Internet Archive BookReader

Nadur an duine 'na staid cheithir-fillte; no staid ceud ionracais; staid truaillidheachd iomlan; staid saorsa air toiseachadh; staid sonais no truaighe iomlan; ann an cinn theagaisg f'a leth