Internet Archive BookReader

Na coisichean, no, An t-slighe leathan agus an t-slighe ainleathan : comhradh eadar Rufus agus Gaius = The travellers, or, The Broad and narrow way : a dialogue between Rufus and Gaius