entre otras cosas desta manera. 

«Estuuimos vn aiio en Saxuma, y con la licion de vn libro 
que les leyamos, en el qual estan declaradas las cosas de nuestra 
fee, hizimos muchos xpianos.; y si se dexaron de hazer muchos 
mas fue por el temor que tenian del senor de la tierra; porque 
los bonzos, viendo que la ley de Dios se yua augmentando, lo 
atajaron, diziendo al seiior de la tierra que, si nos dexaba yr assi 
y consentia que los suyos se hiziessen xpianos., se enojarian los 
pagodes, y le darian algun castigo, y perderia su tierra. En fin 
vuieronse de tal manera con el, que vedo so pena de muerte que 
ninguno se hiziesse xpiano.; por lo qual, no pudiendo hazer por 
entonces alli mas fructo, nos fuimos para otra tierra, despidien- 
dose de nosotros los xpianos. con muchas lagrimas y sentimiento 
por el grande amor que ya nos auian cobrado, agradesciendonos 
mucho el trabajo que passamos en ensenarles como se auian de 
saluar; y quedo con ellos Paulo de S.ta Fee, nuestro compailero LiB. I.— ViTA S. Francisci 125 

y su natural, para doctrinarlos . Y en la otra tierra adonde fui- 
mos, llamada Firando, nos rescibio el senor della con mucho 
amor y honrra, y en pocos dias se hizieron alli cerca de cient 
xpianos, con lo que predicaua el Hermano, que ya sabia hablar, 
y con el libro que les leya hecho en lengua de Japon; y dexando 
con ellos al P. Cosme de Torres fuimos el H. Juan Fernandez 
y yo a vna ciudad de mas de diez mil vezinos, llamada Amangu- 
chi, donde determinamos de predicar por muchos dias por las 
calles dos vezes cada dia, leyendo por el Hbro que llebauamos, y 
haziendo algunas platicas conforme a lo que en el se contenia. 

La gente que acudia era mucha, y muchas vezes eramos lla- 
mados a casas de grandes seiiores, los quales nos preguntauan 
muchas cosas, y vnos mostrauan gustar de lo que oyan, otros 
burlauan, y a otros les pesaua de la ley de Dios que predicaba- 
mos: y quando yuamos por las calles, 90 los nifios y la otra 
gente nos perseguia, escarneciendonos: vnos nos dezian vna cosa 
y otros otra, llamandonos con diuersos nombres de burla y ygno- 
minia; y despues fuimos llamados del duque y senor de la ciu- 
dad, el qual nos pregunto muchas cosas; y diziendole que venia- 
mos a predicar la ley de Dios y de su Hijo X.o nuestro Saluador, 
sin la qual nadie se puede saluar, quiso oyr que ley era la que 
predicauamos, y assi le leymos mucha parte del Hbro estando el 
por mas de vna hora muy atento, y despues nos despidio; y per- 
seuerando en esta ciudad, predicando por las calles y cassas mu- 
chos dias, viendo quan poco era el fructo que se hazia, determi- 
namos de yr al Meaco, que es la mas principal ciudad de todo 
Japon.» 

Mas de lo que [le acaecio] en este viage y en el mas tiempo 
que estuuo en Japon diremos agora en el capitulo que se sigue. 126 MONUMENTA XaVERIANA 

COMO EL P. MAESTRO FRANCISCO FUE A LA CIUDAD DEL MIACO, 

Y DESPUES TORNO A AMANGUCHE, Y DE LO 

QUE EN ELLA SE HIZO 

CAPITULO 21. 

Partiose el Padre con el Hermano de Amanguche a cabo de 
auer passado en esta peregrinacion cerca de dos messes, tomando 
otra mayor y passando mas adelante hasta llegar a la ciudad del 
Meaco, en la qual y en todo el camino passo muy grandes cansan- 
cios y trabajos, y mayores iniurias y afrentas de las que en la otra 
auia passado; porque como los japones son altiuos y soberuios, y 
tienen puesto todo su ser y negocio en ceremonias exteriores, y 
costumbres muy diferentes de las de toda otra nacion del mundo, 
como esta dicho, a las quales estan ellos tan atados, que no esti- 
man en nada todas las otras gentes, especialmente los que no 
saben sus costumbres y ceremonias, viendo que el Padre y el 
Hermano se tratauan con tanto desprezio, y tenian vida y modo 
de proceder tan diferente de lo que en Japon se vsa, eran teni- 
dos en tan poca cuenta y reputacion, que por todas las partes, 
assi en las embarcaciones por mar, como en la tierra, los trata- 
uan como a hombres baxos y de ninguna cuenta; y bien podian 
vsurpar para si lo que S. Paulo dezia: «facti sumus omnium pe- 
ripsema vsque adhuc ';» porque ni los pequenos ni los grandes 
hazian otra cosa que reyrse y burlar dellos, concurriendo por to- 
das partes gentes a ver hombres tan desconocidos, y que hazian 
profession tan contraria a este mundo. 

Eran en todos los lugares, por amor y seruicio de Dios, vna 
farsa del pueblo; por lo qual, Uegados al Miaco, no solamente no 
hallaron remedio para hablar al Dayri ni para verlo, mas ni aun 
vna minima disposicion de por alguna via sembrar la doctrina 
del sancto Euangelio en aquella ciudad; Ol porque parte por ser 
ella lugar de corte y donde entonces mas florecia el poder de los * I CORINTH., IV, i3. LiB. r.— ViTA S. Francisci 127 

bonzos, y ellos ambos ser como mudos y sin lengua y tenidos en 
poquissima 6 ninguna cuenta, parte porque todas aquellas partes 
estauan ardiendo en guerra, no hailaron alli otra commodidad 
que para padescer muchos y grandes trabajos, ganando para si 
muchos merescimientos; y assi tornaron de nueuo a Amanguchi, 
de la qual aun no auia el Padre desconfiado por ver el poco 
fructo que en ella se auia hecho, ni temia passar de nueuo las 
iniurias y desprecios que en ella auia expsrimentado. Tan grande 
era la esperanga en nuestro Seiior, y el zelo de pubHcar al mundo 
la ley de Dios, y la charidad de ayudar a las almas, y el menos- 
precio de si mesmo que tenia. Escribiendo el desta peregrinacion 
enla mesma carta a sus Hermanos dize assi. 

«Fuimos al Meaco y gastamos en este camino dos messes 
hasta tornar a este Amanguchi, en el qual camino passamos mu- 
chos trabajos y peligros por causa de las muchas guerras, que 
en los lugares por donde yuamos auia: no hablo de los grandes 
frios que haze en aquellas partes, y de los muchos ladrones que 
hay por los caminos. Llegados al Meaco estuuimos alli algunos 
dias, procurando hablar con el rey para le pedir hcencia de pre- 
dicar la ley de Dios en su reyno, mas no le pudimos hablar; y no 
hallando nenguna disposicion en aquella gente para manifestar 
el EuangeUo, assi por las muchas guerras, como por no auer en 
ella aparejo para hazerse por agora fructo, nos tornamos a esta 
ciudad de Amanguchi.)) 

Y aunque el Padre escribe succintamente los trabajos que 
paso en aquel camino (como quien acostumbraua tener guarda- 
dos para si sus merescimientos, sin ponerlos delante de los ojos 
del mundo mas de quanto le parescia conueniente para el bien 
de las almas), todavia bien se puede entender quales fueron, por 
vn capitulo de vna carta, que escribio el P. Cosme de Torres el 
ano de cinquenta y vno a los Hermanos de la India, donde en 
suma dize assi. 

«Partiose el P. M.tro Francisco con el H. Juan Fernandez de 
Firando (donde me dexo a mi para tener cuenta con los xpianos. 
que alli auia) al fin de Octubre, quando comien^an los grandes 
frios y nieues desta tierra; mas ni esto, ni el temor de la gente I2S MONUMENTA XAVERIANA 

no conoscida, ni los muchos peligros y trabajos que auia de pas- 
sar por mar y por tierra, ni los ladrones, que se encuentran en 
muchas partes, pudieron tanto con el P. M.tro Francisco, que le 
estoruassen el tomar este camino, en el qual por espacio de qua- 
tro messes que gastaron, discurriendo por muchas partes de la 
tierra, padescieron tantos trabajos, que mal se pueden entender; 
porque muchas vezes passaron debaxo de las cubiertas de las 
barcas por no ser conoscidos, y otras muchas fueron por mo^os 
de espuelas con algunos caballeros, corriendo al galope por no 
errar el camino, llegando 98 muchas noches a las posadas muer- 
tos de hambre y de frio, mojados, sin hallar en ellas nenguna 
consolacion; y muchas vezes por las grandes nieues y frios se les 
hinchauan las piernas, y resualando por la aspereza del camino, 
y lleuando su hatillo a cuestas, cahian en el: y en los lugares y 
ciudades adonde llegauan eran apedreados muchas vezes de los 
muchachos por las calles y pla^as; y finalmente en quanto yuan 
por tierra siempre caminauan a pie, cargados con su hatillo, y 
muchas vezes descal^os, passando por muchos y grandes rios con 
tamafios frios. De manera que auer de contar menudamente los 
vituperios y afrentas, las hambres y los frios, que passaron en 
aquel tiempo, sera nunca acabar. Estos fueron los principios que 
el Padre puso en esta tierra, y el modo que han de tener los que 
en ella lo vuieren de ymitar, a los quales mas anima el con obras 
que con palabras; de manera que siempre quedaran los subditos 
auergonzados, paresciendoles, por mucho que hagan, todo poco 
en comparacion delo que hizo el P. M.tro Francisco.» 

Esta es la substancia de lo que el P. Cosme de Torres escri- 
bio desta peregrinacion del Padre, de la qual casi por milagro de 
Dios salieron saluos; porque, como dezia el Hermano y confes- 
saua el mesmo Padre, la mayor parte de aquel camino, quando 
entre dia se hallauan muy hambrientos y cansados, no tenian otro 
refrigerio para se consolar que vna poca de auela, que para esso 
trayan en las mangas, que no es otra cosa sino vnos granos de 
arroz crudo y torrados algun tanto, padeciendo siempre mucha 
hambre y necessidad, y passando por muchos pehgros por mar y 
por tierra; y no podia ser menos, porque los comeres de Japori, LiB. 1. — ViTA S. Francisci 129 

como esta dicho, son tales de suyo, que, aunque sean estimados 

entre ellos y bien guisados, son asquerosos y odiosos para los de 

Europa hasta que con el tiempo se uan acostumbrando a ellos; 

quanto mas padescerian en esta parte el Padre y el Hermano, que 

no tenian nenguna commodidad, y que en todas las partes eran 

despreziados y tenidos por viles! En fin, viose mucho la proui- 

dencia que Dios nuestro Senor tuuo con ellos, pues los Hbro de 

tantas necessidades, peligros y trabajos, y los torno a traer a 

Amanguchi con salud: y la experiencia de lo que aun hasta agora 

padescen en Japon sus hijos, tiniendo tan diferente credito y tan 

otras comodidades de las que entonces auia, da muy claramente 

a entender quanto fue lo que el Padre con sus companeros en 

aquel tiempo padescio, pues carescian de todo humano refrigerio. 

Tornando, pues, el Padre del Miaco a Amanguchi determino 

de presentar a el rey de aquella tierra las cartas, con los presen- 

tes que le auia dado el visorrey de la India para el rey de Japon, 

las quales aun no las auia presentado, porque penso de las dar al 

raesmo Dayri, paresciendole que el tenia poder sobre todo Japon; 

mas despues que 93 vio que ni el Dayri tenia mas que la honrra 

del nombre, ni el le pudo hablar, determino de darlo todo al rey 

de Amanguchi, que entonces era seiior de muchos reynos y vno 

de los mas poderosos reyes que auia en Japon; para lo qual se de- 

termino de tornar a Firando a tomar los presentes que alli auia 

dexado. Y como hallo por experiencia que el yr tan mal vestido 

y rotoy tratandose con tanto menosprecio no solamente no ayuda- 

ua, mas impedia lo que en Japon pretendia hazer a gloria de Dios; 

porque, puestos los japones en tantas ceremonias y aparatos exte- 

riores, como ellos acostumbran, no tenian conoscimiento de hu- 

mildad ni de semejantes mortificaciones, determino de se revestii 

[sic\ y tratar de otra manera de alK adelante, mostrando con esto 

el verdadero despreciador de si mismo, que no pretendia en 

quanto hazia sino la gloria de Dios, por la qual se valia a sus 

tiempos de la honrra y del menosprecio; y assi, vestidos mejor, y 

lleuando consigo dos 6 tres moQos, tornaron luego, con las cartas 

del visorrey y del obispo y con los presentes, de nueuo a Aman- 

guchi; y llebauan treze piegas muy buenas, entre las quales lle- 

MoNUM, Xav. 11 l3o MONUMENTA XaVEBIANA 

uaua vn clauicordio, vn relox, algunos panos de Portugal y vino 
de Portugal, y otras cosas nunca vistas en aquella tierra hasta 
entonces; y todas las presento el Padre juntamente con las cartas 
a el rey, el qual, viendo venir a los Padres en otro trage y con 
vn presente de tantas piegas tan nueuas y de tanta estima, mos- 
tro alegrarse mucho del presente, dandose a entender con sus 
regidores que los Padres eran hombres de mas estima de lo que 
hasta entonces los tenian; y tratandolos con mas respecto que 
primero, sabido que querian quedar en aquella tierra predicando 
la ley de Dios, les hizo dar vna casa de bonzos, que ellos llaman 
Varela, para morar en ella, dandoles juntamentelicencia (la qual 
hizo escrebir en tablas y pubUcar por las calles) que pudiessen 
predicar en aquella ciudad y en todos sus reynos la ley de Dios, 
y que la pudiesse tomar quien quisiesse conforme a su voluntad, 
mandando que nadie se atreuiesse a hazer mal a los Padres que 
la predicauan; con lo qual comen^aron a tener en aquella tierra 
algun mas credito. 

Y era tanta la multitud de gente, que cada dia acudia adonde 
ellos estauan, haziendoles diuersas preguntas, que la mayor parte 
de los dias y de las noches gastauan disputando con ellos y dan- 
doles a entender lo que predicauan; y venian gentes de diuersas 
sectas y estados, bonzos, monjas, caualleros, y otra gente me- 
nuda, de manera que no se podian valer, teniendo siempre llena 
la casa dellos; y como hasta entonces no sabian bien la lengua, 
y por la qualidad y elegancia della el hablar y escrebir de otra 
manera de lo que se vsa mouia a riso, explicauan lo que 94 de- 
zian, y leyan tan barbaramente, que no se podia oyr sin riso; por 
donde vnos burlauan dellos, otros se reyan, otros porfiauan con 
ellos para les hazer hablar: mas todavia el spiritu con que res- 
pondian, y la sanctidad de la vida que hazian, y la ley que profe- 
sauan, que tan diferente era todo de la vida y doctrina de los 
bonzos, de tal manera los conuencia, que les hazian entender 
con las obras lo que con palabras no les podian declarar. Y como 
los japones sean de buen ingenio y tan subiectos a la razon, mu- 
chos se mouian, entendiendo ser cosa sancta y muy buena lo que 
predicauan; y assi, despues de auer passado muchas disputas por LiB. I. — ViTA S. Francisci i3i 

algunos dias, se comeriQaron a hazer xpianos., y el i." que se con- 

uertio en Amanguchi fue por vn caso que acontescio al Herma- 

no, que, estando vn dia predicando en vna calle, y oyendolo vn 

gentil que por aUi passaua, por burlar del y afrentarlo mas le 

echo vn grande gargajo en el rostro, lo qual sufrio el Hermano 

€on tanta paciencia, que sin hazer ninguna manera de mudanga 

mas [que] Hmpiarse con el liengo, proseguia confiadamente su 

platica; de lo qual"se edifico tanto otro gentil que alli estaua, 

que se persuadio que hombres que tal sufrian no podian ensenar 

sino ley sancta, por lo qual yendolos a buscar a su casa se bap- 

tizo. Tanto puede la virtud en vn hombre de buen enteridi- 

miento. Y finalmente se vuieron en aquella tierra de talmanera, 

dando de si tan buena cuenta y tan buen exemplo, conuenciendo 

a los que a ellos venian, parte con la razon, parte con la pacien- 

cia, que en breues dias crescio mucho el numero de los xpianos., 

lo qual comenQaron a sentir muy grandemente los bonzos, leuan- 

tando contra ellos mil falsedades hasta dezir que eran demonios 

y que comian carne humana: mas vuose con ellos el Padre con 

tal prudencia y sanctidad, que hazia entender a todos que, por 

no tener los bonzos otra manera para se defender, inuentaron 

semejantes blasphemias vanas y mentirosas; y assi, detiniendose 

alli cerca de cinco 6 seys messes, baptizo alli como quinientos 

xpianos., a los quales les comunico nuestro Senor tanta fortaleza, 

que, quedando despues por diuersos acontescimientos, como di- 

remos, cerca de veinte y cinco anos sin nenguna persona de la 

Compania que los cultiuasse, todavia se sustentaron por si mes- 

mos, y hasta agora se sustentan en la fee que tomaron, en me- 

dio de tanta gentiUdad y de tantas persecuciones, como buenos 

xpianos. 

Entre los otros hijos, que entonces pario al Seiior, fue vnja- 
pon llamado Laurencio, que, siendo medio ciego de lavistacor- 
poral, fue tan illuminado por Dios nuestro Senor en lo interior, 
que, entregandose del todo a su diuino seruicio y a la voluntad 
de los Padres, despues de auer viuido en casa mucho tiempo, me- 
rescio alcangar de la bondad de Dios ser rescebido en la Compa- 
nia por Hermano, tomandolo por su principal instrumento de la l32 MONUMENTA XAVERIANA conuersion y fructo tan grande, que hasta agora se hizo y va ha- 
ziendo continuamente en Japon, porque salio muy grande predi- 
cador, 95 como veremos. DEL FRUCTO QUE EN ESTE TIEMPO SE HAZIA EN LA INDIA Y 
DE LA MUERTE DEL P. ANTONIO CRIMINAL 

CAPITULO 22. 

En el tiempo que passauan estas cosas en el Japon por medio 
del P. M.tro Francisco y de sus compafieros, no era menor el 
fructo que se hazia en la India, donde yua cresciendo mucho la 
Compania en gente y reputacion; porque muchos, mouidos por 
la sanctidad y cosas que del P. M.tro Francisco se dezian, y com- 
pungidos de los sermones y mbdo de viuir de los nuestros, de- 
xando el mundo entrauan en ella a seruir a nuestro Seiior, entre 
los quales fueron los HH. Simon de la Vera, Fernando de Oso- 
rio y Pedro de Alcaceua, de los quales los dos primeros falles- 
cieron en Maluco, adonde los embio la obediencia a ayudar aque- 
lla xpiandad., y el 3.° fallecio en Goa, donde tuuo cuidados de 
los niiios mas de veinte y quatro aiios. 

Otros por orden del B. P. Tgnacio venian de las prouincias 
de Europa al olor del grande fructo, que desde alla entendieron 
hazerse en la India, entre los quales el afio de [i5]5i vinieron los 
Padres M.tro Melchior, M.tro Gonzalo y Manuel de Morales, y los 
Hermanos Xpoual. de Acosta, Pedro de Almeida, Antonio Diez, 
Manoel Texera y Francisco Duron ', los quales todos hizieron 
mucho fructo en esta India, acabando en ella sus vidas en seruicio 
de nuestro Senor, sacando los dos vltimos que aun son viuos ^. 

Vino tambien con ellos el H. Alexo Madera, persona de ' Tredecim e Societate hoc anno 1551 e Lusitania in Indiam iter fece- 
runt, quorum nomina in altero volumine dabimus; eos comitabantur novem 
pueri, e CoUegio orphanorum deducti. 

- Horum Fratrum prior est ipsemet auctor hujus vitae S. Francisci,. 
alter in Societate non perseveravit. LlB. I.— VlTA S. Francisci i33 

tanta fe y sinceridad y candura, que, exortando en Batecala 
vnos infieles a que se hiziessen xpianos., en tiempo que se lle- 
uaua vn defunto a enterrar, y respondiendole ellos que se harian 
si el resuscitasse aquel muerto, dixo con mucha facilidad que el 
lo resuscitaria en virtud de Jhesu X.o, si, resuscitandolo, prome- 
tian ellos de se hazer xpianos; y llego la cosa a termino, que, to- 
mando consejo consigo los dichos infieles sobra esso, y viendo tan 
determinado al Hermano, no quisieron prometerlo, ni entrar en 
esta prueba: y diziendo despues el superior al Hermano, que de- 
terminaua hazer si los infieles aceptaran aquella condicion, res- 
pondio con mucha sinceridad, que sin duda resuscitara al difunto, 
con lo qual quedo espantado el superior de la virtud y fe deste 
Hermano; el qual, despues de auer estado en la costa de Pesque- 
ria algun tiempo, fue embiado a Ormuz, y aUi fallescio, dexando 
de si muy grande edificacion a todos. 

Y assi, fuera de los que estauan repartidos por diuersas par- 
tes, auia en el colegio de Goa buen numero de los nuestros, los 
quales todos, con las muchas mortificaciones y obras heroycas que 
hazian, auian encendido en ella vn nueuo fuego. En este tiempo 
tambien los nuestros auian tomado lugar en las ciudades de Co - 
•chin y de Bagain, y tambien hazian residencia en Tana, dando 
en todas las partes muy buen odor de la Compaiiia y ha96ziendo 
mucho fructo; y entre todos dauan a los hombres muy particu- 
lar exemplo de vida aquellos primeros, que el P. M.tro Francisco 
■escogio para proseguir las empressas que el auia comengado, los 
quales todos las llebauan adelante con tanto feruor, que se via 
bien ser hijos escogidos de tal Padre; de suerte que, con lo que 
cada vno dellos hazia en su lugar, se renouaron los portuguesses 
de tal manera, que vniuersalmente comen^auan a hazer otra 
vida; y como quien abre los ojos y sale de las obscuras tinieblas, 
dexauan muchos pecados pubHcos en que viuian; y apartando lo 
precioso de lo vil, entendian la differencia que hay entre la buena 
vida y la mala; y oyendo qual cosa era Hcita y qual pecado, de- 
xauanmuchas maneras de ganancias ilHcitas y hazian muchas 
restituciones de lo mal Heuado; y muchos, confessandose gene- 
ralmente, tomauan nueua manera de viuir, y perdiendo la ver- l34 MONUMENTA XaVERIANA 

giienga que de mostrarse deuotos tenian, y auergonzandose de 

viuir como de antes en pecados, frequentauan mas a menudo los 

sacramentos. Y como sean los portuguesses de su natural bien 

inclinados, con estas ayudas de que l." carecian, y principal- 

mente con la gracia ^ de Dios nuestro Senor, y con el buen orden 

de los perlados y otros religiosos que despues vinieron, crescio 

tanto el respecto que entre ellos se tiene a la religion y a la vir- 

tud, que ha mucho tiempo que se tiene en la India por grande 

afrenta saberse que vn portugues viue amancebado: y aunque 

no falten pecados (como lo lleua de suyo la maldad y miseria del 

mundo), con todo esso, considerada la qualidad de la tierra, la 

licencia y Ubertad que primero tenian, es cosa para marauillar 

ver que soldados y mancebos tan esforzados, como son los de la 

India, viuan con tanta reUgion y honestidad: porque es tan 

grande el respecto que ellos tienen a las cosas de la yglessia y a 

sus perlados y a todos los religiossos, y es tan grande la frequen- 

cia de los que acuden a los sacramentos por todo el ano, espe- 

cialmente quando se van a embarcar para yr a las armadas, que 

mas parecen religiosos, que soldados tan esforzados y valerosos. 

como son; de manera que en la India es muy comun en los por- 

tuguesses confessarse y comulgar entre ano muchas vezes; en lo 

qual, aunque ayudaron y trabajaron mucho los perlados y reli - 

giosos, todavia, despues de Dios, se deuen principalmente las 

gracias de todo esto a los serenissimos reyes de santa memoria 

don Juan 3.° y dona Cathalina su muger, que, gouernando con 

tanto y tan religioso zelo sus reynos, dieron principio a extirpar 

las dissoluciones y desordenes que en eUos auia, reformando y 

ayudando aun las mesmas reUgiones, y dexando a sus subditos^ 

quanto a las costumbres, vna nueua forma de vida, con los quales 

de tal manera se conformo el serenissimo rey don Sebastian, 97 

su nieto, con ser tan mogo, que tiene bien que Uorar el mundo 

auerlo perdido tan de repente y en la flor de su edad; y no me- 

nores gracias se deuen al cathoUco y deuotissimo rey don Hen- 

rique, que agora reyna, pues demas del fauor que dio para todo. * gra^a, ms. LiB. I. — ViTA S. Francisci i35 

esto, principalmente con el exemplo y sanctidad de su vida tan 
conoscida, gouerno siempre de tal manera sus reynos, que bien 
lo puede tomar por regla y dechado qualquier rey y perlado que 
gouernare. Por donde no es marauilla si se voluio del todo la 
rueda, subiendo la virtud a su deuido lugar con mucha honrra, 
y abaxando muy ignominiosamente el vicio a su infimo lugar. 
Mas tornando a lo que deziamos, no solamente hazian los 
Padres con los portuguesses lo que esta dicho, mas tambien tra- 
bajauan con no menor fructo en conseruar a los xpianos.; porque 
en Maluco el P. Juan de la Vera con sus companeros tenian ya 
baptizados vn grande numero dellos; y en Malaca el P. Francisco 
Perez continuaua con el fructo que el P. M.tro Francisco auia 
comengado; y en el cabo de Comorin era mucha la xpiandad. 
que hazia el P. Antonio de Criminal; y en las tierras de Goa y 
Bagaim se yuan tambien conuertiendo algunos gentiles, porque 
ya los nuestros auian comengado vna yglessia en la isla de Cho- 
ran y otra en Tana, y baptizado en el vn lugar y en el otro mu- 
chos xpianos., y el P. Micer Paulo ayudaua quanto podia los 
xpianos. de Goa, para los quales hizo junto al colegio vn hospi- 
tal, de que el mesmo tenia cuidado, buscando por la ciudad h- 
mosnas para sustentarlo, y curandolos y proueyendolos con tanto 
cuidado, que a todos espantaua con su humildad y charidad, 
tanto que de todos era tenido por sancto; y en S.to Thome y 
Coulon no hazian menor fructo el P. Cipriano y el P. Nicolao 
Lanciloto: y sobre todos Ueuaua em pos de si espantados a todos 
los que estauan en Ormuz el P. M.tro Gaspar con la sanctidad 
tan grande de su vida y notable edificacion que de si daua. 

Y aunque por ser toda esta gente morena naturalmente ruda, 
como esta dicho, el prouecho con ellos se siguio mas tarde que 
con los portuguesses, mas siempre los Padres con mucho sudor 
y trabajo suyo procurauan arrancar las espinas y cardos de las 
malas costumbres, que estos xpianos. tenian, y juntamente con- 
uertir los gentiles. Y cierto, los trabajos y paciencia, con que esta 
nueua xpiandad. se haze y cultiua, es cosa que con razon causa 
tanta edificacion y espanto en Europa, donde si se entendiesse 
bien quan grandes son las contradicciones, desconsolaciones y l35 MONUMENTA XaVERIANA 

peligros, que los Padres passan en hazer y cultiuar los xpianos. 
destas partes, se espantarian mucho mas de como pueden viuir 
en medio de tantos trabajos y desgustos toda la vida con tanta 
alegria, prosiguiendo las empressas que tiene la Compania entre 
las manos: en lo qual no se puede negar ser 08 muy grande la 
assistencia y prouidencia diuina sobre ellos; porque son ellas 
tantas y tales, que pueden bien espantar a muy grandes y con- 
fiados cora^ones, y en ninguna manera se podrian lleuar ade- 
lante sin mucho y muy particular concurso de Dios: y de lo que 
hasta agora los Padres padescen se puede bien entender quanto 
fue mas lo que padescieron aquellos primeros, que comengaron 
a ro^ar y cultiuar bosque tan cerrado, no tiniendo entonces nen- 
guna de las comodidades y ayudas que agora nosotros tenemos, 
ni gozando del fructo y prouecho de que nosotros agora goza- 
mos; porque como era gente tan barbara y tan mal acostumbra- 
da, y el fructo que dellos se saco fue con mucho cansancio y 
muy despacio, y con passar muchos desgustos y trabajos, apa- 
rejando y disponiendo esta tan esteril tierra para poderla despues 
sembrar, y por esso los Padres, que al principio la comen^aron a 
rozar, no tenian sino trabajos muy puros, sin mezcla de conso- 
lacion humana, sustentandose con la esperanga de lo que se co- 
geria despues con el tiempo, comunicandoles nuestro Senor tanto 
esfuer^o y tan grande longanimidad, que esto les bastaua para 
viuir contentos en medio de tantas persecuciones, trabajosy pe- 
ligros, padesciendo hambres, sedes y otras desconsolaciones cor- 
porales y spirituales, con las quales nuestro Senor los perficiono 
y apuro de tal manera, qne en muerte y en vida alcanyaron entre 
los hombres fama y nombre de santidad, y se puede justamente 
esperar que nuestro Senor confirmo esta opinion comun del pue- 
blo, haziendolos bienauenturados en la gloria, pues acabaron to- 
dos sus vidas en su seruicio, vnos derramando su sangre por la 
fe y publicacion del santo Euangeho, y otros acabando sus dias 
como muy buenos y sanctos confessores; entre los quales el i° 
fue el P. Antonio Criminal, que el P. M.tro Francisco auia de- 
xado por superior de los Padres y christiandad de Comorin, el 
qual en el tiempo que el Padre yua a Japon en el ano 49 del mes LiB. I.— ViTA S. Francisci iSj 

dc * dio la propria vida para saluar sus ouejas, ha- 

ziendolo como muy bueno y verdadero pastor. 

Fue este Padre, como esta dicho, italiano, de la ciudad de 
Parma; y auiendo eitrado a seruir a nuestro Senor en la Com- 
pania, poco despues de ser ella confirmada, fue mandado por 
nuestro P. Ignacio a Portugal en el ano de 42, y poco despues, 
pDr las buenas partes que tenia y por su sanctidad de vida, fue 
embiado con los primeros que passaron a la India, donde en poco 
tiempo dio tales muestras de su prudencia y virtud, que el 
P. M.tro Francisco le encomendo su christiandad de Comorin, 
haziendolo superior de los demas Padres que alli estauan, 
donde assi por causa de las continuas guerras de los badagas, 
sus vezinos, y de las diuersas persecuciones que los gentiles les 
hazian, como por las dificultades que hallo en ensenar y reduzir 
a mejor vida aquella gente, pere9J>grinando siempre por aque- 
lla costa tan esteril y tan subiecta a excessiuos calores, padescio, 
cerca de quatro anos que alli estuuo, muchas hambres y traba- 
jos del cuerpo y aflicciones del spiritu; y hallandose vn dia en 
vna poblacion, que esta cerca de los baxos de Remanancor, cate- 
chizando y ensenando aquella gente, entraron de improuiso los 
badagas en grande numero destruyendo y captiuando los que 
por la tierrahallauan; y no teniendo los xpianos. otro remedio que 
meterse en vnas embarcaciones, que auia en aquel puerto, era 
tanta la confusion y los gritos de ninos y hombres y mugeres que 
huyan, por venir los enemigos muy cerca, que auia en ellos 
grande desordsn, como suele acontescer en casos tan peligrosos 
y repentinos; por lo qual corrian grande pehgro de quedar en 
poder de aquellos barbaros muchos dellos: y queriendo el Padre 
acudir a este desorden con su charidad y darles algiin remedio, 
tomo sobre si el cargo de hazerlos embarcar; y estando en esto 
ocupado, parecieron a vista los enemigos, corriendo con grande 
furia para el; y aunque via tan grande peligro, y muchas vezes 
fuesse llamado y importunado de los xpianos. y portuguesses 
con mucha instancia que se embarcasse y librasse su vida de tan Sic in ms., loco pro mensis scriptione vacuo relicto. l38 MONUMENTA XaVERIANA 

euidente peligro, y no quisiesse perder su vida, que tanto im- 
portaua, por tener demasiado cuydado de las agenas, nunca lo 
quiso hazer; antes, como oluidado .de si, con suma solicitud y di- 
ligencia hazia embarcar los ninos y mugeres, de los quales tenia 
mas temor que no viniessen a manos de sus enemigos que de si 
mismo: y entre tanto que se estaua ocupando el Padre en tan 
sancto exercicio, sobreuinieron los barbaros, y se atajo el camino 
para entrar en los nauios, de manera que, puesto en este vltimo 
peligro, no viendo otro remedio de vida, con grande esfuerzo y 
con las manos y los ojos leuantados al cielo, puesto de rodillas, 
ofrescio su cuerpo a Dios en sacrificio: y cercado desta manera 
de los enemigos, aunque los primeros que venian delante passa- 
ron sin le hazer mal nenguno, los que se siguieron despues le 
dieron muchas heridas, atrauesandolo con sus lan^as y espadas 
por diuersas partes; y cortandole despues la cabega, la colgaron 
en alto en senal de victoria, dexando en tierra el cuerpo lleno de 
sangre y desnudo: y assi desta manera triunpho este santo Padre 
deste mundo, alcauQando con el trabajo de pocos anos la corona 
eterna de la gloria, y meresciendo ser el i.° de la Compania, que 
en la India derramo su sangre por la promulgacion del sancto 
Euangelio, consagrando su cuerpo en viuo sacrificio. COMO EL P. MAESTRO FRANCISCO FUE A BUNGO Y SE EMBARCO 

PARA TORNAR A GOA 

CAPITULO 23. 

100. Teniendo noticia el P. M.tro Francisco, por cartas 
que recibio con vn nauio de portuguesses que entonces llego a 
Bungo, del grande fructo que en este tiempo los Padres y Her- 
manos hazian en diuersas partes de la India, determino de dexar 
por algun tiempo a Japon y tornarse para Goa aquel ano; porque 
la perpetua solicitud y cuidado, que tenia de Ueuar adelante con 
prouecho las empresas comen^adas, no lo dexauan descansar, 
deseando hallarse siempre presente, si le fuera possible, en todas ■'t:'.. LlB. I. — VlTA S. Francisci i39 

las partes para ayudar a los Padres en los trabajos, que sabia 
bien que cada vno dellos auia de pasar en los lugares a donde 
los auia ernbiado. Y ya que esto no podia ser, se resoluio en tor- 
nar a la India, para poderlos consolar y ayudar, mandandoles 
companeros; y especialmente desseaua embiar obreros a Japon, 
entendiendo que en el se podia hazer mayor prouecho que en 
todas las otras partes. Mas porque su charidad no se satisfazia 
con poco, tenia ya concebido desseo en su cora^on de intentar 
si podia por alguna via entrar a manifestar el Euangelio en la 
China, tomando entre manos otra empressa mayor y mas dificul- 
tosa que todas, como si hasta entonces no vuiera hecho nada, y 
las otras fueran mas pequenas y pocas, y no vuiera passado en 
ellas los trabajos que tenia padescido. Mas en fin, como el Padre 
auia mucho que tenia ofrescida y entregada su vida a todo ge- 
nero de cansancios y peligros y a la mesma muerte por seruicio 
de Dios y bien de las almas, no hazia cuenta dellos, antes los 
andaua buscando como medios de su merescimiento y corona. 

Y cierto que es cosa de espanto considerar la grandeza de su 
coragon, pues a el solo parescian pocas y pequeiias todas estas 
empressas, las quales a nosotros agora, que passamos de tres- 
cientos de la Compania, nos parescen tantas y tan grandes, que 
nos hazen muchas vezes temer y dudar si las hemos de poder 
lleuar adelante. Tanto puede en vn coragon humano el estar vazio 
de amor proprio y de toda confianga en si, y Ueno de confianga y 
amor de Dios, como el Padre lo tenia: por lo qual nuestro Senor 
le tenia tan ensanchado el cora^on, que era capaz para meter en 
el a todo el mundo, paresciendole possible y facil la conuersion 
de todo el. 

Dos cosas lo mouian a tomar, como digo, esta empressa de 
la China: vna era, porque por la informacion que tenia le pares- 
cia la China la mas despuesta, para poder hazerse fructo en ella, 
de quantas tierras hay en toda la gentilidad, por diuersas quaH- 
dades que en su lugar tocaremos. La otra razon es, porque, aun- 
que los japones, quanto a lo que toca al esfuerzo y otras cosas 
pertenescientes a la guerra, tengan a los chinos por moles y efe- 
minados y en muy baxa estima, todalOlvia, quanto a las letras 14° MONUMENTA XaVERIANA 

y saber de los que gouiernan, los tienen en mucha reputacion y 
estima, como a tierra de donde ellos tomaron las leyes y letras 
que tienen; por lo qual muchas vezes dezian los japones al 
P. M.tro Francisco, que, aunque sus razones los conuencian, que- 
dauan siempre con duda y recelo por no ver recebida en la China 
esta ley que el predicaua; que si era verdadera, no era possible 
no la saber los letrados de la China; y assi demas del fructo, que 
en la mesma tierra haria, juzgaua el Padre que, recibiendose 
nuestra ley en la China, ganaria mucho credito y concepto para 
con los japones. Por las quales y por otras causas se determino 
de yr a Bungo, que es de otro rey, senor de cinco reynos, que 
esta quarenta leguas de Amanguchy, y ver si podia tambien en- 
cender alli alguna centella del fuego de Dios, y despues embar- 
carse para la India a ver sus Hermanos: y assi, dexando en 
Amanguchi al P. Cosme de Torres, que auia antes hecho venir 
de Firando, y al H. Juan Fernandez, los quales ya sabian razo- 
nablemente la lengua, se fue el para Bungo, encomendando la 
xpiandad. de Japon al Padre, que dexaua por superior de todos 
los que el embiasse. 

Llegado a Bungo trato con el rey lo que pretendia, del qual 
fue bien recebido, sabiendo de los portuguesses quien el era, y 
el respecto que todos le tenian; y como deseaua tener el amistad 
con el visorrey y comercio con los portuguesses, hizo al Padre 
grandes ofrescimientos, diziendole que, si mandasse Padres a 
Bungo, les daria lugar para residir, y licencia para predicar en 
su tierra y para que se hiziessen xpianos. todos los que quisies- 
sen. Y para se efectuar mejor todo esto determino enuiar vn su 
criado con el mesmo Padre a la India a visitar de su parte al vis- 
sorey, embiandole algunos presentes. Finalmente en pocos dias 
que alli se detuuo el Padre, dexo tal rastro de su sanctidad, que, 
aunque el rey entonces era muy mo^o y gentil, y dado a los vi- 
cios, que dixe atras traer consigo la gentilidad, todavia quedo 
tan aficionado al Padre, que de ahy adelante fue siempre amigo 
de la Compaiiia, y recibio en su tierra los i.os Padres que vinie- 
ron de Goa despues de la tornada del P. M.tro Francisco, dan- 
doles lugar en Funay en vna casa que auia sido de su padre, con LiB. I. — ViTA S. Francisci 141 

licencia de predicar libremente la ley de Dios y de baptizar los 
que quisiessen ser xpianos.; y despues fauorescio siempre todas 
nuestras cosas no solamente en Bungo, mas en otros diuersos 
reynos y senorios, tanto que se puede dezir que lo tomo Dios 
por instrumento para que con su amparo los Padres viuiessen en 
Japon con comodidad de hazer tanto fructo como hizieron, 

Y no lo dexo Dios nuestro Senor sin gualardon por tal serui- 
cio, porque a cabo de treinta anos lo alumbro con su diuina gra- 
cia de manera que se hizo xpiano. , y por la aficion y opinion que 
tenia de la sanctidad del Padre se quiso llamar Francisco des- 
pues de conuertido, tomando en el 102 baptismo su nombre, 
como diremos en su lugar: y assi, auiendo el Padre en muchas 
partes principales de Japon sembrado la palabra de Dios, que 
despues tanto fructifico, se embarco el mes de Nouiembre de 
cinquenta y vno juntamente con el criado del rey de Bungo y 
otros xpianos. japones, que desseauan yr con el Padre; de los 
quales vno fue Bernardo, hombre prudente y virtuoso, al qual el 
mismo Padre emuio despues a Roma, y rescebido por nuestro 
Padre Ignacio en la Compania murio en el colegio de Coimbra 
con mucha edificacion. 

Partidos de Japon llegaron en pocos dias a vn puerto de la 
China, adonde en aquel tiempo acostumbrauan yr los portugues- 
ses con sus nauios, porque no tenian aun el de Machao que 
agora tienen, y aqui hallo vn portugues, grande su amigo, lla- 
mado Diego Pereira, que era persona honrrada y senor de vna 
nao, que estaua a punto para partirse para la India, con el qual 
el Padre holgo en extremo, assi por tener comodidad de yr con 
el, como porque pretendia por medio suyo entrar en la China, 
por ser persona que tenia mucho trato en aquella tierra: 3^ tra- 
tando ambos del modo que podia auer para efectuarse esto, se 
resoluieron finalmente en que el mejor modo que se ofrescia era, 
que el visorrey de la India mandasse vn embaxador al rey de la 
China con algunos presentes, y, yendo el Padre juntamente con 
el, se procurasse alcangar licencia de el para estar en aquella 
tierra y predicar libremente la ley de Dios, que de otra manera 
auria mal remedio, por las leyes y prohibiciones tan seueras que 142 MONUMENTA XaVERIANA hay en aquel reyno contra qualquiera que se atreue a Uebar a ella 
forasteros, y contra ellos mesmos y qualquiera que los recibe. 

Y por hazerse esto mejor y mas presto, se ofrescio el mesmo 
Diego Pereyra a tornar con la mesma nao a la China el ano si- 
guiente, y llebar esta embaxada a el rey, y hazer todo esto a su 
costa, lo qual todo hazia el, parte por entender que, demas del 
seruicio que a nuestro Sefior hazia, auia de salir de aquella em 
baxada con mucha honrra y prouecho, como en hecho de verdad 
le acontescio; porque aunque (como diremos) en Malaca le impi- 
dieron que no pasasse a la China, por lo que en esto hizo, y por 
las cartas que el Padre escribio en su fauor a el rey de Portugal, 
rescibio de S. A. muchas honrras y mercedes, con las quales vi- 
uio despues rico y abastado. Pues con esta determinacion se em- 
barco el Padre en su nao para yr a Malaca; y antes que se em- 
barcasse, como afirmaron despues testigos con juramento, no se 
sabiendo alli nenguna nueua de Malaca, vn dia, hablando el Pa- 
dre con muchos portuguesses, que estauan en aquel puerto con 
sus nauios, les dixo que encomendassen mucho a nuestro Seiior 
la ciudad de Malaca, porque estaua en necessidad f 03 y la te- 
nian los enemigos en mucho aprieto, y por esso que todos los 
que pudiessen deuian yr de priessa a socorrerla: y despues, 
yendo Diego Pereira con los demas muy solicito por lo que el 
Padre auia dicho, los torno a assegurar diziendoles que ya Ma- 
laca estaua de paz, lo qual todo hallaron que passo puntualmente 
como el dixera; porque auia estado Malaca cercada de los jaos, 
y, no la pudiendo tomar, se tornaron con mucho dano suyo, de- 
xandola en paz. 

Tambien en este camino de la China a Malada tuuieron vna 
grande tempestad, en la qual con la fuerza de los mares se que- 
bro la soga, con que estaua atado a la nao el batel; y assi, lleuan- 
dolo la tempestad con algunos marineros que yuan en el, lo per- 
dieron de vista, y sin auer ningun remedio yua la nao su camino 
no haziendo ya cuenta de el. Mas el P. M.tro Francisco comen^o 
con grande instancia a rogar que amaynassen porque se saluaria 
el batel; y no lo quiriendo hazer el piloto, por dezir que ellos 
corrian peligro y el batel no tenia nengun remedio, hizo tanta LiB. I. — ViTA S. Francisci 143 

instancia, assegurandolo que la nao no correria peligro y el batel 
se saluaria, que, por el mucho credito que le tenian como a hom- 
bre sancto y propheta, mandaron amaynar, y de alli a poco 
tiempo vieron venir el batel en busca de la nao, de manera que 
el batel se saluo; y los marineros que venian en el, sabiendo lo 
que auia passado, se conuertieron y hizieron xpianos. 

En Malaca fue rescebido el Padre con mucha alegria de los 
Padres que alli estauan y de todo el pueblo; y despachandose en 
breues dias, fue a Cochin, y de alli llego a Goa a tantos de He- 
brero del afio 52, con tanto contentamiento de los Hermanos; 
quanto era el amor y charidad con que lo amauan y el deseo que 
todos tenian de su llegada; y despues de auerlos abra^ado a todos 
con mucho amor, sabiendo como algunos estauan enfermos, 
fuesse derecho a la enfermeria y hallo vn Hermano, que, estando 
ya desconfiado de los medicos y muy al cabo, esperaua con 
grande confian^a su venida, porque dezia el que si el Padre lo 
hallaua viuo alcangaria salud por medio de el; y assi le acontes- 
cio como el lo esperaua; porque yendo el Padre a verlo, y ani- 
mandolo y consolandolo y rezandole vn Euangelio, fue nuestro 
Seiior seruido que se hallasse mejor y sanasse de todo en pocos 
dias. COMO EL P. MAESTRO FRANCISCO FUE DE GOA A MALACA, 
Y DE LO QUE EN EL VIAGE LE ACONTESCIO 

CAPITULO 24. 

Detuuose en Goa el P. M.tro Francisco bien pocos dias, por- 
que se llegaua ya el tiempo de nauegar para la China; y tratando 
con el seiior Visorrey y con el Obispo de la intencion con que ve- 
nia y de lo que Diego Pereyra le auia ofrescido, parescioles bien 
hazerse assi: y para esso el visorrey don Alonso de Norona nom - 
bro a Diego Pereira por embaxador, dandole las 104 prouisio- 
nes necessarias para que en nombre de S. A. fuesse a la China 
para tratar del amistad y comercio con el rey della. 144 MONUMENTA XaVERIANA 

En esta vuelta a Goa mostro mucho el P. M.tro Francisco la 
grandeza de su animo, y el cuydado que tenia de conseruar en 
la Compania inuiolable y limpia la virtud de la obediencia, y lo 
mucho que sentia tener los nuestros opinion de si mesmos y que- 
rerse guiar a su modo, porque hallo que el P. Antonio Gomez, 
que el auia dexado por rector del colegio de Goa, confiado de- 
masiadamente de si mesmo y de sus talentos, con los quales auia 
alcanzado muy grande authoridad con el Visorrey y con toda la 
demas nobleza y gente de la India, paresciendole que el P. Mi- 
cer Paulo, que quedaua por superior en la India, procedia con 
demasiada simplicidad y humildad, comen^o a vsar de la autho- 
ridad y credito que tenia de tal manera, que poco a poco vino a 
perder el respecto al P. Micer Paulo, auiendose con el de ma- 
nera, que mas parescia superior suyo que inferior; porque como 
Micer Paulo era tan humilde y encogido, no queriendo tener 
contrastes con el, lo dexaua proceder a su modo, y el atendia a 
su hospital, contentandose con seruir y curar sus pobres dolien- 
tes; de suerte que el P. Antonio Gomez no solamente gouernaua 
a su modo el colegio de Goa, mas hazia y ordenaua lo que que- 
ria en todas las demas residencias: y aun fuera desto despidio de 
su proprio motu del colegio de Goa todos los mogos y ninos que 
se criauan alli, de lo qual se escandalizaron muchos, pues el 
principio que se dio a aquel colegio fue para la enseiianga y 
buena educacion de los dichos mogos. Assimesmo en Cochin, 
desseando hazer alli casa de la Compania y auer alli para esto la 
yglessia de nuestra Seiiora, que era la principal cofradia de 
aquella ciudad, y hallando alguna resistencia en los cofrades, 
se valio demasiadamente del fauor del sefior Visorrey, que en 
esso lo ayudaua, de manera que los cofrades soltaron mano de 
la yglesia con alguna violencia, quedando la ciudad de Cochin 
sentida y escandalizada. 

Viniendo, pues, el P. M.tro Francisco sintio estas cosas so- 
bre manera, y luego que llego a Cochin deshizo lo que el P. An- 
tonio Gomez tenia hecho; y entregando las llaues de la yglesia a 
la confraria ' y a la ciudad, dio toda la satisfaccion que pudo para 

1 Lusitanum verbum: hispanice, cofradia. LiB. I. — ViTA S. Francisci 145 

quitarles el escandalo que tenian, hablandoles con tanta humil- 
dad y amor, que quedaron satisfechos, de tal manera, que poco 
despues ellos mesmos de su propria y Hbre voluntad entregaron 
la dicha yglessia a la Compaiiia para que hiziesse alli casa y co- 
legio, como agora esta hecho. En Goa tambien mando que se 
tornassen a rescebir los mogos y ninos naturales de la tierra para 
los criar y ensenar, conforme al i.° instituto con que aquel cole- 
gio se auia comengado: y assi por esto, como principalmente por 
lo que el P. Antonio Gomez auia passado con el P. Micer Paulo, 
le dio diuersas reprehensiones y mortificaciones; y no hallando 
en el el arrepentimiento 105 y conoscimiento que desseaua, mas 
antes viendo que tenia demasiada opinion y confianga en su pru- 
dencia y talentos, puesto que en lo demas era deuoto y daba 
buen exemplo de si, primeramente lo emuio a Dio en mission, y 
despues dio orden que se mandasse a Portugal como despedido 
de la Compania, no haziendo caso ni de los talentos que el P. An- 
tonio Gomez tenia, con que tanta authoridad auia ganado en 
toda la India, ni de la necessidad que entonces parescia tener de 
el la Compania por ser persona de tanto credito y tanto respecto; 
en lo qual tuuo el P. M.tro Francisco muy grandes contrastes, 
por se oponer a esso el mesmo Visorrey con toda la nobleza ; lo 
qual tanto mas exasperaua el animo del Padre, viendo que se 
queria llebar la cosa por estos terminos tan contrarios al modo 
de proceder de la Compania; y determinando de cortar en todo 
caso la ocasion a semejantes exemplos, y estimando en mas el 
entenderse en la Compania que es mas estimada la humildad y 
obediencia que todos los otros talentos, no fueron bastantes rue- 
gos, ni authoridad de nenguna persona, para lo mouer desta de- 
terminacion, y assi la efectuo. 

Mas porque despues de se partir para la China y morir tan 
presto, como veremos, el P. Antonio Gomez, reconosciendo su 
falta, se humillo, y escribio a Roma a nuestro Padre Ignacio de 
sancta memoria pidiendole perdon, fue de nuestro Padre resce- 
bido a misericordia, mandandole que fuesse de la India a Roma 
para alli le dar remedio: yendo para alla fue nuestro Seilor ser- 
uido que se perdiesse con la nao en que yua. Y paresce que con 

MoNUM. Xav. 12 146 MONUMENTA XaVERIANA 

este castigo quiso nuestro Senor purgar sus hyerros, dandole lu- 
gar de penitencia, y castigandolo en esta vida para perdonarle en 
la otra; y a nosotros todos nos quiso dar exemplo de lo mucho 
que auemos de velar sobre nosotros mesmos, no nos engreyendo 
ni leuantando con nuestros talentos, y de quanto hemos de pro- 
curar de fundarnos en la verdadera humildad y proprio conosci- 
miento y en todas las demas soHdas virtudes, para que, funda- 
dos en ellas, nos sean prouechosos los demas talentos. 

Mas tornando al P. M.tro Francisco, en aquel breue tiempo 
que estuuo en Goa hizo diuersas missiones, y dio el orden que 
conuenia para que fuesse la India bien gouernada en su ausen- 
cia; y assi dexo en su lugar al P. M.tro Gaspar ' por superior de 
todos, el qual era ya venido de Ormuz por su orden y manda- 
miento, y a Ba^ayn mando al P. M.tro Melchior " para tener 
cuydado de aquella casa; a Taana al P. M.tro Gonzalo ': a Co-" 
chin fue el P. Francisco Enrriquez, y al cabo de Comorin el 
H. Luys Mendez, adonde poco despues fue tambien el H. Du- 
ron: a S.to Thome mando tambien al H. Juan Lopez por com- 
panero del P. Cipriano *, y para Roma y Portugal mando al 
H. Andre Fernandez, que es agora Padre, juntamente con vn 
japon llamado Bernardo, que despues fue rescebido de nuestro 
Padre Ignacio por Hermano, y murio sanctamente en el colegio 
de Coimbra estando para tornar a Japon; y a estos emuio para 
que fuessen a pedir a S. A. y a nuestro Padre obreros y las de- 
mas ayudas necessarias para poder acudir a tantas y tan gran- 
des empressas como tenia entre manos. 

Dio tambien I06 orden a otras muchas cosas que entonces 
se ofrescian, dexando por escrito algunos auisos al P. M.tro Gas- 
par; y dexando muy animados y aprouechados con sus exemplos 
y exhortaciones a los Padres y Hermanos de aquel colegio, se 
torno a embarcar a los 17 de Abril del ano 52 para yr a la China, 
Ueuando consigo al P. Baltasar Gago y los Hermanos Pedro de * P. Gaspar Barzaeus. 

* P. Mag. Melchior Nunes. 

^ P. Gundisalvus Rodrigues. 

* P. Alphonsus Cipriano. M LiB. I.— ViTA S. Francisci 147 

Alcaceua y Duarte de Sylua, que auian de yr a Japon, y otro 
Hermano con vn interprete y vn mogo ', que auian de ser sus 
companeros en la China. Quedaron espantados los de la ciudad 
de Goa de ver el grande esfuerzo de cora^on del Padre; pues 
acabando de llegar alli de vna tan larga y trabajosa jomada, no 
solamente no descansaua, mas comen^aua a tomar de nueuo 
estotra no menos peligrosa y trabajosa, tan presto, en este viage 
que hazia. 

Yendo, pues, a Malaca tuuieron vn rezio temporal con tan 
peligrosa tempestad, que fue neccesario descargar la nao echando 
las mercadurias a la mar; y estauan todos muy desconsolados, y 
vnos se confesauan, otros se estauan aparejando * como hombres 
que se vian con la muerte al ojo. Viendolos el Padre de aquella 
manera, llenos de desmayo y tristeza, salio a ellos con vn rostro 
alegre animandolos y consolandolos, diziendo que no temiessen, 
porque nuestro Senor saluaria la nao; y subiendo al chapitel della, 
tomo su relicario, y en nombre del Padre y del Hijo y del Spiritu 
Sancto lo echo en la mar, rogando a la SS.ma Trinidad, que 
vuiesse misericordia de aquella gente; y recogiendose luego a 
hazer oracion, fue nuestro Senor seruido que se mitigassen los 
vientos y cesasse del todo la tempestad; la qual acabada torno a 
dezir el Padre al maestro, que temia que en aquel viage auia de 
padecer algunos trabajos; y fue assi, porque dieron en vnos 
baxios, y les fue neccesario pasar sobre ellos con mucho pehgro. 

Tambi^n lleuaua mucho temor de que en Malaca le estor- 
uassen el paso para la China; y assi dixo muchas vezes a los Her- 
manos que encomendassen a nuestro Senor el negocio de su via- 
ge, porque se recelaua mucho que el capitan de Malaca se lo auia 
de impedir, como quien ya en cierta manera entendia lo que des- 
pues le acontescio; porque llegados a Malaca, y despachando al * Erat primus, Frater Alvarus Ferreira, in insula Sanciano a S. Fran- 
cisco e Societate ejectus, et tertius, AntoniusChina(seu Sinensis, sic dictus 
a patria). De hoc postremo iterum redibit sermo in cap. 25 et 29, ubi ap- 
pellatur «Antonio de Sancta Fe». De interpretis cognomine non nobis 
constat. 

* Apejando, ms. 148 MONUMENTA XaVERIANA 

P. Balthasar Gago, que yua para Japon con los dos Hermanos 
que dixe, y consolando por cartas los que estauan en Maluco, 
quedose el alli para yr con sus compafieros en la nao de Diego 
Pereyra: y estandose el aparejando con mucho feruor, el ene- 
migo del humano linage y de todo bien, no pudiendo sufrir la 
que el P. M.tro Francisco hazia, vso de sus acostumbradas in- 
uenciones para estoruar esta yda del Padre; y assi tomando oca- 
sion de los intereses, que el capitan de Malaca pretendia haziendo 
el el viage de la China, peruirtio de tal suerte su cora^on, que 
determino de hazer que no fuesse Diego Pereyra, deteniendolo 
en Malaca so color de que era neccesaria su presencia en Malaca 
para defenderla de la guerra y cerco que de sus enemigos, dezia, 
esperaua tO?' por las nueuas que tenia; y tambien pretendiendo 
Ser suyo el viage de la China, y que yendo alla Diego Pereyra se 
le echaria a perder. 

No bastaron los ruegos y authoridad del Padre, ni el propo- 
nerle el grande deseruicio que a Dios se seguia de esso, ni las 
prouisiones que trayan del visorey, ni el temor del rey ni de 
Dios, para dexar el capitan de impedir esta embaxada. Tanta 
puede en vn hombre la codicia quando a ella se entrega. 

 Sintio el Padre mucho esto, como se puede entender de quien 
tanto amaua a nuestro Seiior, y via estoruar su seruicio quien a 
el auia de ayudar; y hizo quanto pudo con el capitan, vnas vezes 
con blandura y ruegos, otras mezclando algun rigor, mostran- 
dole el castigo que rescibiria de Dios y de Su Alteza si ha^ia vna 
tan grande iniusticia y sinrrazon, para mouerlo por aqui a que 
dexasse passar a Diego Pereyra. Y viendo que con esto no apro- 
uechaua nenguna cosa, tomo por vltimo remedio seruirse de sus 
facultades, y del breue que tenia de nuncio ApostoHco (del qual 
hasta entonces nunca auia vsado), venciendo la charidad y el zelo 
de la gloria de Dios y de ayudar a las almas a su humildad; y assi 
presento el dicho breue, mostrandole, por medio del vicario de 
Malaca, las censuras y excomuniones que el capitan incurriria si 
impedia esta embaxada, pues iua como nuncio mandado por Su 
Sanctidad. Mas estuuo el capitan tan pertinaz y obstinado en su 
pretension, que ni esto basto para lo amansar; y no teniendo nin- LlB. I.— VlTA S. FRANCI8CI I49 

gun respecto ni temor de incurrir en las censuras, no solamente 
no quiso que fuesse Diego Pereyra con su embaxada, mas hizo 
muchas descortesias y desacatos al dicho Padre, vsando contra el 
de palabras afrentosas y mal miradas, no respetando ni la autho- 
ridad que el Padre tenia, ni su tan conoscida sanctidad, por la 
qual de todos los portuguesses era tan amado y estimado. Final- 
mente lo hizo este capitan como hombre, que degenero mucho 
del illustre linage y del zelo xpiano. que tuuieron sus antepassa- 
dos, y los que de su mesma casta fueron despues capitanes de 
Malaca. 

Viendo, pues, el Padre que todo quanto se trabajaua con el 
capitan era de balde *, y que se impedia tan grande seruicio de 
Dios como el pretendia, fue tanta la tristeza que sintio, que, con 
auer padescido en su vida muchas persecuciones y trabajos, nin  
guno llego, como el mesmo dezia, a darle tanta pena como esta 
sinrazon que aqui le hizieron: tanto que, segun pubhca voz y 
fama de todos los que oyeron al Padre, y como de sus cartas se 
puede ver, dio sobre el capitan sentencia de Dios, diziendo de el 
con sospiros y mucha lastima suya: «ay del! porque ha de ser muy 
presto castigado de Dios en la honrra, en el cuerpo y en la ha- 
zienda; y plegue a su diuina bondad que no lo castigue en el 
alma. » Y dicho y hecho; porque no paso quasi nada de tiempo que 
por las muchas iniusticias que halOSzia lo mando prender el rey 
con mucha deshonrra, y fue lleuado a Goa preso, y emuiado a 
Portugal, donde le fue confiscada la hazienda mal ganada, y con 
grande menoscabo della y de su honrra, en desgracia de su rey, 
cubierto de vna muy hedionda lepra acabo en Portugal su vida 
miserablemente; y plegue a Dios que, como el mesmo Padre de~ 
zia, aun en la alma no fuesse castigado. 

Acerca desta persequucion escribiendo el Padre del estrecho 
de Sincapura ^ al P. M.tro Gaspar, en vn capitulo dize desta 
manera. ^fNo podreys creer, P. M.tro Gaspar, quan perseguido 
fui en Malaca, ni os lo puedo yo dezir; mas por otra via lo sa- • Lusitanum verbum: hispanice dicitur en vano. 
' Epistola data die 21 Julii 1552. 150 MONUMENTA XaVERIANA 

breys, Yo me parto para las islas de Canton del reyno de la Chi- 
na, desasido y dessamparado de todo fauor humano, mas con 
esperangas en el diuino del Senor Dios, que algun infiel, moro 6 
gentil, me Ueue a la tierra firme de la China, ya que los fieles 
me impidieron en Malaca la embarcacion que para esso Ueuaua; 
pues el capitan della no quiso guardar las prouisiones que para 
esso trayamos del senor visorrey, ni temer las censuras eclesias- 
ticas, que los santos Padres ponen a los que impiden sus nuncios 
y legados ApostoHcos, las quales sera bien que el senor Obispo 
le mande notificar y declarar que, aunque nunca yo sere en re- 
quirir a nengun perlado que escomulgue a alguno, todavia nunca 
sere en impedir que se declaren sus censuras a los que ya estan 
excomulgados, para que salgan dellas y hagan penitencia de los 
males que hizieron; y tambien para que adelante no se hagan 
otros semejantes, que tanto impiden el seruicio de Dios nuestro 
Seiior, y sean impedidos mas los de la Compafiia que van a Ma- 
luco, China y Japon y a otras partes a tratar del negocio de la 
conuersion.» 

Otra carta escribio a Diego Pereyra ', su amigo, consolan- 
dolo, en la qual entre otras cosas dize assi: «Ruegole, Senor, que 
mire mucho por su salud y vida, y que con mucha prudencia 
vaya curando las cosas con el tiempo que lo gasta todo, y que se 
llegue mucho a nuestro Seiior para ser consolado de el en tiempo 
tan trabajoso; y por amor de Dios le pido vna charidad, que para 
mi sera muy grande, y es, que se confiesse y tome el Sefior, y 
conuerse a menudo con los Padres de la Compania, consolan- 
dose con ellos, remitiendo a Dios sus cosas y conformandose con 
su sancta voluntad: y la vengan^a de nuestros enemigos sea ha- 
zerles buenas obras nosotros, porque el castigo les verna de Dios, 
mayor de lo que ellos ni nosotros pensamos; y plegue a nuestro 
Seiior que no le aya venido, de lo qual tengo mucha lastima y 
compasion. Espero em Dios que este trabajo y persecucion de 
V. md. ha de ser para mas prouecho y honrra suya, etc» 

Finalmente fue tanto el sentimiento que tuuo de le auer el Epistola data die 22 Julii 1552. LiB. I.— ViTA S. Francisci 151 

capitan impedido el pasage del embaxador, dexandolo a el tan 
mal negociado, que dizen que, en saliendose de Malaca, se quito 
los gapatos y sacudio el poluo de sus pies, conforme a lo que 
X.o nuestro Senor dixo a sus Apostoles, diziendo que vernian 
muchas tribulaciones sobre 109 aquella tierra. Y fue assi, que 
despues se le siguieron tantas guerras, muertes y hambres, que 
de vna ciudad tan populosa y grande vino a ser tan pequena como 
la vemos ahora: y demas desto mando a los Padres, que estauan 
en Malaca, se fuessen para la India, y no morassen en tierra don- 
de tanto se auia Dios ofendido. 

Y assi en vna carta, que escribio de la China al P. M.tro Gas- 
par, a quien auia dexado en su lugar en Goa (la qual fue la vlti- 
ma que el escribio en su vida), con la data de 13 de Nouiembre 
de 52, tratando desto dize assi: «Alla escribo al P. Francisca 
Perez en Malaca que se vaya para la India con todos los de la 
Compania, que estan en aquella ciudad, pues no es por ahora 
merecedora de tanto bien, y fue causa de tanto mal en nos im- 
pedir tan iniustamente nuestra entrada en la China, de que se 
esperaua tanto bien.» 

Y en la carta que escribio al P. Francisco Perez ' dize assi: 
«Mirad que por nenguna via quedeys en Malaca ni dexeys en ella 
ninguno de la Compania, pues se impidio ahy tanto bien y ser- 
uiciode Dios nuestro Seiior, como era nuestra entrada en la China 
con la embaxada que para esso lleuauamos: y no os mueuan con- 
tra esto ruegos ni promesas falsas de ninguno, diziendo que se 
emendara si queddys ahy; porque en quanto el alli estuuiere, no 
tengo esperanga de se hazer cosa buena, y de que quede memo- 
ria en seruicio de nuestro Senor, si Dios por otra via no prouee, 
al qual el por su misericordia perdone, pues fue causa de tanto 
mal: y temo que Dios le dara presto mayor castigo que el piensa, 
si ya no se lo vuiere dado; y no escribo lo que acerca desto sien- 
to, etc» El qual castigo, como esta dicho, le vino de la mesma 
manera; porque en el tiempo que el escribio estas cartas, ya venia 
orden de Portugal de que fuesse presso; y antes desto, estando Epistola data die 22 Octobris 1552. 152 MONUMENTA XaVERIANA 

en el mesmo officio en Malaca, se comenpo a inchir de lepra muy 
hedionda, de la qual (como diximos) murio miserablemente en 
Portugal. COMO EL P. MAESTRO FRANCISCO FUE DE MALACA A LA CHINA, 
Y DE LO QUE EN EL VIAGE LE ACONTESCI6 

CAPITULO 25. 

No basto todo el esfuerzo y estoruo de los enemigos inferna- 
les y sus ministros, que se armaron contra el Padre, para derri- 
bar aquel tan incansable y fuerte cora^on, porque, armado del 
amor de Dios, siempre quedaua entero y victorioso, sopeando ' 
todas las dificultades y contrastes que se atrauesauan para le im- 
pedir el seruicio de Dios; y assi, viendo que el demonio por me- 
dio del capitan de Malaca le auia estoruado el entrar con la em- 
baxada en la China, tomo otra nueua resolucion, mostrando que 
no auia perdido por esso el animo, antes lo auia augmentado, 
para que desta manera quedasse el demonio mas confundido y 
abatido; y assi determino de no dexar 11 de lleuar adelante 
esta empressa de la China; y ya que no podia ser con el fauor de 
la embaxada, yria el solo sin otra seguridad ni ayuda que la que 
de Dios esperaua, procurando en todo caso de entrar en la China 
de la manera que pudiesse, y pasar por el rigor de sus leyes para 
efectuar lo que pretendia; y assi, quedandose detenido el embaxa- 
dof en Malaca, se embarco el para la China; y vn dia antes que 
se embarcasse le acontescio (como despues contaron nuestros 
Padres, que se hallaron alli presentes) que, echandose de brugos * 
sobre vna cama de vna manera extraordinaria, que ni bien pa- 
rescia que velaua ni bien que dormia, estuuo assi vn grande rato 
de tiempo, tanto que los Hermanos estauan espantados, y no se 
atreuian a llamarlo ni dezirle nada; y despues destar mucho • Vide hujus verbi significationen supra, pag, 98. 

• Lusitanum verbum; hispanice dicitur bruces. LlB. I.— VlTA S. Francisci 153 

tiempo desta manera, como quien despierta y sale de vn grande 
trabajo, nombrando muchas vezes vna persona dezia: ay, fulano, 
Dios os perdone: perdoneos Dios, fulano. Y por las nueuas, que 
despues vinieron de Portugal, se hallo que entre los nuestros de 
aquella Prouincia vuo un grande sentimiento y trabajo, por causa 
de aquella persona que el nombraua, lo qual todo succedio des- 
pues bien, y se entendio que auia mostrado nuestro Seiior al 
P. M.tro Francisco lo que acerca desto passaua en Portugal. 

Partido, pues, de Malaca, Uegaron en pocos dias a las islas de 
la China; y no sabiendo el piloto si auia aun Uegado a la isla Ua- 
mada Sanchoan, a donde acostumbrauan a yr los portuguesses 
con sus nauios a contratar sus mercadurias con los chinas, sur- 
giendo en aquel parage, estaua mirando a todas partes para reco- 
noscer la tierra; y paresciendole que aiin no auia llegado y que 
el puerto estaua mas adelante, determinaua de dar a la vela de 
nueuo; mas el P. M.tro Francisco le acudio, diziendole que se 
engaiiaua, afirmandole de cierto que el puerto quedaua atras, y 
esto de tal manera, que el piloto, por el grande respecto que le 
tenia y por el credito que daua a sus cosas, se resoluio en em- 
uiar el batel pequeno a tomar vista de aquella tierra que el Pa- 
dre dezia, y de alli a pocas horas torno el batel con algunos por- 
tuguesses, que estauan en el mesmo puerto: y assi quedaron 
persuadidos los que yuan en aquella nao, que auia sabido esto el 
Padre por alguna reuelacion. 

Llegados a Sanchoan, como estauan alli algunos nauios con 
muchos portuguesses, hizieron alli vna hermita pequenita, en 
que el Padre dezia missa cada dia, y hazia sus acostumbrados 
exercicios de confessar y predicar y ensenar a los esclauos la doc- 
trina; y sobre todo procuraua con los chinas, que concurrian aUi 
con sus mercadurias, de informarse de las cosas de aquella tierra, 
y del modo como podria entrar en ella a predicar el sancto Euan- 
gelio: y entendiendo las rigurosas leyes que auia para que nen- 
gun forastero entrasse en la China sin licencia de los mandari- 
nes, y la impossibilidad que para alcan^arla auia entonces, pues 
nengun china la podia pedir, ni 111 menos los portuguesses, 
que no se vian con ellos, ni podrian entonces entrar en la tierra 154 MONUMENTA XaVERIANA 

firme sin peligro de muerte 6 de captiuerio: viendo el Padre que 
no tenia otro remedio, determino de correr por los dichos peli- 
gros, haziendose echar escondidamente en alguna ciudad de la 
China, porque, hallado desta manera y presentado a los manda- 
rines, pudiesse tratar con ellos lo que pretendia. 

Los portuguesses contradezianle mucho esta su determina- 
cion, diziendole que se ponia a extremo peligro, porque los man- 
darines son en la obseruancia de sus leyes tan rigurosos y crue- 
les, dando vna manera de a^otes, que ellos vsan, tan cruelmente, 
que matan cada dia muchos por causas muy Huianas, no teniendo 
nengun respecto a nenguna suerte de gente; por lo qual sin nen- 
guna duda se ponia a euidente peligro de muerte, como los anos 
passados auia acontescido a algunos portuguesses, que con tor- 
menta dieron en aquella costa, los quales, presos y maltratados, 
auia tantos dias que estauan en vna carcel sin se poder hallar re- 
medio para Hbrarlos; y que ponerse vna persona como el a tan 
manifiesto peHgro no era cosa que se deuia hazer: y lo mesmo le 
afirmauan los chinas, diziendole que sin duda nenguna le auia de 
acontescer assi. Mas como en su coragon, que tan lleno estaua de 
temor y amor de Dios, no tenia lugar nengun temor humano, 
cada dia augmentaua sus desseos de ariscar ' su vida por saluar 
los chinas; porque quanto mas oya de las qualidades de aquella 
tierra y de la manera del gouierno y saber de los mandarines, 
tanto mas se mouia a compassion y se encendia con un viuo 
desseo de los ayudar, teniendo para si que, si de alguna manera 
se comen^aua a pubHcar la ley de Dios en la China, se haria 
extraordinario fi-ucto por el buen gouierno y paz que en eUa hay; 
y por esto se determino del todo a hazer quanto pudiesse para 
entrar en la China; y assi comen^o a tratar con algunos merca- 
deres que lo quissiessen Hebar escondidamente a la ciudad de 
Canton, que esta treinta leguas poco mas 6 menos de aquella 
isla, para que de noche lo pusiessen en tierra, dexandolo de 
aqueHa manera con sus companeros; y para esto les ofirescia vna 
buena quantidad de pimienta, que algunos portuguesses amigos 
suyos le dieron. 

* Sic in ms, lege; arresgar. LiB. I.— ViTA S, Francisci 155 

Pero es tan grande el temor que los chinas tienen de sus 
mandarines, que no hallaua nenguno que se atreuiesse a hazer 
esto. Mas como el interesse y la codicia lo pueden todo con los 
chinas, al cabo se hallo vno, que por aquella suma le prometio 
de meterlo de noche en Canton, dexandolo despues alli que co- 
rriesse su riesgo. 

Concertado, pues, esto se ofrescio otra dificultad: que vn 
mogo, que tenia prometido al Padre de yr por interprete suyo, 
vencido del temor de los a^otes de los mandarines, se arrepintio 
y en nenguna manera quiso yr. 

Tambien el Hermano se hallo tan mal, que el Padre lo torno 
a embiar a la India ' , 1 l^J paresciendole que con su indisposi- 
cion leseria estoruo. De manera que vino a quedar el solo con 
Antonio de Sancta Fee, que era vn mo^o cri^ado en el colegio de 
Goa, el qual, aunque era china, no sabia quasi nada de la lengua 
mandarin, y la lengua vsada del vulgo comun en Canton ha- 
blaua piadosamente. Tambien trahya otro mogo de seruicio, que 
tampoco sabia la lengua *. 

Mas con todo esto ninguna dificultad basto para resfriarle el 
desseo que tenia de sacrificarse a si mesmo en seruicio de Dios; 
y assi se determino solo con sus dos mogos, sin tener entre todos 
aun vna media lengua, de ponerse en las manos de aquel china, 
no corriendo con el menor peligro que con los mesmos manda- 
rines; porque era muy facil cosa ahogarlo 6 matarlo en el camino 
para auer el dinero que le tenian dado, y Hbrarse del peligro; y 
concluyendo desta manera su concierto, sin se lo poder estoruar 
los portuguesses, comengaron a temer grandemente no se leuan- 
tasse con su entrada en la China alguna persecucion tambien con- 
traellos, quexandose los mandarines de que se atreuiesse el Padre 
a entrarcontra sus leyes en su tierra de aquella manera: y aunque 
«illic trepidabant vbi non erat timor» % todavia, como ellos no 

* Hic Frater, de quo superius diximus, erat Alvarus Ferreira, quem 
S. Franciscus in Indiam misit, ut hic asseritur, verum non quomodocum- 
que, sed e Societate ejectum, quod ipse Xaverius affirmat in epistola die 
l3 Nov. 1552 ad P. Barzaeum ex insula Sanciano missa. 

* Eritne hic Christophorus, de quo sermo est sub finem hujus capitis? 
' «illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor.» Psalm. XIII, 5. 156 MONUMENTA XaVERIANA 

buscauan sino sus intereses, y el temor humano tenia mas lugar 
en sus pechos que en el P. M.tro Francisco, hizieron muy grande 
instancia al Padre, diziendo que, ya que el se queria entregar a 
tan grande peligro, no pusiesse en semejante peligro la hazienda 
y vida de ellos, y por esso que esperasse el entrar en la China 
hasta el tiempo que, tomada ellos su carga, se partiessen; y como 
el Padre no queria que otros padeciessen, mas antes queria que 
todo el peligro cargasse sobre el, los libro deste temor, assegu- 
randolos que esperaria hasta que partiessen los nauios, ponien- 
dose el en esto en mayor desamparo y riesgo, no le quedando 
nenguna ayuda humana, eti que pudiesse esperar en todo lo que 
en la China le acontesciesse, atreuiendose a hazer vna cosa mas 
temerosa de lo que hombre puede pensar, especialmente en 
aquel tiempo, que tan poco conoscimiento y comercio se tenia 
entre los portuguesses y los mandarines; sobre la qual determi- 
nacion escribio diuersas cartas, en vna de las quales, que embio 
al P. Francisco Perez, dize assi: 

«Fue nuestro Sefior seruido de traernos a saluamento a esta 
isla de Sanchoan del reyno de la China, que esta treinta leguas 
de la ciudad de Canton; y como aqui llegamos, luego hizimos 
vna yglesita, y en ella dezia cada dia missa hasta que adoleci de 
calenturas por quinze dias; mas ya, loado sea nuestro Senor, 
quedo bien, y no faltan ocupaciones spirituales, como confessar, 
visitar los enfermos y hazer amistades. Concurren aqui muchos 
mercaderes chinas de Canton, con los quales trabaje mucho que 
me llebassen alla: mas todos se escusaron con el grande temor 
que deso tienen, diziendo que ponen 113 en mucho riesgo sus 
vidas y haziendas, si se supiere en Canton que me lleuaron, y 
assi por nenguna via querian. Mas plugo a nuestro Sefior que vn 
mercader se ofrescio a llebarme por vna quantidad de pimienta, 
que valdria mas de doscientos ducados, que me dieron para eso 
delimosna los portuguesses, y dize que me lleuara en vna em- 
barcacion pequena, sin otros marineros mas que sus hijos y cria- 
dos, porque por otro en nenguna manera se sepa que me lleua 
el; y ofrescese a tenerme escondido en su casa tres 6 quatro dias, 
y al cabo de ellos ponerme vn dia, antes que amanezca, en la LiB. I.— ViTA S. Francisci 157 

puerta de la ciudad de Canton, con mis libros y hatillo, para 
yrme de alli a la casa de los gouernadores de la ciudad, y dezirles 
como somos embiados a el rey de la China para declararle la ley 
de Dios. 

En esto corremos dos peligros grandes conforme a lo que nos 
dizen todos: el i.° es, que el mercader china que nos lleua, des- 
pues de recebido el precio, nos dexe antes de llegar a Canton en 
alguna isla desierta, 6 nos eche en la raar para no ser sentido 
que nos lleba, por el grande peligro que en esso corre. El 2.° es, 
que, aunque nos lleue a Canton, los mandarines nos manden 
a^otar, 6 nos captiuen yprendan, por ser cosa tan nueua y pro- 
hibida entrar alguno estrangero sin chapa en la China. 

Mas fuera destos dos peligros ay otros muchos mayores, que 
los naturales no alcangan y son largos de contar. El i.° dellos es, 
dexar de esperar mucho en la misericordia y bondad de Dios 
nuestro Senor, pues por su amor y seruicio ymos a manifestar su 
sancta ley y a Jhesu X.° su Hijo, nuestro Redentor y Senor; y 
pues por su misericordia el nos comunica estos desseos, el des- 
confiar agora del, por los peligros que nos pueden venir por su 
seruicio, seria mucho mayor pehgro que todos los otros juntos; 
porque si el fuere dello seruido, el nos guardara de todos los 
demas peligros y trabajos desta vida, y todos los enemigos y de- 
monios con sus ministros no nos pueden hazer nenguna cosa sin 
su Hcencia 6 permission; por donde conuiene conformarnos con 
lo que dize X.° nuestro Senor en su EuangeHo: 'quien ama su 
vida en este mundo, perderla ha en el otro, y quien la pierde por 
amor deDios, la ganara para siempre "; y tambien con lo otro 
que dize que 'quien pone la mano en el arado y mira para atras 
no esdigno del reyno de Dios*'. Y assi considerando estos pe- 
ligros del alma, que son mayores que los del cuerpo, hallamos 
por nuestra cuenta que es mas seguro pasar por los peligros cor- 
porales, que ser comprehendidos delante de Dios en los peHgros * «Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam: qui 
autem perdiderit animam suampropter me, inveniet eam.» Matth. XVI, 25. 

* «Nemo mittens manum suam ad aratrum, et respiciens retro, aptus 
est regno Dei.» Luc. IX, 62. 158 MONUMENTA XaVERIANA 

spirituales; y assi estamos determinados de entrar por todas las 
vias, con el ayuda de Dios, en el reyno de la China, si el no or- 
denare lo contrario, por mas que los enemigos y sus ministros 
nos impidan y persill4gan; porque, 'si Dios fuere por nos, 
quien sera contra nos?' De Sanchoan a 22 de Octubre de 52.» 

Y en otra, que despues escribio al mesmo Padre a los 12 de 
Nouiembre, dize assi: «De aqui a ocho dias espero por el merca- 
der china, que me ha de lleuar a Canton: el interprete 6 lengua, 
de quien en la otra escreby que queria yr conmigo, de puro te- 
mor se queda; mas yremos, con el ayuda de Dios, Antonio de 
Sancta Fee y Christoual y yo. Rogad mucho a Dios por nosotros, 
porque corremos todos grandissimo riesgo de ser captiuos; mas 
consolamonos con pensar que es mucho mejor ser captiuo que 
horro y libre por huyr de los trabajos de la cruz de nuestro Se- 
fior Jhesu X.o.» 

Y para * que se entienda que cosa es la China y los peligros 
que el Padre corria en entrar desta manera en ella, sera bien que 
tratemos alguna cosa de las qualidades, costumbres y gouierno 
de los chinas. DEL GRANDE REINO DE LA CHINA Y DE SUS QUALIDADES 

CAPITULO 26. 

El reyno de la China es tan diferente de todos los demas rey- 
nos y naciones que hay en todo este Oriente, assi en la qualidad 
de la gente y sus costumbres, como en la qualidad y fertilidad de 
la tierra, que no tiene quasi nenguna semejanga con los otros, 
mas a todos excede, y es la cosa mas principal y mas rica que hay 
en todo el Oriente; y parescese mucho en algunas cosas con la 
riqueza y hartura de nuestra Europa, y en muchas le excede : y 
aunque conuiene con los japones quanto a la blancura, filoso- 
mya - de rostro, y delicadeza de entendimiento, en todo lo de- 

• E para, ms. 

* Lege fisonomia. LiB. I.— ViTA S. Francisci 159 

mas son muy diferentes, quanto a la qualidad de la tierra, natu- 
ralezas, costumbres y modo de viuir, que paresce estudiaron de 
proposito los vnos y los otros en como no se conformar en nen- 
guna cosa, antes como ser en todo contrarios. 

Es toda esta gente blanca y de grande ingenio, y tiene las 
facciones del rostro muy diferentes de los de Europa; porque tie- 
nen los ojos muy pequenos, y las narizes muy sumidas y Uanas, 
de manera que quasi solamente la punta dellas les sale de fuera. 

Quanto al clyma es de la qualidad de nuestra Europa, porque 
esta de los veinte y dos hasta los quarenta y siete 6 quarenta y 
ocho grados del norte, conforme a lo que hasta agora por sus li- 
bros y informaciones pude entender, y tiene en si vnas qualida- 
des marauillosas y muy nobles, por las quales lleba la ventaja a 
muchas prouincias, y a nenguna es inferior. La i.* es, que es el 
mayor reyno que hay en todo lo descubierto, debaxo de un solo 
rey; porque conforme a lo que halle en sus Hbros, y entendi 
por otras diuersas informaciones y contlSiecturas, es mas de 
quatrocientas leguas de largo de norte a sul, y mas de trescien- 
tas de ancho del este a oeste; y por la parte del norte, conforme 
a lo que los chinas escriben y dizen, confina con los tartaros, con 
quien tienen muy grande y cruda guerra, aunque a vezes tienen 
treguas entre si y tratan los vnos con los otros. Para defenderse 
de los dichos tartaros hizieron en sus confines vn muro muy 
gruesso de increyble circuito de poco mas 6' menos trescientas 
leguas; porque, como se vee en sus mapas y ellos lo dizen, cerca 
la China toda por aquella parte. 

Esta toda la China repartida en quinze prouincias muy gran- 
des, cada vna de las quales puede ser vn buen reyno, assi porla 
grandeza de la tierra que cada prouincia posee, como por el nu- 
mero de sus villas y ciudades y de sus rentas. 

Destas prouincias las dos, que son Paquin ' y Nanquin, se 
Uaman cortes, porque en Paquin, que es cerca de los confines de 
los tartaros, esta de muchos anos a esta parte el rey con su 
corte; y Nanquin, que esta en medio de la China, aunque mas • Lege Pequin, et idem fac quoties hoc nomen repetatur. l6o MONUMENTA XaVERIANA 

llegada a la parte del mar, es tambien ciudad real, donde estaua 
primero el rey con su corte, y agora tiene otros oficiales muy 
grandes en su lugar: y de tal manera estan repartidas estas pro- 
uincias, que las siete ' de ellas tienen correspondencia con el con- 
sejo real de vna corte, y las otras siete ^ dependen del de la otra. 

La 2.* qualidad es, que es la mas poblada tierra que hay en 
todo el mundo, conforme a lo que paresce; porque cada prouin- 
cia destas quinze tiene en si muchas villas y ciudades, y otras 
maneras de poblaciones tan grandes y tan pobladas, que es cosa 
despanto; y demas destas, que son todas cercadas, tiene innume- 
rables aldeas, de las cjuales muchas son tan grandes, que bien 
pudieran en Europa ser tenidas por villas y ciudades : y lo que 
mas es de marauillar es que stan todas tan habitadas, que con 
tener sus calles y trauiesas ^ muy largas y derechas, estan siem- 
pre tan llenas de gente, que paresce que no caben: y lo que mas 
es, que no paresce menos poblada en el agua que en la tierra, 
porque toda la China esta cortada de muy grandes y hermosos 
rios, en la qual hay infinitas embarcaciones que siruen de casas, 
donde viue infinidad de gente de noche y de dia con sus famihas. 

Aunque estos chinas tienen diferentes maneras de poblacio- 
nes, que se distinguen por sus preminencias y dignidades y ofi- 
ciales que tienen, las que son cercadas se reduzen a cinco suer- 
tes. La I.* es de vnas, que ellos llaman Fun, que comunmente 
son ciudades tan grandes como las mayores nuestras de Euro- 
pa; y destas tiene cada prouincia ocho, diez, 6 doze mas y me- 
nos, de las quales cada vna tiene su jurisdiccion sobre tantas 
villas; y en cada prouincia hay vna destas mas principal, en que 
reside vn gouernador, que ellos 116 Uaman tutan, con su corte y 
consejo real, que es cabega de toda la prouincia. De manera que 
destas ciudades grandes, que Uaman Fun, estan repartidas por 
estas quinze prouincias mas de ciento y cinquenta dellas, como 
yo saque en hmpio por sus hbros, en que tienen ellos distincta- 
mente en si todas las cosas de la China. ' Sic in ws., sed perperam; debet dicere nueve. 

- Sic in ms.; deberet dicere seis. 

* A lusitano verbo travessa: hispanice dicitur travesia. .'"» LiB. I. — ViTA S. Francisci i6i 

La 2." manera de lugares son llamados dellos Cheu, que son 
otras ciudades poco menores que las i.as, que, como esta dicho^ 
se diferencian dellas por la qualidad del gobierno y sus dignida- 
des, y destas hay repartidas en las dichas prouincias mas de otras 
ciento y cinquenta. 

La 3." suerte de lugares llaman ellos Hien, que propiamente 
responden a las villas de Espana, aunque comunmente son estas 
tan grandes como las nuestras mayores villas, que tambien estan 
muy bien cercadas y parescen ciudades grandes, y destas hay 
mas de mil y ciento y veinte repartidas por las mesmas pro- 
uincias. 

La 4.* manera de poblaciones es de las que ellos llaman Huy, 
que son propriamente lugares de guarniciones, porque el cuerpo 
de la gente que en ellas esta es de sus soldados; mas porque son 
naturales de ally, y viuen con sus casas y mugeres, y hay en 
ellas diuersos oficiales y mercaderes, que son neccesarios para 
sustentacion de los mesmos lugares, vienen a ser tan grandes 
como villas, y destas hay repartidas en las dichas prouincias 
quatrocentas y nouenta y tres. 

La 5.* es otros lugares tambien de guarnicion mas pequeiios, 
y destos hay muy grande quantidad, que conforme a la cuenta 
de sus libros llegan a numero de dos mil 3' quinientas y nouenta 
y tres: mas por quanto la mayor parte destas estan metidas en 
las dichas ciudades y villas para su guarda, no hazen tantos lu- 
gares distintos como el numero que ellos cuentan. 

Demas de todas estas, en cada prouincia hay innumerables 
aldeas, que por ser tantas no ponen en sus libros numero dellas, 
las quales tienen su correspondencia a las dichas villas, en cuyo 
territorio y jurisdiccion estan: y conforme a lo que yo vi en la 
descripcion que ellos hazen en sus libros, aunque ellos cuentan 
los vezinos de otra manera diferente de la que nosotros conta- 
mos en Europa, porque ellos no cuentan todos los vezinos sina 
vnos tantos de cada familia, que comunmente de diez que son no 
cuentan quatro ni tres, y aun en esta cuenta no entran ni los sol- 
dados de las guarniciones, ni los captiuos del rey, que es vn nu- 
mero muy grande, todavia de la manera que ellos los cuentan 

MoNUM. Xav. 13 l62 MONUMENTA XaVERIAXA 

halle que pasan destos vezinos mas de sesenta millones y dos- 
cientos y cinquenta y tantos mil; y de aqui se puede entender 
quan grande es el nuraero de la gente y quan pobladas son las 
ciudades y tierras de la China. 

La 3,* qualidad es que es el mas 117 fertil y bastecido reyno 
de quantos hay en todo el mundo; porque con ser la tierra tan 
grande y tan habitada, y ser los chinas de suyo mas comedores 
que los nuestros de Europa, es tan abundante de todas las cosas, 
que parece que no se puede dessear mas; porque estan las calles 
llenas de mesones y bodegones con grande niimero de aues, ga- 
llinas, vacas, puercos y de todas las demas suertes de carnes y 
pescados y de otras cosas de comer, en tanta abundancia, que 
paresce imposible comerse cada dia lo que se come, ni hallarse 
copia que baste para dar de comer a tanta gente tan voraz y 
tragadora, como son los chinas: mas es tan fertil la tierra, que 
prouee a todo; porque en ella se halla muy grande copia de tri- 
go, cebada, arroz, mijo, garuangos y otros generos de legumbres 
que hay en Europa, y mucha quantidad de hortaliza, como ber- 
9as, lechugas, rabanos, nabos, espinacas y otra verdura seme- 
jante. 

Hay tambien mucha abundancia de fructas, como melones, 
peras, manganas, duraznos, nuezes, castanas, y naranjas, las me- 
jores del mundo, y tambien vuas en algunas partes, aunque no 
hazen vino dellas, y muchos piiiones, y otras fructas semejantes 
que se hallan en nuestra Europa, y otras que son 6 de la India, 
6 proprias y particulares de aquel reyno, muy buenas. 

Hay tambien muchos animales domesticos y sylvestres, como 
bueyes, vacas, infinidad de puercos, de que los chinas son gran- 
des comedores. 

Tambien hay muchos animales de monteria, como liebres, 
venados, puercos jaualines, gacelas y otros semejantes, y muchas - 
yeguas y caballos, los quales comunmente son pequenos, mas j 
fuertes y andadores, especialmente por la tierra adentro, donde 
todas las cosas se hallan mejores que en la costa de mar. Assi- 
mesmo hay mucha quantidad de aues mansas y brauas, y hazen 
grandissima cria de gallinas, ansares y anades en tanta quantidad LlB. I. — VlTA S. Francisci i63 

que pone espanto, las quales sacan de los hueuos por industria 
de calor, sin se hazer las madres chuecas, ni entender ellas 
€n esso. 

Tambien hay muchas aues syluestres, de las quales vnas se 
hallan en Europa, otras son proprias y particulares de la China, 
que son muy hermosas por la variedad de sus colores, y admira- 
bles por sus quahdades y figuras, y muchas dellas muy estima- 
-das y buenas para comer. 

Pues pescado hay infinito por toda la China; porque de la 
mar y de los rios los traen en agua por la tierra adentro, y assi 
los venden viuos. Hay mucha quantidad de sardinas, sabalos, 
gollos, pampanos ', muges ^ y otros pescados semejantes. 

Y de todas estas cosas hay tanta abundancia, que valen to- 
das muy baratas, tanto que excede mucho a todas las partes de 
Europa; porque la gente pobre, con no gastar cada dia mas que 
seys 6 ocho marauedis, come hasta hartar por la manana y por la 
tarde. Tambien hay mucho vino, el qual para la gente 118 co- 
mun hazen de arroz, y para los mas ricos y mandarines, de vna 
fructa que llaman lechias % que es vna de las mejores y mas sa- 
brosas que hay en la China. 

La 4.* quahdad deste reyno es ser tan rico, que paresce que 
nengun otro reyno se le yguala; porque tiene muy grandes y 
ricas minas de plata y oro en diuersas partes, y tambien otras 
muchas de cobre, hyerro, plomo, estano y de otros diuersos me- 
tales; y muchas y muy ricas mercadurias de mucha quantidad de 
seda, de piegas de diuersas maneras, damascos, damasquillos, ta- 
fetanes dorados, y otras semejantes: y mucha quantidad de al-" * Communiter dicitur saZ/>a. 

- Lusitanum verbum: hispanice dicitur mujol, aut milgil. 

^ «Ay aquellas dos galantes frutas; una el fugu, pomos roxos, i que lle- 
gan a ser de la grandeza de naranjas, de sabor varios, i aJgunos excelen- 
tes: sustentanse colgados: otra las lechias, como peras ordinarias el tamano: 
como cora(;on la forma; algo como de madrofios el color y superficie: dan 
la cascaraque es sutil; 3' aparece dentro la carne de color de perla, tiene 
dentro un coragoncillo: es de mucho gusto, y de poca dura.» Semmedo, Im- 
perio de la China, I parte, cap. I, pag. 12. l64 MONUMENTA XaVERIANA 

mizcar ', aljofar, azogue, camphora*, anil, vermellon, ruybaruo, 
porcelanas y infinidad de cangas, y todas las mas cosas para vn 
reyno neccessarias; y todo esto en tanta abundancia, que de qual- 
quier cosa se pueden cargar naos, si vuiere plata para comprar. 
Pues el trafago de embarcaciones pequeiias y de alto bordo, que 
van con diuersas mercaderias de vnas ciudades a otras por toda 
la China, es tanto, que paresce cosa increyble el numero de ellas; 
por donde se vee bien quan grande sea la abundancia y riqueza 
deste reyno de la China; y son tan baratas todas estas mercadu- 
rias, que, llebandolas de la China a otras partes, por lo menos do- 
blan el dinero. 

Mas sobre todas estas cosas se echa de ver la grande riqueza 
deste reyno por las rentas, que tiene el rey de la China, que son 
tan grandes, que parece gracia contarlas, y dificultosamente se 
podran creer de los que no vieren lo que pasa en la China, de sus 
rentas y grandes gastos, porque sin duda tiene este rey mas renta 
el solo, que todos los reyes y senores de Europa, y por ventura 
aun de Africa juntos. 

Y para que mejor se entienda alguna cosa desto, porne aqui 
solamente dos maneras de sus rentas que tiene este rey, que sa- 
que de sus libros, por las quales se vera alguna cosa de lo mucho 
que tiene este rey. La i.* es de vn tributo ordinario que le pagan 
los vezinos, de tres mazes por cada vno, que reduzidos a nuestra 
cuenta son poco menos de medio ducado; y como estos vezinos 
sean, como esta dicho, sesenta millones y doscientos y cinquenta 
y tantos mil, pagando poco menos de medio ducado cada vno, 
montan mas de treinta millones de oro. 

La 2." manera de renta es del fuero de las tierras, que se paga 
en trigo, arroz, seda, passas, sal y otras cosas semejantes, que, 
como saque en limpio de sus Hbros, saca destas quinze prouin- 
cias de mantenimientos que las tierras dan para el rey, de arroz 
y trigo, veinte y seys millones, ochenta y cinco mil nouecientos 
y cinco picos, y cada pico es mas de vn quintal nuestro: y de las * Verbum lusitanum: hispanice dicitur almizcle. 
^ Lege alcanfor. Ljb. 1.— Vita S, Francisci 165 

salinas saca doze millones, menos dezinueue mil quatrocientos y 
sssenta y seys picos: de seda tres mil seyscientos y ochenta picos 
y tres cates: de borra de seda dos mil y quatrocientos y sesenta 
y cinco picos y seliOsenta y dos cates: de piegas de tafetanes y 
■damascos, doscientas y cinco mil y quinientas y nouenta y ocho 
pie^as; y de piegas de borra de seda ciento y treinta rhil ocho- 
cientas y setenta pie^as: y otras tres mil y setenta y siete piegas 
de otra suerte de piegas de mucha estima: de algodon dos mil y 
quatrocientos y sesenta y cinco picos y sesenta y dos cates: de 
cangas, hechas del mesmo algodon, quinientas y nouenta y qua- 
tro mil y setecientas y ochenta y ocho; y de nono (que es como 
lino) quatrocientas y quarenta y dos mil y doscientas y sesenta y 
nueue pie^as: y de paja para los caballos, veinte y cinco millo- 
nes, ochocientos y cinquenta y cinco mil nouecientos y nouenta 
y vn hazes. Lo qual todo, sumado por el mas barato precio que 
vale en la China, pasa de veinte millones de oro de nuestros du- 
cados: de manera que solamente estas dos rentas pasan de cin- 
quenta millones. Y toda esta suma saque muy particularmente de 
sus libros, en los quales se escribe menudamente lo que paga 
cada prouincia y cada ciudad, mas por no ser tan largo puse 
aqui la suma. 

Fuera destas tiene otras muchas rentas, especialmente de los 
derechos de sus alfandigas ', que son tan grandes quanto se 
puede colegir del, grande concurso que hay de mercadurias y em- 
barcaciones, que van cargadas de ellas de vna ciudad a otra en 
toda la China en tanto numero como se ha dicho, Jas quales todas 
pagan derechos de entrada y de salida. De manera que es'dicho 
y voz comun entre los chinas, que solamente la prouincia de Can- 
ton (en la qual tratan los portuguesses) renta cada ano a el rey 
tres mil picos de plata; y segun otros dizen, quatro, que redu- 
zido a nuestra moneda los tres mil picos hazen mas de siete mi- 
Uones y quatrocientos mil ducados. Y assi en cada prouincia hay 
vna ciudad principal, en la qual el rey tiene su casa de thesoro, 
que, conforme a lo que todos dizen, es cosa de grandissima es- Verbum lusitanum: hispanice dicitur adnanas. l66 MONUMENTA XaVERIANA 

tima: y esto es demas de las casas de thesoro que tiene en las 
cortes reales de Nanquin y Paquin, en las quales tiene tanto nu- 
mero de millones de oro, como todos dizen, que excede toda fee 
y credito humano. 

La s/ qualidad deste reyno es, que parece ser la mas fresca 
y mas apacible tierra que se halla en el mundo; porque, aunque 
tiene muchos montes hermosos y frescos, es comunmente toda 
tierra llana, y toda cortada de tal manera de rios, que abren los 
mandarines por fuerza de gente, haziendolos rodear y yr por 
donde quieren, que queda toda muy fertil y muy fresca, porque 
todos ellos se pueden nauegar; y de aqui nasce la. grande abun- 
dancia que de todas las cosas tiene. Y cierto que paresce que se 
e smero la naturaleza en hazer vna tierra tan fresca y tan abas- 
tada, porque mas pat!80resce cosa pintada que hecha por natu- 
raleza; y yo mesmo no lo pudiera creer si con mucha diligencia 
y cuydado no vuiera hecho sacar por sus hbros vn mappa de toda 
la China, con los nombres de todas las ciudades y villas y de los 
montes, y con todos los rios y lagunas y lagos con que esta cor- 
tada, que realmente es cosa de marauilla. 

Y demas desto, que es natural, ayudo mucho el arte, assi en 
abrir a fuerza de bra^os muchos rios, para yr por ellos embarca- 
ciones de vna ciudad a otra, como tambien por la grandeza y 
hermosura de las ciudades y villas, que estan todas cercadas con 
muros de piedra y cal, con sus torres y puertas muy bien hechas, 
las quales tienen sus calles y trauiessas muy derechas y anchas^ 
y tan largas, que ordinariamente atrauiessan y cortan todos los 
lugares de vna parte a otra, teniendo sus puertas y portales al 
cabo dellas, que se corresponden las vnas a las otras, y las hazen 
muy hermosas: y los oficiales estan de tal manera repartidos por 
ellas, que todoslos de vn oficio estan juntos en vna parte, y to- 
dos los de otro en otra, con mucho concierto y orden; y hay to- 
dos los officios en tanta quantidad, que es cosa estraiia: y de la 
mesma manera estan todos los mercaderes repartidos en sus luga- 
res, conforme a las mercadurias que tratan. Por lo qual, aunque 
en grandeza y nobleza de casas y edificios no tiene la magestad 
de las ciudades de Europa, porque en la China comunmente ha- LiB. L— ViTA S. FRANcrsci 167 

zen las casas baxas sin nengun alto, con todo eso, por ser cu- 
biertas de muy buena teja, y las calles tan derechas, anchas y 
bien ordenadas, y las ciudades tan populosas y grandes y tan lle- 
nas de toda suerte de mantenimientos y mercadurias, como esta 
dicho, son tan hermosas, que no les hazen ventaja las grandes 
ciudades de Europa: y assi por las ciudades como por fuera hay 
mucha quantidad de puentes, vnas de piedra y cal, otras de ma- 
dera, tan grandes, anchas y bien hechas, y de tanto gasto, que 
parescen obras romanas. 

La 6." quahdad de este reyno es, que la gente del es la mas 
industriosa de quantas hay en el mundo, porque aun los ciegos 
y mancos ganan su comer y no pierden tiempo, tanto que se veen 
muy raramente pidientes * en la tierra: y es para espantar de 
quan poca edad se dan los ninos al trabajo 5'' comunmente de- 
prenden diuersas artes; porque no teniendo que ganar en vna se 
ocupen en otra; y naturalmente son tan sotiles de manos y de 
tanto ingenio, que luego aprenden, y salen muy buenos oficiales 
en todas las artes, haziendolo todo con tanta facilidad y presteza. 

Es cosa marauillosa ver como obras de mano tan ricas y tan 
bien hechas se venden en la China tan baratas: y son anssi hom- 
bres como mugeres tan industriosos y viuidores, assi en la tierra 
como en la mar, que de todo quanto pueden ItSl se aprobechan; 
y no solamente no dexan desaprouechado vn pahno de tierra, 
mas de las cosas que las otras naciones echan a mal, como in- 
mundicias, sacan ellos prouecho, como de huesos de pescados y 
otros diuersos animales, y de las cascas y huesos de las fructas y 
cosas semejantes, de los quales hazen buxerias y piececitas, que 
siruen para diuersas cosas; por lo qual de todo quanto hombre 
dessea hay tanta abundancia, que no se puede mas dezir; y assi, 
desta industria de la gente, y de la quaUdad de la tierra, que de 
suyo es tan fertil y rica, nasce tanta abundancia como diximos. 

La 7.' quahdad es, ser la mas pacifica y bien gouernada tierra 
que ay en lo descubierto; y es mucho de marauillar, speciahnente 
siendo de gentiles, que no tienen luz de la verdad ni de la doc- Melius, pobres vel mendigos. i68 MONUMENTA Xavhriana 

trina de Dios, que es la que ensefia el verdadero modo de go- 
uierno: mas porque acerca desto hay mucho que dezir, lo trata- 
remos en el capitulo siguiente. DEL ESTADO DEL REY DE LA CHINA Y DE SUS PARIENTES 
Y MANDARINES Y MODO DE SU GOUIERNO 

CAPITULO 27. 

El estado del rey de la China, y de sus parientes y mandari- 
nes, y de su poder, orden y concierto y modo de gouierno es tal, 
que dificultosamente se podra creer de los que no vieron la / 
China. 

Quanto a lo que toca a su poder, de las riquezas de la multi- 
tud da gente, de la grandeza de armadas, de la abundancia de 
oficios en todas las artes mecanicas, de las minas de diuersos me- 
tales, y finalmente de la hartura y abundancia de la tierra se 
paede colegir quan grande sea, porque paresce increyble la pres- 
teza con que haze cosas muy grandes, en que otros reyes suelen 
gastar mucho tiempo; porque assi en las fabricas, como en hazer 
muy grandes exercitos y gruessas flotas, es tanta la breuedad de 
tiempo que se gasta, que es cosa de espanto; porque en vn tanto 
hazen sus mandarines, quando les es neccesario, exercitos de vno 
y dos millones de gente, y de mas si mas quisieren, aunque es la 
gente flaca como diremos. 

Assimesmo hazen luego infinidad de nauios de alto bordo, 
que ellos llaman bancones y juncos, tan grandes muchos dellos 
como muy grandes naos, y echan fuera flotas de quatrocientas y 
quinientas velas, y esto en tan poco tiempo, que no se puede en- 
tender como es possible hazerse con tanta priessa : mas por 
quanto, como esta dicho, a ellos no les falta dinero, ni industria, 
ni oficiales, ni pertrechos, ni mantenimientos, ni alguna otra cosa 
neccesaria para esto, y por otra parte son tan temidos y obede- 
cidos estos mandarines, y tan concertados y ordenados en su go- 
uierno, que no hay de que espantarnos si hazen las cosas tan 
prestamente. LiB. 1. — ViTA S. Francisci 169 

f !22. El rey viue con su corte en la real ciudad de Paquin, 
que, conforme a lo que todos dizen, es tan grande, que vn caballo 
de buena andadura apenas la puede atrauesar en vn dia, caminan- 
do desde que sale el sol hasta que se pone. Y segun en sus libros 
escriben, y ellos dizen, tiene esta ciudad tres muros de piedra 
y cal muy fuertes y bien hechos, que la cercan, y esta tanbien 
tragada y ruada, tan hermosa, y tan llena de gente y de todas 
mercadurias y riquezas, que conforme a lo que se vee de las otras 
se puede entender que esta es la principal, 6 excede a todas las 
demas ciudades de lo descubierto, 6 tiene muy pocas yguales; 
porque las marauillas y cosas que los chinas y sus Hbros dizen 
della no se pueden contar, porque dificultosamente seran creydas. 
Casase el rey con vna sola muger, que tiene por reyna, y viue 
con grande estado; mas fuera desta tiene otras muchas mugeres, 
que son sus concubinas; y de las puertas adentro no se sirue 
sino de eunucos (que tiene en grande numero, muy ricos y po- 
derosos) y de mugeres: y para conseruar la grandeza y authori- 
dad de su estado quasi nunca sale fuera de sus palacios, los qua- 
les, segiin dizen, son tan grandes como vna grande ciudad, to- 
dos cercados alderredor de piedra y cal, y son muy ricamente 
labrados, con muchas y grandes camaras y salas de muchos al- 
tos, y entre otros tiene dentro de su cerca quinze palacios apar- 
tados los vnos de los otros, que representan las quinze prouin- 
cias de la China, Uamandose cada palacio por el nombre proprio 
de la prouincia que representa. En ellos tiene muy grandes huer- 
tas y jardines, con tanques de agua Uenos de diuersos pescados, 
y bosques en que hay muchos jaualis, venados y otra monteria, 
y nmchas aues de ca^a de diuersas suertes. De manera que sin 
salyr de su casa va el rey por su recreacion ora a vna prouincia, 
ora a otra, hallando en ellas todas las recreaciones y pasatiem- 
pos que quiere. « 

A el rey succede su hijo primogenito, y los otros hijos quando 
Uegan a cierta edad siendo aun bien mochachos, por ley del reyno 
se reparten a diuersas ciudades, donde son aposentados en casas 
reales, que el rey les m.anda hazer para cada vno de ellos, muy 
grandes y nobles, que tiene cada vna en su proporcion los mes- ii lyo MONUMENTA XaVERIANA 

mos pasatiempos y comodidades que tiene el rey; porque estos 
tampoco no salen quasi nunca de casa: y son muy bien seruidos 
y proueydos abundantissimamente como personas reales, y esti- 
mados y reuerenciados de los mandarines y gouernadores de la 
tierra: mas todauia nenguno dellos manda en la tierra, ni tiene 
que ver con el gouierno, ni en tiempo de guerra ni en tiempo 
de paz, y en nenguna manera pueden salir del territorio de las 
ciudades, en que estan aposentados, sin licencia particular de el 
rey; y no tienen otros vasallos ni otra renta mas que vn tanto de 
ordenado, que 1^3 de la hazienda del rey infaliblemente les pa- 
gan, con el qual viuen muy ricos y en grande estado; y los mes- 
mos mandarines y criados que les siruen les son dados por la 
mano de el rey. De manera que, viuiendo en sus casas con mu- 
cha grandeza y estado real, estan en cierta manera como pre- 
sos, y sin posession alguna, para que desta manera no aya algun 
leuantamiento. 

Tambien estos hijos del rey tienen muchas mugeres, aunque 
vna sola es la principal; y los primeros hijos quedan como mayo- 
razgos en aquel estado, viuiendo en las mesmas casas que sus 
padres, y los otros hermanos viuen abastadamente con lo que les 
dan sus padres; mas quedanse como personas particulares vi- 
uiendo sin nengun fausto, aunque les tienen los otros mucho 
respecto, y no pueden ser castigados de los mandarines sin par- 
ticular licencia de el rey, el qual los manda castigar conforme a 
lo que merescen quando yerran: y estas casas 6 mayorazgos des- 
tos hijos y descendientes del rey son propriamente los grandes 
de la China, aunque, como esta dicho, no tienen nengun poder 
ni mando en la tierra. 

En cada vna de las quinze prouincias, en que, como diximos, 
esta todo el reyno diuidido, hay communmente vn gouernador 
con su consejo^de paz y de guerra, y vn fator de la hazienda del 
rey, y otros muchos oficiales de mar y de tierra, que ordinaria- 
mente residen en la ciudad principal, que es cabega de aquella 
prouincia; y en todas las otras ciudades y villas tiene sus particu- 
lares capitanes y oficiales, los quales todos se llaman mandarines: 
y quitados estos que mandan en la tierra, toda la demas gente es LiB. I.— ViTA S. Francisci 171 

popular y comun, que, aunque hay entre ellos mucho numero de 
gente honrrada y rica, no ay nobleza alguna sino aquella que 
tienen los mandarines, de los quales hay en todas las prouincias 
grande quantidad, por ser muchos los officiales que en ellas hay. 
Estos mandarines son de dos maneras: vnos sonsoldados, que 
tienen cargo y cuydado de la gente de guerra y de sus flotas y 
armadas, y otros letrados, que tienen cargo de hazer justicia, y 
de las rentas reales, y del gouierno de la tierra, a los quales tam- 
bien se reduze el mando de las cosas de la guerra; porque los 
mandarines soldados estan de tal manera subordinados a los le- 
trados, que el absoluto y principal mando y gouierno en la China 
esta en los mandarines letrados. 

Los mandarines, que son sobre la gente de guerra, son tales 
por casta y Hnage, y en cierta manera como mayorazgos, por- 
que succeden en lugar de los padres sus hijos primogenitos, y los 
otros hijos quedan gente comun: y destos mandarines de guerra 
hay muchos, grandes y pequenos, conforme a diuersos grados de 
preminencias y dignidades que tienen, los quales, segun sus obras 
y merescimientos, son augmentados en sus dignidades. Los otros 
mandarines, que llegan a esta dignidad por via t^~i de letras, 
no solamente no van por casta y linage, mas nengun gobierno 
de mando tienen, sino quanto les dura el officio, el qual ordina- 
riamente se muda de tres en tres anos, y estos acabados, si no 
son proueidos de otros officios, quedanse en sus casas personas 
particulares como los otros, aunque quando lo hizieron bien son 
muy honrrados y quedan con algunas preminencias entre los 
otros. Este grado de mandarin alcangan siendo i." examinados en 
sus letras, porque no se dan estos grados ni se augmentan por 
pura voluntad del rey, mas por sus deuidos y ordenados exame- 
nes, que dellos se haze en el consejo real por los officiales para 
esso determinados, y assi suben de vn grado a otro, conforme a 
la determinacion y ordenacion de las leyes del reino, teniendose 
siempre respecto a sus letras y merescimientos. 

Andan estos mandarines todos (assi los de vn gouierno como 
los de otro) vestidos de ropas largas, con vna mangas anchas, y 
cenidos por encima de sus ropas con vn cinto, que sera de tres I 172 MONUMENTA XaVERIANA 

dedos de ancho, casi de la mesma manera que andan los vene- 
zianos, con vna caperu^a en la cabe^a, que por detras leuanta 
vna punta a manera de media mitra, y a los lados tiene vnas ore- 
jas, que salen de la vna parte y de la otra, que es la propria y 
principal insignia de mandarines. 

Estos mandarines son como dioses de la China; porque son 
tan temidos y estimados de toda la demas gente, que, a la ver- | 
dad, nada les falta para ser adorados; porque en el lugar de su 
jurisdiccion no se puede hablar a nenguno dellos sino con en- 
trambas las rodillas en el suelo: y tienen todos tan grande seue- 
ridad y authoridad, y andan con tanta magestad, que es cosa de 
espanto: y sobre todos los que estan debaxo de su jurisdiccion 
tienen hbertad para agotarlos, y mandan dar estos agotes a sus 
ministros, que ellos Haman vpos, con vnas medias canas de bam- 
bus, de tres 6 quatro dedos de ancho, y largos como vna braga, 
con las quales, haziendo postrarse a los hombres de bru^as * y 
tendidos en el suelo y quitados los cal^ones, les dan los vpos en 
las coruas de las coxas ® tan cruel y fuertemente, que con seys 
6 ocho a^otes destos, quando quieren, le abren las carnes, de ma- 
nera que muchos quedan Hsiados y otros mueren. Es tari fre- 
quente este castigo de a^otes, tan comiin y tan vniuersal en los 
chinas, que por qualquiera cosa luego a^otan, de suerte que no 
hay dia que no sean agotados muchos; y los mesmos mandarines 
vnos a otros, conforme a la jurisdiccion que tienen sobre ellos, 
quitandoles i.° el cinto y la caperu^a, que son las proprias in- 
signias de mandarin; porque antes de se las quitar no pueden ser 
agotados, por el respecto que a aquellas insignias se tiene; y assi, 
quitandoselas, los a^otan, y despues de agotados luego I^JS se 
las tornan a dar, sin perder por esso nenguna cosa de su honrra. 
Y aunque comiinmente los mandarines no pueden matar con 
hyerro, ni dar sentencia de muerte, si no son algunos pocos de 
los mas principales, que tienen del rey esta facultad, todos pue- 
den a^otar desta manera: y aunque maten muchos con estos ago- Lege brtices. 

Verbum lusit.: hispanice dicitur tnuslo. y LiB. I. — ViTA S. Francisci 173 

tes, bien lo pueden hazer, especialmente los que son mandarines 
grandes. Pues como estos a^otes son tan crueles, y todos los 
mandarines pueden agotar, es tanto el temor y respecto que les 
tienen, que a nengun rey en Europa se tiene tanto. 

Todos estos mandarines viuen en sus officios a costa del rey, 
de tal manera que el rey da a cada vno su casa y todo el seruicio, 
que para aquel.officio es neccesario, assl de alhajas como de mi- 
nistros y criados, los quales todos viuen a costa de el rey, y es- 
tan siempre deputados para aquel officio, de tal suerte que, aun- 
que se muden los mandarines, siempre queda la mesma casa con 
las mesmas alhajas y los mesmos criados, sin nunca se deshazer; 
porque los mandarines, quando entran en sus officios, no traen 
consigo otros criados, ni otro estado, saluo si fueren dos 6 tres 
pages de que se sirue: y quando salen del cargo, entregan al otro 
que succede la mesma casa de la manera que ellos la tenian: y 
por pequeiios que sean los mandarines, en el lugar donde resi- 
den con su officio tienen su manera de estado, vno mayor, otro 
menor, conforme a sus dignidades: y quando los mandarines son 
grandes 6 estan en el lugar de su residencia, donde no hay otros 
mandarines mayores, aunque sean pequefios andan siempre en 
sillas de estado, que lleuan sus ministros a los hombros, y delante 
de el va la guarda de sus vpos y oficiales, los quales van como 
en procession de dos en dos y algo apartados los vnos de los 
otros, de manera que toman toda la calle; y vnos lleuan vnas 
magas de hyerro estaiiadas, otros vnas vanderas, otros van ar- 
mados con sus capacetes, otros traen aquellas medias cafias, con 
que agotan, arrastrando por el suelo, otros arrastran vnas cade- 
nas de hyerro, y otros traen otras insignias, conforme a las pre- 
minencias y dignidades de los mandarines que van acompaiian- 
do; y con esta como procession ocupan grande parte de la calle; 
I y de trecho en trecho van estos ministros dando vnas muy teme- 
rosas vozes, que se oyen de muy lexos, dando a entender que 
pasa el mandarin, para que todos se aparten; y detras destos va 
el mandarin en su sylla de estado con tanta authoridad y graue- 
dad, que casi nunca leuantan los ojos, ni tuercen la cabeca a ver 
nenguna cosa. Detras de el van otros mandarines, 6 en sillas 6 a 174 MONUMENTA XaVERIANA I 

-t 

caballo conforme a sus qualidades, y otra mucha gente que lo 
acompana; y quando se encuentran con el se apartan y se po- 
nen de rrodillas: y quando los mandarines son grandes, total- 
mente se desocupan las calles de gente, y se cierran las tiendas 
y las casas de las calles por donde passan, auiendo tan grande 
quietud y silencio, que es cosa 186 de espanto; porque, aunque 
passe por donde esta infinito concurso de gente, callanse todos de 
tal manera hasta que passe, que paresce no estar alli ninguno; 
porque, haziendo lo contrario, luego los manda a^otar: y assi no 
se puede creer quanto es el temor que les tienen y quanta sea la 
grauedad que tienen ellos. 

Tratanse todos estos muy diferentemente de la otra gente; y 
assi tienen diferente trage, diferente seruicio, diferentes casas, y 
tambien diferentes embarcaciones, que les da el rey, muy ricas, 
hermosas y de mucho estado; y por donde estas embarcaciones 
pasan se apartan y huyen luego todas las otras; y como son tan- 
tos estos mandarines en toda la China, y a todos los sustenta el 
rey con sus casas y estado, de aqui se puede ver qu^l sera el gasto 
que el rey haze y qual sera tambien su renta. 

Estos mandarines son de grandissimo ingenio y prudencia 
natural; y como su principal estudio es en esta materia del go- 
uierno, introduxeron vna tal manera de gouernar, que nunca se 
oyo semejante, como se vera por las condiciones y qualidades 
que se siguen. La i.* es que, como los que tienen el mando y 
gouierno son tenidos en tanta estima y reputacion, y Uegan a es- 
tas dignidades por letras y merescimientos, subiendo por sus exa- 
menes y grados conforme a las leyes del reyno, de aqui viene que 
florescen las letras en la China tan grandemente, que hay infini- 
dad de estudios, quasi en todas las villas y ciudades, y hay gran- M 
des vniuersidades con grandissimo numero de estudiantes, mas 
que en nenguna otra parte del mundo; porque como montan 
tanto las letras, cada vno haze lo que puede por aprenderlas y 
llegar a ser mandarin: y aunque sus sciencias en respecto de las 
nuestras son imperfectas, y paresce que estan en el grado en que 
estauan en los philosophos antigos, antes que Aristoteles las or- 
denasse y se esclaresciessen con la luz de la doctrina xpiana., LiB. I.— ViTA S. Francisci 175 

todavia ellos tienen conoscimiento de la philosophia natural y 
moral, de la astrologia, de mathematicas, medicina y otras diuer- 
sas sciencias, specialmente de los caracteres y lengua mandarin, 
que es entre los chinas como latin entre nosotros, y tienen neces- 
sidad de mucho y largo estudio para aprenderlas: y sobre todo 
estudian en su derecho ciuil de sus leyes y modo de gouierno; de 
manera que tienen tantos y mas libros que nosotros en Europa, 
todos impresos, que tratan destas y otras sciencias: y tienen otros 
libros de liistorias y de verso y de»otras mil diuersidades, que es 
cosa marauillosa ver la multitud de Hbrerias que hay por las ciu- 
dades de la China; porque como los principales son todos dados 
a las letras, no hazen sino componer libros cada dia; y tienen H- 
bros muy curiosos, que tratan muy en particular de todas las co- 
sas de la China, y de todas las minas, mercadurias y otras cosas, 
que hay en cada lugar della, y hasta de la diuersidad de los ani- 
males, de las aues, de los peces, de los arboles, de las fructas, de 
las hieruas y i^y de otras mil menudencias, con las virtudes 
que todas ellas tienen, que es cosa muy para ver: y yo tuue mu- 
chos dellos en las manos, viendo sus figuras como las pintan, y 
haziendo que me declarassen muchas cosas, que tengo por es- 
cripto traducidas por buenos interpretes, que cierto es cosa ma- 
rauillosa ver el orden y concierto que en todas las cosas tienen; y 
como el gouierno anda siempre entre hombres sabios y letrados, 
por fuerza es auerse de hazer muy bien y ordenadamente. 

La 2.* condicion es la graride subordenacion y orden que 
tiene este gouierno; porque, aunque es algun tanto cruel y fun- 
dado en puro temor seruil, todavia es en su manera el mas bien 
ordenado de quantos hasta agora vuo en el mundo; de manera 
que en cierto modo paresce vna rehgion bien ordenada, por la 
mucha obediencia y subordenacion que hay entre ellos; porque 
dado que no tienen mas que vn rey solo, el qual es seiior de toda 
la China, y tan absoluto que no ay palmo de tierra en ella toda 
que no sea suya, porque todos los que tienen tierras pagan cada 
ano vn tanto a el rey, y todas las ciudades y villas y aun las aldeas 
son suyas; de suerte que en toda la China no hay otro que tenga 
mando y senorio sino solo el, y assi es sobre manera temido y 176 MONUMENTA XaVERIANA 

obedescido y de todos reuerenciado, con todo esso por las leyes 

de su reyno, que los mesmos reyes sus antepasados hizieron, no 

gouierna el rey ni dispone de las cosas de la China a su volun- 

tad, como se le antoja, mas gouiernalo todo por medio de sus 

consejos; de suerte que es como vna respubhca bien ordenada, 

de la qual el rey es cabe^a y principe, mas no haze sino lo que es 

conforme a sus leyes, que con tanta consideracion hizieron, go- 

uernando con aprobacion y parescer de su senado: y por esto 

estan de tal manera suborden^dos el pueblo a los mandarines^ 

y los mandarines vnos a otros en las prouincias donde estan, 

conforme a sus dignidades, y estos a los gouernadores, y los go- 

uernadores al consejo real, y este a su rey, que no hay en nen- 

guna religion mas obediencia exterior ni mas subordenacion que 

en la China; porque la mesma subordenacion y temor, que el 

pueblo tiene a los mandarines, tienen ellos a otros mandarines 

mayores que ellos; y desta manera les hablan siempre de rodi- 

llas. Pues assi en el cobrar de las rentas como en ordenar los 

exercitos y flotas, y despachar todos los negocios que se ofrecen, 

y en el dar muy cierta relacion de todo lo que passa en toda la 

China a el rey y a su consejo real, y en todas las demas cosas es 

tan grande la subordenacion, tanto el orden y concierto, y tanta 

la obediencia, que no se puede creer; porque como, en hazien- 

dose 1558 alguna falta, luego inmediatamente caen sobre ellos 

aquellos crueles agotes, es tan grande el temor que les tienen, 

que no hay en el mundo obediencia semejante. 

La 3.'' condicion es la grande diligencia en la buena exe- 
cucion de su gouierno: porque como hay entre ellos esta tan 
grande sobordenacion y obediencia, con tan grande orden y 
concierto, es tanta la diligencia y presteza en executar lo que 
se manda, que es cosa de espanto; porque apenas el mandarin 
acaba de hablar, quando ya esta hecho lo que manda; y sus mi- 
nistros estanle oyendo con tanta atencion, que en comengando 
a hablar parece que estan oyendo y volando, y luego dan a co- 
rrer, y en breuissimo tiempo se ponen en execucion cosas muy di- 
ficultosas y grandes, que en otros reynos no se pudieran acabar 
en mucho tiempo; porque, como se ha dicho, hazen exercitos y LiB. I, — ViTA S. Francisci 177 

flotas muy gruesos, y fabricas muy costosas y grandes en tan 
breue spacio de tiempo, que no se puede creer. Y no es esto mu- 
cho de marauillar; pues, como esta dicho, tiene tanta quantidad 
de dinero, de madera, de mantenimiento, de municiones y de to- 
das las demas cosas para esso neccesarias, de las quales hazen 
siempre prouision en todas las prouincias y en diuersas ciuda- 
des y villas, con sus proprios officiales, que desso tengan cu^^da- 
do, que en todas ellas hay, por lo qual siempre estan a punto; y 
assi con tanta solicitud y diligencia, con tanto orden y concierto 
hazen con mucha breuedad quanto quieren. 

La 4.* condicion, la grandissima vela, cautela y recato, que 
tienen en su gouierno para conseruar en paz aquel reyno; por- 
que en todas las cosas se recatan y recelan, como si siempre es- 
tuuiessen entre enemigos y de cerco; y assi no quieren comuni- 
cacion con otros reynos ni con gente estrangera, sino con mu- 
cha cautela, por lo qual hay pena de muerte a los que van de su 
reyno a otro sin Hcencia, 6 sin la mesma meten en el suyo algun 
estrangero; y la comunicacion que tienen con algunos comarca- 
nos es con tanta circunspeccion y recato, que no puede ser mas; 
porque aun estos no pueden entrar en la China, ni yr de vn lu- 
gar a otro, sino a vn lugar determinado y en cierto tiempo, y con 
auer i.° Hcencia para entrar en el dicho lugar: y es esto en tanto 
grado, que, con auer mas de treinta anos que los portuguesses 
tienen trato con ellos, aun estando de assiento en vna isla de su 
tierra, no pueden yr a nenguna parte de la China, ni tratar de sus 
mercadurias, sino en la ciudad de Canton, y esto en vn cierto 
tiempo determinado, auiendo l.° particular Hcencia; y han de 
estar tanto tiempo, y no mas; y entre tanto que ahy estan no 
pueden dormir de noche en tierra, ni entrar aun de dia en la ciu- 
dad vieja, donde estan los mandarines, sino han de morar en sus 
embarcaciones en el rio: basta que finalmente en todo se velan 
grandemente de los forasteros. 

Assimesl29mo en todas las ciudades y villas, que estan cer- 
cadas con sus muros, como esta dicho, hay gente de guarnicion 
ordinaria, con sus centinelas, de la mesma manera como si estu- 
uiessen cercadas; porque en siendo noche cierran todas las puer- 

MoNUM. Xav. . 14 178 MONUMENTA XaVEBIANA 

tas y postigos de todas las ciudades y villas, y las sellan con sus 
sellos, y lleuan las llaues al mandarin que tiene cargo de la Ciu- 
dad: y las guardas, que estan por las puertas y muros, tocan de 
trecho en trecho sus campanillas, respondiendose los vnos a los 
otros de la mesma manera que se haze entre nosotros en las for- 
talezas y ciudades que estan de cerco: y la mesma guarda y vi- 
gilia se haze dentro de las casas de los mandarines y dentro en 
las carceles; y todas las calles de la ciudad tienen sus puertas, 
que se cierran de noche, y en cada vna de ellas esta su guarda y 
vigilia, y no se abren hasta por la mafiana con las demas puertas 
de la ciudad, Estas guardas y centinelas han de dar cuenta de 
todo el mal que se haze en la ciudad: de suerte que con esta 
guarda y recato viuen en sus reynos y ciudades con mucha paz. 
La 5/ condicion es la manera que tienen para que nunca aya 
entre ellos leuantamientos; porque los hijos de los reyes, que son 
los grandes de la tierra, estan de tal manera repartidos y pro- 
ueidos, que, aunque viuen con grande estado, no tienen nengun 
poder ni mando en la tierra; y los mandarines que tienen el 
mando estan de tal modo, que, aunque quieran, no se pueden 
leuantar; porque los de la guerra dependen en todo de los man- 
darines letrados, y estos letrados, como vienen a sus grados por ji 
sus letras siendo de baxa suerte, no tienen parientes ni poder en 
la tierra, sino quanto a lo que toca a su officio, y nunca tienen 
officio en su propria prouincia, mas siempre los mandarines son 
naturales de otras prouincias; y assi todos quantos gouiernan en 
vna prouincia son de otras diuersas, y nenguno es de aquella en 
que gouierna; y demas desto estan tan subordinados estos y tan 
repartidos entre si, que los que tienen cargo de la gente no lo tie- 
nen del dinero ni de los mantenimientos, y los que tienen cargo 
del dinero y mantenimientos no mandan, y sus ministros no de- 
penden dellos, sino son ordinarios del rey, de la manera que se 
ha dicho; y con todo esto tienen tanto recato y vigilancia, que en 
nenguna manera puede auer entre ellos leuantamientos nengu- 
nos: y aun fuera desto nenguno trae armas en toda la China, si no 
son algunos soldados a sus tiempos ciertos, y hay crueles penas 
contra los que hieren con ellas; de manera que entre los chinas LiB. I.— ViTA S. Francisci 179 

no hay otras brigas y peleas que de punadas y de asirse de los 
cabellos, que traen ordinariamente muy largos como mugeres; y 
lo bueno es que sus rinas comunmente se acaban con quedar 
aQotados los vnos y los otros por los mandarines, y assi se hazen 
las pazes y quedan muy conlSOtentos: por lo qual no hay entre 
ellos ni las enemistades ni los heridos ni muertes que hay entre 
las otras gentes, mas antes viuen en mucha paz, que les dura 
muchos aiios; y solamente les falta la paz verdadera de sus al- 
mas, que no podran tener jamas hasta conoscer a X.° nuestro 
:Senor, que es nuestra verdadera paz. DE ALGUNAS OTRAS COSTUMBRES Y DESORDENES QUE HAY EN 
LA CHINA, Y DE SU RELIGION 

CAPITULO 28. 

Tan grandes y marauillosas son las cosas del reyno de la Chi- 
na, que no se puede escrebir en pequeiio volumen; y aunque se 
ha dicho mucho de la caHdad de la tierra y de su gouierno, es sin 
comparacion mas lo que queda por dezir; porque las particulari- 
dades y orden que ellos tienen en el gouierno son tan grandes, 
que parece que no se les puede mas pedir. 

Mas con todo esto, como les falta lo mas principal, que es el 
conoscimiento de Dios y de su sancta ley, no basta ni la orden ni 
la prudencia que tienen en su gouierno para hazer que no haya 
en la China muchos desordenes y muy graues. El i." es el qual 
se causa de su mesmo gouierno, de las muchas iniusticias y tira- 
nias que hazen los mesmos mandarines; porque como ellos tienen 
tan grande Hbertad de agotar a su gusto todos los que estan de - 
baxo de su mando, de aqui se siguen muchas siniusticias y sin- 
razones, que hazen su gouierno Ueno de robo y tiranias; porque 
los hombres, por se ver Hbres de sus aQotes y no caer en sus ma- 
nos, dan quanto eHos quieren, y los sobornan con mucho dinero, 
y ellos tienen la ocasion en la mano para auer de sus siibditos 
■quanto quieren: puesto caso que por sus leyes les son muy pro- l8o MONUMENTA XaVERIANA 

hibidos dadiuas y presentes, y hay en esso mucha vigilancia, y 
quarido en ellas son comprehendidos son muy grauemente casti- 
gados, y el rey haze muy grandes diHgencias para que sus pro- 
uincias sean bien gouernadas, y cada ano embia vn pesquisidor 
6 visitador, que ellos llaman chaen *, con grande authoridad 
para hazer pesquisa secreta y pubhcamente de todos los oficiales 
de la prouincia, comen^ando desde los gouernadores y mayores 
mandarines que tienen, castigandolos asperamente quando hallan 
que gouiernan mal 6 toman presentes. Mas con toda esta diHgen- 
cia de el rey, conforme a lo que los mesmos chinas dizen, corre- 
mucho esta peste entre ellos, tanto que casi todo se haze por da- 
diuas, sobornando los vnos a los otros tan secretamente, que,. 
por muchas guardas que aya, por muchas prohibiciones y dih- 
gencias que para saberlo se hagan, ellos sacan mucho dinero de 
sus 131 oficios, y la mayor parte del es de presentes: aunque,. 
segun dizen, hay muchos que entre ellos son grandes, que no to- 
man cosa nenguna de nadie; mas comunmente ellos sacan de sus 
oficios, especialmente los grandes, mucha quantidad de dinero; 
por lo qual y por los gruesos fueros y derechos que pagan a el 
rey, aunque la China es tan rica y abundante, hay mucha po- 
breza y miseria, especialmente entre los labradores y la demas 
gente baxa que mora por las aldeas. 

El 2.° desorden es, que, como ellos tienen tan poco vso de 
las armas, y son todos criados con aquel temor debaxo de los 390- 
tes, son tan baxos de animo, que paresce que no tienen coragon^ 
que mas parescen mugeres que hombres: y assi la gente de la 
China es vna de las mas flacas gentes de quantas hay en este. 
Oriente, porque no paresce que tienen manos ni animo para pe- 
lear, y vn solo Japon se atreue a tomar contra cinquenta y cient 
chinas. Verdad es que dizen que en las partes del norte, donde 
estan en frontera:s con los tartaros y otras gentes con quien pe- 
lean, son muy exercitados en las armas, y muy vaHentes ygran- 
des ginetes y flecheros, de suerte que resisten y se defienden de ' Hic visitator vocatur Chayuen apud Semmedo, Imperio de la China^ 
2.* parte, cap. XVI, pag. 172. LiB. L— ViTA S, Francisci i8r 

los gruesos exercitos de los tartaros, que en las armas son muy 
diestros: y a la verdad, persona y fuerza tienen los chinas que, si 
se exercitan en las armas, y con el exercicio pierden el miedo y 
toman algun animo, paresce que saldran muy buenos guerreros, 
porque es gente de tierra fria, blancos y bien dispuestos, que co- 
inen muy bien, y como esta dicho son de buen ingenio y diestros 
de manos; por donde se entiende que, si se exercitan en las armas, 
han de salir bien con ellas: y assi lo tiene mostrado la experien- 
cia; porque donde al principio ciento y doscientos japones desem- 
barcauan en el Chincheo y salteauan a su voluntad toda aquella 
costa, recogiendose a Japon seguramente, agora de ordinario se 
pierden, y ni aun con mucho mayor numero se atreuen a desem- 
barcar en el Chincheo, porque poco a poco se fueron ellos exer- 
citando en las armas para defenderse de los japones, y vinieron 
•a perder parte del miedo; de suerte que, como son muchos, no 
pueden ya los japones correr a su saluo la costa, como hazian 
primero: y tambien tomaron ellos de los portuguesses el vso de 
arcabuzes, de los quales hay ya mucha quantidad en la China: y 
no hay duda sino que, exercitados en ellos, han de salir aun me- 
jor que la demas gente de la India, que, con ser muy viles, de 
color ba^o, y de pocas fuerzas en comparacion de los Cliinas, con 
cl continuo exercicio de guerra, que tuuieron con los portugue- 
ses, se hizieron en muchas partes muy diestros y esforzados. 

El 3.° desorden es que parte con el temor seruil con que son 
criados, parte por la poca comunicacion que tienen con i3S toda 
4a demas gente, parte por su natural condicion, es gente muy 
cruel y deshumana, que nenguna manera tiene de amistad y com- 
passion; porque los mandarines con sus oficiales son deshumanos 
y crueles sobre manera en los a^otes y carceles y otros castigos 
-que dan, y la otra gente con nengun forastero tiene amistad; de 
suerte que, aunque ha tantos anos que los portuguesses tratan 
con ellos, nunca se hallo quien tuuiesse con ellos la amistad y 
cierta manera de comunicacion que hay entre las otras gentes, 
■con quien se trata; tanto que bien pueden passar por cerca de vn 
nauio de portuguesses mil embarcaciones de pescadores y otro 
genero de gente, y pagarles los portuguesses lo que ellos quisie- l82 MONUMENTA XaVERIANA 

ren, que nunca se hallara ni vna que a ellos venga, aunque los 
llamen, y aunque supiessen que estan para morir. Y la gente co- 
mun y baxa parece que es la mas mala que hay en el mundo, 
porque son notablemente enteresales * y amigos de dinero, y por 
ganar alguna cosa se pornan a qualquier peligro y haran toda 
maldad: y son muy grandes y muy subtiles ladrones, traydores y 
engaiiadores; tanto que en todas las cosas que venden, especial- 
mente a los forasteros, procuran de los engaiiar, inchiendo los 
papos de las gaUinas de arena, y los animales que venden viuos,. | 
de agua y de viento para pesar mas, porque todo lo venden a 
peso, y haziendo en todo lo demas mil mezclas y falsedades para 
enganar; basta que los mesmos mandarines dizen que, por ser tan 
malos los chinas, no los pueden gouernar sino con crueldad y con 
el rigor de los agotes. Con todo esto no faltan entre ellos muchos 
mercaderes, que son de mucha verdad; mas ordinariamente todos 
son muy falsos en sus tratos. Y no es marauilla que siendo gen- 
tiles tengan estas y otras maldades, pues no aprenden otras cosas 
de sus leyes malas y mentirosas; pero muchos de los que se hazen 
cristianos * salen muy buenos y deuotos, que paresce que sal- 
drian todos comunmente tales si entrasse en ellos la luz de nues- 
tra sancta verdad. 

El 4.° desorden es que, como la gente es mucha, y entre ellos 
ay muy pobres y de su natural mal inclinados, y los castigos de 
los mandarines son tan seueros, porque, entre los otros rigores, 
quando alguno haze vn delicto graue y despues huye, vsan meter 
en la carcel todos sus mas allegados parientes, forzandolos corr 
tenerlos en ella mucho tiempo y con agotes a que ellos mesmos 
entreguen al dehnquente; por lo qual muchos, por ser de su natu- 
raleza ladrones, y otros para huyr de las manos de los mandari- 
nes, por ser parientes de los tales y no tener otro remedio, se 
hazen tambien ladrones como ellos, y destos hay muchos en di- 
uersas partes de la China, specialmente por la costa de mar y en 
diuersas islas, que hazen a las vezes muy gruesas flotas robando * Lege notahlemente interesados . 
2 x.nos, ms. LiB. I.— ViTA S. Francisci i83 

lo que pueden por mar y por tierra, desembarcando muchas vezes 
en las aldeas y puertos de mar, y saqueandolas, matando y capti- 
uando 13*1 mucha gente muy cruelmente; y contra estos hazen 
siempre los mandarines gruesas armadas, que van corriendo y 
guardando el mar de la China; y muchas vezes hazen estos mas 
dano que los mesmos ladrones, porque, con achaque de dezir que 
son ladrones, quando pueden toman los nauios que encuentran, 
ahora sean de amigos, ahora de enemigos, y matanlos todos di- 
ziendo que son ladrones: y aun muchas vezes acontesce que, por 
ganar el premio que dan a los que matan Ladrones, saltan en 
tierra estos mandarines de las flotas de noche y roban las aldeas 
de quanto hallan, y matan los que encuentran, y lleuan las ca- 
be^as a los mandarines grandes, diziendo que son de ladrones; y 
assi se hazen otras muchas sinrazones y sinjusticias. 

El 5.° desorden es, que hay entre ellos muchos y muy gra- 
ues y pubhcos pecados, especialmente acerca del pecado nefan- 
do, al qual todos son muy dados, y dellos se tomo en Japon, como 
esta dicho; acerca del qual nenguna vergiien^a ni empacho tie- 
nen: y como es la tierra tan rica y fertil, y ellos son tan dados a 
comer y beber, hay entre ellos muchas torpezas y pecados enor- 
mes, con los quales, aunque sean de suyo de tanto ingenio y tan 
prudentes y discretos en su gouierno, son tan rudos y tan ciegos 
quanto al conoscimiento de Dios y bien de sus almas y cosas del 
otro mundo, que parescen quasi incapazes desto y de nengun 
entendimiento; porque ni saben cosa alguna acerca de esto, ni 
lo quieren oyr, ni saber, ni lo que les predican les entra por los 
oydos, que cierto es cosa espantosa. 

Una cosa tienen, que es muy contraria a toda la gentihdad, 
que es el recogimiento de las mugeres, el qual entre los chinas 
es tan grande, que estan todas encerradas como si fueran mon- 
jas, sacando las que por ser solteras viuen mal y pubUcamente; 
y esto es de manera que, con ser sus ciudades tan grandes y po- 
pulosas, por marauilla se ve vna muger: y quando van de vna 
parte a otra, van metidas en vnas sillas todas cubiertas, de ma- 
nera que no son vistas: y llegaron a tanto los chinas, que, para 
que sus mugeres no fuessen andariegas, introduxeron vna cos- 184 MONUMENTA XaVERIANA 

tumbre, que luego que nascen les aprietan los pies de tal suerte, 
que no pueden crecer, y quedan todas lisiadas, de manera que, 
aunque quieran, no pueden andar sino muy poco, porque que- 
dan con los pies tan pequenos, que apenas se pueden sostentar 
sobre ellos; y esta costumbre fue cresciendo tanto, que ya tienen 
las mugeres por nobleza y hermosura tener los pies muy peque- 
nos y quasi lisiados de la manera dicha. 

La gente toda es de la condicion de los nuestros de Europa, 
sanguineos, alegres y enojados, y que facilmente muestran sus 
passiones, porque no las tienen tan moderadas como los japones, 
antes gritan y pelean entre si muchas vezes, assiendose por los 
cabellos 3^ a punadas, mas no con armas; y estiman mucho 134 
y tienen por grande honrra traer todos sus cabellos muy largos, 
que comunmente son mas crescidos que los que traen las muge- 
res de Europa, porque les llegan a los pies, los quales peinan 
cada dia luego en se leuantando, aunque sean muy baxos y tra- 
bajadores, y los conciertan como si fueran mugeres, retorzijan- 
dolos en lo mas alto de la cabega, la qual cubren con vna escofia 
muy galana, hecha a manera de red de cerdas de caballo, y por 
vn agujero que tienen en medio les sale aquel manojo de cabe- 
llos, de manera que no parescen mal. Su vestido es vnos sayos 
con haldas largas y con mangas anchas, las quales se van estre- 
chando hacia las bocas dellas; traen sus calgones y medias cal^as 
muy mal concertadas y anchas, con sus ^apatones, que podian 
servir de pantuflos 6 chapines de mugeres; y finalmente en todo 
su trage es gente que tiene poca costumbre de armas, aunque los 
mandarines visten de otra manera, como esta dicho, y es muy 
graue su vestido. 

Usan todos de mucha cortesia entre si, especialmente los 
mandarines, las quales hazen doblando las manos y inclinandose 
mucho: mas con los estrangeros, de qualquier suerte de gente que 
ssan, son todos muy descorteses y mal criados, mayormente la 
gente baxa que es muy zafia, y no tienen en esto nenguna ma- 
nera de primor. Sientanse todos en sus sillas, y comen en mesas 
altas contra el estilo vniuersal de todo el Oriente, y vsan de fa- 
xes cuando comen, de la manera que hazen los japones, y comen LiB. L — ViTA S. Francisci 185 

toda suerte de cosas muy abundantemente, aunque no guardan 
en el comer la policia y limpieza de los japones. 

Quanto a lo que toca a la religion y sectas que ellos tienen, 
tambien tienen ellos muchas, y casi todas estan fundadas en los 
mesmos libros de Xaca, que tienen los japones, los quales las 
tomaron de los chinas; mas porque los mandarines son hombres 
dados a letras, como esta dicho, y con su estudio y lumbre na- 
tural entendieron ser fabulosas y mentirosas sus sectas, hazen 
muy poca cuenta dellas; y por esso las cosas que tocan a su reli- 
gion estan entre ellos en muy baxa estima; porque como por vna 
parte entendieron la falsedad de sus sectas, y por otra, ciegos 
con sus pecados y soberuia, no pudieron llegar a entender que 
hay vn verdadero Dios, remunerador y juez de los bienes y de 
los males que en este mundo se hazen, se resolvieron comun- 
mente en dezir que no ay para ellos otro mundo, y por esso quie- 
ren ser ellos adorados y estimados como dioses en la tierra: y 
mas siguen las escuelas y doctrina de vnos sus philosophos anti- 
gos, que trataron de las virtudes morales y del buen gobierno, 
que no la rehgion del pueblo comun, De aqui viene que, aun- 
que ay entre los chinas muy grande 135 quantidad de bonzos 
de diuersas sectas, no tienen ni la authoridad ni el poder que 
tienen en Japon, mas antes ordinariamente son tenidos de los 
mandarines en muy poca cuenta, y assi a cada paso los agotan 
corao a la demas gente; aunque siempre ay entre ellos algunos 
bonzos principales, que son tenidos en buena opinion, y de los 
quales se haze mucho caso; mas, hablando comiinmente, son es- 
tos bonzos malos y deshonestos y peores que los de Japon; mas 
por el temor de los agotes, y porque no pueden mas, no tienen 
la libertad que tienen aquellos. Ay tambien entre ellos muchos, 
que viuen vida recogida como hermitafios en el hiermo, y hazen 
muchas penitencias y abstinencias, y son tenidos de los chinas 
por hombres de muy sancta vida. 

Como los mandarines tienen poca fe en sus ydolos, assi tam- 
bien el pueblo comun los tiene en poca cuenta, y todos les pier- 
den el respecto y reuerencia; porque dado caso que comunmente 
todos tengan ydolos en sus casas y les hagan sus ceremonias y l86 MONUMENTA XaVERIANA 

sacrificios, todavia llegan a tenerles tanta irreuerencia, que mu - 
chas vezes, quando no les conceden lo que les piden 6 les suc- 
cede alguna aduersidad, se enojan con sus ydolos y les dizen mu- 
chas iniurias y aun los a^otan , y despues los tornan a poner en 
su lugar, tornandoles a pedir lo que dessean, y assi hazen las pa- 
zes con ofrecerles algun sacrificio de olor, 6 de otras cosas que 
ellos vsan; y si no alcan^an lo que piden los tornan de nueuo a 
a^otar mas fuertemente: y finalmente los principales ydolos que 
ellos tienen son sus mandarines, a los quales adoran y reueren- 
cian con mucho mas temor y respecto que a sus ydolos. 

Tienen los chinas en diuersas prouincias difentes lenguas, 
tanto que no se entienden vnos a otros, aunque por escrito si, 
porque escriben los mesmos caracteres y letras, las quales, como 
son figuras de cosas, y como las cosas tienen en todas partes vna 
mesma figura, de todos son entendidas, aunque en diuersas len- 
guas tienen diuersos vocablos; y de aqui viene entenderse por 
escripto, y no por lengua: y lo mesmo les acontesce con los ja- 
pones, con los quales se comunican y entienden por escripto y no 
se entienden de palabra, porque tienen la mesma manera de es- 
crebir los japones, aunque tambien tienen otra, que es propria 
suya y que no entienden los chinas. Tienen tambien los chinas ' 
otro lenguaje, que es casi vniuersal y comun, y este es el proprio 
lenguaje de los mandarines y de la corte, y es entre ellos como 
entre nosotros el latin; y como aquella lengua sea propria de los 
mandarines, en los quales esta todo el poder y mando, como di- 
ximos, todos procuran de aprender a hablar 6 bien 6 mal esta 
lengua, para poderse negociar con los mandarines. De donde 
paresce que si nuestro Sefior fuere seruido de abrir la puerta a 
su EuangeHo entre esta gente, paresce que con ellos se haria 
mucho mayor fructo que con todas las demas naciones del Orien- 
te, assi porque 136 si nuestra ley contentasse al rey y a su con- 
sejo, sin dudar ni replicar en cosa alguna la tomarian todos los 
chinas, por la muy grande obediencia y reuerencia que les tienen, 
como tambien porque la gente es de su natural de buen yngenio 
y dada a las letras, con las quales se hazen mas facilmente capa - 
ces de sus falsedades: y demas desto no ternia nuestra ley quasi LiB. 1,— ViTA S. Francisci 1S7 

nenguna contrariedad, porque ni los chinas tienen mucha aficion 
a sus dioses, ni los bonzos tienen entre ellos el poder y authori- 
dad que entre los japones, ni nuestra ley es contraria al estado 
y grandeza de los mandarines ni a su gouierno, mas antes se con- 
forma con el; porque, a la verdad, la mayor parte de sus leyes 
son muy buenas y fundadas en razon, y los desordenes que se 
causan en este reyno nascen de no guardarse bien sus leyes, que, 
si ellas se guardassen, del todo cessarian las tiranias y desorde- 
nes que agora hay; de suerte que nuestra ley ayudaria y fauo- 
resceria su manera de gouierno. 

Ni menos aprouecharia para en breue tiempo se dilatar nues- 
tra sancta ley el recogimiento de las mugeres tan grande, y la 
paz vniuersal que hay entre los chinas, y la comodidad que hay 
con las muchas y grandes ciudades y poblaciones, con la mucha 
riqueza del rey y de la tierra, porque todo esto ayuda para po- 
derse nuestra ley promulgar y dilatar, y poderse hian hazer ygle- 
sias cathedrales con sus dignidades y beneficios, y no faltaria 
entre ellos gente, que en breue tiempo se hiziesse capaz para todo 
esto. Mas estan por otra parte tan cerradas las puertas de la 
China y sus mesmos entendimientos dellos para las cosas de Dios, 
y son tan intratables, inconuersables y incomunicables (diga- 
moslo assi) estos mandarines, especialmente con los estrangeros, 
y hazen tan poco caso de todas las otras naciones, que no se ve 
manera como poderse entrar con ellos: y demas desto estan tan 
subiectos y subordenados los vnos a los otros, y tienen los infe- 
riores tan grande respecto y temor a los mandarines mayores, y 
estos al consejo real, que paresce que, si no se toma el agua 
desde el rey y no se comienga por el, nunca se ha de abrir esta 
puerta al sancto Euangelio; y poder hombre llegar a tratar con 
el rey paresce humanamente imposible a nosotros, que somos fo- 
rasteros. 

Mas con todo esto, como lo que es imposible a los hombres 
sea posible a Dios, estan dos Padres de los nuestros ya de algu- 
nos anos a esta parte aprendiendo esta lengua mandarin y van 
aprouechando en ella, como diremos a su tiempo; porque este es 
el camino, por donde podemos esperar (quanto a lo que a nosotros MONUMENTA XAVERIANA toca) que aya alguna entrada en la China; y esta es la causa por 
que el P. M.tro Francisco no desconfiaua de poder abrir esta 
puerta con el ayuda de Dios, aunque se metiesse en mucho pe- 
ligro, como diremos tornando ya a su historia. DE LA MUERTE DEL P. MAESTRO FRANCISCO , COMO MURIO 
ESTANDO PARA ENTRAR EN LA CHINA 

CAPITULO 29. 

137. Si el esfuerzo y grandeza de animo se conosce en em- 
prender empresas muy grandes y nueuas, y en auenturarse a 
grandes peligros, quando conuiene, sin nengun temor, bien se 
puede entender de todo lo que esta dicho, especialmente de la de- 
terminacion de intentar esta empressa de la China, quan grande 
y esforzado era en su Dios el animo deste P. M.tro Francisco: 
viendolo en sus fuerzas, lo estima por tan vil y baxo, mas por- 
que, desconfiando del todo de si mesmo, tenia puesto su funda- 
mento sobre la piedra viua y firme de la confianga en Dios, no 
es de marauillar si en todas las empresas y peHgros se hallaua 
tan esforzado. 

El entrar en la China forasteros, especialmente los portugues- 
ses entonces, es cosa prohibida so pena de muerte, y los que go- 
uiernan aquel reyno son en el executar sus leyes tan rigurosos, 
que por qualquier cosa matan con agotes a muchos hombres. Por 
otra parte confiarse de vn china gentil, que lo lleuasse a Canton 
escondidamente para lo dexar alli, era cosa muy peligrosa, por- 
que son estos muy falsos y enganosos; y son tan temerosos de 
los agotes de los mandarines (como esta dicho) que muy proba- 
blemente se podia temer de todo esto, 6 que este china, que lo 
auia de llebar a Canton, lo robaria y mataria en el camino, yendo 
tan solo como yua, 6 que, aunque lo llebasse a Canton, auia de 
pasar por las carceles y a^otes de los mandarines, mayormente, 
como esta dicho, porque no tenian aun los portuguesses en aquel 
tiempo concierto con los mandarines para morar y tratar en su •'tSf. LiB. L— ViTA S. Francisci 189 

tierra, como agora tienen, mas antes todos los pprtuguesses que 
podian auer a las manos eran dellos muertos 6 captiuados. 

Mas todo esto nengun temor causaua en el coragon del Pa- 
dre, que estaua lleno de Dios, al qual sabia el estar todas las co- 
sas subiectas, y el mesmo, que lo mouia a meterse en estos peli- 
gros, lo asseguraua prometiendole su fauor en ellos, aunque la 
seguridad que le dio para mouerlo a entrar por los peligros de la 
China no fue para que pasasse por ellos, sino para que alcan- 
^ando los merescimientos por el desseo y resoluta determinacion, 
que tenia de meterse por su amor en los dichos peHgros, nues- 
tro Sefior lo librasse dellos quitandole la vida, 6, por mejor de- 
zir, trasplantandolo desta vida mortal, que el llamaua continua 
muerte, a aquella que es verdadera y sempiterna vida. 

Es aquel puerto de Sanchoan desabitable y hyermo, que esta 
en vna isla, donde, como esta dicho, llegauan los portuguesses 
con sus nauios, los quales, por no tener aun hcencia de los man- 
darines para tratar en la tierra, viuian en la mar en sus embar- 
caciones con continua vigilia, haziendo escondidamente, como 
mejor podian, sus mercadurias con los chinas, sin ser sentidos de 
los mandarines; y por los grandes interesses que ganauan se me- 
tian algunos a peligro de pasar por las penas de los mandarines; 
y como en esto gastauan tres 6 quatro messes, y alli, como esta 
dicho, no 138 auia poblacion, hazian los portuguesses algunas 
casillas (por remedio) de paja y ramas en la orilla del agua, para 
entretenerse en tierra el tiempo que ahy se detenian, y despues 
quando se partian quemauan las dichas casas. A este puerto de 
Sanchoan vinieron aquel ano algunos nauios de portuguesses, 
los quales despues de hazer sus mercadurias se fueron para Ma- 
laca y para la India con cartas del mesmo P. M.tro Francisco, 
que estaua alli esperando, como esta dicho, para entrar en la 
China despues de auerse partido estos nauios; y solamente quedo 
en aquel puerto vn nauio por no tener aun la carga que queria, 
y en el estauan algunos pocos portuguesses. 

Ya en este tiempo auia muy grande falta de mantenimientos 
y de las demas cosas necesarias; porque, como eran ydos la ma- 
yor parte de los portuguesses, y auia grandes prohibiciones por igo MoNUMENTA Xaveriana 

los mandarines, y guarda contra los que lleuauan mantenimien- 
tos al dicho puerto, carescian grandemente de todas las cosas, 
siendo esto en tiempo de grandes frios por ser ya en el mes de 
Nouiembre. 

En este lugar y en este tiempo adolecio el P. M.tro Fran- 
cisco, primero por algunos dias, y torno a sanar; mas como no te- 
nia nenguna commodidad para conualescer y era ya llegada su 
hora, en la qual nuestro Seiior queria sacarlo destos trabajos y 
remunerarlo por los que auia passado, torno de nueuo a enfer- 
mar en el tiempo que estaua esperando al china, que escondida- 
mente lo auia de llebar a Canton; y como la calentura era muy 
grande, y en el nauio, que arfaua mucho por causa de los ma- 
res, se hallaua mui mal, se hizo lleuar a tierra a vna casita, que 
alli estaua, hecha de ramas y de paja, no teniendo consigo otros 
companeros que los dos mogos que yuan con el, y caresciendo de 
toda suerte de remedio y aliuio humano; tanto que, como el 
mesmo mo^o china que con el estaua me dixo, no tenia cosa nen- 
guna con que lo socorrer ni tratar como a doliente; y yendo el 
mesmo al nauio de los portuguesses no hallo otra cosa sino vnas 
pocas de almendras, que le dio el capitan del nauio, las quales 
aun no llegaron a tiempo que el Padre las pudiesse comer, por- 
que quando el mo^o torno lo hallo ya en tales terminos, que no 
estaua para poder tomar nada: y como los portuguesses, que 
quedaron en el nauio, eran muy pocos y se estauan en su nauio, 
y no pensaron que estuuiesse el Padre tan mal (que fue la dolen- 
cia tan apresurada que lo lleuo en cinco dias), quedo el Padre en 
el tiempo de su enfermedad y muerte en sumo desamparo hu- 
mano, echado en aquella casilla, toda abierta al frio y al viento, 
priuado de toda manera de consolacion humana y lleno de la di- 
uina, queriendole nuestro Senor dar este priuilegio particular de 
que acabasse su vida con suma pobreza, imitando en la muerte a 
su Saluador, como lo auia ymitado en la vida. 

Un dia antes que muriesse, segun me dezia el dicho mo^o 
llamado Antonio de Sancta Fe, que aun halle viuo en la China, 
buen cristiano \ honrrado y viejo, estuuo el dicho Padre casi 

' x.no^ ms. LiB. I,— ViTA S. Francisci 191 

siempre con los ojos ahora leuantados al cielo, ahora fixos en vna 
sola parte, 139 hablando en lenguage que el no entendia, y ha- 
blando desta manera repetia muchas vezes algunos versos de los 
Psalmos encomendando su alma a Dios; y desta manera estuuo 
hablando por si mesmo casi aquellos dos dias enteros hasta que 
fallescio; y conforme a lo que del colegi, paresce que hablaua 
con Dios nuestro Senor, hablando en su lengua natural, que el 
moQO no entendia, y mezclando muchas vezes en sus coloquios 
algunos versos de Psalmos: y el dia antes que muriesse voluio 
los ojos al otro mancebo, que aUi estaua con el presente, y, mi- 
randole en hito y mostrando vna manera de lastima y compas- 
sion, le dixo en portugues, replicando tres vezes: «ay triste de ti! 
ay triste de ti! ay triste de ti!» La significacion de las quales pa- 
lauras no entendieron por entonces, sino de ay a pocos messes; 
porque dandose el dicho mogo, despues de la muerte del Padre, 
a sensuahdades y vicios, y viuiendo amancebado, le dieron vna 
arcabuzada, de que murio subitamente, y quedo tran triste y cui- 
tado muriendo en tal estado. 

Despues de gastar el Padre dos dias hablando desta manera 
muchas vezes, conformandose con su Maestro en la pobreza de la 
cruz y en el desamparo de todas las consolaciones humanas, fue 
nuestro Sefior seruido de sacarlo del trabajo en que estaua, lla- 
mandolo al perpetuo descanso de la vida eterna, dando su alma 
al Criador, que la hizo, a los dos de Diziembre del ano de cin- 
quenta y dos: y quedo despues de su muerte con vn rostro tan 
hermoso y rosado, que parescia viuo, y causaua marauillosa ad- 
miracion a todos. 

Desta manera, pues, acabo el P. M.tro Francisco Xauier la 
trabajosa peregrinacion, que por amor de nuestro Senor tomo en 
toda su vida, y especialmente en los diez afios y siete messes me- 
nos quatro dias, que estuuo en estas partes del Oriente: en el qual 
tiempo quien fuere considerando quales fueron los trabajos que 
tomo, y quan remotos y distantes los lugares que visito, y quan- 
tas y quan graues empresas intento y comengo, y quan grande 
fue el fructo que en todas las partes hizo, entendera quan grande 
era el esfuerzo y charidad que en su pecho tenia, y quan grande 192 MONUMENTA XaVERIANA 

fue la virtud y sanctidad deste buen Padre, de la qual dexo en 
todas las partes donde anduuo tan grande opinion, que en vida 
y en muerte en toda la India fue siempre tenido por sancto. 

Y aunque en el discurso de su peregrinacion, y despues de su 
fallecimiento acontescieron muchas cosas, que con razon causa- 
ron este concepto en los hombres, por ser testimonio muy claro 
de sus virtudes; y aunque tuuo el Padre muchas cosas que cau- 
san admiracion, entre todas ellas dos son para mi de mayor es - 
panto y marauilla. La i.* es la grandeza de su animo y corazon, 
de la qual se entiende quan grande era su charidad y esperanya 
en Dios, pues a el solo le parescia poco la conuersion de todo este 
Oriente, dela qualparesce que estauatansediento, que, sipudie- 
ra, quisiera estar manifestando la ley de Dios en todas partes en 
vn mesmo tiempo: y assi, siendo el quasi solo en la India, discu- 
rrio en I40 breue tiempo prouincias tan grandes y tan remotas 
y distantes, y en todas ellas tomo empressas tan dificultosas y ar- 
duas, que cada vna por si podia satisfazer y ser bastante para 
mucha gente: y fue esto en tanto grado, que se podia atribuyr a 
imprudencia 6 demasiado atreuimiento, como entonces atribuyan 
algunos prudentes deste mundo, que no entendian quan ancha 
es la charidad, y quanto puede el que tiene toda su esperanza y 
confian^a puesta en Dios: mas la sanctidad de su vida y la expe- 
riencia mostro que la charidad de Dios lo mouia, y que era guiado 
en todo lo que hazia por mucha prudencia, porque en todas las 
empressas saUo muy bien, y en todas las partes a donde fue dexo 
sembrada la palabra de Dios de tal manera, que fue cresciendo 
y dando muy copioso fructo, como agora vemos, dilatandose por 
medio de sus hijos la conuersion y la Compania en todas aque- 
llas partes, en que el dicho Padre comengo a plantar; y assi 
quando murio dexo sembrada la Compania en todo este Oriente; 
porque cuando murio, ya entonces tenian los nuestros echadas 
rayces por orden suyo en Goa, en Tana, en Bayain y en Ormuz, 
por la parte del norte, y por la otra parte, yendo de Goa para el 
sul, en Cochin, en Coulon, en la costa del Trauancor y de la 
Pesqueria, en S.to Thome, en Malaca, en Maluco y en diuersas 
partes de Japon; y el murio en la demanda de la empressa de la LiB. I.— ViTA S. Francisci 193 

China; y en todas estas partes se fue la Compania dilatando, como 
veremos, con grande fructo. 

La 2." cosa que causa en mi grande admiracion es, ver como 
fue possible en vn hombre mortal vnirse tanto la accion y la con- 
templacion como se vnieron en el; porque raras vezes acontesce 
que hombre metido en tantos y tan graues negocios, acompaiia- 
dos de vna perpetua nauegacion por mar y por tierra, con las 
distracciones que a ellos se siguen, sin jamas cessar de obrar to- 
das las obras, que podia hazer en ayuda de los hombres, corpo- 
rales y espirituales, y que fuesse de vida en lo exterior tan co- 
mun, y de tan buena y alegre conuersacion como era este ben- 
dito Padre, llego a tener tan grande don de oracion, y tanto 
concurso de spiritu como el tenia; porque luego en se recogiendo 
hallaua tanta facilidad y atencion, aunque fuesse inmediatamente 
en sahendo de las conuersaciones y ocupaciones que tenia, que 
parescia que luego se arrebataua y se absoruia todo, y se vnia 
totalmente con Dios, como lo obseruaron algunos hombres cu- 
riosos muchas vezes, que para esso lo acechauan: y era tanto el 
concurso de la deuocion y consolacion diuina, que muchas vezes 
hablando con Dios dezia: aSeiior, no mas, porque no puedo con 
tanta consolaci6n;« y apartando con sus manos la sotana delpe- 
cho, parescia buscar aUuio para el grande ardor de la encendida 
141 charidad que lo abrasaua: y asi continuamente tenia el nom- 
bre sancto de Jesus en la boca; y hablando con los hombres, mu- 
chas vezes lo nombraua al principio y al medio y al fin de la pla- 
tica, dexandonos con esto vn perfecto exemplo de que la accion 
en los verdaderos hijos de la Compaiiia no impide a la oracion, 
quando en la vna y en la otra se ocupan buscando con pura y 
recta intencion la mayor gloria de Dios nuestro Senor, pues nos 
deuemos de exercitar assi en la vna como en la otra conforme a 
nuestro instituto. MONUH. Xav. 15 194 MONUMENTA XaVERIANA COMO FUE LLEUADO EL CUERPO DEL P. MAESTRO FRANCISCO 
DE LA CHINA A MALACA, Y DESPUES A GOA 

CAPITULO 30. 

Muerto el P. M.tro Francisco como esta dicho, Antonio de 
Sancta Fee, china, que yua con el y lo amaua tanto, fue al nauio 
a dar las nueuas a los portuguesses de su muerte, y a buscar tam- 
bien si hallasse alli algunas tablas para hazerle vna caxa, en que 
meter el cuerpo, por ser costumbre de los chinas enterrar los 
defunctos en sus caxas metidos, como se haze en Italiay en otras 
partes de Europa; y assi acudieron luego sus deuotos del nauio 
con mucho sentimiento de su muerte; y hecha vna caxa, metie- 
ron dentro el cuerpo, vestido con su sobrepeHz encima, inchien- 
do la caxa de cal viua para que se consumiese el cuerpo mas pres- 
to, por ver si podrian a su partida lleuar sus huesos a Goa: y 
desta manera lo enterraron en vn otero de aquel lugar desierto, 
que yo mesmo vi, pasando por ally, 

Y porque de ay a algunos dias acabo de tomar el nauio su 
carga, y se llego el tiempo para saHr los portuguesses, parescio al 
capitan y a los demas deuotos del Padre cosa muy dura dexar en 
tierra de gentiles y en un lugar tan syluestre aquel sancto cuer- 
po, y assi determinaron de yr a ver si estaua ya consumido de la 
cal, de manera que le pudiessen lleuar a la India sus huesos; y 
cauando el lugar y abriendo la caxa hallaron el cuerpo tan fresco 
y entero, que parescia que entonces acabaua de morir; y no so- 
lamente no tenia mal olor, mas echaua de si vn olor muy suaue, 
que a todos los confortaua, con lo qual quedaron todos muy ale- 
gres y consolados, tomando esto por testimonio muy claro de su 
sanctidad: y assi, metiendo aquella caxa con su cuerpo, como es- 
taua, en el nauio, lo lleuaron camino de Malaca, y llegaron alH 
a tiempo que no estaua alH nenguno de la Compaiiia, porque el 
P. Francisco Perez era ya ydo con los demas que ahy estauan iJ LiB. I. — ViTA S. Francisci 195 

para la India, conforme a la orden que el mesmo Padre le auia 
mandado de la China. 

Luego que supieron en Malaca que venia el cuerpo del Pa- 
dre, de cuya sanctidad auia tan grande concepto en aquella ciu- 
dad, y que venia de aquella manera entero, le aparejaron vn 
grande rescebimiento, especialmente su amado amigo Diego Pe- 
reyra, que aun estaua alli, el qual hizo los gastos nel^i^^cessa- 
rios: y assi fueron todos los principales de Malaca a rescebirlo en 
procession con muchas velas y achas encendidas, concurriendo 
toda la ciudad con mucha deuocion y reuerencia a ver aquel 
sancto cuerpo: y lleuandolo a la hermita de nuestra Senora, 
donde solian morar los nuestros y donde despues se fundo el co- 
legio que agora tenemos en aquella ciudad, lo sacaron de la caxa 
en que estaua, y lo enterraron de nueuo sin caxa ni nada, con- 
forme a la costumbie de los portuguesses, poniendo solamente 
vna almoada debaxo de la cabeca y cubriendole la cara con vn 
paiio. 

Y paresce que ordeno nuestro Senor que vuiesss este des- 
€uido en enterrarlo desta manera sin caxa, para manifestar mas 
su gloria en aquel sancto, certificando despues mucho mas el 
milagro de su incorrupcion tan sobrenatural; porque estuuo en- 
terrado desta manera otros cinco messes, allende de quasi tres 
que auia estado en la cal, hasta que en el tiempo del atio de 53 
vino vn nuestro Hermano a Malaca, que el P. M.tro Gaspar auia 
alli embiado, el qual, sabiendo lo que passaua, parte con el desseo 
que tenia de saber si estaua aun entero el cuerpo del Padre, 
parte por meterlo en lugar mas decente y acomodado para lo lle- 
uar a la India, hizo abrir la dicha sepultura, y hallo su cuerpo 
que estaua entero y con vn olor muy bueno, de la mesma ma- 
nera que lo auian puesto, saluo que hallaron el almohaday paiio, 
que tenia sobre el rostro, llenos de la sangre que le auia sahdo 
del rostro por la fuerza que sobre el hizieron pisando la tierra 
sobre el quando lo enterraron, auiendo ya, como esta dicho, tres 
messes que era muerto y enterrado en viua cal. De manera que 
ni la cal viua con su fuego, ni la tierra con su humedad fueron 
poderosos en siete 6 oclio messes para causar en aquel cuerpo 10 MONUMENTA XaVERIANA 

alguna corrupcion: y lo que mas es para notar, que no sola- 
mente no corrompieron el cuerpo, mas que aun paresce tuuieron 
respecto a los vestidos del sancto; porque estando de aquella 
manera enterrado tanto tiempo, se conseruo el vestido entero, 
hasta la sobrepeliz que sobre todo tenia, de la qual se siruio el 
P. M.tro Melchior, que despues del P. M.tro Gaspar le succedio 
en el gouierno, lleuandola consigo a Japon y vsando de ella mu- 
cho tiempo, puniendosela en algunos actos solennes delamesma 
manera que hizo S. Anton de la vestidura de palmas de S. Pau- 
lo, I." hermitano. 

Desenterrado, pues, 2.^ vez este sancto cuerpo y hallan- 
dolo el Hermano de aquella manera, quedo espantado de tan 
nueuo milagro; y dando muchas gracias a nuestro Senor por sus 
marauillas, hizo saber la cosa como passaua al dicho Diego Pe- 
reyra; y no paresciendo razon que quedasse mas de aquella ma- 
nera enterrado, le mando hazer a su costa vna caxa muy bien 
hecha, aforrada de damasco por dentro, y cul4Ubierta por de- 
fuera con vn pano de brocado; y de aquella manera lo guardaron 
en vn aposento de la casa, en lugar conueniente, hasta que se lle- 
gasse el tiempo de nauegar para Goa, confirmandose en todos la 
grande opinion que de la sanctidad del Padre tenian. 

En este tiempo llego el H. Pedro de Alcaceua a Malaca, que 
venia de Japon, embiado por el P. Cosme de Torres a algunos 
negocios a la India; y llegado el tiempo de nauegar, ambos los 
Hermanos iuntos embarcaron en vna nao aquel sancto cuerpo y 
se fueron con el a Goa, donde llegaron la semana sancta de la 
quaresma del ano de 54, auiendo ya cerca de diez y seis messes 
que murio en la China: y en el viage, conforme a lo que el capi- 
tan de la nao y los demas creyan, fueron librados por su inter- 
cession de muy ciertos peligros y naufragios; porque dieron en 
seco dos vezes y se les quebro el gouernalle y se vieron en mu- 
cho peligro, del qual, como ellos dezian, inuocando el nombre 
del P. M.tro Francisco fueron libres y saluos. 

Llegada la nao a Batecala, que esta veinte y tres 6 veinte y 
quatro leguas de Goa, y dando auiso al colegio como venia, fue 
luego el P. M.tro Melchior con otros compaiieros con vna fusta LiB. I. — ViTA S. Francisci 197 

para lo traer; y metiendo la caxa, como venia con el cuerpo, en 
€lla, con mucha solemnidad le hizieron los de la nao, que toda 
-estaua envanderada, mucha fiesta, desparando mucha artilleria 
al tiempo que passaua el cuerpo; y llegando a Goa a vna hermita 
de nuestra Senora, que esta media legoa de la ciudad, otro dia 
por la maiiana lo Ueuaron a nuestro colegio, saliendolo a recebir 
con muy solemne procession el visorrey, que entonces era don 
Alonso de Noroiia, con toda la nobleza y caualleria, y el cabildo, 
y la confraria de la Misericordia con toda la demas gente de Goa: 
y assi, fue tanto el concurso de la gente por las calles. y ventanas 
por donde pasaua, que era cosa marauillosa: y en la calle dere- 
cha pusieron muchos olores y perfumes, procurando cada vno 
mostrar la deuocion que le tenia y haziendo mucha fiesta: y desta 
manera lo lleuaron a la yglesia del colegio, la qual estaua toda 
colgada de blanco; porque, aunque, como esta dicho, era se- 
mana sancta, parescio a todos que se deuia rescebir con fiesta y 
alegria, y no con luto, aquel cuerpo, en el qual fue seruido de 
glorificarse Dios nuestro Senor tanto en la vida y en la muerte: 
y desta manera puesto a vista de todos, fue neccesario dexarlo 
assi tres dias y tres noches para satisfazer al grande concurso 3^ 
deuocion de la gente, que acudio continuamente en aquellos dias 
todos con tan grande numero a verlo y vesarle los pies, que ape- 
nas podian los Padres y Hermanos defenderlo, por lo m.ucho que 
todos desseauan lleuar de el algunas reliquias; y ya que esto no 
se les concedia, no se hartauan de tocar con sus cuentas y rosa- 
rios, y palpar con sus manos aquel sancto cuerpo, sobre 144 el 
qual estauan alli muchos contando muchas marauillas de los mi- 
lagros, que en su vida auia hecho, y de algunas cosas passadas 
y venideras, que con espiritu de prophecia auia dicho. 

Vnos dezian lo que de otros auian oydo, y otros lo que con 
el mesmo Padre les auia acontescido; y desta manera, sancti- 
ficado por voz comun de la India, fue depositado por los Padres 
en vna caxa junto al altar mayor de la yglesia, donde estuuo 
hasta se hazer la yglesia nueua; y hecha ella y derribada la vieja, 
quitaron de alli el cuerpo y lo pusieron en otra caxa, la qual esta 
guardada hasta ahora iunto al altar de la capilla del nouiciado. 198 MONUMENTA XAVERIANA 

Y porque corrio por muchos a Portugal la fama de las virtu- 
des y obras marauillosas, que en la vida y en la muerte auia he- 
cho, de los quales aun estan viuos muchos en la India, que dan 
testimonio de oyda y de vista, con algunos de los quales yo ha- 
ble, mouido el serenissimo rey de Portugal dom Juan 3,° de lo 
que muchos acerca desto le contauan, mando a su visorrey que 
se tomasse informacion con mucha diligencia de los milagros y 
profecias del dicho Padre, mandando examinar los testigos fide- 
dignos y hazer vn instrumento autentico de las cosas marauillo- 
sas, que eala vida y en la muerte auian acontescido: y esta in- 
formacion se tomo por testigos jurados; y como en ella se vee, se 
hallo que auia hecho muchos milagros, demas de los que en esta 
historia tocamos, y que auia dicho muchas cosas ocultas y veni- 
deras, que despues acontescieron de la mesma manera que el 
Padre las auia dicho, las quales no quise yo ponerlas aqui en par- 
ticular, porque me remito al dicho aucto y instrumento, y mi in - 
tencion de escrebir este tractado no fue mas que contar el pro- 
gresso de la Compaiiia en la India, proponiendo la vida del 
P. M.tro Francisco y de otros Padres a nuestros Padres y Her- 
manos de la Compania, y especialmente a los que viuimos en la 
India, para que teniendo siempre delante de los ojos los trabajos 
que padescieron, y la virtud y esfuerco con que comengaron y 
lleuaron adelante empressas tan dificultosas por seruicio de nues- 
tro Senor y ayuda de las almas, tomemos esfuerzo 3^ desseemos. 
tambien nosotros ymitarlos en lo que podemos, que es en la pa- 
ciencia y virtud, y en ser fieles y constantes en sufrir los trabajos, 
que en ayudar a las almas y procurar la conuersion de los infieles 
entre gentes tan barbaras y rudas se padescen; porque en esto los 
podemos y deuemos ymitar, y no en profetizar, ni hazer milagros, 
en los quales propriamente no esta la sanctidad, pues son gracias, 
que se conceden para bien del pueblo, las quales comunica Dios 
nuestro Senor quando y a aquellos que le paresce que conuiene. 

Y con la vida del P. M.tro Francisco yo tambien dare fin a 
la I.'' parte deste tractado ' a gloria y honrra de Dios nuestro Se- ' Post hoc verbum scriptum fuerat «que acab^ a los l3 de Junio del ano 
de 1583»; sed linea superducta fuit. LlB. I, — VlTA S. Francisci 199 

nor, al qual todos deuemos dar muchas gracias por las que el 
concedio a su fiel sieruo el P. M.tro Francisco Xauier. 

Inscriptio in prima ex octo paginis non mimeratis. ' Prime- 
ra parte de la Historia de la Compania en la India. Para nuestro 
P.e General, del P.e Alex.o Valinano ^ 

Deste se fara hun treslado en la viagen 6 en Portugal para se 
dexar al Padre Juan Pedro Mafeo porque no va sino por esta via. 

FIN DE LA I.'' PARTE * Primum folium, quod aliis conglutinatum est, quasi pars videtur 
operculi hujus primae partis Indicae Historiae S. J., quod et ipsa papyrus, 
valde impura et attrita, et monitum primae paginae indicare videntur. 

2 Praecedentia quatuor verba inter primam et secundam lineam sunt 
alia manu inserta, sed antiquitus. Ex his verbis imprimis, deinde ex dictis 
in pag. 3, in qua auctor afiirmat se, PP. Mercuriani et Aquavivae nomine, 
Visitatoris munere functum fuisse, quod quidem tantum Patri Valignani 
convenit, satis manifestum fit Patrem Valignini verum hujus operis auc- 
torem extitisse: hoc vero minime pugnat cum his, quae in descriptione co- 
dicis, pp. XXIII et XXIV transcripsimus ex Patre Souza, si in hac postrema 
pagina, lin. 28, annum 1564, evidens erratum secundae editionis, quod in 
prima non reperitur, in annum 1574 convertas. Pater enim Emmanuel Tei- 
xeira documenta, undique collecta, secundum Patris Visitatoris instructio- 
nem in ordinem redegit, sicque opus, quomodolibet dispositum, P. Visitatori 
tradidit, qui, aliquibus forte suppressis, aliis superadditis, illud expolivit, et 
historica facta proprio nomine enarravit. Tandem, notandum est huic 
documento, quod originale abs dubio videtur, Patrem Valignani subscri- 
ptionem non apposuisse, quemadmodum eam apposuit documentis c, d, e> 
f et g ejusdem codicis, supra sub n. 9 descripti. SUBSCRIPTIONES S. FRANCISCI XAVERII 
*^M^/cv 
15 Martii 1540, 
16 Maji 1546. 
22 OCTOBRIS 1548, Has subscriptiones, etsi ad diversa tempora spectantes, simul exhi- 
bemus, ut uno intuitu conspici et comparari possint. Fragmentum epi- 
stolae, cum subscriptione anni 1552, inferius damus. LIBER SECUNDUS 

S. FRANCISCI XAVERII EPISTOLAE ' 1 

JOANNI DE AZPILCUETA, FRATRI SUO, 

IN OPPIDUM OBANOS 

Parisiis 25 Martii 1535 *. 

Amorem gratumque animum erga fratrem suum profitetur , eipenuriam 
suam aperit , ipsumque faciliores aures malevolorum delationihus 
praebuisse dqlet. —Magistrum Ignatium vindicat, laudat, commendat, 
utque ipsius opera utatur ad pecunias sibi Parisios transmittendas 
fratri suadet. — De consohrini fuga, de haeresi per Galliam grassante 
pauca innuit. — Clausula officiosa. 

t 
Sefior. 

I. Por muchas partes los dias passados escriui a V. md. a 
causa de muchos respetos. Y lo principal, que era a mouerme 
de escriuirle tantas vezes, es la mucha deuda que a V. md. debo, 
assi por ser yo menor y V. md. senor mio, como por las muchas 
mercedes * que tengo resciuidas. 

» Hoc verbum desideratur in cod. Rom. apogr., n. 12. 

' Vide ea, quae de ratione harum epistolarum edendarum superius di- 
ximus in Prooemio, pag. IX. Hoc tantum addendum, nos Romana editione 
epistolarum P. Possini anni MDCLXVII, et Lugdunensi editione Tursellini 
anni MDCLXXXII usos fuisse. In paragraphorum separatione quam numeris 
distinguimus, communiter Bononiensem editionem P. Menchacae sequimur. 

^ Ex apographo Codicis 2-6-8, qui servatur in Bibliotheca privata re- 202 MONUMENTA XaVERIANA 

2. Y porque V. md. no me tenga por desconocido y ingrato 
de las mercedes tan estremadas, todas vezes que mensajero ha- 
llare no dejare de escriuirle: y si mis letras, por ser el camino tan 
luengo, no las resciuiere tan a menudo como las escriuo, suplico 
a V. md. heche la culpa a las muchas trabiessas que ay de Paris 
a Obanos; porque yo, en no resciuir sus letras tan a menudo 
como V. md. me las escribe, en respuesta de las muchas que es- 
cribo, echo la culpa al largo camino, en el qual muchas letras 
de V. md. y mias se vnden. 

3. De manera que de su parte no ay falta de amor, mas 
antes muy cres^ido, pues mis lacerias y trabajos del estudio no 
menos las siente V. md. en su casa, donde tiene muy a largo lo 
que ha menester, que yo en Paris, donde siempre me falta lo ne- 
cessario; y esto no por otro, sino por no estar V. md. al cabo de 
mis trauajos; y todos los sufro con esperanza muy cierta, que gali Matritensi. — Duo extant apographa in cod. Rom. apogr., alterura 
sub n. l3, ex autographo, quod in Complutensi collegio S. J. servabatur, 
et alterum sub n. 12, quorum authenticitatis testimonia vide in animad- 
versionibus, quae hanc epistolam sequuntur. Aliud exemplum habes in Va- 
riaHist., t. I, ff. 48 et 49. — Vide PossiN., lib. I, ep. i: Cutill., anno 
1535, ex originali: Mench., lib. I, ep. l.: Chron-Hist . de la Prov. de To- 
ledo, lib. praelim., c. VI, § I: Cartas de S. Ignacio de Loyola, t. I, 
pp. 437-440. 

De anno, quo haec epistola fuit exarata, scil. 1535, minime vero 1536, 
nulla jam esse potest disceptatio, Certum est enim S. Ignatium, qui hanc 
epistolam Joanni de Azpilcueta tradendam portabat, anno 15^5 in Hispa- 
niam venisse, imo ante finem anni iterum in Italiam rediisse. Audiantur, 
inter alia quae praetermittimus, sequentia testimonia. 

1) Cartas de San Ignacio de Loyola, t. I, ep. VI. In hac epist., Vene- 
tiis die 12 Februarii anni 1^36 data, sic scribit Ignatius ipse: «Antes de Na- 
vidad con quince dias [i. e., circa diem 10 Decembris anni 1535] estuv^ en 
Bolonia siete dias en la cama, con dolor de estomago.» Ergo initio Decem- 
bris anni 1535, vel antea, redux erat Ignatius ex Hispania in Italiam. 

2) P. PetruS Faber sic loquitur in Memoriale: «Anno 1536, die 15 No- 
vembris, profecti sumus Lutetia omnes novem supradicti, praeter magi- 
strum Ignatium qui fuerat profectus anno cum dimidio ante...»; id est, circa 
15 Maji 1535. 

3) P. Simon Rodriguez, De origine et progressu Soc. Jesu... cont- 
mentarium, pag. 17: «Pater Ignatius anno et eo amplius, antequam patres 
Parisiis proficiscerentur, in Hispaniam rediit.» Et paulo inferius: (ciudica- 
runt [S. Ignatii socii] diem ad proficiscendum Parisiis praestitutum... prae- Epist. I.— 25 Martii 1535 203 

donde V. md. por muy ^ aueriguado lo supiere, con su mu- 
cha ^ liberalidad ternan fin mis miserias. 

4. Seiior, los dias passados estubo en esta Vniu^rsidad el 
R.do p. Fr. Vear, el qual me dio a entender ciertas quejas, que 
V. md. de mi tenia, las quales me conto muy a largo; y a sef 
ello assi como el me lo ^ dio a entender, en sentirlo V. md. 
tanto, es senal y argumento muy grande del ^ amor y afficion 
muy entreiiable que me tiene. 

5. Y lo mucho que yo, Senor, en esta parte sentia era con- 
siderar la mucha pena que V. md. resciuia por informaciones de 
algunos «malos y hombres de ruin porte, a los quales a la clara 
desseo mucho conocer por darles el pago que merescen. Y por- 
que aca se me hazen todos mui amigos, esme dificil saber quien 
es; y Dios saue la pena que passo en diferirles el pago de la pena 

b Deest hoc verbum in cod. Rom. apogr., n. l3. 

c con mucha, cod. Rom. apogr., n. 12, et Var. Hist. 

d Deest in cod. Rom. apogr., n. 12, et in Var. Hist. 

e de un, cod. Rom. apogr., n. l3, et Var. Hist. currendum, excedendumque esse, ut revera factum est, die 15 mensis No- 
vembris anni 1536.» 

4) P. PoLANCUS, Chron., t. I, pag. 52: «Cum autem Magistrum Pe- 
trum Fabrum caeteris tanquam patrem reliquisset, in autumno anni 1535 
Parisiis profectus est, et... breviter itinere confecto, in provinciam Guipuz- 
coae pervenit.» 

Quidquid enim de mense, quo Ignatius in Hispaniam pervenit, dicatur, 
certum est nullum dubium de anno agitari posse. 

Vide, si placet, Mench., Prolegom . , pp. XLIX-LII, ubi fuse hac de re 
disputat Possinus, cui Menchaca aliquot addidit animadversiones. 

Capitaneus Joannes de Azpilcueta, cui S. Franciscus Xaverius inscri- 
psit epistolam, est idem ipse, quem laudat Doctor Navarrus, Martinus de 
Azpilcueta, in suo Manuale, cap. XV, n. 18, hisce verbis: <(...i]]e Capita- 
neus loannes ab Azpilcueta et Xabier (qui fuit frater illius celeberrimi 
Francisci a Xabier, vnius e tredecim [szcj, qui ordini Societatis lesu longe 
illustri et frugifero initium fecerunt, tam fortis g]adio corporali, quam ille 
spirita]i)...)) Erat frater secundo genitus S. Francisci, non primogenitus ut 
ait Pages, et mortuus est anno 1556, ut videre est apud Cros, in opere 
Saint Frangois de Xavier de la Compagnie de Jesus. Son pays, sa famille, 
sa vie, t. I, pag. 398. In eodem opere plura de i]lo in variis capitibus 
reperies. 204 MONUMENTA XaVERIANA 

que merescen: mas s61o esto me da consuelo *" , que quod differ- 
tur nonaufertur» '. 

6. Y porque V. md. a la clara conozca quanta merced nues- 
tro Sefior me a hecho en hauer conoscido al S.or Maestro Inigo, 
por esta le prometo mi fe, que en mi vida podria sati[sjfacer lo 
mucho que le deuo, assi por hauerme fauorescido muchas vezes 
con dineros y amigos en mis necessidades, como en hauer el 
seido s causa que yo me apartasse de malas companias, las qua- 
les yo por mi poca experiencia no conospa. Y agora que estas 
heregias an passado por Paris, no quisiera hauer tuuido compa- 
nia con ellos por todas las cosas del mundo: y esto solo no se 
yo ^ quando podre yo pagar al S.or Maestre Inigo, que el fue 
causa que yo no tubiesse conuersacion ni conoscimiento con per- 
sonas, que de fuera mostraban ser buenas, y de dentro llenas de 
heregias, como por la obra ha parescido '. Por tanto suplico a 
V. md. le haga aquel recogimiento que me haria i a mi misma 
persona, pues con sus buenas obras en tanta obligacion me a 
hechado. Y crea V. md. que si fuera tal qual le informaron, no 
fuera a casa de V. md. a entregarse en sus manos; porque nin- 
gun malechor se entrega en poder de aquel a quien a ofendido; 
y en esto solo puede V. md. conoscer muy a la clara ser falso 
todo quanto ^ a V. md. informaron del S.or Maestre Inigo. 

7. Y suplicole muy encarescidamente no deje de communi- 
car y conuersar al S.or Inigo, y creerle en lo que le dixere, por- 

f me consuela, cod. Rom. apogr., n. l3. 

S sido el, cod. Rom. apogr., n. 12. 

h Deest in eodem codice. 

i obra a passado, cod. Rom. apogr., n. 12, et Var. Hisi. 

j que haria, ibid. 

1 ser falso quanto, ibid. ' Quae inter virgulas clauduntur, in omnibus, quas vidimus, hujus epi- 
stolae editionibus vel exemplis mss. desiderantur, si apographum quod da- 
mus, et exemplum Cod. Rom. apogr., n. l3, excipias ; unde et suppressa 
sunt in apographo, quod P. Michael de Arbizu secundum autographum 
fuisse transcriptum testatur. Sic in illo fuerunt contexta, idemque intelhge 
de exemplo Var. Hist., aliquibus omissis, aliis immutatis: «malos, a los qua- 
les deseo mucho conocer, y no puedo; porque aca se me a^en todos muy 
amigos, y esme dificil saber quien son, y Dios sabe la pena que passo.» Epist. r.— 25 Martii 1535 205 

que con sus consejos y conuersaciones crea que se hallara mui 
bien, por ser el tanto vna persona de Dios y de tan buena vida. 

Y esto le torno a pedir por merced no deje de hazerlo; y en todo 
lo que de mi parte a V. md, dijere el S.or Maestre liiigo, por me 
hazer merced, le de credito tanto como a mi misma persona da- 
ria: y del V. md, se podra informar de mis necessidades y traua- 
jos mejor que de persona del mundo, por estar el al cabo " de 
mis miserias y lacerias mas que hombre del mundo, 

8, Y si V, md. me quisiere hazer merced de aliuiar mi mucha 
pobreza, podra dar lo que V, md. mandare al S,or Ifiigo, dador 
de la presente; porque el a de yr a Almazan, y Ueua ciertas car- 
tas de vn estudiante mui amigo mio, el qual estudia en esta Vni- 
uersidad, y es natural de Almazan *, y es muy bien proueido, y 
por parte mui segura, el qual escriue a su padre " que, si el 
S.or Inigo le diere algunos dineros para ciertos estudiantes de 
Paris, los embie juntamente con los suios y en la misma moneda, 

Y pues se ofreze via tan segura, supHco a V, md. aya memoria 
de mi. 

9, Daca ° no se que mas hazer sauer a V. md. mas [sic] de 
quanto nuestro caro sobrino p fue huido desta Vniuersidad 1 , y 
fui tras el asta Nuestra Senora de Cleri ^, que esta de Paris a 
treinta y quatro leguas. Suplico a V. md. me haga sauer si llego 
a Nauarra, porque del mucho me temo que nunca sera bueno. 
De las cosas dira ^" en que an parado, acerca destas heregias, el 
S.or Maestre liiigo, lleuador de la presinte, dira quanto yo por 
carta pudiera escriuir. 

™ estar al cabo, coc?. Rom. apogr., n. 12. 

° escribe su padre, cod. Rom. apogr., n. i3. 

dara, ms; sed evidens est lapsus calami. In exemplis cod. Rom. 
apogr., recte dicitur: uDe ac^.» 

P nuestro sobrino, cod. Rom.apogr ., n. 12, 

q Deest hoc verbum \ncod. Rom. apogr., n. 12. 

>■ Melius in cod. Rom. apogr . , n. 12: «De las cosas de aci»; et in 

Var. Hist., de ias cosas daca. * Sermo est de P, Didaco Laynez. 

* Notre-Dame-de-Clery, ab urbe Aurelianensi (Orleans) 15 kilom. di- 
stans. 2o6 MONUMENTA XaVERIANA 

Assi acabo bessando las manos de V. md. y de la senora ® por 
mil vezes; cuias vidas de V. mds. nuestro Senor acreciente por 
muchos anos, como por los muy nobles corazones de V. mds. es 
desseado. 

De Paris 25 ^ de Marzo [de 1535]. 

De V. md. muy cierto seruidor y menor hermano, 

Frances de Xauier ^ 

Post subscriptionem. El original, de donde se saco fielmente 
este traslado, se quito deste Kbro para ponerle en vna guafni- 
cion de plata para que le pudiessen gozar personas deuotas, que 
en sus aprietos y enfermedades inuocan el patrocinio del Santo. 

Ifiscriptio. f Copia de una carta de nuestro bienaventurado 
P.e S. Francisco Xauier, escrita desde Paris, quando estudiaba 
en aquella Vniuersidad, al Capitan Azpilcueta, su hermano, que 
residia en Obanos, la qual trujo desde Paris nuestro bienaven- 
turado P.e S. Ignacio quando vino de aquella Vniuersidad a 
Hespana. 

Cod. Rom. apogr., n. J^, eamdem hahet inscriptionem, et in 
fine epistolae haec legitur testificatio. Certifico yo el P. Laur.ode 
Colonia ', R.or del Collegio de la Comp.a de Jhs. de Alcala de 
Henares, que esta carta esta fiehnente sacada de la original de 
letra del Santo, que se guarda en el archivo deste Collegio; y 
por la verdad lo firmo de mi nombre. 

Alcalajulio i de 1665. 

Laur.o de Colonia. 

Inscriptio «cod. Rom. apogr.^), n. 12. Copia de vna carta de 
S. Francisco Xauier al capitan Azpilcueta, su hermano, que re- s a 25, cod. Rom. apogr., n. 12; et Var. Hist. 
t Xabier, ihid . " Joanna de Arbizu, cujus pater tituluni possidebat Domini de Sotes 
(Sefior de Sotes). 

■^ Non ((de Coloniai), sed ade Colomes» legerunt Possinus et Delplace, 
sed perperam; nomen tamen suum, pro more illius temporis, qui etiam 
nunc in quibusdam locis non omnino obsolevit, semper scribebat hoc modo: 
«Laurencio», vel, facta abbreviatione, «Laur.o.» Epist. I. — 3r Martii 1540 207 

sidia en Obanos, tres leguas de Pamplona, que se escriuio en 
ano de 1535. 

Et in fine hujus epistolae sequens tesiimonitmi: Esta carta de 
S. Francisco Xauier para su hermano se saco del original que se 
guarda en nuestro Collegio de la Compania de Jesus de Alcala. 

MlGUEL DE ArBIZU ^ 

Tnscriptio exempli codicis » Var. Histor. » Copia sacada de la 
carta original, toda escrita de su mano, que el P. Francisco Xa- 
bier enbio el ano de 1536 [sic] con el P. M. Ignacio, quando vol- 
uio de Paris a Espana, al capitan Azpilcueta su hermano, que 
residia en Ouanos tres leguas de Pamplona. Vuo esta carta el 
P. Lorenzo de Figueroa, Rector del collegio de Pamplona, de 
Don Leo de Garro 3' Xabier, Vizconde de Zolina, sobrino del 
Padre Xabier y heredero de su casa, y della la saque yo, cuyo 
sobreescrito decia como se sigue: A mi senor el capitan Azpil- 
cueta, en Ouanos. PP. IGNATIO DE LOYOLA 

ET PETRO CODACIO, ROMAM 

Bononia 31 Martii 1540 '. 

Absentiam sodalium carissimoriim litteraritm commercio levare exoptat, 
et ex sua parte spondet. — Cardinalis Eporediensis in Xaveriiim et So- 
cietafem benevolentia. —Legati erga ipsum beneficia suis apud Indos 
laboribus compensare statuit. — Gesta a Francisco et Legato in sacra 
aede Lauretana. -De Domina Faustina Ancolina ejusque filio Vin- 
centio. —Xaverii labores Bononiae. 

t 

Jesus, 

La gratya y amor de Xpo. nuestro Senor sea siempre en 
nuestra ayuda y fabor. 

•"^ Epistolae hujus exemplum anno 1666 a P. Michaele de Arbizu, Ca- 
stellanae Provinciae Praepos. Provinciali, ad P. Martinum de Esparza fuit 
missum. — Vide Indiculum exegeticum Possini. 

' Ex autographo, quod Bononiae servatur in collegio Barnabitarum, 
unde P. Madureira maxima cura exemplum ad nos missum exscripsit. Extat 
apographum in cod. Rom. apogr., n. I.— Vide PossiN., lib. I, ep. 2. 208 MONUMENTA XaVERIANA 

1. El dya de Pascua rescyby unas cartas vuestras con un 
enboltoryo, que venian para el sefior Embaxador ^, y con ellas 
tanto gozo y consolatyon quanto nuestro Senor sabe. Y pues por 
letras tantum creo que en esta vida nos veremos, y en la otra 
fatieadfatiem'^ con muchos abra^os, resta que en este poco 
tiempo, que desta vida nos queda, por frequentes letras nos vea- 
mos. Yo assy lo hare como rae lo inbiais a mandar, quanto a lo 
del escribir a menudo, servando el orden de las ijuelas *. 

2. Al senor cardenal Ibrea ^* able mucho a mi plazer por el CuTiLL., anno 1540, ep. i: Mench., lib. II, ep. 2: Cartas de San Tgnacio 
2: de Loyola, t. I, pp. 441 et 442. 

"^ Intellige Lusitaniae Legatum, qui tunc temporis erat Petrus Masca- 
renhas. 

' nVidemus... per speculum in aenigmate: tunc autem facie ad faciem.)) 
ICoR.,XIII, 12. 

* Loco praecedentis brevissimae periodi, longam periodum scripsit 
Possinus, forte ut explicaret verbum ijuelas (recte scriptum, hijuelas), 
quod filiolas sonat, quamvis hoc in loco sensum toto coelo diversum habet, 
quem inferius dabimus. Audiatur nunc Possiniana versio. «Equidem deside- 
rari hac in parte meam diligentiam non sinam. Persuasus enim illo tuo, 
quo me digredientem monuisti, sapienti dicto: Colonias Metropolibus, ut 
Filias Matribus, usu mutuae notitiae connecti oportere: plane decrevi dare 
operam, ut et Ego, et quaecumque umquam ubivis terrarum mecum erit 
nostrae Societatis Pars, Tibi ac Societati Romanae nunciorum atque offi- 
ciorum commercio iungamur; sicque ad vos cuncta nostra minute ac distin- 
cte referamus, vt Filiolae solent, cum Matribus rationem reddunt.» ^ 

Significatio verbi hijuela in loco citato nihil aliud est quam epistola 
adjuncta, ubi aliquid speciale seu secretum scribitur, quae simul cum epi- 
stola primaria mittitur, ut haec, si necessarium judicetur, publice possit 
ostendi. Haec significatio vel in ipso Hispanae academiae dictionario deside- 
ratur. Vide Cartas de San Ignaciode Loyola, 1. 1, pp. 147-151, ep. XXXIX, 
ubi fuse de modo epistolas scribendi pertractatur, et quid in epistola princi- 
pali, quid in hij uelas scribendum sit statuitur. 

^ Hic erat Bonifacius Ferreri (Ferrerius), Bononiae legatus, Epore- 
diensis cardinalis dictus quod illius dioeceseos episcopus fuerat. Mini- 
me confundendus est cum Philiberto Ferreri (Ferrerio), qui tunc temporis 
Eporediensis episcopus erat, sed cardinalis non fuit nominatus usque ad 
annum 1549. Hinc corrige Coleridge, The life and letters of St. Francis 
Xavier, t. I, lib. I, cap. III, pag. 61; et Menchacam tum in annotatione, 
ubi Bonifacius cum Philiberto confunditur, tura etiam in Errata, ubi uter- 
que vocatur cardinalis Eporediensis. Corrige etiam Leonem PageS, qui 
asserit Bonifacium Eporadiae (Ivrea) fuisse natum, cum ejus patria fuerit 
Vercellae (Vercelli). Vide Orland., Hist. Soc. Jesu, P. I., lib. II, n. 89. Epist. 2.— 3i Martii 1540 209 

orden que me escrybistes: me rescibio muy humanissimamente, 
offrescyendose mucho de faborescernos en todo lo que el pu- 
diesse. El buen viego quando me despedia del comengome a abra- 
9ar, yo a besarle las manos, y en la mietad del razonamiento que 
le hize me pose de rodillas, y en nonbre de toda la Compannia le 
vese las manos; y a lo que el me respondio, he yo creo, el esta 
muy bien con nuestro modo de proceder. 

3. El seiior Embaxador me haze tantos regalos, que no 
podria acabar de scribirlos. Y no se como podria sufrirlos, sy no 
pensasse, y quasi por cierto tubiesse, que apiid Indos no con 
menos de la vida se hubiessen de pagar. En Nuestra Seiiora de 
Loreto el domingode Ramos ^ lo confesse y comulguecon muchos 
de su casa, y en la capilla de Nuestra Senora dixe missa, y el 
buen Embaxador hizo que siimd con el commulgassen todos los 
de su casa dentro de la capilla; y despues el dia de Pascua lo 
confesse y comulgue otra vez, y otros devotos de su casa. El ca- 
pellan del senor Embaxador se encomienda mucho a las oratio- 
nes de todos, el qual me tiene dado la mano de yr con nosotros a 
las Indias. 

4. A madona Eaustina Ancolina dareis mis encomiendas, y 
decilde como he dicho una missa por su Vincentio ^ y mio, y que 
dire mannana otra por ella, y que tenga por cierto que yo nunca 
me holbiddare della, eiiam quando estubiere en las Indias. Y de 
mi parte, Micer Pedro ^, hermano mio charissimo, azelde memo- 
ria que me tenga la promessa que me hizo de confessar e ^ comu - 
nicarse, y que me aga saber sy lo ha echo y quantas vez[es] *". 
Y sy quiere hazer plazer a Vincentio suio y mio, decilde de mi 
parte que perdone a los que mataron su hijo, pues por ellos Vin- 
centio ruega mucho en el ciello. Aca en Bolonia estoy mas ocu- ^ Incidit hoc anno dominica Palmarum in 21 diem Martii. 

■^ Hic Vincentius, Faustinae filius, occisus fueratRomae. 

" Petrus Codacius, cui simul et Ignatio epistolam inscripsit Xaverius. 
Hic non tantum verba, sed et sensum omnino mutavit Possinus, ita ut 
qnae Xaverius Faustinae Ancolinae commendat, Possinus Petro Codacio 
dicta existimaverit. 

" Abscisa aliquantulum est charta. 

'" Id. 

MoNUM Xav. 16 2IO MONUMENTA XaVERIANA 

pado en uyr " confessiones, que no estaba en Sant Luys. '* Enco- 
mendadme mucho a todos, que es verdad que por falta de hol- 
bido no dexo de ponerlos. 

De Bolonia ultimo de Mar^o 1540. 

Vesier in Xpo. frater et servus^ 

Franciscus. 

Inscriptio. f A mis in Xpo. nuestro Senor hermanos, Micer 
Ignatio he Micer Pedro Codatio en Roma en la torre Meran- 
guela en casa de Micer Antonio Frerepau *^ 

De porte un grosso '*. 

In tertia pagina. Ego infrascriptus testor hanc epistolam 
manu ipsa S. Francisci Xaverii esse exaratam et ex Archivo 
Domus Professae Romanae Societatis Jesuextractam. In quorum 
fidem etc. 

Romae 28 Maii 1763. 

Laurentius Ricci, Praep.s Gen.Hs Soc.is Jesu 

m. p. 

Manet integriim sigillum Societatis, post praecedens testimo- 
nium positum. 

Alia manu, in quarta pagina . 1540. De Bolonia Mr. Fran.co 
el liltimo de Marzo. 

Et alia. 1540. Bolonia. Mr. Fran.co ultimo del Marzo. 

Post apographum «cod. Rom. apogr.y> sic legitur. L^originale: 
di questa lettera fu dato a 28 Mag. 1763 dal R. P. Generale 
Lorenzo Ricci al Coll.io di S. Lucia di Bologna. " Id est, en oir. 

*'^ Scil. Romae, in temploS. Ludovici Francorum regis. 

»' Turris, hic dicta Meranguela, in ep. 4, 6 et 7 dicitur Maramgulo; 
et Antonius Frerepau cognominatur Freapane in ep. 4. Locus autem ubi' 
S. Ignatius ejusque socii Romae degebant, hoc modo scribi debuit; «Presso 
allaTorre del Melangolo, en casa de Micer Antonio Frangipani.» Audiatur 
hacde re Bartoli: «... era presso alla Torre che chiamavano del Melan- 
golo..., fraS. Caterina che chiamano de'Funari e piazza Margana.» Della 
vita e delV istituto de S. Ignazio, t. II, § 44. — Plenius de his disseritur ia 
recentissimo opere Le case abitate in Roma da S. Ignazio di Loiola...f 
auctore Petro Tacchi Venturi S. J. 

1* Scripserat antea sueldo: sed, cancellato hoc verbo, super ipsum 
scripsit grosso. Epist. 3. — i3 Julii 1540 21 r 

3 

PP. IGNATIO DE LOYOLA 
ET NICOLAO DE BOBADILLA, ROMAM 

Ulyssipone 13 Julii 1540 *. 

Itineris in Lusitaniam diuturnitas, labores, pericula. — Eques a ntorte im- 
minenti divinitus liberatus. — Religionis ac pietatis exempla a Legaio 
ejusque comitatu exhibita. — P. Simon Rodrigues Xaverii adventu a 
morbo convalescit. — Messis multa in Lusitania, pauci vero operarii re- 
periuntur, qui ad animas juvandas incumbant. — Lusitaniae rex Ka- 
verium cum socio benevole excipit, multaque de Societatis instituto ex 
illis percontatur . — Confessionis sacramento nobiles adolescentes ex- 
piantur. — De Xaverio sociisque in Lusitania retinendis cogitani dy- 
nastae . — Xaverii opera in novis operariis sibi adsciscendis et in lusi- 
tanis ad meliorem frugem pertrahendis . 

t 
Jhus. 

La gracia y amor de Xpo. nuestro Senor sea siempre en 
iiuestra ayuda y fauor. Amen. 

I. Muchos y continuos fueron los beneficios que Xpo. nues- 
tro Sefior nos hizo viniendo de Roma para Portugal, donde tar- 
daraos en el camino antes de llegar a Lisboa mas de tres meses * ; 
y en tan luengo camino y con tantos trabajos venir siempre con 
mucha salud el senor Embaxador ' con toda su cassa, desde el 
inayor asta el menor, cossa es para dar muchos loores y gracias 

* Ex cod. Rom. apogr., n. 2. 

Hanc epistolam datam fuisse 3 die Julii asserit Possinus, quem sequitur 
Menchaca: Cutillas vero 4 Julii diem assignat. Apographum nostrum clare 
•dicit diem XIII; sed postea alia manu in 8.* pag. scriptum est ade 3 de 
Julio». 

In inscriptione, magna etiam extat varietas inter citatos auctores. Possi- 
nus eam soli Ignatio missam asserit; cumque eam ex Archivo Romano de- 
scribat, dicendum alio eum usum fuisse exemplari ac nos; nam exemplar 
nostrum ex antiquo Archivo Romano exscriptum, eam Patribus Ignatio et 
Bobadilla inscribit: Cutillas Patribus Fratribusque Societatis Jesu Romam: 
Menchaca Societati Romam. — VidePossiN., lib. I, ep. 3: CuTlLL. anno 
1540, ep. 2: Mench., lib, I, ep. 3. 

- Possinus et Cutillas tres menses dicunt: hic autem asseritur in itinere 
Ulyssiponem Roraa plus tribus mensibus consumpsisse Xaverium. 

' Petrus Mascarenhas. 312 MONUMENTA XaVERIANA 

a Xpo. nuestro Senor; pues, vltra su commun concurso, espe- 
cialmente ponia su mano para de todos peligros librarnos assi al 
seiior Embaxador para gouernar con tal horden toda su cassa^ 
que parescia mas cassa de Religion que de seglar, confessandosse 
y comulgandosse muchas vezes; y los criados, imitandole, to- 
mando exemplo en el, hazian lo mismo, asta tanto que, viniendo 
por los caminos, no pudiendo allar disposicion en las possadas, 
donde llegauamos, para confessar sus criados, era menester des- 
viarnos del camino, y apeandonos solia confessar. 

2. Viniendo por Italia quiso nuestro Senor mostrarse mila- 
grosamente en vno de sus criados, en aquel que estuuo alla en 
Roma para ponersse fraile, que, passando vna ribera muy grande 
contra la voluntad de todos, fue tan grande la fuerza del rio, que 
en presencia de todos a el y al cauallo lleuo el agua mas que 
dende la possada donde os dexamos en Roma asta San Luys; y 
quiso Dios nuestro Senor oyr las deuotas oraciones de su sieruo 
el Embaxador, el qual eficazmente con todos los suyos, non sine 
lachrimis, rrogaua instantemente al Senor que lo librasse; assi 
quiso nuestro Senor librarlo, mas milagrossamente que humana- 
mente. Este era vn cauallerizo suio, el qual holgara mas el tiempo 
que andaua sobre el agua estar en el monesterio, que donde se 
hallaua, pessandole mucho aver differido tanto lo que mucho 
desseaua hauer cumplido. Dixome quando le hable, que todo el 
tiempo que anduuo sobre el agua para perdersse, sin ninguna es- 
peranza de saluarsse, que no le daua otra cossa tanta pena como 
de aver beuido tanto tiempo sin disponersse a morir; y con esto 
junctamente me dezia que le llegaua mucho en la anima no ha- 
uer cumplido y puesto por obra lo que Dios nuestro Seiior le 
hauia comen^ado agerca de su modo de biuir, de manera que 
daua animo a todos; y quedo tan espantado, que parescia que 
venia del otro mundo: con tanta efficacia hablaua de las penas del 
otro mundo, como si dellas tuuiera expiriencia, diziendo que 
quien en uida no se dispone a raorir, a la hora de la muerte no 
tiene animo para acordarse de Dios. Hablaua este buen honbre 
lo que por espiriencia vino a ssaber, y no por auerlo leydo ni 
oydo dezir, sino por auer passado por ello: mucha conpassion Epist. 3.— i3 Julii 1540 2i3 

tengo a muchos de nuestros amigos y conoscidos, temiendome 
que tanto diffieran sus buenos pensamyentos y desseos de seruir 
a Dios nuestro Senor, que, quando los quiera poner en execucion, 
no tengan tiempo ni sazon. 

3. El dia que Uegue en Lisboa ^ alle a Mastre Simon que 
aquel mesmo dia esperaua la quartana; y con mi venida fue 
tanto el plazer que rescibio, y tanto el mio con el suyo, y junc- 
tados entramos plazeres caussaron tal efecto, que echaron fuera 
la quartana, de manera que aquel dia ni otro le tomo la febre ^, 
y esto a ya vn mes. El esta muy bueno hi haze mucho frutto. 
Daca os ago saber como ay muchas personas deuotas nuestras, 
y tantas, que tenemos mucho trabajo en no poder cumplir con 
todas, por ser ellas personas de quahdad y por no tener tiempo. 

4. Aca ay muchas buenas personas, que biuen con desseos * Non constat de die adventus S . Francisci Ulyssiponem. Scimus die 
16 Martii 1540 Roma Lusitaniam versus discessisse cum legato Petro Masca- 
renhas; praeterea, ex primis hujus epistolae verbis discimus S. Franciscum 
plus tribus mensibus in itinere consumpsisse; unde non ante 17 Junii Ulys- 
«iponem pervenit; sed neque multo post: nam in hac ipsa epistola, postquam 
de sanatione febris, qua P. Rodrigues afflictabatur, sermonem facit, addit, 
post haec mensem jam praeteriisse; si ergo S. Franciscus Ulyssiponem 
advenisse dicatur circa diem 17 Junii, optime expHcantur quae S. Franci- 
scus in illo duplici loco affirmavit, scilicet, se in itinere plus tribus mensi- 
bus consumpsisse, et mensem, vel accuratius, fere mensem ab ejus adventu 
(17 vel 18 Junii) ad praesentem diem, in quo epistolam hanc scribebat (l3 
Julii), transiisse. 

P. BA.LTHASAR Telles, Histor . Aethiopiae, lib. II, cap. 3, amultis con- 
futat quod ipse olim cum aliis docuerat de Xaverii Olyssiponem adventu 
die 17 Apr. 1540: ostenditque eo tempore non Xaverium, sed Simonem 
Rodericium eodem pervenisse atque ab hoc donata fuisse anno 1555 P. An 
tonio Quadros biblia sacra, quibus olim Xauerium usum fuisse complures 
falso crediderant.)) MenCHACA in Prolegom., pag. LVII. Qui hujus quae- 
stionis originem cognoscere velit, integrum caput Historiae AethiopiaCj in 
praecedenti periodo citatum, morose legat. Opus, ibidem adductum et 
refutatum, est: Viage de la Serenissima Reyna Dona Maria Ana de Aus- 
tria, Segunda Muger de D. Phelipe Quarto deste nombre, Rey Catholico 
de Hespana Hasta la Real Corte de Madrid desde la Imperial de Viena... 
Por DoN HiERONYMo Mascarenas, Cavallero de la Orden de Calatraua 
(Libro II, pp. 104 et I05). 

^ Mira in hoc loco elucet Xaverii modestia in expldcanda P. Simonis 
curatione, quae Xaverii amplexui tribui solet. 214 MONUMENTA XaVERIANA de seruir a nuestro Senor, si huuiese quien les ayudasse, dan- 
doles algunos exercicios espirituales para poner en obra el bien 
que de dia en dia deffieren de hazer; pues por presto que comien- 
9en los hombres de hazer lo bueno que saben, hallaran por 
cuenta, quiriendo bien mirar en ello, que tardaron de ponerla 
por obra. Este conocimiento entero ayuda a muchos para esper- 
tarsse y para que no allen paz donde no lay, principalmente 
aquellos, que contra toda razon procuran de traer a nuestro Se- 
flor adonde ellos dessean, no quiriendo yr adonde Dios nuestro 
Senor los llama, dexandosse guiar mas por sus desordenadas 
afectiones, que por los buenos desseos que en ellos habitan; des- 
tos es de tener mas compassion que inuidia, viendolos caminar 
tanto cuesta arriba y por vn camino tan difficil y peligrosso, y 
en pago de tantos trabajos venir a parar en vn fin tan traba- 
josso. 

5. Despues que passaron tres 6 quatro dias que llegamos en 
esta ciudad, el Rey ^ nos mando llamar y nos rescibio muy be- 
nignamente. Estaua el solo con la Reyna ' en vna camara, donde 
estuuimos mas de vn hora con ellos, y nos demandaron muchas 
particularidades agerca de nuestro modo de pro^eder y del modo 
que nos conocimos y juntamos, y quales fueron nuestros prime- 
ros desseos, y de nuestras persecuciones de Roma; y mucho se 
holgaron de saber como se manifesto la verdad, y de que lleua- 
mos tanto la cossa adelante, que vino a conoscersse la verdad de 
lo que nos imponian. Desea mucho Su Alteza ver la sentencia 
que se dio en nuestro fauor ^. Todos se edifican aca de que Ue- 
uamos tanto la cossa adelante hasta que se diesse la sentencia; y 
tanto se edifican, que les paresge que, si la cossa no se hiziera ^ Joannes III. 

■^ Catharina, Caroli V Imperatoris soror. 

* De hac sententia, vide Simonis Rodriguez De origine et progressu 
Soc. lesu... commentarium, pp. 72-74: Orland., Histor. Societ. lesu, P. I, 
lib. II, n. 51, pp. 37 et 38, ubi integra reperitur. Ejus autographum exem- 
plar extat in Var. Hist., t. I, fol. 50. Hanc tempestatem, Romae contra 
Societatem ab Augustino Pedemontano motam, habes apud Orland., loc» 
cit.; in Polanci Chronico, t. I, pp. 67-69; et in opere cit. P. Simonis Ro~ 
drigues, pp. 68-72. Epist. 3.— i3 JULii 1540 215 

como se hizo, que nunca hizieramos fruto ninguno; y al pares- 
9er de los de aca, nunca cossa mejor hizimos que lleuarlo por 
sentencia y se viesse la verdad. El Rey y la Reina se holgaron 
mucho con nossotros en estar al cabo de nuestras cossas; y al fin 
de todas las platicas Su Alteza mando llamar su hija la Infanta ® 
y a su hijo el Principe '° para que los viessemos, y dionos parte 
de los hijos y hijas, que nuestro Senor le hauia dado, y de los 
que se le an muerto, y de los que viuen **. 

6. Y assy el Rey como la Reina nos mostraron mucho amor. 
Encomendonos mucho Su Alteza aquel mesmo dia que le habla- 
mos, que confessassemos los gentiles hombres man^ebos de su 
corte '^, porque el Rey ha hecho vna constitucion en su corte, 
que todos los gentiles hombres mangebos se confiessen de ocho a 
ocho dias; y nos encomendo mucho que mirassemos por ellos, 
diziendonos Su Alteza que si de mangebos conoscen a Dios y le 
siruen, que quando fueren grandes daran mucha buena existi- 
macion; y siendo ellos quales deuen ser, que la otra gente baxa 
tomara exemplo dellos, y assi se reformaran los seculares de su 
reyno: tuuiendo por cierto que, reformados los nobles, gran par- 
te de su reyno sera reformada. Cossa es mucho para marauillar 
y para dar muchas gracias a nuestro Seiior, en ver quan zelosso 
de la gloria de Dios nuestro Sefior sea el Rey, y quanto sea affec- 
tado a todas cossas pias y buenas; y todos los de la Compania le 
deuemos mucho por vna buena voluntad que nos tiene, assy a 9 Maria, quae, Philippo Hispaniarum Principi nupta, primo puerperio 
ultimam brevis vitae diemclausit Vallisoleti anno 1545. 

'° Joannes, qui Joannam, Caroli V Imperatoris filiam, in matrimonium 
duxit, eodemque anno viduam reliquit. 

*' Joannes III «prolem suscepit numerosam, sed non vitalem, primo 
floridae aetatis limine perituram; Principem Alphonsum; deinde Mariam...: 
praeterea Elisabetham, Beatricem; necnon Emmanuelem, Philippum, Dio- 
nysium, et Antonium in tenera infantia extinctos; Joannem etiam... Ante 
legitimas nuptias natus est Eduardus... Bracarensis Archipraesul.» P. An- 
TONius Vasconcellos , Summa tapita actorum regum Lusitaniae, 
pag. 3o2. 

" Hi «rant supra centum, ut videre est in Polanco, Chron., t. I, 
pag. 87, n. 22. Orlandini, lib. I, n. lo3, sit ait: «centum fere numero 
erant adolescentes, laetissima spes Lusitani Regni», quae verba transcri- 
psit Telles, Chronica, t. I, lib. I, cap. 8. 2l6 MONUMENTA XaVERIANA 

todos los de alla como a los de aca, Dixome el Embaxador, que 
hablo al Rey despues que le hablamos, y que le dixo el Rey, su 
seiior, que holgaria mucho de tenernos aca a todos los que somos 
de vna compaiiia, aunque le costase parte de su fazenda. 

7. Procuran aca muchas personas conoscidas nuestras de 
impidir nuestra partida para las Indias, paresciendoles que aca 
haremos mas fruto en confessiones , particulares conuersatio- 
nes, exercicios espirituales, en ministrar los sacramentos y exhor- 
tando las personas a las frequentes confessiones y communiones, 
y en predicar, que si fuesemos a las Indias. Procura el confessor 
del Rey y el predicador '' que no vamos, sino que quedemos aca, 
diziendo que haremos mas fruto, Cossa es para marauillar el 
fruto que dizen que hauemos de hazer en las Indias: y esto dizen 

'^ Erat hic Fr. Joannes Soares, O. S.' Aug., discalc, «conselheiro de 
Dom Joao III, seu confessor, pregador, esmoler e mestre dos principes 
Dom Filippe e Dom Joao, seus filhos. » SOUSA Amado, Historiada Egreja 
catholica em Portugal, t. VII, l." parte, n. 154. Hujus viri, de religione 
simul ac de litteris optime meriti, quique paulo post fuit Conimbricensis 
episcopus electus, integerrimam vitam historiographus Jusitanus Hercu- 
lano argumentis, quae religionis osorem potius quam severum criticum pro- 
dunt, deturpare conatur in opere Historia da origem e estabelecimento da 
inquisicdo em Portugal. 

Praeter hunc, Benedictus Uguccioni, postea Bellimarensis collegii S. J. 
institutor, eumdem in finem Lusitanum regem urgebat. Audiatur Pater 
Valdivia: «Benedicto Hugocioni, florentino, hijo de Juan Baptista Hugo- 
cioni, persona principal de esta familia en Florencia, el qual Benedicto fu6 
persona por sus loables costumbres muy estimado dei Papa Le6n decimo 
su pariente y del rey de Portugal don Juan el [III]; y el fue el que comenz6 
en Portugal a fauorecer y hospedar a ]os Padres S. Francisco Xabier y 
M." Simon Rodrfguez el ano de 1540 que vinieron de Roma a Portugal. Y 
aunque el no tenia antes noticia de la Compania, mas como era de buen 
juyzio y aficionado a lo bueno, reparo luego en los admirables exemplos 
que daban nuestros dos Padres en aquella corte: cobroles gran amor, y Ile- 
,g6se a ellos, y quedo muy afecto a la Compaiiia: y fue el l,° a quien el 
P, Sim6n Rodriguez di6 los exercicios de la Compaiiia, y el l," que en Por- 
tugal los hizo, y salio con notable fructo su alma, y el fu6 el que propuso al 
rey de Portugal que mirasse si seria de mas seruicio de Dios que Padres tan 
sanctos quedasen en su corte para reformarla; y por su medio, como trataba 
con el rey familiarmente, pudieron nuestros Padres efectuar algunas cosas 
del seruicio de nuestro Serior,..)) Valdivia, Histor . ms, de los Colegios de 
Castilla, fol. 242, dum collegii Bellimarensis exordium narrat. Idem affir- 
mat Franco, Synopsis Annalium..., anno 1541, n. 3, pag. 5. Epist. 3.— i3 Julii 1540 217 

personas que an estado alla muchos anos, por ver la gente muy 
aparejadapara rescebir la fe de Xpo. nuestro Senor, deziendoque, 
si este modo de progeder tan rremoto de toda especie de auaricia 
tenemos alla, como lo tenemos aca, que no dudan sino que en 
pocos afios convertiremos dos 6 tres reinos de ydolatras a la fe 
de Xpo., quando en nosotros vieren y conoscieren que no bus- 
camos otro sino la salud de las animas. Grande es la esperanga, 
que aca nos dan los que an estado muchos anos en las Indias, 
del fruto que alla hauemos de hazer en seruicio de Dios nuestro 
Seiior. , 

8. Aca mucho procuramos de buscar algunos clerigos, los 
quales por solo seruicio de Dios y saluacion de las animas quie- 
ran yr a las Indias con nosotros. ParesQcnos al presente que en 
ninguna cossa mas podemos aca seruir al Seiior, que en buscar 
alguna compaiiia: porque siendo vna dozena de clerigos, todos 
de vna mesma voluntad y querer, no es menos sino que haue- 
mos de hazer mucho fructo; y aca ya se van descubriendo algu- 
nos, Vn clerigo, conoscido nuestro de Paris, nos ha prometido 
de venir con nossotros, y morir y biuir con nossotros, y de ir con 
los mesmos desseos que vamos^ Este creemos que sera muy cier- 
to, porque tiene dadas muchas prendas de sy **. Ay otro de epis- 
tola, que en breue sera clerigo, que se ofresce de mucha volun- '^ Consalvus de Medeyros. aMorando estes Sanctos, e ApostoHcos va- 
roens [Patres Franciscus Xaverius, Simon Rodrigues et Paulus Camerte] no 
Hospital de todos os Sanctos, admittirao na Companhia ao P. M. Gon^alo 
de Medeyros, que em Pariz conhecera, e tratara a Sancto Ignacio, e a seus 
companheyros... Este foy o primeyro Novico da Companhia em Portugal, a 
sua caza de prova^ao o Hospital de Lisboa, seu Mestre de Novi(;os Sao 
Francisco Xavier, e o P. M. Simao Rodrigues.» Franco, Imagem da 
virttide em o Noviciado da Companhia de Jesn na corte de Lisboa, pag. 2. 
Circa tempus ejus admissionis, expressis verbis, in eodem opere, pag. l3l, 
dicitur: «Nao sabemos o dia, nem o mes, que o anno foi o de 1540.» 

Natus fuit in oppido Mezamfrio, Portuensis dioeceseos, si adhibenda sit 

fides Patri Franco; nam Antonius Carvalho, in opere Corografia Liisitana, 

. t. I, fol. 43o, ait eum primam lucem vidisse in oppido Freixo de espada- 

I cinta. Fuit per aliquod tempus Superior domus S. Antonii Ulyssip., et 

Viceprovincialis Lusitaniae. Mortuus est in domo S. Antonii Ulyssip. die 4 

Apr. 1552. 21.8 MONUMENTA XAVERIANA 

tad '^; y sin esto esta vn doctor medico, muy conoscido nuestro 
de Paris, que tiene prometido de venir ccn nosotros, y solamente 
de vsar de medicina, segun viere c;ue le ayuda para saluar las 
animas y traerlas en conocimiento de su Creador y Senor, y no 
por interesse temporal '*'. Siempre procuramos y mucho miramos 
de junctarnos con personas apartadas de toda auaricia; y no nos 
contentamos que sean apartadas de auaricia, mas haun de toda 
especie de auaricia, de tal suerte, que ningunos puedan sospe- 
char de nosotros que vamos mas buscando lo temporal que.lo es- 
piritual. 

9. El Rey hablo a un Obispo que mucho nos ama ", y a vn 
confessor suyo, para que predicassemos: nossotros, difiriendolo 
por algunos dias por primero entrar por las cossas baxas, no mos- 
tramos voluntad de querer predicar, aunque todos los que nos co- 
nosgen no dessean otra cossa. Su Alteza mando vn dia por nos- 
otros; y despues de muchas cossas passadas, dixonos que holga- 
ria que predicassemos; y assi nos offrescimos de mucha voluntad 
de lo hazer, assy por obedescerle, como por la esperan^a que te- 
nemos en Xpo. nuestro Seiior, que nos ha de fauorescer para 
que podamos hazer algun fruto en las animas. ComenQaremos 
deste domingo que viene en ocho dias, y no es menos sino que '^ Nescimus quisnam fuerit hic juvenis sacro subdiaconatus ordine in- 
signitus: nequit esse Franciscus Mansilhas, ut Pages existimavit; nam de 
illo aperte dicit Xaverius (infra., ep. 10) nondum sacris ordinibus esse ini- 
tiatum; imo nec permissionem ad hos ordines suscipiendos accepit usque ad 
finem anni 1544 (vide ep. 45, 18 Decembris 1544 datam). Sed neque Em- 
manue] Godinho , ut aliis magis arridet. «No cartorio de Coimbra fui en- 
contrar duas cartas de ordens do P. Manoel Godinho, das menores toma- 
das na Se de Evora aos nove de Mar^o de 1533... A outra carta he das 
mais ordens, que tomou ja na Companhia em Coimbra no mes de Abril 
de 1546.» Franco, Intagem da virtude... em Noviciado de Lisboa, 
cap. XXXI, pag. 144. 

'^ Videtur esse Doctor M. Serrao, qui Postscriptum sequentis episto- 
lae exaravit. 

" De eo iterum redit sermo in sequenti epistola, et sermo esse videtur 
de episcopo titulari Ambrosio Pereira, qui sequenti anno (1541) commutatio- 
nem fecit Ulyssiponensis monasterii S. Antonii, cujus ecclesiastico beneii- 
cio fruebatur, cum monasterio de Carquere, quod Societati dederat Joan- 
nes III. VideTELLES, Chronica, l.* part., lib. I, cap. XVI, n. 8. EPIST. 4.-26 JULII 1540 219 

hagamos algun fruto, segun los desta ciudad nos son aficiona- 
dos. Lo que a nuestro Senor muy mucho rogamos es que augeai 
eorum fidem, qui de nobis aliquam expectaiionem vel opinionem 
habeni. Y por la opinion que de nossotros tiene, confiamos mu- 
cho en Dios nuestro Senor que, no rnirando a nossotros, sino a 
la fe de los que nos dessean oyr, que nos ha de dar saber y gra- 
cia vt possimus ei consolari eos, ei qiiae vel necessaria vel viilia 
suni ad animarum salutem dicere. 
De Lisboa a xiii de Julio aiio 1540. 

Por todos estos vuestros in Domino charissimos, 

Francisco. 

+ . 

Inscripiio in ociava pagina. Ihus. AUi nostri charissimi in 

Xpo. frateUi M. Ignatio e M. Bobadilla. 

In Roma. 

Alia manu in ima ora quintae paginae. Haec epistola non au- 
tographa S. Francisci. Versa tamen latine est a P. Possino, ep. 2. 

Et alia, in ociava pagina. 1540. De Lisboa, M. Fran.co de 3 
[sic\ de Julio. PP. IGNATIO DE LOYOLA 
ET PETRO CODACIO, ROMAM 
Ulyssipone 26 JuHi 1540 '. 

Litteras Apostolicas de Societatis confirmatione et spiritualia exercitia Regi 
ostendenda postulat. — Epistolas sociorum Legatus summopore exoptat . 
•^Exercitiis Ignatianis aliqui viri primarii excoluntur. — Stradam 
Conimbricam mittendum existimat, tum ut studiorum curriculum per- 
ficiat, tum ut collegii Societatis institutionem praeparet, qua de re ab 
Ignatio informari postulat . — Collegium Ulyssipone erigi posse judicat . 
— Episcoporum de Indica expeditione diversae opiniones . — Quanam 
ratione socii aggregandi sint edoceri poscit . 

t 
La gratya y amor de Xpo. nuestro Senor sea siempre en 

nuestra ayuda y fabor. 

* Ex autographo, in cod , Rom. autogr., duplici folio, n. CXCIII. 
Tota epistola manu Xaverii exarata est, demptis hisce ultimis verbis: 220 MONUMENTA XaVEBIANA 

I . Despues de aber escrypto muy largo de todo lo de aca, 
offrescyeronse algunas cossas que nos holbidamos de escrybyr, 
entre las quales son las que se syguen. Sy el Brebe que toca a 
toda la Compannja es despedido ^, jnbyares el traslado, porque 
el Rey y los que nos son affecisonados holgaran de verlo, y la sen- 
tentya que djo el Governador en nuestro fabor \ Los exercycyos 
pidio el Rey con desseo de verlos: si vn traslado de los correp- 
tos ^* jnbjassedes, paresciendos, tambien Su Alteza holgara de 
verlos, segunt esta muy byen con toda la Compannja; y pa- 
resce que todos servicyos le debemos por el amor crescydo que 
nos tyene. 

Dos letras vuestras tenemos rescybidas, y todas dos muy 
brebes, la vna escrita a 8 de Junio ^ y la otra primero dia de 
Mayo ^. El senor Embaxador holgara de rescybir alguna carta 
vuestra. Algunas que le abeis esprito, las quales rescibio en el 
camino \ veniendo de Roma a Portugal, pensad que las tiene 
guardadas. Sy no pudieredes escrybir, hazed que las cartas que «1540. Por todos estos vuestros, Francisco», quae, religionis causa abscisa, 
postea alia ignota manu restituta sunt. Quando vero et quanam auctoritate 
resecatum fuerit illud epistolae fragmentum, ibidem sequentibus verbis 
exprimitur: «Con licenza del P. Mutio Vitelleschi Generale fu data la 
soscrittione di questa lettera alla Sra. Duchessa di Fiano, la quale auanti di 
morire la restitui al fr. Mutio Santi, che la dono al P. Gio. Paolo Oliua, 
Vic." Gnale., che la concesse al collegio di Bruges in Fiandra questo di 12 
Aprile i663.))— Vide PossiN., lib. I, ep. 4; Cutill., anno 1540, ep. 3 (24 
Julii, sed perperam): Mrnch., lib. I, ep. 4. 

'^ Id est, expedido. Editum fuit hoc breve 27 Septembris 1540, duobus 
mensibus post hanc epistolam scriptam. Quantum Lusitanus rex Joannes III 
ad obtinendam quam citius confirmationem Societatis laboraverit, vide 
Telles, Chronica, lib. I, cap. X. 

^ De hac sententia vide epist. praecedentem. 

•* Id est, de los corregidos, seu, ut habet latina versio: si exemplum 
eorum e correctis. In aiitogr. legitur «coreptos.)) 

^ Corrige Cutillas, qui scribit 6 diem Junii; eumdemque etiam per to- 
tam epistolam corrige, quotiescumque repetit V. Sta. Charidad. 

^ Nec in opere Cartas de S. Ignacio., nec in Regesta litter. S. P. Igna- 
tii, mss., inveniuntur hae litterae. Adverte hanc periodum in origin. fuisse 
deletam. 

' Desiderantur hae litterae ad Petrum Mascarenhas missae. EPIST. 4.-26 JULII 1540 221 

escrybe Estrada ^ las podamos mostrar al Embaxador, y en ellas 
hable del \ 

2. Hagora en este puncto bamos a dar exercycyos a dos li- 
centyados en theologia, el vno muy famado predicador, y el otro 
maestro de vn hermano del Rey, del infante Don Enrrique; y con 
otras personas de quahdad hacemonos dessear, creyendo que, 
quanto mas los dessearen hazer, mas se aprobecharan haziendo- 
los. Cossa es para alabar a Dios nuestro Sehor de ver [los] mu- 
chos que se confyessan y comulgan. 

3. Miradloque os parece sobre Francysco de Strada, de 
que venga a la Vniuersydad de Coymbra, porque aca para el y 

, para otros no faltara lo necessaryo para sus estudios: y segunt la 
1 gente de aca es muy byen inclynada a todas cossas pyas y bue- 
j nas, no dudamos syno que presto se hara aca en esta Vnyversy- 
\ dad algun collegio. Nossotros, andando el tiempo, no dexaremos 
I de hablar al Rey sobre una cassa de studiantes: y para esto serya 
menester que supyessemos vuestra intentyon acerca de la manera 
que se ha de tener, y del que los ha de gobernar, y el horden que 
han de tener, vi crescant magis in spiritu qtiam in litteris para 
que quando hablemos al Rey [le] informemos del modo de vibir 
que han de tener los que estudiaren en nuestros coUegios; y de 
todo esto escrybydnos a largo. 

No veemos difficultad para que aca se edifique vna cassa de 
collegio; y '° mucho holgarian los de aca hazernos cassas, sy hu- 
byesse personas que las habitassen. 

4. El Obispo, amigo nuestro '*, nos ha dicho que el Rey no 
esta del todo determinado para inbiarnos a las Indias, parescyen- 
dole que aca no menos serviremos a nuestro Sehor que alla. Ins- 
taron dos Obispos, parescyendoles que en ninguna manera debe- ** P. Franciscus Estrada. 

^ Tatn Possinus, qui autographum vidit, quam Cutillas, quinque po- 
strema hujus periodi verba omiserunt. In origin. praecedentes duae periodi 
deletae sunt. 

*° Scripserat y de otras nuestras; sed, calamo transverso, tria postrema 
verba delevit. 

" Videtur esse sermo de episcopo titulari Ambrosio Pereira, de quo 
n superiori epistola egimus. 222 MONUMENTA XaVERIANA 

mos quedar aca, syno yr a las Indias, paresciendoles que algu- 
nos reyes habemos de convertyr. 

Nossotros syempre trabajamos de buscar compannja, y creo 
que no nos ha de faltar, segunt se ban descubriendo. Sy queda- 
remos, haremos algunas cassas '*; y paraquedar allarse yan *' mas 
que para yr; y sy fueremos, y Dios nuestro Senor nos diere algu- 
nos annos de vyda, haremos con la ayuda de Dios algunas cassas 
entre indios y negros. 

5. Si el Brebe que toca a toda la Compannja no esta despa- 
chado, hazed que nos den lycentya de edificar cassas de nuestra 
professyon entre infieles. Assy se quedaremos aca, como sy fue- 
remos a las Indias, por amor y seruicio de Dios nuestro Senor 
escrybydnos el modo y horden que habemos de tener en hazer 
compannja, y esto muy ad longuni ^*, pues estais al cabo de nues- 
tro poco talento; y sy no nos ayudays, por falta de no saber nego- 
tyar *% dexarsse ha de acrescentar el mayor seruicio de Dios. 
nuestro Senor. 

De Lisbona a 26 Julio aniio 1540, • 

Por todos estos vuestros, 

Francisco. 

Postscriptum . Yo sou hun do:tor medico chamado M. '®... 
Serrao '^ o qual fiz con M.te p.' Fabro los excercicios em Paris, 
dado que poco me aproueche em elles, aguora con os Irmaos 
aqui farey as eleciones pera hir a India, Deo annuente. Por' 
amor de nosso Senhor que rogarem a Deus por mi que me haga^ 
bom medico in spirituaUbus, et temporalibus in quantu[m] juuat 
me ad spiritualia. «r | 

Serrao doctor [sic]. *■* Post verbum cassas scriptum est et postea deletum, los quefueremos. 

*' allarse yan, i e., hallarse hlan (antiq.); nunc diceretur: hallarianse. 

'* Deleta sunt octo sequentia verba. 

'5 Duplicem significationera videntur habere verha. por falta de no sa- 
her negocyar , sed ex contextu clare apparet legitimus sensus, sci].: por d 
defecto de no saber negociar. 

*« Legi non potest, discissa charta, hujus Doctoris nomen, quod dooi 
complectitur verba. 

" Vide n. 8. praecedentis epistolae. .'(u-i Epist. 5'— 28 Septembris 1540 223 

Inscriptio. ^ Alli nostri charissimi in Xpo. fratelli Mr. Ignatio 
e Mr. Pietro Codacio ** apresso Torre Maramgulo in lastancia di 
Mr. Antonino Freapane '®. Estes clerigos conhoce Messer Pietro 
Domenech. 

Alia manu. Esta carta mandareis a los Padres que stan ala 
Torre de Merangolo. 5 

MARTINO DE AZPILCUETA, CONIMBRICAM 

Ulyssipone 28 Septembris 1540 '. 

Xaverii erga Martinum gratus animus. — Ejus conspectu et colloquio per- 
frui exoptat. — Amicum suum Blasium Lopez ipsi, utpote qui tantis a 
Deo donis exornatus fuit, pro ipsius Dei obsequio commendat. t 
Jhs. Muy Reuerendo Senor. ** Hinc corrige Possinum (et consequenter Menchacam) et Cutillas, 
qui hanc epistolam S. Ignatio tantum fuisse missam supponunt. 

'^ Vide annotationem, quam hac de re sub finem ep. 2 scripsimus. 

* Ex autographo, quod servatur in oratorio Domini Joachim Mariae 
Mencos, comitis de Guendulain, in Pampilonensi urbe. Extat apographum 
in corf. Rom. apogr., n. 3. Edita fuit paucis abhinc annis, ex originali de- 
prompta, in opere El Doctor Navarro Don Martin de Azpilcueta . . . auctore 
Mariano Arigita Y Lasa, append. I, pag. 561. Alteram hujus epistolae 
partem arte photographica edidit P. Cros in opere Saint Frangois de Xa- 
vier etc. t. I, pag. 366.— Vide PossiN., lib. I, ep. 5: Cutill., anno 1540, 
ep. 4, qui ex autographo illam edidit, aliquibus tamen suppressis: Mench., 
lib. I, ep. 5. 

Martinus de Azpilcueta et Jaureguizar, communiter Doctor Navarrus 
dictus, natus in oppido Barasoain, Pampilonensis dioecesis, die l3 Decem- 
bris 1492, «Ordinis Canonicorum Regularium S. Augustini Roncaevallis 
Professor, vir non minus pietate, quan Juris utriusque scientia commenda- 
tissimus, Tolosae, Salmanticae, Conimbricae summo cum applausu docuit. 
Tanta ejus fuit doctrinae vis et auctoritas, non vulgi opinione collecta, sed 
publico totius Reipublicae Christianae testimonio comprobata, ut ejus sen- 
tentia certa quaedam lex et quasi oraculum sit habita. Romam profectus, 
Pio V, Gregorio XIII, Sixto V, Pontificibus Maximis charissimus fuit. 
Ibidem obiit 12 Kal. Julias 1586, aetatis nonagesimo quinto.» Nat. Alex., 224 MONUMENTA XaVERIANA 

1. Dos letras de V. [md.] " e rescyuydo despues que en esta 
cyudad estoy, y todas ellas amoris et pietatis erga me plenas. 
Xpo. nuestro Senor, por cuyo amor se mobio ha escrybirme, pa- 
gue tanta charidad y voluntad, pues yo, dado que quiera, no 
puedo cumplir a la obligation que debo, ni corresponder a la mu- 
cha voluntad que me tiene; y conosciendo mi flaque[z]a, et hoc 
per Dei clementian, quiim ^ inutilis ad omnia sim, po[si\ * habi- 
tam de me aliqualem vel cogni[ti\onem, vel saltem vmbram, siu- 
dui spem omnem et fidutiam meam in Deo ponere, videns ^ me 
nemini posse equam gratiam refferre, et hoc me plurimum sola- 
tur, quia potens est Deus sanctae animae iu[a]e et similibus retri- 
butionem et compremiationem amplissimam pro me dare. 

2. Para dar parte de mis cossas, praesertim de [nostrae] ^ vi- 
tae instituto, mucho olga[ra] offrescersse occasion para que nos 
vieramos, porque nadie ' en esta parte pudiera me[j]or infor- 
marle que yo. Plazera a Dios nuestro Seiior entre muchas mer- 
cedes, que de su diuina magestad tengo rescibydas, hazerme 
esta, que en esta vida nos veamos ante que para las Indias mi 
compannero he yo nos partamos; y entonces podre dar entera 
cuenta de lo que V. md. por sus letras me pide; pues por carta, 
por euitar proHxidad, commode fieri nequit. Lo que V. md. por Histor . Eccles., t. IX edit. Venetae (saec. XV et XVI complect.), cap. V, 
art. III, n. II. 

Doctor Navarrus et S. Franciscus Xaverius arctissimo sanguinis vinculo 
conjuncti erant. «Cognatus noster et amicissimus» ait Navarrus de Xaverio 
in Manuale, cap. XXIV, n, lo: et alio in loco, «cognationis jurepropinquus». 
Attamen diligentissimus Doctoris Navarri historiographus, nuper citatus, 
nihil amplius in hac parte documentis probari posse, expressis fatetur 
verbis . 

- Legi nequit hoc verbum in autogr. 

^ Id . : eritne quum , vel quam? 

* Nonnisi primae duae litterae clare leguntur: in cod. Rom. apogr. di- 
citur post: Arigita legit propter. 

^ vide, aiitogr.; abs dubio deest lineoia super litteram e ut indicetur 
abbreviatio. Arigita legit ((Video»: in cod. Rom. apogr., ((vidensn. 

6 Legi nequit hoc verbum. Arigita legit ((nostrae: cod. Roman. 
apogr., ((meae». 

■^ nadi, autogr. Epist. 5.-28 Septembris 1540 225 

su carta dize, que ^, pro hominum consueiudine, multa de nostro 
vitae instituto dicuittur, parum reffert, doctor egregie, ab homi- 
nibus judicari, presertim ab iis, qui prius judicant quam rem 
intelligant. 

3. El llebador d"e la presente, que es Blasio Gomez ^, dessea 
ser muy seruidor de V. md. y discipulo; el es mucho mi amigo, 
e yo suyo. De mi parte le suplico que '°, si preces me\d\e apud te 
quidpiam possunt, possunt quidem multum per tuam humani- 
ia[tem], que rescyba vna tan entera voluntad que le tiene '\ des- 
seandole seruir y ser su discipulo; y allende que en rescibyrlo 
por su[y]o, ara seruicyo a nuestro Senor, a mi me hara muy sen- 
nalada m[erced en] tener cargo del acerca de su estudio; pues es 
persona, que su jouentud dessea emplearla en buenas letras; y 
a esto vea V. md. la obligation que tiene, hubiendole Dios nues- 
tro Senor [da]do tan am[p]lissimo talento en letras, y no para el 
solo, sino a muchos en el. Nuestro Senor sea siempre en nues- 
tra guarda. Amen. 

De L[is]bona a xxviii de Setiembre anno 1540. 
Tuus in Christo quoadusque vixerii, 

Franciscus de Xabier. 

Inscriptio, alia manu exarata, in schedula, primae paginae 
apposita. Al muy R.do Senhor el Senhor Doctor Azpilcueta '^ my 
in Christo Senhor, in Coimbra. * q., autogr.; quod legi potest vel que (sermone hispano), ved quod 
(sermone latino); hoc altero modo extat in cod. Rom. apogr . 

' Hunc Pater Cutillas, et cum ipso P. Menchaca, Blasium Lopez nomi- 
nant, sed perperam. 

'" Lege que vel quod, ut paulo superius: in auiogr. legitur «q. » 

** Ab hoc loco ad finem usque epistolae exemplar Patris Cutillas et au- 
tographum valde inter se differunt: unde desumpserit Cutillas, quae in suo 
apographo superaddidit, ignoramus; illa equidem mera amplificatio esse vi- 
dentur eorum, quae in autographo narrantur. 

'- Hoc cognomen, recte scriptum Azpilcueta, diversimode in mss. in- 
venitur, scilicet: «Alzpilcueta, Alpizcueta, Aspilcueta, Azpilicueta, Haspili- 
queta, Aspiliquenta et Aspilcoreta.» Arigita y Lasa, El Doctor Nava- 
rro, etc, pag. 5. MoNUM. Xav. 17 22.6 MONUMENTA XaVERIANA O 

P. SIMON RODRIGUES, SUO ET XAVERII NOMINE, 

PP. IGNATIO DE LOYOLA ET PETRO CODACIO, ROMAM 

Ulyssipone 8 Octobris 1540 \ 

Qua via securius in Ltisitaniam mitti valeant epistolae proponit. — Xaverii 
et Simonis opera in proximis, nobilibus praesertim, juvandis. — Duoju-' 
daei, ad catholicam fidem adducti, Societatis ministerio instituiintur. 
• — De Emmanuele, de Paulo Camerte, de proposito concionandi. — Ctim 
Rex et ejus curia Xaverium et Simonem in Lusitania manere deside- 
rent, quid in hoc negotio agendum sit sciscitatur. — De quodam libro 
pro vita in matrimonio pie transigenda. — De litteris Apostolicis pro 
Societate datis, de Fabro, Laynez, etc. nuntios sibi mitti poscit. — Xave- 
rium abesse, tempus ipsis ad libros legendos non suppetere, calores in 
Lusitania maxime fervere ait. 

t 
Gracia et pax Domlni nostri Jesus \sic\ Xpi. cum omnibus 
nobis. 

I. Estamos muy maravilhados mi hermano Mastro Fran- 

cisco y yo por no hoyr nuevas vuestras ya tanto tiempo: no sa- 

bemos se lo atribuiamos a vnas nuevas que mucho nos amgustia- 

ran, diziemdo sobre vna presion acerca de Lopo Furtado: y como 

su comfesor era Inigo; yo no digo mas, porque alla lo sabereis, 

seno que la verdad nos escribais por seruicio de nuestro Senhor. 

2. Por hun correyo del rey de Portugal escribimos mui 

largo, a lo que tudo me refyro, por no tener yo tiempo descrebir 

sino poquo, porque no supe de la partida deste correyo sino por 

vna hora 6 poquo mas, por vn hijo de confesion de Mastro Fran- 

cisco, que hesta en casa de Lucas Giraldo, - que qua tiene ban- 

cho para alla, y luego ha de venir el correyo que la presente 

lieva, 6 hotro; y desta casa nos puede muchas vezes mandar nue ' Ex autographo, in cod. Rom. autogr., duplici folio, n. CXCIV (olim! 
36 et 37). In superiori ora primae paginae leguntur haec , ignota manu 
exarata: «di 8bre. 1540. Haec epistola edita fuit in opere Selectae IndiaA 
rum epistolae, pp. 1-4. 

* Scriptum fuerat mercader, sed postea deletum fuit. Epist. 6.-8 OcTOBRis 1540 227 

vas, porque nos conocen em su casa; y se la corte no estu- 
biere em Lixboa, lo sobreescrito de las cartas seya para hulanos, 
de los quales se allara nueva en casa de ^ Pero Carualho 6 de 
Fray Johan Soares predicador del Rey, porque son personas co- 
nocidas. El banco dalha, por domde nos podeis escrevir, y a 
domde estas van, llamase «il bancho de Chaualchanti * e Giraldij/. 
Mamdadnos por amor de Dios nuestro Senhor el despacho para 
las Indias. 

3. Quanto a nos, a estada, a Dios loores, es buena, y sannos; 
y tenemos tanto em que emplear nuestro flaco taliento, que non 
nos podemos dar manos, y com personas de mucha sustancia, de 
las quales Bobadilla se prezaria mucho, y comfesamos mucha 
parte de senhores y senhoras principales deste regno, a que Dios 
nos truxo. Yo di exercicios a hun Duque, senhor principal de la 
tyerra, y hizo mucho fructo; y quedonos hotro Ifiigo Lopez e 
mas, y lo comfeso muchas vezes; asimismo a vna Comdesa de 
las principales, que tambien nos parecio que haria fructo, y 
cierto hizo por hum hijo de hum Coinde: Mestre Francisco a hum 
predicador y a hun cauallero % los quales han hecho mucho 
fructo; y es para alabar a Dios de la gente daqua como amda na- 
morada de Dios nuestro Senhor. Hora de Duque otro, y de mas 
que Duque ''% in comversaciones ^er modum comfesionis p[latica- 
ron c]on nos ' sus cosas, y asi los hermanos del Rey; y vno, que es 
Inquisidor mayor^, nos dio carguo de la Imquisition pera los com- 
fesar y ajudar en las cosas de la fe, y vm dia de los pasados 
vesti vna dozena dellos com sanbenitos, y dos quemaran, con 
los quales nos mando el Infante Imquisidor mayor que fuesemos, 
y fuymos '' asta la morte. A otros dieron carcer perpetuo; de ma- 

' Clarius hoc modo: «el sobrescrito de las cartas vaya dirigido a algu- 
na persona, de quien puedan dar noticia en casa de...» 

* Caualcatis, Regesta litter. S. P. Ignatii, mss., t. I, passim. 

^ cauall.ro origin. 

^ Sic in origin.; sed nullus apparet sensus, licet praecedentia novem 
verba sint hispana. 

' Litura impedit quominus legantur duo circiter verba. Delplace legit 
platicdronnos; sed locus est pro pluribus litteris. 

** Hic erat Henricus, de quo saepissime fit sermo in Polanci Chron. 

" Scriptum est fuemos; sed super e postea scripserunt y. 228 MONUMENTA XaVERIANA 

nera que con el carcer de la sancta Inquisicion y con el cargo de 
los caualleros, que confesa[mos tod]as '° las sestas ferias ", que 
seran pasados de ciento, no podemos suplir con muchas personas 
de suerte. 

4. Aqui vinieron dos judios d[e] Africa a hacerse chrystia- 
nos, y el Rey nos los dio en cargo y los tenemos; y el vno es 
muy docto y grande abraico y caldaico. 

5. Manoel vino aqua tener '% y el Re[y] nos mando que lo 
tomasemos, y lo tenemos, y quiere pasar con noshotros a las In- 
dias. Sus habitos no son sino como de clerigo, y agora lle azen 
hotros como los nuestros: el es aqua mucho tenido por vnos mi- 
lagros que qua hizo nel tiempo pasado. 

6. Msr. Paulo *' esta bueno, y muy quebrado de su rezia 
condicion. Agora estamos detreminados de pregar, pasamdose [e]l 
Rey para otra ciudad al fin deste mes de Octobro. 

7. Acerca de las Indias, Mastro Francisco y yo amdamos 
algo solicitos para non nos ser impedida la ida; mas el Rey no 
quiere, segum lo que intemdiemos, porque dize que somos muy 
neccesarios para su corte; y le hiziemos hablar, y no pudiemos 
avn saber nadia. Dios nuestro Senhor ordene tudo para mas su 
seruicio, pois el sabe nuestra voluntad y nuestro dezeyo ser 
adomde mas posamos alabar su nombre. Mandadnos vuestro 
juizio acerca deste negocio. Y esto hazelo il Re[y] por estar muy 
mucho afectionado a noshotros, y asi la Reyna y hermanos del 
Rey ''*: mas nos buscamos el fauor daquel soberamno Senhor, que 
por tantas vezes nos amostro ser su volumtad que lo syruamos 
como el quiere, y no como nos queremos. Dizemnos queharemos 
graom fructo vlira mare, y por esso estamos aco[r]dados a la 
yda, y no queriamos que nos la impediessen. De todos los Her- '" Litura impedit circiter sex litterarum lectionem. 

*' feras, origin.: sensus est, los viernes, quod lusitanice dicitur as 
sextas feiras. 

'* Lusitana phrasis, cd veio ter: hispanice diceretur, aquise nos ha pre- 
sentado, vel aqui ha venido. Videtur esse sermo de Emmanuele Sancta 
Clara. 

I*' Sic in origin.: lege MicerPaulus, i. e., P. Paulus Camers. 

** Henricus, nempe, supra nominatus et Ludovicus. Epist. 6.-8 OcTOBRis 1540 229 

manos y todas nuestras cosas muy mucho copiosamente nos 
escrebid. 

8. Aca soy mui importunado por vm libro, que Mestre Pas- 
casio ha visto in Sena, que se chama o Fratre Cherubino 6 Se- 
raphino, que da manera de bibir para casados: por seruicio del 
Senhor os pedimos que procureis de lo haver y mandarlo, avm- 
que seya com buem puerte: el es escrito en italiano, y tenialo 
hun mancebo gramde que M. Pascasio cognosce, que es pariente 
de Frai Bernardino Vchino *^: y la hermana del Huchino os lo 
podera dizir, porque, se bien me recordo, creyo que es su her- 
mano 6 pariente; y Mastro Pascasio [tuvo] *" este libro, y se 
alembrara '% porque aquel mancebo lo daua a Mestre Pascasio 
para que le treladase el principio in latin. Y otra bez os pido por 
amor de Dios que se pomga deligencia para lo hauermos aqua, 
porque vn Obispo *^ me lo tiene mucho emcargado, y otros senho- 
res, con los quales se hara mucho seruicio a Dios nuestro Senhor, 

9. Asimismo del nuestro Breue *®, y de Fabro y Lainez y 
los de Hibernia "", y tambien se Amgelo " es muerto; y a los de 
Paris escrebid que nos escriban, y tambien adomde os manda- 
remos las letras. 

10. Mastro Francisco al presiente es a quimze legoas daqui 
a visitar Dom Pedro "", porque nos partimos con la corte desta '^ Fr. Bernardus Ochinus, O. S. Fr., posteageneralis Minister Capuc- 
cinorum, imo secundum aliquos eorum Institutor, mox haereticus. Post 
verbum Vchino scriptum est e madonna chara, es; sed haec quatuor verba 
deleta fuere. 

'® Sic legit P. Delplace; nunc deest fragmentum papyri, quod lectio- 
nem impedit. 

^"^ Ex lusitano verbo lemhrar-se; hispanice dicitur, y se acordard. 

*^ Forte idem episcopus titularis, Ambrosius Pereira, de quo videtur 
esse sermo in ep. 3. Corrige erratum librarii, qui in Selectae Indiarum 
epistolae scripsit Dno. Cristoforo pro vn obispo. 

*'■' De hisce Apostolicis litteris dictum est superius in epist. 4. 

^° PP. Salmeron et Broet a summo Pontitice in Hibernicam legationem 
electi fuerunt, sed usque ad sequentem annum Roma non sunt profecti. 

*' Sermo est de Angelo dei Paradisi, de cujus aegritudine epistolam 
Patris Fabro ad PP. Codacium et Xaverium, die 7 Aprilis hujus anni datam. 
habes in Cartas... del B. P. Pedro Fabro, t. I, pag. 12. 

*"- Videtur esse sermo de loco, quo diversatus est P. Simon, antequam 23o MONUMENTA XAVERIANA 

ciudad de Lixboa: verna daqui a algunos cimquo 6 seis dias 
Nosotros avm pedimos de la manera que las otras cartas dizenr 
yl Re[y] nos prove muy noblemente, y asi de libros, los quales 
tenemos, y poquo los myramos por no tener tiempo para eso. 

11. Yo estoy escrebiemdo tao de priesa, que no se lo que 
escribo ny lo que escriba, porque no queria que el portador se 
fuesse syn esta; y por eso hago fin, rogamdo a Dios nuestro Se- 
nhor os conserue todos en su seruicio, no dexando el nuestro 
Hermano Inigo Lopez *' y Francisco Zapata, y todos y todas las 
otras, que os pareciere dizir de nuestra parte todo lo que os pa- 
reciere. 

De Lixboa a los octo doctubro de 1540. 

12. Mastro Francisco esta espantado de los calores desta 
terra. Hay ditas mais, despois das escritas, cimquoenta e cimquo 
missas por el Rev.mo Guidechoni **. Dios nuestro Senhor lo 
tiemga em su seruicio. Hermanos, rogad a Dios por nos. 

Vtriusque nomine, vesier in Xpo. frater, 

SlMON RODRIGUEZ. 

Inscriptio. AUi nostri charissimi in Xpo. frateli M. Inatio e 
M. Pietro Codacio, apresso Torre Maramgulo ": questi preti co- 
gnosce M. Joauane Boscho. 

De porto vn julio: dico vno julio. 

Eadem vel simili manu. De Simon vltima. 

Ejusdem Simonis manu. En acabando de cerar esta, nos die- Ulyssiponem Roma perveniret, ut videre est apud Telles, Chronica..., l.* 
part., lib. I, cap. IV, n. 4: «...e por ordem particular, que o Padre traziado 
embaixador D. Pedro Mascarenhas, se retirou a sua quinta da Palma (que 
hoje he villa titular dos Mascarenhas Condes da Palma, e entam era fazenda 
do mesmo embaixador, e esta situada entre a villa de Setuual, e a de Alca- 
cere do sal) pera nella conualecer da quartaa.» 

*' Abs dubio agitur de I^natio vel Eneco (Inigo) Lopez, medico, So- 
cietati addictissimo, cujus rei causa fratrem eum appellat. Vide Polanco, 
Chron., t. I, pp. 64, 240, 242, 289. 

^* De his sacrificiis, a S. Ignatio omnibus Societatis sacerdotibus prae- 
scriptis, ut cardinalis Guidiccioni animus ad Societatis instituta approbanda 
ope divina inclinaretur, vide RiVADENEYRA, Vida del B. P. Ignacio de- 
Loyola, lib. II, cap. XVII: et etiam Polanco, Chron., t. I, pp. 72 et 80. 

** Vide epistolae 2.ae annotationem 12. EPIST. 7.-23 OCTOBRIS I540 23l 

i ron dos, hechas a 25 de Julio, y no tube tiempo para las ler, por 
quererse partir el correyo. 

Alia manu in eadem quarta pagina. 8 Ottje 1540. De Lisboa 
m.i-o Simon. 8 de Octubre R.dido 

Et alia. Utriusque nomine, P. Franc. Xauier et P. Simonis 
Rodri.z De missis pro R.mo D. Guidecione. XIII. 13. 

Extat sigilli et cerae rubrae vestigium. 

9 

PP. IGNATIO DE LOYOLA 

ET PETRO CODACIO, ROMAM 

Ulyssipone 22 Octobris 1540 '. 

Hociorum numerum in dies augeri, fructumque ex sacris ministeriis col- 
lectum hiimanas vires superare. — Carceribus detentos sociorum opera 
juvari. — Regis Lusitaniae epistolae pro Societate, et dolor de fratris 
obitu. — Litteras Apostolicas, variasque facultates sibi et sociis obtineri 
postulat. — De iis, qui Parisios studiorum causa mitti debeant , de colle- 
gio Conimbricae instituendo, aliisque de rebus edoceri se ab Ignatio 
poscit. 

t 

La gratia y amor ^ de Xpo. nuestro Seiior sea siempre en 
nuestra ayuda y fabor. 

I . Por la mucha prissa del correo nos es for^ado escribir en 
brebe. Daca os hazemos saber como estamos con mucha salud y 
nos bamos acrescentando, porque somos ya seis, todos conosci- 
dos de Paris, sino Don Paulo y Manuel de Santa Clara ^ Plegue ' Ex autographo, in cod. Rom. autogr., duplici folio, n. CXCV (olim 
38). In superiori ora primae paginae haec habentur, ignota manu exarata: 
«Par Ira. di mano del B. Xauiero: come appare dal fine». — Vide PossiN., 
lib. I, ep. 6: Cutill., anno 1540, ep. 5 (die 12 Oct.): Mench., lib. I, ep. 6. 
Possinus eam tantum «Petro Codacio» inscribit, sed perperam, namautogr. 
clare dicit «PP. Ignatio de Loyola et Petro Codacio». 

* Scripserat /afor; sed, deleto hoc verbo, ejus loco scripsit amor. 

' Hi sex erant: Patres Franciscus Xaverius, Simon Rodrigues, Paulus 
Camers, Consalvus de Medeyros, Franciscus Mansilhas et Emmanuel de 
Santa Clara. 232 MONUMENTA XaVERIANA 

a nuestro Senor nos de gratia para augmentar su nombre entre 
gentes que no lo conoscen. 

2. Aca, con el fabor vuestro dalla, Dios nuestro Senor nos 
haze merced de serbirle, porque el fructo que aca se haze excede 
nuestro poder, saber y entender: las confessiones son tantas y 
con personas de quahdad, que nos falta tiempo para cumphr con 
todos. El infante Don Enrique, Inquissidor mayor deste reyno, 
hermano del Rey, nos a encomendado por muchas vezes que 
mirassemos por los pressos de la Inquisition, y assi los visitamos 
todos los dias, y los ayudamos a conoscer la merced que nuestro 
Senor les haze en detenerlos aUa, y a todos junctos les hazemos 
una platica todos los dias; y en los exercycyos de la primera se- 
mana no poco se van aprovechando, Dizennos muchos dellos, que 
Dios nuestro Senor les ha echo mucha merced en traerlos en co- 
noscymiento de muchas cossas necessarias para salvation de sus 
animas. 

3. Los dias passados os inviamos cartas del Rey para el Papa 
y para su Embaxador, encomendando nuestras cossas como las 
suyas proprias; y para cartas de fabor de los desta corte ya no te- 
nemos necessidad de intercessores. Y si no fuera por la muerte 
del infante Don Duarte *, escribiera Su Alteza otra vez a Su ^ 
Sanctidad y al cardenal Santiquatro '^ y a todas otras personas, 
que alla por su intercession os puede[n] dar fabor. Esta el-Rey tan 
recogido, que nadi[e] le habla en negocios: ha sentido mucho la 
muerte de su hermano el Infante. Passando algunos dias haremos 
que escriba a todas essas personas que nos hazeis saber. 

4. Un estadiante de Paris ha determinado de estar con nos- 
sotros: se Uama Mastre Gon^alo Mederes ', y no es clerigo. Por 
seruicio de Dios nuestro Seiior nos jnbies un despacho para que 
en tres fiestas pueda tomar todos hordenes para que sea clerigo * Hic Eduardus, qui titulum habebat Ducis Vimaranensis (de Guima- 
raes), Isabellam, Jacobi, Brigantiae Ducis, filiam, uxorem duxerat. 

^ assu, autosr . 

^ Antonius Pucci, quem S. Ignatius saepe Pucio appellat, cardina- 
lis tituli Sanctorum Quatuor Coronatorum, cardinalis Santiquatro vulgo 
dictus. 

■^ Supra nominatus Consalvus de Medeyros (vel Medeiros). EPIST. 7.-22 OCTOBRIS I54O 233 

antes que bamos a las Indias, y tanbien licentia para seis cleri- 
gos de poder rezar en el briviario nuebo ^; y esto para que nos- 
otros a seis podamos dar la tal licentia de los que han de ir con 
nossotros a las Indias ^ . Por amor de nuestro Sefior que con toda 
brebedad possible nos inbieys nuestro despacho del Brebe para 
las Indias, porque el tiempo se ba ya acercando. Esperamos en 
Dios nuestro Sefior que habemos '° de hazer mucho fruto. 

5. Hazednos saber lo que aca podemos hazer acerca de los 
que fueron y han de yr a Paris a estudiar, y la respuesta de las 
cartas que os escribimos acerca de lo de Estrada 6 de otro para 
hazer alguna cassa de estudiantes en la Vniuersidad de Coym- 
bra, porque aca tenemos mucho fabor y autoridad para obras 
pyas. De todo hazednos saber, para que aca con parescer vuestro 
negocyemos lo que os parescyere magis expedire ad laudem Dei. 

Esta serbira de carta, y la de Mastre Simon por hijuela, por la 
mucha prissa del correo. 

De Octubre a 22 de 1540 **. 

Fraier, utriiisqiie nomine, 

Mastro Simon. 

Inscriptio. AUi nostri charissimi in Christo frateUi, Mr. Pietro 
Codacio e Messer Ignatio de Loyola, preti pehgrini. 

CotaH cognosce Johanne Boscho; e stano apresso Torre 
Maramgulo '^. *• Breviarium novum appellat Breviarhcm Romanum ex Sacra Scri- 
ptura et prohatis Safictorum historiis, a cardin. Francisco Quinones con- 
cinnatum, et a Paulo III commendatum et approbatum, quod prodiit Romae, 
1536; Parisiis, 1542; ibid., l545;Lugduni, 1540, 1547, 1548, etalibi. S. Pius V 
in bulla Quod a nobis postulat illud prohibuit his verbis: «Itaque auctoritate 
praesentium tollimus in primis et abolemus Breviarium novum a Francisco 
Cardinale praedicto editum, et in quacumque Ecclesia, Monasterio, Conven- 
tu, Ordine, Militia, et loco virorum et mulierum, etiam exempto, tam a pri- 
maeva institutione , quam aliter, ab hac Sede permissum.') Plura de hoc 
Breviario vide in Cartas de S. Ignacio, t. IV, append. II, n. 3, pp. 498-500. 

^ Hanc facultatem revera obtinuisse Xaverium, ex documento, quod in 
tertia parte dabimus, certissime evincitur. 

'" habebos, autogr. 

" Quae sequuntur sunt manu Patris Rodrigues exarata: praecedentia 
vero Sancti Francisci. 

'* Vide annotationera, quam sub finem epist. 2 scripsimus. 234 MONUMENTA XaVERIANA 

Di porto vno Julio. 

lu eadem quarta pagina, alia manu. Vista 1540. De Lisboa. 
De Mro. Simon de 22 de otubre. 

Alia manu. Ex P. Fran. Xau. Roma. 

Epistolae compendium, etiam ignota manu exaraium. Gon- 
salus Mederes scholasticus Parisiensis decreuit Soc.tem ingredi. 
Sgriptae manu S. Xauerii. 

Et iandem alia manu. Inter epistolas latinas P. Possini, ep. 
5. XIII. I . [sic]. 

Extat sigilli et cerae rubrae vestigium. MARTINO DE ALPILCUETA, CONIMBRICAM 

Ulyssipone 4 Novembris 1540 V 

Piis operihus et magisterio assiduam operam navanti Martino gratula- 
tur, eumque ad perseverantiam adhortatur. — Priori de Roncesvalles 
scripturum se spondet. 

t 

Muy noble y R. Senor. 

I. Con vna carta de V.md. escrita a 25 * de Otubre mi 
anima resciuio tanto gozoy consolation, que, despues de su vista, 
a me per mulios iam dies optata, cosa no me podia dar mas des- 
canso, y en saver de sus trauajos y ocupaciones tan sanctas, 
como son, en obras de piedad, en ensenar a los que desean solo 
sauer para con ello seruir a Christo nuestro Senor. No le tengo 
aquella compasi6n que ternia si pensase que el amplissimo ta- 
lento, que Xpo. nuestro Senor le dio, no lo emplea como fiel • Ex apographo, in antiquo archivo Prov. Tolet. S. J .: duplici folio 
constat. Hanc epistolam edidit Cutillas ex autographo, cui, si cum nostro 
apographo conferatur, ea tantum desunt, quae sub finem epistolae de 
Priore de Roncesvalles dicuntur: aliqua etiam, licet non magni momenti, 
sunt mutata, quae inferius indicamus. — Vide CuTiLL., anno 1540, ep. 6: 
Mench., lib. I, ep. 7. 

* Cutillas habet diem 15. I EpiST. 8.-4 NovEMBRis 1540 235 

siervo, teniendo por cierto quel premio del trabajo sera mayor 
que la fatiga de auerlo ganado, quando super niulta erit consti- 
tutus, qui in niodico fuit fidelis ': y si trabajos se le offrescen al 
presente en ler alguna letion mas de lo acostumbrado, esto le 
debe dar fuer^as para que con mucha voluntad resciba semejan- 
tes trabajos, viendo que algun dia dexo de poner los que de- 
biera en emplear su mucho talento de letras; y los que holgamos 
de su bien gozamos mucho de ver que asi paga deudas pasadas, 
no fiandose en sus herederos; pues muchos penan en el otro 
mundo por auerse demasiado remitido a sus testamenteros; et 
ideo Itorrendum est incidere in manus Dei viuentis *, praeser- 
tim in reddenda visitationis ratione ^. 

2. Plegue a Dios nuestro Senor, a quien plugo tan liberal- 
mente dar a V.md. tantas letras para que con otros partiese, 
que asi V.md. sea liberal en partir con los que desean solo sauer 
para con ello al Creador y Senor de todas las cosas seruir, y tu- 
biendo su gloria delante y augmento della deseando, dabit Do- 
minus vires "^, et ita fiet, Doctor egregie, vt in alia uita simus 
sotii consolationum, si in hac fuerimus passionum comites '. 

Al senor Prior de Roncesualles escriuire, como V.md. me 
lo manda, con el senor Francisco de Motilloa, quando para Na- 
uarra partiere, que sera de aqui a XX dias ^ En lo demas me re- 
mito para nuestra vista, la qual sera quando menos pensare, pues 
el amor, que por sus letras me muestra tan crecido, me obHga a 
que en esta parte le sea obediente; ego vero meum erga te amo- 
ris vinculum taceo: Dominus nouit, qui amborum intima solus "^ Matth.,XXV, 21. 

* Ad Hebr.,X,3i. 

* «... redde rationem villicationis tuae.» Luc, XVI, 2. 

* CUTILLAS, Dominus iuris. 

' "Scientes quod sicut socii passionum estis, sic eritis et consolationis.» 

U AD CORINTH., I, 7. 

^ Praecedens periodus in Cutillas desideratur. Prior de Roncesvalles 
tunc erat Franciscus de Navarra, qui paulo post (1542) Civitatensis (de 
Ciudad Rodrigo) episcopus fuit nominatus. Vide Sainz de Baranda, Noti- 
cia de los espanoles que asistieron al Concilio de Trento: MORERI, Diccion., 
edit. hispan. 236 MONUMENTA XAVERIANA 

ipse rimaUir, qiiam mihi sis intimus ^ . Vale, Docior egregie, ei 
me, ut soles, ama. 

De Lisbona a 4 de Nouiembre ano 1540. 

Tuus in Domino humilis seruus, 

Franciscus de Xauier. 

Initio apographi haec, alia manu scripta, leguntur. Copia de 
vna de N. P. San Francisco Xabier para el Venerable Doctor 
Martin Azpilcueta Navarro, su deudo. De Lisboa a 4 de Nob.e 
de 1540, quando el Santo Padre se embarco para la India. Estaba 
el Doctor leyendo en Coymbra. 

Inscriptio in quarta pagina. f Al muy noble y Reuerendo 
Senor el Senor Doctor Azpiliqueta en Coymbra. 

Alia manu. Carta del R. P.e Fran.co al Doctor Nauarro. 9 

PP. IGNATIO DE LOYOLA 

ET JOANNI CODURI, ROMAM 

Ulyssipone 18 Martii 1541 '. 

De prospero Societatis statu et de piis sociorum operibus laetatur. — Regis 
Lusitaniae erga Societatem amor; qui duo Societatis domicilia erigere 
decrevit. — Ad Indos, mire ad fidem catholicam amplectendam disposi- 
tos, brevi se cum sociis profecturum ait. — Regis ac Proregis benevolen- 
tiam sibi ad Indos Christo lucrifaciendos valde utilem futuram spe- 
rat. — Quam agendi rationem cum infdelibus tenere debeat^ sibi a Pa- 
tribus perscribi, singulari animi demissione postulat . — Rex Lusitaniae 
salutis animarum studiosissimus: ejus curia religione ac pietate vel 
ipsa coenobia aemulatur. — Ignatio et sociis jamjam profecturus vale- 
dicit . 

Jhu. 

La gratia y amor de Xpo. nuestro [Senor sea sijempre en 
nuestra ayuda y fabor. 3 CuTlLLAS, «qui amborum mentem solus ipse rimat, quam mihi sis 
intimus corde.» Idem scribit Mench. 

' Ex autographo, quod, integre ipsius Xaverii manu exaratum, asser- 
vatur in Salmanticensis seminarii sacello, reliquiis Sanctorum designato. Epist. 9.— i8 Martii 1541 237 

- I. Rescibimos vuestras letras * de nossotros mu[i desea]das, 
con las quales gozaron tanto nuestras animas, quanto la obliga- 
tion [tenemos para eljlos, assi en saber de la salud de toda la Com - 
pannia, como de las oc[cu]pa[tion]es tan santas y pias en que to- 
dos os [ocupa]is, es a saber, en [edificar assy] espirituales cassa[s 
co]mo materiales [para que los presentes y] por benir, tubiendo 
medi[os ne^esarios ad] laborandum in [vlnea Domini] pu[edan 
ll]ebar [adelan]te lo que tanto en [seruitio de Di]os nuestro Se- 
nor es[ta] com[en]9ado. Plegue a nuestro Senor [que a] nos- 
sotros, absenies tantum corpore, licet presentes animo, nunquam 
magis q[uam nu]nc, nos de su santa gratia para immitaros, pues 
assi nos mostrais la via pa[ra ven]ir a Xpo. nuestro Senor. 

2. Daca os aguo saber como el Rey, paresciendole bien 
nuestro modo de proceder, assi por la experientia que tiene del 
fruto espiritual que se haze, como esperando maior quantos mas 
fueren, esta deliberado d[e h]azer un collegio y una cassa de los 
nuestros, es a saber, de la Com[pania] de Jesus; y para edificar- 
las quedan aca tres, mestre Simon, [mastre Gong^alo ' [y] otro 
sacerdote docto en canones *, y otros muchos se ban descu- 
' br[ien]do para entrar en la Compannia; y a tomado el Rey de ha- 
zer est[as c]assas muy a pechos y de veras. Las vezes que lo ha- 
bemos visitado nos ha habla[d]o siempre en ello, sin jamas 
nossotros haberle hablado, nec per nos, nec per tertias personas, 
sino de su mera y pura voluntad s[e] ha mouido a quererlas edi- Abscisa est secundi folii pars cum subscriptione; unde, in tertia pagina, 
octo linearum dimidia pars desideratur. Haec autem, multaque alia verba, 
quae, attrita charta, haud legere valuimus, supplentur, uncinis clausa, ex 
antiquo apographo Barcinonensi, de quo sermo est in opere Selectae India- 
rum Epistolae, pag. V, n 9.: hujus apographi subscriptionem arte photo- 
typica, ut ajunt, expressam, in lucem protulit P. Cros in primo volumine 

operis Saint Francois de Xavier Son pays, sa famille , sa vie, pag. 376. 

Extat exemplar in cod. Rom. apogr., n. 14; et in eodem codice, n. ^bis^ 
aliud, e praecedenti Barcinonensi apographo exscriptum. — Vide PossiN., 
lib. I, ep. 7: CuTiLL., anno 1541: Mench., lib. I, ep. 8.: Cartas de S. Igna- 
cio, t. I, pp. 443-447. 

* Hae litterae hucusque non sunt inventae. 
" Consalvus Medeyros. Vide supra, epist. 3. 

* Emmanuel de Santa Clara. Vide supra, epist. 7. 238 MONUMENTA XaVERIANA 

ficar. Este berano en la Vniuersidad de Coimbra edificara el 
collegio, y la cassa pienso que en la ciudad de fibora ^: y creo 
que escribir[a] a Su Santidad para que le inbie algunos 6 alguno 
de la Compannia para estos pri[n]cipios para que ayuden a mes- 
tre Simon. El Rey en ser [tan afec]ionado [a nuestra] C[omp]an- 
nia, y dessear el augmento del[la t]anquam unus [ex nobis], y 
todo por solo amor y honrra de Dios nuestro Senor. A nos- 
sotros nos ha obligado propter ^ Deum a serle perpetuos sieruos, 
paresciendonos que a vna voluntad tan crescida, con obras tam 
cumplidas, si no conosciesemos la obligation que tenemos a los 
que en seruicio de Dios nuestro Sefior assi se sennalan, delante 
del acatamiento diuino cayriamos en mucha falta; y assy en 
nuestras orationes y indignnos sacrifitios conoscemos tanta obli- 
gation, que pensariamos caer en peccado de ingratitud si los dias 
que viviessemos nos holuidassemos de Su Alteza. 

Micer Paulo '^ y un otro, portugues % [e yo p]artimos estase- 
mana a las Indias; y segunt la mucha disposition que ay en [aque]- 
llas tierras para conuertir animas, a lo que nos dizen todos los 
que an estado a[lla] muchos annos, esperamos en Dios nuestro 
Seiior que habemos de hazer mucho [fruto]. 

3. Inbianos el Rey muy faborescidos, y nos a mucho encom- 
mendado al [Uisorei que este] aniio va a las Indias % en cuya nao 
vamos nosotros, y muest[ranos mucho] am[or,] tanto que fa[st]a 
nuestra embarquation 'el [no quiere] que [otro] entienda sy [el 
no, y de] las [co]ssas n^e^esarias para] el mar, a [tomado cargo] 
de probernos fasta po[nernos a su mesa. Estas] particularidades 
solamente os escribo porque se[pais] que con su fabor mu[cho] 

^ His corrige Cutillas, qui sensum omnino mutat: ait enim tum colle- 
gium, tum domum Societatis velle Regem in Eborensi urbe aedificare. 

^ proter, ms. 

' P. Paulus Camers. 

^ Franciscus Mansilhas, nondum sacerdos, irao nec ullis sacris ordinibus 
initiatus, ut ipse Xaverius in sequenti epistola scribit. Unde corrige Fran- 
CO, Synops. annal. S. J., qui sub ann. 1541, n. 3, eum inter sacerdotes 
enumerat. Eos comitatus est Frater novitius coadjutor, Didacus Ro- 
driguez. 

* Martinus Alphonsus de Souza, non stricto sensu Prorex, sed IX Gu- 
bernator. Epist. 9.— i8 Martii 1541 239 

fruto podemos fazer entre aquellos reyes gentiles, por el mucho 
credito que un vissorey tiene en aquellas partes. 

4. El Vissorey que es[te] anno va a las Indias a estado en 
ellas muchos annos: es honbre mucho de bien: tal fama tiene en 
toda esta corte, y alla en las Indias muy quisto de todos. fil me 
dixo este otro dia que en la India, en una isla de solos gentiles, 
[sin] mixtura de moros ni judios, habiamos de hazer mucho fruto, 
y el [no po]ne dificultad en fazerse christiano el Rey de aquella 
isla con los de [su rein]o. 

5. Creo que Dios nuestro Senor por la mucha fe de algunas 
personas, [qu]e de nossotros tienen alguna op[ini6n], y por la ne- 
cessidad que tienen de nuestros pequennos y flacos seruicios 
gentes que Deum ignorant '°, et demonia collunt, no podemos 
dubitar, puesta toda nuestra esperan^a en Dios, sino que habemos 
de seruir a Xpo. nuestro Seiior, y aiudar n[uestros] proximos, 
trayendolos a verdadero conoscimiento de la fe. 

6. Por amor y seruicio de Dios nuestro Senor os rogamos 
que nos escrybays para el Mar^o que viene, quando partiran las 
naos de Portugal para las Indias, muy a largo de las cossas que 
alla os paresciere acerca del modo que debemos de tener entre 
[los ynfieles; porque, dado] que la exper[ien]tia nos mostrara 
parte del modo que debemos de tener, esperamos en Dios n[ues- 
tro Se]nor que lo demas plazera a su diuina Majestad darnos por 
vossotros a conoscer [de] la manera que lo abemos de seruir ' ' , 
como lo ha echo fasta agora, y temiendonos de ]o que suele ser 
y a muchos acaescer, que, 6 por descuidos, 6 por no querer de- 
mandar y tomar de otros, suele Dios nuestro Senor negarles mu- 
chas cossas, las quales daria si, baxando nuestros entendimientos, 
pidiessemos ayuda y conseio en lo que habemos de hazer, princi- 
palmente a aquellas personas por [med]io de las qualles a plazido 
a su diuina [Maj]estad darnos a [sentir] en que de [nosotr]os se 
manda seruir : rogamus vos, Patres, ei obsecramus iterum atque 
iierum iti Doniino, per illam nostram in Xpo. Jesu conjunctissi- 

*" «... sicut et gentes quae ignorant Deum»; i ad Thessal., IV, 5. 
" Quae sequuntur usque ad rogamus vos omisit Cutillas, forte errore 
librarii, qui, verbo sernir inferius viso, deceptus est. 240 MONUMENTA XaVERIANA 

mam amicitiam, que nos escribais los abisos y medios para mas 
seruir a Dios nuestro Senor, que alla os paresciere que debemos 
de fazer, pues tanto desseamos la voluntad de Xpo. nuestro Senor 
por vossotros sernos manifestada ; y [en] vuestras orationes vlira 
solitam memoriam, otra mas particular os pidimos que tengais, 
pues la longa nauigation y nueba contratation '* de gentiles, con 
nuestro poco saber, pide mas y mas fabor del acostumbrado. 

7. De las Indias os escribiremos mas a largo con las prime- 
ras naos [que dalla vinieren, dandos] entera information de [lo de 
alla. El Rei me dixo quando] del me despedi, que por amor [de 
nuestro Senor se escribiese mui a largo de la dispo]siti6n que alla 
ay para la co[nbersi6n de aquellas pobres animas, doliendose] 
mucho de la miseria en que es[tan metidas, y muy deseoso que 
el Creador y] Redentor dellas no sea perp[etuamente offendido de 
las creaturas, a su ym]agin y similitud criadas, y [con tanto pre- 
9io conpradas. Es tanto el 9e]lo que Su Alteza tiene de la [honrra 
de Xpo. nuestro Senor y de la salbation de los] pr6ximos, que es 
cosa para dar inf [initas lores i gratias a Dios de ver vn rei que 
tan bien y] piamente sien[te de las] cosas de Dios: y es assi [que, 
si yo no fuera testigo de vista como s]oy, no pudiera crer lo 
mucho [que en e]l he visto. Plegue a Dios nuestro Senor le 
acresciente los dias de su vida por muchos aniios, pues tan bien 
los emplea, y [es] tan vtilis et '' necessarius populo siio '*. 

8. Daca os ago saber como esta corte esta muy reformada; 
y tanto, q[ue par]ticipa mas de religi6n que de corte. Son tantos 
los que, sin faltar, de oc[ho a] ocho dias se confiessan y com- 
mulgan, que es cosa para dar gratias y lo[res] a Dios. Somos tan 
occupados en confessiones, que, si fuessemos doblados de los que 
so[mos], terniamos sobrados penitentes, ocupandonos todo '^ el 
dia entero [con parte de la noche], y esto de solos cortessanos *- In Barcin. apographo perperam legerunt convertation . 

*^ In Barcin. apographo dicitur: «y tan util es y»: verbum (i[es]'), cum 
sensus imperfectus extet, addidimus. 

** AUudere videtur S. Franciscus notissimis illis verbis S. Martini, 
episc. Turon.: «Domine, si adhuc populo tuo sum necessarius, non recuso 
laborem.» 

" toda, ms. Epist. 9. — i8 Martii 1541 241 

sin entrar otra gente. Los que venian a negociar a la corte, 
quando estabamos en Almerin '®, estaban marabillados de ver la 
gente que se commulgaba todos los domingos y fiestas; y ellos» 
viendo el buen exemplo de los de la corte, hazian lo mismo: de 
manera que, sy fueramos muchos, no fuera ningun negotiante» 
que primero no buscara de negotiar con Dios que con el rey; por 
las muchas confessiones no habemos tubido espatio para predi- 
car; y juzgando seruir mas a nuestro Senor en ocuparnos en 
confessiones que no en predicationes, por haber muchos predi- 
cador[es] en esta corte, habemos dexado de predicar. 

9. Daca no ay mas que hazeros saber mas de quanto esta- 
mos para embarcar. Cessamos rogando a Xpo. nuestro Senor nos 
de gratia de vernos y junctarnos en la otra vida corporalmente, 
pues en esta no se si mas nos veremos, assy por la mucha dis- 
tantia de Roma a la India, como por la mucha messis, que alla ay 
sin irla a buscar a otra parte. Y quien primero fuere a la otra 
vida y alla non inuenerit fratrem, quem in Domino diligit, rue- 
gue a Xpo, nuestro Sefior que a todos alla en su gloria nos 
junte. De Lisbona a 18 de Margo ano [de 1541.] 

Por todos [estos vuestros in D]omino dilectos, 

[Francisco de Xabier.] 

Inscriptio. A nuestros charissimos in Christo nuestro Senor 
hermanos micer Ignatio e micer Johan Coduri, en Roma. 

Alia manu. 1541. Lisboa. Mastre Fran.o 17 \^sic\ Marzo. 
Roma 7 Maio. '* «Sub hybernum tempus Rex, cum more solito in Almeirinum sece- 
deret, locum capiendae quieti, et reficiendis viribus opportunum, nostros 
quoque in eundem locum evocavit, eosque commorari voluit in aedibus re- 
gio horto vicinis. Eandem stationem Societati tradidit, imperavitque, annis 
sequentibus in meliorem, amplioremque formam redacta nostris esset usui,, 
quoties Reges animi relaxandi gratia Almeirinum se conferrent. Sacellum 
ibidem erat divo Rocho sacrum, ubi quotidie ad aras operabantur.» Fran- 
CO, Synopsis annal. S.J., in Liisitania... Ann. 1540, n. 17, pag. 4. MoNUM. Xav. 18 242 '" MONUMENTA XaVERIANA 

lO 

PP. CLAUDIO JAYO ET DIDACO LAYNEZ, ROMAM 

Ulyssipone i8 Martii 1541 '. 

Romanae domui aedificandae rex Portugalliae nondum ob imminens bel- 
lum juvare poterit. — Cardinalium tamen et Oratoris regii commenda- 
titias litteras utiliter adhiberi posse existimat. — Curandum praeterea 
per epistolas, ad Petrum Mascarenhas datas, ut hic opem suam ad hoc 
negotium conferre ne praetermittat. — De Mansilla sacris ordinibus 
initiando. — Sacra pro cardinali Guidiccioni litata: grati animi sensa 
erga ipsum. — De aliis Societatis amicis. — De sociis ad Indos mitten- 
dis. — De spe fructus apud infideles obtinendi ac de gratiis quibusdam 
a sede Apostolica impetrandis. 

1 . Acerca de lo del Rey sobre la limosna para la edification 
de la cassa, escribo a Pedro Codatio lo que alla debe fazer. Para 
este verano no veo mucha disposition, por la mucha guerra que 
veo se apareja en defension de los moros, los quales, segunt tie- 
nen aca nueba, vienen con gran poder. 

2. Aprobechara mucho que algunos cardenales amigos del 
Rey escrybiessen al Rey sobre esto, informandolo quan bien em- 
pleada serya la limosna que en edification de essa cassa se darya. * Ex cod. Rom. apogr., n. 4. AHud extat exemplar in eodem codice, : 
n. l3, etiam lingua hispana; et sub n. i3bis, apographumgallicum, litteralis 
nempe versio textus hispani; ait enim: aPartie d'une lettre de S.t Fran- i 
9ois Xauier, qui se garde au CoUege du Pont-a-Mousson, escrite et sign^e I 
de sa main, traduitte de TEspagnol en Fran^ois.» P. Possinus in Indiculo 
Exegetico,}. I, ep. VIII, haec habet: «Hujus autographum principio muti- 
lum asservatur in Collegio Mussipontano Soc. Jesu, unde, gratia R. P. Ni- 
colai Rogerii Praepositi Provinciae Campaniae Soc. Jesu, et R. P. Caroli 
Francisci de Haraucour ejusdem Collegii Rectoris, Apographum accepi.» 
Quae in autographo Mussipontano, eadem in omnibus apographis deside- 
rantur . 

«Cum Jajus e Brixia, et Lainez e Parma sub anni labentis Quadragesi- 
mae initium Romae cum aliis primariis sociis convenerint, ut primum Ge- 
neralem praepositum societatis eligerent, eisdem id nuntiantibus videtur 
Xaverius hanc epistolam rescripsisse: cujus tamen principium desideramus, 
sine quo nihil certi possumus definire)). Mench., Prolegom., pag. LXXX. 
— Vide PossiN., lib. I, ep. 8.: Mench., lib. I, ep. 9. Epist. io.— i8 Martii 1541 243 

Creo que el cardenal Carpi ' es amigo del Rey, porque es mucho 
amigo de Don Pedro ^ , Sus cartas aprobecharian con las de San- 
tiquatro *, y assy de otros cardenales que sentiriedes* ser ami- 
gos de Su Aheza: y si se excusaren de escribyr al Rey, a lo me- 
nos que escriban a Don Pedro para que sobre esto hable al Rey, 
y tome cargo de hazer esta buena obra: y si el Embaxador que 
■esta alla ' es mucho deuoto de la Compannia, aprobecharya que 
escrybiesse al rey, informandole de la necessidad que de su fa- 
bor ay. 

3. No dexeis de escrybir a Don Pedro Mazcarenas, porque 
con vuestras cartas es tanto el plazer y consolation que rescibe, 
que no sabrya escrybirlo. Yo os certifico que multum in Domiito 
os ama: vuestras cartas tienelas bien guardadas, y leelas a me- 
nudo, y no sin mucha consolation y alegria de su anima: y 
viendo quan vuestro es, me tiene obhgado los dias que yo vi- 
uiere de ser todo suyo. Parescenos aca, saluo meliori juditio, 
que aprobecharia que escribiessedes al rey, dandole gratias por 
el collegio y cassa que quiere edificar a la Compannia, porque 
aca son mucho b de cumplimientos , y se que el Rey folgaria 
con vuestra carta, por lo que Don Pedro de vos le tiene dicho: 
y podreys dezir en la carta como nossotros os escribimos acerca 
del collegio y cassa, que en nombre de nuestra Compannia que- 
ria edificar, porque aun esto aprobechara para que se de mas 
prisa en hazerlas edificar, y se que vuestra carta aca a de ser 
vista de muchos. 

4. De Francisco Mansilla ^ os ago saber como no tiene 6r- 

a sentier edes y alterum exempluni. 
b muchos, alt. exempl. • Rodulphus Pius, cardinalis Carpensis. 
' Petrus Mascarenhas . 

* Id est, cardinalis SS. Quatuor Coronatorum, qui tunc erat Antonius 
Pucci. 

^ Petrum Mascarenhas sequutus est, ut Lusitaniae legatus, Christopho- 
rus de Sousa. 

® Hujus Fratris cognomen diversimode scribitur. En praecipuas varie- 

tates: ((Mansilla.» Sic eum nominarunt Tursell., 5. Francisci Xaverii 

epistolarum lihri quatuor. — PossiN., 5. Francisci Xaverii epistola- 244 MONUMENTA XaVERIANA 

denes ningunos: alla en la India ay vn Obispo '; esperamos en 
Dios que alla se podra ordenar, El buen hombre mas participa 
de mucho zelo, bondad y magna simphcidad, que de muchas le- 
tras: y si Don Paulo ^ no parte con el, con las muchas que tie- 
ne, no sera mucho, si Dios nuestro Seiior no nos ayuda, que alla 
en las Indias acerca de ordenarlo nos veamos en que hazer. fil 
dessea mucho, si por ventura alla no lo ordenaren, que le imbias- 
sedes vna dispensation que, exira tempora, en tres fiestas se pu- 
diesse ordenar ad titulum voluntariae paupertatis et suf/icientis- 
simae simplicitatis; y supla su mucha bondad y santa simphci- 
dad lo que por letras no alcan^a. Porque sy hubiera tanto con- 
uersado con Bobadilla ^ quanto conuerso con Caceres '°, pudiera 
ser que se le hubiera apegado mas de vna conuersation que de 
otra; y assy agora no nos vieramos en estos trabajos, porque 
echara las velas de la Escritura reuesando scientia. fil y Micer 
Paulo desearian mucho alcan^ar esta gratia de Su Santidad, que rum libri septem. — Orland., Histor. S. J. pars prima. — POLANC, Chro- 
nicon S. J . - Garcia, Vida y milagros de S. Francisco Javier, — Cod. 
Rom, apogr. — Cutillas, Cartas de S. Francisco Xavier . 

«Mansilla» vel ude Mansilla». Polanc, Chronicon S. J. 

((Mansillas». Cod. Mac. 

((de Mansillas». Cod. Rom. apogr. 

«Mansilia». Maffel, Selectarum epist. ex India lihri quatuor. — Fran- 
CO, Synopsis annalium etc, anno 1541. 

((Mancias». Lucena, Historia da vida do P. S. Francisco de Xavier, 
quem aliqui moderni scriptores sequuntur, qua ratione moti nescio. 

((Mansias». Telles, Chronica da Companhia, etc. 

((Man^ilhas». Catalogus eorum e Societate qui in Indiam profecti sunt, 
qui in cod. Ulyssip. apogr. invenitur. 

((de Mansilha». Catalogus praecedenti similis, qui extat in cod. Conitnh. 
apogr. 

((Mansilhas». Franco, Synopsis annalium etc, in catalogo qui in fine 
voluminis reperitur. — Eodem modo aliquando scribitur in medio epistola- 
rum; et tandem expressis verbis asserit P. Sebastianus Gongalves veram 
hujus cognominis orthographiam esse Mansilhas. 

' Goanus Episcopusj Joannes de Alburquerque, O. S. Fr. 

^ P. Paulus Camers. 

^ Nicolaus Alphonsus de Bobadilla, sic dictus ab oppido natali Boba- 
dilla, in provincia et dioecesi Palentina. 

*° Vide quae in PoLANCi Chronico, t. I, pag. 33, tum in textu, tum in 
tertia annotatione de hoc Caceres diximus. Epist. io.— i8 Martii 1540 245 

las vezes que dizen missa puedan sacar vna anima de purga- 
torio. 

5. Las missas, que por el cardenal Guidation " se han di- 
cho de nuestra parte, son dozientas y cyncuenta, despues que de 
Roma partimos fasta agora. Plazera a Dios nuestro Senor que 
■en las Indias acabaremos las que restan. Yo de mi pienso vna 
cossa : que segunt allo mucha consolation en celebrar por Mon- 
senor reuerendissimo, que los dias que viuiere tengo de celebrar 
A su intention '^ 

6. Mucho desseamos saber, agora que es confirmada nues- 
tra regla, si aquellas personas, que en amor mucho les debemos 
por la mucha voluntad que mostraban a nuestras cossas, des- 
seando que se hiziessen '^, si han entrado 6 estan para entrar en 
ella. Temome que ay algunos que dessean hallar paz no en- 
trando en ella, y hasta que entren podra ser que no la hallen. No 
digo esto por solo Francisco Qapata '^, porque no quiero excluir 
al senor Licentiado **, del qual me temo que no viue consolado 

c que hyziessen, alt. exempl. 

*' Vide PoLANCO, Chron., t. I, pp. 72 et 80: Ribadeneyra, Vida del 
B. P. Ignacio de Loyola, lib. II, cap. 17. 

*- In Possino tantum dicitur Xaverium «allici... ad eundem [card. Gui- 
■diccioni] Deo D. N. apud Sacrum Altare commendandum...»: in apographo 
Tiostro major est Xaverii promissio, ut legenti patet. 

'' Franciscus Zapata, e nobili familia Toletana ortus, Patres Salmeron 
et Broet, Apostolicos legatos in Hibernicam expeditionem comitatus est 
eosque Hberaliter obsequiis rebusque omnibus necessariis cumuiavit. In 
Societatem a S. Ignatio fuit admissus, ab eaque paucos post annos ab ipso 
S. Ignatioejectus. Poenitentia ductus,in Societatem cooptari iterum iterum- 
quetentavit, sed frtistra: tunc, mutata mente, Ordinem S. Francisci ingres- 
sus est, ubi, litteris et virtutibus clarus, et pristinum amorem in S. Ignatium 
et Societatem Jesu semper ostendens, perseveravit. Vide AlcAzar, Chro- 
no-Hist.... de la Prov. de Toledo, dec. I, anno II, cap. II, § I. 

** Hic licenciatus videtur esse Christophorus de Madrid, qui anno su- 
periori (1540) Romam ex Hispania petierat, fueratque nominatus cardinalis 
de Cupis theologus. Hic maximo amore Ignatium ejusque socios proseque- 
batur, quibus aliquot post annos admuneratus est. P. Araoz in epistola 
Barcinonae die 6 Julii 1542 data et S. Ignatio missa, sic post subscriptio- 
nem pergit: «A los S.res en Xpo. nuestro Senor Padres y Hermanos, el 
Doctor liiigo L6pez, y Dottor Torres pido in Domino ser en sus sacrilicios 
encomendado, y al Sr. Licenciado Madrid y al Sr. Salazar en sus hora^io- 
nes.i) Epist. mixtae, t. I, pag. 97. 246 MONUMENTA XaVERIANA 

seguiendo palatios. Del Senor Doctor Yiiigo Lopez tengo por 
muy aberigado ^, que no ternia dicha en curar, si del todo se 
ausentasse, a no poder socorrer al estomago del Padre Yiiigo y 
a la merachia '^ de Bobadilla. Pues de Diego Qapata et sibi 
similibus no se que dezir, sino que el mundo, por no pu- 
diesse ^ aprobechar dellos los ha de dexar, y ternan despues que 
hazer de hallar quien los quiera. 

7. No se que es, que, despues que el Rey ordeno que algu- 
nos de nosotros quedassen y otros fuessen, no puedo echar de m\ 
entendimiento a Antonio de Arauz, nuestro charissimo hermano, 
parescyendome que nos ha de venir a ver a las Indias con media 
dozena de clerigos; y a venir el con alguna compannia, dado que 
no tengan muchas letras, tubiendo mucho animo de acabar sus 
dias en seruitio de nuestro Sefior, carescyendo de toda specie de 
auaritia, parescenos que se haria mucho fruto con la venida de- 
llos. Y aunque este afio no imbiassedes ni[n]gunos, entiendo este 
MarQO que viene, syno deste en dos anfios, tubiendo respuesta 
nuestra de las Indias, no pensamos que se perderia cossa ningu- 
na, con tal que para daqui ^ a dos aniios imbiassedes algunt nu- 
mero. Mirad en ello lo que os paresce, porque os aguo saber que 
creo que se ha de hazer mucho fructo en las Indias, segunt todos 
los que alla han estado muchos annos nos dizen. De alla de las 
Indias os escrybiremos muy a largo, tubiendo experientia de lo 
de alla. Mucho nos ha de ayudar el fabor del Vissorey, porque 
alla con aquellos reyes, que tienen paz con el rey de Portugal, 
tiene mucho credito con ellos. 

8. Sy algunas gratias espirituales os parescyere que alla nos 
puedan ayudar para mas seruir a nuestro Senor, mirad en ello, 
si os paresce, para que ^ de alla nos las imbieys, a lo menos que 
puedan rescybir ordenes extra tempora los que alla fueren de 

d oberiguado, alt. exempl. 

e podersse, alt. exempl. 

f que agora daqui, alt. exempl. 

g parece agora que, alt. exempl. « *" Sic in utroque exemplo. Possinus latine vertit, «et cachexiam Boba- 
dillae . » EpiST. II. — I Januarii 1542 247 

nuestra Compannia sine pairirnonio y sin beneficio, con voto de 
pobreza voluntaria y poder para legitimar. Quando nos escry- 
bieredes a las Indias, escribidnos nominaiim de todos, pues no 
ha de ser sino de aniio en aniio, y en aquella muy a largo, que 
tengamos que leer ocho dias, que nossotros assy lo haremos. 

De Lisbona a 18 de Mar^o anfio 1541. 

Por todos estos vuestros in Chrisio charissimos hermanos, 

Francisco Xabier. 

Inscripiio in quaria pagina. f A nuestros charissimos in 
Chrisio nuestro Seilor hermanos Micer Jaio, e Micer Lainez 

en Roma. 

Alia manu. 1541. Lisboa, mastre Franc.o 18 marzo. Roma 
7 maio. 11 

SOCIIS ROMAE DEGENTIBUS 

Ex Mozambico i Januarii 1542 '. 

De navigationis molestiis. — Mozamhicum appellunt. — Aegrotantibus et 
morientibus sacramenta administrantur a Xaverio; caeterorum, ad 
corporttm levamen, curam habent Paulus et Mansilla. — Gubernator 
navis et cuncti nautae ipsis propitii adsunt. — Fructus sibi uberes in 
posterum pollicetur , Deo potius quam propriis viribus innixus. — Novos 
pro India operarios sibi comparari et in Lusitaniam mitti exoptat, — 
Lahores a se in insula Mozambica, Gubernatore favente susceptos, 
commemorat. 

t 

Jhus. 

La gracia y amor de X.o nuestro Seiior sea siempre en nues- 
tra ayuda y fauor. 

I . De Lisboa hos escreui a mi partida de todo lo que alla 
pasaua, de donde partimos a siete de Abril del aiio de 1541. An- 
duue por la mar mareado dos meses pasados * mucho trauajo ' Ex cod. Rom. apogr., n. 15, unico folio. Primo edita fuit in opere 
Selectae Indiarum Epistolae, n. II^ pp. 4-6. 
* Melius fortasse /)asanrfo . 248 MONUMENTA XaVERIANA 

quarenta dias en la cuesta de Ginea % asi en grandes calmas 
como en no ayudarnos el tiempo, quiso Dios nuestro Senor ha- 
zernos tan grande merced de trahernos a vna isla, en laqual es- 
tamos fasta el dia presente. 

2. Porque soy cierto que aveis (Je holgar in Domino [en 

saberj si Dios nuestro Senor se a querido seruir de nosotros para 

seruir sus sieruos, luego que llegamos aqui tomamos cargo de 

los pobres dolientes que venian en el armada; y asi yo me occupe 

en confesarlos, comulgarlos y ayudarlos a bien morir, vsando 

daquellas indulgencias plenarias, que Su Sanctidad me concedio 

para las partes de aca. Casi todos morian con grande contenta- 

miento en ver que plenariamente a la ora de la muerte los podia 

alsoluer. Micer Paulo y Micer Mangilla '^ se occupaban acerca lo 

temporal: todos pasauamos con los pobres segun nuestras pe- 

quefias y flacas fuergas, occupandonos asi en lo temporal como 

en lo spiritual. El fructo que se haze Dios lo sabe, pues el lo 

haze todo. 

3. A nosotros alguna consolacion nos es, y no pequena, 
estar al cabo el senor Gobernador y todos los nobles que vienen 
en esta armada, ser nuestros deseos mucho diferentes de todo fa- 
uor humano, sino solo propter Deiim; porque los trabajos eran 
de tal caUdad, que yo no me atreuiera solo vn dia por todo el 
mundo. Gracias hazemos a Dios nuestro Sefior grandes por 
avernos dado este conoscimiento, y avernos dado fuergas para el 
complirlo. El senor Gouernador me tiene dicho que tiene espe- 
ran^a muy grande en Dios nuestro Senor que hadonde nos ha 
de mandar se an de convertir muchos xpianos. Por amor de 
nuestro Sefior hos rogamos todos que en vuestras oraciones y en 
vuestros sacrificios tengais especial memoria de rogar a Dios por 
nosotros, pues nos conosceis y sabeys de quan vajo metal somos. 

4. Vna de las cosas que nos da mucha consolacion y espe- 
ranga muy crecida, que Dios nuestro Seiior nos ha de hazer 
merced, es un entero conoscimiento que de nosotros tenemos, 
que todas las cosas necesarias para vn oficio de manifestar la fe 

' Sic: legi tamen debet, en la costa de Guinea. 

* P. Paulus Camers et Fr. Franciscus Mansilhas, P. Xaverii comites. im Epist. II.— I Januarii 1542 249 

de Jesux.o vemos que nos faltan; y siendo asi que lo que haze- 
mos solo es por servir a Dios nuestro Seiior, crescenos siempre 
esperanga y confianga, que Dios nuestro Senor para su seruicio 
y gloria nos ha de dar abundantisimamente en su tiempo todo lo 
necesario. Si alla vbiese algunas personas muy deseosas de ser- 
uir a Dios muestro Senor, mucho fructo se siguiria que mandas- 
sedes algunos a Portugal, porque de Portugal, con la armada 
que de alla viene todos los anos, vernan para la India. 

5. Viniendo por el mar predique todo[s] los domingos, y 
aqui en Moganbique ^ las veces que podia. La voluntad y afection 
que el senor Gobernador nos muestra y el amor que nos tiene es 
tanto, que todo fauor para seruicio de Dios nuestro Senor esta 
muy cierto en el seiior Gobernador para nos lo dar. 

6 . Mucho deseara poder escreuir mas largo : mas por quanto ^ , 
la enfermedad no lo sufre; oy me sangraron la setena vez y 
hallome en mediocre dispossicion , Dios loado. 

A todos nuestros conoscidos y amigos mandareys dar mis 
encomiendas. 

De Mo^anbique el primer dia de Enero de 1542. 

Francisco. 

Alia manu in eadem prima pagina. Copia. 

Et eadern manu , infra nomen Francisco scriptum est 
« Xeuier » . 

Et in secunda pagina. Vista. 1542. India. Mo^anbique. 
M.e Fr.co, i,° de Enero. Roma 2.° de JuHo. 

Alia manu. Ad histor. pertinen. * (iMosambica, Mosambique, urbs Africae, in Zanguebaria regione, in 
insula parva littori annexa, ad ostia fluvii cognominis, in ora Oceani 
Aethiopici, cum arce munita et portu celebri..., media fere inter Quiloam ad 
Boream, et Soffalam ad austrum, et 270 mill. pass. a proximiori ora Del- 
finae, seu Madagascariae insulae in occasum. Ei adjacent insulae S. Georgii 
et S. Jacobi et in ejus viciniis fluvius Mocambus in Oceanum se exone- 
rat». Ferrarius, Lexic. 

^ Por em quanto. Adverbialis locutio lusitana, quae hispanicae alpre- 
sente respondet; et in hoc sensu videtur S. Franciscus usus fuisse illis ver- 
bis: mas por quanto. Sensus saltem huic interpretationi suffragatur. 250 MONUMENTA XaVERIANA 

SOCIIS ROMAE DEGENTIBUS 

Goa 20 Septembris 1542 *. 

Navigationis initium, labores et diuturnitatem persequitur , — Charitatis 
officia, tuni in navi tum in insula Mozambico, a se et a sociis exerci- 
ta. — Camerte et Mansilla in hac insula relictis, ipse Melindam et inde 
Goam petit. — Varia de Melindana urbe enarratttur. — De insula Soco- 
tora, de moribus incolarum. — Goam attingit: labores ibidem a se sus- 
cepti: expeditio ad promontorium Comorinum. — Vitam operarii 
evangelici plenam quidem laboris esse fatetur, coelesti iamen consola- 
tione non carere. — Mira animi demissione epistolas et consilia soda- 
lium expostulat. 

t 
Gra. et paz Domini nostri F." Xpi. sit senper nobiscun. 
Amen. 

1. Quando de Lisbona partimos M. Paulo % Francisco ^ de 
Mansillas e yo ', os escrevi muy largo de nuestra venida ^ para la 
Yndia; y asi hagora hago lo mismo, dandos parte de nuestro via- 
ge y llegada en la Yndia, pues quando de vosotros parti *^me man- 
dastes que f uese solicito en escreviros muy largo de nuestra llega- 
da en estas partes de la Yndia, todas las vezes que ser pudiese. 

2. Hagos saber que nossotros partimos de Lisbona para la 
Yndia a siete * de Abril «^, aiio de 1541, y llegamos a Yndia ^ a 
seis de Mayo del aiio 1542 ^; de manera que pusimos en el ca- 

a Gracia et paz Domini nostri Jesu Xpi. sit semper vobiscum. Amen. 
Quando de Lixbona partimos Micer Paulo e Francisco, alterum exem- 
plum. b de mi venida, a/^. c me parti, aZ^. d dabril, 

alt. e a ]a India, alt. f Maio de 1542, alt. ' Ex cod. Rom. apogr., n. 17, triplici folio. Extat aliud exemplum in 
eodem codice, n. 19, cujus varias lectiones in annotat indicamus. — Vide 
TURSELL, Hb. I, ep. i: Cutill., anno 1542 (18 Septembris): Mench., 
lib. I, ep. 10. 

* P. Paulus Camers. 

' Etiam eos comitatus est Frater Didacus Rodriguez, ut in epist. 9 di- 
ximus. 

* Cutillas ait die 6, quod typographorum mendo tribui debet. Epist. 12.— 20 Septembris 1542 251 

mino vn ano y mas de Portugal a Yndia, donde ^ comunmente no 
suelen poner mas de seis messes. En la nao todo el tienpo que 
navegamos sienpre venimos de salud: todos veniamos en la nao 
donde venia el senor Governador, y muy faborecidos del. E 
tienpo que navegamos no faltavan en la nao confisiones, asi de 
los que venian enfermos como de los sanos ^: los domingos pe- 
dricava. Loado sea Dios nuestro Senor, pues fue servido hazerme 
tanta merced que, navegando por el seiiorio de los peces, allase 
a quien su palabra manifestase ', y el sacramento de la confi- 
sion, no menos necesario que en la tierra, administrasse K 

3. Antes que pudiesemos pasar a estas partes de la Yndia 
llegamos en vna ^ isla que se llama Ma^anbique, donde ibernamos 
cinco naos muy grandes con mucha gente, en la qual isla estu- 
vimos seis messes, donde el rei de Portugal tiene vna fortaleza. 
En esta ynsula ay vn lugar de portugeses y otro de moros de 
pazes. Adolecio mucha gente el tienpo que aqui estuvimos: mu- 
rieron algunos ochenta onbres. Nosotros posamos ^ sienpre en 
el ospital con los enfermos, tubiendo " cargo dellos. Micer Paulo 
y Mansilla ocupavanse circa corporalia, e yo ° en confesar y co- 
mulgar, de contino, no pudiendo acabar de cumplir con todos. 
Los domingos soHa pedricar p: tenia mucho avditorio, por estar 
el seiior Governador presente. Era muchas vezes ynportunado 
de ir ^ a confesar fuera del hospital; y no podia dexar de ir 
quando algun onbre de manera estava enfermo, 6 en otra qual- 
quiera '^necesidad se ofreciesse: * de manera que no faltaron^ocu- 
paciones espirituales todo el tienpo que estuvimos en Magambi- 
que ^: el senor Governador y todos los nobles nos mostravanmu- 
cho amor y voluntad, y toda la gente " de guerra, y por la gra- e a la India, do, alt. h como sanos, alt. i manifestar, 

alt. j confision por la mar, no menos es necessario que por la tierra 

administrarse, aZ^. 1 a vna, aZ^. m passamos , aZ^. 

n teniendo, alt. circa corporalia: yo, alt. P predicar, 

alt. q a ir, alt. r 6 otra qualquier, alt. s faltauan, 

alt. t em nuestro Mo^ambique, alt. a la otra gente, alt. ' Praecedentes duo versus, a verbis «y no podia dexar,» deleti sunt 
in hoc exemplo, linea tantum superducta. 252 MONUMENTA XaVERIANA 

cia de Dios nuestro Senor, con edificacion '^ de todos ellos estu- 
vimos en aquella ysla por espacio de seis messes. 

4. De Ma^anbique a Yndia ^ ay 900 leguas; y quando el 
sefior Governador desta ynsula partio para venir a estas partes de 
la Yndia y, a esta sazon avia muchos enfermos. Rogonos el 
senor Governador que tuviesemos por bien de quedar en Magam- 
bique algunos de nosotros, para mirar por los enfermos queque- 
davan en aquella tierra, los quales no estavan en dispusicion de 
poderse enbarcar '^: y asi M. Paulo y Manssilla quedaron ay, por 
parecer del sefior * Governador, y a mi mandome que viniese^ con 
Su Seiioria, por quanto el venia '^ mal disspuesto, para confesar- 
lo, allandose ^ en necesidad; y asi quedaron ^ M. Pauloy Man- 
ssilla en Ma^anbique, e yo vine con el Governador. Agora cadal 
dia espero por ellos en las naos que an de venir de Maganbique 
este mes de Setienbre. 

5. A quatro messes y mas que llegamos a Yndia ^, a Goa % 
que es vna ciudad toda de cristianos, cosa para ver: ay vn mones- 
terio de muchos frailes de ^ San Francisco, y una Seo ^ muy hon- 
rrada y de muchos canonigos, y otras muchas yglesias. Cosa es 
para dar muchas gracias a Dios nuestro Senor en ver que el 
nombre de Cristo tanto florece en tan luengas tierras y entre 
tantos ynfieles. 

6. De Ma^anbique a Goa pusimos mas de dos messes: pasa- 
mos por vna cibdad de moros, los quales son de pazes: llamase 
la ciudad Milinde % en la qual el mas del tienpo suele aver mer- 

V a edificacion, alt. x a la India, alt. y y quando destain- 

sula partio el Gouernador pera venir a estas partes, alt. z desposi^i^n 

pera embarcar,a/^. a parecer bien al, alt. b me mand6 que 

fuesse, alt. c el yua, alt. d en hal]andose,rtZ^. e assi 

que quedaron, alt. ^ ^. \2l India, alt. 8 de laordem de, alt. ^ (iGoam Indiae caput», Tursell. 

^ Id est, templum majus, seu cathedrale. 

■^ «Melinda, Melinde, urbs ampla Africae, et regni cognominis caput, 
in Zanguebaria regione, et in ora iittorali Oceani Aethiopici. Gaudetportu 
commodo, et expugnata fuit alias a Lusitanis; estque media inter Magado- 
xum ad Boream et Quiloam ad austrum, 400 mill. pass. utrinque distans.» 
Ferrarius, Lexic. Epist. 12.— 20 Septembris 1542 253 

caderes portugeses; y los cristianos, que ay ^ mueren, entierran- 
se en vnas tunbas grandes, las quales hazen, con cruzes. Junto 
con esta ciudad hizieron los portugeses vna cruz grande de pie- 
dra, dorada, muy hermosa. En verla, Dios nuestro Senor sabe 
quanta consolacion recebimos, conociendo quan grande es la vir- 
tud de la cruz, viendola asi sola, y con tanta vitoria entre tanta 
moreria '. 

7. El Rey desta ciudad de Milinde vino a ver el J senor Go- 
vernador al galeon donde estaba, mostrando ^ mucha amistad. En 
esta ciudad de Milinde fui a enterrar vn onbre, el qual murio ^ 
en nuestro galeon, donde se edificaron los moros de ver el modo 
de proceder que tenemos los cristianos en soterrar " los finados. 

8. Vn moro desta ciudad de Milinde °, de los mas honrados, 
me demando que le dixese si las yglesias, donde nos solemos 
orar, si son muy vesitadas de nosotros, y si somos fervidos en la 
oracion, diziendome como entre ellos se perdia mucho la devo- 
cion, y si era assi entre los cristianos; porque en aquella ciudad 
ay dezisiete mezquitas, y la gente ya no yva mas p de a tres mez- 
quitas, y a estas muy poca gente era la que yva ^: de manera que 
ftstava muy confuso en no saber de donde ^ procedia perderse 
assi la devocion: deziame que tanto mal no podia proceder sino 
dalgunt grande ® pecado. Despues que huvimos razonado vn gran 
pedago, el quedo con vn pare^er, yo con otro: de manera que no 
quedava satisfecho de lo que le dixe, que Dios nuestro Senor, 
siendo.en todas sus cosas fidelisimo, no descansava conynfieles, 
y menos ' con sus oragiones; y que esta era la causa porque 
Dios queria que la oracion entre ellos se perdiese, pues della no 
era servido. Vn moro muy dotto en la seta de Maomet, el qual 
era caciz, id est, maestro, estava en aquella ciudad: dezia que si 
dentro de dos anos Maomet no viniese " a visitarlos, que no avia 
de creer mas en el ni en su setta. Propio es de ynfieles y "^ gran- 

h Deest hoc verbum in alt. ' morama, alt. j al , alt. 

1 mostrandole, alt. m hombre que murio, alt. " de ente- 

rrar, alt. o Desunt praeced. duo verba in alt. P no vaa a 

mas, alt. q y a estas era mui poca la gente que yua, alt. 

r saber donde, alt. s de algiin gran, alt. t ni menos, alt. 

^\&n\di,alt. ^ y de, alt. 254 MONUMENTA XaVERIANA 

des pecadores viuir desconfiados: merced es que ^ nuestro Senor 
les haze sin ellos conocerla. 

9. Desta ciudad de Milinde, viniendo nuestro camino para la 
Yndia, fuymos a dar a vna y ysla grande de 25 6 30 ^ leguas, la 
qual se llama Qocotora % tierra desanparada y pobre; no se coge 
en ella trigo, ni arroz, ni millo, ni vino, ni fruta: es muy esteril 
y seca: ay muchos datiles: el pan de aquella tierra es de datiles: 
ay mucho ganado, y mantienense de leche, datiles y carne *. 

10. Es una tierra de grandes calmas. La gente desta ynsula 
son cristianos ^ al parecer dellos: por tales se tienen: ® precianse 
mucho de ser cristianos: en los nonbres asi lo muestran: '^: es 
gente muy ygnorante; no saben leer ni escrevir, ni tienen libros ni 
escrituras: ^'^ son honbres de poco saber: honrranse mucho de de- 
zir ^ que son cristianos: tienen yglesias y cruzes y lanparas. 
Cada lugar tiene su caciz; este es como clerigo ^ entre nos: no 
saben estos cacizes ni leer ^ ni escrevir, ni tienen Hbros ni scri- 
turas: estos cazices & saben muchas oraciones de coro: van a la 
yglesia a media noche y a la manana, y a ora de bisperas, y a la 
tarde a ora de cumpletas ^, quatro vezes al dia. No tienen can- 
panas: con los ^ palos llaman a la gente, como hazemos J nosotros 
en la semana santa: no entienden los mismos cacizes las oracio- 
nes que rezan, porque no son en su lengua; creo qu3 son en cal- 
deo. Yo escrevi tres hu quatro oraciones destas que ellos re- 

X que Dios, alt. Y en vna, alt. z 250, 3oo, alt.; sed per- 

peram. a- ay muchos datiles, que es pan de aquella tierra; ay mucho 

ganado: mantienese de leche y datiles y carne, alt. b desta ysla es 

cristiana, alt. c y ansi lo muestran, alt. d en dezir, alt. 

e estes como clerigos , alt.; sed perperam. f ' cacizes ler , alt. 

S Desunt praeced. duo verba in alt. ^ y & ora de completas, alt. 

» con vnos, alt. j faciamos, aZi. s «Zocotora, insula maris Rubri ampla, inter Aromata [nunc commun 
Guardafuy] Aethiopiae promontorium, et Cane emporium et promontorium 
Arabiae felicis ad 3o leucas Hispanicas.» Ferrarius, Lexic, in medio verbi 
Ogyris. 

» Sequentia undecim verba deleta sunt in hoc exemplo, linea super- 
ducta. 

"* Deleta sunt etiam quinque sequentia verba. EpIST. 12.— 20 SEPrEMBRlS I542 255 

zan: fui dos vezes a esta ynsula '*. Son devotos de Santo Thome: 
dizen ellos ^ que son de los cristianos que hizo Santo Thome en 
estas partes. En las oraciones que rezan estos cacizes dizeri al- 
gunas vezes aleliiya^ aleliiya ™: cassi asi pronuncian la aleluya 
como nosotros. Estos cacizes no bautizan ni saben que cosa es 
bautizar ". Las vezes que fui a estos lugares bautize muchos mo- 
chachos: folgavan sus padres y madres porque los bautizaua: con 
mucho amor y voluntad, de su pobreza me davan ° de lo que te- 
nian, e yo contentavame p con la voluntad con que querian 
darme de sus datiles *^. Rogaronme mucho que quedase ^ con 
ellos, y que todos, grandes y pequenos, se bautizarian: dixe al 
senor Governador que me diese licen^ia, que yo queria ^ quedar 
ay , pues allava messem tam paratam . Y porque a esta ysla vienen 
turcos, y no es abitada de portugesses, y por no me dexar en 
peligro que me llevassen preso los turcos, no quiso el senor Go- 
vernador que quedase en aquella ynsula de Qocotora, diziendo- 
me ^ que me avia denbiar a otros cristianos, que tienen * tanta 
6 mas necesidad de dotrina que los de Qocotora, donde haria" mas 
servicio a Dios nuestro Seiior. 

10. Estuve a vnas bisperas que dixo vn caciz: detuvose vna 
ora en dezirlas: nunca otro hazia * sino engensiar y rezar; en 
todo tiempo yncensan ^. Estos cacizes son casados, grandes ^ 
ayunadores: quando ayunan no comen pescado, ni leche, ni 
carne: antes se deyaran morir: aunque ^ ay mucho pescado en 
esta ysla, mantienense con datiles [y] ^yervas. Ayunan dos qua- 
resmas, y la ^ vna es de dos messes; los que no son cacizes, si 

1 porque ellos dizen, alt. ™ que rezan dizen muchos muchas 

vezes: aleluia, alt. n ni saben bautizar, alt. me dauan, y, 

alt. P y contentauame,aZ/. q mequedasse,rtZ^. r me 

queria, alt. s en la insola, diziendo, alt. t tenian, alt. 

1 de doctrina, y donde haria, alt. a Nunca hazia , aZ^. 

t» encensaua, alt. c son grandes, alt. d Deest hoc verbum 

in alt. e con los datiles y, alt. f quaresmas, la, alt. " Praecedens periodus in Tursellino desideratur. 
** aut ego dactylos tam propensa voluntate oblatos neutiquam asper- 
narer.») Tursell. 256 MONUMENTA XaVERIANA 

estas ^ quaresmas comen carne, no entran en las yglesias: las 
mugeres no van a la yglesia en estas quaresmas '^ 

11. En aquel lugar avia vna mora, la qual tenia dos hijos 
pequenos: yo quiselos bautizar, pensando que no eran hijos de 
moros: ellos fueron huyendo de mi A su madre, y dixeronle como 
yo los quise bautizar; y ella ^ vino llorando a mi, que no los 
baptizase, porque ella era mora y no queria ser cristiana, ni me- 
nos queria que sus hijos lo fuesen. Los cristianos de la tierra me 
dixeron que en ninguna manera los baptizase, avnque su madre 
quisiese, porque ellos no eran contentos que moros fuesen mere- 
cedores de ser cristianos, ni ' avian de consentir que lo fuesen. 
Es gente muy enemiga de moros. 

12. Llegamos a la ciudad de Goa ** a seys de Mayo del -' 

ano de 1542: partimos al fin de Hebrero, de Maganbique. Las 

cinco naos demediado ^ Margo partieron, de las quales la prin- 

cipal se perdio ; la ^ gente casi toda se salvo ; perdiose ° 

cerca de tierra; era nao muy rica; traya muchas mercadurias: 

era nao de 700 toneles '^ y mas °. Aqui en Goa posse en el es- 

pital: confesava y comulgava a los enfermos que ay estavan: 

eran tantos los que venian a confesarse, que, si estuviera en diez 

partes partido, en todas ellas tuviera que confesar p. Despues de 

cunplir con los enfermos, confesava por la manana a los sanos 1 

e si en estas, alt. h queria bautisar; ella, alt. J de se lla- 

mar christianos, alt. j Deest hoc verbum in alt. 1 a media- 

do, alt. m y la, alt. n porque se perdi6, alt. o Deest 

hoc verbum in alt. P aqui en Goa pose en el ospital; confessaua, 

que si estuuiera en ocho partes partido, en todas tuuiera que hazer, 
alt. q por la mafiana confessaua los sanos , alt. •' Nihil de hac prohibitione dicit Tursellinus. Forte librarius lineam 
integram omisit, ut facillime saepius accidit. 

'* «Goa, urbs Asiae, in India citeriori, in insula parva cognomine, ad 
ostia iiuvii Mandova, in ora littorali. Archiepisc. facta a Paulo IV. Ibi 
degit Prorex Lusitanus; estque emporium celebre, amplum, et dives; et 
quanquam careat moenibus, habet tamen aliquot arces in insula et quasi in 
eius suburbiis. Antea suberat dominio Regis Decani; sed ex quo expugnata 
fuit ab Alfonso Albuquerquio, a Lusitanis fortiter servatur. Alias Cherso- 
nesus dicta fuit, multi existimant.» Ferrarius, Le^xic. 

** Hanc navis capacitatem omisit Tursellinus. Adverte hispanice non 
dici toneles, sed toneladas. Epist. 12.— 20 Septembris 542 257 

que me venian a buscar; y despues de mediodia yva a la carcel 
a confesar los ^ presos, dandoles alguna orden y entiligencia 
primero del modo y orden ^ que avian de tener para confesarse 
generalmente. Despues de aver confesado los presos, tome vna 
ermita de nuestra Sefiora, que estava cerca del espital, y ay co- 
mence a enseiiar los mochachos las oraciones, el credo y los 
mandamientos *: pasavan muchas vezes de trezientos los que 
venian a la dotrina cristiana ". Mando el seiior Obispo "^ que 
por las "^ otras yglesias se hiziese lo mesmo; y asi se continua 
agora, donde el servicio, que a Dios nuestro Senor en esto se 
haze, es mayor de lo que muchos piensan. 

13. Con mucho amor y voluntad de los de aquesta ciudad 
habite aqui todo el tienpo que estuve ^: los domingos y fiestas 
pedricava, en aquella ermita de nuestra Senora, despues de co- 
mido y, a los cristianos de la tierra un articulo de la fe: yvan 
tanta gente, que no cabian en la ermita: y despues de la predi- 
cacion enseiiava el pater noster, avemarya, el credo y los man- 
damientos de la ley ^. Los domingos yva fuera de la ciudad a 
dezir missa a los enfermos del mal de San Lazaro *': confeselos 

r a ]os, alt. s modo y manera, alt. t come^e densenar 

a los mochachos las orationes y los mandamientos, alt. u Deest 

hoc verbum in alt. v por todas las, alt. x de todos los desta 

^iudad abite todo el tiempo que aqui estuui, alt, y de comer, alt. 
z el credo y salve regina y los mandamientos, alt. 

"' Joannes de Alburquerque (Albnquerque apud Lusitanos), O. S. Fr., 
natione hispanus, et primus Indiarum Orientalium episcopus. Sacer anti- 
stes confirmatus per bullam Regimini universalis ecclesiae die II Aprilis 
1537, duobus post annis in Indiam profectus est, ubi perfecti episcopi vir- 
tutes per totum vitae curriculum ostendit. S. Francisci Xaverii primum, et 
postea totius Societatis Jesu fuit amicissimus . De ejus morte haec pauca 
exscribimus ex Nazareth, Mitras Lusitanas no Oriente, I." part., 
pp. 35-36 (edit. 2.''): aEm remate, can^ado ja de trabalhos e molestado de 
frequentes achaques, havida d'El-rei licen^a para se recolher ao reino, nao 
quiz usar d'ella, escolhendo antes como bom pastor que era, acabar a vida 
entre as suas ovelhas, que ir morrer em Portugal, como em breve se viu. 
Porque, havendo quatorze annos cinco mezes e treze dias que governava 
esta mitra com grande louvor, corroborada sua alma com o S. Viatico, par- 
tiu do seculo presente para a gloria, como e licito crer da divina bondade, 
aos28 fev. 1553.» 

'■^ Uli, scilicet, qui lepra laborabant. 

MoNUM. Xav. 19 258 MONUMENTA XaVERIANA y comulgelos todos quantos en aquella cassa avia: prediquelos 
vna vez; quedaron * rnuy amigos y devotos mios. 

14. Agora me manda el senor Governador para vna ^ tierra, 
donde todos dizen que se an dchazer '^ muchos cristianos: llevo 
conmigo tres de aquella tierra **, los dos son de epistola y evan- 
gelio ^: saben la lengua portugesa muy bien, 3^ mas la sua na- 
tural; el otro no tiene sino ordenes menores. Creo que se ha ^ 
de hazer mucho servicio a Dios nuestro Seiior. En viniendo 
M. Paulo y Francisco Mansillas ^ de Maganbique, ame dicho el 
senor Governador que luego los mandara donde yo voy, que es 
a 200 leguas '** de Goa ^: llamase la tierra donde voi el cab.o de 
Comurin ^. Plazera a Dios nuestro Senor que con el favor y 
ayuda ' de vuestras devotas oraciones, no mirando Dios nuestro 
Sefior a mis ynfinitos *" pecados ■>, que me a de dar su santisima ^ 
gragia para que aca en estas partes mucho le sirva. 

15. Los trabaxos de tan longa navegacion, cuydado ™ de 
muchas enfermedades espirituales, no pudiendo honbre conplir 
con las suyas, habitacion de tierra tan ^ subjeta a pecados de 
ydolatria, y tan ° trabaxosa de abitar, por las grandes calmas que 
ay en ella; tomandose estos trabaxos por quien se debrian p to- 
mar, son grandes refrigerios, materia 1 para muchas y grandes 
consolaciones. Creo que los que gustan de la cruz de Xpo. nues- 
tro Senor ^' descansan viniendo en ® estos trabaxos, y mueren 
quando dellos huyen 6 se hallan fuera dellos. Que muerte es tan 

a del mal de Lazaro: confeselos e comungu^los a todos: prediqueles 
vna vez y quedaron, alt. b a vna, alt. c que tengo de ha- 

zer, alt. d los dos destos son de euangello, alt. e Creo que 

avemos, alt. f de Mansilla, alt. g adondo yo voi, que son 

duzientas legoas de Goa, alt. h el Cabo de la tierra de Comori, 

alt. i que con la ayuda , alt. J infenitos pecados , alt. 

1 sancta, alt. m y cuidado, alt. n y abitacion tan, alt. 

o ydolatria, tan, aZ^. P deuen, de, alt. q y materia, alt. ' 

I" de X.o, alt. s viniendo , alt. "* Sequenti mense Octobri Xaverius cum tribus Goani seminarii 
alumnis in Comorinum profectus est. 

'■^ «Abest a Goa ad ducenta millia passuum», ait Tursellinus. 

-" Praecedens verbum deletum est in hoc exemplo, minime vero in 
altero. ■? Epist. 12. — 20 Septembris 1542 259 

grande vibir, dexando a X.o , despues de averlo conocido, por 
seguir propias opiniones 6 aficiones! no ay trabaxo ygual a este. 
Y por el contrario, que descanso vibir muriendo cada dia, por 
yr contra nuestro propio querer, buscando non quae nostra sunt, 
sed quae Jesu Xpi! *'. Por amor y servicio de Dios nuestro Senor ^ 
os ruego, fratres charisimos, que me escrivais muy largo de 
todos los de la Compania; porque ya que en esta " vida no es- 
pero mas veros fatie ad fatlem, sea saltem per enigmata ^% id 
est, per literas. No me negeis esta gracia, dado que yo no sea me- 
recedor della. Acordaos que Dios nuestro Senor os hizo merece- 
dores, para que yo por vosotros mucho merito y ^^ refrigerio es - 
perase y alcan^ase. Del modo que tengo de tener ^ con estos gen- 
tiles y moros donde agora voi, escrividme muy largo por servicio 
de Dios nuestro Senor, pues por medio de vosotros espero que el 
Senor me a de dar a ^ entender el modo que aca tengo de tener 
en convertirlos a su santa fe. Las faltas que en este medio, que 
respuesta destas no tuviere, espero en ^ nuestro Seiior que por 
vuestras cartas me an de ser manifestadas, y en lo porvenir en- 
mendarme. En este medio, por los meritos de la santa madre 
Yglesia, en quien yo mi esperan^a tengo, cuyos mienbros vibos 
bosotros sois, confio en X.o nuestro Senor que me a de oyr y 
conceder ^ esta gracia, que huse deste inutil istrumento mio 
para plantar su fe entre gentiles; porque sirviendose su Magestad 
de mi, gran confusion seria para los que son para mucho, y acre- 
centamiento de fuerQas para los que son pusilanimos; y viendo ^ 
 que siendo yo piduis et cinis, y aun esto de lo mas ruyn, que 
presto ** para ser testigo de vista de la necesidad que aca ay de 
operarios, cuyo siervo perpetuo seria de todos aquellos que ^ 

^ de nuestro Seiior, alt. u ya en esta, alt. x Del modo que 

lie de tener, alt. y me lo ha de dar, alt. z en Dios, alt. 

a que me ha de con^eder,^/^. b posilanimos, viendo, alt. 

•c de los que, alt. ^' Ad PmLiP., II, 21. 

** «videmus nunc per speculum in aenigmate:tunc autem facie ad fa- 
ciem.)) I AD CoRiNTH., XIII, 12. 

^^ Deleta sunt praecedentia duo verba in hoc tantum apographo. 
-* Lusitanum verbum, quod hic idem significat ac hispanum valgo. 260 MONUMENTA XAVERIANA 

a estas partes quisiesen venir ad laborandum in amplisima vi- 
nea Domini. Asi cesso, rogando a Dios nuestro Senor que por 
su ynfinita misericordia nos yunte en su santa ^ gloria, pues 
para ella fimos criados, y aca en esta vida nos acreciente las 
fuer^as, para que en todo y por todo lo sirvamos como el manda,^ 
y su santa voluntad en esta vida cumplamos. 

De Goa a XX '^ de Setiembre, aiio de 1542 '^ 
Vester inutilis frater in Cristo, 

Franciscus de Xabier. 

In sexta pagina in altero exemplo. Del P. M. Francisco Xa- 
uier a 20 de ybre, 1542: de Goa en la India: P.a Ira. a los Pa- 
dres de Roma. 

13 

P. IGNATIO DE LOYOLA, ROMAM 

Goa 20 Septembris 1542 '. 

Goani collegii instiiutio, laudes, incrementa, nomen.— Proregem, Socie- 
tatis amantissimiim , laudat precihusque sociorum commendari postu- 
lat. — Indulgentias aliasque gratias a stimmo Pontipce Prorex impe- 
trari desiderat. — Novos operarios spectatae probitatis et doctrinae ad 
Indiam mitti petit. — Indulgentias , lusitanis cumprimis charas, etepi- 
stolas ad Proregem denuo poscit. 

Gratia et pax Domini nostri Jesu Christi sit semper nobis- 
cum. Amen. 

I . En esta cibdad di Goa movio Dios nuestro Seiior algunas 
personas pera que le seruiessen en fazer vn collegio, el qual era 
d en sancta, alt. -^ Apud Cutillas die 18, quin hujus variationis rationem reddat. 

^** Quae sequuntur desunt in altero exemplo. 

* Ex apographo, quod tribus foliis constat, in cod. Rom. apogr., n. 20. 
— Vide TuRSELL., lib. I, ep. 2: Cutill., anno 1543, ep. 2 (18 Octobris 
1543): Mench., lib. I, ep. 12. De anno, quo data fuit haec epistola, fuse dis- 
putat MenCHACA in Prolegom., contenditque eam ad annum I543essere- 
ferendam, «quem sequuntur P. Coleridge (T. I, p. 114, 50) et P. Ed. de Vos 
(Leben und Briefe des h. Fr. Xav. Regensburg, 1877, pp. 94, loo, 107); 
sed praeter quam quod exempla nostra annum 42 indicant et Polancus in 

suo chronico has epistolas fere exscribit ad hunc annum, argumenlis 

parum firmis nititur Menchaca: potuit enim mensis unius spatio id praestari 


3 Epist. i3.— 20 Septembris 1542 261 

mas necessario en estas partes que otra cosa, y cada dia se va 
haziendo mas. Es cosa para dar muchas gracias al Senor, que ta- 
les edifficios materiales para ediffication de muchos templos spi- 
rituales, dottrina y conversion de muchos infieles manda a sus 
sieruos hazer. Dos, que tienen cargo de edifficar el collegio, son 
hombres muy honrados y principales. El seiior Gouernador da 
todo el fauor pera que este collegio se haga; paresce a Su Seiio- 
ria ser tanto seruicio de Dios nuestro Senor edifficar esta casa, 
en estas partes tan necessaria, que por su causa se a de acrescen- 
tar y en breue tiempo acabar. La yglesia que hazen dentro del 
collegio es muy hermosa: los fundamentos son ya acabados, y las 
paredes ya algadas: agora la cubren; este verano diran missa en 
ella: es maior la yglesia quasi dos vezes que la yglesia del colle- 
gio de Sorbona: tiene ya renta, con la qual puede ya mantener 
mas de ciento estudiantes. De cada dia a de ser muy dotada, se- 
gun paresce a todos muy bien. Los de aca confiamos en Dios 
nuestro Seiior que deste collegio, antes de muchos anyos, an de 
salir hombres, los quales han de acrescentar en estas partes mu- 
cho la fe de Jesu Christo y cumphr los limites de la santa madre 
Yglesia. quod narrat S. Franciscus.» Selectae Indiarum Epistolae, pag. XVI. Pru- 
dens haec Patris Delplace animadversio, cui plane sulTragamur, ad hanc et 
duas sequentes epistolas refertur. Argumenta autem ab illo adducta, Sou- 
sae Historia roborantur; optime quippe inter se conveniunt quae S. Franci- 
scus initio hujus epistolae narrat de Collegii aedificatione quaeque SOUSA 
scribit in Oriente Conquistado. Utriusque narrationem conferamus: «La 
yglesia que hazen dentro del coUegio es muy hermosa: los fundamentos son 
ya acabados, y las paredes ya alzadas: agora ]a cubren: este verano diran 
missa en ella: es maior la yglesia quasi dos vezes que la yglesia del colle- 
gio de Sorbona.)) Haec S. Franciscus. Et paulo inferius: aAy ya mas de se- 
senta mochachos naturales de la tierra, de los quales tiene cargo vn Padre 
R.do Estos este verano havitaran en el collegio.» Audiatur nunc SouzA, 
Oriente Conq., I." part., conq. I, div. I, n. 25: ((...aos dez de Novembro do 
mesmo anno de 1541, se come^ou o edificio com as esmolas da Confraria na 
rua, que entao chamavan a Carreira dos cavallos, e hoje se chama de 
S. Paulo a respeito do nosso Collegio. Acabada com grande pressa a limi- 
tada e pobre casa, com sua egreja capaz e decente, se recolheu nella o Mes- 
tre Borba, seu principal fundador, com sessenta Coilegiaes, aos quaes go- 
vernava como Reitor, e doutrinava como Mestre. Neste estado estava o Se- 
minario de Santa Fe, quando Xavier chegou a Goa.» 262 MONUMENTA XaVKRIANA 

2. Creo que antes de seys anyos [ha] de hauer passados de 
trezientos estudiantes, entre los quales ha de hauer de varias len- 
guas, naciones y gentes. Espero en Dios nuestro Senor que desta 
casa han de salir hombres, antes de muchos anyos, los quales han 
de multiplicar el numero de los xpianos. El senor Gouernador, 
dandole Dios nuestro Seiior paz con estos infieles, porque aca 
quasi siempre biuimos de guerra, ha de hazer los edifficios ma- 
teriales deste Collegio en breve tiempo, por parescerle [la] cosa 
mas pia y santa de toda la India; pues tales edifficios como estos, 
fundados en Christo, son causadores de muchas vittorias contra 
los infieles, contra los quales Su Senoriaha alcansado muchas y 
grandes vittorias por lo passado, y agora por lo por venir espera 
en Dios nuestro Seiior que le ha de dar muchas mayores. Por 
tanto hos manda rogar, por amor y seruicio de Dios nuestro Se- 
nor, que en vuestras orationes y de toda la Compagnia tengays 
en especial memoria de Martin Alphonso de Sosa, de encomen- 
darlo a Dios nuestro Sefior le de gratia para bien gouernar esta 
India grande, et qitod sic iranseai per temporalia vi non amiiiai 
aeierna. 

3. Y si de mi parte pensasse que ay necessidad de rogaros 
que no oluideys dell en vuestros deuotos sacrificios, encomenda- 
roslo ya * como a mi anima propria, por serle yo tanto en obli- 
gacion. Obligome a ser tanto suyo su virtud, y tambien por ser 
el tan mio; todas estas obligaciones, asi suyas como mias, per Dei 
gratiam sunt propier Christum : y si dell algun tiempo me olui- 
dasse, lo que nunca nuestro Seiior permita, pareceme que por 
solo este descuydo Dios nuestro Sefior me havia de castigar por 
offendello en tan graue peccado de ingratitud. El seiior Gouer- 
nador escriue sobre este Collegio al Rey, para que Su Alteza es- 
criva a Roma a Su Santidad, rogandole que tenga por bien de 
mandar a esta tierra algunos de nuestra Compaiiia, para que 
sehan edifficios espirituales deste tan santo Collegio. Aqui algu- 
nos lo llaman la Conversion de Sant Pablo, y otros Santa Fe. 
Este vltimo nombre me paresce mas conforme, segun ha de esser 
predicada y plantada. 

^ Id est, hia vel hahria. Epist. t3,— 20 Septembris 1542 263 

4. Dixome el senor Gouernador que hos escriviesse muy 
largo deste Collegio y de su fundacion. Fue fundado para que ay 
fuessen ensenyados en la fe los naturales destas tierras, y destos 
que fuessen de diuersas naciones de gentes; y despues que fues- 
sen bien instruttos en la fe, mandarlos a sus naturalezas para que 
fructificassen en lo que eran instruttos. Esta el sefior Gouer- 
nador tam bien con nuestra Companya y modo de proceder, que 
no lo podria acabar de screuir; parescele, pues Dios nuestro 
Seiior por vos nos llamo a todos los que somos de vna Com- 
pania, que cumple con Dios y con su conscientia en presen- 
taros la necessidad que ay, para ense^^nar los deste Collegio, que 
vengan algunos de nuestra Compania, y que a vos toca esta im- 
presa de proueher de fundamentos spirituales perha este CoUe- 
gio, y a Su Senoria de acabar y acrescentar los edifficios mate- 
riales dell. Dize el senor Gouernador, que los que an de venir 
seria cosa santa y de mucha estima, 3^ causa de mucha gran de- 
uocion en estas partes, si para el altar mayor del Collegio truxes- 
sen de Su Santidad vna gratia y priuilegio, que todos aquellos, 
que en el dicho altar celebraren missa por vn deffunto, saquen 
vna anima de purgatorio, asi como si en los altares priuilegiados 
de Roma dixessen. Dessea mucho el senor Gouernador, para que 
en cosa tan santa no entreuenga auaricia de los que a}' vinieren 
a celebrar, que la concesion ' fuesse desta manera: que todos 
los que dixessen missa en el dicho altar sea gratis, et amore Deiy 
et nulla spe praemii temporalis, y que de otra manera no gozen 
del priuilegio; y el que la faze dezir, que se confiesse y comulgue 
en aquella missa; porque en mucharazon cabe que, quien es causa 
que saquen vna anima de purgatorio, que saque la suya primero 
del infierno: y a los que dixeren missa en el dicho altar gra- 
tis etc, que Su Santidad concediesse algun premio spiritual, 6 
indulgencia plenaria, 6 otra, qual Su Santidad mandasse: y esto 
porque los sacerdotes por amor del premio spiritual holgassen 
de dezir missa gratis, et amore Dei, et nulla spe praemii tempo- 
ralis; y desta manera dize Su Senoria que dessea mucho esta 
gracia en este CoUegio, porque desta manera seria causa de mu- 
' a celebrar, qli. confisi6n, ms. 264 MONUMENTA XaVERIANA 

cha deuocion, y estimarse ya como es mucha razon. Por esta y 
otras gratias espirituales que manda pedir podeys jusgar el animo 
y zelo que tiene, pues tam bien siente de cosas tan santas y pias, 
y asi las.procura. 

5. Cierto soy que los que an de venir de nuestra Compa- 
gnia que ha de venir persona 6 personas que vos mucho confieys, 
pues an de tener cargo de vn tal Collegio como este, an de pas- 
sar muchos trabayos, porque los desta tierra son grandes, segiin 
ella debilita a los que no son criados en ella. Pensar vna cosa: 
que assi el mar como la tierra los ha de provar para quanto son. 
No es esta tierra sino para hombres de gran complexion y no de 
mucha edad: mas es para mancebos que no para viegos, avnque 
para los vieyos olgantes es buena. Con mucha charidad y amor 
de los desta tierra an de. esser recibidos los que de nuestra Com- 
pagnia vinieren. An de ser muy importunados de muchas con- 
fessiones, exercitios spirituales y predicationes. Pensar que ha- 
llaran messem multam. Ps.y ya mas de sesenta raochachos natu- 
rales de la tierra, de los quales tiene cargo vn Padre R.do " . Es- 
tos este verano habitaran en el CoUegio. Entre estos ay muchos, 
y quasi todos, que saben leer y rezar el officio, y muchos dellos 
escrevir. Estan ya para podellos monstrar grammatica. Esta 
cuenta os doy para que de alla provehays quien aca se occupe en 
solo ensenyar grammatica, que terna mucha occupacion. * Hic erat P. Didacus de Borba, quem Tursell. et Mench. vocant 
((virum egregium e Franciscana disciplina»; et Cutillas uesclarecido Hijo 
de la Re]igi6n de San Francisco». SouzA vero in opere Orienie conqnis- 
tado ajesiis Christo..., conq. I., div. I, n. 25, haec inter aiia habet: (iCo- 
rria o anno de 1541, quando inspirados por Deus dous Apostolicos sacer- 
dotes... o Padre Miguel Vaz, Vigario Geral, e o Padre Mestre Diogo de 
Borba, arabos clerigos seculares...» Et in n. 32: «Diogo do Couto diz que se 
fez Religioso de S . Francisco, e se assim foi, devia ser no pouco tempo que 
Ihe restou de vida depois da morte de Miguel [hic mortuus est ineunte anno 
1547, et Mag. Borba aiino sequenti] porque em Maio de 1546 ainda estava no 
Seminario, como consta da carta citada. Faz-me porem grande difficultade 
largarem os Religiosos Franciscanos o veneravel deposito de seus ossos, e 
nao advertirem em circumstancia tao relevante os Escriptores das nossas 
noticias, obrigados a maior exacgiao nestas materias.» Paulo ante dixerat: 
«Estao seus ossos sepultados na capella m6r do nosso Collegio velho de 
S. Paulo.» Epist, i3.— 20 Septembris 1542 265 

6. De los que an de venir dessea el senor Gouernador que 
entre ellos veniesse algun predicador, el qual se occupasse con 
los clerigos en exercicios spirituales, 6 en leerles alguna cosa de 
la sagrada Scriptura 6 de materia de sacramentis, porque los cle- 
rigos que vienen a India no son todos letrados: y con esto jun- 
tamente, poniendo por obra lo que les leyesse y ensenyasse, los 
moviesse y enflamasse [en el] amor de Dios y saluacion de los 
proximos, viendo ellos en el poner por execution lo que les leyes- 
se, pues las obras son las que mueven mas que palabras; y los 
otros se occupassen en confessiones, ministrar los sacramentosy 
conversar con los gentiles desta ysla, porque abrian de conuer- 
tir muchos, y fazer infinito frutto en las animas dadas a la idola- 
tria, que muchas dellas, por no haber quien las ayude a salir de 
tanta ignorantia, vienen en tanta infidehdad, sin conoscer a su 
Criador y Sefior, Espera el senor Gouernador que de Roma an 
de venir tres clerigos y vn maestro de grammatica, porque assi 
me paresce que escrive al Rey, para que Su Alteza escriva a Su 
Santidad demandandole quatro de nuestra Compagnia, y tambien 
acerca de nuestras indulgencias, que en la otra charta os es- 
criuo ^, pera que el Rey provea en Roma como se despachen, las 
quales, si truxeren los que de nuestra Compagnia vinieren, pen- 
sad que las voluntades de todos los portugueses [que] ay en la 
India ternan ganadas, y mucha autoridad y credito con todos 
ellos, ques grande parte pera imprimir en sus animas todas cosas 
spirituales. Sobre todas las naciones que e visto creo que la por- 
tuguesa haze ventaya a todas en estimar las gracias, indulgen- 
cias de Roma: 3^ esta concession destas gracias sera causa que 
muchos mas se alleguen a los sacramentos, y anzi por esta ra- 
zon, como por esser los portugueses muy obedientes, [vendra] 
en concederles las indulgencias que esperan. Todas las gratias, 
que de alla traxeren los de nuestra Compagnia, traerlas an muy 
autorizadas por bulas de Su Santidad, para mayor autoridad y 
maj^or aumento de deuocion. * Praecedentia verba, nempe :c/rca nostras indulgentias, de qtiibusin 
alia epistola tihi scriho, apud Tursellinum in haec alia sunt conversa: In- 
dulgentias item certas petat, quas in epistola perscriho. 266 MONUMENTA XaVERIANA 7. El senor Gouernador, a lo que creo, os escriue; y aunque 
no os conosce de vista, es mucho vuestro deuoto y de todos los 
de la Compagnia: no dexeis de escreuerle y mandarle vn par de 
rosarios de cuentas, vnas para su muger y otras para ell, con to- 
das las gracias, indulgencias, que de Su Santidad pudieredes al- 
can^ar: alas mucho de estimar, ansi por las gracias, indulgen- 
cias, que Su Santidad le ha de conceder, como por embiarselas 
vos. Mas os pide el sefior Gouernador; que por la mucha con- 
fian^a que en vos tiene, que le alcanseys esta gracia 5^ priuilegio 
de Su Santidad, que todas las vezes que se confessare ell y su 
muger, hijos y hijas, que le conceda Su Santidad aquellas indul- 
gencias que ganarian si todas las siete yglesias de Roma en per- 
sona visitassen. En esto recibira el senor Gouernador gran cha- 
ridad de vos, y pensaria de mi que algun credito tengo con vos, 
si por escriviros yo de su parte alcan^asedes de Su Santidad es- 
tas gracias y las otras. Assi acabo rogando a Christo nuestro Se- 
fior, pues por su infinita misericordia nosjunto en esta vida, que 
post mortem nos lleue a su santisima gloria. 

[Goa, 20 de Setiembre de 1542. 

Vuestro hijo en Cristo , 

Francisco Xavier ^] 

Alia manu. De Goa con la primera letra, 1542. 

Alia. Francisco Xauier. 

Et alia. Del collegio de Goa, 42. ^ Quae inter uncinos clauduntur desumpta sunt ex TurSELL., qui sic 
litteras clausit: uXII Kal. Octob. Anni a Christo nato M.D.XLII. Goa. Tuus 
in Christo filius Franciscus Xaverius.» Epist. 14.— 20 Septembris 1542 267 14 

SOCirS ROMAE DEGENTIBUS 
Goa 20 Septembris 1542 *. 

Indulgentias die Sancto Thomae sacro lucrandas, aegrotis item, tisgue 
qui statis diehus templa B. Virginis frequentent, et sodalitati Miseri- 
cordiae concedi a Sancta Sede petit. — Quadragesimam etiam ad com- 
modius tempus transferri postulat. — Tandem de collegio Societatis 
Conimbricae instituendo quid actum sit edoeeri exoptat. 

t 
Gratia et pax Domini nostri Jhu. X.i sit semper nobiscum. 
Amen. 

I. El sefior Gouernador, * a quien todos nosotros, asy los 
que estamos em las Indias, como los que estais em Roma, mucho 
deuemos, por ser hun senor mucho zeloso del seruicio de Dios, 
e por hun amor e voluntad muj entera que nos tiene, rogome 
que hos escreuiese, dandouos parte de algunas necesidades spi- 
rituales que aca ay: hi por ser bien emclinado a todas obras pias, 
y ser sus pititiones muj conformes a toda piedad y virtud, obli- 
gome a que os escriuiese, dandohos parte de algunas cosas. 

2. La primera es que hos pide por seruicio de noso Seiior 
Jhu. Xpo., por quanto la gente desta tierra es muj deuota del 
glorioso Apostolo Santo Thome, por ser patron de toda esta 
India, para acrecentamiento de la deuocion de todos sus deuotos, 
que Su Santidad concediese indulgentia plenaria, su dia con sus 
octauas, a todos aquellos que se confesarem y comulgarem em 
su dia y sus octauas: y los que no se confesarem y comulgarem, 
que no ganen las indulgentias. Y ha esto se mueue el senor * Ex cod. Rom. apogr., n. 16, quod duplici folio constat. — Vide 
TuRSELL., lib. I, ep. 3: Cutill., anno 1543, ep. 3 (20 Decembris 1543): 
Mench., lib. I, ep. l3. Confer quae in praecedentis epistolae annotatione 
prima diximus de tempore, quo illa data fuit, nam ea maxima ex parte huic 
aptari possunt. Apographura, quod damus, videtur lusitani Hbrarii manu 
exaratum, quod praecipue indicat litterae m loco «, in finem verborum, 
frequens usurpatio. 

- Martinus Alphonsus de Souza. 268 MONUMENTA XaVERIANA 

Gouernador por amor que la gente se confiese hy comulgue. Hes 
para dar gracia a nuestro Senor ver quan bien siente el fruto 
destos sacramentos: y tanbien pide esto, porque em la coresma 
es verano en esta tierra, y la gente toda anda darmada por mar; 
porque aca los portugeses son senores del mar, y los ymfieles de 
la tierra; y em la coresma toda la gente anda de guerra, y los 
mercaderes nauegan, y no se confiesan ni comulgan por no estar 
em tierra. Por esta causa desea el senor Gouernador que Su 
Sanctidad conceda esta gracia para que la gente mas se llegue 
a los sacramentos: sera esta concecion ' como otra quaresma. 

3. Y tambien hos pide el senor Gouernador por amor y 
seruicio de Dios nuestro Senor, que para los hospitales desta 
tierra alquanceis de Su Sanctidad esta gracia; que todos los em- 
fermos y los que siruen a los emfermos em loshospitales,em todo 
tiempo que se confesarem y comulgarem ganen yndulgentia ple- 
naria: y los que em los hospitales morierem, que sean asueltos a 
culpa hi pena. Todo esto procura el Gouernador por atraher la 
gente a los sacramentos, y a los sanos para que siruan con amor 
a los emfermos y se acupem em obras pias, y todos siruan y 
conoscam a Dios y den buen exemplo a los infieles, entre los 
quales abitamos y biuimos. 

4. Item: por ser el seiior Gouernador mui deuoto de nosa 
Senora, y esta el mas del tiempo em Goa con grande cote: * y 
esta ciudad esta em huna isla, la qual es de tres legoas: ai en 
esta isla algunas hermidas de nuestra Senora mui deuotas, ricas 
de edificios he ornamientos, de clerigos que las seruen y de todo 
lo necesario: solo les falta gracias spirituales: y em sus tiempos 
cada hermita haze sus fiestas com muchos aparatos. Pide el 
senor Gouernador para acrecentamiento de la deuocion destas 
casas, y para que em sus festividades nuestra Senora seia de ue- 
ras homrrada de uiuos templos spirituales, que en tales dias 
todos los que se confesarem y comulgarem ganen indulgentia 
plenaria visitando las tales hermitas; y los que no se confesarem 
y comulgarem que no las ganen. Y destas gracias ay mas nece- 

' Sic in ms.; lege concesion. 

* Sic clare in ms.: Tursellinus vertit, ((magna cumcohorte». EpIST. 14. — 20 SEPTEMBRrS I542 269 

sidad em la India que en otra ninguna parte de cristianos; por- 
que aca ay pocos comfesores y muchos xpianos., ansi portugueses 
como naturales de la tierra. Y muchos gentiles se conuierten 
cada dia, y todos em la coresma confesarse no es posibre; y lo 
que en este parte el seiior Gouernador pretende es, fazer que toda 
la gente se confiese y comulgue; y para esto demanda de Su 
Sanctidad estas gracias, para atraher la gente alos sacramentos, 
y fazer que todos conoscan los verdaderos tesoros que Xpo. noso 
Seiior nos dexo nesta vida para hir a la otra. 

5. Item: aueis de saber que nesta tierra em los mas de todos 
los lugares de xpianos. ay vna compaiiia de hombres mui hon- 
rrados, que tienen cargo de amparar a toda gente necesitada, asi 
a los naturales cristianos como a los que nueuamente se conuier- 
tem. Esta compania de hombres portugueses se llama la Miseri- 
cordia: hes cosa de admiracion ver el seruicio que estos buenos 
hombres hazen a Dios nuestro Sefior em fauorecer a todos los 
necesitados. Para que la deuocion desta buena gente seia acre- 
centada pide el seiior gouernador a Su Sanctidad que conceda a 
todos los comfrades desta sancta Misericordia, comfesandose y 
comulgandose cada afio, que ganen indulgentia plenaria y post 
mortem asoltos a culpa y pena; y esto por amor que las obras de 
misericordia com maior feruor se exercitem, vendo que Su Sanc- 
tidad ansi los fauorece: y por quanto los mas destos som Casa- 
dos, que sus mugeres participem de la misma gracia ^. '^ Hujus piae institutionis auctor extitit Fr. Michael de Contreras, Va- 
lentiae in Hispania natus, qui, religiosum ordinem SSmae. Trinitatis in- 
gressus, post multos annos in Lusitaniam fuit missus ubi inter alia, quae 
recensere non vacat: <(Instituy6 este religioso una muy celebre y nobilisima 
confraternidad con el titulo de la Misericordia, la que celebra mucho el c6- 
]ebre escritor portugues Eduardo Nonio. La instituyo en el templo mayor 
de Lisboa, en el aiio 1498, en tiempo del Sumo Pontifice Alejandro VL Esta 
confraternidad consta de seiscientos varones, los trescientos nobles, y los 
otros trescientos del pueblo, pero todos de sangre limpia. Tienen destina- 
dos ciertos dias al mes y a ]a semana, en ]os cua]es se emp]ean en ejercitar 
obras de misericordia. Distribuyen todos ]os anos casi cien mil ducados 
para a]imentar pobres, curar enfermos, redimir cautivos, dotar donceilas 
pobres, ce]ebrar misas por ]os difuntos y en varias otras obras de piedad. 
Dicha confraternidad no se limita precisamente a Lisboa, sino que se ex- 270 MONUMENTA XaVERIANA 6. Item: aues de saber que los portugueses en estas partes 
de la India som sefiores del mar y de muchos lugares que estam 
pegados con el mar, em los quales el rei de Portugal tiene for- 
talezas, y en estas fortalezas ai lugares de xpianos., habitados de 
portugueses casados, y la instantia " de vnos ha otros es mui 
grande; porque desta ciudad de Goa a Maluco ^ ay 1000 legoas, 
donde el Rei tiene vna fortaleza; y de aqui a Malacha * ay 500 le- 
goas, donde ay muchos xpianos.; y de aqui ha Hormuz ^, que hes 
vna ciudad mui grande donde ay muchos portugueses, a[y] 400 tiende tambi6n por todas las ciudades y villas de Portugal, por la India 
oriental y occidental, y otros dominios de aquel reino. En las ciudades del 
Africa, que estaban sujetas a Portugal, se halla tambien instituida por los 
religiosos trinitarios con el fin de redimir cautivos.» Biografia eclesidstica 
completa, Madrid-Barcelona, 1848-1868. 

^' Sic in ms.; lege distancia. 

' «Moluccae, insulae Asiae, in mari Indico, quae Hispanis las Molucas; 
suntque vel magnae et late sumptae, vel parvae Moluccae. Magnae dicun- 
tur insulae Celebes, Gilolum, Terra Papuum, seu Nigrorum, Ceramum, 
Flores, et Timor cum adiacentibus: Moluccae autem parvae, seu verae sun 
quinque versus oram occidentalem Giloli insulae, nempe Ternata, Ternate, 
Tidora, Tidor, Machianum, Machian, Motir, Motir, et Bachianum, Bachian. 
Ipsarum maior est circuitus 45 milliarium; sunt totae sub dominio Hollan- 
dorum, quanquam Ternata Regem habeat proprium, cui subsunt etiam 
Motir et Machianum. Tidora Regem etiam habet; extendunturque a septen- 
trione in meridiem. Earum nulla ambitum sex leucarum excedit, omnesque 
intra 25 leucarum spatium comprehenduntur, et sunt toto in orbe celebres 
ob ingentem aromatum copiam, praesertim garyophillorum.» FerrariuS, 
Lexic. 

** ((Malacca, Malacca, urbs Indiae extrae Gangem. Caput est regni co- 
gnominis, in parte australi Aureae Chersonesi, ad fretum Malaccae, et e re- 
gione Sumatrae insulae. Suberat antea Regi Ihor, postea occupata fuit a 
Lusitanis Duce Albuquerquio; et tamden anno 1640 capta ab Hollandis post 
obsidionem sex mensium, ipsis etiamnum subest. Emporium est celeberri- 
mum, cum portu capacissimo et arce permunita.» Ibid. 

^ ((Armuzia, Armuza Ptol., Ormus, ins. cum urbe regia ejusdem nomi- 
nis.. . estque [urbs] in insula circuitus gmill. pass., et 12 milliaribus distat 
a continenti Persiae. Alias Reges habebat proprios sub clientela Lusitano- 
rum, qui illam urbem ceperant anno 1507, Duce Alphonso Albuquerquio; 
nunc autem subest dominio Persarum, qui inde Lusitanos et Regem Insulae 
ejecerunt, arcemque illam munitissimam auxilio Anglorum expugnarunt 
die 25 Aprilis 1662, et ab eo tempore urbs ista, alias emporium celeberri- 
mum, sic defecit, ut nunc fere destructa, et deserta jaceat.» Ibid. Epist. 14. — 20 Septembris 1542 271 

leguas; y de aqui a Diu '^ ay 300 legoas; y de aqui a Magambi- 
que ay 900 legoas; y de aqui a Qofala " 1200 leguas. Em todos 
estes lugares tiene el Obispo puestos vicarios, y por la distantia 
que ay de unos lugares ha otros no los puede el Obispo visitar. 
Viendo el senor Gouernador la necesidad que todos tenemos de 
participar del sacramento de la confirmacion, por la mucha con- 
tratacion, catiuerio y guerra, que com ymfieles continuamente 
tenemos, pide a Su Sanctidad para maior firmeza, perseuerantia 
y acrecentamiento de nuestra sancta fe, que dispense con el 
Obispo para que pueda cometer a sus vicarios el sacramento de 
la confirmacion en estos lugares longincos ** y otros qualesquire 
que fueren, los quales no puede, dado que quiera, visitar por la 
distantia tam grande que hes de vnos a otros, y ser el solo Obispo 
en estas partes de la India. 

7. Item: desta tierra os ago saber, que quando alla es verano 
aqui es inuierno, y quando alla es inuierno aca es verano: todo 
al contrario de lo de alla. El verano aqua es mui trabaioso em es- 
tremo por caso de las grandes calmas: son tan grandes, que el 
pescado luego podrece como lo matam. Aca la gente em verano 
nauega de vna parte para otra: en ynuierno el mar es tan deses- 
perado y brabo, que ninguno nauega. Em tiempo de caresma la 
gente de guerra toda anda darmada por mar, y los mercaderes 
de vna parte para otra tratando con sus aziendas; porque aca to- 
dos viuen de trato, por no ser senores de la tierra, senon del mar 
solamente: de manera que por causa de las grandes calmas, y por 
nauegar la gente em aquel tiempo, no se guarda la coresma, ni 
aiunando ni dexando de comer carne. Dixome el senor Gouerna- 
dor que os scriuiese dandoos parte de todo, rogandoos mucho '" «Dium, Diu, urbs est Asiae permunita, et maritima, cum emporio, in 
insula parva regni Cambaiae. 60 leucis distat a Surata in occasum, estque 
ad fauces sinus Cambaiae.» Ibid. 

*' ((Zofala regnum, pars est Aethiopiae inferioris, in parte Boreali Ca- 
freriae regionis, versus oram Oceani Aethiopici, et inter ostia Cuamae et 
Zamberi fluviorum, in limite Zanguebariae. Pars fuit alias Imperii Monoe- 
mugi, et habet urbem primariam cognominem, sub clientela Lusitanorum». 
Ibid. 

*- A verbo latino longinquus: hispanice dicitur lejanos. 272 MONUMENTA XaVERIANA 

por amor y seruicio de Dios nuestro Senor, que, se se pudise fa- 
zer que el tiempo de la coresma se mudase em otro tiempo, en el 
qual la gente no nauega, ni los mercaderes tratan por mar, que 
hes por Junio he Julio, porque en estes dos meses es la fuer^a del 
inuierno, en el qual no hahi calma ni la gente nauega: este 
tiempo raui templado aiunarian muchos, ni comerian carne: la 
gente se confesaria y comulgaria, eaueria mas memoria de la 
coresma de lo que ay. Pues esto es seruicio de Dios nuestro Se- 
nor y grande, ruegaos mucho el senor Guouernador que, lo que. en 
este parte se pudiera fazer, por falta de no aver quien lo procure 
no dexe de ponerse em execution. El premio de todos estes tra- 
baios dize Su Senhoria que sera ganardes la uoluntad a todos los 
de aqua, y participardes del raucho seruicio de Dios con tanta 
ocasion de merecimiento, que a los de aqua aueis de dar. 

De Goa, ano 1542, a vinte de Setiembre. 

Vester in X.f^ filius, 

Franciscus de Jabia. 

8. Quando de Lisboa parti para venir a la India hos escriui 
acerqua de hun colegio, que de nuestra Companhia queria fazer 
el Rei em la vniuersidad de Coinbra: mandome Su Alteza que os 
scriuiese para que de Roma mandasedes alguno de la Compania, 
ofreciendose Su Alteza que daria toda ajuda i fauor paraedifica- 
tion del dicho colegio: por la necesidade que de hombres tiene 
para prouer a tantas tierras de imfieles de quien los dotrine em 
la fe de Jhu. X.o, muestra quanta causa tenga el Rei de fazer 
este colegio de nuestra Companhia. Por amor de nuestro Senor 
os ruego que me agais saber lo que en esto se hizo. 

Alia inanu. De Francisco Xabier, de Goa 20 de y.bre 1542, 
con la p.a 

Sequiiur summa epistolae, Polanci manu exarata. EpIST. 15.- 28 OCTOBRIS ISP 273 15 

P. IGNATIO DE LOYOLA, ROMAM 

Tutucurino 28 Octobris 1542 '. 

Suam ad promontorium Comorinum expeditionem, regionis sterilitatem, 
sua ministeria, fructusque collectos enarrat. — Saraceni a Prorege 
victi, christicolae ab ipso illorum praeda ditati. — Ipsum Proregem 
optime de religione meritum a Pontifice Maximo et Ignatio collau- 
dari desiderat . 

t 
Gratia et pax Domini nostri Jhu. Xpi. sit senper nobiscum. 

Amen. 

1 . De la ciudad de Goa os escrevi muy largo de toda nues- 
tra pelegrinacion despues que partimos de Lisbona asta nuestra 
llegada en la India, y tanbien como estava de partida para Tu- 
tucurin * en conpania de vnos Padres de aqueste lugar, los qua- 
les de pequenos fueron llevados para la ciudad de Goa, donde 
fueron enseilados en las cosas ecclesiasticas , de manera que 
agora son de avangelio. 

2. Venimos por lugares de xpistianos, que agora abra ocho 
anos que se hizieron xpistianos. En estos lugaren no abitan por- 
tugeses, por ser la tierra muy esteril en extremo y pauperrima. 
Los cristianos destos lugares, por no aver quien los ensenile en 
nuestra fe no saben mas della que dezir que son cristianos: no 
tienen quien les diga misa, ni menos quien los enseniie el credo, 
pater noster, ave Maria, ni los mandamientos. En estos lugares, 
quando llegava, bautizava todos los mochachos que no eran bau- 
tizados; de manera que bautize vna grande multitud de ynfan- 
tes, quid inter dexiram et sinistram^ intersit ignorantes. Quando 

i Ex cod. Rom. apogr., n. 18, quod unico folio constat. — Vide 
TuRSELL., lib. I, ep. 4: Cutill., anno 1543, ep. l (23 Maji): Mench., lib. I, 
ep. II. Cf. annotat. primam epistolae l3. Adverte, in hac epistola saepe 
eadem verba diversimode scribi. Ea, prout extant in apographo reliquimus: 
latina verba, perperam scripta, nec mutavimus nec annotavimus, cum hoc 
facillime a lectoribus fieri possit. 

- Tuticorin, «ville de 1' Indostan, presidence de Madras, prov. de Car- 
nate... pres du golfe de Manaar. Lat. N., 8° 54'; long. E., 76° 3'.» Bes- 
CHERELLE, Diction. geogr. 

^ sinietram, ms. 

MoNUM. Xav. 20 274 MONUMENTA XAVERIANA allevaua * en los lugares no me dexavan los mochachos ni rezar 
mi oficio, ni comer, ni dormir, sino que los ensennase algunas 
oraciones. Entonces encomenge a conocer quoniam talium est 
regnum celorum ^. Como tan santa peticion no podia sino impie 
negarla, comen^ando por la confision del Padre, Hijo, Espiritu 
y Santo, por el credo, pater noster^ avemaria, assi los ensen- 
nava. Conoci en ellos grandes yngenios; y si huviesse quien los 
ensennase en la santa fe, tengo por muy cierto que serian buenos 
cristianos. 

3. Viniendo por el camino llegue en vn lugar de gentiles, 
donde no avia ningunt cristiano, ni se quisieron hazer quando 
sus vezinos se convertieron a la fe, diziendo que eran vassallos 
de vn senor gentil, el qual el na queria quellos fuesen cristianos. 
En este lugar estava vna muger con dolores de parto habia tres 
dias, y muchos desconfiavan de su vida; y como las ynvocacio- 
nes [de los gentilesj desplazgan a Dios, por ser omnes dil gentium 
demonia " sus peticiones no heran oydas ni vistas yn cospetu Do- 
mini: fi ' con vno daquellos Padres que venian conmigo [a] aque- 
lla cassa, donde estava aquella cuitada muger con dolores de par - 
to: entrando en cassa cepi confidenier ynvocare magnum Chri- 
sti * nomen, nichil cogiians quod eram in terra aliena, sed potius 
iudicans quia Domini est terra ei pleniiudo ejus, orbis ierrarum, 
eivniversiqui abitant in eo ^: y comengando por el credo, y el 
Padre, mi compaiiero, declarando en su lengua dellos, vino ella 
per Dei clemenciam a creer en los articulos de la fe. Demandele 
si queria ser cristiana: respondiome que de muy entera voluntad 
queria serlo. Reze entonces los evangelios en aquella cassa, los 
quales creo que en aquella cassa nunca fueron dichos, y despues 
bautizela. Quid plura? Post baptismum subito peperit, quae con - 
fidenier yn Xpo. Yesu speravii et crededit. Despues bautize a su Sic inms.; lege llegaha. 

(italium est enim regnum coelorum». Matth.. XIX, 14. 

«Quoniam omnes dii gentium daemonia:» Ps. XCV, 5. 

Sic in ms.: lege, «m conspectu Domini: fui.» 

chiste, ms. 

Ps. XXIII, I. M EPIST. 15.— 28 OCTOBRIS 1542 275 

marido, hijos y hijas, et ynfantem yllo die natum, con todos los 
de casa. Sonose por el lugar lo que Dios nuestro Sefior en esta 
cassa obro. Acabado esto fui a los principales deste lugar, y re- 
querilos de parte de Dios que creyesen en Yesucristo su hijo, 
in quo vnico est salus *°: ellos me respondieron que sin licenciadel 
se fior del lugar que no se osarian hazerse christianos. Fui a vn 
criado del senor del lugar, el qual era venido para cobrar ^iertas 
rentas de su sefior. Despues que le able dixo el que ssr cristiano 
era buena cosa, y que el les dava licencia para" hazerse cris- 
tianos: este cuytado dioles buen consejo, y el no le quiso tomar 
para si. Enton^es bautizaronse los mas principales del lugar, 
con todas sus casas; y despues que los principales fueron cristia- 
nos, bautizelos dellugar, asi grandes como pequeiios. Acabado 
, esto, vine mi camino para Tutucurin. Quando Uegamos los Pa- 
dres e yo fuymos recebidos de los deste lugar con mucho amor 
y charidad: esperamos en Dios nuestro Senor que hemos de 
hazer mucho fruto. 

4. El senor Governador tiene mucho amor a estos cristia- 
nos que nuevamente se hizieron en estas partes: favoreciolos 
mucho en tienpo que los moros los perseguian y maltratavan; y 
estos cristianos estan todos pegados con el mar, y viuen de solas 
las riquezas del mar: son pescadores: los moros tomaronles sus 
navios con los quales se mantenian: el senor Governador, como 
esto supo, en persona fue con vna armada tras los moros, de ma- 
nera que los alcango y mato mucha moltitud dellos: desbaratolos 
a todos: tomoles todos sus navios, sin dexarles ninguno, y los 
que llevauan de presa de los cristianos desta tierra: torno a todos 
los xpistianos sus navios, y a los pobres, que no tenian navios 
ni con que podellos conprar, dio los que tomo de pressa a los 
moros; de manera que tuvo vna grande bitoria y de mucha me- 
moria: y asi como nuestro Sefior le ayudo, assi lo supo conocer, 
pues tan liberar fue con los xpistianos. Agora no ay memoria de 
moros, ni ay entre ellos quien osse alpar cabega. Mato el Sefior "* «et non est in alio aliquo salus.» AcT. Apost., IV, 12. 
" Primo scriptum fuerat licencia de, et, non deleto ultimo verbo, super- 
positum est ei para. 276 MONUMENTA XAVERIANA 

todos los principales y los que eran para alguna cosa. Los xpis- 
tianos de esta tienen al senor Governador por padre, y el senor 
Governador los tiene por hijos in Xpo. genitos '^. Dios nuestro 
Sefiorsabe quanto me tiene encomendadas estas nuevas Christi '^ 
plantas. Agora esta el senor Governador para hazer vna cosa de 
mucha memoria y servicio de Dios nuestro senor, quees, de 
juntar todos estos xpistianos, los quales estan longe vnos de 
otros, y ponerlos en vna ysla, y darles rei que mire por ellos,^ 
mantiniendoles justicia, y con esto yuntamente quien mire por 
sus animas. Si Su Santidad supiese quanto aca el senor Gover- 
nador le sirve, agradecelle ya '* los servicios que aca haze: por 
tanto faced que le scriva, agradeciendole los servicios que aca le 
haze, no encomendandole los xpistianos, porque el lo tiene a 
cargo, mas dandole las devidas gracias que sus servicios mere - 
cen, pues tanto mira por sus ovejas, y tan soHcito es en vigilar 
sobre ellas, que los ynfieles, lupi rapaces., non devorent eas. *^ No 
dexeis de screvirle, porque con vuestras cartas soi cierto que to- 
mara mucho plazer; y con esto juntamente encomendandole a 
Dios nuestro Senor, assi vos como todos los de la Conpafiia, que 
le de su santisima gratia para sienpre perseverar en bien, pues 
nuestra salvacion no consiste solamente en bien enpe^ar, mas 
en bien perseverar vsqueynfinem. '" Yo, confiando en la ynfinita 
misericordia de Dios nuestro Senor, con el mucho favor de vues 
tros sacrificios y oraciones y de toda la Conpafiia, espero que si 
en esta vida no nos vieremos, sera en la otra, con mas plazer 3' 
descanso del que en este mundo tenemos. 
De Tutucurin, a 28 de Otubre, afio 1542. 
Vester in Christo ^'' filius, 

Franciscus de Xabier. '* «... in Christo Jesu per evangelium ego vos genui.» I COR., IV, 15. 

*^ chiste, ms. 

** Id est: agradecerle hia, seu le agradeceria . 

'^ «... adversarius vester diabolus tanquam leo rugiens circuit, quaerens 
quem devoret:» Ep. I B. Pet., V, 8. 

" «qui autem perseveraverit usque in finem, hic salvus erit.» Matth.^ 
X, 22. 

" chisto, ms. Epist. i6.— 22 Septembris 1543 377 

le 

ILLUSTRISSIMAE DOMINAE... 

Goa 22 Septembris 1543 '. 

Epistola officiosa. 

IHS 

Ilustrisima Senora. 

El santisimo nonbre de Jezu sea siempre alabado para que le 
ameraos i sirbamos como el meresce. Amen. 

No era nesesario mas carta de cren^a para la recomendacion 
del hermano Rodrigo ^, que conoser^e ser deudo de V. S. Illma., 
i mas quando por sus buenas partes da anuntios de esperan^as en 
Dios buenas, con que ademas vendra V. Illma. S. a tener hun 
angel en la tierra, que pida a Dios por su salud. El queda bueno, 
i escriuo ' a V. S. Illma. mas de espacio: yo con muxo gusto i 
contento de su buena inclinacion, pidiendo sienpre al santo non- 
bre de Jezu guarde la pergona de V. S. Illma. i augmente sus 
•estados en su santo seruisio. 

De Goa a XXII de Septiembre de M. D. XXXXIII. 
j." * en el nonbre de Jezus, 

Francisco de Xavier. 

t 
Inscriptionis pars . IH Alajlm.^^S. laS. * Ex apographo, quod Ulyssipone reli^iosissime servant Comitis de 
Linhares sorores. Duplici folio constat: primum, satis bene scriptum, inte- 
grum extat, alterum vero aliquanto mutilum; unde tantum inscriptionis 
pars habetur, quae quidem hanc epistolam nobili foeminae scriptam fuisse 
indicat. 

* Videtur esse idem Rodericus (Rodrigo), S. Francisci interpres, de quo 
•erit sermo in ep. 84. 

' Sic in apogr.; videtur tamen esse debere escriue. 

* Videtur prima littera i oblonga,, quae indistincte usurpabatur proy 
~vel pro i; in hoc casu legendum erit ijo (recte vero scriptum, liijo). Forte 
in originali legebatur s, quae non raro cum / confunditur, et in hoc casu 
haberetur s." , id est, siervo, quod magis consonum S. Francisci stilo videtur. 278 MONUMENTA XaVERIANA 

SOCIIS ROMAE DEGENTIBUS 
Cocino 15 Januarii 1544 '. 

De litteris ultro citroque missis. — Xaverius et Mansilla inter comorinen 
ses versantur: catechismum in linguam malaharicam convertunt: tum 
pueros tum adultos christiana disciplina imhuunt. — Quamplurimi sa- 
cro haptismo lustrantur: aegrotantes sanitatem recuperant. — Marti- 
nus Alphonsus, Indiae Praetor, Societatis et religionis studiosissi- 
mus. — Plures in Europae academiis doctores, doctrina quidem conspi- 
cuos, charitate autem vacuos, reperiri dolet, qui operam suam anima- 
rum saluti navare detrectant. — De Goani collegii molitione, amplitu- 
dine, alumnis, rectore, etc. — De hrachmanihus , de eorum religione, 
moribus, superstitionihus: eorum unus a Xaverio in Christi fidem ad- 
ductus. — Quihus, inter tot lahores, a Deo gaudiis perfundatur enarrat . 

La gracia y amor de Christo nuestro Senor sea siempre en 
nuestra ayuda y fauor. Amen. 

I. Ha dos afios y nueue meses que parti de Portugal, y * Ex corf. Ulyssip. apogr., i. I, ff. 1-5. Habeat etiam exempla cod. 
Ulyssip. apogr ., t. II, ff. 8-14 r: cod. Ehor. apogr ., t. I, ff. 1-6 r: cod. 
Conimb. apogr., t. I, ff. 2-5: cod. Mad. ff. 22-26 r: cod. Rom. apogr., 
n. 22, et aliud ei simile, n. 29: Varia Historia, t. I, ff. 51-53 (al P. Simon 
Rodriguez): cod. Villarej ., 2." part., cap. 4; sed aliqua in eo desiderantur, 
et, quod ad verba attinet, non pauca mutantur. Praeter haec hispana exem- 
pla, in Varia Historia, t. III, latinum extat exemplum, quod inferius se- 
paratim dabimus. Horum codicum exempla epistolam fuisse datam 15 Ja- 
nuarii asserunt, si unum excipias hispanum exemplum, quodin inscriptione 
diem 12 habet, quamvis in fine illius, etiam 15 scripsit. — Vide TuRSELL., 
lib. I, ep. 5: CUTILL., anno 1544, ep. I (12 Januar.): Mench., lib. I, ep. 14. 
Hi tres auctores, epistolam datam scribunt 12 Januarii; sed quamvis in hoc 
conveniant, ait Menchaca de Tursellino et Cutillasloquendo: uin earumdem 
corpore literarum nonnulla ita variant, ut aliud omnino Cutill. exemplum 
fuisse videatur.» Prolegom . , pag. XC. Eam etiam ediderunt Epistolae In~ 
dicae. De stupendis... rebus. Lovanii, 1566, pp. 1-26: Camara Manoel, 
Missoes dos Jesuitas no Oriente..., n. I, pp. 3-22. 

Cum multa lectionum varietas in exemplaribus hujus epistolae invenia- 
tur, nos, perspicuitatis gratia, verba vel loca, in quibus varia lectio depre- 
henditur, italicis characteribus in textu excudimus: in annotationibus vero 
lectionem illis respondentem, quam afferunt codices, indicamus. Epist. 17.— 15 Januarii 1544 279 

despues aca os e a escrito tres vezes con esta: solas unas cartas 
uestras tengo recebidas despues que acd b estoy en la India, las 
quales fueron escritas a iS c de Henero de 1^42 d, y con ellas e 
la consolacion que recibi Dios nuestro Senor sabe f. Estas car- 
tas me dieron aura dos meses; y llegaron tan tarde a la India, 
porque la naue en que venian inuerno en Mogambique ^. 

2. Micer Paulo, Francisco de Mansillas y yo estamos con 
mucha salud. Micer Paulo esta en Goa en el collegio de S.ta Fee: 
tiene cargo h de los estudiantes de aquella casa. Francisco de 
Mansillas y yo estamos con estos i xpianos. del cabo de J Como- 
rin: ha mas de un afio que estoy con estos xpianos. ^, de los qua- 
les os hago saber que son muchos y se hazen muchos xpianos. 
cada dia *. Luego que Uegue a esta Costa, donde ellos estan, 
procure saber ™ dellos el conoscimiento que 6& X.o " nuestro 
Sefior ienian °; y demandandoles acerca de los articolos de la fee 
lo que creyan o p tenian mas aora que eran xpianos. que quando 
eran gentiles, no hallaua en ellos otra respuesta sino que eran 
xpianos., y que por no entender ellos nuestra lengua no sabian 
nuestra ley ni lo que auian de creer; y como 1 ellos no me en- 
tendiessen ni yo a ellos, por ser su lengua natural malauar y la 
mia bizcaina "", ayunte los que entre ellos eran mas sabios ^ y, 

a tengo, Ul.-, Eb., Mac, Co. et V. Hist. b aca que, Ul.-: que, 

Mac : que aqui, V. Hist. c xm, Ul.-, Mac, Mat. et V. Hist. 

cl del afio de 1542, Ul.- et V. Hist.: del 42, Mac. e dellas, 

Mat. f la sabe, Eb., Mac. et Co.: \o sabe, Mat . 

T 

S Quae praecedunt sic habentur in Cod. Rom.: «Jhs. Treslado de vnacarta 
que el P.e M.o Francisco embio de la India en el ano de 1544. La gracia y 
amor, etc. Ha dos afios y nueue meses que parti de Portogual, y despues 
aca os tengo escrito tres vezes con esta, solas vnas cartas vuestras tengo 
recebidas despues aca que estoi en la India, y nuestro Seiior sabe la con- 
solati6n que con ellas recebi. Micer Paulo, Francisco de Mansillas y yo es- 
tamos en mucha salud.» ^ carrego, Ul.- > los, Ul.-, Eb., 

Mac, Co., Ro. et V. Hist. J de Cabo del, Mat. k ellos, 

Ro. 1 amor Dei non est ociosus, Mac. addit. ™ de saber, 

Ul.-, Mac, Co., Ro. et V. Hist. n Dios, Mac » tienen, 

Mat. P que creyan, 6 que, il/ai. Q como, V. Hist. 

r bascuen^a, V. Hist.: biscayna, Mat. s sabidores, Ult.'^, Eb., 

Mac, Mat., Co. et V. Hist. 28o MONUMENTA XaVERIANA busque personas que entendiessen nuestra lengua. y la suya *, y 
despues de auernos " ayuntado muchos dias con grande trabaio, 
sacamos las oraciones, comengando por ^ el modo de santi- 
guar ^, confessando las tres personas ser un solo Dios: despues 
el credo y mandamientos, pater noster, ave Maria y, salue regina 
y la ^ confession general de latin en malauar. Despues de auer- 
las sacado en su lengua y ^ saberlas de coro, iua por todo el 
lugar con una campana ^ en la mano, ayuntando todos los mu- 
chachos y hombres que podia, y despues de auerlos ayuntado, 
los ensenaua cada dia dos vezes *^; y en espacio de un mes en- 
sefiaua las oraciones, dando tal orden, que los muchachos a sus 
padres y madres, y a todos los de casa y vezinos, ensenassen lo 
que en la escuela deprendian ^. 

3. Los domingos hazia ayuntar todos los del lugar, asi hom- 
bres como mugeres, grandes y pequenos, d dezir ^ las oracio- 
nes en su lengua; y ellos mostrauan mucho plazer y venian con 
gra7i ^ alegria; y comengando por la confession de un solo Dios, 
trino y uno, a grandes bozes dezian ^ el credo en su lengua, y 
asi como ^ iua diziendo todos me respondian; y acabado el ' credo, 
tornaualo a deziryo solo: dezia J cada articolo por si, detenien- 
dome en cada uno de los doze, amonesidndoles que xpianos. ^ no 
quiere dezir otra cosa, sino creer firmemente sin dubda alguna 
los doze ariiculos; y ^ pues ellos confessavan que eran ™ xpia- 

t y suya dellos, Ult.-, Eb., Mac, Ro. et V. Hist,: y la suya dellos, Co. 
et Mat. u auermonos, UL^ v por, V. Hist. x santi- 

guarse, Ro. y Desunthaec duo verba in Mat. z y, V. Hist. 

a auer sacado en su lengua y, Eb., Mac, Co. et V. Hist.: auer sacado 
de su lengua y, Ul.'^: auer sacado en su lengua y de, Mat. b cam- 

panilla, Ro. c «por la maiiana dos horas, y despues de bisperas otras 

dos: esto hazia cada dia»: haec adduntur in Mat. et V. Hist. 
d aprendian, Mac: deprendian; y, V. Hist. e que dizia, Mac. 

f mucha, Ul.-, Eb., Mac, Mat., Ro., Co. et V. Hist. S dezia, Mac. 

h como yo, Ul.-, Eb., Mac, Mat., Co. et V. Hist. > acabado de 

dezir el, V. Hist.: acabando el, ikfa/. j dezia a, £6. k del- 

los doze , amonestandoles que christiano , V. Hist.: de los doze amones- 
tandoles que christiano, Mac: de los doze amostrandolos que chrianos, 
Mat. 1 dubitacion ninguna los doze articulos; y, Ro.: dubitacion 

alguna los doze articulos; y, Mac, Mat. et V. Hist.: dubitacion alguna 
los doze articulos, Ul.^, Eb. et Co. ™ me confessauan ser, Mat. Epist. 17.— 15 Januarii 1544 281 

nos., demandauales si creyan firmemente en cada uno dellos "; 
y assi, todos juntos ° a grandes vozes, hombres y mugeres,gran- 
des y pequefios p, me respondian a cada articulo que si, puestos 
los bragos sobre los pechos uno sobre otro en modo 1 de cruz: y 
asi les hago decir mas vezes el credo que otra oracion ningu- 
na^ "■, pues por solo creer en los xii articulos el hombre se llama 
xpiano. Y despues del credo la primera cosa les enseno los ^ 
mandamientos, diziendoles que la ley de los xpianos. iiene solo ^ 
X mandamientos, y que un xpiano. se dize bueno si los guarda 
como Dios manda ", y por el contrario el que ^ no los guarda es 
mal xpiano. Estdn muy ^ espantados asi xpianos. como genti- 
les y de ver quan santa es la ley de Jesu X." y confome ^ a toda 
razon natural. Acabado el credo y mandamientos digo el pater 
noster y aue Maria, y asi como voy deziendo, assi ellos me 
van * respondiendo: dezimos xii padre nuestros y xii aue Marias 
d ^ honrra de los xii articulos de la fee, y acabado esto ^ deci- 
mos otros x padre nuestros con x aue Marias d '^ honrra de los 
diez mandamientos, guardando esta orden que se sigue. Prime- 
ramente dezimos el primer articulo de la fee; y acabado de lo ^ 
dezir, digo en su lengua dellos, y ellos comigo: Jesu X.°, hijo de 
Dios f, dadnos gracia para firmemente creer sin duda algu- 
na s el primer articulo de la fe: y para que nos de esta gracia 
dezimos un pater noster; y acabado el pater noster, dezimos todos 

n en cada uno de los 12 articulos de la fee , Eh. et Co.: en cada 

uno de los Xii articulos, Ul.^^, Mac, Mat. et Ro.: cada vno de los 

articulos, V. Hist. o todos, Mat. P hombres, mugeres, pe- 

quefios, grandes, Mat. q en manera, Co.: a manera, Mat. 

!■ que otra oraci6n alguna, Ro.: que oraci6n ninguna, Mat. s que 

les enserio son los, Mac: que les enseilo es los, V. Hist . t son los, 

Mat. et V. Hist. u que manda gardar, Mac: y vn christiano se 

dize bueno si los guarda como Dios manda, Mat. v si, V. Hist. 

^ Estan, V. Hist. y gentiles como christianos, Mat. 

z nuestro Senor y conforme, Mac: lesu Christo y conforme, Mat.: Jesu 

X.o y quan conforme, V. Hist. 

a van ellos, V. Hist. b a la, C7/.% Eh., Ro., Co. et Mat. 

<: acabados estos, Ul.-, Mac, Mat. el Ro. d a la, Ul.-, Eh., 

Mac, Mat., Ro. et Co. e acabandolo de, V. Hist.: acabado de, 

Mat. f Dios vivo, Mac S dubitacion ninguna, Ul.-, Eb., 

Mac, Co. et Ro.: dubitaci6n alguna, Mat. et V. Hist. 282 MONUMENTA XaVERIANA 

iuntos: Santa Maria, madre de Jesu X." hijo de Dios **, alcan- 
gadnos gracia de uuestro hijo Jesu X° ^ para firmemente y sin 
duda alguna J creer el primer articulo de la fee: y para que nos 
alcance esta gracia le dizimos el ^ aue Maria. Esta misma orden 
lleuamos en ^ los otros xi ™ articulos. 

4. Acabado el credo y los xii padre nuesiros y aue Marias 
como ° dixe, dezimos los mandamientos por la orden que se si- 
gue °: primeramente digo el primer mandamiento, y todos dizen 
como yo; y acabado de p lo dezir, iuniamenie ^ dezimos todos: 
Jesu X.% hijo de Dios, dadnos gracia para amaros sobre todas 
las cosas. Demandada esta gracia, dezimos iodos unpater nosier; 
el qiial acabado dezimos ^: Santa Maria, madre de Jesu X.*^ 
alcangadnos ^ gracia de uuestro hijo para podermos ^ guardar el 
primer mandamiento. Demandada esta gracia a nuestra Sefiora, 
dezimos todos el aue Maria. Esta ^ misma orden lleuamos en 
todos los otros ix ^ mandamientos ^: de manera que a la honra 
de los xii articulos de la fe dezimos xii padre nuestros con xii aue 
Marias, demandando a Dios nuestro Seiior gracia para firme- 
mente, sin diida alguna y, creer en ellos, y x padre nuestros 
con ^'x aue Marias a honrra de los x mandamientos, rogando a 
Dios nuestro Senor que * nos de gracia para los guardar. Estas 
son las peticiones, que por nuestras oraciones les enseno ^ de- 

h X.», V. Hist.: Jesu X.", Ul.\ Mac, Ro. et V. Hist. i Jesus, 

Mat. j dubitacion ninguna, Ul.'^, Eb., Co. et Ro.: dubitaci6n algu- 

na, Mat. et V. Hist.: dubitaci6n, Mac. k Deest in Mat. i en 

todos, Ul.*> Eb., Mac, Mat., Co. et V. Hist. m xii, f//.-.- Deest in 

Mac. n articulos con un Pater noster y Ave Maria a cada un como, 

Mac. o pone, Ro. P acabando, Mac. Q Deest in Ro. 

r Deest in Mac: todos el Pater noster, el qual acabado, dezimos todos, 
Mat., Ro. et V. Hist. s Dios, dadnos, Ro. t poder, 

V. Hist. et Mat. « y esta, Mat. v Deest in V. Hist. 

X Quae sequuntur usque ad finem periodi desunt in Eb. et Co.: in Mat. 
vero sic legitur: «de manera que a ]a honra de los Xll articulos de la fe de- 
zimos XII pater noster con xii auemarias, demandando a Dios nuestro Seiior 
para firmemente y sin dubitaci6n creer en ellos, y x pater noster con X aue- 
marias a honra de los x mandamientos, rogando a Dios nuestro Seiior que 
nos de gracia para los guardar.» y sin dubitaci6n alguna, Ul.', 

Mac. et Ro.: y sin dubitaci6n, V. Hist. ^ y ^ V- Hist. 

a Deest in t/Z.* b enseno a, V. Hist. et Mat. Epist. 17.— 15 Januaru 1544 283 

mandar, diziendoles que si estas gracias de Dios nuestro Senor 
alcangaren, que el les dara todo lo demas mas cumplidamente de 
lo qne ellos lo sabrian pedir ^. La confession general hago dezir 
a todos, specialmente <* a los que se han de baptizar, y despues 
el credo; y interrogandoles sobre cada articulo si creen fir- 
memiente, y respondiendomc ^ que si, y diziendoles la ley de 
Jesux.° que han de giiardar para saluarse, los baptizo. La 
saliie Regina ^ dezimos quando queremos acabar nuestras ora 
ciones, 

5. Los muchachos spero en Dios nuestro Seiior que han de 
ser mejores hombres que sus padres, porque muestran mucho 
amor y voluntad a nuestra ley, y de saber las oraciones y ense- 
narlas ^, y les aborrecen mucho las idolatrias de los gentiles, en 
tanto que muchas vezes pelean con ellos ^, y reprehenden a sus 
padres y madres quando los uen idolatrar, y los acusan, de ma- 
nera que me lo uienen a dezir: y quando me dan auiso de algu- 
nas idolatrias, que hazen fuera de los lugares, ayunto todos los 
muchachos del lugar y uoy ' con ellos adonde hizieron J los ido- 
los; y son mas las deshonrras que el diablo recibe de los mucha- 
chos que lleuo, que son las homrras que sus padres y parientes 
les dan al tiempo que los hazen y adoran^. Porque toman los 
niiios los idolos y los hazen mds nienudos conio ^ la ceniza, y 
despues escupen sobre ellos, y los pisan con los pies; y ™ otras 
cosas les hazen " que, aunque no parece bien nombrarlas por 
sus nomhres, es honrra de los muchachos hazerlas a quien tiene 
tanto atreuimiento de hazerse adorar de sus padres °. Estuue en c quellos sabran demandar, V. Hist.:de lo que ellos lo sabrian demandar, 
Mat. d en special, Mat. e y resp6ndenme, V. Hist., resp6n- 

denme, Mat. f Deest in Mac: han de guardar para se salvar, los 

baptizo. La salue Regina, Mat. S de ensenar, V. Hist. et Mat. 

^ los gentiles, i?o., V. Hist. et Mat. J vome, V. Hist. 

j se hizieron , Afa^ . k los adoran, Mi<. 1 mas menudos que, 

i?o.. • tan menudos como, Ul.'-, Eh., Mac, Co. et V. Hist.: tan menudo 
como, Mat. m y los pisan con los pies y despues, Mac. et Ro.: pisan- 

dolos con los pies y despues, V. Hist. ei Mat. n Desunt haec duo 

verba in Ro., V. Hist. et Mat. o de hazerse adorar de sus padres 

por Dios, V. Hist.: que se haze adorar de sus padres por Dios, Mat. 384 MONUMENTA XaVERIANA 

un lugar grande de xpianos., sacando p las oraciones de nuestra 
lengua en la suya y enseiidndolas 1 quatro meses. 

6. En este tiempo eran tantos los que venian a buscarme 
para que fuesse a sus casas '' a rezar algunas orationes sobre los 
enfermos y otros, que con sus enfermedades me venian a bus- 
car, que solo en rezar evangelios, sin tener otra occupacion, tenia 
harto que hazer ®, y ensenar los muchachos, baptizar, sacar ora- 
ciones, satisfazer a perguntas, que no me dexauan; y depiies * 
enterrar los que morian; era de manera que en cumplir con la 
deuocion de los que me llamauan y iuan d busquar " tenia occu- 
paciones demassiadas; y porque no perdiessen la fee, que anues- 
tra religion y ley ^ xpiana. tenian, no era en mi poder negar tan 
sancta demanda. Y por quanto la cosa iua en tanto crecimiento, 
que con todos no podia cumplir, ni euitar passiones sobre a qual 
casa primero auia de ir, vista la ^ deuocion de la gente, ordene 
como a todos pudiesse satisfazer. Mandaua a los muchachos, que 
sabian las oraciones, que fuessen a las casas y de los enfermos, 
y que ayuntasen ^ todos los de casa y vezinos, y que dixessen 
todos el credo muchas uezes, deziendo al enfermo que creyesse, 
y que ^ sanaria; y despues las otras oraciones; y desta manera 
cumplia con todos; y hacia ensenar por las casas y pla^as el 
credo, mandamientos y las otras oraciones ^\ y assi, a los enfer- 
mos, por la fee de los de casa, vezinos i suya propria, Dios nues- 
tro Senor les hazia muchas mercedes, dandoles salud corporal y 
espiritval ^. Usaua Dios de mucha misericordia con los que ado- 
lecian, pues por las enfermedades los llamaua y quasi por fuerga 
los trahia a la fee. 

7. Dexando en este lugar quien lleue lo comengado ade- 

P haziendo sacar, i?o. q ensenandoles, Tlfai. r su casa, i?o. 

et Co. s Deest in Ul.-, Mac, Mat., Ro. et V. Hist. ^ des- 

pues en, Ul.-, Ro., V. Hist. et Mat. u lleuauany yuana busquar, 

Ul.-: Uamavan y venian a buscar, Mac: Iheuauan y ian a buscar, Ro.: 
llamauan y buscauan, V. Hist.: Ilamaban e buscaban, Mat. v re- 

Iigi6n, Ro. ^ vizitar pola, Mac. y casa, Ro. et V. Hist. 

z juntassen, Mat. 

a y, V. Hist. b Deest in Ro.: desta manera cumplia con todos 

y hazia ensenar por las calles y plazas el credo y mandamiento y otras ora- 
ciones, Mat. c spiritual y corporal, Ro,, V. Hist. et Mat. Epist. 17.— 15 Januarii 1544 285 

lante, uoy vesitando los otros lugares haziendo lo mismo; de 
manera que en estas partes nunqua faltan pias i sanctas occupa- 
ciones. El fructo que se haze en baptizar los ninos que nacen, y 
ensenar ^ los que tienen edad para ello, nunca os ^ lo podria 
acabar de escriuir. Por los lugares donde ^ uoy dexo las oracio- 
nes por escrito, y a los que saben escreuir mando que las escri- 
uan y sepan de coro, y las digan cada dia, dando orden como d 
los domingos ^ se ayunten todos a dezirlas; para esto ^ dexo en 
los lugares ' quien tenga cargo de lo hazer, 

8. Muchos xpianos. se dexan de hazer en estas partes por 
no auer personas, que en tan pias y sanctas cosas J se occupen. 
Muchas vezes me mueuen pensamientos '^ de ir a los studios desas 
partes, dando bozes, como hombre que tiene perdido el juizio, y 
principahnente a la universidad de Paris, deziendo en Sorbona a 
los que tienen mas letras que voluntad para disponerse a fructifi- 
car con ellas, quantas animas dexan de ir a la gloria y van al in- 
fierno por la negligencia dellos. Y asi como uan estudiando en 
letras, si estudiassen ^ en la cuenta que Dios nuestro Seiior les 
demandara dellas, y del talento que les tiene dado, muchos ™ se 
mouerian, tomando medios y exercicios spirituales para conocer 
y sentir dentro en sus animas la voluntad diuina, conformandose 
mas con ella que con sus proprias affectiones, diziendo: «Domi- 
ne, ecce " adsum, quid me uis facere?: mitte me quo vis; et si ex- 
pedit, etiam ad indos.» Quanto mas consolados biuirian, y con 
gran speranga de la misericordia diuina a la hora de la muerte 
quando entidaran en ° particular juizio, del qual ninguno puede 
escapar alegando p por si. «Domine, quinque talenta dedisti '^ 

d en ensefiar, Ro. et V. Hist. e Deest in Mat. f por don- 

de, Ifa/. S al domingo, i?o..- ]os domingos, V. Hist. h De- 

sunt 17 praecedentia verba in Mat., sc. a verbis «las digan». 
i lugares donde voy, V. Hist. J obras, V. Hist. et Mat. 

k viene al pensamiento , V. Hist.: vienen pensamientos , Mat. 
1 fuesenestudiando, 7?o. m muchos dellos, Ul.-, Mac. , Mat. , Ro. 

et V. Hist. n Deest in V. Hist. quando entraran en, 

Co.: quando entraria en, V. Hist.: quando entrarian en el, C/Z.^ Mac, 
Ro. et V. Hist.: entrarian en €\, Mat. P se puede esconder, 

V. fl'wi..-sepuede absconder, Mat. q tradidisti, Eh., Mac, Co., 

V. Hist. et Mat. 286 MONUMENTA XaVERIANA 

mihi, ecce alia quinque superlucratus sum!» Temome que mu- 
chos qm '" estudian en ^ universidades estudian mas para con las 
letras ^ alcangar dignidades, beneficios 6 obispados, que con 
desseos de conformarse con la necessidad que las dignidades y 
estados ecclesiasticos requieren. Esta en costumbre dezir " los 
que estudian: deseo de saber '*' letras para alcangar algun bene- 
ficio 6 dignidad ecclesiastica con ellas, y despues con la tal ^ 
dignidad seruir a Dios. De manera que, segiin sus y desordena- 
das afficiones ^, hazen sus electiones, temiendose^ que Dios.no 
quiera lo que ellos quieren, no consentiendo las desordenadas 
afficiones dexar en la voluntad de Dios nuestro Senor esta ^ elec- 
tion. Estuue qiiasi mouido escreuir <= a la universidad de Paris, 
y d ^ \o menos a nuestro Maestro de Cornibus y ^ dtS. Doctor Pi- 
cardo, quantos mil ^ millares de gentiles se harian xpianos. si 
ouiese operarios, para que fuessen solicitos de buscar y fauores- 
cer las personas, que «non quaerunt quae sua sunt, sed quae 
Jesu X.i» Es tanta la multitud de los que se conuierten a la fee 
de X." s en esta tierra donde ando, que muchas vezes me acaesce 
tener cansados los bragos de baptizar, y no poder hablar de tan- 
tas vezes dezir el credo y mandamientos en su lengua dellos, y 
las otras oraciones, con una amonestacion que se en su lengua^. 
en la qual les declaro que quiere dezir xpiano., y que cosa es 
paraiso, y que cosa infierno, diziendoles quales son los que van a 
una parte y quales d otra *. Sobre todas las orationes les digo mu- 
chas vezes el credo y mandamientos, y J ay dia que baptizo todo 
un lugar; y en ^ esta costa donde ando ay xxx lugares de xpianos. 

>■ muchos de los que, Ul.*, Ro., V. Hist. etMat.: los que mucho, Mac. 
s en esas, V. Hist.: en las, Mat. t Deest in Mat . " di- 

ziren, i?o. .• decirem, Ul.- v saber, V. Hist. et Mat. ^ tal, 

V. Hist. et Mat. y seguiendo, Ro.: siguen, Mac. « affec- 

tiones y deseos, Ro. 

a comediendose [sic]., Mat. b esta tal, Ro. c quasi 

mouido de scriuir, C7Z.* et Mat.: casi mouido de escriuir, V. Hist.: quasi 
mouido de escrevir, Mac: en escrevir, Ro. d 6 d, Ul.*, Mac, 

Ro. et V. Hist. e 6, F. Hist. f Deest in Mac 

S Jhu. Chro., V. Hist. h lengua dellos, Mac, Ro. et 

V.Hist. i los que van aotra, i?o..-alaotra, V.Hist. j De- 

est in Ul.*, Ro. et V. Hist.: asi, Mat. k en, V. Hist. et Mat. Epist. 17.— 15 Januarii 1544 287 

El gouernador de la ^ India es grande amigo de iodos los 
de ™ nuestraCompania: desea mucho qiie vengan d estas partes 
algunos de nuestra Compania °, y asi me parege que lo escriue 
al rey: es muy amigo de los que se hazen xpianos.: hizo merced 
de 400 piegas ° de oro cada anno, y estas para que solamente se 
gasten y den [a] p aquellas personas, que con mucha diligencia 
ensenan la doctrina xpiana. en los lugares de los ^ que nueua - 
mente se conuierten a la fee. 

9. El ano passado ^ escreui acerca ^ de un Collegio, que se 
haze en la ciudad de Goa, en el qual hay ya muchos estudiantes, 
y son de diversas lenguas, y ^ todos de generacion de infieles: 
entre ellos dentro del Collegio (donde ay ya muchos ^ edifi- 
cios hechos ^ ay muchos que estudian latin, y otros qtie de- 
prenden ^ a leer y escreuir. Micer Paulo esta con los estudiantes 
deste Collegio: dizeles missa cada dia y y confiessalos, y nunca 
cessa de darles doctrina spiritual: tiene cargo de las cosas corpo- 
rales de z que tienen necessidad los studiantes. Este Collegio es 
muy grande, donde * pueden estar mas de 500 studiantes, y tiene 
rentas que los pueden mantener. Son muchas las Umosnas que a 
este Collegio se hazen, y el Gouernador lo ^ fauorece largamente. 
Es cosa para '^ todos los xpianos. dar ^ gracias a Dios nues- 
tro Sehor * de la sancta fundacion desta ^ casa, la qual se lla- 
ma el coUegio de Santa Fee ^ . Antes de muchos aiios spero 
en la misericordia de Dios nuestro Seiior ^ que el numero de 
los xpianos. se multipHcara grandemente, y limites ' de la Igle- 

1 desta, C7/.S Mac, Ro. et V. Hist.: m Deest in V. Hist. 

n Deest in Mac. o iiii, Ul.*: 4.° mil pardaos, Mac: quatro mil pie- 

9as, Ro., V. Hist. etMat. P Extat hoc verbum in Ul.^, Eb., Co. 

et Mat. q Deest in V. Hist. r pasado os, V. Hist. et Mat, 

s (jerca, £6. et Co. t diversos lugares y, Mac: diversas lenguas, 

V. Hist. u ay muchos, C7Z.*, Ro., V. Hist. et Mat.: vi muchos, 

Mac V Deest in Ro. ^ Deest in Ro.: que aprenden, 

V. Hist. y Deest in V. Hist. z Deest in V. Hist. et Mat. 

a en donde, V. Hist. b que lo, V. Hist. et Mat. c para 

que, V. Hist. et Mat. d den, V.Hist. et Mat. e Deest in 

Ro. f fundacion desta Santa, V. Hist. e el Collegio de Sam 

Paulo, Mac: Sancta Fee, V. Hist. h Deest in Ro. i y los 

Hmites, Mac: y el limite, Ro.: y que los limites, Mat. 288 MONUMENTA XaVERIANA 

sia se ampliardn J por los que en este santo Collegio estudian . 

10. Ay en estas partes ^ entre los gentiles ttna genera- 
cion ^ , que se llaman bragmenes: estos siistentan ™ toda la gen- 
tilidad. Tienen cargo de las casas donde estan los idolos: es ^ 
gente mas peruersa del mundo. Destos se entiende el psalmo que 
dize ° *: «de gente non sancta, ab hoinine p iniquo et doloso eripe 
me». Es gente que nunca dize verdad: siempre piensan como an 
de mentir sotilmente y enganar los pobres simplices y '^ ignoran- 
tes, diziendo que los idolos mandan *' que les lleuen a offrecer 
ciertas cosas, y estas no son otras sino las que los ^ bragmenes 
fingen y quieren para mantener sus mujeres, hijos y casas. Ha- 
zen creer a los simplices ^ que comen los idolos, y ay muchos que 
antes que coman ni cenen " offirecen cierta moneda ^ para el 
idolo ^. Dos uezes al y dia con grandes fiestas de atabales co- 
men, dando a entender a los pobres que comen los idolos, Antes 
que les falte lo ne^essario a los bragmenes dizen d los pueblos ^ 
que los idolos estan muy enoiados contra ellos, porque no les 
mandan * las cosas, que por ^ ellos les mandan pedir, y que si 
no ^ proueen, que se guarden, que los han de matar 6 darles '^ 
enfermedades, 6 que han de mandar ^ los demonios a sus casas: 
y los tristes simplices \ creyendo que sera assi, de mtedo ^ que 
los idolos no les hagan mal, hazen lo que los bragmenes quieren. 

1 1 . Son estos bragmenes hombres de pocas letras, y lo que 

les falta en virtud tienen de ^ iniquidad y maldad en grande 

augmento. A los bragmenes desta costa donde ' ando pesales 

j ampliara, 2?o.; amplien, ilfa^./ amplificaran, Co. k esta parte, V. 

Hist. 1 unos hombres, Mat. m sostienen^ V. Hist. etMat. 

n y es, Mat. o Deest in Ro. P homine malo et, Mac. 

q simples y, Eb., Ro., Co. et Mat.: simples e, V. Hist. r les 

mandan, Co. et Eb.: demandan, UL^, Mac, Mat. et V. Hist. 

s estos, V. Hist. t sinjples, Eb., Mac, Mat. et Co. " be- 

ban, Ro. v dos monedas, Ro. ^ idolo con grandefiesta, Ro. 

7 en 61, V. Hist. z al pueblo, il/ac, Mat. Co., Ro. et V. Hist. 

a mandan dar, V. Hist. b para,Mat. c nolos, Mat. 

d dar, V. Hist. e 5 ]es ade mandar, Ro.: 6 mandarles, Mat. 

^ simples, Eb., Mac, Mat. et Co. S temiendo, Mat. h en,. 

V. Hist. i cuesta adonde io, Ro.: costa en donde, V. Hist. 

" Ps. XLII, I. y Epist. 17.— 15 Januarii 1544 289 

mucho de que yo nunca otra cosa hago sino descubrir sus mal'- 
dades: ellos me confiessan la verdad quando estamos a solas, y 
como enganan el pueblo: confiessanme en secreto que no tieneri 
otros patrimonios sino aquellos idolos de piedra, de los quales 
biuen fingiendo mentiras. Tienen estos bragmenes J para si que 
se yo mas que todos ellos juntos. Mdndanme ^ visitar, y pessa- 
les mucho porque no quiero ^ tomar los presentes que me man- 
dan •". Todo esto hazen porque no descubra sus secretos, di- 
ciendo que ellos bien saben que no ay sino un " Dios, y que ellos 
rogaran d Dios ° por mi. En pago de todo esto p digoles de mi a 
ellos lo que me parece; y despues a los tristes simpHces 1, que 
por ^ puro miedo son sus deuotos, manifiestoles ® sus enganos y 
burlas hasta que canso; y muchos por lo que les digo pierden la 
deuocion al demonio y se hazen xpianos. Si no uuiese bragme- 
nes todos los gentiles se conuerterian d nuestra fee *. Las casas 
donde estan los idolos y bragmenes llamanse pagodes. Todos los 
gentiles destas partes saben muy pocas "letras; para mal saben 
mucho. S6I0 un bragmene, despues que "^estoy en estaspartes, 
hize xpiano.: es mancebo mui buen hombre: tomo por officio 
ensenar d los ^ muchachos la doctina xpiana, Andando visitando 
los lugares de los ^ xpianos. passo ^ por muchos pagodes, y una 
uez passe por uno, donde auia mas de 200 bragmanes, y ^ venie- 
ronme a uer; y entre muchas cosas que passamos demandeleS 
una question, y era, que me dixiessen que les mandauan sus 
dioses y idolos, en los quales adorauan, que hiziessen para ir a 
la gloria. Fue grande ^ contienda entre ellos sobre quien me 
responderia: dixieron a uno de los mas antigos que * respondiese; 
y el uiejo, que era de mas de 80 afios, me dixo que le dixesse yo 

i eWos, Mat. k andanme a, V.Hist. 1 de no querer io, i?o. 

™ enbian, Co. et Eb.: ellos mandan, Ro. n un solo, Mac. 

ael,i?o., V. Hist. etMat. P desto, Ro. q simples, EB: 

et Co. 1" de, V. Hist. s manifiesto, Mat. t Deest in 

Ro. u poco en, V. Hist. et Mat. v desque, Mat. 

X mostrar los, V. Hist. 

a Deest in Ro. et Mat. b passe , Co. et Mat. c Deest 

in V. Hist. et Mat. d grande la, Eh., Mat. et Co. e que 

me, Ro. 

MoNUM. Xav. 21 290 MONUMENTA XaVERIANA 

primero lo que ^ mandaua el Dios de los xpianos. que hiziessen: 
yo ^, entendiendo su ruindad, no quise dezir ninguna ^ cosd. 
hasta que el dixesse: eiiionces fiiele forgado mostrar siis ignoran- 
cias * . Respondiome que dos cosas les mandauan hazer sus dio- 
ses para ir adonde ellos estdn J; la primera es no matar vacas, 
en ^ las quales ellos adoran: la ^ segunda es hazer limosnas, y 
estas a los bragmenes que siruen d los ™ pagodes. Oyda esta res- 
puesta, pezandome de los demonios senorearse " de nuestros 
proximos en tanta manera °, que en lugar de Dios se hazen ado- 
rar dellos, leuanteme, dyziendo a los bragmenes que estuvies- 
sen P assentados, y d grandes bozes '^ dixe el credo y ^ manda- 
mientos de la ley en su lengua dellos, deteniendome en cada 
mandamiento algun espacio ^: y acabados los mandamientos, hi- 
zeles una amonestacion en su lengua dellos, declarandoles que 
cosa es paraiso y que cosa es ^ infierno, y deziendoles qudles " 
van a una parte y quales a otra. Despues de acabada esta platica 
leuantaronse todos los bragmenes y me dieron grandes abra^os, 
diziendome que verdaderamente el Dios de los xpianos. es ^ ver- 
dadero Dios, pues sus mandamientos son tan conformes a toda ^ 
razon natural. Demandaronme si iuntamente y nuestra anima 
con ^ el cuerpo moria, asi como el dnima * de los brutos anima- 
les: diome Dios nuestro Sefior tales razones conforme a sus ca- 
pacidades dellos '', que les di claramente a entender la inmortali- 

f que me, Co. et Mat. g hiziesse; yo, Co.: hiziesse; y, Mat.: hizies- 

sen;yyo, i?o. h dezir alguna, V. Hist. : responder ninguna, Mat. 

« Entonces fuele for^ado manifestar sus ignorancias, Ro.: y entonces fueie 
forcjado manifestar su ignorancia, A/a^.: in V. Hist. deest «(fuele for^ado» 
j estauan, Ro. k Deest in V, Hist.: a, Mat. i y 

la,' i?o., V. Hist. et Mat. m los, V. Hist. n senhorearense 

tanto, Ro.: se ensenoreassen, ilfa^. o Deestini?o. p que se 

dexasen estar, Ro.: estuuiessen, Mat. q Deest in Mac: y a altas 

bozes, V.Hist. ^ y\os,Mat. s dellos, haziendo a]guna de- .. 

tenencia en cada mandamiento, Ul.'^, et Mac: dellos haziendo alguna det- , 
tencion en cada mandamiento, Mat.: haziendo alguna detenencia en cada 
uno dellos, Ro. et V. Hist. t Deest in V. Hist. et Mat. 

u los que, Ul.-, Mac. etRo. v era, Ro., V. Hist. et Mat. 

X la, i?o. et Co. y Deest in Ro. z juncto con, Ro. 

a l^, Mat. b Scriptum fuit et postea deletum in Eb. et Co,. — 

Deest in Mat. Epist. 17.— 15 Januarii 1544 291 

dad de las dnimas ^^ de que ellos mostraron mucho plazer y 
•contentamiento. Las razones, que a esta gente idiota se han de 
^ar '^, no han de ser tan sotiles como las que estan escritas en ^ 
doctores muy escolasticos. Demandaronme que, quando un hom- 
bre moria ^ , por donde le saHa el dnima ^: y quando un hom- 
bre dormia, que soiiaba estar en una tierra con sus amigos y 
conoscidos ^ (lo que a mi muchas vezes me acaesce ^ , estar con 
vosotros, charissimos), si es que su anima va alla dexando de in- 
formar el cuerpo. Mas me rogaron: que les dixesse si Dios era 
blanco 6 J negro, por la diuersidad de las colores que ven en^ 
los hombres; y como todos los desta tierra son negros, pares- 
ciendoles bien su color \ dizen que es negro ™, y asi los mas de 
los idolos son " negros; vntanlos ° muchas vezes con azeite: 
hieden p tanto, que es cosa de espanto "^»: son tan feos, que en 
verlos espantan. A todas \as perguntas ^ que me hizieron * les 
satisfice a su parecer dellos; y quando con ellos venia a conclu- 
sion para ^ que se hiziessen xpianos., pues conocian la verdad, 
respondian lo que muchos entre nosotros suelen responder: ,iQue 
dira el mundo de nosotros, si esta mudanga de estados " hazemos 
en nuestro modo de biuir? y otras tentaciones en pensar que les 
ha de faltar lo necessario. 

12. Vn bragmene solo halle en un lugar desta costa, el qual 
sabia alguna cosa, por quanto * me dezian que auia estudiado en 
-unos estudios nombrados: procure de ^ verme con el, y tuue ma- 
nera como nos vimos: ^ el me dixo en grande secrelo, que la pri- 
mera cosa que hazen los que ensenan en aquellos studios es tomar 

•c del anima, V. Hist.: de la anima, Mat. d hazer, Mac, Mat., 

Ro. et V. Hist. e de los, V. Hist. f moria, que, V. Hist. 

S alma, Ro. h Deest in V. Hist. et Mat. i acontece, iJfac. 

j rogaron si Dios si era blanquo 6 si, Ro.: interrogaron si Dios era blanco, 
si, Mat. k que ueen en las colores de , Ro.: i pareceles 

bien su color, y, Mat. ^ Desunt praecedentia 27 verba, i. e., a 

verbis «por la diversidad . » " dellos son, V. Hist.: de los [szc], 

Mat. y lintanlos, Ro. P que hyeden, Mat. 

q spantar, ik/a^. i" preguntas, Eb. et Mat. s hizieron, Ro. 

t Deest in Mat. u estado, Mat. 

a porque, Mat. b en, Mat. c viesemos , V. Hist.: ht 

blasemos, Mat. 292 MONUMENTA XAVERIANA 

juramento d los que van ^ aprender, de nunca dezir ciertos secre- 
tos que ensenan: y a mi este bragmane dixome estos secretos ^ en 
grande secreto, por alguna ^ amistad que comigo tenia. Vno de 
los secretos era este: que nunca dixessen que ay un solo Dios, 
criador del cielo y de la tierra, el qual esta en los cielos: y ^ que 
el adorase este Dios y no d los ^ idolos, que son demonios. Tie- 
nen algunas escripturas, en las quales tienen * los mandamien- 
tos: la J lengua, que en aquellos stiidios enseiian ^ , es como latin 
entre nosotros: dixome muy bien los mandamientos, cada uno de- 
llos con una buena declaracion: guardan los domingos estos que 
son sabios ^ , cosa para no se poder creer. No dizen otra oracion 
los ™ domingos sino esta ", y muchas vezes: «Oncerii naraina 
noma» °, que quiere dezir: «adorote, Dios, con tu gracia y ayuda 
para siempre»; y esta oracion dlzen p muy passo y baxo, por 
guardar el iuramiento que hazen. Dixome que les defendia ^ la 
ley de natura tener muchas mugeres; y que tienen ellos en sus 
escrituras que ha de uenir tiempo, en el qual ^ todos han de bi- 
uir debaxo de una ley. Dixome mas este bragmene ^: que ense- 
fian en aquellos studios muchas incantaciones. Riquiriome ^ que 
le dixesse " las cosas mas principales ^ que los xpianos. tenian 
^ en su ley, y que el me prometia que a ninguno las descubriria: 
yo le dixe que no las >' diria, si primero ^ no me p^yomeiiesse * 
de no tener en ^ secreto las cosas mas principales, que de la 

d van a aprender, C7Z.* et Mac: van aprender, 7?o. : ensenan en aque 
llos estudios es tomar juramento a los que van a deprender, V. Hist. et 
Mat. e dixomelos, Tlia^. f ]a grande, i?o. & Deest in 

Mat. hno los, Ul^, Mac, Ro. et V. Hist. i estan, V. Hist. 

i y la, Ro.: en la, Mat. k estudios se enseiia, Ul.-, Eb., Co. et 

Mat. 1 aquellos que son sabidores, Mat.: estos que son sabidores, 

V. Hist. m ^ los, V. Hist. n esta, y esta, V. Hist. etMat. 

o om cirii naraina noma, Ro.: omeirii naraina noma, Mac: om cerinaraina 
noma, Mat. — In opere Missoes dos Jesuitas no Oriente..., errore librarii 
dicitur ((onacery naraima noma»; in Cod. Ms., unde transcripta sunt haec 
verba, sic clare legitur: ((oncerii naraina noma. » P Deest in Ro. 

q Dixo que les defiende, V. Hisi. r que, V. Hist. s Deest 

in i?o. t Rogome, V. Hist. u les dixesse, Ul.'^: le ense- 

nhase, i?o. v particulares, Afac. x tienen, Ma^. y se 

las, Ro. et Mat, z Deest in Mat. 

aprometia, V. Hist. b Deest in V.Hist. Epist. 17.— 15 jANUARn 1544 393 

ley de los xpianos. le deria ^] y assi el me prometio depublicar- 
h. Entonces dixe y declare mucho "^ a mi plazer estas palabras de 
importancia de nuestra ley: «qui crediderit et baptizatus fuerit 
saluus erit.» Estas escreuio en su lengua con la declaracion de- 
llas, y le dixe todo el credo ^; en la declaracion piisse ^ los man- 
damientos, por ^ la conformidad que ay entre ellos y el credo. 
Dixome que una noche sono con mucho plazer ^ que auia de ser 
xpiano., y que auia de ser mi compafiero y andar comigo. fil me 
rogo que lo hiziesse xpiano. oculto, y mas, con ciertas condicio- 
nes, las quales por no seren ' honestas y licitas dexe de hazer K 
Espero en Dios que lo ^ ha de ser sin ninguna dellas. Digole que 
ensene a los simplices ' que adoren un solo Dios "", criador del 
cielo y de la tierra, el qual esta en los cielos: el, por ° el jura- 
mento que hizo, temiendose del demonio no le mate °, no lo 
quiere hazer. 

13. Destas partes no se mas que escreuiros, sino que son 
tantas las consolaciones, que Dios nuestro Senor communica a 
los que andan entre estos gentiles, convirtiendolos a la fe de X.o, 
que, si contentamiento ay en esta vida, este se puede dezir. Mu- 
chas vezes me acaesse oyr dezir a una persona, que anda entre 
estos xpianos.: O Senor!, no me deis tantas consolaciones; y ya 
que P las dais por vuestra bondad infinita y ^ misericordia, lle- 
uadme a vuestra sancta gloria, pues es tanta pena biuir sin ver- 
os ^ despues que tanto ^ os communicais interiormente a las cria- 
turas. O! si los que estudian letras tantos trabaios pusiessen en « les diria, Ro. In V. Hist. sic mutantur praecedentia novem verba: alos 

■xpianos. tenian en su ley.» d publicarlas; y entonces le dixe y de- 

clare muy, V. Hist.: publicarles. Entonces le dixe y declare mucho, Mat. 

e que le dixe, y todo eJ Credo; y, Afa^. f del puse, i?o. 

S para [sic], Mnt. h plazer i alegria, Ro., Mac, Mat. et V. Hist. 

i ser Eb.. Co., V. Hist. et Mat. J lo dexe de hazer, Mac. et 

Ro.: dexe de hazerlo, V. Hist. k Deest in C7/.- et V. Hist. 

l simples, Ro., Eb. , Co. et Mat. m un solo Dios todopoderoso, 

Mac: a un solo Dios, Ro. et V. Hist. n y por, Mat. o que 

no le mate, Ro., Mac et V. Hist.: que lo matasse, Mat. P en esta 

vida, 6 ya que, Ro., Mat. et V. Hist.: nesta vida ou ya que me, Mac 

<iy infinita, Co. r vos, Eb. et Co. « Deest in V. Hist. 294 MONUMENTA XaVERIANA 

ayudarsse para gustar dellas, quantos ^ trabajosos dias y noches 
lleuan para saberlas! O/ si " aquellos contentamientos, que un 
estudiante busca en entender lo que studia, lo ^ buscasse en dar 
a sentir a los proximos lo que les es necessario para conoscer y 
seruir a Dios, quanto mas consolados y aparejados se halla- 
rian ^ para dar cuenta, quando X.o les demandasse y\ «redde 
rationem villicationis tuae!» 

14. Las recreaciones, que en estas partes tengo, son en re- 
cordarme ^ muchas vezes de vosotros, charissimos hermanos 
mios ^, y del tiempo que por la mucha misericordia de Dios nues- 
tro Senor os conoci y converse, conosciendo en mi, y sentienda 
dentro de mi ^ anima quanto por mi culpa perdi del tiempo que 
os conuerse *=, en no auerme aprouechado de los muchos conos- 
cimientos, que Dios nuestro Sefior de si ^ os tiene communicado. 
Hazeme Dios tanta merced ^ por vuestras oraciones y memoria 
continua que de mi teneis en encomendarme a el, que ^ en vues- 
tra absencia corporal conosco Dios nuestro Senor por vuestro ^ 
fauor y ayuda darme a sentir mi infinita multitud depeccados, y 
darme fuer^as para andar entre infieles, de que doy gracias a 
Dios nuestro Senor muchas, y a vosotros, charissimos hermanos 
mios ^. Entre muchas mercedes, que Dios nuestro Sefior en esta 
vida me tiene hechas y haze todos los dias, es esta una, que en 
mis dias vi lo que tanto desee ' , que es la confirmacion de nues- 
tra regla J y modo de biuir. Gracias sean dadas a Dios ^ nues- 
tro Senor para siempre, pues tuuo por bien de manifestar pubH- 
camente lo que en ' oculto solamente a su sieruo Ignacio y ™ Pa- 
dre nuestro dio a sentir ". 

t tantos, Mac: tanto trabajo para gustar dellas lleuasen, quantos, V. Hist.: 
tantos trabajos tomassen en ayudarse para gustar dellas, quantos, Mat. 
u y, V. Hist. V los, Eh., Co. et Mat.: deest in V. Hist. 

X hallaran , Eb. et Co. Y mandasse, Mat. z acordarme,. 

V. Hist. et Mat. 

a Deestin Ifai. b dentro en mi, Ul:-, Mac, Mat. et V. Hist.: 

en mi, Ro. c os conosci, Ro.: ay estuue, V. Hist. d Deest 

in Mac. e merced, que [sic], ikfa^. f Deest in ikfai . 

S su, Mat. h que, Mac: miosenX.", Ro. i deseava, Mac 

j comp.", V. Hist.: Company a, Afa^. k Deest in i?o. ' De- 

est in t//.- et ilfac. niyael,i?o. n sentir primero, V. Hist. Epist. 17. — 15 Januarii 1544 295 

[El anno passado os scriui el numero de las misas, que en 
estas partes de las Indias por el Rmo. Cardenal Guida [sic] dixi- 
mos Micer Paulo i yo; y las que de un anno aqua diximos, nose 
el numero dellas °: creed que todas nuestras misas son por el. 
Por consolacion nuestra hazednos saber quanto se senhalla en 
seruicio a Dios S. S. R.ma^ i tanbien para acrecentarnos la deuo- 
cion a Micer Paulo y a mi, para que seamos perpetuos capellanes 
suios. No dexe de screuirnos del fructo que en la Iglesia haze p]. 

Asi acabo rogando a Dios nuestro Senor que, pues por su 
misericordia nos ayunto y "^ por su seruicio nos separo tan 
longe *■ unos de otros, nos ^ torne [a] ayuntar en su sancta 
gloria. 

15. Y parci ' alcangar esta merced y gracia, tomemos por 
intercessoras y auogados ^ todas aquellas sanctas animas destas 
partes donde estoy, las quales, despues que por mis manos '^ 
baptize, antes qiie perdiessen ^ el estado de inocencia, Dios nues- 
tro Serior las lleuo a su sancta gloria, cuyo numero creo que son 
mas de mil. A todas estas sanctas animas ruego, que nos alcan- 
cen de Dios niiestro Sefwr y esta gracia, que todo el tiempo que 
estuuieremos en este destierro ^ sintamos dentro en nuestras 
animas su sanctissima voluntad y aquella perfectamente cum- 
plamos. 

De Cochim k xv ^ de, Henero de ^ 1544. 

Vuestro charissimo en X.o hermano '^, 
Francisco. 

o Deest in Mac. P Quae intra uncinos clauduntur desiderantur 

in Ul., TJl.'^, Eh., Co., et etiam in TuRSELL. et CuTiLL. In Mat. et V. 
Hist. haec tantum habentur: (( El aiio pasado os esciiui el numero de las 
misas, que en estas partes de la India, por la intencion de nuestro P. Igna- 
cio, Micer Paulo e yo dinimos. n — Lovan. editio litterarum Indicaruin 
primam affert periodum, sed aliquanto mutatam. q y pues, Ro. 

r lexos, Eb., Ro., Mat. et V. Hist. s que nos, Ro., Mac. et Mat. 

t para, V. Hist. " tomo por intercesores y abogadas, V. Hist.t 

tomo por intercessores y abogados, Mat. v Deest in Ro. 

X de perderen, Ro. y Deest in Ro. z deserto, Mat. 

a II, Mac. b annode, Ro.: ano de, V. Hist.: in 3£at. desidera- 

tur. c Deest in 2?o . : in F. i/js^. desiderantur praecedentia quinque 

verba: in Mat. hoc ordine leguntur; «Vuestro en Xpo charissimo hermano.» 396 MONUMENTA XaVERIANA 

Inscriptio. Treslado da primeira carta que o P. M.e Fran- 
qisco, professo da Companhia de lesus, dos primeiros que come- 
garao com o P.e Ignacio, escreueo da India a 12 de henero no 
^nno de 1544. 

lisdem fere verbis habetur inscriptio in «cod. Ebor. apogr».^ 
ei in <fcod. Conimb. apogr^K EARUMDEM LITTERARUM LATINUM EXEMPLUM '. 

IHS 

I . Cum lapsi duo iam sint anni et nouem menses quod a 
J^usitania ad Indiam nauigaturus soluerim, et ter ad uos, dum in 
India sum, literas dederim, vnas a uobis dumtaxat accepi, quae 
datae decima tertia Januarii ® anni 1542, a me lectae sunt abhinc 
4uos menses: nauis in qua ferebantur hyemauit in Mozambique; 

• Ex apographo, in Var. Hist., t. III, n. I, antea ff. 1-4. 

* Mira varietas in assignanda scriptionis hujus epistolae die. Codex 
JJlyssip. apogr., t. I, cod. Ebor. apogr. et cod. Conimb. apogr. diem 18 

Januarii scribunt: cod. Ulyssip. apogr., t. II, habet XIII Januarii, cui 
consentit cod. Rom. appgr., n. 29: hujus codicis exemplum, n. 22, hanc 
periodi partem suppressit.— Inter epist. editas, Tursell. ait has litteras 
«Idibas Februarii» (i3 Februarii), Cutillas vero «5 de Febrero» (5 Februarii) 
fuisse datas. 

Dolendum quidem est talem epistolam deperditam fuisse: eam saltem 
nunquam vidimus, nec in Cartas de S. Tgnacio reperimus. Per has litteras, 
ut infra sub n. 14 dicitur, Xaverius certior fiebat de confirmatione Societa- 
tis, et abs dubio in iisdem potestas ipsi dabatur solemnem professionem 
emitteridi, quod videtur perspicue satis posse probari: nam Araozius formu- 
l^m professionis soiemnis S. Xaverii e Lusitania Romam miserat sub finem 
anni 1544 vel initio sequentis anni (vide Epist. Mixtae, 1. 1, pp. 197 et 198), 
simulque epistolam ejusdem Sancti ex India missam. Haec epistola neces- 
sario esse debuit quam in textu damus, initio anni 1544 exaratam et post 
dimidiatum annum in Lusitania receptam. Igitur si ineunte anno 1544 pro- 
fessionem solemnem emiserat (quoniam formulam iliius in Europam mitte- 
bat) et unam tantum epistolam Roma acceperat, quam duobus mensibu^s 
antea legerat, in hujusmodi epistola permissionem quoque vel ordinationern 
splemnia vota emittendi accepisse concludendum videtur. Unde ea reapse 
emisit inter 13 diem Novembris (circiter) anni .1543 et diem scriptionis ,hu- 
Jus epistolae, seu 13 Januarii 1544. Epist. 17.— 15 Januarii 1544 297 

hanc ob causam non ante ad me uenerunt. Quam magnae mihi 
uoluptati fuerint, Deus novit. 

2. Dominus Paulus , Franciscus Mansilla et ego bene in Do- 
mino ualemus. Dominus Paulus Goae agit in collegio Sanctae 
Fidei, quem penes puerorum ibi habitantium est cura; ego uero 
et Franciscus annum iam et eo amplius sumus apud christianos 
eius regionis, quae indigenarum lingua Commorim appellatur". 
Hi in magno sunt numero et accedunt ad eos quotidie plurimi: 
vbi primum in oram ueni quam habitant, curae mihi fuit inda- 
gare quam de Christo Domino nostro notitiam haberent. Per- 
cunctatus sum num tenerent articulos fidei, quid crederent, aut 

' P. Paulus Camers et Fr. Franciscus Mansilhas, qui initio anni 1542, 
(cum ex Mozambico Xaverius in Indiam solveret) in eadem insula reman- 
serant, aegrotorum xenodochii curam per aliquod tempus habituri, Goam 
videntur appulisse die 20 Octobris in navibus classis regiae , quae hac die 
pervenerunt: «Sendo ja vinte d'outubro chegarSo as naos do Reyno a Goa.» 
CORREA, Lendas da India, t. IV, part. I, Lenda de M. A. de Sousa, 
cap. XIII. In hac urbe anno sequenti eos Xaverius invisit, secumque Fran- 
ciscum Mansilhas duxit, ut expressis verbis dicitur in epistola Patris Lanci- 
lotti ad S. Ignatium, Goae 5 Novembris anni 1546 data, et in Selectae In- 
diariim epistolae edita, pp. 10-19, Nos vero fragmentum ex ipso originali 
exscribimus: «Itaque cum videret [Xaverius] posse se in partem aliquam 
ire vbi suum officium melius exerceret, statim hinc ducentas leucas sese 
contulit, quae provincia dicitur caput Camorim, vbi fere innumerabiles gen- 
tiles baptizauit, et ibi per annum vel circa mansit. Deinde, nescio ad quid, 
huc reuertit, et inuenit dominum Paulum et Franciscum de Mansilla, qui 
jam venerant Goam... Abiit itaque et duxit secum Franciscum de Mansilla 
ad illas partes vnde venerat, vbi alterum annum mansit, non sine maximo 
Dei seruitio.» Hinc corrigendi sunt auctores, qui asserunt Mansillam statim 
post ejus Goam adventum, in Promontorium Comorinum perrexisse, ut Va- 
lignani (supra, pag. 49), qui initium epistolae, quam supponit datam fuisse 
22 die Januarii, sic mutavit, ut sensum omnino redderet diversum ab octo 
hispanicis exemplis, quos in annot. i hujus epistolae (hispan. text.) numera- 
mus; ait enim: «Mas ha de vn ario que vn Hermano y yo estamos con estqs 
xpianos. del cabo de Comorin.» Cum P. Valignani convenit cod. Villarej., 
qui fere iisdem verbis utitur: «Mas ha de un aiio que Francisco Mansillas y 
yo estamos con estos xpanos. del cabo de Comorin. » Adverte etiam horum 
duorum scriptorum alterum quidem partem epistolae in compendium rede- 
gisse, alterum vero aliquot ejus fragmenta tantum edidisse. Mirum sane est 
idem omnino asseruisse latinum exemplum, quod damus. Inter epistolas 
editas, Tursellinus, Menchaca et Cutillas hanc partem periodi praeterierunt. 
Lovaniensis editio Epistolae Indicae, de stvpendis et praeclaris rebus etc, 
cum exemplo nostro latino convenit. 298 MONUMENTA XaVERIANA 

quid amplius, iam fidei nostrae inaugurati, haberent, quam 
antea gentiles cum essent. Nil illi aliud responderunt, quam se 
christianos esse, legem uero nostram et ea quae credenda sunt 
(quia idioma nostrum non caperent) ignorare. Cum ergo neque 
illi me neque ego illos intelligerem, lingua quippe eorum erat 
malauar, mea uero celtiberica, uulgo vazquenza, conuocaui eos, 
qui in eis erant peritiores, et eos homines, qui nostrum et eorum 
idioma callerent, qui, dum multis diebus unum in locum coeunt^ 
tandem magno labore in linguam gentis illius transfuderunt ora- 
tiones, a figura crucis auspicando et tres personas unum Deum 
profitendo. Hinc s\'mbolum apostolorum, decem mandata, ora- 
tionem dominicam, salutationem angeHcam, saluereginam et con- 
fessionem generalem. His ita eorum lingua donatis et altius ntea 
in memoria fixis, obibam totam urbem: pueros et uiros quos po- 
teram aeris sonitu ciebam, eosque, postquam confluxissent, per 
singulos dies bisdocebam, duas horas orto iam sole, duas alias sub 
occasum; ita factum est ut uno mense orationes doctae sint, ea a 
me lata lege, ut pueri, quae a me audierant, parentes et omnes 
domesticos edocerent. 

3. Dominicis autem diebus omnes incolas urbis tam uiros 
quam feminas, tam senes quam iuuenes uocabam, ut sua lingua 
orationes enuntiarent, quod magna alacritate omnesfecerunt: sine 
mora, gaudentes et laetabundi aduolarunt, aliique non dubiis ar- 
gumentis sibi impense eam rem cordi esse testati sunt. Exorsi 
igitur a confessione unitatis '' et trinitatis Dei, omnes suo idio- 
mate (dum praeirem ego, illi autem sequerentur) elata uoce sym- 
bolum enunciabant. Quod finitum solus ego iterum memorabam, 
unumquemque articulum ab aliis dirimens iustamque ei tempo- 
ris moram impendens. Admonebam eos nihil aliud esse chri- 
stianum, quam firma fide et inexpugnabili duodecim articulos 
credentem. Cum igitur christianos esse se profiterentur, scisci- 
tabar an omnes et singulos duodecim crederent. Hic simul 
omnes tam uiri quam feminae, tam senes quam iuuenes, ad- 
motis pectori manibus in crucis figuram, responderunt alta uoce: * unitati, ms. EPIST. 17.— 15 jANUARIl 1544 299 

«credimus». Quam ob causam eis mandaui saepius ut [tam] sym- 
bolum apostolorum memorarent quam alias orationes, quippe 
a quo habet homo quod sit christianus. A symbolo ad de- 
cem mandata itum est. Ea esse aiebam legem christianorum, 
quam si quis, uti Deus iussit, impleuerit dicitur bonus christia- 
nus, si uero contra, malus. Admiratio magna est omnium cum 
christianorum tum gentilium, quando uident quam aequa et ad 
rationem naturalem propensa sit lex Domini nostri Jesu Christi. 
Vbi et hoc opus a nobis est consummatum, dedi eis orationem 
dominicam et salutationem angelicam, quas, me praeeuntem se- 
cuti, duodecies pro adeptione duodecim articulorum fidei pro- 
tulere. 

4. Quibus prolatis, easdem iterum decies pro assecutione 
decem mandatorum legis hac serie profuderunt: initio proloquor 
articulum fidei primum, sub quem dico eorum lingua et illi una 
mecum: «Dominejesu Christe, filiDei, da nobis gratiam ut inge- 
nue et sine dubitatione primum articulum fidei credamus». Eam 
nobis donari, oratione dominica imploramus. Inde simul e vesti- 
gio omnes dicimus: «Sancta Maria, mater Domini nostri Jesu 
Christi, concilia nobis a filio tuo gratiam, qua ingenue, sine dubi- 
tatione, primum fidei [articulum] credamus. Hanc ut nobis conci- 
liet dicimus aue Maria. Idem factum est in ahis undecim articu- 
lis ^ His sic impletis, mandata enunciamus ad hunc modum: im- 
primis mihi proclamanti primum mandatum acclamant omnes; 
exinde simul omnes dicimus: «Domine Jesu Christe, fiU Dei, da 
nobis gratiam, qua te super omnia amare ualeamus.» Vocato Dei 
auxiUo, omnes deinceps dicimus orationem dominicam. Hinc si- 
mul iterum omnes: «SanctaMaria, mater Domini nostri Jesu Chri- 
sti, flagita nobis a Filio tuo gratiam, qua ualeamus primum adim- 
plere mandatum: » quam gratiam ubi postulamus dicimus saluta- 
tionem ano-elicam. Ita factum est in aliis nouem mandatis. Ex his ^ Cutillas, quotiescumque de fidei articulis agit Xaverius, numerum 12 
omittit: idem facit Tursellinus, qui tamen, postquam ea narrat, quae Xave- 
rius post primi fidei articuli expositionem faciebat, addit: «Eandem plane 
rationem in reliquis undecim Symboli (articulos fidei ait nostrum exem- 
plar) capitibus tenemus . » 3o3 MONUMENTA XaVERIANA 

igitur omnibus iam constat, pro assecutione duodecim articulo- 
rum fidei pronunciatas duodecim orationes dominicas, totidem- 
que salutationes angelicas, quibus est a Deo implorata nobis gra- 
tia, qua stabili et inconcussa fideeos crederemus. Iterum easdem 
decies pro assecutione decem mandatorum, quibus et ipsis postu- 
lata est gratia, per quam ea, ut bonos christianos par est, imple- 
remus. Haec sunt, quae per nostras orationes eos a Deo doceo 
postulare, affirmans Deum, si haec semel annuens donauerit, alia 
multo affluentius elargiturum, quam ipsi petere ualeant. Con- 
fessionem generalem ut omnes dicant, operam do, maxime uero 
hi qui baptizari uolunt,quos,postquam symbolum pronunciarunt, 
unumquemque articulum se credere affirmarunt, legis denique 
mandata mamorarunt, tanquam satis exploratos baptizo. Demum 
orandi finem facimus, canent[es] salue regina. 

5. Confido per Dei misericordiam pueros suis meUores pa- 
rentibus euasuros, magnum siquidem legis nostrae praeferunt 
amorem: ardent audiendi nostra aliosque docendi desiderio: adeo 
uero abominantur idolatrias aethnicorum, ut saepe aduersus eos 
uerbis atrocissimis degladientur, et ubi parentes uident idola ue- 
nerari, acriter corripiunt, eosque accusantes ad me deferunt. Si 
quando apud me expostulatur de aHquibus ciuibus, qui (cum in 
urbe non audeant ob metum puerorum) extra urbem idola uene- 
rantur, voco omnes confestim pueros ciuitatis. lUi, coniuratis ani- 
mis, eo tendentes ubi instaurata est idolatria, maiorem diabolo 
irrogant contumeHam, quam parentes ipsorum honore eum affe- 
cerint dum idola uenerarentur. Arrepta "^ enim ea per praeceps "^ 
in ignem detrudunt eorumque capita lapidibus pessundant, alia- 
que faciunt, quae, quamquam non sit honestum recensere, pueris 
tamen est honori ita ei illudere, qui parentes ipsorum eo demen- 
tiae impulerit, ut lapides et saxa pro Deo colerent *. 

6. Quatuor mensibus in magna quadam christianorum urbe 
moratus sum, hanc rem agens: orationes nostras in eorum lin- " Arepta, ms. 
■^ preceps, ms. 

** Distinctius haec in hispano exemplo narrantur, quocum conferantur 
TurseUinus et Cutillas, qui multum ab eo discrepant. EPIST. 17. — 15 JANUARII 1544 3oi 

guam mutabam, easque ita mutatas edocebam, Quo tempore 

tanta me obruebat hominum turba (uocantibus his ad suas aedes, 

ut aegris ^ orationum auxilio subuenirem, aliis ut sani fierent 

obtestantibus) ut dumtaxat in legendis euangeliis, pueris bapti- 

zandis, docendis orationibus, soluendis quaestionibus '°, quae 

nunquam me quiescere patiebantur, sepeliendis mortuis, iuuandis 

aliquorum bonis desideriis, inflammanda quoque multorum de- 

uotione, mille me circumuallarent angustiae. Ne tamen suo desi- 

derio eorurrl fraudaretur fides, quamerga religionem et legem no- 

stram habebant, cum neque omnibus unus satisfacere possem, 

neque dirimere pugnas ualerem, illi enim me sibi uendicabant, 

alii alio rapiebant, inueni quomodo omnium uoluntati obtempe- 

raretur, nempe qui orationes iam didicerant: ad aedes misi eorum 

qui aegritudine " laborabant, mandaui ut, accitis omnibus do- 

mesticis et uicinis, frequenter symbolum pronunciarent, asserens, 

si aeger crederet, quod incolumitatem acciperet; hinc alias ora- 

tiones memorarent. Ita omnibus satisfaciens, symbolum et man- 

data et alias orationes priuatim in aedibus '* et publice in plateis 

docebam. Dum haec a pueris geruntur, factum est ut aegri, per 

fidem domesticorum, uicinorum et suam ipsorum, expectatione 

maiora a Deo opt. max. beneficia acciperent. Nec solum a lan- 

guore *' corporis sanabili, uerum etiam ab immedicabiH animae 

aegritudine curarentur. Magna Deus erga eos misericordia usus 

est, qui per aegritudines eos uocauit, et quasi per uim eos ad 

fidem rapuit. 

7. Dimisso in hac urbe qui coepta promoueat, progredior ad 
alias, eadem in illis faciens; ita nunquam non plurimae sunt in 
hac regione sanctae diuinaeque occupationes. Nam quanta sit 
utilitas in baptizandis infantibus modo natis, et grandioribus in- 
stituendis, qui aetatem habent capacem literarum, oratione asse- " egris, ms.; et idem dic de eodem verbo, quod inferius non semel re- 
petitur. 

^" questionibus, ms. 

" egritudine, ms.; et idem intelfige de eodem verbo, quod postea re- 
petitur. 

'- edibus, tns. '^ langore, ms. 5oZ MOXUMENTA XaVERIANA 

qui nunquam possem. In ciuitatibus, per quas mihi iter est, relin- 
quo orationes scriptas, easque mando scribi ab his qui scribere 
norunt, memoria teneri, perque singulos dies dici, legem sta- 
tuens, secundum [quam] diebus dominicis ad eas memorandas 
coeant: virum aliquem bonum eligo , cui eius legis ab omnibus 
implendae prouincia incumbit. 

8. Multi hic sunt, qui ideo non ueniunt ad lumen euangeli- 
cae ueritatis, quia non est qui in tam sancta occupatione uerse- 
tur. Frequenter inuadit impetus irrumpendi in academias istas 
(si isthic essem) et totis faucibus uociferandi, ceu solent mente 
capti, maxime in academiam Parisiorum, ut in Sorbonam inuehar 
aduersus eos, qui magis laborant multa scire, quam sua scienti[a] 
aliis utiles esse. Quot animae, per ignorantiam, praecipites '* in 
damnationem feruntur, quas creauitOmnipotens, ut beatitudinem 
aliquando uitaeque immortaUtatem acciperent! Qui si ut in Hte- 
ris alta et subhmia contemplantur, ita ob oculos haberent ratio- 
nem accepti a patrefamilias talenti, quam subducet ille cum 
seruissuis ubi uenerit, multi eorum, repudiatis consiliis quae pro- 
bauerunt, aliam inirent uiam, suipotius quam literarum scientiam 
affectarent, uoluntatem diuinam intelligere laborarent, intellectam 
in se impleri desiderarent, dicentes: «Domine, ecce adsum: quid 
me uis facere? Mitte me quo uis, etiam ad indos, Domine, si ita 
uis. » Quanto tranquiliorem uitam agerent, quanto maiori diuinae 
misericordiae fiducia, mortis tempore iudicium illud, quod effu- 
gere nemo poterit, expectarent, dicturi: Domine, qninqite talenta 
iradidisti mihi, ecce alia quinque superlucratus sum '^! Sed me- 
tuo ne multi eorum, qui in academiis dant operam disciplinis, po- 
tius id expectent, ut per eas nanciscantur dignitates, episcopa- 
tus, beneficia, quam ut ea faciant, quae facere equum est canoni- 
cos et episcopos. In ore omnibus est, «volo literis uacare ut sacer- 
dotium aut ecclesiasticam assequar dignitatem, qua parta, Deo 
uiuam.)> Homines animales qui, quae ipsis eorum dictat '"^ Hbido, '* precipites, ms. 

*^ Matth., XXV, 20. 

*" dicta, ms. Epist. 17.— 15 Januarii 1544 3o3 

statim ea erecta et sequenda esse arbitrantur, non ut Dei uolun- 
tas fiat desiderantes, neque in eum curam suam et consilia omnia 
iacientes *'; metuunt enim ne quod ipsi uolunt Deus nolit, neue, 
dum diuinae uoluntati obediunt, male parta beneficia a se abdicare 
cogantur. Propemodum apud me statueram literas dare ad aca- 
demiam Parisiensem '% aut saltem ad magistrum nostrum de 
Cornibus '' et doctorem Picardum ^°. Quot miriadum miriades 
fidem euangelii acciperent, si essent qui laborem hunc caperent, 
omni cura et solicitudine uiros bonos inuenire laborarent, quos 
huic negotio admonerent eos ope sua iuuarent, qui quaerunt non 
quae sua sunt, sed quae Jesu Christi -'! Tanta est hic eorum, qui 
ad fidem ueniunt, multitudo, ut mihi saepe dum baptizo, eneruata 
labore, brachia fatigentur, neque ob raucedinem loqui ualeam, 
dum toties articulos fidei, decem mandata, ahasque orationes, 
■eorum in linguam mutatas, memoro: dum ipsis uerba facio de 
hoc nomine, christianus, quid significet, de paradiso, de inferis, 
et quales sint qui huc, quales qui illuc proficiscuntur. Frequen- 
tissime autem simbolum et mandatadoceo. Accidit nonnunquam 
ut uno et eodem die totum unum oppidum baptizem. In hac ora 
triginta sunt urbes christianorum. 

Quia Gubernator Indiae admodum amicus est nostrae Socie- 
tati, desiderat ahquos ex eis huc uenire: ea de re opinor eum '" iaccientes, vis. 

'** «Non tantum deliberatum habuit ad academiam Parisiensem scribe- 
re, sed et reipsa scripsit uti testatus [est] Joannes de Rada, consiliarius et 
auditor supremus regni Navarrae, qui tunc Parisiis philosophiae operam 
-dabat, et illam Xaverii epistolam vidit tanta admiratione spiritus illius apo- 
«toHci, ut sibi illius exemplar procurarit, quod et fecere plerique doctores 
Sorbonici. Utinam haec epistola non intercidisset, uti multae aliae.» Cod. 
P. Taisne. 

"* Mag. Petrus de Cornibus, O. S. Fr. Vide POLANCO, Chron., t. I, 
pag. 94: Epist. Mixtae, t. I, pag. 583. 

-° Dr. Franciscus Picard, quem Polancus, in Chron., t. IV, pag. 323, 
n. 691, «egregium concionatorem, Societati amicissimum», appellat. Vide 
praecipue vol. V ejusdem Chronici, pag. 335, annot. l, et de ejus erga So- 
cietatem amore ea, quae pulcherrime Sancto Ignatio scribit P. Hieronymus 
Domenech in vol. Epistolae Mixtae, pp. 582 et 583. 

^' ((Omnes enini quae sua sunt quaerunt, non quae sunt /esu Christi». 
Ad Philip., II, 21. 304 MONUMENTA XaVERIANA 

ad Regem scribere. Tam auide uir ille bonus esurit et sitit fidem 
omnium gentilium, ut donauerit nummum auri quatuor millia his 
qui omni diligentia in urbibus nuper christianorum ueritaterii 
profitentur. 

9. Superiori anno scripsi ad uos in ciuitate Goa aedificari " 
collegium: in eo iam sunt multi adolescentes, omnes a paganismo 
orti. Horum intra collegii muros, ubi multa sunt aedificia, alii 
linguae latinae dant operam, alii characteres formare et legere, 
alii uerba latina,dubia adhuc lingua sonare discunt, Adest eis do- 
minus Pauhis, per singulos dies ipsis sacrificans, eorum confes- 
siones audiens, a doctrina spirituaH nunquam cessans, curam 
habens etiam rerum corporalium, quibus egent adolescentes. 
Collegium hoc adeo magnum est, ut plures quam quingentos " 
capere possit, eosque suis prouentibus alere, erogantibus ** mul- 
tis bonis uiris eleemosinas ^^, et Gubernatore ipso abundantissime 
omnia largiente. Debet huius institutio collegii (quod uocatur 
Sanctae Fidei) iure *^ omnes accendere ac *' stimulare, ut Deo 
omnipotenti gratias agant immortales. Ante multos annos con- 
fido, per Dei misericordiam, eorum labore, qui in hoc Collegio 
literis uacant, numerum christianorum admodum augmentan- 
dum, et Ecclesiae *^ limites longe lateque proferendos. 

10. Est inter huius regionis gentiles genus hominum quo- 
rumdam, qui bramenes appellantur. Errorem gentilium iuuant 
tuenturque, curam fanorum habent, in quibus sunt idola: morta- 
Hum omnium, qui sub coelo ^^ sunt, nequissimi, de quibus merito 
intelligi potest illud Prophetae: De gente non sancta, ab hojnine 
iniquo et doloso eripe me '°. Sunt homines nunquam ex animo 
quod sentiant eloquentes ^', apud se assidue, quomodo per suas 
astutias miseros et simplices circumueniant, uolutantes, Affir- 
mant idola hominibus mandare ut haec aut illa immolentur, vi- 
delicet, splendide mentientes et comminiscentes ea, ut uxores, 
fiUos alant et familiam. Idola edere simplicibus fidem faciunt; ^' edificari, ms. -' quingento, ms. ** errogantibus , fns. 

-^ elemosinas, ms. '^^ jures, ms. "' a, ms. 

"^^ augumentandum et ecclesie, ms. 2» celo, ms. 

=" Ps. XLII, I . ^' elloquentes, ms. Epist. 17-— 15 Januarii 1544 305 

quare multi, antequam prandeant et coenent, nummiim " aliquem 
ad aras quotidie bis afferunt: illi uero, saltantes et sistra furi- 
bundi " quatientes, epulantur, idola tunc edere miseris persua- 
dentes; et ne ipsis quid desit dicunt populo, vehementer infensa 
esse idola, quod imperata non confestim tribuantur, et nisi sibi 
prospiciant, fore ut eos occidant aerumnis, et calamitatibus '* 
affligant, aut in aedes eorum demonia mittant. Ea miseri ne sibi 
eueniant formidantes, sine mora quae postulata sunt, aut plura 
etiam, largiuntur. In eis parum est uirtutis et literarum, abunde 
uero eam inopiam, maliciae et fraudum omnium affluentia pen- 
sat: dolos et imposturas eorum quia non cesso omnibus palam 
facere, ualde eos male habet: ipsi mihi soli arcane fassi sunt se 
populo imponere: necessitate autem cogi ; cum enim nil aUud in 
bonis habeant quam idola illa saxea, de eis apud populum men- 
tientes pecuniam sibi conflant. Quoniam persuasum habent me 
unum plura scire quam omnes se, plurima ad me munera mit- 
tunt, quae dum a me repudiantur, inique admodum et impatien- 
ter ferunt; mittunt siquidem ea, ne eorum astutias manifestem: 
affirmant non se latere unum esse Deum, seque illum pro mea 
salute oraturos. Ego uicissim eis ahquid, quod in mentem uenit, 
arcane dico, postea simpHcibus (quos metus et formido ilHs facit 
obnoxios) aperio eorum fraudes et elusiones adraucedinem usque, 
ita ut multi, uana formidinehberati, fidem euangehi accipiant: si 
hic non essent hi deploratae mahtiae homines, gentiles omnes 
nullo negocio fierent ^^ christiani. Aedes, ubi cum idoHs habi- 
tant, pagodes appellantur. 

1 1 . Omnes gentiles huius regionis parum habent hterarum, 
mahtiae autem plus satis. Hactenus unum dumtaxat bramenem 
numero christianorum addidi, optimae indoHs adolescentem, qui 
prouinciam accepit instituendorum puerorum in fide. DUm chri- 
stianorum urbes uiso, multos praetereo pagodes, et inter ahos 
unum praeterii, ubi erant bramenes plures ducentis, qui, cum ad 
me uenissent, inter aha, quae ultro citroque tractata sunt, per- 
cunctatus sum ab eis, quid eos iuberent idola eorum facere, ut '- et cent, numum, ms . " foribundi, ms. 

'* erumnis et callamitatibus, ms. '^ fierint, ms. 

MoNUM. Xav. 22 3o6 MONUMENTA XaVERIANA 

uitam aeternam haberent. Hic orta magna inter eos dissensione 
quis mihi responderet: tandem iusserunt senem quemdam re- 
spondere: erat, opinor, plusquam octoginta annos natus. IUe, an- 
tequam mihi respondeat, sciscitatur ut dicam prior quid mandet 
fieri Deus christianorum. Ego uero, intellecta hominis astutia, 
parere nolui nisi prior a me interrogatus, prior etiam responde- 
ret: ibi infoelix senex infantiam suam et amentiam prodere 
coactus est, dicens sibi duo a diis suis imperari, quorum alterura 
est non occidere uaccas, quas illi adorant, alterum erogare ele- 
emosinas "'"^, et has bramenibus, qui idolis in pagodibus mini- 
strant. Quibus dolens tantum juris habere daemones in nostros 
proximos, ut ab eis pro Deo colerentur, eos sedere jussi. Seden- 
tibus omnibus, surrexi stetique medius eorum, alta uoce ipsorum 
lingua simbolum et mandata pronunciaui, uniuscuiusque manda- 
torum sententiam breuiter aperiens. Postea uerba feci de para- 
diso, de inferis, et qui adhos uel ad illos sunt ituri; illi uero, au- 
dita hac disputatione, simul omnes surrexerunt, frequenter me 
amplexantes et uno ore clamantes: «Vere christianorum Deus 
uerus est Deus, cuius tam aequa mandata, tam rationi naturah 
affinia». Rogarunt an ueluti brutorum animalium ita nostra quo- 
que anima una cum corpore interiret; ubi Deus ea mihi dicenda 
suppeditauit, ut liquido et manifeste animae immortalitatem cer- 
nerent: quae res eis (ut ostendebant) magnae fuit uoluptati. Ra- 
tiones siquidem, quae populo huic illiterato rerumque omnium 
ignaro dantur, non tam morosae et anxiae esse debent, quam 
quas adamussim doctores scholastici ^^ tradiderunt. Percunctati 
sunt etiam qua hominis anima erumpit cum moritur: et quando 
homo soporatus somniat se in aliqua prouincia esse apud notos 
amicos, ut mihi saepe vobiscum esse accidit, in Domino charis- 
simi, an* id fiat quia anima, illuc proficiscens, corpus exangue 
destituat. Praeterea an Deus sit albus an niger, propter discri- 
mina colorum ^^ quae in hominibus uident; et cum hic omnes 
sint nigri, quia unusquisque formae suae amator est, ideo ni- 
grum eum esse arbitrantur, tamquam formosiores sint nigri ho- 

'• errogare elemosinas, ms. 

*' adamusim doctores scolastici, ms. '* collorum, ms. Epist. 17.— 15 Januarii 1544 3o7 

minibus albis. Hinc ut plurimum idola eorum sunt nigra, saepe 
oleo uncta, supramodum olida, uisu uero adeo foeda ^^, ut solus 
eorum aspectus intuentem terreat. Quibus omnibus quaestioni- 
bus satisfeci, prout eorum capere ingenium potuit. Cum uero 
tandem eos uerbis eorum conarer euincere, diceremque ipsos, 
quandoquidem ueritatem scirent (unum scilicet esseDeum solum- 
que adorandum), christianos esse oportere, responderunt id, quod 
multi nostrates solent: «Quid de nobis alii dicturi sunt, si sic 
nostram uiuendi legem mutauerimus? unde nobis ad uitam ne- 
cessaria parabimus?') aliasque inanes causas nectebant ut filiis 
diffidentiae *** mos est. 

12. Unum solum bramenem inueni in quadam urbe non 
omnino ignarum literarum, ut qui in quadam magni nominis 
schola didicisse diceretur: quapropter curauihominem conuenire, 
«xcogitata tandem uia qua id fieret. Cum igitur ambo pariter 
essemus, is mihi dixit ualde arcane eorum primum, quae ab his 
fiunt, qai in eorum schola docent, videlicet, ad iusiurandum com- 
pellunt auditores futuros, quod nunquam ea, quae audituri sunt, 
mysteria reuelabunt; ipse tamen ea ualde arcane mihi propter 
amicitian, quaa inter nos nata erat, aperuit. Quorum unum erat 
' ne unq lam dicerent unum esse Deum, creatorem coeli et terrae, 
qui in co.".h's est, quem ipsi adorarent, non idola, quae demonia 
esse sciebant. Sunt apud eos libri, in quibus mandata Dei scripta 
sunt: lingua autem, quae ilHs in schoHs docetur, est ueluti latina 
apud nos. Hic mihi memorauit ualde adamussim *' decem man- 
data, et quomodo unumquodque eorum inteUigatur bene admo- 
dum diseruit. Dies quoque dominicos qui doctiores sunt seruant, 
supra quam credi possit, quibus non pronunciant aliam oratio- 
nem nisi hanc,eamque saepius: «Omciri, naraina,noma;» hoc est, 
«adoro te, Deus, cum tua gratia et auxilio in aeternum.» Dixit 
^tiam mihi, sibi uetitum esse lege naturae habere plures vxores: 
se quoque habere in suis libris fore aliquando ut omnes sub una 
lege uiuant. Ad haec retulit in suis schoHs doceri magiam et in- 
cantationes. Postulauit a me sibi uicissim reuelari capita legis '^ feda, ms. *" defidentiae, ms. *' adamusim, ms. 3oS MONUMENTA XaVERIANA 

nostrae, affirmans se nemini unquam dicturum: cui ego respondi,, 
nil ipsum a me auditurum, nisi polliceretur se neminem celatu- 
rum. Cum itaque publicare poUicitus " est, coepi multum e± 
animi mei sententia memorare haec uerba, quae in nostra lege 
pondus habent: Qiii crediderit, etbaptizatus fuerit, saluus erit *'. 
Relato ei toto symbolo, ea ipse cum eorum intellectu sua lingua 
scripsit: in eorum declaratione admiscui mandata propter cum 
symbolo affinitatem. Narrauit se una nocte magno gaudio uidisse 
in somnis futurum ut esset christianus, mihi collega et comes iti- 
neris; quamobrem uoluit a me fieri christianus, sed occulte et 
nonnullis conditionibus, quae, quia neque liberales erant neque 
licitae, eius uoluntati non parui. Confido tamen, per diuinam mi- 
sericordiam sine aUqua conditione futurum. Suadeo ilU ut simpU- 
ces doceat adorare unum Deum, creatorem coeU et terrae, qui est 
in, coeUs, quod iUe propter uinculum iurisiurandi, ne periurus a 
diabolo occidatur, facere non audet. 

13, Quid ampUus hinc ad uos scribam nescio, nisi tanta 
Dominum his, qui gentibus euangeUzant largiri solatia, ut sicubi 
gaudium est in hac uita, maxime sit: tanta est uoluptas et de- 
lectatio, ut saepe ** mihi accidat quendam, qui inter hos uersa- 
tur, audire dicentem: cO Domine, ne tot mihi in hac uita largia- 
ris solatia, aut si per tuam inexhaustam bonitatem et misericor- 
diam cadere uis, toUe me hinc ad tuam gloriam. Nam nimia est 
anxietas ubi te tantum creaturis infunderis, tam procul a tuo 
conspectu uiuere.» O si qui scientiis uacant tantum laborarent, 
ut his deUtiis et uoluptatibus digni aUquando a Deo haberentur, 
quantas aerumnas sufferunt ut uanam mundi huius sapientiam 
assequantur! O si gaudia, quae multorum animis oboriuntur ex 
rei aUcuius nouae indagine, iUis uenirent ex institutione proximi,. 
ex operibus charitatis dum aUos ea docerent, quae sunt ad salu- 
tem necessaria, ab ouiU lupos arcerent, nutantes in fide robora- 
rent, quanto alacriores et paratiores essent ad reddendam Do- 
mino rationem, quam exacturus est, dicens: Redde rationem uilli- 
cationis tuae *^! *- pulicitus, ws. *' Marc, XVI, 16. ** sepe, ms. 

^^ Luc, XVI, 2: in ms. ait ((uijicationis» . Epist. 17. — 15 Januarii 1544 399 

14. Delectationes, quas hic habeo, fratres [in] Domino cha- 
rissimi, sunt frequens uestri memoria, consuetudinisque illius re- 
cordatio, quae mihi uobiscum per magnam Dei misericordiam 
tanto tempore fuit, in qua quidem consuetudine nunc intelligo 
et sentio quantam infeUx ego iacturam fecerim, qui ex tot tan- 
tisque beneficiis, quae in uos Deus abundantissime protulit, tam 
parum utilitatis reportauerim. Tanta mihi Deus beneficia largi- 
tur, ut per iuges uestras orationes et assiduam mei memoriam 
apud Deum, dum me ipsi commendatis absentem corpore, di- 
gnetur mihi ostendere meorum multitudinem peccatorum, uires- 
que et fortitudinem suppeditare, ut inter infideles uersari queam. 
Quare Deo et uobis gratias " ago, fratres in Domino charissimi. 
Inter multa autem, quae Dominus dedit datque quotidie, bene- 
ficia, unum illud maximum est, quod mihi uidere Hcuit, ut nostra 
Societas et lex uiuendi tandem cardinaUbus et Pontifici roma- 
no probaretur, ab eis stabiUretur et robur acciperet. Sit Dominus 
per secula benedictus, quia uisum est ei palam facere id, quod 
ante occulte *^ seruo suo, Patri nostro Ignatio, inspirauerat. 
Anno elapso scripsi ad uos numerum missarum, quas apud 
indos, iussu domini Ignatii, fecimus; dictarum uero hoc anno nu- 
merum non teneo. Ita finem facio, Deum orans, ut qui per suam 
misericordiam nos ex tot nationibus coegerit coactosque separa- 
uerit, aUos tam procul ab aUis dirimens, iterum nos iungat post 
uitam in sua gloria. 

15. Quod ut obtineam, in auxiUum uoco omnes sanctas ani- 
mas huius regionis, quae, per me baptizatae, in sua innocentia a 
terris ad gloriam .euolarunt , numero plures quam miUe. Has 
omnes sanctas animas oro, ut nobis gratiam conciUent, per 
quam toto huius exiUi tempore Dei sanctissimam uoluntatem in- 
teUigamus, inteUectam totis uiribus impleamus. 

Ex Cochim 15 Januarii anno 1544- 

Vester in Christo cliarissimus frater, 

Franciscus. *^ gratia, ws. *' oculte, ws 3lO MONUMEN^TA XAVJiRIANA 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 

Punicale 23 Februarii 1544 \ 

Mansillae, ut de rebus suis et sociorum fuse scribat, commendat . — Illtim 
ad laborum tolerantiam adhortatur. — De quadam pecunia sibi a 
Praefecto consignata. 

A gra^a e amor de Christo nosso Senhor seja em nosso con- 
tinuo favor e ajuda. 

1. Carissimo Irmao. Muito dezejo saber novas vossas: rogo- 
vos muito por amor de Jesu Christo que me fagais saber muito 
largamente novas de vos e de vossos companheiros, quando eu 
chegar a Manapar % eu voll-o farei a saber. Alembrem-vos 
aquellas couzas que vos dei por escripto, e rogai a Deos que vos 
de muita paciencia para tratar com essa gente, e fazei conta que 
estais em purgatorio purgando vossos peccados, e ' que Deos vos 
fas muita merce em purgar aqui n^esta vida vossos peccados. 

2. Direis a Joao d'Artiaga * que o Cappitao me escreveo que 
Ihe desse dez pardaos ^ pera mim, e que eu escrivo ao dito Cap- 
pitao, que nem vos nem Joao d'Artiaga nem eu nao tem js neces- 
sidade de dinheiro athe que venha de Pescaria, e que os torne a 
dar ao Cappitao, porque eu assim lh'o escrevo ao Cappitao, que 

* Ex cod. Mac, f. 26 v.— Vide PossiN., lib. I, ep. 9: Mench., lib. I, 
ep. 15. ^ Manapar, oppidum in regno Bisnagae, in ora Piscariae. 

^ a, wjs. * Dartiaga, ws..Erat hic Joannes Artiaga saecularis 

laicus, professione miles, qui S. Francisco Xaverio sponte ministrabat. 
Poss., Indic. Exeget. Aliquando dicitur frater. GARCfA, Vida y milagros 
de S. Francisco Javier, lib. I, cap. i3, eum vocat «Juan Ortiaga, vizcaino, 
que se le habia juntado porcompaiiero [a S. Francisco].» E contra, eum 
lusitanum dicit SouzA, Oriente conq., l."- part., conq. I, div. I, n. 26; ait 
enim: «tornou [S. Francisco] em Fevereiro a fazer viagem para o Cabo de 
Comorim, levando consigo um sacerdote Indiano, e outro Castelhano, por 
nome Joao de Lizano , e alguns seculares devotos , um dos quaes se cha- 
mava Joao de Artiaga Portuguez.» 

5 Pardau Goae commune, quod habet 5 tangas, aequivalet 3oo reis; 
pardau auri, etiam goanum, 6 habet tangas et aequivalet 36o reis. Anton. 
NuNES, Pesos, medidas e moedas. i EpiST. 19. — 14 Martii 1544 3ii 

logo o arrecade; e se o Cappitao os deu em pagamento de hum 
alvara que o Governador geral ® Ihe deo, podera d^elles connprar 
hum topaz; e se nao os deo por via d'aquelle alvara, dizei-lhe 
que logo os torne ao Cappitam. 

Nosso Senhor vos de sua gra^a para o servir, e tanta como 
eu para mim dezejo. 

De Punicale "^ a 23 de Fevereiro de 1544. 

A Joao d'Artiaga nao escrevo, porque esta carta vai para vos- 
e para elle. 

Vosso charissimo Irmao, 

Francisco. 

Inscriptio. Carta que o B. P. Francisco escreveo ao P. Man- 
sillas, que andava na costa de Comurim, a 23 de Fevereiro 
de 1544. 

19 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 
Manapare 14 Martii 1544 '. 

Varia monita Mansillae a Xaverio praebentur ; primo scilicet ut paterno' 
amore indos prosequatur: secundo ne animum despondeat ^si fructus, ex' 
sua opera collecti, ejus desiderio non respondeant: tertio ut excessum in 
potatione, frequentem apud Indos, coercere studeat: ut pueros baptizet. 
et sacra catechesi instituat . 

1. Charissimo em X.o Irmao. Muito folguei com vossas car- 
itas. Rogo-vos muito que com essa gente vos hajais como se ha 

hum bom pai com maos filhos: nao canseis por muitos males- 
[que] vejais, porque Deos (a quem tantas offensas [tem feito, e] 
nao os mata podendo-os matar) nao os deixa dezemparados de 
todo [0] necessario para o seu mantimento, podendo tolher-lhes 
'as couzas com que se mantem. 

2. Nao canseis; porque mais fruito fazeis do que cuidais; e ^ G.l Goud. r , ms. 

■^ Oppidum in ora Piscaria^ non longe a Tutucurino et Combuture. 
' Ex cod. Mac, ff. 26v-27r.— Vide PossiN., lib. I, ep. 10: Mench.,. 
lib. I, ep. 16. 3l2 MONUMENTA XaVERIANA 

se nao fazeis tudo o que quereis. contentai-vos com o que fazeis, 
pois a culpa nao he vossa. La vos mando hum meirinho, que 
sirva athe que eu va la. Eu Ihe dou de cada molher que bebe 
vrraqua * hum fanao '; e mais, que estejapreza tres dias; e assim 
o' fareis pregar a todo o lugar: e direis aos patangatins *, que se 
eu sei que d'aqui por diante se bebe mais vrraqua em Punicale, 
que elles m'o nande pagar muito bem pago. 

3. A Matheus ^ direis que seja muito bom filho, e eu Ihe fa- 
rei mais bem do que Ihe han de fazer seus parentes. Athe que 
eu va la, fareis com estes patangatins que mudem os costumes, 
porque d^outro geito ^ todos os tenho de mandar a Cochim pre- 
zOs, e nao virao mais a Punicale, pois elles sao cauza de todos 
os males que ahi se fazem, 

4. Os meninos que nacem baptizareis com muita dehgen- 
cia, e os meninos ensinareis como vos tenho recommendado, e 
aos domingos as ora^oens a todos com alguma prega^aosinha. 
Deffendei os pagodes "^ que nao se fa^ao, e aquella carta que me 
mandou Alvaro Fogaga me guardareis athe que venha. Deos 
nosso Senhor vos de tanta consolagao n'esta vida e n'a outra, 
quanto para mim dezejo. 

De Manapar a 14 de Mar^o de 1544. 

Vosso em X.o charissimo Irmao, 

Francisco. 
Inscriptio. Para o mesmo [Mansillas] a quatorze de Margo 
de 1544. * Orracha. Vini genus ex palma expressi. 

^ (iFanao (na feitoria das mercadorias)», in urbe Cocini, aequivalet «21 
~^/-, reis». Anton. Nunes, op. cit. 

"* Patangates vel patangatini erant pagorum, qui certo numero familia- 
rum pauperum, in tuguriis hinc inde sparsis habitantium, constabant, 
Praefecti. 

^ Quisnam hic Matthaeus fuerit, clarius apparet ex his, quae ipse 
S. Franciscus in sequentibus epistolis scribit: erat enim puer, qui in cate- 
chismi schola nostros adjuvabat. 

^ dentro geito, ws. 

" Pagodes. Hoc nomen tum pro paganorum templis, tum etiam pro 
ipsis idolorum simulacris usurpatur. Epist. 20.— 20 Martii 1544 3t3 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 
Manapare 20 Martii 1544 *. 

De bono animo qtto officio fungitiir gatidet, eiimque ad perseverantiam 
adhortatur . — Matthaemn ut bonum filium se gerere et elata voce in 
templo legere edoceat. — De christianis Tuticurinensihus certior fieri 
desiderat an a lusitanis aliqua injuria lacessiti fiierint. - Ad charita- 
tem et patientiam illum excitat. 

1. Charissimo em X.° Irmao. Muita consolayao foi para mim 
escreverdes-me ^ vos quao con^olado viveis; e pois Deos tanto se 
alembra de vos, lembrai-vos d'elle, nao cansando de fazer e per- 
severar n'o que comegastes. Dai sempre gra^as a Deos, porque 
vos escolheo para hum officio tao grande como esse que tendes: 
nao vos quero emcommendar mais do que por aquella lembranga 
vos dei. Lembrai-vos de mim, pois vos nunca me esqueceis. Di- 
zei a Mattheus que seja bom filho, e que eu Ihe serei bom pai; e 
olhai muito por elle, e dizei que aos domingos que falle alto o 
que vos Ihe dizerdes, que o ougao todos, e tambem estando em 
Manapar que o ougao. Fazei-me saber novas dos christaos de Tu- 
tocurim, se Ihes fazem alguns aggravos os portuguezes que la 
ficarao , e se ha novas de Gouvernador se vem a governar a 
Cochim. 

2. Aqui se vai descobrindo huma couza muito grande de 
servigo de Deos. Rogai ao Senhor Deos que tenha effeito , de 
geito que venha a lume. Rogo-vos muito que com essa gente, 
digo com os principaes, e depois com todo o povo, que vos ha- 
jais com muito amor; porque se o povo vos ama e esta bem com- 
vosco, muito servigo fareis a Deos. Sabey relevar suas fraque- * Ex cod. Mac, fol. 27. — Vide PossiN., lib. I, ep. ii: Mench., 
lib. I, ep. 17. 

. . - ecrecerdesme, ms.; sed perperam. Possinus sic vertit hanc periodum: 
«cum incredibili gaudio et fructu animi mei cognovi ex tuis literis, vivere 
te isthic laetissimum...» 3l4 MONUMENTA XaVERIANA 

zas ' com muita paciencia, cuidando que se agora nao sao bons^ 
que algum tempo o serao. 

3, E se nao acabais com elles tudo o que quereis, conten- 
tai-vos com o que podeis, que assim fago eu. 

O Senhor Deos seja sempre comvosco e nos de sua gra^a 
para que sempre o sirvamos. 

De Manapar a 20 de Margo de 1544. 

Vosso em X." Irmao, 

Francisco. 

Incriptlo . Pera o mesmo [ Mansillas ] de Manapar a 20 de 
Margo de 1544. 

«1 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 
Manapare 21 Martii 1544 *. 

Conqueritur de lusitano, qui principis Iniquitribirimi servutn apprehen- 
derat , et hujus lihertatem a MansiUa quantncius procurari juhet. — 
Vexationes a lusitanis in indigenas exercitas dolet, seseque alio migra- 
turum minatur, ni lusitani ad ofjicium reducantur. 

r. Charissimo em X.° Irmao. Nunca acabaria de vos escre- 
ver o dezejo que tenho de hir por essa Costa: eu vos certifico 
que he verdade que se hoje achasse embarcagao para me par- 
tir, que logo me fosse. Agora me vierao tres gentios , ho- 
mens d'El-rey, com queixumes, que hum portuguez prendeo em 
Patanao * hum reccado d'este Principe, de Iniquitribirim, e ^ que ^ Palavras, digo fraquezas, ms. 

• Ex cod. Mac, ff. 27 v et 28 r.— Vide Possm., lib. I, ep. 12: Mench., 
lib. I, ep. 18. Abs dubio alio usus est exemplari Possinus; nam licet fere 
eadem ac exemplar nostrum dicat, in hac tamen epistola plus solito ideas 
amplificare videtur: ex alia parte verissimum est S . Francisci stilum mi- 
nime gentium huic versioni Possinianae convenire. 

* Patana, in ora Piscariae: forte idem sit ac Careapatan, ait Pages, 
Lettres. — Patanam et Careapatam duo erant pagi, ut videre est in catalogo 
pagorum, de quibus agunt epistolae S. Francisci, a P. Filipucci ad P. Pos- 
sinum ex India misso. e o, ms. Epist. 21.— 21 Martii 1544 315 

o levou prezo a Punicale, e que dizia que d'ahi o havia de levar 
a Tutocurim. Sabendo o que he, escrevereis ao Cappitao sobre 
isso; e se estiver ahi aquelle portuguez, quemquer que for, que o 
soltem logo; e se alguma couza Ihe dever esse gentio, que venha 
diante d'este Principe a requerer sua iustiga, e que nao alevan- 
tem a terra mais do que esta alevantada: por cauza d'estes nos 
nunca fazemos mais *. Se nao, parece-me deixarei de hir ver a 
El-rey, segundo esta gente esta agastada, por cauza que assim 
os deshonrao e os prendem em sua terra, o que nunca fizerao em 
tempo dos pulas ^: nao sei que faga, senao que nao perdamos 
mais tempo estando entre gente que nao tem cura, e isto tudo a 
mingua ® de castigo: se os que forao roubar aqueile paro '^ forao 
castigados, nao fizerao os portuguezes o que agora fazem. Nao 
sera muito que este Principe faga algum mal a estes christaos, 
porque Ihe prenderao seu criado. 

2, Escrevereis ao Cappitao quanta paixao recebi sobre a 
prizao do criad^ d'este Principe : eu nao quero mais escrever, 
pois que esta gente diz que ha de fazer mal, e que ninguem ha 
de fallar nem hir-lhes a mao. Se o homem que prendeo aquelle 
portuguez esta em Tutocorim, hide logo por amor de Deos 
donde esta o Cappitao, e fal-o-heis soltar, e que venha o portu- 
guez aqui a requerer sua justiga. 

3 Porque assim como parecera mal que hindo hum gentio 
donde estao os portuguezes se aprendessem la hum portuguez, 
estando la [0] Cappitao, e o trouxessem a terra firme, assim a 
estes Ihes parece mal prender hum portuguez a ^ hum homem em 
sua terra d'elles e levall-o ao Cappitao, tendo elles justiga n'a 
terra e estando de paz: e se vos nao puderdes hir, mandareis 
com huma carta vossa a Paulo Vaz ao Cappitao. 

4. Eu voscertefico que foi tanta a paixao que recebi, [quej 

* mal, ms; sed est error librarii manifestus. 

* «Pulae vocabulum illis locis sonat Satrapam aut Dynastam alicui 
provinciae jure prope regio imperitantem.» PossiN., Indic. Exeget. 

^ ninguem, ms. 

' ((Par6. Embarca^am pequena muito ueloz». Catal. nominum ex In- 
dia a P . Filipucc: missus. 3l6 MONUMENTA XaVERIANA 

nao voll-o saberei dizer. Nosso Senhor nos de paciencia para 
sofrer tantos dezarrezoamentos. Escrever-me-heis ^ logo o que 
passa sobre este criado d'este Principe, se he verdade que o 
prendeo hum portuguez, e porque, e se o leva a Tutocurim; 
porque se isto he verdade, nao detremino de hir onde esta Ini- 
quitribirim: dos criados, quanto esta gente sentio prendell-os em 
sua terra, e o que de nos se diz. 

5. Por nao ouvir estas couzas, e tambem por hir aonde 
dezejo, a terra do Preste, donde tanto servi^o se pode fazer a 
Deos nosso Senhor serh ter quem nos persiga, nao sera muito 
que tome aqui em Manapar hum tone '" e me va a India sem 
mais tardar. 

Nosso Senhor vos de sua aiuda e graga. Amen. 

De Manapar a 21 de Mar^o de 1544. 

Vosso em X." charissimo Irmao, 

Francisco. 

Inscriptio. Para o mesmo [Mansillas], de Manapar a 21 de 
Mar^o de 1544. FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 

Manapare 27 Martii 1544 '. 

Illi de fructu laborum gratulatur, eumque ad perseverantiam adhortatur, 
— Molestias christianis ab infidelibus et lusitanis inflictas aegre se 
ferre, et remedia procurasse testatur.—Matthaeum ipsi commendat. — 
Quo pacto symbolum fidei catholicae ab indigenis recitandum sit docet. 
— Infirmorum et puerorum curam, et charitatem erga omnes com- 
mendat. 

1. Charissimo Irmao. Muito folguei de saber novas vossas, e 
com vossa carta, e ^ de ver o fruito que fazeis. Deos vos de for^a 
para sempre perseverar de bem em ^ melhor. 

2. Dos aggravos que fazem a esses christaos, assim os gen- 

** escreveime heis, 77ZS. *" tome, ws. 

• Ex cod. Mac, fol. 28.— Vide PossiN., lib. II, ep. 3: Mench., lib. I, 
ep 19. 2 hi, ws. ' e,ms. Epist. 22.- 27 Marth 1514 j)I7 

tios como os portuguezes, nao posso deixar de o sentir dentro 
em minha alma, como he rezao. [Estou] * ia tao acostumado ver 
as offensas [que] n^estes christaos se fazem, e nao [os] poder fa- 
vorecer, que he huma magoa que sempre commigo tenho. Ja 
tenho escrito ao vigario de Coulao e ao de Cochim sobre as es- 
cravas, que roubarao os portuguezes em Punicale, porque elles 
por escomunhoens grandes saibao quaes forao aquelles que rou- 
barao: esta diligencia fis a tres dias, logo que recebi a ola ^ dos 
patangatins. 

3. A Matheus dareis todo [0] necessario para seu vestido, e 
fazei-lhe boa companhia porque vos nao deixe, pois he forro: 
tratai-o com muito amor, que assim fazia eu quando commigo 
estava, por amor que nao me de[ixasse] ^. 

4. N'o credo, quando dizeis enqubenum, em lugar de venum 
direis vichuam, porque venu quer dizer, quero, e vichiiam quer 
dizer, creo: e e melhor dizer eu creyo em Deos, que nao dizer 
eu quero em Deos: nao direis vao pinale, porque quer dizer, por 
forga, he Xpo. padesceo por vontade e nao por for^a. 

5. Quando vierem da Pescaria vizitareis os doentes, fazendo 
[a] alguns meninos dizer as oracoens, como esta em a lembran^a 
que vos dei; por derradeiro direis vos hum evangelho: sempre 
com muito amor tratai com essa gente, e fazei obra em que d^elles 
sejais amado. Muito folguei ^ de saber que nao bebem orraqua ^, 
nem fazem pagodes, e que acodem todos aos domingos as ora- 
Qoens: se do tempo que estes erao christaos houvera quem os 
ensinara, como vos agora os ensinais, forao melhores christaos 
do que sao. Nosso Senhor vos de tanta congolagao em esta vida, 
e gloria n'a outra vida, quanta eu para mim dezejo. ^ In ms. sunt aliquot puncta, quae indicare videntur librarium verbum 
aliquod non intellexisse. 

^ Ola vocatur in India palmae folium, ad scribendum cum stilo dispo- 
situm. 

^ Locojitterarum, quas supplemus, ms. habet aliquot puncta. 

' Possinus tempus hujus verbi, et consequenter totius periodi sensum 
mutat: ait enim; ((delectaret me».  .- 

^ Vide supra, epist. 19. 3l8 MONUMENTA XaVERIANA 

De Manapar a 27 de Margo de 1544. 

Vosso em X.o charissimo Irmao, 

Francisco. 
Inscriptio. Pera o mesmo [Mansillas], de Manapar a 27 dc 
Mar^o de 1544. 33 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 

Manapare 8 Aprilis 1544 '. 

De fructu laborum ejusgaudet, euinque convenire cupit. — De Joanne de 
Artiaga. — Suhsidia illi necessaria providet. — Monita Matthaeo tra- 
denda suggerit. Quo pacto instituendi indigenae in catholica religione 
edocet. 

1. Charissimo Irmao. Muito folguei com vossa vinda a vizi- 
tar os lugares dos christaos, que vos disse; e mais folgo do 
grande fruito que todos me dizem que fazeis. Eu espero hum 
recado hoje ou amanhaa do Gouvernador; e se for como eu es- 
pero, nao deixarei de chegar la ^; e hirei em caminho para donde 
vos estais, porque dezejo muito ver-vos, ainda que em spirito 
sempre vos vejo '. 

2. Joao de Artiaga vai despedido de mim, cheo de tenta 
9oens sem * conhecell-as: nao leva caminho para as conhecer: 
diz que hira a Combuture a ensinar aquelle [povo, e] ^ para estar 
perto de v6s. Eu creyo pouco em seus propositos, porque, como 
vos bem sabeis, elle he muito mudavel. Se la for, donde vos es- 
tais, nao percais muito [tempo] "^ com elle. 

5 . Ja escrevi ao Cappitao para que vos prove[iaj do neces- 
sario, e tambem disse a Manoel da Cruz que vos emprestasse * Ex cofi. Mrtc, fol. 28 V. — VidePossiN., lib. II, ep. 4: Mench., lib. I, 
ep. 20. "^ 11, ms. 

^ Haec periodus sic in ws. incipit: «Este Artiaga era hum soldado, 
que andava em companhia do P.», quae verba, abs dubio, in ipargine tan- 
quam annotatio reperiebantur. * em, ms. 

^ Haec verba ex versione Possini supplemus: in ms. sunt aliquot 
puncta. ® In ms. habet q.e , vel quid simile. Epist, 23.-8 Aprilis 1544 319 

dinheiro as vezes que houvesseis mister, e elle me prometeo que 
o faria de muito boa vontade. 

Olhai muito por vossa saude, pois com ella tanto servis ao 
Senhor Deos. 

A Matheus direis da minha parte que vos sirva bem; e se vos 
fordes contente d'elle, que em mim tem pai e mai: e [se] vos nao 
for muito obediente, que nao o quero ver, nem olhar por elle. 
Dai-lhe todo [0] necessario para seu vestido. 

4. Polos lugares donde fordes fareis juntar os homens em 
huma parte hum dia, e as molheres outro dia em outra parte; e 
fareis que digao as ora^oens por todas as cazas, baptizando os 
que nao sao baptizados, assim meninos como grandes, fazendo 
esta conta: que se alguma nova for ao moline, que va ao molindo 
donde ha esta agoa \ 

Noso Senhor seja sempre em vossa guarda e ajuda. 

De Manapar a 8 de Abril de 1544. 

Vosso em X.** charissimo Irmao, 

Francisco. 

Inscriptio. Outra pera o mesmo [Mansillas], de Manapar a 
oito de Abril de 1544. ■^ Hujus periodi pars, quam italicis characteribus indicamus, nuUum 
sensum habet, nec facile intelligitur quid suppresserit vel mutaverit libra- 
rius: versio Possiniana ait: «sic tecum reputa: si quid bonae frugis mole- 
trina elaboretur, totam'ejus in solidum laudem esse Magni Molitoris et 
Domini, qui aquam affundit unde mola versatur, et tota incitatur et viget 
machina.» Sed talis periodus non S. Francisco sed Possino adscribenda 
videtur, qui de hac periodi parte sequentem accepit animadversionem inter 
aanotationes ex India, pro pleniori epistolarum S. Francisci mtelligentia, a 
P. Filipucci missas: «No cabo da 6.* carta para o P. Mansilhas, das que eu 
mando, esta hum periodo notado com huma linha, o qual eu nem entendo, 
nem aqui achei quem o pudesse entender; podese deixar, pois h6 huma 
regra s6mente.)) '520 MONUMENTA XaVERIANA 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 

Livare 23 Aprilis 1544 '. 

Illius conspectu perfyiii desiderat . — Dinastem Travancoris expectat. — 
Quihus diebus viri, quibus mulieres in tempium coadunandae. — I)e 
Joanne de Artiaga. —De Matthaeo. — Freqiienter de se suisque rebus 
perscribat. 

1. Charissimo em X.° Irmao. Muito dezejo tenho de ver-vos. 
Prazera a Deos que sera cedo, ainda que cada dia nao deixo de 
ver-vos em spirito, o que vos tambem fazeis; de maneira que 
somos prezentes de continuo: por amor de Deos que me escre- 
uais novas vossas e de todos os christaos, como vos vai, e es- 
crever-me muito mendamente. Eu espero ao pula de Travancor 
esta semana sem falta nenhuma, porque assim me tem escrito: 
espero em Deos que se fara algum [servigo] a Deos: de tudo o 
que passar eu vos farei a saber, para que deis gragas ao Senhor 
Deos. Ja escrevo" aos patangatins sobre a ramada: parece que 
seria bem que as molheres fossem a igreja os sabbados pola 
manhaa, como vao em Manapar, e os domingos os homens: fazei 
d^isto como melhor vos parecer. Quando tiverdes necessidade 
de escrever ao Cappitao, seja com tempo, para que elle vos 
proveja. 

2. Fazei-me a saber de Joao de Artiaga donde esta, e se ' 
serve a Deos, porque me temo muito que nao perseverara ao 
servir, e he muito mudavel, como vos sabeis. O Padre e eu es- 
tamos de saude. A Matheus direis que seja bom filho, e que 
fale alto, e que diga de boa maneira o que vos dizeis. Ouando 
eu la for Ihe darei alguma couza, com que elle folgara muito; e 
escrevei-me se os meninos acodem as ora^oens, e quantos sao 
os que as sabem. De tudo me escrevereis largamente polo pri- 
meiro que vier. 

 Ex cod. Mac, ff. 28V-29 r.— Vide Possin., lib. II, ep. 5: Mench., 
lib. I, ep. 21. ^ escreveo, ms. ^ esse, ms. Epist. 25.— I Maji 1544 321 

Nosso Senhor seja comvosco, como eu dezejo que seja com- 
mi^o. 

De Livar * a 23 de Abril de 1544. 

Vosso em X.° charissimo Irmao, 

Francisco. 
Inscripiio. Outra pera o mesmo P.e [Mansillas], de Livar a 23 
de Abril de 1544. «5 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 

Nare i Maji 1544 *. 

Gaudet de bonis nuntiis ad se perlatis. — Adversa utitur valetudine, — De 

adventu dynastae Travancoris, 

1. Charissimo em X.o Irmao. Hoje primeiro de Mayo recebi 
huma carta vossa, com a qual recebi tanta consola^ao, que nao 
poderei acabar de * escrever-vos quanto fiquei consolado; porque 
vos fago a saber que estive huns quatro ou sinco dias com fevre 
continua, e duas vezes sangrado, e agora acho-me melhor. Es- 
pero em Deos hir-vos ver a Punicale a semana que vem; o pula de 
Treminancor ^ espero que ha de vir hoje ou amanhaa. Quando 
la for praticaremos o que a^a passe: i praza a Deos que se fa^a 
algum servigo, com o qual elle seja servido. 

2. La vosmanda o P. Francisco Coelho * dous sombreiros. E * In annotationibus, ex India ad P. Possinum missis, vocatur hic pagus 
Liuar . 

* Ex cod. Mac, fol. 29 r.— Vide PossiN., lib. II, ep. 6; Mench., lib. I, 
ep. 22. 2 poderei de acabar, ms. 

' ou a Pula e Treminancpr, tns., loco praecedentium quatuor verborum. 
Possinus habet: «Pulam Travancoris hodie aut cras mane omnino ventu- 
rura credebamusD . 

* ((Franciscus Coellius cujus in hac, et aliis quibusdam, epistola fit 
mentio, fuit Sacerdos saecularis, quo S. Franciscus Xaverius adjutore in 
multis per ea tempora et loca utebatur . » PossiN. , Indic. Exeget, 

MoNUM. Xav. 23 322 MONUMENTA XaVERIANA 

pois cedo vos veremos, nao digo mais, senao Deos nosso Senhor 
nos de sua santa gra^a, com a qual o sirvamos. 
De Nar ^ ao i." de Mayo de 1544. 

Vosso em X.o charissimo Irmao, 

Francisco. 
Tnscriptio. Outra pera o mesmo P.e [Mansillas] , de Nar ao 
I." de Mayo de 1544. S6 

FRANCISCO MANSILHAS , AD ORAM PISCARIAM 

Tutucurino 14 Maji 1544 *. 

Cum illo conversari per aliquot dies exoptat; Tutucurino autem detine- 
tur, ubi indigenas ad pacem adducere nititur. — Quieto et forti animo 
inter tot labores permanere eum monet. — Petrum ad Mansillam mittit, 
Antoniumque post paucos dies missurum se promittit. — Emmanuelem 
a Cruce ut quantocius templum extruat enixe rogat. — Qiio pacto pa- 
tientiam cum fortitndine temperare debeat, inratione segerendi, Man- 
sillam edocet. 

1. Charissimo em X.o Irmao, Deos sabe quanto folgara 
mais estar alguns dias comvosco, que nao ficar por certos dias 
em Tutocurim; mas como isto he necessario, estar aqui por al- 
guns dias para apaziguar esta gente, pois he tanto servigo de 
nosso Senhor, consolo-me em estar donde a Deos nosso Senhor 
mais sirva. 

2. Rogo-vos muito que nao vos agasteis por nenhuma couza 
com essa gente tao trabalhosa; e quando vos virdes com muitas 
occupa^oens, e que a todas nao podeis satisfazer, consolai-vos 
fazendo o que podeis; e dai muitas gra^as ao Senhor, que estais 
em parte donde, ainda que queirais estar ocioso, nao vos deixao 
as muitas occupa^oens que se vos offerecem, e todas de servi^o 
do Senhor Deos. 

3. La vos mando Pedro, e logo que estiver de saude An- ^ Pagus in ora Piscariae. 

• Ex cod. Mac, fol. 29.— Vide PossiN., Hb. II, ep. 7: Mench., lib. I, 
ep 23. Epist. 27. - 20 JuNii 1544 323 

tonio, * que seja ' d'aqui a seis ou oito dias, o mandarei *. A 
Manoel da Cruz escrevo ^ huma ola, rogando-lhe muito que faga 
cedo a igreja. Mandar-me- heis o meu caixamsinho por o primeiro 
tone que vier. Como acabarem as couzas d'aqui ", logo vos hirei 
ver, porque mais dezejo de estar comvosco alguns dias do que 
vos cuidais. Sempre que tiverdes necessidade de alguma couza, 
escrevei-me pelos que de la vierem. Com esta gente fazei sem- 
pre quanto puderdes por levall-a com muita paciencia; e quando 
por bem nao quizerem, vzai da obra da misericordia que diz: 
castigaras a quem a mister castigo. Nosso Senhor seja em vossa 
-ajuda, como eu dezejo que seja n'a ' minha. 

De Tutocurim a 14 de Mayo de 1544. 

Vosso em X.o charissimo Irmao, 

Francisco. 

Inscriptio. Outra pera o mesmo Padre [Mansillas], de Tuto- 
curim a 14 de Mayo de 1544. 

FRANCISCO xMANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 
Manapare 20 Junii 1544 '. 

NeophytoS) a hadagis in captivitatem redactos et in scopidos confugientes, 
Mansillae precibiis commendat. — De templo Comhuture aedificando. 
— Punicalenses Christi asseclas omni sollicitudine et cura juvandos 
ipsi committit. — Franciscum Coelho ad se convocat. 

I, Charissimo em X.° Irmao. Eu cheguei sabbado a tarde a - De illo iterum redit sermo in ep. 34. Fortasse hic puer sit Antonius 
de Miranda, de quo sic loquitur SOUZA, Oriente conq., l.* part., conq. II, 
div. I, n. 15: «Acompanhavam Sancto Padre nas jornadas dous meninos 
Indianos, Antonio de Miranda e Agostinho de Pina, que Ihe serviam de 
ajudantes da Missa e de catequistas...» ^ Melius fortasse, serd. 

* Possinus ait: «fac ad nos destines»: unde ex ejus versione Antonius 
erat cum Mansilla; ex cod. Mac, erat cum Xaverio. Haec varietas ex addi- 
tione vel substractione unius tantum litterae oritur: cod. Mac. ait o man- 
•darei: qui vero versionem Possinianam fecit legit o mandareis . 

^ escreveo, ws. ^ de que, ws. "^ a,ms. 

* Ex cod. Mac, ff. 29v-3or.— Vide PossiN., lib. II, ep. 8: Mench , 
lib. I, ep. 24. 324 MONUMENTA XaVERIANA Manapar: derao-me em Combuture muito mas novas dos chris- 
taos do cabo de Comurim, que os badegas os levarao captivos,. 
e [os] christaos por se salvarem se meterao por aquellas pedras, 
que estao dentro n^o mar. La morrem de fome e a sede: esta 
noite me parto para os socorrer com vinte tones de Manapar. 
Rogai a Deos por elles e por nos, e fareis que os meninos especial- 
mente roguem a Deos por nos. 

2. Em Combuture me prometerao que fariao huma igreja, e 
Manoel de Lima aprometeo que daria cem fanoens para ajuda da 
custa. Hireis a Combuture e dareis ordem como se faga esta 
igreja, e podeis hir quarta ou quinta feira; e a outra semana que 
vem, Deos querendo, hireis vizitar os christaos que estao de Pu- 
nicale athe Alendale *, baptizando os que nao sao baptizados, e 
de caza em caza vizitareis os xpaos., e as criangas que nascem 
com muita deligencia baptizareis: os que ensinao os meninos e 
os que [os] ajuntao olhareis se fazem bem seu officio. 

3. A Manoel da Cruz, que esta em Combuture, encommen- 
dareis que olhe muito por aquelles dous lugares de christaos 
careas, assim acerca da vniao dos inimigos, como que nao fagao 
pagodes nem bebao vrraqua, e aos domingos que se ajuntem os 
homens a tarde, e as molheres pola manhaa, a ^ dizer as oragoens. 
Se for la Francisco Coelho, dir-lhe-heis que venha cedo, que 
o digo eu. 

Deos seja em vossa guarda. 

De Manapar hoje segunda feira 20 de Junho de 1544. 
Ja tenho pago a este mouro, que leva esta minha carta, o que 
Ihe prometi par hir a Vacarapatam *. 

Vosso charissimo em X." Irmao, 

Francisco. 
Inscriptio. Outra pera o mesmo P.e [Mansillas], de Manapar 
a 20 de Junho de 1544. a Lendale, ms. Careapataum, POSSIN. 8 t I . EpIST. 28.-22 JUNII 1544 325 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 
Virandapatanao 22 Junii 1544 *. 

Nuntios de neophytis frequenter sihi mitti poscit. — Ut templum quanto- 
cius exstruat, utque puerorum, per haptismum ad Ecclesiam adscrt- 
bendorum, curam habeat, illum admonet, 

Charissimo em X.° Irmao. FaQO-vos a saber que com a aiuda * 
do Senhor Deos me acho muito bem: praza a elle, que me deu ' 
saude, me de gra^a para com ella o servir. Far-me-has a saber 
novas vossas e dos christaos de contino, e dai-vos pressa a fazer 
igreja; e quando for acabada far-m'o-heis a saber. Essas cartas, 
que mando ao Cappitao, mandal-as-heis com pessoa muito certa. 
O ensino dos meninos vos emcommendo muito; e as crian^as que 
nascem, com muita deHgencia as baptizareis; e pois os grandes 
nem por mal nem porbem querem hir ao paraizo, ao menos que 
vao as criangas, que depois de baptizadas morrem. A Manoel da 
Cruz me emcommendareis muito. A Matheus que seja bom 
filho, digo, bom homem. Haver-vos-heis sempre com amor com 
essa gente, assim con elles como com [os] adigares *. 

Nosso Senhor seja sempre comvosco. 

De Viranao Dianpatarnao ^ a 22 de Junho de 1544. 
Vosso em X.* charissimo Irmao, 

Francisco. 

Inscriptio. Outra pera o mesmo P.e [Mansillas] a 22 de Junho 
de 1544. * Ex cod. Mac, fol. 3o r.— Vide PossiN., lib. II, ep. 9: MENCH.,lib. I, 
ep. 26. • vinda, ms. ' de, ms. 

* Adigares in Travancoris ora idem ac regii Provinciarum Praefecti 
sonat. In annotationibus, a P. Filipucci missis, haec tantum leguntur: 
■«Adigar. Governador de Terras.» 

* Virandapatanao, PossiN. 326 MONUMENTA XaVERIANA 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 

Virandapatanao 23 (?) Junii 1544 '. 

Neophytorum omnium et praesertim parvulorum baptismo abluendorum 
assiduam curam ipsi commendat. — De suo discessu Manarem versus ut 
christianis opem ferat. 

I. Muito vos emcommendo, charissimo Irmao, que conti- 
nuamente andeis descorrendo e peregrinando por esta parte ^ de 
lugar em lugar, baptizando as criangas que nascem; e fazei ^ en- 
sinar por todos os lugares as ora^oens, assim aos meninos como 
aos adultos. Fareis ajuntar os homens a huma parte hum dia, e 
as molheres hum dia a outra, e digao as oragoens em suas cazas. 
Olhai que vos emcommendo que em nenhum lugar esteiais de 
assiento, mas que andeis sempre descorrendo por todos, como 
eu fazia quando la estava e agora fa^o qua * por onde ando, se- 
nao quanto fico ao presente sem topaz e interprete: e por aqui 
vereis a vida que levo e praticas que fago. Baptizo todavia as 
criangas, porque para esso nao hey mister topaz, e os pobres 
sem interprete me mostrao suas necessidades, e eu os vejo. • Ex cod, Mac, fol . 76 r. Extat hispanum exemplum in cod. Villarej.y 
2.* part., cap. 5,. quod inferius damus.— Vide Tursell., lib. I, ep. 6: Cu- 
TiLL., anno 1544, ep. 2: Mench., lib. I, ep. 25. 

De scriptionis hujus epistolae tempore haec habe: In paragrapho 2 ait 
Xaverius se paratum esse ut statim opem ferat christianis, ex ora Piscariae 
ob badagarum persecutionem profugis. Unde inter diem 22 Junii, quo exara- 
ta fuit epistola superior, quando nihil de christianorum aeruninis sciebat Xa" 
verius, et 3o Junii, quo die ex Manapare (huc christiani confugerant) epi' 
stolam 3o misit, scribenda fuit. Nunc vero, initio epistolae 3o dicitur: aTer^a 
feira cheguei a Manapar», i. e., die 24, Sancto Joanni Baptistae sacro, nam 
anno 1544 dies trigesimus Junii incidit in secundam feriam, ideoque ter- 
tia feria praecedens in diem 24. Igitur epistola scripta fuit inter dies 22 et 
24 Junii. Subdubitantes vero scripsimus diem 23, quia potuisset ipsa vige- 
sima secunda die vespere, vel vigesima quarta mane proficisci; et sic imme- 
diate ante profectionem hanc epistolam exarare . 

* Melius in cod. Villarej., ((por toda esa costa». fazem, ms. * q.: hoc modo alias scribit verbum qua (recte scriptum, cd). Epist. 29.-23 JuNii 1544 327 

Outra vez vos torno a emcommendar muito (charissimo Irmao) o 
baptizar as criangas e ensino dos meninos, porque se os adultos 
por bem nem por mal quizerem hir ao paraizo, ao menos hirao 
os meninos que morrem, baptizados, antes de perderem a gra^a, 
que pelo baptismo receberem. 

2. Quando tornarem os christaos de sua pescaria de aljofre, 
vizitai-os logo aos doentes que trouxerem, provendo-os do ne- 
cessarip, fazendo que os meninos Ihe digao as ora^oens, e vos 
Ihe direis depois o evangelho, como eu fazia quando la estava. 
Eu me parto para o Cabo de Comorim com vinte tones ou em- 
barca^oens de mantimento a socorrer aquelles pobres christaos, 
que com medo dos badegas infieis, seus inimigos, se meterao 
pelo mar, e estao dentro d'elle postos pelas pedras e penedos do 
Cabo ao sol, padecendo grandissima fome e sede, e morrendo 
alguns com ella, que he para haver giandissima piedade. Emco- 
mendai-nos a Deos. Ja escrevo aos patangatins e regedores d'esta 
Costa que Ihe soccorrao com alguma esmolla: mas fazei que seja 
por suas vontades e nao por forga, e que nao tire dos pobres, 
senao d'aquelles que boamente poderem e quizerem dar. 

Inscriptio. Avizos que o B. P. M. Francisco deo a hum P.e 
da Companhia, que andava n'a Costa do Comorim. EJUSDEM EPISTOLAE HISPANUM EXEMPLUM 

I. Mucho os encomiendo, charissimo Hermano, que conti- 
nuamente andeys discurriendo y peregrinando por esta Costa de 
lugar en lugar, baptigando los ninos re^ien nacidos, y hagiendo 
ensenar por todos los lugares las oraciones, assi a los niiios como 
a los de mayor edad. Hareys juntar los hombres un dia en una 
parte, y otro dia las mugeres en otra por sus familias. Y mirad 
que os encomiendo que en ningiin lugar os detengais, mas que 
andeis siempre por todos ellos, como yo hazia quando ay estaua, 
y agora ago aca por donde ando; sino que al presente estoy sin 
interprete; y por aqui uereys la uida que lleuo, y las platicas que 
hago: baptizo todauia los ninos recien na^idos, porque para esto 328 MONUMENTA XaVERIANA 

no he menester interprete, y los pobres sin el me muestran sus 
necessidades. Otra uez os torno a encomendar mucho, charis- 
simo Hermano, el bapti^ar a los ninos; porque si los que son de 
edad ni por bien ni por mal quieren yr al cielo, a lo menos yran 
estos ninos que mueren, baptizados, antes de perder la gracia, 
que por el baptismo regibieron. 

2. Quando tornaren los christianos de su pesqueria de al- 
jofar, uisitad luego los que uinieren enfermos, proueyendolos de 
lo necessario, haciendo que los ninos les digan las oraciones, y 
uos les dezid el euangeUo, como yo hazia quando ay estaua. Yo 
me parto para el cabo de Comorin con ueynte tones 6 embarca- 
^iones de mantenimientos a socorrer a aquellos pobres christia- 
nos, que, con miedo de los badagaas infieles y sus grandes ene- 
migos, se metieron en lo alto de la mar, y estan alla puestos en 
grande peligro entre las rocas y pefiascos de el [Cabo al] sol, 
pades^iendo grandissima hambre y sed, muriendo algunos de 
ello, que es para auer grandissima compassion. Encomendadnos 
a Dios. Alla escriuo a los patangatines y regidores de esta Costa, 
que les socorran con algunas limosnas: hazed que lo hagan de 
uoluntad, y no for^ados, y que no se saque limosna de entre los 
pobres, sino de los que buenamente pudieren, y quisieren darla. 30 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 
Manapare 30 Junii 1544 '. 

Neophytis, inter Comorini scopulos fame pereuntibus , subvenire conatur. — 
De templo Cotnbuture aedificando et de Mansillae recenti expeditione 
edoceri exoptat. 

I. Charissimo em X.o Irmao. Terga feira cheguei a Mana- 
par: Deos nosso Senhor sabe os trabalhos que n'esta viagem 
tive. Fui com vinte tones a socorrer os christaos, que estao fugi- 
dos dos badegas em as pedras do cabo de Cumorim, morrendo a 

• Ex cod. Mac, fol. 3o.— Vide Possin., lib. II, ep. 10: Mench., lib. I, 
ep. 27. Epist. 3o. — 3o Junii 1544 329 

fome e a sede: forao os ventos tao contrarios, que nem a remos, 
nem a sirga nao podemos chegar ao Cabo. Abrandando estes 
ventos tornarei outra vez, e farei o que puder para ajudall-os: 
he huma piedade mayor do mundo, ver como estao aquelles coi- 
tados christaos em tantos trabalhos: muitos vem cada dia para 
Manapar: vem roubados e pobres, que nao tem que comer nem 
vestir. Escrevei aos patangatins de Combutere, Punical e Tuto- 
corim, que mandem alguma esmolla para estes coitados christaos 
e que nao [a] saquem ® dos pobres; e os campanotes ', que qui- 
zerem dar de sua vontade, que dem, e * que a ninguem fagao 
•forga; e nao consentireis que saquem... ^ dos pobres, porque eu 
assim escrevo aos patangatins. Eu nao espero ^ nenhuma virtude 
d^elles. Nao consintais que de nenhum pobre nem rico saquem 
por for^a esmolla nenhuma: a esperanga mais esta em Deos que 
em os patangatins. 

2. Rogo-vos muito que me escrivais largo, a igreja de Com- 
butere se se faz ja \ e Manoel de Lima se deo cem fanoens, e 
como vos foi em essa vizitagao que fizestes, e se ensinais aos 
meninos por esses lugares, que eu tenho a todos pagos, e nao 
sei eu o que em minha auzencia fazem. De tudo me escrevereis 
muito largamente, porque dezejo saber novas vossas e d'esse 
lugar. Oito dias estive em mar; e bem sabeis que couza he estar 
em tones com ventos tao fortes como forao. 

Nosso Senhor seja continuamente em vossa guarda. 

De Manapar 30 de Junho de 1544. 

Vosso em X.o charissimo Irmao, 

Francisco. 

Inscriptio. Outra pera o mesmo P.e [Mansillas], de Manapar 
a 30 de Junho de 1544. * seguem, ms\ paulo inferius ait «saquem)). 

' Sic; in textu latino vertit «ai;arc^os;— <(Champan6tes. Senhores de 
huma Champana, barco pequeno.» P. Filipucci, in annot. ex India missis. 

* a, ws. ^ Sic; paulo inferius ait «esmolla». 
,^ espero, ms. "^ fa^a, ms. 33o MONUMENTA XaVERIANA 

31 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 
Manapare l Augusti 1544 '. 

Eum laudat de sollicitudine, qua neophytis prospicit. — Egestatem et 
aerumnas plehiSy a badagis exagitatae, describit: remedia comparare 
satagit. — Punicalem brevi se profectiirum ait. — Antonio Fernandez et 
patangatinis Caelli Veteris ne ihidem sedem figant severe interdicit. 

1. Charissimo em X.o Irmao, Nosso Senhor continuada- 
mente seja em vossa guarda, e vos de muitas forgas para que 
o - sirvais. Muito folguei com huma carta vossa que me derao... ^ 
a deligencia que fizestes acerca de olhar por esta * gente, que es- 
tes ^ badegas nao os tomassem desapercebidos. 

2. Eu fui caminho de Cabo por terra a vizitar estes coitados 
christaos, que vinhao fugidos e roubados dos badegas: era huma 
piedade a mayor do mundo vel-os : huns nao tinhao de comer: 
outros de velhos nao podiam vir: outros muitos ^ maridos, e mo- 
Iheres que pariam n'o caminho, e outras muitas piedades, que se 
as vos viesseis, como eu as vi, tivereis mais piedade. Todos os 
pobres mandei vir a Manapar, e hay agora muita gente necessi- 
tada em este lugar. Rogai ao Senhor Deos que mova os cora- 
9oens dos ricos, que hajao piedade d'estes pobres. 

3. Espero de hir a Punicale quarta feira. Olhai muito por 
essa gente athe que se vao estes badegas a sua terra. Direis a 
Antonio Fernandez ' o Gordo, e a estes patangatins de Cael Ve- 
Iho, que Ihes mando eu que nao vao a povoar Cael Velho; se nao, 
que elles m'o pagarao muito bem pago. A Manoel da Cruz me 
emcommendareis muito e a Matheus. 

Nosso Senhor seja comvosco, e nos de a sua gra^a para que 
o sirvamos. * Excorf. ac, fol.3ov. — Vide PossiN. , lib. II,ep. li: Mench., lib. I, 
ep. 28. 2 os, »MS. ^ Sic; potest suppleri quod deest hisce 

verbis: «por ver.)) * essa (?). ^ esses (?). 

" outros muitos outros, ms. "^ Ferz, ms. Epist. 32.-3 AuGUSTi 1544 33i 

De Manapar ao i.° de Agosto de 1544. * 

Vosso em X.° Irmao, 

Francisco. 
InscripUo. Outra pera o mesmo P.e [Mansillas], de Manapar 
ao i.° de Agosto de 1544. a*5 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 
Manapare 3 Augusti 1544 '. 

Insidias badagariim praevidens, saluti indigenarum providet. — Man- 
sillam ut sedulo invigilet pro grege sibi commisso eumqtie ab hostium 
incursionibus tueatur. — Chartam sibi transmitti postulat. — De rebus, 
quae eveniant, edoceri ctipit. 

1. Charissimo em X.° Irmao. Deos sempre comvosco. Em 
parte folguei muito com vossa carta de ver vossa congolagao, 
que ^ recebestes em esta vizitagao que fizestes. Senti muito e 
sentirei vossa opressao athe que o Senhor Deos vos livre a nos, 
que nao nos faltao oppressoens. Louvado seja Deos. 

2. La mandei ao Padre por todos esses lugares, para que 
lan^assem os navios em o mar, e embarcassem quando fosse tem - 
po; porque me parece que de certo vos hande saltear e captivar 
estes christaos, segundo temos por certo que hande vir a praya. 
Estas novas se por hum principal canacar ', amigo d'estes xpaos. 
La mandei hum homem a este canaquar, que he privado d'este 
rey Iniquitribirim, com huma carta para El-rey: escrevi, pois he 
amigo do senhor Gouernador, que nao consinta que esses bade- 
gas nos fagao mal, pois o Gouvernador hade desgostar muito do 
mal que a estes xpaos. vier, e o * canaquar, que he meu amigo, 
veo me ver e ajudar, por amor que sao ^ tao amigo d'estes xpaos. • Ex cod. Mac, fol. 3l r. — Vide PossiN., lib. II, ep. 12: Mench., 
lib. I, ep. 29. ' que o, ms. 

' «Canacar hic vsurpatum nomen, in illis partibus designat Judicem 
Majorem, Magistratum auctoritatis illic magnae.» Poss., Indic. Exeget. 

* vierao, ms. ^ Antiq. pro som. 332 MONUMENTA XaVERIANA d'esta Cofeta, e tem muitos parentes xpaos.: a este escrevi para 
que me desse avizo do que la passar, e me fizesse saber quando 
virao a praya, para que tivessemos tempo de recolher-mos ao mar ®. 3. Ja escreui ao Cappitao para que proveja em mandar hum 
catur em guarda d'essa gente e vossa; e fareis que essa gente 
tenha muito grande vigia em terra firme, porque estes badegas 
vem de noite a cavalo, e nos tomao em tempo que nao temos 
fempo para nos embarcar. Olhai muito por essa gente, porque 
he para tao pouco, que por nao gastar dous fanoens deixarao de 
mandar vigiar. Fareis que todos os navios lancem logo ao mar e 
metao seu fato em elles; e molheres e meninos fareis que digao 
as ora^oens, mais agora que nunca, pois nao temos quem nos 
ajude senao Deos. 

4. Mandai-me o papel que ficou na caixa, que nao tenho em 
que vos escrever, e isto me mandareis logo por hum cuUe '; e 
far-me-heis a saber novas, se langarao os navios em o mar, e pu- 
zerao seu fato em elles, e adiligencia que n^isso fazem: e a An- 
tonio Fernandez ^ o Gordo direis de minha parte que olhe muito 
por esse povo ^, se quer ser meu amigo. Aos pobres mesquinhos 
nao captivao este gente, senao aos que podem haver resgate: so- 
bre tudo fareis que de noite tenhao muita vigia, e que em terra 
firme tenhao suas espias, porque eu tenho muito medo que de 
noite, com este luar, venhao a esta praya e roubem a este chris- 
taos; por isso mandareis vigiar muito de noite. 

Nosso Senhor seja em vossa guarda. 
De Manapar a 3 de Agosto de 1544. 

Vosso em X.° charissimo Irmao, 

Francisco. 
Inscriptio. Outra pera o mesmo P.e [Mansillas], de Manapar 
a 3 de Agosto de 1544. 6 Videtur esse sermo de Guarim, cujus litteras asserit Xaverius, sub 
finem sequentis epistolae, nuper sibi fuisse perlatas . 

■^ Culle, vox etiam nunc in India usitata, quae respondet lusitano verbo 
cargador veltrabalhador. ^ Ferz., ms. 

^ pouco, ms.; in originali abs dubio legebatur /)omo . Epist. 33. — 19 AuGusTi 1544 333 

33 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 

Manapare 19 Augusti 1544 *. 

Novas calamitates imminentes neophytis timet. — Diligentiam in epistolis 
sibi conscribendis denuo commendat. — Adversos nuntios recenter sibi 
perlatos commemorat . 

1. Charissimo em X.° Irmao. Esta menhaa vos escrevi que 
esforgasseis esta gente em essa tribulagao, e que me fa^ais * 
tanta caridade de me fazer a saber novas certas de Tutocorim. 
Tenho medo que venha algum mal a estes pobres christaos pelas 
cavalerias de Tutucorim. Esta gente tem tanto medo, que nao 
voll-o saberia dizer. nao me pareceo nunca bem deixar esta gente, 
e de nao vos hirdes com Joao de Artiaga ' senao quando a terra 
esta fora d'estas perceguissoens de badegaz. Rogo-vos muito 
que quando souberdes novas certaz, que logo m^^as fagais a 
saber. 

2. Iniquitribirim manda hum bramane com o topaz do Cap- 
pitao para assentar pazes com essa gente: nao sei que farao elles: 
estao aqui en Manapar, e se parte[m] logo por mar. Rogo-vos 
que meudamente me escrivais de la novas dos portuguezes de 
Tutucorim, logo como as souberdes, para me aliviar do muito 
cuidado que tenho; e se alguns portuguezes sao feridos ou mor- 
tos; e assim dos xpaos. Acerca de vossa hida ver-nos-hemos, ou 
uos escreverei depois de ser passadaesta furia dos badegaz. 

Nosso Senhor seja sempre comvosco. Amen. 

De Manapar a 19 de Agosto de 1544. 

Agora me derao huma ola de Gua[rim]'*, em que me vosso * Excod. Mac, M. 3i .— Vide PossiN., lib. II, ep. i3: Mench., lib. I, 
ep. 3o. 2 fazeiSjWS. 

' Clarius in PossiNO: aQuare nolim Te ire cum Joanne Artiaga.» 

* Gua , ms : in PoSSiNO dicitur «Guarimo». P. FlLlPUCCI, catal. 

nominum... ad Possinum missus, eum vocat Guarim additque: «Guarim, 
nome proprio de gentio ou mouro.» 334 MONUMENTA XaVERIANA 

charissimo Irmao * fas a saber os xpaos. que estao fugidos em o 
mato, que os roubarao os badegaz, e ferirao hum xpao. e outro 
gentio. De todas as partes temos mas "^ novas. Louvado seja o 
Senhor Deos pera sempre. 

Vosso Irmao em X.° charissimo, 

Francisco. 
Inscriptio. Outra pera o mesmo P.e [Mansillas], de Manapar 
a 19 de Agosto de 1544. 34 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 
Manapare 20 Augusti 1544 '. 

Exigiium esse ait amicorum numerum, eorum scilicet, qui eum in infide- 
libus adveram fidem traducendis adjuvent. — Brachmanem, Tutucuri- 
num cum litteris ad Dynasten Beterhemalem proficiscentem, ipsi com- 
mendat . 

I. Charissimo Irmao. Deos seja sempre comvosco. Amen. 
Polo dito do Senhor que diz: qui non est mecum, contra me s In hoc loco perspicue vocatur Guarimus Francisci Mansillae frater; 
sed neque ejus germanus frater erat, neque Societatis Jesu membrum, ut 
hoc religiosorum ordinum vocabulum ipsi applicandum esset; nam constat e 
Societate Mansillam tantum et Xaverium in illis Indiarum locis versari; 
praeterea in praecedenti annotatione vidimus eum, teste P. Filipucci, gen- 
tilem aut mahometanum esse, quod etiam eruitur ex n. 2 praecedentis epi- 
stolae. Si iingamus librarium in hujus periodi transcriptione nullum errorem 
commisisse, dicendum videtur Xaverium, propter Guarimi in eum et chri- 
stianos illarum partium amorem et benevolentiam, ipsum fratris nomine vo- 
casse, quemadmodum Patres vocabat illos sacerdotes, qui cum ipso labora- 
bant, sive Societatis essent sive saeculares presbyteri. Si vero verbum ali- 
quod additum vel suppressum fingamus, tunc statui possent variae lectio- 
nes, quas, utpote solido fundamento destitutas, libenter praetermittimus, 
textum integre, ut solemus, lectoribus exhibendo. Possinus verbum vosso 
omisit, unde sensum omnino mutavit; ait enim: «accipio Epistolam a Gua- 
rimo, qua me, charissime Frater, certiorem facit». 

6 mais, ins. 

* Ex cod. Mac, S. 3lv-32 r.— Vide PossiN., lib. II, ep. 14: Mench., 
lib. I, ep. 3l. Epist. 34.— 20 AuGUSTi 1544 335 

£st % podeis ver quantos amigos temos n'essas partez, que nos 
ajudem a fazer esta gente xpa.; nao desconfiemos, porque Deos 
por derradeiro dara a cada hum o pago; e se quer, pode-se " ser- 
vir de poucos como de muitos. Mais piedade [tenho] dos que sao 
contra Deos, que dezejo de [os castigar,] porque por derradeiro 
castiga Deos aos seus inimigos fortemente, como podemos ver 
pelos que estao n^o inferno. 

2. La vai este bramane com despacho dos badegaz para 
El-rey Betermemal \ Por amor de Deos que Ihe mandais logo 
dar embarca^ao para hir a Tutocurim. Fazei-me saber novas de 
Tutocurim, do Cappitao e dos portuguezes e dos xpaos., porque 
■estou com muito cuidado. A Joao de Artiaga me emcommenda- 
reis muito, e a Manoel da Cruz; e a Matheus direis que nao 
canse, que nao trabalha em balde, que eu farei com elle melhor 
do que cuida. 

Nosso Senhor seja sempre comvosco. Amen. 

De Manapar a 20 de Agosto de 1544. 

Por amor de Deos que logo deis aviamento a este bramane, 
e falai ao Cappitao para que ao menos Ihe faga honra. 
Vosso em X.° charissimo Irmao, 

Francisco. 

Inscriptlo. Outra pera o mesmo P.e [Mansillas], de Manapar 
a 20 de Agosto de I544- 

- Matth, XII, 3o. ' podesse,ws. 

'* Diversimode scriptum in sequentibus epistolis reperitur hoc nomen. 
In catalogo nominum, a P. Filipucci ad Possinum misso, scribitur Beterbe- 
mal. Adverte discrimen inter hunc locum et initium numeri 2 praecedentis 
epistolae. Ibi dicitur Iniquitribirimum, regem Travancoris, brachmanem 
mittere cum mandatis ad badagas, ut de pace stabilienda inter eos et chri- 
stianos ageret: hic, e contrario, asseritur badagas mittere brachmanem cum 
mandatis ad regem Beterbemal. Nunc vero in hoc secundo loco dormitasse 
librarium facillime evincitur; nam imprimis, praecedentis epistolae sensus 
historicis narrationibus, Possinianae versioni et contextui diversarum anni 
1544 epistolarum optime consonat. Praeterea in loco hujus ep. 34citato sen- 
sus abs dubio falsus deprehenditur; nam badagae non poterant brachmanem 
mittere ad regem Beterbemal, cum Beterbemal esset eorum dux etregulus. 
Sufficit autem mutare dumtaxat verbum dos in aos , et sensus in utraque 
epistola idem et verus manebit; legetur enim: «La vai este bramane com 
despacho aos badegaz para El-rey [rectius, aad regulumn] Betermemal.» 336 MoNUMENTA Xaveriana 

35 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 
Punicale 21 Augusti 1544 *. 

Gaudet litteris Mansillae adse perlatis . — Certior fieri exoptat an regio 
illa libera sit ab insidiis badagarum, iit Mansillam, sine suortim neo- 
phytorum periculo, alio mittere valeat. — Artiagam ipsius curae enixe 
commendat. — Se sine interprete cum fructu inter novos christianos 
adlaborare dicit.—De badagarum contra neophytos conatibus. 

1. Charissimo em X.** Irmao. Deos seja sempre em vossa 
ajuda. Amen. 

Muito folguei com as cartas que me mandastes: far-me-heis 
a saber quando estara segura essa terra dos badegaz, para [que], 
sem escandalo d'essa gente, mandando la a Francisco Coelho em 
vosso lugar, possais hir a fazer esse servi^o de Deos tao grande 
de baptizar os de Careapatao, como pera os careas ^ de Beadala ', 
e pera o mudaliar *, porque o Cappitao de Negapatao pode muito 
com [El-]rey de Jafanapatao ^, cujas sao essas ilhas de Manar, e 
tera carrego de os favorecer com El-rey. Logo como estiver se- 
gura essa terra dos badegaz, mandar-me-heis o patamar, para 
que logo vos mande a Francisco Coelho com dinheiro e ollas, e 
hum regimento do que haveis de fazer en Manar. 

2. Emcomendo-vos muito a nosso Irmao Joao de Artiaga ®, 
e de tudo o que tiver necessidade me escrevereis, para que pro- 
veja como he rezao. Aqui ando entre esta gente s6, sem topaz. 
Antonio ^ fica doente em Manapar: Rodrigo e Antonio sao os to- * Ex cod. Mac, fol. 32 v.— Vide Possin., lib. III, ep. i: Mench., lib. I, 
ep. 32. ^ (cCareae hic nominati sunt accolae littoris per Oram 
Comorinensem piscatu victitantes.» PossiN., Indic. Exeget. 

' ((0 Gouenador partindo de Cochym foy ao longo da costa ao cabo de 
Comorym, e dobrou o cabo e correo a costa ate Beadala, que he hum lugar 
junto dos baixos de Chilao.» Correa, Lendas da India, lib. IV, t. IV, cap. 
XLIII. (in ms. «cap. XLII»). * aMuduliar nomen est in illis parti- 

bus, significans quasi Praetorem aut Proconsulem, Regiae auctoritatis in 
aliqua Provincia vices delegatas obeuntem.» PossiN., Indic. Exeget, 

^ Japanapatao, ws.: Ceilani insulae pars borealis, 

• Arr iaga, ms. '^ Vide ep, 26, annot. 2. Epist. 36.-2 Septembris 1544 337 

pazes meus. Por aqui podeis ver a vida que levo, e as exorta- 
90ens que posso fazer, que nem elles me entendem, nem menos 
os entendo. Aqui podeis ver as fallas que a esta gente fapo. 
Baptizo as crian^as que nascem, e aos outros que acho por bapti- 
zar: para isto nao hei mister topaz: os pobres sem topaz me dao 
a entender suas necessidades, e eu em vell-os, sem topaz os en- 
tendo: para as couzas mais principaes nBo tenho necessidade de 
topaz. Os badegaz, que estavao por estas partes, todos SBOja 
vindos * a Cabecate: esta agora segurada a terra dos badegaz: 
os da terra fazem o mal que podem, athe que este assentado por 
Iniquitribirim. 

Nosso Senhor seja semprecomvosco. Amen. 

De Punicale a 21 de Agosto de 1544. 

Esta noite me parto para Talle ^, onde esta muita pobre 
gente. 

Vosso em X.° charissimo Irmao, 

Francisco, 

Inscriptio. Outra pera o mesmo P.e [Mansillas], de Punicale 
a 21 de Agosto de 1544. 36 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 

Manapare 2 Septembris 1544 '. 

De Principis, qui Tale degehat, erga se et christianos henevolentia. — Illum 
a patangatinis summo honore excipi, muneribusque ejus heneficia com- 
pensari desiderat, — De servo hujus Principis a quodam lusitano in 
vincula conjecto edoceri postulat . — Eximia hujus Dinastae erga P. 
Coelho et christianos denuo commemorans^ gratum illi animum osten- 
dere oportere significat . 

I, Charissimo em X." Irmno. Este Principe que esta em 
Tale, sobrinho do Iniquitribirim, he tanto nosso amigo, que logo * unidos, ms. ' Talle, vel Tale, oppidum duabus a Manapare leucis distans. 
» Ex cod. Mac, fol. 32.— Vide PossiN., lib. III, ep. 2: Mench., lib. I, 
ep. 33. 

MoNUM. Xav. 24 338 MONUMENTA XaVERIANA como soube os males, que la faziam os adigares aos christaos, 
mandou hum criado seu logo com huma olla, o que Ihes man- 
dava que deixassem vir todos os mantimentos da terra firme, e 
que fa^BO bons feitos esses adigares aos xpaos., e que Ihe digao 
os nomes dos adigares e a mym o nome d'elles, porque se eu for 
a ver El-rey ", para dizer com verdade o que ca passa. 

2. A este criado do Principe, pois vai por bem dos chris- 
taos, fareis com que os patangatins Ihe fagam muita honra, e Ihe 
paguem seus trabalhos, pois he iusto; e o que gastao em baila- 
deras, malgastado, seria melhor gastar em semelhantes ' couzas, 
pois he rezao e provem todo o povo: vos tambem Ihe dareis al- 
guma couza, para que com melhor vontade fale aos adigares, que 
nao fa^am mais males e que fa^ao boa companhia. 

3. Fazei-me a saber se foi verdade que hum portuguez 
levou hum criado d'este Principe prezo athe Tutocurim, e por- 
que: ontem uos escrevi * largo sobre este cazo; e se he verdade, 
parece-me que sera melhor de ficar que de hir ver El-rey, pois 
esta gente faz o cazo tao feyo, e tanto sentio prender hum ho- 
mem do principe. Fez muita honra ao P. Francisco Coelho, e 
acabou com elle todo o que he em proveito destes xpaos.; e por 
fazer-lhes mais honra, faz quatro homens de Manapar patanga- 
tins, sem langar nenhum ao povo, como o soyao fa^er em tempo 
dos pulas; e de outros lugares fez tres patangatins sem nada: 
por fazer honra ao Padre, que foi vell-o, levou muita gente 
d^estes lugares. 

4. Por amor de Deos que escrivais ao Cappitao de minha 
parte, que Ihe rogo muito, que por todo este mez de Setembro 
que me ha de fazer merce que nao mande nem consinta que se 
fagao males aos gentios da terra d'El-rey Grande ^, pois todos sao * Sensum mutavit Possinus; ait enim: «ut si ei occasio inciderit adeun- 
diRegis»; lusitani textus versio liaec esset: aut si mihi occasio inciderit 
adeundi Regis.» ' selhantes, ws. 

* Hanc epistolam, prima Septembris die datam, invenire non potuimus. 
^* «Sobrevindo dahi a pouco Xavier, El-Rei o saiu a receber, e abra- 

9ando-o com singular affabilidade, depois de muitos rendimentos de gra^as 
Ihe disse estas formaes palavras: 'Eu me chamo o grande Rei, e vos daqui 
por diante vos chamareis o grande Padre'. Chama-se grande Rei o de Tra- Epist. 37. — 5 Septembris 1544 33g 

tanto nossos amigos: n'as couzas dos xpaos. he escuzado rogar 
que nao Ihes fa^ao mal; e se eu houver de hir ver este Rey, por 
todo este mez acabarey de hir e vir e me partir para Cochim; e 
nao queria que em este tempo fossem queixumes de nos a El-rey 
por nenhuma couza. 

5. Escrever-me-heis por vossa mao, porque "^ me escrevestes 
que sem que nos vissemos nao podieis escrever; porque se for 
couza de muita importancia e servigo de Deos, que eu puder re- 
mediar, assim couza do Cappitao e portuguezes como dos chris- 
taos, por nenhuma couza hirei donde esta Iniquitriberim, a Co- 
chim, sem ver se posso remedear esses males ^. 

Noso Senhor seja sempre em nossa ajuda e favor. 

De Manapar a 2 de Septembro ^ de 1544. 
Vosso em X.° Irmao charissimo, 

Francisco. 

Inscrlptio. Outra pera o mesmo P.e [Mansillas], de Manapar 
a dous de Septembro de 1544. 37 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 

Alendale 5 Septembris 1544 '. 

Subsidia navesque^pro christianorum tutucurinensium salute comparari 

protinus, ipsi injungit. 

I. Charissimo em X.° Irmao. Deos nosso Senhor seja em 
vossa ajuda continuadamente. Amen. vancor a respeito dos muitos Regulos menores da costa do Malabar.» SouzA, 
Oriente conq., I.* parte, conq. I, div. I, n. 21. 

" Vocabulum hoc duplicem habere potest signiiicationem, latinis quia, 
et quare sive qua de causa respondentem: unde et totius periodi sensum 
divgrsimode interpretari possumus. 

' Pauca, quae in hoc n. 5 in nostro apographo narrantur, a Possino 
amplificantur, nisi forte in nostro exemplo aliqua suppresserit librarius. 

* 7 br.", ms. 

* Ex cod. Mac, ff. 32V-33 r.— Vide PossiN., lib. III, ep. 3: Mench., 
lib. I, ep. 35. 

«Non equidem mutavi harum duarum epistolarum ordinem a Possino eis 340 MONUMENTA XaVERIANA 

Estou com muito cuidado dos xpaos. de Tutocurim, por estar- 
em dezamparados de quem olhe por elles: por amor de nosso 
Senhor que me fagais logo saber o que passa: e se virdes que he 
servi^o de Deos hirdes com muitos tones de Combuture [e] Pu- 
nical para trazer aquella gente d'aquellas ilhas para Combuture, 
Punical e Trincantur ^, logo a essas horas vos partireis com todos 
os tones que ha em ' Punicale, mandando aos de Combuture que 
vao logo apoz vos. 

2. Nao consintais que morrao a fome e a sede aquella pobre 
gente por amor de Betebumar * e seus cavalos: melhor contado 
Ihe fora ao Cappitao olhar por os xpaos., que nao por Betimu- 
nal ^ nem por seus cavalos. Hay mando huma olla aos patanga- 
tins de Punicale e Combutare, em que Ihes mando que logo se 
fa^am prestes com seus tones para hirem comvosco a trazer os 
xpaos. de Tutocurim, que estao morrendo a fome e a sede em 
aquellas ilhas. 

3, Se a vos vos parecer que hay necessidade de vossa hyda 
e de mandar por aquella gente, dareis a olla aos patangatins, e 
hireis a socorrer aquella gente: e se vos parecer que nao ha ne- 
cessidade, nao andareis. Em tudo me remeto ao que ® bem vos 
parecer: e se acazo for que vades, fazei que levem agoa os tones, 
e mantimentos. 

Nosso Senhor seja sempre comvosco. Amen. 
Far-me-heis a saber como esta Manoel da Cruz e Matheus,. 
que os deixei desconsolados. 
A 5 de Setembro "^ de 1544. 

Vosso em X° charissimo Irmao, 

Francisco. 
Inscriptio. Outra pera o mesmo P.e [Mansillas], a 5 deSep- 
tembro de 1544. tributum, quod eum reipsa probum non existimem, sed quia locus in altera 
expressus, utraque eodem die conscripta, ordinis ei praerogativam impe- 
travit, ut statim appareat, undenam consequens, vel tacito etiam loco, missa 
sit.» Mench , Chronotaxis, t. I, pag. XCVI. ., 

* In POSSINO, «Trinchandurem». ^ hi am, ms. ^ 

* Sic in POSSINO, «secundum vota Beterbemalis.» 
^ Sicinws. ^* porque, ws. "^ yhro., ms. Epist. 38. — 5 Septembris 1544 341 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 

Alendale 5 Septembris 1544 '. 

Ducis domos et naves flammis succensas fuisse scrihit. — Mansillam ut ei 
quamprimum opem ferat adhortatur .— Patangatinis item et hemha- 
rensibus Ducis calamitati suhvenire praecipit. 

1. Charissimo em X.o Irmao. Tristes novas me derao do 
Cappitao, que Ihe queimarao a sua nao e cazas, e que esta reco- 
Ihido em as ilhas. Por amor de Deos que vades logo com toda 
essa gente de Punicale, levando toda a agoa que puderem levar 
todos esses tones. Eu escrevo aos patangatins muito rijo para 
que vao logo comvosco a ver o * Cappitao: que levem muita agoa 
e ' muitos tones para trazer essa gente. 

2. E se cuidara que o Cappitao folgara cora minha hida, eu 
fora, e vos ficareis em Punicale; mas porque me elle escreveo 
huma carta, em a qual me dizia que nao podia escrever sem 
muito grande escandalo o mal que Ihe tenho feito, Deos e todo o 
mundo sabe que me nao * pode escrever sem escandalo, nao sey 
como folgara de me ver: por isso e por outras couzas deixo de 
hir onde esta. 

3. Eu escrevo aos patangatins de Combutere e Vunbem- 
bar * que logo vao com todos os tones, e passados onde esta o 
Cappitao, [lh]e levem agoa e mantimento. Por amor de Deos que 
fagais muita deligencia, pois vedes o Cappitao esta em tanta 

* Ex cod. Mac, fol. 33 r.— Vide PossiN., lib. III, ep. 4: Mench., lib. I, 
ep. 34. - a,ms. ' em, ms. 

* vocabulum (cque» potest tamquam relativum, vel ut conjunctio usur- 
pari. Si ut relativum, tunc illius partis periodi, ubi reperitur, litteralis 
versio erit: «Deus et omnes sciunt quid mihi scribere nequit [Praefectus] 
sine scandalo.» Sin autem ut conjutictio: <(Deus et omnes sciunt quod mihi 
scribere non possit [Praefectus] sine scandalo.» Eritne verbum «nao» 
lapsus calami librarii, qui illud ex praecedentibus versibus iterum repetiit? 
Tunc, forte magis perspicue, legeretur: (tDeus et omnes sciunt mihi scri- 
bere posse [Praefectum] sine scandalo . » 

* Sic in ms.; est tamen «Bembar». 342 MONUMENTA XaVERIANA 

opressao e todos aquelles christaos. Por amor deDeos que fagais 
muito grande deligencia. 

Nosso Senhor seja sempre comvosco. Amen. 
De Arandale -' a 5 de Septembro de 1544. 
Vosso em X.o charissimo Irmao, 

Francisco. 
Inscriptio. Outra pera o mesmo P.e [Mansillas], de Arandale 
a 5 de Septembro de 1544. 39 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 

Trinchandure 7 Septembris 1544 '. 

Xaverius , jainjam Virandapatanaum profecttirus, christianoritm tutucu- 
rinensium periculiim novit, et Patri Coelho scribit ut statim ad illo- 
rum defensionem convolet. — Iniquitrihirimus cum Xaverio colloqui 
postulat: christianis favere spondet. — Xaverii discessus Manaparem, 
— Ad Iniquitrihirimum pergit, ut de neophytorum incolumitate cum 
illo pertractare queat. — Christianos tutucurine^ises aliosque Mansillae 
commendat , 

1. Charissimo em X.o Irmao. Deos nos de sua santissima 
graga, pois em esta terra nao temos outra aiuda ^ senao a sua. 
Eu estava em Tricantur ' para hir a Varivandiaopatanao * a vi- 
zitar os xpaos., como fiz em Arandale, P[udicurim] ^ e Trichan- 
tur: tinhao elles muitas necessidades de ser vizitados. Estando 
para partir derao-me novas que a terra se alevantava porquanto 
levaram hum cunhado de Betermeal ^ os portuguezes, e queriam 
levar os xpaos. do cabo de Cumorim. 

2. Eu escrevo ao P. Francisco Coelho que logo a essas 
horas partisse pera donde estao os christaos do cabo de Comu- 
rim, porque se eu nao fosse Ihes havia de vir muito mal: e mais ^ Sic in ms: in PossiNO, «Alendale». 

' Ex cod. Mac, ff. 33-34r. — Vide PossiN., lib. III, ep. 5: Mench., 
lib. I, ep. 36. * uinda, ms. ^ Vide epist. 36, annot. 2. 

* Sic: in PossiNO dicitur «Virandapatanaum» . 
' P ^ ms. ^ Vide epist. 36, annot. 4. Epist. 39.-7 Septembris 1544 343 

me escreveo; que era chegado hum Principe, sobrinho de Iniqui- 
triberim, sobre aquella triste gente, e que estava para fazer-lhes 
muitos males se eu nao fosse. 

3. Mais me escreveo: que Iniquitriberim me mandava huma 
olla com tres ou quatro criados seus, os quaes ficarao cansados 
em Manapar, e por suas ollas "^ me rogava que va la a verll-o **, 
porque dezeja muito falar-me couzas que muito Ihe importao. 
Parece-me que tem muita necessidade do favor do senhor Gou- 
vernador porquanto os pulas estao muito prosperos e com muito 
dinheiro; e parece-me que se teme que os pulas nao dem tanto 
dinheiro ao senhor Gouvernador para que seja em ajuda d^elles. 

4. Mais me escreve Iniquitriberim: que estao seguros os 
christaos e suas terras, e que Ihes fara muito boa companhia. Eu 
me parto logo esta noite a Manapar, e d'ay, por amor dos xpaos. 
de Tutucorim e Bembar, para que estao seguros em terra d^^El- 
rey Grande ^, hirei a ver Iniquitriberim para concertar com elle 
como estao seguros em sua terra. 

5. Fareis de geito como aquelles christaos de Tutocurim, 
que estao em aquellas ilhas morrendo, que venhao a Combuture 
e a Punicale. Escrever-me-heis mais meudamente as couzas de 
todos os christaos, e principalmente do Cappitao e dos portugue- 
zes como estao; e se tiverdes tempo de poder vizitar os xpaos. de 
Combuture e os careas e o lugar de Thome da Molta *", e aquelle 
que esta perto de Patanao, muito folgaria, porque sei que tem 
muita necessidade de serem vizitados: folgaria eu muito de hir 
vizitar estes lugares. 

6. Para ensino dos meninos tomareis emprestados em poder 
de Manoel da Cruz de Punicale, vosso amigo, cem fanoens, os 
quaes gastareis em pagar aos que ensinao aos meninos, emfor- 
mando-os d^elles o que eu Ihes sohia apagar, e n'isto fareis 
muito servigo a Deos. Hay vai esse homem, a meu parecer muito 
de bem, e dezejoso de servir a Deos; fazei-lhe muito boa compa- 
nhia athe que eu torne adonde esta Iniquitriberim; e se vos pa- 
recer que servira a Deos, deixall-o-heis la. Escrevereis logo por 

' ohr a.s, ms. ^ Sic in ms.: \egevel-o. 

^ Vide supra, ep. 36, annot. 5. '^ Motta, PossiNUS. 344 MoNUMENTA Xaveriana 

hum barbeiro mui largamente as couzas de la, porque estou com 
muito cuidado, assim dos portuguezes como dos christaos. 

Nosso Senhor nos de mais descanso em a outra vida do que 
em esta temos. 

De Trinchandur a 7 de Septembro de 1544. 

Vosso em X.o charissimo Irmao, 

Francisco. 
Inscripiio. Outra pera o mesmo P.e [Mansillas], de Trinchan- 
dur a 7 de Septembro de 1544. 40 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 
Manapare 10 Septembris 1544 *. 

Nuntiis sihi a Mansilla perscriptis laetaiur — Patrem Coelho ad Dynastem , 
Iniquitrihirimi nepotem, pro christianorum incolumitate elahoratu- 
rum mittit. — Antequam ad Iffiquitrihirimum proficiscatur , regioni 
Punicalensi pacem restitutam videre exoptat. 

Charissimo em X." Irmao. Folguei tanto com vossas cartas, 
que o nao poderia acabar de escrever, porque estava con muito 
cuidado do Cappitao e de toda a outra gente. Nosso Senhor seja 
sempre com elles, como eu dezejo que seja comigo. 3.* feira duas 
horas antemanhaa mandei ao P. Francisco Coelho a fallar com o 
Principe que esta em Taller *, duas legoas de Manapar. Fez-lhe 
muito gazalhadoo Principe, sobrinho de Iniquitriberim. Pareceo- 
me ser necessario mandall-o vizitar por deixar esta terra em paz, 
que estava quazi meyo alevantada: dis que Betebermao " hia por 
mar adonde esta El-rey a grande pressa a * pelejar contra Ini- 
quitriberim: e tambem o mandei para que mandasse aos adiga- 
res que deixasse[m] trazer arros e mantimento. 3.* feira depois 
de meyo-dia recebi vossas cartas, e logo mandei hum homem 
com huma carta, onde esta o Principe, ao P. Francisco Coelho, 

* Ex cod. Mac, fol. 34 r.— Vide PossiN., lib. III, ep. 6: Mench., lib. I, 
ep. 37. 2 Tale, PossiN. 

" Vide epist. 34, annot. 4. * e, wis. Epist. 41.— 20 Septembris 1544 345 

para que mandasse humas ollaz, mandando aos adigares d^esta 
terra que deixassem vir mantimentos a Punicale, e que [a] os 
xpaos. fizessem boa companhia: em alguma maneira folgaria 
deixar esta praya em paz antes de partir para donde esta Iniqui- 
triberim e de lla vir provido para rezistir a estes adigares. Ao 
Cappitao escreverei amanhaa: agora nao posso pola muita pressa 
d'este homem. Esta noite espero por Francisco Coelho: amanhaa 
vos escreverei mais largo. A Paulo Vaz me emcommendareis 
muito, e a Matheus direis que la escrevo a Manoel da Cruz para 
que Ihe de doze fanoens, que me pede para seu pai e huma irma 
pobre que tem. Vindo o P. Francisco Coelho vos escreverei muito 
largo. 

Nosso Senhor nos ajunte n^o seu reino. Amen. 

De Manapar a 10 de Septembro ^ de 1544. 
Vosso em X." charissimo Irmao, 

Francisco. 

Inscriptio. Outra pera o mesmo P.e [Mansillas], de Manapar 
a 10 de Septembro de 1544. 41 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 

Tutucurino 20 Septembris 1544 '. 

Antonio aegrotante, alterum Antonium Paravam sihi mitti postulat. — 
Christianormn periculis angitur, et per litteras de eorum statu edoceri 
precesque pro se fieri desiderat . 

Charissimo em X.° Irmao. Antonio* fica doente e nao me pode 
servir: mandar-me-heis logo a Manapar a Antonio Parava, porque 
tenho necessidade d'elle para fazer de comer. Escrever-me-heis 
^ogo? porque estou com muito cuidado de toda essa gente; e * 7br.°, ms. 

' Ex cod. Mac, fol. 34. — Vide PossiN., lib. III, ep. 7: MENCH.,lib. I, 
ep. 38. 

- Vide ep. 35, n. 2; et praecipue ep. 26, annot. 2. 346 MONUMENTA XaVERIANA 

como chegar donde esta Iniquitriberim ' para que todos os adi- 
gares desses lugares fa^ao boa * companhia aos christaos. Rogai 
a Deos por m^^m. 

Aos meninos direis que em suas oragoens se alenbrem de ro- 
gar a Deos por mim. 

A Manoel da Cruz escrevo huma olla para que vos de cem 
fanoens para o ensino dos meninos. La vos mando a olla. 

Nosso Senhor seja em vossa ajuda e favor. Amen. 

De Tutucorim a 20 de Setembro de 1544. 
Vosso em X.° charissimo Irmao, 

Francisco. 

Inscriptio. Outra pera o mesmo P.e [Mansillas], de Tutucorim 
a 20 de Septembro de 1544. 43 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 

Manapare 10 Novembris 1544 *. 

Varia de neophytos excolendi ratione documenta tradit. — De sua ad oram 
Travancoris profectione. — Vitae se pertaesum oh Deo illatas injurias 
fatetur. 

I. Pepo-vos muito, charissirao Irmao, que vos hajais com 
esta gente, e em especial com os grandes, com muito amor e ca- ' Librarius aliquot verba suppressit, quae his latinis respondebant; 
«ejus expediri diplomata curabo, et statim ad vos mittam», PossiN. 

'' e p.'' que fa^ao bom a, ms. 

• Ex cod. Mac, ff. 76-77 r.— Vide Tursell., lib. I, ep. 7: CUTILL., 
anno 1544, ep. 3 (8 Nov. 1544): Mench., lib. I, ep. 39. 

«Postremam hanc cum proxime consequenti, aliisque praecedentibus 
Possinianis Epistolis conferenti mihi, nullum pene dubium supererat, quin 
ex pluribus illis coaluerit, quae adscriptae sunt die, et loco Possinianae pro- 
ximae, cujus particulam sub calcem conjecerat. Sed quoniam paucula ejus- 
dem in Possinianis desidero, et alius est dies Cutill. ecgrapho subscriptus, 
ac insuper duo fere versus adjuncti, locum proinde suspicioni dedi de alia 
epistola, quae interciderit octavo Novem. die a Xaverio conscripta, ex qua 
in hanc excerptor aliquid derivarit: atque adeo, quidquid est, recudendura 
censui.)) Mench., Chronot., t. I, pag. XCVI. mt Epist. 42.— 10 NovEMBRis 1544 3^7 

ridade, fazendo-vos |amar d'elles e fazendo-lhe vos obras para 
isso; porque sabei que, como fordes amado d'elles, fareis muito 
fruito n'elles. Sabei relevar suas fraquezas com muita paciencia, 
cuidando que, inda que agora nao sejam tam bons como vos de- 
zejais, que em algum tempo o serao; e se nao acabais com elles 
tudo o que quereis, contentai-vos com ^ acabardes o que podeis, 
que assim o fa^o eu. Havei-vos com elles como bom pai com 
maos filhos, e nao canceis nem dezistais do bem que Ihe fazeis 
por mais males que ^''elles vejais, pois [o] Senhor Deos, a quem 
elles e nos offendemos, nao cessa de nos fazer a todos merce e 
beneficios; e podendo-os matar os nao mata, nem os deixa de- 
zemparados do necessario. 

2. Se nao fizerdes tudo o que quereis, contentai-vos com fa- 
zer o que podeis, pois o nao fica por vossa culpa; e quando vos 
virdes com muitas occupagoens e que nao podeis satisfazer a to- 
dos, consolai-vos fazendo o que podeis, e dai muitas gra^as a nos- 
so Senhor, que vos trouxe a terra onde, ainda que querais estar 
ocioso, nao podeis, com occupagoens, e todas do servigo de Deos, 
e nao he piquena merce sua. Fazei conta que estais n'o purgato- 
rio purgando vossos peccados, e que voz [faz] Deos grande 
merce em purgar antes n'esta vida que n'a outra: e se todavia 
por bem nao puderdes acabar com elles [o] que Ihes he necessa- 
rio, vzai as vezes da obra de mizericordia que [e] castigar a quem 
no merece, em especial quando escandalizao. Nunca me pareceo 
todavia que os haviamos de deixar agora, nem nunca, n^o tempo 
de seus trabalhos. Fareis que os meninos da doutrina digao agora 
as oragoens mais que nunca para que nosso Senhor nos socorra, 
pois n^esta terra nao temos agora outrem que nos ajude senao 
elle; porque a verdade, como he o dito do Senhor, que diz: qui 
non est mecum, contra me est %• por aqui podereis ver, charis- 
simo Irmao, quam poucos amigos agora n^estas partes comnosco 
temos, que nos ajudem a fazer esta gente xpa. Mas nao descon- 
fiemos, porque Deos por derradeiro dara a cada hum o pago; e 
se quer, pode servir[se] assim de poucos como de muitos. Mais ' como, ms. ' Matth. , XII, 3o. 348 MONUMENTA XaVERIANA 

piedade tenho dos que sao contra Deos, que dezejo de sua vin- 
ganga, porque por derradeiro castiga Deos a seus inimigos for- 
temente, como podemos ver n'os que estao n'o inferno. 

3. Eu me parto para a costa de Travancor ao Veador da 
fazenda. Socorrei estes christaos, a quem tem necessidade. Vou 
por terra athe o Cabo, vizitando os lugares dos christaos e bap- 
tizando as criangas. Emcommendai-me muito a nosso Senhor em 
vossas orapoens e n^as dos meninos da doutrina, porque com taes 
ajudas nao tenho medo dos medos, que metem os christaos, que 
me nao va por terra, porque todos os que Ihe querem mal, o de- 
zejao a mim muito mayor. Mas confesso-vos que as vezes me 
emfada o viver, e me parece melhor morrer por favorecer nossa 
santa fe e ley, que viver, vendo tantas offensas de Deos quantas 
cada dia se vem, sem Ihe poderemos valer; e pelas nao ver nem 
ouvir dezejei ja de me hir a terra do Preste, donde tanto servigo 
se pode fazer a nosso Senhor sem terdes quem vos impega nem 
persiga. Nao me peza senao porque nao fui mais a mao aos que 
sabeis que tao cruelmente offendem a Deos. 

EUe por sua mizericordia e piedade Ihes perdoe, e fique com • 
vosco e va commigo. Amen. 

De Manapar a 10 de Novembro de 1544. 

Inscriptio. De como queria [o P. M. Francisco] que se hou- 
vesse com os christaos novamente convertidos, e da paciencia e 
longanimidade que com elles se havia de ter, e do zello contra 
os que o fazem mal: diz assim. 


J!i EpIST. 43. — 10 NOVEMBRIS I544 349 43 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 
Manapare lo Novembris 1544 '. 

Manaparem attigit, ibique sibi ad Iniquitribirimwm prnfiscendum rescit. 
— Alexis de Sousa Coulanum venit. — Xaverii Comorinum versus 
profectio. — Mansillae tutucurinenses christianos invisere suadet, re- 
belles increpare et margaritarum piscatione excludi imperat. — Vitae 
ob Deo illatas offensiones taedium se habere ait. 

1, Charissimo em X." Irmao. Logo como cheguei em Ma- 
napar, estando ja de partida para hir adonde. estava Aleixo de 
Souza, chegarao dous nayres ^ com huma carta de hum portu- 
guez, o qual me escreve que fica em Bearime, e tras huma carta 
do Veador da fazenda para mym e ' certos outros despachos, pol- 
os quaes me he forgado de me ver com Iniquitriberim. Aleixo 
de Souza he hido a Coulao, e dizem que foi muito descontente 
dos pulas: nao sei se he verdade. Eu me parto caminho do cabo 
de Comurim, por terra, vizitando os lugares dos xpaos., bapti- 
zando as criangas que estao por baptizar. 

2. 2.* feira, ou quando a vos vos bem parecer, folgaria que 

vizitasseis os xpaos. de Tutucorim [ ] a facer pescar chan- 

quo os que estao la *; porque nao he minha vontade que gente 
tao desobediente, ou por melhor dizer, christaos arrenegados 
[estejam] gozando [0] fruito de nosso mar; e se os de Punicale » Ex cod. Mac, fol. 34V.— Vide PossiN., lib. III, ep. 8: Mench., lib. 
I, ep. 40. 

2 «Naire, ou Nayre. Palavra do Malabar. He o nome da gente mais 
nobre de todo aquelle gentio, abaixo dos Bramenes, que sao os seus Reli- 
giosos.)) Bluteau, Vocabulario. —'Vide. Maffei, Histor. Indic, lib. I, pp. 
24-26, ubi fuse de illorum armis, moribus, etc. tractatur. 

' a, ms. 

* Duas vel tres lineas abs dubio suppressit librarius; transivit enim a 
verbo Tutucorim ad aliud simile verbum, quod post dictas iineas reperie- 
batur. In Possmo sic extat versio, quae substitui debet loco praecedentium 
octo verborum: «et quia in novis istis precariis sedibus iocum ubi conve- 
niant non habent, eos extra septa tuguriorum evocatos congrega in puro 
campo, ibique doce ac sacris procura. Nicolao Barbosae serio veiim de- 
nuncies, ne istos qui Tutucurini, expulsorum inde priorum incolarum Domi- 
bus incubant, vocet ad piscatum Margaritarum.» 350 MONUMENTA XAVERIANA 

quizerem hir a pescar o chanquo as ilhaz de Tutucorim, que 
vao muito embora '; e dizei-lhe que se guarde de fazer couza 
mal feita, e que sobejao as passadas. 

3. N'as vossas ora^oens e n'as d'esses meninos me encom- 
mendo muito: eu com tanta ajuda nao tenho medo dos medos 
que estes christaos me metem, dizendo que nao va por terra, 
porque todos os que querem mal a estes christaos me dezejam 
muito mal. Eu estou tao emfadadode viver, que julgo ser melhor 
morrer por favorecer a nossa ley e fe, vendo tantas offensas 
quantas vejo fazer, sem acodir a ellas. Nao me peza senao que 
nao fui mais a mao aos que sabeis que tao cruelmente offendem 
a Deos. 

Nosso Senhor seja sempre em vossa ajuda e favor. Amen. 

De Manapar a dez de Novembro de 1544. 

Logo me parto para Pudicare, e o P. Francisco Coelho vai 
a vizitar os christaos que estao em Atapanao ^ 
Vosso em X.° charissimo Irmao, 

Francisco. 

Inscriptio. Outra pera o mesmo Padre [Mansillas], de Mana- 
par a 10 de Novembro de 1544. 

44 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM COMORINI 

Cocino 18 Decembris 1544 *. 

Xaverii adventus Cocinmn.—Jafanapatanum et inde Cambayam brevi 
profecturum se dicit. — Episcopiis hoc anno Cocini commorabitur . — 

Vicarius ad Lusitaniam transmittit.—De fratris Mansillae ad sacros 
ordines promotione. — Varios laetosque tum ex Lusitania tum ex Italia 
sibi nuntios perlatos fuisse testatur. — Expeditionem ad christianos 
orae Travancoris invisendos ei proponit, variaque pro felici exitu mo- 

nita tradit . 

I. Charissimo em X.° Irmao. A 16 do mes de Dezembro ^ Hic sequentia addit Possinus: (dtaque iis uti sui quaestus Ministris 
Barbosa poterit. Sin duriorem se praeberet, graviter mone a me hominem:.» 
•^ «qui deo;unt Atapatanai,» PossiN. 
* Ex cod. Mac, ff. S^v-Ss. In cod. Villarej . hispanum extat exem Epist. 44.— iS Decembris 1544 351 

cheguei em Cochim: antes que chegasse baptizei todos os ma- 
cuas pescadores, que vivem em o reyno de Travancor, e Deos 
sabe quanto folgara de tornar logo para acabar de baptizar os 
que ficao, se nao parecera ao senhor Vigario geral ^ que era mais 
servigo de Deos hir donde esta o senhor Gouvernador para ne- 
gocear [o castigo d'El-rei] de Jafanapatao. Partirei a Cambaya plum, quod inferius dabimus, ut facilius suppleri possint quae in cod. Mac. 
desiderantur. — Vide PossiN., lib. III, ep. 9: Mench., lib. I, ep. 41. 

«Ex Archio Goano nunc primum integra prodit. Fragmentum aut ex- 
cerptum ejus breve dederat Tursellinus noster Ep. IX, lib. L» Sic POSSI- 
NUS in Indiciilo Exegetico, cui sequentia subjungit Menchaca, t. I, pag. 
LXlll. «Hujus fragmentum edidit Cutillas paulo auctius, quam Tursellinus. 
Ex hoc discimus, Maciichum (Possino Monchurium) situm fuisse a cuspide 
Comorinensis promontorii Cocitium versus. In eodem proditur, a Rege fuis- 
se Xaverio scriptum, duos se illi socios mittere, unum Italum, cui Nicolaus 
nomen; Castellanum alterum, nomiiie Cyprianum . Apud Possinum alter 
Lusitanus ortu est, alter Italus, sed tacetur utriusque nomen. Contra in 
Tursellini fragmento: duos nohis socios subsidio venire, Nicolaum Lancel- 
lotum, et Antonium Criminalem italum utrumque. Mira sane concors 
haec apographorum omnium de duobus sociis affirmatio, cum tres recenseat 
Orlandinus I. 5, n. 36, Nicolaum Lancellotum, et Antonium Criminalem 
Italos, ac Joannem de Beira Hispanum: qui etiam lib. 6, n. 87, secundum 
numerat Alfonsum Cyprianum e novem illis, qui sequenti anno 1546 In- 
diam attigerunt. Porro perperam a Tursellino excerptum suum in annum 
1545 fuisse conjectum, evincit cum Possiniana integra, tum etiam Cutilla- 
tis apographum, in quibus idem est annus 1544. Accedit, quod sequentes 
epistolae nos docent, Xaverium ante Decembr. 1545 Malacam pervenisse.» 
Hucusque Menchaca. 

Optime autem nunc «concors haec apographorum omnium de duobus 
sociis affirmatio» explicatur, quemadmodum et numerus ternarius Socio- 
rum, qui reapse in Indiam pervenere. Anno 1544, 29 Aprilis, navim, Burga 
leza dictam, conscenderunt Patres Antonius Criminalis et Petrus Lopez 
•sed, tempestate oborta, Ulyssiponis portum non multo post petierunt. De 
his duobus Patribus abs dubio loquitur Possiniana epistola. In catalogo 
eorum de Societate, qui in Orientalem Indiam e Lusitania sunt missi, Patri 
Petro Lopez non assignatur patria: videtur fuisse lusitanus, et sic regis 
Lusitaniae nuncius, tum de numero, tum de eorum patria, perfecte intelli- 
gitur. Vide SOUZA, Oriente Conq., l ." part., conq. II,div. I, n. 57. 

De tribus Patribus, qui sequenti anno cum Prorege Joanne de Castro in 
Indiam pervenerunt, optime Orlandinus loco supra citato: sic enim omnes 
auctores et catalogi affirmant, imo et epistolae ab ipsis Patribus in Euro- 
pam missae. ' 

* Vicarius generalis erat Michael Vaz, Societati addictissimus. De illo 
semper maxima cum laude loquitur Xaverius. 352 MONUMENTA XaVERIANA 

d'aqui a dous ou tres dias em hum catur muito bem esquipado: 
espero tornar muito cedo com todo despacho conforme ao ser- 
vigo do Senhor Deos. 

2. O senhor Bispo nao vira em Cochim este anno '. O Vi- 
gario geral parte este anno para Portugal: espero em Deos que 
tornara muito cedo. Diogo * esta em Sao Paulo: estava muito 
dezejoso de vir. O. P. M.tre Diogo e Micer Paulo ^ de saude 
com todo [o] collegio. Recebi novas de Portugal por muitas car- 
tas que de lla me vierao. Veyo vossa licenpa para ordenar-vos 
de missa, sem terdes ^ necessidade do patrimonio nem beneficio; 
e d'esta licen^a me parece que nao tinheis necessidade, por- 
quanto o senhor Bispo sem esta licen^a vos ordenara, como or- 
denou de missa aos Padres Manoel e Gaspar % os quaes estao em 
Cochim para hir la a fazer fruito. Dous companheiros nossos, 
nem as naos que * athe agora nao chegarao; parece-me que en- 
vernarao em Mo^ambique, ou arribarao a Portugal: hum d'elles 
he portuguez e o outro italiano. El-rey me escreve muitos bens 
d'estes nossos dous portuguezes ^ Praza a Deos que os traga a 
saluamento: a nenhum d'elles conhego: nao he nenhum dos que 
deixamos. A mais de secenta estudantes de nossa Companhia n'a 
Vniversidade de Coimbra: he couza para dar muitas gra^as a 
Deos nosso Senhor dos muitos bens que d'elles me escrevem: 
sam casse todos "* portuguezes, do que eu muito folgo. Dos 
companheiros de Italia tenho muito boas novas; e porque d'aqui 

' Episcopum Goanum intellige . 

* Didacus Fernandez. Vide ep. 49, n. 2. 

* Didacus de Borba et Paulus Camers . 

8 serdes, ms. 

"> Hi duo erant saeculares sacerdotes, Societatis in India adjutores, qui 
minime sunt confundendi cum Patribus Societatis, ejusdem etiam nominis, 
qui paucis post annis e Lusitania in Indiam pervenere. 

* Sic in ms.; sed sensus postulat hoc vel simili modo praecedentia 
quatuor verba mutari: em as naos que, vel e as naos que, vel nem asnaos 
qud (i. e. cd); vel tandem, mutato verbo nem in uem (i. e. vem), tota perio- 
dus sic potest componi: Dous companheiros nossos uem: as naos, que 
athe agora ndo chegdrdo, parece-me que envernardo em Mogambique, ou 
arribardo a Portugal . 

9 Vide annot. l hujus epistolae. 
'° todos os, ms. Epist. 44.— i8 Decembris 1544 353 

a hum mez espero que nos veremos, e vos mostrarei todas as 
cartas, nao digo mais. 

3. Logo, vista esta carta, polo amor e servi^o de Deos nosso 
Senhor, vos rogo muito que vos fagais prestes para virdes vizitar 
os xpaos. da praya de Travancor, que agora baptizei, e em cada 

lugar me tereis huma escolla para ensinar meninos *' 

athe 150 fanoens; e por todos os lugares d'essa costa deixareis 
pago os que ensinao os meninos athe a Pescaria Grande: e para 
vossos gastos demandareis dinheiro ao Cappitao. 

4. Em Manapar tomareis hum tone athe Careapatao; e an- 
tes de chegardes a Careapatao hireis a Momchuri, que he hum 
lugar de malhuas '*, os quaes nao sao baptizados. Este lugar 
esta do cabo de Comorim para huma boa legoa, e baptizar-lho- 
heis, porque muitas vezes o requererao *' e nao pude hir la. Anto- 
nio Fernandez, hum christao malavar, hira em vossa busca com 
hum ** catur, para andar comvosco athe que se acabem de bap- 
tizar os que ficarao. He homem muito de bem e zelloso da honra 
de Deos: conhece essa gente: sabe bem como havemos de tratar 
com elles: o que elle vos dizer fareis, sem hir-lhe a mao em 
nenhuma couza, porque assim o fazia eu, e achava-me sempre 
bem: rogo-vos muito que vos assim o fa^ais. 

5. Trareis comvosco Matheus e o meirinho que andava 
comigo de Viranao athe Patanao, e vossos mossos, e algum ca- 
nacapula '^ comvosco, que saibao escrever, para em cada lugar 

deixar as oragoens escriptas algunas ollas em ler 

as qiie uos escreverem ***. Pagareis a este canacapula do dinheiro " Sequentia suppressitlibrarius: ((praeposito magistro, qui eos doceat. 
In hujus Minerval, et si quem alium haec institutio sumptum requiret, 
tollas tecum censeo ex pecunia in id seposita», PossiN. 

'2 Sic: Machnas habet POSSIN. 

'^ requeirao, ins. 

'^* huma, ms. 

'^ caracapula, ms.: dicuntur canacapulae qui scholis praeficiuntur, 
quos Maffeius hypodidascalos vocat. 

'^ Hic etiam aliqua suppressit iibrarius, unde sensus imperfectus rema- 

net: pro iis, quae italicis notantur characteribus, haec habet PossiNUS: ((a 

i Pueris et aliis Catechumenis ediscendas, cura et diligentia Magistrorum 

ubique statutorum Doctrinae Christianae. Eodem praeterea uti Amanuensi 

MoNUM. Xav. 25 354 MoNUMENTA Xaveriana 

d'El-rey, que para isto vos dara [o] Cappitao. Ao P. Joao de Li- 
9ano *' emcommendareis o cargo, que vos latin heis, em baptizar 
e emsinar. Pola pressa de Francisco Mendez nao vos escrevo 
mais largo. 

Nosso Senhor seja sempre em vossa ajuda, como eu dezejo 
que seja em minha. 

De Cochim a i8 de Dezembro de 1544. 

Vosso em X.° charissimo Irmao, 

Francisco. 

Inscriptio. Carta do B. P.e M. Francisco, de Cochim a 18 
de Dezembro de 1544, pera hum Padre que andava no Co- 
morim. 45 

FRANCISCO MANSILHAS, AD ORAM PISCARIAM 
Cocino 18 Decembris 1544 *. 

Cocinum se nuper appulisse. — Piscatores macoas baptismo abluisse. — 
Cambaiam brevi se profecturum. — Mansillam in oram Travancoris 
ire jubet, — Nicolai et Cypriani adventum ei nuntiat. — Facultatem 
sacerdotii suscipiendi ei allatam testatur . 

[La gracia y amor de Christo Nuestro Sefior sea siempre en 
nuestra ayuda y favor. Amen.] 

I. A 16 de Diciembre llegue a Cochin: antes que aqui Ue- 
gase baptize a todos los macoas pescadores, que uiuen en el reyno 
de Trauancor, y sabe Dios quanto holgara yo mas de tornar 
luego para alla a acabar de baptizar a los que quedauan; mas poteris ad scribendas quoquoversum, prout e re fuerit, literas: eodem lectore 
atque interprete ad eas intelligendas quae ad te mitti e diversis ejus regio- 
nis locis subinde continget.» 

" P. Joannes de Lizano, saecularis sacerdos hispanus: Vide SOUZA, 
Orienie Conquistado, conq. I, div. I, n. 26, ubi eum castellanum appellat. 

* Ex cod. ViUarej., 2.*part., cap. 7.— Vide Tursell., Hb. I, ep. 9: 
Mench., Append., ep. i: Cutill., anno 1544, ep. 4. Ex hac Cutillatis 
epistola initium et finem, quae in nostro apographo desiderantur, sup- 
plemus. Epist. 45.— i8 Decembris 1544 355 

parecio al senor Vicario general Miguel Vaz, que era mas ser- 
uicio de Dios nuestro Senor ir yo adonde estaua el sefior Go- 
uernador, para negociar el castigo del rey de Jafanapatan por la 
gran crueldad queuso con aquellos xpianos. nueuamente conuer- 
tidos. De aqui a dos 6 tres dias me parto para Cambaia, adonde 
esta el senor Gouernador, en un catur 6 uergantin bien esqui- 
pado: espero en nuestro Senor que tornare presto con muy buen 
despacho conforme al seruicio de nuestro Senor. Entretanto os 
ruego mucho, charissimo Hermano, por el amor y seruicio de 
Dios nuestro Senor, que, uista esta, uengais luego a aquellos 
nueuos xpianos. de Trauancor que agora baptize, y en cada vno 
de los lugares porneis una escuela para ensenar a los ninos la doc- 
trina y lo demas. De camino baptizareis el lugar de los macuas, 
que esta del cabo de Comorin hacia aca vna legua, que no se an 
aun baptizado, y por muchas uezes me requirieron que lo hi- 
ciese, y no pude ir alla. 

2. Doyos buenas nueuas, que nos comien^an a venir com- 
paneros de Portugal para aiudarnos, porque el Rey nuestro sefior 
me escriue me embia dos: el vno italiano, por nombre Nicolao, y 
el otro castellano, por nombre Cipriano, y de ambos me dice mill 
bienes. A ninguno dellos conosco, porque no son de los que alla 
dexamos. ^ Traigalos el Senor a puerto seguro. Vieneos tambien 
vuestra licencia para que os ordenen de missa. Plegue a Dios 
que sea para su santo seruicio. 

[DeCochin a 18 de Diciembre de 1544. 

Vuestro menor Hermano en Christo, 

Francisco.] * dexamoSj ms. y 356 MoNUMENTA Xaveriana 

46 

JOANNI III, LUSITANIAE REGI 
Cocino 20 Januarii 1544 '. 

Indiarum gentes a Deo Regi ideo subjectas fuisse, ut eis evangelii lucem 
deferret. — Michaelem Vaz summis laudihus effert, eumdemque in In- 
diam omnino remittendum ut illorum christianorum desiderio satis- 
fiat. — Regem enixe exorat ut suos ministros cum litteris, tum poenis 
ad officium revocet, vectigalium. rectae administrationi et religioni si- 
mul prospiciendo. — Praefectum igitur iniegerrimum , regia auctoritate 
instructum, illuc destinandum, qui vectigalium partem in animarum 
proventum impendat. — Indigenarum centena millia hrevi ad Christt 
fidem adducenda. — Ceilani dynastem favorem, eipraestitum, adversus 
christicolas convertere. — Quamplurimos e Societate operarios sihi 
transmitti postulat. — Cosmae Anes Fratrisque Vincentii operam laudi- 
bus exornat. 

I. Domine. Sic velim habeat Maiestas Tua, itaque secum, 
quaeso, reputet: Deum Dominum Nostrum Tibi potissimum, 
prae cunctis qui sunt uspiam Christianis Principibus, harum In- 
diarum Imperium tribuisse, ut experimentum Tui caperet; pro- 
baretque qua fide commissum negotium gereres, quoque officio 
grati animi beneficiis responderes. Neque in hoc tam spectasse, 
ut regium tuum Fiscum ditaret proventu pretiosorum fructuum 
e terris exteris, et importatione Gazae peregrinae: quam ut 
suggerendis occasionibus heroicorum laborum, virtuti ac reli- 
gioni Tuae benignam materiam offerret commendandi sese, ad- 
ducendis zelo tuo ardenti, operaque per Te adhibita gnavorum 
Ministrorum, Infidelibus horum tractuum ad notitiam Creatoris 
et Redemptoris Mundi. 

2. Jure igitur ac merito impense commendat Maiestas Tua 
iis quos in has Regiones mittis, ut plurimum elaborent in late 
Propaganda Nostra SanctaFide, Rehgioneque augenda; quando- 
quidem a Te intelligis rationem repetiturum Deum salutis tam 
multarum Gentium; quae paratae sequi viam mehorem, si quis ' Ex PosSiNO, lib. III, ep. 10, qui eam «ex Archio Regio Ulyssipo- 
nensi» desumpsit. — Vide Cutill., anno 1545, ep. i: Mench., lib. II, ep. i. Epist. 46.— 20 Januarii 1544 357 

ostendat, interim inopia Doctoris in caecis tenebris ac gravissi- 
morum criminum sordibus, et suum Creatorem continue offen- 
dunt, et suas ipsi animas misere in aeternum exitium praeci- 
pitant. 

3. Referet Maiestati Tuae quae usu comperta habet de do- 
cilitate harum Nationum ad Fidem, deque caeteris opportuni- 
tatibus quae hic se offerunt rei Christianae bene gerendae, Mi- 
chael Vazius, qui Proepiscopus hic fuit, hinc modo ad vos tran- 
siens. Is tantum sui desiderium Christianis harum partium relin- 
quit, ut remitti huc eum statim anno sequenti ad consolationem 
et praesidium ipsorum expediat: quamquam est cur id decernas 
tua ipsius causa. Nimirum ut sic exoneres in tam idoneum et in- 
dustrium Ministrum, officium quo urgeris gravi, procurandae in 
his locis Divinae Gloriae. Hoc enim tam fideH dispensatore, 
tamque experiente, isti negotio praefecto, secure potes acquie- 
scere: certus ipsum pro ea excellenti virtute, qua tot annis pro- 
bata venerationem totius hic popuH meruit, nullam praetermis- 
surum occasionem ReHgionis vel tuendae vel augendae. 

4. Iterum etiam atque etiam rogo atque obtestor Maiestatem 
Tuam, ut si Dei obsequio et Ecclesiae rationibus consultum vis; 
si tot probis et laudatis hominibus in India degentibus, si Chri- 
stianis recens conversis ad Nostram Sanctam Fidem, si mihi 
denique quidquam in hac vita gratificari tanti ducis, iubeas ad 
nos redire Michaelem Vazium Proepiscopum, qui modo hinc dis- 
cedit. Non aHae mihi causae hoc petendi sunt quam obsequium 
Divinum, incrementum Nostrae Sanctae Fidei, et exoneratio 
Conscientiae Maiestatis Tuae. Vere me loqui Deus Dominus 
Noster mihi testis est. Scio enim quantum taHs viri deside- 
rium, quanta necessitas in his Oris sit. Ergo ut officio satisfa- 
ciam, et conscientiam ego quoque meam deonerem, dico et pro- 
fiteor Maiestati Tuae, omnino necessarium esse, si cupis promo- 
veri dilatarique Nostram Sanctam Fidem in his Indiae Regioni- 
bus, si optas eos qui Ecclesiae iam aggregati sunt, ab ea non 
aveUi, et ad patrias superstitiones redire, offensos ac deterritos 
multis iniuriis ac vexationibus quas graves patiuntur praesertim 
a Ministris Maiestatis Tuae, ut hue mittas Michaelem Vazium, 35S MONUMENTA XaVERIANA 

cui forte pectus et constans animus est ad obstandum Persecu- 
toribus Christianorum. 

5. Quamvis Episcopus sit Praelatus tam consummatae vir- 
tutis *, quam revera est: tamen idem, quod Tua Maiestas non 
ignorat, iam senio gravatur, totque morbis affligitur, ut ad labo 
res ferendos quos ejus Praefecturae accurata functio summos in 
hisce Partibus iniungit, viribus corporis destituatur; utcumque 
animi vires in eo abundent, et in dies augeantur. Deus enim eum 
tanta gratia dignatur, ut quanto magis in carne debilitatur, tanto 
plus corroboretur in spiritu. Qua solet mercede Deus Dominus 
Noster remunerari eos qui multos annos perseverarunt in ejus 
obsequio; impendendo vitam et aetatem universas exantlandis 
ejus causa laboribus maximis, quousque referant quasi plenam 
victoriam de suo corpore spiritui rebelli. Talibus quippe indulget 
Deus eum assiduarum contentionum fructum in ultima aetate, ad 
exemplum et perseverantiam eorum quibus praesunt, quo veluti 
reiuvenescere se sentiant renovatione spiritualium virium, eo 
maxime tempore quo natura deficit, oppressa incommodis decre- 
piti senii. Ita ut ea proportione qua sensim deficit vita in virtute 
transacta, mutetur corpus terrenum in spiritum coelestem. Quo- 
circa Episcopo necessarium, nunc quidem, auxilium est ad to- 
lerandos officii sui labores. 

6. Peto Domine Rex et per Dei obsequium obsecro, ut qua 
ego rectissima intentione, syncerissimaque veritate scribo hos 
versus, pari Tua Maiestas aequitate animi ac favore benevolo 
excipiat quod suggero. Nimirum sola instinctus cura honoris et 
obsequii Divini, desiderioque vero exonerandae conscientiae 
Tuae regiae, oro et flagito, ut non tantum per literas commen- 
des tuis hic Ministris res obsequii Divini; sed etiam puniendis 
iis qui officio hac in parte defuerint, commendationem istam 
sancias exemplis iustae ultionis. Enimvero periculum est, ne a 
Deo Domino Nostro Maiestatem Tuam ad suum iudicium citante 
(quod futurum est quando minus expectatur; nec spes aut ratio 
est id declinandi) ne tunc, inquam, a Deo irato audias: cur non Saepe laudatus Joannes de Alburquerque, O. S. Fr. Epist. 46.— 20 Januarh 1544 359 

in eos animadvertisti, qui a Te autorati, Tibique subditi, mihi 
erant in India contrarii : cum in eosdem, si negligentes de- 
prehenderentur in tuis vectigahbus et Fisci rationibus curandis, 
severe vindicares ? Nec scio, Domine, quanti ad tuam excusatio- 
nem momenti habitura sit tali tempore responsio Tua, dicentis: 
equidem annis singulis cum isthuc scribebam, res Divini tui ob- 
sequii commendabam. Reponetur enim continuo: Atqui eos qui 
tam sancta ista mandata susque deque habebant, impune id fa- 
cere sinebas, cum interim quos compereras in rerum tuarum 
procuratione parum fidos aut strenuos, debitis poenis subiiceres. 

7. Per Ego Te, Domine, quo flagras zelum GloriaeDivinae, 
perque curam quam habes antiquissimam expediendarum apud 
Deum rationum officii proprii, ac conscientiae deonerandae, ob- 
testor atque adiuro Majestatem Tuam: Mitte huc idoneum cum 
autoritate necessaria Ministrum, cujus vna cura sit, prospicere 
saluti innumerabihum animarum quae hic perichtantur: quique 
in ea procuratione potestatem a Te habeat Hberam ab imperio et 
ditione illorum quos vectigalibus et regni tui negotiis proprie 
vacare iubes: ut sic in posterum incommoda et scandala viten- 
tur, quibus antehac multis et gravibus res hic Christiana labo- 
ravit. 

8. Ineat Maiestas Tua exactam rationem, et plenam secum 
summam colligat fructuum et temporalium bonorum quae Dei 
beneficio ex Indiis percipis. Deduc inde quod hic in Dei obse- 
quium et causam Religionis expendis. Sicque cunctis prudenter 
aestimatis, inter tuas regias, et Dei ac coelestis Regni rationes 
eam partitionem institue, quam gratus et religiosus tuus animus 
aequam fore bonamque iudicabit: cavens, ne Creator rerum 
omnium parte nimis exigua largiter effusorum in tuum sinum Bo- 
norum auguste ac parce remuneratus a Te videri possit. Nec 
cunctetur in hoc diutius, aut procrastinet ulterius Maiestas Tua. 
Quantum enim cumque festines, sera iam haec fuerit diligentia. 
Vrget me ad hoc scribendum vera et ardens mei cordis erga Ma- 
iestatem Tuam caritas; utique cum audire mihi videar voces ex 
his terris missas ad Coelum Indiae conquerentis, avare secum 
agi a Maiestate Tua, quod Proventuum uberrimorum qui aera- 36o MONUMENTA XaVERIANA 

rium ex ipsa tuum ditant, tantulam vix particulam in subsidium 
spiritualium ejus necessitatum longe gravissimarum conferas. 

9. Negotium salutis animarum in hoc tuo Indiae populo, 
cui prospicere ex officio incumbit Maiestati Tuae, quo loco ac 
statu sit, cognoscere, opinor, non erit ingratum. lafanapatae et 
in Ora Coulani, facile ante annum vertentem plus centenis Ho- 
minum millibus ad Christi Ecclesiam aggregabuntur. Non loquor 
de Insula Ceilano, cuius Regem utinam multus ille quo eum pro- 
sequeris emolHret favor, ne tam dure Christum Jesum ab omni 
parte suae ditionis exclu^sum vellet. 

10. Mittat huc quaeso Maiestas Tua quamplurimos e So- 
cietate Nostra, qui non modo sufficiant baptizandis et Christiana 
Doctrina imbuendis tam multis Hominibus qui in hisce tractibus 
ad fidem Christi amplectendam inducuntur; sed etiam ex quibus 
abundent qui mitti possint Malacam, et in finitimas ei Vrbi re- 
giones, ubi nunc plurimi Christo dant nomen. P. Magister laco- 
bus, et Dominus Paulus ^ in Collegio Sanctae Fidei versantur. 
Hi quoniam copiose ad Maiestatem Tuam scribunt de illa Sancta 
Domo, nihil in praesens de ea dicam; nisi quod peto in summa 
parte gratiae, ne gravetur Tua Maiestas scribere Cosmo Agne- 
zio, ut quando idem coepit, idem promovit Sanctum illud Con- 
tubernium, perducere ipse ad fastigium pleneque absolvere ne 
desistat; nec in hoc defatigetur: constituram enim ei a Deo pri- 
mum, tum etiam a Maiestate Tua dignam praeclari operis mer- 
cedem. 

11. Franciscus Mansilla et Ego versamur in Promontorio 
Comorini cum Christianis quos fecit Michael Vazius Proepisco- 
pus Indiae. Nunc habeo mecum tres Sacerdotes ex Indigenis 
ejus terrae. Collegium Cranganoris, quod opus est Patris Fratris 
Vincentii *, magnis incrementis adolescit: et, si Maiestas Tua ' Magister Didacus de Borba et P. Paulus Camers. 

* Ejus nomen erat Fr. Vincentius de Lagos, O. S. Fr. «Foi confirm. 
[Episcopus Joannes de Alburquerque] a II abr. 1537, e depois de sagr. veiu 
a India em 1539 trazendo comsigo Diogo de Borba e fr. Vicente de Lagos, 
pessoas virtuosas e com eminencia exemplares, que grandemente ajudaram 
ao santo bp. na administragSo e doutrina de suas ovelhas.» Nazareth, 
Mitras lusit. no Oriente, t. I, pag. 20 (2.* edit.). — Et in eodem opere» Epist. 46.— 20 Januarii 1544 36i 

pergat ei favere, ut hactenus fecit, e bono proficiet in melius, 
Est profecto cur plurimae Deo gratiae agantur ob fructum ad 
Christi Domini Nostri obsequium ingentem qui ex eo Sancto 
Collegio existit. Vnde, ut spes est verisimihs, paucis annis pro- 
dituri sunt viri Religiosi qui Malabarem universum, quantum- 
cumque nunc vitiis et erroribus oppressum, ad pudorem saluta- 
rem sui miseri status sint adducturi; et caecis istis mentibus 
Christi Domini Nostri lucem illaturi, manifestaturique nomen 
eius, opera et ministerio discipulorum Patris Fratris Vincentii. 
Oro et obsecro Dei causa dignetur ei favere Maiestas Tua, tum 
caetera demonstratione regiae benignitatis, tum indulgendo ipsi 
eleemosynam quam petit. Quandoquidem in his Indiae regioni- 
bus spero me diem extremum obiturum; nec umquam in hac vita 
visurum Maiestatem Tuam, adiuva me quaeso, Domine, Tuis 
orationibus, uf in altera vita, cum maiori utique quiete quam- 
quae nunc est, videamus invicem; postulando a Deo Domino 
Nostro pro me idem quod Ego vicissim pro Maiestate Tua po- 
stulo; nempe ut in hac vita det Tibi gratiam sentiendi et agendi 
id quod in momento Tuae mortis gauderes Te fecisse. 
Cocino XIII. Kal. Februarias Anno MDXLV. 

Tuae Maiestatis Servus, 

Franciscus . pag. 33, annot. 62, sic de Cranganorensis collegii institutione dicitur: ((Fo 
instituido este collegio em 1540 por fr. Vicente de Lagos, que o dedicou a 
S. Thiago e destinou para n'elle serem educados 80 mancebos, filhos de 
gentios convertidos, a quem se ensinava latim, theol. e as regras do can- 
tochao; primitivamente mantinha-se a custa de esmolas; posteriormente teve 
dota^ao da fazenda de Goa; fr. Vicente foi o primeiro professor d'este es- 
tabelecimento publico. Por meio de frequentes visitas S. Francisco Xavier 
tao amigo de fr. Vicente, muito concorreu para o engrandecimento do 
collegio)). 362 MONUMENTA XaVERIANA 

IGNATIO DE LOYOLA, ROMAM ^, 

Cocino 27 Januarii 1545 '. 

Gratiam a stimmo Pontifice sibi ohtineri postulat . — Quihus dotihiis prae- 
diti esse deheant, qui ad Indos mittantur , descrihit. — Novam expeditio- 
nem nondum advenisse ait. — De commercio litterarum inter socios 
fovendo. — De Doctore Eneco Lopez. 

La gracia y amor de Dios nuestro Seiior sea siempre en nues- 
tra ajuda y fauor. Amen ^. 

1. Por satisfazer a los deuotos del collegio de Sancta Fee, 
y principalmente al Governador ^ por ser tan deuoto de aquel 
Collegio, por amor y serui^io de Dios nuestro Senor, que, si pu- 
diere ser, que mandeis aquella gra^ia, que os mandaron pedir que 
alcangassedes de Su Sanctidad, que el altar mayor deaquelsan- 
cto Collegio seia preuiligiado, que todos los que dixerem missa 
en el por huun defuncto saquen una anima de purgatorio, de la 
manera que agora abra dos annos os escreui de parte del Gober- 
nador, con otras gragias y indulgentias, que de su parte os es- 
crebia *. 

2. Las personas que no tienen talento para ccnfessar, pre- 
dicar 6 fazer cosas annexas a la Companhia, despues de haber 
acabado sus exercitios, y haber seruido en offi^ios humiles algu- 
nos meses, farian mucho serui^io en estas partes, si tuuiessen * 
fuergas corporales iuntamente con las espirituales; porque pera 
estas partes de infieles no son negessarias letras, sino ensenhar 

a 3'mbiasen, Eh. * Ex cod. Conimb. apogr., t. I, flF. 22 v-23. Aliud extat exemplum in 
cod. Ebor. apogr., 1. 1, fol. 12, quod prima periodo caret.— Vide Tursell., 
lih. I, ep. 10: CuTiLL., anno 1545, ep. 2 (dat. die 22): Mench., lib. II, 
ep. 2: Camara Manoel, Missdes dosjesuitasno Oriente..., n. 3, pp. 29-35. 

- Quae praecedunt desiderantur in ms., ea ex altero exemplo, scil. 
cod. Ebor. apogr., desumpsimus. 
' Martinus Alphonsus de Souza. 

* Quae praecedunt, in cod. Ebor. apogr. desiderantur. Epist. 47.-27 Januarii 1545 363 

las oraciones, y uisitar los lugares, baptizando los ninhos que 
nascen, porque mueren muchos sen seren baptizados por falta de 
quien los baptize, porque a todas las partes no podemos acudir: 
por esso, los que no son ^ para la Companhia, y uieredes que 
son ^ para andar de lugar en lugar baptizando y ensenando las 
ora^iones, mandarlos eis, porque aqua seruiran mucho a Dios 
nuestro Sefior. Diguo ^ que sean pera ^ muchos trabaios corpo 
rales, porque estas partes son mui trabaiosas, por causa de las 
grandes calmas, y muchas partes faltosas de buenas agoas ^; son 
los mantinimentos ^ corporales pocos, y son solos, sin haber 
otros, arroz, pescado y gallinas, sin haber pan ^, ni uino, ni otras 
cosas, de que en essas tierras ' hay mucha abundangia. Han de 
ser sanos, y no enfermos, para poder llebar los continuos traba- 
jos de baptizar, ensenhar J , andar de lugar en lugar baptizando 
los nifios que nascen, y fauoresgiendo a los christianos en sus 
persecutiones de los infieles. Y tambien Dios nuestro Seflox les 
hara ^ merced a los que uenieren ^ a estas partes en uiersse en 
peligros " de muerte; y esto no se pude " euitar sino peruer- 
tiendo ° la orden de charidad : p y guardandola, an de passar 
por ellos, acordandosse que nascieron ^ pera morir por su Re- 
demptor y Senor; y por esta causa y razon han de participar de 
fuergas espirituales, Y porque destas caresco, y ando en partes 
que tengo mucha negessidad delhas, ^ por amor y seruigio de 
Dios nuestro Senor os ruego que tengais espe^ial memoria de mi, 
encomendandome a todos los de la Companhia, ^* porque de los 
peligros que Dios nuestro Seiior me tiene guardado, creo, sin 
dudar, que fueron por vuestras oraciones y los de la Compa- 
nhia ^ Esta conta os doy destas partes pera los que habeis de 
mandar. Y los que uieredes " que tienen fuergas corporales 
pera "^ Iheuar los trabajos que dicho tiengo, ^ y no para mas, no 

^ n2o sao, Eb. c uieres. que sao, id. d digo, id. 

« para, id. f aguas, id. e mantimentos, id. h pao, 

id. i esa tierra, id. j ensefiar, id. k fara, id. 

1 uinieren, id. m uerse em peligro, id. n ysto no se puede, 

id. o peruernendo [sic], id. P amistad charidad [sic], irf. 

q nacieron, id. r nesesidade dellas, id. s compania, id. 

* compania, id. u ui^rades, id. v para, id. x tetigo, id. 364 MONUMENTA XaVERIANA dexeis de mandarlos, porque tambien ay partes, en las quales no 
ay peligros y de muerte, donde podran mucho seruir a Dios. Ya 
tiengo dicho que para andar entre infieles no tienen necessi- 
dad ^ de letras; y estos, andando en estas partes algunos annos, 
Dios nuestro Senor les dara fuer^as para lo demas. Y los que 
tuuieren talento 6 para confessar, 6 dar los exercitios, dado que 
no tiengan cuerpo para lleuar mas trabaios, mandarlos eis, por- 
que estos estaran 6 en Goa 6 Cochin, donde faran mucho serui- 
gio a Dios ^. En estas ciudades ay toda las cossas en abundan- 
gia, como en Portugual, porque son '"^ pobladas de portugueses; 
y en "^ las enfermedades corporales seran curados, pues hay mu- 
chos medicos y medicinas, lo que no ay donde no habitan portu- 
guezes, como donde andamos Francisco de Mansillas ^ y yo: sin 
dar exercitios, ^ en cada una destas ciudades se faria grande ser- 
uicio a Dios nuestro Senor. 

3. Quatro anfios ha que parti de Portugual: ^ en todo este 
tiempo solas unas cartas uuestras rescebi s de Roma, y de Por- 
tugual ^ dos de Maestro Simon. Deseo cada anno saber nueuas 
uuestras y de todo los de la Companhia, ' particularmente. Bien 
se que cada anno me escreuis: J yo tambien escriuo todos los 
annos; mas temome que, assi como yo no resgibo ^ uuestras car- 
tas, no rescibais ^ las mias. Dos de la Companhia, " que uenian 
este ano, no Ihego " la nao donde uenian: no se si torno a Por- 
tugual ° 6 enberno en Mo^anbique, que es una p isla en las par- 
tes de la India, donde solen inbernar ^ muchas naos, que uienen 
de Portugual ^. 

4. Deseo de saber nueuas ^ del Doctor Iniguo * Lopez, sy y perigos, Eb. z nesesesadad [sic], id. 

a o dar los excertitios, dado que no tengao para Ilebar trabajos, man- 
darlo eis, porque estos estarao em Goa o em Cochim donde farao mucho 
serui^o a Dios, ic?. t> Portugal porque sao, zc?. c portugeses 

y e en [sic]^ id. d Mansilhas, id. e en dar excertitios, id. 

f Portugal, id. s recebi, id. h Portugal, id. i to- 

dos los de la Compaiiia, id. j mescreuis, id. k recebo, id. 

1 recebais, id. m Compariia, id. n anilo a la India, no lle- 

g6,id. o Portugal, i(i. p evna,id. q enuernar, ic?. 

«■ P ortugal, id. s Deseo saber, zc?. t Ifiigo, id. Epist. 48.-27 Januarii 1545 365 

anda en mula; porque si ataguora anda a cabalho, como quando 
yo lo dexe, grande enfermedad y flaqueza hes la suya, pues con 
tantos medicos y mediginas no acaba de curar y andar a pie. No 
ay que mas fazeros saber destas partes, sino que mandeis todos 
los que pudieredes, pues ay tanta falta de operarios en estas par- 
tes. Assi gesso, rogando a Dios nuestro Senhor que, si en esta 
uida nos " nos uieremos, que sea en la otra, com maior descan^o 
del que en esta tenemos. 

De Cochim a 27 de Henero anno 1545. 
Vesier minimus filius, 

Magister Franciscus. 

Inscripiio. Carta do Padre Mestre Francisco, que escreueo de 
Cochim a nosso Padre Ignatio a Roma a 27 de Janeiro de 1545. 

Alierius exempli iiiscriptio. Parte de huma carta do P. M.e 
Francisco. De Cochim a 27 de laneiro de 1545. esta uai endere- 
9ada a M.e Ignatio ^ 

SOCIIS ROMAE DEGENTIBUS 
Cocino 27 Januarii 1545 ^ 

Amoris sui erga sodales vim longinqiiitate locorum non minui, sed vivi- 
dam mutui amoris iii Christo memoria conservari testatur. — Quara- 
tione harbaras gentes ad fidem catholicam perducat, et neophytos insti- 
tuat. — De christianorum interfectione in insiila Manaria. — De dyna- 
stae Ceilani morte, prodigiis nohilitata.— De sacerdotihus ah urhis 
praefecto Macazariam missis. — Ad uberem messem colligendam socios 
invitat, 

Jhus. Maria. ^ 

La gracia y amor de Dios nuestro Seiior sea siempre en nues- 

tra ayuda y fauor. 

u no, Eb. 

a Deest \n Eb., Co. et Mac. ^ Postrema sex verba lineam habent super ductam. 

* Ex cod. Ulyssip. apogr., t. I, ff. 5-7. Habent etiam apographa, cod. 
Ebor. apogr., t. I, ff. 6v-8r: cod. Conimb. apogr., t. I, ff. i2-i3: cod. Mac. 
ff. 35v-37r. Cod. Rom. apogr. quinque habet exempla: unum latinum, 366 MONUMENTA XaVERIANA 1. Dios nuestro Sefior sabe quanto mas mi anima se conso- 
lara en veros, que en screuiros ^ estas tan inciertas cartas, por 
la mucha distancia que destas partes ay a Roma; mas pues Dios *^ 
nuestro Senor nos separo a tan distantes tierras, siendo tan 
conformes en un amor y spiritu, si no me engano, no causa des- 
amor ni descuydo, en los que en el Seiior se aman, la distancia 
corporal, pues quasi siempre nos veemos, a mi parecer, dado que 
familiarmente como soliamos no nos conuersemos: pero estavir- 
tud tiene la '^ memoria de las noticias pasadas, quando son fun- 
dadas en X.°, que quasi suplen los effectos de las noticias intui- 
tiuas. Esta presencia de animo tan continua, que de ^ todos los 
de la Compania tengo, mas es vuestra que mia, pues vuestros 
continuos y acceptos sacrificios y deuotasoraciones ^ que por mi, 
triste peccador, siempre hazeis, son las que causan en mi tanta 
memoria ^, De manera que uosotros, charissimos en X.° herma- 
nos mios y unicos, emprimis ^ en mi anima continua memoria 
vuestra; y si la que en mi causais es grande, confiesso que es * 
la vuestra, que de mi teneis, mayor. Dios nuestro Senor os 
quiera dar por mi el pago que en ello mereceis, pues yo no os 
puedo pagar con otra cosa, sino puramente confessando mi im- 
potencia para poder satisfazer a uuestras charidades, quedan- 
dome un conoscimiento impresso en mi anima de la grande obli- 
gacion que tengo a todos los de la Compania. 

2. Nueuas destas partes de la India, os hago saber como 
Dios nuestro Senor mouio, en un reyno donde ando, miicha b scriuir, Ro., n. 32. c Deest hoc verbum in Co. d la mu- 

cha, Mac. et Ro., n. 32. e Desunt haec duo verba in i?o., n. 23. 

f sacrificios y orationes, Ro., nn. 23 et 32: beneficios y oraciones, Mac. 
S lembran^a, Ro., n. 32. li mios emprimis, Ro., nn. 23 et 23: mios 

linicos imprimis, Co. : miosy linicos imprimis, Eb. et Mac. i con- 

fiesso ser, Ro., n. 32. n. 35; duo itala, nn. 3o et 37; et tandem alia duo hispana, nn. 23 et 32. De 
exemplis latino et italis in annotationibus non dicemus, cum nihil aliud 
quam litterales versiones videantur. Cod. Villarej . , 2." part., cap. 6, frag- 
mentum hujus epistolae habet.— Vide Tursell, lib. I, ep. 8 (Cocino, 27 Ja- 
nuarii 1545): CUTILL., anno 1545, ep. 4 (Travancore, 8 Februarii 1545): 
Mench., lib. II, ep. 4. Epist. 48.-27 Januarii 1545 367 

gente a hazer J xpiana.: fue de manera, que en un mes baptize 
mas de diez mil personas, guardando esta orden. Quando Ihe- 
gaua a los lugares de los gentiles, los quales me mandaron Ihamar 
para que los hiziesse xpianos., hazia ayuntar todos los hombres y 
muchachos del lugar a una parte, y comen^ando por la confes- 
sion del Padre y del Hijo y del Spiritu Sancto, los hazia tres vezes 
santiguar y inuocar las tres personas, confessando un solo Dios. 
Acabado esto dezia la confession general, y despues el credo, ^ 
mandamientos, pater noster, ave Maria y ^ salve regina; y to- 
das estas oraciones saque aura dos anos en su lengua y las se de 
coro; y puesta una sobrepehz, dezia a altas bozes las oraciones 
por la orden que dicho tengo. Y asi como yo las voy ™ deziendo, 
todos me uan respondiendo, asi los grandes como los pequeiios, " 
por la orden que las digo: y acabadas las oraciones, les hago 
una declairacion sobre los articulos de la fee y mandamientos de 
la ley ° en su mesma lenguaje ^: despues hago ^ que todos de 
manden perdon a Dios nuestro Seiior publicamente de la vida pa- 
sada, y esto a altas bozes, en presencia de otros infieles que no 
quieren ser xpianos., para consolacion de los buenos y confusion 
de los malos. Espantanse todos los gentiles en oyr la ley de Dios, 
y confundense en ver como biuen sin saber ni conoscer que ay 
Dios: muestran los gentiles mucho contentamiento en oyr nues- 
tra sancta ley, ^ y me hazen mucha ^ homrra, dado que no quie- 
ren consentir en la verdad conosciendola ^ Acabado el sermon 
que les hago, demando a todos, asi hombres como pequeiios, " 
si creen verdaderamente "^ en cada uno de los articulos ^ de la 
fee ^: respondenme todos que si; y asi a altas bozes digo cada ar- 
ticulo, y a cada ^ uno les demando si creen; y ellos, puestos los 

J hazerse, Ro., nn. 23 et 32: Eb., Co. etMac. k credo y, Eb., Co., 

et Ro., n. 23. 1 y la, 7?o., nn. 23 et 32. m io voi, Ro., n. 23. 

" asi grandes como pequennos, Ro., nn. 23 et 32: etMac. o man- 

damientos, Ro., n. 23. P mismo lenguaje, Eb. et Co.: mesmo len- 

goaie, i?o., n. 23. q mando, Mac. r contentamiento en oir 

nuestra lei, Ro., nn. 23 et 32: contentamiento de ver nuestra sancta ley, 
Mac. s Deest in ilfac. et i?o., n. 32. t conoscida, i?o., n. 23. 

« asi hombres como ninhos, Ro.,n. 32f assi grandes como pequenos, Ro., 
n. 32. V Deest in Ro., n. 23. x en cada articul o, A/ac. 

eti?o.,n. 32. y fepor^si, /?o., n. 23. _ z y cada, £6 et Co. 368 MoNUMENTA Xaveriana 

bragos en modo de cruz sobre los pechos, me responden que si; 
y asi los baptizo, dando a cada uno su nombre por escripto: des- 
pues van los hombres a sus casas y mandan sus ^ mugeres y fa - 
milia, las quales, por la misma orden que baptize los hombres, 
baptizo ^. Acabada la gente de baptizar, mando derribar las ca- 
sas donde tenian sus idolos, y hago, despues que son xpianos., 
que quebren '^ las imagenes de los idolos en minutissimas partes. 
No podria acabar de escreuiros ^ la mucha consolacion que mi 
anima lleua en uer destruir idolos por las manos de los que fue- 
ron idolatras. En cada lugar dexo las oraciones escritas en su 
lengua, dando orden como cada dia las ensenen una vez por la 
maiiana y otra a oras ^ de bisporas ^. Acabado de hazer esto en 
un lugar, voy a otro, y desta manera ando de lugar en lugar ha- 
ziendo xpianos.; y esto con muchas consolaciones, mayores de 
las que por cartas os podria escreuir, ni por presencia explicar. 
3. De otra ^ tierra, cinquoenta leguas ^ desta ^ donde ando, 
me mandaron dezir los moradores della que querrian ' ser xpia- 
nos., que me rogauan que los fuesse a baptizar; y yo no pude ir 
por estar muy occupado en cosas de mucho seruicio del Senor. 
Rogue a un clerigo que fuese a baptizallos; y despues de auer 
ido y baptizado muchos dellos, el Rey de aquella tierra hizo J mu- 
chos estragos en muchos dellos y muy grandes ^ crueldades, por- 
que se hizieron xpianos. ' Gracias sean dadas a Dios nuestro Se- 

a ]as, Ro., n. 23, b ]as baptizo, Ro., n. 23. c quie- 

bren, Eb., Co. et Mac. d de scriuiros, Eb. et Ro., n. 23: de escriuir- 

os, Co. et Ro., n. 23. e ora, Eb.: liora, Co. f bispora, Ro., 

n. 23. g En otra, Mac. et Ro., n. 32. h Deest in Ro., n. 

32. i querian, Eb. et Co. j y baptizando]os, e] rey liizo, 

i?o., n. 23. k Desunt praeced. sex verba in Mac: in i?o., n. 32, 

sic contexta est plirasis: «y despues de aver ido y baptizado]os en muchos 
dellos el rey de la tierra liizo grandes estragos y». * Cuti]]as ait expresse: «La is]a de IVIanar)): idem asserit Tursellinus; 
sed in distantia iiujus insulae assignanda inter sese diflFerunt. Haec insula 
usque ad annum 1560, in quo a prorege Constantino fuit expugnata et Lu- 
sitano imperio reducta, regi Jafanapatani fuit subjecta. 

^ (lO lugar onde foi oflFerecido a Deus este sacrificio, mudou nome 
antigo de Patim, e dalli por diante se cliamou.a Vil]a dos Martyres.» SouzA, 
Oriente conq., I." part., conq. II, div. I, n, 25. Epist. 48.-27 Januarii 1545 369 

fior, que en nuestros dias no faltan martires; y pues por pieda- 
des tanto de uagar * se va poblando el cielo, permitte Dios nues- 
tro Senor, por su grande prouidencia, que, por crueldades que 
en la tierra se hazen, el glorioso numero de los electos se vaya 
cumpliendo. El Gouernador de la India, del qual os tengo escrito 
muchas vezes de quanto es nuestro amigo y de toda la Compa- 
nia, sintio en tanta manera la muerte destos xpianos., que asi 
como le hable, mando grande armada por mar a prender y des- 
truir aquel Rey, de manera que me fue necessario aplacar su ira 
sancta. El Rey que mato estos xpianos. tiene un ermano, el qual 
es verdadero heredero del reyno, y esta fuera del reyno por temor 
que tiene del Rey su hermano ^ que lo mate: dize este hermano 
del Rey °^ que si el Gouernador lo pusiese de posse ^ en el regno, 
que el se hara xpiano. con los principales del ^ reyno; y asi manda 
el Governador a sus capitanes que, haziendose xpiano. este her- 
mano del Rey con los suyos, que le entreguen el reyno, y a el Rey 
que mato los xpianos. que lo maten, 6 que hagan lo que yo de 
parte del Gouernador les requeriere °. Espero en Dios nuestro 
Senor y en su infinita misericordia, y en las deuotissimas oracio- 
nes P de los que martirizo, que verna en conoscimiento de su 
yerro, demandando a Dios misericordia, haziendo saludable poe- 
nitencia 1. 

4. En un reyno destas partes, que es a quarenta leguas, 
donde andamos Francisco de Mansillas y yo, el Principe de aquel 
reyno determino de hazerse xpiano., y el Rey, siendo sabedor, lo 
mando matar ^: dizen los que presentes se hallaron que vieron en 

1 tiene de su hermano, Ro., n. 23. m Desunt praeced. 4 verba in 

Ro., n. 23. n y todos los demas del, Mac: y los demas, Ro , n. 32. 

requiriere, Eb. et Co.: dixere, Ro., n. 32. P deuociones deuotis- 

simas, i?o., n. 23. q Desunt praeced. tria verba in Ro., n. 23. * Lusitana verba: hispanice dicitur tan despacio, vel tan poco d poco, 

^ Lusitanum verbum: hispanice dicitur ^Ms/ese en posesion del reino. 

" ((Divide-se Ceylao em tantos Reinos, que nao sabemos em qual delles 

foi Principe martyrizado, nem a qual delles passou este anno S. Fran- 

cisco Xavier acompanhado do Irmao Francisco Mansilha. E sabemos desta 

jornada, porque o mesmo Sancto a refere na carta citada. Conjecturamos 

que devia ser o Reino da Cota, se por ventura nao foi o de Candia, porque 

MoNUM. Xav. 26 370 MONUMENTA XaVERIANA el cielo una cruz de color de fuego, y en el lugar donde lo ma- 
taron se abrio la tierra en cruz: y dizen que muchos infieles que 
vieron estas sefiales, los quales ^ estan muy mouidos para se ha- 
zer xpianos. Un hermano deste Principe, como vio aquellas ^ se- 
nales, requerio a los Padres de aquellas partes que lo hiziessen 
xpiano., y asi lo baptizaron: hable con este Principe xpiano., el 
qual va [a] ^ demandar socorro al Gouernador, para defenderse 
del Rey que mato su " hermano; pareceme que antes de muchos 
dias aquel reyno se conuertira a '^ nuestra santa fee, porque la 
gente esta muy ^ mouida por las senales que vieron en la muerte 
del Principe, y tanbien porque el Principe que se hizo xpiano. es 
el heredero del reino y. 

5. En otra tierra muy lexos desta donde ando, quasi qui- 
nientas leguas ^, se hizieron aura ocho meses tres grandes seno- 
res xpianos. con mucha otra gente. Mandaron aquellos senores ^ 
a las fortalezas del rey de Portugal a demandar personas reli- 
giosas, para que los ensenasen y doctrinasen en la ley de Dios, 
pues hasta ora * auian biuido como brutos animales, que daqui 
adelante ^ querrian biuir como hombres, conosciendo y serviendo 
a Dios; y asi los capitanes de las fortalezas del rey de Portugal ^ 
proueyeron de clerigos para hazer aquel sancto ministerio. Por 

'■ infieles que vieron stas senhales que, Ro., n. 23: infieles que uieron estas 
senales, Ro., n. 32: infieles que vieron estas senales los quales, Mac: infie- 
les vieron estas senales los quales, Eh. et Co. s estas, Ro., n. 32. 

t va a, Eh., Co. et Mac. u a su, Eh., Co. et Ro., n. 32. 

V todo a, Mac. ^ mucho, Ro., n. 32. y porque el herdero 

[sic] del reyno es el Principe que se hizo christiano, Mac. et Ro., n. 32. 
z Desunt praeced. octo verba in Mac. 

a agora, Co., Mac. et Ro., n. 23. b daqui endelante, Ro., 

nn. 23 et 32: de aqui adelante, Eb et Co.: y de aqui adelante, Mac. 
c Desunt praeced. 4 verba in Mac. et Ro., n. 23: in Ro., n. 32, desuntduo 
postrema tantum. o Rei da Cota era por direito o legitimo senhor de todo Ceylao: e por esta 
causa os nossos Portuguezes Ihe deviam chamar absolutamente o Rei de 
Ceylao sem outro additamento.» SOUZA, Orienie Conq., l.'' part., conq. II, 
div. I, n. 26. — Vide Lucena, Hist. da vida do P. S. Francisco de Xavier, 
lib. II, c. XIX. 

" In regno Mazacar, ait Cutillas: in regno Macazariensi, TuRSEL- 
LINUS . Epist. 48.-27 Januarii 1545 371 

estas cosas que os escriuo podeis saljer quan dispuesta esta esta 
tierra para dar mucho fructo. Orate igitiir , fratres, Dominiim 
messis ut ^ mittat operarios in uineam suam *. Confio en Dios 
nuestro Seiior que este ano hare mas de cien mil xpianos. segun 
ay mucha disposicion en estas partes. Micer Paulo esta en Goa 
en el collegio de Sancta Fee; es confessor de los studiantes; occu- 
pase en las enfermedades, asi spirituales como corporales, dellos 
continuamente. Haze tanto el rey de Portugal por acrecentar 
esta sancta casa, que es cosa para dar gracias al Seiior. Los que 
a estas partes por solo amor y seruicio de Dios ® nuestro Senor 
venieren para acrecentar el numero de los fieles y limites de la 
Iglesia *^, madre nuestra, pues ay tanta disposicion en esta tierra, 
hallaran todo favor y ayuda necessaria en los portugeses destas 
partes en s mucha abastanga, ^ y seran dellos recebidos con mu- 
cha charidad y amor, por ser la nacion portugesa de su ley, ' y 
P deseossa de ver estas partes de infieles conuertidas a la fe ' de 
X.° nuestro Redemptor y Senor; ^ que, aunque no fuese por mas 
de satisfazer a la mucha ^ charidad dellos y al ™ amor que a 
nuestra Compania tienen, deuriades mandar a estas partes algu- 
nos de la Compania, quanto mas aviendo tanta disposicion en es- 
tas partes para hazer xpianos.; y assi cesso, rogando a Dios ^ 
nuestro Seflor que nos de a conoscer y sentir su sanctissima "■ 
voluntad, y, sentida, muchas fuergas y gracia para en esta vida 
cumpUrla de charidad °. 

d Orate igitur, fratres, Dominum messis quod, Ro., n. 23: Orate igitur 
Dominum messis quod, Ro., n. 32. e Deest in Ro., n. 23. 

f sancta Iglesia, Ro., n. 32. S portogueses destatierra, Ro., n. 32. 

h con mucha abundancia, Mac. • muy amigo de su ley, Eb. et 

Co.: tan amiga de su ley, Mac. et Ro., n. 32. j a su sancta lei, 

Ro., n. 23. k Desunt postrema duo verba in Ro., n. 32. 

1 Deest hoc verbum in Mac. et Ro., n. 23: in Ro., n. 32, sic contexta est 
periodus: ((Redemptor; y avnque no fuesse por raas que por satisfazer a la.» 
m Deest in Co. n Deest in Ro., n. 23. o Desunt praeced. duo 

verba in Co.: lineam habent subductam in £6.:deest verbum de in Ro., n.32. * ((Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam.» 
Matth., IX, 38: Luc, X, 2. 

^ Tres periodi quae praecedunt, sc. a verbis «Confio en Dios», deside- 
rantur apud Cutill . et Tursell , 372 MONUMENTA XaVERIANA 

De Cochin a 27 de Henero de 1545. 

Vester in X° filiiis minimus, 

t  
Franciscus p. 

Inscriptio. Traslado de la 2.* carta de nueuas que el P.^ M. 
Francisco embio de la India a los Padres y Hermanos de Roma, 
escrita a 27 de henero en el ano de 1545. 

In Eb. et Co. desiderantur verba «a 27 de henero.y> 

In Ro.^ n. 2^, haec tantiim habentur. Trelado de una carta de 
M.® Francisquo pera hos Padres de Roma, recebida neste colle- 
gio de Jhu. em Coimbra aos xix doutubro de 1545. 

In Ro., n. ^2. Trellado de outra carta de M.*^ Francisco pera 
os Padres de Roma: foi recebida a xix doutubro de 1545. 49 

P. SIMONI RODRIGUES, IN LUSITANIAM 
Cocino 27 Januarii 1545 *. 

Eutn nt quamplures socios ad Indos mitti curet enixe rogat\ ipsumque 
Simonem, Tgnatio tamen id probante, ad illam missionem invitat. — 
Didacum Fernandez laudihus extollit. — Pro se et Mansilla preces ad 
Deum fundi poscit . — Derebus sociorum edoceri desiderat. — Indulgen- 
tias a summo Pontifice sibi impetrari postulat. — Nullos ex amicis ad 
Indiam, Regis officiis functuros, mitti patiattir suadet, ob summa pe- 
ricula effrenatae cupiditatis, cui tales ohnoxios esse experientia edo- 
cet. — Michaelis Vazii laudes. 

A gra^a e amor de X." N. Senhor seia semper em nosa ajuda 
e fauor. Amen. 

P Deest crux in Eb., Co. et Mac; et in Mac. dicitur «Francisco»: in Ro., 
n. 32, desunt praecedentia sex verba. * Ex cod. Ulyssip. apogr., t. I, fol. 12. Habent etiam exempla cod. 
Ehor. apogr., t. I, if . l3 v-14; et; cod. Conimh. apogr., t. I, ff. lyv-lS. 
— Vide PossiN., lib. III, ep. ii: Cutill., anno 1545, ep. 3 (22 Jan.) 
MencH., Hb. II, ep. 3: Camara Manoel, Missoes dos Jesuitas no Orien- 
te..., n. 2, pp. 23-28. EpIST, 49.-27 JANUARII 1545 373 

1. Aas ^ cartas que screuo a Roma mando-as abertas, para 
que as leaes e saibaes as nouas de Guoa, e prouejaes de mandar 
muyta gente todos os annos, poys ha n'estas partes donde ^ po- 
dem, por muytos que venhao, seruir muyto a Deos noso Senhor: 
de uirdes quaa '^ , se tantas fossem vosas forgas corporaes como 
sao as esprituaes, rogar-uos-hia muyto que vieses; ysto digo 
sendo o P. Ignatio em conselhar-uos e mandar-uos, pois he noso 
Pay, a quem devemos obede^er, e sem seu conselho e mandado 
nao buUr ^ comnosco. 

2. DeDiogo Fernandez vos fago a saber ^ como o vi em Goa 
avera hum mes, muyto de paz e de saude e muyto consolado, 
em ho coUegio de Sancta Fee em companhia de Mestre Dioguo 
e Micer Paulo: serue la rauyto a Deos noso Senhor; he muyto 
contente de estar n'aquelle Collegio: elle me disse que vos es- 
creuia largamente: nao deixeis de Ihe screuer, pois tanto vos 
ama e quer, porque sera muyto consolado con vosas cartas, em 
vos parecer bem de estar elle n'o Collegio como ao presente 
estaa. 

3. Francisco de Mancilhas ^ e eu nos encomendamos n^as 
devotas ora^oes vosas e de todos os da Companhia, pois nos es- 
tando quaa ^ somos feitura de todos uos outros; em particular e 
em geral a todos nos encomendareis em seus deuotos sacrafi- 
^ios ^ e oragoes, pois qua viuemos com muyta necessidade de 
uosas ajudas spirituaes e das de ' todos os vosos deuotos. 

4. Rogo-uos muyto por amor de Deos noso Senhor que me 
screuaes, ou encomendeis a algum da Companhia que me screua 
largamente, em particular y J uniuersal, de todos os Irmaos de 
Portugal, de Roma, pois que nao temos mayor consolagao quando 
vem as naos do reyno que ler vosas cartas. A carta que screuo 
aos companeros ^ de Roma lereis a Pedro Carualho, noso grande 
amigo, e dir-lheis ^ de minha parte que porque o tenho ™ em 

a As, Eb. et Co. b onde, Co. c ca, Eb. et Co. 

d bolir, Eb. e fa^o saber, Eb. etCo. f Manzillas, Eb. et Co. 

g ca, Eb. et Co. h sacriticios, Eb. et Co. « e de, Eb. et Co. 

j e em, Co: e, Eb. ^. companheiros, Eb. et Co. 1 dirlhe eis, 

Eb. m porque tenho, Co. • 374 MONUMENTA XaVERIANA conta dos Irmaos de Roma e Portugal, que por iso nao Ihe screuo 
mays do que screuo a elles: e o mesmo direis a todos esses Irmaos 
que estao comvosquo; e que esta carta, ainda que he huma, 
quando a lerem muitos sera muytas cartas ^. A outra cara que 
escreuo ao P. Ignacio lel-a-eis ° vos somente e os que a v6s uos ° 
pare^er, e, lidas ambas de duas, serral-as-eis e as mandareis p a 
Roma a bom '^ recado. 

Noso Senhor seja sempre em nosa ajuda, e nos de graga para 
sintir sua sanctissima vontade, e forgas para comprir e por em 
obra o que a ora de nosa morte folgariamos ^" ter feito. 

De Cochim a « 27 de Janeiro de 1545. 

5. As grapas e indulgencias que mandei pedir a Roma por 
o muito * que o Gouernador me emcomendou, porquanto esta 
terra tem muita necessidade d'elas, sobre as quaes screuo a 
El-rey este anno para que as mande para consola^ao do fiel 
pouo d'estas partes, por seruigo de Deos noso Senhor vos rogo e 
emcomendo muyto que tenhaes cargo de fazer lembran^a a 
El-rey para que as mande pedir a Sua Sanctidade. E a gra^a ", 
que os annos passados e este mando pedir ao P. Ignatio para 
o sancto collegio de Sancta Fee, para satisfagao das deuotas 
pesoas que o fundarao, e para acrescentamento da deuagao 
d'aquela casa; que faga com Sua Sanctidade que ho altar ma- 
yor ^ de Sancta Fee seja peruiligiado ^ , que todos os sacerdotes 
que diserem missa n'ele tirem huma alma do purgatorio, assi 
como n'os altares peruihgiados de Roma. Esta y graga e indul- 
gentia da maneira que mandey pedir, como ho Gouernador or- 
denou, acrescentara muito a deua^ao d'aquela santa casa. 

6. Manday muita gente a India, porque acrescentarao muito 
os limites da sancta madre Igreja: por a muyta experientia que n leela eis, Eb. et Co. o e aos que a uos, Co.: e aos que a uos uos, 

Eb. P e mandareis, Eb. et Co. q e a bom, Co. r fol- 

garemos, Eb. et Co. s aos, Eb. et Co. t polo muito, Eb. et 

Co. 1 A gra^a, £6. et Co . v mor, £&. et Co. x priui- 

legiado, Eb. et Co.; et similiter inferius. y E esta, Eb. et. Co. * Quae sequuntur usque ad n. 5 desiderantur in Possm., Cutill. et 
Mench. Epist. 49. — 27 Januarii 1545 375 

tenho da mingoa que fazem os zelosos da fee de X." noso Re- 
demptor e Senhor, por yso ^ tantas vezes o encomendo. Deos 
sabe k uerdade quanto desejaria ^ ver-uos para muita consola- 
gao minha: isto deveis a vosa virtude e dom que Deos vos deu, 
que tanto me fazeis desejar vosa vista; e se estes meus desejos 
se pudessem comprir, sendo mayor serui^o de Deos ou igual, de 
virdes qua ^^ Deos sabe o gosto e contentamento que leuaria 
em ver-uos e seruir-uos. 

7. Nenhum amigo voso ^ consentais vir a India com carre- 
gos e ofi^ios d'El-rey, porque d^eles propriamente se pode dizer, 
deleantur de libro viiientium et cum justis non scribantur '\ Por 
muyto que de sua virtude confieis, se nao for confirmado em 
gra^a como forao os apostolos, d'outra maneyra nao espereis que 
farao o que deuem; porque o de quaa estaa tanto en costume de 
fazer ^ o que nao se deue, que nao vejo cura nenhuma, porque 
todos vao para o caminho ^ de rapio, rapis. E estou espantado 
como os que de la vem achao tantos modos, tempos e participios 
a este uerbo cuytado de rapio, rapis. E sao de tao boa pressa os 
que de la vem despachados com estes cargos, que nunqua alar- 
gao ^ nada do que tomao: por iso podeis ver ^ quam mal despa- 
chadas vao as almas d'esta vida para a outra dos que con estes 
cargos vem *. 

z e por isso, Co. 

a deseiaua, Co. ti de verdade, Co.: de virdes qua, Eb.: in 

apogr., quod damus, ait: «de vdes quaa». c noso, Co. 

dfazerse, Co. e pelo caminho, E&. et Co. f nunca alargao, 

Eh.: nunca largao, Co. S podereis uer, Eh. et Co. ' Ps. LXVIII, 29. 

* Luctuosum hunc Indiae statum plures scriptores denuntiarunt, quo- 
rum unum tantum, brevitatis causa, audiamus. «Surgieron en la India las 
[naves] que de aca le llevavan Succesor: tan deseado d61 [de Martin Al- 
fonso de Souza]... que algunos dias antes estando oyendo Missa con Diego 
de Sylveyra que venia a Portugal, le dixo al levantar de la Hostia: 'De- 
zid, Sefior, al Rey, que me embie Successor en estas naves, porque no me 
atrebo a gobernar la India, por la notable mudanga de los hombres della 
en la verdad, y en el primor. Si no, juro por aquella Hostia Sacrosanta, y 
por el verdadero cuerpo de Christo que en ella veo con los ojos de la fe, de 
abrir las successiones, y entregar el Gobierno a quien ellas nombraren para 376 MONUMENTA XaVERIANA 

8. La vay Miguel Vaz, Vigario geral que d'estas partes da 
Imdia foy, homem ^ muyto zeloso do servi^o de Deos. Vel-o-eis, 

o 

e por sua sancta conuersacao, e zelo que da homrra de X. 
tem, conhecereis a vaUa da sua pesoa: elle vos informara muyto 
largamente das cousas de quaa. A El-rey escreuo sobre elle, por 
descarregar minha conscientia e a de Sua Alteza, que mande 
vir cedo pola muita necessidade que a Imdia tem d^elle, per ser 
elle homem que defende as ouelhas d^estas partes dos lobos, que 
nunca se fartam. Crede que he homem Migel Vaz, que nunqua 
cansa * de ladrar contra os que destruiem e persiguem os que 
nouamente se convertem: e se outro J mandar Sua Alteza, antes 
que tenha speriantia ^ das cousas, que Migel Vaz d^estas partes 
tem en doze annos que n'estas partes esteue, e tam quisto dos 
boons e temido dos maos, que nao sey quanto Sua Alteza acer- 
tara. Falay a El-rey para que o torne a mandar. 

De27 dejaneiro de 1545 1. 

Voso em X.° xharissimo Irmao verdadeiro, 

Francisco. 

Inscriptio. Huma do P. M.te Fr.co que escreue ao P, M.tre 
Simao da Comp."' de Jesus, de Cochim 27 de Janeiro de 1545. 

h Deest hoc verbum in Eh. et Co. i se^a, Co. j outrem, Eb. 

et Co. k experien^ia, Eh. et Co. 1 Haec linea desideratur 

in Eh. et Co. el: y que no quiera Su Alteza arriesgar un vassallo como yo a cortarsele la 
cabe^a.' Tal era el estado que tenia la India: casi ya desausiada de medi- 
caraento, porque si el Gobernador era sufrible, los governados aparecian 
insufribles; y al contrario.» Faria y Sousa, Asia Portuguesa, t. II, P. L 
cap. XIV, n. 9. 

Neque Martini successor, clarissimus Prorex Joannes de Castro, qui 
tertio suae Gubernationis anno obiit, huic malo opportunum et efficax re- 
medium potuit invenire. Audiatur quid de tanto viro citatus auctor scripse- 
rit: «... y matole [a D. Juan de Castro] un g^nero de enfermedad, que oy 
no mata a algun hombre... Esta era un penetrante sentimiento del misera- 
ble estado en que via la India sin ver algun camino de repararla; y las ac- 
ciones de algiinos cavalleros, no quedando de fuera la de su hijo en la ex- 
pugnacion de Xael.» Faria y Sousa, Asla Portuguesa, t. II, P. II, cap. 
V,n. 7. Epist. 50.— 7 Aprilis 1545 377 

50 

FRANCISCO MANSILHAS, IN CAPUT COMORINUM 

Negapatano 7 Aprilis 1545 '. 

Illum coram alloqui, et de ratione in suo munere se gerendi admonere de- 
siderat. — Dei placitis impigre obtemperandum , diversaque loca pera- 
granda ui utiliorem operam nostram ipsi uhivis exhibeamus . — An Ma- 
lacam vel in Macazariam sibi eundum sit, nondum statuit. — Illum ad 
constantiam in lahoribus adhortatur. — Varia exequenda ipsi commit- 
tit. — Duo ipsi potissimum commendat, scilicet: plura loca peragrare ut 
infantibus baptisma administret, titque sacerdotes non recte se gerentes 
puniat, et ad officium reducat. De Cosma de Paiva, Joanne de Ar- 
tiaga et Vascn Fernandez. 

1. Charissimo Padre e Irmao meu. Deos sabe quanto mais 
folgara de vos ver, que nao escrever-vos, para vos informar do 
-modo, que em esta Costa haveis de ter em servir a Deos nosso 
Senhor, olhando por esses christaos. Isto vos digo porque nao 
sei athe agora o que sera de mim. 

2. Deos nosso Senhor por tempo nos de a sentir sua santis- 
sima vontade; e quer de nos que sempre estejamos prestes para 
a comprir todas as vezes que noll-a manifestar e dar a sentir 
dentro em nossas almas; e para bem ser, em esta vida havemos 
^e ser peregrinos para hir a todas as partes, donde mais pode- 
mos servir a Deos nosso Senhor. * Ex cod. Mac, ff. 37-38r.— Vide PossiN., lib. III, ep. 12: CutIll., 
anno 1545, ep. 5 (7 Martii): Mench., lib. II, ep. 5. Audiatur Menchaca con- 
tra tempus huic epistolae a Patre Cutillas assignatum disputans. «Est au- 
tem hoc unum Cutill. argumentum: constat, Xaverium jam inde a 25 Mar- 
tii 1545, Nagapatano Meliaporam solvisse; hac scilicet epistola indidem 
missa, die Martii 7, certe ante 7 Apr. Verum a Tursellino, Garzia, atque 
Massejo rescire potuerat, navim, quam Xaverius Nagapatani conscenderat, 
foeda tempestate coorta, eodem revolvere coactam fuisse. Conscenderat 
autem, Massejo teste, die 29 Mart., ipsa Dominica Palmarum. Quare potuit 
Xaverius, ventorum vi illuc repulsus, dum terra Meliaporam ire contendit, 
die 7 Aprilis Mansillae Negapatano scribere . Lucenam miror, qui Xaverium 
Cocini ad Aprilem usque prodidit constitisse.» Prolegom., pp. XCVIII 
etXCIX. I 378 MONUMENTA Xaveriana 

3. Eu tenho por novas certas que em as partes de Mallaca * 
ha muita dispozi^ao para servir a Deos, e a mingoa de quem 
n^isso trabalhe ' se deixao de fazer muitos christaos e de acres- 
centar-se a nossa santa fe. Nao sei o que sera ^''isto de Jafana- 
patao; por isso nao me determino se hirei a Mallaca ou ficarei: 
por todo o mez de Mayo determinarei de me hir; e se for cazo 
que Deos nosso Senhor queira servir de mim, hindo eu * as ilhas 
de Maca^ar, donde agora novamente se fizerao christaos, e man- 
dou o Rey d'aquellas ilhas a Mallaca por Padres, e nao sey os 
Padres que de la forao para que Ihes ensinassem a nossa fe e 
ley: se for cazo que eu me determine de hir la por todo o mez de 
Mayo, mandarei [umj patam.ar a Goa ao senhor Gouvernador, 
fazendo-lhe a saber como me parto para aquellas partes, para 
que mande ao Cappitao de Mallaca ^ que me de [a] ajuda e favor, 
que para servir a Deos nosso Senhor se tem necessidade. Se por 
cazo que me for para as ilhas de Maca^ar, eu vos escreverei. 

4. Rogo-vos muito que nao canseis de trabalhar com essa 
gente, pregando continuadamente por todos esses lugares, bap- 
tizando com muita deligencia as crian^as que nascem, e fazendo 
ensinar por todos os lugares as ora^oens. De Joao da Cruz " co- 
brareis dous mil fanoens, que n^esta Pescaria arrecadou para en- 
sino dos meninos; e os fanoens, que deixastes ao P. Joao de Lu- 
cena \ tambem arrecadareis; e com muita deligencia fareis en- 
sinar por toda esta Costa as ora^oens; e nao estareis de assento 

- in Macazaria, Tursell., lib. I, ep. ii: Macazar, CUTILL. — Vide paulo 
inferius, ubi recte dicitur «Maca^ar». 

* a isso trabalha, ws. 

* em,ms. 

^ Erat tunc Malacensis praefectus Garcia de Sa, mox totius Indiae 
Gubernator: ei haud multo post successit Simon de Mello in Malacensi 
praefectura. Andrada, Chronica do... Rey... de Portugal Dom Joam 
in, part. IIII, cap. II: Correa, Lendas da India, lib. IV, cap. IX. 

® ((Achou-se neste tempo na costa um nobilissimo Malabar, chamado 
Dom Joao da Cruz, que indo a Portugal por Embaixador do Samorim se 
fez Christao, e E]-Rei D. Joao III foi seu padrinho, e Ihe fez muitas hon- 
ras, e Ihe deu o habito de Christo com tenga, e tornando com a resposta da 
embaixada, o Samorim o lan^ou f6ra de seu servi^o por receber o sancto 
Baptismo. Souza, Oriente conq., l.^ part., conq. II, div. I, n. 3. 

' Sic in ms., sed perperam: si fides Possino sit habenda, lege Lizano. Epist. 50.— 7 Aprilis 1545 379 

em nenhum lugar, senao continuadamente andareis de lugar em 
lugar vizitando todos esses christaos, como eu fazia quando la 
estava, porque d'esta maneira servireis mais a Deos. 

5. E tambem toma[re]is conta em Manapar dos gastos que 
fizerao em aquella igreja, porque a Diogo Rebello dei eu guarda- 
dos dous mil fanoens, que deo Iniquitriberim para fazer as igre- 
jas em sua terra. O P. Francisco Coelho sabe o que se gastou; 
e o que sobejou dos [dous] mil ** fanoens gastareis em ensinar os 
meninos: e vizitareis os xpaos., que se fizerao em a praya de 
Travancor, repartindo por todas essas terras, como melhor vos 

parecer, estes Padres Malavares: olhareis muito bem [ ] ® 

e castamente, trabalhando em servi^o de Deos, dando bom 
exemplo de sy. 

6. Ao P. Joao de Lucena '*' dareis cem fanoens, que me em- 
prestou, estando vos em Punicale, para couzas dos xpaos.: estes 
pagareis dos fanoens do ensino dos meninos: em outra couza 
nenhuma gastareis os fanoens dos ensinos dos meninos, senao 
em mestres que ensinao os meninos as ora^oens com muita de- 
ligencia. 

7. Duas couzas vos emcommendo muito: a primeira, que 
andeis peregrinando continuadamente de lugar em lugar, bapti- 
zando as criangas que nascem *', e fazendo com muita deligencia 
ensinar as ora^oens: a segunda, que olheis muito por esses Pa- 
dres Malavares, que nao [ ] '^ e castigal-o-heis, pois he * que se gastou e o que sobejou: dos mil, ms. 

' Hic aliquid omisit librarius, quod ita expressit Possinus: «verum 
Sacerdotes aut Clericos qui ex Gente Malabarum ordinati sunt, et ipsos ex- 
plora vel in primis, serio admonens, et quibus res poscit modis procurans 
ut pie». 

'° Vide supra, annot. 7. 

'* de lugar, digo que nascem, ms. loco praecedentium duorum ver- 
borum . 

•* In ms. sic legitur: «que nao sedarem [sic], e castigalo heis. » Verbum 
illud sedarem nihil significat: forte syllaba se sub alicujus Hneae finem re- 
periebatur, et darem non initio immediate sequentis lineae, quam librarius 
omisit, sed alterius, ut latina versio indicare videtur: ait enim Possinus: 
«Alterum [caput] pertinet ad vigiliam acrem et intentam qua te volo excu- 
bare in explorationem morum et exemplorum, quae de se plebi dant Clerici L. 38o MONUMENTA XaVERIANA 

muito grande peccado nao dar o castigo a quem o merece, prin- 
cipalmente aos que com seu viver escandalizao a muitos. 

8. A Cosme de Paiva ajudareis a dezencarregar sua con- 
ciencia dos muitos roubos que n'esta Costa tem feito, e dos males 
e mortes de homens, que por muita sua cobiga se fizerao em Tu- 
tucorim; e mais, aconcelhal-o-heis, como amigo de sua honra, 
que torne o dinheiro, que tomou dos que matarao os portugue- 
zes, pois he couza tao fea vender por dinheiro o sangue dos por- 
tuguezes; e nao escrevo, porque nao espero emmenda nenhuma 
em elle: e assim Ihe direis '^ da minha parte, que o avizo que 
tenho de escrever a El-rey suas malfeitorias, e ao senhor Gou- 
vernador para que o castigue, e ao infante Dom Henrique '*, 
que por via de Inquizigao castigue aos que perceguem aos que 
se convertem a nossa santa ley e fe; e por isso que se emmende. 

9. Se la for Joao de Artiaga nao consintais que esteja mais 
n'esta Costa; e direis a Cosme de Paiva que nao Ihe *^ pague 
nenhuma couza, porque nao he para estar n'esta terra. A Vasco 
Fernandez, que esta minha carta leva '^, agazalhareis, porque es- 
pero em Deos nosso Senhor que sera da nossa Companhia; e pa- 
rece-me muito bom filho, e con grandes dezejos de servir a 
Deos, e he rezao que o favoregamos. Escrever-me-heis larga- 
mente de vos e d'esses xpaos., e de Cosme de Paiva se [se] em- 
menda e se restitue o que leva d'estes xpaos. 

Nosso Senhor seja sempre em vossa ajuda, como dezejo que 
seja em minha. 

De Negapatao a 7 de Abril de 1545. 

Vosso em X.° Irmao, 

Francisco. 
Inscriptio. Outra do B. P. Francisco pera o P. Mansillas, de 
Negapatao a 7 de Abril de 1545. ortu Malabares; ne et ipsi aeternae se damnationi obligent, et alios in Tar- 
tarum secum trahant. Si vero quid in iis pravum deprehenderis, coerce, 
per Deum. . .» 

"^ dareis, ms. 

'* Vide POLANCO, Chron,, et Litterae Quadrim., passim. 

'^ Ihes, ms. 

"* leve, ms. Epist. 51.— 7 Aprilis 1545 ^81 

51 

FRANCISCO MANSILHAS, IN CAPUT COMORINUM 

Negapatano 7 Aprilis 1545 '. 

Eadem, quae in superiori epistola, ipsicomwendat de ratione in suo mu- 
nere se gerendi. — De probabili suo profectu in Macazariantj et de cura 
pagos lustrandi ut pueros baptizet et christianos omnes in rebus fidei 
erudiat. — Sacerdotum malabarium diligentem curain habeat. 

1. Charissimo Padre y hermano mio: Dios sabe quanto hol- 
gara yo mas de ueros que scribiros, para informaros del modo 
queenessa corte aueis de tener en servir a nuestro Senor, mirando 
por essos xpianos. Digoos esto, porque no se lo que nuestro Se- 
nor ordenara de mi. fil por su misericordia nos de a sentir su 
sancta uoluntad, pues quiere de nosotros que estemos apareja- 
dos siempre, para cumplirla todas las vezes que nos la manifes- 
tare y la diere a sentir en nuestras almas: y para bien seruir en 
esta vida, auemos de ser peregrinos para ir a todas las partes, 
donde mas le pudieremos seruir. 

2. Tengo por nuebas ciertas, que en las partes de Macagar 
ay mucha disposigion para seruir a Dios, y que a falta de quien 
esto haga se dexan de hacer muchas almas xpianas. No se avn 
lo que hare, si acaso Dios nuestro Sefior se quisiere seruir de mi 
en esto. Encomiendoos mucho esa nuestra xpiandad. de Como- 
rin, que andeis siempre peregrinando por ella, baptizando los 
niiios y ensenando a todos. Mirad bien por essos Padres Mala- 
bares, nuestros companeros, y tened buen cuydado dellos, y de 
lo demas que os dexe encomendado. 

Nuestro Senor quede siempre en vuestra compaiiia y sea en 
uuestra aiuda, como yo desseo que este en la mia. Amen. 
De Nagapatan a 7 de Abril de 1545. 

[Francisco]. 

^ Ex cod. Villarej., 2.^ part., cap. 8.— Vide Tursell., lib. I, ep. II: 
Mench., Append., ep. 2. Videtur superioris epistolae fragmentum, vel 
eadem, alia via missa. 382 MONUMENTA XaVERIANA 

PP. DIDACO DE BORBA 

ET PAULO CAMERTI, GOAM 
Meliapora 8 Maji 1545 '. 

jafanapatanica expeditione casu impedita, sese ad S. Thomae oppidum 
confert. — Summa animi consolatione recreatus, divinam voluntatem 
ut Malacam petat clare sibi perspectam agnoscit. — De P. Mansilla 
aliisque sociis Comorinensibus . — Qui fructuose laborare velint, lin- 
guam lusitanam addiscant . 

. t 

Charissimos e en Christo Jesu amantissimos Hirmaos. 

A gra^a he amor de Christo noso Senhor seja sempre en nosa 
ajuda e fabor. Amen. 

I. Nam se tomo Jafanapatam, ni se puso de pose aquel Rey 
que habia de ser christao: dexo-sse de fazer porquanto deu a 
costa una nao d'El-rey que vinha de Pegu ", he tomo ha fa- 
zenda El-rey de Jafanapatam, he fasta cobrar-sse ho que El-rey 
de Jafanapatam tomo, nam se feze o que o senhor Governador 
mandaba. Prazera a Deos que se fara, si fore seu serui^o. En 
Negapatan estebe algunos dias, e os ventos nam me derom lu- 
gar pera poder tornar aho cabo de Cumurin: antom fui-me for- 
gado vir a Sant Thome '. Em esta sancta casa tome por officio de ' Ex archetypo, in cod. Rom. autogr . , duplici folio, n. CXCVII (olim 
22 et 23). Temporis injuria aliquantum attritum extat alterum folium. Ha- 
bent apographa, cod. Rom. apogr ., alterum sub n. 34, lusitano sermone, 
alterum sub n. 36, hispanice exaratum. Hispana etiam exempla habent, 
cod. Ulyssip. apogr., t. I, flF.Sv-g: cod.Ebor. apogr.,\. I, ff. lov-Il: cod. 
Conimb. apogr., t. I, fol. 15. — Vide Tursell., lib. I, ep. 12: CuTiLL., 
anno 1545, ep. 6: Mench., lib. II, ep. 6: Camara Manoel, Missoes dos 
Jesuitas no Oriente..., n. IV, pp. 37-40. 

* «Peguanum regnum . . . , regnum Asiae, in India extra Gangem . Alias 
fuit amplissimum et ab eo pendebant viginti sex regna, nempe... Ejus pri- 
maria urbs est Peguum.» Ferrari, Lexic. geogr. 

' ((Meliapora, urbs Asiae..., in India orientali. Dicitur et aliter civi- 
tas S. Thomae, quia ibi martyrio coronatus S. Thomas Apostolus in loco 
CaZwrwnna dicto a Malabaribus, id est, supra petram prope ipsam urbem, Epist. 52.-8 Maji 1545 j83 

occupar-me en rogar a Deos nro. Senhor me desse a sentir den- 
tro em minha alma sua sanctissima vontade, com firme proposito 
de ha cumprir, he com firme esperantpa que dabit perficere qui 
dederit velle *. Quiso Deos por sua acostumada misericbrdia lem- 
brar-sse de mi, e com muita consola^om interior senti e cognosci 
ser sua vontade de eu ir [aj aquelas partes de Malaqua, donde no- 
uamente se fezerom christaos, pera dar-les razom e doctrina de 
nosa sancta fee e verdadera, sacando hos artiguos e mandamen- 
tos de nosa ley e fee-en sua Hngua d'eles, com alguna declara- 
9om: e pois voluntariamente vierom a fazerse christaos, en razom 
esta, charissimos Hirmaos, seren muito favorescidos de nos. E 
pera que saibam a Deos pidir acrescentamento de fee, he gra^a 
peraguardar sua ley, sacare en sua lingua o pater nosier e aue 
Mariae otras ora^ois, como he a confisson geral, para que con- 
fesen a Deos seus pecados quotidianamente. Esta les servira en 
lugar de confisson sacramental fasta que Deos probea de sacer- 
dotes que entendam sua lingua. 

2. Ho Padre Francisco de Mansillas com hos outros Padres 
Malauares fiquam com hos christaos do cabo de Cumurin, e 
donde eles estam nam fago mingua. Hos Padres que ibernarom 
en Magambique % com otros que este anno espero [que virao, 
ir]an ^ en compannia d'esses principes de Celon quando forem teste Athanasio Kirchero. Dicitur et meliu'? Meliapur, estque in regione 
Coromandelis, in ora sinus Gangetici,» Ferrarius, Lexic. geograph. 

* «...quia qui coepit in vobis opus bonum, perficiet usque in diem Chri- 
sti Jesu.)) Ep. ad Philipp., I, 6.— aDeus est enim, qui operatur in vobis 
et velle, et perficere, pro bona voluntate.» Ibid., II, l3. In ms. legitur 
«vele)), pro ((velle». 

^ Hi erant PP. Antonius Criminale, Nicolaus Lancilotto et Joannes de 
Beira: duo priores, itali; postremus vero, hispanus. 

" Abscisa charta, desunt verba, quae ex apographo transcribimus . 
Litterae ajt, quae adhuc remanent, indicant scriptum fuisse ((iran;)) nam, ut 
observare licet per totam epistolam, in fine verborum tum m, tum n, indi- 
stincte, licet perperam, usurpatur. In ima ora tertiae paginae originalis epi- 
stolae scriptum est «que hiran in:)) sic abs dubio qui haec verba exaravit in- 
tellexit verba abscisa, eaque ut substitui possent scripsit: sed perperam, ni 
multum fallimur; errore forsitan orto ob similitudinem quarumdam littera- 
ruin: nam ubi legit qite hiran iii, eo quod sensum periodi non caperet, veri- 
simile est scriptum esse qiie hiran ir. Nunc vero, si postremis litteris ad- hi 384 MONUMENTA XaVERIANA a suas terras. Espero en Deos noso Senhor que en este viaje me 
ha de fazer muita merce, pois com tanta satisfa^om de minha 
alma e consolaQom espiritual me feze merce de dar-me a sentir 
ser sua sanctissima vontade de eu ir [a] aquelas partes de Ma- 
quaga *, que novamente se fezerom christaos. Esto[u] tan deter- 
minado de cumprir ho que Deos me deo a sentir en minha alma, 
que, a nam o fazer, me paresce que iria contra a vontade de 
Deos, e que en esta vida ni en a otra nao me faria merce; he si 
nam forem Dauios de portuguesses este anno pera Malaqua, irei 
en algun nauio de moros o de gentios. Tenho tanta fee en Deos 
noso Senhor, charissimos Hirmaos, por cujo amor solum fa^o 
este viaje, que, ainda que d'esta Costa nam fosse este anno nauio 
ninhum, he partisse un catam[aran] ^, iria confidenter en ele, 
toda minha esperan^a posta en Deos. Por amor [e] seruigo de 
Deos noso Senhor vos roguo, charissimos in Christo Hirmaos, 
que en vossos sacrificios e continuas ora^ois vos lembreis de mi, 
pecador, encommendando-me a Deos. Aho fin d'el mes d'Agosto 
espero partir para Malaqua, porque estam as naos, que an de par- 
tir, aguardando por aquela mongom. Hao senhor Governador 
escrebo pera que me mande vna provison pera o Capitom de 
Malaqua '", que me de embarqua^om e todo o necessario pera 
ir as illas de Maquaga. Por amor de noso Senhor que tenhais 
cargo de a recadar de Sua Senhoria, e mandarla por este patamar. 
Un briuiario romano pequeno me mandareis com este patamar. 
A noso grande amiguo he verdadero, Cosmianes ", me encom- 
mendareis muito: nao le escrebo, pois esta he pera todos tres. 

3. Si de nosa Compannia vieren algunos estrangeros, que 
nao saben falar portugues, he necesario que aprendam a falar, dantur quae adhuc remanent, scil. an, habebitur eadem scriptio ac in apo- 
grapho, nempe que biran, iran, seu, si recte scribatur, que viram, iram, 
vel que virdo, irdo, ut nunc communiter exaratur. 

* Lege Macassar. 

^ «Catamaran. Balsa usada en la costa de Coromandel, para franquear 
las barras y pescar en alta mar.)) JOSE de Lorenzo..., Diccionario Mari' 
timo espanol. 

*° Garcia de Sa. Vide supra, ep. 50, annot. 5. 

" Sic: lege Cosme Anes, m Epist. 52.-8 Maji 1545 385 

porque de otro geito '* nao habera topaz que os entenda. De 
Malaqua vos es escreberey muito largo, dando-vos conta dos 
christaos que se fezerom, e da dispositiom que ha pera faze- 
ren-sse, pera que de la probejais de pessoas que acrescentem 
nossa sancta fee; pois esa cassa se chama Sancta Fee, he neces- 
sario que as obras correspondan hao nome. Por hos patamares 
que partiran por Julio vos escribire mais largo. Noso Senhor nos 
juncte em sua sancta gloria, porque en esta nam se si nos 
veremos. 

De Sant Thome a VIII de Maio, anno 1545. 

Vester minimus frater, 

Franciscus ". 

Inscriptio. f AUi charissimi mei in Christo frateh Mestre 
Dioguo e Micer Paulo, en Goa, mei amantissimi. 

Alia manu. De M. Francisco hecha en S.to Thome a 8 de 
Mayo 1545. 

Alia. Inter epistolas latinas TurselHni, hb. I, ep. 12. 
XIII. 4. 97. 

Alia. De inuentione sepulcri S. Thomae Apostoli, et aliqui- 
bus ejus miraculis et martyrio. 

In tertia pagina, manu S. Ignatii vel ei simillima. Esta 
mando maestro Francisco a los hermanos que estan en el Colle- 
gio de las Indias. '* de otro jeto, ms. 

*^ In originali epistola, tantum subscriptio et inscriptio erant manu 
S. Francisci exaratae. Nunc vero solummodo inscriptio manet, nam sub- 
scriptio abscisa est, et ejus loco ipsum S. Francisci nomen scriptum. 

MoNUM. Xav. 27 386 MONUMENTA XaVERIANA 53 

SOCIIS IN LUSITANIA DEGENTIBUS 
Malaca lo Novembris 1545 *. 

Duos reges fidem catholicam compiexos fuisse refert . — Xaverii adventus 
ad urbem Malacam, ejusque piae occupationes in illa civitate. — 5. Tho- 
mae corpus in oppido ejusdem nominis sepultum vulgo existimari. — 
Joannes de Eyro socium sese Francisco addit. — De macazariensium 
religione.— Novos operarios ad Indicam vineam transmitti desiderat. 

t 
Jhus 

Charlssimos en X.° Hermanos ^ . 

La gracia y amor de X.° ^ nuestro Senor sea continuamente 
en nuestra aiuda y fabor '^. 

I. De la India os escreui mui largamente de mi antes que 
partiesse para los Macagares, donde se hizieron dos Reis xpianos. 
Ha mes y medio que lege en ^ Malaca, donde estoi esperando 
mon^an para ir a los Maca^ares. Partire, Dios siendo seruido, de 
aqui ^ a un mes y medio. Estan estos Macagares ^ mui lexos ^, 
de Goa, mas de mil leguas. Dizen los que vinieron ^ de aquellas 
partes, que es tierra dispuesta para se hazer mucha gente xpia- 
na., porque no tienen casas de idolos, ny tienen ' personas que 
los mueuan a gentilidad J , Adoran el sol quando lo veen, y no 
ay mas reHgion de gentiUdad entre ellos ^: es gente que vnos a Quae praecedunt desunt in Ro.,n. 24: in Mac. deest «Ihus.» 
b Deesf in Mac. c fauor. Amen, Ro., n. Sg. d ]hege a, Ro., 

n. 24: llegue d, Mac. et Ro., n. 3g. e daqui, Ro., n. 24. 

f Desunt praeced. 14 verba in Mac. S longe, Ro., n. 89. 

h uieron, Ro., n. 24. i Deest in Ro., n. 24. J gentilida- 

des, Ro., n. 24. . k relligioon antre ellos de gentilidad, Ro., n. 24. • Ex cod. Rom. apogr., n. 33. Habent etiam apographa,praecedens co- 
dex, nn. 39 et 24, licet hoc postremum fine caret: cod. Mac, ff. 38v-39 r; 
et cod. Villarej., 2.' part. , cap. 10; sed non pauca mutat, et plura in eo desi- 
derantur. Haec quinque apographa hispanice sunt scripta. Extant alia tria 
apographa lusitana, de quibus inferius loquemur.— Vide TURSELL., lib. I, 
ep. I4:,Mench., lib. H, ep. 8. Epist. 53. — 10 NovEMBRis 1545. 387 

con otros siempre tienen guerra. Despues que llegue * en Ma- 
laca ™ , que es vna ciubdad de grand " trato de mar, no faltan 
occupationes pias: todos los domingos predico en la See, y no 
€Stoi tan contento de mis praedicationes, quanto estan los que 
tienen pacientia de me oir. Todos los dias enseiio a los ° niiios 
las orationes vna hora 6 mas: poso en el hospital, confiesso los 
pobres enfermos, digoles missa y los comulgo p. Soi tan impor- 
tunado ^ en confessiones, que no es possible poder *" cumphr 
con todos. La maior occupacion que tengo es de sacar ^ las ora- 
tiones de latin en lenguage ^ que en los Macagares se pueda en- 
tender: es cosa mui trabajosa no saber la lengua. Quando parti 
de la India, que fue de vn lugar de Santo Thomae, a do dizen " 
los gentiles de la tierra que esta el cuerpo de Santo Thomae 
Apostol. Ay en Santo Thomae mas "^ de cien portugueses casa- 
dos: ai ^ vna iglesia mui deuota, y todos tienen que esta ahi el 
cuerpo del glorioso Apostol y. Estando en Santo Thomae aguar- 
dando por tiempo para ir a Malaca, alle vn mercader, que tenia 
vn nauio con sus ^ mercaderias, el qual conuerse en las cosas de 
Dios, y diole Dios a sentir que auia otras mercaderias, en las 
quales el nunqua trato, de manera que dexo nauio y mercaderias, 
y imos los dos a los Macagares, determinado de biuir toda su 
vida en pobreza, siruiendo a Dios nuestro Senor ^. Es hombre de 

1 Ihege, Ro., n. 24. m a Malaca, Ro., n. 3^. n ciudad de 

mui gran, Ro., n. 24. o enseno los, Ro., n. 3^. P una 

missa, y comulgolos, Ro., n. 24: missa y comulgolos, ikfoc. q oc- 

cupado, Ro.,n. 24. i" Deest in Ro., n. 24. s en sacar, Ro.j 

n. 39. t lengoa, Ro., n. 24 et Mac: lengua, Ro., n. 3^. 

^ lugar, en el qual dizen, Mac: lugar de San Thome (en el qual lugar dizen, 
Ro., n. 39. V cuerpo de San Tome Apostol, a do no ai mas, Mac. 

X y ay, Mac. y devota todos tienen para sy y [sic] nestas partes 

que ay su cuerpo del glorioso Apostol S. Tome, Mac: muy deuotissima: 
todos tienen en estas partes para si que estd alli su cuerpo del glorioso 
Apostol, Ro., n. 39. z y sus, Ro., n. 39. 

a Praecedentes tres periodi sic extant in Ro., n. 24: Quando parti de la 
India, que fu6 de un lugar de Sao Tome, en el qual dizen los gentios que 
' esta el cuerpo de S5o Tome Apostol, halhe ai mas de cien portugeses casa- 
dos. Estando aguardando por tiempo para uenir k Malaqua, halhe hun mer- 
■<!ader que tenia un nauio con sus mercaderias; y tratando con el de las oosas 
de Dios, ]e dio Dios tanto a sentir, que dexo nauio y mercadorias; y ymos 388 MONUMENTA XavERIANA treinta y Qinco anos: fue soldado toda su vida del mundo ^, y 
ahora es soldado de Xpo. El se encomienda mucho en vuestras 
orationes: llamasse Juan de Hierro *^ *. 

2. Despues en Malaca me dieron muchas cartas de Roma y 
de Portugal, con las quales tanta consolation recebi y recibo ^; 
y son tantas las vezes que las leio, que me parece que estoi yo 
alla, 6 vosotros, charissimos Hermanos, aca do yo estoi, y si no 
corporalmente, saltem in spiriiii. Los Padres, que de alla vinie- 
ron este ano ' con Don Juan de Castro *, me escriuieron de Goa 
a Malaca: agora les escribo que vaian al cabo de Comorin a tener 
compania dos dellos a nuestro Hermano charissimo, Franpisco de 
Mansillas % el qual quedo alla con tres Padres de missa de la 
misma tierra, doctrinando los xpianos. del cabo de Comorin ^: 

aora los dos a los macaquares, determinando de biuir toda su uida en pobre- 
za, serviendo a Dios nuestro Seiior.» b Desunt praecedentia duo 

verba in i?o., n. 24. c Hiarro, Ro., n. 24. d Loco eorum, 

quae sequuntur usque ad finem periodi, haec habet Ro., n. 24. «todas las 
uezes que las leo, que no os lo se dizir.» Et Mac: «todas las uezes que las 
leo, [que] me parece que estoi io alla, 6 vosotros, charissimos Hermanos, 
aca do yo, y si no corporalmente, saltem in spiritu.» Postrema haec verba 
ita sunt in ms., licet perperam: «y sono corporalmente, falten lo spiritu.» 
Et Ro., n. 39: «todas las uezes que las leo(y son tantas las vezes que las 
leo) me pare^e que yo estoi alla 6 nosotros , Hermanios, aca, do io estoi, 
y si no corporalmente, saltem in spiritu.» e Quae sequuntur desunt 

in Ro., n. 24: praecedentia quatuor verba desunt in Ro., n. 39. * Diversimode scriptum reperitur hujus mercatoris cognomen, scil.: 
de Hierro, de Hiarro, Deyro , et latine communiier Durus. Sed lusitani 
scriptores, ut Souza, Lucena aliique semper scribunt d'Eyr6, vel de Eyro^ 
quos in futurum sequemur. 

^ Hi fuerunt PP. Antonius Criminale, mox a barbaris occisus, Nicolaus 
Lancilotto, uterque italus, et Joannes de Beira, hispanus. 

* «D. Joao de Castro, filho de D. Aluaro de Castro, Regedor da Casa 
do Civel, 10 Gouernador, e V.Rey 4.°, que ambos os titulos teue, e l3 no 
Gouerno do Estado da India, partio de Lisboa em 24 de Margo de 1545 com 
6 naos. Gouernou dous annos e noue mezes e falleceo em Goa en 5 de 
Junho de 548.» Barreto de Rezende, Breue tratado. . . de todos os Vi- 
sorreys, fol. 23. Non tamen die 5, sed 6 Junii anni 1548, supremum diem 
obiit Joannes de Castro. Vide infra, ep. 68, annot. 5. 

5 Patres, qui in Caput Comorini profecti sunt, fuere PP. Anlonius Cri- 
minale et Joannes de Beira. t, Epist. 53.— 10 NovEMBRis 1545 38^ 

el tergero que quedasse en el *" collegio de Sancta Fee ensenan- 
do grammatica ^. Por estar el nauio tan s de prissa no torno a 
escreuir lo que de la India escreui ; para el aiio que viene os 
escriuire mui largamente de la gentilidad de los macagares. So- 
bre todo, charissimos Hermanos *^, os ruego por amor de Dios, 
que todos los aiios embieis muchos de nuestra Compafiia, por- 
que hazen mengua '; y para andar entre gentiles no son neces- 
sarias letras, sino que vengan mui bien J exercitados. Assi ^esso, 
rogando a nuestro Seiior que nos ^ dee a sentir dentro de ^ 
nuestras animas ™ y fuergas para cumplir su voluntad y ponerla 
en obra. 

De Malaca a ° lo de Nouiembre de 1545 anos °. 
Vester minimus frater et seruus, 

Franciscus p. 

Inscriptio. Treslado de vna carta del P.e M.tro Francisco 
para los Padres de la Compaiiia. 

In Ro., n. 24. Carta do P.e mestre Francisquo para os Pa- 
dres da Companhia. Scrita em Malaqua a X de nouembro de 1545. 
Recibida em Coimbra a XXVI dagosto de 1546, 

In cod. Mac. Carta deN. B. P. M. Francisco para os Padres 
da Comp. a que estao em Portugal. De Mallaca a 10 de novem- 
bro de 1545. 

In Ro., n. ^g. Trellado de outra carta do P. M.te Francisco, 
que escreueo de Malaca aos Padres da Compania. Recibida a 
XXVI dagosto de 1546. 

f quedajse nel, Ro. n. Sg. S mui, Mac. h Deest in Mac» 

' porque aca hazen mucha mengua, Mac. et Ro., n. 39: amengua» ver- 
bum estlusitanum, hispano «falta» respondens. j mucho bien, Ro., 

n. 39. k Seilor nos, Ro., n. 39. 1 en, Mac. et Ro., n. 39. 

™ Quae sequuntur usque ad finem periodi sic habentur in Mac. et Ro., 
n. 39: ((su sanctissima voluntad, y fuergas para comprila y ponerla en obra.» 
^ ad, ws o Nouiembre 1545, Ro., n. 3^: Nouiembre de 1545, Mac. 

Sic finit epistola. P Francisco, Mac. ^ P. Nicolaus Lancilotto, vir eximia animi demissione praeclarus, ut er 
suis litteris, ad S. Ignatium datis, quas, Deo volente, in lucem dabimus, 
manifeste apparebit. 390 MONUMENTA XavERIANA EJUSDEM EPISTOLAE LUSITANUM EXEMPLUM \ 

Charissimos em X." Irmaos. A gra^a e amor de X." nosso 
Senhor seja continuamente ^ em nossa ajuda e fauor. 

I. Da India uos escreui muy largamente de mim antes que 
partisse para os Maca^ares, onde se fizerao dous Reis xpaos. Ha 
mes e meyo que cheguey a Malaca, onde estou esperando mo^ao 
para ir aos Macagares: partirey, Deos querendo, d'aqui a hum 
mes e meio ^. Estao estes Maca^ares muy longe de Goa, mais 
de mil legoas. Dizem os que uierao d'aquellas partes que he 
terra desposta pera se fazer muita gente xpaa. porque nao tem 
casas de idolos, nem tem pesoas que os mouap a gentilidades- 
adorao o sol quando o uem, e nao ha mays religiao de gentili- 
dade entre elles: he gente que sempre huns com outros ^ tem 
guerra. Despois que cheguey a Malaca, que he huma cidade de 
grande trato ^ de mar, nao faltao ocupagoes pias: todolos ^ do- 
mingos prego em a See, e nao estou tam contente de minhas 
prega^oes quanto estao os que tem pagien^ia de me ouuir: todos 
os dias ensino aos meninos as ora^oes huma hora ou mays: pouso 
n'o hospital ^ : confesso os pobres enfermos: digo-lhes missa e 
dou-lhes o santissimo sacramento: sou tao empurtunado s em 
confissoes, que nam he possiuel poder cumprir com todos. A 
mayor ocupayao que tenho he de tirar as oraQoes ^ de latim em 
lingoa que em os Maca^ares se possa entender: he cousa muy 
trabalhosa nao saber a lingoa. Quando parti da India, que foy 
de hum lugar de Sam Thome, em o qual lugar dizem os gentios 
da terra que esta o corpo de Sam Thome Apostolo, achei ay em . a sempre, £6. et Co. b m.^ms. c os outros, Co. 

4 cidade grande de trato, Co. e todos os, Eb. et Co. f es- 

prital, Co. g importunado, Eb. et Co. h «in catechismo ver- 

tendo», ait Tursellinus. ' Ex apographo, in cod. Ulyssip. apogr., fol. l3, Habent etiam apo- 
grapha, lusitano sermone, cod. Ebor. apogr., ff. 14 et 15; et cod. Cotiimh. 
apogr., ff. 18V-19.— Vide Tursell., lib. I, ep. 14: Mench., lib. II,ep. 8: 
Camara Manoel, Missoes dos Jesuitas no Oriente. .., n. V, pp. 41-44. EPIST. 53. — 10 NOVEMBRIS I545 3^1 

Sam Thome mays de ^em portugueses casados: ay huma igreyja 
muito * deuotissima: todos tem em estas partes pera si que esta 
ahi o corpo do gloriosso Apostolo. Estando en Sam Thome, 
aguardando por tempo pera uir a Malaca, achey hum mercador, 
que tinha hum nauio e suas mercadarias J o qual conuersey em 
as cousas de Deos; e deu-lhe Deos a sentir que auia dutras 
mercadarias "^, em as quais elle nunca tratou, de meneyra que 
deyxou nauio e mercadarias ^ . H^^mos os dous aos Macagares, 
determinado ™ de uiuer toda sua uida em pobreza, seruindo a 
Deos nosso Senhor: he homem de 35 annos; foy soldado toda 
sua uida do mundo, e agora he soldado de Xpo. ° elle se en- 
comenda muyto em uossas oragoes: chama-sse Joao d'Eiro °.' 

2. Despois em Malaca me derao muitas cartas de Roma e 
de Portugual, com as quaes tanta consolagao recebi e re^ebo todas 
as uezes que as leo; e sao tantas as uezes que has leo, [que] p me 
parece que ou eu estou laa, ou uos outros, charissimos Irmaos, 
quaa donde ^ eu estou, e se nao ^ corporalmente, saliem in spi- 
riiu. Os Padres, que de laa uierao com Dom Joao de Castro este 
anno, me escreuerao de Goa a Malaca: agora Ihes escreuo que 
uao ao cabo de Comorim a ter companhia dous d'elles a nosso 
Jrmao charissimo Francisco de Mansilhas ^ , o qual ficou laa 
com tres Padres de missa da mesma ^ terra, doutrinando aos 
xpaos. ^ do cabo de Comorin; o terceyro que ficasse em o coUe- 
-gio de Santa Fee ensinando gramatica. Por estar o nauio tam 
de presa nao torno a escreuer ^ o que da India escreui. Pera o 
anno que uem uos escreuirey muy largamente da gentilidade dos 
magacares ^. Sobre tudo, charissimos Irmaos, vos rogopor amor 
de Deos, que todolos y annos mandeys muitos de nossa Com- 
panhia, porque quaa fazem muyta mingua; e pera andar entre 

i ia [sic], Co.: mui, Eh. j humas mercadorias, Co.'. suas mercado- 

rias Eb. k mercadorias, Eb. et Co. 1 id., id. m de- 

terminando, Co . n e agora he de X.°, Co. In tribus codic. 

scribitur ((deiro»: apud Tursell., ((Duro». P Extat hoc verbum in 

Co.; etiam in £6., sed aliamanu. q caonde, Co.: quaa onde, £6. 

r estou, se nao, Co. s Man^ilhas, £6.: Mansillas, Co. t na 

mesma, Co. u christaos, Eb. v torno escreuer, Co. 

^ Maca(;ares, Eh. y todos os, Eb. et Co. 3^2 MONUMENTA XaVERIANA 

gentios nao sao necessarias letras, senao que uenhao muyto bem 
exercitados ^. 

Asi cesso rogando a nosso Senhor que nos dee a sentir dentro 
em nossas almas sua santissiraa uontade, e forgas pera a comprir 
e pol-a em obra. 

De Malaca a lo de Nouembro de 1545. 

Vester.minimus frater et seruus, 

t 
Franciscus. 

Inscriptio. Outra do P.e Francisco a 10 de Nouembro 

de 1545, que escreueo de Malaca. Pera o P.e Maestre Simao * 

da jComp.a de Jesus. 54 

SOCIIS IN LUSITANIA DEGENTIBUS 
Malaca 10 Novembris 1545 *. 

Gratia et charitas D. N. Jesu Christi, etc. 

I. Scripsi ad vos, fratres charissimi, ex India iturum me ad 
Macazares, ubi nuper Christianis sacris initiati sunt Reges duo. 
Ex itinere ad oppidum S. Thomae (ubi omnes tum Christiani, tum 
barbari Sanctissimi Apostoli Thomae corpus esse confirmant) 
appuU eo consilio, ut inde Malacam pergerem. Hic igitur expe- 
ctanti mihi navigationis opportunitatem, mercator quidam (Joanni 
Duro nomen est) divino instinctus afflatu, se socium addidit. Is 
mecum una dies aHquot versatus, cum de rebus coelestibus non- 
nulla cognovisset, sentire coepit alias quasdam merces reperiri 

z sed multa exercitatio virtutum, Tursell. 
a In Eh. non dicitur cui missa fuerit epistola. • Ex TURSELL. lib. I, ep, l3. — Vide MENCH.,lib. II, ep. 7: Cutill., 
anno 1545, ep. 8 (15 Decemb.). 

De hac epistola, quae nihil aliud videtur quam superioris compendium, 
vide quae fuse scripsit Menchaca in Prolegom., pp. XCIX et C. In epi- 
stola Patris Filipucci ad P. Possinum missa, quam inferius dabimus, ex- 
pressis verbis asseritur varias Tursellini epistolas originalium, quae in 
Goano archivo servabantur, compendium esse. Epist. 55.— i6 Decembris 1545 2>g3 

suis longe meliores; quas quidem ipse nunquam adeam diem, ne 
suspicione quidem attigisset. Itaque omissis mercimoniis, nun- 
tioque mercaturae remisso, Evangelicam amplexus est pauperta- 
tem. Nuper Malacam (quae urbs distat a Goa Leucas amplius 
quingentas) ambo pervenimus. Ibi jam occasionem captamus Ma- 
cazaricae transmissionis, Oui a Macazaribus huc veniunt, mire 
illam gentem ad Christi cultum aptam atque idoneam esse nun- 
tiant. Nulla inibi esse Deorum fana, nullos qui populum impel- 
lant ad venerandos Deos. Solem dumtaxat ab ilHs pro Deo coli. 
Religionem praeterea apud eos nullam esse. Quare vos etiam 
atque etiam pro vestra erga Christum charitate oro, fratres cha- 
rissimi, ut muhi quofannis e Societate huc demigretis. Vestri 
enim similium summa est penuria. Sic autem habetote, ad aggre- 
gandos Christo hosce Ethnicos, non magna eruditione opus esse, 
sed magno virtutum usu, magnaque vi divini Spiritus, quem 
Deus pro sua benignitate omnibus nobis impertiat. Amen. IV 
Idm Novemb. M. D. XLV. Malacae. 

[Franciscus.] PP. PAULO CAMERTI, 

JOANNI DE BEIRA ET ALIIS, GOAM 
Malaca i6Decembris 1545 '. 

Macazariae expeditione impedita, Amboinnm cogitat. — Beiram et Crimi- 
nalem in Comorinum mittit. — Paulo Camerti Goanae domus curam et 
religiosae obedieniiae studimn inculcat. — Simonem Botellum, amicum. 
et probum virum, illis commendat. 

Charissimos Padres y Hermanos mios. La gracia y amor de 
X." nuestro Senor sea ^ siempre en nuestra ajuda y fauor. Amen. 

a seia, Co. ' 'Excod. Ulyssip. apogr., t. I, f. II. Habent etiam apographa Cod. 
Ebor. apogr., t. I, fol. l3, et cod. Conimbr. apogr., t. I, fol. 17. — Vide 
PossiN., lib. III, ep. i3: CuTiLl-., anno 1545, ep. 9: Mench., lib. II, ep. 10: 
Camara Manoel, Missdes dos Jesuitas no Oriente..., n. VI, pp. 4548. 394 MOXUMENTA XaVERIANA 1. Con el P. Comendador ^ os escresi largamente como es- 
taua de partida para el Macasar; y por ser ^ las nueuas de alla 
no tan buenas como pensavamos '^, no fui alla, y uoi para Am- 
bueno **, a do ai muchos xanos. ^ y mucha despusicion para 
se hazer ^ mas; de alla os escreuire la desposicion de la tierra y 
el fruto s que en ella se puede hazer ^: y por la esperiengia que 
tengo ' del cabo de Comorin y de Goa, y de la que, plaziendo a 
Dios, terne de Ambueno ' y de las partes de Maluco, segun 
viere ^ adonde mas podreis seruir a Dios y acrecentar la sanctis- 
sima fee de X.° nuestro Seiior, vos escreuire ^ 

2. Por esta carta os°^pido, charissimos Padres Joam da 
Beira y ° Antonio Criminal, que, uista esta, os ° apareieis para 
ir al cabo de Comorim, adonde hareys mas seruicio a Dios que 
estando en Goa. Hallareis alli al P. Francisco Mansilhas p, el 
qual sabe la tierra y el modo que aueis de tener i en ella; y sy 
el P. ^" Francisco de Man^illas ^ estuuiere en Goa, yreys todos 
tres; y por amor de Dios vos ruego •= que no hagays el contra- 
rio ", y no deixeys por nynguna cosa de ir al cabo de Comorin; 
y el P. Nicolao Lanciloto quedara ^ en San Pablo ' enseiiando 
gramatica, ansy como de Portugual venia ordenado. Y porque * 
confio de vuestras charidades que no hareys el ^ contrario de lo 
que escriuo, no digo mas. 

3. Micer Paulo, ruegoos mucho por amor de lesu X.° que 

to seren, Co. c piensauamos, Co. dAmboino, Co. 

e chistianos, Co. f hazeren, Co. g fruito, £&.: fructo, Co. 

h pode fazer, Eb. i tenguo, Eb.: tiengo, Co. J Amboino, 

Co. k segundo ui er e, Co. 1 vos escriuere, Co. ni vos, 

Co. n e, Co. o uos, Co. P Manzillas, Co. 

q terner, UL, sed perperam. r y se el dito P., Co. s Man- 

silhas, Eb.: Manzillas, Co. t os ruego, Co.: vos rueguo, Eb. 

« Sic: sed supra verba ciel contrario», quae non sunt deleta, scriptum est: 

«otra cosa». v se quedara, Eb. x e porque, Eb. y ha- 

reis lo Co. * Quisnara fuerit hic Pater ignoramus: satis rationi consonum videtur 
quod asserit Camara Manoel, Missoes dos Jesiiitas no Oriente..., pag. 45, 
annot. 3: «Nao conseguimos descobrir o nome d' este padre. Talvez fosse 
algum sacerdote secular, commendador de alguma ordem». ,/ 

^ In collegio Goano, Sancti Pauli dicto. Epist. 55.— i6 Decembris 1545 395 

I mireys mucho por essa casa, y sobre todo os encomiendo que 
seays obediente a los que tienen cargo de gouernar essa cassa % 
y en esto me hareys mui grandissimo plazer; porque sy yo alla 
estuuiera, nynguna cosa hiziera ^ contra voluntad de los que tie- 
nen cargo dessa sancta casa *, sino obedecerles en todo lo que me 
me mandasem. Y porque ^ espero en Dios que os tiene dado a 
sentir dentro en ^ vuestra anima que en nynguna cosa le podreys 
tanto seruir, quanto por su amor negar vuestra propria voluntad . 

4. Escreuirme eis ^ nueuas de todos los nuestros <^ y del 
P. Francisco de Man^illas ^ con la naue que partiere para Ma- 
luquo, y ^ sea queme escreuais muy largo, porque mucho hol- 
gare con uuestras cartas. Ruegoos ^, charissimos Hermanos, que 
rogeys ^ siempre a Dios por my en vuestras deuotas oragiones y 
sanctos ' sacrificios, que por tierras ando, adonde tengo J mu- 
cha necesidad de vuestras oragiones. 

5. AUa va Symon Botello ^, amigo desa sancta casa; el os ' 
dara nuevas particularmente myas: soi yo mucho su amigo, por 
ser el hombre muy ™ de bien, y amigo de Dios y de la verdad. 
Pidoos que tengais su amistad: el lo hizo muy bien comigo, man- 
dandome dar todo lo necessario para my embarcagion con mu- 

z haria, Co. 

a cosa, Co.; sed perperam. b dentro de, Co. c escri- 

uirmeis, Co. d todos los Padres y Hermanos, Cn. e Man- 

silhas, Eb.: Manzillas, Co. f Maluco e, Co. s Ruegoos mu- 

cho, Co.: roguovos, Eb. hrogueis, Eb.: rogeis. Co. i Deest 

hoc verbum in Co. j a do tiengo, Co. kBotelho, Co. 

1 casa, el vos, Eb.: casa, y os, Co. • ™ mucho, Eb.: mui, Co. * In margine legitur in cod. Eborensi. «Estes Padres erao M.te d.°, etc, 
e nSo er2o da companhia; tinhao cuidado do Collegio, porque ainda a este 
tempo nao era entregue a Companhia.» Et in cod. Ulyssip., in fine epi" 
stolae sic ait. «Estas pessoas, a quem o Padre diz nesta carta que obede^ao 
os nossbs, eram huns homens honrrados, que tinhao a cargo o Collegio de 
Sam Paulo, porque ainda entao nao era entregue aCompanhia. M.te Diogo, 
e Cosme Anes veador da fazenda eram os que tinhao o major assunto. Esta 
lembranga fez o mesmo Padre em outras cartas que obede^ao aos sobre- 
4itos.» 

* Praecedentiaduo verba sensum periodi aliquanto obscurum redduHt, 
qui, illis suppressis, perspicuus et latinis versionibus similis apparet. 396 MONUMENTA XaVERIANA cho amor y charidad: nuestro Senor le de el galardon, que yo le 
quedo en mucha obligacion. 

Dios nuestro Senor, charissimos Hermanos en X.**, nos ajunte 
en su sancta gloria, pues en esta " vida andamos tan esparzidos 
unos ° de los otros. 

De Malaca a 16 p de Deziembre anno de 1545. 
Vester minimus frater in X° , 

Franciscus 1. 

Inscriptio. Carta que scriuio el P.e M.° Francisco aos P.esMi- 
cer Paulo, Juan da Beira, e a los otros hermanos del Colegio de 
Goa. Scrita de Malaqua a 16 de Dezembre 1545 ^. 56 SOCIIS IN EUROPA DEGENTIBUS 

Ex Amboino 10 Maji 1546 *. 

Ex Comorino ad insulam Macazariam sese iter anno superiori instituisse. 
— Malacae et in Amboino gesta. — De insula Mauri, ad quam,periculis 
immanibus contemptis, pergere decrevit. — Itineris descriptio. — Indir 
cia quorumdam christianorum , qui apud Sinas ritiis legis hebraicae 
cum religione christiana conjungerent . — Tres e Societate Goam appu- 
lisse: eos in Molucum destinat. — De ethnicis et saracenis in Amboino 
commorantibus . — De variis insulis in illo maris tractu sitis, de incola- 
rum feritate, libidine, flagitiis, lingua, moribus, etc. — Dequodamca^ 
pro, foetus proprio ubere lactante. — Preces a sodalibus postulat . Charissimi in X.° fratres. 

I. La gracia y amor de X.° nuestro Senor seya ^ siempre en 
nuestra ayuda y fauor. Amen. 

n nesta, Co. o espargidos vnos, Co. P aos 16, Eb.: a los 16, Co» 

q Franciscus t, Eb. r idem dicit, quoad sensum, cod. Ebor. 

a sea, Co. ' Ex cod. Ulyssip. apogr., t. I, ff. i6v-l9r. Habent etiam exempla hi- 
spana cod. Ebor. apogr., t. I, ff. i8v-2lr: cod. Conimb. apogr., S. 27-29: 
cod. Rom. apogr., nn. 25 et 27. In hoc postremo codice duo sunt praeterea 
exempla: alterum italum, sub n. 40, Polanci manu correctum, etalterumla- 
tinum, sub n. ^obis. Aliud exemplar, latino sermone conscriptum et Canisii Epist. 56.— 10 Maji 1546 397 

En el ano de 1 545 os escreui largo, haziendoos saber ^ como 
en una tierra llamada Macagar se hizieron dos reis xpianos. con 
mucha otra gente; y por la mucha disposicion, que en aquella 
tierra auia para se acrecentar nuestra sancta fee, segun la infor- 
macion que me dieron , parti del cabo de Comorin para ^ Maca- 
9ar por mar, por quanto no se puede ir por tierra. Ay del ^ cabo 
de Comorin hasta las islas de Maca^ar mas de 900 leguas. Dy 
orden primero que del cabo de Comorin partiesse ^ como los 
xpianos. de aquella tierra fuessen proueidos de cosas spirituales, 
dexando con ellos cinquo Padres, los tres naturales de la tierra, 
y a f Francisco de Mansillas con otro Padre spanol ^ Con los 
xpianos. de las islas de Ceylan, que esta cerca del cabo de Co- 
morin, quedaron cinquo frayles s de la orden de S. Francisco 
con dos otros ^ clerigos. Viendo que no ' era necessario, ni me- 
nos hazia falta con los xpianos. del J cabo de Comorin ny con 
los de Ceylan, porque no hay otros xpianos. nueuamente con- 
uertidos en la India, fuera de las fortalezas del Rey, y los que 
estan en las fortalezas los vicarios tienen cargo de ensenarlos y 
baptizarlos, determine de partir para ^ Maca^ar; y ^ yendo al 
puerto, de donde me auia de embarcar para hazer mi viage, halle 
un mercader con un nauio suyo, el qual me rogo que lo confes- 
sasse. (Quiso nuestro Senor que despues de confessado entrase 
tanto en si, que uendio nauio y quanto tenia, dandolo todo a po- 

b a saber, Eb. et Co. c pera 0, Co. d Hay desde e], Co. 

e me partiesse, Eb. et Co. f Deest in Eb. et Co. S flaires, 

Eb. ^ con otros dos, Co. i vendo que nao, Eb. j de, 

Co. k para o, Eb.: pera lo, Co. 1 e, Eb.: deest in Co. manu exaratum, exhibet codex Coloniensis aLitt. Epistt. var.» archivi stu- 
diorum fundatorum, a P. Braunsberger descriptus in opere Beaii Petri 
Canisii S. J. epistulae et acta, t. I, pag. LIV, n. 3.— Vide TuRSELL., 
lib. II, ep. 3: CuTiLL., anno 1546, ep. l (8 Maji 1546): Mench., lib. II, 
ep. 17, qui eam, ceteros alios editores non sequutus, mensi Maji anni 1547 
adscripsit: Camara Manoel, Missoes dos Jesuitas no Oriente..., n. VIII, 
PP- 55-65. Quae in paragrapho 9 continentur, ea in paragr. 16 transtulit 
Menchaca. 

" Hic sacerdos hispanus erat Joannes de Lizano, ut in praecedenti epi- 
stola expressis verbis asserit S. Franciscus. 398 MONUMENTA XaVERIANA bres; ™ y assi nos enbarcamos los dos ^ camino del ° Macagar ^) 
2 . Llegamos en la meitad p del camino a una ciudad llamada 
por nombre Malaca, en la qual el Rey tiene una fortaleza, y el Ca- 
pitan desta fortaleza me dixo como auia mandado un clerigo, 
persona muy ^ religiosa, con muchos portugeses ^ en un galeon 
bien apercebido de todo lo necessario para fauorecer a los que se 
hizieron ^ xpianos., y hasta que tuviessemos * nueuas suyas no 
le parecia quedeuia ^ partir para aquella isla *; y asi estuue en Ma- 
laca tres meses y medio sperando nueuas de los maca^ares. En 
este tiempo no me faltaron occupaciones spirituales, asi en predi- 
car los domingos y fiestas, como en confesar muchas personas, 
asi ^' los enfermos del hospital donde posaua, como otros sanos. 
En todo este tiempo ensene los ^ muchachos y xpianos. nueua- 
mente conuertidos a la fee la doctrina xpiana. Con la ayuda de 
Dios nuestro Senor hize muchas pazes entre los soldados y mo- 
radores de la ciudad, y y las noches iua por la ciudad con una 
campanilla ^ encomendando las animas del purgatorio, lleuando 
comigo muchos nifios de los que ensenaua la doctrina xpiana. 

m Loco eorum, quae a verbis «Quiso nuestro Sefior)) praecedunt, haec ha- 
bent alia apographa.: «Y lo que con mucha pruden^ia humana no acabara 
de terminar, con mucha violengia se vencio y escogio el camino del cielo. 
Quiso Dios por su misericordia darle tanto dientro de su anima a sentir, 
que en vn dia se confess6, y en otro seguiente se determin6 (en el mismo 
luguar donde mataron a Santo Thome ap6stol) de vender el nauio y todo 
lo que tenia, dando a los pobres todo, sin guardar nada para sy, como liberal 
dispensero.,» Eb.: «Y lo que oon mucha pruden^ia humana no acabara de 
determinar, con mucha violen^ia se venci6 y escogi6 el camino del cielo. 
Quiso Dios por su misericordia darle tanto dentro de su anima, que en vn 
dia se confess6, y en otro seguiente se determin6 (en el mismo lugar a don- 
de mataron a Santo Thome ap6stol) de vender el nauio y todo lo que tenia, 
dando a los pobres todo, sin guardar nada para sy, como liberal dispense- 
ro,)) Co. " Desunt duo verba in Eb. et Co. o de, Co. 

P mitad, Eb. et Co. q Deest in Co. "' portugueses, Eb. et 

Co. s favorecer a todos los que se hizieren, Co. t vuies- 

semos, Eb. et Co. u deuria, Co. v y asi, Eb. et Co. 

X a los, Co. y ciudad. A, Eb. et Co. z campana pequeiia, 

Eb. etCo. ^ Erat hic Joannes de Eyro. 

•* Malacensis Praefectus tunc temporis erat Garcia de Sa. Vide supra, 
ep. 50, annot. 5. Epist. 56.— io Maji 1546 399 

3. Pasados los tres meses y medio, acabaron de uentar los 
vientos con que uienen los nauios de Macagar, No sabiendo nin- 
gunas nueuas del Padre, determine de partir para otra fortaleza 
del Rey llamada Maluco, y es la ultima de todas. Acerca desta 
fortaleza, sesenta leguas della ay dos islas; la una es de treinta 
leguas en redondo, mucho poblada, la qual se llama Ambueno *. 
Desta isla tiene hecha merced el Rey a un hombre mucho de bien 
y buen xpiano., el qual ha de uenir a biuir en ella daqui a un 
aiio y medio con su muger y casa. En esta isla halle siete luga- 
res de xpianos.: los ninos que halle por baptizar baptize, de los 
quales murieron ^ muchos despues de baptizados; y parece que 
Dios nuestro Senor los guardo hasta que estuuiessen en camino 
de saluacion. Despues ^ de auer uisitado todos estos lugarfes, lle- 
garon a esta isla ocho nauios de portugeses. Fueron tantas las 
occupaciones que tuue en tres meses que aqui estuuieron, en pre- 
dicar, confesar, uisitando ^ los enfermos, ayudandolos a bien mo- 
rir, lo que es muy trabaioso de hazer con ^ personas que no bi- 
uieron muy conformes a la ley de Dios. Estos mueren mas des- 
confiados de la misericordia de Dios, de lo que ^ biuian muy con- 
fiados biuiendo en peccados continuos sin querer desacostum- 
brarse ^ dellos. Hize con la ayuda de Dios muchas amistades en- 
tre soldados, que iamas biuen en paz en esta ^ isla de Ambueno. 
EUos se ' partieron para la India en Mayo, y mi compaiiero Juan 
de Eiro J y yo nos partimos para Maluco, que esta daqui 60 
leguas. 

4. De la otra costa de Maluco esta una tierra, la qual se 
Uama el ^ Moro, a sesenta leguas de Maluco. En esta isla de el 
Moro avia ^ muchos afios que se hizieron grande ™ numero de 
xpianos., los quales, por muerte " de los clerigos que los baptiza- 

a la qual llama Amboino, Co. b morreram, £6.: morrero, Co. 

c depois, Eb. d y uisitando, Co. e en, Co. f do 

que, Co. g continuos, no quiriendo desapegarse, Co. h paz. 

Desta, Co. « Ambueno se, Co. i Juan de Eyro, Eb.: Joan 

Deiro, Co. — In Ul . prius scriptum fuerat Juan de Hierro; sed, cancellato 
cognomine, superpositum est Eiro. k Q; Eb. et Co., et sic inferius 

cum tale verbum occurrit. 1 aueraa, Eb.: auera, Co. m gi^so» 

Eb. et Co. n morte, Eb. et Co. 400 MONUMENTA XaVERIANA 

ron, quedaron desamperados y sin doctrina; y por ser la tierra del 
Moro muy peligrosa, por quanto la gente della es muy llena de 
traicion, por la ° mucha pon^ona que dan en el, comer y beuer, 
por esta causa dexaron de ir aquella tierra p personas que mira- 
sen por los xpianos. Yo por la necessidad que estos xpianos. de 
la isla del Moro tienen de doctrina espiritual y de quien los bap- 
tize para saluacion de sus animas, y tanbien por la necessidad 
que tengo de perder mi uida temporal por socorrer a la uida spi- 
ritual ^ del proximo, determino de me ir al Moro por socorrer 
in spiritualibiis a los xpianos., offrecido a todo peligro de muerte, 
puesta toda mi esperanga y confianga en Dios nuestro Senor, 
desseando de me conformar, segun mis pequeiias y flacas fuer- 
gas, con el dicho de X." nuestro Redemptor y Senor que dize: 
Qiii enim ^ voluerii animam suam saluam facere, perdet eam; 
qui autem perdiderit animam suam propter me, inueniet eam ^: 
y aunque sea facil de entender el latin y la ^ sentencia en uni- 
versal deste dicho del Senor, quando el hombre viene a lo par- 
ticularizar para disponerse a determinar de perder la vida por 
Dios para hallarla en el, offreciendose casos peligrosos, en los 
quales probablemente se presume perder la vida sobre lo que se 
quisiere determinar, hazese tan * obscuro, que el latin, siendo 
tan claro, viene a oscurecerse; y en tal caso me parece que solo 
aquel lo viene a entender, por mas docto que sea, a quien Dios 
nuestro Seiior por su infinita misericordia lo quiere en casos par- 
ticulares declarar. En semeiantes casos se conosce " la condicion 
de nuestra carne, quan flaca y enferma es, Muchos de mis ami- 
gos y deuotos procuraron comigo que no fuesse a tierra tan pe- 
ligrosa; y viendo que no podian acabar comigo que no fuesse, 
me dauan muchas cosas contra pongoiia; yo "*", agradeciendoles 
mucho su amor y buena voluntad, por no cargarme de miedo ^ 
sin tenerlo, y mas por auer puesto toda mi esperanga en Dios, 

pola, Eh.\ polla, Co. P tierra de O Moro, Eb. q spiri- 

tual, Eb. r Quicumque voluerit, Co. s Deest in Co, 

t tao, Eh, et Co. u conhece, Eh.: conhoce, Co, ^ eyo,Eb. 

X carregarme de miedo, Eh.: caregarme de miedos, Co. Matth., XVI, 25. Epist. 56.— io Maji 1546 401 

por no perder nada della, dexe de tomar los defensiuos que con 
tanto amor y lagrimas me dauan, rogandoles que en sus oracio- 
nes tuuiessen memoria y de mi, que son los mas ciertos remedios 
para contra pon^ona que se pueden hallar. 

5. En muchos peUgros me vi en este viage ^ del cabo de 
Comorin para Malaca y Maluco, asi entre tormentas del ^ mar, 
como entre enemigos. En uno especialmente me halle en una 
nao que ^ venia de 400 toneles: con viento rezio nauegamos 
mas de una legua, tocando siempre el leme en tiera ^ ^ Si acer- 
taramos en todo este tiempo con algunas piedras, la nao se des- 
hiziera; o si hallaramos menos agua en una parte que en otra, 
queda^ramos en seco. Muchas lagrimas vyendome ^ en la nao. 
Quiso Dios nuestro Seilor en estos peHgros prouarnos y darnos 
a conocer para quanto somos, si en nuestras fuergas esperamos, 
6 en cosas criadas confiamos; y para quanto quando ^ destas fal- 
sas esperangas sahmos, desconfiando dellas, esperando en el 
Criador de todas las cosas, en cuya mano esta hazernos fuertes 
quando los peligros por su amor son recebidos; y tomandolos por 
solo su amor, creen sin dudar los que se hallan en ellos, que 
todo lo criado esta a obediencia del Criador, conociendo clara- 
mente que son mayores las consolaciones en tal tiempo, que los 
temores de la muerte, dado que el hombre acabasse sus dias: y 
fenecidos los trabaios y acabados de pasar los peHgros, no sabe 
el hombre contar ny escreuir lo que por el passo al tiempo que 
estaua en ellos, quedando una memoria imprimida de lo pasado, 
para no cansar de seruir a tan buen Senor asi en lo presente 
como en lo porvenir, esperando en el Senor, cuyas misericordias 
no tienen fin, que le dara fuergas para lo seruir \ 

y continua memoria, Eb. et Co. z esta viage, Eb.: esta viagen, Co. 

a de, Eb. et Co. b en que, Eb. et Co. c tierra, Eb. 

et Co. d vy enton^es, Eb. et Co. e y quando, Co. ^ Quae sequuntur usque ad n. 6 desiderantur in exemplis cod. Fom. 
apogr., nn. 25 et 27. 

■^ In sequentibus numeris ordinem mutavit Mench.: quae ipse sub 
nn. 6 et 7 scripsit, in nostro apographo habentur in nn. 14 et 15. 

MONDM. Xav. 28 402 MONUMENTA XaVERIANA 

6. Estando en Malaca ^ me dieron nueuas como llegaron 
tres companeros nuestros en ^ Goa en el afio de 1545 *. Ellos 
me escreuieron y me mandaron las cartas que de Roma trahian ^, 
con las quales Dios nuestro Seiior sabe quanta consolacion re- 
cebi en saber tan buenas nueuas de nuestra Compaiiia. El uno 
dellos venia para ensenar gramatica en el collegio de Santa Fee, 
y los otros dos para andar por las partes que a mi me pareciese 
que harian mas seruicio a Dios nuestro Senor. Yo ^ les escreui 
que quedase uno dellos, el que venia para leer gramatica, en 
Santa Fe J , y los dos que fuessen al cabo de ^ Comorin a tener 
compaiiia a Francisco de Mansillas: agora les escriuo en este 
aiio de 1546, que vengan a Maluco para el aiio que viene, pues 
ay mayor dispusicion ^ para seruir a Dios en estas partes que no 
donde ™ estan. 

7. Estas partes de Maluco todas son islas, sin ser descubierta 
hasta ora ° tierra iirme. Son tantas estas islas, que no tienen 
numero, y quasi ° todas son pobladas p : por falta de quien los ^ 
requiera que sean xpianos. dexan de lo ser: si uuiese en Maluco 
una casa de nuestra Compania, seria mucho el nuixiero de la 
gente que se haria xpiana.: mi determinacion es como en este 
cabo de *■ Maluco se hiziesse una casa, por el mucho seruicio que 
a Dios nuestro Seiior se haria. 

8. Los gentiles en estas partes de Maluco son mas que los 

moros: quierense mal los gentiles y moros: los moros quieren 

que los gentiles 6 se hagan moros 6 sean sus catiuos, y los gen- 

tiles no quieren ny ser moros ny menos ser ® sus catiuos: sy 

uuiese quien les predicasse la verdad, todos se harian xpianos., 

porque mas quieren los gentiles ser xpianos. que ^ moros. De 60 

f Malaca que es la mitad de camino de la India a Maluco, Eb.: Malaca que 
es a mitad de camino de la India a Maluco, Co. g a, Co. 

h traiao, Eb. i y, Co. j Desunt praecedentia novem verba 

in Eb. et Co. • k Deest in Co. 1 disposici6n, Eb. et Co. 

m adonde, Eb. et Co. n hasta aora, Co. o numero, las qua- 

les, Co. P pobladas de gentios, Co. q les, Eb. et Co. 

r de mundo de, Eb. et Co. s Deest in Eb. et Co. * que 

no, Eb. et Co. 

^ P. Antonius Criminale, qui anno 1549 gloriosa morte, a badagis tru- 
ciHatus, occubuit; et PP. Nicolaus Lancilotto et Joannes de Beira. Epist. 56.— 10 Maji 1546 403 

afios a esta parte se hizieron moros , que " primero todos eran 
gentiles. Dos 6 tres cacizes que venieron ^ de Meca, que es una 
casa, donde dizen los moros que esta el cuerpo de Mahoma ^, 
comvertieron grande numero de gentiles a la secta de Mahoma y. 
Estos moros lo meior que tienen es, que no saben cosa ningu- 
■na de su secta peruersa: por falta de quien les predique la ver- 
dad dexan estos moros de ser xpianos. 

9. Esta cuenta os doy tan particular, para que tengais espe- 
cial sentimiento y memoria de tanta perdicion de animas, quan- 
tas se pierden por faha de espiritual socorro. Los que no tuuie- 
ren letras y talento para ^ ser de la Compafiia ^ , sobrarles ha el 
saber y talento para estas partes, si tuuieren voluntad de venir 
para biuir y morir con esta gente; y si destos veniesen todos los 
anos ^ una dozena, en poco tiempo se destruiria esta mala secta 
de Mahoma, y se harian todos xpianos. '^ y asi Dios nuestro 
Sefior no se offenderia tanto, como se offende por no auer quien 
reprehenda los vicios y peccados de infideHdad. 

10. Por amor de X° nuestro Sefior y de su madre sanctis- 
sima y de todos los sanctos, que estan en la gloria del paraiso, os 
ruego, charissimos Hermanos y Padres mios, que tengais spe- 
cial memoria mia para encomendarme a Dios continuamente, 
pues ^ biuo con tanta necessidad que tengo de su fauor y ayuda. 
Yo, por la mucha necessidad que tengo de vuestro fauor spi- 
ritual continuo, por muchas experiencias tengo conocido como 
por vuestra inuocacion Dios nuestro Sefior me tiene ayudado y 
fauorecido en muchos trabaiosdel cuerpo y ^ spiritu: y para que 
yamas ^ me oluide de vosotros, por continua y special memoria, 
para mucha consolacion mia, os hago saber, charissimos Herma- 
nos, que tome de las cartas, que me escreuistes, vuestros nom- 

« porque, Co. v vinieron, Eb. x Mahomet, Eb.: Mahamed, 

Co. y Id. z ysaberpara, Co. 

a viniessen todos los annos, Eb. b pois, Eb. c y del, Cv. 

^ Sic; pro jawas. 

^ Melius in altero exemplo: aLos que no tuuieren taliento para predlcar 
y fueren de la Compania. » 

'" Fere omnia quae sequuntur usque ad n. II desiderantur in exemplis 
cod. Roni. apogr., nn. 25 et 27. 404 MONUMENTA XaVERIANA 

bres, escritos por vuestras manos proprias, juntamente con el voto 
de la profession que hize ", y los lleuo continuamente comigo por 
las consolaciones que dellos recibo. A Dios nuestro Senor doy 
las gracias primeramente, y despues a vosotros, Hermanosy Pa- 
dres suauissimos, pues os hizo Dios tales, que tanto me conso- 
lais lleuando vuestros nombres. Y pues presto nos veremos enla 
otra vida con mas descanso que en esta, no digo mas. 

De Ambueno a X de Mayo ano de 1546. 

Vester minimus frater et filins^ 

Franciscus. 

Inscriptlo. Carta que el P. M. Francisco escreuio de Maluco 
para los de la Compania a X de Mayo de 1546. 

PARTE DESTA MISMA CARTA ARRIBA SCRITA ^ , QUE VENIA SIN 
CONEXION METIDA DENTRO DELLA COMO HIJUELA ^ '". 

II. La gente ^ destas islas es muy barbara y llena de tray- 
cion: es mas ba^a ^ que negra, gente ingrata en grande  es- 

e arriba escrita, Eb. f Desunt duo verba in Eh. et Co. 

g Las gentes, Co. h bassa, Eh. > gran, Co. 1* Quandonam et cujus in manibus Xaverius vota solemnia seu profes- 
sionem emiserit, documentis non constat. In opere Epistolae Mixtae, t, I, 
pag. 198, S. Ignatio scribit Araozius se simul cum litteris Xaverii ejuspro- 
fessionis formulam misisse, professionis nempe solemnis; nam votorum sim- 
plicium formula, Xaverii manu pridie ejus profectionis Roma versus Indiam 
exarata, Romae servabatur. Audiatur Araozius in epistola, Eborae die 9 Fe- 
bruarii 1545 data: «ya scrivi a V. R. como le ymbiamos a Roma su [scil. 
Xaverii] profesion con otras suyas: no sabemos sy la an rresciuido». — Vide 
quae de hac re superius diximus in ep. 17, annot. 4, pag. 297. 

Illum morem, de quo in textu sermonem facit, saltem ad professionis 
formulam quod attinet, per reliquum vitae suae tempus servavit Xaverius. 
Sane Orlandinus, Histor. Soc.Jesu, P. II, lib. III, nn. 120-122, loquitur 
de reliquiarum theca, quam semper S. Franciscus appensam e collo gesta- 
bat, in qua haec tria continebantur: oprimum, perexiguum quiddam e reli- 
quiis sancti Apostoli Thomae: dein nomen Ignatii, quod apparebat e sub- 
scripta ab ipso resectum epistola: postremo solemnium votorum professio- 
nisque ipsius Xauerii formula manu eiusdem scripta.» Idem, mutatis verbis, 
asserit Souza, Oriente cong., l.° part., conq. IV, div. II, n. l3. 

*2 Hic titulus ab eodem librario fuit exaratus. Epist. 56.— io Maji 1546 405 

tremo. Ay islas en estas partes, en las quales se comen unos a 
otros; esto es quando unos con otros tienen guerra y se matan 
en pelea, y no de otra manera. Quando mueren por enfermedad, 
dan por gran banquete las manos y calcanares J a comer. Es tan 
barbara esta gente, que ay islas, donde demanda un vezino a otro 
(quando quiere hazer una fiesta grande) su padre, si es muy 
viejo, emprestado para comerlo ^, prometiendole que le dara el 
suyo quando fuere viejo y quisiere hazer algun banquete. Antes 
de un mes espero de ir a una isla, en la qual se comen unos a 
otros quando se matan en la guerra, en la qual isla tanbien se 
emprestan unos a otros los padres, quando son viejos, para hazer 
banquetes. Los desta isla quieren ser xpianos., y esta es la causa 
para que voy alla. Ay abominables peccados de carne entre ' 
ellos, quales no podriades crer, ny yo me atreuo a escreuir. 

12. Son estas islas templadas y de grandes y espesos arbo- 
ledos: Uueue muchas vezes. Son tan altas ™ y trabaiosas de an- 
dar °, que en tiempo de guerra suben a ellas para su defension, 
de manera que son sus fortalezas. No ay caualhos, ni se puede 
andar a caualho por ellas. Tiembla muchas vezes la tierra y el 
mar, tanto que los naulos que nauegan, quando tiembla el mar, 
parece a los que van en ellos que tocan en algunas piedras. Es 
cosa para espantar ver temblar la tierra, y principalmente el mar. 
Muchas destas islas hechan fuego de si con un ruido ° tan grande, 
que no ay tiro de artilleria, por mas grande que sea, que haga 
tanto ruido; y por las partes por donde sale aquel fuego, con el 
impetu grande que viene trae consigo piedras muy grandes. Por 
faltade quien predique en estas islas los tormentos del infierno, 
permitte Dios que se abran los infiernos para confusion destos 
infieles y de sus abominables peccados. 

13. Cada isla destas tiene lengua por si, y ay isla que quasi 
cada lugar della tiene lengua p diferente: la lengua malaya, que 
es la que se habla en Malaca, es muy general por estas partes. 

j carcanos, Eb. et Co. k comer, Eb. et Co. 1 de luxuria 

antre, Eb. et Co. ^ altas estas islas de Maluco, Eb. et Co. 

n andar por ellas, Eb, et Co. o roigo, Co.; sed perperam. 

P tiene habla, Eb. et Co. 4o6 MONUMENTA XaVERIANA En esta lengua malaya (el tiempo que yo estuue en Malaca) con 
mucho trabajo saque el credo, con una declaracion sobre los ar- 
ticulos, la confession general, pater noster, aue Maria, salue re- 
gina, y los mandamientos de la ley. para que me entiendan 
quando les hablo en cosas de importancia. Tienen i una grande 
falta en todas estas islas, que no tienen escrituras, ny saben ^" es- 
creuir sino muy pocos; y la lengua en que escriuen es malaya, y 
las letras son arabias, que los moros cacizes ensenaron a escre- 
uir y ensefian al presente. Antes que se hiziessen moros no sa- 
bian escreuir. 

14. En esta isla de Ambueno ^ tengo vista una cosa, que 
yamas en mi vida ui, y es ^ un cabron, el qual continuadamente " 
tiene leche y engendra mucho: no tiene ma« de una teta, prope 
genitalia, y da cada dia mas de una escudilla de leche, y ^ los 
cabritos le beuen la leche. Por cosa nueua lo lleuo un cauallero 
portuges a la India para lo embiar a Portugal. Yo ^ por mis ma- 
nos proprias le saque una vez leche, no creyendo que era verdad, 
pareciendome ser cosa imposible ''. q Tiene, Eb. et Co. 
ultimum verbum attinet. 
u continuamente, Co. 
et Co. r escritura ny soba, Co.; sed perperam quoad 
s Amboino, Co. t es que ui, Co. 

X yyo, V Deest in Eb. et Co. Eb. *' In cod. Rom. apogr., nn. 25 et 27, hujus paragraphi non paucadesi- 
derantur. «Desembara^ado da multidao popular foi visitar o Capitao da 
praija, a quem deu conta do intento que trazia de passar aos Macassares. 
Approvou o Capitao tao Apostolicos designios, dizendo-lhe como tinha jala 
mandado a instancia de Antonio de Paiva um formoso galeao com bastantes 
soldados para defeza da nova Christandade, e um Sacerdote para os doutri- 
nar, e que era necessario esperar pelas novas do succedido, e deter-se em 
Malaca ate Janeiro, que era o tempo da mon^ao ordinaria para ir demandar 
aquellas Ilhas. Acceitou Xavier o conselho de boa vontade, porque entre- 
tanto queria traduzir e decorar o Catechismo na lingua Malaia.» SOUZA, 
Orienfe conq., l.'"' part., conq. III, div. I, n. 3. 

Cum has litteras exarabat Xaverius, jam in Malacensi praefectura suc- 
cesserat Simon de Mello, qui sub finem praecedentis anni in eadem classe 
regia, qua novus Indiae Gubernator Joannes de Castro, Ulyssipona perve- 
nerat, a Joanne III ad hanc praefecturam nominatus. Vide Correa, Len- 
das da India, lib. IV, cap. IX: Andrada, Chronica do... Rey... de Portu- 
gal Dom Joam o ITI, part. IIII, cap. II. Epist. 55.— io Maji 1540 407 

15. Un portuges y mercader halle en Malaca, el qual venia 
de una tierra de grande trato, la qual se Uama China: este mer- 
cader me dixo que le pregunto ^ un hombre chino * muy hom- 
rrado, que venia de la corte del Rey, muchas cosas, entre las qua- 
les le demando si los xpianos. comian carne de puerco. Respon- 
diolo el mercader portuges que si, y le dixo que por que le de- 
mandaua aquello: respondio el chino, que en su tierra ay mucha 
gente entre unas montanas, apartada ^ de la otra gente, la qual 
no come caine de puerco, y guarda '^ muchas fiestas. No se que 
gente es esta, 6 sy son xpianos. que guardan la ley vieja y nueua, 
como hazen los del Preste Juan, '^ 6 si son los tribus ^ de los ju- 
dios, que no se sabe dellos, porque ellos no son moros, como 
todos dizen. 

16. De Malaca van todos los anos muchos nauios de portu- 
geses a los puertos de la China. Yo tengo encomendado a mu- 
chos para que sepan desta gente, avisandoles que se informen 
mucho de las cerimonias y costumbres que entre ellos se guar- 
dan, para por ellas poder ^ saber si son xpianos. 6 s judios. Mu- 
chos dizen que Santo ^ Thome Apostol fue a la China y que hizo 
muchos xpianos.; y que la iglesia de Grecia, antes que los portu- 
geses senoreassen la India, embiaua ' obispos para que ensenas- 
sen y baptizassen los xpianos. , que Sancto J Thome y sus disci- 
pulos en estas partes hizieron. Uno destos obispos dixo quando 
los portugeses ganaron la India, que despues que vino de su 
tierra a la India oyo dezir a los obispos que en la India hallo, que 
Santo ^ Thome fue a la China y que hizo xpianos. Si supiere 
cosa cierta destas partes de la China 6 de otras, 6 que yo ^ por 
experiencia aya dellas visto y conocido, yo os lo escriuire. 

y portugues, Eb.; et sic postea quando ocurrit hoc verbum. z de 
mand6, Eb. et Co. 

a china, Co. b apartadas, Eb. et Co. c guardan, Eb. 

d Joao, Eb.: Joan, Co. e tribos, Eb. et Co.; sed perperam. 

f se poder, Eb. et Co. 8 si, Co. h San, Eb. i man- 

daua, £6.: mand6, Co. j San, £&. k Id. i o que o, 
Co . ; sed perperam . 408 MONUMENTA XaVERIANA ALTERUM EJUSDEM EPISTOLAE EXEMPLUM '. 

Charissipii ifi X° fratres. 

1. La gracia y amor de X.° nuestro Senor sea syempre en 
nuestra aiuda y fauor. Amen. 

En el anno de 1545 os scriui largo, haziendoos a saber como 
en una tierra Ihamada Macagar se hizieron dos reies xpianos..con 
mucha otra gente; y por la mucha disposition, que en aquella 
tierra auiapara se acrescentar nuestrasancta fe, segun laynfor- 
macion que me dieron della, me parti de cabo de Camorim para 
alla por mar, por quanto no se puede yr por tierra. Ay del cabo 
de Camorim hasta las yslas de Magacar mas de nueuecientas 
leugoas: y primero que me partiese del cabo de Camorim di 
orden como los xpianos. fuessen proveidos en las cosas spiritua- 
les, dexando con ellos cinquo Padres naturales de la tierra, y a 
Francisco de Mansillas con otro Padre spannol. Con los xpianos. 
de la ysla de Ceylon, que esta cerqua del cabo de Comorim, 
quedaron cinquo frailes de la orden de Sancto Francisquo con 
dos otros clerigos. Viendo que no era necessario, ni menos hacia 
falta con los xpianos. del cabo de Comorim ni con los de Ceylon, 
porque no ai otros xpianos. en la India, nueuamente conuertidos, 
fuera de las fortalezas del rey de Portugal, y los que estan en las 
fortalezas los uicarios tienen cargo de los ensenhar y baptizar, 
determine de partirme para Maca^ara; y iendo al puerto, del qual 
me auia dembarquar para hazer mi uiage, halhe hun mercader 
con un nauio suio, el qual me rogo que le confessase. Quiso 
nuestro Senor que despues de confessado entrase tanto en si, 
que uendio nauio y quanto tenia, dandolo todo a pobres; y assi 
nos enbarcamos los dos camino del Maca^ar. 

2. Lhegamos a la meitad del camino en una ciudad Ihamada ' Ex apo^rapho, in cod. Rom. apogr., nn. 25 et 27. Cum hoc exem- 
plar a praecedentibus valde differat, ad verba saltem quod attinet, ne tam 
magnus variarum lectionum numerus in annotationibus perspicuitatem sal- 
tem laedat, illud separatim damus. Epist. 56. — 10 Maji 1546 409 

Malaca, en la qual el Rei tiene una fortaleza. El Capitan della me 
dixo como auia embiado un clerigo, persona mui relligiosa, con 
muchos portugeses, en un galeon bien apercebido de todo lo ne- 
cessario, para fauorezer a los que se hizieron xpianos., y hasta 
que tuuiessemos nueuas suias no le pare6ia que deuia partir para 
aquella ysla; y asi stuue en Malaca tres meses y medio sperando 
nueuas de los macagares. En este tiempo no me faltaron occu- 
pationes spirituales, asi en predicar los domingos y fiestas, como 
en confesar muchas personas, ansi los dolientes del ospital donde 
posaua, como otros sanos. En todo este tiempo enseiie los mo- 
chachos y xpianos. nueuamente conuertidos a la fee la doctrina 
xpiana. Con la aiuda de Dios nuestro Sefior estos tres meses y 
medio hize muchas pazes entre soldados y moradores de la ciu- 
dad, y a las noches yua por la ciudad con una campana pequenna 
encomendando las animas del purgatorio, leuando comigo mu- 
chos niiios de los que ensennaua la doctrina. 

3. Pasados los tres meses y medio acabaron de uentar los 
vientos, con que uienen los nauios de Maca^ar. No sabyendo nue- 
uas ningunas del Padre, detrimine partirme para otra fortaleza 
Ihamada Maluco, tanbien del Rey, que esta liltima de todas. 
Acerca desta fortalleza, a sesenta leugoas della ay dos yslas: la 
una es de treynta leugoas en redondo, mui poblada, la qual se 
Ihama Anbueno. Desta isla tiene hecha merced el Rey a un hom- 
bre mucho de bien y buen xpiano., el qual a de uenir a biuir en 
ella daqui a un anno y medio con su muger y casa. En esta ysla 
halhe siete lugares de xpianos,: los ninhos que halhe por bapti- 
zar, baptizelos, de los quales [murieron] * muchos despues de 
baptizados: pareceme que Dios nuestro Sefior los guardo hasta 
que stuuiesen en camino de saluacion. Despues de auer uisitado 
todos estos lugares, Ihegaron a esta ysla ocho nauios portuge- 
ses. Fueron tantas las occupationes que tuue en tres meses que 
aqui estuuieron, en predicar, uisitando los doUentes, ajudandoles 
& bien morir, lo que es malo de hazer con personas que no bi- 
uieron conforme a la lei de Dios. Estos mueren mas desconfiados - Hoc verbum ex aliis apographis desumpsimus: in ms. legitur baptize, 
sed evidenter errori librarii tribuendum est. 410 MONUMENTA XAVERIANA 

de la misericordia de Dios, de lo que biuian mui coniiados bi- 
uiendo en pecados continuos sin se querer salir dellos. Hize mu- 
chas amistades antre soldados, que iamas biuen en paz en esta 
ysla de Ambueno. EUos se partieron para la India en Maio, y mi 
companhero Juan de Hierro i yo nos partimos para Maluco, que 
esta daqui a sesenta leugoas. 

4. De la otra costa de Maluco esta una tierra, la qual se 
Ihama Homoro % a sesenta leugoas de Maluco. En esta ysla de 
Homoro aura muchos annos se hizieron un grande numero de 
xpianos. , los quales, por muerte de los clerigos que los baptizaron, 
quedaron desemparados y sin doctrina; y por ser la tierra del Moro 
mui peligrosa, por la gente della ser Ihena de traicion, por la mu- 
cha pon^onna que dan en el comer y beuer, por esta causa dexa- 
ron de ir aquella tierra personas que mirasen en los xpianos.; y 
por la necessidad que estos xpianos. de la ysla del Moro tienen de 
doctrina spiritual y de quien los baptize para saluacion de sus 
animas, y tanbien por la necesidad que tengo de perder la uida 
temporal por socorrer a la salud spiritual del proximo, detremino 
de ir a Homoro por socorrer in spiritualibus a los xpianos., offre- 
cido a todo peligro de morir, puesta toda mi speranga y confianga 
en Dios, deseando de me conformar, segun mis pequennas y 
flacas fuergas, con el dicho del Senor que dize: Qui enim uult 
animam suam salnam facere, perdet eam; qui autem perdiderit 
animam suam propter me, inueniet eam, yanuam [sic\. Muchos 
de mis amigos y deuotos trabaiaron comigo que no fuese a tierra 
tan peligrosa; y uiendo que lo no podian acabar, me dauan mu- 
chas cosas contra ponponna: yo, agradesciendoles mucho su 
amor y buena uoluntad, por no cargarme de miedo sin tenello, 
y mas por auer puesto toda mi speran^a en Dios, por no perder 
nada della, dexe de tomar los defensiuos que me dauan con tanto 
amor y lagrimas, rogandoles que en sus oraciones tuuiesen me- 
moria de mi, que son los mas ciertos remedios que ai para contra 
pon^onna. 

5. En muchos peligros me ui neste uiage del cabo de Co- Aliquando Homoro, aliquando Moro, scripsit librarius. Epist. 56.— 10 Maji 1546 411 

morim para Malaca y Maluco, assi entre tromientas del mar, 
como entre enemigos. En uno specialmente me ui en una nao que 
uenia de quatrocientos tonelles: con uiento rezio nauegamos 
siempre mas de una leugoa, dando siempre el leme en tierra *. 

6. Estan^o en Malaca me dieron nueuas como eran legados 
tres companneros nuestros en Goa nel anno de 1545. Ellos me 
scriuieron y mandaron las cartas que de Roma traian, con las 
quales nuestro Senor sabe quanta consolacion recebi en saber 
tan buenas nueuas de nuestra Compannia. El uno dellos uenia 
para ensennar grammatica en el collegio de Sancta Fe, y los 
otros dos para andar por las partes que me a mi paresciese que 
harian mas seruicio a Dios. Yo les scriui que el que uenia para 

ii enseiiar, quedase, y los dos se fuesen al cabo de Comorin a tener 
compannia a Francisco de Mansillas: agora les scriuo neste anno 
de 546 que uengan a Maluco para el anno que uiene, pues ay 
mas apareio para seruir a Dios que no adonde estan. 

7. En estas partes de Maluco todas son yslas, sin ser des- 
cubierta fasta aora tierra firme. Son tantas estas yslas, que no 
tienen numero, y quasi todas son pobladas: no son xpianos. por 
falta de quien los requiera para ello: sy uuiese en Maluco una 
casa de nuestra Compannia, seria mucho el numero de la gente 
que se haria xpiana.: mi determinacion es buscar modo como se 
haga, por el mucho seruicio de Dios que se conseguira dello. 

8. Los gentiles destas partes son mas que los moros, y quie- 
rense mal unos a otros; porque los moros quieren que 6 los gen- 
tiles se hagan moros 6 sean sus captiuos, y los gentiles no quie- 
ren uno ni otro; y si uuiese quien les predicase la uerdad, todos 
a una se harian xpianos., porque mas quieren ser xpianos. que 
moros. De setenta ^ annos a esta parte ay aqui moros, por dantes 
no los auia, que todos eran gentiles. Dizen que uinieron aqui 
dos 6 tres cacizes de Meca, que es una casa, donde ellos dicen 
que esta el cuerpo de Mahomet, y estos conuertieron grande 
numero de gentiles a la secta de Mahoma. Estos moros lo meior 
que tienen es, que no saben ninguna cosa de su maluadasecta: 

* In altero exemplo, superius dato, longa hic periodus inseritur. 

* In altero exemplo, «De 60» . 412 MONUMENTA XaVERIANA 

asi que por falta de quien les predique la uerdad d,exan de ser 
xpianos. 

9. Esta conta os doi tan particular, porque tengais continua 
memoria de tanta perdicion de animas por falta de socorro. Los 
que no tuuieren taliento para predicar y fueren de la Compan- 
nia, sobrarles [h]a para uenir a estas partes a uiuir y morir con 
estas gentes; y si cada anno destos uiniese una dozena, en poco 
tiempo se destruiria esta mala secta de Mahoma y se harian to- 
dos xpianos. 

10. Por amor de X.°, Padres y hermanos, pues biuo en 
tanta necessidad, me encomendeis todos a nuestro Senor. 

De Anbueno a X de Maio de 1546. 

Vester minimus frater, 

Franciscus. 
Inscriptio. Carta do P. Mestre Francisco pera os Padres e 
Irmaos que estao em Roma, Portugal, e em qualquer outra parte, 
feita aos X de Maio de 1546. CARTA DO PADRE MESTRE FRANCISCO ®. II. La gente destas islas es mui barbara y llena de traicion: 
es mas ba^a que negra, gente yngrata en grande stremo. Ay 
yslas en estas partes, donde se comen unos a otros; esto es quando 
unos con otros tienen gerra y se matan en pelea, y no de otra 
manera. Quando de enfermedad muere alguno, dan por gran 
banquete las manos y los calcannos a comer. Es tan barbara esta 
gente, que ay ysla, donde demanda un uezino a otro, quando 
quiere fazer una fiesta grande, su padre, si es mui uieio, empres- 
tado para comer, prometiendole que le dara el suio quando fuere 
uieio y quisiere hazer alguna gran fiesta. Antes de un mes spero 
de yr a una ysla, donde se comen unos a otros quando se matan 
en la gerra, en la qual ysla tanbien me dizen que se enprestan 
unos a otros los padres, quando son uieios, para hazer banquetes. ^ Epistola nempe adjuncta, quam vocare consueverant hijuela. Vide 
hujus fragmenti titulum in aliis exemplaribus, et praesertim cf. epist. 2, 
annot. 4, ubi verbum hijuela definitur. Epist. 56.— 10 Maji 1546 4i3 

Los desta ysla quieren ser xpianos., y esta es la causa porque 
uoy alla. Ay abominables peccados de luxuria antre ellos, quales 
no podrades crer, ni yo me atreuo a los scriuir. 

12. Son estas yslas templadas: ay en ellas grandes y espe- 
sos arboredos: Ihueue muchas uezes. Son tan altas estas yslas y 
tan trabaiosas de caminar por ellas, que en tiempo de gerras su- 
ben a ellas por su deffension, de manera que son sus fortalezas. 
No ay caualhos, ni se puede andar a caualho por ellas. Tembla 
muchas uezes la tierra y la mar; tanto que los nauios que naue- 
gan quando tiembla el mar, parece a los que uan en ellos que to- 
quan en algunas piedras. Es cosa para spantar ver tembrar la 
tierra, y principalmente el mar. Muchas yslas destas echan fuego 
de si con un roido tan grande, que no ay tiro dartelleria, por mas 
grande que sea, que haga tanto ruido: por las partes donde sale 
aquel fuego, con el ympe[tu] grande con que uiene trae consigo 
piedras mui grandes. Por falta de quien predique en estas yslas 
los tormientos del ynfierno, permitte Dios que se abran los in- 
fiernos para confusion destos ynfieles y de sus abominables pe- 
cados. 

13. Quada ysla destas tiene su lengoa por si, y ay yslas que 
quasi quada lugar dellas tiene lengoa differente: la lengoa mala- 
ya, que es la que se habla en Malaca, es muy general por estas 
partes. En esta lengoa saque yo, quando alla estuue, el credo, con 
una declaracion sobre los articulos, la confesion general, pater 
noster, aue Maria, salue regina y los mandamientos de la ley, 
para que me entiendan.quando les hablo cosas dimportancia. 
Tienen una grande falta en todas estas yslas, que no tienen 
scripturas, ni saben scriuir sino mui poco. La lengoa en que scri- 
uen es malaya, y las letras arabias, [que] los moros alfaquis, ca- 
cizes, ensenaron a scriuir y ensennan al presente. Antes que se 
hiziesen moros no sabian scriuir. 

14. Tiengo uista una cosa en este Anbueno, y es un cabron, 
el qual continuadamente tiene leche y engendra mucho: no tiene 
mas de una teta, pero prope genitalia, y da quada dia mas de 
una scudilha de leche, y los cabritos le beben la leche. Por cosa 
nueua lo Iheua un caualhero a la India para lo mandar a Portogal. 414 MONUMENTA XaVERIANA 

15. Un portuges halhe en Malaca, el qual uenia de una 
tierra de gran trato, la qual se Ihama la China: este me dixo que 
un hombre chino Ihe demando muchas cosas, y entre otras le 
demando sy los xpianos. comian carne de puerco. Respondiole el 
mercader que si, y perguntole por que lo demandaua; y el chino 
le dixo que en su tierra ay mucha gente entre unas montannas, 
apartada de la otra gente, la qual no come puerco, y guarda 
muchas fiestas. No se que gente es esta, 6 si son los tribos de los 
iudios, porque no se sabe dellos, 6 si son xpianos., que guardan 
la lei uieya y nueua, como hazen los del Preste, porque ellos no 
son moros. 

16. De Malaca uan todos los annos muchos nauios de por- 
tugeses a los puertos de la China. Yo tengo encomendado a 
muchos para que sepan desta gente, auisandoles que se ynfor- 
men mucho de las cerimonias que entre ellos guardan, pues por 
ellas podran saber si son xpianos. 6 judios. Muchos dizen que 
santo Thome apostol fue a la China, y que hizo muchos xpianos., 
y que la yglesia de Grecia, antes que los portugeses senhoreassen 
la India, mandaua obispos para que ensenhasen y baptizasen los 
xpianos., que Sancto Thome y sus discipulos en estas partes hi- 
zieron. Uno destos obispos dixo, quandolos portugeses ganaron 
la India, que despues que uino de su tierra a la India oio dizir a 
los obispos que en la India halho, que Sancto Thome fue a la 
China y que hizo xpianos. Si supiere cosa cierta, yo os la scri- 
uire: para el anno que uiene os scriuire lo que por experientia 
destas partes tuuiere uisto y conoscido. Epist 57.— 10 Maji 1546 415 

SOCIIS GOAE DEGENTIBUS 
Ex Amboino 10 Maji 1546 '. 

In Amboinum appellit, incolas omnes invisit, infantes bapiismo abluit, 
classi hispanicae sacris ministeriis subvenit. — Ad insulam Mauri cum 
imminenti vitae periculo contendere statuit. 

1. Parti de Malaca para Maluco primero de Henero de 1546, 
y llegamos a Amboyno a 14 del Febrero siguiente. Sera esta 
ysla de 25 hasta 30 leguas a la redonda, muy poblada, y tiene 
siete lugares de christianos. En llegando los visite a todos, bap- 
tizando muchos ninos que estauan por baptizar; y acabado esto, 
llego a Amboyno la armada de Fernan de Sosa, que traya a los 
castellanos, que hauian venido de la Nueua Espana a Maluco; y 
como eran ocho nauios, fueron tantas las occupaciones de con- 
fessar, predicar, hazer amistades, visitar enfermos y seruirles, y 
proueerlos de lo necessario, y ayudarlos a bien morir, que me 
faltaua tiempo para cumplir con todos. Yo he visto la disposicion 
desta tierra, y espero en Dios que, como viere al Seiior della, 
que es un cauallero portugues, que agora esta por capitan de 
Maluco ', zeloso de nuestra santa fee en esta ysla, se hara mucho 
fructo. 

2. De aqui a ciento y 30 leguas esta otra ysla, por nombre 
la costa del Moro, donde ay muchos christianos sin ninguna doc- 
trina: yo me parto para alla por la saluacion de las almas: y por 
el peligro grande que tengo de perder la vida temporal por so- 
correr a la espiritual de los proximos, voy offrecido a todo peli- 
gro de muerte, puesta toda mi confian^a en Dios nuestro Seiior, 
desseando de conformarme, quanto me fuerepossible,con el dicho ' Ex cod. Villarej., 2.' part., cap. 10. - Vide Tursell., lib. I, ep. 15 
(10 Maji): Cutill., anno 1546, ep. 2 (8 Maji): Mench., lib. II, ep. 14. In 
uttoque cod. Villarej . , ante epistolam, huic assignatur dies decimus Maji, 
in fine vero illius, dies vigesimus ejusdem mensis. 

* Hujus Ducis nomen vide in sequenti epistola. L 4l6 MONUMENTA XaVERIANA 

del euangelio, que dize: Qiii enim voluerit animam suam saliiam 
ficere, perdet eam; qui autem perdiderit eam propter me, inue- 
nlet eam '. Y sabed, charissimos Hermanos, que, aunque el latin 
desta sentencia y ella en vniuersal es facil de entender, quando 
viene al particular de disponerse el hombre y determinarse a 
perder la vida por Dios, offreciendose a casos peligrosos, en que 
probablemente parece que se perdera la vida, se haze tan obscuro 
este latin, siendo tan claro, que solo aquel lo entiende bien, a 
quien Dios por su misericordia infinita lo quiere dar a entender; 
y en semejantes casos se conosce bien la condicion de nuestra 
flaca y miserable naturaleza. 

Nuestro Senor por su misericordia nos la confirme, y esfuer^e 
y anime en tal tiempo, y sea siempre con vosotros. Amen. 
De Amboyno a 20 * de Mayo de 1546. 

[Francisco.] 5S 

PP. PAULO CAMERTI 

ET JOANNI DE BEIRA, GOAM 

Ex Amboino 10 Maji 1546 '. 

Litteras a se superiori anno ad ipsos datas commemorat. — De siio ad in- 
sulam Amboini adventu et de rebus a se in illa regione gestis. — De in- 
sula Mauri et de penuria operariorum, quam christiani illius orae 
patiuntur. — Mansillam et Beiram illuc contendere jubet. — Spem co- 
piosae segetis ab ipsis colligendae variaque monita pro eoriim itinere 
proponit. — Obedientiam in Didacum de Borba Patilo Camerti com- 
mendat. — Fratrum ordinis S. Augustini commendatio. — Operarios 
novos sibi adsciscere curent eos enixe rogat, 

t 

Jhus 

A graga e amor de Deos noso Senhor-seja sempre em nosa 
ajuda e fauor. Amen. 

I. Em o anno de mil e quinhentos e corenta egimquo vos Matth , XVI, 25 MATTH , JS.\ L, Z5. 

Vide supra, annot. l hujus epistolae. 

Ex archetypo, in cod. Pombal., n. 14, ff. 72 et yS. Habent exenipla, Epist. 58.— 10 Maji 1546 417 

escreui * de Malaqua por duas vias, em que por ellas vos rogaua 
pelo amor de Deos a vos, P. Joham de Beira, e a vos, P. Anto- 
nio Criminal, que foses, vista a presente, ao cabo de Comorym, 
ha adoutrynar e fauorecer aqueles pobrescrystaos, e terdes com- 
panhia ao P. Francisco de Mamsylhas, ho qual deixey com hos 
xpaos. no cabo de Comorym, e com ho P. Joam de Lisano e 
tres outros Padres naturais da terra, e para maior mere^imento 
voso em virtude da sancta hobediencia voll-o mandauaa. Eu parti 
de Mallaqua para Maluquo ao prim^ipio de Janeiro e cheg[u]ei a 
estaa ilha d'Amboyno a quatorze dias do mes de Feuereiro, e 
chegado, lloguo visitei hos lugares de crystaos, que n'esta ilha 
ha, bautizando muitas cryangas, que estavao por bautizar, e 
acabamdo-as de bautizaar cheguou ha esta ilha ha armada 
de Fernao de Sousa com hos castelhanos que uierao da Noua 
Spanha a Maluquo, que erao hoyto nauyos, que forao tan- 
tas as ocupagois espirituaes com esta armada, asym comfisoys 
continuas, como em pregarlhes aos dominguos, e fazer pazes, e 
visitaar hos enfermos, confesandos e ajudandos a bem morrer, que 
me mynguaua tempo para compryr com todos, de maneira que 
nao me m^^nguauao hocupagois, asym em coresma como em fora 
dela. Eu tenho vista a desposysao d^esta terra, e spero em Deos 
que, como vier ho senhor d'esta ilha a morar em ella, que he 
Jurdao de Freytas ^, capitao que ao presente he de Maluquo, lusitano sermone exarata: cod. Mac, ff. 89 et 40, ex originali, ut in illo 
dicitur, transcriptum: cod. Rom. apogr., n. 38; et Var. Histor., 1. 1, fol. 96, 
et t. III, n. 4. Exempla vero hispana: cod. Ulyssip. apogr., t. I, ff . 20 et 
21: cod. Ebor. apogr., t. I, ff. 22v et 23: cod. Conimb. apogr., t. I, ff. 3ov- 
32 r; et cod. Villarej., ^.''part., cap. lo. Hic postremus codex alteram di- 
midiam partem tantum habet.— Vide Tursell., lib. II, ep. i et 2: Cutill., 
anno 1546, ep. 2 et 4: Mench., lib. II, ep. 15 et 16: Camara Manoel Mis- 
sdes dos /esiiitas no Oriente... n. VII, pp. 49-53. 

Nunc facile corriges Turssell., et consequenter Mench., qui Patrem 
de Lizano, saecularcm sacerdotem, Franciscum nominant, cum ei nomen 
fuerit Joannes. 

* espui . , orig . 

' Multum laboravit, nec sine successu, Jordanus de Freitas in conver- 
sione regis Ternatensis, Tabarija nomine, qui post conversionem coepit 
vocari Emmanuel. uAgradecido D. Manoel a Jordao de Freitas per Ihe ter 
MoNUM. Xav. 29 4l8 MONUMENTA XaVERIA NA 

homem muito de bem e zellozo do acresentamento da nosa samcta 
ffee, que toda esta ilha se fara crystaa; e uira a morar n'ella 
d'este Nouembro que vem de 546 a huum anno, que sera no 
anno de 547. Esta ilha d'Amboyno he de vin[te] * e gimquo ate 
trynta lleguoas em redomdo, e he muyto pouoada, n'a qual ha 
sete llugares de xpaos ^. Ha outra terra, que esta d'Amboyno 
cento e tryntaa lleguoas, a qual se chama a Costa do Moro, 
domde ha muitos xpaos. sem nenhumaa '^ doutryna, ao que me 
dizem. Eu me parto para lla ho mais sedo que eu pod[er] '. 

2. Dou-uos esta comta para que saybais a nese^idade, que 
de vosas pesoas n^estas partes haa; aimda que muyto bem sey 
que lla ereis ^ nesegario, mas por serdes mais nese^aryo n^estas 
partes, vos roguo muyto, pelo amor de Xpo. noso Sennhor, que 
vos, P. Francisco de Mansylhas, e vos, Johao de Beyraa, venhais 
ha estas partes: e para que mais mere^ais en esta vosa vimda, 
vos mando que em virtude da samta hobidienQia venhais: e sendo 
caso que alguum de vosoutros ffoor morto, houtro Padre com 
ho P. Antonio Creminal vyres; de maneira que dos tres hum 
ficara com hos xpaos. do cabo de Comorym e com hos Padres 
naturais da terra: e se este anno vierem alguns da nosa Com- 
panhia, que Ihe roguo muito pelo amor de Deos noso Senhor, 
que vao todos ao cabo de Comorym a doutrinar e fauoreger 
aquelles xpaos. E me escreueres " a Malluqu[o] '" larguamente 
novas dos que de Portugal este anno vierem, e me mandarao 
has cartas com hos Padres que am de vir a Maluquo. E para 
mais meregerem, hos que este anno do reyno vierem, pela virtu- 
de [da] santa hobidiengia irao ao cabo de Comorym. 

3. Estas cartas minhas me pare^e que vos nao podem ser mostrado a estrada Real do Paraiso, Ihe fez doa^ao da Ilha de Amboyno,» 
SOUZA, Oriente conquistado, l." part., conq. III, div. I, n. 28. 

* Abscissa fuit charta cum volumen, in quo continetur, fuit religatum. 

^ In historicis scriptis et epistolis illius temporis nonnisi trium oppi- 
dorum nomina reperimus scripta, scilicet: Ativa, Matelo et Nucivel. Vide 
SOUZA, Orienteconq., l." part., conq. III, div. I, n. 26. 

^ nhudidL, orig. "^ Abscisa est charta. ^ eres, ortg". 

9 espueres., ori^. '° Abscisa est charta. EpiST. 58. —10 Maji 1546 419 

dadas senao por todo o mes de Feuereiro do anno de 1547. E n'o 
mesmo anno, ao prym^ipio do mes d'Abril, parte de Guoa huma 
nao d'Ei-rey para Maluquo: e n'aquela embarquagao vires. E 
vistas estas cartas minhas, lloguo uos partires do cabo de Como- 
rym para Guoa, e fazer-uos-eys prestes para virdes a Maluquo 
como vos tenho dito: e n'a mesma nao esperao os de Maluquo que 
a de vir El-rey de Maluquo, o qual lleuarao preso *': esperao 
taobem os purtugeses de Malluquo por outro capitao nouo '" para 
entrar n'a fortalleza de Malluquo. Se El-rey lla se fizer xpao. es- 
pero em Deos noso Sennhor, que n'estas partes de Maluquo se am 
de fazer muitos xpaos.: e aimdaa que elle se nao fagaa xpao., 
crede que com vosa vimda Deos noso Sennhor a de ser muito ser- 
uido n^estas partes. Hos dous, que para estas partes vierdes, 
trares cada huum de vos outros todo ho guysamento nesegario 
para dizerdes misa; e os callez sejao de cobre, porque he metal 
mais seguro que ha prataa para hos que amdamos entre jente 
nao santa; porque comfyo em vos outros como em pesoas da 
Companhia, que fares o que taoto por amor de Deos noso 
Senhor vos roguo, e para maior meregimento, por obidiengia 
voll-o mando. Nao diguo mais senao que com muito prazer 
aguardo por vos outros, e prazera a Deos que sera para muito 
seruigo seuu e consolla^ao das nosas almas '', 

4. '^ Myser PauUo *% Irmao; o que muitas vezes vos tenho " po, orig. Sermo est de Tabarija, post baptismum Emmanuele, qui 
diem obiit supremum, non Goae, ut asserit Pages in annot. in hunc locum, 
sed Malacae. Audiatur Souza, Oriente conq. l." part,, conq. III, div. I, 
n. 28: «Adoeceu em Malaca D. Manoel, e n3o podendo esperar por elle 
Jordao de Freitas, tomou a derrota de Ternate... morreu em Malaca 
D. Manoel com signaes de verdadeiro Catholico e como nao tinha legitimo 
herdeiro, que Ihe succedesse na Coroa, nomeou em seu testamento por uni- 
versal herdeiro do Reino de Ternate e de todos os seus senhorios ao Sere- 
nissimo Rei de Portugal D. Joao III. » 

'- Fuit electus supra nominatus Jordanus de Freitas, qui mense Aprili 
1544 Goa in Molucas solvit, ut Georgio de Menezes in gubernatione (vulgo 
«Capitania») succederet. 

*' Hic finit ep. I libri II apud. TuRSKLL. 

'* Hic incipit altera Tursellini et Menchacae epistola. 

•^ P. Paulus Camers. 420 MONUMENTA XaVERIANA 

rogado pelo amor de Deos noso Sennhor, asym em prezen^ia 
como por cartas, houtra vez vos torno a roguar tanto quamto 
poso, que procures em todo de fazer a vomtade aos que tem car- 
guo da guouernagao d'ese samto Collejo; porque se eu lla me 
achase em voso luguaar, em cousa nenhuma '"^ tamto trabalharya 
como em obedecer aos que regem esa samta casa. E crede-me, 
Irmao meu Myser Paullo, que he cousa muito segura, para conti - 
nuadamente asertar, desejaar sempre de ser mandado, sem com- 
traadizer ao que vos manda; e por o comtrairo, cousa muito 
peryguosa he ffazer homem sua propia vomtade comtra ho que 
Ihe mandao: e aimda que acertes, fazendo o contrairo do que uos 
mandao, cre-me, Irmao meu Miser Paullo, que he maior o erro que 
ho a^erto. Ao P. Mestre Diogo *' em todo Ihe obedegeres e Ihe 
fares a vomtade, por ser ele sempre conforme a vomtade de Deos 
noso Senhor. Fazendo isto, que tanto vos roguo, crede que em 
cousa nenhuma "^ me fares tanto a vomtade. 

5. Hos frades castelhanos da ordem de Sant^Aguostinho, 
que vao para Guoa, uos daram nouas de mim, hos quaes uos ro- 
guo muito que em todo o que poderdes hos fauoregais, mostran- 
do-lhe muito amor e carydade, porque elles sam pessoas tao relli- 
giosas e santas, que todo o boom gasalhado mere^em. Llogo aos 
nosos Irmaos, que estao no cabo de Comorym, mandareis esta 
carta para que venha[o] a Guoa, para no mes d'Abryl virem a 
Maluquo n'a nao d^El-re^'. 

6. Roguo-uos muito por seruigo de Deos noso Senhor, Ir- 
maos meus, que trabalheis de trazerde[s] '^ em vosa companhia 
algumas pessoas de boa vida, que nos posao ajudar a imsynaar 
a doutrina xptaa. por hos llugares d'estas ilhas: aldemenos cada 
hum de vos outros trabalhe muito por trazer huum companheiro: 
se nao for Padre de misa, seja alguum lleiguo, que se semte e 
tem por imjuryado do mundo, demonyo e carne, que ho tem 
desomrrado diante de Deos e seus samtos, e deseja de se vimgar 
d'elles. Noso Sennhor nos ajunte em seu samto reyno por a sua "^ nhua, orig. *' P. Didacus de Borba. '^ nhiia, orig. 

*^ Abscisa est charta. Epist. 59.— i6 Maji 1546 421 

imfinita mizericordia ''", que sera com mais prazer e descamso 
do que n^esta vida temos. 

D'Amboino a dez de Maio de 1546 annos. 

Vester mmimus frater, 

[Francisco.] 
Inscripiio. \ [Jh]s. A meus charyssymos hyrmaos Micer Paulo 
e loham de Veira et ceteris fratribus em Guoa ^ ' . 

59 

JOANNI III, LUSITANIAE REGI 
Ex Amboino 16 Maji 1546 '. 

Concionatores lusitanos et Inquisitionis trihunal ad Indiani mitti postu- 
lat, pro fide catholica in illis regionibus tuenda. — Nobiles viros Regi 
addictissimos laudat et commendat. 

t 

Sennhor. 

1 . Por outra via tenho scripto a Vosa Alteza da muita nese- 
cydade que a Yndia tem de preguadores, porque a minguoa d'eles 
a nosa samta fee, amtre nosos portugeses vay muito perdemdo-ge 
a ffee [sic]. Ysto diguo por a muita espiriemgia que tennho por as 
fortalezas domde amdo: he tamta [a] comtratagao comtinoa que 
temos com os ymfies, he tao pouca nosa deua^ao, que mais a- 
zinha se trata com eles proueitos temporais, que misterios de 
Cristo noso Redemtor e Saluador. As molheres dos casados na- 
turais da terra, e filhas e filhos mestigos, comtemtam-se em dizer 
que sao purtugeses de jeragao e nao da lei: a causa he a mim- 
guoa que he qua de pregadores, que emsinnao a lei de Xpo. 

2 . A segumda nesecydade , que a Ymdia tem pera serem bons 
xpos. os que n'ela viuem, he, que mande V. A. a samta Ynquizi- 
sao; porque ha muitos que viuem a ley mozaica e seita mourisca, 

*° miz.daj orig. 

** Tantutn inscriptio est manu S. Francisci. Abscisa est charta ubi 
extabat subscriptio. 

' Inedita. Ex archetypo, publicae venerationi exposito in altari prae- 
cipuo Templi Maximi Marchenae: antiquitus in Collegio S. J. ejusdem urbis, 
quod ad Provinciam Baeticam pertinebat, servabatur. 422 MONUMENTA XAVERIANA 

sem nenhum - temor de Deos nem verguonha do mundo: e por- 
que ysto[s] sao muitos e espalhados por todas as fortalezas, he ne- 
segaria a samta Ymquizisao e muitos preguadores: proueija V. A. 
seus leaes e fies vagalos da India de cousas tao necesarias. 

3. Com Fernnao de Sousa, capitao mor d^uma armada, quue 
veio da Yndia a Malluco em soquoro da fortaleza, por causa dos 
castelhanos que vierao da Noua Espanha, vierao tres capitaes 
leas e fies va^alos de V. A. ^. D'estes matarao huum os mouros 
de Yeilolo d'uma bombardada, chamado por nome Yoam Gual- 
uao *: dous outros, por nomes chamados Manoel de Mesquita ^ e 
Lionel de Lima, seruirao muito a V. A. em ajudar a librar a pre- 
sao, em que estaua a fortaleza de V. A. ^ de Maluco, gastamdo 
ho seu e de seus amiguos em dar de comer a pobres lascarins, e 
aguasalhamdo os castelhanos que da Noua Espanha vierao, pro- 
uemdo-os de uestidos e comer, mais como a proximos que como 
ymiguos. Estes capitaes de Uosa Alteza, co[mo] sao mais caua- 
leiros que chatis nem mercadores, nao se soubirao aproueitar 
pera ajuda de seus guastos do fruto do crauuo, que Deos n'esta 
terra daa, esperao ho gualardao de seus seruui^os de Deos pri- 
meiramente, e despois de V. A ', pois tem tamto bem seruido en 
ista trabalhosa viagem de Maluco, com tamto periguo de suas al- 
mas e vidas. Lembre-se V. A. de Manoel de Mesquita % que vay 
n^uma nnaao com muitos castelhanos e purtugeses, a quem da de 
comer a suua fusta, e asy leua a sua fusta em que veo a car- 
guo " a quem da de comer. Lionel de Lima leua taobem muito 
gasto. Lembre-se V. A. d'eles pera Ihes fazer mer^es, pois tao 
bem Ihas merecem. Deos noso Sennhor acresemte o estado e vida 
de V. A. '" por muitos annos, pera muito seruipo de Deos e acre- 
cemtamento da nosa samta fee. - nhii, orig. ' uosa A., orig. 

* Alius a mercatore ejusdem nominis et cognominis, cujus naufragium 
et mortem, eo ipso tempore quo occurrebant, e suggestu nunciavit Xave- 
rius. Vide Garcia, Vida y milagros de S. Francisco Javier, lib. II, c. V. 

^ M.el de Mesq.ta, orig. ^ uosa A., orig. 

' uosa A., orig. ^ M.ei de Mesquita, orig. 

^ Quinque sequentia verba redundare videntur. 

^'^ uosa A., orig. Epist. 6o. — 24 Decembris 1547 423 

^■'Amboino a dezaseys de Mayo ano de 1546. 
Seruo inutil de Vossa Alteza, 
Inscripiio. f P.a el Rei, do padre M.te Framcisco ". 

60 

P. MORERISIO NICOBURGO, IN LUSITANIAM 

Goa 24 Decembris 1547 \ 

Synopsis epistolae, quae de Patris Gonzalvi Fernandes ohitu, degue 
inultis indis Malacae baptismate tinctis, rationem reddit. 

«Somente o sr. Jose Maria Nepomuceno era possuidor de 
uma carta original em castelhano de S. Francisco Xavier, datada 
de Goa a 24 de dezembro de 1547, e dirigida para Portugal ao 
hermano en Xp° el P. Morerisio Nicoburgo. N^esta carta o santo 
accusa a recep^ao de uma outra de 12 de julho (que Ihe enviou 
o padre geral), relata a morte do P. Gongalo Fernandes, e da 
noticias de Malaca, onde receberam o baptismo cento e vinte 
pessoas de um e outro sexo, entre as quaes dois malabares, de 
quem se tiraria muito pela reputa^ao que tinham entre os bar- 
baros.» Camara Manoel, Missoes dos Jesuiias no Oriente nos 
seculos XVI e XVII, pag. XII. " Postrema verba, scil.: «do padre Mte, Framcisco,» ex conventione 
cum Reij;e apponebat Xaverius, ut ab ipso legeretur epistola. 

* Hanc epistolam, quam videre non valuimus, quaeque simul cum 
aliqua parte bibliothecae, ad dominum Josephum Mariam Nepomucenum 
paulo ante pertinentis, publice in Ulyssiponensi urbe tanquam autographa 
vendita fuit, acquisivit Conimbricensis academiae lector, Dominus Ayres 
de Campos. 424 MONUMENTA XaVERIANA 

61 

SOCIIS ROMAE DEGENTIBUS 
Cocino 20 Januarii 1548 *. 

Gesta a Xaverio in insula Amboini. — Milites hispani sacramentis expiati. 
— In Molucum venit Xaverius, neophytos erudit, pueros baptizat, fru- 
ctus uberes ibi coUigit, — Inde ad insulas Mauricas tendit: aerumnis 
affligitur, solatiis perfunditur. — Javarorum immanitatem et regionis 
frequentes tempestates describit. — In Molucum revertitur, indigenis et 
lusitanis suam operam impendit. — Malacam venit, preces nocturnas 
pro defunctis instituit. — Regis Moluci erga christianos benevolentia. — 
Gesta apud Molucenses et Malacenses. — Japoniam cogitat. — Saeva 
tempestate liberatur. — Amoris sui erga Societatem sensa aperit. 

t 

Jesus. 

La gratia y amor de Xpo. nuestro Senor seya ^ siempre en 
nuestra ayuda y fauor. Amen. 

I. Charissimos Padres y Hermanos en X.o Jesu. En el ano 
de 1546 os escreui largamente de las islas de Ambueno, las qua- 
les estao 60 leguas ^ de la ciudad de Maluco. Esta ciudad de Ma- 
luco esta poblada de portugeses, donde el rey de Portugal tiene 
una fortaleza, y senorean '^ los portugeses todas las islas que dan 
clauo, sino estas islas de Maluco ^. En las islas de Ambueno es- 
tuue tres meses, donde halle siete lugares de xpianos. El tiempo 

a sea, Eh. b a 60 legoas, Ro. c senoreanla, Eb. 

^ que dan clauo, y no a otras yslas que dan clauo sino estas de Malu- 
quo, Ro. : que dan clauo: son scilicet estas islas de Maluco, Eb. et Ro. ' Ex cod. Ulyssip, apogr., t. I, ff, 23-27. Habent etiam apographa, 
cod. Ebor, apogr., t. I, ff. ^Sv-S^: cod. Coninib. apogr . , t. I, ff. 4lv-46r: 
cod. Rom. apogr., n. 56; et sub n. 28 extat maxima pars alterius exem- 
pli, quod prima fronte integrum videtur: cod. Goan. — Malabar., t. I, n. 3o 
latinum habet exemplum, quod inferius damus. — Vide Tursell., lib. II, 
ep. 6: CuTiLL., anno 1548, ep. 2: Mench., lib. II, ep. 21: Camara Ma- 
NOEL, Missoes dos Jesuitas no Oriente..., n. IX, pp. 67-84. 

Omnia apographa tempus huic epistolae adscribunt 20 Januarii. Inter 
epistolas editas, Tursellinus, quem sequitur Menchaca, eam dedit 21 Jan.; 
Cutill. vero 26 ejusdem mensis. Vide alias annotationes inferius in exem- 
plo latino. Epist. 6i.— 20 Januarii 1548 425 

que alli estuue me occupe em baptizar muchas criangas, ^ que 
estauan por baptizar a falta de Padres; porque uno, que tenia 
cargo dellos, murio auia ya muchos dias. 

2. Y acabando de uisitar estos lugares, y de baptizar los ni- 
nos que estauan por baptizar, Uegaron siete nauios de portuge- 
ses a estas islas de Ambueno, y entre ellos algunos castellannos 
que venian ^ de las Indias del Emperador a descubrir nueuas te- 
rras, y estuuieron en Ambueno toda esta gente tres meses, En 
este tiempo tuue muchas occupaciones spirituales en predicar los 
domingos y fiestas, en confessiones continuas, en hazer amista- 
des, en uisitar los enfermos: s eran de manera las occupaciones, 
que para estar entre gente no sancta, y de guerra, no esperaua 
hallar tantos fructos de paz; porque a poder estar en siete luga- 
res, en todos ellos hallara occupaciones spirituales. Alabado ^ sea 
Dios para siempre jamas, pues comunica tanto su paz a las per- 
sonas, que hazem quasi profession de no querer paz con Dios ni 
menos con sus proximos. Passados estos tres meses se partieron 
estos siete nauios para la India del rey de Portugal, y yo me 
parti para la ciudad de Maluco, donde estuue 3 meses, y en este 
tiempo me occupe en esta ciudad en predicar los domingos y 
fiestas todas, * y confessar continuamente: J todos los dias ense- 
naua los ^ niiios y xpianos. nueuamente conuertidos a nuestra fe 
la doctrina xpiana.; y todos los domingos y fiestas, despues de 
comer, predicaua a los nueuamente conuertidos a nuestra fe el 
credo, en cada dia de fiesta un articulo de la fee; " de manera 
que todos ° los dias de guarda hazia dos predicaciones, una a ° 
la missa a los portugeses, [y] otra p a los nueuamente conuerti- 
dos, despues de comer. 

, 3. Era para dar gracias a nuestro Senor del fructo que Dios 
hazia en imprimir em los cora^ones de sus criaturas cantares de 
su loor y alaban^a, y en gente nueuamente convertida a su fe. 

^ deleta sunt postrema duo verba et superpositum amuchos ninos.» 
f vinieron, Ro. g dolientes, Ro. ^ Sic erat scriptum; 

sed correctum est et nunc legitur (doado». i predicar domingos 

yfiestas, i?o, j continuadamente, i?o. 1 ensegnaua a los, 

Ro, m Scripta erant, sed postea fuerunt deleta, verba «de la fee». 

" que todos, Ro. huna en, Ro. P purtugueses y otra, Ro. 426 MONUMENTA XaVERIANA Era de manera en Maluco, que por las plagas los ninos, y en las 
casas, de dia y de noche, las ninas y mugeres, y en los campos 
los labradores, y en la mar los pescadores, en lugar de uanas 
canciones cantauan sanctos cantares, como el credo, pater no- 
ster, ^ aiie Maria^ mandamientos, obras de misericordia, y la 
confession general, y otras muchas oraciones, todas em lenguaje, 
de manera que todos las entendian, assi los nueuamente conver- 
tidos a nuestra fe, como los que no lo eran. Quiso Dios nuestro 
Senor que en los' portugeses desta ciudad y en la gente natural 
de la tierra, asi xpianos. como infieles, en ^ poco tiempo inueni 
magnam gratiam coram ociilis eorum. 

4. Passados los tres meses parti ® desta ciudad de Maluco 
para unas islas, que estan 60 leguas de Maluco, que se llaman 
las islas del Moro, porque en estas auian muchos lugares de 
xpianos. y eran passados muchos dias que no eran visitados, asi 
por estar muy apartados de la India, como por aver muerto los 
naturales de la tierra un Padre que alla fue. En aquellas islas 
baptize muchas criaturas S que halle por baptizar, y estuue en 
ellas tres meses, y visite en este tiempo todos los lugares de 
xpianos.; consoleme " mucho con ellos y ellos comigo. Estas 
islas son muy peligrosas por causa de las muchas guerras que 
ay entre ellos. Es gente barbara, carecen de escripturas, no 
saben leer ni escreuir: es gente que da pongona a los que mal 
quieren, y desta manera matan a muchos: es tierra muy fragosa: 
todas son sierras y mucho trabajosas "^ de andar: carecen de 
mantenimientos corporales: trigo ni vino de uuas no saben ^ que 
cosa es: carnes ni ganados ningunos ay, sino algunos puercos, 
por grande marauilla: puercos monteses ay muchos: muchos lu- 
gares carecen de aguas buenas para ^ beuer: ay arroz en abas- 
tanga y muchas arboles que se Uaman cagueros ^, que dan pan q como credo, Pater, Ro. r que en, Fo. s me parti, /?o. 

t Facta est correctio, et nunc legitur ((muchos niiios)). " y conso- 

16me, Ro. v muy fragosas, Ro. ^ ny trigo, ny uinho de 

uuas saben, Ro. y Correctum est verbum ((para», et nunc legitur 

((de». z Desunt praeced. quatuor verba in Ro.: in Co. dicitur ((ca- 

gueres»; Cutillas, qui eam ex origin. transcripsit, scribit ((Gagueros». Epist. 6i.— 20 Januarii 1548 427 

y vino, y otros arboles que de su corteza hazen vestidos, con que 
todos se visten. Esta ^ cuenta os doy para que sepais quan abun- 
dosas islas son estas de consolaciones spirituales: porque todos 
estos peligros y trabaios, voluntariamente ^ tomados por solo 
amor y seruicio de Dios nuestro Senor *=, son thesoros abundosos 
de grandes consolaciones spirituales, en tanta manera, que son 
islas muy dispuestas y aparejadas para un hombre em pocos anos 
perder la vista de los oios corporales con abundancia de lagrimas 
consolatiuas. Nunqua me acuerdo auer tenido tantas y tan con- 
tinuas consolaciones spirituales, como en estas islas, con tan poco 
sentimento de trabaios corporales, andar continuamente ^ en 
islas cercadas de enimigos, y pobladas de amigos no muy fixos, 
y en tierras que de todos los remedios ^ para las enfermedades 
corporales carecen, y quasi de todas ayudas de causas segundas 
para conseruacion de la vida: meior seria ^ llamarlas islas de es- 
perar en Dios, que no islas ^ de Moro. 

5. Ay en estas islas una gente que llaman tauaros ^: son 
gentiles, los quales ponen toda su felicidad en matar los que 
pueden, y dizen que muchas vezes matan sus hijos 6 mugeres ' 
quando no hallan que matar. Estos matan muchos xpianos. Una 
isla destas quasi siempre treme, y la causa es porque en esta 
misma isla ay una sierra, que continuamente J echa fuego de si y 
mucha ceniza: dizen los de la tierra que el gran fuego, que de- 
baxo esta, quema las sierras de piedra, que estan debaxo de 
tierra * : y esto parece ser verdad, porque algunas vezes acon- 
tece ™ sahr en fuegos piedras tan grandes como grandissimos 
arboles; y quando haze gran viento echan los vientos de aquella 
sierra tanta ceniza para baxo, que los hombres y mugeres que 
estan trabaiando en los campos, quando vienen a sus casas vie- 
nen todos llenos de ceniza, que no se les parecen sino ^ los ojos. a Y esta, Ro. b voluntariosamente, Ro. c de nuestro 

Senor, Ro. d continuadamente, Ro. e que estos remedios, 

Ro. f , Ro. g que islas, Ro. ^ que se 

llama tabaros, Ro. i matan a sus hijos y mugeres, Ro. 

j Desunt praeced. 14 verba in Ro. 1 de la, Ro. ™ porque 

muchas vezes se acontece, Ro. n que nos les par syno, Ro. 428 MONUMENTA XaVERIANA narizes y boca, que parecen mas demonios que hombres °. Esto 
me dixeron los naturales de la tierra, que p yo no lo vi; porque '' 
el tiempo que alli estuue no fueron estas tormentas de vientos. 
Mas'" me dixeron; que quando aquellos vientos reynan, que la mu- 
cha ceniza, que los vientos consigo trahen, ciega y mata muchos 
puercos monteses, porque passados los vientos los hallan muertos. 

6. Y tanbien me dixeron los de la tierra, que quando estos 
tiempos cursan, allan ^ a la orilla de la mar mucho pescado 
muerto, y esto que lo causaua la mucha ceniza que los vientos 
trahen de aquella sierra; y que los pescados, que beuian agoa 
mesclada con tal ceniza, morian. Y quando ellos me preguntauan 
que era aquello, les dezla que era un inlierno, adonde iuan todos 
los que adorauan idolos ^ Era el tremor " de la tierra tan grande, 
que un dia de San Miguel, estando en la iglesia diziendo missa, 
tremio tanto la tierra '^, que tenia miedo que caysse el altar: por 
uentura San Miguel ^ por virtud diuina a los demonios de aque- 
llas partes, que impidian el seruicio de Dios, los ponia y man- 
daua y que se fuessen al infiemo. 

7. Yo, despues de aver visitado todos los lugares de xpia- 
nos. destas islas, torne otra vez para Maluco, en donde estuue 
otros tres meses, predicando dos vezes todos los domingos y fies- 
tas, una por la maiiana a los portugeses, y otra, despues de 
comer, a los xpianos. de la tierra, confessando continuadamente 
por la manana; y en ^ la tarde y a mediodia, ensenando todos los 
dias la doctrina xpiana.; y despues de la doctrina * acabada, en 
los domingos y fiestas predicaua a los xpianos. de la tierra los 
articulos de la fe, guardando esta orden: que en cada fiesta de- 
claraua uno ^, reprehendiendolos mucho de las idolatrias passa- o Hucusque desumpsit Cutillas ex autographo; et oportet animadvertere 
apographum nostrum ipsi, duobus vel tribus verbis exceptis, exacte conve- 
nire. p porque, Ro. q Deest in i?o. r y mas, Ro. 

s que allan, Ro. t en idolos, Ro. u Correctum est verbum 

et nunc legitur (itemblor». In Eb., tremer. v Ita erat scriptum, sed 

nunc est hoc modo correctum: «temblo tanto». ^ que no cai- -se el 

altar: forte Sant Miguel, Ro. y punia el y mandaua, Eb. et Co. 

z y por, Ro. 

a doctrina xpiana., Ro. b hun articulo de la fee, Ro., Eb. et Co, Epist. 6i.— 20 Januarii 1548 429 

das. En estos tres messes, que estuve en Maluco desta segunda 
vez, predicaua los miercoles y los viernes a las mugeres de los 
portugeses solamente, las quales eran naturales de la tierra, y les 
predicaua sobre los articulos de la fee, y mandamientos, y sacra- 
mentos de la confession y communion, porque en este tiempo era 
quaresma, y assi por la pascoa muchas comulgaron ^, que antes 
no comulgauan. 

8. Con ayuda ^ de Dios nuestro Sefior, en estos seis meses 
que estuue em Maluco se hizo mucho fructo, asi en los portuge- 
ses y sus mugeres y hijos ^, como en los xpianos. de la tierra. 
Acabada la quaresma, con mucho amor de todos, asi de los xpia- 
nos. como de los infieles, partl de Maluco para Malaca. Por la 
mar no me faharon occupaciones; y en unas islas, en que halle 
cuatro nauios, estuue con ellos en tierra algunos XV 6 XX dias, 
donde ^ les predique tres vezes, confesse a muchos y hize ^ mu- 
chas pazes. Quando me parti de Maluco, por euitar lloros y 
plantos de mis deuotos, amigos y amigas, en la despedida, me 
embarque quasi a media noche. Esto no me basto para los poder 
euitar, porque no me podia esconder dellos; de manera que la 
noche y el apartamiento de mis hijos y hijas spirituales me ayu- 
daron a sentir alguna falta, que por ventura mi absencia les po- 
dria hazer para la saluacion de sus animas. 

9. Dexe ordenado antes que de Maluco partiesse, como 
todos los dias se continuasse la doctrina xpiana. en una iglesia, y 
una declaracion, que en breue hize sobre los articulos de la fe, se 
continuasse, y la supiessen en lugar de oraciones los nueuamente 
convertidos a nuestra fe. Um Padre clerigo h y amigo mio quedo 
que en mi absencia los enseiiaria todos los dias dos horas, y un 
dia en la i semana predicaria a las mugeres de los portugeses 
sobre los articulos de la fe y sacramentos de confesion y comu- 
nion: y tambien el tiempo que estuue en Maluco ordene que 
todas las noches por las plagas se encomendassen las animas del 
purgatorio, y despues todos aquellos que biuen en peccado mor- 

c no se comulgauan, Ro. et Eb. d con la , Ro. 

^ hijos y hijas, Ro. f en donde, Ro. £ confesse muchos, 

hyze, Ro. h clerigo y deuoto, Ro. i dela, Ro. 43o MONUMENTA XaVERIANA tal; y esto causaua mucha deuocion y perseuerancia en los bue- 
nos, y temor y espanto en los malos: y asl eligieron J un hombre 
los de la ciudad, vestido en habitos de la Misericordia, que ^ 
todas las noches, con una lanterna en la mano y una campana 
en la otra, anduuiese por las plagas, y de quando en quando pa- 
raua ™ encomendando con grandes bozes las animas de los fieles 
xpianos. que estan en el purgatorio, y despues por la misma 
orden las animas de aquellos '^ que perseueran em peccados 
mortales, sin querer saHr dellos, de los quales se puede biem 
dezir: deleaniur de libro viuentium et cum justis non scribantur. 

10. El rey de Maluco es moro y yasallo del rey de Portugal, 
y homrrase mucho de lo ser, y quando en el habla lo llama el rey 
de Portugal mi senor; habla ° este Rey muy bien portuges; y las 
principales islas de Maluco son de moros. Makico no es tyerra 
firme; son todas islas. Dexa el Rey de ser xpiano. por no querer 
dexar los uicios carnales, y no por ser deuoto de Mahoma. No 
tiene otra cosa de moro sino ser de pequeno circuncidado, y des- 
pues de grande ser cien vezes casado, porque tiene cien muge- 
res principales y otras muchas menos principales. Los moros de 
aquellas partes no tienen doctrina de la seita de Mahoma: care 
cen de alfaquis; y los que son saben muy poco, y quasi todos son 
estrangeros. 

11. Este Rey me mostraua mucha amistad, p en tanto que 
los moros principales de su reyno se lo i tenian a mal; y deseaua 
que yo fuese su amigo, dandome esperan^as que en algun tiempo 
se haria xpiano.: queria que lo amasse con esta tacha de moro, 
diziendome que xpianos. y moros teniamos un Dios comun, y 
que en algun tiempo todos seriamos unos: holgaua mucho 
quando lo visitaua: nunqua pude acabar con el que fuesse 
xpiano.: prometio ^' que haria uno de sus hijos xpiano., de mu- 
chos que tiene, con esta condicion, que despues de xpiano. fuese 
rey de las islas del Moro. De aqui a 4.° meses, Dios nuestro Se- j elegioron, t^Z./ elegeron, £;&..• eligiron, Co.; elligeron, Ro.: omnes per- 
peram. 1 de misericordia, y que, Ro. m se paraua, Ro. 

Q de todos aquellos, Ro. o y habla, Ro. p muchas amista- 

des, Ro. q reino lo, Ro, r prometi6me, Ro, EpiST. 6i. — 20 Januarii 1548 43i 

fior queriendo, le mandara el Gobernador de la India todos los 
despachos que le manda pedir, para que su hijo, despues de 
xpiano,, sea rey de las islas del Moro ^. 

12. En el ano de 1546 escreui de Ambueno, antes quepar- 
tiesse para Maluco, a los de la Compania, que aquel ano venie- 
ron de Portugal, que para el ano de 1547, en las naos que parten 
de la India para Malaca, veniessen para aquellas partes algunos 
dellos, y asi lo hizieron: de manera que partieron de la India para 
Malaca tres de la Compania, dos de missa, Juan de Veyra y el 
P. Ribero, y Nicolao, lego, los quales halle en Malaca, quando 
de Maluco venia para Malaca. Con ellos recibi mucha consola- 
cion un mes que stuuimos juntos, en ver que eran sieruos de 
Dios, y personas que en aquellas partes de Maluco auian de ser- 
uir mucho a Dios nuestro Serior. Ellos partieron de Malaca para 
Maluco en el mes de Agosto del ano de 1547: es nauegacion Se 
dos meses. Diles este tiempo, que con ellos stuue en Malaca, 
larga informacion de la tierra de Maluco, de la manera que se 
auian de auer en ella, conforme a la experiencia que della tenia. 
Estan tan lexos * de la India, que no podemos saber nueuas de- 
llos sino una vez en el ano. Mucho les encomende que escreuie- 
sen todos los anos muy largamente para Roma, dando cuenta 
menudamente ^ de todo el seruicio, que a Dios nuestro Senor 
hazen en aquellas partes, y de la dispusicion que en ellas ay; y 
assi quedamos que lo auian de hazer. 

13. En Malaca estuue 4.° meses sperando tiempo para na- 
uegar y uenir a la India: en estos quatro meses tuue muchas 
occupaciones, spirituales todas: predicaua dos vezes todos los do- 
mingos y fiestas, a los portugeses por la mafiana en la missa, y 
despues de comer, a los xpianos. de la tierra, declarando en cada 
fiesta a los nueuamente xpianos. "^ un articulo de la fe. Acudia 
tanta gente, que fue necessario ir a la iglesia mayor de la ciu- 
dad. En confessiones continuas era muy occupado; tanto que, 
por no poder complir con todos, estauan muchos ^ mal comigo: 

s Praecedens periodus desideratur in Ro. t y estan tan longe, Ro. 

^ largamente, Ro. v nuevamente conuertidos, Ro. x Deest 

in Ro. 432 MONUMENTA XaVERIANA y por ser estas unas inimistades fundadas en un aborrecimiento y 
de peccados, no me escandelizaua dellos, mas antes me edifi- 
caua ^ viendo sus sanctos propositos. Los ^ domingos 3' fiestas 
eran muchos los que ^ comulgauan. Todos los dias despues de 
comer ensenaua la doctrina xpiana.: a esta doctrina acudia mu- 
cha gente; venian los hijos y hijas de los portugeses, mugeres y 
hombres de la tierra nueuamente conuertidos a nuestra sancta fe: 
y la causa porque venian muchos pareceme que era, porque 
siempre les declaraua alguna parte del credo. En este tiempo fuy 
muy occupado en hazer muchas amistades, por causa que los por- 
tugeses de la India son muy behcosos. Acabada de enseiiar la 
doctrina xpiana. , ensefiaua a los ninos y a la gente xpiana. de la 
tierra una declaracion, que hize sobre cada articulo de la fe en 
lenguaje que todos entienden, conformandome con las capaci- 
dades de lo que pueden alcangar a entender los naturales de la 
tierra, nueuamente conuertidos a nuestra sancta fe: y esta decla- 
racion, en lugar de oraciones, les ensenaua asi en "^ Malaca 
como ^ lo hize en Maluco, para fazer en ellos firme fundamento 
de creer ^ bien y verdaderamente en Jesu X.", dexando decreer, 
en uanos idolos. Esta declaracion se puede ensenar en un afio, 
ensenando cada dia un poco, sciUcet, 20 palabras, ^ que pueden 
bien decorar. Despues que van entendiendo la historia del adue- 
nimiento de Jesu X.", y repetidas muchas vezes estas declaracio- 
nes sobre el credo, quedan mas fixas en la memoria; y desta 
manera vienen en conoscimiento de la verdad, y aborrecimiento 
de las vanas fictiones, que los gentiles pasados y presentes es- 
criuen de sus idolos y de sus hechizerias. 

14. En esta ciudad dexe muy encomendado a un Padre de 
missa, que ensenasse aquella doctrina todos los dias de la ma- 
nera ^ que yoensenaua, ^ y asi me lo prometio de hazer: espero 
en Dios nuestro Senor que lo lleuara adelante . Fui mu}' reque- 
rido a mi partida de todos los principales de Malaca, pera que y en auorrecimiento, Ro. z edificauan, Ro. '' 

a En los, Ro. b que se, Ro. c Deest in i?o. ^ asy 

como, Ro. e pera creer, Ro. f cada dia viente palabras, Ro. g todos los dias en la manana, Ro. b yo la ensenaua, Ro. Epist. 6i.— 20 Januarii 1548 433 

fuessen alla dos de la Compania a predicar a ellos y a sus muge- 
res y xpianos. de la tierra, y a ensenar la doctrina xpiana. a sus 
hijos y hijas, y a todos sus esclauos y esclauas, de la manera que 
yo hazia. Fuy tan importunado dello, y veo que es tanto serui- 
cio de Dios nuestro Seiior, y una deuda que les deuemos todos ' 
por lo mucho que aman a nuestra Compaiiia, que me parece que 
tengo J de hazer todo lo possible para que ^ va^^an dos de la 
Compania este mes de Abril del afio de 1548, porque en este 
tiempo parten los nauios de la India para Malaca y para Ma- 
luco ^. 

15. Estando en esta ciudad de Malaca me dieron grandes 
nueuas unos mercaderes portugeses, hombres de mucho credito, 
de unas islas muy grandes, de poco tiempo a esta parte descu- 
biertas, las quales se llaman las islas del Japon, donde, segun 
ellos " , se haria mucho fructo en acrecentar nuestra sancta fe, 
mas que en ningunas otras partes de la India, por ser ella una 
gente deseosa de saber en grande manera, lo que no tienen estos 
gentiles de la India. Vino con estos mercaderes ° un japon, lla- 
mado por nombre Angero, em busca mia, por quanto los portu- 
geses que alla fueron de Malaca le hablaron en mi. Este Angero 
venia con deseo de confesarse comigo, por quanto dio parte a los 
portugeses de ciertos peccados, que en su juuentud tenia hechos, 
pediendoles remedio para que Dios nuestro Sefior le perdonase 

I tan graues peccados. Dieronle por consejo los portugeses que 
veniesse p a Malaca con ellos a verse comigo, y ansi lo hizo, vi- 

I niendo a Malaca con ellos: yquando el vino a Malaca era yo par- 
tido para Maluco; de manera que se torno a embarcar para ir a 
su tierra de Japon, como supo que yo era ido para Maluco. Es- 
tando ya a la uista 1 de las islas de Japon, dioles, una tormenta 
tan grande de vientos, que se uuieron de perder. Torno enton- 
ces otra vez *" el nauio en que iua, camino de Malaca, donde me 
hallo, y holgo mucho comigo, y me uino a buscar com muchos 

i a todos, Ro. j que deuo, Ro. 1 possible porque, Ro. 

™ y Maluquo, Ro. n segundo parecer dellos, Ro. o merca- 

deres portugueses, Ro. P consejo que viniese, Ro. <i a uista, Ro. 

^ torn6se otra vez, Ro. 

MoNUM. Xav. 30 4^4 MONUMENTA XaVERIANA 

deseos de saber cosas de nuestra ley. El sabe hablar portuges ra- 
zonablemente, de manera que el me entendia todo lo que yo le 
dezia, y yo a el lo que me hablaua. 

i6. Si asi son todos los japones, tan curiosos de saber como 
Angero, pareceme que es gente mas curiosa de quantas tierras 
son descubiertas. Este Angero , escreuia los articulos de la fee 
quando venia a la doctrina xpiana. que yo hazia ^. Yua muchas 
vezes a la iglesia a rezar: haziame muchas perguntas: es hombre 
muy deseoso de saber, que es senal de un hombre se aprouechar 
mucho ^ y de uenir en poco tiempo en conocimiento de la ver- 
dad. De ay a 8 dias que Angero llego a Malaca parti para la In- 
dia, y holgara mucho que veniera este japon en la nao en que yo 
venia; mas por el conocimiento que tenia con otros portugeses 
que venian a la India, no le parecio bien dexar la compania, de 
la qual tenia recebidas muchas homrras y amistades: espero en 
Cochin por el daqui a X dias " . 

17. Pergunte a Angero, si yo fuesse con el a su tierra, si se 
harian xpianos. los dejapon. Respondiome que los de su tierra 
no se harian xpianos. luego, diziendome que primero me harian 
muchas perguntas, y verian lo que les respondia y lo que yo en- 
tendia, y sobre todo si biuia conforme a lo que hablaua: y si hi- 
ziesse ^ dos cosas, hablar bien, satisfaziendo a sus perguntas, y 
biuir sin que me hallassen ^ en que me reprehender, que en 
medio ano despues que tuuiesen experiencia de mi, el Rey, y la 
gente noble, y toda la otra gente de discrecion se harian xpia- 
nos.; deziendome que ellos no son gente que se rigen sino pori 
razon. 

18. A un mercader portuges, am.igo mio, que estuuo en 
Japon muchos dias en la tierra de Angero, le rogue que me diese 
por escrito alguna informacion de aquella tierra y de la gente > 
della y , de lo que auia visto y oido a personas que le parecian 
que hablauan verdad. El me dio esta informacion ^ por escrito, 

s Desunt praeced. tria verba in, Ro. t que es senhal de aproue- 

charse mucho un hombre, Ro. u de aquy a diez dias, Ro. 

V a lo que dizia: y si fizesse, Ro. x sin que hallasen, Ro. 

y della, y, Ro. z informaci6n tan menuda, Ro. h Epist. 6i.— 20 Januarii 1548 435 

la qual os embio con esta carta mia. Todos los mercaderes por- 
tugeses que vienen de Japon me dizen que, si yo alla fuesse, 
haria mucho seruicio a Dios nuestro ^ Senor, mas que con los 
gentiles de la India, por ser gente de mucha razon. Pareceme, 
, por lo que voy sentiendo dentro en mi anima, que yo, 6 alguno 
de la Compania, antes de dos aiios iremos a Japon, aunque sea 
viage de muchos peKgros, asi de tormentas grandes como de la- 
drones chinos, que andan por aquel mar a hurtar, donde sepier- 
den muchos nauios. 

19. Por tanto rogad a Dios nuestro Seiior, charissimos 
Padres y Hermanos, por los que alla fueren, porque es una na- 
uegacion donde ^ muchos nauegantes se pierden. En este tiempo 
Angero deprendera ^ mas la lenguage ^ portuguesa, y vera la 
India y los portugeses que en ella ay, y nuestra arte y modo de 
biuir; y en este tiempo cathecizarlo emos, y sacaremos toda la 
doctrina xpiana. en lengua de Japon, con una declaracion sobre 
los articulos de la fe, que traten la historia del ^ aduenimento de 
Jesu X.° auestro Seiior ^ copiosamente, porque Angero sabe muy 
bien escreuir en letra s de Japon. 

20. Ocho dias ha que llege en la India, y hasta aora no me 
he visto con los Padres de la Compania, y por esta rezon no os 
escriuo dellos ny del fructo que en estas partes tienen hecho ^ 
despues que llegaron: pareceme que ellos os escriuen larga- 
mente. En este viage de Malaca para la India passamos muchos 
peligros de grandes to