Skip to main content

Full text of "Nemes családok Pestvármegyében. Irta Köszeghi Sándor"

See other formats


NEMES CSALÁDOK 
PEST VÁRMEGYE BEN IRTA KOSZEGHI SÁNDOR 

PESTVÁRMEGYE FÖLEVÉLTÁKOSA. 
HUNGÁRIA KÖNYVNYOMDA BUDAPEST. 
1899. // rí;/ 
NAGYMÉLTÓSÁGÚ 

BE>,LüZ.EI ÉS MiCSENYEE 

ÚRNAK, CS. És KRR. KAMARÁS, VAL. BELSŐ TETIf. TANÁCSOS, A SZENT- 
ISTVÁN-RENIJ KÖZÉPKERESZTESE, A SZERB TAKOVA-RENn ÉS A 
ROMÁN KORONA-REND NAGYKERESZTESE, ÁK.1UAM:TETKÁ.R11 CZXM- 
ÉS JELLEGGEL, PEST-'PSLIS-SOLT-KESKUN VÁ.RM. ÉS KECSKEMÉT 
TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROS FŐISPÁNJÁNAK STB. STB. AJÁNLJA A. SZERZŐ. ELŐSZÓ. 

Ezeréves történelmünkben mindaz, ami nagj, ami dicső- 
séges, a nemes magyar nemzet érdeme : de viszont minden 
bajért, minden romlásért csak épen úgy egyedül a nemességet 
terheli a felelősség. 

Csak alig hogy ötven esztendeje még, hogy hazánkban 
miinden hatalom a kiváltságos nemes osztály kezében összpon- 
tosult : de a haza védelme is az ő kötelessége volt egyedül. 

Talán még nem is vagymik elég messze a kortól, hogy 
elfogultság nélkül elmélkedjünk annak kiváltságos osztálya 
felett, mely honszerző és államfentartó vala egyaránt. 

Ha talán éri is gáncs azt a — ha valójában nem is, de 
képzeletünkben minden esetre — szebb multat: azt elvitatni 
soha nem lehet, hogy az államlentartás a veszedelem idején 
többnyire összetartó nemes nemzet szívósságában erős biztosí- 
tékkal birt, mert a sok megpróbáltatás e nélkül könyörtelenül 
elsöpörte volna nemzetünket örökre. Tehát faji jellegében a 
nemzet talán ösztönszerűleg nagy életbölcsességgel birt s érezte, 
hogy nem elég megszerezni a hazát, de a szerzettet meg is 
kell tartani s meg kell védelmezni, ha mindjárt vére árán is. 

A tatárdulás, a százötven éves török rabiga, a századokra 
terjedő beolvasztási kísérlet mind erőtlennek bizonyultak nem- 
zetünk szívósságával szemben, mely minden erőszakos elnyo- 
más után, mint a megnyesett fa, mindig erősebb hnjtásokkal 
tört felfelé. Az a világtörténelmi kor, melybe ezer éves multunk esik, 
maga liozía magával azt, s annak szellemével járt, hogy a 
nemzetekben legyen kiváltságos osztály, mert az államok ala- 
kulása idején csak úgy volt megvédhető a nemzetek önállósága, 
függetlensége — nemcsak nálunk, de mindenütt — ha vi)lt 
kiváltságos osztály, mely a szent korona után, úgyszólván ma- 
gáénak tekintette a hazát, s épen azért, ha kellett, vére árán 
is megvédelmezte azt. 

E kiváltságos osztály, a nemesség történetének kutatása 
annyi, mint magának a haza történetének felderítése, mert 
hiszen történelmünk minden — még legcsekélyebb mozzana- 
tában is — csak ök és mindig Ök a számottevő tényezők. 

Csak méltó kegyeletünk hálaadóját rójuk le a dicsőséges 
múlt iránt, midőn e méltán kiváltságos osztály történetét ku- 
tatjuk, keressük. 

A részben élő, részben kihalt nemes családok száma lia- 
zánkban megközelíti a félmilliót, s e családok felkutatásában 
az eddig megjelent munkáknak még legnagyobbika sem ölel 
fel tízezer családot. Nagy Iván úttörő szép munkájában kilencz- 
ezer s egynéhány család van felemlítve; czimerleirást pedig 
csak kétezerötszázról ad. A Siebmacher-féle díszes Wappenbuch 
czimerközlései szintén tízezer körül vannak. A Turul Tagányi 
Károly akadémikus kutatásából hatezer, Karagyena Mihály 
után ezernyolczszázhatvan, Pettkó Béla után hatszáz s egy- 
néhány, s végül lUésy János után háromszáztíz armalíst 
emht fel. 

A ma már Országos Levéltárban levő Liber Regiusok 
csak hétezerkélszáz családra terjeszkednek ki. 

Mily kicsinyek e számok a valósághoz képest ! 

Hozzá óhajtottam azért én is járulni jelen munkámmal 
teljesítetlen kötelességünk lerovásához, hogy felkutassuk ama 
családokat, amelyekben nemzetünk élt, akik e hont megszerez- 
ték, s megtartásáért minden tehetségüket, minden erejüket, ha 
kellett, életüket is áldozatul hozták. Épen ez okból jelen munkám nemcsak a pestmegyei 
családokra terjed ki, hanem az összes nemes családoki-a, me- 
lyeknek, ha mindjárt a legcsekélyebb, de mégis maradandó 
nyomuk maradt vármegyénkben. 

Hazai történetünk középkorát tanulmányozván kiváló tudó- 
sunk Csánky Dezső, Magyarország Történelmi Föld- 
rajza czimű nagyszabású munkájában felsorolja a középkor 
birtokos nemes családait. Névleg, Csánky Dezső Pestmegyében: 
az Adonyi, Alagi, Alberty, pilisi Ampóth, Atyai, Bád, Bályoky, 
Boróczy, Bárson. Bátéy, Bátory, Battyányi, Bényey, Beké, 
mikófalvi Bekény, mikebudai Békés, bugyi Berky, Besenyey, 
Betleny, Biktsey, Billyey, halomi Blaskó, györgyi Bodó, pé- 
czeli Bojtorján, BMdogasszonykátay, Bolgár, kartali Bornemissza, 
tolnai Bornemissza, bácstö^'isi Borsfi, Borsos, sülyi Borsvay, 
bajnai Bóth, széplaki Botka, harapkói Botos, tahi Botos, Bran- 
kovics, mikebudai Budat'y. Büdy, Bugyi, Csáky másként Zsiday, 
Csizmadia, battyányi Csapi, bugyi Császár, csekekátai Cseh, 
lévai Cseh, Csetneki, Csévi, tárcsái Csik, kartali Csoda, 
baracskai Chuta. Czinkotai, olnodi Czudar, Dabasi, Damonyi, 
kókai Darabos, Dávidházy, vecsési Dezső, Diódi, Ecseri, Eger- 
vári, Elyvedi, Érdi, Etele, gecsei Ethre, cséri Farkas, imregi 
Farkas, rádai Farkas, Farnosi, Fedémesi, Fejéregyházi, bugyi , 
Fodor, szentiványi Füsthös, lébi Gálfy, Galsai, Garai, Gatányi, 
Gecsei, bugyi Gellért. Gombai, palotai Gatvicz, eresztvényi 
Gőde, kerekegyház! Gubacsi, Gyódi, Gyómi.Gyömrei, Györgyfi, 
Györki, Halomi, Hanikó, Haraszti, Harcza, Hartyányi, Hatvani, 
Havas, Hédervári, Heránth, Horki, brezai Horváth, Horváti, 
Imregi, Inarcsi, Irsai, Isti, Jakabfi, gj'áli Kakas, alberti Kálmán, 
óbudai Kálmán, dömsödi Kalmár, Kilmai, Kálnai, Kapi, Kápolnai, 
Karácson, Kartali, Kátai, Kenderesi, Kerekegyházi, Keszi, Kesző, 
Király, Kiskántor, Kisvárdai, Kókai, Kolos, Komádi, Kompohi, 
Kornis, Kozmái, Kuldói. Kükéi, Lábatlani, Labdásvarsányi, 
Laczk, Lanczok, Lórántfi, Losonczi, Lobi, Maglódi, Maróti, 
Mikebudai, Mikó, Móré, beretkei, gutori, haraszti, hévizi, pákonyi. pleskóczi és tekeli Nagy, Nagyhicsei, Nemes, Nemze, Nésai, 
Nyárasapát^, Nyáregyházi, guthi Ország, Ölyvedi, Ördög, Pá- 
konyi, Palicsnaszentpéteri, l^ilotai, Pándi, Pányi, Parlagi, Pásztói, 
Péczeli, Perényi, Pernye, Peró, Pesti, Péteri, Pilisi, Pócs, 
Pohárnok, Poltharaszti, dengelegi Pongrácz, Porkoláb, Rádai, 
Radványi, Rédei, Reichel, Rogozi, Sáfár. Sági, Sándor, Sápi^ 
Sári, Sárkány, Sike, Simonfi, Somogyi, Soroksári, Söregi, 
Sürgye, Szajoh, Szapolai, Szarka, Szászhalmi, Szécsényi, Szécsi, 
Szentdienesi, Szentiványi, Szentmihályi, Szerdahelyi, palotai 
Szilasi, Szobonya, Szokolyi, Szőke, Szimyogi. Szúnyog, Tánczos, 
Tárczai, Tari, Tárnok, Temesközi, Tenki, Tékei, Tétényi, Tu- 
róczi, Török, Uras, Váczi, Ványi, Vatyai, Vér, Verebi, Versegdi^ 
Vértesi, Vidfi, Vinezló, Vizáknál, Zay, Zubovics, Zsidói csalá- 
dokat ; Pilismegyében az Atyai, lendvai Bánfi, Barthos, Battyányi, 
Bényi, Biai, tahi Botos, Búza, Csapi, pomázi Csikó, Czobor, 
Dékán, Dersanóczi, Diodi, Üobos, felkeszi Dobozi, Dormánházi, 
Ernuszt, Farnosi, Felkeszi, Felsőkovácsi, Fodor, Garai, Gercsei, 
gercsei Henczi, keszi vagy felkeszi Jankó, Jenéi, felkeszi Keserű, 
Korbáviai, Kovácsi, Kűkei, szántai Laczk, Leányfalvi, Maróti, 
felkeszi Nemes, guti Ország, Pányi, Parlagi, Pomázi, gercsei 
Poris, Pckri, csévi Sáfár, Semsei, péczeli Sike, somi Szécsi. 
felkeszi Szamosi, szukóczi Szúk, Tárczai, kisvárdai Várday, 
görögmezei Vér, farnosi Vidfi, földvári Zubor és végül a Zsám- 
béki családokat említi. A Solti Szék ismertebb családai a közép- 
korban a Solthi, Márton, Sztrucz, Vadasi, Csornai és a Meghi 
családok voltak. 

E névsor ölelné fel tehát a ma már egyesített vármegyék 
ősi nemességét. Ha már most a jelen munka névsorával az itt 
elszámláltakat összehasonlítjuk : látjuk, hogy a mai napig alig- 
huszonöt — harmincz család tartotta fenn magát; ha keressük 
egyikét-másikát e családoknak bárhol is, azok eltűntek, úgy, 
hogy a tősgyökeres pestmegy eí családok száma ma már igen 
csekély. Ami — ha történetünk lapjait forgatjuk — természetes, 
is. A török hordák mindig az ország szivét keresték s fájdalom,. meg is találták. Nemzedékeket pusztítottak ki egészen, s így 
a kevésbbé sújtott, főleg felvidéki vármegyék népesítették be 
újra és újra e megyét. I7jabb és ujabb életerős családok siettek 
ismét a hon központja felé, hogy itt tehetségeiket érvényre 
juttassák ; csak a családok, csak a nevek változtak, de a hon- 
szeretet maradt a régi, a változhatatlan. 

Jelen munkámban felsorolt családok, mondhatni az egész 
országból valók ; mert épen azért, hogy fentebb kifejezett czé- 
lomnak megfeleljek, felemlítem mind ama családokat is, melyek 
után hiteles czimerlenyomatokon kívül egyéb alig maradt. 

Szükségesek voltak e feljegyzések a családok czimerének 
igazolására. 

A vármegyék nemesség-igazoló jogát törvényeink biztosít- 
ják, s a Római Jog accessorium sequitur principale elve szerint, 
áll ez a czimerigazolásokra is. Kétségkívül fontos okoknál fogva 
azonban a legújabb időben itt egy kis változás történt : névleg 
az, hogy a nm. Belügyminisztérium 68573/1898. sz. a. rende- 
letében a czimerigazolásokat az Országos Levéltárra ruházta át. 

Bármily gazdag legyen is azonban az Országos Levéltár, 
mégis számtalan ama nemes családok száma, melyeknek 
nemesség-igazolására, vagy czimerére ott adat nem található. 

Hogy egy igen eklatáns példát említsek, csak közelebb 
történt, hogy egy kamarási táblát nyújtottam be a nm. Belügy- 
minisztériumhoz, amelyen a nyáregyházi Nyáry család is sze- 
repelt, s az Országos Levéltárban e hírneves virágzó családnak 
sem régibb, sem ujabb czimerére adat nem volt található. 

Mennyivel inkább megeshetik ez jelentéktelenebb csalá- 
doknál, melyek néha csak egy-két sarjban, vagy generatióban 
emelkedtek ki, hogy úgyszólván nyomtalanul tűnjenek el csak- 
hamar. Hogyan igazolják már most az ily családok czimerüket? 
Ily esetekben a vármegyék a czimerpecsét-lenyomatok után 
hiteles másolatot adnak ki, s az így hitelesített czimert a nm. 
Belügyminisztérium — az ususra vonatkozó bizonyítékok alap- 
ján — elismeri. Kissé hosszadalmasabb ez eljárás u réginél, de valljuk 
meg, hogy/az így hitelesített, illetve elismert czimer valóban 
sokkal megnyugtatóbb bizonyosságot nyújt, mint az azelőtti 
módszer, s elejét veszi ez eljárás annak is — ami eddig szintén 
előfordulhatott, — hogy kevésbbé szigorú elbírálás miatt némely 
családnak három-négyféle — más-más megyében hitelesített — 
czimere foroghatott közkézen. 

A czimerigazolások elősegítése volt tehát ezélom, midőn a 
nagyszámú pecsétlenyomatokat éveken keresztül tartó munká- 
val felkutattam és összejegyeztem. 

Még csak egy dologról kell említést tennem. Több fel- 
szólítást kaptam, hogy jelen munkámat a czimerekkel illusztrálva 
adjam ki. Mielőtt azonban e roppant nagy költséggel járó vál- 
lalatba bele bocsájtkoztam volna, megkérdeztem a Siebmacher- 
féle Czimerkönyv kiadóját, hogy az igazán páratlanul álló szép 
munka váljon hány példányban kelt el nálunk? Válasza el- 
szomorító volt : összes magyarországi előfizetői nincsenek hat- 
vanan ! E körülmény meggyőzött arról, hogy az említett több 
oldalról hozzám intézett felhívás egyszerűen képtelenség. Meg- 
győződésem az, hogy a virágzóbb hírnevesebb családoknak 
csak kisebb monográfiái is méltó díszszel csak az illető családok 
áldozatkészségével adhatók ki. 

Kelt Budapesten, 1899. május hó 18-án. 

K, S, Abaffy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 4í. Nr. 4., f, 84. 
Nr. 23., r. 178. Nr. 91. 

Ábel, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 132. Nr. 6. 

Abensperger, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 137. Nr. 23. 

Alíouyi, egyike Pest vármegye tősgyökeres nemes esaládai- 
nak ; czímerpecsét : Végr. Okit. 259/XI. 

Ailonyi Mihály pesti főszolgabírónak megválasztatik 1810-ben. 

AlM'aháiH, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 61. Nr. 48. 

Abraliáinfy, békés- és biharmegyei birtokos nemes család ; 
czímerpecsét: Acta Politica ex 1758. Nr. 1. Miscellanea ex 1763. 
Nr. 7.; Polgári Perek: fasc. 16. Nr. 8, fasc. 43. Nr. 9., fasc. 48. 
Nr. 30., fasc. 54. Nr. 31. 

Abt, czímerpecsét :. Acta Miscellanea ex 1777. Nr, 12. 

Ács .]ózsef és András, kecskeméti lakosok, az ősüknek, 
Tamásnak, 1637-ben adományozott ármális és Veszprém vármegye 
bizonyitványa alapján a vm. nemesei sorába felvétetnek és kihir- 
dettetnek 18()2-ben. N. L. I. 9. 

Ács Istvánnak és nejének, üjváry Juditnak, 1713-ban 
adományozott ármális hiteles másolata „A. 4." jelzet alatt. Mihály 
nagykőrösi lakos 1739-ben kihirdettetik. Czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 14. Nr. 5., fasc. 23. Nr. 15. N. L. I. 1. 

Achlelí, másként Gathal, még másként Aleheb vagy 
Pathul, a családnak a poltári Soós. Illyevölgyi, Begánya, mis- 
kolczi Amborzy családokkal való közeli rokonsága és leszármazási 
táblák: Polgári Perek fasc. 137. Nr. 21., fasc. 291). Nr. 26. jelze- 
tek alatt találhatók. 10 Ádára — Aisorik 

Ádám (le Felsö-Eör, czímcrpecsét : Polgári Perek fasc. 164. 
Nr. 88., fasc/. 172. Nr. 187. 

Adaines, czímerpecsét : a Tóth család nemesi iratai közt. 

Adamovics Imre, Ignácz és .János Trencsén vármegye bizo- 
nyítványa alapján 1831-ben kihirdettetnek: N. L. I. 10. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 36. Nr. IS., fasc. 38. Nr. 11., fasc. 
59. Nr. 28. és Acta Crim. ex 1811. Nr. 3708. 

Adelsberg, lásd Nemeshegyi de Jabuka. 

Adoiiyi Pál és fiai. György és ifj. György. 1764-ben a neme- 
sek sorába felvétetnek Zólyom vármegye bizonyítványa alapján : 
Nemesi Lajstrom I. 1. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 183. 
Nr. 82., fasc. 124. Nr. 38., fasc. 246. Nr. 28. és Acta Nobilitaria 
ex 1799. Nr. 2281., Acta Pol. Mise. ex 1791. Nr. 228. 

Adorján, egyike Pest vármegye ös nemes családainak ; adatok : 
Acta Miscellanea ex 1761. Nr. 5. Czímerpecsét : ugyanott és 
Polgári Perek fasc. 33. Nr. 38. 

Aebly, czímerpecsét: Végr. Okit. 1558/XI. 

Afalter (A pf altér), czímerpecsét: Acta Mise. 1781. Nr. 7. 
és Acta Nobilitaria ex 1794. Nr. 429. 

Ágh de Jéke, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 168. Nr. 7. 
és fasc. 181. Nr. 40. 

Agárdy, Hont- és Nógrádmegyében kiterjedt nemes család; 
czímerpecsét : Processus Nob. fasc. 2. Nr. 52., Polgári Perek fasc. 
205. Nr. 17. és Nr. 43. 

Ágasegyházy, czímerpecsét: Polg. Perek f. 16. Nr. 14. 

Agátzy, czímerpecsét: Polg. Perek fasc. 197. Nr. 4. 

Ágoston Elek a Tamás által 1643-ban nyert ármális alapján 
1809-ben Pestvármegye nemesei sorába felvétetik; czímerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 164. Nr. 88, f. 179. Nr. 152., f. 197. Nr. 5 
Egyéb adatok: N. L. I. 1. 

Aicliner, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 273. Nr. 31. 

Aiserik, másként H e ü s e 1 János és neje, E g a r d n e r 
Zsófia, régi nemességükről új ármálist nyernek 1639-ben. Nemesi 
bizonylat Imrének 1755-böl Nyitra vármegyétől a nemesi iratok 
közt .,A. 6." jelzet alatt. A. Sámuel és fiai 1716-ban Pestmegye Aiserik — Alraásy 11 

nemesei sorába felvétetnek; A. Ferencz 1755-ben Nyitravármegye 
bizonyítványa alapján kihirdettetik. Czímerpecsét : a Szabó J. 
ügyv. u. m. i. közt fasc. 19. Váradi u. m. i. közt fasc. I. és II. 
Egyéb adatok: Nemesi L. I. 1. 2, 175. 

Ailiuírer, czímerpecsét: Polg. Per. fasc. 124. Nr. 31. 

Aitich-Horváth, cziímerpecsét: Polg. Perek fasc. 138. Nr. 48. 

Aiziiiu:er, czímerpecsét: Acta Nobilitaria e.x 1834. Nr. H84. 

Akay, czímerpecsét: Acta Crim. ex 1835. Nr. 3989. 

Alattyányi, czímerpecsét : Polgári Perek fasciculus 140. Nr. 9. 

Albiiiy, czímerpecsét: Polg. Perek fasc. 119. Nr. 33. 

Albrecht de Alhreclitsburg, czímerpecsét a Várady Sándor 
ügyvéd után maradt iratok közt fasc. I. 

Alg.vay (le Alsyest, azelőtt K a r d e 1 1 e r Tamásnak és 
T ü k ü r y, azelőtt Spiegel Józsefnek az 1831-ik évben adomá- 
nyozott ármális és leszármazási tábla a nemesi iratok közt „W. 7." 
jelzet alatt. Pestvármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdet- 
tettek 1832-ben. X. L í. 11. 

Aleheb, másként Pathul, lásd Achleb. 

Alex.v, czímerpecsét : Polg. Per. fasc. 265. Nr. 81., Acta 
Nobilitaria ex 184U. Nr. 1130. 

Alfüldy, Nyitra vármegyében kihirdetett nemes család : czímer- 
pecsét a Káldy ügyvéd után maradt iratok közt Nr. 1274. 

Allásy Mátyás és fiainak, József, János és Antalnak ármálisa 
az 1814-ik évben kihirdettetik. Czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 
1814. Xr. 1598. Egycb adatok: Xemesi L. II. 3. 

XWó (le Nyék czímerpecsét a Bottyán család nemesi iratai kczt. 

Alniuii de Szent-Anna J('>zsef, donatárius nemes 1771-ben 
Liptó vm. bizonyítványa alapján Pestmegye nemesei sorába fel- 
vétetik: N. L. I, 2. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 56 — 57. Nr. 
12., fasc. 18. Nr. 3., fasc. 131. Nr. 86. 

Alniásy de Zsadány et Török-Szt.-.Miklos Ferencz, bemu- 
tatván Liptó vármegye bizonyítványát, a nemesek sorába fel- 
vétetik és kihirdettetik 1819-ben; N. L. II. 4. Pál Pest vármegye 
főispánjává lett 1787-ben. Czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1827- 
Nr. 1435. Polgári Perek fasc. 175. Nr. 1. 12 Almay — Andics 

Almay jde Almás, azelőtt Wurm Józsefnek és fiainak: 
Rudolf és Gottfrédnak, valamint Erzsébet és Klára leányainak, az 
1834-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt „4. 24."" 
jelzet alatt. Kihirdettetett 1835-ben: Nemesi L. I. 8. 

Aloysius Ferencz bemutatván honfiusitási oklevelét, kihir- 
dettetik s Pest vármegye nemesei sorába felvétetik 170 l-ben, 
N. L. I 2. 

Aiiiade gróf de Tárkony, czímerpecsét: Polgári Perek f. 6, 
Nr. 1., f. 114. Nr. 23. Végr. Óklt. 1()T2/XI. 

Ambrózy János 1777-ben (,.A. 5.") és 1792-ben nemesi 
bizonyítványt kap Árva vármegyétől: Acta Nob. ex 1792. Nr. 331 ; 
György, t,-szt.-mártoni lakos 1768-ban, József 1778-ban, Gábor 
1792-ben Árva vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye ne- 
mesei sorába felvétetnek. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 254. 
Nr. 24., fasc. 273. Nr. 21. Egyéb adatok: N. L. I. 3. 

Ambory, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 8. Nr. 12. 

Ambrus de Várad János részére nemesi bizonyítvány 
1790-ből Bihar vármegyétől a Rákóczy György erdélyi fejedelemtől 
Ambrus Györgynek 1648-ban adományozott ármálisra vonatkozó- 
lag; Acta Nobilitaria ex 1791. Nr. 2662. János, Mihály és Dániel 
Bihar vm. bizonyítványa alapján a nemesek sorába felvétetnek 
1791-ben. Czímerpecsét: Végr. Okit. 1173/XI. Egyéb adatok: 
N. L. I. 3. 

Anchelly János, váczi lakos, neje Sagmiller Anna és 
gyermekei 1801-ben ármálist kapnak. Pestvármegyében kihirdette- 
tik 1802-ben. Nemesi L. II. 1. 

Aiidaházy de eadem, Liptó vármegyében kihirdetett régi 
nemes család ; czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 37. Nr. 27., fasc. 
117. Nr. 10., fasc. 1G6. Nr. 65.. fasc, 184. Nr. 2. és Nr. 3. 

Andor, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 142. Nr. 39. és a 
Tóth J ügyvéd után maradt iratok közt fasc. 7. Nr. 150. 

Andorkó Istvánnak, Győré Andrásnak és D o b o s György- 
nek 1628-ban adományozott ármális a nemesi iratok közt „G. 18." 
jelzet alatt. 

Andics, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 137. Nr. 29. Andrásy — Antal fy 13 

Aiulrásy de Krkesereö Zsigmond 1819-ben nemesi bizo- 
nyítványt kap. A. Mihály, hg. Grassalkovits prefektusa, Pozsony 
vármegye 1832-ik évi nemesi bizonyítványát bemutatja. István 
megválasztatik szolgabirónak 178?-ben. Czimerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 94. Nr. 38., es Nr. 41., fasc. 180. Nr. 15.. fasc. 198. 
Nr. 51. és Nr. 55. 

Aiulrássy de Csik-Szeiitkirály et Krasznaliorka gróf, czi- 
merpecsét: F'olgári Perek fasc. 178. Nr. 01. 

Andreáuszky, liptóvármegyei régi nemes család ; czimerpecsét 
a Szabó J. ügyvéd után maradt iratok közt fasc. 19. 

Andritzky, czimerpecsét : az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt Nr. 896. 

Augyal, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 37. Nr. 30., f. 43. 
Nr. 7. és 13. f. 79. Nr. 24. 

Auka Mihály és János, kecskeméti lakosok, 1726-ban, János 
ujkécskei lakos 1755-ben Hont vármegye bizonyítványa alapján 
Pest vm. nemesei soraiba felvétetnek. Egyéb adatok : N. L. I. 4. 

Ankle de Füssi, czimerpecsét: Végr. Okit. 12Ő6/XI. 

Aiinosy (Anyós sy) család 1720-ban a nemesek főkönyvébe 
bevezettetik. Lásd : N. L. I. 4. 

Ányos de Faisz tősgyökeres veszprémmegyei nemes család ; 
czimerpecsét: Polgári P. fasc. 5. Nr. 4., a Marosy ügyvéd után 
maradt iratok közt Nr. 1268. 

Antal János és István ármálisa kihirdettetik 1695-ben. 
A. István, kecskeméti lakos, Pest vármegyétől bizonyítványt kap 
1826-ban: Acta Nobilitaria ex 1826. Nr. 1860. Czimerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 2(KI. Nr. 114., Acta Crim. ex 1816. Nr. 6664. 
Egyéb adatok:' N. L. I. 4.. II. 5. 

Antony, Gömör- és Abauj vármegyékben kihirdetett nemes 
család; czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 18. Nr 15., f. 25. Nr. 15., 
f. 273. Nr. 31., f. 290. Nr. 24. 

Antos de Piéty, székely nemes család ; czimerpecsét: Acta 
Nobilitaria ex 1801. Nr. 1240. 

Anwander, czimerpecsét: Végr. Okit. 861 XI. 

Antalfy, czimerpecsét: Polg. Perek fasc. 14. Nr. 15, fasc. 16. 14 Antalfy — Arky 

Nr. 7., fasc. iÍ3. Nr. 20. és 21., fasc. 191. Nr. 59. és Acta Poli- 
tica ex 1749. Nr. 8. 

Apostol József, Abauj vm. bizonyítványa alapján Pest vm. 
nemesei sorába felvétetik: N. L. II. 2. Gzímerpecsét : Polgári Perek 
.fasc. Nr. 24., f. 27. Nr. 14., f. 201. Nr. 158.. f. 250. Nr. 42. 

Apt, czímerpecsét : Végr. uklt. 259/XI. 

Arady de Kajál, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 132. 
Nr. 21., Végr. Okit. 1474/XI., az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt Nr. 856, 

Araiiitovicli, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 152. Nr. 6. 

Arany József, váczi lakos, 1805-ben Fehér vármegye bizo- 
nyítványa alapján Pest vm. nemesei sorába felvétetik : N. L. 11. 5. 

Aranyossy, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1821. Nr. 
^20.. Polgári P. fasc. 19.' Nr. 3., fasc. 29. Nr. 87. 

Arbanacs, czímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1656. 

Arczy Simon, bemutatván ármálisát 1747-ben kihirdettetik: 
N. L. I. 5. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 13. Nr. 4., fasc. 32. 
Nr. 20. 

Arday, zemplénvármegyei birtokos nemes család ; czímer- 
pecsét: Végr. Okit. 1474/Xl. 

Ardey másként Szabó, Zemplén vármegyétől bizonyítványt 
kér 1807-ben: Nemesi L. 11. 7. 

Argalós János peregi lakos Liptó vm. nemesi bizonyítványa 
alapján a pestvmegyei nemesek sorába felvétetik 1842-ben s úgy ö, 
mint fiai János, József, György, Tamás és András és leányai 
Katalin és Anna kihirdettetnek, s erről bizonyítványt kapnak : 
N. L. 11. 5. 

Argauer, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1823. Nr. 2714. 

Argay, Győr- és Pozsony vármegyékben kihirdetett nemes 
család; czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1836. Nr. 5862. 

Argyendy (A r g e n d y) czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 69 
Nr. 1. ' * 

Arky Mihály, György és István, Győrvármegye bizonyítványa 
alapján 1721-ben; István, bicskei lakos 1730-ban; Mihály, bicskei Arky — Autunovics lő 

lakos és fia József 1754-ben Pest vármegye nemesei sorába fel- 
vétetnek és kihirdettetnek : N. L. I. 5. A család részére kiadott 
különféle bizonyítványok I64()-töl kezdve a nemesi iratok közt 
„A 1" jelzett alatt. Czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 7. Nr. T. 

Ariiipniszter,-czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1823. Nr. 3157. 

Árpásy, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 139. Nr. 58. 

Artiier Erhard. sopronyi lakosnak nemesi bizonylat Sopron 
vármegyétől íít. Artner Farkasnak és fivérének Erhard és Jánosnak 
1609-ben adományozott ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria 
€x 8U83. N. 2-2U). Czimerpecsét: Polgári P. fasc. 277. Nr. 1., 
Végr. Okit. 6/XI., P)84/XI. 

Árvay Mihálynak, nejének B o 1 y k y Borbálának és gyermekei- 
nek 1694-bcn adományozott ármális hiteles másolata a nemesi 
iratok közt ^A 2" jelzett alatt. István és Mihály sz.-endrei lakosok 
1720-ban a nemesek főkönyvébe bevezettetnek: N. L I. 5. Czimer- 
pecsét: Polgári P. fasc. 179. Nr 135. 

Arszt, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 20. Nr. 5. 

Asy másként Asi Markovits Jakab, bemutatván Bács-Bodrog 
vármegye nemesi bizonyítványát, a pestmegyei nemesek sorába 
felvétetik és kihirdettetik 1828-ban. N. L. I. 460. 

Astris de Koziiia Mihály, 1780-ban nemesi bizonylatot kap 
az A. Demeternek 1690-ben adományozott ármálisra vonatkozólag : 
a nemesi iratok közt ,A o'.'" jelzett alatt. Czimerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 80-82. Nr. 26. Egyéb adatok: Nemesi L. I. 6—7. 

Aszszalay de Szendrö, Borsod- és Torna vármegyékben kihir- 
detett nemes család. Aszszalay Ferencz, tót-almási lakos, 1720- 
ban a pestmegyei nemesek sorába felvétetik: N. L. I. 7. 

Asztalos Károly, pesti ügyvéd, Pozsony vm. bizonyítványa 
alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétetik 1840-ban: N. L. 
II. 3. Czimerpecsét: Végr. Okit. 270/XI. 

Atkáry, czimerpecsét az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt Nr. 852. 

Augusztics, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 66. Nr. 39. 

Autunovits (le Almás, czimerpecsét: Procesus Nobiliteres 
fasc. 2. Nr. 51., Polgári Perek fasc. 119. Nr. 3. 16 Avákumovics Uákumovics Pál, István, János, György, Lázár, Pál neje 
Martinovics Zsófia és Lázár neje Ziicsay Juliannának U91- 
ben adománvozott ármális hiteles másolatata a nemesi iratok közt 
„A 8-' jelzet\latt. Az ármálist kihirdetik: (N. L. l 7.) Péstvar- 
megyében, 1792-ben. B. Kába, másként Molnár András, czeglédi lakos, nemességére 
vonatkozó tanuvallatási jegyzőkönyv hitelesítését kéri 1817-ben: 
N. L. II. 273. 

Babarchich, másként Babaresik István, bemutatván ármá- 
lisát, Pestmegye nemesei közé felvétetik és kihirdettetik 1730-ban: 
Nemesi L. I. 13. 

Babay, másként Róka Ferencz, bemutatja Veszprém vár- 
megye nemesi bizonyítványát, melynek alapján kihirdettetik 1786-ban: 
N. L. I. 348. 

Babarczy Antal 1849-ben kineveztetik királyi biztosnak. 
Czimerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1840. Nr. 2995. 

Babesányi, czimerpecsét: Acta Politio Miscellanea ex 1798. 

Nr. 1608 

Babindák, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 110. Nr. 18 

Babíiiszky, czimerpecsét: Polg. Perek fasc. 144. Nr. 23. és 
fasc. 135. Nr. 32. 

Babó, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 42. Nr. 39. K. 

Babócsay báró, czimerpecsét: Acta Miscellanea 1784. Nr. 19. 

Babok .lózsef 1827-ben kéri, hogy édes atyjának, Györgynek, 
kiadott nemesi bizonylat a nemesek főkönyvébe bevezettessék: 
N. L. II. 49. 

Babolcliay Ferencz, áporkai lakos és fia Ferencz, Zala vár- 
megye bizonyítványa alapján kihirdettetnek 1825-ben: N. L. II. 47. 
Leszármazási tábla: Acta Nobilitaria ex 1825. Nr. 2019. 

Babos, ugocsamegyei birtokos, nemes család ; czimerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 42. Nr. 39. K. és fasc. 78. Nr. 18. 

2 18 Babótliy — Baafvinay 

Babóthy, Sopron és Győr vármegyékben kihirdetett nemes 
család ; czímerpecsét : Polgári l*erek lase. 178. Nr. 2. f. 194. Nr. 31. 

Bacsa, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 4. Nr. 7. 

Bacsák de Benefa, Pozsony vármegyében kihirdetett nemes 
család ; czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 67. Nr, 7. 

Bachich, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 124. Nr. 41. 
fasc. 144. Nr. 3. és fasc. 170. Nr. 87. 

Bacskady de Bacskafalva, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
21. Nr. 6., fasc. 41. Nr. 3. 

Bada de Boldogfalva László, kecskeméti lakos és fia Pál, 
Turócz vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetnek 1800-ban : 
N. L. I. 465. 

Bada, másként S z e 1 e s s, a leszármazásra vonatkozó iratok 
Nógrád vármegyéből a nemesi iratok közt ..B. ö:?'' jelzet alatt. 

Badeiiicza, bácsbodrogmegyei régi nemes család ; czímer- 
pecsét: Polg. Per. fasc. 150. Nr. 5. 

Baditz de Szeiit-Király-Szabadja, veszprém- és sopron- 
megyei nemes család ; czímerpecsét : Polg. Perek f. 181. Nr. 67. 

Baducz, czímerpecsét: Polgári Perek fasc 178. Nr. 93. 

Bagadics, czímerpecsét az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt Nr. 758—845. 

Ba2:hy András, másként Gódor András és neje Sziraky 
Ilonának az 1646-ik évben adományozott ármális hiteles másolatban 
„B. 76."' jelzet alatt a nemesi iratok közt; leszármazási tábla 
„(?. 20.'' jelzet alatt. Mihály, András, István és Imre a vármegye 
nemesei sorába felvétetnek és kihirdettetnek 1814-ben: N. L. 145. 

Baghi-Szücs Györgynek lB69-ik évi ármálisára vonatkozó 
bizonyítvány Abauj vármegyétől: Acta Nobilitaria ex 1812. Nr. 
2350. János, kecskeméti lakos kihirdettetik 1777-ben : N. L I. 13., 401. 

Bagócli de Boros-Jeiiö, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
93. Nr. 27. 

Bagoly de Biid, czímerpecsét: Végr. Okit. 264/XI. 

Bagyiuay de Veresiuarth, czímerpecsét az ügyvédek után 
maradt különféle iratok közt Ni-. 1490. Haik — Bakos 19 

Haik, czimerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1835. Nr. 957. 

Haiiitiier, czímei'pecsét : Polgári Perek fasc. 178. Nr. 102. 

Bajáky, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 53. Nr. 35.. lasc. 
"54. Nr. 3.. fasc. 64. Nr. 48. 

Bajcsy Antalnak az lü51-ik évben adományozott ármális 
a nemesi iratok közt ..B. ő." jelzet alatt. János és Béla 17()2-ben; 
István szelei lakos, 1732-ben Yerebélyszék bizonyítványa alapján ; 
János és fia József 1744-ben Nyitra vármegye bizonyítványa alapján 
kihirdettetnek: N L. I. 13. János megválasztatik főjegyzőnek 
1738-ban. Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 3. Nr. 5., ex 1718., 
fasc. 10. Nr. IH. és Nr. 21. 

líajkay, Hont- és Barsmegyékben elterjedt nemes család; 
czimerpecsét : Végr. Okit. 64/XI. 

Kajkor József nemességére vonatkozó vizsgálat 1813-ból: 
N. L. II. 15. 

Bajiiay, szatmármegyei nemes család ; czimerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 2(1. Nr. 13. 

Bajó, czimerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1829. Nr. 609.; ex 
1830. Nr. 1265. 

Bajza Sámuel. Árva vármegye bizonyítványa alapján a vár- 
megye nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik 1816-ban: N. L. 
II. 29. 

Bajthay István bemutatván ármáljsát, kihirdettetik 1702-ben : 
N. L. I. 13. Czimerpecsét: Polgári P. fasc. 3. Nr. 2. ex 1717.; 
Acta Mise. ex 1733. Nr. 7. 

Bakalovics, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 158. Nr. 62. 

Bakáiiyi (Bokányi) József és János, János fiai, József és 
Imre. Veszprém vármegye bizonyítványa alapján 1771-ben a pest- 
megyei nemesek sorába felvétetnek : N. L. I. 14. Czimerpecsét : 
Polgári P. fasc. 65. Nr. 28., fasc. 96. Nr. 2. 

Hakay, czimerpecsét : a Molnár András-féle ármális másolatán. 

Hakó Sámuel, váczi lakos, nemességének igazolására köte- 
leztetik 1797-ben: Nemesi Lajstrom I. kötet 464. lap. Gábor ki- 
neveztetett pestmegyei táblabírónak 1790-ben. 

Bakos (!♦• Osírván István, czeglédi és másik István, fél- 20 Bakos — Balásy 

egyházi lakos, nemességére vonatkozó taimvallalási jegyzőkönyv 
hitelesíttetik 1815- és 1817-ben; a Pál nemességére vonatkozó 
jegyzőkönyv hitelesíttetik 1818-ban; József, kakati lakos, Trencsén 
vármegye bizonyítványa alapján 1824-ben; Mihály, ujkéeskei lakos 
és fia János ; úgyszintén Ferencz és fiai Mihály és Józsel'. kihir- 
dettetnek 1837-ben : N. L. II. 27. Gzímerpecsét : Végr. Okit. 1/XI. ; 
P. P. fase. 272. Nr. 10., fase. 273. Nr. 18. 

Baktay, eredetileg szatmánnegyei család ; Mátyás és fia 
Mátyás nemesi bizonyítványt kapnak 1672-ben: N. L. I. 14. 

Baky Istvánnak és nejétől, Nyáry Máriától születelt gyer- 
mekeinek az 1793-ik évben adományozott ármális : a nemesi 
iratok közt .,B. ö9." jelzet alatt; kihirdettetett 1793-ban: N. L. 
I. IT). Endre 187()-ban számvevőnek ; Béla 1801-ben tb. számvevő- 
nek ; Kálmán 1892-ben járási számvevőnek; Bencze 1894-ben 
pénztári könyvvezetőnek kineveztetnek; Imre 1898-ban megválasz- 
tatik szolgabírónak, majd aljegyzőnek. Gzímerpecsét : Polgári P. 
fase. 177. Nr. 208. 

Balajtliy de eadeiii, czímerpecsét : Polgári Perek fase. 185. 
Nr. 79. és Acta Nobilitaria ex anno 1804. Nr. 136. és Nr. 1617. 

Balaka, ősrégi pestmegyei család; Péter és János 1657-ben 
nemesi bizonyítványt kapnak: N. L. I. 15. 

Balay, czímerpecsét: Polgári Perek fase. 11. Nr. 5. 

Bálás de Sipek János, Benedek és István, Nógrád vtn. 
bizonyítványa alapján 1731-ben; Benedek és Bálint 1739-ben; 
János, István, Sándor és József 1812-ben a pestmegyei nemesek 
közé felvétetnek és kihirdettetnek : N. L. I. 16., II. 35. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fase. 150. Nr. 23., fase. 189. Nr. 70. Nógrád 
vármegye bizonyítványa a nemesi iratok közt „5. £;?." jelzet alatt. 

Balassa de Kis-Nyék. Gergely 1638-ban bemutatván ármá- 
lisát, kihirdettetik. János nemességigazolása 1657-böl, valamint 
leszármazási tábla a nemesi iratok közt ,./>. 7." jelzet alatt. István 
ügyvéd és Károly gazdatiszt Vas vármegye bizonyítványa alapján 
Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek 1841-ben: N. L. I. 16. 
Czímerpecsét: P. P. fase. 108 Nr. 21.. fase. 159. Nr. 98., fase. 
181. Nr. 38. 

Balásy Ágostonnak és nejének, Kertel ly Anna Máriának. 
az 1765-ik évben adománvozott ármális a nemesi iratok közt Halásy — Baló 21 

,.B. ~>4."' jelzet alatt: kihirdettetett 176B-ban ; Imre irsai közbir- 
tokos, Nyitra vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetett 1828- 
ban : N. L. I. 16 . II. 35. Gzímerpeesét : Polgári P. fasc. 26. Nr. 24.. 
fasc. 85. Nr. 80.. fasc. 115. Nr. 22. 

Balásdy. czímerpecsét: Végr. Okit. 1459/XI. 

Balaskó, Szabolcs vármegyei kihirdetett nemes család ; czí- 
mt'r|)ecsét : Polgári Peiek fasc 129. Nr. 42. és fasc. 273. Nr. 31. 

Balassa Imre gróf I659ben Pest vármegye főispánja volt. 

Balázsfal v.v, czímerpecsét : a K a I o c s a család nemesi iratai 
közt. 

Balásovits de Bin.vócz. pozsonymegyei régi nemes család ; 
czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 76. Nr. 9.. fasc. 122. Nr. 10., 
fasc. 132. Nr. 13., fasc. 2oO. Nr. 140. 

Balezek .lózsef, Turócz vármegye bizonyítványa alapján a 
pestmegyei nemesek sorába felvétetik 1773-ban: N. L. I. 16. 

BálintíF.v Andrásnak és Orosz .Jánosnak és Andrásnak az 
1660-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt „B. 77." 
jelzet alatt. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 25. Nr. 13., fasc. 
34. Nr. 6., fasc. 48. Nr. 47.. fasc. 152. Nr. 10. Egyéb adatok: 
N. L I. 17. 

Balkó de Hatház czímerpecsét : a Szabó J. ügyvéd után ma- 
radt iratok közt fasc. 19. 

BalIa Györgynek, az 1616-ik évben adományozott ármálisra 
vonatkozó bizonylat a nemesi iratok közt ,,B. i'O." jelzet alatt. 
János kecskeméti lakos és fiai : .József és András, valamint fivére 
Ferenez, úgyszintén István njkécskei lakos és fiai .József, István, 
Ignácz és Mátyás 1755-ben; Gergely n. -körösi lakos 1760-ban; 
János szolnoki postamester ; György, Albert és István ujkécskei 
lakosok 1796-ban; végül Gábor. Béla, József és Lörincz 1802-ben 
a nemesek főkönyvébe bevezettetnek : N. L. I. 17; II. 466. .József 
1773-ban főügyész; Antal 1784-ben főmérnök; Gábor 1790-ben 
levéltárnok; Endre 1848-ban másod-alispán volt. Czímerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 36. Nr. 11., fasc. 42. B. Nr. 37., fasc. 115. 
Nr. 22., fasc. 164. Nr. 85. 

Baló, erdélyi régi nemes család ; czímerpecsét : Acta Nobi- 
lituria ex 1836. Nr. 709. \ 22 Balogh 

Balogli Imre és József, Vas vármegyéből 1804-beii bizonyit- 
ványt kapnak a H. Ádámnak 1628-ban adományozott ármálisra 
vonatkozólag: a nemesi iratok közt „B. 7~)." jelzet alatt. 

Baloííli János, Mihály és Istvánnak 1()25. ánnálisára vonat- 
kozó bizonylat 1793-ból B. János, Mihály, it'j. János. György és 
Pál vasadi lakosoknak Komárom vármegyjtöl : Acta Nob. ex. 1793. 
Nr. 2694. Processus Nob. fasc. 1. Nr. 28. Ferencz. István és 
Ádám győri lakosok 1754-ben ; Ádám, Ferencz és István 1755-ben; 
György és fiai István, János, György, András és Pál, valamint 
imokái Komárom vra. bizonyítványa alapján 1778-ban ; Pál vasadi 
lakos és fiai István és Pál, valamint fivérei: János és András 
1793-ban ; József és Imre Vas vm. bizonyítványa alapján 18U7-ben; 
János és Márton Győr vm. bizonyítványa alapján 18()8-ban; Mihály 
n. -körösi tanár, Komárom vm. bizonyítványa alapján 1830-ban; 
István, kecskeméti lakos, Győr vm. bizonyítványa alapján 1836-ban 
és végül István, szabadszállási lakos, 1838-ban a nemesek fő- 
könyvébe bevezetettnek : N. L. I. 19., II. 55. Leszármazási tábla: 
Polgári Perek fasc. 150. Nr. 25. Czímerpecsét :. Polgári Perek 
fasc. 30. Nr. 6., fasc. 46. Nr. 52., fasc. 68. Nr. 42." és Nr. 55. 

Baloí^li (le Aranyos, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 181L 
Nr. 1230. 

Baloi^h (le Báboiiy, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 34. 
Nr. 11. és Acta Nobilitaria ex 1798. Nr. 1159. 

Balogh (le Balog:!), czímerpecsét : Polgári P. fasc. 158. Nr. 72. 

Balogh (le Beér, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 109. 
Nr. 5., fasc. 121. Nr. 1. és Acta Crim. ex 1814. Nr. 1944. 

Baloi^h (le Fertös-Álmás, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
194. Nr. 17. 

Baloi^h ele Galaiitha, czímerpecsét: Polgári P. fasc. 18. Nr. 
2., fasc. 102. Nr. 32., fasc. 158. Nr. 72. Acta Politica ex 
1750. Nr. 9. és Acta Crim. ex 1820. Nr. 2725. Acta Nob ex 1842. 
Nr. 2557. 

Balog de Ján, czímerpecsét a Szabó István ügyvéd után 
maradt iratok közt fasc. 19. 

Balogh (le Nagy- Várad, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
245. Nr. 4., fasc. 247. Nr. 60., fasc. 259. Nr 60. Balogh — Bánhidy 23 

Baloirh (le Ocsa, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 18. 
Nr. 30. Leszármazási tábla: Polgári P. fasc. 26. Nr. 21. Vasvár- 
megye bizonyítványa az 162S-ban kelt ármálisról és egyéb iratok 
„/>. i." jelzet alatt. 

Balogh, másként Szabó Benjámin, némedi lakos, valamint 
fiai József és Mihály Nyitra vármegye bizonyítványa alapján 1822- 
ben a varmegye nemesei sorába felvétetnek : N. L. I. 20. 

Balou^hy, czimerpecsét: a bátorkeszi Kis család nemes- 
segi iratai közt. Mihály kineveztetett pestmegyei táblabírónak 
1795-ben. 

Balovich, czimerpecsét: Végr. Okit. 1751 XI. 

Balya, Bars vármegye bizonyítványa 1747-böl és egyéb ok- 
iratok ^B. 40" jelzet alatt. Márton ugyanezen bizonyítvány alapján 
1748-ban; Ignácz, Temes vm. biztosa 1822-ben a vmgye ntmesei 
sorába felvétetnek: N L. I. 20. 

Balnzí Lukács, szolgabíró volt Pilis vármegyében 1838-ban : 
Pesty, Eltűnt Vármegyeszék I. 67. 

Baiiibacli, czimerpecsét: Acta PoHtico-Miscellanea ex 1802. 
Nr. 2620. 

Bán (le M()riczhi(I et Szeiid, Gergely részére 166 l-ben 
kiadott eredeti bizonyító levél és egyéb okmányok a nemesi 
iratok közt ..B. S.- jelzet alatt: N. L. L 20. Czimerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 21. Nr. 12. 

Bánlíidy, czimerpecsét: Acta Miscellanea ex 1742. és Polgári 
Perek fasc. 166. Nr. 71.. fasc. 172. Nr. 78., fasc. lüO. Nr. 23. 

Báii.vay Mihály, helytartó-tanácsi hivatalnoknak nemesi bi- 
zonylat Pest vármegye részéről: Acta Nobiiitaria ex 1829. Nr. 2478. 

Báiiífy báró, Pál kineveztetett Pest vármegyében tábla- 
bírónak 1836-ban. Czimerpecsét a Tóth ügyvéd után maradt ira- 
tok közt fasc. 7. Nr. 164. 

Báiiífy (le Losoiicz i^níf, czimerpecsét: Acta Crim. ex 1812. 
Nr. 417.. ex 1811. Nr. 1476. 

Bánhidy Gáspár, kineveztetett pestmegyei táblabírónak 
1746-ban. István, kineveztetett Pestmegye tiszteletbeli ügyészének 
1878-ban. 24 Bankay — Barabás 

Baiikay, czímerpecsét : Polgári Perek í'asc. 67. Nr. 35. 

Banitz, czímerpecsét: Polgári Perek 117. Nr. 22. 

Bankó Andrásnak, továbbá nejének C h á k ó Katalinnak és 
fiainak, Márton, Bálint és Györgynek, az 1669-ik évben adományo- 
zott ármális a nemesi iratok közt ,,B.ff." jelzet alatt; Pál, Nógrád- 
vm. bizonyítványa alapján 1694-ben ; ifj. Pál, sülyeilakos, 1720-ban: 
Márton, János, István, hévizi lakosok, 1730-ban; György, Mihály, 
József és István, temerényi lakosok és Ferencz újvidéki lakos 
18 16-ban a nemesek főkönyvébe bevezettetnek és erről bizonyít- 
ványt kapnak: N. L. I. 21. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 185. 
Nr, 77. és Ni-. 79. Leszármazási tábla: Acta Nobilitaria ex 1816. 
Nr. 4575. 

Bánó tíe Báltbelye Jánosnak és fiának Imre László András- 
nak, valamint leányának Erzsébet Mária Krisztinának az V. 
Ferdinánd által adományozott ármális kihirdettetett 1840-ben : 
N. L. I. 71. Czímerpecsét: i\cta Miscellanea ex 1784. Nr. 51. 

Bánóczy de Adamócz, József kineveztetett táblabírónak 
1861-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 114. Nr. 35; az 
ügyvédek után maradt különféle iratok közt Nr. 870. 

Bánovszky de Bánov Ferencz, Pest vármegye adószedőjé- 
nek, az 1714-ben adományozott ármálisára vonatkozó adatok a ne- 
mesi iratok közt ,,J5. 19.'' jelzet alatt; ugyanő 1720-ban ; Károly 
1740-ben a nemesek főkönyvébe bevezettetnek, kihirdettetnek és 
erről bizonyítványt kapnak: N. L. I. 21. 

Bányay Mihály, helytartó tanácsi jegyző, valamint fiai, Antal 
és Alajos, a vármegye nemesei sorába felvétetnek és kihirdettetnek: 
N. L. II. 48 Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 13L Nr. 85. 

Barabás de Barabás-Szegh György, hites ügyvéd. Várasd 
vármegye bizonyítványa alapján 1844-ben Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetik és kihirdettetik : N. L. I. 22. 

Barabás de Becsvölgye János, biai lakos részére, Zala 
vármegye bizonyítványa 1766-ból és leszármazási tábla a nemesi 
iratok közt ,,B. 46." jelzet alatt; ugyancsak ö, valamint fiai, An- 
drás és Mihály, nemkülönben János és István 1766-ban; István, 
Antal, Pál és Dániel Veszprém vármegye bizonyítványa alapján Barabás — Karanyai 25 

1839-ben Pest váimeírye nemesei sorába felvétetnek és kihirdettet- 
nek : N. L. I. 22. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc 268. Nr. 4(1. 

Baral)ás de Markiisfalva Miklósnak nemesi bizonylat, Miklós- 
Vár-Székely Székek részéről 183í)-böl : Nobilitaria ex 1844. Kihir- 
dettetett 1844-ben: N. L. I. 22. 

Baraczka, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 2ö'j. Nr. 143. 

Baracsy, másként Patay Pál, János és István, ráczkevei 
lakosok, nemességére vonatkozó tanuvallatási jegyzőkönyv 1824- 
böl Nemesi Lajstrom II 313. 

Baráczy Balázs és István, nagy-kőrösi lakosok, felmutatván 
ármalisukat a vármegye nemesei sorába felvétetnek és kihirdettet- 
nek 1668-ban: X. L. I. 22. 

Barankovics .Marton ezredesnek és (iának József Emánuel- 
nek, az 1813-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt 
Ji. öő." jelzet alatt. Kihirdettetett 1814-ben: N. L. 11. 25. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 148. Nr. 30. 

Baraiiovics Károly, váczi lakosnak nemesi bizonylat 1842- 
böl Békés vármegyétől és leszármazási tábla a nemességszerzötöl 
Mihálytól, 1630-tól kezdve: Acta Nobilitaria ex 1842. Nr. 6365. 
N. L.'ll. 32. 

Bárány, másként Széni czey Adam és Márton, félegyházi 
lakosok nemesi bizonyítványt kapnak 1789-ben ; Gusztáv, Tolna 
vármegye bizonyítványa alapján F*estmegye nemesei sorába fel- 
vétetik és kihirdettetik 1841-beii: N. L. I. 22,388. Czímerpecsét: 
Végr. Okit. 1109 XI. 

Bárány de Debreezeiu czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
155. Nr. 75. 

Bárány dt^ Jászberény .lános és Gergelynek az 1690-ik 
évben adományozott ármálisra vonatkozó bizonylat Heves- és 
Külső Szolnok vármegyétől és leszármazási tábla ugyancsak B. 
János és Gergelytől kezdve: Acta Nobilitaria ez 1848. Nr. 7346. 

Baranyay Mihálynak, nejének Nagy Honának és Virágh 
Istvánnak l()57-ben adományozott s 1658-ban Sopron vármegyében 
kihirdetett ármális czímerfestménynyel ellátott hiteles másolata : 
Okit. István tassi és Gergely, makádi lakosok nemességére vonat- 
kozó tanuvallatási jegyzőkönyv 1808-ból : N. L. II. 12. Czímerpecsét: 26 Baranyay — Hárdv 

Polgári Perek fasc. 24. Nr. 26.. fasc. 58. Nr. 14. Leszármazási 
táblák a nemesi iratok közt ..D. 70." jelzet alatt. 

Baráth Imre János, Heves vármegye bizonyítványa alapján 
Pest vármegye nemesei sorába felvétetik és kihirdeltetik 1848-ban : 
N. L. I. 23. 

Barát, másként Szívós Jánosnak az l()9()-ik évben ado- 
mányozott ármális: a nemesi iratok közt .. /?, II ' jelzet alatt. 
Kihirdettetett 1697-ben. Pál kecskeméti lakos 1730-ban .lános 
ugyancsak kecskeméti lakos 1754-ben a nemesek főkönyvébe beve- 
zettetnek és kihirdettetnek: N, L. I. 391. 

Barátf.Vj másként Patay János és Pál, ráczkevi lakosok 
bemutatják a nemességükre vonatkozó tanuvallatási jegyzököny- 
vet 1804-ben: N. L. I. 325. 

Barátnaky István, jánki hikos 1672-ben Pest vármegyétől 
nemesi bizonyítványt kap : N. I. 23. Tanuvallatási jegyzőkönyv 
1672-ből a nemesi iratok közt ..B. 17 ' jelzet alatt. 

Barbél Márton, üllői lakos nemességére vonatkozó tanu- 
vallatási jegyzőkönyv 1761 -bői a nemesi iratok közt. „B. 4o." 
jelzet alatt; a nemesek lajstromába bevezettetett ugyanazon év- 
ben: N. L. I. 23. 

Barcza de Naj^y-Alásoii, czímerpecsét ; Polgári Perek fasc. 
96. Nr. 11., fasc. 118. Nr. 1. és fasc. 250. Nr. 3Í. 

Bárczay de eadeiu Abauj vármegye ősi nemes családai- 
nak egyike ; Pál 1820-tól 1829-ig Pestvármegye alispánja volt. A 
család ősi birtokviszonyára vonatkozó adatok : Polgári P. fasc. 
137. Nr. 21. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 150. Nr. 5., fasc. 
156. N. 104., fasc. 195. Nr. 34. 

Bárdy Mátyásnak, nejének D a ne só Dorottyának és fiainak 
Albert, Balázs, János, András és Benedeknek az 1681-ik évben 
adományozott ármális a nemesi iratok közt ,,/>. IS" jelzet alatt. 
Gergely, bicskei lakos 1729-ben; András 1730-ban; Mátyás, András, 
István, Gergely és János Nógrád vm. bizonyítványa alapján 1746-ban 
és végül András földeáki lakos 1814-ben a vármegye nemesei 
közé felvétetnek és kihirdettetnek: N. L. I. 24. István kinevez- 
tetik alszámvevönek 1875-ben. Czímerpecsét: Polgári P. fasc. 24. 
Nr. 28. Acta Noblitaria ex 1823. Nr. 3549. Bárdosy — Barna 27 

Bárdosy János es tia Anlal, bemutiilvan aimalisukat kihir- 
dettetnek 1780-ban: N. L. I. 25. Czimerpeesét : Polgári Perek 
fasc. 194. Xr. 1. 

Karits Béla, budai egyetemi tanárnak Báes vármegye 1781-ben 
nemesi bizonyítványt ad a Barits Mihálynak 1722-ben adományo- 
zott ármálisra vonatkozólag: Acta Xobilitaria ex 1790. Nr. 2(í86. 
Kihirdettetik ugyanazon évben: N. L. I. 25. Czimerpeesét: Polgári 
P. fasc, 285. Nr. 4Ö. 

Bariiiay de .Honostor Györgynek, nejének és gyermekeinek 
1652-ben adományozott és 1653-ban Nyitra vármegyében ki- 
hirdetett eredeti ármális: az oklevéltárben 27032. jelzet alatt. 
Ferencz Pestvármegye ügyészének megválasztatik 1721-ben. Czimer- 
peesét : Acta ]\liscellanea ex 1731.. 1741 és 1742. Ferencz kine- 
veztetett pestmegyei táblabirónak 1727-ben. 

Barkasy, czimerpeesét Horváth J. ügyvéd után maradt iratok 
közt. Nr. 1159. Polgári P. fasc. 125. Nr. 82.. fasc. 128. Nr. 5. 

Barkay, czimerpeesét: Polgári Perek fasc. 247. Nr. 6. 

Barkóczy de Szála, czimerpeesét az ügyvedek után maradt 
különféle iratok közt, fasc. 6. Nr. 7. 

Barkíiczy í^róf de Szála et Tavania, Ferencz föiípani 
helyettesnek kineveztetik 1802-ben. Czimerpeesét: Acta Nobilitai'ia 
ex 1829. Nr. 3743., a Szabó J. ügyvéd után maradt iratok közt 
fasc. 19. 

Barlaiiü:Iiy, czimerpeí-sét : l'oigári Perek fasc. 88. Nr 1., 
fasc. 156. Nr. 100. és fasc. 161. Nr. 50. 

Bárniay, czimerpeesét : Polgári Perek fasc. 24. Nr. 33. 

Barmas (Barmos) Imrének, Deák Lörincznek, Fülöpnek 
és Péternek. Fábián Lörincznek és D i e n e s Benedeknek 1578-ban 
adományozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt 
K.D. S" jelzet alatt; a nemesi iratok közt .^B. 'JO' jelzet alatt 
bizonyítványok. József, István és Antal bicskei lakosok 1750-ben; 
Imre esztergomi lakos és fiai Sándor és Károly, valamint fivérei 
József es István bicskei lakosok 1755-ben; Károly kecskeméti 
lakos 1823-ban kihirdettetnek: N. L. I. 25. Czimerpeesét: Polgári 
Perek fasc. 25. Xr. 11., fasc. 33. Xr. 24.. fasc. 59. Nr. 41. 

Barna de Mellétlie, másként H o r 1 i c z k v János részére 28 Barna — Bartalos 

Oömör vármegyétől nemesi bizonylat : Aotu Nobilitaria ex 1844. 
Nr. 924. Czímerpecsét: Polgári I'. fasc. 150. Nr. 12.. Végr. Okit. 
865X1; 1115/XI. 

Barócs Miklós, áporkai lakos és fiai Márton és Mihály 1770-ben ; 
István ugyancsak áporkai lakos 1800-ban; Miklós és fiai Márton, 
Mihály. István és András 1752-ben a nemesek főkönyvébe beve- 
zettetnek ; Miklós és fiai: János, Miklós és András, unokái : András 
és János, nemkülönben Márton és fiai : Sándor, János, Mihály és 
Márton, valamint unokája Sándor, továbbá István és fia István, 
végül Mihály fiai : András és János Pest vármegyétől nemesi bizo- 
nyítványt kapnak: N. L. I. 27., 461. Czímerpecsét: Acta Nobilitaria 
ex 1847. Nr. 525. Végr. Okit 9B8/XI., 1721/XL Leszármazási tábla 
a nemesi iratok közt ..B. .-77" jelzet alatt. 

Baross de Bellus András, izsáki lakos Győr vármegye bizo- 
nyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és 
kihirdettetett 1803-ban: N. L. II. 16. János szolgabírónak meg- 
választatik 1897-ben. Czímerpecsét: I*olgári Perek fasc. 31. Nr. 
52., fasc. 128. Nr. 19. 

Barótli.v, czímerpecsét : I^olgári Perek fasc. 43 Nr. 2., f. 45. 
Nr. 12., f. 46. Nr. 34. 

Barsy, tősgyököres pestmegyei nemescsalád ; czímerpecsét : 
Acta Crim. ex 1822. Nr. 2448. 

Bartha id. Jánosnak, Hont vármegye nemesi bizonyítványt ad 
1753-ban. Bartha Gergelynek 1826-ban adományozott ármálisra 
vonatkozólag: Processus Nobilitares fasc. 1. Nr. 9. Leszármazási 
tábla 1626-tól kezdve a nemesi iratok közt ,,B 39.'' jelzet alatt. 
János áporkai lakos 1762-ben; István áporkai lakos és fia János, 
1765-ben; János és fiai János és István Hont vm. bizonyítványa 
alapján 1770-ben; Mihály, István, Ferencz és .lános dabasi lakosok 
Nyitra vármegye bizonyítványa alapján 1773-ban; János, Gergely, 
András, István és Zsigmond, továbbá István fiai János és Pál 
1808-ban ; végül István, Pál, János, másik János és Ferencz, 
Ferencz fiai Ferencz és Bálint, Sándor és Mihály dabasi és gyóni 
lakosok 1824-ben a nemesek főkönyvébe bevezettetnek és kihirdet- 
tetnek: N. L. I. 27. 

Bartalos de Naí?.v-Mád Ferencz, Pozsony vármegye bizo- 
nyítványa alapján kihirdettetik 1752-ben: N. L. I. 27. Hartakovieli — Háslliy 20 

Bartukovicli de Kis-Ai»i«ni,v iiyitrame^''yei régi nemes 
család: c/.imcrpecsét : Végr. Okit. 1169/XI. ós Polgári Perek 
fasc. 88. Nr. 1 . fas.-. 'llO. Nr. 8. 

Bartíilóí'zy Jánosnak és fivéreinek, Kristófnak és Józsefnek^ 
az 1820-ik évben adományozott ármalis a nemesi iratok közt ,,B 06."" 
jelzet alatt Kihirdettetett ugyanezen évben: N. L. II. 42. 

Bartheld.v, czímerpeccét : Polgári Perek fasc, 191. Nr. 6U.. 
Acta Politico-Miscellanea ex 182H. Nr. 2902. 

Bártfay, zemplén vármegyei nemes család ; czimerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 192. Nr. 87. es 90., f. 199. Nr. 70. 

Bartók István, n. -körösi lakos, Ung vármegye bizonyítványa 
alapján Pál, István és Mihály fiaival együtt Pest vármegye nemesei 
sorába felvétettek és kihirdettek 180o-ban : N. L. II. 15. Czimer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 56 — 57. Nr. 15. 

Bartlios de Albis, cziniei pecsét : Polgári Perek fasc. 277. 
Nr. 1. 

Barthüloineides, czimerpecsét: Acta Nobilitaria e.\ I79(j. 
Nr. 1840., Polgári Perek fasc. 125. Nr. 78. 

Barthus, már a XV. században szerepelt nemes család ; 
czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 136. Nr. 5. 

Bartucz János, abonyi lakos nemességére vonatkozó tanu- 
vallatási jegyzőkönyv hitelesíttetett 1823-ban : N. L. II. 45. 

Basa de Zabola, régi erdélyi nemes család; czimerpecsét: 
Acta Nobilitaria ex 1847. Nr. 529. 

Bassáii de Jóka et I)ivék-I.jfalu, másként Ujfalussy 
László, pallosjogot nyer 1719-ben: N. L. I. 423. 

Ba.ssel de Papiuezö .lózsefnek adománylevél 1825-böl Pap- 
mezöre vonatkozólag és az erről vett elönévröl a nemesi iratok 
közt ..B 6'J." jelzet alatt. 

Bá.stli.v de Egyházas-Bástli Mihálynak 17(X)-ban adomá- 
nyozott s ugyanazon évben Pest vármegyében kihirdetett eredeti 
árinális : az Oklevéltárban 30 1 269 ; .József, ügyvéd, Nógrád vármegye 
bizonyítványa alapján kihirdettetik 1840ben: N. L. I. 29. Czimer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 48. Nr. 34., fasc. 53. Nr, 35., Acta 
Politica ex 169(1. 30 Bisy - Battik 

Bas.v (le eadem, zemplénniegyei régi nemes család ; czímer- 
pecsét: Acta Nobilitaria ex 179(^. Nr. 1S94. 

Bata, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 31. Nr. 54. 

Bateriiay Imre és fia Imre, Nyitra víírmepfve bizonyítványa 
alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétetnek és kihirdettet- 
nek 1824-ben: N^L. II. 4ö. 

Bath<», másként T ö 1 h y Sándor, áporkai lakos és fia András, 
valamint unokafivére Gergely 1765-ben ; Ferencz. Sándor. Sámuel 
és István Komárom vmegye bizonyítványa alapján 1770-ben ; András 
áporkai lakos és fia István, valamint unokája Sándor 180o-ben a 
nemesek sorába felvétetnek és erről bizonvítvánvt kapnak : N. L. 
I. 29. 

Báthy, Heves- és Gömör vármegyékben elterjedt nemes csa- 
lád ; czímerpecsét: Végr Okit. 1528/XI. és Polgári Perek fasc. 245. 
Nr. í)., fasc. 246. Nr. 40. 

Batka de Naijy-Oroszfalva György, Pál és Gergelynek 1713- 
ban Nógrád. János. István, György és Mihálynak 1780-ban Pest- 
megye nemesi bizonylatot ád, az 1610-ik évben B. Gergelynek 
adományozott s 1688-ban megújított ármálisra vonatkozólag : Acta 
Nobilitaria ex 1840. Nr. (í45. 

Batta de Vatta István 1730-ban; ennek fia Sándor 1762- 
ben ; Sámuel, valamint fiai József és Endre 1844-ben a vármegye 
nemesei sorába felvétetnek és kihirdettetnek: N. L. I. 31 Sámuel 
1829-ben kecskeméti főszolgabíró, majd 1849-ben kormánybiztos 
volt. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 16. Nr. 17, fasc. 141. Nr. 
117.. fasc. 249. Nr. 2. Végr. Okit. 8/XI. 

Battay, czímerpecsét a T a k á c s család nemesi iratai közt. 

Battháuyí de Német-Ujvár gróf, Lajos 1751-től 1765-ig 
Pest vármegyében főispán; fia József, kalocsai érsek, főispáni hely- 
tartó 1762-ben. A család 1701 -ik évi adománylevele kihirdettetik 
ugyanazon évben : N L. I. 32. 

Battik de Sarud Gergely 1639-ben; János 1643-ban; végül 
Péter 1666-ban mindhárman Pestvármegye alispánjai voltak. Czímer- 
pecsét : Polgári Perek fasc. 59. Nr. 35., fasc. 75. Nr. 4. és Acta 
Politica ex 1699. Nr. 2. Leszármazási tábla: Polgári Perek fasc. 
142. Nr. 128. tíátka — Bauor 31 

Eátka, tnásként Botka Istvánnak Ny itra vármegyétől 1782-ben, 
iíj. István, áporkai lakosnak. Pest vármegye részéről 1805-ben kiadott 
nemesi bizonyítvány: Acta Nobilitaria ex 1843. Nr. 4698. N. L. 
I. 464. 

Bátka, másként H á t k y de N a g y-U r o s z f a 1 v a János, 
László és Gergely. István és Mihály fiaik és unokáikkal együtt 
17ő4-ben; István ujkécskei lakos és fia István, valamint fivérei 
Oyürgy. János és Mihály 1756-ban : János. István és Mihály ujkécskei 
lakosok 177S-ban; Jánus czibakházi lakos, valamint fiai és unokái 
1780-ban; János, győri lakos és fiai: József és István 1793-ban; 
Pál. Gömör vmegye bizonyítványa alapján 1813-ban a nemesek 
főkönyvébe bevezettetnek : X. L. I. 29. 

Bátk.v de Felsö-Hátka, izimerpecsét : Acta Nobilitaria ex 
1839. Nr. 6886. 

Báthory László megválasztatik helyettes alispánnak 1667-ben. 
€zimerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1820. Nr. 2210. 

Báthory, czímerpecsét: Végr. Oklevéltár 1559/XI. 

Báthory, (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 197. Nr. 19. 
«s fasp. 192. Nr. 135. 

Báthory, (mási. czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 287. 

Báthory, (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 159. 
Nr. 98., fasc. 265. Xr. 95. és Nr. 98. 

Báthory Gábor, superintendens S^zabolcs vármegye bizonyít- 
ványa alapján fiával ugyancsak Gábor n. -körösi lelkészszel és ennek 
fiaival, Gábor. István és Dániellel, valamint elhalt István fia után 
maradt unokáival. Ferencz és Zsigmonddal együtt 1840-ben a vm. 
nemesei sorába felvétetnek és kihirdettetnek : N. L. I. 70. Czímer- 
pecsét : Polgári Perek fasc. 112. Nr. 14.. fasc. 159. Nr. 98. 

Bátorfalu.ssy, másként B e n c z e Lőrincznek és nejének. 
Halászy Borbálának az 1646-ik évben adományozott ármális a 
nemesi iratok közt „li. 14." jelzet alatt. Kihirdettetett 1676-ban. 
Ferencz, Gergely. Pál, István és János 1730-ban; János, szelei 
lakos és fivérei, Ferencz és István 1754-ben a nemesek főkönyvébe 
bevezettetnek és erről bizonyítványt kapnak: N. L. I. 31. 

Batorkeszy, czímerpecsét a Szomor család nemesi iratai közt. 

Bauer Mihálynak és liának. Jánosnak, valamint fivérének. ;?2 Hauer — Bocze 

Józsefnek az lS09-ik évben adományozott íiiinális kihirdettetett 
ugyanazon évben: N. L. I. 'A'2i^. 

Baiir, czímerpecsét : Polgári Perek lasc. 145. Nr. 9. 

liaumüller, czímerpecsét: Végr. Okit. 39/XI. 

Bazík, másként Malya Ferencz, monori lakos, Hont vár- 
megye bizonyítványa alapján lT82-ben r*est vármegye nemesei 
sorába felvétetik és kihirdettetik: N. L. I. 32. 

Baxy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 153. Nr. 1. Leszár- 
mazási tábla: Polgári Perek fasc. 117. Nr. 16. 

Bay de Ludáiiy Ferencz, kineveztetett pestmegyei tábla- 
birónak 1784-ben. czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 157. Nr. 6. 
Leszármazási tábla : ugyanott fasc. 44. Nr. 37. és fasc. 53. Nr 35. 

Becsky, czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1844. Nr. 969. 

Becskerelí.v János, szentendrei lakos, bemutatván ármálisát, 
Pest vármegye nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik 1771-ben: 
N. L. I. 34.' 

Beckers de Westerstetten gróf, czímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 277. Nr. 1. 

Becser, czímerpecsét : Végr. Okit. 1090 XI. és Polgári Perek 
fasc. 285 Nr. 49. 

Becz de Tass, másként Szabó. Heves vm. Dizonyítványa 
a Becz, másként Szabó Jánosnak és nejének, Borbély Juditnak 
az 1674-ik évben adományozott ármálisra vonatkozólag a nemesi 
iratok közt ..B. 47." jelzet alatt. Pétertől és nejétől, Stand 
Máriától kezdve leszármazási tábla: Acta Nobilitaria ex 1844. 
Nr. 968. Ignácz, tolnai postamester és fivére Gábor 1821-ben; 
Zsigmond, Amália. Ferencz és Vladimír 1843-ban ; László, Móricz 
és Marczell 1844-ben, végül Ádám túri lakos, valamint liai, Károly 
és Pál ugyancsak 1844-ben a nemesek főkönyvébe bevezettetnek 
és erről bizonyítványt kapnak: N. L. I. 34. Czímerpecsét: Polgári 
P. fasc. 7. Nr. 6. ex 1731., fasc. 94. Nr. 37., fasc. 145. Nr. 3. 

Becze (Becse) de Losoiicz Jánosnak, fiainak. Tamás és 
Jánosnak, leányának Katalinnak, fivérének, Mártonnak és ez utóbbi 
fiainak, István és Benedeknek, végül unokafivérének, Tamásnak 
az 1625- ik évben adománvozott ármális, különféle bizonyítványok Beeze — Béky 33 

és leszármazási táblák a nemesi iratok közt .,B. 2<i." jelzet alatt. 
Sámuel, vessenyi lakos és fia Pál, valamint István, n.-körösi lakos, 
Nógrád vm. bizonyítványa alapján lT55ben; József és János 
n.-körösi lakosok 1824-ben ; Sámuel és fiai, Sámuel és József, 
valamint József és János nevű unokái 1834-ben a vármegye 
nemesei sorába felvétetnek : N. L. I. 33., II. 47. Czimerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 30. Nr. 3. 

Bedé, lásd B ö d ö. 

Bedeö de Hetéii.v Ferencz és fiai, György és Antal, Fehér 
varmegye bizonyítványa alapján a vármegye nemesei sorába fel- 
vétetnek és kihirdettetnek 1812-ben : N. L. II. 23. Czimerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 5. Nr. 4. ex 1726. 

Bedekovics de Komor Márton tószeghi lakos, valamint 
fiai, Ferencz, József, Marton és György, Várasd vármegye bizo- 
nyítványa alapján a vármegye nemesei sorába felvétetnek és kihir- 
dettetnek 1796-ban: N. L. I. 34. Lajos kineveztetett pestmegyei 
táblabírónak 1810-ben. 

Bednárovics, czimerpecsét: Végr. Okltr. 1174/XI. 

Bedöcz család nemességére vonatkozó hitelesített tanuvalla- 
tási jegyzőkönyv átküldetett Vas vármegyének 1796-ban: N, L. 
I. 465. 

Beér, másként Medvey, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 
106. Nr. 18. 

Be£!:áii.vi de eadeni, beregvármegyei régi donatarius nemes 
család. Leszármazási táblája, valamint a Borkay, Szilágy, Kutassy 
s más családoktól való rokonsági köteléke : Polgári Perek fasc. 
L37. Nr. 21., fasc. 290. Nr. 26. 

Békefy, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 286. 

Bekéiiy de Alag már az Árpád-korban szerepelt régi nemes 
család: czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 265. Nr. 81. 

Bekény de Mikofalú, fíeves vármegyében ősrégi donatarius 
nemes család; czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 172. Nr. 205. 

Béky Mihálynak nemesi bizonylat Pest vármegye részéről 
1838-ból a dédatyjának, Jánosnak és fivérének, Mihálynak 1640-ben 
adományozott ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 1838. 
Nr. 5641. Mihály, iillői lakos, és fiai, János és György és fivérének 

3 34 Béky — Belfrrády 

Istvánnak fiai, János, Lörincz és Márton ITöö-ben ; Máté és András 
békésmegyei lakosok lS38-ban a nemesek főkönyvébe bevezettetnek 
és erről bizonyítványt kapnak: N. L. 1. 35. 

Bélán Péternek, fiainak Árkád és Vazulnak, valamint uno- 
káinak : Miklós, György és Sándornak az 1791-ik évben adományozott 
ármálisra vonatkozó bizonyítvány alapján a nevezettek Pest vár- 
megye nemesei közé felvétetnek és kihirdettetnek 1793-ban: N. L. 
I. 3fi. Egyéb adatok: Acta Nobilitaria ex 1793. Nr. 264G. 

Beláuyi István, egyházi lakos, Túrócz vármegye nemesi 
bizonyítványa alapján 1817-ben a vármegye nemesei sorába fel- 
vétetik : N. L. II. 32. Pál tornói és Vincze pilisi lakos, nemesi 
bizonyítványt kapnak ugyancsak Túrócz vármegyétől 1848-ban : 
A€ta Nobilitaria ex 1848. Nr. 353. Czímerpecsét : P. P. fasc. 11(>. 
Nr. 9. fasc. 113. Nr. 8. 

Beláiiszky .József kanonok, kineveztetett pestmegyei tábla- 
bírónak 1819-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 138. Nr. 14. 

Belek.v Sándor, czeglédi lakos, a Tótfahin elhalálozott Bcleky 
István után, annak özvegyénél maradt ármálist magának kiadatni 
kéri 1815-ben: N. L. II. 26. 

Beleziiay Miklós és Mihály bizonyítványt kapnak arra vonat- 
kozólag, hogy ők Be^znay János tábornoknak fiai, 1767-ben: 
N. L. I. 36. Leszármazási tábla: Polgári Perek fasc. 144. Nr. 19. 
Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 18. Nr. 12., fasc. 102. Nr. 30., 
fasc. 135. Nr. 35., fasc. 149. Nr. 56. 

Beleziiay báró, Sámuel 1800-ban kelt bárói diplomája 
,.B. 58'' jelzet alatt ; kihirdettetett 1801-ben : N. L. I. 36. Czímer- 
pecsét : Polgári Perek fasc. 150- Nr. 20. 

Beleznay g r ó f, Sámuelnek és nejétől, B a r s y Zsuzsannától, 
született gyermekeinek 1805-ben adományozott grófi diploma a 
nemesi iratok közt ..B. oS" jelzet alatt. Kihirdettetett 1806-ban: 
N. L. I. 36. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 99. Nr. 23. és 
fasc. 205. Nr. 4 és Nr. 9. Végr. Oklevéltár 59/XI. 

Belgráily, másként Constantinovics András pomázi 
görög nem egyesült lelkésznek az 1691-ik évben adományozott 
ármális a nemesi iratok közt „C. 16" jelzet alatt. Fiaival, Sándor 
és Péterrel együtt Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és 
kihirdettetett 1792-ben: N. L. I. 73. Czímerpecsét: Polgári Perek Belgrády — Benard 35 

fasc. 67. Nr. 29., fasc. Kii. Nr. I]6. 4S és 49., fasc. 168. Nr. 57., 
Vé?r. Okit. 18(i4/XI. 

Belics, czímerpecsét : Végr. Okit 44o/XI. 

Beliczay de Jeskófalva. Ádám és .József budai lakosok, 
továbbá Mátyás, fiai Ferenc/, és János ; hasonlókép Mátyás és 
János budai lakosok; Márton, Ferenez és János zsámbéki és 
végül Ferenez tárnoki lakos 18Ü2-ben; Mátyás fia, János 1823-ban; 
végül Imre pesti bábosmester és fia Béla 1839-ben mindannyian 
Nyitra vm. bizonyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába 
felvétetnek és kihirdettetnek: X. L. II. 13. Czímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 118. Nr. 1. 

Beliczay, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 278. Nr. 24. 

Bellaagh de Heves Simontól, 1628-tól kezdve leszárma- 
zási tábla a nemesi iratok közt ..B. Od'' jelzet alatt, Antal pest- 
megyei szolgabíró és esküdt 1813-ban; József kassai rajztanár. Kassa 
•díszpolgármestere és a Ferenez József-rend lovagja, továbbá István 
kir. kúriai tisztviselő után maradt gyermekei József, Alajos és Mária 
a B. Simonnak 1628 ban adományozott s Nógrádmegyében 1629-ben 
kihirdetett ármálisa alapján a pestmegyei nemesek főkönyvébe 
bevezettettek 1846-ban: N. L. II. 31., Imre, több község díszpolgára, 
1867 — 69-ig központi főszolgabíró, 1872-től fogva Pestvármegye 
főügyésze. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 245. Nr. 17 és 26.. 
fasc. 246. Nr. 40.. fasc. 247. Nr. 71. 

Belliáiiszky, másként L i e s k o v s z k y Pál, budai lakos 
Trencsén vm. bizonyítványa alapján 1772-ben; József és László 
irsai közbirtokosok, valamint fiaik József, Ferenez, Miklós, Lajos, 
Imre és Boldizsár, valamint unokáik Dénes és Ignácz 1805-ben 
ugyancsak Trencsén vm. bizonyítványa alapján a vármegye nemesei 
-sorába felvétetnek : X. L. I. 260. 

Belloslevich, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 177. Nr. 42. 
Belkovicli, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 99. Nr. 5. 
Bélteiky Pál, 1672-ben Pest vármegye alispánjának, majd 
országgyűlési követének választatott meg. 

Béiner de Bezdéd et Kis-Báka l»áró, czímerpecsét : Végr. 
Okit. 128/XI. 

Beinás, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 254. Nr, 28. 
Beiiárd de Szilváí;y Lajos és fia Ágoston, ennek fiai 

3* 8Ö Benard — Heiiodek 

Ágoston, Aladár, Géza, továbbá Lajos és Jenő, Jenő fia. Jenő 
Vilmos, nemkülönben Arthnr. Mária, Klára és Emil az 1877-ik 
évben kelt ármális alapján a vármegye nemesei sorába felvételnek 
és kihirdettetnek 1892-ben: N. L. I. 71. 

Beiiche Györgynek és A n thai Péternek, 1632-ben adomá- 
nyozott és ugyanazon évben kihirdetett f-redeti ármális: az Oklevél- 
tárban 30/1258 jelzet alatt. 

Beiicsik Mátyás, Pozsony vármegye bizonyítványa alapján 
kihirdettetik 1725-ben: N. L. I. 36. Czimerpecsét: Acta Poliúca 
ex 1721. ex 1723. Nr. 1., Polgári Perek fasc. 3. Nr. 4. ex 172U. 
és Nr. 8. ex 1719. Kineveztetett pestmegyei táblabírónak 1727. 

Beiicze, lásd B á t o r f a 1 u s s y. 

Bende de Hodoss László, miskei lakos. Hont vármegye 
bizonyítványa alapján kihirdettetett 1844-ben : N. L. IL 18. Czimer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 159. Nr. 84., fasc. 164. Nr. 18. 

Bendes, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 53. Nr. 29., fasc. 
56—57. Nr. 15., fasc. 60. Nr. 30., fasc. 69. Nr. 9. 

Beiidik, Zólyom vármegyében kihirdetett nemes család ; czi- 
merpecsét : Polgári Perek fasc. 104. Nr. 4. 

Beue de Nándor János, Pest vármegye országgyűlési köve- 
tének megválasztatott 1659-ben. Ferencz, orvos, kir. tanácsos és 
fiai, Ferencz. Antal, Károly, György és Pál, Csongrád vm. bizonyít- 
ványa alapján a vármegye nemesei sorába felvétetnek és kihirdet- 
tetnek 1813-ban. Ugyanő előbb nevezett, azonkívül később szüle- 
tett fiaival, János, Rudolf és Istvánnal együtt 1834-ben; István, 
bécsi lakos és üa Ferencz, 1878-ban bizonyítványt kapnak : N L. 
II. 25. Leszármazási tábla: Polgári Perek fasc. 150. Nr. 23. 
Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 18. Nr. 2., fasc. 126. Nr. 32., 
Acta Miscellanea ex 1715. Nr. 2. 

Benedikty László, Mihály, György és Pál, pilisi lakosok, 
1818-ban ; Mihály nyiregyházi, László abonyi, György és Pál pilisi 
lakosok, valamint Pál fiai, Sámuel és Pál, 1839-ben a nemesek 
főkönyvébe bevezettetnek és kihirdettetnek: N. L II. 33. Andor 
tb. ügyésznek kineveztetik 1882-ben; ifj. Gyula tb. főszolgabírónak 
1896-ban. Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 151. Nr. 36., fasc. 
252. Nr. 86., fasc. 261. Nr. 8. 

Benedek, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 42. B. Nr. 22., 
fasc 58. Nr. 20.. fasc. 73. Nr. 13. és fasc. 157. Nr. 25. Benfziu — Bénycy 37 

Bt'iiczur, fzímerpecsét : l'ol^'ári Perek fasc. 287. 

Beniczk.v de Beiiicze et Micsiiiye, már az Árpádkorbaii 
szereplő család, mely 1235-ben királyi adományul kapja az utódok 
nélkül elhalt Radó nádor birtokait, köztük Pribóczot Turócz- 
vármegyében. Ez lelt a család ősi lakhelye, ettől vette először 
előnevel is s ugyanitt őriztetik a család ősi levéltára ma is. 
Később 1413-ban Beniczky Márton vitézsége jutalmául Zsigmond 
királytól Benicz nevű falut kapja. A vármegye levéltárában van 
III. Károly király Gzinkotára vonatkozó lT15-ik évi megerősítő 
levele Beniczky László javára: a nemesi iratok közt ..B. lö." 
jelzet alatt. Beniczky Tamás Pest vármegyében kihirdettetett 
1720-ban; Pál özvegye, továbbá Móricz és Elek 1829-ben; Ádám, 
Lá-zló, Flórián és Adolf 1836-ban: N. L. I. 37. Beniczky István 
1742-ben Pest vármegye főjegyzőjének, majd követének s végül 
1757-ben alispánjának ; Lajos 1870-től fogva tb. aljegyző., 1878-ban 
aljegyzőnek, 1895-ben alispánnak választatott meg. Ferencz v. b. t. 
tanácsos, Pest vármegye főispánja 1890-től fogva. Atilla pénztári 
ellenőrnek kineveztetett 1884-ben. Táblabiróknak kineveztettek: 
Tamás 1727-ben; ifj. Tamás 1746-ban; László 1765-ben; Pál 1810-ben; 
Ádám 1818-ban; Flórián 1829-ben; Ágoston 1832-ben. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc 16. Nr. 24. stb. 

Benke, másként Benkő id. János és ifj. Ferencz, váczi 
lakosok, Nyitra vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye 
nemesei közé felvétetnek és kihirdettetnek 1781-ben: N. L. 1.37. 
Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 156. Nr. 88. és 91., fasc. 167. 
Nr. 88., fasc. 168. Nr. 3.. fasc. 171. Nr. 156., fasc. 194. Nr. 26. 
Ignácz kineveztetett pestmegyei táblabírónak 1831-ben. 

Benkey, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 118. Nr. 35. 

Beiikö, alias Benkeő de lilyefalu, czímerpecsét : Végr. 
Okit. 927/XI. és Polgári Perek fasc. 289. Nr. 15. 

Beukó József a Székely Székek 1839-ik évben kiadott bizo- 
nyítványa alapján kihirdettetett: N. L. II. 20. 

Benkovich, barsvármegyei család ; czímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 168. Nr. 40. és Acta Nobilitaria ex 1803. Nr. 724. 

Benkü János nemesi származására vonatkozó hitelesített 
jegyzőkönyv 1781-höl: N. L. I. 37. 

Bén ve V d<' Krdö-Bénve Lá.szló és fia Gvörgv, valamint 3S Béiiyey — Bereczk 

ennek fiai, János és György, Bereg vármegyétől bizonyítványt kaiuialc 
1822-ben. Czímerpeesét : Végr. Okit. 60X1. és l'olgán Terek iasc. 
198. Nr. 52. és Nr. 53. 

Beiiyó, Abauj vármegyében kihirdetett nemes család ; ezímer- 
pecsét: Acta Politico-Miscellanea ex 1793. Nr. 1909., Polgári F'erek 
fasc. 126. Nr. 20. 

Beiiyovszky de Beii.vóv et l'rhanóv Sámnel, Trénerén 
vármegye bizonyítványa alapján 17S2-bon: Imre és fia Imre 
1786-ban; végül Imre és fiai. Imre és Mói-iez, Nógrád vm. bizo- 
nyítványa alapján ugyancsak 1786-ban a vármegye nemesei sorába 
felvétetnek : N. L. I. 38. Vincze 1861-ben kineveztetik alispánnak. 
Czímerpecsét : Aeta Nobilitaria ex 1835. Nr. 3616. Polgári Perek fasc. 
85. Nr. 29., fasc. 92. Nr. 51., fasc. 97 Nr. 26., fasc. 253. Nr. 124., 
Végr. Okit. 40/XI. 

Beiiyus, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 148. Nr. 8. 

Beöthy Sándor kineveztetettpestmegyei táblabírónak 1829-bcn. 
Lajos, az alkotmány visszaállításakor első alispánnak megválasz- 
tatik 1867-ben. 

Bera, másként Bérey Mihály, kalocsai urodalmi prefektus- 
Bihar vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetik 1790-ben: N. L. 
1.40. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 41. Nr. 18., fasc. 44. Nr. 52., 
fasc. 62. Nr. 16 Mihály kineveztetett pestmegyei táblabírónak 1791-ben. 

Bcrchtold de Uii^erschtttz ^róf, czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 277. Nr. 1. 

Bercsiczky, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 38. Nr. 16., 
fasc. 42. B. Nr. 34. 

Berczelly de Berezeli, Antal kineveztetett pestmegyei tábla- 
bírónak 1818-ban. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 250. Nr. 32. 

Bérezik, czímerpecsét a Várady ügyvéd után maradt iratok 
közt : fasc. I. 

Bére András, bugyi lakos, a Székely-Székek nemesi bizonyít- 
ványát bemutatja 1787-ben: N. L. I. 38. 

Berecz, czímerpecsét- Acta Nobilitaria ex. 1821. Nr. 33-14., 
Polgári Perek fasc. 113. Nr. 16. 

Bereezk de Ekeeh Pálnak és nejének lUeghy Annának 
az 1619-ik évben adományozott ármális és leszármazási tábla 
ugyanazon évtől kedve a nemesi iratok közt „B. SS'' jelzet alatt. Bert'fzk — Hcrinkcy 39 

János és liai János. Péter és Mihály; Pal es lia József, végül 
István és fia István Komárom vármegye bizonyítványa alapján a 
pestmegyei nemesek sorába felvétetnek és kihirdettetnek 1827-ben : 
N. L. II. TiO. Gzimerpecsét: Polgári Perek fasc. 261. Ni-. 29 

Bereczky István, győri lakos,, valamint íiai Péter és István 
1754-ben; Ádám kecskeméti lakos, valamint fiai Zsigmond és 
Sándor Komárom vármegyének (az 1618-ik évben Bereczky Pálnak 
és Jánosnak adományozott ármálisra vonatkozó) bizonyítványa 
alapján 1768-ik évben; Gergely fiaival Sándor, Gábor és Miklós- 
sal, Sándor fiával Lajossal és leányával Francziskával 1799-ben ; 
János ráczkevei lakos és gyermekei : János, Sándor, Lajos, Zsófia 
es Zsnzsanna, valamint Péter és gyermekei : József. István, Dániel, 
Erzsébet, Mária, Teréz es Zsófia 1829-ben, végül Károly és Antal 
1837-ben Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek és kihirdettet- 
nek: N. L. I. 39. Antal megválasztatik főügyésznek 1843-ban. 
Czímerpccsel : P.P. fasc. 113. Nr. 16.. fasc, 15U. Nr. 27 ; fasc. 251. 
Nr. 55. végr. okit. 511/XI; 545/XI , egyéb adatok: Nemesi Inv. 
1756. Nr. 8. 

Beregszászy Jánosnak Bethlen Gábor által az l628-ik évben 
adományozott ármális, Lajos udv. zongoragyáros kérelmére kihir- 
dettetik 'l887-ben : N. L. II. 53. 

Béres Péternek, Nagy Andrásnak. Pásztor Györgynek és 
többeknek 1651-ben adományozott ármális a nemesi iratok közt 
„P. i.V- jelzet alatt. Gzimerpecsét: Polgári Perek fasc. 48. Nr. 44. 

Beretvás István n -körösi lakos, az 1667-ik évben Beretvás 
Istvánnak és nejének Grabanth Erzsébetnek adományozott 
ármális alapján (Nemesi Inv. 1724. Nr. 39) 1730-ban; János 
1742-ben; mindkettőjük gyermekei 1754-ben; Sámuel késmárki 
lakos 1791-ben; József, csongrádmegyei lakos 18ü3-ban; János 
n.-körösi lakos és fiai János, István, Sándor 1807-ben es végül 
József, hódmezővásárhelyi lakos, 1819-ben a nemesek főkönyvébe 
bevezettetnek és erről bizonyítványt kapnak : N. L. I. 39., II. 40. 
Leszármazási tábla: Polgári Perek fasc. 168. Nr. 50. Gzimerpecsét: 
Polgári P. fasc. 16. Nr. 20., fasc. 108. Nr. 21. 

Bérey lásd B e r a. 

Berger, czímerpecsét: Acta Política ex 1773. Nr. 4. és ex 
1774. Nr. 84., ex. 1776. Nr. 106. 

Berinkey, czímerpecsét: Acta Política ex 1756. Nr. 1. 40 Berke — Bcrnáth 

Berke, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 117. Nr. 7. 

Berkes Pálnak és Horváth Tamásnak az 1658-ik évben 
adományozott s Esztergommegyében kihirdetett ármális felmutat- 
tatik 1725-ben: Nem. Inv. 1725. Nr. 10. 

Berkes (Berkes) Gergelynek és fiainak. Gergely, István. András 
és Mihálynak az l697-ik évben adományozott új ármális a nemesi 
iratok közt ..Zí. 18" jelzet alatt. Kihirdettetett ugyanazon évben. 
Pál 1724-ben; István és András n. -körösi lakosok 1730-ban ki- 
hirdetnek: N. L. I. 41. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. G. Nr. 2. 

Berkó Lászlónak 1598-ban adományozott ármális és leszár- 
mazási tábla ugyanazon évtől kezdve a nemesi iratok közt „B. 2.9" 
jelzet alatt. Márton, István és Tamás sági lakosok 1720-ban: a 
család Szelén lakó összes tagjai 1754-töl 1797-ig terjedő években ; 
László, militicsi lakos, 1827-ben kihirdettetnek: N. L. L 41., II. 24. 
Czímerpecsét: P. Perek fasc. 28. Nr. 20, fasc. 32. Nr. 12., 
fasc. 33. Nr. 33. 

Berkó Jánosnak az 1690-ik évben adományozott ármális a 
nemesi iratok közt .,B. 29" jelzet alatt. Leszármazási tábla: 
Polgári P. fasc. 52. Nr. 8. 

Berkó Márton 1730-ban felmutatja az ir)98-ik évben Berkó 
Jánosnak, fiainak, Márton, János és Tamásnak és unokáinak, Pál, 
Márton és Istvánnak adományozott Hont vármegyében kihirdetett 
ármálist: Nemesi Investigitio 1730. Nr. 19. 

Berkovics, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 184. Nr. 1. 

Berky András dunaföldvári és István komáromi lakosoknak. 
Zemplén vármegye 1772-ben bizonyítványt ád a Berky Jánosnak 
1626-ban adományozott ármálisra vonatkozólag : Acta Nobilitaria 
ex 1827. Nr. 3510. Ezek, valamint András fiai, András, István és 
József, úgyszintén István fiai, Zsigmond es Pál kihirdettetnek 
1827-ben: N. L. H. 51. 

Bernáth de Bernátlifalva György, Pest megye aljegyzőjévé 
lesz 1829-ben. Czímerpecsét: Polg. Perek fasc. 47. Nr. 9., f. 61. 
Nr. 50., f. 94. Nr. 28. Zsigmond kineveztetett pestmegyei tábla- 
bírónak 1772. 

Beriiáth (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 251. Nr. 54. Bornrieder — Hezálc 41 

Bernrieder József, német birodalmi lovag honfiúsító oklevele 
1818-b61 a nemesi iratok közt „/?. -Ví- jelzet alatt. Kihirdettetett 
18U)-ben: N. L. II. 41. 

Bernula, lásd B r n u 1 a. 

Berovits, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 53. Nr. 35. 

Bersenyi de eadeiii, czímerüecsét : Acta Politir-o-Misellanea 
ex 1830. Xr. lí)4. 

Bertlia de Felsö-Eör Sándor, a vármegye nemesei közé 
felvétetett és kihirdettetett 1834-ben : N. L, II. 57. 

Bertalan, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 118. Nr. 1. és 
Nr. 3., fasc. Í21. Nr. 1., fasc. 151. Nr. 39. 

Bertalaiify, Sopron vármegyében kihirdetett nemes család ; 
czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 110. Nr. 19., Acta Politico-Mis- 
cellanea ex 1794. Nr. 2711. 

Bertula, leszármazási tábla 1687-töl kezdve a nemesi iratok 
közt ../; 4!)" jelzet alatt. 

BerzeTiczy de eadeiii, czímerpecsét: Polgári j'erek fasc. 
130. Nr. 59. 

Besáii, Veszprém- és Győr vármegyékben kihirdetett nemes 
család : czímerpecsét a Tuba ügyvéd után maradt iratok közt 
fasc. 5. Nr. 91. 

Beseniiyey, czímerpecsét: Acta Polilica ex 1775. Nr. 78. 
J'olgári P. fasc. 37. Nr. 30. 

Besnyey Gergely, .lózsef és György, Győr vm bizonyítványa 
alapján 17G8-ban ; .lózsef és Zsigmond halasi lakosok 1807-ben 
a vármegye nemesei sorába felvétetnek és kihirdettetnek : N. L. 
I. 44. 

Besze de Mei^yer Ferencz, k. kincstári titkár és fivére 
János, valamint az utóbbi fia János, Heves vármegye bizonyítványa 
alapján Pestmegye nemesei sorába felvételnek és kihirdettetnek 
lS3f)-ban: N. L. II. 57. 

Betlehemy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 78. Nr. (), 

Bezák, czímerpecsét : Polgári P. fasc. 163. Nr. 58., fasc. 187. 
Nr. 6., fasc. 189. Nr. BO., fasc. 195. Nr. 59. és fasc. 2'dO Nr. 24. 42 Heznáky — Hiczó 

Beziiíik.v, czímerpecsét az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt Nr. 758—845. 

Bezeréd.j de eadeni, már a XIII. században szereplő ős- 
régi nemes család ; czímerpecsét : Acta Crim. 1880. Nr. 1724. György 
tílnádor F*est vármegyében kineveztetett táblabírónak 1829-ben. 

Bezzegh de Hajnik György, lb69-ben a vármegye jegyzője 
lesz. János ezeglédi lakos nemességére vonatkozó taniivallatási 
jegyzőkönyv hitelesíttetik s ő a vármegye nemesei sorába felvé- 
tetik 1819-ben: N. L. II. 41. Leszármazási tábla: Polgári P. fasc. 
48. Nr. 48. Czímerpecsét: Acta Politica ex 1735. Nr. 6. 

Bezúr, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. ;]5. Xr. 47. és 
Nr. 48. 

Be.vsingel, czímerpecsét: Acta Politica ex anno 1774. Nr. (il. 

Biai Tóbiás. Pilis vármegyében szolgabíró volt lölO-ben: 
Hevenesy XIV. k. 268. 1. 

Bialis, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex anno 1801. Nr. 1240. 

Bibich, czímerpecsét: Acta Miscell. 1761. Nr. 5. 

Bibithi-Horváth, lásd Horváth de Bibith. 

Bich, czímerpecsét: az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt Nr. 909. 

Bicskey de eadem Sándor megválasztatik főszolgabírónak 
1793-ban. György és Pál 1709-ben; a család Bicskén lakó összes 
tagjai 1754-ben; Sebestyén 1791-ben; Menyhért 1817-ben: Sándor 
1818-ban kihirdettetnek és erről bizonyítványt kapnak: N. L. I. 44. 
Zoltán megválasztatik szolgabírónak 1876-ban ; Kálmán aljegyző- 
nek 1882-ben. Leszármazási táblák: Polgári Perek fasc. 21. 
Nr. 18., fasc. 34. Nr. 33., fasc. 79. Nr. 27., fasc. 197. Nr. 39., 
fasc. 198. Nr. 61., fasc. 205. Nr. 40. Czímerpecsét: Ugyanott; 
fasc. 6. Nr. 8. és Végr. Oklevéltár 1020X1. és 1446/Xl. 

Bicskey, másként Fülöp, István nemessége megvizsgáltatik, 
1724-ben: N. L. I. 330. Leszármazási táblák: Polgári Perek fasc. 
17. Nr. 2, lasc. 32. Nr. 22. 

Bicsky, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 245. Xr. 27. 

Biczó Mihály és János n. -körösi lakosok Bars vm. bizonyít- 
ványa alapján 1768-ban ; József, ugyancsak n. -körösi lakos és Biczó — Biró 4:^ 

gyermekei József, Mihály. Sára. .luliáiina és Mária 1828-ban ; 
Gergely es liai Gergely, valamint unokái : Lajos, Sándor, Gergely 
és László, nemkülönben Péter és fiai Péter, Pál, Ferencz és József 
1881-ben; végül Benedek és fia Bálint I845b('n kihirdettetnek és 
erről bizonyítványt kapnak : N. L. I. 46. Egyéb adatok : Acta 
Nobilitaria ex 1828. Nr. 2524., ex 1845. Nr. 5837. 

Bielek Ádám és János pesti, András szabadkai és Miklós 
tápió-szelei lakosok Nyitra vm. bizonyítványa alapján 1784-ben ; 
Ádám dabasi lakos, fia János, 1815-ben a nemesek főkönyvébe 
bevezettetnek és erről bizonyítványt kapnak: N. L, I. 46. János 
megyei adószedő lesz 1836-ban. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 152 Nr. 6., fasc. 155. Xr. 50., fasc. 162. Nr. 66, fasc. 171. 
Nr. 147., fasc. 205. Nr. öO. 

Kigiiío (Biginó) Károly Tolna vármegye bizonyiványa alap- 
ján a vármegye nemesei soraiba felvétetik és kihirdettetik 1801-ben : 
N. L. I. 47." 

Bikkesy <le Yámos-Attya, azelőtt Heinpucher Ignáeznak és 
első nejétől, K o 1 1 m a n n Teréztől, valamint második nejétől, B ü s s 
Ágnestől született gyermekeinek adományozott ármális és névvál- 
toztatási engedély 1791-ből .,H. 19."" jelzet alatt. Kihirdettetett 
1792-ben : N. L. I. 47., 170. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 268. 
Nr. 3. és Vegr. Okltr. 334/XI; 666/XI 

Bikkfalvy, lásd M a r h á t. 

Biktsey János és nejétől, r o z g o n y i R o z g o n y i Margittól 
leszármazási tábla a XIV. század elejétől fogva; a nemesi iratok 
közt „/?. 2S'." jelzet alatt. 

Binner, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 58. Nr. 14. 

Biricsics Antal és fiai Mihály, Antal, Ernő és Lajos, bemu- 
tatván ármálisukat, kihirdettetnek 1753-ban: N. L. L 47. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 158. Nr. 51. 

Biiiy Flóriánnak és nejétől, Staffenberger Teréztől 
született gyermekeinek az 1824-ik évben adományozott ármális a 
nemesi iratok közt „B. •>/.'' jelzet alatt. Kihirdettetett ugyanazon 
évben : N. L. II. 46. 

Biró István, nemességére vonatkozó tanúval látási jegyzö- 
könyve 1654-ből a nemesi iratok közt ^B. 2.'' jelzet alatt. Ferencz 44 Biró — Blaskovich 

ócsai postamester 1801-ben; Péter, laezházi lakos 18()9-ben, niind- 
ketten Veszprém vm. bizonyítványa alapján kihirdettetnek. Károly 
szt -cndrei lakos nemességére vonatkozó tanuvallatási jegyzőkönyv 
1813-ból: N. L. I. 48. 

Biró-Pap, czímerpeesét: a Körösy ügyvéd után maradt külön- 
féle iratok közt: Nr. 1262. 

Biró (le Saáros-Naí^y-Padáiiy, czímerpeesét : Acta Nobili- 
taria ex 1835. Nr. 3B56. 

Biróczy, nyitravármegyei régi nemes család ; czímerpeesét : 
Polgári Perek fasc. 135. Nr. 19. 

Birovszky, Bars vármegyében kihirdetett nemes család ; czí- 
merpeesét: az ügyvédek után maradt különféle iratok közt: Nr. 1255. 

Bársel, czímerpeesét : Polgári Perek fasc. 66. Nr. 48., fasc, 
73. Nr. 11. 

Birsy, czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 58. Nr. 8. 

Byss (le Lludenfels, czímerpeesét : Polgári Perek fasc. 6. 

Nr. 8. ' 

Bittera, czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 189. Nr. 63. 

Bittó (le Síírosfalva et Nádasd, pozsonyvármegyei birtokos, 
nemes család; czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 60. Nr. 10., 
fasc. 79. Nr. 34., fasc. 107. Nr. 8.. fasc. 109. Nr. 27. és Acta 
Politica ex anno 1732. Nr. 4. Ádám kineveztetett táblabírónak 
1721-ben. 

Bizony (Bizoiiyi) Tamás, Borsod vármegye nemesi bizo- 
nyítványa alapján kihirdettetik 1839-ben: N. L. II. 20. Czímer- 
peesét: Polgári Perek fasc. 260. Nr. 91. 

Bjél, czímerpeesét : Polgári Perek fasc. 186. Nr. 108. 

Blasrievich, czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 123. Nr. 2. 

Blalió András, váczi lakos, nemessége igazolására felhivatik 
1804-ben: N. L. II. 17. Czímerpeesét: Acta Politico-Miscellanea 
ex 1796. Nr. 1966. Polgári Perek fasc. 117. Nr. 7. 

Blahut Jánosra M a 1 o b i c z k y P'erencz nemessége királyi 
kegyelemmel átruháztatik 1880-ban : N. L. II. 50. 

Blaskovich József, Pest vármegye aljegyzőjévé megválasztatik Blaskovich — Bochkó -IS 

1725-ben; György Sopron vm. bizonyítványa alapján kihirdellelik 
1758-ban: X. L. I. 4S. Czimerpecsét : Polgári Perek í'asc. 3. Nr. 1. 
ex 1717., fasc. 5. Nr. 3., fasc. 19. Nr. 1., fasc. 121. Nr. 2., fasc. 
145. Nr. 30.. fasc. 158. Nr. (r2., fasc. 195. Nr. 73 

Blassel de Papmező, József királyi adománylevele kihir- 
dettetik s ö a vármegye nemesei sorába felvétetik. N. L. II. 52. 

Bless, czimerpecsét: Acta Miscellanea ex 1784. Nr. 24. 

Bludovszky, czimerpecsét: az ügyvédek után maradt külön- 
féle iratok közt : fasc. 6. Nr. 10. 

Bobics Jánosnak és nejétől, S t u b 1 a r i c s Erzsébettől szü- 
letett gyermekeinek az 1790-ik évben adományozott ármális a 
nemesi iratok közt ..B. 6(r jelzet alatt: kihirdettek 1791-ben: 
N. L. I. 48. Czimerpecsét: Polgári P. fasc. 54. Nr. 37, fasc. 181. 
Nr. 39. 

Bobics, másként M u j á t o v i c h Zachariás és fivérei, József, 
Lstván és Miksa, bemutatván ármálisukat 1724-ben ; György, pesti 
lakos és fia János 1742-ben; Antal 1755-ben; János (Gergely 
unokája) 1815-ben; Antal, esztergommegyei esküdt 1823-ban; 
kihirdettetlek: N. L. I. 48. 

Bóbiss, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 252. Nr. 111. 

Bobok de Bezsér czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 133. Nr. 48. 

Bobor, czimerpecsét a Káldy ügyvéd után maradt iratok közt 
Nr. 1274. 

Bobordy, másként P o b o r d y Péter, nagy-körösi lakos, be- 
mutatván ármálisát kihirdettetik 1673-ban : N. L. I. 49. 

Bobroviiiczky, czimerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1823. Nr. 
756 és a Szeles család nemesi iratai közt. 

Bocz, Zemplén vármegyében kihirdetett nemes család ; czi- 
merpecsét : Processus Nob. fasc. 2. Nr. 52. 

Boczkó Sámuel, ügyész, Békésm. bizonyítványa alapján 
Pest varmegye nemesei közé felvétetett és kihirdettetett 1831-ben : 
N. L. I. 467. Czimerpecsét: P. P. fasc. 165. Nr. 12., fasc. 172. 
Nr. 194., fasc. 191. Nr. 68., fasc. 198. Nr. 51., fasc. 250. Nr. 31. 

Bochkó Tóbiás és fia János, bemutatván ármálisukat kihir- 
dettetnek 1742-ben: N. L. I. 49. 46 Boczor — Bodonyi 

Boczor Pál, Zala vármegye bizonyilványa alapján kihirdet- 
tetik lT53-ban: N L. I 411. Czímerpeesct : a Csejtey család 
iratai közt. Okit.; Polgári Perek fasc. 06. Nr. 6. 

Bod úe Kézdi-Alhis Pál részére, Borsod várm. által kiadott 
nemesi bizonyítvány: Acta Xobilitaria ex 1828. Nr. 87; kihirdet- 
tetett ugyanazon évben: N. L. II. 52. Czímerpeesét : Polgári Pe- 
rek fasc. 172. Nr 204., fasc. 202. Nr. 15.. fasc. 245. Nr. ('>.. fasc. 
247. Nr. 60., fasc. 275. Nr. 10. 

Bodacz András, kecskeméti lakos, valamint fiai. Sámuel és 
Pál, Fehér vármegye bizonyítványa alapján 1791-ben: Pest vár- 
megye nemesei sorába felvétetnek : N. L. I. 49. Egyéb adatok és 
leszármazási táblák Andrástól kezdve a nemesi iratok közt „Z?. ^'7." 
jelzet alatt és Acta Nobilitaria ex 1791. Nr. 1265; ex 1810. 
Nr. 2569. 

Boday, Győr- és Veszprémmegyékben kihirdetett nemes 
család; czímerpeesét: Acta Nobilitaria ex 1831. Nr. 128. 

Bódiz Ferencz és László. Borsod vármegye bizonyítványa 
alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétetnek és kihirdettet- 
nek 1848-ban: N. L. II. 3(3. László 1875-ben helyettes szolga- 
bírónak, 1877-ben szolgabírónak választatik meg. 

Boduár, leszármazási tábla : Polgári Perek fasc. 29. Nr. 48. 
Czímerpeesét: Polgári P. fasc. 195. Nr. 64 és Nr. 65., fasc. 253. 
Nr. 157. és Acta Nobilitaria ex 1803. Nr. 1174. 

Bodó István, n.-körösi lakos 1754-ben felmutatja a nagyaty- 
jának Bodó Józsefnek, atyjának Jánosnak és fivéreinek István és 
Mihálynak, az 1697-ik évben adományozott ármálist : Nemesi Inv. 
1754. Nr. 20. 

Bodó, másként Papp Józsefnek és nejének, B ó s a Anná- 
nak, az 1697-ik évben adományozott ármális és leszármazási tábla 
a nemesi iratok közt „B. 28.'"' jelzet alatt. Az ármális kihirdette- 
tett ugyancsak 1697-ben. István, n.-körösi lakos, kihirdettetik 1754- 
ben : N. L. I. 50. Czímerpeesét : Polgári Perek fasc. 42. B. Nr. 37., 
fasc. 192. Nr. 88., fasc. 245. Nr. 12. 

Bodolay, czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 131. Nr. 81. 

Bodonyi Józsefnek, az 1801-ik évben adományozott ármális 
a nemesi iratok közt ,, />. OV." jelzet alatt. Kihirdettetett ugyan- Bodonyi — Bogosíts 47 

azon évben: X. L. II. 11. Czínierpecsét : Aota Tol. Miscell. ex 
1793. Nr. 93. 

Bodonyi, másként K a j t a r. lás I K a j t á i-. 

Bodor de Léczfiilva Györgynek, az 16o5-ik évben adomá- 
nyozott armálisára vonatkozólag Zala vármegye bizonyítványt 
ad ; Ferenoz, bizonyítványt kap Vas vármegyétől ITIw-ben István 
dunavecsei lakos, Veszprém várm. bizonyítványa alapján 176T-ben; 
ngyanö Veszprém várm. bizonyítványa alapján 1769-ben; ennek 
fia Péter, szentesi lakos és fivérei. György, János, Gergely és 
Mihály, 1797-ben a vm. nemesei sorába felvétetnek és kihirdettet- 
nek : N. L. I. 51.. (59. 

Bodroí^hy, czimerpeesét : Acta Xobilitaria ex 1840. Nr. 4985. 

Bogácsy, czimerpeesét: Végr. ükit. 1459X1. 

Bogátliy ih' eadem, czimerpeesét ; Acta Insurr. ex 1823. 
Xr. 1819. 

Bos^cha de Nairy-Doiiiása, Zemplén vármegye bizonyít- 
ványa 1812-böl a Bogcha Pál és Mihálynak 1635-ben adományozott 
ármálisra vonatkozólag: Acta Xobilitaria ex 1829. Nr. 3743. Pál 
a vármegye nemesei sorába felvétetett 1829-ben: N. L. II. 54. 
Czimerpeesét : Polgári Perek fasc. 170. Xr. 83.: fasc. 178. Nr. 97. 

Boírdán Jánosnak és fiainak, Ferencz és Györgynek adomá- 
nyozott ármális kihirdettetik 1695-ben: N. L. I. 52. Czimerpeesét : 
Polgári Perek fasc. 110. Nr. 9., fasc. 128. Nr. 17., fasc. 145. Nr. 27. 

Bogma de Neboisza, czimerpeesét: Polgári Perek fasc. 
1S4. Nr. 27. 

Bognár .Alihály. nánai prédikátor és fia Mihály, Győr vmegye 
bizonyítványa alapján kihirdettetett 1824-ben : X. L. II. 46. Czimer- 
peesét: Polgári Perek fasc 268. Xr. 3. 

Bognár de Korongh János orvos fiainak a nejétől, Fiszl 
Teréztől született Móricznak és Jánosnak az V. Ferdinánd által 
adományozott ármális kihirdettetett 1838-ban: X. L. II. 46. 

Bogosits (Bogisits) de /onibor Lajosnak és nejétől, 
poganyesti Sebastiany Amáliától született gyermekeinek. Árpád, 
Ilona és Saroltának az 1883-ik évben adományozott ármális kihir- 
dettetett 1884-ben: X. L. I. 70. 48 Bogyó — Bolemányi 

Boíí.vó József, szentistváni tiszttartó, Bács vármegye bizo- 
nyitványa alapján a vármegye nemesei sorába felvételik: N. L. 
I. 69. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 40. Nr. 51., fasc. 41. 
Nr. 13., fasc. 70. Nr. 22., fasc. 124. Nr. 31. 

Boi^.vay de Várbogya, Zala- és Somogy vármegyében ki- 
hirdetett nemes család ; Pestmegyében Bogyay János 1758-ban 
főjegyzővé választatik. Czímerpecsét: Acta Mise. ex 1761. Xr. 15. 

Boliáts, czímerpecsét: Polgári Perek fasc- 248. Nr. 121. 

Bühiinka de Draskócz, Turócz vármegye bizonyítványa 
Mihály részére 1741-böl és leszármazási tábla: Acta Nobilitaria 
ex 1828. Nr. 120S. 

Bohuiika de Draskócz et Jordánfölde Mihály szelei lakos 
és fia András, Turócz vmegye bizonyítványa alapján 1755-ben : 
Mihály fármosi lakos és íiai, József és János ; valamint János, 
szelei lakos fiai, János és Pál 1828-ban ; végül János, Nyitra vár- 
megye bizonyítványa alapján 1829-ben kihirdettetnek : N. L. I. 52. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 74. Nr. 22. Egyéb adatok a 
nemesi iratok közt: „5. 21." jelzet alatt. 

Bohus de Felsö-Petöfalva Sámuel kineveztetett pestmegyei 
táblabírónak 1717-ben. Czímerpecsét: Acta Miscellanea 1733. Nr. 7. 
és Polgári Perek fasc. 20. Nr. 5., fasc. 63. Nr. 30. 

Boka-Papp István, kecskeméti lakos, valamint fiai, István. 
Mihály és Sámuel, Heves vármegye bizonyítványa alapján kihir- 
dettetnek 1816-ban: N. L. II. 17. 

Bokányi, lásd Bak á n y i. 

Bokros András és István nemességére vonatkozó tanuvalla- 
tási jegyzőkönyv hitelesíttetik 1817-ben: N. L. II. 30. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 189. Nr. 95., fasc. 194. Nr. 1. 

Bölcsek Ádám, pesti lakos fiával Józseffel együtt Trencsén- 
megye bizonyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába fel- 
vétetik és kihirdettetik : N. L I. 53. 

Boldizsár de Apagy Lajos és Imre, Abauj vármegye bizo- 
nyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek és 
kihirdettetnek: N. L. II. 19. Czímerpecsét: Végr. Okit. 423/XI. 

Bolemányi, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 110. Nr. 1. 
f. 117. Nr. 22. Büleman - Boráros 49 

Holeiiian <le Dezsér, czimerpeesét: Végr, Okit. 58X1. 

Boliíiír (le Buda, másként Bornemissza Pál bemutatja 
ármáiisát, melynek alapján a vármegye nemesei sorába felvétetik 
és kihirdettetik 1659-ben : N. L. I. 62. Egyéb oklevelek a nemesi 
iratok közt .,B. 10." jelzet alatt. 

Bol2:ovics, czimerpeesét : Polgári Perek fasc. 246. Nr. 46. 

Bolla, czimerpeesét: Polgári Perek fasc. 83. INr. 30. 

BoUizár, czimerpeesét : Polgári Perek fasc. 274. Nr. 49. 

Bolváry, Veszprém vármegyében kihirdetett nemes család ; 
czimerpeesét: Végr. Okit. 1658/XI. és Acta Crim. ex 1825. Nr. 2874. 

Bol.vák István, Szatmár- és Bihar vármegye bizonyítványa 
alapján 1823-ban; József 1832-ben a Bolyák Györgynek 1627-ben 
adományozott ármális alapján (Acta Nobilitaria ex 1831. Nr. 4376.) 
a vármegye nemesei közé felvétetnek és kihirdettetnek: N. L. II 44. 

Bolyó János, neje Szele Ilona és menye M a á r Katalin- 
nak 1668 ik évben adományozott ármális és leszármazási tábla 
ugyanazon évtől kezdve a nemesi iratok közt .,5. 44."' jelzet alatt. 
Mátyás és Mihály 1677-ben ; István, kún-szent-miklósi lakos, Jónás 
és János 1764-ben; kihirdettetnek: N. L. I. 53. 

Bollyky de Na^^y-Bollyok, czimerpeesét: Polgári Perek f. 157. 
Nr. 19. és Acta Miscellanea ex 1786. Nr. 219. 

BoDib de Galantlia, czimerpeesét : Polgári Perek fasc. 200. 
Nr. 123., fasc. 205. Nr. 16., Nr. 17., és Tóth J. ügyvéd után maradt 
iratok közt fasc. 7. Nr. 164. 

Boncz László, csöglei és Ferencz, mohai lakosok részére a 
\'oszprém vármegyétől kiállított nemesi bizonylat 1833-ból: Acta 
Nobilitaria ex 1846. Nr. 4590. Czimerpeesét: Végr. Okit. 589/XI. 

Boné, czimerpeesét : Polgári Perek fasc. 264. Nr 68. 

Boiiszlavszky, czimerpeesét: Acta Nobilitaria ex 1829. Nr. 1 183. 

Bor István az 1818-ik évben Abauj vm. bizonyítványa alap- 
ján, úgy szintén György és fiai, István és Dezső, továbbá Károly 
és ennek fia Károly 1892-ben a vm. nemesei sorába felvétetnek és 
kihirdettetnek : N. L. I. 466. 

Boráros Ferencz. valamint fiai, János és Ferencz, Pozony vár- 
megye bizonyítványa alapján 1862-ben Pestmegye nemesei sorába 

4 50 Boráros — Bornemissza 

felvétetnek és kihirdettetnek : N. L. I. 54. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 78. Nr 18., fasc. 79. Nr. 41., fasc. 83. Nr. 15. Egyéb adatok 
a nemesi iratok közt .,B. 4." jelzet alatt. János kineveztetett pest- 
megyei táblabirónak 1 793-ban. 

Borbíicsy, czímerpecsét: Acta Politica ex 1721. 

Borbély de Kaniz.sa, czímerpecsét : Acta Politica ex 1647. 

Borbély, másként Szvoboda vagy S z o k o n y a Frigyes- 
nek és nejének, Herl Máriának az 1712-ik évben adományozott 
ármális a nemesi iratok közt ..j5 4o.^' jelzet alatt. János valamint 
fiai. Mátyás, János, Ferencz, József és Pál, Heves vármegye bizo- 
nyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek és 
kihirdettetnek 1777-ben : N. L. I. 54., 402. Czímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 24. Nr. 28. Acta Miscellanea ex 1742. 

Borcsiczky de eadem et Drietoma, czímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 115. Nr. 22. 

Bordás, czímerpecsét: Végr. Okit. 953 XI. 

Borhy, hevesvármegyei birtokos nemes család ; czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 163. Nr. 18. fasc. 205. Nr. 4. és fasc. 259. 
Nr. 56. és Yégr. Okit. 305/XI. 

Borka, czímerpecsét a K o n c z család nemességi iratai közt : 
Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 52., Polgári Perek fasc. 107. 
Nr. 5. 

Borkó, másként Mérey Mihály és fivérei, János és András 
nemességére vonatkozó tanuvallatási jegyzőkönyv hitelesíttetett 
s Pest vármegye nemesei sorába felvétettek 1795-ben: Nemesi 
Lajstrom I. 504. 

Bornemissza de Becse Mihály nemességére vonatkozó 
tanuvallatási jegyzőkönyv 1722-böl a nemesi iratok közt „B. ö'." 
jelzet alatt. Mihály, György, János, Marion, András és másik 
Mihály, tótfalusi és monostori lakosok, hivatkozván Zápolya János- 
tól ősüknek adományozott ármálisra a vmegye nemesei sorába 
felvételüket kérik 1803-ban. Károly, valamint fiai, Károly, Hugó, 
Antal, Rudolf, Imre és Dezső Szatmár vármegye nemesi bizonyít- 
ványa alapján 1847-ben a vármegye nemesei sorába felvétetnek és 
kihirdettetnek: N. L. I. 33. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 42. B. 
Nr. 37., fasc. 65. Nr. 16., fasc. 290. Nr. 24. Bornemissza — Bors 51 

Boriieiiiissza, lásd Bolgár de Buda. 

Boroukay de eadeiu et Nézetté Imre kineveztetett pestmegyei 
táblabirónak 1818-ban. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 145. 
Nr. 36. és fasc. 170. Nr. 84. Aeta Nob. ex 1820. Nr. 972. Acta 
Pol. Mise. ex 1790. Nr. 2051. 

Borócz.v de Csejthe, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
159. Xr. 95. 

Boros Márton, Mihály és htván bemutatják ármálisuknt 
1724-ben. Mátyás, becskereki lakos és fia Antal József; András, 
bugyi lakos és fiai, Sándor és István ; Sándor fiai Sándor és Lajos; 
Mihály, torontálvármegyei lakos; György, bugyi lakos és fia György; 
végül ifj. Boros János és fiai 1827-ben a vármegye nemesi sorába 
Pozsony vármegye bizonyítványa alapján mindannyian felvétettek 
és kihirdettetnek : X. L.. I. 55. Egyéb adatok Acta Xobililitaria 
€x 1834. Xr. 179. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 42. Ö. Xr. 41.. 
fasc. 80—82. Nr. 22 ; Acta Mise. ex ir58. Nr. 2. 

Boros de Boros-Jenö, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
250. Xr. 38. 

Boros de Rákos, czímerpecsét : Acta Politico-Miscellanea 
ex 1791. Nr. 228; Acta Crim. ex 1790. xXr. 3163. és 3996. 

Boros-Tób.v Mihály, péczeli prédikátornak kiadott nemesi 
bizonylat: Acta Nobilitaria ex 1835. Xr. 5049. 

Borosiiyíiy de eadeni, czímerpecsét: Acta Politica ex 1779. 
Nr. 47. és ex 1779. Nr. 3. 

Borotvás Istvánnak és nejének, Grabant Erzsébetnek, az 
1667-ik évben adományozottármális, nemesi iratok közt „B. 27." 
jelzet alatt. Borotvás János 1730-ban bemutatja atyja ármáhsát : 
Nemesi Investigatio ex 1730. Xr 12. Leszármazási tábla: Acta 
Nob. ex 1791. Nr. 671. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 30. Nr. 3., 
Acta Mise. ex 1783. Nr. 18. 

Borovicsényi, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 3. ex 1719. 
Nr. 4. és 8. 

Bors de Budafalva, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 253. 
Nr. 155., fasc 167. Xr. 82. Egyéb adatok: X. L. II. 43. 

4* 52 Borsitzky — Botlik 

líorsitzky Albert, váezi kanonok, kineveztetett Pest vár- 
megyében táblabírónak 1821-ben. Czímerpecsét : Végr. Okit. 
208 XI. és 340/XI. 

Borsits, másként Horváth Pál 1724-ben felmutatja atyjának 
Borsits Jánosnak és nejének, Roób Zsuzsannának adományozott 
ármálist: Nemesi Inv. 1724. Xr, 27., Xr. L. I. 56. 

Borsody András kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak 
1861-ben. 

Borsos, czímerpecsét: Polgári Perek f, 87. Nr. 25., f. 106. 
Nr. 18. 

Borsovits, czímerpecsét: Acta Polit. 1723. Xr. 1., 1727. Nr. 5. 
és Miscellanea ex 1726. Xr. 17. 

Borza, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 136. Nr. 25. 

Bory (le eadem et Borto Mihály, ráczkevei lakos 1657-ben, 
Miklós 1660-ban nemesi bizonyítványt kapnak. István pátyi lakos 
1828-ban a nemesek főkönyvébe bevezettetik és erről bizonyítványt 
kap: N. L. I. 55., II. 53. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 107. 
Nr. 13., fasc. 127. Nr. 56., fasc. 152. Nr. 4. Egyéb adatok, le- 
származási táblák, Hont- és Nyitra vármegyék bizonyítványai a 
nemesi iratok közt ..B. ^."jelzet alatt és Acta Xobilitaria ex 1790. 
Nr. 4401., ex 1828. Nr. 3735. 

Bosits Miklós ezredesnek az 1843-ik évben adományozott 
ármális a nemesi iratok közt „5. 72.'' jelzet alatt; kihirdettetett 
1844-ben: N. L. H. 51. 

Bossáuyi de Nagy-Bossáiiy András, orvos, Nyitravármegye 
által kiadott bizonyítvány alapján kihirdettetik 1801-ben : N. L. 
I. 11. István szolgabírónak megválasztatik 1876-ban. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 35. Nr. 29., fasc. 63. Nr. 32.. fasc. 64. 
Nr. 44., fasc. 245. Nr. 24. 

Bosnyák, czímerpecsét: Acta Polit. 1750. Nr. 7. és Polgári 
Perek fasc. 18. Xr. 10., Process. Nob. fasc. 2. Xr. 64. 

Botlik Mihály és fiai, Mihály, Menyhért, István és János; 
Márton és Ha Márton, valamint József 1824-ben; János és fiai, 
Zoltán és Árpád 1844-ben Xyitra vármegye bizonyítványa alapján 
a nemesek főkönyvébe bevezettetnek : X. L. II. 36. Czímerpecsét : 
Acta Crim. ex 1825. Xr. 2874. Botth — Bozóky o", 

Botth (le Bajna, leszármazási táblák 1482-töl kezdve és 
adománylevél a Guray Jób és Dotz Péter után maradt birtokokról 
Botth Andrásnak a nemesi iratok közt „B. 74." jelzet alatt 

Both de Botlifalva, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 179. 
Nr. 155. 

Botka (le Kovácsvágás adatok és leszármazási tábla: Polgári 
Perek fasc. 290. Xr. 26. és „fí. 6r>/' jelzet alatt. István 1782-ben 
Nyitra vármegyétől, ifj. István 1805-ben Pest vármegyétől nemesi 
bizonyítványt kap: Acta Nobilitaria ex 1848. Nr. 4692. 

Bottka, másként Szíjgyártó Jánosnak, T u r ó c z i György- 
nek és másoknak az 1659-ik évben adományozott ármális a nemesi 
iratok közt „T 5." jelzet alatt. Kihirdettetett ugyanazon évben: 
N. L. I. 56. 

Bottka, másként V i n e z e János, ujkécskei lakos és fiai : 
János, Gergely, Mihály és unokája János, továbbá Mihály és ennek 
fia Mihály felmutatván az 1715-ik évben Bottka Gergely és Mihály- 
nak adományozott ármálist (Nem. Inv. 1754. Xr. 51.) 1754-ben; 
István, áporkai lakos, Nyitra várm. bizonyítványa alapján 1782-ben; 
József, pesti lakos, Hont vármegye bizonyítványa alapján 1812-ben; 
György és gyermekei : Imre, György, Borbála, Teréz, Erzsébet és 
Julianna, valamint unokái : Anna, Mihály, Magdolna, Róza. Lajos 
és Ignácz 1840-ben ; végül Zsigmond, áporkai lakos és fia László, 
nemkülönben unokái : István és Zsigmond 1843-ban a nemesek 
főkönyvébe bevezettetnek és kihirdettetnek : N. L. I. 57., II. 39. 
Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 7. Nr. 7,, fasc. 35. Nr. 43. 
Egyéb adatok és leszármazási táblák a nemesi iratok közt „B. 25.''' 
jelzet alatt és Acta Nobilitaria ex 1791. Nr. 1413. 

Bottyán Mártonnak és nejének, Terjéky Dorottyának, az 
1665-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt „/j. 4S.'" 
jelzet alatt; leszármazási tábla ugyanott. Kihirdettetett 1666-ban; 
János és Ferencz, szegvári lakosok 1823-ban: N. L. I. 58. 

Bováry, czimerpecsét találhatók: Acta Politica ex 1770. 
Nr. 41. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Bozóky István, n. -körösi lakos, Bars vármegye bizonyítványa 
alapján 1739-ben, ifj. István 1788-ban a vármegye nemesei közé 
felvétetnek és kihirdettetnek: N. L. I. 58. Czimerpecsét: Acta Nob. 
ex 1840. Nr. 6700. 54 Bozor — Börcsy 

Bozor, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 16. Nr. 9. 

Bozzay <le eadem István, szalk-sz.-mártoni lakos, Győr vár- 
megye bizonyítványa alapján 1766-ban; Ferencz, kecskeméti lakos 
és fia Ferencz Vas vármegye bizonyítványa alapján 1818-ban a 
vármegye nemesei sorába felvétetnek és kihirdettetnek : N. L. I. 
59. Czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1841. Nr. 6286. 

Bozváry (B o s v á r y vagy P o s v á r y), másként Varga Pál 
1724-ben felmutatja a Bosváry Benedek, Pál, Miklós és Gáspár- 
nak az 1571-ik évben adományozott ármálist (Nemesi Inv. 1724. 
Nr. 75) ; György, Pál és András váczi lakosok 1730-ban bizonyít- 
ványt kapnak : N. L. I. 59. A Bozvár-ra vonatkozó kir. adomány- 
levél 1571-böl a nemesi iratok közt ,,B. 23." jelzet alatt. 

Bozóky, adatok : Nemesi Lajstrom I. kötet, 58. lap. Czímer- 
pecsét : Polgári Perek fasc. 52. Nr. 14., fasc. 145. Nr. 36. és 
fasc. 252. Nr. 114. 

Bozsik, czímerpecsét : Végr. Okit. 1809/XI. 

Bödö, másként Bedé Mihály, pándi lakos és fia János; 
Máté és fiai, Máté és Mihály ; István és fia István ; Márton, gyulai 
lakos, mindannyian Zemplén várraegye bizonyítványa alapján a vm. 
nemesei sorába felvétetnek és kihirdettetnek 1805-ben : N. L. 
II. 18. 

Böílös (le Böde czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 138. 
Nr. 45. 

Böghy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 254, Nr. 24. 

Böhiu, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 126. Nr. 21. és 
fasc. 272. Nr. 10. 

Böjtbe, czímerpecsét: Acta Politico Miscellanea ex 1796. 
Nr. 1515. 

Böjthy, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 189. Nr. 62. 

Bülcskey József, Erdélyből hozott nemesi bizonyítványát a 
királyi helytartótanács megerősíti 1787-ben : N. L. I 67. 

Böller, czímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1786. Nr. 219. 

Börcsy, győrvármegyei család; czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 54 Nr. 15., Acta Nobilitaria ex 1840. Nr. 6700. Böröczfy — Brozovay 55 

Böröczfv, czimei'pecsét : Polgári l'erelc fasc. 7(1. Nr. 25. 

Böszöriiiéiiyi, czimerpecsét : Polgári Perek fasc 261. Nr. 5. 
és fasc. 263. Xr. 42.. Acta Xobilitaria ex 1821. Nr. 3286. 

Bövész, másként B ü v i z Jánosnak, M o 1 n á r Andrásnak és 
nejének, Berkó Annának, az 1694-ik évben adományozott ármális 
a nemesi iratok közt ,.M. o." jelzet alatt. Kihirdettetett ugyanazon 
évben: X. L. 1. 68. 

Bradii Andrásnak az 162ü-ik évben adományozott ármálisára 
vonatkozó bizonyítvány Hont vármegyétől a nemesi iratok közt 
^B. 24.^ jelzet alatt. István és András Hont vm. bizonyítványa 
alapján 1778-ban a vármegye nemesei közé felvétetnek és kihirdet- 
tetnek: X. L. 1. 60. 

Braüryáii, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 249. Xr. 21. 

Brancliicli, lásd G a z i c s. Czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 
177. Xr. 51. 

Bráii.vi (le Diibicza János, Zala vármegye bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik 
lS20-ban: N. L. II. 41. Ugyanő kineveztetett Pest vármegyében 
lablabirónak 1822-ben. 

Braxatoris, czimerpecsét : Végr. Okit. 55/XI. 

Brebozly Károly, Pest vármegyétől nemesi bizonyítványt kap 
1742-ben: X." L. I. 60. 

Brentano, czimerpecsét: Acta Politica ex 1706. 

Brezáuyi Gáspár, törteli és Imre, ujszászi lakosok. Heves vár- 
megye bizonyítványa alapján 1778-ban kihirdettetnek; János és 
(ia József 1798-ban bizonyítványt kapnak: X. L. I. 60. 

Brozanóczy Ádámnak és nejének, V l a s c h i t z Eleonórának, 
az 1821 -ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt 
„B. oO." jelzet alatt; úgy ő, mint fiai, Ádám és Miklós, valamint 
leányai, Eleonóra és Mária, a nemesek főkönyvébe bevezettetnek 
és kihirdettetnek 1822-bcn : X. L. II. 43. Czimerpecsét: Végr. 
Okit. 805/XI. 

Brezovay, Nyilra-, Heves- és Borsodmegyékben elterjedt 
nemes család; czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 108. Xr. 1. 56 Bráglvevics — BrüU 

Brái^l.vevics György, szentendrei lakos, Zágráb vm. bizonyít- 
ványa alapján a vármegye nemesei sorába felvétetett 1805-ben: 
N. L. II. 14. 

}{riiiila (Bern II la), másként Szlaniczky Mátyásnak ós 
nejének, Bencziirka Zsuzsannának, az 1681-ik évben adományozott 
ármális a nemesi iratok közt »B. 64/' jelzet alatt. Márton, Pál 
és Miklós, pilisi lakosok, Nógrád vm. bizonyítványa alapján 1792-ben ; 
Mihály (Márton unokája), nagylaki lakos, 1825-ben; Mihály és fiai. 
Mihály és István, továbbá fivérei, András és János, 1840-ben a 
nemesek főkönyvébe bevezettetnek és erről bizonyítványt kapnak : 
N. L. I. 01., II. 37.; Acta Nobilitaria ex 1824 Nr. 1229. 

Brodszky, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 190. Nr. 42. 

Broeckeu, czímerpecsét; Végr. Okit. 1066/XI. 

Brog.yáuyi de eadem, Bars és Trencsén vármegyékben el- 
terjedt nemes család; czímerpe;sét : Acta Nobilitaria ex 1809. 
Nr. 616. 

Brósz, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 254. Nr. 24. 

BröbstJ, másként Pröpstl Károly, budai lakos és fiai: 
Ignácz és Antal, bemutatván ármálisukat, Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetnek és kihirdettetnek 1742-ben; Antal 1765-ben; 
József 1767-ben Pest vármegyétől nemesi bizonyítványt kapnak : 
N. L. I. 61 ; 337. 

Bruckner, czímerpecsét: Végr. Okit. 299/XI. 

Bniderii háró, hazánkban 1791-ben honfiusítást nyert Brudern 
József báró, ki 1819-ben kineveztetett pestmegyei táblabírónak 
Czímerpecsét Végr. Okit. 40/XI. és Polgári Perek fasc. 268. Nr. 2. 

Bruiiiier, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 205. Nr. 34. 

Bruiisvik de Korompa gTÓf, József 1791-ben a vármegye 
főispáni helytartójának kineveztetett Sándor Lipót föherczeg által. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 40. Nr. 42. és Acta Crim. ex 
1806. Nr. 455 ; ex 1807. Nr. 2349. 

Brnszik, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 71 — 72. Nr. 11. 

Brüll de Domoiiy Miksának, fiainak : Ödön és Móricznak, 
leányainak: Zsófiának és Laurának, az 1882-ik évben adományozóit 
ármális kihirdettetett Pest vármegvében 1883-ban: N. L. II. 28. Brünek — Bukovinszky 07 

Brüíiek József, Arad vármegye bizonyitványa alapján a megye 
nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik lb'48-ban: X. L. II. 49. 

Bubla de Ahrahánifalva János, Trencsén vármegye bizonyit- 
ványa alapján 1773-ban; Ágoston, váczi uradalmi ügyész, Pozsonv 
vm. bizonyítványa alapján 1840-ben a nemesek főkönyvébe beve- 
zettetnek és kihirdettetnek: N. L. I. ül. Czimerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 17U. Xr. 88., fasc. 186. Xr. 110. 

Bubrík Gábor, nemessége elismertetik, a vármegye nemesei 
sorába felvétetik és kihirdettetik 1750-ben: X. L. I. 62, 

Biicsaház.v, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 108. Xr. l;]. 

Buehner, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 111. Xr. 15. 

Biichholz, czimerpecsét: Végr. Okit. 1545/XI. 

Biulay de Bátor báró Ignácznak és nejétől, Ren a rd Janka 
grófnőtől született fiának: András Gábor Xorbertnek az 1798-ik 
évben adományozott bárói diploma a nemesi iratok közt ..B. 33.'' 
jelzet alatt. Kihirdettetett 1800-ban: X. L. I. 62. 

Biiday, másként Török Mihálynak, nejének, Gsábrághy 
Katalinnak, fiának Zsigmondnak, leányának Magdolnának és ro- 
konának, Csatay Ferencznek, az 1628-ik évben adományozóit 
ármális a nemesi iratok közt .,B. 33" jelzet alatt. Buday Gergely 
és Antal 1754-ben; János, n. -körösi lakos és fiai: János és István, 
ugyancsak 1754-ben kihirdettetnek : X. L. I. 62. Czimerpecsét : 
Po gári Perek fasc. 7. Xr. 7., fasc. 140. Xr. 88., fasc. 250. Xr. 38. 

Buday de Bölcse Ferencz, táblabírónak kineveztetett Pest 
vármegyében 1832-ben. Czimerpecsét: Acta Politica ex 1757. 
Xr. 12." 

Budinszky, czimerpecsét : Polgári Perek fasc, 270. Xr. 1. 

Biijaiiovich de Ai^2:telek, Sáros, Zemplén és Szabolcs vár- 
megyékben birtokos nemes család; czimerpecsét: Végr. Okit. 1087/ XI- 
és Polgári Perek fasc. 167. Xr. 98. Lukács kineveztetett Pest 
vármegyében táblabírónak 1825-ben. 

Biikovíiiszky de Bukovina, Márton, György és Mátyás Liptó 
vm. bizonyítványa alapján 1770-ben ; János. Mátyás, másik János 
és .Mihály 1825-ben; Márton és fiai; László, Márton, János, továbbá 
Mihály és fiai: Mihály. Jánoi és György, végül János fia János 58 Bukovinszky — Burgmann 

1839-ben kihirdettetnek : N. L. I. 63. Czímcrpecsét : Polgári l'erek 
fasc. 164. Nr. 71. és 72.. fasc. 167. Nr. 109., fasc. 174. Nr. 24. 
Bizonyítványuk és leszármazási táblák: Acta Nobilitaria ex 1835. 
Xr. 1751., ex 1839. Nr. 3311. 

Bnlits, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 158. Nr. G6. 

Bulla Márton, uj-kécskei lakos 1754-ben felmutatja Hont 
vármegye nemesi bizonyítványát: Nemesi Inv. 1754. Nr. 37. 
Czímerpecsét: Polgári Perek asc. 157. Nr. 20, fasc. 158. Nr. 68., 
fasc. 163. Nr. 60 

Bul.vevity, czímerpecsét a Hertelendy ijgyvéd után maradt 
iratok közt: fasc. I. 

Biilyovszky de Diilicz Mihály, alberti lakos és fiai, István 
és József, úgyszintén Imre, gyc<ri lakos és tiai, Pál, Miklós és 
.lános 1762-ben Turócz vm. bizonyítványa alapján kihirdettetnek: 
N. L. I. 64.; Processus Nob. f. 1. Nr. 29., a nemesi iratok közt 
.,B. 41."' jelzet alatt. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 3. Nr. 7. 
ex 1719. 

Bulyovszky de Gyulafáivá Károly, pesti lakos, valamint 
fiai, Rudolf és Károly, Turócz vm. bizonyítványa alapján kihirdet- 
tetnek 1858-ban: N. L. I. 64. 

Buudschiiecli, czímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1786. Nr. 21. 

Buiiyody de Arpáslialoni Ferencznek és fiának Adolfnak, 
valamint leányának Maria-Annának az 1891-ik évben adomá- 
nyozott ármális kihirdettetett 1892-bon: N. L. I. 467. 

Buócz de Dolina György, Turócz vm. bizonyítványa alap- 
ján kihirdettetett 1779-ben: N. L. I. 64. Czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 174. Nr. 36., fasc. 276. 

Buócz de Kákó Miklós, apostagi lakos, Turócz vármegye 
bizonyítványa alapján kihirdettetett 1781-ben: N. L. I. 64. 

Burgl, czímerpecsét az ügyvédek ntán maradt különféle 
iratok közt : Nr. 852. 

Burí^nianu Károlynak és nejétől, S cliu p f e nh age n Teréz- 
töl született gyermekeinek 1840-ben adományozott ármális hiteles 
másolata a nemesi iratok közt „C O'S." jelzet alatt. I Buris — Buttykay 59 

Biiris, másként La mos Lipovszky Fái, Hont vármegye 
bizonyítványa alapján a vm. nemesei sorába felvétetett és kihir- 
dettetett 180S-ban ; József nemességére vonatkozó tanuvallatási 
jegyzőkönyv hitelesíttetett 1818-ban: N. L. II. 21. Czímerpeesét : 
Végr. Okit. 443'XI. 

Burján (le Dedina János, Árva vm. bizonyítványa alapján 
kihirdettetett 1809-ben ; Péter, monori lakos, nemességére vonat- 
kozó tanuvallatási jegyzőkönyv hitelesíttetett 1817-ben: N. L, 
II. 22. Czímerpeesét : fasc. 68. Nr. 39., fasc. 69. Nr. 9., fasc. 78. 
Nr. 11., fasc. 112. Nr. 4., fasc. 127. Nr. 47., fasc. 165. Nr. 10. 
es Végr. Okit. 336/XI. és 1751/XI. 

Burján de Settendoiif, czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 
115. Nr. 22. 

Busch, czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 127. Nr. 44. 

Búz (Bús) Istvánnak és nejének, Páhy Katalinnak és fiai- 
nak, István és Mihálynak, az 1669-ik évben adományozott ármális 
a nemesi iratok közt „B. 16." jelzet alatt. István nagykőrösi lakos 
és fia István, továbbá .lános és fia János és Mihály fia ugyancsak 
Mihály 1754-ben; István, János és Mihály gyóni lakosok 1755-ben 
kihirdettetnek és erről bizonyítványt kapnak : N. L. I. 65. 

Bnzás Pál, solti református lelkész és fiai Károly, István és 
Kálmán, Veszprém vármegye bizonyítványa alapján a vármegye 
nemesei sorába felvétetnek 1843-ban: N. L. 11.39. Czímerpeesét: 
Polgári ibérek fasc. 205. Nr. 7. és Nr. 8. 

Búzna, czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 48. Nr. 35. és fasc. 
145. Nr. KI. 

Buzogány Mihály fia Mihály 1747-ben bizonyítványt kapnak. 
Czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 46. Nr. 31. Egyéb adatok: N, 
L. I. 06. és a nemesi iratok közt .Ji. S6.'' jelzet alatt. 

Butházy, czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 156. Nr. 114. 

Buttler de Bardány gróf, János kineveztetett Pest várme- 
gyében táblabírónak 1836-ban. Czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 
114. Nr. 13. 

Buttykay, czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 163. Nr. 50. 60 Butsy — Bydeskuty 

Butsy de Elefánt, czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1829. 
Nr. 4385. 

Butsy de Nagyvárad, czímerpecsét : Polgári Perek lasc. 163. 
Nr. 26., fasc. 165. Nr. 21. 

Biitsuházy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 122. Nr. 37. 

Büssy Ferencz, nemesi bizonyítványt kap Nyitra vármegyé- 
től 1752-böl ; Büssy, másként Mókus Mihály, bizonyítványt kap 
1765-ben Csongrád vármegyétől : Acta Nobilitaria ex 1790. Nr. 
3871. Mihály Pest vármegye nemesei sorába felvétetik és kihir- 
dettetik 17í)l)-ben : N. L. I. 68. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
106. Nr. 2., fasc. 112. Nr. 4. 

Bű víz, lásd B ö V é s z. 

Bydeskuty de Ipp, czímerpecsét: Polgári Perek fasc 37. 
Nr. 23.. Acta Nobiltaria ex 1810. Nr. 3071. Cithiuy, czímerpecsét : Acta Politica ex 1776, Nr. 106. 

Coiirád (K n r á d), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 22. 
Nr. 8. és fasc. 119. Nr. 5. 

Conrády, czímerpecsét: Polgári Perek f. 94. Nr. 45. 

Corodini, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 16. Nr. 24., 
fasc. 173. Nr. 1. 

Constautin, másként Constantinus, Gábor, Sebestyén és 
Antal. 1788-ban nemesi bizonyítványt kapnak. Egyéb adatok Ne- 
mesi Lajstrom I. 73 — 74. 

Constantinovics, másként B e 1 g r á d y, András, pomázi görög 
nem egyesült lelkésznek az 1791. évben adományozott ármális a 
nemesi iratok közt „C 16" jelzet alatt. Fiaival Sándor és Péterrel 
együtt a vármegye nemesei közé felvéttetett és kihirdettetett 1792- 
ben: N. L I. 73. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 67. Nr. 29., 
fasc. 161. Nr. 36 , 48. és 49., fasc. 163. Nr. 57. Végr. Oklevélt. 
1864/XI. 

Cosa, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 60. Nr. 25. 

Crempel Tóbiás, valamint fiai : János és Györg^', az ármális 
bemutatásával kihirdettetnek 1698-ban. Egyéb adatok N. L. I. 74. 

Crines János Mihálynak, nejének Kresnerich Teréznek, 
fivéreinek Ferencznek és Fülöpnek 1713-ban adományozott ármális 
hiteles másolata „C. 2" jelzet alatt. János, Mihály és Ferencz 
részére 1735— 1777-ig kiadott nemesi bizonylatok: N. L. I. 75. 

Chapy (le Tiroli et Boldogfa, czímerpecsét : Végr. Oklevélt. 
1256X1. 62 Chatho — Chypán 

Cliíitlio de Fige, czímerpecsét : Acta Miscellanea ex 1757. Nr. í). 

('heh, czímerpecsét : Polgári Perek íasc. 155. Nr. 76. 

Chehy Mártonnak és Murák özy Jánosnak 1625-ben ado- 
mányozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt „Jf. 10" 
jelzet alatt Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 24. Nr. 34., fasc. 
31. Nr. 34. 

Cherii.vus, lásd Gserniis. 

Chery, czímerpecsét : Acta Politica ex anno 1758. Nr. 1. 

Cliette, lásd C s e t e. 

Chillag, lásd Csillag. 

Chim de Hegyáros, Ferencz és Mihály részére 1819-ben 
kiadott kiváltságlevél hiteles másolata a nemesi iratok közt ,,Ch. W 
jelzet alatt. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 145. Nr. 33. fasc. 
160. Nr. 2. 

Chhidek, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 177. Nr. 62. 

Choháiiy, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 146. Nr. 3. 

Chomortányi (C s o m o r t á ny i), czímerpecsét: Polg. Perek 
fasc. 5. Nr. 1. ex 1726., fasc. 192. Nr. 82. 

Chorwath, czímerpecsét a Szluha ügyvéd után maradt iratok 
közt Nr. 1102. 

Chrenótzy, másként K 1 e n ó c z y vagy Nagy János, Nyitra 
vármegyétől nemesi bizonyítványt kap 1821-ben: Acta Nobilitaria 
ex 1829. Nr. 1183. Kihirdettetett ugyanazon évben: N. L. II. 218. 

Ohristóffy (Kristóffy), pecsét: Polgári Perek fasc. 102. Nr- 
14., fasc. 132. Nr. 11., Acta Politico-Miscellanea ex 1790. Nr. 2840. 

Christu, czímerpecsét: Acta Politica ex 1737. Nr. 1. 

Chudár, lásd Suba. 

Chimchich, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 153. Nr. 39 

Chválay, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1848. Nr. 281. 

Chypáii de Györgyfalva Mátyás és Márton Pest vármegye 
nemesei sorába felvétetnek és kihirdettetnek 1730-ban: Nemesi L. 
I. 73. A Boz várra vonatkozó adománylevél 1571-böl „i5. 23" 
jelzet alatt. Clementis — CsáUtornyny 63 

Clementis, másként Klementisz József és fiai János. 
Mihály és István, valamint András és Miklós Psst vármegye nemesei 
sorába felvétetnek és kihirdettetnek 1819-ben; Gábor bizonyít- 
ványt kap 184l)-ben: N. L. II. 210. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 187. Nr. 1. Acta Crim. ex 1828. Nr. 3224.. Acta Nobilitaria 
ex _829. Nr. 589. 

Clercz, czímerpecsét : Acta Politica ex 1732. Nr. 4. 

Csabay (Czabay) Istvánnak Veszprém vármegye által 
1736-ban kiadott nemesi bizonyítvány a nagyatyjának, Györgynek 
1648-ban adományozott ármálisra vonatkozólag: a nemesi iratok 
közt ..Cs. 10'' jelzet alatt. István kecskeméti lakos 1755-ben 
bizonyítványt kapott. László 1790-ben váczi járási szolgabíró les/.. 
Egyéb adatok Nemesi Lajstrom I. 75—76. Czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 42. B. Nr. 36., fasc. 66., Nr. 34. és 51., fasc. 156. 
Nr. 104., fasc. 174. Nr. 4. 

Csajághi de eadeiii Péter, Mihály. Máté, Gergely és Lukács 
nádori új adománylevelet kapnak 1635-ben, a nemesi iratok közt 
..Cs. IS'' jelzet alatt. 

Csajda, másként Csajághy, Márton 1791-ben, Ferencz 
kalocsai lakos 1822-ben nemesi bizonyítványt kapnak : Nemesi 
Lajstrom: I. 76. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 177. Nr. 6(>. 

Csák Péter abonyi, János kecskeméti lakosok 1767. és 1779-ben. 
János és István szelei lakosok 1798-ban nemesi bizonyítványt 
kapnak. Egyéb adatok Nemesi L. I. 76 — 77. Czímerpecsét: Polg. 
Perek fasc. 14. Nr. 2. és az ..(ry"' család nemesi iratai közt. 

Csákay de eadeiu, erdélyi nemes család; czímerpecsét: Acta 
Nobilitaria ex 1826. Nr. 3564. Polgári P. fasc. 180. Nr. 21.. fasc. 
185. Nr. 93., fasc. 190. Nr. 23., fasc. 191. Nr. 58., fasc. 205. 
Nr. 22. 

Csákányi, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 83. Nr. 9. 

Csákó, másként S z i 1 ágy i-N agy, János és István Pestvár- 
megye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 1802-ben : N. L. 
I. 508., II. 283. Leszármazási tábla ] 630-tól kezdve: Processus 
Nobilitares fasc. 2. Nr. 57. Egyéb adatok : Acta Nobilitaria ex 
anno 1803. Nr. 1353. 

Csáktornyay, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 45. Nr. 8. C4 Csúky — Csató 

l'sáky (le Keresztszes ii;róf Lás/ló, 1892-ben tiszteletbeli 
aljegyző, majd 1898-ban tb. főjegyzője volt Pest vármegyének. 

Csala Gergelynek, fiainak Gergely és Sándornak és az utóbbi 
nejének Oszváth Annának 16T5-ben adományozott ármális hiteles 
másolata a nemesi iratok közt .,Cs. o" jelzet alatt. Kihirdettetik 
ugyanazon évben : Nemesi Lajstrom 1. 77. 

Csaiiády család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 253. 
Nr. 154. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Csáuky, Nyitra vármegyében kihirdetett nemes család ; czímer- 
pecsét : Polgári Perek fasc. 251. Nr. 47. 

Csáii.vi Ferencz kineveztetett Pest vármegyében táblabirónak 
1737-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 9. Nr. 8., fasc. 24. 

Nr. 24. 

Csaplovics de Jeszenova, czímerpecsét : Polgári Perek íasc. 
275. Nr. 17. és fasc. 267. Nr. 1. 

Csapó Dániel, Tolna vármegye alispánja, kineveztetett pest- 
megyei táblabirónak 1829-ben. Czímerpecsét a Várady ügyvéd 
után maradt iratok közt fasc. II. 

Csaiiáda, másként Charnavoda, Nyitra- és Bereg vár- 
megyékben kiterjedt régi nemes család; czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 268 Nr. 2. 

Császár Gergely, az ármális bemutatásával 1639-ben ; István 
kecskeméti lakos 1661-ben kihirdettetnek : N. L. I. 77. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 259. Nr. 59. és Nr. 60. Végr. Okle- 
véltár 933/XI 

Csásy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 5. Nr. 1. ex 1726. 

Császtay, leszármazási tábla 1624-től fogva a Sennyey 
család nemesi iratai közt. 

Csatáry, czímerpecsét: Acta Misellanea ex 1734. Nr. 30. és 
Polgári Perek: fasc. 3. Nr, 1. ex 1717. 

Csatay Ferencznek és Buday, másként Török Mihálynak 
és másoknak az 1628-ik évben adományozott ármális a nemesi 
iratok közt „B. 33'' jelzet alatt. 

Csató de Csík-Delne Dávid, Csík-Gyergyó és Kászony Székely- 
Székek nemesi bizonyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába Csató — Cséke 65 

felvétetik és kihirdettetik az 184:2-ik évben : \. L. II. 77. Czímer- 
peesét : Polgári Perek fasc. 40. Nr. 51. 

Csáthy család részére, Borsod vármegye által kiállított nemesi 
bizonylat 1735-böl a nemesi iratok közt ^Cs. 11." jelzet alatt. 
Ádám és Dániel nemesi vizsgálata 1756-ból: N. L. I. 78. 

Cséby (le Néiuetfalva, zemplénmegyei birtokos nemes család 
czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 7. Nr. 10. ex 1732. Leszárma-' 
zási tábla: Polgári Perek fasc. 'l'l. Xr. 2. és fasc. 23. Nr. 9. 

Csefalvay Mihály, tinnyei lakos, 1813-ban Pest vármegye 
nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik : N. L. II. 72. József 
kineveztetett Pest vármegyében tábhibirónak 1836-ban, Czimer- 
pecsét : Polgári Perek fasc. 89. Nr. 36. 

Cseglédy, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 64. Nr. 46. 

Cseh, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 21. Nr. 6. és fasc. 
44. Nr. 37. 

Cseh (le Dabrony Mihály és János, Abauj vármegye bizo- 
nyítványa alapján 1758-ban kihirdettetik : N. L. I. 78. Czimer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 33. Nr. 24., fasc, 118. Nr. 1. 

Cseh de Szeut-Katolua, háromszéki székely nemes család ; 
czimerpecsét; Polgári Perek fasc. 202. Nr. 23. 

Cseh-Szonibathy, czimerpecsétek : Polgári Perek fasc. 155. 
Nr. 72., fasc. 161. Nr. 52., fasc, 170, Nr. 95., fasc, 200, Nr, 138. 
és Végr. Oklevéltár 204/XI., 205/XI. és lOU/Xl. 

Csehi Mihály, a Csepelsziget ispánja volt 1518-ban: Pesty, 
Eltűnt Vármegyék I., 83, lap, 

Csejtey de eadeiii, czimerpecsét : Acta Politica ex 1749. 
Nr, 8. és Polgári Perek fasc. 4. Nr. 12, ex 1722. ; fasc. 16. 
Nr, 15. 

Csek József ezredesnek 1835-ben adományozott ármális 
hiteles másolata a nemesi iratok közt „Cs. 21."' jelzet alatt. Ki- 
hirdettetett ugyanazon évben : N. L, I, 90. 

Cséke (Cseke) de eadeiii, szatmárvármegyei birtokos 
nemes család ; czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 273. Nr. 14. ; az 
ijgy védek után maradt különféle iratok közt: Nr. 1501. 

5 66 Csekő — Cscpy 

Csekö (C s e k e ö) István budai lakost Veszprém vármegye 
bizonyítványa alapján 1770-ben kihirdetik : N. L. I. 79. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 18. Nr. 1., fasc. 145. Nr. 24. 

Csekó, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 158. Nr. 77., fasc. 
159. Nr. 103., fasc. 166. Nr. 63., fasc. 170. Nr. 104. 

Cselléry, másként C z i 1 1 é r y Pál (János íia), Komárom 
vármegye bizonyítványa alapján 1768-ban ; János és fia János, 
Tolna vármegye bizonyítványa alapján 1802-b8n a vármegye 
nemesei sorába felvétetnek és kihirdettetnek : N. L. I. 79. 

Cseiiiiiiczky de Csemnicze et Oálfalva Gáspár, 1676-ban 
Pestmegye jegyzőjének, 1681-ben országgyűlési követének válasz- 
tátik meg. Mátyás, Nógrád vármegye bizonyítványa alapján kihir- 
dettetik és erről bizonyítványt kap 1756-ban : N. L. I. 79. Nem. 
Inv. Nr. 18. Leszármazási tábla 1628-tól kezdve a nemesi iratok 
közt „Cs. 5." jelzet alatt. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 28. 
Nr. 38. Acta Nobilitaria ex 1807. Nr. 1399. 

Cseiigery, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 17. Nr. 2. 

Csenkey, Pozsony vármegyében ősrégi birtokos nemes család ; 
czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 21. Nr. 19., fasc. 22. Nr. 2., 
fasc. 31. Nr. 39., fasc. 182. 

Csepcsáuyi de Kis-Csepcsény András és János 1787-ben, 
Tamás 1840-ben Turócz vármegye bizonyítványa alapján kihir- 
dettetnek : N. L. I. 80. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 146. Nr. 11. 

Csepeli Mátyás, Beatrix királyné főhivatalnoka s a Csepel- 
sziget ispánja volt 1485-ben : Hazai Okmánytár V., 365. lap. 

Cseplész Jánosnak, nejének és gyermekeinek 1712-ben ado- 
mányozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt ,,Cs. S.'' 
jelzet alatt. Kihirdettetett 1724-ben. N. L. I. 80. 

Csepregliy Mihálynak régi nemességét megerősítő ármális 
1751-ből a nemesi iratok közt „Cs. ^5.'" jelzet alatt; ezen ármális 
kiterjesztése András és István testvéreire 1790. : Acta Nobilitaria 
ex 1791. Nr. 2070. Kihirdettetnek ugyanazon évben: N. L. I. 81. 
Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 32. Nr. 4. Leszármazási tábla : 
Processus Nobilitares fasc. 1. Nr. 26. 

Csepy, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 152. Nr. 7., fasc. 
163. Nr. 16., fasc. 176. Nr. 26., fasc. 194. Nr. 31. Cserennyey — Csete G7 

Csereniiye.v József, kineveztetett Pest vármegyében tábla- 
bírónak 1841-ben. Czímerpecsét : Aeta Crim. 1822. Xr. 2448. 

Cseresnyés de Eör, veszprémmegyei régi birtokos nemes- 
család : czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 186. Nr. 112. 

Csermák, lásd T s e r m á k. 

Cserna, másként U d v a r d y Istvánnak, fivérének és gyer- 
mekeiknek az 1625-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok 
közt ,X's. 1" jelzet alatt. Leszármazási tábla és egyéb okmányok: 
Aeta Nobilitaria ex 1799. Nr. 1087., ex 1830. Nr. 3478., ex 1842. 
Nr. 2558. István és Gergely Fehér vármegye bizonyítványa alapján 
1727-ben ;. János 1770-ben; János és Gergely áporkai lakosok, 
valamint fiaik és unokáik 183()-ban; I\Iihály és Lajos, valamint 
Lajos fia ugyancsak Lajos 1842-ben ; végül az Aporkán lakó 
Csernák valamennyien 1848-ban Pestmegye nemesei sorába fel- 
vétettek és ki lettek hirdetve: N. L. I. 81.. 423. Czímerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 98. Nr. 48., fasc. 107. Nr. 29., fasc. 131. 
Nr. 105. 

Cseniyus de Kökesz Györgynek, fiainak Andrásnak és 
Istvánnak, valamint fivéreinek Bálintnak és Jánosnak az 1652-ik 
évben adományozott ármális, valamint Hont vármegye számos 
bizonyítványa a család Tápió-Szélén lakó tagjai számára 1723-ból 
a nemesi iratok közt „Cs. 7" jelzet alatt; János 1725-ben; Pál 
172fj-ban ; György szelei lakos és fia Imre, valamint unokája Pál 
továbbá Pál bicskei lakos és fiai György és István 1740-ben 
Máté uj-kécskei lakos és fiai János, András, Balázs, Mihály 
Mátyás és József 1754-ben ; György és Pál 1755-ben ; Pál, István, 
János, József és András 1787-ben, végül András hegyesi lakos 
1801-ben kihirdettetnek és erről bizonyítványt kapnak : N. L. I. 82. 
Leszármazási tábla: Aeta Nobilitaria ex 1801. Nr. 765. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 11. Nr. 1., fasc. 52. Nr. 4.. fasc. 93. 
Nr. 6. 

Cseniyánszky József 1786-ban, András 1810-ben, József 
1813-ban Heves vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetnek: 
N. L. I. 82., 11.77. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 117. Nr. 8., 
fasc. 123. Nr. 2. 

Csete (Chette) Gergelynek és nejének szentkirály- 
szabadjai Kosos Katalinnak, továbbá nagybátyjának ugyan- 68 Csoto - Csilléry 

csak Gergelynek és ez utóbbi nejének, Hegedűs Katalinná!, az 
1676-ik évben adományozott ármális és leszármazási tábhi : a 
nemesi iratok közt ,,Cs. 6" jelzet alatt. .János 1756-ban; György, 
nagy-körösi lakos és fiai István, János és Gergely, továbbá ifj. 
István lT65-ben; Gergely kecskeméti lakos 1795-ben ; végül Dániel 
prédikátor, Pál bagomeri, másik Pál nagy-körösi és Gergely szentesi 
lakosok 1822-ben Pest vármegyében kihirdettetnek és erről bizonyít- 
ványt kapnak: N. L. I. 84., 91. Leszármazási táblák: Polgári Perek 
fasc. 132. Nr. 26., Acta Nobilitaria ex 1822. Nr. 2933., Processus 
Nobilitares fasc. 1. Nr. 46. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 2. 
ex 1703., fasc. 48. Nr. 26; Végr. Okit. 429/XI. 

Csiba (le Nau^y-Aboiiy Mihály, czeglédi lakos 1771-ben ; 
Mátyás 1797-ben Pozsony vármegye bizonyítványa alapján kihirdet- 
tetnek : Nemesi L. I. 84. és 469. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 42. Nr. 39. G., fasc. 42. B. Nr. 37., fasc. 53. Nr. 35., fasc. 
58. Nr. 4., Acta Nobilitaria ex 1831. Nr. 128. 

Csieszer György az erdélyi főkormányszék bizonyítványa 
alapján 1753-ban kihirdettetik: N. L. I. 85. Czímerpecsét: Acta 
Crim. ex 1832. Nr. 4916. és Polgári Perek fasc. 133. Nr. 48., 
fasc. 185. Nr. 83. 

Csiffay, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 273. Nr 14. 

Csiflfáry, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 107. Nr. 15., 
fasc. 130. Nr. 71., fasc. 161. Nr. 53., fasc. 157. Nr. 16. 

Csigaházy, czímerpecsét: Végr. Okit. 53/XI. 

Csiliay Ferencz bemutatott ármálisa alapján kihirdettetik 
1700-ban : Nemesi Lajstrom I. 85. 

Csiky, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 56—57. Nr. 4., 
fasc. 274. Nr. 49. 

Csillagh (G h i 1 1 a g h) Jánosnak, Ferencznek és Pálnak az 
1791-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt ., Cs. 18." 
jelzet alatt. A Korpics, másként Nagy névnek elhagyása s 
a Csillagh név felvétele királyi jóváhagyást nyer 1822-ben: 
Oklevéltár: 12/III. jelzet alatt: N. L. I. 85. Czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 70. Nr. 23., fasc. 91. Nr. 20., fasc. 141. Nr. 108 
Négy. Okit, 917/XI. 

Csilléry, lásd Tsilléry. Csindery — CsoUics 69 

Csiiwlerv László kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak 
1832-ben. Czímerpecsét : a Várady ügyvéd után maradt iratok 
közt : fasc. II. 

Csintalan Ignácznak az 18U8-ik évben adományozott ármális 
a nemesi iratok közt „C 's. io." jelzet alatt. Kihirdettetik 1809-ben: 
Nemesi Lajstrom IL kötet, 70. lap. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 109. Nr. 1., fasc. 132. Nr. 23.. fasc. 158. Nr. 66., fasc. 189. 
Nr. 71. és fasc. 197, Nr. 23. 

Csipkés, czímerpecsét: a Sárói Szabó ügyvéd után maradt 
iratok közt : fasc. 26. 

Csirbesz, gömörvármegyei birtokos nemes család ; czímer- 
pecsét : Polgári Perek fasc. 109. Nr. 28., fasc. 112. Nr. 6.. fasc. 
119. Nr. 7.. fasc. 171. Nr. 162., fasc. 249. Nr. 9. 

Csi.szár András, veresegyházi prédikátor, Gömör vm. nerr:esi 
bizonylata (Acta Nobilitaria ex 1794. Nr, 1203) alapján 1791-ben; 
Imre 1830-ban; Sámuel, Imre, Ferencz és Károly 1846-ban a 
pestmegyei nemesek sorába felvétetnek : N. L. I. 86., II. 74. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 171. Nr. 160.. fasc. 287., Végr. 
Okit. 2Ő4/XI. 

Csizmadia, másként Kisvárday Ignácz, előbb hatvani, 
később pesti lakosnak nemesi bizonylat Heves vármegyétől 1794-böl 
a Csizmadia, másként Kisvárday Jánosnak és fivérének András- 
nak 1660-bai) adományozott ármálisra vonatkozólag : Acta Nobili- 
taria ex 1794. Nr. 1434. 

Csizmazia György éa fiai. András és Péter, Komárom vármegye 
bizonyítványa alapján 1794-ben ; András, komáromi lakos, valamint 
fiai József és András, Pozsony vármegye bizonyítványa alapján 
ugyanazon évben Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek és 
kihirdettetnek: N. L. I. 86. Egyéb adatok: Acta Nobilitaria ex 1794. 
Nr. 2-13('). 

('s()ka, czímerpecsét: Polgári Perek fasc 274. Nr. 49. 

Csokii.va.v, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 75. Xr. 7. 

Csollics báró, Márk tábornoknak 1820-ban adományozott 
bárói diploma a nemesi iratok közt ..Cs. 14." jelzet alatt; kihirdette- 
tett 1821-ben: Nemesi Lajstrom 11. 73. Czímerpecsét: Acta Politico- 
Mi.^í'-cllanea ex 1811. Nr. 552. 70 Csolnaky — Csottka 

Csolimky, veszprémmegyei nemes család; Végr. Okit. 9i'(i XI, 

Csoiiia Zsigmond kineveztetett Pest vármegyében táblabiró- 
nak 1810-ben. Czímerpecsét : Végr. Okit. 204/XI. és Polgári Perek 
fasc. 102. Nr. 14. 

Csombó (le Sinionháza, már a XVI. században szerepelt 
nemes család; czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 61. Xr. 40. 

Csonior, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1830. Nr. 2790. 

Csoinortáiiyi, erdélyi régi nemes család ; czímerpecsét : Pol- 
gári Perek fasc. 5. Nr. 1. ex 1726; fasc. 192. Nr. 82. 

Csont, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 128. Nr. 12. és 13. 

Csomós, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1839. Nr. 41)72. 

Csontos (Chontos) Ignácznak, Pest vármegye, Imre. nngy- 
peszeki lakosnak, Hont vm. bizonyítványt ad a Csontos Marion- 
nak 1625-ben adományozott ármálisra vonatkozólag: Acta Nobi- 
litaria ex 1829. Nr. 609. Sámuel nagy-körösi, Imre áporkai lakos, 
Hont vármegye bizonyítványa alapján 1768-ban; Sámuel és Dániel 
1785-ben ; végül Ignácz Lajos mérnök 1829-ben kihirdettetnek és 
erről bizonyítványt kapnak : N. L. I. 87. Czímerpecsét : Végr. Okit. 
258/XI. Poígári Perek fasc. 104. Nr. 1., fasc 130. Nr. 62 , fasc. 
152. Nr. 3. 

Csorba János, ügyvéd, Borsod vm. bizonyítványa alapján 
1804-ben; József és gyermekei, Sándor, Ede, Rudolf, Gusztáv, 
József, Albert, Lajos, Viktor és Hermina 1847-ben a pestmegyei 
nemesek sorába felvétetnek és kihirdettetnek: N. L. II, 69. Czí- 
merpecsét: Acta Nobilitaria ex 1811. Nr. 1230. 

Csorba, másként Veres János, Gábor, Pál és Lajos nemesi 
bizonylatot kapnak Heves vármegyétől: Acta Nobilitaria ex 1833. 
Nr. 4033. 

Csorba de Alsó-Borsa, czímerpecsét a Hertelendy ügyvéd 
után maradt iratok közt: fasc. 1. 

Csorba <le Tivadar, czímerpecsét az ügyvédek után maradt 
különféle iratok közt: Nr. 1501. 

Csornai Imre (Pál fia) a solti székben szolgabíró volt, Hői- 
ben : Fejér Codex Diplomaticus X.; 7.; 351. lap 

Csottka, czímerpecsét a H e ü x e 1 család nemességi iratai közt. Csötko — Czocze 71 

Csöke, másként C s e k e János, Pest vármegye főügyészének 
megválasztatik 1715-ben. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 3. Nr. 
G. ex 1717. 

Csüi'ö^hö (Csörgheö) Pál, Heves vármegye bizonyítványa 
alapján 1786-ban kihirdettetik. Nemesi Lajstrom I. 89. Czímerpe- 
csét: Polgári Perek fasc. 155. Xr 41. 

Csukás <le Zotémy Imre, laczházai, János, izsáki lakosok ré- 
szére, a Komárom vármegye által 1776-ban kiállított, s a leszár- 
mazást a nemességet 1499-ben nyert Bálinttól kezdve föltüntető 
bizonyítvány „Cs. 8." jelzet alatt; Acta Nobilitaria ex 183ft. Nr. 
Ő640. András, izsáki lakos, 1838-ban nemesi bizonyítványt kap: 
N. L. I. 87. 

Csupor (le Szeut-Cryörí^yvölg.ve József nemességére vonat- 
kozó tanuvallatási jegyzőkönyv hitelesíttetik 1818-ban: N. L. II. 
71. Czímerpecsét: Acta Crim. ex 1811. Nr. 3431. 

Csuport, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 11. Nr. 4., fasc. 
118. Nr. 1. 

Csurc^ovich, czímerpecsét: Végr. Okit. 1172 XI. 

Csúthy (hontvármegyei család), czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 113. Nr. 16. 

Csűrös, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 168. Nr. 36., fasc. 
180. Nr. 13 , fasc. 200. Nr. 102. és fasc: 253. Nr. 164. 

Czabay, lásd Csabay. 

Czagányi Andrásnak és nejétől, Somogyi, másként Jasz- 
linszky Katalintól született gyermekeinek az 1797-ik évben 
adományozott ármális a nemesi iratok közt .,t^. 17." jelzet alatt 
Kihirdettetett ugyanazon évben: N. L. I. 486. Czímerpecsét: Pol- 
gári Perek fasc. 152. .\r. 17., fasc. 163. Nr. 10., fasc. 164. Nr. 
108., fasc. 173. Nr. 13. 

Czsikó (Ic Naííy-Kálló, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
183. Nr. 1Ü3. 

Czecli János, Győr vármegye bizonyítványa alapján 1841-ben 
kihirdettetik: N. L. 11. 76. 

Czeeze, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 138. Xr. 3., f. 163. 
Nr. 55., f. ni7. Nr. 84. 72 Czékiis — Czindery 

Czékiis, Abauj- és Borsod vármegyékben kihirdetett nemes 
család; czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 180. Nr. 59. 

Czeifléd.v István, Mózes, András és Mihálynak eredeti ármá- 
hsiik visszaadatik 1780-ban: N. L. I. 88. Cziinerpecsét : Acta Nob 
ex 1801. Nr. 1500, Acta Politica ex 1749. Nr. 8. 

Czere, másként Tóth Benjámin, valamint fiai, Dániel és 
Károly, Bihar vármegye nemesibizonyitványa alapján Pest vármegye 
nemesei közé felvétetnek és kihirdettetnek 1829-ben : N. L. II. 395. 

Czerva Dániel, Pozsony vármegye 1833-ik évben kiadott 
nemesi bizonyítványa alapján kihirdettetik: Nemesi Lajstrom II. 77 

Czií^áiiy György, nemesi bizonyítványt kap Nyitra vármegyé- 
től 1768-ban; a nemesi iratok közt ,.C. 12." jelzet alatt, ugyan- 
ezen bizonyítvány alapján György, valamint fiai, Balázs, György 
és Ferencz Pest vármegye nemesei közé felvétetnek és kihirdet- 
tetnek 1776-ban: N. L. I. 88. 

Czij^ler (le Konop Mihály, Nyitra vármegye bizonyítványa 
alapján 1810-ben; fia József 1821-ben kihirdettetnek; Antalnak 
az 1837-ik évben adományozott donationális levél ugyanazon év- 
ben kihirdettetik: N. L. II. 71. 

Czikó de Pomáz Gáspár, Pilis vármegye követe volt Tahy 
Istvánnal együtt a rákosi országgyűlésen 1505-ben: Jászay, A 
magyar nemzet napjai a mohácsi vész után, 157. 1. Czímerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 137. Nr. 14., fasc. 247. Nr. 77. 

Czike, czímerpecsét : a K o n c z család nemesi iratai közt : 
Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 52. 

Czillér.v, másként Czelléry Pál (János fia), Komárom vár- 
megye bizonyítványa alapján 1768-ban ; János és fia János, Tolna 
vármegye bizonyítványa alapján 1802-ben Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetnek és kihirdettetnek: N. L. I. 79. 

Czíllicli Károlynak és nejétől, K ar s t e n w e rt h i Karst 
Ilonától született gyermekeinek az 1832-ik. évben adományozott 
ármális a nemesi iratok közt „C^. 20.'' jelzet alatt; kihirdettetik 
1833-ban: N. L. II. 76. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 73. 
Nr. 4., fasc. 75. Nr. 6. 

Czinder.v de Naijy-Atád, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
r^). Nr. 2. Czinege — Czvetkovich 73 

Czinege, lásd D a r u v á r y. 

Cziiigely János, lB71-ben Pest vármegye jegyzőjének válasz- 
tátik meg. 

Cziiitula (le Nenies-Militics, czímerpeesét : Polgári Perek 
fasc. 158. Nr. 5(>., fasc. ]iu. Nr. 74. 

C'zira, lásd S z i r a. 

("zirják, czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 110. Nr. 1. 

rziriily, czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 188. Nr. 18. 

Czobor de Czobor-Szeiit-Miliály gróf, czímerpeesét : Végr. 
Okit. 203/XI. 

Czompo .János, Tolna vármegye bizonyítványa alapján 1832- 
ben kihirdettetik ugyanazon évben : N. L. II. 75. Czímerpeesét : 
Polgári Perek fasc. Ö2. Nr. 2. 

Czouipó, másként Kiss vagy K i s-C z o m p ó Kristófnak és 
fivérének. .Jánosnak, Apafi Mihály erdélyi fejedelem által adomá- 
nyozott ármális a nemesi iratok közt „C?. 4.^' jelzet alatt. 

Czuczor, czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 6(1. Nr. 26.; fasc. 
65. Nr. 10., fasc. 08. Nr. 38. 

Cziippon György, pesti ügyvéd, Sopron vármegye bizonyít- 
ványa alapján kihirdettetik: N. L. II. 73. Czímerpeesét: Polgári 
Perek fasc. 162. Nr. 64., fasc. 166. Nr. 66., fasc. 189 Nr. 60.. 
fasc. 194. Nr. 47. 

Cziipy, másként Kovács János, némedi lakos, a pestmegyei 
nemesek sorába felvétetik 172()-ban : N. L. I. 89. 

Czveics, czímerpeesét : Polgári Perek fasc. 71 — 72. Nr. 2. 

Czvetkovich .lános, szentendrei lakos, Temes vármegye bizo- 
nyítványa alapján Pest vármegye nemesei közé felvétetik 1795-ben: 
N. L. I. 90. Czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 50. Nr. 2. és Nr. 12. D. Dudiiiiy de Oyülvész Naum és Miklós adománylevelet nyertek 
Gyülvészre, kihirdettetik 1786-ban; Nemesi L. I. 92. lap. 

Daíudl de Varíj.vas, czímerpecsét : Acta Polit. ex 1749. Nr. 
8. és Polgári Perek fasc. 70. Nr. 36., fasc. 103. Nr. 5. 

Dallos Fülöpnek és fivérének Ambrusnak 1609-ben adományo- 
zott ármális ; Komárom vármegye bizonyítványa lG20-ból D. Ádám 
és István részére a nemesi iratok közt „D. 7." jelzet alatt. Dallos 
Ádám kecskeméti ; István fülöpszállási lakos 1754-ben ; János tinyei 
lakos 1815-ben nemesi bizonyítványt kapnak: N. L. I. 92. Czímer- 
pecsét: Nobilitaria ex 1796. Nr. 1926. és Polgári Perek fasc. 18. 
Nr. 13. ex 1747. 

Dalinady de eadeni, a családra vonatkozó legrégibb adat 
r290-ben fordul elö, akkor említtetik comes* Stephanus de Dalmad. 
A család ősi fészke Hont vármegye, honnét szétágazott Nyitra 
vármegyébe is. Uj adományt kap D. Miklós 1464-ben Mátyás 
királytól. István Hont vármegye bizonyítványa alapján 1790-bcn; 
Sándor és gyermekei, Zoltán és Irén 1895-ben kihirdeltetnok ; 
Nemesi L. I. 93. és 473. Győző 1867-ben tb., 1870-ben valóságos 
főjegyző, 1872-től kezdve Pest vármegye árvaszéki elnöke ; Sándor 
árvaszéki ülnök. 

Dáinány Andrásnak és fiának ugyancsak Andrásnak az 1661-ik 
évben adományozott ármális hiteles másolata, továbbá Andrásnak 
és Mihálynak 1737-ben; Istvánnak éslAndrásnak 1797-ben kiadott 
nemesi bizonylat Pest vármegye részéről : a nemesi iratok közt 
.,D. 4." jelzeit alatt. Egyéb adatok: Nemesi L. I. 93. 

Damberger, másként H uszty József 1837 ben nyert ármális 
levele kihirdettetik. Egyebekben lásd : H u s z t h y 

* Comes szó ama korban ogyjelcntőségiií vult az officialis, 
hivatalnok szóval. Damó — Dányády ~5 

Diimo (le Liszn.vó Andrásnak, valamint íiainak, Sándor, 
Gedeon és Lajosnak a Székely-Székek által 1798-ban kiadott 
nemesi bizonyítványa a kir. Helytartó Tanács által 1801-ben jóvá- 
hagyatván, ök Fest vármegye nemesei sorába felvétetnek és ki- 
hirdettetnek ugyanazon évben : N. L. I. 500. Czimerpecsét : Pol- 
gári Perek fasc. 123. Nr. 13., fasc 287. Acta Crim. ex 1822. Nr. 
15214. Végr. Okit. 1446 'XI. 

Daiieh de Kövecses már a XV. században szerepelt eredetileg 
gömörmegyei család ; czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 131. Nr. 80. 

Dancsó Balázs, János, Imre, György és Albertnek 1663-ban 
adományozott ármális ; továbbá Heves vármegye bizonyítványa 
Dancsó Gergely gyöngyösi, István és György tisza-várkonyi lako- 
soknak 1725-böl a nemesi iratok közt „D. P." jelzet alatt. Leszárma- 
zási táblák a nemesség-szerzőktől kezdve : Acta Xobilitaria ex 
1790. Nr. 2683.. ex 1818. Nr. 475. D András (János fia) bizonyít- 
ványt kap 1717-ben; Pál újkécskei lakos és fia Pál. valamint 
fivérei Mihály és György 1754-ben ; András és fiai, Mátyás, Gergely, 
Simon és József 1791-ben a vármegye nemesei sorába felvétetnek, 
kihirdettetek és erről bizonyítványt kapnak : N. L. í. 95. Az ál- 
nemes Dancsókra vonatkozó adatok: N. L. I. 113. 

Daiicz, czimerpecsét, Polgári Perek fasc. 108. Nr. 9. 

Danics, czimerpecsét, Polgári Perek fasc. 170. Xr. 105. 

Dániel Tódor 1819-ben Torontál-, 1825-ben Arad vármegyé- 
től bizonyítványt kap; Miklós pesti ügyvéd 1833-ban Szolnok 
vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetik : N. L. II. 96. Czimer- 
pecsét : Acta Nobilitaria ex 1830. Nr. 5296. 

Daiiiély Györgynek és nejétől, L i h á n Teréztől szülelett 
gyermekeinek lS27-ben adományozott ármális a nemesi iratok 
közt .JJ. IS/' jelzet alatt. Hirdetés: Nemesi Lajstrom II. KX). 

Danielovics, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 109. Nr. 26. 

Daiika, czimerpecsét, Polgári Perek fasc. 69. Nr. 21. 

Da^u de Hiitka János : pesti ügyvea, Turócz vármegye bizo- 
nyítványa alapján 1811-ben; Gábor 1828-ban; Ferencz, Mihály és 
János lS37-ben Pestmegye nemesei sorába felvétetnek : N. L. I, 
280.. II. 277. 

Dányády, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 6. Nr. 6. 76 Dapsy — Datlinger 

Dapsy (le Dapa, Heves- es Gömör vármegyékben birtokos 
nemes család; Sámuel 1849-ben Budavár visszafoglalása uláu 
főszolgabírónak választatik meg; Sámuel táblabírónak kineveztetett 
ISOl-ben. Czímerpecsét: Acta Politico-Miscellanea ex 1806. Nr. 2176. 

Darabos de Nádasd már a XIV. században szerepelt dunán- 
túli nemes család. Czímerpecsét : Végr. Okit. 1()16/XI. 

Darányi de Puszta-Szt.-ÍT.vörííy et Tetétlen Ignácz kinevezte- 
tett Pest vármegyében táblabírónak 1861-ben; ugyanő és gyermekei, 
Ignácz, Béla, Kálmán, Gyula, Borbála és Erzsébet Pest vármegye 
nemesei közé felvétetnek és kihirdettetnek 1877-ben: N. L. II. 103. 

Darázs de Darázs-Porpácz, czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 160. Nr. 9. 

Daróczy de Király-Darócz, ős magyar már az Árpád-korban 
szerepelt család ; István kineveztetett Pest vármegyében tábla- 
birónak 1845-ben. Czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1838. Nr. 
2821. Polgári Perek fasc. 131. Nr. 3., fasc. 262. Nr. 36. Leszár- 
mazási tábla: Polgári Perek fasc, 134. Nr. 3. 

Darvas de Na2:y-Réth, leginkább Nógrád vármegyében szereplő 
nemes család; János Pestmegyében alispán 1707-ben, József és 
Ferencz kineveztetnek Pest vármegyében táblabiróknak 1765-ben. 
Leszármazási táblák: Polgári Perek fasc. 70. Nr. 24, fasc. 106. Nr. 
18.. fasc. 152. Nr. 14., fasc. 253. Nr. 137. Czímerpecsétek : Polgári 
Perek fasc. 7. Nr. 3., fasc. 19. Nr. 5., fasc. 20. Nr. 8., fasc. 22. 
Nr. 1., fasc. 29. Nr. 45. és Acta Miscellanea ex 1697: Nr. 1. 

Darvasy, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 132. Nr. 29. 

Darvay de eadein, czímerpecsét a Szabó J. ügyvéd után 
maradt iratok közt : fasc. 19. 

Daniváry de eadeni, azelőtt C z i n e g e Ferencznek és 
Sceburger Erzsébettől született gyermekeinek 1839-ben ado- 
mányozott ármális a nemesi iratok közt ,,Cz. 22/' jelzet alatt. 
Kihirdetett 1840-ben. Károly és fiai, Kálmán és Károly a nemesek 
főkönyvébe bevezettetnek 1843-ban: N. L. II. 103. Ferencz kine- 
veztetett Pest vármegyében táblabírónak 1839-ben. 

Datliuííer, másutt Dorlinger, czímerpecsét: Acta Mis- 
celianea ex 1742. Dávid — Debreczenyi 77 

Dí'ivid István, patyi lakos, Pest vármegye nemesei közé fel- 
vétetik és kihirdettetik 1795-ben. Czímerpecsét : Polgári ibérek lasc. 
19. Nr. 3., fasc. 148- Nr. 34., fasc. 165. Nr. 18. Egyéb adatok : 
N. L. 1. 95. és 111. 

Dávid de Szent-Péter, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
152. Nr. 6. 

Deák de Keliida, ezen előkelő régi Zala vármegyei családból 
származott nagy hazánkfia, a haza bölcse, Deák Ferencz, aki ki- 
neveztetett Pest vármegyében táblabírónak az 1839-ik évben. 

Deák Pálnak és gyermekeinek az 1665-ik évben adományo- 
zott ármális a nemesi iratok közt „D. 6'." jelzet alatt. Deák Pál 
1754-ben kihirdettetik : N. L. 1. 95. Leszármazási tábla : Polgári 
Perek fasc. 52. Nr. 4. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 37. 
Nr. 87., fasc 144. Nr. 10. Acta Politica ex 1766/67. Conscriptio. 
Deák József 1843-ban kineveztetett Pest vármegye táblabirójának. 

Deák, másként Takács György nemesség, szerzőtői leszár- 
mazási tábla 1694-töl kezdve a nemesi iratok közt „D. i-9." jelzet 
alatt. Dávid 1807-ben, Ádám bicskei lakos, 1809-ben kihirdettetik : 
N. L. I. 404., 530. 

Deáky Lörincznek, Fülöpnek és Péternek, Fábián Lörincz- 
nek, D i e n e s Benedeknek és B a r m o s Imrének 1578-ban ado- 
mányozott ármális ; Komárom vármegye bizonyítványa 1766-ból 
Deáky Benjáminnak: a nemesi iratok közt „D. 8. jelzet alatt. 
D. Benjámin, kecskeméti lakos, Komárom vármegye bizonyítványa 
alapján kihirdettetik 1778-ban : N. L. I. 96. Czímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 79. Nr. 34., fasc. 83. Nr. 3. ; a „F.'hér" nemesi iratok 
közt és Miscellanea ex 1785. Nr. 191. Acta Nobihtaria ex 1822. 
Nr. 3739. 

Deákovics Jánosnak és nejétől, Sztojanovics Eufrozi- 
nától született gyermekeinek, továbbá Deákovics Lázárnak és 
nejétől. s z 1 i c s Agrippinától született gyermekeinek 1792-ben 
adományozott ármális a nemesi iratok közt .,D. i6"." jelzet alatt. 
Egyéb adatok: N. L. I. 96. 

Debnár, czímerpecsét: az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt : Nr. 758—845. 

Debreczen.vi, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 5. Nr. 15. 
ex 1724., fasc. 198. Nr. 60. 78 Décsey — Demeter 

Décsey de x^Iaros-Décse et Naíj.v-Doba, czímerpecsét : Tolgári 
i'crek fasc. 247. Nr 97. 

Décsy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 185. Nr. 83. 

Dedinszky de Bediiia Hodocsiii, másként Zufía István, 
Árva vármegye bizonyítványa alapján 1828-ban a pestmegyei ne- 
mesek köze felvétetik. Lajos és Károly orosházi lakosok, 1830. és 
1832-ben nemesi bizonyítványt kapnak. Czímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 42. Nr. 24., fasc. 136. Nr. 10., fasc. 164. Nr. 108., 
fasc. 205. Nr. 22. Egyéb adatok: N. L. I. 97., 457., II. 94. és 
Acta Nobilitaria ex 1828. Nr. 2510. 

Dedovich Józ.'ríef, 1812-ben bemutatván az ármálisát a vár- 
megye nemesei sorába felvétetik : N. L. II. 91. 

Dégeii, czímerpecsét: Végr. Okit. 1183/XI. 

Deisser, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 3. ex 1701. 

Dékáiiy János, váczi lakos, felmutatván Dékány Menyhértnek 
és fiainak, Gáspárnak és Mátyásnak az 1640-ik évben adományozott 
ármálist N. Inv. 1724. Nr. 53. a vármegye nemesei közé felvétetik 
1720-ban: N. L. I. 97. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 5. Nr. 9. 
ex 1724.. fasc. 18. Nr. 10., fasc. 290. Nr. 24. és Végr. Okit. 425/XI. 

Dely (De ily) István, abonyi lakos, nemesi vizsgálata 1815- 
böl : N. L. II. 93. Czímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1783. Nr. 15. 

Demeczky, czímerpecsét : a Várady ügyvéd után maradt 
iratok közt: fasc II, 

Denieök (I)öniök) de Szalk-SzentOIártoii Mihálynak 1649- 
ben és 1657-ben, Gergelynek 1647-ben és 1651-ben kiadott nemesi 
bizonylatok és egyéb okiratok a nemesi iratok közt „D. o."' jelzet 
alatt. D. Mihály 1649-ben. György 1651-ben; Mihály, gyömröi 
lakos 1720-ban, Mihály, szelei lakos 1754-ben, András, dunavecsei 
lakos 1754-ben, György, kecskeméti lakos 1755-ben, Mihály, 
ó-kécskei lakos 1755-ben nemesi bizonyítványt kapnak: N. L. 
I. 99. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 38. Nr. 10., fasc. 95. 
Nr. 53. és Acta Miscellanea ex 1667. Nr. 1. Leszármazási tábla: 
Polgári Perek fasc. 188. Nr. 41. 

Demeter de Eny János, kecskeméti lakosnak 1746-ban. Zala 
vármegye által kiadott nemesi bizonyítvány „D. Í0." jelzet alatt. 
D. István dabi prédikátor 1825-ben ; D. Gábor pesti ügyvéd 1834- Demeter — Doreskey 79 

ben kihirdettetnek: N. L. 1.98. Czímerpecsét : l'olgái'i Perek fasc. 
132. Nr. 2(1, íasc. 148. Nr. 29., íasc. 164. Nr. 9(i. fasc. 253. Nr. 127. 

Deinéiiy, lásd Dümény. 

Demjéii de t'zapt'alva, cziinerpecsét : Polgcári Perek fasc. 
249. Nr. 99., fasc. 261. Nr. 25.. fasc. 266. Nr. 113. 

Deinjényi, czímerpecsét: Polgári l'erek fasc. 48. Nr. 41. 

Beiiietry Miklósnak és nejének, Komneny Sárának, vala- 
mint P h i 1 i p p o V i c s Miklósnak 1690-ben adományozott ármális 
a nemesi iratok közt „P. 17."' jelzet alatt. D. Miklós, budai lakos, 
1720-ban Pest vármegye nemesei közé felvétetik : N. L. I. 98. 

Demetri, másként N i k o 1 i c s Miklós, Pest vármegyétől 
1745-ben nemesi bizonyítványt kap. Egyéb adatok: Nemesi L. I. 
98. és 307. 

Demetrovics Péter 1717-ben Pest vármegyétől nemesi bizo- 
nyítványt kap. Egyéb adatok : N, L. I. 98. 

Demetrovics, másként N i k o 1 a vagy N i k o 11 c s Theodosius 
1791-ben nemesi bizonyítványt kap. Egyéb adatok : N. L. I. 98., 
309. és 11. 354. 

Demkovits, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1830. Nr. 1264. 

Bemscha, czímerpecsét az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt : Nr. 852. 

Deimsik, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1839. Nr. 3324. 

Deiits, czímerpecsét : Végr. Okit. 334/XI. 

Dera (Derra) de Moroda Naumnak és nejétől, M o t s o n y i, 
másként Popovich Ilonától született gyermekeinek 1821-ben 
adományozott ármális és a Morodára vonatkozó adománylevél a 
nemesi iratok közt „B. 14.'' jelzet alatt. Kihirdettetett ugyanazon 
évben: N. L. II. 98. 

Deresén ji de Dercsény, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
178. Nr. 93. 

Derekassy, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 174. Nr. 20. 

Dereskey, czímerpecsét : a Szabó J. ügyvéd után maradt 
iratok közt : fasc. 19. 80 Dersitzky — Dezsericzky 

Dersitzky, czímerpecsét : a K o n c z család nemességi iratai 
közt : Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 52. 

Dervarics, czímerpecsét : Polgári Perek íasc. 146. Nr, 40. 

Déry István kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak 
1861-ben. 

Deseö (le Szt.-Yiszló István ármálisát 1668-ban kihirdetik : 
N. L. I. 101. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 141. Nr. 108. és 
Acta Miscellanea ex 1756. Nr. 2., Acta Nobilitaria ex 1830. 
Nr. 2790. 

Desevics, czímerpecsét : az ügyvédek után maradt iratok 
közt: Nr. 852. 

Dessewífy de Csernek et Tarkeö Ádám kineveztetett Pest 
vármegyében táblabírónak 1784-ben; Imre 1798-ban; Lajos gróf 
1813-ban; József gróf az 1829-ik esztendőben. 

Désy István, Sáros vármegye bizonyítványa alapján 1829-ben 
kihirdettetik : N. L. II, 92. Mihály kineveztetett táblabírónak 
1824-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 164. Nr. 91., Proces- 
sus Nobilitares fasc. 2. Nr. 51. 

Detrik (D e t r i c h) András és Lajos, Liptó vármegyétől 
nemesi bizonyítványt kaptak 1820-ban : N. L. II. 97. Czímer- 
pecsét : Polgári Perek fasc. 22. Nr. 3., fasc. 254. Nr. 24. Lajos 
kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak 1838-ban. 

Devácz Ignácz, honfiusítása kihirdettetik s ö Pest vármegye 
nemesei sorába felvétetik 1701-ben: N. L. I. 101. 

Dévényi de Dévény, czímerpecsét : Végr. Okit. 285/XI. és 
Polgári Perek fasc. 164. Nr. 83., fasc. 177. Nr. 80. 

Devecsery, leszármazási tábla : Polgári Perek fasc. 104. 
Nr. 2. 

Devossa András, kecskeméti lakos, Liptó vármegye bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetik 1816-ban : 
N. L. IL 95. 

Dezsericzky, másként r s z á g h, czímerpecsét a Csejtey 
család nemesi iratai közt: Okit., Polgári Perek fasc. 129. Nr. 39. Dies — Dióssy 81 

IMes de Auxy Ribes báró, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
71—72. Xr. 15. 

. Dieiies (le Haraszti et Terbelyéd Benedeknek és többeknek 
1578-ban adományozott ármális a nemesi iratok közt ..I). 8." jel- 
zet alatt. Czímerpecsét: Végr. Okit. 1()49/XI. 

Dieiies, másként Szombathy József, czeglédi lakos 18üi-ben 
Pozsony vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetik 1801-ben: N. L I. 101. 

Dieiies, másként Gyenes Péter, Gergely, István, Mihály, 
János és Gábor, tassi lakosok nemességére vonatkozó taniivallatási 
jegyzőkönyv hitelesíttetett s ök Pest vármegye nemesei közé fel- 
vétettek 1808-ban. Károly ügyvéd és Lajos, a vakok intézetének 
igazgatója, kihirdettetnek 1842-ben: N. L. II. 89. 

Dietrich, czímerpecsét: Végr. Okit. 1653/XI. és Polgári Perek 
fasc. 269. Nr. 10. 

Dikász, czímerpecsét : Aeta Miscellanea ex 1784 Xr. 44. és 
Polgári Perek fasc. 83. Nr. 9., fasc. 93. Nr. 2., fasc. 95. Nr. 50. 

DIko.s, czímerpecsét : Végr. Okit. 297/XI. 

Dyhnaii (Dillmon) Ferdinándnak és nejének, Felber- 
mayer Anna Máriának 1717-ben adományozott ármális a nemesi 
iratok közt .,D. 2."' jelzet alatt. Kihirdettetett ugyanazon évben : 
N. L. I. MO. 

Díinits, czímerpecsét : Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 51. 

Dinnyés, másként Sáska István, szent-márton-kávai lakos, 
1717-ben nemesi bizonyítványt kap a Dinnyés, másként Sáska 
Jakabnak 1675-ben adományozott ármálisra vonatkozólag, a ne- 
mesi iratok közt „Z). i." jelzet alatt. D. János és Mihály 1765-ben 
a vármegye nemesei sorába felvétetnek : N. L. I. 357. Czímer- 
pecsét: Acta Politica ex 1737. Nr. 1. és Polgári Perek fasc. 42. 
B. Nr. 37. 

Diui^lia József, czeglédi lakos 1829-ben ; Sámuel izsáki és 
János kiskőrösi lakosok 1840-ben Nyitra vármegye bizonyítványa 
alapján kihirdettetnek. Egyéb adatok: N. L. I. 113. 

Diossy, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 27. Xr. 19., fasc. 
179. Nr. 144. 82 Diószeghy — Dobronokj' 

Diószegh.v Péter és András 1778-ban nemesi bizonyítványt 
kapnak Andrástól — a nemesség-szerzőtől — való leszármazá- 
sukról a nemesi iratok közt „Z>. 11.'' jelzet alatt. István és Sámuel 
irsai lakosok kihirdettetnek 1755-ben: N. L. I. 103. Gzímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 252. Nr. 71. Egyéb adatok: Acta Nobilitaria 
ex 1831. Nr. 5329.; Processus Nobilitares fasc. 1. Nr. 21. 

Diszent Lőrincz, Mihály, Bonifácz, János, András és Jakab 
honfiusítása kihirdettetik 1700-ban: N. L. I. 104- 

Ditskey, czímerpecsét: Végr. Okit. 46/Xl. 

Divéiiyi, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 173. Nr, 2. és a 
Balogh család nemesi iratai közt. 

Dobák (le Szent-Auiia, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
245. Nr. 11. 

Dobay László, sződi lakos, kihirdettetik 1720-ban : N. L. 
I. 104. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 33. Nr. 33., fasc. 50. 
Nr. 23., fasc. 151. Nr. 36. 

Doboczky, czímerpecsét a Szabó J. ügyvéd után maradt 
iratok közt fasc. 19. 

Dobos Györgynek, Győré Andrásnak és Andorkó Ist- 
vánnak 1628-ban adományozott ármális a nemes iratok közt 
,,G. 18.'' jelzet alatt. 

Dobos Pál és István új ármáhsa 1701 bői a nemesi iratok 
közt „i>. .5.'" jelzet alatt. András, körösi lakos, 1730-ban. Pál 
1754-ben bizonyítványt kapnak: N. L. I. 109. Czímerpecsét: Polg. 
Perek fasc. 184. Nr. 27 ; Acta Nobilitaria ex 1799. Nr. 2281. 

Dobossy István, pestmegyei esküdt lesz 1738-ban. Czímer- 
pecsét: Acta Miscellanea ex 1744. Nr. 7.; Polgári Perek fasc. 6. 
Nr. 2. ex 1777., fasc. 25. Nr. 9., fasc. 28. Nr. 41. 

Dobozy, czímerpecsét a Szabó J. ügyvéd után maradt iratok 
közt : fasc. 19. 

Dobricli Zakariás, budai polgár, Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetik 1720-ban: N. L. I. 105. 

Dobroiioky Péter az ármális bemutatásával 1638-ban ki- 
hirdettetik : N. L. I. 106. Dobronyay — Dombay 83 

Dobron.vay Icáinak és nejének, F e k e t o Ilonának 1649-ben 
adományozott ármális ; D. György nagy-réti lakosnak Zólyom vár- 
megye részéről 1814-ben kiadott nemesi bizonyítvány és egyéb 
okiratok a nemesi iratok közt ,.D. íö." jelzet alatt. 

üobron.vi, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 8. Nr. 5. 

DohroTOgvics, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 103. Nr. 11, 

Dobry Péter és János, szentendrei lakosok, nemesvizsgálata 
hitelesíttetik 1808-ban; Mármaros vármegye bizonyítványa alapján 
Pestmegye nemesei sorába felvétetnek és kihirdettetnek 1817-ben : 
N. L. II. 00. 

Dóczy, másként Tökésy István, .János, Ferencz, Pál és 
Imre, Komárom vármegye bizonyítványa alapján a nemesek közé 
beíratnak 1799-ben: N. L. I. 106. Czímerpecsét: Acta Nobiütaria 
ex 1843. Nr. 922. 

Boka, czímerpecsét : Vanyar ügyvéd után maradt iratok 
közt: Nr. 1298. 

Doláiiszk.v, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 116. Nr. 23. 

Doleviczéiiyi, czímerpecsét: Végr. Okit. lOll/XI.; a Krusz- 
tics ügyvéd után maradt iratok közt: Nr. 1428. 

Doliiiay, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 85. Nr, 28., fasc. 
94. Nr. 37. 

Doliiiszky, czímerpecsét: Acta Crim. ex. 1817. Nr. 796. és 
Polgári Perek fasc. 166. N'r. 31. 

Dolovácz, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 158. Nr. 62. 

Doma István felmutatván a Doma családnak 1629-ik évben 
adományozott ármálisát íN. Investigatio ex 1724, Nr, 21.) a vár- 
megye nemesei sorába felvételét kéri ; nemesi vizsgálatra utasít- 
tatik 1724-ben : N. L, I, 107. 

Doniaiiiczky Antal, fiaival, István, Kálmán. Imre és Elekkel 
együtt Somogy vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye 
nemesei sorába felvétetik 1842-ben : N. L, II. 90, 

Domb, czímerpecsét: a Molnár család nemesi iratai közt 

Dombay József és Ignácz, váczi lakosok, 1829-ben Nyitra 

6* 84 Dombay — Döbrentey 

vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetnek; N. L. II. 96. Czímer- 
pecsét : Polgári Perek fasc. 255. Nr. 32. 

Domiiiyák, czímerpecsét : Aeta Politico-Miscellanea ex 1826. 
Nr. 2902. 

Doniján de Donijánszei^h István, kecskeméti lakos és ]\Iihály, 
Zala vármegye bizonyítványa alapján a nemesek sorába felvétet- 
nek 1780-ban: N. L. I. 107. Czímerpecsét: az ügyvédek után 
maradt különféle iratok közt Nr. 758 — 845. 

Domonkos István, 1699-ben felmutatván a D. Andrásnak, 
nejének Pákozdy Judithnak, leányainak, Ilona és Juditnak, továbbá 
fivérének, Györgynek s ez utóbbi fiainak, Mihály, György és István- 
nak, az 1690-ik évben adományozott ármálist, kihirdettetik : N. L. 
I. 108. Nemesi Inv. 1724. Nr. 42. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 77. Nr. 22., fasc. 131. Nr. 78. 

Doniouyi, leszármazási táblák; Polgári Perek fasc. 31. Nr. 
47., fasc. 46. Nr. 29., fasc. 84. Nr. 23., fasc. 130. Nr. 71. 

Donassy, czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1829. Nr. 5240. 

Donáth (le Nagy-Ajta, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 
1801. Nr. 1240. 

Dorfner, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 49. Nr. 6. 
Doroghy, czímerpecsét: Végr. Okit. 1658/XI. 

Dósa Pál, az ármális bemutatásával kihirdettetik 1755-ben. 
Pál fiai bizonyítványt kapnak 1795-ben: N. L. I. 108. Czímer- 
pecsét : Acta Nobilitaria ex 1818. Nr. 2379., ex 1829. Nr. 589., 
Polgári Perek fasc. 247. Nr. 58., fasc. 260. Nr. 87. 

Dositz György, szegedi kereskedőnek és gyermekeinek Csongrád 
vármegye részéről bizonyítvány 1791-ből az ugyanazon évben nyert 
ármálisra vonatkozólag : Acta Nobilitaria ex 1792. Nr. 2559. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 131. Nr. 104. Egyéb adatok: N. L. 
I. 108. 

Dosztál, másként Szakolczay Jánost, bemutatván az 
ármálist, Pest vármegyében kihirdetik 1760-ban : N, L. I. 375. 

Döbrentey Gábor, Heves vármegye bizonyítványa alapján 
Pest vármegye nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik 1825-ben : 
N. L. II. 99. Döetsch — Draveczky 85 

Döetscli János Oktávnak, valamint nejének, H o c h e n \v a r t h 
Borbálának és gyermekeiknek 1720-ban adományozott ármális 
kivonata a nemesi iratok közt ^D. iá*." jelzet alatt. D. János 
gyermekeivel, Konrád, Antal és Oktávval együtt kihirdettetik 1721- 
ben : N. L. I. 106. 

Döme Gergely, czeglédi lakos 1843-ban Tolna vármegye 
bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetik, 
és kihirdettetik: N. L. II. 93. 

Döiuény, másként De meny Jánosnak 1764-ben adományo- 
zott ármálisra vonatkozó bizonyítvány Békés vármegyétől : Acta 
Nobilitaria ex 1821. Nr. 352. János, felső-nyáregyházi birtokos, 
valamint fi^i. Károly. Gábor, János. István, József, Pál és László 
1804-ben ; János májasházi lakos és fia, András, 1807-ben ; Sándor 
és Pál pesti, István czeglédi lakos. Békés vármegye bizonyítványa 
alapján 1822-ben; végül István nyáregyházi lakos (János fia), 
Bars vármegye bizonyítványa alapján a nemesek főkönyvébe be- 
vezettetnek, kihirdettetnek és erről bizonyítványt kapnak : N. L. 
I. 97.. 11. 472. 

Döiiiök (le Szalk-Szeut-Mártoii, lásd D e m e ö k. 

Dömötör Györgynek régi nemessége 1613-ban kelt ujabb 
ármálisban megerősíttetik : Acta Nobilitaria ex 1834. Nr. 2747. 
Gábor, Borsod vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye 
nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik 1834-ben: N. L. II. 102. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 196. Nr. 112., fasc. 273. Nr. 12. 

Dörffy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 177. Nr, 66. és 
Nr. lő., fasc. 181. Nr. 58., fasc. 190. Nr. 11., fasc. 202. Nr. 37.. 
fasc. 205. Nr. 2. 

Döry (le J()hl)aliáza László, kineveztetett Pest vármegyében 
táblabírónak 1795-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 65. 
Nr. 14., fasc. 115. Nr. 22., fasc. 180. Nr, 16, 

Draskóczy János, bemutatván királyi adománylevelét, a vár- 
megye nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik 1690-ben: N, L. 
I. 109. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 153., Nr. 9., fasc. 172. 
Nr, 198,, fasc, 174. Nr. 39. 

Dratsa.v, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 291. Nr. 2is. 

Draveczky, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 89. Nr. 36. 86 Dressern — Dukhony 

Dresserii, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 4. Nr. 4. ex 172L 

Drexler, czimerpecsét: Végr. Okit. 627/XI. 

Drobnyi, másként Guoth, váczi biró, Liptó vármegye bizo- 
nyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetik és 
kihirdettetik 1813-ban: N. L. II. 92. 

Droker Thadeus, bemutatja a csehországi kanczelláriából 
német nyelven kiállított ármálisát 1778-ban. Félretétetik: N. L. 
I. 109. 

Driiga, czimerpecsét: az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt : Nr. 851. 

Dubiiiczky (leNemes-KocsóczÁdám, dubniczai lakos 1774-beD 
és István, visegrádi lakos 1802-ben Trencsén vármegye bizonyít- 
ványa alapján kihirdettetnek. Czimerpecsét a Fülöp család iratai 
közt. Egyéb adatok: Nemesi L. 1. 110., Acta Nobilitaria ex 1827. 
Nr. 4415. 

Dubraviczky de Dubravicza, már a XV. században szerepelt 
eredetileg horvátországi nemes család ; Antal kineveztetett Pest 
vármegyében táblabirónak 1790-ben, István 1804-ben, Bálint 
1810-ben, Simon Pest vármegye országgyűlési követe lesz 1832-ben, 
alispánná választatik 1836-ban, László 1873-tól fogva Pest vár- 
megyében tb. szolgabíró, majd aljegyző és tb. főjegyző. Leszár- 
mazási táblák: Polgári Perek fasc. 8. Nr. 2. Czimerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 30. Nr. 16., fasc. 87. Nr. 34., fasc. 144. Nr. 12. 

Dubraviczky, másként Horváth, az előbbi családnak egy 
ága, mely horvátországi eredetét melléknevében megtartotta; 
leszármazási tábla: Polgári Perek fasc. 38. Nr. 10. 

Duchoii, czimerpecsét : Végr. Okit. 934/XÍ. és Polgári Perek 
fasc. 18. Nr. 2., a Szabó ügyvéd után maradt iratok közt : fasc. 19. 

Bii2:oiiich, czimerpecsét: Acta Miscellanea ex 1776. Nr. 14. 

Bujardin báró, czimerpecsét: Acta Miscellanea ex 1761. Nr. 5. 

Duka (le Kucsin, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 187. 

Nr. 15. 

Dukhouy Ferencz, Turócz vármegye bizonyítványa alapján 
Pest vármegye nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik 1815-ben: 
Nemesi Lajstrom II. 94. Dukovich — Dzián 87 

Diikovich czimerpeesét : Polgári Perek fasc. 188. Nr. 30. 

Dúl Mihálynak 1674-ben adományozott és ugyanazon évben 
Torna-, 1675-ben Heves- és Nógrád vármegyékben kihirdetett ere- 
deti ármális : az oklevéltárban. Ugyanezen Mihály Pest vármegye 
ügyésze lesz 1681-ben. Czimerpeesét: Polgári Perek fasc. 62. 
Nr. 4., fasc. 102. Nr. 28. Egyéb adatok: Nemesi L. I. 110. és 472. 

Diilay, czimerpeesét : Polgári Perek fasc. 14. Nr. 1. 

DuUiczky, czimerpeesét: Polgári Perek fasc. 121. Nr. 7., 
fasc. 121). Nr. 33., fasc. 142. Nr. 132. 

Dúlovits Andrásnak és nejétől, Jávor szky Erzsébettől 
született gyermekeinek 1835-ben adományozott ármális a nemesi 
iratok közt ^B. 17." jelzet alatt. János, ügyvéd, Szepes vármegye 
bizonyítványa alapján kihirdettetett 1886-ban : N, L. II. 102. 
Czimerpeesét: Polgári Perek fasc. 164. Nr. 72. 

1)uiií;1, czimerpeesét: Polgári Perek fasc. 74. Nr. 18. 

Dunajtsek, czimerpeesét: Polgári Perek fasc. 88. Nr. 24. 

Diírzsa, czimerpeesét: Polgári Perek fasc. 197. Nr. 6. 

Duschek de Paula Ferencznek 1821-ben adományozott 
ármális a nemesi iratok közt .,D. 13." jelzet alatt. Pest vármegye 
nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 1822-ben: Nemesi L. 
II. 99. 

Dzián, czimerpeesét : Aeta Nobilitaria ex 1818. Nr. 2379., 
ex 1829. Nr. 589. E. Ebebeczky de Iiiáiics, Sámuel kineveztetett Pest vármegyé- 
ben táblabírónak 17í)8-ban; Kálmán 1861-ben. Czímerpecsét: Pol- 
gári Perek fasc. 11. Nr. 4., fasc. 167. Nr. 84., fasc. 178. Nr. 93. 

Ebeiihücb, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 80—82. Nr. 48. 

Ébert, czímerpecsét: Acta Politica ex 1755 — 1756 Nr. 18., 
1773. Nr. 4. 

Ecséd.y, czímerpecsét: Polgári Perek fasc- 123. ^ír. 27. 

Eckstein de Paula Ferencz, az insurrectio főorvosának és 
nejétől W e b n e r Erzsébettől született fiának Rudolfnak, leányá- 
nak Annának és Lujzának az 1812-ik évben adományozott ármá- 
lis a nemesi iratok közt „£". 5." jelzet alatt; kihirdettetett 1813. 
ban: N. L. II. 113. Ferencz kineveztetik táblabírónak 1818-ban. 
Eckstein Rudolf megválasztatik főszolgabírónak 184ü-ben. Czímer- 
pecsét : Polgári Perek fasc. 247. Nr. 64 és 65. Végr. Okit. 335/XI. ; 
1458/XI. 

Édes Sándor, nemesi vizsgálata 1789-böl : Nemesi Lajstrom 
I. 116. Czímerpecsét: Acta Criminalia ex 1830. Nr. 4268. 

Edelspacher Mátyás, kineveztetett Pest vármegyében tábla- 
bírónak 1832-ben. Czímerpecsét : Végr. Okit. 661/XI. 

Eger, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 100. Nr. 38. 

Egerer, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 251. Nr. 47. 

Egerváry, czímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1746. Nr. 13. 

Egersperg, czímerpecsét : az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt; Nr. 852. 

Egger, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 1. ex 1702. Ego — Ellenbacher 89 

Ego, lásd K i s V á r d a y. 

Egressy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 51 Nr. 28. 

Ej^ry (le Sirok József, kineveztetett Pest vármegyében tábla- 
bírónak 1772-ben ; Márton 1834-ben. Leszármazási tábla : Polgári 
Perek fasc. 254. Nr. 24. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 88. 
Nr. 10, fasc. 54. Nr. 17., fasc. 102. Nr. 28 

Egyed, czímerpecsét: Végr. Okit. 312 XI. és Polgári Perek 
fasc. 18." Nr. 18., fasc. 116. Nr. 28., fasc. 275. Nr 1. 

Egyliázy János, kecskeméti lakos, Pest vármegye részéről 
nemességének beigazolására köteleztetik 1797-ben : N. L. I. 118. 

Elirlinger, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 103. Nr. 16.. 
fasc. 108. Nr. 8., fasc. 118. Nr. 24. és fasc. 148. Nr. 14. 

Eichholz, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 174. Nr. 7. 

Eisenthál Teofil, birtokos nemes voltáról Pest vármegyétől 
bizonyítványt kap 1733-ban: N. L. I. 116. 

Eiserich (A i s e r i c h) lásd H e ü s e 1. 

Ekeshsizy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 138. Nr. 44. 

Eklér János, Mihály, valamint fiai, Imre, Ferencz, Mihály, 
Viktor, István. Ferencz és Károly Fehér vármegye bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek és kihirdettet- 
nek 1823-ban: N. L. II. 109. 

Elefánty, czímerpecsét: Acta Politica ex 1727. Nr. 5. 

Elek (le Pazoii Mihály, István és Ferencz, Komárom vár- 
megye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába fel- 
vétetnek és kihirdettetnek 1774-ben; Mihály makói. ifj. Mihály 
nagy-kőrösi lakosok Pestmegyétől nemesi bizonyítványt kapnak 
1823-ban: N. L. I. 117. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 155. 
Nr. 47., fasc. 185. Nr. 82., fasc. 246. Nr. 46. Acta Miscellanea 
1757. Nr. 3. 

Éliás, czímerpecsét: Acta Crim. 1829. Nr. 4907. és Polgári 
Perek fasc. 177. Nr. 55. 

Elischer, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 265. Nr. 84. 

Ellenbacher, czímerpecsét: Végr. Okit 1294/XI. 90 Ellyevölgyi — Eőry 

Ellyevölgyi, lásd 1 1 1 y e v ö 1 g y i. 

Eniödy Mátyás kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak 
1798-ban, Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 104. Nr. 4. 

Endre, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 202. Nr. 12. 

Eiidrédy István és fiai, Károly és László ; Gábor és fiai, 
Ferencz, Gábor, Lajos és Imre ; végül László Szatmár vármegye 
bizonyítványa alapján Pestmegye nemesei sorába felvétetnek és 
kihirdettetnek 1829-ben: N. L. I. 119. Czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 172. Nr. 184., fasc. 194. Nr. 36. 

Énekes Istvánnak és Suba Istvánnak 1635-ben adomá- 
nyozott és lG79-ben Borsod vármegyében kihirdetett eredeti ármális 
Énekes István dunavecsei lakos elhalálozása után a vármegye 
levéltárában elhelyeztetett: Okit. 30/1259. jelzet alatt: N. L. II. 112. 

Enyedy de Nagy-Enyed, czímerpecsét : Végr. Okit. 1014 'XI. 

En^l (E n g e 1) Mihály és fiai Imre. József és Pál, Heves vár- 
megye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába fel- 
vétetnek és kihirdettetnek 1803-ban: N. L. II. 111. Czímerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 87. Nr. 36., a Várady ügyvéd után maradt 
iratok közt: fasc. I. és fasc. II. 

Engelhard, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 114. Nr. 3. 

Eugehnayer, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 66. Nr. 34. 

Ensel de Résö Sándor és fiai: Elek és Kálmán 1826-ban; 
Mihály és János májosházi lakosok 1833-ban mindannyian Nyitra 
vármegye bizonyítványa alapján Pestmegye nemesei sorába fel- 
vétetnek és kihirdettslnek ; Benjámin valódi nemes voltáról bizo- 
nyítványt kap 1834-ben: N. L. II. 108. Czímerpecsét: Végr. Okit. 
425/XI. Polgári Perek fasc. 192. Nr. 97. Sándor kineveztetett 
Pest vármegyében táblabírónak 1841-ben. 

Eörhalniy de Csoszora, előbb H i r h a g c r Antalnak és nejé- 
től, W i t h a 1 m Zsuzsannától született gyermekcinek, Sándor. József, 
Jozefa, Antónia, Terézia és Zsuzsannának 1835-bcn V. Ferdinánd 
király által adományozott ármális és névváltoztatási engedély, 
valamint előnév adományozás a nemesi iratok közt ,,H. 28." jelzet 
alatt; kihirdettetett 1836-ban: Nemesi L. II. 305. 

Eöry, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 2. Nr, 3. ex 1700; 
fasc. 132. Nr. ()., fasc. 176. Nr. 156. Eötvös — Esztergomy 91 

Eötvös (le yásiirosiiáinény, báró és nemes, Bereg- és Szatmár 
vármegyék előkelő, a XVII. században kiemelkedő nemes csalá- 
dainak egyike. Pest vármegyében Eötvös Ignácz báró kineveztetett 
táblabírónak az lS08-ik évben. 

Eötvös (le Sárvár, czímerpecsétek : Polgái*i Perek fasc. 158. 
Nr. 62., fasc. 177. Nr. 43., fasc. 192. Nr 82., fasc. 245. Nr. 13., 
fasc 265. Nr. 81., Acta Crim. ex 1803. Nr. 304. 

Erdödy, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 83. Nr 11., fasc. 
122. Nr. m. 

Erdüdy ?róf de Moiiyorókerék, czimerpecsét : Acta Nolitico- 
Miscellanea ex 1806. Nr. 922. 

Erdős János Szatmár vármegye bizonyítványa alapján Mihály 
fiával egyiátt a vármegye nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik 
1801-ben: N. L. 11. 111. Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 2. ex 
1703. Leszármazási tábla: Nobilitaria ex anno 1801. Nr. 1566. 

Erdössy Mihálynak, nejének Balassa Katalinnak és leányai- 
nak, Ilonának és Annának 1668-ban adományozott ármális a 
nemesi iratok közt .,E. i." jelzet alatt. Kihirdettetik ugyanazon 
évben; ifj. Mihály 1724-ben, legifj. Mihály 1756-ban: N. L. I. 117. 

Ereiiiits, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 249. Nr. 24. 

Erhard, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 277. Nr. 1. 

Eriiszt, czimerpecsét: Végr. Okit. 436/XI. 

Ernyey Mihály és János részére nemesi bizonylat 1828-bóI 
Nyitra vármegyétől és egyéb oklevelek: Acta Nobilitaria ex 1829. 
Nr. 3745. Kihirdettetett 1829-ben: N. L. lí. 110. Czimerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 18. Nr. 2., fasc. 20. Nr. 17., fasc. 46. Nr. 43., 
fasc. 138. Nr. 32., fasc. 290. Nr. 24. 

Esktttt János, valamint fia István, Tolna vármegye bizonyít- 
ványa alapján kihirdettetett 1810-ben; Antal bajai lakos bizonyít- 
ványt kap 1826-ban: N. L. lí. 112. Egyéb adatok: Acta Nobih- 
taria ex 1826. Nr. 3107. 

Esztergomy Ferencz, pesti lakos, bizonyítványt kap Komárom 
vármegyétől az Esztergomi Istvánnak 1665-ben adományozott 
ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 1813. Nr. 3843. Kihir- 
dettetik 1813-ban: N. L. II. 113. 92 Erős — Evvay 

Erös József. Fehér vármegye bizonyítványa alapján Pest 
vármegye nemesei sorába felvétetiiv és kihirdettetik : N. L. II. 109. 
Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 7. Nr. 10.. fasc. 9. Ni. 2.. fasc. 
11. Nr. 11., fasc. 167. Nr. 80. 

Eröss de Dercsika, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 170. 
Nr. 80. Acta Nobilitaria ex 1831 Nr. 952. 

Érsek, czímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1773 Nr. 4. 

Eszényi de Eszéiiy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 189. 
Nr. 81. 

Eszterház.v de Oalaiitha gróf, czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 11. Nr. 2. 

Eszterliázy Pál de Galaiitha berezeg, 16Sl-ben mint az 

ország nádora a hármas vármegye főispánja lesz, s e méltóságában 
is megmarad haláláig 1713-ig. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
42. B. Nr. 30. 

Etédy József, vásárhelyi lakos, Etédy Sámueltől való leszárma- 
zására hivatkozva, Pest vármegyétől bizonyítványt kér 1819-ben : 
N. L. II. 114. 

Ettlire de Káliió Károly 1818-ban, Antal 1820-ban kinevez- 
tettek táblabiróknak Pest vármegyében. 

Evvay, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 195 Nr. 72. Fa, azelőtt H o 1 c z i u s Joachim Frigyesnek, Sváb Erzsébet 
első és Haitzinger Erzsébet második nejétől született gyer- 
mekeinek 1792-ben adományozott ármális és névváltoztatási enge- 
dély a nemesi iratok közt ..H. 20.'' jelzet alatt. Kihirdettetett 
1793-ban: Nemesi L. I. 180. 

Fába, czímerpecsét : Acta Miscellanea ex 17SB. Nr. 248. 
Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 52. 

Faber, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 137. Xr. 30. 

Fábiáu de Felsö-Eör Péter kis-éri, Pál ráczkevei és István 
fancsikai lakosnak Vas vármegye bizonyítványa 1736-ból az 1611-ik 
évben adományozott ármálisra vonatkozólag ..F. 3." jelzet alatt. 
Péter és István ráczkevei lakosok Vas vármegye bizonyítványa 
alapján 1736-ban kihirdettetnek. Dénes kineveztetett Pest vármegyé- 
ben táblabírónak 1861-ben. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 121. 
Nr. 6., fasc. 185. Nr. 73., fasc. 248. Nr. 111. Egyéb adatok: 
Nemesi L. I. 12(1. 

Fábián Lőrincznek, D e á k y Lörincz, Fülöp és Péternek, 
Dienes Benedeknek és Barmos Imrének 1578-ban adomá- 
nyozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt .,D. 8." 
jelzet alatt. 

Fabik Pál Nógrád vármegye bizonyítványa alapján kihirdet- 
tetik 1831-ben. Egyéb adatok : Nemesi L. I. 137. 

Fabiny Teofil-Jánosnak, a pesti tudományegyetemen a 
szemészet nyilvános rendes tanárának, kiérdemült dékánjának és 
Rector Magnificusának, valamint nejétől, Liedeman Máriától 
született két fiának, Teofil és Vilmosnak, továbbá két leányának, 
Máriának és Augusztának az 1840-ik évben január 23-án adomá- 
nyozott ármális .,F. 19. "" jelzet alatt őriztetik; kihirdettetett Pest 
vármegyében ugyanazon évben : N. L. II. 119. Ifj. Teofil (a későbbi 94 Fabó — Faragó 

igazságügyminiszter) tiszteletbeli ügyésznek kineveztetett Pest vár- 
megyében 1845-ben; megválasztatott első alügyésznek 1848-ik évben. 

Fabó, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 268. Nr. 2. 

Fíibricziiis József fiaival együtt a nemesek főkönyvébe 
1834-ben bevezettetik. Czímerpecsét: Végr. Okit. 304X1., Polgári 
Perek fasc. 152. Nr. 15. Egyéb adatok a hajnai Both cs. iratai közt 
és N. L. II. 116. 

Fábry János Krassó vármegye bizonyítványa alapján a nemesek 
sorába felvétetik 1838-ban. Egyéb adatok: N. L. II. 117. 

Fábsich, czímerpecsét: ActaNobilitariaex anno 1795. Nr. 2410. 

Fáczonyi Tamás Sáros vármegye bizonyítványa alapján a 
pestmegyei nemesek sorába felvétetik 1825-ben. Czímerpecsét : 
Végr. Okit. 58/Xl., 265/Xl. Egyéb adatok: Nemesi L. II. 118. 

Fakó, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1843. Nr. 3332. 

Falk Ferencz Józsefnek 1790-ben adományozott ármális 
hiteles másolata ,,F. 17 '' jelzet alatt. Kihirdettetett Pest vármegyé- 
ben 1791-ben. Nemesi L. í. 120. 

Falka de Bikkfalva Sámuelt 1821-ben Erdélyország bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegye nemesei közé iktatják. Egyéb adatok : 
Nemesi L. II. 118. 

Fallenbückel, czímerpecsét: Végr. Okit. 371/XI. 

Faliissy, másként Here Jánosnak és Mihálynak, valamint 
Fekete Ferencznek, az 1670-ik évben adományozott ármális 
hiteles másolata ,,F. IS.'' jelzet alatt. János és fiai, kecskeméti 
lakosok, Győr vármegye bizonyítványa alapján 1770-ben kihirdet- 
tetnek. Leszármazási tábla : Acta Nob. ex 1801. Nr. 252. Czímer- 
pecsét : Várady ügyvéd után maradt iratok fasc. II. Egyéb adatok: 
N. L. I. 121., 136. 

Fandly de Csejte, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 177. 
Nr. 68.. fasc. 196. Nr. 127. 

Faragó Sámuel Borsod vármegye bizonyítványa alapján a 
pestmegyei nemesek sorába felvétetik és kihirdettetik 1844-ben : 
N. L. II. 120. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 245. Nr. 5., 
fasc. 247. Nr. 60. József kineveztetett táblabírónak Pest vármegyé- 
ben 1861-ben. Farázula — Farlos 9") 

Farázula, czimerpecsét : Végr. Okit 1836 XI. 

Farkas János és György, nagykörösi lakosok részére 1792-be[i 
Sopron vármegye nemesi bizonyítványa az 1633-ik évben F. János- 
nak adományozott ármálisra vonatkozólag : Acta Nobilitaria ex 1792. 
Nr. 887. János és Pál 1754-ben nemeseknek ismertetnek el. Sándor 
irjai lakos hasonlóképen 1755-ben. Czimerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 6. Nr. 6., lasc. 8. Nr 6 , fasc. 16. Nr. 15.. fasc. 173. Nr. 2. 
Leszármazási tábla: Polgári Perek fasc. 250. Nr. 43. Egyéb 
adatok: Nemesi Lajstrom I. 121 — 123. 

Farkas Andrásnak és Benedeknek, valamint Pap Izsáknak 
az 1669-ik évben adományozott ármális hiteles másolata „F. 5." 
jelzet alatt a nemesi iratok közt. Leszármazási tábla ugyanott. 

Farkas Istvánnak, János, Mihály, Gáspár és Ferencznek az 
1647-ik évben adományozott ármális hiteles másolata ..F. o.'" 
jelzet alatt a nemesi iratok közt. 

Farkas János kecskeméti tanárnak nemesi bizonylat Nógrád 
vármegyétől, a Farkas Mihály által 1654-ben nyert ármálisra vonat- 
kozólag : Acta Nobilitaria ex 1794. Nr. 1833. Pál és Sándor, nagy- 
körösi lakosok, ugyancsak Nógrád vármegye bizonyítványa alap- 
ján 1838-ban nemeseknek ismertetnek el. Egyéb adatok: N. L. 
L 123. 

Farkas de Felsö-Oellérd, czimerpecsét: Okit. 344X1. 

Farkas (le Hügye, czimerpecsét: Végr. Okit. 1011/XI. Leszár- 
mazási táblák : Polgári Perek fasc. 30. Nr. 8., fasc. 108. Nr. 1. 

Farkas de Inárcs, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 168. Nr. 43 

Farkas de Jóka, czimerpecsét: Szabó ügyvéd után maradt 
különféle iratok: fasc. 19. 

Farkas de Keii.vészlö Mihálynak, az 1825-ik évben adományo- 
zott ármális és donationalis levél a nemesi iratok közt ,F. ö.'^ 
jelzet alatt. 

Farkas de Nemed, leszármazási tábla ujabban összeállítva 
a nemesi iratok közt ^F. .9." jelzet alatt. 

Farkas (más), czimerpecsét : Acta Nobilitaria ez 1840. Nr. 644. 

Farlos, czimerpecsét: Acta Crim. ex 1827. Nr. 3687. 96 Farnik — Fehér 

Faniik,,czimei'pecsét: Végr. Okit. 265/XI. 

Fariiosy, czíaierpecsét : Polgári Perek fasc. 20. Nr. 10. 

Far.sang Ferenez, váczi lakos, nemességének igazolására 
köteleztetett az 1797-ik évben. Egyéb adatok: Nem. L. I. 480. 

Fatavich, czímerpecsét ; Polgári Perek fasc. 145. Nr. 20., 
fasc. 185. Nr. 55., fasc. 189. Nr. 76. Processus Nobilitares fasc. 
2. Nr. 56. 

Fazekas, jász-kún nemes család. Czímerpecsét: Végr. Okit. 
1245/XI; Acta Nobilitaria ex 1807. Nr. 1305. Úrbéri iratok 1830-ból, 
744. szám, Ágoston 1881-ben tiszteletbeli aljegyzőnek neveztetett 
ki ; megválasztatott Pest vármegye főjegyzőjének 1895-ben. 

Fazekas, szabolcsmegyei nemes család ; czímerpecsét : Proc. 
Nobilitares fasc. 2. Nr. 59. 

Fay de eadem Mihály gombai, Ferenez maglódi és másik 
Mihály bényei birtokos Pest vármegyében kihirdetnek 1720-ban. 
András — a Pestmegye pártfogása alatt álló Hazai Takarékpénztár 
megalapítója — táblabíró volt a negyvenes években ; György 
szolgabírónak megválasztatott 1841-ben: N. L. I. 124. Leszárma- 
zási táblák: Polgári Perek fasc. 146. Nr. 36., fasc. 157. Nr. 2., 
fasc. 252. Nr. 99. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 6. Nr. 3., 
fasc. 12. Nr. 16.. fasc. 16. Nr. 15., fasc. 143. Nr. 172., fasc. 
163. Nr. 59. 

Feber, czímerpecsét : az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt : fasc. 6. Nr. 7. 

Fegyveres, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 161. Nr. 54. 
fasc. 174. Nr. (iO. 

Fegyverueky Pál, nemességvizsgálati jegyzökönyve 1765-böl 
.,F. 12."' jelzet alatt a nemességi iratok közt. 

Fehér Márton, János, József, András és Péter, üng-, András 
és Pál. Nógrád vármegye bizonyítványa alapján 1751-ben ; József 
törteli lakos 1762-ben, János májosházi lakos 1785-ben Bars 
vármegye bizonyítványa alapján; János és Péter májosházi lako- 
sok 1780-ban; György törteli lakos 1817-ben; Pál nagykörösi 
lakos 1818-ban ; József horgasi lakos 1820-ban, József szelevényi 
lakos 1825-ben és György törteli lakos 1830-ban Pest vármegye 
nemesei közé iratnak. Egyéb adatok N. L. I. 125. II. 117. Fehér — Fejes 97 

Fehér, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 118. Nr. 37. 

Fehér (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 144. Nr. 3. 

Fehér (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 190. Nr. 5. 

Fehér (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 260. Nr. 87. 

Fehér (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 167. Nr. 84. 

Feichtiiiger, czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1819. Nr. 3863. 
és ex 1821. Nr. 924. 

Feiler Ferencznek és nejétől, V i n t e r Rózától született 
gvermekeinek 1841-ben adományozott ármális ugyanazon évben 
kihirdettetik. N. L. II. 119. 

Fejér de Neiiies-Döiiiölk, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
158. Nr. 69. fasc. 201. Nr. 150. 

Fejér (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 29. Nr. 45., 
fasc. 34. Nr. 4., fasc. 117. Nr. 24. 

Fejér (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 168. Nr. 43 

Fejér de 3Iájosliáza István májosházi, András áporkai, Imre 
bugyi, Mihály, János és Lajos ugyancsak májosházi lakosok nemesi 
bizonyítványa Bars vármegyétől az 1677-ik évben nyert ármálisra 
vonatkozólag „F 11."' jelzet alatt. Leszármazási tábla: Várady 
ü. u. m. ir. fasc. II. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 13. Nr. 12., 
fasc. 114. Nr. 3. Egyéb adatok N. L. I. 124., II. 117. 

Fejérpataky de Keleséiiy, czímerpecsét : Acta Nobilitaria 

ex 1831. Nr. 128. 

Fejérváry de Romáufalva, ifj. József, Béla és László Nógrád 
vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába 
felvétetnek és kihirdettetnek: N. L. I. 125. József 1810-ben al- 
jegyző, 1820-ban főjegyzővé, 1825-ben Pest vármegye ország- 
gyűlési követévé választatik meg. Czímerpecsét: Végr. Okit. 
47/XI. ; 329/XI.; Polgári Perek fasc. 247. Nr. 50. 

Fejes, másként Nagy-Fejes Mihály ármálisát bemutat- 
ván, Pest vármegye nemesei sorába felvétetett 1638-ban: N. L. 
I. 12.; 125.; 299. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 68. Nr. 56., 
fasc. 165. Nr. 18. Acta Nobilitaria ex 1802. Nr. 1846 ; ex 1820., 
Nr. 2233. ö8 Fekete — Fellner 

Fekete István, n. -körösi lakosnak és fiainak a Nyitra vár- 
megye által 1776-ban kiadott nemesi bizonyítvány a nemesi iratok 
közt „F S." jelzet alatt. Egyéb adatok: N. L. I. 126. 

Fekete Ferenez és János 1748 ban Nyitra vármegye ; Ferencz 
és Péter 1757-ben Pozsony vármegye ; János, izsáki lakos. 1780-ban 
Nyitra vármegye ; Imre, pesti lakos 1807-ben Hont vármegye ; 
Sándor, kecskeméti lakos, 1809-ben stb. a pestmegyei nemesek 
sorába felvétetnek. Bővebb adatok : N. L. I. 126. Fekete György 
királyi személynököt Pest vármegyéhez főispáni helytartónak kinevezi 
gr. Batthányi Lajos nádor 1751-ben. Fekete László alispánnak 
megválasztatik 1662-ben; Károly föpénztárnoknak 1849-ben. 

Fekete Ferencznek és másoknak 1670-ben adományozott 
ármális hiteles másolata „F 13.''' jelzet alatt. 

Fekete, ezímerpecsét: Polgári Perek fasc. 168. Nr. 14. 

Fekete (más), ezímerpecsét : Polgári Perek fasc. 9. Nr. 8. 

Fekete (másj, ezímerpecsét : Polgári Perek fasc. 189. Nr. 58. 

Fekete de Galantha, ezímerpecsét: Polgári Perek fasc 34. 
Nr. 13. és 36., fasc. 198. Nr. 55. Fekete János gróf kineveztetett 
Pest vármegyében táblabírónak 1760-ban ; Ferencz 1790-ben. 

Fekete de Iván, ezímerpecsét : Acta Politica ex 1662. 
Nr. 6. és Polgári Perek fasc. 171. Nr. 165; fasc. 185. Nr. 77. 

Fekete de A'árad, ezímerpecsét: Polgári Perek fasc. 201. 
Nr. 148. 

Fekethe Bálintnak és Dics kei Kovács Mihálynak 1578-baii 
adományozott eredeti ármális: az Oklevéltárban 30/1252. jelzet alatt. 

Felder József megyei albiztos lesz 1738-ban. Czímerpecsét : 
Acta Miscellanea ex 1765. Nr. 6. és Polgári Perek fasc. 16. Nr. 19. 

Felföldy, ezímerpecsét: Polgári Perek fasc. 247. Nr. 56., 
asc. 174. Nr. 32., fasc. 290. Nr. 24. 

Félix, ezímerpecsét : Polgári Perek fasc. 142. Nr. 143. 

Fellner báró, Andrásnak, az őseinek 1589-ben adományozott 
német birodalmi bárósága, új adomány, honfiiisitás és ármális 1824- 
böl ,,F. 18." jelzet alatt. Egyéb adatok : N. L. I. 127. Czímerpecsét : 
Acta Nobilitaria ex 1825. Nr. 2099. Ferencz 1808-ban ; Benedek 
1825-ben táblabiróknak neveztettek ki. Fényes — Ferenczy 99 

Fényes István és fiai Csongrád vármegye bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek és iíihirdet- 
tetnek 1773-ban: N. L. I. 127. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
180. Nr. 15., fasc. 197. Nr. 282. 

Ferber János megyei főbiztos lesz 1742-ben; czímerpecsét: 
Végr. Okit. G61/XI 

Ferbert Károly, kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak 
1745-ben. Czímerpecsét : Végr. Okit. 852/XI. és Polgári Perek 
fasc. 42. Nr. 39. .M., fasc. 60. Nr. 21. 

Ferdinyi, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 37. Nr. 30., fasc. 
42. B. Nr. 27. 

Ferenczy János, József és Antal Veszprém vármegye bizonyít- 
ványa alapján 1764-ben; Gergely, kecskeméti lakos, Sopron vár- 
megye bizonyítványa alapján 1768-ban ; József, gyöngyösi, György, 
gödöllői, Mihály és Benjámin, csabai lakos 1791-ben ; Antal 1835- 
ben Szabolcs vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetnek. 
Egyéb adatok: N. L. I. 128. 

Ferenczy de Kecskemét, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
251. Nr. 49., fasc. 254. Nr. 27. 

Ferenczy (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 178. 
Nr. 102. 

Ferenczy (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 131. 
Nr. 82. 

Ferenczy (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 35. Nr. 47. 

Ferenczy dp Eörkény József, csabai, Mihály és János, kálózi, 
István, abai és Ferencz. bogárdi lakosok részére nemesi bizonylat 
Veszprém vármegyétől 1777-ből a Ferenczy Péternek 1628-ban 
adományozott nova donationalis levelére vonatkozólag: Acta 
Nobilitaria ex 1791. Nr. 1186. 

Ferenczy de Vecseszék, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 
1826. Nr. 2663. Sopron vármegye biz.onyítványa 1768-ból Gergely, 
kecskeméti lakos részére az 1623-ban, id. Gergelynek adományo- 
zott ármálísra vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 1830. Nr. 2899, 
F. Károly, primacziális fiskális, nemesi bizonyítványt kap: Acta 
Nobilitaria ex 1830. Nr. 2899. A F. György, pápai lakosnak 
1755-ben adott nemesi bizonylat ..F. 10." jelzet alatt. 100 Fer(?nczy — Filippovics 

Fereuczy de A'izkelet et Nemes-Piuiii Imre, Kázmér, József 
Heves vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetik 1844-ben: N. 
L. I. 28. Egyéb adatok a nemesi iratok közt „F. 20."' jelzet alatt* 

Ferenczfy, czímerpecsét: Polgári leérek fasc. 16. Nr. 32. 

Ferliiichicli, másként Horváth de Bagachó János és 
fiai Ferdinánd és Ferencz, Somogy vármegye bizonyítványa alapján 
1830-ban ; László, ügyvéd, Szatmár vármegye bizonyítványa alapján 
1833-ban ; Sámuel, kecskeméti lakos 1837-ben ; végül János, irsai 
lakos, Pozsony vármegye bizonyítványa alapján 1844-ben Pest vár- 
megye nemesei sorába felvétetnek, kihirdetnek és erről bizonyít- 
ványt kapnak : N. L. I. 491. 

Fessel de Ligethid, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 102. 
Nr. 30. 

Festetich gróf de Tolna Antal 1784-ben aljegyzőnek, 
majd 1786-ban Pest vármegye főjegyzőjének választatik meg. János 
1802-ben; Vincze 1822-ben; Albert 1831-ben; Leó 1840-ben; 
Ágoston 1845-ben táblabirákká neveztetnek ki. Czímerpecsét: 
Acta Grim. ex 1823. Nr. 2160. és Végr. Okit. 1183/XI. 

Féstts György, királyi ügyész, Verőcze vármegyétől nyert 
nemesi bizonyítványa alapján gyermekeivel együtt Pest vármegye 
nemesi főkönyvébe bevezettetik és kihirdettetik 1841-ben: N. L. 
II. 20. 

Fiár családra vonatkozó nemes vizsgálati jegyzőkönyv 1647-böl 
„F. i:' jelzet alatt. Egyéb adatok: N. L. I. 129. 

Fiáth de Eörményes, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 145. 
Nr. 9. 

Ficlisel, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 248. Nr. 129., 
fasc. 253. Nr. 139., fasc. 265. Nr. 92. 

Fierer, czímerpecsét : Acta Politica ex 1706. 

Flle de Eör, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 126. Nr. 26., 
fasc. 146. Nr. 8., fasc. 147. Nr. 3., fasc. 160. Nr. 60. 

Filip, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 288. Nr. 68. 

Filippovics Jánosnak a család ármálisa megőrzés végett 
átadatik 1747-ben; Mátyás, Jakab, Dömötör 1778-ban kihirdettetnek. 

Rtrvph nHntnl-- M T. T 1 9U óo í?9Q Finta — Fodor 101 

Fiuta János, nemesség- vizsgálati jegyzökönyve 1642-ből ^F. 2.'" 
jelzet alatt. Egyéb adatok: N. L. I. 130. 

Fintiis, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 14. Nr. 5. 

Fittos Ferencz 1697-ben pestmegyei föadószedö volt. János- 
nak és nejétül, K i s Sárától született gyermekeinek 1793-ban ado- 
mányozott ármális hit. másolata a nemesi iratok közt ..F. 16." 
jelzet alatt. Kihirdettetett 1794-ben. István, prédikátor, bizonyít- 
ványt kap 1824-ben: N. L. I. 130- Czimerpecsét: Aeta Crim. ex 
1830. Nr. 1560. Miscellanea ex 1697. Nr. 1. és Polgári Perek 
fasc. 134. Nr. 10., fasc. 262. Nr. 34. és Nr. 36. 

Fittler, czimerpecsét: a Fehér cs. nemességi iratai közt. 

Fischer de Kunos-Vágás Lajos, pesti kereskedő, Zólyom vár- 
megye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei közé iktattatik 
és kihirdettetik 1839-ben: N. L. II. 116. Czimerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 172. Nr. 212., fasc. 245. Nr. 21 , fasc. 251. Nr. 46. 

Fleischer, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 205. Nr. 29. 

Fleischhackcr, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 111. Nr. 5., 
fasc. 113. Nr. 24. 

Flekl, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 249. Nr. 99. 

Flack Jánosnak és nejétől, Rauschman Jankától született 
gyermekeinek adományozott ármális kihirdettetik 1873-ban: N. L. 
lí. 119. 

Fodor Károly, nagy-károlyi lakosnak Pest vármegye részéről 
1839-ben; Jánosnak, gencsilakosnak, Szatmárvármegyétől 1792-ben 
kiállított nemesi bizonyítvány a Fodor Márton 1634-iki ármális 
levelére vonatkozólag; és leszármazási tábla ugyanezen Mártontól 
kezdve: Acta Nobilitaria ex 1839. Nr. 1428. F. János, István, 
Mihály és András Pest vármegyétől 1725-ben bizonyítványt kapnak 
„F. ^.'' jelzet alatt; F. Gerzon, n. -körösi lakos, 1793-ban Szabolcs 
vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetik. Czimerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 21.' Nr. 25., fasc. 58. Nr. 2., fasc. 116. Nr. 11., fasc. 
*164. Nr. 76. Egyéb adatok: N. L. I. 131.. II. 116. 

Fodor de NYmás Pál, hajdu-böszörményi ref. lelkésznek ne- 
mesi bizonylat Szabolcs vármegyétől 1793-ból az 1629-ben nyert 
ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 1793. Nr. 102. Czimer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 187. Nr. 4. és Végr. Okit. 1(112X1. 102 í'ogarassy — Forray 

Fogarassy, czímerpecsét : Miscellanea ex 1783. Nr. 15, 
és Polgári Perek fasc. 70. Nr. 29., fase. 115. Nr. 20., fasc. 174. 
Nr. 41. 

Foglár (le Tésa Imre, kineveztetett Pest vármegyében tábla- 
bírónak 1757-ben. Czímerpecsét: Kis Sándor ügyvéd után maradt 
különféle íratok közt: Nr. 1905. 

Fogthüy, czímerpecsét: Acta Nobílitaría ex 1831. Nr. 5352., 
Polgári Perek fasc. 163. Nr. 16., fasc. 176. Nr. 26., fase. 248. 
Nr. 117. 

Folkusházy, czímerpecsét : Acta Nobilítaria ex 1848. Nr. 353., 
Polgári Perek fasc. 184. Nr. 11., fasc. 249. Nr. 12., fasc. 260. 
Nr. 80. 

Folly, czímerpecsét : Acta Politica ex 1873. Nr. 4. és 1774, 

Nr. 84. 

Foltéiiyi, czímerpecsét: Végr. Okit. 628 XI. és Polgári Perek 
fasc. 69. Nr.' 17., fasc. 139. Nr. 58. 

Foutár, czímerpecsét : ügyvédek után maradt különféle iratok 
Nr. 909. 

Fóra Pál bemutatván ármálisát, Pest vármegye nemesei so- 
rába felvétetik és kihirdettetik 1643-ban : N. L. I. 131. 

Forgách de Gliimes et GJács gróf Ferencz, Pest vármegyében 
kineveztetett táblabírónak 1813-ban. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 12. Nr. 10. 

Fórián Antal, czeglédi lakos, 1805-ben Bács vármegye bizo- 
nyítványa alapján kihirdettetik. György 1861-ben táblabírónak ne- 
veztetett ki. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 150. Nr. 20., fasc, 
157. Nr. 42. és Nr. 49., fasc. 250. Nr. 38., fasc. 254. Nr. 8., fasc. 
261. Nr. 12. Egyéb adatok: N. L. II. 115. 

Fórics, czímerpecsét; Acta Politico-Miscellanea ex 1827. 
Nr. 5187. 

Forinyák, czímerpecsét: Végr. Okit. 1479, XI. 

Forray Mártonnak és Sárközy Jánosnak a III. Károly 

maíTVMr kirnlvtól adr>míinvn7ntt nrmnlÍQ L'iunnntfl • Xnta Krihilitnria Forray — Fülföldy. 10:5 

ex 1828. Nr. 3736. Czímerpecsét: P. P. fasc. 95. Nr. 51., fasc 
104. Nr. (i., fasc. 137. Nr. 29., fasc. 154. Nr. 9. Végr. Okit. «61/XI. 

Forster, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1821. Nr. 3344., 
ex 1840. Nr. 4951. és Polgári Perek fasc. 245. Nr. 4951. 

Föld (Foeld), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 116. Nr. 23. 

Földess de Gáthor Ádám, czeglédi lakos, nemességének 
igazolására köteleztetett 1797-ben: N. L. I. 481. Czímerpecsét: 
Polgári Perek fasc 163. Nr 26., fasc. 205. Nr. 49. 

Földváry de Beriiátlifalva, tősgyökeres pestmegyei család, 
öse Feöldwaary Mátyás 1573-ban Miksa királytól kapott ármális 
levelet. E szélesen kiterjedt családból számosan töltöttek be elő- 
kelő állásokat Pest vármegyében; Földváry János alispán volt 
1644-töl 1658-ig; Lajos a jelen század elején tb. esküdt és tb. 
jegyző volt ; Gábor 1810-ben h. szolgabiró, azután tb. jegyző, 
1818-ban solti járási főszolgabíró, 1830-ban h. alispán, 1831-bcn 
táblabíró, 1832-től 1838-ig másodalispán ; 1846-ban főispáni helyet- 
tesnek neveztetett ki ; Miklós váczi járási szolgabiró 1829-töl 1834-ig; 
Mihály i845-ben esküdt, azután szolgabiró, 1867-ben főszolga- 
bíró és 1878-tól 1895-ig alispán; ifj. Gábor 1^0-töl tb. aljegyző, 
majd alszolgabiró, 1841- tői 1849-ig főszolgabíró ; 1867-ben másod- 
alispánnak választatott meg; András tb. alügyésznek kinevezte- 
tett 1841-ben; Endre tvszéki levéltárosnak 1867-ben; György 
1881-ben tb. aljegyzőnek ; Miklós 1880-ban tb. aljegyző, 1881-ben al- 
jegyző, 1884-ben tb. főjegyzőnek neveztettekki ; ifj. Mihály 1884-ben tb. 
aljegyző, 1885-ben aljegyző, 1889 tői 1896-ig főszolgabíró, 1896-ban 
orszgy. képv., 1897-bcn tb. főszolgabírónak; ifj. László dr. 1887-ben 
tb. szolgabiró, 1888-ban tb. főszolgabírónak; Elek dr. 1887-ben tb. 
főorvosnak ; Bertalan 1895-ben k. í. gyakornoknak neveztettek ki, 
s ez utóbbi 1897-ben szolgabírónak választatott meg. Táblabiróknak 
kineveztettek : Károly 1784-bcn; Miklós 1804-ben; Mihály (a ki már 
1811-ben esküdt volt) és Pál 1822-ben; Antal, Ferencz (Heves 
vármegye alispánja) és Lajos kir. kam. 1829-ben ; Sándor 1832ben; 
Miklós 1834-ben; György 1841-ben; .János 1848-ban; János és József 
1861-ben. Ez idő szerint megyebizottsági tagok : F.József és László, 
Miklós, Mihály kir. kamarások. Czímerpecsét P. P. fasc. 52. Nr. 
12., fasc. 63. Nr. 31., fasc. 76. Nr. 16. stb. jelzetek alatt. 

Fülföldy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 247. Nr. 56., 
fasc. 274. Nr. 32. fasc. 290. Nr. 24 jelzet alatt található. 104 Föld.v — Frey 

Földy, czirnerpecsét : Polgári Perek fasc. 93. Nr. 27. 

Förber, czirnerpecsét: Polgári Perek fasc. 145. Nr. 45. 

Förbert, czirnerpecsét : a 33G/XI. jelzetű végrendeleten látható. 

Frajzaizen Antalnak, Heves- és Külső-Szolnok; Lászlónak 
Turócz vármegyétől nemesi bizonylat r792-ből a Frajzaizen Keresz- 
tély által 1650-ben nyert ármálisra vonatkozólag : Acta Nobilitaria 
ex 1792. Nr. 270. Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek és 
kihirdettetnek 1792-ben: N. L. I. 131. Czirnerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 109. Nr. 26., fasc. 134. Nr. 1 , fasc. 187. Nr. 8., fasc. 253. 
Nr. 121., Crim. ex 1813. Nr. 2691. Acta Nob. ex 1796. Nr. 496. 

Fraiicsics Mihály budai és Ferencz ráczkevei lakosoknak 
Veszprém vármegye nemesi bizonyítványa 1762-böl ; Acta Nobilitaria 
ex 1892. Nr. 2074. jelzet alatt található; Kihirdettetnek ugyan- 
azon évben ; Antal, adonyi lakos, Pest vármegyétől nemesi bizo- 
nyítványt kapott 1824-ben: N. L. I. 132. 

FraiKÍtauer báró, czirnerpecsét: Végr. Okit. 31/XI. 

Frank, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 290. Nr. 24. 

Franliiier, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1809. Nr. 616. 

Fraiikovics, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 109. Nr. 27. 

Fraii.vó, czímerpecsét : Acta Miscellanea ex 1705. Nr. 2. 

Fríiter de Erkeserö István, kineveztetett táblabírónak 
1794-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 26. Nr. 30., fasc. 
197. Nr. 1., Acta Nobilitaria ex 1804. Nr. 353. Processus Nob. 
fasc. 2. Nr. 52. Leszármazási tábla : P. P. fasc. 42. B. Nr. 27. 

Fratrichevich, czímerpecsét: Végr. Okit. 765/XI. 

Frech, czímerpecsét: Acta Miscellanea ex anno 1731. 

Frecska Pál, miskolczi lakos, valamint fiai, György és Miklós, 
Nógrád vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétettek és kihirdettettek 1835-ben : N. L. I. 480. Czímer- 
pecsét: Acta Nob. ex 1835. Nr. 957. 

Freudi de Frejzeizen, czímerpecsét: az ügyvédek után 
maradt különféle iratok közt: Nr. 1501. 

Frey de Schönstein Ferencznek 1790-ben adományozott Freisseni — Fiilep 105 

Freisseiii, czímerpecsét: Acta Politica ex 1741. 

Freudéi, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 42. Nr. 39. K. 

Freiireisz Józsefnek és gyermekeinek, Mihály, József, Ferencz, 
Vincze, János, Antal, Rudolf, Karolin és Magdolnának 1877-ben 
adományozott ármális kihirdettetik ugyanazon évben : N. L. I. 1 18. 
Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 262. Nr. 87. 

Frideczky, czímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1764. Nr. 8. 
és Polgári Perek fasc. 110. Nr. 19. 

Friebeisz de Rajkó Ferencz, pilisi főszolgabíró lesz 1738-ban, 
főbiztos 1746-ban; Antal föpénztáros 1784-ben; József aljegyző 
1804-ben. főjegyző 1810-ben, másodalispán 1820-ban; István váczi 
főszolgabíró 1829-ben. Ez idő szerint Friebeisz István dr. árva- 
széki ülnök. Czímerpecsét: Végr. Okit. 339;XI. 

Fridmaniczky, czímerpecsét: Végr. Okit. 415/XI, 

Fridrich, czímerpecsét: Végr. Okit. 1453 XI. 

Fiitskó, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 154. Nr. 28. 

Frivaldszky (F r i d v a 1 d s z k y) Dánielnek és fiának István, 
pesti lakosnak, a Trencsén vm. által 1728-ban kiadott nemesi bizo- 
nyítvány ,,F. 7." jelzet alatt. József, András és Vincze, Trencsén 
vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába 
felvétetnek és kihirdettetnek 1824-ben : N. L. I. 133. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 65. Nr. 28., fasc. 157. Nr. 49. 

Fröhlich, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 194. Nr. 40. 

Frunimer, czímerpecsét: Végr. Okit. 1/XI. 

Fuch.s, czímerpecsét: Végr. Okit. 926/XI., Crim. ex 1828. 
Nr. 4371. és Polgári Perek fasc. 3. Nr. 8. ex 1719. 

Furár, czímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1726. Nr. 13. és 
Nr. 14., Polgári Perek fasc. 5. Nr. 8. ex 1725. 

Fnrinanii, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 270. Nr. 1. 

Führicli, czímerpecsét : Polgári Perek fasc, 247. Nr. 94. 

Füleky, czímerpecsét : P. P. fasc. 70. Nr. 26., fasc. 73. 
Nr. 4., fasc. 93. Nr. 15., fasc. 129. Nr. 39., Acta Pol. Mise. ex 
1790. Nr. 2367. 

Fülep, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 36. Nr. 7. 106 Füll — Fiizesséry 

Füll, czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1804. Nr. 391. 

Fiilöp <le Alsó-Szöllös Jánosnak a Nyitra vármegyétől 
1756-ban kiadott nemesi bizonyítvány és leszármazási tábla a 
nemességszerző F. Mátyástól kezdve a nemesi iratok közt ,,F. ^." 
jelzet alatt. András nagykőrösi lakos IGfio-ban ; Mátyás és fiai, 
Imre. János és György 1702-ben; János nyiregyházi lakos 1754-ben ; 
János nagykörösi lakos és fiai János és Mihály, Nyitra vármegye 
bizonyítványa alapján 1756-ban ; László áporkai lakos és fiai, 
Sándor, István és András, ugyancsak Nyitra vármegye bizonyít- 
ványa alapján 1762-ben; István és fia Imre 1778-ban; István, 
tassi lakos, valamint fiai, István, Péter, János és András, Komá- 
rom vármegye bizonyítványa alapján 1808-ban ; Antal, jánoshidi 
lakos és gyermekei, István, Julianna és Zsuzsanna 1823-ban; 
végül Dávid, pesti lakos, Nyitra vármegye bizonyítványa alapján 
1843-ban kihirdettettek és erről bizonyítványt kaptak : N. L. I. 
134., II. 115. Leszármazási tábla: Polgári Perek fasc. 83. Nr. 6. 
Czímerpecsét: ugyanott fasc. 24. Nr. 22., fasc. 170. Nr. 113. 

Fülöp (le Fiilek et Naprá;?.v, czímerpecsét: Crim. ex 1823. 
Nr. 964. és Acta Nobilitaria ex 1821. Nr. 145. jeb-etek alatt 
található. 

Fülöp, másként B i c s k e y István, nemességének igazolására 
köteleztetett 1724-ben s felmutatta a vasvári káptalannak, — a 
dédatyjának, Fiilöp, másként Bicskey Albertnek az 1663-ik évben 
adományozott ármálisára vonatkozó bizonyítványát. (N. Inv. ex 
1824. Nr. 104.) : N. L. I. 44. és 330. 

Für (Fürj) Gáspár és Elek nemesi bizonyítványt 1755-ben 
kaptak. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 18. Nr. 30. ex 1747., 
fasc. 121. Nr. 9. 

Füredy, czímerpecsét: Végr. Okit. 6/XI. és Polgári Perek 
fasc. 171. Nr. 156. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Fűry, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 154. Nr. 
1. jelzetű iratokon. 

Füzesséry, czímerpecsét a 305/XI. jelzetű végrendeleten 
látható. G. (íaál István, Gergely, György, nagy-körösi lakosok nemesség- 
vizsgálati jegyzökönyve lT43-ból „G. o," jelzet alatt. István, dabasi 
lakos, Pozsony vm. bizonyítványa alapján 1755-ben; János, Gergely 
és István 1770-ben Szatmár vm. bizonyítványa alapján; János és 
tíai, bugyi lakosok, 1773-ban Nyitra vm. ; József, czeglédi lakos, 
1811-ben Bars vm, bizonyítványa alapján a pestmegyei nemesek 
sorába felvétetnek. Leszármazási tábla : Polgári Perek fasc. 169. 
Nr. 51. Bővebb adatok: N. L. I. 140., 159 

Gaal János, Pál és Istvánnak nemesi bizonylat Nyitra vár- 
megyétől a G. Miklósnak és nejének, Dékány Magdolnának 1646-ban 
adományozott ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 1834. 
Nr. 2738. 

Oaál, másként T o ó t Györgynek, anyjának P a t a y Erzsébet- 
nek, nejének Kovách Annának és gyermekeiknek 1676-ban 
adományozott eredeti ármális: az Oklevéltárban 30 1264. jelzet alatt. 

Gaál de Gyula, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 158. Nr. 80. 

Gaál de Sopron, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 67. Nr. 11., 
fasc. 120. Nr. 227., fasc. 164. Nr. 104., fasc. 172. Nr. 176. 

Gaál de Szilái^.v, czímerpecsét : Polgári Perek fasi-. 184. Nr. 7. 

Gaál de A'árallya, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 263. 
Nr. 58., fasc. 273. Nr. 20. 

Gaháiiyl Alajos, pesti ügyvéd, Zemplén vármegye bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetik és kihir- 
dettetik 1844-ben. N. L. II. 138. 

Gábor, czímerpecsét : Acta Politica ex 1772. Nr. 22. és Pol- 
ííári Perek fasc. 66. Nr. 42. 108 Gáborjányi — Galambos 

Gábor jányi (G a b o r i a n i), czimerpecsét a Szabó István 
ügyvéd után maradt iratok közt: fasc. 19. 

Gáborvig, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 134. Nr. 1. 

Gábory, czimerpecsét: Polgári Perek fasc 40. Nr. 43, fasc. 
45. Nr. 24.. fasc. 46. Nr. 27., fasc. 77. Nr. 1. 

Gábriel, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 158. Nr. 64. 

Gacsályi, czimerpecsét : Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 59. 

Gaizler Antal Pest vármegyében kineveztetett táblabírónak 
1818-ban. Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 78. Nr. 5., fasc. 184. 
Nr. 34. Crim. fasc. 1808. Nr. 2489. 

Gaiger de Jobbágy Farkas és Sándor, rábahidvégi lakosok- 
nak Vas vármegye által kiadott nemesi bizonylat : Acta Publica 
1830. Nr. 4323. József, czeglédi uradalmi számtartó, József, Sándor 
és György fiaival együtt lö32-ben a pestmegyei nemesek sorába 
felvétetnek: N. L. 11. 151. 

Gaitzky, czimerpecsét: Polgári Perek fssc. 167. Nr. 88.. fasc. 
170. Nr. 110., fasc. 173. Nr. 25. 

Gajáry Géza, kineveztetik tiszteletbeli szolgabírónak 1886-ban. 
Megválasztatott főszolgabírónak 1896ban. 

Gál János és Györgynek, 1770-böl Szatmár vármegye bizo- 
nyítványa az 1674-ik évben Gál Benedek és Gergelynek adományo- 
zott ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilítaria ex 1830. Nr. 4052., 
ex 1838. Nr. 1846. 

Gál de Hatvan, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 158. Nr. 52. 

Gál de Debreczen, czimerpecsét: Polgái-i Perek fasc. 170. 
Nr 86. 

Galambos Györgynek, T o m s i c s Györgynek és nejének, 
Veszprém y Erzsébetnek az 1651-ik évben adományozott ármálís 
a nemesi iratok közt ,,F. 4." jelzet alatt. 

Galambos de Egres Mátyás, borfüi lakosnak 1770-böl Hont 
vármegye, Gábor, Sándor, András, áporkai lakosoknak, Pest vár- 
megye részéről kiadott nemesi bizonylat 1840-böl a Galambos 
Istvánnak lü42-ben adománvozott és Bars vármegvében kihirde- Galambos — Gálstock 109 

tett ármalisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 1840. Nr. 6681, 
Leszármazási tábla: Acta Nob. ex 1802. Nr. 1565. Czímerpecsct: 
Mise. 1742. Végr. Okit. 1180/XI. Egyéb adatok: N. L. I. 141. és 
N. Inv. ex 1765. Nr. 17. 

(íálfy, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 152. Nr. 8. 

Galgóczy, azelőtt Kromholcz Pál és Mihálynak nemesi 
bizonyítvány Trencsén vármegyétől 1803-ból a Kromholcz Jónás, 
Sámuel és Dánielnek 1621-ben adományozott ármalisra vonatkozó- 
lag: Acta Nobilitaria ex 1838. Nr. 2022. Pál és Mihály nagy-körösi 
lakosok 1791-ben bemutatják Trencsén vármegye nemesi bizonyít- 
ványát. Károly tiszteletbeh főjegyző lett 1878-ban Czímerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 202. Nr. 4. Egyéb adatok: N. L. I. 141., 245., 
és a nemesi iratok közt „K. 37.'' jelzet alatt. 

Gálik Pál, István, Mihály, bácsvármegyei lakosok, nemesség- 
vizsgálati jegyzökönyvét hitelesítik 1809-ben. Sándor kineveztetett 
Pest vármegyében táblabírónak 1861-ben. Czímerpecsét : Végr. 
Okit. 425X1."; 443/XI. Egyéb adatok: N. L II. 132. 

Gall de Soprony Benedeknek, ifj. Benedeknek és Pálnak, 
valamint deáki Tóth Bálintnak 1578-ban adományozott ármális 
hit. másolata és leszármazási tábla ..G. 9." jelzet alatt. Czímer- 
pecsét : Polgári Perek fasc. 31. Nr. 40., fasc. 33. Nr. 38., fasc. 
158. Nr. 73. stb. 

Gallovics Vincze, ügyész, János, győri pap, id. Mihály fiai, 
Rudolf, Károly, József, ifj. Mihály és Tamás, esztergomi ügyvéd, a 
pestmegyei nemesek sorába felvétetnek 1840-ben : N. L. II. 1 50. 
Vincze kineveztetett táblabírónak 1841-ben. Czímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 253. Nr. 136. 

Gállos, czímerpecsét a K o n c z család nemesi iratai közt : 
Process. Nobilitares fasc. 2. Nr. 52. 

Gálos (le Siíiír Imre, áporkai lakos, 1770-ben Bars vm. bi- 
zonyítványa alapján kihirdettetik. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 112. Nr. 11., fasc. 138. Nr. 36., fasc. 143. Nr. 172. Egyéb 
adatok : Nemesi L. I. 142. 

Gálstock Boldizsárnak, Jánosnak és Mihálynak 1623-ban 
adományozott ármális hiteles másolata „6^. 3." jelzet alatt. G. 
Sebestyén Pozsony vm. bizonyítványa alapján Pest vármegye ne- 
mesei sor;il);i felvétetik és kihirdettetik 1734-ben : N. L. I. 142. 110 Gangt)ly — Gáspárdv 

Gany:ol.v Mátyás, izsáki lakos, Vas vármegye bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik 
1797-ben : N. L. l. 448. 

Gáiiuyay János és Ferencznek és ez utóbbi nejének, K e i n z 
Teréznek 1790-ben adományozott ármális hiteles másolata „G. 16." 
jelzet alatt. Kihirdettetnek 1791-ben: Egyéb adatok: N. L. I. 143. 

Gáiióczy József, miskolczi lakos^ Bihar vm., bizonyítványa 
alapján nemesnek ismertetik el és kihirdettetik 1840-ben : N. L. II. 
150, Czímerpecsét : Miseellanea ex 1733. Nr. 7. 

(fányi János, Pestmegye aljegyzőjének megválasztatik 1768- 
ban. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 23. Nr. 6., fasc. 44, Nr. 
38 , Acta Politica ex 1770. Nr, 41, és Miseellanea 1880, Nr, 31, 

Garay János és Józsefnek 1746-ban kiadott nemesi bizony- 
lat a G. Bertalannak, nejének, Boros Annának és fiainak, János- 
nak és Miklósnak, 1630-ban adományozott ármálisra vonatkozólag 
,,G. 8." jelzet alatt, János kecskeméti lakos 17o4-ben kihirdettetik: 
Nemesi Investigatio 1754. Nr, 33. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 197. Nr. 22., fasc 199. Nr 94, Egyéb adatok : N. L. I, 144. 

Gartliolz, czímerpecsét: Acta Polilica ex 1753. Nr. 13. 

Gaszuer, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1825, Nr. 4267. 

GathaK másként A c h 1 e b, leszármazási tábla : Polgári Perek 
íasc, 290. Nr. 26. 

Gátsy, czímerpecsét: a Csejtey család iratai közt: Okit. 

Gáspár de Szeiiicze, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 171. 
Nr. 165.,Vasc. 202. Nr. 10. 

Gasparovie, másként Zavorszky vagy Záborszky de 
Z á b r György, Turócz vármegye bizonyítványa alapján 1747- 
ben ; Pál alberti lakos és fiai, György és Ferencz, 1755-ben; Gá- 
bor Sáros vármegye bizonyítványa alapján 1759-ben ; Pál és János, 
perbáli lakosok, valamint Pál fiai, Márton és János, Turócz vár- 
megye bizonyítványa alapján 1806-ban ; György és Mihály, ugyan- 
csak perbáli lakosok, hasonlókép Turócz vármegye bizonyítványa 
alapján 1807-ben Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek és 
kihirdettetnek : N. L I. 449 

Gáspárdy, czímerpecsét: Acta Crim. ex 1798. Nr 1125. Gasparits — Gellért 111 

Gasparits, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 151. Nr. 30. 

Gasziier, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 115. Nr. 22. 

Oastberg, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 156. Nr. 87. 

Oassó, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 130. Nr. 52. 

Oazits István és Pál, kecskeméti lakosok, nemesség-vizsgálati 
jegyzökönyve meghitelesitetik 1808-ban. Egyéb adatok : N. L. II. 137. 

Gazics, másként Branchich János, József és Pál, 1826- 
ban Körös vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
közé felvétetnek: Acta Nobilitaria ex 1826. Nr. 294. 

Gebhardt Ferencz orvosnak és nejétől. Muzsik Jozefától 
született gyermekeinek 1841-ik évben adományozott ármális hiteles 
másolata ,,(r. 19/' jelzet alatt. Kihirdettetett 1842-ben : N. L. II. 145. 

Gecse, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 180. Nr. 21., fasc. 
194. Nr. 26. 

Gedey András, Pestvármegyei főjegyző, országgyűlési követnek 
megválasztatott 1662-ben. Leszármazási tábla: Acta Crim. ex 1822. 
Nr. 15214. 

Gedeon, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 8. Nr. 8. ex 1718 

Gegö, czímerpecsét a Puklin ügyvéd után maradt iratok közt : 
Nr. 1279 

Gegus de Kis-Gezsény Sámuel, Zólyom vármegye bizonyít- 
ványa alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétetik r792-ben : 
N. L. II. 136. Czímerpecsét: Acta Nob. ex 1792. Nr. 1185. 

Gelle Ferencz és János 1720-ik évi nemesi bizonyítványa a 
nekik 1719-ben adományozott s Pest vármegyében kihirdetett 
ármálisra vonatkozólag a nemesi iratok közt .,0. i." jelzet alatt. 
Egyéb adatok : N. L. I. 145. 

Gelléuy Mihály 1693-ban Pest vármegyétől nemesi bizonyít- 
ványt kap : N. L. I. 146. Czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1835. 
Nr. 1296. ex 1845. Nr. 5833. Polgári Perek fasc. 201. Nr. 147 

Gellért de Buíjy István kineveztetett Pest vármegyében 
táblabírónak 1721-ben. Leszármazási táblák : Polgári Perek fasc. 
5. Nr. 3., fasc. 22. Nr. 11., fasc. 25., Nr. 1. és Nr. 14., fasc. 26. 
Nr. 31., fasc. 27. Nr. 16., 19., 28. és 34.. fasc. 32. Nr. 8., fasc. 1 12 Gellért — Gerliczy 

64. Nr. 45., fasc. 77. Nr. 21. Czimei-pecsét : Miscellanea ex 1731. 
és Acta Politica ex 1732. Nr. 4 A birtokviszonyra vonatkozó 
okmányok a nemesi iratok közt „O. 28."' jelzet alatt. 

Gentsy de eadem, czímerpecsét : Processus Polilitares fasc. 
2. Nr. 59., Acta Crim. ex 1828. Nr. 628. 

Greorch de Ettre-Karcsa, czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 
1816. Nr. 4705. 

Gerdiiiicli, czímerpecsét : Tóth István ügyvéd után maradt 
fasc. 7. Nr, 150. 

Geréb András és Mihály n. -körösi lakosok 1836-ban Szatmár 
vármegye bizonyítványa alapján Pestmegye nemesei sorába fel- 
vétetnek : N. L. II. 151. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 173. 
Nr. 26., fasc. 184. Nr. 34. Végr. Okit. 934/XI. 

Geréby de Öttömös, előbb G r e m s p e r g e r Pál névváltoz- 
tatási engedélye és 1840-ik évi donationahs levele Pest vármegyében 
kihirdettetett 1842-ben : N. L. II. 148. Imre szolgabírónak meg- 
választatott 1892-ben. 

Gerecs, czímerpecsét: Végr. Okit. 260/XI. 

Gereuday Ambrus, 1849-ben a vármegye főügyészének kine- 
veztetett, táblabirónak 1861-ben. 

Gerentsér, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 125. Nr. 62. 

Gergely de Gyergyó-Szent-Miklös, czímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 6. Nr. 6., fasc. 198. Nr. 55. 

Gergelyi, czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1822 Nr. 1978. 

Gergye de Nagy-Kajd Gábor, őrnagy, cs. és k. kamarás, 
László fiával együtt 1844-ben nemesi bizonyítványt kap Pest vár- 
megyétől: N. L. lí. 139. Czímerpecsét: Végr. Okit. 423/XI. 

Gerhauser, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 111. Nr. 5. 

Gerlicze Pál nemességének igazolására Pest vármegye részéről 
felhivatik 1788-ban : N. L. I. 146. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 117. Nr. 10. 

Gerlitzer, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 22. Nr. 6. 

Gerliczy Mihály báró Pest vármegyében kineveztetett tábla- 
bírónak az 1820-ik évben. Gerlóczy — Ghiczy 113 

Gerlóczy de Alsó-Viszoka, azelőtt M a 1 1 o k o v i c h György 
váczi lakos 1720-ban ; Dániel és Imre pesti lakosok Körös vár- 
megye bizonyítványa alapján 182:2ben; ifj. Imre hites ügyvéd 
és 1849-tül fogva Pest vármegye levéltárnoka fiaival, Félix, Károly 
és Gyulával, valamint fivérével Istvánnal együtt 1838-ban a nemesek 
főkönyvébe bevezettettek és kihirdettettek; Imre a ]\Iattekovich 
nevet végleg elhagyja 1848-ban (N. L. I. 273.) ; 1861-ben alispáni 
jogkörrel a vármegye vezetésével bízatott meg. 

(Trenuaiiecz, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 48. Nr. 20. 

Gerster, czímerpecsét : Végr. Okit. 1067/XI. 

iirertraiKl, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 10. Nr. 11. 
ex 1735. 

Gerzou Antalnak és gyermekeinek 1813-ban adományozott 
ármális hiteles másolata „G. io." jelzet alatt. Kihirdettetett Pest vár- 
megyében még ugyanazon évben : N. L. II. 140. Táblabirónak kine- 
veztetett 1815-ben. 

Gequier de Mély-Nádas József és neje, S c h w artz Borbála, 
valamint Trajcsik Ádám és neje, Sartory Karolin 1785-ben privi- 
legiális adománylevelet kaptak „G. IS.'' jelzet alatt. Kihirdettetett 
1799-ben: N. L. I. 485. Czímerpecsét: Végr. Okit 421/Xi. 

Gezó, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 71. — 72. Nr. 5 

Gfriem Györgynek és fiainak, György és Józsefnek 1797-ben 
adományozott ármális felolvastatván 1820-ban a pestmegyei ne- 
mesek soraiba felvétetnek : N. L. lí. 147. 

Gliéczy de Garamszei? Béla, uj-kécskei birtokos, 1755-ben ; 
Mihály, megyeri lakos, 1765-ben ; Imre, abonyi birtokos, 1766-ban 
Nógrád vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetnek, kihirdettetnek s erről bizonyítványt kapnak : 
N. L. I. 147. István kineveztetett táblabirónak 1804-ben. Leszár- 
mazási tábla: Polgári Perek fasc. 137. Nr. 21. Gzímerpecsétek: 
Polgári Perek fasc, 18. Nr. 3., fasc. 197. Nr. 4. és Nr. 14., fasc. 
290. Nr. 26. Acta Crim. ex 1812. Nr. 2105. Egyéb adatok: N. 
Inv. ex 1754. Nr. 49. 

Ghiczy de Ássa et Ablancz-Kürtli, czímerpecsét: Acta No- 
bilitaria ex 1842. Nr. 6213. Polgári Perek fasc. 23. Nr. 15., fasc. 
92. Nr. 52. Acta Crim. ex 1804. Nr. 99. 

8 114 Ghilain — Goda 

(iliiliiin de Hembize Lénárd, Mátyás, Kilián. Miklós és 
Ferencznek az 1791-ilv évben adományozott ármáiis a nemesi 
iratok közt „(?. 14." jelzet alatt. Kihirdettetett ugyanazon évben : 
N. L. I. 147. 

(Tliillenííh.v, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 80 — 82. Nr. "27. 

Gida, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 45. Nr. 6. 

Oillig;li Kristóf, Mátyás és Farkasnak 1588-ban adományo- 
zott és Pozsony vármegyében kihirdetett ármáiis hiteles másolata 
és leszármazási tábla ugyanazoktól ,,ír. 7." jelzet alatt. József és 
fia Ignácz 1754-ben, Farkas András, pesti lakos r78o-ban Pozsony 
vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetnek. Czímerpecsét : Acta 
Miscellanea ex 1781. Acta Politica ex 1727. Nr. 9. Polgári Perek 
fasc. 127. Nr. 47. Egyéb adatok: N. L. I. 148. 

(irimes.v József és fia János Bars vármegye bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek és kihirdettet- 
nek 1796-ban : N. L.' I. 484. 

Giudl, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 114. Nr. 13., fasc. 
180. Nr. 14., fasc. 185. Nr. 65. 

Gizáv.v, czímerpecsét: Acta Politica ex 1737. Nr. 1. 

Glatz, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 245. Nr. 12. 

Globitz báró, czímerpecsét : Acta Politica ex 1706. 

Glosius János és Sámuel, Zólyom vármegye bizonyítványa 
alapján kihirdettetnek 1781-ben : Czímerpecsét : Polgári Perek fasc 
107. Nr. 25. Végr. Okit. 419/XI., 665/XI. Egyéb adatok : N L. I. 
149. Sámuel 1784-ben, Dániel 1795-ben Pest vármegyében tábla- 
biróknak neveztettek ki. 

Glósz János és Sámuel, Zólyom vármegye bizonyítványa 
alapján 1775-ben ; Károly János, Szepes vármegye bizonyítványa 
alapján 1835-ben Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek és 
kihirdettetnek: N. L. I. 149. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
154. Nr. 29. Végr. üklt. 58/XI. 

Gloszi^oyszk.vde Glogovicze, czímerpecsét: Végr. Okit. 623/XI. 

Gludovácz József, Pest vármegyében kineveztetett táblabíró- 
nak 1798-ban. Czímerpecsét : Végr. Okit. 414/XI. 

Goda, Czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1829. Nr. 1197. Gódor — Gombos 115 

Oódor István. Ferencz és Ambrusnak, valamint fiaiknak ado- 
mányozott ármális kihirdettetik 1793-ban; Mihály, abonyi lakos, 
továbbá Antal és István, boldogi lakosok Bars vármegye bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek és kihir- 
dettetnek 1837-ben: N. L. I. 150. 

Gódor, másként Baghi Andrásnak és nejétől, Sziráky 
Ilonától született gyermekeinek 1646-ban adományozott ármális 
hiteles másolata és leszármazási tábla a nemesség-szerzőtől kezdve 
.,G. 20'' és „B. 7ö." jelzet alatt. Mihály, abonyi lakos, 1814-ben 
Bars vármegye bizonyítványa alapján ; Antal és István, boldogi 
lakosok. 1837-ben a nemesek közé iktattatnak. Czímerpecsét : Végr. 
Okit. 459 XI. Egyéb adatok : N. L. I. 150., II. 145. 

(ioírolák, czímerpecsét: Végr. Okit. 1452'XI. 

Goldscliiiiied, czímerpecsét : Polgári Perek fasc, 194 Nr. 35. 

Goleuics, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 65. Nr. 25. 

Oonibár .lános. katonai törvényszéki tisztviselő, Paulina leá- 
nyával és Tivadar fiával Trencsén vármegye bizonyítványa alapján 
Pest vármegye nemesei közé felvétetik és kihirdettetik 1840-ben : 
Acta Nobilitaria ex 1840. Nr. 4954. és N. L. II. 46. Gombár János 
táblabirónak kineveztetett Pest vármegyében 1861-ben. 

Gombás, czímerpecsét : Tuba ügyv. után m. ir. közt I. fasc. 
4. Nr. S'Ó. Várady ü. u. m. i. fasc. I. 

Gonibay András, nagy-körösi lakos, fiaival, András. László 
és Istvánnal együtt Bars vármegye bizonyítványa alapján 1764-ben 
kihirdettetnek. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 44. Nr. 37.. fasc. 
94. Nr. 28., fasc .142. Nr. 137. Egyéb adatok: N. L. I. 150. András 
1793-ban: István 1795-ben; Menyhért 1836-ban Pest vármegyében 
táblabiróknak neveztettek ki. 

Gombkötő, másként Z o 1 n a y. czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 28. Nr. 38. 

Gombos András, bátyai lakos, 1804-ben Vas vármegye, 
János, kecskeméti lakos. 1808-ban Csongrád vármegye. — Imre, 
1819-ben Somogy vármegye bizonyítványa alapján Pestvármegye 
nemesei sorába felvétetnek és kihirdettetnek : N, L. II. 131. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 1. Nr. 9. ex 1716., fasc. 8. Nr. 2., 
fasc. 146. Nr. 21. Imre kineveztetett táblabirónak 1832-ben. 

8* 116 Gombócz — Gózon 

(irombócz, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 139. Nr. 75. 

Oouda, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 261. Nr. 1., fasc. 
276. és Végr. Okit. 917/XI. 

(fOiidos, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 245. Nr. 17. és 
fasc. 260. Nr. 91. 

(irorócz, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 247. Nr. 73. 

Gorovaiiovicli, czímerpecsét : az ügyvédek után maradt külön- 
féle iratok közt: Nr. 758—845. 

(worove (le Gattaj László, Lajos, Károly és Lázár Heves- és 
K. -Szolnok vármegye bizonyítványa alapján 1813-ban Pest vár- 
megye nemesei közé felvétetnek : N. L. U. 138. 

Cirorzó de Bilke László, szent-endrei lakos 1811-ben Bereg 
vármegye bizonyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába fel- 
vétetik : N. L. IL 136. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 157. 
Nr. 6., fasc. 197. Nr. 32., Acta Nob. ex 1817. Nr. 4035. és 4272. 

Gosztoiiyi Mihály és Gábor, a mult század végén s a jelen 
század elején Pest megyében föszolgabirák voltak. A családra 
vonatkozó adatok és leszármazási táblák : Polgári Perek fasc. 
290. Nr. 26. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 10. Nr. 8., fasc. 42. 
B. Nr. 28., fasc. 107. Nr. 15, fasc. 156. Nr. 114., fasc. 173. Nr. 
2., fasc. 255. Nr. 31. és Végr. Okit. 419/XL Táblabiróknak ki- 
neveztettek : János 1721-ben; Mihály 1760-ban; Imre r784-ben; 
János 1798-ban; Mihály 1804-ben; András 1804-ben; Miklós 
182l)-ban; Lajos 1837-ben. 

Oóth, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1848. Nr. 349. 

Gott, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 62. Nr. 16. 

GotterstafFer, czímerpecsét: a Szabó István ügyvéd után 
maradt iratok közt : fasc. 19. 

Gottlieb, czímerpecsét: Acta Politica ex 1730. Nr. 27. 

Gotzicli, czímerpecsét: az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt: Nr. 896. 

Gózon István, József, Dániel és Lajos halasi, Antal, János, 
Mátyás ráezkevei lakosok 1815-ben Pest vármegye nemesei közé 
felvétetnek: N. L. II. 146. Gozsdú — Görgey 117 

(iüzsdú Manó. kineveztetett Pest vármegyében táblabimnak 
az l845-ik évben. 

Oöbül Gáspár debreczeni és György szentkirály-szabadjai 
lakosoknak nemesi bizonylat Abauj vármegyétől 1761-böl a Göböl 
Gáspárnak IGTO-ben adományozott ármálisra vonatkozólag: Acta 
Nobilitaria ex 1832. Nr. 125. György, apostagi prédikátor, 1825-ben 
Abauj vármegye bizonyítványa alapján a pestmegyei nemesek so- 
rába felvétetik. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc 99. Nr. 5., fasc. 
150. Nr. 20, fasc. 253. Nr. 128. Egyéb adatok: N. L. II. 180. 

Göcze (le Szeiulrö, Pozsony vármegye bizonyítványa István 
részére és egyéb iratok: Acta Nobilitaria ex 1828. Nr. 405. ki- 
hirdettetnek 1773-ban ; Sándor és Antal áporkai lakosok 1828-ban, 
Ferencz és István ugyanazon évben Pozsony vármegye bizonyít- 
ványa alapján kihirdettetek : Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 16. 
Nr. 8., fasc. 177. Nr. 68. Egyéb adatok: N. L. I. 158. 

Gödör de Gödörhaza János és Mihálv solti lakosok nemesi 
vizsgálata 1802-böl : N. L. II. 131. 

GölI, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 54. Nr. 28. 

Gömbös, czímerpecsét: Polgári Perek fásc. 76 Nr. 11. és 
Végr. Okit. 927/XI. 

Göniöry Károly, pesti gyógyszerész, László fiával együtt 
1808-ban Gyűr vármegye bizonyítvánva alapján a nemesek sorába 
felvétetik: X. L. II. 139. Czímerpecsét: Végr. Okit. 1087/XI. ; 
Polgári Perek fasc. 197. Nr. 33. 

Gömrey, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 52. Nr. 4. 

Göuczöl, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 75. Nr. 18. 

Göndöcz P^erencz és Pál, czeglédi lakosok nemesi bizonyít- 
ványa 1774-böl „G. 12'' jelzet alatt. Sámuel, Ferencz és Péter, 
vecsei lakosok, Veszprém vármegye bizonyítványa alapján 1766-ban ; 
Pál. ráczkevei lakos 1820-ban gyermekeivel együtt a nemesek 
főkönyvébe bevezettetik. Egyéb adatok : X. L. I. 158. II. 147. 

Görgey de Görirö et Toporezó, czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 116. Nr 17. 

Göra^ey, másként Gregórv. czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 138. Nr. 12. 118 Görög — Gromsperger 

(íörö^ György kineveztetett táblabírónak Pest vármegyében 
1721-ben. Czímerpecsét: Acta Politica ex 1737. Nr. 1. 

Oörts (le Ethre-Karcha Illés, Pozsony vm. bizonyítványa 
alapján 1807-ben a nemesek sorába felvétetett: N. L. II. 134. 

Götz, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 117. Nr. 18., fasc. 
119. Nr. 8. és Végr. Okit. 458/XI. 

Grabarics, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 273. Nr. 14. 

Orabarith, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 248. Nr. 115. 

(Ti'abovszk.v de Apadia Ath^náz és Konstantin privilegiális 
adománya és ármális levele 1823-ból „G 17." jelzet alatt. Kihir- 
dettetett Pest vármegyében 1824-ben: N. L. II. 148. Czímerpecsét: 
Végr. Okit. lOOl/XI. Náthán kineveztetett táblabírónak 1840-ben. 

Oráczky, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 91. Nr. 20., 
fasc. 93. Nr. 19. 

Gradl, czímerpecsét : Végr. Okit, GO/XI. 

Oraíf de Danivár Károlynak, nejének, E n d v i g h Katalinnak, 
Kálmán fiának és Emília leányának 1840-ben adomány- és ármális- 
levél .,(r. 22."' jelzet alatt. Czímerpecsét: Végr. Okit. f)/XI. 

Grandi (de — ), czímerpecsét: Acta Politica ex 1783. Nr. 3. 

Grassalkovich de Gyárak Antal köznemes, — 1716-ban 
Budán királyi ügyész, 1720-ban a királyi ügyek igazgatója, 1731-töl 
1748-ig királyi személynök, — 1732-ben a bárói és 1751-ben a 
grófi méltóságra emeltetett. Bárói diplomája Pest vármegyében 
kihirdettetett 1732-ben ; gróf Pálffy János nádor kinevezte Pest vár- 
megyében főispáni helytartójának 1747-ben. Czímerpecsét nemesi: 
Polgári Perek fasc. 9. Nr. 5., fasc. 116. Nr. 23; bárói: Acta 
Miscellanea ex 1733. Nr. 7 ; grófi : Acta Miscellanea ex 1751. 
Nr. 1 ; Acta Politica ex 1770. Nr. 40. 

Grasl, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 41. Nr. 14. 

Grátiiiger, czímerpecsét: Acta Politico-Miscellanea ex 1796. 
Nr. 1515. 

Grefl, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 161. Nr. 54 

Grell, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 251. Nr. 58. 

Gremsperger, lásd G e r é b y de Ö 1 1 ö n ö s : N. L. II. 148. Greskovics — Gulner 119 

Greskovk-s, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 283. 

Grieimer, czímerpecsét: ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt : Nr. 852. jelzet alatt. 

Grohetty, czímerpecsét: Acta Politico-Miscellanea ex 1804, 
Nr. 619. 

Grófy, czímerpecsét: Végr. Okit. 1533/XI. 

Gróh (Gróhe), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 5G. Nr. 
93., fasc. 124. Nr. 51., fasc. 145. Nr. 25. 

Groszini?er vagy Grössinger, czímerpecsét az ügyvédek 
után maradt különféle iratok közt: Nr. 851. és fasc. 6. Nr. 7. 

Gniher, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 40. Nr. 52, fasc. 
48. Nr. 30., fasc. 110. Nr. 9. 

Gnielier, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 67. Nr. 47. 

Griiits, czímerpecsét: Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 51., 
Polgári Perek fasc. 250. Nr. 31. 

Grundtiier, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 91. Nr. 20. 

Giibady ( G u b o d v) Sándor és László táblabiróknak kine- 
veztettek 1861-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 152. Nr. 
20., fasc. 252. Nr. 77. 

Gubáiiyi, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 276. 

Gudicli. czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 150. Nr. 23. 

Guitiiiaii, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 189. Nr. 49. 

Guitzky, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 159. Nr. 82. 

Gíihlen, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 248. Nr. 111. és 
Act. Nobilataria ex 1833. Nr. 4090. 

Gulik, czímerpecsét : az A r k y család nemességi iratai közt, 

Giilner .Mihály és neje, Balogh Julianna, valamint gyermekei, 
Ferencz. János, iMihály-László, Imre. Terézia. Klára és Julianna 
az 1760-ik évben ármálist kaptak (Található 0. L. Liber Regius 
XLV. 490. lap); Pál 1868-ban esküdt; Gyula 1867-ben aljegyző, 
1871-ben tiszteletbeli főjegyző, majd hosszú évek sora óta Pest 
vármegye közigazgatási bizottságának tagja. A család czímer- 
pecsétje : az ügyvédek után maradt különféle családi iratok közt 
758—845. jelzet alatt található. 120 Gunda — Gycnizse 

Gunda János és Pál Nyitra vármegye bizonyítványa alapján 
176(3- ban Pest vármegye nemesei soraiba felvétetnek. Czimer- 
peesét : Polgári Perek fasc. 97. Nr. 14. Acla Cr. ex 1809. Nr. 
2200. Egyéb adatok: N. L. I. 151. 

Oiiótli, má?-ként Drobnyi de Guoth falva Antalnak 
nemesi bizonylat Liptó vármegye részéről : Acta Nobilitaria ex 
1845. Nr. 4421. Czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 187. Nr. 10. 
Egyéb adatok: N. L. I. 151. II. 92. 

Ourdélyi, czimerpecsét : Yégr. Okit. 1256/XI. 

Guszthiuvi Ambrns és János Temes vármegye bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek és kihirdettet- 
nek 1785-ben: Nemesi Lajstrom I. 152. 

Gúth Sebestyénnek és fiainak 1594-ben adományozott ár- 
mális hiteles másolata a nemesi iratok közt „(?. 2."' jelzet alatt. 
János, pesti lakos, 1737-ben nemesi bizonyítványt kap Lukács, 
tápió-szelei lakos és fia Pál 1754-ben; János és Imre 1793-ban. 
Gergely 1794-ben Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek és 
kihirdettetnek. Egyéb adatok : N. L. I. 152. 

Giitliy, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 245. Nr. 11., fasc. 249 
Nr. 15., fasc. 253. Nr. 163.. fasc. 263. Nr. 61., fasc. 288. Nr. 71. 

(íiitsclnva2:er, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 60. Nr. 25 

(Tiizniits, czimerpecsét : Végr Okit. 454/XI. 

Gvadáiiyi gróf, czimerpecsét: Végr. Okit. 31/XI. 

Gyárfás de Nasry-Aboiiy, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 
40. Nr.*41., fasc. ül^Nr. 42, fasc. 165. Nr. 22, fasc. 187. Nr. 2. 
Acta Miscellanea ex 1758 Nr. 2. 

Gyarniathy István és P^erencz bemutatott ármálisa lG40-ben 
kihirdettetik: N. L. I. 154. Czimerpecsét: Végr. Okit. 1658/XI. 

Gyeiies, másként Dienes Péter, Gergely, István, Mihály. 
János és Gábor tassi lakosok nemességére vonatkozó tanuvaliatási 
jegyzőkönyv hitelesíttetik s ők Pest vármegye nemesei sorába felvé- 
tetnek 1808ban; hasonlókép felvétetik Károly, iJgyvéd, és Lajos Bars 
vármegye bizonyítványa alapján 1842-ben: Nemesi L. I. 101. H. 89. 

Gyeiiizse, czimerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1834. Nr. 4942. 
Hertelendv iigvvéd után maradt iratok közt : fasc. I. Gyeöre — Győry V2l 

(i.veöre (O.vüre) de Yarbó István és Pálnak Borsod vár- 
megyétől az IG^G-ik évben Gyeöre András. Dobos György és 
Andorkó Istvánnak adományozott ármálisra vonatkozólag kiadott 
bizonyítvány : Acta Nobilitaria ex 1833. Nr. 1291. Az ái-mális hi- 
teles másolata a nemesi iratok közt ..(?, i-S'." jelzet alatt található. 

Gyerken, czímerpecsét : Polgári Perek fa?c. 5. Nr. 9. 

Gyimoly Ferencz és István, dunavecsei lakosok, Veszprém 
vármegye nemesi bizonyítványa alapján a nemesek főkönyvébe 
beírattak és kihirdettettek 1807-ben: N. L. II. 133. 

Gyomlay, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 255. Nr. 34.. 
fasc. 257. Nr. 39. E. 

Gyorgyevits, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 114. Nr. 32.. 
fasc. 184. Nr. 20. 

Gyorgyováuszky, czímerpecsét: Végr. Okit. 415/XI. 

Gyöinörey Ferencz Zala vármegye bizonyítványa alapján 
lH27-ben ; László, ügyvéd, 1837-ben a pestmegyei nemesek sorába 
felvétetnek: Nemesi L. II. 140. és 149. 

Gyöiigyelyi, czímerpecsét: Végr. Okit. 50/XI. és 64/XI. 

Gyöii^yösy család birtokviszonyaira és családi kötelékeire 
vonatkozó adatok : Polgári Perek fasc. 290. Nr. 26. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 25. Nr. 13. Végr Okit 870 XI. 

Györffy István, hévizi lakos, 1720-ban Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetik. István, kecskeméti lakos, nemesi bizonyítványa 
1769-böl Veszprém vármegyétől „G. 10.'' jelzet alatt. János és 
József, kecskeméti lakosok, 1823-ban; Benedek 1830-ban a nemesek 
főkönyvébe bevezettettek. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 192 
Nr. S2., fasc. 260. Nr. 91. Egyéb adatok: N. L. I. 154. 

Gyiirí?y, másként Kis Mihálynak és I\Iester Mártonnak 
1650-ben adományozott és 1656-ban Ung vármegyében kihirdetett 
eredeti ármális : az Oklevéltárban. 

Gyürí^yi, czímerpecsét: Polgári Poi'ek fasc. 88. Nr. 3., fasc. 
118. NÍ. 33! 

Györy ((iyüry) Gábor kineveztetett Pestmegyében táblabírónak 
169!)-ban. Leszármazási tábla és bizonyítvány 1756-ból „G^, 6." 122 fíyőry — Gyüro 

jelzet alatt. Imre és János 1720-ban, István, gyóni lakos, 1755-ben 
a nemesek főkönyvébe bevezettetnek. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 165. Nr. 12. Egyéb adatok: N. L. I. 55. 

Oyöry de Nádiulvar, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 129. 
Nr. 42. 

(iyulaffy i?róf, czímerpecsét a Hertelendy ügyvéd után maradt 
iratok közt : fasc. I. 

Oyulíiy báró Ferencz, bárói diplomája kihirdettetik 1.732-ben : 
N. L. I. 154. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 6G. Nr. 34- 
Lajos gróf 1819-ben; Ignácz gróf, horvátországi bán, 1820-ban 
Pest vármegyében kineveztettek táblabiróknak. 

Gyiira, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 119. Nr. 8. 

(Tyiircsányi István 1784-ben megyei számvevőnek, majd 1790 — 
93-ig főadószedőnekválasztatik meg; Gábor 1832-ben táblabírónak 
neveztetett ki. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 54. Nr. 8., fasc 
102. Nr. 28 

Oyureovits, czímerpecsét : Polgári Perek. fasc. 26. Nr. 39. 

Oyiirí^yek (Gy u r g y ik) Pál, irsai lakos, Pál és Dániel fiával 
együtt 1808-ban Turocz vármegye bizonyítványa alapján Pest vár- 
megye nemesei közé felvétetett. N. L. II. 134. Czímerpecsét : 
Végr. Okit. 467/XI. 

Oyurikovics, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. J5B. Nr. 120., 
fasc. 287. 

ÍTyiirits, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 116. Nr. 14., fasc. 
247. Nr. 99. 

tTyiirkovich, másként J u r k o v i c h de P i 1 i s - S z á n t ó 
Mátyás és Mártonnak 1814-ben adományozott ármális és elönév 
„t7. 10."" jelzet alatt, kihirdettetnek 1825-ben: N. L. II. 149. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 132. Nr. 3., fasc. 177. Nr. 78. 

Oyiirsányi, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 87. Nr. 32. 

ÍTyűre Mihálynak és Szeglegcthy Györgynek 1659-ben 
adományozott és Szabolcs vármegyében kihirdetett ármális hiteles 
másolata a nemesi iratok közt „G. 4." jelzet alatt. A család Szelén 
lakó tagjai 1724 — 1767-ik években a nemesek közé iktattatnak. 
Egyéb adatok : Nemesi L. I. ]5(). Gyürky — Gyűry 123 

(iryürky tle Gyürk István, Gábor és Pál nemesi bizonyítványa 
Hont vármegyétől 1723-ból „(r. II.'' jelzet alatt. György t. -szelei 
lakos Hont vármegye bizoayitványa alapján 1741-ben, Mihály és 
fiai, György, József, Benedek 1754-ben a pestmegyei nemesek 
főkönyvébe bevezettettek. Pál megyei aljegyzőnek megválasztatik 
1678-ban ; István helyettes alispánnak 1686-ban, végül a vármegye 
országgyűlési követének 1687-ben. Czimerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 34' Nr. -23., fasc. 94. Nr. 35. A. Crim. ex 1822. Nr. 15214. 
Egyéb adatok: N. L. I. 156. Táblabírónak kineveztetett István 
1784-ben, Pál 1804-ben. 

(iyüry, lásd Győr y. H. Hjiader Györgynek és nejétől, Gul inger Annától született 
gyermekeinek 1823-ban adományozott ármális hiteles másolata a 
nemesi iratok közt ..H. 23." jelzet alatt. Pestmegyében kihirdet- 
tetett 1824-ben: N. L. II. 170. György kineveztetett táblabirónak 
1825-ben. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 182., Végr. Okit. 
419/XI.; fi23/XI.; 1244 'XI. ; 1452X1. 

Haager Tamásnak, fiának Frigyes Ernesztnek és leányának 
Mária Katalinnak, 1741-ben adományozott és Pest vármegyében 
1742-ben kihirdetett ármális hiteles másolata ,,H. 7." jelzet alatt. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 91. Nr. 20. 

Haáii, Bars vármegyében kihirdetett nemes család, honnét a 
XVII. századtól kezdve Hont-, Nógrád- és Pest vármegyébe átszár- 
maztak. Czímerpecsét Polgári Perek fasc. 32. Nr. 14., fasc. 83. 
Nr. 37., fasc. 35. Nr. 37., fasc. 51. Nr. 28., fasc. 92. Nr. 49. 

Habán, czímerpecsét: Végr. Okit. 1452 'XI. és Polgári Perek 
fasc. 247. Nr. 64.. fasc. 260. Nr. 78., fasc. 277. Nr. 1. 

Habermayer Mihály, Győr vármegyének 1802-ik évi — s a 
Habermayer Gottfriednek 1760-ik évben adományozott ármálisára 
vonatkozó — bizonyít\*ánya alapján Pest vármegye nemesei sorába 
felvétetett és kihirdettetett ugyanazon évben : Nemesi Lajstrom 
II. 157. 

Habinay, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 260. Nr. 72. 

Hacker, czímerpecsét : Acta Politica ex 1778. Nr. 47 ; Pol- 
gári Perek fasc. 128. Nr. 24.. fasc. 129. Nr. 36. és 37. 

Hada, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 11. Xr. 6. 

Hadas Mihály, dabasi lakos és fiai Sándor és Mihály, bemu- 
tatják Szabolcs vármegye nemesi bizonyítványát 1801-ben. Egyéb 
adatok N. L. I. 488. Hadáry — Hajnik 126 

Hiuláry, azelőtt Haderman Antal, Ágoston es Antal fiai- 
val együtt kihirdettetik 1810-Ben : N. L. II. Uy2. Lásd H a d e r m a n. 

Hailelherü:er, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 69. Nr. 5. 

Hiiderniaim Antalnak és nejétől, Stublanecz Rozáliától 
született gyermekcinek 1808-ban adományozott ármális a nemesi 
iratok közt .,//. 17." jelzet alatt. Czímerpecsét: Végr. Okit. 1084/XI. 

Hadik gróf de Futak, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 111. 
Nr, 5. 

Hadzsy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 110. Nr. 12., fasc. 
195. Nr. 5-2. 

Hagara de Deszer, czímerpecsét : Polgári Per. k fasc. 87. 
Nr. 23. 

Hagara ile 3Iagos-Ligeth, leginkább ügocsa- és Szatm ár- 
megyékben elterjedt nemes család. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 65. Nr. 26., fasc. 66. Nr. 50. 

Hagymásy János, megválasztatik pestmegyei főbiztosnak 
1709-ben. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 7. Nr. 14. 

Haíiu, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 159. Nr. 93. és 94. 

Haíiirícb, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 280. 

Hajdú József Pest vármegyei táblabírónak kineveztetett 
1861-ben; a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 271. Nr. 2. 
jelzet alatt őrzött iratoknál található. 

Hajagos Illés kineveztetett Pest vármegyei táblabírónak az 
1861-ik évben. 

Hajmásy, czímerpecsét: Hertelendy ügyvéd után maradt 
iratok közt : fasc. I. 

Hajnal János, Békés vármegyétől 1720-ban nemesi bizonyít- 
ványt kap a nagyatyjának 1638-ban adományozóit ármálisra vo- 
natkozólag a nemesi iratok közt „H. 30." jelzet alatt. Czímer- 
pecsét : Polgári Perek fasc. 123. Nr. 4., fasc. 137. Nr. 18., fasc. 184. 
Nr. 4. Acta Politico-Miscellanea ex 1808. Nr. 2970. Egyéb adatok : 
N. L. I. 164. 

Hajnik Pál, Ferencz és János, továbbá Pál fiai, Lipót és 
Károly ; Ferencz fiai Pál és Károlynak az 1808-ik évben adományo- 126 Hajnik — Halácsy 

zott ármális kihirdettetik Pest vármegyében 1809-ben. János nemesi 
bizonyítványt kap 1845-ben: N. L. II. 160. Pál táblai elnöknek 
kineveztetett 1861-ben. Czímerpeesét : Polgári Perek fasc. 190. 
Nr. 42., Yégr. Okit. 530/XI. : 1172X1. 

Hajnóczy, a múlt században Szerem vármegyében feltűnt 
nemes család. Czímerpeesét : Polgári Perek fasc. 77. Nr. 1. 

Hajós, másként Hajósy, czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 
73. Nr. 14., fasc. 80—82. Nr. 31., fasc. 189. Nr. 58., fasc. 252. 
Nr. 108. 

Hajós de Dórja, Szabolcs és Tolna vármegyében kihirde- 
tetett nemes család, mely azonban ügy látszik, hogy a dömsödi 
Hajós családnak egy elszármazott ága. Czímerpeesét: Acta Nobil. 
ex 1836. Nr 4484. ' 

Hajós de Dömsöd Brikczius és Mihály egy 1488-ik évi határ- 
járási levélben említtetnek. István, dömsödi lakos, 1676-ban Pest 
vármegyetői bizonyítványt kap egy 1540-ik évben kelt Dömsödi 
Hajós Mihálynak adott kiváltságlevélre vonatkozólag. Leszárma- 
zási táblák és egyéb okmányok : Polgári Perek fasc. 16. Nr. 10., 
fasc. 43. Nr.7., fasc. 99. Nr. 23., fasc. 153. Nr. 27. és a nemesi iratok 
közt ,,H.94." jelzet alatt György, dömsödi lakos, 1730-ban; László 
1802-ben ; József és Sándor 1836-ban a Nemesek Lajstromába 
bevezettetnek. József kineveztetik főjegyzőnek 1849-ben ; Menyhért 
főadószedő lesz 1861-ben : Kálmán megválasztatik szolgabírónak 
1872-ben ; József segédszolgabiró lett 1878-ban : Kálmán tb. fő- 
jegyző 1881-ben. Táblabiróknak kineveztettek : Hajós József 1841- 
ben; id. Hajós József és János 1861-ben. Czímerpeesét: Polgári 
Perek fasc. 76. Nr. 19., fasc. 246. Nr. 32., fasc. 260. Nr. 98., 
fasc. 261. Nr. 23.. fasc. 285. Nr. 47., Végr. Okit. 343 XI. Egyéb 
adatok: N. L. I. 164. 

Hajzer xMiksa, Tádé és János bemutatják az atyjuknak, Hajzer 
Sebestyénnek az 1746-ik évben adományozott ármálist : Nemesi 
Investigatio ex 1755. Nr. 8. 

Halácsy de Halács, már a XV. században szereplő birtokos 
nemes család Trencsén vármegyében Halács községben, honnét 
nevét és elönevét is vette. Czímerpeesét: Végr. Okit. 1072X1., 
Polgári Perek fasc. 6. Nr. 3. és Miscellanea ex 1731. Nr. 12. Halasy — Ha ni a' 127 

Halasy de Déva-Váii.va, Erdélyben régi nemes család, mely 
a múlt században Komárom-, Szabolcs-. Zala- és Pest vármegyékben 
szétágazott. Ádám, czeglédi lakos, 1781-ben; Ferencz, abonyi lakos. 
1797-ben; István, abonyi lakos, ISül-ben Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetnek és kihirdettetnek : N. L. I. 165. Károly kine- 
veztetett pestmegyei táblabirónak 1818-ban. Czímerpecsét : Acta 
Pol. Miscell. ex 1814. Xr. 19()1., Acta Crim. ex 1815. Nr. 697.. 
ex 1820. Nr. "2725., Polgári Perek fasc. 277. 

Halász de Dabas Ferencznek, nejének, F e j s z é s Katalinnak 
és gyermekeinek, Mihály, Ferencz, István, Erzsébet és Katalinnak 
Lipót király l()69-ben ármálist ad. Számos bizonyítvány és leszár- 
mazási táblák a nemesség-szerzőktől kezdve ,.H. 4." jelzet alatt 
és Polgári Perek fasc. 42. B. Nr. 37. H. Mihály, Péter, Ferencz. 
.József, Imre, István, ifj. István, János és Pál, dabasi lakosok. 1730- 
ban a nemesek főkönyvébe bevezettetnek; Bálint, Sámuel, Ignácz. 
Gáspár 1817-ben : István, n.-körösi lakos, 1820-ban ; Márton, áporkai 
lakos 1820-ban a nemesek főkönyvébe bevezettetnek. Balázs fő- 
ügyész lesz 1848-ban; Mór főmérnök 1861-ben; Olivér Pest vár- 
megye aljegyzője 1883-ban; Zsigmond és Sándor főszolgabírók 
1886-ban; Jenő főszolgabírónak megválasztatott 1886-ban ; Sándor 
1833-ban szolgabírónak, 1889-ben főszolgabírónak választatott meg. 
Táblabiróknak kineveztettek: Halász Bálint 1820-ban; Miklós 
1825-ben; id. Imre 1829-ben; Ferencz, Péter és Pál 1836-ban; 
Kálmán 1838-ban; Boldizsár 1841-ben ; Jenő 1845-ben; Boldizsár, 
Jenő és Péter 1861-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 5. Nr. 
13., fasc. 46., Nr. 59, fasc. 112. Nr. 15., fasc. 119. Nr. 29. Egvéb 
adatok: N. L. I. 165. II. 169. 

Halászy, Komárom- és Gömör vármegyékben már a XVI 
században szereplő nemes család. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 248. Nr. 133. 

Haller de Hallerkeö ^róf, a XV. században hazánkba szár- 
mazott régi nemes család, mely ugyanakkor itt Haller Ruppert 
személyében honfiiisítást nyert. János kineveztetett pestmegyei 
táblabirónak 1818-ban. Czímerpecsét: Végr. Okit. 1087/XI. 

Halmágyi de Étfalva, már a XV. században szereplő székely 
nemes család. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 30. Nr. 32. 

Hamar de Paiiii Mihály 1602-ben többekkel együtt ármálist 
nyer; a család székhelye Nyitra vármegye, onnét vette előnevét 128 Hamar — Hanulik 

Í3 Panii községtől. Gzímerpecáét : Polgári Perek fase. 18. Nr. 30., 
fasc. 45. Nr. 14., fasc. 80—82. Nr. 19., fasc. lOB. Nr. 18.. fasc. 
171. Nr. 154., fasc. 178. Nr. 2. 

Hamher^er, cziinerpecsét: Acta Miscellanea ex 1731. 

Hanimelberger, ezímerpecsét : Végr. Okit. 1442X1. 

Haiiiza Imre, Benjámin és Mihály, nagykőrösi lakosok, 1771- 
ben ; Sámuel és György, kecskeméti lakos, 1774-ben Szabolcs vár- 
megye bizonyítványa alapján kihirdettetnek: N. L. I. 166. 

Háncsok, a XVII. században Nyitra vármegyében szereplő 
nemes család. Czimerpecsét: Acta Miscellanea ex 1742. és Pol- 
gári Perek fasc. 21. Nr. 7. 

Hanekkart, ezímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1825. Nr. 2099. 

Haug:yás de Kis-Máiiya család részére nemesi bizonylat 
1633-ból, 1637-böl és 1693-ból a kis-mányai H. Jánosnak, Mátyás- 
nak és Györgynek 1609-ben adományozott ármálisra vonatkozólag * 
Processus Nobilitares fasc. 1. Nr. 48. Nemesi iratok ,.H. <S." jelzet 
alatt. Gedeon kineveztetett pestmegyei táblabírónak 1841-ben. 
János, nyáregyházi lakos, 1748-ban; Pál 1756-ban Nyitra vármegye 
bizonyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétetik. 
Dániel főszolgabírónak megválasztatott 1818-ban. Czimerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 144. Nr. 21., fasc. 146. Nr. 35., fasc. 289. 
Nr. 3. Egyéb adatok N. L. I. 167., 489. 

Haniss, ezímerpecsét : Polgári Perek fasc. 148. Nr. 2., fasc. 
155. Nr. 80., fasc. 195. Nr. 52. 

Haiikó Jánosnak, H o r n ó c z Lukácsnak és gyermekeinek, 
Gergely, András és Magdának az 1635-ik évben adományozott 
ármális a nemesi iratok közt „H. 13. '' jelzet alatt. A család Pest 
vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 1762-ben : 
N. L. I. 168. 

Hankus, Ugocsa- és Nógrád vármegyékben elterjedt nemes 
család, melynek egy ága Pest vármegyébe származott át a jelen 
század negyvenes éveiben. Czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 253. 
Nr. 132. 

Haiinos, ezímerpecsét: Végr. Okit. 1197/XI. 

Hamilik Mihálynak és nejétől, M a j e r s z k y Katalintól szüle- 
tett fiainak, Mihály, János, Péter, István és Lajosnak az 1801-ik Hanoiik — Harsiiuyi 129 

évben adományozott ármális a nemesi iratok közt „ií. ^^/' jelzet 
alatt. Kihirdettetett ugyanazon évben: N, L. II. 157. Czímerpecsét : 
l'olgári Perek íasc. 251. Nr. 59. 

Hamis, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 80—8:?. Nr. 52. 

Haiivay Ferenczné sz. Mocsáry Judith KiGQ-ben Pest vár- 
megyétől bizonyítványt kap: a nemesi iratok közt „H. 5." jelzet 
alatt. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 177. Nr. 66., fasc. 192. 
Nr. 95. 

Haiivay-Kovács Mihály, váczi lakos, Veszprém vármegye 
bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetik és 
kihirdettetik 1775-ben. N. L. I. 167. 

Haiizely Márton, ügyvéd, Szepes vármegyének — a Henzely 
Mózesnek és fiainak, Menyhért, György, Márton, Mátyás és János- 
nak az 1646-ik évben adományozott ármálisra vonatkozó — bizonyít- 
ványa alapján 1820-ban Pest vármegye nemesei sorába felvétetik 
és kihirdettetik: N. L. II. 168. Czímerpecsét: Végr. Oklevéltár 
855/XI., 514'XI., Acta NobiHtaria ex 1806. Nr. 237. Kineveztetett 
pestmegyei táblabírónak 1822-ben; ifj. Márton 1839-ben. 

Haraszty de Makcsa Antal, Ung vármegye bizonyítványa 
alapján, Kái-oly íiával együtt a pestmegyei nemesek sorába felvé- 
tetik és kihirdettetik 1819-ben N. L. II. 163. Czímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 185. Nr. 97., fasc. 189. Nr. 79. 

Harniüs, Nógrádmegyében kiterjedt régi nemes család. János 
kineveztetett pestmegyei táblabírónak J 845-ben. 

Hariiócz Lukácsnak, Gergely, András és Magdolna gyerme- 
keinek, nemkülönben H a n k ó Jánosnak í635-ben adományozott 
armális hiteles másolata „H. IS." jelzet alatt. Mihály és András 
és Mihály fiai, István és András, nagykörösi lakosok 1762-ben 
kihirdettetnek. Egyéb adatok: N. L. I. 168. 

Harrer, az ujabb időben, úgy látszik a jelen század elején 
nemességet nyert család. Czímerpecsét : ügyvédek után maradt 
különféle családi iratok : Nr. 852. 

Harsányi de Sárospatak et Kis-Harsáiiy már a XIV. XV. 

században szereplő erdélyi nemes család. István, kecskeméti 
plébános, kineveztetett pestmegyei táblabírónak 1798-ban. Czímer- 130 • Harsányi — Házy 

pecsét: Polgári Perek fasc. 46. Nr. 33., fasc. d'2. Nr. 10 és Acta 
Nobilitaria ex 1800. Nr. 1850. 

Húsz, ezímerpecsét : Polgári Perek fasc 6:2. Nr. 1:2. 

Hatala de Borró János részére nemesi bizonyítvány Sáros 
vármegyétől 1791-böl a Hatala Péter által 1668-ban nyert (ere- 
detiben a leleszi konventben levő) ármálisra vonatkozólag: Acta 
Nobilitaria ex 1791. Nr. 2700. Pál, Sáros vármegye bizonyítványa 
alapján 1792-ben kihirdettetik. Antal, pestmegyei táblabírónak 
kineveztetett 1841-ben. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 107. 
Nr. 5. Egyéb adatok: N. L. 1. kötet 168—169. 

Hatalovics Józsefnek a Mária Terézia királynő által az 1756-ik 
évben adományozott ármális kihirdettetik Pest vármegyében 
ugyanazon évben: N. L. I. 169, 

Hatos, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 134. Nr. 12. 

Hau, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 114, Nr. 16. 

Haiilik, czímerpecsét: Végr. Okit. r294/XÍ. 

Hauszinker, czímerpecsét: Acta Politico-Miscellaneaexl802.Nr. 
845; és ügyvédek után maradt különféle családi iratok közt: Nr. 1498. 

Haussler, czímerpecsét : Várady ügyvéd után ró áradt iratok 
közt: fasc. 11. jelzet alatt. 

Havas József, Pest város főbírája, János, Tamás, Mihály és 
Antal fiaival együtt 1839-ben Gömör- és Kis-Hont vármegye bizo- 
nyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétetett: N. 
L. II. 162. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 33. Nr. 30. 

Hávor, czímerpecsét : Hertelendy ügyvéd után maradt iratok 
közt : fasc .1. 

Hazucha Ferencz, pomázi lakos, 1795-ben Liptó vármegye : 
János, kelemenfalvi lakos, 1811-ben Heves vármegye bizonyítványa 
alapján nemeseknek ismertettek el és kihirdettetek. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 44. Nr. 44., fasc. 56—57. Nr. 14. Egyéb 
adatok: N. L. I. 169., 186. 

Házy de Szakul Jánosnak régi nemessége megtartásával a 
H e ü s e 1 helyett Házy név felvétele és előnév engedély 1812-ből: 
nemesi iratok „H. IG.'' jelzet alatt. Czímerpecsét: Acta Politica 
ex 1767. Nr. 16. Hayden — Heiibrunn 131 

Haydeii, czíinerpecsét : Polgári Perek fasc. 68. Nr. 57. 

Hiiyime, czíinerpecsét: ügyvédek után maradt különféle 
családi iratok közt: Nr. 1480. 

Hebrauk, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 104. Nr. 10. 

Hedry, Sáros vármegyében régi birtokos nemes család. 
Boldizsár, kalocsai kanonok, megválasztatott pestmegyei tábla- 
birónak 1746-ban. 

Hegedűs Zsigmondnak nemesi bizonylat Pest vármegyétől a 
Ferencz által 1753-ban nyert ármálisra vonatkozólag : Acta 
Nobilitaria ex 1842. Nr. 1235. Béla kineveztetett Pest vármegye 
tiszteletbeli ügyészének 1878-ban ; Pál kineveztetett táblabirónak 
1832-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 121. Nr. 19., fasc. 
202. Nr. 30., fasc. 205. Nr. 33. Egyéb adatok: N. L. I. 169. 

Hegedűs, czímerpecsét (más) : Polgári Perek fasc. 69. Nr. 20., 
fasc. 118. Nr. 33., fasc. 122. Nr. 1.. fasc. 145. Nr. 57., fasc. 
254. Nr. 21. 

Hegedfis, másként T o r m á s y Mihály és László 1745-ben 
a nemesek lajstromába bevezettettek. László, alsó-szopori lakos 
1770-ben Sopron vármegyétől bizonyítványt kap az ősének, 
Istvánnak 1611-ik évi uj adománylevelére vonatkozólag: nemesi 
iratok ^H. 10.'' jelzet alatt. János, ócsai lakos, 1821-ben Pozsony 
vármegye ; ifj. Ferencz 1821-ben Baranya vármegye ; Imre, Zsig- 
mond, József és Lajos fiaikkal együtt 183D-ben Sopron vármegye ; 
János, pándi jegyző, 1836-ban Pozsony vármegye bizonyítványa 
alapján kihirdettetnek. Egyéb adatok: N. L. I. 411. 

Hegyessy Péter kineveztetett pestmegyei táblabirónak 1834-ben. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 114. Nr. 37. 

Hegyi Ferencz, czeglédi uradalmi ügyvéd, Arad vármegye 
bizonyítványa alapján 1847-ben kihirdettetik : N. L. H. 167. Czímer- 
pecsét : Acta Politica ex 1770. Nr. 40.. Polgári Perek fasc. 9. 
Nr. 21., fasc. 29. Nr. 45. 

Heigl, czímerpecsét a Krusztics ügyvéd után maradt iratok 
közt: Nr. 1431. jelzet alatt. 

Heilbruim, czímerpecsét: Acta Politica ex 1786. Nr. 1678. l;-;2 Heini'ich — Hcmbize 

Heinricli (Hanrich) Ferencz ügyvéd — a Heinrich János- 
nak az ITGU-ik évben adományozott ármális alapján — 183T-ben 
a pestmegyei nemesek főkönyvébe bevezettetik és kihirdettetik: 
Nemesi L. II. 166. Czímerpecsét : Végr. Okit. 40'XI. 

Heiiiímcher, lásd B i k k e s y de V á ra o s-A 1 1 y a. 

Heizler, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 145 Nr. 25., lasc. 
202. Nr. 41. 

Héja (le Sárfalva, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 125. 
Nr. 74. és Acta NobiJitaria ex 1822. Nr. 2047. 

Hekl, czímerpecsét : Acta Politico-iMiscellanea ex 1808. 
Nr. 2970. 

lleldt, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 179. Nr. 152., fasc. 
252. Nr. 93. 

Helleiihrant de Tisza-I5eö. Leszármazás: Jánostól és nejé- 
től, Bezerédy Teréztől, 1696-tól kezdve : Acta Nobilitaria ex 1829. 
Nr. 1197. jelzet alatt található. János ármálisának bemutatásával 
1696-ban; ifj. János 1731-ben; legifj. János, szarvasi jegyző, 1829-ben 
kihirdettetnek : Nemesi L. I. 191. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 16. Nr. 21., fasc. 150. Nr. 2., fasc. 158. Nr. 75., fasc. 167. 
Nr. 81., fasc. 200. Nr. 137. Egyéb adatok: Acta Nobilitaria ex 
1829. Nr. 1197. 

Hellenbach báró, 1686-ban János-Gottfried személyében a 
bárói méltóságra emelt nemes család. György kineveztetett pest- 
megyei táblabírónak 1784-ben; Elek 1789-ben, József 1798-ban. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 145. Nr. 75. 

Helm Ferdinándnak lSi7-ben adományozott ármális hiteles 
másolata a nemesi iratok közt ,,H. 25.'' jelzet alatt. Kihirdettetett 
1817-ben: Nemesi L. II. 167. 

Helvey Gyula, azelőtt S c h w e i t z e r, nevét királyi kegye- 
lemmel megmagyarosította 1847-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 249. Nr. 5. 

Hem László és Ignácz 1790-ben emeltetnek nemesi rangra. 
Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 62. Nr. 23. 

Henibize, lásd G h i 1 1 a i n de H e m b i z e. r 

Hems — Herczeg: 133 

Heuis báró, czimerpecsét : Végr. Okit. 259X1. 

Heiicz Ferenez, áporkai lakos, régi donatarius nemessége 
Pe?t vármegyében elismertetik s annak alapján ö kihirdettetik 
lT84-ben : Nemesi Lajstrom I. 171. Czimerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 145. Xr. 10. 

Hencze Ferenez és András, áporkai lakosok, nemesi bizo- 
nyítványt kapnak lT65-ben: Aeta Nob. ex 1888. Nr. 2821. János 
és István, bugyi lakosok, 1824-ben s a család Fülöpszállásra szár- 
mazott tagjai 1838-ban nemesi bizonyítványt kapnak. János és 
István, váczi lakosoknak, nemesi bizonylat Nyitra vármegyétől 
17Dl-böl : Acta Xobilitaria ex 1791. Nr. 1184. Leszármazási tábla : 
Aeta Nobilitaria ex 1824. Nr. 1979. és Acta Nob. ex 1837. Nr. 
4653. Egyéb adatok: Nemesi L. I. kötet 172. lap felsorolva. 

Heiidre.v Pál fiával Ferenczczel együtt 1809-ben Békés vár- 
megye bizonyítványa abipján a pestmegyei nemesek sorába fel- 
vétetik: N. L. II. 161. Pál kineveztetett pestmegyei táblabírónak 
1820-ban. Czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 157. Xr. 25.. Végr. 
Okit. 336 XL 

Heiinegh de Scliarft'eusteiii, czimerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 1. ex 17IM). 

Henter de Szepsi-Szt.-lvány, tősgyökeres székely nemes 
család, melynek egy ága. Henter Ádám személyében 1753-ban a 
bárói méltóságra emeltetett. Czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 
65. Nr. 31. 

Hepesváry, czimerpecsét a végrendeletek közt : Oklevéltár 
1183XL 

Heppe, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 115. Nr. 22. 

Hercheni'üther Gyulának és gyermekeinek, Gyula, Miklós, 
Mária és Adelheidnek 1835-ben adományozott ármális hiteles má- 
solata a nemesi iratok közt „H. 26." jelzet alatt. Kihirdettetett 
Pest vármegyében 1835-ben: N. L. II. 172. 

Herczea: János és fiai részére nemesi bizonylat Nyitra vár- 
megyétől 1790-böl: a Herczeg Péter, Gergely és Jánosnak 1651-ben 
adományozott ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 1790. 
Nr. 3794. és Nr. 4359.; Processus Nob. fasc. 1. Nr. 36. Egyéb 
adatok: Nemesi Lajstrom I. 173. és II. 159. 1. Czimerpecsét 134 Herczeg — Hethey 

Polgári Perek fasc. 186. Nr. 115., fasc. 173. Nr. 20., Acta Poli- 
tica ex 1778. Nr. 38. 

Here, másként F a 1 u s s y Pál és András, 1784-ben nemesi 
bizonyítványt kapnak Pest vármegyétől. Egyéb adatok : Nemesi 
Lajstrom 1.' 121., 136., 173. 

Heribán, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 126. Nr. 41., 
fasc. 252. Nr. 79., fasc. 262. Nr. 37. 

Heriiigh, czímerpecsét: Végr. Okit. 29^X1. Egyebekben lásd 
P áp a y. 

Herke, borsodvármegyei nemes család. Czímerpecsét : Pol- 
gári Perek fasc. 260. Nr. 89. 

Hermán Nep. Jánosnak és nejétől, nemes W i r k 1 e r Teréztől 
született gyermekeinek 1825-ben adományozott ármális hiteles 
másolata a nemesi iratok közt „íT. 27." jelzet alatt. 

Hermán de Nempti. A Hermán Balázsnak 1571-ben kiadott 
Bozvárra vonatkozó adománylevél a nemesi iratok közt ,,B. 23.' 
jelzet alatt. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 56—57. Nr. 21., 
fasc. 199. Nr. 95. és Végr. Okit. 1294/XI. 

Hermán János, budai postaprefektusnak és Ignácz, János, 
Ferencz, József, Staniszló, Teréz, Janka, Karolin, Matild, Jozefa 
és Vilhelmina gyermekeinek 1826-ban adományozott ármális ki- 
hirdettetik Pest vármegyében ugyanazon évben : N. L. I. 174. 

Herpay Mihály és József, bemutatván az 1754-ik évben Mária 
Terézia királynétól nyert ármálisukat. Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetnek és kihirdettetnek ugyanazon évben : N. L. I. 
174. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 122. Nr. 5., fasc. 143. Nr. 184. 

Herr, czímerpecsét: Polgári Perek fasc, 150. Nr. 12. 

Hersel, czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1832. Nr. 4792. 

Hertelendy de cadem et Yindornyalak, tőzsgyökeres zala- 
vármegyei nemes család, mely Vas-, Torontál- és Pest vármegyébe 
is szétágazott. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 47. Nr. 6., fasc. 
70. Nr. 25., fasc. 73. Nr. 13., fasc. 253. Nr. 154. 

Hethey, Árpádkori tőzsgyökeres nemzetség, mely már a XI. 
századtól kezdve Pest-, Zemplén- és Bereg vármegyékben szerepel. 
Czímerpecsét : Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 59. Heüszel — Hirsch 135 

Heüszel, lásd A i s z e r i k név alatt. 

Heiisel, lásd Házy név alatt. 

Henpl, czímerpecsét : a Szabó István ügyvéd után maradt 
iratok : fasc. 19. jelzet alatt. 

Hevessy Péter és István 1755-ben a pestmegyei nemesek sorába 
felvétettek és kihirdettettek. Istvánnak Komárom vármegye által 1774- 
ben adott nemesi bizonylat a nemesi iratok közt „íT. io." jelzet 
'alatt. Czímerpecsét: Végr. Okit. 610/XI. Egyéb adatok. N. L. I. 175. 

Hevenyesy István, gyóni lakos fiával Miklóssal és unokáival, 
Miklós és Péterrel a pestmegyei nemesek sorába felvétetik és ki- 
hirdettetik 1754-ben: N. L. I. 175. 

Heyder, czímerpecsét: ügyvédek után maradt különféle csa- 
ládi iratok közt : Nr. 852. 

Hidas, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 68. Nr. 38. 

Hideiíli László, Ábrahám, l-'ál és Gábor nemesi bizonyít- 
ványa Abauj vármegyétől : Acta Nobilitaria ex 1829. Nr. 566. 
jelzet alatt. Ábrahám Pestmegye nemesei sorába felvétetik 
és kihirdettetik 1829-ben: N. L. I. 186. Czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 1(58. Nr. 33., fasc. 180. Nr. 28. 

Hiemer, czímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1779. Nr. 6. és 
Acta Miscellanea ex 1784. Nr. 5. E. és 5. G. 

Híndy de Naijy et Kis-Hiiid, már a XIV — XV. században 
Nyitra vármegyében szereplő ős nemzetség, mely több vármegyébe 
szétágazott. Pest vármegyében Géza 1874-ben aljegyzőnek, Kálmán 
1878-ban árvaszéki ülnöknek választatott meg. 

Hiiiia^er, lásd E ő r h a 1 m y. 

Hiross, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 107. Nr. 5., fasc. 
128. Nr. 17. Acta Nobilitaria ex 1792. Nr. 1185. Egyéb adatok: 
N. L. I. 176 — 177. Fehér, de különösen Pest vármegyében valamikor 
nagyon elterjedt birtokos nemes család. Ignácz kineveztetett pest- 
megyei táblabírónak 18.i9ben. 

Hirsch, Gömör vármegyében kihirdetett nemes család. Czí- 
merpecsét : a Szabó István ügyvéd után maradt családi iratok 
közt: fasc. 19. jelzet alatt található. i:<6 Hirt — Hoffer 

Hirt (Hirth), ezímerpecsél : Acta Miscellanea ex 1785. Nr. 
S± cs Fülgári Perek fasc. J24., Nr. 37. fasc. 135. Nr. 24. 

Hmiray Mihály, Trencsén vármegye 1759-ik évben kiadott 
nemesi bizonylata alapján F'est vármegyében kihirdettetik ugyanazon 
évben : N. L. I. 177. 

Hisii.yay, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 252. Nr. íjl. 

Hoblik, czímerpecsét: Polgári i*erek fasc. 156. Nr. 9(). és 
fasc. 274. Nr. 40. 

Hochbarth Mihály. János, István, ignácz, ifj. Mihály, Jakab, 
Antal, József, György és Fülöp, bemutatván ármálisukat. 1693-ban 
kihirdettetnek : N. L. I. 177. Czímerpecsét : Acta Politica ex 
1662. Nr. 6. 

Hochekker, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 290. Nr. 24. 

Hoclihausser, czímerpecsét : Várady ügyvéd után maradt 
iratok : fasc. II. jelzet alatt. 

Hoclireiter József, György és Mátyás, 1753-ban Mária Terézia 
királynőtől ármálist nyernek, mely Somogy vármegyében kihirdet- 
tetett ugyanazon évben. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 70. 
Nr. 25. 

Hochwarth Mihály, budai harminczados és helyettes alispán, 
megválasztatott Pest vármegye föadószedőjének 1691-ben. 

Hortossy, Bihar, Borsod, Hont, Somogy, Szabolcs és Pest 
vármegyékben elágazott régi nemes család. Sámuel kineveztetett 
pestmegyei táblabírónak 1795-ben. 

Hortászy (le eadeni Lukács, csengeri superintendens, vala- 
mint neje, Szabó Margit és fiai, András és Mihály, 1609-beii 
ármálist kapnak. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 154. Nr. 1. 

Hofbaiier, czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1830. Nr. 5296. 

Hoffer (le Nagy-Scliaviiicza János, nagykörösi lakosnak és 
Sámuel fiának nemesi bizonylat Liptó vármegyétől 1822 bői cs 
leszármazási tábla H. Jánostól, a nemesség-szerzőtől. 1686-tól 
kezdve: Acta Nobilitaria ex 1839. Nr. 6748. jelzet alatt. Bizunyíl- 
vány Komárom vármegyétől 1762-bül és leszármazási tábla.,//. 12. 
jelzet alatt. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 88. Nr. 19., fasc. 9-'). 
Nr. 18., fasc. 114. Nr. 37. Egyéb adatok: Nemesi L. 1. 178. Hoffraann — Homborffcr 137 

Hoffiihiini, lásd Reményi de D a r u v a r név alatt. 

Hüft'iiian János Fereneznek. Petauer Eufrozina első és 
Hoffer Anna-Maria második nejélöl született gyermekeinek 
1793-ban adományozott ármális a nemesi iratok közt ,,H. 21." 
jelzet alatt. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 195. Nr. 68., fasc. 
261. Nr. 7., Acta Politico-Miscellanea ex 1706. Nr. 1515. 

Hüitsy <le Doin.il.vs:ós Mihály és Benjámin, 1742-bcn Mária 
Terézia királynőtől ármálist nyernek. Domalygós-pusztára donatio- 
nalis levelet kapnak 1744-ben. Sándor kineveztetett pestvármegyei 
táblabírónak 1861-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 111. 
Nr. 8. 

Holczius, lásd Fa név alatt 

Holecz, Hont vármegyében elterjedt nemes család. Cznner- 
peesét: Polgári Perek fasc. 11. Nr. 2. Egyéb adatok: Nemesi 
L. I. 189. 

Holcziiiann, lásd Zirty név alatt. 

Holits, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 134. Nr. 48., fasc. 
138. Nr. 3(L fasc. 148. Nr. 16. 

Hollííjder, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 107. Nr. 15. 

Hollú, czímerpecsét: Végr. Okit. 581/XI. 

Hollóber, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 115. Nr. 22. 

Hollósy .József, királyi ügyész, Bács vármegye bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik 
1834-ben: Nemesi Lajstrom II. kötet 165. 1. Czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 109. Nr. 2., fasc. 110. Nr. 9.. fasc. 185. Nr. 83., fasc. 
153. Nr. 8., fasc. 248. Nr. 115. 

Hollósy, Veszprém-, Győr és Fehér vármegyékben elterjedt 
nemes család, mely már a XV. században szerepelt. A család egy 
ága Fehér vármegyéből Kecskemétre származott át. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 153. Nr. 8., fasc. 185. Nr. 83. 

Holovits Boldizsár, kineveztetett pestmegyei táblabírónak 
1861-ben: a család czímerpecsétje : Végr. Okit. 1836/XI. jelzet alatt 
látható. 

Hoinherger, czímerpecsét : Polcrári Perek fasc. 137. Nr. 29. 138 Homicskó — Hornicz 

Hoinicskó, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 265. Nr. 90. 

Homoky, üng- és ügocsa vármegyékben elterjedt nemes család, 
melynek egy ága Pest vármegyébe származott át. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 41. Nr. 6., fase. 44. Nr. 47., fasc. 95. Nr. 57. 
és a Be ez család nemességi iratai közt. 

Hompasz, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 38. Nr. 14. 

Hoiiza, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 138. Nr. 11. 

Hoiiyáky, czímerpecsét : Acta Politica ex anno 1776. Nr. 106. 

Hoiiyék Márton és Mihály, 1805-ben Nógrád vármegye bizo- 
nyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétetnek és 
kihirdettetnek : Nemesi L. II. 158. 

Hoppé, czímerpecsét : a Szluha ügyvéd után maradt iratok 
közt: Xr. 1103. 

Horáuszky, Liptó- és Szepes vármegyékben már a XVI. 
század elején szereplő nemes család, honnét egy ága Pest várme- 
gyébe származott át. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 46. Nr. 
44., fasc. 164. Nr. 100. 

Horáiiyi de eadeui, egyike Pest vármegye törzsökös nemes 
családainak, melynek számos tagja a vármegyében előkelő állást 
töltött be, így a többek között, Gábor Pest vármegye országgyű- 
lési követének megválasztatott 1737-ben ; alispánnak 1747-ben ; 
.Antal kineveztetett tábhibirónak 1763-baii. Czímerpecsét: Acta 
Miscellanea ex 1727. Nr. 13., Acta Politica ex 1727. Nr. 4. és 
Polgári Perek fasc. 7. Nr. 4. és 11., fasc. 21. Nr. 15., fasc 23. 
Nr. 8., fasc. 53. Nr. 25. 

Horczicza Györgynek, nejének Ballá Katalinnak és gyer- 
mekeinek 1688-ban adományozott ármális hiteles másolata a ne- 
mesi iratok közt ..H. 6." jelzet alatt. 

Hordy, Pest vármegye ös nen)es családainak egyike. Miklós 
a Csepelsziget ispánja volt 1391-bon : Fejér, Codex Diplomaticus 
VIII. 5. 295. lap. 

Hordós, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 35. Nr. 43. 

Hornicz, másként Kvassóy Miklós, Trencsén vármegye 
bizonyítványa ala|.ján Pest vármegye nemesei sorába felvétetik és 
kihirdettetik 1775-ben: Nemesi L. J. 181. 248. Hornig — Horváth 139 

Horiiii; Jakabnak és nejétől, felsenbiirgi Förster 
Jozefától született gyermekeinek : Henrik, József, Bernát, Lajos, 
József, Franciska, Antónia és Anna Máriának 1796-ban adomá- 
nyozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt .,H. 24.'' 
jelzet alatt. Pest vármegyében kihirdettetett 1816-ban: Nemesi L. 
II. 166. 

Horiiik, czímerpecsét : Acta Miscellanea ex 1785. Nr. 3:2. 

Honiung, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 35. Xr. 47. 

Horntyiiia, leszármazási tábla : Polgári Perek fasc. 8. Xr. '1. 

Horovicz, hevesmegyei nemes család ; czímerpecsét : Acta 
Politico-xMiscellanea ex 1814. Nr. 294. 

Horpácsy János, kecskéi lakos nemesség-vizsgálati jegyző 
könyve 1754-böl a nemesi iratok közt ..H. .9." jelzet alatt. Egyéb 
adatok: Nemesi L. 1. 181. 

Hortaiider Erzsébet, özv. Tóth Jánosné részére 1775-ben 
Pest vármegye által kiadott bizonyítvány a neme-si iratok közt 
.H. 11." jelzet alatt. 

Horthy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 70. Xr. 26. 

Horvátli Tamásnak és Berkes Pálnak az lG58-ik évben 
adományozott ármalis Pest vármegye előtt felmutattatik 1725-ben: 
Nem. Inv. 1725. Nr. 10. 

Horváth István, bicskei lakos, 172()-ban; László, gyöngyösi 
lakos, 1733-ban; György és János, ujkécskei lakosok, fiaikkal együtt 
1754-ben; István és Mihály 1755-ben ; Ferencz és István 1756-ban ; 
János Vas vm. bizonyítványa alapján 1773-ban; Mihály, akasztói 
lakos, V^eszprém vm. bizonyítványa alapján 1779-ben ; Mihály a 
Kunságban 1787-ben ; György, Mihály és Márton, solti lakosok, 
Győr vármegye bizonyítványa alapján 1747-ben ; János, kecskeméti 
lakos 1799-ben : Ignácz és Mátyás Bács vármeg\ e bizonyítványa 
alapján 1805-ben ; László, pesti lakos, Zala vármegye bizonyítványa 
alapján 1813-ban ; Gergely, Ferencz, István, György, János, István, 
Imre, Mihály és másik Mihály, valamint János és István, valameny- 
nyien solti lakosok, 1817-ben ; József, Fehér vármegye bizonyít- 
ványa alapján 1823-ban ; László, hites ügyvéd, Szatmár vármegye 
bizonyítványa alapján 1833; Sámuel kecskeméti lakos 1837-ben; 
végül János irsai lakos Pozsony vármegye bizonyítványa alapján 140 Horváth 

1844-ben Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek, kihirdettetnek 
és erről bizonyítványt kapnak. Xem. L. I. 182 — 184. 490. ós 491. 

Horváth Istvánnak és nejének. Kovács Orsolyának 1644- 
ben adományozott ármalis hiteles másolata a nemesi iratok közt 
^H. 3:- jelzet alatt. 

Horváth, vasmegyei család ; czimerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 110. Nr. 9. 

Horváth (más), czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 8. Nr. 17. 

Horváth (más), czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 269. Nr. 10. 

Horváth (más), czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 154. Nr. 29. 

Horváth, fehérmegyei család ; czimerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 151. Nr. 39. 

Horváth (más), czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 247. Nr. 
93. és 97. 

Horváth (más), czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 252. Nr. 99. 

Horváth, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 50. Nr. 12. 

Horváth (más), czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 5. Nr. 13. 
és Nr. 31. 

Horváth (más), czimerpecsét : Polgári Perek fusc. 7. Nr. 5. 

Horváth Gergely, Ferencz stb. solti lakosoknak nemesi 
bizonylat 1813-ból Pest-, és 1797-bül György, Péter stb. szeniczei 
lakosoknak Győr vármegye részéről a Horvát Mártonnak, nejé- 
nek Odor Katalinnak és Márkus Istvánnak 1623-ban adományo- 
zott ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 1843. Nr. 3161. 

Horváth Györgynek 1651-ben adományozott, Vas vármegyé- 
ben 165()-ban kihirdetett ármális czímerfestménynyel ellátott máso- 
lata : Oklovcltár 30/1261. jelzet alatt. 

Horváth Péternek 1643-ban adományozott és ugyanazon 
évben Ung vármegyében kihirdetett eredeti ármális : az Oklevél- 
tárban 30 1260. jelzet alatt. 

Horváth (Ajtics), eredetileg horvátországi nemes család, 
mit Ajtics neve is mutat, onnét azonban már a XVII. század- 
ban Nógrád- és Hont vármegyékbe átszármazott. Czimerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 133. Nr, 48. Horváti! 141 

Horváth de Hihith et Leí^énd Imre, Nógrád vármegye bizo- 
nyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetik és 
kihirdettetik 1743-ban. Gzimerpeesét : Polgári Perek fasc. 34. Nr. 
11.. fasc. 148. Nr. 80., fasc. :205. Nr. 82. Egyéb adatok : N. L. 1. 44. 

Horváth de Disznós, leszármazási tábla : Polgári Perek fasc. 
84. Nr. 23. Gzimerpeesét: Polgári Perek fasc. 46. Nr. 60., fasc. 
48. Nr. 45. 

Horváth, másként Dubraviczky, ez utóbbi családnak egy ága, 
mely horvátországi eredetét nevében fentartotta. Leszármazási 
táblák: Polgári Perek fasc. 38. Nr. 10. és fasc. 51. Nr. 28. 

Horvát de Bogácha, másként Ferii nchich Jánosnak 
nemesi bizonylat Körös- és Baranya vármegyéktől : Acta Nobilitaria 
1830. Nr. 5250. Ezen bizonyítvány alapján nevezett János, valamint 
két fia, Ferdinánd Mátyás és Ferencz János Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetnek és kihirdettetnek 183()-ban. N. L. 1. 491. 

Horváth de Grizsáiiy et Szt.-András, czímerpecsét : Polgári 
Perek 21. Nr. 6. 

Horvátli de Holutiua, leszármazási tábla : Polgári Perek 
fasc. 12. Nr. 10. 

Horváth, másként Huny ad y, lásd a Hunyady névnél. 

Horváth, másként Kocsy Horváth László 1753-ban bizo- 
nyítványt kap Veszprém vármegyétől Kocsy Balázsnak 1563-ik 
évi adománylevelére vonatkozólag ; ennek alapján Pest vármegye 
nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 1754-ben; Mihály 1774-ben 
bizonyítványt kap Győr vármegyétől az 1741-ik évben nyert árniá- 
lisra vonatkozólag : nemesi iratok „H. G."' jelzet alatt, minek alapján 
kihirdettetett 1779-ben. Gzimerpeesét: Polgári Perek fasc. 110. 
Nr. 18., fasc. 125. Nr. 78. Egyéb adatok: N. L. I. 183-220. 

Horváth de Naprisa, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
146. Nr. 36. 

Horváth, másként P e s i t s István, monori lakos, nemességére 
vonatkozó tanuvallatási jegyzőkönyv hitelesitettetett 1817-ben, s 
ennek alapján ö Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és ki- 
hirdetett ugyanazon évben : N. L. I. 490. 

Horváth de Loiniiícz et Palóch, már a XIV. és XV. száza- 
dokban Szepes- és Szatmár vármegyében birtokos nemes család, 142 Horváth — Horvatovszky 

melynek egyik ága Horváth György, pozsonyi királyi kamarai 
tanácsos személyében a bárói méltóságra emeltetett 1686-ban. 
A család leszármazására és birtokviszonyaira vonatkozó adatok : 
Polgári Perek fasc. 137. Nr. 21. jelzet alatt őriztetnek. Czímer- 
pecsét nemesi : Polgári Perek fasc. 2'2. Nr. 3., fasc. 88. Nr. 24., 
bárói : Végr. Okit. 1559/XI., Polgári Perek fasc. 254. Nr. 15., fasc. 
260. Nr. 87. 

Horváth de Szent-György Zsigmondnak és nejétől, ládányi 
Schmidegg grófnőtől született fiának Gusztáv-Adolfnak és második 
nejétől Csillagh Jozefától született fiának 1810-ben adományozott 
grófi diploma, s az 1811-ik évi névváltoztatási engedély Hugón- 
nay-ra a nemesi iratok közt „íf. 3.'' jelzet alatt. Ugyanez ki- 
neveztetett pestmegyei táblabírónak 1815-ben; József 1819-ben; 
János 182Ü-ban. Czimerpecsét : Végr. Okit, 1552;X1. és Polgári 
Perek fasc. lül. Nr. 77. 

HorvátJi (le Tiborczszegii Imre özvegyének, M o 1 n á r 
Rozáliának kérelmére gyermekei, Imre és Anna, Vas vármegye 
bizonyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétetnek 
és kihirdettetnek 1821-ben: N. L. 1. 490. 

Horváth de Tásoiikö, Veszprém vármegyében már a XVI. 
században szereplő birtokos nemes család, mely előnevét az 
ugyanottani Vásonykötől vette. A család leszármazási táblája : 
Polgári Perek fasc. 28. Nr. 21. jelzet alatt őriztetik. 

Horváth de Zaluka, másként V o x i th, a család eredeti neve 
ez utóbbi volt; Horvátországból azonban egy ága átszármazván 
Nógrádmegyébe, felvette a Horváth nevet a horvátországi birto- 
kától Zalukától vett előnévvel együtt. Pestmegyében a család egyes 
tagjai már a múlt század elején szerepelnek. Czimerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 64. Nr. 46., fasc. lUO. Nr. 44., fasc. 145. Nr. 20., fasc. 
146. Nr. 22; Acta Nobilitaria ex 1844. Nr. 968. 

Horváth de Zalahér, mint a család elöneve is mutatja, 
tőzsgyökeres zala vármegyei család, mely a múlt század elején 
kezdett különösen kiemelkedni. Ferencz kineveztetett pestmegyei 
táblabírónak 1795-ben. Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 198. Nr. 55. 

Horvatovíszky, előbb Hbrváth-nak neveztetett e család, 
melyet Siebmacher Horváth XLVI. szám alatt ismertet; Bártfára 
^s a lengyel határszélekre származván, nevéhez a lengyeles szky Horvatovszky — Hub;iy 14 : 

véget csatolta. Bártfa varos levéltárában Horvatovszky Sámuel 
hol így, hol Horválh-nak írja magát; ezen Sámuel Grassalkovics 
herczeg bizományosa volt a múlt század közepén ; két fia maradt. 
Vilmos előbb promontori plébános, később hatvani prépost és 
Zsigmond pesti orvos. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 116. Nr. 28. 

Horváthy de eadem, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 7í>. 
Nr. 14., fasc. 109. Nr. 3(1. 

Hosszú Tódor, pesli ügyvéd, nemesség igazolása 1820-ból : 
\. L. II. 168. 

Hottay, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 38. Nr. 12. 

Hög.vészy de Simon, Komárom-, Győr-, Sopron- és Veszprém 
vármegyékben elterjedt nemes család. Lajos, főhadnagy, 1814-ben 
Veszprém vármegye bizonyítványa alapján a pestmegyei nemesek 
sorába felvétetik : N. L. II. 164. Czímerpecsét : Polgári Perek fasf. 
53. Nr. 85., fasc. 62. Nr. 27.. fasc. 6^. Nr. 48. 

Höke, czímerpecsét: Végr. Okit. 305X1. jelzet alatt. 

Hőlbling János és György 1751-ben ármáJist kapnak Mária 
Terézia királynőtől, mely Pest vármegyében kihirdettetett az 1782-ik 
évben: N. L. 1. 185. Czímerpecsét: Acta Miscellaneaex 1786. Nr. 22. 

Hrabovszky de Hrabova János, Trencsén vármegye bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihir- 
dettetik 17(X)-ban: N. L. I. 184. Czímerpecsét : Polgári Perek fasí:. 
7. Nr. 14., fasc. 9. Nr. 14., fasc. 76. Nr. 7., fasc. 131. Nr. 104.. 
fasc. 156. Nr. 104., fasc. 185. Nr. 59. 

Hranáky, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 109. Nr. 26. 

Hrasko, másként Hroskó. még másként Raskó, czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 156. Nr. 121., fasc. 163. Nr. 52. 

Hrebeiida, czímerpecsét: Végr. Okit. 643X1. 

HrdlÜka, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1810. Nr. 1637. 

Hubay de Hiibó, eredetileg gomörvármegyei nemes család, 
mely onnét Borsod-, Heves- és Pest vármegyékbe átszármazott. 
József királyi ügyésznek kineveztetett 1832-ben. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc 157. Nr. 5.. fa>.-. 179. Nr. 76., fasc. 253. Nr. 
137. és Végr. Okit. 265 XI. 144 Hubor — Huszár 

Huber, czímerpecsét : Acta Politico-Miscellanea ex 1790. 
Nr. 2552. 

Hubert, azelőtt E u t e 1 h u b e r József-Richárd, Mária Terézia 
királynőtől 1762-ben ármálist nyer. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 5. Nr. 13., fasc. 21. Nr. 17., fasc. 110. Nr. 9. 

Hudoba de Badiii, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1823. 
Nr. 3549.. ex 1844. Nr. 924. és Polgári Perek fasc. 259. Nr. 58. 

Hueber, czímerpecsét : ügyvédek után maradt különféle 
családi iratok közt: fasc. 6. Nr. 10. 

Hiigonuay de Szent-Györíí.v gróf, születése szerint szent- 
györgyi Horváth Zsigmond grófi diplomája kihirdettetett 
Pest vármegyében 1822-ben : N. L. 11. 170. Egyéb adatokat lásd 
aszent-györgyi Horváth családnál. Czímerpecsét: ügyv. után maradt 
különféle családi iratok közt: Nr. 859. 

Hűmmel, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 179. Nr. 155., 
fasc. 185. Nr. 84. 

Hunkár, tözsgyökeres veszprémmegyei család, mely onnét 
Somogy-, Győr- és Pest vármegyébe is szétágazott. Ferenez, pesti 
ügyvéd, Győr vármegyétől nemesi bizonylatot kap 1791-ben. Acta 
Nobilitaria ex 1791. Nr. 1167. Kihirdettetik ugyanazon évben: N. 
L. I. kötet 184. 1. Hunkár Antal kineveztetett pestmegyei tábla- 
bírónak 1843-ban. 

Huuyady de Kis-Kresztyeu, a kéthelyi Hunyady gróf csa- 
láddal egy és ugyanaz. Lajos kineveztetett pestmegyei táblabírónak 
1842. Czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1831. Nr. 952., Miscellanea 
ex 1695. Nr. 1. és Polgári Perek fasc. 40. Nr. 51., fasc. 49. Nr. 
4., fasc. 80 -82. Nr. 34., fasc. 129. Nr. 39. 

Hunyady, másként Horváth István és János, solti lako- 
sokat Pest vármegye 1797-ik év szeptember 25-ikén tartott köz- 
gyűlésében nemességüknek igazolására kötelezi : N. L. I. 184. 

Huray, Zala vármegyében elterjedt nemes család. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 43. Nr. 17. 

Huszár István ]71ö-ben aljegyzőnek, 1750-ben helyettes 
alispánnak választatik meg. József itélöbirónak kineveztetett Huszár — Hüry 145 

1810-ben. .Márton Bars vármegye bizonyítványa alapján Pest 
vármegye nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik 1780-ban: 
X. L. I.' 185. 

Huszár Györgynek és édes anyjának, T h o l n a y Ilonának 
1622-ben adományozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok 
közt ..H. 1." jelzet alatt. Imre kihirdettetett 1702-ben; hasonlókép 
kihirdettetett ifj. Imre, tinnyei közbirtokos két fiával, Zsigmond és 
Imrével együtt 1838-ban: N. L. I. 185., II. 171. Czimerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 2. Nr. 1, 2, 4, 8., fasc. 38. Nr. 10., fasc. 
291. Nr. 28. 

Huszár (le Nagy-Baráthi, leszármazási tábla : Polgári Perek 
fasc. 179. Nr. 151. Czimerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1840. Nr. 1102. 

Huszár, másként Ujfalussy Imre, tinnyei közbirtokos 
nemességére vonatkozó hitelesített tanuvallatási jegyzökönyvek és 
Bars vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetett és kihirdettetett 1838-ban: N. L. II. 170. 

Huszt (le Giak, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 157. Nr. 28. 

Huszthy, előbb Damberger József Alajos, 1. Ferencz 
királytól nyert ármálisa kihirdettetett 1837-ben ; hasonlókép kihir- 
dettettek és erről bizonyítványt kaptak gyermekei, névleg Kálmán, 
Erzsébet, József és Gábor 1840-ben. N. L. II. 89. Czimerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 127. Nr. 44., fasc. 133. Nr. 44., fasc. 274. Nr. 32. 

Hutriray család czímerpecsétje látható a ..Polgári Perek 
fasc. 255. Nr. 32." jelzetű iratokon. 

Hüry család czímere az oklevéltárban az 557' XI. szám alatti 
végrendeleten található. 10 I. Igaz, erdélyi már a XVII. században szereplő birtokos nemes 
család ; a család czímere a vármegyei oklevéltárban a 39/XI. jel- 
zetű végrendeleten látható. 

Tgl, ezímerpecsét : az ügyvédek után maradt különféle iratok 
közt: fasc. 6. Nr. 7. 

Ignáth család czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 118. 
Nr, 7., fasc. 122. Nr. 23. jelzetű iratokon látható. 

Igiiátovics, ezímerpecsét: Polgári Perek fasc. 146. Nr. 18. 

Ihász (le Felpócz, Győr és Veszprém vármegyében kihirdetett 
nemes család ; innét származott át Pest vármegyébe Ihász Márton 
a negyvenes években. Aladár a ..Magyarország'' társszerkesztöje 
kineveztetett Pest vármegye tiszteletbeli ügyészének 1881-ben. 

Ilgó (le Drask()cz Mátyásnak és fiának Pálnak, a Turccz 
vármegye által 1718-ban kiadott nemesi bizonyítvány a nemesi 
iratok közt „7. 9.'- jelzet alatt van. Ezen bizonyítvány alapján 
Mátyás unokája Ilgó József Pest vármegye nemesei közé felvéte- 
tett és kihirdettetett 1765-ben: N. L. I. 195. 

Ilkey, előbb Varga Sándornak, Pestvármegye táblabirójá- 
nak és fiainak. Sándor, Móricz és Lászlónak V. Ferdinánd által 
1836-ban adományozott ármális Pest vármegyében kihirdettetett 
ugyanazon évben : N. L. II. 186. Sándor Pest vármegye főjegyzője 
volt 1878-tól 1895-ig. 

Illés Mihály, körösi lakos, 177()-ben; Ádám és László 1835- 
ben Sopron vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetnek: N. L. 
I. 195. ezímerpecsét: Végr. Okit. 64'XI. 

Illés (le Edve, ezímerpecsét : Polgári Perek fasc. 189. Nr. 65. 
és Végr. Okit. 6, XI. Illésy — Inczédy 147 

Illésy István, n. -körösi lakos, valamint fiai, István és Mihály 
Pest vármegye részéről felhivatnak nemességük igazolására 1787- 
ben : N. L. I. 195. Gzímerpecsét : Polgári Perek fasc. 53. Nr. 35., 
fasc. 274. Nr. 47., fasc. 277. és Végr. Okit. 643/XI., 1245/XI. 

Illyés János, ivánkai lakosnak 1755-böl ; ifj. János, abonyi 
lakosnak 1815-böl nemesi bizonylat Nyitra vármegye részéről : 
Acta Xobilitaria ex 1848. Nr. 281. Gzímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 123. Nr. 17. 

Ilosvay de Nagy-Ilosva, másként Karátsony János 
részére nádori adománylevél 1616-ból Nagy- és Kis-Ilosva, Bród, 
Ilancza és Kisfalu birtokára Bereg vármegyében ; leszármazási 
tábla 1453-tól kezdve és számos bizonyítvány a nemesi iratok 
közt .,7. i7." jelzet alatt. Gzímerpecsét: Polgári Perek fasc. 129. 
Nr. 42., fasc. 144. Nr. 3., fasc. 145. Nr. 53. 

Illvay család czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 114. Nr. 
13. jelzetű iratokon található. 

lllyevölgyi (másutt E 1 1 y e v ö 1 g y i). Leszármazási tábla 
János királyi itélömestertöl 15()5-től kezdve s a családra vonat- 
kozó egyéb adatok : Polgári Perek fasc. 17. Nr. 7., fasc. 290. Nr. 
26. jelzetek alatt őriztetnek. 

Imely, czímerpecsét : Acta Politico-Miscellanea ex 1830. 
Nr. 2205. 

íiiire de Felsö-Eör János, Pest vármegyében 1696-ban tábla- 
bírónak neveztetett ki, 1702-ben aljegyzőnek, 1715-ben helyettes 
alispánnak választatott meg. Gzímerpecsét : Acta Miscellanea ex 
1701. Nr. 3. Acta Politica ex 1699. Nr. 2. és Polgári Perek fasc. 
4. Nr. 4., fasc. 44. Nr. 52., fusc. 63. Nr. 43. 

Imrech de Alsó et Felsö-Eör György, kecskeméti lakosnak 
Vas vármegye bizonyítványa 1792-böl az 1611-ik évben nyert ne- 
mességre vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 1742. Nr. 889. I. 
György Vas vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetik 1789-ben: 
N. L. I. 196. Gzímerpecsét: Polgári Perek fasc. 93. Nr. 3. 

Inczédy de Nagy-AYirad, eredetileg dalmát család, mely 
I c s v i c s néven már a XV, században ismeretes, később átszár- 
mazván Bihar vármegye dalmátországi Incze községtől vették fel 
uj nevüket ; a család egy ága Gergely és József személyében a 

10* 148 Inczédy — Iszáky 

bárói méltóságra emelletett. Czímerpecsét : Polgári l*erek fasc. 146. 
Nr. 1>1., fasc. 152. iNr. IB., fasc. 167. Nr. 74. 

Ipherniczky, czímerpecsét : az ügyvédek után maradt külön- 
féle iratok közt : Nr. 853. 

Irányi de Meszléiiy, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1830. 
Nr. 2790. ' 

Iráiiyosy, előbb K n o b 1 o c h Antal, bemutatván Mária Terézia 
királynőtől nyert ármálisát Pest vármegyében 1752-ben kihirdetik : 
N. L. I. 197—198. Czímerpecsét : Polgári F*erek fasc. 35. Nr. 47., 
fasc. 71—72. Nr. 15. 

Irásy, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 94. Nr. 45. 

Irinyi de eadeni, Árpádkori nemes család, mely már 1278- 
ban IV. László királytól a szatmármegyei Iriny községet kapja 
adománykép, melytől nevét is vette. Czímerpecsét: Acta Nobili- 
taria ex 1840. Nr. 6680. Polgári Perek fasc. 58. Nr. 2. 

Irsay de eadem, tősgyökeres pestvármegyei már a XIV. 
században szereplő birtokos nemes család, mely ugyanitteni bir- 
tokától Irsától vette nevét. Pál kineveztetett táblabirónak 1790-ben. 
Károly főhadipénztárnoknak választatott Pest vármegyében 1849-ben. 
Leszármazási táblák : Polgári Perek fasc. 22. Nr. 8., fasc. 54. 
Nr. 1., fasc. 86. Nr. 19. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 5. 
Nr. 3., fasc. 16. Nr. 29., fasc. 22. Nr. 8., fasc. 106. Nr. 18. és 
Acta Miscellanea ex 1784. Nr. 75. 

Isákovich, czímerpecsét: Végr. Oklevéltár 6/XI. 

Isiky, czímerpecsét: Processus Nobiiitares fasc. 1. Nr. 46. 

Isminy, lásd I z m é ny i. 

Issekutz, Mária Terézia királynőtől 1759-ben megnemesitett 
család. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 155. Nr. 66. 

Istvánfy de Baranyavár et Kisasszonyfalva, a XVI. század- 
ban kiemelkedő nemes család, melynek ősi lakhelye Baranya vár- 
megye, honnét azonban Veszprém- és Pozsony vármegyékbe korán 
szétágazott. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 159. Nr. 93. és 94., 
az ügyvédek után maradt különféle iratok közt Nr. 919. 

Iszáky, czímerpecsét : Végr. Okit. 865 XI. Iváíly — Ivicsics 14;> 

lva<l,v, hcvesvárnicgyei nemes család. C/.imerpecsét : Acta 
Nübilitaria ex 1803. Nr. 1174. és Polgári l'erek fasc. 1?4. Nr. 9. 
jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Ivaiiics György, 1720-ban ármális levelet kapott III. Károly 
királytól. Czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 118. Nr. 7., fasc. 1 "22. 
Nr. 23. jelzetek alatt található. 

Ivánka de Draskócz et Jordáiit'öM, a Hunt Pázmán nem- 
zetségből való ős nemes család, melynek ősi fészke Tin-ócz vár- 
megye volt : a rendkívül kiterjedt családnak egy ága Pestmegyébe 
származott, hol Imre 1860 tói fogva jegyző, majd tiszteletbeli főjegyző 
lett 18Hl-ben; Pál 1883-tól tb. aljegyző, azután segédszolgabiró, 
szolgabírónak megválasztatott 1889-ben, főszolgabírónak 1897-ben. 
Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 163. Nr. 39., fasc. 164. Nr. 73. 
jelzetek alatt található. 

Ivánossich József, ármális levelet kapott 1790-ben. Czimer- 
pecsét található a Polgári Perek fasc. 158. Nr. 78. jelzetű iratokon. 

Iváiiyi Lászlónak, Pestvármegye kiadójának az 1794-ik évben 
adományozott eredeti ármális az Oklevéltárban 30/1273. ; a másolat 
a nemesi iratok közt „/. -5." jelzet alatt őriztetik; Kihirdettetett ugyan- 
azon évben: N. L. I. 199. A nemességszerzö 1822-ig szolgálta Pest 
vármegyét mint megyei számvevő. Czimerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 65. Nr. 20., fasc. 66. Nr. 41., fasc. 251. Nr. 47., Acta Mis- 
cellanea ex 1785. Nr. 8. jelzetek alatt található. 

Iváiiyos Gergely, ügyvéd. Pest vármegye táblabírója, valamint 
négy fia, László, Gyula, Miklós és Pál, Győr vármegye bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 
1845-ben: N. L. II. 185. Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 
275. Nr. 1. 

Ivánszky, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 288. 
Nr. rO. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

íves Pál, bemutatván az 1642-ik évben nyert ármális levelét. 
Pest vármegyében kihirdettetett ugyanazon évben : N. L. I. 200. 

Ivicsics család, czimerpecsétje : Polgári Perek fasc. 37. Nr. 
23. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 150 Izniényi — Izsépy 

Izinéiiyi, az eredeti irás szerint I s m i n y Györgynek és fiának 
Istvánnak, valamint nővérének, Erzsébetnek, az 1636-ik évben ado- 
mányozott eredeti ármális a vármegyei oklevéltárban 30/1257. ; a 
másolat a nemesi iratok közt .,/. ío." jelzet alatt. Egyéb adatok: 
N. L. I. 198. lapon találhatók. 

Izsák László, Pest vármegyében táblabírónak kineveztetett 
1790-ben ; czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 173. Nr. 2. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Izsépy, a régi irás szerint I s é p y család czímerpecsétje a 
„Polgári Perek fasc. 273. Nr. 29." jelzetű iratokon található. Jááii, Gömör-, Nógrád- és Pest vármegyében kiterjedt nemes 
család. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 10. Nr. 9., fasc. 113. 
Nr. 23., fasc. 160. Nr. 11., fasc. 287. Acta Nobilitaria ex 1835. 
Nr. 957. Leszármazási tábla: Polgári Perek fasc. 253. Nr. 137. 

Jabláiiczy de Szent-György János, II. Mátyás királytól 
ármálist kapott IGlö-ban; a család czímerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 95., Nr. 51. jelzetű iratokon található. 

Jabloiiczay Mihály, Pozsony vármegye bizonyítványa alapján 
Pest vármegye nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik 1809-ben : 
Nemesi Lajstrom II. 181. A család czímerpecsétje a Polgári Perek 
fasc. 260. Nr. 82. jelzetű iratokon látható. 

Jabloniczky, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 247. Nr. 77. 

Jahloiiszky család czímerpecsétje a levéltárban a Polgári 
Perek fasc. 185. Nr. 97. jelzetű iratokon található. 

Jabroczky <le Jabróíl, eredetileg dalmát család, mely már 
a XVII. században a Szepességbe, majd Erdélybe származik át. 
.lános kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak 1757-ben, 
Czímerpecsét a Szabó ügyvéd után maradt iratok közt: fasc. 19. 

Jaí^odics Ferencznek és Györgynek az 1714-ik évben ado- 
mányozott ármális a nemesi iratok közt „J". 7." jelzet alatt. Ki- 
hirdettetett 1776-ban: N. L. I. 188. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 56 — 57. Nr. 24., fasc. 63. Nr. 32., fasc. 66. Nr. 45., Végr. 
Okít. 614/XI. 

Jagsitz, czímerpecsét az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt Nr. 1522., a Szabó .1. ügyvéd után maradt iratok közt: 
fasc. 19. 152 JahlmüUcr — Jálics 

JahliiiüUer, czímerpecsét az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt: Nr. 853. 

Jakab István, fiaival, Zsigmond és Jánossal együtt, Bihar 
vármegyétől bizonyítványt kap, melynek alapján Pest vármegyo 
nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik 1836-ban : Nemesi L. 
II. 184. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 111. Nr. 3. és 4. 

Jakabfalvi de eadeni, Abanj-, Borsod-, Nógrád-, Pest-, Sza- 
bolcs- és Torna vármegyékben szélesen kiterjedt nemes család 
András kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak 1802-ben; 
Dániel 1829-ben. Czímerpecsét a Polgári Perek fasc. 174. Nr. 
57., fasc. 194. Nr. 52. jelzetű iratokon található. 

Jakabházy Gáspár nemességére vonatkozó tanuvallatási 
jegyzőkönyv 1642-ből a nemesi iratok közt „J. 2."' jelzet alatt: 
Nemesi Lajstrom I. 188. Czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1808. 
Nr. 2104. 

Jakabházy, másként Eötvös István és János, Nógrád vár- 
megye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába fel- 
vétetnek és kihirdettetnek r772-ben: Nemesi Lajstrom I. 31('. 
Czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1807. Nr. 1399. Polgári Perek 
fasc. 125. Nr. 61., fasc. 146. Nr. 3., fasc. 153. Nr. 24. és a Sár- 
közy család nemesi iratai közt. 

Jakasich, czímerpecsét: Acta Politica ex 1779. Nr. 57. 

Jákó de Félegyháza, Szatmár vármegyében birtokos nemes 
család ; a család czímerpecsétje látható a Polgári Perek fasc. 
253. Nr. 136. jelzetű iratokon. 

Jákobey, másként L á n i Mártonnak és nejének, U I in ü t z e r 
Erzsébetnek, 1666-ban adományozott ármális hiteles másolata 
„J. i5." jelzet alatt. Sámuelt 1784-ben Nógrád vármegye bizo- 
nyítványa alapján kihirdetik. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
115. Nr. 22. Egyéb adatok: Nemesi L. I. 188. 

Jakiibjánszky család czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 
253. Nr. 139. jelzetű iratokon található. 

Jakubovics család czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 142. Nr. 156. jelzetű iratokon. 

Jálics Kristófnak és Sonleitner Teréz nejétől született 
gyermekeinek 1795-ben adományozott nrmális hiteles másolata Jálics — Jankovics 153 

^./. 12." jelzet alatt; az ármálist Pestmegyében kihirdettetik 
lT9G-ban. Egyéb adatok: Nemesi L. I. 492. 1. 

Jalsoviczky de Jalsova Miklós és fia Ádám, I. Lipót királytól 
llj95-beii ármális-levelet kapnak, mely kihirdettetett 1696-ban 
Trencsén vármegyében ; a család egy ága Pest vármegyébe szár- 
mazván át, itt már 1810-ben Mihály és Sámuel nemesi bizonyít- 
ványt kapnak (Nemesi iratok „J. Jfí." jelzet alatt). Károly 1845-tül 
fogva tb. aljegyző, kineveztetett föszolgabirónak 1849-ben, tábla- 
birónak 1861-ben; István tb. szolgabirónak 1888-ban. Sándor dr. 
belügyminiszteri titkár ez idő szerint Pest vármegye közigazgatási 
bizottságának tagja. A család czímere az oklevéltárban 429/XI. jel- 
zet alatti végrendeleten található. 

Jámbor de Kis-Jeszen, lásd Jeszenszky. 

Jáinborfv, előbb \V o h 1 m a n n Fereneznek, fiának, Ferenez- 
nek, leányainak. Annának és Teréznek, valamint nejének, K r a m- 
merlauf Rozáliának, az 1801-ik évben adományozott ármális a 
nemesi iratok közt „ T. 23." jelzet alatt; kihirdettetett Pest vár- 
megyében ugyanazon évben: N. L. II. 179. Czímerpeesét : Polgári 
Perek fasc. 251. Nr. 53. Egyéb adatok: N. L. II. 179. 

Jáii, lásd J a á n. 

Jaiiács család czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban az 
1559/XI. számú végrendeleten, továbbá a Polgári Perek fasc. 
147. Nr. 21. jelzetű iratokon látható. 

Jaiiák, czímerpeesét a Polgári Perek fasc. 25. Nr. 7., fasc. 
144. Xr. 13. jelzetű iratokon található. 

Jaiicliich, lásd Jeancsis de Karpfenstain. 

Jaiicsikovszky, czímerpeesét : Polgári Perek fasc. 107. Nr. 25. 

Jaiidek család czímerpecsétje látható az oklevéltárban az 
1197/XI. szám alatti végrendeleten. 

Jaiiiss, czímerpeesét található az : Acta Nobilitaria ex 1823. 
Nr. 2714. jelzetű iratokon. 

Jankovics de Csalnia, czímerpeesét található a Hertelendy 
ügyvéd után maradt iratok közt : fasc. 1. 

Jaiikovicli de Jeszenicze Mihály, György, Máté és Péter, 
valamint Kravascsán András 1588-ban ármálist kapnak; az 154 Jankovich — Jappa 

erre vonatkozó okmányok és leszármazási táblák a nemesi iratok 
közt „J. ö." jelzet alatt. József és Antal nemesi bizonyítványt 
kapnak 1748-ban: N. L. I. 189. György kineveztetik másodalispán- 
nak 1849-ben. Béla szolgabírónak megválasztatott 1875-ben. Tábla- 
biróknak kineveztetettek : Miklós 1798-ban, Imre 1798-ban, József 
1818-ban, Lörincz 1836-ban, Antal 1837-ben, Sándor 1841-ben, 
Vincze 1845-ben, végül Sándor 18ö l-ben. Gzímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 23. Nr. 15., fasc. 42. Nr. 39. H., fasc. 68. Nr. 57., 
fasc. 152. Nr. 18., fasc. 161. Nr. 50. 

Jankó Mihály és fia András Pozsony vármegye bizonyít- 
ványa alapján kihirdettettek r796-ban. Egyéb adatok : Nem. L. 
I. 189. Gzímerpecsét: Polgári Perek fasc. 79. Nr. 41., fasc. 109. 
Nr. 2., fasc. 119. Nr. 29., fasc. 167. Nr. 122. és Végr. Okit. 47/XI. 

Jáuoky (le Rálió, a jánoki és nagy-szuhai Jánoky Árpádkori 
nemzetségnek egyik ága, mely a XVII. században Jánoky Gáspártól 
indul ki, a ki Jákóíly leányt vévén feleségül, Ráhó birtokához jut 
s ettől veszi új elönevét. Gzímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1702. 
Nr. 2. és Polgári Perek fasc. 145. Nr. 75. 

Jánossy Dánielt és Györgyöt Heves vármegye bizonyítványa 
alapján 1767-ben kihirdetik. Egyéb adatok: Nemesi L. 190. Gzímer- 
pecsét : Acta PoliticoMIscellanea ex 1799. Nr. 544. Polgári Perek 
fasc. 4. Nr. 2. ex 1721. 

Jantek György a bemutatott ármális alapján 1771-ben kihir- 
dettetik. Egyéb adatok: Nemesi L. I. 190. és 201. A család czímer- 
pecsétje látható az Acta Miscellanea ex 1770. Nr. 2., ex 1784. 
Nr. 31., Polgári Perek fasc. 68. Nr. 39., fasc. 78. Nr. 11. jelzetű 
iratokon. 

Jaiitsik, Gzímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. 110. 
Nr. 1. jelzetű iratokon. 

Jánthó de Nemes-Bikk, Abauj-, Ung-és Zemplén vármegyében 
szétágazott nemes család; czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 
193. Nr, 144. jelzetű iratokban található. 

Jantsovits János részére 1803-ik évben Nyitra vármegye által 
kiállított nemesi bizonyítvány : Acta Nobilitaria ex 1830. Nr. 2732. 
Nemesi L. III. 184. Gzímerpecsét a Balog nemesi iratok közt. 

Jappa, Gzímerpecsét látható a Szluha ügyvéd után maradt 
nemesi iratok közt: Nr. 1387. Járdos — Jckcy 155 

Járdos, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. H(J. Nr. 
18., fasc. 68. Nr. 38. és Aeta Holiticaex 1774. Nr. 51. jelzetek alatt. * 

Jániiay, azelőtt c h s család 1689. évi ármális levele kihir- 
dettetett Sopron vármegyében lG40-ben. Ferdinánd, Sámuel, Dániel, 
Jakab és József Abauj vármegye bizonyítványa ahipján 1818-ban ; 
Gusztáv és fiai Gyula és Gusztáv, valamint ez utóbbinak fiai, Elemér, 
Hugó lSS7-ben Pest vármegye nemesei közé felvétettek és kihir- 
dettettek : N. L. II. 187., 802. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
249. Nr. 25. jelzet alatt található. 

Jármy de eadeiii et Szolnok, már a XIV. században Szatmar 
vármegyében szereplő nemes család, honnét korán szétágazott 
Bihar-, Mármaros-, Komárom-, Szabolcs- és más vármegyékbe ; ezí- 
merpecsétje a Polgári Perek fasc. 16. Nr. 15., fasc. 200. Nr. 129. 
Acta Nobilitaria ex 1840. Nr. 6680. jelzetű iratokon látható. 

Járossy, sopronvárraegyei nemes család, czímerpecsétje 
látható a Polgári Perek fasc. 20. Nr. 12. jelzetű iratokon. 

Járy, azelőtt Tretter Györgynek az 1848-ik évben adomá- 
nyozott ármális a nemesi iratok közt „T. 20." jelzet alatt őrizte- 
tik; kihirdettetett Pest vármegyében 1844-ben: N. L. II. 408. 

Jászay, czímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1747. Nr. 4. és 
Polgári Perek fasc. 16. Nr. 14., fasc. 71—72. Nr. 2., fasc. 128. 
Nr. 19., fasc. 189. Nr. 69. Az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt: Nr. 1476. jelzetek alatt található. 

Jeancsics (Jeanesiz) de Karpfenstein Isi vannak 1685-ben 
adományozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt „J. 
3.'' jelzet alatt őriztetik; Jeancsics Ferencz és Pál pesti lakosok 
1730-ban és 1754-ben kihirdettetnek. Czímerpecsét : Acta Miscellanea 
ex 1786. Nr. 104. és Polgári Perek fasc. 26. Nr. 80., fasc. 255. 
Nr. 32., fasc. 266. Nr. 117. jelzeteken található. Egyéb adatok : 
Nemesi Lajstrom I. kötet 190. lap. 

Jeaiiszky család czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 82. Nr. 22. jelzetű és a Horpácsy családi iratokon. 

Jéger, czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. 246. Nr. 28. 
jelzetű iratokon. 

Jékey de Búiy et Porcsalma Szabolcs vármegyéből szétágazó 
nemes család, mely leginkább Szatmár és Erdélybe származott át ; 156 Jékcy — Joszenovszky 

a család czimerpeesetje latlniló a Polgári Perek l'asc. Jl. Nr. 5. 
jelzetű iratokon. 

Jelen György és Ádám, pesti lakosok, Pest vármegye nemesei 
közé felvétettek és kihirdettettek 17o5-ben. Nemességük királyi 
megerősítést nyert ugyanazon évben : Nemesi Lajstrom. I. 191. 

Jeleiicsics Antal, 1756-ban ármálist kapott Mária Terézia 
királynőtől. Gzímerpecsét : Polgári Perek fasc. 18. Nr. 12. és Nr, 23. 
jelzetek alatt. 

Jeleiiffy <le ('sejthe János és Lénárt, régi donatarius nemcs- 
séglikröl Nyitra vármegye bizonyítványát felmutatván, Pest vár- 
megye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 1756-ban: N. 
L. I. 192. Gzímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1770. Nr. 2., ex 
1770. Nr. 6. és a Pletrich család nemességi iratai közt. 

Jeleiiflfy Péter ezredesnek 1811-ben adományozott ármális 
hiteles másolata a nemesi iratok közt „./. 14.'' jelzet alatt őriztetik. 
Kihirdettetett Pest vármegyében 1829-ben : Nemesi Lajstrom I. 192. 

Jeiiey István, régi donatarius nemessége 1756-ban elismer- 
tetik. Egyéb adatok: Nemesi Lajstrom L 192. Gzímerpecsét: Acta 
Miscellanea ex 1709. Nr. 3. jelzet alatt található. 

Jeiiiscli, másként J e n i c s Bernátnak és leányainak, Mária 
Anna, Mária Eleonóra, Mária Jozefa és Mária Francziskának az 
1790-ik évben adományozott ármális hiteles másolata a nemesi 
iratok közt „»/. ió'." jelzet alatt őriztetik. Kihirdettetett Pest várme- 
gyeben, s a kihirdetésről nevezett Jenisch Bernát bizonyítványt 
kapót 1791-ben: N. L. I. 192. 

Jeiiovay, czímerpecsét látható az : Acta Nobilitaria ex 1848. 
Nr. 581. jelzetű iratokon. 

Jeremiás család, czímerpecsétje látható a vármegyei okle- 
véltárban a 650/Xl. jelzetű végrendeten. 

Jeszeiiálí család, czímerpecsétje előfordul a Polgári Perek 
fasc. 8. Nr. 7. ex 1734. jelzetű iratokon. 

Jeszeiiovszky de Jeszeiiova Sámuel, Árva vármegye bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegye nemesi főkönyvébe bevezettetett 
1754-ben, megválasztatott főügyésznek 1746-ban ; Táblabírónak 
kineveztetett 1763-ban. Nemesi L. I. 193. Gzímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 66. Nr. 41. Acta Miscellanea ex 1770 Nr. 2. és ex 
1776. Nr. 6. jelzetek alatt található. Jeszenszky — Johannidesz 157 

Jeszenszky de Natry-Jeszen Mihály, kineveztetik helyettes 
alispánnak lT31-ben; itj. Mihály szolgabírónak megválasztatik 
1785-ben. Ádám részére nemesi bizonylat Turócz vármegyétől 
1790-böl : ActaNobilitaria ex 1790. Nr. 2753. Zsigmond, n. -körösi 
lakos, Turócz vármegye bizonyítványa alapján 1784-ben ; Pál 1786- 
ban ; Dániel 1790-ben ; János 1797-ben kihirdetettnek. Miklós meg- 
választatik számvevőnek 1829-b.:n. Táblabiróknak kineveztettek Pest 
vármegyében: Mihály 1790-ben; iíj. Mihály 1795-ben; Miklós 
1824-ben. Czimerpeesét : Polgári Perek fasc. 4. Nr. 2. ex 1723. , 
fasc. 119. Nr. 8. stb. Egyéb adatok: Nemesi L. I. 193—194., II. 183. 

Jeszenszky de Nagy-Jeszen báró Antal, a bárói méltóságra 
emeltetvén, az erre vonatkozó diploma Pest vármegyében kihir- 
dettetett 1742-ben : Nemesi Lajstrom í. 193. 

Jeszenszky de Kis-Jeszen, másként Jámbor Józsefnek 
1741-ből Turócz-, Mihálynak 1742-böl Árva-, és Józsefnek 1745- 
böl Pest vármegye részéről nemesi bizonyítványok: „J. 4." jelzet 
alatt. Egyéb adatok: Nemesi L. 1. 193. lí. 183. 

Jeszenszky de Kis-Jeszen, másként S i n k o v i t s János, 
kis-kőrösi lakos, 1785-ben ; András és fiai, Mihály, András és István, 
1794-ben kihirdettetnek. Egyéb adatok: Nemesi L. I. 193 — 194. 

Jeszenszky de Kis-Jeszen, másként Tóth vagy Mada- 
rász Mihály, András és Istvánnak, András fiainak nemesi bizonylat 
Turócz vármegyétől 1798-ból: Acta Nobilítaria ex 1793. Nr. 2870. 

Jezerniczky <Ie eadem et Abraháinfalva, Turócz vármegyéből 
Bars-, Komárom-, Nógrád-, Nyitra-, Pozsony-, Szabolcs-, Pest-, Vesz- 
prém- és Zólyom vármegyékbe szétágazó régi nemes család. Czimer- 
peesét : Polgári Perek fasc. 8. Nr. 16., fasc. 109. Nr. 19., fasc. 
177. Nr. 198., fasc. 189. Nr. 64 : Acta Nobilitaria ex 1823. Nr. 756. 

Jezovics, czimerpeesét található a Polgári Perek fasc. 112. 
Xr. 2. jelzetű iratokon. 

Joannovíts Döme, kineveztetett Pest vármegyében táblabíró- 
nak 1861-ben ; a család czímerpecsétje látható a megyei levéltár- 
ban : Polgári Perek fasc. 168. Nr. 14. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Johannidesz, czimerpeesét látható a Polgári Perek fasc. 133. 
Nr. 36. jelzetű iratokon. 158 John — Joszipovich 

John Henrilc. Mária Terézia királynőtől 1766-ban árinális 
levelet kap, mely kihirdetett ugyanakkor Komárom vármegyében ; 
a család innét átszármazott Pest vármegyébe is ; czímerpecsétje 
található a Polgári Perek fasc.41. Nr. 13. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Jóka de Újfalu, másként üjfaJusy András, István, János 
és Bálint pallosjoga lT19-ben kihirdettetik. Egyéb adatok: Nemesi 
L. 1. 197. és II. 423. 

Jókay (le Ásva, komarom vármegyei család ; czimerpecsétje : 
Polgári Perek fase. 138. Nr. 41. jelzetű iratokon található. 

Jónás, ungvármegyei család ; czimerpecsétje az Acta Nobi- 
litaria ex 1819. Nr. 3744. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Joó Mátyásnak, nejének Borbély Katalinnak ; fivérének, 
Mihálynak és nejének Darányay Zsuzsannának és gyermekeiknek 
1671-ben adományozott ármális hites másolata „J. -/." jelzet 
alatt. Joó Gergely 1730-ban és Mihály, nagykörösi lakosok 1755-ben 
kihirdettetnek. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 177. Nr. 42., 
fasc. 275. Nr. 14. és a Hanvay nemesi iratok közt. Egyéb 
adatok: Nemesi L. I. 196-197. 

Joób (le Fancsal, az Árpádkori ős nemes családok egyike, 
melynek ősi lakhelye Szatmár vármegye volt, honnét Liptó-, Turócz- 
és Pest vármegyébe is átszármaztak. Czímerpecsét a Tóth István 
ügyvéd után maradt iratok közt: fasc. 7. Nr. 167. Polgári Perek 
fasc. 146. Nr. 29. 

Jordán József és Rozina, s velük együtt Kral Antal 1719-ben 
ármálist nyernek ; Pest vármegyében István 1861-ben, majd ismét 
az alkotmány visszaállítása után 1867-ben pilisi szolgabírónak 
választatott meg. 

Jósa István, áporkai lakos 1809-ben ; annak fia István 1807-ben 
Komárom varmegye bizonyítványa alapján kihirdettetnek. Pál lévai 
iskolamester és Péter bugyi lakos 1838-ban nemeseknek ismertet- 
tek el. Egyéb adatok: N. L. il. 180. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 173. Nr.. 6., fasc. 260. Nr. 89. és Végr. Okit. 10r7/XI. 

Joszipovich Máté György és gyermekei János, Mihály, Anna- 
Mária és fivére György, Mária Terézia királynőtől 1765-ben ármalis 
levelet kapnak; a család czimerpecsétje a Polgári Perek fasc 145. 
Nr. 74. jelzet alatt őrzött iratokon látható. Juhász — Jursich lí>9 

Juliásx Fereiicz, ármálisának bemutatásával 1690-ben ; György 
és István Bars vármegye bizonyítványa alapján 1774-ben kihirdet- 
tetnek. Leszármazási tábla az 163ü-ik évben Nógrád vármegyében 
kihirdetett Mátétól kezdve: .,.7.8." jelzet alatt. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 133. Nr. 48.. fase. 167. Nr. 103. Egyéb adatok : 
N. L. 1. 198. 

Juhász de Apa, czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1835. 
Nr. 3650. jelzet alatt. 

Juhász, másként Laczik György váczi kasznár és Mihály 
Szabolcs vármegye bizonyítványa alapján 1801-ben kihirdettetnek. 
Egyéb adatok: N. L. I. 198. és 502. 

Juhí; Tamás, llÖD-hen Mária Terézia királynő" öl ármális 
levelet kap ; a család czimerpecsétje látható az Acta Politica ex 
1778. Nr. 47. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Jnugen család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 32. Nr. 
22. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Jurasek család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 83. Nr. 
15. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Jureiiák, czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. fasc, 
248. Nr. 135. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Jurjevichy József, pesti professor, Győr vármegye 1834-ik 
évben kiállított bizonyítványa alapján kihirdettetik. Egyéb adatok: 
N. L. II. 186. 

Jurkovich, másként Gyurkovich de Pilis- Szán tó 
Mátyás és Mártonnak 1814-ben adományozott ármális és előnév 
...7. 10." jelzet alatt; a nemességszerző kineveztetett Pest vár- 
megyében táblabírónak lS32-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 184. Nr. 40., fasc. 189. Nr. 91. 

Jurovich Mihály. 1662-ben Lipót királytól ármális levelet 
kap ; czimerpecsétje látható a Polgári Perek fasc. 54. Nr. 12. jelzet 
alatt őrzött iratokon. 

Jursich, horvátországi nemes család ; czimerpecsétje talál- 
ható a Polgári Perek fasc. 200. Nr. 105. jelzet alatt őrzött ira- 
tokon. 160 Jüngling 

Jüiigliug János György, hadi főkormányszéki referens, 1832-ben 
bemutatván a Jüngling Andrásnak és fiának Andrásnak az 1678-ik 
évben adományozott és Sáros vármegyében kihirdetett ármáhst 
József és János fiaival, valamint Klára leányával együtt Pest 
vármegye nemesei főkönyvébe bevezettetnek: N. L. I. 200., 11. 
185. Egyéb adatok: Nemesi Investigatio ex 1762. Nr. 13. K Kabzáude Izsipfalra, liptóvármegyei már a XVII. században 
szerepelt donatárius nemes család ; czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 194. Nr. 43. 

Kacz János, gyóni lakos, lT54-ben felmutatván a gyön káp- 
talan 1725-ik évi bizonyságlevelét, — Kacz Pál és Bodó Péter 
Komárom vármegyében kihirdetett ármálisára vonatkozólag, — 
kétségtelen nemesnek ismertetik el. Egyéb adatok: N. L. I. 204 
és : Nemesi Inv. ex 1754. Nr. 70. 

Kádár, Zemplén-, Szabolcs- és ügocsa vármegyékben elter- 
jedt nemes család ; czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 6. Nr. 3. 
jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Kádas, Sáros- és Zemplén vármegyében szétágazott régi 
nemes család ; czímerpecsétje az Acta Miscellanea ex 1688. jelzetű 
iratokon található. 

Kaest család, czímerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
191. Nr. 53. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Kajal.v, a XV. században már Hont-, Nógrád- és Pozsony- 
megyékben ismert nemes család volt. Czímerpecsétje az Acta Politica 
ex 1702 Polgári Perek fasc. 7. Nr. 14. jelzet alatt őrzött iratokon 
található. 

Kaján család, czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 1844. 
Nr. 1)217. jelzetű iratokon látható. 

Kajdoczy, másként Sáry Károly és fiai, Gyula, Béla és 
Miklós Győr vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye ne- 
mesei sorába felvétettek és kihirdettetnek 1845-beu. N. L. 11. 375. 
Czímerpecsét : Polgári PereK fasc. 54. Nr. 23. 

11 162 Kajiner — Káldy 

Kajiner család, czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban az 
1665/Xl. jelzet alatt őrzött végrendeleten látható. 

Kajos István Pozsony vármegye bizonyítványa alapján 1772- 
ben Pest vármegye nemesei közé felvétetik és kihirdettetik : N. 
L. I. 204. 

Kajtár, másként B o d o n y i Miklós, nagykátai plébános. 
József és János, csongrádi lakosok és Mihály mindannyian Nógrád 
vármegye bizonyítványa alapján 1806-ban ; János apostagi, Ádám 
győri lakosok Vas vármegye bizonyítványa alapján 1807-ben pest- 
vármegyei nemesei közé felvétetnek: N. L. II. 200. Okmányok 
„Z. .98." jelzet alatt. 

Kajuch családra vonatkozó nemesi bizonyítványok Eszter- 
gom-. Bars- és Nyitra vármegyétől : Aeta Nobilitaria ex 1828. Nr. 
5086. jelzet alatt találhatók. Márton, György, Imre és István test- 
vérek, valamint Györgynek fiai: György, József, Ferencz és István 
Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 1828- 
ban: N. L. lí. 218. 

Kajzer Miksa. Tádé és János bemutatván az atyjok Sebes- 
tyénnek az 1746-ik évben adományozott ármálist, Pest vármegye 
nemesei sorába felvétetnek es kihirdettetnek 1754-ben : N. L. I. 
205. Egyéb adatok: N. Inv. ex 1754. Nr. 10. 

Kákouyi János, vérségi lakos, Pest vármegyétől bizonyítványt 
kap 17i(3-ban: N. L. 1. 205. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
21. Nr. 10.. fasc. 34. Nr. 12. Acta Politiea ex 1763. Nr. 14. 

Kalas Sámuel és Ferencz régi donatárius nemességükre 
vonatkozó bizonyítványt kapnak Borsod vármegyétől s ennek alap- 
ján kihirdettettek 1820-ban: N. L. II. 210. 

Kalber család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 117. 
Nr. 24. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kalchbreiiiier család, czímerpecsétje látható a vármegyei 
oklevéltárban lSo6/XÍ. jelzet alatt öi'zött végrendeleten. 

Káldy de Alsó-Káld Pál, Miklós íia előbb mesteri, később 
n. -körösi lakosnak a Vas vármegye által 1741-ben kiadott nemesi 
bizonyítvány ,,K. lO.'' jelzet alatt. Kineveztettek Pest vármegyében 
táblabiróknak István 1790-ben; Kálmán 1836-ban. Czímerpecsét: Káldy — Kalmár 163 

Polgári Perek fasc. 30. Nr. 16.. fasc. 8S. Nr. 10.. fasc. 59. Nr. 
35., fasc. 148. Nr. 175. Egyéb adatok: N. L. I. 205. 

Kiilicza János és Péter, vasadi lakosok, Komárom vármegye 
bizonyítványát bemutatják 1778-ban. Czímerpecsét : Acta Politico- 
Misceilanea ex 17ÍK). Nr. 1660. Egyéb adatok: N. L. I. 206. 

Kalhifarics, czímerpecsét: ügyvédek után maradt különféle 
csiiládi iratok: Nr. 1490. 

Kállay István és fiai, Károly, Ferencz, József és János Békés 
vármegye bizonyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába 
felvétettek 1832-ben : N. L. II. 227. Péter kineveztetett táblabírónak 
1795-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 155. Nr. 47. Végr. 
Okit. 425/XI. és a Szeles család nemesi iratai közt. 

Kálmán, czímerpecsét látható az Acta Nobilitaria ex 1843. 
Nr. 3332. Végr. Okit. 1245/XI. Polgári Perek fasc. 8. Nr. 2., fasc. 
194. Nr. ö. jelzetű iratokon. 

Kálmáiidy szabolcsvármegyei nemes család, czímerpecsétje a 
Polgári Perek fasc. 139. Nr. 86. jelzet alatt őrzött iratokon 
található. 

Kalmár vagy Kalmárfy, előbb K ram mer Ferencz, István, 
Prokop ós Lipótnak és ez utóbbi gyermekeinek, nejétől, Patutsik 
Teréztöl született Lipótnak és Ferencznek az 1792-ik évben ado- 
mányozott ármális, kihirdettetik Pest vármegyében 1793-ban : N. 
L. I. 243. Az ármális „K. 30." jelzet alatt; czímerpecsét talál- 
ható: Polgári Perek fasc. 114. Nr. 2. jelzet alatt. 

Kalmár de Jászberény, (másként Kómár) Ferencz és 
István Pozsony vármegye bizonyítványa alapján 1774-ben; Dániel 
és fiai, Dániel, Sámuel és Mihály 1803-ban; István, alberti lakos, 
Nógrád vármegye bizonyítványa alapján 1808-ban ; György és fiai, 
József, György, János Pozsony vármegye bizonyítványa alapján 
1808-ban a nemesek közé iktattatnak. József kineveztetett tábla- 
bírónak 1820-ban. Leszármazási tábla: Polgári Perek fasc. 166. 
Nr. 73. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 20. Nr, 27., fasc. 40. 
Nr. 31., fasc. 130. Nr. 58., fasc. 154. Nr. 12., fasc. 162. Nr. 60., 
fasc. 164. Nr. 105. Egyéb adatok: N. L. I. 207., II. 201. 

Kalmár István, alberti lakos, Nógrád vármegye bizonyítványa 
alapján 1808-ban ; György és József fiaikkal együtt Pozsony vár- 

11* 164 Kalmár — Kamarás 

megye bizonyítványa alapján ugyancsak 1808- ban Pest vármegye 
nemesei közé felvétetnek: N. L. H. 'JOl. 

Kalniárfy, előbb K r a m m e rl a u f Ignácznak és nejétől, 
nemes Reinprecht Katalintól szü!etett gyermekeinek 1790-ben 
adományozott ármális hiteles másolata és névmagyarosítási enge- 
dély a nemesi iratok közt „K. 46." jelzet alatt. Ignáez kinevezte- 
tett Pest vármegyében táblabirónak 1796-ban. Czimerpecsét : Pol- 
gári Perek fasc. 90. Nr. 43., fasc. 115. Nr. 22. Egyéb adatok: 
N. L. I. 207. és 243. 

Kalocsa Jánosnak, nejének Balassa Zsuzsannának és 
gyermekeiknek 1668-ban adományozott ármális hiteles másolata 
és leszármazási tábla a nemesi iratok közt ..K. 21." jelzet alatt. 
K. ifj. János és Ambrus, kecskeméti lakosok 1668-ban; János, 
másik János és András, kecskeméti lakosok, István és András, 
nagykőrösi lakosok 1754-ben a nemesek főkönyvébe bevezettetnek. 
László, Antal és mások 1834-ben nemesi bizonyítványt kapnak. 
László kineveztetett táblabirónak 1841-ben. Czimerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 9. Nr. 4., fasc. 126. Nr. 29., fasc. 159. Nr. 82. Egyéb 
adatok: N. L. 1. 207. 

Kálóczy, Sopron- és Győr vármegyékben ismert nemes csa- 
lád ; czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 48. Nr. 30., fasc. 56—57. 
Nr. 15., fasc. 58. Nr. 25., fasc. 63. Nr. 29., fasc. 186. Nr. 121. 
jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kaloda család, czimerpecsétje látható a Polgári Perek fasc. 
110. Nr. 18. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Kálos de Borzova Mózes, kisváczi prédikátornak, Pest vár- 
megyétől ; András, csekei lakosnak, Szatmár vármegyétől nemesi 
bizonylat 1794-ből: Acta Nobilitaria ex 1827. Nr. 972. Czimer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 174. Nr. 49., fasc. 270. Nr. 1. Acta 
Politica ex 1823. Nr. 2713. Acta Nob. ex 1838. Nr. 2770. Egyéb 
adatok: N. L. Ii. 217. felsorolva. 

Kamarás de Kecskeinéth, másként Kamarássy Ambrus, 
nemesi bizonyítványa 1661-ből, neki, valamint nejének Zsuzsanná- 
nak, fiainak, Jánosnak és Ambrusnak, leányának Juditnak az 
1636-ik évben adományozott ármálisra vonatkozólag, a nemesi 
iratok közt ..K. 3." jelzet alatt. Czimerpecsét: Barátnők y Kamarás — Kanyó 165 

ira'ok közt. Leszármazási tábla : Polgári Perek fasc. 77. Nr. 70. 
Egyéb adatok: N. L. I. 208. és N. Investigatio 1724-böl Nr. 87. 

Kainber család, ezímerpeosétje látható a Polgári Perek fasc. 
125. Nr. 114. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Kaiiieiiszky István, orvos, Esztergom vármegye bizonyítványa 
alapján kihirdettetett 1841-ben: N. L. II. 219. 

Kaininermayer család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 
180. Nr. 5. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kaiiiutliy Mihály és társai 1756-ban felhivatnak leszármazásuk 
igazolására: N. L. 210.. II. 206. 

Kandó de Eí^erfanios János és József, domonyi lakosok 
1656-ban Pest vármegye nemesei közé felvétetnek : N. L. l. 209. 
Ifj. József a múlt század végén Pest vármegye főügyésze volt. 
Táblabiróknak kineveztetettek : József és Zsigmond 1727-ben ; 
Gábor 1784-ben; József 1790-ben; Gábor 1802-ben; József 1841- 
ben ; ifj. József 18(U-ben. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 8. 
Nr. 2. ex 1720., fasc. 7. Nr. 4., fasc. 61. Nr. 50. Végr. Oklevélt. 
204 XI.. 205 XI. 

Kanovics, czímerpecsét: a Tóth-Pápay ügyvédi iratok közt: 
Nr. 1996. 

Kanta, Gömör- és Zemplén vái-megyékben ismert nemes 
család; czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 90. Nr. 41. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Kántor Sámuel és József, Veszprém vármegye bizonyítványa 
alapján kihirdettetnek 1774-ben: N. L. I. 209. Leszármazási tábla: 
PolgciH Perek fasc. 258. Nr. 87. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 27. Nr. 8., fasc. 62. Nr. 16. 

Kanyó Máté és Imre Nógrád vármegyétől 1755-ben nemesi 
bizonyítványt kapnak a K. Demeternek és nejének. Bencsik 
Erzsébetnek, valamint fivéreinek, Mihálynak és Andrásnak 1645-ben 
adományozott ármálisra vonatkozólag: n. i. „K. 4."' jelzet alatt. 
K. János l()47-ben; István, szelei lakos, 1780-ban; István, Mihály 
és János 1754-ben; György, Máté és Mihály, József. Lőrincz, András, 
Imre, Máté 1755-ben a nemesek főkönyvébe bevezettetnek. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 47. Nr. 15.. fasc. 150. Nr. 27. Egyéb 
adatok: N. L. I. 210.. II. 20(1. 16G Kapczj'- — Kapy 

Kapczy Tamás, hites ügyvéd, táblabíró, majd elnök és fivére 
János, Borsod vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye 
nemesei sorába felvéttetnek 1839-ben ; N. L II. 226. Vilmos szolga- 
birónak megválasztatik 1880-ban. Czímerpecsét : Végr. Oklevéllár 
1048/XI. Polgári Perek fasc. 249. Nr. 8. 

Kapitány Györgynek, nejének M a k a Katalinnak, gyermekei- 
nek, Mihálynak és Erzsébetnek az 1623-ik évben adományozott 
ármális a nemesi iratok közt „X 67."' jelzet alatt. 

Kapitány, másként T h o 1 1 Mihálynak és Mátyásnak az 1695-ik 
évben adományozott ármális, valamint leszármazási tábla a nemesi 
iratok közt ,,T. 5." jelzet alatt. N. L. 11. 395. 

Kápoluay de eadeni Antalnak 1828-ban vonatkozással a 
nagyatyja, János által 1794-ik évben nyert. Kápolnára vonatkozó 
adománylevélre megengedtetik a P a u r név helyett a Kápolnay 
névnek felvétele : nemesi iratok ,,K. ■48." jelzet alatt : N. L. II. 206. 

Kapriuay család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 110. 
Nr. 5. jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Kapronczay, már a XVI. században szereplő nemes család 
Erdélyben; czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 114. Nr. 12. jelzet 
alatt található. 

Kapros család czímerpecsétje az Acta Politica ex 1753. Nr. 
15. jelzet alatt őrzött iratokban található. 

Kapuváry, Veszprém-, Fehér- és Baranya vármegyékben 
szétágazó nemes család ; czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 
1821. Nr. 3344. Polgári Perek fasc. 70. Nr. 25., fasc. 109. Nr. 27. 
jelzet alatt őrzött iratokban található. 

Kapuy, másként Kapu Józsefnek, Gergely fiának, a Fehér 
vármegye által ir42-ben adott nemesi bizonyítvány a nemesi iratok 
közt „K. 5." jelzet alatt. K. Márton czeglédi lakos és fiai Pál, 
Mihály, Sándor és mások Komárom vármegye bizonyítványa alapján 
a nemesek főkönyvébe bevezettetnek 1808-ban. Czímerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 251. Nr. 57. Egyéb adatok: N. L. 1. 211., 
II. 196. 

Kapy de Kapivár, sárosmegyei régi nemes család. Ede az 
alkotmány másodszori felfüggesztése idején, 1861. október 21-en, 
kineveztetett főispáni helytartónak. Karácsonyi — Karletzhoffer 167 

Karácsony Ádám, kecskeméti lakosnak, 1778-ból; Lázár, 
hódosi lakosnak/;1794-böl nemesi bizonylat Pozsony vármegyétől : 
Acta Nobilitaria ex 1794. Nr. 2424. Czimerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 21. Nr. (j., Végr. Okit. 103/XI., 258,XI., 682 XI. Egyéb ada- 
tok : N. L. 1. 212. 

Karátson.v, másként Ilosvay. lásd llosvay de Nagy- 
1 1 s V a. 

Kárász de Horgos, Csongrád- és Békés vármegyékben ismert 
régi nemes család. Miklós kineveztetett táblabírónak 1819-ben. 
Czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 1819. Nr. 3868., Acta Grim. 
ex 1818. Nr. 8197.. ex 1820. Nr. 2800. és 4621. Várady ügyvéd után 
maradt iratok közt: fasc. I. található. 

Karassyay Istvánnak és nejétől, Jeney .Juliannától született 
fiának, hasonlókép Istvánnak, 1835-ben adományozott ármáhs 
hiteles másolata a nemesi iratok közt ../v. 55." jelzet alatt. Kihir- 
dettetett 1836 ban: N. L. 11. 227. 

Karay család czímerpecsétje az Acta Politica ex 1662. 
Nr. 6. jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Karczag Benjámin, .József és Ferencz, pesti lakosok, Nógrád 
vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetnek 1839-ben : N. L. 
II. 224. es Acta Nobilitaria ex 1839. Nr. 6812. Czimerpecsét 
ugyanott. 

Kardoss János. Trencsén vármegyétől régi donatárius nemes- 
ségéről bizonyítványt kap s ennek alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetik 1799-ben: N. L. I. 499. Czimerpecsét: Acta 
Pol.-Miscellanea ex 1797. Nr. 1724., Polgári Perek fasc. 25. Nr. 
9. és Nr. 11., fasc. 108. Nr. 8., fasc. 111. Nr. 2., fasc. 116. Nr. 
7.. Végr. Okit. 409/XI., 926X1. 

Kardetter, lásd A 1 g y a y. 

Karika .János kecskeméti, Pál nagykörösi tanár, Komárom 
vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába 
felvetetnek lS40-ben: N. L. II. 221. 

Karkováiiyi család czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 
1810. Nr. 25r)S. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Karletzlioft'er család czímerpecsétje a Polgári Perek fasc 
93. Nr. 23. jelzet alatt őrzött iratokon található. 168 Karliczky — Kassits 

Karliczk.v család czímerpecsétjo az ügyvédek után maradt 
különféle családi iratok közt Nr. 1501. jelzet alatt található. 

Karlovszky de Karlova et Kralova, erdélyi régi nemes 
család; czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 184. Nr. 40., fasc. 
187. Nr. 14. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kármán József, 1792-ben 1, Ferencz királytól ármálist kap ; 
a család czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 1821. Nr. 8285 
jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Károlyi István nyomdatulajdonos és fivére János, valamint 
István gyermekei, Lajos, Sándor, Zsigmond és Szidónia, Veszprém 
vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába 
felvétetnek 1837-ben: N. L. II. 215. 

Károlyi de Nagy-Károly gróf István, a nádor István főher- 
czeg mellett 1848-ban s később 18()() decz. 10- tői 1861. október 
l-ig Pest vármegyében főispáni helytartó volt. Táblabiróknak 
kineveztettek Pest vármegyében: József 1790-ben, István 1815-ben, 
Lajos 1819-ben, György 1823-ban, János 1837-ben, Sándor 18()l-ben. 
Czímerpecsét: Yégr. Okit. 203/X(., Polgári Perek fasc. 11. Nr. 6., 
fasc. 42. B. Nr. 30. 

Karpfeiisteiii, lásd J e a n c s i z de Karpfenstein. 

Káry, székely nemes család, melynek ősi fészke Csik-Gyergyó- 
Szék ; czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 252. Nr. 115. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Kaskovits József és Mihály, Somogy vármegye bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek 1829-ben; 
Lajos, ügyész, nemesi bizonyítványt kap 1830-ban: Nemesi L. 
II. 222. 

Kasuik család czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 162. 
Nr. 60 jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kassits de Kisfalud Ignáez, kir. udvari bizományos, gyer- 
mekeivel, Albert, Ferdinánd, Teréz, Jozefa, Ágnes, Anna és 
Antóniával együtt donationális levelet kap s Pest vármegye nemesei 
sorába felvételik 1838-ban: N. L. 11. 208. Czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 1(;5. Nr. 5. Kasza — Katona 16í^t 

Kasza de Tainásíalva^ Gömör-, Nógrád- és Hont vármegyék- 
ben ismert nemes család ; czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 
1S07. Nr. ÖS8., ex 1S4'"). Xr. 1817. jelzet alatt örzölt iratokon 
található. 

Kaszap, másként Nagy Mihály és István, kecskeméti lakosok. 
Fehér vármegye bizonyítványa alapján ITOS-ban ; János, fiaival. 
Pál. János és Benedekkel, Heves vármegye bizonyítványa alapján 
1885-ben Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek: N. L. I. 212. 
Czimerpeesét: Polgári Perek fasc. 114. Nr. 18., fasf. 121. Nr. 33., 
fasc. 146. Nr. 28., fasc. 181. Nr. 55., fasc 191. Nr. 58. 

Kaszás Ferencz és János, Nyitra vármegye bizonyítványa 
alapján 1748-ban Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek és 
kihirdettetnek: N L. I. 212. 

Kaszay de Nafi^.v-Csepcséiiy Mihály és József, kistarcsai 
lakosok részére Turócz vármegye nemesi bizonyítványa 1700-böl : 
Acta Nobilitaria ex 1820. Nr. 309, 1792-böl : Acta Nob. ex 1792. 
Nr. 838. K. Pál prédikátornak és fiának. Zsigmondnak, a vármegye 
1834-ben nemesi bizonyítványt ad: N. L. I. 218. 

KászI család czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 1G7. Nr. 88. 
jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kaszuer András 1791-ben II. Lipót királytól ármálist kap ; 
a család czímerpecsétje: Acta Nobilitaria ex 1822. Nr. 1978. 
jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kászoiiyi Tamásnak, fiának Józsefnek és leányainak, Klárának 
és Teré/.nek régi székely nemességük elismerésével 1713-ban adott 
új ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt „K. 5." jelzet 
alatt őriztetik. Tamás fia ifj. Tamás a vármegye nemesei sorába 
felvétetik 1730-ban: N. L. I. 213. Táblabírónak kineveztetett Ferencz 
1798-ban. Czimerpeesét: Miscellanea ex 1705. Nr. 2., Miscellanea 
ex 1727. Nr. 1., Acta Politica ex 1743. Nr. 7., Végr. Okit. 6í)l/XI., 
Polgári Perek fasc. 4. Nr. 2., fasc. 5. Nr. 9., fasc. 187. Nr. 29., 
fasc. 158. Nr. (í2. 

Kasztra család czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 102. 
Nr. 8., fasc. 104. Nr. 1 1 . jelzet alatt őrzött ii-atokon látható. 

Katona Márton kapitánynak és nejétől Friebeisz Juliannától 
született gyermekeinek, Adolf, Erneszt, Ferencz és Rozina 170 Katona — Kecso 

Francziska Évának az i8ol-ik évben adományozott ármális kihir- 
dettetett 1832-ben: N. L. I. 495. Gzímerpecsét : Acta Politica ex 
1237. Nr. 1., Végr. Okit. U)49/XI., Polgári Perek fasc. 7. Nr. 1., 
fase. 24(). Nr. 42. Leszármazási tábla : Polgári Perek íasc. ()7. Nr. 8. 

Eatseuka család czímerpecsétje a Polgári Perek 252. Nr. 7(1. 
jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Katza, czimerpecsét látható a K o n c z család nerncsségi 
iratai közt. Process. Nob. fasc. 2. Nr. 52. jelzet alatt. 

Katzkovits Lajos ügyvédnek Pest vármegye; József kéthelyi 
és Mihály mocsoládi lakosnak Somogy vármegye részéről nemesi 
bizonylat a K. Józsefnek 1814-ben adományozott ármálisra vonat- 
kozólag és ugyanezen ármális hiteles másolata : Acta Nobilitaria 
ex 1830. Nr. J272. 

Kattus Péter, vasadi lakos, 1789-ben; János, kecskeméli 
lakos, 1797-ben és János, nagy-körősi lakos; 1823-ban kétségbe 
vont nemességük igazolására bizonyítványokat mutattak be. Egyéb 
adatok: IV. L. L 214. 

Kauiuál, másként Kámhál János, Liptó vármegye nemesi 
bizonyítványa alapján 1764-ben ; ifj. János, dunavecsei lakos és 
uiásik ifj. János, Örkényi lakos, ugyancsak Liptó vármegye bizo- 
nyítványa alapján 1782-ben Pest vármegye nemesei közé felvétetnek: 
N. L. 1. 214. Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 81). Nr. 4. 

Kazay, Arpádkori ös nemzetség; czímerpecsétje az AcLa 
Politico-íMiscellaneu ex 179(1 Nr. 454., Polgári Perek fasc. 209. 
Nr. 2. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kazinczy de eadeiii, régi birtokos nemes család, mely Abauj-, 
Bihar-, Heves-, Nógrád-, Szabolcs- és Bereg vármegyékbe szét- 
ágazott; Miklós kineveztetett táblabírónak 1882-ben; a család 
czímerpecsétje: Acta Nobilitaria ex 1839. Nr. ()(j98., Polgári Perek 
fase. 21. Nr. 0. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kaz.v (le (xaran-Yezekéiiy, régi birtokos nemes család Bars 
vármegyében; czímerpecsétje látható a Dinnyés család nemes- 
ségi iratain. 

Kecse János, dabasi lakos, Heves vármegye nemesi bizo- 
nyítványa alapján kihirdettetik 1778-baii: N. L. 1. 215. Péter, 
1829-től kezdve a vármegye allLvéllainoka, majd 1832-től 1849-ig Kecse — Keicz 171 

levéltárnoka volt; 1837-ben táblabírónak neveztetett ki; hasonlókép 
Ferencz 1845-ben. Czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 148. Nr. 6., 
fase. 156. Nr. 100., fasc. 157. Nr. il Végr. Okit. 6/XI.. 545/XI. 

Kecskeinéty Jánosnak és fivérének, Ferenc/.nek, 169()-ban 
adományozott ármúlis hiteles másolata a nemesi iratok közt „A'. 6'." 
jelzet alatt. János és Ferencz, váczi lakosok 17:2Ü-ban; István, 
vármegyei sebész, Abauj vármegye nemesi bizonyítványa alapján 
1790-ben kihirdettetnek: N. L. l. "215. Czimerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 2. Nr. 5. ex 1716., t'asc. 4. Nr. 4. ex 1721., fasc. 25. Nr. 15., 
Acta Politica ex 1756. Nr. 14. 

Kecskeméthy, másként Csiba, czimerpecsét látható a 
Polgári Perek 31. Nr. 56. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Kecské.s István, pesti kereskedő, Pozsony vármegye bizo- 
nyítványa alapján 1824-ben kihirdettetik : N. L. II. 199. Leszár- 
mazási tábla: Polgári Perek fasc. 150. Nr. 12. Czimerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 179. Nr. 152, fasc. 254. Nr. 24. 

Keczely <le Farnas, régi erdélyi nemes család ; czímer- 
pecsétje : Polgári Perek fasc. 155. Nr. 76. jelzet alatt őrzött 
iratokon található. 

Ké?^l, dunántúli, fehérmegyei nemes család ; czímerpecsétje 
az okmánytárban a 957/XI. jelzet alatt levő végrendeleten található. 

Ke^levicli u:róf de Buzin, leszármazási tábla : Polgári Perek 
fasc. 170. Nr. 130. Pest vármegyében kineveztettek táblabiróknak : 
György 1784-ben; Gábor 1818-ban; László 1823-ban; végül Béla 
1861-ben. Czimerpecsét: Végr. Okit. 704/XI. Polgári Perek fasc. 
31. Nr. 54., fasc. 113. Nr. 18. 

Kefala Éva, K. János leánya és Po p o v i ts Mihály felesége 
Komárom vármegye nemesi bizonyítványa alapján kihirdettetik 
1783-ban: N. L. \. 216. 

Keill Mátyás, neje, Venczelin Zsuzsanna, továbbá fiai, 
Mátyás és János 1642-ben ármálist kapnak; a család czímer- 
pecsétje : Végr. Okit. 59/XI. és 632/XL jelzetek alatt találhatók. 

KeIcz (le Fiiletiiicz, Abauj-^ Szabolcs-, üng- és Dunántúl 
Fehér- és Veszprém vármegyékben ismeretes nemes család ; czímer- 
pecsétje: Polgári Perek fasc. 115. Nr. 22., fasc. 245. Nr. 2. és 3. 
jelzetek alatt őrzött iratokon található. 172 Kelecsénvi — Kemethmilner 

Kelecséiiyi György, Miklós és Gergely, nagy-körösi lakosok, 
Komárom vármegye bizonyítványa alapján kihirdettettek 1772-ben ; 
Mihály ugyancsak nagy-körösi lakos : György, Mihály és László 
fiaival együtt nemesi bizonyítványt kap 182'2-ben : N. L. I. 217. 

Kelenieu család czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban a 
355/XÍ. jelzet alatt levő végrendeleten található. 

Kelemeuy család, czíriierpecsétje : Acla Miscellanea ex 1731. 
jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kéler de Oellénfalva Jánosnak, nejének Koma rom y 
Erzsébetnek és nővérének Erzsébetnek 1663-ban adományozott 
ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt „K. oö." jelzet 
alatt. László és Sándor Sáros vármegye nemesi bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei közé felvétetnek 1839-ben : N. L. 
I'. 212. Gzímerpecsét : Polgári Perek fusc. 177. Nr. 42., fasc. 186. 
Nr. 118., fasc. 202. Nr. 7. 

Kellé, Krassó vármegyei család ; czímerpecsétje : Polgári 
Perek fasc. 195. Nr. 91. jelzet alatt levő iratokon található. 

Keller Mihály és Sámuelnek nemesi bizonylat Nyitra vár- 
megyétől 1808-ból a Keller Jánosnak 1663-ban adományozott 
ármalisra vonatkozólag: Acta Nobililaria ex 1837. Nr. 4652. Pál 
és fia Antal 1806-ban ; János és fiai, Lajos éí Sándor 1837-ben 
a pestmegyei nemosek sorába felvétetnek : N. L. I. 499. Gzímer- 
pecsét : Polgári Perek fasc. 157. Nr. 6., fasc. 192. Nr. 82. 

Kenieiiczey Mihály, bemutatván az 1697-ik évben nyert 
ármáhsát, Pest vármegyében kihirdettetett ugyanazon évben : N. 
L. I. 217. 

Kemény előbb K o c h Gusztáv, kineveztetett Pest vármegyé- 
ben táblabírónak 1861-ben. 1872-töl 1898-ig pedig főszolgabíró 
volt; fia Kálmán vármegyei aljegyző, tiszteletbeli segédszolgabiró- 
nak 1885-ben ; tb. főjegyzőnek 1896-ban neveztetett ki. A Nógrád- 
és Trencsénben kihirdetett család nemességére vonatkozó adatok : 
Polgári Perek fasc. 138. Nr. 38. ex 1810. Gzímerpecsét: Végr. 
okit. 667 XI. jelzet alatt találhatók. 

Kenietlimilner család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 
4. Nr. 2. ex 1722. jelzet alatt levő iratokon található. Kemniczer — Képes 173 

Kemniczer Jánosnak és nejétől, S c h 1 e c h t Rozáliától szüle- 
tett gyermekeinek ITUÖ-ban adományozott ármális hiteles másolata 
a nemesi iratok közt ,,K. 3o." jelzet alatt. Kihirdettetett ugyan- 
azon évben. Czímerpeosét : Végr. ti66/XI. és 673X1. Egyéb: N. 
L. I. 497. • 

Kende de Kölese, Szatmár vármegye egyik ősrégi nemes 
családja ; czímerpecsétje : az okmánytárban 1016 XI. jelzet alatt 
levő végrendeleten található. 

Kendeléiiyi de Hag.város, előbb K h y m Ferencz és Mihály, 
bemutatván adománylevelüket Pest vármegye nemesei sorába 
felvétetnek 18:20-ban ; Károly, pesti ügyvéd, pestmegyei táblabíró 
1832-ben, József és Alajos 1840-ben nemesi bizonyítványt kapnak : 
N. L. II. 212. Acta Nob. ex 1832. Nr. 4384. Czímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 262. Nr. 37. 

Kenedich Ferencz. József, István és Benjáminnak 1792-ben 
adományozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt „^.tí-í." 
jelzet alatt. János, abaujvármegyei szikszói lakosnak, nemesi 
bizonylat Pest vármegye részéről: Acta Nobilitaria ex 1835. Nr. 
2916. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 108. Nr. 1.. fasc. 132. 
Nr. 18. Acta Nob. ex 1840. Nr. 4938. Egyéb adatok: N. L. I. 217. 

Kenessey István, Veszprém vármegye bizonyítványa alapján 
1755-ben a vármegye nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik: 
N. L. I. 218. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 118. Nr. 33, 
fasc. 145. Nr. 24. Börcsy ügyvéd után maradt iratok közt : Nr. 1256. 

Ken^yeczky család czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 142. 
Nr. 156. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kenyeres család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 34. 
Nr. 23., fasc. 40. Nr. 42., leszármazási táblája: Polgári Perek 
fasc. 150. Nr. 12. jelzetek alatt őrzött iratoknál találhatók. 

Keöt'eö család, czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 110. Nr. 
1. jelzet alatt levő iratokon található. 

Kép család, czímerpecsétje: Acta Crim. ex 1798. Nr. 1125. 
és Végr. Okit. 1174 XI. jelzetek alatt található. 

Képes, czímerpecsét : a Fülöp család nemességi iratai közt 
található. 174 Kerbelyi — Keresztury 

Kerbel.vi család, csímerpecsétje : az Acta Politica ex 1756. 

Nr. 14. jelzet alatt levő iratokon található. 

Kerchelich de Korbávia, horvátországi zágrábmegyei nemes 
család; ezímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 159. Nr. 62. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Kerekes Jeremiás és István, bemutatván ármális levelüket, 
kihirdettettek 1723-ban: N. L. I. 218. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 41. Nr. 13. 

Kereskén.yi de eadem, másként Köröskényi, Hont- és 
Nógrád vármegyékből szétágazó régi nemes család, mely már a 
XVI. században szerepelt. Pest vármegyében Kereskényi Károly 
Bács- és Nyitra vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetett 
1768-ban: N. L. I. 218. 

Keresztényi család, csímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 58. Nr. 19., fasc. 60. Nr. 26. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Keresztes Zsigmond, pápai lakosnak (József fiának) 1777-ből 
és Alajos, ráczalmási lakosnak, 1829-ből nemesi bizonyítvány Fehér 
vármegyétől: Acta Nobilitaria ex 1831. Nr. 2484. Nevezettek 183 l-ben; 
János, pesti lakos, fiaival, Károly és Imrével és unokájával Károly- 
lyal kihirdettetettnek 1845-ben : N. L. II. 225. Czímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 24. Nr. 28., fasc. 45. Nr. 13., fasc. 128. Nr. 8., fasc. 
273. Nr. 21. 

Keresztes de Homok-Szt.-Iváu. Leszármazási tábla : Polgári 
Perek fasc. 94. Nr. 28. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 18. 
Nr. 10., fasc. 275. Nr. 3. jelzetek alatt levő iratoknál találhatók. 

Keresztes de Bánkt alva, czímerpecsét : található a Polgári 
Perek 194. Nr. 42. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Keresztessy József 1850-ben kinevezett megyefőnök volt 
Kecskeméten ; a család ezímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 48. 
Nr. 47. jelzet alatt levő iratokon található. 

Keresztury Józsefnek és nejétől, B e rt si k Juliannától szü- 
letett gyermekeinek 1823-ban adományozott ármális hiteles máso- 
lata a nemesi iratok közt ,Jv. 25." jelzet alatt. József, pesti lakos- 
nak nemesi bizonylat Pest vármegye részéről: Acta Nob. ex 1833. 
Nr. 5240. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 42. Nr. 39. H., fasc. 
80-82. Nr. 13., fasc. 96. Nr. 2., Végr. Oklevéltár 1014 XI. Egyéb 
adatok : Nemesi L. II. 215. Kcrpics — Kétlielyi 175 

Kerpics család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 4(). 
Nr. 55. jelzet alatt található. 

Kertészíy család czímerpecsétje a vái-megyei okmánytárban 
a 1Ü17/XI. jelzet alatt levő vi'grendeleten látható. 

Kertvél.vesy, másként Pap Imre, szabadszállási prédikátor 
és Pál Abanj vármegyének — az 1625-ik évben Kertvélyesy Istvánnak 
adományozott ármálisára vonatkozó bizonyítványa alapján — 1798- 
ban, illetve 18'27-ben; Pál, feketehegyi lakos, fiaival együtt 1828-ban 
a nemesek főkönyvébe bevezettetnek : N. L. II. 468. és Acta Nobi- 
litaria ex 1827. Nr. 3559. 

Késiiiárky Ádám, Mihály és'János, sükösdi lakosoknak, nemesi 
bizonylat Nógrád vármegyétől 1791-böl: Acta Nobilitaria ex 1839. 
Nr. 5116. György, István, József és Mátyás, váczi lakosok, nemesség- 
vizsgálati jegyzökönyve a nemesi iratok közt : „K. ö4.'' jelzet alatt. 
Péter, sükösdi lakos, fiaival, Ignácz és Lászlóval; Sándor fiaival, 
Alberttel és Istvánnal nemesi bizonyítványt kapnak 1839-ben. 
Czímerpecsét : Polgári Perek fase. 64. Nr. 44. Egyéb adatok : 
Nemesi Lajstrom I. 219. 

Keszegh de Gúlfalva et Dáuya, erdélyi régi nemes család : 
Keszegh lilés, vasadi lakos, nemességére vonatkozó tanuvallatási 
jegyzőkönyv 1789-ből; Nemesi Lajstrom I. 219. 

Keszey József, nagy-körösi lakos, 1754-ben; István Mosony 
vármegye bizonyítványa alapján 1767-ben ; József 1773-ban kihir- 
dettetnek. János, nagy-körösi lakos. József, Pál és István fiaival 
együtt 1820-ban nemesi bizonyítványt kap. Leszármazási tábla : 
Polgári Perek fasc. 198. Nr. 58. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
40. Nr. 31., fasc. 53. Nr. 35. Egyéb adatok: Nemesi L. I. 220—221. 

KeszleríFy János. Heves vármegye orvosa, 1797-ben ármálist 
kap ; a család czímerpecsétje a vármegye okmánytárában az 1087/Xl. 
jelzet alatt levő végrendeleten található. 

Keszy de Keszö, vagy de Félkész, Pilis vármegye ősi 
nemes családainak egyike, mely már a XIV. században szerepelt; 
czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 53. Nr. 35. jelzet alatt 
őrzött iratokon található. 

Kétlielyi, vasvármegyei nemes család ; czímerpecsétje a 
Polgári Perek fasc. 41. Nr. 13., fasc. 124. Nr. 46. jelzetek alatt 
levő iratokon található. 176 Keviczkv — Király 

Keviczky de Kevicze, eredetileg turóczmegyei Hont- és Gömör 
vármegyékbe szétágazó régi nemes család ; Pest vármegyében 
Zsigmond, hites ügyvéd, Tnrócz vármegye bizonyítványa alapján a 
nemesek sorába felvétetett és kihirdettetett 1839-ben: Nemesi 
Lajstrom II. 202. 

Keweuhüller gróf család, czímerpecsétje a Polgári Perek 
fasc. 111. Nr. 16. jelzet alatt levő iratokon található. A grófi család 
1638-ban nyert honfiusitást hazánkban. 

Kliár, czímerpecsét : ügyvédek után maradt különféle családi 
iratok közt: Nr. 758-845. 

Khlósz (le Nagy-Leél család, czímerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 111. Nr. 14. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Khorher János, táblabíró, Pest város főügyésze. Fehér vár- 
megye bizonyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába felvé- 
tetik 1829-ben: N. L. II. 223 Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
18. Nr. 32., fasc. 67. Nr. 8, fasc. 116. Nr. 23., fasc. 103. Nr. 11., 
fasc. 138. Nr. 39., fasc. 145. Nr. 24., Acta Nobilitaria ex 1825. 
Nr. 3799. V 

Kliym, lásd K e n d e 1 é n y i. 

Kibliug (Kübling), czímerpecsét található a Polgári Perek 
fasc. 43. Nr. 39. K., fasc. 46. Nr. 37. jelzetek alatt őrzött iratokon. 

Kigyóssy, Zemplén- és Szabolcsban elterjedt nemes család ; 
czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 181. Nr. 63. jelzet alatt őrzött 
iratokon található. 

Kimák család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 158. Nr. 68. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Király Mihály és fiai. Mátyás, Pál és .József, bemutatván 
ármális levelüket, kihirdettettek 1791-ben: N. L. I. 221. 

Király, czímerpecsét: Pjplgári Perek fasc. 84 Nr. 22. 

Király (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 24. Nr. 34 

Király, szabolcsmegyei család, czímerpecsétje: Acta Crim. 
ex 1829. Nr. 3038. Végr. Okit. 685/XI. jelzetek alatt található. 

Király, abaujtornamegyei család, czímerpecsétje a Polgári 
Perek fasc. 115. Nr. 22. jelzetű iratokon található. 

Király (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 115. Nr. 22. Kiiály — Kiss 177 

Király, szathmármegyei család, czimerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 1H5. Nr. 12. jelzetű iratokon található. 

Király Mihálynak és nejétől, Rausch Jozefától született 
gyermekeinek, JMátyás, Pál, József. Anna és Magdolnának 179Ü-ben 
adományozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt „K. 42.^' 
jelzet alatt. 

Király Mihály, pomázi lakosnak. Pest vármegye részéről 
adott nemesi bizonyítvány : Acta Nobilitaria ex 1829. Nr. 589. jelzet 
alatt őrzött iratok közt található. 

Király de Sepszi-Szt.-Györí^y Mihály részére kiállított nemesi 
bizonyítvány Pest vármegye részéről 1821-ből : Acta Nobilitaria ex 
1829. Nr. 589 jelzet alatt található. 

Király de Szalk család, czimerpecsétje a Polgári Perek 
fasc. 8. Nr. 2. ex 1733. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Király de Szatlimár, gömörvármegyei család, mely néha 
egyszerűen S z athm ár y-nak is iratik; a család czimerpecsétje: 
Polgári Perek fasc. 61. Nr. 60., fasc. 127. Nr. 60., fasc. 178. Nr. 
91., fasc. 260. Nr. 91. jelzetű iratokon található. 

Kirc.lmiayer, gömörvármegyei család ; czimerpecsétje : Pol- 
gári Perek fasc. 189. Nr. 72., fasc. 197. Nr. 13. jelzetű iratokon 
található. 

Kiriiií^er család, czimerpecsétje: Polgári Perek fasc. 135. 
Nr. 29. jelzetű iratokon található. 

Kiroiiyi család, czimerpecsétje : Polgári Perek fasc. 253. 
Nr. 163. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kirovicli család, czimerpecsétje ; Polgári Perek fasc. 142. 
Nr. 156. jelzetű iratokon található. 

Kiss Ferencz, njkécskei lakos, iivéreivel és fiaikkal együtt 
1754-ben; János Győr vármegye bizonyítványa alapján 1760-ban; 
János és József Komárom vármegye bizonyítványa alapján 1773- 
ban; István Veszprém vármegye bizonyítványa alapján 1783-ban; 
István, Ferencz, Imre, Antal, István, János, Mihály és József 
kecskeméti lakosok, Komárom vármegye bizonyítványa alapján 
1790-ben; Pál fiaival együtt Bihar vármegye bizonyítványa alapján 
lH)8-ban; Demeter, nagy-körösi kereskedő, Bihar vármegye bizo- 

12 178 Kiss 

nyítványa alapján 1839-ben kihirdettetnek Egyéb adatok: N. L. 
I. 222., II. 226. és a nemesi iratok közt ..K. IS." jelzet alatt. 

Kis, ezímerpeesét : Polgári Perek fasc. 133. Nr. 48. 

Kis (más), ezímerpeesét: Polgári Perek fasc. Ifi. Nr. 15. 

Kis (más), ezímerpeesét: Polgári Perek fasc. 60. Nr. 27. 

Kis, borsodmegyei család, czímerpecsétje : található a Pol- 
gári Perek fasc. 102. Nr, 25. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Kiss (más), ezímerpeesét : Polgári Perek fasc. 156. Nr. 104. 

Kis (más), ezímerpeesét: Polgári Perek fase. 176. Nr. 23. 

Kiss (más), ezímerpeesét : Polgári Perek fasc. 163. Nr. 52. 

Kiss (más), ezímerpeesét : a B e r e c z k-család nemességi 
iratai közt. 

Kiss (más), ezímerpeesét: Polgári Perek fasc. 60. Nr. 1. 

Kiss (más), ezímerpeesét : Polgári Perek fase. 126. Nr. 30. 

Kiss (más), ezímerpeesét: a Váezy család nemességi 
iratai közt. 

Kiss (más), ezímerpeesét : Polgári Perek fasc. 246. Nr. 29. 
Kiss, ezímerpeesét: Aeta Politica ex 1776. Nr. 106. 

Kis de Bátorkeszi Andrásnak és nejétől, Kapu Katalintól 
született gyermekeinek, István, Ferencz, János, Györgynek, vala- 
mint nagybátyjának, Andrásnak 1672-ben adományozott eredeti 
ármális, ennek másolata, leszármazási táblák stb. ,.K. 56." jelzet 
alatt. Sándor 1816-ban; János és István, májasházi lakosok, 1830- 
ban; János Sopron vármegye bizonyítványa alapján 1837-ben a 
nemesek főkönyvébe bevezettetnek : N. L. I 223. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 129. Nr. 32., fase. 130. Nr. 62. 

Kis Pál, dunakeszi lakosnak bizonylata az ősei által 1650- 
ben nyert ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 1793. 
Nr. 1837. jelzetű iratok közt található. 

Kiss István, ifj. Pál és a többi, kecskeméti lakosok részére 
Komárom vármegye nemesi bizonylata 1790-böl, a Kiss Mihály 
ősöknek 1647-ik évben adományozott ármálisra vonatkozólag: Acta 
Nobilitaria ex 1790. Nr. 2954. Kiss de Balázsfalva — Kis-Marossy 179 

Kiss (le Biilázsfalva, erdélyi nemes család ; czímerpecsétje : 
Polgári Perek fasc. 158. Nr. 72., fasc. 172. Nr. 187., fasc. 164. 
Nr. 85. és 85., fasc. 202. Nr. 8. jelzetek alatt őrzött iratokon 
található. 

Kis (le Boldogháza Károly, kineveztetett Pest vármegyében 
táblabírónak 1812-ben ; a család czímerpecsétje az Acta Politica 
ex 1647. ; Polgári Perek fasc. 73. Nr. 4. ; Acta Crim. ex 1805. Nr. 
978. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kis-Czompó Kristóf és János, ármális levele Pest vármegyé- 
ben kihirdettetett 1669-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 62. 
Nr. 2. Egyéb adatok: Nemesi L. I. 224. 

Kis Pál, diószegi kereskedőnek és nejétől, Bimbó Lázár 
Annától született gyermekeinek 1795-ben adományozott ármális 
hiteles másolata a nemesi iratok közt .,K. 41.'' jelzet alatt. 

Kis, másként György Mihálynak és M e s t e r Mártonnak 
16D0-ben adományozott és 1656-ban Ung vármegyében kihirdetett 
eredeti ármális : Oklevéltárban. 

Kiss de Nemes-Kér család, czímerpecsétje a Polgári Perek 
fasc. 132. Xr. 6.; leszármazási tábla: Polgári Perek fasc. 134. 
Nr. 3. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kis de Paks, czímerpecsétje látható a Polgári Perek fasc. 
186. Nr. 114. jelzetű iratokon. 

Kis de Torja család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 
179. Nr. 141., fasc. 273. Nr. 24. jelzetek alatt őrzött iratokon látható. 

Kiss de Zseheháza család, czímerpecsétje a Polgári Perek 
fasc. 155. Nr. 66. jelzetű iratokon található. 

Kiss, másként Ványi Gergely, nemességi vizsgálata az 
1724-ik évből : Nemesi Lajstrom I. 430. 

Kis-Gyöiigyössy, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1810. 
Nr. 2568. 

Kis-Marossy, másként M a r o s s y András, pócsmegyeri lakos, 
Komárom vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetett és kihirdettetett 1657-ben; ugyancsak ő 1658- 
ban; János 1696-ban Pest vármegvétől bizonyítványt kaptak: N. 
L. í. 224. 

12* 180 Kisfaludy — Klein 

Kisfaludy de eadeiii Jó nos, kineveztetett Pest vármegye 
táblabirójának 183f>ban ; a család czímerpecsétje a Polgári Perek 
fasc. 54. Nr. 12., fasc. 184. Nr. 7., fasc. 287. jelzetek alatti irato- 
kon található. 

Kisiiyay, czímerpecsét: ügyvédek után maradt különféle 
családi iratok közt Nr. 758—845. jelzetek alatt található. 

Kisvárday, másként Chyzmazia Jánosnak, nejének Ego 
Zsuzsannának és fivérének Andrásnak 1659-ben adományozott 
eredeti ármális az Oklevéltárban 30/162. jelzet alatt őriztetik. 
Ignácz Heves vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegyében 
kihirdettetett 1794-ben: N. L. I. 224. 

Kiszling János ezredesnek 1821-ben adományozott ármális 
hiteles másolata a nemesi iratok közt .,7t. Sá.'' jelzet alatt ; kihir- 
dettetett Pest vármegyében 1822-ben: Nemesi L. II. 214. 

lÜTOuyi család, czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 1837. 
Nr. 4651. jelzetű iratokon található. 

Klaniczay János, pozsonyi tankerületi főigazgatónak 1 792-ben 
adományozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt ,,K.43." 
jelzet alatt. Pest vármegyében kihirdettetett 1793-ban. Egyéb 
adatok: Nemesi L. I. 224. 

Klauz (Klaus) Józsefnek, János, József, Ignácz és Károly 
fiainak 1790-ben adományozott ármális hiteles másolata a nemesi 
iratok közt „K. 46."' jelzet alatt. Kihirdettetett Pest vármegyében 
1791-ben: Nemesi L. I. 225. 

Klauzál Jánosnak és nejétől, Babarczy Ágnestől született 
leányainak, Janka és Krisztinának 1793-ban adományozott ármális 
hiteles másolata a nemesi iratok közt .;K. o^." jelzet alatt. János- 
nak adott nemesi bizonylat Pest vármegyétől : Acta Nobilitaria 
1826. Nr. 730. ; Miklósnak (János ezredes fiának) nemesi bizo- 
nyítvány Pest vármegyétől : Acta Nobilitaria ex 1843. Nr. 864. 
Czímerpecsét: Végr. Okit. 258/Xl. Egyéb adatok: Nemesi L. 
II. 219. 

Klein, másként M o n t u 1 (M ü n 1 1, M u n t y u 1) Efraim ne- 
mességére vonatkozó bizonyítványok az erdélyi királyi táblától 
és főkormányszéktől 1798-ból. N. L. II. 193. Kleiniglmayer — Klobusitzky 181 

Kl«'iiii2:liiia.ver család, czímerpecsétje a Krusztics ügyvéd 
után maradt iratok közt Xr. 141-2. jelzet alatt található. 

Kleineiitisz, tozsgyökeres pestvármegyei család ; József és 
fiai, János, Mihály és István, valamint András és Miklós Zólyom 
vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetnek 1819-ben; Gábor 
nemesi bizonyítványt kap 1840-ben : N. L. II. 210. János kinevez- 
tetett Pest vármegyében táblabírónak 1838-ban. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 187. Nr. 1.. Acta Crim. ex 1828. Nr. 3224., 
Acta Nobilitaria ex 1S29. Xr. 589. 

Klí'mpay család, czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban a 
953/XI. szám alatt őrzött végrendeleten található. 

Klenóczy, másként Chrenóczy János, Nyitra vármegyétől 
nemesi bizonyítványt kap 1821-ben: Acta Xobilitaria ex 1829. 
Nr. 1183. Kihirdettetett ugyanazon évben: N. L. II. 218. 

Kliegl Lipót pestmegyei adószedőnek és fiainak. Pál, Ignácz, 
Károly, József, Ferencz, Antal és Alajosnak adományozott ármális 
kihirdettetett 1727-ben; Kligl Károly örökbefogadása, lásd : Márffy. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 158. Nr. 62. Egyéb adatok: 
Nemesi L. I. 225. 

Kliinó János, Márton és Ádám 1753-ban Mária Terézia 
királynőtől ármalist kapnak; a család czímerpecsétje: Polgári 
Perek fasc. 49. Nr. 10. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Klinisteiii család, czímerpecsétje a vármegyei okmánytárban 
a 650, XI. szám alatt őrzött végrendeleten látható. 

Klincsik család, czímerpecsétje : a Polgári Perek fasc. I(í95. 
Nr. 73., fasc. 174. Nr. 35., fasc. 177. Nr. 71. jelzetek alatt őrzött 
iratokon látható. 

Kliiií^Iiuayer, czímerpecsét a vármegye okmánytárában a 
8d2/XI. szám alatt őrzött végrendeleten található. 

Klobusitzky «le eadein et Zettény, már a XIV., XV. század- 
ban szereplő birtokos nemes család, mely nevét a birtokában 
levő Klobusicz trencsénmegyei községtől vette. A család egyik 
ága Ferencz személyében 1695-ben a bárói, ennek fia Antal, 
zempléni főispán személyében 1756-ban a grófi méltóságra emel- 
tetett. A számos vármegyébe szétágazott családból Ignácz, a gróf 182 Klobusitzky — Kocha 

Károlyiak uradalmi igazgatója Pest vármegyében kineveztetett 
táblabirónak 1815-ben. Czímerpecsétek találtattak az Acta Politico- 
Miscellanea ex 18U4. Nr. 1683., Polgári Perek fasc. 68. Nr. 36., 
fasc. 115. Nr. 22., fasc. 117. Nr. 30. jelzetek alatt őrzött iratokon. 

Knietty, czímerpecsét található az Acta Politica ex 1782. 
Nr. 49. jelzetű és a Lenesé s-család nemességi iratokon. 

Kmocli, czímerpecsét található az Acta Politica ex 1779. 
Nr. 70. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Kmoskó (le Beriiicze Ágoston, kineveztetett Pest vármegyé- 
ben táblabirónak 1829-ben. 

Kuelliiiger, czímerpecsét található az Acta Politica ex 
1757. Nr. 13. jelzet alatt őrzött iraton. 

Knesevics András és hitestársa, Buday Francziska 1618-ban 
ármálist kapnak ; a család czímerpecsétje található a Processus 
Nobilitares fasc. 1. Nr. 20. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Knezik (K n e z s i k), czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1840. 
Nr. 2995., Polgári Perek fasc 137. Nr. 17., fasc. 205. Nr. 29. 
jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

línezovich család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 111. 
Pr. 15. jelzet alatt levő iratokon található. 

Knobloch, lásd I r á n y o s y. 

Kiiógler, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 190. 
Nr. 9. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Kiioll, czímerpecsét található a Váradíj után maradt iratok 
közt: fasc. I. 

Knóth, zemplénvármegyei nemes család ; czímerpecsétje talál- 
ható az Acta Miscellanea ex 1784. Nr. 72. jelzet alatt levő 
iratokon. 

Kóbelt, czímerpecsét található a vármegyei okmánytárban 
a 643/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten. 

Koch, most Kemény, lásd ez utóbbi név alatt. 

Kocha (le Maklár Györgynek nemesi bizonylat Hont vár- 
megyétől 1839-ből, a makiári Kocha Gáspár által 1609-ben nyert 
ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 1839. Nr. 6836. jelzet 
alatt őriztetik. Kochanovszky — Koháry 183 

Kochanovszky, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
32. Nr. 1.. fasc. 34. Nr. 17., fasc. 53. Nr. 35., fasc. 75. Nr. 6. 
fasc- 122. Nr. 22., fasc. 145. Nr. 41. jelzetek alatt levő iratokon. 

Kochiueister, czimerpecsét: Acta Crim. ex 1818. Nr. 4136. 
jelzet alatt található. 

Kocsi-Horváth, tősgyökeres veszprémmegyei nemes család ; 
Lá.szló fiával Istvánnal együtt Veszprém vármegye bizonyítványa 
alapján 1754-ben; Mihály, Győr vármegye bizonyítványa alap- 
ján 1779-ben Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek: N. L. 
I. 22B. 

Kocsis János 1712-ben ármális levelet kap ; a család czímer- 
pecsétje : Acta Politica ex 1780. Nr. 72 ; Polgári Perek fasc. 143. 
Nr. 183 jelzetek alatt őrzött iratokon látható. 

Kóczán (le Túzberk, veszprémvármegyei nemes család ; 
Ferencz régi nemességének elismerésével uj czímert és elönevet 
kapott 1868-ban: Nemesi Lajstrom II. 226. József kineveztetett 
táblabírónak Pest vármegyében 1845-ben; a család régi czímer- 
pecsétje az Acta Miscellanea ex 1696. Nr. 3. jelzet alatt őrzött 
iratokon található. 

Koczí), torontálmegyei nemes család ; czimerpecsétje a 
Polgári Perek fasc. 142. Nr: 155. jelzet alatt őrzött iratokon 
található. 

Koháiiyi család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 157. 
Nr. 28. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Koháry de Csábrágh et Szitnya, a XV. században Hont 
vármegyében feltűnt nemes család, mely Koháry Péter szemé- 
lyében 1616-ban a bárói, János, Farkas és István személyében 
1685-ben a grófi, végül Antal, valóságos belső titkos tanácsos, 
főpohárnok, főkanczellár és aranygyapjas vitéz személyében 1815- 
ben a berezegi méltóságra emeltetett. Koháry Antal herczeggel a 
család 1826-ban kihalt. Pest vármegyében ki lettek hirdetve István 
úri lakos 1720-ban és András 1737-ben. A család leszármazási 
táblája: Polgári Perek fasc. 185. Nr. 77. jelzet alatt; czimer- 
pecsétje: Acta Politica ex 1668. Nr. 8.; ex 1676. Nr. 17.; ex 
1690. Nr. 2.; Polgári Perek fasc. 4. Nr. 7. ex 1721; fasc. 25. 
Nr. 13. jelzetek alatt található. 184 Koiss — Kollonitz 

Koiss (K i t s) Ádíimiuik és Györgynek Trencsén vármegye 
állal 1748-ban kiadott nemesi bizonyítványa a nemesi iratok közt 
„K 19:' jelzet alatt ; kihirdettetik 1754-ben, valamint György 1756- 
ban és János 1776-ban. Czimerpecsét: Po gári Perek fasc. 250. 

Nr. 31. Egyéb adatok: N. L. I. 226 

Kókay, másként Nagy György 1733-ban bizonyítványt kap 
Hevesmegyétöl a Kókay, másként Nagy Mártonnak és nejének. 
Borbély Erzsébetnek r712-ben adományozott ármálisra vonat- 
kozólag: nemesi iratok „K. 8/' jelzet alatt. Leszármazási tábl.i 
ugyanott. Czimerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1840. Nr. 2995. Egyéb 
adatok: N. L. I. 227. 

Kolbenhayer, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
174. Nr. 14. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Kolecsáii.vi de Nagy- et Kis-Kolecsány, trencsénvármegyei 
Nógrád- és Hontmegyékbe szétágazó régi nemes család ; czimer- 
pecsétje az Acta Politica ex 1749. Nr. 8. jelzet alatt őrzött ira- 
tokon található. 

Kollár, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 115. 
Nr. 22. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Koller József, Baranya vármegye bizonyítványa alapján 
1830-ban ; István, bajai lakos, Fehér vármegye bizonyítványa 
alapján 1838-ban ; Ignácz, pesti lakos. 1838-ban ; József, váczi 
sütőmester, Baranya vármegye bizonyítványa alapján lö42-ben ; 
végül József és fiai, Sándor, Mihály, Imre 1845-ben kihirdettetnek : 
N. L. II. 224. Ferencz 1851-ben kerületi kinevezett főispán volt. 
Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 30. Nr. 11., fasc. 88. Nr, 12., 
fasc. 155. Nr. 76.., fasc. 177. Nr. 81.., fasc. 268. Nr. 2 

KollizhoíFer család, czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 
1791. Nr. 1413. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kollumii, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 151. Ni-. 55. 
jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Koll(Hiitz de Kollci^rád gróf, a család KoUegrád horvát- 
országi birtokától vette nevét, 1583-ban a bárói, majd több ágában 
a grófi méltóságra emeltetett; czímerpecsétje az Acta Politico- 
Miscellanea ex 1791. Nr. 228. jelzet alatt őrzött iratokon található. Kolmár — Komjáthy 185 

Kolinár család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 123. 
Nr. '27. jelzet alatt őrzött iratokon található 

Kolmayer család, czímerpecsétje a vármegyei levéltárban az 
lUll/XI. szám alatt őrzött végrendeleten látható. 

Kolosvár.v István, kecskeméti lakos, Győr vármegye bizo- 
nyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétetik 1803- 
ban : N. L. i. 498. ; a czímerpecsétje az Acta Miscellanea ex 
178G. Xr. 146. Polgári Perek fasc. 99. Nr. 5.. fasc. 121. Nr. 17. 
jelzetek alatt őrzött iratokon található 

Kolosy de Kolos család, czímerpecsétje a Processus Nobili- 
tares lasc. 2 Nr. 59. jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Kolosy (le Cselej János 1719-ben III. Károly királytól ármális 
levelet kapott : a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 166 
Nr. 52.. fasc. 248. Nr. 124. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Koltay, lásd K ó t é. 

Kohiiubán de Olasztclke, régi székely nemes család ; czímer- 
pecsétje az Acta Nobilitaria ex 1819. Nr. 3868. jelzet alatt őrzött 
iratokon található. 

Kómár, másként K a 1 ni á r P'erencz és 'stván, Komárom vár- 
megye nemesi bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétettek és kihirdettettek 17Í4-ben : N. L. I. 207. 

Koiiiároiiiy Tamás, kecskeméti lakos, 1677-ben; Menyhért. 
Nyílra vármegye bizonyítványa alapján 1787-ben Pest vármegye 
nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek: N. L. I. 228. 

Koniároniy Károly, tokaji lakosnak és fiainak. Vilmos, Móricz. 
Károly és Ferencznek nemesi bizonylat Zemplén és Szabolcs vár- 
megyéktől : Acta Nobilitaria ex 1838. Ni. 2850. jelzet alatt; Péter 
kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak 1829-ben. Czímer- 
pecset: Polgári Perek fasc. 24. Nr. 26.. fasc. 33. Nr. 24., fasc 
59. Nr. 41., fasc. 247. Nr. 71. Egyéb adatok: N. L. 1. 228. 

Koinároniy de Koj, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 252. 
Nr. 114. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Komjáthy de eadem Istvánnak és nejének, Farmady 
Erzsébetnek es unokájának, Zsigmondnak a Torna vármegye által 
1741-ben kiadott nemesi bizonvlat a nemesi iratok közt ..K. 14^ 186 Komjáthy — Konkoly-Thege 

jelzet alatt; kihirdettetett 1743-ban. Czímerpecsét : ActaMiscellanea 
ex 1778. Nr. 14. Polgári Perek fasc. 7. Nr. 5., fasc. 8. Nr. 2.. 
fasc. 95. Nr. 53. Egyéb adatok: xN. L. I. 229. 

Komlóssy de eadeiii, már a XIV. században Bereg- és 
Ugocsa vármegyékben birtokos nemes család ; a család czímer- 
pecsétje: Processus Nobilitares fasc. 1. Nr. 46. Végr. Okit. 614/XI., 
Polgári Perek fasc. 62. Nr. 22., fasc. 85. Nr. 30., fasc. 176. Nr. 
29. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Komoi'óczy de eíidem et Császár, ungvármegyei régi nemes 
család, mely nevét az ugyanottani birtokától, Komorócztól vette ; a 
vármegyei levéltárban a család leszármazási táblája: Polgári Perek 
fasc. 103. Nr. 8. jelzet alatt található. 

Koiiátli Pál 1639-ben folyamodik, hogy Pest vármegye 
nemesei közé felvétessék : N, L. I. 229, 

Koiicsek de Dvorecz Márton 1763-ban ; János és András 
1775-ben; Pál és János 1791-ben; András, monori lakos. 1820-ban, 
mindannyian Turócz vm. bizonyítványa alapján a pestmegyei 
nemesek sorába felvétetnek. A Mihály részére Turócz vármegyétől 
1792-ben kiadott nemesi bizonylat és leszármazási tábla: Acta 
Nobilitaria ex 1792. Nr. 1185 Czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 
1815. Nr. 4258., Polgári Perek fasc. 25. Nr. 2., fasc. 41. Nr. 20., 
fasc. 189. Nr. 49. 

Koiicz Miklósnak és Tóth Andrá^^nak 1630-ban adományozott 
ármális, számos bizonylat és leszármazási táblák K o n c z Mildós- 
tól 1630-tól kezdve : Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 52. András, 
szelei lakosnak, nemességi bizonylat Nógrád vármegyétől 1760-ból ; 
József, János és ifj. Andrásnak Pest vármegyétől 1776-ból : Acta 
Nobilitaria ex 1847. Nr. 582. Ismét leszármazási tábla: Acta 
Nobilitaria ex 1806. Nr. 237. Egyéb adatok : N. L. I. 230—233., 
II. 197. és a nemesi iratok közt .J{. 11."' jelzet alatt 

Koiidé de Póka-Telek, tősgyökeres pozsonyvármegyei nemes 
család ; czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 24., Nr. 24. jelzet 
alatt található. 

Kondlovich, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
199. Nr. 94. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Konkoly-Tlieí^e, leszármazási táblák K. János és neje, 
Blaskúvics Erzsébettől kezdve ,,K. 22."' jelzet alatt. József Konkoly-Thege — Koós 187 

Ősrégi donatárius nemességére vonatkozó bizonyítványt kap Komá- 
rom vármegyétől 1818-ban: N. L. II. 209. Kineveztetett tábla- 
birónak 1823-ban; Elek 184ő-ben; József szolgabírónak megválasz- 
tatott 1878-ban. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 116. Nr. 24., 
fasc. 131. Nr. 104., fasc. 158 Nr. 51. jelzet alatt őrzött iratokon 
található. 

Konrád, lásd C o n r á d. 

Koiistaiitiims, másként Constantinus Gábor. Sebestyén, 
Antal és Ábrahám testvérek bemutatván Fogaras vármegye bizo- 
nyítványát, Pest vármegye nemesei sorába felvétettek, kihirdet- 
tettek és erről bizonyítványt kaptak 1788-ban: N. L. I. 74. 

Koiistaiitinovics, lásd Constantinovics vagy Belgrády. 

Konszky Istvánnak és fivérének, Györgynek, 1790-ben ado- 
mányozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt ..K.40.'^ 
jelzet alatt; kihirdettetnek 1791-ben: N. L. I. 233. 

Koiita (le Nemes-Oroszi Péter és János májasházi, Sándor, 
Benjámin és István áporkai lakosoknak nemesi bizonylat és 
Jánostól való leszármazási tábla: Aeta Nobililaria ex 1845. Nr, 
1317. Imre monostori prédikátor és András fiaikkal együtt 1801-ben 
kihirdettettek; ismét leszármazási táblák: Acta Xobilitaria ex 1847. 
Nr 4142.. ex 1801. Nr. 1500. Czímerpecsét ugyanott. Egyéb ada- 
tok: N. L. 1. 234.. lí. 194. 

Kontu család, czímerpecsétje az Acta Politica ex 1737. Nr. 1. 
jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kónya (le Alistál János, György és Márton Fehér vármegye 
bizonyítványa alapján kihirdettetnek 1770-ben. Czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 46. Nr. 44., fasc. 94. Nr. 37. és Végr. Okit. 915 Xí. 
Egyéb adatok: lí. L. I. 234., 4Í)7. 

K<)iiya, másként Töltésy (Theőteősy) János, kecske- 
méti lakos, Komárom vármegye bizonyítványa alapján nemesnek 
ismertetik el és kihirdettetik 1796-ban: N. L. I 528. 

Ko(ís, Abauj-, Gömör-, Torna-, Nógrád- és Zemplén var- 
megyékben szétágazó régi nemes család ; czímerpecsétje : Polgári 
Perek fasc. 8. Nr. 2., fasc. 40. Nr. 55., fasc. 42. B. Nr. 32., fasc 
23. Nr. 17., fasc. 158. Nr. 73. jelzet alatt őrzött iratokon található. 188 Kopasz — Kornély 

Kopasz, Erdélyből szétágazó, különösen Csongrád vár- 
megyében elterjedt nemes család ; czímerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 1Ü8. Nr. 1., fase. 12B. Nr. 5., fasc. 133. Nr. 35. jelzetek 
alatt található. 

Koppány, Somogy- és Zalában ismert nemes család ; 
czímerpecsétje: Acta Crim. ex 1807. Nr. 1296., Polgári Perek fasc. 
170. Nr. 108. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Koppy (le Albertfalva József, kihirdettetett Pest vármegyé- 
ben 1870-ben; N. L. II. 227.; a család czímerpecsétje a vármegyei 
okmánytárban a 208/XI. jelzet alatt levő végrendeleten található. 

Korbély család czímerpecsétje az Acta Miscellanea ex 1784. 
Nr. 43. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Korber család czímerpecsétje a vármegyei okmánytárban a 
8/XI. és 817/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleteken található. 

Korcsik, czímerpecsét látható az Acta Politica ex 1740. 
Nr. 8. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Kordics báró, czímerpecsét található az Acta Miscellanea 
ex 1781. Nr. 7. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Kordicz de Boroucz-Szelepcséiiy, czímerpecsét található a 
vármegyei okmánytárban a 852/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten. 

Korher, Khorher. 

Koricsánszky György, 1. Ferencz királytól ármális levelet 
kapott 1707-ben; a család czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 126. 
Nr. 18. jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Korik Mihály nemességének igazolására köteleztetett 1800-ban: 
N. L. II. 130. 

Kormos de Gyaiida család, czímerpecsétje az Acta Politica 
ex 1707. Nr. 5. és Polgári Perek fasc. 53. Nr. 35. jelzet alatt 
őrzött iratokon található. 

Koriiély de Hold-Mézes Márknak és nejétől Ernszt Anna 
Máriától született gyermekeinek, Ambrns, József, Antónia és Anná- 
nak r794-ben adományozott ármális hiteles másolata a nemesi 
iratok közt „ff. 52." jelzet alatt. Kihirdettetett ugyanazon évben: 
N. L. I. 234. Czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1810. Nr. 3071. 
Polgári Perek fasc. 283. Komis — Kosa 189 

Komis de Tóth-Váradifya Sándor kineveztetett Pest vár- 
megye táblabirójának 1798-ban; a család czímerpecsétje Acta 
Miscellanea ex anno 1780. Nr. 16. és Végr. Okit. 1459/XI. Polgári 
Perek fasc 37. Nr. l>3., fasc. ()5. Nr. 24., fasc. 100. Nr. 38. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Koróda de Felsö-Kubin, régi — mint elönév is mutatja — 
árvamegyei nemes család; czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 
133. Nr. 48., fasc. 149. Nr. 37., ügyvédek után maradt különféle 
családi iratok közt Nr. 1481. jelzetek alatt található. 

Korodiiii, lásd Corodini. 

Koron de Koronvár, nyitravármegyei nemes család ; czímer- 
pecsétje : Polgári Perek fasc. 160. Nr. 21.; Acta Crim. ex 1811. 
Nr. 2909. jelzetek alatt található. 

Koronay Józsefnek es nejétől, L i p k a y Annától született 
gyermekeinek 1795-ben adományozott ármális ésaKroner névnek 
K r n n a y-ra való magyarosítási engedélye a nemesi iratok 
közt „A". 54." jelzet alatt. József kineveztetett táblabírónak 1813-ban. 
Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 155. Nr. 76.; Acta Politico- 
Miscellanea ex 1790. Nr. 2552. Kihirdettetett ugyanazon évben. 
N. L. 1. 496. 

Korpás István, Nyitra vármegye bizonyítványa alapján ki- 
hirdettetett Pest vármegyében 1773-bah : N. L. I. 234. 

Korpátsy család, czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 1843. 
Nr. 1026. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Korpics, lásd C s i 1 1 a g h Pál. 

Korponay de Konionka család, czímerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 59. Nr. 34., fasc. 83. Nr. 11., fasc. 140. Nr. 95., fasc. 198. 
Nr. 61. jelzetek alatt levő iratokon található. 

Korpos de Gyala István, Mármaros vármegye bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 
1818-ban: N. L. II. 203. 

Kosa András, Ferencz és István szalkszentmártoni és János 
tassi lakosok részére nemesi bizonylat Zala vármegyétől 1792-ből : 
Acta Nobilitaria ex 1792. Nr. 2545. Leszármazási táblák a nemesi 
iratok közt „K. 23 r jelzet alatt. István, Péter, Erzsébet és Ferencz, 
tassi lakosok, kihirdettetnek 1821-ben: N. L. I. 235. II. 213. 190 Kossá -- Kostyán 

Kossá de 3Iag:,var, a család azelőtt n a g y - s a r 1 6 i Kossá- 
n a k vagy egyszerűen M a g y a r y n a k neveztetett ; a család Nyitra 
vármegyében kihirdettetett ármálisát az 1599-ik évben nyerte; czímer- 
pecsét található a Polgári Perek fasc. 28. Nr. 15., fasc. 128. Nr. 
14., fasc. 191. Nr. 77. jelzetek alatt. 

Kossiítli (le Uílvard Istvánnak és fiainak. Károly, Lajos és 
Sándornak — a Kossuth Pálnak 1775-ik évben Turócz vármegye 
által kiadott bizonylat alapján — nemesi bizonyítvány Pest vár- 
megye részéről : Acta Nobilitaria ex 1826. Nr. 736. Antal kinevez- 
tetett táblabirónak 1802-ben. Lajos 1847-ben Pest vármegye ország- 
gyűlési követének választatott meg. Czímerpecsét : Acta Politico- 
Miscellanea ex 1790. Nr. 3341. Polgári Perek fasc. 30. Nr. 33., 
fasc. 40. Nr. 42., fasc. 117. Nr. 10. 

Kosziiyits Ferencz, Mihály és Jánosnak Hevesvármegye 
nemesi bizonyítványa 179o-bóI : Acta Nobilitaria ex 1794. Nr. 500; 
K. Ferencz, pesti lakosnak : Acta Nob. ex 1842. Nr. 4835. id. József, 
Antal és ifj. József Heves vármegye bizonyítványa alapján 1842-ben 
kihirdettetnek. Czímerpecsét : Acta Nob. ex 1820. Nr. 3455. Egyéb 
adatok : N. L. í. 236-237. 

Koszráczky, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 146. Nr. 21. 

Kosztics Miklós és János 1791-ben II. Lipót királytól ármális 
levelet kapnak ; a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 250. 
Nr. 31. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kostál (Kostyál), másként Milecz de Tarnó Illés, ügyvéd, 
Turóczvármegyebizonyítványa alapján 1789-ben; János, dabasi lakos, 
ugyancsak Turócz vármegye bizonyítványa alapján 1793-ban ; 
Ádám, pesti lakos, 1843-ban Pest vármegye nemesei sorába felvétet- 
tek, kihirdettettek és erről bizonyítványt kaptak : N. L. I. 282. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 99. Nr. 24., fasc. 109. Nr. 27. 
Egyéb adatok: N. L. I. 282. 

Kostialovszky Jánosnak, az 1823-ik évben adományozott 
ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt ,,K. 26 " jelzet 
alatt. Kihirdettetett ugyanazon évben : N. L. II. 216. 

Kost.váii (le Kost.vánfalva Antal, nyugalmazott őrnagynak az 
1818-ik évben adományott új ármális és leszármazási tábla a Kostyán — Kovács 191 

nemesi iratok közt .. /T. 27." jelzet alatt. János nemesi bizonyít- 
ványt kap 182ü-ban : N. L. II. 204. 1738-ban Imre aljegyzőnek, 
Mihály járasbiztosnak ; lT83-ban János aljegyzőnek; 1784-ben 
Mihály főszámvevőnek választatnak meg. Táblabiróknak kinevez- 
tettek Imre 1765-ben; János 1793-ban. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 6. Nr. 6., fasc. 245. Nr. 9.. fasc. 274. Nr. 32 : Acta Crim. 
ex 1822. Nr. 2387. 

Kosztolányi de Nenies-Kosztolány Imre 1805-ben; Mihály 
1810-ben Bars vármegye bizonyítványa alapján gyermekeikkel 
együtt Pestmegye nemesei közé felvétetnek : N. L. II. 198. László 
kineveztetett táblabírónak 1804-ben ; a család czímerpecsétje : 
Polgári Perek fasc. 50. Nr. 12., fasc. 52 Nr. 16., fasc. 126 Nr. 21., 
fasc. 146. Nr. 22. jelzetek alatt található. 

Kosztoleczky, másként Trencsényi Gáspár nemességére 
vonatkozó tanuvallatási jegvzőkönvv hitelesíttetik 1757-ben. N. 
L. I. 237. 

Kóté, másként Koltay István tinnyei lakos és gyermekei. 
Zsigmond, Apollónia, Ágnes és Ottilia, valamint László kecskeméti 
lakos és gyermekei, Ferencz, Károly és Lujza Nyitra vármegye 
bizonyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétetnek 
1816-ban: N. L. II. 198. 

líotechányi család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 20. 
Nr, 24. és 27. jelzet alatt őrzött iratokon található, 

Kotzka de Beiiedekfalva család, czímerpecsétje : Polgári 
Perek fasc. 32. Nr. 9., fasc. 34. Nr. 18, és 23., fasc, 43. Nr. 22. 
jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Kovács István 1633-ban; Péter. Boldizsár. Albert és Mihály 
1638-ban; János 1639-ben; Pál 1641-ben; György 1643-ban; 
András, patai lakos, 1660-ban; György 1701-ben; József, kecske- 
méti lakos, 1722-ben; György és István, körösi lakosok, 1730-ban; 
István, Sámuel, István és Péter, nagy-körösi lakosok, Borsod vár- 
megye bizonyítványa alapján 1746-ban; János 1754-ben; József, 
kecskeméti lakos. 1755-ben; Mátyás, törteli lakos, Nógrád vár- 
megye bizonyítványa alapján 1759-ben ; István és fiai, Sámuel. 
István, Péter és Sándor 1762-ben; Mihály és fiai, Gábor és András 
Borsod vármegye bizonyítványa alapján 1764-ben; István, nagy- 
körösi lakos, 1765-ben ; István, izsáki lakos, Komárom vármegyi- Iíi2 Kuvá'.^s — Kovách 

bizonyítványa alapján 1782-ben; Imre, Nyitra vármegye bizonyít- 
ványa alapján 1792-ben; János, pesti ügyvéd, Pozsony vármegve 
bizonyítványa alapján 179ö-ban ; János, monori lakos, Komárom 
vármegye bizonyítványa alapján 1793-ban ; Pál, budai szabó, Zala 
vármegye bizonyítványa alapján 179o-ban ; György, egri lakos és 
József törteli lakos, Nógrád vármegye bizonyítványa alapján 
1796-ban; József^ váczi lakos^ Ung vármegye bizonyítványa alapján 
Pál, Mária, Sándor és Lajos gyermekeivel együtt 1822-ben; Pál, 
gyöngyös-halászi számtartó és fivére Ferencz, Heves vármegye 
bizonyítványa alapján 1826-ban ; József, nagy-körösi lelkész és 
József, debreczeni lakos, Bihar vármegye bizonyítványa alapján 
]84()-ben; Pál 1847-ben kihirdettettek. Egyéb adatok: N. L. I. 
237-243.; 251.; II. 217. Táblabiróknak kineveztettek: Imre 
1798-ban; János 1804-ben; György 1808-ban; Mihály 1822-ben; 
Zsigmond 1832-ben; József 1838-ban; ifj. József 1845-ben; másik 
József 1861-ben; István és Gábor hasonlókép 1861-ben. 

Kovács, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 141. Nr. 120. 

Kovács (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 11. Nr. 11. 

Kovács, csongrádvármegyei család ; czímerpecsét : a Tóth 
család nemesi iratai közt. 

Kovács, nógrádmegyei család, czímerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 44. Nr. 45. jelzet alatt található. 

Kovács (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 116. Nr. 4. 

Kovács (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 205. Nr. 17. 

Kovács (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 146. Nr. 20. 

Kovács (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 118. Nr, 22. 

Kovács de Bicske András nemességére vonatkozó tanuvalla- 
tási jegyzőkönyv 1750-ből a nemesi iratok közt .Jv. öő." jelzet alatt. 

Kovács de Darócz, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 265. 
Nr. 96. 

Kovách de Dicske Mihálynak és F e k e t h e Bálintnak 
1578-ban adományozott és ugyanazon évben Nyitra vármegyében 
kihirdetett eredeti ármális : Okit. 30/1252. jelzet alatt. Károly ki- 
neveztetett táblabírónak 1823-ban. Czímerpecsét : Pogári Perek 
fasc. 32. Nr. 11., fasc. 42. B. Nr. 28. jelzetek alatt tallálható. Kovács 193 

Kovács, másként Ilaiivay Sándor 1792-ben ármális levelet 
nyert ; Mihály, aszódi lakos és fia János, Veszprém vármegyétől 
nyert nemesi bizonyítványukat bemutatják 1773-ban. Egvéb adatok : 
N. L. I. 167. 

Kovács de Hort et Rij^yicza Icáinak és gyermekeinek. 
Gergely, János, István és Annának, lí. Mátyás király 1613-ban 
ármális levelet adományoz; a család, mely Nógrád vármecrvéböl 
ágazik szét. el van terjedve Bács-Bodrog vármegyében is ; czímer- 
pecsétje a Polgári Perek fasc. 275. Nr. 20. jelzet alatt őrzött 
iratokon található. 

Kovács (le Kis-Czétény család, czímerpecsétje : Polgári Perek 
íasc. 183. Nr. 78. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kovács (le Kovásziia, székely eredetű család, régi nemessége 
1803-ban királyi megerősítést nyer: a nemesi iratok közt .,K. 39r 
jelzet alatt; a család czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 174. 
Nr. 20., fasc. 265. Xr. 94. jelzetek alatt található. 

Kovács (le Lelesz et Visonta János 1656-ban ármális levelet 
kap III. Ferdinánd királytól ; Pest vármegyében Gáspár, monori 
tiszttartó és fia Gábor, Heves vármegye bizonyítványa alapján 
kihirdettettek 1831-ben: N. L. 11. 217. 

Kovács (le Ónod István, ónodi származású, nagy-kőrösi lakos- 
nak Pest vármegye 1746-ban nemesi bizonyítványt ad a K. Péter- 
nek 1582-ben adományozott ármálisra vonatkozólag: nemesi iratok 
..K. 5." jelzet alatt; a család czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 
16. Nr. Ij., fasc. 40. Nr. 31. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Kovács, másként Patay János nemesi vizsgálata az 1715-ik 
évből. N. L. I. 325. 

Kovács Márton huszárkapitánynak 1841-ben adományozott 
ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt ..K. öl."' jelzet 
alatt; Kihirdettetett ugyanazon évben: N. L. II. 217. 

Kovács de Selyeb Péternek és fiainak, Jánosnak és Istvánnak 
1649 ben adományozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok 
közt „K. 5." jelzet alatt. Leszármazási táblák és bizonylatok: 
Acta Nobilitaria e.\ 1847. Nr. 581. Egyéb adatok: N. L. í. 238. 

Kovács de Tíit-Várad^ya család, czímerpecsétje: Polgári 
Perek fasc. 21. Nr. 6. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

13 194 Kovács — Kovachich 

Kovács Benedektől és nejétől, Bicskey .ludithtól leszár- 
mazási tábla : Polgári Perek fasc. 185. Nr. 09. 

Kovács János és Péter, monori, István és Márton hódmező- 
vásárhelyi lakosoknak nemesi bizonylat Bihar vármegyétől 1793-b61 

— a Kovács Péternek Bocskay István erdélyi fejedelem által 1606-ban 
adományozott ármálisra vonatkozólag : Aeta Nobilitaria ex 1793. 
Nr. 225:2. 

Kovács Pál, budai és János komáromi lakosoknak nemesi 
bizonylat 1793-ból Zala vármegyétől a K. Pálnak 1691-ben ado- 
mányozott ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 1798. 
Nr. 1928. 

Kovács György, kecskeméti lakosnak, nejének és József nevű 
fiának 1722-ben adományozott ármális hiteles másolata a nemesi 
iratok közt ../íT. 7." jelzet alatt. 

Kovács Imre, előbb alsó-kereskényi lakos, Pestmegyébe át- 
költözvén, Nyitra vármegyétől 1792-ben nemesi bizonyítványt kap 

— a K. Pál füleki várkapitánynak 1613-ban adományozott ármálisra 
s a családnak Pozsony-, Bars- és Trencsén vármegyékben való 
elterjedésére vonatkozólag: a nemesi iratok „A', ő." jelzet alatt. 

Kovách István, fiai Gergely és János s ez utóbbi neje, Erzsé- 
bet, régi nemességükről nyert uj ármális 1633-ból : a Nemesi iratok 
közt ..K. 1." jelzet alatt. 

Kovács István, nagykőrösi lakosnak, a Borsod vármegye által 
1746-ban kiadott nemesi bizonyítvány a K, Péternek 1582-ben 
adományozott ármálisra vonatkozólag : a nemesi iratok közt „K. 12." 
jelzet alatt. 

Kovách Annának, Toót másként Gaál György nejének 
1676-ban adományozott eredeti ármális : az Oklevéltárban 30/1264. 
jelzet alatt. 

Kovachich Márton Györgynek és nejétől Hajóssy Jankától 
született fiának, Józsefnek 1799-ben adományozott ármális hiteles 
másolata a nemesi iratok közt ,,K. 36." jelzet alatt. Kihirdettetett 
1802-ben : N. L. II. 195. György kineveztetett Pest vármegyében 
táblabírónak 1802-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 91. Nr. 
20., fasc. 159. Nr. 91., fasc. 171. Nr. 168. Kovacsóczy — Kozma 195 

Kovacsücz.v (le Körtvefa, másként Kovacsovszky vagy 
Kovaczióczy László 1768-ban főbiztosnak, 1798-ban szolgabiró- 
nak, ifj. László 1829-ben föadószedönek választatik meg. Ferencz és 
Mihály, Nyitra vármeííye bizonyítványa alapján kihirdettetnek 
1816-ban: N. L. II. 208. László kineveztetett táblabírónak 1808-ban. 
Czímerpecsét : Polgári Perek fasc, 21. Nr. 6., fasc. 34. Nr. 1. 

Kovácsy József részére Bars vármegyétől nemesi bizonyít- 
vány 1780-ból: Acta Nobilitaria ex 1829 Nr. 3746. Károly és fia 
ugyancsak Károly 1809-ben kihirdettetnek; János és Ferencz 
testvérek lb29-ben nemesi bizonyítványt kapnak. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 90. Nr. 49., fasc. llÓ. Nr. 9., fasc. 133. Nr. 50. 
jelzetek alatt. 

Kozáry Balázs 1763-ban ármális levelet kapott, mely kihir- 
dettetett Vas vármegyében ; a család czímerpecsétje található a 
Polgári Perek fasc. 32. Nr. 11. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Kozics Sándor, kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak 
1861-ben ; a család czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 258. 
Nr. 51. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Koziua Dömötörnek, nejének és gyermekeinek 1690-ben ado- 
mányozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt „K. 16." 
jelzet alatt. 

Kozma Miklós, pesti lakos, Hont vármegye bizonyítványa 
alapján 1833-ban ; János Emánuel és Bazil, kecskeméti lakosok, 
Hont vármegye bizonyítványa alapján 1837-ben ; István, Heves 
vármegye bizonyítványa alapján 1837-ben; Ferencz 1838-ban; 
Miklós 1839-ben kihirdettetnek: N. L. I. 243. II. 222. 

Kozma, másként Nagy György, Heves vármegye bizonyít- 
ványa alapján 1731-ben kihirdettetik: N. L. I. 243. Czímerpecsét: 
Polgári Perek fasc, 107. Nr. 13. jelzet alatt található. 

Kozma, másként Zámfér Ádám, német-szölgyéni lakosnak 
nemesi bizonylat Hont vármegyétől, a Kozma, másként Zámfér 
Zsigmondnak 1681-ben adományozott ármálisra vonatkozólag: Acta 
Nobilitaria ex 1839. Nr. 3326. Miklós és Ádám nemesi bizonylata 
Nógrád- és Esztergom vármegyéktől: Acta Nob. ex 1833. Nr. 367. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 99. Nr. 5., fasc. 270. Nr. 1. 
Leszármazási tábla: Polgári Perek fasc. 133. Nr. 43. és a nemesi 
iratok közt .,K. 05." jelzet alatt. 

115* 196 Kozma — Kövér 

Kozma de Hidvég család, leszármazási táblája a vármegyei 
levéltárban: Polgári Perek fasc. 84. Nr. 23. jelzet alatt található. 

Kökény, czeglédi család, nemességének megállapításáért folya- 
modik 1824-ben: N. L. lí. 216. 

Küli^yess.v, zemplénvármegyei nemes család ; czímerpecsétje 
található a Sárói Szabó ügyvéd után maradt családi iratok közt 
fasc. 19. jelzet alatt. 

Kömives, szatmár- és szabolcsvármegyei nemes család ; 
czímerpecsétje található az Acta Politico-Miscellanea jelzet alatt 
őrzött iratokon. 

Köiiig család, czímerpecsétje: Acta Miscellanea ex 1784. 
Nr, 5. G. és Polgári Perek fasc. 148. Nr. 30. jelzetek alatt található. 

Körmeiuly (Körmöndy) János, zsámbéki lakos nemes- 
ségére vonatkozó tanuvallatási jegyzőkönyv 1822-bül : N. L. 11. 214. 
István kineveztetett táblabírónak 1861-ben. Czímerpecsét : Végr. 
Okit. 589/XI., Polgári Perek fasc. 63. Nr. 29. Egyéb adatok: 
N. L. II. 214. 

Körmötzy Imre, kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak 
1845-ben. Czímerpecsét: Végr. Okit. 1658/Xl. 

Köröskéiiyi Lajos, Pest vármegyében kineveztetett tábla- 
bírónak 1802-ben; a család czímerpecsétje az Acta Miscell. ex 
1776. Nr. 6., Polgári Perek fasc. 56—57. Nr. 23., fasc. 70. Nr. 86, 
fasc. 268. Nr. 3. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Körössy, másként Szabó János, István és András bemutat- 
ván ármálisukat. Pest vármegyében kihirdettettek az 1698-ik 
évben ; a család czímerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
16. Nr. 11. jelzet alatt levő iratokon. Egyéb adatok: N. L. I. 249. 

Köry család, czímerpecsétje található a varmegyei okmány- 
tárban az o9/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten. 

Kü.szeghy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 77. Nr. 21., 
fasc. 88. Nr. 1. 

Köszöghy család, czímerpecsétje látható a Várady István 
ügyvéd után maradt iratokon fasc. II. jelzet alatt. 

Kövér de Uéthát, temesvármegyei nemes család ; Mihály 
nemességére vonatkozó tanuvallatási jegyzőkönyv 1724-ből : N. L. Kövér — Kraszonyi 197 

I. 249. lap ; a család czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 2. ex 1701. jelzet alalt levő iratokon. 

Követ család, czímerpecsétje található a vármegyei okmány 
ti'iiban a 920/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten. 

Kracliiiii, nyilravármegyei család, czímerpecsétje található 
a Kon ez család nemességi iratai közt: Processus Nobilitares 
fasc. 2. Nr. 52. és Polgári Perek fasc. 172. Nr. 184. 

Kraichovicli. czimerpecsét a Polgári Perek fasc. 197. Nr. 
40., fasc. 169. Nr. 75. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Kníjzelly, czimerpecsét a Polgári Perek fasc. 273. Xr. 28. 
jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Krall Antal a Jordán családdal együtt kap ármális levelet 
1719-ben; a család, czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 112. Xr. 1. 
jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kralováiiszky család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 
249. Nr. 20. jelzet alatt látható. 

Kniiiimer Ferencz. István. Prokop és Lipótnak, ez utóbbi 
gyermekeinek nejétől, Patutsik Teréztől született Lipót és 
Ferencznek 1792-ben adományozott ármális hiteles másolata a 
nemesi iratok közt „K. 30." jelzet alatt. Kihirdettetik 1793-ban: 
N. L. L 243. Czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 252. 
Nr. 87. jelzet alatt. 

Kraiiiiuer, most Kalmár vagy Kalmár f y, lásd ez utóbbi 
nevek alatt. 

Krainmerlaiif, lásd Kalmárfy. 

Krastsevics, eredetileg krassómegyei család, mely utóbb 
Pozsony-, sőt Dunántúl Veszprém vármegyébe is szétágazott; a 
család czímerpecsétje a Hertelendy ügyvéd után maradt iratok 
közt fasc. I. és Polgári Perek fasc. 52. Xr. 7. jelzetek alatt 
található. 

Kraskovich, czimerpecsét a Polgári Perek fasc. 199. Nr. 97. 
jelzet alatt látható. 

Kraszoii.vi család, czímerpecsétje a vármegyei okmánytárban 
a 667/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten található. József 1876-ban 
kineveztetett Pest vármegyében járásorvosnak. 198 Kratz — Kristóíív 

Kratz, czímerpecsét a Polgári Perek fasc. 101. Nr. -19. 
jelzet alatt látható. 

Kravascsán András J a n k o v i c h Mihályival együtt 1688-ban 
ármálist nyer; lásd a Jankovich család nemesi iratai közt ..•/. ^." 
jelzet alatt. 

Kregár, Vas- és Zala vármegyében kihirdetett nemes család; 
czímerpecsétje a vármegyei okmánytárban az 1544/XI. jelzet alatt 
őrzött végrendeleten és a Várady ügyvéd után maradt iratok közt 
fasc. I. jelzet alatt található. 

Kreitli, czímerpecsét a Polgári Perek fasc. 145. Nr 61. 
jelzet alatt található. 

Krell család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 106. Nr. 
121. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kreniliiig, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 84. 
Nr. 18. jelzet alntt őrzött iratokon. 

líremiiiczlíy, már a XV. században Árva vármegyében 
szereplő család ; czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 248. Nr. 
131.; fasc. 249. Nr. 18. jelzetek alatt levő iratokon található. 

Krempel Tóbiásnak és fiainak, Jánosnak és Györgynek adomá- 
nyozott ármális Pest vármegyében kihirdettetett 1698 ban: N. L. 1.244. 

Krenczer de Köiiigeroii Gábor és Boldizsárnak az 1704-ik 
évben I. Lipót király által adományozott ármális alapján Boldizsár 
nemesi "bizonyítványt kap Pest vármegyétől: N. L. 1. 244. 

Kreskay, régi fehérmegyei nemes család, melynek nemes- 
ségét Mária Terézia királynő 1756-ban megerősíti; czímerpecsétje: 
Polgári Perek fasc. 111. Nr. 14. jelzet alatt őrzött iratokon tahiiható. 

Krétády család, czímerpecsétje található az Acta Politica ex 
1775 Nr. 29. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Krigler család, czímerpecsétje a vármegyei okmánytárban 
található a 64/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten. 

Krisnionits, másként K i- i z m a n i t s, czímerpecsét található 
az Acta Nobilitaria ex 1798. Nr. 643. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Kristóffy (C hr i s t ó f f y), czímerpecsét található a Polgári 
Perek fasc. 102. Nr. 14., fasc. 132. Nr. 11. jelzetek alatt levő 
iratokon. Krits — Kubina 199 

Krits, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 109. 
Nr. 29.. lasc. 114. Xr. 17., fasc. Pil. Nr. 5. jelzetek alatt őrzött 
iratokon. 

Krizssinits János, Somogy vármegye nemesi bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 
1847-ben. X. L II. 213. 

Kroiiiliolez, lásd G a 1 g ó c z y. 

KiMiiier, lásd K o r o n a y. 

Kruiitics család, czímerpecsétje a vármegyei okmánytárban 
az 1452/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten található. 

Krnksza (K r n x a) József kapitánynak és nejétől, Vára d y 
Erzsébettől született fiának, hasonlókép Józsefnek az I816-ik 
évben adományozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok 
közt ..K. 2S/' jelzet alatt található; kihirdettetett Pest vármegyé- 
ben ugyanazon évben: X. L. II. 210. 

Kruspér de Varbó, Trencsén vármegyében már a XVI í. 
század elején szereplő nemes család ; Pest vármegyében Kruspér 
István és Mihály, a Kruspér Istvánnak, továbbá nejének Katalinnak, 
fiainak, István, András, György és Jánosnak az 1618-ik évben 
adományozott és Trencsén vármegyében kihirdetett ármális alap- 
ján a nemesek sorába felvétettek és kihirdettettek az 1770-ik 
évben: X. L. I. 245; a család czímerpecsétje található a Polgári 
Perek fasc. 13. Nr. 6. jelzet alatt őrzött iratokon. Egyéb adatok: 
Nemesi Investigatio e.x 1724. Nr. 56. 

Krntteu Józsefnek és nejétől, Kezey Borbálától született 
fiának, Lászlónak az 1790-ik évben adományozott ármális hiteles 
másolata a nemesi iratok közt .,K. o'i." jelzet alatt. Kihirdettetett 
Pest vármegyében 1791-ben : N. L. I. 245. 

Kiihán.vi család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 125. 
Nr. 64., fasc. 131. Nr. 104. fasc. 132. Xr. 6., fasc. 153. Nr. 25 
jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Kubina Mártonnak és gyermekeinek, András, Jakab. György, 
János, Flórián, Dorottya, Éva és Annának II. Ferdinánd király 
1633-ban ármálist adományozott; a család czímerpecsétje : Polgári 
Perek fasc. 132. Nr. 24., fasc. 145. Xr. 53. jelzetek alatt őrzött 
iratokon található. 200 Kubiiivi — Kultsár 

Kubiiiyi (le Felsö-KulMii Mátyás 1694-ben, László 161)T-ben, 
Sándor és Gáspár lT54-ben Pest vármegye nemesei közé fel- 
vétetnek: N. L. I. 246. Táblabiróknak kineveztettek: János 1765- 
ben, Antal 1772-ben. László 1784-ben, Lajos 1784-ben, Károly 
1790-ben, Dénes 1798-ban, Gáspár 1804-ben, András 1804-ben, 
Miklós 1818-ban, Péter 1818-ban. Ágoston 1829-bcn, Ferencz 
1842-ben, ifj. Ferencz 1861-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
52. Nr. 12., fasc. 116. Nr. 15., fasc. 118. Nr. 33. 

Kiibitska, czímerpecsét az ügyvédek után maradt különféle 
családi iratok közt: Nr. 888. és Polgári Perek fasc. 94. Nr. 33. 
jelzetek alatt található. 

Kubovics Imre, peregi lakos, gyermekeivel, János, Mihály, 
József, Katalin és Rózával, továbbá Márton, ugyancsak peregi 
lakos, József nevű fiával együtt Pozsony vármegye bizonyitvány-a 
alapján 1820-ban Pestvármegye nemesei sorába felvétettek: N. L. 
IJ. 205. 

Kudelka család, czímerpecsétje található a Polgái-i Perek 
fasc. 259. Nr. 56., fasc. 275. Nr. 1. jelzetek alatt őrzött iratokon. 

Kiidlik, trencsénvármegyei régi nemes család ; czímerpecsétje 
található a Polgári Perek fasc. 16. Nr. 19. jelzet alatt levő iratokon. 

Kiigler Pál 1790-ben ármális levelet kapott; a család czímer- 
pecsétje található a Polgári Perek fasc. 115. Nr. 22. jelzet alatt 
levő iratokon. 

Knliaroviez, lásd K w h a r o w y c z. 

Kukulyevics de Sacci, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 158. 
Nr. 62. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kuliffay János, csömöri kasznár, Vendel, ügyész. Trencsén 
vármegyétől kiadott nemesi bizonyítvány alapján kihirdettettek 1831- 
ben: Acta Nob. 1830. Nr. 2482. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
110. Nr. 18., fasc. 205. Nr. 23. Processus Nob. fasc. 2. Nr. 57- 
Egyéb adatok: N. L. II. 207. 

Kulyka, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 149. 
Nr. 57., fasc. 152. Nr. 16., fasc. 153. Nr. 33., fasc. 183. Nr. 73., 
fasc. 290. Nr. 24. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Kultsár család leszármazási táblája található a Polgári Pe- 
rek fasc 1511. Nr. 12. jelzet alatti iratok közt. Kummer — Kiitassy 201 

Kuiumer család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 87. Nr. 86. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Kiíii (le Mocsa Benedeknek és fivéreinek, Miklós, János cs 
Istvánnak régi nemességük megerősítésével uj ármális 1687-böl. 
leszármazási táblák és bizonyítványok a Kecskeméten elterjedt 
családra vonatkozólag a nemesi iratok közt ..A', 49."' jelzet alatt. 
Pál kineveztetett Pest vármegyében táblabirónak 1861-ben. Czímer- 
pecsét: Végr. Okit. 1197 XI. és Polgári Perek fasc. 285. Nr. 45. 
Egyéb adatok N. L. I. 490. 

líúii (le Sima család, leszármazási táblája a Polgári Perek 
fasc. 18. Nr. 10.. fasc. 43. Nr. 27. jelzetek alatt őrzött iratok közt 
található. 

Kiiuich család, czímerpecsétje található a vármegye oklevél- 
tárában az 1;XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten. 

Kniioss, vasvármegyei nemes család, czímerpecsétje található 
a Polgári Perek fasc. 158. Nr. 64. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Kiiiisch (le Késmárk, lengyelországi eredetű nemes család, 
mely hazánkban 1578-ban Kunsch Gergely személyében honfiusítást 
s ármálist kapott; czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 148. Nr. 
26. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Kuiitzy József, királyi kamarai .tanácsosnak és törvényes 
utódainak az 1828-ik évben adományozott ármális hiteles másolata 
a nemesi ii%tok közt „Á'. 47." jelzet alatt őriztetik. Kihirdettetett 
Pest vármegyében ugyanazon évben : N. L. II. 220. 

Kupecz, Nógrád vármegyéből szétágazó nemes család; czímer- 
pecsétje található a Polgári Perek fasc. 60. Nr. 10. jelzet alatt őrzött 
iratokon. 

Kurbél.vi család, leszármazási táblája a Polgári Perek fasc. 
197. Nr. 40. jelzet alatt őrzött iratok közt található. 

Kurtz János bárói diplomája Pest vármegyében kihirdettetett 
az 1698-ik évben : N. L. I. 247. Czímerpecsét található a Polgári 
Perek fasc. 4. Nr. 3. ex 1721. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Kustátou család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 33. 
Nr, 37., fasc. 91. Nr. 10. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Kiitassy de Kis-Kiitas György, 1640-ben helyettes alispánnak, 
majd 1662-ben a vármegye országgyűlési követének választatik 202 Kutassy — Kvasovszky 

meg. Czímerpecsét az Acta Nobilitaria ex 1828. Nr. 2714. és Pol- 
gári Perek fase. 156. Nr. 88. jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Kutliy de Kövágó-Eörs Pál, előbb pestmegyei tassi, később 
zalavármegyei lakos részére nemesi bizonylat a Kuthy Máténak az 
16()-"3-ik évben adott iij adománylevelóre vonatkozólag 1791-ből : Acta 
Nobilitaria ex 1791. Nr. 268. Különféle bizonyítványok 1593-tól 
kezdve a vasvári káptalantól a nemesi iratok közt ..K. 15." 
jelzet alatt. K. János, György, István és Gábor, Zala vármegye 
bizonyítványa alapján 1749-ben Pest vármegye nemesei sorába 
felvétetnek. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 5. Nr. 13., fasc. 15. 
Nr. 1., fasc 35. Nr. 29. és a T o r m á s s y család nemességi iratai 
közt. Egyéb adatok: N. L. I. 247. 

Kuzmits, már a XV. században Trenesén vármegyében sze- 
replő nemes család ; Imre és fiai, Ferencz és Adorján Körös vár- 
megye nemesi bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába 
felvétettek és kihirdettettek 1827-ben: N. L. II. 221. 

KiiliI, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 31. Nr. 
31. jelzet alatt levő iratokon. 

Kiirthy, czímerpecsét található a K o n c z család nemességi 
iratai közt: Processns Nobilitares fasc. 2. Nr. 52. és Polgári Perek 
fasc. 145. Nr. 58. jelzetek alatt. 

Küstner Ignácznak és vejének, P i n d 1 m a y e r Ferencznek 
1792-ben adományozott árniális hiteles másolata a nemesi iratok 
közt „íT. 29.'' jelzet alatt. Kihirdettetett Pest vármegyében az 
1793-ik évben: N. L. I. 249. 

Kiittel János, Péter, István. Vilmos és Katicza Juliska test- 
vérek a nagyatyjoknak K. János Ádámnak az 1795-ik évben ado- 
mányozott ármálist bemutafván, kihirdettetnek 1829-ben: N. L. 
II. 220. Acta Nob. ex 1828. Nr. 5240. 

Kvassay, másként H o r n e c z Miklós, Trenesén vármegye 
nemesi bizonyítványa alapján kihirdettetett 1775-ben: N. L. I. 248 
Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 25. Nr. 6., fasc. 27. Nr. 1., 
fasc. 260. Nr. 89. 

Kvasovszky Zsigmond, Gömör vármegye bizonyítványa alap- 
ján kihirdettetett 1720-ban: N. L. I. 248. Czímerpecsét: Polgári 
Perek fase. 5. Nr. 3., fasc. 11. Nr. 13. Kvaszóy — Kwbaiowycz 203 

Kvaszóy ((^iiaszóy) de eadem Ádám, kecskeméti lakos Tren- 
csén vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetett 1727-ben : 
N. L. I. 246. Czimerpecsét : Polgári Perek fasc 27. Nr. 1. jelzet 
alatt elhelyezett iratokon található. 

Kwharowycz de Beezkó Péternek és gyermekeinek 1583-ban 
adományozott és ugyanazon évben Trencsén vármegyében kihir- 
detett eredeti ármális: az Oklevéltárban 80 1258. jelzet alatt. 
Czimerpecsét: Acta Grim. ex 1794 Nr. 972. Polgári Perek fasc. 
108. Nr. 27., fasc. 115. Nr. 22. L. Lábíul.v vagy Lábody, régi nemes család, melynek ösi 
fészke Trencsén várm.egye, innét ágazott szét a család Ilont-, 
majd Csongrád vármegyébe is ; a család czímerpecsétje található 
a Polgári Perek fasc. 64. Nr. 47., fasc. 83. Nr. 11., fasc. 91. 
Nr. 5. és fasc. 276. jelzetek alatt levő iratokon. 

Labancz, másként Nagy Ferencz, Nógrád vármegye bizo- 
nyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és 
kihirdettetett 17í)2-ben: N. L. I. 299. 

Lábossá, gömörvármegyei nemes család ; czímerpecsétje a 
Polgári Perek fasc. 195. Nr. 70. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Laclimájer Mátyásnak az 1797-ik évben adományozott ár- 
mális hiteles másolata a nemesi iratok közt .,L. Í5." jelzet alatt ; 
kihirdettetett Pest vármegyében 1804-ben : N. L. II. 242. Ugyan- 
ezen Mátyás, a nemesség-szerző, Pest vármegyében kineveztetett 
táblabírónak az 1805-ik évben. 

Laczik, másként Juhász György, váczi kasznár és Laczik 
Mihály, Szabolcs vármegye nemesi bizonyítványa alapján a neme- 
sek főkönyvébe bevezettetnek és kihirdettettek 1801-ben : N. L. 
I. 198. 

Laczka János, karczagi postamesternek és Ferencznek 
1818-ban adományozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok 
közt „L. 9.'' jelzet alatt; kihirdettetett Pest vármegyében 1819-ben: 
N. L. II. 251. 

Laczkó Ambrus, nemesség-szerzőtől, 1659-IŐ1 fogva leszár- 
mazási táblák a nemesi iratok közt „L. 18." jelzet alatt. András, 
bicskei lakos és liai, Gábor, János, Ignácz, András és Fái, vala- Lat'zkó — Ladányi 205 

mint unokái 17ü4-beii. András 1755-bcn, József és fia József, 
valamint István és fiai, Gábor, Ferencz és Károly 1830-ban kihir- 
dettetnek: N. L. I. 252., II. 2öl. A Laczkó Ambrus és fiainak, Péter, 
Lstván és Jánosnak, valamint fivérének Györgynek és ez utóbbi 
fiának Andrásnak, valamint Németh Mártonnak, Györgynek és 
Andrásnak l()5í>-ben adományozott és Hont vármegyében kihirde- 
tett ármális a nemesi iratok közt „.V. .O.'" jelzet alatt. Czimer- 
peesét található a Polgári Perek fasc. 198. Nr. Ö5.. fasc. 257. 
Nr. 42. B. és D., Végr. Okit. 1230X1. jelzet :i]alt őrzött iratokon. 

Laczkovics, egyike Pest vármegye tözsgyökeres nemes csa- 
ládainak: László, szentlörinez-kátai lakos 1720 ban a nemesek 
főkönyvébe bevezettetik : N. L. I. 258 ; István 1689-ben Pest vár- 
megyében jegyzőnek, 1692-ben helyettes alispánnak ; László Ond- 
ban aljegyzőnek, 1715-ben helyettes alispánnak; Imre 1757-ben 
helyettes alispánnak; György 1785-ben szolgabirónak, majd fő- 
jegyzőnek, 1798-ban alispánnak s végül 1802-ben országgyűlési 
követnek választatik meg. Táblabiróknak kineveztettek: Imre 
1784-ben; György 1810-ben és Miklós 1832-ben. Czímerpecsét 
található a Polgári Perek faso. 2. iNr. 8. ex 1699., fasc. 16. Nr. 
16.. fasc. 28. Nr. 27., fasc. 95. Nr. 59.. Végr. Okit. 414 XI. jel- 
zetek alatt őrzött iratokon. 

Lacsiiyi Pál, Trencsén vármegye nemesi bizonyítványa alapján 
Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 181 l-ben : 
N. L. II. 246. 

Lada, az 1647-ik évben megnemesitett család; czímerpecsétje 
a Polgári Perek fasc. 99. Nr. 23. és Aeta Nobilitaria ex 1796. 
Nr. 402 jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Ladányi de Tompaháza Istvánnak, fiainak, János, István, 
Mihály és Ferencznek az l(j86-ik évben adományozott ármális 
kivonata az 1755-ik évi nemesség- vizsgálati jegyzőkönyben 60. sz. 
alatt található. Ferencz ; János és fiai, Zsigmond és János ; István 
és Mihály Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdet- 
tettek 1754-ben: N. L. 1. 254. Czímerpecsét az Acta Miscellanea 
ex 1786. Nr. 236., Acta Politico-Miscellanea ex 1796. Nr. 454. 
jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Ladányi Gergelynek első nejétől. Szekeres Ilonától szüle- 
tett gyermekeinek, István, Sándor, Ilona, Krisztinának és második 20G Ladányi — Laknor 

nejétől, Szabó .luliannától született Gergelynek és Annának 
1802-ben adományozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok 
közt ..L. i;?." jelzet alatt. Kihirdettetett 1803-ban: N. L. I. 254. 
László segédszolgabiró lelt 1880-ban. Czimerpecsét található a 
vármegyei okmánytárban a 875 Xl. jelzet alatt őrzött végrendeleten. 

Ladessits család, ezimerpecsétje a Polgári Perek fase. 158. 
Nr. 62. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Ladik család, ezimerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
116. Nr. 4. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Ladomerszky de Ladomer család, ármálisa 1669-ből talál- 
ható a jászóvári konvent levéltárában. Imre, táblai ügyvéd. Sáros 
vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei közé 
felvétetett és kihirdettetett 1880-ban: N. L. II. 244., táblabírónak 
kineveztetett 1886-ban. 

Laffert báró Ferdinánd honíiusítása kihirdettetett 1717-ben : 
N. L. I. 254. Ignácz és Vincze kineveztettek táblabiróknak 1790- 
ben; Antal 1815-ben; Ignácz 1820-ban. E Németországból szár- 
•mazó s Laffert Ferdinánd báró személyében nálunk honossá lelt 
család leszármazási táblája a Polgári Perek fasc. 48. Nr. 31. 
ezimerpecsétje: Acta Politica ex 1758. Nr. 12.. Végr. Okit 1658/XL, 
Polgári Perek fasc. 46. Nr. 89. jelzetek alatt őrzött iratokon ta- 
lálható. 

Laich György, pozsonyi vámszedő nemessége megerősíttetett 
1717-ben; a család ezimerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
16. Nr. 1. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Laiduecker család, ezimerpecsétje található az Acta Miscel- 
lanea ex 1779. Nr. 6. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Lakatos család, ezimerpecsétje található az Acta Nobilitaria 
ex 1842. Nr. 6365. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Lakát de Zokol, régi nemes család, mely azonban ügy lát- 
szik a XVIII. század elején kihalt már ; ezimerpecsétje a Polgári 
Perek fasc. 20. Nr. 22. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Lakics, czimerpecsét található az Acta Politica ex 1742. 
jelzet alatt őrzött iratokon. 

Lakiier család, ezimerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 1823. Lakner — Lánczy 207 

Nr. 1608. és Polgári Perek fasc. 127. Nr. 45., fasc. 170. Nr. 85. 
jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Lakos István, neje Boros Ilona és íia Farkas, lí)S7-ben 
ármális levelet kaptak. István és Sándor, kecskeméti lakosok 
nemességére vonatkozó hitelesített tanuvallatási jegyzőkönyv 
lSI7-böl: N. L. II. 24Í). lapon olvasható. 

Lak.v de Alistal Sándornak (István fiának, líálint unokájá- 
nak) nemesi bizonylat Komárom vármegyétől a Kis-Magyar-ra 
szóló lP)09-ik évi donatióra vonatkozólag: Acta Nobilituria ex 
1886. Nr. 3502. Károly pesti, Ferencz nagykőrösi ötvösök, továbbá 
Antal, László, V'incze és János, valamint gyermekeik Ádám, Sándor 
és Gábor Komárom vármegye bizonyítványa alapján Pest vár- 
megye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 1836-ban: 
N. L. II. 252. Czímerpecsét található a Végr. Okit. 643/XI., Pol- 
gári Perek fasc. 6. Nr. 6., fasc. 147. Nr. 5. jelzetek alatt őrzőit 
iratokon. 

Lálits Péter és Pál. czímerujítást nyertek az 1704-ik évben 
(0. L. Liber Regius XXVII. 34. lapj; a család czimerpecsétje 
található a Polgári Perek fasc. 145. Nr. 30. jelzet alatt őrzött 
iratokon. 

Laiiiberff gróf, németországi eredetű két ágában, névleg 
Lamberg Ferencz Antal személyében 1764-ben, Fülöp József 
személyében 1791-ben honfiusított család; czimerpecsétje található 
az Acta Politica ex 1750. Nr. 0. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Lilinlein család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 53. 
Xr. 22. és 25. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Laiiios-Lipovszky, lásd B u r i s. 

Lanchicli család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 105. 
Nr. 8. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Lánczky család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 260. 
Nr. 87. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Lánczy de eadeiii, már a XV. században Abauj vármegyé- 
ben szereplő család ; Pest vármegyében József kineveztetett tábla- 
bírónak 1819-ben; a család czimerpecsétje: Polgári Perek fasc. 
21. Nr 6. és a Szabó István ügyvéd után maradt iratok közt 
fasc. 19. jelzetek alatt őrzött iratokon található. -08 Landesmann — Laszkary 

Laiidesmaiiii család, czímerpecsétje a vármegyei oklevél- 
tárban az 1014/X!. jelzet alatt őrzött végrendeleten található. 

Landhen* család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 189. Nr. 65. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Landiiiintzer, czimerpecsét a Polgári Perek fasc. 56 — 57. 
Nr. 23. és a Várady ügyvéd után maradt iratok közt fasc. II. 
jelzetek alatt található. 

Laui?, czimerpecsét a Purgs tallér család nemességi iratai 
közt található. 

Laiiger család, czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban az 
525/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten található. 

Laii2:elíker, czimerpecsét a Polgári Perek fasc. 49. Nr. 2., 
fasc. 131. Nr. 78. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Lányi, másként .1 a k o b e y Mártonnak és nejének, U 1 m ü t z e r 
Erzsébetnek az 1666-ik évben adományozott és Szepes vármegyé- 
ben kihirdetett ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt 
.,./. 13.'' jelzet alatt őriztetik. Lányi Sámuel fiával Frigyessel és 
leányával Karolával együtt Szepes vármegye bizonyítványa alapján 
Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett az 1822-ik 
évben: N. L. I. 501; a család czímerpecsétje a Polgári Perek 
fasc. 52. Nr. 10., fasc. 107. Nr. 15., fasc. 115. Nr. 22. jelzetek 
alatt őrzött iratokon látható. 

Lantsak, Vas vármegyében kihirdetett nemes család; czimer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 118. Nr. 1. jelzet alatt őrzött iratokon 
látható. 

Lassú család, czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban az 
1197/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten látható. 

Laszkary de eadeni, Turócz-, Trencsén- és Nyitra várme- 
gyékben elterjedt régi nemes család; István, Turócz vármegye 
bizonyítványa alapján 1753-ban; József, Pesti lakos, 1754-ben; 
ismét másik József és István 1755-ben Trencsén vármegye bizo- 
nyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és 
kihirdettettek : N. L. I. 255. A család czímerpecsétje a Polgári 
Perek fasc. 7. Nr. 5., fasc. 37. Nr. 27. jelzet alatt őrzött iratokon 
található. László — Laukó 209 

László József, palotai jegyző, 1808-ban ; Ferencz, budai lakos, 
1832-ben Gsik-Gyergyó és Kászon-Székely-Székek bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek. 
A család ezimerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 178. Nr. 
92. jelzet alatt őrzött iratokon. Egyéb adatok : N, L. II. 241. 

László (le Partáuy, Pozsony vármegyében elterjedt nemes 
család; ezimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 180. Nr. 23. jelzet 
alatt őrzött iratokon látható. 

Laszlovszky Józsefnek és nejétől. Krammerlauf Veroni- 
kától szijletett gyermekeinek, József, Ferencz, János, Ferdinánd, 
Borbála és Magdolnának 1791-ben adományozott ármális hiteles 
másolata a nemesi iratok közt „L. 14." jelzet alatt. Kihirdettetett 
Pest vármegyében ugyanazon évben : N. L. I. 255. Adolf kinevez- 
tetett Pest vármegyében tb. alügyésznek 1883-ban. Táblabiróknak 
kineveztettek : József 1793-ban ; ifj. József 1819-ben. Czímerpecsét 
található a Polgári Perek fasc. 40. Nr. 51. Acta Politico-Miscellanea 
ex 1790. Nr. 4110. jelzetek alatt őrzött iratokon. 

Lászly család, ármálisa található az esztergomi primási le- 
véltárban ; a család ezimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 173. Nr. 
2., fasc. 181. Nr. 67. jelzetek alatt őrzött iratokon látható. 

Latiiiovich íle Borsod, dalmát eredetű család, mely külö- 
nösen Bács-Bodrog vármegyében honos ; Pest vármegyében György 
kineveztetett táblabírónak az 1861-ik évben; ezimerpecsétje a 
Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 51. ; Acta Crim. ex 1808. Nr. 
792. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

. Latos de Köves Andrásnak, a Veszprém vármegye által 
1713-ban kiadott nemesi bizonyítvány a nemesi iratok közt .,L. 17." 
jelzet alatt őriztetik. Ádám, kecskeméti lakos, valamint fiai, István, 
András, Sámuel és János, a pestmegyei nemesek sorába felvétettek 
és kihirdettettek 1754-ben: N. L. I. 256. 

Lanber család, ezimerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
250. Nr. 44. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Laiiff család, ezimerpecsétje látható a Polgári leérek fasc. 
189. Nr. 77. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Laukó, Árva vármegyében már a XIV., XV. században sze- 
repelt nemes család ; ezimerpecsétje található az ügyvédek után 
maradt különféle iratok közt fasc. 6. Nr. 10. jelzet alatt. 

14 210 Laukovics — lAr.hs 

Laukovics család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 245. Nr. 6., fasc. 249. Nr. 4., fasc. 261. Nr. 7., fasc. 273. 
Nr. 20. Végr. Okit. 218 'XI. ; 269/XI. jelzetek alatt őrzött iratokon. 

Lauter János György gyermekeinek a nejétől, Materner 
Borbálától született Alajos, Ferencz, Miklós, Teréz, Anna és Eleo- 
nórának 1793-ban adományozott ármális hiteles másolata a nemesi 
iratok közt ..L. ll.'' jelzet alatt; kihirdettetett Pest vármegyében 
1794-ben: N. L. 1. 256. Czímerpecsét: található 9 Polgári Perek 
fasc. 173. Nr. 27. Végr. Okit. 857/XI. jelzetek alatt őrzött ira- 
tokon. 

Lavotlia (Lavotta) de Izsépfalva Ádám, alberti lakos és fia 
János, Liptó vármegye bizonyítványa alapján a pestmegyei nemesek 
sorába felvétetett és kihirdettetett az 1808-ik évben : N. L. II. 243. 

Lazáiiszky de Biikova gróf, csehországi eredetű család, mely 
Lazánszky Károly Miksa személyében az 1681-ik évben nyert 
hazánkban honfiusítást ; a család czímerpecsétje a vármegye 
oklevéltárában az 1087/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten ta- 
lálható. 

Lázár de Tornocz Györgynek, nejének Katalinnak, fiainak 
György, István és Ferencznek, továbbá fivérének Jánosnak és ez 
utóbbi fiainak, Pálnak és Istvánnak az 1694-ik évben adományozott 
és Nyitra vármegyében kihirdetett eredeti ármális özv. tornóczi Lázár 
Zsigmondné, gyóni lakos tulajdonában van. Nyitra vármegye által 
kiadott bizonyítvány 1756-ból Lázár György József részére Pest 
vármegye nemesi iratai közt „L. 4." jelzet alatt őriztetik. Jakab 
és fia Pál Pest vármegyében a nemesek sorába felvétettek és 
kihirdettettek az 1756-ik évben: Nemesi Lajstrom I. 256. Lázár 
István kineveztetett táblabírónak 1790-ben ; Imre 1832-töl 1835-ig 
pestmegyei föadószedö volt. A család czímerpecsétje : Acta Nobi- 
litaria ex 1829. Nr. 3818., Végr. Okit. 1751/XI. és Polgári Perek 
fasc. 119. Nr. 29., fasc. 127. Nr. 42., fasc. 133. Nr. 3., fasc. 145. 
Nr. 39., fasc. 146. Nr. 5., fasc. 181. Nr. 54. és fasc. 188. Nr. 41. 
jelzetek alatt található. 

Lázár de Écska család, czímerpecsétje a vármegyei oklevél- 
tárban a 334/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten található. 

Lázits család, czímerpecsétje a vármegyei okleveltárban az 
1459/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten található. Lechner — Leistner 211 

Leclnier György. Mihály és János az lT4l-ilc évben ármális 
levelet kaplak, mely kihlrdeltetett Pozsony vármegyében ; a család 
ozímerpecsélje található a Polgári Perek fasc. 134. Nr. 20., fasc. 
253. Nr. 149. jelzetek alatt őrzött iratokon. 

Lediiiczky, másként Pohánka vagy V a 1 e u t o v j e c h család 
1655-ik évi ármálisa kihirdettetett Trencsén vármegyében; innét 
átszármazolt a család egy ága Komárom vármegyébe. Pest vár- 
megyében Mihály ügyvéd Komárom vármegye bizonyítványa alapján 
a nemesek sorába felvétetett és kihirdettetett 1839-ben: Nemesi 
Lajstrom II. 248. Czimcrpecsét található az : Acta Politica ex 1844. 
Nr. 6217. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Léí?rá<ly de Malomszegh, régi Pozsony-, Krassó-, Békés- és 
Pest vármegyékben kihirdetett nemes család ; Istvánnak a Békés 
vármegye által 1732-ik évben kiadott bizonyítvány a nemesi iratok 
közt..L. .5." jelzet alatt található. István Pozsony vármegye bizonyít- 
ványa alapján 1731-ben; Pál,ijgyvéd, Nógrád vármegye bizonyítványa 
alapján 1814-ben Pest vármegye nemesei sorába felvétetett. Imre, 
pestmegyei táblabíró nemessége királyi kegyelemmel átruháztatott 
Légrády Károly József és fiai, Imre, Károly, Tivadar és Ottóra, a 
kik Pest vármegye nemesei sorába felvétettek 1880-ban : Nemesi 
Lajstrom I. 257., II. 245. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 48. 
Nr. 47., fasc. 78. Nr. 9., fasc. 249. Nr. 24. 

Lelióczky de Király-Lehota vagy de Kis-Rákó, turócz- 
vármegyei ős nemes család. Dávid, alberti lakos, fiai, Pál és György 
és unokái 17Ö2-ben ; József, saári lakos. Turócz vármegye bizo- 
nyítványa alapján 1766-ban; János és József 1802-ben; János, 
izsáki lakos, Liptó vm. bizonyítványa alapján 1811-ben; Mihály, 
István és János, n.-abonyi lakosok, gyermekeikkel együtt Bars vm. 
bizonyítványa alapján 1832-ben ; György, ügyvéd, 1839-ben ; Imre. 
bugyi lakos és fia Károly 1845-ben Pestmegye nemesei sorába felvé- 
tettek és kihirdettek: N. L. I. 857. Acta Nobilitaria ex l!-í30. 
Nr. 1705., ex 1832. Nr. 1704., ex 1843. Nr. 1026. és „L. 6." jel- 
zet alatt. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 8. Nr. 5., fasc. 41. 
Nr. 13., fasc. 177. Nr. 67., fasc. 184. Nr. 13. 

Leiscliiier, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
38. Nr. 1, jelzet alatt őrzött iratokon. 

Leistner Tóbiás és József, bemutatván 1698. évben nyert ármá- 
lisukat, kihirdettetett Pestmegyében az 1699-ik évben : N. L. I. 258. 

14* 212 Lomheny — Lepatsek 

Lemheiiy, ezímerpecsét található a Hertelendy ügyvéd után 
maradt iratok Lözt fase. 1, jelzet alatt. 

Lencsés de Káczkeve János, losonczi lakos részére kiadott 
nemesi bizonylat Nógrád vármegyétö! 1732-böl a nemesi iratok 
közt „L. 19." jelzet alatt őriztetik. 

Leiulvay Györgynek az 1689-ik évben adományozott ármális 
hiteles másolata a nemesi iratok közt „L. 16.'' jelzet alatt. György, 
Antal és Pál, abonyi lakosok, kihirdettettek 1810-ben. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 22. Nr. 12., fasc. 23. Nr. 19., fasc. 27. Nr. 19, 
Egyéb adatok : Nemesi L. I. 258., II. 245. Lajos táblabirónak 
kineveztetett 1861-ben. 

Lengyel, másként Polyák Mihály, Nógrád vm. bizonyítványa 
alapján 1743-ban ; Mihály és Ignácz Tolna vármegye bizonyítványa 
alapján 1746-ban ; Péter, kamarai fogalmazó, Szabolcs vm. bizo- 
nyítványa alapján 1840-ben kihirdettetett: N. L. I. 258. Czímer- 
pecsét található a Polgári Perek fasc. 32. Nr. 7. és Nr. 10., fasc. 43, 
Nr. 13. jelzetek alatt levő iratokon. 

Lenü:yel (más), czímerpecsét: Acta Politica ex 1758. Nr. 11. 

Lenliossek Mihály orvos doktornak és törvényes utódainak 
1808-ban adományozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok 
közt „L. Zo." jelzet alatt; kihirdettetett 1809-ben: Nemesi L. 
II. 244. A nemességszerzö Pest vármegyében kineveztetett tábla- 
bírónak 1829-ben. 

Lenliey de eadem et Zádorfalva Károly és fiai, Károly, 
Szaniszló és János ; valamint Antal és fiai, János, Bertalan és 
József, úgyszintén Ákos és fia Emil Arad vármegye nemesi bizo- 
nyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétettek és 
kihirdettettek az 1839-ik évben: Nemesi L. II. 246. 

Lennel* de Lennersper;^ Jánosnak, nejének, továbbá fiainalv 
Tóbiásnak és Jakabnak az 1717-ik évben adományozott ármális 
hiteles másolata a nemesi iratok közt ., L. í." jelzet alatt. Kihirdet- 
tetett Pest vármegyében ugyanazon évben: N. L. I. 258. 

Lentz család, czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban a 
436/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten látható. 

Lepatsek, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 153. Nr. 4, 
jelzet alatt levő iratokon található. Lepojoviets — Libák 213 

Lepojoviets, czímerpecsét : az ügyvédek után maradt külön- 
féle családi iratok közt Nr. 758 — 845. jelzet alatt látható. 

Leszkóczy család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 21 . 
Nr. 10., fasc. 27. Nr. 5. jelzetek alatt és a Kónya család nemesi 
iratai közt található. 

Lestar, másként Li sztár Mátyás nemesi bizonyítványa 
1774-böl a nemesi iratok közt „L. ö." jelzet alatt őriztetik. Péter 
kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak az 1861-ik évben. 
Egyéb adatok: Nemesi L. I. 260.. II. 246. 

Léta.v Sámuel, bemutatván ügocsa vármegye bizonyítványát. 
Fest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 1792-ben. 
Nemesi L. I. 259. 

Leten.ve.v János, Fehér vármegye nemesi bizonyítványa alap- 
ján a pestmegyei nemesek sorába felvétetett és kihirdettetett 
1804-ben : N. L. II. 242., a család czímerpecsétje található a 
Polgári Perek fasc. 53. Nr. 35., fasc. 193. Nr. 149. jelzetek alatt 
levő iratokon. 

Leütner .János \'ilmos, bemutatván lSI4-ik évben nyert 
nemeslevelét, kihirdettetett Pest vármegyében az 1728-ik évben: 
Nemesi L. I. 259. 

Léva.v Ádám, solti lakos, valamint fiai: Mihály, Sámuel, 
Ferencz és Sándor, Tolna vm. bizonyítványa alapján a vármegye 
nemesei közé felvétetnek 1797-ben : X. L. I. 500. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 245. Xr. 27., fasc. 249. Nr. 14., fasc. 273. Xr. 
18., fasc. 274. Xr. 32. Acta Xobilitaria ex 1840. Nr. 1151. jelzetek 
alatt található. 

Léva.v de Kis-Szecse, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 186. 
Nr. 118. jelzet alatt található. 

Lévy Sámuel, pásztói lakos részére Heves- és Gömör vár- 
megyék nemesi bizonyítványai 1822-böl : Acta Nobilitaria ex 1830. 
Nr. 2898.; nevezett kihirdettetett 1830-ban: Nemesi L. II. 248. 

Ley család, czímerpecsétje található az Acta Xobilitaria ex 
1812. Xr. 999. jelzet alatt őrzött iratokon. 

ÍJhak (Liliai^h) de Radovsitz, már a XV'. században Trencsén 
vármegyében birtokos nemes család ; czímerpecsétje a Polgári Pe- 
rek fasc. 277. Xr. 1. jelzet alatt őrzött iratokon található. 214 Libercsey — Lipcsey 

Libercsey de Kis-Libercse, Nógrád vármegyéből szétágazó, 
ma már kihalt ős nemes család. Libercsey Ferencz Pest vármegye 
jegyzőjének megválasztatott az l(>57-ik évben ; ugyanezen állásá- 
ban megerősíttetett IBdB-ban. 

Libertiiiy Dániel és fiai, Sándor és Pál, az lG90-ik évben 
kaptak ármális levelet, mely ugyanakkor Nyitra vármegyében hir- 
dettetett ki ; Nyitrából Nógrád-, Zala- és Zólyom vármegyékbe is 
szétágazott a család ; Sámuel, Zala vármegye nemesi bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei közé felvétetett és kihirdettetett 
1771-ben: N. L. I. 259. Czímerpecsét az Acta i'olitica ex 1772. 
Nr. 31., Acta Nobilitaria ex 1823. Nr. 3549. jelzetek alatt őrzött 
iratokon található. 

Lieber, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 56 — 57. 
Nr. 21. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Liebrer család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 36. Nr. 
5. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Lieder d'Ellevaiix Frigyesnek, fiainak, Frigyesnek és Otló- 
nnk, valamint leányainak, Marianna és Ilonának, az 1882-ik évben 
adományozott ármális kihirdettetett Pest vármegyében 1886-ban: 
N. L. IL 249. 

Lieszkovszky de Lieszkó, másként Belliánszky Pál, 
budai lakos, Trencsén vm. bizonyítványa alapján 1772-ben ; József 
és testvére László, irsai birtokosok, ugyancsak Trencsén vármegye 
bizonyítványa alapján fiaikkal, József, Ferencz, Miklós, Lajos, Imre 
és Boldizsárral, valamint unokáikkal, Antal, Dénes és Ignáczczal 
együtt Pestmegye nemesei sorába felvétettek 1805-ben : N. L. I. 260.; 
a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 63 Nr. 33., Acta 
Nobilitaria ex 1828. Nr. 1207. jelzetek alatt őrzött iratokon látható. 

Likl család, czímerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
291. Nr. 28. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Lilién báró, hazánkban 1805-ik évben honosságot nyert 
család ; czímerpecsétje a Polgári Perek fasc 253. Nr. 164. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Lipcsey de Bilke, már az Árpádkorban szereplő bereg- 
megyei ős nemes család ; czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 249. 
Nr. 9. jelzet alatt őrzött iratokon található. Lipkay — Lisztár 215 

Lipkay Dávid, valamint fiai, István, Zsigmond és László, az 
1754-ik évben Mária Terézia királynőtől ármális levelet kaptak; 
a család ezímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 27. Xr. 1. jelzet alatt 
őrzött iratokon látható. 

Lipniczky család, ezímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 42. B. 
Nr. 24., fasc. oO. Nr. 9., fasc. 52. Nr. 20., fasc. 71—72. Nr. 20., 
fasc. 132. Nr. 1. jelzetek alatt őrzött iratokon található, 

Lipovniczky de Lipoviiok, már a XI. században ismeretes 
ős nemes család ; ezímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 248. Nr. 
115. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Lipthay de Kisfalud báró és nemes, Sándor, kineveztetett 
Pest vármegyében táblabírónak 1793-ban; ifj. Sándor, Hont vár- 
megye alispánja, ugyancsak táblabírónak 1819-ben. Béla báró 
1867. nov. I4-tül 1869. nov. 20 ig Pest vármegyében főispáni 
helytartó volt. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 38. Nr. 12., fasc. 
164. Nr. 95. Processns Nobilitares fasc. 2. Nr. 52. jelzetek alatt 
látható. 

Liptay (más), czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. 54. Nr. 
36., fasc. 151. Nr. 41., fasc. 156. Nr. 10. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Liska, másként Róka, komáromvármegyei nemes család, 
mely ármális levelét 1663-ban kapta ; a család ezímerpecsétje 
található a Polgári Perek fasc. 109. Nr. 1. jelzet alatt őrzött ira- 
tokon. 

Lissovényi de Király-Lubbella András, György és Sámuel 
az 1712-ik évben kaptak ármális levelét, mely ugyanakkor kihir- 
dettetett Árva vármegyében. László kineveztetett Pest vármegyé- 
ben táblabírónak 1832-ben ; a család ezímerpecsétje a Kubinyi 
Petronella után maradt iratokon és Végr. Okit. 340/XI. jelzet alatt 
található. 

Liszkay, másként Szabó Miklós és fia István 1677-ben; 
ifj. Miklós 1761-ben Nógrád vármegye bizonyítványa alapján Pest 
vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek : N. L. I. 260. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 42. B. Nr. 22. 

Lisztár, másként L e s t á r János Hont vármegye bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegyében kihirdettetett az 1755-ik évben. 
N. L. I. 260.. 263., II. 24(). Egyéb adatok ugyanott. 216 Lisznyay — Lőre 

Lisznyay, másként L i s z n y ó y, lásd D a ni ó de L i s z n y ó ; 
Gedeon kineveztetett táblabírónak Pest vármegyében 184()-ben. 

Litíissy (le Dereszlény et Litass, már a XIV. században 
ismeretes, Hont- és Bars vármegyékben birtokos, nemes család ; 
czimerpecsétje a Konez család nemességi iratai közt ; Processus 
Nobilitares fasc. 2. Nr. 52. és Polgári Perek fasc. 2. ex 1703. 
jelzetek alatt található. 

Literáty család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 146. 
Nr. 38. jelzet alatt látható. 

Litomericzky család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 
36. Nr. 14. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Loel), czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. 191. Nr. 
59. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Loffay Mária, budai lakos, férjezett Német Istvánné, Liptó 
vármegye nemesi bizonyítványát bemutatja 1799-ben. N. L. I. 501. 

Lohr, czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. 188- Nr. 
34. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Lokcsáiiyi család, czimerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 1818. 
Nr, 527. jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Lokcsáiiszky György, János és István — Nagy Iván szerint 
— I. Lipót királytól kaptak ármális levelet ; a család Árva- és 
Liptó vármegyékből ágazik szét; czimerpecsétje az Acta Nobili- 
taria ex 1810. Nr. 2568., Polgári Pei-ek fasc. 18. Nr. 11., fasc. 
124. Nr. 51., fasc. 167. Nr. 98. jelzetek alatt őrzött iratokon 
látható. 

Lolics család, czimerpecsétje a vármegyei okmánytárban a 
910/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten található. 

Lóiiyay de Nagy-Lóiiya et Vásáros-Náinény, Árpádkori ős 
nemes nemzetség, mely Szatmár vármegyéből ágazott szét. Pest 
vármegyében táblabírónak Lónyay János kineveztetett 1832-ben; 
a család czimerpecsétje: Polgári Perek fasc. 144. Nr. 21. jelzetű 
iratokon látható. 

Lőre János, ráczkevei uradalmi prefektus, Pest vármegye 
nemesei közé való felvételét kéri az 1792-ik évben: N. L. I. 26. Lórencz — Lovász 217 

Loreiicz család, czimerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 30. Nr. 18., fasc. 54. Nr. 28. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Lorstaiiier, czímerpecsét az Acta Politico-Miscellanea ex 
1799. Nr. 1600. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Losoiiczy Fülöp Jánosnak és nejétől, F r a n k Annától 
született fiainak, Sámuelnek és Jánosnak az 16íí2-ik évben ado- 
mányozott ármális hiteles másolata és leszármazási tábla a 
nemességszerzötöl kezdve a nemesi iratok közt ,,L. Í0." jelzet alatt. 

Losoiicz.v Pálnak és nejétől, nemes Farkas Ilonától szü- 
letett gyermekeinek, Pál, Lajos, Julianna és Eszternek 1797-ben 
adományozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt 
„L. 10."' jelzet alatt. Kihirdettetett Pest vármegyében 1797-ben; 
N. L. I. 261. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 123. Nr. 27., 
fasc. 155. Nr. 74., fasc. 166. Nr. 72. 

Losoiiczy, Komárom vármegyei család ; János és fiai, János, 
István, József és Alajos, Komárom vármegye nemesi bizonyítványa 
alapján kihirdettettek 182tí-ban : N. L. I. 503. 

Losteiner család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 108. 
Nr, 2. jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Lósy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 42. Nr. o9. L. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Lothariiiii, czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. 2. 
ex 1700. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Lotz, czímerpecsét : A bátorkeszi K i s család nemességi iratai 
közt található. 

Lovas de Tete Mihálynak az 1735-ik évben kelt királyi 
adománylevele Tete-pusztára Pest vármegyében kihirdettetett 
ugyanazon évben : N. L, I. 262. 

Lovász István, János, Mihály és Zsigmond szt.-mártoni (Bor- 
sod m.) és István, kákái lakosok, a Borsod vármegye által 1725-ben 
kiadott s a jászói konventnek 1651-ik évi kiadványára hivatkozó 
bizonyítvány a nemesi iratok közt ..L. ;í*." jelzet alatt. Nevezettek 
Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 1727-ben: 
N. L. I. 263. István Pest vármegyében esküdt volt 1732-ben. 
Czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1844. Nr. 6219. ; Polgári Perek 218 Lovász — Lukács 

fasc. 7. Nr. 5. ex 1732., fasc. 8. Nr. 10., fasc. 33. Nr. 25. jelzetek 
alatt őrzött iratokon található. 

Lovászy, czímerpecsét található az Acta Nobilitaria ex 1830. 
Nr. 2790. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Lovcsánszky György és fia Márk, Temes vármegye bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett 1784-ben. 
N. L. I. 2G3. 

Lörincz, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 21. Nr, 6., fasc. 
25. Nr. 2. 

Lörinczy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 251. Nr. 47. 

Lubisits, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 174. Nr. 60. ; az 
ügyvédek után maradt különféle családi iratok közt Nr. 85(). 
jelzetek alatt található. 

Liiby (le Benedekfíilva, már a XV , XVI. században szereplő 
birtokos nemes család Liptó vármegyében ; Imre kineveztetett 
Pest vármegyében táblabírónak 1820-ban. Czímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 28. Nr. 26., fasc. 150. Nr. 3., fasc. 160. Nr. 15., Végr. 
Okit. 1017/XI., Acta Nobilitaria ex 1835. Nr. 3653. 

Ludvií^h Sámuel. Győr vármegye bizonyítványa alapján Pest 
vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 1831-ben. 
N. L. II. 247. 

Lugos.v János és András czeglédi lakosok a nemességükre vo- 
natkozó tanuvallatási jegyzőkönyvet bemutatják s annak hitelesítését 
kérik 1817-ben: N. L. íl. 248. 

Liiizkovics család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 151. 
Nr. 55. jelzet alatt őrzött iratokon található, 

Lukii (le Luka-Nyéiiye, Hont vármegye egyik legrégibb csa- 
ládja, mely már az Árpádkorban szerepelt ; a sok megyére szét- 
ágazó családból Pest vármegyében József kineveztetett táblabírónak 
1797-ben; a család czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 20. Nr. 
22., fasc. 78. Nr. 15., fasc. 259. Nr, 58, 59. és 60., fasc. 277. 
Nr. 1. Végr. Okit. 443/XI. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Lukács Márton, pesti fakereskedö, valamint fiai, László, István 
és György, Heves vármegye bizonyítványa alapján a pestmegyei 
nemesek sorába felvétettek és kihirdettettek 1824-ben: N. L. II. Lukács — Lüley 219 

'2ö'2. Lukács Gergely kineveztetett táblabírónak 1810-ben; Antal 
1818-ban. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc ~r2. Nr. 4. és a 
S z o k 1 a y család nemességi iratai közt. 

Lukacsics Mihály kapitánynak 1817-ben adományozott ármális 
hiteles másolata a nemesi iratok közt .,K. 8/' jelzet alatt. Kihir- 
dettetett Pest vármegyében 1818-ban. N. L. II. 251. 

Lukácsy de Dobrovnik, czímerpecsét; található az Acta 
Nobilitaria ex 18-29. Nr. 8005.; ex 1826. Nr. 2704. jelzet alatt 
őrzött iratokon. 

Lukácsy (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 35. Nr. 43. 

Lulesits család, leszármazási táblája a Polgári Perek fasc. 58. 
Nr. 16. jelzet alatt őrzött iratok közt látható. 

Luppa család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 259. Nr. 
63. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Lntze család, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 253. Nr. 132. 
jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Liizsánszky, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 93. 
Nr. 21. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Lüley, régi barsvármegyei család ; czimerpecsétje a Polgári 
Perek fasc. 132. Nr. 30. jelzet alatt őrzött iratokon található. M. Macliik Ferencz és Imrének Nyitra vármegyétől 1805-böl ; 
József ügyvédnek (Imre fiának) Pest vármegyétől 1836-ból nemesi 
bizonylat a M. Istvánnak 1609-ben adományozott ármálisra vonat- 
kozólag: Acta Nobilitaria ex 1842. Nr. 6485. jelzet alatt. András 
és két fia, Lajos és József, Bars vármegye bizonyítványa alapján 
1834-ben; József ügyvéd 1836-ban Imre; és fia Károly; valamint 
fivérei. Károly és Sándor, 1843-ban a nemesek főkönyvébe be- 
vezettettek: N. L. II. 255., Acta Nob. ex 1836. Nr. 855. Czímer- 
pecsét: Acta Nob. ex 1843. Nr. 3332. 

Maelió, czímerpecsét a vármegyei okmánytárban 270/XI. 
jelzet alatt őrzött végrendeleten látható. 

Madách <le Sztregova et Kis-Kelecséii János (Sándor fia) 
kineveztetett táblabírónak 1823-ban, nemesi bizonyítványt kapott 
1827-ben: N. L. II. 267. Leszármazási tábla: Polgári Perek fasc. 
150. Nr. 25. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 36. Nr. 12., fasc. 
116. Nr. 25., fasc. 155. Nr. 80. jelzetek alatt találhatók. 

Madár Imre, pesti lakos. Csik-Gyergyó és Kászon-Székek 
nemesi bizonyítványa alapján a peslmegyei nemesek sorába fel- 
vétetik és kihirdettetik 1825-ben: N. L. II. 265. 

Madarassy, másként Magyar de Mező-Madaras Istvánnak a 
Gömör vármegye által r774-ben kiadott bizonyítvány ősrégi dona- 
tárius nemességére vonatkozólag „il/. íi." jelzet alatt; kihir- 
dettetett 1796-ban ; Ignácz és fiai, Antal, Ignácz, József és Pál 
Heves vármegye bizonyítványa alapján 1812-ben; József, pesti 
lakos, Zala vármegye bizonyítványa alapján 1844-ben a nemesek 
fökönvvébe beíratnak: N. L. I. 265.. 290. István 1791-ben fő- Madarassy — Mágocsy 221 

szolgabíró ; László 1836-tól föszolgabiró, 1849-töl fogva első alispán ; 
Pál megválasztatott aljegyzőnek 1876-ban. árvaszéki ülnöknek 
1889-ben. Táblabiróknak kineveztettek : István 1806-ban; Ferenez 
1818-ban; végül István 18()l-ben. Czimerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 23. Nr. 8.. fasc. 93. Nr. 11., fase. 114. Nr. 13.. fasc. 146. 
Nr. 37., fasc. 148. Xr. 3(1. 

Madarász, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 155. Nr. 62. 
jelzet alatt található. 

Madas de Babád Károlynak az 1868-ik évben adományozott 
ármális kihirdettetik Pest vármegyében 1870-ben : N. L. I. 279. 
Táblabírónak kineveztetett már megelőzőleg 1861-ben. 

Máday István és Sámuel bemutatják a nemességükre vonat- 
kozó tanuvallatási jegyzőkönyvet 1817-ben: N. L. II. 257. Czimer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 133. Nr. 44. jelzet alatt található. 

Madedl, czimerpecsét : Végr. Okit. 1078/XI. és Polgári Perek 
fasc. 138. Nr. 40., fasc. 249. Nr. 27. jelzetek alatt található. 

Ma^ay Mártonnak Fehér vármegye nemesi bizonyítványt ad 
1734-ben — a Magay Márton. .János, Péter. Ambrus és Sándornak 
1573-ban adományozott ármálisára vonatkozólag: a nemesi iratok 
közt „J/. 14." jelzet alatt. Péter. .János és István biai lakosok 
kihirdettetnek 1776-ban: N. L. I. 264. 

Magdalén, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 189. 
Nr. 88. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Magdics Péter 1714-ben ármális levelet kapott; a család 
czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 151. Nr. 55. jelzet alatt 
őrzött iratokon látható. 

Matrh Pál bemutatván a neki és fiának, Benedeknek, ado- 
mányozott ármális levelet, kihirdettetett Pest vármegyében 1643-ban: 
N. L. I. 264. 

Mágocsy Mihály, előbb pestvármegyei loadószedő. később 
alispánnak. 1733-ban kiadott nemesi bizonyítvány a nemesi iratok 
közt ..J/. ;.- jelzet alatt. N. L. I. 264. Ifj. Mihály táblabíró 
lett 1773-ban; a család czimerpecsétje: Acta Pol. ex 1719. 
Nr. 3., Acta Mise. ex 1731. Nr. 12., Polgári Perek fasc. 2. 
Nr. 5., fasc. 3. Nr. 2., 4.. 7., fasc. 25. Nr. 4. jelzetek alatt őrzött 
iratokon látható. 1222 Magvai- — Majlálh 

Maií.var, lásd M a d íi r a s s y de M e z ö -M a d a r a s név alatt. 

Maíf.var László 1849-ben első aljegyző volt. Czímerpecsét : 
Acta Folitico-Miscellanea ex 1810. Nr. 2770. jelzet alatt található. 

Ma8:.var (más), czímerpecsét: Végr. Okit 1447X1. 

Maíj^yar (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 67. Nr. 7. 

Mag:.var (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 142. Nr. 155. 

3Iag\var,v de Kisinagyar Antal és fiai, Kálmán és Dániel, 
valamint Antal fivére József, Pozsony vármegye nemesi bizo- 
nyítványa alapján kihirdettetnek 1846-ban : N. L. II. 279. Czímer- 
pecsét : Polgári Perek fasc. 255. Nr. 34.. fasc. 262. Nr 32. jel- 
zetek alatt található. 

Maiszerek András, bemutatván az l()40-ik évben nyert ármá- 
lisát, kihirdettetett Pest vármegyében ugyanazon évben: N. L. I. 265. 

3Iajerf.v, másként Majer Péter 1703-ban, Mihály 17ö5-ben 
az 1694-ik évben nyert ármáüs bemutatásával kihirdettetnek; 
hasonlókép Ferencz. budai polgár és fiai. József, Ferencz, Alajos 
Károly és Szerafikus Ferencz 1794-ben; Károly 1825-ben nemesi 
bizonyítványt kapott. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 152. Nr. 9. 
Egyéb adatok: N. L. I. 275. és 290. Ferencz kineveztetett Pest 
vármegyében táblabírónak 1831-ben. 

Ma jerl Lörincznek és S e m b e r y azelőtt Obereigner 
Györgynek az 1675-ik évben adományozott ármálisra vonatkozó 
bizonyítvány Hont vármegyétől a nemesi iratok közt ..S. 68." 
jelzet alatt. Ifj. Lőrincz kihirdettetett Pest vármegyében 1733-ban. 
N. L. I. 265. 

Majerszky, Pozsony-, Nógrád- és Trencsénben elterjedt család ; 
az ármálist Majerszky János és neje. Gall Anna 1741-ben kapták. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 43. Nr. 6. és Nr. 13., fasc. 133. 
Nr. 40., Acta Politica ex 1770. Nr. 25. jelzetek alatt őrzött ira- 
tokon található. 

Majláth de Székhely í^róf és nemes, József 1784-ben első 
aljegyző, 1785-ben főispán, helyesebben II. József-korabeli kerületi 
administrator volt. Táblabiróknak kineveztettek : József 1784-ben ; 
György 1810-ben; János 1818-ban; ifj. György 1819-ben; Károly 
1822-ben ; György 1829-ben. A család czimerpecsétje : Polgári 
Perek fasc. 138. Nr. 35., fasc. 146. Nr. 19., fasc. 151. Nr. 55., Majláth — Makszity 223 

fasc. 184. Nr. 18. és Acta Crim. fasc. 1810. Nr. 3103. jelzetek 
alatt található. 

3Iajorszky, czirnerpecsét : Polgári Perek fasc. 268. Nr. 2. 
jelzet alatt található. 

Majthéiiyi de Keselökeö l»áró és nemes, Károly 1818-ban 
főszolgabírónak választott meg. Báró M. László 1850-ben kineve- 
zett megye főnök volt. Tábiabiráknakkineveztettettek: Imre 1784-ben; 
Károly 179S-ban; Pál 179ö-ben; Imre 1815-ben; Marion 1818-ban: 
László 1820-ban: Pál 1841-ben; Ágoston 1841-ben; a család 
czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 8. Nr. 11., fasc. 73. Nr. 7.. 
fasc. 116. Nr. 23., fasc. 172. Nr. 187., Végr. Okit. 64/XI. jelzetek 
alatt található. 

Makanecz Mihály és neje, S z é c s e n Anna és fia Sándor, 1792- 
ben ármális levelet kaptak ; a család czímerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 112. Nr. 11. jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Makáry, czirnerpecsét: Jósva ügyvéd után maradt iratok 
közt Nr. 1292. található. 

Makay Ferencz. nagyváradi kanonok és János, budai lakos, 
valamint ez utóbbinak fiai, András, Mátyás, Béla és Ferencz, be- 
mutatván 1754-ben nyert ármálísukat Pest vármegye nemesei közé 
felvétettek és kihirdettettek ugyanazon évben : N. L. I. 266. Gzímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 68. Nr. 55., fasc. 70. Nr. 26., fasc. 
73. Nr. 13., Végr. Okit. 8/XI., 917/XI. jelzetek alatt található. 

Makk Antal, Pest városbirójának és nejétől, Schalhart 
Rozáliától született gyermekeinek 1791-ben adományozott ármális 
hiteles másolata a nemesi iratok közt „il/. 24.'' jelzet alatt. Ki- 
hirdettetett 1792-ben: N. L, I. 266. Pest vármegyében táblabíró- 
nak kineveztetett 1832-ben. Czirnerpecsét: Polgári Perek fasc. 48. 
Nr. 31., fasc. 52. Nr. 4. 

Mak(') János, szent-lőrinczi lakos, Győr vármegye bizonvít- 
ványa alapján a nemesek sorába felvétetett és kihirdettetett 
1806-ban: N. L. II. 256. 

Makovinszky család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 
185. Nr. 77. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Makszity, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 184. 
Nr. 7. jelzet alatt őrzött iratokon. 224 Makky — Malya 

Makky, Nógrád vármegyéből szétágazó nemes család ; czímer- 
pecsétje a vármegyei oklevéltárban az 1245/XI. jelzet alatt őrzött 
végrendeleten található. 

Malatinszky de Malatin, régi birtokos nemes család, melynek 
ősi fészke Liptó vármegye volt, innét ágazott szét a család Gömör-, 
Heves- és Zala vármegyékbe. András Pest vármegyétől nemesi 
bizonyítványt kapott 1640-ben. Egyéb adatok: N. L, I. 267. 

Malek család, czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban a 
926/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten található. 

>Ialenics de Korilonecz András Mihály Nógrád vármegye 
bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett 
és kihirdettetett: 1762-ben N. L. I. 267. 

Malenicza de Sztamora Katalin Temes vármegye bizonyít- 
ványa alapján nemesi bizonylatot kapott Pest vármegyétől 1789-ben : 
N. L. I. 267. 

Malevics család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 16. 
Nr. 8., fasc. 19. Nr. 9. jelzetek alatt őrzött iratokon látható, 

Málík Mihály és fia Antal 1760-ban ármáhs levelet kaptak ; 
a család czímerpecsétje: Acta Nobilitaria ex 1828. Nr. 5240., 
Acta Miscellanea ex 1758. Nr. 2. jelzet alatt őrzött iratokon 
látható. 

Malinovics család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 54. Nr, 86. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Malobiezky Ferencz, nagy-abonyi lakos, Trencsén vármegye 
bizonyítványa alapján, valamint királyi jóváhagyással örökbefoga- 
dott fia B 1 a h u t János kihirdettetnek Pest vármegyében 1880-ban : 
N. L. II. 280. 

Malovecz, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 30. Nr. 31: 
fasc. 33. Nr. 37., fasc. 92. Nr. 49. jelzetek alatt őrzött iratokon 
található. 

Maltzer család, czímerpecsétje látható a Polgári Perek fasc. 
58. Nr. 19. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Malya, másként Bazik Ferencz, monori lakos. Hont vár- 
megye nemesi bizonyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába 
felvétetett és kihirdettetett az 1782-ik évben: N. L. I. 32. Malyevácz — Marrliott 225 

Mulyevácz Györíjy, pozsegai adószedő és fiai, Péter, György 
és Ignácz, valamint leánya Katalin 1765-ben ármális levelet 
kaptak ; czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 273. Nr. 25. jelzet 
alatt található. 

Maiidics, Báes vármegye bizonyítványa az 1688-ban Mandics 
Istvánnak adományozott ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria 
ex 1814 Nr. 3249. jelzet alatt. András, József és György, dusnoki 
lakosok, 1814-ben; ifj. András és fia Mihály 1845-ben a nemesek 
főkönyvébe bevezettettek és kihirdettettek: N. L. II. 266. 

Maim Jánosnak 1769-ben adományozott ármálisra vonatkozó 
bizonyítvány a nemesi iratok közt ,,M. i6'." jelzet alatt: N. L. I, 268. 

3IanoviIler család, czímerpecsét e a Polgári Perek fasc. 1 1 
Nr, 5. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Mauussy Jánosnak és nejének, Po n tik a Ilonának 1827-ben 
adományozott ármális hiteles másolatban : Acta Nobilitaria ex 
1827. Nr. 4325. és a nemesi iratok közt ..M. 32." jelzet alatt. 
Kihirdettetik fiával, Györgygyei együtt ugyanazon évben: N. L. 
II. 268. 

Maiiyák István, laczházi lakos és fiai, József, János, András 
és István Nyitra vármegye bizonyítványa alapján a pestmegyei 
nemesek sorába felvétettek 1786-ban: N. L. I. 269. 

Máiiyay, Hont vármegyében kihirdetett nemes család ; czímer- 
pecsétje a Polgári Perek fasc. 70, Nr. 31. jelzet alatt őrzött ira- 
tokon található. 

Már Zsigmond és János a nemesek főkönyvébe bevezettet- 
nek 1839-ben: N. L. II. 260. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
170. Nr. 83., fasc. 172. Nr. 208., fasc. 194. Nr. 46., Acta Nob. ex 
1810. Nr. 2568. 

3Iaráczy Mihály, szalk-szent-mártoni lakos, Győr vármegye 
bizonyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétetik 
1805-'ben: N. L. II. 255. 

Marcliott Ferencz, kir. kamarai hivatalnok, Heves vármegye 
bizonyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétetik 
1815-ben: N. L. II. 267. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 95. 
Nr. .54., fasc. 101. Nr. 75. 

15 226 Marcis — Margaritz 

Marcis János, Trencsén vármegye bizonyítványa alapján a 
pestmegyei nemesek sorába felvétetett és kihirdettetett 1796-ban : 
N. L. I. 504. 

Marcsa (M arc ha) Ferencz bizonyítványt kap a Marcsa 
Gáspárnak lG22-ben adományozott ármáhsra vonatkozólag: nemesi 
iratok „il/. Ío." jelzet alatt. Kihirdettetett 1773-ban: N. L. I. 269. 
Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 133. Nr. 34., fasc. 115. Nr. 22. 

Márcsy, czímerpecsét a Szabó István ügyvéd után maradt 
iratok közt fasc. 19. jelzet alatt látható. 

Marczell Tamás, Pozsony vármegye bizonyítványa alapján a 
pestmegyei nemesek sorába felvétetett 1846-ban : N. L. II. 2T8. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 117. Nr. 18. Végr. Okit. 1005/XI. 

3Iarczibányi de Piiclió et Csóka János, kineveztetett Pest 
vármegyében táblabírónak 1815-ben; Lajos 1837-ben; a család 
czímerpecsétje : Végr. Okit. 913/XI., 933/XI., Polgári Perek fasc. 
13. Nr. 4. jelzetek alatt található. 

Maresch, czímerpecsét található az Acta Politico-Miscellanea 
ex 1810. Nr. 2770. jelzetek alatt őrzött iratokon. 

Márffy de Cséb Lipótnak adoptionális levele, melylyel nemes 
Khegl József fiát, Károlyt, fiává fogadja, királyi megerősítést nyer 
1810-ben : nemesi iratok „M. 33.'" jelzet alatt. Kihirdettetett 
1811-ben: N. L. II. 260. Nevezett Márffy Lipót kineveztetett tábla- 
bírónak 1808-ban. Czímerpecsét a Csejtey nemességi iratok közt. 

Margalics János, Pest vármegyében kineveztetett táblabíró- 
nak 1790-ben; a család czímerpecsétje a Crines család nemesi 
iratai közt és Polgári Perek fasc. 27. Nr. 1., fasc. 38. Nr. 11., 
fasc. 42. Nr. 39. C, fasc. 52. Nr. 7. jelzetek alatt található. 

Margaritovics Jephtin, szentendrei lakosnak, fiának Péternek 
és ennek nejétől, Aposztolovies Annától született gyerme- 
keinek 1791-ben adományozott ármális hiteles másolata a nemesi 
iratok közt „A/". 50." jelzet alatt. Kihirdettetett Pest vármegyében 
ugyanazon évben : N. L. I. 269. Czímerpecsét : Végr. Okit. 942/XI. 

Marigaritz János és fiai, János, György és Antal bemutatván 
ármálisukat, a pestmegvei nemesek sorába felvétettek 1751-ben : 
N. L. I. 270. Marháth — Markos 227 

Marhátli de Bikkfalva István, nagykörösi lakos és fiai, István 
és Sámuel, valamint fivére Gergely, Szabolcs vármegye bizonyít- 
ványa alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétettek és ki- 
hirdettettek 1790-ben: X. L. I. 270. 

Mariassy de Dezer András az 1724-ik évben felmutatja az 
atyjának, Istvánnak és néki kiállított nemesi bizonyítványt Tren- 
csén vármegye részéről : Nemesi Investigatio ex 1724. Nr. 18. 

Mariassy de Márkus- et Batizfalva András nemességére vo- 
natkozó tanuvallatási jegyzőkönyv 1724-böl : N. L. I. 270. Kine- 
veztettek Fest vármegyében táblabiróknak : István 1793-ban ; Dénes 
1811-ben; Béla 1861-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 179. 
Nr. 117., fasc. 195. Xr. 70. 

Marich de Szolí?a-Ea:yliáza, tözsgyökeres fehérmegyei bir- 
tokos nemes család ; Dávid Pest vármegyében kineveztetett tábla- 
bírónak az 1818-ik évben. 

Marikovszky de Tornya, Gömör- és Trencsén vármegyében 
ismeretes nemes család. Czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 253. 
Nr. 142. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Marinkás család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 245. 
Nr. 13 jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Mariscliiiitz, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc, 
10. Pr. 11. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Mark de Sepsi-Szent-György család, czímerpecsétje található 
az Acta Nobilitaria ex 1797. Xr. 671. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Marklovszky de Zebratz, Trencsén vármegyében régi birtokos 
nemes család ; czímerpecsétje : Acta Miscellanea 1784. Nr. 5. és 
Nr. 5. F. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Markos, tősgyökeres pestmegyei család ; István nemesi bizo- 
nyítványt kapott Pest vármegyétől 1716-ban : X. L. I. 271. 

Markos de Ramocsa István, izsáki lakos 1783-ban és Péter 
1818-ban Veszprém vármegye nemesi bizonyítványa alapján a 
pestmegyei nemesek sorába felvétetnek: X. L. I. 271. Kineveztet- 
tek táblabiróknak: József 1811-ben ; Mihály 1836-ban. Czímerpecsét: 
Polgári Perek l'asc. 148. Xr. 1., fasc. 170. Xr. 90. jelzetek alatt 
látható. 228 Markovics — Marsovszky 

3Iarkovics de Ás Antal Mátyás, pesti egyetemi tanárnak és 
kiérdemült rektornak és nejétől, Majgráber Máriától született 
gyermekeinek és unokáinak 1791-ben adományozott ármális hiteles 
másolata a nemesi iratok közt .,il/. 58." jelzet alatt. Jánosnak 
nemesi bizonylat Pest vármegye részéről : Acta Nobilitaria ex 1826. 
Nr. 1856. jelzet alatt. Czímerpecsét: Acta Crim. ex 1815. Nr. 
3115., Polgári Perek fasc. 68. Nr. 31. Egyéb adatok: N. L. I. 271. 

Markotányi család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 122. Nr. 10. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Márkus István 1667-ben, László sződi lakos 1720-ban Pest 
vármegyében kihirdettettek : N. L. I. 272. Czímerpecsét : Acta Poli- 
tica ex 1751. Nr. 6. Polgári Perek fasc. 14. Nr. 11. jelzetek alatt 
található. 

Márkus de Eör Ferencz, csanádi lakos, Veszprém vármegye 
bizonyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétetik és 
kihirdettetik 1796-ban: N. L. I. 272. 

Maróczy Pál az 1625-ik évben ármális levelet kapott, mely 
kihirdettetett Győr vármegyében ; a család czímerpecsétje : Polgári 
Perek fasc. 129. Nr. 36. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Maros György, hites ügyvéd, Mármaros vármegye bizonyít- 
ványa alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétetik és kihir- 
dettetik 1839-ben: N. L. II. 266. 

Marossy, másként K i s-M a r o s s y András, pócsmegyeri lakos, 
1657-ben Komárom vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetik. 
Andrásnak Pest vármegye által 1658-ban kiadott nemesi bizonyít- 
vány a nemesi iratok közt .,M. 4." jelzet alatt. János nemesi bizo- 
nyítványt kap 1696-ban. Egyéb adatok: N. L. I. 224. 

Marschik család, czímerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
115. Nr. 22. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Marsó, Hevesből Nyitra vármegyébe kiágazó nemes család ; 
czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 1839. Nr. 2684. jelzet alatt 
őrzött iratokon található. 

Marsovszky de Marsófalva, már a XIV. században szereplő 
Trencsénben birtokos nemes család. Pest vármegyében István ki- 
neveztetett táblabírónak 1818-ban ; József, budai lakos, Trencsén Marsovszky — Márton. 229 

víirmegye bizonyítványa alapján kihirdettetett 1838-ban : N. L. II. 
270. Czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 146. Nr. 19., 
Acta Nobililaria ex 1829. Nr. 4885. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Martiiikovits, f*ozsony- és Trencsén vármegyében ismeretes 
nemes család ; czimerpecsétje a vármegyei oklevéltárban a 43(3/XI. 
jelzet alatt őrzött végrendeleten látható. 

Martinovics Vincze, Tamás, Ignácz és Márknak, Márk nejének, 
Sárffy Évának, János, József és Máriának, János első nejétől, 
Parcsetics Juliannától, nemkülönben második nejétől, E ti e c z- 
berger Annától született gyermekeiknek 1791-bon adományozott 
ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt ,,M. 27.''' jelzet alatt. 
Kihirdettetik ugyanazon évben: N. L. I. 272. Czímerpecsét: Pol- 
gári Perek fasc. 71—72. Nr. 4., fasc. 74. Nr. 26. 

Martiny János és fiai, Fidel, Ernő. Ágoston és Miksa 1839- 
ben ; János és fiai, István és Ferencz 1840-ben Pozsony vármegye 
nemesi bizonyítványa alapján; Péter Adolf pedig Sopron vármegye 
bizonyítványa alapján ugyancsak 1840-ben a pestmegyei nemesek 
sorába felvétetnek: N. L. II. 258. Czímerpecsét: Acta Nobilitaria 
€x 1840. Nr. 6677. 

Márton János pesti és László gyöngyösi lakosok Vas vár- 
megye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába fel- 
vétettek és kihirdettettek 1768-ban; N. L. I. 272. János kinevez- 
tetett táblabírónak 1845-ben. E vasmegyei Márton család czimer- 
pecsétje látható a Polgári Perek fasc. 30. Nr. 6. jelzet alatt levő 
iratokon. ^ 

Márton (le Zs/rol.ván et Mánd, másként Szoboszlay 
Péter, donationális levelet kapott Kénese biharmegyei és Thybatelek 
szatmármegyei birtokokra Mátyás királytól 1489-ben. Pest várme- 
gyében: Sámuel, monori lakos, Szatmár vármegye bizonyítványa 
alapján 1807-ben; Gábor, Mihály és János, czeglédi lakosok, 
ugyancsak Szatmár vármegye bizonyítványa alapján 1807-ben ; 
Miklós, János, Sámuel és Ferencz, ugyancsak czeglédi lakosok, 
1825-ben; végül István, orvos, Gömör vármegye bizonyítványa 
alapján 1825 ben a vármegye nemesei sorába felvétettek és kihir- 
dettettek: N. L. I. 272., II. 256.,363. Ferencz 1861-től fogva mint 
aljegyző, majd később mint tb. főjegyző szolgálta Pest vármegyét 
1865-ig. Táblabírónak kineveztetett Lajos 1861-ben ; a család 230 Márton — Méteffy 

czímerpecsétje található az okmánytárban az 1884'XI. jelzet alatt 
őrzött végrendeleten. 

3Iártonicz báró András honfuisitó diplomája 1809-böl a 
nemesi iratok közt ,,M. 25." jelzet alatt; ugy ez, mint 1813-ban 
kelt bárói diplomája kihirdettetnek ugyanezen években. N. L. II. 263. 

MártoiifFy <le Csik-Miiidszent, régi székely család, mely 
Csik-Székely-Székböl Heves, majd innét több más vármegyébe ága- 
zott szét. Ignácz, szolgabíró, Heves vármegye nemesi bizonyít- 
ványa alapján kihirdettetik 1844 : N, L. II. 275. György váczi alsó 
járási szolgabírónak megválasztatik 1872-ben. Márton kineveztetett 
megyei árvaszéki iktatónak 1884-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 247. Nr. 73., fasc. 254. Nr. 8., fasc. 258. Nr. 50. A. jelzetek 
alatt található. 

Mártoiiyi, másként Nagy Ferencz nagykörösi lakosnak nemesi 
bizonylat Pest vármegyétől 1766-ból a Mártonyi Istvánnak 1668- 
ban adományozott ármálisra vonatkozólag : Acta Nobilitaria ex 
1792. Nr. 1282. jelzet alatt. Lajos kineveztetett táblabírónak 1861- 
ben. Leszármazási tábla a nemesi iratok közt ,, M. 21.'' jelzet 
alatt. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 164. Nr. 102., fasc. 254. 
Nr. 23. Acta Politica ex 1753. Nr. 3., ex 1760. Nr. 12. Egyéb 
adatok: N. L. I. 295. 

Marty János és István, valamint fiai, János, András és István 
bemutatván ármálisukat, a pestmegyei nemesek sorába felvétetnek 
1692-ben: N. L. I. 273. 

Máry család, czímerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
261. Nr. 2. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Maszlaghy család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 254. Nr. 22., Végr. Okit. 870/XI. jelzetek alatt őrzött iratokon. 

Matarics család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 34. 
Nr. 25. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Matavovszky Lajos 1697-ben I. Lipót királytól ármális levelet 
kapott; a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 200. Nr. 107., 
fasc. 268. Nr. 3. jelzetek alatt őrzött iratokon látható. 

MátéfFy de Czecze, czímerpecsét a K o n c z család nemes- 
ségi iratai közt : Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 52., Polgári 
Perek fasc. 48. Nr. 33. jelzetek alatt található. Mathejcsek — Matyarecska 231 

Matliejfsek, másként Matyerecska Ádám nemességére 
vonatkozó liitelesílett jegyzőkönyv 1760-ból. N. L I. i'74. 

Matlieides Mihály és két fia, János András és Zakariás 
lT19-ben ármális levelet kaptak; a család czímerpecsétje : Pol- 
gári Perek fasc. 21. Nr. 10.. fasc. 24. Nr. 24. jelzetek alatt 
találiiató. 

Matík család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 7. Nr. 14. 
jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Matis (Matisz), ezímerpecsét : Polgári Perek fasc. 42. Nr. 
39. L., Végr. Okit. 933/XI. jelzetek alatt található. 

Matiskovics, ezímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
134. Nr. 9. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Matkovics, ezímerpecsét látható a Polgári Perek 158. Xr. 74. 
jelzet alatt őrzött iratokon. 

Matlekovics család, czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban 
a 643/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten található. 

Matócsy család, 1664-ben nyert ármális levelet : Erdélyi 
íökormányszéki iratok az 0. L.-ban 1806/5350. ; a család czímer- 
pecsétje : Polgári Perek fasc. 34. Nr. 25. jelzet alatt található. 

Mátray család, czímerpecsétje : Acta Miscellanea ex 1701. 
Nr. 3. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Mattaiiovics család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 249. Nr. 19- jelzet alatt őrzött iratokon. 

Mattekovich, lásd Gerlóczy de Alsó- V iszok a. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 261. Nr. 29. Adatok: N. L. I. 273. 

Mattos másként Trangos János, pesti lakos és fiai, Orbán, 
János és .\ntal Ferencz ; András gyöngyösi és ennek fia Ferencz, 
egri lakos, Zólyom vármegye bizonyítványa alapján 1795-ben; 
János, pesti lakos és gyermekei, Róza, Jozefa, István. Anna és 
János, 1823-ban a nemesek főkönyvébe bevezettetnek : N. L. 
I. 504. 

Matyarecska, másként Radosnay vagy Máthéjcsek 
Ádámra vonatkozó nemesvizsgálati jegyzőkönyv 1760-ból a nemesi 
iratok közt „M. 17." jelzet atatt. 232 Mátyás — Mausperger 

Mátyás, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 8. Nr. 9. 
jelzet alatt őrzött iratokon. 

Matt.vasovszky (le Felsö-Mattyasócz, Liptó vármegye leg- 
régibb nemes családainak egyike ; czímerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 70. Nr. 32., fasc. 128. Nr. 16., fasc. 202. Nr. 35. stb. jel- 
zetek alatt található. 

Mátyássy de Szereda család az 1609-ik évben kapott ármális 
levelet : az 0. L.-ban. Gyulafehérvári káptalan 6. L. R. 370. ; a 
család czímerpecsétje : Acta Nobilitaria ex 1803. Nr. 317., Polgári 
Perek fasc. 116. Nr. 3., fasc. 125. Nr. 79., fasc. 137. Nr. 10. 
jelzetek alatt található. 

Matyók, másként Pan ez Mihály 1792-ben; gyermekei, Lipót, 
Sándor, József, János és Antónia 1816-ban Vas vármegye nemesi 
bizonyítványa alapján a nemesek főkönyvébe bevezettetnek: N. 
L. I. 320., II. 269. 

Matyók de Eg-yházas-Radócz, czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 245. Nr. 14., fasc. 248. Nr. 110., Acta Nob. ex 1837. Nr. 
4653.. ex 1818. Nr. 2060. jelzetek alatt található. 

Mattyus Ferencznek a Borsod vármegye részéről 1728-ban 
kiadott nemesi bizonyítványa az őseinek 1598-ik évben adomá- 
nyozott ármálisra vonatkozólag a nemesi iratok közt „M. S."' 
jelzet alatt. Ferencz, szelei lakos, 1728-ban; Pál 1765-ben; Mihály 
és András 1823-ban ; János Pozsony vármegye bizonyítványa 
alapján, valamint fia Izidor és leánya Klotild 1840-ben Pest vár- 
megye nemesei közé felvétettek: N. L. I. 275., II. 279. 

Mátyiis de Alistál Pál kineveztetett Pest vármegyében tábla- 
bírónak 1749-ben; ifj. Pál 1772-ben; János 1836-ban. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 5. Nr. 31., fasc. 33. Nr. 29. Egyéb 
adatok: N. L. I. 274. 

Mátyus de Domony, czímerpecsét találhaló az Acta Nobili- 
taria ex 1823. Nr. 3152. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Maiiclis de Farkasfalva, czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 
1817. Nr. 4132. jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Mausi)erg:er, Győr vármegyében ismert nemes család, mely 
Egerváry-ra magyarosította nevét; czímerpecsét található: Polgári 
Perek fasc. 108. Nr. 3., fasc. 134. Nr. 3. jelzetek alatt őrzött 
iratokon. Mazár — Medgyesy 233 

31az:ir Péter, S z e ö c s, másként T a s n á d y Andrással, 
Horváth Mártonnal és K o v á c s Pállal együtt l6()7-ben ármálist 
kapott, mely kihirdettetett Borsod- és Csongrád- akkor egyesiltetett 
vármegyékben. Egyebekben lásd Szűcs. 

3Iaz(i Jakab, bemutatván az 1642-ik évben nyert ármálisát, 
kihirdettetett Pest vármegyében ugyanazon évben: N. L. I. 275. 

Mazuch János altisztnek az V. Ferdinánd által 1840-ben 
adományozott ármálisa Pest vármegyében kihirdettetik 1841-ben : 
N. L. II. 2H9. 

3Iázur János és András, valamint ez utóbbi gyermekei, 
Lázár, József, Károly, Anna, József, Teréz, Ágnes és Erzsébet az 
1790-ik évben ármálist kaptak; a család czimerpecsétje : Acta 
Miseellaiiea ex 1786. Nr. 178. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Mayer Péternek, 17U2-ben adományozott és Pest vármegyé- 
ben 17()8-ban kihirdetett eredeti ármális : a vármegyei oklevél- 
tárban őriztetik. Czímerpeesét : Polgári Perek fasc. 10. Nr. 11., 
N. L. I. 275. 

Ma.vorfy, előbb M ay e r Ferencz, budai serfő/.önek és nejétől, 
V i e m e r Teréztöl született gyermekeinek, József, Ferencz, Alajos, 
Károly, Ferencz, Teréz és Mariannának 17G9-ben adományozott 
ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt .,il7. ó'i." jelzet alatt: 
kihirdettetett Pest vármegyében 1796-ban: N. L. I. 290. 

Mayeiiioffer György 1790-ben ármális levelet kapott; a család 
czimerpecsétje: Acta Miscellanea ex 1781. és 1783. Nr. 15. jelzetek 
alatt található. 

Maypeer, czímerpeesét a Várady után maradt iratok közt 
fasc. II. jelzet alatt található. 

Mayr József huszárkapitánynak 1795-ben adományozott és 
1796-ban Pest vármegyében kihirdetett ármális hiteles másolata 
a nemesi iratok közt „J/. .^.9." jelzet alatt; kihirdettetett ugyanazon 
évben : N. L. I. 505. Czímerpeesét : Polgári Perek fasc. 85. Nr. 30. 

Mecséry de eatlem, czímerpeesét: V'égr. Okit. 60/XI. és 
Polgári Perek fasc. 6. Nr. 8., fasc. 153. Nr. 22., fasc. 262. Nr. 
36., fasc. 291. Nr. 30. jelzetek alatt található. 

Metlí^yesy Pál, nagy-körösi reformátos lelkész, Pál, József és 
Ferencz fiaival egvütt Szabolcs vármegve nemesi bizonvítvánva 234 Medgycsy — Melléky 

alapján a nemesek főkönyvébe bevezettettek 1796-ban: N. L. 
I. 505. Czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 136. Nr. 25., fasc. 151, 
Nr. 56., iasc. 171. x\r. 15i>. : Acta Nob. ex 1813. Nr. 3884. 

Mednyánszlíy báró de 3Iedgyes Alajos kineveztetett Pest 
vármegyében táblabírónak 1829-ben ; a család czímerpecsétje : 
Végr. Őklt. 918/XI. ; Acta Mise. ex 1786. Nr. 218. jelzetek alatt 
található. 

Medve, lásd Beér név alatt. 

Medveczky de Medvecz et Kis-Bisztricze József, hévizi lakos, 
1780-ban; János, egyházi lakos, 1784-ben Árva vármegye bizonyít- 
ványa alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétettek és kihir- 
dettettek: N. L. I. 275. Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 125. 
Nr. 35., fasc. 164. Nr. 84., fasc. 170. Nr. 84. 

3Ie2:hy János, a solti szék követe volt az 1505-ik évi rákosi 
országgyűlésen : Jászay, A magyar nemzet napjai a mohácsi 
vész után, 157. lap. 

Megyery János és fia István, bemulatván ármálisukat, kihir- 
dettettek 1702-ben : N. L. I. 276. Kálmán 1875-ben járási számvevő- 
nek neveztetett ki. Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 110. Nr. 18. 

Meiroii, czimerpecsét: Acta Crim. ex 1831. Nr. 5081. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Melegli András, György és János, pándi lakosok, Liptó vár- 
megye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába fel- 
vétetnek és kihirdettetnek 1768-ban : N. L. I. 276. 

Meletzky, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 60. 
Nr. 29. és 30. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Melczer de Kellemes, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 
191. Nr. 66., fasc. 202. Nr. 42 és Acta Crim. fasc. 1825. Nr. 646. 
jelzetek alatt található. 

Melczer de Szelény, czimerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1806. 
Nr. 907. és a Sároi Szabó ügyvéd után maradt iratok közt fasc. 
26. jelzet alatt található. 

3Ielléky Ferencz 1642-ben nemesi bizonyítványt kap Pest 
vármegvélől : N. L. I 276. Menyhárt — Moskó 235 

Menyhárt, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 124. 
Nr. 53. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Menlíiuer család czímerpecsétje található a vármegyei oklevél- 
tárban 918/XI jelzet alatt őrzött végrendeleten. 

Menszáros Dánielnek és Sándornak Pest vm. 1778-ban bizo- 
nyítványt ad a M., másként Posta Jímos aszódi postamesternek 
1715-ben adományozott ármálisra vonatkozólag: a nemesi iratok 
közt ,,ir 12." jelzet alatt: N. L. I. 277. Leszármazási tábla: 
Polgári Perek fasc. 16. Nr. 10. 

Meiitler Mihály és Mátyás, valamint gyermekeik az 1755-ik 
évben ármálist kaptak ; a család czímerpecsétje : Acta Nobilitaria 
ex 1839. Nr. 6812. és ex 1840. Nr. 2750., Polgári Perek fasc. 103. 
Xr. 6. jelzetek alatt található. 

Mercse (Merts) de Sóskút László és lia László, valamint 
unokái László és János Arad vármegye nemesi bizonyítványa 
alapján 1826-ban, nemkülönben Mercse Konstantin is ugyanezen 
évben a pestmegyei nemesek sorába felvétettek : N. L. IL 277. 

Mérey de KaposOIére Miklós Somogy vármegye nemesi bizo- 
nyítványa alapján a nemesek főkönyvébe bevezettetik 1846-ban: 
N. L. IL 261. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 38. Nr. 8 , fasc. 73. 
Nr 7., fasc. 202. Nr. 2. jelzetek alatt található. Táblabiróknak 
kineveztettek : Sándor 1808-ban ; Lajos 1810-bcn ; László 1813-ban ; 
Károly 1841-ben. 

Meritziiy Antal, váczi kanonok, kineveztetett i'est vármegyében 
táblabírónak 1838-ban ; a család czímerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 168. Nr. 5. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Merkle, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 186. 
Nr. 108. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Mersits János és fia Lajos Pest vármegye nemesei sorába 
felvételik 1845-ben: Nemesi L I. 274. 

Méry Péter, abonyi lakos, nemességének igazolására kötelez- 
tetik 1794-ben: Nemesi L. L 277. 

Meskó de Felsö-Kubiii Jánosnak (Miklós fiának) nemesi 
bizonylat 1726-ból Árva vármegyétől : Acta Nobilitaria ex 1838. 
Xr. 5699. és a nemesi iratok közt ...V. y." jelzetek alatt. Sámuel 
1727-ben; Dániel n. -körösi lakos 1777-ben; Mihály vadkerti lakos 2o6 Meskó — Mészáros 

1784-ben; István fiaival együtt Nógrád vármegye bizonyítványa 
alapján 1838-ban a pestmegyei nemesek sorába felvétetnek : N. L. 
I. 277., II. 264. Táblabiróknak kineveztettek Sámuel 1737-ben ; 
János 179S-ban. Czimerpocsét : Polgári Perek fasc. 114; Nr. 29., 
fase. 122. i\'r. 37., lasc. 152. Nr. 8. 

Mészáros János, bemutatván ármálisát, kihirdettetik 1642-ben; 
Pál kecskeméti lakos és fiai Pál és János 1754-ben ; István, János 
és József, bugyi lakosok, Fehér vm. bizonyítványa alapján 1802-ben; 
Benjámin, Sándor és István 1816-ban; Imre taksonyi lakos Pozsony 
vm. bizonyítványa alapján 1817-ben; József dunakeszi lakos Vesz- 
prém vm. bizonyítványa alapján 1818-ban ; István, Sándor és 
Benjámin n. -körösi lakosok fiaik és unokáikkal együtt Fehér vár- 
megye bizonyítványa alapján 1818-ban ; János tassi lakos 1819-ben; 
Mátyás pusztaszántói birtokos, Pál hontmegyei alügyész, továbbá 
testvéreik Antal, László és József Nógrád vármegye bizonyítványa 
alapján 1820-ban ; és végül Károly Nyitra vármegye bizonyítványa 
alapján 1834-ben Pestmegye nemesei közé felvétetnek : Nemesi L. 
I. 278.. 11. 27. Kineveztettek táblabiróknak: Benjámin 1845-ben, 
Zsigmond 1861-ben. 

Mészáros, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 193. Nr. 168. 

Mészáros (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 137. Nr. 23. 

Mészáros (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 253. 
Nr. 150. 

Mészáros (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 126. Nr. 20 

Mészáros (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 58. Nr. 30 

Mészáros (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 26. Nr. 33 

Mészáros (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 16. Nr. 10 

Mészáros (más), czímerpecsét : a Szenté család nemességi 
iratai közt. 

Mészáros (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 162. Nr. 58. 

Mészáros (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 164. Nr. 82. 

3Iészáros (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 177. Nr. 61. 

Mészáros (más), czímerpecsét : Polgári Perek fase. 261. Nr. 27. 

Mészáros de Bodó-Baár et Nag.v-Lutse, czímerpecsét a Pol- 
gári Perek fasc. 111. Nr. 9. jelzet alatt őrzött iratokon található. Mészáros — Mester 237 

Mészáros, másként M i s z íl r o s, Pál és István .Mosony vár- 
megye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvé- 
tettek és kihirdettettek 17ő3-ban: N. L. I. 278. 

Mészáros de Naí;.v-Pa<lán család, czímerpecsétje : Polgári 
Perek fasc. 143. Nr. 179. jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Mészáros, másként N e s z m é 1 y i János, bemutatván ármá- 
lisát 1690-ben, a pestmegyei nemesek sorába felvétetik és kihirdet- 
tetik : N. L. I. 278. 

Mészel.v, másként Mészöly János és neje, H a d r y 
Zsuzsanna, valamint fivére Gergely és valamennyi leszármazóik 
1721-ben ármálist kapnak; Ignácz, Fehér vármegye nemesi bizo- 
nyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetik és 
kihirdettetik 1818-ban: N. L. II. 274.; Rudolf előbb csendbiztos, 
majd várnngy volt Pestmegyében az ötvenes években ; Gyula fő- 
számvevőnek kineveztetett 1878-ban; László tb. aljegyző lett 
1890-ben, s aljegyzőnek megválasztatott 1895-ben. Czímerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 170. Nr. 125., 127. és 128, fasc. 192. Nr. 82., 
fasc. 283. Nr. 170. Végr. Okit. 1244/XI. 

Meszeim család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 45. 
Nr. 18., fasc. 4t). Nr. 64., fasc. 51. Nr. 34. jelzetek alatt őrzött 
iratokon található. 

Messzetics, czímerpecsét a vármegyei oklevéltárban az 
1001, XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten található. 

Meszléii.vi (le eadein, vasvármegyei már a XVI, században 
szereplő birtokos nemes család ; czímerpecsétje a Polgári Perek 
fasc. 249. Nr. 6. és a 930/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten 
található. 

Mester Mártonnak és György, másként Kis ^Mihálynak 
1650-ben adományozott és 1656-ban Ung vármegyében kihirdetett 
eredeti ármális az oklevéltárban, a másolat a nemesi iratok közt 
..M. 6." jelzet alatt. M. István, irsai lakos, nemesi bizonylatot 
kap 1829-ben : Acta Nob. 1829 Nr, 5322. Nemesvizsgálati jegyző- 
könyv: Aota Nob. ex 1829. Nr. 3005. István 1740-ben; János és 
András 1744-ben Abauj vármegye bizonyítványa alapján a pest- 
megyei nemesek sorába felvétetnek: N. L. I. 278. Czímerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 17. Nr. 2. 238 Mestorházy — Miehl 

3lesterliáz.v Antal, Nógrád vármegye bizonyítványa alapján 
a pestmegyei nemesek sorába felvétetik 1820-ban: N. L. II. 276. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 34. Nr. 23., fasc 48. Nr. 43., 
fasc. 102. Nr. 6. 

Mestrovich család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 88. 
Nr. 12. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Metziier, czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc, 90. Nr. 
49. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Meiirers, czímerpecsét: Acta Politica ex 1732. Nr. 4. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Mézes, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 148. 
Nr. 30. jelzet alatt levő iratokon. 

3Iéze,y, másként Borkő Mihály, János és András nemes- 
ségére vonatkozó tanuvallatási jegyzőkönyv hitelesíttetik 1795-ben : 
N. L. I. 504. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 178. Nr. 109. jelzet 
alatt található. 

Mezriczky, Veszprém megyében ismert régi nemes család ; 
czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 180. Nr. 18. Végr. Okit. 530/XI. 
jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Meyerliolíl, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 153. Nr. 25. 
jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Miátovics, czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. 273. 
Nr. 31. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Michálek Miklós, bemutatván az 1639-ik évben nyert ármálisát, 
kihirdettetett Pest vármegyében ugyanazon évben: N. L. I. 279. 
A család Pest vármegyéből Nógrád- és Trencsén vármegyékbe 
ágazott szét. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 77. Nr. 21. jelzet 
alatt található. 

3Iichaletz, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 60. 
Nr. 27. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Micliély Márk, bemutatván ármálisát, kihirdettetett Pest vár- 
megyében az 1702-ik évben : N. L. I. 279. 

Michl, czímerpecsét található a vármegyei oklevéltárban 
-340/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten. Michna — Miklián 239 

Micliiiii, másként M r u n k o v i c s János végleshutai, András 
verbóki. József víjszászi és Ferencz polhorányi lakosok 1812-ben; 
ifj. János pedig 1835-ben, mindannyian Zólyom vármegye bizo- 
nyítványa alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétetnek : N. 
l' I. 506.. II. 201. 

Miliáltfy, czímerpeesét található a P. P. fasc. 49. Nr. 3., 
fasc í)4. Ni". 47., fasc. 130. Xr. 53. jelzetek alatt levő iratokon. 

Mihálkovics Józsefnek, a jászkún kerületek hites jegyzőjének 
és nejétől. Szekeres Erzsébettől született leányának, Julianna 
Zsuzsannának 1834-ben adományozott ármális hiteles másolata a 
nemesi iratok közt .,M. .55." jelzet alatt. Kihirdettetett ugyanazon 
évben: N. L. II. 278. Nemességszerzö kineveztetett táblabírónak 
Pest vármegyében 1836-ban. Czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 46. 
Nr. 52., fasc. 179. Nr. 114. 

Mihályi de Boldoi^falva, czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 
30. Nr. 32., fasc. 93. Nr. 1. és 27., fasc. 98. Nr. 44.. fasc. 152. 
Nr. 4., fasc. 177. Nr. 42. jelzetek alatt található. 

Mihálovics Györgynek, fivérének Lukácsnak és nővéreinek, 
Máriának és Katalinnak 1688-ban adományozott ármális czímer- 
festménynyel ellátott hiteles másolata a nemesi iratok közt .,J/. 1." 
jelzet alatt. 

Mihálovics Demeter, zászlótartó, később szent-endrei lakos- 
nak és fiának, Gábornak 1716-ban adományozott ármális hite- 
les másolata a nemesi iratok közt .,M. 1." jelzet alatt; ki- 
hirdettetett Pest vármegyében ugyanazon évben : N. L. I. 279. 
Czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 124. Nr. 50. 

Miké Ádám, Szatmár vármegye nemesi bizonyítványa alapján 
a pestmegyei nemesek sorába felvétetik 1841-ben : N. L. II. 263. 
Kineveztetett táblabírónak 1861-ben. 

Miklián (le Alsó-Rutka György, Turócz vármegye bizonyít- 
ványa alapján 1715-ben; György, hévizgyörki lakos, 1780-ban; 
József, futaki lakos, 1825-ben Pestmegye nemesei sorába felvé- 
tettek és kihirdettettek : N. L. I. 280. : II. 277. 

Miklián (le Felsö-Riitka György, aszódi lakos, Turócz vár- 
megye bizonyítványa alapján 1791-ben a pestmegyei nemesek 
sorába felvétetett és kihirdettetett: N. L. I. 280. Egyebekben lásd 
R uttk a v név alatt. 240 Miklós — Milánkovics 

Miklós János bemutatván az 1692-ik évben nyert ármálisát : 
kihirdettetett Pest vármegyében ugyanazon évben: N. L. I. 281. 

Miklósfy Imre kineveztetett táblabirónak Pest vármegyében 
1819-ben ; a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. GB. Nr. 
39., fasc. 117. Nr. 34. jelzetek alatt található. 

Miklósy család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 54. Nr, 
37., fasc. 145. Nr. 36. jelzetek alatt található. 

3Iiklovics család, régi nemessége megerősíttetett 1716-ban; 
a család czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 287. jelzet alatt található. 

Mikó de Bitske et Fariios, czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 156. Nr. 88. Leszármazási tábla: Polgári Perek fasc. 156. 
Nr. 109. jelzetek alatt találhatók. 

Mikos István, János, Mihály és Gergely, győri lakosok, 1755-ben 
felmutatják atyjuknak, Mikos Jánosnak Komárom vármegye részéről 
kiadott nemesi bizonyítványát a Bodó Péternek és Katz Pálnak 
adományozott ármálisra vonatkozólag : Nemesi Investigatio ex 
1755. Nr. 65. István, gyóni lakos és fia Péter, valamint fivérei, János, 
Mihály és Gergely a nemesek sorába felvétettek és kihirdettettek 
1754-ben: N. L. I. 281. Czímerpecsét: P. P. fasc. 151. Nr. 39. 

Mikosicli, másként Hrwssoczy de Pieczicze Jánosnak, 
valamint fivérének Gáspárnak és nővérének Dorottyának 1583-ban 
adományozott és a horvát tartománygyülésben, Zágrábban kihir- 
detett eredeti ármális bemutattatott Pest vármegyének egy hiva- 
talos ügyből kifolyólag 1899-ben: 40331/99. k. i. sz. 

Miksó (le Kis-Magyar György, Mihály és Ferencz, Fehér 
vármegye nemesi bizonyítványa alapján 1823-ban ; Pál, ügyvéd, 
Arad vármegye bizonyítványa alapján 1838-ban a vármegye ne- 
mesei sorába felvételnek: N. L. II. 276. Czímerpecsét: Végr. 
Okit. 865/XI. 

Mikszády család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 59. Nr. 35. jelzet alatt őrzött iratok közt. 

Mikulay, czímerpecsét : Hertelendy ügyvéd után maradt iratok 
közt fasc. I. jelzet alatt található. 

Milánkovics de Tiszák, másként Patyanszky Vazul az 
1810-ik évben ármális levelet kapott; a család czímerpecsétje: 
Polgári Perek fasc. 196. Nr. 120. jelzet alatt található. Müassyn — Millos 241 

Milassyn család, ármális levelét az 179l-ik évben kapta; 
József kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak 1861-ben; a 
család czímerpecsétje : Polgári Perek fase. 253. Nr. 162. jelzetek 
alatt őrzött iratokon látható. 

Milecz de Thariio et Draskócz-Érdenföld, másként Kostyál 
János, alsó-dabasi lakosnak nemesi bizonylat 1793-ból Turócz 
vármegyétől : Acta \obilitaria ex 1793. Nr. 698. jelzet alatt. 
Nevezett Milecz János ugyanazon évben ; Ádám, pesti szabómester, 
1843-ban Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdet- 
tettek : X. L. I. 282. Czímerpecsét: Polgári Perek fase. 99. Nr. 
24., fase. 108. Nr. 22., fase. 151. Nr. 39., fase. 260. Nr. 82. 
jelzetek alatt található. 

Miiess de Zabola család, czímerpecsétje : Acta Nobilitaria ex 
1801, Nr. 1240. jelzet alatt található. 

Miletics Antal, Pozsony vármegye bizonyítványa alapján 
1759-ben Pest vármegye nemesei sorába felvétetik : N. L. I. 282. 

Milinarics Ferencz és Antal, Vas vármegye nemesi bizo- 
nyítványa alapján a vármegye nemesei sorába felvétettek és kihir- 
dettettek az 1762-ik évben : N. L. I. 282. 

Milivoiii György, pesti görög nemegyesült lelkésznek és 
nejétől, Nenadovich Márthától született fiának Jánosnak 
1791-ben adományozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok 
közt „iV. ^o:" jelzet alatt. Kihirdettetett 1792-ben: N. L. I. 283. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fase. 142. Nr. 155. 

Miljevics család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fase. 107. Nr. 28. jelzet alatt levő iratokon. 

Milkovics András. III. Károly királytól nyert ármális levelet az 
1718-ik évben; a család czímerpecsétje : Acta Nobilitaria ex 1839. 
Nr. 6812. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Miller Ferdinánd bemutatván ármálisát ; kihirdettetett 1759- 
ben. Jakab és Ferdinánd nemesi bizonyítványt kapnak 1768-ban : 
N. L. I. 283. Czímerpecsét: Polgári Perek fase. 25. Nr. 13. 

Millos család czímerpecsétje: Polgári Perek fase. 156. Nr. 
91., fase. 167. Nr. 96., fase. 172. Nr. 200 jelzetek alatt őrzött 
iratokon található. 

16 242 Miloradovics — Mittermayer 

Miloradovics család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 74. 
Nr. 26., fasc. 112. Nr. 7. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Miskey de eadem Benedek, fajszi lakos, bemutatja Pozsony 
vármegyétől nyert bizonyítványát 17Bl-ben ; Ferencz kineveztetett 
táblabirónak 1793-ban ; Imre megválasztatott vármegyei első aljegy- 
zőnek lS36-ban, táblabirónak kineveztetett 1841-ben. János Fehér- 
vármegyébe költözvén, Elek nevű fiával együtt nemesi bizonyít- 
ványt kapott 1818-ban: N. L I. 283.; 11. 275. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 8. Nr. 17., fasc. 58. Nr. 14., fasc. 75. Nr. 12., 
fasc. 76. Nr. 3.: Végr. Okit. 88/XI ; 1633/XI. 

Miskolczy de Ro;^l,vaticza, czímerpecsét : Acta Miscellanea 
ex 1757. Nr. 7. és Nr. 8. és Acta Politica ex 1759. Nr. 5. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Miskolczy de eadem István, pesti lakos nemességére vonat- 
kozó tanuvallatási jegyzőkönyv hitelesíttetik 1805-ben : N. L. II. 
254. Leszármazási tábla és adatok : Polgári Perek fasc. 290. Nr. 
26, Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 7. Nr. 13., fasc. 44. Nr. 43., 
fasc. 195. Nr. 80., Végr. Okit. 934/XI., Acta Pol.-Misc. ex 1808. 
Nr. 2970. jelzetek alatt találhatók. 

Miskovits Gábor kapitánynak V. Ferdinánd király által az 
1836-ik évben adományozott ármális kihirdettetik 1837-ben : 
N. L. I. 274. 

Miskovics, másként Petrovics család, leszármazási táb- 
lája: Polgári Perek fasc. 58. Nr. 17. jelzet alatt őrzött iratok közt 
található. 

Misztliy István, Zemplén vármegye nemesi bizonyítványa 
alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétetett 1811-ben: N. L. 
II. 259. 

Mistetli István. Pál és Jánosnak Pest vármegye ; István és 
Pál, párkányi lakosoknak, Esztergom vármegye részéről kiállított 
nemesi bizonylat : Acta Nobilitaria ex 1829. Nr. 3818. jelzet alatt. 
Kihirdettettek 1829-ben: N. L. II. 270. 

Mittermayer Tóbiás Antalnak 1742-ben kiadott nemesi bizony- 
lat a neki, nejének nemes T e m p 1 i n Katalinnak és fiainak, Jakab, 
Gáspár, Antal, Tóbiás és Józsefnek ugyanazon évben adományo- 
zott ármálisra vonatkozólag a nemesi iratok közt „il/. .9.'' jelzet Mittermayer — Módossy 243 

alatt. Kihirdettetett ugyanazon évben: N. L. I. 284. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 83. Nr. 15. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Mitterpacher, czímerpecsét : Acta Miscellanea ex 1779. Nr. 6. 
jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

>Iitticzky <le Kozsony-Miticz család, czímerpecsétje : Polgári 
Perek fasc. lOU- Nr. 13. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

llixifh, czímerpecsét található az Acta Politico-Miscellanea 
ex 1790. Nr. 3341., Polgári Perek fasc. 89. Nr. 36. jelzetek alatt 
őrzött iratokon. 

Miiiikó család, czímerpecsétje található az Acta Nobilitaria 
ex 1848. Nr. 349. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Mocsár.v Balázs 1638-ban alispánnak, Ferencz 1659-ben 
ügyésznek, 1666-ban vármegyei jegyzőnek választatott meg. Antal 
kineveztetett táblabírónak 1820-ban. Leszármazási tábla: Polgári 
Perek fasc. 44. Nr. 49. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 52. 
Nr. 10., fasc. 92. Nr. 44., fasc. 114. Nr. 37., Végr. Okit. 1/XI. 
jelzetek alatt található. 

Mocsonyi János, Torontál vármegye bizonyítványa alapján 
fiaival, Péter, András, Antal, György és Lucziánnal együtt a pest- 
megyei nemesek sorába felvétetik 1829 ben : N. L. I. 284. 

3Iocsonyi, másként P o p o v i c s András és fiai, Péter, 
Konstantin, János és Naun, bemutatván az 1783-ik évben nyert 
ármálisukat, kihirdettettek ugyanazon évben: N. L. I. 335. 

Mocsy, lásd Motsy név alatt. 

Móczár család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 137. 
Nr. 17. jelzet alatt és a vármegyei okmánytárban 1005/XI. jelzetű 
végrendeleten található. 

Móczer Mihálynak, nejének Taschler Veronikának és 
gyermekeiknek 1609-ben adományozott és 1610-ben Vas vármegyé- 
ben kihirdetett eredeti ármális a vármegyei oklevéltárban 30/1255. 
jelzet alatt őriztetik. 

Mótloss család, czímerpecsétje az Acta Politico-Miscellanea 
ex 1816. Nr. 98. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Módossy, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 158. 
Nr. 50. jelzet alatt őrzött iratokon. 

16* 244 Modory — Molnár 

Modory, Gömör vármegyében kihirdetett nemes család ; 
czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 54. Nr. 20. jelzet alatt őrzött 
iratokon található. 

Modrics, másként Modrovics Jánosnak és nejétől, Jankó 
Erzsébettől született gyermekeinek, Péter-Mártonnak és B o n c z 
Borbála első, valamint Z 1 i n s z k y Borbála második nejétől szü- 
letett gyermekeinek, továbbá Mihálynak és nejétől, Rácz Kata- 
lintól született gyermekeinek 1792-ben adományozott ármális 
hiteles másolata a nemesi iratok közt „ilf. 23." jelzet alatt. Ki- 
hirdettetett 1792-ben : N, L. I. 285. ; Ignácz, pesti ügyvéd, nemesi 
bizonyítványt kapott 1808-ban: N. L. II. 258. Czímerpecsét : Pol- 
gári Perek fasc. 247. Nr. 74., fasc. 287. ; Acta Politico-Miseellanea 
ex 1808. Nr. 2970. 

Mohácsy Gergelynek és gyermekeinek, András, János, Erzsé- 
bet és Ilonának az 1676-ik évben adományozott és Zólyom vár- 
megyében kihirdetett ármális hiteles másolata, különféle bizonyít- 
ványok és a leszármazás kitüntetése a nemesi iratok közt ,,M. 18."' 
jelzet alatt. József 1730-ban ; János és Sándor, ujkécskei lakosok 
1756-ban a pestmegyei nemesek sorába felvétetnek : N. L. I. 285. 

Mohos család, czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 1817. 
Nr. 4135. és Polgári Perek fasc. 119. Nr. 29. jelzet alatt őrzött 
iratokon található. 

Mohr, czímerpecsét található az ügyvédek után maradt kü- 
lönféle iratok közt Nr. 909. jelzet alatt. 

Mojsz István és Mátyás, Liptó vármegye nemesi bizonyít- 
ványa alapján a pestmegyei nemesek sorába felvétetnek és kihir- 
dettetnek 1813-ban: N. L. II. 265. 

Molrtoványi család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 150. Nr. 7. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Mollitor, czímerpecsét: Acta Crim. ex 1831. Nr. 1476. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Molmár Miklós Benedek ármálisának kihirdetése ellen tilta- 
kozik Balassa Imre özvegye Bosnyák Judith 1639-ben. N. L. I. 285. 

Molnár Pál, bicskei lakos és fiai, Márton, Mihály, Béla, János 
és Péter, 1754-ben ; Márton, nyáregyházi lakos, 1754-ben ; Pál 
1755-ben ; János 1758-ban ; Márton Pozsony vármegye bizonyít- Molnár 245 

ványa alapján 1771-ben; György, abonyi lakos, 1802-ben; István 
és Mihály, nagy-körösi lakosok, 18()5-ben ; Márton, czeglédi szám- 
tartó 1815-ben ; József, rrjájasházi lakos és fiai, András, János, 
József, István és Benjámin Hont vármegye bizonyítványa alapján 
1818-ban; id. József, bicskei lakos, 1823-ban; végül Márton, továbbá 
fia Márton és unokája Lajos, valamint István fia István, mind- 
annyian czeglédi lakosok, 1827-ben a nemesek főkönyvébe bevezet- 
tetnek : N. L. I. 287. II. 273. 

Molnár Andrásnak, fivérének Mihálynak és fiának Jánosnak 
az 1694-ik évben adományozott s előbb Hont vármegyében ki- 
hirdetett ármális kihirdettetik ugyanazon évben : X. L. I. 286. 

Molnár György és neje, nemes L a c z k ó Katalin nemesség- 
szerzőktől 1694-től kezdve leszármazási tábla : a nemesi iratok 
közt „M. 20:' jelzet alatt. 

Molnár Andrásnak és nejétől, Berkó Annától született 
fiának Jánosnak, fivérének Mihálynak és unokatestvérének, B ő v é s z 
Jánosnak 1696-ban adományozott ármális hiteles másolata a nemesi 
iratok közt „J/. 5.'' jelzet alatt. 

Molnár Istvánnak és nejétől, Szakái Borbálától született 
gyermekeinek, Ferencz, György, Erzsébetnek és fivérének György- 
nek 1688-ban adományozott ármália hiteles másolata a nemesi 
iratok közt „J/. 5." jelzet alatt. 

Molnár János, Mihály és Máthénak ; Szabó János és András- 
nak adománylevél Gomba- és Pusztatelekre 1746-ból : Acta Nobil. 
ex 1845. Nr. 1964. 

Molnár, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 11. Nr. 12. 

Molnár (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 144. Nr. 11. 

Molnár (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 52. Nr. 10. 

Molnár (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 54. Nr. 33. 

Molnár (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 259. Nr. 55. 

Molnár (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 192. Nr. 89. 

Molnár (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 194. Nr. 13. 

Molnár (más) czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 283. 

Molnár, másként Bába, lásd Bába név alatt. 246 Molnár — Móricz 

Molnár de Meszlény család, czimerpecsétje a Polgári Perek 
fasc. 184. Nr. 23. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Molnár de Péterfalva család, czimerpecsétje a vármegyei 
oklevéltárban a 924/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten található. 

Monasztery, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
101. Nr. 56. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Montpacli Károly, királyi kamarás Pest vármegyében tábla- 
birónak kineveztetett lT29-ben ; a család czimerpecsétje : Polgári 
Perek fasc. 128. Nr. 18. jelzet alatt található. 

Monyák de Felsö-Znbitza, czímerpecsét az ügyvédek után 
maradt kijlönféle családi iratok közt Nr. 1481. jelzet alatt található. 

Montul (M u n t y u 1 vagy M ü n 1 1), másként Klein Efraim, 
bemutatja az erdélyi királyi tábla nemesi bizonyítványát az 1801-ik 
évben. Egyéb adatok : N. L. II. 193. 

Moór de Sünneg et Morberg József az 1790-ik évben ármá- 
lis levelet kapott; a család czimerpecsétje: Polgári Perek fasc. 
253. Nr. 155. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Morachik, czímerpecsét található : Polgári Perek fasc. 90. 
Nr, 49., fasc. 95. Nr. 50. jelzetek alatt őrzött iratokon. 

Morancliich család, czimerpecsétje található : Polgári Perek 
fasc, 111. Nr. 13. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Morancsik, czímerpecsét: Acta Politico-Miscellanea ex 1792. 
Nr, 1214. jelzet alatt őrzött iratokon található, 

Morász István az 1809-ik évben ármális levelet kapott; 
a család czimerpecsétje : Polgári Perek fasc, 202. Nr. 37. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Moravcsik család, ármális levelet kapott az 1635-ik évben; 
czimerpecsétje: Polgári Perek fasc, 196, Nr, 106., fasc, 250. Nr. 38., 
Végr. Okit. 1090/XÍ., 1180/XI,, 1559/XI. jelzetek alatt őrzött 
iratokon látható. 

Móricz, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 116, 
Nr, 23,, fasc, 148. Nr, 23, jelzetek alatt őrzött iratokon. 

Móricz de Técsö család, czimerpecsétje az Acta Nobilitaria 
ex 1806, Nr. 237. jelzet alatt őrzött iratokon található. Morlin — Moszka 247 

Morliii, czímerpecsét található a Kubinyi Petronilla után 
maradt iratok közt. 

Moró Ferencz, budai lakos, valamint fiai, Ferencz és József 
Komárom vármegye nemesi bizonyítványa alapján a pestvár- 
megyei nemesek sorába felvétetnek és kihirdettetnek 1838-ban. 
N. L. II. 26l>. 

Mórocz család, czímerpecsétje az Acta Politico-Miscellanea 
ex 1813. Nr. 2854. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Morvay de AIsó-Draskócz András fia György 1730-ban nemesi 
bizonyítványt kap Trenesén vármegyétől : a nemesi iratok közt 
..M. 13/' jelzet alatt. György, áporkai lakos, valamint fiai, János, 
András, István Trenesén vm. bizonyítványa alapján ITTl-ben; 
Imre és György áporkai és Gábor bugyi lakosok 1824-ben a neme- 
sek főkönyvébe bevezettettek: N. L 1.287. Czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 249. Nr. 15.. fasc. 283., Acta Nob. ex 1809. Nr. 796., 
Várady ügyvéd után maradt iratok közt : fasc. II. 

>Iósel Antalnak és nejétől, Sautermeister Annától szüle- 
tett gyermekeinek, György, Ferdinánd. István, József, Zsófia és 
Máriának 1717-ben adományozott ármális hiteles másolata és 
leszármazási tábla a nemesi iratok közt ..M. 2." jelzet alatt; 
István József és fiai, Antal és József 1754-ben; György harmin- 
czados és Károly szolnoki sóházi hivatalnok 1816-ban kihirdet- 
tetnek : N. L. I. 287. Czímerpecsét : Acta Crim. ex 1802. Nr. 93. 

Moskó de Szeut-Kereszt család, czímerpecsétje a Polgári 
Perek fasc. 62. Nr. 3. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Moskovics, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 4. 
Nr. 6., fasc. 8. Nr. 18. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Mosl, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 40. Nr. 
54. jelzet alatt levő iratokon. 

Mosser család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 182. jel- 
zet alatt levő iratokon található. 

Mosóczy család, czímerpecsétje található : Polgári Perek 
fasc. 165. Nr. 6. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Moszka Konstantin és Naun az 1782-ik évben nyert ármális 
alapján a nemesek főkönyvébe bevezettetnek és kihirdettetnek 243 Moksza — Mrunkovicli 

1784-ben ; G y i r a Anasztáz özvegy Moszka JMária és T ii z i n s z k y 
özvegye Moszka Katalin 1815-ben nemesi bizonyítványt kérnek : 
Nemesi L. I. 288. 

Motesiczky de eadem et Kesselökeö, régi birtokos nemes 
család Trencsén- és Nyitra vármegyében ; a család czímerpecsétje 
látható a 933/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten. 

Motsy Károlynak adományozott ármális kihirdettetik 1802-ben ; 
István, János, Mihály, György, Bálint, másik János és András 
Bács vármegye bizonyítványa alapján 1815-ben a nemesek főköny- 
vébe bevezettetnek ; György és gyermekei, László, Teréz és 
György ; István és gyermekei, József, István, Bálint és Gábor ; 
végül Mihály és gyermekei, Antal, Sándor, János, Lajos, Teréz és 
Ambrus 1815-ben nemesi bizonyítványt kapnak: N. L. 11. 253. 
György 1822-ben; László 1838-ban főmérnöknek választatik meg. 
György kineveztetett táblabírónak 1841-ben. Czímerpecsét : Acta 
Nobihtaria ex 1797. Nr. 638., Polgári Perek fasc. 30. Nr. 9., 
fasc. 178. Nr. 101. 

Motte (de la — ) gróf, czímerpecsét található a Végr. Okit.. 
31/XI., Polgári Perek fasc. 195. Nr. 61. jelzetek alatt levő iratokon, 
illetve végrendeleten. 

Mottkó, czímerpecsét található az Acta Nobilitaria ex 
1821. Nr. 1020. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Motyonyi, lásd P o p o v i c s név alatt. 

Motyvay András tassi lakosról jelentés tétetett Pest vármegyé- 
nek, hogy a nemesi jogokkal él, 1813-ból: N. L. II. 262. 

Mózer, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 78. Nr. 
15. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Mravvich, másként M r a o v i c h János ezredesnek 1806-ban 
adományozott ármálisára vonatkozó adatok a nemesi iratok közt : 
„ikf. 19." jelzet alatt találhatók. 

Mráz Józsefnek nemesi bizonylat 1775-böI Nyitra vármegyétől: 
Acta Nobilitaria ex 1836. Nr. 5858. ; József és fiai, István, Sándor és 
Albert 1836-ban és 1840-ben nemesi bizonyítványt kapnak : N. L. 
I. 288.; II. 259. Czímerpecsét: Acta Insurr. ex 1821. Nr. 1193., 
Acta Nobilitaria ex 1826. Nr. 309. 

Mrunkovicli, lásd M i c h n a név alatt. Muhoray — Muslay 249 

Muhoray, már a XV. században szereplő birtokos nemes 
család ; a család ezimerpecsétje : Polgári Perek tase. Nr. 30., fasc. 
138. Nr. 24. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

MujátOTich, lásd B o b i c s név alatt. 

Mukít család, ezimerpecsétje a. Polgári Perek fasc. 15U. Xr. 
4. jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Mukits, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 138. 
Nr. 29. jelzet alatt levő iratokon. 

Mmnliardt, Gömör vármegyében ismert nemes család ; ezimer- 
pecsétje : Polgári Perek fasc. 56—57. Xr. 2., fasc. 159. Nr. 97. 
jelzet alatt őrzött iratokon található. 

3Iiint.vul. lásd Montul név alatt. 

Muraközy Jánosnak, nejének, Czorba Sárának, leányának 
Katalinnak, fogadott fiának, Chehy iMártonnak lG25-ben adomá- 
nyozott ármális hiteles másolata, leszármazási táblák és számos 
bizonyítvány a nemesi iratok közt „M. 10." jelzet alatt. Sámuel, 
kecskeméti lakos és fiai András és József, valamint unokái, 
Sámuel, Pál, András és József a nemesek főkönyvébe bevezet- 
tetnek 1756-ban: N. L. I. 289. László 1862-től 1872-ig pestmegyei 
főügyész volt. Táblabírónak kineveztetett József 1861-ben. Czímer- 
pecsét: Acta Politica ex 1737. Nr. 1.; Polgári Perek fasc. 126. 
Nr. 28., fasc. 152. Xr. 3. 

Murányi, Szabolcs- és Hontmegyékben ismert birtokos nemes 
család; ezimerpecsétje: Polgári Perek fasc 7. Nr. 5. jelzet 
alatt található. 

Muray Ignácz, Ferencz és Antal Xyitra vármegye bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihir- 
dettettek 1741-ben: X. L. I. 289. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 18. Nr. 5., fasc. 20.- Xr. 12., fasc. 21. Xr. 10. 

.>fiiskatirovicli, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
116. Xr. 19., fasc. 121. Nr 24 jelzet alatt őrzött iratokon. 

Masiiiszky, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 183. 
Nr. 78. jelzet alatt levő iratokon. 

Muslay (Muzslay) de Boros-Jenö János, kecskeméti lakos, 
nemességének igazolására köteleztetik 1797-ben : N. L. I. 505. 250 Muslaj' — Müntzer 

Gábor 1772-töl 1783-ig helyettes alispánnak ; István 1786-ban 
főügyésznek; ifj. István 1798-ban szolgabirónak, 1810-ben fő- 
ügyésznek választatik meg. Táblabiróknak kineveztettek : Antal 
1770-ben ; István 1787-ben ; Antal 1798-ban ; Károly 1802-ben. 
Czímcrpecsét : Acta Nobilitaria ex 1800. Nr. 123. ; ex 1801. Nr. 
2345. Polgári Perek fasc. 12. Nr. 4., faso. 21. Nr. 10., fasc. 85. 
Nr. 31., fasc. 190. Nr. 28. 

Muzell József 1754-ben saját és fiai, Antal és József nevében 
bemutatja az atyjának, Muzell Antal Jánosnak az 1717-ik évben 
adományozott ármális levelet : N. Inv. ex 1754. Nr. 77. 

Muzsíiy Pál, pesti lakos, Sopron vármegye nemesi bizonyít- 
ványa alapján a vármegye nemesei sorába felvétetik és kihirdet- 
tetik: N. L. II. 268. 

Muzsik Ignácz és Mihály, pesti polgárok, 1813-ban neme- 
seknek ismertetnek el. Bizonyítványok és a leszármazás feltünte- 
tése a nemesi iratok közt „M. 34.'' jelzet alatt. M. Ignácz, Ferencz, 
József, Mihály és Antal, pesti lakosok, 1818-ban nemesi bizonyít- 
ványt kapnak: N. L. II. 264. Czímcrpecsét: Polgári Perek fasc. 
190. Nr. 7. 

Mühr de Felsö-Eör, másként Müer, czímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 178. Nr. 85., fasc. 255. Nr. 32. jelzet alatt található. 

Miiller Ferencz kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak 

1804-ben ; a család czímerpecsétje : Végr. Okit. 1294/XI. Polgári 
Perek fasc. 109. Nr. 21. jelzetek alatt található. 

Müntzer, czímerpecsét : Szabó István ügyvéd után maradt 
iratok közt fasc. 19. jelzet alatt található. N. Jíaczky, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 20. 
Nr. 31. jelzet alatt őrzött iratokon, 

Nádasdy gróf Ferencz, kineveztetett táblabírónak Pest vár- 
megyében az 1822-ik ; Lipót az 1832-ik; Ferencz ugyancsak az 
1832-ik évben. 

Nádassy dr Magyar-Nádas Mátyásnak, nejének és gyerme- 
keinek 17J5-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt 
„X 2." jelzet alatt. Pál kihirdettetett Pest vármegyében lT55-ben: 
N. L I. 292. 

Nádkay Ferencz nemességére vonatkozó tanuvallatási jegyző- 
könyv lf)58-ik évből a nemesi iratok közt „ISI. 4." jelzet alatt. 

Nadler család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 92. Nr. 52. 
jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Nagy András Pozsony vármegye bizonyítványa alapján 1696- 
ban; Péter laczházi birtokos J 700-ban ; Bálint és fia István; Mihály 
és fiai János, György, Mihály 1700.; László 1720-ban; György 
zsidói lakos, István bicskei lakos 1720-ban ; István Torna vár- 
megye bizonyítványa alapján 1743-ban; István Nógrád vármegye 
bizonyítványa alapján 1747-ben; János Sopron vármegye bizonyít- 
ványa alapján 1748-ban; Mátyás árokszállási lakos és fiai Pál, 
Dömötör, Mátyás és István 1752-ben ; Mihály t,-szt.-mártoni lakos, 
János bicskei lakos és fiai János és Mihály 1754-ben; Imre és fia 
Pál, Csongrád vármegye bizonyítványa alapján 1754-ben; .lános és 
Mihály t.-szt.-mártoni lakosok 175ö-ben; János t. -bicskei lakos 
1756-ban; István és Mihály íajszi lakosok Vas vármegye bizo- 25-2 Nacry 

nyítványa alapján 1760-bíin; .láiios és Ferencz Vas vármegye bizo- 
nyítványa alapján 1764-ben ; József és fia József, dömsödi lakosok, 
Bihar vármegye bizonyítványa alapján 1769-ben; András dunavecsei 
lakos Vas vármegye bizonyítványa alapján 1770-ben; István és 
Ferencz izsáki lakosok Esztergom vármegye bizonyítványa alapján 
1772-ben; János áporkai lakos és fiai János, István, András, Sán- 
dor és Mihály Hont vármegye bizonyítványa alapján 1776-ban ; 
Antal, ó-budai lakos Bars vármegye bizonyítványa alapján 1791- 
ben ; Pál, Nógrád vármegye bizonyítványa alapján, valamint fiai 
József és Mihály 1792-ben ; József kamarai inspector Nyitra vár- 
megye bizonyítványa alapján 1792-ben ; Áron n. -körösi lakos So- 
mogy vármegye bizonyítványa alapján 1793-ban ; Sámuel bécsi 
ágens Fehér vármegye bizonyítványa alapján 1794-ben ; Imre 
ügyvéd, Baranya vármegye bizonyítványa alapján 1801-ben; Ignácz 
és Imre, Baranya vármegye bizonyítványa alapján 1803-ban ; Sán- 
dor, szalk-szt.-mártoni lakos, Veszprém vármegye bizonyítványa 
alapján lH08-ban ; György és fiai János, Károly és Antal, Heves 
vármegye bizonyítványa alapján 1815-ben; Péler, János és Miklós, 
valamint fiaik és unokáik Győr vármegye bizonyítványa alapján 
1817-ben ; Ignácz és fia Zsigmond Fehér vármegye bizonyítványa 
alapján 1817-ben; István bojári bérlő, Pozsony vármegye bizonyít- 
ványa alapján 1819-ben; András és János, Pozsony vármegye bizo- 
nyítványa alapján 1820-ban ; Péter sári számtartó. Békés vármegye 
bizonyítványa alapján fiaival Antal, Pál, Miklós, János és leányai- 
val Mária és Bozáliával együtt Békés vármegye bizonyítványa 
alapján 1825-ben; Benjámin és Lajos, a vörös-berényi prédikátor 
fiai, Veszprém vármegye bizonyítványa alapján 1826-ban; Imre és 
fiai Sopron vármegye bizonyítványa alapján 1830-ban ; József 
bugaczi és János izsáki lakosok, Fehér vármegye bizonyítványa 
alapján 1832-ben; Ignácz sötei, József szombathelyi, György és 
Mihály izsáki lakosok fiaikkal együtt Vas vármegye bizonyítványa 
alapján 1838-ban ; József pesti posztókereskedö Győr vármegye 
bizonyítványa alapján 1839-ben; Ignácz és Sándor Szatmár vár- 
megye bizonyítványa alapján 1842-ben ; végül István főjegyző és 
Károly, valamint leánya Rozália 1842-ben a nemesek főkönyvébe 
bevezettetnek és kihirdettetnek: N. L. I. 292-299., 508—509., 
II. 282 — 285. Táblabiróknak kineveztettek: Sámuel és Gábor 1793- 
ban ; Ignácz 1802-ben; György, kalocsai prefektus, 1823-ban; 
Ignácz és Miklós 1861-ben. Nagy 2ő3 

Nagy Pál és neje. I r s a y Ilonától leszármazási tábla Polgári 
Perek fasc. 40. Nr. 4i>. jelzet alatt található. 

Naí^y Andrásnak, Pásztor Györgynek, Béres Péternek 
és többeknek az 1651-ik évben adományozott ármális a nemesi 
iratok közt „P. 15.^ jelzet alatt. 

Nagy Mihálynak, nejének Gató Judithnak és fivérének János- 
nak 1688-ban adományozott ármális hiteles másolata a nemesi 
iratok közt ..N. 7." jelzet alatt. 

Nagy Jánosnak, gyermekeinek János és Zsuzsannának, fivé- 
reinek Andrásnak és Mihálynak 1631-ben adományozott ármális 
hiteles másolata a nemesi iratok közt .,N. 7." jelzet alatt. 

Nagy Jánosnak, nejének Németszeghy Margitnak, fiainak 
Pál és Mihálynak, unokatestvérének Miklósnak és ennek neje 
T z a k ó Orsolyának 1622-ben adományozott ármális hiteles má- 
solata a nemesi iratok közt .,X. 7." jelzet alatt. N. György komá- 
romi és Márton kecskeméti lakosoknak nemesi bizonylat Komárom 
vármegyétől 1762-böl a Nagy Jánosnak 1622-ben adományozott 
ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 1831. Nr. 993. jel- 
zet alatt. 

Nagy Antal, budai lakosnak Bars vármegye bizonyságlevél 
1791-böl a nagyatyja, Nagy Antal által nyert ármálisra vonatkozó- 
lag: Acta Nobilitaria ex 1791. Nr. 1204. jelzet alatt található. 

Nagy Pálnak és nejétől, Drozdik Zsuzsannától született 
fiának, Károlynak, 1795-ben adományozott ármális hiteles máso- 
lata : Acta Nobilitaria ex 1828. Nr. 3781. jelzet alatt őriztetik. 

Nagy Sámuelnek nemesi bizonylat 1773-ból Fehér várme- 
gyétől a Nagy Gergelynek és nejének. Kutas Zsuzsannának 
1703-ban adományozott ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria 
ex 1794. Nr. 1186. jelzet alatt található. 

Nagy (Borsod vármegyéből szétágazott család) János, Mihály, 
Sándor, István és Józsefnek adott nemesi bizonyítvány Pest vár- 
megyétől az 1688-ban nyert ármálisra vonatkozólag és leszárma- 
zási tábla Mihálytól kezdve: Acta Nobilitaria ex 1843. Nr. 2172. 
jelzet alatt. 

Nagy Pálnak, nejének T u r o p o I y Borbálának, fiának Ádám- 
nak, fivéreinek János, Gergely és Istvánnak és ez utóbbi nejének. 254 Nagy 

Várkonyi Katalinnak 1715-ben adományozott ármális hiteles 
másolata a nemesi iratok közt „A". 7.'" jelzet alatt. 

Nagy, czímerpecsét: Acta Crim. ex 1832. Nr, 801. 

Nagy (más), czímerpecsét: Polfrári Perek íasc. 254. Nr. 29. 

Nagy (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 255. Nr. 31. 

Nagy (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 18. Nr. 30. 

Nagy (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 41. Nr. 13. 

Nagy (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 5. Nr. 11. 

Nagy (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 18. Nr. 23. 

Nagy (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 199. Nr. 82. 

Nagy de Árva, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 191. Nr. 
57. és fasc. 202. Nr. 17. 

Nagy (le Alsó-Szopor János, tápió-bicskei lakosnak nemesi 
bizonyítvány Sopron vármegyétől 1756-ból : Processus Nobilitares 
fasc. 1. Nr. 5. Egyéb bizonyítványok a nemesi iratok közt „J\". 7." 
jelzet alatt. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 93. Nr. 20, fasc. 
253. Nr. 139. 

Nagy de Béltelke, czímerpecsét található a Polgári Perek 
fasc 53. Nr. 35. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Nagy de Beregszász Pál, kineveztetett Pest vármegyében 
táblabírónak az 1820-ik évben. 

Nagy de Böny, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
133. Nr. 48., fasc. 150. Nr. 114. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Nagy (C h á k ó-N a g y), lásd Nagy de Szilágy név alatt. 

Nagy de Chata János és fia István, nagy-kőrösi lakosok, 
bemutatván ármálisukat, kihirdettetnek az 1669-ik évben: N. L 
I. 292. 

Nagy de Csecs Péter és fia Károly, pesti lakosok, Zemplén 
vármegye bizonyítványa alapján 1824-ben a vármegye nemesei 
sorába felvétettek és kihirdettettek: N. L. II. 283. 

Nagy de Dalnok Dávid, kineveztetett táblabírónak Pest vár- 
megyében 1790-ben ; a család czímerpecsétje az Acta Miscellanea 
ex 1779. Nr. 5. és Polgári Perek fasc. 135. Nr. 35. jelzetek alatt 
található. Nagy 255 

Níiíjy de Felsö-Bükk, czímerpecsét látható a Polgári Perek 
fasc. 98. Nr. 88., fasc. 102. Nr. 20. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Naary de Felsö-Eör István és Mihály, íaiszi lakosoknak ne- 
mesi bizonylat Vas vármegyétől Felsö-Eör 1611-ik évi donatiójára 
vonatkozólag IKiO-ból : Acta Nobilitaria ex 1837. Nr. 4G51. jelzet 
alatt. Czímerpecsét ugyanott és Polgári Perek fasc. 118. Nr. 33. 
Nemességvizsgálati jegyzőkönyv 1841-ből Somogy vármegye Csákó 
községében : Acta Nobilitaria ex 1844. Nr. 970. jelzet alatt. 

Na;?.v (le Gesztely, czímerpecsét látható a Polgári Perek 
fasc. 191. Nr. 57. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Nagy de Gyöiií^yös Jánosnak, fiának Ferencznek és fivéré- 
nek Tamásnak, 1633-ban adományozott ármális hiteles másolata 
a nemesi iratok közt „iV. ;." jelzet alatt található. 

Nagy, másként Kókay János és fia Mihály, Heves vár- 
megye bizonyítványa alapján kihirdettettek Pest vármegyében 1734- 
ben : N. L. l. 227. 

Nagy, lásd Kassay név alatt. 

Nagy de Kászony-Ujfalva Antal, budai tanár, a Csik-Székely- 
Szék által kiadott nemesi bizonylat alapján Pest vármegye nemesei 
közé felvétetett és kihirdettetett 1825-ben: N. L. I. 283. 

Nagy, másként Kozma Györgynek nemesi bizonyítvány 
Hont vármegye részéről 1731-ből a nemesi iratok közt ..N. 7.'" 
jelzet alatt. Kihirdettetett ugyanazon évben : N. L. I. 293. Leszár- 
mazási tábla: l^lgári Perek fasc. 107. Nr. 13. jelzet alatt. 

Nagy de Közép-A jta Mihály, czeglédi lakosnak nemesi bizony- 
lat 1755-ből Pest vármegyétől a közép-ajtaji Nagy Mihálynak, nejének 
nagy-halászi Nagy Ilonának, fivéreinek Istvánnak és Györgynek 
1655-ben adományozott ármálisra vonatkozólag : Processus Nobi- 
litares fasc. 1. Nr. 49. Czímerpecsét ugyanott. Nemesi bizonylat 
István, János, Mihály, József és Teréz, monori lakosoknak 1805-ből 
és leszármazási tábla a nemesség-szerzőktől kezdve : Processus Nobi- 
litares fasc. 2. Nr. 58. jelzet alatt. 

Nagy, másként L a b a n c z Ferencz, előbb nógradvarmegyei 
szécsénkei, később pestvármegyei lakos részére nemesi bizonylat 
Nógrád vármegyétől 1792-ből : Acta Nobilitaria ex 1792. Nr. 944. 
jelzet alatt található. Kihirdettetett 1792-ben: N. L. I. 299. 256 Nagy 

Nagy de Luka-Halinos, ugocsavármegyei nemes család ; 
czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 118. Nr. 35. jelzet alatt 
található. 

Nagy (le Hártonfalva et Zsitvagyarinat, czímerpecsét a 
Polgári Perek fasc. 151. Nr. 51., Acta Nobilitaria ex 1843. Nr. 1026. 
jelzetek alatt található 

Nagy de Mártonfalva et Zsitva-Garaiiiszegli, czímerpecsét : 
Végr. Okit. 1013/XI. és Polgári Perek fasc. 83. Nr. 15. jelzetek 
alatt őrzött iratokon, illetve végrendeleten található. 

Nagy, másként M ártó n y i Ferencz, nagykörösi lakos és 
fiai, Mihály és András, Gömör vármegye bizonyítványa alapján 
1766-ban Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdette- 
tett: N. L. I. 273., 295. 

Nagy de Nagy-Halász Ilona, középajtai Nagy Mihály nejére 
vonatkozó adatok: Processus Nobilitares fasc. 1. Nr. 49. 

Nagy de Ocsa, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
205. Nr. 2. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Nagy de Pél András, kineveztetett táblabírónak Pest vár- 
megyében 1793-ban; a család czímerpecsétje a Kon ez család 
nemesség iiratai közt. Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 52. jelzet 
alatt található. 

Nagy de Kapóit Györgynek nemesi bizonylat Bács-Bodrog- 

és Szatmár vármegyéktől : Acta Nobilitaria ex 1830. Nr. 5251. 
jelzet alatt. György és fiai, Lajos és Ignácz 1830-ban Pest vár- 
megye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 1830-ban. N. 
L. lí. 284. 

Nagy de Sámbok, másként Nagy-Sámboky István, bicskei 
lakos, bemutatván az 1694-ik évben nyert ármálisát, a nemesek 
főkönyvébe bevezettetett és kihirdettetett 1730-ban : N. L. I. 300. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 5. Nr. 11., fasc. 7. Nr. 7. 

Nagy de Selye, czímerpecsét található a bátorkeszi Kis 
család nemességi iratai közt. 

Nagy, másként Somogyi Antal és fiai, József és Antal. 
Győr vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétettek és kihirdettettek 1792-ben: N. L. I. 364. Najry 257 

Níiíjy, másként S ii h a r y Mihály, kecskeméti lakos, Pest 
vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett az 1802-ik 
évben: N. L. I. 508. 

Nasfy (le Szabad-Szeiit-Király, Veszprém vármegyében ki- 
hirdetett nemes család ; czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 158. 
Nr. 62. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Najjy, másként S z a 1 a y Ádám, kecskeméti lakos, Veszprém 
vármegye bizonyítványa alapján 1801-ben Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetik és kihirdettetik: N. L. I. 508 

Nagy de Szilágy, leszármazási tábla a nemesség-szerzőtől 
1630-tól kezdve : Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 57. János és 
István 1802-ben Pest vármegye nemesei sorába felvétettek: N. L. 
508. II. 283. Egyéb adatok: Acta Nobilitaria ex 1803. Nr. 1353. 
jelzet alatt. 

Nagy de Szödény család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 
196. Nr. 105. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Nagy de Sziinyog et Agasegyháza Lorincz, femutatván 
adománylevelét, kihirdettetik az 1696-ik évben : N. L. I. 292. 

Nagy de Tetétlen István, Pest vármegye nemesei sorába 
felvétetett és kihirdettetett az 1805-ik évben : N. L. I. 508. 

Nagy de Tolcsva, Zemplén vármegye nemesi bizonyítványa 
az 1626-ban Nagy Györgynek adományozott ármálisra vonatko- 
zólag: Acta Nobilitaria ex 1830. Nr. 5249. jelzet alatt. Barabás, 
Gedeon, Ádám, Ignácz, Károly és Boldizsár, Zemplén vármegye 
bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek 
és kihirdettetnek 1830-ban ; N. L. II. 284. Czimerpecsét : Processus 
Nobilitares fasc. 2. Nr. 59., Polgári Perek fasc. 164. Nr. 101. jel- 
zetek alatt található. 

Nagy de Töhör-Etlie család, czímerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 104. Nr. 1. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Nagy, másként U j v á r y nemességére vonatkozó tanuvalla- 
tási jegyzőkönyv az 1724-ik évből : N, L. I. 425. 

Nagy de Uriiiény vagy de Eörmény Mihálynak, nejének, 
B erényi Erzsébetnek, fiának Mihálynak, fivéreinek, Balázsnak 
es Andrásnak, 1659-ben adományozott ármális hiteles másolata 

17 '258 Nagy — Nagyváthy 

a nemesi iratok líözt „2V. 7." jelzet alatt. Kihirdettetett ugyanazon 
évben. Mihály és fiai, György és János, a nemesek sorába fel- 
vétetnek és kihirdettetnek lT30-ban: N. L. I. 292. Egyéb adatok: 
Nemesi Investigatio ex 1724. Nr. 59. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 103. Nr. 9. 

Nagy (le A'ár, czímerpecsét: Acta Politico-Miscellanea ex 
1804. Nr. 895. és a Vái-ady ügyvéd után maradt iratok közt lasc 
II. jelzetek alatt találha-tó. 

Nagy, másként Varga István, kun-szent-miklósi lakosnak, 
(András fiának és István unokájának) nemesi bizonylat Vas vár- 
megyétől 1794-böl, a Nagy, másként Varga Györgynek 1676- 
ban adományozott ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 
1794. Nr. 2480. jelzet alatt. Kihirdettetett ugyanazon évben : N. 
L. I. 299. és 4H3. 

Nagy, másként Váry Mihály nemességére vonatkozó vizs- 
gálat az 1787-ik évből: N. L. I. 297. 

Nagy de Vásárhely, Veszprém vármegye bizonyítványa 1771- 
böl János és István részére, az 1640-ben Nagy András és Bene- 
deknek adományozott ármálisra vonatkozólag : Acta Nobilitaria ex 
1827. Nr. 2349. jelzet alatt. Péter, monori lakos, bizonyítványt 
kap Pest vármegyétől : Acta Nobilitaria ex 1828. Nr. 3723. István, 
András és Sándor kihirdettetnek 1805-ben : N. L. I. 508. Czímer- 
pecsét : Végr. Okit. 1014./XI., Polgári Perek fasc. 80-82. Nr. 26., 
fasc. 115. Nr. 22., fasc. 124. Nr. 55. Leszármazási tábla és külön- 
féle bizonyítványok a nemesi iratok közt „iV. 7."' jelzet alatt. 

Nagy-Fejes, lásd Fejes név alatt. 

Nagyliázu Györgynek és nejének, Kösd y Ilonának, 1649-ben 
adományozott ármális másolata és egyéb a leszármazásra vonat- 
kozó iratok : Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 56. Leszármazási 
tábla a nemesség-szerzőtől a nemesi iratok közt „i\". ü." jelzet 
alatt. A Tótfaluban lakó egész család nemesi bizonyítványt kap 
1813-ban és 1835-ben: N. L. I. 510. 

Nagyváry Mihály, Komárom vármegye bizonyítványát bemu- 
tatja az 1787-ik évben: N. L. I. 297. 

Nagyváthy, komáromvármegyei nemes család ; János és Fe- 
rencz, nagy-körösi lakosok, nemességére vonatkozó tanuvallatási 
jegyzőkönyv hitelesíttetett 1818-ban: N. L. II. 296. Najmajer — Nátkay 259 

Najinajer Ferencz 176 l-ben Mária Terézia királynőtől ármá- 
lislevelet kapott: a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 158. 
Nr. 51. jelzet alatt található. 

Nákó (le Xaíy-Szt.-Miklós, az 1780-ik évben honfiusított 
•család Nákó Sándor személyében az 1813-ik évben grófi méltó- 
ságra emeltetett ; a család czímerpecsétje : Acta Crim. ex 1803. 
Nr. 875. jelzet alatt található. 

Náményi de eadeiii, beregmegyei régi nemes család ; czímer- 
pecsétje a vármegyei oklevéltárban 1658/XI. jelzet alatt levő vég- 
rendeleten található. 

Namesztovszky család, czímerpecsétje : Acta Miscellanea ex 
1742. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Náiiássy de Kis-Káráiul et Nagy- Várad, czímerpecsét : Acta 
Nobilitaria ex 1822. Xr. 1978., Polgári Perek fasc. 185. Nr. 77.. 
fasc. 273. Xr. 31. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Narancsik de Oalírócz Ádám, Xyitra vármegye bizonyítványa 
alapján 1786-ban : András és fiai, Lajos és József, 1837-ben ki- 
hirdettetnek : N. L. I. 300. András, belvárdi lakos, nemesség-vizs- 
gálati jegyzökönyve: Acta Xobilitaria ex 1837. Nr. 1310. jelzet 
alatt. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 192. Nr. 119. 

Náray, másként X é m e t h vagy Szűcs János, Vas vár- 
megye bizonyítványa alapján Pestmegye nemesei sorába felvétetett 
^s kihirdettetett 1720-ban. N. L. I. 3C0. 

Nasny, czímerpecsét található az ügyvédek után maradt 
különféle családi iratok közt fasc. I. jelzet alatt. 

Nasztl család, leszármazási táblája található a Polgári Perek 
fasc. 262. Nr. 39. jelzet alatt őrzött iratok közt. 

Nasziif, lásd N y é k y név alatt. 

Náthafalusy de eadeiii, Árpád-kori ős nemes család, melynek 
ősi fészke Zemplén vármegye volt; a család czímerpecsétje: Pol- 
gári Perek fasc. 53. Nr. 35. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Nátkay, tősgyökeres pestmegyei nemes család ; Ferencz 
1657-ben, Imre és András 1659-ben kihirdettetnek : N. L. L 301. 
Nemesvizsgálati jegyzőkönyv 1630-ból a nemesi iratok közt .,N.12r 
jelzet alatt. 

17* 260 ♦ Náthly — Néniedy 

Nátlily, Trencsén- és Hont vármegyében ismert nemes család; 
czímerpeesétje : Polgári Perek fasc. 43. Nr. 7. jelzet alatt őrzött 
iratokon található. 

Návay de Földeák Pál 1711-ben III. Károly királytól ármális 
levelet kapott; a család czímerpeesétje: Polgári Perek íasc. 45. 
Nr. 13. és fasc. 164. Nr. 95. jelzet alatt található. 

Návóy, czímerpecsét található az Acta Nobilitaria ex 1842. 
Nr. 2557. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Jíavratil, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 263. Nr. 49.^ 
fasc. 288. Nr. 70. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Neaiuler, czímerpecsét az ügyvédek után maradt különféle 
családi iratok közt Nr. 1499. jelzet alatt található. 

Nedeczky de Nedecze Sándor és Mihály donationális levele 
kihirdettetik 1702-ben: N. L. I. 301. Mihály 1746-ban Komárom 
vármegyétől nemesi bizonyítványt kap: a nemesi iratok közt „X. 9." 
jelzet alatt. József 1725-ben főjegyzőnek, 1735-ben Pest vármegye 
országgyűlési követének választatott meg. Táblabiróknak kinevez- 
tettek : Nedeczky Ferencz 1818-ban ; Gáspár, váczi prefektus, 1823- 
ban. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 5. Nr. 3., fasc. 8. Nr. 8., 
fasc. 136. Nr. 4., Végr. Okit. 1078/XI. jelzetek alatt található. 

Nedeczky, másként Rutkay de Felső-Rutka Dániel, 
Túrócz vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
közé felvétetik és kihirdettetik 1796-ban: N. L. I. 302. 

Neíczer báró János Jakab és fia Benedek, bárói diplomája 
Pest vármegyében kihirdettetik 1749-ik évben : N. L. I. 302. 

Neimayer, czímerpecsét található az Acta Politico-Miscellanea 
ex 1796. Nr. 1515. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Nemesik, Veszprém vármegyében kihirdetett nemes család ; 
czímerpeesétje : Végr. Okit. 589/XI., Polgári Perek fasc. 259. Nr. 
61., fasc. 271. Nr. 2. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Némedy Boldizsárnak és fivérének Mihálynak az 1630-ik 
évben adományozott ármális és leszármazási tábla a nemesség- 
szerzőktől kezdve : a nemesi iratok közt „N. 6."' jelzet alatt. 
István, szent-márton-kátai és Péter, bicskei lakos, 1720-ban; Pál, 
alsó-péteri lakos, továbbá András és fiai, István, András és Bol- Némedy — Nemeshegyi 261 

dizsár, úgyszintén János, Mihály és György 1762-ben ; János, 
hegyesi lakos és fia Imre 1883-ban a nemesek főkönyvébe be- 
vezettetnek és kihirdettetnek : N. L. I. 303. Egyéb adatok : Acta 
Nobilitaria ex 1792. Nr. 611., Processus Nobilitares fasc. 1. Nr. 22. 

Nemes András, biáli lakos, 1727-ik évben bizonyítványt kap : 
a nemesi iratok közt „X. S." jelzet alatt. András és István 
Komárommegye bizonyítványa alapján 1727-ben kihirdettetik: 
N. L. I. 304. Nemes Zsigmond kineveztetett Pest vármegyében 
táblabirónak az 1790-ik évben. 

Nemes, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 146. Nr. 21. 

Nemes (más), czímerpecsét: Végr. Okit. 1029X1. 

Nemes (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 144. Nr. 8. 

Nemes de Behárfalva, Árpád-kori nemes család, melynek ősi 
fészke Liptó vármegye volt; a család czímerpecsétje az Úrbéri 
iratok közt: 1830. Nr. 5786. jelzet alatt található. 

Nemes de Eör Sámuel, beregszászi rektor, nemesi bizonyít- 
ványt kapott 1798-ban a Nemes Balázsnak 1651-ben adományo- 
zott ármálisra vonatkozólag : Acta Nobilitaria ex 1845. Nr. 5853. 
jelzet alatt. 

Nemes, másként F ö l n a g y Mihály ráczkevei lakos részére 
kiadott nemesi bizonylat Vas vármegyétől 179()-ből a Nem es más- 
ként Föl nagy Benedeknek 1574-ben adományozott ármálisra 
vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 1791. Nr. 1157. A család Pest- 
megye nemesei sorába felvétetett 1809-ben : N. L. I. 304. 

Nemes de Kászoii-Jakabíalva Ferencz budai lakosnak 
Gyergyó-Szék részéről kiadott nemesi bizonylat: Acta NobiUtaria 
ex 1832. Nr. 4377. jelzet alatt található. 

Nemes, másként Pálya de Bálint falva Pál, Turócz 
vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetett Pest vármegvében 
1749-ben: N. L. I. 304. 

Nemes-Rákosi, másként Szentpéteri Fel nagy János 
és fiai Mihály és Dávid, valamint unokái, István, János, Gergely, 
Pál, Ferencz és József, Vas vármegye bizonyítványa alapján ki- 
hirdettetnek az 1809-ik évben : N. L. II. 296. 

Nemesheí?yi de Jabuka, azelőtt Adelsberg Zsigmond 
fiainak, József, Ignácz és Konstantinnak az 1838-ik évben adományo- 262 Xemeshegyi — Németh 

zott ármális kihirdettetett Pest vármegyében ugyazon évben : 
N. L. II. 295. 

Nemesszeghy, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
291. Nr. 28. és a Vanyur ügyvéd után maradt iratok közt Nr. 
1298. jelzetek alatt. 

Nemes-Pauli, másként Pálya Pál. Nyitra vármegye bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegyében kihirdettetett az 1807-ik évben : 
N. L. I. 320. 

Németh Mártonnak, fiának Györgynek, Laczkó Ambrusnak 
és leszármazóiknak 1659-ben adományozott ármális hiteles másolata 
a nemesi iratok közt „X o." jelzet alatt őriztetik. 

Németh Pál, rádi lakos, Veszprém vármegye bizonyítványa 
alapján 1817-ben; János, királyi ügyész és fiai, János kapitány, 
György plébános, József hadnagy és Péter provincziális. Vas vár- 
megye bizonyítványa alapján 1822-ben ; János és fiai, István, Sándor, 
József és János Somogy vármegye bizonyítványa alapján 1834-ben ; 
végül Pál győri lakos és fiai, Sámuel, Lajos, József és Pál, Győr 
vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába fel- 
vétettek és kihirdettettek: N. L. I. 305; II. 293. Táblabírónak 
kineveztetett : Német János ;iz 1784-ik évben ; Sándor 1813-ban ;. 
másik János 1822-ben ; ismét János 1861-ben. 

Németh de Nyék, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 94_ 
N-r. 35. 

- Németh (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 248. Nr. 115. 

Németh (más), czímerpecsét: Acta Crim. ex 1811. Nr. 1355. 

Németh (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 94. Nr 33. 

Németh (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc 67. Nr. 8. 

Németh (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 91. Nr. 24. 

Németh, másként Náray János nemesi vizsgálata az 1724-ik 
évből : N. L. I. 300. és 305 

Németh, másként Szabó András, nemesi vizsgálata az 
1772 ik évből : N. L. I. 305. Egyéb adatok : N. L. I. 305. 

Németh, másként Székely Sándor, Somogy vármegye 
bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett 
és kihirdettetett 1758-ban: N. L. I. 305.. 382. Németh — Neszmélyi 263 

Nénietb, másként Nagy vagy Szűcs János, váczi lakos, a 
vármegye nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik 1720-ban : 
N. L. L 305. 

Néinetliszec:hy de Almás, Báes-Bodrog vármegyében birtokos 
nemes csnlád ; czimerpecsétje : Acta Crim. ex 1822. Nr. 137(). 
jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Németliy, czímerpecsét: Polgári Perek fase. 139. Nr. 65. 

Németliy (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 116. Nr. 23. 

Neiiiiró, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 125. Nr. 19. 
jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Nemsovay István, ócsai lakos, nemesi vizsgálata az 1756-ik 
évből: N. L. I. 305. 

Nenadovich Pál, görög nemegyesijlt metropolita és két unoka- 
öcscse, Nenadovich Pál és Mirkovich Pál, Mária Terézia királynőtől 
az 1758-ik évben ármális levelet kaptak ; a család czimerpecsétje : 
Polgári Perek fasc. 101. Nr. 56. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Nencsovics, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc, 11. 
Nr. 5. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Neogrády, czímerpecsét a vármegyei oklevéltárban a 776/XI. 
jelzet alatt őrzött végrendeleten található. 

Néppel de liiiiiya, trencsénmegyei nemes család ; György 
1647-ben ármális levelet kapott ; Antal az 1830-ik évben a bunyai 
elönevet kapta; a család czimerpecsétje: Polgári Perek fasc. 274. 
Nr. 34. jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Nerodolik, czímerpecsét : Acta Miscellanea ex 1757. Nr. 7. 
és Nr. 8. és Acta Politica ex 1757. Nr. 1. Polgári Perek fasc. 35. 
Nr. 47., fasc. 36. Nr. 17., fasc. 44. Nr. 43., fasc. 62. Nr. 7. jel- 
zetek alatt található. 

Nescliics, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 205. 
Nr. 11. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Neskó de Littmanova, előbb Popaneskovics Euthimius- 
nak az 1829-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt 
^P. 42." jelzet alatt. Kihirdettetett Pest vármegyében 1830-ban: 
N. L. 300. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 112. Nr. 7. 

Neszmélyi, lásd Mészáros név alatt. 264 Nesztorovics — Nikléczy 

Nesztorovics Pálnak és unokatestvéreinek Jakab és Dávidnak 
1679-ben adományozott ármális hiteles másolata, valamint Nesz- 
torovics János budai (tabáni) lakosnak nemesi bizonyítvány 1734-böl 
a nemesi iratok közt „N. 3." jelzet alatt. Sára 1718-ban; János 
1734-ben bizonyítványt kapnak: Nemesi L. I. 306. 

>^eulinü:er, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 155. Nr. 66. 
jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Neiimajer, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 165. Nr. 13., 
fasc. 167. Nr. 80. jelzetek alatt őrzött iratokon látható. 

Neumau de Buclioltli, czímerpecsét az ügyvédek után maradt 
különféle családi iratok közt Nr. 1499. és 1501. jelzetek alatt 
látható. 

Neiistetter, czímerpecsét: az ügyvédek után maradt külön- 
féle családi iratok közt fasc. 6. Nr. 10. jelzet alatt található. 

Névedy de Beczkó, trencsénvármegyei nemes család ; czímer- 
pecsétje a Szabó J. ügyvéd után maradt iratok közt fasc. 19. 
jelzet alatt található. 

Névery de G.viila-Var.sáud, czímerpecsét a Konez család 
nemesi iratai közt; Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 52. és Pol- 
gári Perek fasc. 18. Nr. 12., fasc. 54. Nr. 23., fasc. 167. Nr. 103. 
jelzetek alatt található. 

Nezlmd György az 1655-ik évben kapott ármális levelet; a 
család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 132. Nr. 21. jelzet 
alatt található. 

Nicolaides, czímerpecsét a vármegyei oklevéltárban a 265/XI. 
jelzet alatt levő végrendeleten látható. 

Niczky de eadem, Árpád-kori nemes család ; czímerpecsét 
(grófi és nemesi): Acta Politica ex 1754. Nr. 10,, Polgári Perek 
fasc. 130. Nr. 52., Végr. Okit. 415/XI. jelzetek alatt található. 

Niedermayer, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 111. Nr. 12. 
és az ügyvédek után maradt különféle családi iratok közt fasc. 6. 
Nr. 7. jelzetek alatt található. 

Nikléczy János, Gábor és Mihály Ung vármegye bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegyében kihirdettetnek 1759-ben: N. L. 
I. 309. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 75. Nr. 4. Niklass — Noszlopy 265 

Nikluss, ezímerpecsét : Polgári Perek fasc. 247. Nr. 99., fasc. 
248. Nr. 103. jelzetek alatt található. 

Nikola Emánuel nek és fivéreinek Péternek és Sziavonnak 
az lG94-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt 
„iV !."■ jelzet alatt; kihirdettetik ugyanazon évben: N. L. I. 809., 
II. 281. Czimerpeesét : Acta Politica ex 1755. Nr. 18. Egyéb ada- 
tok : Processus Nobilitares fasc. 1. Nr. 20. 

Nikola, másként Demetrovics; a családnak adományozott 
ármális megőrzés végett Nikola Miklósra bizatott az 1747-ik évben: 
N. L. I. 98. 

Nikola, másként Nikolics Miroslav ármálisa kihirdettetik 
1693-ban; József budai lakos Bács vármegye bizonyítványa alapján 
1803-ban ; Haris és Emánuel temesmegyei lakosok 1810-ben bizo- 
nyítványt kapnak : N. L. I. 307., II. 281. Czimerpeesét: Polgári Perek 
fasc. 2Ó5. Nr. 1.. Acta Nobilitaria ex 1810. Nr. 3071. 

Nikovicli, Veszprém vármegyében ismert nemes család ; 
czímerpecsétje : Acta Politico-Miscellanea ex 1808. Nr. 3060. jelzet 
alatt található. 

Nikolics, lásd D e m e t r i név alatt. 

Nisack, ezímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 80 - 82. 
Nr. 43. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Nisnyánszky Mátyás 1699-ben ármális levelet kapott; a 
család Árva vármegyéből ágazott szét ; czímerpecsétje : Acta 
Politico-Miscellanea ex 1831. Nr. 5330. Polgári Perek fasc. 163. 
Nr. 27. jelzetek alatt található. 

Nittray György 1615-ben kapott ármális levelet; a család 
czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 109. Nr. 26. jelzet alatt található. 

Nizsalkovitli, ezímerpecsét a vármegyei oklevéltárban az 
1070/XI. jelzet alatt levő végrendeleten található, 

Nolly, ezímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1770. Nr. 2., Pol- 
gári Perek fasc. 118 Nr. 2. jelzetek alatt található. 

Noszlopy de eadeiii, már az Árpád-korban birtokos nemes 
család, melynek ősi fészke Veszprém vármegye ; az ugyanottani 
Noszlop helység birtokától vette nevét is e család s onnét ágazott 
szét Vas-, Zala-, Sopron stb. vármegyékbe. A család czímer- 266 Noszlopy — Nyeregjárt ó 

pecsétje: Végr. Okit. 1552/XI., Polgári Perek fasc. 110. Nr. 19. 
jelzetek alatt található. 

Nóvák Emánuel és fia Imre, valamint Gergely és fiai, Ger- 
gely, Márton és János, Heves vármegye bizonyítványa alapján a 
vármegye nemesei sorába felvétetnek és kihirdettetnek 1834-ben : 
N. L. lí. 297. Joachim kineveztetett táblabírónak az 1809-ik 
évben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 5. Nr. 9, fasc. 141. 
Nr. 108., fasc. 184. Nr. 18., fasc. 251. Nr. 47., Acta Crim. ex 
1820. Nr. 2142. Acta Nobilitaria ex 1842. Nr. 6365. 

Nováky Jánosnak és nejétől, Pintsek Borbálától született 
gyermekeinek 180S-ban adományozott ármális hiteles másolata a 
nemesi iratok közt ,^X. 10." jelzet alatt. Kihirdettetett ugyanazon 
évben: N L. II. 295. 

Novicli Illés és Jeftim az 1812-ik évben kaptak ármális 
levelet ; a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 250. Nr. 39. 
jelzet alatt látható. 

Nozdroviczky de eadeni, tősgyökeres trencsénmegyei bir- 
tokos nemes család ; János és József Trencsén vármegye bizo- 
nyítványa alapján Pest vármegyében kihirdettetnek 1766-ban : 
N. L. I. 310. Czímerpecsét : Polgári Perek rasc. 64. Nr. 45. Acta 
Politico-Misc. ex 1798. Nr. 527. 

Nyáry de Nyáregyháza, tősgyökeres pestmegyei birtokos 
nemes család. Nyáry Pál 1829-ben tb. ügyész, 1841-ben főjegyző, 
majd 1848-ban első alispán; Miklós 1815-ben főszolgabíró ; Lajos 
1867-ben főszámvevő volt. Táblabiróknak kineveztettek : Ignácz 
1793-ban; József 1798-ban; László 1837-ben; Miklós 1861-ben; 
báró Nyáry Antal 1861-ben. Leszármazási táblák : Polgári Perek 
fasc. 70. Nr. 31., fasc. 83. Nr. 6. Czímerpecsét (a régi czímerrel) : 
Acta Mise. 1640. (ex 1601). Nr. 1. és Polgári Perek fasc. 195. 
Nr. 57. és 73., fasc. 197. Nr. 10. Az ujabb Qzímerrel : Polgári 
Perek fasc. 8. Nr. 6., fasc. 11. Nr. 9. Végr. Okit. 865/XI. és Acta 
Mise. fasc. 1742. jelzetek alatt található. 

Nyeregjártó, már a XV., XVI. században szereplő birtokos 
nemes család Zemplén vármegyében; a család czímerpecsétje: 
Acta Politica ex 1754. Nr. 15. és Polgári Perek fasc. 31. Nr. 34. 
jelzetek alatt található. Nyéky — Nyiilay 267 

>\véky, másként N ászul' Gábor nemesi bizonyítványt kapott 
Pest vármegyétől az lfi76-ik évben : N. L. I. 310. Czimerpecsét 
látható az 1479X1. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten: N. L. 
I. 301. 

\vers János és neje, László Judith, valamint fiai, István, 
Ferencz, József és Márton az 1717-ik évben kaptak III. Károly 
királytól ármális levelet; a család czimerpecsétje : Polgári Perek 
fase. 191. Nr. 77., fasc. '200. Xr. 103. jelzet alatt található. 

N.víko.s (le Níi^y-Oyimóth Mihály 1618-ban kapott ármális 
levelet; e veszprémmegyei család czimerpecsétje: Acta Nobili- 
taria ex 1840. Nr. 1102. jelzet alatt található. 

Nyulay család, czimerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
275. Nr. 24 jelzet alatt őrzött iratokon. 0. Oberaií^iier, lásd Semberv név alatt. 

Ochs, lásd Jái'iiiay név alatt. 

Ocskay de ecadeni, régi nemes család, mely nevét és elö- 
nevét a nyitravármegyei Ocskó községtől vette ; a családból István, 
helytartótanácsos és püspök, kineveztetett Pest vármegyében tábla- 
bírónak 1832-ben. Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 255. Nr. 
32. és a Szabó István ügyvéd után maradt iratok közt fasc. 19. 
jelzet alatt található. 

Odor, Győr-, Zala-. Komárom- és Vas vármegyékben ismert 
nemes család ; Gergely fiai, Gergely és István, győri lakosok, Győr 
vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegyében kihirdettettek 
1761-ben: N. L." I. 312. 

Odry de Pácser András bizonyítványt kapott Pest vármegyé- 
től 1747-ben; József zsámbéki lakos és fiai, József és Ferencz, 
Bács vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegyében kihirdet- 
tettek 1842-ik évben: N. L. I. 313. 

Ofelru Sebestyén, kapitány, honfiusítása Pest vármegyében 
kihirdettetett 1728-ban: N. L. I. 313. 

Okolicsányi de eadein, régi liptóvármegyei, később Árva-, 
Szepes-, Turócz-, Bihar- és Nógrád vármegyékbe is szétágazott 
nemes család; czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 61. Nr. 41., 
fasc. 197. Nr. 13., Végr. Oklevéltár 64/XI., 1048/XI. és Acta Nobil. 
ex 1831. Nr. 5287., ex 1844. Nr. 969. jelzetek alatt található. 

Oláh Mihálynak, nejének Kovács Annának, fiának István- 
nak, leányainak Katalinnak és Zsuzsannának 1629-ben adományozott 
ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt,,0. i." jelzet alatt. Oláh - Omozta 26Í) 

Kihirdettetett Pest vármegyében az l()81-ik évben: N. L. I. 313. 
A család leszármazási táblája : Polgári Perek lase. 53. Nr. 35., 
czimerpeesétje : Polgári Perek fasc. 67. Nr. 11. jelzet alatt. 

Oláh Mihálynak, nejének Halász Katalinnak, fiainak, János 
István, Ferencz és Józsefnek 1718-ban adományozott ármális hiteles 
másolata a nemesi iratok közt „0. 2." jelzet alatt. István és János, 
nagykörösi lakosok, 1755-ben: Ferencz, János és István 1775ben ; 
József 1810-ben; József és fia József; Ferencz és fia Zsigmond; 
végül Mihály, dabasi lakosok, 1832-ben a nemesek főkönyvébe be- 
vezettetlek s erről bizonyítványt kapnak: X. L. I. 314. 

Oláh József. — az 1742-ik évben nemességujitást nyert Oláh 
István unokája — tótfaluíi jegyző, Szabolcs vármegye bizonyítványa 
alapján kihirdettetett 1838-ban: N. L. I. 314. 

Oláh, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 156. Xr. 121. 

Oláh (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 259. Nr. 55. 

Oláh (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 171. Nr. 165. 

Oláh (le Borfö család, czimerpeesétje : Polgári Perek fasc. 
247. Xr. 52. és Nr. 53., fasc. 250. Xr. 40., fasc. 172. Xr. 10., 
fasc, 291. Nr. 28. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Olasz család, czimerpeesétje található a Polgári Perek fasc. 
35. Xr. 43. és 47. jelzett alatt őrzött iratokon. 

Olíí.vay de eadeui, már az Arpádkorban szereplő ös nemes 
család ; czimerpeesétje : Polgári Perek fasc. 205. Nr. 45. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Olitor, czímerpecsét látható az Acta Miscellanea ex 1781, 
Nr. 7 jelzet alatt őrzött iratokon. 

Olleiidorf család, czimerpeesétje található a Polgári Perek 
fasc. 183 Nr. 78. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Olsav.szky Mihálf, munkácsi püspök és neje, Orzoványi 
Erzsébet, valamint fia György és leányai, Anna Mária és Ilona, 
az 1754-ik évben ármális levelet kaptak ; a család czimerpeesétje : 
Acta Crim, ex 1825. 646, jelzet alatt található. 

Oiuozta, a XVII. században ármális levelet nyert trencsén- 
vármegyei nemes család ; czimerpeesétje : Polgári Perek fasc. 164. 
Nr. 67. és 94. jelzet alatt található. 270 Onaghten — Ormós 

(íiuiííliton háró Vilmos vezérőrnagynak és fiainak, V^ilmos 
és Józsefnek I816-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok 
közt „0. 4." jelzet alatt. Kihirdettetett Pest vármegyében 1819-ben : 
Nr. L. II. 303. 

Ondreikovicli de O.sztrovicza et Hsirakócz Pál, nem igazol- 
ván nemességét, a nemesi jogok gyakorlatától eltiltatott, 1782-ben: 
N. L. I. 314. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 37. Nr. 23., fasc. 
199. Nr. 77. és Miscellanea ex 1778. Nr. 14. jelzetek alatt. 

Ónody de Szent-Márton Zsigmond, kineveztetett Pest vár- 
megye főjegyzőjének 1789-ben, táblabírónak 1790-ben; ifj. Zsigmond 
ugyancsak táblabírónak az 183G-ik évben. Czímerpecsét: Végr. 
Okit. 414/XI. és Polgári Perek fasc. 150. Nr. 28., fasc. 160. Nr. 8., 
fasc. 1G9. Nr. 70., fasc. 171. Nr. 136. 

Oppenritter, czímerpecsét a Szliiha ügyvéd után maradt 
iratok közt Nr. 1103. jelzet alatt található. 

Órássy, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 66. N. 50.. fasc. 
69. Nr. 4., fasc. 71—72. Nr. 4. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Orczy de eadeni báró István, pestmegyei táblabíró bárói 
diplomája kihirdettetett 1732-ben: N. L. I. 314. Kineveztettek 
táblabiróknak : Orczy Lörincz báró 1818-ban ; Béla, Andor és 
György bárók 1861-ben. 

Ordódy de eadem, Rozsoinitz et Alsó-Lieszkó, régi magyar 
nemes család, mely már a XII. században szerepelt ; a család 
Bodrog vármegyéből Bors-, Nyitra- és Trencsén vármegyékbe is 
elszármazott ; Pest vármegyében Vincze, váczi prefektus, kinevez- 
tetett táblabírónak az 1839-ik évben. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 8. Nr. 7., fasc. 41. Nr. 14., fasc. 121. Nr. 9., fasc. 123. Nr. 
19., fasc. 136. Nr. 3., fasc. 197. Nr. 40. és Végr. Okit. 926/XI. 

Őrlik Sámuel és neje, Markovics Éva, valamint gyermekeik, 
Boldizsár, József, Katalin, Teréz és Róza az 17o7-ik évben ármális 
levelet kaplak ; a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 7. 
Nr. 3., fasc. 12. Nr. 12. jelzet alatt található. 

Ormós de Csicser, Ung vármegyéből Temes- és Nógrád vár- 
megyékbe átszármazott régi nemes család; czímerpecsétje: Polgári 
Perek fasc. 37. Nr. 36., fasc. 49. Nr. 1., fasc. 170. Nr. 101. jel- 
zetek alatt található. Oross — Osvald 271 

Oross, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 24(i. 
Nr. 40., fasc. 248. Xr. 104. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Oro.sz János és Bálintffy Andrásnak az 16ÜG-ik évben 
adományozott ármális a nemesi iratok közt „B. 77." jelzet alatt. 
Miklós kineveztetett táblabírónak Pest vármegyében 1804-ben. 

Orosz, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 52. Nr. 7. és az 
Arky család nemesi iratai közt. 

Orosz (le C'sicser, a csicseri Ormós családdal rokon 
ungmegyei család; czíraerpecsétje a Polgári Perek fasc. 53. Nr. 
35., fasc. 21. Xr. II jelzetek alatt található. 

Oroszláii.vi, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
165. Nr. 12. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Orsaiiits István, budai lakos, 1820-ban ármálisának tűz 
által való elpusztulását bebizonyítván, a iifunesi jogok gyakorlatá- 
ban meghagyatott: N. L. II. 304. 

Ország János, kecskeméti lakos, nemesi vizsgálata az 1786-ik 
évből: N. L. l. 315. 

Ország-Gazda de Felsö-Kiihin András és István 1764-ben; 
István, czeglédi lakos, valamint fivérei, János és László 1803-ban ; 
János, bugyi lakos és fiai, János és György 1822-ben. mindannyian 
Árva vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetnek : N. L. I. 315. 
Leszármazási tábla: Acta Nobilitaria ex 1822. Nr. 2932. Czímer- 
pecsét: Acta Crim. ex 1827. Nr. 3687. jelzetek alatt található. 

Országli de (iiítli, ős magyar nemzetség, mely a XIV. szá- 
zadban kezdett szerepelni; a család ősi fészke Szabolcs vármegye ; 
czímerpecsétje a vármegyei okmánytárban a Í)27/XI. jelzet alatt 
őrzött végrendeleten látható. 

O.skó de Alsó-Malatia Józsel, Liptó vármegye bizonyítványa 
alapján 1779-ben; Gábor ugyancsak Liptó vármegye bizonyítványa 
alapján 1845-ben Pest vármegye nemesei sorába felvétetnek és 
kihirdettetnek: X. L. I. 315. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
38. Nr. 3., fasc. 39. Nr. 22., fasc. 42. B. Nr. 33. jelzetek alatt 
található. 

Osvald Mihálynak Bars vármegye részéről kiadott nemsei 
bizonyítvány 1793-ból — az 1696-ik évtől levezetett nemességre 272 Osvald — Ottlik 

vonatkozólag — : Acta Nobilitaria ex 171)3. Nr. 2645. jelzet alatt. 
Mihály 1793-ban ; István, májasházi lakos és fiai, András és István 
1811-ben; András májasházi és István nagykörösi lakosok és ez 
utóbbi gyermekei, József, András, Péter, Julianna és Sándor 
1846-ban kihirdettetnek: N. L. I. 310., II. 304. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 245. Nr. 25. és Acta Politica ex 1780. Nr. 45. 

Osvald Istvánnak és nejétől, Hauzinka Francziskától szü- 
etett gyermekeinek, József, Ferencz, István, Anna-Mária, Teréz 
és Karolinának 1823-ban adományozott ármális a nemesi iratok 
közt „0. 6'." jelzet alatt őriztetik. 

Osvátli család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 172. 
Nr. 207., fasc. 192. Nr. 138. jelzetek alatt található. 

Oszterliuber (Osz terhueber vagy s z t e r hu j b e r), 
légrádi postamester, neje Zárka Éva, valamint gyermekei, György, 
József, Antal, Ferencz, János és Mária, az 1741- ik évben ármális 
levelet kaptak ; a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 35. 
Nr. 38., fasc. 16(5. Nr. 52. jelzetek alatt található. E családot ma 
Tarányinak hivják. 

Osztoics, czímerpecsét a Kalmár ügyvéd után maradt iratok 
közt: fasc. 1791. Nr. 53. jelzet alatt található. 

Osztrohiczky de Osztroliika, Zólyom vármegye legrégibb 
családainak egyike ; Pest vármegyében Osztrohiczky Lajos kinevez- 
tetett táblabírónak az 1798-ik évben. 

Otrokócsy Simon István és nejétől, P e r b e s Zsófiától 
kezdve leszármazási tábla: Acta Nobilitaria ex 1831. Nr, 993. 
jelzet alatt őrzött iratok közt található. 

Otrubuyi, czímerpecsét található az ügyvédek után maradt 
különféle iratok közt: fasc. 6. Nr. 10. jelzet alatt, 

Ottlik de Felsö-Ozorócz et Kolianócz Györgynek az I. András 
magyar királytól levezetett nemessége elismerésével 1688-ban ado- 
mányozott ármális a nemesi iratok közt „0. 5." jelzet alatt. Dániel 
Pestmegye főjegyzője, majd alispánja, az ármálisról másolatot 
kapott 1811-ben: N. L. II. 302. Kineveztettek táblabiróknak : Dániel 
1799-ben; László 1804-ben; István 18Gl-ben. Czímerpecsét: Pol- 
gári Perek fasc. 150. Nr. 13., fasc. 154. Nr. 28., Végr. Okit, 665/XI. 
és Acta Nobilitaria ex 1822. Nr, 304. Óváry — Ötvös 273 

Óváry, másként Szűcs; adatok: N. L. I. 401. 

Ozeí^ovics István, horvátországi királyi táblai ülnök, Pest 
vármegyében kineveztetett táblabírónak az 1829-ik évben. 

Ozorovszky, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
170. Nr. inO. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Olbey János és Péter Komárom vármegye bizonyítványa 
alapján a pestmegyei donatárius nemesek sorába felvétettek és 
kihirdettettek az 1774-ik évben: N. L. I. 316. 

Ördöírh Pál abonyi lakosnak 1775-ben kiadott bizonyítvánv 
a nemesi iratok közt „0. 5." jelzet alatt. József kineveztetett 
táblabírónak 1841-ben. 

Orhalmy, előbb Hirhager, lásd Eőrhalmy név alatt. 

Örökös család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 173. Nr. 24. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Ötvös, másként Jakabházy István és János, nagykörösi 
lakosok, Nógrád vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetnek 
Pest vármegyében 1772-ben: N. L. I. 316. Pál kineveztetett tábla- 
bírónak 1818-ban; József 1832-ben. 

Ötvös, másként Ráczkövy János, Baranya vármegye bizo- 
nyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és 
kihirdettetett 1840-ben: N. L. II. 305. Czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 172. Nr. 179., fasc. 289. Nr. 22. 18 r. Paál István és fiai, János és István, Vas vármegye bizo- 
nyítványa alapján 1749-ben ; István és fiai, János, Gábor és István 
1807-ben a vármegye nemesei sorába felvétetnek és kihirdettetnek : 
N. L. I. 318.. II. 312. Táblabirónak kineveztetett Paál István 
1810-ben. 

Paár János az 1757-ik évben kapott Mária Terézia királynőtől 
ármális levelet ; a család czímerpecsétje : Acta Nobilitaria ex 
1796. Nr. 1840. jelzet alatt található. 

Pacha, czímerpecsét található a Krusztics ügyvéd után 
maradt iratok közt : Nr. 1412. 

Pacsácsy Miklós, 1782-ik évi donationális levele alapján Pest 
vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 1785-ben : 
N. L. I. 318. 

Pacsay család, czímerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
88. Nr. 3. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Paczolay de eadem Györgynek Nyitra vármegye által 1747-ben 
kiadott nemesi bizonyítványa a nemesi iratok közt „P. 20.'' jelzet 
alatt. István áporkai lakos és fiai, Balázs és József; továbbá 
János és fiai, János és László; végül Miklós 1762-ben a vármegye 
nemesei sorába felvétetnek és kihirdettetnek : N. L. I. 318. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 5. Nr. 9., fasc 185. Nr. 93., fasc 
275. Nr. 15. 

Pais de Pais-Szegli Sándor és Bálint részére nemesi bizonylat 
Fehér vármegyétől 1791-ből : Acta Nobilitaria ex 1791. Nr. 2632. 
jelzet alatt. Kihirdettetnek 1791-ben : N. L. I. 319. Czímerpecsét 
Polgári Perek fasc. 25. Nr. 6.. Acta Nobilitaria ex 1817. Nr. 4135. 
jelzetek alatt. 

Pajkos család, czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 159. Nr. 
90., fasc. 186. Nr. 111. jelzet alatt őrzött iratokon található. Pajor — Palcsó 275 

Pajor de Felsö-Eör Gáspár Györ^^ynek és fiainak. György 
és Jánosnak, az l(>")9-ik évben adományozott ármális kihirdettetvén 
Hont vármegyében, e vármegye bizonyítványa alapján Pajor 
Gáspár, szent-endrei lakos, Pestmegye nemesei sorába felvétetett 
1804-ben : N. L. II. 518. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 245. 
Nr. 6., fasc. 255. Nr. 34., Végr. Okit. 53/ XI., 59/XI. Titusz szolga- 
bírónak megválasztatott 1872-ben. Pajor Gáspár kineveztetett tábla- 
bírónak az 1818-ik évben. 

Pák, Szabolcs- és Ugocsa vármegyében elterjedt nemes 
család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 169. Nr. 75. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Pákozd.v Jánosnak, a Komárom vármegye által 1749-ben 
kiadott nemesi bizonyítvány a nemesi iratok közt „P. 19.'' jelzet 
alatt. Ferencz gyóni lakos és hasonnevű fia kihirdettetnek Pest 
vármegyében az 1754-ik évben: N. L. I. 319. 

Paksy de Pákos, tolnamegyei birtokától, Pakstól, mely 
hajdan Pákosnak hivatott, vette e család nevét és elönevét, melyet 
az alábbi jelzeteken egyes családtagok által még ujabban is 
Fax y-nak írva találunk. Paksy János a Solti-Szék főispánja volt 
az 152G-ik évben : Jászai, a magyar nemzet napjai a mohácsi 
vész után, 241. lap. Czímerpecsét: Acta Politico-Miscellanea ex 
1792. Nr. 2302., Végr. Okit. 870X1.. Polgári Perek fasc. 13. Nr. 
7., fasc. 80—82. Nr. 8., fasc. 95. Nr. 4. jelzetek alatt található. 
Bővebben lásd Szemere de Pá kos név alatt. 

Palády László és Ferencznek Ugocsa vármegye által kiállítóit 
bizonylat a nagyatyjuknak, Istvánnak, 1652'ben adományozott 
ármálísra vonatkozólag és egyéb oklevelek : Acta Nobílitaria ex 
1828. Nr. 3787. jelzet alatt. Ferencz, pesti lakos, kihirdettetett 
Pest vármegyében 1828-ban: N. L. II. 318. 

Palíisthy de eadeiii et Kesziliócz, már az Árpád-korban 
szereplő ős nemes család ; czímerpecsétje : Végr. Okit. 1 169/XI. 
Polgári Perek fasc. 41. Nr. 8., fasc. 88. Nr. 11., fasc. 151. Nr. 
43. és Acta Crim. ex 1818. Nr. 4136. Leszármazási táblája : Pol- 
gári Perek fasc. 150. Nr. 25. jelzetek alatt található. 

Palcsó család, czímerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
291. Nr. 28. jelzet alatt őrzött iratokon. 276 Páldy — Palka 

Páldy család, 1664-ik évi ármálisa az Orsz. Levéltár erdélyi 
főkormányszéki osztályában 1806/5350. szám alatt található ; a 
család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 18. Nr. 30., fasc. 88. 
Nr. 10. jelzetek alatt látható. 

Páles, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 70. Nr, 
25. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Pálffy Mihálynak, fivéreinek, Gergely és Jánosnak és nővé- 
rének, Annának, 1694-ben adományozott ármális a nemesi iratok 
közt „P. o." jelzet alatt. Kihirdettetett 169o-ben: N. L. I. 319, 
Czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1840. Nr. 1102., Polgári Perek 
fasc. 98. Nr. 46., fasc. 154. Nr. 28. jelzetek alatt. 

Pálfy (le Mille Mihály, Ferencz, János és György, Vas vár- 
megye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába fel- 
vétettek és kihirdettettek az 1808-ik évben: N. L. II. 315. 

Pálffy de Tusnád család, czímerpecsétje : Processus Nobili- 
tares fasc. 2. Nr. 59. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Pálffy de Erdőd gróf Miklós 1714-töl 1832-ig; János 
1741-től 1751-ig az ország nádora és egyúttal Pest vármegye 
főispánja volt. Fidelis kineveztetett Pest vármegye táblabirójának 
az 1819-ik évben. Czímerpecsét: Acta Politico-Miscellanea ex 
1806. Nr, 922., Polgári Perek fasc. 6. Nr. 2. ex 1727. 

Palics család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 25. Nr, 
13. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Palik család, 1631-ik évi ármálisa az 0. L.-ban található; 
czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1825. Nr. 2017., ex 1830. Nr. 
2865., Végr. Okit. 930'XI. jelzetek alatt a vármegyei levéltárban. 

Palikutya János és neje, Muskatirovics Erzsébet, fia Péter 
és leánya Pulcheria, az 1801-ik évben kaptak ármális levelet; a 
család 1804-ben nevét P a 1 i k u c s e vn y-re változtatta. János és- 
fia Péter, Krassó vármegye bizonyítványa alapján Pest vár- 
megyében kihirdettettek 1802-ben: N. L. II. 307. 

Palin, czímerpecsét található a Fehér család nemességi 
iratai közt. 

Palka, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 11. Nr. 
5., fasc. 14. Nr. 5. jelzet alatt őrzött iratokon. Palkovics — Palugyay á77 

Palkovics Andrásnak és első nejétől, H illebrand Anná- 
tól született gyermekeinek, Károly és Borbálának, és második 
nejétől, Sauttersheimbi Saiittermaister Jozefától netán 
születendő gyermekeinek az 1810-ik évben adományozott ármális a 
nemesi iratok közt „P- 39."' jelzet alatt. Kihirdettetett Pestmegyé- 
ben 181()-ben: N. L. II. 320. 

Pallovits (le Idecs-Patak, ezímerpecsét : Acta Politico-Mis- 
cellanea ex 1881. Nr. 1886. jelzet alatt levő iratokon látható. 

Pallya (Pállya) de Báliutfah a, másként X e m e s-P a u I y 
András fiának Pálnak a Tiirócz vármegye által 1749-ben kiadott 
nemesi bizonyítvány a nemesi iratok közt „P. 13.'' jelzet alatt. 
Pál Nyilra vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetett 1807-ben : 
N. L. I. 320. Czímerpecsét a K o n o z család nemességi iratai 
közt: Processiis Nobilitares fasc. 2. Nr. 52.. Polgári Perek fasc" 
146. Nr. 22., fasc. 154. Nr. 1. 

Pálma de Szoblahó, czímerpecsét található a Polgári Perek 
fasc. 71 - 72. Nr. 20., fasc. 84. Nr. 22. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Palm család, Palm Dávid személyében nyert honfiusitást 1687- 
ben ; czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 56—57. Nr. 18. és 
Nr. 23. jelzet alatt található. 

Páhnafy, azelőtt Polimberger Fülöpnek, nejének K o 1- 
1 e r Erzsébetnek és gyermekeinek, Ferencz, György, Fülöp, Ignácz, 
József, Anna, Mária, Magdolna, Teréz és Rózának 1801-ben 
adományozott ármális és névváltoztatási engedély a nemesi iratok 
közt ..P. ^ő." jelzet alatt. Kihirdettetett Pestmegyében 1821-ben: 
N. L. II. 327. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 157. Nr. 37., 
fasc. 199. Nr. 88. 

Palochay, bárói czímerpecsét az 1087/XI. jelzet alatt levő 
végrendeleten ; nemesi : Polgári Perek fasc. 70. Nr. 25. és a 
Szabó István ügyvéd után maradt iratok közt fasc. 19. jelzetek 
alatt található, 

Palóczy László kineveztetett Pestmegyében táblabirónak az 
1829-ik évben. 

Palu??yay de Nagy-Palugya et Bodafalva, czímerpecsét: 
Acta Politica ex 1662. Nr. 6., Acta Nobilitaria ex 1829. Nr. 
1197., Polgári Perek fasc. 16. Nr. 17. jelzetek alatt található. 278 Paltsó — Papp 

Paltsó, czímerpecsét a vármegyei oldevéltárbau KITlV^I- 
jelzet alatt levő végrendeleten található. 

Pámer János és Mihály, valamint gyermekeik az 1796-ik 
évben kaptak ármális levelet, mely Sopron vármegyében hirdet- 
tetett ki ; a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 246. Nr. 
28. jelzet alatt található. 

Paiiacz, Trencsén vármegyében kihirdetett nemes család ; 
czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban ySO/XI. jelzet alatt levő 
végrendeleten található. 

Paucz, másként Matyók Mihály egyházasnádasi lakosnak 
nemesi bizonylat Vas vármegyétől a Pancz, másként Matyók Ger- 
gelynek 1622-ben adományozott ármálisra vonatkozólag: Acta 
Nobilitaria ex 1840. Nr. 4653., ex 1792. Nr. 1225. Mihály 1792- 
ben ; Mihály és fiai, Lipót, Sándor, József, János és leánya Antónia 
1816-ban Pest vármegyében kihirdettettek: N. L. I. 320., II. 269. 

Pánczélyi de Tomest, 'azelőtt Pfantzelt Antalnak az 
1821-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt „P. 24."' 
jelzet alatt található ; kihirdettetett Pestmegyében 1822-ben : 
N. L. II. 327. 

Pándy János debreczeni jegyző és gyermekei, János, Zsu- 
zsanna és Júlia az 1751-ik évben kaptak ármális levelet ; a család 
leszármazási táblája: Polgári Perek fasc. 53. Nr. 35. jelzet alatt 
található. 

Pandúr István és János szabadszállási lakosok nemessé- 
gére vonatkozó tanuvallatási jegyzőkönyv hitelesíttetik 1806-ban : 
N. L. II. 310. 

Pankovics Márton a nemességére vonatkozó tanuvallatási 
jegyzőkönyvet bemutatja Pest vármegyének 1805-ben: N. L. 
II. 308. 

Paiimichel, czímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1781. Nr. 7. 
jelzet alatt található. 

Papp János, nagy-körösi lakos, bemutatván ármálisát 1668- 
ban; János kókai lakos 1720-ban; József tassi lakos Komárom vár- 
megye bizonyítványa alapján (nemesi iratok ..P. ^7'.") 1730-ban : 
István (József fivére) 1742-ben; Pál, József, András és Mihály, 
kún-szent-miklósi lakosok, Veszprém vármegye bizonyítványa alap- Papp — Pap 279 

ján 1798-baii; Péter, László, Gedeon, Károly és Lajos Nógrád 
vármegye bizonyítványa alapján ]81:^-ben; István és Ignácz 
Hont vármegye alapján 182'2-ben a megye nemesei közé fel- 
vétettek és kihirdettettek : N, L. L 328., H. 329. Leszármazási 
táblák: Polgári Perek fasc. 94. Nr. 32. 

Pap Izsáknak, Farkas Benedek és Andrásnak az l()69-ik 
évben adományozott ármális „F. J." jelzet alatt található ; 
a család leszármazási táblája ugyanott. 

Pap Péternek és Istvánnak és az utóbbi fiainak, István, 
Mihály és Sámuelnek adományozott ármális Pest vármegyében 
kihirdettetett az 17(U-ik évben: N. L. I. 322. 

Papp, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 18. Nr. 13. 
Papp (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 25. Nr. 2. 
Papp (mási, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 33. Nr. 33. 
Papp (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 34. Nr. 18. 
Papp (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 14. Nr. 3. 
Papp, lásd B d ó név alatt. 

Pap, másként Boka István, kecskeméti lakos, nemesi bizo- 
nyítványt kap 1810-ben ; ugyanő bemutatja Heves vármegye bizo- 
nyítványát és fiaival, István, Mihály es Sámuellel együtt a nemesek 
főkönyvébe bevezettetik és kihirdettetik 1816-ban : N. L. I. 322. II. 17. 

Pap, másként Kertvél yesy, lásd Kertvél yesy név alatt. 

Pap (le Révkoniároiii, czímerpecsét található a Polgári Pe- 
rek fasc. 179. Nr. 117. és a Josva ügyvéd után maradt iratok 
közt: Nr. 1292. 

Papp-8zász, czímerpecsét található az Acta Nobilitaria ex 
1836. Nr. 3503. jelzet alatt levő iratokon. 

Pap de Tölszék (Tölczek), másként Györy János kecske- 
méti lakosnak nemesi bizonylata Borsod vármegyétől : az 16()2-ik 
évben Györy, másként T ö 1 c z e k y Mihálynak, nejének, Kalmár 
Dorottyának ; D ö m s ő, másként T ö 1 c z e k y Andrásnak, nejének, 
Sajgó Erzsébetnek; Czegedy Istvánnak és Gál (Tölczeky) 
Andrásnak adományozott ármálisra vonatkozólag : Acta Nobilitaria 
ex 1794. Nr. 1127. jelzet alatt. 280 Pápay — Parázs 

Pápay Péter 1641-beii esküdtnek; János 1656-ban szolga- 
bírónak, 1659-ben Pest vármegye követének, végül lü69-ben fő- 
ügyészének választatott meg; József, Pozsony vármegye bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegyétől is nemesi bizonyítványt kapott 
1786-ban: N. L. I. 320. Czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 149. 
Nr, 57., A::ta Miscellanea ex 1656. 

Pápay, azelőtt H e r i n g h Ignácz és Mór, régi nemességük 
megtartásával, névváltoztatási engedélyt kapnak 1867-ben. Kihir- 
dettetett Pest vármegyében ugyanazon évben : N. L. II. 330. 

Pápay, másként Tót- Pápay, igazabban Tóth Sándor, 
nemességére vonatkozó tanuvallatási jegyzőkönyv hitelesíttetik az 
1806-ik évben: N. L. I. 414. 

Pápay, másként Szilágyi István, Heves vármegyétől hozott 
nemesi bizonyítványát bemutatja Pest vármegyében az 1792-ik 
évben: N. L. I. 391. 

Papházy, czímerpeesét található a Polgári Perek fasc. 274. 
Nr. 49. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Papicli János és fiainak, János és Mátyásnak ármálisa Pest 
vármegyében kihirdettetik az 1756-ik évben: N. L. I. 321. Czí- 
merpeesét: Polgári Perek fasc. 36. Nr. 5. 

Paráczay, czímerpeesét: Acta Nobilitaria ex 1801. Nr. 765. 
jelzet alatt található. 

Parády Mátyás és B a b a r c s i k István, bemutatván ármá- 
lisukat, kihirdettetnek az 1730-ik évben : N. L. I. 322. 

Paraicz, tősgyökeres pestmegyei család; Paraicz Mihály 
esküdt lett az 1663-ik évben ; a család czímerpecsétje : Polgári 
Perek fasc. 104. Nr. 19., fasc. 107. Nr. 18. jelzet alatt található. 

Paraszkeva család, czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 
1737. Nr. 1. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Parázy, czímerpeesét található a Polgári Perek fasc. 102. 
Nr. 32. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Parázs János és Mihály részére 1804-ből Barsmegyétől ; 
Márton, ujfalusi ; Mihály és János, abonyi és István, temesvárme- 
gyei lakosok részére Esztergom vármegyétől 1805-ből nemesi Parázs — Parvy 281 

bizonylat : Acta Nobilitaria ex 1832. Nr. 2945. jelzet alatt. Czí- 
merpeesét: Polgári Perek fasc. 255. Nr. 31. 

Parázsó (Parazó, Parasó) Mihály és Istvánnak nemesi 
bizonylat Zemplén vármegyétől 1764-böl a Parázó Mihály, Péter 
és Jánosnak Lipót királytól ugyanezen évben adományozott ármá- 
lisra vonatkozólag : Acta Nobilitaria ex 1842. Nr. 4830. János 
kihirdettetik Pest vármegyében 1842-ben: N. L. II. 312. 

Parcsetics, czímerpecsét a Hertelendy ügyvéd után maradt 
iratok közt fasc. I. jelzet alatt található. 

Párezer János kamarai tanácsosnak és leszármazóinak az 
1833-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt ..P. 48/' 
jelzet alatt. Kihirdettetett Pest vármegyében 1834-ben: N. L. II. 318. 

Pariiiczk.v <le Parnicza András, kineveztetett táblabírónak 
1772-ben; Mihály megválasztatott esküdtnek 1784-ben; Ede váczi 
járási főszolgabírónak megválasztatott 1841-ben. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 92. Nr. 52., fasc. 97. Nr. 15., fasc. 142. Nr. 
155., fasc. 189. Nr. 50., fasc. 202. Nr. 9. Végr. Okit. 510/XI. ; 
1072/XI. jelzetek alatt található. 

Paróczay, czímerpecsét található az Acta Nobilitaria ex 
1784. Nr. 103. és Acta Crim. ex 1790. Nr. 4212.. 4213. jelzet 
alatt őrzött iratokon. 

Parrairh József, Mihály és István, továbbá József fiai, Ádám, 
János és József, duna-szt.-györgyi lakosok, Tolna vármegye bizo- 
nyítványa alapján Pest vármegyében kihirdettetnek 1816-ban. 
Czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1838. Nr. 2821. Polgári Perek 
fasc. 124. Nr. 59., fasc. 144. Nr. 4. Egyéb adatok: N. L. 
II. 325. 

Parsevich báró, a család bárói diplomája kihirdettetik Pest 
vármegyében az 1699-ik évben : N. L. I. 323. 

Parsitzky család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 252. Xr. 06. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Pártliy, czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. 7. Nr. 
12., fasc. 8. Nr. 4. jelzet alatt levő iratokon. 

Parvy Mátyás, csetneki biró és fiai. Mátyás és János, vala- 
mint leánya Anna, az 1792-ik évben ármális levelet kaptak; a 282 Parvy — Patasovifh 

család czímerpecsélje: Polgári Perek fasc. 190. Nr. 11.. fasc. 198. 
Nr. 55. jelzetek alatt található. 

Paschgall, másutt Pa se hall György és fiai, Ferencz, 
András és Antal, valamint leányai, Teréz és Eleonóra 1765-ik évi 
ármálisukat bemutatván, kihirdettetnek Pest vármegyében 1766- 
ban: N. L. I. 323. Czimerpecsét : Végr. Okit. 1067 XI. 

Pás/tor György, János, Imre, István és Andrásnak, továbbá 
Béres Péternek és végül Nagy Andrásnak, az 1651-ik évben 
adományozott ármális a nemesi iratok közt „P. ío." jelzet alatt. 
András és Pál, kecskeméti lakosok, kihirdetésüket kérik 1788-ban: 
N. L. 1. 323. Leszármazási tábla: Polgári Perek fasc. 143. Nr. 
172. Egyéb adatok: Acta Nobilitaria ex 1840. Nr. 1151. jelzet 
alatt találhatók. 

Pásztory de Felsö-Pásztor Imre, váczi lakos. Pest vármegye 
nemesei sorába felvétetik és kihirdettetik 1720-ban: N. L. 1.323. 
Imre 1715-ben főjegyzőnek, 1722-ben -országgyűlési követnek 
választatott meg. Táblabiróknak kineveztettek : Imre 1727-ben ; 
ifj. Imre 1737-ben. Leszármazási tábla : Polgári Perek fasc. 26. Nr. 
30. Czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 53. Nr. 25., fasc. 61. Nr. 
39. Végr. Okit. 1559'XI. jelzetek alatt. 

Patacsich de Zaiezda írróf. A királyi helytartótanács érte- 
sítése a Patacsich Gábor, kalocsai érseknek, fivéreinek, Sándornak 
és Lajosnak, valamint ezek gyermekeinek az 1735-ik évben ado- 
mányozott grófi méltóságról ; kihirdettetett ugyanazon évben : N. 
L. I. 324. 

Pataky Gáspár, előbb esküdt, majd 1702-ben szolgabíró, 
végül a Rákóczy Ferenez által Kassára összehívott országgyűlésre 
Pest vármegye követének megválasztatott az 1707-ik évben. 

Pataky Istvánnak és leszármazóinak 1741-ben adományozott 
ármális a nemesi iratok közt „P. .9." jelzet alatt István nagy- 
körösi lakos kikirdettetik 1754-ben: N. L. I. 324. Czimerpecsét: 
Acta Nobilitaria ex 1706 Acta Misceilanea ex 1702. Nr. 2. Végr. 
Okit. 926/XI. Polgári Perek fasc. 9. Nr. 11., fasc. 18. Nr. 9. 
jelzetek alatt. 

Patasovich, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 16. 
Nr. 17., fasc. 25. Nr. 7., fasc. 35. Nr. 40. jelzet alatt őrzött 
iratokon. Patay — Palisz 283 

Patay János és Pál nemesség-szerzöktül 16i4-tül levezetett 
leszármazási tábla a nemesi iratok közt „P, 46.'' jelzet alatt. András, 
kecskeméti lakos és Gáspár, István. Mihály és János 1673-ban ; 
József Komárom vármegye bizonyítványa alapján 173U-ban ; József, 
Sámuel. János és Péter Sándor, dabasi lakosok, Pozsony vármegye 
bizonyítványa alapján 178"i-ben; Benjámin, ó-budai lakos és fiai, 
János és József; Ferencz ugyancsak Pozsony vármegye bizonyít- 
ványa alapján 1783-ban; Pál, ráczkevei lakos 1812-ben; kihir- 
dettettek: N. L. 1.325., II. 313. Leszármazási tábla: Polgári Perek 
fasc. 188. Nr. 47. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 93. Nr. 27., 
fasc. 123. Nr. 16., fasc. 126. Nr. 29. Végr. Okit. 528X1.; 1012;'XI. 
Esküdtnek megválasztatott Patay István 1661-ben. Táblabírónak 
kineveztetett Patai Pál 1829-ben. 

Pata.v Erzsébetnek, G a á 1, másként T o ó t György anyjá- 
nak adományozott 1676-ik évi eredeti ármális az Oklevéltárban 
30/1264. jelzet alatt. Jánosnak bizonyítvány 1715-bül a nemesi 
iratok közt ..P. 16.'' jelzet alatt. 

Patay <]e Báj József kineveztetett táblabírónak Pest vár- 
megyében az 1830-ik, Pál az 1832-ik évben. 

Pata.v, másként Barátfy János és Pál. ráczkevei lakosok, 
bemutatják a nemességükre vonatkozó tanuvallatási jegyzökönyvet 
1804-ben: N. L. I. 325. 

Patay, másként Kovács János nemességére vonatkozó 
tanuvallatási jegyzőkönyv 1715-böl: N. L. I. 325. 

Patay, másként Tímár Mihály, szent endrei lakos, bemutat- 
ván a Timár Mártonnak^ fiainak, Jánosnak és Pálnak és leányainak, 
Zsuzsannának és Annának az 1654-ik évben adományozott 
ármálist. Kihirdettetik 1720-ban: N. L. I. 409. 

Patliul, másként A 1 e h e b. Leszármazási tábla : Polgári 
Perek fasc. 131. Nr. 21. 

Patliy-Szeiites István, n.-körösi lakos, nemesi vizsgálata 1805- 
böl: N. L. II. 307. 

Patay, másként Baracsy Pál, János és István ráczkevei 
lakosok nemességére vonatkozó tanuvallatási jegyzőkönyv 1824- 
ből: N. L. II. 313. 

Patisz, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 205. 
Nr. 29., fasc. 275. Nr. 21. jelzet alatt levő iratokon. 284 Patkó — Pau 

Patkó, Veszprém- és zahavármegyei család ; czimerpecsétje : 
Polgári Perek fase. 92. Nr. 44., fasc. 121. Nr. 6., fasc. 277. Nr. 
1. és Acta Crim. ex 1796. Nr. 1116. jelzet alatt őrzött iratokon 
található. 

Patkós de Torna Mihály, tassi lakos és fia Mihály, Nyitra 
vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába 
felvétetnek és kihirdettetnek az 1833-ik évben: N. L. II. 330. 

Patoiiay, czímerpecsét található az Acta Nobilitaria ex 1823. 
Nr. 3158., Polgári Perek fasc. 152. Nr. 6.. fasc. 170. Nr. 94. és 
Nr. 118. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Patrubáiiyi Lukács, vadkerti lakos és János Békés vármegye 
bizonyítványa alapján kihirdettetnek Pest vármegyében 1820-ban : 
N. L. 11. 326. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 169. Nr. 58. 

Pattaiits.v, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 194. 
Nr. 49., fasc. 197. Nr. 29. jelzet alatt levő iratokon. 

Pauer Mátyásnak, nejének Haán Krisztinának, gyermekei- 
nek Tamásnak és Borbálának, rokonának Ferencznek, ennek neje 
Mattz Jankának és gyermekeinek, József, Antal, Mária, Erzsébet, 
Éva, Rozina, Marianna és Katalinnak 1722-ben adományozott 
ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt ,, P. 1." jelzet alatt. 
Kihirdettetik 1723-ban. Ferencz a nemesség-szerzőtől való leszár- 
mazását beigazolván, a megye nemesei sorába felvétetik 1768-ban: 
N. L. I. 326. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 146. Nr. 19. a 
Várady után maradt iratok közt : fasc. 1. 

Paukovich rte Seiikvicz, pozsonyvármegyei már a XV — XVI. 

században szereplő nemes család ; Pest vármegyében András 
kineveztetett táblabírónak az 1820-ik évben. 

Paulay, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 31. 
Nr. 49. jelzet alatt levő iratokon. 

Paulányi, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 151. 
Nr. 55. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Pauiekovich, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
158. Nr. 62. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Paiiler Antalnak, első nejétől, H a n t z h a m m e r Eleonórától 
született fiának Antalnak, ennek hitestársának, Markovits Teréz- Paulor — Péchy 285 

nek, úgyszintén második nejétől, H o h n Karolától netán születendő 
gyermekeinek az 1817-ik évben adományozott ármális a nemesi 
iratok közt „P. '26." jelzet alatt. Pest vármegyében kihirdettetett 
1818-ban. Tivadar, zágrábi egyetemi tanár, bizonyítványt kapott 
1839-ben : N. L. II. 325. 

Paulessik, czímerpeesétje található a Polgári Perek fasc. 16. 
Nr. 19. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Paulikovicli, borsodmegyei nemes család ; czímerpeesétje : 
Polgári Perek fasc. 53. Nr. 35. jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Paulovics de Kis-Jeszen Jánosnak 1791-ben adományozott 
ármális a nemesi iratok közt „P. '22.'' jelzet alatt; kihirdettetett 
ugyanazon évben: N. L. I. 326. Paulovics Ferencz táblabírónak 
kineveztetett 1820-ban. 

Paur de Kápolna, lásd Kápolnay de eadem. 

Pávay, Doboka vármegyében kihirdetett nemes család ; czímer- 
peesétje : Polgári Perek fasc. 41. Nr. 13. jelzet alatt őrzött iratokon 
található. 

Pavianovicli, czímerpecsét az Acta Politico-Miscellanea ex 
1814. Nr. 367. és a Krusztich ügyvéd után maradt iratok közt 
Nr. 1428. jelzetek alatt található. 

Pazar, másként Köszörűs, gömörmegyei nemes család; 
czímerpeesétje : Polgári Perek fasc. 275. Nr. 15. jelzet alatt levő 
iratokon található. 

Pázmány de Szilas et Lak György, bemutatván ármális leve- 
lét, kihirdettetett Pest vármegyében az 1639-ik évben : N. L. I. 326. 
Leszármazási tábla 1619-től kezdve a Horváth ügyvéd után maradt 
iratok közt: Nr. 1172. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 186. 
Nr. 118. 

Pázniándy de Szomor et Somodor Dénes kineveztetett tábla- 
bírónak Pest vármegyében az 1829-ik évben ; czímerpecsét : Acta 
Nobilitaria ex 1809. Nr. 796. és ex ISIO. Nr. 2568., Polgári Perek 
fasc. 109. Nr. 18. jelzetek alatt. 

Paxy, lásd P a k s y név alatt. 

Péchy de Péch-l'jfalu András, István, József és Györgynek 
Nógrád vármegye által 1733-ban kiadott nemesi bizonyítvány a ti86 Péfliy — Polárgus 

nemesi iratok közt .,P. s." jelzet alatt. András bizonyítványt 
kap 1737-ben : N. L. I. 327. Imre 1825-ben ; Ferencz 1832 ben 
Pest vármegye országgyűlési követének választattak meg ; ez utóbbi 
1856-tól kezdve kinevezett megyefönök volt. Táblabiróknak ki- 
neveztettek : Imre 1798-ban ; Ferencz 1820-ban ; Ferencz, ó-budai 
apátplébános, 1882-ben. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc, 6. Nr. 6., 
fasc. 7. Nr. 4., fasc. 59. Nr 41.. fasc. 153. Nr. 35. Egyéb adatok: 
N. L. I. 327. 

Pecsen.vánszk.v, czímerpecsét található a vármegyei oklevél- 
tárban 525 XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten. 

Peczök (P ö c z ö k) János, nagy-körösi birtokos, Pest vár- 
megye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett az 1663-ik év- 
ben : N. L. I. 327. 

Péczely, tősgyökeres pestvármegyei nemes család ; czímer- 
pecsétje: Polgári Perek fasc. 137. Nr. 21. jelzet alatt található. 

Peliiii András az 1733-ik évben ármális levelet kapott ; a 
család czímerpecsétje Acta Nobilitaria ex 1749. Nr. 8., Polgári 
Perek fasc. 24. Nr. 28. jelzetek alatt látható. 

Pejachevich de A^eröcze gróf, czímerpecsét található a 
Polgári Perek fasc. 158. Nr. 51. jelzetű iratokon és az 1116/XI. szám 
alatt őrzött végrendeleten. 

Pekáry László pesti kereskedő részére Zemplén vármegye 
által kiállított nemesi bizonylat a Pekáry Tamásnak 1633-ban 
adományozott ármálisra vonatkozólag : Acta Nobilitaria ex 1848. 
Nr. 215. Pest vármegyében Imre és András 1844-ben ; László 
1848-ban kihirdettetnek: N. L. II. 323. 

Pekarik, czímerpecsét található a K o n c z család nemességi 
iratai közt: Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 52. 

Pektári Joachim, királyi tárnokmester, Pilis vármegye fő- 
ispánja volt 1272-ben : Wenzel, IX. 5. Fejér, V., 2. kötet, 57. lap. 

Pelárijus, a XYII. században Nógrád vármegyében birtokos 
család ; Pest vármegyében György esküdtnek megválasztatott 1667- 
ben. Czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 48. Nr. 34. és az ügy- 
védek után maradt különféle családi iratok közt Nr. 856. jelzetek 
alatt található. Peláthy — Pericht J87 

Pelatliy, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. Idű. 
Nr. 116. jelzet alatt levő iratokon. 

Polionis Ferencz (Miklós fia) az ]T24-ik évben bemutatja a 
nagybátyjának, Györgynek és fivéreinek, András-István és Mihály- 
nak az 1646-ik évben adományozott s Gömör vármegyében 1648- 
ban kihirdetett ármálist: Nemesi Investigatio ex 1724. Nr. 28. 
N. L. I. 827. 

Pelliiií;er, c/iincrpecsét található a vármegyei oklevéltárban 
857/Xl. jelzet alatt levő végrendeleten. 

Péntek (le A'íinöczk, czímerpecsét található a vármegye 
oklevéltárban 1633 XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Pénz .János Kristóf Ferencznek és nejétől, Kethner Teréz- 
től született gyermekeinek. Ferencz .József, János Antal, Janka 
Erzsébet és Borbála Teréznek 1697-ben adományozott ármális é 
honfiusitás a nemesi iratok közt...P. .50." jelzet alatt. Antal, buda 
lakos, a vármegye nemesei sorába való felvételét kéri 1807-ben : 
N. L. II. 311. 

Pénzes János, Péter és Mihály. Komárom vármegye bizo- 
nyítványa alapján Pest vármegyében kihirdettetnek az 1782-ik 
évben : N. L. I. 327. 

Pen-liich Jakab, Mária Terézia királynőtől az 1757-ik évben 
kapott ármális-levelet ; a család czímerpecsétje : Aota Crim. ex 
1816. Nr. 3419. jelzet alatt található. 

Perczel <Ie Bonyhád István, Pestmegyében 1859-ben kine- 
vezett megyefönök volt. Czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1842. 
Nr. 4836.. Polgári Perek fasc. 245. Nr. 15. 

Perdeniánszky, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
139. Nr. 63. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Pereí^ovich János, zsámbéki lakos, nemesi vizsgálata az 
1807-ik évből : N. L. II. 308. 

Perényi de eadeih báró Lázár, Pest vármegyében kinevez- 
tetett táblabírónak 1820-ban ; Zsigmond az 1832-ik évben ; a 
család czímerpecsétje az 1072 XI. jelzet alatt elhelyezett végren- 
deleten látható. 

Pericht Mihálynak és nejétől, Wildtheim Magdolnától 
született gyermekeinek, József, Paulina, Flóriánná, Jozefa, Vin- 288 Pericht — Péterfy 

cenczia és Karolának 1798-ban adományozott ármális a nemesi 
iratok közt .,P. -5.5." jelzet alatt. Kihirdettetett Pest vármegyében 
1802-ben: N. L. I. 516. 

Perlaky Gábor és fiai, Dávid, Gábor és Dániel, valamint 
Dávid fiai, Sándor, Gábor és Géza, és Dániel fia István, Pest 
vármegye nemesei sorába felvétetnek és kihirdettetnek 1837-ben : 
N. L. II. 324. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 195. Nr. 83., 
fase. 262. Nr. 33., Végr. Okit. 265/XI. 

Pernye, czímerpecsét: Acta Crim. ex 1837. Nr. 1641. jelzet 
alatt elhelyezett iratokon található. 

Persay, czímerpecsét a vármegyei oklevéltárban 1081/XI. 
jelzet alatt őrzött végrendeleten található. 

Persig, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 116. 
Nr. 23. jelzet alatt levő iratokon. 

Pestliy Ferencz kineveztetik pestmegyei albiztosnak 1738- 
ban, megválasztatott esküdtnek 1742-ben. Antal és fiai, Miklós 
és András, az elhalt Dániel és Lázár, valamint Boldizsár fiai 
Komárom vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétettek és kihirdettettek 1824-ben: N. L. II. 328. 
Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 5. Nr. 14. 

Petlie (le Kis-Száiitó, Sopron- és Veszprém vármegyékben 
kihirdetett nemes család; Pest vármegyében Pethe Ferencz, iró, 
kineveztetett táblabírónak az 1818-ik évben. 

Petényi, czímerpecsét : Acta Crim. ex 1815. Nr. 1263. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Péter István és Péter nemesi vizsgálata 1808-ból : N. L. 
I. 316 Kálmán árvaszéki pénztárnoknak megválasztatott 1894-ben. 
Czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1804. Nr. 136. és Nr. 1617., 
Polgári Perek fasc. 138. Nr. 42., fasc. 165. Nr. 16., fasc. 187. Nr. 5. 

Peterdy, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 259. 
Nr. 58. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Péterfy de Somoskeö báró János, kineveztetett Pest vár- 
megyében táblabirónak 1754-ben. Czímerpecsét: Acta Miscellanea 
1750. Nr. 6., Polgári Perek fasc. 20. Nr. 17., fasc. 26. Nr. 17. 
fasc. 158. Nr. 62. jelzetek alatt található. Pétcry — Potrikovics 289 

Pétery, czímerpecsét található az Acta Politico-Miscellanea 
ex 1808. Nr. 207(1. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Pethes Antal, Imre, József és Mihály testvérek, jász-kún ke- 
rületi lakosok, valamint József, Pál és János, szintén testvérek, 
Pozsony vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetnek Pest vár- 
megyében 1838-ban : X. L. I. 328. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 260. Nr. 9. és Acta Miscellanea 1610. Nr. 1. 

Petliö Bálint és Gáspár, Veszprém vm. bizonyítványa alapján 
1677-ben : József, Komárom vm. bizonyítványa alapján 1730-ban ; 
János és Ignácz. Heves vármegye bizonyítványa alapján 1806- 
ban ; László, Heves vármegye bizonyítványa alapján 1806-ban ; 
végül Dániel és fiai, József és Gábor. Veszprém vm. bizonyítvánva 
alapján 1827-ben a vármegye nemesei sorába felvétetnek és kihir- 
dettetnek : N. L. I. 328., II. 310. László kineveztetett táblabírónak 
1818-ban. 

Petheö (le Alsó-Szata, czímerpecsét található az Acta Nobi- 
litaria ex 1828. Nr. 3735., Polgári Perek fasc. 167. Nr. 75. jelze- 
tek alatt őrzött iratokon. 

Pethö de Herniány, czímerpecsét található a Polgári Perek 
fasc. 20. Nr. 13., fasc. 59. Nr. 41., fasc. 70. Nr. 25., fasc. 158. 
Nr. 66. és Acta Nobilitaria ex 1796. Nr. 403. jelzetek alatt. 

Petók (le Szanios-Szegli, pozsonyvármegyei nemes család ; 
czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 22. Nr. 3., fasc. 51. Nr. 28. 
jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Petrás Antal és Alajos az 1791-ik évben ármális levelet 
kaptak; a család czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 128. Nr. 26. 
jelzet alatt található. 

Petrásovich Lajos dr.. Pest vármegye nemesei közé felvéte- 
tett és kihirdettetett és erről bizonyítványt kapott 1881-ben : N. 
L. II. 815. Czímerpecsét: Acta Crim. ex 1832. Nr. 738. jelzet 
alatt található. 

Petrikovics család részére Trencsén vármegye által 1781- 
ben kiadott nemesi bizonyítvány a Petrikovics Jánosnak 1652-ben 
adományozott ármálisra vonatkozólag a nemesi iratok közt „P. á'í." 
jelzet alatt. Miklós Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és 
kihirdettetett 1782-ben: N. L. I. 328. 

19 290 Petrics — Petzerdorfer 

Petrics György és fiai, György és Sándor. Zala vármegye 
bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei közé felvétettek és 
kihirdettettek 1842-ben : N. L. II. 316. Czímerpecsét : Acta Nobi- 
litaria ex 1818. Nr. 527. jelzet alatt található. 

Petricsevics de Szász, czímerpecsét a Hertelendy ügyvéd 
után maradt iratok közt fasc. I. jelzet alatt található. 

Petrik Gábor, megválasztatott Pest vármegyében eskíjdtnek 
az 1695-1 k évben. 

Petróczy, czímerpecsét található az Acta Nobilitaria ex 1721. 
Nr. 6. és Polgári Perek fasc. 44. Nr. 45., fasc. 54. Nr. 37. jelzet 
alatt elhelyezett iratokon. 

Petróczky, czímerpecsét a Hertelendy ügyvéd után maradt 
iratok közt fasc. 1. jelzet alatt található. 

Petrovay de eadem et üolha László, megválasztatott Pest 
vármegye alispánjának 1702-ben ; János megválasztatott esküdtnek 
1703-ban. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 6. Nr. 1., fasc. 290. 
Nr. 26., Acta Politica ex 1702. jelzetek alatt található. 

Petrovich Józsefnek és leszármazóinak 1823-ban adomá- 
nyozott ármális a nemesi iratok közt „P. 23." jelzet alatt. Kihir- 
dettetett 1824-ben: N. L. II. 329. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 137. Nr. 13., fasc. 149. Nr. 40., fasc. 152. Nr. 11., fasc. 166. 
Nr. 73. 

Petrovics, másként Miskovics család, leszármazási táb- 
lája: Polgári Perek fasc. 58. Nr. 17. jelzet alatt őrzött iratok 
közt található. 

Pettes András és fiai, József és János, Győr vm. bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegyében kihirdettettek 1781-ben: N. L. I 
328. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 143. Nr. 184., fasc. 247. 
Nr. 59. 

Petter, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 94. Nr. 
47. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Petz, czímerpecsét található a vármegye oklevéltárában 
1078/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Petzerdorfer család, czímerpecsétje látható a Polgári Perek 
fasc. 110. Nr. 1. jelzetű iratokon. Petkó — Pfriem 291 

Petkó Gergely fiai, Pál és Lajos, Zólyom vm. bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettet- 
nek 1802-ben: N. L. I. 328.; a család czímerpecsétje : Polgári 
Perek fasc. 205. Nr. 5. jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

PfaiKlsclimíed család, Pfandschmied Ede és Gyula szemé- 
lyében 1836-ban nevét Zsedényi-re változtatta; a család czí- 
merpecsétje: Végr. Okit. 106T/XI.; Polgári Perek fasc. 177. Nr, 
45. jelzetek alatt található. 

Pfaiiiicnkahn család, czímerpecsétje található a Polgári Pe- 
rek fasc. 41. Nr. 14. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Pfaiitzelt, lásd P á n c z é 1 y név alatt. 

PfeflfershoYCii báró János Ferdinánd honfiusitása kihirdette- 
tett Pest vármegyében az 1701-ik évben : N. L. I. 329. 

Pf'elilinajer, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
142. iVr. 132. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Pfeiffeiiberíjer, czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. 
93. Nr. 23. jelzetű iratokon. 

Pfeilen Keresztély Ferdinánd bemutatván ármális levelét, 
Pest vármegye nemesei közé felvétetett és kihirdettetett 1699-ben : 
N. L. I. 329. 

Pfeiler Ferencznek az 1840-ik évben adományozott ármá- 
lisban a keresztnév „Alajosra" helyesbíttetik : a nemesi iratok 
közt ..P. 44." jelzet alatt. 

Pfiiigstel, czímerpecsét az Acta Nobilitaria ex 1818. Nr 2378., 
2879. és 2388. Polgári Perek fasc. 201. Nr. 148. jelzet alatt őrzött 
iratokon található. 

Pfiszterer Péternek és Andrásnak, nemkülönben Péter neje, 
Zifreund Annától született gyermekeinek, Károlynak és József- 
nek 1798-ban adományozott ármális a nemesi iratok közt „P. 27." 
jelzet alatt. Kihirdettetett 1799 : N. L. I. 527. András kineveztetett 
Pest vármegyében táblabirónak 1818-ban. Czímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 137. Nr. 29. jelzet alatt található. 

Pfriem Györgynek és nejétől, J y l i n Annától született gyer- 
mekeinek, György, József, Rozália, Teréz, Anna és Magdolnának 
az 1797-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt 

19* 292 Pfriom — Piliny 

„P. 5Ö." jelzet alatt őriztetik. Czímerpecsét : Polgári Perek fase. 
164. Nr. 82. jelzet alatt található. 

Philippovics Miklósnak, D e m e t r y Miklósnak és az utóbbi 
nejének, Komneny Sárának 1690-ben adományozott ármális a 
nemesi iratok közt „P. 17." jelzet alatt. Miklós pesti lakos 1756-ban; 
Mátyás, Jakab és Demeter 1773-ban kihirdettetnek : N. L. I. 
129., 329. 

Pliülöp, másként B i c s k e y István nemesi vizsgálata az 
1724-ik évből N. L. I. 44. 

Piacsek de Herés et Oláhság Miklós kiváltságlevele ki- 
hirdettetett Pest vármegyében az 4810-ik évben: N. [L. II. 321. 

Piber, lásd P y b e r név alatt. 

Pichler, czímerpecsét található a Polgári Perek í'asc. 24. 
Nr. 32. jelzet alatt levő iratokon. 

Pierl, czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. 283. jelzet 
alatt őrzött iratokon. 

Piestjovszky, czímerpecsét található a vármegyei oklevél- 
tárban 416/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Piestyáuszky János és György 1651-ben Ilf. Ferdinánd 
királytól ármális levelet kaptak; a család czímerpecsétje: Polgári 
Perek fasc. 115, Nr. 22. jelzet alatt látható. 

Pisztráuszky, czímerpecsét található a vármegyei oklevél- 
tárban 1244 XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Pigetliy, czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. 18. Nr. 
5. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Pilaszanovits Jakab, István, Fülöp és János 1741-ben kap- 
tak ármális levelet, mely kihirdettetett Bács-Bodrog vármegyében ; 
a család czímerpecsétje az Acta NobiHtaria ex 1833. Nr. 366. 
jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Pilaseiiovicli, czímerpecsét található a Gsejtey család 
nemesi irataik közt. 

Pilgramin, czímerpecsét a Hertelendy ügyvéd után maradt 
iratok közt fasc. I. jelzet alatt látható. 

Piliny Mihály esküdtnek megválasztatott Pest vármegyében 
az 1661-ik évben. Pilisy — Pintér 293 

Pilisy, tősgyökeres pestvármegyei család, melyről már 14()7-ben 
tétetik eailités az oklevelekben. Pilisy Béla kineveztetett Pest vár- 
megyében táblabírónak az 1861-ik évben; Kálmán segédszolga- 
biró lett 1878-ban. 

Pilta Mihály és János 1794-ben ármális levelet kaptak, 
mely kihirdettetett Borsod vármegyében ; a család czímerpecsétje : 
Polgári Perek íasc. 268. Nr. 2. jelzet alatt található. 

Piiiczés Ferencz 1747-ben kapott ármális levelet; a család 
czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 116. Xr. 17. jelzet alatt 
található. 

Pinczés.v, czímerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 85. 
Nr. 30. jelzet alatt levő iratokon. 

Pindlmayer Ferencznek és apósának. K ü s t n e r Ignácznak 
1792-ben adományozott ármális hiteles másolata a nemességi 
iratok közt ..K. 29.'' jelzet alatt őriztetik. Kihirdettetett Pest vár- 
megyében 1793-ban : N. L. I. 330. 

Pintek, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc, 80—82. 
Nr. 26. jelzetű iratokon. 

Pintér Fülöpnek és fiainak, Ferencznek és Jánosnak 1747-ben 
adományozott ármális a nemesi iratok közt .. P. 14." jelzet alatt. 
Kihirdettetett Pest vármegyében ugyanazon évben ; István, makói 
lakos, Veszprém vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye 
nemesei sorába felvétetett 1845-ben : N. L. I. 330. 

Pintér, czímerpecsét : Polgári Perek 178. Nr. 112. 

Pintér (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 24. Nr. 22. 

Pintér (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 195. Nr. 52. 

Pintér (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 137. Nr. 24. 

Pintér (más), czímerpecsét: Végr. Okit. 1067/XI. 

Pintér, másként Kovács család, leszármazási táblája : Pol- 
gári Perek fasc. 272. Nr. 10. jelzet alatt őrzött iratok közt található. 

Pintér, másként Szakái János, Jakab, Pál és György 
vatyapusztai lakosoknak nemesi bizonylat Pozsony vármegyétől 
1793-ból : Acta Nobilitaria ex 1793. Nr. 1714. jelzet alatt. Kihir- 
dettettek Pest vármegyében ugyanazon évben: N. L. I. 331., 375. 294 Piperkovich — Piukovich 

Piperkovicli, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
205. Nr. 5. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Piringer, czímerpecsét az Acta Nobilit. ex 1816. Nr. 4641. és 
Végr. Okit. 1167/XI. jelzetű iratokon, illetve végrendeleten található. 

Piry Miklós és Mihály, valamint ez utóbbi gyermekei, István, 
Mihály, Miklós és Katalin 1707-ben kaptak ármális levelet; a család 
czimerpecsétje : Acta Nobilitaria ex 1845. Nr. 5833., Polgári Perek 
fasc. 54. Nr. 4., fasc. 110. Nr. 18. jelzetek alatt található. 

Pirker, czímerpecsét található a vármegyei oklevéltárban 

2/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Piró, lásd Pyró név alatt. 

Piros Pálnak és utódainak 1662-ben adományozott ármális 
a nemesi iratok közt „P. 4." jelzet alatt. Pál fiai György és Mihály 
tápio-szelei lakosok, kihirdettettek Pest vármegyében 173ü-ban : 
N. L. I. 331. 

Piros, másként Vörös János és fia János Vas vármegye 
bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétettek 
és kihirdettettek 1799-ben : N. L. I. 448. 

Pirótli István, Péter és János, áporkai lakosok; továbbá 
másik István, tassi lakos, Hont vármegye bizonyítványa alapján 
1781-ben ; János májasházi lakos 1801-ben ; id. János áporkai és 
id. Péter májasházi lakos s továbbá ifj. János és István 1805-ben; 
András, vasadi, Pal, Sámuel, József és András, ráczkevei lakosok, 
1809-ben; András (Péter fia) barsmegyei lakos 1819-ben; végül 
István és három fia, Benjámin, István és Pál ; továbbá János és 
fia János 1847-ben a Pest vármegyei nemesek főkönyvébe beve- 
zettettek és erről bizonyítványt kaptak : N. L. I. 332., 517., II. 314. 
Egyéb adatok: Acta Nobilitaria ex 1847. Nr. 525. 

Pisztory János ezredesnek az 1829-ik évben adományozott 
ármális a nemesi iratok közt .,P. 41." jelzet alatt. Nevezett Árpád, 
Béla és Artúr fiaival, valamint Eugénia, Hermin és Rozina leányai- 
val egyőtt Pest vármegyében kihirdettetett 1830-ban: N. L. II. 515. 

Piukovich (le Ó-3Ioravicza, Bács- Bodrog vármegyében kiter- 
jedt nemes család; czimerpecsétje: Polgári Perek fasc. 119. Nr. 6., 
fasc. 131. Nr. 80. és a Várady ügyvéd után maradt iratok közt 
fasc. II. jelzetek alatt található. Plajer - Pocza 295 

Plajer, cziinerpecsét található a Polgári Perek fasc. 54. 
Nr. '2o. jelzetű iratokon. 

Placliy <le Nenies-yarl)ók Ferencz kineveztetett Pest vár- 
megyében táblabírónak 1804-ben; János 1818-ban. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 32. Nr. 11.. fasc. 158. Nr. 75., fasc. 250. 
Nr. 38., fasc. 254. Nr. 24., fasc. 202. Nr. 23. jelzetek alatt található. 

IMathy tle Tunicz-Divék et Nagy-Paluíya Mihály kinevez- 
tetett Pest vármegyében táblabírónak az 1829-ik évben. Czimer- 
pecsét : Acta Miscellanea ex 1742. jelzet alatt található. 

Plavetz, czím rpecsét található a Polgári Perek fasc. 130. 
Nr. 71., fasc. 157. Nr. 6. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Pleiick József Jakabnak és nejétől, A u t h r a t h Francziskától 
született gyermekeinek József, Antónia és Annának az 1797-ik 
évben adományozott ármális a nemesi iratok közt „P. 34". jelzet 
alatt. Kihirdettetik Pest vármegyében 1798-ban : N. L. I. 339. 

Pletecsics, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 142. 
Nr. 156. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Plevay család, czímerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
131. Nr. 89, jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Pleyerii, czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. 4. Nr. 4. 
jelzetű iratokon. 

Pol)or(ly, másként B o b o r d y Péter, nagy-körösi lakos, bemu- 
tatván ármálisát. kihirdettetett Pest vármegyében az 1673-ik 
évben: N. L. I. 332. 

Pocher de Egj^ersdorf, czímerpecsét az ügyvédek után 
maradt különféle családi iratok közt fasc. 6. Nr. 10. jelzet 
alatt látható. 

Pochkay Sándornak és fiainak, József, Péter és Andrásnak 
az 1790-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt 
._P. o7." jelzet alatt. Kihirdettetik 1791-ben : N. L. I. 332. Sán- 
dor kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak 1793-ban. 

Pochvecho, czímerpecsét az ügyvédek után maradt külön- 
féle iratok közt fasc. 6. Nr. 10. jelzet alatt található. 

Pocza, czímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1786. Nr. 30. 
jelzet alatt őrzött iratokon található. 296 Pocskay — Pogády 

Pocskay, másként T ii 1 k ó vagy T u k ó Gergelynek és József- 
nek lT42-ben adományozott ármális a nemesi iratok közi „P. 11." 
jelzett alatt van. Kihirdettetett Pest vármegyében 1743-ban : 
N. L. I. 332. 

Podhoráiiyi János Liptó vármegye bizonyítványa alapján 
Pestmegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett lT55-ben : 
N. L. I. 333. 

Podhrádszky, czímerpecsét látható az Acta Politica ex 1737. 
Nr. 1. jelzetű iratokon. 

Podliorszky de Podhora et "Nemes-Kotessó Miklós 1651-ben 
kapott ármális levelet, mely kihirdettetett Trencsén vármegyé- 
ben ; a család czímerpecsétje : Polgári Perek fase. 35. Nr. 43., 
fasc. 37. Nr. 36., fasc. 108. Nr. 8. jelzetek alatt látható. 

Podlussán.yi Károly 1843-ban esküdt lett. Czímerpecsét 
található: Végr. Okit. 1181/XI. és Polgári Perek fasc. 252. Nr. 
110., fasc. 263. Nr. 62., fasc. 265. Nr. 96., fasc. 285 Nr. 43.. 
lasc. 289. Nr. 1. jelzetek alatt. 

Podmaniczky de Podiiiaiiin et Aszod líáro és nemes, 
a XIV. században kiemelkedő ös nemes család, melynek ősi 
fészke Trencsén vármegye volt. Pest vármegyében János kir. 
táblai ülnök bizonyítványt kapott 1731-ben (N. L. I. 333.), a vár- 
megye országgyűlési követének megválasztatott 1734-ben. Ármin 
báró főszolgabírónak megválasztatott 186 l-ben és az alkotmány 
helyreálltával ismét 1867-ben. Táblabiróknak kineveztettek : János 
1727-ben; János 1733-ban; János 1746-ban; Sándor 1784-ben; 
József báró 1790-ben; Károly báró 1819-ben; János báró 1819- 
ben; László báró 1822-ben; Lipót báró 1829-ben; András báró 
1841-ben ; Frigyes báró 1861-ben. Nemesi és bárói czímerpecsétek : 
Polgári Perek fasc. 3. Nr. 8. ex 1718., fasc. 42. B. Nr. 30., Végr. 
Okit. 6/XL, Acta Politica ex 1766. Nr. 26., Acta Politico-Miscellanea 
ex 1791. Nr. 1227. 

Podoláiiyi, czímerpecsét az ügyvédek után maradt különféle 
családi iratok közt Nr. 909. jelzet alatt található. 

Podzorszky, czímerpecsét: Polgári Perek fase. 26. Nr. 21., 
fasc. 26. Nr. 39. jelzetek alatt található. 

Pogády, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1801. Nr. 1240. 
jelzet alatt található. Pog'ány — Polgár 297 

Pogány, czímorpecsét található a Polgári Perek fasc. 11:2. 
Ni'. 9. jelzetű iratokon. 

Pois^ner család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 48. Nr. 41. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Po^hrányi András, nagy-kovácsi számtarló, Nyitra vármegye 
bizonyítványa alapján Pe-t vármegyében kihirdettetett 1838-ban : 
N. L. II. ;33(). Czimerpeesét : Acta Crim. ex 1822. Nr. 436. 
jelzet alatt található. 

Poii:orisky János gombai lakosnak Pest vármegye részéről 
az 1775 ik évben adott nemesi bizonyítvány a nemesi iratok 
közt „P. JS." jelzet alatt található. 

Pohánka, másként V a 1 e n t o v j e c h vagy V a 1 e n t o v i c h, 
lásd Ledniczky név alatt. 

Pohl, czimerpeesét található a vármegyei oklevéltárban 
1256/XI. jelzet alalt elhelyezett végrendeleten. 

Pója, czimerpeesét található a Polgári Perek fasc. 163. 
Nr. 54., fasc. 168. Xr. 17. jelzetek alatt levő iratokon. 

Póka Lászlónak nemesi bizonylat Komárom vármegyétől 
1761-ből a nagybátyjának, Péternek 1712-ben adományozott ármá- 
lisra vonatkozólag : Acta Nobilitaria ex 1847. Nr. 529. László, 
nagy-körösi lakos. 1782-ben ; Sándor, ugyancsak nagy-körösi lakos, 
1847-ben kihirdettetnek : N. L. l. 333. Lajos segédszolgabiró 
lett 1878-ban. Czimerpeesét : Polgári Perek fasc. 249. Nr. 5. és 
Nr. 27., fasc. 260. Nr. 81. 

Pokoniáiidy, czimerpeesét : Polgári Perek fasc. 75. Nr. 3., 
fasc. 80—82. Xr. 52. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Polányi, Vas- és Sopron vármegyékben ismert régi nemes 
család : czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 52. Nr. 4. jelzet alatt 
található. 

Polgár Mihály, kecskeméti prédikátor, valamint fiai, Mihály. 
Károly és Ignácz Heves vármegye bizonyítványa alapján Pest 
vármegyében kihirdettettek 1832-ben : N. L. II. 329. Czimerpeesét ; 
Polgári Perek fasc 74. Xr. 21., fasc. 80—82. Nr. 22., Acta Nobi- 
litaria ex 1821. Nr. 3215. Táblabiróknak kineveztettek: József 
1836-ban; Mihály 1841-ben; Mihály és József 1861-ben. 298 Polgáry — Pongrácz 

Pol^áry, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 130. 
Nr. 5()., fasc'. 148. Nr. 27., fasc. 202. Nr. 21., fasc. 173. Nr. 22. 
jelzetek alatt őrzött iratokon. 

PoU, czimerpecsét: Acta Miscellanea ex 1742. jelzet alatt 
található. 

Pollermaini Mátyásnak, nejének Habenberger Évának, 
gyermekeinek, Pál-Antal, Mária, Leokádia, Évn-Rozina és Anna- 
Erzsébetnek 1689-ben adományozott ármális a nemesi iratok közt 
„P. /'.•• jelzet alatt. János-György és fia János, valamint fivére 
Mátyás, az említett ármális alapján Pest vármegyében kihirdettet- 
tek 173(j-ban : N. L. 1.334. Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 40. 
Nr. 54. 

Polimber^er, lásd Pálmafy név alatt. 

Polner János tápió-bicskei es Dániel alberti lakosok kihir- 
dettetnek Pozsony vármegye bizonyítványa alapján 179S-ban. 
Lajos (Dániel fia) bizonyítványt kapott 1842-ben: N. L. í. 517. 
Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 171. Nr. 133. 

Poloiiyi, czimerpecsét található az Acta Nobilitaria ex 1828. 
Nr. 1208. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Pólya, czimerpecsét : Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 56. 
jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Polyák, másként Lengyel Mihály, Nógrád vármegye bizo- 
nyítványa alapján Pest vármegyében kihirdettetett az 1743-ik évben : 
N. L. I. 258. Czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 109. Nr. 30., fasc. 
118. Nr. 8. és Nr. 11., fasc. 126. Nr. 21., fasc. 254. Nr. 8. 

Pompery János 1847-ben ármális levelet kapott ; a család 
czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 252. Nr. 85. jelzet alatt található. 

Pomiitz, czimerpecsét a vármegyei oklevéltárban 352/Xl. 
jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

PoníiTácz (le Óvár et Szent-Miklós Gáspárnak adományozott 
bárói diploma kihirdettetett Pest vármegyében 1743-ban. Tódor, 
Nógrád vármegye bizonyítványa alapján a pestvármegyei neme- 
sek sorába felvétetett 1838-ban: N. L. I. 334. János 1738-bau 
pestmegyei esküdt lett. Kineveztettek táblabiróknak Boldizsár 
1772-ben; János 1820-ban; István 1832-ben. Czimerpecsét: Végr. Pongrácz — Popovics 299 

Okit. 1()40/XI., Polgári Perek fase. 3. Nr. 8. ex 1717., fase. 190. 
Nr. 25., fase. 254. Nr. 24. 

Poiiíírácz (le Felsö-Eör, tözsgyökeres vasvármegyei család, 
mely a XIV. századtól kezdve leginkább Dunántúlra ágazott szét, 
így Veszprém vármegyébe is. Mihály, orvos, Veszprém vármegye 
bizonyítványa alapján Pestmegye nemesei sorába felvétetett és 
kihirdettetett 1830-ben: N. L. 1. 334. Czimerpecsét : Polgári Perek 
fase. 21. Nr. 17., fase. 116. Nr. 13. 

Poiithe^yi István, Pest vármegyeben megválasztatott esküdt- 
nek az 1689- ik évben. 

Poósel, czimerpecsét található a Polgári Perek fase. 162. 
Nr, 60. jelzet alatt levő iratokon. 

Popauek de Kuklov .Alihály. Nyitra vármegye bizonyítványa 
alapján 1814-bcn ; János, tószegi lakos, Pozsony vármegye bizo- 
nyítványa alapján 1821-ben Pest vármegye nemesei sorába fel- 
vétettek és kihirdettettek: N. L. II. 324. Czimerpecsét található: 
Polgári Perek fase. 176. Nr. 3!)., fase. 179. Nr. 135., fase. 185. 
Nr. 49., fase. 187. Nr. 6. jelzetek alatt. 

Popaiieskovich, lásd N e s k ó de L i 1 1 m a n o v a név alatt. 

Poperczer, czimerpecsét található a Polgári Perek fase. 108. 
Nr. 25. jelzet alatt levő iratokon. 

Popich, czimerpecsét található a Polgári Perek fase. 112. 
Nr. 1. jelzetű iratokon. 

Popordy, lásd Pobordy név alatt. 

Popovich Dénes, budai gör. püspöknek és fiának Euphronius 
Rafaelnek az 1797-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok 
közt „P. 40." jelzet alatt; kihirdettetett Pest vármegyében ugyan- 
azon évben : X. L. I. 335. 

Popovich, másként iM o t s o n y i Péter, Dömötör, Gábor, 
János és Mihálynak az 1798-ik évben adományozott ármális a 
nemesi iratok közt ..P. 32.' jelzet alatt. Kihirdettetett Pest vár- 
megyében ugyanazon évben: N. L. I. 516. 

Popovics-Riidiibitzky Pál, Péter, Istvánnak és les/:ármazóik- 
nak az 1792-ik evbea adományozott ármális a nemesi iratok közt 
„P. 29." jelzet alatt. Popovics-Radubitzky Czirill bizonyítványt 
kapott 1794-ben: X. L. I. 335. 300 Popovich — Potskay 

Popovich, máslíént Tökölly Jánosaalí, fiainak, Bálint, János 
és Mihálynak adományozott ármális Pest vármegyében kihirdette- 
tik az 1716-ik évben: N. L. I. 335. 

Porkoláb család, czímerpecsét található a Polgári Perek 
fasc. 157. Nr. 41., fasc. 173 Nr. 14. jelzet alatt elhelyezett ira- 
tokon. 

Porkstaller Jánosnak Pest vármegye részéről 1689-ben 
kiadott nemesi bizonyítvány a nemesi iratok közt „P. 6'." jelzet 
alatt található. 

Porozay János megválasztatott esküdtnek Pest vármegyében 
az 1730-ik évben. 

Porta (De la Porta), czímerpecsét található a' Polgári Perek 
fasc. 4. Nr. 2. ex 17'22. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Porubszky de Poruba, már a XIV. században szereplő nemes 
család, melynek ősi fészke Árva vármegye volt ; a család czímer- 
pecsétje : Polgári Perek fasc. 37. Nr. 27,, fasc. 144. Nr. 13. jelzet 
alatt található. 

Póscli János, Müsony vármegye bizonyítványa alapján Pest 
vármegyében kihirdettetett 1820-ban: N. L, II. 32(). ; ugyanő vár- 
megyei házipénztárnoknak megválasztatott 1845-ben. Czimerpecsét: 
Végr. Okit. 1823 XI. és Polgári Perek fasc. 171. Nr. 165. 

Posta Ferencz és fiai, Ágoston és Ferencz, Somogy vármegye 
bizonyítványa alapján Pest vármegyében kihirdettettek 1834-ben : 
N. L. II. 319. Ferencz kineveztetett táblabírónak az 1845-ik évben. 

Posta, tulajdonképen M é n s z á r o s János, aszódi postamester, 
1785-ben ármálist nyer: lásd Ménszáros név alatt. 

Posváry, lásd B o z v á r y név alatt. 

Potoczky János és fiai, Antal és Miklós 1811-ben ; Antal és 
fiai, Elek és Károly 1837-ben; Lajos 1837- ben, mindannyian Liptó 
vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába 
felvétettek és kihirdettettek : N. L, 11. 322. Czimerpecsét a Herte- 
leiidy ügyvéd után maradt iratok közt fasc. I. jelzet alatt, 

Potskay tle Pacsér Sándor, pestmegyei biztos és fiai, József, 
Péter és András 179()-ben ármális levelet kaptak ; a család czímer- 
pocsétje : Polgári Perek fasc. 158. Nr. 62. jelzet alatt található Potyoiidy — rrauiier 301 

Potyoudy de eadein et Csáford, Sopron vármegye legrégibb 
családainak egyike ; a család czímerpecsétje a vármegyei oklevél- 
tárban 1427 XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Poszavecz József szerémi ügyvéd és neje, B 1 a s o v i c s Anna, 
valamint leánya, Julia-Viktória lT9ö-ban kaptak ármális levelet ; 
Zsigmond kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak az 1829-ik 
évben. 

Póziier Ferencz, Bernáth és Györgynek, nemkülönben Ferencz 
első nejétől, Trost Borbálától születelt fiának, Józsefnek és 
második nejétől, Terttman Annától született leányainak, Teréz- 
nek és Erzsébetnek az 1791-ik évben adományozott ármális a 
nemesi iratok közt ..P. 38." jelzet alatt. Kihirdettetett Pest vár- 
raegyében 1813-ban : N. L. II. o'2o. Czímerpecsét : Végr. Okit. 
413/XI. Acta Nobilitaria ex 1840. Nr. 6680. 

Pozváry Pál nemességére vonatkozó tanuvallatási jegyző- 
könyv 1730-ból a nemesi iratok közt .,P. 45." jelzet alatt ta- 
lálható. 

Pozvek Pál és neje, Vinkovich Jozefa 1790-ben kaptak 
ármális levelet ; a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 66. 
Nr. 39. jelzet alatt található. 

Pozsgay István 1709-ben Pest vármegye törvényhatósági bizott- 
ságába beválasztatott. Czímerpecsét található a Polgári Perek 
fasc. 157. Nr. 48. jelzetű iratokon. 

Pöczök de Keöröss János nemességére vonatkozó hiteles 
tanuvallatási jegyzőkönyv 1663-ból a nemesi iratok közt „P. ó'." 
jelzet alatt található. Kihirdettetett Pest vármegyében ugyanazon 
évben: X. L. I. 327. 

Püstyéuy, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 177. 
Nr. 64. jelzet alatt. 

Praitenacker, czímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1761. Nr. 5. 
jelzet alatt található. 

Prattiiiger, czímerpecsét az ügyvédek után maradt különféle 
családi iratok közt fasc. 6. Xr. 10. jelzet alatt található. 

Prauner, czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. 182. 
jelzetű iratokon. o02 Praznovszky — Proycr 

Praziiovszky, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 1'24. Nr. 
53., fasc. 252. Nr. 97. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Pray, czimerpecsét található az Acta Politico-Miscellanea 
ex 1791. Nr. 228. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Predauóczy István (Gáspár fia és István unokafia) dusnoki 
lakosnak nemesi bizonylat a nagyatyjának, Istvánnak 1741-ben 
adományozott ármálisra vonatkozólag : Acta Nobilitaria ex 1794. 
Nr. 1500. jelzet alatt. Kihirdettetett ugyanazon évben : N. L. I. 
336. Predanóczy Ádám kineveztetett táblabírónak az 1822-ik 
évben. Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. Ufi. Nr. 23. 

Predarovics család, nemességére vonatkozó tanuvallatási 
jegyzökönyve 1805-böl Bács-Bodrog vármegyétől : Processus Nobili- 
tares fasc. 2. Nr. 51. jelzet alatt található. 

Predmerszky, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
54. Nr. 8. jelzetű iratokon. 

Pregardt-Paiir Jánosnak, nejének, L u p t a h i n Erzsébetnek, 
fiának, Jánosnak és leányainak, Erzsébetnek és Máriának az 1665-ik 
évben adományozott ármális kihirdettetett ugyanazon évben Bars 
vármegyében. Az eredeti ármális Pregardt-Paur Lajos cs. és kir. 
tiszthelyettes tulajdonában van. 

Preradovicz Istvánnak és nejétől, Bella Paulától született 
gyermekeinek, Richárd, János, Sándor és Jankának az 1722-ik 
évben adományozott ármális és leszármazási táblák a nemesség- 
szerzőktől kezdve a nemesi iratok közt „P. 2. jelzet alatt. István 
és fiai, Richárd, Sándor és János, budai lakosok, 1730-ban ; György, 
Miklós, Illés és Athanász 1809-ben kihirdettettek: N. L. I. 336., 
II. 317. 

Presenszky, czimerpecsét a bátorkeszi Kis család 
nemességi iratai közt található. 

Presty (Lo Presty) báró, czimerpecsét található a Polgári 
Perek fasc. 165. Nr. 6. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Preydig:oz, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 170. 
Nr. 105. jelzetű iratokon található. 

Preyer, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 3. Nr. 6. ex 1718. 
jelzet alatt őrzött iratokon. Piihék - Prónay 303 

Pribék (le Ville, régi nemes család, mely Ung vármegyéből 
ágazott Dunántúlra, főleg Veszprém- és Fehér vármegyékbe, hol 
is többen előkelő vármegyei hivatalokat töltöttek be ; a család 
czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 8. Nr. 6., fasc. 62. Nr. 19.. 
fasc. 65. Nr. 14. és Mise. ex 1773. Nr. 4. jelzetek alatt található. 

Pribiscli, czímerpecsét az ijgyvédek után maradt különféle 
iratok közt lasc. 6. Xr. 10. jelzet alatt található. 

Prieszol, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 34. 
Nr. 6., fasc. B7. Nr. 35. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Prikkí'l Sámuel, Pozsony vármegye bizonyítványa alapján 
Pest vármegye nemesei közé felvétetett és kihirdettetett 1779-ben: 
N. L. I. 337." 

Prileszky de eadein, czímerpecsét a vármegyei oklevéltárban 
az 1072/XI. és 1535 XI. jelzetű végrendeleteken található. 

Pritelka, czímerpecsét a Fehér család nemességi iratai 
közt található. 

Privitzer Alajosnak 1808-ban adományozott ármális a nemesi 
iratok közt „P. 28:' jelzet alatt. Kihirdettetett 1809-ben: N. L. 
II. 319. Nevezett Pest vármegyében kineveztetett táblabírónak az 
1818-ik évben. Czímerpecsét: Acta Pol.:Misc. ex 1799. Nr. 1660. 

Procopius Györgynek és nejétől. Nyisnyánszky .lankától 
szijletett gyermekeinek. Pál, Hugó, Vilmos, Janka, Vilma, Ilona és 
Gabriellának az 1835-ik évben adományozott ármális kihirdettetett 
Pest vármegyében ugyanazon évben: N. L. II. 321. 

Proliászka, czímerpecsét található az Acta Politico-Miscel- 
lanea ex 1826. Xr. 2902. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Prónay de Tót-Próna et Blatnicza háró ós iieines, már az 

Árpád-korban szereplő ős nemes család, melynek ősi fészke Turócz 
vármegye volt, honnét Nógrád, Pest és Nyitra vármegyékbe is 
szétágazott e hírneves család, mely első Gábor, a kitijnő jogtudós 
és Pest vármegye 1751-ik évi országgyűlési követének két fia, 
névleg László, csanádi és (11.) Gábor, gömöri főispánokkal Mária 
Terézia királynő által 1770-ben a bárói méltóságra emeltetett. 
Albert báró 1837-től 1846-ig Pest vármegye főispáni helytartója 
volt. Táblabiróknak kineveztettek : (I.) Gábor 1733-ban ; (II.) Gábor 
1746-ban; László 1757-ben; ismét (II.) Gábor 1772-ben; Sándor 304 Prónay — Pukv 

1784-ben; Pál 1804-ben; Simon 1818-ban: Kálmán 1818-ban; 
Lajos 1819-ben; Zsigmond 1829-ben; Albert 1829-ben; Gábor 
1841-ben; Ágoston 184r)-ben ; Dezső és Gábor bárók hosszú évek 
sora óta Pest vái-megye több bizottságának tagjai. Czímerpecsét 
(bárói és nemesi): Polgári Perek fasc. 31. Nr. 54., fasc. 34. Nr. 5., 
fasc. 174. Nr. 28., fasc. 276. Acta Politico-Miscellanea ex 1791. 
Nr. 228., Acta Miscellanea ex 1750. Nr. 7., ex 1755. Nr. 1. jel- 
zetek alatt található. 

Propeckh Mártonnak 1644-ben adományozott eredeti ármális 
az oklevéltárban ; a reá vonatkozó adatok a nemesi iratok közt 
,,P. 5-5." jelzet alatt őriztetik. 

Pronstreiter, most már Ujfalussy .János, Gömör vár- 
megye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába fel- 
vétetett és kihirdettetett az 1749-ik évben: N. L. I. 424. 

Prökstoller János, Pest vármegye nemesei sorába felvétetett 
és kihirdettetett az 1689-ik évben: N. L. I. 338. 

Pröpstl (P r ö b s 1 1) Károlynak, nejének, R e i n Anna Máriá- 
nak, fiainak, Jgnácznak és Antalnak 1741-ben adományozott ár- 
mális a nemesi iratok közt .,P. 10."'' jelzet alatt. József bizonyít- 
ványt kapott Pest vármegyétől 1767-ben : N. L. I. 337. 

Pruzsiuszky (P r u s i n s z k y), trencsénmegyei család, mely 
ármálisát a XVII. században kapta; Pest vármegyében András 
nemessége Trencsén vármegye bizonyítványa alapján elismertetett 
1813-ban: N. L. II. 309. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 164. 
Nr. 84., fasc. 186. Nr. 121. Végr Okit. 1149/XI. 

Pruszkay, Trencsén vármegyében kihirdetett nemes család ; 
czimerpecsétje : Acta Miscellanea ex 1786. Nr. 22. és Acta Poli- 
tica ex 1762. Nr. 4., Polgári Perek fasc. 198. Nr. 51. jelzetek 
alatt található. 

Pscherer, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 84. 
Nr. 22. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Puky (le Bizák, Abaiij vármegyéből Pest-, Borsod-, Heves-, 
Nógrád- és Torna vármegyékbe szétágazó régi nemes család. Pest 
vármegyében Pál első aljegyzőnek megválasztatott 1790-ben. Ákos 
tiszteletbeli orvosnak kineveztetett 1878-ban. Táblabiróknak ki- 
neveztettek: László 1772-ben; Ferencz 1784-ben; László, Pál és Pulay — Pyí)er 305 

József 1793-ban; László 1802-ben; Simon 181()-ben; Márton 
1818-ban; Károly 182ö-ben. Czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 
1817. Nr. 974., Polgári Perek fasc. 65. Nr. 31.. fasc. 98. Nr. 33., 
fasc. 14Ö. Nr, 3., iase. 152. Nr. 20. Leszármazási tábla: Polgári 
Perek fasc. 253. Nr. 137. 

Pulay (le Neiiies-Pula József és Ferencz, Komárom vármegye 
bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétettek 
és kihirdettettek r77lj-ban : N. L. I. 338. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 53. Nr. 35., fasc. 158. Nr. 50.. fasc. 250. Nr. 31. 

Piilszky (le Lubócz et Cselfalva, régi sárosvármegyei ne- 
mes család ; Pest vármegyében Pulszky Károly (Ferencz atyja) 
kineveztetett táblabírónak az 1830-ik évben. 

Piipinszky, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 17(). 
Nr. 14., fasc. 179. Nr. 140. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Piircellits család, czímerpecsétje a Jankovich család 
nemesi iratai közt található. 

Purgly (le Jószás János és György, továbbá János neje, 
F a 1 b Róza és fia János, úgyszintén Györgynek gyermekei (Stel- 
czer Mária első és Skarlay Erzsébet második nejétől) Kata, 
Demeter, Sámuel és Róza az 1820-ik évben kaptak ármálist; a 
család czímerpecsétje: Acta Nobilitaria ex 1839. Nr. 6812. jelzet 
alatt látható. 

Purtzpichler, czímerpecsét a Horváth ügyvéd után maradt 
iratok közt Nr. 1176. jelzet alatt található. 

Pusztay, másként Rizó-Rácz Konstantin, bemutatván az 
atyjának adományozott ármálist, Pest vármegye nemesei sorába 
felvétetett és kihirdettetett 1745-ben: N. L. I. 347. 

Piitaiiics János Pest vármegye nemesei sorába felvétetett 
és kihirdettetett az 1699-ik évben: N. L. I. 338. 

Putter, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 187. 
Nr. 13. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Pyber de Gyerkén, már a XV. .századtól kezdve Komárom 
vármegyéből Fehér-, Pozsony és Nógrád vármegyékbe szétágazó 
nemes család ; czímerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 54. 
Nr. 4. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

20 306 Pyró — Quaszóy 

Pyró család, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
171. Nr. 156. jelzet alatt elhelyezett periratokon. Quaszóy de eadem Ádám, kecskeméti lakos, Treiicsén vár- 
megye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába fel- 
vétetett és kihirdettetett az 1727-ik évben : N. L. I. 340. R. Kába de Felsö-Eör, dunántúli, leginkább a Drávaközben 
ismert régi nemes család ; czímerpecsétje a Tuba ügyvéd után 
maradt iratok közt fasc. 5. Nr. 96. jelzet alatt található. 

Rácz Lukács és fiai. András, Pál. Péter, János, Márton és 
György, bemutatván 1638-ban kapott ármális levelöket, kihirdet- 
tettek Pest vármegyében ugyanazon évben ; hasonlókép kihirdettet- 
tek József, Antal és Elek az 1765-ik évben: N. L. I. 341. 

Rácz Ádámnak, nejének, Magyarády Dorottyának és 
gyermekeinek, Ferencz, Pál, István, Mihály és Ádámnak az 1696-ik 
évben adományozott ármális a nemesi iratok közt „E. 4." jelzet 
alatt. János Baranya vármegyétől lT79-ben; Sámuel, orvos, Heves- 
vármegyétől lT93-ban bizonyítványt kaptak és kihirdettettek: 
N. L. I. 341. Acta Nobilitaria'ex 1793. Nr. 101. 

Rácz István, gombai lakos, valamint fiai, Ferencz, István, 
Fái és József Zemplén vármegye bizonyítványa alapján Pest vár- 
megyében kihirdettettek 1838-ban. N. L. I. 341. 

Rácz (le Naü:.v-3Ieír.ver (néhol K a i c s) Pál és fia Frigyes : 
Péter és íia Salamon ; Sámuel Ágoston és fia József, végül 
János Komárom vármegye bizonyítványa alapján kihirdettettek 
Pest vármegyében 1815-ben: N. L. I. 341. Gzímerpecsét :• Polgári 
Perek fasc. 166. Nr. 28., fasc. 170. Xr. 105., Acta Nobilitaria ex 
1834. Nr. 2733. 

Rácz de Rizó-Paszta Konstantin Pest vármegye részéről 
bizonyítványt kapott — az atyjának, rizópusztai Rácz Miklósnak 
az 1690-ik évben adományozott ármálisra vonatkozólag — 1745- 
ben: N. L. 347., a bizonyítvány a nemesi iratok közt ..R. 3.'" jelzet 
alatt található. 

20* 308 Rácz — Radimetzky 

Rácz (le Tövis család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 
128. Nr. 26. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Rácz (más), czimerpecsét : Acta Crim. ex 1818. Nr. 1463. 

Rácz (más), czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 114. Nr. 37. 

Rácz, másként U d v a r d y György, bemutatván id. Rác z, 
másként Udvardy György 1560-ik évi ármálisát, kihirdettetett 
Pest vármegyében az 1643-ik évben: N. L. I. 423. ProtocoUum 
Nob. pag. 32. 

Ráczkövy, lásd Ötvös név alatt. 

Ráday de eadeiu András 1642-ben Pestmegye alispánjának ; 
Gáspár 1686-ban ugyancsak alispánnak, 1687-ben országgyűlési 
követnek választatott meg; hasonlókép megválasztatott ország- 
gyűlési követnek 1840-ben és 1843-ban gróf Ráday Gedeon ; 
megyei főjegyzőnek 1867-ben gróf Ráday László ; szolgabírónak 
1878-ban Pál választattak meg. Táblabiróknak kineveztettek: Pál 
báró 1790-ben; Gedeon báró 1767-ben; Imre báró 1790-ben; Gedeon 
gróf 1804-ben; Gedeon gróf 1831-ben ; László gróf 1836-ban; 
Gedeon, Pál, László és ifj. Gedeon grófok 1861-ben. Czimerpecsét 
nemesi : Polgári Perek fasc. 7. Nr. 8., bárói : Processus Pobili- 
tares fasc. 1. Nr. 42., grófi : Acta Politico-Miscellanea ex 1791. 
Nr. 228. Leszármazási táblák : Polgári Perek fasc. 26. Nr. 27. 
és 33., fasc. 27. Nr. 4., fasc. 41. Nr. 5., fasc. 65. Nr. IL, fasc. 
106. Nr. 18., fasc. 152. Nr. 14. Egyéb adatok: N. L. l. 342. 

Radics Arzén és Jeremiás, budai lakosok, Pozsony vármegye 
bizonyítványa és bemutatott ármálís levelök alapján, nemesi 
jogaik gyakorlatában meghagyattak 1804-ben: N. L. IL 331. 
Czimerpecsét: P. P. fasc. 21. Nr. 9. és Nr. 28., fasc. 26. Nr. 32. 

Radics de Dragicza, czimerpecsét található az Acta Mis- 
cellanea ex 1751. Nr. 2. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Radich (más), czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 134. Nr. 1. 

Radics (más), czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 26. Nr. 33. 

Radich (más), czimerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1796. 
Nr. 496. 

Radimetzlíy Béla járási számvevő lett 1883-ban. Czimer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 66. Nr. 33. Végr. Okit. 1072/XI. és 
Acta Crim. ex 1826. Nr. 1398. jelzetek alatt található. Radity — Hadványi 309 

Radity, ezimerpecsét a vármegyei oklevéltárban a 951/XI. 
jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Kadivojevich Arzén, pakráczi görög nem egyesült püspök- 
nek, fivérének, Simonnak és ennek nejétől, Stoikó Zsófiától 
született gyermekeinek, Vazul, (lyörgy, Kata, Erzse, Juha és 
Stirának, továbbá másik fivérének, Jánosnak és ennek nejétől, 
Turnay Anasztáziától született gyermekeinek. Sándor, Pál, 
Péter és Zsófiának az 1763-ik évben adományozott ármális kihir- 
dettetett Pest vármegyében 1764-ben ; János, szent-eiidrei lakos, 
bizonyítványt kapott 1765-ben: N. L. I. 342. 

Radl Sámuel és neje, Scindendorfer Mária-Magdolna és íia 
János 1714-ben ármális levelet kaptak; a család czímerpecsétje 
a Várady ügyvéd után maradt iratok közt fase. II. jelzet alatt 
található. 

Radnicli, már a XV. században szereplő nemes család ; 
czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban 1017/XI. jelzet alatt 
elhelyezett végrendeleten található. 

Radojcsics, ezimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
127. Nr. 64., fasc. 145. Nr. 42. és Nr. 74. jelzetek alatt elhelye- 
zett iratokon. 

Radosii.vay, lásd Matyarecska név alatt. 

Radovich, már a XVI. században szereplő nemes család ; 
czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 1823. Nr. 3152. és Polgári 
Perek fasc. 9. Nr. 10. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Radubitzky, lásd Po p o vi c s-R ad u b i t ky név alatt; 
ezimerpecsét található az 534/XI. jelzet alatt elhelyezett vég- 
rendeleten. 

Radváiiszky de Ra<lváiiy, már az Árpádkorban szereplő 
tözsgyökeres zólyomvármegyei nemes család ; Pest vármegyében 
Antal kineveztetett táblabírónak az 1829-ik évben. 

Radváiiyí de Radváiiy et Legéiid, ős nemes család ; Ferencz 
17()9-ben megválasztatott Pestmegye főjegyzőjének: Miklós és 
fia József Temes vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetett 
1830-ban: N. L. II. 336. Czímerpecsét található a Polgári Perek 
fasc. 114. Nr. 37. jelzetű iratokon. 310 Rády — Raitmann 

líád.v (le Hudavelcli et Ivacliiiófalva Pál fiának Andrásnak 
Pest vármegye részéről kiadott nemesi bizonyítvány 172T-ből 
— a Rády Pálnak lG7T-ben adományozott ármálisra vonatkozó- 
lag — a nemesi iratok közt ,,E. 2." jelzet alatt: N. L. I. 342. 
Gzímerpecsét : Polgári Perek fasc. 42. B. Nr. 27., íase. 80 — 82. 
Nr. 34., fasc. 87. Nr. 35., fasc. 138. Nr. 14., fasc. 178. Nr. 93. 
és Végr. Okit. 1545 'Xl. 

Raffay, Erdélyben elterjedt nemes család, czímerpecsétje 
a vármegyei oklevéltárban 628 XI. Jelzet alatt elhelyezett végren- 
deleten található. 

Ragályi de eadem et Kis-Csoltó, tőzsgyökeres gömörvár- 
megyei donátarius nemes család ; Pest vármegyében Ábrahám és 
Tamás kineveztettek táblabiróknak az 1829-ik évben. Gzímerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 11. Nr. 12., fasc. 18. Nr. 10. jelzetek alatt 
található. 

Ragodics család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 149. Nr. 56. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Rajcsáiiyi de eadem, Nyitra vármegye legrégibb nemes csa- 
ládainak egyike, melynek eredete a XI. századig visszavezethető ; a 
család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 20. Nr. 15. ex 1749. 
jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Raics, lásd Rácz de Nagy-Megyer név alatt. 

Raiii de Batistyi et Laposnyák család, czímerpecsétje : 
Polgári Perek fasc. 177. Nr. 47. jelzet alatt őrzött iratokon található, 

Rainer József, Pest vármegyében kineveztetett táblabírónak 
az 1822-ik évben. 

Raíiiliardt (Reinhardt) István, Nyitra vármegye bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 
1790-ben: N. L. I. 344. Gzímerpecsét: Polgári Perek fasc. 125. 
Nr. 71., fasc. 136. Nr. 27., fasc. 148. Nr. 34., Acta Nobiiitaria ex 
1799. Nr. 2043., ex 1819. Nr. 461. jelzetek alatt található. 

Rainprecht, lásd R e i n p r e c h t név alatt. 

Raitmann, czímerpecsét található az Acta Politica ex 
1754 — 55. Nr. 19. és Polgári Perek fasc. 58. Nr. 18. jelzet alatt 
őrzött iratokon. Raitsits — Rakovszky 311 

Kaitsits, czínierpecsét található a Polgári Perek fasc. 158. 
Nr. 51. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Raitz, czímerpecsét a Processus Nobilitares lasc. 2. Nr. 63. 
jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Kaiziii^er, czímerpecsét a vármegyéi oklevéltárban 1172/XI. 
jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Rajkovich János 1718-ban kapott ármálislevelet ; a család 
ezímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 115. Nr. 18. jelzet alatt 
található. 

Rajmaim, már a XVII. század elején ismert nemes család ; 
ezímerpecsétje a Szabó István ügyvéd után maradt iratok közt 
íasc. 19. jelzet alatt van. 

Rajzik, czímerpecsét található a vármegyei oklevéltárban 
1633/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Rakeiifels Mátyás-Lipót, bemutatván az 1695-ik évben nyert 
ármálislevelet. Kihirdettetett Pest vármegyében 1690-ban: N. L. 
I. 348. 

Rakits, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 157. 
Nr. 48., fasc. 167. Nr. 83. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Rakóczky János nemességi vizsgálata 1724-böl : N. L. I. 343. 

Rákóczy de Rákócz, a XIV. századtól kezdve ismert dona- 
tarius nemes, jelenleg Zólyom-, Hont-, Nógrád- és Pestmegyében 
elterjedt nemes család. Gábor, zsidóközségbeli lakos, nemességére 
vonatkozó tanuvallatási jegyzőkönyv 1773-ból a nemesi iratok közt 
^R. 6." jelzet alatt. János 1720-ban; Mihály és Gábor 1749-ben 
Zólyom vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetnek : N. L. I. 
843. András 1832-ben főügyésznek ; János 1861-ben főjegyzőnek, 
majd az alkotmány visszaállítása után 1867-ben ismét főjegyzőnek 
választatott meg. Táblabiróknak kineveztettek : András 1836-ban ; 
János 1848-ban. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 7. Nr. 5., fasc. 
155. Nr. 37., fasc. 274. Nr. 32. Acta Crim. e.\ 1821. Nr. 3355. és 
Végr. Okit. 1180/XI. 

Rakoszláv, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 118. 
Nr. 2. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Rakovszky de Nai^y-Rákó, Kelemeiifalva et Nagy-Selmecz, 

már az Árpád-korban ismert ős nemes család, melynek ősi fészke 312 Rakovszky — Rátsok 

Turócz vármegye volt, innét ágazott szét a család Zólyom-, Liptó-, 
Árva-, Hont-, Szatmár- és Pest vármegyékbe. Pest vármegyében 
R. Ferencz megválasztatott solti, majd pesti járási föszolgabirónak 
lT90-ben; István (most az állami számvevőszék elnöke) 1873-baii 
Pest vármegyében aljegyző volt. Táblabiróknak kineveztettek : 
József 1810-ben ; János 1818-ban ; István 1823-ban ; Ferencz 
1829-ben. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 65. Nr. 26., fasc. 
102. Nr. 15., fasc. 145. Nr. 10., fasc. 154. Nr. 28. jelzetek alatt 
található. 

Raksányi Zakariás, Turócz vármegye bizonyítványa alapján 
kihirdettetett Pest vármegyében 1826-ban ; József bizonyítványt 
kapott Pest vármegyétől 1827-ben: N. L. II. 335. Acta Nobilitaria 
ex 1827. Nr. 3621. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 167. Nr. 94. 
fasc. 176. Nr. 29. 

Raskó, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 286. és 
fasc. 291. Nr. 28. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Raszlaviczy, régi sárosvármegyei nemes család ; czímer- 
pecsétje a Polgári Perek fasc. 113. Nr. 7. jelzet alatt őrzött irato- 
kon található. 

Ratkovszky István és fiai, János és Mihály 1714-ben kaptak 
ármálislevelet, mely kihirdettetett Nyitra vármegyében; a család 
czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban 1048/XÍ. jelzetű végren- 
deleten található. 

Ráth Ágostonnak és nejétől, M o c k h Terézlől született 
leányának Annának az 1792-ik évben adományozott ármális a 
nemesi iratok közt „R. 12:' jelzet alatt. Kihirdettetett 1793-ban. 
Ferencz és Károly, balassagyarmati lakosok, 1821-ben ; Ferencz, 
izsáki lakos, 1844-ben Pestmegyétöl nemesi bizonyítványt kaptak: 
N. L. I. 344. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 193. Nr. 157. és 
Acta Crim. ex 1821. Nr. 3355. 

Rátlioii.yi (le Adorján Gábor kineveztetett Pest vármegyé- 
ben táblabírónak 1802-ben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
68. Nr. 52., fasc. 155. Nr. 80. jelzet alatt található. 

Rátsok, másként Kovács Lőrincznek, nejének. Varga 
Zsófiának, leányának Annának, továbbá fivéreinek, Pálnak és György- 
nek 1694-ben adományozott ármális és leszármazási táblák a Rátsok — Rehorovszky 313 

nemesi initok közt ,,R. 17. jelzet alatt. Bizonyítvány Nógrád vár- 
megyétől : Acta Nübilitaria ex 1835. Nr. 1296. jelzett alatt. 

Katt György pesti lakosnak nemesi bizonylat Pest vármegyé- 
től 1792-böl a Ratt Márton és nejének, Ruettersdorffer 
Rozinának lB18-ban adományozott ármálisra vonatkozólag : Acta 
Nobilitaria ex 1792. Nr. 341. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
62. Nr. 27. 

Kaukay, czímerpecsét a Szabó István ügyvéd után maradt 
iratok közt fasc. 19. jelzet alatt található. 

líaiischer, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 151. Nr. 32. 
jelzet alatt őrzött iratokon látható. 

Ráy, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 144. Nr. 24. jelzetű 
iratokon van. 

Rebrovics, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc 88, 
Nr. 19., fasc. 94. Nr. 33. és 41., fasc. 112. Nr. 7. jelzet alatt el- 
helyezett iratokon. 

Récsey, czímerpecsét : Acta Politica ex 1737. Nr. 9. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Rédl Ferencznck és gyermekeinek, Mihály, György. Fülöp, 
Antal, József, János, Anna, Mária, Katalin, Teréz, Éva és Rozáliá- 
nak az 1790-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt 
„R. 10." jelzet alatt. Kihirdettetett Pest vármegyében 1810-ben. 
Ferencz és fia Ferencz, valamint unokája szintén Ferencz 1818-ban; 
Ferencz és gyermekei, Ferencz, Ignácz, Zsigmond, Gyula, Teréz, 
Ida és Ottilia lS46-ban bizonyítványt kaptak : N. L. 11. 332. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 187. Nr. 57., fasc. 245. Nr. 7. és Nr. 
8., fasc. 249. Nr. 23., fasc. 252. Nr. 61., fasc. 273. Nr. 20. 

Regiily, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 148. 
Nr. 6., fasc. 245. Nr. 19., fasc. 285. Nr. 52. íelzet alatt elhelye- 
lyezett iratokon. 

Rehák, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 115. Nr. 22., fasc. 
190. Nr 24., fasc. 202. Nr. 11. jelzet alatt elhelyzett iratokon 
található. 

Rehorovszky Andrásnak és Jakabnak, s az előbbi gyermekei- 
nek, nejétől, S z e t h Reginától született Ágnesnek és Francziskának 314 Rohorovszky — lícmonik 

az 1797-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt „B. io." 
jelzet alatt. Kihirdettetett ugyanazon évben : N. L. I. 520. Miklós, 
ügyvéd, bizonyítványt kapott 1836-ban : N. L. II. 33(). 

Reicheiihaller, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 190. Nr. 
41. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Reinliardt, lásd R a i n h a r d t név alatt. 

Reiiipreclit Pálnak, nejének Orsolának és fivérének Rupert- 
nek régi nemességük elismerésével az 1628-ik évben adományo- 
zott ármális a nemesi iratok közt „B. ő." jelzet alatt. Bizonyít- 
vány Sopron vármegye részéről R. Andrásnak (Rupert unokájának) 
1750-böl ugyanott. Egyéb bizonyítványok : Processus Nobilitares 
fasc. 1. Nr, 31. András, Sopron vármegye bizonyítványa alapján 
1751-ben; Ferencz, budai lakos, 1754-ben; György és fiai. Mátyás, 
János és Mihály, ugyancsak Sopron vármegye bizonyítványa alap- 
ján 17B6-ban; Mihály 1791-ben és végül Antal, bölcskei lakos, 
1822-ben a nemesek főkönyvébe bevezettettek, kihirdettettek és 
erről bizonyítványt kapnak : N. L, I. 345. Czímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 20. Nr. 17., Acta Politica ex 1762. Nr. 19. 

Reisclil, czímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1781. Nr. 7. és 
Polgári Perek fasc. 67. Nr. 20. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Reisz, czímerpecsét található : Polgári Perek fasc. 188. Nr. 
34. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Rékay, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 6. Nr. 
3. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Rekvinyi, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 102. Nr. 4., fasc. 
147. Nr. 6., fasc. 152. Nr. 17., fasc. 159. Nr. 87., Acta Crim. ex. 
1812. Nr. 1419 és Acta Nobilitaria ex 1812. Nr. 2371. jelzet alatt 
elhelyezett iratokon található. 

Remekház.v de Oiirahoncz, azelőtt R e m o 1 d Károly és 
gyermekeinek, Károly, József, János, Erzsébet és Máriának 1821-ik 
évi donationális levelük: a nemesi iratok közt „B. ti." jelzet alatt. 
Kihirdettetett 1821-ben : N. L. II. 334. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 158. Nr. 62. 

Remeiiik (Remenyik) György pesti lakosnak nemesi bizo- 
nyítvány Gömör vármegyétől 1792-ből : Acta Nobilitaria ex 1792. Remenik — Retsky 315 

Xr. Ilb7. György, pesli mészáros, ezen bizonyítvány alapján Pest 
vármegye nemesei sorába felvétetett 1792-ben, és erről bizonyít- 
ványt kapott 1797-ben: N. L. I. 346. Egyéb adatok: N. L. I. k., 
346. 1. Czímerpecsét : Polgári Perek lasc 21. Nr. 28., íasc. 147. 
Nr. 6., fasc. 150. Nr. 13., és Acta Miscell. ex 1753. Nr. 2. 

Reméii.vi de Daruvár Ignáez fiainak, Lajosnak és Istvánnak 
az 1837-ik évben adományozott ármális, névváltoztatási engedély 
H ff m a n n-ről Remény i-re : nemesi iratok „H. 29/' jelzet 
alatt; kihirdettetett 1840-ben: N. L. 11. 333. Czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 21. Nr. 9. 

Keinold, lásd R c m e k h á z y név alatt. 

Rendel Józ.sefnek és nejétől, Marquet Anna-Máriátől szüle- 
tett gyermekeinek, János, Ferencz és Annának az 1791 -ik évben 
adományozott ármális a nemesi iratok közt ., //. Vl.'^ jelzet alatt. 
Kihirdettetett iigyazon évben : N. L. I. 346. 

Reiikó Györgynek, nejének Csőn tár Helénának és vejének 
Nagy Péternek az 1679-ben adományozott ármálisra vonatkozó 
bizonyítvány Sopron vármegyétől: Acta Nobilitaria ex 1830. Nr. 
1263. jelzet alatt található. 

Répás, baranyavármegyei nemes család ; Lipót kineveztetett 
Pest vármegyében táblabírónak az 1832-ik évben. Czímerpecsét: 
Acta Nobilitaria ex 1841. Nr. 4836: Végr. Okit. 260X1. jelzet 
alatt található. 

Répásy, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 287. jelzet alatt 
elhelyezett iratokon található. 

Répászky, czímerpecsét a vármegyei oklevéltálban 270 XI. 
jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Repeczky, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 253. Nr. 132., 
fasc. 287 és a Hertelendy ügyvéd után maradt iratok közt: fasc. L 

Réső (Eiisel) Ferencz fiainak nemesi bizonylat 1833-ból : 
Acta Nobilitaria ex 1833. Nr. 4032. Egyebekben lásd Ensel 
név alatt. 

Retsky de eadeni, czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1806. 
Nr. 1751., ex 1812. Nr. 2371. és Polgári Perek fasc. 128. Nr. 5. 
jelzetek alatt található. 316 Reuter — Richter 

Reuter de líitterstein János György honfiusítása Pest vár- 
megyében kihirdelletett ITOO-ban, ugyanakkor a vármegye szine 
előtt letett lioníiui esküjéről bizonyítványt kapott : N. L. I. 346. 

Réva.v László és György bárók kineveztettek Pest vármegyé- 
ben táblabiróknak az 1822-ik évben. Czímerpecsét, grófi : a Herte- 
lendy ügyvéd után maradt iratok közt: fasc. I., nemesi: Polgári 
Perek fasc. 69. Nr. 13., fasc. 197. Nr. 13. Acta Nobilitaria ex 1848. 
Nr. 353. 

Reviczky de Revisnye, már az Árpád-korban szereplő nemes 
család, melynek ősi fészke Árva vármegye volt. Pest vármegyében 
Reviczky Imre megválasztatott főügyésznek 1829-ben; tábla- 
biróknak kineveztettek : József 1784-ben ; Antal 1795-ben ; Imre 
1820ban és István 1861-ben. Reviczky Ádámnak az 1825-ik 
évben adományozott grófi diplomája a nemesi iratok közt hiteles 
másolatban „R. 7." jelzet alatt őriztetik. Kihirdettetett Pest vár- 
megyében ugyanazon évben: N. L. 11.335. Czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 102. Nr. 28., fasc. 200- Nr. 140. Végr. Okit. 1171/XI 
és Acta Crim. ex 1816. Nr. 2734. jelzetek alatt található. 

Réz András 1612-ben ármális levelet kapott ; ez Árva vár- 
megyében elterjedt családnak czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 
183. Nr. 78., fasc. 186. Nr. 130., fasc. 194. Nr. 4. jelzetek 
alatt található. 

Ribéuyi, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 7. Nr. 6. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Ribovits család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 289. 
Nr. 8. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Richárd, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 141. Nr. 103. 
jelzet alatt elhelyezett iratokon látható. 

Riclier Lőrincz alezredesnek 1838-ban adományozott ármális 
kihirdettetett Pest vármegyében ugyanazon évben ; Lőrincz fia 
Albert bizonyítványt kapott 1839-ben: N. L. II. 332. 

Richter András és fiai, János és Pál, leánya Anna, továbbá 
fivére László Hont vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye 
nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 1797-ben. N. L. I. 520. 
András 1791-től fogva táblabíró, főpénztárnoknak megválasztatott 
1798-ban. Czímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1784. Nr. 4., ex 1786. Richter — Rizó-Rácz 317 

Nr. 1388. és Polgári Perek fasc. 67. Nr. 20., lasc. 9U. Nr. 42., 
fasc. 92. Nr. 41., fasc. 94. Nr. 36., fasc. 143. Nr. 181. jelzetek 
alatt található. 

Biczafy család, nemességét illető felvilágosítás küldetik Pest 
vármegyétől Szerem vármegyének 1784-ben : N. L. I. 347. 

Biczkú, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 53. Nr. 35. jelzet 
alatt elhelyezett iratokon található. 

RieíFélscheid, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 128. Nr. 2. 
jelzet alatt levő iratokon található. 

Riek, czímerpecsét található az Acta Nobilitaria ex 1793. Nr. 
1714. és Polgári Perek fasc. 133. Nr. 48. jelzet alatt elhelyezett 
iratokon. 

líiiiiaiióczy, czímerpecsét a Hertelendy ügyvéd után maradt 
iratok közt fasc. 1. jelzet alatt található. 

Riskovics József pestmegyei sebésznek és nejétől, Maltzer 
.Jozefától születelt gyermekeinek, Józsefnek és Jánosnak az 1792-ik 
évben adományozott ármális a nemesi iratok közt .,i2. ií." jelzet 
alatt. Kihirdettetett Pest vármegyében 1793-ban : N. L. I. 347. 
Czímerpecsét : Acta Politica ex 1782. Nr. 39., Polgári Perek 
fasc. 107. Nr. 25. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Ristó, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 102, Nr. 
20., fasc. 110. Xr. 1., fasc. 115- Nr. 22. jelzet alatt elhelyezett 
iratokon. 

Ritter Jakabnak és nejétől, Pfriem Katalintól született 
gyermekeinek, Ferencz, Jakab, József, Anna, Mária és Erzsébetnek 
az 1798-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt 
..R. 9." jelzet alatt. Kihirdettetett Pest vármegyében 1810-ben. 
Czímerpecsét : Acta Politica ex 1730. Nr. 27. Polgári Perek fasc. 
287. és Végr. Okit. 870 XI., 1078/XI. 

Ritter Józsefnek és nejétől, Aiohhorn Jozefától született 
gyermekeinek. József, András, Ferencz, Teréz. Mária Anna, 
Magdolna, Mária, Francziska és Ernesztinnek az 1826-ik évben 
adományozott ármális a nemesi iratok közt .,i?. 20." jelzet alatt. 
Kihirdettetett Pest vármegyében 1827-ben: N. L. I. 333. 

Rizú-Rácz, másként Pusztay, lásd Rácz név alatt. 318 Roboz — Románfalvay 

Koboz Benedek és Mihály l()6l-ben kaptak ármális levelet; 
a család Dunántúl, leginkább Veszprém vármegyében van elter- 
jedve ; czimerpeesétje : Acta Nobilitaria ex 1810. Nr. 25()8. és 
Polgári Perek fasc. 130. Nr, 71., fasc. 155. Nr. 77. jelzetek 
alatt található. 

Kobitsek de Ugoriiya Józsefnek és nejétől, M a g i s t e r 
Annától született fiainak, József, Alajos, Sándor, Ferencz és Gyulá- 
nak V. Ferdinánd által 1886-ban adományozott ármális kihirdette- 
tett Pest vármegyében 1837-ben : N. L. II. 337. 

Rodicli Gzirill fiainak, István. Miksa, József és Jánosnak az 
1842-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt „i?. 19.'' 
jelzet alatt ; kihirdettetett Pest vármegyében ugyanazon évben : 
N. L. II. 331. 

Ródl János budai polgárnak és gyermekeinek, Simon, János 
és Krisztinának, nemkülönben mostohafiának, W e b e r Mátyásnak 
1698-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt ,,i?. 1." 
jelzet alatt. Ifj. János és Simon, budai lakosok, kihirdettettek Pest 
vármegyében az 1730-ik évben: N. L. I. 348. 

Rogalszky de Rogalovitz család, czimerpeesétje a Polgári 
Perek fasc. 62. Nr. 20. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Rogoz de Jobbaháza, Győr vármegyéből szétágazott nemes 
család; czimerpeesétje a Polgári Perek fasc. 110. Nr. 9. jelzet alatt 
őrzött iratokon található. 

Rohonczy de Felsö-Pulya, Sopron- és Veszprém vármegyék- 
ben kihirdetett régi nemes család; a család czimerpeesétje a vár- 
megyei okmánytárban 60(j/XÍ. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten 
található. 

Róka, másként B a b a y Ferencz, Veszprém vármegye bizo- 
nyítványa alapján kihirdettetett Pest vármegyében 1786-ban : 
N. L. L 348. 

Rokonyi, czímerpecsét a Polgári Perek fasc. 148. Nr. 9. 
jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Roinánfalvay, czimerpecsét a Bresányi ügyvéd után maradt 
iratok közt Nr, 1254. jelzet alatt található. Roiubauor — Rottenbiicher 319 

Rombauer, czímerpecsét a Polgári Perek fasc. 25:2. Nr. 80., 
fasc. 2SU. Xr. li. és Végr. Okit. 58 XI. jelzet alatt elhelyezett irato- 
kon található. 

Kosa lí^tván. hemntatván 1638-ik évi ármális levelét, kihir- 
dettetett Pest vármegyében ugyanazon évben : X. L. I. 84S. 

Kósu György fölvári lakosnak és nejétől, Gyira Máriától 
született fiának Anasztáznak az 1798-ik évben adományozott ármá- 
lis a nemesi iratok közt „R. iJ." jelzet alatt őriztetik; kihirdette- 
tett Pest vármegyében ugyanazon évben : X. L. I. 348. 

Roseiiberg, czímerpecsét található az Acta Crim. ex 1822. 
Xr. 2448. jelzetű iratokon. 

Rosos de Szent-Ki rál.v-Szahad ja, régi dunántúli birtokos 
nemes család, mely előnevét Veszprém vármegyében levő birtokától 
vette; a család czimerpecsétje : Polgári Perek fasc. 69. Nr. 2., 
fasc. 259. Nr. GO, jelzetek alatt található. 

Rosovics, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 30. 
Nr. 6. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Rüsty de Barkócz Albert kineveztetett Pest vármegyében 
táblabirónak az 1829-ik évben ; a család czimerpecsétje a vár- 
megyei oklevéltárban a 35o/XI. jelzet alatt elhelyezett végrende- 
leten látható. 

Rótli de (íadticz, czímerpecsét található az Acta Miscellanea 
ex 1767. Nr. 12. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Róth de Királytalva családra vonatkozó adatok találhatók 
az Acta Miscellanea ex L757. Nr. 13. jelzet alatt elhelyezett iratok 
közt. Kineveztettek táblabiróknak : Tamás 1757-ben ; József 1822- 
ben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 36. Nr. 5. jelzet alatt 
található. 

Rötli de Poiií^yelok, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 4. 
Nr. 8. és Végr. Okit. 1174X1. jelzet alatt levő iratokon található. 

Rottenbiller, czímerpecsét a vármegyei oklevéltárban 431 XI. 
jelzet alatt levő végrendeleten található. 

Rottenbiicher, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
111. Nr. 10. jelzetű iratokon. 320 Rottenstain — Kudnyák 

Rottenstain Ferencz és Ignácz 1756-ban ármális levelet 
kaptak; a család ezímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 11. Nr. 1., 
fasc. 89. Nr. 29. jelzet alatt található. 

Rozár Ferencz, kapitány, továbbá fia Pál és leánya Teréz 
1751-ben Mária Terézia királynőtől ármális levelet kaptak ; a 
család ezímerpecsétje: Acta IVliscellanea ex 1756. Nr. 2. jelzet 
alatt található. 

Rozgoiiyi de eadeiu Margit férje, Biktsey Jánostól leszár- 
mazási tábla a XIV. század elejétől fogva a nemesi iratok közt 
„B. 18." jelzet alatt található. Czimerpecsét : Acta Nobilitaria ex 
1821. Nr. 75., ex 1838. Nr. 2821. és Polgári Perek fasc. 14. Nr. 5., 
fasc. 83. Nr. 15. jelzetek alatt. 

Roykó, czimerpecsét a vármegyei oklevéltárban 1066/XI. 
jelzet alatt levő végrendeleten található. 

Rökk, czimerpecsét található a 64/XI. és 1172 Xl. jelzetek 
alatt levő végrendeleteken. 

Röth József, Komárom vármegye bizonyítványa alapján Pest 
vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett az 1813-ik 
évben: N. L. II. 334. 

Rötliy de Ecséd, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 7. Nr. 
10., fasc. 46. Nr. 31. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

RöttI; czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 111. Nr. 14. és a 
Tuba ügyvéd után maradt iratok közt I. fasc. 4. Nr. 70. jelzetek 
alatt található. 

Rubeltli, czimerpecsét az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt 1468. szám alatt található. 

Rudics de Almás Kristóf és fiai, Tamás és Mihály, Mária 

Terézia királynőtől 1755-ben kapott ármális-levelet; a család 

ezímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 178. Nr. 87. jelzet alatt 
elhelyezett iratokon található. 

Rudnay de eadem et Divékujfalu János, kineveztetett Pest 
vármegyében táblabírónak az- 18ü4-ik évben. 

Rudnyák András és fia Lajos, valamint fivérei, Mihály és 
Károly, végül az elhalt Antal fia János, 1808-ban kaptak ármális- Rudnyák — Husske 321 

levelet; a család czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 77. Nr. 22. 
jelzet alatt található. 

Rudiiyánszky de Dezsér József Pest vármegye ügyészének 
megválasztatott 1733-ban; László szolgabírónak 1889-ben. Tábla- 
biróknak kineveztettek : József 1737-ben ; György báró 1790-ben ; 
Zsigmond báró 1815-ben; József báró 1829-ben; Sámuel báró 
1829-ben. Czimerpecsét, nemesi : Acta Miscellanea ex 1750. Nr. 7. ; 
bárói: Polgári Perek fasc. 21. Xr. 6., fasc. 119. Nr. 12., fasc. 
128. Nr. 16., fasc. 153. Nr. 9., fasc. 251. Nr. 59. jelzetek alatt 
található. 

liudülf, czimerpecsét található az Acta Miscellanea ex 17Ü5. 
Nr. 8. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Rukoszláv, czimerpecsét a Polgári Perek fasc. 162. Nr. 66. 
és Végr. Okit. 458/XI., 578/XÍ. jelzetek alatt található. 

Kiiniliacli Sebestyén pesti orvosnak és nejétől, P a u e r 
Katalintól született gyermekeinek, János, Frigyes, Károly, Lujza 
és Annának az 1805-ik évben adományozott ármális a nemesi 
iratok közt „ii'. i5.'' jelzet alatt található. Kihirdettetett Pest vár- 
megyében ugyanazon évben: N. L. I. 521. Czimerpecsét: Végr. 
Okit. 1173/XÍ. és Polgári Perek fasc. 144 Nr. 24., Acta Politico- 
Miscellanea ex 1804. Nr. 456. 

Eumpold, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 103. 
Nr. 10. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Rniiics család, Mária Terézia királynőtől nyert ármális-levelet 
az 1751-ik évben; Runics Simon nemesrég-igazoló pere átkülde- 
tett Bács vármegyének az 1782-ik évben: N. L. I. 349. 

Hiipp de Illóba János, a budapesti tudományegyetem]|Rector 
Magniíicusa, 1867-ben kapott ármális-levelet; a család czímer- 
pecsétje található a varmegyei oklevéltárban 520/XI. jelzet alatt 
levő végrendeleten. 

Kiischer, czimerpecsét a Polgári Perek fasc. 115. Nr. 22. 
jelzet alatt található. 

Kiisske, czimerpecsét a Polgári Perek fasc. 140. Nr. 101. 
jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

21 322 Rusz — Ruzsicska 

Rusz Konstantin, újvidéki görög kereskedő, kéri Pest vár- 
megyét, hogy Russa-Tamaskovics N. kecskeméti lakosnál 
illetéktelenül levő ármálisát részére visszaszerezze ITölJ-ban : 
N. L. I. ;U9. 

Kuttka.y, hírneves, rendkívül kiterjedt, Turócz vármegyéből 
szétágazó ős nemzetség, melynek Pest vármegyében három ága 
volt képviselve ; abból az ágból, mely felső- és a 1 s ú-r ii 1 1 k a i 
és nedeczei Ruttkay-nak irja-" magát, Pest vármegyében 
kineveztetett táblabirónak : János lr818-ban ; József 1886-ban és Sán- 
dor 1861-ben. A magát Ruttk ay-Miklián de F elsö-Ruttka- 
nak iró ágból : György Turócz vármegye bizonyítványa alapján 
(Acta Nobilitaria ex 1794. Nr. 1239.) Pest vármegye nemesei közé 
felvétetett és kihirdettetett 1796-ban : N. L. II. 227. ; végül a 
magát Ruttk a y, másként felsö-ruttkai Nedeczky-nek 
iró ágból Dániel ugyancsak Turócz vármegye bizonyítványa alap- 
ján kihirdettetett 1796-ban : N. L. I. 349. Czímerpecsét található 
a Polgári Perek fasc. 124. Nr. 48., fasc. 165. Nr. 15., fasc. 166. 
Nr. 41., fasc. 174. Nr. 24., fasc. 195. Nr. 69. stb. jelzetek alatt. 

Kuzsák de Misztricze Ferencz az 1829-ik évben kapott 
ármáhs-levelet ; a család czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 153. 
Nr. 22., fasc. 156. Nr. 21., fasc. 290. Nr. 20. jelzetek alatt ta- 
lálható. 

Kuzsicska, czímerpecsét található az Acta Nobilitaria ex 
1828. Nr. 1207. és Polgári Perek fasc. 176. Nr. 11., fasc. 268. 
Nr. 2. jelzet alatt elhelyezett iratokon. Saáry íle Vámos, leginkább Győr- és Veszprémmegyében 
elterjedt, már a XVI. században szerepelt nemes család ; czímer- 
pecsétje a Hertelendy ügyvéd után maradt iratok közt fasc. I. 
jelzet alatt található. 

Sabaudia lierczeg Jenő Ferencz 1698-ban nyert honfiusí- 
tása kihirdettetett Pest vármegyében ugyanazon évben : N. 
L. í. 85i>. 

Saczniaiin, ezímerpecsét található az Aeta Politica ex 1773. 
Nr 4. és 1776. Nr. 106. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Sadovszky, ezímerpecsét található a Végr. Okit. 1048/XÍ., 

Acta Nobilitaria ex 1834. Nr. 4152. és 4153. és Polgári Perek 

fasc. 195. Nr. 72., fasc. 275. Nr. 10., fasc. 280. Nr. 18. jelzet alatt 
elhelyezett iratokon. 

Sáfár, Pest vármegye tősgyökeres nemes családainak egyike; 
Péter (Saphar comes de Chepel) a Csepelsziget ispánja volt 
1438-ban: Országos Levéltár N. W. A. ex 1552. fasc. 50. Leszár- 
mazási tábla: Polgári Perek fasc. 18. Nr. 10., fasc. 22. Nr. 3., 
fasc. 40. Nr. 42. Czímerpecsét : Acta Politico-Miscellanea ex 
1829. Nr. 2528. jelzetek alatt találhatók. 

Sáfáry Gusztáv 1849-ben főszolgabírónak ; Elek 1876-ban 
szolgabírónak választatott meg; Ágoston 1861-ben táblabírónak ne- 
veztetett ki. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 252. Nr. 108. jelzet 
alatt őrzött iratokon látható. 

Sageiiberi? báró, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1840. 
Nr. 2996. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

21* 324 Sághy — Samphir 

Ságliy (le eadeiii, már a XV. században szereplő régi, leg- 
inkább Sopron- és Pozsony vármegyékben elterjedt nemes család, 
ezímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 16. Nr. 10., fasc. 103. Nr. 
15., fasc. 108. Nr. 2.. fasc. 114. Nr. 37., fasc. 115. Nr. 22., fasc. 
248. Nr. 104. és Végr. Okit. 1072/XI. jelzet alatt található. 

Ságody (le Nemes-Ságod, Zala vármegyében birtokos nemes 
család ; ezímerpecsétje : Végr. Okit. 1533/XI. és Polgári Perek 
fasc. 108. Nr. 6., fasc. 158. Nr. 51. jelzet alatt elhelyezett ira- 
tokon található. 

Sajghó (le Csík-Szeiit-Tamás Ferencz, Apafi Mihály erdélyi 
fejedelemtől 1670-ben kapott ármális levelet ; ezímerpecsétje : 
Polgári Perek fasc. 54. Nr. 12. jelzet alatt található. 

Salacz Gábor, vezérőrnagy, 1839-ben kapott ármális levelet ; 
a család ezímerpecsétje : Acta Nobilitaria ex 1829. Nr. 5307. jel- 
zet alatt őrzött iratokon található. 

Salamon de Alap, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 111. 
Nr. 14., fasc. 134. Nr. 3., fasc. 195. Nr. 74., fasc. 245. Nr. 10. 
és Acta Nobilitaria ex 1843. Nr. 3332. jelzetek alatt található. 

Salix de Felbertliál család, ezímerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 36. Nr. 16. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Sallay család, leszármazási táblája a Polgári Perek fasc. 
150. Nr. 12., fasc. 194. Nr. 38. jelzet alatt elhelyezett iratok közt 
található. 

Saller, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 32. 
Nr. 15. és fasc. 118. Nr. 7. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Sambelly, czímerpecsét a Szemerédy ügyvéd után maradt 
iratok közt Nr. 1725. jelzet alatt található. 

Sámbokréty, Nyitra vármegye egyik legrégibb donatárius 
nemes családja ; czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 106. Nr. 9.^ 
fasc. 132. Nr. 4. jelzet alatt található. 

Samphir, szerémvármegyei nemes család ; ezímerpecsétje : 
Polgári Perek fasc. 249. Nr. 27., fasc. 265. Nr. 85. jelzet alatt 
elhelyezett iratokon található. Sándor — Sánta 325 

Sí'mdor Károly kineveztetett táblabírónak Pest vármegyében 
az 17yő-ik évben. Gzimerpecsét : Polgári Perek fasc. 5. Nr. 3., 
fasc. 9. Xr. 21.. fasc. 20. Nr. 11., fasc. lM. Nr. 6. 

Sándor (más), czímerpecsét a vármegyei oklevéltárban 
568/XI. és 589/XI. jelzetek alatt elhelyezett végrendeleteken 
található. 

Siiiulor de Kis-Hiiid, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 
1818. Nr. 3855., Processus Nobilitares fasc. 2. Nr. 52. jelzet 
alatt elhelyezett iratokon lálható. 

Sándor de Szlavnicza, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
145. Nr. 10. jelzet alatt őrzött iratokon található. Sándor Antal 
báró kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak az 1754-ik 
évben; bárói czímerpecsét: Acta Miscellanea ex 1767. Nr. 1. 
jelzet alatt található. 

Sándor, másként V 1 a d á r d e N a g y-C s e p c s é n y Péter, 
nagy-körösi lakos, Bars vármegye bizonyítványa alapján 1766-ban; 
Julianna (Antal János hitestársa) Győr vármegye bizonyítványa 
alapján 1801-ben; Ignácz Heves vármegye bizonyítványa alapján 
1808-ban Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettet- 
tek : N. L. I. 352. 

Sándrik, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 163. 
Nr. 59. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Sánta Ferencznek, nejének Körös Juditnak, fiának, ugyan- 
csak Ferencznek és leányának Ilonának, valamint nevelt leányá- 
nak, Biro Katalinnak az 1701-ik évben adományozott ármális 
a nemesi iratok közt ,,S. 7." jelzet alatt. Kihirdettetik 1702-ben. 
Ferencz nagy-körösi lakos és fia Ferencz 1754-ben; Pál uj-kécs- 
kei lakos 1755-ben ; végül István tinnyei birtokos és fivérei, 
Péter és Ágoston Hont vármegye bizonyítványa alapján 1832-ben 
Pest vármegyében kihirdettetnek : N. L. I. 352. Péter 1861-ben 
föadószedönek, 1867-ben föpénztárosnak választatott meg. Sánta 
István kineveztetett táblabírónak Pest vármegyében 1839-ben ; 
Antal 1861-ben. Czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1836. Nr. 
3503. és ex 1841. Nr. 1249. Végr. Okit. 88/XI., 1430- XI. Miscellanea 
1742. és Polgári Perek fasc. 245. Nr. 25., fasc. 247. Nr. 65., fasc. 
261. Nr. 18. 326 Sánta — Sarlay 

Sánta (más), czímerpecsét : Acta Politico-Miscellanea ex 1801. 
Nr. 1047. 

Sápy család, czímerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
289. Nr. 14. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Sárkány Ignácz, budai lakos és fiai, Lajos és Zsigmond, Komá- 
rom vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvetettettek és kihirdettettek az 1821-ik évben: N. L. 
II. 383. József kineveztetett táblabiróíiak 1861-ben. 

Sárközy de Na;^y-Bócha Mihálynak és nejének, M i k o 1 a y 
Katalinnak, fiának Mihálynak és leányainak, Anna és Zsuzsanná- 
nak az 1628-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt 
.,S. 29.'- jelzet alatt. Kihirdettetik ugyanazon évben. János kecs- 
keméti lakos és fia János, továbbá Pál és fiai, Mihály, Pál és 
István 1754-ben ; Zsigmond (János fia), komáromvármegyei lakos^ 
1801-ben; végül Antal bátyai lakos 1828-ban kihirdettetnek: 
N. L. I. 353. Imre 1820-ban aljegyzőnek, 1832-ben főjegyzőnek ;. 
Károly 1841-ben föszolgabirónak ; ifj. Pál 1881-ben segédszolga- 
birónak, 1899-ben föszolgabirónak választatott meg. Táblabiróknak 
kineveztettek: Sárközi János 1779-ben; Pál 1793-ban; ifj. János 
1799-ben; Benjámin 1819-ben ; Imre 1831-ben ; Zsigmond 1832-ben; 
Ábrahám 1836-ban; Lőrincz 1836-ban és végül István 1845-ben. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 37. Nr. 37., fasc. 52. Nr. 19.,. 
fasc. 192. Nr. 103. 

Sárközy Antal bátyai lakosnak nemesi bizonylat Pest- és 
Heves vármegye részéről a Sárközy Jánosnak és F o r r a y Márton- 
nak 1714-ben adományozott ármálisra vonatkozólag : Acta Nobilitaria 
ex 1828. Nr. 3736 Ugyanezen ármális kivonata és leszármazási tábla 
Sárközy Jánostól kezdve ugyanott. Czímerpecsét : Acta Nobilitaria 
ex 1842. Nr. 2558. 

Sárközy de Nádasd, czímerpecsét található a Tuba ügyvéd 
után maradt iratok közt I. fasc 4. Nr. 81. jelzet alatt. 

Sarlay János és fiai, József és Mihály, Trencsén vármegye 
bizonyítványa alapján 1754-ben (Nemesi iratok közt ,,S. 32.''); 
József és Mátyás 1775-ben; Antal 1821-ben; végül József és fiai, 
József. Ede és Károly, Nyitra vármegye bizonyítványa alapján 
1834-ben Pest vármegye nemesei közé felvétetnek és kihirdettet- Sarlav — Saiiiner 327 

iiek : N. L. I. 856. Czinierpecset: Végr. Okit, 155:2/XI., Acta 
Crim. ex 1805. Nr. 2771. Polgári Perek fasc. 137. Nr. 16. 

Sarnóczay Györgynek, nejének, Timeth Orsolának és fiai- 
nak, Istvánnak és Andrásnak az 1655-ik évben adományozott 
armális a nemesi iratok közt .,S. 10.'' jelzet alatt; eme ármális 
levél alapján Pest vármegyében Sarnóczay István, nagy-körösi 
lakos, kihirdettetett 1754-ben : N. L. I. 456. Czimerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 12. Nr. 14. 

Sárossy de Nagy-Sáros, czimerpecsét : Polgári Perek fasc 
160. Nr. 22., fasc. 174. Nr. 51., fasc. 250. Nr. 31. és Végr. 338/XI. 
jelzetek alatt található. 

Sáry, másként Kajdóczy Károly és fiai. Gyula, Béla és 
Miklós, Győr vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye 
nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 1845-ben : N. L. II. 375. 

Sáry (le Missé, hevesvármegyei régi nemes család ; czímer- 
pecsétje : Polgári Perek fasc. 115. Nr. 3. és Acta Crim. ex 1828. 
Nr. 5590. jelzet alatt található. 

Sáska, másként Dinnyés István, sz. -mártonkávai lakos, 1717- 
ben nemesi bizonyítványt kap a Sáska, másként Dinnyés Jakabnak 
1675-ben adományozott ármálisra vonatkozólag a nemesi iratok 
közt .J) 1." jelzet alatt. János és Mihály 1765-ben kihirdettet- 
nek: N. L. I. 357. Czimerpecsét: Acta Politica ex 1737. Nr. 1. 
Polgári Perek fasc. 42. B. Nr. 37. Egyéb adatok : Acta Nobilitaria 
ex 1834. Nr. 4354. 

Sass György, neje S i s a Katalin és fia György, bemutatván 
170l-ik évi ármálisukat, Pest vármegye nemesei közé felvétettek 
és kihirdettettek ugyanazon évben : N. L. I. 357. Czimerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 32. Nr. 9. jelzetek alatt található. 

Saiier, czimerpecsét a vármegyei oklevéltárban 53X1. jelzet 
alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Saiiterineister de Sautersheiinb, czimerpecsét található az 
Acta Miscellanea ex 1779. 6. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Saiitiier, czimerpecsét található az Acta Politica ex 1776. 
Nr. 34. jelzetű iratokon. 328 Sax — Schick 

Sax János Zakariásnak és nejétől, K ei n e r Reginától szüle- 
tett gyermekeinek, Jánosnak, Katalinnak és Annának az 18ü5-ik 
évben adományozott ármális a nemesi iratok közt ..S. 56.'" jel- 
zet alatt. 

Sax Mihály János pesti egyetemi tanárnak, nejétől H e 1 m i g h 
Antóniától született gyermekeinek, Ignácz-Antal-Bertalan és Antóniá- 
nak az 1814-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt 
„S. Ö7.'' jelzet alatt. 

Schaád, czímerpecsét található a Polgári Perek í'asc. 142' 
Nr. 165. jelzetű iratokon. 

Scliadt, czímei'pecsét található a Polgári Perek fasc. 10. 
Nr. 7. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Schalhart, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 53. 
Nr. 25. és 27. és a Várady ügyvéd után maradt iratok közt fasc. 
I. jelzetek alatt. 

Schazmaiiii, czúnerpecsét a vármegyei oklevéltárban 325/XI. 
jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Schedius Lajos, Hont vármegye bizonyítványa alapján Pest 
vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 1806-ban ; 
táblabirónak kineveztetett 1810-ben : N. L. 11. 359. ifj. Lajos 
táblabírónak kineveztetett 1832-ben. 

Scheinreiter, czímerpecsét az Acta Politica ex 1778. Nr. 
44. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Schemega, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 14. 
Nr. 42. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Scherer, czímerpecsét az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt Nr. 853. jelzet alatt található. 

Scherner, czímerpecsét a vármegyei oklevéltárban az 1263/Xí. 
jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Schick János és fiainak, József, Jakab, Antal, Mihály és Ferencz- 
nek 1727-ben adományozott eredeti német birodalmi ármális és ere- 
deti honfiusítási oklevele 1732-böl: az Oklevéltárban 3/íH. és 5/ÍIÍ. 
jelzet alatt; másolat a nemesi iratok közt ,.S. 15." jelzet alatt Schick - Schraitz 329 

található; kihirdettetett Pest vármegyében 1733-baii : N. L. I. 3ő7. 
Czímerpefsét : Polgári Perek tasc. '20. Nr. 23. 

Schickiiiayer Jakabnak és nejétől, Schlecht Teréztöl szü- 
letett Jozefa leányának az lS08-ik évben adományozott ármális a 
nemesi iratok közt ..-S'. 40." jelzet alatt; kihirdettetett Pest vár- 
megyében ugyanazon évben : N. L. II. 30(). Czímerpecsét : Polgári 
Perek fase. 67. Nr. 35., fasc. 138. Nr. 45., fasc. 71—72. Nr. 2. 

Schiller Károly ügyész, Ferdinánd-Lajos gárdista és György- 
Sámuel káplár, Sopron vármegye bizonyítványa alapján Pest vár- 
megye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek az 1832-ik 
esztendőben: N. L. II. 391. Czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 
1834. Nr. 2733. és Polgári Perek fasc. 107. Nr. 33. jelzetek alatt 
található. 

ScIiiiHiner, czímerpecsét a Várady ügyvéd után maradt iratok 
közt fasc. II. jelzet alatt található. 

Schiinpl család, czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 1848. 
Nr. 994. és ex 1845. Nr. 1346. jelzet alatt elhelyezett iratokon 
található. 

Sclilndlauer, czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. 73. 
Nr. 1. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Schindler, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 253. 
Nr. 163. jelzet alatt őrzött periratokon. 

Schlarlita, czímerpecsét : Acta Miscellanea ex 1784. Nr. 5. G. 
és Polgári Perek fasc. 52. Nr. 14., fasc. 89. Nr. 36., fasc. 96. 
Nr. 5., fasc. 131. Nr. 81., fasc. 116. Nr. 23. jelzetek alatt található. 

Sclileder, czímerpecsét a Szluha ügyvéd után maradt iratok 
közt Nr. 1115. jelzet alatt található. 

Sclilei^el, czímerpecsét a vármegyei oklevéltárban 684/XI- 
jelzet alatt levő végrendeleten látható. 

Scliinidt de Wallenstein, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 
1824. Nr. 3U73. és Polgári Perek fasc. 8. Nr. 9., fasc. 178. Nr. 
93., fasc. 199. Nr. 91. jelzetek alatt található. 

Sclimitz, czímerpecsét található á Polgári Perek fasc. 248. 
Nr. 124., fasc. 275. Xr. 15. jelzet alatt levő iratokon. 330 Schniutzor — Sohöhnpflug 

Scliiiiutzer, ezimerpecsét a Polgári Perek fasc. 198. Nr. 4)). 
jelzetek alatt elhelyezett iratokon található. 

Schneidt, ezimerpecsét a vármegyei oklevéltárban a 1S86, XI. 
jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Schneider család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 194. 
Nr. :27. jelzet alatt levő iratokon látható. 

Sclmincli, ezimerpecsét található a Polgári Perek tasc. 114. 
Nr. 4. jelzet alatt levő periratokon. 

Scholtz család, czimerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 157. Nr. 40. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Schopf Ferenez, győri jegyző, valamint neje, Eitelsper ger 
Anna és gyermekei, Ferenez, ignácz-József, Alajos, Ferdinánd, 
Teréz és Erzsébet ' 1820-ban kaptak ármáüs levelet; a család 
czimerpecsétje: Polgári Perek fasc. 71—72. Nr. 14. jelzet alatt 
található. 

Schossberger de Tornya Simon- Vilmos ármáiis levele ki- 
hirdettetett Pest vármegyében az 1864-ik évben. Henrik Pest vár- 
megye törvényhatósági bizottságának tagja volt. 

Scliöfmaii Ignácznak és fiainak, Ferenez, György, János és 
Istvánnak az 1759-ik évben adományozott ármáiis kihirdettetett 
Pest vármegyében 17(jO-ban. Ferenez, cs. k. kapitány, olaszországi 
vicencai lakos és gyermekei, Aurél. József, Frigyes, Sándor, Laura, 
Antónia és Mária 1828-ban nemesi bizonyítványt kapnak : N. L. 
I. 358. Czímerpecsét és egyéb adatok : Acta Nobilitaria ex 1828. 
Nr. 3724. 

Schöhiiberger (Sömberger), czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 139. Nr. 55. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Schönholcz Ferencz-Kristóf fiaival, Ferenez, Ignáez, József, 
János és Vinezével együtt Pozsony vármegye bizonyítványa alapján 
1797-ben Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdette- 
tett: fiának Ferenez őrnagynak 1840-ből nemesi bizonyítvány ada- 
tott Acta Nobilitaria ex 1840. Nr. 512(). N. L. I. 525. Czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 137. Nr. 29. 

Schöhnpfluí? de Ganíbseiiberg, czímerpecsét: Acta Politica 
ex 1759, Nr. 5. jelzet alatt levő iratokon található. SchüliiivisziitT — SchwartiiL-r 331 

Schöhiivisziier család, czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 
1817. Nr. 2185. jelzet alatt elhelyezett nemesi iratokon található. 

Schöhiistein, helyesebben s c h ö n s t e i n i F r e j Feroncznek 
az 1791-ik évben adományozott ármális Pest vármegyében kiliir- 
dettetett ugyanazon évben: N. L. I. 182. Czimerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 137. Nr. 29. jelzet alatt található. 

Schraiid Ferencznek és nejétől, Z e i n i n g e r Annától szü- 
letett gyermekeinek, Antal, Ferencz és Máriának, az 1797-ik évben 
adományozott ármális a nemesi iratok közt ..S. 39." jelzet alatt 
található; kihirdettetett Pest vármegyében 1798-ban: N. L. I. 527. 

Sehraier család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 77. 
Nr. 22. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Sciiraiikó, czimerpecsét az Acta Crim. ex 1794. Nr. 246. 
jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Sciiröffl báró család, honfiusittatott hazánkban az 1802 ik 
évben; czimerpecsét Acta Politica ex 1749. Nr. 8. jelzet alatt 
található. 

Schubert család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 252. 
Nr. 75. és az ügyvédek után maradt különféle iratok közt fasc. 6. 
Nr. l(j. jelzetek alatt található. 

Scliulek, czimerpecsét a baj na i P> o t h család nemesi iratai 
közt található. 

Scluihlsiii^er, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
62. Nr. 24. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Schurtz, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 79. 
Nr. 37. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Schwartz család, leszármazási táblája : Polgári Perek fasc. 
187. Nr. 6. ; czímerpecsétje a Várady ügyvéd után maradt iratok 
közt fasc. II. jelzetek alatt találhatók. 

Scliwartner Márton pesti egyetemi tanárnak az 1800-ik 
évben adományozott ármális a nemesi iratok közt .,S. -V^." jelzet 
alatt. Kihirdettetett Pest vármegvébcn az 1801 -ik évben: N. L. 
II. 354. 332 Schwartzer — Sebestyén 

St'lnvartzer, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
184. Nr. 23. és Acta Crim. ex 1820. Nr. 4007. jelzet alatt elhe- 
lyezett iratokon. 

Schwartzbach család, czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 
1828. Nr. 3787. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Scinveitzer József, főstrázsamester és János, kapitány, 1831-ik 
évi ármálislevele Pest vármegyében kihirdettetett ugyanazon év- 
ben: N. L. II. 377. Czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 148. Nr. 
30. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Scopek Ferencz, 1741-ik évi ármálislevele alapján 1742-ben ; 
fiai, Ferencz és Antal, 1754-ben Pest vármegye nemesei sorába 
felvétettek és kihirdettettek: N. L. I. 358. 

Scossa, czimerpecsét tahílható a Polgári Perek fasc. 94. Nr. 
45. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Sel)astiány de Reiiiete-Poí^anyest József, pesti vasárusnak, 
valamint nejétől, Felber Reginától született fiainak, Vilmos, József, 
József Antal, Károly Antal és Frigyes Jánosnak és leányainak, 
Leopoldina Lujza Reginának és Mária Anna Paulinának, az 1838-ik 
évben adományozott ármális kihirdettetett Pest vármegyében ugyan- 
azon évben: N. L. II. 378. 

Sebastianovicli család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 
48. Nr. 31., fasc. 56-57. Nr. 9., fasc. 118. Nr. 15. jelzetek alatt 
elhelyezett periratokon található. 

Sebe Péter és neje, Baracza Anna, valamint fiai, István 
és Mihály, az 1714-ik évben kaptak ármálislevelet ; a család czí- 
merpecsétje a Polgári Perek fasc. 25. Nr. 2., fasc. 58. Nr. 20. 
jelzetek alatt és a Csáthy család nemesi iratai közt található. 

Sebes de Zilab János, Közép-Szolnok vármegye bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihir- 
dettetett az 1805-ik évben : N. L. II. 358. ; a család czímerpecsétje : 
Végr. Okit. 665/XI. jelzet alatt található. 

Sebestyén György peremartoni lakos részére Veszprém 
vármegye nemesi bizonyítványa 1741-böl : Acta Nobilitaria ex 1828. 
Nr. 2514. János, Gábor, Mihály és József nagy-körösi lakosoknak 
nemesi bizonyítvány Veszprém vármegyétől : Acta Nobilitaria ex Sebestyén — Seg-osváry 333 

1847. Nr. 528. Kihirdettettek Pest vármegyében és erről bizonyít- 
ványt kaptak 1828-ban : hasonlókép bizonyítványt kapott Gábornak 
fia György lS28-ban és Károly 1839-ben: N. L. II. 388. Czí- 
merpecsét: Acla Nobilitaria ex 1812. Nr. 2350. és Polgári Perek 
fase. 170. Nr. loő., fasc. 197. Nr. 24.. fasc. 252. Nr. 111. jelze- 
tek alatt található. 

Sehestiuy, czímerpecsét : Végr. Okit. 1 Xí. és Polgári Perek 
fasc. 50. Nr. 6. jelzetek alatt található. 

Se])ö de Szin Antal Pest vármegye fölevéltárosa volt 
1867-töl 1877-ig; a család czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 
128. Nr. 26. és Nr. 28. jelzetek alatt található. 

Sebők család, czimerpecsétje: Aeta Nobilitaria ex 1820. Nr. 
972. és Polgári Perek fasc. 178. Nr. 91. jelzetek alatt található. 

Sedel Mihály 1719-ben Ili. Károly királytól kapott ármális- 
levelet ; a család czimerpecsétje az Acta Miscellanea ex 1781. 
Nr. 7. jelzet alatt található. 

Sedelmayer, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
1(>1. Nr. 18. jelzetek alatt elhelyezett periratokon. 

Seéber, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 148. 
Nr. 8. jelzet alatt levő periratokon. 

Seftsék, czímerpecsét a Polgári Perek fasc. 161. Nr. ŐO. 
jelzet alatt levő periratokon található. 

Segesdy, czímerpecsét az ügyvédek után maradt különféle 
iratok közt Nr. 8ő9. jelzet alatt található. 

Segesváry, másként Szókon y a László 1767-ben; Ferencz 
1776-ban; József, István, Mihály és János 1777-ben; Lajos és 
János (Mihálynak Halason lakó fiai) 1804-ben ; Lajos és István 
1807-ben, mindannyian Bars vármegye nemesi bizonyítványa alap- 
ján Pest vármegyében kihirdettettek és erről bizonyítványt kaptak : 
N. L. 1. 359. Segesváry István kineveztetett táblabírónak lS41-ben. 
Leszármazási tábla 1728-tól kezdve a nemesi iratok közt ^S. 25." 
jelzet alatt található. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 173. Nr. 
14., fasc. 189. Nr. 58., fasc. 245. Nr. 15.. fasc. 253. Nr. 117., 
Nr. 143. és Nr. 150. Acta Crim. ex 1817. Nr. 2650. jelzetek alatt S'i4 Soiff - Sénvi 

Seiff, (zímerpecsét az ügyvédek után maradt különféle ira- 
tok közt Nr. 89(). jelzet alatt található. 

Seiss, czímerpecsét található a Polgári Perek fase. 93. Nr. 
23. jelzet alatt levü periratokon. 

Séll.ve.v család, ezímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 90. Nr. 
39., 45. és 46. jelzetek alatt elhelyezett periratokon található. 

Selyeby, másként Kovács Péternek és fiainak, István és 
Jánosnak, valamint unokájának, Andrásnak adományozott ármális 
kihirdettetett Pest vármegyében 16öl-ben ; ugyanezen ármális-levél 
lT2'")-ben a jászói konventnek küldetett el : N. L. I. 238. 

Sembery de Felsö-Sziul, előbb Oberaigner György ré- 
szére Hont vármegye által 1732-ben kiállított nemesi bizonylat a 
S. Györgynek, ne ének, Ernszt Anna Máriának, fiainak, Mihály 
és Jánosnak, leányának, Dorottyának és nevelt fiának, Majers 
Lörincznek az IGTö-ik évben adományozott ármálisra vonatkozó- 
lag a nemesi iratok közt „-S'. 68.'' jelzet alatt. György Hont vár- 
megye bizonyítványa alapján 1 733-ban ; József 1807-ben ; János 
és Márton, bácsvármegyei lakosok 1807-ben ; Pest vármegye 
nemesei közé felvétettek és kihirdettettek: N. L. I. 312., 359. és 
II. 301. Sembery András kineveztetett táblabírónak az 1790-ik 
évben. Leszármazási tábla : Polgári Perek fasc. 100. Nr. 20. 
Czímerpecsét: Acta Politica ex 1730. Nr. 27. és Acta Politico- 
Miscellanea ex 1790. Nr. 2051. jelzetek alatt található. 

Seniléky család, leszármazási táblája a Polgári Perek fasc. 
26. Nr. 33. jelzet alatt őrzött iratok közt található. 

Semsey de eadeni, már az Árpádkorban szereplő ös nemes 
család ; ezímerpecsétje az Acta Crim. ex 1803. Nr. 1474. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Senander, czímerpecsét található a vármegyei oklevéltárban 
334/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Sényi de Nagy-Uiiy<nn István és neje, Tóth Anna, továbbá 
gyermekei, Mihály, Gábor és Teréz az 1807-ik évben kaptak 
ármális-levelet ; a család ezímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 168. 
Nr. 42. jelzet alatt található. Seniiyey — íSibolth 385 

Sennye.v de Kis-Seiin.ve gróf, czímerpecsét a Szabó István 
ügyvéd után maradt iratok közt: íase. 19. Leszármazási tábla 
Sennyey Péter és nejétől, Császtay Magdolnától kezdve a 
nemesi iratok közt ,,S. 43." jelzet alatt található. 

Séra, czímerpecsét található az Acta Miscellanea ex \~i~{V). 
Nr. 14. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Seress Gáspár, Ferencz, Dávid és Mihály czeglédi lakosok- 
nak nemesi bizonylat Nyitra vármegyétől 1826-ból a Seress Mihály, 
Pál és Istvánnak 1682-ben adományozott ármálisra vonatkozólag : 
Acta Nobilitaria ex 1838. Nr. 2021. János, Mihály, István, .József 
és Antal, veresegyházi lakosok. Nyitra vármegye bizonyítványa 
alapján 1826-ban ; fentnevezett Gáspár, Ferencz, Dávid és 
Mihály ; továbbá János, Sándor, László, István és Pál ugyancsak 
1826-ban; László mérnök és fivérei, Sámuel és József 1838-ban; 
Sámuel, czeglédi lakos és fia Dávid, továbbá József ugyancsak 
czeglédi lakos és fia József 1838-ban ; végül Mihály, Dániel és 
Sándor, és Mihálynak fia Károly ugyancsak 1838-ban, mindannyian 
Nyitra vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétettek és kihirdettettek: N. L. II. 385. Czímerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 46. Nr. 32.. fasc. 260. Nr. 69. 

Setele, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 93. Nr. 
23. jelzet alatt őrzött periratokon. 

Setitli (Setétli, Sötét) de Setétkút Imre és fiai, Farkas, 
József és János, valamint nevezett József gyermekei, Károly, Mária. 
Ferencz és Anna. Nyitra vármegye bizonyítványa alapján Pest 
vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek és erről bizo- 
nyítványt kaptak 1817-ben: N. L II. 378. Táblabiróknak kinevez- 
tettek: József 1798-ban; Károly I841ben. Czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 54. Nr. 38., fasc. 77. Nr. 21. és Acta Nobilitaria ex 
1840. Nr. 4026. 

Seyfriedt János Tamás, valamint fiai, János, Ferdinánd és 
Ferencz, bemutatván az 1758-ik évben nyert ármális-levelüket, 
kihirdettetnek Pest vármegyében az H-VJ-ik évben: N. L. L 360. 

Sibolth (S i b 1 1 h y) Sándor, kineveztetett Pest vármegyében 
táblabírónak az 1733-ik évben; a család czímerpecsétje a Polgári 
Perek fasc. 3. Nr. 1. és 6., fasc. 5. Nr. 4., fasc. 6. Nr. 10., fasc. 330 Sibolth — Sigiártó 

9. Nr. 14. és Acta Politica ex 1777. Nr. 4. jelzetek alatt 
található. 

Sidó (le Böd család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc 
2. Nr. 3. (1700.)., fasc. 6. Nr. 6., fasc. 70. Nr. 38., fasc. 157. 
Nr. 40. és Végr. Okit. 203/XI. jelzetek alatt található. 

Siífkovics János, felmutatván a neki. nejének Máriának, fiai- 
nak, Tamásnak és Pálnak, valamint fivérének, Maxencziusnak az 
1689-ik évben adományozott és Komárom vármegyében kihirde- 
tett ármálist, Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihir- 
dettettek 1720-ban : N. L. I. 360. Nemesi Investigatio ex 1724. 
Nr. 62. 

Sig'árdy István donatárius nemessége az ország nádora 
által elismertetett és erröI Pest vármegye értesíttetett 1723-ban : 
N. L. I. 360. 

Sigray de Felső- et Alsó-Suráiiy gróf, czímerpecsét talál- 
ható a vármegyei oklevéltárban 203 XI. jelzet alatt elhelyezett 
gróf Czobor-féle végrendeleten. 

Sigray (Z sigray) de Bátor Mihály, nagy-körösi lakos, 
Szabolcs vármegye bizonyítványa alapján 1736-ban ; Mihály és 
István 1754-ben ; Mihály fiai, István és Mihály 1755-ben ; Pál, 
budapesti ügyvéd, valamint gyermekei, Hermina (most már tőrei 
Tóth Béláné), Béla, Pál és István ; végül János, székesfővárosi 
mérnök, 1893-ban Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és 
kihirdettettek. A családból Pest vármegyében többen előkelő állá- 
sokat töltöttek be, így : István 1780-tól kezdve vármegyei pénz- 
táros, 1790-ben táblabírónak neveztetett ki ; Zsigmond 1832-ben 
főadószedőnek ; Lajos (I841-től fogva már láblabiró), 1845-ben 
ugyancsak főadószedőnek választatott meg. A család czimerpecsétje : 
Polgári Perek fasc. 162. Nr. 65., fasc. 173. Nr. 3., fasc. 252. Nr. 
89., fasc. 257. Nr. 42. D., fasc. 275. jelzetek alatt elhelyezett 
iratokon található. 

Sigiártó, másként Botka Jánosnak és Turóczy György- 
nek az 1659-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok 
közt „T. 3." jelzet alatt; ezen ármális bemutattatott Pest vár- 
megyében az 1730-ik évi nemesi investigatio alkalmával: N. L. I. 
56., 361. Sikmajer — Simon 337 

Sikinajer, lásd S c h i k m a j e r név alatt. 

Silber, czímerpecsét található a Polgári Perek t'asc. Íj4. Nr. 
33. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Sillye János és Ferencz, Bihar vármegye bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 
az 1817-ik évben: N. L. II. 376. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 94. Nr. 28. jelzet alatt található. 

Siiiiay család, czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 1829. 
Nr. 1197. és ex 18-10. Nr. 4985. jelzet alatt elhelyezett iratokon 
található. 

Siniii;!! Péter, guttai lakos és gyermekei az 1798-ik évben 
kaptak ármális levelet ; Pest vármegyében Simigh István és fiai, 
Sándor, József, Antal, Károly, Alajos és János ; továbbá Sándor 
fiai, Lajos, Gusztáv, Sándor és Ernő Tolna vármegye bizonyít- 
ványa alapján a nemesek sorába felvétettek és kihirdettettek az 
1835-ik évben : N. L. II. 362. A család czímerpecsétje : Acta 
Miscellanea ex 1761. Nr. 5. jelzet alatt levő iratokon található. 

Simoga Mihály, valamint fiai, János, György és Mihály, 
Veszprém vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
közé felvétettek és kihirdettettek az 1818-ik évben: N. L. il. 381. ; 
a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 54. Nr. 20. jelzet 
alatt található. 

Simon István, gömörmegyei otrokocsi lakostól és nejétől, 
Perbes Zsófiától kezdve leszármazási tábla: Acta Nobilitaria ex 
1826. Nr. 1857. Ferencz és Istvánnak kiadott nemesi bizonylat 
1797-böl: Acta Nobilitaria ex 1797. Nr. 1684. Simon György 
nemességére vonatkozó tanuvallatási jegyzőkönyv 1743-ból a 
nemesi iratok közt ..S. 15."' jelzet alatt. József, Zala vármegye 
bizonyítványa alapján 1766-ban ; Imre, szelei lakos, 1778-ban ; 
Pál, György és József (András fiai) ; József és András (János fiai) ; 
János, Péter, György és József (másik János fiai) ; továbbá Mihály 
(Péter fia); végül István, mindannyian Vas vármegye bizonyítványa 
alapján 1796-ban ; Ferencz és fiai, Ferencz és István, továbbá. 
István és fiai, Antal és Imre Sopron vármegye bizonyítványa 
alapján 1797-ben; István, szegedi lakos, 1814-ben; Pál, budai 
lakos, valamint fiai, Ferencz, Antal és Károly 1825-ben ; továbbá. 

22 338 Simon — Simonyi 

a Tápió-Szelén lakó Imre fiai, József, Ferencz. Mátyás-Pál és 
János, valamint Mátyás ugyancsak szelei lakos fiai, György, Ferencz 
és József Csongrád vármegye bizonyítványa alapján 1826-ban ; 
József és fiai. Mihály, Gergely és Benjámin ; Dániel és fia Sándor, 
valamint Gábor. Zala várfnegye bizonyítványa alapján 1829-ben ; 
István, irsai lakos, valamint fiai, Lajos és János 18B0-ban: János, 
tót-györki lakos és fiai, János és István, továbbá József, szintén 
tótgyörki lakos 1831-ben ; József és István, pesti lakosok, 1832-ben; 
végül Gábor, váczi lakos és fiai, Károly és József, valamint leánya 
Erzsébet 1838-ban Pest vármegye nemesei sorába felvétettek, 
kihirdettettek és erről bizonyítványt kaptak: X. L. I. 361., 526. 
és II. 355. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 94. Nr. 38. és Nr. 
41. Miscellanea ex 1785. Nr. 54. 

Simoiify, erdélyi család, czímerpecsétje : Acta Miscellanea ex 
1776. Nr. 6. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Simoiif.v György, kapitány, bemutatván ármális levelét, Pest 
vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 1812-ben: 
N. L. II. 370. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 154. Nr. 3. 

Simontsits János és fiai, János, József és Antal. Fehér 
vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába 
felvétetnek és kihirdettetnek az 1808-ik évben ; Alajos Pest vár- 
megyétől bizonyítványt kapott 184()-ben. János 1822-től fogva 
főszolgabíró, kineveztetett táblabírónak 1831-ben, megválasztatott 
másodahspánnak 1838-ban. Alajos kineveztetett főjegyzőnek 1849- 
ben : N, L. II. 365. A család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 
114. Nr. 13., fasc. 117. Nr. 17., fasc. 137. Nr. 9., fasc. 265. Nr. 
88. jelzetek alatt található. 

Simonyi Ferencz és István Sopron vármegye bizonyítványa 
alapján 1795-ben ; János, tótgyörki lakos, a nemességére vonatkozó 
tanuvallatási jegyzőkönyv alapján 1825-ben ; István, irsai lakos, 
1826-ban Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdet- 
tettek. A család leszármazási táblája: Polgári Perek fasc. 67. 
Nr. 22. ; czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 5. Nr, 15., fasc, 54. 
Nr. 8., fasc, 109. Nr. 26., fasc. 247. Nr. 77. jelzetek alatt található. 

Simonyi de Silva Hrabovinkii János nemességére vonatkozó 
tanuvallatási jegyzőkönyv 1771-böl a nemesi iratok közt ,,S. 26.^ 
jelzet alatt őriztetik. Simovicli - Siposs 339 

Siiiiovieli, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 161. 
Nr. 38., 4:2., 48.. 44. és 45. jelzetek alatt elhelyezett periratokon. 

Sina (le Hodoss et Kisdia Györgynek első nejétől, C z i p p e 
Iréntől született fiának Györgynek, valamint második nejétől. 
Gyra Katalintól született gyermekeinek az 1818-ik évben ado- 
mányozott, Temes- és Trencsén vármegyékben kihirdetett ármális 
a nemesi iratok közt ..S. ^2." jelzet alatt. Kihirdettetett Pest 
vármegyében ugyanazon évben : II. 882. Az előnév adományozása 
1818-ban : Acta Nobilitaria ex 1818. Nr. 3865. 

Siiiy:ler, czímerpecsét található a vármegyei oklevéltárban 
917/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Siiií^Iéry, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 268. 
Nr. 3. és fasc. 278. jelzetek alalt levő periratokon. 

Siiikó Mihály és György bemutatván az 167o-ik évi ármálisu- 
kat, kihirdettettek Pest vármegyében ugyanazon évben : N. L. I. 362. 

Siiiküvicli, másként Jeszenszky de Ki s-J eszén János, 
nagy-kőrösi lakos, Nógrád vármegye bizonyítványa alapján Pest 
vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett az 1785-ik 
évben: N. L. I. 193. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 172. Nr. 
208. jelzet alatt található. 

Siparides, czímerpecsét a Szabó István ügyvéd után maradt 
nemesi iratok közt fasc. 19. jelzet alatt található. 

Siposs Ferencz balkányi lakosnak Szabolcs vármegye bizo- 
nyítványt adott 1744-ben a S. Györgynek 1613-ban adományozott 
ármálisra vonatkozólag; leszármazási tábla 1613-tól kezdve a 
nemesi iratok közt .,S. 17." jelzet alatt. Ferencz, kecskeméti 
lakos. Szabolcs vármegye bizonyítványa alapján 1754-ben ; 
Sámuel, valamint fiai. István és Sámuel, nagy-körösi lakosok, 
Bars vármegye bizonyítványa alapján 1763-ban ; Gábor kecske- 
méti lakos és fiai, Imre, János, Mihály és Pál ; továbbá József, 
György, Pál és Ferencz, mindannyian kecskeméti lakosok 1816- 
ban ; végül István, nagy-kőrösi lakos 1822-ben Pest vármegye 
nemesei sorába felvétettek és erről bizonyítványt kaptak : N. L. 
í. 363., II. 384. Táblabiróknak kineveztettek: Sipos Gábor 1765-ben; 
András 1818-ban. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 36. Nr. 7., 

22* 340 Siposs — Skreka 

fasc. 178. Nr. 94., fasc. 260. Nr. 91. és Acta Politica ex 177L 
Nr. 33. Leszármazási tábla: Polgári Perek fasc. 92. Nr. 27. 

Siposs (le Dobfeiiék család, Ciimerpecsétje a Polgári Perek 
fasc. 138. Nr. 38. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Siskovich András, bemutatván ármálisát, a kihirdetés ellen 
Szeged város óvással élt az 172ü-ik évben: N. L. I. 363. .József 
kineveztetett táblabírónak Pest vármegyében az 1832-ik évben. 
Gzímerpecsét : Polgári Perek fasc. 35. Nr. 38. jelzet alatt található. 

Sissay Mihály 1744-ben Mária Terézia királynőtől kapott 
ármális-levelet; a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 25. 
Nr. 11., fasc. 26. Nr. 18., fasc. 35. Nr. 29. jelzetek alatt elhelye- 
zett periratokon található. 

Siwkovics, horvátországi régi nemes család", melynek czímer- 
pecsétje az ügyvédek után maradt különféle iratok közt fasc. 
758—845. jelzet alatt található. 

Skariiitzky, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc, 
200. Nr. 100. jelzet alatt levő iratokon. 

Skarniczl, czímerpecsét a Polgári Perek fasc. 250. Nr. 31. 
jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Skerletz de Loiiiiiicz János 1687-ben kapott ármális-levelet ; 
a család czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 24. Nr. 26., fasc. 
132. Nr. 6. jelzetek alatt levő periratokon látható. 

Skolka, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 111, 
Nr. 12. és fasc. 127. Nr. 59. jelzetek alatt levő periratokon. 

Skolloiiics József Ferencznek és Józsefnek az 1783-ik évben 
adományozott donationális ármális-levél a nemesi iratok közt 
„S. 55.'' jelzet alatt; királyi megerősítést nyer és kihirdettetik 
Pest vármegyében 1796-ban: N. L. 1. 524. 

Skrahák de Zászkal, régi donatárius nemes család, melynek 
ősi fészke Árva vármegye volt. Skrabák György és Sámuel 
Nógrád vármegye bizonyítványa alapján {,.S. ö'i.") 1777-ben Pest 
vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek : N. L. I. 
363., 459. 

Skreka Ádám, peregi lakosnak, Nyitra vármegye részéről kiadott 
nemesi bizonylat — a Skreka Jánosnak 1688-ban adományozott Skreka - Solthy 341 

ármálisra vonatkozólag — a nemesi iratok közt ..S. ^7." jelzet 
alatt talíilható ; ugyanezen bizonyítvány alapján nevezett Skreka 
Ádám 1772-ben, János 18()9-ben Pest vármegye nemesei sorába 
felvétettek és kihirdettettek: N. L. I. 364., II. 857. 

Skrovaiiek család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 115. 
Nr. 22. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Skultéty (le Alsó-Lehota Pál és fiai, Lajos, József és Sándor, 
valamint leányai, Amália, Julianna és Anna, Pozsony vármegye 
bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétettek 
és kihirdettettek 1821-ben; nevezett Pál kineveztetett táblabírónak 
1822-ben. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. KiC). Nr. 20., fasc, 
168. Nr. 43., fasc. 180. Nr. 13., fasc. 190. Nr. 24. jelzetek alatt 
található. 

Skvarics László, kineveztetett Pest vármegyében táblabíró- 
nak az 1737-ik évben. 

Sloveiiics, lásd Szlovenics név alatt. 

Sinii^ányi család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 37. Xr. 26. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Sinolevitz de Sinolk, czímerpecsét található a Krusztics 
ügyvéd után maradt iratok közt Nr. 1402. jelzet alatt. 

Sóhár Ferencz, abonyi kisbirtokos, Zala vármegye bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihir- 
dettetett az lS22-ik évben: N. L. 11. 384; a család czímerpecsétje 
az ügyvédek után maradt különféle iratok közt Nr. 758 — 845. jelzet 
alatt található. 

Soldos (le Ruiiya, már az Árpád-korban szereplő, tősgyö- 
keres gümörvármegyei nemes család ; czímerpecsétje a Polgári 
Perek fasc. 190. Nr. 22. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Soltész-Nagy család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 195. Nr. 81. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Solthy Pál, a Solti Székek alispánja volt 1341-ben : Fejér, 
Codex Diplomaticus Volumen X., fasc. 7. pagina 351., eme ős- 
régi családnak czímerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 32. 
Nr, 9. jelzetű iratokon. 342 Sombory — Somogyi 

Sombory <le Nagy-Zsombor, már az Árpád-korban szereplő 
erdélyi nemes család; Fest vármegyében Sombory Imre kinevez- 
tetett táblabírónak az 1832-ik évben. 

Soinody, másként Somogyi István, az 1724-ik évi nemesi 
investigatio alkalmával felmutatja az atyjának, Jánosnak, az 166(>ik 
évben adományozott és 1667-ben Pest vármegye Füleken tartott 
közgyűlésében kihirdetett ármálist ; ifj. István, nagy-körösi lakos, 
nemességi vizsgálata azy 1816-ik évből; N. L. U. 350. Czímer- 
pecsét a vármegyei oklevéltárban 1403/XI. jelzet alatt elhelyezett 
végrendeleten található. 

Somogyi János és fiai, János és látván, áporkai lakosok, 
1762-ben; János és István, ugyancsak áporkai lakosok, Nyitra 
vármegye bizonyítványa alapján 1807-ben ; végül János, erki lakos, 
és fiai, János, István, Pál, Elek és László, Heves vármegye bizo- 
nyítványa alapján 1813-ban Pest vármegye nemesei sorába fel- 
vétettek és kihirdettettek: N. L. 1. 364., 11.350. Táblabiróknak ki- 
neveztettek Somogyi Antal 1784., ifj. Antal 1808-ban, Károly 1836- 
ban, Ferencz 1837-ben. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 2. 
Nr. 8. ex 1699., fasc. 28. Nr. 42. 

Somogyi János és István, azelőtt farkasdi, később áporkai 
lakosoknak kiadott nemesi bizonylat Nyitra vármegye részéről a 
Somogyi Mihálynak és nejének, Konya Katalinnak, 1679-ben ado- 
mányozott ármálisra vonatkozólag: Processus Nobilítares fasc. 1. 
Nr. 8. és a nemesi iratok közt .,S. 22."' jelzet alatt található. 

Somogyi, szabolcsmegyei család, czimerpecsétje Polgári 
Perek fasc. 133. Nr. 48. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Somogyi de Gyöngyös, régi nemes család, mely 1633-ban 
III. Ferdinánd királytól uj ármálist kapott ; a család czimerpecsétje : 
Polgári Perek fasc. 98. Nr. 48. jelzet alatt levő iratokon látható. 

Somogyi (le Holló.s, régi erdélyi nemes család ; czimer- 
pecsétje: Polgári Perek fasc. 80—82. Nr. 26. jelzet alatt elhelye- 
zett periratokon látható. 

Somogyi de Kolosvár György, bemutatván nagyatyjának, 
ugyancsak Györgynek, az 1606-ik évben adományozott és Pozsony 
vármegyében ugyanazon évben kihirdetett ármális levelét, Pest 
vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett az 1698-ík 
évben: N. L. I. 364. Somogyi — Soós 343 

Soiiioíj:.ví <le Medíryes, rendkívül kiterjedt, már az Árpád- 
korban szereplő ös nemes család, melynek egy ága Somogyi 
József és János személyében az 181H-ik évben a grófi méltóságra 
emeltetett ; a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 44. Nr. 42. 
fasc. 153. Nr. 25. jelzetek alatt elhelyezett periratokon található- 
Somogyi, másként Nagy Antal pesti lakosnak nemesi 
bizonylat Győr vármegyétől 1792-ből a Somogyi alias Nagy János- 
nak 1683-ban adományozott ármalisra vonatkozólag: Acta Nobili- 
taria ex 1792. Nr. 256. jelzet alatt; ugyanezen bizonyítvány alapján 
ö és fiai, József és Antal, 1792-ben Pest vármegye nemesei sorába 
felvétettek és kihirdettettek 1792-ben: N. L. I. 364., II. 350. 

Somogyi (le Perlak István 1642-ben kapott ármális levelet ; 
a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 160. Nr, 56. jelzet 
alatt elhelyezett periratokon található. 

Somossy de eadem család, czímerpecsétje a Polgári Perek 
fasc. 12S. Nr. 28. és Nr. 29., fasc. 145. Nr. 4. jelzetek alatt el- 
helyezett periratokon található. 

Somssich de Sárd Pongrácz, Somogy vármegye alispánja, 
Pest vármegyében kineveztetett táblabírónak az 1829-ik évben ; 
később 1832-ben kineveztetvén királyi személynöknek, egyúttal 
Pest vármegye administratora volt. Czímerpecsét az Acta Crim. ^ 
1S33. Nr. 2.'^S8. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Soíiky de Tót-Soók, Nyitra vármegye legrégibb nemes 
családaínak egyike; Pest vármegyében Soóky András és fiai, 
János és András ; továbbá János és fia József, végül András 
és fia János Nyitra vármegye bizonyítványa alapján a nemesek 
sorába felvétettek és kihirdettettek az l808-ik évben: N. L. I. 
5270.; a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 156. Nr. 120 
jelzet alatt található. 

Soös de Polthár, Nógrád-, Hont-, Zólyom vármegyékben 
hajdan virágzó előkelő család, mely az EUenyevölgyi, Kerecsenyi, 
Begányi, Aleheb, másként Pathul, miskolczi Ambrozy, Micsinszky, 
Nátkay, Tihanyi és még számos más előkelő családdal rokon- 
ságban áll; a család lesziirmazási táblája és czímerpecsétje: 
Polgári Perek fasc. 17. Nr. 7., fasc. 32. Nr. 11., fasc. 137. Nr. 
21. jelzetek alatt találhatók. 344 Soós — Spécz 

Soós de Zsitva-Oyarmath János kineveztetett táblubirónak 
Pest vármegyében az 1798-ik évben : a család czínnerpecsétje : Pol- 
gári Perek fasc. 83. Nr. 11. és fase. 93. Nr. 7. jelzet alatt található. 

Síípronyi család, czimerpecsétje : Polgári Perek fasc. 163. 
Nr. 4. jelzet alatt és a Balogh család nemesi iratai közt található. 

Sorok György az 1724-ik évi nemesi investigatio alkalmával 
felmutatta a Boros Mártonnak és fiainak, Mihálynak és István- 
nak ; továbbá Sorok Györgynek (a vizsgálat alatt levő György 
atyjának), nemkülönben Sorok Józsefnek és fiának Sámuelnek ; végül 
atyja harmadik testvérének Péternek az 1688-ik évben adományo- 
zott s ugyanazon évben Győr vármegyében kihirdetett ármális 
levelet : N. L. I. 365. Nemesi Investigatio ex 1724. Nr. 69. 

Sor.sich József királyi tanácsosnak nejétől. Jász ne r Fran- 
cziskától született gyermekeinek, Ferencznek, Mihálynak és Jozefá- 
nak az 1822-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt 
„S. 6ö.'' jelzet alatt; kihirdettetett Pest vármegyében az 1840-ik 
évben: N. L. II. 389. Czímerpecsét : Végr. Okit. 1173 'XI. jelzet 
alatt található. 

Sötér de Tápió-Sáp Tamás 1692-ben ; Ferencz, Antal 
Mihály és Gábor, szent-lörincz-kátai birtokosok, 1720-ban-, a sápi 
és ecseri Sötérek valamennyien 1720-ban kihirdettettek : N. L. 
r. 371. Sötér Ferencz 1689-töl 1702-ig Pest vármegye ahspánja 
volt; Gábor megválasztatott főszolgabirónak 1738-ik esztendőben. 
Táblabirónak kineveztetett Sötér Gábor 1733-ban. N. L I. 371. 
Czímerpecsét: Végr. Okit. 1911/XI. és Miscellanea 1701. Nr, 3. 
és Polgári Perek fasc. 4. Nr. 9., fasc. 34. Nr. 6., fasc. 132. Nr. 
28. Leszármazási táblák : Polgári Perek fasc. 52. Nr. 23., fasc. 
60 Nr 9. jelzetek alatt található. 

Spech András és György, bemutatván az 1754-ik évben 
kapott ármális levelöket. Pest vármegye nemesei sorába felvétet- 
tek és kihirdettettek az 1758-ik évben, Lajos, kalocsai urad. fiská- 
lis 1830-ban ; József 1837-ben Zemplén vármegye bizonyítványa alap- 
ján Pest vármegyében kihirdettetnek : II. 362. Táblabiróknak ki- 
neveztettek : Lajos 1834-ben; ifj. Lajos 1861-ben. N. L. I. 365. 
Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 180. Nr. 9. jelzet alatt található. 

Spécz Antalnak és nejének, Rauschenberg Antóniának, 
nemkülönben leszármazóiknak az 1814-ik évben adománvozott Spécz — Sreg'or 345 

ármális a nemesi iratok közt ..«S. ő'b. " jelzet alatt őriztetik; kihir- 
dettetett Pest vármegyében 181ő-ben : N. L. II. 872. 

Spettkó (Spetyko) János György pesti lakosnak kiadott 
nemesi bizonyítványok Sáros- és Liptó vármegyétől 1702-ből: 
Acta Nobilitaria ex 1792. Nr. 3S(). Az 1792-től 1811-ig húzódott 
és befejezetlenül hagyott nemességvitató perére vonatkozó ada- 
tok : N. L. I. 365. és II. 360. lapokon találhatók. 

Spiegel, lásd A 1 g y íi y név alatt. 

Spielenhers; <le Hadiisfiilva család, czímerpecsétje a Pol- 
gári Perek íase. 108. Nr. 16. jelzet alatt elhelyezett periratokon 
található. 

Spies György és nejétől, Kovács Zsuzsannától született 
gyermekei, János, György. Mihály. Ferencz, Anna, Katalin és 
Krisztina az 1808-ik évben kaptak ármális levelet; a család 
czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban 47 XI. jelzet alatt elhe- 
lyezett végrendeleten található. 

Spiiidler í^róf család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 
109. Nr. 30. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Spiró család, czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban 
304/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Spissich de Japra, régi nemes család ; czímerpecsétje : Pol- 
gári Perek fasc. 8. Nr. 12., fasc. 17. Nr. 12., fasc. 121. Nr. 10., 
fasc. 158. Nr. 62. jelzetek alatt elhelyezett periratokon található. 

Splény de Miháhl ígnácz báró, kineveztetett Pest várme- 
gyében táblabírónak az 18l8-ik évben: a család czímerpecsétje: 
Polgári Perek fasc. 277. Nr. 1. és Acta Politico-Miscellanea ex 
1790. Nr. 3219. jelzetek alatt található. 

Spóth család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 90. Nr, 
41. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Spühler család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 252. Nr. 103. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Sre|?er Mátyás és Lörincz Pest vármegyétől kihirdetésükre 
vonatkozó bizonyítványt kaptak 1737-ben : nemesi iratok közt 
„S. 1:^." jelzet alatt : Nemesi Lajstrom I. 366. 346 . Sreiner — Staniszló 

Sreiner család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 21. Nr. 28., 
fasc. 22. Nr. 9. jelzetek alatt elhelyezett periratokon található. 

Sreter de Szaiifhi Mihály kineveztetett Pest vármegyében 
táblabírónak az 1798-ik évben; a család czímerpecsétje: Acta Mis- 
cellanea ex 1763. Nr. 6. és Polgári Perek fasc. 149. Ni-. 50. 

Srörtl család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 7. Nr. 10. 
jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Staclita, czímerpecsét található a vármegyei oklevéltárban 
1478/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

StadI, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 68. Nr, 
41. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Staffenberg:, czímerpecsét található a Yárady ügyvéd után 
maradt iratok közt fasc. II. jelzet alatt. 

St<aíreiiber;2:er, czímerpecsét a Várady ügyvéd után maradt 
iratok közt fasc. I. jelzet alatt található. 

Stagl, czímerpecsét az ügyvédek után maradt különféle ira- 
tok közt Nr. 1516. jelzet alatt látható. 

Stahly Györgynek és nejétől, Traittner Reginától szüle- 
tett gyermekeinek, Ignácz, György és Lujzának az 1797-ik évben 
adományozott ármális a nemesi iratok közt ,,S. 38." jelzet alatt; 
kihirdettetett Pest vármegyében 1798-ban : N. L. I. 527., a család 
czímerpecsétje: Végr. Okit. 40/XI. és Polgári Perek fasc. 107. Nr. 
25., fasc. 168. Nr. 22. és Nr. 36. jelzetek alatt található. 

Stainleiu János Amadé Ede báró honliusittatott az 1817. 
évben; kineveztetett táblabírónak Pest vármegyében 1829-ben. 

Stainpacli, lásd Steinbach de Hidegkút név alatt. 

Stand család, czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 104. Nr. 
10. jelzet alatt elhelyezett periratokon található, 

Staiiiszlavics, czímerpecsét az ügyvédek után maradt külön- 
féle iratok közt Nr. 1478. jelzet alatt található, 

Staniszló Antal, szent-endrei lakos, valamint fia István Vas 
vármegye 1792-ik évi bizonyítványa alapján Pest vármegye ne- 
mesei sorába felvétettek és kihirdettettek ugyanazon évben : N. 
L. I. 3(')6. Stai)kovits — Stcphanoviih 347 

Staiikovits, lásd S z t a n k o v i t s nev alatt. 

Starhenihers; GuiHlaczerus ^nú' pallosjoga Hatvan váro- 
sára, továbbá kegyúri, vám- és révjoga Pest vármegyében kihir- 
dettetett az 1711)-ik évben: N. L. 1. 367. Czímerpecsét : Acta 
Miscellanea ex 1700. Nr. 10. és az ügyvédek után maradt iratok 
közt Nr. 758 — 845. jelzet alatt található. 

Stark család, czimerpecsétje a vármegyei oklevéltárban 530 XI. 
jelzet alatt elhelyezett végrendeleten tcilálható. 

Stefanek András, György. Judit, Éva és Erzsébet, csobánkai 
lakosok, 1775-ben Pest vármegye részéről kiadott nemesi bizonyít- 
vány a nemesi iratok közt .,.S'. 28.'^ jelzet alatt található. 

Stegiier Mátyás az 1712-ik évben honliusítást nyert, az erre 
hivatkozó nyitravármegyei bizonyítvány alapján Pest vármegyében 
kihirdettetett Stegner Ferdinánd az 178(l-ik évben: N. L. I. 3B7., 
a család czimerpecsétje: Polgári Perek fasc. 6. Nr. 7. ex 1830. 
jelzet alatt található. 

Steiíyiier család, czimerpecsétje az Acta Politico-IVliscellanea 
ex 1804. Nr. 456. jelzet a'att elhelyezett iratokon található. 

Steinbach de Hide^^knt Fcrencznek, nejének, S c h o r n- 
dorfer Annának és gyermekeinek. Ferencz, .József. Károly, 
Ignácz, Eleonóra Mária és Mária Antóniának az ISlO-ik évben 
adományozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt „6'. 41.'' 
jelzet alatt található. Steinbach Ferencz, .József és líároly 1840- 
ben a hidegkúti elönevet kapják; kihirdettetett Pest várme- 
gyében 1810, illetve 18-t4-ben. Nemességszerzö Steinbach Ferencz 
kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak az 1820-ik évben. 
Czímerpecsét látható a Polgári Perek fasc. 117. Nr. 24. és Végr. 
Okit. 4()/XI, 355X1, 657/XI., 666/XI., 681 Xí., 1451/XI. jelzetek 
alatt. 

Steiner család czimerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
277. Nr. 1. jelzet alait elhelyezett peririitokon. 

Stelczer de Alsó- et Felsö-Eör, id. Simon és hasonnevű 
fia Győr vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétettek és kihirdettettek az 1867-ik évben: N. L. I. 368. 

Stophaiiovicli, másként Bcbich Zakariás az 1724-ik évi nemesi 
investigatio alkalmával felinulalja S t e p h a n o v i c h Józsefnek és 3-18 Sfepiianovich — Stettner 

Mujatovics Miksának az ll)89-ik évben adomáiíyozott és 
Komárom vármegyében l()90-ben kihirdetett ármális levelet: N. 
L. I. 868. N. Inv. ex 1724. Nr. 65, Stephanovich József nemesi 
vizsgálata ugyanott. Czímerpeesét a Csejtey család nemességi 
iratai közt található. 

Stephanovich Baziliiisnak és nejétől. Radsits Katalintól 
született leányainak. Márthának és Juliannának az 1797-ik évben 
adományozott ármális a nemesi iratok közt ,,S. 40." jelzet alatt. 
Kihirdettete:t Pest vármegyében 1798-ban: N. L. I. 368. Czímer- 
peesét: Polgári Perek fasc. 35. Nr. 32., fasc. 115. Nr. 20.. 
fasc. 128. Nr. 18. 

Stephkó, czímerpeesét található a Polgári Perek fasc. 174. 
Nr. 43. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Stermeiiszky András az l738-ik évben kapott donationális 
levelet ; unokája András, Buda város fiskálisa, Pozsony vármegye 
bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett 
és kihirdettetett az 1803-ik évben: N. L. II. 356., a család czímer- 
pecsétje : Acta Politico-Miscellanea ex 1811. Nr. 615. jelzet alatt 
elhelyezett iratokon található. 

Steriiberger, czímerpeesét található az Acta Poliíico-Miscel- 
lanea ex 1796. Nr. 1515. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Stenischild család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 179. Nr. 114. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Stetiiia család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 67. Nr. 34. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Stettner de Makkos-Hetye et Szent-Tamás Jánosnak, nejé- 
nek Heufnegel Rozinának, fiainak, Pál, István és János Frigyes- 
nek, leányának Máriának, végül fivérének Györgynek az 1655-ik 
évben adományozott ármális; leszármazási tábla 1680-tól kezdve; 
Máténak és fivérének Ignácznak donationális levél és a szent- 
tamási elönév adománya 1840-böl ; a nemesi iratok közt „S. 8." 
jelzet alatt; az ármális kihirdettetett Pest vármegyében 1737-ben; 
Ignácz és unokafivére József 1737-ben ; János és Károly, valamint 
fiaik, Gábor, Antal, Károly, Farkas és József-Ádám, valamint 
fivéreik, Gábor-József, Sebestyén és Izidor; továbbá Gábor fiai, 
Ferencz, Sándor. János és Gábor-József az 1754-ik évben Pest Stettnor — Siőlir 349 

vármegye nemesei sorába felvétetnek és kihirdett(>ltek : a fen- 
tebb emiitett donationális levél kihirdettetett 184()-ben: N. L. 

I. 308., II. 891. Stettner Máté Pest vármegyében kineveztetett 
táblabírónak az 1829-ik évben. Adatok: N. L. I. 368., II. 391. 
Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 5. Nr. 12., fasc. 115. Nr. 2'2. 

StifFtel János udvari ügyvivőnek és nejének, Obermajer 
Anna-.Máriának az 17f)9-ik évben adományozott ármális kihirdet- 
tetett Pest vármegyében az adományozás évében : N. L. I, 309. 

Stimm Jánosnak, nejének, S e 1 1 y e y Juditnak és fiának 
János-Fercncznek az 1719-ik évben adományozott ármális levél 
kihirdettetett Pest vármegyében ugyanazon évben : N. L. I. 369. 

Stipsits család, ármális leveléről F'est vármegye által az l789-ik 
évben hiteles másolat adatott ki. N. L. I. 369. Stipsits Ferencz 
kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak az 1820-ik évben. 

Stiriilein család, czímerpecsétje a Várady ügyvéd után 
maradt iratok közt fasc. 11. jelzet alatt található. 

Stoffer József, nádorispáni titkárnak és nejétől, H a c k e r 
Máriától született gyermekeinek, Lászlónak és Annának az 1828-ik 
évben adományozott ármális a nemesi iratok közt ,.S. 60." jelzet 
alatt; kihirdettetett Pest vármegyében az 1828-ik évben: N. L. 

II. 889. Nemességszerzö József kineveztetett táblabírónak Pest 
vármegyében 1832-ben. 

Stohlioffer, czímerpecsét található a vármegyei oklevéltár- 
ban 805/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Stojaiiovics Miklós, alibunári kereskedő, az 1831-ik évben 
kapott ármális levelet ; a család czímerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 182. Nr. 3. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Stotz de Remete-Po^anyest Józsefnek és fiainak, József, 
Mihály és Ágostonnak az 1838-ik évben adományozott donationális 
levél a nemesi iratok közt „S. 6()^ jelzet alatt őriztetik ; kihirdet- 
tetett Pest vármegyében 1842-ben : N. L. 11. 346. 

Stöck család, czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban : 
Végr. Okit, 423X1. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Stölír Ferencz, kanczelláriai fogalmazó, az 1802-ik évben 350 Stőhr — Struirha 

kapott ármális levelet; a család czímerpecsétje : Pol{iári Perele 
fasc. 1 15. Nr. 22. jelzetek alatt elhelyezett iratokon található. 

Störk György-Kristóf, honfuisittatott hazánkban az 1722-ik 
évben, a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 287. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Stratiinirovith család, czímerpecsétje található a Polgári 
Perek fasc. 158. Nr. 51. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Strba (Streba) Sámuel irsai lakos bemutatott donationális 
levelei : Acta Nobilitaria ex 1833. Nr. 4090 Nevezettnek és Dániel- 
nek 1799-töl, 1818-ig tartó nemességvitató perére vonatkozó 
adatok: N. L. II. 341. lapon vannak felsorolva. Czímerpecsét : 
Polgári Perek fasc. 250. Nr. 44. jelzet alatt őrzött iratokon van. 

Streitt Henrik-Jánosnak és nejétől, Hannák Anna-Máriától 
született gyermekeinek, János, Henrik és Máriának az 1797-ik 
évben adományozott ármális a nemesi iratok közt „S. 37.'' jelzet 
alatt ; kihirdettetett Pest vármegyében 1798-ban : N. L. I. 526. 

Streska család, czímerpecsétje az Acta Politico-Miscellanea 
ex 1800. Nr. 787. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Stróbl Mártonnak és Józsefnek az 1791-ik évben adományo- 
zott ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt ,.5'. 47." jelzet 
alatt őriztetik ; kihirdettetett Pest vármegyében az 1792-ik évben : 
N. L. I. 370. 

Strobel János nemesi bizonyítványt kap Pest vármegyétől 
a dédatyjának, ugyancsak Jánosnak, 1578-ban adományozott ármá- 
lisra vonatkozólag: a nemesi iratok közt „S. 14." jelzet alatt. 
József vármegyei főbiztos volt 1733-ban, ugyanezen József kihir- 
dettetett Pest vármegyében az 1755-ik évben : N. L. I. 36.9., 
Czímerpecsét : Miscellanea ex 1742., Acta Politica ex 1756. Nr, 
14. és Polgári Perek fasc. 5. Nr. 31. 

Strohniajer, régi nemes család, mely 1791-ben nevét 
Szalmás y-ra magyarosította, s az 1804-ik évben az ó - m o r a- 
viczai előnevet kapta, a család czímerpecsétje: Polgári Perek 
fasc. 186. Nr. 107.. fasc. 254. Nr. 27. jelzet alatt található. 

Stroicha, másként V e r s á n y i Ádám, Gömör vármegye 
bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett Stroicha — Subay 351 

és kihirdettetett 17-KVben; bizonyítványt kapott Pest vármegyétől 
1764-ben: N. L. I. 398. 

Stulfa, lásd S z é k y név alatt. 

Stuinnier György lT41-ben Mária Terézia királynőtől kapott 
ármális levelet; a család czimerpeesétje az Acta Nobilitaria ex 
1842. Nr. 6365. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Stupiczky, kisd Sztupiczky név alatt. 

Stúr Józsefnek és nejétől, Karger Jozefától született fiai- 
nak, Lipót József és Károly Lipótnak az 17y2-ik évben adomá- 
nyozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt „6'. 48." 
jelzet alatt őriztetik ,- kihirdettetett Pest vármegyében az 1793-ik 
évben: N. L. L 370. 

Sturm család, czimerpeesétje a vármegyei oklevéltárban 
?30/XL jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Stiirma, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 62. 
Nr. 22. jelzet alatt őrzött periratokon. 

Sturman de Zádorháza Márton, kineveztetett Pest várme- 
gyében táblabírónak az 1810-ik évben ; a család czimerpeesétje : 
Polgári Perek fasc. 154. Nr. 29. és Acta Crim. ex 1818. Nr. 
3226. jelzetek alatt található. 

Stverteczky Mihály; Gáspár és fiai. Pál és Imre; Ignácz ; 
József és fiai, Pál és József komáromvármegyei, Imre és fia 
András fehérvármegyei. János tolnavármegyei, György szent-endrei, 
Antal bajai lakosok, tovább;i János katona és József helytartó 
tanácsi hivatalnok, mindannyian Nyitra vármegye bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 
az 1816-ik évben: Nemesi Lajstrom II. 375., Czimerpecsét talál- 
ható a Krusztics ügyvéd után maradt iratok közt Nr. 1417. 

Suba Andrásnak, nejének C h n d á r Dorottyának, fiainak, 
Gergelynek, fivéreinek, Mihály és Bálintnak és nagybátyjának 
Tamásnak 1612-ben adományozott eredeti ármális az oklevél- 
tárban 30/1256. jelzet alatt őriztetik. 

Sabits család, czimerpeesétje található a Polgári Perek fasc. 
34. Nr. 15. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Subay, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 6. Nr. 
3. jelzet alatt őrzött periratokon. 352 Subszky — Susich 

Síibszky család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 51. Nr. 34, fasc. 54. Nr. 12. jelzetek alatt elhelyezett per- 
iratokon. 

Sugáry család, czímerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
285. Nr. 4tj. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Sui^lió de Kazsu 1665-ben megnemesitett család, czímer- 
pecsétje: Polgári Perek fasc. 21. Nr. 10., fasc. 117. Nr, 22. jelzetek 
alatt levő iratokon található. 

Suliajda János és fiai, János, Mátyás és Pál, valamint fivére 
István 1701-ben kaptak ármálislevelet, mely Nógrád vármegyében 
hirdettetett ki ; innét származott át a család Gömör vármegyébe 
is. Pest vármegyében Suhajda Pál és fiai, Ferencz, László, István, 
József és Pál Gömör vármegye bizonyítványa alapján kihirdettet- 
tek és a kihirdetésről bizonyítványt kaptak 1841-ben: N. L. II. 
346., István kineveztetett tiszteletbeli megyei ijgyésznek 1878-ban, 
A család czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 248. Nr. 124., fasc. 
253. Nr. 121, és Acta Crim. ex 1829. Nr. 4907. jelzetek alatt 
található. 

Suhajdy Máté és fiai, János és Mihály 1659-ben kaptak 
ármálislevelet; a család czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 197. 
Nr. 13. jelzet alatt található. 

Suliay Pál, kapitány, 1835-ben kapott ármálist; a család 
czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 34. Nr, 23. jelzet alatt őrzött 
iratokon látható. 

Sulyok István Pest vármegyétől az 1667-ik évben nemesi 
bizonyítványt kapott. L. I. 370. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
80-82. Nr, 10., fasc. 87. Nr, 34,, fasc. 92. Nr. 39., fasc. 141. 
Nr. 114. és Acta Politica ex 1786. Nr. 48. jelzetek alatt található. 

Suppán István, 1696-ik évben kelt nádori adománylevele ki- 
hirdettetett Pest vármegyében ugyanazon évben : Nemesi Lajstrom 
I. 370.; nevezett Suppán István 1697-től 1708-ig Pest vármegye 
főjegyzője volt. 

Susich Mihály, kapitány, az 1824-ik évben kapott ármális- 
levelet; a család czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 35. Nr. 32. 
jelzet alatt található. Suvich — Szabó 353 

Suvicli de Brebir Ferencz és gyermekei, Zsigmond, István, 
Borbála, Éva, iMártha. Teréz, Magdolna és Kata az 1741-ilí évben 
kaptak árraálislevelet ; a család czímerpecsétje : Polgári Perek 
fase. 16. Nr. 1. jelzet alatt található. 

Snnietz, czímerpecsét a Sárói Szabó ügyvéd után maradt 
iratok közt : lasc. 26. jelzet alatt található. 

Sütő János kapitánynak, nejének, Nagy Juditnak és fiának, 
Józsefnek az 1756-ik évben adományozott ármális kihirdettetett 
Pest varmegyében 177Ő-ben : Nemesi Lajstrom I. 371. Táblabirók- 
nak kineveztettek: József 1794-ben; István 1818-ban. Czímer- 
pecsét: Végr. Okit. 1533X1 és Polgári Perek fasc. 45. Nr. 10., 
fasc. 77. Nr. Il, fasc. 79. Nr. 36.. fasc. 149. Nr. 37. jelzetek 
iilatt található. 

Sütő, másként V o d i c s k a József, Veszprém vármegye bi- 
zonyítványa alapján kihirdettetett Pest vármegyében az 1767-ik 
évben: Nemesi Lajstrom I. 371. és 446. Czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 42. Nr. 39. C. jelzet alatt található. 

Sváby (le Tóthfalva, szepesvármegyei nemes család ; czímer- 
pecsétje : l^lgári Perek fasc. 30. Nr. 18., fasc. 253. Nr. 149. 
jelzetek alatt található. 

Swartner Márton 1741-ben kapott ármális levelet; fia ugyancsak 
Márton 1804-ben kineveztetett Pest vármegyébcii táblabironak. 

Swaitzer Józsefnek és Jánosnak az 1830-ik évben adomá- 
nyozott ármális a nemesi iratok közt ..S. 61." jelzet alatt. 

Svetics Jakab 1766-ban királyi személynöknek kineveztetvén, 
egyúttal Pest vármegye főispáni helytarlója volt. 

Szabad.v veszprém megyei nemes család, czímerpecsétje az Acta 
Nobilitaria ex 1S44. Nr. 970. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Szabadliej^.vi, dunántúli ismert nemes család; czímerpecsétje: 
Polgári Perek fasc. 1 16. Nr. 7. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Szabadszállásy, erdélyi nemes család ; czímerpecsétje : Acta 
Miscellanea ex 1694. Nr. 2. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Szabó Mihály 1638-ik évi ármális levele kihirdettetett Pest 
vármegyében ugyanazon évben. A Nagy-Körösön és a Hévizén 

23 354 Szabó 

lakó Szabó család leszármazási táblája 1654-töl kezdve a nemesi 
iratok közt „Sz. 1.'' jelzet alatt van elhelyezve. Szabó Máté és 
fia András, valamint fivére János, nagy-kátai lakosok, Nyitra var- 
megye bizonyítványa alapján lT()0-han ; Pál Hont vármegye bizo- 
nyítványa alapján lT50-ben; a Tápió-Bicskén lakó Szabó család 
összes tagjai — a Szabó Andrásnak és nejének, Véchy Erzsé- 
betnek az 1666-ik évben adományozott és Pest vármegyének 
Füleken tartott 166T-ík évi közgyijlésén kihirdetett ármális alapján 
(Nemesi Investigatió ex 1754. Nr, 38.) — 1754-ben; Péter, gyóni 
lakos, valamint fiai. Gergely, Péter és János, továbbá fivérei, 
István és Ferencz. Komárom vármegye bizonyítványa alapján 
ugyancsak 1754-ben; Lörincz és János, irsai lakosok — a Szabó 
Jánosnak 1649-ben adományozott ármális alapján (Nemesi Investi- 
gatió ex 1755. Nr. 24.) — r755-ben ; Lörincz. János és István, 
bicskei lakosok, 1755-ben ; Péter, István és Ferencz. gyóni lakosok, 
ugyancsak 1755-ben; Lörincz, Márton, János, István és András, 
bicskei lakosok 1760-ban; Péter, gyóni lakos és két fia. Gergely 
és Péter, valamint fivére Ferencz 176'2-ben; György és fiai, Ferencz 
és János, Nógrád vármegye bizonyítványa alapján 1771-ben; 
Ferencz, bugyi lakos, Zala vármegye bizonyítványa alapján 1776- 
ban ; László, Antal és Mihály, majsai lakosok, 1797-ben ; József, 
tápió-szent-mártoni birtokos (János fia), Nyitra vármegye bizonyít- 
ványa alapján lS12-ben (N. L. II. 343.); Zsigmond, nagy-köröái 
lakos és fiai, Zsigmond és Antal, továbbá János, Komárom vár- 
megye bizonyítványa alapján 1813-ban ; Ádám, szalk-szent-mártoni 
lakos, úgyszintén Péter (komáromvármegyei lakos) Komárom vár- 
megye bizonyítványa alapján 1815-ben; István és János és ez 
utóbbi fia szintén János, Bars vármegye bizonyítványa alapján 
1819-ben; József, tápió-szent-mártoni birtokos és fiai, László, 
György, Péter és József 1824-ben; József táblabíró és fiai, László, 
György, Zsigmond, Péter, Pál és József 1827-ben ; István, komárom- 
vármegyei lakos 1830-ban ; Sándor, pákozdi ispán és fia Sándor, 
Heves vármegye bizonyítványa alapján 1832-ben; Menyhért, királyi 
táblai jegyző, Szatmár vármegye bizonyítványa alapján 1838-ban ; 
végül Alajos és Vendel, Nyitra vármegye bizonyítványa alapján 
1842-ben Pest vármegye nemesei sorába felvétettek, kihirdettetlek 
és erről bizonyítványt kaptak: N. L. I. 371 — 374. II. 342. Tábla- 
biróknak kineveztettek : Szabó János 1787-ben ; Dániel 1800-ban ; 
József 1813-ban és végül József és Mihály 1861-ben. Szahó 355 

Szabó József kis-kún kapitánynak és nejétől, Ferenczy 
Liiczától született gyermekeinek. László-Károly, Sándor- József. 
László-József. Imre-Antal. József, Mária-Krisztina és Lucza-Mártának 
az 1843-ik évben adományozott ármális levél kihirdettetett Pest vár- 
megyében ugyanazon évben: N. L. lí. 344. 

Szabó, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 35. Nr, 37. 

Szabó (más), czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 87. Nr. 32. 

Szabó (más), czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 110. Nr. 18. 

Szal)ü (más), czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 176. Nr. 15. 

Szabó (más), czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 190. Nr. 29. 

Szabó (más), czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 190. Nr. 35. 

Szabó (más), czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 191. Nr. 57. 

Szabó, másként Ardej József Pest vármegye részéről 
Zemplén vármegyéhez utasíttatott nemesi bizonyítvány beszerzése 
végett az 1807-ik évben: N. L. II. 2. 

Szabó, másként Balog Benjámin alsó-némedi lakos és fiai. 
József és Mihály, Nyitra vármegye nemesi bizonyítványa alapján 
Post vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek az 
lS22-ik évben: N. L. I. 20. 

Szabó (le Bártfa család, czímerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 168. Nr. 38., fasc. 248. Nr. 11. jelzetek alatt őrzött ira- 
tokon található. * 

Szabó (Ití Besseuyö, czimerpecsét található a Polgári Perek 
fasc. 185. Nr. 77. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Szabó, másként Gsorvásy, czimerpecsét található a Pol- 
gári Perek fasc. 99. Nr. 17. és 18., fasc. 100. Nr. 29. jelzetek 
alatt őrzött iratokon. 

Szabó de Geller család, czímerpecsétje : Polgári F'orek fasc. 
260. Nr. 87. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Szabó (le Irsa Lörincz, fiai, Mózes. Dániel és János kihirdet- 
tettek Pest vármegyében 1795-ben fl. 374.), ez utóbbi, t. i. János, 
szolgabírónak megválasztatott 179()-ban. Táblabírónak kineveztetett 
Lőrincz 1795-ben; Mózes 1799-ben: Péter 1820-ban ; János 1832- 
ben. Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 8f). Nr 5.. fasc. 118. Nr. 

23* 356 Szabó 

33. Acta Nobilitaria ex 1796. Nr. 1132. cs a Szomor család 
nemesi iratain található. 

Szabó (le Kereszt^^zegh, borsodvármegyei régi nemes család, 
mely eredetileg csak a Keresztszeghy nevet viselte ; czímer- 
pecsétje: Végr. Okit. 1253/XI. és Polgári Perek fasc. 136. Nr. 3., 
fasc. 249. Nr. 15. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Szabó, másként K ö r ö s y István és András, bemutatván 
az 169S-ik évben kapott ármális levelüket, Pest vármegyében kihir- 
dettettek ugyanazon évben: N. L. I. 249. 371. 

Szabó (le Kim-Szt.OIiklós, czímerpecsét: Acta Nobilitaria 
ex 1796. Nr. 398. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Szabó, másként Liszkay Miklós és fia István, Nógrád 
vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába 
felvétettek és kihirdettettek az 1677-ik évben: N. L. I. 260. 

Szabó, másként Német András, Pestvármegye részéről ne- 
mességének igazolására utasíttatott az 1772-ik évben: N. L. 1. 374. 

Szabó, másként Sáróy János hódmezővásárhelyi és István 
kecskeméti lakosoknak nemesi bizonylat Szabolcs vármegyétől — az 
1698-ik évben Szabó, másként Sáróy András, István és 
Mihálynak adományozott ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria 
ex 1794. Nr. 1233. és Acta Nobilitaria ex 1821. Nr. 3215. jelzetek 
alatt. István kiiiirdettetett Pest vármegyében Szabolcs vármegye 
bizonyítványa alapján 1794-ben: N. L. I. 374. Albert kineveztetett 
táblabírónak Pest vármegyében 1861-ben. Leszármazási tábla: 
Acta Nobilitaria ex 1821. Nr. 3286. Egyéb adatok: N. L. I. 374. 
lapon. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 262. Nr. 34. jelzet alatt 
található. 

Szabó de Szántó József kineveztetett Pest vármegyében 
táblabírónak az l835-ik esztendőben. 

Szabó, másként Szecsey András, áporkai lakos és fiai, 
Antal és András ; úgyszintén László és fiai, István és Péter Bars 
vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába 
felvetettek és kihirdettettek az 1770-ik évben : N. L. I. 374. János, 
áporkai lakos, 1827-ben nemesi bizonyítványt kapott: N. L. II. 360. 
Leszármazási tábla és Bars vármegye említeti "bizonyítványa : Acta 
Nobilitaria ex 1727. Nr. 2343. jelzet alatt. Szabó — Száczay 357 

Szabó dt' Szeiit-G.vörg.v-Völír.ve csnlád, czímeipecsétje talál- 
ható az Acta Miscellanea ex 1784. Nr. 73. jelzet alatt elhelyezett 
iratokon. 

Szabó, másként S z e p s y Jánosnak, nejének, A g á r d y 
Erzsébetnek és gyermekeinek, István, János, Anna, Katalin és 
Annának 1671-ben adományozott ármális a nemesi iratok közt 
„6>. 1.' jelzet alatt; kihirdettetett Pest vármegyeben ugyanazon 
évben: N. L. I. 872. és 390. 

Szabó (le Tomor Sándor, kecskeaiéti tnnár Ugocsa vár- 
megye bizonyítványa alapján Pest vármegyében való kihirdetését 
kéri : Acta Nobilitaria ex 1847. Nr. 4103. Kihirdetett ugyanazon 
évben: X. L. II. 344. 

Szabó, másként Varja.« Mihály nemességére vonatkozó 
tanuvallatási jegyzőkönyv 1653-ból a nemesi iratok közt ,,V. 5." 
jelzet alatt található. 

Szabó, másként Váry János nemességére vonatkozó tanu- 
vallatási jegyzőkönyv hitelesíttetett Pest vármegyében az 1776-ik 
évben : N. L. I. 374. 

Szabó, másként Vasnaky család, nemessége elismertetett 
Pest vármegyében az 1676-ik évben: N. L, I. 371., 435. 

Szabó, másként Z a b ó, bemutatván az 1642-ik évben kapott 
ármális levelét, Pest vármegyében kihirdettetett ugyanazon évben : 
N. L. I. 449. 

Szabó de Zemplén Mihálynak, nejének, Csizmadia Erzsé- 
betnek, leányának Katalinnak és fivérének Györgynek I. Lipót 
király 1669-ben adományozott ármális levelet ; Mihály fiutód nélkül 
halt el ; György utóda József ref. lelkész Szatmárba, majd ennek 
fia ugyancsak József Biharba származott át. Ezen Józsefnek fia 
Antal, miniszteri titkár, 1890-től 1895-ig Pest vármegyében főispáni 
titkár. 1892-lül 1898-ig megyebizottsági tag volt; fia József 1898-tól 
kezdve szolgabíró. Az eredeti ármális Szabó Antal miniszteri 
titkár tulajdonában van. 

Szabóky család, czimerpecsétje : Polgári Perek fasc. 21. Nr. 
22. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Száczay család, czimerpecsétje a Szabó István ügyvéd után 
maradt iratok közt fasc. 19. jelzet alatt található. 358 Szaday — Szaklányi 

Szailíiy (le eadeiii, régi eredetileg Zemplénben honos nemes 
család; Pest vármegyében Szaday János helyettes főbiztosnak 
megválasztatott az 1693-ik évben. 

Szadliss, czímerpecsét találhf.íó a Polgári Perek fasc. 110. 
Nr. 1. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Szaiíf (S z e i f f) Lipót, helytartótanácsi fogalmazó és fia 
József Komárom vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye 
nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek az 1815-ik évben : 
N. L. II. 870. 

Szájbél.v család, czmierpecsétje a vármegyei oklevéltárban 
933/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Szakács István, vácz-hartyáni ref. prédikátor és fiai, József 
és Károly, Borsod vármegye bizonyítványa alapján a pestmegyei 
nemesek sorába felvétettek és kihirdettettek az 180S-ik esztendő- 
ben : N. L. 1. 375. 

Szakái László, kecskeméti lakos, Nógrád vármegye bizonyít- 
ványa alapján 1787-ben; György és fiai, János, Károly és Antal 
1810-ben; id. Pál és fiai, Pál és Jakab 1812-ben; János és fiai, 
Lajos és István 1828-ban a nemesek főkönyvébe bevezettettek és 
erről bizonyítványt kaptak : N. L. I. 375., II. 387. 

Szakái, másként Pintér János baracsi lakos és iiai. Jakab, 
mike-budai lakos, Pál és György ; továbbá Vatyán lakó Pál és 
fiai, Pál és Jakab ; nemkülönben id. Jakab ; és végül a szintén 
Vatyán lakó György és fia János Pozsony vármegye bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 
az 1793-ik évben: N. L. 1. 375. 

Szakái (le Kis-Jóka László, kecskeméti lakos, Nógrád vár- 
megye bizonyítványa alapján 1787-ben ; György valamint fiai, 
János, Károly és Antal 1810-ben; Pál és fiai, Pál és Jakab 1812- 
ben ; Jánosnak Hevesben lakó fiai, Lajos és István 1826-ban a 
nemesek főkönyvébe bevezettettek és erről bizonyítványt kaptak : 
N. L. I. 375., II. 387. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 195. Nr. 
67., fasc. 248. Nr. 111., fasc. 274. Nr. 47. 

Szaklányi család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 125. 
Nr. 79. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. Szakmáry — S;^a!ay 359 

Szakmáry Miklós kineveztetett táblabírónak Pest vármegyé- 
ben az 177:2-ik évben; a család czímerpecsétje : Acta Miscellanea 
ex 1756 Nr. 2. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Szakolezay, másként Dosztál Jánosnak és nejétől. Bre- 
z V a y Francziskától született leányának Anna Máriának az 1760-ik 
évben adományozott ármális levél kihirdettetett Pest vármegyé- 
ben ugyanazon évben: N. L. I. 375. 

Szakou.vi János és fiai, János, Ferencz, György, László és 
Imre. valamint két leánya, Kata és Ilona az 1713-ik évben kap- 
lak ármális levelet ; a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 
UU. Xr. 3., fasc. 136. Xr. 3.. fasc. 144. Xr. 24. jelzetek alatt 
őrzött iratokon található. 

Szax Zakariásnak és nejétől, K 1 i n e r Reginától született 
fiának Jánosnak és leányainak, Katalinnak és Annának az 1805-ik 
(ívben adományozott ármális kihirdettetett Pest vármegyében 
I80l)-ban: X. L. II. 3B1. 

Szax János, pesti egyetemi tanárnak és nejétől, H el míg 
.Antóniától született gyermekeinek, Ignácz Antal Bertalannak és 
Antóniának az 1814-ik évben adományozott ármális kihirdettetett 
Pest vármegyében az 1815-ik évben: N. L. I. 361. 

Szalay (komáromvármegyei család), János és fia István, 
bemutatván Komárom vármegyének — a Szalay Dánielnek és Pál- 
nak 1658-ban adományozott ármálisra vonatkozó (Acta Nobili- 
taria ex 1702. Xr. 332., ex 1813. Nr. 3141.) — bizonyítványa 
alapján 1754-ben; neraességszerző Dánielnek fia Péter, duna- 
vecsei lakos, és fia ugyancsak Péter 1755-ben; István dabasi 
lakos 1756-ban; József, György és Pál 1763-ban; Péter, duna- 
vecsei és György fülőpszállási lakos 1766-ban ; Sándor dabasi 
birtokos és fiai, Dániel és Pál ugyancsak Komárom vármegye 
bizonyítványa alapján 1792-ben; István (Dabason lakolt István- 
nak fia) 1795-ben; Pál, ügyész, 1841-ben kihirdettettek és erről 
bizonyítványt kaptak : X. L. I. 375. A család leszármazási táb- 
lája a nemességszerző Szalay Dánieltől 1658-tól kezdve: Acta 
Nobililaria ex 1813. Xr. 3141. jelzet alatt található. Táblabírónak 
kineveztettek: Mihály 1804-ben; Pal 1836-ban; György 1837-ben 
Sámuel, Antal, József és Pál 1861-ben. 

Szalay Istvánnak, nejének, Varga Judithnak és gyermekeik- 
n('l< l()i»2-hen adományozott és 16(j5-ben Komárom vármegyében 36Ü Szalav 

kihirdetett eredeti ármális. Oklevéltár 30/1268. jelzet alatt. Ezen 
ármális alapján Szalay János dömsödi lakos és fiai, János és 
József, valamint íivérei, Pál György és Péter kihirdettettek 17ö5-ben. 
Czimerpecsét: l'olgári Perek fasc. C\ Nr. 1.. fasc. 104. Nr. 4., 
fasc. P25. Nr. 85.. fasc. 182. Nr. 28. 

Szalay János és György, valamint fiaik János, György 
és István, bemutatván ármális levelüket 1702-ben; István pesti 
lakos 1754-ben; András 1755-ben; András Pozsony vármegye 
bizonyítványa alapján 1765-ben ; József Örkényi ispán és fivére 
Károly Nyilra vármegye bizonyítványa alapján 1716-ban; Péter 
és fia István 1821-ben: Dániel ós fiai, Károly, Antal, Hál, Zsig- 
mond, László és Sándor lS41-ben Pest vármegye nemesei sorába 
felvétetlek, kihirdettettek és erről bizonyítványt kaptak: N. L. I. 
375., II. 847. 

Szalay, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 192. Nr. 89, fasc. 
277. Nr. 288. 

Szalay (más), czimerpecsét a Fehér nemesi iratok közt. 

Szalay (más), czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 21. Nr. (>. 

Szalay (más), czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 144. Nr. 24. 

Szalay (ir.ás). czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 202. Nr. 28. 

Szalay Andrásnak, nejének, Kiss Annának, fiainak, Pálnak 
és Andrásnak, fivérének Györgynek és ez utóbbi fiainak Jánosnak 
es Istvánnak az 1691-ik évben adományozott ármális a nemesi 
iratok közt ,.S^. (>." jelzet alatt; kihirdettetett Pest vármegyében 
1708-ban : N. L. I. 375. Ugyanezen ármális alapján Szalay 
András nagy-körösi lakos és fia András, úgyszintén unokái, Ist- 
ván és András, valamint unokaöcscse András (Pál fia) és ennek 
fiai, András, János és István ; végül Szalay Mihály 1754-ben ; 
András, nagy-körösi lakos 1755-ben, másik András és Mihály 
ugyancsak 1755-ben Pest vármegyében kihirdettettek és erről 
bizonyítványt kaptak: N. L. I. 375. 

Szalay Pál szentesi prédikátor részere nemesi bizonylat 
Fehér vármegyétől 1792-ből a Szalay Jakabnak 1635-ben adomá- 
nyozott ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 1792. Nr. 
936. Ugyanezen bizonyítvány alapján Szalay Mihály nagy-körösi 
lakos 1775-ben: György izsáki prédikátor 1792-ben Pest vár- 
megye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek : N. L. I. 375. Szalay — Szaua 361 

Szaliiy Péternek, nejétől, Rudolf Terézlöl született fiainak, 
Ágostonnak és Lászlónak az 1815-ik évben adományozott ármális 
a nemesi iratok közt „S^. öo." jelzet alatt; kihirdettetett Pest 
vármegyében az 181f)-ik évben: N. L, II. 347. 

Szala.v (le Kis-Kámon család, czimerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 64. Nr. 55.. fasc. 69. Nr. 9., fase. 88. Nr. IC. jelzetek alatt 
elhelyezett periratokon található. 

Szala.v, másként Nagy Ádám kecskeméti lakos és fia Antal 
Veszprém vármegye bizonyítványa alapján 1801-ben Pest vár- 
megye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek : N. L. II. 347. 

Szalatovics család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 
87. i\'r. 36 jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

SzalijIiár.v de Szalgár József, budai lakos, Pest vármegye 
nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 1720-ban; Péter bizo- 
nyítványt kapott 1733-ban; Lipót 1766-ban. Czimerpecsét : Végr. 
Okit. 1234X1.. Acta Miscellanea ex 1779. Nr. 6.. Polgári l'erek 
fasc 108. Nr 8. jelzetek alatt található. 

Szalkay, czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 106. Nr. 21. jel- 
zetű iratokon és a 1653/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten 
található. 

S/alniásy de O-Moravicza, lásd Strohmayer név alatt. 

Szallós család, czimerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 1827. 
Nr. 2343. és ex 1828. Nr. 3722. jelzetek alatt elhelyezett iratokon 
található. 

Szalók.v de Kis-Szalóka, régi, Veszprém vármegyében ki- 
hirdetett birtokos nemes család; czimerpecsétje: Polgári Perek 
fasc. 178. Nr. 102. fasc. 185. Nr. 42. jelzetek alatt őrzött iratokon 
található. 

Szaloiita.v, nógrádvármegyei család; czimerpecsétje: Polgári 
Perek fasc. 124. Nr. 37. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

SzaiM Mihálynak és gyermekeinek, .János, Mihály. István, 
Katalin és Erzsébetnek az 1631-ik évben adományozott ármális 
hiteles másolata; tanuvallatási jegyzőkönyv 1757-ből és leszárma- 
zási tábla a nemességszerzőtől kezdve a nemesi iratok közt .,6'^. 18." 
jelzet alatt. Szana Pál, losonczi lakos 176S-ban; másik Pál 1781- 362 Szaiiii — Szaplonczay 

ben; István ITSl-beii nemesi bizonyítványt kaptaiv Pest vái-megye 
részéről. A család régibb oklevelekben Z a n á-nak is mondatik. 
Czímerpecsét található az Acta Nobilitaria ex 1844. Nr. 969.. 
Polgári Perek fasc. 149. Nr. 37. jelzetek alatt. 

Szaniszlü Antal, szentendrei, István és Márton, szombathelyi 
lakosoknak Vas varmegye bizonyítványa 1777-böl a Szaniszló István 
által 1699-ben nyert ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 
1792. Nr. 2574. 

Száiitay, másként Tó th István, Hont vármegye bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 
1726-ban ; István nagykörösi lakos nemességének bizonyítására 
utasíttatott 17őü-ben: N. L. I. 379. 

Szántó Jánosnak, nejének Pándy Annának és leányai, 
Katalinnak és Erzsébetnek, nemkülönben fivérének Ferencznek, 
az 1658-ik évben adományozott ármálisra vonatkozó bizonyítvány 
Nógrád vármegyétől a nemesi iratok közt „6'^. 54." jelzet alatt. 
Ezen bizonyítvány alapján István 1753-ban; Gábor tápió- szelei 
lakos és fiai István, Gábor, János, András és József, valamint 
unokaöcscse Antal (György fia) 1754-ben; Pál kecskeméti lakos 
és fiai, János, Pál és István 1754-ben; Pál 1755-ben; Gábor szelei 
lakos 1755-ben; Pál, József és István (Szántó Pálnak és nejének, 
Balog Sárának fiai) 1817-ben; István bugyi prédikátor és fiai, 
István, János és Pál 1821-ben Pest vármegye nemesei sorába fel- 
vétettek és kihirdettettek és erről bizonyítványt kaptak : N. L. 
I. 379. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 69. Nr. 9. és Acta 
Nobilitaria ex 1820. Nr. 972. jelzetek alatt található. 

Szapáry de Muraszombat, Szécsi-Szigetli et Szápár, ős 

nemes nemzetség, mely a XVI. században kezd különösen kiemel- 
kedni György személyében, kinek unokája I. Petcr 1690-ben a bárói, 
dédunokái, Miklós és II. Péter 1722-ben a grófi mél lóságra emel- 
tettek. Első Péter báró és nejétől, E g r e s d y Zsófiától kezdve a 
leszármazási tábla Pest vármegye levéltárában : Polgári Perek 
fasc. 152. Nr. 18. jelzet alatt őriztetik. István gróf, valóságos belső 
titkos tanácsos, a Lipótrend középkeresztese, stb. Pest vármegye 
főispánja volt 1873-tól 1890-ig. 

Szaplonczay de eadein, tősgyökeres mármarosmegyei régi 
nemes család. Szaplonczay János kineveztetett táblabírónak Pest Szaplonczay — Szathniáry 363 

vármegyeben az lTS4-ik évben ; a család czimerpecsétje : Acta 
Politica ex 1784. Nr. 6. és Acta Miscellanea ex 17SÖ. Ni-. 224, 
jelzetek alatt található. 

Szappaiitsy, dunántúli nemes család ; Márton kineveztetett 
Pest vármegyében táblabírónak az 1746-ik évben. 

Szappaiiyos István kineveztetett Pest vármegyében táblabíró- 
nak az 1861. évben. 

Száraz báró, régi nemes család, mely Száraz György szemé- 
lyében az 1731-ik évben emeltetett bárói méltóságra; nevezett 
György örököseinek a Pest vármegye által 1754-ben kiadott bizo- 
nyítvány a nemesi iratok közt „S2. 19." lelzet alatt; czimerpecsét : 
Polgári' Perek fasc. 101. Nr. 49., fasc. 104. Nr. 18., fasc. 133.- 
Nr. 44. jelzetek alatt található. 

Szarka János és Mihály ösi czimerük és nemességükről ki- 
rályi megerősítést nyernek 180i-ben a nemesi iratok közt ,,Sz. 45." 
jelzet alatt. Szarka Balázs nemesi vizsgálat alatt állott 1634-ben ; 
János és fiai, János, Pál és Sándor, továbbá a Nagy-Rörösön lakó 
Mihály és fiai, József és István 1802-ben ; János komáromi keres- 
kedő és fia Dániel 1820-ban ; végül Mihály, Lajos, István, János 
és Sándor testvérek 1846-ban Pest vármegyében kihirdettettek és 
erről bizonyítványt kaptak: N. L. I. 380., II. 358. Czím.erpecsét : 
Polgári Perek fasc. 167. Nr. 88., fasc. 1()9. Nr. 70.. fasc. 187. 
Nr. 7. és Végr. Okit. 1261/Xl. jelzetek alatt található. 

Szarvas Mihály, előbb rimaszombati, később nagykőrösi lakos- 
nak Hont vármegyétől kiadott nemesi bizonyítvány 1792-ből, a 
Szarvas János által 1655-ben nyert ármálisra vonatkozólag Acta 
Nobilitaria ex 1792. Nr. 1186. jelzet alatt található; ugyanezen 
bizonyítvány alapján ugy ö, mint fiai, István, Józr>ef, Sámuel, Pál, 
Péter és Dániel, végül unokája -Mihály, Pest vármegye nemesei 
sorába felvétettek és kihirdettettek 1792-ben: N. L. I. 381. 

Szász József, Pozsony vármegye bizonyítványa alapján Pest 
vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett az 1814-ik 
évben: N. L. II. 370. Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 166. 
Nr. 27., fasc. 178. Nr. 99., fasc. 192. Nr. 123. jelzetek alatt 
található. 

Szathniáry Istvánnak és gyermekeinek, Antal, István és 
Apollóniának az 1792-ik évben adományozott ármális hiteles máso- 364 Szathraáry — Szectcy 

lata a nemesi iratok közt ..5"^. 51.'" jelzet alatt. Kihirdettetett 
Pest vármegyében 1793-ban; József, János, Mária. Mihály és Ignácz 
Pest vármegyétől nemesi bizonyítványt kaptak 1837-ben : N. L. 
I. 381. 

Szatlivay család, czímerpecsétje Polgári Perek fasc. 247. 
Nr, 91. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Száva (le Sárd Demeter, Tamás és Péternek az 1693-ik év- 
ben adományozott ármális kihirdettetett Pest vármegyében ugyan- 
azon évben: N. L. I. 381. 

Száz de Balajt Mártonnak és fivéreinek. Jánosnak és István- 
nak az 1635-ik évben adományozott és 1636-ban Zemplén vár- 
megyében kihirdetett ármális hiteles másolata a nemesi iratok 
közt .,6>. o." jelzet alatt található; Száz Mihály, pesti polgár, a 
neinességszerzötöl való leszármazását beigazolván. Zemplén vár- 
megye bizonyítványa alapján kihirdettetett Pest vármegyében 1822- 
ben (N. L. II. 370.), ennek unokája Elek 1878-tól fogva Pest 
vármegye szolgálatában, 1884-ben segédiktatónak. 1899-ben nyil- 
vántartónak neveztetett ki. 

Szebasztiany, lásd Sebastiany név alalt. 

Szebasztiauovicli, lásd S e b a s t i a n o v i c h név alalt. 

Szehekovszky család, czímerpecsélje: Polgári Perek fasc. 185. 
Nr. 4(i. és 49.. fasc. 251. Nr. 47. jelzetek alatt elhelyezett per- 
iratokon található. 

Szebeiiyi, czímerpecsét található a vármegyei Ükleveltárban 
530/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Széchenyi de Sárvár et Felsövidék István gróf kineveztetett 
Pest vármegyében táblabírónak az 1831-ik évben; czímerpecsét 
található a Polgári Perek fasc. 180. Nr. 32. jelzet alatt elhelye- 
zett iratokon. 

Szecsey, másként Szabó, lásd ez utóbbi név alatt. 

Szecsey György, János és fia István, mindannyian Nógrád 
vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába 
felvétettek és kihirdettettek 1806-ban : N. L. I. 382. Egyéb adatok : 
N. L. II. 360. ; a család czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 103. 
Nr. 6. jelzet alatt található. Széchy — Szegedy 365 

Szécliy, borsodmegyei család, czímerpecsétje : Acta Crim. 
ex 18-24. Nr. '2(n± Polgári l'erelc lasc. 289. Nr. 4. és Végr. Okit. 
643/XI. jelzetek alatt található. 

S/eder család, czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban 
1816, XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Szédelyi család, czímerpecsétje található a vármegyei oklevél- 
tárban 14Ö9/XT. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Szedlíicsek család, czímerpecsétje látható a Polgári Perek 
fasc. 142. Xr. 156. jelzetű periratokon. 

Szedlicska család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 132. 
Nr. 1. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Szedliczky József ós András 1793-ban kaptak ármális levelet ; 
a család czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 171. Nr. 135. jelzet 
alatt őrzött iratokon található. 

Szediiiáky Mihály 1717-ben kapott ármális levelet; a család 
czímerpecsétje: Acta l'olitica ex 1763. Nr. 15. jelzet alatt elhelye- 
zett iratokon található. 

Szeél de Encli Györgynek és nejének. Balogh Zsófiának 
1604-ben adományozott és 1629-ben Turócz vármegyében kihir- 
detett eredeti ármális: Oklevéltár 1532. ex 1811. jelzet alatt. 
Leszármazási táblák a nemességszerzötöl kezdve és az ármális 
másolata a nemesi iratok közt .,6>. <)4." jelzet alatt. Ezen ármális 
alapján Szeél György nemesi bizonyítványt kapott 1656-ban; (Sz. 
11.) József és János patai lakosok nemességére vonatkozó tanu- 
vallatási jegyzőkönyv hitelesíttetett 1809-ben ; János, József, György 
és Sándornak 1811-töl 1821-ig tartó hosszadalmas nemességvitató 
pere 1821-ben befejezést nyert, s ők Pest vármegye részéről neme- 
seknek ismertettek el : N. L. I. 382., II. 367. 

Szei;Iia, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. I 10. 
Nr. 18. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Sze^edy de Mezö-Szeged Ferencz 1646-ban kapott ármális 
levelet. Pest vármegyében a jelen században Szegedy Ferencz 
kineveztetett táblabírónak az 1829-ik évben ; a család leszárma- 
zási táblája: Polgári Perek fasc. 21. Nr. (>.. fasc. 37. Nr. 23. 
Czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 14. Nr. 2., fasc. 18. Nr. 5. 
jelzetek alatt őriztetik. 366 .Szegerdy — Szekér 

Szegenly, e/.ímerpecsét található a Balog család nemesi 
iratai közt. 

Szeiíleghetli.v Györgynek és G y ü r e Mihálynak az lf)59-ik 
évben adományozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok 
közt .,(?. 4.'' jelzet alatt. Kihirdettetett Pest vármegyében ugyan- 
azon évben. Nemesi vizsgálat alatt állott Szegi eghethy György 
lT30-ban; ifj. György 1755-ben: N. L. I. 382. 

Szeitz család, czímerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
260, Nr. 7(). jelzet alatt őrzött periratokon. 

Székely István Nyitra varmegye nemesi bizonyítványa alapján 
Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 1786- 
ban: N. L. 1.383. Albert kineveztetett táblabírónak Pest vármegyében 
1836-ban; Gábor 1861-ben. 

Székely, fehérmegyei család ; czímerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 184. Nr. 27. jelzet alatt található. 

Székely (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 115. Nr. 18. 

Székely (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 116. Nr. 23 

Székely (más), czímerpecsét: Végr. Okit. 1315/XI. 

Székely (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 17. Nr. 7. 

Székely de Biborczfalva, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
102. Nr. 20.', fasc. 109. Nr. 22 és 26., fasc. 116. Nr. 22., fasc. 
130. Nr. 52. jelzetek alatt található. 

Székely <le Dalnok, háromszéki erdélyi nemes család ; 
Székely Lászlónak Bethlen Gábor erdélyi fejedelem az 1616-ik 
évben adományozott ármális levelet; e családból származott 
Székely József Pest vármegyének 1877-töl 1895-ig fölevéltárosa. 

Székely, másként Németh Sándor (János fia), Somogy 
vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába 
felvétetett és kihirdettetett 1758-ban : N. L. I. 382. . 

Székely de Tasiiád család, czímerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 194. Nr. 52. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Szekér István, valamint fiai, Mihály, Márton, Pál és György, 
Veszprém vármegye nemesi bizonyítványa alapján kihirdettettek 
Pest vármegyében az 1770-ik évben : N. L. I. 383. Czímerpecsét : 
Acta Crim. ex 1835. Nr. 1000. jelzet alatt található. Szeklű — Szolcs 36V 

Szekfü család, czimerpecsétje : Polgári Perek íasc. 86. Nr. 
15. és 16. jelzet alatt elhelyezett peiiratokon található. 

Szekerkü János, Sámuel, András, Pál és ifj. János, Turócz 
vármegye bizonyilványa alapján 1801-ben; Pál kún-szent-miklósi 
lakos és fia l^al 1837-ben Pest vármegye nemesei sorába felvé- 
tettek és kihirdettettek: N. L. II. 351. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 169. Nr. 58. 

Szekréiiyessy, czímerpecsét a vármegyei oklevéltárban 64 XI. 
és 431 /XI. jelzetek alatt elhelyezett végrendeleteken található. 

Széky, azelőtt Stulfa Péter, pesti egyetemi tanárnak és 
nejétül Prandt Erzsébettől született József, Anna és Lujza, 
valamint második nejétől Haffner Antóniától született Károly 
és Mária gyermekeinek az 1817-ik évben adományozott ármális 
és névváltoztatási engedély hiteles másolata a nemesi iratok közt 
„S. o5." jelzet alatt található. Kihirdettetett Pest vármegyében 
ugyanazon évben: Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 41. Nr. 13. 
jelzet alatt található. 

Szeldma.ver de Biizitha család, czímerpecsétje : Processus 
Nobilitares fasc. 2. Nr. 62. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Szeleczéii.vi, czímerpecsét: a bajnai B o t h család nemesi 
iratai közt található. 

Szeleczky de Szelecz et Boczoiiád Márton lTI7-töl 1721-ig 
alispánnak, majd 1722-ben Pest vármegye országgyűlési követének 
választatikmeg; László megyei aljegyzőnek megválasztatott 1793-ban; 
Márton kihirdettetett 17öO-ban: N. L. I. 383. Táblabiróknak ki- 
neveztettek: Márton 1727-ben; Antal és ifj. Márton 1798-ban; 
Pál 1810-ben: és végül Antal 1822-ben. Czímerpecsét: Végr. Okit. 
665/ XI. Polgári Perek fasc. 3. Nr. 2., fasc. 4. Nr. 2., fasc. 5. Nr. 
12., fasc. 8. Nr. 17., fasc. lU. Nr. G., fasc. 18. Nr. 10.. fasc. 109. 
Nr. 2., fasc. 118. Nr. (>. Adatok: N. L. I. 383. 

Szelepchéiiyi de Polironcz György, esztergomi érsek 1667-tőI 
1685-ig — a nádori méltóság nem lévén betöltve — királyi hely- 
tartó s egyszersmind Pest vármegye főispánja volt 

Szeles, a Nagy-Kőrös és Kecskeméten elterjedt családnak 
nemesi bizonylat Nyitra vármegyétől a Szeles Mátyásnak 1632-ben 
adományozott ármális vonatkozólag : Acta Nobilitaria ex 1840. Nr. ;168 Szeles — Szemére 

fU4. jelzet alatt található ; eme Szeles család Kecskeméten lakó 
tagjai nemességükben megerősíttettek 1809-ben ; János András és 
Mihály csanádvármegyei lakosok 1823-ban ; Sámuel és fiai, Lajos 
és József 1840-ben ; József mérnök 1841-ben a nemesek főkönyvébe 
bevezettettek és erről bizonyítványt kaptak: N. L. II. 852. Tábla- 
biróknak kineveztettek : György 182S-ben ; Sámuel lelkész 1845-ben; 
József és György 186 l-ben. 

Szeles Ferencz, István, Béla, Mihály, József lóczi lakosok a 
nógrádvármegyei S z ele s családtól való leszármazásukat beigazol- 
ván 1785-ben kezdődött nemesség vitató perük 1802-ben befejez- 
tetvén, nemességük királyi megerősítést nyert ugyanezen évben : 
N. L. I. 384-387., 11. 352. 

Szeless, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 114. Nr. 37., fasc. 
200. Nr. 89, fasc. 276., fasc. 285. iNr. 45. 

Szeless (más), czímerpecsét : Acta Miscellanea ex 1786. Nr. 146. 

Szeless (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 177. Nr. 
43., fasc. 248. Nr. 10! . fasc. 273. Nr. 20. 

Szélesy Pál, nagy-körösi lakos. Nógrád vármegye bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és ki- 
hirdettetett 1776-ban: N. L. I. 387. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 4. Nr. 12. ex 1722., fasc. 80-82. Nr. 19. 

Szelle íle Nai?y-Al>ony, czímerpecsét a K o n c z család 
nemességi iratai kö/t: Pi'ocessus Nobililares fasc. 2. Nr. 52. jel- 
zet alatt található 

Szelle (le Nemes-Oltsa, czímerpecsét: Acta Nobilitaria ex 
1811. Nr. 1230. és Polgári Perek fasc. 186. Nr. 121., fasc. 192. 
N'r. 127., fasc. 251 Nr. 137. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Szelovics, lásd Z e 1 o v i c s név alatt. 

Szemére de eadeni, ős nemzetség, melyet történetiróink álta- 
lában a honfoglaló hét magyar vezérek egyikétől, Hubától szár- 
maztatnak le; a hírneves, líorsod-, Abauj-, Sáros-, Zemplén- és 
még számos vármegyébe sőt Erdélybe is szétágazó családból 
Pest vármegyében Ferencz kineveztetett táblabírónak az 1786-ik; 
István az 1820-ik esztendőben. A család czímerpecsétje : Végr. 
Okit. 1428/Xl., Polgári Perek fasc. 34. Nr. 25.. fasc. 89. Nr. 36., Szemére — Szendrey 369 

ííisc. yy. Nr. 13.. fasc. 217. Nr. 1. jelzet alatt elhelyezett iratokon 
található. 

Szemere de Pákos, tulajdonképpen a p á k o s i P a k s y csa- 
ládnak egy ága, a mely ősrégi családból Mihály belgrádi Szörényi 
bán a XV. század elején neveztetett először Z e m e r é-nek, ennek 
ükunokája volt pakosi Szem ere Miklós szabolcsi alispán 
a XVI. század elején, a kitől és nejétől, Dótzy Annától (Dótzy 
Kelemen leányától) kezdve a vármegyei levéltárban (Polgári Perek 
fasc. 08. Nr. 36.) egy leszármazási tábla található, mely levezeti 
a családot egész a múlt század közepéig. A leszármazási táblán 
a Nyakas Daróczy, Begányi. Holló, Bicskey, Kemethey, Zlinszky, 
Bogdányi, Félegyházy, Jármy, Száraz, Karándy, Megyery, Sze- 
leczky, Gyarmaty, Petrovay, Csiky és Bozeczky családok szere- 
pelnek. 

Szemere Istvánnak, nejének Magyar Annának és leányá- 
nak Ilonának, továbbá Vajkó Mihálynak és nejének Nagy 
Erzsébetnek, és gyermekeiknek, Mihály, Gergely, Zsuzsanna, Katalin 
és Ilonának, fivérének Vajkó Mihálynak és nővérének Gyenesné 
Ilonának és ez utóbbi gyermekeinek, Istvánnak és Annának az 
iTOl-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok közt .,.S>. 2." 
jelzet alatt őriztetik. Kihirdettetett Pest vármegyeben az lT02-ik 
évben: N. L. I. 387. 

Szemerey de Repcze-Szemere, tősgyökeres sopronvármegyei 
nemes család; czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 46. Nr. 27. 
jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Szemerédy de Tarcsány András, kineveztetett Pest vármegyé- 
ben táblabírónak az 18ü4-ik évben; István, pesti lakos (András 
livérének Józsefnek fia) 1819-ben Pest vármegye nemesei közé 
felvétetett és kihirdettetett: N. L. II. 381 ; a család czímerpecsétje: 
Acta Nobilitaria ex 1818. Nr. 2379. jelzet alatt található. 

Szeuczy Ferencz és fiai, József, Ádám és László, valamint 
fivérei Márton-Adám és Sámuel az 1719-ik évben kaptak ármális 
levelet. Szenczy István, vérségi lakos, Pest vármegye részéről nemes 
bizonyítványt kapott az 1716-ik évben : N. L. I. 388. 

Szendrey család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 43. Nr. 13. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

24 370 Szeniczey — Szentiváiiyi 

Szeilicze.v Ferencz, Andrits és István, érsekujvári. továbbá 
Márton és Ádám. félegyházi lakosok, 1787-ben kaptak ármális- 
levelet; Gusztáv Tolna vármegye bizonyítványa alapján Pest vár. 
megye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 1841-ben : I. 388. 

Szeilicze.v, másként Bárány, lásd ez utóbbi név alatt. 

Szentbalázsy család, czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 
1814. Nr. 1598. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Szeiitbeiiedeky, Bars vármegyében ismert régi nemes csa- 
lád ; Mihály nemesi vizsgálata az 1724-ik évből : N. L. 1. 388-ik 
lapon található. 

Szenté Pál. előbb szemerei, később nagykőrösi lakosnak 
nemesi bizonylat Komárom vármegyétől : Acta Nobilitaria ex 1844. 
Nr. 3737. ; nevezett Szenté Pál ezen bizonyítvány alapján 1797- 
ben ; Péter, ráczkevei lakos és gyermekei, Zsuzsanna, Pál, Péter 
és Julianna, Fehér vármegye bizonyítványa alapján 1821-ben ; Pál, 
ráczkevei lakos, 1835-ben Pest vármegye nemesei sorába felvéte- 
tett és kihirdettetett : N. L. I. 524. Leszármazási tábla a nemesi 
iratok közt „Sz. 53."' jelzet alatt. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 123. Nr. 27. 

Szentes, másként P a t h y-S z e n t e s István és Miklós, nagy- 
körösi lakosok, az 1804-ik évben nemesi bizonyítványt kérvén, 
nemesség-vitató perre utasíttattak : N. L. II. 359. 

Szent-Oály Istvánnak az 1695-ik évben adományozott ármális 
kihirdettetett Pest vármegyében az 1696-ik évben ; József, rácz- 
kevei lakos és fia István, Esztergom vármegye bizonyítványa alap- 
ján Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 
1844-ben : N. L. I. 388. Czímerpecsét az Acta Pohtica ex 1763. 
Nr. 9. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Szentgyörgyvölgyi család, czímerpecsétje a Polgári Perek 
fasc. 191. Nr. 58. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Szentiványi de eadem Vincze, az átmeneti kormányrendszer 
idején 1849-től 1860-ig királyi biztosnak neveztetett ki. Tábla- 
biróknak kineveztettek : Szentiványi Ferencz 1780-ban ; Bonaven- 
tura 1790-ben ; József 1 793-ban ; Medárd 1795-ben ; László 1807- 
ben; Márk 1810-ben; Péter 1810-ben; végül Anselm 1820-ban. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 91. Nr. 13., fasc. 124. Nr. 55., Szentíványi — Szentpály 371 

fasc. 1H4. Xr. 106. Végr. Okit. 1072 XI. Leszármazási tábla: 
Polgári Perek fasc. 40. Nr. 42. 

Szentkereszt.v de Yág-Szent-Kereszt et Szekula család, czí- 
merpecsétje a Polgári Perek fasc. 166. Nr. 60.. Acta Crim. ex 
1828. Nr. 5590. és Végr. Okit. 1256 XI. jelzetek alatt elhelyezett 
iratokon illetve végrendeleten található. 

Szentkirály de Ér-Szent-Király Ferencznek, nejének, D e s e ö 
Zsuzsannának és gyermekeiknek 1582-ben adományozott ármális 
hiteles másolata: oklevéltár 30/1277. és a nemesi iratok közt 
^<S>. 21." jelzet alatt. Szentkirály Pál. János és Mihály 1700-ban; 
István. János, Pál és József, kecskeméti lakosok, 1730-ban ; Pát 
és fiai. Pál és Antal, továbbá fivérei, István, Gáspár, József, 
továbbá János és másik Pál 1754-ben a nemesek főkönyvébe 
bevezettettek és erről bizonyítványt kaptak : N. L. I. 389. Tábla- 
biróknak kineveztettek: László 1793-ban; Móricz 1838-ban. László 
1798-tól kezdve aljegyzőnek, majd főjegyzőnek, 1818-ban közfel- 
kiáltással alispánnak, és három izben (1804.. 1805. és 1830.) 
Pest vármegye országgyűlési követének választatott meg; Móricz 
1832-ben főjegyzőnek, 1845-ben alispánnak választatott meg, 
1846-ban kineveztetett a kunok kapitányának és 1847-ben ország- 
gyűlési követnek választatott meg. Czímerpecsét : Végr. Okit. 
4Í4/XI., Polgári Perek fasc. 4. Nr. 1. ex 1721.. fasc. 34. Nr. 10. 

Szent-Kiriák jcsalád, 1688-ik évi ármális-levele László és 

György javára Mária Terézia királynő által megerősíttetett az 

1762-ik évben; kihirdettetett Pest vármegvében 1763-ban: N. L. 
I. 389. 

Szentniártonyi család, czímerpecsétje az Acta Politica ex 
1760. Nr. 12. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Szentniihályfalvay család, czímerpecsétje a Polgári Perek 
fasc. 131. Xr. 96. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Szentniiklósy János 1693-ban Pest vármegyében helyettes 
vármegyei biztosnak választatott meg; a család czímerpecsétje a 
Bolgári Perek fasc. 7. Nr. 16.. fasc. 16. Nr. 29. jelzetek alatt 
elhelyezett periratokon található. 

Szentpály család, czímerpecsét a Polgári Perek fasc. 20. 
Nr. 13. és 15. jelzet alatt őrzött periratokon található. 

24* 372 Szentpétery — Szerecsen 

Szeiitpétery Sándor, kineveztetett Pest vármegyében tábla- 
bírónak az 1861-ik évben; a család czímerpecsétje a Polgári 
Perek fasc. 148. Nr. 34., fasc. 186. Nr. 119., fasc. 196. Nr. 99., 
fasc. 245. Nr. 22. jelzet alatt találh-jtó. 

Szeutpétery-Feliiagy, másként rákosi Nemes János, úgy- 
szintén fia, unokája és fivérei. Vas vármegye bizonyítványa alap- 
ján Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 
az 1809-ik évben : N. L. II. 296. 

Szép András nemességére vonatkozó tanuvallatási jegyző- 
könyv 1656-ból a nemesi iratok közt ,,Sz. .9." jelzet alatt ; nemesi 
vizsgálata: N. L. I. o90., a család czímerpecsétje a Polgári Perek 
fasc. 144 Nr. 2., fasc. 180. Nr. 2. jelzetek alatt található. 

Szépe, czímerpecsét : Végr. Okit. 429/XI. és Acta .Miscellanea 
ex 1783. Nr. 18. jelzetek alatt levő iratokon található. 

Szepessy de Négyes Zsigmond, Pest vármegyében kinevez- 
tetett táblabírónak az 182Ü-ik évben ; a család czímerpecsétje a 
Polgári Perek fasc. 106. Nr. 18., fasc. 110. Nr. 9., fasc. 115. 
Nr. 22., fasc. 144. Nr. 22. és Acta Nobilitaria ex 1811. Nr. 892. 
jelzetek alatt található. 

Széplaky András ITU-ben kapott III. Károly királytól ármá- 
lis-levelet; a család czímerpecsétje: Acta Crim. ex 1838. Nr. 864. 
és Acta Politica ex 1780. Nr. 2., Polgári Perek fasc. 32. Nr. 9., 
fasc. 143. Nr. 174., fasc. 259. Nr. 54., Acta Miscellanea ex 1742. 
és ex 1752. Nr. 3 jelzetek alatt található. 

Szepsy, másként Szabó, lásd az utóbbi név alatt. 

Szerb család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 250. Nr. 
31. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Szerdahelyi Pálnak és fiának Józsefnek hódmezővásárhelyi 
lakosnak nemesi bizonylat Nyitra vármegyétől 1822-böl : Acta 
Nobilitaria ex 1839. Nr. 4972., ugyanezen bizonyítvány alapján 
Szerdahelyi József színmíivész és fia Kálmán. Pest vármegye 
nemesei közé felvétettek, kihirdettettek és erről bizonyítványt kap- 
tak 1839-ben: N. L. II. 364. 

Szerecsen család, czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 178. 
Nr. 91., fasc. 254. Nr. 24. jelzetek alatt elhelyezett periratokon 
talnlható. Szeredy — Szikoray 373 

Szoredy Ferencz Pest vármegye nemesei sorába felvétetett 
és esküdtnek niegválusztatott 1692-ben : N. L. I. 390. Czímer- 
peesétje : Aeta Miscellanea ex 1G98. Nr. 5. jelzet alatt található. 

Szerencsés család, ezímerpecsétje Acta Miscellanea ex 1785. 
Nr. 49. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Szereiiesy de Szis;t'th István, kineveztetett táblabironak Pest 
vármegyében az 1829-ik évben, ezímerpecsétje a Várady ügyvéd 
után maradt iratok közt fasc. I. jelzet alatt található. 

Szoreiika család, ezímerpecsétje az Acta Nobililaria ex 1809. 
Nr. 79(). jelzet alatti iratokon található. 

Szerény de Közép-Gétz Gábor, kineveztetett táblabírónak 
Pest vármegyében az 1793-ik évben ; a család ezímerpecsétje : 
Acta Nobilitaria ex 1810. Nr. 3070. és Polgári Perek fasc. 19. 
Nr. 5., fasc. 36. Nr. 13., fasc. 155. Nr. 80. jelzetek alatt található. 

Szeriiyey, czímerpecsét az ügyvédek után maradt különféle 
családi iratok közt Nr. 856. jelzet alatt található. 

Szervánszky Ádám, mérnök, I, Ferencz királytól az 1795-ik 
évben ármális levelet kapott; a család ezímerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 173. Nr. 27. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Széwald Márton és íiai, Károly-József, János-Márton és 
Ferencz, valamint leánya Anna-Mária az 1699-ik évben kaptak 
ármális levelet. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 136. Nr. 3. a 
Tóth ü. u. m. iratok közt fasc. 7. Nr. 150. jelzetek alatt található. 

Szeveriiiy családra vonatkozó adatok : a velük atyafiságban 
lovö bajnai Both család iratai közt találhatók. 

Szigety János és József Nógrád vm. bizonyítványa alapján 
Pest vm.-ben kihirdettettek az 1812-ik esztendőben: N. L. I. 391. 

Szi^ety, másként Tóth András, tápió-szelei lakos, Vas vár- 
megye bizonyítványa alapján Pest vármegyében kihirdettetett az 
1793-ik évben: N. L. I. 390.; a család leszármazási táblája a 
nemesi iratok közt „6V. -í^." jelzet alatt található. 

Szijí^yártó, másként B ott ka, lásd ez utóbbi név alatt. 

Szikora Miklós, kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak 
az 1765-ik évben. 

Szikoray család, ezímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 43. 
Nr. 27. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. n74 Szikszay — Szilassy 

S/ikszay István, János, Gergely, Mihály és Pál abonyi lako- 
sok nemességükre vonatkozó tanuvallatások hitelesíttettek az 
1801-ik évben: N. L. lí. 34V). 

Szilády család, czímerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 1805. 
Nr, 1874. Polgári Perek fasc. 113. Nr. 21. jelzetek alatt elhelyezett 
iratokon található. 

Szilái?yi István Sopron vm. bizonyítványa alapján az 1743-ik 
évben; Károly könyvnyomdász és fiai, József és Lajos Bihar vm. bi- 
zonyítványa alapján 1842 ben Pest vm.-ben kihirdettettek :N.L. I. 391. 

Szilágyi, másként Chákó Nagy István, János és Mihály, 
valamint suhari Nagy Mihály, kecskeméti lakosok, a nemessé- 
gükre vonatkozó adatok beszerzésére Nyitra vármegyéhez utasít- 
tattak 1813-ban. N. L. II. 283. és Acta Nob. ex 18Ü3. Nr. 1353. 

Szilíigyi, másként Pápay István és Györgynek kiállított nemesi 
bizonylat Sopron várm. részérül 1742-böl, és leszármazási tábla 
Szilágyi Györgytől kezdve: Acta Nob. ex 1792. Nr. 203,; István 
Heves vm. bizonyítványa alapján kihirdettetett az 1792-ik évben : 
N, L. I. 391, 

Szilágyi (le Udvarliely Istvánnak Rákóczy György ei'délyi 
fejedelem által az l(}33-ik évben adományozott ármális a nemesi 
iratok közt ,,8z. 13.'' jelzet alatt; Szilágyi József kihirdettetett az 
1778-ik évben: N. L. I. 391. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 27. 
Nr. 1.. fasc. 34. Nr. 13. és a Nagy nemesi iratok közt. 

Szilassy (le eadem et Pilis tősgyökeres pestmegyei család, 
melynek egy ága Lösoiicz-Tugárt kapta Mátyás királytól 1477-ben 
donatióba és (mint alább olvasható) ettől vette elönevét. E szélesen 
kiterjedt ős nemzetség számos tagja töltölt be előkelő állásokat 
Pest vm.-ben, s viselnek előkelő hivatalokat ma is; igy megválasz- 
tattak: Szilassy András esküdtnek l()(J7-ben ; József alszolgabirónak 
1829-ben; főszolgabírónak 183()-ban ; István alszolgabirónak 1841- 
ben ; főszolgabírónak 1845-ben; s alispán volt 1873-töl 1877-ig; 
János alszolgabirónak 184S-ban; Elek 1883-tól segédszolgabiró, 
megválasztatott szolgabírónak 1889-ben; főszolgabírónak 1892-ben; 
kineveztetlek Ib. segédszolgabirónak : György 1884-ben; László 
188()-bnn; Ernő tb. főügyésznek 1883-ban. Táhlabiróknak : János 
1784-ben; József 179()-ben; Márton 1799-ben; László ISlO-ben'; 
ifj. József 1818-ban ; Ferencz 182()-ban; György és József 1841-hen; 
végül Kálmán lS(')l-ben. C/.ímorpecáét : \é»\\ 204 XI., 205/XI. Polgári Szilassy — Szira 375 

Perek fasc. 20. Nr. 8., fasc. 249. Nr. 23., fasc. 272. Nr. 10.. íasc. 
274. Nr. 33. jelzetek alatt található. 

Szilasy (le eadeiii et Tiia:ár László kineveztetett táblabíró- 
nak Pest vármegyében az 1772-ik évben. 

S/illa család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 186. Nr. 
102. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Szlltz, Szabolcs vármegyében ismert nemes család; czímer- 
pecsétje : ProcessLis Nobilitares l'asc. 2. Nr. 59. jelzet alatt elhe- 
lyezett iratokon található, 

Szilvay de Bella et Ki.s-Sztaiikócz család, czímerpecsétje: 
Polgári Perek fasc. 16. Nr. 6. és az oklevéltárban 927/XÍ, jelzet 
elhelyezett végrendeleten található. 

Szilvásy család, czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 118. 
Nr. 35.. fasc. 136. Nr. 4., fasc. 183. Nr. 85. jelzetek alatt elhe- 
lyezett periratokon található. 

Szily de Nairy-Szi^eth, már a XIV. században szereplő birtokos 
nemes család „dombai" előnévvel; ősi lakhelye Somogy vármegye, 
honnét Horvátországba, majd vissza Somogyba s egyik ága Pest- 
megyébe származik át, holis Abonyban, Bia-Torbágyon, Páhipusz- 
tán és Izsákon birtokosok. József 1784-töl kezdve Pestmegye 
alispánja, majd országgyűlési követe volt 1798-ig, szeptemvirré 
való kineveztetéséig. Pestmegyci táblabiróknak kineveztettek: János 
1810-ben; Antal 1818-ban; Ádám 1832-ben; István 1845-ben; 
Dániel és István lS61-ben; Barabás szolgabíró 1836-ban és a 
hetvenes években árvaszéki elnök; Lajos ugyanakkor szolgabíró 
volt. Czímerpecséi : Végr. Okit. 1011/XI., 175Í/XI. Polgári Perek 
fasc. 38. Nr. 14., fasc. 93. Nr. 1., fasc. 157. Nr. 46. 

Sziiia, lásd S i n a név alatt. 

Sziiií;er János és gyermekeinek, János, Mátyás, Ferencz, 
Zsuzsanna. Borbála, Jiidith. és József leszármazási táblája: Pol- 
gári Perek fasc. 80—82. .\r. 43. jelzet alatt található. 

Szinkentaler család, czímerpecsétje az ügyvédek után maradt 
különféle családi íratok közt Nr. 1501. jelzet alatt található. 

Szira Gergelynek az 17I8-ík évben adományozott eredeti 
armális a vármegyei oklevéltárban 30/1271.; másolata (melyen 
tévesen Györf/jjnek mondatik) és leszármazási tábla a nemesi 376 Szira — Szívós 

iratok közt „6>. 3.'' jelzet alatt. Szira Ádám és Gergely nagy- 
körösi lakosoknak 1799-ben kezdődő s 1818-ban befejezetlenül 
felhagyott nemességvitató perükre vonatkozó adatok: N. L. I. 
402. és II. 873. lapokon olvashatók. 

Szirniay (le eadeni, Ádám kineveztetett Pest vármegyében 
táblabírónak az 1793-ik; Boldizsár az 1820-ik ; ifj. Ádám az 
1829-ik évben; a család czímerpecsétje : Acta Nobilitaria ex 1829. 
Nr. 3743. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Szita (le Salfa Bálint 1587-ben kapott ármális levelet; 
a család czímerpecsétje: l'olgári Perek fasc. 150. Nr. 17.. fasc. 
251. Nr. 47., Végr. Okit. 8ri5/Xl. jelzetek alatt található. 

Szivák Mártonnak és nejének Zsófiának, valamint fiainak, 
Tamás, János, István, Miklós, Mihály és Gergelynek I. Lipót 
király 1667-ben adományozott ármális levelet. Pest vármegyében 
Szivák Imre dr. országgyűlési képviselő, pestmegyei birtokos 
és Pest vármegyének 1876-ban kinevezett tiszteletbeli főügyésze, 
valamint gyermekei Margit. Irén és Imre a bemutatott leszárma- 
zási oklevelek alapján kihirdettettek az 181)8-ik évben : N. L. 
II. 382. 

Sziv()s János nemességszerzőtől és nejétől, Erdős Annától 
1667-től kezdve leszármazási tábla a nemesi iratok közt ^Sz. 62." 
jelzet alatt. Leszármazási tábla János i<is-kőrösi lakostól 1719-töl 
kezdve: Acta Nobilitaria ex 1836. Nr. 3503. Ugyancsak leszár 
mazási tábla: Polgári Berek fasc. 126. Nr. 28; Szívós Pál krassó- 
vármegyei barrai lakosnak nemesi bizonyítvány Pest vármegyétől : 
Acta Nobilitaria ex 1835. Nr. 915. A nemességszerzö Szívós János 
kihirdettetett Pest vármegyében 1667-ben; ifj. János és fia Pál 
1725-ben; István nagy-körösi lakos 1730-ban; János kecskeméti 
lakos 1755-ben; másik János 1772-ben; Pál és fiai, Pál, István és 
László, valamint leányai, Julianna és Erzsébet 1813-ban ; Pál 1835- ■ 
ben ; végül Szívós István, Mihály. János, József, Pál és Ferencz. ismét 
István, Sándor. Ferencz és Mihály, valamint fiaik, ii. m. Istvánnak 
fiai, István, Ambrus, Antal és Gedeon ; Mihály fiai, Zsigmond és 
Gábor; János fiai. Károly és Lajos; Fereneznek fia Ferencz; 
másik Istvánnak fiai, Péter és Bálint; Sándornak fiai, Imre ós 
Albert; Fereneznek fia Ádána és Mihály fia Simon, mindannyian 
nagy-körösi lakosok. Pest vármegye nemesi főkönyvébe bevezettet- 
tek és erről bizonyítványt kaptak: N. L. I. 391., II. 392. Czímer- Szívós — Szlaniczkv 377 

pecsét: Polgári Perek fasc. 11. Nr. 11.. fasc. '2ö7. Nr. 42. B,, 
fase. 249. Nr. 4. 

8zÍTüs, másként B a r á t h Jánosnak, nejének Kasza p 
Judithnak. valamint iiainak János és Pálnak és leányainak. Anná- 
nak és Erzsébetnek az 1696-ik évben adományozott ármális kihir- 
dettetett Pest vármegyében 1697-ben ; Pál kecskeméti lakos 
1730-ban; János ugyancsak kecskeméti lakos 1754-ben Pest vár- 
megye nemesei sorába felvétettek, kihirdettettek és erről bizonyít- 
ványt kaptak: N. L. I. 391. 

Szívós, másként Szőrös András, bemulatván eredetiben 
ármális levelét, Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és 
kihirdettetett az 1673-ik évben: N. L. I, 391. A család leszárma- 
zási táblája: Polgári Perek fasc. 126. Nr. 28. jelzet alatt található. 

Szixty család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 108. 
Nr. 3. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Szy Gábor, Imre és József Borsod vármegye bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdet- 
tettek az 1.^25-ik évben: N. L. II. 385. 

Szlábiy:h Andrásnak, a budai királyi vár inspektorának, 
nejétől, Sághy Anna Máriától született gyermekeinek, Alajos. 
Ferencz, József, Fülöp, Mária Krisztina. Mária Anna, Janka 
Jo/.efa és Teréznek az 1791-ik évben adományozott ármális 
a nemesi iratok közt „Sz. 00/' jelzet alatt. Kihirdettetett Pest 
vármegyeben ugyanazon évben: N. L. 1. 392. 

Szlacsáiiyi (ie eatlein család, czímerpecsétje az Acta Nobi- 
litaria ex 1834. Nr. 2738. jelzet alatt elhelyezett nemességi ira- 
tokon található. 

Szlaliú, czímerpecsét található a Polgári l'erek fasc. 148. 
Nr. ,30. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Szlamo.sder, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 26. Nr. 38. 
és 39. Leszármazási tábla Szlarnosder Demetertől kezdve ugyanott; 
a táblán az Ignátovics, Kalasovics, Stojanovics, másként Kiesi- 
novics családok szerepelnek. 

Szlaiiiczk.v, másként B r n u 1 a Márton, Pál és Miklós, pilisi 
lakosok, Nógrád vármegyének — az ott elhelyezett 1681-ik évi 
armálisra vonatkozó bizonyítványa alapján 1792-ben; Mihály (Már- 378 Szlaniczky — Szluka 

ton unokája) nagylaki birtokos 1825-ben Pest vármegye nemesei 
sorába felvétettek és kihirdettettek: N. L. I 61., II. 37. Egyebek- 
ben lásd B r n u 1 a név alatt. 

Szlatiiiy Miklós, Mihály és János testvéreknek az 1659-ben 
adományozott ármális a nemesi iratok közt ..Sz. 83."' jelzet alatt; 
ugyanott leszármazási tábla is. Szlatiny Ferencz budai városbiró 
1773-ban nemesi bizonyítványt kapott : Processus Nobilitares fasc. 
1. Nr. 14. Szlatiny Ágoston, budai lakos, hasonlókép nemesi bizo- 
nyítványt kapott az 1803-ik évben: N. L. I. 393. Táblabírónak 
kineveztetett Szlatiny Ferencz 1807-ben. Czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 5. Nr. 12., fasc. 6. Nr. 10. fasc. 63. Nr. 28. jelzetek 
alatt található. 

Szlavnicza család, czimerpecsétje: Polgári Perek fasc. 119. 
Nr. 8. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Szlávy (le Erkeuéz et Okáiiy László kineveztetett Pest vár- 
megyében táblabírónak az 1833-ik évben; a család czimerpecsétje: 
Acta Miscellanea ex 1767. Nr. 2. és 1774. Nr. 6., Végr. Okit. 
1067/XI., Polgári Perek fasc. 20. Nr. 11. jelzet alatt található. 

Szloboda család, czimerpecsétje : Polgári Perek fasc. 152. 
Nr. 9., fasc. 153. Nr. 11., fasc. 165. Nr. 8., fasc. 276. és Végr. 
Okit. 47/XI. jelzetek alatt levő iratokon, illetve végrendeleten ta- 
lálható. 

Szlovajcsek család, czimerpecsétje: Polgári Perek fasc. 16. 
Nr. 1. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Szlovenics Mihálynak, Heves- és K. -Szolnok vármegye által 
az 1702-ik évben kiadott nemesi bizonyítvány a nemesi iratok 
közt „Sz. 23." jelzet alatt. Nemesi vizsgálata: N. L. I. 394. Czí- 
merpecsét: Acta Miscellanea ex 1742; Polgári Perek fasc. 4. Nr, 
12., fasc. 28. Nr. 38. jelzetek alatt található 

Szluha (le Verlx), czímerpecsét a S z o m o r család nemesi 
iratai közt és Polgári Perek fasc. 52. Nr. 12 , fasc. 93. Nr. 8. 
jelzet alatt található. 

Szluka Gáspár és Miklós 1622-ben kaptak ármális levelet, 
mely Trencsen vármegyében hirdettetett ki ; a család czimer- 
pecsétje: Polgári Perek fasc. 76. Nr. 22. jelzet alatt elhelyezett 
periratokon található. Szmarsonka - Szóda ^79 

SziiiJirseiika, család czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 18G. Nr. 122. jelzet alatt őrzött periratokon. 

Szmertnik család, czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 151. 
Nr. -4;l jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

S/methaiiovich (Szmetana) Gáspár és Ádám, midün 1791- 
ben ármalis levelöket kapták, gyermekeikkel együtt nevüket 
Szmelliaiiovichra változtatták; a család czímerpecsétje: Polgári 
Perek fasc. 114. Nr. 81. jelzet alatt található. 

Szmolka.v Miklós és Jánosnak az 1687-ik évben adományozott 
ármális kihirdettetett Pest vármegyében az 1688-ik évben N. 
L. I. 526. 

Szmreesáiiyi de Sziiirecsáiiy, már az Árpádkorban szereplő 
ös nemes család; ősi fészke Liptó vármegye; a család czímer- 
pecsétje: Polgári Perek fasc. 1G7. Nr. 97. jelzet alatt levő iratokon 
található. 

Szohoiiya de Níiü:y-Endr»Ml et Földéiiies, czímerpecsét a Pol- 
gári Perek fasc. 98. Nr. 10., fasc. 181. Nr. 76.. fasc. 141. Nr. 120.; 
Acta Miscelhinea ex 1783. Nr. 18. jelzetek alatt elhelyezett ira- 
tokon található. 

Szohoszlay, másként Márton de Zsarolván e t M á n d. 
lásd ez utóbbi név alatt. 

Szoboszlay, máskép T u r y család nemességi vizsgálatára 
vonatkozó adatok és Szatmár vármegye ide vonatkozó bizonyít- 
ványa: Nemesi Lajstrom I. 394. és II. 308. lapokon; czímerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 67. Nr. 11. jelzet alatt található. 

Szohovits .János, Helytartó Tanácsi fogalmazónak, továbbá 
fiainak, János-Alajos és Ferencznek, valamint leányának Piózának. 
az 1881 -ik évben adományozott ármális levél kihirdettetett Pest 
varmegyében az 1882-ik évben; nemesi bizonvítványt kaptak 
1889-beii: N. L. 11. 890. 

Szocsirs de Nemes-Sáífod család, czímerpecsétje : Acta Poli- 
lica ex 1778. Nr. 48. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

SzíMhi István és .lánosnak nemesi bizonylat Hars vármegve 
részérfd I7(*)l-böl a Szóda Istvánnak 1642-b('n adományozott 
armalisra vonatkozólag: Processus Nobilitares fasc. 1. Nr. 7. es 3K0 Szóda — Szombalhy 

a nemesi iratok közt „Sz. 24." jelzet alatt. Nevezett István és fiai, 
István és János, valamint unokái, Péter és János, mindannyian 
áporkai lakosok 1762-ben ; István és János, Bars vármegye bizo- 
nyítványa alapján 1770-ben; János, áporkai lakos, valamint fiai és 
unokái 1805-beu Pest vármegye nemesei sorába felvétettek, kihir- 
dettettek és erről bizonyítványt kaptak : N. L, I. S94. 

Szokolíiy Jánosnak, nejének, Kapoczka Erzsébetnek és 
fivéreinek, István és Andrásnak az 1664-ik évben adományozott 
ármális, valamint leszármazási tábla a nemesi iratok közt „Sz. 4."" 
jelzet alatt; kihirdettetett Pest vármegyében 1726-ban; István 
bizonyítványt kapott 1731-ben ; ifj. István, János és Márton, péczeli 
lakosok 1789-ben ; végül János és István Veszprém- és Komárom 
vármegyék bizonyítványa alapján 1825-ben Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetnek és erről bizonyítványt kaptak : N. L. I. 395. és 
458. Egyéb adatok : Processus Nobilitares fasc. I. Nr. 42. 

Szokolyi család, czímerpecsétje az Acta Politica ex 1782. 
Nr. 74. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Szokonya József, István, Mihály és János 1776-ban Pest 
vármegyétől nemesi bizonyítványt kaptak. Egyebekben lásd 
Borbély és Segesváry nevek alatt. 

Szolarcsik család, czímerpecsélje a Polgári Perek fasc. 123. 
Nr. 16. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Szoldits család czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 251. 
Nr. 56., fasc. 264. Nr , 78., fasc. 285. Nr. 43. jelzetek alatt el- 
helyezett periratokon található. 

Szombathelyi János, váczi lakos, nemességének igazolása 
köteleztetett 1797-ben: N. L. I. 525; a család czímerpecsétje: Acta 
Nobilitaria ex 1825. Nr. 4267.; Polgári Perek. fasc. 179. Nr. 117. 
jelzetek alatt található. 

Szomhathy, másként Dienes Antal és Benjámin, bem.u- 
tatván a nagyatyjuknak adományozott ármális levelet, Pest vm. 
nemesei sorába felvétetnek és kihirdettetnek 1774-ben ; hasonlókép 
kihirdettetett Szombathy József, czeglédi lakos, Pozsony vármegye 
bizonyítványa alapján az 180l-ik évben: N. L. I. 101. és 397. 
A család czímeri)ecsétje : Polgái-i Perek fasc. 156. Nr. 103. jelzet 
alatt elhelyezett periratokon található. Szombathy — Szőke 381 

Szoiubíithy-Cseli, lásd Cseh-Szombathy név alatt. 

Szoinor Jánosnak Komárom vármegye által kiadott nemesi 
bizonylat 1799-böl a Szomor Gergely, Balázs, János, György, Péter 
es Mihálynak 1650-ben adományozott ármalisra vonatkozólag és 
leszármazási táblák a nemesi iratok közt „6>. 36.' jelzet alatt; 
az ármális kihirdettetett Pest vármegyében 1791-ben ; Máté és 
András, kecskeméti lakosok 1798-ban; Ilona, Anna, Mária és Er- 
zsébet 1799-ben ; György, patyi lakos, ugyancsak Komárom vár- 
megye bizonyítványa alapján 1800-ban kihirdettettek és erről 
bizonyítványt kaptak : N. L. I. 398., II. 34 Czímerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 104. Nr. 21. és Acta Miscellanea 1778 Nr. 14. 

Szoiidy Sámuel Szabolcs vármegyének az ott kihirdetett s 
őrzött 1652-ik évi ármalisra vonatkozó bizonyítványa alapján 
Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett az 
1771-ik évben: N. L. I. 398. 

Szoiitái^h (le Zal>ar család IBIU-ik évi ármálisa a szepes- 
vármegyei levéltárban található. Pest vármegyében Szontagh 
Mihály kineveztetett táblabírónak 1795-ben; István lS24-ben ; 
Mátyás, budai lakos, Árva vármegye bizonyítványa alapján kihir- 
dettetett 1844-ben : II. 365. Czímerpecsét : Polgári Perek íasc. 
276. jelzet alatt és a bajnai Both család iratai közt található. 

Szoute (le Heriiád-Szt.- András Pál, donationális levelet 
kapott az 1820-ik évben, mely Borsod vármegyében kihirdettetvén, 
ugyanezen vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetett Pest var- 
megyeben is: N. L. II. 382. 

Szopkovics család, czimerpecsétje a Polgári Perek íasc. 6. 
Nr. 8. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Szöcs, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 18. Nr, 30. 

Sz(»cs (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 21. Nr. 0. 

Szögyt^ny de Maí^yar-Szíígyén László kineveztetett l^cst 
vármegyében táblabírónak az 1831-ik évben; a család czímer- 
pöcsétje: Végr. Okit. 355/XI., Acta Crim. ex 1821. Nr. 4793. Crim. 
ex 1822. Nr. 465. Polgári Perek fasc. 49. Nr. 8. jelzetek alatt 
őrzött iratokon található. 

Szőke de Csajág, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 21. 
Nr. 22., fasc. 155. Nr. 77. jelzetek ^alatt őrzött iratokon található. 382 Szőke — Sztankovich 

Szőke (le 8zeiit-Király-Sza)>adju család, czimerpecsétje talál- 
ható a Polgári Perek fasc. 155. Nr. 80. jelzet alatt elhelyezett 
periratokon. 

Szökő család, 1669-ik évi ármális levele található az egri 
káptalani levéltárban ; a család czimerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 62. Nr. 12. jelzet alatt levő periratokon látható. 

Szőllösy család, czimerpecsétje az Acta Politica ex 1760. 
Nr. 5. és Polgári Perek fasc. 16. Nr. 1.. fasc 190. Nr. 90. jel- 
zetek alatt őrzött iratokon található. 

Szöiiyi Pál, Szabolcs vármegye bizonyítványa alapján Pest 
vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett az 1844-ik 
évben : N. L. II. 357. 

Szörényi, Nyitra vármegyéből szétágazó régi nemes család ; 
czimerpecsétje: Polgári Perek fasc. 16. Nr. 19., fasc. 128. Nr. 18. 
a Takács család nemesi iratai közt: Acta Nobilitaria ex 1797. 
Nr. 671. és Acta Nobilitaria ex 1843. Nr. 5958. jelzetek alatt 
található. 

Szőrös, másként Szívós, lásd ez utóbbi név alatt. 

Szpall család, czimerpecsétje: Polgári Perek fasc. 19. Nr. 
9. és a Szabó István ügyvéd után maradt iratok közt fasc. 19. 
jelzet alatt található. 

Sztamöra, lásd Malenicza név alatt. 

Sztaniczky család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 189. 
Nr. 49. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Sztanics, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 87. 
Nr. 33. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Sztanáczky, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 34. 
Nr. 5. jelzet alatt őrzött periratokon. 

Sztaniszló, lásd S t a n i s z 1 ó név alatt. 

Sztankovich (S t a n k o v i c h) János és Miklós ármális levele 
1707-böl hiteles másolatban: Acta Nobilitaria ex 1827. Nr. 2280. 
és a nemesi iratok közt „Sz. 67. '' jelzet alatt található ; ugyanezen 
ármális alapján János és György 1766-ban Pest vármegye nemesei 
sorába felvétettek és kihirdettettek: N. L. I. 366. Czimerpecsét: 
Végr. Okit. 259/XI. Sztankovits — Sztrisits 383 

Sztaiikovits Jánosnak és nejétől, Gruits Annától született 
fiának, Mihálynak, az 1792-ik évben adományozott ármális a nemesi 
iratok közt „Sz. 49.'' jelzet alatt; kihirdettetett Pest vármegyében 
ugyanazon évben ; Benjámin, mohácsi lakos, eme Sztankovics 
Jánostól való leszármazását beigazolván, 182T-ben Pest vár- 
megyétől nemesi bizonyítványt kapott : N. L. I. 367. Táblabírónak 
kineveztettek Sztankovics János és István az 1832, évben. Czimer- 
pecset: Polg. Per. fasc. 134. Nr. 5. Egyéb adatok: N. L. I. 366. 

Sztaiikovszky család, czímerpecsétje: Polgári Perek fasc 
84. Nr. 36. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Sztáray de Sztára et Nagy->Iihály srróf Albert, kinevez- 
tetett Pest vármegyében táblabírónak az 1823-ik évben; a család 
czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban 40'XI. jelzet alatt el- 
helyezett végrendeleten található. 

Sztariczky család, czímerpecsétje található az Acta Mis- 
cellanea ex 1761. Nr. 5. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Sztárok János az 1797-ik évben kapott ármális levelet ; a 
család czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban 1244/XI. jelzet 
alatt elhelyezett végrendeleten látható. 

Szték, másként Zolnay. czimerpecsét található a Polgári 
Perek fasc. 1. Nr. 19. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Sztranyovszky Péter, varsányi lakos, Nógrád vármegye bizo- 
nyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és 
kihirdettetett az 1842-ik évben: N. L. II. 350. 

Sztrecskó család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 134. Nr. 3. jelzet alatt őrzött periratokon. 

Sztrianel család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 118. 
Nr. 7. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Sztrilia (le Dreskócz Mihály, ifj. Mihály János és András. 
III. Ferdinánd királytól l()39-ben kaptak donationális levelet a 
Trencsén vármegyében fekvő F.-Dreskóczra; a család czímer- 
pecsétje a Polgári Perek fasc. 28. Nr. 28., fasc. 30. Nr. 31., fasc. 
177. Nr. 62. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Sztrisits János, pozsegai szolgabíró és fiai, Péter és Fülöp, 
valamint leánya Margit, az l748-ik évben kaptak ármális-levelet ; 384 Sztrisits — Szuchicli 

u család czimerpecsétje íi Polgári Perek fasc. 88. Nr. 10. jelzet 
alatt őrzött periratokon található. 

Sztroika, másként Versányi Ádám, Győr vármegye bizo- 
nyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és 
kihirdettetett az lT4()-ik évben: N. L. I, 398. 

Sztrokay de Nemes-Csó, vasvármegyei birtokos nemes csa- 
lád. Táblabiróknak kineveztettek : Antal 1837-ben, Béla 1861-ben. 
Czímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1837. Nr, 4652, Polgári Perek 
fasc. 195, Nr. 70. Adatok: N. L, II. 380. 

Sztrucz, régi nemes család, melynek ősi fészke Nógrád var- 
megye volt ; a család neve régibb oklevelekben Z t u r c z-nak is 
Íratott. Ferencz a Solti Szék alispánja volt 1619-ben : Pesty 
Frigyes, Eltűnt Vármegyék 1. 74. lap. 

Sztupiczky Mojzes unokájának, Jánosnak, Trencsén vármegye 
által az 1754-ik évben kiadott nemesi bizonyítvány a nemesi 
iratok közt ..ISz. i!0." jelzet alatt. Kihirdettetett eme bizonyítvány 
alapján ugyanazon évben ; János és fiai, Mózes és Márk 1786-ban ; 
János es fia Pál, továbbá leányai, Adelhaid és Francziska 1835- 
ben Pest vármegyétől bizonyítványt kaptak : N. L. 1. 399. Tábla- 
bírónak kineveztetett Sztupiczky János 1784-ben, Czímerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 35. Nr. 43.. fasc. 38. Nr. 1., fasc, 137. Nr. 30. 

Sztiippa család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 172. 
Nr. 101., fasc. 251. Nr. 54. jelzetek alatt elhelyezett periratokon 
található. 

Szubbotics család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 196. 
Nr. 120. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Sziicsáiiszky Gábor Frigyesnek az 1791-ik évben adományo- 
zott ármális a nemesi iratok közt ,,/SV. 50."' jelzet alatt. Kihirdet- 
tetett Pest vármegyében 1792-ben : N. L. I. 399. Szucsánszky 
János kineveztetett táblabírónak az 1832-ik évben. Egyéb adatok : 
Acta Nobilitaria ex 1790. Nr. 4344. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 77. Nr. 16., fasc. 93. Nr. 18. és Nr. 27., fasc. 150. Nr. 2. 
és Nr. 5. jelzetek alatt találhatók. 

Szuchich (le Pacsér József, kineveztetett Pest vármegyében 
táblabírónak az 1829-ik évben; a család czimerpecsétje: Acta 
Crim. ex 1815. Nr. 3115. jelzet alatt őrzött iratokon található. Szúdy — Szűcs 3h5 

Sziuly <le Küzép-Szúíl Imre tót-györki es János (István lia), 
(lomonyi lakosok, Hont vármegye bizonyítványa alapján Pest vár- 
megye nemesei sorába felvétetnek és kihirdettetnek az J809-ik 
évben: N. L. II. 356. Czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 81). Nr. 
36., fasc. 158. Nr. 56. jelzetek alatt tcüálható. 

Szuha]i\i Marion 1716-ban kapott ármális-levelet ; a család 
czímerpecsétje : Végr. Okit. 1014/XI., és Polgári Perek fasc. 76. 
Nr. 3. jelzetek alatt őrzőit iratokon található. 

Szuhay <le Sziihafö, Gőmör vármegyében régi birtokos nemes 
család; czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 149. Nr. 45., fasc. 
153. Xr. 30. jelzetek alatt őrzött periratokon található. 

Sziikits család, czímerpecsétje: Processus Nobilitares fasc. 
1. Nr. 20. jelzet alatt elhelyezett nemesség! iratokon található. 

Szulyovszky, eredetileg Sirmiensis nevű régi nemes csa- 
ládnak czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 123. Nr. 1. jelzet 
alatt elhelyezett periratokon található. 

Sziiiueray Sándor, beszterczebányai harminczados, az 1717-ik 
évben kapott ármális-levelet ; a család czímerpecsétje a Polgári 
Perek fasc. 13. Nr. 6. jelzet alatt található. 

Szunyoí;!! de Szeut-Márton-Káta, régi pestmegyei birtokos 
nemes család, mely a vármegye nemesi főkönyvében már az 
1634-ik évben szerepel ; a családra vonatkozó adatok és czimer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 1. Nr. 19. ex 1696., fasc. 2. Nr. 2., 
fasc. 4. Nr. 2., fasc. 9. Nr. 11., fasc. 16. Nr. 7., fasc. 36. Nr. 14., 
fasc. 37. Nr. 30., fasc. 62. Nr. 16., fasc. 98. Nr. 33., fasc. 144. 
Nr. 27., leszármazási tábla Szunyogh Györgytől kezdve ugyancsak 
Polgári Perek fasc. 161. Nr. 52. jelzetek alatt található. 

Szuppáii, lásd S u p p án név alatt. 

Szutsán család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 90. 
Nr. 41. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Szűcs, helyesebben S z e ő c s, másként T ásná d y András, 
valamint neje, Mészáros Katalin, továbbá Horváth Márton 
es Mihály, Kovács Pál, végül M az ár Péter és ennek lia János, 
1667-ben ármális-levelet kaptak. Kihirdettetett Borsod vármegyé- 
ben s ugyanott őriztetik az eredeti ármális ma is. Mihály, nagy- 
körösi lakos. Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihir- 386 Szűcs — Szvetics 

dettetett lT()5-ben ; György, nagykörösi lakos, Borsod vármegye 
bizonyítványa alapján 1772-ben: N. L. I. 400. András 1878-IÓ1 
kezdve tb. aljegyző, közigazgatási kiadónak kineveztetett 1890-ben, 
várnagynak 1891-ben. 

Szűcs (le Bag'h Ferencz, szikszói lakosnak Abauj vármegye 
által 1775-ben kiadott nemesi bizonyítvány a nemesi iratok közt 
„Sz. 30.''' jelzet alatt; ugyanezen bizonyítvány alapján János, 
kecskeméti lakos, kihirdettetett 1777-ben: N. L. I. -401. 

Szűcs, másként Náray, még másként Németh János, 
váczi lakos, Vas vármegye r715-ik évi bizonyítványa alapján 
(Nemesi Iiivestigatio ex 1724. Nr. 50.) Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetett és kihirdettetett az 1720-ik évben : N. L. I. 400. 

Szűcs, má§ként Óváry János és András, palotai lakosok 
nemességére vonatkozó tanúvallomás hitelesíttetett az 1824-ik 
évben: N. L. I. 401. 

Sziillö János és fiai. Gábor és János, valamint leányai, 
Katalin, Erzsébet és Judit az 1710-ik évben kaptak ármális-leve- 
let ; a család czimerpecsétje : Acta Polilica ex 1760. Nr. 5., 
Polgári Perek fasc. 31. Nr. 44., fasc. 32. Nr. 7.. fasc. 34. Nr. 18., 
fasc. 144. Nr 14. jelzet alatt található. 

Szüry András póesmegyeri lakosnak és nejének, H a g y m á s i 
Judithnak 1700-ban adományozott ármálisra vonatkozó bizonylat: 
Acta Nobilitaria ex 1831. Nr. 2479. jelzet alatt található. Sándor 
fiai, Mihály, Sándor és Gábor 1789-ben ; István (László fia), 
somogyvármegyei fiskális 1807-ben ; András, halasi lakos és fiai, 
András, László, István és Antal 1831-ben ; István, ugyancsak 
halasi lakos és fiai, István, János és László 1835-ben ; végül 
Sándor és fia Lajos, ugyancsak 1835-ben Pest vármegyétől nemesi 
bizonyítványt kaptak: N. L. I. 401., II. 374. Egyéb adatok: Acta 
Nobilitaria ex 1843. Nr. 922. jelzet alatt találhatók. Czímerpecsét : 
Acta Nobilitaria ex 1817. Nr. 4135., Polgári Perek fasc. 126. 
Nr. 29. 

Szveteiiay család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 178. 
Nr. 87., fasc. 190. Nr. 3. jelzet alatt őrzött periratokon található- 

Szvetics de Nemes-Ságod Jakab, neje Lada Mária és 
leánya Zsófia az 1780-ik évben kaptak ármális-levelet; a nemes- Szvetics — Szvoboda 387 

ségszerzü kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak az ltíl5-ik 
évben. 

Szvoboda, másként Borbély János és fiai. Mátyás. János, 
Ferencz, József és Pál, Heves vármegye bizonyítványa alapján 
Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek az 
1777-ik évben: N. L. I. 402. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
58. Nr. 23., fasc. 143. Nr. 179. jelzetek alatt található. 25* Taar Ferencz huszárkapitánynak az V. Ferdinánd király 
által az 1835-ik évben adományozott ármális levél kihirdettetett 
Pest' vármegyében az 1838-ik évben: N. L. I. 405. 

Tabody de eadem et Fekésháza, régi iingvármegyei nemes 
család; Pest vármegyében Tabody Pál kineveztetett táblabírónak 
az 1836-ik évben. 

Tahy de Tahvár et Tarkeö, már az Árpád-korban tahi 
Botos néven szereplő ős nemes család a Pv o z s d nemzetség- 
ből. Pilis vármegye első ismert követe Tahy István volt, ki részt- 
vett a nagyjelentőségű rákosi országgyűlésen 1505-ben. (Lásd : 
Jászay. A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után, 157. lap.) 
Pest vármegyében a család tagjai közül többen előkelő állásokat 
töltöttek be s töltenek be ma is; így: Pilismegyében már az Anjou- 
korban többen szolgabirók voltak ; György 1783-ban főjegyzőnek, 
1784-bea helyettes alispánnak neveztetett ki ; Károly 1829-ben 
főszolgabírónak ; István, királyi kamarás 1873-ban aljegyzőnek, 1880- 
tól 1896-ig főjegyzőnek ; Lajos 1884-ben segédszolgabirónak : Iván 
1886-ban segédszolgabirónak, 1898-ban főszolgabírónak, ifj. Tahy 
István 1899-ben s/.olgabiróiuik választatott meg. Tablabiroknak 
kineveztettek : György 1786-ban ; Antal 1795-ben ; ifj. Antal 
1815-ben ; József báró és Károly 1836-ban; Ádám 1841-ben: az 
1829-ik évi nemesi lajstromban bevezettetett Tahy Antal özvegye ; 
Ádám ; József (Biharban) ; Károly és János. A család czímer- 
pecsétje: Polgári Perek fasc. 36. Nr. 14., fasc. 74. Nr. 22., fasc. 
116. Nr. 23., Végr. Okit. 1072/Xt. és még számos más jelzet 
alatt található. 

Takács, másként Deák György nemességszerzötől leszár- 
mazási tábla 1694-től kezdve a nemesi iratok közt J). lOr és Takács — Talher 889 

„T. i^." jelzet alatt; nevezettnek lB94-ik évi ármális levele Pest 
vármegyében Idhirdettetelt az 169ö-ik évben. N. L. I. 404. 

Takács Dávid Pozsony vármegye bizonyítványa alapján 
Ignáez és László fiaival együtt 180T-ben ; Mihály pomázi lakos 
üng vármegye bizonyítványa alapján (Acta Nobilitaria ex 1827. 
Nr. 4394.) 1827-ben Pest vármegye nemesei sorába felvétettek 
és kihirdettettek: N. L. I. 404.. 530. 

Takács, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 23. Nr. lí). 

Takács (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 44. Nr. 29. 

Takács (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 80 — 82. 

Nr. 6. 

Takács (más) czímerpecsét: Polgári Perek fusc. 99. Nr. 24. 

Takács de Kis-Jóka család, czímerpecsétje az Acta Nobili- 
taria ex 1806. Nr. 543.. ex 1829. Nr. 4385. és Polgári Perek fasc. 
80—82. Nr. 34., fasc. 102. Nr. 14. jelzetek alatt elhelyezett ira- 
tokon található. 

Takácsy de Berza Györgynek donatió és elönév adomány 
1822-böl a nemesi iratok közt „T. 17." jelzet alatt őriztetik, 
nevezett Konstantin, Miklós. Sándor és Katalin gyermekeivel 
együtt kihirdettetett Pest vármegyeben 1823-ban : N. L. II. 407. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 107. Nr. 12. jelzet alatt ta- 
lálható. 

Takó, Veszprém vármegyéből Zala- és Komárom várme- 
gyékbe szétágazó régi nemes család ; czímerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 248. Nr. 115. jelzet alatt őrzött periratokon található. 

Taksonyi, komáromvármegyei régi nemes család ; a név 
régebbi okmányokon Taxonyinak irva is előfordul; czímerpecsét 
található a Polgári Perek fasc. 171. Nr. 133. jelzet alatt elhelye- 
zett periratokon 

Talabér, dunántúl Veszprém-, Zala- és Vas vármegyékben 
ismert régi nemes család ; czímerpecsétje található a vármegyei 
oklevéltárban 29/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Talher József állami építésznek és fiainak, Ferencz János 
és Mihály Jánosnak az lö04-ik évben adományozott ármális kihir- 
dettetett Pest vármegyében ugyanazon évben: N. L. II. 394. 390 Talliáu - Tar 

Talliáii (le A'izek, leginkább Somogy- és Veszprém várme- 
gyékben elterjedt régi birtokos nemes család ; Pest vármegyében 
Tallián Antal kineveztetett táblabírónak 1765-ben ; István 1804-ben; 
Károly 1836-ban. A család czímerpecsétje : Végr. Okit. 1494/XI. 
és Polgári Perek fasc. 34. Nr. 3. és Nr. 4., fasc. 98. Nr. 46., 
fasc. 276. jelzetek alatt elhelyezett iratokon található. 

Tamáskovich Márton és neje, Bánóczy Mária, valamint fia 
Ferencz Antal 1719-ben kaptak ármális levelet; a család czímer- 
pecsétje: Acta Politica ex 1737. Nr. 1. és Processiis Pobilitares 
fasc. 2. Nr. 52. jelzetek alatt található. 

Tamásy Károly és József, pesti lakosok, testvérek. Tren- 
csén vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétettek és kihirdettettek 184-1-ben: N. L. II. 404. 

Tanka, vasvármegyei család; czímerpecsétje a Polgári Perek 
fasc. 112. Nr. 13. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Tankhó család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 84. Nr. 13. jelzetű periratokon. 

Tankovics Istvánnak az 1625-ik évben adományozott ármális- 
a nemesi iratok közt „T. i:' jelzet alatt; kihirdettetett Pest vár- 
megyében ugyanazon évben; a család czímerpecsétje: Polgári 
Perek fasc. 248. Nr. 124. jelzet alatt található. Egyéb adatok: 
N. L. 1. 404. 

Taiios család, czímerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
151. Nr. 42. jelzet alatt őrzött periratokon. 

Tapolcsáii.vi Ferencz, vérségi lakos. Pest vármegye nemesei 
közé felvétetett és kihirdettetett az 1720-ik esztendőben; Pál 
nagy-körösi lakos nemességére vonatkozó tannvallatások hitelesít- 
tettek 1803-ban: N. L. I. 405. 

Tápy, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 80 - 82. 
Nr. 51., fasc. "85. Nr. 31. és az ügyvédek után maradt különféle 
családi iratok közt Nr. 758 — 845. jelzetek alatt. 

Tar Istvánnak, Pest vármegye részéről nemesi bizonyítvány 
adatott az 1738-ik évben: N. L. I. 405. Eme régi Tar nemes 
családnak czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 41. Nr. 1-4.. fasc. 
253. Nr. 139. jelzetek alatt található. Tarjányi — Tasnády 391 

TarjíÍH.vi család, czimerpecsetje található a Polgai-i Perek 
fasc. 48. Nr. 43., fase. 151. Nr. 40. és Végr. Okit. 52.5/XI. jelzetű 
iratokon, illetve végrendeleten. 

Tarkó János, Pest vármegyében megválasztatott aljegyzőnek 
1757-ben ; a család czimerpecsetje Acta Mise. ex 172H. Nr. 17., 
ex 1731. Nr. 12. és Polgári Perek fasc. 5. Nr. 9., fase. 7. Nr. 6., 
fasc. 32. Nr. 11., fasc. 34. Nr. 3. és Nr. 12. jelzetek alatt található. 

Tarnay család, czimerpecsetje Acta Nobilitaria ex 1842. Nr. 
2557. jelzet aiatt őrzött iratokon található. 

Tanióczy János (ifj), Trencsén vármegye bizonyítványa alap- 
ján 1809-ben ; Ignácz-Ferencz, Heves vármegye bizonyítványa 
alapján 1840-ben Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és ki- 
hirdettettek : N. L. II. 401. és 410. Czímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 2. ex 1703., fasc. 89. Nr. 30. jelzetek alatt található. 

Tárnok de Szaiida, Pest vármegye legrégibb birtokos nemes 
családainak egyike ; a XV. században Zsámbok, Macsa. Zsidó és 
Szentfalva községeket Tárnok Demeter birta. (ü. L. Dl. 14513.) 

Táriiok.v János, pesti ügyvéd. Győr vármegye részéről kiadott 
donatárius nemességére vonatkozó bizonyítvány alapján Pest vár- 
megye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett az 1793-ik év- 
ben: N. L. I. 405. A bizonyítvány: Acta Nobilitaria ex 1793. Nr. 
2011. jelzet alatt őriztetik. 

Tartler János és neje, schönsteini Frey Julianna és fia 
János 1790-ben kaptak ármális levelet; a család czimerpecsetje a 
vármegyei oklevéltárban 1452/XI. jelzet alatt elhelyezett végren- 
deleten található. 

Tary, Pest vármegyében már a XV században birtokos 
nemes család; czimerpecsetje: Polgári Perek fasc. 190. Nr. 49 
jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Tascliler Veronikának és férjének, M ó c z e r Mihálynak it)U9- 
ben adományozott és Vas vármegyében 1010-ben kihirdetett ere- 
deti ármális az Oklevéltárban 301255. jelzet alatt őriztetik. 

Tasnády János, vadkerti lakos, nemességének igazolására 
köteleztetett 1797-ben: N. L. I. 528 Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 160. Nr. 30. fasc. 105. Nr. 10. jelzetek alatt elhelyezett perira- 
tokon található. 392 Tasnády — Teg-zós 

Tasiiiul.v, másként Szeücs vagy Szűcs, lásd ez utóbbi 
név alatt. 

Tasiier György és Mihály iTOS-ban kaptak ármális levelel; 
Antal és fia Antal, Somogy vármegye bizonyítványa alapján Fest 
vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 1834-ben : 
N. L. II. 398. 

Tassy, régi birtokos nemes család Pest vármegyében ; ugyanitt 
Tassy Mihály nemesi bizonyítványt kapott 1666-ban. (N. L. I. 405.) 
Ferencz kineveztetett táblabírónak 1727-ben ; Zsigmond, szarvasi 
lakosnak Békés vármegye bizonyítványt adott 1843-ban. (Acta 
Nobilitaria ex 1843. Nr. 5958.) Sándor megválasztatott aljegyző- 
nek 1874-ben ; a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 6. 
Nr. 6. ex 1730.. fasc. 7. Nr. 10. és Acta Nobilitaria ex 1805. 
Nr. 2022. jelzetek alatt található. 

Tatay Pál kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak 1861- 
ben ; czimerpecsélje : Polgári Perek fasc. 246. Nr. 45. jelzet alatt 
őrzött periratokon található. 

Tattner, czímerpecsét található az Acta Nobilitaria ex 1790. 
Nr. 3871. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Tatzman, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 123. 
Nr. 25. jelzet alatt őrzött periratokon. 

Tedy, másként Tejedy, eredetileg szatmárvármegyei nemes 
család, honnét Pozsony vármegyébe is átágazott; Péter (Pál fia) 
Pozsony vármegyének nemesi bizonyítványa alapján Pest vármegye 
nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett az 1763ik évben: 
N. L. I. 406. 

Tegez István és fiai, András és Lajos; nemkülönben Tegez 
András és János, Bihar vármegye bizonyítványa alapján Pest vár- 
megye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek az 1805-ik év- 
ben ; István fiai. Sámuel és Károly, Pest vármegye részéről nemesi 
bizonyítványt kaptak az 1831-ik évben. Egyéb adatok : N. L. I. 406. 
és II." 393. " 

Tegzes <!(' .iiiárcs család részére nemesi bizonylat Pest vár- 
megyétől 1755-ből a 'regzé.-5 Jánosnak, nejének Simonyi Katalin- 
nak és fiának. Gergely és Istvánnak; továbbá Tegzes Tamásnak, 
nejének, Turzó Erzsébetnek és ez utóbbi fiainak, Mihály, Péter 
és Jánosnak 1691-ben adományozott ármálisra vonatkozólag: Tegzes — Tcraléu 39:! 

Processus Xobilitares fasc. 1. Nr. 18. Leszármazási tábla a nemesi 
iratok iiözt ., T. /'." jelzet alatt őriztetik. Ferencz és fiai, Ferencz 
és Tamás; továbbá János és fiai, János és Lajos; végül Sámuel 
és fiai, István és Sámuel a nemességükre vonatkozó 1805-ben hitele- 
sitelt tanuvallatási jegyzőkönyv alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétettek és erről bizonyítványt kaptak az 1807-ik eszten- 
dőben : N. L. 1. 407. 

Teklics, vasvármegyei nemes család; czímerpecsétje : Pol- 
gári Perek fasc. 69. Nr. 5 jelzet alatt elhelyezett periratokon 
található. 

Teleki de Szék i;róf, Árpádkori ős nemes család a G a r ázd a 
nemzetségből, mely Apafy Mihály hírneves, kanczellárjának, Teleki 
Mihálynak személyében 1685-ben a grófi méltóságra emeltetelt. 
Pest vármegyében táblabiróknak kineveztettek: László 17S4-ben: 
Ádám 181Ü-ben; József 1810-ben; Ferencz 1819-ben; József 
1822-ben; Sámuel 1829-ben; Sándor és Gyula 1861-ben. A/. 
1829-ik évi nemesi összeírásokba bevezettettek : gróf Teleki Józsefné 
és László özvegye, továbbá József. Ádám, Sámuel és Domokos 
grófok. Ez idő szerint Pest vármegye törvényhatósági bizottságá- 
nak tagjai Teleki Gyula, József és Tibor grófok; Czímerpecsét : 
Acta Politico-Miscellanea ex 1791. Nr. 228., Polgári Perek fasc. 
154. Nr. 29., Végr. Okit. 1474/XL, 1478X1. Leszármazási tábla: 
Polgári Perek fasc. 152. Nr. 14. jelzetek alatt találhatók. 

Teleszy de Tyhuaii Jonalhán. Lnxenburgban az 17()0-ik évben 
kelt honfiusító oklevél alapján kihirdettetett Pest vármegyében az 
1701-ik évben: N. L I. 407. 

Teiuesközy de Kartal, Pest vármegye ős nemes — már a XV-ik 
században birtokos — családainak egyike ; lásd az Országos Levél- 
tárban Dl. 17351. jelzet alatt 

Temesváry Miklósnak és nejétől. M a r g a r i t o v i l s Kriszti- 
nától születelt fiainak, János és Péternek az 1826-ik évben ado- 
mányozott ármális a nemesi iratok közt „T. £•?." jelzet alatt őriz- 
tetik; kihirdettetett Pest vármegyében 1827-ben: N. L. II. 408.: 
czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 32. Nr. 9. és fasc. 186. Nr. 104. 
jelzetek alatt található. 

Teiiilén, vasvarmegyei nemes család; czímerpecsétje: Polgári 
Perek fasc. 155. Nr. 76. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 394 Tenke — Tessényi 

Tenke (Theiike) Andrásnak és nejétől, Gorzó Évától szü- 
letett gyermekeinek, Sándor, Ilona és Erzsébetnek az 1796-ik évben 
adományozott ármális a nemesi iratok közt .,T. '2W jelzet alatt van ; 
kihirdettetett Pest vármegyében ugyanazon évben ; a család czí- 
merpecsétje Polgári Perek fasc. 196. Nr. 114., fasc. 254. Nr. 8., 
fasc. 26-2. Nr. 34. Egyéb adatok: N. L. I. 407. és 422. 

Tenkely Istvánnak az 1639-ik évben adományozott ármális- 
levél kihirdettetett Pest vármegyében az 1687-ik évben: N. L. 
I. 529. 

Teöreök Ferencz 1642-ik évi ármális-levele kihirdettetett 
Pest vármegyében ugyanazon évben : N. L. I. 409. ; a család 
czimerpecsétje : Polgári, Perek fasc. 129. Nr. -12. jelzet alatt őrzött 
iratokon található. 

Tergenyey Ferencz, Pest vármegye aljegyzőjének megválasz- 
tatott az 1708-ik évben. 

Tergovchich János és fia Gáspár II. Ferdinánd királytól az 
1622-ik évben kaptak ármális4evelet ; a család czimerpecsétje: 
Polgári Perek fasc. 94. Nr. 44., fasc. 142. Nr. 130.. iasc. 148. 
Nr. 30. jelzetek alatt található. 

Terlies Mihálynak 111. Ferdinánd király által az 1642-ik 
évben adományozott ármális4evél kihirdettetett Pest vármegyében 
ugyanazon évben : N. L. f. 408. 

Termézy család, czimerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 1842. 
Nr. 2557. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Tertzy, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 7. Nr. 5.. 
fasc. 173. Nr. 27., fasc. 190. Nr. 10. és Nr. 46. jelzet alatt el- 
helyezett periratokon. 

Tesáiiszky, czimerpecsét található a vármegyei oklevéltárban 
497/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Teschedik Sámuel és fiai, Sámuel, Dániel, József, Pál, 
Károly és Ferencz, valamint leánya Janka az 1809-ik évben 
kaptak ármális-levelet ; a család czimerpecsétje a Polgári Perek 
fasc. 258. Nr. 50. jelzet alatt található. 

Tessényi Györgynek és fivéreinek, Márton, István és János- 
nak az 1632-ik évben adományozott ármális és számos bizonyít- 
vány a nemesi iratok közt .,T. ISr jelzet alatt őriztetik ; György Tessényi — Thanhoffer 395 

17f)2-ben ; Tamás és fiai, Antul. Zsigmond és József, nemkülön- 
ben leánya, Borbála 1815-ben ; végül János-Ferenc/, temesvári 
lakos 1821-ben Pest vármegye nemesei sorába fölvétettek és erről 
bizonyítványt kaptak : N. L, I. 408.. II. 405. Czimerpecsét : Polgári 
Perek fasc. 34. Nr. 13., fasc. 35. Nr. 29., fasc. 40. Nr. 54., fasc. 
79. Nr. 29. és Végr. Okit. 1016/XI. jelzetek alatt található. 

Teszáry de Teszér József, pomázi tiszttartó, továbbá János 
és Ferencz, nemkülönben János tápió-györgyei és Mihály tápió- 
szelei lakosok az 1829-ik évben nemességüket igazolták es a 
nemesi lajstromba bevezettettek ; László, a Ferencz József-rend 
lovagkeresztese, szolgabírónak megválasztatott 1878-ban, főszolga- 
bírónak 1889-ben ; fia, hasonlókép László, megválasztatott szolga- 
bírónak 1899-ben ; a család czímerpecsétje található az Acta 
Nobilitaria ex 1792. Nr. 1185. jelzet alatt levő iratokon. 

Teiifelsílorfer, czimerpecsét található a vármegyei oklevél- 
tárban 643 XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Teveli (le Adáz-Tevel, Sopron-, Vas- és Veszprémmegyékben 
elterjedt nemes család; czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 45. 
Nr. IS., fasc. 48. Nr. 30. jelzetek alatt őrzött periratokon ta- 
lálható. 

Thaisz Márton és neje, Remén ik Mária, valamint gyer- 
mekei. József, János, Mária, Szabina, Julianna 1792-ben kaptak 
;irmális-levelet ; a család czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 93. 
Nr. 23., fasc. 147. Nr. 3., Acta Politico-Miscellanea ex 1815. Nr. 
3008. jelzetek alatt és a bátorkeszi Kis család nemesi iratai közt 
található. 

Tliallieini, czimerpecsét található a vármegyei oklevéltárban 
<'(61/XI. Jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Thalherr József Jánosnak és nejétől, S c h a n s z I Borbálá- 
tól született gyermekeinek, Ferencz, Mihály, Teréz özv. S o m- 
merer Györgyné, Anna Mária Pauler Antalné, Borbála Hatos 
Józsefné. Antóniának és .Mária Jozsefának az 1804-ik évben adomá- 
nyozott ármális a nemesi iratok közt .,T. 14/' jelzet alatt őriztetik. 

Thamásy (Tamásy), adatok: N. L II. 404. Czimerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 118. Nr. 3., fasc. 121. Xr. 1. és Nr. (i. 

Thaiilioífer Jakab, kismartoni lakos és neje. H and lein 
Mária Erzsébet, valamint gyermekei József. János, Antal-Bernát 896 Thanhoffer — Tihanyi 

és Anna-Mária 17'27-ben kaptak ármális-levelet ; Pál. pesti ügyvéd, 
kihirdettetett Pest vármegyében Tolna vármegye bizonyítványa 
alapján 1844-ben: N. L II'. 409. 

Thebery család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 90. 
Nr. 41. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Tliell, czímerpeesét található a Polgári Perek fasc. 253. 
Nr. 118., fasc. 264. Nr. 70., Acta Crim. ex 1834. Nr. 2280. jelze- 
tek alatt őrzött iratokon. 

Theöteösy, másként Töltésy, még másként Kónya csa- 
lád ; leszármazási táblája : Acta Nobilitaria ex 1796. Nr. 1022. 
jelzet alatt őrzött iratok közt található. János, kecskeméti lakos, 
Komárom vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetett 1796-ban. 

Thewrewk de Ponor, erdélyi eredetű régi nemes család ; 
czímerpecsétje a Polgári Perek fasc 173. Nr. 6. jelzet alatt el- 
helyezett pcriralokon található. 

Thulmoii, \'"as- és Somogymegyében birtokos nemes család ; 
czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 157. Nr 39. jelzet alatt el- 
helyezett periratokon található. 

Thuráiiszky de Thúrik, tősgyökeres lipíóvármegyei régi 
nemes család; czmierpecsétje a Polgári Perek fasc. 167. Nr. 91. 
és fasc. 193. Nr. 163. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Thiireczky család, czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban 
1836/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Tibay de eadeiu, Gömör-, Esztergom-, Ung- és Tolna vár- 
megyékben ismert régi nemes család ; czímerpecsétje : Acta Crim. 
ex 1823. Nr. 2160., Acta Nobilitaria ex 1821. Nr. 3344., ex 1838. 
Nr. 2821. jelzetek alatt található. 

Tibold de Tibold-Darócz, már a XIV. században szereplő 
család, melynek ösi fészke Borsod vármegye volt; a család czímer- 
pecsétje: Polgári Perek fasc. 91. Nr. 20. jelzet alatt található. 

Tihanyi de Ebeczk, már a XVI. században Hont- és Nógrád 
vármegyében szereplő birtokos nemes család ; Pest vármegyében 
Tamás helyettes alispánnak megválasztatott 1784-ben: táblabiróknak 
kineveztettek: Dániel 1757-ben; Tamás 1775-ben; .János 1784-ben; 
Dávid 1809-ben; Ferencz 1818-ban és János hasonlókép 1818-ban; Tihanyi — Tokáry 397 

a család czimerpecsetje : Végr. Okll. y3Ü/XI.. 1011, XI. és 1072/XI. 
és Polgári Perek t'asc. 17. Nr. 12., fasc. 90. Nr. 41.. fase. 142. 
Xr. 143.. fasc. 164. Nr. 80.. fasc. 187. Nr. 10. jelzeteken található. 

Tikos János és neje, Pap Kata, valamint fiai Ambrus, 
István és János 1714-ben kaptak ármális levelet; a család czimer- 
pecsetje : Polgári Perek fasc. 118. Nr. 4., fasc. 131. Nr. 84. és 
Nr. 85. jelzetek alatt található. 

Tily József János nemességének igazolása végett Pozsony 
vármegyéhez utasíttatott az l82l-ik évben: N. L. II. 405. 

Tiniár, másként Patay Mihály az 1724-ik évi nemesi 
investigatio alkalmával bemutatta a Ti már, másként Patay 
Mártonnak, nejének, Zsuzsannának, továbbá fiainak Jánosnak és 
Pálnak, végül leányainak Zsuzsannának és Annának az 1654-ik 
évben adományozott és 1656-ban Heves és Külső-Szolnok vár- 
megyében kihirdetett armális levelet : Nemesi Investigalio ex 1724. 
Nr. 9 N. L. I. 409. 

Tiiikíi család, czimerpecsetje található a Polgári Perek íasc. 
66. Nr. 33. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Tipiila család c/imerpecsétje : Végr. Okit. 64X1. és Polgári 
Perek fasc. 160. Nr. 9. jelzete'k alatt elhelyezett iratokon található. 

Tiristli, lásd Tyiisth név alatt. 

Tirnber^er, czímerpecsét a Várady ügyvéd után maradt 
iratok közt fasc. II. jelzet alatt található. 

Tisclilér család, czimerpecsetje a Polgári Perek fasc. 71- 72. 
Nr. 5. jelzet alatt található. 

Tiszí) de Neines-Eör.s család, czimerpecsetje : Polgári Perek 
fasc. 54. Nr. 11., fasc. 59. Nr. 39., fasc. 85. Nr. 31., fasc. 170. 
Nr. 91. jelzetek alatt található. 

Tkabsits, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 174. 
Nr. 8. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Tkaltsetz, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 167. 
Nr. 80. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Tokáry család, czimerpecsetje: Polgári Perek fasc. PJl. 
Nr. 104. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 398 Tokody — Tomassiny 

Tokod.v (le Szent-Aiulrás Mihálynak es nejétől, Nyilas Máriá- 
tól született gyermekeinek, András, Borbála és Juliannának, valamint 
fivérének Andrásnak és az utóbbi gyermekeinek, nejétől Veröczey 
Sárától született Józsefnek és Eszternek az 1792. évben adomá- 
nyozott ármális a nemesi iratok közt „T, 18."' jelzet alatt őriz- 
tetik; czimerpeesét: Polgári Perek fasc. 69. Nr, 7. jelzet alatt 
található. 

Toldy István és Kristóf, hévizi lakosok, bemutatván ármális 
levelüket, kihirdettettek az 1700-ik évben; János 1761-ben nemesi 
bizonyítványt kapott, mely a nemességszerzöktöl levezetett leszár- 
mazási táblával együtt a nemesi iratok közt „T. 8.'' jelzet alatt 
őriztetik; József és János, bagi lakosok bizonyítványt kaptak 18oS-ban 
(Acta Xobilitaria ex 1838. Nr. 5718. •; István és Mihály 1805-ben 
kezdődő s 1814-ben befejezetlenül hagyott nemességvitató perére 
vonatkozó adatok: N. L. I. 410., II. 402. lapokon olvashatók. 

Tholdt de Nagy- et Kis-Selmecz, Liptó vármegye egyik leg- 
régibb tősgyökeres nemes családja ; Pest vármegyében Tholdt 
István kineveztetett táblabírónak az 1793-ik évben ; a család 
czimerpecsétje : Polgári Perek fasc. 92. Nr. 33., fasc. 93. Nr. 10.. 
fasc. 98. Nr. 46., fasc. 140. Nr. 97. és Acta Politica ex 1784. 
Nr. 6. jelzetek alatt található. 

Tolnay Sándor, tanár, Zala vármegye bizonyítványa alapján 
József, Gábor, Antal és Sándor fiaival együtt Pest vármegye 
nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 1808-ban ; János táblai 
ügyész Vas vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetett 1838-ban 
és táblabírónak kineveztetett 1839-ben. Czimerpeesét: Polgári Perek 
fasc. 127. Nr. 44., fasc. 107. Nr. 25.. fasc. 108. Nr. 8., fasc. 110. 
Nr. 9. jelzetek alatt található. 

Toliieky család, czimerpecsétje: Polgári Perek fasc. 106 

Nr. 18. jelzetek alatt őrzött periratokon található. 

Tomaiiek, Trencsénmegyei régi nemes család ; czimer- 
pecsétje : Polgári Perek fasc. 104. Nr. 6. és az ügyvédek után 
maradt különféle családi iratok közt Nr. 758—845. jelzetek alatt 
található. 

Tomassiny Ferencznek az 1834-ik évben adományozott 
ármáUs a nemesi íratok közt „T. 28.'' jelzet alatt őriztetik ; kihir- 
dettetett Pest vármegyében ugyanazon évben: N. L. II. 410. Toincsáiiyi — Topperczer 399 

Tomcsáii.vi de Tomcsáiiy Jánosnak, Sámuel fiának nemesi 
bizonylat Turócz vármegyétől 1740-böl ősi donatárius nemessé- 
géről: Acta Nobilitaria ex 1792. Nr. 1988. János Pest vármegyé- 
ben adószedőnek megválasztatott 1742-ben, táblabírónak kinevez- 
tetett 1746-ban ; András Bács vármegyei esküdt és Kristóf (János fiai ) 
1792-ben Pest vármegyétől bizonyítványt kaptak: N. L. I. 410. 
Czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 5. Nr. 31., fasc. 20. Nr. 17.. 
fasc. 22. Xr. 3., fasc. 128. Nr. 3. 

Tónika de Toinkaliáza et Folkiistalva, Turócz vármegye 
régibb nemes családainak egyike ; Tomka László kineveztetett 
Pest vármegyében táblabírónak az 1795-ik évben; a család 
czimerpecsétje : Végr. Okit. 204 XI. és 205/XI. és Polgári Perek 
fasc. 245. Nr. 17. jelzetek alatt található. 

Tompa család, czimerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
18. Nr. 5. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Tonisics Györgynek, nejének Veszprémi Erzsébetnek, fiai- 
nak Györgynek és Jánosnak, valamint unokafivérének Galambos 
Györgynek az l()51-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok 
közt ^T. 4." jelzet alatt őriztetik; Ferencz sülyi lakos, valamint 
fivérei Miklós, Ádám és György Sopron vármegye bizonyítványa 
alapján kihirdettettek 1726-ban; nevezett Ferencz táblabírónak 
kineveztetett 1727-ben; a család czimerpecsétje: Polgári Perek 
fasc. 5. Nr. 9.. fasc. 61. Nr. 50.. fasc. 80—82. Nr. 27., Acta 
Politica ex 1727. Nr. 15. jelzetek alatt található. 

Toót, másként G a á 1 Györgynek, anyjának, P a t a y Erzsé- 
betnek és nejének, Kovách Annának 1676-ban adománvozott 
eredeti ármális az Oklevéltárban 30/1264. jelzet alatt őriztetik. 
Czimerpecsét: Acta Nobilitaria ex 1821. Nr. 3285. jelzet alatt 
található. 

Topa, leszármazási tábla id. Topa György nemességszerző- 
től kezdve, melyben a Széchy, Borbély, budai Szabó, Tunyogi és 
Szálai családok szerepelnek, a nemesi iratok közt „T. 24." jelzet 
alatt őriztetik. Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 41. Nr. 10., fasc. 
47. Nr. 7. jelzetek alatt található. 

Topperczer család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc- 
127. Nr. 47., fasc. 134. Nr. 2., fasc. 146. Nr. 25. jelzetek alatt 
elhelyezett periratokon található. 400 Torkos — Tornyos Torkos Jakab, veszprémi adószedő, valamint neje, C s e 
Erzsébet és gyermekei, István, Jakab, János, József, Zsuzsanna 
és Rebeka az 1725-ik évben kaptak ármálib-Jevelet ; a család 
czímerpecsétje : Aeta Nobilitaria ex i827. Nr. 4415., Polgári Perek 
fasc. 128. Nr. 14. és Nr. 15. jelzetek alatt található. 

Torma András, Sándor, István és Mihály, áporkai lakosok, 
Bars vármegye bizonyítványa alapján 1832-ben ; Imre, halasi 
tanácsos, Zala vármegye bizonyítványa alapján 1846-ban Pest 
vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek: N. L. IL 
397. Gzímerpecsét: Polgári Perek lasQ. 16. Nr. 10., fasc. 21. Nr. 
10., Acta Politica ex 1749. Nr. 8. jelzetek alatt található. 

Tormásy, másként Hegedűs Mihály, János és Pál, kecs- 
keméti lakosok. Pest vármegye részéről 1745-ben bizonyítványt 
kaptak — a Tormás y Gergelynek, Benedeknek és Istvánnak 
1633-ban adományozott ármalisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria 
ex 1832. Nr. 5690.; ugyanott található a család leszármazási 
táblája 1633- tói kezdve, valamint a nemesi iratok közt „T. 6'." 
jelzet alatt; Mihály és fiai, Mihály és János, nemkülönben unok a- 
öcscsei, Pál, István, János és György ; továbbá másik János, másik 
György, András és János 1754-ben; a Kecskeméten lakó család- 
tagok valamennyien 1762-ben ; Lajos, Békés vármegye bizonyít- 
ványa alapján 1821-ben; Pál, kecskeméti lakos és fiai, Sámuel. 
Ferencz és Zsigmond; továbbá János, ugyancsak kecskeméti lakos 
és fiai, Lajos, József és Benjámin 1832-ben; végül Mihály és három 
fia, Mihály, László és Imre 1834-ben Pest vármegyeben kihirdet- 
tettek, a nemesek főkönyvebe beírattak és erről bizonyítványt 
kaptak: N. L. I. 412. Táblabiróknak kineveztettek: István 1818- 
ban; Mihály 1861-ben. A család czímerpecsétje a Polgári Perek 
íasc. 20. Nr. 12. jelzet alatt és a Tegzes család nemesi iratai 
közt található. 

l'ornallyay <le Toriiallya, Gömör vármegye egyik legrégibb 
nemes családja; czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 8. Nr. 2. 
és fasc. 111. Nr. 14. jelzetek ahitt elhelyezett periratokon található. 

Tornyos István és fiai, István, József és Mátyás, Nógrád 
vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába 
felvétetett és kihirdettetett az 1822-ik évben: N. L. II. 406. 
Gzímerpecsét: Polgári Perek fasc. 145. Nr. 20., fasc. 199. Nr. 91., 
fasc. 202. Nr. 11. Toroczkay — Tóth 4U1 

Toroczkay de Toroczkó-Szent-Györííy i^róf, Erdély egyik 
legrégibb, mar u Xlli. szazadban szerepelt nemes csaladja. Czí- 
merpecset : Polgári Perek fasc. 146. Nr. 36. jelzet alatt található. 

Toroiiyosy család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
t'asc. 74. Xr. 19. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Torossy család, czímerpecsétje a vármegyei okievéltárban 
:i70/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

• 

Torsa Béla, nagykőrösi lakos az 1695-ik évben Pest vár- 
megye nemesei közé való felvételét kérvén, az Udvardy, más- 
kent Rácz Györgynek 1500-ban adományozott és Pest várme- 
gyében kihirdetett ármálisra hivatkozva, utasíttatik, hogy leszár- 
mazását igazolja be : N. L. I. 412. 

Tóth László, nagykörösi lakos, Hont vármegye bizonyítványa 
alapján 1754-ben; István és János Liptó vármegye bizonyítványa 
alapján 1773-ban ; István, ügyved, Szabolcs vármegye bizonyítványa 
alapján 1786-baii ; György, pátyi lakos, Pozsony vármegye bizo- 
nyítványa alapján 1787-ben; István es Imre ltíl5-ben ; István, 
dmiavecsei prédikátor, Veszprém vármegye bizonyítványa alapján 
18l6-ban; János, szentendrei kovácsmester, Győr vármegye bizo- 
nyítványa alapján 1818-ban; István, János és Mihály, komárom- 
varmegyei lakosok, továbbá Pál, ácsi prédikátor, nemkülönben 
Péter, Mihály, András, továbbá Sándor bönyi prédikátor, végül 
Lörincz, komáromi lakos, mindannyian Xyilra vármegye bizonyít- 
ványa alapján lS34-ben ; Karoly, Dániel, Gábor es Miklós, koltai 
közbirtokosok, Komárom vármegye bizonyítványa alapján 1838-ban; 
Sándor, vasárhelyi lakos és fia György, valamint Imre, hasonló- 
kép vásárhelyi lakos és tia Albert 184()-ben Pest vármegye nemesei 
borába felvétetlek és kihirdettettek: N. L. 1.412., 11.395. Leszár- 
mazási táblák: Polgári Perek fasc. 145. Nr. 3. jelzet alatt találhatók. 

Tóth, czimerpecsét : Végr. Okit. 1442/XI. 

Tóth (más), czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 54. Nr. 23. 

Tóth (más), czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 115. Nr. 22. 

Tóth (más), czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 115. Nr. 22. 

Tóth (más), czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 59. Nr. 33. 

Tóth (más), czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 14. Nr. 6. 

26 402 Tóth 

Tóth (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 32. Nr. 2. 

Tóth (inás). czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 7. Nr. 6. 

Tóth (más), czímerpecsét: Poigári Perek fasc. 7. Nr. 12. 

Tóth (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 5. Nr. 1. 

Tóth (Toótth) Andrásnak Koncz Miklóssal egyetemben 
az 1630-ik évben adományozott ármális hiteles másolata: Pro- 
cessus Nobilitares fasc. 2. Nr. 52., a nemesi iratok közt „T. 5." 
jelzet alatt őriztetik; czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 128. Nr. 15. 
jelzet alatt található. 

Tótth Gergelynek, nejének, Kurdy Annának, fivérének, 
Miklósnak az 1667-ik évben adományozott ármális és bizonyítvány 
a Sziget-Szt.-Miklóson lakó Tóth Gergelynek 1730-ból a nemesi 
iratok közt ..T. 2.'' jelzet alatt található. Nevezett nemességszerzö 
kihirdettetett Pest vármegyében 1668-ban ; kihirdettetett ugyanezen 
ármális alapján Gergely 1730-ban; András, kecskeméti lakos és 
fia Gergely 1754-ben. 

Tóth János aszódi lakosnak és fiainak, János, Mátyás Már- 
ton és Imrének az 1712-ik évben adományozott ármális a nemesi 
iratok közt ,.T. 2."" jelzet alatt őriztetik; kihirdettetett Pest vár- 
megyében az l720-ik évben ; Márton és Ferencz eme ármálisra 
hivatkozó bizonyítványt kaptak 1776-ban (Acta Nobilitaria ex 
1792. Nr. 1283.); László, aszódi ügyvéd, ugyanezen ármális alap- 
ján 1785-ben; Ferencz (Márton unokája) 1792-ben kihirdettettek. 

Tóth (le Deáky Bálintnak és Gall Benedeknek 1578-ban 
adományozott ármáhs hiteles másolata a nemesi iratok közt 
„O. 9.'' jelzet alatt őriztetik. 

Tóth János-György, kir. kamarai hivatalnok és nejétől. 
Ni gg Erzsébettől született gyermekeinek, Károly, Erneszt, Rajmund, 
Miklós és Erzsébetnek, valamint fivérének, János kapitánynak az 
1793-ik évben adományozott ármális hiteles másolata a nemesi 
iratok közt „T. 2." jelzet alatt őriztetik; kihirdettetett Pest vár- 
megyében 1793-ban. 

Tóth Pál ezredesnek 1813-ban adományozott eredeti álmális 
az oklevéltárban 30/1274. jelzet alatt, másolat a nemesi iratok közt 
„T. 5." jelzet alatt őriztetik; kihirdettetett Pest vármegyében az 
1819-ik évben: N. L. II. 395. Tóth 403 

Tóth de Csáford, Sopron vármegyében kihirdetett nemes 
család ; czimerpecsétje : Polgári Perek fasc. 47. Nr. 6. jelzet alatt 
található. 

Tóth, másként C z e r e Imre és fia Dániel Veszprém vár- 
megye bizonyítványa alapján 1798-ban. István és fiai, Benjámin. 
Dániel és Károly Bihar vármegye bizonyítványa alapján 1829-ben 
Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek : N. 
L. I. 413. li 395. 

Tóth de Felsö-Szopor, czímerpecsét : Processus Nobiiitares 
fasc. 2. Nr. 63. és P. P. fasc. 154. Nr. 1. jelzetek alatt található. 

Tóth, másként Kapitány Mihálynak és Mátyásnak 1695-ben 
adományozott és ugyanazon évben Pest vármegyében kihirdetett 
eredeti ármálisa: az oklevéltárban 30 1266. jelzet alatt; másolat 
és leszármazási tábla a nemesi iratok közt „T. 2." jelzet alatt 
őriztetik ; ezen ármális alapján Demeter. Márkus, Timót és János 
nemességvitató pere felvétetett az 1818-ik évben: N. L. 11. 395. 

Tóth-Pápay Sándor menességvitató pere felvétetett s az 
erre vonatkozó tanuvallatások elküldettek Győr vármegyének az 
1806-ik évben: a család czimerpecsétje: Polgári Perek fasc. 154. 
Nr. 29-, fasc. 155. Nr. 80., fasc. 157. Nr. 39. jelzet alatt elhelye- 
zett periratokon található. 

Tóth de Szalonta Mihálynak eskütétele 1793-ból a nemesi 
iratok közt .,T. 2." jelzet alatt őriztetik; kihirdettetett Szabolcs 
vármegye bizonyítványa alapján 1795-ben ; nevezett a szalon tai, 
valamint fivére István a gombai predikátumot Szabolcs vár- 
megye 1796-ik évi bizonyítványa szerint önként vettek fel. Czímer- 
pecsét : Polgári Perek fasc. 106. Nr. 11.. fasc. 108. Nr. 13.. fasc. 
126. Nr. 29. jelzetek alatt található. 

Tóth, másként S z á n t a y vagy szántai Tóth Lászlónak 
Hont vármegye által az 1726-ik évben kiadott bizonyítvány a 
nemesi iratok közt „T. o." jelzet alatt őriztetik; nevezett eme 
bizonyítványa alapján kihirdettetett 1726-ban: N, L. I. 412. 
Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 36. Nr. 7. jelzet alatt található. 

Tóth, máskéiit Szigethy Miklós, előbb vasvármegyei 
nagy-kajdi, később pestvármegyei lakosnak nemesi bizonylat Vas 
vármegyétől 1793-ból az 161l-ik évben őse által nyert ármálisra 
vonatkozólag; Acta Nobilitaria ex 1793. Nr. 769. Leszármazási 

26* 404 Tóth — Törék 

tábla a nemesi iratok közt ,,Sz. 42." jelzet alatt őriztetik ; kihir- 
dettetett az 1793-ik évben: N. L. II. 390. 

Tóth de Tőre István, Imre, János, László és Zsigmond 
kecskeméti lakosok nemessége királyi megerősítést nyert az 1848-ik 

t évben; nevezett János unokája, tőrei Tóth Béla dr. ügyvéd Pest 
vármegyétől nemesi bizonyítványt kapott 1893-ban 31717. k. i. 
szám alatt. 

Tóthfalusy János, gyöngyösi lakosnak Bihar vármegye által 
1729-ben kiadott bizonyítvány a Tóthfalusy Istvánnak 1649-ben 
adományozott ármálisra vonatkozólag, a nemesi iratok közt „T. 7." 
jelzet alatt őriztetik, József nagy-kőrösi lakos 1754-ben ; József 
és fia János Heves vármegye bizonyítványa alapján 1765-ben 
Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek : N. 
L. I. 415. Gzímerpecsét: Polgári Perek fasc. 116. Nr. 27.. fusc. 
13S. Nr. 36. jelzetek alatt található. 

Töke (le Csépáufalva, Sáros-, üng- és Szabolcs vármegyék- 
ben kihirdetett nemes család ; czímerpecsétje : Polgári Perek lasc. 
137. Nr. 25/a. és Nr. 26. jelzetek alatt található. 

Tökésy, másként Dóczy, lásd ez utóbbi név alatt. 

Tökölyi, másként P o p o v i c s, lásd ez utóbbi nev alatt. 

Tölgyessy, azelőtt Eichholtz János, pesti polgármester 
és gyermekei és első néhai Iván csen Annától, valamint máso- 
dik nejétől, M á d y Klárától született gyermekei, Károly-Ferencz, 
Antal-József, paulai Ferencz, Sándor-Ede, Vilma-Rozina és Adelhaid 
Klára 1838-ik évben ármáUs levelet kaptak, mely kihirdettetett 
Pest vármegyében 1839-ben; nemességszerző János kineveztetett 
táblabírónak 1841-ben. Gzímerpecsét: Polgári Perek fasc. 269. 
Nr. 15., fasc. 289. Nr. 8., N. L. 11. 408. jelzetek alatt található. 

Tölliy, másként B a t h ó, lásd ez utóbbi név alatt. 

Tölszéky, másként Pap János, kecskeméti lakos, Borsod 
vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába 
felvétetett és kihirdettetett az 1794-ik évben : N. L. I. 419. 

Töltésy, másként Kónya, adatok: N. L. I. 528., czímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 124. Nr. 54. 

Törék, Gömör vármegyében kihirdetett nemes család ; czímer- 
pecsétje : Polgári Perek fasc. 124. Nr. 56. jelzet alatt található. Töreky — Török 405 

Töreky, leginkább Zala- s némileg Somogy vármegyében 
elterjedt régi nemes család ; czímerpecsétje : Acta Nobiiitaria ex 
1827. Nr. 972. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Török János és András, biai lakosok, a nemességükre vonat- 
kozó királyi döntés bekövetkeztéig a jobbágyi terhek viselésére 
köteleztettek 1754-ben ; István ó-budai lakos és fiai, Mihály és 
István Fehér vnrmegye bizonyítványa alapján kihirdettetlek 1802-ben; 
hasonlókép kihirdettetett Frigyes, pesii kereskedő, Sopron vármegye 
bizonyítványa alapján 1831-ben. Kineveztettek láblabiróknak : 
Gábor 1841-ben; iíj. Gábor lS61-ben ; az 1829-ik évi összeírá- 
sokba bevezettettek: István, Mihály, Sámuel, János, József (abonyi 
lakos) ; végül Antal. Erzsébet és Éva nagy-körösi lakosok. Leszár- 
mazási tábla: Polgári Perek fasc. 150. Nr. 12. Egyéb adatok: N. 
L. í. 409., 420. jelzet alatt találhatók. 

Török, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 137. Nr. 23. 

Török (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 48. Nr. 31. 

Török (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 58. Nr. 10. 

Török (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 69. Nr. 20. 

Török (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 252. Nr. 91. 

Török, másként Buday, még másként Z sá m b é k y János 
pándi prédikátor és István nngy-körösi lakos Csongrád vármegye 
bizonyítványa alapján 1781-ben Pest vármegye nemesei sorába 
felvétettek, kihirdettettek és erről bizonvitvánvt kaptak: N. L. 
I. 42. 

Török de Szeledsáiiy Zsigmond, Szeledsányra vonatkozó 
donationális levele kihirdettetett Pest vármegyében az 1804-ik 
évben : N. L. I. 421. 

Török de Szeiidrö Andrástól és nejétől, galánthai Balog 
Krisztinától kezdve leszármazási tábla : Polgári Perek fasc. 152. 
Nr. 20. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 89. Nr. 36. jelzetek 
alatt található. 

Török de Telekess János és Ferencz abonyi lakosoknak 
Pozsony vármegye által 1793-ban kiadott nemesi bizonyítvány a 
nemesi iratok közt „T. iO." jelzet alatt őriztetik; ezen bizonyít- 
vány alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihir- 
dettettek az 1804-ik évben: N. L. I. 421. 406 Töprendy — Teráscher 

Törpendy, czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 128. Nr. 17., 
az ügyvédek után maradt különféle iratok közt fasc. 6. Nr. 7. jel- 
zetek alatt található. 

Törpényi István, János, József és Márton, bemutatván a 
család 1631-ik évi ármális levelet. Pest vármegye nemesei sorába 
való felvételüket kérték 1762-ik évben: N. L. I. 420. Egyéb ada- 
tok ugyanott. 

Töttösy, Veszprém- és Sopron vármegyékben elterjedt nemes 
család ; ezimerpecsétje : Acta Grim. fasc. 1830. Nr. 1207. jelzet 
alatt található. 

Trajcsik de Mély-Nádas Ádám és neje, S a r t o r y Karolin 
régi nemességük megerősítésével adománylevelet kaptak Mély- 
Nádas, másként Duboky nevű községre L785-ben ^G. 13." jelzet 
alatt. Kihirdettetett Pest vármegyében 1799-ben : N. L. I. 529. 

Trajtler de Szügy, Nógrád vármegyében kihirdetett nemes 
család ; Pest vármegyében kineveztetett táblabírónak Trajtler István 
az 1837-ik évben ; a család ezimerpecsétje : Acta Nobililaria ex 
1823. Nr. 3549. jelzet alatt található 

Trangos de Yalaszka, másként Mattos János és Orban- 
János, Antal-Ferencz pesti, nemkülönben András gyöngyösi és 
Ferencz egri lakosok fiai, Zólyom vármegye bizonyítványa alapján 
1795-ben; János, pesti polgár és fiai, József, István, János, vala- 
mint leánya Rozália 1823-ban Pest vármegye nemesei sorába 
felvétettek és kihirdettettek: N. L. I. 504. Czimerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 193. Nr. 150. jelzet alatt található. 

Trathnyáky de Mura-Szombatli, czimerpecsét a Várady 
ügyvéd után maradt iratok közt fasc. I. jelzet alatt található. 

Trattner de Petroza Mátyás pesti nyomdásznak és nejétől, 
P a u e r Erzsébettől született gyermekemek, János, Tamás, Mátyás 
Károly, Teréz, Erzsébet, Mária, Janka és Anna Karolának az 
1822-ik évben adományozott donationális levél a nemesi iratok 
közt ,,T. lő.'' jelzet alatt őriztetik. Kihirdettetett Pest vármegyé- 
ben 1822-ben: N. L. 11. 406. Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 
261. Nr. 29. jelzet alatt található. 

Treáscher család, ezimerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 171. Nr. 167. jelzet alatt őrzött periratokon. Trémcl — Tserniák 407 

Tréinel, czímerpecset található a Polgári Perek fasc, 184. 
Nr. 1. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Treiicséiiyi, másként Kosztoleczky Gáspár nemességére 
vonatkozó tanuvallatási jegyzőkönyv hitelesíttetett az 1757-ik 
évben: N. L. I. 415. Czímerpecset: Acta Politieo-Miscellanea ex 
1798. iNr. 1737. jelzet alatt található. 

Tretter, most már Járy György az 1843-ik évben kapott 
V. F'erdinánd királytól armális levelet és névváltoztatási engedélyt, 
mely kihirdettetett Pest vármegyében 1844-ben: N. L. II. 403. 

Tresiiiszky, azelőtt Tröscher Rókus Antalnak, nejétől, 
M ü 11 e r Borbálától született gyermekeinek, Ferencz, Antal, Károly 
ós Máriának az 18:24-ik évben adományozott ármális a nemesi 
iratok közt ..T. 12/' jelzet alatt őriztetik. Kihirdettetett Pest vár- 
megyében 182ő-ben : N. L. II. 407. 

Tr»'sztyáuszky (Trsztyánszky) <le Nádas Ignáez és József 
részére kiadott örökvallás 1778-ból a nemesi iratok közt „T. 11."' 
jelzet alatt van. Jakab, óbudai lakos. Árva vármegye bizonyítványa 
alapján 1770-ben ; József, tömlaki jegyző és György, sebész 1604- 
ben; végül István, Győr vármegye bizonyítványa alapján 1828- 
ban Pest vármegye nemesei sorába felvétettek, kihirdettettek és 
erről bizonyítványt kaptak: N. L. l. 408., II. 393. Táblabiróknak 
kineveztettek : János 1798-ban ; Imre, kecskeméti plébános, 1818-ban 
és végül Sándor 1829-ben. Czímerpecset: Polgári Perek fasc. 1. 
Nr. 3. ex 170<J., fasc. 44. Nr. 42., fasc. 80—82. Nr. 6., Végr. 
Okit. 623/XI. jelzetek alatt található. 

Triiovszky de Kolemeiifalva, Trencsén- és Turócz várme- 
gyékben kihirdetett nemes család ; a család czímerpecsétje a Pol- 
gári Perek fasc. 185. Nr. 58. jelzet alatt található. 

Tronihitás, nógrád megyei régi nemes család; leszármazási táb- 
lája a Polgári Perek fasc. 46. Nr. 29. jelzetű periratok közt található. 

Tröscher, lásd Tresinszky név alatt. 

Tniininei* de Keresztes család, czímerpecsétje : Acta Nobili- 
taria ex 1810. Nr. 3071. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Tsermák de Liiid et Kohán, csehországi nemes család, 
(melyből az 1822-ben Veszprémben elhalt hírneves hegedű-virtuóz 
és zeneszerző is származott). Czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 408 Tscrmák — Turcsánvi 

107. Nr. 3.. fase. 202. Nr. 10. és Acta Miscellanea ex 1770. Nr. 2. 
jelzetek alatt elhelyezett iratokon található. 

Tsillér.v (Csilléry) Pál (János fia), Komárom vármegye 
bizonyítványa alapján 1768-ban; János és fia János, nemkülönben 
József, Tolna vármegye bizonyítványa alapján 1802-ben Pest vár- 
megye nemesei sorába felvétettek, és kihirdettettek és erről bizo- 
nyítványt kaptak: N. L. I. 79. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
154. Nr. 21. jelzet alatt található. 

Tschtítz, czímerpeeséi található a Polgári Perek fasc. 42. 
Nr. 39. K. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Tubol.vi (le Tubolyszeí^li, zalavármegyei birtokos nemes 
család; czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 152. Nr. 18. és az 
ügyvédek után maradt különféle iratok közt Nr. 1517. jelzetek 
alatt található. 

Tuba, eredetileg zemplénvármegyei nemes család, mely onnét 
Veszprém vármegyébe átszármazván, s Szent-Király-Szabadján bir- 
tokos levén, ugyanott Zemplén yármegye 1777-ik évi bizonyítványa 
alapján kihirdettetett. Pest vármegyében Tuba János, gycni lako's, 
nemesi vizsgálat alatt állott 1754-ben; Gábor Veszprém vármegye 
bizonyítványa alapján kihirdettetett 1820-ban: N. L. 1. 41(3. A csa- 
lád czímerpecsétje a Polgári Perek íasc. 108. Nr. 2. és Végr. 
Okit. 1048/Xl. jelzetek alatt található. 

Tiiniler Henriknek és nejétől, Reich Annától születelt 
gyermekeinek, József, Antal, Róza és Katalinnak az 179l-ik évben 
adományozott ármális a nemesi iratok közt ,. T. 19." jelzet alatt 
van. Kihirdettetett Pest vármegyében az 1791-ik évben : N. L. I. 41(). 

Tunya de Csó István, ráczkevei lakos, Vas vármegye által 
kiadott s régi donatárius nemességére vonatkozó bizonyítvány alap- 
ján Pest vármegyében kihirdettetett az 1783-ik évben: N. L. I. 417. 

Tuuyoü:li.v de Csapó család, czímerpecsétje az Acta Nobili- 
taria ex 1819. Nr. 583. és a Polgári Perek fasc. 171. Nr. 14('). 
jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Turcsáii.vi de eadeni, leginkább a felvidéken, de általában 
igen elterjedt ös nemes család a Divék nemzetségből ; Pest vár- 
megyében Turcsányi István kineveztetett táblabírónak az 1818-ik 
évben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 0. Nr. 1.. fasc. 53. Nr. 
35., fasc. 129. Nr. 47. jelzetek alatt található. Turner — Tüköry , 409 

Turiier (T hu mer), czímerpecsét található a Polgári Perek 
fasc. '.)4. Nr. 45. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Turóczy (Thiiróczy) de Alsó-Köröskény Györgynek és 
rokonának, B o t k a, másként Sigiartú Jánosnak az l(í59-ik 
évben adományozott s Pest vármegyében ugyanakkor kihirdetett 
ármális a nemesi iratok közt „T. 5." jelzet alatt. András Pest 
vármegyében albiztosnak megválasztatott 1738-ban ; András, zsidói 
lakos 1720-ban ; iíj. András és Imre 1788-ban ; János, István és 
Sámuel 1787-ben ; Imre, zsidói lakos 1793-ban kihirdettettek és 
erről bizonyítványt kaptak; az 1829-iki összeirásba Turóczy 
András, János, továbbá Pál, István, Dániel és József vannak be- 
vezetve. Táblabírónak kineveztetett József 1825-ben. Egyéb ada- 
tok : N. L. I. 417., II. 40(). Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 28. 
Nr. 27.. fasc. 85. Nr. 31., fasc. 111. Nr. 20., fasc. 122. Nr. 14.. 
fasc. 128. Nr. 11. jelzetek alatt található. 

Túrós család, czímerpecsétje található a Processus Nobilitares 
fasc. 1. Nr. 38. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Turpis György, Veszprém vármegye 1712-ik évi bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 
1720-ban ; György, pesti lakos és fia Pál 1789-ben bizonyítványt 
kértek és az említett Györgytől való leszármazásuk beigazoiására 
utasíttattak: N. L. I. 418. 

Tnrzó (Thurzó) de Noszicz, czímerpecsét a Vas család 
nemességi iratai közt található. 

Tiíry, másként Szoboszlay István és Sámuel, a nemes- 
ségükre vonatkozó hitelesített tanuvallatási jegyzőkönyv és Sza- 
bolcs vármegye bizonyítványa alapján kihirdettettek az 1789-ik 
évben: N. L. I. 418. Nevezett Sámuel Pest vármegyében tábla- 
bírónak kineveztetett 180y-ben ; a család czímerpecsétje: Polgári 
Perek fasc. 93. Nr. 11., fasc. 109. Nr. 12., fasc. Hfi. Nr. 37. és 
Acta Polilico-Miscellanea ex 1793. Nr. 1835. jelzetek alatt található. 

Tóry (T h ú r y), másként Paákó, czímerpecsét a Polgári 
Perek fasc. 108. Nr. 1. jelzetek alatt található. 

Tüköry de Algyest (Spiegel) József 1831-ben ármálist 
kapott, mely kihirdettetett Pest vármegyében 1832-ben ; egyebek- 
ben lásd Algyay de Algyest név alatt. 410 , Tütös — Tyrislh 

Ttttös István, visegrádi várparancsnok, Pilis vármegye fő- 
ispánja volt 1345-ben; lásd a Zichy-Codex II. löO-ik lapon. 

Tzútz, czimerpecsét található az Acta Nobilitaria ex 1812. 
Nr. 2371. jelzetű iratokon. 

Tulkó, vagy Tukó, másként Pocskay Gergely és József 
1742-ben kaptak Mária Terézia királynőtől ármális levelet, mely 
kihirdettetett Pest vármegyében 1743-ban: N. L. I. 416. 

Tyapák, másként L ánd o r-Ty ap ák Mátyás, váczi lakos, 
Árva vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetett és kihirdettetett 1816-ban: N. L. II. 404. 
Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 126. Nr. 9., fase. 127. Nr. 47., 
fasc. 167. Nr. 88., fasc. 173. Nr. 25., fasc. 283. jelzetek alatt 
található. 

Tyristh (Tyrsth) Pálnak és gyermekeinek 1592-ben ado- 
mányozott, ugyanazon évben Pozsony-, 1629-ben Komárom vár- 
megyében kihirdetett eredeti ármális a vármegyei oklevéltárban 
30/1254. jelzet alatt őriztetik. ü. Udvanly Albert a Solti Szék főispánja volt 139U-beii; lásd 
Pesty Frigyes : Eltűnt Vármegyék I. köt., 74. lap. 

Udvanly János, József és András bemutatván Heves várme- 
gyének — a leszármazást az 1655-ik évtől a nemességszerzö 
Udvardy Andrástól és nejétől, hidvég-ardói Nagy Judit- 
tól feltüntető — bizonyítványát. Pest vármegyében kihirdettettek 
1781-ben ; András bizonyítványt kapott 1787-ben : N. L. I. 423. 
Leszármazási tábla: Polgári Perek fasc. 107. Nr. 13., czimer- 
peesét: Acta Politiea ex 1727. Nr. 5. jelzet alatt található. 

Udvardy, másként Cser na István és Gergely Fehér vár- 
megye bizonyítványa alapján 1727-ben ; János ugyancsak Fehér 
vármegye bizonyítványa alapján 177( l-ben Pest vármegyében kihir- 
dettettek : N. L. I. 423. 

Udvardy, másként Rácz Györgynek az 15t)0-ik évben ado- 
mányozott ármális alapján ifj György kihirdettetett Pest várme- 
gyében az 169ő-ik évben : ProtocoUum Nobilium pag. 32. és 
N. L. I. 423. 

Udvarhelyi Miklós, színművész, Heves vármegye bizonyít- 
ványa alapjátí Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihir- 
dettetett az 18-lO-ik évben: N. L. !l. 4ir). 

Udvarnoky család, czunerpecsétje található az Acta Miscel- 
lanea ex 1780. Nr. 3. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Um'óczy Ferencz kegyesrendü áldozó pap és József ispán 
az ltí31-ik évben kaptak ármalis levelet, mely kihirdettetett Pest 
vármegyében az 1832-ik évben: N. L. II. 416. 412 Uhlarik — Ujhízj' 

Ulilarik György és fivére András 1655-ben kaptak ármális 
levelet, mely kihirdettetett ugyanakkor Trencsén vármegyében ; 
ifjabb György Trencsén vármegye bizonyítványa alapján kihirdet- 
tetett Pest vármegyében 1804-ben; czímerpecsét : Végr. Okit. 
1533/XI. és 1799/XI. jelzetek alatt található. 

Uhriiiyi család, czimerpecsétje : Polgári Perek fasc. 253. 
Nr. 142. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Ujfalusy Istvánnak és Ferencznek, István fiainak, Tóbiás és 
Ignácznak az 17l5-ik évben adományozott s Pest vármegyében 
ugyanazon évben kihirdetett ármális a nemesi iratok közt 
„ r\ 2."' jelzet alatt őriztetik. Nevezett Tóbiás 1738-ban Pest vár- 
megyében megváiasztatott esküdtnek. Táblabiróknak kineveztet- 
tek : Fereticz 1793-ban ; Imre 1818-ban. Kihirdettettek Pest vár- 
megyében : István és Ferencz váczi lakosok 1720-ban; Tóbiás 
ugyancsak váczi lakos r730-ban; Ferencz. bajai lakos, az ármális- 
ról másolatot kapott 1731-ben; Imre — nemességszerzö Tóbiás- 
tól való leszármazását beigazolván 1807-ben : N. L. I. 424. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 3. Nr. 2. (1717.), fasc. 3. Nr. 3. 
(1720.), fasc. 152. Nr. 10., fasc. 245. Nr. 19. és Acta Miscellanea 
ex 1731. jelzetek alatt található. 

Ujfaliissi Györgynek, nejének, Charapkova Máriának és 
fivérének Andrásnak az 1655- ik évben adományozott és Gomör 
vármegyében ir)75-ben kihirdetett ármális, erre vonatkozó egyéb 
adatok és leszármazási táblák a nemesi iratok közt ..U. 2.'' jelzet 
alatt őriztetnek. 

Ujfalussy, másként Bossán de Jóka et Divékujfalu László 
pallosjoga kihirdettetett Pest vármegyében 1719-ben: N. L. I. 424. 

UJfaliisy, másként Huszár Ferencz, bemutatván Bars vár- 
megye nemesi bizonyítványát, az abban levő hiányok pótlására 
utasíttatott 1818-ban: N. L. I. 427. 

tjt'alusy, — előbb nevelöatyja után tévesen — P r o n s t r e i t- 
ter János Gömör vármegye bizonyítványa alapján 1749-ben; 
János pesti lakos és fiai, Ferencz és Mihály ugyancsak Gömör- 
megyc bizonyítványa alapján 1754-ben Pest vármegye nemesei 
sorába felvétettek és kihirdettettek: N. L. 1. 424. 

Ujliázy család, czimerpecsétje : Polgári Perek fasc. G8. Nr. 
57. jelzet alatt őrzött periratokon található. Ujhelvi — Uray •• -413 

l'jlielyi Mihály, törteli lakos, Trencsén vármegye bizonyít- 
ványa alapján kihirdettetett Pest vármegyében az 1828- ik évben: 
N. L. II. 414. 

U.jlaky család, czímerpecsétje található a Polgári Perek í'asc. 
2. Nr. 2., fasc. 7. Nr. 8. jelzet alatt elhelyezett, múlt század elejéről 
való periratokon. 

Ujszászy család, leszármazási táblája nemességszerzö György- 
től kezdve, melyben a Ballá, Török, Ujházy, Kecskés. Kenyeres, 
Kulcsár, Faragó, Ráb, ondi Tóth és Répás családok szerepelnek, 
található a Polgári Perek fasc. 150. Nr. 12. jelzet alatt. 

Ujváry, másként. Nagy Márton az 1724-ik évi investigatio 
alkalmával felmutatta Ujváry, másként Nagy Istvánnak és nejé- 
nek Vigondy Zsófiának, fiának Györgynek, nemkülönben Szent- 
benedeky Mihálynak az 164r)-ik évben adományozott és 1647-ben 
Nyitra vármegyében kihirdetett ármálist (N. Inv. ex 1724. Nr. 
31.) s ennek alapján kihirdettetett ugyanazon évben ; László, hites 
ügyvéd, Bihar vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetett 18o8- 
ban : N. L. í. 425. Czimerpec'sét : Polgári Perek fasc. 3. Nr. 1. 
ex 1720. 

Ujváry (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 59. Nr. 34. 

Ujváry (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 113. Nr. 16. 

Ujváry (más), czímerpecsét: Végr. Okit. 1534/Xi. 

Ulliiiaun Móricz pesti nagykereskedőnek és hat fiának, Fri- 
gyes, Izidor, Adolf, Vilmos, Samu és Gábornak az 1825-ik évben 
adományozott ármális a nemesi iratok közt ., P. 4." jelzet alatt 
őriztetik, kihirdettetett Pest vármegyében 182()-ban: N. L. 11.413. 
Nemesi bizonyítvány : Acta Nobilitaria ex 182G. Nr. 800. jelzet 
alatt található. 

Uii^ár család, czímerpecsétje található a vármegyei oklevél- 
tárban 1538/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Uii^hy Péter l()48-ban kapott ármális levelet; Pál. másik 
Pál és András Nógrád vármegye bizonyítványa alapján Pest var- 
megye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 1751-ben; 
a többi családtagok is bizonyítványt kaptak 17()2-ben : N. L. I. 425. 

Uray család, czímerpecsétje a Hertelendy ügyvéd után 
maradt iratok közt fasc. I. jelzet alatt található. 414 Urbán — Utassy 

Ui'báii Mátyásnak és nejének, Per nyes Dorottyának, nem- 
különben fiainak. Józsefnek és Mátyásnak az 1702-ik évben ado- 
mányozott ármális ; kihirdettetett Pest vármegyében ugyanazon 
évben : N. L. I. 425. 

Urbán de Mon.vorócz Józsefnek ármális- és elönévadomány 
az 1828-ik évből: nemesi iratok „U. o." jelzet alatt őriztetik. 
Kihirdettetett Pest vármegyében 1829-ben: N. L. 11. 414. 

Urbányi András 1647-ben kapott ármális levelet ; a család 
czimerpecsétje : Végr. Okit. 336/XI. és Acta Politico-Miscellanea 
ex 1828. Nr. 4430. jelzetek aíatt található 

Urbaiiovics Pál, sárfői postamester, valamint fiai György, 
József és Ferencz 1765-ben kaptak ármális levelet ; a család 
czimerpecsétje : Polgári Perek fasc. 69. Nr. 1. jelzet alatt található. 

Urbauovszky de Urbaiió et Beiiyó Gáspár és fia Jusztin, 
Trencsén vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetett Pest vár- 
megyében az 1840-ik évben : N. L. II. 415. Czímerpecsét : Pol- 
gári Perek fasc. 140. Nr. 81., faso. 247. Nr. 97., fasc. 265. Nr. 
87. és Nt. 88. és Végr. Okit. 929/XI. jelzetek alatt található. 

Urbánszky család, czimerpecsétje a Szeles család nemességi 
iratain található. 

Urbinetz család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 265. 
Nr. 85. jelzet alatt elhelyezett periratokon látható. 

Uiiiázy Péter, nagy-körösi lakos, kihirdettetett 1673-ban ; And- 
rás, rimaszombati lakosnak, — 1671-ik évben ármálist nyert ürházy 
János fogadott fiának — nemességére vonatkozó tanuvallatási 
jegyzőkönyv 1726-ból a nemesi iratok közt „Í7. 5." jelzet alatt 
őriztetik ; kihirdettetett Pest vármegyében 1726-ban ; Sámuel, kecs- 
keméti lakos, Gömör vármegye bizonyítványa alapján ; kihirdette- 
tett az 1816-ik évben: N. L. I. 426. 

Ury István nemességére vonatkozó tanuvallatási jegyzőkönyv 
Borsod vármegyétől az 182I-ik évből a nemesi iratok közt ^,U. 1." 
jelzet alatt található; úgy ő, mint fivére Mihály kihirdettettek 
Pest vármegyében 1724-ben: N. L. I. 426. 

Utassy, Veszprém- és Heves vármegyében ismert nemes 
család; czimerpecsétje az Acta Nobilitaria ex 1803. Nr. 1174. és 
Polgári Perek fasc. 154. Nr. 9. jelzetű iratokon található. Usovich — Ürményi 415 

l'sovieli de retöfalva János kineveztetett Pest vármegyében 
táblabírónak 1820-ban: Sándor hasonlókép az lS29-ik évben. 

Úz (Usz) de Uszfalva, tősgyökeres sárosvármegyei család; 
czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 7. Nr. 7. ex 1731. jelzet 
alatt elhelyezett iratokon található. 

Üríiiéiiyi de Ürméiiy József 1780-ban és másodízben 1790-ben 
Pest vármegye administratorának neveztetett ki; Mihály zsidói 
lakos kihirdettetett 172ü-ban (N. L. I. 426.); Bernát Í772-ben 
vármegyei aljegyzőnek választatott meg. Táblabiróknak kinevez- 
tettek: Ürményi Imre 1815-ben ; Ferencz 1818-ban; Miksa 1819-ben; 
József 1837-ben. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 99. Nr. 23., 
fasc. 108. Nr. 3. és Végr. Okit. 1067 XI., 1544/XI. és 1552, XI. 
és Crim. fasc. 1790. Nr. 2042. jelzetek alatt található. V. Víichtel, másként Vachtier József, pesti kereskedő, Po- 
zsony vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetett és kihirdettetett az lS08-ik évben : N. L. II. 422. 

Váczy (le Kanizsa Jánosnak, leányának Erzsébetnek és fivé- 
rének Miklósnak régi nemességük elismerésével az 1611-ik évben 
adományozott ármális és Nógrád vármegye bizonyítványa Yáczi 
János pilisi jegyző részére I7ő6-ból: a nemesi iratok közt „F. 10." 
jelzet alatt őriztetik ; úgy nevezett János, pilisi jegyző, mint fia is 
kihirdettettek Pest vármegyében 1756-ban: N. L. I, 428. A család 
leszármazási táblája a Polgári Perek fasc. 58. Nr. 17. jelzet alatt 
találhíito. 

A^ad (le Ölyved, Gömör- és Szabolcs vármegyékben kihirde- 
tett nemes család; czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 165. Nr. 
12. jelzet alatt található. 

Yadass család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 194. 
Nr. 31. fasc. 268. Nr. 3. jelzetek alatt levő periratokon található. 

Vadasy Gergely és Mihály, szoigabirók voltak a Solti Szék- 
ben 1348-ban ; lásd Pesty Frigyes : Eltűnt Vármegyék I. 74. lap. 

Vadász Pál és János nemességér : vonatkozó tanuvallatási 
jegyzőkönyv hitelesíttetett az 1822-ik évben : N. L, II. 428. György 
kineveztetett táblabírónak 1819-ben. Czímerpecsét : Acta Nobili- 
taria ex 1798. Nr. 2634. jelzet alatt található. 

A^aduay de eadein család, czímerpecsétje a Polgári Perek 
fasc. 133. Nr. 34., fasc. 172. Nr. ^09., fasc. 184. Nr. 12., fasc. 
265. Nr. 81. jelzetek alatt található. Vágliy — Vallaszkay 417 

Yáürli.v <!(' Niiír.v-Váíxli család, czimerpecsétje a Polgári Perek 
fase. ;>2. Nr. 7. jelzet alalt elhelyezett periratokon található. 

Wáífiier család, czimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 104. 
Nr. G., fasc. 12(). Nr. 4., fasc. 1,'U. Nr. 11. jelzetek alatt őrzött 
iratokon található. 

Vajay de eadoni et Yicsap báró Istvánnak és fivérének 
Lászlónak az 1740-ik évben adományozott bárói diploma kihir- 
dettetett Pest vármegyében 1741-ben: N. L. I. 428. 

A\ija.v András, kir. alapítványi ügyész és István fia István, 
Nyitra vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetlek és kihirdettettek 1842-ben: N. L. II. 428. 
Czimerpecsét : Polgári Perek fasc 245. Nr. G. jelzet alatt található. 

A'ajda András, tótalmási lakos, Pest vármegye nemesei so- 
rába felvétetett és kihirdettetett az 1720-ik évben: N. L. I. 428. 
Czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 260 Nr. 81. jelzet alatt ta- 
lálható. 

Vajkó Mihálynak és fiainak, Mihálynak és Gergelynek, nem- 
különben fivérének Jánosnak, valamint ez ntóbbi fiának Istvánnak ; 
továbbá Szem ere Istvánnak az 1701-ik évben adományozott 
ármális a nemesi iratok közt „&. 2.'' jelzet alatt őriztetik. Kihir- 
dettettek Pest vármegyében 1702-ben; János, nagykőrösi lakos 
1780-ban; Mihály, ugyancsak nagykörösi lakos 17ö4-ben ; végül 
János 1821-ben kihirdettettek és erről bizonyítványt kaptak: N. L. 
I. 429. Czimerpecsét: Polgári l*erek fasc. 171. Nr 148., fasc. 
185. Nr. 7í). és Xr. 88., fasc. 186. Nr. 127., fasc. U»2. Nr. Ili). 

Vajnarovics család, czimerpecsétje az Acla Politico-Miscel- 
lanea ex 1830. Nr. 4489. és Polgári IVrek fasc. 187. Nr 13. 
jelzetek alatt levő iratokon található. 

Vajvoda, másként al só-z a t u r c s a i Zatureczky Elek 
1792-ben ; János 1804-ben ; mindketten Turócz vármegye bizo- 
nyítványa alapgán Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és 
kihirdettettek: N. L. I. 451. 

Vallaszka.v .liinos és Márton 1753-ban kaptak Mária Terézia 
királynőtől ármalis levelet ; a család czimerpecsétje a Polgári 
Perek fasc. 143. Nr. 172. jelzet alalt található. 41 S Walrlstain — Vang'pl 

WaMstaiii Emánuel gróf kineveztetett Pest vánncgyében 
táblabirónak az IcSlö-ik, József az 1881-ik évben. 

Valeiit család, czimerpeesétje a vármegyei oklevéltárban 
208/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Yaleiitiiiy, Trencsén vármegyében kihirdetett nemes család ; 
czimerpeesétje a Polgári Perek fasc. lOÍ). Nr. 15. jelzet alatt levő 
iratokon található. 

Yalentovjech, lásd Ledniczky név alatt. 

Valero, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 118. 
Nr. 37. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

A'alther (Walther) László és három fia, László, Imre és 
Géza Esztergom vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye 
nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek az 1823-ik évben: 
N. L. IL 429. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 20. Nr. 13., fasc. 
24. Nr. 20., fasc. 155. Nr. 34., fasc. 248. Nr. 128. és Végi-. Okit. 
lOlT/XI. jelzetek alatt található. 

\íúy Mihály, szalkszentmártoni lakosnak nemesi bizonylat 
Bars vármegyétől : Acta Nobililaria ex 1793. 'Nr. 755. Leszárma- 
zási tábla az 158o-ik évben nemességet nyert Vály Jánostól kezdve 
a nemesi iratok közt „V. 13." jelzet alatt őriztetik. Nevezett 
Mihály 1755-ben; István és fiai, Mihály, János és Péter, nem- 
ki.ilönben Ferencz és fiai, István, János és Gergely 1793-ban; 
István és fiai, István, János, József, Gábor és Benjámin ; továbbá 
Gergely és fiai, Gergely és Sándor, valamint Bálint, András és 
József 1834-ben; hasonlókép Péter és három fia, Mihály, Péter 
és István 1834-ben ; és legutoljára János, szalkszentmártoni lakos, 
ugyancsak 1834-ben kihii-detteltek és erről bizonyítványt kaptak : 
N. L. I. 429., II. 530. Czímerpecsét a Polgári Perek fasc. 108. 
Nr. 5. jelzet alatt található. 

Vámosy István 1042-től 1002-ig Pest vármegye helyettes al- 
ispánja volt; Mihály, pataki lakos és (iai, Mihály és József; továbbá 
István és fiai, Károly és Dániel, Zemplén vármegye bi/.onyitványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 
18()5-ben: N. L. II. 420. Czímerpecsét a Végr. Okit. 917/Xl. jel- 
zet alatt található. 

A'^aiiiícl János, pécsi postamester és neje, Zom bor y Anna, 
valamint oyormekeik, János, Ignácz, József, Júlia, Anna. Teréz és Vanoel — Várady 419 

Liij/.;i lT94-bcn kaplak ármális levelet; Ferencz, a nemzeti szín- 
ház tagja, Arad vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetett 
Pest vármegyében az 1841-ik évben : N. L. II. 435. 

Van.varczy <le eadein, zalavármegyei család, mely egy ugyan- 
ottani községtől vette nevét és elöncvét ; ezímerpecsétje a Polgári 
Perek fasc. 10. Nr. 6. ex 1735. jelzet alatt elhelyezett iratokon 
található. 

Ványi Istvánnak, nejének, Danóczy Erzsébetnek, gyerme- 
keinek, János fiának és ennek neje, Ben de Annának lB90-ben 
adományozott eredeti ármális az oklevéltárban 30/1265., a máso- 
lat a nemesi iratok közt „V. 19." jelzet alatt őriztetik; kihirdet- 
tetett Pest vármegyében az adományozás évében ; Ványi Mátyás 
nagy-körösi lakos lT98-ban kezdődő s 1816-ban befejezetlenül 
hagyott nemességvitató perére vonatkozó adatok : N. L. I. 430. ; 
II. 419. lapokon találhatók. 

Varacskay, czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 46. Nr. 31.; 
leszármazási tábla ; Varacskay Andrástól kezdve, melyben a Batta 
és Darvas családok szerepelnek : Polgári Perek fasc. 96. Nr. 2. 
és Nr. 6. jelzetek alatt találhatók. 

Várady Jánosnak Mármaros vármegye, István ócsai és 
Sámuel áporkai lakosoknak Pest vármegye nemesi bizonyítványt 
adott, — a Várady Sámuel, Gáspár, János és Györgynek 1702-bon 
adományozott ármálisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 1839. 
Nr. 1421). és 1421., a nemesi iratok közt „V. 11." jelzet alatt; 
János áporkai lakos 1774-ben; István czoglédi lakos és fiai, István 
és János 1802-ben; György és fia Sándor Bereg vármegye bizo- 
nyítványa alapján 1807-ben; István ócsai, Sámuel áporkai, ismét 
István és János áporkai lakosok 1807-ben ; István ügyész Bereg 
vármegye bizonyítványa alapján 1830-ban ; Menyhért pesti lakos 
1838-ban; Sámuel áporkai lakos és fiai, János, Sándor és Sámuel ; 
továbbá János fiai, István, Sándor és János; Sándor fiai, Sándor, 
András és Antal, végül Sámuel fia Sánuiel és András fiai 1839-ben; 
úgyszintén István áporkai lakos és fiai, Sándor, József, István és 
András; továbbá Sándor és fiai, András, Benjámin és László; 
József fia Lajos; ifj. István fia Kái-oly; legeslegvégül János és 
két fia István és András kihirdettettek és erről bizonyítványt kap- 
tak 1839-ben: N. L. I. 431., 539. Leszármazási tábla: Acta Nobi- 
litaria ex 1802. Nr. 1548. Polgári Perek fasc. 21. Nr. (í. Czímer- 

27* 420 Váradj' — Varga 

pecsét: Polgári Perek fase. 28. Nr. 28.. fasc 50— 57. Nr. 9., 
fase. 128. Nr. 3. jelzetek alatt található. 

Várad.v (más), czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 137. Nr. 5. 

Tárady (más), czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 115. Nr. 22. 

A^árady (más), czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 125. Nr. 79. 

Tárady (más), czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 158. Nr. 54. 

Yárady de Nai?y-Szelezséiiy et Dicske család, czímerpecsétje : 
Polgári Perek fasc. 114. Nr. 37. jelzet alatt elhelyezett perirato- 
kon található. 

Yárallyay, ügocsa vármegyében már a XVI. században 
szerepelt nemes család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 173. 
Nr. 22. jelzet alatt örzölt iratokon található. 

Varázséji család, czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban 
411/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten található. 

Yárday, másként Várdy de Kis-Várda István, irsai 
lakos, nemességének igazolására felhivatott az 1788-ik évben: N. 
L. I. 431. 

Varga János és Gáspái', Pest vármegye nemesi főkönyvébe 
bevezettettek és erről bizonyítványt kaptak az lfi38-ik évben : N. 
L. I. 432. 

Varga Gergelynek és nejének, Annának, nemkülönhen fiai- 
nak, Gergely, Miidós és .Jánosnak, valamint leányának Annának 
az 17()()-ik évben adományozott árniális levél kiliirdottetctt \'vA 
s'ármegyében ugyanazon évben : N. 1^. I. 432. 

Varga Gergelynek, fiainak, Andrásnak és Jánosnak, valamint 
fivéreinek, Mártonnak és Tamásnak az 1715-ik évben adományo- 
zott ármális és leszármazási táblák a nemesség-szerzőktől kezdve 
a nemesi iratok közt „V. i/." jelzet alatt őriztetnek; Nógrád vár- 
megyének bizonyítványa szerint eme ncmességszerzőktől származ- 
tak (N. Inv. ex 1754. Nr. 50.) András nj-kécskei lakos és fiai, 
Mátyás, József és Gergely, továbbá fivére Béla és ennek 11 a ugyan- 
csak Béla, akik kihirdettettek 1754-ben: N. L. I. 432., 537. 

Varga István, János, Mihály, József és Pál kecskeméti lako- 
sok Veszprém varmegye 17r)7-ik évi bizonvítvánvávnl beigazolván. Varga — Varg-yassy 4J1 

hogy ök iiz ujj^yaiiottiiüi ádáz-tcvcli Varga családból származtak, 
miért is Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és erről bizo- 
nyítványt kaptak 1775- ben (Prot. Nob. pag. 380.), basoiilókép 
ugyanezen bizonyítvány alapján kihirdettetett másik János is 
ugyancsak 177o-ben; továbbá József, kecskeméti lakos, Zemplén 
vármegye bizonyítványa alapján 1809-ben ; János nagy-körösi 
tanár Ugocsa vármegye bizonyítványa alapján 1839-ben és végül 
Varga János ijgyvéd Győr vármegye bizonyítványa alapján 1840-ben : 
N. L. I. 432., 537., lí. 426. 

Varga, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 104. Nr. 4. 

Vai'í^a (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 108. Nr. 13. 

Variba Juditnak és férjének, S z a 1 a y Istvánnak 1662-ben 
adományozott eredeti ármális az oklevéltárban 30/1263. jelzet 
alatt őriztetik. 

Tarifa de Böszörmény család, czímerpccsétje az Acta Nobi- 
litaria ex 1839. Nr. 3375. jelzet alatt levő iratokon található. 

Varq:a, másként Bozváry Benedek, Pál-Miklós és Gáspár 
az lü7I-ik évi ármális alapján Pest vármegye nemesei sorába 
felvétettek és kihirdettettek 1730-ban: N. L. I. 432., bővebben 
lásd Bozváry név alatt. 

Variía, most 1 1 k e y, lásd ez utóbbi név alatt. 

Variba de Királykút Mátyás, bemutatja Mária Terézia király- 
nőtől az 1774-ik évben kapott árnuilisát, ami német nyelven levén 
kiállítva, nevezett kihirdettetik ugyan, de egyúttal felhivalik, hogy 
ármálisának latin nyelven való kiállítását kérje az udvari Kanczel- 
láriától: Prot. Nobilium pag. 373., N. L. I. 432. 

Varga de Ladáiiy család, czímerpccsétje az Acta Nobilitaria 
ex 1810. Nr. 2568. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Varga, másként Nagy István kún-szent-miklósi lakos és 
fia András Vas vármegye bizonyítványa alapján kihirdettettek 
1794-ben: N. L. I. 433. 

Varghay, czímerpecsét található a Vegr. Üklt. 1452/XI. és 
Polgári Perek fas;. 126. Nr. 20. és fasc. 253. Nr. 62. jelzetek 
alatt őrzött iratokon. 

Vargyassy Jakab részére nemesi bizonylat 1745- böl a 
Vargyassy Ferencznek 1689-ben adományozott ármálisra vonat- 422 Vargyassy — WarleuslcbL-n 

kozólag és egyéb oklevelek: Aeta Nobilitaria ex 1830. Nr. 1304. 
jelzet alatt találhatók. 

Tarjas, másként Szabó Mihály nemességére voiialkozó 
taniivallatási jegyzőkönyv 1653-ból a nemesi iratok közt „ F. o." 
jelzet alatt őriztetik. 

Varjassy Pálnak és nejének, L á z ár Dorottyának az 1640-ik 
évben adományozott ármális kihirdettetett Pest vármegyében 
ugyanazon évben : Protocollum Nobilium pag. 4. 

Yarjasy Ferencznek az 168ü-ik évben adományozott ármá- 
lis, erre vonatkozó bizonyilvány és leszármazási tábla ugyanezen 
évtől kezdve, a nemesi iratok közt „V. 9.'"' jelzet alatt őriztetik, 
(az eredeti a leleszi konventben), ugyanezen ármális alapján 
Varjassy György, Jakab és András 1745-ben ; továbbá Jakab 
tápió-szelei lakos és fiai, Ferencz és Simon 1754-ben; Zsigmond 
pesti lakos 1755-ben; végül János tápió-szelei lakos és fiai, Antal 
és János ; továbbá fivére Antal és ennek fiai Ferencz, István és 
Antal kihirdettettek és erről bizonyítványt kaptak : N. L. l. 433. 

Yarjii, másként V r a n a Antal Pozsony vármegye bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegyében kihirdettetett az 1808-ik évben: 
N. L. I. 424. Gzímerpecsét: Acta Polilico-Miscellanea ex 1808. 
Nr, 2346. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Tárkonyi Heves vármegyében kihirdetett nemes család, czímer- 
pecsétje : Polgári Perek fasc. 12. Nr. 17., fasc. 56 — 57. Nr. 12., 
fasc. 61. Nr. 60. és Acta Nobilitaria ez 1798. Nr. 1159. jelzetek 
alatt található. 

Yarsányi Ádám, Pest vármegyében megválasztatott főadó- 
szedőnek 1762-ben; táblabírónak kineveztetett 1772-ben. Gzímer- 
pecsét található a Polgári Perek fasc. 18. Nr. 21., fasc. 34. Nr. 8. 
Végr. Okit. 852/XI , 1544/XÍ. 

Wartensleben gróf, hírneves Szász- és Poroszországban, 
nemkülönben Ausztriában virágzó családból Wartensleben Vil- 
mos táborszernagy nyert hazánkban honfiusítást az 1791-ík évben; 
utódai közül Pest vármegyében Károly kineveztetett táblabírónak 
1820-ban; Ágoston 1832-ben; a család czímerpecsétje : Polgári 
Perek fasc. 165. Nr. 5., fasc. 191. Nr. 55. jelzetek alatt ta- 
lálható. Váiy — VasiKik.v 4l':J 

Vár.v, iiKiskóüt xNagy Mihály Ivoinarum vaniiegyo bizuiiyit- 
ványii alapján Pest vármegye nemesei sorába relvctetelt és kihir- 
dettetett az 1787-ik évben: N. L. I. 4o4. 

Váry, másként Szabó József és János hódmezővásárhelyi 
hikosok nemességére vonatkozó tanuvallatási jegyzőkönyv 1776-ból 
a nemesi iratok közt „ F. i-S." jelzet alatt őriztetik ; hitelesíttetett 
s nevezettek ennek alapján kihirdettettek ugyanazon évben: N. L. 
I. 434. 

Yásárlielji de Ké/di-Vásárhel.v, vagy de K i s d, már az Árpád- 
korban szereplő ős székely család, mely különösen a tatár pusz- 
títások idején kifejteit vitézsége megjutalmazásául Kiín László 
királytól l"289-ben Aranyosszéket kapta donatióba, a mely donatiót 
Zsigmond király, sőt később 1629-ben Bethlen Gábor erdélyi feje- 
delem is megerősített. A család Erdélyből Bereg-, Szatmár- és 
Szabolcs vármegyékbe, innét tovább a beregi ág Pest- és Arad 
vármegyékbe, a szatmári ág Komáromba származott át. Pest vár- 
megyében Vásárhelyi Sámuel, tinnyei birtokos, a nemesek sorába 
felvétetett és kihirdettetett 1833-ban; táblabiiónak kineveztetett 
1841-ben íN. L. I, 434.) lia Géza, ugyancsak tinnyei birtokos, 
hosszú évek során át a vármegye több bizottságának tagja s a 
népoktatási bizottságnak elnöke. A család czímerpecsétje : Polgári 
Perek fasc. 149. Nr. 43. jelzet alatt található. 

Vásárliel.vi <le Jáiik, szatmárvármegyei család ; czímer- 
pecsétje a Polgári Perek fasc. 141. Nr. 120. jelzet alatt elhelye- 
zett iratokon található. 

Vasíis János U)42-ik évi ármális levele kihirdettetett Pest 
vármegyében az adományozás évében : N. L. I. 435. Gzímer- 
pecsét: Polgári Perek fasc. 18. Nr. 5., fasc. 93. Nr. 11., fasc. 
135. Nr. 36. jelzetek alatt elhelyezett periratokon található. 

Vasdéii.vei család, czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban 
1453/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Vaskovics Bálint, váczi lakos, továbbá János és Sándor 
Pozsony vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétettek és kihirdettettek az 182I-ik évben: N. L. II. 428. 

Vasiiaky, másként Szabó Mihály kihirdettetett Pest vár- 
megyében az 1676-ik évben: ProtocoUum Nobilium pag. 21. 424 Vass — Weber 

Vjiss Aiidrásn-ik, nejének Ess Eizscbefnek, fiainak Mihály- 
nak és Mártonnak, nemkülönben fivérének Jánosnak és gyerme- 
keiknek az 1667-ik évben adományozott ármális és leszármazási 
tábla 1667-től kezdve a nemesi iratok közt ,,V. -V." jelzet alatt. 
Bizonyítvány a Hajdúkerülettől Acta Nobilitaria ex 1829. Nr. 
5307. jelzet alatt őriztetik ; kihirdettetett Pest vármegyében az 
1668-ik évben ; Mátyás és fia Mihály Heves vármegye bizonyítványa 
alapján 1810-ben ; végül Ferencz Baranya vármegye bizonyítványa 
alapján 1842-ben Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és 
kihirdettettek: N. L. I. 435. 

Tattay de Felsö-Yatta Sámuel és József eesegi, Pál bodrog- 
olaszi lakosnak nemesi bizonyítvány Borsod vármegyétől 18r2-böl 
a nemesi iratok közt ..V. 7." jelzet alatt őriztetik. Vattay Pál 
1681-ben Pest vármegyében helyettes alispánnak választatott 
meg ; táblabiróknak kineveztettek : Pál 1765-ben ; György 1784-beR ; 
János 1793-ban; György 1794-ben; János 1795-ben. Kihirdettet- 
tek János és István 1720-ban; az 1829-iki nemesi lajstromba 
a birtokos nemesek közé bevezettettek; Apollónia, Bertalan, 
Dániel, Ferencz, György özvegye. Gedeon, István és László : 
N. L. I. 435. Gzímerpecsét : Acta Nobilitaria ex 1813. Nr. 3865. 
ex 1840. Nr. 4526., P. P. fase. 265. Nr. 88. jelzetek alatt található. 

Watterfort család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 56 — 57. 
Nr. 21. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

A^avróczy, czímerpecsét található: Acta Nobilitaria ex 1822. 
Nr. 2979. és ex 1828. Nr. 1207, jelzet alatt elhelyezett per- 
iratokon. 

Yavrovich, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 253. 
Nr. 147. és fasc. 277. Nr. 1, jelzetek alatt őrzött periratokon. 

Yázsoii.yi család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 8. Nr, 17. ex 1733. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Vay (le Vaja et Luskod József kineveztetett Pest vármegyé- 
ben táblabírónak 1790-ben; Miklós báró 1832-ben; czímerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 147. Nr. 6., fasc. 150. Nr. 13., Végr. Okit. 
1072/XI., leszármazási tábla: Polgári Perek fasc. 147. Nr. 6. jel- 
zetek alatt található. 

Weber Mátyásnak, nevelő atyjának R ó d 1 Jánosnak és ez 
utóbbi többi gyermekeinek az 1698-ik évben adományozott ármá- Wcber — Vég-hely 4'J5 

lis a nemesi iratok közt .,7^'. i." jelzet alatt őriztetik; kihirdet- 
tetett Pest vármegyében az adományozás évében : N. L. I. 436. 
Gzimerpecsét: Végr. Okit. 436/XI. jelzet alatt található. 

Yecsey, czímerpeesét található a Polgári Perek fasc. 52. 
Nr. 4., fasc, 56—57. Nr. 6. jelzetek alatt levő periratokon és 
60/XI. jelzet alatt levő Bényei László-féle végrendeleten. 

Vécsey de eadeiii et Hnjnácskeö Ágoston báró kineveztetett 
Pest vármegyében táblabírónak 1811-ben; Miklós báró 1818 ban; 
az 1829-ik évi nemesi összeírásban előfordulnak Vécsey Miklós 
báró ; Ágoston gróf és Ede gróf. 

A^éi^ess de Báiiócz József, István és Ignácz Heves vármegye 
bizonyítványa alapján Pest vármegyében kihirdettettek az 1821-ik 
évben: N. L. II. 427. Gzimerpecsét: Polgári' l'erek fasc. J73. 
Nr. 27. ós Acta Miscellanca ex 1780. Nr. 16. jelzetű iratokon 
található. 

yéf^h de Tass András és Tamásnak nemesi bizonyítvány 
Pest vármegyétől 1651-böl a nemesi iratok közt „F. 6\" jelzet 
alatt őriztetik ; nevezettek 1651-ben ; István 1656-ban ; Tamás, 
István és András 1657-ben ; Pál 1726-ban ; Károly és Antal (Ist- 
ván fiai) 1796-ban; végül Dániel kecskeméti lakos és fiai, József 
és Dániel, Fehér vármegye bizonyítványa alapján 18i7-ben kihir- 
dettettek és erről bizonyítványt kaptak: N. L. I. 436. Táblabirók- 
nak kineveztettek: György 1772-ben; Péter 1790-ben; Antal 
1818-ban; István 182Ö-ban; Antal 1829-ben; Ignácz 1832-ben; 
czímerpeesét található: Polgári Perek fasc. 17. Nr. 1. ex 1746., 
fasc. 33. Nr. 36., fasc. 61. Nr. 50., fasc. 91. Nr. 21., fasc. 113. 
Nr. 13. jelzetek alatt. 

Véí^h de Lak család, czímcrpecsétje: Polgári Perek fasc. 
115. Nr. 22. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Végli-Veresinarty, czímerpeesét az Acta Nobilitaria ex 1805. 
Nr. 2022. és Polgári Perek fasc. 99. Nr. 5., fasc. 249. Nr. 18. 
jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Véü:liely, régi nemes család, mely nevét a reformáczió után 
jó ideig V e c h e 1 i u s-nak, sőt gyakran V e gh e 1 i usnak is irta; 
a család czímcrpecsétje : Polgári Perek fasc. 246. Nr. 28., fasc. 
248. Nr. 115. jelzetű iratokon s a Fejérváry Mihályné-féle 47/XI. 
jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 4'26 Weisinger — Vcnyi 

Weisiiiger János 17í)0-ben II. Lipót királytól Kapott ármális 
levelet; a család czírncrpecsétje : Polgári Perek fasc. 115. Nr. 22. 
jelzetű periratokon található. 

Weisz, czimerpecsét : P. P. fasc. 52. Nr. 11., fasc 5S. Nr. 7. 

Weisz (más), czimerpecsét: Polgári Perek fasc. 60. Nr. 21., 
fasc. Cü. Nr. 20. 

Wi'iss (más), czimerpecsét a Szluha ügyvéd után maradt 
iratok közt. 

Weiszeiií^el, czimerpecsét található a vármegyei oklevéltárban 
1078/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Yeizer család, 1655-ben kapott ármális levelet, mely kihir- 
dettetett Szepes vármegyében ; czímerpecsétje található az Acta 
Nobilitaria ex 1792. Nr. 341., Acta Politico-Miscellanca ex 17ü8. 
Nr. 2114. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Veleczkey család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 275. 
Nr. 1). jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Velekey család, 1634-ben kapott ármális levelet ; czímer- 
pecsétje: Polgári Perek fasc. 42. B. Nr. 22. jelzet alatt őrzött 
iratokon található. 

Velits (le Lászlófalva család, czímerpecsétje az Acta Nobi- 
litaria ex 1821. Nr. 3344. Polgári Perek fasc. 56—57. Nr. 16., 
fasc. 189. Nr. ()4. jelzetű iratokon található. 

Weiizel (le Kíivesd Gusztáv dr., királyi tanácsos és egyetemi 
nyilvános rendes tanár, valamint fiai, Tivadar, Lajos és Gusztáv 
és leányai, Mária, Irén és Etelka az 1879-ben kaptak ármális le- 
velet, mely kihirdettetett Pest vármegyében 1880-ban : N. L. II. 430. 

A''eiiich, czimerpecsét található az Acta Nobilitaria ex 1825. 
Nr. 2021. és ex 1830. Nr. 2732. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Veiiiiiger család, czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban 
1452/XÍ. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Wenckiieim József báró kineveztetett Pest vármegyében tábla- 
birónak az 1815-ik évben. 

Yéiiyi család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 184. Nr. 24. 
és Nr. 25., fasc. 192. Nr. 123. és fasc. 288. Nr. 71. jelzetű iratokon 
található. Venturiny — Vcrtesy 427 

Veiituriii.v Lnjosnak és nt'jélöl, llolfmayer P>zsébcllöl 
született gyermekeinek, Alajos, .lános és Karolának, valamint 
fivérének Jánosnak az lT91-ik évben adományozott ármális a 
nemesi iratok közt „T^ Ío/ jelzet alatt őriztetik; kihirdettetett Pest 
vármegyében az adományozás évében ; János és Alajos bizonyít- 
ványt kaptak 1807-ben: N. L. I. 437. 

Verba.v család, czímerpecsétje az Acta l'olitico-Miscellanea 
1798. Nr. 11)08. jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Verebél.v de eadein László, fiaival, János, Ferencz és Mihály- 
lyal együtt 1581-ben kapott ármális levelet; az eredeti ármális 
dr. Verebélyi László egyetemi tanár tulajdonában van ; Jenő kine- 
veztetett Pest vármegyében közigazgatási gyakornoknak az 1899-ik 
évben; a család czímerpecsétje: Polgári I*erek fasc. 151. Nr. 32. 
jelzet alatt található. 

Veres de Macsola István, Lajos és Bálint, kecskeméti lakosok, 
Közép-Szolnok vármegye bizonyítványa alapján 1829-ben Pest vár- 
megye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek : N. L. II. 432. 

Verleiu János Istvánnak és gyermekcinek az lfí90-ik évben 
adományozott bárói diploma kihirdettetett Pest vármegyében az 
adományozás évében: N. L. l. 440. 

Vermes de Budafalva Mihály Pozsony vármegye bizonyít- 
ványa alapján Pest vármegyében kihirdettetett az 1831-ik évben: 
N. L. II. 438., nevezett táblabírónak kineveztetett Pest vármegyé- 
ben 1836-ban. Czímerpeesét : Polgári Perek fasc. 109. Nr. 27. és 
a Danchó család nemesi iratai közt található. 

Veriiey Cazelött V e r n e r) József pesti egyetemi tanárnak 
az 1844-ik évben adományozott ármális és névváltoztatási engedély 
a nemesi iratok közt „ F. 27."' jelzet alatt őriztetik. 

Veroui család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 182. jelzet 
alatt elhelyezett periratokon található. 

Versányi, másként S z t r o i c ha Ádám, Győr vármegye bizo- 
nyítványa alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és 
kihirdettetett 1740-ben; bizonyítványt kapott 17B4-ben: N. L. 1.440. 

Vértesy de Buszte, már a XVI. század elején szereplő győr- 
vármegyei birtokos nemes család ; czímerpecsétje található a Pol- 
gári Perek fasc. 199. Nr. 93. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 428 Verzál" — Viasz 

Ver/ár család, UtiO-ban Mária Terézia királynőtől kapott 
arniális levelet; a család czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 199. 
Nr. 95., fasc. 202. Nr. 18. jelzetek alatt található. 

Wesclier de riherau család, czímerpecsétje a vármegyei 
oklcvéltárban 1087/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendoloteii ta- 
lálható. 

Wesselényi de Hadad, ős nemzetség, mely 1582-ben a bárói, 
majd Ferencz személyében 1647-ben a grófi méltóságra emeltetelt. 
I. Lipót magyar király 1659-iki decretumának 76-ik pontja értel- 
mében Pest-Pilis- és Soltmegyék főispáni méltóságát az ország 
nádorai viselvén, mint ilyen ugyanezen Ferencz gróf Pest vár- 
megye első főispánja volt 1659-től haláláig 1667-ig. Czímerpccsét 
található a Polgári Perek fasc. 170. Nr. 105. jelzet alatt. 

Wesseiiberg, czímerpecsét található az Acta Nobilitaria ex 
1844. Nr. 5342. jelzet alatt őrzött iratokon. 

Yeszelyi, czímerpecsét a K o n c z család nemességi iratai 
közt : Processus Nobilitares fasc. 2. Nr, 52. jelzet alatt található. 

Wesztpriu de Weszterszheinil), czímerpecsét található a 
Polgári Perek fasc. 248. Nr. 109. jelzet alatt elhelyezett per- 
iratokon. 

Vesszös János, a Csepelsziget ispánja volt 1371-ben: Zichy, 
Codex Diplomaticus III. 442. lapon. 

Vészy család, czímerpecsétje található az Acta Nobilitaria 
ex 1844. Nr. 970. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Vethey de Gyöiii^yös család, czímerpecsétje az Acta Nobi- 
litaria ex 1819. Nr. 3246. jelzet alatt elhelyezett iratokon ta- 
lálható. 

Vetésy, régi szatmármegyei nemes család, czímerpecsétje a 
Polgári Perek fasc. 42. B. Nr. 27. jelzet alatt elhelyezett iratokon 
található. 

Vhoviiia, czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 194. 
Nr. 27., fasc. 199. Nr. 97., fasc. 200. Nr. 131. és fasc. 268. Nr. 
3. jelzetű periratokon. 

Tiasz Fülöp Miklós, az 1724-ik évi nemesi investigatio 
alkalmával felmutatta a D e m e t r y Miklósnak, nejének K o m n e n y Viasz -- Vida 429 

Sáránnk cs neki, mint rokonának az l()90-ik évben adományozott 
és Komárom vármegyében kihirdetett ármális levelet: Nem. Inv. 
ex 1724. Nr. 66. 

Viasz Ádám, előbb keszthelyi, később pesti lakosnak, Zala 
vármegye által az 1729-ik évben kiadott és atyjának, Viasz An- 
drásnak az 1718-ik évben adományozott ármálisára vonatkozó bizo- 
nyítvány a nemesi iratok közt ^V. 8." jelzet alatt őriztetik ; kihir- 
dettetett ugyancsak 1729-ben; ilj. Ádám 1756-ban: N. L. I. 440. 

A'iczényi György és neje, Szakái Anna, valamint fiai, Mi- 
hály, András és György, 1700-ban kaptak ármális levelet ; czímer- 
pecsétje a Polgári Perek fasc. 10. Nr. 9., ex 1735. jelzet alatt 
található. 

Viczeiity Ferencz és fiai, Domokos, Incze, Péter Ferencz, 
valamint leányai, Dorottya és Francziska, 1719-ben kaptak ár- 
mális levelet. Pest vármegyében táblabiróknak kineveztettek : Jakab 
1751-ben; János 1790-ben; a család czímerpecsétje a Polgári 
Perek fasc. 35. Nr. 47., fasc. 141. Nr. 112., fasc. 151. Nr. 39. és 
Végr. Okit. 852/XI. jelzetek alatt található. 

Viczián Istvánnak és fiainak, István, András, Mátyás, György 
és Jánosnak az 1714-ik évben adományozott ármális hiteles má- 
solata, valamint leszármazási tábla a nemességszerzötől kezdve 
a nemesi iratok közt ,, F. í^." jelzet alatt őriztetik- János és fiai, 
János, György és Mátyás, továbbá György, ujkéc?kei lakosok 
1754-bcn ; István és János 1755-ben; István és Mátyás, kiskőrösi 
lakosok 1755-ben; id. István, t. -szelei lakos, úgyszintén fiai, Mátyás 
és István, valamint unokája Lajos, Heves vármegye bizonyítványa 
alapján 1808-ban; végül Mátyás szelei lakos és fia János, ugyan- 
csak 1808-ban a nemesek főkönyvébe bevezettettek és erről bizo- 
nyítványt kaptak: N. L. I. 441., II. 425. Táblabirónak kinevez- 
tetett Viczián István 1861-ben. Ádám 1875-ben í>énztárosnak, 1<S78- 
ban föpénztárosnak választatott meg. Czímerpecsét: Polgári Perek 
fasc. 248. Nr. 123.. fasc. 254. Nr. 24. stb. jelzetek alatt található. 

ViczmáiHl.v «le línlka ct Izhiii^ya, czítner[)ecsét : Polgári Pe- 
rek fasf. Pi. Nr. 7. e.x 1746., fa.sc. 273. Nr 29. jelzetek alatt 
őrzött iratokon található. 

Vida de Krdöliáí-Karcsa István, szelei lakos és fivére 
(,iabor, az atyjuknak, Vida Istvánnak és nekik 1741-ben adomá- 
nyozott ármális ala|)ján (N. Inv. 1754. Nr. 21.) 1754-beri kihirdet- 480 Vida — Vioyázó 

tettek: N, L. I. 448. Táblabiróknak kineveztettek: István 1784-ben; 
László 1799-ben; Mihály 1861-ben. Czimerpecsét : Polgári Perek 
fase. 24. Nr. 24., fasc. 64. Nr. 45., fasc. 190. Nr. 21. jelzetek 
alatt található. 

Vida Elek, székely nemes, kecskeméti lakos, bizonyítványt 
kapott 1836-ban: N L. II. 538. 

Vida Imre, 1719-ben kapott ármális levelet, mely kihirdet- 
tetett Győr vármegyében, ennek alapján Pest vármegye nemesei 
sorába Felvétetett és kihirdettetett Vida Mihály, váczi káptalani 
jegyző, 1843-ban: N. L. II. 538. 

Yida de ()rs et KisSzeiitniiliály Lajos dr. és nejétől, 
Sántha Máriától született két fia, Lajos és Zoltán, az 1886-ik 
évben kaptak ármális levelet, mely kihirdettetett Pest vármegyé- 
ben 1888-bfm: N. L. II. 421. 

Yidos de Kolta, vasvármegyei régi nemes család; czímer- 
pecsétje a Káldy ügyvéd után maradt iratok közt Nr. 1274. jelzet 
alatt látható. 

Aldovich, Békés- és Csongrád vármegyékben kihirdetett 
nemes család; czimerpecsétje : Végr. Okit. 918y''XI. jelzet alatt 
található. 

Wielílnder, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 35. 
Nr. 47. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Wiener család, czimerpecsétje a vármegyei oklevéltárban 
1169/XI. jelzet alatt őrzött végrendeleten található. 

Vietoris de Vaszlía et Kis-Kovalócz, trencsénvármegyei 
nemes család ; Pest vármegyében Vietoris János kineveztetett 
táblabírónak az 1808-ik évben; a család czimerpecsétje a Polgári 
Perek fasc. 255. Nr. 34. jelzet alatt található. 

Víi? család, czimerpecsétje: Acta Nobilitaria ex 1796. Nr. 
49íi. jolzct alatt elhelyezett iratokon található. 

Viíí.víízó de Kojsir, Pest-, Veszprém-, Tolna- és Győr vármegyék 
egyik legrégibb birtokos nemes családja, mely Vigyázó Sándor, cs. 
és kir. kamarás személyében az 1895-ik évben gróíi méltóságra 
emeltetett; nevezett és fia, Fcrencz gróf, Pest vármegye törvény- 
hatósági bizottságának tagjai. Czimerpecsét található a Polgári 
Perek fasc. 44. Nr. 42. jelzet alatti iratokon. Vilácrliy - Winrklcr 4:^1 

Viláírliy család, eziinerpccseljc ii Polgári l'erek fase. '2'.i. 
Nr. 14., fase. 31. Nr. 40. jelzetek alatt elhelyezett periratokon 
található. 

Villfersheiiu János Miklós honfiusítása kihirdettetett Pest 
vármegyében az 1701-ik évben : N. L. I. 448. 

Wilt, Győr- és Esztergom vármegyékben ismert nemes csa- 
lád ; czimerpecsét a vármegyei oklevéltárban :280/XÍ. jelzet alatt 
elhelyezett végrendeleten található. 

Vinmier József eszéki sótisztnck az 1818-ik évben adomá- 
nyozott ármális a nemesi iratok közt „7. ^0." jelzet alatt őriz- 
tetik. Kihirdettetett Pest vármegyében 1810-ben : N. L. I. 537. 
Czimerpecsét: Polgári Perek fase. 101). Nr. :^9. jelzet alatt találhati'i. 

Viiicze Jónásnak és György fivéreknek és az utóbbi fiainak, 
Józsefnek és Antalnak az lT20-ik évben adományozott ármálisra 
vonatkozó bizonyítvány Heves- és Külső-Szolnok vármegyétől 
1721-ből a nemesi iratok közt „V. 1." jelzet alatt őriztetik. Ki- 
hirdettettek ugyanazon évben ; György fiai, József és Antal 1737- 
ben ; Gáspár, szelei lakos 1743-ban bizonyítványt kaptak: N. L. 
I. 444. 

A'iiiczc, másként B o 1 1 k a, lásd ez utóbbi név alatt. 

Viiicze, nuisként Szíjgyártó, lásd ez utóbbi név alatt. 
Czimerpecsét a Polgári Perek fase. 2(12. Nr. 20. jelzet alatt 
található. 

ViMceiiti, Ferenez 171l)-ben kapott ármális levelet; Jakab 
F<?hcr vármegye bizonyítványa alapján kihirdettetett Pest vár- 
megyében 1750-ben: N. L. I. 433. Czimerpecsét: Polgári Perek 
fase. 18. Nr. 2., fase. 31. Nr. 34.. fase. 192. Nr. 82., fase. 248. 
Nr. 115. jelzetek alatt található. 

Víndiscli Lipót nyilravármegyei orvosnak és nejétől, Stip- 
sits Jankától szülelelt gyermekeinek, Ivle, Tódor, Sándor, Adel- 
heid, Emilia és Leo|)oldináuak az 1823-ik évben adományozott 
ármális a nemesi iratok közt „ í". kíti." jelzet alalt őriztetik; 
Kihirdetletelt Pest vármegyében az 182()-ik évben: N. L. 11. 431. 

WiiM'Iiler Anlal, pestnu-gyei esküdt (Józ.-ef fia) József nevű 
iiaval együtt Pozsony vármegye bizonyítványa alapján ISOü-ban ; 
Tádé előbb nevezett Antalnak 11 vére IS 17-ben a pestmegyei neme- 432 Winckler — Vischy 

sek főkönyvébe bevezettettek és erről bizonyítványt kaptak : N. T.. 
II. 421. Czímerpecsét : Polgári Perek íasc. 136. Nr. 11., fasc. 171). 
Nr. 135. Acta Griminalia ex 1827. Nr. 1550; Acta Nobilitaria ex 
1827. Nr. 3564. jelzetek alatt található. 

Yinckhler (más), czímerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
102. Nr. 25. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Wiiikelsl)iirg báró család, czímerpecsétje a Krusztics ügyvéd 
után maradt iratok közt Nr. 1417. jelzet alatt található. 

Tirágli (le Szöiiy Istvánnak, B arany ai Mihálynak és nejé- 
nek, Nagy Ilonának 1657-ben adományozott s 1658-ban Sopron 
vármegyében kihirdetett ármális czímerfestménynyel ellátott hiteles 
másolata az Oklevéltárban őriztetik. Mihály, laczházi, Sámuel és 
fia Pál, kunszentmiklósi; István és fia István, továbbá János és 
fia Pál, nemkülönben Mihály nagykörösi, végül Sándor-Mihály és 
János, karczagujszállási lakosok 1781-ben ; legvégül János, ócsai 
lakos és fiai József és Lajos, Veszprém vármegye bizonyítványa 
alapján kihirdettettek és erről bizonyítványt kaptak: N. L. I. 44. 
Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 248. Nr. 131. jelzet alatt ta- 
lálható. 

A^irágo.s (le Daiicsháza András és fiai, Sándor és András, 
Békés vármegye bizonyítványa alapján Pest vármegye nemesei 
sorába felvétettek és kihirdettettek az 1804-ik évben: N. L. II. 420. 

Yirták Ferencznek és nejétől, Wiglessy Fraucziskátói 
születelt gyermekeinek, Antal, Imre, Károly és Jankának az 1821-ik 
évben adományozott ármális a nemesi iratok közt „ V. 21.'"'' jelzet 
alatt őriztetik. Kihirdettetett ugs'anazon évben: N. L. II. 427. 

Vlslotzky család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 127. 
Xr. 40. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Yisky család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 109. 
Nr. í). jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Visol.vi (le Papi család, czímerpecsétje az Acta Nobilitaria 
ex 1836. Nr. 4484., ex 1821. Nr. 3344. és Polgári Perek fasc. 
113. Nr. 16., fasc 179. Nr. 151. jelzetek alatt található. 

A'iscliy Sámuel, Sopron város szenátora, 1741-ben kapott 
Mária Terézia királynőlől ármális levelet ; a család czímerpocsélje 
a Polgári Perek fasc. 54. Nr. 15. jelzet alatt található Vitális — Vizor 433 

Vitális de Vitalis-Falvji, Lipló varnie^'ye legrégibb birtokos 
nemes csahídjiiinak egyike; czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 
1^54. Nr. '21. jelzet alatt található. 

Witainer, czímerpccsét található az ügyvédek után maradt 
küiöiirele iratok közt Nr. 852. jelzet alatt. 

Viteiicz, czíinerpecsét található a Polgári Perek fasc. 152. 
Nr. 11. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Vitéz, Pest vármegye 1639-ik évi bizonyítványa \V y t y z 
Pál részére a nemesi iratok közt ,,7. ^." jelzet alatt. Gzímer- 
pecsét a Krusztics ügyvéd után maradt iratok közt : Nr. 1402. ; 
adatok: N. L. I. 445. 

Vitkay, Szatmár vármegye régi birtokos nemes család ; czí- 
merpecsét: Polgári Perek fasc. 41. Nr. 7,, fasc. 125. Nr. 78., fasc. 
136. Nr. 3. 

Witiiiaiiik, czímerpccsét található : Acta Politico-Miscellanea 
ex 170(). Nr. 1515. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Witter (le Praziiaczkó család, czímerpecsétje az Acta Crim. 
ex 1825. Nr. 64(). jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Vittkovich család, czímerpecsétje található a Polgári Perek 
fasc. 154. Nr 9. jelzet alatt őrzött periratokon. 

Wittiiiaun család, czímerpecsétje az Acta Crim. 1823, Nr. 
2<»!ll. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Vittmásser Mátyás, pesti s/.enátornak, nejének R e i n i n g e r 
Anna Máriának és leányának Anna Máriának, S c h e e r Villaproz- 
nénak az lT98-ik évben adományozott ármális a nemesi iratok 
közt „F. 22/' jelzet alatt őriztetik; kihirdettetett Pest vármegyé- 
ben: N. L. I. 537. 

Vittnyédy de Musa János és fia István 1613-ban kaptak 
ármális levelet; a család czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 251. 
Nr. 47. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Vittüiiiirovits család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 
125. Nr. 82., fasc. 145. Nr. 66. jelzet alatt elhelyezett periratokon 
található. 

Vizer János 1790-ben kapott ármális levelet ; Pest várme- 
gyében Vizer István, Fcrencz, Janka és Zsigmond testvérek 

26 434 Vizer — Vohhihoffer 

Veszprém vármegye bizonyítványa alapján kihirdetleltek az J880-ik 
évben: N. L. II. 422. Czimerpecsét : Polgári Perek fasc. 92. Nr. 
52. jelzet alatt található. 

AMzkelethy de Vizkelet, ös nemes pozsonyvármegyei birtokos 
nemes család; Pest vármegyében Vizkelethy Mihály kineveztetett 
táblabírónak az 1818-ik évben; a család czímerpecsétje : Végr. 
Okit. 1552/XI. és Polgári Perek fasc. 4G. Nr. 6(í. Acta Nobililaria 
ex 1820. Nr. 2757. jelzetek alatt található. 

Aladár de Nagy-Csepcsény, másként S á nd o r. Leszármazási 
tábla: Polgári Perek fasc. 126. Nr. 28. Czimerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 27. Nr. 19., fasc. 179. Nr. 144. jelzetek alatt talál- 
ható ; egyebekben lásd Sándor név alatt. 

yiassek család, czímerpecsétje : Polgári F^erek fasc. 167. Nr. 
74. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Vlassits Sándornak és fiának Ádámnak 1696-ban adományozott 
és Nyitra vármegyében ugyanazon évben kihirdetett eredeti ármáiis 
az Oklevéltárban 30/1267. jelzet alatt őriztetik. 

Vlkoliiiczliy, czimerpecsét található a Polgári Perek fasc. 
178. Nr. 94. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Vodicska, másként Sütő József, Veszprém vármegye bizo- 
nyítványa alapján kihirdettetett Pest vármegyében az 17(]7-ik év- 
ben: N. L. I. 446. 

Vodjaiier Sámuelnek és nejétől, B o b e 1 1 e Zsuzsannától szü- 
letett gyermekeinek, Márton, Ferencz, József, Albert, Flórián és 
Karolina Jankának az 1844-ik évben adományozott ármáiis a 
nemesi iratok közt „7. ^.5." jelzet alatt őriztetik; kihirdettetett 
Pest vármegyében ugyanazon évben : N. L. II. 438. 

Yodjáner Béla 1867-ik évi ármáiis levele kihirdettetett Pest 
vármegyében az 1868-ik évben : N. L. II. 438. 

Yoííelsperger család, czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 
42. Nr. 39. K., fasc. 52. Nr. 11. jelzetek alatt őrzött iratokon látható. 

Wohliuaiiii, lásd Jámbor fy név alatt. 

TohliihofFer Fiáinak és fiainak. Mátyás, Ignácz, Ferencz és 
Péternek az 175S-ik évben adományozott ármáiis hiteles másolata V^ohlnhoffer — Vörös 4 55 

a nemesi iratok közt ^V. 7V." jelzet alatt őriztetik; kihirdettetett 
l*cst vármegyében az I75í)-ik évben: N. I.. I. 44r) Czímerf>ecsét : 
Polgári Perek fasc. 67. Nr. 5., fasc. 100. Nr. 19., fasc. 159. Nr. 108. 

Vojnáczky András, nemes-militicsi lakosnak Bács-Bodro2 
vármegye részéről kiadott nemesi bizonylat : Acta Nobilitaria ex 
1835. Nr. 293. jelzet alatt található. 

Vojniírs <lo Bajsa család, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 
119. Nr. G, fasc. 137. Nr. 10., fasc. 154. Nr. 29., fasc. 158. Nr. 
62., fasc. 168. Nr. 37. jelzetek alatt található. 

Yojiiovics Vuja és fiai Simon és Vazul, nemkülönben leánya 
Ilona 1751-ben kaptak ármális levelet; a család czímerpecsétje : 
Polgári Perek fasc. 32. Nr. 4., fasc. 179. Nr. 135. jelzetek alatt 
található. 

Volarics Antal paksi lakosnak 1776-ban Bács vármegye által 
kiadott nemesi bizonylat: Acta Nobilitaria ex 1843. Nr. 4801. 
jelzet alatt őriztetik; nevezett kihirdettetett 1778-ban; Ferencz és 
fiai Antal és Károly, továbbá fivére József bizonvilvánvt kaptak 
1843-ban: N. L. I. 447. 

Volfurd, czímerpecsét található a Györy család nemesi iratai 
között. 

Volckinanii de Volkeiilieiiii .lanos 1741-l)en kapuit arniaiis 
levelet, mely kihirdettetett Pest vármegyében 1752-ben; Mihály 
bizonyítványt kapott 1790-ben: N. L. 1. 447. Czímerpecsét: Acta 
Miscellanea 1784. Nr. 5. F. jelzet alatt található. 

Volckra de Heideiirciclisteiii ^róf család, czímerpecsétje : 
Acta Miscellanea ex 17n(>. Xr. 10. jelzet alatt található. 

Worster Kristóf 1687-ben I. Lipót királytól kapott ármális 
levelet, honfiusíttatott 1688-ban ; János Mátyás a honfiúi esküt 
Fest vármegye szine előtt letette 1700-bau: N. L. I. 447. 

Voza család, czímerpecsétje a vármegyei oklcvéltárban 31 'XI. 
jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Vüxitli, másként Ho rv át h de Zaluka, czímerpecsét: 
Polgári Perek fasc. 60. Nr. 46., fasc. JOO. Nr. 44., fasc. 145. Nr. 
20., fasc. 146. Nr. 22. jelzetek alatt található. 

Vörös Mihálynak, nejének Kosa Erzsébetnek, fiainak 
Márton, Péter és Istvánnak, valamint fivérének Andrásnak az 436 Vörös 

1654-ik évben adományozott és Heves vármegyeben kihirdetett 
ármális hiteles másohita a nemesi iratok közt „F. 4.'^ jelzet alatt 
oriztetiií. A' ö rö s (Veres) Pál, István és János áporkai lakosoknak 
Nyitra vm. ; István ághoi lakosnak Bars vármegye nemesi biznylatai 
1792-böl az 1677-ik évben Vörös Gyöigynek adományozott ármá- 
lisra vonatkozólag és leszármazási táblák : Acta Nobilitaria ex 
1792. Nr. 234, ex 1S28. Nr. 3722, ex 1838. Nr. 4070., 1839. 
Ni'. 1825. és a nemesi iratok közt „V. ^7." jelzet alatt őriztetnek; 
Pál, István és Gergely patai lakosok 1660-ban; Péter 1694-ben; 
Mihály, Péter és Márton 1724-ben; Pál nagy-körösi lakos 17ü4-ben; 
Zsigmond pesti lakos 1755-ben ; Pál és fiai István, Pál, János és 
András, továbbá István és fiai András, István és György, végül 
János és fia János, mindannyian áporkai lakosok, 1762-ben ; Pál, 
István, Sámuel és János Bars vármegye bizonyítványa alapján 
1770-ben; az Áporkán levő összes családtagok Bars vármegye 
bizonyítványa alapján 1792-ben; István pesti ügyvéd Győr vár- 
megye bizonyítványa alapján 1795-ben ; Kelemen, György, János 
és Mihály ráczkevei lakosok a Szepsi, Kezdi és Orbai Székek 
bizonyítványa alapján 1818-ban; Zsigmond irsai közbirtokos, vala- 
mint gyermekei, Antal, János, Sándor, Anna, Julianna, Terézia. 
Klára és Francziska 1820-ban ; István veresegyházi prédikátor és 
fiai István és Sándor Bihar vármegye bizonyítványa alapján 
1822-ben ; István kir. ügyész és fivére András Zemplén vármegye 
bizonyítványa alapján 1826-ban ; András pesti lakos és fia Ignácz, 
továbbá Gábor áporkai lakos 1828-ban; Ferencz áporkai lakos 
és fiai Ferencz, Imre és Antal 1834-ben; András és fiai András 
és Sándor, továbbá István és fiai Sándor, József és András, 
nemkülönben Mihály és fiai Mihály és Imre 1835-ben ; az Ápor- 
kán lakó Vörösök valamennyien 1837-ban és 1838-ban ; István 
csengődi ispán Csongrád vármegye bizonyítványa alapján 1838-ban; 
végül Pál és öt fia Sándor, János, Pál, István és András ; továbbá 
Dániel és három fia József, Mátyás és Sámuel ; András és két 
fia István és András és legeslegvégül Sándor és fia Sándor 
1845-ben a nemesek főkönyvébe bevezettettek és erről bizonyít- 
ványt kaptak : N. L. I. 440., 448-, II. 432. Táblabiróknak kinevez- 
tettek : Antal 1757-ben ; Sándor 1790-ben ; Gábor 1797-ben ; 
László 1798-ban; Péter 1818-ban; István 1829-ben; végül Sán- 
dor 1836-ban. Vörös — \Vrchovs7.ky 437 

Vörös (más), czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 07. Nr. 8. 

Vörös (más), czímerpec-sét : Polgári Perek fasc. 25. Nr. 2. 

Vörös (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 18. Nr. 9. 

Vörös (más), czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 11. Nr. 5., 
fasc. iL' Nr. 19., fasc. 16. Nr 1. 

Vörös (Veres), nógrádmegyei család, czímerpecsét: Polgári 
Perek fasc. 70. Nr. 26., fasc. 102. Nr. 28. 

Vörös de Farad, czímerpecsét: Acta Nobilitaria e.\ 1800. 
Nr. 12;5. Polgári Perek fasc. 139. Nr. 75 

Vörös de .Monostor, czímerpecsét található a 1451X1. jel- 
zet alatt elhelyezett végrendeleten. 

Vörös, másként Piros, még másként Kovács János és 
fia János, továbbá Ferencz és Zala vármegyében Tüskés-Szent- 
Péteren lakó László ; továbbá Ferencz és fia, Kalocsán lakó József, 
Ignácz és János, Parabutyon lakó Sándor, végül András szent- 
iványi jegyző, mindannyian Vas vármegye bizonyítványa alapján 
1799-ben Pe.st vármegye nemesei sorába felvétettek és erről bizo- 
nyítványt kaptak: N. L. 1. 448. 

Vörösmarty János kineveztetett Pest vármegyében tábla- 
bírónak iSUl-ben; czímerpecsét: Végr. Okit. 340'XI. és Polgári 
Perek fasc. 143. Nr. 152. 

Vraiiíi, másként Var jn lásd ez ntóbbi név alalt. 

Vraiiovics József nemességére vonatkozó taiuivallatási jegy- 
zőkönyv hitelesíttetett az 1822-ik évben: N. L. II. 429. 

Vríiii.vi de eudeiii, azelőtt Terpco Argir és fivére Kon- 
stantin, továbbá az utóbbi gyermekei, (iyorgy. Ilona és Mária az 
1825-ik évben kaptak névváltoztatási engedélyt és ármális leve- 
let, mely kihirdettetett Pest vármegyében 1826-ban: N. L. II. 
431. Kgyéb adatok: Acta Nobilitaria ex 1826. Nr. 3113. 

Vratiirics de Pápa család, czímerpecsétje: Acta Nobilitaria 
ex 1836). Nr. 3503., Polgári Perek fasc. 192. Nr. S2., fasc 249. 
Nr. 15. jelzetek alatt található. 

Wrcliovs/ky, czítnerpecsét található a Végr. Ukll. 64X1. 
és 11S3 XI., I^olgári Perek fasc. 262. Nr. 36. jelzetek alalt. 438 Vukász — Würth 

Viiliász, czímerpecsét található a ('olgári Perek fasc. 21. 
Nr. lÜ. ex 1750. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

A'^iikovich Jeromos 1756-ban kapott ármális levelet; a család 
czímerpecsétje : Végr. Okit. 336/XI. és Polgári Perek fasc. 124. 
Nr. 37., fasc. 162. Nr. 60. jelzetek alatt található. 

Wurm, most már A 1 m a y d e A 1 m á s, lásd az utóbbi név alatt. 

Wiirtli Ferencz váczi kanonok 1738-ban honfiusittatott 
hazánkban ; czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 137. Nr. 23. jel- 
zet alatt található. ZíiImí, másként Szabó, lásd ez utóbbi név alatt. 

Záhorszk.v de Záborfalva Gábor roskoványi lakosnak az 
1755-ik évben Sáros, Pál fiának Györgynek az 1747-ik évben 
Turócz vármegye által kiadott nemesi bizonyítvány a nemesi ira- 
tok közt „Z. 4." jelzet alatt őriztetik. Záborszky György Turócz 
vármegye bizonyítványa alapján 1747-ben; emiitett Gábor 1759- 
ben ; Pál és fiai Márton és János, továbbá János, Mihály és György 
perbáli lakosok 1806-ban; végül Mihály ugyancsak perbáli lakos 
és fiai, Imre és József 1807-ben Pest vármegye nemesei sorába 
felvétettek és kihirdettettek : N. L. I. 449. Czímerpeesét : Polgári 
Perek fasc. 107. Nr. 105. és Acta Politica ex 1759. Nr. 5. jelzetek 
alatt található. 

Záborszky, másként Gasparovie Pál alberti lakos és fiai, 
György és Ferencz 1755-ben kihirdettettek és erről bizonyítványt 
kaptak : N. L. I. 449. Czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 26. Nr. 21., 
fasc. 30. Nr. 13.. fasc. 101. Nr. 50. és a S^im és Bodor csa\á(]ok 
nemesi iratai közt található. 

Zách József és neje Sonntag Klára, valamint gyermekeik 
János, Antal, Ferencz, Károly, József. Anna és Judith 1765-ben 
kaptak ármális levelet, mely kihirdettetett Pest vármegyében 1766- 
ban : N. L. I. 450. Czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 91. Nr. 20. 
és Acta Politica ex 1776. Nr. 106. jelzetek alatt található. 

Záü;Ier család, tzimerpecsétje a Polgári Perek fasc. 68. Nr. 
41. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Zaíroni-.VIbii Ferencz ókécskei lelkész és József tassi lakos 
beigazolván egyenes leszármazásukat az 1620-ik évben egy székely 
nemes kúriára donatiót nyert Zágoni-Albu Benedektől, F^est vár- 
megyében kihirdettettek az 1845-ik évben: N. L. II 440. Leszár 
mazási tábla és bizonyítványok az 1845-ik évi kgy. jegyzőkönyvben 
5832. szám alatt találhatók. 440 Jíahoreez — Zászló 

Zíiliorecz család, czímcrpecsétje : Polgári Terek fasc. 104. 
Nr. 10. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Zaliorák, Trencsén vármegyébeii szereplő régi birtokos nemes 
család; czimerpecsétje : Polgári Perek fasc. 5. Nr. 14. ex 1726.. 
fasc. 8. Nr. 17. ex 1733. jelzetek alatt elhelyezett periratokon található. 

Zalvál Mihály és György Veszprém vármegye bizonyítványa 
alapján Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 
1759-ben: N. L. I. 450. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 46. 
Nr. 51., fasc. 51. Nr. 34., fasc. 79. Nr. 24. jelzetek alatt található. 

Zakka.v, Heves vármegyében ismert nemes család ; czimer- 
pecsétje : Polgári Perek fasc. 205. Nr. 4. jelzet alatt elhelyezett 
periratokon található. 

Zakó (le Bajsa István és íiai, Péter, György, János, továbbá 
leányai, Ilka, Katalin és Júlia 1751-ben kaptak ármális levelet; a 
család czimerpecsétje: Acta Politico-Miscellanea ex 1798. Nr. 1608. 
jelzet alatt található. 

Zalay Alajos kineveztetett Pest vármegyében táblabírónak 
az 1831-ik évben. 

Zainbory de Azár Imrének nemesi bizonyítvány Nyitra vár- 
megyétől — a Zámbory Mártonnak 1735-ben adományozott ármá- 
lisra vonatkozólag: Acta Nobilitaria ex 1833. Nr. 1300. jelzet 
alatt őriztetik. 

Zaiia János, Mária Terézia királynőtől 1759-ben kapott ármális 
levelet; Pál és István Pest vármegyétől bizonyítványt kaptak 
1781-ben: N. L. I. 450. 

Zaiiatliy, másként Zolga János lG02-ben kapott ármális 
levelet; a család czimerpecsétje a Tóth István ügyvéd után maradt 
iratok közt: fasc. 7. Nr. 183. jelzet alatt található. 

ZaiHloiiati, czímerpecsét található az Acta Miscellanea ex 
1799. Nr. 6. jelzet alatt elhelyezett iratokon. 

Zárka de Lukaí'alva család, czimerpecsétje található a Pol- 
gári Perek fasc. 269. Nr. 11. jelzet alatt elhelyezett periratokon.. 

Zasztó községbeli lakosság nemcsségéro vonatkozó tanuval- 
latási jegyzőkönyv l()47-bül : Nemesi iratok ^Z. 7." jelzet alatt 
őriztetik; nemesi vizsgálat alatt állottak ugyanakkoi" : N. L. 1. 450. Zathnrerzky — Zolcnka 441 

Zathiireczky de Alsíi-Zatiircsa, másként V a j v o d a 
Elek részére nemesi bizonyítvány regi donatárius nemességéről 
1792-böi : Acta Nobilitaria ex 1792. Nr. 1944. jelzet alatt őriz- 
tetik ; nevezett ugyanakkor ; Zathureezky János pedig 1804-ben 
kihirdettettek: N. L. I. 451. Czímerpeesét : Polgári Perek fasc. 52. 
Nr. 4., Atta Nobilitaria ex 181U. Nr. 25(58. jelzetek alatt található. 

Zatykú család, czímerpecsétje található a Polgári Perek fasc. 
19G. Nr. 118. jelzet alatt elhelyezett periratokon. 

Závody család, czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 121. 
Nr. 9., fasc. 195, Nr. 56. és a Tóth ügyvéd után maradt iratok 
közt fasc. 7. Nr. 150 jelzet alatt található. 

Závodii.v család, czímerpecsétje : Acta Miscellanea ex 1688. 
jelzet alatt elhelyezett iratokon található. 

Závodszky Ferencz, nyitrai postamester és fiai, Ferencz és 
József, nemkülönben leányai, Anna, Borbála és Erzsébet 1797-ben 
kaptak ármális levelet ; a család czímerpecsétje : Polgári Perek 
fasc. 23. Nr. 19. és fasc. 27. Nr. 19. jelzet alatt található. 

Zay de Csömör, Arpádkori nemzetség; czímerpecsétje: Pol- 
gári Perek fasc. 173. Nr. 2. jelzet alatt található. 

Zbiskó de Kis-Kolátsiii, már a XVI. században Trencsén 
vármegyében szereplő birtokos nemes család : czímerpeesét : Pol- 
gári Perek fasc. 116. Nr. 23., fasc 117. Nr. 25. jelzetek alatt 
elhelyezett periratokon található. 

Zrkc <k' Nyék, régi pozsonymegyei birtokos nemes család ; 
czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 94. Nr. 39. jelzet alatt található. 

Zeiiiieí? de ScharffVnsteiii (iyőrgy-Kristóf, valamint íiai, 
Fülüp-József-Miklós és Ferencz-Antal-Krislóf 17U9-ben kaptak 
indigenatust : N. \j. I. 452. Czímerpeesét: Polgári Perek fasc. 4. 
Nr. 4. ex 1721. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Zeles de K.-Játz, czímerpeesét: Acta Miscillanea ex 1786. 
Nr. 120., Acta Nobilitaria ex 1843. Nr. 1026. és Polgári Perek 
fasc. 93. Nr. 11, fasc. 106 Nr. 4. jel/.etek alatt található. 

Zeleiika de Kutiia Jánosnak és nejétől, L a d i v é r Zsuzsanná- 
tól született leányainak, Zsuzsannának és Lídiának az I7í)(i-ik 
évben adományozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok 
közt „Z. 7" jelzet alatt őriztelik; Pest vármegyében kihirdet- 442 Zolenka — Zirhy 

tetett az adományozás évében ; Ignácz és két fia, Antal és József, 
Nyitra vármegye bizonyítványa alapján 1802-ben ; Lajos és fia 
Sándor, Komárom vármegye bizonyítványa alapján 1830-ban; 
végül László, czeglédi lakos, Nógrád vármegye bizonyítványa 
alapján 1843-ben Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és 
kihirdettettek: N. L. L 540. Gzimerpecsét: Polgári Perek fasc. 
107. Nr. 25., fasc. 14G. Nr. 39. jelzetek alatt található. 

Zeleszkó család, czimerpecsétje a vármegyei oklevéltárban 
1115/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Zelkó, Vas vármegyében kihirdetett nemes család ; czimer- 
pecsétje : Polgári Perek fasc. 176. Nr. 18. jelzet alatt elhelyezett 
periratokon található. 

Zelovics Mihálynak, Ferencz fiának nemesi bizonylat Nyitra 
vármegye részéről 1756 ból a Zelovich Ferencznek, nejének Illés 
Katahnnak, Zongor Györgynek és nejének, Illés Judithnak 1718-ik 
évben adományozott ármálisra vonatkozólag : Processus Nobilitares 
fasc. 1. Nr. 4. Leszármazási tábla: a nemesi iratok közt „Z. o" 
jelzet alatt. Gzimerpecsét: Polgári Perek fasc. 42. B. Nr. 37. 

Zemann, czímerpecsét a Szluha ügyvéd után maradt iratok 
közt Nr. 1135. jelzet alatt található. 

Zentkirályi, lásd Szentkirályi név silatt. 

Zerecz, másként Gzuliffay Frigyes, Zágráb vármegye 
bizonyítványát felmutatván, az hiányos volta miatt visszautasíttatott 
az lS23-ik évben: N. L. II. 439. 

Zerdahelyi de Nyitra-Zerdaliely László kineveztetett Pest 
vármegyében táblabírónak az 1795-ik évben; a család czimer- 
pecsétje: Polgári Perek fasc. 191. Nr. 57. jelzet alatt található. 

Zibák, czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 66. Nr. 37., fasc. 
68. Nr. 36. jelzetek alatt őrzött iratokon található. 

Zichy de A'ásoiikeö í^róf hírneves, szélesen kiterjedt ös nem- 
zetségből többen töltöttek be előkelő állásokat I^est vármegyében : 
ifj. Ferencz 1782-ben Pest vármegye administrátora; Zichy Ferraris 
Viktor 1871-től 1873-ig főispánja volt. Táblabírónak kineveztetett 
József gróf az 1818-ik évben. Czímerpecsét: Polgári Perek fasc. 
8. Nr. 11., fasc. 34. Nr. 5. és Végr. Okit. 1294/Xl. jolzelek ;ilalt 
található. Ziflanicf5 — Zlinszky 44.''. 

Zidiiilícs, Vas vármegyében kiliirdelell nemes család ; czimer- 
pecsétje: Polgári Perek fasc. 81. Nr. 49. jelzet alatt elhelyezett 
periratokon található. 

Ziíí;er család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 140. 
Nr. 21. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Zllj, lásd S z i I y de N a g y-S z i g e t h név alatt. 

Ziiiiáii, erdélyi nemes család ; czímerpecsétje található a 
vármegyei oklevéltárban 1253/XI. jelzet alatt elhelyezett vég- 
rendeleten. 

Zíináiiyí József és Antal 1794-ben kaplak ármális levelet ; 
a család czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 88. Nr. 28., fasc. 
KM). Nr. 4., fasc. IIO. Nr. 4. jelzetek alatt elhelyezett periratokon 
található. 

ZíiiiiiifT, c/imerpecsét található a Polgári Perek fasc. 79. 
Nr. 41., fasc. 88. Nr. 24. jelzetek alatt őrzött periratokon. 

Zirty, azelőtt H o 1 c z m a n n Antal és nejétől, II i n t e r h o 1- 
czer Jozefától született gyermekei névváltoztatási engedélye és 
ármálisa 179n-ből a nemesi iratok közt .,H. /<S." jelzet alatt őriz- 
tetik. Kihirdettetett Pest vármegyében 1792-ben: N. L. I. 180. 

Zi.ska József pozsonyi sótárnoknak és nejétől, T h e i s e r 
Terézlől született fiának, hasonlókép Józsefnek az 1795-ik évben 
adományozott ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt 
„Z. a^ jelzet alatt őriztetik; ifj. József és hasonnevű lia Pest 
vármegye nemesei sorába felvétettek és kihirdettetlek 1827-bon : 
N. L. 11. 440. Czímerpecsét : Polgári Perek fasc. 241). Nr. 29. és 
az lOi;]/^!- jelzetű végrendeleten található. 

Zitterliart család, czímerpecsét található a Polgári Perek 
fasc. i;}0. \r. 08. jelzet alatt elhelyezett poriratokon. 

• Zlatiny, másként 8 z 1 a t i n y, lásd ez utóbbi név alatt. 

Zliiiszky <le Koíílaticza «;t PataJ, kiterjedt nemes család, 
melynek eleit már a XVII. században látjuk szerepelni Nyitra 
vármegyében. Zlinszky Mátyásnak lioglaliczára vonatkozó eredeti 
düuationális levele 179ő-ből az oklevéltárban, másolata a nemesi 
iratok közt .Z. 2." jelzet alatt őriztetik. Pest vármegyében e 
Gvónon birtokos nemes családnak számos tagja viselt előkelő 444 Zlinszky — Zolnay 

hivatalt és visel ma is. így János az 1726 ik évben föadó- 
szedönek; József 1742-ben vármegyei ügyésznek; Antal 1810- 
ben főszolgabírónak; László 1830-ban tb. főmérnöknek; János 
1832-IŐI 1848-ig főszolgabírónak; László 1845-ben mérnöknek; 
László 1861-ben főszolgabírónak; Zlinszky János dr, 1889-ben 
vármegyei alügyésznek választattak meg. Kálmán allevéltárnok- 
nak kineveztetett 1879-ben. Táblabiróknak kineveztettek: János 
1727-ben; József 1746-ban; Antal 1815-ben; ifj. Antal 1830-ban; 
György 1836-ban; Antal 1861-ben. Táblai elnöknek: Antal 1861- 
ben; György 1861-ben. A család leszármazási táblája: Polgári 
Perek fasc. 68. Nr. 36. jelzet alatt található. Czímerpecsét: Pol- 
gári Perek fasc. 3. Nr. 4. ex 1719., fasc. 35. Nr. 31., fasc. 140. 
Nr. 88. Egyéb adatok: N. L. I. 452. 

Zmeskál de Domaiiovecz et Lestine, igen előkelő régi árva- 
vármegyei nemes család, melyből Zmeskál Gábor Pest vármegyé- 
ben kineveztetett táblabírónak az 1837-ik évben; a család czí- 
merpecsétje : Polgári Perek fasc. 21. Nr. 6. és Acta Crim. ex 
1813. Nr. 3074. jelzetek alatt található. 

Zob, Zala vármegyében ismert nemes család; czímerpecsétje 
az Acta Nobilitaria ex 1816. Nr. 4641. és Polgári Perek fasc. 
157. Nr. 4.. fasc. 160. Nr. 22. jelzetek alatt található. 

Zoboky Istvánnak és fivéreinek, János papnak és Mihálynak 
az 1659-ik évben adományozott ármális és Zoboky Márton tárcsái 
lakosnak nemesi bizonyítvány 1721-ből Nógrád vármegyétől a 
nemesi iratok közt „Z. o." jelzet alatt őriztetik; Miklós, ujkécskei 
lakos és fiai, István, János, Mihály és György 1754-ben; Márton 
és Miklós 1756-ban kihirdettettek: N. L I. 453. 

Xoldáii László 1696-tól kezdve Pest vármegye helyetles al- 
ispánjának ismétellen megválasztatott s viselte e tisztet az 
1703-ik évig. 

/oliiay de oadein, Arpádkori ős nemes család, mely IV. 
László királytól 1278-ban kapott Sáros vármegyében donaliót; 
ármális levelet kapott Zolnay György és neje Zsuzsanna, valamint 
gyermekeik, Gáspár, Miklós, Zsuzsanna 1618-ban II. Mátyás király- 
tól ; ome ősrégi családnak tagja Zolnay Jenő dr., ki Pest vár- 
megyében 1880-tól kezdve tb. alügyész 1884-ben tb. aljegyző 
s 1880-ban valóságos alügyésznek választatott uieg. A család czi- Zolnay — Znnszky 445 

mcrpecsétje a í*olgári l'erek l'asc. 1. Nr. 1'.). ex lO'lö., fasc. líHl. 
Nr. 4. jelzetek alatt található. 

Zolnay, másként Cr o ni b k ö t ö család, leszármazási táblája, 
melyen a (lürgyey. Tassy, Szuhay, Szlovenics, Siitö és Galambos 
családok szerepelnek: Polgári Perek l'asc. 28. Nr. 38. jelzet alatt 
őrzött iratok közt található. 

Zoltán de Csepe család, czimerpecsétjc : Acta Politica ex 
lTü4. Nr. 10. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Zonil)ory, régi nevén Zombory Fejes család, melynek 
ősi fészke Zemplén vármegye volt s mely magát a Rathold nem- 
zetségből származtatja le, a XVII. század elején származott 
Pestmegyébe, névleg Zombory Fejes György személyében, aki 
1625-ben mint senior superintendens Solton lakott; Soltról a csa- 
lád N.-Kőrösre származott át; Zombory Béla és fiai, Béla, István, 
Gergely és János, Heves vármegye bizonyítványa alapján 1771 -ben; 
János és György (István fiai) 1783-ban hirdettettek ki Pest vár- 
megyeben; a család czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 18. Nr. 
30., fasc. 61. Nr. 41., fasc. 139. Nr. 68. és Nr. 71.; Végr. Okit. 
930/XI. jelzetek alatt található. 

Zonijor (iyörgynek és nejének, Illés Juditnak 17lS-ban 
adományozott ármálisra vonatkozó bizonylat Nyitra várnicgyótöl 
175(')-ból: Preccssns Nobilitares fasc. 1. Nr. 4. jelzet alatt található; 
nevezett kihirdettetett Pest vármegyében 1762-ben: N. L. I. 454. 

ZontáíT, lásd S o n n t a g név alatt. 

Zorkóczy család, czímerpecsétje a Polgári Perek fasc. 144. 
Nr. 9. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 

Zorkovich Miklósnak és nejétől, nemes Zákány Annától 
született fiainak az 1790-ik évben adományozott ármális a nemesi 
iratok közt „Z. ö." jelzet alatt őriztetik, mely kihirdettetett Pest 
vármegyében 1791-ben. N. L. I. 454. 

Zottoináiiyi család, czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 275. 
Nr. 5., fasc. 285. Nr. 42. jelzet alatt elhelyezett periratokon ta- 
lálható. 

Zrinszky család, czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 115. 
Nr. 22. jelzet alatt elhelyezett periratokon található. 446 Zrubka — Zsarnóczay 

Zrubkii (le Zabor József és Antal részérc kiiulolt nemesi 
bizonylat Turócz vármegyétől 1740-böI : Acta Nöbilitaria ex 1790. 
Nr. 4498. jelzet alatt őriztetik. János, Imre, Ferencz és József 
1790-ben Pest vármegyétől bizonyítványt kaptak : N. L. I. 455. 

Zubor de líoMoiíliáza és Ziibor de Földvár, mindakét csa- 
lád Fest vármegyében már a XV. században ir.int birtokos nemes 
szerepel. (Csánky D., Történelmi Földrajz I. 19. és 48.) 

Znbovich, lengyel eredetű régi nemes család, mely a múlt 
század végén Zubovich József cs. k. kapitány személyében szárma- 
zott hazánkba; a család czímerpecsétje : Polgári Perek íasc. 287. 
jelzet alatt található. 

Zucsay, lásd Avaknmovics név alatt. 

Zuf a, másként Dedinszky István, alberti lakos, nemessé- 
gének igazolására köteleztetett 1765-ben: N. L. I. 457. 

Zuvora család, czímerpecsétje a vármegyei oklevéltárban 
1558/XI. jelzet alatt elhelyezett végrendeleten található. 

Zweig Tádé, Trencsén vármegye bizonyítványa alapján Pest 
vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett az 1 81 2-ik 
évben: N. L. II. 439. 

Zsánil)éky, másként Török, még másként Buday János, 
nagy-körösi lakos és fia Jáno?, pándi prédikátor, valamint másik 
fia István, Csongrád vármegye bizonyítványa alapján Pest vár- 
megye nemesei sorába felvétettek és kihirdettettek 178i-ben : N. L. 
I. 455. 

Zsámboky, másként Nagy-Sámboky István, bicskei 
lakos. Pest vármegye nemesei sorába felvétetett és kihirdettetett 
az 1730-ik évben: N. L. I. 300. Gzímerpecsét : Polgári Perek 
fasc. 5. Nr. 11. ex 1725. jelzet alatt található. 

Zsedényi, lásd Pfandschmied név alatt. 

Zsanióczay, másként Sarnóczay Györgynek és fiainak, 
István és Andrásnak az l()55-ik évben adományozott, ugyanazon 
évben Zólyom vármegyében, lG98-ban Hontmegyében kihirdetett 
ármális hiteles másolata a nemesi iratok közt „S. 10." jelzet alatt 
található ; István, nagy-körösi lakos kihirdetésére, majd ismét 
igazolására vonatkozó adatok: N. L. I. 45G. lapon találhatók. Zsemlyéky — Zsóry 447 

Zseiiil.vek.v család, Icsziirmazási tablaju: l'olgaii Peick fasc. 
26. Nr. 33. jelzet alatt őrzött iratok közt található. 

Zsidó család czímcrpecsétje található a Polgári Perek lasc. 
6. Nr. 6., fasc. 126. Nr. 32. Acta Politico-Miscellanea ex 1799. 
Nr. 544. jelzetek alatt ; egyebekben lásd S i d ó név alatt. 

Zsiger család, czímcrpecsétje: Polgári Perek fasc. 50. Nr. 
23. jelzet alatt elhelyezett periratokon látható. 

Zsií^ray, lásd S i g r a y név alatt. 

Zsircsicz de Kis-Zsira család, czimerpccsétje : Polgári 
Perek fasc. 14(). Nr. 3. jelzet alatt őrzött iratokon található. 

Zsíros János, felmulatván a Zsiros Jánosnak, nejének, T a 1 1 ó s 
Katalinnak, továbbá íiainak, Jánosnak és Istvánnak az 1635-ik 
évben adományozott és Ksztergom vármegyében ir)36-ban kihirde- 
tett ármálist (N. hiv. ex 1724. Nr. 41.) Pest vármegye nemesei 
sorába felvétetett és kihirdettetett az 1724-ik évben : N. L. I. 45(i. 

Zsitvay János és István nyitramcgyei, György biharmegyei, 
Márton és két íia Imre és Antal, esztergommegyei lakosok, Nyitra 
vármegye bizonyítványa alapján (Acta Nobilitaria ex 1831. Nr. 
5287.) Pest vármegye nemesei sorába felvétettek és Tótfaliiban 
lakó Zsitva Antal és fia József, úgyszintén Imre és fia József 
nemesi bizonyítványt kaptak: 1831-ben: N. L. I. 457. 

Zsivora család, czímcrpecsétje az Acta Nobilitaria ex 1839. 
Nr. 6886. és ex 1840. Nr. 6677. jelzet alatt őrzött iratokon ta- 
lálható. 

Zsóry, Gömör- és Borsod vármegyékben ismert nemes család, 
melynek neve a régi okleveleken Soóri-nak íratott ; a család 
czimerpccsétje: Acta Nobilitaria ex 1839. Nr. 4972. jelzet alatt 
őrzött iratokon található. Pótolások és sajtóhibák. 

Adoiiyi Mihály (9-ik lap) a 10-ik lapon leirt Adonyi családnak tagja. 

Apostol család (14. 1.) kihirdetési éve 1841. 

Antunovits (15. 1.) családnál a hibás nyomtatás helyett Processus 
Nobilitarcs olvasandó. 

Báiijay Mihály (24. 1.) kihirdetési éve 1829. 

Beleznay (34. I.) nemes, báró és grófi család — magától értetődik, 
hogy egy és ugyanaz, a Bereznaj' név szintén magától érthető, hogy sajtóhiba. 

Beniczk)- Atilla (37. 1.) pénztári ellenőrnek nem kineveztetett, hanem 
rapgválasztatott. 

Birsei olvasandó (44. 1.)' Barsel helyett. 

Blassel József (45. 1.) kihirdetési éve 1827. 

Boldizsár (48. 1.) Lajos és J. kihirdetési éve 1846. 

Bozóky család 53. és 54. lapokon egy és ugyanaz. 

Csolnaky (70. 1.) családnál kimaradt, hogy a jelzett végrendeleten: 
czímerpecsét található. 

Csottka családnál (70. 1.) Heiixel helyett Heüssei olvasandó. 

Dékány családnál (78. 1.) az utolsó sor elejéről kimaradt; Acta Nol>i- 
litaria ex stb. 

Gajáry (108. 1.) azelőtt Bettelheim Antal 1848-as honvédiiuszár-kapitány. 
a pápai Szent-Gergely-rend lovagja és egész haláláig 1889-ig pestvármegyei 
főszolgabiró, 1887-ben kapott ármális levelet de Misko et Csertő elő- 
névvel ; fia Géza 1886-ban szolgabírónak, 1887-ben Vácz városi főjegyzőnek. 
1890-ben polgármesternek és 1896-han képviselőnek (és nem főszolgabíró- 
nak! választatott meg. 

íírenispersrer családnál (118. 1.) de öttömös olvasandó. 

Hajós de Döinsüd (126. 1.) id. József 1848-bau a dunavecsei kerület 
első parlamentáris képviselője volt. 

Haiikó családnál (128. 1.) Hornócz helyett Harnócz olvasandó. 

Hutiray olvasandó Hutriraj' helyett a 145. lapon. 

Kra.stsenlc8 olvasandó Krastsevics helyett a 197-ik lapon. 

Krusztics olvasandó a 199-ik lapon Kruntics helyett. 

Rósa Györgj-nél (319. 1) földvári olvasandó a hibás nyomás helyeit. 

Sax (Szax) János Zakariás (328. és 359. I.) nejét egyik forrásom 
Kiiiicrnok, másik Keineruek nevezi. 

Sztriha családnál (375. 1.) a tótos kiejtés helyett a magyaros Draskócz 
értendő. 

Tahy (idj István (338. 1.) 1880-IÓ1 fogva tb. főjegyző volt. 

Taiuásk(»vích családnál (390. 1 ) a hibás nyomás helyett Processus 
Nobilitares olvasandó. # t/ (í (.^ 
5SM<^ 
'^iyy »^ vyy»*t«)*r;i^)fwyw>^ jMu)^^_a i » y v»fipTvi(#T 


■ V "<y j^"g«W !ji y 3 6y^