Skip to main content

Full text of "M. Terentii Varronis Saturarum Menippearum reliquiae"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| ^iailizccbvGoOgle ^iailizccbvGoOgle iliailizgcbvGoOgle 


r,l,z<,.f,C00gIf tvCoOglf 
M. TERBNTn Vi 

8AT1IRARIM MEMPPEARUM 

RELIQUIAE. FIIAIKC. OXiHIiEB. PBABH18SA BBT . COMHENTATIO M. TEBEMTn VARBOinS SATURA HENIPPKA. tCEDLIIiBURGI ET LIFSUE. 

TYPI8 BV SDIIPTIBDS CMtDOFK. BAMI. 

NDCCCXLIT. 3oi,;ccbvGoogIe 878 
026 -- ■ U,r,l,z<,.f,C00gIf ILLUSTRISSIHO . ET . MAXIME. 

VENERABILI . VIRO 

JO. ALB. FRID. EICHHOBN 

IN . HEaNa . BOBUBSICO . BBKirBC . AD . ULietOIUS . CUI.ICX. 

UiafltVTIDKBM . PUBUCAH . BT . AIlYSlf . UBDICAM . PBHIINBKinill 

BUHMO . POAaSIDI . SUMHOBVH . OBDUWUll . X||CUI. 

EA . QDA . PAB . E8T . VEBBCVNOIA. 

CRITICAE . ARTIS . TENUE . MONUMENTUM. 

DEDICAT . ATODE . CONSECRAT. ^iailizccbvGoOglf _,:,l,z<,.f,C00gIf PRAEFATIO. ^arronia fragmenta per saecnla plnra ita jacnenuit 
omDi cormptelae faece coinqamata, vt, qanm intelligi 
satis non pogseot, eomm com fnictu osog in doctorom 
stndiis aliqois vix esset. Itaqoe n<Hi vereoT, ne vua 
doctia laborem inntilem et BoperTacaneom snscepisse 
Tidear quom illa fraginenta emendare et illostrare co- 
narer; qnamqaam non sum i^aroa, haa criticaB coras 
in scriptore tam mntilato poaitaa iniqaioB Tolgo ha- 
beri: si qnidem froctns operis snscepli laboribns ullo 
modo pares non videantor inde redondare. Sane ve- 
rissimum hoc: neqne tamen hanc esse caueam poto 
satis idoneam, ot, qoi doctrinae antiqoariae rexilla se- 
qnantur, aspementor haec stndia et tempns et otiam 
sibi perdere in iis arbitrentnr. Jam si qiubasconqae 
literaram philologarom cultos diligentior cordi est tueri 
haec stiidia debent, qoae veteram monnmentomm fa- 
ciem Borde et iUuvie levandam soscipiant fontesque 
reporgant, quibos jngiter qaau irrigantor doctrinae 
antiquariae campi: qnauto magis condonandmn erit 
joTeni, nullo in^;enii parto adhoc nobili, si disciplinam, 
cni sese addixif, qnalibnBcanque sais lacubrationibns 
«b ea potisnmom parte aogere nonc Btnduerit, qna ^iailizccbvGoOgle PRABFATIO. scalent viae asperitatibna atque vepreculis, inter gra- 
viora stndia saepe noo Bioe taedio et importano «tii 
impeadio superaadis. Acdnxi me igitur ad Vammeni 
edendum, cojns reliquiis colligendis, emeodandis et 
iliustraDdis jam ultimis quos in Academia stndionim 
gratia Tersabar annis diligenter intentus eram, spero- 
qne fore, ut non prorsus nihili aestimetnr opera mea 
et cura in hoe Hbnt GoUocata, qaa tum Varronia 
nomen illud per totam antiqnitatem concelebratissi- 
mum studebam digniore quadam quam qua adhuc 
gaadebat inter aos meraoria ornare, tiiin ad NoniuBi 
Marcellum etnaciilaiidum et in pristinam suam inte- 
gritatem reitituendum aliquid pro violi parte contri- 
baere, cujus Grammatici BOTara editkmem, a diligen- 
tifiuma LindemaBui bmuu cwatam, prociDti aom 
exspectant. VamHuaBorura firs^enlonwi prioiui 
effiero particolam, oOTilifient«io Meni^eainm Satara- 
rum rdaqniaB, qnae quum ab tpso anctore oeteria 
(^eribns prius ceseat coBscriptae, nnnc dtgnae vi- 
debaBtnr ease, qnarum fraga^a prius ederenttir. 
Opera autem «ostra in his posita, si quaado futurura 
sit, ut aliquam hndem apud aeqnos et beiugaoB, qui 
libro seddbnnt, judices conseqiiatHr.: «en deerit pro~ 
fecto, quomnns aUerum brevi Tolumoi seqnaAur, relt- 
qnorum operum Varronianorum fragmenlla ooutiDeau, 
— Jam vero paucis ratio danda erit, quoraodo in 
elaborando raeo opus<»lo versatiw sim. Nova subai- 
dia, qaibus snccnn>erem hisoe omniiim oorruptiBsimis 
fragmentis, qnormn maxima pars apnd Nomiun exstat, 
praeter alia qnaedani opera , quibus G«iachiuB et 
Bothins, noviBsimi ^jus Grararaatici edilMeB, nou siut 
asi, attulit uipriBia J. IiBurenbergi AHttfuaviiu (L. B. _.,i,z<,.f,CoogIf 1422. in 4.), qui liber suj^iedhalMt scriptarai nmltat 
iwqaaqium Bpernoidai, imo lods aliqoet despera- 
tiaimis nnoi medidnam afferra ▼inis est: lic, nt modo 
UDum lautlem, illi, qiu ex SeM^aiaUjte (fr. 84.) ser- 
TatU8 exstat ap. Non. p. 241, 25. ed. M«rc. s. \. 
„AIbam'% ubi verba „aI6nin «st mare^"' qnae in 
onimbus Nonii Codicibns, qnotqnot iiinotiieniDt hnc- 
usqne, deuderantur, a solo Laurenbergo servata Bvat, 
haud diibie, ut equidem certe jndico, ex M>ro MS. 
qaodam vetastistimo nnao deperdito. Libiis enim 
reteribns Grammaticorum nonniiUorBm in concii»- 
nando suo AntiqBMi« iisqne ad partem opttmis 
Laurenbergum instructum fuisse, quamqnam id ipse 
quidem diserte non profitetur, tamen apparebit ei, 
qui librum perlustrabit scripturasqne citatarnm in eo 
scriptorum veterum reliquiarum cum iis comparabit, 
quae Tulgo circnmfenmtur. Sed ad meum ipsins 
opuscnlum redenndum est. Virornm doctorum con- 
jecturas et emeodationes a noTissimis Nonii editoribus 
diligenter adnotatas multisqne locis a me anctas, 
ineptionbus et inutilioribus qnibusque omisgis , una 
cum Codicum Mss. qaanim mentionem facere iateresse 
Tidebatur lectionibus in adnofationibus summa et re- 
ligiosissima qua poterat fide recensui: eo potissimum 
motus consilio, ut, si quando minus placeret nostrum 
judicium, quicunque legeret sibi quae magis placerent 
eligeret. Denique ia Commeutationis quae ipsis Sa- 
tnrarum fragmentis praemissa est capite primo si cui 
minuB pleae dixisse videbor, is reputet, quaeso, in 
materia, quam eo in capite tractavi, plene dicere mea 
minus interfuisse (neque enim hoc opus videbatur 
esse), quam errores quosdam ex falsa Grammaticorum ^iailizccbvGoOgle loconnn interpretatione ortoa refBtare, qaoH paBBim vel 
hodie foveri a ^ris doctis videbun. Qno in stndio 
si recte a me jndicatam esae ii viri censebnnt, gau- 
debo: rin minns, ignoscent. 

His dictifl non amptina habeo, quae opuscula 
praeouttam, nihilqne inpeTest, nin nt has MnsarBm 
mearam primitias aequo viromm doctomm jadido 
commendem. Quod si fatnnim sit, nt aliqaam lan- 
dem r^rartent, grainlabor mihi neqne aegre feram, 
importanos haad raro taediiqae jdenos labores Var- 
mii me impeDdisse. 

Serib^ittQ Qnedlinbo^ Kalend. Oct. MDGCGXLir. ^iailizccbvGoOgle COMMENTATIO 

BB 

M. TERBNTn VARRONIS 

SATDRIS MBNIPPBIS. 

PROOEMICM. 

Recolenti prisci aevi memoriam sedulaque cura pertra- 
ctanti JDnumerae causae occursant, quod decurtatam illam 
plurimorum monumentonun interitu et studiis et delecta- 
tioni nostrae praereptam esse aegre ferat Hftud tamen 
scio, an gravior sit aut justior dolor, quam quo eorum Yiro- 
nun opera intermortua esse lugemus, qui fere in omni doctri— 
nae genere ita excelluerunt, ut, quemadmodum suae aelati 
exstiterant artium literarumque duces, ita posterorum quoqae 
seculorum studils posscnt tanquam aditus recludere munire- 
que \ia9, per quas ad antiqujtatem accuratius ac melius cog- 
noscendam perrenire Itceret Quonim in numero utnun 
jure an injuria comprehendatur M. Terentius Varro, diju— 
dicare non mcum est: ^t quem et sua et sequens aetas 
tanto sunt honore tantaque laude prosecutae ob insignem in 
omnis fere doctrinae omni parte scientiam, ut veluti uno 
ore clamarent Romanonun eum longe eruditissimum >). 
Quis est? quj ignoret Ciceronis verba, quibus inGnitam paene 
viri eruditionem describit, haec: ,^os in no»tra urbe per~ >) T. Tett scriptt. de Tarrone judicia ac teitimoDiA ap. An- 
■on. PopmBin praefiza ^iia Opp. Varr. edltloDi. (I,. B. 1601 in 8.} ^iailizccbyGoOgle COSMRNTATIO I egrinantea errimtesque tanqium koxpites tui libri quasi do— 
mum deduxerunt, ut possemuK aliguando, qui et ubi esse- 
mus, agnoscere. Tu aetatem pairiae, tu deseriptiones tem— 
porum, tu sacrorum jura, tu aacerdottm, tu domesliemi, tu 
beUicam discxplinam, tu sedtum, regianum, hcorum, tu 
omnium divinarwn humanantmque rerum nomina, genera, 
officia , causas aperuistt, plurimumgue poetts nostrts ornni- 
noque Latinis et literis luminis attulisti et verbis, atgue 
ipse varium et ekgans omni fere numero poema fecistt, 
philosophiamque mtJtis locis innkoasli, ad in^eBendum sa~ 
lis, ad edoeendwn porrni" ^). Et tamen in tam multi- 
plici, qime justis laudibus a Gicerone eSertur viri scienlia, 
nescio fere, an etiam magis sit admiranda vel mtranda, rectius 
dicam, suroma illa studionun strenuitag et assiduitas inde- 
fessa, qua istam literis mandare studuit, et tantam operum 
multitudinem nec eam materiae varietatt imparem condtdit, 
ut octogesimum quartiun aetatis annum ingressus septuaginta 
librorum hebdomades, hoc est quadringentos nonaginta Itbros 
conscripsisse seso gloriari posset *): ut revera non nimis 
praedicaverit eum Augustinus „lam mulla legisse, ut o/t— 
quid ei scribere vacasse miremur, tam muila scripsisse, quam 
muUa vix quemquam legere potuisse credamus" •). — Sed 
postquam vivo adhuc Varrone acciderat, ut indignissimo 
quodam fortunac casu bibliothecae ejus ab impiis militum 
manibus diriperentur adeo, ut aliquammulti libri inde postea 
non comparerent, reliquis operibus, quae plurima et nume- 
rosissima erant, medii aevi incuria et pravitas illiterataeque 
monacbonim manus tam fuerunt perniciosae, ut paene 
cuncta perirent. Sic praereptos nostrae aetatis studits prae— 
ler alios multos lugemus Disciplinarum, Rhetoricorum, Com— ■) Cic. Acad. Qiuieal. 1, 3, 9. 

•) Gell. N. A. UI, 10; 

«) Aiigurt. De CiT. D. VI, 1. ^iailizccbvGoOgle M. T. VAKEOMH flATCElS HBHIPFIIIB. 8 

plexionum , Epistolicarum QuaesUonum libros , iugemus 
Hebdomadum, Annalium et quos de Vita P. B. et de Gente 
P. n. coDScripsit, inprimis vero illos Antiquitatum Renun 
Humanarum atque Divinamm libros, consummatae antiqui- 
tatis sciontiae reconditjorisque doctrinae Varronis olim lo- 
cupletissimos testes: qui si vel soli commune uaufragium 
effugissent, aljquomodo certe compensata fliisset ingens ce— 
terorum operum jactura, qua gravior ulla literis nostris ac- 
cidcre non potuit. Sed perierunt bi Antiquitatum libri, per- 
■nde atque ceteri perierunt; gliscetque etiamnunc in nostris 
animis pinm illomm desiderium, quando legimus codicem 
aliqucm a Francisco Petrarcha puero adhuc inspectum esse, 
quo comprehensi fuerint: licet de integritate testimonti, quo 
id traditum est, omnino uon ita exploratum sit, ut vironim 
doctoram conjectura multum periclilari videatur, qua Jibros 
Antiquitatum seculum septimum non attigisse statuerunt *). ') Cf. L. H. Krabner. Commeiit. de M. Terentti VarroDJa An- 
tiquitatum B. H. ntque D. Ilbris. p. 30 sqq. (Hal. Sax. 1634.}, 
qoi affert verbH Petrarchae (ex hiyua Epistolis ad Viros III. Vet. 
S) : „NonQuIlae tamen extaot vel admodum lacerae horum operum 
(VarroDis) reliqiUae, e quibui aliquas pridem vidl, et recordaiione 
torqueor aiimmis, iit aiunt, labiia guatatae dulcedinis; et ea ipsa 
praecipue JHvinarum et Humanarum libros, t/ui nomen Mi so- 
nantiui pepererunl, adkuc alicubi forsitan lalttare gusptcor, 
eaqne mnltos jam per aiinos me fatigat cura, qnoniam longa qui- 
dem et soUicita ape nihil est importunlns io vita." Quanam ediCione 
Petrarchae opemm usus sit Krahnems, nescio. Sed la aptiina 
Basileensl, quae prodiit a. IdSl, p. 709 iste locas prorsns aliiis 
est: „NiiIIae tamen restant, vel admodum lacerae taorum operum 
reliquiae, licet divinamm et bumaDanun renim libros puerTuti me 
vidisse neniaerim, ut recordatione torquear summis, ut ajunt, la- 
blia gustalae dolcedinls; hos alicnbi foraan latltare snspieor." 
Onue nolim temere aaaenliri Knthnero, qui iila veriia seciitua fidem 
famae proraua denegat, prifflum ejns auctorem fnisse putans Me- 
hiuiiUD in Vita Ambroa. Travers. T. I. p. SIG. Florent. 17!S; 
queu sequuntur VUloiaoDUs in Aaecdott. Indlce v. Varro, et A. 
Mains in prae&t. ad Cic. lib. de Repnbl. — ^iailizccbvGoOglf GOXHBNTATIO DE Haec enim conjectura etiam iis videtur aliqaomodo finnari 
posse, quae de Gr^orii M^ni Pontificis Descio utnim di— 
cam pio ao impio (tirore memoriae mandata sont, quo sci~ 
licet ille inter alios scriptores Varronis quoque opera tgni 
cremanda curaverit "). Quod si non commentum est, ut 
vero quibusdam visum est, Antiquitatum Berum Humana- 
rum atque Divinarum libros omnium minime praeceps ex— 
cidium eSiigisse tibi probabile erit, si memineris, fieri non 
potuisse, quin, quae erat illius aevi in his rebus pravum 
ac perversum judicium , ii libri tanquam pro sede et segete 
profanarum supersUtionum a plebecula ecclesiastica lidie- 
rentur, digni niminim prae ceteris, qui in praeceps sup- 
plicium dederentur stirpitusque eistinguerentur '). — Sed 
aliae quoque nec leviores causae appellari possunt, quibus 
factum sit, ut tot tantaque Varronis opera interirent Quo 
pertinet ipsorum voluminum, quibus illa comprehendeban~ 
tur et magnitudo et multitudo; quippe quae quominus 
librorum corpora intcgra continerentur aut crebris exempla— 
ribus multiplicarentur, maximo impedimento non esse noD 
potuerunt Erat faaud dubie in ipso quoqueVarronis scribeudi 
genere, quod libris ejus servandis perniciosum fiierit. Grave '} Procnl dubio enlm ad Gregoriiim M. retbrenda snnt, quae 
de ■epUmn ejns nomipls Pontiflce narrantnr in Naudaeanjs et Pa- 
tiniaDit p. 37 (Amstel. 1703. 1g): „Machlavetl et Cardan ont dit 
que Gregoire VII. avoit fait brdler (ous lea oenvres de Varron, 
qui talt Bomanorum doctissimus, ne ex ejfu Ubris plagii posset 
insimnlari divus Angiistinns, qai snos Ilbros de Civitate Dei (otos 
ex Varrone descripsisset. Aliqni negant factiim, mait cela u'est 
PBS aise k croire ; ce P^e en avait blen flilt et eDtreprlB d'an~ 
tres." Vide de hoe loco quae adootavit Krahnems 1. I. p. 31 sq. 
Narrationis fidem detideravit Daunou In Biograph. Univers. ton, 
47. In Varrone. — Cf. Heeren. Hist. Lit. Class. per med. aev. 
tom. I. p. 73 sqq. 

>:) C. Barihjus Advers. XXXVlll, 11: „Sed superstitioDam 
priscarum recenslones offenderuDt monBChnm, qnae eliam ilne du- 
bio caoaa est, cnr Varronia tcripta prorsns inlerlient." ^iailizccbvGoOgle M. T. TASftOM» BATtKIB MBIIIPPBIB. O 

enim plerumque illud fiiisse et durum, vocabulis obsoletio- 
ribus ac vetustate paene obesis refertum, praeter alia testi- 
monia, ipsa deperditonim rragmenta maximo documeDto 
sunt: quae si perlegeris, tu non Ciceroniaoae et probae 
aetatis scriptorem, sed Ennii Pacuviique aequalem ob ocu— 
los habere tibi videberis. Nec verbis absona materia fuit: 
qua, ut erat non ex vulgari doctrina, sed ex reconditiori— 
bus aQtiqnitatiuD fontibus dehausta, non ininus quam impe- 
dito illo orationis habitu arbitror taedio afTectos esse um- 
bratiles istos monasteriorum ■ncolas et quasi deterritos, quo- 
minus sedulis curis tqiera Varronis tractarent aut seryarent 
Et tamen dubito, qiiin honim iuscitia gravior esse iilis po~ 
tuerit, quam aliorum solertia, qui tanquam pro jugibus fon- 
tibus Varronis scripUs sunt usi, quibus steriles suos hor- 
tulos irrigarent atque paullo fecimdiores redderent. In quo- 
rum numero non solum ecclesiasti.patres multique de trivio 
Grammatici habendi sunt, de quibus non opus est bic plu- 
ribus memorare, verum etiam illi nescio qui homines, qui 
sententias ac proverbia ex libris Varronis excerpserunt 

Quod enim pluribus scriptoribus accidit, qui sententia- 
rum vel crebritate vel pondere excelluerunt, ut nervis ex- 
sectis comierent et dissolverentur , id etiam Varroni pro- 
pter ponderosam et sententiosam gravitatem, qua ejus ora- 
tio excelluit ^), inter primarias causas niinae fiiisse exi- 
stimandum est. Ejusmodi senteotiarum ex Varronis ope- 
ribus excerptarum syllogen qnandam primus invenit olim 
in scheda non admodum vetusta indeque transcripsit in *) V. noa inft-a hnjui conmenlAtloDlj c. IV. Interim aufQ- 
ciat locns Aagiutiiil CDe CIt. D. VI, 8.) = „Qnis M. Varrone cu- 
rioaiua lata quaesivit! quia invenlt dootiua? qnia consider&vit nt- 
tentins? qois diQstiniit ncatluB! qnia diiigentlas pleniusqne con- 
scrlpsit! qui, tametsi mlnns est aiWTis eloquio, doctrina Mineo 
et senteniiig ita referlus ett, ut in onuii eruditioDe, quam nns 
Baecolarem, illi «item liberalem vocant, studlotum rerum tnntiim 
late doceat, qnantum ttudiosum verborum Cicero delectnt". ^iailizccbv.GoOglf COaHBIITATlO DS 

Adversariorum libros Gasp. Bartfaius *). Hanc syllogen re- 
petitam a Fabricio in Bibliotheca Latina ^") anxit postea 
triginta una novis sententiis ex Vincentii Bellovacensis Spe— 
culo Doctriuali atque Hisloriali J. G. Schneiderus, quas una 
cum illis, ne diutiuB in sterquilinio ac latebris isUs late- 
rent, tanquam coronidem adjecit suae disputationi de M. 
Terentii Varronis Vita ac Scriptis, quae exstat in ejus Scriptt 
R. B. tom. I, P. II, p, 241 sqq. — His duabus, qoae 
ante erant institutae sententiarnm istiusmodi ex Varrone 
excerptarum coIIectioDibus novissimo tempore accessit tertia 
multo locupletior, qnam ex duobus codicibus manu exara- 
tis, qui asservantur in bibliotheca Seminarii Patavini, uno- 
que e codice Vicetino concinnatam edidit Vincentius De- 
TitoB in Semiaario Patavino Professor >>). Gontinet ea 
quas in suis codicibus, quibus osos est, Devitus invenit, 
centum quinquaginta septem sententias; additis aliunde cete- 
ris, factae sunt centtun sexaginta quinqne, quo numero 
simul illae comprehenduntur, quae a Barthio et a Scbnei- 
dero jam olim erant divulgatae. 

Gratulandum quidem est nobis omnibus, quotquot in 
his Btudiis versamur, non minns de his ipsis antiquis mo- 
numentis patefactis, quam de editoris eruditione ac diligen— 
tia, qua in iis emendandis explicandisque versatus est. Sed 
dum studiosius opusculi pagellas oculis percurrimus, quae- 

•3 C. Barth. Adv. XV, 19. 

■°) Fftbric. BJbl. Lat. I, p. 131 sqq. ed. Llps. Ctom. II, p. S4 
ed. Hamb.). 

■■) Llbri titulDS est: „SeiitenCias M. Terenlii Varranis na- 
jori ex parte inedttas ex codlce MS. Bibiiothecae Seminarii Pata- 
Tini edidit et cominentario fUustraTtt Dr. Vlnceatias DcTit, Aca^ 
demiae Lipsiensls Socioa atqne In Seminario PataTlDo Proftssor. 
Accedunt alla Varronis ejuadem fragmenta et duo H. TuIUi Clce- 
ronis, nondum inter ea, qiiae vulgo eduatnr, descripta, et speci- 
men quoddam operis moralis pbilosophiae Venerabilis Hilde- 
berti, qaod in eodem codice habetnr". PataTil typis Seminarll 
MDCCCXLIII. 8. 10« pag. ^iailizccbvGoOgle M. T. VAUOMM «ATUKIt «ItNlPFBIB. T 

dain deiideraimis , quae adesse debebant Fugerunt eotm 
Devitnm quae viginti quinqoe abhinc aooos adnotata sunt a 
Spangeubergio in Bibliotheca Crit VoL I, p. 89 (Uildeg. 
1819.). Scilicet Spangenbergius indagaase sibi visus fontem, 
ex quo Gasp. fiarthius senteutiarum Varronis syllogen suam 
hauserit, iudicavit eum esse librum quendam nunc quidem 
obscuriorem Jacobi de Thesgalooica sive nt alias nuncupa- 
tur, Jacobi de Cessolis, cui inscriptum: ,J)e moribua homi- 
num et de ofBciis nobilinm super ludo scaccorum. Mediol. 
1470." i^). Hujos in capitibus „De Lanificio" et ,fie Gausa 
IdTentionia" inscriptis lilae sententiae exhibentnr non aliter, 
quam si sint desumptae ex libro aliquo Vaironis „Senten— 
tiae" inscripto: nam ub.ique citatur „Varro m setUentiu". 
Ejusmodi vero librum ab hoc compositum esse, parum est 
veri simile, quum alias ob causas, tum maKime propterea, 
quod apud nullum probae vetustatis scriptorem ejus Gt 
mentio '^). Qnare, quum praesertim oratio quoque illarum 

"t Bjua ]ibri exemplBr initnn «xaratnn exatat ia Blblioth. Vol- 
Ter«. GotEing. GermMfca ejus veraio prodilt ArgeDtonti a. 1483 
, aub hoc titulo ; ,,Dia» bScMtin vieiset die mttategung dea 
eeKachxabelspils und menseMieher sHteu. Aueh von den ampten 
der edeln". Vide Spangeab. 1. 1. 

>>) Cnl mese senteiitiaB lUad posse opponl fortaaae aliqnla di- 
cat, quod illa proTcrbia ita fere aolent citari ab iia qui gervarant 
acrlptoribna, tanqnam stnt Varronianl sttii. Barthii exemplaH entnt 
insoripta verba : „IU. Varro dixit," qnae 'etian legantnr In Cod. 
Patav. n aenteotila, quaa eibibet, praefiia. Pleniua iDacriptiim eat 
Cod. Vlcetino: „Ex libro morali, in qno mnlta utllia et iaudabllia 
contlnentar, qnemTarro acrlpalt ad Afkeniengem auditorem :" cum 
qaibns lere coDgrannt verba VinceDtii BeUovacenais ia Hpec. Hist. 
VII, A8: „EjttaDt iKitnr aeatentiae Varronia ad Athenieasem au" 
dilorem inarales atque ootabUea, de quibua haa paucaa, qiiae 
aeqnuntnr, excerpal." Neque is aliter solet atila locia citare illaa, 
itblqne praemittenH verbs: „Varro ad Athenieniem" vel: „Farro 
ad Atbeniensem auditorem," aut etlam simpliciter: „Varro itt 
sententHs," Ut ia Spec. Doctr. V, 168. VI, 1«. MRsla abaoDum 
tbrt titDlum aibi praefixum Cod. Patav. I. hnnc: „lncipiant Pro- 
verbis Varronia ad Paxianum," qnl repetltnr In indlce Ubrl in ^iailizccbvGoOglf 8 GOHHBIITATIO BB 

sententisrum innumera habeat comiptissimae Latinitatis in- 
dicia, miUto rectiiu sequioris aevi compilatorem aliquem pro 
fine sddito. — Alque hla In InacrlptioDtbaB sst praeaidil laveniase 
Bibi vlaua eat DCTitua, ut proverbia nb Ipso Varrone con- 
Bcrlpta eaae pntarel, sub hoc nempe titulo: „Pniccepta ad P. Axia- 
nuDi Atbenienaem HUditorem" tcI „Ad P. Ailanum Ath. nndit." 
ac. iibervel epiatala. „Ad P. Aiianum" enlm (cf. Cic. ad Att. 
XV, t9, 1.) pro „Ad Paxianum" in Cod. Patav. I. reatltaendum 
eaae conjecit Devltua , probante B. Klotz In Annai. phiioi. et pae- 
dag. 1843. tom. anppiem. IX ftiacicc. 4, p. S90. Qua coDJectnra aa- 
tis qnidem eieganti pararunt sibi honlnem ei domo Asiaaa Cice- 
roDi et Varronl (cf OeU. VII, 3. Varro de B. B. III, », 1. OreUi 
Onomsst. Tull. tom. VII, p. 93, a.) admodam famillBrl, cul homiiii 
scilicet atudiomm gratia Atbenla verasntl Varro libmm proverbio- 
mm auum iUum Inacripserit. Ouod autem diciint Varrone ab ipao 
eaae ejusmodi Ubrum conscrlptnm, ejus oplnionls qnam ratlonem 
attulerunt, In ea videntur parum cante esse versati. Neque eoim 
debebant mlrari, qnod in tantillo proverbiomm lUomm numero ne 
nnum qoidem eistet, qnod idem in Varronia operum reliqnils 
Bostrse aetate aervatls reperiatnr: quippe mirum omnlno non est, 
si, tot taMiaqae «gas scriptoris rolamiDibns deperdilia, paacula- 
mm aententlarnm nec vola nec vestigiam in eonim reUquUs ei- 
stst. Equidem, si qnld conjlcere Jicet, potiaa pntaverim sententia- ■ 
nun deleotum iilum, cujus nunc vestigia patent, ai non ex omnibas, 
certe ei complaribua Varronis operibua fsctom ease aeculo fere 
qusrto vel qainto p. Cbr. n> Qaod al mecum atatiieris, neqne mi- 
rsberls amplina de aermone illarum sequiorla seculi faece tanto- 
pere coinqainalo, at pristinam et antiquam fociem in verbia qni- 
dem sgnoacere ollsm non poasia. Ceternm, quod Uias ad Athe- 
aiensem aaditorem allqaem scriptaa et conclnnataa in ejna usum 
fuiaw teatatan facere vldentnr Codd. Hss. et Vincentius BeUova~ 
cenaia, In eo fidem meam nolim iilia prorsns denegare : pamm quir- 
dem anile corans, utmm auditoris nomen Itaerlli „P&iianus", aa 
„P. Axianus", an forte neulrum; qaippe constat admodum negU- 
genter esse exaratum Ubrnm Patavinum priorem, tpil iilam inscri- 
ptionem „lDcIplunt Proverbla Varronis sd Paiianum" eibibet. Ni- 
liil enim refert, qaOm semel proTerbiomm Ulnm deiectum ad se- 
qulora aecula retallmas, num prlsci et sinceri nomlnia hominem te- 
neamus, nec ne. Certe si quis illnd nomen mutsnduia pataret io 
„PacciaDum" vel „Pacianum", (quum constet Baeplsalme et Id li- 
brla msa. et in lapidibns inclsis permatstaa esse Uteras x, c ct 
cc,) — qain etisn si sUqois Pacisno BarcinoneDsi Episcopo p. Chr. 
390. deftineto, iwcrlpta Ula ftiiase haTiolsretur, ciyas Ubri, si 3,a,l,zcqbvG00gIe M. T. TAlBOmt BATVK» MKNlFPBlt. 9 

Varrone Bubstituendum esge arbitror et ab eo sentegtiogo- 
nim locorum proverbiorumqae ex illius operibus undique 
decerptonmi corpus collectum et ad anthologiae instar cod- 
cinnatum esse. Ac sane hujus antiiologiae etiam apertius ve- 
stigium reperitur in libro a Spangenbergio indicato, cui in- 
scriptum est : ^iber moraldaiim elegiaUwsimus magnarum re- 
rtm nahtralium Lumen anime diclw eim geptem apparitarilnu. 
Nec non sanctorum do<Uorum orthodoxe fidei profesxonm, 
Poetarum eiiam ae oratorum auctoriiatHms. Per modtm pha- 
retre secundum ordmem alphabeli coUedtis." (Aug. Vindel. 
I47T. II. tom. foL auctore Matthia Farinatore) '■*). In eo 
libro habes Varronis sententias has: 
i) „Pro amico saepe mori expedit" >") 

2) ^niquissimum est, bono publico derelicto amare solum 
se." 1«) 

3) Varro t» sententiis, /i5ro septimo: „VBlde autem tristan- 
tur aiiima et corpus ad sui separationem, et hoc propter 
naturalem et intimam, quam ad se habent uoionem." > ') 

Bartbio Adv. XLIII, 19. credlmHB, prOTerbiftllbna ecBteut ■enten- 
tila, — ego sane bulc vix niKgii adTersnrer qaam illi : eUi igna- 
nta aim onuilno, an boniu PacianQa unqiuun Atlteiiis atudlis ope- 
ram dederit. Snperest denique monere, ut caveas, IUhs inscriptio- 
nes „Proverbia Varronis ad PaiiaDum," Tel „8en(entlae Var- 
roBls ad Atb. audlt." ita interpreteris , lanquam geniUvo illo 
^Tarroaia" affirmetur, illas Beutentlas revera ease ab ipao 
Vartone peracriptaa. 6i enlm attentioB verba inspexeris, nil 
tibi sigDificabunt, niaf quod Varro illanim auctor sit. — Atque 
haec quum ita se babeant, aon est qnod nosttam Bententiam nunc 
BDiplins retiaeamuB, qua staluimna Proverbiorum VarroniaDomm 
anthologiam fitctam eaae et inscriptam Paiiaoo vel quocanque no- 
mine ille AChenleosis auditor est, aon quidem a VarroDe, sed a 
sequioria aetatia qnopiam compilafore. Qnod quo facUius libi per- 
suadeas, memlneris, philoaopbornm scholas AChenls uaque Qoruisse 
ad lustinlani aetatem. — 

") Plura de eo libro Inveoiea ap. Spaagenb. 1. 1. 

)>') Tom. I, tit. t. Init. 

>*)-Tom. I, Ut. «. 

>*) ToB. n, c. 9. Bn. ^iailizccbvGoOgle 10 

4) Forro m lenttntiu, Ubro iexto: ,4n naUo avsrus boniu, 
sed in se semper pes^ttt." 

Vides satis ampluin seDtentiaram Varronis delecUiin 
fuisse oportere, quippe liber sextus et septintus ejos citari 
poterat Unde possis simul eorum conjecturam aliotjui non 
malam refellere, qui Vincentium BelioT««flnsem , Godicem 
Vicfltinum Patavinumque priorem secuti , in qoibiu inseripta 
snnt illa proverbia »Varronis ad Paxianura" et „ad Atbenien— 
seffl anditorem," putaront «^usculum ab ipso Varrone con^ 
scriptam esse in UBum adolescentis aniici studiorum gratia 
Athenis versantis, quem sciiicet ille iis praeceptis elegan— 
ter et scite admoneri voluisset Neque enim unquam reri 
simile est, Varronem elaborasse praeceptorum bononun mo~ 
\&a sex septemye libris comprehensam, qoa itlum prose— 
queretur. Sed hactenus de hac re. — 

Vidimus igitur causas interitus Varronianorum ope- 
rum varisA fuisse ac tantas, ut vix mirandum esset, praeter 
libroB de L. L. et de B. R., non plura de ilHs servats esse. 
Nam liber de Aiitbmetica, quem ex novem „Disciplina-- 
rum" Toluminibus superstitem Bomae in bibliotheca Laoren- 
tii Strozzii Cardinalis sese vidisse testatur Vertranius Mau- 
rus >^), num forte hodie quoque in Italia alicubi lateat, 
ignoramus. Sed iniquitas tempornm tam multa nobis eri- 
puit, ut paene omnis spes evanuerit, fore, ut de iibris Tar— 
ronis aliquid novi et integri adhuc reperiatur. Eripuit illa 
etiam lepidissimas Saturas Henippeas, juveniliomm Varro- 
nis Musarum munera, nec unam saltero ex tanto earum 
numero delectationi nostrae salvam esse voluit Quid? 

!■) in VitA Varronii. Idem teil«tua eat M. VertmBiua Alcln- 
tna, V. Auaon. Popm. I. 1. p. 497 : „Qoein Cic. llbrnm VBrtonla de 
ArlEhnielicB) mitDn deacriptom hodie qnoque snperatlten eaae, et 
Komae ln bibliolbecig adaervatum Tidlsae testatus M. Vertnuiiua 
Alciatiia hoo nmplins se edlturum poilicetnr, quod (KBen, credo, 
juria ciTilla professloiie, io qua maiime ezcellnit, et graviorura 
dieciplinarum «tndiis impeditue non prseslitlt." — ^iailizccbvGoOgle T. II. TABSONM lAVOK» HEHIPPB». 11 

qaod ne de tempore quidetn, quamdin hae superstites fue- 
rint, certo statui potest, quum certa Indicia omnia desiot. 
Nihilomious , qunin siugillatim Bimns de Saturis Varronis 
commentaturi et fragmenta earura editnri, ne forte in diro- 
nologicis quaestionibus ad illas spectantibos minos curiose 
versati esse insimulemnr, paullo verbosius explicandum est, 
qnid certe probabiliter statui posse de ilio ex indiciis qua- 
libuscunqne Tismn sit 

Atque ad Gellii et Nonii Harcetli usque aetatem ne- 
quit dubitari, quin corpus Saturarum integrum exstiterit "). 
Hi enim duo Grammatici soli laudant fragmenta ex tibris 
eanun octoginta duobus, ceteri addunt aliarum titulos uni- 
versi tantum quatuordecim. Etiam qui sequuntur inde ad 
quinti p. Gbr. n. seculi usque initium Grammatjci Aurelius 
Bfaciobius, Flavius So»pater Gharisius, Diomedes, Poiphy- 
rio et Junius Philargyrius, ubicunque laudant Varronis Sa- 
turas, ita Bemper taudant, ut ipsas ob oculos habuisse 6t 
manihns snis trivisse appareat 

Novit iltas etiam Sjmmachus, nt (acite cotligas ex 
loco ejns L. 11, Ep. 4, qui est a Carrione *■>) optime ita 
restitutus: „Studium quidem Menippei Varronis imitaris, sed 
vincis ingenium: nam quae in nostrates viros nunc nuper 
condis epigrammata, puto Hebdomadon elogiis praenitere; 
quod haec aeque sobria, nec tamen casca sunt. Illa bono 
metallo cusa torno exigi nescierunt. Et duriorem mate- 

") A. 6elli[ blbliatheca gaudebat eTeiupIuibus spectafae fidei. 
Gell. N. A. XHI, 30., quod idem de Nouii Lbris, quibua usdb eet 
la coDctDDMido aDO opere, afQTinaii aeqalt: oC vel ez eo coUlgl 
licet, quod inter ceTtamni qnaruadam Satararum frsginenla, nt Bi- 
marci, Km/iqioiivpjis, m. Mot/ag KosfMV, Stutuum MuH Scabunt, 
n. Xmnefiov, JSodii, Bliarum, multo plura meadoee exhibiUi repe- 
tiantur, quam aoleut In reliquis. Neque acumen est Nonii, neque 
diUgentia valde landaflda, qua Interpretalas eit VaiTonts leces. 
Evempla elus negligeatiae larenies infra Affoth. tr. 9 In Seaag. 
ti. 18. io iSMfti. It-. 8. ubl V. noH la adD«tt. 

*°) CuTioB. BneDdAtt. n, 1f. CLutet. Parl». 1S83.) ^iailizccbvGoOgle IX COKIUSTATIO BB - 

riam, nisi fallor, adnitoriB. Ille Pfthagoram, qui BDinias in 
aeternitatem primus asseruit, ille Platonem, qui deos esse 
persuasit, ille Aristotelem, qui naturam bene loqoeadi in 
artem redegit, ille pauperem Gurium sed divitibus impe- 
rantem, ille severos Catones, gentem Fabiam, decora Sci- 
pionum, totumque illum triumphalem senatum parca laude 
perstrinxit Tu niinam proximae aetatis iiluminas." — Non 
enim verisimile est, doctum et eruditum Symmachum Me— 
nippei cogDomento Varronem oniaturum fiiisse, si nou ipsas 
Uenippeas a quibus is ita cognominatus est, perlectas ac 
bene ct^nitas habuisset 

Neque esse arbitror, quod Priscianum Gaesariensem et 
Atilium Fortunatianum putemus locos, quos afferunt ex Sa~ 
turis Varronis, aliomm Grammaticorum eommentariis debere/' 
Certe inter ea fragmenta, quae Priscianus afibrt, nullnm est, 
qood apud alium ullum scriptorem reperi sciam, praeter unum 
ex Satura Jie«l Alniaiav, quod primum est in nostra recen- 
sione infra subjecta. Et Atilius Fortunatianus Saturam Var- 
ronis XvvoSiSamuiXtxit inscriptam laudans et affereng quaedam 
ex ea, haec, quamvis essent jam ante a Mario Victorino ad- 
notata, tamen ita affert, ut quin ipso libro sit usus, dubi- 
tandi vix locus sit Verba ejus sunt in capite de Priapeo 
metro p. 2676. ed. Putsch, ubi postquam de quinta hende- 
casyllabi divisione disseruit, pergit ita: „Nam secundum 
primum spondeum est insertus huic hendecasyllabo ana— 
paestus; Jonicum Sotadeum facit sic: 

Caatae docUes Plerides Bovem sotores. 
Ex quo non est mirandum, quod Varro in Qfnodidascalico 
Phalaecion metrum Jonicum Trimetrum appellat" Marius 
quidem Victorinus de Metris p. 2446 sq. ed. Putsch., qui 
idem ex Varrone adnotaverat, librum tamen, unde de- 
sumpserit, non iodicaverat s^). 

■■} fo TersieuUi de qiLlnt& tome hendecasyllabl : 
„■1 qolnlun bnviler io>i«b lagaenDT: ^iailizccbvGoOgle M. T. TAlBOnS gATCKII ■BKIPPBIS. IS 

NoTiSBimos, qtuuituii) ego sciaih, Saturarum Varronis me- 
minit Johannes Sarisberiensis , olim Episcopus GamoteDsiB, 
in Policratico sive de Nngis Cnrialiiun lib. Yl, cap. 26 ubi 
dicit: „Varro in Satyra, quae Menippea inscribitur (sicr) 
et De (^ficio Ifyirimonii (sic!) instituta est, ait; Vitium 
uxoris aut tollendum est, aut ferendum. Qui tollit vitium 
commodiorem eonjugem praestat: qni fert, se ipsum elGcit 
meliorem." Idem scriptor ejusdem operis libro VIII, cap. 7. 
affert locum ex Satura „Nesci3 Quid Vesper Serus Vekat," 
suppresso tamen ejus libri titulo. CaTe autem, his testimo- 
niis aliquid tribuas : postquam compertom est, Johannem Sa- 
risberiensem Dunquam TJdisse Varronia libros. Utrumqne 
locom descripsit ex Gellio: ut reliqui quoque loci, quotquot 
ex Varrone affert, non ex hujus ipsius, sed ex aliomm 
scriptorum libris- fluxeruDt **}. 

Slioiideain si qaldem Inler «I aecudDBi 

QDem seti daclylaa hlc Rolere ponl, 

Sl IrndM anapMBlam, inaerSBqae, 

Jongaa c«lera, jam v)d,ebla ipHam 

ConBuelQ pede Saladem laquDiDm:- 

Carmen Pieridei daliuni mroret. 

81 dlcam iSpIdni pslam eal profeelo 

Qaed aii pea anapaealns; Inaero ergo 

Spopdeo medium alque coDaequentl 

Hoc nomen lepirlae; sit omne lale: 

Canaen Itpidae Picridet dabunt torares. 

Idclrcum genus pbalaeclorum 

Vlr docliBsimua andleDnque Varro 

Ad lecem redigens lonleorum 

Rlnc nMos al( esse, sed minorea. 
delDceps in carralDe de sezta tome beDdecas^llabl : 

„Nee mlram pulo, quandn Varro veraDs 

Hos, nl dlxlmus, el Jone naloa 

Distlngu&i Dumero pednm mhiareB." 
>«] Gell. N. A. XUI, 11 et I, 17. — Beliqni looi, qnos Joban- 
aes Sorisber. ex VarroDe affert, snat PoUcr. II, i, qni petitua eat 
ex Veget. de He MUlt. V, 11 ; deinde Policrat I, II „Vbtto aolem 
cnrloslssImuB Inter philosoplioa , qnftttnor ■pecies dlTinstloDfa ab 
elementls mntnatns eat, pyraoiftntlam scUlcel, aeriniantiun, bydro- 
■MUtlaa et geomBntlam" qnem locnm Barlel>erIenBls descrlpslt ex 
Isidor. Orlgg. Vin, 9. BUam qaod In Metalogico I, >l, narramr, 
BCiUcet grafflmatlcam a Varroae tileraUonetit dictam eaBe, flnxit ^iailizccbvGoOgle H COMKBHTATIO DB 

Post instaurataE quadringentos fere abhiQC annos literas, 
primi coliegenint Varronis Saturarum fragmenta tabulasque 
nai^ragii institueruDt Bobertus et Henricus Stepfaanus in 
libro, cui inscripserunt: 

fi-acimmta poetarwn veterum Latmorum, quorvm opera 

non exstoBt. Arino MDLKIIU. Excud. Emr. Stfphanm 

Hhutris viri Buldr. Fuggeri typographus. 
Fragmenta Varronis leguntur inde a pag. 305 sqq. >>) — 

■SecutuB est Antonius Riccobonus> qui ad calcem libri 
sui „De Hi^oria", Venetiis a. 1568 editi, iater Historico- 
rum veterum Latinorum reliquias, etiam Yarronis uon so- 
lum Saturarum, sed ceterorum quoque operum Iragmenta 
uudique collecta exhibuit. Cujus operis altera editio prodiit 
a. 1579. Basileae ex ofGcina Petrl Pernae, in qua illa le- 
guntur inde a pag. 216 sqq. — 

Duodecim annis post hanc Riccoboni alterara prodiit 
nova collectio Varronis fragmentorum non omnium quidem, 
sed Menippeanim solum, Logistoricorum et De Philosophia 
libri, auctore Ausonio Popma, Frisio, sub hoc titulo: 

Fragmenta M. Terentii Yarronia Satyrarum Menippea— 

rum, Logittoricorvm, nigixXoi ipdonoiplat, Prometkei lib. 

n, De miosophia libri Edenle et recmsente Ausonio 

Popma, Frisio. — Franquer. Excud. Aegid. Radaeus, Ord. 

/h«. Typogr. m Aaid. Franquer. Cf). ^. IK.C. in 8. »*) 
Omnium autem longe locupletlssima Varronis reliquiarum 

ei Istdor. Oiigg;. I, 3. — V. quse adnotaU sunt a Kraboero 1. I. 
p. 30. 

>•] Adaervatur bi|jiu operis eiemplum maDa Dion. et Jac. 
Bvthoflvdl mann emendatum ac «uppletum io BlbL Senat. Lipa. 
AKerum niRnu J. Donsae emendatum reperitnr in Bibl. L. B. — 

**] Hemoratur a qnibusdam (Krebs, Ilandb. d..pkiloL BU~ 
eberkunde, tom. I, p. 163) prloi ejns Ubri editio a. IM9. Sftd 
recte suspicatus esC Ebertus in Lei. Blbliogr. tam. II), p. 1011 
BMn nunquBtn exstiiisae. Pulat Ebertns errorem ortum etse ex 
Qdia JDterpretatioDe Duraerl, qnem titolo libri impreBSuB) supra 
adscrlpsiMiit. ^iailizccbvGoOgle ■. T. TARKOK» lATCKU >BIIIPPBIS. » 

coUeclJo de univereis ^us operibUB instituta, que etiam iu- 
nituntur qoae postea sunt institutae, ejnsdem Popmae opera 
prodiit a. 1599. Fraaquerae, et repetita est octodecim annis 
post, lub hoc lilido: 

Jfi Ttrmtii Varronit Openm quae extant. Edtnie H 

recensmte Am, Popma, Friaio. — Ejiadem Ausonii m 

eadem Notae et Qmieetanea, Ex Offic. Haatiniana. 

Apud Oirittoph. Rt^hdengium Aead. Lugduno-BoL 

Typogr. C^. DC. I. — 

Hunc librum excepit Varronis librorum de L. L. editio 

Dordracena, una complectens deperditonim openim fragmenta 

secundum Popmae recensionem exhibita. Operis titulus est; 

M. Terenlii Varronis Opera. Qm noti» Jot. Scaligeri, 

Adr. Tumebi, P. Victorii et Auguttini. Acc. tabulae 

nmifragii teu fragmenia ejuidem audiora. Dordrae. 

1619. //. Part. in 8. — 

GujuB libri rulgo fenmt novam editionem prodiisse Amste- 

lodami a. 1623. Sed quae hoc nomine circumferuntur 

exemplaria, ab iis, quae Dordraci sunt excusa, non differunt 

nisi titnlo: id qnod indicaTit iamEbertus in Lexic. Bibliogr. 

tom. n, p. lOII. — 

Livii editioni Francofurtensi a. 1628. in lucem emissae 
et Sallustii opemm recensioni a J. Wasse institutae ^*^) ad 
calcem esse subjecta Varronis fragmenta, adnotatum est ab 
Harlesio in Supplem. ad Brev.NotiL Lit Rom. p. 163. Prio- 
rem quidem librum ipse nunquam vidi. Suspicor tameD esse 
Gruterianam tertiam, cujus priores, altera a. 1608. altera 
a. 1612. prodienint 

Secuta est denique Bipontina Varronig librorum de 
Lingua Latina editio, contioenB deperditorum quoque ejus 
operum reliquias una cum Ausonii Popmae commentariis. ■•) Prodiit CitDtabrig. 1710. Viirronii fraKinenliR ad<liln« 
Anii. Papmae adaotfttiones. ^iailizccbvGoOgle 10 COaOKIItATIO H 

ad exetnplar editKHiis Dordrecniae institota. Prodiit a. 1788. 
n. tom. ia 8. — 

Post has justas Vuroois fragmentoniin editiones jam 
secundo loco habeiniis duo opera, qoae dentaxat partem illo— 
nun exhibent UDnin est: 

CoTjnu omnium veterum pottanm L^inonim prt^an. et 

eedaifut. fCura JfitiL MaiaaireJ. Lond. a. 1713. U. VoO. 

m fol., H poitea: Hag. Qm. et LomL a. 1723. II. VoO. 

tfl /W. — 
altenun est: 

CoUedio Piptareniis otmiim poematwn omnivm poeta- 

rwn H fragmentorvm Latinorvm, tice ad eodieet me ad 

lapide» periinentium. Cura Pase. Amati. Pitauri a. 

1766. W. tom. m 4. — 
Tomus qnartus exhibet Menippeamin rdiqutas inde a. p. 
389 sqq. — 

Poeticonun rragmentoruin quaedam selectiora inserue- 
nmt suis libris qui Catalecta vel Anthologias Bomanae poe— 
seos composuerunt; ut Jos. Scaliger in Catalectis Poetanun 
LaUnomm fecit, qnae prodienut primum a. 1573. L. B., et 
repetita sunt a. 1618. ibidem sub hoc titulo: 

Catalecta YirgUii et aiionm po^arum vetenm poematia. 

Cum conmientar. Jos. Sadigeri, Jui. Can. Sealigeri FUii. 

Apud Johannem Miire. — 
Simtlia opera, sed multo ampliora simt a P. Pithoeo et 
P. Burmanno concinnata. Illius liber inscriptus: 

Epigrammata et Poematia vetl. ex bibliolheca et cwm 

emendat. P. Piihoei. Paris. a. 1590. m 12.; a poitea: 

Genev. et L. B. a. 1596. t» 8. — 
P. Bunnanni opus prodiit sub hoc titulo: 

Amheiogia vtM. Latin. Epigrammat. et Poemat. swe Ca- 

taleeta poetarum Lait. Cura Petrt Btmnanni 

Seeundi. Amftelod. a 1759 — 1773. U. Voli. in 4. ^iailizccbvGoOgle N. T. VARK0NI8 SATtimiS MHNIPFKII. 17 

Burmaniuanam , multis locjs emendatam et auctain, nuper 
repetitam esse ab H. Meyero, Tur., notum est Prodiit ea 
novissima Anthologiae LaL editio Lips. 183d in U. tom. 

Num Torte praeterea in aliis libris editae lateant Var- 
ronis reliquiae, non cognitum nobis est. Amplas earum 
collectiones olim instituerant J. Lipsius ^*), Fr. Dousa 3'') 
et Siegeb. Haverkampius ^^}, et ad editionem habuenint 
paratas: sed uni eonun opus suum perGcere nulli licuit Ne— 
que nobis compertum est, utrum honmi virorum molimina 
in schedis asservata hodie alicubi exstent. 

De Satura Varronis Henippea habemus duas comroen- 
tationes, pretio minime pares. Una earum, cujus auctor est 
J. G. Hauptmannus quidam, inseTta est Miscellan. Lips. Nov. 
Vol. V. tom. U.: libor ruUlis et nullius pretii, in quo si quae 
bona inveneris, statim senties eorum rontam (iiisse Is. Ga- 
sauboni opusculum, saepius nobis infre laudandum, quod 
scripsit de Satyrica GraecQrum Poesi et de Bomanoniro 
Satira ^*). Multo meliorrs notae liber est, quae Goloniae 
Agripp. proximo anno prodiit coromentatio de Vita scri- 
ptisque Menippi Cjnici et de Satira M. Terentii Varronis, ""') J. I.ips. Electt. 1. II. c. 16. (Antv. 1S73. 8.]: „Fnigineii(a 
scriptorum vererum olim cum impetu et labore collegi, quae di- 
BtlDxeram clasai qundruplici oratomiD, hlatoricontm , poetitnim, 
DiiBcellaneorum. Inter miscelloB praecipuum VarroDem pOBDeram, 
alque hnec non In meum solum uAum, sed publicum (cf. Var. Lectt. 
I. 111, c. iJS) nisi visum sliter a^llip cuidam qilX^, qnl coeptum 
hoD omne menia turbBvlt non fraude, sed fiirto turpi. — Ille enim 
praeler Blisa frsndes partem frngmentornm eornm c domo nien nb- 
stulit mnla et lagact mann: abstuUt etiam iina uiimum In coepto 
opere pergendi." — 

>') Krabner. I. 1. p. 33. — Cf. Fr. DouBa In Dedicat. Fragmm. 
Lucil. (Ed. Haverk. L. B. 1743. 8.). 

"^ Baverbamp. ad TertuU. Apolog. IX, p. S8. (L. B. 171S.): 
„Qnae qoidem tsc, Varronis) fragmenta recoaditae aDtiquitatis 
plena, emendata anctaqae et nolis iliuBtrata, adjecto omntnn ver- 
bomm vocabnlario, ad editfonem habemus parata." — 

■*) CasaDb. I. 1. 11, c. 9. p. 18S sqq. ed. Ramb. — 
2 ^iailizccbvGoOgle ]9 COHMBNrATIS i* 

■uctore Francisco Lcy. Licet enim in ea non pauca omissa 
«int, quorum certe mentio aliqua fieri debebat, certe qu»e 
tractata sont, ea et accurate ad maximam partem sunt nec 
sine judicii ainunine tractata. 

Restat nunc, ut paucis disseram, quid sit ab iis viris 
praestitum, quonim ingenia in illnstrandis emendandisque 
Meoippeanun Varronis reliqniis operam consumpserunt 
Atque Ausonii Popmae quidem in hac re ingenium pHmim 
fere ant nnlluni agnoscis; tam est ille refertus conjecturis 
ineptis et sine judicio prolatis. Neque secus jam olim de eo 
judicaTit Josias Mercerus in adnot ad Nonii p. 171, 28., 
ubi quod legitur fn^entum ex Satura Varronis Aborigineg, 
«c(l 'Av&nmniov «^afng inscripta quum misere deformatum 
esset a Popma, ille jure Tituperans eum his verbis notaTit; 
„Nam quod Tir doctus qui Varronis fragmenta edidit, ex istis 
rainis effinxit, nemo probabit, qui sciet, quid sit Teteres )i-~ 
hros hBctare." Paullo benignius suffr^gium merent commen- 
tarii Popmae ad calcem libri subjecti. Licet enim in iis quae 
bene et apte adnotata sunt, ea pleramque ' partem non ipgius 
Popmae sint, sed ex alienis scriptis praecipue ex Adriani 
Tumebi Adversariis repetita ^**}, quae iste tacite compjla- 
Terat, Tel tamen in eo Popma laudandus fuit, quod viro- 
rum doctorum adnotatis, quae late dispersa ante jacueruot, 
non sine multo labore undique collectis et concinnatis, Var— 
ronis fragmenta primus commentariis illustranda susceperat. 
Varronis enim in reliquiis sedulo colligendis et illustrandis 
GOTam prae aliis scriptoribus adbibere jam diu operae pre— 
tium fiiisse, nunc quidem nemo est, qui non intelligat 

Secundo loco nominamus Josephum Scaligerum, qui in 
Conjectaneis suis ad Varronis De L. L. ■!) lihros Don uno 

'") Ideiu fere sDSraginm de hia Popmae commentftrita tulisse 
rtdao Bbert. Lex. Bibl. p. leil. ~ 

■i)Pro<iieroii( prfnnm Parii. tW. 6. Inaerts etiani innt bob- 
nnliia Opp. Vur. editionlbns. Diailizc^bvGoOgle M. T. TARIONI» iATUBIS MeNlPPEIS. 19 

loco vemtQg est ettatn in MefHf^eenitn reliquiis emendaii- 
dis et illustrandis. Quidam loei bene adnotati reperinutur 
etiam in Gatalectonim ejus commentariis. In UDiTersuin 
tamei) aestimanti et dc bis et de itlis Jos. Scaligeri Con— 
jectaneis, recte videtur judicatnm esse ab Odofr. Mtillero in 
Praefat. ad Varronis dc L. L. libros, scilieet magis ex- 
sultavisse plernmipie praeclarum viri ingenium, quam ad 
rccte emendanduDi scriptorem aciem -intendisse. Quo qui- 
dem judiclo non ii sohim loci comiA^ehendendi siint, quibus 
Scaliger libris de L. L., sed etiam ii, quibus fragmetitis 
aliorum Varroftis operum ilhistrandisemendandisTe operam 
suam dicavit: eoque potius, quia in his fere plus quam in 
illis suo ingenio indulgere solet, panim considerans, frag- 
menta scriptorum recto corrigere rem esse maxime lubricam 
et omnium paene difficillimam. Quod verum esse oHm in- 
telligens Delrins, conjecturas suas, quibus Traglcoilim re- 
liquiis mederetur, modeste opinationes nominare quam 
emendationes maluit **). Sed conlidentins est Scaliger ut 
multis in aliis, ita in his Varronis focis sanandis versatus, 
ita plenunque, ut, secunis de vera sententia scriptoris, prae 
ingenii exsultantis pniritu quodcunque in solum, ut ajuDt, 
conjiceret, dummodo iugenii acumiius multiplicisqne scien- 
tiae, qua revera instmctus erat, splendori ac nomini satis- 
faceret. Gujus perversi in tanto viri studii satis multa pos^ 
sunt documento aiferri. Sed nuuc ne longiorem moram 
iDterponamiis, sufGciat lectoris judiciiun relegasse modo ad 
centones istos, quos ille ex Saturarum versiculis nequaquam 
inter se aptis mirilice consarciuatos inseruit Catafectis p^ 
254 sq. '^): in quibus fere nescio an magis Scaligeri teme- 

>*) DelrJui ia SyQtagm. Trag. P. I, p. 161. Latet. Paris. 
1880. *. — 

■ B) Poenia qiiod Ibl reperidir Inscriptiun „Avis HAtricla" 
consarclaatnm est ei complaribna frr. Satnrae rirgulae Divtitae; 
alteruro, qiiod inscripslt Scaliger„P(ieri Pormosl", conclnnavit ^iailizccbyGoOgle SO COMBMTATIO BB H. T. VAllOKIB iATDlll ■BNIPPBII. 

ritas et confidentia, quam illonim negligentta damnanda sit, 
qui ita etEctos ab eo centones in suis ipaonun littfis repe— 
tivenint **). 

Multo modestius Bplendet Adr. Turnebi ingeniiun, so— 
brium et salutare innumeris Varronis reliquianun locis, quos 
ille in Adversariorum libris attulit. Multa ab eo acute et 
diligenter adnotata, multa et coujectura egregie sanata, aut 
ex libris veteribus summa fide restituta et juris sui facta "^). 

— Oigni praeterea qui hic nominentur suut Adrianus Junius, 
Jos. Hercerus, Janus Gulielnius, et M. Ant Murebis, qoi 
in adversariis suis libriB passim operam Varroni dederunt "). 

— Becentionim J. G. Schneideri ■') et C. J. C. Bsuven— 
sii '") tentamina etsi exigua sint, certe non prorais al^i— 
cienda: sed magis laudandum ingeniimi Car. Lud. Bothii, qni 
in adnotationibus criticis ad Konium Marcellum, quem con— 
junctis curis una cum Fr. Dor. Gerlachio edidit > >), locis non 
paucis, de quibus paene desperandum erat, praeclara divi— 
natione et salutem et lucem inopinatam attulit. — 

ex Rliinot ttr. Sat. Papia Papae, «. 'EyMm/n/rat'; et («rtinm eodem 
modo ex ftr. Sftt. 'Ovoe Ave«e- — Pagina S63. quae afreruntiir 
poenatam ftttemm conglatinatnm est ex aUguot Itagineiitii dnAnim 
Sattmtnun, hcU. Endgmiomum et Eumenidum; slterlug „De een- 
tibDs CBUcaaeia" mire InscripU uembra reperies In BU. Pro~ 
methei Liberi" reliquUs. 

**y Fecerunt Aus. Popma, et F. BarmaDuns In Anthelogia. 

»•) Cf. de e« etiun MOller. in Praef. ad Varr. Ubros de L. L. 

•*) Adriani Junil Animadvertionet et Obtervatione* variae. 
Baa. 185». fl. Hag. Comm. 1738. S. Boterod. 1708 ei. blbl. C. ▼. 

Arckel. 8. Eistant etinm in Grut. Lamp. tom. IV. J. Outielmi 

Veritimitia. Antv. lASt. 6. et In Gnit. Lamp. tom. III. MureU 

Variar. Leetion. I. VIII. Venet. 1U9. t. et poatea saepias. 

J. Mercer. In Adnott. ad Non. Harcell. Sednnl (Parls.) 1014. 8. 

"y In adnott. ad Scriptt. R. B. passim. 

•*) Id CoHectan. Uterar. p. t et p. ItO sqq. 

■') ProdiU ea NonU edltio, BasUese 184S. 8. ^iailizccbvGoOgle CAPUT PRIMCM. 

De genere Sabme Menippeae TfUTOOis. Primam Saturae originem enarrare remque satis superque 
tractatam et retractatam nunc recolere piget Praeterquam 
. entm quod, □eo.fwrosam eam quaestionem denuo snscipere- 
mus, satis ipso monebamur praescripto hujus commentatio- 
nis modo, Saturam VarroQis explicaturis nec necessarium 
videbatur esse, ul ab Evandri regis aetate exordiremur in- 
deque pedeteutim ad Varronem usque progrederemur. 
Omnino ^at est meminisse Saturam non a Graecis esse, sed 
a Romanis repetendam: quibus jure olim vindicavit Is.. Ca- 
saubonus in libro suo quem scripsit de Satyrica Graecorum 
Poen et de Rtmianorum Satira >)• Neqne minus constat 
inter omnes, ab Ennto poeta illam esse a pulpitis et ab 
scena, ubi diu steterat, revocatam ^) ac, paullo immutata 
specie, primum legentium delectationi accomodatam: deinde 
ab iis, qni £nnium secuti sunt, a C. Lucilio et a H. Tereatio 
Varrone novo cultu esse auctam et quidem diverso modo, 
ut hinc deniqoe natum sit duplex genus, alterum , quod di- 
citur Varronianom, facie biformi, solutae et ligatae orationis 
varietate mistum; alterum, quod dicitur Lucilianum, ver- 
sibus usque et quidem beroieis comprefaensum. 

Atqoe Lucilianum quidem genus jam satis est ab aliis 

I) p. 17S sqq. ed. Bambacb. Hal. 1774. S. — 

■) De Satnra Homanoruin dramatica vide inprimis Hiioliiiiin 
in eiefknti llbro, quem conscrlpsit de Fabolia AteUanls CLips. 1840. 
e.) p. 14 a<|q. ^iailizccbvGoOglf CAPUT PXIHGM. iltustratum "): exstantque hodie ejus luculentissima moDU— 
menta integra Horatii, Persii, Juvenalis carmina, postquam 
ipsius inventoris libri ita interciderant, ut praeter frag— 
mentonim numerum , si pristinam operis amplitudinem 
spectas, perquam exiguum, reliquum qutcquam nostra aetas 
non liabeat Sed tamen nactus ille est, qui inventum suum 
et colerent et excolerent; hique tam egregie sunt in ea 
aemulatione versati, ut suum pariter ac inventoris nomen 
posteritati consecrarent Varroni contra non idem evenit. 
Gujus inveatum qui coluisse inter veteres vulgo putantur 
Seneca, Petronius, alii, falso putari nec jure powe cultores 
graeris Yarronis aut imitatores dici, ex scriptis etmun vel 
obiter perlustratis apertum esL Licet enim orationis facies 
in fiis eadem sit, quam constat Yarronis Saturis pn^iam 
fiusse, rerum tamen traotatonun tam diversa est rttio, ut 
oausa compmtionis justa ulla non adsit Neqoe eoim eun 
dicimus artem inventoris edHnuiatum esse, qui, dum Cannttn 
■nventi servavit, naturam ejus prorsus sustulit, sed eum, qui 
aut hanc certe, aut potius utramque retinuit 

Sicuti autem a veteribus non cultum est Varrouiuiuni 
genus, ita ab recentioribos accuratioribui studiis quaeri de 
eo fere neglectum est; needum, quamvis amplus SaturaruDi 
Varronis fragmentonun numerus servatus apud Gramffiati~ 
oos Latinos eistet, adeo tractata res est, ut quales hieriat 
■llae, et qiud singulare habuerint, omnino ad liquidiim sii. 
perduetum, Latissime igitur patet bie caiBpus, in quo 
Dunc nos sumus periolitaturi , non quasi sperantes, fore. 
ut omni, ut ajunt, numero, satisfaciamus , sed bene C4m— 
tenti, si modo capita quaestionis espliouerimus recte et " 
illnstraverimus. Sed antequam negotium nostrum aggre- 
diamur, de Ennii Satura, quam oeterorum genenira veluti ') Esregle dicpiiUvit de eo mverriaie P. O. vu HMude In 
Stodili Crlt. in C. LuciUnm poetam. Tmj. lul Bh. 8. — ^iailizccbvGoOgle DB OKHBIB lATCIAR MEMirPBAR VABIOIIIS. St 

matrem fiiisse diximus, paucis praefari opus esse videtur: 
quo pUnius discrimen postea appareat, quod inter illafi 
interoesseriL 

De Ennii Saturis nunc quidem deperditig, quas qua- 
tuor tibris comprehensas fuisse tradituin est ^), pauciseima 
leguntur apud Grammaticos testimoDia eaque admodum in- 
certa. Gujus generis sunt illi primarii duo loci apud Dio- 
medem Gramm. I. 01. p. 483. ed. Putscfa.: „Olim carmen, 
quod ex varixM poematihue eotutaiat, Satyra voeabatur, quale 
(gic!) Hr^KTwU I^teuviut ^ Ennius,-" et, paullo infra: ,^a~ 
tyra carmima muiia simtd e( poemala comprehmduntur." 01— 
fendimus in hac definitione statim illud, quod carmen Dio- 
medes dicit, quod ex variis carminibus et poematibus con— 
stitisse una afGmiat Nam carmen appellari videtur ncMi 
posse, nisi quod certi et unius argumenti est Ejusmodi 
aul^ illam Ennii non fuisse, quum ex aliis rebus, tum ex 
ipsis Grammatici verbis colligi licet, qui multa et varia 
poemata Satnra £nnii comprehensas fiiisge utroque loco 
coirtendit Deinde velim etiam illud caveas, ne putes EDnii 
noD Saturas, sed Saturam fuisse illam quatuor libris 
distributam, ac memor sis, quod reliqui praeter Diome— 
dem Grammatici omnes „Saturarum libros" vel simpli— 
citer „Seturas" Ennii citare solent ^). — 

<) Schol. Cruqii. ad Horat. Serra. I, 10, 16. in Aiiclar. p. S91 : 
ffSermonem aatesi fruttra tenlatte Terentium Varronem Ata- 
ci»um Jfarilmeueemt qmi Atacinut ab Atace fluvio dictut ett; 
tteMEnnium,qui quatuor Hbrot Satyrarum reliquit." 

■) Bxcepto nno Onlnctilimna Init. Or. IX, t, 36: „Sed for- 
mat quoque fingimut taepe, ut Famam Virgilius; ut Volupta- 
ttm ac Virtutent, quemadmottum a Xenophonte traditur Prodi- 
cu*i ut Mortem ac Vitam, quat eontendentei in Sa- 
tira tradit Euniut." Sed Fabiiu singulari aiunero bic iisi» 
videtnr certain quandaai SUiram, non vero totiira opiis intelilgere. 
A. «ell. (N. A. 11,89. VII, 9. XVlU.So citare solet „Bnaliim in 
Batiris". Schol. Cruqa. 1. 1. Macrob. Satiirn. VI, 9. Servius ad 
Virg. Aen. XII, v. Ul> et Nnnias Hu-cellus p. 33, ?. 6«, !l. 147, ^iailizccbvGoOgle S4 CAPDT PIIMUN. 

Scimas aliter nuper esse judicatum a viro eruditissimo 
K. Fr. Hermanno, qul in disputatione sua, quam scripsit de 
Satirae Romanae auctore *), omne quantum a Dtomede 
Ennii Saturae tribuatur proprium atque praecipuom statuit 
cerni in sola illa metrorum varietate, qua valde conspi— 
cuam fuisse illam tum ex ipsius reliquiis constat '''), tum ex 
loco Quinctjliani, quem infra laudabimus. Quid igitnr? i^t 
tollere omnem argumenti varietatem in Saturis Ennli, solam- 
que retinere metronim. At verO indicavitne hoc Diomedes, 
affinnans Ennii Saturam carmina et poemata mnlta et 
varia comprebendisse ? Immo, si recte ejus verba intdligi- 
nius, ai^pimentorum quidem statuit illam, metrorum non 
exclusit Quocirca malimus accedere sententiae a P. van 
Heusde nuper prolatae in Studiis Grit. ad G. Lucilium poe- 
tam, qui Enniananim naturam ita definit, ut constiterint 
poematjbus ,^ve inventionihus poelicii modo breviaribus, 
ntodo longioribu», modo seriis, modo jocotis, modo gravAus, 
nwdo scurrHibus, modo ad kaidandwn, modo ad reprehen- 
dendtm composilis, sed nexu et vinculis destitutis." *) 
Sunt enim haec vere omnino judicata a viro in his re- 
bus si quis alius et aoute et diligenter versato, nec male 
cum iis convenit, de quo nuper ambigi coeptum, scilicet 
libros Ennii , qui passim apud Grammaticos adlegantur, in— 
scriptos Phagaica vel Hedyphagelica , Praecepta , Pro- 
trepticum, Sotam, ^) fortasse et alios quosdam , partes Satu— 

9. 470, 16. 910, II. ed. Merc. ubiqne cilsnt Gnnli „S)itnrftram 
llbros". 

0) Al&tburg. 1841. 4. p. tS. 17. 41. — 

') V. Csssiib. ]. I. p. 18S iq. 

^} V. nenado 1. I. p. S79 sqq. — ArgnineptoniDt aummam VArie- 
tatem concessernt &niiiBnls eliam CssBuboniis 1. 1. „TanUi in 
opere noa nimis longo metroruni divertitati nec tantMW me~ 
trorum, sed etiam argumentorum." 

>) Cr. Lersch. In Mns. Bbeo. V, p. 430 aqq. Dlsr. snliqii. 1887. 
p. 1047. Hitter. Diar. Antlqn. 1840 p. 394. Herm. I. 1. p. W. -. 
G. Bembanly in Hist. Lit. Rom. p. <4t. n. 4<6. — ^iailizccbvGoOgle BB «BNBKB lATOIAI HBHIPPBAB TAaKOHll. Zft 

rae Ennianae (iiisse. Sed in faoc uno videtiir nobis panun 
recte statnisse van Heusde, quod Taria e« poemata, ex qui- 
bus constitisse Saturam Ennii didt, omni nexu et vineulis 
inter se caruisse exisUmat Etenim, si hoc verum est, quo- 
modo stngula carmina etpoemataSatiirae fuerint appellanda, 
equidem non bene assequor, quum meminerim Saturam 
vocabnlum, quod proprie collectivum est, festive ab Emiio 
usurpatum esse propterea, quod varia et diversa in istia libris 
velnti in lance satura comprehendisse sibi videbatur ^o). 
Unde facile apparet, ilhim litulum ab aactore impositum 
iiiisse noD singulis carminibus vel poematibns, sed potius 
referendum esse ad majores operis miscelli particulas, qui- 
bus tanquam sob certis et deGnitis capttibus illa com- 
prehensa fuerint atque composita ita, ut, licet singula 
quodammodo sine reliquis per se quidem constare videren- 
tur, Gundorum tamen ratio una et certa appareret et quasi 
continuum cannen efliceret. Neque mirum potest videri, 
quum baec ita sint, si metra in Satoris variasse Ennium 
legirous. Xam singulas eanim istas particulas, quippe quae 
ipsae per se quodammodo essent absolutae et plenae, non 
ita inter sese conjugari necesse erat, ut omoea una nume- 
rum lege coercerentur. ^d etiam in iis ipsis carmini— 
bus, ex quibus concinnatae Saturae erant, si Ennium va— 
riis metris usum ease constaret, boc non tanti aestimarem, 
ut generis Enniani lege factum esse mthi persuaderem, 
quando neque in aliis carminihus, quae praeter Saturas 
composuit, metrorum varietate eum abstinuisse video, ut 
in iis, quibus olim inscriptum erat HScipio" et „Epichar- 
mus." '») — 

'<>) Nmi » aetroram varielKte soIk «ppsllftri Satnrae ddh 
potiiernnt, faippe in alita qnoqne canniBlbus Dnmeros EnDtun 
varluBe conttat, de qna re r. iequenlem adDotaUonem. 

■*> De Eptcliarmo lestatura faciunt flrafmenta apud Co- 
lumn., (Nenpol. IWO P- *n. apud HcBtel. (Anstelod. 1797.) 3,a,l,zct;bvG00gIe St CATUT rftUillll. 

QuM quum iU sint, non puto temere esse ii« adseo— 
tiendimi, qui Eiinianae Sattine metronun, Ludliaiiae ar— 
gunuintorum varietatem propriam ac ungularem adtribuerunt 
eoque divwsas fuisse statuerunL Argumentorum enim va— 
rietas faaad dubie non mioor eratinEonio, quam inLucilH^ 
ted metrorum tantum io Ennio, non in Lucilio, qui jure 
aspematus eam ut neque aptam satis neque commodain 
perfectiorii canninis indoli, Saturae suae bezametrum |Ht»~ 
prium fecit a pfalyacograpbis Tarentiiiis receptum, qui in 
simili poeseos geoere eo numero lui erant ^^). 

Pervenimiu jam ad Varronis Saturam, quaBi plMiiiu 
explicandum nobis proposuimus. Quo quidem labore bMid 
diibie nunc sopmedere possemus, si ipsius Varronis liber 
esset adfauc superstes ist«, quem de „Camp9ntiofu Satura~ f. 170 iq. — Ex SclpfoBe sat e*t ezeaiplo eiUsM iaoaa aet- 
TattUi apnd H»crob. Saturn. VI, t : 

„ — Mnndas eaell vasiua consiiili ■iieBilo, 
n MeptonitB «MVPB nndli aiperla psuaui Mli. 
80I sqDli IMr represslt ungolU volBDllliDa : 
Conilllere SBne» peTennes, arbores venlo vacant. 
Ilor In aMlqnSB ■Uvam, ■laHala alla hranui. 
PraenMbBnl plceae, Bonal lcta secnrlbua liex 
FraitaeaeiBe (rates: cunele •( SB^e robnr 
SolndllDT, advDtvunl Inseales monlUiDH omoa." 
lo qiio lade ■ verbls „ltur in antiquam eqq." a tetrametria Irochai- 
cls translrl ad heumetrOH, nemo est qnl non videat: ct janblcnm 
qnadrati» insnper «x ei>dem Ubro Knoii habes •nperstlieai apai 
eeU. N. A. IT, 7. Esregle fiUai snnt qujdui, qunm baac metre- 
rum carmlnls varielatem pro Saturae algno haberenC et Scipionem 
partem Saturamm fiiiBse dlvinarenl. Qnod al revera ila fliisset, 
Oellins at HacroMua, quj landaat taepiue Biuill SMuraa, profect« 
JHzla Ulaa non eUan Selpionem ejnadem ■criptoria laudatari 
fkilBBent, ant cerie non neglecturi indlcare, enm libnim ad Salu- 
raruni corpua pertinere. 

>■) V. Jonnn. Lydum de Maglstr. P. B. I, 41. p. 1S3. ed. 
Bekk. „'Pivta>vu xal 'Aait^ftav xal BXiao» *u\ xovt oUotic tnv Uv- 
^ayot^ni htuv on /tnitdv Si6ay/ia%<ov inl rijt liiydXrit '£Ut(Aae yc- 
tia6ai xodiiyijTaE, xal Sia<pt4f6vzaie tav 'Plvitovm, Ss jftqHnpoic 
fygafc «ptsTOE %miiip9ittv i^ ov xfioTOe la§mv tie d^^imas 
Aopitiltoe 'Pafntios ^gnixott EKeati' ^xwft^iifOf.'' ^iailizccbvGoOgle KB flBNBKM BATrBAB HBSIFPBilB TABIONII. SV 

rum" conscTipsisse traditwi est; ia quo verisJBiile eat cum 
uberius disputa^e tum de ratione, quain stt in suis eom- 
pcoiendis potissimum secutus, tum de iis rebus, in quiiMU 
ab Enniant Ludlianique geDeris legibus maiime receaseiit 
Sed is liher quum interierit, ut, nisi Nonius Marcellus s. v. 
„P(vtctatatf p. 67, v. 16. ed. Mere. memoriam ejus servasset, 
vel unquam exsUtisse eum nesciremus, nihil jam supereat, 
nisi ut ex alitHiun seriptorum teslimoniifi exque ipsis reliquiis 
Saturarum exponere propriis viribus sus(»pi&mus quod ple- 
nius et melius ab ipso Varrone doeeri non amplius nobis 
licituBi est. — 

Faeies orationis qualis liierit in Varronis Saturis, satis 
aperte loqauntur tum ipsa earuHi fragmenta, tum vetenim 
BcriptOTvm testimonia: nec quemquam arbitror esse, qui 
ikesciti, desivisse apud illum Saturam carmen esse, qu>le 
adhuc apud Ennimn et apud Lucilium fuit, et paene totam 
io pedesb-is watioois nomen ac ditionem trausivisse. Hoc 
vero ita feetum est, ut, quuuvis manerent pristinae naturas 
vestigia camiaa atque poemata, haec tameu non pmplius 
ipsa pcT se Saturam efGcwent, id quod apud Ennium fuisae 
vidimus, sed magis ornatus ^tia ae vduti membra solutaa 
oratJonis corpori addita esse vtdereutur. Quam speciem ejus 
biformem comparans cum Euniana satis aperte sigaiScavit 
QuinctiliaBus Inst. Or. I. X, o. L hisce verbis: „^«rtim &M 
ttjam priut Satirae genui, led non »ola carmin\tm va- 
rietate mtxtvm condidil M. Terentius Varro — ." 
Nam ut Ennianis illud singuls^ (uisge ia comperto est, quod 
ex poematibus quamvis miscelli geoeris c<Histarent,Varro c<mi- 
tra in suis «oDdendis aaa cuinina cum carminibus coatexuit, 
sed, mox numeris mox pedestri genwe usus, v^ ipsura ch^- 
tionis tenorem variare conatus est De qua quidem re ver- 
bum BHite addere nolo, praeswtim qood graviar quaestio 
superest expedienda. 

Traditum est enim, id quod nemo ignorat, Varronem in ^iailizccbvGoOgle n GAFDT nUHOM. 

Saturis imitatiun esse librog Henippi Cynici, Gadareni, qui 
«mvSojiioUp suo scribeDdi genere olim inter Graecos lloruit 
De qua imitatione prBet«rGellium, I. II, c. IS^etiam ipseVarro 
testimonium dicit in Giceronis Academicarum I. I, c 2^ ubi, 
postquam de philosophicis suis stadiis memoraTit: „Ef ta— 
mm, inquit, m i0u vaeribui nottru, quae Menippum 
imitati, non interpretati, quadam k^aritate eompern~ 
nmi, mu&a admsta ex mftma philoiophia, multo diHa dia- 
lecticg" cett Apertius loquitur tertius testia Probus Virgilii 
interpres ad Ecl. VI, v. 31; „Varro Mentppeui non a ma- 
gietro, cujm aetas lon^e praecesterat , nominatui, led a io~ 
cielati ingenii, quod ii quoque omnigeno carmine 
Satirai luai expoliverat" Sed hoc verum esse in- 
Gtias it Quinctilianus, condidisse Varronem genus Saturae 
testatus; quod Bcilicet verbum non poterat usurpare de eo, 
quj aiiena scripta ita est imitatus, ut iroitatum Varronem esse 
libros Menippi Probus indicat: nisi forte iliius verba hoc 
modo iuterpretari velis, tanquam inter Romanos primum 
fiiisse Varronem dioat, qni Saturae ei generi operam dederit. 
Hanc tamen sententiam nemo, opinor, Fabii verbis inculca- 
bit, qui Bciet, quid sit veterum scriplorum verita tractare. 
Nec magis putamus quempiam fore, qui Menippum poetam 
facere ant satoit^aphmn probare cum Probo vellet, quum 
carmina pepigisse eum neque alius vetemm scriptorum 
qnisquam tradiderit, neque indicium exstet ullum. Quin 
etiam libros Menippi male esse Saturas appellstas a Probo, 
jam olim a Casaubono demonstratum est ^*). Negamus 
igitur fidem isU Gramtntitico , qnod omnigeno carmiue suos 
libros expoiivisse Menippum et Varronem imitatum in ea re 
eum esse conteBdit Sed de utraque re nunc est acGuratiua 
demoDstrandum. 

Oe tredecim libris, quos conscripsisse Menippum Dio- 

<)) Cf. Caiaub. ). I. p. t03 sqq. — ^iailizccbvGoOgle DB HRNERB SATDEAB MBiriPPBAB TAIftONII. 19 

genes Laertius alGnnat ^*}, septetn taatum ntemoran- 

tur hi: 
1) "A^teiXaoe. (Ap. AtheH. 1. XIV, p. 6(4.) 
S) ^io^^itfi. CAp. Diog. Laen. I. VI, lOt.) >>) 

3) ^iOYivovt IlfSatB. (Ap. eund. 1. VI, C.) "■') 

4) ExiaTolnf xmi^i^EV^Vai and roii tmv 6'eiui' n^osmxov. (Ap. 
Diog. Laert. 1. VI. a. 101.) 

5) Aftxvi'!!. (Ap. euDd. ibid.) ' ') 

6) nfie Toie ipvautovt ual fut^fiurixove xuJ rgaiifiaTixoie, »«1 
yovae 'E%iiiovitov lutl vie &Qij<ixtvoiifvas vit' a^Stav lixadae. 
(Ap. euDd. ibid.) 

7) Svii^oeiov. (Ap. Athen. 1. XIV, p. 6!».) ") 

Ex his scriptis duo tantum fragmenta majitscuta ser 
Tata sunt: altenim ex Arcesilao apud Athenaenm: „'0 5i 
nvviKog MivmTtBe Iv tw iTiiygaqioiiivai 'A^ntetldat yQafU ros VI' ■> iKiXei tla<plQsiv Aaiiatvtt zie *al tv&ims mQnipieeTO mQdl- '*) Diqg. Laert. Vitt. PUIos. I. VI. ■. 101., qui vitam Menippi 
coDscriptit. 

") Hnoc llbrHn Menippl Vairo videtnr imltiitna e«se tn Ss- 
tun, cui inactlpsenit : „Tettatiientum , Tttgl JtaSti)%mv" , M 
ci^UB reliqulits nos videsls infra. 

■*) Nisi farte hlc liber Herniippl Peripatetici est, cajas nomen 
pro Menippo aliquot Dlogenis eiemplarla eihibeot. Hermlppo vln- 
dlcat etinm Adalb. Lozynski In fragmentjs ejus, p. 40 sq. cf. p. 10). 
qaae edldit Bonn. lS3t. 

>'} Ad hanc Nfxviav referendum pulo locum Suidae a. v. 
4a«(s: „MiviJmoe, 6 nwtiibe i'"^ xotsovxov rti/atilae ^Xaaiv, me 
'Efiwvoe dvula^siv otijiia, Xiyaiv iitCoxoxoe dtplx&ai riav aiiaf/ra- 
vofiivmv i^ ^iov, nnl TtdXiv xktkov aTCayyiXXfiv lavTO Toifi i%ti 
iaifioatv. ^Hv S\ rj ia^ije avtij- tpaibe Jitmv icoj^pijc, nf^l aitbv 
^iavr] TLeqetXTi, xai jtlXoq 'AiiytaSi*be ^sl t^t xnpaXiie fzmv iwifaa- 
fiiva ta t(l atontXa, iiipdtat i^ayixof, ntoyaiv VTttQHByi&iie, ^^pSoe 
iv ig xciqI litXlvri," — 

") Verba AJhenaei iiint: ,,KaX[iTai 8i rie xal alXTj SpjTjiiie 
Koa/iov ExnvQioais, ^e fivijiiavcvtt MiviTcnos o xvvtxdg iv 
x^ 2iviijtoaiip." Oua generls cujiisdam laltatlonis inlrai appella- 
tione Menippns videtur Stoioonim dogma de nnndi exustione 
fettire traducere volaiiie. ~ CortMse ez eodem libro Menlppl 
petltam est quod affert tdem AOifp. I, p. aS : „'0 yovv xvvixde 
Mivixaoe ttX/iojiotiv t^v MvvSav tpjialv." — ^iailizccbvGoOgle M CAF«T FIIXOB. 

xta ilijK K«l Zi7*'<i 6»rd xal Tfi^Ji «laaojvtMtr"; al— 

teniiQ ex Diogenis Auetione apud Laertium: „^«1 ei MMw- 

■oe Ifcj ^ioyivovs n(!aati,ms alMie xal v»Xovfu*os ^(oit^lh^, 
zl oldt «oaiv, axiKflvino, ,'Av9ft»v afjtiii^'. aat xpoe tov >ijpi»<r, 

frcie KaO^ffOtfai, ,,OiScw^', ItpJi, ,,Sia^it/ff aal yap Tois ^Z^C* 
OKme ^f xfOitTo, nmfaaKte^Bi", ^avndjifiv ti ^9i<7, (' j^-tfav fiiv 
>al lo«aAa tomDfitvoi Mnwv/itv, dfiffmMov Si iiovji i^ oi^i Ap- 
vtio9tti. filrl T^ Stnaijj Toi xniafiivf avTow, Sttv ^iOra&m av~ 
r(i, (^ «orl SovlOi (fij «a» j^Bp /aieoc ^ xc^ipF^ijc, t/ dojioe ifij, 
xtio9^vai ^itv acTra." — Plura de illis noD eistant. 

Quae quum ita sint, si qnid ex bis tantis reliquiarum 
minntiis de genere Menippi demoilstrandum susciperemus, 
breTi mebercle essemus ad incitas redacti. Nec magis sup— 
peditant nobia quae de Meleagri Cynici scriptis reliqua ba— 
bmus, quem niminim popularem et fere aequalem Menippo 
quum simili scribendi genere clanun foisse Diegenes Laer— 
tius narret * '), non multo a vero nos aberravisse putamus, 
si imitatorem et eemulum ejus generis fuisse statuerimus. 
Hoc enim testari videtur etiain Epigramma Antlralogiae Gr. 
inter adiox. 372. in illum compositum: 

„7T;(DTa (loi TaSafav Klttva nalit isliio iiac^ia, 

'HvSQmaev f Itpa St^afAfva ni Tvifos. 

'Eis y^pae i*ot' iptjv, xal Sta ^ftipaiitv)] KtSs 

'Api Ofiov MtfOJeaiv darbv ijTifoifo^ii. 

Moiaai S' tiv oiifOit /tt, tbv 'EvxffaTfta MtXiayfov 

IlaXSa MivfKxtiais rjyXdioav JtTa^ioi." 

Cum quibns compara, quae ipse de se Ueleager praedicat 
in Epigr. 127.: 

„NaCos i/ta &iflxtctfa Tvqos' jrotpa S'iiii ttxvoZ 
At&Is iv "AaavQiois vatoniva raSafotf. 
EixQaTtm S' ipiaOTOv o evv Movaais MtXiayQoc, 
IlfaTa Mivtxxtiais avVTgoxdaas Xdfiaiv. 

Atqoe ex scriptorum Meleagri t^ovSoyiioiov Menippi 

'*) 1. 1. ~ Verb» ejns «ubI: „Ta Si fiifiiia avToi («c. MenipFl) 
xolloi vtttayiliOTOt yiim- ttai ti foov toic MiXtayfov, tsv 
xot' avrdv ytvo/tivov." ^iailizccbvGoOgle DE OBNRIB «ATDKAB MHIPrlAB VABBONIi. Sl 

genus referetitium nunwro videntur tria illa fiiisse, quo- 
nim memoriam Atfaenaeus serravit. Unum, quod erat 
Zvfijtoaiov ingcriptum, memoratur I. \I, p. 502 : „x:<il Md4a- 

jfos f6 xvvM^E t* r^ Zvfiitoei^ ovxtaoi yi/uipci- Kav rooo^tp 
«fd«oaiv «rvr^ ^aijtiav Siiimnt ivzoiSia pa&ia Sti- 
Siita": duorum reliquorum mentio est 1. lY, p, 157: „Kal ^ 

Nixiov Iftj- OiSiXs vpAv, avSgts ytvtioavllmdSat, ixOiiv i<i&iit; 
i; xD^anf^ o jii/oyovBS 'ificav Mei,fayfae, o FaSaiftvs, Ir tttis Xd- 
l/tiitv *") imy paqtoiiivaie Itpij rbv Oinji/ov, £vqov Svta lo 
yivoi, nara ta narpia li^vtov ansxoiiivDve «ot^ffoi zobs afjalovs 
dat^ilciag xokHjs frfatje ^ata riv Eii^enovtov ; ij fi6vov dviyvun 
dyytaiitia avtov ti ntfUxov AsxlSov »«1 tfax^e^vyxf iv<*'; 
o^ yilj KoUqi' Knp' lifii» c^( tfa%r,s vijv •mo^w" "'). — SeO 

nihil juvat, in hujuscemodi vestigiis amplius versari, quae 
si persequi vellemus, dubito, quin unquam ad exitum justum 
perveniremus. Exspectat nos. alter Menippei sermonis 
aemulns Lucianus Samosatensis , qui locuptetior nobis testis 
erit vel propterea, quod servata ejus opera sunt, nec 
manca aut lacera sed tota et integra nostris manibus ver— 
Bantnr. Haec autem qui vel primis labris, ut ajunt, atti- 
gerunt, sciunt, quam sit Jrequens in iis persona Henippi 
quamque vivis coloribus espressa et repraesentata : ut in 

dialogis: Miviimos ? Nfnvotiavtla et: 'I^iaifOfiivivaoe rj 

'Tntfviftios inscriptis, vel in Mortuorum Dialogis, quo- 

*<0 Ad hoc opus XaQitfi iDscriptum rortttsse respexit Bn- 
alaUi. ad nom. lllad. XI p. ees, la. Edit. Rom., ubf Hom«rl qnae- 
dam A Meleagra llliistrfttn fnisse stgBlficare videlnr. Ceternm 
parnm recte sibi st&luft Jscobsfns in Prolegg. ad ADlhol. 6r. tom. 
TI, p. XXVIII, totnm librorniB corpus, qooa ajiovSoyilBiov genas 
Menlppi ImltatiiH Heleager scrlpsertt, hoc XaQitiov Donine com- 
prehensnra talsse. Qnne oplnio rei ipsis Atbenaei verbis: „^ po- 
»10» dviyvmte ciyyfaiifta avrov r6 ntifiixov AcKlffov itai 9a- 
*fis SiyKifiatv;'* satls refeUHur, enjna inacriptinDis hslivitas 
Doa dnbltare non Binft, qntn librl geaeris Meoippi flierlt. — 

"<) Praelerea Melenger scrlpait opns fTipl j^oinv, chjds e 
•eenDdo Cjrensicos physleaDi et dialecticam aeque aapentsri pro- 
bat Laertiua II, 9t. Sed ejna operis ratio diversa hiisse videtnr. ^iailizccbvGoOglf 32 CAPUT PUXCN. 

min in undecim primariae partea ab auctore illi sunt attri- 
butae cumque Diis cumque homiiubus summa sermonis li- 
centia ac festivitate confabuianti. Nec fugere quemquam 
potest, non temere tam crebro esse Lucianum nec proinde ut 
ceteris persona Menippi usum. Novit iHe hajus libros, qui— 
bus ut alia cujusvis ordinis hominum vitia atque perversl- 
tates, ita philosophorum masioie ridicula et stolida dogmata 
perstrinxerat, suique dicend! generis, acris et faceti, ac nominis 
gloriam per totam paene antiquitatem propagaveraL Neque 
ille novit solum, sed etiam imitatus est Quod ipse satis aperte 
indicat in dialogo, cui inscnptum est Jie KatTijofoiifisvog 
^ ^ixaat^Oia, ubi Dialogus dignitatem suam a Luciano 

deminutam esse queritur sic: „ koI to fitv r^ayixav htTvo 

xal «mgjpovixov TiQaeatxitov aipftli /tov, xaittxov Si aHo xal aa- 
TVQmov fni&Tjni fioi %al /iixpoij 6tiv j-eloioi'. 'Eitor /to» is *4 o^to 
tpii/iav avyxa&iiQ^i (i.ot t6 axmfifia xui to v iait^QV %al xcvio- 
lt6v, xal tbv Ev»oXtv %al tov 'Aqiato<pdvr]v, Sfivoiis SvSqus 
ixiucQtoti^aat to atftva xol jlfuaocK ra nalms fzoira- teUvtatov 
ii xal Mivinniv tiva tcbp nii^iiiiay kvviSv fiai,tt vlciKtixop, oit; 
Sontl, xai nuQzaQOv dv^QV^ag %al tovtov Lxtia^yayi /loi ft^tQOv 
Tiva mg dXtj^iis %vvtt nal to ^S^yfia la^Qaiov, Sa^ ical 
ytlmv Sfta ISanve'* ■*}. Quis est, qui quando haec legit, 
non intelligat, apertissime significari axovSoYtXoiov illud ge- 
nus, quo clarus Menippus fuit, idque ab hoc recepisse 
Lucianum et tanquam sui juris fecisse a Dialogo afGmari? >*) LaGian. Dis Accus. 33. — Becte interpretaius est verlui 
Fr. Ley ia Comment. „de vila actlpliaque IMenippi C^cl et de 
aatirit H. TeientU Varronla Menippea." Colon. 1S43. 1. p, 8: 
„Verbosior qnidem TJdetur ftilsae DiuIo|iu , aed verbit ceite alil«r 
interpretui dod possumus, uisi, ut Uoratius riros pnacae comoe- 
diae Lucillum secutum esse dicit, sic eosdem hoc loco dici Lu- 
clannm imitatnm edse. Quod antem cum coaervUione Dialogus 
&ffert, LnciBBiim sibi ingesaiaae tS OTuofifta tial xvvta/tov ital tdv 
EJiKoltv .... tilivtalav Si xal Mivijcxov, e» alc diatlDgnes, Ln- 
cianum ei iia, qui ro xatittnov xai ri ax^ii/ia docerent, Eapolidera 
et Ariatoplianem albi proposnisae imitandos, In Cjniamo Meaip- 
pnm." — ^iailizccbvGoOgle DB GBNBKE lATDBAE HBHIPPBAB YABKOMIS. 33 

Similis iocus est in dial(^o, qui inscribitur 'AXteis v 
'ApafiiovfTts, in qno pbilosophi introdacuntur poenas in- 
juriae illatae a Luciano expetituri et Diogenes eaasain eo- 
nun persequens post multa alia crimina contra ilhun pro- 

lata in Gne haec addit; „xal to tcavtiov SHvorarov, ori Tovra 
natdif xttl vitb rii e&v ovofta, la ^Uoaoipla, vvoSitTia, Kal intl- 
&i6v tov ^taioyov ^/lirieov otnitiiv 5vra, ro^fi ^ajavtati %al 
vJCOMpit^ Xf^tai Had'^fimv' fii xal Mevimcov dvantloas 
irali/ov tj/imv avSfa ^vyKOi/tajdelv atiica ra nollii, Sf 
(idfoe ov vaQeativ, ovSi xaSriyoQsT /igS' -^iimv, ngoSovg t6 xo»- 

vov." "): ubi Diogenes, ut recte judicat Ley I. I. p. 7., non 
quod Lucianus Menippum loquentem fecisset accusare po- 
terat, quum is quoque aliique accusatores eodem modo qao 
Menippus inducantur loquentes, sed scripta moresque signi- 
licat Lacianum in philosophis deridendis imitatum esse. — 
Videtur autem Lucianus non aliter fere tuitus esse Menippi 
partes, quam Socratis sunt Plato, Xenopfaon, alii in suis 
dialogis; qui scilicet non solum illud studebant, ut doctrinam 
ac virtutis praecepta , quae vir integerrimus tradere solebat, 
tanquam ab ore hujus delibata animis legeDtium propinarent, 
sed ut simul totmn ■Iluin ut ^ere, ut loqui, ut sermocinari 
cum amicis, ut disputare cum discipulis solebat, repraesen- 
tarent et veluti in oculos et aures lectorum producerent. 
Etenim scriptor, qui eiemplum aliquod imitari hominis- 
que alicujus imaginem cum aliqua verisimilitudine reprae- 
sentare studet, id quidem observet necesse est, ut senten- 
tias aptas et convenientes ingenio illius ori attribuat, sed 
paene multo magis, ne ipsius sermonis ejus nativum colo— 
rem negligat: quod nisi fecerit, omnis imitatio erit et san- 
guine et nervis privata, ne dicam, nulla. Hinc diligenter 
illi servabant et exprimebant Socratis tl^mvtlav, binc etiam 
Lncianus studiosus in exprimenda Henippei cfaaracteris pro- 
prietate, quae, si quid video, maxime eret posita in nai^nKta 

*•) Luciftn. Piscal. H. :!,a,l,z..bvG00gIe CAPOT PBIMVH. et itili diccitale illa, quao pet jocum seria tractare «)le- 
l„t «•). - Sed haec hactenua, quia ad propositum oat 
redeuDdum. , 

Moininiinu» locum Probi Vinilii inlerpretii lUum supra 
a nobi. adlatum, ex quo Umippeim Yarronem ideo dictnni 
fbis» didieimu», quod Menippn. quoque «no. Iibros omni- 
.eno carmine eipoliYi8.et Ac .ane liiemnt non pauo, qui 
crederent boe, quin etiam certi..imum rei mdicium »bi 
perroaderent deprehendis.e in Luciani Necjom.ntia, cnjn. 
libri ad W.™r«t Menippeae imitationem fortaBie oompo.iti ") 
initio Menippus ab interis modo ad lucem redui introduci- 
tur animi sensa non aliter quam poetarum yerabns eipn- 
mens Hunc tamen locum testimonio esse non posse, a 
multi. poatea est intellectum. Et recte boc Nam floscali. 
illi. cnr um. .it, ip.e Menippus panllo po.t causam apenl, 
Pbilonidae miranti et percontanti de eo more responden.: 
„i »«,»i.U, • »•«!,.■ vi..ri yi» I«f.«»s »« 'Om "mi- 
,L,ot, m M 5«"« .i..»«a<>™' ■-• *»-". ««' "*•/'"" C" 
,i ,h,« W ri «"('« %'•«■■ *1"« '''°'' "''"" •^»»"''™'" 
erat refntandus, qui, postquam aliorum inveteratos errore. 
cijm summo ingenii acumine correxerat, noyi» subinde Ktt> 
ipsum implicari pas.us, quum nimium tribueret i.tis Necyo- 
manUae yersiculi., orationem Menippi utroque genere mix- 
tam tuis.e contcndere cum Probo non dubitavit: quin eUam 
discrimen aliqnod, quod inter Menippi et Varronis poosin 
intercesserit, sibi eicogitavit scilicet boc, quod, dum hic 
„pulcherrimis carminibn., quae ipse composuerat, Satura. 
Buas con.per.erit, iUe contra meras parodias ei alieni. ver- »•) Ct Luolfto. Diftl. Mort. X, 8. — 

»•) Dtnun gennioiun Ai hoc opus, necne, bic magni non rotert. 
Cf. Moj. Soian. in ailnoL, qui ft^udicat. — Suntne rorlfttae Ija- 
ciiini EplMtotae Satuntalet quoqno ex imitatione Menippi^ pro- 
fectaet Certe liiuns »?» iegimus oiim ezatitisse 'Eniarolat xs- 
KOfif m/iiyitS aiti Toi vuv tttav K^oeiintov. — 3oi,;ccbvGoogIe BK fiBNRBB aATOlAB XBK17PEAB rABSONlS- 85 

sibus coatexuerit" ^*). Qubd quidem parum cauto judica- 
tum est a viro ingenii atioqui pradentis ac sobrii: praeser- 
tim quum non alio indicio inniti videatur, quam illo uno in 
Necyomantia Luciaoi, quod Calsum omnino esse jam su— 
pra ostendimus. Huic accedit, quod in reliquis ejusdem 
scriptoris dialogis Menippcus sermo, quotiescunque induci- 
tur, ne semel quidem istam usum retiuet: quod nequaquam 
neglecturum fuisse arbitror Lucianum, quippe studiosissi— 
mum alioqui in sermone et moribus Cynici repraesentandis, 
si hic revera parodias ac versus solutae oratioai intersper- 
gere consuevisset. Sed fac cum Gasaubono, eum ita lo- 
qui yel scribere solitum esse, quo, quaeso, jure faoc tam no— 
vum aut grave \ideri poterat, ut tanquam privum et pro- 
prium uniMenippo addiceretur? ne illud moneam, quod ne- 
minem potost fugere, scilicet nihil usitatius illa aetate apud 
Graecos fuisse, quam poetarum versus ct memoriter dicere 
et scriptae orattonis gravitatom elegantor iis ornare aut fa— 
cete distinguere. Quem morem quum etiam postoriore aevo 
apud utriusque veteris popnli scriptores obtinuisse exemplo 
sunt permulU, quorum opera hodie leguntur Dostrisque ma- 
nibus versantur, nihilo tomen magis hac proptor Menippi 
Cynici aemulos eos dicere est ausus quisquam neque audebit 
unquam: uno nempe Casaubono excepto, qui Juliani Impe— 
ratoris Caesares et Misopogonem atque Senecae Apocolocyn— 
thosin vel inde generiMeuippeo— Varrouiano adjudicare velle 
videtur, quia orationi borum libeltorum solutae, qua sunt 
maximam partem conscripti, versus quoque tum proprii tum 
alieni ingenii ab auctoribus inserti sunt, parum quidem con- 
siderans illos longe diversam et aliam matoriam comprehen- 
dere, quam suis libris Menippum et Varronem comprehen— 
disse constat, qui maxime ac fere solum in philosopfais sunt 
eorumque ineptiis derideudis versati. Sed de hac re infra 
dicemus. — 

*') Casanb. 1. 1. p. S06 sq. ^iailizccbvGoOgle 86 CAPCT PIIMUII. 

Vidimns igitur Probum nobis fumuin pro vero vendi- 
disse, quum Menippeum Vaironem dictum (iiisse affimabat 
a societate iagenii, quod Alenipptis quoque Saturas su&s 
omnigeno carmine expolivisset Nam neque Saturas con~ 
scripsit hic unquam, neque carmina aut parodias librorum 
suorum orationi interseniit ulla». Sed illud venun, quod 
de ingenii societate dicit Probus, quamvis pessimus Btt suo~ 
rum ipsius verborum interpres. Etenim si scriptores duo 
pluresve ingenii societatem habere dicuntur, unde cognoscis, 
aut qua in re potissimum apparere eam arbitraris? Num 
Torte in iis rebus, quae pertinent ad extemam libronim 
speciem, ut sunt orthograpbia, soluta aut ligata oratfir, si 
jambis sive heroicis vcrsibus carmen absolvatur, vel de— 
nique si oratio sit permista atque temperata ita, ut pede- 
stre genus et alterum quod metris vinctum est invicem sese 
excipiant? Nemo prolecto unquam in his rebus ingenii 
societatem scrutahitur ullam, utpote quae sola et maxima 
apparet in ai^;umentorum similium simili tractatione. Ab 
faac igitur parte est Varro cum Henippo comparandus et ob 
hanc unam causam Menippeus appellatus a Saturis suis, quas 
aemulatus illum ipse Menippeas inscripserat ^'). Orationis 
vero biformis facies inventum Varronis cst, neque a Graeco 
repetenda: id quod jam Quinctilianus signilicaveTat loco illo, 
quem supra adscripsimus, dicens „a]terum Saturae genus, 
sed non sola carminum varietate mixtum condidisse Var— 
ronem," et Gellius N. A. I. II, c 18. narrans Varronem in 
Saturis esse libros Menippi aemulatum; quo modo me- 
hercle nunquam locutus esset, si orationem Henippi 
aemulatum esse illum denotare voluisset Quapropter 

■') Gell. N. A. 1. 11, c. 18: „Am qmq«e non pauci senti fue- 
r»nl, qui potl philoiophi cUtri exaUteruat. Ex quibua illeMe- 
Hippu» fuit, cujus tibros M. Varro in Saliris aemu- 
latus esl, quas alii Cgnicas, ipse appellat Menip- 
^peai." ^iailizccbvGoOgle ^ DB flBHBHM SATDkAE HBNIPPEAB VAE10NI8. 37 

rectius (Hnnino in argumentis, quibos uterque in suis libris 
usus est, inque sernionis salsa festivitate similes illos fuisse 
dixeris. Neque secus in universum judicavit Casaubonus, 
cujus verba hic juvat adscribere: „Ex his sequitur, Menip- 
peas a Varrone fuisse dictas Satiras suas, non quia prosam 
cum versu eodem modo miscuerint, sed propter simile 
quoddam jucunditatis temperunentum in materia non dissi— 
mili: ut non abs re utrumque hunc auctorem oTiovSoyiXoiov 
et scripta amborum philosophiam ludentem sit aliquis nun- 
cupaturus" *'). Verissime hoc, ut infra capite quarto co- 
piosius demonstrabimus. Namque in philosophia maxime 
fuisse utriusque Musas occupatas, ineptis sectaruin dogmatis 
infestissimas, dc Varrone quidem testantur Saturanun ipsius 
reiiquiae ^**), de Menippo contra inter alia documenta et 
locus Lnciani Dialog. Mort I., ubi Diogenes Polluci ad lu- 
cem redituro Menippi habitum describit sic: „yf>ai>> (J»l) 

(pttlaKfbt, tQiPtoviov ^x""' ^ohi^vQov aauvTi dvinia uvaKtTnit^tov, 
Ktti toie ixmTViaie rwv icenlmv KaiiiUov' ytXf Si dtl, ■«! toi 
voXla TO^e tflaSdvae loviove iptloadqiov^* ">'). — 

*■) Cftaaub. I. 1. p. !08. 

"t Vide noB lner& In Cftp. IT. 

'"t Pneter qnod apertum teatlmoiiliiiii , in Luclani dlalogla 
miUti alii toci reperiuutur, qujbns bic utl poisls. Cuncts quae huc 
pertineDt uos inftft adaotablmus Cap. IV. — Ceterum novam qiian- 
dkiQ de Menlppeo genere sententiam proposnlt Welcherus In pro- 
legomeois ad Tbeogn. CXIII. afQrmana, Menlppi et Varronis libroa 
Bioneo diaputandi generi admodnm simlles Aiisse. De Blone Dlo- 
j[enea LaertluB I. IV, a. 98: „^v ii" inqolt „%al fl'earpt)ios «al «o- 
IvE Iv tia yilol^ Siarpofiijaai, qjopcixoie <fva|UBO( nara rcuv TtffBypd- 
Tmr zficoitivas- Oiu Sfj oiv td Ttavrl ttSti l6yov nexfail&el rpaai Xi- 
yfiv Ja' avtOB zA» 'EftaT0e9ivt]v , toe npiSrae Biiav Tr/v ipiXo- 
aoipiav dvOtvA IviSvotv t^ipv^s ¥«9 ^*' ""^ vtiifipSrjiiat %. 
T, 1." liocus EratOBlhenis exatat apud Straboaem I, I, p. is : „iye- 
voirto yttf, ipijistv 6 'EfaToa&ivtjs, tos ovSijtoTi xata lOiiTOv t6v 
Mtiifdv vip' Sva xeffl§oXov xul filav aoXiv oi xai 'AglnTiova xwi 'A^- 
latiXaov dvf^^atcvTis tptXoao^ot, (ySx itaviv f oJftai lotrro, dlXA 
Tb KffMiv Mtlioe, ofe /taXXov xgosttiov. 'O Si 'AqttaiXaov ua\ 
'AifimTava tSv xuO^ iavTiv dv9ncdwTeni KOfiwpuiovs ti^r^aiv 'AxtX- ^iailizccbvGoOgle 18 CArDT PKIIIDll. 

Orationis lacies in libris Menippi et in Varronis in uni- 
Yflrsum non aliter diversa videtur fuisse, nisi hoc uno, quod 

l^t " nvTfi noJtiie ^0*1 xul Bltov, S* ^yjai agmtov af&iva Ȥitifia- 
liiv ^iloaoiplav bU' Sfiias «ollontfi sinEtv av rwo; ix atiTo tovto 
(slc plurlmi iique optimj libri. cf. Casaub. ad li. I. — Vulgo rivoc 
onlttitur): ,,Otrjv l» jaxEmv 6 Biav;" 'Ev avrats ya^ zaXs 
dxotpaatat tavTaiq Ixwijv iii&ivtutv iitipaivu r^t iavroS yvtifirif 
Se TOu ZijvcDvoc toi) Xitriiag Yvdfifioe yevo/itvos 'A&iiviiai zov (liv 
ixtlvov SiaSc^aiiiviov o<idcvfis /liltvtjtai- roiie f Ixiivm Sicvc%9iy- 
Ttif , xal mv SiaSoz''! ovSf/ila oiol^eTai, tdiIiovg av^aal ipijai xaTd 
vdv %tnif6v /xEivDv." De Welvkeri senteiiiia probamtia omitlaa 
jadicinn qnod tulit Ley I. 1., cujiia Terba «ppaoimDa: „Weleke- 
ms Ifiitur postquem Testem av&ivfiv Satyrls propriftm lUiase do- 
cult, ab Eratoatheae putat SotjTomm morem slgnificatum esse, 
qnibnscnm libri Blonis propter jocMdl et Irridendl stndlnin cgm- 
parari posaent. Sed ita verba ErHtosthenei D. Lfterliom «Uosqne 
lipaul l^Eiv) con accepisse, explicatio ejus docet, neque acio an 
nlnns recte Welckeriis interpretatua sit corrigens aH' ofiiSe 
(parlter, periteque) noUanK ttmlv av in' aviov [de Ipao Era- 
toatbenn ejuaque Jtbrls esponena) tovro - oVriv hc ^axifov 6 Btav, 
qnasi ipslns Strabonla aut allena et vulgo nota imltittlo dictl 
Eratostheaia in Bionem flilsset. Imo alZ' Siuos *. t. X. non ■iint 
verbii Strabonia, sed Ipsins Eratosthenis a Strftbone atlatn et sen- 
tentla est haec: Apellea ei magni est et Bion, qneni primum dlsit 
phUoaopMnm florlda veste induissej attamen saepe Aitonua esse, 
ut allqnia diceret ad bano rem: quam praeclaram (pbllosopUaB 
exhibet) ei pannis Bion! — De partlciilis aU' o/ude cL HoogT. ad 
Tiger. p. 4SB. Ita patet, quomodo Eratostheaes ob bano Ipiaa 
rem a Strabone repreheDsns illa avS^ta orationls, qnamqnam ad 
dlatectlcam diligentiam minus coDTenire Tiderentur, in lande Blo- 
dIs ponere potuerit. At quamvis Satyros reoondita quadam aa- 
pientia eicelluisBe voteres exiatimaTerint, num laus Msset Btonia, 
ai Bratosthenea enm ciun Sat^a conluliaset, qul jocosi ipsi potis- 
aimum deridebantur! Neque jocosnm Msse Bionem pnlo, piae- 
terea quum sermones enm nlgro sale condltos scripsisse ez Ho- 
ratio compertiim hsbeamus. Quapropter etsi Welckero doclissimo 
GODcesBerim, Bionis genns disputaadl slmile ftiisse Menippl sori- 
ptis, caTeudnm tamen est, ne juato ptus inde colilgamus. Similea 
enim fuemnt, qulppe quorum nterqne CynicDB esset, slmilea edaa 
propter studium allos deridendi, sed neque de parodlis Menlppi, 
neque de Teate ejns florlda, neque de aimltitudine Bionls scripto- 
nua aat cun libris Henlppi, quam oerte, ai de ea re coutaret, ^iailizccbvGoOgle DB aBRBKR SATOBAB HBlNirPEAS TAIBOKH. 89 

alter hic poematibus eleganter suani distinxit. Oialogo 
utrumque praecipue usum esse, pro comperto alGrmamus. 
Praeterquain eaim quod inde a Socratis aetate dialogi usus 
inter philosophos Graecos tantopere iavaluit, ut hi veluti 
privmn sc proprium sibi eum vindicare viderentur, ut mi— 
nim esset omnino, si Menippus eo genere scribendi non 
usus fuisset, quippe maxime idoneo jucuodae ejus stili 
dicacitati, etiam apertius rei indiciuni deprehendisse nobis 
primum in eo visi sumus, quod Luciani quoque Necyoman- 
lia eo modo compositus est, cujus ^nzftvnos imago quin 
illa Menippi Ntxvia fiierit vix dubitandum est: deinde in 
eo, quod 2>uiix6aiov inter Gynici scripta laudatur. Sympo— 
siomm enim scriptorum vetenmi fere ea fuit ratio, id quod 
paene in vulgus notum est, ut homines plures introduce- 
rentur de materia quapiam proposita familiariter inter con- 
vivium disputantea et tanquam fabulam agentes. A.tque sic 
Varronis quoqae nonnullas Saturas sermonimi) ejusmodi con- 
Tivalium more compositas fuisse certum est, quamquam ne 
una quidem reperitur simplioi „GonTivii" seu „Symposii" in- 
scriptione insignita. At ita fuisae, clamaut reliquiae Satura— 
rum, quas inscripsit: EndymumeB et Est Modm Slatulae, 
^tffl Mi9rit "). Sermones vero plerumque induxisse in suis 
Varronem, tot sunt in hujus fragmentis indicia, ut singu- 
los locos, qui habent, enumerare facile supersedeam. 

Restat, ut, antequam absolramus caput, paucis memore- 
muB de metris poematmn, quibus Varro veluti gemmis stel- 
lantibus suum opus distinxerat Quorum varietas egregia 
feisse Tidetur. Nam praeter trimetros jambicos, quibus fre- 

D. LaerUus aeqne «dnotBaset »(qae MeleAgri, uit cum wttiria 
VaiTODls qnldqiuuu tr«dltndi eat. Qnee Igitnr de Bione dispntan- 
lur, ex lia neqae libres Meolppl iUustraLndoa, et mnlto tainas di- 
jndlcudnm ubiteor, qnatenna llle «ucior hierit eatirae Varre- 
■ianM." — 

>■> Vide inAra Endgm. tr. t et 9. EH Modu* MatultUf m^\ 
Mi«i]t frr. 1—6. ^iailizccbvGoOgle H ctrvt PUHDii. Hi SBmn iatobib ■ntFFUB tjluoiiis. 

qnentissiine usos est, Feperiantur ettam icaiontea, galliambi, 
tetrametri trochaici, aDapaesti dimetri atque teb^metri et 
heroici Yersus. Elegiaci quoque metri usurpati aliquot 
exempla sunt, ut in Etmenidum fr. 17: 

„lIoipei qnid mlnu mUrio canre BcnipinT 

Onifl? qnaai jmiii ciirat (antldem Ariatotelea." 
in Ma^o«6Xfne , sf^l 'Afzijs, fr- 2: 

jjNfttuTai hanianla omaia aoDt paria. 

Oui pote pluH, orget: piacia at a&epe minatoa 
Hagna' comeat, ut aves ececat xcclpller," 
et in Sexagessi» fr. 8: 

„Ergo tom Bomae parce pareque padeniea 
VlTcrfi ta pabria, nono samna in lutalia." 
Sufficiunt haec certe ad conliitandam opinioDem Wull- 
neri in Comment de Vita ac Scdptis P. Terentii Verronis 
Atacini ■>) p. 7. temere negantis, Varroui Reatino unquam 
quicquam elegiacis aut hexametris scriptum fUiBse constare. 
Nnm alia praeterea matai et inusitatiora Varro usur- 
paverit, in tanta hanun reliquiamm mutilatione certo qui- 
dem dici nequit. Quare nec Godofredo Hermanno, metricae 
artis inter Germanos lacile principi, in eo assentire potui- 
muB, quod versus bacchiacos systematum perpetuitate co- 
haereutes restituendos esse statuit in fragm. 4. Saturae neql 
'Eiterarne. (Herm. Elem. Doctr. Metr. p. 303.) Neque illud 
viro summo concedere ausi sumus, Varronem vergus Satur— 
nios composuisse. Saltem ex illis duobns sententiarum iru— 
stulis, quae affert "} et quibus pro exemplis utitur, coUigi 
quicquam non licitum est, praesertim in metro de quo 
plane illud Graeconun valet: ^iov &yxv).ov oisiwn? i^o». — 

*•] Moaaater. 1SI9. t. 

"1 Elem. Ooctr. Metr. p. ««, ^iailizccbvGoOgle CAPUT SECUNDBM. 

De aetate Menlppl Gsdareol Cynlci et de lempore quo scripdte 
sint Tarronla Satarae. Ifostquam io superioi^ capite gemel incidimm id mentio- 
nem Menippi Cynict, ejusque vestigia secutum in Saturis 
esse Varronem probavimus, jam nunc de hanim tempore, 
quo sint conscriptae quaesituris nobis videtur non abs re 
fore, si hic de illius aetate, de qua nondum certo exploraturo 
est, nonnulla praefaremur. 

De aetate Menippi nullum ad nos perrenit testimonium 
praeter unum sed admodum incertum illud a Diogene Laert 
io vita ejus prolatum I. VI, s. 100: „Ta 6i ^ipUa a4tov (sc. 

Menippi) noiXov wxzayilaixos yiiiir *al t» teov toZs MBlsdyQOv 

xoS mvt' avxiv yEvoft^vov", quae verba simpliciter quidem 
alfirmant Meleagnun aequalem Menippi fuisse, sed, quando 
bic ipse vixerit, nihil praeterea significant. 

Becentiorum de Meleagri aetate variae sunt sententiae. 
Burettus eum sub primis Alexandri successoribus collocat ^) : 
Uartinus sub Seleuco, Antiochi M. Glio floruisse eum suspi- 
catus est ^), quam opinionem amplexi sunt etiam Slotzixts 
eiSakaatiut, hic in Prolegomenis ad Homonyma Hyles Jatr. p. 
4., ille in Praefat ad Straton. Epigr. p. 7. J. G. Schneide- 
nu deniqne in Periculo Crit. in Anthol. Const. Geph. 
contendit Meleagrum floruisse post Stratonem, tempore Au- 
gusti, si summa concesseris, celebrem ■). 

'} BuTettitB in M^. de I'Acad. des Inacr. tom. XIX, p. 441. 
•) Mutln. In Epiat. 1. IV, ep. b. tom. 1, p. 187. CAmatel. 1738.) 
*) Sed Sciineidenu mutaTlt postea seDtentiwn, Relcldo adsen- 
tUw. Vlde etu in Vit. Vur. In ScrlpU. R. R. lom. I, P. U, p.f33. ^iailizccbvGoOgle Secus ab his et rectiiu Vavtusor (dfl Epigr. c. 16.), 
Rtitkius (tQ Notit poeL Anthol. p. 232), et Saxxut (ODomast 
lit I, p. 142), judicaruDt Meleagnun aequalem fuisse Seleuco 
VI, regi Syriae ultimo, quem 01. CLXX. 3. nactum esse 
imperium constat: scilicet secuti scholium Cod. Vatia, quod 
(p. 82) faaec adfert: ^raSa^riroi ^v (sc. Meleager), nf Iv Toie 

fy^lfoa&ci' ctvtif iavtov i/ivriitovtvatv ■ '.xjiaetv Inl £tXev%ov 

Toi ioiatov." Gujus scholii fides explorata est a Jacohsio 
in Prolegom. ad Antho). Gr. tom. VI, p. XXXIX. ita: ,Jnter 
Meleagri Epigrammata unum est (epigr. 123) in Antipatri 
Sidonii tumulum, quem aetatem usque ad 01. CLX. produ- 
xisse certissimis indiciis constat *). Tenemus igitur hoc, 
Meleagrum flonitsse post 01. CLX. Tum vero primum ejus 
aetatem ab Antipatri Sidonii temporibus non valde remo— 
tam fuisse colligas es Meleagri prooemio, (c 42) ubi illius 
poetae carmina his verbis circumscripsit: „9oiMaav te vitev 
xvKpov tx 'J»ti«arpoii ■" 9caii nvngov appcllat Antipatrum, ut 
recentem poetam. Ad hoc argumentum aliud accedit, quod 
quamvis longe petitum, satis tamen ponderis et gravitatis 
babet Meleagri in epigrammatis colligendis vestigia secu- 
tus est Philippus Thessalonicensis, ut ipse fatetur £pigr. L 
tom. n, p- 211. Is seculo p. Cbr. n. primo, et qoidem sub 
seculi exitum, corooam contexuit ex poetis onlotfgote, id est, 
ut contextuB docet, iis, qui post MeleagTum scripsenmt. 
Inler bos Philodemum recenset poetam in hoc epigramma— 
tum genere longe celeberrimum, Gadarensem. Uunc flo— 
ruisse circa 01. CLXXX. satis constat Jam hinc intelligi- 
tur, ejus in Meleagri corona carmina nulla fuisse. Num 
vero Meleagnim huDG virum ignorasse putemus? Non pro- 
babile, civem nimiram, eumque in illo genere, cui Meleager 
praecipue studebat, longe nobilissimum. Nonne hinc sequi- *) Corlnai enlm excldiiuB nt oaann teettttta memont c. SO., 
K( ez loco Cicer. de Ont. I, lll, c. ao. Intelllgltnr, eam Qn. Lat. 
Catalo fere MfuUem fufaae. ^iailizccbvGoOgle BB ABTATE HBEIim CBTT. 4S 

tur, euin Philodeini florem non Tidisse, ut multo junioris? 
•Venim est igitur, quod scholium afBrmat, Meleagram sob 
ultimo Seleucorum vixisse. Is enim regnare coepit OL 
GLXX, 3., quo tempore Antipater defiinctus erat, Philode- 
muB nondum florebat*' 

Jam vero quoniam nunc de Meleagro constat, de Me— 
nippi aetate statuere non Yalde difficile erit. Meminimus 
locum nos legore in canniae Meleagri quodam suprt 
adlato, in quo sese „it<fmta Mttijuttiaie avvTfOidaai xaQiant" 
ipse poeta gloriatur. Quae verba recte interpretatus est 
Manso sic: ..^mufque obviam factu* twn l^mippeis Gra" 
tiit, vel totmm me iia adjunxi, h. e. jutenit, Meni^mm 
tecu^, st^Aus et fativit termonibus operam dedi" >). Aitter 
Q. Septimius Florens Christiaous, qui ea verba vertit: „mR- 
<pte Menippeos aemulw arte ealea" *). z^vrpoiaaai enim ver— 
bum, quod HeBychius et Suidas per %aTavT^aai explicant, hic 
quidem potest utrumque significare et obviam fieri et aemu-- 
hri vel sequi. Sed statuamus utrum hoc an iUud, id saltem 
ex verbis zstis lucide apparebit, Menippum eo tempore jam 
floruisse, quo scribere Meleager et libros condere primum 
inceperit: id quod fere intelligitur etiam ex epigrammatis 
Antbol. inter ddcaji, 572, illis verbis „MoSaai Ma/arnov — 
Mcvmatittis ^yiaioav jdfiaiv" ^), quippe quum iD plauo sit, 
prius, qnam Gratiae Menippeae inclaruerint, iis omari Me— 
leagrum nequaquam potoisse. 

Quae quum ita sint, quumque aequalem Menippi 
Meleagrum fuisse Diogenes Laertius L I. affirmet, reliquom 
est, ut ex his testimoniis apte iuter sese conciliatis probabi— 
lem aliquam rationem eruamus. Haec vero simplicissima eriL 
Nam quum Meleagri poesis, ut indicat schoL Vaticanum, 
sub Seleuco VI, rege Sjriae ultimo, floniit i^xiiaetv), si illum 

*) In reUqaili HeleiiKTi p. 197. (Jeit. 1789.) 

') Apnd SrsefiB in ed. Heieagrl 0sd. Eplgr. p. 176. (LIps. 1811.) 

^) V. sopra ifl proxlno G»plte. DiailizccbvGoOgle 44 CAPOV ■■CDIIBDH. 

eo tempore fere sesagesimum a^tis anaum egisse Statua~ 
mus, — id quod omnino licere videtur, quum icolvfifff 
sese ipse nominet in c. 127. ^) — et eum ponamus tnginta 
circiter rel quadraginta annis ante MtvtmcBUut emn^ozaiiai 
zaftaiv, iit, ut Henippnm circa 01. GLX. floniisse existioie- 
mus *). Atque haec hactenus. 

Videmus aetatem Menippi non ita procul abiiiisse a 
juTentute VaTTonis, quem Uieronymus in Chron. Euseb. 01. 
CLXVI, 1. Romae natum esse narraL Potuit igitur recens et 
celebratum a multis eiemplum Menippi ejus ingenium ad 
aemulationem excitare, ia qua tantopere exceliuit, ut non 
dubites, quin Saturis potissimum roaturam nominis celebri— 
tatem debuerit illam, quam postea innumeris aliis scriptis *) Verba snnt: 

„novlvgTfie fijBpctJor lalf h SiXzoiai jr^d tv(i^ov 

r^tm yatf yshiav uayyv9iv 'Atdm. 

'AHu ne T&v Xalto» xal tiiftcpvtijv ei VfOSEim&v 

XuCfuv, tlf Y^ft 'uivTos Rioio liil.ov. 
*) Hinc confntandl sunt qui netatem Hernilppi Smjrnael Feri- 
patetlci, qui vitam Menippi CDnacripait (cf. Diog. Laert. I. VT, b. 100.), 
rere intra 01. CXXX. e( 01. CXXXXvni. coUocaDdsm eaae eta- 
tnernnt. 8ic Toasius de Hittor. Gr. p. 84. , Johnsins de Sciippt. 
Hist. Philoa. I. II, c. 9., CUnton. F. H. m, p. 3IS., et Adalb. Locjnki 
in tn. Hermippi p. i aqq. (Bonn. 183!. 8.). Eiroris ansam praebuit, 
primnm, quod ChryBippum Stoicum, quem 01. CXXXXIII. uiortem 
oppetiisse conaUt ez Dlog. Laert. 1. VIII, s. 184., postreuiQm eorum 
philosophorumruIssepulKnint, qnonimlUe vitaa conscripait: deinde, 
quod KaXlitidzeios Hermippns saepius apud Atheaaenm (ef. II, 
aS, V, 813. XV, 696.) dicitur. Hoc enim cognoiueQ perperam in- 
terpretati aaluBianmt propterea ilU Inditnm esse, qnod Callim&chi 
diacipnlus fUerit. Sed fitlsum et lllud, et hoc si qnid video. Nam~ 
que dublnm esse non potest, quin non nlia de causa XaXiifidxuot 
appellatns Hennippos fUerit, quam proptei Bltav magnum lUud et 
egregiun opus, in qno CaUimachi stodia aemulatus est itnte ln 
hoc blopvphico genere longe clarisBinia. Scripserat enlm C>Ui- 
nMcIinB CXX. libros „IIivaKaiv tav tv jnfop mtiXcta StaXafiipdvtmt' 
Hol (Sv awiyfo^av." — Pari modo Varronera snperiore vidimna 
capite MenippettBi dictnm faisae, non qoin Henlppi discipulus ernl, 
aed qnla libros ejos in Safuris «enulMna ent. ^iailizccbvGoOgle Mt ABTATB nBMIFFI CBTT. 4ft 

recondita atque multiplici Kieotia plenis tam egregie toitiis 
est Namque maturiore aetate s Varrone Saturas conscriptas 
esse recte quidem collegerant Yiri docti ex loco Giceronis 
Acad. I. I, c. 2, ubi Varro illas „Vetera sua" ipse appellat 
Quamquam, si quid me judicare par est, in eo paruin recte 
statuerunt, quod ab adolescente eo scriptas esse dixe- 
runt ^"). Adolescentiae enim Varronis fines etiamsi ad 
quadragesimum usque annum promoTere relimus, quaecun- 
que certe in ipsis Saturarum reliquiis aetatis indicia repe- 
riuntur, eorum tamen ne uno quidem confirmatur illud 
spatium adsignandum fuisse. Sed de bis ipsis indiciis nune 
plenius dicendum est 

Inter Saturas inA^ seqnenti capite a nobis recensendas 
deprehenitimus Tfixdifuvov quandam memoratam ab Ap— 
piano BeM. Gir. I. II, c. 9 : „Kttl i^cis otSt (sc. Pompejus, Crassus, 
Caesar) t&s Ittlas dU^loie otm^fdniov. Kai Tig airmv xijvSe 
av/i<pQo«vvi]v evyyfatpfis BdHaii' tvl fii§lltp ntffilafimv 
iaiyifaft Tem^Qttvov." Quem libnim neget fortasse ali- 
quis Saturam fuisse, malitque historicmn dicere, quo Varro 
triumvironim res gestas comprehenderit At illis revera 
esse accensendun TftxdfavBv,qwim graeca inscriptio, qua- 
les plurima parsSaturaram habebat >^), tum ipsius vocabuli 
ratio declarare videtur. Etenim, si triumviratus famosi 
res gestas eo libro serio enarrare in animo habuerat scriptor, 
quid, qnaeso, unqnam eum movere potuisset, ut tam ob- 
scuram tamque ludicriim titulum eiimponeret? — Mihil vero 
negotii Cerbero ciun rerum. scriptore: at potius cum Cynico 
Bomano, ut Tertullianus Varronem appellat propter Satu- 
ras, quippe in quibus Menippi Cynici libros aemulatus erat 
De ambobus autem de Gerbero et de Menippo commode faic 
memineris elegantem locum apud Lucianum Dial. Mort XXI, 
intt, ubi hicce aHer tricipiti infernalis domus janitori cogna- 

I •>■} eoreax. sd Cic. Acad. 1. 1. Orelli in Oooiiia«t. TnU. p. 977. 
■■) Cf. Cnp. aeqa. ^iailizccbvGoOgle 46 CArOT ■BCDIUUM. 

tum ipse praedicat esse sese „xviia xal ovtov Sna." Constat 
igitur Saturam fuisse Tfoiafavov. Nec minus de aetat« ejus 
tibi constabit, si consideras, ejuscemodi iibello cooscribeado 
anice aptmn fuisse tempus, quo triumvironim conspiratio, 
de qua foret, ipsa facta sit ^^). Hanc yero incidere in an— 
num a. U. 694. in vulgus notum est 

Ac fere per idem tempus, quo Tema^avor, saafii- 
camur etiam 'inno*vya Saturam scriptam esse: quamquam 
de hac quidem indicium minus certum esL Reperitur sci— 
licet inter hujus Seturae reliqm'as, in qua Varro praecipue 
de equestns ordinis coDditione disseniisse videtur * ^), frag— 
mentum hoc: „Apollonium ideo excvriant, quia nikil 
habebaf' **). Quinam fuerit hic Apollonius in incomperto 
est; sed valde verisimile est, eundem fuisse, qui in Cicero— 
nianae Epistolae (ad Att IV, 7.) obscuriore loco memoratur 
hisce verbis: „De Apollonio quod scrOtis, qui illi dii 
irati! h&mini Graeco, qui conturhare quidem pvtat aibi lieere, 
quad equitibus Romanii: nom Terentiut swo jure." 
Quodsi hic locus a nobis recte relatus est ad illa Varronis 
verba, quum Ciceronis Epislola scripta sit anno a. U. 698.. 
C. Lentulo MarcelUno et L. Marcio Philippo Coss., sequitur, 
'iitxotvra Saturam fere ad idem tempus conscriptam esse, 
qao Tin%Ai>avoi. — 

Tertium quod affero aetatis Saturanim indicium repe- 
risse mihi videor inter reliquias Saturae, cui inscriptum erat 
Serranui, neiil'A^xaiiftaiav. Citatur locus apud Nonium 

p. 137, 3. ed. Merc. s. v. „UaGore pro macie." — 

„Notter Attieut, rivaltt homo, item lectu» in curiam 
maeore macescebae' '*). Quibus verbis non aliura 
■■) CoDBeotlt B. Herckel in prolegg. sd Orid. Fast. p. CX. 
(Berol. 1641.) 

") Cf. Geii. y. A. III, la. 

") Servavit fragmentnni Nod. p. as, S6. ed. Merc. 
"} Sic enim legeniiuiB est. V. noa iatn ni Ar. Satorae 8er- 
rtini X. 'Aifiai^teiiav. ^iailizccbvGoOgle DB A8TATH MBNIFn CBTT. H 

sigaiGcari, quam T. Pomponium Atticuni, celeberrimum Var- 
ronis et Ciceronis amicum, posbpiam ipse auctor per illud 
i^oater" satis iadicaTit, noD est, quod ego verbosiua evin- 
cam: neque fore puto, qui de ea re scmpulum sibi movere 
possit Legimus igitur isto loco, Atticum in curiam, hoc 
est, in senatum fuisse lectum; id quod fortasse alicui cum 
eo pognare videatur, quod Nepos in vita Attici c. 0. affirmat, 
scilicet Atticum bonores nullos unquam petivisse. At tamen 
recte utrumque se faabet Neque enim qui senator erat, 
honore fungi dicebatur. Quoniam eutem senatores fiebant 
etiam qui nullo anta munere functi erant, multique Telut 
egregii a censoribus legi solebant, si eo modo Atticus quoque 
in senatum pervenerit, non valde mirere, quum constet 
illum et natura nalicixop ") fiiisse et cum summis gravissi- 
misque sui temporb viris famiiiaritate conjnnctum. Tum vero, 
si statuamus Varronis Ciceronisque aevo aetatem senatoriam 
fuisse Iriginta vel quadraginta annos, quum exploratum Bit 
T. Pomponium Atticom natum esse anno a. U. 645., aper- 
tum fit inde, neque hunc ante annum a. U. 675. senatorem 
fieri, neque Yarronem, cujus natales incidunt, ut diximus, 
in annum a. U. 638., ante trigesimum octavom aetatis au- 
num Saturam suam Serraman, ne^l 'Agx^^e^""^^ conscri- 
bere potuisse. In quo tamen duas res velim ne omittas, 
primum, non verisimile esse Atttcum statim, quum ad in— 
fimum senatoriae aetatis gradum pervenisset, in curtan) 
lectum fuisse; deinde illud, quod Varro loco illo non prae- 
sente „macescit", sed praeterito „mace»cebat' usus, de re 
non eo, quo scripserit Saturam, tempore facta, sed de prae- 
terita loqui videtur. Itaque rectius haud dubie statuen— 
dum est, librum Serranum, ntpl 'AnzatDtaiav a Varrone 
post quadragesimum aetatis annum compositum «isse. — 
Quartum superest, praecedentibus paullo obscurius nec 

'•) Clcer. ad Att. 1. IV, ep. 6. ^iailizccbvGoOgk' 48 CAPUT iBCBMBHIi. 

lamen infirmius indiciam. Apud Arnobium adv. Geut I. 
VI, p. 12a ed. Elmenh. (p. 203. ed. Gant) legimtur haec: 
„Ubi deniqae Apollo divinus, cuma ptratis maritimtsqDe 
praedonibus et gpoliatus ita est et inraasus, ut ex tot auri 
ponderibus, quae infinita congesserant secula, nec nnum qiii- 
dem habuerit scripulum, quod hirundinibns hospitis, Varro 
ut dicit Menippeus, ostenderet" Quem locum ex Satura 
aliqua esse desimiptiim ab Arnobio, verissima conjectura est 
Licet eDtm noD Menippea Vaminis, sed Varro ipse Menip— 
peus citetur, tamen quin illa significata sit, non potest dn- 
bium esse, quaDdo et alii scriptores ita passim locuti sunt 
Sic Athenaeus I. IV, p. 160. de graeco proverbio T6 Ixl v^ 
qimt^ livQov memoraDS et Mtrmitiiov cognomine Varronem 
appellans, Satiiram hujus significat illo proverbio inscriptam. 
Item Eutychius Gr. I. II, c. 2. ed. Lindem. Calamitwn Var- 
roniB libnim inscriptum quendam laudans, licet hunc non 
diseite Saturam appellet, libri genus- hac tameo re satis 
aperle indicat, quod Menippeum Varronem eo loco a^pellat: 
et TertulliaDus Apolog. c. 14. narrans ,fiomantan Cynicum 
trecenlOB Joves sive Jupiteres dicendum sine capitibus in— 
troduxisse," ipso isto cognomine, quo ornat Yarronem pro— 
pter Saturas, (quas ab aliis Meoippeas, ab aliis Cynica» dictas 
esge meminimus ei Geli. N. A. I. II, c. 8) — velut digito 
nobis commonstrat, in cujusmodi libro ridicule ista Jovum 
vel Jupiterum cohors sit introducta. Nec aliter tocutus est 
etJam Apollinaris Sidonius I. VIII, ep. 6: „Varrmem logisto- 
ricum, sicut poposceras, et Eusebium «Jironographvm misi.'", 
quod idem valebat, ac si dixisset „logistorico3 libros Varro— 
Dis et £usebii chronica misi:", ut recte esplicavit Joa. Mer- 
cems ad Non. Marcell. p. 776. 

Suificiunt haud dubie haec eiempla ad locum illum 
Varronis de spoliato atque direpto Apolline Saturis vindi- 
candum. — Sed quinam ipse ille Apollo divinus sit, primo 
quidem dubium est Divinas fortasse Delphicum. Atque ^iailizccbvGoOgle DK 4KTATR MRHIPFI »TT. Eusebius quidem sive HieronymuB ia Ghronicis ter ait id 
lanum incensum esse, primo a. a. Ghr. n. 1451. a Phlegya, 
scicunda vice anno a. Ghr. n.. 549., tertio denique a. a. 
Chr. n. 84. sive 01. CLXXIV, 1., ad quem annum chrono- 
graphns haec adnotavit: „Templum tertio apud Delphos 
a ThracAua incenawn et Bomae Gapjtolium." Num vero 
hanc tertiam Delphici templi conflagrationem arbitremur 
Varronem innuisse, quum memorabat, Apollinem divinum 
direptum et spoliatum esse a pircUis maritimisque praedo- 
Htbui? Josephus quidem Scaliger in adnot ad Euseb. ad 
a. MGGGGLXVIU p. 87. sic arbitratur: et in adnot. ad a. 
MDCCGGXXXIV p. 139 ad verba chronographi modo lau- 
data: „Haec," inquit, „historia nobis ignota est. Scimus 
tamen eo anno Macedoniam duce Taxile a Thracibus cni— 
deliter divexatam et depopulatam Itiisse: et credibile est, 
Thracaa ad fines usque Pbocidos pervenisse et templum 
succendisse." 

Ipse quidem Scaligero adsentiri valde dublto. Nam 
quum illic „piratae maritimique praedones'* templi direpto- 
res ftiisse memorantur, apud Eusebium non de piratis ma- 
ritimisque praedonibus, sed de Thracibus mentio est. Sed 
fac, hos eosdem cum illis fuisse, nec tamen omnis scrupidus 
sublatus erit Narrat enim Plutarchus in vita Sullae c. 12, 
Sullam Athenas obsidentem, Gapbim Delphos misisse, ut 
Apotlinis thesauros inde tradendos sibi curaret; hosque 
etiam accepisse Gaphim ab Amphictyonibus totos, ita ut ue 
dolio quidem argenteo illi parcerent, quod residuum erat 
ei donis regiis, sed id conciderent, quo posset facilius per 
jumenta Athenas pervehi. £x qua tanta Delphici thesauri 
direptione ab ipsis Bomanis instituta, anne verisimile est, 
praeter muros templi Tasilae, Mitbridatis duci, aliquid re- 
liquum fiiisse, quod diriperet et spoltaret? — Bic Oedipo 
fortasse alicui videatur opus esse: revera tamen non est 

Nibil enim apertius, quam errasse Jos. Scaligerum tum 
4 ^iailizccbvGoOgle 6tl CAPCT SBCDMIIH. 

quod ad Eusebii locum, tutn qnod ad Deiphici Apotlinig ft- 
num illum Vtrronie lociHn referebat. Inrestigandua eat 
alius Apollo islique substituendus; Tortasse Deliacus. At 
ne bic quidem a piratis, sed a Afetrophane, Htt^ridstis duce 
spolialiB est, ut rtarrat Pmisanias Laoon. c. 24. — Vernm, 
opioor, c^enderis inter plures, quos memorat Hutarehus in 
vita Pompeji c. 24., ubi scriptor postquati) piratsrum, quos 
Pompejus M. bello [m>fligavit, insolenter facta moHa et 
scelera enarraTit, ita pei^t: „tiov s^dsviav ««! Hptfi»» «^6- 

TF^o* iffon' iiftiiypur inlDvtte t& Klafio*, ro AtSvpalor, rd 
Saiio&^aruov, tbv iv 'Ep/iiorjj t^g X&ovlae vtAv, kbI tiv tv 'Em- 
Savfp too 'Aaxlr,7ttov, xal rov 'le@iioi nal TVivo^ai wl Kalapflti 
toi nocHSmvos, TDv S^AnoXlavoe tov iv 'Axri^ *ai Atv- 
■KaSi, t^E S' "Hgat toy iv Saiiot, tov iv^^A^ytt, tov ini Aaiuviai." 

Quemnam autem potissimum inter bos Apollines Varro in- 
tellexerit, num Torte Glarium, an Did;maeujn, id anxie 
quaerere nunc non refert. Sal est, unum alterumTe itlo- 
rum, quos nominat Plutarcbus, eum intellexisse perquam 
verisimile esse. Nonne enim aperte si^iGcantur Apollinis 
divini ■lli direptores et incensores, quum piratae mariiimi- 
que praedottes appeltantur? Sunt vere bi ipsi ■tli piratae, 
qnoB betlo proitigavit Pompejus anno a. U. 687, in quo 
bello Varro, quum classi esset a Pompejo praefectus, ut 
narrat Ptin. H. N. m, II. VII, 30., procul dubio suis ipsius 
ocutis spectaverat direpta dinitaque multa Deorum fana im- 
pietatis insotentiaeque smnmae testes, qua itli praedones, 
litora et instilas infestantes, aliquot annos per omne mare 
impune grassati eranL Itaque veri non absimile esse vide— 
tar, Varronem Saturam eam, de qua testis est ille Amobii 
tocus, scripsisse si non postea, quam redux ex bello piratico 
erat, certe non multis ante annis, quam hoc gestum et pro- 
fligatmn a Pompejo erat. 

Jam vero repetamus, quae de aetate Tfixai/iivov, 'ix- 
«oKrvoe, Serrani, xtQl 'Agxaifteiav supra ptacuerunt. 
Onarum quum duae priores ad annum a. U. 694, Serranus ^iailizccbvGoOgle DB AKTATB NBMIPPI CBTT. 51 nF^l 'AffxaitBCiiov post annum n. V. 675. scriptae esse vi— 
dereDtur, Satura vero, cujus Arnobius meminit, ad annum 
a. U. fere 687. pertineat, non a vero, optnor, aberrabiraus, 
si statuamus Varronem quinquagesimum circiter. aetatis an- 
num agentem Saturis condendis operam dedisse. Multo 
priorem autem qBomiDUS aetatem concedamus, prohi- 
bet inprirais inud, quod, qnum certe de terapore, quo 
Teatdfovos scripta sit, Gonstet, eaque io aDniiin a. U. 694. 
iiWNlat, neqaaqnajn credibile est, VarFoiwm jam antea per 
lon^ofeni annoriun seriem eiusmodi (^Hisculis contexendis 
opersm ioipendiase. — Atque sic vere locutus erat Varro 
apud Giceronera Acad. I, % Saturas „TeteTa sua" appellang. 
Nam eo ten^re, quo Academica scripta et edita sunt a 
Cieerone, Varro supra septuaginta annos natus erat, — DiailizccbvGoOgle CAPUT TERTIDM. 

D« ifldlcUa qalbiu Satarw «gaouMtar. Gomnniiiis fere Grsminaticonun loeoa ex Vtrroiua Satoris 
eitantiaiii haec est consuetudo, ut eos ex StOitm citare sese 
dicere pleromque supersedeant, sat egisse sibi Tisi, si libro- 
nun duntaxat inscriptiones memorent Quam qoidem d»- 
gligentiam quod a^;re ferremus nequaquam esset, si oda- 
logos scriptorum Varronis hodie aliquis eistaret, in quo 
iltarum recensio Geret, aut saltem, quum temporum injuria 
tatem nobis invidit '), si tantus de Varronis operibus reli- 
quiarum nuinerus supersteg egset, ut de singulorum si non 
ratione certe de oratione, qualis fiierit explorari posset Me— 
ministi enim quae in primo hujus commentationb capite de 
miito genere orationis disseruimug, quo Varro in Saturis . 
usus sit: unde nunc patet, non certius Saturae signum fore, 
quam si versus pedestri orationi intermixtl in libri alicujus 
reliquiis deprehendantur. Sed eo indicio, ut nunc res est, 

■) Catalognm scrlptoniin VsrTOnli quoBdMi confecent HierO' 
BTmits. V.nieroD. Ep. »<■ Dextr. CVo). I, p. 184. ed. EraiB.): JTal 
heiS^ cov tltyxov rmv aorov (ac. Orfgenla) avvtayftatmi Iv tip 
tsvxci tmr Exiatolav tmv xgit Ilavkav xatf tjfimv yt/aiptKSiov i* 
fti^ Ixtoioln svyxp/voip ro(t Bdjicovoe ^gyois td^tixa — ceU. 
Sed infeUcissImo gbsii fltctuD eat, ut ea Hieronymi epiitolB m»- 
simam partem interlret. Qiuie kodie de ea exBtant, aane pancia- 
aina snnt: „Bf. Terentiiim Varronem adnirBtar aiitiqaltBa, qaod 

apod LatinoB — liiniimero* libros Bcripflt, acripait Itaqno 

TuTo baec: 

XLI. Ubroa Andqnitalnm 
rv. Ubros ie VUb FopnU Bomanl" ... 
BeltiBB desMerBDttir. ^iailizccbvGoOgle BB INDlClia «{UIBIll •ATURAK AflNOacANTDK. M 

noQ it« frequenter licet uti, poBtquam tantuin librorum 
Varronis naufragium ractum est, ut de multis niliil Bupersit 
praeter paucula verba, quae utnim numeriB fuerint adstricta, 
nec ne, dijndicari non potest, de aliis cootra quamquam sunt 
integrae sententiae et quidera complures serratae, in his 
tamen metri ullius nec vola nec vesttgium exstet, cujus no- 
miae Saturis asseri possiot '), 

Quae quum ita sint, ne fere dimidia Saturanim pars, 
quarum fragmenta infra exbibebimus, de civitate Bua peri- 
dttetur, alia indicia usurpanda sunt, quae inesse putamus 
in ipsis inscriptionibus Saturarum libris inditis. Haec au- 
tem indicia cujusmodi sint, jamjam demonBtrandi periculum 
lademus ex iis Saturarum inscriptioDibus , quas Saturerum 
esse disertis Bcriptorum testimoniis traditum est: et earum 
analogiam sequentes deinde in hao quaestione ita versabi- 
mur, ut recensioQem librorum paulatim instituamus omnium, 
quotqnot ad nomen Saturarum pertinere censendi sint. 

Atque ex nonaginta sex Saturis, quarum servata me- 
mtHia est, sub generis quidem nomine tantum oclodecim 
adlegantur a scriptoribus. Eanun vero inscriptiones hae 
sunt: 

1) Age Modo. (Ap. Sosip. Charis. Gr. 1. 1, c. 21. p. 67. 
ed. Lindem.) 

2) 'AiXog Ovtot 'Htitia^t. (Ap. Macrob. Satura. I- in, c 
12. et ap. Priacian. Gr. I. VI, c 8. p. 248. ed. Kr.) 

3) Catomittu. (Ap. Eutych. Gr. I. 11, c 1. ed. Lindem. 
— V. nos supra in cap. IL) 

4) D« Offieio Manti. (Ap. Geil. I. I, c 17. Cf. Joh. Sa- 
risber. Poiicrat I. VI, c. 26.) 

*} Qdo ACcedlt, qnod Onunmailcl locos ez BjUiirla VBrroBU 
la inoB comiiieiitarlofl traiacribentes noo boIqbi non Tocabnlonm 
onUacM nblqjiie Hirabaat, aed eiUn ontlttebMil, (|iiae iBalllla eB«e 
rldeTCDtar. IlDde fkctum eit, ut nuno UlsruBi allqUBiiiiniiltk fi-Kg- 
■eula, qjuae poetlcB eaie cerlB iDdiclB ■nnt, ad uuiBcro* Ibibcd 
niM r«TOc»rl bob poaaiDt. ^iailizccbvGoOgle M CAV 

5) De SabUe. (Ap. Ihd. Philargyr. in Virg. tieorg. I. II, 
V. 536.) 

6) jle nams 01 r^pwrfff. (Ap. GelL 1. VI, c 6.) 

7) /Mnim OMl ^erwi. (Ap. Vfdf>r. Prob. ui Virg. Ecl. VI, 
V. 31.) 

8) Exdemariaa. (Ap. Gell. I. XIX, c 8.) 

9) Flaxlabulae, [xi^t :Ena;ii(3f.} (Ap. Min. in PraeJat 
ad Hist Notur.) 

10) 7««f»ii;*H'. (Ap. G«ll. I. lil, c 18.) 

11) N«tei$ Quid Vetper Senu VekaL (Ap. GeU. I. 1, e. 32. 
et I. Xin, c. 11., et ap. Hacrc^ SatBm. I. I, c 7. «t 
1. D, c. 8.) 

12) ]7Eel •Mfpar^v. (Ap. Gell. 1. Vil, c 16. et I. KV, 
c 19.) 

13) i7c;l Ktfavvoi. <Ap. Macrob. Satum. I. III, e. 12.) 

14) Sesquivtiaxg. (Ap. Plio. 1. I.) 

15) Stuapazla, [n^l Tvvov] (Ap. Gell. 1. Xlll, c 22.) 

16) Testamentum, [ittfl Jm,»ti«Sv.] (Ap. GelL L DI, c 16.) 

17) Ti 'Enl T% *mi5 Miijov, [»«1 Ei(e«)p/««,] (Ap, GdL 
I. Xm, c 28. — Cf. Atfaen. DeipRosoph. 1. IV, p. 140.) 

18) 'Tisoxii™». (Ap. GeH. I. Xm, c 30.) 

Videmus in his inseriptionibua fere omnSiUB haBiI vul— 
garein teporeni inesse quendam et facetum colarw, qui 
qualis sit, facilins sentiri potest, quaai verbis espUcari. £t 
jam Plifiius in Praefatione ad libros Iltst. Natur. mtram 
Graecorum in libris facete inscribendis felicitatem praedicans 
et comparans eam cum crassiore lUnnanomm ingenio, Var- 
ronis certe nomen de popularium scriptonim nument in faac 
causa eximere non dubitavit, exemplo prolatis Sfttnranim 
ejus ioscriptionibuB Flaxtabulis et SetquitMxe ^). Quoniam 

*) Pltn. iD Praef. Bd Hfat. Nitt. : „lB8<:«1ptl9ala Bin Npod 
Gmecos feJicitts. Ktitlov inmrripBere qii«4 volebMit iBtelIl|;l f\a- 
DKtn.* Blll Kigas 'Ajiai.9tiat qu«d Ceptae Corau, st vel lactia gat- 
linKcli aperare posais In Tolumine banstnot. Jaai Mutae, JlmiUtt- ^iailizccbvGoOgle DE INKICIll ^tlllUS lATCftAE AaNOSCANTUI. 56 

igitur certiseiDia doeumeiita gunt facetuai et elegantem in 
libris SBturamm inscribendis VarroDem Cuisse probantia, 
quumque sit esploratum, ei similis jucunditatis ac festivi- 
tatis libronim genus praeter illas nou oomlitum fuisse, nemo 
noa coooedet, perquam verisimile esse, eos Varronis libros 
Saturae nomini esse vindicaiidofi, quicoiiqtie sub facela a)i- 
qua et lectioris speciei inscriptione memorentur. 

Ejusttiodi autem inscriptionum utuun geniis faabemus, si 
in ipsit vovabulis lepidus ajiquis et facetus co]or eeroitur, 
qualia supra enint fhxlabulae, Setqutvitxes , 'iitjioxvmv, 
'VStfBnvav. Unde u(Hi dubitandum esse putavimus, inter 
SatUTM referre fere bos libros: 1) Bvnarctm- 2) Koaiio- 

topvvi;*, [aigl tCofat Koofiov]. 3) MwotporetH. 4) Maf- 
Koxoltv, [«E9I 'Aeif,sl. 3) Papia ^pae, [ntgl 'EyvtoftloM']. 
6) SeMffeNeOt. 7) 'Ar9qatc6voliv, [ntgi rtvi^iiax^e}. 8) 
TQioditijv TfiTioltov, [aipl 'AetT^s Kr^ai<as]. 9) Aoyojia- 
tlav. 10) Octogeuem, [ntfl No/ttoiiatiov]. 11) rCQOVToti^ 
Baa%aiov. 12) Epitt^hiones, [mpi Ttt^tov] *). 13) nit,v- 
to^ivti-. \A) Otdipothyutem. IS) jri^aac^^Bt)?»' *). 16) 
TfivBiiav, \utQl'Ji^tvuzT]TOi\. 17) Psewdtimtm. 18) Tfi- 

„iti<xv»p. m KvvltiTOda. ^) Kvyon^Tooa. i\)Kvvo- 
Si.iue%uin6v. De his singulis BiDgiilatim disserere lon— 
gun est. S^tem priorei libros inter Satures babendoi esie 
inde quoque indicium est, quod poetica emum Ira^enta Ttst, 'ByxitfiSiov , An'iicov, nivintiSio» ioscriptianes, propter quas 
vadlmoniiun deserl poasil. At ciim iDtraveris, dii desequel quam 
Blbil fn medio invealeBl Noitri crasslores: AaHt/uUttlum , Exem- 
plarumf JnUumiiie fg*».vt AtcetiMitai. LucttbrationetK puto, qul 
Ajitia' civls eritt et vocabatnr Valerius primus asserit. Varro fn 
Satiris Bnia Sest/uiulixem ct Flmctabulas." 

*) 8Ic enim restltuendns est llbrl tftalns, qiii viilgo meuiiose 
BzUfcietH 'Bmtavtov t; ^o6s nipi Taifimv. Vlde dos iBfht nd 

>} Hiyus SHliirae iDScriptio resliluta e^t cx fioa. p. 104, <9., 
s. V. ExpuUim., iibi libri tam scripli quam edlli inepte et men- 
da»e praebent „8tra pitreete", V. dos inflra ad ipsius ft. ^iailizccbvGoOglc H CAPUT TBftTim. 

reperiantur iater alia quae soluta sunt oratione fioncopta: de 
Tfmafdyip J3in si^ira in proximo capite diximuB; et j[t>ir/oEa>(>, 
KvvoQ^ae stqoe KvnoSiSaexaUKB* cujus generis sint vel ipsis 
vocabulis Bignificatum esse intetliges, quum memineris Var- 
ronem Cifniei libros in Saturis aemulatum esse, nnde sdli— 
cet fieri non potuisse, quin mnltum in his librjs cnoi ea 
secta sibi negotium Taceret. 

Alterum inscriptionis indicimn, ex quo Saturarum libri 
agnoscontur, idque certissimum est, si proverbia sunt in- 
scripta: cujus generis exempla supra habuimus 'aixos Oitoe 
'HfiaiUijs, ^s Ilaiiis 01 r^ifovtrs, To 'Exl Tij Aox^ MvI(<hi, Ot 

Neseis Quid Vesper Serus Vehat Quod quidem indiciuni 
secuti Saturis vindicamus bos quindecim libros, omnes apud 
Nonium, qui inde fragmenta servavit, memoratos: Vi^Amiov 
MtzQtis, [jttpl ^tlaqyvflasV 2) Cave Canem. 3) Cm Credo 
Bodie NihiL 4) Ett Modus Muvlae, fscpi Mi&iis]- ^) E£- 
(/tv 'H ^D«ae To nSiia, [ntpl riyafitiji&tanr]- 6) 'Ejm Zt, 
[xtfl TvzJis}. 7) ~Eas noti, IhiqI 'A^u*]- 8) r«<i#i Sav- 
ro*. 9) Idem Aeei Quod Titi. 10) Lmge Fugit Qui $wt 
Fi^. \l) Mutttum Mvli Scabuni, [■xtifi XiuQMitov}. 12>'o«iie 
.^veac 13) Pransut Pca-alus. 14) Sardi Veaaiet. 15) 
Toii Ilatfit T& Tlatilav, [«pl IIaaoTioitat\. Et his pole- 
rant roulto plures libri addi, sed quorum in inscriptionibus 
proverbialis vis paulo obscurior conspicua est. Quo per— 
tinent ERdymione», Armorum Judicium, Andabatae, Ptfov- 
toii8daMaloe, Bajae, Magnum Tdentum, Meleagri, YirgtJa 
Divina, aliae. Namque si verbi causa aliquem dicimus yi- 
fovta StSdextiv, quum Gonstet, senes eruditu difficiles esse, 
commode eam locutionem usurpamus de eo, qui laborem 
gravem ac fere inutitem suscipit: item, si Endjmionem vel 
Andabatam aliquem vocas, altero vocabulo proveritiiali senro 
notas hominem somniculosum perpetuoque veluti sopore 
pressum, altero hominem caecis quasi oculis et fnistra cir- 
cum sege digladiantem. Quibus cum exemplis non inepte ^iailizccbvGoOgle DB INDICIIB ^UIBre ■ATUmAR AONOICANTUa. oT 

possis comparare quos supra hBbuimas Saturarum titulos 
Seiquii^em et SKiafiuzlav. IHud enim noDien prover- 
biali et Taceto seosn usurpamus de homine versnto ac per- 
vafro aut certe talem se esse optnante supraque vires sese 
gerente: et pari modo, quum muanaxeXv vel oKia/diztiafrat 
teste Suida s. v. dicatur de labore inutili viribusque Dostris 
impari, amaftax^os substantivi ab illo verbo deducti in eadem 
re justUB locus erit. 

Tertium indieium in inscriptionibus, quo Saturaram 
esse Bignifieeatur , arbitramur esse, si bini tituli singulis 
libris inditi reperiaatur: cujus generis qui exempla flagitat, 
modo proximas pagellas adeat, ubi habnimus fJaxtabtdas, 

jttfi 'Eaafxtav, Zxtaitazlav, xtfl Tiipov, TettomeTltum, 
Ktnl jHu9r}*mv, To 'Sx T^ «aitg Mifov, xtfl Evitti- 

fltcst bIias pennultas. Sed hoc indicium ne fallax suh- 
inde alicubi videri possit, non temere est oec sine exce- 
ptione statuendum, quia constat, doq pancos Vairoaia 
libros a scriptoribni citari, qui binis quidem inscripti sunt, 
aeque tamen anqaam ad Saturarum corpus pertinuerunt 
Genus homm libromm, quod illud indiciom singnlare sibi 
et commtme cnm multis Saturis habet, sunt LogiOorici illi 
commuiii appellatione ab auctore comprehensi, ia quibus, si 
quid ex fragmeatis eonim et ex ipso vocabnlo coUigi licet, 
virorum gravissimomm dicta factaque Varro retnlisse videtnr 
optimisqae exemplis propositis illud potissimam atudnisse, 
ut aequalium mores in quodvis vitium indies magis pronos 
antiquitatis probae et siroplicis memoriae ope emendaret sc 
retineret. 

Jam vero, ut intelligamus, quatenns retinenduro illud 
tertium indicinm sit et ad Satnras agnoscendas adroitten- 
i\m, enumerandi sunt primum quidem ipsi illi Logistorici 
Varroois libri, deinde videndum, quidnam eomm ioHiriptio- 
nes a Saturamm titulis diSerant *>. 

') Loglatorlooa libros a Ssturia etiain bac re diverso* AilMe, ^iailizccbvGoOgle M CAFVT TWTIIfll. 

Sub lAgiilwicDnun nooiioe adligantur a Graminatieis 
hi qiMtuor Ubri: 1) Caim, de Liberu Eduemdu. (ik^. Gell. 
I. IV, c 19. et I. XX, «. 11. % ihritu, de Fonma. CAp. 
Uscrob. Saturo. I. II, c. 14. et ap. Intoipr. YJi^. ab Angelo 
Maio edit in Aen. I. VII, v. 681. p. 320. ed. Lion.) 3) Mft- 
$ala, de Viiittii^e. (Ap. Prob. in Vii^ Ecl. YI, y. 310 
4) Tvbero, de Origine flwmona. (Ap. eund, ibtd.) QuoruBi 
librorum inacriptiones qui vel obiter examinaverit, fiuni non 
lateUt, onmec in his rebus int«r se eonv«nire, primum, 
qaod mere Latinae sunt n«c Graeca vocabula adoujia ba~ 
beot, ex qnibuf crale «d partem coastwe perniultOB ^itMr- 
raitHu titolos vidimus; deinde, quod prior inscriptMuis pan 
otHistanter per nomen aliquod proprium enicittu' '^) : et baec 
quidem duo iadicia tam ceiia esse videntiu', ut ea seeuti 
LogistoriciB adnumerandos esse aflirfflare audefonus libros 
Varronig omnes, quotquot sub ejusdem speciei insCTiptioni- 
buB «dlegentur. Yiodicamus ergo eorum nomini prfmum* 
B6S hos: 1) Attkum, de Ntanerie. (Ap. 4>nsorin. de Die 
Nat c. 2. Alii , ut Augustia. de Grammat. p. 183. tom, I, 
ed. Erasm., et Bufih. In Antiqu. Bb«t«r. ed. Pi^. p. 316, 
simpliciter „De ^hmerif citmrt, ■ptWK titMlo «mtsso. 2) 
Curie, de CiUtu Deortm. (Ap. Pompon. Sabiiwm in Virg. 
Aen. I. I, teste Casp. Barthio in Advers. I. Yl, c. Q.) «). aiM4 wUta oraAiMB scidpli ennt, jMS i«die»*iC Hmew ad 
Non. p. 77Jt sg. : „ViuToiiis JJbrl oaines Lo^torlcl aitt Henippeae, 
exceptis illis operibus jusCis et magiiia Antiqtiitatum , de Re Bu- 
stlca, ie Liugna Latina et si quae ejuamodi. Menippeae magnan 
psrtem Tersibna scriptae, Logistarlci aolnta oratione." 

') LogistoricenuB inscriptioauM allera, 4n»e nomw pMprium 
contlnebat, exterior, altera, quac libri argwnentuni iudicaret, in~ 
terioc erat. Censorin. de Die Xat. c. 9 : „Hac Chaldaeorum sen- 
tentte eKpUc^ transoo a4 eplnlonem Pytfaagorlcam Varroni (*»- 
cMtaM ia Ubr», q«i vaeMur Twttro et intu« ioBCiiMm ie Qri~ 
gine Huetaua." 

'} Augnstlnus de Civ. D. I. VII, c. 9. hunc librura simpiicilei' 
„De CWto Btonim" tthn. DiailizccbvGoOglc BB IIIBIGIIS qSUDfl tATCtU ABN08GAHTUK. W 

3) Galhu v^ F tm dm iHa, de AdmtroMdit. (A.pud NoniuiD, 
PrifdanuiB «t laterprr. Virgilii passiBi.) 4) Piv$, d» Pace. 
(Ap. Geil. 1. XVU, c. ta) 5) Smwm, d* Sanici Orijpmbui. 
(Ap. Serv. ia Virg. G«or^ I- I, y. 10. et ap. Sofiip. Clharis. 
Gr. I. I, p. 67. ^. et tOd. ed. PiUscb. Sed ii «mplictter 
„S«aunm" oHat, aHero titulo ooiiflgo ^). 6) Sitetma, de 
HiMaria. Up. 0«1I. 1. XVI, e. 9.) 

Oratei, de JJwanM Vuroiut liber «enwratus a Gell. 
I. XIII, G. 4, num LogittoriciB adnumeratulus git, primo 
fiideiB «faiiii enmni, praceipue eaDi ob causam, quia reli- 
ifiot Logiftorioos ad unum oomes RamaDis nomiaiJius ia- 
acriptos esie TiU»aiiiDi> nec Graeco beroi ioter tot Boma- 
Bonmi DiortaleB Tin» jadiu locne videbBtiu- esse. Ballu- 
eioabH enim est Gaq>. Dirthins in Advers. I. VI, «. 6., affir- 
mans, Logistoricos Varronis heroum tKMHnibus fuiMe iu- 
Ber^tos: ad quad tam pravae confideDtiae cotBiaeBtuiii Bar- 
tfainm Aon aUam ob cauHin |>ca^daetuin eaie putonuu, niai 
qood Amhdammitm, dt MondAut illuai protsus fabulonun 
LogiitOTiotiBi, qoem eeiboet coujectuf a eFaeodum eue putavit 
ex loeo Fulgeutii Planc p. 566, t. 16. s. v. /ofrre, aUqua c^te 
virisimilitudinis specie iadiiere vellet, qua ^ias plane ia 
digeret ^*). Nihilomuias itatuinus privilegiuoi de Oresle 

■) Hle Uber bene discerneoaus est a Tn^ore VAmmia (^efe 
qnod tt«ni «rat Be Scentei» Ongtnitui imcriptaB, o^jus t«rtiiim 
mtmia ^Midant Soiif. Charii. «r. 1. 1, y. SS. ed. Piitscb. et Nen. 
p, 19S, S. ed. Herc. LogiBtoricf euiia, periDde ac Satnrae, Bingiill 
siaguUs librls absolutl erant: neque proreclo CharisinH, al Scau~ 
rm» oan iUta de ScentciM OrtgtMtAH» Ubrla anwn MemqHe «pos 
entt, fa cjqn (DacriptioDe cUaMla variare aibi iDd«l$ere potnlBBet. 

>D? Locna PtdgentH Wc ert: F»bre perfecte dicitur. ADtUa- 
naa In Merallbaa Ubna: ,,fair« md^mcImh aninuft hfiWtiiteiH 
qtite ferat tte ire peouatum, et »eerrume»eiH igUitr ( J u ppH tr 
^. Sn4h.) tum ArioimMi OirieHmae ^. Bartk. el c«^cat; |ir*Mi- 
cea, UbidffMMaa) kemiiim memteif^ A4 faae *«cba BarlMw kaec 
adaotet: „lfaeo verba qnin VarMois aint, et quia alaliM yiiria vaa^ 
Ibm a Aem retenni llterarani sDari«r qnaai luMwwiatrlide trivioLl), 
ea pro ila agnitnnis, abi jadicium audireril, eg« mlnfm» daMl«. ^iailizccbvGoOgle 00 CAFCT TnTIDM. 

ferendum et inter Logistoricos gum recipiendum es*e , et hoc 
quidein duas ob causas. Una est, quod Saturaruin JDscri- 
ptiones, quotquot noTioius, si daplicea saot, ad aJterami certe 
partem constaoter Graecae esse solent, quod indicium in tlla 
qoidem inBCriptioDe obseirari non licei: altera, quod Gel- 
lius, qoi UDUS libri memiiut, non HSaturam" eum, sed sim- 
pliciter „libnun" appellat, quippe quum constet, honc scri- 
ptorem, quotiescunque Saturas Varronis laudet, dod solas 
inscriptiones libronim laudare, sed eUam digerte HSaturas" 
appellare eos solere, dum contra ex tribua Logiatorieis, 
quorum meminit, unum tantum Catwn, lU LAeri» Edvcan- 
du ,Jx>giatoricuiD'' appellare, in duobus Tero, sdlicet in Pio, 
de Paa et SUama, de Hittoria citandis eum hoc sibi indnl- 
sisse (dwrvamus, quod non nLogistoricos" eos aed simpliei- 
ter Hlibros" appellaTit. 

Praeter Oreslem de Intaaia denique etiaro aiios qnos- 
dam Varronis libros Logistoricorum nomini asserendos esse 
arbib^mur, qni quidem s i m p I i c e s inscriptiones, non doplices 
habent, qualibus illi, quotquot recensuimus, insigDes erant. 
Sunt quinque hi : 1) Cfdmm. (Ap. Serv. in Virg. Aen. I. 
I\, T. 53.) 2) Laleretm». (Ap. Diomed. Gr. I. I, p. 305. 
et ap. Priscian. Gr. I. X, e. 3. p. 887. ed. Putsch.) 3) Ne~ 
poi. (Ap. Sosip. Gharis. Gr. 1. I, p. 44. ed. P.) 4) DePu- 
dicitia. (Ap. Serr. in Virg. Aen. I. IV, ». 45.) 5) De Jfo- 
rAu$. (Ap. Hacrob. Satum. I. m, c 8.). — Neque enim Slre Isllnr FulgenUiu alve exBcriptor peccaTerit, neno nllii per- 
aiutdebit, AntldMnuitem Ulum nan eiigenduin eaee «uctonin sjl- 
labo. Ut autem, qnld mihi videatnr, propoDere dod differam: acri- 
pait Varro libroa Ineignea Ijogisforicomm namine, qnibiu •ingolia 
titnloa dedit de heroibua, nt videre est ia iia, quae decti Hngnenta 
conalipare potnernnt. Eomm unnrn aliqoem de MoraUbds Antl- 
damantem InscriptHm Aiisse existiBO, boe autem loco ancteria 
lomea Varronie excldisse, ant ab indocto aed arroganle Gran- 
matico onlaauro esse, ut renotos ab asu vnlgari libn» tractare 
vlderetnr." ^iailizccbvGoOgle »a iifMCiii ^viam utdxai aonoicahtub. 01 

dubiiUD nobis est, quin hi libri altenu Biurum inBcriptJoDuin 
partes per Grammaticoniin negligentiam perdiderint, qui, 
niminim quiun breTes esse studerent, integras illas laudare 
w^uerinL 

Haec bactenm de Logistoricis. Quorum singulos binas 
inscripUones easque LatinaB haboisse postquam ¥idimus et 
ita ctmparatas, at prior constanter nomen proprinm id~ 
qae plenunque Romanum esset, altera libri argumentum, 
de qno esset, indicaret, jam porro Dotr difScite negotiom 
futurum esse speramus, si quos binis inscriptioQibus tibros 
Varronis conspicuos offendamus, dijudicare, utrum Logisto- 
ricis sint, an Satoris adjodicandi. Saturae enim omnes ii 
ernnt, qui But utramque aut saltem posteriorem in~ 
scriptionem Graecam habent Quam regulam veram esse 
probant Saturarum inscriptiones, quotqnot supra habuimns, 
praeter nnam IMium mtt Seria inscriptam, quam tamen ab 
Logtstoricomm titulorom ratione prorsns abhorrere, nemo 
est qui non videat Similis est inscriptio libri cnjusdam 
Tarronis ab Nonio memorati Papjpm aul Indigam ^>), quem 
perperam nonnolti inter Logistoricos habaerunt, qnum re- 
ctius inter Saturas habere debebsnt, et reputare, P^po, 
Oscae scenae ridiculo seni nullum locum concedendum esse 
inter gravisBima Logistoricorum nomina sciticet inter Tube- 
rones, Scanros, Messalas, Atticos, Sisennas, alios. — Sed ne 
diutias lectores moremur, eDumerabimus jam eos litnxu, 
quos ex regata nostra Satnrae Tindicandos esse censemns. 
Sunt qoidem fai quataordecim: 1) 'E%at6p.pii, «««l e«- 

pat, ttfl 'Eitiiov^s. 1) Aborigines, tit^l 'Av^Qi6Kav 

") Bic reatitalMni Ubri itonea, pro eo quod mlgo ea(; Pap- 
fmt aut InJex rel Pappiu tmt Indigt». Vide nos infra nd 
Ipain* tr. 

'■) ntQlvlov taatan Uber U. s«(l 9ii.oeaiplas citator; 
piioris est «iaplex liaoriptfo in NoBil libri*. ^iailizccbvGoOglf 0S GAPC* TBiTina. 

jiiqI Tmpijt. 4) DeaviUitriM, xtf\ Tov rifaftiv. 6) fifo- 
ria, fftpl ff9(iBor. B) Devicti, xtgl ^ilovitlag "). 7) 
Pgeudtdiu ApoUo, ntel eeav^Avaytaeiiag. 8) ^«rMU^ 
nepl '^e^ai^eaKSv. 9) TWAofHl», xfpl r^^piac. 10) Vina- 
tia, xiel JrpfoSiiiiav. 11) CohmwM Eeradia, KtfX ^6- 
ivi- - 

ViadicavinoB haotoiiis Saturae Varronis ^ros unum, 
«t saxaginta, restant vindioaiidi Tiginti Mpttwn, quoruBi hie 
imcriptiones se^oimtar: l}'Ei(%ii]>iia. 2) negi Alfitfmv. 
3) nifl '£|ayaiy^fl. 4) Ta-pi) Mtvljtmiv. 5) QfmetU. 
6) Agatko. 7) .4ttrfa6(ttoe. 8) .&idyin»M«f. 9) Evmtriides. 
10) Herades Tuam Fidem. 11) i>a; Jfacnia. 12) Skleagri. 
13) Jlm^ 14) S^iteria. 15) i^mnmo. 16) PromHhem 
lAtr >*). 17) Oiiwifiiotm. 18) FirjuA» Dioim. 19) 
^oAo. 20) rotwjwi^. 21) Ajax SlrofwntfnW. 22) A-- 
mvrmn Jvdieiym. 23) Jfforae. 24) Heroidet Soerattmi. 25) 
Jfiijmm ToJmtoin. 26) Jfimttu. 27) Myitagogi. — Atque 
prionun qmdffli qnotuor librorum genus quale sit, etiamsi 
ipse color fragmeiitonini de iis superstjtum aon satia per se 
□uiiiieGtare Tideretur, dubinm tamen te esie nequaquai» 
sinit Graecanmi instxiptionum aoalogia, cujuuoodi sapra 

habuimUB 'l»xo%vva, Aoyoitaziiv, Ile^l Ktfuwti, T91- 
xu^dvov, alias, et Taqig Mtvlxxov inauper et CyitM» 
quoqoe cfritBtsm soam Tindicat Heai[q>eum et Cynictun 
nomen inscriptum, propter quod in Saturanun numenim 
jam supra recepimus Kwietoga, Xwof iifo^a ^t^ KwoSi- 
Saexaiixov. — Qui inde sequuntur libri Agalho, Anda- 
batae, Endymionea, Enmenides, Hermdes Twxm Fidem, Lex 

!■) Male banc Batiiruii niii appellaaC Vae Fietii, ntQl d^ilo- 
vftitiBe. Bed Codd. Ma*. quanitt fidem noviasliBl N«Dii edltorea 
aecDtl aanl omiies et qnidem conManter praebent ffeeteHt, jttfi 
9ilovaiiai. Cf. noi InA-a ad IJbri frr. 

■*) Liber & prioribua VarriHiis ftagmeDtervm editorlbiu inter 
Sattira» dod babilus. Vlde de ejns InacrlptioBe n«a inlVa ad ftr. ^iailizccbvGoOgle VB lltDICIII qUIBCI iATDKAM AGNOICANTUR. •• 

Haenia, Meltagri, ModtMt, Jtfyitaia, Pamuna, Prometheut 
Liber, QuirtqwUria , Ftr^iJa Divina, Erratio, eos si Saturai 
faiise affirmamus, nemo, opinor, repugBabit, <jai fragneata 
perhistraTerit, inter qnae frequenter rerans occunint Ver- 
Bus enim soltitM orstioni intergperBOB certiBsinnaQ ei quo 
Saturae agnoscantur indicium esse, supra eBt Bignificatam. 
— Tima^ircfii libriim, cujus uniun tantum idque perminu- 
tum frBgmeutum apud Xonium serratum eiBtat, utrum Lo- 
gistoricis, an Saturis addicerenus aliquantisper dubii hae- 
Bitabamos. At tanten tandem noa potuimns faeere, quin 
Igcnm inter viros MesBalas, Scauros, Tuberones, Atticos oc- 
cupare mulieri quamTis prDdentiBsifiiae denegaremus, et qui- 
dem banc potisBimum ob causam, quod Tanagwli$ libri sim- 
plex est insoriptio, quam LogistcMicoram libronun, ut vidi- 
mus, omnium duplices eranl BinoB aBt«n titulos ejus olim 
fuisse altenunque per Gramnatici laudantis incuriam in- 
teriisse, propteres non TeriBimilis conjectara est, qood No- 
nium in Logistoriconun et Saturanun titnlis piene rrferen- 
dis omnium Grammatieorum longe diligentisnmum oBse G<m- 
stat 1'). — Jam qui icliqni sunt libri Ajaa: Slramaiiieita, 
Armorwn Judieiwn, Bajae, BercuUt Steralieut, Magnwn Ta- 
UntMit, Manrue, Myttagogi, eorum jura quo fortiter tueri 
possimns, non habemus. At tamen quom Tide&mus horum 
inscriptiones a Ssturamm inscriptionum faoeto et eleganti 
colore minime abfaorrere quinimo simillimas its esse, quum- 
que Ron aliud sit genuB scriptorum Vaironis, cui potiore 
jure adjudicari possint, si igitur etiam illos Saturas fuisse ■ ■) MDlt« pOBBimt ejoH aillKenUati teaUMiiIa afTeni. Satiine 
Tettamentam, «epl Bitt&tixmv eeUina piiorem tanlan, Noah» 
ntraraqiie iBacriptlonem laudat; item qnas Gellina et PllDlna aliD- 
■pUciter2;«.a/i«ri'a*, T& 'Esrl T^ fittn^ Mvpov, JFlaxtabulas 
citant, NoniQs plene etTert Z*tanit%lat, ntfl Tiqov, TA '£nl 
r$ *a«5 Mvpov, xfpJ 'Evtti]flas, FlaxUtbuUi*, «epl ^iailizccbvGoOglf 04 ciroT TnTiuN- 

adMTwarJmiu, a vero aben-avisse oos neminem insimulatu- 
rum esse arbitramur. — 

Dum jam in eo eramus, ut 6nem huic capiti impo- 
neremuB, incidimus in Catalogum libronun Logistoricoiiun 
et Saturanun Varroaia a Fabrieio confectum et iusertum in 
Bibl. Lat. tom. I, lib. 1. cap. 8. p. 82 sqq. (ed. Gbunb. 
1721.) '■*'), in quo praeter illoB libros, quos gupra enume- 
rarimus, hi septem memorantur: 1) Ephemeri» Navalis. 3) 
Oiorographia. 3) Caei lib. II. 4) Praetoriana. 5) Mm- 
gurales. 6) Salaria. T) jpolymdria. Et de his juvat hic 
paucis disputare. 

Atque Epkemmdem ■ Varroni» JVavoton hodie quidem 
nemo est, qui cum Lipsio (Var. LectL L HI, c. 21.) et Fa- 
bricio inter Saturas aut Logistoricos referaL Libri ratioDetn 
prorsus diversam ab illis esse indicaot vert>a Itinerarii Alex. 
M.' ab A. Maio editi cap. VI.: „Igitur si Terantius Varro 
Gn. Pompejo olim per Hispanias militaturo librum illum 
Ephemeridog sub nomine elaboravit, ut inhabiles res eidem 
gesturo scire esset ex facili inclinatione oceani, atque omnes 
reliquos motus aerios praescientiae Gde peteret, ut declina- 
ret, cur ego Tibi — non facem praeferam, quoniam quan- 
tora ingenio minor, tantum boc YOto Varroue sum potior." 
— Plura qui cupit de Ephemeride Navali legere, adeat 
Krahnerum L I. p. 18 sqq., qui docte et accurate de eo 
libro disputat >'). 

Chorograpkiim non Reatini esse, sed Ataciui Varronis 

■ °) iDde repetibiB ezstM elUm In Vmt. Opp. ed. Blp. tom. 1, 
p. XX iqq. 

>') H^jna Ephanerido» Bomea male coirnptum latet in loco 
quodMB Bervii a Lione pleniu» editl. Locue est ad Virg. Oeorg. 
1, 1, 1. 397. tom. U, p. tli in ndnot.: „Tenuia nebolB dilounUu:, 
qnae Inuninente tempeatate ob nlni l t'^ levitateoi in aere vento 
jactantnT ; Item vetlera nubea dlxit terniia arenaram , quae immi- 
nente tenpeiitale per aera raptaator. Varro in Bpimienide! 
Nuiet veUera lanae itabunt." Blc et ArMiu. ^iailizccbvGoOgle ^CIIDI lATIJEAB AaNOKANTUK. 65 

bodie quitlem in vulgus notam est Vid. WiillDer. Com- 
ment. de P. Terentii Vaixonis Atacini Vita et Scriptis p. 2) 
sqq. et Ruhnken. Epist. Grit. U. p. 240. (ed. Lips.), cujus 
haud improbabilis conjectura est, Europwn, libnun a Festo 
s. V. Tvtum memoratum, partem illius Chorographiae fuisse. 
Caei vel Cei lib. II. mentio est apud Nonium p. 195, 30. 
s. ». nCarra. — — Masculini — — Varro Caei lib. IL: 
Gallica porta carros adcurat usque politos." Sed hunc lo- 
cum Nonii comiptum esse, et alium libnun Varronis suh 
illa inscriptione latere, jam olim judicatum esL Quamquam 
Jos. Scaligeri temerariaD] conjecturam probare non possumus, 
qui, qaum videret permultas Varronis Saturas proverbiali- 
bus et Graecis inscriptionibus conspicuas apud Nonium lau- 
dari, pro Caei lib. U. d|vinavit 'acI Aifivi] (sc. ipifti n xax6v) 
restitnendum esse, et hoc pro Saturae alicujus tituio ven- 
dere nobis conatus est Hoc sane est confidenter agere, 
niminun ex comiptissimo loco libri vestigium eruere velle, 
cujus in tota antiquitate neque vola neque vestigium exstat 
— Rectius fortasse, certe cautius, cum nobis statueris, in- 
scriptionem libri non novi , sed saepius apud Nooium me- 
morati alicujus sub istis literis „Caei lib. II." latere, fortasse 
Logistorici Cati, de Liberis Educandi», vel potius Saturae 
Pr&m^hti Liberi. Literarum enim ductibus attentius exa~ 
minatis, quum meminimus Promelhei vocabulum per facile 
compendium PrHthei calamo exarari solitum esse, intelligi- 
mus, facile fieri potuisse, ut prior ejus pars per antece- 
dens vocabulum Varro absorberetur indeque primiun Aei, 
paufatim per novum errorem Cei vel Caei efCceretur, quae 
lectio deinde in omnibus libris iosedit. Neque exemplum 
deest, quo nostram conjecturam aliquomodo firmare possimus, 
si quidem simile quid in allo Nooii loco accidisse videmus, 
scilicet p. 71, 22. s. v. „Aritudinem pro ariditate:", ubi 
Codd. Mss. mendose partim: Yarro melka an libro, partim: 
Varro Met/uo in libro I., partim: Varro m^eoris lib. I. exhi- ^iailizccbyGoOgle Ott cirvT mfiVN. 

bent pro eo quod oUm Aiit: Varro Promethto Libaro. Quod 
vero ad illud ^t6. //" in illa prodigiosa in»eriptione BtliDet, 
id per errorem ex altero inscriptionis iVoiM<A«t Liberi to- 
cabulo ortum esse, quod per compeiidium lii' seribi 8oleb«t, 
testimonio sunt fere omnes Nonii loci, in quibns eja» libri 
Varronis mentio fit >"), 

Neque Praetoriaaam inscriptum aliquem librom Varro- 
nis fiiisse videtur, licet indnbitata ejus memoria sit apod 
Diomedem Gr. 1. I, p. 372. ed. Putsch: „I>eIeor, delitas 
et deletus. Cicero ad filium: Ceris delettg. Varro in 
I^aeloriana: Delitae literae." Sed suspicionem nobis mo- 
Tet primum, quod ejus Praetoriatiae non alius scriptMT alhu 
mentionem Fecit, deinde quod in tot tamque Tariia Varro- 
nianorum librorum inscriptioDibus ne unam quidem ezstare 
videmus, quae illi avaXcyos siL Quo quum accedat qnod 
inter Saturas Varronis, ut ridimus, quaedam fuit Ftaxtahu- 
lae, ntel 'E^aQX''Sy ^- «■ de Praeturis inscripta, admodum 
probabilis conjectura esse videtur, si statuamus Praetoria- 
nam et Flaa^vla», mpl E%afxiiBv non dirersos libros 
Tuisse: unde etiam fragmentum illud quod Diomedes ex 
PraHorima citat, Saturae itlius reJiquiis inTra inserendum 
esse putavimus. 

Menmrfdivm libnim, sive potiug dicendum sit Jfnuufa- 
let lihroi Varronis inter Satnras nequaquam esse admitten- 
das, vel ipsa inscriptio docere videtur. Meminit ejns ope- 
ris Priscianus Gr. I. Vffl, c U. p. 403. ed Kr. his verbis: 
„Sunt verba, quibus desunt et tempora et personae, ut fo- 
rem, fores, foret, forent, foro; cedo; infit, cujus Varro in 
JfCTMura/tftiM primam ponit personam." Rectius fortasse Lo- 
gtitoricis adnumeres, si quidem liber idem esse videtur, qnem 
Boethius „De Weneurit" laudat '>); quum memineris etiam 
^e Numeri^ Varroni Logistoricum scriptum fuisse. De 

'■) Vlde noa infrs ad banc SAtarani. 
<'} Boetb. p. lau. ed. Ba«U. 1970. fol. ^iailizccbvGoOgle Dl UIMCIII qilUnt ■ATVBAB A810IGAKTII1. M 

Jfcnmrw aatem quam Menniralia vel Metuuratet, operis ti— 
tnlum fiiisM vel ideo credere malHnus, quia Priscianus i» 
oitandii VammiB libris dod ftdmoduBi «ecurtioB esse BoleL 
Nasligentiae remi eum laciuDt iumi pauci loci, nt I. VI, c 
4. p. 230. ed. Kr^ vAa non de Nummnatia et AitdabiUam, aed 
juataH Satumum inscriirtioDes Octo^eMCM, atnl NofiitiiAiet* 
et Andabatat citare debel)at. Quibns eiwBptis hic plara 
addere aoa opos est. — 

S^Uimam insmptum Varronis librum unqaam exstitisse 
neganduffl est Erroris nempe ioDs videtur Fuisse BoboHon 
ad Pers. Sat IL v. 35. Ibi qoum Persius Licini campos 
memorat, scholiasta haec adfert: „Licinius Crassus inter 
Rnnaiios locupletissimus , ideo Dives cognominatus. Alii 
votait Licinium Csic!) toosorem et libertum Angusti Cae- 
saris signifioari prsedivitem, eujus monimentum est pretiosi 
operis via S<Jaria prope urbem ad lapidem seoimdum. De 
boc non inTeamtBm Varromt Epigramma fertur: 
Hanaoreo Lleinns tannle jacet, At Csto poTTO, 
Pimpejus Bullo: qala putet ea»e Deoa?" 
Wiilliierii rationeB I. I. p. 7. explicatae, quibuB Jos. Scalige- 
ram et Petr. Bunnaimum secutus hoc epigramma T. Te- 
rentii Varronis Atadni esse statuit, sciltcet „et {Mxtpter co- 
lorem versum, et qoia M. Varronem hexametris vet disti- 
Ghis quidquam conscripsisse iHm constet," hae, dico, ratio— 
nes pro ntbilo sunt habendae. Quod enim de versuum co- 
kire dicit, io eo ninis ai^tus et subtilis esse videtur, et 
qood M. Varronem hexmetris vel distichis quidqaam ood- 
SGripsi«e constare negat, hoc falsum esse jam alio Joeo 
ostendimus. Imo rectius statuendum esse arbitramur illud 
epigramma a M. Varrone profectum et petitum esse ex ejus 
BeMomadon stve de imagmibug libris, io qnibus septingen- 
torum virorum iltustrhun . imagines repraesentatas et epi- 
grammatis appositis illustratas fuisse testis est Plinius Hist. 
Nat I. XXXV, c. 2. In quo opere ntnim imago Lit^ni ^iailizccbvGoOgle ۤ CAFUT TIKTinill. 

tonsorig, quem Julii Caesaris libertum fuisse rectius affirmU 
Bchol. Cruqu. ad Honit A. P. v. 301. 3"), cum epigramroata 
illo flxstiterit, an hoc potius sub Catonis vel Pompeji inM— 
ginibus Eubscriptum Aierit, dijudicare nohiflrim. Sed non 
Yalde credibile est Licino, nimirum tonsori et obBCurioris 
famae homini inter tot illuBtnum Yirorum imagiDes locua 
a Varrone concessum esse. 

PerYenimus tandem ad Polyandria: citjus ioscriptioBis 
libmm Varronis nullum fuisse pro comperto habemus. Au— 
dias modo ArnolMi locum, uode bic error manavit : ,4nfinitum 
est tA immensum, quibus qnique in' fsnis toto sint in orbe 
describere: nec exactam desiderat curam, quam poenam 
conatituerit Aegyptus in eum, qui publicasset, quilHiB A[hs 
jaoeat absconditus: potyandria illa Vatronis qoibuB tenapb 
conlegantur, quasque in se babeant superlati pondflriB mo- 
IflS" ">). Intelligis, operis non veram, quae ab ipso auctore 
indita sit, iosGriptionflm laudari ab Africano, sed impro— 
priam fingi, qua res illo comprehensas facete perstringat. 
Non enim aiiud opus Varronis intelligit, quam Renim Di— 
vinarum libros, quorum in amplis voluminibus innumeram 
Deorum nobilium et ignobilium gregem introductam fuiase 
ex Augustini, Arnobii et Tertulliani scriptis satis notum est. 
Arnobius autem quum eos libros PolyaHdria appellat, quae 
Latine Bunt communia sepulcra ^^), hoc vocabulo non so- 
lum proranam vetemm superstitJonem langit, qoafl morta- 
les homines pro diis colere eonsuererit, sed etiam Varronia 
ipsius quam in rebus divinis explioandis inierit raticMiem, 
apte significat: de qua apertiuB Augnstin. de ConsenBu Erang. *") p. fise, b. ad Tocem Licino.- „Noiieu toniorls flwistl, qaj 
poalM aicUor bctns senator ft Cmnuv , \n»d odiuet Poapqaa, 
de qoo hoc Bcrlptiiiii eat epitapMain; Hwinoreo aqq." 

■') Arnob. adv. Geat. 1. VI, p. 18S. ed. Cant. 

"t V. SnidBm •. v. et quse ibl slbrt Benbiirdj. — Fr. Creu- 
xor. in Diar. ADtlqu. 1841. fkfo. It, p. lOSS. ^iailizccbvGoOgle BE INPICl» 4UIBII« •ATDBA* AaNOICANTUB. «0 

1. I, c. 22.: „Nuinquid et Varro vel taDqnam poeta lingiti 
vel tanquam Academicus dubie ponit, quod dicit talium 
deorum sacra ex cujusque eorum vita vel morte, 
qua inter homines vixerunt vel obierunt eiie 
composita?" «') — ■•) Aliter «ttuit PopMft in Bililioth. Viirninl«i& Id ed. Opp. 
Vkrr. (L. B. IHl.) p. IHU: „PolyaBdna llber«iDg;iiIiina, ln. qno 
deonm lieronmve aepntcni deacripait, id est, ut Aroobii verblt 
■IKT, qnlbtu tenpIlB conlegMitiir, quaBque In le habeant superlatl 
fonderla males. Qnen Ubnini viderl poleil Clcero algalficare 
vololase cnoi AtUco (Clc. ad Att. I. XVI, ep. 11.) reacripafl, «e 
noB moleale ferre, «f«XofQaiplav VarroDis Ipal probarl. FDrtaaaii 
ealm Varto Biiam (aicl) PoIjftDdria (eclt ad inltationem Ariato- 
telioi PepU, ia qno tlie et Keaealoglas priaelptim Homericonim, et 
BETiaiB a singuUa ad Trojai» advectarom oumerum, timi ubl qula- 
fne ait seputtns, et quid sepiilcro (it liiscrlptuin , tradidit. Niai al 
fiirte Cleero InlellexJt HebdomttOon vel da IwtagiiMvx lib. IX., 
In fBibus fere eeptlngeiitonim iUoatrlam ImaKines expreasaa de- 
dlt, et ipale apposnit eplKrammatt sqq." Utnimque, et Polym»' 
drta et Peptograpkiam pro Heidomado» opere iDteiUgeadnm 
esee atatuit Fr. Creujcer I. I. p. 1089. sq., sed pariim reclo, b1 
qnld video. Qdo enlm mlnua de tac altera dnbltandnm e«t qulB 
vera virorum doctorum co^jectura sit, tauto gravlora obattat, quo- 
mlaaa de illis adaenliamor. Bepeutmus ArBObil locum ; ^lnfiDitum 
eat, Inqult, et immeDaiim qulbus qaiqae Ib fknls toto alnt In orbe 
descrlbere, nec exactam deslderat coram — poljandrla illa Var- 
ronis qnlbua tenpUs eonllganlar, qnasqne Id ae babeaet auperlati 
ponderi* moles." PoljaDdria dlcere euni heroam aepulcra, tun 
ex hoc ipao loco, tnm ex aDlecedentium raUoae aatla inleUigltiir, 
ln qnlbua memio eat aepnlcrDram Cecropla, Acriaii, ErichtlionU, 
Celei Ollanim, Immari et Dairae, H^perocbea et Laodlcea, Cleocbl, 
Leucoplir7Des, Telmlssi, Cinj^rae. Jam qunm boc coDStat, pre- 
pooimne tibl Symmacbi locum jam aUas nobls laudatum, Id quo 
cqjnsDam sortls bomlnea tn bdIb Hebdomadon librla Varro per- 
Btrlnxerlt, iqierte iDdlcatum est. Locus eat in Sjmmach. I. II, ep. 
4.; „Sladinm quldem Menippet Varronls tniitarla, sed vjncla lBg;e- 
nlnm. Nam quae In nostrates vtros nuoc nuper condia epigram- 
tMM, pato Hebdomadon eloglis pracDltere, quod haec aeque ao- 
bila nec laaoD caaca auDt. lUa bono metallo casa tomo exigi 
uesclemDt. Et dorJorem matertem, niai follor, adniteria. lUe Pif 
thoformn, qui anlna» in Helernitatero prttiaa aaaemlt, iUe PJato- ^iailizccbvGoOgle 19 cu<nr TnTivM. 

Mm, qiii d««s e«ae perrauit, Ule Ari«to(<I«M, qnl BjUarMi bene 
loquendl in artem redeglt, Ule panperen Curiian aed divltibiu in- 
peranCeiii, llle severDs Catonet, geateni Fabiam, decont Scipio- 
niiHj totmnque iUvm triMmpkatem tenatn» pftroa laude pertiri»- 
xit." Jjun, qaaeio, habei beroia iiainen In U* neaoratim? Ne 
UDnn qnldem. Nec qni praeter iUoa In Hebdomadon Ubria memoratl 
ease a scrlptoribua dlserte traduntur, scllicet Bomervi (Oell. 1. 
nt, c. 11.), Bemetrini PhaUrea» iSoa. p. »8, >8. ed. Merc.), 
Maueratei, leUmu, Blmoeharei (A«mB. HoieU. v. >(U sqq.), 
Pon^jui (v. Boa ■eupra p. SS), oeque hl anqiian inler heroea re- 
IaU ItaeniBt: — nnue Inter pUlosopbomm, oratonm, poetana da- 
cnmqne claronun decnrlaa et Ub^hm deaolatni wtaAemetu beros, 
de qM iu HebdoHadoB libris retatua ttaisee BMrat JohanB. Lfdna 
■io BUtiitT. 1. I, c. IS. p. 130. ed. Haa. — (hue qwui Ite dM, 
qBBMqne aatla Bianifoatiim eaae vtdeatnr, In Ulla Ubria Mxime ac 
solm hre hoBinum nobUlum, aon Deonuu heraumve tandes ee- 
lebratu flilaae, apparet iMptim eaae, PolTaMdria pco eodem opere 
tam Ua babere reUe. Itaqve veiialaiUlas est qnod aoa aBpnk ow- 
jeclnuB, aoOlcBt In loco Amobli per Polyudria VarranlB hlw«fl 
ReniD DivlaanuB slgnificarl. In qna senteatia BMcun stare vide» 
eUam Rud. MerckeL Ib prolegen. ad Faat. Ovid. p. CLXXXIX., «Bi 
*MB« cavere debebat, Be accnsaUvun „poIya«driRat" ftnaaret. ^iailizccbvGoOgle CAPUT QUARTUM. 

De cbanctere TKironlaoo. V arroDis Saturae fiicies quatenus cui» altero genere discre- 
puerU, satis explicatum esse arbitror in primo hujus com- 
mentationis capite. Accedimus ounc ad alteram quaestio- 
nis partem et disseremus, quodnam potissimimi consilium- 
Varro in libris Satoranun coDScribeDdis secutus esse videa- 
tur, simul omnia ea eomplecteimu-, quae ad earum ratio- 
nem ilhistrandam praeterea in medium profen"! possunt 

Notam es iis, quae supra disputata sunt, Varronem in 
Satnris imitatum esse Menippum C;nteum, axovioyilol^ suo 
scribendi geoere inter Graecos quondam clarissimum. Ne- 
gavimuB eam imitationem ullam quaerendam esse ia mixto 
genere orationis, quo sciiicet illius quoque libros insignes 
faiisa ProbuB commentus erat, et accessimus Is. Gasauboni 
8enl«ntiae statueutis, ,3f«iiipp68S a Varrone dictas fiiisse 
Saturas saas propter simile quoddam jucuoditatis tempera- 
OMiDtum in materia oon dissimili, unde non abs re uterque 
hic Bcriptor a^ovaoyiiotos et scrtpta amborum phihtop^ 
luderu possint nuncupare." Neque Talsum hoc; qmppe li- 
brorum utriusque argumenta maxime ex pbilosophia petita 
fuiue certum est De Menippo quidem id comprobat Lu- 
cianus, quippe qui profecto in diatogis suis Cynicum non 
ubique dogmatum philosophiconim tanquam irrisorem tn- 
troduxisset, nisi si in ejus ipsius libris similia et haec qui- 
dem similiter tractata fuissent. Quin etiam ipsonun Me- 
nippi scriptorum partim tituli et (ragmenta pro testimonio 
sunt, si quidem Athe&aeus t. XIV., p. 664. unum laudat ab ^iailizccbvGoOgle 72 GAPHT l)UAKTI]H. 

ArcetHao, Academiae secundae ctmditore, iDgcriptum, et 
ejusdeni libri p. 620. in altero, cujus Svftxoaiov iDscriptio 
fuerit, saltationis quoddam genus x6aiiov initvtiiaaiv lepide 
dictnm ftiisse rerert, — qua quidem appellatione Stoiconim 
dogma de mundi exustione perstringi in plano est — , ter- 
tius denique liber, cujus Diogenes Laertius 1. VI, p. 101. 
meminit, aperte et inscriptus et scriptus fuit iifie tovc 9»- 

atxovt lol ita9fi!tatitiove xcrl yfa/tfiatiKOvs xal yovat 'Extxovfiov 
xai r&e ^QyiMivofiiwe vn' avTiSv tlKaBat. 

Non autem aliter Menippus in suis libris disputasse 
videtur, quam fere apud Lucianum solet, in cujus dialc^is 
ubique talis est, qui variarum sectanun ridicula placita et 
metapbysicas subtilitates illas tam secum ipsis quam cum omni 
probabilitatis specie pugnantfls ad ludicnim examen vocet, 
partim etiam ipsos earum auctores, si qui fiienint arrogan- 
tiores aut qui virtutis praeceptis a se constitutis parmn con- 
venienter vixenmt, vituperio suo aitovSoYiloi^ moz acriter 
exagitet, moi facete perstringat ^). Simile quid conati sunt '} Id Necjomantfa Heitippns narrat TireslAm sibi ab iuterla 
redjtnro haec ImpertivisBe : „'0 rmv tSitatav afunoe piog Mtl am- 
ipfOvsaTifoe- eoe r^t d^pgoa^ivrte navaafuwe tov /ttttBiQOloyti», xcil 
tiXij nal dfxae iniaxoativ, nitl xutawvnae r<Sv aoipmv rovcsiv ml' 
loyiaiioit xal tii rotaita l^fov -tjyrjodiiivoe, tovto (t6vov i^ a»ati- 
toe 9tjfaa'!j, oneie, co xag&v iv Sijtivoe, TtaiiaSfdifjit ytX£v ra 
itoi,Xa, %al ittel (itiSiv iaxov3aii(at>' Inprimis aulem legenda aont 
veri)» ex Jovfi conclone corMB dlls habita ia Icaromenlppo §. 89 
■q. a Menippo relata: rivos ydf st dv&Qcincav iativ, ov npo »ol- 
loi! ti5 plip iitfaoXaSov, dgyov, yiXivsixov, «tvoSo^ov, ii£ii;olov, 
vmXixvav, ijjrdfiojpDi', tttvrpcanivov, vpgtme dvdvleaiv, tai tva tiaf 
OitfiQov h*m, itmaiov «j&oe afoVQtiS' Ovrot rolvov tis avar^- 
(laxtt Siati/t&ivrte, xnl SiaqioQOVe X6y<ov XapvffMovs imvotiaavTtt, 
ol iilv ZtioiKovt iovoiia.%aatv , oi Sik 'AnaStjftaixovt, ol d^ 'Etitxov- 
fftlove, ol Sh UtQmatrjrinois , 'ai aXXa xoXXia ytloi6riifa rovrem. 
EttHta Si ovofia aejtvov tijv diftTtjv ntQt^intvot , tial rat oipiive 
ixaQavrcs, nitl jttiyavtte txiatiaadfttvoi, ncpt^pjovtcit ixttildarf 
aXfiiiati KCfraimiiRa ^ffij «pMir^iio»t£s, iDixditE itdXiata tois rpa- 
ytnots ixfivote vaoKtitait , iSv tjv dcpiXtjs ra «QoaaiJttia xal ri/v 
Z9va6ttaatov hiflvrsv aroXiiv, ro iiaraXtiit6itev6v iart ytXoiov, dv- ^iailizccbyCoOgle 118 CHAUOraU VAII05IAIIO. TS 

comoediae Atticae scriptores: sicut Ariatophanei in Nubibus 
philost^honun sopbistarumque subtilitates metaphysicas sub 
Socratis, int^rrimi viri, persona deridendas in sc^a pro- 
posuit, et iu Ecctesiazusis Platonis nonnolla in libris de Re- 
publica placita, quae sunt de bonorum, deque uxonun ii~ 
berommque consortio, facete et petulanter traduxit ^); et 
aliorum [^losophorum praecepta alii poetae perstriuxerunt. 
Nihilo miDns taroen vereor, ut horum studium et consilium 
recte comparari queat cum eo genere, quod Menippus in 
suis expressit Nulla enim in illis fides, nulla veritas, nulla 
justitia: modo risum et plausum sibi ciereot, bene securi de 
dignitate, quidvis de quovis admittebaut Quid enim veri~- 
tas ad populum, qui detectari vult non erudiri? Aliter, tfiamov hata Bfanimi' it tiv dyiZva fMftiadtD/tEvoc Taiavtoi 8i 
Bvret, ■fvfi^pcanmi' (ilv andvtaiv vaTaipifOvovat , ncgl 9ei5v Sh dllo- 
xota Su^ifxovzai, xcfi avvdyovres (pfgawonjta /itiedina, lijv rt 
m3iv&fvXlt]Tov dfer^v Tffay^Soviit, xal tit riav loytov dxaglae i*~ 
SiSdmovoi- %al Tcgoe /tiv tovt ita9Tiiae xaffitfiav dtl «al aoiipQo- 
CVV1JV aTtaivovoi, xal jclovtov nal ^Bov^s TOtanrvovai, fiovov dt 
Koi xaO' iavtove ytvofitvoi, ti av lijoi tie, oaa (lev la^iovaip, 
Saa di d<pi)oiiatdSovaiv, Sxtat 61 ntfitkti%ovai xav dpalmv t6v ^i- 
«ov; t6 6i xdvTiov dfivdriiTOf, Sti iiti6iv u^rol /i^e xoivov, jiiijtt 
tStov ixtttlovvTes , dltX' dxftlot xal nteCttai Tta^tatmttg Ovtt «oi* 
ir noltfitfi ivagl9fiioi, ovt* Ivl fioviij' ofiaie t£v alXrov xatTJYOQOvei 
Tud loyove Tivds lnfitiuitTTjX^tte , ijniiiuaat, xai XoiSofovai toic 
Mltjviov." In DlaL Hort. I. Diogenea Polluci ad lucem redlturo 

bjiec dicit: ,'Sl noXvScvxre, ivTelXofiai aoi -Ijv xov K^e 

MivvJiJtov liv xvva CtiJffaig 6 S.V avTOV iv KoQlt9^ xaid to JT^a- 
mov, ij iv Av»ela>, rmy ifttiviwv «(6e dll^Xove TKlood- 
^eiv HaTtcytXaivta^ tijtttv wfit aVTAv xtI." et pnulo post Me- 
nippl hnbltaa et mores Ab eoden itn describuntur: „rifinv C^otI), 
tpaXaxfie, Tfipdviov ^jiav «oXvSv^ov, SjiavTt dvefiip dvaitenTa/ti' 
vov xal Tait htixtvxals t<3v iaxiatv TcotxiXov ytX^ Ifdtl, xal la 
KoXXd TovE dXatovae toiJtovg qiiXoaoipovs ijtiaxtoxTtt.'^ 
Plnra testimoDin coacervare hlc piget. Cf. Dial. Moct. X. et XX. 
Bia Accas. g. 33. Placat. §. se. et iDprimls Icaromen. §. i aqq. 

■) Vide H^moir* Bnr ie vnd deBBeln d^Ariatophaiie d«na I* 
con^die iatltal^e 'ExxXiiat^ovaai par Le Beau, Is M^. de l'Acmd. 
dea Inacr. Vol. XXX, p. S». ^iailizccbvGoOgle 94 €AFUT fSMVSH. 

<^inor, Menippns, qui, quuin ipie quoduDuodo sub [^lo- 
sophiae vexillis militaret, tantum obent, ut eam deapicQre, 
ut ejuB partes defendere veUet conb-a iaepta plebeculae 
phiiosophae somnia,' eamqne omnibus artificiia et Iticii re- 
purgatam ad utiiem quondam liniplioitatem reducere, unde 
etiam ad minus doctorom animos et mores posset redundare. 
Non entm philosopfais, sed philosophiae, non ombraticis ar- 
tium Bophistioarum doctoribns, sed omnibus iis rolebat sori- 
bere, qnonim his elegantioribus studiis aliquam operam 
dare interesset. Quare devitanda erat tractandanim rerum 
omnis gravitatis species, abstinendum ab omni quaestionis 
difficultate, quae a legendo deterrere posset, d^nenda de- 
nique omnis generis scribendi ansterilas, idque Mdom stu- 
dendum erat, ut rerum gravitate stili restivitate suariter 
temperata, genus qnoddam efliceretur, quod nec sine fnicla 
percipi, nec legi sine delectatione posset. Atque hmc na- 
tnm est ^^ovOQYiliiiov illud genus, quod quum imitaretor io- 
ter Latiaos Varro, ab ratione, quam Menippus inierat, mi- 
nime recessit: ut ipse docet in Giceronis Acad. I. I, c. 2., 
ubi postqnam rationem attulit, eur philosophiam Incubra- 
tionibns suis illnstrandam ex professo non snseeperit: „Et 
tamen," inquit „in illis veteribns nostris, quae Menippum 
imitati, non interpretati , quadam hilaritate coD^raimBs, 
multa odfRUfti eai ifUima philotophia, muAa tUcta diakfHee, 
qme qtio factliut minus docti irUdligerent jucmditate quadam 
ad kgendum inv^i, in laudationihug, ut Au iptti mtiqui' 
latum prooemHs phHoi&jAiae tcribere whumi», n nwdo con- 
secuti sumns.'* •) 

*) HAle huDc locuoi lubueruiit edilorea atqn« interpKtes, eqJM 
itnictura llcet pBiUo tncommodior ait, taneB aatis RpertaM wii- 

teutiam praebet haoc : „ qnae qno flteUliu mluus dectl IntelU- 

gerrat e t jucDndltate qoadftm ad legenduin f nvl tarentEir, inter 
Ikndationes, ih. e. dlctomm fttctorumque memorBbillnm fl-eqnenle 
pientione illat*,) qnae Ipsae t«nqiiam prooeml» antiquatnm »^el- 
lari poaann^ (h. e. qnibua jp«it itnliqnarla aludia Ditnnttir), phil*- ^iailizccbvGoOgle 118 CaAUCtMB TAtKOIilAMfl. Ib 

Neque faoiie profeoto negoliuin erat, ioeultis Bomaiie- 
nim ingeuis et ia his el^uitioribui stiidiis pamiD versatis 
ita de |dulo9opkia scribere, ut libri a quovis literarum oon 
proreus radi dob solum siae taedio intelligi, sed ^am cun 
(auAa et oUectatione tractari possent. Nondum valida erant 
Ixraeearum Itterarum praesertim philosophiao iBcremeDta in 
Latio, neqne a multis fovebwitur: et, si qui fiienuit, qui 
illam Latiwi coelo assuescendam fit patrio Bermone iUu'^ 
strandam susceperwt, eorom labores, qnominus fructuosio- 
res Cuent, prohibuerat partim ipsomm operum, quae divul- 
gsbant, jnexpedita graritas Bowano et ingeoio et semKmi 
maxime inooinmoda, partim materiae in iliis tractatae dif- 
fioultas, qua quid«n necesse erat ii sumioo taedio alGcerMt- 
tur, qui nondum satis his studiis imbuti erant *). Quae 
quiuD ila essent, Varro noo feliciorem poterat in compo- 
nendis Satunmm libris rationem inire, quam quod non per 
graves ant longas dissertationes, sed, Menippi GadanuuK 
«sovAitAUum' stilura dispulandique mo^im iotitatua, per fa- 
ciles et fJMetos semones cives literis philoai^bieta ioitiare 
experiebirtur, hoe quidem modo, ut singularum seotarum 
inprimis Stoicorum et Epicureonmi, qui tum maume Ro- 
mae Qord>ant, singnla placita snb examen vocaret, eaque 
non sine cavillaUone itlustraret simtd et facete peratringe- 
ret *}. Ck^ rationiB exempla, quae ex ipais Sataranun 
reliquiis eraimos, in promtu sunt 

EratSatura Jtoafiocoe«*i7, xc^t *9e9at Kiaftov in- 
soripta, qoam ad Stoicomm mirificum iHud de mundi inta- 
•epUu k. e. *d UliiBlrandwB pkDosophlkin et ad atDdla eJB« cob- 
BieBduidk) sQribere Tolnimiia" cett. — Inepte Kralmer. I. I. p. 19 
sq., qnl pntnt per prooemla hlc slgDifickri libnim sinptlarem 
aesclo qneio prooemii iDstar Itbris Atttiqnitatam Renim HDmitDs- 
mm additnm. 

*) Cf. Bemhardy Grundrirs der BiJm. Literat. p. Sll. 

') EumenU. tr. 30. : 

„Poilremo nemo aegrolNB qnlcqDBin sanudat 

Tsm Infaiidiim , qned Bon lOlquli dlcai phliosoiihiis." ^iailizccbvGoOgle 18 CAPVT ^OUTCM. 

rttn dogma pertinuisse Tert eo similjos est, qoippe boc 
idem jam a MeQippo io Symposio tradnctum fuisse ia 
oomperto est Alia Varronis Satura inscripta erat Longe 
^igit Qui Suos fktg^, quam item in Stoicos fuisse Tfll 
solus titulus indicat Neque saue ea verba de ulia pfai- 
losophiae Teteris scfaola rectius usurpanda sunt, quam de 
iUis, quippe quos opinione sua arrogante et inepta quam 
•ibi de beatae Titae ratione finxerant, adeo delectatos esse 
eonstat, ut jactarent, se omnes vincere tam animi quam 
Gorporis et fortunae bonis: se solos sapientes, formosos et 
beatos esse, reKquos demeotes vel miseros *). In quas in- 
eptias Stoici delapsi qmun sese tanquam de alieno li^o, 
qoam ceteri faomines, fabricatos esse sibi persuaderent, eaque 
arrogantia non solum se segregare ab fais sed eos etiam 
fugere quodamomdo Tiderentur, non aptius profecto nec 
jostius poterat vitaperabilis is error a Varrone denotari, 
quam illo proverbio: Longe Fugit Qui Suos Fugit E^ 
plures Saturae flierunt, in qnibus Stoioorum perversitates 
perstringebantur, ut illa ntQl^E^uytay^e inscripta, quae 
erat de morte ex scholae istios lege ultro sibi consciscenda, et 
Kmimidts, quas in paradoxo jllo "On «Btvec iiiafol /ialmrtat, 
quod etiam Horatius in Damasippo suo perstrinxlt, summa 
festivitate cavillatas esse vel hodie reliquiae testantor. 

Sed sioiti HoratiDS non Stoicomm modo verum etiam 
aliarum sectarum placita in Sermonibus SQis traduxit, tta 
oec Varro illos solos salsis suis facetiis petebat, sed obiqae 
aequus ^caoae Veritatis, Atticae Philosophiae alumDae" ') 
vindex ct^osvis disciplinae ridicula aut perversa carpere 80~ 
lebat Perelegantes sunt in Eumenidibu» ') versicuii illi: 

*) Lonpe Fvgit Qui Suoi Fvgit tr. t.: „8olua rei, ioliu 
rketor, aolnt ronBosiu, fortle, «eqnui tc) ui &ed!]iclun aodluni, 
pnma, putna — ai ad bnnc cbnractent Claopbontai conTeaiet, 
cave, attigerii bomiaeR." 

'} V. BumeiUd. fr. S9. 

•) KwNMiA tr. »., ubi vide adnat. ^iailizccbvGoOglf »B CBAIACTKIK VABHeNTANO. T) 

Qali ialbitMi*, wlrain itnnc *ttU eercopilheci, 
Att colnbne, an beluke, ko de Albucl 111509 Atkeainl 
quo» iD Pythagoraeoruin meteDipsychosia et in Empedoclis et 
Heracliti dogma de rerum sempiterno Quxu et perpetoa im- 
mutatioDe cadere, cuivis statim quum legerit in plano erit 
Epicuri quoque nominis saepius mentio est ^) : et ex Mtdio 
locQS servatuB eat, ex quo patet in hac Satura disputatom 
esse, quid vera ejus disciplinae ratio differat ab eorum per- 
versitate, qui rejecto omni divinorum metu ac religiooe, 
omni honesliorig et gravioris vitae studio neglecto, in cor- 
poris voluptatibus «olum esse et summum bonum colloca- 
tam rati modo sibi suaeque gulae vivere gaudebant 1°). 
Quo genere homiDum tum oihil frecpieatius Romae quum 
Varro Saturaa st^psit, ut aon miraris saepius eum in in- 
geDtis luxuriae vituperium iacidisBe, qua tota urbs di£ilu«- 
bat: sicuti in Bajxt >■), ia Bimmvo i^), et inprimis 
in Modio ") et in libro Ijifl 'EtcaiiaTnw >*), ex quo 
Gellius locum servavit digniun sane, q^ hio a nobis repe- 
tatur: „Si" iaquit „quaDtum operae sumpBisti, ut tuus pistor 
bonum faceret panem, ejus duodeGioum philosophtae de- 
disses, ipse boaas jam pridem esses factus. Nunc illum qui 
norunt volunt emere milibus centum, te qui novit nemo 
centussis." Uaec verba sunt pro exemplo, qua via et ra- 
tione in suis scriptis Varro ad philosophiam excitare ejusque 
studium commendare sit solitus: niminim, ut dtiimus, non 
gravi aut difScili eloquio usus, sed lepide festiveque et ta- 

>) Vt in il(«l Aliiivnui/ tt. I. 

lo) Mod. tr. IS. : „Et hoc intereat iater gBneonei noatroa, 
fuibna nodolas est TJtae cuilna." 

■■} Bnjat de loinriB ftiiise et titulus et fraKroeDtan Indlcat: 
„Oiiod noB avlani innnbM fiant conaiHoea, »ei etlm T«Mr«n 
paellMcnnt, e( maiti pneri paellaacuat." 

'•) V. Bimarc. fr. t—7. 

'•) V. JITorf. fr. «—II. 

'•> V. Ilifl 'EiteitaT. tr. 1 M I. ^iailizccbvGoOglf . 78 cAprT <to^*VM. 

men.graviter dictis et exeinpJis e propinquo prolalis, quae 
quo dekctare magis qu8in admonere riderentur, eo mo])ius 
sesfl in hominum animos insinuarent pectoribnsqDe inhae- 
rerent Nec quid atiud fere in his libris sibi Tolebant ridi- 
cnla illa pbiloBophorum placita, quae frequenter cariDatum 
esse Varronem supra Tidimus, quippe nihil aptius hac com- 
memoratione poterat esse ad nidiora ingenia liberalioribus 
studiis concilianda et ad gravisnmamm rerum cognitionem 
tanqnam praeparanda. Quo judicio ne ii quidm loci ex- 
cludendi sunt, ubi leriora memorantur, Telut in Satura 
Cycno, atfi Ta<fji«' „Quare HeraclideB Ponticns plus sapit, 
qni praecepit, ut comburerent (sc. mortuos), quam Demo- 
critus, qui «t in melle serrarent. Quem si Tulgus secutua 
eiset, peream, si centum denariis calicem muki emere pos- 
sis.", ant in Eumenidtbtit : „EmpedocIes natos homines ex 
terra ait ut blitum." Sont enim ipsae hae laudationes illae, 
inter quas Varro philosophiae in Menippete scribere Toluit, 
quo facitius minus docti intelligerent simut jucunditate qua— 
dam ad legendom inTitarentur, ut ipse proGtebatur in Gice- 
ronis Academ. I. I. Quamquam multum, ni Tallor, a vero 
aberrareris, st, quas ..laudationes" Varro dicit, modo phi- 
losophicas res memoratu dignas comprehendisse putaTeris. 
Imo hae taudationes , quas esse antiquitatum tanquam 
prooemia judicat, pervarii erant et multiplicis generis, quippe 
quae pertinebaat etiam ad instituta Tetenun tam Romanorum 
quam alienonun populorum, ad clariorum virorum strenue 
facta aut graviter dicta, ad historiam, ad mythologiam, ad 
cultus et sacros ritus, denique ad omnia ea, quae memo- 
rabiliora in tota antiquitate occurrunt. Quarum rerum va- 
rietalem jucundisaimam a Saturis non aliuum fuisse testi- 
monia aKquammulta in promptu suot. In libri ejus, qoi 
inscribitur 'jUioe o5tc« 'HfaxX^s, fragmento quodam a Ma— 
crobio servato memoratur de Martis cum Hercule cogna- 
tione: ex Satura Hercviu Taaml^dem inscripta aliqaot ver- ^iailizccbvGoOgle BB CHABACTBH TABKOSIAKO. siculi de Tutano et Tutilina supentites sunt: in Satura, quae 
erat nifl 'f^orwne, foit Androniedae, in Mareipttre fiiit Me- 
deae febula narrata et in rragmeDUs PromtAet Liheri ipse 
beroB, a quo liber inscriptus est, introducitur a Gaucasi 
rupibus, quibus affiium fuisse eum antiqoa fama ferebat, 
de iDiquissima sua sorte conquerens. Haec ad mytholo- 
giam. Uistorici generis aliquot fragmenta exstant in reli- 
quiis Saturanun ri^ovtoitiaoxaXov , Jlfpl 'Efnyaiy^c , Tov Tla- 
rpie To naiiiov, «pl IlitiSottoitae , Sefroni, xtfl 'Af%aifMt£r, 
quarusi in prima Af. Curii Dentati quoddam facinus, in 
aitera de Hannibalis morte, in tertia de Sp. Carrilii diTortio 
memoratur, et, Serrmut, xml 'AfzaiiiMi<av ad quem pertinue- 
rit, ipsa ingcriptio indicat. Denique in rituum quoque sa- 
GroruiQ Teterumque institutonun memoriam Varronem haud 
raro iDcidisse quum alianun, tnm eanim Saturarum reli- 
quiae hodie exemplo sunt, quae inscribuntur '/nnoxvtov, UiqI 
Kiettvvov, Retldulus ApoQo, «^1 Bi£v 'Avayviiotais, Sexagetnt. 
Neque autem hujusmodi laudationibus solum, sed de- 
lectabili etiam alianim reram varietate Varro jucundum 
Buum opus reddere studait Quo perttnet, qnod Gramma-~ 
^cam pasBim illustrabat ^*), poetarum censuraB institu»- 
bat >*), et ipaius quoque poeseos artiumque liberalionun 
cultum suavissimo eloquio commendabat Quemadmodum in 
Parmenme fecit, dicens: ,J)imittis acres pectore curas cantu 
castaque poesi.", qua laude Musarum quid dulcius est? aut 
quid festivius illis versiculis in Satura "Ovos Ai^g, quibus 
Musarum contemptores arcet; '*) V. tr. Pmppi aut IntUgttat. ■■ Parmemomt» tt. is. ex- 
pUcaMr, qntd dUTerMit PoenA, Poesia et PoeUce. Cf. Cr. Xwo- 
iiSaax. 

■<>} V. Bimsrc. fr. ti. de Ca. Leotulo Clodluo laepto co- 
moedianua •erlptore, Paraien. tr. U. : ,,lii quibn» pmrlilHu !■ 
argumeDtie CMcillaa pHclt pftlBuai, !■ ^&caiw TerentliM, la eer- ^iaiNzccbvGoOglc et CAPUT «DAITtlK. 

„81 quls lukaSthi eit Sm)c Ivfas 
PrMHpUtiu se retineat foreiujbus, 
Quibus iuam delectet ipse Bmusiaiii 
E( ftWditatem speribns lactet suis." 
£t tamBD nescio an heec jucunditas delectabilior aut gra- 
tior Romano ingenio fuerit, quam si conjuncta esset cum 
gravitate illa sententiosa, qua Varro ut aliag ita praecipue 
in his Menippeis excelluisse videtur. Quanta sententiaram 
in eo ubertas! quae copia dictoram graTissimorum et ad 
vitam utilissimoruni, quibus tota oratio est irrigata! Quem- 
admodum si in Satura, quam de Offieio Mariti scripsit, ait: 
„Vitium uxoris aut tollendum aut ferendum esL Qui tol— 
lit vitium, uxorem commodiorem praestat, qui Tert, sese 
meliorem facit": vel in 'Ei<o 2k, «spl Tvpn: Sapiens et bo- 
num ferre potest modice, et malum fortiter aut leviter." 
Quaro praeclare illud in Manio de sortis humanae necessi— 
Ute: 

giNatara bumuiis omnia sunt paria. 
Qni pote plas, nrget: piscis ut saepe minatoa 
Hagnu' comest, nt nves enecat accipiter." 
Quam graviter et sapienter in 'jiv&Qamonoiei, ntifl rivt9l,mt^e 
iilud in avaros praeceptum: 

„Non fit tfaeaauTis, non auro pectu' ■olutua, 
Noa demunt animiB curas ac rellgioDea 
Persarum montes , non atria difitl Crassi." 
item in Extmmidibus: 

Qnis saDu' 'st? Cul sl slet (eira et tradltos «rbis, 

Fm-ando tamen sc Piorbo ■timulatur eodem, 

Ei sete Ipse aliqnid quaerat cogalqae peculi-" "} 

< '} Alia sententtosi stiii Varronis eTerspIa babes in Aborif/in. 
n. Arftffiijuav Xvetioz ti. 3. 'J/i/ior Miti/iTs , >■ iilafy. tr. S. Cs~ 
prtn. Proel., «. 'Hdov^s fr. S. Eadgmion. fr. G. Eumenid. tr. It.: 
,,Patella eaiirieDti posifa provocat IWeapolitanM piBcinas." Leg. 
Maenia fr. 7. et fr. 8.: „Neque in bona segeU nullnm est spionB 
Deqnam, neqae in bbIa non all^uod boDum." Utm. fr. 17. Muq- 
mmil., *. 'Attijt tr. I. Mo4. te. t.: „Non eos optume vlxiue, qnl ^iailizccbvGoOgle DE CHAHACTEBB TABIONIANO. 81 

Praeter Itnuriain '^) enim nulhun vitium videtur Itiisse, 
quod acrios casUgaret Varro, aut in cujus Feprehenslonem 
saepius incideret, quam BTaritia, quae una cum itla, quam 
sibi tanquam cognatam habebat, peste tunc temporis indtes 
magis per totam rempublicam grassari coepit ^^). Sublata 
prisca morum simpUcitate et severitate, quavis undique cor-~ 
niptela impune imiente, labari respublica ac, veluti morbo 
communi correpta, turbari conquassarique coepit Eva- 
nuerunt antiquae virtutes, veteris Latii decus, et in earum 
locum subienmt inquilinae impietas, perGdia, impudicitia>°), 
alia scelerum et flagitiorum genera. Quid igitur mirum, si 
Varro luxuriam et avaritiam primarias communium malo- 
rum oaussas jureesse ratus eas prae ceteris vitiis incessit, 
hanunque potissimum abominatione Fabriciorum degeoera- 
tam prolem ad priscam victus cultusque simplicitatera re- 
vocare studet? Hinc frequeos etiam illa praeteritorum 
temporum recordatio et sincerae probitatis avorura atavo- 
rumque, qui, „quamquam allium ac cepe eorum verba ole- 
rent, tamen optime animati erant" ^^) Nunc contra ma- 
tata omnia. Nulla pudicitia, nulla liberorum erga parentes 
pietas ^^), nulla judiciorum sanctimonia, nulla legum re- 

dlutissUne viient, aed qai modesUssime." Papta Papae A:. S.: 
Imperito DonDunqnam cencIiB videtur margarllft, pntuoen «ma- 
ragdos." Virgvl. JHviii, ti. G. — Cf. noa supra p. 5 aqq. 

■ B) V. quae aup» adDotaviaiiis ex Sat. Bimarc., Baj., Mod., 
et ex IltQl 'Ediaitdtav. Quibus iocis ounc addimus IBarcipor. ti. 
1,, Man. fr. 1]., Quinquatr. tt. % et S., Tb '£iil T^ 0eex^ Mv^iov, 
x. 'EverrjQ. tr. 8. 

1°) Ad aTaritlam pertinebat Sutan 'A/iiiov MttQits, «, 0iiaf- 
yvqUti. — Cr. Andabat. ti. 1. „Non minun al caecatis: anrum 
enlm non mlniis praeatTingit oculos, quam A «olve ceh^ietoe. 'Av- 
&ffain6n., n. rtvs&haic^t ff. 1. 

1°) Sunt verba ipalus Varronia (n Sal. Sexag. Tr. 13. 

■ I) Sunt verba Vaironis in Sal. Bimare. tr. 4. — V. riQov- 
ToeiSaax. tt. 14., Seaquiut. tr. 3 et 4. 

■*) Sexag. flr. 14. i „Nudc qois patrem decem Minortim natas ^iailizccbvGoOgle n GAVUT «OAKVDK. 

ligio *'), Dulla comitiorum dignitaa '*), nulla denique ioe- 
denim fides aut saoctitas ''). Altero quaii LuoUio opus 
erat, qoi stricto veluti ense populum disseoaret et niliem, 
cuiUbet geaeri comiptelae patentem. Et tanen, ao aetaa 
tulisset eum, dubitari potest, si reputemus, non quaevis 
vuluera ferro nec quovis tempore posse sanari. 

Quare uescio fere, an mitius Varroms Saturae genos 
illi aevo multo accomodatius fuisse dicam, quqipe quod per 
leuia philoBophiae fomenta in tanta et communi monun lue 
medelam adferre malebat, et, acerbioris vituperii via relicta, 
hoc potius studebat, ut eruditioais rerumque gravissimaruni 
cognitioius beneficio civium animoa et mentes a pravis et 
perversis, quitHis s^aet tradiderant, stndiis avocaret simol 
et emendaret EruditioDem enim et raorum et tempMiua 
unicam emeodatncem esse Varro si quis aUus persuasnm 
habuit, et ab hoc consitio sese in Menippeis quoque con- 
scribendis esse profectum varia ratione probavit Qno ejus 
inprimis pertinet studium, quo vanas sui aevi et sopMisti- 
tiosas de rebus divinis opiniones laGessit, praestigioBorum pe— 
regrinorumque cultuum acris ubique oppngnator ^"). Qua— noD modo aufert, aed toUit, nlsl reneiia!" — Cf. qn*e KdnotAte 
sunt Kd frr. Sat. Legis Matnlae. 

"3 Sexag. tt. t.: Avldui judez reum ducebat esae xotvov 
'Efpijv." ibld. fr. A. : „Onad legea jubent, non fkclHBt: Sbe »al 
iafii fervit BDimo." Papia Papae, k. 'Kyvtta^lmv tr, t.: ^Praetor 
vealer eripnit mlU pecanianii De e& quastnm ad annum Teaiun 
ad Dovum ni»gistr&tum, cnm hlc r^o nmbrani qnoque arpei de- 
TorMBet." 

■*) Sexag. (r. S, : „Cbi tum camltin hftbcb&nl, ibl bbdc Gt ^°) Ad hanc materiMn pertinebat fortasse Sst. Flaxtabulae, 
«. *Ejtaj];imv. — Bimarc. fr. 18.: „Soclus ea bostibna: sociis hO- 
loffl Itn geria, ut bellK omDi» domum aafbna," Ct ejusd. Sst. ftr. 
t7. et 1». 

"y Qnod vldit jam olioi D. Heinaius In Ulir. I. de «afyra Ho- 
ntlaoA (LB. I6t9. It.) p. lofi sq.: „Neqne tecua uitlqnissini 
sanctiaajmiqae Patrea fnrioaum idolomm cultum oppagDarunt : etlam ^iailizccbvGoOgle DB CHABACTEBK VABKONIANO. 83 

leiD se praebuit in Eumenidilms , in quibus non pauca de 
Phrygiae Deae sacris, et de Serapidis numine ab Aleiandria 
invecto et summa superstitione Romae tunc teinporis coli 
coepto 3^). Cujus in dei artes veteratorias, quae non po- 
terant nisi nunimis redimi, caduot lepidi illi versiculi: 

„Hoapes qnid minia aaiaio canre BenpliB? 

Quid¥ quaai non curat tMtldem Ailstotoles." 
et alter locus: „Ego medicina Serapi utor! quotidie precan- 
tur. JRecte tntelligo scriptum esse Delphis: Beifl ^Hga." ^*) 
Sed de his faactemis. Superest, et, priusquam (inem 
capiti hnponamus, de Varronis stili colore et de poetica ejus 
facultate judicium suhjiciamus. Hanc autem non de trivio, 
imo egregiam fuisse non melius arbitror tibi probatum iri, 
quam si exempla aliquot hic proponam, quae peto ex Sa- 
turis Sfarctpore et Prom^eo Libero. Quorum in altero 
qiB3 non admiratur imaginem tempestatis tam viviff colori- 
buB espressam, st audire ventonim iVemitns et tanqnam 
ocalis nostris suhjectos esse nobis vtdeamur eos, qui illa 
ocoapantar dwi peregre sunt: 

„Bepenle nootla cirdter merldle, 
Cua plctns aer ferTidia l&te ignibns 

qiioiundm pagsDonun, qui praetvemnt, jndttlo. fater qaoa et 
Noster. CiijnB looni de Priapo, gui, nisi lHbro «liter ftiiaaet vl- 
Bnm, scainiiiiiii esse poterat, LactantiuB et idil addncunt. Sene' 
cam vero libroa ea de re integroa scripaiase, iEdem EccIeBiae 
doctorea moneDt. Cujiis In haiic rem praeclara apud AugnBtinuni 
esstant bodie frBfnenla. Onemadinodnni et Varro festivjs- 
sime, nt ceteros omlttam, non uno loco id egisae in Satj^- 
ria videtnr." — Vide quae disputavit Riid. Mercliel. 1d proleg. 
ad Ov)d. Fait. p. CLXXXTIII aq. — Brat Satura VarrDnis ln- 
BCrlpts Psemdutu» Afotlo, xeiil Sc<Sv 'Avayvmaeais. 

"t Servins in Vlrifll. Aen. I. VIII, v. 89B: „Varro dedignatnr 
AleSAndriBos deoa Romae coli. Zonaraa p. 806. et Saidas s. v. 

"EyxaEiOJfJiJ""'." ,,Ta Alyvxriiov xaxa za iv i^ 'AXt^av- 

dffetif «oisi iyxavie^iiTft xal e^ 'Pt&n^if (Ha^imv ipjjalv." — Sera- 
pldfs eultum Varro illuslt In Sat.' Z£QaKtt{fi^%Tjj, ut ipsum hoc 
nomeii judlcafe videtnr. 

«») uterqne locns exstat inler Eameniaim frr. ^iailizccbvGoOglf g^ CAPUT 4DdBTtrM. 

Cceli chorean i^urpiK^v OBlenderet, 
Nubes imuaU frigldo velo leves 
Coell cavemas anreas iubduieraiK, 
AquBm vomentes inferam mortsllbua: 
Ventiqiie frigido se ab axe eruperant 
Phreneticl Septentrionuni filii, 
Secnm ferentes tesulaa, nmos, syros. 
At noB caduci, naufragl, ut ciconlae 
Qnanim bipennis ftilmlnis plumu vspor 
Pernssit, alte moeatl iu l«rram ceeldlmui." 

Pari ingenii spiritu prolata sunt verba Promethei, Caucasi 
nipibus vinculis ferreis affixi lateque plangorem (undenlJs: 

„Mor(iilis nemo eiaudlt, aed late Incolens 
ScytliBnitn iDhaspilAlls campis vaalitas. Levls mens Dnnqiiam somnnnias Imagjnea 
Adbtur, DOD lunbrantnr «omno papnlae." 
En divinum orationis flatum ad nos adspiranlem, quo nihil 
duleius, nihil facundius aut subltmius Latiares Musae un- 
quam cecinerunt! Tam suavis verborum modulatio, nt vel 
bi pauci versiculi nomen Varronis aetemitati assererent, 
etiamsi nihil praeterea scripsisset, quo ei consuleret Uti- 
nam adhuc haberemus 'E^do[iaaav libros, quorum epigram- 
matis virorum illustrium cujusvis aetatis in quavis arte ex- 
cellentium laudes ceiebratae erant! Utinam snperstes esset 
carmen de Rerutn Natura, cujus nunc memoria ita est obli- 
terata, ut nunquam scriptum fuisse nuper qoidam asseverare 
auderent! ^^) Et haec Saturarum Menippearum bellissima "■) V. H. C. A. ElchslKdt de T. Lucretil Cnri Vita et Car- 
nine p. LXXXXVI, n. 58. {in ed. Lucret. tom. I.), qui M. Tcwm- 
tinm Reattnnm et P. Terentiiim AtaciQum subinde confluideas Id hac 
causa mirum quaatum balluciuatas est. Memoria carminia Vairo- 
nianl nititur praecipue loco Lactanlil Instit. Ulvln. I. n, c. 11, nbi 
leguntur baec: ^Bmpedocles, quem neacias, utmiuie Inter poet«a 
«n inter philosophos nmnerea, quod deReritmNatara rerslbaa 

BerlpsU, ut apnd Romauos Lucretlns et Varro ." 

Qno cum loco compara verba QuinctlliRni Instil. Orat. 1. I, c. 4. ^iailizccbvGoOgle DB GBAUCTBRB VAMONUHO. 99 

rragmenta, quibus fortuna parcere voluit, quotusquisque est, 
qui nOTit aut legit? praesertitn quum («mporuin aerugine 
tantopera sint obsita ac paene obesa, ut legi vix queant. 
In quibus emendandis illustrandisque si nostra opera non 
prorsus incassum fastit, laetabimur in bac parte ad Var- 
ronis nomen prisUno suo splendori resUtuendmn aliquid 
contHbuere nobis contigisse. Quod enim vulgo et ab an- 
tiquioribus et ab recentioribus de eo judicari solet, scili- 
cet scientiae multiplici, qua in omni literarum parte instni- 
ctus erat, stili virtutes haud pares fnisse, hoc certe ad Sa- 
turas referre non debebant ^"^ Sermo earum, quoad ex 

§. t.: „tiec IgDsra philoBophiae (Eraininalice potest esae periecta) 
quum propler plurlmos In omnibus tere csrminibua locos ex In- 
tims qnaestlonum nstnrnliiim subtilltate repetitos, tum fel 
propter Bmpedocleu In Graecls, Vsrronem ac Lncretlum in 
Lalinls, qui praecepta sapienliae verslbus tradiderunt." Spsl- 
ding. qnoque ad h. 1. uegstVarronl cannen de Herum Natura scrl- 
ptum fulBse, stotuens, Fnbii Tcrba „qui praecepla sapieDtlfte vei- 
sibn* tradideruat" referendn esse ad Saturas MealppeaB, Iu qnibus 
pedestrl oratloni videlicet versus quoque interteilos esse non mi- 
DU3 conalet, quun In li« maiiine de etUcia dlsputatiim fnisse. Sed 
neglexit flr doctus, lu QninctillBni loco uou de elblcis dlcl, sed de 
qnaestlonlbus natHratibus, in quibus jllustrandis tres illos, 
acilicet Empedoclem In Graecis, Varronem nc Lucretinm io Bo- 
manos Tersatoa eaae. FirniBtur sententla etlam Clceronls verbls 
Academ. I, c. 3, quibns Varronem compellat sic: „Atque ipse 
varium et tlegant omni ftre tiumero poema fecisti: philoso- 
phiami/ue iHulUs locii inchoasti — ." Scio quidem himc locum a 
pleriaque referrj ad Saturas Men^ppeas : sed perpcram hoc. Saturas 
enim Menippcas maxloiam partem soluta oratioue scrlptas ftiisse, 
bodle ei fragmentis paleii ut non recte iutelllgatur, quo jure aut 
quo Domine Clcero eas „poema" appellare potuerlt, praesertim 
qunm permagna earum multitudo esset eaque sutama materiae va- 
rietAte disposila. Quod autem putant, llliid „elegans omui fere 
niunero" non posse ezplicari, nisi intelligatur de varils metris, qui- 
bns Varro in Satnrarnm poematlis concinnandis usus sit, hoc qiii- 
dem minime moror, quum constet, loculionem „omni nnmero" aae- 
pins valere qind Latinos scriptores idem atqne „ab omni patte" 
vel „oanlno". 

>°> Bemhardj-. I. I. p. 246. n. 469.: „Wie welt diese Satlren ^iailizccbvGoOgle 86 CArDT ^vAVtvm. 

reliquiii coUigi lioet, jucundos et facilis in v 
citatus pleranoque *>), dicax, frequeDs imagiiubua et «ali— 
buE 33); toto vero operi superrusus singutariB quidam ille 
fettivitatis oolor, qui swtiri msgis quam veAis eKplicari 
potest Quod judicium ut tibi exemplia bic probem oe exi— 
gas: GpoDte se offerunt fere quaqua ia pagina tam multa, 
ut singula exhibere jure supersedere possim. 

(sc. VaTTonU), die man ichon wegen Ihrer praktlacben Sentenzea 
schfttste, beaiitzt wiirden, lat ungewira; alclier zeigten aie 
aber den aoaat Bchwerfitlllgen Varro In ciHen glRn- 
aeoden Licbte." 

"') Vnrro fk^qiienter et peraonns loquentes In Satiirla laduiU, 
et dialcgica diaaerendl ftirma liaud ran> nsu< vldetnr esae. Cf. 
JBtoiarc. fe. U. et 17. Prometk. Ub. fr. 1— A. 8. 1). TtntpiU., 
«. 'AiitvoTntos tr. Fimat., x. 'Aipgoaiclmy tr. Beeiet. n. fitlorimUte 
tr. 1 — 4. Seteag. fr. t. 8. 13—18. Qnibua ezemplla nalt» «11« 
addl poterant. 

•*) Ideu •nffragiiiM tulit HenveBH. in Collect. Liler. c. IX. 
s. t. p. 18». ^iailizccbvGoOgle M. TERENTII VARRONIS 

SATURARUM MENIPPEARIM 

RELIQUIAE. ^iailizccbvGoOglf Kiiiaiv riva traQuio^ov xEKpn/iai »0:1 ovte xetie t^l'i, oSrc l» 
zmv fiiti/tov ^ipiftia, kXX& Immtvravqov ihtjv, «vvO-mov i 
hkI ^ivov qiaffftn Tots aitovovei SottiS. 

LuciAN. Bii. Acc. ^iailizccbvGoOgle L AB0BI6INBS, JTEP/ 'ANBPSinSlN tTSEHS. 

Arganienlum SUdim, qDOd liueripiloDe nlBipUcilei loiUealDOi esi, pl«- 
nlus albl allqaod exeogtlavll AusoD. Popms, cqjus blc verbs wqiiaDlDr: 
„Bbc SalDraVirro vldelar diisernlsBe, DBluraai tiomliils esse quldem UlMH 
panldpem ratloalH et Ingei^, sed iahorrescere el efferKii bIdb cnltura vir- 
lutls. Ee pertinel lilolas Moriginti; qid popoU RntigalBBiail Ilallae pri- 
mom ln manlit>us vsgsliBDtDr, nuUls civUilKiB iDBIllalla sul domBstids ma- 
rlbua ezcalll, poHt ia ligdem moenibnB cum Trotanig advenUi InclflBl et 
ad omaem bumanllstem foeiuDl iDfoimall." Quae coqleclurB elBl per m 
qnldem non prorHUi ImprobBbllis nit, nallls ceile rellqDtBiam eertis indl- 
cUs Irmalar. Acguisvlt el lamen HeoveDS. Colt. III. p. 190. — Ceieium 
memlaertail lectores, ZeBonl ^aoqae CSIUeo, Sloa cendilorl, Utaram xtfl 
dv9Qio7t<»! ipvattOB ■criptam fuisse, qaeai laodat Diog. Laeit. 1. VII, s. 4. 

1. Grundit tepido lacte satur mola mactatus porcus. 

2. Hugit bovis, ovis balat, equi hinniunt, gallina pipat 

3. Sed neque vetulus canterius qaam noTellus melior, nec 
canitudini comes virtus. 

4. Itaque brevi tempore magna pars in desiderium pupa- 
rum et sigillonun veniebat. 

5. Ita 
Soblimis speribus jacta te nomine 
Nati volitantis, altos in deos tnidito! 

1. Ap. Non. p. 114, !6. ed. Herc. v. Grunnire dlcuniur porci. 
— Qrundit dedimiiB novisBlmftm Nonil edit. aeouli. Lanrenberg. 
iit Antiqnulo (I<aga. 16t). 4.) n. v., Popm. et friores Non. edd. 
praebent grunnlt. — Dlomed. 6r. I, p. 379. ed. Pntsch.; ,,0runnit 
porcna dicimna; Teteres gntnHre dicebaat, nt sit inalMU gran- 
iio". 

t. Ap. NoD. p. 136, 84. V. Pipare. Mug. boa ante Morc. Ser- 
vandam ense patavimns antiqniomm vocaboli fDrmam, qna nsns 
etlam est Petron. Sat. 6V, 13.: „Jacebat mllea meus in lecto tan- 
qnamAoviJ". Varro de L. L. VIU, 74. : Nudc in consaetndine ali- 
ter dtcere, pro Jovis Jnppiter, pro bovi» bos, pro strus atmea". 

S, Ap. Non. p. es , 83. v. Cattltndlneni pro caniUe. 

4. Ap. Non. p. 191, 19. V. Papae et Pnpt. — eioM. vet.: ^iailizccbvGoOglc 90 H. TSIBHTII TAUOHIS 

„Fuppfte, Tilayyovte, a! iedv vatiLav vvfifai", — Vldetur senum 
jiueriUtas deaotftri. 

9. Ap. NoD. p. 171 , !7. V. Sperem veteres apem dixenint. 
— Jiocam mlsere corniplum Bic conjectura restitnere couftlus 
sam. Ed. 18<S exhibet: ita gubtiiHls gp. jactato «ominatteo fno- 
mlnatuo praebet Cod. IiUgd. et mg. Jua.) volitantig altos ni- 
teng tntdito". Itein Herc. loepte Popm&: Sublimes tp. natato 
maria, Volitantea a. montea trudito". Felicius Reuvena. Coll. 
lit. p. ISO sqq. : Itn tubUmis s. Jactato nomlne tuo, voHtan- 
tei* atto mido tKtritditt^' , qme lt« ezpltcat: „Hlc nierovrlft re- 
repetl velim Satanie Aboriginum argnmenluDi , bomlDum ajo edu- 
ccLtionem et iiigenioriim Gulturiun. Nonne tunc plAuuu fit| aer- 
moneoi eise de lilierii? Bcquid aliHd, qnftUi cMiTtavi* ad ciTC» 
■«PntMb, fiii Ukeros sHoa quamvls tenellae aetatia lamen nomfm 
paterno jam insoleacentes, ad nmbltioaiim vltae genns Instrnit, 
quasi Avis pullos vii aut ne vix qiiirtem volantes nido expellti". 
Facilior nostra emendaU» videtur esse. AibrllMMur Us rcrri- 
culia B»t»ri patr«M sp« nimla el anMttosft In filfi vlrtiitltas aeae 
jactantem. VoHtantis ac. ambttlone et bonaTab capldiiate; in d. 
trudito b. e. luqne ad Ipaoa deos eCEer nataa. Verhun trudere 
commode bic verti potest per nostnim pouiHren. Cf. Cfc. ad Atti. 
1, ep. 16, le. 

II. AeATHO. 
SaluTae, In qna de amoris nsUirs dlapuWrel, Varro AgMbonla no- 
mlne poUsBlmnm inBcribendnm esaa pntavll, li4ppo Vl de kae ^a ma- 
lerls In Plalonis Sympoalo lam pTaeclare dlsaGiii, docena Amorem Juve- 
nem eaae moUem, lenerom, flarttfam, ease ODnls pravltalis el derormt- 
lalla aeerrlmnm tnlmlcam, «sae (ortlerem omnt vl alqae peleBlla, eaae 
Deornm bamlnomqae EHberDHIOTem , el ad omnea denlqoe arleB el dlact- 
pllnae dncem ceniBaimom. V. Plsl. sympos. c. IT — 19. — giMNiam 
VarTonta rneril In hac maierlB rsUo, ei Ub rellqaiaium nilnalUs eolllgl 
neqott. Inepia enlm eni Popmae coitJeGlnrs sialuenils, scripiorem hac 
Baina braBea adoleseenilae capidttaies aceibe InaectMnm eme „el hoe 
gTavlaalme meiMriaae, decne leneios et moUea ■ateaa Jnven»', atUllB 
doclriBae ad virtalem peTclpleadsm tnliil et pcaepsiark" 

1. Poeii obseenis veifiis novae imptiiltte aures retarant 

2. Vii^o de convivio abdicatur ideo, quod majores nostri 
virginis acerbae aiuis Veneris vocabulis imbui nolue- 
mnL 

3. Et pueri in aedibus saepius pedibus offensant, dum 
recentes musteos in camario fluitantes suspiciunt. 

4. Quid tristiorem video te esse quam antidbac ^iailizccbvGoOgle •4TIIB4BDII MUlPraABVII BniQOUI. •! 

Lunpadio? Numqaid familiaris SlinsT 
Amat, nec spes est auxili argentaria, 
Ideoque scapulae metuuDt Tirgindemiam. 

5. Quid mnlta? FactaB Htun vespertilio, neqiifl 
In muribus plane, neque in Tolucribu' sum. 

6. Neque auro aut genere aut multiplici scientia 
Snfllatus quaerit SocratiB Testigia. 

7. Nnmnam caelatus in mann dextra scyphus 
Caelo dolitus artem ostentat Mentoris? 

8. ^o^ttftniit qui meritat, hominem et servum flBcit. 
0. Haee postquam dixit, cedit eitu' celsn' tolutim. 

1. Ap. Non. p. 167, S. V. Retorare, aperire, et p. 3S7, S. 
V. Obsceniim, quo io altero loco Codd. constanter exhibent 
nuptae pro nuptalae, quod tenent in pHore, et quod recepi cim 
Popm. et Adr. Turneb. Adv. XXVIII, II. — „?romm muitiiiB" et 
„naTam nnptam" diiit PlBDt. Cas. IV, 2, i. \ , 1, 3. — obturoMt 
Popm. Hetorare proprie esae retuaare, ideoque „«bscenla ver- 
bis" non dativo, sed ablatiTO casu espIicaDdnn eeae statait Dd- 
derl. Synon. et Etym. lU, p. 167 sq., improbante Od. MtUlero ad 
Fest. p. 184, qoi recte nonet iilud s, qaad ex litera D similibiu- 
que «rtnni sit, nunquam traiuijase io R llteram. 

t. Ap. Noo. p. 247, 19. V. Acerhom, IncoctuB, et p. 9>l, M. 
V. Dnbnere, macolare, poUuere. — atdicatur dediams seouti edd. 
Ald. Jun. et Merc, Laor. ot Popn. oMucatur Tim. Adr. XXIX, 
10. et ed. 184S. — De Veneris Tocabulis v. Daeier. ad Fest. t. 
praetextatum , p. 606. ed, Lludem., et Taobm. ad PJant. p. 1417. 
(ed. leii;). ~ TerluU. de Vel. Virg. c. 11: »Igitur si tamdhi 
Tlrgo eat, qoamdln acerba e*t, deiialt virgo esae, cnn nutara 
cognoacftar". Fanas acerbum (&av([tog ^iopog, Eurlf. Oreat. v, 
1080] dizeraat Cic. Dom. 16., Senec. Ep. li>. Cf. Taubm. ad 
Plant. Amphitr. 1, 1, S9. „acerfaos partus edera" Ovld. FasL IV, U7. 

S. Ap. Non. p. 400, 14. t. Suspicere est sUBUm adapicere. 
— fltMante* reatitnimns ciim Laurenb. pro Tulg. /luitare, qni in- 
finitlvuB pagnat cum verbi aaapi«ere Blgitiflcatu. — Musteos ex- 
plicant Laur. et Tom. AdT. XXVIII, 1!. per caaeolos moIlM et 
teoeroa. ForcelUn. In Ux. rectioa inteiligit petusaes, Md tmt, 
d«M ftcemtet pro glosaenale habei Maal«l enia petaMHiea ■•d 
aemper lldem sant et receittea, sed aimpilciter BOtit anoeo abun- 
dantea. Cf. Martlal. I. xni, ep. 5S. — De camario t. Scbneid. 
ad. Cat. de R. ft. c. IS. ^iailizccbvGoOglf ' 02 H. muiTII TUUMia 

i. Ap. Non. p. 187, 10. V. TlrglndemiaiB , nt vlndenljun. — 
,,argentarH" nalaeruiit eiba. et. PopmB. Iuepte. „ArgentBriBin 
inoplam" dixit Flant. Paeud. I, 1, 103. I, 3, 69. et „Bpem coen»- 
ticam" Id. Capt. III, 1, 33. — „F«mlllaria Ufua": v. LlDdem. ad 
Plant. Capt. II, S, SS. — t>irgi»de«ti4n acripslmiu Codd. secud, 
et propter Bonl cnm vlndemia simllitDdlnem ; virgideptiavt corr. 
Scalig. , qusm vocabull fomiam Codd. teneut In loco Plant. Rud. 

m, s, tt. 

9. Ap. NoB. p. *7, 3, T. Vespertilio. 

6, Ap. NoD. p. 46, 30. V. SulBntum dicitni proprle tumldum, 
erectum et quHHi veoto qaodam elatius flictam. — Non male con- 
JeceraDt viri doctJ, de Alciblade bos versiculos esae IntelilgeDdos. 

7. Ap. Non. p. 99, 17. v. Dolltum, qaod dolatom n«n dicitur, 
«t p. 43fi, \i. V. Caelare. — AoUtu*, quod Codd. Hss. ntroqne 
loco Gonatanter tenent et Nonll antoritaa tnetnr, eecasdam habet 
prodsctam et est a dollre, non a dol^re: quemadmodnm 
ab impetrare est impetratut et impetritu». Slmilia verba aunt 
artare et artire, fiirare et Airire, pipare et plpire, mlntrare et 
mlntrlre. — De Mentore, sculptore celeberrimo adeas Plin. H. N. 
VII, 38. et inprlmia XXXIIT, 11 et \S. 

6. Ap. Non. p. 349, 7. v. Meret — humillimnm et sordidis- 
■imitm quaestum capit. — Slc conjectura faciltima locnm sana- 
Timaa, quem Codd. Hss. ezblbent sic: „Varro Agattioae Dulo- 
reste: qui merita hom. et sero. /".", lanquam libri litulus sit Aga- 
tho Dulorestes. Alii (Catal. Boun. 18SB.) statuerunt, post voca^ 
buloBi „Agathone" ezcldisse Varronis verba e( post ea nomen Pb~ 
ouvil, cnjua vldelfcet ei fiU>iiIa Btttoreste iUa petita slnt. 8ed 
haec coDJectnra vel eo InMngltur, quod Nonins stattm poat 
allam Varronis Saturam iBudana, fpaius nomen per „Idem" ei- 
presalt, quod mehercle facere non potuisset, si proximus locas 
PacuTlI flilsset. — homo, se cj. Faber. hominem »e CrI. Bonn. 
Aliomm coUjecturas afrerre nlbil juvat. et particulHm hjc Idem 
volere atque etiam, in plano est. 

9. Ap. Non. p. 4, 18. v. „ToIalim 4icitur qaasi volutlai vel 
volubililer. III. AOB MODO. 

ProveTblalls laieriptlo, gaa monerl vUeluc, sni cuique ineepta 
gnavllBr eise e( cnm soletaa perseqiienda. Hlne rartasse In rtagmentls 
esempU de Aeneaa e( Argeoaniatam expedUlonlbas ilUs iatonim perien- 
lonutqae giavlasimenim ciijaavis generls plenls, et Umen reliclier landsm 
■d Inem perdnclls. I. Argo citiremem. ^iailizccbvGoOgle SATrSAXOH ■RHIPPBABDK SUIQUIAE. H 

2. Aenea. 

3. Terra culturae causa attributa olim particulatiiri homi- 
nibus, ut Etruria Tuscis, Samnium Sabellis. 

1. Ap. Charis. Cir. 1, Sl, 9. ed. Llndem.; „Antiphoneiii Te- 
reotius, qiiod quidem reclae rstionis est: „Apad AntlphODem uter- 
qne mnter et pster", ut leonfa, draconia, leonem, dracoDem: nec 
eoim nomiitatlTas Graecia par est. Alcoa, Alconis adaeqne facit, 
DBm et Maro slc decIInaTlt. Argo, hanc Argo, Tnrro Menlppea 
[satyral Age modo: „Argo citlremem". 

E. Ap. Charis. 6r. I, 16, >6. et Gl, SS.: „Aenea, hic Aesea 
sine ( yarro dixit in Age ntodo". 

3. Ap. Philarg. in Virg. Georg. II, 167. p. 32B. ed. Llon. IV. AJAX 8TBAMENT1C1U8. 
InieTltHie dmcUlB ezplleaia. Tnnieb. Adv. XXTID, 12. baUadaatai 
dB AJace a« mlllte In Blramenlls JacGnie, morboque alTeci» el aesrolanM. 
HellDs ScallgBT »d rest. v. PUae p. S&9. ed. Undem., qnl Tefeil ad ho- 
mlues faeneoB (Clc. pr. Cornel. Inlt. lUgne Ascon.}, qnlbiis ol^ecUi laiul 
In Indli Irrilabanmr. Cf. nanlal. Llb. de Specl. £p. 22. — AJaz Sitb- 
meDilelns VacroiU feilasse esi iomo AJacl lam slmllig, qnam bddi foenel 
el stTamenllcll lUI borlonim agrociimqDe cnBlodes, ferls et avlbna pednde 
leTrlbllea ac pecndl ollm fait AJaz (lawofuvos. — WevSalavta l^bDlam 
serlpiii ApoUodorui &eloDs, Henandra aeqDalle, lesle SDldB, et PoUnce 
X, 31. 

1. Hac re aeger medicos exquisitim conTocabas ut codtb- 
lesceret 

1. Ap. Non. p. ai3, 28. V. Exquisilim. Hae re dedi ex coqj. 
Tum. et Gulieim. pro valg. Acre. Hujus enim ad(jectivl pro ad- 
verbio „acriter" positl, perrara eiempla sunt (SallusL ap. Non. p. 
13S, tS. Pers. Sat. IV, 34.), eaque non satls accomodata hiilc loco. 
Popma conj. axp^c (qaod vocabniura Hesych. interptetatur: o Stii 
Tiva htnlTj^ai tt^mvos ytvofisvos') , et eipUcat: Homo meticulosiia 
vi» Ajacis Ibcie ex stramcuto, peruulsus subito terrore, facliu 
est piutnB et amens. AJAOZ OTTOS HFAKAHZ. 
Pcoverblnm ezpllcalam apnd Galsford. CParoemlogr. Ot. - 6, U.; 'AlXos oiiTOs 'Hga%i.TJe! 'Eni rmv /aj^ptov xqI Kcc^e- 

V. tforiii di Sti ivl 0Tieei iXiyno Sl Sjteg xcil aJtoe Harfd^m- 

Eadem fere affert Dlogenlan. I, 63. p. 161, ubl G^foTdlns adlre 

Dbet PlutaTcb. Thes. lom. I, p. 14 iqq. ei Eiistalb. ad H. V, p. &8E», 41. 

Salio» autem Hercuii iAerlate docirime altiori» asaignat 

DiailizccbvGoOglc M n.-TniNTii TAnoifii 

ftc. Maro), quia is dew et apud fontifices idm qui et 
Mars hdbttwr. Et tane ita Mmipfea Varrmit affirmat, 
quae imcrA^r 'Allot Dvroe 'H^a*lfit, «> yua ^nm de 
Hereule midta loqueretur, eundem ease ac Marian pro- 
bmnt. 
2. Gravidaque mater peperit Jovi puellam. 

1. Ap. Hitcrab. Satnxn. 1U, U. — De re v. H»Uug, Belig. 
der RCmeT, tora. II, p. ». Cf. Serv. ia Virg. Aen. VUI, t7S. 
iSi. PUn. H. N. II, e. Wygln. Astrou. I. ad fio. 
S. Ap. Prlsc. VI, 8. p. B4B. ed. Kr. VI. AMMON METPEIS, nEPI ^IAAPrTPIAZ. 
Tlmlas Adr. Jmll eoaJectiiM eleganllsBlBK reBlllalos. Nonll Codd. 
DBRei conDpiB vuUm «UovfieJLUicpipuio , partlm Anoviiefuis vo' 
Aiiov(itvii.es iciQl iieiQtvQlas, parllm A/mvfiit^eio mft qnladtVQuv vol 
AiiOifistifh "li/t ^ptlaeyvpia exblbenl. Tuineb. Adv. XIX, 2. scrlpsll 
Slloit fiiHcis, et ln loco Non. p. &&2, 29. veBllgis in vetastla llbils li- 
maias eiuisne slbl vians eai, scribeBdDm mae; all' ov nci Svevas, ntpl 
(LttgTVflas, qaod (Adv. XXI, SOJ bac expllcaiioae laeri eludet: ^SoIbhL 
Inlerduin nulu hDmiHea teslium Jideiii el rellgioaem suiUFllsis, dum supei'- 
cilila tarlila ad aasoBiiendum vel dissenileDdum impelluni," noiliiUB de- 
niqae VDlalt d/iov (icvEis. Sed dou duMunl eil, quin lecle emendaveril 
Janlus ; probaruDt elaa conjecluram popmB, Heicanis el Laurenberg. 
Proverbialls locutlonls a/inov jifTiitlv, Cquam memorant Zenol). I, 80., 
Dlogenlui H, 37. el Proverb. Bedl. 108, p. 11 ed. Galsf., e( eiplicant: 
'£nl Tav aSvvatcov') , In avarlllam inBStiabilem apllBBimum usum eBso, 

t. Nos barban, quod innocentes in gabalum soffigHnus: 
vos non barbari, qui noxios consuestis? 

2. Quaero le, utnun hoc adduxerit coeli teuiperatura, an 
terrae bonitae? 

3. Etenim, quibus seges praebeat domum, escam, potio- 
nem, qtiid desideremus? 

4. Quem secuntur cum rotundis v^lites lev^s parmis, 
Antfisignani quqdratis multis insignibu' tecti. 

1. Ap. NoD. p. 117, 13. V, Gabaliin crucem dici veteres vo- 
lunt. — conauetlis nostra coiijectiira eat. Codd. praebent 
qata non obvestis, pro qiio Jun. et ed. lasS. quod non absoMtia, 
et Merc. quod non solvislts conjeceruot. — Efe gabalo ftntlquis- 
aimo RomanDriim siipplicio v. lApa. de Cruce I, 2. et Casnub. in 
CKpitol. Opil. HacriD. c. II. ^iailizccbvGoOgle SATCKAIOIi IBNmBAmini IBLl^DIAB. M 

S. Ap. Mm. f. m, 11. V. Tenpenttw» pro tcHfarte. — 
quaero ex U Jun., Popna. 

S. Ap. Non. p. 39S, 29. r. fiegetem etiam ipiam terrui di> 
clmus. 

4. Ap. Nm. p. 9U, a». V. Velei, eC p. U3, 9. r. Aateaig- 
nBaonim proprletaa «perM est. — Veniis tetram. . (rocli. claadi 
slve Hipponactel. — Slgnificatur kis Terbia prlma seles. Ante- 
slgnsDl Varronla temporibus entnt, qul anle aciem coIloGaban- 
tur, ut signis propuguarent, gravis BmatBnte ntilitea, qui ntel^an- 
tuf flcutls, quae abDslve b. L qundntK insigni« appeUsatnr. N«n 
enim nuds bostibus olgiciebBntnr signa milUsris sed vailo Tiro- 
ruDi fortiaRiiuonim clrcnmmiiniebantnr. V. Lips. de Hllit. Rom. 
IV, 8. VeUtea quoqae, qnomm srmatuTBe parna erat, qimm snte 
slgua pugnare solereat, CaesBris temporfbiu Bntealgnani dieeban- 
tur. V. Salmas. de &Iilil. Bon. c. 17. VII. ANDABATAE. 
Awlabalu eiSBt giadkslores, qnaram capat Isctu) erst asBHMs ^m 
■perliirB anla ocnloB, IIB nl vejatl CHeci depngnaient Goqne rlaom mo- 
verenl BpeclatoiibHH. Oiell. lasciL U, p. 451. Inde volgsil prDverUo 
bIc dlcnnriii qnl lanqoam caecos ae gernBl, aal iiii) lemeiailB ei rldJcnla 
conlenllone lo lem goamplBm Ineambiini se velnll csecli •cnlii de ea 
aoeiilme CDDlenduiit lnlei se Blque dlgladUuilar. Hleionym. Apol. sdv. 
Rulln. p. 150, lom. II. ed. Erasm.; „Jii qno doas andaliatas dlgladlaales 
Inler se spectasBe me faieor." Id, adv. Helvld. 9. : „Horfl andabsiainm 
ClBdlum In lenobrla VMillBnB." Id. adv. Jovin. I, S6.: „MellaB eat clao- 
sls, qnod dlcllni, ocnUa sndabsianm more pngDaie, quam dliects splcolB 
«Irpeo noD lepellere vcrlisUs." Cf. Clc. VII, ep. 10. sd Tiebailam: 
„8ed tD lo T« mllltari mulio es cBuilor, qasm la advocBilonlbos : qol ne- 
qiie 1b oceano nalaie volaerls, BladlosUHlmuB bomo naiandl, neqne Bpe- 
clare essedailos; qaem snlea ne andabaiam qaldem deftsudaie poiera- 
mna." — De vocabDll andabata veilioqalo adeaa Ooderl. xiym. lon; VI. 
p. 20. a. V. cf. Tnrneb. Adv. XIX, 8. Celeriim qolnara Bint dvS^a^Bi- 
lai 1111 ioler leglanarlDs memsrall sb Job. Lydo de MsglBlr. I, 36., qm 
expllcal pei vaTaqit)tt%TOi , nesclie me faiear: dabllo lameo qoln recte 
BiiBpicaiDs Bil FusBlDB, dvSa^azat eo loca leBllluendam esse. 

1. NoB minim si caeciitis; aurum enim aon minus prte— 

stringit oculos, qaam d mXis mt^atos. 
3. Edepol idem caecus non lusciosus est 

3. Nec manus visco tenaci tinxerat auri casta. 

4. Et me Jnppiter Olympiae, Minerva Athenis suis my- 
stagogis vindicassent 

5. Mortales aiulti nirsus ac pimsus meant. 

6. Sed quod haec loca aliquid genunt ^iailizccbvGoOglf 98 ■■■ TBMnTII TABtOTIIt 

7. Idque alteruiu appellamus a calendo calorem, altenim 
a fervore febrim. 

8. Sed quidvis potius homo quam caruncula aostra. 

9. Anima ut conclusa in vesica quando est arte ligata, si 
pertuderis, aera reddit. 

10. In reliquo corpore ab hoc fonte diffusa est anima, hinc 
aoimus ad intelligeadum tributus. 

11. Candidum lacte e papilla cum fluit, signom putant 
Partuis, quod hic sequatur mulierem e portu liquor. 

1. Ap. Non. p. 39, 4. V. Fraettringere. — Pfec mlrtim Tnn. 
AAv. XXIX, 17. coecuUs i minu» avram enim non pr. o. qit. rd 
aov xpuvoc Fopnift, Lips. gu. lo oov xfdtae [ianrenb. 

8. Ap. Non. p. 13S, 13. r. LnsciOBi, qul nd lacenism non 
vtdent et /ivamig Tocantor a Graecis. — Plaat. Mil. Gl. II, 9, 
Al.: „Verber« edepol tu quidcm Caecas non luscitiosus", nbi cf. 
UBderH. adnot. VocBbnlam luscioium eirplieat Varro ap. Non. 1. 1. : 
ijvesperi non vldere, qnos appellant liuciosos", aliter Fest-FauU. 
8. V. „Lascitio, vitinm ocalonun, quod clarins vesperi quiun me- 
ridie cerniL 

3. Ap. Non. p. 367, 11. v. Cftatum flirtln et rapiniH absU- 
neas. — auri ex conjectura dedimiiH, ut flagitabat Nonil toc. 
Caitum ezplicatio et loct sententiB. Codd. et edd. praebent viri. 
— cattai in libr. var. lect. ed. Non. 1SS3; non male. — ViscatNS 
nanns dliit etlam Lucil. Sat. ].' XXVIII, p. <0I. ed. Haverk.: 
„Oninia viscatis manibiu leget, omnia sumet, Crede milii presse 
rea anferet onnea". 

4. Ap. NoB. f. 419, 9. T. Vlndicare — liberare. 

5. Ap. NoQ. p. 984, 38. t. Butsub, retro. 

6. Ap. Frisc. 6r. X, 7. p. 499 Kr. Bespezlt hunc locam 
0raam. in Analect. Gr. ab Endlicher. et Elchenf. ed. CVindob. 1837.) 
p. 176, 11.: „6ennit ex quo themate veoiat, nuJlus ezpresstt, II- 
cet Varro aliique veterura dizerint geaunl". (Blacrob. de Diff. et 
6oc. Gr. Latinlque verbi p. 794 ed. Zeune.) 

7. Ap. NoD. p. 46, tt. V. Febris. — Pro idque, quod Popma 
omislt, Rotfa. non male conj. itteoqae. 

6. Ap. Prisc. 6r. VI, 3. p. 890 Kr.: „Itaque ejns, quod eat 
caro, dimiiiutiTani camncuta est, ut vlrgo virguncula, ratio ra- 
ttuDcnla". — o Aomo Fopm. 

9. Ap. Non. p. 841, 86. v. Aer, sonas. - pertuderis dedi- 
mna cun Cod. Lugd., Dem. b. et cum Gesaero. perfuiUrU Codd. ^iailizccbvGoOgle 8ATDRAIDM MBNIPPBABDX KBLIQVIAB. 03 

Gueir. et 6«aer., Codd. Merc, Bern. b., mg. Jim. percudertt 
Ald. percuterit Jun., Laurenb., PopmB. arcU Lanrenb., Popma. 

10. Ap. Non. p. <SG, l.l. V. Animas et anima. ~ Intelligere 
verbum absolute posilum, ut apud Cic. Oral. c. 10 et 17. — Refer 
locom ad Empedoclia placltnm, de quo Plut. de FIbcK. PMIos. IV, 
i. Cic. TUBC. I, 9, 19. et 17, 41. 

11. Ap. NoD. p. 483, 6. T. Lacte nominatiro casu ai) eo, 
quod est lac; et p. 48S, 6. t. Partula pro partai. lacte pap. 
Codd. et edd. Cand. pap. lacte cum fi. Laurenb. a partu qj. 
Carcio. — De nomjDatiro lacl« pro laic cf. Ciedon. p. 1904., Ttt- 
ler. Prob. p. 1445., Fl. Capr. p. 8!41., Prisc. Vll, p. 756. ed. 
Pntscli. vin. ANGPanonoAis, tiepj rENEeAiAKHs. 

Av9Qia7t67tolitv pulD mundnm Vsirooi dlci. Cujus gnam laiiquRm 
cives fiamns iinum nasclninr, veiitimlia esl, lioc Ilbto «leKsntei de gra- 
viiBie ejas dlcl dlspnlsinni esse, qnae niiarae bombilB sorll et condiclani 
non aine Jme poieat rsiaUssima dicl. 

1. Vulgoque avarus fenerator spe lucri 
Rein scriptione duplicarat. 

2. Non iit thesauris, non auro pectu' solutum, 
Non demunt animis curaS ac religiones 
Persarum montes, non atria diviti' Crassi. 

3. Dotis dato insulam Cbrysam, agnim Gaecubum, 
Seplasia Capuae, macellum Romuli. 

. 4. Et Hymenaeus, qui primo lavere alvum marsupio solet. 

5. Ne dares, ne polliceres quid: datum est. 

6. Non modo vinum dare, sed etiam, ut Plautus ait, 
murrhinam, passum, derrutum. 

1. Ap. Non. p. 174, IS. V. ScripdDne pro scrlplura.'— Cisb. 
Cnper. Obaerv. I. II, c. 6.: „FoeneriitDr hic, homo plane sordidns 
et BTarua, qno meliorem filiia et filiabus quaeceret conditionem, 
mntto plura se habere io bnnis apiid censores profesaus est, im- 
rao fortonas stias duplo mi^ores in tabulHa ceDSuales jiisslt re- 
ferri. — — Scriptio autem Tocatitt' ceDsus aestimBtis et deacriptls 
in tabnlis cenaualibus bonis, BeciiDdum quaa opes in pnblicum con- 
ferebant: factnmque imltatioDC Graccoruoi, qui censam tocbdC 
dnoyQaqiTiv ovalae xui anoxititiaip, descriptioDem BnbatBntlae, ut 
explicant glosase". Simplicius Freiind in lei. a. v. scriptionem 
erplicBt per ScbuldTeracbreibHDg. 

7 ^iailizccbvGoOglf 96 *• TBKBIITn TABB0K1S 

t. Ap. NOB. p. 379, 9. V. Rellgio ~ metas vel soUicitiido. ~ 
lattx vocabula Non et demunt Codd. Inaeniat aurls, quod BUpe- 
riori» rocabnli thetaurii Bj-Uabis posterioribn» per erroreni repe- 
tltls io hunc TerBum irrepsisae puto; nisi fortasae potius pro 
glosaa hsbeBdum ait, si quidem sliquot edd. pro auris praebent 
avarU. Scallg. scripsit: Non aaim. d. c. a. r. — Pro CrasH 
ease Croeti reponendum, cenauemDt Camerar., Lips., Hein»., siae 
justa causa. - Peri. monte». Plaot. SUch. I, 1, M: „Neq«o 
Ule sibl nereat Persarum montea qui aurei ease perhibentur". — 
Ad sententiam cf. TibuU. III, 3, tt. sg. Horat. Epist. I, 8, «. 
Od. 11, I>, ». Juvenai. Sat. XIV, 3SS. 

a. Ap. Noo. p. 8«B> 1*. V. Beplasium generia nentri. — 
doti Ald., Jun., Laur. — De Chrjia insula Plin, H. N. VI, <!.: 
„Extraqae oatlom Indi Cbryse et Argyre, rertiUa taetsllis, ut cre- 
do. Nam quod allc|ui tradidere, aureum argeateuinque iia solum 
esse, liand fiu:Ue crediderim". — De agro Caeoubo, generoalssimia 
vIdIs fertlU PUu. III, A. — De Beplasia vel Seplastia, Capnae 
foro, In quo dellcatissimae merces venlbant, t. Fest. s. t. Plin. 
H. N. XVI, 10. Aacon. in Cie, In Pisoo. II. — De macello Bo- 
mnU b. e. inac. nrbia Homuleae t. Donat. ad Terent. Eun. 11, 2, SS. 
Varr. de L. L. IT, 147. Fest. s. v. Plut. Qu. B. a9. Narilin. 
Bom. Vet. 111, 7. 

4. Ap. Non. p. 904, 10. t. Lavere. — lavtre a. h. e, ciere 
vel lasare alT. Tnm. Adv. XXI, 10.: „Lavare (sic) aUntm mar- 
lupio pereleganler a Varrone dictum esi, pro marsupium ezhau- 
ilre. Quae enim eluuntiir, ea mera inanJBque reUnquuntur, cum 
aUoqoI eluere pro cooaumere solerent frequentare veteres. — — 
Hio significat sumptuosas ease nuptias, maritoaque eBnun primo. 
statim auspicio impendils Inanlri". 

9. Ap. Non. p. 471, II. T. PoUicere pro polUceri; nbt videnda 
est BothU aduot. — quad 4. e. cj. Jun., Herc., Voss. Legendum 
fortasse: ,,ZV. dare te p. qaid vel ^uofl d. e.". Vldetur dlcere 
reUe, rem semel datam non denuo dari aut promitti debere. 

B. Ap. Non. p. 531, 7. r. Murrbina, potio confecta. — FUuli 
locus est Pseud. II, 4, 91. De marrUna v. FUn. XIV, 13. De 
defmto V. Coliun. sn, 30. sqq. filoas. Boxh.: „U*a passa est aic- 
cata. Fasaum eat quicquld ex uva pasaa compressa deflnxerft. 
Dlcitur auiem paasum s patiendo vei pandendo. Utb enim tem- 
pore sno ad solem eipBnditur, et dum alccs fberit, percutltur at- 
que decoqoitur. Inde fit passuai vlnnm, qnod defrutum id e«t 
coctum dlclmus". Serv. in Virg. 6eorg. II, 39. ^iailizccbvGoOgle 
BATUBdinHi MRNIPPBAXUM RBLIqlltAR. 

IX. AB»IOB€H JUDICIUM. 

Graecoram ducum super atmla AchllUg eonlenlio sb Alllo «l Pacuvlo 
tracoedlls celebrala er!i(. Ab hia mulualus lUuJuni Vbito SBlnrM liucii- 
beie volult, In qua pbllOHOphorum, nl vldelur, conienilDaa magls qqam 
fruglfera eerlamioa fealiva peralrlngerel. 

1. Ut in litore cancri digitulis primoribus stare. 

2. Dlic viros hortari, ut rixareat praeclari philosophi. 

1. Ap. NoD. p. 4S;, i9. V. Priores el primores, — diffttibui 
Coad. et ed. princ. digiti» Ald., Jun., prob. Merc. digttuiu ded. 
ez nostra conjeclura. — Popma apte confert eraeconiiti i»* 
aK^iov ovizav paS.^tiv, quod Item dtcitnr de anperbo incessu. Ln- 
cil. Sat. VIII, fr. 1. p. 317. ed. Uaverk.: „Ga]Iiiiftceii> quiim vic- 
(or ae gallus bonesti Suslulit in digiloa primoresque erigit un- 
5ues". Cf. FlauL Poeu. 111, 1, 63. Seneca Ep. ad Lucil. CXI: 
„Oulbua (ac. caTillationibus) qiiisiinis se tradjdit, qusestianculas 
qnldem vsA-as necllt, ceterum ad vitam nihil proficiE, neque forlior 
fi(, oeque leiDperaiiUor, neqiie elalior. At Ule qui philosophlam 
In remedium suiiid exercuit, ingeus fit auimo, pleDus fiduciae, in- 

exsuperabilis et m^or «deuntl. In edlto stat ftdmiriibills, 

celans, ranguitiidlnis verae. Non ezaargit in plantas aec 
summis ambulat digltis, eorum more, qul mendacio staturam 
a^juTant, longioresque qtmm aunt videri lolunl". 

S. Ap. Non. p. 4T7, tl. v. Bizat pro riiatnx. — tllt Popms. HiUua Salniae malerliim luxniltuB tulase el Inserlpllo el fragmenlnm 
indlcal. — Ue Btfig, eeleberiimo Campanlae oppldo, et cnjnavls generls 
„vltlornm dlvsrsoilo", ui Scoec. ep. 51. appellal, vlde Inlerpir. ad Clcsr. 
pio Cael. e. II sqq. et ad Piopen. I, 11. 

1. Quod non solum innubae fiuat communes, sed etiam 

veteres puellascunt, et multi pueri puellascunt 

1. Ap, Non. p. 154, 7. T. Puellascere, ecfemiuari. — CommU' 
□es h. e. commiiDia usus. Senec. Controv. I, S. „ia commiiiii loco 
Btetlstl" b. e. in lupanarl. -- Dicit Bf^as tam proltandae Ubidlnls 
locum eaae, nt ibl na» aolun puellae, aed etiam vetulse lascltB 
se gerere et pnerl miiliebrla pati discant. XI. BUIARCUS. 

Codd. el edd. varlanl In aeribendo boc tliulo. Hercer. et ed. 1S49. 
hls el vicles eihibeiil ('iinorcum, aeiles Bitnarcuni, semel Viiaargtim, 
Aid. el Lanienb. nblqoe repoaueriint Bimargtn» i»c. ■ bis «I fiapyocj, SiailizccbyGoOgle 100 M. TEBIiNTll TAIBONia 

quoil Popma lecepli. Sed perpernn hoc ; cDdicum W«s servanda eal, 
el oBDm fimarcu» vox non habeal, unde coniinode fleilv»rt possU, qnun- 
qje al In lapldibus incislB el In meaibranls manBBCTlplls nimi freqaenlliiB 
Hlt Uierarnm V el B permaiailone, non ampLiiis dnliliari licei, qain Bi- 
marw Sawraa genulna Inscclpilo foerii. Qmieriior Jam quld s1gmflc«i 
Blmarcns. Nlmlrnm hominBm, qni hls anl dDpUci modo Marcus es(, no- 
mlne sclllcel el palria. Qiii ealm noslrae aelalls feallvos mos esl, po- 
pulos nomlnlbuB appellare, qaae in alngulls piao celens uailala Bonl, al 
oxempll canHd Germanus «uilil Michel, Amertcae Beplenlrionalis incoU 
Jonalhan, Anslus John vel John Bull, HlbemiiB Padd vel Paddy, 

— Ila Romtni qDoqne, Inler qnos Marcl oDmen sl quod allnd rrequenllB- 
slmum eral, psr Jocnm el feflllTe Morci bddi appellall. Hlnc SaturarDm 
InacrlplloDes Biiniirnu, MaTcipor,' Maguojiolig, Auclorllawm, qua llr- 
mem meam cortjecluram , habeo In Senecae ApDcoloeynltiosi , ubl Claa- 
dlaa Caesar Inlerrogalus ab Bercale, cnJaa «II, poslqnam ei Homerii ra- 
apondit: '/iidftEi' ^£ tpigav avtnof Kixovmat mlaaotv, Febris dea 
ad Hercnlem conversna lllnm lils verbls conftilat ; „Iale" inqoU „mBr» 
mendacia narrai. Ego libi dieo, qnae cum Ipao tol annos vlii: Lngdunl 
nalus eal. HRicl municlpem videa: quod (ibi narro, ad Bexlam de- 
eimum lapldem a Vlenna naius esl. eallaa Bermanua." Quem locnm 
recte Interprelalnr Turneb. Adv. XXIV, 46: „Bgo eiiflUmo Blgnlllcarl 
Claadinm non verum germanumqne Remanum oase, aed Inqullinnm." — • 
Celeram cf, nos Infra ad gal. Morciporem el Mnpndjtoltr, ntgl jfQXVf- 

— Oe argnmenio Binmrci Tnrn. Adv. xvn, 24 eonJlell haee: „Bimar- 
cut nomen Salyrae Varronls foil, in qna faalum el arroganliam slolidao 
el Ineplam Romanotum incesBebat, quod e RDmano praenomine , quo aibi 
placebant, dnpllcalo JudicalDr: qaaal qula non semej sed &is Marcus alt." 
VertalmUlaa Popma: „Baec Sslyra esl In Imperaloies et daees bellonim, 
qnl magnla Impeills «l provlneiis praesunl, magna bella gerunl, stalDBnl- 
qns ezeelsa tiopaea, al servlnnt Inlerlm cnpidllallbus el deildla, magnl- 
fica aedUcia eisirnnnl el exomani algnla, labnlls aiqne Corinihlis ope- 
ribaa, lauUllas cibonim lolo orbe torrarum exqolronl." 

1 . TuQC repente caelitum altum tonitribus templum tonescit 

2. Et pater 
Divum trisulcum lulmen igni Tervido 
Actutum mittat in tholum macelli. 

3. Magoa ut tremescat Roma et magnae maiidonum gulae. 

4. Gohortes cocorum atque hamiotaram aucupumque. 

5. Gum noTissime computaret, quantum sumptu fecerit. 

6. Avi et atavi nostri, cum alium ac cepe eorum verba 
olerent, tamen optume animati erant 

7. Non Hercules potest, qui Augiae agebat nonfov. 

8. Ipsis istis dicfte labdae, et vivds coutemnite vivi, 
Anticipat« atque addtte calcar, stultiSs contemnite d6cti I 

9. Nos ergo nihil egimus, quod legem [Lucanicam], luci 
ctaro latam, sustulimus? ^iailizccbvGoOgle SATCSAKUH MENirPEAkDM RBLlqlJlAS. lOt 

10. Quod utruin sit magDum an parvum, racile an diflicul. 

11. Ut novum cribrum novo paxillo pendeat. 

12. Ut levis 
Tippula lymphoQ frigidos transit lacus. 

13. Nautae remivagam movent celocem. 

14. Ebrius es, Marce! Odyssian enim Homeri ruminari in- 
cipis cum xinl tpd»iov scripturum te, scio, recepecis. 

Id. Nec me pedatus versuum tardor refrenet; tarde enim 

perit ^v&jiav sertum. 
16. Mibique civi, dum stilo nostro papyri inlevi scapos, 

capitis novum partum poeticon. 
n. Non te pudet, Mani, cum domi tuae vides commilito- 

num tuonim cohortes servis tuis ministrare caementa? 

18. Socius es 

Hosttbu', sociis bellum ita geris, ut bella omnia 
Domum auferas. 

19. In invidiam veniant in hoc ipso rapinatores. 

20. Scena quem senem Latina vidit derisissimum. 

21. Ideo fuga hostium Graece vocatur r^anij: hinc spolia 
capta (ixa in stipitibus appeltantur rQoitata. 

22. TifoTttav T^oxovG qui non roodo ignorare me clamat, 
sed omnino omnis beroas negat nescisse. 

23. KaTuxQritis cst entm vera, si in candelabro pendet strigile. 

24. Ipsum protervi liberti semiatrati exsequiantur. 

25. Gum Quintipor Glodi[an]us tot comoedias sine ulla fe- 
cerit Musa, ego unum libellum non edolem? ut ait 
Ennius. 

26. Vulcanum eccum novae lagenae ollarum figura ter 
precantur. 

1. Ap. NoD. p. 180, 13. V. TouesciC pro tooat. 

2. Ap. Non. p. i48, 2t. v. SolcaB omne, qnldqaid in longltn- 
dinem nculeatum eat. — acututn ma. BMi). — Tbolai quld iit docet 
Serr. ad Virg. Aen. IX, 407. De macello, qnod tliolo instroclum 
fliiBse etiam ex niuBis aJiquot Neronia constat, vide guoa supra 
IkndavJDius ad 'Av9(fmii. tr. 3. ^iailizccbvGoOgle IM M. TBUMTIl TAIBONla 

3. Ap. Non. p. 17, 17. V. MsDducotieB — — et mMdones, 
edaces. — IiiicU. &. p. Stl.: „Atqiie omnea mADdoaiim galae". 

i. Ap. NoD. p. 83, 9. V. Hamiotas, piacatores ab hiuDJs. 

3. Ap. Non. p. 4Bi, S. v. SumpU pro Bumptiia. — computaret 
ex noatra conjectiira dedimus pro mutartt, qiiod Codd. praebent. 
mitteret Ald., Jiid., Laur. , Popma. «mtitaret cj. Lips., Palner. 

8. Ap. Non. p. £01, 3. T. Cepe generia neutrl. — Adverte 
bellom rerbonim lusam in locntione nnimatum ease. 

7. Ap. Non. p. U2, 19. V. Agere, gerere. — Codd. praebent 
mendose Augebes Med conpron. — qut Augiae agebat copron Turn. 
AdT. XXIX, 80. et Scrivcr. Anecd. plulolog;. (Traj. ad. Rh. 1737.) 
LTI, p. S6. Aagiae egestit eopron cj. Merc, male; quia non b. 
T. egerere, sed s. v, agere Tr. citatiir. Ceterum non dabium eal, 
qnln In Nonli Joco restiluendum lit: „agere, egerere". ~ Virg. 
Georg. II, 130.: „AuxiIiuin vealt ac membria ngit alra Tenena". 

8. Ap. NoD. p. 70, 10. T. Anticlpare posueritnt veteres prne- 
venire li. e. anlecapere. Ijtie fietis Codd. Depslttis Scal., Lau- 
renb. Sensiatis Ald. , Jun. PersensisHs cj. Herm. Elem. Doctr. 
Hetr. p. 411. victoa cout. Laurenb. s. v. labdae. — De Beotentia 
ftagmenti nibil atatul potest. 

9. Ap. Non. p. 810, 10. T. LuT maBCUlino. — Lociia despera- 
tns. l. Lucaniam 1. el. l. seutulana Codd. praeter unaDt Liigd., 
qni praebet legem tueani claro. Lucaniam om. Ald., prob. Roth. 
latam om. Laur. An forte Lucanicam tAelian. V. H. IV, 1.] vel 
Ltciaiam (Macrob. Sat. II, 13. Gell. II, S4.) emendandum alt? — 
Pro scut^laus Popma dedlt scutulavimaSf explicans per obscura- 
flmas. Mec iaeptum hoc, qunm antitbeton luci claro (h. e. palam 
et pnblice) aDiecedal: licst verbum scufulare (a <sjtVTd:l.i >= liierae 
reconditae, maudata arcana) apud nemiDem retentm acriptorum 
lectum ait. Sed ntitur Varro passim veitls nove formatis et com- 
poBitia, ut Setquiul tr. 8. desubulHre. Sexag. fr. 17. depoutare. 
Nihllominua certlua videbatnr, ia Varronis loco Sttstulimui repo- 
nendum esae. 

10. Ap. Non. p. 111, tif T. Faciil pro fiiciliter. — facul an 
Laurenb. 

11. Ap. Non. p. 153, 8. v. Pasillua, demlnutlTum a palo. — 
Cf. Eumenid. tt, 23 : „Ubi dicatnr primus Zenon noTam haeresim 
HOTO pazlllo siupendlsse". Proverbialis locutio de rebiia praeter 
necessitatem ansceptla. Cf. GraecoruD) Ttanauliii avaitQtiiaatti (i. 
e. aiitlTigttO ot dno naatdlov Xa^etv (i. e. ^uifniijft^raO- 

18. Ap. Non. p. 180, 10. T. TippiUa animal leviaaimum, quod 
aqnas non nando, sed gradieudo trauseat. — Eal araneua aqu»ti- 
lia. V. Fest. a. v. ibiqne Scalig., el Od. Miiller., qni Varronla 
veraiu male prn tetram. troch. habet, quum Blnt aenarii. — fyM- ^iailizccbvGoOgle SATDHAKtM MBNIFPSABUIf KBLIQUUB. lOt 

fmv SCftl. lympharttm Jun. Ut tipp. lev. Igmpharum frig. tr. l. 
liaurenb. SyllsbB 160001)» in voce tippula producta est. PUul. 
Pers. U, i, es. 

13. Ap. MoD. p. 9)3, 6. V. Celox est DftTigiuin breve, dlottim 
a celeritudioe. 

14. Ap. NoD. p. 480, «4. V. BuniDalur; et p. 383, 16. t. Be- 
ctpere, promittere, polUceri. — Odytaiaa Herc. et ed. 1S4S. 
Id Kltero loco; 1d priore praebet Merc. OdyMtart, ed. 184S. Odf/t- 
siam. OdysseMH LaureDb., Popmn, — icto Merc. Scio ed. IBit. 
serio cj. Popma. 

li. Ap. NoD. p. ii9, 83. V. Tarditas — MascnllDo. — n« pre- 
net tarde Codd. refrenet arte Popma. cum pritymon certum 
Codd. meDdoae. eum iflTviiov certuBt tcI rAytmlon certum Pop- 
ma ioepte. Quod supra dedimus, nastra coigectnra est. Pedatua 
versnum tardor est bypallage. — Dlcit aeae, quomiDua carmlDa 
pangat, mioime patl prohiberi iogeDio suo, paullo (ardlore Id ver- 
aibus Dumeris suls adstringeDdis : versuum enim serta aon aeqne 
mature perire quam florum. 

15. Ap. NoD. p. tSS, 13. T. Scapuni. — mUUque divi, d. at. 
n. papiri notevii ic, capttio novo partu poeticon Codd. — in- 
levi cj. Both. Celera ex aostca conjectiira dedlmus. 

17. Ap. NoD. p. se, 5. T. CaemenUt, lapides oou miignl modl, 
quibns aedificta consurguDt; et p. 196, 26. s. eodem toc. 

18. Ap. Non. p. 248, 17. v. Bellum. — tocius bell, Codd. 
8ed rccte coqj. Herc. sociis legendum esse, qui datiTus incom- 
modi eit. Fopma narrat In aatiquis libris uescio qnibus esse cum 
tocils. 

19. Ap. Non. p. 167, SO. T. Bapinalorea. — Mallm legere in- 
vid, iuveniant in h. i. r. Popma legit ven. h. i. omlsso t^ ia.} 
ilem Lanreob. 

30. Ap. NoD. p. 100, 39. T. Diriasissimum C^ic). Sine omDi 
dubjtatiooe derississimum corrlgendum erat. mg. Cod. Cuelf. et 
edd. Tulg. praebent dlrissimum. Per soaem huDC Latlnae ecenae 
deriHlBsimam Hignificatum esse puto Pappam, Atellanarum fabula- 
mm ridiculain personam, de qua t. ReuTens. CoUect. Ut. Cap. 
IX, eecl. 3, g. 3, p. 149., et Munk. de Fabul. Atellan. p. 3S. sqq. 
— Frsgmentum fortasse poeticnm est, quiim jambl inslat. 

Sl. Ap. Non. p. 55, 10. v. Trnpaei — . 

»S. Ap. NoD. p. 630, 31. T. NegatiTas duas negatlTam sigol- 
ficantiam noTe habere. — guae non Jnn. Merc. Lanrenb. — Verba 
TfiKtitv TQOJiovg Merc. mntaTit iu nf^l tgoxtov, tanqiiam altemm 
Saturae titulum efficiant, fortasse resplciens fr. 14. — TeSncoy 
■tgonoi Tldeotur ease morum per tempora mntallones, qnibai Inzu- 
rioai bomtaes interdum ae eicasare solent. ^iailizccbvGoOglc 101 m. TBBBNTII TAk&OIIII 

S3. Ap. Non. p. Sta, G. v. StriglUi — neutri. — KamxQiais 
i. e. abnaus, tcI noBtrnm „verkehrte Wett". Slrlgllift enim lo- 
cua in balneia eat, non ln candelabro. 

tt. Ap. NoD. p. 107, 4. T. Exequlftntnr ab eiequlla. — prop- 
Ur vlx l. Merc. et ed. \M%. ex suis codd. — Noa eihibuimiis lo- 
com nt icriptns eat ia Tnraeb. AdT. XXVni, li. — lUeri Laur. 

C5. Ap. Non. p. Afd, IS. T. Edoiare bbrorum eat Terum vei^ 
bma cum materianun compianatur aaperitas. — Cloditu ed. 181S. 
ei snis codd., ScaUg. ad Manil. Aitron. IV, 430, p. SS7. Cle- 
dlaniti (j. Carrio., Morc. Orelli in Onom. Tull. p. 604. a. t. 
hnnc Oulntiporem Ciodianum slAtuit esse Cn. Lentulum Ciodia- 
num memoratum Clceroni Bnil. c. 6S. — Eundem Quintiporem 
Ciodianum propter eandem caiiaam iRcerat Tarro In tr. ex Epist. 
Ad Faf. ap. Non. p. 117, 6. t. Oarsaridiare : „OnIntiporls Clo- 
dlani forla ac poemata ejna gorgaridian» dices : forlnna, o fors 
■fortunal" 

S6. Ap. Non. p. &43, 13. V. Aula et oila — est capicissimiun 
\M. — Fwlcanai» nec cum Codd. tiecdmn Popma. — novem ed. 
princ. — fyurantur ter ms. Falat. prob. Gebb. Antiqu. LecL II, 
IS., qul Gorrigebat nee non cum novae t, o. figurantur, ter pre- 
calur sc. Bingnlns. Inepte. — precatur Merc. — Popma apte 
compamt rerba Amob. IV, p. 1S9. ed. Cant.: „Lateraiius, nt di- 
citis, deus est focorum et gcnius, adaiictosque boc nomine, ^uod 
ex iatercuUs cntdls ab bomlDibiis caDiinomm islud aedlficetiir ge- 
nns. Qnid ergo si argllia, aut materia ftaerint quacunqne aUa f^ 
bricali fbci? Genioa non babebunt, et ab olficlo tulelae, quisqnis 
iste est Lateranus, abscedet, qnod regni sul possesaio non luteis 
conatnicla est formia? Et qnld, quaeso, nt ftciat praesidatura, fo- 
corum dens iste sorlituB esl? Per bumanl generis coquinas cur- 
rlt, inspiclens et eipiorana, quibusnam lignomm generibns snis 
ardor In focuUs excitetur; habitudiDem contribnit rictili- 
bns vasculis, ne flammarura diaalliant vi victa" sqq. XIL CAPRINUM PBOELIUM, TIEPI HMNHS. 
LUier fonasse sdversnia Eptcnreos scripiDs: cdI scboiae summura 
bonBm In volnplale callocalnm falase, in vnlgns Botnm esi. Et eistabat 
ollm ip^i Eplcur) liber IJiqI 'HBaviji, memoralua Ciceiaal de Divln.Il, 
ST. — InaerlpUo facetlsainiB a capioruni pugnls, cnJas pecndlM pelnlamis 
tat In proverUo eil. 

1. Ne vobis censeam, si ad me referretis. 

2. Unam virtutem propriam mortalibu' fecit, 
Getera promiscue voluit communia habere. ^iailizccbvGoOgle ■ATVIABOa ■■NirptlABIIM BBLI^DIAB. IOd 

3. Non posses eant amplius perfeiTe, tamen suadet ant 
notat. 

1. Ap. Non. p. 8S7, 83. V. Censere, siiccensere. — Pro re- 
ferretis maliin referetit. 

i. Ap. Non. p. 361, ti. v. Proprium — est suum uniascujus- 
qne. — Nam virt. Codd. Unam cj. Scal. , Laurenb., PDpm. — 
promiscam — haberi Bcal., Voas., Laureob., Pithoeus, Popma. — 
Burm. in Anthol. I, p. 370. praefert promitce — haberi. 

3. Ap. Hon. p. SOS, !». v. Ferre, pa». — ttt notat Herc. et 
eil. tS4i. ut noceat cj. Jud., Popm. aut notat dedlaus ei oos- 
tra conjeeliira. IntelUgo locum de mnliere, quae quamvls invl- 
Biun mjtrlto sese esse sclat, nibllo tamen magis linguMU coercet, 
sed aemper allquid snadet aut nolat. xm. CATAMITUS. 

Hemorat taaoc Sainram Bntyctaias de dlscern. Conjug. It, 1- Cp. 3168 
ed. Paiscb.); „Scabere( eiiam, quod lenlae peraonae linperrecU lenparla 
aatijnncllvl madl esl, quaDdam apeclem servans, apud BDiallam In I. Ilbro 
Sermonum repeiltar, ul: „SBeps capnl Bcaberel vlros el lodeiet anguea", 
nalsvlniaa quaal leiUae conjngallonis , llcet nollum ejns alinm aiiHlum 
apad allqaem laleilm coKnovimns, idBl Inlnlilvam leabert apnit nle- 
nlppenm Vaiionem In Ciianlio." XIV. CAVE CAPJEAI. 
„CBve Canem, elOKium, InseilU solUam In JanHa, gno ignoil aedium 
InEiesaa arcerentnr. Nam veleil moie canes ad oBliam, non vlvl modo, 
sed vel Bculptl, al In regla Alcinai (Efom. Od. VII, 91 — 94], vel pictl 
In pai-iete, nl tai fointca PelronlBpa (pelron. Sal. c. 29.], io qOB non 
longe ab oatlaril cella cai^ Ingena, CBlena vlnclaB, In pBrlele eral pl- 
cluB, saperqne qnadraia lilera Bciiplom: Cave Canmi." Haec Popma. 
Ploia vlde apnd Cae]. Rliodig. Lecl. Anl. XVn, 28., apud Caaaub. sd 
Tbeopbi. Charaei. 15. p. 139. el apud Inierpn. ad Peiion. ]. I. cl. In- 
fra £ufDen. tf. i. EUam Graecornm erat proverbiom ^tioiv 'Ev JTipo- 
OvQip, memoiBinm Inier Pioverb. ex Cod. CoIbI. ed. a Galaf. p. 146, 
sbl ezpllcaini: 'EnL cmv ^ Saialots ■col(itjQ<av. — Ai Vaironla Satniae 
ioMrtpiloBem forlasse reetlaa InierpieterlB de Cynlcornm moidacltaie. 

1. Ubi rivuB praecipitatur in netnore, deorsum rapitur at- 
que offensus aliquo a scopulo lapidoso albicatur. 
1. Ap. Non. p. 79, ii. V. Albicatnr, eulbescit. — Praeposi- 
tio a arcte coi^jnDgeDda cam albicatur. XV. COLUMNA HERCULIS, J7EP/ JOSHS. 

D apllorem InBCiipllonem, ^iailizccbvGoOgle IM ■. TIUMTIl VAKBONU 

qwin MjDrem albl paravU gl«TiMa, qaan AIcUbs, qu\, pMtqnani reraa 
« ae geBlaram unpllladlne lalam orkem camalaverat, ei «eiernDni namlnlB 
mannmenlnm In alllmlB terrsram IniknB eisirucium reUqnli. Qnamqatun 
nec baec esl verl abBlmUls caqjeclura, ildellGei slKnlfleaium eam iiU 
lascilpllone , In glaiiae sladio lectam modum egredl aeqae perlcnloBam 
esae, qaam DivlbiiB Bnperare Hercnlis coianuiRB, nlira qaas nare e( lier 
lB«ennm. 

I. Itaque ceras conscribillavi Herculis athlis. 

1. Ap. Hon. p. 69, 31. T. Conscrlbillavi pro cooscripsi. — J. 
<» ceram c. U. edd. ant. I84t. Ita tat in cera conacrlbilavil 
LAureiib. taM intcribillatii H. cj. Merc. Sed Codd, Mss. proe- 
beat i. eat inetravi U. adlii, U, ad liUm edd. ante Merc, 
qiiod ortiun ease pnto ex sequeDtibiis Nonli verbis : Idem Varro. 
Celerum dod assentimur Rotlilo, qui aliquid eicidlsse putat. Ceras 
consctiblliare aliqna re facete dictuni pro io cera conscr. aliqanm 
rem, ut infra In Marcip. b. 19.: ,,pingeDtes coelum figmentis eon- 
acrlblllarunt". Cf. Ovld. Am. II, 9, 17.: ^mensam vino couHCri- 
bere", et Plauf. Faeud. I, S, 13S.; „stilts me totun ulmels con- 
acribllo". XVI. CRA8 CREDO, HODIE KIUL. 
FraverblalLa locDlla, qua negamus alicujns verbla siailm Idem lia- 
bere. Compararl potest nasliallum; „da8 glaube ich moigen", veh „du 
glaabe lcb beale nDCb nlcbl". Popma Satnram scrlplam esBC pntal „)n 
bomlaes levea el IneonBtanles, qoainm vagalui anlmua eirore, nec habel 
nnqaMO quod aeqDatitr, anl In qno conHlBlal." Credat qul velll. 

1. Quibus instabilis animus ardens mutabiliter avet lia- 
bere et non babere, fastidiliter inconstanti pectore. 

% Atque ut igni fervido medullitus aquiloniam intus ser- 
vat trigedmem. 

. FaslidiUter, fastidlose; et p. 13*, 

%. Ap. itfon. p. 139, 9. t. HedulUlna, et p. B06, iO. v. Frigua 
— femini. Erroris convincnntiir faoc loco qiii putant ai^ectiviun 
aqniloaius ante Augusti aevum non aanrpatum esse.— SeBten- 
(ia Ihigmentl obscura est. XVII. CYCNUS, nSPl TAtHS. 

Batnram, in qua de Bepnllura dispalabal, cdi Cycnnm Inaciipaeiit, 

l^ile llbi in piano erii, sl memlneris, quite veteres de eyenarnm mari' 

bandurnm canln ftbaiari saliil «int. V. Arlslot. H. A. IX, 10 et Aellaa. V. 

H. I, 14, iUqne inierpreieB. — Popmae oplnloiwm, boc Ubra Tarraiiem ^iailizccby^GoOgle gATCBUIIH HKNlFrBAKCll BBI.I4IIIAB. 1. Tua templa ad atta farni properans citus itere. 

2. Quare Heraclides Ponticos plus sapit, qui praecepit, 
ut comburerent, quam Democritus, qui ut in melle 
servarent. Quem si Yulgus secutus esset, peream, si 
centum denariis calicem mulsi emere possimus. 

3. Denique si vestimenta ea opus 'sunt, quae fers, cur 
conscindis? si non opus sunt, cur fers? 

1. Ap. Non. p. 485, EP. r. Iteris positnm pro Itineria et qnl- 
dem recte ab eo; qnod dicitur iter, iteria AcK, itiDer, Itiiierla. — 
Tu ad t Laureab. Veraua GaUiambicns. V. Henn. Elem. Dectr. 
Hetr. p. 506. 

t. Ap. Non. p. S30, 89. v. Vnlgua — MaacnlJiio. — PimUcot 
dedi cum Merc. et ed. noriss. quae praebct PoitUfieot, mtvtaioe 
Victor. — praecipit Cod. Guelf., edd. Jun., Merc, Fopmft. — com- 
bureret ed. noviaa. ex auis codd.; recte rortaase. comburerentar 
Popma. — Plin. SXII, ti.i „MelIia quidem ipsins natura talls 
est, ut putreacere corpora uoa sinat''; «d qnem locnm vld. Dale- 
camp. Cf. PUb. TTI, S. Slat. Sllv. m, S, 117. Athen. Delpnoa. 
II, 46. Lncret. I, 903. 

3. Ap. Non. p. Wl , tl. V. AccnBatlvus vel nominatirua pro 
ablativo. — ei op. le Codd. et edd. ea op. <. dedimus ei BotMi 
conjeclura. 

XVin. CYNICUS. 
AtsnmeDlam Satiirae Ipia iiucTlpliaDe esl iDdlcaTum. Lucianus quo- 
qne, aller ille Bermoiila Henlppel HemulDS, Ctjnicum, lepidlBSlmom llbel- 
lum scrlpsll, in qno aspersra parvoque conlenlam Cynlcorum vilam de- 
fendit, mallem aique enervstuu delicalnnim liamlnum laiailam reprehen- 
Ml. Varromanl OjrnHii forlBsae almllis rallo Aili. 

1. Si me Hercule purgant, et deorum cura non satisfaci- 
tur reipublicae. 
1. Ap. Prlac. Tlll, 9, p. 365. Kr. — Locns despenttiaaimas. 
Sine Berc. Cod. Erlang. S. pugnant Cod. Dresd. et ErlBO£. t. 
pergunt Laurenb. fnehereule edd. me Here. dedi cum Popma et 
LaoreDb. decorum eurant Cod. Lips. !. Dient herc. p. cj. Po- 
pma. Pro et rortaase est at reatituendum. nlizccbvGoOgle M. TBRBNTH VAttOSll XIX. DE OFFICIO HARITI. Exslst Plmaiebl UbellDs de eadem msieTla eempaaUus. — \ 
SBlaram landai JobaDn. Sarlaber. Poller. \1, 26. ei De Offieio Matri- 
monii appellai; guud per memortae iapsiUB faetau egse palo. 

1. Vitium uxoris aut tollendiun aut fereadum est. Qui 
tollit vitium, uxorem cominodiorem praestat: qui fert, 
sese meliorem facit. 

1. Ap. Gell. I, 17., qui aic [uterpretBtur: ,,IlBec veiba Vv- 
Tonis tollere et ftrre^ lepide quidem cotoposita sunt: sed tollere 
apparet dictum pro corrigere. Id etiam &ppnret, ejiismodi Tltiam 
uioris si corrigi non passit, fcrenduia esse Varronem ceDauisse, 
quod feiri scllicet a riTo boneste potest. Vitia cnim flagitiis le- 
Tiora suDt". — Simililer lusit Varro iu verbis tollere et aaferre 
in Sexag. tr. 14. — Fit. conjut/is aul toll. est aut fer. Qu, t. v., 
comtnodiorem coi^ugem jir.j qui fert, tpsum efficil meUorfm. 
Jobaon, Sariab. 1. I. XX. DB 8ALUTB. 
Uae ealorn, nl ralloT, gTavlssima Ula de animoraai et mundl Im- 
mortBlliBte qasesilo inclaia fuli, varlaiine pbllosophorum de bac re pla- 
clla pereenslla el sab eiBmen vocala. 

1. Sic mundum haud natum esse, nequc mori. 

1. Ap. Philarg. io Virg. Georg. II, 336, p. 330. ed. Lion. Is 
sui poetae versiis „Non alios prima creacentis origlae mnndi II- 
Iniisse dies, aliumve hdbuisse tenorem Crediderim", eiplicans: 
„Si crescit", inquit, „deficit. In quo videtur seciitns Epicunim, 
qui ail: Omnia, quae orta, occidunt, et aucta senescunt. Vnrro 
aulera In Saturn, quae scribitiir Ve Salule.- 8ic mnndnn sqq. 
Plnto autem, non natum, at mort. Metrodorus antem, ueque na- 
(nm neque mori Ccf. Aristot. de Coelo I, 12. Enseb. Praepar. 
Evitng. KV, SS.). Zenon ei hoc miindo quanvis aliqun interenat, 
(amen ipsnia perpctuo manere, quia inliaereant ei elementa, e qui- 
bus generantur materiae, ut diiit, crescere qiiidem, sed ad iule- 
ritum non pervcnire, maneiitibus elementis, a qulbus revalescanl". 
Haec omnia fortnsse desnmpta sunt ex Vnrronia Satnra. Ceterum 
cf. etiam Enseb. I. 1. 1, 8. 

XXI. DESULTORIUS, nEP! TOT FPA^EIN. 
Sic illulHm llbrl eiblbet rag. Jun. alroiiae Nonll leco, prob. Merc. 
fierl. el Rolb. — Codd. el edd. parllni prsebenl Dm. k. t. TQarptiv, 
parllm n. rv ^trqxin, paiUm Dee. n. tfVffis, paniH Be». n. oi({- ^iailizccbvGoOgle 8&TVBARrH MBNIPPBARVH RBLiqVIAB. 

tptiv; Popma: De*. wcpl rjuqn^s eiv dlio 
UesDllares appellabaniiir apud HooiRuos, qnl daos plurenve eqoos Hbsqm 
epblppUs Bgitutianl et ex Rllero In alleruiii sablnde deelliebanl. Liv. XXIU, 
29. Hygln. Fab. LXXX.: „[rnde ellHm nomHnl servanl In^lllulum, cum 
desallorem miltnnl; nnus duos etjDoa babel, pUeum In cspile, [dej equi 
in equum IrsnsUll." Ct. Dempater. Parailp. ad HosUi. ADlIqii. Bain. i. V, 
«d cap. 24, p. 312 sq. Hinc desailorli eqni aant dlclL Snel. Cses. 39. 
Clc. pro Marena 27. Cagaiod. Var. III, 51: „Equi desDllorll, pei quos 
Circenslum mlnialrl niissos denanllanl eilturoB, Lncifeil praecursoiias 
veioctlBles Imiiantur." — Qua de cansB Varro Ilbrum saam In qao wi/i 
TOii yf/aiptiv agebal , Deiulloriam Inscrlpseril , dlvlnaie non posBamas. 
SlgnUcBl forLasse eo vocabula suam Ipalua Insenlum In Saluiis eamp< 
nendls eipedilum lliud ac semper paralum, non aolum de qaavls mali 
rla propoBlta dlapulare, sed ellam Ipsam dicenill genus vBiiare el qna 
desuUarom more a pedestil orsilone In veisu^ ac poemala IranslUre. 

1. Fervere piratis vastarique omnia circum. 

2. Alius domini delicias, pbaselon, aptutn tonsilla litore. 
mobilem in fluctum solvit. 

1. Ap. JioD. p. S03, ii. V. Fetvit pro ferveL 
i. Ap. Noii. p. 334, >S. v. Fitselus, naTigium CBmpanum. — 
ftueio nactum Merc. faselotif actum ed. noviss. toniilUtore 
movilem Herc. et ed. novias.. flictam Merc. et ed. noviss. nac- 
ttu tonlitla» llttore «tovll, confiictum mg. Jun. fas. aptum ton- 
iilla cj. Gerlach., qaod recepimus. fluctum secat ms. PalHt. prob. 
Gebb. inoi. in fl. meo aomiDe dedi. Tonailla quid sit eiplicat 
Isldor, Orig. XIX, S, 14. : „ToqsII1s imciDiis ferreus vel ligneiiB, 
ad qiiem in litore deSium fuaes navinm iJligaiiCur"' JSobtlem 
fluctum qT. Ovid. Ep. 11, 1S8. V, 110. XXn. DEVICTI, J7EPJ ^IAONIKIAZ. 
Slc lllahiB Salniae exhUietilr In Jibiis manuscriplis, quolqDot coIlBtl 
aunl a novissbnis edilDribag. Edd. priores, Laurenb. , Popma et Turne- 
liDS sciibnnt fae Ficlii, nepi ^iloveixiag, vldeUcel eo indnetl, quod 
magiiam VaiioBisnariin paiiem proverblls Insciipiam esse vldebani. Sed 
Ipse TDmeb. Adv. XIS, 21. faletai, In sdIs msH. aecas scriplam exsiare. 

1. Quis rotundam facere cetram nequeat? 

2. Dicat pugil is: ^ctatores, qui miserum putatis vinci, 
quaero a vobis, s! adversarius supercilia mi cestis dis— 
cobinarit, niim quis vestrum sua mihi est daturus? 

3. Libet me epigrammatia facere, et, quoniam nomina 
non memini, quod in solum mihi venerit, ponam. 

4. Properate vivere puerae, quas sinit aetatula ludere, 
esse, amare et Veneris tenere bigas! ^iailizccbvGoOgle 110 M. TRIBNTII TABmOHI* 

1. Ap. Non. p. 8S, 17. V. Cetran. 

S. Ap. Non. p. 49!, 8. r. CeaHs pro cestibus. 

3. Ap. NoQ. p. SOO, 9. V. Accusativiis pro gcnltlvo. — «pt- 
gramntata Papm., Tura., edd. anle 184t, praeter Ald. De locit* 
tione qnod in tolum venlt (cf. Cic. N. D. 1, 83. fio. Cic. ad fii- 
mil. IX, «6, !. Ibique Manut.) v. Wolf, Ana!. liler. IV, p. »47 sqq. 

4. Ap. NoD. p. 136, 13. T. Puerae pr» puellae. — i/uat tinit 
Cod. G-uelf. optimus, et edd. omnea praeler qotIss., quae praebet 
qna HniL Vivere Terbun praegnanler positum pro vita fnii Cct. 
Marlial. V, 69. Lns. in Priap. 188. Bun». ad Anthol. lat. I, p. 
304), iit Graecuruni ifjv, de guo v. Jacobs. ad Anthol. Gr. tom. XII, 
p. 13. cf. eiuid. Com. IX, p. 181. — Tenere Ven. bigaa est Veo. 
bigas obtloere vel prosequi, b. e. Vetieris muneribus l^ai. Vene- 
rem In anliquis monnmentis cycnonim, Tel colambanun ant leo- 
iinm bigia a^pernti, in Talgas notum est. 

XXIII. JIE nAUES 01 rEPONTEZ. 
KzBlat boc proverbhim apad Dlageaiaoi IV, 18 el inter puvemlas e 
Csd. Bod. «d. a Gaiiir. p. 31. (331) , nU aipUcetar 'Eal TtSv npoe to 
yijftis Eitij&Edi^pmv SoHOVVttov. Galsf. adlre nns iabel Luciaiu Sainni. 
lom. la, p. 392. ei Sebol. Plau p. 262. 

1. Punun putum. 

I. Ap. Gell. VI, S. : „Scriptuai autem cst ptirum putum noa 
in Karthaginiensi soium foedere, sed tnm In multis allls veleram 
libris, tum in Qu. qnoque Ennti tragoedia, quae inscribitur Alez- 
KDder, el in Salura H. Terentii Varronis, quae inscribitur ^. naiS. 
ol ytQ.". Cr. infta '£xor. tr. 5. Prometh. Lib. (t. 9. XXIV. DOLICM ADT SEBIA. 
InanrlpUo repeiiis hsnd dDblo a doUo Seiul Ulo, gno Diogenem, Cf- 
nicnm, pro domlclUo asBm ease iriduni. Inepie Une' qoldam eanjoceranl, 
Varranem In hsc Salurs de ■edllclia dlspnlHvisse. 

I. Hunilus doinus est maxima bomuli, qnam qmnque al- 
titonae tlammeae 

Zonle cingunt, per qu4m timbus, pictus bis sex signis, 
Etellis 

Aifrdutibus, altus in 6bliquo aetbere Lunae bigas Ac- 
ceptat, 

et appellatur a caeiatura caelum, Graece ab ornatu 

xoff^of, Latine a puritie mundus. ^iailizccbvGoOgle 8ATVBUUM ■BtilPPliAKDH RILI^VtAB. 111 

1. Ap. Val. Prob. in VlrgU. Ed. VI, 91, p. »63. ed. Lioii. — 
mass. rerum, tfti. Tura. Adv. XX, %9. max. omnium P. Crinit. 
de HoDBHt. Dlscipl. IV, II. Dniecanip. ad Plia. II, 4. — altit. 
fragtKine Turn., Dalecamp., Crinit., Popms. — stellitnlcaatibui 
vtilg;., quam receperunt Ttirn., D&Iec, Crinii., Popm., Biirm, ia 
Anthol. I&t. II, p. 337. Scft]. In Cstal. p. 816. Sed recte Lion ei 
enls jaas. edidit ilellis mir. — big. receplat Popma. Sunt tetram. 
aoap., qnoruD) primus est catalecticus, tertiua siue diKereai. Poat 
acceptat trausit Bcriptor in pedestrem oratioDem. — 6U aex signit . 
cf. Varr. L. L. VII, U., ibiqne MQH. — eaetnm v. Varr. L. L. 
V, le. el Hnil. in Addend. p. S99. Cf. Plln. II, 4. Isidor. Orig$. 
Xnt, I. Plntarcb. de Placit. Philos. U, 1. XXV. EKATOMBH, JIEPI ®TSIStN. 
Non dlsalmHls vetl mlhi egt canJeeinrB, bac Saltica a Varrane Inanes 
sacroiaffl diua sacrUctortinique spleiididDR el magnlllcos apparatua IrTiBos 
atqae oppugnaiOB eBge. Qaod enbn lls In scripits, la qnlbUB tKDquam ex 
propaBllo de rebas diviols dlHpalabat, Varronem secntum eBse coHBlal, 
ul deorara Bcillcet cullom ac rellglonem Inanium ceremoniBiuia laao el 
detealabUi auperalitionis peale purgnrel, eaioqiie el dlis el bomlnlbas 
dlKnioreat readeiet, id ellam in Saturarum iibrla, qnolieacanque In bsnc 
msterlam Inelderel, enm eglsse , psene la eomperlu est. Cf. snpTa p. 
B9 sq. Qaoi studium Varronis non salls asseculi quidam velemm Heii~ 
plorum, praeciBriim virum „acrem ublqne leilgionia expugnalorem" dlcere 
conall sont. Serv. In Vir^. Aen. XI, T8T. — Ceteium iilc commoda 
eammoneracloa ieclores esae velim, Luclano qnoque, Blleri lUI Henippel 
generU Imitalori iihmm, iripl SvaitSv conscrlptnm esie; cnjua quae ralia 
■II, deelaial Ipse Initlo, ei schoilDn bia verbla „o axonos inavSa 
Aovmdvifl, KazaSfoiitiv t£v 'EXX^vmv &vaios noiovvtmv lo yao 
Otiov o^ Biitai S-vaiiSv." 

1. Lydon fluens sub Sardibus flumea tulit 
Aurum, in lateres quod conquadravit religio. 

2. Ubi illa phalera gemmeaque ephippia 
£t arma margarito candicantia. 

3. At regis eneis sanguine imbutus nigro. 

4. Pater ut cruore laveret ararum aggerem. 

5. Mea igitur hecatombe pura ac puta. 

6. Socrates cmn in vinculis publicis esset, et jam bibisset 
iimvt(o>' in exodio vitae. 

7. Habes, qui et cujus rei causa fecerim hecatomben. In 
quo ego, nt pnto, quoniam est luere solvere, lutavi. 

1. Ap. Non. p. 1)1, 10. V. Later; et p. 9)0, 17. r. Laterea ^iailizccbvGoOglc 112 ». THBNTII V&IKOKIS 

apiiil qiiosdani, ut scrobes, ci^ns generla hftbenntnr, iBcertiiiB est: 
snnt aittem j^neris maseiillni : (Bequnntnr duo Varronis loci). — 
La4ou Jim., Herc. LudoH ed. 184t. ludo Ald. Lato ed. IJtSG., 
^calig., Popni. Lj/ium recte cj. Herc, sed tenenda erat gneca 
TOCHbuti forma. — Aurettm cj. Bochart. prob. Forcell. Inepte. — 
later exliibent Codd. utroque loco; sed nnice Teniai est latereaf 
qnod reatitiiimus. — regiua vel regio eorrupte in plerlaqiie Codd. 
religio praebet mg. Jnn., Cod. Gneir. fn Cod. Lngd. in priore No- 
nii loco, nbi regia legitur, ti supraicriptnm est. — Ljdon flumen 
Pactolom esae nemo non videt. V. Herod. V, 101. Plin. V, 99. 
religio ac. Croesi regla, qnf qiiam expeditlonem in Cymm para- 
ret, centum et septemdeclm lateres aureos AppoUini Delphtco do- 
no misit, nt Herodotus I, 50. nfirrat. Cf. Aiison. Lud. 8ept. Sap., 
Sol. \. 103 sqq. Tib. Hemslerh. ad Liiciani Contempl. If, p. 505. 
ed. Beitz. 

S. Ap. Non. p. SI3, S3. v. Hargaritnm generia neutrtua. — 
tnargariti ed. IS48. margaritii cooj. Burm. margarito Jnn., 
Merc, Popma. Cbaris. I, IS, 36. (p. 84. ed. P.): „Ergo neutra- 
Uter boc margaritum dicere Titiosnm eet, et tamen mnlti dixenint, 

ut Varro Epistolanim vni.: ,margaritum unum, marga^ 

rila plura'. Sed idem Varro saepe, et alii plures margarita fe- 
minlne dixemnt: in genitivo plurali non nial feminino genere 
margarltarum". 

3. Ap. Non. p. 5tl, 14. t. Inbnere — maculare, vel poUnere 
vel inficere. 

4. Ap. Non. p. 466, 38. v. Lavare cum sit elnere et emacu- 
lare et aqnis sordlda quaeque purgare, velustatis anctoritas posuit 
etiam pro luere; et p. 504, lE. v. Lavit pro lavat. — agere» ed, 
1842. priore loco. aggtre» Popma. aggerem Jnn., Herc. , Lanr. 

5. Ap. Nott. p. S?, S3. V. Putua esl dictus a putando. — p, 
et pula Ald., Popna. p. ett ac p. Laurenb. 

6. Ap. Non. p. !7, 15. t. Eiodiitm est iinls; a Graeco tra- 
ctum, qnasi f^t» r^g oSov, id est, eitra viam. — yiiovtiav Merc., 
Scat., Popma. xcdviov ed. 1S4S. ei siiis Codd. — Befer ad iUnd, 
qiiod Plato Phaed. p. 118, A. narrat, Socratem, qnnm morti vici- 
nus esset, Aescnlapio gallum vovlsse. 

J. Ap. Non. p. 131, IS.T. Lufavi pro lui. — PauU-Fest. s. 
V. ,,Litatum alii solutum, deditum Deo, quasi luitatum : aUi ex 
graeco a precibus, quas illi Xttois diciiol". Ad qaem locnm Hul- 
' lems judjcat Varroaem in verbi lulare derivatione potlns etj^o- 
lo^icam rationem, quam sui temporia usiim secutiim esse. Tura. 
Adv. XVIII, 80. atntult inter litatum et lutatum idem interease, 
qusm inler maximus et mainmus, et aimllia hqjaa generis vocabula. 
Cf. Heines. Inscr. Syntegm. Cl. I, inscr. I, p. 16. - Macrob. Sat. ^iailizccbyGoOgle 8ATCRARUM nBNIPPBARUX RHLiqUlAB. IIS 

111, S. Id. io Somii. Scip. I, 8. — Verba VarroiiiH t/uon. est luere 
tolcere pro glOBsti hnbila avtat LindeniitDDO nd Paiill-Fest. I. I. 
Sed injnriii. XXVI. EKKAHSIA. 1. In regiam arcatn impancraratit. 

1. Ap. NoD. p. 99, ti. V. ImpancrBre est invAdere; rerbum a 
Graeco Crnctum, qoasi Kav xnias consumere. — Nonli Codd. Mss. 
corrtipte prR«beDt; „Varro: Ecclesiam In r. a. imp.", sed vi- 
denint jam dndum Scsliger et Laurenberg;. , ex vocabulo Eccte- 
siam restltuendam esse libri jnscrlptlonem. — In om. Lauren- 
berg. — arctam Turneb. Adv. XXIX, 19. aream Ald., mg. JuD. 
arcetn ms. Fabri (qui codex si iioqaam eistiterit, mihi vBlde su- 
speclus est). — impancratur ed. 1843. tmpancrantur al. ap. 
Bentlo. — Inepte Nooius impancrare verbum, quod per invadere 
explicat, a xav et «gfas derivat. Ddderl. Etym. tom. VI, p. 16S. 
s. V. arbitratur iDtensivum ease a verbo impingere, testimonlo 
laudans locum Taclti illat. II, 41.: „Quoniinus In vallam impioge- 
reotar". Mibi quldem probablllus videCur, VarroDl id verbom co- 
mice formntum csse n Graeco Tocabnlo napifdriov, ut slt tan- 
quam „omni vJrium coDteotione imiere vel Invadere". XXVJI. BNDYMI0NE8. 

Maud improbBtallls esl Adr. Taniebi (Adv. XVII, 21.) coijeclura, 
ijBnc Satnram In liDinlnam BomiilcnloBOTnm reprehenslonem scriplam esBe. 
Cetle praeler Ipssffl InscrlpUonem el itla prlor* fragmenta Id prebare 
vldeninr. 

1. Quare si in somnium recideris, iv"AiSov o^niJnorE eris 
iterum exporrectus. 

2. Animum mitto speculatum tota uri>e, ut, quid facerem, 
homiDea cum experrecti sint, me faceret certiorem: si 
quis melius operam superet, ut ejus consilio potius vi ' 
§;ilium ammiDicularem nostnmi, quod videt "HXiov co- 
ronantem extrema Noctis tempora. 

3. Qui, sicut vigtfare matura coepisti, in eo te retinuerisl 

4. Discumbimus mussati: dominus maturo ovo coenam 
cominittit 

8 :!,=,i,z..tvGoOgIe 114 H. TBHBIITII TABmONIS 

5. Dum sermone coenulam variamus, 
„Interea tonuit bene tempestate serena". 

6. Divitum amphoras ad communem revocat matetlam. 

7. Sic ad vos citius opinione vertilabundus miser decidi. 

8. Ut Alercurinm ArcadAn colonum. 

1. Ap. NoD. p. 47, 7. r. ExporrectDin , exteBtun: porrectaiB 
est enim lenliim, id est porro jactum. — Quae ret <ri s. rtccide- 
Tis Codd., quare si iii t. scripsimua ex coojecinra Jiin., PopmBe, 
Merc. Iv^AiSov ovn-^notE dedimtis ex noslrft conj. pro eo, qaad 
In Mas. eat: ETJJOTPEnOTE.; rec. ir aSov n^icore Tnni. 
Adv. XXIX, 17. ree. ovSixozf Laureiib. rec. et ovSiTiOTe Jub., 
PapmR. fn gomnum cj. Fopmn, Herc. Forlaase recte. exper- 
rectus vel exporgitus cj. Popmn. Inepl^. — De voce eipDrreetiis 
videndus est Fest-Panlliia s. v. ,,Eiperreclua (.'eg. Expnrreclna) : 
n porrigendo se vocatus, qiiod fere facirous recenlea 
a somno". — Facet» sdmonido »d homiDem somnicnlonim, ne 
deono se somno occupaii sinat, videlicet qma vereDdnm sil, ut si 
interim morerelur, in Dltia domo ilerum eiporrlgi posset. HnJDs 
enim vuTuptatis eipcrtea aunt mortul, qnippe qui avnvoi errant. 

%. Ap. Non. p. S31, 3S. V. Vigillae — Neiilri. — toto orbe 
Ald,, JuD., Scal., Popma. qu. facerem est Rothll conjectnra pro 
vulg;. qu. facerent (facerene ed. 1848). exporrecti sient coni. 
Fopm». sl quit me meliug o. tumeret Scal., Lanrenb., Popma. 
pro auperet, qiiod Codd. servttnt, acribendiun forlasse rectius 
tuiciperet: qiiamquam nec illud male; conM. ocius 8cal., "Umai., 
quid vidit aliud curvantem e. n. tempori Codd, qui t>i^t edd. 
ante 1841., Laurcnb., PopBia. al. turbanttm cj. Fopma. «I. cm- 
rtutlem qj. Rotb. eaitremo n. tempore Jun. tempora Sca)., Po- 
pma. quod C«c. vlgiliuui noatmm) v. "^Xiov coronantem extr. N. 
temportt noatra eat coujectura. 

3. Ap. Non. p. 349, i. v. Halurum diciliir celer. — H ut 
Here. et ed. noviss. ec suiB Codd. Qui ut omiaao t<S ai AM., Jun. 
Qta eiffilare omiaao i^ «I ut Popna. ut ti ag. Jun. ticut no- 
■tro nomlae dedimus, quamqu«m etlan defendi poaslt ai lepittir: 
qui? si, u{ a^q. vigilantem cep. Herc. in eo rettn. Codd. «>•- 
ture —- in eo te ret. cj. Popma. liegeadum fortasse te lenuertt. 

4. Ap. Non. p. »t», S. V. Committere — iniUnre; p. tSB, 1. 
T. Domlnus — appeUatnr convlvii exlilbitor; et p. 349, B. v. Ma- 
tnrum — mile, coctum. — Novlsa. ed. ei auis Codd. uno looo 
praebet d. matura cenam, altero d. mandarenam c, tertlo a. 
maturo ad eaenam e. — maturo ovo Herc., Lips., Scat., Popna. 

h. Ap. Non. p. 406, S. v. Tenpeatas. — Tnuiail soijptor in ^iailizccbvGoOgle SATUaAHUH MBNIPPBABUH iBLIqljlAB. lla 

versiu. Bnn. AHD. II, S.: „Oniim toniiit laevnin bene teinpestafe 

6. Ap. NoD. p. 943, IS. V. Matella, aqnariDm vas. ~ Dtv. 
aphocas Coild. — Lipa. Epist. Qu. IV, S4. Turn. Adv. XVII, 31. ct 
XVIII, tS., et Popina acripiernnt Dio. apathecas. alii ap. Popm. 
g. amphora», prob. Herc. Amphorae Chiae Baeplua laadantur apud 
vett. scriptt., tit ap. TibnU. II, S, ts., Horat. III, Od. 19, 5., et simt 
bic, ut aiias, ampborae vino Cbio repletae. Ad revocat Bupplendum 
fortasse „iiatura" vei ^uecesaitas". Matellam hic pnto non esse 
vfts aquarium, iit Non. explicat, led lasanuin vel matRlam, sen- 
teDtls aperla. Nam generoBiBsiiDiim quodque viunm postqnam est 
iD urinam mutalum et a matella receptum, nnUum retinet prlslini 
pretii vestiglum uec potest a vlilorlbus potulentia digBoaci. Queni- 
admodiui igitur Acberuns dicltnr ^commnnls locns" (Plant. Castn. 
prol. 9.), qnia divitea et pauperes, nobiles et ignobiles eadem 
condicione coetcet, sic matella commnnls hlc lepide dicltur, qnla 
nullum in ea pretiosl vIdI dlscrimen a Tillorl potu. Popma, Nonli 
vocis matellae explicationem secntus, interpretatur simpticiter aic: 
„DlTi(om exqoisiMa et superBuaa potionea revocat ad commnnem 
et temperatum uium potus". 

7. Ap. Non. p. 346, S7. v. Opinio — spes, opinatio. — et aie 
Laureub. vertUt^undu» sic C«dd. optim. Gnelf., Lngd., Gener., 
Turn. Adv. XXIX, S8., Herc, Laurenb., Popma. Vocabulum a 
Freundio in Lex. lat. omissnm. Tnrneb. 1. 1.: „Ut a SDrbeo, aor- 
bilo, ft plpo, plpilo : aic a verto, rertiio deducltur, unde — verti- 
Ubnndua de eo, qui per (Urorem caligine mentia et vertigine actus 
cadit". Becte. 

B, Ap. Non. p. 8S0, It. t. Colere — est Inbabitare. .— Ar- 
c»do» gealtivl foriBa Varroni non Iniuitata. V. supra Bimarc 
tr. IS. : lympAon. — De re vide Pnusan. EUac. poat. c. 26. XXVrtl. EPITAPHIONES, JTEPI TA^HN. 
losorlplla conlBClnrae ops resilinia. Cllal Ubriun NoDlaa daobus lo- 
els, quoium In nna Cp- 102, 5] Codd. a naviasimla edd. collail eiblbent 
„Varro iitixaifiov t povg mtpl la^KOj'", altero Cp- ^I*", 183 tdom feiB 
Isllnis cbBiaclerlbuB „Vana Epitajiun i bus, nfgl rdfiov". Tnrneb. AdV. 
XXIX, 2 lesk „V. (Tttraiplip if xc^i Ta^fnv". JnBlns denlqae, Lanrenb. 
•I Mnvens ntroqne loco scilptierunl : „V. Ivirdiptev ^ ^ovs nE^l td- 
^ov." QuBd «nld A, «Bldve BlgnlHcel, vlrl do«ll nen adnolainnl; neqae 
«go conjeelars BBseqal possam. Sed ponaioaB lliud ^ovf mgl Tugiov 
reveiB posse pioverbUIiiei ezpUeaii, — Id naoi UU piocul dubio slbl {lar- 
snRsum bnbebanl, — al lamen reslimt daas aHae oauaae, quae rslso esie 
tla leclum cerllsBloie caavUicaM. Prlna eal collacaui In Islo ixitdq^wv 
Cslc «Bl In omnibus Codd, Bcriplam), quod lllulum Uliri fulsse Ideo nequll 
probait, qula Nonlus UbioB gcrlptoram qaos liBdat casa BUbinde Bblailvo 
minqMM auieB «Muiaailva laudK : aHen ob<, qaod, si preverblum esl lliad DiailizccbvGoOgle 1)0 M. TBBBNTII VARROKIB 

fiov^ vtgi juifav, boc non prkre cH »ti BGcuodo laco inieTlptan. In 
oniilbun enim VaTronis Sslufarum dupiielbaa InBcripllanlbus iioe oli- 
Hervsrl llcel, quod ai[er si proverbinlls esl lilalus allert praecedlL 
CiiJus reguiae exempla si flagilas vlde Bupra p. Sl el &6., nlti ^uanodl 
inscrtptlones exlilbaimuB. — Quae qanm lia essenl, qunmqae accarsllns 
el Intenllua examlnaramua llleraram duelus, e varlls coiOecluris, Id fuaa 
aabinde tncidlmus, iiaec denlqiui cerUnalma videbatur esse, Ulad Exitd- 
rpiov r ^ovs mulsndam esse In Kpiiafionibaa , el Uoc esge ablallvam 
pluralis numeri a nomlnsliva Epilcifioneii , vocnbnlo s voce Graeca ivc- 
Taqiiov r«cele formalo, quo vldellcel id honilnam genaa bU denalalum, 
qni apleiidldls el eiorloBiB epllapblls gaadenl nuliaque re alla magis aul 
nominla famae consull pasae suiumani. Quae quidem conteeinra quo 
lllil magis probelur, in memoriam revaces quaesa altarum librorum la- 
scrlplionea, nt Seiquiuliicai , Floxtabulai, 2^tganae^xtt]v , Koeiiozo- 
gvvtjv, Bimiies, qnae pari compoHllionig novllale congptcuae sunl, el qaaa 
Bupra p. &&. ad Pilnil leBllmonlDm relulimuB, qoo conslal Varronem fa- 
ceiiaBimnm fulsse in vocabnlis dgurandla qulbuB SaluraH bdrs tiucriberei. 

1. Doiiec foras nos intus cvallavenint. 

2. Ploni libri, inquatn, ubi maneant capuli eorum, quoniin 
in sepiilchrts nec vola nec vestigiam extat 

1. Ap. Non. p. 102, i. T. BvallM-o dlclnm eicladai» et qnaai 
eUrx valiam inlttam. — ittlus h, e. ohofytv, iit saepe Bpad Plau- 
tiiBt. evallaveHnl ej. vir doctns afl ng. vet. aliciijna Nonil ei- 
empll ap. Oerl. et Rolli. — Verbnm eeallart DCderl. Eljm. tom. 
VI, p. 3»0. derivat nb Updllnv vei S.KBHAOTN. Miniis recte 
videltir itstnisse Muller. nd Fest-Paiill. n. A77. , dedDcena ab 8, Ap. Kon. p. 416, 18. v. Vola est inedla manua. — maii. 
capuU dedimus ex nostra conjcctura pro Upiti, qnod Codd. b»- 
bent. eapeU cj. Popma, tapeUa Gerlach. Utrunque Inepte. quo- 
niam in Jan., Popma. nec vola nee rest. estt. eat proverblalla 
locutin, de qoa «f. Muller. ad Fesl-PanU. p. 370,, et InftT» Taqi^s 
Mfvinitov tr. 8. — Senientia aperta eat. Dicit Varro dod sepul- 
chrls magnie et spleudidis, sed libria poaae D»ni 
dlnlurDam servarl. XXIX. ERBATIO. 

In Nouli librU cormpie blc liiulaB cilalDr sic: „(Vsrro> Bt rati<ne:'* 
unde faclulma caTieelio erat In „V. Erratione". VUelnr baee Sadra 
illneris euJUBdftm errorea ac fala conlinuUae, ul ex ipBO qnsqBa fraBmsBlo 

probabilB esl. 

1. Aut frlgidos nimbos aquae caduciter nientis 
Pertimuerunt aquatilis querquedulae natantes. 
1. Ap. NoD. p, 91, 1. V. Cadociter, praecipiUDter. — a^uae 
cad. Merc, Scallg. Becte. Codd. et edd. vulgo post aqnM in- ^iailizccbvGoOgle BATUKAEUM MKNIPPeAKUH RSLIQIllAE. IIT 

(eraerDUt i€ta, vei jacla vel Ula ant icliif quo ntetruin vioUtur. 
TMtntes cj. Popma. pertiwuerint Jua., Merc, LaurcDb. praeln- 
Huerunt cj. ScBllger, de prognosiico imbris iDterpreUtiis. Inepte. 
Gerlachium quid unqusm movere potuerit, ut flcedulae pro ^uer- 
fuedn^e legendum esse conjiceret, ego quidem noD assequor. 
De querquedula «vi v. Varr. L. L. V, 7!l. ed. Hfill. B. R. III, 3. 
et 11., ad qneia locum mnltum balluciiiaUis eat Schnelder. Co- 
Inm. de R. R. VIII, IJt. Recte USderl. ElyiDol. ton. VI, p. 8S7. 
ipteriiued»lam veceiB ait demiDntJTum esse a KEpnie, ul «ct-edula 
■b dttglt. Kefnie, quod Hecj^ch. expticat per elBof ogyiov, reati- 
luendum arbitror ease etiam in Varr. L, L. I. I., iibi codd. proe- 
bent *fg*egis vel ttf«/Mvgls' 

XXX. EST M0DU8 HATULAE, JTEP/ ME0HS. 
Inacriplio libri lepldlnBima, quam eipllcut TurDcb. Adv. XVII, 21.: 
„Satyra Vaironla quaedam ItucrlbebBlnT Ett Modue IHalulae vel, ul alU 
BCrlbunt, Et Moilua Matula Choc HOlum In loco Non. p. 5, 18.). QuB 
inacrlplloDa nonelial adlilbeDdum niodum compolalloni ei ebrielall. Nibi 
e maiula poium slgnUlcavll, cnm clbum slccloiem lu venlreni, llqaldiaren 
In veslcam deacundere cenaiireBl," Piovcrblum Igllur moiiel, compola- 
UddI lnem (ktiendnm ease, ijaum plenae Binl matnlae faclae. 

1. Dolia atque apothecas tricliniares, melicas, Calcnas ob- 
bas et Gumanos caPices. 

2. Quis in omni Tita heluo nlmv SfTiag olfacit temetum? 

3. Ismenias hic Thebagencs lluit scalurex. 

4. Tu cupas viitarias sirpare noli: ailde cyathiun vini in 
uxorculae vinopocillum! 

5. Non vides Ipsos Dcos, si quando volunt gustarc vi- 
num, derepere ad hominum fana, cl tamen tum ipsi 
illi Libero simpuvio minitari? 

6. Vino nihil jucundius quisquam biliil, 

Hoc aegritudinem ad medcndam iDvcneruut, 

Hoc hiiaritatis dulce seminarium, 

Hoc continet coagulum convivia. 

1. Ap. Non. p. 146, 9. v. Obba, pocull geuiis — .; p. A49, 3. 
V. Ubba, poculi neniis vel ligneuni vel ex sparto; p. MA, II. v. 
Uolia, et p. 54Jt, it. T. Callcea. — ApoUiecna trlcliniarea pu(o 
esse minores apothecaa ad Iriclinia cum iagenis semper parataB 
odalantea, qiiemadinoddm nosirae „I>'liischcnliiirbu". Mellcae obbac 
qune sint a nnllo tradiltuu est. Forccll. in lex, rerort tnelicat ^iailizccbvGoOgle IIS M. TUBHTII VAKEAIilg 

nd «pothecM Bt iDterpreUtDr apotkecaa ilni inelUti pleBM, tnod 
Feni non potest. Mnlto protMbEUns tldetnr esae, neliOM obbM 
iden esse pocoU ^noi, qood iiilas nppeUnt Atbenaeoa Delpnos. 
XI, 486.: MEAH. OSvai Kuliitai tiim nonjpia, nv ftVTjiuiwnti 
'Jvu^Mxos iv 9iiiaii, J^mv vStiag- 2H ii r^T /til.iji', Sv^lMt, 
tuvTtjvl Xafimv — hiyjior ^«1 ti Itvijlt hitlvi} (iiawfhiwtis;') — xal 
xatax^ow." — Calenae obbae et Cnnanl caUcea annt fictilea. 
CMipaniae cnim oppida fictlUboa ciara lUernnt. Bormt. I, Sem. 
t, V. 118.: „CaB)paaa anppenex". Id. II, Berai. S, v. 144: „Cm- 
pm« tmlla". Cf. Hartial. IV, 114. Plin. XXXV, 12. 

t. Ap. Non. p. b, la T. TennleBta — dicta a teueto. — 
xtoSmig Godd., pro qno Junii conjectiirani recepimiu. Vldetor 
dlcere Varro, beloonnni esae ingurKJtare vlDoni, non olfkcere ejua 
aroma, nt aolent fere qni ■odice bibont. 

9. Ap. Non. p. 17S, tt. T. Scaturex. — Theobegenea Codd. 
Tliebogene» i^. Jun., Herc, Popma. Thebagenea correiit Bentl. In 
Ep. ad Mill. p. M9. Cr. Lobeck. ad Phryn. p. S18. RecEe; niai 
(ortasae naUa legere TkisbageneB. Ex Thlsbe eDin, Boeotiae urbe, 
Klter lUe IsmeBias orinBdna erat, de qno Enstath. ad n. II, p. >6$. 
ed. Rom. : „'/( Blc^Ji wolfrij* lit» ^ait t&v jtEpinruaro» oiJljjr^» 
'laiittwlav'^'. cr. Strabo IX, p. 411. — seaturix Ald., Jun., Lanr. 

4. Ap. Non. p. 6S, tS- T. Cnpas. Cumpai Codd., pro qno 
edldl 'ni cttpa». Cupaa edd. ante Bovlas. lue. iaopoci llmm ed. 
noviss. ez suls Codd. (.ez qnlbus Lngd. praebet mofiocUlM* 
et Guelf. inopiciUttmi. uxorc. pocitlum qj. Turn. Adv. XXIX, 
St. Inopi» pocillum cj. Oerlach. Sed non dnbiam est, qnin ollm 
acrlptnm nierit vinopocillum, qnod reatitoinas. Sirpare qnid ait 
dooet Jocus VarroBia de L. L. V, 137,: „FaJceB siipiculae voca- 
tM a airpando, id est ah aUigando. aio sirpata dolia qiias- 
aa, quooi alligata hia, dicla", et paulo post (139): „alr- 
pea (ac. corfaolft), quod virgia tirpaittr id est colUgando inpli- 
catnr". 

5. Ap. Noo. p. 344, 87. v. SimpaTlom. — vi*itmri Codd., pro 
quo certisslma coojectura restitutmua iiilnflari. intitari habet 
ed. 1460., prob. Bentino. vina dari cj. Llps. invitantur Lan- 
renb. — Bententia lepldissima. Dlcit oe ipsos quidem Deoa ab- 
stemios esse, imo, ai quaado vinum gustwe velint, derepere eoa 
aolere ad hominnm fiuia iblque bibere duin ita inebriati aiat, nt 
ne ipai qaidem Lihero, viDi videUcet praebitoil et compotatioiiis 
qnMi domino, rixM movere ant poculia minltari absliBoant. — De 
slHpaviOi cujna in saoris Deomm naua erat, v. quae affert Adr. 
Juo. Animadv. II, 10, 

6. Ap. Non. p. t8, 19. v. Coagnlum. — quU^u. UbU Jna., 
Herc., Popma, qnam leotionem flrmMt Codd. Gneir. et Lugd. et ^iailizccbvGoOgk' lATUBABUM WUIlPriCAII)» RBU4UlAil. 119 

ed. Ald., quj prnebent vivit. tiiidquam cltUt So&l., Huret., Biirui., 
Laurenb., Heins. medendam Codd. viedendum cj. Merc. (ia prl- 
ore ed. n. laSS). Sed cr. Suet. Ve«p. 8.: „inedeadae valetudini". 
Velli;}. H, IS. : „Hquna salubiitate uedeDdlique cniToribnn n«bU 
les". — VerslcuIoB bos pereleKaatea , qnoa recte Mt PofHa noo 
modo qiil librif , aed qul cj^athts et pocltUs inaciiberentur digno* 
esse, verboaiuN eiplicarunt Burmano. in Antliol. Lal. tom. I, p. 
53S. et Fr. Morell. ad Liban. p. BB. — Vioi laudes ab allis poetii 
ceMbratM iMbM «pud Atben. Deip. II, i, j. 35 sqq. XXXI. EUMBNIDES. 

Traclat k*c SaiBi* Sloicoruui dogna, Srt advtts flatt/oi (icdvovKn: 
quod Ilorallus qaoque elegiialet peralrlnxll In Damaslppo. Etunenidea 
lUniT hand duble Ideo InsGriplna «M, qgla hae Deae bDBlnum iicalls fu- 

rere implere palsbaalnr, 

1. Quio mihi caperatani tuam froitteoi, Strobile, omittis! 

2. Gontra cum psalte psallis, et cum Flora lurcare ac 
strepis. 

3. Ciun in eo essem occupatus atque in schola curarer, 
ut scribit Scantius, borno per Dionysia. 

4. Quod ea die mea erat praebitio, in januam GAVE 
CANEM inscribi jubeo. 

5. Quod tunc quaestus trichinus erat, nunc est uber. 
3. Primum iste, qui meret seslertios vicenos. 

7. Qnia plua, ioquit, merere debet, in quo est virtus. 

8. Nunc corius ulmum tuus depavit. — Pergis? heia! 

0. Priusquam respouderem, foris nescio quis occupat res 
indicare. 

10. Ex bis atque (^ugmodi institutis ac vita vel ad Hercu- 
lis athla athleti facti eraat 

11. Patella esurienti posita provocat Neapolitanas piscinas. 

12. Stolam calceosque muliebris propter positos capio. 

13. Partim venusta muliehri ornat stola. 

14. Item tragici prodeunt cum capite gibbero, cum antiqua 
lege ad frontem superlicies accedebat. 

15. Aurorae at ostrinum hic indutus supjiarum ^iailizccbvGoOgle IM H- TBKBNTll TAUOM» 

Coronam ex auro et gemmis fiilgentem gerit, 
Luce locum afGciens. 

16. »Ego medicina, Serapi, utorl" cotidie precantur. Inte)— 
l^, recte scriptum esse Delphis: SESi HPA. 

17. Hospes quid miras animo oirare Serapim? 

Quid? qoasi non curat tantidem Aristoteles? 

18. In somnis venit, jubet me cepam esse et vesci cumi- 
num. 

19. Tu non insanis? — quo tibi Tino corpus corrumpis 
mero? 

20. Nunc de te, inquit, meliusculam spem habeo, qui rem 
spurcissimam gostare noluerim. 

21. Mox unum credit ferro se caedere Ulixem, 
Gum baccbans silvam caedit porcosque trucidat. 

22. Qnid dubitatis, utrum nonc siUs cercopitbeci, 

An colnbrae, an beluae de Albuci subus Athenis? 

23. Empedoctes natos homines ex terra ait ut blitun- 

24. Neque furentem eculeum Damacrinum insanus equiso 
ex rabidis roorbi fluctibus educat unquam. 

25. Ubi dicatur primus Zenon novam haeresim novo pa- 
xillo suspendisse. 

26. Nam ut arquatis et lutea quae non sunt et quae sunt 
lutea videntur, »ic insanis sani et liiriosi videntnr esse 
insani. 

27. Aut ambos mira, aut noli mirare de me de eodem. 

28. Propter percrepis vocibus volitans aures vulgi. 

29. Et ecce de improviso ad nos accedit cana Veritas, At- 
(jces philosopbiae alumnal 

30. Postremo nemo aegrotus quicquam somniat 

Tam infandum, quod non aliquis dicat pfailosophus. 

31. Propter eam porticum situm erat dolium. 

32. Simul ac languido corpori solis calidior visa est aura. 

33. Denique avarus 

Quis sanu" 'st? — Cui si stcl terra et traditus orhis ^iailizccbvGoOgle 8AIUKAKUH HBmPPBABUH ftlLMlUIAIi. 121 

Furaiido tamen ac morbo stimulatur eodem, 
Ex sese ipse aliquid quaerat cogatque peculi. 

34. Capite aperto esse jubet, ante luceni suscitat 
Frigore torret, venatum eicit jejunJo villicum. 

35. En demum praeter Matris Oeum aedem exaudio cym- 
balorum sonitum. 

36. Tibi typana, non inanis sonitus Matris Deum 
Tonimu'! toninius tibinos tibi nunc semiviri, 
Teretem comam volantem jactant Galli tibi! 

37. Phrygius per ossa cornus liquida canit anima! 

38. Gum illo vento, video Gallorum rrequentiam in tem- 
plo, qui, dum in esseda coronam adlatam imponeret 
aedilis signo, essedam et Deam gallantes vario retine— 
nebant studio. 

39. Ubi vident se cantando ex ara excantare non posse, 
deripere incipiunt 

40. Buditatem an pudorem Galliim, coepit mibi, vercris? 

41. Nam quae venuBtas bis adest ga)iantibus7 
Quae casta vestis? aetas quae adulescentium ? 
Quae teneris species? 

42. Ut Najades undicolae. 

43. Vix vuJgus confluit, non Furiarum, sed puerorum at- 
que ancillarum, qui omnes me bilem atram agitare 
clamitantes opinionem mihi insaniae meae confirmant 

44. Forenses decemunt, ut ExistimatJo nomen meum in 
insanonun numerum referat 

45. Sed 

Nos simul atque in summam gpeculam pervenimus, 
Videmus populum Furiis instinctum tribus 
Diversum ferri exterritum rormidine. 

46. Tertia Poenanun, InTamia, stans nexa in vulgi pe- 
ctore, flucluanti, Jatonsa coma, sordido vestitu, orc 
severo. 

4T. Apagc in dierectum a domo nostra istam insanilatem! ^iailizccbvGoOgle m ll> TBBHITU «AUMIW 

48. Et ceteri sc^olattici, latarii auribuB Bdwlica dape atque 
ebriis festivae Antfavtoit>ylaf injujii, consurgiinus jeju- 
nis oculis. 

49. Ego antem, qui essem plenus vioi et Veneris. 

1. Ap. Non. p. 9, i- T. Cftper&re eat riigia ft-onlem coatra- 
here et asper&re. — remittit qj> Ruhnken. aioe juata cauaa. Ksm 
dicians ettftn incnadiAB, tristltlkni, pletstem amfttere, b. e. depo- 
nere. CspenUa ftoatan vro «oroaltate poanic eti»» AuaoR. 
Idyll. X, md SjniMCb.: ^eque me blUt, fore aJiqueM, %Mi bunc 
jocua noatnim acnlla njuibus, et caperala froote condemaet". 
Strobilns, aerc! nomen In Plautl Aulularia. 

f. Ap. NoB. f. II, 19, y. Lureonea dictl aunt a lurcare; Inr' 
care com aTidlUUe cibuni eiunere. — c. pt. fUta BSere. c. p. pi- 
tta ed. notUs. <tt ttr. Codd. fiaa siinus Gerlacbii coDjectaram 
seeuti. 

3. Ap. Non. p. Itl, 8. t. Hornum, Ipsiua aani; et p. 355, 3t. 
T. Ocenpkre — detlnere. — itucriUt Jna. et Merc «tro^ue loco. 
ut »cr. Tum. Adv. XXIX, 86. , et ed. noTias. In secundo loco ez 
suia Codd., quod nnice veriim est; turaretn (Ita Jun-, Merc.) 
tnscriU cj. Popma. norno curari quid slt, eiplicat Tam. I. I. 
„H. c. est frugttiiB et Fino ipaliu aniii CoTerl «t nli". — SGantlns 
iate qul ait, adbuc neaclo; pnto tanen enndeni esae, a quo Scan- 
tlanae uvae et Scsntisna poma appelista suot. Piiu. XIV, 4. et 
XV, 14. Amlnaea Scantiana Varr. de R. R. I, SS. 

i. Ap. NoQ. p. 15t, IS. V. PrsebiKo a prsetendo id ost ei- 
UbeMlo. — De elegio Ctme Canemt t. sapm iji adn. ad iaacr. aai. 
Cave Canem. 

5. Ap. Non. p. 181, 9. t. Trichinum, tardum et qusst impe- 
ditam, vel slccom et aine aucco, ut aunt capllll, qui 6raece tflxft 
djculiir. — NoBiom Iklaa docere •uspleor, maUmqiie Toc«m Iri- 
obinnm per conlrariiim explicare, iit potiua sit uber. Tflxirov 
enim TarentiDl pro spiaao dicebsnt, teate Scalig;. sd Catsl. p. 
3S9. Cr. etiam tocabuliim trictaila, de qiio sdeas DMerl. Btym. 
VI, p. S7S. 

S. Ap. Nan. p. 3U, 9, r. Meret — humUUiuim et sordldissi- 
mum qaaeBtum cspit. — Q. Hennsnn. Elem. D. H. p. 6(0, Ver- 
aom Satumlum In Ms Terbis acmtatus est. 

7. Ap. Non. p. 344, S7. t. Meret, merel«r. — G. HerBsan, I. 
1. putat Sstaraium versam ln«iae, 

e. Ap. Non. p. 19B, 16. t. Coriiim — masculiai. ~ Feative 
dictum pro: ulmi cortex in luo corio aoladim est. Pergis? heiar 
verba sunt igna ipsius, qui Tapnlat. ^iailizccbvGoOglf BlTClARtni milOTB&SCK mBLI^VIAB. ISt 

9. Ap. Non. p. SSA, SS. t. Occupara — est proprie preerenlrv. 

10. Ap. NoD. p. SS8, 3. V. Vel pro etlaa eat. — ad ~ atMa 
ac, aubesndB. a^letae h. e. robustl ae fortea. 

11. Ap. Non. p. A43, SS. T. PKteUa. — PMelU boc loco pro 
tenni victn. Erat Socratla dlctura, cibi coDdlmeDtaDi eise flunem, 
potloMia altln. -- De NeapoIltaniB piaclnia t. Varr. de R. R. UI, 
17. PUn. IX, M. 

IS. Ap. Non. p. SS). i. V, Capere est toliere, tenere. 

13. Ap. Non. p. 937, 30. t. Stolam Teterea dob feoneatan ••- 
lam, Md etiam oamen, qnae corpas tegeret. — Parhm edd. prne- 
ter priDC. et noTiaa. ParvPi cj. tIf quidam doctos ad marg. vet. 
alicuj. exempli apnd Gerl. et Roth. 

14. Ap. Non. p. 45B, 3. T. Sibbemin pro ez8tanti et emlnenti. 
— Capat gibbemm poto dictum esae*capflt galero tectoai; aapei^ 
ficies aatem oat periona. — De re t. Bdtticher. ia libro De Per- 
«onls Scen. CVlmnr. 1799.) et Beaed. WDlff. 1d CommeDtatloDe de 
Canticis iD Rom. Fab. Bcen. (JM. 18S4.) p. SS. sq^. 

15. Ap. Non. p. 949, 18. y. Ostrlnam, ad ostri colorem; p. 
&40, 14. V. Snpparum est linteon remmrale usqae ad Uloa pendens, 
diclnm quod snbtna apparcat; p. 320, S. v. Alfici nMlis iRntnm 
conauetudo praesumpall, enm alt posltou et boois. — Auroral 
oatri»»» Merc. et ed. noTiaa. ex suia Codd. ottrinum ma. Jac. 
BhsII. Aurora ut, ottrimm cj. Heina.; malui oworae at oitr^ 
nunt. aurorae ottrinvm Scol., [ianrenb. , Popma, Caper. auro- 
ral ottrinum Uece cj. Wakefield. ~ De supparo, Teste mullebrl, 
T. Fest. s. T. p. 310., MiUI., et Slab. Cuper. ObserT. IV, 16. 

Itt. Ap. Non, p. 480, St. V. Precantur. — a Serapl Tnm. 
AdT. IV, 8., Popma. Tkta Hera Codd., pro qno BentlD. et Tnm. 
ediderant 6t^ "H^^. Popna legit eSSl EPA. Jun. cj. &co6 if/qi 
TOl 9-B^ dfm. Nos Bon dubltaTlmus reatituere SiiS 'H^, ad quae 
Terba snpple f^fii. 'Hfa autem ipfi/cit' 9$ijl hic est donis nfficere 
deum. IntelUfis hls Terbis caBtigari Serftpidia, dei ptaestiglatoris, 
aTariUam. 

17. Ap. NoB. p. 480, S9. v. MliM pro niraria. — auimo cur. 
Codd. iHtaiMo eur. leguot Tnni. Adv. IV, 6., Scal., LaureDb., Po- 
pma. At Tel Ipsa ratio soadet codlcum Sdem serTare, si qnldem 
In plano eat, in hoc libio, qul erat de Stoicorum iUo dogmate ori 
xuvTie ^mpol luiivavTat, mnltnm de Insania memorBtum esse. nom 
cmret <j. Tum., Scal., Laorenb., Popma, Vess., Meyer. Sed ln- 
dicatlTua l>ene stat, modo parUcnlaai quaii per fere explices et 
referaa ad geniUfam pretU tantidem. Per Arlstotelis nomea hic 
stttdia phlloflopbica algnificata esae, nemo eat, qsia videal. 

18. Ap. Non. p. SOt, 10. v. Cepe — femtaioi. — ei*e et fti- 
timiinm Codd. — Jna., Lairenb., P^ma conjecenuK et veiei cm- ^iailizccbvGoOglf ISl ■. TUBNTU VAKIVMU 

MliHMi, qiioa BBcatiu sain. et tetffmtriuM cvDJecernnt Klii. Re- 
ftr verba ad Serspidis ■«imen, qnod per iomDium Teoire «egro.- 
buitibua et mediciDsin affetre pulabHiit vetetea. Cic. de UiviD. II, 
SB,; „Ould conTeoit, aegroa » coDJectore •ODiDioniDi potlua, qnam 
a medico petere mediclDMB? Aa Acacnlapiiu aa Serapja pot- 
eat perscrlbete per somniun cur&tiouem valetudlnis!" 
De cepae virlbaa medids adeas Galen. Vol. VI, p. 371. et XUI, 
p. 198. Plin. XX, &., et de cuDuni aaleu. Vol. XIII, p. IS9. Pliu. 
XX, U. et lA. 

19. Ap. Nim. p. 144, 11. V. Nerum. — fuod UU Popma. 

tO. Ap. Non. p. 394, 9. V. Spureum, Tehemeiis, aspetiun. — 
nolti^m Codd. noluerlt ej. Popma, Herc. Hecte fottaaae. 

Sl. Ap. NoD. p. >7I, S. T. Caedete — occldere «el luactare. 
— Maximam Codd. Mox mtim cj. Heins. (,ie Satur. HomL I, p. 
61.). lleraanu. Elen. D. H. p, 147. vaccat lilvai cj. Heius. — 
Verbn ad ^acem ficunifiEvoi' referenda esse, vix opus eat monere. 

ii. Ap. Non. p. SOl, *b. T. Coluber - feninini. - am bot- 
vae, HM 4t albu cibu» labu» Atkenis Codd. mendosiaaime. aii al- 
letaAui qj. Steph. an beluae, Ir M9«d^ fiiUM iiqnis aitpqs <^> 
Haverliamp. Ad TertnU. Apol. c. 4B. p. 4IW.} Idem rel <i»t dlx^s 
^uibu* loq), ar. cj. Popmn. Noa ■umas onmino Rolhii Goiyectn- 
turam aecatl, nisi qood betwu Csle bxlMnt Ald., Jan., Laurenb.) 
pro ootvoe ■cribendum eaae diuimus. — Qaod ad seuteatlam loel 
adtiuet, la plano est, lepide hie tangi Pythagorlcariua melempa}'- 
choaln uaa cum Heracliti et Empedoclis dogiaaie de ■empiteroo 
terum fluxu et perpetua mntatloDe. De T. Albncio, equiie Bo- 
maao et Epicureo philosopbo, t. Tmt. de R. B, I, 17. Cic. BraL 
33, 1»1. et Tuscol. Onaest. V, 37, 108. Lucil. ap. Cic. de Fin. I, 3, S. 

S3. Ap. Non. p. iiO, li. r. Biitum, olna ieve. — Cenaorin. de 
Die Not. e. 4 (p. 19. ed. HaTerk.) receosens varia philosopkenim 
dogmata de generis buraani origine; „BmpedDGles autem" inqnit 
„ecresio sao canniae, quod ejnBmodl esse praedicat Lactelina 
(I, T. 734.): ,IJt tIz bamAiia Tideatur stirpe crealua', tsle qiiiddam 
oonfinnat. Primo membra Blognla ex tcrra quaal praegnaate pas- 
aim edita, deinde caisse et effecisBe solidi hominia matetiam, ieni 
simul et bumori permiatam". Cf. Piut. de Placit. Phllos. V, 9. 

t4. Ap. Non. p. lOJt, I). T. Ecoleos, demlniiUTum ab equls; 
et p. 106, S. V. Equiao pro equite. — Locus pnene desperatua. 
Dantacriitum edd. anle novlss. ntroqne loco, praeter Ald., qui 
priore praebet Damarianum, pro quo ed. novlss. exhtbet ex suis 
Codd. I>0iH(icr<aniim, Tumeb, Aerafiianum. Popina corr. Dama- 
crinu». Becte fortasse. Idem Popma cum Tuni. baud nutle BCri- 
psit sdnu* eq. — exlMebis morb. Codd. ex settis (aaevitFj «. 
cj. Turn. ex kibua cj. Roth. ex roMis nostm coiyeGtiir« esl. ^iailizccbyGoOgle BATDKARUM HGHIPrBAlV» BEUqDUB. IZft 

educat edd. ante noTiss. iitroqiie louo. tdueit Popnx. eductt 
quod praebet ed. novisa. loco poiteriore, praefert Both. 

U. Ap. Non. p. 193, 6. V. Psvilliia deminullTain a palo. ~ 
Turn. AdT. XV, t.i ,,De pailllo enapeiidere a Bnppelleclile trans- 
latione notiants dncts, qnun enspendere, ubi emlnins, doml sole- 
mus, sisnificst apud VarroDem parare, ut, cnm Zenonem dicit no- 
fam instituisse seotaa, proinde qiiasl «gu« seclit slt pUlosopliiAe 
Buppellex qnaedam". Cf. supra ad BiMarc. tt. II. 

tS. Ap. Non. p. 35, 16. r. Arquatns morbus dietns, qul re- 
g;ins dicitur, qnod arcns sit eoncolor de virore, vel quod Ita strln- 
gat corpora, nt in arcum dncat; et p. 649, 8S. t. Luteus. — »unt 
aequae ut lut. vid. ed. naviss. nltero loco , quod quin alteri le- 
ctioni praererendam sit, diibltaverin. Ceternn^ post arfuoHf vet. 
edd. plarimae nescio iiode inseruenint et veternosis , quod neqne 
in Mercerl Codd. ezstitisse fidetnr, quia primns omisit', prob. Hiill. 
ad Fesl. p. 368. ad v. Velernosus. De arquato morba videsis 
CelB. III, 14. Plin. X\B, S4., cnjns verba interpretatur Sesner. 
in Thesanr. s. v. Segins. 

S7. Ap. Non. p. 460, 31. v. Blitas. ~ de me omls. Jun., 
I.anr., Merc. 

SB. Ap. Non. p. ES9 , 19. t. Crepare est sonare. — propter 
Codd. praeter cj. Nerc. 8ed ferri poteat etlsm propter, b1 con- 
juogAs enm volitatii. Cf. Ovld. Hetam. VIII, t58.: (Volncris} 
,,propter bumnm volitat''. percrepis tenent Codd. pr. crepas ed. 
1&S3, Ald., Popma, Jun. pererepa* mg. Jun., sed defisnditnr Atr- 
ma percrepia testlmonlo Eutyeh. de Dlacern. Conjng-. 11, p. S188 
(ed. Putecb.}: „— sono etiam sonas, et sono sonls, nnde sonere 
infiaitlTum, crepo as el crepo ia, unde et crepere — ". — 
Vertra, quae videntnr ad Famam referenda esse, constrae sic: 
Propter anrei vnlsi vol. percr. ToeihuB. 

M. Ap. Non. p. 8S, S1. V. Cannm, vetns, antlqanm; et p, 
S4), 33. V. Ainmnos. ~ Attice* geultlvi forms, quam Codd. te- 
nent, bene stat) sie infra in Mod. tr. 5. Deipktce (oolnmna). 
Graecae enim Tocabnlomm lerminationea usltatiorea Vorront erant. 
Pltn. apud Charia. I, p. 36 (ed. Putaoh.) de Varrone: „OuaDi nut- 
xlme viclna Graeco Oraece diitt, ut nec aehematia dleat, sed 
tckemasin". — Veritas VaTronl canft dlcta, nt fldes et Vesta 
Virgilio Aen. I, i98. et V, 744. 

80. Ap. Non. p. fi6, IS. r. Infiuis . . . (lofluidnm]. Non alt- 
ter Cicero de Divln. II, 98, 119. ait: „Sed neseio, qnomodo nlhil 
tam abBUide dici potest, qnod non dieatnr ab aliquo pfcilosopho- 

31. Ap. Non. p. 3«7, 30. v. Propter. — Slgnificat fsrtuBe 
Dlogenis doUam in Cranio situiB. ^iailizccbvGoOglf IM 

3t. Ap. Nen. p. !4S, U. v. Aura, adkclua. 

33. Ap. Non. p. 3S>, 8. t. Stare — Btat etias pleniua est; 
et p. SS4, 30. V. Cogere, comdere. ~ Deuiqme ^uit iajuta eat 
av. ei. novlia. Nos fecimiiB CDm Merc. a}iisqne, nt metri ra- 
tio postulabat. traditur Popma. Inest heailiadja; nam connlm- 
eadiim est: Cill si atet traditul terrae orbis. — Fortasse tamen 
eaeDdandnm : frnffibut pro traMtvi, qaod Gerlach. quoqne Toloit, 
coiyicieDa etU U ««6 (frranim fruffibus orbla; sed baec verba 
ego quidera non capio. tUtnutalti* Cadd., pro quo dedimas «tfmtt- 
l«(w, qnod «Um in llbrla ftilase, testantnr aeciuentes enunciaiiones 
oonjnnctivi raodi quaerat cogatiftie, qnoa C«dd. utroc[ue loco con- 
Btanter retinent. CoDstnictnm eat igitnr sttmulare blc cum sint- 
plice coDJoactlTO, gnaiem interdnni «ibi Indolgent Torba impellendi. 
Ex lete b. e.' geDinm siium deftandaDdo. Pro ipse malim tpto, 
qood aptiorem praebet sententiam. — Getemn adoota, Terbum 
stare pro „pienwn ease" 1b hoc Varronis ioco abaolitte eiae poai- 
tan, c^jos Qsna qnia fdienun ezemplum reperiatnr dubito. 

34. Ap. Non. p. 838, 24. V. Apertum Midatiim; et p. 4S9, 9, v. 
Torrere non soliui igniii, sed etlam A-i^ns poteat dici — ■ — jej, 
vMicem Codd. , pro quo recte emendarunt Jun. et Popma vllU' 
CNffi> quod receplmus. Heponenda tamen fortasse prisca forma 
velUeum; vell» pio vilt« tenent Codd. In loco Varr. de. B. R. I, 
t, 4. — Verba fngiaentl refer ad horaiDcra avarun et inhDraannn. 

39. Ap. Non. p. St9, 1>. V. Praeter pro ante vel per. — JEn 
domum pr, wtatrem d. Codd. demum pr. matrie correzemnt 
Jnn. et Popma. 

9C. Ap. NOD. p. 4>, 20. T. Tonimus positum pro sonaans 
ciun nodo, a tono) p. 49, it. v. Tiblnos, n tibiia nodoa; et p. 
U9, II. T. Jactare — excntere, conuaovcre. — Quomm trtnn 
locorura in nnUo exhibetur Varronis ft-agmentiim ita plenum, ut nos 
exhlbuiniis. IB prlore legnntur haec: „Ubi fymp. non inan. son. 
M«tr. 4. ItmiwtuM", In altero : „30nitu* matr. d. tonlm. tiblnos L 
tt. aemiv.", tertius dat : j,fi»J Mtinc setniv. Uret. c. Jact ttU BalU". 
Bk his frnsttUia iDtegrum fecimns lociim, Tertlhns gaJliambicls 
coBceptnn. typana pro tgmpana scribeDdum erat cnm Herm. 
Elem. D. M. p. SOC tlbinog (media producta est propter tocalera 
i duplioatara, trt in tlblcea, quod pamm curanDt Scheller, Forcell. 
etFreand. in lei., qui brevem eam este statniint) sc. sonflua, qnod 
ex proziino repetenduin est. tlM QalM Codd., «ed sedes mntare 
TOCI^nla facit jan Herra. I. 1. 

37. Ap. Non. p. m, 19. T. Anima, sonns; et p. SM, 13. t. 
Liquidnm, suave, dulce. — Phrjgius cornus est tibla. V. qnae 
dioputaTit Dempster. in Paralipora. ad Bosln. Antlqn. Bon. Cnd libr. 
II, c. 4.) p. 79 aqq. ^iailizccbvGoOglf lATURAlOII MRmPPBAftVV BaLiqUIAB. 1X7 

88. Ap. Non. p. Ilt, t. v. Gk1Im«, Id est bacchare. — Lo- 
CHB deBperatua. vento Codd. venia cj. Salmas. et iJlua neacio 
quiB la vet. qDodaia eseHpIo vp. Osan. lo Diar. Llt, Unlv. Hal. 
1813. HUppI. p. 093.; recte (OrtaaBe. eentito mf. Jun, admnto 
Laurenb. fui ium ettena hortt unm ndtatam itnponeret aedUte 
sifinotiae et d. C«dd. dum eiiet cenae hora Jamtfue adiatam 
apponerel aedili» »iguo eeni, deam rj. SaUias. prob. Osann. I. I. 
d. esitt jam hora Deam adt. imponerent aedii aigno: tic Deam 
Laurenb. — Noa nostmm coqjectonun sui&uh secnti: qao jure, 
judicabit lector. 

39. Ap. NoD. p. lOS, 10. V. Excantare BigniGcat excludere. — 
Neque haec verba quorsuM specteDt divinaLre potiiiBas. 

10. Ap. Nen. p. 4S7, H. T. GaUiun pro Gallonun. — Prudi- 
tatem ed. noviss. Puditatem Ald., Jiin., Merc. rideri Codd. 
Ruditatem — vererii noatra qnaliBcnaqae est conjectura. — co^ 
pU nlJU se. dicere. 

41. Ap. NoD. p. 119, S. V. Gallare; p. i67, 9. t. Castnni, re- 
ligiosuia; p. 3SG, SS. v. Species, palchriliid». — hic ad. CoJd. hii 
cj. Balmaa. 

it. Ap. Non. p. »0, 14. T. Colere, iDhnbltBre. 

43. Ap. NoD. p. liS, I. T. Paeros pro servisj p. 491, 6. v. 
Vlx, stalim; p. 941, 94. t. Alrun dlcitur uifnim; et p. SM, 15. t. 
Opioio est fama. — Bllla atra est (itlaYxoUa. Scribon. Larg. 
Comp. 104: „Bi]em Btram geiieranteB, qnos neXaynoltitovs Tocant. 
C£ Senec. Ef. 94. Cic. Tubc. IIl, 5, II. Plaat. Amphltr. II, 9, 
M. Captlv. in, 4, fl4. Ibiqne LlDdem. 

44. Ap. NOD. p. tM, t». T. Deceraerej et p. 381, 19. t. Re- 
tVm. — iH tmomm Cedd. in <H<.inortim i^. Popma, prot>. Ger- 
lach. , qiiod nt reslltnatur, ipsa sententia flagiiare videbalnr. 

4fi. Ap. Non. p. 134, 93. t. Bpecula; et p. 995, K. t. Exter- 
rltnm paveRicliiQi signlficat. — dioeriim cj. Scal. 

16. Ap. Non. p. 38D, 0. T. SeveraiB, trlste. — fitdtanti vel 
/luctttatlm praefert Herm., Elem. D. M. p. 389., qni in hoc fra- 
goieDto dimetros aiiEpBestlcos scnitatiis eat. — flactuanti cf. 
GelL V, 14.: „torla comlsqne cerricnn flactnantibus", quod 
onDea Codd. tuentiir. sordido Codd. HallB lordtda. 

47. Ap. NoD. p. 49, 96. T. Dlerecti dletl cruclBxI, quaal ad 
diem erecti; et p. 19t, 97, t. iDaaiiitM. — Ct. de t oc» dterectum 
Linden. ad Plitut. Capt. III, 4, 109. Dfiderl. Sj-noD. tom. VI, p. 
109. derlvat a 8tdi^tos. Ct. Mi». ad Fest-FauU. b. t. p. 69. 

48. Ap. Non. p. 451, 33. t. Ebrios et jejuDos non TlnoIenloB 
Mtt Bine cibo, sed ezpletOB qnalibet re poSBumas dicere. — Herc. 
et ed. novisa. bIc locum exbibent: „et ceteri tcholaitici* aurii 
ttMribut tcoHca AifM ofiM eMis fettteme aperan t ttoft» , ccn- ^iailizccbvGoOglf 128 M. TBUHTIl V&IIOSIB 

ciir^d contmrffimu», JeJ. oe. RoUi. optkae conj- $cholasttci <«- 
turU. — atque ebr. Jnn., Popmft. feitivae ditteavroloYlas i^Ju- 
riUf cons, nOHtrs conjectiira — est. SententiK plana est. 
49. Ap. Hon. p. 496, ii. t. OeaitiTua pro ablatlTO. 

XXXII. ETPEN H AOUAE TO USIMA, UEPl rEFAMH- 
KOTaN. 
Ev<f6V 'H Aaxat T6 IMfia pToverbU apUsBlntui uidb eet, qpaileB 
vllae saclelale et coDununlaRe langDnlui, qDl morlbus vel alTecUDnibDg 
slmllGa Bunt, aul Ditlverslin, quam Eul ilmlll quld Blmlle conUgil. Hle~ 
Tonym. £p. 49. ad Cbromal.: „AeeeaBll halc puellae — Jaxla lri[am pa- 
pnll sermoDe praveiblum — dlEnum opercnlam. Cf. Idem Ep. 16. ad Prla- 
clp. el CanlTH Huln. p. 160; „Quad Ubrum Easebll pra Pamptiill verle- 
rea , quod tuam quasl opercolum venenalae palellae Imponeres." — No- 
nll loco p. 399, 31. codlces alierum Saiurae tliulum clare scrlptum ex- 
bibenl ^ccpt Kadyptovrmv, quod plsculi Tam, Adv. XXIX, 2. Sed recle 
vldlt Jam Adr. Junlos Animadv. VI, 3. nblqae reponendum eMs iitpl 
reyaiiTjxaTtav, 

1. Ego unus scilicet aDtiquorum hominum subductis su- 
perciliis dicam: yan^aa),vovv Ix^^. 

2. Ita, ut soliti eramus B(Hnae in balaeis, plodere coe- 
pimus et murmurari. 

3. Cujns uhi annis multis masculi Testigium inventum cst 
1. Ap. Noi). p. 399, 31. V. Subducere et!am HUsum ducere, 

leTare. — Taiirjoiovow fitav Codd., pro qua coigecimua ya/i^iiio 
\el yafttjafica, vovv i%iav, quod Irlplicem InterpreUUionem Bdioittit. 
Nttm esse potent, vel: uxorem dacun suuunente, vel, n. d. quum 
alm aaok mente , vel u. d. qiuunTis aim sftna meiite. — SaXr[toi 
vovv ix""' cj> Tum. AdT. XXIS, t, ta^nlov avvixaiv Jun., Popma. 
ivbductii luperciliia cf. TurpU. ap. Non. p. 399, 33. Laev. ap, 
GeU. XIX, 7. Senec. Benef. ], 1. Id. Ep. 49. med. cf. Propert. 
II, 10, 9. 

t. Ap. Non. p. 478, 3. r. Murmurari pro murmurare. — Di- 
sputare et carmitia recitare solebant Romaui in baJneia. Petron. 
Sat. c. &1. iUqne Gonsal., Martial. III, Eplgr. 44, 10. 

3. Ap. Non. p. 526, IS, v. Multia annla li. e. continuis. — 
MatcuUnt Jun. , Merc. 

xxxni. Exa se, uepi ttxhs. 

Inscrlpllonera repeiliam esse pato ab UId Helrodori, Bplcarel phUo- 
aopbl dlclo, qnod referl Clceio Tubc. Quaeal. V, 9: „Quld meJiuB, qaam 
Feilanam exlgaam Inlervenlre saplenll? sed boc Isns illcit, qu), cnm do- 
laim non modo maTlniBm malnm sed solusi maiun eiian diieiU, loio ^iailizccbvGoOgle SATUIAKVM MBNIPPBAKIIIt XBLI^UIAE. ItO 

ceiffora apprlmi possli dolartbita toerrumlKi inin eam mulms oodira Tor* 
innam glarieiiirT auad idam ineJiorlliDH eilan varbiR Meltodoru*: „0«cii- 
pavi le'' Inqoli, „Forluna, nlfue cepi, omnhgut aditvt Ium interetnti, 
ul ad me adtpirare non poim,''" — 

1. Teges, pruina nc jaceiitcm subdealbet algu dante fri- 
gore. 

2. Aerea terta nitet galea. 

3. Tela dextra vibrant, nissa acie emicant, atque in in- 
signibus Martis torques aureae et scuta caelata Hibero 
argento gravi erebra fulgcnt. 

4. Saptens et bonum ferre potest modice, ct malum for- 
titer aut leviter. 

1. Ap. NoD. p. 7S, 10. V. Alga pro algore. — Ltffet Codd., 
uiide Popma beoe reatituJt Teffes. Pro prutaa, qnod Hothli con- 
jectura esl, Codd. (eneiit ruitia. — tuideatbet Ald., Juu., Herc. 
et ed. 1842. , quae praebet xubdeabbet. — tub Deo albet Fopma. 
— danti frigore Codd. ne sub dio Ambtsset algus denlientem 
frigore cj. ScaJ. , Laurenb., quaoi impedilAm coajectur&m qiiod 
Frennd, in lei. lat t. Deatlo secutus est, miror. — algus dante 
frigore cj. Popma. atgu (accus.) dante frigore nostra est coaje- 
ctura. Ablalivi qiii vulgo dicnntur absolutl: „bei einer K£]te, dje 
frajuschauer erregl", 

S. Ap. Xoa. p. 179, 6. V. Terta pro (erea. — Atrei f. Jun., 
LJps. , Laurenb. 

3. Ap. Non. p, Si8 , 3, v, Torqnem generia — femiuiiil. — 
rustalia emie. Codd, russa tria mg. Jiin. rufsalis cj. PopniB. 
russantia (!) cj. GeiUcb. mssa acie uoctra conjeciiira e«(. 
Rusaa acies cst acies chlamydala, atr/ue insign. Codd. aureae 
el scuta Jun., Popms, Merc. aureae, icuta ed, Doitsa. — insi- 
gnia Marlit sunt arraa, quibus taaquam amanieDta hic opponuntut 
torques anreiie et «ciita ar^oto caelata. cr. supni 'Aitfi. MtT^., 
jc. iilttfy, tr. 4. 

i. Ap. NoD. p. 31! , 3S. V. ModlciiDi veterea moderatnm et 
cnm modo dici volnemnt. — ac ieviter Ald., Jun. ac lenittr XKKIV. EXDEMBTRICUS. 

Memorai haoc Saiuram eelllas XIX, 8., ubl dlapulst de FiOBIanls lofo, 
qaod vocabula ea, quae mnllltadlnls nallooem bsbenl, mullitadinlB eilam 
numeio lenends eint, bls verbls : „Uaec quldem rronlo requiieie aol 
JusBii voeabula (sc. qnadHgs, arena, slmlUa): non ea re , aplnor, qnod 

scrlplB eBRB ia nltls veleium librig eKisllmRrel , «ed ul nobtn sladiam 

9 ^iailizccbvGoOglf " M. ffBftBNTII VAIBOHU 

In qniereiidla luforlbna verbli everesrel. Qnad nnuM ergo 

I vtdebilDi, iDveidMDa qMdrigam nBmero sligalari dlclan Ui 

Ilbio SBlnisrmn M. Tanonlj, qni iMCiipua eit Bxdemetrinu.'^ XXXV. ESis noTE, nEFi apsiN: 

AfStfiai, dB qalkDB bM ilbro dlspaiaium taiaM Uiocilpil* tiHlIe*i, 
Dlrnm bonlnDm leialeH, an In anlverBnm lemironim quacvl* viclBsilDdl- 
neo InieipraiBndBe alni, bodle Judlcari neqnll.. Qaare ei TnrnebDm mirer, 
tinie (Adv. xvn, 114.) BBaevenu-e polBerU, Varronem bac Saiura „de 
lemporibBa ai negollU vUte bamBDae IraciaBse cam homliinm semper 
BBllrlcB vilDpeiallone." — '^aie nore (re. oStais aj^ociO proverblalls 
loeniloDla, aplua vtdelur Dsua esBe, qualleaeaaqae noblf aai Bperanllam 
aliqaid eal aut limendum. 

1. Vitae cursum ut cognoscere possem aeque s^rvitutis et 
libertatis ab origitie ad exodium adiluctae. 

2. lion posse ostrea se Bomae praebere et echinos. 

1. Ap. SloD. p. 27, 17. V. Exodiam est fiuls. — poisem et 
quae Codd.; quarc Gerlach. coajecli «upplendum esse ttd finem 
sent^atlBe „conditlo ait". Sed taoc non opas est. Erat hand du- 
ble olim Id Nonil libria scriptum pro „et qnne" „aeqDe", ciii ptx- 
tlcnlae reDpondet seqnens et. fiententia panllo Impeditior (qnod 
profecto lu flragmeiilo non est mlrandum), nec lamen obscura est. 
Dicit Varro, vitae humanae coniUciDiLem Beqnabiltter subinde tem- 
peratam esse tam servltiite quam libertate. eenititi senrituHa el 
libertaUs fortiorea suut, rc al elmpliclter poaiiiiaet per aervi- 
tutem el libertatem. 

S. jlp. Non. p. !I6, 19. V. Ostrea generis Ueutri. — Est he- XXXVI. FLAXTABULAE, nEPI EnAPXlS,N. Fbutabaias qnntBMlo inlenireieit u prompiu prababUia conJeclBrB esl. Joaepbus quldem 
ScBliger ad FesT-PaulI. v. CanflageB Cp. 356. ed. Llndem., p. 40. ed. 
MdII.) deiival a verbo fraxare, qnad resl-pBufltis laierpreiaiur per 
VigiUat drcBiVe, el cqjas aliera tomt flaxaTe, quam laeiar PlacidDs 
QIoss. p. 459., baud magiB dlversa ab ilfa eal, quBm sniii conftaget el 
eo^fiaget Cet. real-PBaU. 1. 1. el Isldor. Oiigg. XIV, 8, 9T. ed. Olto.), 
mfframen el ntfjlamen, fraxineae el /loxineae CBaith. Adv. XXXIV, 8.) 
el slmllia vocabula. Qubs derlvaUo elnl per se quidem non vtluperanfs 
sil, Imo unloe vera essa vidaaiDi, non laman sa esl, qnae CDmmodam 
vocabnli laleipielatlonem piaebeat. Nlsl fone, qanm wqI 'ExaQxuav 
Hbinm Aiissfl alteia iTtaeiipilD tndleel, FlartabnUe veeabulo BiarDeiiB id 
bamlnum genas a VBirone nolatnia esse, qnl, ut opulentas pioviDriaa 
«phnasque piaeturaa tucieninr, clvlnm suR^bkIb Clabulaa vel labeUss) per 
loian orbem ai vieBiim amblnnl, qaemadmodam vigUes iolsnt, quam vigl- 
■1— _. gjj ^j^ Benjectura esl. — Anson. Popma (apBd qaani ^iailizccbvGoOgle HATUaAKBM NENIFPBAIVM RSLiqlllAE. ' 181 

libil laicrlpiio „FlexibuIa" esi) b»ee c«i^i«il: „Vtdeiur Vkiro lasfCla- 
tDB proconsDles, praelores ei rellquos maEistrMUB, qu) in provinclis cum 
summa poleslale versBbamuT, quod nallum oRlcium prieaiareni eDoRianils 
ei modarali Imperil. EJus Butem BauHtH Jacll hi ImmensiiB enpiditatss 
el Ulaeebru vhlomn, qtisa «olmoa huc el Uluo rspluai, nea, qna loco 
valaul, ecnilaleie alnunt omnino: ■iout ai virlulea soBdem moveni aitae 
impelluni, ied dlsjisri railone. Elenim boc aiiimos euin madsrala qaa- 
dam eonataniia bcilea In omnva paries ei ad omnem caaum expediioa 
reddnnt. Haec Igllnr annt, inquam, vtrlutea, vllla, impeTia, Varronis Ffe- 
xibalae (atej vel Flexabula (slc), ui oraiio ■ Poela dlcta Fieianima." — 
Adr. TumeliDs (Adv. XXVU, 34): „Virran1s" Inautl „eral Snilra Flem- 
btilartim Cilc] nomine, in qua de provlnclls admlaleirandiH ei isvqDam 
fteclendls regendisque piovlni^lalibDS disseiebsl (nam flexaliulum Uislru- 
mtnlum nd flectendum est), multaque in ma^siralaum, ul reor, avarlllam 
et ■OTdas dlspnlsbal." £rr(U vir doetus. Nam neqne de flexabulo tn- 
simnienio apud queni vei^ruBi Hcriplorum logimus, et Pllnlui in Praer, 
■d Oist. Nal. Varronis Saturam per casum aecusalivum ITCailabulat 
laudal, Dnde inleillgilur Id vocnbuluni neutrl esse non poHse. Nonll Co- 
dices 1n HcilbendD vocabuio FlaxlabutU non dlscrepanl , CKceplo uno 
locD p. 2T, S. ubi Codd. Cuelf. et Lugd. ezblbent ; „Varro Flaxabuth": 
reliqul omneH (v. Meiceri Bdn.> piaebent Flaitab. — 

i. Quid? tu non vides in vineis quod tria pnla faabeant 

tripalcs dici? 

2. Muiti enim qui limina intramnt integris ocuJis stra- 
boues sunt Taeti: habet (juiddani enitn hixvavaov pro- 
vincialis fornxMulft nxor. 

3. Atque "si addam , quanti misericordia mea hacredibus 
meis stct, quod miseros sublevaverim ! 

4. Domo exeo, intro, et pedes corrigis compedio. 

o. Nec dolore dSiaipogov esse, quod philosophia, conma- 
laxarcm mc in eam partcm: neque irato mihj habe- 
nas dedi unquam, neque cupiditas non imposuit frenos. 

6, Quare, o Marce! pransum »c paratum esse te boc mi- 
, nume oportet! 

7. Delitae literac. 

1, Ap. !i«n, p. Sl*, t«. V. Pall — Kenere iMutro. — tripmt' 
les Codd. tripales Laurenb. et edd. praeier noriaa. quid tvf 
noii V. Turn. Adv. 111, iP. quid onls. Laiirenb. — De vinels 
tripalibua Varr. de R. H. 1, 6., nbl cf. Sclineid. 

i. Ap. Non. p. 91, 3. T. Strabones aant slntlii inos nnne di- 
cimnB. — intrarani ej. Doua» in Succld. Appmd. ad lli>»t. Sehol. 
Cruq. p. 653. — eniM quoddam LMirenb. i. Btrabo. entm qiiid- 
dam Tiira. Adv, X, t\., qiii lociim Hvratli Cmw. H, *, U. iateP' ^iailizccbvGoOgle 138 M. TEIBNTII TARBONII 

pretans, de lociitionit „slrAboDeiii fieri" slc ciponit: „NAn qni 
pecuDiae eat avidiii et Btudlosus, aii ejuB acervoa Bublndc rei«r- 
qnere ociUoi, ac paene strabus efficitiir. Nec sic ab ea avelli 
potett, qnEd oculos sBepeaumera xeQectat, ot eftm re*piciat. Bbb 
Igitur ilicit, qnl pecnniae adspectu ocnlos aon depravat, nec stra- 
bos reddit, quod magoae avidltatis est argumentnin. Hisc et eos, 
qiil aliciuua Dimia ciipiditate tenebantur, BtraboneB 6erl dicebant 

". Cf. Horat. Ep. I, 14, 36.: „Non istic obllqno oculo mea 

commoda qnisqnam T.inat.". Lucll. Bat. 1. XXVII, fr. 6. (p. 3H. 
cd. Haver^: '„NuUi me Infidere,' neque straboncm fierl saepini 
deliciia me iBtomm". Cf. Varr. Sat. Man. Inflra fr. 9. — Similia 
eBt eraecorum locutio IXiyyiav ngit ii, et nostrum „Behielei, 
blinken, liebtlugelD nach etwas'*. ~ kabet ~ UxvaTixot' i. e. ha- 
bet pelllceDdi vtm. Cf. Atben. Deipoos. V, p. I8S e. :' „^oxi! yie 

3. Ap. Mon. p. 391, 29. v. Stare valere et constue et 

fixum esae. — quanta stet Corid. mendose. Inter tres locos, quos 
ofFert Nonius ad probandam illam verbi stare tripUcem sigDifiGa- 
tioaeoi, in hoc aao Tarronis loco stare per valere explicari pot- 
est. Quare probanda oinniDO videtnr esBe emendatio Gnllelmi 
Verlaim. III, 18. quanti — — , </uol mls. 

4. Ap. NoD. p. IB, S. V. Compedes. — corrigilt Cod. IiUgd. 
Becuada manu, Ald., Lanrenb. , P«pma. 

5. Ap. Non. p. et, 13. V. Conmalainre egt eiercere ac ma- 
turefacere. — Nec ilolore ed. noviss. ex siiis Codd. 4olere 
Merc. dotorem Jiin., Lanreob. eonmalaxarem ea patrem Codd. 
me apathem cj, Popma. eam partem cj. Jun. conm. me in eam 
partem mea conjectnra est. non omlB. Fopma, Lanrenb. — Cod- 
malaiare (qiiocum compara nostrum „weictt" vel „inurbe lirie- 
gen"] bic est eiercendo se ^ raestare sc. atiafofov i. c. tndiffe- 
rentem. quod philotophia bc: posliQat. Nisi fortasse scrjbeodnm 
est cum Mercero ffec dolere, iit conmalaiare sit persuadendo 
adducere, unde haec senteotia evadat: Neqiie unqnam ndhi per- 
suadere potui illnd, quod philosophia statuit, dolere rea esse 
aSidipofov. Verbt sunt hominis aimplicis, severioreB philosopUae 
regulas asperDantis. ~ De verto conmalaxare cf. Varr. L. L. 
VI, 96. 

6. Ap. Non. p. iiS, 33. v. Praasi noo sotnm qiii pranderent 
dicuntur, sed etiam quibus nibil deait. — efset, hoe Codd., sed 
beoe Roth. cj. eife te hoe, quod recepimus. es$e hominem cj. 
Lipa. et»e hoc manere op. cj. Fopma. laepte. — De proverhiali 
locutione „pransum ac paratum eaee" v. nos iafn in adnol. ad 
ioacr. Sat. Prantut Paratu». ^iailizccbvGoOgle BATDlASnH HGtilPPKAKUM BBU^DIAE. ISS 

T. Af. Diomed. I, p. 373. ed. PuUch. — < Vide nos BUprtt jn 
Commeiitat. Cnp. III, p. 66. XXXni. rEPONTOdl^AZKAAOZ. 
rftovroStlaiHtalot vacabuJam «ImlUtet conFanntuam «ique 'Aam- 
zo3i3aaitii3.ot, q}i«m AJeiiB Comlcns (Ameu. VUI, 33<t.) rabul«8 lllBlam 
fscerat. rffovio3i3daKai.os pcoverblallter appallaiiu la, qol frutira la- 
t)oiem Impeadii In rem Beram ei inlempBativam. cr. snptH p. M, Miil- 
lnm fidase tiac Salura Varronem in veleium Romanoraiil moriliua el In- 
iUluila commemorandlR Haquo eui aevl sludila algue indoi) coDipaiaiUlii, 
rragmenis lesiarl vidsainr. 

1. Putas eos non citius tricas Atetlanas, quam id extri- 
caturos. 

2. Matiius Guriug, consul, Capitolio cum delectum liaberet, 
nec citatus in tribu civis respondisset, veniliilit tene— 
brionem. 

3. Hoc est magniun censorem esse, ac non studere mul— 
tos aerarios faeere. 

4. Noctu cultro coquinari se trajecit; nondum enim illi 
inventi erant cultelli, importati e Bithynja. 

5. Quotiens prisnis homo" af rusticus Romanus inter 
uundinum barbam radebat. 

6. Villico quod habcnt satis sibi vix putant lautum. 

7. Utrum oculi mihi caecutiunt, an ego vidi servos in ar- 
mis contra dominos? 

8. Rapta a nescio quo mulione raptoris ramices rumpit. 
0. Sed simul manibus trahere lanam, nec non simul ocu- 

lis observare oilam pultis ne adnratur. 

10. Kovus maritus tacitulus taxim usoris solvebat cingulum. 

11. Vehebatur cum nxorc vehiculo semel aut bis anno, 
cum arceram, si non vellet, non sterneret. 

12. Non vides apud Ennium esse scriptum: 
„Ter sub armis malim vitam cernere, 
Quam semel modo parere" — ? 

13. Gonfluit mnlierum tota Roma; quae noctu iieri initia 
soUta etiamnunc pinea fax indicat. SiailizccbyGoOgle lU M. THBMTII VdmBONIfl 

14. Ergo (um sacrae, religiosae castaeque fuerunt res om- 
nes. 

15. In quibus 
Libyssa citrus fagciis cingit forem. 

16. Vel decem 
Menses, ubi una sepiant gran&ria. 

1 7. Vineis 
Ubi ampla cella torculum respondeat. 

18. Ubi grave» 
PaBcantur atque alantur pavonum greges. 

1. Ap. Non. p. 8, Z>. V. Tricfte sunl ImpedimenU et impUca- 
tj«&e«. — tr. Ttlianas Codd. tr. AUUanas Ald., Jiu. , I.Mirei)b. 
— Munk. de FBbiiL Atellaii. p. 47.: „Nexua fitbiilanuii (sc. Atel- 
latianim), ut jom aupra moDui, tiim simpleierftt et pamni artia 
prodidK, tum vero nodos adeo extra omnem exspectatloBem et 
Tcri apeclea aolvebatur, nt tricae Atelluae merito in pro*erbitui 

abirent. Dicebatur etiam ,tricas Alellanas condnplicare', nt 

ez Arnobio (adv. GenL V, p. 173. ed. Cant., p. 1S?. ed. Stewech.] 
diacimua, sl qnfa *el inepllaalmas latebras et praetettns quales- 
ciinque camulat, ut ae rei moleatae et injucundae nubducat". 

S. Ap. NaD. p. 19| 11. T. NcbuIoaeB et tenebdooea. — Hvl- 
ctabantur, gul io delectu, qui lu Capitolio haberi aoiebat (Liv. 
XXVI, 31. PoJjb. VI, 17.), citall ad nomina non respondebant, 
aat qul non aontloa cauaa excasntl erant (t. Betl XT, 1.). — De 
M'. Curio BarratiUB eiatat apud Valer. Max. VI, 1, 4.: „M'. Cv.- 
riua cos. cun subitum deleclum «dioerc coactus esset ot junlo- 
rum nemo reapondisBet, coojectls in sortcm, PoUiftc, quae praxi- 
raa eiierat, primum nomen arna extractum cilari jiiasit, neque eo 
reapoDdente, boaa BdDieaceatls bnatae subjeclL Quod iit ilii niui- 
claltun est, ad consulnm tribunal cucurrit, coUegiumque tribuno' 
rum appellavit. Tunc M'. Curiua praeratua, nou opus esae eo 
cive reipublicne, qui parere neaciret, et bona ejus et ipsam Ten- 
didlt". 

3. Ap. NoD. p. 190, 29. T. Aeraiium. 

1. Ap. Non. p. 199, IG. v. Culter et cuUellua generia sunt 
masculini. — Siond. eaim mthi inv. Codd. eni»t iuibi cj. Lips. 
et Palmer. eaim iii cj. Popma; equldem eaim itli acrlbere prae- 
tuli. eult., empeslati e Bilh. Codd. praeter Bcinens., qtU habet 
culL etnpettaUae BHh.: pro quo Lips. cj. cuU. itli itnportaU e 
Bith.j Palmer. vero ella tempeitate. — Ciiltelli illi c Bithynia Im- 
ponati qniu.im flierint nesclre ne Atleor. VMetur Vnrro jocun ^iailizccbvGoOgle ■ATOKAIOH lUIIIIPPBAmilM ULI^UIAR. 185 

caplare iu eo, quod faoniiiiein priaciim et AnUqotim non cuIteUo 
parvulo et elegRute ee tn^lcieDtem taclt, sed callxo ooquiaari, 
lUMgKO Tidelicet et T«Ild«. 

i. Ap. Nou. p. Sli, t9, V. NnDdiDae — HHCuliDf. ~ NuBt 
forte hftec res religlosa ftaerit ptiscia Homftuis? ut etiain iingues 
reaecari nnDdtnis tacenti stqne s digito Indice multorum peeuuiae 
religioaum fliiaHC tntdit Plia. XXVIII, S. 

6. Ap. Non. p. 337, 13. ▼. LMitiim, abundans, competena. — 
fiiod haue satis si vix p. Codd. quo4 habtaut cj. Oerlach. — 
fu. habent t., siH vix p. nostro Domine dedinins. Cf. supra Ew- 
menid. tr.Si. 

7. Ap. Non. p. SS, 11. \. Caeeutiunt. 

8. Ap. Nos. p. 16<, 13. V. RMnices dicuntur pulmones vel 
hernia. — raptnria Codd. raptori r. rupit qj. Lips. Epist. 
Otwest. IV , 3*. mptoris Popma , Merc. — Cr. Catnll. XI , SO. : 
„OiBniam ilia ruwpem". Propert. II, 13, 14. Auct. Priap. 8t. fin.: 
„Neque hiniiitare cessel, uaque diiDi. milii Venus jocosa molie ru- 
perlt latus". Raptor est ituprator, ut saepins. Hartial. XII, St. 
Ovid. A. A. I, 660. Horat. Cftro. IV, S, I. Serv. in Virg. Aen. 
IV, ise. Quint. Declam. S70. Seuec. Cantrov. I, &. et saeplns. 

9. Ap. NoD. p. &43, II. V. Aula vel olla. — Befer ad matro- 
Dam in Defotiis demesticis Ciimndis streDuam. 

10. Ap. NoD. p. 47, 36. t. Cingnlum. — taeitwus Codd. 
Quelf. et Lngd., Ald., Jun. tadt»» m£. Juu. Turn. XXIX, 17., 
Scol. ad Fest. t. Cingulum. — Taxlm adTerbium, qnod fere Idem 
valet atque seitslm et quocum betie potest comparari nostriim 
„sachte'> vel i,ganz sachte", apud antlquiores saepe rep«ritur 
cum adjectlTO (acitua co^junctum, ut infra in Sat. Mod. tr. 17. 
Pompon. BoDOD. ap. Non. p. 178, tO.: „ClandestiDO tscitus taxim 
perepeclaTi per caTUm". Bimpllciter posuit Lucil. ap. Non. p. 
169, 38.1 „8iiiiavit tasim ad nares, delphlaiis ut olim", Jn Utro* 
que Varroais loco taxitn uoii solnm senslm vel occiUte (sic ex- 
plic. Non. p. 169, 38.) signiScaf, sed edam faclle, vel sine magna 
opera. — Noviis maritus, cf. supra Agatk. te. 1. 

11. Ap. Non. p. ib, 7. V. Arcera plauHtrum est ruatlcum te- 

ctum UDdiqiie quasi arca. Hoc "autem vehiculi genere senes 

et aegrotl vectari solcnt. — vthieulo omiss. In Ms. DrBln. (n an- 
no Ald.,Fopmii, Herc., quod paene pmetulerim; omittnnt prae- 
pnsilionein Codd. Gueir. et Lugd., Jun., Laurenb., Palmer. c. ar- 
cera Codd. arceraia nostra esl conjectura. Verba si non v. n. 
«(. Popma ex leg. XII. Inb. (servat ap. Gell. XX, 1.) iiuzisse hal- 
lucinatns, exnlare fecit. i^ed nihil omHtendtim ent. — De ucera 
rf. Gell. 1. 1., Vnrro dc L. L. V, 140. Scheff. de B. Vehlcul. 1, 18. 

18. Ap. Non. p. 361, 7. V. Ceroere, amittere. — Etmium ^iailizccbvGoOgle 1M M. TBBBNTII VAkEOHIfl 

omlas. iD Codd. Mst. parere Codd. parlri cj. PorMD., OBaDn., 
Planck. >d Ena. Med. p. 86., qaod dod opiia ea(. Verba Etuipldis 
exatent In Hed. v. tit.: me J^gis av Jiag' aaalia ^rfjvai ^Eloift' 
3* fiailov ij ttiuilv Sxa^. Bnnli locnm ciMi Varro elliini de L. L. 
TI, St. Cr. Lucinn. Ditd. Mort. XXVIII. — Cemere vitttm pro 
de fHta e. graece constructum, ut alio Enaii fr. ap. Cic. de Off. 
I, 1!, 38.: „Ferro, non auro, vitam cemamus utriqne". 

II. Ap. NoB. p. llt, 3S. V. Fai. — Ad quem locum v. Mer- 
ceri «dDot. qutte noctu nnbere «ol. Tum. Adr. XXI, S9., qai lo- 
ciUB Interpretatur de sKcris DUpliallbuR, in qulbns taedas pineas 
adhibilfts fUisse cODstat. V. quae affert Dempster. in Paralip. ad 
Rosio. Antiqu. Rora. V, S7, p. t>9. sqq. — mDllerum to(a Homa 
h. e. quotqnot aunt Boniae mnlieres. Cl^ snpra Emiuni4. (^. 43.: 
uTHlgns — non Furiarum, aed pnerorum alque anciilarom". 

14. Ap. Non. p. t67, 7. v. Culnni — rellgiosum. — Moerv 
ed. novias. ei buIh Codd., reliqnae praebent aacrae. Cerlacb. cj. 
ergodum sacra reHgiosai sine justa causa. 

15. Ap. Non. p. SU, S. V. Cltma; et p. 541, 19..Fasciam pro 
cortjce. — Libysaus, a, nm, adjectivura a firaecis repetltnn legl' 
lor eilam apud Catull. Carm. 7, 3.: „Llbyssae arenae"; ap. Ln- 
can. VIII, B<6.: „terraeqne in fine Lib^asae"; el reatltuendua 
eat etlam in Colaraell. X, 41S., iibi vulgo in editionibns est „Li~ 
byacn flcna". Cf. Fest-Panll. s. v. Libycus carapus sqq.: „Li- 
byasa Ceres". — ferea praebent Codd. in priore, forem in altero 

IS. Ap. Noa. p. 47, 19. V. Granarla. 

17. Ap. Non. p. 47, tS. T. Torculniii,. — reponant Ald., Jun., 
Laurenb., Popma. 

18. Ap. N«n. p. 314, 30. V. Grave, miiltum. Nan et gmviter 
mnlium inteiUgitnr; et p. 440, 13. v. Fascere et aiere hoc distant, 
— n( sU alere aufficlendi generls cnram babere, paacere oatoa 
clbo aaginare. — Ad adjectlvi gravis significatum cf. Doatrum 
„8chwer'' in locntionibns tritls: „die schwere Menge", „aGhwe- 
rea Beld" pro „groese Henge", „vleles Geld". XXXVIIi. GLORIA, J7EP/ t@ONOT. 
CarruplQs eialal Uc tilulos In Konii exeraplartban Mefcer. el ei. 
navlsslma la allero loco cilaluni prsebeal : Vaiio Gloriam, nf^i ^96- 
vov, In Bllero : Varro In Glorio CHflrc. laglofioy, peri oton , CUerc. el 
Jdd. niffl ^ivovj. Kz Gloria, mpl v&ovou ulmmque rragmenhmi 
iBudat LaureDberg. KtvoSo^la, ntfl ^ovov inscribli Popms, seciitas 
Aldia. Nanil edltiaaem, qiiae In loco p. 925, 16.Cod. Mcrc.) eaoi Inacri- 
ptlouem proferl, quae nullis liucuHqae cadioum niBS. leslimoaUs trmala 
Varlaa conjecluras, quibns exsullarunl vlruruni doctarum ingenla in 
~a hHjas Sauirae liucrlpdone, blc pi^rcoiisere nlbll epua eHl. ^iailizccbvGoOgk' lATtKARCM HBNIPPBAIDM IBLI^DIAB. 1S7 

1. Vosqne in theatro, qui yoluptatem auribus, 
Huc aucupatum concucurristiE domo, 
Adeste! et a me quae feram {mi] ignoscite, 
Domum ut feratis e theatro litteras! 

2. Tum denique, omnis cum lucerna conbusta est in lu- 
cubrando olivitasque consumpta est 

1. Ap. Non. p. 3tS, 16. t. Igaosclte, Doscite vel dlsclle. — 
Adeite! et « tne Herc. Ad. est a «le ed. noviss. feram ignotc. 
Codd. Adeite ! adeste quae feramgtie ign. cj. Sctd, Adttte ! ad- 
eslet a me quae feram agnotcite cj. Scrlver. Opusc. Philol. s. 
I.XXXyin, p. 41. Adeste! adeite! iptae feram a me igtt. Lau- 
renb. cognoteile cj. Jun. innoscile Popmn. mi ignoac. noitra 
conjectur» eat, qQunquam paene in comperto nobia eet a Varrone 
acriptutn esae mi gnosciie. Verbum ealm ignoscere pro iimplici 
noscere Vel dlacere apnd nemlnem Teternm tcriptoram hucusque 
lectiun eat; ml dativna eat ethicas. 

S. Ap. NoD. p. 118, 3. T. Olivltatem, fructnt olei. — jTiim 
om. Ald., Jnn., Merc, Popma, Lanrenb. omnte ed. noTlss. — 
olivltae vacabnlum VarrDni hand iaauetnm. Varr. de B. B. I, 99, 
<0., ut Dleilaa Caloni dictum est de B. B. *S., iibi v. Schuelderi 

XXXIX. FNaei eeatton. 

Ptseceplam' anilqnilall longe eelelirallBslniam , gaod allm In Uelpbkl 
lempU columna aurels ' Ulerli» Imcrlplum tiilsae Irftlllluin eal. PUn. 
VU, S3. Plul. de EI Bpnd DelpbOR c. 2. Bekk. Anecdol. I, p. 333, 13.: 
„rV(34i eavTov, ditoifiQfiiicc, oi S\ Xili,mv6s ipaaiv, "Eifuntnoe 8i 
^elipdv evvovxiiv qJijon" clQrixivat ri p/iaOt aavzov jtat tv Toi va^ 
i/fiyfa^ai," 'Vnlgo Iriballur boc prseceplum Cbllonl, Oamsgell flllo, La- 
oetaemonio (ct. Huld. b. v. el «ase Ibl Isudal Bemb., Plln. L 1.). Cba- 
maeleoa (Dleg. Laert. I, 99. cf. Bekk. L ].) irlbali Thsleil, el Anllsihe- 
ncB in SacceBslanlbaa sll fulsse Pbemonoes (tt. Sold., CIc. Tasc, Qn. I, 
2a.), Idque slbl UBnrpasse Cbllonem. Schd. Venel. sd II. T, v. 53. 
dacent ma ChlloDls, sed Homerl esae: „orpv gjiiiioe lius &alif^ xa- 
fdnoiTiv oTos £v, WTjol, TivcE rivo^ iBTfi/riOae. OVM Sga X!XmV0i, 
€oe vnoipalvtTat , Soyna ro yrm&i aavTov, dXl' 'O/i^fov." KUsm 
Solonl veLThsIell ruenmt qal Iriboereal, ul leBlalUr Psroem. e Cod. BodL 
S€6, p. 28 ed. Gslar.i „rviSd-i aavtov EjiI tiov vncp Bvvaittv kd^- 
TtatovTiav. 'Enl Si dnoip^iyfia Evoc iiav f-jtra eoipiav, rizal £6laiiiot 
tf OdXov." — TVoicc Te Ipium prlmarlum erul praeceplam velerls phlle- 
BBpblBe, el a Iragicls GraeciR mallam Dsurpslam. V. Melnecke sd frr. 
Pbllem. el MenBndi. p. 417. Slob. riorileg. jttifl raij Fvm&i i^o^trtdi'. 
lam. I, p. 319. sqq. ed. Taacho. [lil- 30. p. 1T6 sqq. ed. Gesn.). Ad UJa- 
Blrandan boc dlclam mulis alil congesseraol. V. Si^Ibaum. sd Plai. 
Pblleb. p. l&O., AlboTll sd UeBTck. s. v., Creuecr ad prscuL In Alclbiad. ^iailizccbvGoOglf 1S9 m. TBmsilTll VABBQKIS 

p, 5. el Inpilmis BoiMOiuul. Aneed. Gr. ToL I, p. I2T. ABlsidas He- 
llHsa pecnliari llbello xEpl toS yvm&i eavrov egil, el Per«U Salura 
qiiirl* hoc ptaecepio CUIenta nllltnr. 

1. Nonne bominem scribant esse grandibus superciliig, 
silonem quadratum, quod Silenus fairsutis superciliis 
fingeretur? ■ 

2. Non animadvertis cetarios, cum videre volunt in mari 
tbunnos, escendere in malunt alte, ut penitus per 
aquam perspicianl pisces? 

3. Ut cremento coi:pora 
Fierent majora, parvo ut suctu candido 
Lactis. 

4. Dein c^rto alui fluctii, ut sicciun 
Parcr^t mansum, quo v^nanim 
Sanguine rivos compl^ret. 

5. Ut sid^ra caeli 
Oivum, circum («rrJm atque axem 
Quae v6Ivuntur motu Arbito. 

6. Non Bubsilis ac plaudis? et ab Arato posces astricam 
coronaro? Quid enin) boc mirius? 

7. Gandens corpore taurus trivio Itunine Lunae. 

8. Nifail sunt Musae politis vestrae, quas aerifice duxti. 

9. Non videtis, unus ut 
Parvulus Amor ardifeta lampade arida 
Agat amantis aestuantis? 

10. Et rex et misellus ille pauper amat babelque inlus 
ignem acrem: hic eflbetum mulieravit, hic ad moechada 
adulescentem cubiculum pudoris primu& polluit. 

11. Age! nunc contende alterum genus <ptXo9iiattov nc quid 
ibi viderit melius! 

12. Qui sint secundum naturam perfecti homines, ut noii 
modo eos spectemus, sed etiam imitcmur. 

1. Ap. Non. p. SS, 21. v. SUones siiperciliis promJDentibns 
dicll, signilicatiooe «perta. — Xoane no» ununt scr. Codd., quod 
coajectnr» emeadaviniu. Pionne e»im vet A^anne enm tenem »cr. DiailizccbvGoOgle SATURAKDN HBNIPPBAXDU EBI-l^niAE. ISO 

cj. Tlber. Henulerh. ad LucIbd. Dia). Hort. XX, I., qnl Varronis 
verba ad Socr&tem refert^ cilftns Schol. Arist. Nub. t. 8S3. : „Hi- 
yito Si Sani/aTris lijv Si^ip Zfi^ijvoi na^iefiipafvf iv ' eifioe tf yaQ 
Kol qmlanpdfi ^»-". Cf. infrn Sftt. Sexag. tr. i. 

3. Ap. NOD. p. 49, IS. V. Cetarii genua eat piBosComiB, <|n«d 
inBJores pUces cnpft. — ascendere Ald., Turii. Adr. XXIX, 17. 
— De cetajils cf. Papiam et DnfreBn. In OloRS. s. v. Donat. ad 
Terent. Bunuch. II, S, H. Colnmell. VIII, 17, II. De ^vmiomo- 
»/cF Suid. s. T. &vivD(n(S}rcTi>- ^X^fietoipavrigJ (Equ. v. 313.] ixel 
oi &vwoOKdnoi ^^' vtfiovg laidiitvot lijv uataMaa^v t(Sv Biai6iirav 
%vvvtav fls ta d/viiia nQuwviui". Cf, Schi^. fid .Theocr. Id. III, 
Si. Strab. XVII, p. 834. — Relbr Varronia verba ad pnteceptum 
Satume inacriptnm. ■ ' 

3. Ap. Non. p. 169, 14. v. Sucta. — crementa — candida 
Codd. cremento — candido emendavlt Hetm. El. D. M. p. 368. 
Pro parvo scribendum fortaase parva sc. corpora. 

4. Ap. Non. p. 140, 11. v. Mansum mandendiim aut manducH- 
tum ,(aic enin leg. pro vnlg. maDsatum). — D. certe alii Codd. 
ut st cum. Codd. EmendavU locum Herm. Elem. D. M. p. 388. 
Sunt dimetri ant^aestici. 

3. Ap. Non. p. 148, 14. V. Orbitum dictum per otbefn. — mo- 
do PopniB. orbito Codd. orbica Laurenb., -Popma, Gean. , For- 
cell. , probante Osbdd. In Ephem. Lit. Ual. 1S43. supplem. p. 693., 
qul, Tocabulum corrupliim ease slatueus, nihil prorsus dicit, quun 
dicit Nonium nu( BomiDstlvo aut eo cnau efferre sua vocabiila 
solere, quo sint a Bcriptoribui in locia, quoa teatimonio laudet, 
usurpala. Qnod commentum l«t confutatur eiemplis, ut vel unum 
aiferre bic jure supersedere poaslm. Orfntus adjectivum verbale 
est, formatum ut avilvt, et patritui, et aignificat id, qaod 
per orbem fil. — Sunt dlmetri aoapaeatici. Herm. Elem. D. M. p. 
386. — Cf. Amob. adv. Gcot. II, p. 85. ed. Cant.: „Potestis in- 
diicere atque expedire rationem, cur non Skus atque immobilis 
(BC. mundns) maneat, sed orbe toto semper clrcumferator in mo- 
tn, ana ipse sponie et volnntale circnmagalur?". 

6. Ap. Non. p. lii, 17. V. Hirins, nagia minim; ct p. 374, 
IS. V. Posccre, petere. — Quo altero toco Codd.- praebent subsir- 
liis isubsities est in mg. Jnu. et coDJ. Merc. in priore edit.) ac 
plaudes. Popma dedit subHlis ac plaudit, et a. A. poacet. Jun. 
contra et Laurenb. tubtiliea ac plaudes — posce» praefemnt. 
Arati nomen )ilc usurpalum ut Aristotelis est supra in Bvmenid. 
fr. 17. 

7. Ap. Non. p. 367, %. v. Candet — cnndidum eat. — Pro 
frivfo scribendom A>rliHse Trivim, qiiae conjectairR Inde fimuUor, ^iailizccbvGoOgle 140 H. TUENTII TARBOHU 

quod iu NoBil Codd. vocabull ^iu lltera JBitiidia MaJDSciUo clia- 
ractere exsrata reperiinr. 

6. Ap. NOD. p. ti, M. V. Aerificium dictum quod fit ex aere; 
et p. iea , 31. V. Ducere, fabricare^ — poticii Codd. PolgclU 
vtitri qu. ae. dtixit cj. Lipa. Var. Lect. II, 14. prob. Merc. pof- 
Ufit Rutfers. Var. Lect. 1, S., Popma, Herniaiui., qui anapaesti- 
cum metrum verbio aubeMe putat Bl. D. M. p. 386. politt» (sc. 
liomiBlbua) Dostro nomine exarari jiusimus. — atrifice odTerbium 
eat ab adljectivo aerificua (cf. laDificua), quemadmodaui regifice 
(lilnn. ap. Cic. Tuac. Qn. IJI, 19, 44. Sli. Ital. XI, !73.) a regi- 
ficna. 

9. Ap. NoB. p. t43, %i. V. AKere; et p. 312, 3. v. Fctum ai- 
foiicat plenun. — ardiftltt CoAA. constanter ntroque loco. «r- 
Mfera emendimtDt Barth., Popma, forccU., Gesner., Freund., 
quos ipsum metrum confutat. Ardifetui compoBitiun adjectivum 
est ab ardor et retus, ut ardircr ab ardor et fero, et est nostrum 
„glntliachwanger". arde foeta Salmaa. ad Solin. p. 267 (cd. 1629.). 

10. Ap. Non. p. 140, 16. v. MuIieraTit, ut effeminavit. — kie 
efebitum Cod. Guelf., mg. Juii., Herc. efebitum ed. 184C. epke- 
bum cj. Lanrenb., Caacttus., LessiDi;;. ephebatum cj. Scal. ef- 
foetum cj. Jun., Llps., prob. Merc. ad medeca Cod. GueK., Edd. 
praeler noviss., quae praebet ad mecada, — ad jMtdiea adole- 
scenti «^. Popma. AJc Banymedaeo adolescenti cj.Lips., prob. 
Merc. ad moechada cj. Scalig., Laiireab., quod unlce veram eat. 
— ad bic esse idem qund apud, nemo est quln videat. — otikicit- 
lum pudoria ant est cubicalom , qood hono pndicuB iohabltat, 
aut, quod magis pntem, dictnm eat pro piidore vei pudoria scde. 
Nam adoleacentis CDrpus adhnc iHnquam aedes pndorls est. 

11. Ap. Non. p. S39, 9. V. CoDtendere aignificat cempararc. 
filothoreon Codd. tpilo^iBiQov eihibet mg. JuD. 

18. Ap. Non. p. 40i, VI. r. Speciare, probare. — Qui dnt 
Codd. Qui suitt Popma. — Cf. Cic. pr. Arch. 9. XL. HERCDLES SOCBATICUS. 
Adr. Tnrneb. Adv. XII, 16.: „ErB( Varronls Ssilra," ianuii, „uo- 
mlne Hercatei Socratieua, liiuId perlngaalasa, ui Dinaliim fare iuias aeri- 
pioris satlrarnm. Cum enlin Socraies pailealliiiu (Dlerautlamqna prae- 
clpae eolDisBel, Cynlcique ab eo orluadi esm cnm aequanlmhale aemn- 
larenlur, bi bs domilorea vlUorum Hercullsiiue ImlimoreB ferrenl (V. Dlo- 
genia ve^a ^ud Lucian. In Vll. AdgI. c. 8. , Angflslin. c. Aeadem. Ul, 
8: „non ealni magaum iiegotlum eril, contra coouaiuiem peaiem velB( 
Herculea qnaedam poilulare auxllia Cyalcarum." Cf. quae ad(aUI Ha- 
verkanp. ad Terlull. Apologel. c. 14, p. 145.), inde, D( EZlHlimo, scUe 
Socrallel Hercnlls lilulum eicogilavll." Non Imprababilla baec TunieU 
eaaJaolura esi. Bed Uercnles Socraiicus poierai Is quaque dic), qnl in iliailizccbyGoOgle • ATURARUM MBNIPPBAKCM RELI^riAB. Ht 

SocrallCD genere dlspDlanill cBvHlBndlque modo sese latiqaan aJleriin 
Herculein exserli. 

1, Qui, sutrinas facere iitscius, nihil domo agis. 

2. In omnibus rebus bonis cotidianus cubo in Sardianis 
tapetibus, Ghlamyda est purpurca amiculo. 

1. Ap. NoQ. p. 168, 16. T. SutrJnoB, « anendo. — Quid s. 
Cod. 6aeir. el Merc domo Codd. komo Popma, Forcelt. -~ Su- 
trinas facare dictum uCJ mercMuros f^cere (CIc. in Verr. II, 5, 
S6, 7S.) jirgentariAm, topiariam, haruspicinam facere. 

i. Ap. NoD. p. 54!, 19. V. Tapete, tegmeii nnite pictum de 
coloribua variis; et p. S39, 8. v. Chlamys. — cottidianis Codd. 
quotiiianut cj. Jun., Popm^. Sardiniaia vel Sardinianibus Codd. 
Sardianis cj. Ruhnben. prob. Oaann. Plato Com. ap. Athen. 
Delpnos. II, p. 48.: ..Ki}t iv vJ.ivaie iXtipixvT^iioatv xal aTQrofiaai 
aoQrpvQopattTois - Mav tpoinxlai SagSiaviKais noaiijjadfifvot Hata- 
MEivTai". AtJien. VI, p. Xii. el XII, p. 311. Sardinianis cj. JuD., 
Merc, Popma, probanle Bulenger. de Cosviv. I, Si, p. 89. et re- 
tlonit etlam Freund. ia lex. v. Sardiaianus. Sed de SardlDianis 
tapetibns mmquam lectnm eat. — clamidas et ed. noriss. ckla- 
mpda sed habet ed. 1180., Ald. , Jun., Merc, Cod. Guelf. chla.- 
it^da est ex ooatra coujectura dedimiis. chlanyda formatum iit 
cassida a cassls. Utitur hitc Tocabnli fomia Appulej. Metam. X, 
p. 893, 31. et XI, p. XS», II. amicula tenent Codd. et Edd., pro 
qno daiiviis Biogul. amiculo restitiiendus erat. iUs bonae cf. 
Plaiit. Trinum. II, 4, ii. Cic ad ACt. XII, Sl, 4. Horat. OJ. II, 
3, S. et Serm. II, 6, IIO. XLI. HERCULES TUAM FIDKH. 

iDvocnllonls „lu8m Adem" le. poslulo vel Imploro, asua, quum rebns 
afSlclia Implortimns fldem el auxlllum praesena aUciUDB Del vel fonlB vlrl. 
Herculea enlm Ipae llle Deni, gnl a lulaiida Tulaal el nomea Sabolt el 
nnmen, ol erat prae celerls ^EOf Qiti^/xaxog. - — Recenllorl lemtiore Var- 
lonem boc lllulo aeoinlaluB eat Nlcol. QelnBlDa, cnJua exalal llber Inscrl- 
plBi: „HercnleB Tuam Fidem, aive HunBlerus HypoboUmseua, Id esl Sa- 
tura Henippea de Vlis, OrlEine ei HerllinB Gasparia Scloppil." L. B. 1608. 

1. Noctu Hannibalis cum fugavi exercitum 
Tutanus, hoc Tutanus Romae nuncupor, 
Hac propter omnes, qui laborant, invocant 

2. Non Tutilinam, quam ego ipse invoco, quo(i_^meae 
Aures abs te obsidentur. 3. Per maritimas oras vagat. 

4. Procella frigida orta obruat celocem. SiailizccbyGoOgle 148 U. TBIBNTIi VA.RKOIiU 

1. Ap. NoB. p. 43, 3i. V. TulMiu» deus a UiUudo. — Tut 
Aoc Tulanum B. Codd. Tutanu' it. Scal., Turn. Adv. XXIX, 17. 
txerc. tulatat cj. Jaa. , prob. Scriver. — V. Mull. sd ¥wt. v. 
Rediculi fonum. Plin, X, <>■ Dempster. Pftmlip. ad Hosia. Ao- 
tlqu. Hom. I, 13, p. 16. HartuDg. Relig. der Hdm. I, p. 99., cf. 
eundem II , p. 237. — De ayUabae tat \a Hnnnibalis noniine 
neannra Tide Valer. Frob. ap. eell. IV, 7. 

t. Ap. Nou. p. 47, tS. T. Tvtllina dea est, a tuendo dicta. -~ 
Tut. inquam tgo cj. Bcallg. — De TutiliDa dea cf. Hartuog. 1. 1. 
II, p. 131. 

3. Ap. Non. p. ua, 3. V. Vagas pro vagmrii. — oras quae 
JriD., Lanreab. 

4. Ap. Non. p. 53S, 7. v. Celox est navi^lnni breve, dictuni 
a celerltudlne. — arte oir. Codd. /irce obr. ed. 1480. unte obr. 
ej. Popma, Laureub. orta ex noatia coDjectiira scriptimiis. KLII. IDEH ATTI QUOD TITI. 

Praverblum Varronl eil&m alias In SiiiuU osurpaiiiin , scUteei In 
Tettameato, itigl ^ia&i^xiov fr. i: „S1 qiils mlbl tlluB unua pluresve 
In deeeui menslbnH gignonlur, li al erunl Sfoi IvQaq, ezberedea snnlo; 
qiiod «1 qula HDdeclmo na^ 'AQiaToziXij nalns eat, AIIId Idem ^nal 
Tllio JoB eiiD apnd me." Qaae verba laudans OeU. fll, 16: „Per koc,"- 
Inquii, „veluB proverblum Vaira slgniAcal, slcull vulgo dlcl salilum eral 
de rebus nlbl] inler ar: dlBlimllbua Idem Alll Quod Till, lla pari eodem- 
qie Jurs esse In decem mensibus nslos et In Dndeclm." 

I. Quid est? quid lalras? quid rabis? quid vis tllii? 

I. Ap. Non. p. 40, i. V. Habere dictum est a rabie. — late- 
ras Mss. Merc, Cod. Gnelf., Ald. Materat Jun., Laiirenb., Po- 
pma. latras TDraeb, Adv. XXIX, 17., Cod. Lugd. et ex eo ed. XLiii. mnoKTaN. 

Hane Salnram .perllnulsae ad ardlnls equealria condiclonem cl In- 
scripllo el fragmenia vedsladle fadinl. 'Ixnotivtov Vatroni, ul auiumo, 
aul eqaea dlclus, Cynicornm viclmn aemuiaiua, aui Cynicug, BoiDanuin 
eqailem reptaesenlsre sludenB. — De lempore, quo scriplu; sil iiber, v. 
quae supra sdnoiavimu* In Commealal. o. II, p. 46. 

I. MarcM autem Varro in Saiura Menippaa, qme 'imto- 

Kvmv inscripla est, equites quo$tUm dieii pedariot ap- 

peUalos: videturque eos tign^care, qut nondum a censo- 

ribus in senatvm leeti senatores quidcln non erant, sed. DiailizccbvGoOgle SilTVHABIlN MBNIPPEAXUH BBLIillllAS. 14S 

quia honoribus popuii wi erant, in ««noruin vmiebatU 
el sentaiiiae jus habebant. 
2. Apoltoniuin ideo excuriant, quia nihil habebat. 
1. GelL N. A. llt, 18. iibi t. interpr. 

i. Ap. Non. p. 9S, SB. v. Excnrimri, curia ezclndi. — Supra, 
in Canment. c. 11, p. 46, «d bnoc Appolloniuoi retulimDa Cicero- 
niB verb* ad AU. IV, 6. : „De Apollonio qnod icribii, qnl illl Dil 
iralil bomlni Oraeco, qul cooturbue qatdem patat albi llcere, 
quod eqoKibiia Rouanii : nain Terentina anv jure". 

XLIV. KOSMOTOPTNH, nEPI ^&OFAS KOSMOT. 
Adr. Turaeli, Adv. XVII, 21. de boc Ubr» haac proferl; „Varran)B 
eral Satira elegantl nomlne Cosmalor^ne 7t. ^&ogas Koe/iov. Ui enlm 
coehleari Cnlve poiiua ludicula), quod loi/vvji oraece dlcitur, eDinla In 
olla canimlseenlnr, slc el«eanter mnndi Inleiilum mnndl coclilear sppel- 
lavll, ob penurbailaaem reriim In aniiqanm cbaoa tnm redllnrarnm el hi 
coDruilDnem priailaam." VerlaiiHUe eai, VarrDnem hee Ubre pergiilDxlBie 
pbUosoptiorum placlia de mundi Bisilactlone, Inprimla Siolcoruni, qul eum 
per Ignem Inlerlturom esae docneTiiDl. V. Dlog. Laert. VII, 143 eqi. 
Crenzer. ad Cicer. de K. D. II, 40. - — Cf. anpra Commenlal. Cap, I, p. 
39. sdn. 18., C. IV, p. 76 sq. el ad sai. De Saliita fr. 

1. Phrygio, qui pulvinar poterat pingere, soliar denegabat. 

2. Singulos lectos ubi stratos habuimus, amisimus propter 
cariem et tiniam. 

3. Mulieres,, aliam cerneres cum stola iioTtofipvQa. 

4. Propter cunam capulum positum nutrix tradit pollictori. 
6. Toga tracta eat et abolla data est; ad turbam ivi, sera 

militia munera belli ut praestarem. 

6. 'Africa terribilis contra concurrere, civis 
Civi, atque Aeneae misceri sanguine sanguen. 

7. Atqne 
Aegeus fluctu quam lavit ante aquilo, 

Saevus ubi posuit Ncptuni filius urbem. 

8. Detis babenas aaim^e leni, 
Dum n6s ventus flamine sudo 
Suav^m ad patriam perducit. 

1, Ap. Non. p, 3, 24. v. [Ffygio]. — aol. devtpebat Metc. 
et ed. 184!. ei suIb Codd. depigebat H«. Nic. Fabri prob. Merc. 
laevigaifl <g. JScal., Lanrenb. defingebat ^y. Tameb. Adv. XVII, ^iailizccbvGoOglf 144 M. TBBBIiTn VAKlOMlt) 

31. deaegabat kc. se pusse, Doilra coi^ectn» ent. — Phrggio 
in Glosa. Slepfa. eipUcator per „aGupiclor". PIId. XIII, 4S. Sal- 
ma». ad Vopisc. Cario. c. SO. — soUar. cf. Fest. ■. t. p. ISa. aq. 
cd. Miill., Turn. 1. 1.: „llt toral dlcitiir qao torus tegitar, lla 
qiio Rolium, soiiar". 

S. Ap. Ndd. p. 83 , 10. T. Caries esl velustaB. 

5. Ap. Non. p. 9S7, S8. V. Stolani veteres Don honestam ve- 
atem ioliun, aed etlam ODinein' quae corpus tegit. 

4. Ap. NoD. p> 197, M. T. Pollictores niDt qni mortuoa cu- 
rant; et p. &, 6. v. CapnlitBi. — nutdm alDinilari tenent Codd. coa- 
stanter ntro^ne loco. PTUdent. Dlptych. Not. Feat. !8.: ,,Prae- 
sepe jaceoti cnna erat". Id. alio loco np. C. Barth. Adv. VIII, 
II. — Gnlielm. Verisim. I, 3. cj. cunas. 

9. Ap. Ndd. p. U8, 16. T. Abolla, vestiB mUitarls. — tracta 

ad turbam, ubl «. Codd. detracta ad tubam milii 

(vel ibt), ftra militiai cj. .Palmer. ad tubam cj. efiam Pelisc. 
proTOeans ad loctim Varr. de L. L. VII, 37.: ,,PaIuda a paluda- 
meDtls. Haec inslg;nia atque oroamenta nilitaria; ideo ad bellnm 
qiiom exlt imperator ac lictores mularunt Tostem el signa JDcl- 
unerunt, paludatus dlciliir proficisci". mititia i» mun. Codd. uen- 
rioae. <n omis. Popma, Laurenb. ivi nos coDJeclmus. — l)e aboUa, 
qnod' palllum erat duplex, longiim et nisum, qiio extra nrbem nle- 
baDtnr philnsophi et milltes, vldesia Paliner. Spicileg. X, p. 7S3. 
Ferrar. de Ke Vestiar. I,.t, U. 

6. Ap. NoB. p. 3S4, 14. T. Sanguis — Neulro. — Africa t. 

ibti, Atque Aeiiea misceri s. s. Merccr. et ed. noviss. ex 

snis Codd. Aeneae Ald., Jud. concurret Iberis, Ac gens Aeneae 
miiceM r.j. Lips. Epist. Quaest. IV, H. Afr. terra nigris eon- 
tra concurret Iberts Atraque Aeneae misceri i. s. Laurenb. 
Haud male. Nos dedimna locnm ex emendalione Mc. Fabri.' 

7. Ap. Non. p. S03, 30. v. Lavit pro lAvat. — Egeus fluetus 
qu. ed. noviss. fluctu Merc, Popma. fluctu qutm Laureiib., qni 
voc. aquila hsbet pro ablativo ndjectlvi aqiiilna, a, nm. Item 
Popma. Legendom fortasse Aegeo fluctu, quam intell. orBm. — 
SaevM adjectivnm Merc. et Laureab. cum Popma refenint ad Ne- 
ptuni fiUnm, qui quis sit, nescire me fateor. Popma ioterpiviatur 
de Bnsiride (Apollod. II, 4, 11.], quem Diodoma I, 49. tradit in 
Aegyplo Diospolin aire Thehas condidlsse. 

8. Ap. NoD. p. <34, 6. T. Auima, ventus. — noa ventus Codd. 
venlus nos Lanrenb. , Gulielm. I, 3. ventus vos cj. Herm. Elem. 
D. M. p. 38B. perducat Scalig. Calal. p. 33. ad Virg. Culic. — 
Hnnl dimetrf annpaestici. ^iailizccbvGoOgle 8ATCRABUK XKNIPEBABU M RBLI^UIAE. 145 

KLV. KTNISTaP. 
Salarae iliulus apud Popmam Sifnl$t«r Ugilur. fied Philargyrll iio- 
vlssliiui edllto, B Llone InslllDla, recilua praebet CynistBr, addliU sirrl- 
liiurae dincrepamlis Csniflore ei cnniitro re (sblal.). 

1. Edtpsis quando fit, cur luna laboret: et, si hoc ri- 
dicule credunt, dicant, quid laborent. 

. ad Virgil, Georg. II, v. 1?7. toni. II, XLVI. KTNOPHTSiP. 
Memoral bunc librum Uiomedes I, p. 364, 33. «d. Palicb. : „ — amlco 
icBl, ut Bruius laudatioDe Appii CMDdih „Oal 1e loga praeiexla aml- 
l". Sed Tarto In Cynorkelori: : 

. Celerius niater amixit. XLVII. KTNO^I^ASKAAIKON. 
Atllius FortnnRliaooa I, 4, 15. p. 319. ed. Galsf. (p. 2676. ed. 
Putsqh.) dlspulaos de beodecasyllabo: „Qulnla", loqoil, „dlviBlo esl Ii«a- 
decaRyllabl , boc exempio: 

Caslae Pierldes oovem sorores. 
Nam secundum primum apondeum ioseriua buic hendecssyllaba anapac- 
slua lonicam soiadeuin facit; hIc: 

Castae dociles Pierides oovem sorores. 
Ev qOD noo esl mliandoia, qnod Varro lo Cynodidascalico Pha- 
iBacIao melium looicum trlmelruDi appellat, qulilam loolcum 
minarem". _ Cf. Terenl. Hlaur. p. 2416. eil. Pulsch., cujus verba sopra 
p. 12 adsGrlpslmus, ubl nesclo quo Infelici casu faclum es<, ut Marll Yl- 
clorinl ncmen pro Terentlani Mauri lo cbarias lirepBHiit. — Celernm 
KvvoSiSaaxaliKov , Vsriooiaiii liJiii litulam, qoem omoas Codd. tueotni, 
quid Dogaam moveie poiuerit Lachmannam Cvoefal. ad Ttreol. Haar. 
p. XVJ 01 io Sccnodiilascaticon mulandum estc stalueiel, equidem noo 
filcile asseqnor. XLVUI. L&X UAENIA. 

Hirum qoooium exsgitivlt vlrornm doctoram logeola hsec loscilpUa. 
Nam qnum io lols Romaoa anllgultate non memoielar dIIs lex Haeola, 
qoae, at blc Indlcat Salutae Vaircnlaoae fr. 6., cBvlsset „ne Blli palrlbui 
loci claro sugUient ocuios", qaumqne iion veilslmile videretui talem uoqnaoi 
iBlam falaae, amnia quaeailo statlm ad IncItBs redscla erst. At lex aiae- 
nla, de qna Varronia Salnia nomen molualB est, uon eal alla, qnam ipsa 
Ula B LT. 46T. a Maeoio, liibuoo plebls, (Clcer. Brut. XIV, &a.) de pa- 
lirum auctoritats lala, de qua v. Wallher. Gescb. de^ Rdm. Rechla., 
Gfillling. RUm. Slaatsveifass. p. 36B sqq. , ioprlmia vero G. Ad. Aug. 
Gail. Raeckeimann io dlsseil. InauKOi. de Leglslal. DecemvirBll (Diylih. 
1843} p. 137 aqq. N'eque sane Bac felicioi ulls poleral excugllari a 
Varrone auo libio Inacrlpllo, lo qno vldellcel de pattia poieslaie, qua IIU 
10 ^iailizccbvGoOglf'' 146 M> TEtBNTII ▼ABSONII 

eoereendi sinl, dlassrendDn «usceperai. Hnglt Igllur VKno legem Hae- 
DlBm Don ad senalnR BUctorilMeDi aute Inlla soaVagla dandam lererendim 
esse, sed Interprelaadam pollus de palrUDl naluralium anctorllale el ps- 
lesiale io BUos. 
t. Nos admiranles, quod sereno lumine 
Toniiisset, oculis caeli riinari plagas. 

2. Esercebam ambulando, ut siti capacior ad coenam ve- 
niret guttur. 

3. Signata [natis] sacra esse desierant, posteaquam bo- 
mines sunt facti. 

4. Non hos Pactolus aureas undas agens 
Eripiet unquam e miserifs: 

5. Ad biviram venio, cum vellem ostendere, quid 
Veilem, Metamelos, Inconstantiae tilius 

Me reprehendit 

6. Gontra lex Maenia est in pietate, ne liiji patribus luci 
/ , / , d '^''"y suggiUent oculos. 

'^>: 7. Si qui patriam, majorem pareotem, extioguit, in eo est 
culpa: quod facit pro sua parte is, qui se eunuchat, 
aut alibi liberos producit. 

8. Nemo est tam neglegens, quin summa diligentia eligat 
asinum, qui suam saiiat equilam. 

9. Neque in bons segete nullum est spicum nequam, ne- 
que in mala non aliquod bonum. 

1. Ap. NoD. p. 369, 10. Y. PJngae, apatium immeasiin} 

et p. 38«, 10. V. Hlmarl dicitur scriitari, quaerere. — Cf. Cic. de 
DiTin. n, 13. 

!. Ap, Pion. p. aOJ, «1, T. Gatltir — Masctilino. — Po«t er- 
ercebam fortksae nie Insereadum; sed potest etlam ref«re ad gut- 
titr. exercebar cj. vlr quidam doct. ia ret, exeBpI. i^. Gerl. et 
Roth. u( tiH Codd. ut cibi Popma, 

8. Ap. NoD. p. 397, 83. v. Sacrum etiam scelestiim et dete- 
Blabite, ita et consecratum. — SignaH sacra Codd. Scriben- 
dum forlasse Signata naUa a. e. dei. Cf. snpra ni SM. Ag*». 
fr. 5. ~ Siffna tam ». cj. Lipa. Ant. Lect, I, 18., Laureab. St- 
gnata ed. 1583., Frtiter, in Grutcr. Lamp, II, p, 841., Popma. A. 
facti sunt sacri cj. Fruter., Laurenb. — Sententia fortasBe baec 
est: res sacrse et deteatAbiles deajeriiiit rea esse •ignaeiie fe. e. ^iailizccbvGoOgle 8ATVBABUM HBNIPPBABDH KBLiqriAE. 147 

e filiia, poaleaqiiAm tii homines simt Tacii h. e. lantu la- 
borat uosfra juTentus vitio et moruin corruptela, iit paeae jure 
posait dici vel ipai« Datalitiis jara aiBDein modflstiae «peciem ei- 
iiiase. Sed haec conjectiira est. 

4. Ap. tion. p. 343, 80. v. Agere, — Aotum, nppulsiun. — 
Est, nt pnto, ia filios luxuriosos et uimio aere alleno pressoa. 

3. Ap. Nofi. p. 79, 81. V. Biiiras, quas usus viduas appellat. 
— Freuud. in lex. explicat liixiram ,,'die Frau eiues zweiten Mau- 
nes". Equidem voce bivira rectiiis significari puto mulierem, 
quae bis niipsit et bis vidua facta est. Oppoaitum est iioivira, 
qiiod AreqHens in aniiquis marmoribus. V. Reines. Synlagm. 
Inscr. XIV, inscr. 73. ibique adnoc. 

6. Ap. Non. p. 171, 11. v. Suggillare, obcludere. — tipittent 
Turneb., Stepban., Popma. — Verbum sugillare liic ancipitc sensu 
positum a Varrone puCo esse, qno alfquam fesUritalem captaret. 
Significat proprie escutere, Kl-^atw, ut eiplicant Glosa. Stepk.; 
sed est Bimul cum comica quadam licentia admiseum pro sigillare 
i. e. occludere, operire, arpgiiyl^tif. Ita lex MaeDia, quum de sa- 
cro lilo Teleram ritu, quo mortnorum ocalos claudere solebant, 
(Plin. XI, 37. Albinov. ad Liv. v. 1». Ovid. Trlst. IV, 3. 43. 
Heroid. X, 119. — Homer. Od. XXIV, !S3. II. XI, 4i).), sancire 
videtur, simul filioi-um impietalem nccrbe caatigat. Cf. inlta Sex- 
ag. I^. 14.: „Nanc quis palrem decem annorum natus oon niodo 
aafert, sed tollit, niai veneno ?" — luci claro et palnm vel pablice 
eignlBeare polest (nt «upra Bimare. 1t. •.), et ad oculos refeiTi, 
iit aententia sit „De filii patrJbus Tivis ocaloa operlant, tanqnam 
Biorttiie, h. e. oe filii palnun mortem occupent. 

7. Ap. Non. p. lOS, 8. r. Ennachare. — Si ifui Codd. Si 
qttii Lanrenb. maj. par. cf. Varr. ap. Noo. p. 426 , 9. v. Anti- 
quua: ,,8ic qnonlam plura beneficia continet patria et est anti- 
qnior parens, major ei profecto, quani pnrentl, debetiir gratia". — 
aliqua llb. ed. noTlaa. atiqui Cod. Gnelf. et Hercer. aut aHeiii 
Mite Ald. hau4 aliqutt ej. Popna; inepte. aul atiqua parte M. 
LanTeDb. aut mlibl 6c. 4|aan io palrla, ex csnjeetnra restitni- 
mm: nlsi fytt&tae potliu legendum est aut ^Jiig qul m. pr, 

fl. Af . NoD. p. 106, 10. V. Eqnilam. — neglegens Codd. equt- 
tem Codd. e^uiam Freund. in lex, 

9. Ap. Non. p. tti, m. T. Spicae — {Keatri]. — bonam te- 
getem Codd. bona segete Ald. , Jun., Fopma, LanreDb. aHquld 
Merc. ^iailizccbvGoOgle ]4B V- TBKBHTii TAiaoma 

XLIX. AOrOMAXIA. 
Ubei penliwbM rortuBe *d phlloaopbanin cmileDllaus M*K<s 4B«b 
frBglbras dlBpnuttDDM, mI qiM Armartin qaoqaa JnrficiMi peillBaiBM 
•nprt veririnila vUnB erat. 
I. Haec lanigeras detonderi docuit tunicareque homullum. 
1. Ap. Non. p. 188, 1«. T. Tunitare pro vestire. — 4etondtH 
Codd. recte; eat eDim mediftii eensn accipieadnm. detondere 
TOlg. Popma, L«urenb. BicUe tanig. sed coir., ut eit Siaaec 
Cod. Lnfd. lUatc Ald. komutwn aate 1326., mg. Jnn., Popma, 
Lanrenb. Popma intelilgit fraKmentiun de Minena. L. LOXeE FDOIT QOI SU08 FU61T. 
DlxlMni de b^ns SainrBs canBilio snprs In Commenl. Cep. IV, p. T6. 

1. Sed uti »erat haec l^anuna, arte parra paranda: ci- 
cer, errillam, asparagos,. alia, asperiora ceteris. 

3. Solm rex, solus rfaetor, solus formosus, fortis, aequus 
vel ad aedilicium modium, punis, putus: — si ad bnnc 
cbaractera Gleopbantus conveniet, cave, attigeris ho- 
minem. 

1. Ap. Non. p. 104, £3. », ErTnm FemiiiiDi. — aed ei- 

ctui erat Popma. Sed iil is erat Herc. a. parva pauea Codd. 
parva parata cj. Jua., FopmR. erviUam Codd. «rDUioiH qj. 
Jon., prob. Scbneld. ad Van*. H. B. J, 9S. erv. ae paregia atta 
Mpiria celerit Codd. erv. cepa regia ci- Jnii., Palm., Popmi. 
aUia Cypria cj. Jun., Popma. — Conjectura locum sanSTimua. 
aL atperiora eeteris. Cf. Plin. XIX, 6.: „Allium asperi saporis". 

1. Ap. Non. p. STl, 10: t. CunTenlre, similera eaae. — forH» 
Mteua Ald. , JuD., ed. noTiss. ez suia Codd. aeqtnu Herc. vel 
ad aediticiam moditu Codd. aed. viodium eifan., Tnmeb. AdT. 
XXIX, 80., Merc., prob. Geriacb., qoi «Tplicat recCe per: „ciijua 
de aeqiiitate nll detraU poteBt". , Cleopantaa ed. ■oviaa. Cle^ 
phantut Merc., Laurenb. x"9<^*V9^ KXeavfovs cj. Voas. Arist. 
p. a8t>. — Cf. HonU. Sera. 1, 3., ad quem Porpbyr. LnoiUl baec 
«itat: „— noDdnni etlam baec omnia habebit. FonBostu, dlTes, 
llber, res aoin' vocetur". Lucian. Vit. Auct. 20. LI. HAGNtJM TALENTUH. 
Sfd^iim TWsntnm, qBod msgna pecnnlae Bunaui ernl, PopRae 
TUelnr fonBa qoadaia proverbil dlciun ease de le Biazime pisiil Ccf- ^iailizccbvGoOgle tATCIABUK KBNIPPBABDN KELI^CIAIC. 149 

Tereol. Pbona. IT, 3, S9.). Qn«i nlnnn veraB alt, an biIdu, aUli ia- 
dlcandm reltnqpa. — D«' msgno (alenlo v. C. GrBccbnm ap. Cell. XI, 
10. Prladan. de Ponderibos, p. 134B. ed. Pnlaeli.: „I(«UEa aaleu mlna 
draebmaa babat, ni aapra dlclam eal, nona^nta sez, qaod esl llbra doo- 
deelin nBciarnm, Id esl denaiil Hepluaglnia duo. Hac Igilni campnlallooe 
ocloglnia Ires librae Romanae ei qnaiiDor unclae, gnod ed magnam la- 
lenlnm, centam minas Alilcaa raclnnl." 

1. Detotonderat forcipibus vilicarpiferis. 

1. Ap. Priacitui. EX , 9. p. 468. Kr. (p. 868. ed. Futscb.]. — 
vitariferi» Mss. Erlitng. 1. et 8. et Zwicc. vitamferis Ms. Hal- 
bersl. tH turiferU Ma. Heidelb. vitari ferlt Edd. Ven. 1. et t. 
vttteapiferia Popma, cqjus niUonem non Inlelllgo, bBllBcinantis 
„dIctlonem camposltam ease ex tribus partibus, quaal vitia capere 
teiAe". — Vitlcarplferas forcipes perpcram iDterpretsnluT In lez. 
Forcell. et Frednd., taDqnsm alnt forcipes aptae (td vilea carpen- 
daa aea pQtandM. Sed viUcarpllbr adjectiviun conice fictnm n 
Varrone est et origine bybrlda * vltis, »ae«it e* fero. Vites 
enim, niai putantnr, non sunt ftvgirerae, ut pBene io vulgus 
notuD est. Hinc, oplnor, appellBHtDr forcipes viticarpiferae, 
quia fecnndam quaai et fertilem reddunt vitem. LII. MANIUS. 

„I]ac Saiyra exaglial bealnJos lilos, qnl, nsgleclo Deorom cnliu, 
se Ipsoi Daelabant dlvinle bonorlbuB el qoae Olia proprta, lempla, pulvl- 
narla, lecllBiernla, epnla, bls ellam ampllora magnlleeniloraque slbl fsele- 
banl. Indncll aulemManlam, bomlnem rellgloiani, referemem ad popu- 
Inm de sacila qDibnsdam leitlbnB aul acrlpili, eruila e lerra, quiboB pro- 
bal, RempabllcBm duobus rebDs conllDerl, Lege el Rellglone." — Haec 
Popms. Qu) qulbDB ronllbns usns bIi, noB qaidem IgnarsmnH, aed talla 
plernmqne sunl eJDS commenla, nl non eemper aegno anlmo legl poaalnl. 
— Vlbl veilsbnlle esl, bae salnra Varronem Invectnm conirs Inxnrlam 
el sumpliMsam viclam, In qaem ills aelaB deJapsa eial, boc potlislmam 
e^se, ui laborem el modoBilsm commendaiel, In qnlbus sclilcei vlrioilbua 
posiis sll opUma vlvendl lallo. Hlue foiiSBse InHcilptla quoqne expiliwida. 
Nam iUaniui nomen a mane derlvaiam a Vanone h.l^. IX, 60., eom- 
mode asaiparl poierai ds liomlne, qnl Mane aurgli ei malDie se ad laba- 
lem scclngU. 

1. Automedo meus, qaod apud Plotiuni rhetoreni bnbul- 
citarat, herili dolori qod defuii 

2. Funere fainiliari conmoto, avito et patrito more pre- 
cabamur. 

3. Haec adventoribus accedunt: sellae, claves, claustra, 
carnaria, dolia. ^iailizccbvGoOglf 150 U. TRKBBTII T&HOII» 

4. Haram aedium symmetria confutabat architectones. 

5. Ager derelioqueretur ac periret squale scabreque, in- 
luvie et Tastitudine. 

6. Hunc Geres, cibi ministra, frugibus suis porcet. 

7. Hic ut qoadrato latere stipatae strues! 

8- Quod dum administrant , in scrobe fodiendo inveniunt 

arcam. 
9. Habens antepositam alimoniam, sedens altus alieno 

snmptu, Deqofl post respiciens, seque ante prospiciens, 
' scd limns tntra limite/ culinae. 

10. Dulcem aquam bibat, salubrem, et flebile esitet cepe! 

11. Nee sumptibus &aem legibus statues, finemque mo- 
dumque luxuil 

12. Tam eum, ad quem veniunt in bospitium, lac hurna- 
num fellasse. 

13. Alterum bene acceptum dormire super amphitapa bene 
molli. 

14. Stertit juventus, quam labos mollem faciL 

15. Lecto strato, matellam, lucemam, ceteras res hujus 
quisque prae se portant. 

16. Manius mane suscitat, rostrum su}i rostra adfert, po- 
pulum in fonim conducit 

17. Les neqne innocenti propter simultatem obstringillat, 
neque nocenti propter amicitiam ignoscit 

18. Tum ad me fiierunt,- quod libellionem esse sciebanL 

19. Quocirca oportet bonum civem legibus 
Parere et deos colere, in patellam dare nniQov 

20. Non maledieere, pedem in focum non imponere, sa- 
crificar/. l . 

21. Et cum corrigia disrupta tonat aridum, reliquum pe- ' 
dem penula scortea pertegere. 

22. Nec natus cst, nec morietur: viget, veget, ut pote 
plurimum. ^iailizccbvGoOgle BATUIAIUll HBNIFPBAROH ULI^DIAB. 151 

1. Ap. NoB. p. 79, S8, T. Bnbulcitare. — Varro UMnlo; 
Aubtmedo meu» ed. uoTias. ex suis Caii. V. Xaeonio rnnedo 
m. Herc. et Cod. Guelf. V. atamio; cj. Jtm. Reote. F. Maeo- 
sfo AiibiiMiion TuTn. XVU, 13., teoqnan Maeoniui Autumeaou 
SUurae alici^ns titalna ait. F<nlciK« mtus Popma. Tieinus me- 
mi I>aur. Vttictui m. — bubulcilaret Freniid. io lez., neacio nnde. 
iubutcilare alteriH Codd. bubuteilaret att^i t» dotore Jnn., 
LnureDb., Popna. bubutcUaret erill cj. Botb. Recte, Bnbnici' 
tare h. L est bubulcorum more olunara et declatiiare. Piotius 
rlietor eat L. Plotins eallns, qui primus LstiDe docere Bomae 
ooeplt. — V. Sueton. de Clar. Rhet. C. *. ibigue Casanb. Bcbol. 
8ob. ad Cicer. pr. Arch. p. 397. ed. Or. 

S. Ap. Non. p. 161, 5. V. Patritiini, ut avKom. 

a. Ap. Non. p. ii&, IS. 1. Dolia. — advenloribus Codd. 
Uaee adea emptoribus a. cj. Jun. aedium emptoribus cj. Popma. 
eellae Codd., pro quo reeeplmui Gesnerl conjecturam. camaria 
ad doiia refert Schneid. ad Cat. de R. B. 13., slne catua. Car- 
narinm eiplicaat vet. GIoss. recte per „ii(«/ia«tpa". Cf. desn. 

in iDd. ecriptt. r; a. 

4. Ap. NoB. p. 87, 11. T. GoBftitare eat confundere Tel cob- 
mittere. — aummeatria Codd. tummetriam cj. IWerc. aummetria 
<^. Rotb. eonfutabant edd. praeter DO*i«s., qnae praebet confu- 
tabat, — ConiUtare blc est pro tnrbare, aire sj/mmetriam con- 
futabant sive sgmmetrta confutabat Ieg:ls. 

5. Ap. NoD. p. Ite, 4. T. gqualor — femlnlnl; p. 165, 16. v. 
Vastescant Bignlficat inborrescant ve] deaerBntur; p. 188, 1E>. t. 
Scsbre; et p. 113, 33. — Cf. Pacuv. apud Fest. t. Vaslnm p. 9!S. 
ibique MuU. 

6. Ap. Non. p. 160, 7. t. Porcet slgnificat probibet. — Hkhc 
Ceri» tibi ed. novlss. fl. Cereria tai Merc. H. Ceret cibi m. 
cj. Popma, quod recipiendum erat. — Ceres, cibl ministra, est 
^rjpTiti]!) xapnoddrie aive xapxofiorije, xa^noipdpog, ^ioSiogos, <Jvij' 
aidtBgas, ut paasim appellalur. 

7. Ap. Non. p. 131, Ifl. t. Laler. 

6. Ap. Non. p. iti, 10. V. Scrobes — MasculiDO. 

9. Ap. Non. p 113, 30. t. Limum, obtortnm; p £37, U. v. 
Altnm ab ttlendo dictum; et p. 413, 33. t. Protpicere et respicere. 
— Cf aupra Flaxtah. tr t. ~ Notatnr paraaita in epulis sednlo 
occnpatns- 

10. Ap. Non. p. 301, 17. t. Cepe. — flebile ait e. ed. noviss. 
eeit c. Merc. eaitet e. cj. Jnn. — Fiebiie cepe dicitur, quia flere 
fkcit et lacrimas eicitat. Ila Lncii. ap. Non. I. 1. (V , 16 p. 80S. 
ed. Uaverlc.): „FIei>iIe cepe simnl Itwrimosaeqne ordine tallae". 
Eon. ap. Macrob. 8at. VI, i. : „Neque triste qnaeritat ainspi, ne- ^iailizccbvGoOglc 158 ■■ TBBBirtll TAUOSI» 

%w cepe nuteatnia". II«nt. Serm. i, i, ^■'- ^Lacrimosun fu- 
ibiim". PUd. XIX, 6.: „CepiH ODaibns odor lAcrimoius". Pliira 
iBTeolei In Cnper. Observ. 111, II. 

11. Ap. Non- p. 811, 1*. r.-Huuria ~ H&scDlioi. — tHodum- 
fH«. Codd. luxuiquf nec sumpt. ej Popns. modumque luxut 
debemne ingenioiissim&e Bothli conjecturfte. Post VUTonis enin 
locnm in Nonio aeqnitur novnm lemm)t, quod incipit vocabnlo 
Liuns, ciyns aimilitndo cnm nntecedente luxui cansa fuit, quod 
lioc panllatim e Ubris evanesceret. 

It. Ap. NoD. p. 113, 18. V. Fellare, esangere, lambere Cniai 
potlna legendum est: eis. mammain). — Tam eum Codd. Thm 
eum Lanrenb., Popma. et hosp. Codd. in hosp. Jnn. , Lanrenb., 
Popma. 

11. Ap. Non. p. htO, 88. v. Amphitapfte Teste* dicantur 
nttimqne babentes TlUoa. — bene aeceptus sc. vlno, nt ego con- 
jicio. Amob. adr. Qent. VII, p. 8S&. ed. Cant.: „frequentiasino 
irriguit accipiuntque se vino". Bene acceptna igitnr dici poteat 
qai bene potus et ebriua eat. 

14. Ap. Non. p. 467, 18. i. Labor et laboa. — SUmit — 
fKOffl Merc. et ed. novlas. ex luis Codd. Mtemitur — ifuem 
Jbb , iLMirenb. fecit PopMa, lianrenb. Legendum pu(o : Se tter- 
nit Juvencuif quem \el Sttrtit juvenlu», quam, quod exbibainua. 
— Sed eiian Tulgata quodammodo retineri poteat, si ad stemit 
fiBltun objectum aliquod suppleas, fortasie jtmencam. 

U. Ap. Non. p. MO, 86. v. Matelia, aqnariun Tns. — kajut 
uUgue Ald , Jun , Merc., Popma. huju» vique ed. noviaa. ex snla 
Codd., UDde quisque reponendun erat. ki^jusmodi prae cj. Dousa 
ad Lucil. tr. p. S9J>. ed. Haverk. hujus iolell. baud dubie ^enerl*, 
qnod fortasae omissnm est n librariis. 

16. Ap NoD. p. 874, 16. v. Conducere, — colligere, convo- 
cue. — rostrum lum r. Codd. rostrum sub r. Turn. Adr. 
XXIX, 10. tusc. not tum in r. adf. Ald., Popma. — Bostrum de 
homine saepias io Satnris dizit Varro V. Inftft TlefljtX. II, ncpl 
<tiloco<p. tc. S., Serran. n. 'AQxaiQie. tr. 9, 

17. Ap. NoB. p. 147, 18. T. ObHtringillare, obstare. 

18. Ap. NOD. p. 1S3, 88. V. Libellioneni, ut labellarinm. — ad 
me fuertmt Codd. Cf. supra rva&i Zeavx. te. 10. — adme ferunt 
Fopma. ad me iverunt cj. vir quidam doctna in vet. quodan No^ 
nli exempl. ap. Gerl. et Roth. Nos malimna ad me fugerunt 

19. Ap. Non. p. 543, 33. v. PateUa. — in paUltam sc. Lari- 
bus sacram, ut recte interpretantnr Tnrn. Adv. VI, 7. et Dacer. 
ad Feat. v. PateJIa. Cf, Pera. 8at. 111, 86. Ibique schoL vet. Ab 
bac pateUa Lares suot „Oii Pateliaril" dtctl. V, Plaat. Cist. II, ^iailizccbvGoOgle SAtrBABUM HKHIPPBAatlH BUI^DIAB. Ifit 

1, 18. Taobm. in Plant. Corc. 1, t, 31. Turn. 1. 1. Cael. Rbixlig;. 
Lcct.-^iit. II, 3. 

iQ. Ap. Non. p. 460, i. V. SacriGcantur pro sacrificant. — 
Focnra EBribaa sacntm flilBse, nemo est, qiii nesciat. 

!1. Ap. NoD. p. 448, 87. v. Penulam abuaive, omne quidquid 
tegit, DobilisBimi veteres tranFitulerant. — dUruptas tonat Aari- 
dum Codd. corrigia» Jun., Popma, Laureub. tonet ed. 1480., 
prob. Gerl. tenft Ald., Jud., Papma, Laorenb. aridum aute 
Merc, etiam in Cod. Guelf. h medo suprascript, •— AriduDi tonare 
vel toDere qiiid sit, interpretes tibi enint Lucret. VI, 119. et Virg. 
Georg:. I, 367., ubi cf. Serv, adn. — De penula recte Tum. Adv. 
XXVIII, IS. „Penula", inqnit, etiam apud Varronem cam partem 
calcel slgnificat, quse pedem Involucro auo obtegit". 

ii. Ap. Non. p. 183, 5. v. Veget pro vegetat rel erigit vel 
vegetum eat. — ut pote h. e. quam poleat. et pote cj. Lipa. Bp. 
Qiiaest. IV, 34. Vertia videotur dlcla esse de muodo. Cf. aupra 
ad ft-. Sat. De SaltiU. LIII. MAHCIPOH. 
„Hac Batlra eonieiidli InaneB copldliBies el vana sludia vulgl cum 
oUeclSinenllB pnerarum, el etegaules iBloi homlnei, quos veBlls, auppel- 
lez, gemmae celeraqus geoerls lOusdem nlmla opere deleclant, magiB 
pueioB eitBe docel, quam eos, qul ob ImbecUlUalem selaiie boc nDmine 
censenlur". Popmi. Quae conJsclnra pei se qoldem non ImprobablllB esl, 
qnamquam cerllB IndlcUs carel. Marci nomlnls In voeabulo jMareipore 
eadem rallo esse videlur, quam ezplanavlmuB sapra ad Inscr. sat. Bi- 

1. Spatule eriravit omnes venerivaga pueros. 

2. Dein immittit virile veretnim in frumen: oSendit buc- 
cam Voliunnio. 

3. Delumbe, bipennis ut levis passerculas. 

4. Eodem conjecisse mera miracura nescio qua. 

5. Ut eat ac rempublicam ministret, quod pulli jentent 

6. Qui quid evidenter circumstant non item credo videre: 
hiantis video, videntis non video. 

7. Utri magis suut pueri? hi pusilli nigri, qui spectant 
nundinas, ut magister dimittat lusum. 

8. Et Diogenes, 6 kvvixoc, qui ab Alezandro rege jussus 
optare, quid vellet, se facturum. ^iailizccbvGoOgle IM ■■• rsMiTu vAuanu 

9: Altera exorat patrem libnnn ocellatoruin, iltera virum 
semodium margaritamm. 

10. Pelian Mediae permisisse, ut se vel vivum degluberet, 
dummodo redderet puellum. 

11. Haec in aSno bis terre tadiculasse. 

12. Dixe, regi Afedeam advectam per aJira in rbeda an- 
guibus. , , 

13. Propontis und4 quam liquenti, caenila, 
Natantem perfundit, capet 

14. Hic in ambivio navem conScendimus palustrem, quam 
nautici equisones per viam conducerent loro. 

15. Repente noctis circiter meridic, 
Cum pictus aer fervidis late ignibus 
Caeli chorean astricen ostenderet. 

16. Nubes aquali, frigido vclo leves 
Caeli cavernas aureas subduxerant, 
Aquam vomentes inferam mortalibus. 

17. Ventique frigido se ab axe eniperaut, 
Phrenetici Septemtrionom filii, 
Secum ferenles tegulas, ramos, syrus. 

18. At nos cadnci, naufragi, ut ciconiae, 
Quarum bipinnis fulminis plumas vapor 
Penissit, alte maesti in terrBm cecidimus. 

19. Astrologi non simt qui conscribillarunt figmentis cae- 
lum. 

I. Ap. Non p. 40, 1>. V. ETlrari dicitar TlrJUtatem aiDlUere 
et effeniiDari. — SpatiUa' Metc Spabaae ed. ISSl., Ald., Juii-, 
Lanrenb. Spatale cj. Jan., Turneb., XXIX, 17 , Popna. Sp»Me 
ed. 184S. ei Codd. Gaelf. et Logd. Recte. Nam ei aicaTalti la- 
tlne Gt gpatule, nt ex wvxalri, acntiila. — Cf. Martial. Epigr. II, 
ii,: „NOTit lotnras Daslna nunerare: poposcit HunmaBAm Spa- 
tAleu, pro tiibns iUa dedit". 

S. Ap. N«n. p. sas, t6. v. Offendere est percntere. — Deim 
VtiUUtAen. et ed. noviss. Bein mittit cj. GuUelm.,' Jun., Pop' 
ma, et habent Codd. Bem. I, Onelf., Lngd. Deinde mUtit Scal, 
Laorenb. Dein imnHUit ■ostro lomlne goipsiaiB*. wirilt Pop- ^iailizccbyGoOgle sATnaAicn MBmrPBABtK UL14UIAB. 165 

m«. h( flumtn ed. DO*<aB. in ftumen Hero. in fnme» cj. SckI., 
GiilieliD. Veria. III, 16., Lkurenb. botmnmio Herc. ifofwNHlo ed. 
DOvias, VoUimnio ScbI., Laureub., Popma. Folumnf nig. Jun. 

3. Ap. Non. p. !9, 14. t. Bipeonls nanifeatum est id dlcl, 
qnod ex atraque parte sit acntum. Nam nounnllia guberaaculo- 
nun partes tentiiores sd banc Bimilitudinem pinuaa vocnnt elegan- 
ter. — Di Ittnae ed, 1848. Detune Merc. Delvmbe pennit cj, 
Sc&Iig. Delimat cj. Jun., Palm. Delumde, bipenn. ett nostra 
emendatlo. Memlnerint leclores pasaerciUi nalacitatem inMUiaU- 
lem in proverblom abllsEe, 

t. Ap, Non. p. 344, 14, t. Menim — alneenutt. 

5. Ap. Non, p. ISB, 13. v. Jentare. 

6. Ap. Non, p. 318, 33. v. Biare est mirari, stupere. -— Merc. 
et ed. ie*t, hunc locum ita eshibent: „^ieqHid e. c. ron rident 
eredo ridere_kianti* videor hianU* non audeo". CorruptisaiiDe, 

ut fkclle cognoacla. oircunutant noa hianttt video, Hden- 

leg non audio cj. Faber, prob. Herc. non vtdrtit eredo ridere 
kianteii video kiaatetj non audio cj. Popma quiqui (ita et Hoth.) 
tt>identer circ, noa, evidenttr ridettt — — eredo ridere hianttt 

htantt» video, non audio cj. Oerl., ut nempe aint a dlverala 

personia haec dicto. Sed haec coojectara mlnime placet. Voca- 
bnla ridtut — ridere oorrupta Biittt. Qnld enim ridere et biare 
inter ae commaue babent? — De noBtrn loci emendstione docli 
jndlcent. 

7. Ap. Non. p. ISS, 17. r. Luane vel loslo, qni ab omnibna 
ludna dlcltur; et p, SI4, it. y. Nuudlnae. — Locutionem luaum 
dimittere kliter explicat DOderl. Bynon. tom. n, p. 28., vocabulnm 
buuM habens non pro accnaativo BnbstautiTi, aed pio mero bii- 
ptno. 

8. Ap. Nom. f. S5S, iO. r. Optare, eltgere. — Diop. quia- 
Micotf qui Codd. egnicos qj. Canter. Nov. Leet. VI, fi. C^nj- 
ciu GaUelm. 111, IS. quidquid veilet cj 6ullelm. 

B. Ap. Non. p. S13, 20. v. Margarttara — Fetainioo, — De 
ocellatls vlde Tumeb, Ad«. IIT, 18. et Caaanb. ad Sneton. August. 
c83. 

10. Ap. Non, p. 158, 81, v. Paellos, pneros. — dummodo re 
mddere p. ed. noTi«a. duwmodo Oartt p. Laurenb., Popma. 
dummodo reddtrtt p. Jun., Merc. 

11. Ap. Non. p. 178, 19. t. Tudlcalare, commaTere. — Baee 
pu nobit t. Merc. Baeecine nobit ante Ald., Jun., Popma. Hie- 
cine nobia Ald. Hate in aeno ed. novisa. ex aois Codd. — Befer 
ad Hedeae et Peliae fabalam. 

U. Ap. Non. p. 451, 16. v. Rhedam pro curra. - DiSit Ald. 
Dixe om. Popma, ^iailizccbvGoOgle 166 ■. TBIBHTII TABIOMII 

IS. Ap. Non. p. iM, !l. T. Capere complecti. — ti^uanU 
CMriUo (i. o. oceMO] afui* ttat. nanpe perfundat, c. <j. Scal. 
laepte. perfmdit Cod Berneni. nlter. 

14. Ap. NoD. p. 10), 33. V. Bqnlso pro eqnite; et p 491, 3. t. 
EqniBones non equornm timtniu mDderBtorei ant inagiatros, sed 
omiiea quibus regimen coDceditar cnjaalibet rei dlci posae Teterea 
prDbaverunt. — t/uam (aitero loco (/ua) duc. lora (altero loco 
loco) condueerent Edd. quam due. loco cj. Scriter. 1. I. p. 36. 
(oro-mg. Jun., cj. Jnu , prob. Merc, fier viam duc., loco Popma. 

15. Ap. Xon. p, 451, 8. V. Meridiem Dedian dici dici pariein 
onoea putant solnm ease diceadnm, quiuu et noctis esse eam 
l«mporis partem doctoruia anctorltas dixerlt. — MMrUjMi ante 
Merc, Scal, Popma. — pictu* sqq. cf. supra Sat. Jfot. tr.: „liB- 
bua pictua bis sex aignis". ekoreai aiUcai Scat., Popma, Mere. 
C. orean aitrice otL ed. noviss. ex suis Codd., unde Hoth. recte 
conjecit legreDdnm esae C. chorean astricen. — De steilaruDi oho- 
reia et. Hanil. Aatr. I, <7S.: „Et qninquc adverso luctaatia sidera 
nnndo exercent Tariaa Natnrae lege choreaa". Scalig. ad Varr. 
L. L. V, p. M. ed. BipoBt , Tiboll. II, i, 6S., Jacobs. ad Anthol. 
6r. tom. X, p, <T5. et imprirals tom. IX, p. S49. ad DionrsU Bym^ 
XVII. Ceterum recte judicat Barth, Adv. VIII, 16. Varronis hos 
elegantissimos jambos arg;nere frnstra gloriatnm Horatiom de Pa- 
liis a se primnm Lalio ostensia. 

16. Ap. Kon. p. 46, S. w. lutbrum ab imo dlctum, unde ia- 
feri, quibua inferius nibil, unde infbrtur recte potest dici quicqnld 
desuper mlttitnr. — aquales cj. Scal., Popma. inferam Popma, 
Merc. et ceterae edd. praeter Dorias., qnae ex Codd. Ckielf. et 
Lujnd. recepit inferant. Vulgata lectio iaferam (quam agDOsclt 
etiam Freund. in lex. v. Inf^rus} placet, iicet inuaitate diclnm sll. 
Infera aqns est aqua ex imbri caduca. Datlv. mortefifrua pendet 
a vomentes participio, qnocam arcte coQJungendum eat adject. 
inferam, quod qnasi sdTerbio loco hoc fUngitnr: herabspeiend 
das Waaaer auf die Sterblichen. — Caeii caoeraa» multi dixe- 
runt, Qt Clc. Arat. tSS. Lucret. VI, SS3. IT, I7S et 39S. Ha- 
nil. I, lOt. levet i. e. vento agitatae. 

17. Ap. Noo. p. 46, 8. V. 8^a a Graeco magia tractum est, 
dito tov ov^ttv, Has noa scopaa, matici eo Doinine ayrus (sie) 
vocant. — erumpebant Codd. eruperant Soal., Merc. , Popmi, 
Muret. V. L. rv, 6. frigidi Tnro. Adv. XXVlll, 11. et XIXX, 
17. aymt Codd. Mere. et noviaa. ed. coDatanter ntroqne loco. 
Hroi Popma. ii/ros Jnn., Turn., Frennd. in lex. a. v. An recte 
TOcabUlom iuterpretatus est Noniua? Cf. Snid. v. ^,Zve^ETat, 
ayvi/TdStjt ojloe ^ iojos, ^ Sia aviftov ovli.tyaftivji k6 xeos 
Nttl qifvyavmSijf ^toi iiorioptot fitva %e»(fltot>. Tivtt ^iailizccbvGoOgle tATUIARUM NBKIPPBAIOM IlltLI<iriAB. l&Y 

ii xdfttiv Mol nvfitdt' ravTa Si a-jviaaza T<p ovfqiix^". frigidmt 
axii est poluB aep(«n(rioDiilla. liucret. VI, 7S1. Maoil. IV, U9. 
Cic. TuBc. Qn. I, S8. Virg. Gteorg. II, iTO. III, 3SI. OTld. Ponc. 
IV, 7, 1. 

16. Ap. NoD. p. 79, 16. V. Bipeimla — . snpn ni fe. i. — 
bipitmiM ed. 184S. «x anis Codd. bipennii reliquae edd. 

19. Ap. NoD. p. 8S, 38. T. Conscrlbiltavi. — coiucr. pingen- 
ttt e. Codd. Sed jam Gulielm. III, \b. intellesit pint;«ntes cor- 
rnptiun esae, et cp^j. pigmetfia. Nobia rectlns Tidebatnr reati- 
tuendnro esse figmenU^. Signlficatnr Zodiacua. — ConBcrlbillare 
esC uoatrnm bekritEeln, Tollkritseln , e( conatroitur cnm ^l. rel. 
Cr. snprn ad Snt. Cot. Berc. tr. LIV. MAPKOnOAIE, UEPI APXHE. 

MaQxoxoUs quaenam sit civliaa appcUsta Vanont, enin qnidem fu- 
gera non pDleal, qni memineril, iiuae dlspu'Bv1inus aupra (In adnolallane 
ad inscr. Sal. fiiffinrcO de Marcl DomlTila algalflcaln, quo a Varrane la 
SUnramm lUirls aaarpalom sil. Eal Iglmr JVfa^xonoiiG fealive Ipsa Bo- 
mana leapubllca appellala, el Salurke, qnae itti/i 'jI^z^E sgelial, aplB H 
aleganler Inacrlpla, u( lanquan pro giavlsaimo ezemplo vsUdl polenllsqne 
ImperU essel. Qaare nec U aadlendi aont (Popma, Turneb. Adv. XVII, 
23. Adr. Jun. Animsdv. VI, 9.}, qul, codlcum mss. Hde proraus neKlecls 
uque poalbsbUa, salurae Inscrlpilonem In Ma^6*oliv ImmaiBndam esse 
censnemnl: quod sclUcel namen sll civlialiB noianB „insaDism ez pro- 
fesso In comllllB et roaslalraiibBa furenlls, et banorum aladio et smblaane 
iDzuqae el Inglavie perdilae el Insanae"- — JtfapxonoJ.iE vocsbnlum 
rormaiam esi, m '^v&pmnoxolig , 'AnQayonolte (v. Sueion. Ociav- c. 
9S), ^ovlonoZiE CV. Pioverb. e Cod. Colal. ed. SI4, et e Cad. Boil. 
6T&. np. aalsf. 6Dld. s. V., PlBiarcb. proveib. 22. WYiienb., Hesycb. p. 
1026. Alb.). 

1. Cui Geler ^C ivin i^ftfjaTOG loyoE, Antipatri Stoici filius, 
rufro caput displanat 

2. Natura huinanis omnia sunt paria : 

Qoi pote plus, urget; piscis ut saepe minutos 
Magnu' comest, ut avis eaecat accipitor. 

3. Nemini fortuna cumim a carcere intimo missum labi 
In6ffensum per ^equor candidum ad calcem sivit . 

4. Sensns portae, venae bydragogiae, cloaca intestJni. 

5. Noctilucam tollo, ad focum fero, inflo, anima revi- 
viscit 

1. Ap. Non. p. IS, ti. T. Bntmm dictum eat rndendo. — De 
loci seDtentla nil poteat constitni, Aotipittram Stolcnm, Tarsen- ^iailizccbvGoOgle 158 ■■ TniVTII TABRONIt 

Bein , Xoyoie fiOvokTjiifidtott naam esse teatEmonlo suat vcrba Ale- 
xandri Aphrodls., cllante P. Victorio Var. Lect. IV, &.: „ovs yt 
oi xtgl 'AvtlxaTfor novoi,j]ii/idTOve mHoyiOfiOvs iU/ovatv, ovx fifi 
tvXJkoyKSfioi, aXi,' ivSiiag ii/mT<SvTai" . — Popmll, ii iv6g i^fipaios 
loyovt ■orlbeDdun esae cttDJtciens, bIg expllcnt: „Cnai piiter, in- 
qiiit, proIbrreC Anlipatri Stoiel l6yavt fiot»>Xt}iiiidrovs i. e. ratio- 
cinatittiies nniiu sumptionls, Sliua illi nitro'caput dif&ndit, perinde 
ite Celer llle praebcUii eqnilum Remom rutro iiilereiBit, ob tio- 
latam legMi, quam BoanliM tnlerat". — Verba Si ii^ds ^l^^ftoroc 
l6roe ila eninl acclpieBda et seribenda, tanqnaat etficlant no- 
■len j^tipatci filU altenun; est eaim faceto impositnm, qnia 
Antlpater Stalcus ejus sjllogisml geeeris qnisi anctor erat. — 
Cr. siipra 8at. I^rg. Maen. IV. A. ; „Met»meIos, Inconstantiae 
fiUiis". ~ Displanare eat nostrura „breit scblageQ"; seDteiilJa an- 
ciplte quidem, sed aperta. — Cr. Pherecyd. ap. Pollnc. X, 116. de 
Codri Infectore: „Ta x^taniia italoat airiNTEm". 

S. Ap. NoS. p. 8t, 19. T, Comest pro comedit. — Cf. sapra 
Sal. TSan. (r. ^vigel, veget ut pote pluriuium". — Ad BeotentiRoi 
Pttl^b. XV, SO.: „xfoso<fslien' e^p Ityofitvov ix&viov plov, iv olt, 
qiaeiv, ofioifiioit ovm, t^v rov /itlovot unmXitav iiji fitlSovi r(io~ 
ifTlv yiyvKiQai xal §lov". Cf. Hesiod. 0. et D. T. 274. sqq. e( quflc 
pajsim citantur in H, Stepfaani Tfies. h. Gr. a. tt. 'AH^Xorfuyfeiv, 
'AllrilofVtia et 'AlXiiloifdyot. — Ue looutione „pliis poese" odeM 
eronoT. Dlatr. Stat. p. 181. 

3. Ap. Non. p. 199, ti. v. Calx — Mascnlinf. — cateeni si- 
bit ei. Qoviss, ez auis Codd. »iiHt Pttpms. siait Gulielm., Herc. 
tuHt Fniter., Scal., Lips. — Varlo modo boo O-agmentum ab In- 
lerpretibiui teatatum eat. V. Scalig. Catal. I, p. 199. Siilnas. ad 
Solin. tom. II, p. 904. ed. Paris. Bnrmaan. Abtbol. Lat. tom. I, 
p. <at. Versns siuit tetrametri jamb. acatal. clandi, de quo metro 
vide Maritim Plotliim ap. Gaisford. p. 273 , 27. — Benteotian ez- 
plicare ood opus eat. 

4. Ap. NoD, p. 909, 19. T. JntestiDum — Mascnlliio. — Con- 
paratur bamanBm dwpua einn aedia parllbns. 

s. Ap. Non. tSi. 4. T. Anlitia — Tcntus. LT. HBLBAeBI. 

nac Salara nlmlam Ulnd ei loallle el pericaloiam slodlnm venandi 
vllnperelani esae ftagmenia bhi lnillcHre vldenlor. Meleagri aotem sple 
dlcantur Ipsi venalorea, videllcel proiiler iqeleagrDm, Oanel llllum, qoi Ub- 
maiiem Ulara aprara, qai omne AelaUsBi borrende ImpMe Taslsveral, <le- 
Ifcla foOlRalmanm Juvennai manD laaeclates, confecli. j.,:,i,z<.t,GoogIe gATEBAtUM HBNlPrBABUH BBLiqCIAB. ISO 

1. Quaero, utnun fnictuis, an delectationis causa? — 
fnictuis, ut vendatis. 

2. Sin autem delectatJonis causa renamini, quanto satius 
eet saWis cmribus iii circo exspectare, qnam his de- 
scobinatis in silya curare? 

3. Currere, yigilare, esurire — ecquando haec facere 
oportet? quam ad iiuem? 

4. Non modo saHs apertis, sed paene natibus apertis 
ambulans. 

5. Cum etjam Thais Menandri tunicam demissam habeat 
ad talos. 

6. Si non malit vir viratus uxorem habere Atalant^m. ' 

7. Adde hydram Lemaeam et draconem Hesperidum, quod 
bestiae fuemnt immanes. 

8. Aut ille cervum qui currens volabile 
Sparo secutus tragulave traicit, 

9. Quid bic venator non cepit? 

10. Quem idcirco terra non cepit et caelum recepiL 

11. Funus exsequiatis laute ad sepulcbrum antiquo more 
silicemium confecimus id est MfHtixvov, quo pransi 
discedentes dicimus alius alii: Vale. 

1. Ap. Non. p. 49S, 13. v. Fructuis pro nructns. •— eau4a 
fruebiis Herc. caai slgno lacunae poat eama, — CdWM< tructttU 
ed. novUa. ex mti* Codd., uDde Boib. hnnd Bi«le cj. catua? li 
fmcttd»; Bcd slmpHcius vldebatar ■cribereGmni? fructuitf ul v., 
ut iusit aCGrmatio. Nic. Fsber post cauta addendum cj. tu vena- 
ris, qnod SOB opiu est. De genitivl ronns fructulB pro rmctDs 
T. Gell. IV, 16., qoi docet VairoDem ea In ODDibas fgusnodi to- 
cabnlis bbud esse. — Cf. Od. Muell. in Prae&t. nd Varr. de L. 
L., et iufra Sat. Taip. Mtv. ti. 6. : „PeiTeiit in ioteriores patlea 
doHalB p«atica« a%%.^'. 

t. Ap. Non. p. 99, ti. T. DeacobiBBtiB , Bauciia «t abnula et 
desecUi. — ejstpectare Codd. speclare Turn. Adr. XXIS, tt., 
Popma. Bed retlDendiun Tldebnlur esse exspeotare, quod est pro 
„eE aede aito spectare" vel „e ionglnqno spectsre". Ita Plant. 
AbM. IV, 8, C: „HuIloque prina aie coUocBTi in arborem, Inde- 
<pa exapecttbUUf abi Bumm Bbstrudebat Benex", iM Ms. CiUBor. ^iailizccbvGoOglf 160 M. TBIBMTIl TAEBONia 

et qiiKtuor Palat. praebeoC exipeclabam. Ct. Petroii. Sat. c. 17. ; 
„~ [nlravit ipsa, itD& comitata virsioe, sedeDs^iie supcr toruni 
meiiin, din flevit: ac ue' tuoc qiildem aos iillum adjecinius verbDin, 
sed attoDitl eispeotaviiDUS lacrimas ad ostenlationem doloris pa- 
ratas". — curare Codd. Becte. Est noatFnia „aclimffeii" Tel 
„aicb zn BChafTen machen". eurrere Jun., Laurenb., Popma. ffy- 
rare cj. Palmer. — ietcobiaatta cr. supra Devict. n. ^Uovix. 
fr. t. 

3, Ap. Non. p. 203, 13. T. finem — Femlnino. — e*., haec 
tfuando haec f. o. ed. noTJas. «s. qnando k. f. o. ed. 1586., Jan., 
LaureDb. , Popma. A. quando f o. Merc. ecquando b. f. cj. 
RoUi. , quem secuti siimus. 

i. Ap. NoD. p. tSfl, 3S. V. Apertum — nudatum, — ambulas 
t^. Giillelni. Veria. I, 15. ct coDtinaat seqn. tr. — Carplt Vnrro 
veDatorum cultiim, Insoleatem ac paeae impndicum. 

5. Ap. NoD. p. 88«, 18. V. Demltiere, desuper miltere; et p. 
336, 19. y, Tunica est Testimenmm sioe maDicis. — Cr. Meineck. 
MenaDdri frr. p. il. ed. Paris. 

6. Ap. Non. p. 167, 15. v^Viratum, magnarum virium. — In 
Nonii loeo ed. novlss. ex suis Codd. praebet: ,,Vercium, in Var- 
roniB coDtra virattus, qiiod ceterae editiones utroque loco reii- 
nent. viraciatn (per dvTiavtit/av eTpllcans') cj. 8cal., Popma, 
Lanrenb. Nec veri dissimile esC, feminini accuaatlvam hic sui jn- 
ria esae. — Viratjim (a vir deductum) adjectivum agnoscunt 
Freund. (ted cr. eum a. v. viriatus) et Forcell. in lei. Vlriatus 
(a viriis, quss per bracchialis eiplicant Glass. Isid. — Cf. Isid. 
Orig. XIX, 31.: „Virialae proprie virorum suot coUatae vietoriae 
cansB miiilibus ob armomm Tlrtutem". — Glosa. Phllox.: „Virio- 
lae, xlavia, ijiiXta, xepi^Efpiu. — Gloss. Cyrill.: ^ifHiov, vlriol», 
armilla". — Tertull. de Paliio c. 4.: „Utique sleut vestig;ia ce- 
stnum Tirla occnpavit". .Imbroa. de Abrah. c. B.: „IIas vlrias, 
quae manum non materiali auro ornarent, sed apiriCuali actn le- 
vareat. Plin. XSX, 3, 1S.) ^, quod olim conjeceram, reponere 
DUDC miauB placet, praesertim qilura Inveoio hoc vociritulam a No- 
nio modo proiima pagina citatnm, scll. p. 106, 9».: „Viriatum di- 
Gtam est magDanim virliim. Lncil. Ilbro XXVI: „Contra flagi- 
tinm aescire bello vinci a barbaro Viriato Anoibale". At Bive 
virialum slve iHratum vocabulum fuerit, hoc cerie constat, er- 
rasse Nonlum, quuin a vlribus derivarel. 

7. Ap. Non. p. 3S3 , 33. _t. Immane — noceng. — quolt A. 
praebet Codd. BerD. quot cj. Rotb. 

8. Ap. Non. p. &S3, !9. t. Trnsula est hasla; et p. &&5, tO. 
T. Sparum, telum agresle. — votabiU Codd. iitroque loco. volm- 
tilem 'mg. Jaa., Laurenb., Frennd. in lex. Sed librorom fidea ser- ^iailizccbvGoOgle 8ATUHABUK nEnlPFBAKUgi RBLlqtlAE. 161 

TandA est; aec desunC exempU adjecUvornm TerbsUum ab iatroa- 
sitifia derivatorntn et in abilis dcsinentinm, at slabilis Onstabilis, 
praestabilis!) , dlscordabiliii , durnbiUa, s^onabiJis (resonabitis), Qa- 
biUs, inclinabiUs. Cetentm iibri mss. in priore versu constanter 
praebent voiab. carreaa et in sequenti verau traieit, quare, ut 
slhi constana metTuni servelur, scribendum erit aut currens doId- 
bite (vel volabiUtiO — traicit, aiit rolabiltiH currens — trajedt 
(aic mg. Jiin. el Laurenb.). N«s illud praelullmua. De tragula 
v. Fest-Paull. a. v., ibique Huell. Cf. Snid. v. Kottbs. Lips. 
Poliorc. IV, 4. Tnrn. Adv. Vll, 18. De sparo v. Fest-Paull. a. 
V. Serv. ad Virg. Aen. XI, 68S. Dempster. Paralip. ad Rosin. 
Autiqu. Rom> X, 10. Hissile Aiisse docet Aemil. Prob. XV, 9.: 
„EpaDilaondam fttrlissime pugnanlem, sparo emiaus percassum 
concidere viderunt". 

9. Ap. Non. p. 153, 30. v. Capi — (capere), ucciipare, deti- 

10. Ap. Non. p. 853, 3. V. Capi — (capere) eat lollere, te- 
nere; et p. 384, 3. v. Becipere, accipere. 

11. Ap. Non. p. 48, 8. v. SiUcernium est proprie convivium 
fuuebre, qnod senibus eKhlbetur. — fxset/uiatts laiide Herc. et 
ed. noviss. exstquiati ed. 1S!6. , Jun., 1383., Laurenb., Popma. 
lauti cj. Lips., Popma, Freiind. in lex. s. v. Exseqainr. — Cf. 
supra Bimarc. tt. 24. LVl. HODIUS. 
„Tolns hlc libei Vsrronla In coinparadone vllae frugalis cnm luzn' 
riosa et delicsia". Mercer. ad Non. p. 6)8. „IIae menBurae iOnUB Vscro 
inacilpsti Saiurae, quam fecU In gBDeoDea, ui aymbolum ei Indicium mo- 
derMlonla (et. supra Longe Fagit Qui S. F. (r. 2. : „aeqnaB vel ad 
aedlllclum mDdlam"); alcut Aegyplii Serapidis Blmnlacro Imponebant, ul 
Indlcarel, meDBura modoque oinnia cqnlineri, auclore HariOno AquU^ensI 
(Hisl. KcclaB. II, 33.]". Popma. — De modli Hamsn) menBara Incert. 
tn Gdsil Aerlmens. p. SH. Iiaec dicil: „Esl enim modliis , ul praedlclnm 
esl, Jazls quoadam sexlsrloium XVI, jnila qaoBdsm anlem XX e( duo- 
riim: apnd quosdam vero XXIV. Nobls vero videtur reotlsBlmum, nl 
liiam llbrarum Bexlarlo vlclea el qnBlei muliiplicalo modius Impleulur, 
qul modlUB medil lalenll pondece cDBeqaalar LXX, quod doobas eMcllor 
libria. Slve ai qalnque llbfas habena sexiarlus, alDiilllec vlcles et quater 
dncias, maxlml talenU Id esi CXX iibraram pondere mengnreiur. Modius 
el semlB omam faciani". 

1. An qui gradu tolutili te, melius quam tute molliter 
veclus, cito relinquat? 

2. Omnes videmur nokis esse belli, festivi, saperdae cum 
simUS oaxfiol. 11 ^iailizccbvGoOgle MS H. TRBKaTII VAKBOX» 

3. Sed, o Petnille, ae meiun tasis libnint 
Si te defigat hie modns scenatilis. 

4. Si displicebit tam tibi latiun mare 
Parabis quantam ^ogiam deletilem! 

5. Non eos opliune vfxisse, qni diatissime Tixent, sed qai 
modestisstme. 

6. Quid aliud est? qood Deipbice cattat columna Utteris 
sDis AFAN MH^EN, qnam, nos facere ad inmortalem 
modnm medioiime, ut quondam patres nostri loque- 
bantur. 

7. QuDt tum erant in Graecia coma promissa, rau bar- 
ba, paltia trahentes. 

8. Quam istorum, quorum vilreae tc^^ ostentant tuoicae 
ciavos. 

9. Sed Cynicis inrohicnim et paltium luteum non est 

10. Quis poculis ardentium chorum introibit popino? 

11. Capitis corona fasciis linit 
Faciem et labore flattli viridis premit 

12. Trimodiam ampboramque eandem temeti ac rarris mo- 
dium. 

13. Et hoc interest inter Epicumm et ganeones nostros, 
quibus modulus est vitae culina. 

14. At se unum esse putmentarium , secundans quo lutani 
aurigatur, non necessitudo. 

15. In bocolico dorimre mallem scilicet potius, meDra vi— 
num ciharium quam ego dominus gustarem. 

16. Putat fore hoc, quod his comedonibus [conjvenit usu, 
quibus, mota voluptate cum edant, diuntaxat gula 
gaudet 

17. Hanc eandem voluptatem tacitulus taxim consequi la— 
patbio et ptisana possum. 

18. Quate meas lubidines ad tibias bHiogues. 

1. Ap. Htm. p. 17, m. T. Gradartns est malli gradn et stne 
anccnaatura nitens. — Vocabiilum Nonio iBtidatam non l«gl In ^iailizccbvGoOgle 8ATURAHUM MKNIPPBAIDM KELllttlAR. 108 

VuTonis flraginmto, fortasse minmi *ldeliir. Bei iDe*t gr&doril 
eqni explicatio io verbia ,,gradu toiutili — Tectiis". Nun equua 
tolatim ire doclHs, etiaa) gradarins dicl potest. PUd. VIII, 4S.: 
„Ast«rcoDe9, qnibuB Don TUlgariB In cursu gradus, sed moUis al- 
temo crDmm explicatu glmneratio*', — U metUut qn. Codd. men- 
dose. te melitts Ald., Jdb., Popma. — Hercerus Tersus iDesso 
putat et sic legendnm esae censet: „ — Ait qui gradu toiutUi Te 
mtdiis cttnipit molHter vtctus, cito Belinguat''. Ad metiua ex 
sequentibus repete vrcCrM. — molliler vectut arcle sunt conjua- 
geuda qaum slnt pro: qul molliter Teetns est. — ,,NonBe prae- 
Btnntior est ille, qui, grsdu celeri et expedito Blleas, te clto 
praerertit et antecessit, iDsnper Bteltns Tectiis, qnam tn, qai mol- 
liier et otiose fubtt Teotus?" Popma. 

!. Ap. Non. p. 17l>, 20. t. Saperdae, quasl saplentes Tel eli- 
£sntes; et ap. Fest. p. 3I5. ed. Muell. v. „SAperda, genus pesslml 
piscis; snplenlem etiam significat, cnm ait Varro: Vldemur nobis 
sap., cnm slmns amcQOl". Ad quem locum Dacerins baec adno- 
(at: „8aperda tameu nou pro sapiente. ul Feslus Noniusque in- 
terpretaotur, sed pro faceto et salso, ut optlme moniilt doclissl- 
mns Heursiits. Itaque seusns verbomm ejos: Omuea vldemur 
Dobls esse belll, festWI, snlsi, ciim tamen slmus cajtqol Ccaptavit 
manlfesto alliterationem) id est Insulsi , nec In toto corpore ha- 
beamus vel mlcnm salls. Nam anpra sunt, quae salls defectti pa- 
truerunt". (GIoss. Gr. Lat.: ,,Zajtibg, nngax, nugatorlns, foe- 
dus*'.) — Susplclo mlhi est, errasse NoDlum, et, qul eum ez- 
Bcripsit, Festum, qnnm inlerpretarentur voc. saperdam per sapien- 
lem. Elenim sl coDstrnamus „saperdae ciim sitnus eaicQoi", hoo 
simpUcins slgnificabit „cnm slmns ne miniint quldem pretU". Sa- 
perda euim piscis qnum vel recens captus vllfsslmus slt, quanto 
magis, postqnam ptitrefnclus est. 

3. Ap. Non. p. 180, 1. V. Tails pro teligeris; et p. 176, Itf. 
V. ficenAtilis. pepigat kic modo nc. Jun., Merc. — pepigat kaec 
modo ed. novies. ei snis Codd. pigebit hie modi Turn. Adv. XII, 
16. pepigit huic modi cj. Sctdig. pepigat hic modi Popma. de- 
flgaf Mc modus sc. cx nostra coig. dedimus. Pers. iSat. V, 16.: 
„pBlIentes radcrc moies Doctus et inKenio culpam defigere 
ludo". — Sceuatllia modus liic est scenntilis et satirlca II- 

4. Ap. Non. p. %<i, 13. V. Deletile non quod deleatnr, sed 
quod doleat. — Partis quontum Codd. neDdose. Parabit tantuwt 
cj. Jra. Parato tanlum ej. Hcal. Taatttm parato Laurenbi 
Paravis quantam cj. Popma. Parabt» ftMMhiM aMtro nomlis 
dedimuB. sfungeam ed. novits. ex mia Cedd. — I>e spffDgla d«- ^iailizccbvGoOglf 104 H. TBtEKTII TABIOHia 

lelili V. Jacobt. ad AdOioI. Gt. ton>. XI, p. l«t., et Riuler. ad 
Martlal. IV, 10. 

i. Ap. NoB. p. 95, SO. V. Modeitnm m modico, hoc est a mo- 
derato, potlVam, — vtxent Merc. et ed. noriss. ec Cod. Guelf., 
mg. Jun., prob. Galielm. Verlt. I, 16. Vlrg. Aea. XJ, IIS. viiti»- 
gent Cod. Lugd. vlxerint Ald., Jun. vixerunt Laarenb. Popna 
omisit vocabnlum. Poat modettiatime in Nonio Bequuntur verba 
i(t est modice, qiiae a Popma et a Qerlscbio et Rotbio recte ab- 
judicanlur Varroni. Conlra adjudicADt GDlielm. et Laurenb. — 
Modice et modeste rivere diiit Plant. Pers. III, 1, 18. Cf. Parei 
lev. Plaut. T. Hodice et Hodeste. , 

6. Ap. NoD^ p. 111, 3. T. Medloximum, medto acutom modo. 
— Belfice canat Codd. Cf. aupra ad Eumenid. fr. £9. Detfis cj. 
Bentin., Palmer., Laurenb. Delphica Jan. ADimadv. VI, t>. ca- 
veat cj. Paim. ayav ntotv Codd. a noviss. editor. collati. ayav 
Itii&hv Ald., Jun., Herc. Nec falso fortasge. V. Abrens de Dial. 
Aeol. p. *5. Boelib. Corp. Inscr. I, p. 145. Cf. Euatath. ad Hom. 
Od. XVIII, p. 1S41. ed. Rom. (niilv qj. Bentin., mg. Jun., Lau- 
renb., PopDia, Palm., Jun. 1. 1. ex vetusto qnodain codice. (itiSlv 
ayav Popma. adit mortalem Ald., Merc, Cod. Gaelf. ad ixmor- 
talem Cod. Liigd. ad itimortatem cj. Bolh. Hecle. ad morta- 
lem Jun., Ptilai., LauEenb., Popma. Hedioxime fscere ad deos 
est tanquam naturae ratlone in ipso medio quasi colIocaCos esse 
inler deos scilicet ac bruta aQimnlia. Ita de MediDximia diis Ap- 
puiej. de Dogm. Plat. I, p. U. (_ed. Wouw.): „Medloxumoa Bo- 
mani veteres appcUani, quod et aiii ratione et loco et potestate 
Diis summis sunt minorea, bominum natura jrofecto m^ores". 
Dicit igitur Varro inacriptionem Delpblcam monere, ne in id aspi- 
remua, quod ultra hominls naturam sit. — MtjSiv ayav inscriptio- 
nem Delphlcam cum duobiis aliia (t. aupra ad iuscr. Sat. JVm^t 
Seavtdvi memorat Plin. VII, 3!. Veteres scriptores trlbuunt boc 
pioTerbiam Tulgo Chiloni; alii Sodamo; alii alUs. V. Boissonad. 
Anecd. Gr. I, p. 187. et ad Eurip. Hippol. 865. Interprr. ad Arist. 
Rhet. 11, 18, 14. Jacobs. ad Epigr. Idc. S08. Cf. 0. Steph. Thes. 
L. Gr. T. 'Ayav. 

7. Ap. NOD. p. 868, 30. v. Promittere — ad majrnitudioem 
autrlre. ffuoJ tnm Merc. et ed. novlss., unde conjecl qnot tum. 
fu( (um legunt LaureDb., Tuni., Popma. — Turnel}. Adv. XXVin 
13. et XXX, 9. (ubi pro pallia legit jiallam-) refert ad citharoe- 
dos, InslfDl culttt et ornatu in thealro canere consnetos, quos 
tr8zi«se pallam Varro dicat, „quod Iodko syrmate apatioaam ve- 
Blem, terran vecrentem, gerere solerent". Equidem malim de toto 
grege hominiun delicatiUorum inteliigere. Cf. a-. «equeos. 

§. Ap. Non. p. 449, 30. T. Vitreum perteniie et pellacidum ^iailizccbvGoOgle 8ATUBAKUN HENIPPBABDM RBLlqVIAE. 16& 

qnl^qaid cst; et p. 336, S3. v. Tiu>lca est veBtlmentum slne muti- 
cis. — V. Dempsler. Pnralip. ad Rosln. Antign. Rom. II, 81. p, 
8S6 sqq. Fcrrar. de Be Vestiar. I, 1, 89. 

9. Ap. Mon, p. H», St, v. Luteus. — Turo. Adv. XXVIII, 
13.: „NMn iBtens color mullerem decere, non virum, uediw Cy- 
nicum, oitm censebatur, nuptialisqiie etiam liabebstur. lovolucriun 
apnd eam (sc. Varronem) esse videtur redimicnlum, quo puella^ 
rum ac mulierum crines involvuDtur". 

10. Ap. Non. p. 161, 16. v. Popluonea vel hi, quos nunc dlci- 
nus laberaaHoH, a popinia; vel luxorioBi, qui ae popiois dedunt. 
— argenUum Codd. argeuUis cj. Laurenb. , Gerl. ardenUum 
sc. fino, ez noatnt couject. scrlpsifflus. 

11. Ap. Non.^. 365, 16. V. Fresaiim, — Premere, legere. — 
Cap. cor. oaecms livei face u( foi. Codd. C. coroaae vacciti» 
liveia Face, ut langitore fi. v. premat Popma, qiii cj. C. corona 
e Bacehicis Hvei» Faeiem lab. fl. v. premat. — Scsl. Catal. p. 
933. : Cap. corona fasciis tiligaein Faciem tab. fl. vir. premit 
Gerl. cj. vaccineia Hvidit facta et laaguore flacddis. Hoa, lite- 
ranim diictus pressius secuti , malimus fasciis (*el etiam vacil- 
lantis') linit faciem «t — . Linere hic est umbrare vel tegerej et 
labor flatilia dictiim nt nostrum „8aUBelnde" vel „Kiihlung btin- 
gende Last des Kranzes". 

19. Ap. NoD. p. S, 17. V. Temulenla — dicta a temeto. — 
Trcmodtam Codd. Trimodiam Popmn. 

13. Ap. Non. p. 53, 19. v. Colinai» veteres coqoinam diie- 
runt; et p. 119, 9. v. Ganeones a ganeiB dicti, nt popinoncs, et 
BUDt locB vlnolentiae ac libidini apta. — quibus modMius tMt v. c. 
h. e. qni omnia metiuntur epulis, Dt intcrpreCntur Turneb. Adv. 
XXVIIl, 18. 

14. Ap. Non. p. 70, 16. v. Anrlgstur boneste posiliim pro mo- 
deralur ac regit; et p. 351, 3. v. Necessitudo, necessiiaa. — Ad 
$e uHum eise ed. noviss. babet in priore, Asse vtnum, atse pulm. 
(quod cj. Jun., Victor., Merc, Muret. V. L. XIV, 8., Popma) in 
sltero. At se wnum cj. Barlb. Adv. XXVI, 14. et Roth. se unum 
esse om. rcp at Lanrenb. secundai Codd. ted edas Jan., Popma. 
sed eas, quo cj. Victor. Muret. V. L. VII, S. secuadans cj. 
Botb. Hecte. 

13. Ap. Non. f. 03, 19. V. Cibarlum, quod nunc aut de pane 
Bordido aut de alio indigno djcatur. — la bucotico Merc. et ed. 
noviss. Ja culHeulo Cod. Lugd., Ald. , Jun. , Popma. potiut 
Codd. potus cj. Beniin. , mg. Jon. domi cubarem ej. Jiin. gu- 
starem ei mea conj. dedt. — Betinui bucolico, quod ioterpretan- 
dum esse puto de ttignrio bucolico, quod sane periucoaunodum cii- 
biculam est. Verbs videntur ease domini tel praebitoria coQviTll, ^iailizccbvGoOgle 10$ M. TBUKrn Tuionia 

q«l lepide pnfttetur ae mnlto potlui naUe uaiiiBaa iBcomBodKa- 
tee perferre, qaam cibarium Muun, qnod in ceOa Borvet, vlniwi gn- 
■tare. Sed In tam comiplo loco vel eonjecCDra dlfficUis e«t. 

1«. Ap. Nou. p. 93, W. V. Conedeoei ab edendA. — quod 
hutc ed. IBtt. quad kie Jvat., Merc. nota votaMtate comeimU 
ed. IHt. nota volupL qmtm ed. Merc. moUt volapt. cum ed. cj. 
Tlctor., Jun., Popma. venit u»u Laurenb. conveitit uiu Codd. 

17. Ap. Ndu. p. tiO, 17. T. LapaChiam. — Ptisana (PUn. 
XVIII, 7.) et lapathium CHorat. Epod. i, ii. Lncll. ap. Clc. de 
f liu. II, e.) pro coena «inpUce et modica. — lacUului ttoHBi t. 
e. siae fflagna opera; t. eupra ad rtQortoBtSae*. A'. 10. 

IS. Ap. NoD. p. SS9, It. T. Tlbla — MasCBllnl. — Quare m. 
Codd. Quaero m. cj. Jnn., Fopma. Quaere meot tttticints cj. 
eerl. Inepte. lubidini» Codd. luHditteM ad cj. Jun. me t. H- 
Unguas ed. novlas. ex snia Codd. ac t. biHnffos Merc. Quaero 
n. lubidinea ad tibias MiBguo. Popna. Hlinguee cj. FerceN. 
Qu»te m. lubidines ad t. bitinguet er mea coaj. dedi. Bilinguus, 

a, nm adjectlTum Aiisse *erisimlle noa est. Nam io loeo Pniden- 
tli in Hamartie;. 5SB., ubi Tolgo legitnr „ — cnputinserlt ille tri- 
llnguae Conjagis 1b faiicis — ", pro trUinguae esse triHttffue re- 
slitneBdnm, jam ab alUs jndicatom eat. MaacnllDem antem veca- 
l>ull tiblae formam, fortaaae tlbium, fulsae aHtiqnis scriptDribus 
usorpatum, nemo hucuaque persuaderc conadla est. Bilingnes 
Csl vera est lectio) tiblaa eaae reor tibiaa «Itaa trffores diotas, de 
qulbna V. Serv. ia Vlrg. Aen. IX, 618. 

a 

LVII. MUTLUM MULl SCABUNT, 7TEP/ xdpiSMOT. 

„Varronl8 eral Sstlrs QDmine iUutuuin Miili .Scabiinl, nifi Xa- 

Qieiiov. Sic auleni Inscilbebslar, quod dum nobis muluo BBRenlamar el 

bUndimur, nolils ea BKrlbnimus, qnaa a nobla allenlstlma Bnnl et remo- 

tlSBlma". TDmeb. Adv. XXIX, 20. — Xo>Qia[i6g esl didaraoie CSnld. s. vO 

b. e. dUBldlom. ftaqne recllis Popma: „In omnlbas aellaalllDB vitse, 
slve menils aElisilane, slve ape» et manu peragBaiur, ordlnem el dlspen- 
sailonem auandam sdklbendaa ease, nl, licei ceria rsilone dlBcreias slnt, 
tamen Inter se nexae maneanl, et mnma BUbsIdlo nilantar. Tali enlB 
ordlse sellonum adbllillD, conalaaliam et fflodersllonem In omnlbns rebns 
raelUbne ■ervarl. Iiaqae de IiU maluiB operls ac ranctlontbus anlml M 
carports, aple nsurpat proveTblum Mutuvm Muli Scabunt: «uod EntamB* 
CAdag. I, T, S6. I, 2, 62.) paiai nenalsl In malsffl paitem scclpl, cum 
ImproHI se vlclsalm mlrantur bi laudant". — Proverblo uillut AaHon. 
Iflyll, XII. praef. ad monoByll, ad Paulln. p. 354. efl, SoncHay Cp- 165. 
ed. 8cti.): „iri In veiere vorba esl: SequUur Vara Vlblam, Blmlilun an- 
gamm snbleie nequliiam, >i bi verslcull mnnasyllabis lermlnBalnr, ex- 
erdlo lameB llbero, quamquam ilne leKlllmD. Sed iBbaravi, nt quaoium 
poasei vlderl apud anres IndulgeniiBsiffltB , absurfla conclnereni, InHUlaa 
reslperenl, mulca congmerenl ; denlque baberenl e( amarB dulcedlnem, et 

eiem, ei aspera leoliaien. Qute qaldem omnia qaoBlam ^iailizccbvGoOgle ElTtkABDH MKIIIPPXAJiVK It>Lll|UIAE. »1 

Inaiavli ■«•ladft devenncial, leclio IwnlcBa coneUlel. Tu qMque mlli 
lua crede iwcililor, qulppe loelloia. Sed ul qimd per adagionem «oapl- 
■nus, proverbki Balamus: Mutuvm Muli .S'catnnt." Iiem symmacb. Bp. 
X, 1. ad Tbeodog. sen.: „Tua Igilnr palma laoa lemponim esi. De qna 
ego plane el iDdalgenllDB loqaerer, ulsl ab8eqner«r slngulart vefeeundlas 
luae , el mlbl oppldo pneDaverem, iie landslDs prezlme Bfa cxcellenUa 
lua feneralam grailun vldeier relulUae, boc esl, gaod afunl: iVfii(uiim 
lcoiere inutos. Cul proverblo, ne vldear esae cDnflnia, praeconla virlu- 
IDm luarum preaso denle peralrlngs." Ilem Paplnll Eplgr, apnd Varr. de 
L. L. VII, 28. „nidiculnm eat, oam le Caacam laa dldl amlca, Plll Po- 
Uui, ■«■qnlanax pnernm. Diee itlani puMm; ole Hei naittia muUf Nam 
vere pnaus lu, Ina amlca senejc." 

1. Ut grallatores qut gradiuntur perticae sunt ligna et 
sine animo, sed ab homine eo, qui in iis stat, agitan- 
tur: sic illae anioii Qostri sunt grallae, crura ac pedes 
nostri, ei se ajtlvrjxoi. sed ab animo moventuf. 

2. Itaque si plures dies inter medicorum discessum et 
adventuth pollictoris interfuerunt , et id aestato videas. 

3. Ut venalem tuniculam poneret cotidie, ut videret to- 
tum, tum denique etiam, si suis manibus lanea tracta 
ministrasset infectori. 

4. Ubi lucus opacus, teneris fruticibus aptus. 

1. Ap.Noii.p.lia,iO. v.GTnllatoreBaunicolobathrarli: GraDae 
eDim Biint fustes, quU iAnituntur. — gui^r. Codd. quU gr. cj. Scal. 
Sed cf. Plaiit. Aulitl. III, 9, S6. Terent. Andr. III, t, 31. Rudlm. 
lUBtlt, Cr. L. I, p. 802. grad. gfaltu. Perl. Laiir., Popma. l. efy- 
mareino Itt ab k. ed. navias. liffHt finartino Oud. Guelf. Ugntae 
fim»remo ma. JHn. tigne finare inolift ad Merc. ligneae Hne animo 
ted cj. Miirel., Laitrenb. Hgna et Jin« an., aed ab rx noslra cj. 
■crlpalwu. B«tk. Graecnm aJiquod vocabulum, ut tmivqzv, latere 
conjecll. qui iuistal angitantur Codd. qni in iis stat agit. cj. 
Hurel., Lanrenb. qui inslat, ag. cj. Palmer., Popma. iic iliani- 
mi nott. Codd. sigilla animi it. Laiirenb. sic inanimae nostrae 
cj. Snlmas. aic illi animi n. cj. Jun., Falm., Muret., Popma. 
tic illat anliui scripsl es man conj. tunt^ galeae, crura CoM. 
t. grallae, cr. cj. Jun., Muret., LRurenb., PaIm.,-Popiba. nostri, 
tstiart xflvrjtoi ed. notiss. ex biiIb Codd. essiart xivijtoI Merc. 
n. tx te dKlvyiToi cj. Muret. , Popma. ex se dnivriTa Laurenb. 
auimo nostro mov. Laurenb. — „Ap(a similitiidine ostenditj ani- 
muffl et corpiis ita inler se nexa ac jiigafa ease, iit alCer alterlne 
ope et admiuicnle nltalur. Et animnm quidem comparat grallatori, 
qnnd is BUppeditat et in omnea partes corporis difTiiiidlt vim agen- 
di: corpus graUis, quod boc sit quati suslenlaculuni qiioddam ^iailizccbvGoOgle 108 ■■ TBBBNTII VAEBOKII 

anlni. Uac pertineit verbft TRrtnUiaiii llbro ile Anin» (c. S.): 
„Ajiima", Inqnlt, „inovet corpus et conatiiH ejus extrinsecus pn- 
ret: ab llla eat inipingi pedea io iacessum et manus la contactnm 
et ocnios iu conapectum et liDgiiam in eflatum , veluC sigHiitrio 
motu, Buperficlem intus sgitante". PopmR. 

8. Ap. Non. p. 157, !1. v. Polllclores snnt qiii mortnos cu- 
raot. — polUnctores Cod. Gueif. , Merc. ciim plerisque cet. edit, 
pollinctorit Jun., Laureub., Popma. polUctorts ed. noviss, me- 
dicoa disc. Codd. Jiudiet d. Lanrenb. , Popma. mtdicorum (^. 
Gerl., qnem secnti samus. Ad id fortasae iqlelllg. ipaivS/itvov, 

9. Ap. Non. p. tt8, 85. V. Tractns — Neutri. — Locos paene 
^ desperattiB. — videret totum denii/ue Codd. ut vieret tortam cj. 

Palm. totum, lum d. nos conjecimns. eliam suis — inpectori 
Codd. ministrasse cj. Palm. iHfeclori Ald., Jiin., Turn., Palm. 
ut vieret torum — infeetori cj. 'Scallg. etiam si suis ex conj. 
Hcripsimus. — Lanea tracta dizlt Tlbiill. EI. I, 6, SO. „Tractaque 
de niveo veliere diicta". — Verba consilia continere videntiir ad 
Testimentorum artificem data. Vt nideret totum b. e. ut diii- 
genter operis suia invigilet, nen tiim quldem rem snam sednlo en- 
rare dealuat, qanin a se ipso opetla partem coBrectan esse sciat. 
4. Ap. NoB. p. !3S , 7. V. Aptum aignilicat connexnDi et col- 
ligatum. — fructibus a. Ald., Jun. 

LVIII. MYSTAGOGI. 
Fulgenili llbri lii boc illulo parum concordani. Cod. eulm Gudian. 
I, el collai. Bongars. ad marg. edll. 1535. (In blbl. Betn.) praebenl: 
„Varro in M^ttagogarum llbii ail :" — Msrcer. vero eiblbult „V. Ip 
MytticoTum I. a.". — Nos HDiniiH vnlgaiam scrlpiurMn secna, nt esi etlam 
In ed. prlnc. a. 1496. (Hedlol.] el In callai. Bangarall ad mirg. edH. 
Venetae alne aiina, guae exBlal in bibl. Bemenal. 

1. Semoneque inferius derelicto deum depinnato att«llam 
orationis eloquio. 

1. Ap. Planc. Fulgent. in Eiposit. Sermon. Antiqn. p. S6I, 
18. e<l. Merc. v. Qnld slnt semones. Semoues dlcl voluerunt deos, 
quos nec caelo dignos adscrlberent ob meriti puupertatem, aicut 
aunt Prlapus, Bpona,, Vertumnus, nec terreaos eos deputare vel- 
lent pro gratiae veneralione. — depennato habent Cod. Gad. II, 
Collat. Vulcanll in edit. Isldori Basil. 1377. , et Herc. pennalo 
(J. Jun., quod non opus erat. Forcell. et Freund. in lex. lat. tn- 
entur depennato et recte eiplicant „pianas seu alas babena". 
orationis attotlam et. Laurenb. alloquio praebent Collat. Bon~ 
gars. ad mn.T%. ed. Ven., et Mss. Stavereni. ^iailizccbvGoOgle SATClABnH MSiTlPPBABVN KELIQtlAB. 160 

LIX. MYSTERIA. 

„MyBtei1a tlla abdlia, ei seclDBB sbc» h co^nllloite vnlgl, deBUBgs, 
■uccBBBlBBeiiDe )a eorDm iaeinii fraadein, nalldiiii, ficlaB arles el iDBldiiH, 
quaram lla plena esse omiilB, nl piope oUill veil, BlmpUcu Blnceilijas 
iu conunDiii tionlnam vlla veitielur." pDptus. UDds baec coi\|lcere vlio 
docliBsliDD Ilcueril, Ignoro, ged , b1 mcmineiU quae suprs in Commenl. , 
Cap. IV, p. 82 aqq. de Biudlo VarioBls In superaililone s( Inanl dsorum 
cullu oppugnando dlKlmuB, -plane comriula, oplnor, la tiitJaii llbri ra- 
llone Ubi coitlscluta «tU. 

1. Prisca, horrida silent oracla crepera in nemoribus. 

2. Licet videre niultos cotidie hieme in sole apricari. 

3. Vulpinare modo et concursa qualubet errans. 

4. Aes defraudasse cauponem, bovam luto oblevisse, cum 
portitore serram duxe. ' > , 

5. Sed tibi /ortasse alius moHt et depsit. 7" 

6. Init virgo, dos a femina ut auferatur, quae mihi poslea— 
quam ad concordiam dicta est — . 

7. Nascimur enim spissius, quam emorimur. Vix duo 
homines decem raensibus edolatum unum reddunt pue- 
nim: contra una pestilentia aut hostica acies puncto 
temporis immanis acervos facit. 

I. Ap. Non. p. It, 3. T. Crepera, res proprie dicitur dubla, 
iinde et crepiucnlam dicltar lax dabla et senes decrepiti dicti, 1d 
dubio Tllae GoDstltnti. Crejienun bellnn, Boceps bellam. — oru 
elam er. ed. noviss. ex auis Codd. oracla vel oracula reliqoae 
edd. — Crepera oracula igitnr sant dnbia. Senec. Oedlp. II, t, 
itt. „ReBponsa dabla forte perplexa latent Arabage nexa, Delphico 
mos eat Deo Arcana tegere"; borrida vero dicnDtnr, quiB liorro- 
rem iqjicloiit mentibns. Virg. Aen. VI, 98. „TaIibiis ^i adjto di- 
Gtis Cnmaea Sibylla Horrendaa caalt ambngea antroqae remu- 
git". — Id naiversnro cf. etlam Cic. de DiviD. I, 19. 

t. Ap- floB. p. 7<t, 14. T. Apricari, in aprico esse. 

3. Ap. Non. p. 4S, ii. v. Vulpinari dictom est fhiudibua et 
mendaciis Terum pervertere vel effiigere, dictum ab Inrecto sed itt- 
torto viilpium cnrsu. — erras Codd. erraiis cj. Merc, , Popmn, 
Laurenb. Recte. Vulpioari Graecorum est dlm7teiii£eiv. 

i. Ap. Nou. p. S4 , 33. T. Portitorea dicuotur telonearii , qni 
portum obsideDtes omnia sciscitenlnr et es eo Tectigal accipiant. 
— cauponaiH cj. Canler. Nov. Lecl. VI, 6. bonatn .Merc. bovam 
praebent Codd. Guelf. etLugd., cj.Tum. AdT. VII, 31., prob. ChdI. 
xonam cj. alii. obbam cj. Ciijac. Observat. XI, 7. coponem (sic ^iailizccbvGoOgle 110 ■■ TBBKNT1I TAREOHIt 

Cod. Lugd.) , coponam lulo obt. cj. Gronov. Obaerv. IV, 3., qu»d 
UOB dlapUcet. Bovain Tiiriiebua I. 1. interpreUtur „vu vlDnriQm 
loagoB, turgJdnm et avpliiiii, »d Bovae serpenlia BimilitHdlaem". 
Bed ■ermo fortaase est de ImpoBtore pbannBcopolm vel mnlonM- 
dico, qul bovBOi (V. Plin. XXIV, 8. et XXVI, 11. Cf. Fest. v. 
TMna) cur&re poUicitiu frauduleutis artiflciis ubub criit. — tum 
p&rt. Codd. CKffl porL cj. OroDftT. et Rotfa. ttrram duxe Codd. 
Ouid „BerruD ducere" slgDliicet, eipUcat Scbneid. ad Vut. 3. H. 
III, 3, 1., ubl Bcriptor eadem loriiliooe ntittir. Eat euim aerram do- 
cere Kitercari pertloRciter et cum Btrepiln. Similiter Tertnll. de Co- 
roDB Mll. 3.: „QaHmd(u per faaoc lineam serrR» reciprocabimiisf" 
Cf. Fest. p. 344. IMuell.; „Serra praellari dicitur, cum aaaidue ac- 
cedUur recediturque oeque uUo coaBlilitiir tempore". Tertiill. de 
Pudic. t.: „Sed non di;cct iiltra de aiicloritale scriplurarum ejus^ 
modi fliuem coDtentlosun) alterno duclii In diveraa distendere". 
Funem conleutiODls Idem dlxit contra Marclan. IV, 4. 

3. Ap. Jjoa. p. 99, 14. V. Depaere. — Holere et depsere sanl 
obB^eDae signiGcatiouls vocabula. Horat. Serm. I, S, 34. Cic. 
Epist. 9. it. ad Paet. Cf. Scalig. ad Varr. L. L. p. 39. c^.) ed. 

BlpODt. 

6. Af. Non. p. 480, S9. v. Dlcere — etlam promittere. — In 
id virgo Codd. Jn id inleU. ducjlur. /n Id jurgo, rfo« cj. Pop- 
ma, qiii enplicat: „Eam ob rem virgo diicitur, iit, postquam in 
viri maniia venit, iDaimulata fiagitli aat criminis allciijus dos illa 
anferatar". — imiU potteaqvan ad conc. Codd. SeDtentiao Hpo- 
doais eit omiasa a Nnnlo, qiiod Baepiua 1'ecit in ezcerpeBdiB acri' 
ptMiim IocIb. 

7. Ap. Jjon. p. 9M, 28. v. SpiaauB sifnificnt larde. — pesti- 
lentiit auitica mc. ed. novUe. , reUqiiae edd. praebent peitUeHlta 
hotUca ac. prob. Gerl. , aed veram lectlonem «ervsvit Laureub. 
pettit. mut hogt. ae. hX. NESCIS QUID VE8PEB 8EHUS VEHAT. 
„TM8pUB vesperum mBsna cora observapt «gxlc«lBe, Bt ex eo venlo- 
rani, BereDllaiiB, nublli algna colUgaiii. Ad quod respexlt VlrgUluB Geori. 
[], v. 461]: „DeDli|ae quld vesper aeros vebat, unde serenas Veolua 
agat nabes, quld cogllel liamldas Aualei!" Hinc In proverbliiffl ablil Jjbbc 
senlBnlls Nescia Oold Vespet Seras Vehal; qaae bob ■dnonel, ne prae- 
senilDB rerum aneeesBH lemece iDSolescamns, «om aeBcll el laceril dmaa, 
quomodD „dlem clsaaa componel veipcr Olympo". Llvlus [XLV, 8, 6.]: 
„In aecuadls rebua lUbll la quemquam auperbe ac vioienier conaulere 
decel, aec piaeHenll credero rorluDne, cnm, qald veaper fBrat, Incenum 
atl." Oncd Vano InBcrlbaas lepldlaslmo libro SailrBram, (slc ealm a 
eelllB BMrsil laadBri), In qnc dlsserli de Bpla Bumere cDavivamm et d« ^iailizccbvGoOgle BATDIIASVIi KJBKtrrBABUH BBU^tlAE. 111 

iv«liis convtvU babha, jMil la ets, qul IfooraBt fraeluM CMvtvlorum, ei 
moderaia «ppsialn caltnque abuiuninr. Id ex eo, oplnoT, quod velMea 
Bvjnaiil convlvl* «gluliant vespert M ad mullam neclem pKducebam". 
Popnis. Ad ipsum pioveibluia confenl ILcel Doatrom: „Ea lai DPCb nlcbt 
aller Tage Ahend" vet, ul eal In In carmlne ecclealflsUco „E8 Itann vor 
Macbl lelebi Mdera werden, ala ea am nriihea Uorgen wijr." Praeier 
Popmae adnolallonem Juval cllaro ellam verba Casp. Banbll Adv. XXXV, 
6.: „Argaineatum enlm Varronlanae Satliae fuil, omnla In vHa ex uau \B~ 
cjdenle cemmDde el suavller agenda, nll auperfluum, faalu, Mnbillone, aal 
Hlla anlDil elallone admtllendum, neaclre enlqi omaea, uuld praeaenlla 
«llaoi diel veaper vebal". l, Lepidissimm liber est M. Yarronis ex Saturis Menippeis, 
qvi itucribilur Nescis Quid VeBper Serus Vehat, in fuo 
disserit de apto contivarvm nwnero deque ipsiut eon- 
vivii kabitu cuituque. JDieit autem convivarwn nume-- 
rum incipere oportere a Gratiarvm nvmero et progredi 
ad ]^uarum, id est, proficisd a tribus, et consistere in 
novem, ut, cum pauctssimi convivae sunt, non pauciores 
sint, quam Ires, ewn plurimi, non plures, quwn no- 
vem a/. „Nani multos", inquit, „esse noii convetiit, 
quod turba plerumque est turbuleiita et o) ntisquani 
accubat". „Ipsum deindc conTiTium constat", inqwit, 
„es rebus quatuor, et tum denique omnibus suis nu— 
raeris absolutum est: si bdli homunculi collecti sunt, 
si electus locus, si tempus lectum, si apparatus non 
neglectus". „Nec loquaces autem", inquit, „convivas, 
nec multos legere oportet,' quia eloquentia in foro et 
apnd subsellia, silentium vero non in convivio, sed in 
cubiculo esse debet". Sermones igitur id temporis ha- 
bendos censel non super rehu» anxiis ai^ tortuosis, sed 
jueundos al^ue invitabiles, et cum quadam iUecehra et 
vohtptiOe utUes, ex quibus ingenium nostrum venuslius fial 
et amoenius. „Quod profecto", inquit, „eveniet, si de 
id genus rebus ad communem vitae usum pertinenti- 
bus confabulemur , de quibus in foro atque in negotiis 
agendis loqui non est otium" c). „I>ominum autem", 
inquit, „convivii esse oportet non tam lautum, quam 
sine sordibus", et „in convivto legi non orania debent, ^iaiiiiccbvGoogle 172 M. TEIENTII TAKBOHM 

sed ea potissimum, qiiae simul sint ^imipfi^ et delectent 
potiuB, ut id quoque videatur non defuisse magis 
quam superfuisse" *). Neque non de lecundts quofue, 
cujuatnodi esse oporteat, praedpit-: his enim verbis utitur: 
„BeIlaria", inquit, „ea maxime sunt mellita, quae mel- 
lita non sunt: Tiiiiiiaaiv enim cum niipft societas infida". 
Qiiod Varro koc m loco dixil bellaria , ne quii forte in 
ista voce haereat, significat id vocaindum omne mensae 
secundae genus. Nam quae nip/iata Graeci et i^ByiJiuata 
dixertaU, ea veteres nostri bdlaria appellavenaU- Vma 
quoque duldora est invenire tn comoediis antiquioribm 
hoc nomine app^ala, dictaque esse ea ,jAberi beUa- 
ria" e/. 
1. Gell. N. A. Xin, 11. 
*) Macrob. Sat. I, 7.: „lD(er haec Euongieliis petita omniiini 
lemperatiis, M. Varronis", inquit, „llbriim vobia arbitror non 
ignotnm ex SNturis Menippeis, qiii inscribitur Nescis Ouid 
Vesper Vebat (sic), in quo eonvivnnim Bumeniin bAC iege 
definlt, iit neque minor quam Gratiarum ait, neque quam MU' 
garum numeroBior". 

b) Post turbulentit et GcIIii editjones viilgo inserunt Romaef in- 
quit, eonitat) »ed et AlhenU, et Inde pro accubant, quod 
conjecturae ope dedimiia, prtiebent autem (vel aut) cuba»L 
Sed iiia verba pro glosseniale esse babenda, quod olim mar- 
gliil adscriptum fuerit ab aliquo qul Varronis sententian de 
novenario niimero convivarum conlirmare voluerit, id jaai 
ab aliis jndicatum est. — accubat b. e. accubandi locum habet. 

c) Codd. Beg. et Lugd. maj. praebent agendi non est otium, 
■ententia satls absoluta; sed sapius abundat Varroais oratio. 

d) Suspicor verba et in convivio legi sqq. bic nddila ease ab 
aliqiio Interpolatore , qui ea supra in Gellio se legiise memi- 
nerat. Nulla enim est sententiaruDi cobaerentia. Locus es- 
stat plenius ap. Gell. I, 2S., abi scriptor dlsputans de ratloae 
verbi sapereste: „Oui integre autem", inqult, „Iocuti sunt, 
magniim partem superesse ita dixerunt, iit eo verbo slgnifi- 
carent auperfluere et supervacare atqiie esse supra necessa- 
rium modum. Itaque JH. Varro In Satura, qiiae inscripta est 
Sescis Quid Vetper Serus Vekat, siiperfuisse dlcit immodice 
et Intempestlve fUisse. Verba ex hoc libro baec sudI: „In 

) legi MOH omnia debent et ea potistimum, quae si- ^iailizccbvGoOgle SATUBARUM NENirPBdKVH BEL1<{VIAR. 173 

fnul sint §itii<ptlij et delectent potius, ut i4 quoque videatur 
non defuiiSf magis , quam aujierfuiase" (h. e. Ut et in hac 
re justiis modua servetiir}. 
e) Pitulo pleuius huDC locum eiMbet Macrob. Sat. II, 8.: „Mul- 
ti, ut aeaijaio, in hoc a Varrcne dUseutiutit, qni ia ills lepi- 
dissiina SatDra Menippea, quae iascribitur Nescis Quid Ve- 
sper Vehat (sic), de secunda mensa placenta remo»it; aed, 
quaeso, dicas, CneclnB, verba ipsa Varronis, si tibi beneficio 
memorjae tenacioris baeserunt. Et Albinus: Locub, inquit, 
VarroDis, quem referri a me imperas, in his fere verbis est: 
„Beliaria ea maxime sunl metlita, quae mellila non sunt; 
dutcibus enim cum pejiii iocietas infida. Significant autem 
beilaria omne mensae aecundae gena»; nam quae vifiiiaTa 
Qraeci vel rqay^iiaTa diicerunl, ea veteres npatri appella- 
vere bellaria. Vina quoque dulciora est invenire in comoe- 
diis antiquioribua hoc vocabulo dictaque ea Liberi bellaria". 
Cf. Johann. Sarlsber. Policrat. VIII, l.i „SigDiflcant aiitem 
bellaria omne geniu mensae secundaei quoDiRm ibi solent np- 
poni, qiiae piilcriora sunt et dclicatiora. Utltur antem boc 
nomine M. Varro: „Bellana", intiuit, „ea maxime mellita 
sunt, quae mellita aon sunt". Quod forte eo referri potest, 
qood ulenti gratiora sunt ea, qnae necessitaB appetit, quam 
quae itritatio gulae luTenU". 

LXI. OCTOeESSIS, nEPI NOMIEMATaN. Opliml Nonll llbrt hanr tlbrum Vnrronls c 
Oclogeai, jt. NoiiiCfiotTom"; eiceplo nno loco p. 20, 19. v. Clepere, 
nbl Codd. Gneir. el Lagd. praebBnl „Varro Odogieiai'^, quod recepenint 
Dovlsilitil edilores. 8ed vocsbuliini Octogeiii qnldnam BignUcel aot nnde 
derlvandum slt, frnslra Isborarant InlerproloB. AJd., Lanrenb. el Tum. 
CAdv. XVn, ai), omni Codicum Mhb. fide poetbabila, correxemnl „V. 
Ociogesimo Ji. Noiiie/iaTOiv:". — Fopaia hallnclnaluB eal, legendnm esBe 
Oz^oyeriais, qiio scUieei vocBbalo noteiur vulgi oplnlo, quod pecnnla 
slt angotnm curanimqDe laaqaani expultrix. Sed bae conjeetnrae ml- 
nliue placenl. Blibi perquam verlBiffliie est, reponeadnm eBBB „Varr(i 
Oclogeiai, tc. iV.", qaod vocabulum, quamquHm Stixsit» qnaeslverls In 
leilclB, lamen probae nolac eal el Ipso Varronls lesllmoolo defeadilnr, 
gnod Hervalum eal in Prlscianl libro de Pondeilbns p. 13&6. ed. Pnlsch., 
Cap. Oe CampoalilanlbuB el OerlvalioalbuB mnllirarU» verborum: „Dno 
asBes , dasBls, dupondius: Iressls, quadressis, decussis, vicessis, (ricea- 
siB, quadragessls, qulnqaBgessis, HBxagesHiB, Heplaagessis , ocloges- 
hIb, nonagesBis, cenlusBlB: pogl quem numernm, lesle Varrone, non 
componnolur cam aBHS nomerl". — Celeram cf. nos infra qaoqiie ad 
Inscr. Sal. Seiagea^ia. 

1. Postquam avida libido rapere ac concidere coepit, se- 
que opificio non probiter clepere. ^iailizccbvGoOglf lli M. TmBNTll VARKOHII 

2. Hoc «rat incomTnodi, quod nesciebamus, semel UDiun 
singulum esse. 

3. In quo nobilius eat Philippeum quod accipiEnus, quani 
quod bibimtu, cum altenim addamus in bulgam, alte- 
rnm in vestcam. 

4. Non baec res de Venere pacta strabam facit. 
6. ViYe, meque ama mntuiter. 

I. Ap. Non. p. tO, \9. V. Clepere eat forari; et p. 910, S7. 
V. Probller. — eoneidere Ii«nteob. et edd. praeter prlnc. et no- 
vin,, qiise praebent concedere. Corrigendani eaie puCo corripere 
rel eorradere, qnod alCeriim praeplacet. opifiee vel-opifieo Codd. 
(i gaae opifica cj. GtilJelot,, prob. Merc. opifido Popma. Becte. 
icitqve ojiificio Lanrenb., bis. Oplficlo se clepere videtur dieiiun 
pro rtirCim se iBbori vel oplQclo (HSadearbeit) snbtrahere et lo 
desidiam delabi. ~ probiter Pnsc. IIT, 19, p. «31. Kr. 

8. Ap. Non. p. 171, tB. t. Singulum pro ain^lare. 

S. Ap. Non. p. 76, 10. r. BnlgB eat roUicaliu ooinis, qoBm 
et cmmtnam veterea appellarunt et est ■Bcealni ad. bntcbiiun 
pendenB. — In omiss. aote Ald., Gnlielm. abdamut cj. Oolleln. 
et PontRD. Ctd Macrob. 8at. 11, IS. p. 394. ed. Zeune]; sed ligu- 
ria. Cf. Inrra 8at, Sexag. fr. II.: „Eo, nt vialicam Rdderem in 
TUlgam". Clc. ad ACC. XII, 93.: ^Eas eplstolas in eundem fasci- 
culum lelim nddas". Ovjd. Am. I, 7, I.: „Adde manii* in vlncla 
meas", Id. A. A. II, 67!.: „Aat fera belligeras addite in ama 
maniis". — accipimus Codd., Tiirn. Adr. IV, 8. et XVII, Sl. ae- 
cepimut cj. Palmer. Accipere li. I. est acceplnn serTare. — Cf. 
Plaiit. Pen. I, I, IS.: „NoIo In Tesicsin qnoi eat, iit vetttreM 
velo". 

I. Ap. Priac. VT, 3. p. 230. Kr. (p. GS4. ed. Pntscli.) v. Stra- 
bo etiam sCraba facit. Varro de Ititmismafis sqq. Post faeit 
valga addunt tTSfaif9aiiiov, qtiod deest in plerisqne Msa. VUb 
Krehlii adnot, , qnl aon Injuria pro gloaaemate habet. — „NoB 
lam libido quam cnpidiCns peciiniae facic, ut pueilae, qnae aunt 
oculis paelis el inteKris (0, fiant slrabB« et itnocillae (siclj. 
Dnm enin captaat ab amatoribfls niiMioa et ad eos subinde oen- 
los retorquent, atrabne efriclnndir hTtQ6fp9alpoi". Popma. — Vlde 
adnot. ad 8at. flaxtab. ticqI 'Eubqi. fr. I. 

3. Ap. Non. p. »13, 16. v. Mutititer pro lautao. ^iailizccbvGoOgle SATIIRARUX MRNIPeBABCM KBLI4DIAE. 175 

LXll. 0EDIP0THYESTE8. 

„EI arguDientum e( lilull rallo obscaii inibl: nlil eat de ■efuio 
concuIiUn, qao InrBnies OedlpuH el Ttiyesles ; illR mBlerno, hlc Allae, at 
ez qio BlerqBe sacr^? prolts iDfellz farena". PopmB. 

1. Per idem tempns Oedipus Athenas exul renire dieeba— 

tur , qui consolaret. , 

1. Af. NoQ. p. 479, SS. *. CouMilKre. LXIil. ONOS ATFAZ. 
ProverUaM mMBorM DlogenlaB. VU, 33 p. 214, el «xplkat; '£911 
t6v daaiStVriov. cr. Proverb. s Cod. Colal. 364. p. 151. ed. fitiaS. 
Usnrpaninl Inler alloa, Marllan. Cspella de Nuiil. Pli<l. el Mere. TIII, p. 
212. ed. Grol., qul BiaDil, Prlenensl saplenll, IrllinU, el saeplui Lucla- 
nus, ul Adv. Indoci. c. 4.; ,,77i$i]xog yai/ a ■jilQriwg, tj nafiot/iia 
^rjsl, xSv xfivaia Ixv ov/ifiola. Kal av loivnv ^i^liov fiiv fxi'? ^v 
Tij j;£C(>l', nal uvttyiyvmentit ati- x^v fif uvayiyvaiaxoftivwv oTe9a 
ovdev, lill' ovos liipKS axBViig xcviSt tu ^ra'. Cf. Otal. Mon. 3frv, 
p, 321. et De Hltre. Cond. c. 25, — Varrs in 5*1. Teatafaatto, n. ^ia- 
^rpi. fr. 4. „S1 quls mtbl flliua aniiH plureave In decem menBlbas 
glgDunlui, U sl erunl ovol Ivfag, exberedSB sBBto: qi»d sl quls an- 
declino mense nai' 'Ai/ia-cotiXtj natus eat, Altlo Idem quod TMia Jna 
eslo apud me". Per sallram boc proverblo Inaeri|M(tm qnodnBm genns 
hemlnum a Varrone eiBgllalum bIi, verble ^gnlBcare non opua esl. 

1. Voces Amphionem tra^oedum, jubess AmphioDis agere 
partes infantiorem, qoam m^s est mulio! 

2. Saepe totlus theatri tibiis, crebro flectendo, Gwnmutare 
mentes, frigi animos eorom. 

3. Maerentis ut quietas ac demissior pTtdtandas 
'.^^'''''^^«'e wMixov 'leavtrtos cinaedus. 

4. Et id dii^unt suam Briseidem prodoeere, qum ejus 
nervia tractare solebat. 

5. Primum eam esse pbysioen, (pod sit f/Kfvroe, ut ipia 
vox, basis ejus. 

6. Jurgare coepit dicens; 

quae facis atque 
In vulgum vulgas artemque expromis inertem. 

7. Non Tidisti simuiacnim leonis ad Idam e loco, ubi 
quondam, subito eum cum vidisseat quadrvpedem GaHi ^iailizccbvGoOgle 116 m. TEBBHTII TAIKOnig 

tympanis a<leo recenint mansnem, ut tract^reat inani- 
bus? 

8. Nempe sucs sJlvaticos ia montibus sectaris venabulo, 
aut cervos, qui tibi nihil mali fewrunt, venitis, ah ar— 
tera praeclaram! 

9. Scientia doceat, quemadmodura in psalterio extenda- 
mus nervias. 

10. Tuus autem ipse frater cibarius fuit Aristoxenus. 

11. Si non plus testiculorum offenderis quam in castrato 
pccore in Apulia, vincor, non esse masculum ad rBm. 

12. Homines rusticos in vindemia incondita cantare, sar— 
cinatrices in machinis. 

13. Equi colore dispares item nati: 

Hic badius, iste gilvus, ille murinus. 

14. Pacuvius discipulus bicorporis fuit 

Euni [Ennius] Afusarum Pompilius claeor! 

15. Pbonicia adsum, vocis suscitabulum 
Caatantiumque gallus gallinaceus! 

16. Si quis /itlaiStiv est Svos Hgae 
Praesepibus se retincat forensibus. 

17. Quibus suam delectet ipse amusiam 
Et aviditatem speribus laclet suis! 

18. Quam mobilem Divum lyram Sol harmoge 
Quadam gubemans motibus diis veget. 

19. Neque orthiopsalticum attulit psalterium, 
Quibus sonant in Graecia dicteria. 

20. Ut comici, cinaedjci, scenatici. 

21. Qui fabularum collocant exordia. 

22. Valete! et me palmulis producite! 

1. Ap. N«n. p. 56, 9. V. iDrttna. — AMpktonia ag. partes 
b. e. cButu et fidibus vel saxa et lapidea moTere. Cf. Forcell. 
in lei. ■. V. Mulio. 

i. Ap. Non. p. 7, 16, V. Frigerc est, el friguttire et l^itio- 
nlre, snssilire cam sodo, Tel erigi et eisilirc, qDod quaecunque 
friguDtnr vel Mgent, nioiiD calore rel Mfore cnm aono ■aBum ^iailizccbvGoOgle SATtBAKUM MEMPPKARUX RBLiqUIAG. IT> 

saMiUudt. — Prlgi h. 1. est ^g^eafiv, cujns eadem radii voCBbuli 
eat. — commutari cj. Scsl. (Verbor. Ktjmol. in Vnrr. Opp. tom. 
II, p. !8I. BiponL); sed servanda est codicum fldes. — Lognilnr 
de tibicioe perito et elegante. - eontm sc. andllornm, qui plura- 
lis repetenduH est ex voc. thealri. 

3. Ap. !ion. p. 5, 31. V. Cinaedi dicli sunt apiid veteres sal- 
latores et pnDtomlmi, d-i6 tofi xivitv rd aapa Csic). — mrentii 
Codd. Loquitiir scrtptor de pantomitno inde quidem laudando 
quod AchilUs, Briaeidem sibl ereplam vel Patrocli mortem maereu- 
|is, dqlorem qniethis ac demissjus, quam Tiilgo solet, repraesen- 
tRverat. — 'Axillias ^eatixis, iavnioi XLiiaiSov Codd. 17^011x1»^, 
lart^as cj. Tnrn. Adv. XVII, Jl. Scripsimus ^qbXicov 'lav. ci'- 
naedus ei conjectura, qnam unice verani putamus esse. Achil- 
les heroicus et jonicus clnnedus antithesiD faciunt; nam jo- 
nica saltatio moUis erat, Cf. Horat. Oa. III, S, 81. PUnt. Stich. 
V, 5. 19.: „Ont Jonicns aut cinaedlcns, qul hoc tale fiwere pos- 
sit". Cf. omniDo Tnrneb. Adv. IV, 81. — Versus Varronls snnt 
(etram. jamb. catnl. 

4. Ap, Kon. p. Zli, 17. V. Pfervi — Neutri, — nerviaa Codd., 
unde nervUt reEtitaintns cum Geso. et Porcell., qnod vel Nonii 

'verba postulahant. Nentram posuit etlam Peirou. Sat. c. 4}. — 
Cf. Ovid. Am. I, 8, 60.: „Tractat inauratae consonn fils Ijme". 

a. Ap. Non. p. 79, 33. V. Basis. ~ physicen sc. artem mu- 
sicun. 

8. AC- Non. p. 18!, 31. v. Viilgavit; et p, 30, 30. v. Viilgus 

— Mascullno. — Vlde Merc. adnoL ad lccum priorem. 

7. Ap. Non. p. 46S , 1S. v. Mansuete, et mansnea, pro man- 
suetufa , u( sit nomlnativua mansnes. — < e loco Cndd. eo loeo 
Popma. ilico cj. Qu)ielm., Palm. ~ Hac Darratinncnla , quam 
apnd alium quoqiie scriplorem me legere memtnl, Varro probare 
atudet mirlBcam vim ilUm et efticacitnteni, qaan musica vel Id 
feras et brulas bestfas eiereet. 

8. Ap. Non. p. S55, 3. V. Verntum est (elnm breve et angu- 
stum; et p. iii, 31. v. Venabnlnm, venantium telum latisslmam. 

— a cerv. vel «c cerv. Codd. In prlore loco, sed Id nltero cod- 
Btaoter praebent aut e., quod habet etiam Laurenb. — ab artem 
ed. noviss. oh artem cj. Merc. et eulielm. Veris. II, 19. ah ar- 
tem Laurenb. et Hoth. — Vituperat scriptojr uimiiini lllud et fn- 
utile et crndele Tenand) stadium. Cf. Sat. Meleagr. 

9. Ap. Mon. p. tli, \i. V. Nervi ~ Nervia feminiui apud do- 
ctos lectun est ssepe. 

10. Ap. Non. p, 93, 14. v. Cibarinm, quod Dunc sut de pane 
aordido aut de alio Jodlgno dicstnr. ~ Mlrifice ineptiit Gulielia. 
Veris. II, 19. huc locura explicana alc: „Fratxem amoiia et 

12 ^iailizccbvGoOgle 118 ■■ TKRBNTIt TAKIONIB 

amicitiae «igDificatioBen hitbere Bolum es.l : hinc etegBDter Varro 
fratrem elbarium dlitt, qiii consen-Oil siio impeiidio «ietmn eiinit 
eique tanquftm pro cibo est". Imo toc. eiiariv* rBrereadiim est 
ad AriMtoxfttui, ctuus, nnsici iitpoie praectan, noaeB hic Doa 
secna iisurpatum est atqne ArisloteUa sHpnt io Evmtn. tr. 17. 
Cibariua iifitur Aristoienna qnivia dicilnr uuUus Binaicii*. 

II. Ap. Nan. p. Itl, 9. V. Maseulum pro forti ac Teheneati. 

— ad rem ac. veueream, ut reor. - Paimerii el Barthil coDJectarac 
nuuc. Arem et mofc. Herttctem Djhill iudI. AyiiliHm optimls 
pascuis Bt lantissimo pecore abiindasie notnm ett. Colnm. VII, t. 
tttHc, invenerii Laurenb. 

It. Ap. Non. p. 56, t1. v. Sarcinatrice* oon, iit qiridam to- 
Innt, sarcilricea, qnasi a saroieodo, scd magis a sarciBiS) qnoil 
plnrimum vestium sumant Ct>. — „Hac)ilnHe pergnlme snat, In qnf- 
bns sarcinatrices oput factltabaat, dob boc modo Mlnen^ae, aed 
mlteinm quoque illnd, ni fallor, Veneris. Semper eoim Id genns 
mnliercnlae hnnc partera male audiTecnot. Itaque Qn. Cicero C. 
Antonio crimini posuit, amlcam eum in praetnra de machlalH 
emisse, de Felit. ConBul. [c. 2.] : „Ouo taDieo in maglstrata ami- 
cam, quam palsm domi htberet, emit de machinls". Gnllelm. Ve- 
rls. 11, li. MiDUs recte Turo Adf. VIII, 9. et XXV, 4., qui ma- 
chlnam explicat moletrionm, pistrliium. Ct. Salmas. Bxercit. Plia. 
p. 651. — Oloss. Stepb.: „8iircinatrli ^n^rpitt". Fronto in Go-- 
thorr. Aiict. L. L. c. 13S7. : „8artrix qiiae sarcit, Sarcinatrix qiue 
sarcloas serrat". SBrcinatricet in marmoribus quoque nemoran- 
Inr, ut In Beines. Syntngm. IX, 77. p. bSO.: „CaIUtjrcbe Liviae - 
SarciDBlr.", et IX, 7S. p. SBI.: „Verania — Prima Joliae Aug. L. 

— Sarcioatrlx", e( aUa Inscript. ap. Gnlielm. I. 1.: „JiiIia. Jn- 
cimda — Aiig. If. SarclBatr.". — Orell. loscr. 645. Oaj. Digest. 
XV, 1, ». JBoettig. Sabina tom. II, p. 106. ~ Oe re adeas ia- 
terprr. ad Horat. Ep. II, I, 140. si|q. 

13. Ap. Noo. p. 80, !. V. Bftdlns. — ite aott Jna. mitrrU- 
nut cj. Carrio. Cf. PaUud. Mart. Xlli, 4. Colum. It. R. VI, 97. 

14. Ap. non. p. ea, 3. V. Clnet, DominaMr. — diic dicor, 
porro is f. Merc. McerporrelM f. ed. novfaa. ei Cod. GBelT. 
bicorparii f. cj. Bentin. et Jun.; idem vel Mcordts /. ej. Both. M~ 
corporii vel tricorMif. (cf. GeU. XVII, 17.) cj. Osaon. io Bphea. 
Lit. Hal. 1843. sappl. p. «Sg. fuH SMtius, Mui. C«dd. Xmj, 
Enniui Mui. cj. Rotb. fuil EmiH, thu. Lanreitl». cittft. Sn- 
niu4 Mui. cj. JuD. et PlaDck. clueo Popma, Planok. cootra Codd. 
fidem. PimpUiui eluet cj. Osann.; inepte. — Verba aut hornl- 
Di« insolenter sese jnxta Ennli et Pactivli nomen efferentis. Ed- 
nins bicorpor dicitnr, quia Hnlmtuo aunm primnm Homni, 4elMto 
pavonls fliisse diclitaverat. Pero. 8at. Vi, 6«.: „Cor juliet h*c ^iailizccbvGoOgle 8ATGBA1UM MBHIFFBABUK BRLIQUIAE. 119 

BddI, poatqiiaiB deatertnit es«e Mfteonides Quintai pavoDe ez Py- 
Uiagoreo". V. ichol. ad Horiil. Bpod. XV, 11. et Bcbol. itd Stat. 
p. 105. ed. Llndenbr. 

13. Ap. Non. p. 176, 30. v. HaBcitabDliun tioDeiM poaltiun Id-- 
citoBientam. — Fonieia Codd. Heole; Donen deriTaDdum a ynt^ 
et cieo (cf. TOG. praecia), et ipse Vairo panlo post interprelatar. 
Phoaticii CFUn. X, >. LaclaDt. Phoea. t. 15. sqq.) tcI fornicia 
cj. Tdih. AdT. Xlf, 16. PhoeniiHae cj. Scal. Phentucva cj. Joh. 
Pro aiaplid tnm, qaod Codd. lerTant, dedbnns adsum cuni Jnii., 
Lanrenb., Tomeb. (tiitt «oeit au»c. ed. 1516., Jnn. 

18. Ap. Non. p. 49, St. r. Fraesepia — omDla loca clania «t 
tuta diota praeiepia. — melodiniit onos Herc. et ed. noviss. 
tneiodin is tonot Codd. Giielf. et Lngd. melodHt dii» ett cj. 
Herc. melodtiri* Ht Pepoa. melodii naeniit Soal. Catal. p. t&4. 
Tnrn. Adv. XXIX, 17.: „HelodittnB Vaire a melodia dixit: Sf 
ifHis tnelodiuls ov. Jl.". — iitXtoBtlv ier' S l. Ingenioia est coa- 
jectiira C«iil«ri fiov. Lect. V, tS. — Versiis Varronis refer ad 
eoa, qui neglectii «t pOBtbabitiB omBibus atudUs lilwralloribiia toti 
in rebiu forenaibus occnpaatur. 

17. Ap. Noo. p. 16, 21. V. Lactare est Indnoere vei mulgere, 
vellere, decipere. — Conlinua hoc fr. cum aotecedenti. Amualam 
vocabnlum h. i. positRm male Preund. in lex. eipllcat Uuknnde in 
der Hnsllc Homo ebim Siwvaog dici potest et is, ^ul iu ulia aut 
qualibet artinm liberallnm parle rndls et indoctus est. Ceteruai 
adrerte homai«t«leuta delectet ^ laetet, quae fig;iira Varroni in 
delioiis fuisse videtur, tatD mnita re^riunlur In hia SaturanuD ttt. 
ejus eiempla. 

le. Ap. Non. p. 100, 31. V. Diia, diutinis ac jugibus; et p. 
183, 7. V. leget pro Tenetat vet erigit. ~ nobiletn Ald., Jun. 
moHlem Herc. et ed. ii«vIhb. «z soIs Cadd. dinum ms. Jun., 
LaureDb. lirana cj. Jua., Laureab. — Mobilis lyra aut dicitur, 
quia facilis tractatn est, au( qoia ad flebilea modos pariter quam 
ad hjlares et juouudoa parata et npta est. Rarmoge est harmo- 
nia: de colorum tonis rjte temperandis usurpat vocabulum PUn. 
XXXV, S. — Adjeotivnm dina, a, um ea significaCIone , qua posl- 
tum h. 1. esse Nonuis coDtendlt, Beque Poreell. neque Freimd. in 
lex. agnoscuat. Neqne opns est, motua dios eipUcare diutfnoa 
ac jnfea. 

19. Ap. Non. p. 101, I. V. Dicteria. — Quam mobtUm netpu 
C«4d., aed recte omis. Here. et Popma prtora duo vocabnla, quae 
ez auperiore loco per errorem frrepsemnt. — orthopsalficium 
Mere. et ed. noTisa. ortopsalticium Cod. Lugd., Aid., Juu. at- 
que orthophallicum praebet ng. Jtui. et vd atque orthopkaiHea 
a. p»aUeriit cj. Scal. ad HtinU. V, t. «8. p. 35». sq-, I/anrenb., ^iailizccbvGoOgle 180 ■. TBtBSTIiVABROHil 

Popna, prob. vel forcelL, qui orthophalllcuBi iDterpreUtur t&>' 
fuilov erlgeD«, h. e. obscenuin. Bquidem mslui edere ortUo- 
ptalticunt i. e. acntos sooos vel Ularea et JDCiindos modos edens; 
niBf fortasBe •cribenduoi eit orthopsalHcum. Dio Cbrj^BOBL in 
ProtheoB. &d Psalm., cujus ^erba latiue focta hic refero: ,fPsii1- 
teriun aBum est iDstrumentorum , quae Gdibiis tenduntiir, sed 
erectiim, cujiu aonua altrinaecua ex siiperiore parte reddilitr. 
Habet autem decem verticilla, quae in jugo ipalua vertDutiir, toti- 
demque chordaa aoso dispares: dextra plectrun tractqbat, laeva 
AltrinaecaH chordts oberrana per intervalla digiiosqae freqnenter 
tronaponeDS vel grBveni vel aCDtiim misriiinve soDnm eTcitabnt". 
— Dicteria expllcat ScBlig;. 1. I., dicens vocabDlum etse sceni' 
Oiim, qnaii dtly/taTa, „quia videUcet erant apecimeu fiituii can' 
IQB aut modoriun fldicinonim. Mam eiperimentum is snleceBaum 
dabsnt mimarii scurrae et pantomiml et citharistae. Com antem 
acorra urbicsrins prodiret in scenam, cltliBraDt aitt psalteriom ad- 
rerebat, Bliquid proiudii loco praeceutunis ad colligenduiu atudia 
et fovorom apectatomm". Rectius Freand., qui derivat b SayiTm, 
ut sit qiiidquld inordaciter aut Balae dicitur. Cf. Eiirip. Hecub. r. 
)35.: „Mi! iDspd, pt/Bi xopStas dqxrij^ia — ^iaioii^aat". H. 
Stepli. Tbes. L. 6. v. .JfutTfiQtov. 

iO. Ap. Non. p. 176, 19. V. ScenntiUa vel aeenaticua pro sce- 
nico. — Utcomiei, nothidi Codd. tioMi dii mg. Jnn., Laarenb. 
etttaedlci cj. Scal., Popma. Hccte. 

<l. Ap. Non. p. 30, 30. V. Eiordium eat inilium. — Collo- 
care eiordla i. e. exordia fiicere. — Cf. Scalig. I. i. et ad Varr, 
L. L. V, p. 67. ed. Bipont. 

21. Ap. NOB. p. 378, S9. V. Producere dicltnr longius dn- 
cere. — Fatete meque p. Scal, Catal. p. «53., Popma. Palaulia 
producere aiiquem videtnr esae palmarum plBuau aliqnem proaeqni. . LXIV. PAPIA PAPAE, nspi ErKaMIHN. 

NmiU Codlces conBlanlBr emlbenl Papiapapae «. Eyx. ~ .Kat ei 
VanonlB Sslliaa iUalus Papta papae CsleJ, qnsd «bi papse pBluenlo: 
qno inniodlGos laudatoies ei asseoisiores THupera6al, qni in admlrallo- 
nem aaepe solent prorampere el BssenlBloriB laode bomlnlljas adalari". 
Baao Taraeb. Adv. Xvn, 29. Bimllller CBsp. Baimlas Adv XLVn 90- 
„lo«rlpUo aulem llla SaUrie Papia papa» Cslc) mero lalina videlar; 
nee nuillo doellsalmos homlnes, qul (ruu mare eunl lltulum lUnm e»pU- 
CBlurt. Cum enlm icttfl Eyxm/tlair sll ea Sallrs, el ■malores blsDdlmait- 
lla aiUa pneros, ellam nondom verba recle formanles, supersre soleant, 
VBfTo ez ro IpsB nomen llt>elIo deilli, ul Papla papae! alt blandlmeotam 
pniUo velal qoalla tDianl amaloicali in mniola collscnlloaibnB" ^iailizccbvGoOgle SATnRAlOH HBNIPFBAROM IlltLI^UIAB. 181 

1. llle ales gsllus, qui suscitabat AHicaruin Husanini 
scriptores, an hic quia gregein rabularum? 

2. Quare resides lingulacae, obtrectatores tui, jam nunc 
munnurantes dicuDt: MmfirioiTtti Tis Munov'H Mtfiiiastai. 

3. Omni obstant tn mtnisterio invidAm tabes. 

4. Praetor vester eripuit mihi pecuniam; de ea questum 
ad annum veniam ad uovum magistratum, cum bic 
rapo umbram quoque spei devorasset 

5. Imperito nonnunquam concha videtur roargarita, puta- 
men smaragdos. 

6. Si et accusator et reus erunt tenebriones, uterque 
utmmque vituperato. 

7. Qui potest laus videri versa? cum motu saepe furaces 
essemus, ac nequissimus civis juxta ac Publius Afri- 
canus. 

8. „Hoc Graecis renuntiatio, ut facile int«Ilegeres, nos ab 
his amari", conmurmurantur avToi. 

Q. Dominum convivii, vinum, aliudve quidni? — laudato! 

10. Dum vixi , promisca avis meis in chortibus 
Pavit. 

11. Sigilla inpressa in mento Amoris digitulo 
Vestigio demonstrant mollitudinem. 

12. Quos calliblepharo naturali palpebrae 
Tinctae vallatos mobili septo tenent 

13. Collum procenim, fictum levi marmore, 
Begillam tunicam discingit purpurd. 

14. Ante auris modo ex subolibus demittebantnr sex cin- 
cinni: oculi suppaetuli nigellis pupulis qnam bilarita- 
tem significantes animi! rictus parvissimus ut refrenato 
risu roseo! 

1. Ap. NoD. p. te, Sl. V. BabulM, lillgiosi, ■ rabie dictl. — 
an Mc, qvia Codcl, an hic, qui cj. Merc, PopmA. — Per prio- 
rein galliim slgaificmntur bella Persica, quae Herodolus novem 11- 
bris complexua eat, qul postea Mnsaruni nomfDibtis Alexsadrlae 
niot inacriptl. GnDun nuten algnuia Perwuniiti militare fUltM ^iailizccbvGoOglf 188 S. TBtBHTII T&nOS» 

DotniB e>t es Plutuoh. ArUz. c. 10. — AUer Kallni notua ille 
prseco eat mktutloi temporia, quo coDfluunt rtibulae in ronim; 
unde forenses rsbulss dUit Sjmmscb. Ep. III, S8. 

I. Ap. Non. p. S9, 17. T. lilDgulsck* dlcnntur rerboai. — 
Quare rertdtt l. Codd. reiiient AM., Popmk. detUtnt Lanrenb. 
rtHdet t. cj. M»c. Quare fit, vt I. abtr. — dlcttnt cj. TnrD. 
Adr. XVU, t4. - De proverbio Grseco Diogenlan. TI, 74.: M. 
T. M. H. M. "Ott t^^ztfOT td ^lyiiv. Froverb. e Cod. CoisllD. 
MS. eipllcsDt 'Evl Tcii' ra xaXa ^ctmcaiv^iBi'. Cr. Proverb. e 
Cod. Bodl. >43. PraTerbii suctor dicitur Apollodoms, AtbcDienBls, 
plctor clsriaalnius. Pliilarchi ProTcrb. II, p. 346. A. ed. Wyt- 
teub.: ,,'A«oll68<oQos imyQatfOe uv&piunruv jiq£tos l^tvffiav <p9o' 
fav xal aitoxQioaiv mciae, 'A&rjvalos ^v, oi Tolf ffyoie ixtffytei- 
•mrt, Mmit. T. M. H. M. T. PIIb. H. N. XXXIV, 6. et XXXV, 1. 

3. Ap. Non. p. 49S, SS. t. AccuaatiTUi numeri aingnlarla po- 
■ilaa pro genltlvo plnmll (slc]. — mi optanti m. Codd. Noa 
Tecepinna Popmne emendstionem. invtduum ed. noylss. 

4. Ap. Non. p. SS, 30. t. Hapones a rapiendo dlctl. — Prae- 
tor notter Ald., Popma. IV. nilAl eripuit omlBao t£ vetter Lan- 
renb. h. rapo etiam umbr. tpei dev. Laurenb. 

9. Ap. Non. p, 113, >3. t. Hargarltum — Feminlni. ~ eonea 
Codd. mutami timargdot CoM, ut ometAyftus imaraffdms qj. 
Jnn. vitrum tmarafdus cj. Herc. pntamen tmaragdot cj. Ger- 
lach. Optime. 

fl. Ap. Non. p. 19, i. T. Nebulones et Tenebrlones. ,— Cf. 
Terent. Phorm. V, 3, 17.: „Uterqae ntrlqne est cordl"- Cses. B. 
6. Tn, 33, ].: „OnBm nterque utrique eseet eiercitns in ctm- 
■pectn". 

7. Ap. NOB. p. StS, G. V. Juxta, similiter. — tera? cum cj. 
Popna. vera i» noxiii m». Danlel. verat innoxiut (aire innO' 
cuui) aei/ue furacei ett aervut ae n. ctvit cj. Herc., ciyna verba 
juTBt hic addere : „Diidmua snpra Satlram Maae de ils, qiiae lUso 
sdmlrari et laudare bomlnes soIIU; idque titulas ipae iudicat. In 
iis Isudibns libemm esse, clvem Romanum esse, contra docet 
aentmm iQ laudla verae ac aolidse parte poneadnnj qaaado Bec 
bonus serraa mlnas serTua alt qiuui malus, nec bonus ciTla, 
Africanua pula aat Laeliua, magis cItIs qusm Tubulns ant Catl- 
Ilna. Serrum Innoxlum, sut innocunm, nani hoc fortasse propina 
ad Ubrorum nostromm acriptiiram, opponlt fUraci, qnia Titia aer- 
T«mm Tolgo, rurtnni sc ftiga: qnse fere juncts scHper, nt Teren- 
tift, Martlall, Hieronymo. ,Et fiirem non enae, fugltiTnia noB 
esae', landea servorum, non aliorum: Philoatratft, atqae Hiem- 
DTWft: eaeque feie eipressae In venditionib. serTOruni I. 17. in 
fiae, et 1. qnod ij aolit g. ai veDditor. De aed. edict. sUera etiMi :!,a,l,z..bvG00gIe SATOBAKUV HBIIlPFUEUlll EBLl^UUB. 188 

DCceasariit, quiuavU nan eipreaa», fugitivum doi etae". — c. m»? 
tut taepe Codd., pro qflo conjectiira refosulmiia c. motu s.; 
motu slgiiificat nara mJ^OB, *a9-' oq/i^v. — taquit*. ibU j. Codd. 
Dictt Vmto omnibus hominibua, inteKeriimis patiter atque nequlS' 
simis, maioa nppelitus a natura insitos e«se. P. Aiticanl absil- 
nentiam laudat etiam Cic. de OB. II, SS. — furace* cieittut atque 
uequissiaut ibis aqq. Popms. 

8. Ap. Sloti. II. 476,' S. V. Miirmnrari pro iniirraurare. — . aulo 
Cod. Guelf. auefo Merc. autoi ed. novisa. 

9. Ap.'9J«n. p. iSl, i». \. Doninua — convlvii ezhibltor. — 
quid mi lauiato Codd. t/uidni taudabo? cj. Geriach. Aut domi- 
nmti, aut vinum aliud quid nt iaudato Laiirenb. 

10. Ap. Non. 83, 16. y. Chories stiHt villariim intra maccriam 
•patijt. — yroviis caria tnet tn ch. ftavit Codd. promis carus 
meis in cj. Jiib., Popmn. promiscani tae mtis Laurenb. pro- 
misca aeis cj. Bonldus; optitne. pavt Laiirenb., Popma. promis 
caris me i» cortibus pavit cj. Tiiro. Adv. XXIX, 21.: „Jiire 
enin preuae corlea appellsntur, qiiae mulla promuqt et suppedi- 
lant «d vlctum".' Vereor iRmeo, nt adjecliium promns, a, um bac 
sl^nificKlione npiid iiliuin veterem acriptorem legatiir. Diveraa 
eolm eat vocnbuli rntio apiid Tertull. de Resurrect. CufDis o. S7. : 
„Ifl celllB proma caro salita, et usDi reposita Heivatur'', — De 
corlibus r, V»rr L. M, V, 88. Schneid. ad Varr.de B. R. I, 18. 

11. Ap. Koo. p. 133, it. V. Molliliidinem pro mollitie, — de- 
monflraf Cedd. demonstrant lag. Jwa., Gulielm., Scalig. Cittal, 
p. t58. 

1!, Ap, Hlon, p. 318, !8, v. Palpebrae feminioo. — Quos in- 
tell, oculos, mobilit stptos ed. nofiss. ex aais Codd. mobiles 
cj, Jiin. mobiti cj. Scnl., Merc, septo cj, Scal,, Jun,, Herc. 

IS. Ap. Non. p, 63B, 18, v, Beglilii vestls deminutive a regla 
dlcta, ut et basitica. — diffingitur purp. ed, noiiss. di/fungitur 
p, ed. prine. ditcingitwr cj. Jiw., Laurcnb, diffintturp. cj, Sca- 
Ug. diteitiffit purp. (= privat b. e. praeslat) nostra coDJectnrs eat. 

14. Ap. Non. p. 45S, 6, v. Bictum ferariim dici volunt, cum 
auctor sit etiam hominls diei debere, — nodo fx <^, Scal., Gi- 
fan., Paluier., Laurenb. coutra Codd. fidem. Neqiie ciacinni nodo 
aolent complicari. sed cincinni Codd. demiltuntur sex cincin- 
noli cj. Scal. seu cinc. cj. Pitisc. in thea. v. Clacinni, qui teatii- 
tur allqnot Codd, habere seic cine. — ex cinettinis cj. Gifiin. ocu- 
tit supetulis niffellis popuH quam hilar. ed. novias. oculis sup- 
paettUis, nigellis pupulis, quam hil. iMerc. ocuH suppaetuli 
Jno., GJf^D., Scal,, Lips., Palm. pupilti Ald., Jon., Gifan. sed 
Cincinni oculis suppaetulis, nigellis pupittis Scriver. I. I, CX, 
f. dl. pupuUs Scal., Lips., Palm, aliquam cj. Gifan. nescio ^iailizccbvGoOgli: 184 ■■ TBRBKTIl TAtBOHH 

fKnm cj. Llp>. qutmda» cj. Sckl., Pal». «njmUki, «I r. cj. 
SCAl. purlMlmii* cj. Llps. p. ore freaato ej. Lipi., PalM., 
Popmii. refrenatui cj. ~Gifba. — Suboles lo arboribas aniit «1 
xitfaipvditi. HlDC de capUlia Tsrro, et Appulej. Met II, p. SI8., 
de Fotide ■■»: „Ciini cnpiUoB rreqneati anbole cnmBUt verticen". 
Cf. Adr. Jun. de Coni« c. I. Boettig. Saliia. p. lU et ISS. — 
Cincinnl, qnoa describit Varro, Hunt kntiaCBlifta nppeUnti. Gf. 
Fent-FBDll. aab ea voce, et laldor. Origg. SIX, 31.: ^ADcine aiul 
cincinni depeHdenles prope nuricnlns, grMco vaeabiilo ab «nrlbaa 
dlclae". De rocabiilo rictu videaia Doederl. Synoo. III, p. Ut. LXV. PAPFVS AITT INDIGBNA. 

TilalnB conjeclnrae ope a boU« fealHMna. AIU Inacribaiu Papfu» 
aut Judex, P. aut Mei, P. aut iHdiget, vel P. aat de hidigaaua- 
tii; aed perperani. Locna Nonil, in qno llb«r cilalur, ln oninibus Coid. 
■Ic hntielur: „VaiTO Pappo, anl Indlge: nSBlDrcium tndige non invi- 
dea io ee dlci qnod ■■Bum lorqnealV sqq. Quem loeum, nna eademqne 
«orrBplel* bla Inreclnm, iin reBtlluendnin e^ae: V. PBppa anl Indl- 
geaa: NaatnrelBm Indlgena non vldeB Ideo dlcl aqq., nemo e^l qnin vl- 
deal. — Uerceni^ pntsl iibrum VarionlB elymologlcnm tiilBse , In quo 
■enex pneiia (!) indicaiel vocum Isilnsrpiti origlaeB. Kaqua veil valde 
■bBlmile boe, bI quhtem rrspnenll ratiunem aequi licest. Senez antem 
lUe elymologlcen Iractans Ipse tlfe videlur eaie Pappua, Aleilsnarum 
rldicalBB Beneic, de quo v. Hunk. de ttb. Alell. p. S2. el ReuvenB. Col- 
leci. Uler. C. IX, p. 119. — Ceierum cf. aupra in CDmiiient. Cap. m, p. 61. 

1. Nasturcium, iniligena, non vides ideo iJici, quod nastun 
torqueat: vestispicam, quod vestem spiciat? 
1. Ap, ?Joa, p, 18, ii. v. Veatispici BppcUabaDtur veBtinm 

cuatodea aervi, — XaHurtium nonne vtdes Mctut» vetU- 

tpiciim, quod V. tpeeiat? Laurenb. Mnne videt mb eo dici cj. 
Herc, Popmn. Cf. BUprs in adn. ad inscr. librl, — Varro L. L. 
VII, IS.; „8ic dlcta lestispicB, quae vestem spiceret, Id est Ti- 
deret Testem nc tueretor". Masculiuum praebet Inacriptio ap. 
Refnea. Syat. XI, S3.: Pbilodainus — C. Sulplci, Vestipi — B. 8. £. 

LXVL PARHENO, 

Inacrlplio ez ptoverbio, utl vldelui, explicanda, quod alTert Galsford. 
In Preverb. e Cod. Coisl. ed. 220. p. 140: „E^ fitv, cil' ovSlv 
«?^e i^v ncnffiivovTog vv! 'Ejtl riov nitoiafi^vmv « jitfnlafai 
o^K igiixvofiiviov il, Ttaftiivani yaf 6 taiYfaitos iv yqaipag avi- 
(trpitv, TJv Kal tfiovriv atpuvai oi 9tio(isvoi isixovv." Panllo alUer 
rem narrat PluiBrcli. Sympoalac. V, 1,: „'0 Si tiiimv/itvos altxTO^Ba 
fiomtttv Kttl Koeoiiiijv, evq:ea(vei. Kai ipO-imiiois fiiv oeiavtit fltiojE- 
falvoiKv- dvSfiavzat Si Kal yfaipat ipOiaixmv ^Siati &fi6itf9a^, rra 
c^i' itdvoiav iaa tioi' (tiitiiit arav n/in&ai xara tb oixtlov. '£«(1 ^iailizccbvGoOgle S&TOIASCK MBHIPrBABtK BBL1<IUUB. ISI» 

'( xtitxovtts, ^ c/vDE ffoifffv ytvoiiivov iia9ovs, tfin naffiitovtos 

iv oviQjj i&av/iaaav, Sate «apoi/iiojdij yivea&ai; nairoi tpaol row 
naQ/ihovTDs e^Soxifioirtos ijil tf ui/t^flfi. g^louvias itiQovg dv- 
tcviS£Ciiwa9ai- xfoitatnJirifiiiivoiv Sh twv av9faxe>v, nal IfyovTiov 
Ev /iiv, dXl.' o-iBlv it^de tv^v TlHQiiivovTos vv ^va Xa^orza 6(1- 
i^ihiiov o»o fittlije, nf)oael9Eiv ^iTttl^Sh xal trjs dlij^tv^s^ ipmviis 
axavavtes vjti^diyyovzo' Ti ovv «Tinj xe&s t^v Jlap/ifVovroe; 
avvaipityai id Stlqidxwv^ ilg lo iiiaov, i^iUyzovra tik Kfiaeme li 
npoe So^av, ov weoE dX-^9iiav^ <p jidltaTa ff^ioj' iaTtv, Bti ti 
aOid tijs aia&ijaitoe jid&os ov]; o^otiag Siati^ijat tijv ipvrrjv, Stav 
fnj JipoBp idia lou iDyixMB ^ ipilotfpais xifaivra&ai td yttdfte- 
roi^'. — De ■rguDBnta Saturie PDpmas ciMiJ«eliir> &aeC'eM: „b>Meli- 
tar moriaJlum Biultam lemerliaism, ijui, capldliaUbUB ei amblilone praBel- 
pliea, Be Ipsag uildtila labarlbns failgani, cam nlhU ail beatiuB, quam 
rebuB omidbuB reilGlls, BtndilB lngeDUlB eperam nsvare. E qulbas hama- 
■iBslmkm ei spilBBlmam ad iraDqniiniaiem vKae carBrnmqae levaiionem 
Jndieat poeiloeo, citja* parieB oiDllaB et varia genera (T} recenBel". 

1. Lepusculi timentes hoc quadrangulum : 
Oedit Diana rete nexile, a^viig, 
Viscom facatum lineamque compedem. 

2. Ferens ferream bumero bipennem securem. 

3. Alius caballum arbori ramo in humili adligatum re- 
linquit. 

4. Alius teneram abietem solus percellit. 

5. Caeditur lotos, alta frons decidit PaDadis platanus ra- 
mis. 

6. Alta trabs pronis tn bumum accidens proxumae fran— 
git ramos cadens. 

7. £xeunt citi, strepunt, [exeunt,] bounL 

8. Gedit Telocibus juvenis membris, levis, nitidus oleo. 

9. Cavo fonte ut cum inrigavit cavata aurium anfracta, 
in silvam vocans. 

10. Micandum erit cum Graeco, utrnm ego illius nume-- 
rum, an ille meum sequatur. 

11. Pudet me tui et Musarum agnoscere: piget currere et 
, una sequi. 

12. Paginae hujus nascuntur pueri Rytbmus et Melos. 

13. Dimittis acris pectore curas cantu castaque poesi. 

14. In quibus partibus in argumentis Gaecilius poscit pal- 
mam, in ^tmv Terenthis, in sermonibuB Plautus. ^iailizccbvGoOgle 180 ■. TUBNIII VAKIOMll 

15. Poeina est Jc'(ig hi/v»iios id est verba plura modice in 
quandam cotijecta formam; itaque Sianxov iniy^aiinuiiov 
vocant poenta. Poesis est perpetuum argumentum ex 
rytbmis, ut Ilias Homeri et Annalis Enni. Poetice est 
ars earum rerum. 

1. Ap. Non. p. S8, 9. r. Compedes noa a pedibua diclae, sed 
ab lapediiaeato; et p. 4&I, tS. v. TiBcum positiuo pro rete, » le- 
aaciUie. — ttme»tU quvd praefert Scttl., m^or C«dd. numerus 
prtebet la allero loco; timenUt babeot in priM-e Codd. eiielf. et 
Lufd., ed. Ald. et IStS., Popma, Turneb. Adv. XXIX, 17. Nec 
allai insucturn eat Noniu, aenteatlaa acrlptonim abniptas et uexu 
legitlmo privalas Uudaire. — Qiiadraaguluai iaterpretatur Scal. ad 
Varr. L. L. V, p. 46. e<t. Bip. ex Pslluce Ttrtiaymvov co ex^f^a 
P^oxmv. — ai/Kvas explicat SuW. s. v. 'Afiivis. to fttiQfVTixav . Bl- 
NTVot'. xa lUvDE, ^ laxigi «pAs ayifav ■cav IfdvTmv. irnp^ rb ilma, 
ipon^ TOv X tle p. f Mafa i6 afin"*> '° xmXvtiv. toi Se aQxvg 
tntflvtzat rj vatiQa ovXlaPTi, Oftoiats iiU n Tijt di/&^s x"^ tije ai- 
tiacut^E Tctioaiais, xal uiftvt yrif xol iii; u^nirf;. Kal 'AfxvaiQOS, 
6 ipvXtti, i tat Sqxvs, tovTiuTi la liva, q/vXoTTiav. TiTrl Si roiiitii: 
z& KVrTjYttixtt xavttt Uva. Kal 'Afnvaiftiv, Tas Sfnvs iljtifiv af 
tlai ^fiQtvTuia Uva. — Pro fucatum, quod ex conj. dedimKS, 
Codd. praebent fugam vel fuge.. Merc. cj. fugaif Turu. Adv. 
XXIX, 17. fHffamgue, aIU fugelam, Jua., Laureab., Popma, ed. 
'liS3, lagenaBi, Gerl. vitcatam fuadam (!). — Viscum v. Serv. 
ad Vii^. Qeorg. I, 139. Hartial. Speclac. XJ : „Pmecep9 SRDgni- 
Dea diim se rotat iiraiis areaa, Implicltnm tisco perdidit llle fU- 
gam. Splendidn jam tecto cesseat veoabula ferro, Nec volet ex- 
cusso lancea torla manu Depreadet vacno veoator iu nere pnte' 
dam, Bi captare feras ftucupia arte placet". — eompe4mt Codd. 
utroque lcco. 

I. Ap. NoD. p. 79, 19. v. Bipenois sqq. — securem Codd. — 
Prlaclan. VII, p. 736. Putach. securim Lanrentt. Bipeaoem aecu- 
nm aBclpllem vocat Ovid. Metam. VIII, 39«. Cf. Isidor. Origg. 
XtX, 1t. 

3. Ap. NoD. p. 6S, 15. V. Caballiia. — arboris anlc Jua., 
Laurenb. 

4. Ap. Non. p. \bt, 10. v. Percellere, everiere, percutere. 

5. At> Non. p. fSC, 1«. V. Frens pro Iroa^. — V. Merc. ad- 
nol. «d Non. p. S79. — tuco» Ald., Jiia.. lucus cj. BenliD., mg. 
Jua., Scal., Laurenb., Popma. lulos cd. noviss. ex suis Codd. 
iofas Merc. PHa. XIII, 17. Ibiqne {aierprr. Spanbeln. ad Callim. 
H. tn Dian. v. 244. p. 345. e^. Ex». M Iiterprr. ad MartM. Epigr. ^iailizccbvGoOgle SATUIAKHV HBmrraiBDlI KBUQVUB. xvl 

VIII, 31, 14. — fna Latmnb. io Antlq. a. t., aed Idem »11« l«c« 
C>. lit. N.) prMbet firoi. Cf. 8o8)p. Ch«rla. 1, II, g. 1D8. et §. 
107. ed. Llndem. (p. 105. ed. PnlBcta.). — plaianus geiilliTiia est: 
cr. Heyne ad Vlrg. Cnlic. p. 113., ubl arbor Palladi sacrata item 
c«iBp«Dltur CQBi lol«. — alta OTid. Het. XIII, 794. 

8. Ap. NoB. p. 178, m. V. Traba; et p. 4»4, i». t. Prouis 
positam pro prona. — Alia C«dd. utroque loco; fortasae alla re* 
■tidicDdum. Traba htc «rh«r est. — proammt *el firaxiaw Codd., 
qaibiis DOvlasimi edd. nal sim(. proxamae vel proximat Scal., 
Merc. 

T. B«uttt dictum a buuBi mugitihn*. — 
Jna., Merc, Laurenb., Popma. 

8. Ap. Non. p. 131, 9. V. Cedere, — incedere. — velocius 
Popma. 

9. Ap. Non. p. 103 , 3. v. Annractuin. .— E caoo f. Popma. 

10. Ap. Non. p. 347, 30. v. Mlcare est aortiri digitia. - tgo 
om. Cnsaiib. ad Suet. Octav. c. 13. 

11. Ap. Non. p. 4t4, 10. T. Pudet et piget hoc distaat; podet 
enim verecnndlae eat, pijj^ere poenllentiae. — Net» structuram lu- 
xaiam, quum pro genitivls ttii et JHiKartMt proprie eispectentvr 
accasativl H et IButas. — Sentenlia aperla est. 

ii. Ap. Non. p. 313, 13. v. Meloa — Mascalioo. ~~ Pro Pa- 
ffinae huj., quod cooj. dedimua, Codd. teaent Paci in huj. Pari 
ht(}., qiiae PopmNe conjectura est, liaud diaplicet. Baechiis nasc. 
Lanrenb. Palimbacchiia nasc. cj. Jun., Palm. Patri huj. qj. alU. 

13. Ap. NoD. p. (40, 33. T. Acre, — analerum, acerbam, 
asperom; et p. SG7, 13. v. Castum, — suBve, jucundum. 

14. Ap. NoB. p. 374, 7. V. Poscere, sccipere. — In qu. part. 
Haec Terba onisit Popma. Merc. in adn. ad bunc locum pirtat ea 
reliqua eaae ex antece<]ente Varronis claasula,' sed bac coigectura 
Tix opua es(, quum satis commode possint cam reiiquis intelUgi. 
— etketin Codd. ethesi Popma, Orell. — De Caecilio cf. Volcal. 
Sedig. ap. Gell. XV, %i. De Plauto Varrouis epigr. ap. GelL I, 
24. De Terentio eundem ap. euiid. Vll, W. Cf. Bernhardy Hist. 
Lit. Roffl. p. IS9. sqq. — Poscero palmam Varro jam supra dixit 
|a Sat. rvm9i &avT6v tr. G.: „Non siibsilis ac plaudis? et ab 
Arato poBces aalricam corouam? — Quid enim hoc mirius?" 

16. Ap. Non. p. 4>§, 19. -v. Poesis et poema hano habent di- 
BtanUam: poesls esl textua acriptoTum, poema iBTestio parva, 
quae paucis verbis eipedtlur. — e rythmii Popma. et rythmis 
IwbeBt £ftd. Lugd., ed. Ald, et Jun. arp. ivi/viitov Gothoft-. quae 
iUdem rfOuMt coMpostto tmt eamttmt, ut II. afq* «ipplenda ^iailizccbvGoOglf . TUBIITII VUKORlt cj. eerUcfa.; alao juste omm. Cf. LucU. 8M. VIII, tr.tt. p. 
391. «d. Hkverk. (^. Nou. p. 4SB, 19. lAudatnai) , qnod ^is cob- 
atitueadan relinqQo. LXVII. nEPI AIPEZESIN. 
PhlloaopUeuvBl BiclRnlBl placllB peratrlnilise VitrDneiti hoc Ubro, 
el Interlpllo el vcl ipsB rallo VarronlaiiBe TerUlmHe facit. — Neqne abi 
re vidclur apponere bic verba Varronla e Illira De Philinopliia cliMa ab 
ARgDallD. De Clv. Del XIX, 1 : „H. Vairo lam mallam dogmAium varla- 
lalem dlUgeBler ei ■ubtiUler aeraiaiuB advenli, m ad CCLXXXVUI aeeiaa, 
DOii qnae Jam saaanl, aed quae enia paaseBt, «dblbena qaaadiun dUTe- 
rcDtias facUllme pervenlrel". 

1. Porro inde ab unoquoque conipito ternae viae oriun- 
tur, e quibus singulae exitum ac tHog habent pro- 
prium. A primo compito dextimam viam munit Epi— 
citrus. 

2. Neque in pulvere mythico coquam carnes, quibus sa- 
tullem coipora ac famem ventris. 

3. Tum contremula, aquilenta apad alta litora oriris ac 
nobilis omnibus reluces- 

1. Ap. Non. p. 91, it. y. Dextlma pro dextra; et Kp. Pri- 
BCian. III, 4, p. ItO. ed. Er. — ad coeloa kab., quod praebent 
Monil Codd., Priicianl Cod. Dresd. , edd. Venet. 1 et 2., probanle 
Krehlio, iDeptum est; ct Giftn., Lips., Laurenb., Popma et Mer- 
cema jani dudum repoauerunt ez aliis exeinplarlbits ac riXas. 
Tantologice loqn! Vvroiil qoq itiauetQm; cf. Sat. Agatk. !t. 7.: 
tjNamnam caelatus in mana dextra acypfaua Caelo dolitns 
artem oatentat Heotoria?" — FragmeBto Varronia Incem rorlasse 
aliquBm adapergU Aagustln. de Civ. D. XIX, 1 ., qiil ei llbro ejua de 
Philoaophla baec afTert: „QQatuoT esae (ait Varro) quaedam, quae 
bomlnes alne maglstro, sine nllo doctrinae admiDfcnlo, aine in- 
duatrls vel arte vlTeDdi, quae vlrtus dicitur et procul dubio dfscl- 
tur, velut naturaliter appelniiC: aut voltiptatetn , qua deleclablliter 
movetur sensua: aut qiiietem, qna St, ut nuIIaiB molestiam quls- 
que corporis patiatnr, aut utTamque, quam lamen uno nomine vo- 
luptatis Epicnma appellat: ant nufveraaliter ,prima naturae, lit 
quibus et haec siint et alta: vel Id corpore, ut membrorum inte- 
grltas, et salus atque incoliunitas ^ue: vel fn anlmo, nt sont ea, 
quae vel parva vel magna in bomlnnm repeiiuDtur ingenlis. Haec 
igitur qiiatuor, td est voluptas, quies, utrumque, prima naturae, 
ila sunt in nobts, ut teL virtas, qnaM poatea doclriaa ioaerit, pr»- ^iailizccbvGoOgle tATCRABDM ■BlflPPBAKDIt KBLI^HIAE. 189 

pter haec appelend» alt, «ut iala propter flrtntein, ant ntrmque 
propler aeipaa &c per hoo fiunt hinc duodeclm lectBe. Per hanc 
enim rationem slngulae trlplicantur, quod cum In naa demonslra- 
vero , difficile non erlt Id io celeria iDrenire. Cun ergo Toluplaa 
corporis abinl Tirtuli aut ■abdltar aot praefertur, aut jungjtur, 
tripertlta varlatur diversitate Bectamm aqq." Qoi Augustini, aut 
Varronia, rectiiis dicam, locus 'ai recte ad fiat. tc. a nobis acc»' 
modatua eat, qitaenam sint iUa compita dlcta, qnorum ab nnoqno- 
qne ternae viae oriaglnr, omnino in plano erlt. 

S. Ap. NoD. p. 171 , U, T. Satalleni pro aaturem. — mitico 
Codd. mgtkico anle Ald., ed. 1SSS., Jun., PopmB, Gullelm. Veris. 
ni, 13. in palv. Libyco cj. MercuriHlla. Nec in polubro myttico 
cj. Scalig^., [laurenb. , qul rersus iaesse pntant. camtm Codd., 
Merc. et Bovisa. edd. camti ed. ldS6., Jnn., Lanrenb., Scalig. — 
IntelUgo de nimlo et inepto antlqititatia stndio, qno docti homlnea 
Interdum laborare solent. 

3. Ap. Non. p, 391 , t7. v. Nobiiis dicitnr et notiis. — relU' 
eens Codd. relucet Tnmeb. Adt, XXIX, t8., Popna, Davia. ad 
Cic N. D. II, 19., qui cum Gotho&edo Tersua trimetroa restituit 
aio: „Tum conlremuln, nquilenia apud alta litora Oriris, ac reln- 
cea nobilis omnlbns". De vocab. aqvittntus Tnni. 1. 1. : „AqHi- 
lentiim pro aquatico, nt a nusto mnstiilentum, a vino vinolentiun". 
Locuin de lana acoii^eadnm esae nemo eat qni non videat. 

I-XVlll. nEPl EJESMJTaN. 
CnMlgaise vldeinr hoc llbro BCrlpiar profanilae solae Ubidloem, qnae 
lerra msriqne ceenas cmiiiultll. filmltlH el ■rgameQll el rallciiiU laetanl 
EanU Hedyphagetiea , aacplus scriplorlbua landala (cf. Ii. serval. ap. 
A^ul^. Apolog. p. 484.'), qaae Archsslralam GeloBm inllatnm illum com' 
paaatsaa non aba xe alaiDisaa vldelar Helna. de sa(. HoraL n, p. 103. 
Comparaiidl aanl eliam Horalil orellaa el Callaa. 

I. Yarro in Satura, quam ne^l 'EScaiiuTtav inseripsit, lepi- 
de admodutn et scite factis versibu» eoenartm ciborwn- 
que exqwsitag deticias comprehendit. Abtn pleraque id 
genus, quae heUuones itli terra marique conquirunt, ex— 
pomii exdusUque in numeros senarios. Et ipsos ^idem 
versus, cui otium erit, in libro, quo dixi, potitos legat. 
Genera aulem nominaque eduliam et domicUia ciborum 
omnihus aliis praestantia, quae profvnda ingluvies ve- 
stigavit, quae Varro opprobrtms exsecutus est, haec siml 
ferme, qutmtvm mbis memoriae eit: Piwu» 9 Samo, ^iailizccbvGoOgle t M. TBftmTII TABBCIf» 

I^rygia attagma, grues Melitae, haedta ex AnAraeia, 
pelamys Qudcedonia, muraem Tartessia, aselii Pessi- 
nuntii, ostrea Tarentma, peclunctJus Otius, ehps Bho- 
dius, tcari CUices, nuee» Utanae, ptJma AegypHa, gkmt 
Hiberica. 

Si, quantum operae sumpsisti, nt tuus pistor bonum 
faceret panem , ejus duodecimam philosopbiae dedisses, , 
ipse bonus jam pridem esses factus. Nunc illum qui 
nonint, volunt emere milibus centum, te nemo cen- 
tussis. 

1. Gell. Vll, 16., njti T. quae interprr. adnolaraBt. 

t. Ap. G«U. KV, 19. — Cr. BernhBrdr Hist. Ut. R«m. p. 
. D. »71. Lxix. TiEPi ESArarHZ. 

Eral blc Ilber ds SlolcotBm placllo, qul docebuil esse aliqitkDdo ss- 
plenllH oHclnm, VDlnnlMla morte e vIIr excsdere. Cf. Wyllenbacb. «1 
PIU. Pbaed. p. S3G. acer. de rinn. ni, 18. Dlog. Laerl. VTi:, 130. ITfi. 
aiokftel Bcl. Eik. U, p. 226. ~ Horten aalen aUI consclBcore i^dynv 
iuvTOV veleies dlcebanl, nnde l^ayioYfi vocabnlitni, Iiac pecollail morlis 
algBlScsllone DsurpWum ellain PJularcbc HoraL p. 1063: ,,'AlXa nal 
toitoit fidvij* otovtai \ctt9^oaaBv tlvat ndiulvote i^ayaty-^v", et 
Orlgsnl c. Cels. p. 414: „Va(Uv fli xal jipOE lavra, Sti tvXoyog 

T^v fidvi).** — De Vtrronlaiies sslarae fWlane Mete«rM *d Nob. f. 
T45. fe«ec aditiHsvli: „Dlspulaila amiiis Varronls In hoe Hbro de cMria 
•bcundl tx bae vHs: bi Iln de comannl Ula paaslmqus UHnrpala vetsri- 
bas, qoi vlMI ne vlcloribus ladlbiki «nenl praeoplabant morfem, Mqos 
cnm laade. Plens exemplsrBm omnla. Et ad baflc cavaam ei^aplum 
Anplballa- Aliera caDsa desperailaus vilae In angustls lebos, exemflo 
Andromedae, qnam non piobavlt Varro (7), at Improliala conaenaD op- 
UbI «Unaiae el upiaBllaHlml veleran, qnl molllllei liibuunt non fonllD- 
dlnl, (erre sdveraa noa posBe. Terila videtur fulsse, viiandl mall eaiiHa, 
B«U dtco Slalcl, bec e«i, ns quld inall in le admlllaa, al fsfri le ad vl- 
lliun «enilaa} si cerpBH Invllel le ad flaililBm, qnam cBBasm abliisBla 
vldelsr probBaae Varro (?}, Idqus ezsmplo morboium, qal corpori acci- 
danl. Sl|UBa prBecldlUtr, ns malam serpai ad biBcblBB: qaldQl ol folti- 
cnlua blc, BS perrepal ad aBlmuaif spedosa lailo, falaa tamen. Halam 
ac vttlBm vttandoM esl alila nHloiiIbas, non mala Ipao: qnae disputalte 
lengs sl prsaclara". 

1, Quaerit ibidem ab Haanibale, mr biberit medicunen- 

tutu: „Quia Romanis", iaquit, „me Prusiades tradere 

voJehat". ^iailizccbyGoOgle SATCBAkOM MBMIPFRAaOM BII.I4VIAF. 191 

2. Andromeda vincta et proposita ceto, non debuit patri 
suo, homini stupidissimo , in os spuere vitam? 

3. Non vituperamus, cum sciamus digitum pr^idi opor- 
tere, si ob eam rem gangraena non sit ad brachium 
ventura. 

4. Quemnam te esse dicam, fera qui manu corporis fer- 
vidos fontium aperis lacus sanguinis teque vita levas 
ferreo ensi? 

5. Quid puer rogasset et petasatus capite annuisset, ac 
discedens numero venire ait «dulescentem. 

6. Quam sympathian lumbi ad oculos haberent? — quid 
magnum interesset, puenun utrum essem devirginatum 
usunis, an fiovoyii/tyvTaet pueros dum cogito? 

1. Ap. Non. p. 3U, il. V. MedicAmentiim nirsm Tenenvm, ut 
Craece q:afiiaitov, — PruHa» mg. Jub. Prusiades quod Codd. 
tenent, dictum, ut Scipiadea pro Scipione LacUla kp. OelL IV, 17. 
etLncietio III, 1047- Cr. PrJsciaD. II, p. 58S, Patronynico vero 
nti liic BCriptur eo f^iliua poterat, quia pjeriqiie Bithyniae reges 
Prusiae aieti erant Pr. me tr. l.ftnreDb., Popma. De AniiibBlJa 
morte cf. prteter «Uas et Soliii. Pol^h. c. U. 

S. Ap. NoD. p. 400, 10. V. Stupldtis — stnltus et iDiquuB. — 
tpuere Merc. et ed. IS 13. , sed exspvere praebent Codd. Guelf. et 
Lngd., ed. Jrb., et ises. , Popma. — In os apuer^ vitam dictiim 
est metaphoni deaumpta de Anaiarcbo, pUloiopba, gui linguam 
dentibus praeroaam Nicocreonti, Cjpri tyrtinna, in oa exapnit, nt 
narrant PIid. Vll, es. Diog. Laerl. IX, b6. Juatio. XI^ \3. Va- 
ler. Hax. III , i<6. 

3. Ap. Jjon. p. 117, ts. V. eangmena ett cancer. — mox Ht 
LKurenb., Papma. 

4. Ap. Non. p. 336, 31. v. Letsre — etiam mlnnere. — 
Qutmufm — feram Codd. Quamaam cj. Torn. XXIX, tS., Lau- 
nnb. ente Lanrenb. HermanBiia Blem. D. M. p. 303. versus 
BacckiacOB aysteBAtum perpetullate cabaerentes scrotatnB sie lo- 
cnm restitHit: „0«eBDto te esae dicam, teri qui maDH cor-poris 
fetvidtts fontitim i^ris lacna aao-gninls, teque vita leris ferfeo 
^iwe?" prab. Beyero ad Clc. Off. p. 3U. — fontium laevs et. 
8«t. Qitin^pi0tr, fr. 8. ~ Vlta ae letare eommode eura dteimus, 
cui 'ita pleDA labanui et taedii mit. 

b. Ap. NOB. p. iity 23. T. Hnnero significat ci(o. — ^uoif 
PopuM. wtt venirt l<aareBb. ^iailizccbvGoOgle IBS X. TBKRIiTII TAUOKlfl 

6. Aii. Non. p. ue, S9. t. Virglnes — etiaiii pnerl investes: 
nAin ct quicnaqiie ei ephebis excesserant deTirglnali dlcebantur. 
— quid imaffinum int. Codd. fuid «iagauai int. cj. Jim., LatH 
renb., prob. Merc. Hecte. qnid inguinuat cj. Llps., PopB*. In- 
epte. jiuer ulrum ttte deo. Codd. puerum u. eiget cj. Juo., 
Lipi., Laurenb., prob. Merc. puerum u. essem Popma, qnein se- 
cuti siimus. aa monucepioe ttc puru», d, c. Codd. a» liovim 
i(/<6aag, qnod cj. Jun., Llps., LaiireDb., Popns, prob. Merc, qiild 
UDqnan ■ignlficet, aBseqai nondum potui. Nabis qnldem sine 
ODUi dubitatione Ie|;eildiiai «idebatut esae an liovoyrQOvtae (i. e. 
yfQovTue morosoa et omDem ToJuptstem , qniie ex bomianm usu 
eapl poBsit, plane aapenianles) pueros dum c. h. e. dum mihi 
Kngo senee islos decrepitos pneroB esse. 

LXX. J7EPJ KEPATNOT. 
SI recle aulumo hic llber fuit iii tiamines BapeiBllllasoB el metlcido- 
sos, qal, rerum caeleBllnm Ipiari, rulmen, Jovli telum, eipaveacebanl 
idque pro sunuao omlno hsbebsnt. Vlde quae dlspntsl Odofr. Hueller Id 
Elrusc. lom. II, I. III, e. I. p. 169 aqq. 

1. Te/tatur aiam Terentius Varro in ed Satura, quae in- 
scribitur Tlegi Kt(avvov, majores solitos decimam Herculi 
vovere nec decem dies ititermittere , quin p<^ueerent ae 
popxdum aevfi^olov t^tm corona /owrfo dimitterent cubi- 
titm. 

2. Gum di\isset Vitulus, eci^ tibi caldis pedibus quidam 
navicularius semustulatus irnimpit se in curiam! 

3. Cognito enim tonitru fulget, ct tonitruum fulgura a 
fulmine orta. 

1. Macrob. Satum. ril, It. — V, Hartung. Belig. Bom. ton. 
II, p. «7 sqq. Cr. Pliit. SiillB. c 35. Hnnck. de Fab. Atell. p. 
141. DloD. Ualic. Aatiqu. I, M. Interprr. ad Plant. Sticb. T, I, 80. 

i. Ap. Non. p. SSS, 19. r. Calidum — caldnn, cttatiim, velox. 
tibi om. Jue., ed. liSS., LaarcDb , Popma et Barth. irmpit le 
Ald , Jnn., Popma. irrupit in c. ma Fabrl. Mentiuttulatut ed. 
lASS., Jun , Palm., Popma. Vituius erat agnomen ManiUomni e( 
PompoDiorUB. Cf. Varro de H. H. II, I, 11. et II, 11, IS., nbl 
memorat scriptor qnendam VltuluB, qnem inter amtcos babnit. C. 
MamiiiDm Vitulum, qoi a n. S47 colonos de oppldls Sicnlornm Agrt- 
gCDtiUB deduxit, memorat Cic. in Verr. II, 30, 1S3., ubi cf. ZampL 

8. Ap. Kon. p. SS, 16. v. Falgura dloimtnr comscatiDaes a 
Ailgore. - Cognitio enim tonitrtm f. tt toMUrtwM ftdgwri» m f. a. ^iailizccbvGoOgle BATDBABDM MENlPPKAinii RBLI()UlAe. 193 

ed. Bovisa. enim trjtim fulffet Ms9. Merc, 6m]f. et Ltidg. eniin 
timitrunt Ald., Jun. (rium fwlgttrae tonitrui fulgaris cj. Merc. 
enim trium, fnlgetri, lonitrui et fulguris a f. cj. Salmaa. ad 
Solin. p. 1135 C1S8S.J. enim fvlgetruo, tonitrui, fulguris Turo, 
Adv. XXIX, 17. Cognito e. tonitru fulget et post tonilrum ful- 
gura a sqq. cj. Popma. Cogttito enim tonilru fulget, sed tonitrtt 
ut fulgur a fulmine orfutn cj. GteTlach. Noa dedlmns frftgmentuB 
ex nOBtra coDJectura. — Ceterum tf. Doederl. SyooDym. II, p. LXXI. TTEPmAOT LIB. I, ET LIB. U. nEPl mAOZO^IAS. 
UiQinXovq Varronls opas erai blpariiiDm, ciOas allera pars Bepa- 
ralim nEpi ^iloBoipias inBcripla eilalnr. Operls rallo qoae faerU, in 
lania reUqularani paucllale nun salis cognllnm eet; sed sl qnld ex lllulo 
coiXt<e1 llcel, didacllcam fall, In quo omnlum diaelpliaamm, pbtlaaaplilta 
maxlme, orbem adumbravit brevilerque descrlpail, qnasl eornm Instar, qui 
lcrram ciicumnavlgarutil , el, Oceani Incognlla ralUius peimensi, Tliift- 
^lovq eondlderiinl, u< Hanno, Pylbeas Blli. — Celeium monlll smMeclo- 
rea, HtQtnXov tibioa a Popmd alilsque non esse Inlar Satnras relalos, 
ad quas lamen peillDDlsse cerlam facll quum duplex inscrlplla (cf. supra 
In ComMenlal. Cap. III, p. 61.), lum veraus, qut Inaunl, el fealivua coiar 
oiallonis. — Libei Varronia de Philoiophia , qul ab Angusllno saeplua 
cllsiur, piorsuB diversus ease vldeiui a HsqIjcIov bujus aecondo. — 

LlB. I. 

\. Tiini vero doces historiam necessariain : semel unum 
singuluin esse. 

2. En hac civitate agros colunt harcnosos; praeter hos 
lluit amnis, quam olim Albulam dicunt vocitatam. 

3. In hac civitate tum regnabat Dionysius, faomo gairulus 
et acer. 

LiB. IIj nf(l ^iioeoiplas. 

1. £t ne erraremus: ^Tfaniie esse muHas: omnino tutum 
esse sed spissum iter. 

2. Ac nulla ambrosia ac nectar, non alium [et] sardae, 
sed: 

Panis, nififiu, lucuns, cibu' qui purissimus multo est. 

3. Itaque videas barbato rostro illum commentari et unum- 
. quodque verbum statera auraria ponderare. 

I. I. Ap. Non. p. 171, 19. v. SinKulum pro siagulare. — Tu 
vero cj. Botli. limul iMum Codd. historiam h. e. rem, ut hob 
dicimna: da« iat eioe schdBe eescMohte, iu ist elue schlecbte 
13 ^iailizccbvGQOgle IMi n. TBUIITn TAIKOMH 

eeacbicUe, die GcMhlclite ia( «Inlkch, fro daa Ut ein scbtfner, 
ein achlechter Vorfcll, et dfe aachc lat eJnfaeh. — semtl tmuM 
tinffUtmtH e»st cf. aapr* Sat. Ocloget: *eiil Nonia/tai, tr. t. 

t, Ap. Non. p. 18S, 7. V. AmDen — fenialDa. — harenotoi 
Codd. propter hoi hanmiih. — Cf. SchieWer. ad V»rr. H. B. 
III, i, B C,»lten tunnls"). Tiberlinni ainDein anteB AlhnlaB eaae 
Tocitalan nMxwit Plin. 1», i. Varr. 1.. L. V, 8. AugMtin. it 
fieneai c. HMiicb. II, 10.: „8icut nnnc Tibri* dicitur anvioa, qn 
priua Albala dicebatur". 

' 3. Ap. NOB. p. )16, U. T. earrnlae, — Garrnlaa est ruraniB 
cordalns. — Gamilo epitheto Varro oolat Dlonj^sii (qul miyoT 
eat) argiitiam et vanitatem iiltnn, qiia se liter&nim cultoren 
oaieDlwe amabat. 

7/. I. Ap. Non. p. 39), 3t. v. SpiBsum aigoiacBt tarde. - 
JKipDnal sunt devenicula, ut ezpllcant Vett. Sloas. et Tum. Adv. 
XXIX, t. Plnt. Moral. p. 990. P. ; ^no^fvo/ieroit ii cf^coig St& 
iAf ti/poyl.vqilaiv safo. ta Siiuxaf^fia evtg anaviiSaii' a&gooi poq- 
(loqov ntQiaXgoi xal xai iHH^lcav io9oviie*ttt Sta aXij&os' ixT^o- 
>^g Si prj jtafovtrjs, rovg /li» iJWtpitptiv iitfialovaai, tdv£ St dve- 
lioXvvaii".. Aen. Tact. XV, f. 4l.i „/7*^1 re — rae intQoxaf 
r£v SSmv, onov &v i^^afoi coaiv, tlvai iij][ifta". Cf. Arialopb. 
Ran. V. 130. ibiqne schol. 

t. Ap. Non. p. 131, tt. V. Lucans. — - sed qiiod tenent Codd., 
male omlaerunt Jon., Scal., Ijanrenli., Tam. Adv. XVIII, SO. — 
atium et larde Codd. alia^ sardae Jun., Sea]., Laurflnb. altia: 
tardae et Panlt cj. Popmn. — Lucnna est genns operls piitorli, 
nt expliCRt Fest-Paull. p. 119., nbi cf. Muelleri adnot. 

3. Ap. Non. p. 455, 18. v. Rostrum homlais d)cl non debere 
conanetudo praeanmpait. — illMm intelt. phiiosopknm , fortBsse 
Cynlcum vel Stolcnm , lo quorum aaiyiovoTQoipia irridenda mnltl 
snnt veterea acrlptorea. Statera BurariB ponderBre prorsus qo- 
stmm est : anf dle Qoldwage legen , vel : aitf der Goldwage ah- 
wBgen. Cf. Cic. de Orat. II, 36.: „llaec nostra oratio multltudinis 
eat auribua accomodonda ad ea probandB, quae nBn Buriflcis 
stntera, sed qnsdam populari tratlna eianiinantnr". LXXII. nAOTTOPlNOS. 
Soslp. CharU. I, 8, 29. p. B». ed. Llndsm. Cp- 81- Pntsch.) : „5m- 
ptiilutn, qnod nunc VDlgo Hlne (, Vbito ln Plautorino (slc Cod. el vall. 
edd.) dlxlt". — I.lbri llinlnm cartnplDn csse lam vldll Popua, qal can- 
JlcU Plutorinen Ca nlovroc el ^ii'^ = Ums) esse reslitDendam, qaod 
receperaDl el alU. Pspmse verba ekslaal ia ailnsl, ad Bat. KoeiiOtof., 
tnfl dt^opiic Konpovt „0»MMl(>rn«n C^I) el Ptntoriiim; Vairo Sa- 
tiras tnsoripirii, 1> qribas rtdsinr «saendMO, ropeatiBM caUidlalaa M- ^iailizccbvGoOgle SATUBARLH MSMPPBAaUW EBLiqUlAE. 1V5 

loTam, «luviDiiUi, peaiUttniise, lurbaie inuDduu el dlvklaB, et ta»a«ia do>- 
Acece alque coDSumere, perlRile nc oclileHi omslB, luae \a «11», conuiit- 
icel, ei ui llais fermni niieilt". — HUil verlsimllluB eat, Ukio Inseripiam 
a Vairoua fuiBse Illovtoi/tvov , vocabuluni flsnposiiutn tn xLovros el 
^tvos, quo noielui vulgl opinio, opeH BoUiaet el dlvlilM laaquuu pra 
vaUdlKSlina acuio e«se conira irlslea el iDfelicta caaua vU»e tanKaiiBe. 
CcleruBi non ImproliabUl» Popmae Goikleclnia eel, ad bSHC ninVTO^ivov 
penlnere locuni Arnobil adv. Geni. VI, p. 303. ed. Cani. (p. ISS, 4. 
ed. Elpienb.): „t'bi denlane Apollo dlviouB, cum a pirsiis marliUulaque 
pTaedanlbae ei ipoliaiUB Ua M ei locesBua, bI ez lol anii psndeilbui, 
quaa Ijglioila cangeBaerani saecula, nec UDnio anidem habneril aoiupa- 
lum, qnod hiiundlnlliaB hOBpilis, Vaiio Ul diclt UeBippeuB, oslendem". 
Ile diia loco vlde eilam Hnpra In CommeDlai. Cap. II, p. 48 gqq. et Ui- 
fia Bd Sai. fr. inc. 3. LXXlll. PRANSUS PABATUS. 
Inscriplus esi llber proverliiall locuitone, qoa «npia Jam eiat Vano 
usna in Ssl. Flaitab., ntti 'Ejittfi%imr fr. 6 : „Quaie, o Msrce, pian- 
Bum Bc psiBlum ease le boc minnms opoitell" — TraDBiala eal ea lo- 
cnllo s mUillliua, qal pransi el cuibIIb corparlbos, expedill ac psrall du- 
cebaniur ed pugnsm. Qcei. pio HUaB. c. 3i : „Adde hisciiiam prsnsl 
paiali oacilanliB ducls". Calo ap. Gell. XV, 13. „Exerellnm EUiin pian- 
sum paralum, cohoilBlum eduxU faias alque lasliunil". 

1. Liinfl exspectant Adriani se itiner longum sermone le— 
vare. 

2. Contra coactiis cervus latratu canura 
Fertur bisulcis ungulis nitens bumu. 

1. Ap. Non. p. 4SS, 19. v. Itliier dictiini pro Iter. — exspe- 
clanle Jnn., Laurenb., Popma. expeefattM Cod. Liigd., ed. princ., 
Ald. spectant Mercer. Aifria te it. Ccdd- Adriam cj. Holh. 
Hecte. ieie it. mg. Jun. , Lanreiib., Popma. itiner v. Priscittn. 
VI, 7, 38. Kr. Sosip. Charis. I, 16, 59. ed. Xiindem., Non. p. 490, 
18. aq. et p. 495, 3. — LuHa r. PHd. III, 5. Mnell. btrusc. tom. 
I, p. 106. aq, et p. 193. iq. — Aariam v. Pltn. 111, 13. 

3. Ap. N«D. p. 335, 18. V. Nlti, atDbuiare; et p. 488, 6. v. 
Hiunu pro huBO. LXXIV. PROMETHEUS LIBER. 

Nonii exemptaiia hnnc librum 11» feie laudBnt, teDqusm Kimplex tilu- 
lus eJuB bII PrDmel/ieu«, et ipsum opus pluiibus Ilbiis comprebennnin 
fuerlt, Signo enim compendU In veibis: „Viina FromclAeo lib.'," qaod 
otlsmnunc in oplimls ihbb. Beivatum psBsim lepeillnr, non inteileclo aul 
curie uegleBlD Ubrartoiniu eHilanlia psalallm Eactnni esl, ui bodie in 
pleilsqne IocIb conuple lagalur; „V. PromclAco (it. I-", vel „V. Pro- 
metheo Ub. II.", vel ellaiu lu „V. Provielheo Iil- XF." Mendom 
M(BBvll prinom Heicena, qui ad Nonlum p. D53. Mec »*n«iav|l: „Cie- ^iailizccbvGoOgle 196 K. TBRENTII rAlEONIS 

dunl valsa Prvmtthti nomlDe scriploH Varronl plmei lIbr>B; nlm el ex 
priiDo quaedaiu adflrEinliir , ft ei ■eenndo el qulnludeclma , Infrs v. evl- 
reacU; el laepe ex Promelbeo Ilbrb, slne adJecdone numerl. Hlbl fere 
c«ilum, litniam fultise librl Promtlheai Uberatui. Id compsndlDm scri- 
pliun qnl non lulelligebanl tddldernnl pro arbllrto Ilbri nomen, Interdnm 
■nppresBerunl". Verlsalms boc; quamqBam cum novlsslmls Nonll cdllo- 
ribus lllnlum malalmns nertbera non PromefActini Liierolum, at Mereero 
plBcuIl, sed PronietAeuin Libtrum, nl crlllca reilglo poslulare vMebalur. 
Slmlll errore purKavlnnB Dlameaem l, p. 395. ed. PuUcb., ubl s. v. 
Demollo cllaiar Varro Posfico Iiftro. Is enlm Poelicns tlber Varronli 
nDnqnam exsiIlH, neqae nlll alll «erlptort laadaiar; sed erU corrtgandnm: 
„V. i^oDiclAeo Libero". Cl. eilam SDpra In Cooiment. C. III, p. 65 
sq. — PrDtnetAeo Libero, qaem versus salls fieqaenies vlndlcanl Saln- 
rls, Imer quaH eum non receperal Popma, de bomlni* nainra Iraclainm 
fulsse, Merceri conleciura eal >d Non. p. 696. 

1. Ego inrelix non queo a me vim propulsare atque ini- 
micuin orco inmittere! necquicquam saepe aeratas ma- 
nus Gompede conor revellere! 

2. Sum ut supernus cortex aut cacumina 
Morientum in querqoeto arborum aritudine, 

3. Atque exsanguibus dolore evirescat colos. 

4. MortaJis nemo exaudit, sed late incolens 
Scythanun infaospitalis campis vastitas. 

5. Levis mens numquam somnumas imagines 
Adfatur, non umbrantur somno pupulae. 

6. £t tamen non demolio astra. 

7. Gallica porta carros adcurat usque politos. 

8. Aemulum illius artis alque obstrigilatorem; qaapro- 
pter aliquot annos quaesti nibil fecerit. 

9. Humanae quaudam gentem stirpjs concoquit, 
Frigus cafore atque humore aritudinem 
Miscet. 

10, Betrimenta cibi qoa exirent per posticum vallem feci. 
U. Cum Bumere coepisset, voluptas retineret, 

Cum sat haberet, satias manum de mensa tolleret. 

12. In tenebris ac suili vivunt: nisi non forum bara, atqne 
homines, qut nunc plerique, sues sunt exJstimaQdi. 

13. Eburneis lectis et plagis sigillatis. 

14. Gfarysosandalos locat sibi amiculam de lacte et cera ^iailizccbvGoOglc SATUIAtlJM HBNIPrBAKVH BIILli)riAE. 107 

Tarentina, quam apes Alilesiae coegerint ex omnibus 
(loribus libantes, sine osse et nervis, sine petle, sine 
pilis, puratn, putam, proceram, candidam, teneram, 
rormosam. 

15. Alia emit mitram ricinam aut mitram Melitensem. 

16. Id ut scias, audi hoc, quod falsum dicis esse: neroini 
. ocolos opus esse, si babet. 

1. Ap. Non. p. 96, 1. y. Coiapedes noa a pedibas dictae, sed 
ab impedimento. — non fneAm vitn pr. Codd. t/ueo avim pr, 
cj. Herc. 8c. viiltarem, de qao v. versictili ex Aescbj'!! tragoedia 
caoierBl ap. Cic. Qu. II, 10, 24.: „NBtDque, nt videlis, liaclls 
caoatrictas Jovia, Arcere neqaeo diram volucrem a pectore". — 
<futo a tne vint scripsimus ez conjecliirs, compedtt con. Codd. 
aeratai tiianu eompedn» con. rev. cj. Gerlach. 

t. Ap. Non. p. 199, ie. V. Cortex — Mascnlini. — Tam at 
H supemui Codd. rum vims tup. Ald., Jiio., Popma. Bum iis 
tubemu* cj. Scal.j perqaam ineiite. Sum ut aup. ex conj. restltnl- 
IKHB. Verba siint ipsliis Promethei, In Caiicasi riipibus adGxi et stti 
cruciali. querqueto et arb. amaritudiae Codd., qiiod correxenint 
Is. VosB., Sclinejd. ad Varr. H. 3. 1, 17., Meyer In Anthol., et Rotli. 

3. Ap. Non. p. 101, BS. V. Eflrescat. — exaangui catore cj. 
Scalig. 

i. Ap. fion. p. 417, 13. v. VastitM, desertio. — Sunt verba 
Promethei. — Mortalei Codd. Mortalis cj. Scat., prob. Herc. 
titro{«n« bellam oiymoroa, quare reprebendcndiis est Oeri., qiii 
viUt iasotentj quod vel per se non potest placere. camplt Codd. 
campi LniireQb. Cf. Plaut. Hud. IV, S, 3.: „Neptano, qui Balsis 
Jocla incolit". Sattharvm irth. Codd. Sacarum cj. Jnn. Ao- 
ratkruminh. Jnn., Popma. Septharum inh. cj. Jun., prob. Merc. 

5. Ap. Nen. p. 178, 3. v. Somnurnas diiit qiiae in sooinls 
videantur Varro. — Levis mena Crdd. I,evisomna ment cj. 8cal., 
Popma, Lanr. Leviut m. nunquam somnorinae cj. Bentl. nd Lu- 
cret. IV, 4J1. um^uain Codd. Ruinf iiam corr. Salmas. tomnumat 
Codd. constanter utroqiie loGo. «onorlnas cj. 8cal. et interprctatur 
TjZO^i ivavlovg, qnod nimis longe pctitlini est. «ontnoriniM Pop- 
ma, Lnurenb., Bentl. Somnurnae imagines siint phaatnsmata; cf. 
Macrob. in Somn. 8cip. I, S. Adjectivum somDurnus, a, UM, a 
Bomnus, ut diurnus, Vlburnus, noctumas, quae eiempla sst do- 
cent sutfiium — urnus, a, am cum pura vocsbuli, a qiio at^ecti- 
vum fometur, radice copiilari. Freandias qnidem ia lei. Ut. s. 
V. adjeclivum somnuniUB boo Bgnoscit, sed somutiriis, nesclo qua 
CKuaa, eDendandun esse ceaset. vmbmUtr Codd. ^iailizccbvGoOgle 198 >• TMtHfTO VAnoma 

6. Ap. DIiMied. I, p. BBfi. ed. Pntseb. — Cr. «ipt» ad Sat. 
inscr. demolio roitra Putach. dem. astra liaurenb. v. Holio, 
qDod prkereTeiidum erat. 

7. Ap. Non, p. 1B5, S6. v. Carr», Mascalial. — V. nos snpra 
in Comment. Cap. III, p. SS. gq. — De aenlentia ft«g«cnti nlhil 
potest cgnstUni. 

8. Ap, Non. p. 4SC, 16. t. Ouaesti pro qoaestns. quae pro- 
pter Codd, noviis. ed. quae ptr Popma. qui per Juo., Merc> 
quapropter cj. Both , quod recepinus. Refbr Tetba Ml Prone- 
tbeoni hotninea fabricaatttn et Jovis aemnluai. 

B. Ap. N»n. p. 71, tt. V. ArliudinMi pra aridilale. — lfiini«- 
narum quandam g. st. conqvil Codd. Hnniwiam Ald., Jun. Bw 
«atMe — coucoqnit cj. Scal. , Laurenb., prob. Merc calmre at- 
que kumore ar. Mttcel Codd. coIoH atque hnmoH ar. Mitcem$ 
cj. 8caL, LaHreab. Tarr. de L. L. V, 68 sq.: „Qal caldor « 
caelo, qned hic iononerablies ac ioMaortales Ignes; ilaqae Epi- 
cbarMaB (sc. Ennil) de mente bnmaBa dicit istic: „EBt de sole 
•ymptna igais, isque t«tus nentis est", at hnmores fl-ifidae snat 
bnmi, nt sap» oatendi. Oaibua juoctls caelDin et terrs omnia 
ezgennemnt, qnod per hos natura: „FrIgori miacet calorea 
atque iininori aritiidinem". — Varronlanae Satnrae fr. refbr 
iteiun ftd Pronethenn bomfnnm fobricatoren». — F. OsaDnl (In 
Diar. Lit. Hal. 1843. sappl. p. SB4 ) , Cod. Ms. Fabrl fide pen|uan 
anspccta panim canle inDlleatis, conjectnra, qiia statuit hoc fr. 
VarrflQta perlluere ad libros ejns Rer. Hum., Inepta et nihili pror- 
sna Ikcienda est. 

10. Ap. Non. p. 117, tS. V. Postlcaot — Neulra. — emierint 
Codd, pleriqne. exiemia praebet Cod. Lugd. , ed. Ald. et JnB. 
emiremt ^j. Hott. optlme. vallum feei Cedd. noTisaine coUati f. 
eoallefeei Mero, vaUem fed Lanrenb. Recte. cimalem feei t^. 
Bnhab. Per paallcum b. e. per podicem. Nam verba suat IpsiBS 
Promethel deBCrlbeDtls , quomodo homiaes edDlnrerit. — Erravit 
hime locum Varroais ad sua probanda citans Maellems ad Feat- 
Panll. p. Jt77. v. Valleacit. 

11, Ap. Non. p. 178, 9. v. Satias pro aaiietas. — teUere 
Codd. toUeret cj. Merc., cigas verba appono: „De natvra bo- 
miaia tradatum eo iibro (sc, Prametkeo lAb.); in eo tractatu no- 
tarat ex anhnadversione vetemm pbilasophorura, indltam a natnra 
volnftalem eaui sc polni, ut ea illecebra anlraaiia ferrentnr ad 
pastnm necessarfum tuendae vitae; satietaten, ne nlmia siimptioae 
onerareiitur". — Versus constituendos aliia retlnquo. 

t>. Ap Ndd. p 120, 80. V. Hara eM porcwnn stabnlam. — 

komi*egibi nunc cj, Eferl ; inepte, Qnl h. e. cujusnodi vel qn^a. 

13. Ap. Non. p. 378, 8. », Piog» aliqnnnda pars lectl, ali- ^iailizccbvGoOgle SATDIAKDH MKIIIIVBAIUM MLKIDIAB. IM 

qiutido omai». — De ^ag* cf. I1«b. f. ftS7, tO., «U ezi^UeM 
„gnaie UnteBm teginen , qnod nunc torale tel leetiMrlttm •indo- 
Dem dlclaiUB, quorQm demiaiitivuin est plHgulBi". Slgillalae pl&gae 
sant pla^ae imSttoiai. GIoss.: „BigilIam, dvS^ianaf/iov, iaiiov", 
— De ebunelB lectia cf. in&a ad St, thiinquatr. tt. S. 

14. Ap. Non. p. >7, tt. T. PutUB diclas eat * patMido. — 
Chtysen iovkn£ Ttirn. 17, Sl. qni citat ex 8at. 'JExar. jttpi SuUimj', 
o( Lnnretib. vo«at «<&j AU., Jua., Popma et Cod Lu(4. af«« 
et <<iM xerv. Turn. — Belliiaimiua fragmeDtum. 

15. Ap. Non p. 939, Sfl. t. Hica est qiiod aoa sudarium di- 
dmiia — Aliae jititram (vel mifrmalj Codd., unde commode re- 
stitiiiaias Alia etttU mibr, mitrata rtdiiiHn Herc , LaHr. Bicinas, 
a, am adj. agnoac4tar «tlHB a Freuod. Ib lex. et •IgnlScat quod 
rica Tel ricinio instructum eat. Melite InsiUa iaaisnia fuit textri- 
nis, aiictore Diod. Sic. V, 12. Cf. Cic. in Verr II, 4, 46. Quod 
qui bene leaeDt, medicinam pantaia babebunt Novii fr. ap. Non. p. 
940, I>. V. Supparum (ubi valgo legitar belHenMm'i, et loco lat- 
d«ri Origg. 3UX, Z% C„VeIeneiisis inaJca est, quae afferlnr ez 
iualls."}. 

18. Ap. Non. p. 497, S3. *. Accasativus pra ablativo. — tae 
onis. God. 6uelf. el ed. Herc. LXXV. PSeUDABNEAS. 

Varlsnl Codd. Prlscianl in boc II1d[o. VolgBiB «bI Pieudvnta Cabl.); 
nresdena. babel Seudoncam, Llps. S. pteudotna, Llpe. 1. leute daiea 
(saprascr. tptudonta), lApa. 8. ipetidtmoHa. Hi. Heldelb. el Kid. Va- 
nel. 1 el 2. pitudena, Erlang. 1. Paeuda aenea, ErEani. 3. Paeaienea. 
PopuB conleidl reglliaendoni esse Pieu(foNeui (W^vSovtiog') , „Dt Dsc 
sallra templeram cdIiubi vaDDin el InuUlem magDlllcenilam noiasse pu- 
landns aU". _ Qul vulKBlam iDemar, boo Ineple derlvanl vocabDlam a 
iptvSa ai vieg el InielllgDni de muUetB veinla, qaaa pDellam menlUar. 

I. Per aeviternam faominum domum, tellurem, propero 
gradum. 
1. Ap. Prisciau. II, II, p. 101. Kr. (p. 999. ed. Putscb.). CHant hane Saiuram Pa. Jp., a. 0tmv 'A^xaitfietios (Ali. ei Pepnia), 
P«. Jp-, V. S. Matiumetaii (Jna. et LBurenb.) vel Pt. Ap., n. 9. 
Avayvtaniami (TDrn. Adv. IV, B); sed Mercerua el novisslml Nonll 
edheres In suls llbrla elare scrlplujn tnvenerunl Ps. Ap., tc. &. 'Ayayvei- 
etat. — De argDDenia Saiurae Popma haec adnoiai : „An rellElonem 
DeorDm Vairo qaerllar DegleclaiiiT cum homlnes Improbl Deos quaal ser- 
vas excl^nnt, et ad omnla, qDSe vslnnl at «ITeclBni, producDnL An sa- ^iailizccbvGoOglc 9M »• TBKKMTII TABBMrU 

gUIal ipRoi DeoBt qaos eani<BI cenU boniBlbas, ad Ubldiaen Baam de~ 
BlgoUla, inalBla focnia DccairlBBe er, qoo llberlua llagiills buIb lndal(ereni, 
■etvisBo eUau merceDailam Berviiaiem : slcui Apolto (Itgrsns amore Ad- 
meti reflB, ejas armenta psvil, nec agailus fuil Dens (,ct. Turu. 1. I. el 
VI, 29.}"- tfaae conJeclaiB si vera ext, resliluendum rorlasBB erll ^fv- 
ioSovlos 'Ax, %. 6. A. Sed magls placel valgalam rellnera, nl Pseu- 
datns Avollo bU Apollo WtvSoimvTtt vel Aoiias, al paBsUn apBBllalur, 
V. «laas BdnoiaviiBaB supra in Commenl. Cap. IV, p. 82. 

1. Guin »ex pueri et puellae pariter item sex — haud 
septem sinuero — , quae cum choro pari vagarunt. 

2. Quod in ejus Dei templa calceati introeunt: nam iti 
oppido quae est aedes Appollinis et quae ibi alia Hm*- 
culis, ut introeat nemo se excalciator. 

1. Ap. Non. p. 4flS, 9, v, Vagas pro Tagarla, — a»t septevt 
lin verOf quae Codd. aaf teplem numero quae cj. Bentin. , Jna. 
aul lept. itt utroque cum cj. Mcrc ^VuIt parem cfaaraai neo 
imparem numemm adfflitlU; ilaque legendnm pnlo; kaud septem 
slnuero". Popms; bene. — Cetenim oota particnlas Cum — . etj 
quao sibi reBpondeut, ut ap. Liv. III, 50. Cic. *d Famll- Bp. XV, 
IL. „cuiii studtose ac llbeater". 

S. Ap NoQ, p *7e, 13, V. IfKcalceatnr pro excalceat. — et 
quae ibi ad Herculis Codd. et qui iM ad Bercuti» Jm., Scalig., 
LaDreab., Popma. aHa Hercutit ei conj. BcrlpBimas. ut «mis- 
aum ante Merc, Scal., Popma, LauTeob, etccatdetur Codd, ex- 
calceatur Scal, «xcaleiatu* ed, prioc. LXXVII. VinNOUATBUS. 

Quinqualrus [vel (tuinquatria, ai Popma alilqne Inscrlbnnt; sed ct 
Ernesi. ad Tacli.Ann, XIV, 12] — Ilber Inscrlpius VarTonl a Mlnervae feslo, 
de qao videndas esl naeUeius In Klrusc. III, 9, %. lom. U, 49, — De 
argamenio Saiiirae Turn, Adv. XVII, 21, baee adnoial; „<iidnqualni» 
de pbUasopbla el medlclna: nsm Qulnqualria HlneivaB, gnae Bcienllis el 
BrUbUB praeesl, liDnorl dicavll snllqullas". Fiagmenla ceTte cuncla ad 
rem medlcam peitinenlj nec veri abnlmUls conjeclura esl, Varionem hoc 
libro medlcoram allquod certamen lepraesenlaase , qaalla a poella el 
oraloribaa <Ue BtlDeivae feslo inglllul Bolilum esse iradltnm esl. V. Xi- 
pbUln. LXVII, p. 759. A. Saeton. Uomli. c. 4, Juvenal. eat. X, 1U> 

1. Quid medico mihi est opus? — nempe tuo, absin— 
thium uti bibam gravem et castoreum, levemque robur. 

2. Tu, Phedi, contra turdas auiJes dicere, cum in ebo- 
rato lecto ac purpureo peristromate cubare videas ae- 
grotum, et cjus prius alvum, quam TQvpfiv subducere 
malis ? ^iailizccbvGoOgle 8ATUBAKDH HRmPFBABVH ■■LlqUUH. 991 

3. Qnam in testudineo lecto, culcHa plumea, in dJe dor- 
mire. 

4. Qui Tarentioum tuum ad Heraclidem Ponticou con- 
tenderetl 

5. An boc praestat Herophilus Diogeni, quod ille e ventre 
aquam mittit? ad hoc te jactas? At hoc pacto utilior 
te Tuscus aquilex. 

6. Hic bipensiles Torcipes, dentarpagae. 

7. Gape hanc caducam Liberi mollem dapen^ 
De fronde Bromiae autumnitatis uvidaml 

8. Quam lympha melius e lacuna fontium 
Adlata nido potili permisccat. 

I. Ap. Non. p. 190, 83. T. AbslntUiiiD — Maacnlitii; p. iU, 
13. V. erHTe, amafnni} et p. 337, 5. t. Levue — relevare. — 
opn> Menlpjie tuo c;. Merc. Inepte. „An legendnm newpe duat 
ut conaequar llln dao acillcet, nt blbam amaras et insaaTes potl»- 
nes et vires corporli deminuaiD". Popms. Inepte. 

t. Ap. Non. p. t£9, 18. V. Turdl — Femininr. — Phedi ed. 
DOTiHB. PUdi Cod. Lagd., ed. Jnn., Herc. Phtudi Popma. No- 
men noiiis ifaotum. contra caudei avdes dic, Codd. , qnae con- 
jecturas anuTimns. Tnrdam remlnlne dici posse negarit Tarro L. 
L. JX, 5S. Id. B. B. ll[, 5. 6.; nsurpat remininum Pera. 8at. VI, 
M. — ac parpure ipurpurae yterc.^ operit toro cuA. Codd. Merc. 
et ed. D.0V18S. purpurei Ald., Jun., Popna. ac purpureo peri- 
ttromate eub. Hothli ing;eniosiBaima est conjectura, qnae recipl- 
enda erat. album quam tj/pen tubd. m. Codd. alphum mg;. Jun., 
cj. Popma. alvum ftMint turdum cj. 8cal. lurdum quam aleum 
cj. Llp9. quam xvfov cj. Lej'. quam tt/mben Ald., Jun. quam 
fyten vel tjfmben cj. Popma. alvum qu. lypken cj. Hotb. alvum 
qu. TQvtfiiv es noslra co^jectara scripsimua. — Seruio medici cu- 
jasquom deaegrolo diTlte et luxurioso. Alvuoi subducere dl- 
zlt Cela. III, 4. — Turdos Inler dellciaa hBbuerunt Teleres; Ho- 
rat. Ep. I, 13, <1. Hartl»!. XIII, 9i. Varr. R. H. 111, i, 6. ~ 
Bboiati lectl suut ebnrneiB laminia vestiti; Plin. XVI, it. et IX, 
II. Cr. Plaut. Stich. II, t, 53. Clem. Alei. Strom. II, 3. „iiiSqov 
TC BVMatoto, Kal &UOV, xmi ipivov, xal iXiifiavtat, xlivai tc aQyv- 
fonoSts «ai ^^lFq^avioxoUijTOi %al x^linvijc «snoimXfidvat xoitai". 
Plat. Com. ap. Athen. Delpnot. II, iB.: „Kat' iv ■KXtvati lliipav- 
tonoai» xal attiofiaai noi/ipvQopaitTOis — xav tpoivixiai SaQSiavt- 
*ais Ko^ujaofUMi* itaTmtunai". Cf. ■iipraSat. Prwmtth. IM. !r. 13. ^iailizccbvGoOgle 5. Ap. tioa, p. 88, 4. *. CulcilB. — iit diewi «oaj. yMduaj 
bHuil male. Dc lectla iRsCiidlnels v. quae adaotat& iniit ad fl-. sd- 
tecedcns. 

4. Ap. N«v. p. HO, 16. T. CvQtendere — CMi(««dit, pntripiiit 
tel dlreiit aignificaE. — TarenttntttH timm Codd. TarenAn* Ivm 
cj. Herc. iPosH conlendertt CoM, Pomticuta edd. conleaderit 
Ald., Fopma. Heractides Tarcntinus, Herophili disclpnlna celei>er- 
rimns et enpiricme scholne addictus. — 8i recte lacnm intelligo, 
Varro dicit medicis a pliilosophls discendmm esw. 

9. Ap. NoD. p. s;i, 23. r. Fraestare, Butecellete; et p. 6V, 
18. V. Aqiiilei. — la hoc pr. Laiireub. Diogene Merc. bia. Dio- 
gene vel BiogenU ed. uovlss. Diogeni Tiirn. Adv. XXIS, 3., 
Laurenb. ad koe te j. Tnn. I. I., ed. novisa. •« hec te Lau- 
renb., Jun., Merc, P«pma, «ui cum Tu»ebi> aic intefpretahM- : 
„An hoo te jaclas, medice, inqiiit, quod e venlro hydropici aquam 
emiicig? 8ed hac re mnlliim te praestat aquilcK, qnl arte elicit 
aquam e Bcatnriginibus". Bloas: „Aquilicea, oi la iSijw/toyia ig- 
ya^o/iemn, oi avojEtiiptoi, noroifitcau, vSfoexosat*'. V. MueHer. 
Elruac. IV, 8, 2. tom. II, p. S40. — 0« Herepiiilo, Cbalcedoai* 
medico, p. Schoell. Hiit. Lit Cir. I«n. II, p. 865, sqq. et tcabrie. 
Bibl. Gr. tom. VI, p. e«0. sfq. 

t. Ap. STon. p. 99, S4. v. Dcntarpagas, ^itaa £ineci oSovrd- 
yfaie vocait, Latiiie voluit appellari Varro. — deMharft^me 
LMirenb. , Frennd. a. v. ia iex. 

7. Ap. No(u p. 71, 16. V, AutttKaJtAa pro aHtumnn; p. U4, 
II. V. Capere — accipere. — Uvidam de pomia ancce abnDdanlio- 
rlbua HMrpat TertttU. de Jejua. I, £o.: „Siocantea cibum mb ommi 
carne et «mai jnmleatia ut uvidioribns quibuaiiie pomia". 

6. Ap. Non. p. 14S, 9. v. Nidoe pr» pbcole. — igatpkam — 
AdUUam ed. bovIss. timf^ — Adlabi Soal., P«^a, IiMireab. 
permiecsa» Garl. lacmut fontium cf. supra in Sat. TTtfil 'Eiaya- 
ytjs fr. 4. LXXVm. SABDl VENALE8. 
Proverblom plenlas el aenario numero coneeplam Invenilur apad 
Qcer. aA Tamll. Ep. TII, 24: „Sardl veaales allus allo neiiuior". Com- 
modus ejua eii ueaB ubl magna frequeaila sordMoram homliran, qaornm 
ua ei opera veDma U. »e oticlne adagll adaaa reMon p. 3K. lUque 
Hueller. — HeceaUore lempare Polrng Cunleoa malBBlus a Virroue buuc 
lllulam Saluioe lodldlt culdam, quam eoascrlpsll ooiKra homlnes Inepie 
erudllDS el quaecunqae scrtpsere puerls BaclUlsque a furao et laca re- 
deanllbuii olTerenles. Prodlll Cnuaet Henlppea uaa cum Senecse ApocD- 
IscyMbad et UptS Semato cflm perpelBla boIIb O. OailH Urm. ITSO. ^iailizccbvGoOgle BATOIAIlDH mmHPBAirB BaU^CIAB. Mt 

1. Non (« tni saltetn pudet, si iHhil mei 
' ReTereetur? 

]. Ap. NoD. p. 4H, ». - Pftcur. hf. Km. p. «?, t.: „Ni- 
hilae te iMpuU veretur, qni vociferare in vi«?" 

LXXIX. SEFAnAPHKTH. 
C«mple bic liMlna ln NdbU llkil* legliaT $«rii poreUi. LDdere 
rideiar taoc vocabula Xffanapijxii; Vairo in eos, qul a Seraplde mar- 
ftftroBi caiMtonem «xiiiflelul, praesll^Mora mo Deo, qnnp pmirlnxlt 
eilani In SbI. fiumcnid. frr. 16 et IT. Cf. aot •u^ra In CmumdI. Cip. 
IV, p. S3 aq. 

t. Purgatum scito, quoniam videbis Romae in foro ante 
lanienas pueros pila expulsim ludere. 

1. Ap. N«n. p. 104, Sfi, T. fixpulsin iliotwn a Iteqneati pul«B. 
— 4fuam cld. Codd. , Herc. et ed nevisH. quowiam vid. aote 
IHerc., Lnnrenb., Tnm. Adv. XX, 3., aed idem Adv. Tl, 4. legit 
quia vid. ~- quuai vidtb. cj. Jnn. De senteatta t^ignieatt bIMI 
certi poteat constltni. „VarTo, ut opinor, dlcU nnllan esse In 
fcro hominiim freqHentiam , alioqni pUa paeri aDte Innienaa f»ri 
atm IndereBt". TnrD. Adv. XX, 8. mtt jmmaM I^nre^. — De 
ttlplict ptlae Indo adeni Tum. Adv. VI, 6. Dempster. Paral^. ad 
Beain. Antiqn. p 187. aqq. Alex. ^ Alex. Genial. Dier. llf, 81. 
ibiqne Interprr. — LnnieoM in f*r« ftiiece docet etiam Piant. Bpid. 
n, S, 14. Cf Nardia. Hom. Vet. V, 8. LXXX. 8EHBAND8, UEPI AFXAIPESIHN. }as nomloe lasoiipia esl baeo SMura, eil C. AliUiu» 
, qnem sna msna spueenlem ■emen qal mieii eranl lavenarant 
el aii «ralro ad summos popull taonores arcesslverunl. Valer. Haz. IV, 
4. Plln. B. N. XVin, 5. Colameil. de H. R. 1, Inll. — Salura nobis vi- 
•eloi vliae rvralla et prlvaiae laadei cenTtBolaso prae bomlaom anbtilo- 
Borom alidlls, gulbaa lelppbUeae beoores pelnnl. Alliei PopDS: „Com)- 
Uoium lallo Bevera et InVegia, leiopaTlbilH mi^oram, Serranoa Cnrlogiiie 
luUI, fBScesque per arva Tradldll, eque suo dlclalor venll aialra, alt H>- 
nlllan: poslea coriiiplls morlbas, populuB nullo delecm, nuUo Judlclo usns 
In msndandiB raaglslrBllbBH ; Iih faez baDlnnm Irrapil In curlam, qaod 
baee SalnrB nolat". - — l)e lempore qaa soripla est SerroaBt nipl 'Ag- 
gm^taiav vide noa anpra In Commeni. Cap. II, p, 46 sq. 

1. Ait oonsnlem milii pilum cedere: siHnilio et hostias 
ad estispices disputantes relinqtio. 

2. Retinet viatorem meridie praetereuntem Ibnlem, quod 
aotumnitas in anni tfltrachordo mengmn praeterierat. J.,r,l,z<,.f,C00gIf SM ■. TBUHTll VAUOHIS 

3. Et petere imperiuin popu)! et conteadere bonores. 

4. Dum in agro studioBtos ruror, aspieio Triptolemum 
sculponeatum bigas sequi cornutas. 

6. Occipitium a rivo deo ostendo, ex oraclo elimino me. 
6. Noster Atticas, rivalis homo, item lectus in curiam 

macore macescebat 
1. Hunc vocasse de liquida vita in curiae vestrae fecem. 

8. Dormit alius? nimirum vigilant, clamant, calent, riiant. 

9. Rostnun in protrudendum^esserent \/n^ 

I. Ap. Tfon. p. 16, It. V. Eitiapicea proprje sruspices dicti 
iunt, quod eita BpicinDl. — peCian ced. Codd. Merc. eC cd. novlss., 
Popma. pedum Hs. Falat. et Baeil. pilum Jim. , qQod recepi ia 
teztum, qnamqnaB snspicio mlhi esl, olim In libris tulaee mihi im- 
periitm eedtre. — ed esctUptt^i dtsputanH r. Codd. el extitpi- 
eea ditpulmti* cj. Merc. hostias extitpici ditpulaitti r. Lsm- 
renb., Popna. 

i. Ap. Non. p. 71, 13. v. Aatuoinitas pro auliunno; et p. IS9, 
1>, V. Aatninna* — Feminini. — metiiem Codd. in priore loco, 
Lanr. meneium Popina. metuum Codd. in altero loco, Tum. XSIX, 
>., Jun.; menanni eat spatiiun legitiinum. letrachordio Popna 
contra Codd. fidem. Telrachorilon, proprie instrumentum C,,Tetra- 
cbordoa est obordaruB cum certa qiialitate dlTiaio" Mart. Capella 
JX, p. 303. ed. Grot.), quod tradunt Meicarium inTeniBse ei legl- 
tina varietate quataoc anni tempomBi. Macrob. Saturn. I, 19. 

3. Ap. NOD. p. t39, 31. V. Contendere — eitorqnere. — Eat 
hezaraeter. 

4. Ap. Non. p. Iii4, S2. v. Rnrant pro riistlcaatur. — ruro 
Laorenb. raror Codd. , qnod Temm esse, licel Nonlns actiram 
fonnam citet, facile est iuteltigere. Gramuiaticus enlm dII allnd 
Tult probare, qiiam veteribus pro ruslicari etiam rurare vel ru- 
rari verbum in asn fulsse. Sculpeonatua est qui sculponeia (b. e. 
calceamenti lignei genua, quo mstici nliiDtur) vestltns est. De 
«riglne vocia sculpoaea videsis Doederl. Etymol. VI, p. HiS. Cf. 
Schueid. ad Cat. de B. B. c. S9. Turneb. Adv. VI, S3. Planc. 
Fulgeut. de Prisc. Serm. p. fSS, 83. 

6. Ap. Non. p. S9>, S3. v. Bliminare est eiire. — Glossar. 
Steph.; „EliminaTemn(, iitifiaav, ejecerunt". — arivo deo Codd. 
Arivo d. Popma, quem bbalosom deum putat ipsiim Triptolemum 
esse. &fei Deo Lanrenb. armo deo cj. Jun. a rivo (sc. ablu 
tom) cj. eulielm. ad Plaut. Aulul. I, 1, 16. et P. Scrlver. I. I. 
XIV, p. IS.: „AIC, Di fkllor, *e rivo ablutum Ueo ae stetisse; ^iailizccbvGoOgle 8ATrmAHDN HENlPPRAmrn BBbiqUIAE. SM 

tum oraculo andtto templuin egressiim csse". Seqnitnr cnim Scrl- 
rerus Tnlgatnm lectionen Codd., qui oinnei praebeat ex oraclo 
el., eicepio nno Bernensl, qui habet exorando elimino nu, quod 
probat GeTlach. Legendum fortasae ex ora clam el. me. 

6. Ap. Non. p. 137, 3. v. Macore pro maclc. — AtHcus r<- 
valis h. Codd. anlifiHM ruralis cj. Guliclm. Verla. III, 18., Pop- 
ma, qnl confcTt Sat. retovtoStS. fr. 9. „priscus bomo ac ruaticas 
Bomanus". riv. domo iturus in curiam cj. Gulielm. prob. Merc; 
Inepte. in curiam cummacescebat vel commacetcebat Codd., 
unde reititulraus in curiam macore macetcebat. Vocabnluia enim 
macor, sub qno citatum fragmentum a Nonio, omissum est a li- 
brariis. Hacore autem macescere diclum, ut Iracnndia irasci, bo- 
Bore boneBiiire, lucere luce, memoria memtnisse et simlliii, quibua 
prae ceterla PlautiDus abundac senno. Aliorun conjectora cum 
macore aecedebat, quam probat Forcellinus, mihi quidem displicet. 
— Bivalem quare Atticum dlxerit Vuro, me neacire fateor. Ad 
forte quia el ille erat rerum Homanarnm dlligeDtlssimus siictor? 
ut appellat Nepos in Att. c. \S. Cf. Cic. ad Att. XII, 5, 3. »o, t. 
23, ». Xni, 6, 4. 30, a. 38, 3. Id. Bmt. II, 4«. 19, 74. i, 1». 
3, 14. Ascon. in Piaon. p, 19. Cetemm vide nos eupra in Com- 
ment. Cap. II, p. 46. sq., ubi de boc fl-agmeDto coDJeclnram feci- 
muB ad aetatem ipslus Satiirae. 

7. Ap. Non. p. 334, IG. v. Liquidum, — pumm. — vocastet 
Cod. Bern., mg. Jun. vocas sed et l. Cod. Lngd., Ald., Jun. de 
tiqu. Popma. v. ex. l. v. Herc. 

8. Ap. Non. p. 477, S3. v. Bixat pro rixstiir. — aliui alit 
viff. L»iireDb. iQtcIligo haec verba de aenntii. 

6. Ap. Non. p. 459, tl, V. Bostrum hominla dici non debere, 
coDSuetudo praesumpsit. — in protrud. cesserent Codd. in pro- 
trudendo inc. cj. Jun. Intro trudendum cesserint cj. Popma. in 
protrudendum incesserent es conj. mutavi. — Rostrum cf. Sat. 
molnX. n. ^AoB. fr. 3. LXXXI. SESQUIULIXES. 
Nanll llbri pBaalin clliiit SeiqtiivUiem , paae<ni SeigiteuUxem, pia- 
■Im Sctqu! ulixem (POa. Praerat. ad H. N.: Sestmlt/siemJ ; Seiqtiiulyi' 
lem sciibnnl Laurenb. , Popina, Mercer. ~ Popma de liac Saluia baoc 
■dnolal; „Ranc lllulum ul magniScuia uoTal Plln. in praeral. librnr. Nat. 
Hlst. (v. adn. Bd InBDr. Sal. Flaitab. , itF^l 'Enaexi-^vJ- Vtdellcet Ho- 
meros llngil Ulyasem In mail decem annos Bolidos Jaclait: Vano saum, 
qnem Indncit, parea laboies el errores subire In marl; boc aniplliia bae- 
rere et errare la deverilenIlB pkUosopblae. Ilaqae O} SesqulalysBes 
BCClpUar pro calUdlsBlmo ei pmdenilsalmo". Specloaa profecio conlec- 
lara; aad lanen conjeclara. ^iailizccbvGoOgle SM *■ TKMHiTII VABBOIiia 

1. llic eniin omnU «rat: idem sacerdos, praetor, p«ro- 
chos, denique idem senatus, idem populus, caput 

2. In castris permansi, inde caballum reduxi ad censo- 
rem. 

3. Ilaque tum equum mordacem, calcitronem, horridum 
miles ac vir non vitabat. 

4. Nunc emuut trossuli, oardo nitidi, vulgo AUico talento 
equum. 

5. Quid enim est, quod homo masculus lubentius videre 
debeat bella uiore? 

6. Antequam militia subactus aiiqoot annis erat. 

7. Alteram viam deformasse Garneadem virtutis e cupis 
acris aceti. 

8. Unamque viam Zenona moenisse, duce virtute, hanc 
esse nobilem: alteram Carneadem desubulasse, bona 
corporis secutum. 

9. Qui se[se] in ganeum accensum conjecit amicae. 

10. Qnod Minerva propter stetit, sigDificare eum propter 
doctrinam. 

11. Navibus duodecim domo profectum decem annos soli- 
dos errasse. 

12. Ventus suh occssu vehementius suinare et calcar ad- 
movere. 

13. Jugere volitans milvus visus aquam e nubibus tortam 
indicat fore, ut tegillum pastor sibi sumat. 

14. Omnes inritans ventos omoesque procellas. 

15. Ipsum audivi 
Vino invitari poculis large atque benigne. 

16. Vias stelligeras aetheris explicans aSre cavo sonitum 
emisit cotumix. 

17. Ubi quondam lupam alumni fellarunt olim. 

18. Ubi nitJdi ephebi, veste pulla candidi, 
Modestiam intus patcunt p«ctore. ^iailizccbvGoOgle BATDBAIUM ■■KIPrBABUM ULIQDIAE. Wl 

19. Ubi et dicantur barbari iniiumerabiies 
Lateres aureos habuisse. 

20. Diogenem postea pallium solum babuisse, et habere 
Ulisem meram tunicam: pileum ideo non habere. 

21. Pieridum comes, quae tenent cavata gelo patri mon- 
tium laxa. 

22. In Thespiadum choro derepente. 

23. Quo cum ire vellemus, obvius flare: ubi corpori aSrias 
compedes impositas video — . 

34. Adversi venti ceciderunt: album et mare. Quod si per- 
ffunt diutius mare volvere, vereor, ne me qooque, cum 
domum ab Ilio cossim revertero, praeter canem cogno- 
Ecat nemo. 

25. Suspendit Laribus marioas Diolles pilaa, reticule ac 
stropbia. 

t. Ap. Non. p. 48, 31. V. Parocboa; * Graeco tnotiun eat 
nomei, quod veUcuU praebeat, — e( eai ofBcil geniu, qnod ad- 
miDiatnuilibns pnret. — parochus Fopms, Laurenb. poputi cmptU 
cj. LaureDb., Lips. Ep. Ouaeat. 111, i., ^ul cltat Petronii locum 
8>tyt. o. £3. : „Nudc nec quld, nec qnare, ti xdna eat". AHe 
Oild. Her. Ep. XII, 151.: „Deaeror — coHJnge, qnt iiobl* omnis 
•olua er&t". Lir. XL, 11.: „Demetrin* Jia nunc amnia eat". 
Iten Qraeci; Lucian. Abdlcat. 81.: „xdvta ^v iyio". Id. Tyntn- 
nic. 4.! „3niitu 6 xttis i)v uviip", Id. de Horte Peregr. II.: 
„n(09^iijE, xai &v<SiuffZ'llt ""' ^vvayaiyeiis Kal MUVTa /Lovos aviif 
mv". Id. de Dea 8yr. SS.: „>uii ol navTa Ko/ipdpos qv". De 
parocbia cf. Acron. in Horat. 8at. I, i, 45., ibiqne lomint., Si> 
gon. de Jnre Provinc. II, 9. 

S. Ap. Non. p. 88, 17. v. Caballua. 

I. Ap. Non. p. 49, t, V. Calcitronea, qui iufestant calcibna. 
— ecum ed. novisa. efuunt Merc. korridus mg. Jnn., Victor., 
PopnB. 

4. Ap. Non. p. 49, 3. v. Trotauli dictl annt toroanU. - D« 
troasulis v. Jnn. Grnccban. ap. Plin. XXXIII, 3, 9. rest-Panll. 
s. T. p. 3S7. ed. MueU., Vet. Glosa. In Fera. Sat. I, 8t. Apnd 8e- 
necam ep. 7S et 87. eo vocabnlo aignificatur homo deUcatHiua el 
«mnl Inzuria diffluena , ut saepiui apud Patres inprinia in Hiero- 
nymi Epiatolls. — Cf. etiam Salmaa.fn Lamprld. Conmod. c. S., 
et de vocls oriflne DoedcrL Et^oL VI, p. 377. ^iailizccbvGoOgle 208 M. TBUNTII TAIBONIH 

5. Ap. Ngn. p. ><9, 16. v. Bellnii — etinana, melius prtideiis. 

— debeat quam bellam uxorem Popma, Llpa. Ep. Qufteal. 111, 3. 
Gontra Codd. fidein. 

e. Ap. Non. p. 401, IS. V. Sitblgere — mollire ve\ exercere. 

— Jntefwam vtitia Codd. Anteq. «tttUia cj. Merc, qui hitec sd- 
DftUit: ,,lloc (^agniealuui &ddldl e libris, quod deerat lu oiunibus 
edltionibus. In eo notabat Varro Tetitum bono more, ue quia ad 
inperia eveberetur «ntequsm legitlma stlpendia meruiaaet". Etlam 
Popma omiait lyagDientiim. 

7. Ap. NoD. p. 61, ta. T. Cupai. — AU, oram def. LaureBb. 
Alt. vitam def. Turn. Adi. \XVIII, 13., qui interpretfttur : „Acren 
dlaputatorem acrla aceti cupaa habete dicit". Cf. seq. tr, 

6. Ap. Non. p. S9, S. t. Desnbulare, perfodere. — Vnam ve- 
MlAt» ed. Bovisa. ex snis Codd. Unamque tiiam cj. Lips. Ep. 
Onaest. IV, 18., Herc, Laurenb. tlnam enim viam Popma. Unam 
viam Zen. novisse cj. Jua. Animadv. VI, S4. ieeabutaaee cj. 
Scal. Lect. Auson. II, 31., probante Popma et Lips. 1. I., qui cob- 
Art voc. delapidare i. e. lapidibns sternere, Ut expUcat Fest- 
PauU. p. TS. ed. Muell. Scaligeri verba snnt haec: „Vide num 
qnl vian munit ii recte dicalur cam peifodere, et qni perfodlt 
vlaai, nnn recte subula id ^cere possit. 8ed ejusmodi suBt Gram- 
mBticornm jodicia. Ouis nescit diversam BeatcDtiam Zenonia et 
CaraeMlis fnisae ntfl nXmv h. e, de fioibua bonomm et maloram? 
hi^na qnidem meram a^tirjv, Carneadis autem rv ngSxa t^e tfiv- 
ame. Hae suBt Isitur duae lllae vlae, de qnlbus Varro senlit. 
At hodie ot leKUBtnr illa verh* apud Nonium qnla intelligatf 

Honstrft enlm plane sunt iUa. Ergo deiabnlatse recte di- 

ctnm de nggere publico mnniendo". Vereor, nt recte conieceril 
Sealiger. Reiineo vDlgatiim desu&ulasse, Verhum desubutare fa- 
cete rormnlnm a sultula, quod non sutorum aolum est, sed lapici- 
danim quoque inslrumentiun , qno lapides poliEiDtor. Ctuntur vo- 
cabulo Gromaticl passim, iit Simplic. ap. Goes. p. 88.: „81 snpe- 
rlor tantnm pars dolata est eE inrerior aubulia impoUta reUcta"; 
et alius auctor ap. eund. p. 3.: ,.Termlnua ai snperins polltus tae- 
rit, et int^rins anbnlia impolitus, monumentaUs est; n«n habet 
fiden finitionis". Desnbulare igitnr non eat perfodere, nt explicat 
Nonias, aed polins polire, et magnum ioterest, utrum dlcam „viam 
munio", an si „viam desubnlo", qnod dod aatis percepiaae vide- 
tnr ficaliger. Desnbnlare enim viam erit vian complanare, contm 
mnnire viam lapidum molibus alernere et flrmis fundamentia sn- 
perstruere. Ounm de philosopharum scholia aermo eat, alterum 
pertiBeblt nagls ad Academiam, allemm ad BtoaiB, ciyas aeve- 
rior doctriB» est. — Bona oDTporia,, qnae Cameaden dicit wca- 
Inm es>e, nmt prima nalvrae. Cio de FIbb. V, 9. ^iailizccbvGoOgle iATDBAKUN MElflPFBAKOa HBtiiqtlAB. 800 

>. Ap. ffon. p. tOS, 14. V. GaDeum neutro. — ac ceiutim ed> 
Doviis. accentum Laureob.^ Pttpm», Merc, GaljeJin. qul, uC ler- 
Bius ccnpenaet, leglt lete iA pro te in, quod Codd. teRent. Le- 
ctio ae cennan nliquomodo defendi poteit, »i ezplicabii; qni «e 
adeA Id manoni ac poteatateDi amicae dedlt, ut tanquAm ad ceoiiun 
«jna pertlaere videatur. 

10. Ap. Non. p. 367, t7. v. Propter, — alicujns rei cauH; 
et p. 367, IS. V. Propter, — jnxta; In quo altero loco Codd. ha- 
lient propter ett et id t. — Verba BUDt de Uliie iotelliseDda, cu- 
jus palrona erat Hinerva. 

11. Ap. Non. p. 40», SO. V. SoIIdi, — aolidnm, coatinnn, 
jnge. 

12. Ap. Non. p. m S8., v. Caloar pro impetu. -~ tuecatu 
veh. Codd. $ub occatu cj. Jun., Popma. tu6 occatum cj. Llpa. 
etD oecatu mea eat conjectiira. — Calcar addere aimiliter diilt 
Varro BUprn ia Sat. Blmarc. tr. 8. 

13. Ap. Non. p. 179, S. v. Teglllam demlnDtiTum a tecto. -.- 
uiffere ■eotitana multat aqu. Codd. adfore cj. Gulielm. et habet 
Laurenb. aemel, qnum altero loco praebeat simplax fore, qood 
Codd. conalanter tenent. Jugere volit. miieut vitut aqu. cj. 
Scallg., prob. Laurenb., Gulielm. (cf. Verli. II, 3.) alilsqiie. Reu- 
vena. Coll. Llt. p. I. veriua restituendoa ease conjlcit aic: „Ju- 
gere Tolitans mQvius Visns agnnm e nubibua tortam indicat fore, 
ut Tegillum pastor albi sumat". AUi aliter teutaniDt lociun, iod 
minui feliciter, ut Jun., qul oj. fn aere volit. milv. ofM. et Si^ 
nas., qnl cj. Juf/ent et voHtant. De voce jugere Feat-PauII.: 
„Jagere milvi dicuntnr, quum vocem emiltunt", qaod fere Idem 
praebent laidorl Gloasae et Gioas. Labbaet, quae explicant: „Jiigit, 
IktIv §o^. — Tegillnai eiplicat Feat-Paull. a. t. ,,cuculinDCulnm 
ex acirpo ractum". Cf. Scbneid. ad Caton. de H. R. c. 8. 

14. Ap. Non. p. 81, 30. v. luritare proprle eat dlctum prOTO- 
care; tractura a canlbus, qut cnm proTOcantur, trrltaDtuT. 

15. Ap. Non. p. 3il, 29. V. Invltarl aigaificat replerl. — 
Jptum audi Vlno jnr. Herc. et ed. noTJBs. audivi non inv. Codd. 
Guelf. et Bern. avide vino Invitavi cj. Llpa. Ep. Quoest. IV, 81. 
avidum invitari cj. Merc. Nob PopRiam «ecull sumUB. Verba 
Tldeotur ipsiuB (Jllvla esse de PoTypliemo, Cyclope, namutfi. 
InvitHri mediall sensu acclplendum esse, vlx eat qnod moneam. 

16. Ap. Non. p. tSS, 33. T. Explicare, — emittere, exten- 
dere. — aere c. tonitum hle in columit (colhumi* Merc.} Codd. 
Locum conjectura reaiituere conati sumua. Alr eavut eat aSr 
convesuB, cnelum. Ottd, Metam. I, 36.: „conieium caelam", 
Virr. Aen. IV, 4SI.: ,,caell coaveia", Biplicare veriiiin vfliiiiite 

14 ^iailizccbvGoOgle 2t0 ■. TMHKHTII TAIIONII 

■■•nifatan de avi, qiiae qnnni sluiin ramigio anraa perrolat, eu 
tanquaDi expUoat. CotutniK nantla pro pragnoatico erat terrae ag- 
pr^inqnaaUa. Cf. PlJn. X, tS.: „AdTolaBt et boc slnDi taoio not 
■Ine pericnl* ■avlfanUmn cn» appropinqnaTere teiria. Onlppe 
Tella aaepe Inetdant, et lioc aeuper aoctn, nergaatqne naviiiia. 

Anra tanen lebi TolQnt propter pondne coTpeniBi Tlreefoe 

parra*. Hiac TOlaatina illa conqaeatio iabore eapresaa". Cl. 
Arietot. H. A. Xll, 6. 

17. Ap. Non. p. I4S, )t. r. Alimnoa conanetado qnoa alai 
Tel edacea, Tel eoa, qni alnnt, dlci voluit. — Vit quod htp. Codd. 
Ro «KOif, quod corniplnm Tldebatnr, quoniam reatitnendnn ease 
ceaanlaiiie. Terent. Eun. II, >, li: „01iai lill ftill generi qnoa' 
dam qiiaeatua apad ■aeclaa prlna". Plin. III, S.: „Oppidiua 
Poratlae HoriBiae prina olin dictnn". 

18. Ap. Non. p. 3<S, C8. t. PuIIum, — DOn alban. — DM 
nitUi Codd. VM Mtmc cj. Cauter. Nov. Lect. V, tt. rortaaBO 
netrieauaa; qaod non opneerat, ■! qulden proceleoanaticne In pr^ 
■M pede salia Iteqaens et apnd firaecoa et apud Iiatinos est. Mo' 
4t$U amietu» fMtctmf p. Codd. cormpM; qnanvia obloqnente 
Tnraebo AdT. XXIX, te., qni „pascere amlctam pectore" nUriflce 
ialerprelatar: pectorl anictnn adttringere et i^primere. AddaL 
(ia Amter. Lamp. VI, p. to.) pntabat scribendnm esse veiU pitra 
e. moMco el modetto amlcln paietinl (h. e. compescant) peetor». 
Popna, Codd. fidem aecntaa, expUcat pascunt per „foTent". Mec- 
cera^ accedlt Palmeril coDJectnrae, qnl voluit amicti patcwit 
peeora. Novissine tentavit fragmentum Doederl. Synon. III, p. 
IM sq., ci^as verba appono: „Viellelcht scbrleb Varro: Ebi u. 
epk., veite pult» eand., Modeele Mticti * * pectara. Die Lneoke 
eottiaelt hoecbst wahrschelnlicli ela Epiibeton von pectora, wel' 
cbei elBen Gegeneatc gegen OMideatuB bildele, wle candidi gegen 
pnlli, etwa animosa, wie bei Virgil. Georg. I, 81., oder eia aebn- 
liches, nnd folgenden Sian gabi wo achoeoe JuengUnge mit rei- 
ner Seele anler achwaraem Eittel eio Heldenherz in be- 
«cheidener Kleldnng hegtea". — Nobla ■Ine omni dubitatlone 
repoaendum eaae Tidebatnr Modettiam intus paicunt pectore. 

]>. Ap. Non. p. 1S), 14. T. Laler — mascDUni. — Ubi edu- 
camtmr bariati ed. DOTi«H. Vbi edieaulur iarbari t^. Mero. Vbi 
eAcMtar barbart cj. Jun. Vbi et Mcantnr vel dicmntur aoatr* 
(onjeetnra eet. - Cf. ■npra Sat. '£■<»., ntt/l 0vamv fr. I. ibiqno 
adaot. 

|0. Ap. Non. p. 344, g. V. Hemn eat solon. — ptlteum tdem 
Oodd. pileum Popma. Meo se. qnia praetor mnican anllo aUo 
anieln Testitas ent. — Apnd PUa. XXXV, 10. narmtnr, NlMna- ^iailizccbvGoOgle «ATOBABSH llBHIPrBAKUN BBLI4UIAB. 811 

chnm, pictonem, prlmuni Ulixi pilenm addidiaae. Alii lUiter. V. 

Odoi^. Hueller. Arcb«eol. der KunHt, p. *16. iblque adaot. 

21. Ap. NoD. p. «BS, a. V. Qelo pro gelu. — comiU* cj. Jun. 

fii« Uutnt ed. noviss. ex suia Codd. quat Unei cj. Scal., Herc. 

cata — laxa Codd. cavata cj. Scal., prob. Merc, Gebhardt. Au- 

tiqu. Lect. U, 19. strata nig. Jnn. montiant saxa cj. Bentin., 

Scal., Gebliardt. Lua Tldentur esse cAvenHe aiTe et glacie far' 

Mstae. 

m. Ap. NoD. p. SI8, Sl. T. Derepenle. — Tlit*p. oro der. 

ed. noviss. ore ed. 15S6., Jnn. oro cj. Bentin. ora Popms. 

agro pj. Herc. choro c^. fioth. — Senlentia niisere truncata. 

Sed legendum loilnaae fn Theip. adsum choro derrp. vel In 

Thetp. choro ero derep. 

13. Ap. NoD. p. 16, IS. r. Compedea. — veUetnu» Codd. vet- 

lent i» mg. Jud., Laurenb. aerlnas Codd., Popma, Scriver. at- 

reat Laurenb, airias meo nomine scrlpii. Loqnitur de adverao 

Aostri fliUu. 

>4. Ap. Non. p. S47, SS. T. Albnm, — mile vel plscidumj et 

p. 976, 8. T. Cognoscere, — agnoscere. — ceciderunt; quod si 
Codd. conclderunt; album est mare; qaod si Lanienb. in Anti^. 
B. V, Album. Optime. Veiba albiim ett mare, guae Laurenb. 

praebet, apud nnllnm alium leguntnr; aed non dublum est, quin 
Codd. oliffl ea tenueriat. Ac mlriAce profeclo virorum doctonim 
ingenla conjccturis exsultamnt, ut vocabulo albvvt, anb quo fta- 
gmentuDi citatur a Grammatico, aliquem locum pararent. Itaque 
Tnrn. AdT. 5XIS, 80. conj. in sequentlbUB pratter album eaneai 
eogn. n. et Interpretatur de Argo COi Ulixis cane; nihil plRae cu- 
rans, quod Sfyos eania nequaqnam per „mitis canfs" vel „placl~ 
dus canis" poterat eiplicarl. Imo atbum tst tiiare oDice vemm 
est; et mare ita dlcltor a Varrone propter spiunam, qua omne aeqnor 
tegitnr, postqnam venti ceciderunt caeliquo tranquillitaa redilt. — 
coisim ed. nOTi«a. ez snis Codd. ntroqne loco. cetgim reliquae 
edd. c. «enero ed. novlss. fn prfoce Ibco. c. revenero Hs. Pll 
ap. 0mter. Lamp. tom. I, p. 409. c. revertero ed.jiovfas. fn al- 
lero loco el reliq. edd. cejjtm — ■ revtrtero Laurenb. Cetenun 
praeter Hom. Od. XVll, S90. aqq., ubi narratum hoc de Ulize ex- 
•tat, cf. etiam Cic. ad Fam. Epp. I, 10.: „Nam lUo Cac. In Apu- 
liam) si veneris CL. Valeri), tamquam Ulises cognoaece tnoruin 
neminem", nU nfro quodara aipakfiazi /ivtifiovix^ hoo dictom est 
pro ,,cognoaceris a tuomm nemine". 

SS. Ap. Non. p. 936, I. v. StropUum est Giscia brevla, quae 
Tirginalem horrorem cohibet papiUamm; et p. biS, 11. t. Heticu- 
luM tegmen capftis mnllebre. — marinai tenent Codd. utroqHo 
loco. Tiirneb. Adv. XVIIl, 13. et Popma reposuemnt marinis. ^iailizccbvGoOgle SIS II. TRlBIITII 

nt Intelligaalur Larei pennariDl ilU (&rol SianovTtot, nt eipllcBut 
vell. Oloia. ap. Tnrneb. ad Varr. L. L. p. 9D. (13-) ed. Blpont.}, 
qnomai aedem, a L. Aemillo Reglllo nRvall praelio adTerana 
praefeclOR Aatiochi regii TOtam, M. AemlllnB censor a. u. DLXXT 
dedlcavlt, teste LIHo XL, 5(. CL Hacrob. Bitt. I, 10. p. iM. ed, 
Zenn. — Vnlgalam defiendit ScallKer fn adiiot. ad Catat. p. 38.: 
,,Nain miii nnptnrBe pilas cum piipis et Blropliiolis suspendebaat 

VeBeii. Varro Seiguiulixe ■• sqq. ". Qnamqunm et Varro da* 

eo liitn infelllgere potnit, de quo apnd OvldiuM (A. A. III, S61.): 
„Reticnlo pltae leves flindantnr aperto; Nee nlil quam tollae, sU» 
novenda plla eat". HarlnBs autem voRavlt Varro quae non fie- 
banl BomaB, aed aliunde derebebantur. Slc „paelinHcam Dati< 
Bam" Celaum CV, >7.) dUisse pnto, h. e. peregrlnam. 8ic „pa8- 
aer marinuR" Plsiitas in Persa (II, I, 17. Cf. Tnm. Ad*. XVI, 
St. Scal. Lecl. Anson. II, 7.) et Aiitonlo ^ ereov9toxattT]ios. — 
Transmarinaa igilur iotelligo velut velerea loquebantiir „pennAri- 
nBJ". — Sl vera eet lectio vDlgntB Mortnaf, pilae potius iode Ita 
dictaa esse putarerlm, qiiod auspenduntur Larlbns propter ez- 
hausta pericnla mnrls. — Ceteram v. Pest. s. v. Pilae, p. S97. ed. 
Muell. LXXXII. SEXA6E89IS. 

Codd. Nonil cunslanler cllanl: ^Varro Setageii'^; corrupls haad dn- 
blg. V. noB supra ad lnscr. Sal. Oetogeii., ntifl NofitaiiuTiov, nbl lo- 
cnm Prlselani adHcHpBliniiB Indeqiie airiqae hnlc Satararum InscripUenl 
raedlclnim alTerre ■uBoepIinas. NlbUomlna» baaBitamue, qnaanan fallo 
lU hajos lliull Stxagtiih; qaamqoam boe Ballen pro ceito afflmul 
poBSB vldeiur, proveiblnm IJlad SexagaaafloB de poote, qnod «ITert 
Fbbi. p. 331. (ef. p. 75. V. Depantanl BaaOB) ed. Huell., neque a tllalo 
Stxageni, neqoB ab Ipao Sstnrae srgum«nlo >IIenam fulsse. Cf. fn. 17. et 
18. — De ■rgamentB autem Popmae canJeetnra haec obi: „Hac BMnra 
IndaEllBr s«aex qaldam, qul eam ae longo Itlnerl commlslsBel, tn vla Bomna 
oppresBUB, eonllnuoe qaloqaagUita annos obdonnlvll, Inde eipeneclHa 
conceBBll Homain, nbl reperit anllqnla el morlbns el vkU, quibos slare 
qaondem respubllea Bolebal, nlhll ease locl. Erga qood senex lUe uotia 
qaeillar de ooniemia ■eiagenariorani, ib oo tlialos Sexagaii'^ (1). 

1. Se circumspexe atque invenisse, cum dormire coepis- 
set tam glaber quan] Socrates, calvum esse faGtum 
ericium e pilis albis cum probosiade. 

2. Bomam regressus ibi nihil offendi, quod ante annos 
quinquaginta , cum primum dormire coepi, reliqui. 

3r Ubi tuin comitia habebant, ibi nniu! Gt mercatus. 
4. Avidus judei reum ducebat esse xot*iy 'Efitijv. ^iailizccbvGoOgle 8ATDRAIVH lUEIIPPKAKVII RELIItUIAB. S18 

5. Quod leges jubent non faciunt: ^s Xai Aa^i fervit 
animo. 

6. Tunc nuptiae videbant OBtream Lucrinam. 

7. Ut nitens 
Pavonis colius, nihil extrinsecus sumens. 

8. Ergo tum Bomae parce pureque pudentes 
ViverB^in^patria nunc sumus in rutuba. Cutn- 

9. Adest fas involuta incendio. 

10. O stulta nostri pectoris dormitio 
Vigilabilis, quae me pueilum impuberem 
Cepisti! 

11. Eo, ut viaticum adderem in vutgam. 

12. Sic canis lit e cateilo, sic e tritico spica. 

13. In quarum locum subierunt inquilinae inpietas, perfi- 
dia, impudicitia. 

14. Nunc quis patrem decem annorum natus non modo 
aufert, sed tollit, nisi veneno? 

15. Qui nobis ministrarunt pueri dicbus festis cicer viride, 
qui nos provocare, advocare cum audeant, — nos illo 
revocare timemus? 

16. Erras, inquit, Marce! accusare nos ruminaris antiqui- 
tates. 

17. Acciti sumus, ut depontaremur : murmur lit verus. 

18. Vix ecfatus erat, cum inore majorum ultro casiiares 
arripiunt, de ponte in Tiberim delurbant 

19. Senibus crassis, homuli, non vidimus quid fiat? 

20. An, si equam emisses quadripedem, ut meo asino 
Keatino admitteres, quantum poposcissem dedisses 
equimenti ? 

21. Neque agipennes anates, tremipedos, buxcis rostris pe- 
cudes, paludibus nocte nigra ad lumina lampadis se- 
quens. 

1. Ap- Kon. p. 49, 8. v. ProboscJa Graecutn nomeu eat, di- 
cluni qnod «nte depascnt, et est porrecln corpar» p»r« inhHereos ^iailizccbvGoOgle 214 M. TBRBHTII TAKKOIflS 

Baribaa, quM excepto hiHBlBe in aUla «nioiBlibiia InTenltur; et p. 
104, la. T. Ericiam. — inventste le legilur ia Codd. in loco priore, 
«bi oinlttimtur verbit 8e eireunupexe. — eric. e pitit Codd. ulro- 
qne loco; praepOHitionem oraiiit Pnpma. t. glabtr quam Soera- 
te» cr. iiipra Adn, ad 8at. rvm&i Ztavzov tt. I. 

S. Ap. Non. p. 359, 19, T. OfTendere, — inTeDlre, 
), Ap. Non. p. Slt, 16. T. Hercfttua; el p, 431, 18. *. Merx 
et Mercatuni. — MercatuH, locns, in qno agltnr raercatar«. 

4. Ap. Non, p. S83, 18. t. Ducl, — (ducere) exlstlBDare, ju- 
<Hcare. — De proTerbie tritisslmo Kaivis 'Effi^t Tidesfs PrOTerb. 
e Cod. Bodlej. ed. 918, p. 61. eaisf., DiogeniaD. V, SS. Bemhardy 
«d Soid. T. 'EifnaXov. Casanb. ad Theoph. Chsr. p. thO. Cf. He- 
Bec. Ep. liO.: „Qnoties aliquld inrenl, non eispecto donec diCM 
Ii commnne; Ipse mihi dlco". 

5. Ap. Non. p. S»3, 10. T. FerTlt pro ferTCt. — ProTerbinm 
qnod Tarro j»clt in judices in corraptloaem pronoa, Pseudo-PIato 
In AiIdcIio p. 366, C. trlbnlt EpIchRrmo, Comieo, et hujns Ter- 
Blcnlam: ,^H i% jel^ i^v Z^^" *^'i ^°9 rc kki lapt «", Prodico, 
Soplilitae, semper ait in ore Ibisse. 

B. Ap. Non. p. SIB, 14. t. Oatrea geueris feniniai. — ottreat 
Luerinat Ald,, Jun., Popmn. LDcriuae oilreae prae ceteris In 
delicUs erant propter eifiniiuB et saporen et magDlludlBeai. V. 
Martlal. XU, >7. et lU, 60. Petron. Sat^r. c. 79. JuTeaal. Sa- 
tyi. IV, 140, PUd. XXXn, 6. 

7, Ap. Non, p. 300, SS. T. Colluoi, — Collai niRaculino. — 
ewtrinteeut kument edd. praeter norlss., quae habei exMMtecut 
ument. — extrint. tument Merceri est coiyectara. PBTonis eBlm 
collus nlhll splendorls sul extrinsecus mutuatnr. 

6. Ap, JfOB. p. 167, 7. T. Bataba, pertnrbatio. — pudentit 
Vivere Codd. pudenlet mg. Jan., Popma, Foroell. putantet cj, 
Ltps. Epfsl. Qn. rv, S4. eum patria iiimc cj, Upi,, Poptim. p»- 
ienUt Viaiere qj. Laurenb., enUelm. Veria. III, 16., Is. Voa*. el 
Meyer in Antbol. Sed bae coDJeelurae non eatlstaclunt Varroni; 
etipse qaa ei sacciirram ntediclnam dob babeo. Oaare aatfas daKf, 
nendose eiprlmere locum, at est fn Codd. acrlptne, qnam intMi- 
peatlvi qutd aat Inepti corrfgendo Terborum aenleBtiam mutare. 
Infinitivus Vivere pendet ex praecedente participio verbl pudere, 
qnod Teterlbas pro peraoBali Ib nsa ndaae docet PriaciRn. XI, p. 
flSt. ed. Patacb., ex Capro erammat. Cf. Plant. Ca*. T, 8, 3.: 
„lta aaiio padeo atqne lla nuiic paveo". — De rutaba Tocabnlo 
adeas Doederl. Etyraol. VI, p. 310. s. t., qui derirat a radice 
POeETSl, nnde lfi»a,, iQo»vva. — Glos*. H. Steph.: ^Butubator, 
ofivitat, coBmDvelur". Bntubare Terbnm deaideralar In lexict*. 

>, Ap. NOH. p. lU, S4. T. Fax pro &ce; et p, StS, S3. r. ^iailizccbvGoOgle ■ATUHABGII WUPrRABUM IRLI^DIAE. Slft 

IttTolTere, — Involutuin, occupRtum, coinpreheiisuin. — Cr. vel. 
poet. ap. Cic. de DiTin. 1, 31. i „Adest, Kdesl Ikx obtoliilA ■■u- 
(ujiie Alqiie iuceudio". 

10. 'Ap. Non. p. 100, 1. T. DoriBitlo; et p. ISS, <3. t. Puel- 
loa, pueroe. — inpigiMU cj. Jun.; sine cama. Note taymoiom 
donaiUo Vigilabili». Cf. iatt% Sat. tVr. inc. 8., quod foriaaee *4 
SnL Sexagetttm referendum. 

11. Ap. Non. p. 167, 19. V. VulgB C^ie), capacltAS vel «inua 
Gum lazltate. abderem cj. Fr. Dou*a ad Liiell. fti. I, 13. p. tM, 
ed. HaT«rluunp.; iioe cauM. V. ooa aupra in ado. ad SM. Octog., 
X. Noinofi. rt. 3. — Foimam vulga pro bidga (qaa altora Vsrro 
usua est In Sat. Qetog. x. Noitian. (t. laudaio) defendlt Douaa ad 
LucU. Sat. XS.VI, tr. 3G. p. 38*. sq. ed. Uaierk.; aed lexica non 
agooacuDt. laterini nos nlbil niulBre coauii sumua. Praieter Var- 
ronis Ct. Konius citnt et aliud Liicilli, in quo eadem rorma uanr- 
pata ait quBmvia alio aenau: „ln vuJii;am peDetrnre plloaam". 

It. Ap. NoD. p. iS5, 8!, V. Spicne. 

13. Ap. Noa. p. 403, S7. v. Subit, — (subire) succedere. — 
In quarum ac. priaci aevi virtutum, ut ego auluno. Vocabulo iu- 
tuiliaa aimiliter usua est Cic. ad Famil. Ep. \V, 18.: „tJI>l tgi- 
lur, inquies, philosophia tua illa qiiidem iuquilina?" 

14. Ap. NoD. p. 407, 8. V. ToUere, occidere; et p. iti, it. t. 
Inter tollere et auferro eet diversiCua; tultere est ievare et erl- 
gere, auferre levatum tranaferre. — lu quo ultero loco uiai di- 
nerte siUi toc. Auferre citatum eaaet fr., praeferremua lecUonen 
Mon moilo fert, ted —, qunm tuentiir Codd. in priore. Nm^uia 
ed. noTiss. io priore et mg. Juu. etiam in altero loco. Natn qul* 
p. tnme d. annos n. n. m. aufert seu tollit cj. Scal. — Cf. disCi- 
cbon lliud Id Neronem fuctuiu up. Suetoo. Neron. c. 39.: i,OuiB 
neget Aeneae mag;Di de stirpe Neroaem? Sustiilit hic natrem, 
austuUt ille patrem". — Verbia ferre et toUere Varro lusit etiam 
auprn in Sat. De Officio Mariti fr. 

13. Ap. NoD. p. 167, 18. (. Revocare posituoi per licet mutuo 
revocare. — advocare om. RDte Ald., prub. BeuCia., Turn. Adv. 
XXVIII, 13. ac vocare cj. Jiin., Gulielm. noa illo rto. Codd. 
moi iUa* rev. ante Merc. — De senlentia nihil constituere conor. 

16. Ap. Non. p. 480, 3S. t. Bumioatiu;. — Cf. supra Sat. Bi- 
Morc. tc. 14. Symmach. Ep. 111, 13.: „Dnm carmina tua ruminaa". 

17. Ap. Non. p. S14, 13. V. Murmur, ~ maaculinj. — dtyan- 
t4tre «ntmnr Codd. deiiontaremur murm. cj. Jun., prob. Herc., 
Laurenb., Popma. Verbum depoutare deajderatur iu Freuudii lei. 

18. Ap. Nou. p. 86, SO. V. Caroales (Casnares cj. Scal.; aed 
T. Freund. io lei. lal. lom. I, p. 683. et Odofr. MueU. ad Fest. p. 
47.), aeniles (sic enim iegendum esC ciim Scal. pro viilg. „Bedu- ^iailizccbvGoOglf tl6 ■■ TBBmni VABkOMM 

les")- — D« re vide Feat. p. SI4. et p. 75. s. r. „DepoBlsiii se- 
nea" et „HexBgeDarioi de piHite", Ibiqae Haeller., SchoemaBn. 
In Ind. achal. aeat. Uaiv. Lit. Grjpb. 1837. p. 5. sqq. Non. p. 
MS, il. V. Sexagenarlos per poatea mittendoB iBale diu popn- 
laritaa intellexit, qann Varro de Vlta Pop. Hmn. I. II, honeatam 
canasm religioaanque patefecerit: „Ciiin In qaintam gradam per- 
veaerant atque habebant seiaflnta annoa, tnm deniqae eraat a 
pRblicia negotiia liberi atque otloii. Idee fn prorerbio quidam pu- 
tant Tenlase, ut diceretar iesageDailoa de poate dljici oportere, 
qnod safirag[iiim non ferant, qaod per pontem ferebant". Quae 
verbB Varroois qni legant, memlDerlnt, Saturici et renim acrlpto- 
rla prorinciam non eandem eaae. 

i». Ap. Non. p. 66, 9t. v. CrasaHm positum pro hebeti et 
atDlto. — htimiH Cod. Lagd., Jiin., Laurenb., Merc. kumult ed. 
Ald.; item Cod. Gnelf. , aed prlore n Id o mntato. homuli ante 
Ald., mg. JUB. heu tnvU cj. 8cal. Auf muli Popma. Iieu «lalf 
mea est c^njectnra. videmus cj. Scal. 

SO. Ap. Noo. p. 69, 84. V. Eqnimentam poaitum eat, oon 
aequamentam, quaai parem vJcem, sed inerces pro eo, quod dici- 
Inr admiasura. — Aequinienlum edd. vulg. scribunt et In Nonll et 
in VatTonia loco; equimentum quod nnice Temm est et prcbatum 
a Freund. ia lez. s. t., praebet Cod. Lugd., Tumeb. Adv. SXIS, 
9., et Litnrenb. in VarrDnia loco a. v. Aequimentum. tfuadriptdem 
Codd. qaadmp. Laurenb. ^- Aainl Beatlni prae ceterta in It«lia 
erant nobillasimi, ut testaDtur Varr. B. B. II, 1, 14. 1, 8, 8. Pljn. 
VIH, *S. 

8f. Ap. Non. p. 460, 7. v. Pecudes Bon solaa quadmpedes, 
■ed et nlia aaimalia dicere — poasumua. >- Seque qnaa agi pem ■ 
nat OM. Herc. et ed. aovias. iVec quaitagiptHnat Laurenb. s. t. 
Incarvlcervlcum, Palmcr., Popma. pentU» Cod. Lngd., Ald., Jdd., 
Ctiam iB Cod. Guelf. i aiiper a scrlpt. qaas agHipttuie* (^. Ben- 
tlB. Neque quat»ati penne* cj. SchBeid. ad Varr. H. A. 111, II. p. 
ecil. et Intelllglt querqaedulas. \egue agipenae» ez coDj. scrlpsl- 
niu; sjllaba quas, qnam omlaimas, ortunda est ez literls finall- 
bos prozimi et iBltiaiibus Beqoeniis Tocabuli per errorem condif 
pHcatia. AgipeBBis, e adject. formatum ad analoglam adj. agipes. 
— trtmipedai Codd. remipedea cj. Schncid., Frennd., Roth. Cf 
Anaon. Ep. ad Hesper. II, 11. — Nos llbrorum auctoritatem floa 
temem deserendan esse arbitratl retiBuimus trtmipeda*. Forma' 
tum hoc atfjectivnm est ut fluxlpedns, aequipedas, midtfpedus, 
quadritpediis. Aoales autem sppellaBtur tremlpedae, qaia, qanm 
nataBt, per aquas Iremere eanim pedes videntar. ^iailizccbvGoOgle •ATtmAKVK MBRin>BAtDM Kn.I41]|AH. 111 

LXXXUI. SKIAMJXIA, UETI TT90T. 

Sntoiiaxlav InscrUiaiil GtilDI, Sxia/iaiiriv Nonll Itbri. — Ettaiia- 
Xthi veierai dlcebant Bam, qal eeriimen Bola vlrlbas Impar insclpli tn- 
«■ Bo friutra lalioTBB coniumll. Salit. ■. v. H-ttafiux^' ijil Tmv 
aSwaTiav, xjj oxi^ ftaxouai. cr. Plni. sylL c. 13.: „Jstvos yao ite 
(i(a nal tfwnpa/rJjroe lixtv bvtov C«i!. Syllam] Ifitas tafi 'A9jivaf 
thc £i)l^ tivl ae6t ri}» ttal.ai BKiajiaxovvta t^e iidisoiff Soja»', 
ihe Bqq. — Db ugimenio SWiiTae nibll conBlal nlal quod ruU adverBBs 
■inlllllam el arroganllan ; et, bI conjectarae lacnB esl, laBcriplla £nia' 
lia%ia farUuM Indlcal, duo lUa prlmarla generla IiBmanl vltla appBinaTe, 
Uborem aeque Inaillem eMe, quani al qnU cnm ambrla cerlamen lidre 
vellel. 

1. Te Anna et Perenna, Pande, te Lato, Pales, 
Nerienes et MJnerva, Fortuna ac Ceresl 

2. Vinum, irc^a, lucuns, nifail adjuvBt ista ministrans. 

3. Postremo quaero: Parebis legibus, an non? 
Anne exlex solus vivis? 

4. Ego, inquit, eam snppetias? — Atqui nnnc mihi nec 
res nec ratio est: dissociata aeque omnia ac nefantia. 

5. Hoc dico: compendiaria sine ulla sollicitudine ac mo- 
lestia ducundi ad eandem voluptatem posse perveniri. 

1. Ap. eell. XIII, n,: „Est CDiro rectua caaaa vocabHli 
^us, siciit in llbria veieruni scriptiim est, Nerio, qusmqnam M. 
Varro in Batun Menippea, quae jDscribltur Zntoftttxla, aoit Nerio, 
aed Nerienea vocative dliit in his veraicuUa :" sqq. — De Anna 
Perenna v. Rartuns. Helig. Hom. II, p. SS9. sqq. De Psnda, aUaa 
Bmpanda dicta, v. eund. II, p. T6. et Odaft'. Mael). ad Fest-Pann. 
p. 70. JanoneB Patulclam, quae nemoratur ia vetere mannore 
Oatjae reperto, eandem esse cum dea Empanda alve PBBda, veri- 
■ImUe Ihcere stiidet Relnes. In Synlagm. Inscr. I, tS. — Strienet 
et Codd. mrient te JlRn. cj. Lindem. ad Fest. p. 409. De Ne- 
rleae adeaa HartHDg. 1. I. II, p. 17t. — Hoc totiim f^agmentum 
teaUvlt Tnm. Adv. SIX, 11. 

t. Ap. Neii. p. 131, SS. *. Lucnns. — Utam initrant ed. ao- 
viss. ciim Cod. Guelf., qui n posterioreni compunctan babet. itta 
tHinistrat Popma, Merc, mg. Juo., Turn. tucunt: UU nihil itta 
minittrant cj. 8cal., Laurenb. iitam rtittram cj. Roth. mini- 
ttrmu vel mtniHram conigeiidflBi es^e nostra eat conjectura. — 
De luconte cf. supra ad Snt, Ui^lsX. l. II, x. ^iXoaorp. te. X. 

3. Ap. NoD. p. 10, IS. v. lllcx, et exlex est qui •loe lege 
itvit. 

t. 4p. Non. p. 48», 17. v. Neftntia pro Befiwdn. — »uppe- ^iailizccbvGoOglf tis 

tlmst qui tumc CoM. Xerc et ed. ■oTlsa. fiuw (tiMc AM., Jdd., 
Laurenb., Doiuft. atqui nhhc cj. RoUi. dlfsocfat atque omm. 
Codd. diatociaque oamia Fopina. rtttia diffodol omnia Aom 
me nefoMUm LftUTe^b. ae on. Ald., Jna. Scrlbeadan haad dubio 
dUtoeiata acqua OMfi. ac ne^. vel ^U>oci«te oc^iie omn. ac nef,, 
IDod ftltemia pnetuUmnH. — Fr. Doiua ad Lacil. ftr. p. 4SI>. ed. 
HkTerk. haac tolaa aenteiitiaiii Varroaeu ab Lucllio auiiipalaae 
ceaaet. 

9. Ap. Non. p. lOS, S. v. GompeDdiuBi, compeDdluia. — mol, 
HcunM Ald., Jan. — Compendiara ac. vla diclt Petron. Satj-r. 
c'S. Senec. Bp. IIB. Coapeadikrlo (ac. iUnorej dicit iden 
Bp. 71. LXXXIV. ZTNBtHBOS, nEPl EMMONHS. 
OenDiutm laBciiplioiiem NodU librl uno lanlum In loco (p. 326, 17. 
V. Lnx.J aervRD(, In quBlaor rellquia cilanl: „Varr. In Eraba", qnod oliM 
TBrnebUB (Adv. XXIX, 2B.], Hereerum (ad Non. p. 689.), el p*U baac 
lial novlBfllmim Craminallcl edUlonem Duraruul, Gerlaehlam el RolhlBB, 
uovll, >l ii^Aebun vel 'Eipii^ov alalnerenl libra liuerlplniB fnlsie. Sed 
peipcram hoc ; d1 Inde paiisBimum poleal Judicail, qnod Noslui ubi vele- 
rnm BcrlplorQm lUiiol laudat, elmpllei soiet ablallva caaa laudare, nec 
niel parquam raro in prsepasillane uil. Leci, in qulbna bec flwlnB 
pneler eananeludlasm observBvlinus in swararum frafinienlbi, sniil p. 
M9, 90..- „V. In Lege Maenia", p. 353, SO. et p. SSa, 18.: „V. In 
Vetearrii", p. 281, 4,: „V. in Ta^^ Mivlanov", p. 211, 18 r „V. in 
^ffolkone", p. 361, 24.: „V. In CoiiWno Praelio", p. 231, 31. et p. 
282, I.: „V. In Endsmioniftuii", p. 342, 83. 245, 23. 2SO, 14. 264, 
M. 267, ». 272, 2. 3a&, 23. et 538, 33.: „V. in Rmnemidiht^\ p. 
267, 9.: ,.V. In rvtS&t £tavT6v". — De •rKaBOnlo Saiarae Zvytip^- 
pov, lUfl 'E^ov^s Tiinieb.^I. I. baec eat KommeDiue: „Varroiiig iSn- 
tlta eral nomlne Kphebul, «. 'E^fiov^s. In qua de innlllallane el dlsci' 
pllna Juvenluils praeclare dlaserebat, ei ejue In bonls anlbua pennanslene 
el pereeverantla". laepllua Popma; „.4ynepAebiu insoribllnr SnllrB, qnae 
dannat eonaoclailonea InSdaa ei Inaiatilles, qualea fere siini inter domk. 
Bsa el servos : Idea quod Inler eos, qul una adolescunt, pleramque ex- 
lalunl lallusmodl colilones coneeoalonesqne nec alncerae nec dlulurnae. 
Nlmlrum la Ulln morDm' BlDdlarumque slBlUtuda glpll quBDdam beneva' 
leiiiiae vlnctlanem, quae nox, oenlrmatlB el IngenUa el BOUUibna, hali* 
MHalvHnr" (II). 

1. Crede mihi, plures dominos seryi comederunt, quam 
canes. Quod si Actaeon occupasset, et ipse prius suos 
canes comedisset, et non Dugas saltattH-ibus in tkea- 
ti:o fieret 

2. Verere, ne manu non mittat? — Cum tot Romae vi- 
carios hoDestos avidiasioio dare possis, mittet. Quod ^iailizccbvGoOgle •ATVUBUH WlirrBAkDK ^■I.IIIUUS. ItV 

Bi non mittit, fngies, ai me audies: cum tenipu§ revo- 
cat, ea praecox est fuga. 

3. Quid te fiacere oportet, litteris imbutuin solis Minervae? 

4. Hodie si possumus quod debemus populo in foro 
medio luci claro decoquere. 

5. Hic narium Seplasiae, hic ijdvTcvove Neapolis. 

1. Ap. Soa. p, 343, 19. t. ODcupue est proprie praeTejuie. 

— eotnedere Jun., Popmft. ptur. canet dom. comedere, qaam 
tervt cj. CuTlo I. I. III, 10. primum suoi nig. Jnn. et non nu- 
ga»4et tatl. ed. noTiii. no» nugax esset mg. Jud., Hutgert. 
Ron nuga» etaet tatt. in M. fabuta mi. Fubri. comeditael, et 
non nugae », in th. f. Merc. e( Laurenb. comeditttt, non uugat 
talt. fn th. f. Codd. Gnelf., Bem. dno, lib. BiDDnens. prob. Carr. 
1. ]., Palm., Popraa. — De Indecllnabili nugat t. CharU. I, p. 13, 
23. et 120. PrisclM. V, p. 649. eC VI, p. 701. ed. Pntaoh. — Cf. 
Schneider. ad Varr. de R. B. II, 9., qui commode.affen vetus Hlud 
prorerblnm: Quod serri, tot hoates. 

t. Ap. Noo. p. lAfl, 31. V. Praecox, id est praecoqua. — 
cum toctro medieariot honettot au^temu» d. p. Merc. et ed. 
iiOTisa. ex «lis Codd. cum octo ante Merc. tot ero nf. Jun. 
cum hero boves tot Laurenb. oeto paedicariot C— pathicos, me- 
rltorios pueros) cj. Popmi. h. aut HS temii dare cj, Palm., 
Lanrenb., Popma; inepte. C. tot Romae vicarios hon. avidittimo 
ei nostra coqj. scripHinios. Viciu-ii sutem aeiri quinam •int ne- 
minem iatere arbin^aniur. 

3. Ap. Non. p. 3i4, SO. v. Imbiiere est initiBre. 

1. Ap. Non. p. SIO, 13. v. Lux, — Mssciilino. — luci ctaro 
i. e. palam et pnbllce. Cf. supra aduot, ad Sat. Bimarc, tr. 9, — 
Decoquere que senso h. I. accipiiunns, anbiglmUB; est fortasse 
rem debilam dilapidire el luxuriose vivendo consiimere, nt usnr- 
pavit Tocabalum Plin. XXXIII, 10,: „Oai primus accepit cogno- 
men Divltis, decoxit creditoribus snls", 

i. Ap. Non. p, SS6, 17> T, Seplaeiuia, — Seplasiae feminiai. 

— h. hedgeut ikedicua Cod. Guelf. et Herc.) meapolit ed. no- 
visa. ^Sipioe cj. eerlach., noo satis apte, ut videtur; quare ^dd- 
Ttvove Neapolit scrtpslmtts. LXXXV. TANAOUU'- 

„Uxor TarqnliiU Prisd, quse, ubl R>mwn veiui, appellais riili Ctia 
CiecUia, el esm prohliails alque induslriae laodea consecuta, ui in nnpll- 
arom soieBinlbus faeril sbiervalum, nomen CnJas bonl amlnis «aiiss ■ 
MUlwnllbus fraqaentBil. Hknc lllnlus Ssllrae Varronls, in qua honealM ^iailizccbvGoOgle tM M. TBBWTll VAU»Hn 

mM» fa«iUH vlruiw* et •Tlci* peraa«(>bnr. VMeMI V«Mu (p. W. lU- 
qae Haellcrl adaOi PUb> Vin, 48., Pliiiuch. (Oaaeel. Ban. 2T.]". Baee 
Papmi. 8ed aUa«, aiapud Aunon. Kplgr. 93, 31. el sp. Juvan. aal.A, 561., 
Tuaqall Mt pre lunllere Imperloia. — C(. Bupra Conuueiilai- Cap. III, 

1. NoD mwlo absens quicquam de le sequius cogitavit, 
sed etiam nuninabitur humanitatem. 
1. Ap. Non. p. 1S6, 23. v. Ruminarl dictum in memoriMn re- 
vocare. — cogitaM Merc., Tnro., 'LanreDb. , Popmaj recte for- 
iBftse. LXXXvr. TA^H MENinnOT. 
De Saiuta* argamenio aeD 'saliH Uqael. Popma ex frai 
Jecli, fnlMe da ■irDciura aedlaa, in qua bomiaeB lauloB querl Bumplu M 
magdlcBiilla modam ezcedere. 

1. Sed ut canis sine coda. 

2. Ille nobilis quondam canis 

Hic liquit homines omnes in terrae pila. 

3. Diogenem IJtteras scisse tum usioni quod satis esset, 
tnm quod etiam acroasi bellorum hominum. 

4. Saltem infemus tenetor o naxht Saliimv atque babeat 
homines sollicitos, quod eum pejus fomidant, quam 
ftillo uhilam. 

5. In charteo stadio hmafiov dyava quo qai certasset 
animo bellus homo, magis delectatus Stoiconim pan— 
cratio, quam athletanim. 

6. Perrexit in interiores partes domuis postieae, ut ait 
Plautus, penitissime. 

7. Ubi lubet, ire licet acoubitum! A sede strenue sussi- 
limus, quod esurigo findebat costas. 

8. Hacc Numa Pompilius fieri si videril, sclet, suorum 
institutonun nec volam nec vestigium apparere. 

9. Inde putidas uvas, acinis electis et comestis, extendit 
in l^tis quondam. 

10. Nihil magis decere mulierem, quam de muliebri ricinio 
pallium simplex. 

11. Et dxavtTitiowtv Edones Bomam, ot turba intendant ^iailizccbvGoOgle ■AToiAftUK MwnmiAiini bbu^oiab. Slt 

annonatn: sed propter I^agones ficedalam pinguem aut 
li turdam, nisi volantem, non video. 

12. Bomani tfaii/iaxiinoi, non qui in urbe inter nundinum 
ealumniarentur. 

13. Nec pistorem uJlum nossent, nisi eum, qui in pistrino 
pinseret farinam. 

14. nifitoiit^ mihi faeies maewtdrata atque vermicolata, 
atque etiam adeo pinges orbem terrae. 

15. Quod coeperas modo in via, narra, ut ad exodium 
ducasl 

16. Jt»6<ntwTa pavimenta et parietes [in]crustatos. 

17. In pavimento non audes Facere lacunam, at in hnmo 
calceos (acis elixos! 

18. Ut antiqui nostri in domibus, lalericiis paululum modo 
lapidibas sufiHindatis, ut faumorem ecfugerent, habita— 
bant 

19. Sed quae neceEsitas te jul>et aquam eflundere domi 
tuae? Si vasa habes pertusa, plumbum non habes? 
Ad quam rem nobis est connuvium? ad quam rem 
umarium? 

30. Non vides in publico nocte tabemas, qua populus am~ 

faulando perinde ut in arato porcas reddit? 
21. Non vides in magnis peristylis qui cryptas domi doo 

habent sabutom jacere a pariete aut e xystis, ubi anw 

bulare possint? 
.22. At in segetibus post messem colligebant stramenta, qui 

domicilia colerent 

23. Ut hinmdines in colinis ofaliti luto tegulas fingefaant 

24. Aliquot Romae sunt, qui cellas vinerias rnictuia causa 
fecerunt 

1. Ap. NoD. p. 66, 19. V, Coda. 

t. Ap. NoD. p. 8S3, ti. T. Linqnere eit cliiiiKtere. — Menip- 
poi ille HohiUt quondam CantM UHc Uquit cj. Scal. CkUtl. p. 
IM (168). Menlppf noinen «Dte JUe esoidUie 'oj. etlnai Popma et 
Mnc. fljffc Hnquit Tnrn. Adr. XXIX, S8. et ng. Jnn. — atc ^iailizccbvGoOgle m m. TRBHTII TAni»» 

0HtelL iM Kpnlidutiia Mt) Um^wU ed. ■OTiss. ez «■!■ C*U. Hfc 
HqMlt Herc. IMe NoMte* fMO«rfaiii eamit hie Uitftiat howt. kabent 
Codd. Oae]f. Bt Bern. farro pila Codd, constaiiter et Tnn. Adr. 
I. I. fornw pil« <sj. Popma, Scml., FerceO. — Vohmtaiiu Bior- 
lem, qHB obiisae MeBippu mdaat Diogeaes Laett. VI, ISl. et 
Lncisa. Dl*l. HorL X , tais Terbi* a VuroBe aigiiificMiiia es»e kf- 
bilratar Ley 1. 1. 

I. Ap. NoD. p. S31, 4. T. Dsns, — Femioina; et p. t4S, 16. 
T. BellDBi, eljgus, neUiia pindens. — viaiimm pmtivmi fMd g. 
Seriacb.; perqnMk isepte. 

I. Ap. Non. p. 318, 13. t. Habere, — fltcere. — tauhro «. 
Salftav Codd. tenetrto *cex6s Sutfimv mg. Jan., Lanremb. tenetor 
(\. e. ae coerce<it tcI renaneat In Infbcno) o %. 8aifimr ez nastr» 
CO^j. scripslKas. tenebrotut xamdiUfunias ttaet, atqae kaiet k. 
AU., Popma. teneat atque kabeat Lanr. et Tum. Adv. XXiZ, ST. 
aulam ulnla cj. Popma, qood acillcel ^oUaniai alrepitn terreantnr 
omne aTlnm geBoa"; inepte. — Ka*is ialfimv est lanra; datfuttrat 
wnaj^oWovc iaterpretaDtar Gloss. Tett. — Ulnls tmo est in- 
Miapicata aTla, qnae nuiera portendlt. PUn. X, IS. Qnnm antem 
Ailloaea macnlaa albarnm Teslinm elnere solerent, nec eorsm io- 
teresaet atria Testibns uti, inde Varro elegaater dfcdt ftallonea nln- 
las ftiinldartt, qnod Bcillcet tBctns eoa ad inoplm adigeret. 

3. Ap. Non. p. S4S, 13. r. Bellnm, elisMiB, bmIIiu pndena, 
— eptlafion agoa quo quit certattet Merc. et ed. noTlsB. ex snis 
Codd. 7» eh. it. epitaphion agona affo, quo qttt certaitet a. i. 
h. MOfi* Oelectatnr St. p. qnam athletarum t^, Geri. Dedimns 
locam ex aosln conjectara. 

6. Ap. NoD. p. 217, 17. T. Poaticsm fbminlao gcnere consne- 
tndlne appellamns; et p. 4S1, tl. t. Domuls pro damna. — Intp. 
riorU qnod ed. noTias. babet in priore loco, God. Gnell. tenet 
nCroqne. pemititiiMe Codd. Corrlgendnm Airtasse peMitttttmae, 
qno a^jeeUTi anperlativo nsua est Plant. Ciatell. I, 1, U. et Pera. 
IV, 9, 33 et 71. AdTetl>li BuperlBtltum uBurpavIt Sldon. Apolll- 
nar. Ep. IV, >.: „ActloDes ejas qnotldianiis penitisilme ia- 
speil". 

?. Ap. MoB. p. 106, 13. T. Bsurlgo. — acee^ ttrenuo tuie. 
ed. aOTias. accedo ttrenue 3m., Merc. aecede ttrenue Lanrenb. 
A tede ttrenue tuts. ex nostra conjectura Bcrlpaimua. 

8. Ap. Non. p. 416, 31. t. Vola est raedia manus vMere^ 

leiret Codd. GeoeT. et Bern., Tnrn. Adr. XXIX, 3. — OnaeBaM 
Nnmae Instltata iDtelligenda sint, neacire me fkteor. Popma ne-- 
■cio qnojore iotelllslt legea Numae serTatam ex Caasio Hemlna 
ap. PUn. XXXU, 3. Alil, Saturae tltuli Taip^ Mtvixxov memo- 
res, probabilina retnlemat ad ti. legem Nnmae relatam a PliBio ^iailizccbvGoOgle iATDlABDH MntlPrSABI» BU.I^CUR. ttt 

XIV, It.: i^Mnu regia poaUiDinft lex eat: Vlno Bogun Ne He- 
aperftlto". -^ Nte ool. n. vett. apparere e»t proTerbialia locnhl», 
qiia Varro jnta anpra usas erat in Sat. Eptlapb,, ntfi Tdip, te. t, 
S. Ap. Non. f. U», M. T. PntidUB, pntre. _ In lecfit fuon- 
doM ed. novlaa. tecH» quandim Mero., Cod. Gnelf. lecU spo»' 
dau* cj. Popaa; interprelana de Cynico, contiyii praebitore, qnl 
putidas UTaa epnlaDtibna propoaiier&t. 

10. Ap. NoB. p. Ht, 3. V. BiciDiDBi, qnod nnnc naftirtlnm 
dicitur, patUolun femiD«uiB brere. — Nikilo mofli dleere mulie- 
bre Codd. Nihil magia decere mulierem «y. Bentln., prob. Jnn., 
Lanrenb. Recte. paltiolutit Hmpl. Ald., Jnn., Lnurenb. 

11. Ap. Non. p. 46, 18. Y. EdoneB et Phsgonea, ab edftcitate, 
anum Latlnuni, sliud Oraecnm. — ^ avctlaiitoiaot (qnBal ait tt- 
tnli pare!) edone* ed, novlaa. i; dttmrt^ait edonei Ald., Jun., I>Mi- 
renb. ^ axavtoloos (tanqnaB para tltuU alt): Tameb. ^ dvaptij- 
«t( ed. cj. Popma. dtdXavtoi tos Tel ■xavtoUtts edone* cj. BoUi. 
Et daecvT^amiaiv Edone» R. (Dlai fortaase malnerla: ""H dauttAv- 
tai loais Edon. R.y qnod olim conjecimua) nobis Tidebntur rea^ 
tHendnm esse. — Edones et Pbagonea, ficta populonun nonfna, 
qunUa in PlAOtt Captiria (I, S, U. aqq.) sunt iUi Piatorienasa, 
Panicel, Placentini, Tnrdltanl et Ficedulenaea. — In aeqnenUbH 
dedlnna «( turba intendanl cun ed. novlta ex Codd. Oneir. e( 
Lugd. — Merc. bsbet: Edonea Bomani ; et tvrba Ineendant anno- 
iMm. Ald., Jun., Fopns et Lanreob. legnnt: roran ut twt* 
intendat. Romam, ut furba ineendia amionam tq. Scalf., Cn- 
jac. Obaerr. XI, 10. Ac sane ineendat ann. rectius fortaste, 
qnam intendat «»». Annonan iDcendcre veterea dicebsnt pro 
annooam ad BHnman carilatem adigere; et utltur Varro es locn- 
tione de B. B. III , I. , ubi et posiiit excandeDtcere annonan. Cf. 
Valer. Msx. II, S., nbi plerlqne Codd. Haa. praebent „acoende- 
rant", teste Jureto ad Bjmmscb. £p. I, 8). — SiniUter Plant. 
Trin. III, S, 49. dizit „geDns incendere" pro genoa *el fkniUan 
ad eilremam niaerian adducere. Cf. eiiam Cssanb. ad Ael. Jisn- 
prid. p. «0, S6. 

IS. Ap. Noo. p. SU, 31. T. Nundinae, — MasciUlni. — J(«- 
mam iptam marcoiiae non qut in orbe ed. noviss. iptmm i» 
mrcoHee Ald., Jan. Romani iptam narcoetn lUROa rog. Jnn. 
AonMrni ptammatocoHae non qui ■» urbe <^. Merc. Jlomaiif 
^a/ifiandaioi, aon (lel arfi) qui jn iir6e noatra coqjectura eaC. 
Blacrob. SstnrD. V, 10.: „Wafifiax6aia autem pro nnltla Varr* 
aaepe in MoDippels ania poBult". 

13. Ap. NoD. p. 13), 14. T. Piosere, tundere vel nolore. — 
pimieret far pro pim. farinam, quod Codd. teneDt, cj. Schueid 
ad Vsrr. de B. R. I, 89, p. 3S3.; sed slne juata canaa. DiailizccbvGoOgle SU N. TBBBHTII VAKBOHII 

14. Ap. Noit. p. t*0, S. V. HMander eat pictane geniu, *d- 
mimOl open labyrlnthorain artnin, clavionliH InllgnlllM. — J7«pi- 
exonafiap mUI ed. dotIss. et Merc. xf^iixtn' r^v yttldv Jbb., 
LMirenb. i^ metitov tci« -caffntias (nt «i( tKuli pnri}: JlflAI Scal. 
ad Feat. p. IS7. ed. Liodeai. mpi Ijoivoe capijE/ae (ut ntt para 
tUnll): JWAl Popmti, ciuna hic verba Beqnantor: „Ita habeat i[- 
btl aBtiqni, qnpa Taril varle interpoiaot. Emendarim : fJcfl fzo*- 
Toe *ic tttila fiijov; eiegana (1] periphrasU tectorli coBciarls, 
cnjna ficiea, tnqnit, eat Implexa et dlalincta parria iDaiticlla tea- 
anlia, tnm plctnra oriiia terrae adorQata. Sie enlm legendnni rm- 
dio pinfettt, pro a4eo cingea$". Dnbito, an hoc Fopnae com- 
mento quld ineptlna eKcogitari potnerlt. CorrigeBdam erat Ilifc- 
javtQia mlhl facies. XovSifiSw eat poientae vei alieae globnlomm 
inatar eaae, et featlve nstirpatur de niole variolartim cicatricibna 
inaigni ant rugia peraulcata, planeqne almlllter ejusmodi fkciea 
aoienuB faeete dleere: Erhsengeilchter- vel GrMipengesiehter. — 
matanilr. et vineulala Codd. naeandr. et vernUculata ante 
Herc., Scal., Lanrenb., Donsa aiiique. aito ingei ed. novisa. et 
Hwc. ingen* anle Merc. eingens mg. Jnn. , Laurenb., Scal. 
ftinffent cj. Popma, Douaa. pingea cj. Roth. becte. — De mae- 
BBdro, plctntae genere, v. iBterprr. ad Feit.-PauU. a. v. Haean- 
dnun. — SeBtentia flragaienli plaB» eat. 

13. Ap. Non. p. S7, to. T. Exodlnm, — finis. — narra, ut 
Mero. et ed. novias. (ex Cod. Gnelf.). narrare, utAId, , Popna, 
Scal. et Cod. Lngd. nxrrace, ad exod. Laurenb. 

16. Ap. tioD, p. IIS, 3. V. Incmatatum. — cnttalus ed. ao^ 
vlas. crtiaCatoi Jnn , Merc. (acrtiatalos Lanreob., et probat 
Frennd. In iex iat. s. v. Cmstatus cruftati Popma. 

17. Ap. NoB. p. 4S, SG. V. Eliium, quicqiiid ex aqna moUKnr 
vel decoqnitnrj nam Itxam aqitam veteres esse dlaerunt; et p. 
468, S. V. Hnmo pro hnmu. — Tunt. Adv. XV, 1. iBonnam (^cere 
Ccf. BoemuB: elne PfStse machenl iaterpretatnr per: buml aqnan 
fUBdere. AUter Popma: „Non audea, Inquit, in pavlmento IHeere 
lacnnam, in qiiam aqoamm efnislones deriventur, at In moiti et 
qiiasi fBTeallta bumu calceos facts eitxoa: qno nlhil polest esae 
«b elegaBlia et urbaDitate magls alfenum". 

16. Ap. Non. p. 48, tS. v. BntAindatuBi dfclom eat iubjectnn; 
dJctam a fnndamentts — ut om. Ald., Scal., Lanrenb , Popna. 
in om. Soal., Popna. lapiditu» auff. Codd. Mercerl, Gueif. et 
LHgd,, Scal. tapUiku» Ald , Laurenb., Popma, preb. Herc. et 
Frennd. In lex. s. v. SuSbodattis. 

19. Ap. Non, p. 544, 17. v. Uroarlum - Cf Varr. L. L. V, 
1«.: „Praeterea erat lertiiim genus mensae et qnadratae vaeo- 
mm, Tocatnm nrnarinm, qnod nrnas cum aqna posilaa ibl po- ^iailizccbvGoOgle BATURjIBIIM HBNIPPKABUll RELIqUIAB. 225 

Uaalniiun habebaat iD cuIlDa. Ab eo etiam nunc KDte bftliiieilm 
loena, ubi poni aolebat, urnarium vocatur". — Plumbo auleni re- 
teree oti solitoa ease Rd committenda fictllia vasa, notam eat ex 
Juvenal. Sat. XIV, 308, et ez Caton. B. R. c. 39. Cr. GeaneH 
Thesanr. s. v. Plumbum. 

tO. Ap. Non. p. 1A8, IS. V. PoTcas. — in publica nocU U 
tab. Codd. notlra tabema cj. Scsl., Laurenb. iM pubUco noete 
tabernas cj. Gerlach., quem secuti sumiu, Tabernae, de quibna 
VatTO luquitur, videntiir liipiinaris. esse. proinde Cod. Liigd., ed. 
Ald. fn arata sc. agro. Cf. Propert. Et, I, 6, SS. 

Sl. Ap. Xon. p. IfiS, 10. v. Sabulum. — ptrUtgUit Scal., 
Fopma. iibi habitare possint Scal. ; falso. — De zystia t. Scbneld. 
ad Varr. B, B. 111, 6. p. 909 sqq. 

tt. Ap. N«D. p. S31, 30. V. Colere, ornare. — quis dom. 
Ms. F«bri, Popma. quo dom. alter Bern. 

23. Ap. Non. p. 309, 15. v. Fingere, — forinare et &cere. — 
hirundine lingulinis obl. ed. novlsa. ex Codd. Guelf., Lugd. et 
Bern, siugulis Merc. tiffillit cj, Popma. figtili cj. Jun, Ajrun- 
dinet figuUs obtiUs Ald., Jun., Popma. ainguti obliniii mg. Jon. 
hinudines in culinis g, Botti.j optime, — Suutne hae culinae 
forlasse pauperum ilia sepulcra, de quibui Aggenus Commentsr. 
Id Frontin. de Lintit. Agrar. p. 60. ed- Goes.; „Sunt in suburba- 
uis loea pnbUca, inopum destioBta flmeribus, quae loca culinaa 
appellant" ? 

S4. Ap. Non, p. tdS, 16. v. Fructiils pio fl:uc(u8. — V. supra 
adoot. ad SM. Meleagr. tr. 1. LSXXVIl, TESTAHENTUAI, nEPI ^IAeHKHlf. 
Inler aciipla veleram philasopharum haad raro tealamenla memo- 
rantnr. Dlog. Laert. V, 66. ei V, II. servavlt LTConls, Troadenala, ei 
Aiialolella lealamenta, el d« Theophrutl et Kplearl laboIlB Bnpremla le- 
BliDDa apnd eundem Laeri, S, 16. V, 51 aq. el sp. Clc. de Finn. U, 31., 
01 in Atlienaei Deipnos. V, p. 1S6. PeieKrlnum Pioleum, paiila asteqnam 
lognm ascenderel, ^ta&-^xne Tiv&e xal JiciQciivieEis ad clvllales ramllla- 
res peracrfpaiafle , narrBnt Lnclan. de Morle Peregr. c. 41. el Phlloslral. 
VD, 35. p. 314. LampelU, haeTctici, Sia&^riv in coniiDenlailoa auoa 
regesall Photlus CBIbl. LUI, 10.). QuldV qaod et Orphcua eemen lllad, 
qnod, ul Apalogelae slenUcaDl, guasl mailallum opernm poslremnm Ho- 
aaeo auo haerodllstla ioco rellnqaere atatuit, Jiq^ijxu; Inacripalt. Lobeck. 
Aglaopb. p. 366. Inprlmls ■utem bic memoiaDdiiai nobla esi, qnod Me- 
nippns qaoqne, Oadarensla CyDleaa, lesiamentam condldit, auelore Dte- 
sese La«n. VI, 101. €i(]us quidem llbrl qnamqBaai ne unnm qnUom 
fiagmenlum suparest , nnde, quae lallo ejus fnerll, aligaamoda paasll 
cognoficl, qnnm lamen conalel, phltoBopbiim lllum proprio qnadam el selsa 
ei fesilvo aaribendi genere tlDrnlase ei In pbllosaphorum maxlme rldicnla 
Inveclum eaie , al dlcaa Id Mselppl ^ia^^xaiG miiUleam UlBm philoao- 
phainm eonaaeiudlnem, qua tesianenia eondere aalebant, fteeie tiaduciiu 

15 ^iailizccbvGoOgle 2C6 ■• TKMnrii vahonii 

M«n tnti*» tBttte, wa qaidaH Jadlelo s vero aoa procal ■bciraTnfs. 
— VutohIb Sunra, 'i'erf«MeiitMi laet^a, c^lnnMli VKaiBMiil hmrit, 
eeiio dkl nequU. Sed qaam VaTTonem la Salaria eoiwiel MeslppiiH Cy- 
nleaiit leniiililnD eBie, nlbll iDpedll, qnvmlnaB polemai, Hamanl el 
eraed Cynlei Ubelloi leilonem non vaMe divenam hibniaee. 

1. Sic ille puellus Veoeris repente Adon cecidit cnieatas 
olim. 

2. E mea ipiioip&ovia natis quos Menippea baeresis nu- 
tricata est tutores do 

Qui rem RoinaDam Latinmque augescere viiltts! 

3. Venio nunc ad altenun genus testamenti, quod dicitur 
fiiKTuio*', in quo Graeci belliores, quam Romani nostrl 

4. Si quis mihi filius unus pluresve in decem mensibw 
gignuntur, ii si enint 'Ovoi Avfus, exhaeredes sunto. 
Quod si quis undecimo mense xm' 'AQtaroTtlti natus est, 
Attio idem quod Titio jus esto apud me. 

1. Ap. Non. p. 158, 11. t. Pmllos, puerot. — Adon Merc. 

r«tfoN ed. aovifls. fato cj. Jnn. — V. Pesl. b. t. PuIIm: „ 

aBtiqoi autem pDemm, qnen quia amftbat, piiilum ejns dicebant". 
Sertiui ad Vlrg. Ecl. X, 18. stftlnens, Adon nominatiTam Lalinis 
Innsitatiini eese, et hoc Varronls &'agmento erroris coOTiDcltar et 
T«rs. VenaDlli Portunat. Carm. Vll, IS el 18. 

t. Ap. Kon. p. 478, 17. t. Nntritnr et nalricatiir pro nntrlt 
et niitricat. — liua ipUoif&ovia natit Merc. et ed. noTiss. ex snii 
C«dd. E mea ipiioif^. ex coiu. aGripsi et conjnngo non cum na- 
Ht, sed cam tutoret do. — Mtnippi haer. Fopma. Menippe 
iaer. ed. noWss. Menippea ^aer. Merc. — Versus est Ennii 
(Ann. I, 111.), cqjiu Terba pleniiu cibtt Porpbj^. ad HoraL Seni. 
I, S, S7.: „AQdire est opM«e pretluoi, procedere recte Qoi rem 
RomBnaiB Latinmque augescere Tultisl" augiscere Lanrenb., cj. 
Herc. — Varro natis suia Cyaicos couitituit tutores, ut ejn* 
aeotae aeieritBte ad prlscam tIcUis cnltnaqne sjniplicitatem redn- 
caDtnr, «laa stabat avtiqna Bomauorum respuMlcB. 

8. Ap. Non, p. 77, $7. r. Bellloris est meliorla. ~ Onodnam 
teatanienti geoui tpvetuiv Varro dixerit, ex hoc quldem loco non 
aalis liquet. VJdetur lllud •igai&care, qno qul aint quaal jam na- 
Mr> GonniUuti litnia qneqne haeredea declftrentar. Qnod autMn 
Onicn briUores 1. e. aequiores dlcit In eo genere ease, reflsro 
ad Bolonislegem serTatam Demosth. In Steph. II, p. 1133., quac 
oi!!! i^ ini^»as 8ui&io9ai, iuv naiSes moi ^v^aioi. 

4. Ap. flell. III, 18. — Est pan teitaoieati Tnmnjuii. Dl- ^iailizccbvGoOgle SATrRAKUM MBNIPPBABUH KHLiqillAR. SfT 

«it V«nw, se diIuI curare DeceBirlrorHm defiQitlonen , in deoe« 
oeiuibiu hnaiiien glsni el in luofiB edi, ut qul poat deciaHim 
nesBeBi a pM^alJs aorte nucereitiir . pro genttinie n«n bi^e- 
rentur, nec ipt«r baeredee nufflemreatiir: le poljui ooom luuie 
legen Gonalitaere testameTitD , ne, qui fort« 4eoin« am^ nati 
nierint, pleniore juFe uterentur, quam qni ferte aadecino Qierint; 
qiio tempore etiam gfgni posse vel sit ipslus Ariatotella (Arlatot. 
Hist. Anlm. Vll, 4. Cf. LindeDbrsg. ad CenaorlB. de Cie Nal. c. 
7.) sentealla, aeque tam panu» eurare legilimi tem^ria in ea re 
deaoriptienem, ut tanbiai absit, nt eo«, qnl decino mense aati ftie- 
rint, prse lllis, qui nndecin«, hHere4ea scrJhat, ut eibaeredee de- 
claret, sl eUipldi fueriot et ovot XvQas. — De proverbiallbus I«- 
cutionibas Idem AtU Quod Titi et 'Oiioi Avqus v. supra adnot. 
ad Saturas ils jnscriptas. LXKXVIH. TITHOMtJB, /7EP/ rHPSlZ. 
TJIhvnl, LaemedoDiU Ull, senectui io ptavefUain aUUs* nalam esl. 
V. Dioterdia. VIII, 3T. Zeeob. VI, 18. iblque ScbWI. 

1. Qua voluptate aevitatis extimam attigit metam aevitasl 

2. Quara ilerelic|uit multicupida juvenilitas. 

3. Ac mammam lactts sugentem pascere pupum. 

4. Sic invitata a natura anima corporeum corticem facile 
reliquiL 

6. Bisi multum , lusi modicc jambis. 

J. Ap. Non. p. 19S, 7. r. AeToni, — aevltaa feminini. — Qua 
votuntatem aee. Codd. Qua volupteUe auctoritatis ext. qj. Qer- 
lacb. } inepte. — Dedimua locum ei nostra emendatione. 

Z. Ap. Non. p. isa, 1. V. JuveailUaa pro juventus,- et p. 43S, 
Si. V. JiiveHtufl, — jHveBllitas, qnod ojft^» »el KoftoB vocaut 
Gritecl. 

3. Ap. Non. p. 136, H. v. Pupae et pupi. — patcere et pup. 
Codd. et particulam, qua taetruni vtolaUir, recle ejecerual SoaL, 
Laurenb., Popma. 

*. Ap. NoB. p. 199, 88. r. Cortei, — MaacBlJBl. — invit»- 
tam malura ed. noviss. cx snis Cedd. invilata malura Tura. 
Adf. 111, £0., Jun., Po>iiiB. iitvitata a natura ■cripaimus ex 
enendalione HeccerL reUnqiM Cod. Lagd., ed. Ald., Jn«. — 
Ouo aensn corporenm corticein b. I. Varro nsurpat, eoden aHi 
„fo]iicnlu{ii" posiierunt. Ita Lucil. Sat. XXVI, >7. p> 3S3. ed. 
Haverk.: „Ego qiils sln et qiw f«liiculo niinc jbn indiitus s»ii ^iailizccbvGoOgle 2X8 M. THBNTii rAiioNia 

qiMero". Arnob. sdv. Oent. II, p. 18. ed. Cknt.: „NiMl entn est 
Bobia pronisBnin ad hMic TiMin, nec In cftrnncnlne hujns fol- 
licDlo coDBlJtiiU* opis aliqiiid apoBsnni eit kuziUlqnc decretum". 
Tertall. Apolog. c. 90. in nftrmUiincala de Bupplicio Anaiarchi 
philoaophi C<|iibdi petiit ez Diog. Leert. IX, AS.): „Tnn<ie, tonde, 
^jebnt , Anasarchi f o Ile ai (frttlaxov) I Anazaroham enim non 

5. Ap. Non. p. S4S, 3. t. HodicDm in consDetudine paiiiilinm 
TOInBns slgnlGcare. Modlcnm Teteres modenitam et cum modo 
dici tolnnt. — moAm tutMi Merc. et ed. noviss. ex anis Codd. 
amAot mg. Jan., Popna. ntadtce jtmtbi* uostrs est conjectnrR. LXXXIX. TO EW THI ^AKHI MTFON, UEFI ETETHPIAS. 

C«dd. Hwe«rl d ed. novlBB. praebeDl liuerlpiaDi: „V. T. E. T, 
9. M., Tttfl Evitfla vtl X, EfiTiglag, ei aemel s. Evia/jotas. sel 
ed. 1&26., Jan. el Lanreoberg. Jam •Un reiliaeniBi n. EvevtjQlat. Tata. 
Adv. SXIX, 3 ei Pepma levUa Codd. anciorliaie luscribanl n. Evii' 
letae. — Hemoni hinc BatDrae Intciipilonem pToverblilem H. Fronio 
■p. OelL XIII, 38. (Al, dlBpniua de dlBerlmlne gnod inlercedat bI dlcu 
„iiatll morlilea" et il dlesB „mnlll liomlnea,": „Vldele lamen," Inqidl, 
ne ejilallmell:(, Bemper alqne In omnl loco morlBleB malloa pro mDltla 
homlnlbuB esse dlcendnm, ne plBBe flal Graecnm UlDd de VaironlB Sa- 
(ur> proverblum T. E. T. 9. M. Item memlnU AtbenaeuB Delpnos. IV, 
,.rTpoG Tovta o nalAt i^fiatv imdTmQ Aai/^^vaios xnl av- rKx^v i^r/Tt, /tii 'nixiiv fivi/ov. 
^ oS Tci vvv lidfiVTiaai, iv ffcxvia iivrjtiovcitt 
oSxme ■ 

I&a\oe 'OSvaatie zovjii ly ^tiH^ fivpev 

niieraTf 6'tipaEt, 9vjii. 
Kliaexos Si, o dao tov ntgmaiov, iv rois tEfl «a^oifiKuv mg na- 
goifilav dvaytfiiwti Tb Ini rn tpan^ pvpov. 'Hf fiifivtjtai x(ci 
o inis ttQOjcixmf Ovaf'^iov, o Mivixneios inixaioviif- 
vos' «al olTtollol T&v yfaii/taTixcav tav 'Pto/taixiov ovt oiiiljiaav- 
Tfe JtoHoiB 'ElXrjvtitols jioiijcois xcl evY7ea<pevetv, ovx laaatv, o&tv 
ttli]ipfv 6 Ovdi^tov t6 ia/t^ciov." UsarpBInr autem Id proverblum 
In hominem ani In rem qaamplam, qaae nealiqnam In lempore adhlbeBinr 
Ua, qnlbne mlDlme congrDli, velnil ■! phUoBopham iavenDm laBdvientinm 
convlvlo mlsceas, anl qunm Inter poeula de Teboa gravlliaa el aerlla in' 
clplas dlBpalsTe. Qnemsdmodum vldellcet lentlcalae vUl legamlnl Inepte 
qals UmUcaertt DDgnenlum. Ct. Clc. sd Atl. Ep. I, 19, 2. et Hos. So- 
lan. ad Laclanl Epp. satDni. p. 401. adn. 13. — Batamm Varrenta 
PapM paiai ftUsBo scrlpta» in boailnea sEmptaoaeB pariler aiqae iDer- 
les, „qnl nihU pOBsoni vel anlml centenllone vel liboce eocperlB efSeeca 
•I snnt io omnl vllae railone lauil ac eleganles. Cam «uieai vliwn, qoam 
lennlB catlas corporlB facUe suaienlai, obnmnl eopla Blque renin OMalam 
anientla, tniB vero lenii ■dmliceni nngneniam". ^iailizccbvGoOgle tATHRABDV VSNIPPBAICM ISLI^UIAE. 229 

1. Ac tu quidem ut facias cetiseo, quoniam tu quoqiie 
adulescentiaris. 

2. Nec multinummus piscis ex salo captus 
Helopg, neque ostrea iila magna captata 
Quivit paiatum suscitare. 

3. Legendo aut«m et scribendo vitam procudito! 

1. Af. JiOB. p. 91, 30. T. AdnleacenUarii. — Ac tu qu. ut 
faciat ei. noTiss. I^ gu. utfaciat Merc. Ac tum qu. ut faciat 
Popmn, IfBurenb. et Jun,, nlsl quod illud Ac omlKant. 

8. Ap. Non. p. IIS, 8. T. Ostrea generis femiDJnl. — mulH- 
nummM cf. Vsir. H. R. III, 17.; „mnItinammos alo aainoB". De 
belope ndeas Interprr. ad Gell. 17, 16. ulta siagna Jnn., Popma. 
in. cupta ed.-notiM. m. captata cj. Scal , Merc., Lnurenb., Pop- 
ina. Hecte. Ostrea Varro fortasse iDtelllglt trldacna illa, de qul- 
bua PUn. XXXII, i. 

3. Ap. Moa. p. lae, S7. v. Procudere diiit prolalare, produ- 
cere Varro. — Locutlo a Ikbris aernriis Iranalata, qnl ferrnm cu- 
deDdo nalleis prodnonBt et extendnnl. XC. TOT nATPOS TO nAIJION, IIEPI nAIJOnOIIAZ. 
Proverblalis locnUo, idgnlflcBni, In Ilberls InssBs pxsnism eUglein 
ilm anlml indole qnam csrporis llnesuienlls exiiresBBm eosqae morea 
pirralsni fera seqal lnqae bornm vestlgta Ineedere. Usarpnt BasUiuB H. 
1d Bplsi. Bd IJban. 146: „£( Si iiids laii xait, loC naTfot im rb 
TtuLSlov n^vi^E ^x iifvi]Eoe". — Taraeb. Adv. XVII, 21, VaironeM 
Goajlcll bsc SMnra „de prDcreallone llberoram dlsseraiaae , el eb, qui 
paioDteH eaae opllmoriim llberoram veLenl, praecepla dedUse". 

1. Ac liberos parare cui necesse sit 

Non cst merum, nec tu edepoi quid simulas tuis. 
3. Annos multos quod parere ea non poterat, mulierem 

foras betere jussit. 

3. Ad etiamsi audisset, reddere poluisset mulieri tetricae 
horrentes? Ducat ad Appiam, moribus bonis virginem! 

4. Quare si Diogenes est ad amussim, per me licet adsu- 
mas ytvi&i.iaii6v. 

1, Ap. Non. p. 344, S. T. Menim est solnoi. — noa eat me- 
rum, nti noatnim machfs Dicht allein aiis. 

I, Ap. NoD. p. 77, SI. V. Betere, id eat ire. — Sanot snutl. 
ed. notisB. ^lHnof multoi Tnm. Adv. XXIX, 3., cj. CiUTio, Herc. ^iailizccbyGoOgle SM ■• TBIIHTII TAUSRIt 

A u oiMM cj. BftTCrit. tA Tratull. Apol. Cap. f. H Maret. V. L. 
XV, 13. Atia non multo poft fuotf, — muHer cum f. 6. }. ly. 
Scal., LanreDb.; perperaoi. — Foras betere jubere est formida 
divorlli, neque Teri alisiinlltR est ccnjectura HaTerkainpli, TarronfB 
faoo fr. rerereudaai eue ad Bpariun Carriliiui, qai prinoa Bona-- 
nonun dirortlnm fecft ob venttis aterllitateDi, auctoie GeiL IV, t. 
Valer. Hai. U, 1, 4. Plat. Ou. Bom. IS. 

3. Ap. NoD. p. 191, IS. T. Tetrica est serera. — An om. 
Mite Herc., LaureM. vmlitr toneae horrenfUt ed. novisa. 
iMlferi t Jnn., Laurenb., Herc. AorrenN Popna. korrtnlU vd 
AorrmfM omlait Jnn., proli. Gerlach., qnod tcilicet ei seqaoBto 
loeo, qai Vlrg^ilil est, Irrepserlt. Nos retinendum esse eensulmiu, 
Terbomn •enteatia Ifaa flagjtante; bMTCQtes euim Illi snnt Uberi 
ad novercam redHi horreDtea (^usqne sereiitalcM detesMates. 
SequeDlta in Codd. elc valgo babentor: Bucat ad AppUm moH- 
ftna tcnit. ad qnae verba aliquid deslderari in aperto eat. Exol- 
derat band dabie rocab. virgineint quod erulmus ez seqneBtibua 
Konll rerbio CFfr^. Aen.), fui locnm VirglUi posl lUn» Varronls 
amdat. 

t. Ap. Non. p. S, 13. V. Ezamusslm dicltur examlnate ad rfr. 
gnlam vel coagnentiim: est eiilm amussls rcgula (abrorum, qnaai 
arcUtectl, quam opos probant, nibrlca iUinuDt. — Quare tl tUu gen* 
ett Codd.j mendoslssime. Ma gent oj. Mero. , qaod non minas 
Inepniin eat qnam Junil Id ingens aut Palmerii dium genns ei. Noa 
coDjectjra certissima teBtllaiinas Quare *i Viogenes est. In se- 
queotlbas Codd. plerlqne praebeDt corrapto r?er me L adttmai 
tento dtaxov, pro qno Ald. et Jod. ola%wv. — fuofo* est leclio 
vet. alicDJns Cod. ap~. Jud. iAv viov Sicmovov qj. Cterlacb. , qnod 
mlBlme placet, nec aptum seiisnm praebet. Emendandum erat ad- 
tumaa ytvfSUaKov. Dlogesea vero fortasse eat iUe Babjlonlus, 
Stolcus ccleberrlmna, cv^aa librun 4e divlnatioDe saepiae laudal 
Clcero in ano cognominl. XCr. TPIKAPANOZ. 

Hemorai hane saliiram Applan. de Bca Clv. 11,9: „Ka\ rpfig olSs 
<se, Cieasr, Panp^aB ei Craasna), ro luyiatov inl jtoot *gdtos Ijo*- 
«e , TKB z«f^"t Bil^ioie ewtfttvttov. Kal rte aJTmv Tm>4E tiiv 
avnipfoevvt]v avyyQaipivs , Bd^^iov ivi pt^Uip «{pijta^mv, infyea^i 
TeixdQavov.'* — DliimDB de hoc VBrronlB llbello Hpra In Coat- 
laeniai. Cap. U, p. 45 sq. ^iailizccbvGoOgle flATOlAKUIi MBBirritAKIIU ULI<)UIAB. Ml 

nEPI APETHZ KTH- 

Codd. NvBli prlareB InBcrlpilonem p>nlB chairi „V. TrihodiU tri- 
/oJie", panln: „V. 'liikodile ItiJUio, Cva) Tripbylio, mn Tripylio, ui bit- 
beni Jon., Lanraub. el uerc.;), ei gemel „V. Trihodite tnpolio. quod 
unlce veium flBl. Allera lnscrlpllo corriiple iu Codd. bMbelar afel age- 
lijacais, fvel: perf areteicoij , wtpi ar^e «injdEotg, vel lctgl (i^ti^s 
x(]iii]<iEQ)c. Ald., Jun. ei Lanrenb«rK. luaerlbual ntfl 'AfiT^ koi ^atiot, 
Beri reciluH Hercern*, qul ublnus atnl '.^^(T^g Ki?ja(ais eMendandagi 
eaue «onjecll. — TgioSiiirig aulem Ti/ixoUoe Vurenls, nl Mlor, eal 
bomo dlclas, qul oallo ariiiiin viriaiumve gunere anlea Insliiuias pasl- 
quam 1n irlvUs lemel coasenall atqae incanuil, llils non ampllDB paleel 
asBoeicL — l)e Brgnaienla Salorae varll varia albl eiaatilarBal, quao 
Uc BlngHliUm ■diGilbeie Jnval. Tumeb. Adv. XVil, 21. haec adnolal: 
„Cilatar Vnrro in Irihodile trifolio (Bic), ait/l apEr^s ?iiis Caic]. Sgo. 
sic cenaeam InBcrlplam BBlIram TViviaU Trifalium propter irlpllcem 
vlvendi Bsciam, volBplnarlam, In cogiiailDDe ei cooiemplailone eccupaiam 
el in BCilDne pogliam: vel peilas ab tria bdBanim genera, anlml, corpo^ 
rli, vHae". Aliier Papma, qul: „CeBHel," Inquli, „boalnein non pDsse 
conlendere adversHB Inipendenies vliao calamliaies, nlBl flrmatum •BaMaa 

eiercilBlloae, alqne inalruclum ln omnl genere vlrtulls el scienliae. 

Hlnc Ulnlus Triodite trifoUua CbSc) vel TemSiri Caic) iciipmiiDe CbIc): 
quo slgnilcalur bomo eonslins el exsrcllDe, qul la sa Krmlsslmum prae- 
Bldinm habel adversDS mala anluil, corporls el rorluaae: vei qui esl ver- 
Mloa In tripllcl genere vinulls el vllae, ollosa, aclnaBO el ex ulroqDe 
temperato. TfiipioXirg consians, perltus, cul conirarlum onoipfalias Oi 
VBOUS et ladoctoB". Merceraa denlqne (ad Non. p. 640) baec Bdnalat; 
„Argumentum IIIkI: VlnuB a Dilura, an SiSoxtos. Videtnt doouigse, ad 
•■m perfldendam iria quaerl, naluram primo, dein doeirinBm, quae IJian 
Informet; quod docuil sxemplo loluiarll eqni, qui lamBiBl naius ad ve- 
bendum, tlmen Iradilur msglstro, qul lolutailum gradum doceal; poatremo 
naam ct exercllallonem , qnl ulramque perficial. Id dDGUil eiempio 
pjlliaulBe, qul prluBqaam In orcbcslra llblaa inlel, domi aaae ramlcoB 
raraplt, Ulne UIuIub tlbii TrihadiU {aic) trifalio Cslc), an Iripylio CbIo) : 
qnla irlbus vlls, iribus porils pervenltur Bd vliiuiem". 

1. Priusquain in orchestra pythaules inflet tibias, domi 
suae ramices nunpit 

2. Sed ut equus, qui ad vehendum est natus, tamen hic 
traditur magiatro, ut equiso doceat tolutim. 

3. Llud vero quondam egi, ut ego non metuam fulmen, 
Don aruspicem tristem: simulans dici non quaero. 

4. Nec corascus imber, alto nubilo cadens multus, gran- 
dine implicatus albo. 

1. Ap. Non. p. 16fl, 10. T. Ramices dicuntur pulmonea vel 
hernia. — Pytliaulae qiiinam slnt, docet Horaf A. P. v. 414. : „ — 
— qul F;thiB caatat Tiblcen didicit priiu timuitqiie mBgiEtrniB", 
et HygiB. Gab. 873.: „m» quoqiie ludia pjCbnnlae qiii Pj-tbia can- ^iailizccbvGoOglf UweniBt". — CelenM cL Mercerl *dn. snp» U KdBDtatiaBe »i 
bujua Satarae iascr. 

t. Ap. Noa. p. 4, 13. V. TolatiB, — ^nui TOlBtiH Tcl to1«- 
biliter; el p. 10», 30 r. Eqniso pro eqaile — Xam ut (vel mO 
«guu* qaod praebent Codd. ia altero loco, occDpnril pneter Pop- 
■DBm el Douia ad Lncilii fir. p. SIG. ed. Haferk. en« Codd. no- 
Tiss. ed. equus Herc. doceat totnUat ac. ire. 

9. Ap. Non. p. 410, i. t. Tiirie, — (briatia) dactw. Fn- 
gmentnBi comiptiailBinni , cni coniniodaBi inedicinBa dob hBbeo 
tltui V. quondam meae Slerc. et ed. noTiss. quodam Codd. Logd. 
el Q. quoRdaai egi ut Popma. fecit tU mg. Jao. fuoxiaBi wu- 
«M Meo ledet, uf cj. Slewech. timul ae dicl Merc. ei od. do- 
^in. ac limtil dici quaero Codd. Bern et 6. Mi»ul addici cj. 
Stewech. stmut addicit cj. Jan., IiaQcenb. si pvla^ 8ixtt ig. 
PopmB. aimtilans d. n. gu. ez mea conj. dcdi. 

i. Ap. Non. p. tOS, 9. T. Griinda, Masculini. — iMplicatur 
Cod. Gnelf. , Merc, XCllI. TPI^AAAOS, JTEPl JPPEyOTRTOS. 
Codd. Kanlt cllaiil; V. TripaUa, x, 'A^^.; mendoBe, qntre Jam «iiiB 
Sealiger canexli: „V. Triphallo, n. 'jt^^." BbeIb; dud ei Cod. Che- 
risil, ciOoa collBllane, a Niebuhrla iDsliluls, LtDdemannBB aaBS eal, I, 16 
Cf. 41 ed. Llndem.}, clare iciiptum emlliel: „Vana Trifallo'. Tqi- 
ipallot, erU cogaomen Prigipt, (Vel. GlosB. ap. Scal. CittL p. 311: 
„Trepallas, npianog". Cf. Auct. Frlap. 83, 9. Burn. ail*AnlbDl. Lal. U, 
p. 500 sq.>, el esl Tocabolum facele fannatiim, sd slgollcaBdDm boni- 
nem msgnls geallaUbas lostraclum. ~ NaevU faliDlBm qnandam TWpAoI- 
luni iBSCriplam dlal Gell. H, 19., el Tpiqialrjta, ArlslOphBnia fattnlae 
enJHBdam (y: Arlsiopb. At. p. 508. ed. ParlB.) iliulam Toaplns hi Ad- 
dend. ad Theoer. p. 409, ilem de eo eipllcal, qul aeqna membroskor esl. 
Doamqaam lecue a Tauplo sialuU L. Q. Schnelder, In idD. ad Arlstot. 
PolH. VoL U, p. SIO. TQnpdirjza daemoaem l^iiese ezplicMiB, qaales aint 
^ov/tia:^DE ei 'OQiavrjq, ab eoqae eliam Viirtanis satarae nomen de- 

1. Catamistra. 

2. Ego nihil, Varro, video: ita hic curat, qw ante me 
est nescio qui longurio. 

1. Ap. Charia I, 18. §. 40. p. 44. ed. Llndem.: „Calanii- 
• tros Cicero in Ontore MascQliDe diilt et Varro de Scenicia 
Orlglnibns: hunc calamistruDi, sed idem In Trifallo.- CBUni- 
■ tra, et Plantus ia Carculione (IV, 4, tl,): „Pecten, speculum, 
calamlalram ineum", 

S. Ap. Non. p. 131, 29. t. Longiirio id est loDgus. — Farro, 
tdeo Codd. narro adeo ante Merc. adeo dicta curat cj. Popnui. 
Ego vero nihil video, ita hic obacHrat — t/uii longurio .cj. Lara- ^iailizccbyGoOgle SATUIABUM NBKIPnAKOH BU.»10IAK. ISS 

beo. «d Gell. II, IS. vitUo: ita Aic oiteurtU cj. Hoth. No> re- 
tineiidiuu diuiraua TUlgatam ctirat. XCIV. VINALIA, HEPI A^FO^ISmN. 

De VlnaUbDB, Venerta ferilB, vlde Maellsr. mi Fegt. p. 2S5. el 65. et 
Rad. Herckel. in ProlBgam. sd 'Oviil. Fasi. p. XLVl aqq. 

1. Etenim sic vide: utrum mercedem accipit is, qui meas 

venit segetes ut sarriat, an ego ab illo? Sic ego cum 

tuus sim sartor, si tu plus laboras, quam ego, do. 

1. Ap. NoQ. p. S, 8. T. Sartores dicti non Boliun n sarcieiido, 

Tenim etiam a serendo. — Adscribo Merceri ad hunc locnm ad- 

nollttum: „TituIus Jibri indicat, actum ease dc re uxoria. In iin 

lepida haec allocutio viii ad uiorem, qua deberl mercedem asse- 

rit culti liortuli muliebria, non minus quam ai agrum alteriUB co- 

luisaet". —tus ciin Codd. Guelf., LuKd., Mas. Merceri, Bern. 

tomptut Hm cj. Turn. Adv. XVII, 21. eum tuus «fni cj, Acidn- 

UuB, Merc. ctTtus Hm cj. Popma; Inepte, iit soIeC XCV. VIRGULA DIVINA. 

ViTgola divlna eral magtenm insirnmenlnni, qno Blbi omnit slne bn- 
maas opera ei guaal dlvloUna pnratl posse veleres flnxisae vldeninr. C\- 
oero de OIT. I, 44, 158.: „Qnodsi oruiIb nobls, qnao ad vlctnm cnlinmqae 
perilnenl, qnaal vlrgnla dlvina, ni aiiiai, aappedliarenlor, lum optimo 
guisque Ingenio, ne^ollis OTnlasiB, lolum ae In cognllione el SGienlla col- 
locaret." — Adsell orlBinem Eraamaa p. 63. derival a vlrga lila, qnam 
Palisdl ailrlbDll Honieras COd. XV, 4T9.), et aaper qua Aallaibenes, Cy- 
nlcae Beolae aucior libellnm, olim oonscripaeTai. CalerBO) maglcae vlr- 
gDlse a veierll)ua saeplus dils iiiilbnaulur. Blc de Clrcea bacolo, quo lio- 
mlnes in brals snimalla InunulanlDr, v. Homer. Od. X, 238. 319. 3S9. 293. 
Cf. Plalsicli. Hoial. p. 568. A. — De argumenlo Salurse Popioa baec con- 
Jlcil: „In vlrtule Balia eaae prae^dil ad bene vlvendam,ul, bI llla slmaa 
Munlii, omnls noI>la, qnne ad vlclnm cullflmqne nainra dealderu, quari 
virgnla dlvlna anppedlleni". 

1. Primum venit in urbem atque intra muros, deinde ac- 
cedit prodius atque introit domum id est intra priva- 
tos muros. 

1. £t pullos peperit fritinnientis. 

3. Quos non luctu novo' levata pascat 

4. Sed pancarpineo cibo coacto 
Libamenta legens caduca victus. ^iailizccbvGoOgle IM M. TUBHTU VAUOIfia 

5. Atavua cuid Totuoris veoU apud illos luque xd limina 
nidi avi vilis. 

6. Non quaerenda est homiui, qui babet virtutetn, pae- 
nula in imbri. 

7. Praesertini cum ventrem meum coherceam nec mur- 
murari patiar. 

8. Cnm aeque ^tam mollis bumeris fibulam ugu« ferret. 

9. Oleum io lucubrationem serv^imus, quam in sparagog 
totum leojthum evertamuE. 

10. „Ego nunc postulo Agamemnooa meuml" tantis co- 
thumis accipit Gritona caliendrum. 

1. Ap. Noa. p. 17, 14. r. Prodlua dlctuin lateriaa, loagias, » 
prodeoBdo, qnaai porro emdo. — introlit Laiuvnb. Varbs id e»t 
iidra privato» muroa novtaalmi Nooil edltorea com Popma et 
IiAurenb. pro Kloaaemste bAbuerunt. 8ed iiyurla hoc fitotnm, nt 
ego jadico. Alla rea eaaet ai acrtptom exataret introitintra pri- 
vato» muro* id ett domum. 

S. Ap. NoD. p. 7, 11. T. Frigere eat et Itigutire et (ritinnire, 
auaailire cnm iodo. — friUanienU* Merc. frUinientis ed, novias. 

8. Ap. Non. p. 33B, SS. t. Levare, — relevare. — non jaeta 
Hovo ed. noviaa. lacte novo lev. qj. Merc, Scsllj., Laurenb., 
Po|^m; ■on. male, modo bod de ari verba iBtellifaa. Ei|nideai 
}aetwa nova, <|uod jaet» ftr oompendium acriptum erat, aut Inetu 
novo reatltnendum eiae censeo, intelligens de vetere stI, qiiae 
vix j&cCuran pnllonun feceral eaque relevata erat, quun novoa 
pultos pMOesdos Alendosqiie sibi datos vidit 

4, Ap. NOD. p. SM, 36. V. Cogere, noDire, subigere; et p. 
SSi, 10. V. Legerc, colligere. — Cogere cibum ut noatrum in pro- 
vinciia die Speise unterliriegeii, 1. e. ihrer Herr werden. Pancar- 
pioeas «uteBi eat cibos ex ftucbbua friigibuBve ciyusvis generia 
Gollectaa, xayvagaos, nt Graeci dicunt feT. xayiiatnoi «Tetpavoi, 
TtayiMfxov avSav Meleagr. Epigr. 1, 1. Fest. a. v. ^PMoarpiae 
diciuitiir coronae ex varlo genere flonim factae"). Pancarplneas 
autem atyeclivam formatiun est, at carbasineus a carbasua 
(Vuro ap. Non. p. ill.). 

5. Ap. Non. p. 836, 6. v. LiBen, omDia iagresanaj et p. &U, 
9. V. Vile poaitum legimiis pro freqaenti. ~ Ad quo* eum Codd. 
1d priore, Attao* Cvol Atlabo», ut habet Cod, Guelf. et ed. Merc.) 
G. praebent in altero. Athiae» ed. prlnc. Acta vo* ed. 1480. 
Attetaiu* cum votucrii tj. Jnn. Ad ftM* tmm v. vemU pu*illot ^iailizccbvGoOgle gATDBARUa ■■nrPBAKCM UILItOLlK. ttb 

iMfwe «4 I. niiicm e»«a vMs cj. 8c»l., Laorenk. ; io^te. vlucrit 
Merc. bla et ed. noviBS. io prlore looo. litnin» ipta vllit cj. 
Poptua. ititida vitis vel nidica vilit Codd. Alavus — volueri* 

nidi api (^Qll. ab avns) viti» Ceenit. ad nidi pcrtiiteiis) 

ex. nea eonjectnrft acribere cooatus tmm. Ceitl nltiU pateat con- 
atitni in loco tam coriupto. 

6. &p. NoD. p. d37, II. T. Paenula est vestis, qnam snpni 
tuiioRiB aeoli^iM. — Pepma b«ec ndnatat: „IIbc aeDtcatin ntt- 
nemur, «aiii«, qnae cadere ia kMiiien poarant, snbjeotA aaae tu- 
telM et polestKti virtulla, ut, ai in e» pimeaidi» collooenaa, bbUb 
re egeamos, iiihii requinmna semperque almufe invioli. Hmo eat 
enim ill« virgidft diviua, quae Dulle foitunae impotB ftdle eonvelll 
poteat, unlia grsvlore cabunitnte aTfllgl} cigus mimere et benefi- 
cio, quidqnld optaiaDB, id rine nlla lahare Mit opera noatni, quui 
AivinltoB offerttir". 

1, Ap. Non. p. dlS, 10. T. jUarmunui pav mnnnirare. — eo- 
herceam Codd. patiatur Mero. et ed. novisa. patiamKr «4. 
1480., Ald. patiar Jnn., Iianntnb., Popmn. 

8. Ap. N«n. p. tS3, Sl. t. Sagnm, — MaMniliDi; et p. SS8, 
87. V. Sagim, vestJmentoin miJilnre. — n*fUdM Ald. el Popmn 
contm Codd. nuctoritatem. 

8. Ap. Non. p. UO, IS, v. Sparagoa. — l»c. Mrviamm Cod. 
enelf., Mero. tervafmu ed. 14SQ. tenavimus ed. noTlaa. ter- 
vaMmut (I. e. servemna) ei noatra canj. dedinas. atparaffet 
(g. Jnn. et Frennd. in lex. Int, s. v. At bnec forma nen ■riinm 
servanda eat com Cedd. auetoritnte, «paam genntaae fiwnae aoM 
ataqiis pro aeraqils, ataeoTi^ pvo tfanptni^, OMdKa^ pre aairi!^{. 
fuod itt ed. 1480., Ald., Jnn., Casanb. nd Saeton. Caea. c. tt. 
quem ia ed. princ. ftiAm fn Codd. Herc. et ed. Mviaa. lefilmm 
evert. ed. uovisa. legitunu vertmmut rediq. edd. teeytinnn evert 
dedlmiia ex inKeniosa Botbi) coiijecHijni. 

10. Ap. Porpbjr. in Horat. Senn. t, 8, iS. : „CnIieDdrI me- 
minit Vnrro in eo llbro, qni ioscr, F. J)." sqq. — tantit cotkur- 
Mti i. e. lam gravibiu alUaoniaque verbls. ifritmui Codd.; reote, 
nl nunc puto; fooete enim dicit a gtandi caliendro acolpi Critenii, 
qanm proprte dicere debulsaet: tantla cotbnrnlB Criton indalt oa- 
llendnun. Corrigeadura oilm pntavi eaee Critonto^ qnod nomen 
feminisuin r^erllnr pasalm in marmQrlbns velt., nt in Belnea. 
SynUsm. lnaor. auv, A7., nbl UndalMr Critonln Prooilla qw aed am. 

SCVl. T^POKT^N. 
Jd8Ci1|iU« peninGi ad CynlcDrnm coniiueiDdlnem, qna meram aqDam 
bibeie BOlebBm. V. Dlog. Lacit. VI, 90. t05. SaU, v. Kwianos. Ct. 
LaelBn. VU. Anci. c P. CyBlc. e. 5. ^iailizccbvGoOgle 1. Non Tides apud IfaiestbeiUD scribi, tria genera esse 
Tini: nigrum, album, medium, quod vocant xi^^oV; 
novum, vetus, medium, et eflicere nigrum virus, al— 
bum urinam, medium n^iptv: novum refrigerare, vetus 
caleracere, medium [vero] esse prandium caninum? 

1. Ap.Bfia.TilU,a9. — apmdMnet»eum.- Hneaithei veiba 
ezatut aoiTMa ttp. Atfaen. DeipaoB. I, SS.: „MvT}ai&eos d' o Udij- 
inu4i ip^«af 6 /tilLas olvos iazi &i/tmi'xtoTaTOt, 6 6i ZtVKOE Dvfij- 
«nuJTaioc xrI ilEiiAkiiTOE , d di xi^^s *al tiov aitiiov xcmxnre- 
pOE". — tfltcere nigrum virus; Qnidftm vire» corrigere ceaRli 
•imt. Teate Mrten GrouoTio omiiea Codd. ant viri» ant vinu le- 
gnnt, qHod recte Interpretator de viro geuitaU seu Tlt»l]. aeni- 
tale Tima dixit Tertull. de Auima c. 13. Vit&le vims diiit Piia. 
IX, AO. Cr. Buili. Ml StKt. Silv. 1,4, 104. p. 128. — Ni^^dc i. e. 
oolore ■nbmfo, lo psUidum incIiDani, interprete Galeno H. Med. 
II. El aXXaii i9iltis dvoftdtttv z6 sc^fov xQafia, dvvaio Sv Uytai 
xvf^iv «izeM'- Cf. Id. de S*nlt. tuends Vol. VI, p. 147. c. i. — 
Ad rem javst tertium sCTerre Gsleoi iociun ei Conunent tertio ia 
libr. Hippoorstia de Vlctu In Morb. Acut.: „MijSiv t<ov jtakaiov- 
liiv»v otvsm Siapivttv Xtmthv, itav 6tip.aJ.tna xftr' dfx''^ vitvt!) 
TOtovtoe, aXX' dtl uai iiaiXov iavrov xi^^otcjdv yi/vcafrDK, rfltv- 
Ttttov di {av&dv", — esMe pran^um caninumi JuTst sd hsec 
verlM ezplle«nda tsntnm Geltli cnpnt appcnere : „Laudabat ven- 
ditabatque se naper qulaplam in librarla sedena homo Ineptna ^o- 
iloaua, tsmqnam nnaa easet aub omni caelo SatDramni H. Varro- 
nls enarrator, qoaa psrtim Cynicaa, slii Henippeaa sppellant. Bt 
ikciebat iBde qnaedan non admodura difSoHla, ad qnae co^icienda 
Adapirare potae oeminem dicebst. Tnin forte eum ego libruoi ex 
lladem Ssturia ferebam, qui 'TdQo*vtov Inacriptns est. Propiaa 
igitui sccesai et: „?Ioati", inqiuun, „mBgiiter, Terbum illnd acl- 
llcel e Graecia TeCus, MusicatD, qiiae sit absoondits, esm esae 
nulU rel? Oro er^o te, legaa hoa venua psuculoa, et proTerbii 
latius, qood in his veraibus eat, senlentiBm dicas mihi". „Lege", 
Inquit, „ta mlbi potins qnae non intelligis, at ea tibi ego euar- 
rem". „Qnonam", inqusD, „pacto legere ego possnin, qnae non 
saaeqnor: indistlncta nsraquo fient et conftua qnae logero, ettnam 
quoqoe impedieat IntentlooeBi". Tuno allia ellam, qni Ibi sderant, 
complurlbUB Idem comprobantibua deBlderantibDsque, acciplt a me 
libmm veterem, fidei apectatae, luculeote scriptum, aecipit Butem 
incouBtatissimo vultn et maestiasfmo. Sed quid deinde dicam! 
non andeo, bercle, poatulare, ut id credatur mihi. Puerl in ludo 
mdes, ai eom llbnun sccepisseut, non 11 nitgiB in legendo deridi- ^iailizccbvGoOgle SATURARDH «BNIPPBAKUM RBLIIIUIAB. 28T 

cnll Aiisient, ita et ■entenliia lotercidebat, e( verba coiTupt« 
profliuicJBbst, Seddit igilnr mlbi librum multiB jam ridentibDa, et: 
,,Vides", lnqi[it, „oculo3 meoi Aegios Msldnisqae lucubrationlbDa 
prope jiun perditos: \ix ipsoi literanun apices potni comprehen- 
dere: quum Tslebo ab oculis, reTise ad me, et librum iatum tlbl 
totum legam". „BectB", inquam, „8it oculis magister tuls. 8ed, 
in quo ilUa nihil opus est, Id, logo te, dicas roihi. Caninum 
prandium in boc loco, qnem leKlsti, qnid signiflcetl" Atque Ule 
egregius nebulo, qnasi dilficili qnaestione perterritua, eisnrglt 
statim et ablena: „Non", inqnft, „parvani rem qnaeris: lalia ega 

gratis non doceo". Qnii aignificet prandium eaninum, rea 

leviculam diu et aniio qnaesiTlmua. Prendlum antem absteminm, 
Id qno niliil vini potatur, caninnni dicitnr, quoniam canls vino ca- 
ret. Onnn igitnr medinm vinom appeilMset, qnod neque DOTOm 
esset neque vetna, et plerumqne bomines ita loquantnr, nt omne 
Tinnn ant noTUm esse dicant, aut TOtus, nullam Tim habere sigai- 
ficavlt neque aoTi neque Teteris, quod medlnm eaaet, idcirco pro 
vlno non habendnm, qula neqne rettigeraret, neqne calelkceret. 
Rerrigerare id diilt, quod Graece ifvii^£<i:i dicitnr". ^iailizccbvGoOgle FRAGMENTA INCERTA. 1. Capite permulso. 

% Sed et Dmgenee tuicio quid tn Hereuim htdtt et Ro~ 

mantis Cynicus Varro trecentos Joves sive Jupiteres di— 

cendim, ^ne capitibut tntroduxil. 

3. Vbi deniqtie ApoUo divmut, eum a piratie maritimisque 
praedonibus et tpoliatus ita est et incensus, ■ut ex lot 
auri ponderibus, quae infinita congesaerant saecula, nec 
unum quidem habuerit scrupubm, quod hirundinibus 
hospUis, Varro vt dicit Menippeus, ostenderet? 

4. Wafipanoaia autem seoTsum pro mutiis Varro saepe in 
Menippeis suis posuit. 

5. No<tumwn deum Varro in Saturis perpOuo sopore et 
ebrietate torpidum irUroduxit. 

6. Quomodo potest rotundus esse (sc. Qaudius Caesar in 
deum transformandusj , ut ait Varro, sine capite, «me 
praepulio ? 

7. Fulmenta lectum scandunt 

8. Quid mihi somno, si dormitio tollitur? 

1. Ap. Prlsciiui. IX, 10. p. 46G ed. Kr (p. S7I. ed. Putacb.): 
„Piil9i flUaunt, alai alBuni, arsl Braum, lersi lerstim, laesl Iseaum, 

Insl Insom, mulsi mulsum et miilctam. Varro In Satura: 

C. p.". 

t- TertQlllBii. Apolog. c. 14 , ubl v. Haverkarapil adnot. — 
Jupiteres v. Priaclao. VI, 7. p. t4S. ei. Kr {p. 69i. ed. Piitsch.). 
Varro de L. V. VIU, 33, — Qali Bigalficet, qnod TertnJliaDns 
Varronem dfcit Immensam istam Jorum cohortem sine capititiua 
IntrodnEiaae, baud racilia explicatn nunc quaeatlo eit, postqnan ^iailizccbvGoOgle FUeWHTA INWRTA. IW 

iBteriit IHiiia lifcer, In qno knc ttt^wm ohter^mtum eU. De 1* 
CerdA JoveB iataa cBpilibw cirentei interpr«l«(iir cnpiUlms miai^ 
to«, qiiimuo nec da condlUwie, nec de feniln, bcc de civitMe 
■Ml8 Goo«titerit. Kec inprobttbiie lioc. Brmnl Ifitur axdifaXoi 
JoTCS dicend), i. e. ^ri^i C*- Siiid. i. t. 'Axiip. ArleBidor. I, 3ft. 
p. 57.: „'AxiipaUni l/yoftev liv aztftoii"), uU certe arirEit, qno- 
modo Cic. pro PIbbc. S3, i7- dicit ani^aUni at^taai i. e. sectnn, 
cujai certM dee«t aoctor ant ctipHt, et aiaillMer lieontiiis de Sect. 
nct. V, p. <8. np. Saicer.: ,,'EiiytTO mi^aloi Sion t^ Har^ 
iiQZV o-itiiv iiTj dxolov9^aavzts Hofr imovs ixoiparow". — Cc- 
terum Rud. Hercliel. in Froiegom nd Orid, Fast. p. CCXXI, 7. 
afTert hnoc fl*. ez Varr. Ber. Hnm. et DiTin. I. XVI; nescio quo 
jiire. Vide noa snpra iu Commentat. Cap. II, p. 46. 

3. Arnob. adv. Gent. VI, p. ItS. ed. Elmenb. (p. S03. ed. 
Cant.}. — Vide nos supra in Comment. Cap II, p. 48 aqq. et p. 
193. ad Sat. movroeivov. 

4. Macrob. Satum. V, 80. — V. Sat. Taq>. Mtvtitnov tr. 18. 
i. Popma citat hunc locum ex Auguatini libris de Civ. Dej; 

sed mihi, npere hoc paene sexcenties pervoluto, reperire eum non 

5. Seneca Apocolocyntb. p. 993. ed. Lips. a. 1770. Locds 
oeacio quo jnre a Popma ad Satnms Varronls relatus. — Claadlo 
Caesare in Deorum concilinm adducto, quaestio oritnr, cnjusmodi 
deuB ex eo faclendns sit, unde hoc modo interroganl : ,,Modo 
dic nobia, qnalem deum istnm fierl relis: intKovfnoi &t6s non 
potest eese: oStc avxbi Jc^ayfia fzei o^rt allove natfiiu. S(ol- 
cus! qnomodo potest rot." sqq. Stolcos Deo rotnndam formam, 
quippe pcrfecdssimam attribulsBe, notum est. Claodlum antem 
Caesarem ideo judicant Stoicum Deum fieri non posse, qoia vel 
ea ipsi desint, qnonim adhuc aliqua ciun rotuDda fignra cognatio, 
caput et praeputinm. Nec inepte omnino Casp. Bartk. Adr. VI, 8.: 
„Nam Illud ita caplendum: Qno modo quis potcst Dens esse ad 
Stolconim normam, qui oec TOluptate afficiatnr, neo sa- 
pientlam curet, aiit operam dat rebus snis bene ordiDalimqne 
adminlstrandis. Ouoniam enim deos non cnrace mortalla vel citra 
fiiTDreDi tamen dicunl aonnaill Stoicomm et eoadem volnptate non 
affici, slne capite et praeputio fingi, per jocum dixit satlrlcla tall- 
bua facetissimna Tarro". 

7. Ap. NoD. p. SOe, S4. T. Fulmentum nentro, ut est in pro- 
verbio veteri, quo Varro ntitnr saepins: F. I. ac. — 
Oana NohIub af&rmet hoc proTerbio saepjus usnm esse Varro- 
nem, ipieqne longe plnrlmam &a£mentomm Varronia partem ex 
Satnris hiytis cltet, quas scatnisse proverbiallbns conatat locntio- 
nibus, inde boc tr. Satorarum reliqulis iDserendoBi ceniuiMns. — ^iailizccbvGoOgle ftamemtMm Uetmm C*J. Lagd., ed. AU., Jn. — Tm. Adr., XV, 
i.: „Kg« M ad«giMe cziMiM ■igaificvi, ^m^ rabeaM 4eM 
piMCiae veDe, qaDd nibiici iapenre cMaii. Stm fp*d lecta 
SDtUnet »c Mclt, nibjici lecto, B«a iMp«Bi Met". Aiai. iecfaai 
tCMmdmMt CiraecvniB fere est '^va Ilotapaw Smfoim Ilafai, de 
^o T. SiAott. ad Zeaob. 1, M. p. iR. ed. Gaitf 

8. Ap. Noa. p. IM, I. T. DamUia, «lu cilaa, likri u4e de- 
•OMpift, til«l« loa iadiut*. — 1>a«d h*c tr. E 
«MWnu, ntio nobia fere eadeM erat atfae in 
CKM «OMMO Laarenb. r, Domftio. ^iailizccbvGoOgle I\DEX VERBOftei. abdlcari d« oonvlvlo 9, 2. 90. 
nbtei (ea«r« 66, 4. 185. 
abulla 44, 6. ]43. 
Aborlginas, xiQt '^v^Qta adrerie roalnnn lub r 
150. 60, 1 81, : 90«. acceplare 21, 
(Ccldere In bDmnm 66, 6. 18.'). 
acclpere mereedem 94, I. 933. 
— ae bene 52, 12. 150. 
acclpiler &1, 3. 1ST. 
acGubare GO, 1. ITl. 
accnbllum Ire H6, 7. 230. 
acer bonio II, Sa. 193. 
icervoB faoere ftp, 7. 16». 
aclea hoalka ibid. 

— ruasa 30, 0. 129. 
aclnus B6, 9. 290. 
AcbUles &3, 3. 17!>. 
acrem igiiem iniui pBacere pecloie 

39, 10. 139. 
«Meu cnr*B 66, 13. 185. 
acroaals 86, 3. 280. 
AclBHon 84, 1. 218. 
ad pro apud 39, 10. ISa 52, iS. 

160. 
Bd aliquid tacen medisxlme B6, 6. 

isa. 

ad «nnaslm 90, 4. 229. 
ad annam 64, 4. 181. 
sdcurara carroa T4, 7. 196. 
addera aliq^id In atiguid 30, 4. 
117. 61,3. 174. 82, II. 213. 
addere caleir 11, 8. 100. 
adllnceie ad ezodlam 3(i, I. 130. a 52, 16. 

aSidipOQOv 36, 5. 131. 

•dllgare alicui atiqvid 66, 3. 185. 

admilleie equam asino B2, 20. 213. 
adjnovere calcar 81, 12. 206. 

Adon, VeneilB pneilns BT, 1. 226. 
Adrla 73, I. 195. 

adgnmere ytvt9^Xiaii6v 90, 4. 229. 

BdDleBcens moechBB 39, 10. 138. advenlor 52, 3. 149. 
adrehl alicui 53, 12. 154. 
adTOCBie 82, 15. 213. 
aedilicluB modlna 50, 2. 148. 
AeBeuB 41, 7. 143. 
AeaeB (nominal.) 3, 2. 93. 
Benam 53, 10. 154. 
aeqaufl ad aedlUclnm modlnm 50, 2. 
14a B 74, 1 196. aeriae comiiedes 81, 33. 90r. 
BerlHee dncere 39, 8. 138. 
aealDare 39, 9. ISa 
aelHlula 22, 4. 109. 
aether obliqaus 24, 1. 110. 
aeiiierla vlae Bielllgeraa 81 , 16. 

aevUas 88, I. 22T. 
aevKeniuB T6, 1. 199. 
Bflcefe luce locam 81, 15. 190. 
AMcB lenibtlia 44, 6. 143. 
P. Afrleanufl «4, T. 181. 
AKamemnon 96, 10. 934, 

16 ^iailizccbvGoOglf INBBX TBIBOBUM. 'Ayav MtiHiy, Delphka iii*cripth 

5«, 6. 163. 
Agatho a. 90. 
Agt Hodo 3. 92. 
■gere pro agittart 39, 9. 138. 

— pr# egtrere 11, T. 100. 

— «areM nndM 48, 4. 146. 
■«ti ■ramm 35, i. 111. 
■gltonneH ■nUas 62, 31. 918. 
Mtiari blU ■!!■ 91, 43. 121. 
Syw iniTdtpiot Sfl, S- 220. 
AJax 8iiaa«nllclis4. 93. 
axivrjtos ST, 1, IflT. 
auffaroe ac. oftos 7, 1 . 95. 
■lUe^ra 14, 1. 109. 
AUacliB 31, 22. 190. 
AlkalaTl, 2tt. 193. 

albDB mua 81, 24. 20r. 
■lere et paieare 3T, 1H. 134. 
■lea gaUaa 64, 1. I»1. 
Aiexander 53, S, 1&3. 
algn dare 33, 1. 129. 
■lU serere 50, I. 14H. 
■IlBm ac cepe olere 11, 6. 100. 
■UmonUm ■nlepMllam habere 69, 
" 150. 'AIX.OS 

»8. 
■Iie esu 

■Ultoue 

110. 
allom ■ 


bit 


E 'Hfa*l.ij 


fi. 


««■Telnmalnm39,2. 
«las &3, 18. 1S4. 

bUom 99. 4. 931. 


138. ■lol pra alvl 39, 4. 138. 
alvl laetna oerlne ii>d. 
•Ivnm lavere alicui 8, 4. 97. 

— inbdocera alicujui IT, 2. 

900. 
«Hara amluiler atiqatm Gt, 5. 174. 
■ablvlon S3, 14. 154. 
AmbradeDBle baedna 68, I. 190. 
ueiu Tl, 2fr. 193. a 74, 14. 196. ■mlcnla fleae 40, 2. 141. 
ammlnlenlan 3T, 9. 113. 
amlxlt pro amiciul 43, 1. 145. 
'Apiiov MiTiftte,Tttfi ^tkaf- 

yvflasS. 94. 
tmniM /aniniRe 71, 2a 193. 
Amor parvaUe 39, 9, 13a 
AMOriB dlgllnlna 64, tl, 181. 
AmpbloDlB putea agere 63, 1 . 1 75, 
AMpUon, iragoedna ibid. MipbiWpabeBeme1IUS2, 13. I! 
ampharae dlvftom 2T, 6. 114. 
annalB 63, 17. _ 176. 
dvayvamis 9t£v T6. 199. 
■oBMa BglpenneB, Iremlpedae ( 

91. 913. 
Andabaiae T. »5. 
Androneda 69, 2. 191. 
■nb-aciB cavaia ■nrlaB 66, 9. It 
■nlma i. q. Jlatu* 44, S. 143. i S, 15T. B T, 10. 96. 113. 
■iilBaBlnBlah1ll«,udena 16, 1. 106. 
Ann^ el PereniiB 83, 1. 9IT. 
Atinalli Ennt 66, 15. 186. 
■MM 83, 3. 21 T. 
■nnl lelrachordon 80, 2. 203. 
RnnlB mnlila ■'. t. per nallo* annoi 

.19, 3. 138. 
annonam Inlendare vtl loceadera 

86, 11. 320. 
■nnaere caplla 69, 5. 191. 
■n(e pcoapleere 59, 9. 15a 
anieBlgiianl 6, 4. 91. 
"Av9Qma6ao3Ln, xtfl Fivi- 

^Xianijs». 9T. 
anllclpare II, B. 100. 
aTilldhso 9, 4. 90. 
Anllpaier SIoIcdb fil, 1. IST. 
anllqaltalM 83, 16, 913. 
■nilqaaB booia 33, 1. 128. 
apnge In dlereeiua 3t, 4T. 121. 
dtiBgavtoXoylaltttlvtSt,^ 199. 
■parire lacos BangnlnlB 69, 4. 191. 
apartae ■■!■■ 55, 4. 159. 

— earae ibid. 
aperio eaplte esBe 31, 31. 191. 
apoB MlleBUe 74, 14. 197. 
ApoUlnU aedefl 76, 9. 9M>. 
ApoUanlDB 48, 9. 1S3. 
■poUieeae IrlcUnlueB 30, 1. IIT. 
AppU virg» 90, 3. 299. 
■prlcBri In Bole 59, 9. 169. 
■pluB aligMa rt 91, 1. 109. 
— lenerla frnUeibas laem 51, 4. 

16T. 
ApnlUecn«irat«mpeena63,ll. 176. 
■ana cadaeller menB 29, I. 116. 
— dnlcU 52, 10. 150. ^iailizccbvGoOgle IRBBX TEKBOECM. 16 1&4. I lafttran ailcBl 53, e mllteta 77, 5. 
aqaallles qnergDedalae 29, 1. 
aqDlleatoa «7, 3. 188. 
aqBllai Tmcub 77, d. 20t. 
aquUuB flflctaa 4j, T. 143. 
Hqulloala higeia 16, 9. I0( 
arBrDm agger 35, 4. 111. 
arBlani «e. aaluni 86, 20. 
ArBtus B9, 6. 188. 
aibotea morlesles ■rllndlne 14 
196. 221. reglH 26, 1. 113. 
Arctdto colonui HeromiDB 27, 8. 114. al» blli agliarl 31, 43. 121. 
airla divllls Ctaisl 8, 2. 97. 
atlBsena Pbrygla 66, 1. 190. 
Alll» Idem Qood Tiilo Joa e*la 87, 

4. 226. C/. 42. 142. 
Ailicaium HDBanim actlploroB 64, 

1. 181. 
AlllceB phl]oiiDplila« aluDina VerliSH 

31, 29. ISO. 
Allicnii 80, 6. 204. 
■lllDge» aevilalls extlnBm meiam 

8B, 1. 227. 
al(aUetB denm deplaMio otallMilB 

eloquia 08, 1. 10B. 

lupati vDlDpiaiem auribn* 38, I. B 37, 1.33 dtiimi/calat 80. 203. 
aicblleclotWB Sa, 4. 149. 
■ideie pocolla B5, 10. 162. 
ardifetB IsmpBS 39, 9. 13H. 
srKentBtla apes aailll 2, 4. 91. 
aiEenlUDi Hlbeinm 33, 3. 129. 
Arga iBccUB.) cllitemeni 3, I. 92. 
atidum laaaie 52, 21. 1^0. 
Arlsloleloa 31, 17. 120. 8T , 1. arttudlne notl 74, 2. 196. 

StfTlvt 66, 1. 185. 

■nPB margariia oaadlCMiiia 25, 2, 

111. 
ArmotDm Jadlcinm 9. !t9 
arqualDB 31, 26. 120. 
B^JtnJTije, ^ 92. 232. 
afle ligare veslRam T, 9. 96. 
ailein laettem oipromete 63, 6- 

175. 
arnapei tdstls 92, 3 231. 
aBelll PeaslnunlU 68, I. 190. 
aBparagos Beiere 50, I. 148 
aspar ( ife napore) liiif. 
BBlileam eoteaBm poBcere ab Atato 

39, 6. 138. 
asttice CBell ebatea 53, 15. 154. 
■stralogl 53, 19 IM. 
Aialanla 55, 6. 159. 
Alellanaa IiIobb eilttcRre 37, 1. 133. 31, atblB HercaUB 15, I 

10. 119. 
Rlbletse «ll Betoalls albla ftcti 31. 100. 137. 
■DGupDDi cahorles I 
aadlasol 90, 3. 22l». 
aarerie et loUere 82, 14. 213. 
augeseeto 87, 2. 226. 
Augjac noKfOV BBoio 11, 7. 100. 
ButB BoUs 31, 3X 120. 
sutuia Blalera vetba poaderBre 71, 

3b. 193 
aareae caell cavaiiiae 53, 16. 151. 
aureas Bndaa agere 48, 4. 146. 
snrel laletea 81, 19. 206. 
aures obsldere bUckIus 41,2. 141. 

— relDrsie alicui 2, 2. 90. 

— ebrlae <l BBlarBO 31, 48. 122. 
■arlbus volDptalem aucaparl 36, 1. 

137. 
sailgarl 56, 14. 162. 
autlDm eavsia anrtBGtB 66, 9. 185. 
9 sDppHtum asttiaum 30, 15. 119. 1 fen len 25, 
149. Anlomeda 

Baiumallai 80, 2. 208. 

— Bromla 77, 7. 20I. 

avi ei aiavl 11, 6. 100. 
■vlda Ubldo 61, 1. 1T3. 

avllo el palrilo mote 52, 3. 14». 
Rxls fdgidnH 53, 17. 154. 
aif«o3lilia, zi 94. 233. 

B. 

bftcebarl 31, 21. 120. 

bsdluB 63, 13. 176. 

BBjae 10. 99. 

barham rRdete 81, 5. 133. 56,7. 

162. 
basls 63, 5. 175 
bellarl^ 60, 1. 172. 
belli munera piBealare 41, .>. 113. ^iailizccbvGoOgle \Ttnx vBmnoitiM. ballRB boMio 66, 9 

5. 320. 
billua i. c. aequut. 161. m, 3cl 
vel benvt ST, beiie aecepluB Sa, 13. 1M. 
— BalUs wnpbllJipa ibid, 
btten roras Jabere mullarain 90, 2. 

graveai TT , I . cielaluB acypbuB 8, 7. Bl. 
caelaluM 34, 1. IIO. 
caell Cborea aalrlce 53, l!i. 
"', 16. aginen &3, I 154. blbers i 

— Pblllppeuai 61, 3. IT«. 
MiBB comlM ao, 4. 9M. 

— Ldmm 34, 1. 110. 

— Vensrlf 39, 4. 109. 
UU aira agliail 31, 4-|. 121. 
bUlnsDea llblae !t6, 18. 163. 
BlnarciiB II. 99. aq. 
Upeutla paaaercaluB 53, 3. l&S. 

— Becaria 66, 9. I8S. 
UpODBlles farclpes TT. 6. 90). 
ktplane riilBen 53, 18. 164. 
Hb mz 94, 1. 110. 
UBtlcae BDsnlae T3, 3. 196. 
BHbynl BDtteUI ST, 4. 19». eaelo doHlDB Bcypbns 2, T. 
caelam a caetaiDta appeltalBr 94, 

1. IIU. 
eaemrnla mlnUlrare II, IT. 10), 
eaemla ands 53, 19. 164 
oalaHlBtrDm fneiilr.^ 93, I. 332. 
eaXar addere II, 8. 100. 

— aimovere 81, 12. 306. 
caleealDB T6. 9. 200 
calcei muUebrea 31, 12. 119. 
calceoB facere eUzoe S6, 1T. 991. 
caicliro eqaaii 81, 3 206. 
caldlB pedlbBB ko IrraaipeFe TO, 2. 192. cale e 80, 8. 904. 
il 30. 1 III. a48, 5 146. ^iio^il^e 60, 
blateiate 49, l. 14Z adn. 
bUian 31, 23. 120. 
b«na corporis aeqnl Bl, H. 
bona Mges 48, 9. 146. 
bonllaa leirao 6, 2. 94. 
boDDl 66, T. 185. 
bovam lulo aAHnare 69, 4. 
bovla pro boi 1, 3. 80, 
BriBaldem 63, 4. ir5. 
Bromla Butumallai 7T, 7. 21 
bubnlcllare 59, I. 149. eallda a 

eallendram 95, 10. 234. 

callz mulal 17, 2. lOT. 

calllblepbaran nainraleei, 12. 181. 

caUr a calendo T, T. 96, 

calora rrigaa mlBcere T4, 9. 196. 

cslDmnlarl 86, 12. 231. 

cali (maic.) 54, 3. 16T. 

cana Verllas, Alllees pbUeBopUM 

alamna 31, 39. 190. 
eandelabrum 1 T. 138. 
> 35,3. kolga 61, 
213. C. :. ticretro 53, 3. 

rium) 56, 1S. 

C/. 82, 11. 

1 82, 31 cabauua 66, 3. 1B5. 81, 9. 901 
eadere pro decidere 93, 4. 231. 
cadaea daps LlbsTl da fronde Bre- 

nlae autnmnllalla TT, T. 201. 
cadvcHeT Tuens aqua 29, 1. )16. 
CmcUIub In arfaaieBiU posell pal- 
nudu 66, 14. 185. 

<i 8, 8. 0T. 

1. 96. 3T, T. 133. eandlcantla margBrllo a 

111. 

candldum laete T, II. 96. 
candldus calz 54, 3. 16T. 

— BuciuB laeila 39, 3. 138. 
eaneie pat osBa 81, 8T. 131. 
canlnum prandlum 96, 1 . 236. 
canltudo I, 9. 89. 
caniare Incondlia 63, )3. IT6. 
CMlerlDS velDlDa «I DavellDB 1,3. 89. 
capeTBtam rronlam anUlere 31, 1, 

119. 
eaplia annaere 69, 6. 191. 

— aperlo enea 31, 34. 191. 
eaplils elera parii poalteon II, 'Hlov^S 19. t04. 
Capnaa saplBslB 8, 9. 9T. 
oBpalaa 98,3. 116, et 44, t. 143. bvGoogle . capii glbbm-imi 91, 14. 119. 

capul rutro dlspUnare S4, ). I5T. 

e*rcer ladmuB M, 3. I5T. 

caijes ei iinlB 44, 9. 143. 

camtles v. tanarel. 

canilrtnm 9, 3. 90. M, S. 119. 

Omalldea 81, 7 et S 206. 
. carneB coqnere In polvere iBTIIilea 
67, S. 1B8 

CBrrl pallll 74, 7. 196. 

CBruncala 7, 8. 96. 

caHnares 82, 18. 213. 

cisla paeHla 66, 19. ISft. 
— veslls 31, 41. 121. csslrBiom pecns ln ApulU 63, I . f/. 31,4. 
119. 
cavemae aureae caell b3, 16. IM-. 
caTns ii«r 81, 16. 206. 
— ronfi «6, 9. IH5. 
cedere pHum alitni 80, 1. 203. 
cedere velaclbus membtls 66, 8. 

185. 
Celer il kvog X^fifuiTos Xoyos, 
ADllpalri sielcl lillas 54, 1. 157. 
ceUae vlnailae 86, 24. 231. 
celox 41, 4. 141. 
— remlvsB» II, 23. 101. 


t 18, 1 104. 15, cenmssla (meie 68, 2. 190. 
cepam esse Sl, 18. 120. 
cepe 11, 6. 100. 
_ lebtlB 53, 10. 150. 
ceras consciibUlare aliqua re 

I. 106. 
cera TarenUna 74, 14. 196. 
ceram eosere ibiil. 
cercoplUieel 31, 23. 130. 
Ceres 83, 1. 317. 

— cibl mlDlMra 52, S. 150. 
cerBeie vliam 37, 13. 133. 
cenaa nlvl lucina 39, 4. 138. 
cesils descoblDare supaTeilla alicni 

22, 9. 109. 
eelaiU 39, 3. 138. 
ceio proponere atiqutm flP, 3. 191. 
retra 39, 1. 109. 
Cbalcedoala peUnys «8, 1. 190. oBBraoter 50, S. 148. 

CMus peclunculua 68, I, 190. 

ablamyda pnrpnrea 40. 9. 141. 

oborei caell ailrlca 53, 15. 154. 

chortes 64, 10. 181. 

choras poculls ■rdenUnm 56, 10. 

163. 
Cbrysa, Insnla 8, 9. 97. 
Ctirysosandilas 74, 14. 196. 
clbailun vlnuu 56, 16. 163. 
dbarios Arlstoxenua 63, 10. 1T6. 
clbl relrlmenla 74, 10. 196. 
clbas parlsslmns 71, 96. 193. 

— pancarplneoB 96, 4. 183, 
elcer sereie 50, 1. 148. 

~ vlrlde 82, IS. 313. 
clera albl panum cspltis pasllcon 
11, 16. 101. Clllce 190. clnaedlcl 68, 20. 176. 

clnaedns 'Itoviiidt 'AzilUoie ijpoii'- 

Kov maeienils 63, 3. 175. 
clnelnnoB demlilaie 64, 14. 181. 
clnEDlDm uxorls solvere 37, 10. 188. 
clrcliei nactla merldls 53, 16. 164. 
clrcnmspexe 82, 1. 312. 
cllliemis Aigo 3, 1. 92. 
clinis Llbyssa 37, 16. 134. 
clsnBlra 52, 3. 149. 
clBves iftiif. 

clsvl InnlcBe 56, 8. 162. 
Cleopbanlns 50,9. 148. 
clepeie se olieui rei 60, 1. 178. 
eloaca 54, 4. 157. 
clueor 63, 14. 1T6. 
coagulum convlvlonjB vlnum 30, 6. 

11T. 
cacorpm eaborles II, 4. 100. 
CDdB 86, 1. 230. 
eoenam cammlilere ove malira 97, eospllprofiicereeDepft 31,40. 131. 
cogere ceram 74, 14. 19«. 
— dliBm pancarplneam 96, 4. 
233. 
cobercere veni 

mlMBTum 11, 4. 100. 
— eammimonnm 11, IT. 101. 
colere siramenlls donleilla 86, 93. 

221. 
eallecius, IMIIM, eleeMs, >•> ■•- 

gleclns 60, 1- 171. ^iailizccbvGoOglf INSHX THKBOBOK. colUgera posl neM 

86, 3a. 221. 
collocare tftlmiarDm eiatdla 6J, 21. 

116. 
eolluB pracBrpin , levl numore 

aclaai 64, 13. IBl. 
csUdb pavonle nlteDi S2, T. 213. 
celoa erire«cil 74, 3. 196. 
colobr&e 31, 22 120. 
ColaiiinaDercDllii,n«pl ^6- 

£))£ 15, 105. ■;. 
aoma buanea 31, 46. 121. 
— promliea 56, 7. 163. 
comelOTie* 56, 16. 1S2. 
comeil 54, 2. 157. 
comealDs 86, 9. 320. 
coMld «3, 20. 176. 
eammllltonam eotianea 11, IT. 101. 
lam ovo matnro 3T, 
113. coTitremalaB 61, 3. ISS. 
«canvenll nsu 56, 16. 162. 

ajwtut 60, 1. 104. 
lommanls maiella 27, 6. 114. 

63. a. 175. 
compei llnea 66, 1. 185. 

— aerU 81, 33. 207. 
eompedlre pedee eorrigb 36, 

131. 
campendlaHi m, via 83, 5. 311 
eompllum flT, 1. 188. 
eoaddere 61, 1. 1T3, 
eoncaquere 74, 9. 196. 19. 154. 15, ] 106. . 175. 9 64, I eoadDeera laro DaTem 53, 14, 154. 

— popnlam in fonim SS>, 16. 150. 
eonflcere illlcernlum 55, 1]. 159. 
canflavlDm 86, 19. 221. 
conTalBre 52, 4. 150. 
coajleere ae In gaBeum amlcae 81, 

9, 206. 
— veTba In rormam 66, 15. 186. 
coBmdizare 36, 5. 131. 

e riiiiDi 62, 2. 149. 
rl 64, B. IBl. 
cengnBdiare ■ama In lalerei 35, 

1. 111. 
cooierUiUlara atiquid aliqit 171. 
convlvU d 

coqnlnarli eoller 37, 4. 133. 
corlDi 31, 8. 119. 
comui Pbryglui 31, 37. 121. 
cornalae blgae 80, 4. 204. 
corona ex anro et gemmla talgtm» 

31, 15. 120. 
eoTona aiirtoa 89, 6. 138. 
corpereaa caiioz 88, 4. 237. 
coiporia boBB eoqal 81, 8. 206. 
corrlglB dlarupla 53, 21. 150. 
corriflse 36, 4. 131, 

1. eorporeua cartez ■apernui morieulnm arilu- 

dloe arborum 74, 2. 196. 
coraBciii Imber 92, 4. 231. 
CDiiim reveilere 81, 24. 307. 
coelag fladebBl eBDitco 86, T. 220. 
ealburDi 95, 10. 234. 
CDlDndx 81, 16. 206. 
CrBaCreaaHodleNlkil 17.106. 
CtbbhI divllls Blria 8, 3. 97. 
craail BcneB 82, 19. 213. 
ciemenlo majorem fleii 39, 3. 138. 
crepera oiaclB 59, 1. 169. 
eilbriuD novBm bovo pBzlIlo bub- 

peudere II, 11. 101. 
Cilloa 95, 10. 234, 
eraoie IBvere aranim tggerem 35, 

4. 111. 
cmdail parleies 86, 16. 221. 
oryplBe 86, 21. 221, 
cnblcnlam pudorls poUaeie 39, 10. 

138. 
euldla plumeB 77, 3. 201. 
cnllna gBneoidbHB madolBc vltae 

66, 13. 162. 
callnBe 86, 23. 221. Cf. aJn. 
illeili Bllbynla ImponBil 37, 14. 133. 
colter coqulnBrls ibid. 200. 


iJenl T«, I. Cumanl coUcei 30, 1. 117. 
cumlnum vOBCi 31, 18. 120. 
Guna pro cnnae 44, 4. 143, 
cupae aerla aeeli vlrtulli 81, T. 806. 
eupai vlnailM •Irpaie 80, 4. 117. pnbUcBe 18, 1. 107. ^iailizccbvGoOgle cnrae «oraa 66, 13. 185. 
cnrsre absvtvU potitum &5, 2. 
159. S3, a. 332. 31, IT. 120. 
BBiarl ksrao pw DlonyRl» 31, 3. 133. 

3. 157. 

GHtSDS VllM 35, 1. 130. 

erniBalariim aaaitua 81, 36. 121. 
CycDOB, Jitjl Tatpijt II. 106. 
Cyikl 6«, S. 1«S. 
CynicDB 18. lor. Sain<or 1x6«, d 86, 4. 220. 
> 31, 24. 120 
dap8 Libcrl tnoUla 7T, 1, 301. 

— scboUca 31, 48. 122- 
dare Blgn 33, 1. 129. 

— dails 8, 3. 91. 

— babenaH slicHi 36, 5. 131, 
44, 8. 143. 

declna Hertnll* TO, 1. 192. 
decoqaera B4, 4. 219. 
deesBa et supersBte 60, 1, lll. 
deflgere (i. e. ptrtiringtre) ali- 

quem 56, 3. 162. 
defaimare vlam Bl, T. 20«. 
iefraBiare ae» caapoiiem 59, 4. 169. 
defrulam 8, 6. 97. 
deglabera alj^ent vWnn 53, 10. 

164. 131. 

deleiUIs BpoDgla 56, 4. 163. 
delilna parlic. a delere 36, T. ISl. 
Deipblce Ruinmiia 56, 6. 162. 
iletphicoe inKripliinies 31,16. 120. 

56, 6. 162. 
delambe 53, 3. 153. 
dflmerB coiaa ac reilgtenes aDlmlB 

8, 2. 97. 
demlsaam ad lales looleam babeie 

55,5. 15». 
deinlaslor (elDaedns) 63, 3. 175. 
demlitere dDelBDOS snle asies 61, 

n. 181. 
Democrllus 17, 2. 107. 
demoUre asira T4, 6. 196. 
deDlarpsEae 77, 6. »1. 
Db Offlclo HbiHI 19. 108. 

deornm cnia 
pnHlcBB 18 degrsiim rapl 14, 1. lOS. 
d^nac Ttimv 30, 2. IIT. 
dBpavli eoiluB uimnm 31, 8. 119. 
deplDiiitnm oiailonla elaqnlnm 58, 

1. 169. 
deponlare 82, 17. 913. 
depaere et molero 59, 5. 169. 
dorepente 01, 32. 90J. 
Uerepeie 30, b. llT, 
derlalsBlmna 11, 90. 101. 
Ue SalBle 20, 106. 
desoobinaie 22, 2, 109. 55, 3. 159. 
deBnbalare vlam 61, 8. 206. 
DeBalidrtns, vtifi %ov rpa- 

q}F>v 91. 108. iq. 
delonderl (meJ.J 49, 1. 148. 
detotonderat 51, 1. 149. 
deiuTbBie de panlB oli^ein 83, 18. 014 n*lasfl2. 213 
Dovlell, 

109. 

devliglnstBa pnei 69, 6. 191. 
devoiara nmbram spel 64, 4. 181. 
deiilma vla 61, 1. 188. 
Dlana 66, 1. 186. 
dlGero doten alisut 59, 0. 169. 
Si ivot Ivituaiot X6yos 54, 1, 

15T. 
dlcieila sonare 63, 19. 176, 
dioieeiam Id, apage a dom» noaiia 

teiam InBaDiiaien 31, 4T. 121. 
dles f/emin-J 31, 4. 119. 
dimeul II, 10. 101. 
tigliDllB pitmaribUB slare 9, 1. 99. 
dlglluio AmoiiB ImpreBsa In meDle 

ilglUB 64, 11. 181, 
dlgllnm praecidere 69, 3. 191. 
dllB molibna vegere lyram 63, 18. 

176. 
dlmUlere luBtim 53, 7. 153. 

— peolore cniaB 64, 13. 185. 
DiageneB (Csniaa) 53, T. 153. 

81, 20, 20T. 
Diogeoes 77, 5. 301. 
DiogeaeB 90, 4 22». 
DioNyals 31, a. 119. 
DionyaiuB lionia gairnluB el . 71, ; 193. dlsclngere oJiifuid aliqua re 64, 

13. 181. 
^ig naiSti Ol rifovTes 

23. 110, 
dlBplanBie eapac ruiio 54, I. 16T. 
dlRrupl» conlgia 53, 31. 150, 
dlBBociataa 83, 4. 217. ^iailizccbvGoOgle imBX VKXBOiiua, SiHTtxoy iniytfatifiaiuiv W, la. n ItTti 31, 45. lai. 
dlvttimi amphOHe ST, 9. 114. 
dlzB pro diriut 53, 11. 154. 
docere «qDiun lalmlni (tc tr«.J Ml, 

3. 331. 
dolllBi leyphiu 2, T. 01. 
DoltBm Bul Serla 24. 110. 
domlnas (te. convivii) 27, 4. 113. 

se, 15. laa. 

dMnlnBs eoQvlvU 60, 1. ITI. et 

64, 9. 181. 
daniBli (genit.) 86, 6. Sao. 
domBm pnebata 6, 3. 94. 
domn poHlloa 66, 6. 230. 
dormtre io dle TT, S. 201. 
dermH» 82, 10. 913. tt p. 238, 8. 
die «al lapi 82, S. 218. 
dalle date oJieiu aliqiiid 8, B. 9T. 
8ov3MnQcnms merliue 2, 8. 91. 
dt*co HespetliiBm 55, T. 159. 
diBaie ■etUoa (mteU. ifatnii») 39, 

8. 188. 
daeere ad exodlom 86, 15. 221. 

— aerram oam aUqoo 69, 4. 

1«». 
dacDodl molostla 83, 6. 21T. 
.qaa 62, 10. 150. 
» 56, 16. 162. 
dopUcate rem aoriptloDe 8, 1. 9T. 
4aza pro dimite 59, 4. 169. 

B. 
ebMatas leclaa TT, 2. 200. 
•triae anres S8, 48. 122. 
ebBrnd leclt T4, 13. 196. 
eccum 11, 26. lol. 
eofagerenl 86, 18. 221. 
ectilBl 35, 9. 130. 
ecllpale 45, 1. 145. 
«cqBaodo 55, 3. 159. 
eonienB v. i. eqaBlcDB. 
edepol T, 2. 95. 90, 1. 229. 
Idiaiiata 68. 189. 
edoUre llbellam 11, 25. 101. 
edolaiam teddete paenun 59, 7. 

169. 
Edoaea 86, 11. 220. 
edacere aUquem e Dorbl flncllbDB 
, 31, 24. 120. 

^ivmiovs NeapoUs 84, 6. 210. 
eroeloB 39, 10. 138. 
JyM^rtiK 64. IBo. 
•lcii jelaoio vlIileaB venatam 3r, 

31. 121. 


'fxatrofi^)], ntfl Bvvimv 25. 

111. 
'EWKli^aia 26. 113. 

hlTQOTt^, ^ 71, Ifr. 193. 

eleclos, coUeclDB, IccIds, non ne- 

gleclas 60, 1. ITl. 
•llmlnaie ee (ex sraclo) 80, 5. 204. 

lempora ar, 2. 113. 
eUzoB facere calceOB 86, IT. 221. 
tXKvatixiv qnlddam bBbere 36, 2. tSI. 

elogaluin 58, Empedoclea 31, 23. 120. 

fjtq^viOS 63, 5. 1T5. 

Iv "AiSov 2T, 1. 113. 

Endymlanei 2T. 118. 

enecBte 64, 2. i6T. 

Ennl AnnaliB 66, 15. 186. 

EnoiDi cilat. II, 25. 101. 2T, 8, 

114. 3T, 12. 133. 8T, 2. 226. 
Ennlas bicorpor 63, 14. 1T6. 

■ — MDiBmm dlsctpalDS ibid, 
Ivfv&fios lcfiff 66, 15. 186. 
laanlai 36. 130. 
epbebl nllidl, veele pnlla eandUi 81, 1 206. 5,2. III. 
EpicBrns 56, 13, 162. 6T, 1. 188. 
epl(rafflmaila faeeie 32, 3. j09. 
ixiypofi/tiirtDv Siatixov 66, Ifi. 

186. 
EpliaphloncB, «e^l Taipatw 

28. 115. 
egaa qnadilpei 82, 20. 213. 
eqnam admlLiere asino ibiif. 
eqalla 48, 8 146. 
eqnlmsDlum 82, 20. 213. 
eqnlso 99, 2. 231. 

— InBanas 31, 24. 120. 
eqnlsoDaa naudei 58, 14. I&4. 
eqDlles pedBill 43, 1. 142. 
eqBDloDi fureos 81, 24. 12% 
^Hna 9c^, Dtlphica inttriptio 31, 

16. 120. 
Erraiio 29. 116. 
ernmpeie ae ab otiaiiB re 63, IT. 

154. 
ervlllam serere 50, 1. 148. 
eBcam ptaebere 6, 3. 94. 
eicendeie In malum alie 89,2. 138. ^iailizccbvGoOgk' ei esllare 52, 10. I&O. 

8SBe incommodl 61, 2. 1T4. 

esBeda 31, 38. lai. 

EbI Medua Halalae, 

Mi&rie 30. IIT, 
esurlgo Andebal coBlas 86, T, 320. 
^Ojj, ta 66, 14. 185. 
Eiritria 3, 3. 93. 
fVETijp/cr, )) 89. 23». 
BumenldeB 31. III. 
ennnctiHTe ne 18, T. 116. 
EvQfv 'H A6xag To nta/ia, 

ittplrtya/tjjxdtojpaa. 128. 
evallare Inlus nfi^eni foraii 28, I, 

116, 
evercere lecylbuni In BpsraEOS 96, 

0. 234. 
evldenler 53, 6. 153. 
evlrare 53, 1. 153. 
evlreacii eolaa T4, 3. 196. 
l^ttytBj^, ^ 69. 190. 
exsudlre pro audire 31, 35. 121. TBMBOIVM. 

"Eios TToTi rabnlarani exordla calloeue 63,91, 

1T6. 
raeere acervos G9, 7. 169. 

— medloztme ad ImmoTlalem 
modnm 56, 6. 163. 

facere satrinas 40, 1. 139. 
racles mReandrals aiqae vermlcalaia 

86, 14. 231. 
qiax-^, ^ 89. 12S. 
faiuein venlrls salullare 6T, 2. 188. 
fwniliare funui 62, 2. 149, 
famlllBrla flllua 2, 4. 91. 
farlnam plnsere 86, 13. 321. 
fasciae 3T, 16. 134. 56, 1|. 162. 
fHslldmter 16, 1. 106. 
faz iDvelnlB Incendlo 83, 9. 313. 
— plnea 3T, 13. 133, 
febils R fervore T, T. 96. 
fellsre lac bumanum 52, 12. 150. 

— [upam 81, 1*. 206. eicalclarl se T6, 3. 200. 


fenBralor avsros 8, 1. 9T. 


ezcanlare es: ara 31, 39. 121. 


rerre aurum (de Jlumine) 25, 1. 


ezcurlare 43, 2. 143. 


111. 


Ezdemelrlcus 34. 129. 


ferre et lollete 19, 1. 108. 


SilstlmailarperionAj 31,44. j2t. 
eilium ae vhos habere prsprium 


ferri dlversum 31, 45. 121. 


fervi^re aliqua re 31, 1. 109. 


67, 1. 188. 


Jervlt Hnlmo 83, 5, 213. 


exlex 83, 3, 217. 


fefvldu» ignis 11,2. 100. 16, 2 


ej(od[nm86, 16. 321. 36,1. 130. 


106. 53, 15. 154. 


— vliie 25, 6. 111. 
eiorare oliVem oii7r..d 63, 9. 154. 


4. 191. 


eiordla fabulsram collocate 63, 21. 


fesliva airfpai^ioloyia 31,48, 121 


1T6. 


fei curiae 80, T. 204. eiplleare f«c. volalu) aeilierls vias 

81, 16. 203. 
eiporreGluit 2T, 1. 113. 
eipromere arlem Inertem 63, 6. Lcedula plngBlB 86, 11. 231. eispeclare (i. e- itt tede 

rpectare) In clrco 55, 3. I 
ezlendere nervlas In pasllerlo ezllsplces 80, 1. 203. 
eziricarelrlcasAlellanBsST, 1, 133, 
fltiv voiv 32, 1. 128. 
'fiZwZt, nefl Ttiziie 33. 128. 154. 
flllas »unlIlariB 2, 4. 91. 
tpdo&fmpov genaa 39, 11, 138. 
qiii.ovixla, ^ 23. 109. 
if,aoip9ovia, n 8T, 3. 326. 
Sndere costas 86, T. 320, 
flngeie legulss 86, 23. 221. 
llnem Blalaere alicui rei 52, 1 1. 150. 
Bnls (feminine) 56, 3. 169. 
flBmeii BUdum 44, 8. 143. 
flammeae zunae 24, 1. 1 10. 
flallliB labor 56, 11. 163. 
Flaitibalae, Ttefl 'Eitaf/- 

ZiaJv 36. 180. 19. ^iailizccbvGoOglf IKDKX VUBOIIIM. AatUe cep« 53, 10. laO. 

flecleTB (dt tibUtrum modutalioBe) 

63, a. 175. 
risri 8', a. 119. 
flncliiang, inlonfa GBin«3',46. 121. 
fluolHB sqidla* 44, T. 143. 

— ««nns «ivi 39, 4. 139. 

— nabllt* Sl, a. 10». 

— Korhl3l,a4. 120. 
lalUM a, S. 90. 

Hnlt scaiurex ■■meBlu 30, 3. IIT. 
fong eivaa 66, 9. 18.1. 
roBlhiBi lacana TT, 8. 901. 

— aangidBU laou /cTviloa 
aperiTcW,4 I9J. 

raras iiel«re jubeie ntilleram 90, 9. 

aS9. 
rurw evallare ialui 28, I. l'a. 
ruicipee blpaoillmi TT, 6. 201. 

— vlllcarpireTae &1, 1. 149. 
rorem raadla c4n8eir 3T, 15. 134, 
farniBe» 31, 44. ISIl. 

rorenala praesepta 63, 16 ITS. 
rormaBala [irovlaelalia uor S6, X. 

131. 
FortnDa 64, 8. tST. 83, 1. XlT- 
rrenOB Imponere 86, 6. 131. 
ftlgedo ■qnllonlB 16, S. 106. 
Wgiira (frigl] 63, 2. 115. 
frigidum velum (vealOTuni) itS, 16. 

rrlgtdUB ails S3, IT. 154. 
rrtgore larrera 31, 84. 191. 
rrigua cnlore mlscere T4, 9. 196. 
rrHlnnienleB pulU 95, 2. 233. 
(roDa Bromlae aainmnliaibi TT, 7. 

201. 
rronlem caperatam amliiere 31, 1, 

119. 
rruclnis (genil.) S5, 1. 159. 86, 

24. 231 
riumen 53, 2 153. 
if&OQa Koajtoii, ^ 44. 143- 
fucalum Tbcam 66, 1. 185. 
rulgurH lonlliaam a ftiUalM oil* TO, 

3. 192. 
rniia rarmMal Dlulam 86, 4. 920. 
rulmen et rulgora TO, 3. 199. 
hlmen Uplnne 53, 18. 154. 

_ trlsulGum mltlerell, 2. 100. 
rulmenla leclum BCandiial ji. 938, T> 
funuB conmovere 69, 9. 149. 
_ exseqnlari 55, 11. 159. 

— ramUlaie 52, 9. 1*9. 
ruria* 31, 43 e( 46, 191. a. gabalDH 6, i a-w. 

galUre 31, 38 e( 40. 121. 

OalU, Cglieltf ■dcerdolee 91, 36, 

38 et 40. 121. 63, I. 1T6. 
GtiUca parla T4, T. 190. 
gaUuB ales «1, 1. 181. 
— gslIlnaceaB eantaoUum 68, 
15. IT6. 
ganeaacB 56, 13. 169. 
gaMum 81, 9. 206. 
gangraena S9, 3. 191. 
garrDlua bama TI, 3. 1IR>. 
gel* pro gltn 81, 91. 901. 
gemmea epUppla 25, 2 111. 
y(pmiBxi7, n 8- 9T. 
yfvtQUaKiv adimmore 90, 4. 231. 

geDUDI T, 6. 95. 

Kereie coroDWa 91, 15. 13a 

ritfavzaStSdcxakotSr. 133. 

glbberum capnt 31, 14. 119. 

gUvuB 63, 13. 1T6. 

glaber 82, 1. 212. 

glans HUierlca 68, 1. 190. 

GIaTla,«£pl 9»6vi>vas. 13«. 

rvio#» Scaiizov 99. 13T. 

graJin graUlB BT, 1. 16T. 

gradum properare 76, 1. IIW. 

giada* lolnilllB 56, 1. 161. 

grallae 5T, 1. 16T. 

grailaiorea ibid. 

gianail» aeplie ST, W. 13*. 

grando albua 99, 4. aSl. 

Qialiarum ei MaBaiam «a- 
neruB 60, 1. ITl. 

giavla BbalnlUai TT, 1. 200. 
— pre Piuttui 3T, 16. 184. m 64. 181. gruea Melkae 68, 1. 190. 
giDndll parOB 1, I- 89. 
gDbeinare lyram 63, IS. 1T6. 
gula gaudel 56, 16. 169. 
guiae msndunnm magnae 11,3. 100. 
gosiare vlnam 30, 5. IIT. 5«, 15. 

163. 
gnitur (maiatl) 48, 2. 11«. 

n. 

babenaBiUre36,5. 131. 44,8 143. 

bateie comnaaB atifiii<l 19,2. 104. 

— leMbiam Ml talo» toaican ^iailizccbvGoOgle IRDBX TBBBOKU». baerealin novun novo puUlB bo- 

gpendara 31, a{>. 120. 
b«eteil< Henippea BT, 2. 226. 
hamlolRe 11, i. 100. 
UBDnibal 69, 1. 190. 
HBnnlbtllB exercHDB 11, 1. 141. 
baiB Tt, 12. 1»6, 
barniDge qaadain gnkeniBre JyrKm 

63, IS. 176. 
hecHlambe 25, 5. 111. 
becalomjsen fBcera 35, 7. llt. 
belops 89, 2. 229. 

— Hbadlns 68, 1. 190. 
kelao 80, 2. IIT. 

Berac1i4es PonlicoB IT, 2. lOT. 

n, 4. 201. 

— TareaUnuB T7, 4. 201. 
BeicaleeidemfiUMara&,t. 93. iq. 
Herculea Sacraliflus 40. 140. 
MerDuleaTaam Fidem 41. 141- 
Uerculis Blbla 15, 1. 106. 3^, 10. 

11». 
Heiculia aedea 76, 2. 2O0. 

— «eclma 70, 1. 192. 
UerepbUaa 77, 5. 201. 
HeBperidum iraco 65, 7. 159. 
hlars i. e. ■tupere 53, 6. 153. 
Blbeiica elBni 68, 1. 190. 
Hlberom argMiam 33, 3. 129. 
bllariMiia dulca aeinlnariiua vlnam 

30, 6. 117. 
blnniunl eqnl 1, 2. 89. 
hlaiorlam (U e. remj neceBBaiiaiB 

doceie 71, 1. 193. 
boma anllquus 32, 1. 128. 

— balluB 86, 3. et 5. 220. 

— gariolDB ei aeer 71, 3. 193. 
~ mBSCulDB 81, 5. 206. 

— pilacaa ST, 6. 133. 

— rlvallB 80, 6. 204. 

— TUBlicaB 63, 12. 1T6. 
Homeri IUm 66, 15. 186. 
bemnlus 21, 1. 110. 82, 19. 213. 
bomullaB 49, 1. 148. 
bemiiDcuIuB 60, 1. 171. 
bonores eoBlendere 80, 3 204. 
borno eniari 31, 3. 119. 
baiildR aiaela 59, 1. 169. 
bosilca acles 59, 7. 169. 
bamanl pro Aomine« M, 2. 15T. 
bamanom lao feUare 5'J, 12. 150. 
hHOio pro Jkumu 86, IT. 231. 
bamora ariladlnem miBCeie 74, 9. 

196. 
kumn nill nngulia T8, 2. 195, jBceie B«bulam B pailalB 86, 2i. 

221. 
Jeciare eoinam volaniem 31,36. 121. 

— BB atiquam rem 7T, 5. 201. 
JamUs Indere 88, 5, 931. 

Ida, mans 63, 7. 175. 

■ dem AUi Q i o d TIU 42. l*t. 

Jslani oouU 31, 48. 123. 

J^nnio ejlceie aliqutm vnuMui 

31, 34. 121. 
JenlBie 53, 6. 153. 
Ignem aciem InlUB babera 99, 10 

138. 
Ignia reivldua 16, 1. 106. II, 3. 

100. 53, 15. 154. 
•Ignoscero (i. e. ditoere, nMttra) 

38, 1. 137. 
IUbb Homerl 66, 15. 166. 
ImBglDea laves namiiuinBe 74, 5 

196. 
bnbei coiubcbb 92, 4. 231. 

— grandlne ImplleaiBs ibii. 
ImliniaB liiteiis Mlnervae 84,3. 219. 

— Mngalne nlgio ensis 25, 3. 
111. 

Inunanea beallae 65, 7. 159. 
immlitere oreo Inimicnm T4, 1. 196. 

— veielmm in frumen 63, 3. 
153. 

impanciare 26, 1. 113. 
Imponera fienos 36, 5. 131. 

— pedem In foeoB 52, 20. 
150. 

ImpDber puaUoM 83, la 213. 
inanee «oiiIidb loneie 31, 36. 121. 
Incendere Boaaaam e. n. inleudei* Incendlo fax invelBla 82, 9. 213. 
Incoiens oampls VBBtltaB74,4. I9S. 
Inoemmodl esae 61, 3. 1T4. 
IneandilB eanlBie 63, 12. 176. 
IncanslanUae MaB Ill«tamel»s 48, 

5. 146. 
Ineruslall paiteteB 66, 16. 331. 
In dle doimlre 77, 3. 20f. 
Indigena 65, 1. 184. 
In eam pariem 36, 5. 131. 
Infamla (peruma) 31, 46. 121. 
infanUor quam maUo 63, I. 175. 
Inreclor 57, 3. 162. 
inferam vomaca ■Ueni aqutm 53, 

1«. 154. ^iailizccbvGoOglf INDBX TBSBOmHN. ■ vMlllas T4, 4. IWi. 
iiiltia 'noeln lert ■oUla 37, 13. 133. 
Inluvle perira 53, 5. 160. 
lnnD)>«e tunl eoiamnnea 10, I. 09. 
In oninl vll« 30, 2. IIT. 
ln publlco 86, 20. 321. 
InqiUliDa 82, 13. 2)3. 
Inrliare venloB ei procellM 81, 14. 

206. 

■ 81, 4T. 121. 
ua, facete ■ulrinas 40, 1. (41. 
Inslgnla Hanla 33, 3. 129. 

_ quidrwa 6, 4. 9i- 
InsliUillU anlmaa In peclore 16, 1. 

lOS. 
InleDdera a ialemid(i.e.MetUna)^*,*- 15T. 
tnluB evallaie foras 28, 1. 116. 
lnluB babeie Ignem acrem 39, 10. 

13B. 
Inlus peclore Bl, 18. 206. 
— Bervare aiDUanlam MgedineM 

10, 3. 106. 
Inveirfmnl 90, 0. 1(7. 
lavllan (i. e. n replere) poculls 

large alque benisne 81, 15. 306. 
tnvldilm labea 64, 3. 181. 
InvolDcrum &6, 9. 162. 
InvolDla fu incendlo 83, 9. 213. 
Joues live Jupilerei Irecenti rine 

capiltftut p. 338, 2. 
'/«noxiiiuo 43. 142. 
Ire accuhllum S6, 7. 230 
— BuppeilBS 83, 4. 21T. 
irrumpere ae In curlam 70, 2. 192. 
iBiaenlas Tbebagenes 30, 3. 117. 
Itere (abl. ab ller) IT, 1. 107. 
ller lulum, sed BplHsam 71, I b. 193. 
lUner lengiim Bennone levare 73, 

1. 195. 
Jubere mnlierem faraB belere 00, B. 

229. 
Jugere 81, |3. 206. 
Jurgare 63, 6. 175. 
Juvenillias mnlilcuplda BB, 3. 327. 
JuxlB BC 64, 7. 181. 
7(B»nof dnaedns 63, 3. 175. 

H. 
xosoE Balf^iov, 6 86, 4. 330. 
Hftiiiieijois, ^ 11, 33. 101- 
xti^ov vlnum 96, 1. 236. 
Moiiiie 'Ef/i^e 82, 4. 212. 
xon^og AuiJiie 11, T. 100. KoefioioQvtfi, nifl #*o- 

gSt K6afiov 44. 143. 
sfias (iiKQov due ln palellMii &2, 

19. 150. 
Kvvlormg 46. 145. 
Kvvogriraiit 4ff. 145. 
KvvoSiSaaiLaliKiv 47. t«i. 
Mdviiov Ubere 25, 6. III. 

Ii. 
labdae II, 8. 100. 
labl (de euTTu) 54, 9. 157. 
labar llalllls 56, II. 162. 
labaa 52, 14. 150. 
lac bamanum rellaTe 52, 12. 150. 
laclsre 63, IT. 176. 
lacie (nominat. pro lae} oandtdnB 

r, II. 96. 
lac lepldam I, 1. 89. 
lacnna ronliam 71, 8. 20). 
iBcunlm racele In pavlmenlo 86, 17. 

231. 
lacus rervldca fonllum aangiilulB 

apeilre 69, 4 191. 
lacuB rrlgldl lympbBn M, 13. 100. 
lagenae novae olJsrum tlgara ler 

precanlur Vulcanuni 11,26. 101. 
I.Biiipadio 2, 4. 91. 
lampRB srdireta 39, 9. I3S. 
lanam irabere manlbus 37,9. 133. 
ianea iracla 57,3. 117. 
lanlgerae 49, 1. I4S. 
iapalblum 56, 17. 162. 
Upldea lalericii 86, 18. 221. 
I.Brlbua pllSB Buapendere 8J, 25. 

20T. 
lalereB 35, 1. 111. 

— aurel 81, 19. 307. 
laler iiaadralaa 53, 7. 150. 
lalerlcll lapldea 86, |B. 221. 
Lalo 83, 1. 2|T. 

IMrsre 43, 1. 1^2. 

laulum CJ. e. abtindani) 37, 6. 13S. 

laveie BiVDio B, 4. 97. 

— cruor» araruD aggaram 96, 
4. 111. 

— flaclu 44, T. 143. 
laia monllum 81,21. 207. 
leclus , coilecluB, eleclus , nan ■■-' 

glectuB 60, 1. 171. 
lecll eburnel 74, 13. |96. 
lectum Blernere 53, 15. 150. 
ieclUB eboralus 77, 3. 200. 

— lesludlneus 77, 8. 201. 
lecylbnm everieie in spsiaKoa 95, 

9. 231. ^iailizccbvGoOgle INDEI VHBBOBUH. legere in CBrlam 80, 6. 201 

— ilbamenin cadDca viclus 95, 

4. 333. 

legamlna serere 50, 1. 146. 
Imla aDlma 44, 9. 143. 
leonis slmulacram HdIdam6it,T, 175. 
Lernaea bydia 55, T. 159. 
levare 95, 3. 233. 

— r»bpr T7, i- 200. 

— Bermone longum illner 73, 1. 
195. 

— se vlla 69,4. 191. 

leves frlKldo velo ffc. ventoTum) 

nubea 53, 16. 154. 
leves BomnDmae Imaglnea74,5 I9G. 
LexMaenlB48. 145. 19. c/. 48, 

5. 146. 

Itgifi ivev&fios 66, 15. 186, 
Ubamenia legere cadaca vlclua 95, 

4. 233. 
Ilbaro ex llaribnB 74, 14. W. 
llbeLllo 52, IB, 150. 
Liber 30,5. 117. 
Llbeii belJarla 60, |. 172. 

~ mollia daps 77, 7. 201. 
llberoa producere 48, T. 146. 
Ubet me raceie 22, 3. 109. 
ilbldo avida 61, 1. 1T3. 
Ilbra ocellatorDm 53, 9. 154. 
Llbyasa cllras 3T, 15. 134. 
ilmbuB plclus bia Kex Hignls 24, 1. 

110. 
UminB intraie 37, 2. I.ti. linea compes 66, I. 185. 
lingalHcae resides 64, 2. 181. 
iiquenll unda peifundere 53, 13. 154. 
liqulda vlia 80, T. 204. 
Zifi-DiTpDiTa pavimenla 86,16. 221. 
UileTas Hclre 86, 3. 220. 
locare aim amicalam 74, 14. 196. 
Aoyoiiaxia 49. 148. 
Longe Pugll QdI e»dob ragit 

50. 148. 
longarlo 93, 2. 232. 
Xonas, ^ 32. 128, 
loqaaees canvlvae 60, I. ITt. 
loro navem conducere 53, 14. 154. 
lolDB 66,5. 185. 
Inee aflcere loeam 31, 15. 120. 
iBcerna omnls combDila est 38, 2. 

13T. Lnccina oalwei(femin.)S2,6. 213. 
iBcubnttlo 95, 9. 234. 
lacunsTl, 26. 193. 83,2. 21T. 
IDCDB opacUB, leoerlB frulicibas aplua 

57, 4. 167. 
iudere JambU 88, S. 227. inmbi 69, 6. 191. 
lumlne seieno 48, I. 146. 
Luna furbs) T3, 1. 195. III. 


,t 45, l, 145. Lnnao bigae 24, 1. 110. 

— trlvium lomea 39, T. 138. 
laTcati 31,2 119. 
[UBcioBua e( caeeus T, 2. 95. 
luBum dimiltere 53, T. 153. 

laleom paiUitm 56, 9. 162. 
lulD abilDere bovas 59,4. 169. 
Lydon Bumen 25, 1. tll. 
iympba adlaia e iacana fonliam 71 

8. 201. 
lympbdn lacua 11, 12. 100. 
lyra mobiUa dlvdm 63, 18. iT6. 

m. macbinae aarcinatrleam 63, 12. 1T6. 
macDc pro macieii 80, 6. 204. 
maclaie moia t, 1. 89. 
maeandraia facies 86, 14. 221. 
MagnDm Talenlum 51. 148*9- 
mala segea 48, 9. 146. 
maledieere 53,20. 150. 
msle rorraidare 86, 4. 220. 
malle polluB 56, 15. 162. 
mammam lacliB sugers 88, 8. 23T. 
mandonum BUgnae guiaell,3. 100. 
ManluB 52. 149. 1/. 16. 150. 
Maaiua 11, IT. 109. 
mansuem facere 63, 7. 176. 
manaum Blccom 39, 4, 138. 
manum de manBa tollere T4, 12. 196. Afzvi Harclpor 53. 153. 
MafKdTcoXig, nc(ii jtQ' 

64. 157. 
Marci nomen II. 99, iq. 
Marcua 36, 6 131. 11, 14. 101. 

82, 16. 213, 
margariia (femin.y 64, 5. 181. 
margaillarum aemodluB 53,9. 154. 
margarlium 25, 2. 111. 
mariaae pUao moUea 81, 25. 207. ^iailizccbvGoOgle IHBRS TRIBOSHM. Buutiaa avvM 8T, 10. 133. 
Mart iiltm q»i lUrealei fi,l. KJt^. 
mWHiipliim H, 4. 9r. 
Htnhi hulgnla 33, 3. 139. 
mtaenlum (ae. animiil) 32,3. laB. 
ii]*aeulum Ci. e. forttm) essa «4 

ttliquid 43, 1 1 . 1 76. 
mmcuIdb bom* 81, 6. 906. 
malell* 52, 15. 160. 

— c»mBinpt> 37, 9. 114. 
HalrlB Dedm ««ies 31, 35. 121. 

ef. ai, 3«. 121. 
malnla 30. IIT. 
mMuniia (i. t. rectitm) ovnia 2T, 

4. 113. 
neire 7, &. 95. 
Hedea 53, 10 «I 19. 154. 
B«dea«a nBrituda 30, 6 117. 
msdleamenlDm (i. e. vaitttum) bi- 

ad InnorialeB D*dl«zlm« nieer* 
modaiB 56, 6. li 
medallllBB 16,2. 1 
Heleagrl 55. I! 
HellcaB grues 68, 
mellcae ohhae 30, 1. 117. 
mellDBCulus 31, 90, 190. 
nelllenBls mllra 7«, 16. IS7. 
neltlla bellarla 80, 1. 172. 
Heloii (peiioaa) 6(1, 12. IB5. 
HclmSitv 63, 16. IT6. 
membrla velocibus r.edere 64. 8. 185. 190. Heaaodrl Thala 55, 5. 15». 
Healppaa baeniels 86, S, 326. 
meiuam 80, a. 208. 
menleacaaimulare ltblls63,a. 175. 
menll Blillt», AMoria dlfllnlo In- 

preaaa 64, II. 181. 
Heolor (iculpter) 8, 7. 91. 
nera mlracula 53, 4. 153. 
marcalBB 82, 3. 212. 
marcedem acclpere 94, I. 232. 
Merearlua, ArcadAn eolanaa 27,8. 

114. 
BMrere alljuid 31, 6 et T. 119. 
merltare SevlmtittJtiat 2, ft. 91, 
meras pro tolut 81,20. 20T. M), 

1. 229. 
Helamelos, [neoaaianllae AUaB 48, 

5. 14«. 
i^care cum aligito 66, 10. 185. 
/iMfov itpias dare In palellaM 52, 

19. 150. 
HUeaUe apeB 74, 14. 197. Hlnerva T, 4. 95. 81, 10. 206. 88, 

I. 917. 
Mlnervae lillerU Imbul 84,8. 219. 
mlnlalra cUl Cerea 52, 6. 150, 
iBlnUlrare renpublleam 53, 5 153. 
mlallarl Blaipavlo aticHJ 30, 5. IIT. 
mlrare pro uiirari Sl, 27. 120. 
mlrlus 30,6. 138. 
mlscere aliquid aliqua ra 44, 6. 143. 

74, 9. 196. 
mlsellaB paapei 39,10. 138. 
mllra ilclna 74, 15. 197. 

— HeltlenalK ibid. 
mllleie e venire aquam T7, 6. 201. 

— rulmen tnali^uiiJ 11,2. 100. 
MneBlheaa, niedicut 96, I. 236. 
moblle (pnlpebraruaij sepium 64, 

12. 181. 
noblUa laciaB 21, 2. 100. 

— lyra Dlvdm 63, tS. 176. 
modeailam pBBCcre IniaB peeiera 81, 

18. 206. 
modesllssime vlvere 5S, 5. 162. 
modlce fene oli^uid 33,4. 129. 
HodluB 56. 161. 
modluB aedlllcluB 50, 2. 148. 
modalaB vllae 56, 13. 16S. porc t«2. 

, 10. 138. 

I I, I. B9. moleie el depseie 59, 5. 169. 
molllluda 64, II. 181. 
luejijjiiixal ciE liaXlov Jj /ii/iijae- 

rai 64, 2. 181. 
fiovayisovTis 69,6. 191. 
monles Persainm 8, 2. 9T. 
monilum laiB, cavBiB gelu pulri 81, 

21. 207. 
moibl luclaa rabldl 31,21. 121. 
merlenlDm arlludlne arborum cBcu- 

mlaa 74, 3. 196. 
monallB nema T4, 4. 196. 
nortiit in nielle coadili 11,3. 107. 
mola furacem esBe 64, T. 181. 
notas dll 63, 18. 176. 
mullebre rlclnlum 86, 10. 320. 
mullerare 39, 10. 138. 
mnllerum loia Bona 37, 13. 13J. 
mallD 37, 8. 133. 
mullene inr«nllor «3, I. 115. 
malat oallz IT, 2. 107. 
malllcaplda Juvenllllaa 88, 2. 327. 
nalUnanMaa piaelB 89, 3. 229. 
mnlilplex adenila 3, 6. 91. ^iailizccbvGoOgle insRx TKiBotra. ■nuttls iniiia (i. t. per multot dn- 

noi) 33,3. 188 
■Hadam band nMum ease, neque 

■Dsrl 30, 1. IV8. 
maudus Kppellalur b eialalura cae- 

luiD, Oraece ab oniRta xiitfjuog, 

Lailn« a pnrlile munduB 21, 1. 

110. 
manera belU praeslare 44, i. 143. 
mnrasM TaHeaBla 6%, 1. 190. 
mprlnm equus 63, 13. 116. 
ninrinar verag 83, 16 313. 
murmurBrl 33,2. 128. 95, T. 334. 
muriblna B, 6. 97. 
Musarum AnlGarum Bcrlploree 64, 

1. Ifll. 
AfutnruM el Groliaruni nnmenit 

60, 1. 1TI. 
muisalUB 37, 4. 113. 
muMel (tc. pelaionet) In carnHriB 

llailanlea 3, 3. 90. 
mnlabllUer 16, 1. 106. 
nulnller amare 61, 5. IT4. 
HHlanm Hull Scabunl, ntQl 

Xmgtafiov KT. 166 tq. 
myilagaei T, 4. 95. 
HyftiaaoBl 58. 168. 
HyBierta 59. 16». 
mytblcui pulris 6r, 3 188. 

S. 
NRlades undlcolaH 31, 43. 131. 
nuium Seplaalae B4, 5. SI9. 

ai dloium qood nasum tsr- s 54, 14 169. 
nalUTale caUU>lepbaron64, 12. 191. 
nsnllcl eitDlsaneB 53. J4. 154. 
navlculBilus 70, 3. 193 
navis palDMria 53, 14. IS4. 
Keapolls ^Svmiovs 84, 5. 319. 
Neapallianae plBclnae 31,11 119. 
HeceBBlluda pro necetriffit 54, 14. 

163. 
■eceBsaila hlBlorls (>. e. ret) 71, 

1o. 193. 
neclar 71, 2b. 193. 
nefanB pro nefanJui B3, 4. SIT. 
IVe^otienet duae ne^afiiia ligTti- 

fieatione II, 38. 101. 
nemo aegroluB 31, 30. 130. 
— mortallB 74, 4 196. 

la oracla ptlaca, koiiMa 59, Merlenes (eocot. o IVenaJ 88, I. 

31T. 
ner\'la Iraclare 63, i. 115. 
nerviaa In paftllerlB esMndera 63, 

9. 176. 
NeBclB Qnld Veeper aerua 

Vebal 60. 170 fq. 
nexUa rele 66, I. ISfi. 
nidna potUls TT, 8. S01. 
~ vUlB (1. c. freqveai) 95, 5. 

334. 
nlgellae pupalae 64, 14. 181. 
Digri paBllll (>c. pwiri) 53, 7. 163 
nlbU ageie 11,9. 101. 40,1. 141. 

— esBe 39,8 138 

— babere 43, 2. 143. 
nlmbi frlEldt 29, 1. 116. 
nlsi non74, 12. 196. 

dM bumu unsuUa 73,3. 195. 
nlUdl epbebi Bl, 18. 306. 
nobUlB (i. c. notui) 67,3. 1B8. 
noctlluca 54, 5. 157. 
Noeils lempora 2r, 2. 113. 
o Noctuntut, dtat p 338, 5. 
non pro nonnc 31, 19. 120, 80, 5. 

IIT. 11, 17. 101. 36, l. 131. 

37, 12. 135. 3d,3e(9. 138. 
non vellel 3T, II. 133. 
noBsenl 86, 13. 331. 
nolaie (i. e. vituperare) 13, 3. 105. 
vovv fjCfv 32, 1. 123. 
novB nuplulB 3, 1. 90. 1. 169. 143, novos maillus 37, 10. 133. 
nabea aquall frl^da vele leres 

16. 154. 
nabUam Bltam 92,4. 331. 
nuees TbBBlse 68, 1. 190. 
nugas Beil 84,1. 318. 
Numa tompinus 86,8. 220. 
namnam 2, 7. 91. 
numaila suls omnH 

esse 60, 1. 1T1. 
uDmeiD venlie 69, 5. 191. 
nDmenimieqalalieujiii66,10. 185. 
Dundlnae 59, 7. 153, 
nandlnDm 3T, 5. 133. 86,13. 331. 
napiula nova 3, 1. 90. 
nDliieari BT, 9 336. 

e. 

ohbae CalenM 30, I. IT. 

— mellcae ibid. 
obllnere iDio bovBB 59, 4. 169. 
•bllqmB aetbei 34, I. 110. 
obBcena veiba 3, 1. 90. ^iailizccbvGoOglc INHBX TBBB0B1TX. obnUcra anres olicujut 41,2. III. 
oftstrigtttlor 74, S 196. 
obslringlllace olicui S2, 17. 150. 
oblrecWores 64, 3. 181. 
occlpUlDmostenderealicuiW, 5.201. 
occapare (i. e praevetiire) 31,9. 
1I&. 81, I. 218. 

«eeliail S3, 9. 154. 
Oeisgessla, nf^l Noiitufia- 

zmv 61. 173. 
ocaUJeJunl 31,48. 123. 
— snppaelnli S4, 14, IBI. 
ocnloB sneKlUare alicTii 4B, 6. 146. 
Odysslan II, 13. 101. 
Oeillpoltiresles 62. 175. 
Oedlpns, exul 62, I. 175. 
olTendere bnccaiu (^(c. veiefra^ 53, 

2 133. 
orensare pedibas 2, 3. 90. 
oiracers lemelum 30,2. 1L7. 
olim quonilam 81, 17. 206. 
•Ilvllas 38,2. 137. 
ollam pDltls adurere 37,9. 133. 
olonogipveoe slola 44, 3. 143. 
Oiympla 7, 4. 95. 
ODiliiere caperaiam fronlem 31, I. 

119. PHCtotDR, aureas niidM a«eni 48, 4. 

146, 
PacDvlDS Ennl disclpatua 63, U, 

176. 
pseta VenuB 61,4. 174. 
naiSoTtoiTa, ^ 90, 229. 
palBlum sDscilare 89, 2. 229. 
Pales 83, 1, 217. 
Pattadls ptaianuB 66, 5. 165. 
palltam luteum 56, 9. 162. 

— slniplei 86, 10. 220. 

— irahefB 56, 7. 162. palpebrae riaiurall calllblepharo 

llnctae 64, 12, 181. 
patum 36, 1. 131. 
paluslilB navls 53, 14, 154. 
psncarplneus clbus 95, 4. 333. 
pancraiium Slolcoram 86, 5. 220, 
Panda 83, 1. 217, ulca 180. omnla esse 81, 1. 206. 


101. 


-OvosAvfaqfH. 175. »3. c/. 63, 
16. 175. 87,4. 226. 


paieie C'. «■ cocorej slccnm man- 


opacus tucus57,4, 167. 


sum39,4. 138. 


operam snperaie 27, 9. 113. 


parieles ltn]cruBtaU 86, 16. 221. 


opUtclo se clepere 61, 1. 173. 


partler Item 76, 1, 200. 
parmae rotnndae 6, 4. 94. 


opus eal cnm aecui. pro abiat. 74, 


Parmeno 66. 1B4. sg 


16. 197. 


parocboB 81, 1. 206. 


oraeta pilsca, bauida, creperH In 


PorononMiiioe 11, 18. 101. 16, 1. 
106. 31,10. 119. 31,36. 121. 


ortilas molns 39, 6. 138. 


52, 9 et 16. 150. 55, 9. 159. 


orebestra 02, 1. 231. 


56, 2. 161. 60, 1. 171. 63, 6. 


orca immliteie Intmicum 74, 1. 196. 


175, 63, 20. 176. 
partes 66, 14, 185 176. 

os severum 31,46. 121. 
ostendere acclpillnmaliinit80,5,204, 
oslenlare ailem 2,7. 91. 
OBlrea ma^a 89, 2. 229. 
-- Lacilna 82, 6. 213. entlna 190. paniculsttm 3, 3. 93. 
partuts (^eniO ?> H. 96. 
partum poetlcun capllls slbl cLeie 

11, 10. 101. 
parvlsslmns rlctuB 64, 14. 181. 
pascere et alete 37, 18. 134. 

— modeEilam Intua peclore 61, 

18. 206. 
pascere popDm, mammam lactis 

augeniem 88, 3. 227. 
pasBercnlUB levls, btpenols 53, 3. 

153. 
passam 8, 6. 97. ^iailizccbvGoOglf UkBX VBMBOKVII. S» pBlaluai, II. 119. 52,19. 150. 
patrU mijor parens 48, T. 146. 
pairilo et «vlto uore 53, 3. 149. 
pftvlmenla ii@6a(iaita 8G, IS. 821. 
pavonum gresoR 3T, 18, 131. 
pavDB e Samo 68, 1. 18S. 
paxUIo novo noram baeraalai aa- 

Bpeodere 31, 25. 130. 

— — novum cribriim »u- 

ipendere 11, 11. 100. 
peclDuoalnB CUub 68, 1. 190. 
peGlDa laconBlaDi 16, I. 106. 
peenien anatft dictae%2, 31. 313. 
pecBi caatratam lo Apolla 63, 1). 

1T6. 
pedarll eqaUes 43, I. 143 tq. 
pedalua versoum lardor II, 15. 101. 
pedem in rocum imponere 52, 20. — offeniare 2, 3. 90. 
peUmVB Cbaleedoala 68, I. 191 
PellBi 53, 10. 154. 
ninlta, TO 60, 1. 1T2. Tl, S 

193. 83, 2. 2IT. 
penlllaBime 86, 6. 230. 
peniius per aquam perspiceTe : Perenna 83. I. 2U. 
ntifl AXsiattav 6T. 188. 
ncgl 'ESeandztav 68. 189. 
Ucf\ 'Eiayioyijg 69. 190. 
mnl Ktnavvov TO. 192. 
xtilSnmvor, ro 55, il, 139. 
Tltsiiilov Ub. I, e( Ub. II, 

ni^l ^iloeoiflas Tl. 193. 
perlalroma purpureum TT, 2, 300. 
perlalyla 86, 21. 221. 
xtnitovieiiiv 86, 14. 221. 
peimalius part. a fermvlceo 

p. 838, 1. 
Pesaaiam monles 8, 2. 9T. 
pempicere pei aguam penUaa 39, 2. 

138. 
peilegeie pedem penula Hcarlea 52, 

21. 150. 
pertica 5T, I. 161. pararere 53, 18. 154. 
PesilnuolU u^ia 68, 1. 190. 
pelasBlaa 69, 6. 191. 
Peliullua 56, 3. 163. 
afi/j<e, ij 60, 1. 1T2. 96, 1. »35. 
Phagones 86, II. 221. 
PAaJaeciDR Diefruin Joniena (rime- 

ler a rarrons appeilatui 4T. 145 
pbHleiB 25, I, 111. 
phBaelsi 21, 2 109, 
Fbedius TT, 2. 200. 
philoBopborum Bomnla 31, 30. 120. 
PMIIppeuB 61, 3. 1T4. 
PLddIcU 63, 15 1T6. 
phreneiici SepiemirioBam iiil, venii 

53, II. 154. 
Pbry^a allBgenB 68, 1. 190. 
pbryglo 44, 1. 143. 
physken Caceut. adjettiei) 63, 5, [ Blsola llmliuB 24, 1. 115. 

pleiaa bia b 110. — fervldla iaia ignlbuB aer 53, 

15. 154. 
Pleridea 81, 21. 207. 
pUa (eiiae 86, 3 220 
pllae martnae 81, 25. 207. 
pllum cedeie alicvi 80, I. 203. 
plnea lax 37, 13. 133. 
nlvtiv Slnas 30, 2. III. 
pluseie rarinain 86, 13. 321. 
plpare I, 2. 89. 

piscinae NeBpolllanae 31, 11. llg. 
plsceB minall 54, 2. 157. 
plBdB MnlilaimimnB 89, 2. 229. 
plalor 86, 13. 221. 68, 3. 190. 
piagae slgillalae T4, 13. J96. 
pligas caell rimail 48, I. 146. 
plBlannB (genit.) 66, 5. 185. 
Piaaliui cilalui 8, 6. 97. 86, 6. 

230. 
Plauiua In Bermonlbua poscil pai- 

man 66, 14. 185. 
plenam ease vinl ac Veneria 31, n).ovtai>ivos T2. 194. ag. 
pluinbj a»u* ta vati* commifleail» pluDiea oulEila IT, 3. 20 
plua posse 54, 2. 15T. 
— aapere 1 7, 2. 107. 
pockaiB aidere 56, 10. 1t 
- InvUari 81, 15. 2 

17 DiailizccbvGoOgle aae itiMn ratBOirM. pMHa gaUnam lit 66, IS. 106. 
PeenM ir** Sl, 4«. lai. 
pseibi eaWB 66, IS. 18&. - 
riMsl* ^idnam tit 66, 1&. 106. 
poelle* pudaaM »'l fUd. 
paeileon pannm capltla bIM ciera 

11, 1«. 101. 
pelliH (tc. h«m«) S», Bl 138. 
psDlcsre pTO polUceri 8, 5. 97. 
polUclar 44, 4. 143. 57, 3. 167. 
poUaere cnlilciilaiii pudarii 89, 10. 

138. 
PompUlaB 63, 14, 1T6. 
peadertro aQBjBliuodiiue verban aU- 

lera «urula Tl, 3i. 193. 
ponere ptleUtm alieui pro propo- prtoea aracla, honlda, crepeni li 59, I 169. urbem 44, 7. 143 pona GaUlei Ti. 7. 196. 

porlliar 99, 4. 169. 

po»cere coronun S9, 6. 138. 

— paiaam 66, 14. 185. 
poal leopicere 52, 9. 150. 
pMllca demus 86, 6. 290. 
peallcaM (i. e- poder) 74, 10. 19«. 
poBlDlare ma^icompi vocabnlum 

95, 10. 234. 
pole pro patat 6S, 81. 150. 54, 

3. I6T. 
poUlla nldua 77, 8. 901. 
pallonam piaebere 6, 3. 94, 
pallue Dialle 5«, 15. 162. 
piaehillo 31, 4. 119. 
praecldere dlgllam 69, 3. 191. 
praeoox fag» H4, S, 219, 
praeaepia forenala 63, 16. 176. 
praealare beUl maeBra 44, 5. 143. 
prBaalrlngere ogbIob 7, 1. 95. 
Iiraeler t. q. ante 31, 35, 121. 
praelerlre menaam 80, 9. 30a. 
trandlum eanlnum 96, 1. 235. 
pranauM eaae afignd r« 56, 11. ■e 86,6. 181. 159. 
praMBwn ac paraiam s prlacBa homa 37, 5. ISS. 
privall Mur) 9S, 1. 233. 
preMler 61, I. ITS. 
probOBclB 82, I S19. 
procvlla fiiglda 41, 4. 141. 
praceram callam 61, 13. IBl. 
proGHdare vliim 89, 3. 239. 
pradlus Bccedere 95, 1. 9B3. 
prodBcere ItbroB 48, T. 146. 

— palmuUB ■lifuem 63,92. 
178. 

PromelhenB Llber 74. t» tq. 
BvlB 64, 10. 181. 
r 12, 2. 104. 
premlBBB coou 56, 7. 163. 
pronb, i. q. pronu» 66, 6. 185. 
properara sradnm 75, I. 199. 

-^ vlvere 22, 4. 109. 
propter poneie 81, 13. 119. 

— Biare 81, 10 206. 
proraaa meare T, S, 95. 
Protoptpoeiae 31, 99. 190. 31, 

44el46. 121. 48,5, 146. 66, 

12. I^'». 
provlaclBllB 36, 9. 181. 
provocire 31, II. 119. 82, 15. 

213 
PraaladcB 69, I. 190. 
pBBUere 31, 2. 119. 
PBalleriam 63, 9. 1TS. 

— anblopBalUcBm 63, 19. 
176. 

pBBllea 31, 2, 119. 
^afift(ni<i(ni:s86, 19, 921. p. 938,4. 
PBeadacaeaB 75. 199. 
PBeaduluBApallo, xcQlermv 

'Avttyviaetan 16. 199. 
ptlBBna 60, 17. 162. 
pudeo pernmol. pre purfet mea 89, 

8. 213. 
padoii* eubicnlum pollaere 39, 10. 154. 
puellnB 4, 3. 94. 

— Impuber 83, 10. 313. 

— Teneris ST, 1, 996. 
puer devlrglnataB 69, 6. 191. 
puerae 23, 4, 109. 

PDlU reBilB 81, 18. 906. 
pulll 53, 5. 153. 
— (HilanlBstes 95, 9. 933. ^iailizccbvGoOgle mWX TMIBOBIIM. dM, la. m. 

PNHII aiuM Bdarara Sr, ». 193. 
ralvtiwi ptaiiBrB 44, 1. 143. 
polvU mylUoBa 6T, S. 1B8. 
panBlaw leKparia W, T, 16». 
pnpae 1, 4. 69. 
popnlae algeiiM «4, 14. IBI. 

. j^ 5_ pnpnii paictre, ■■■nnm Ineil* «a- 

fenlen 88, 9. 93T. 
parlailniua olm Tl, 2b. 193. 
parhlea H, 1. 110. 
parpareoM peiWreaa TT, 3. 200. 
pnmB pnliUB 2S, 1. 110. 
pnnie paine 50, 2. I4S. 
parna ao palai 35, 6. III. 
paaim 53, T. 163. 
palMnen 64, 5. 161. 
ptner gclNB 81, 31. 30T. 
pytbMile* 90, 1. 331. 

«B*(lningalRm «6, 1. 185, 
qasdnlft Inslgnlt 6, i, 94. 
qnidrMDB Uler 53, T. 150. 

— sUo 89, I. 188. 
qsidrlKa 34. 13«. 
qlBdrupeB 63, T. 1T&. 

— eqaa 83, 20. 218. 
qNaarere ali^eni pro qu. ex alt' 

quo 6, 9. 94. 

— vesilgli olicuj"* ^ ^' "'■ 
qnaoail C^enit. pto qtiattliu) T4, 

8. I9ff. 
«MeBlaJ iTkhlnp* 31, 5. 110. 

— aker ibid. 
qaerqaednlM aqaalUoa 39, I. 116. 
qaerqaelDm T4, 3. 196. 
qasBiBm venlre ad maKlatralum 64, 

4. 181. 
qnt pro ouitus 5T, I. 161. 86, 

32. 331. 
— pra utniam 3r, 3. 113. 
gnlnqoBlruii TT. 200. 
OBinllpoi Clodlanaa II, 95 101. 
qao i. e. qutm ad fiaem 31 , 10. rapl dearaiut 14. t. 105. 

raplnaiateB 11, 19. 101. 

rape 64, 4. 181. 

rapior 37, 8. 133. 

BeaJlnua •alnaa 89, 30. 313. 

reclpere i. q, proniittere II, 14. 

reddere edoUlam paeinai &9,T. 169. 
— porcaa 86, 90. 931. 

aliguem pnaLam 53, 10. 154. roftonara ilaom 64, 14. 181, 
lagUU iBntoa 64, 13. 181. 
rallgloneB al cnrna snlmU di 

8, 9. 9T. 
rem acrlpiloBO dBpUcaiit 8, I. 
reniivaga celi . Fmei n 63, II. 176. — boaae 40, 2. 
reaideii llngalacae 61, 2. ISl. 
rate neiUe 66, I. 185. 
rellcalam 81, 95. 207. 
rellnore se IR alifua re 2>, 3. 113. 
— praeieplbus roienalbBs 

63, 16. 176. 
lelrimonla cUI T4, 10. 196. 
reluraie 2, I. 00 
reveUere compade manna T4, 1. 

196. 
revereinr (imperimal.) aUcujat 

TB, 1. 203. 
loveitere cosalm 81, 24. 30T. 
evlvlscll Bnlmi naclilaea M, fi. 313. 16T. 
levocBie 83, 1 
ibeda 53, 19. 154. 
RbodtDS helupa fi8, 1. 190. 
rlclnlnm malielire 86, 10. 320, 
liclna mllra 74, 15. 101. 
riclUB psrviBBlmuB 64, 14, 181 
dmarl nliTuid ocuUb 48, 1, 146, 
rlsDni refrenare 64, 14. 181. 
ilsns lOBeaH liid. 
rivalia bono 80, 6. 204. 
itvaB vonaran sBngulne comploie 

39, 4. 138. 
rlzRre pro riiori », 3, 99. 80, 8, r le\ * JT, 1. TMiloaB nmpera 87, 8. 133. 93, len* rliDB 64, 14. 181. 
ilra buiea BnalWi 82, 21. 313, 
iliam rfs homiHin ore59, 16 150. 
n, 3k 193. 80, 9. 304. ^iailizccbvGoOglf Mt imu fMMttMni. 


nWM 31, 40. 191. 


£»i«ttuzia,Kt9i Tvipovm. 


rradiiiil alifuiJ 11, 14. 101. 


aiT. 


82, 16. 913. 86, 1. 320. 


KlenUa MnUlplcx a, «. 91. 


tmmpate rBBilces 37, 8. 133. 93, 


■clre Uiwraa 86, 3. 220. 


I. »31. 
rinart ln ■ini 80, 4. XOt. 


■canea penala S2, Sl. 150. 


mraai ic jrorias mcire T, 5. 95. 


■erlpilo 8, 1. 91. 


rMM ■dM 83, 8. 1S9. 


BCriglalDm 12. 194. 


rMllcl toulDM In vlMnda Idcm- 


>erobl> Craa«*I.J 52, 8. 150. 


<ltl« canlMt 63, 12. 176. 
rallleas RonMUB 3T, 6. 133. 


■cali cMUla Ubero argeiiia 83, 3. 


rolaba 82, 8. 813. 


12». Rytkaat u Holts (pernmm*) 66, 

12. 185. 
iv^liiiv MrlaM larde pelil II, 15. • •catalare 11, 9. 102. adn. 
BCTpbua oMIa doUiM 2, 7. 91. 
Beyibanini oaaipl 14, 4. 196. 
«ectarl veitabala olifuMi 63, B. B. 


aabalam Jacera ■ pBilMe 86, 


21. 


■ecuram 66, 8. 185. 


aai. 
■eearle blpennls ibid. 
20. 


«eges bona el mala 48, 9. 146. 


160. 
■egeles ■arHie »4, 1. 233. 


BacnB pre tagMm 96, 8. 234. 


Halln eqnUaiB 48, 8. U6. 
1T4. 71, lo. 193. 


Balan 89, 2. 229. 


Srnn» paeoMU 6S, 1. IS9. 


■ansaen 44, 6. 143. 
30, 6. ur. 
69, 


■eoilvlil 91, 3«. 121. 


4. 191. 
seiao 58, 1. 168. 


HogalB alger 25, 8. IIJ. 


■aperda 66, 2. 161. 


■enes cismI 82, 19. 213. 
■■rdae 71, 2b. 193. 
Beplaslae navliiin 84, 6. 219 


Sardl Vanalei. 7B 903. 


Sardbaa lapelU 40, 2. I4t. 
53, 17. 154. 


sarrire ■egelea 94, 1. 233. 


•Utor ibid. 
181. 


■■llaB T4, 11. 196. 
■eqol DDBWaB alaeiyiM «6, 10. 185. 


salUftellar 18, I. 101. 
sera DillllU 44, 5. 143. 


«■(aUare fMie» venlris 6T, 2. 


188 


iipoxay^xti, 79. 903. 


MIUTM SDie^ 31, 48. 122. 
Serapls 31, 16 et 17. 120. 


■c^bere 13. 105. 
■eieaa lempHlu 27,6. 11*. 


■Mbr« pro Kabritin 53, 5. 


15«. 


■erio 11, 14. 101. 


ScMUua 31, 3. 119. 
Beimone coeaolam vailaie ibid. 


■eapl papyrl 11, 18. 101. 
— levare lonsum illner 13, 
1. 195. 


4. 91. 
BeinOMB 66, 14. 185. 


■cari ailcH 68, 1. 1B0. 
.en:am ducere c.m ul.quo 59, 4. 


■calarez 30, 3. 117. 


■cenallcl 63, 20. 1T6. 
8erra»ai, nevi-^ei"'?»"*"" 


seenallUe modaa 56, 3. 162. 
BO. 203. 


■ekola 31, 8. 119. 
MTMm ^i>«-fi»* 11, 15. 101. 
sclioll«B dapa ibid. 
16,9. 106. ^iailizccbvGoOgle 8«fqii[altz«8 81. aiKt. 
Mvemm !>■ 31, M. 131. 

SeXkgesata 82. 212. 
Biccan mininm 99, 3. 138. 
sUHU 1,4. BB, 
— ImpreBSK in meiils AmiIb 
digllBlD 64, II. 181. 
■IgUlalte plaiae 74, 19. IM. 
siRDalHB 48, 3. 148. 
■IgDnm partals T, II. M. 
«leaiii 39, I. 138. 
■llleernlnm coillcere 55, 11. 159. 
■Ilo 39, 1. JS8. 
Bilvallcl BDeB 68, 8. 1T6. 
slmplex ptlllam 86, 10. 320. 
BimpDvIaM 30, 5. IIT. 
^ulBcrum leaoiB ad Iilam 63, T. 

115. 
^rpire capas vlaarlM SO, 4. 
smaragdoB 64, &. 181. 
SocraieB 3, 6. 91. 35, C. — phaaelott b » 31, a. irpapulaeT4,S. 1EI6. 
■ODBDmae Imagbies iUd. 
■ODBre dlclerla 63, 19. ITS. 
BoallnB cymbaloram 31, 35. 
— Ilblnos lonere 81, K. 
Bparael B5, 9. 334. 
Bparnm 65, 8. 159. 
BpalDle venerlvaga 5^ 1. 163. 
■peclcB lenei) 31, 41. 121. 
speclare >. e. proiare 39, 13. 138. mMd. 53, T. 153. 
Bpecalalnm mlilere anl tpaere la •■ vkaB «liW W, i. 

191. 
sqaaleB ]>r« »quat«r 52, fi. 150, 
BiBdlaB cbarieam BS, ft «M. 
■lar« dtgitalls prtmoribaB, ul bi 11- 

tore cuicrl 9, I. 99. 
Blalera BUTarla niinnqaoddae T«t> 

bum peBderare Tl, 36. IV9. 
■latueie Biien rei' 52, 11. 150. 
BlelUgerae aeiheris viu 81, 16. 206. 
slenieie uceram IT, 11. lU. 

— leeiam 52, 15. 150. 
BlljDDlarl (eguenlt conjundiuo rinc 

ul fKirtieiilc 31, 83. 131. 
■ilpBiie quadrals lalere slrDeB 62, 

T. 150. 
Blolceram pBncrailam 86, 5. 220. 
Biola 31, 12 el 13. 119. 
— 6loTt6it<pvgot 44, S. I4Si 
■IrBbonem fleri 36, 2. 131. 
slrabnni faeere nliijueni 61,4. 1T4. 
Blrameiila coLlgere 96, 22. 221. 
■IrlgUe pro liTigilii 11, 23, 101. 
■ ■ 31, 1. 119. 
n, 25. 207. 
<i 
ISQ. 

■uadere Cairoliitej 12, 8. 105. 
BubdeBlbare 33, I. 129. 
■ubdaeere olt^uiil {st. adtptetni) 

53, 10. 151. 

— Mtam mUemi 17, 9. 200. 

— ■BiieroUla 82, 1. 12B. 
NDblie la lucam oJintjus 89, 13. 

213. 
BDbllmlB ■pertbis 1, 5. 89. 
Bnbalea de tapMo «4, M. 181. 
BDbBellla 1. 9. ovria 60, 1. ITI. 
aacIuB eaadldas ImiIs 89, S. 138. 
■adam Bamaa 44, 8. 143. 
■ue^ BlivsUcl 63, 8. 1T6. 
auMgere ia gBbBliim 6, 1. 94. 

■ B 81, 12. «06. 
sanlaias ■uro «at amlilpUel BclenUa ■ 2T, 3. Banare 2, 6 91. Bpei aoxlU aTgenlaria 2, 4. 
■plctal 6fi, 1. 184. 
■pleum uaiinam 48, 9, 146. 
■PUbIub 59, T. 169. 
■piBBom Iter T1, I b. 193. 
apollacBpere 11, 31. 101. 
— \a ■ilplilbas ftza Md. 
Bfongia deleiilla fi6, 4. 163. snirandare domas I 

clls B6, 18. 221. 
■Bgens [■ctli MDiMUi papM 88, 

3, 22T. 
■uggillare «cnlea aMcut 48, 6. 146. 
■alte T4, 12. 196. 
sampll gtatt. }ir(i inm fUu 11 , &. 

100. ^iailizccbvGoOgle cona Sl, Se. ISl. 
) p»« ae, 9. 390. 

I (partie. a lergtrt) 33, 3. aia V 81. 


IK&l)- aiuolla[« Cali9>ieiii^ mws 62, 16. 

IM. 

— palunn 89, a. 1129. 
■DaclubBlaD Tod« C3, 15 1T6. 
■aeperiara Laribna pUu 81, 25. 

aOT. 
— pazU* aUqnid 31, 26. 

190. 11, 11. 101. 
■aaplcera (i. o, (Brtnn tpictre) 

aliq»id 3, S. 90. 
Boltlnaa t»eer« 10, 1. 141. 
■TmMOtrU uOlaM M, 4. 150. 
BympiiUao Iiabeie <ut aliquid 69, 

6. 191. 
^vwiipii^os, «(fl 'EiiiiovijS 

84. 318. 
ayru 53, IT. 154. IT. 1«2. 

TanaqallSS. 919. 
UMidan 81, ir. 119. 
tapeiia Sardlana 40, 3. 141, 
lardot pe<Bta* varsaura tl, 15. 101. 
Tarcoilna eera T4, 14. 19T. 
— oMrea 68, 1. 190. 
TarlesBl* maraaBa ihid. 
laorPB caadeaa eoipore 39, T. 138. 
laxiia V. t. luhalas laxioi. 
laxls pro tetigerit 56, 3. 163. 
Tatpi) Mfvlxaov 86. 220. 
legUlam slU ■»mere 81, 13. 306. 
legnUB Ingere (d« hirtmdinibua) 

86, 33. 331. 
MUas, aevUeroa baninnm domoB 75, 1 199, 117. lemalam oiraceie 
tomperMara caell 6, 3. 94. 
UmpeBlsB Bereoa 3T, 8. 114. 
lanpeia Noctts exlicBa 2T, 3. 113. 
tenaz vlBCum T, 3. 95. 
lenebtlo 8T, 3. 133. 64, 6. 181. 
tenara VenerU ble>e 29, 4. 109. 
Mnad speclei 31, 41. 131. 
(epldara lac 1, 1. 89. 
TetenUos CcomiiniiJ in ti& toiv 
paHdt palmiM 66, 14. 1S5. I ipvaixov 81, 3. 236. 
I iBDlas TT, 3. 201. 
leirici muller BO, 3. 22». 
letrubordaa aanl 80, 3. 203. 
TbsU Henandri 55, 5. 159. 
TbasUe naces 68, 1. 190. 
TbebigeneB, Ismenlu 30, S. 117, 
tktmuri dlviiU Crusl 8, 9. 9T. 
TbeBpladai 81, 33. 30T. 
IbDlns maeelllll, 3. 100. 
IbDnal 39, 3. 138. - 
llbUe blllngaas 56, |8. 162. 
llbls^ inllBra 93, 1. 3S1. 
[IbinnB sonitas 31, 36. 131. 
linU 44, 2. 143. 
llppnU levU II, 13. 101. 
Tllbonaa, xifl rijpme BS. 

a2T. 
Ti 'E«l Th tax^ Mveov, 

Ktlfl EvcrrjQlasm. 298. 
logaa vliteaa 56, 8. 163. 
(olUre at ferre 19, 1. 108. 

— et anrerre 62, 14. 313. 

196. 
lolalllls gradus 06, 1. 161. 
lelPIIm 2, 8. 91. 93, 9. 231. 
(onue arldBm 52, 21. 150. 
loiwre ■anilaB 31, 36. 131. 
(onaseere taaUrUas ll, 1. 100. 
(onBlIU 21, 2. 109. 
(oicnlara 3T, IT. 134. 
loriiaere aquaM e DaUbas 81, 13. 

306. 
(oriinaB aaresa 33, 3. 129. 
lonere frlgore atiTuem 31, S4. 121. 
totan 5T, 3. 167. 
Tov JlHipoe TA naiSlov, 

mgl nai.S0K0ttas 90. 32». 
tralis i. e. aTber 66, 6. 185. 
Itacla Uoea 67, 3. 167. 
Iracltte nervU 63, 4. 1T&. 
tfaY^liaja 60, 1. 1T2. 
tragivonim habUiii 31, 14. 119. 
iratuU ir^Jlcere ali;uem55, 8. 159. 
uabere pro delraftere 44, 5. 143. 

— lansm 3T, 9. 133. 

— palllan 54, T. 163. 
(laldt 55, 8. 159. ^iailizccbvGoOgle IlfDBX TRBBOBVN. ISl. UB. Ti/txdf,civoe 91. 

triclintBre» B|iolhecBa 30, 1. 117. 

TtioSiTTjs Tootdl.os, aepi 

'AetTJjt Xi^0E0Js92. 231. 
Iripales fvineoej 36, 1. 131. 
Trlpldleiiiai BCDlponeatDS 80,4. 304. 
IdBila arDBpez 92, 3. 231. 
IriEUIcnm rulmen II, 8. 100. 
Irivlum lumeo Limae 39, 7. 138. 
Tfiipttllos, ictfil 'A4iev6- 

Tiyroe 99. »32. 
TfOTiaia 11, 21. lol. 
Tgoaij i. e. taga haBllDiB ibid. 
Tfonojv Tf6noi 11, 22. lOl. c/. 

11, 14. 101. 
IroBBDll 81, 4. 206. 
T^ip^v ■Dbduoere alieui 77, 2. 

200. 
tDDlGDlsre 53, 10. 154. 
Inalea ad lalDs demlHaa 55, 5. 159. 

— reglila 64, 13. 181. 
iDnlcas elavl 56, 8. 162. 
tDDlcare 49, 1. 148. 
iDDlcDla 57, 3. 167. 
Itrda 77. 2. 200. 
turdDH 86, 11. 221. 
TascUB aqallex 77, 5- 201. 
TntauDs, deus, a tutando 41, 1. 

141. 
lare pro tu 56, 3. 161. 
TaliUna, deo 41, 3. 141. 
lypaiM 31, 36. 121. 

C. 
Dher qaaealas 31, 5. 119. 
Olizes 81, 20. 207. 31, 21. 190. 
DlDiDm depavli coriDS 31, 8. 119. 
DlDla 86, 4. 230. 
DDibn spel 64, 4. IBl. 
nmbrare 74, 5. 196. 
Hnda llqueDB, caeiDla 53, 13. 154. 
■ ageus PaciolDs 48, 4 uierqae — DinnnqKe M, 6. 161. 
■I p«te plartmnm pro quam pottit 

ptuTimum 52, 22. 150. 
nti paerom devirElnalnm 69, 6. 191. 
DvldUH de frtictibiia mcco abun- 

dantioribui 77, 7. 301. 
nxor formosolR nrovlndalls M, S> 

131. 146. 121. 
... . J95. 

67, 1. 188. 71, 3b. BS, 19. 221. 
Diio 86, 3. 220. 
DiD [coiijvenlre S6, 16. 
01 «miMuM 31, S3. 121 fersndDm est 19, 1. lOS. 

vasars pro ciag-iiri 41 , 8. 141. 

76, 1. 200. 
vallem ficere T4, 10. 196. 
vapor rDlmlnit 53, 18. 154. 
varlarB sermono coennlam 27, 5. 

114. 
Tsrr» »3, 9. SKl. 
vasa pertnBa 86, 19. 231. 
vaBiliiH lnhospllaUs 74, 4. IM- 
vasilindo 62, 4. 150. 
vegers lyram 63, 18. 176. 
vegere et vlgere 52, 22. 150. 
veU gradn isiDim 56, 1. 161. 

— Molliter ibid. 

— vehienis 37, 11. 133. 
veilieB leveB 6, 4. M. 
velecUDS membris ceders 66, 8- 

185. 
velnm aqoale, MgldDm 

53, 10. 154. 
venabPlo seclari saes renalem ponere tDnlcnlun 57, 8. 

167. 
venarum rivoB sanguliie eomplere 

39, 4. 138, 
veneoo lellBTe aliquem 89, 14. 213. 
VooariB voeaboU 2, 2. 90. 

— blgas lenere 22, 4. 109, 
-.- plenam eBse 31, 49. 123. 

— pDeUas, Adon 87, 1. 236. 
venerlga Bpalnle 63, 1. 159. 
vetiire In deslderiuia «lioMJue ret 

1, 4. 89. 

— In aoiBids 31, 18. lao. 

— in faoBpiilum apnd aiiquem 
52, 13. 150. 

— qnaslnjB ad neviUB usgl- 
slralDm 64, 4. 181. 

— nonlero 69, 5. 191. 
vaBli tn HOiim 99, 3. 109. ^iailizccbvGoOglf. INMX TUnOKDK. v«Mm S1, S8. lai. 
vmU, rkniietld BapisnUh 

63, 17. IM. 
vcBlrMi MhaKsra 95, 7. 
mltli bHMi ■MHlIwa 67, S. 1 
VeBBi VMU 61, 4. 174. 
nrka okMW a, 1. »0- 

— aleni Mlam ac cepa 11, 6. 
101. 

— la f«mui quadan co«)lcer* 
6«, lA. 18S. 

r«f bnn aaaMquoAfue ilaMra anra- 

ria p«ulerare TI, Sb. 183. 
verelnnn vlrlle tn rrumen ininlKare 

B8, a. 1&3. 
Verilae cana, Atilcei PUlDSDpUae 
■lonna 81, 89. lao. 

iea B8, 14. 321. 
1 vadMna taiiar II, IS. 101. 
■ndas 9T, 7. 114. 
veraila Beeiarl ali^pieta S3, 8. 176. ' — 
vescl ennlMm 81, IB. ir" n 31, 120. vlrMne 65, 6. 
vlr^demla 2, 4. 91. 
vtteo acerlia S, 2. 90. 
Vlrsnla Dlvlna 95. 333. 
vlrlMui V. w vlnlB*. 
vlrldb Kbsr llntllla 56, II. Iffil. 
vlrlla veretrum 53, 2. 153. 
vlrlss non comes csnlluiUnl 1 , 3. 

aa. 

— nna noitallJinB prspiia 13, 
2. 104. 
vlnulls eupae acria acel) 81,7, 206. 
vims (sc. f^ntitalt) 96, 1. 236. 
vlsGDm lenaz 7, 3. 95. 

Ci. e. rete} rBcaum 66, I. 
185. ves»«illianen lart 2, 5. 91. 


vlia Ufulila 80, 7. 204. 


vssUfia nlieuJM «uMren 3, 6. 01. 


— se levare reneo ensi 69, 4. 


veaiia casu 31, 41. 121. 


191. 


— pnua 81, 18. 206. 


vllsa cnrans 35, 1. 130. 


vastbvlsa 6S, 1. IW. 


— medalBS ao, 13. 162. 


vastilua serdldDs Sl, 46. 131. 


vllsD cerneie sab ■rmU 37, 12. 


velHlns emterlua 1, 3. 8». 


133. 


vlae aieUlcwae aetkerls 81, 16. 


— lefEeads el serlbendo praen.- 


90«. 


dere 89, 3. 229. 
— 1« 0« apnare oUcui 69, 2. 
19(. 


— neenlre «r, 1. 188. 
vladMm adian U bal<am 83, 11. 


vlllan oierla anl talleadBn eit ant 


913. 


ferendan 19, 1. 106. 


Ttalor 80, %. WS. 


vllreie lagee 56, 8. 162. 


vltnre 33, 3. 199. 


VUnlBS 70, 2. 198. 


vkmrlu keMslus 81, %. SI8. 


vlvare Ui teaebils M bdUI 74, 12. 


vltcere et vegere 53, 33. 150. 


196. 


vUIUan 37, 3. 113, 


vlvuB declBbeia aUqutm 53, 10. 


vl«UablUi domlila fVAtt 83, 10, 


154. 


918. 


vlieni M, S. 163. 


vl«» O- •/«»«<"> »«w M. «^- 


vecMBla VeHerlB 2, 3. 90. 


SS4. 


vMte BucltabMBn «3, 15. 176. TlBBlla, Mfpl 'A>ffDSniia>* 

»4. 2S3. 
vlnarlM cellse 86, 21. 231. 

— cu»Be 30, 4. IIT. 
vlMar fira CMiDiacer 63, 11. 176. 
vlaeula pnbllca 35, 6. III. 
vMlcarB «UvMcn alifu re T, 4. volBblle enrreie 55, B. 150. 
Volunnlus 53, 9 153. 
volupiuen MilbBs aucufiarl 3 
137. , 1. >volvBe de snbBB 3l, 32. 120. ain. 
vonere •qoan (de nBfribuiJ 53, 

16. IM. 
VuleaaM, eltorHn deiu 11, 26. lOl. 
vulga pro Mg» 82, II. 313. ^iailizccbvGoOgle IHBBI TBIBOBCM. 90» 

vnlgare in vnlgam 63, 6. ITfi. T. 

vDIgas Cmatnil J 17, 2. lOT. 'TSifoifoatv W. 235. 

vDlplnaii &D, 3 169. Z. 

Zgnon 93, 25. 120. 81, S. a06. 

X* CDn(e qningaB aulloDae flnmmeae 

Kyatl86, 21. 221. 24, 1. UO. ADDENDA ET CORRIGENDA. 

mg. S. liD. 16. lage: n>c ImpareDi eani niaterlae varleiaM csd- 

dldll. 
pag. 10. Hn. 4. legs: daippe cdJbs llber lexiii ai aeptlfflaa et- 

pag. 12. Hd. 20 tl 30. pra Marll Vlclnrlnl nomiDe reailtDsndDoi nomen 

Terenilaid Matiri. 
lUd. Iln. 32. lage: nntle deaKmpaUasl. 

pae. 13. adn. 21. Iln. 18. lege: DDdecnnqae pro andlCDnqae. 
pag. 21. iln. B. CDTilge: ne opeiaaam, prc dco perosam. 
p. 26. lin. 12. lege: ezplleandam pro ezpllcaDdDm. 
p. 83. Ud. 93. corrlge: sl velall ia aores ei ecalea lecitiium 

prodaeerent. 
p. 3T. Iln. 19. poal tftXoaofovs addendam miaxainm. 
p. 40. Versaam geDerlbDs, «nlbas Varninem In aalails asam eass di- 
xlmns, adde leiramslrDg Jamb. calai., letiam. Jamb. acaial. clan- 
dOB et lelram. Iroeb. claados slve Blpponacleos. Telramelroa 
Jamb. CBlai. habss In Salt. '0*0; Avi/as h. 9. et £rTati<nift 
(r. 1. Bellqooram dnomm meiToram exempla reperiDninr prlorla 
in MafxonoltiDg, jitfl 'AfX^t '*'• ^i allerlDS In^^fifiov MeiQeTs, 
vepl 9tlafYvif(as !t. i. 
ilild. Ot). 13. In loco ex Vaironls Sexagette adlats vldetnr dddc rectls- 
alme emeadalnm a Lipslo e»se Vlvere eum paliia pra 
es qaod In HS8. esl: Vireie In palrla. BaJuBmodi 
enim hlatns neqaaqnam poleal terri. 
p. 40. ilD. 28. corrlce: qoo acilieel poasel factilas aqq. 
p. 66. iln. IT. «menda AoTiae pio JSTiag. 

Ibld. iln. 34. deiendnm conspicna. * 

p. Sa liD. 7. corrlge: Qaas llbroram Inscrlpl. sqq. 
p. 62. Iln. 15. lege: Qninqvatrvt pro Quinfaatriii. 
p. 63. In adn. lin. &. emenda Zinaiiailay, nipl Tvqiov pro £■., xefi 

Tv0ov. 
p. SO. In adn. Un. 2. lilnlam Salarae lege; MoTigin., aeifl 'Av^^ioTtmv 

9visime. 
p. 83. Iln, 12. lese: facDllale breve Jadiclnm sabj. 
ibld. lin. 18. pro esse repone vldere. 
p. 84. Iln. IT. 1d lace ez Varionls IVomelAeo Libero adlaia legendnm 

PDpalae pro papolae. 
p. 69. in adD. ad Inacr. Un. 12. legeDdam Bloaa cond. 
p. 9T. In adn. ad inser. 8ai. '^t^pcMi^R., k. rivi&UaK^t itn. 3. cor- 
rlg« dlel pro dicL 

18 ^iailizccbyGoOgle 9MS ABBBinA BT COUl«Rin>&. 

p. lOB. tt. 6. lege: •ampll PM aDiBplii. 

p. 106. In «dii. «4 Bat. XVI, b- S. Un. 2- le(«: remlBlBl p» feBlaL 

p. IIS. Ib Sat. XZVD, ft. 2. pro lupeiel Tepoaiierim auM«i«l vel 

B^Bolperet. 
p. IIT. in Sal. »", fc. S- pro «iow «fttrige ««<*», . 
p. IIB. Un. 9. pro Atheo. Deip. lege Albeo. Delpavo. 
lUd. iB sdn. aS Inicr. 8U. XXSl, lln. 3- pro meail* lepoiw n«Blea. 
Iblil. ia H«i. XXXI, fr. 10. pro altaleit lese aihletae. 
p. 190. In &'. 29. poot voo. balnae eoouBa poaendnm et InaereHdnm 

an de. 

p. 191. In b. 41. pro teneili apeelei eorrifeDaam tenerl apecloB. 

p. 126. adn. ad (t. 34. (Jt blc torrere ak allaa ntero e( adarera de 

frigore nanrpatiir. V. Vkr Oeerg. I, 93. Iblqae Serr., Clo. Tnae. 

n, 16. Iblqae Davle., Beina. el Otakenborcb. ad BU. lUL IV, 68, 

el qnoB laadal HUdebr. ad Arnob. adv. Nailoa. m, 23. p. 988. 

IbU. adn. ad t^. 37. De ilblla is aaerla uaiila I>enM ■alia i laalni i a vlde 

eliam ZoeEam Baslrellevi tom. I, p. 104. 
p. 131. lin. 16. pio apnd qneai repaoe apud qnemplam. 
p. 1ST. Ir. 1. Ila. I. eomaui delendnm poal anribaB. 
Ibld. &. I. lia. S. Cahl V. meam adn.] pro feram [mi] ignoaello, re- 

ponendom feram ml [IJgnssclte. 
p. 138. &. S. (t. adn.) Orbltnm adleeUvum video ellam defMdl • 4f 

eUasimo Hlldebr. ad Aniob. 1. 1. p. 319. 
lUd. fr. 9. Pro arida enapleor acribendum eise arlde el nferewUa 

liao ad pariiclpla amantii aesinanlla. 
p. 146. ft. 6. pro Inci elare repone iocl elaro. 
p. ISO. fr. 0. corrlce inlra limllei cnl. 
lUd. fr. 20. lege aacrlficari pro saorlflcaro. 

p. I&3. In Sai. UU, U. 8. pro qnld veliei haud duble iegendMi «nid- 
qnid vellet. 
. p, 1S4. ft. 18 punclum ponendom posi cecldimui. 
p. ISr, In sal. LIV, fr. 3. voc. foilnDB, malusealo InlOail aolbenduB. 
p. 159. tt. e. pta Alalaotem lepone Alalanlam. 
Ibld. in adn. ad ft. 2. iin. 4. pro ex aedo sao corrige ex aade ana. 
p. 166, in inser. Sal. LVU, oerriBo XSIPIZMOT pro XOPIZMOT. 
p, 169. fr. &. toTlaaae emenda in roriaHse. 
p. I8S. fr. 1. ial. ada.3 verba Lopascali limenies per ToeaUvom 

acdpleiula auai. 
p. 191. fr. 3. pro pracldl lege praecldl. 
p. 201. ti. r. poBl dapem eomma delendQiD, qnla praeeedena cadncBH 

arcie cooJunEeDdam eal eam Ue franle Br. aulomn. 
p. 904. fr. 9. pto eeiiereal repone Ineeiaerenl. 
p. 913. fr. B. pro Vlvere In, qiil Iilains neqoaquan ferendam «mo ^e- 

inr, repone eam Upalo ei Popma Vlvera cnm, 
p. 221. Bn. 2. lege inrdnm pro turdam. 

p. 226. ad fr. 1, De forma Adon, onla v. Ooaend. ad ApnL H«t. U, 
p. 15S aqq. Voaa. Arlsiaroh. tom. II, p. 686. «4. Sokat et Mm- 
ker. ad ralgenl. Myth. DI, p. 724. ed. Slav. 
p. 297. ad tr. 1. Cf. fflldebr. Bd Amob. adv. NU. I. L p. ItT. 
p. 234. ad fr. 10. Do voc. eallendrum vlde qaae adnoiavh SIMefer. 
ad Anwb. VI, 20. p. S28. ^iailizccbvGoOgle