Skip to main content

Full text of "The New Testament in the original Greek: The text revised"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ΤΗΕ ΝΕλν ΤΕδΤΑΜΕΝΤ ΙΝ ΤΗΕ ΟΚΙΟΙΝΑΙ. ΟΚΕΕΚ πΐι^)φ^< ΤΗΕ ΜΑεΜΙΙ,υΐΝ εΟΜΡΑΝΥ 

ΝΕΜΤ ΤΙΜΙΚ • ΓΗΙΓΑΟΟ 

ΟΑί.ΙΛΜ • ΑΤυ^ΝΤΑ • ΒΑΝ ΠϋΟΚΠΚΟ 

I^Ο»^^ΟΝ • ΜΑΝίυλ 

ΒΚΕΤΤ-ΜΑεΜΙΙ,υΐΝ Ι.ΤΟ. ΤΗΕ ΝΕ\\^ ΤΕ5ΤΑΜΕΝΤ ΙΝ ΤΗΕ ΟΚΙβΙΝΛΙ. βΚΕΕΚ ΤΗΒ ΤΚΧΤ ΚΚνίβΒΟ ΒΥ 

ΒΚΟΟΚΕ Ρ088 λνΕ8Τ€ΟΤΤ Ο.Ο. ΑΝΟ ΓΕΝΤΟΝ ;θΗΝ ΑΝΤΗΟΝΥ ΗΟΚΤ Ο.Ο. ΤΗΕ ΜΑεΜΙΙ.Ι.ΑΝ ΟΟΜΡΑΝΥ • ΝΕ^ ΥΟΚΚ ΑΙΙ τίρΜέΛ Τ€Μ€Τν€4 ΡΚΙΝΤΒΟ ΙΝ ΤΗΕ υΝΙΤΕΟ 8ΤΑΤΕ8 ΟΡ ΑΜΕΚΙΟΑ 

Ροι/Ηγ-Λίτά ΡΗηΗηξ 1968 ΑΖ/ΟΧσλί Ι.ΙΤΤΕΚΑΕ 3υΝΤ Εΐυ3Μ0ΌΙ υΤ ΝΟΝ ΡΑ^ 
ΚυΜ Μυΐ.Τ03 ΡΑΕΝΙΤυΚΚΙΤ ΙΝ8υΜΡΤΑΕ ΙΝ ΙΙ.Ι.Ι3 

ΟΡΕΚΑΕ ΑΤ ΡΕΙ.ΙΧ ΙΙ.Ι.Ε ΟυΕΜ ΙΝ ΗΙ8€Ε Ζ.ΙΤΤΕΚΙ3 

ΜΕϋΙΤΑΝΤΕΑί Μ0Κ3 ΟΟΟυΡΑΤ. ΗΑ3 ΙβΙΤϋΚ ΤΟΤΟ 
ΡΕϋΤΟΚΕ είΤΙΑΑΤυε 0ΜΝΕ3, ΗΑ3 ΑΜΡΣΕΟΤΑΜυΚ, ΙΝ 
ΗΙ3 ΐυΟΙΤΕΚ νΕΚΞΕΜυΚ. ΗΑ3 ΕΧ03€υΐ.ΕΜυΚ, ΗΙ.? 
ΌΕΑΤυΜ ΙΜΜΟΚΙΑΜυΚ, ΙΝ ΗΑ3 ΤΚΑΝΞΡΟΚΜΕΜυΚ, 
ΟυΑΝΌΟΟυΐΌΕΜ ΑΒΕϋΝΤ 3ΤυΌΙΑ ΙΝ ΜΟΚΕΞ. . . . ΗΑΕ 
ΤΙΒΙ 3Α€Κ03ΑΝ€ΤΑΕ ΜΕΝΤΙ8 ΙΣΙ^ΐυ^ ΥΙΥΑΜ ΚΕΡΕ- 
ΚυΝΤ ΙΜΑΟΙΝΕΜ, ΙΡ3υΜ0υΕ ΟΗΚίετυΜ ΣΟΟυΕΝΤΕΜ, 
εΑΝΑΝΤΕΜ. ΜΟΚΙΕΝΤΕΜ, ΚΕ3υΚΟΕΝΤΕΜ, ^ΕΝI^υΕ 
ΤΟΤυΜ ΙΤΑ ΡΚΑΕΞΕΝΤΕΜ ΚΕΌΌυΝΤ. ϋΤ ΜΙΝυε VI- 

3υκυ3 3ΐε ει οοκαμ οαυι^ιε αοΝεριαίΑε. 

ΕΚΑδΜΙΙδ ΜΟΧνί ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χ ΒΙΒΛ02 γ€ν€σ€ως *Ιησου Χρίστου υίου Δαυβίθ νΙου * Αβραάμ^ 

3 * Αβραάμ €γ4ννησ€ν τον *Ισαα/«, 
*1σαακ δί €γ€ννησ€ν τον ^Ιακωβ^ 
^Ιακώβ δέ €γ€ννησ'€ν τον *Ιου6αν καί τους άΒ€λφούς αυτον^ 

3 *1ού8αγ 8€ €γ€ννησ€ν τον Φαρές καί τον Ζαρά €Κ της θάμαρ^ 
Φαρίς δέ €γ4ννησ€ν τον Έσρωμ, 

'Έσρώμ §€ ^'^ίννησ^ν τον *Αραμ, 

4 *Αραμ θβ €γ4ννησ€ν τον ^Αμνναϋβ^ 
*Αμίνα8αβ δβ €γ€ννησ€ν τον Ναασσωι/, 
Ναασσώι/ δ€ €γ€ννησ€ν τον Σαλμωι^, 

5 Παλμών δί €γ€ννησ€ν τον Βθ€£ €Κ της 'Ραχάβ^ 
Βθ€ί δε €γ€ννησ€ν τον *1ωβή8 €Κ της *Ροι5^, 
*Ιω/3^δ δβ €γ€ννησ€ν τον *ΐ€σσαί, 

6 ΊβσσαΙ δί €γ€ννησ€ν τον Δαυ€ίδ τόι/ βασίΧ^α, 

Δαυείδ δε €γ€ννησ€ν τον ^οΧομώνα €Κ τη£ του Ούριου, 

7 Σολο/ϋκον δε €γ€ννησ€ν τον 'Ροβοάμ^ 
'Ροβοάμ δε €γ4ννησ€ν τον *Α)3ιά, 
*Αβίά δε €γ€ννησ€ν τον *Ασάφ, 

8 Άσάφ δε €γ€ννησ€ν τον 'ίωσαφάτ, 
^Ιωσαφάτ δε €γ4ννησ€ν τον *1ωράμ^ 
*1ωμαμ δε €γ4ννησ€ν τον *0^είαν, 4 ΕΛΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ ΐ 

*Οζ€ία£ α €γίρνησ€Ρ τορ *1ωαθάμ^ 9 

*1ωαθαμ ϋ €γ{ρρησ€Ρ τορ ^Αχα^, 
"Αχας α €γ€ΡΡησ€Ρ τορ *Εζ€κίαρ^ 

*Εζ€κία£ α €γ4ρρησ€Ρ τορ Μαρασση^ ζο 

Μανασσ^Γ θ€ €γίρρησ€Ρ τορ *Αμως^ 
*Αμω9 α €γ4ρρησ€Ρ τορ Ίωσ€ΐαι^, 

Ίωσ€ΐαΓ ϋ €γ4ρρησ€Ρ τορ *ΐ€χορίαρ και τούί ά8€λφούς ζζ 
αυτόν €ιγ1 τη£ μ€ΤθΐΧ€σίας Βαβύλώρος. 

Μ€τα θ€ τηρ μ€ΤθίΚ€σίαρ Βαβυ\ώρο£ *ΐ€χορία£ €γ€Ρρησ€Ρ Ζ2 

ΤΟΡ ΣαΚαθιηλ^ 
Σαλαθιηλ ϋ €γ€Ρρησ€Ρ τορ Ζοροβάβ€\^ 

Ζοροβαβ€\ α €γ€ΡΡησ€Ρ τορ Άβιούθ, ζ3 

'Αβιούδ θ€ €γ€ΡΡησ€Ρ τορ '£λιαχ€ίμ, 
*Ε\ίακ€\μ α €γ€ΡΡησ€Ρ τορ *Αζωρ^ 

*Αζωρ α €γ€ΡΡησ€Ρ τορ Σαίαίκ^ ζ4 

Σ€Λωκ α €γ4ρρησ€Ρ τορ *Αχ€ίμ^ 
*Αχ€\μ α ίγ4ρρησ€Ρ τορ Έλιονθ, 

*ελΑθνδ θ€ €γ4ρρησ€Ρ τορ *Ε\€άζαρ^ ι$ 

'ελ€ά^αρ θ€ €γ€ΡΡησ€Ρ τορ Μαθθάρ^ 
Μαθθάρ α €γ€Ρρησ€Ρ τορ ^Ιακωβ, 
*1ακωβ α €γ€ρρησ€ρ τορ *1ωσηφ τορ &ρ6ρα Μαριατ, €ζ ζ6 

^ς €γ€ρρηθη ^ίησοΰς 6 \€γόμ€Ρ0£ Χριστός. 

Πασαχ οίρ αΐ γ€ν€αΙ από ^Αβραίψί €ως Ααν€\δ γ€Ρ€άί ιγ 
6€κατ€σσαρ€ς^ κάί απϊ> Δανβιδ ίως της μ€ΤοιΚ€σίας Βα/3υ- 
λώι^οί γ€Ρ€αϊί 6€κατ€σσαρ€ς^ κάί άπο της μ€τοικ€σίας Βα- 
βυΧωρος ίως του χριστού γ€Ρ€άί ^€κατ€σσαρ€ς. Ι II ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ ι8 ΤΟΥ ΔΕ Τ;ΐΗ20Υ] ΧΡΙΣΤΟΥ^ η γ€Ρ€σΐ9 οΰτως ^ν. "^νψ 
στ€νθ€ίσ7)ς της μητρός αύτου Μαρίας τφ *1ωστ]φ^ πρίρ η 
σνν^ΚΘΛρ αυτούς €ύρ€ΰη ίν γαστρί ίχουσα €Κ πΡ€νματος 

19 άγιου. Ιωσήφ 0€ ο ανηρ αυτης^ διΚΜος ων και μη σ€- 
λων αυτηρ 6€ΐγματίσαί^ €βου\ήθη Χάθρφ άποΧυσαι αυτήν» 

9ο Ταντα ^6 αύτου ίνθυμηθίντος ϊ8ου δγγ^Χος Κυρίου κατ οναρ 
ίφάνη αύτω Χίγων *1ωσηφ υΙος Δαν€ίδ, μίΐ φοβηθης πάρα• 
\€φ€Ϊν ^Μαρίαν^ την γυναικά σον, το γαρ €ν αύτ^ γ€ννψ 

91 θίν €Κ πνεύματος €στιν άγιου* τίζ€ται θε υιον και κΰίΚέ-^ 
σ€ίς το όνομα αύτου *1ησοΰν^ ούτος γαρ σώσ^ι τον Χαον 

32 αύτου απο των αμαρτιών αυτών. Τούτο ίβ δΧον γίγο^- 
Ρ€ν ίνα πΧηρωθ^ το ρηθίν ύπο Κυρίου 6ια του προφήτου 
Χίγοντος 

«3 *Ιλογ Η πΛρθ€Ν0€ έΝ ΓΑΟτρΙ Ιίει κλΙ τεΣετΑΐ γΙ^Ν, 
καΙ ΚΛλέεογείΝ τό 6νομλ Αγτογ ^ΕμμανουηΛ• 

34 ο ίστιν μ€θ€ρμηΡ€υ6μ€νον Μεθ' ΗΜ(α>Ν Ο θ€Οθ• *Έγ€ρθ€\ς 
α [ο] *Ιωσ^φ άπο του ύπνου €ποίησ€ν ως προσ€ταζ€ν αύτω 
ό αγγψΧος Κυρίου καΐ παρ€Χαβ€ν τήν γυναίκα αύτου* 

35 και ούκ €γίνωσκ€ν αύτην ίως [ου] €Τ€Κ€ν υίόν καΐ €κάΧ€σ€ν 
το όνομα αύτου *Ιησουν. Ι Τον ίί *Ιι;σον γ^ννηθίντος €ν ΒηθΧ€€μ της ^ΙουΒαίας 
€ν ήμέραις *ΙΙρφ8ου του βασιX€ως^ 18ού μάγοι άπο άι/α-^ 

3 τοΧών παρ€γ{νοντο €ΐς *ΐ€ροσ6Χυμα Χ€γοντ€ς Πον βστίν 
ό Τ€χθ€Ϊς βασιΧίυς των *1ου8αΙων ; €Ϊ8ομ€ν γαρ αυτού τον 
άστίρα €ν τη άνατοΧί} κα\ ηΧθομ^ν προσκυνησαι αύτω. 

3 ^Ακουσας β€ ό βασΐΧ€ύς *Ηρψ8ης ίταράχθη και πάσα 

4 *ΐ€ροσόΧυμα μ€τ αύτού^ καΐ συναγαγών πάντας τους άρχι- 
€ρ€Ϊς και γραμματ€Ϊς του Χαον €πυνθάν€το παρ αυτών 

χ 8 χριστοΰ *Ιΐ|σοΟ 2θ Μαριάμ ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ Ζ ΒΙΒΛ02 γ€Ρ€σ€ως ^Ιησου Χρίστου υΙου Δαυβιθ υιού * Αβραάμ^ 

3 * Αβραάμ €γ€νρησ€ν τον *1σ(ΐάκ^ 
*1σαακ δί €γ€ννησ€ν τον ^Ιακώβ^ 
^Ιακώβ δί €γ€Ρΐη)σ€ν τον *Ιούδ(ΐΡ και τους άδίΧφούς €ηίτον^ 

3 *Ιονίας δ€ €γ€ννησ€ν τον Φαρίς και τον Ζάρα €Κ της Θάμαρ^ 
Φαρίς α €γ€ννησ€ν τον ^Έσρωμ^ 

'Κσρωμ θί €γ4ννησ€ν τον *Αρα/χ, 

4 *Αραμ δί €γ€ννησ€ν τον *Αμ^ναίίάβ^ 
*Αμίναδαβ δι €γ€ννη(Τ€ν τον Ναασσωΐ', 
^αασσών δ€ €γ€ννησ€ν τον 2άλμ€ον^ 

5 ΈαΚμων δί €γ€ννησ€Ρ τον Βθ€ί €<« της *Ραχάβ^ 
Βθ€Ρ ίί €γ€ννησ€ν τον *1ωβήδ €Κ της *Ρούθ^ 

Ιωρηο Ό€ €γ€νρησ€ν τον ΐ€σσαί^ 

6 *ΐ€σσα\ δϊ €γ€ννησ€ν τον Ααν^Ιδ τον βασιΧία, 

Δαν€\δ δί €'γίννησ€ν τον ^Χομωνα €Κ της του Ούριου, 

7 ΧοΧομων δι €γ€ννησ€ν τον 'Ροβοάμ^ 
'Ροβοαμ δί €γ€ννησ€ν τον Άβια, 
*Αβια δι €γ€ννησ€ν τον ^Ασάφ^ 

8 ^Ααάφ δί €γ€ννησ€ν τον 'ίωσαφάτ, 
*1ω<ταφατ δί ί^έννησ^ν τον *Ιωράμ, 
*1ωμαμ δ€ €γ€ννησ€ν τον *Οζ€ίαν^ 4 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ ΐ 

Όζ€ΐας α €γίννησ€Ρ τον *1ωαθάμ^ 9 

*ΙωαΘαμ δβ ί^έννησ^ν τον 'Άχας^ 
"Αχας ϋ €γ€ννησ€ν τον Έζ€κίαν^ 

*Εζ€κίας α €γ4ννησ€ν τον Μανασατη^ ζο 

Μορασίτης ϋ €γ€ννησ€ν τον *Αμως^ 
^Αμως δί €γ4ννησ€ν τον ^1ωσ(ί(ΐν^ 

*Ιωσ€ίας ϋ €γ4ννησ€ν τον ^Ι^χονίαν κ(ΐί τον£ αδ€\φούς ζζ 
αύτου §πΙ της μ€ΤθίΚ€σίας ΒαβύΚώνος. 

Μβτα θ€ την μ€ΤθίΚ€σίαρ Βαβυλώνος ^ΐ€χονία£ €γ€ννησ€ν ιλ 

τον Ιαλαθίήλ^ 
ΣάλαΘιηΚ θ€ €γ€ννησ€ν τον Ζοροβάβ(\ 

Ζοροβάβ€\ α €γ€ννησ€ν τον *Αβιονδ^ ζ3 

*Α/3ιονδ δ€ €γ€ννησ€ν τον ^Έ\ίακ€ίμ^ 
*Ε\ίακ€\μ θ€ €γ€ννησ€ν τον *Αζωρ^ 

^Αζωρ α €γ€ννησ€ν τον Σαδώκ, ζ4 

Ιίαδώκ θβ €γ4ννησ€ν τον *Αχ€ίμ^ 
*Αχ€\μ Βί 4γ4ννησ€ν τον *Ε\ίθύ8^ 

*£λ4θύδ θ€ €γ€ννησ€ν τον ^Έ\€άζαρ^ τ$ 

*ΈΧ€άζαρ α €γ€ννησ€ν τον Μαθθάν^ 
Μαθθαν Βί €γ€ννησ€ν τον *Ιακα>)3, 
*Ιακώ)3 δ€ €γ€ννησ€ν τον ^Ιωσηφ τον ίνΒρα Μαρίξΐε^ ίζ χ6 

^ς €γ€ννηθη *Ιησους 6 \€γόμ€νος Χριστός. 

Πασαι οίν αΐ γ€ν€αι από ^Αβραίιμ ίως ΔανβΙδ γ€Ρ6αι ζ7 
Β^κατέσσαρ^ς^ κΛ αττο ΔανβΙδ ϊως της μετοικεσίας Βαβν 
Χωνος γενεαΐ Βεκατίσσαρες^ κα\ άιτο της μετοικεσίας Βα* 
βύΚωνος εως του χριστού γενεαι Βεκατεσσεφες. Ι II ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ ι8 ΤΟΥ ΔΕ Τ;ΐΗΣΟΥ] ΧΡΙΣΤΟΥ^ ή γ€ν€σίς όντως ^ρ. Μνψ 
στ^νθ^ίσης της μητρός αύτου Μαρίας τφ 'ίωσι/φ, πρ\ρ ή 
σνΡ€\θ€Ί¥ αυτούς ευρέθη ίν γαστρί ίχουσα €Κ ην€νματος 

19 αγίου. *1ωσηφ ϋ 6 άνηρ αύτης^ ϋκαιος ων καΐ μη θί" 
λβ•ν αντψβ δβιγματ/σαι, ίβουΧηθη \άθρψ άποΚυσΜ αύτηρ. 

9ο Ύαντα ϋ αυτού ίνθυμηθίντος Ιδου ίγγ^Κος Κυρίου κατ οναρ 
ίφωτη αυτφ Χίγων *1ωσηφ υιός Δανβιδ, μή φοβηθης παρα' 
Χαβ€α^ ^Μαριαν' τήν γυναίκα σον, το γαρ €ν αύτη γ^ννη^ 

η θίν €κ πν€υματ6ς 4στιν άγιου* τέξ^ται δί υιον καΐ ιταλ/* 
σ€ΐς το όνομα αντοΰ *Ιησουν^ αντος γίψ σωσ^ί τον Χαον 

» αύτον απο των αμαρτιών αυτών. Τούτο δ€ ολοι^ γίγο- 
ψ€ν Ινα πΚηρωθη το ρηθίν ύπο Κυρίου θια του προφήτου 
Χίγοντος 

«3 'Ιλο^ Η πΛρθ€Ν0€ έΝ Γ^οτρΙ ίΣει καΙ τέΣετΑΐ υΙον, 
κλ) κΛλέοογοίΝ τό 6νομλ Αγτογ ^ΕμμανουηΛ• 

24 ο ίστίν μ€θ€ρμην€υόμ€νον Μεθ' ΗΜώΝ 6 θεόο. ^Εγ€ρθ€\ς 
&€ [ο] ^Ιωσηφ άπο του ΰττνου €ποίησ€ν ως ττροσέταζ^ν αύτφ 
6 αγγ€\ος Κυρίου καΙ ιταρί\αβ^ν τήν γυναίκα αύτου• 

95 4^^ ούκ €γίνωσκ€ν αύτην ίως [ου] €Τ€Κ€ν υίον καΐ €κάΚ€σ€ν 
το όνομα αύτου *Ιησουν. 

Ι Του α ^Ιησου γεννηθέντος €ν ΒηΒΚείμ της ^ΙουΒαίας 
€ν ήμ€ραίς 'Ηρ^δον του βασιΚίως^ 18ού μάγοι άπο άρα^ 

9 τοΧων παρεγίνοντο €ΐς ^Ιεροσόλυμα Χίγοντες Που €στιι^ 
ό τεχθεις βασιΧεύς των *Ιουδαίων ; είδομεν γαρ αύτου τον 
άστίρα εν τη άνατοΧη και ηλθομεν προσκυνησαι αίη-ω. 

3 ^\κούσας δί ο βασιΧευς *Ηρω8ης εταράχθη κα\ πάσα 

4 ^Ιεροσόλυμα μετ αύτον^ καΐ συναγαγών πάντας τους αρχι- 
ερείς και γραμματείς του Χαου επυνθάνετο παρ* αυτών 

χ8 χρΜΓΓΟν 'Ιι^σοΟ 2θ Μαριάμ 6 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ π 

που ό χριστοί γ€νραταί. οι δβ €Ίπαν αύτφ *Ει/ Βηθλ€€μ $ 
της *Ιουδα/ᣕ οϋτως γαρ γίγραπται δια τον προφήτου 

ΚαΙ 0^, ΒΗθλεέΜ ΓΗ ΊογλΑ, 6 

ογλΛΛΛώο έλΑχίοτΗ εΤ εΝ τοΤο ηγ€λλ6οιν ΊογλΑ' 

€Κ οογ Γ^ρ εΣελεγοετΑΐ ΗρογΜεΝοο, 

δοτιο ποίΛΛΑΝεΤ τον Αλον Μογ τον ΊοραηΑ• 

Τοτ€ Ήρω8ης Χάθρα κίΐΚίσαί τους μάγους ήκρίβωσ€ν πα• η 
ρ αύτων τον χρόνον του φαινομένου άστίρος^ και πίμψας 8 
αυτούς €ΐς Βηθλ€€μ €Ϊπ€ν ϋορ^υθίντ^ς €ξ€τάσατ€ ακρι- 
βώς π€ρ\ του παιϋου' €παν δέ €ΰρητ€ άπαγγ^ΐΚατί μοι^ 
όπως κάγώ €\θών προσκυνήσω αύτω. οι δ€ άκούσαντ€ς 9 
του βασιΚίως ίπορ^ύθησαν^ και ιδού ό άστηρ ον €Ϊ8ον €ν 
τ^ άνατοΧίΙ προήγ€ν αυτούς, ίως ίλθών ίστάθη €πάνω ον 
^ν το παώίον, 186ντ€ς δί τ6ν αστέρα έχάρησαν χαραν μ€' το 
γαΚην σφόδρα, καΐ €\θ6ντ€ς €ΐς την οΐκίαν €Ϊ8ον το παίδι- χχ 
ον μ€τα Μαρίας της μητρός αύτοϋ^ και π€σόντ€ς προσ€κύνη'' 
σαν αυτω^ κα\ άνοίξαντ^ς τους θησαυρούς αυτών προσην^γ• 
καν αύτω 8ώρα^ χρυσον και Χίβανον και σμύρναν, κα\ χρη- χα 
ματισθ4ντ€ς κατ ίναρ μη άνακάμψαι προς Ήρφ^ην δι* αλ- 
λϊ/ί οδού αναχώρησαν €ΐς την χώραν αυτών. *Ανα- χ3 

χωρησάντων δβ αυτών ιδού αγγαΧος Κυρίου ^φαίν€ται κα- 
τ ονα{Ρ τφ *1ωσηφ Χίγων ^ΕγαρθαΙς παραΧαβα το παώίον 
και την μητέρα αύτου κα\ φ€υγ€ €ΐς ΑΪγυτττον, καΐ ΐσθι 
€Κ€Ϊ €ως αν ίίπω σοι• μίΧΧαι γαρ Ήρω8ης ζητ€Ϊν το παι- 
δίον του άποΧέσαι αυτό, 6 δί έγαρθαίς παρέΧαβα το 14 
παιδ/ον και την μητέρα αύτου νυκτός κα\ αναχώρησαν αίς 
Αίγυπτον, και 7}ν έκαΐ αως της ταΧαυτης *Ηρφδου• Ινα πΧη- ι$ 
ρωθη το ρηθέν ύπο Κυρίου δια του προφήτου Χέγοντος 

*ΕΣ ΑΙργπτογ έκΑλεοΑ τον γΙοΝ Μογ. Τότβ ι6 

^Ηρώδης Ιδών δη έναπαίχθη ύπο τών μάγων έθυμώθη Χίαν^ 
κα\ άποσταίΧας άναΐΧαν πάντας τους παΊδας τους έν Βηθ- 
Χαέμ καΐ έν πασι τοις ορίοις αύτη ς άπο 8ΐ€Τους κα\ κατω- 
τέρω^ κατά τον χρόνον ον ήκρίβωσαν παρά τών μάγων, Ύάτ€ ιγ 

13 κατ οναφ Ιφάνη π III ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΤΟΝ 7 

ίιτΧηρωθη το ρηθίρ δια 'Ιβρβ/χ/ον τον προφήτου \€γορτοί 

χ8 Φα>Ν») €Ν 'ΡΑΛΛλ ΗΚΟγΟθΗ, 

κλΛγθΜΟ€ καΙ όλγρΛΛΟο πολγο* 
'ΡαχηΑ κλΑίογοΛ ΤΛ τέκΝΑ ΑγτΗΟ, 

καΙ ογκ ΗθελβΝ παρακΛηΘηναι δτι ογκ εΙοίΝ. 

19 Τ€λ€υτησανΓθ£ ϋ του Ήρωδου ίδού αγγ€\ος Κυρίου φαί" 

3ο ρτΓίΐί κατ &ραρ τφ ^Ιωσήφ 4ν Αϊγύτττφ Χίγων *Εγ€ρ^€ΐ£ 

η€φαΚαβ€ το παώίορ κα\ την μητίρα αυτού και ιτορ^ύ" 

ου «ίί γην *ισραήλ^ τ^θνηκασιν γαρ οΐ ζητουΡΤ€£ την 

21 ^Ι^βχηρ του ηίΗ^ίου. 6 8€ ίγ^ρθ^ίς παρί\αβ€ το παώίον 

22 καί την μητίρα αύτου κα\ €ΐσή\θ€ν €19 γην *ΙσραήΧ• άκού' 
σα£ α οτί ^Αρχίλαος βασι\€ύ€ί της ^Ιου&αιας άντΙ του 
ιτατρος αύτου *Ηρω8ου ίφοβήθη €Κ€Ϊ άπ€\θ€ΐν* χρηματι- 
σ'θ€ίί α κατ οναρ άν€χωρησ€ν €ΐς τα μίρη της ΤάΚιΚαίας^ 

23 κΛ ίλθων κατωκησ^ν ^Ις ποΚιν \€γομένην ^αζαρίτ^ όπως 
ιτληρωθ^ το ρηθίν δια των προφητών οτί 'ί^αζωραΐος κΚη^ 
θησ€ται. Ι ΕΝ Δ£ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ίκ^ίναις παραγίνεται *1ωάνης 

2 ό βαπτιστής κηρύσσων €ν τ^ ^ρήρ^ ^ί Ιουδαίας Χίγων 

3 Μ€^αρο€ΐτ€^ ηγγικεν γαρ ή βασιλεία των ουρανών. Ούτος 
γάρ εστίν 6 ρηθείς Βια *Ησα/ου του προφήτου Χεγοντος 

ΦωΝΗ ΒοώΝΤΟΟ €Ν τί^ί έρΗΛΛφ 

'ΕτοΐΜΑΟΛτε τ>)ν όλοΝ Κγρίογ, 
εγθείΛΟ ποιεΤτε τλο τρίΒογο Αγτογ. 

4 Αντος δε ο ^Ιωάνης €Ϊχεν το ένδυμα αύτου άπο τριχών 
καμήλου κα\ ζωνην δερματίνην περί την οσφύν αύτου^ 

^, ή δε τροφή ην αύτου ακρίδες καΐ μεΧι αγριον. Τότε 8 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ πι ιν 

€ζ€πορ€ν€Τθ προ9 αύτοι^ 'ίβροσόλν/χα και πάσα ή *Ιον- 
6αία και πάσα ή π€ρΙχωρος του *Ιορ6άρον^ καΐ ίβαπτί- 6 
ζοντο 4ν τφ Ίορδαΐ77 ποταμφ υπ* αντου €ζομοΚογούμ€νοί 
τάς αμαρτίας αυτών. *Ιδών ϋ πολλούς των Φαρισαίων η 
κώ, Σα66ουκαΙων αρχόμενους €π\ το βάπτισμα €ΐπ€ν αν* 
τοις Ταννηματα €χι8νων^ τΙς ύπίδαιξαν ύμΊν φυγαΐν άπο 
της μαΧΚούσης οργής; ποιησατ€ ουν καρπον άξιον τήί 8 
μετανοίας* κα\ μη 8όζητ€ Χάγαιν «V εαυτοΐς Ώατίρα €χομ€ν 9 
τον * Αβραάμ^ Χίγω γαρ ύμΐν δτι δύναται 6 θεός €Κ των 
Χίθων τούτων €γ€ΐραι Τ€κνα τφ * Αβραάμ. η8η δέ ή άξίνη χο 
προς την ρίζαν των όίνδρων κ€Ϊταΐ' παν ουν δίνδρον μη 
ποιούν καρπον ιταλόν €κκ6πτ€ταί και εΙς πυρ βάλλεται. 
€γω μίν ύμας βαπτίζω 4ν ύδατι εις μετάνοιαν 6 ϋ οπίσω ζχ 
μου ερχόμενος Ισχυρότερος μου εστίν, ου ουκ ειμ\ ικανός 
τα ύποΒήματα βαστάσαι• αύτος ύμας βαπτίσει εν πνεύ- 
μάτι άγίφ και ττυρί• οΰ το τττύον εν τ^ Χ^φ^ ανΓον, χ2 
και Βιακαθαριεΐ την άλωνα αύτου, καΐ συνάξει τον σϊτον 
αύτοΰ εΙς την άποθηκην^^ το Βε αχυρον κατακαύσει ττυρί 
άσβεστω. Ύστε παραγίνεται 6 *Ιησοΰς άπο της χ3 

Γαλίλαια; επ\ τον ^ΙορΒάνην ηρϊ^ς τον *1ωάρην του βαπτι- 
σθηναι υπ* αυτού. 6 Βε Βιεκαίλυεν αύτον λέγων *Εγώ 14 
χρείαν εχω ύπο σου βαπτισθηναι^ κάί συ ερχ-η προς με; 
αποκριθείς δε ο Ιησούς ειπεν αυτ^ι^ Αφες άρτι, ούτω ι$ 
γαρ πρέπον εστίν ήμΐν πληρωσαι πάσαν Βικαιοσύνην. 
τότε άφίησιν αυτόν. βαπτισθεΧς Βε 6 *Ιησους εύθυς άνεβη χ6 
απο του ύΒατος* κα\ ιδού ήνεωχθησαν ^ οΐ ουρανοί, κα\ 
εώεν πνεύμα θεού καταβαΐνον ώσεί περιστεραν ερχό- 
μενον €7Γ* αυτόν κα\ ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα τη 
Οϋτόί εστίν ό υιός ^μου ο αγαπητός^ εν^ ω ευδόκησα. 

Τότε [ό] ^Ιησούς άνήχθη εις την ερημον ύπο του πνεύ- τ 
ματος, πειρασθηναι ύπο του Βιαβολου. κα\ νηστεύσας 2 
ημέρας τεσσεράκοντα κα\ νύκτας τεσσεράκοντα ύστερον 
επείνασεν. Κάί προσελθών ο πειράζων ειπεν αντω Έΐ 3 

Χ2 αντον 15 πρ^ αυτόν ζ6 αντψ τη μου, 6 αγαιπ}τ^ €ν ιτ ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 9 

νΐΜ €? τον θ€θΰ^ €ΐπ6ρ Χνα οΐ \ίθοι ούτοι άρτοι γίνωνται. 

4 ό &€ άπαψιθ€ΐς €ΐπ€ν Τίγραπται Ογκ βπ* ^^ρτφ ΜΟΝφ 

ΖΗοετΜ ό ^Νθρωποο, Αλλ* έπΙ παντΙ ^ι^ματι έκπο- 

5 ρβγΟΜεΝφ λΐ^ ΟΤΟματοο θ€0^. Ύάτ€ ΐΓαραΚαμβάρ€ΐ 
αντΌΤ ο ΙίιάβοΧος €ΐ£ τηρ άγίαρ πόΧΐρ^ καί €στησ€ν αντον 

6 ίπι το πτ€ρύγιορ του ΐ€ρον, καΐ \€γ€ΐ αντφ £{ νιος €ΐ 
του ΰ€ου^ βαλ€ σ^αυτον κάτω* γ^γραπται γαρ οτι 

ΤοΤο ΑΓΓβλοιο ΑγτοΫ έΝτβλεΤτΑΐ περί €θγ 
κα} έπ) χειρώΝ Αρο^οίΝ οε, 
Μή ποτέ προοκοψι^ο πρόο λίθΟΝ τον πόλΑ οογ. 

7 €φη αύτφ ό *Ιησου9 Παλιι^ γ€γρα7Γται Ογκ έκπείρ^οείο 

8 ΚγρίΟΝ ΤΟΝ θεόΝ οογ. Πάλιν παραΚαμβάν€ΐ αύτον ο 
ίιάβοΚος €19 ίρος ύψηΧον λίαν, κα\ ^^ίκνυσιν αύτφ πάσας 

9τα^ βασίλ€ίας του κόσμου και την 66ζαν αυτών, καΐ 

€Ϊπ€Ρ αύτφ Ταντά σοι πάντα ϋωσω €αν π^σών προσκυ^ 

Βο ψήσιις μοι. τσΓ€ λ€γ€4 αύτφ 6 *Ιησους 'Ύπαγ€, Σατανά* 

γέγραπται γαρ ΚγριΟΝ τΟΝ ΘεόΝ οογ προοκγΝίίοειο 

II Κδ} Αγτφ μ6νφ λΑΤρε'^οείΟ. Τότβ άφίησιν αύτον ο 
9ιάβοΚος, Κ(ά Ιίού δγγ€\οι προσηΚθον κα\ Ιίιηκόνουν 

€ΜνΤψ. 

η *βίκουσα9 ίί 5τι *1ωάνης παρ€86θη άν€χωρησ€ν βίί την 

ζ3 Γαλιλα/αν. και κατάΚιπών τήν Να^αρα ίΚθών κατφκησ€ν 

€ΐς Καφ€φναονμ την παραθάΚασσίαν ίν όρίοις ΖαβονΧών 

14 κα\ Ν€φ^αλ€ί/ϋΐ* ΐνα πληρωθ^ το ρηθίν δια *Ησα/ον του 
προφήτου \€γοντο£ 

15 Γη Ζ^ΒογλώΝ καΙ γη ΝεφθΑλεί/νν, 

όλΟΝ θΑλ^οοΗΟ, πέρΑΝ τογ Ίορλ<^Νογ, 

ΓΑλίλΑίΑ ΤώΝ έθΝώΝ, 
ι6 ό λΑ00 6 ΚΑθί^ΑΛεΝΟΟ εΝ οκοτίή. 

φώο εΤλεΝ ΜέρΑ, 

ΚΑ) ΤΟΤΟ ΚΑθΗΜέΝΟΙΟ ^Ν χώρ^ ΚΑΙ 0ΚΙ4 θΛΝΑΤΟγ 

φΔο ^ΝετειλεΝ ΑγτοΤο. ΙΟ ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ ιν ν ΑΠΟ ΤΟΤΕ ηρξατο 6 ^Ιησούς κηρνσσ€ίν κα\ λέγειν 17 
^"Μίται/οβίτε, ηγγικ€ν γαρ^ ή βασίλεια των ουρανών, 

Ιΐ€ρίπατών &€ πάρα την θάλασσαν τη9 Γαλιλαίαί €ί8€ν ι8 
θνο αδβλφουί. Σίμωνα τον \€γόμ€νον ΊΙίτρον κ(ΐί *Αν8ρ€αν 
τον άΒ^Χφον αντον^ βαΚΧοντας άμφίβληστρον €ΐς την θά- 
Χασσαν^ ήσαν γαρ άλ6€ίί• και λ/γβι αντοΐς Α€ντ€ οπίσω 19 
μον^ καΐ ποιήσω υμάς άΚ€€Ϊς ανθρώπων, οι &€ ^ύθίως το 
άφ4ντ€ς τα δίκτυα ήκοΧούθησαν αύτψ. Και πρόβας ίκύθ^ν 2ζ 
€ΐϊδ€ν άλλους δυο άδ^Χφούς, ^ΐάκωβον τον του Ζ^β^δαίου 
και *1ωάνην τον ά8€Χφ6ν αύτου^ εν τφ πΧοίψ μ€τά Ζββε- 
ίαίου του πατρός αυτών καταρτίζοντας τα 8ίκτυα αύτών^ 
και €κάΚ€σ€ν αυτούς, οΐ 8€ ^υθίως αφέντες το πΧοΊον και 22 
τον πατ4ρα αυτών ήκοΧούθησαν αύτω. Και 23 

π€ριηγ€ν €ν οΚτ} ττ} Γαλιλαια, 8ι8άσκων ίν τοις συνα- 
γωγαϊς αυτών καΙ κηρύσσων το €ύαγγ4Χιον της βασι- 
Χ€ίας κα\ θ^ραπ^ύων πασαν νόσον κα\ πάσαν μαΧακίαν 
€ν τώ Χαώ, κα\ άπηΧθ^ν ή άκοη αύτου €Ϊς δΧην την 24 
Συρίαν κα\ προσήν€γκαν αύτφ πάντας τους κακώς έχοντας 
ποικίΧαις νόσοις και βασάνοις συν€χομ4νους^ δαιμονιζο- 
μένους κα\ σ^Χηνιαζομένους και παραλυτικούς^ και ίθ^ρά- 
π€υσ€ν αυτούς, καϊ ήκοΧούθησαν αύτω όχλοι ποΧΧοΙ άπο 25 
της ΤαλιΧαίας καΐ Α€καπόΧ€ως καϊ *ΐ€ροσοΧύμων καΐ *Ιου- 
Βαίας καϊ πίραν του *1ορ8άνου, *ΐδώι/ δί τους ι 

δχΧους άνέβη €ΐς το ορός• κα\ καθίσαντος αύτου προσ- 
ήΧθαν [αι3τώ] οΐ μαθητάί αύτου• καϊ άνοίζας το στόμα 2 
αύτου €8ί8ασκ€ν αυτούς Χ4γων 

17 *Ηγγικ€ν ν ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1 1 

3 Μακάριοι οΙ ΤΤΤα>χθ} τφ πν^νματι^ οη αύτων €στ\ρ ή 

/3ασιλ€ία των ουρανών, 

4 μακάροΗ ο\ πβΝθογΝΤβΟ, οη αύτοΙ π^ρ^κλΗθΗΟΟΝΤΛΙ. 

5 μακάριοι οΙ ΠρΑβΐΟ, δτ4 αύτόΙ κλΗρΟΝΟΛΛίίοογΟΙ τίίΝ ρΠΝ. 

6 μακάριοι οί π€ΐνώντ€ς και δι^ώντ€ί την 8ικαιοσύνην^ οτι 

ούτοι χορτασθησονται, 

7 μακάριοι οι €λ€ημον€ί^ δτι αύτοΙ €Κ€ηθησονται. 

8 μακάριοι οΙ ΚΛθΛρο) ΤΙ^Ϊ ΚΛρλί^^ οτι αύτοΧ τον θ^ον οψονται. 

9 μακάριοι οΐ ειρηνοποιοί^ οτι \αύτοΧ\ ν\ο\ θεού κ\ηθήσοντ<Η. 

το μακάριοι οΐ Ιίε^ιωγμίνοι €ν€Κ€ν ίικαιοσιίνης^ οτι αύτων 
€στ\ν ή βασιΚίία των ουρανών. 

11 μακάριοι €στ€ όταν 6ρ€ΐ61σωσιν ύμας κα\ ϋιωξωσιν κα\ 

€ΐΐΓωσιν παν πονηρον κα^ υμών ^€ν^6μ€νοι €ν€Κ€ν 

12 €μου• χαΛρ€Τ€ κα\ αγαλλιασ^€, οτι 6 μισθοί υμών ποΧυς 
€ν τοις ούρανοΊς' ούτως γαρ €8ίωξαν τους προφήτας τους 
Ίτρο υμών. 

Χ3 'Ύμ€Ϊς €στ€ το αΚας της γης* €αν δέ το αΚας μωρανθγι^ 4ν 
τίνι αΚισθησ€ται; €ΐς ούΒίν ίσ;(υ€ΐ €τι €4 μη βληθίν Ζξω 

14 καταπατ€Ϊσθ<Η νπο τών ανθρώπων, ύμ€Ϊς €στ€ το φώς 
του κόσμου, ου δύναται πόΧις κρυβηναι ίπάνω ορούς κ^ι- 

1$ μένη* ουϋ καίουσιν Χύχνον και τιθίασιν αύτυν ύπο τον 
μίΛιον αλλ* €π\ την Χυχνίαν^ καΐ Χάμπ^ι πάσιν τοις ίν τη 

ι6 οικία, οΰτως Χαμψάτω το φώς υμών ^μπροσθ^ν τών ανθρω- 
πων^ όπως Λωσιν υμών τα καΚα Ζργα και 8οζάσωσιν τον 
πατέρα υμών τον έν τοΊς ουρανοίς, 

Χ7 Μι) νομίσητ€ οτι ί)Χθον καταΧυσαι τον νόμον η τους 

χ8 προφήτας' ουκ ^Χθον καταΧυσαι άΧΧά πΧηρώσαι• άμην 
γίψ Χέγω ύμίν^ ίως αν παρίΧθη 6 ουρανός και η γη, ιώτα 
ίν η μία κ^ρία ου μη παρέΧθη άπο του νόμου €ως [αϊ/] 

19 ιτάντα γίνηται, ος έαν ουν Χύση μίαν τών έντοΧών τού^ 
των τών ίΧαχίστων κα\ δώάξη ούτως τους ανθρώπους, 
^Χάχιστος κΧηθήσεται έν τη βασιΧ€ία τών ουρανών ος 
Λ* αν ποίηση κα\ 6ώάξη, οντος μέγας κΧηθήσ€Τ(Η έν τη βα- ΙΊ ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ ν 

σιλβ/ς^ των ούραρώρ. \4γω γαρ νμίν δη «αι^ μη π^ρκτ- οο 
σ€νσ77 ύμων ή 6ίκ<Ηοσννη πλβΐον των γραμματίων κα\ 
Φεφισαίων^ ου μη €ΐσ€λθητ€ €ΐς την βασιΧ^ίαν των ου- 
ρανών. *ΗκονσαΓ€ ση έρρύθη τοις άρχαίοις Ογ 2χ 

φθΝ€γθ€ΐ€' ΟΓ δ* αν φονενσΐ)^ €νοχο£ Ζσται τί} κρίσ€ί. 
*Έγώ Βί \4γω νμΐν οτι πας ο οργιζόμ^νος τφ άδ^λφω αύτον 23 
ίνοχος ίσται τη κρισ€ί• ος δ* αν €Ϊ7η] τφ άΒ^Χφφ αντον 
*Ρακά^ ίνοχος ίσται τφ σνν^ΒρΊψ οί ^ αν Λιτή Μωρβ, 
ίνοχος ίσταί €?ί την γέ^νναν του πυρός, βάν οΖν προσ- 23 
φίρΤΙ^ το 6ώρόν σου €πΙ το θυσΜΟτηριον κακ^Ι μνησθ^9 
ϋτί 6 ά8€\φός σου €χ€ΐ τι κατά σον, &φ€£ €Κ€Ϊ το δώρόν 24 
σου €μπροσθ€ν του θυσιαστηρίου, και ΰπαγ€ πρώτον διαλ- 
λάγΐ7^4 τφ άδ€\φφ σου, καΐ τάτ€ ίΚθων πρόσφ€ρ€ το 
Βωρόν σου. ΐσθι €υνοων τφ άντώίκφ σου ταχύ Ιως ότου 25 
€Ϊ μ€τ αύτοΰ €ν τη οδφ, μη ποτέ σ€ πεφαΒφ 6 άντίΒικος 
τφ κριτή, και 6 κριτής τφ υπηρέτη, κνίί βΐί φυλακην βΧη- 
θήση• άμην Χέγω σοι, ου μη έζέΚθηΐ έκύθ^ν €ως &ν ο6 
άποΒφς τον Ζσχατον κοΒράντην. ^Έίκούσατ€ οτι τη 

€ρρέθη Ογ Μ0ΐχ€>^€€10. *Εγώ δ€ λέγω ύμΐν οτι πας 6 β2ΐ€- 28 
πων γυναίκα προς το έπιθυμησαι \αύτην^ η8η €μοίχ€υσ€ν 
αύτην έν τη καρ8ί<} αύτου. €ΐ δέ 6 6φθ€ίΚμός σου 6 6€ζώς 29 
σκαν8(ΐΚίζ€ΐ σ€, €^€λ6 αυτοί/ και βάλβ άπο σου, συμφέρει 
γαρ σοι Ινα άποΚηται ίν των μελών σου κα\ μη οΚον το 
σώμα σου βληθη €ΐς γέενναν καΙ βι ι; δεζιά σου χ€ΐρ 30 
σκαρ8αλίζ€ΐ σ€, €κκοψον αύτην καϊ βάλε άπο σου, συμ- 
φέρει γάρ σοι Ινα άποληται εν των μελών σου και μί/ όλον 
το σώμα σου εΙς γέενναν άπέλθη. *Έρρέθη 8έ 3χ 

*Οο λΝ άπολγο»;! τίΐΝ γΥναΤκα Αγτογ, λότω Αγτι? λπο- 

ΟΤ^ΟΙΟΝ. Έγώ δέ λ βγω ύμΐν οτι πας ό άπολύων την 22 
γυναίκα αύτου παρεκτος λσγου πορνείας ποιεί αύτην μοι- 
χευθηνα^[, και ος εάν άπολελυμένην γαμήση μοιχα- 
ται], Ίΐάλιν ήκούσατε οτι έρρέθη τοις άρχαίοις 33 

Ογκ έπιορκήοειο, ^πολώοειο δί τφ κγρίφ το^ο δρ• 

37 «σται ν VI ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 13 

34 ΚΟγΟ €0γ. *£γω θ€ λέγω ύμΐν μη όμάσοί όλως• μήτ€ €Ρ 

35 Τφ ΟγρΛΝφ, δΓ4.θρΟΝ00 €ΟτΙν ΤΟγ θβΟΥ' μψ'€ €ν τι|ί 

Γ^, ΌΤΙ γποπόλιόΝ έοτίΝ τώΝ πολώΝ Αγτογ• μητ€ ^Ις 
^ΙαροσοΚνμα^ ση πόλιο €στΙν τογ Μ€ΓΛλογ Β^οιλέωο* 

36 μψ^ ^Ρ τ§ Κ€φαίΚζ σου όμόσης^ δη ου δνι^ασαι μίαρ 

37 '^'ρίχΟ' λ€νια7ΐ^ ΊΓΟίησαι η μέΚοίναν. ^Ιστω^ ϋ 6 \όγθ9 
νμων ραί ραί^ ον ου* το δ€ π^ρισσον τούτων ίκ του πονηρού 

2β€στίν. Ήκούσατ€ δτι €ρρ4θη *ΟφθΛλΜΟΝ ΑΝτΙ 

39 όφθΛλΜΟγ κάί ΟΑΟντλ ΛΝτ) όλΟΝΤΟΟ. '£γώ δ€ λέγω ύμϋν 
μη αντίστηναι τφ πονηρή• αλλ* δστις σβ ραπίζ^ί €ΐς την 

40 6€ξίαν σίογόνα [σον], στρίψον αύτφ και την αλΧην κάί τψ 
βίΚοντί σοι κριθήναι καί τον χιτώνα σου \αβ€Ϊν^ &φ€9 αύτψ 

41 κάί το ιμότιον καί δστις σβ άγγαρ^ύσ^ι μίΚιον ίν^ ϋπαγ€ 

42 μ€Γ αντου δύο. τψ αΐτουντί σ€ δός^ και τον θίΚοντα άπο 

43 οχΛ δορίσασθαι μη αττοστραφτις, *Ηκοι;σατ€ 
σηίρρίθη ΆρΑΠΗΟείΟ ΤΟΝ πλΗΟίοΝ 00>( και μισήσεις τον 

44 ίχθράν σου. *Εγώ θ€ λέγω ύμΐν^ άγαπατ€ τους ίχθρους 

45 ύμων καί ηροσ€υχ€σθ€ ύπίρ των διωκόντων ύμας* δπως 
γίνησ0€ υιοί του πατρός υμών Του €ν ούρανοΐς^ ϋτι τον 
ηΧιαν αύτου άνατ€ΧΧ€ΐ βιτι πονηρούς και αγαθούς και 

φ βρ4χ€ΐ €ΙγΙ δικαίους ιία\ αδίκους, ίάν γίφ άγαπήσητ€ τους 
αγαπώντας ύμας^ τίνα μισθον €χ€Τ€ ι ουχί και οΐ ΤίΚώναι 

47 ^το αντο* ποιούσιρ ; κα\ ίαν άσπάσησθ€ τους σδβλφούί 
υμών μόνον^ τι π^ρισσον ποΐ€Ίτ€ ; ούχΙ κα\ οΐ ίθνικοί το 

48 αντό πονονσιν; *Έθ€θθ€ οΖν ύμύς ΤβλείΟΙ ώί 6 πατήρ 
υμών 6 ουράνιος Ϋ€λ€ΐός €στιν. 

Ι ΙΙροσ4χ€Τ€ [δέ] την δικαιοσννην υμών μη ποΐ€Ϊν ίμπρο- 
σ0€ν τών ανθρώπων προς το θεαθήναι αύτοΐς* €ΐ δέ μψ 
γ€, μισθον ουκ ?χ€Τ€ πάρα τώ πατρϊ υμών τψ ίν τοις 

3 ούρανοΐς. "Οταν ουν ποιης ίΚ^ημοσύνην^ μη 

σ(2Κπίσΐ]ς ίμπροσθέν σου, ωσπ€ρ οΐ ύποκριται ποιούσιν 4ν 
τξύς συνατγωτγαΐς κοΧ ίν τίύς ρνμαις^ δπως δοζασθώσιν ύπο 
των ανθρώπων αμήν λέγω ύμΐν^ άπέχουσιν τον μισθον 

46 Όντως 14 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ νι 

αυτών, σου δί ποιουρτοί €Κ€ημοσύνην μη γνωτω ή άρι- 3 
στ€ρά σου τι ποΐ€Ϊ ή 8€ζιά σου, όπως ^ σου ή €\^μοσύρη 4 
€ν τω κρύπτω• και ο πατήρ σου 6 βΚέπων €ν τω κρυτττφ άπο- 
6ωσ€ΐ σοί, ΚαΙ όταν προσ^ύχησθ^, ουκ €σ€σθ€ $ 

ως οί ύποκρίταί' οτι φιλούσιν 4ν ταΐς συναγωγαΐς καΐ €ν 
ταΐς γωνίαα των π\ατ€ίών €στώτ€ς προσ^ύχίσθαι^ όπως 
φανωσιν τοΐς άνθρωποις' άμην Χίγω υμίν^ άπέχουσι τον 
μισθον αυτών, συ δί όταν προσ€ύχη, εΓοελθε εΐο ΤΟ 6 

ΤΑΜ6ΤΟΝ οογ καΙ κλείοΑο ΤΗΝ θγρΑΝ οογ προοεγΣΑΐ 

τώ πατρί σου τω €ν τφ κρυπτώ' κα\ 6 πατήρ σου 6 
βΚέπων 4ν τφ κρυτττω άπο8ωσ€ί σοι, Ί1ροσ€υχ6μ€νοι δ€ ^ 
μη βαττ<ιΚογήσητ€ ωσπ^ρ οί ίβνικοί^ δοκουσιν γαρ οτι €ν 
τη τΓοΧυΧογί^ αυτών ^Ισακουσθήσονταΐ' μη ουν 6μοιωθήτ€ 8 
αύτοΊς^ 0ί8€ν γαρ [ό ^€θί] ό πατήρ υμών ων χρ^ίαν ?χ€Τ€ 
προ του ύμας αΐτήσαι αυτόν. Οΰτως ουν προσ€ύχ€σθ€ 9 

ύμ€ίς 

Ιΐάτ€ρ ημών 6 €ν τοΐς ούρανοΊς* 
*\γιασθήτω το ονομά σου, 

ίλθάτω ή βασί\€ία σου^ ζο 

γ€νηθητω το θίΧημά σου, 

ως €ν ούρανφ καΐ €πΙ γης• 
Ύον αρτον ημών τον 4πιούσιον ιι 

δόί ήμίν σήμερον 
και αφ^ς ημίν τα όφ€ίΚήματα ήμών^ χ2 

ώ^ καϊ ήμ^Ίς άφήκαμ^ν τοΊς οφ^ιΚΙταις ημών* 
και μη €ΐσ€ν€γκ]]ς ημάς €19 π€ΐρασμόν, ΐ3 

άλλα ρυσαι ημάς απ ο του πονηρού, 
*Έάν γαρ αφήτ€ τοΙς άνθρώποις τα παρατττωματα αυτών, 14 
άφήσ€ΐ και ύμΐν 6 πατήρ υμών 6 ούράνιος' €αν δί μή ι$ 
άφήτ€ τοΐς άνθρώποις [τα παρατττωματα αυτών], ουδέ 6 πα- 
τήρ υμών αφήσει τα παραπτώματα υμών. **Οταν ι6 
δί νηστ€ύητ€, μή γίν€σθ€ ως οι ύποκριταΧ σκυθρωποί, 
άφανίζουσιν γαρ τα πρόσωπα αυτών δπως φανώσιν τοΐς VI ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1 5 

άνθρωποις νηστ€νορτ€ς' άμην Χέγω νμΐν^ άπέχονσιν τον 

17 μισθορ αύτ&ρ, συ ϋ νηστεύωρ αΚ^ίψαί σον την Κ€φα\ην 

ι8 κάί το πρόσωπον σου νί^αι^ όπως μη φανης ^τοΐς άνθρω^ 
παις νηστ^νων^ ά\\ά τφ πατρί σου τφ €ν τω κρυφαίφ' κα\ 
ο πατήρ σου 6 βΚέπων €ν τφ κρυφαίύ^ άπο8ωσ€ί σοι. 

19 Μη θησαυρίζατε ύμΐν θησαυρούς €πΙ της γης^ οπού σης 
και βρωσις άφανίζαι^ κα\ δπου κΧάττται 8ιορνσσουσιν καΐ 

9ο ίίλίπτουσιν θησαυρίζατε δβ ύμΐν θησαυρούς αν ονραν^^ 
δπου ουτ€ οτ^ς οΰτ€ βρωσις αφανίζει^ κα\ οπού κΚάττται ου 

XX 6ιορύσσουσιρ ούδί κΚάπτουσιν οπού γάρ εστίν 6 θη- 

92 σανρός σον, εκεί εσται {_καϊ] ή καρ8ία σου. *0 Χνχνος 
του σώματος εστίν 6 6φθ(ΐΚμ6ς. εαν ουν τ/ ο όφθίΐΚμός 

33 σου απΧους, όλον το σώμα σου φωτινον εσταΐ' εία^ Βε 6 
οφθαλμός σου πονηρός ι;, δΧον το σώμα σου σκοτινον 
εσταΐη εΐ ουν το φώς το εν σοι σκότος εστίν^ το σκότος 

«4 πόσον. ΟυΒεΧς δύναται Βνσι κυρίοις 8ουΧευειν η γαρ 
τον ενα /Μσΐ7σ€4 και τον έτερον άγαπήσει^ ή ενός άνθεζεται 
καί του έτερου καταφρονήσει• ου δύνασθε θεφ δουΧεύειν 

35 Λοί μαμωνα. Αια τούτο Χίγω ύμΐν^ μη μεριμνάτε τί/ 
"ψυχ^ υμών τι φάτγητε [η τί πίηιτε\ μηδέ τφ σώματι υμών 
τί ενδύσησθε• ούχϊ η ^(τυχη πΧεϊόν εστί της τροφής και το 

26 σώμα του ενδύματος ; εμβΧά'^ατε εΙς τα πετεινα του ούρα" 
νου ΟΤΙ ού σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ούδε συνάγουσιν 
εις άποθήκας^ και ό πατήρ υμών ο ουράνιος τρέφει αύτά' 

37 αύχ ύμεϊς μαΧΧον διαφέρετε αυτών ; τίς δε εζ υμών μερί" 
μνων δύναται προσθεΐναι επΙ την ήλικίαν αυτού ττηχυν 

38 ενα ; και περί ενδύματος τί μεριμνάτε ; καταμάθετε τα 
κρίνα του αγρού πώς αύζάνονσιν ού κοπιώσιν ούδε νηθου- 

39 ΟΊν Χαγω δε ύμΐν οτι ούδε ΣοΧομων εν πάση τη δόζη 
^ αυτού περιεβάΧετο ώς εν τούτων, εΐ δε τον χόρτον τού 

άγρον σήμερον &ντα κα\ αύριον εΙς κΧίβανον βΰίΧΧομενον 

6 θεός ούτως άμφιεννυσιν^ ού ,πολλώ μ^αΚΧον ύμάς^ ολι- 

31 γσπιστοι ; μη ουν μεριμνήσητε Χεγοντες Ύί φάγωμεν ; 

χ8 νηστ€ύων τοις ανθρωποις ί6 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ νι νΐΐ 

ίΙ Τί πίωμ€Ρ; ή Τί π€ριβάΚωμ€θα ; πάντα γαρ ταύτα τά 33 
€θίηι ίπιζητουσιρ* οίδ€Ρ γαρ 6 πατήρ υμών 6 ουράνιος οτι 
ΧΡύζ^^ τούτων απάντων. ζητ€Ϊτ€ θ€ πρώτον την βασι- 33 
\€ίαν κα\ την 6ίκαιοσννην αύτοΰ^ καΐ ταντα πάντα προα^ 
Τ€θήσ€ταί ύμΐν. μίι ουν μ^ριμνησητ^ €ίς την αύρων, ή 34 
γαρ αυριον μ€ριμνησ€ΐ αντην άρκ€τ6ν τη ήμ^ρί}, η κακία 
αυτής» 

Μη κρίν€Τ€, ίνα μη κρίθητ€' ίν ^ γαρ κρίματι κρίν€Τ€ ^ 
κρίθήσ€σθ€, καϊ €ν φ μίτρφ μ€τρ€ΪΤ€ μ€τρηθήσ€ταί υμϋν. 
τί δ€ β\4π€ΐς το κάρφος το €ν τφ όφθίΐΚμφ τον αδελφού 3 
σου, την 6ε ίν τ^ σφ οφΘαΚμφ ίίοκόν ου κατανο€Ϊς ; ^ πώς 4 
€ρ€Ϊς τφ ά8(\φφ σον 'Άφ€ς €κβάλω το κόρφος €Κ του 
οφθάΚμου σου, κα\ Ιδου ή δοκός ίν τ^ οφθίΐλμφ σου; 
ύποκρίτά, €φάλ€ πρώτον €κ τον όφθίΐΚμου σου την δοκόν, $ 
κα\ τότ€ ϋιαβΧίψας €κβαΧ€ίν το κάρφος €Κ του όφθίΐΚμον 
τον άδ€\φον σον. Μη 6ώτ€ το άγιον τοΙς κνσίν, μηϋ 6 
βάΚητ€ τονς μαργαρίτας νμών ίμπροσθ^ν των χοίρων, μη 
ποτ€ καταπατήσονσιν αντονς ίν τοΙς ποσΧν αυτών καί 
στραφ4ντ€ς ρήζωσιν νμας, Αΐτ€Ϊτ€, καΐ δοθησ€ταί νμΐν* η 
ζητ€ΪΤ€^ καΐ €ύρήσ€Τ€' κρον€Τ€, καΐ άνοιγησ€ταί νμΐν. πας 8 
γίφ 6 αϊτών \αμβάν€ί και 6 ζητών €ύρίσκ€ΐ και τφ 
κρούοντι ^άνοιγήσ€ται^. η τίς €ζ υμών άνθρωπος, ον 9 
αιτησ€ΐ 6 νΙος αντον αρτον — μη \ίθον €π4δωσ€ΐ αντ^; η ίο 
και Ιχθνν αΙτήσ€ΐ — μη οφιν €πώωσ€ΐ αντ^ ; €ΐ ουν ύμ€Ϊς χχ 
πονηροί υντ€ς οΐ8ατ€ δόματα άγαθα δώοναι τοις Τ€κνοις 
υμών, ττόσφ μαΚΚον 6 πατήρ υμών 6 €ν τοΧς ούρανοΊς 
6ωσ€ΐ αγαθά τοΊς αΐτουσιν αυτόν, ΤΙάρτα ουν δσα ίαν ΐ2 
θίΚητ€ ίνα ποιώσιν ύμΐν οί άνθρωποι, οΰτως και ύμ€Ϊς 
ποΐ€ΪΤ€ αύτοΐς* ούτος γαρ €στιν 6 νομός και οι προφηται. 

Εισ€\θατ€ δια της στ€νης πύλης* &η π\ατ€Ϊα ^ κα\ χ3 
ευρύχωρος ή οΒος ή άπάγουσα €ΐς την άπω\€ΐαν, καΐ 
ποΧΚοί €ΐσιν οΐ €ΐσ€ρχόμ€νοι 8ι αύτης' οτι στ€νη ή τπίΧη τ^ 
κάί Τ€θλιμμ€νη ή 68ος ή άπάγουσα €ΐς την ζωήν, και 

8 αι^(γ€τα4 χ 3 ν} πύλη VII ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ ι; 

ζ5 ολίγοι €ίσ1ν οΐ €υρΙσκοντ€^ αντην. ΤΙροσ4χ€Τ€ 

άπο τωρ ^\τ€υΙίοπροφητών^ οϊτιν€9 άρχονται προς ύμας ίν 

χ6 ίιΛνμασι προβάτων Ζσωθ€Ρ 94 €ΐσιρ Χνκοι αρηατγ^ς» αιτο 
των καρπών αυτών €πίγνωσ€σθ€ αυτούς* μητι συλΧίγουσίΡ 

ζ7 άπο άκανάων αταφυΧάς η άπο τρφοΚων σύκα ; οΰτω παν 
ίίνίρον αγαθόν καρπούς ^κάΚούς ποΐ€Γ, το ϋ σαπρον δ€Κ- 

ζΒ 6ρον καρπούς πονηρούς ποί€!* ου δύναται ϋίνδρον αγαθόν 
καρπούς πονηρούς ίν^γκ^Ιν^ ούϋ ϋνδρον σαπρον καρπούς 

ζ9 καλούν ποί€ΐν. παν δίνδρον μη ποιούν καρπον καΚ6ν 

οο €κκόπτ€ταί καΐ €ΐς πυρ βάλλεται. αραγ€ άπο των καρπών 

31 αύτων €πιγνωσ€σθ€ αυτούς. Ου πας ο Χίγων μοι Κύρΐ€ 
κύρΐ€ €ΐσ€\€ύσ€Τ<Η €ΐς την βασι\€ίαν των ουρανών^ αλλ* ο 
ποιων το θέλημα του πατρός μου του 4ν τοις ούρανοΐς, 

83 ΐΓολλοΙ €ρουσίν μοι 4ν €Κ€ίνη τί} ήμίρα Κύρΐ€ κύρΐ€^ ου 
τφ εφ ΟΝΟΜΑΤΙ έπροφΗτεγεΛΜβΝ, καϊ τω σω ονόματι 
δαιμόνια ίζ^βαλομ^ν^ και τω σφ ονόματι Βυνάμ^ις ποΧλάς 

33 €πονησαμ€ν ; κα\ τότ€ ομολογήσω αύτοιν στι Ούδ€ποτ€ 

ξγνωνύμας* ΛποχωρεΤτε Λπ βΑΛογ οΙ έρΓ^^^ΜεΝοι τ^Ν 

ΛΝΟΜί^Ν. 

34 ΤΙάς ουν όστις άκού€ΐ μου τους λόγους [τούτους^ κα\ 
1ΠΜ€Ι αυτούς^ όμοιωθησ€ται άν8ρϊ φρονίμφ^ 6στις φκο6ό- 

35 μησ€ν αύτου την οικίαν επϊ την πέτραν. και κατίβη η 
βροχή καί ήλθαν οι ποταμοί και €7Γν€υσαν οί άνεμοι κζΐί 
προσ4π€σαν τγι οικία €Κ€ίντι^ και ουκ ίττβσβν, τ^θ^μ^λίωτο 

36 γ(ψ €π\ την πίτραν. Και πας ό άκούων μου τους λόγουί 
τούτους καί μη ποιών αυτούς όμοιωθήσ€ται άνδρι μωρφ^ 

37 όστις ωκοδόμησ€ν αυτού την οικίαν €π\ την αμμον. και 
κατίβη η βροχή και ήλθαν οί ποταμοί και ίπνευσαν οι 
&ν€μοι και προσ€Κοψαν τ^ οΙκία €Κ€ίνη^ καΐ €π€σ€ν^ και ην 
η 9Γτώσΐ9 αύτη ς μ€γάλη. 

38 Και €γέν€το οτ€ Ιτίλίσ^ν υ *Ιησούς τους λόγους τού- 

39 τους^ ίξ^πλήσσοντο οΐ όχλοι ίπΐ τη 8ι8αχη αύτού'^ ην 
γίψ δώάσκων αυτούς ως ίξουσίαν €χων και ούχ ως οΐ 

ζ 7 ΐΓ04€ΐ καλούς 1 8 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑϊΟΝ νιι νιιι ^ ^ γραμματ€ί£ αυτών. 

Καταβάντο^ 6^ αντου άπο του ορούς ήκοΧούθησαρ αύτφ τ 
ΖχΧοί ποΧΚοί. Και 18ου Χ^προς ιτροσ^λθων προσ€κυν€ΐ α 
αύτφ Χίγωρ Κνρί€^ ίορ θ€λΐ]£ δύρϋκταί με καθαρίσω,, και 3 
€κτ€ίνα£ την χ^φο• ηψατο αύτον Χίγων θβλω, καθαρίσθητί' 
κ<ίί €νθ€ως €καθ€ρίσθη αντου ή Χίπρα. κα\ Χ€γ€ΐ αύτφ 6 4 
^Ιησούς "Ορα μη^ενι εΐπι^ς^ άλλα υπαγ€ σ^αυτον λβΤΣοΝ 
τφ ΙερεΤ, κα\ προσέν^γκον το 8ώρον ο προσέταξεν Μωυσης 
€1$ μεψτυριον αντοΐς. Έΐσ^Χθόντοί &€ αυτού εΙς $ 

Καφαρναούμ προσηΧθεν αύτω ίκατόνταρχοί παρακάλών 
αύτον κα\ Χίγων Κύρΐ€^ 6 παΊς μου β4βΧηται Ιν τη οικιςι 6 
παρ<ιΧυτίκός, ίεινώς βασανίζόμενος. Χ€γ€ί αΰτφ *Εγώ €λ- γ 
Θων θεραπεύσω αυτόν, αποκριθείς 8ε 6 εκατόνταρχος εφη 8 
Κύριε^ ουκ εΙμ\ Ικανός ΐνα μου ύπο την στίγην εΙσεΧθης' 
αλλά μόνον είπε λόγω, κα\ Ιαθήσεται 6 παις μου* κάί 9 
γαρ εγω άνθρωπος εΙμι ύπο εζουσίαν [τασσόμενος^ έχων 
υπ* εμαυτον στρατιώτας^ καί Χεγω τούτω ΊΙορεύθητί^ κα\ 
πορεύεται^ κα\ αΧΧψ ^Ερ;(ου, κα\ έρχεται, κα\ τφ 8ούΧφ 
μου ΊΙοίησον τούτο, καΐ ποιεΐ. άκουσας 8ε 6 Ίησους χο 
εθαύμασεν καΐ ειπεν το7ς άκοΧουθουσιν *Αμην Χεγω ύμΐν, 
παρ* ούδενΐ τοσαύτην πίστιν εν τω *\σραηΧ ευρον. Χίγω ιχ 
θ€ ύμίν ΟΤΙ ποΚΚοΧ Λπό ^ΝΑΤΟλώΝ ΚαΙ λγΟΜώΝ ηζουσιν 
κ<ά άνακΧιθήσονται μετά ^Αβραάμ καΐ *Ισαάχ κα\ ^Ιακώβ 
εν τη βασιλβ/α των ουρανών οί 8ε υίο\ της βασίΧείας εκ- ιβ 
βΧηθησονται εΙς το σκότος το εζωτερον εκεΐ εσται 6 
κΧαυθμος κα\ 6 βρυγμος των ό8όντων. κάί εϊπεν ο *1ησους 13 
τφ εκατοντάρχη "Υπάγε, ως επίστευσας γενηθήτω σοι• κα\ 
Ιάθη ο παΊς 4ν τη ωρα εκείνη. Και εΧθων 6 14 

^Ιησούς εΙς την οΐκίαν Ίϋτρου εΐ8εν την πενθεράν αύτου 
βεβΧημένην χαΐ πυρεσσουσαν κα\ ηψατο της χειρός αύ- 1$ 
της, καΐ αφήκεν αντην 6 πυρετός, Κ€ΐι ηγερθη, καΐ 8ίηκόνει 
αύτφ. *Οψίας 8ε γενομένης προσηνεγκαν αύτφ χ6 VIII ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΤΟΝ 19 

δαιμονιζομίνους πολλούς* κα\ €ξ€βαΚ€ν τα πνεύματα λόγφ, 

17 και πόντας τους κακώς Ζχοντας €θ€ράπ€υσ€Ρ• δπως πληρωθ§ 

το ρηθίρ ίώ *ΗσαιΌν τον προφήτου Χίγοντος Αγτόο τΑο 

^€θ€Ν€ίΛε ΗΜώΝ Ιλ^ΒεΝ κλ} τΑε Νοοογο εΒ^οτΛεεΝ. 

ι8 ΊΜν ί€ ό *1ησους ^οχλον' π€ρ\ αυτόν €Κ€λ€υσ€ν άπεΚθΛν 
19 €^Γ το π4ραρ. Και προσεΚθων εΙς γραμματεύς 

€ΐπ€ν αύτψ Διδάσκαλε, άκοΚουθήσω σοι οπού €αι^ ^'^^ΡΧΪΙ• 
9ο καί \ίγ€ί αύτφ 6 *Ιησούς Αι αλωπεκές φωλεούς εχουσιν 

καί τα πετεινα του ουρανού κατασκηνώσεις^ 6 6ε υΐος του 
2ζ άνθρωπου ουκ έχει που την κεφΰίλήν κλίντ^. "Ετερος δε 

των μαθητών ειπεν αΰτω Κύριε^ επίτρε'^όν μοι πρώτον 
23 άπεΧθεΐν και θάλίται τον πάτερα μου. 6 8ε *Ιησοΰς λέγει 

€Μυτψ ^Ακολουθεί μοι^ κα\ ίφες τους νεκρούς θω\ται τους 

23 ίαντων νεκρούς. Και εμβάντι αύτφ εις πλόΐον 

24 ηκολούθησαν αύτφ οΐ μαθηταί αύτου. κα\ ιδον σεισμός 
μέγας εγενετο εν τρ θαλασσή^ ώστε το πλοΐον ϋταλώττ^- 

25 σΟαι νπο των κυμάτων αύτος δε εκάθευδεν. κα\ προσ^ 
ελΰόντες τίγεψαν αύτον λέγοντες Κύριε^ σωσον^ αττολλν- 

26 μ€θα. κββ, λέγει αύτοΐς Τι δειλοί εστε^ όλιγόπιστοι ; τότε 
€γερθε\ς επετίμησεν τοϊς άνέμοις καί τ§ ^αλάσοτ^, κάί 

27 εγενετο γαίλήνη μεγάλη. Οΐ 8ε άνθρωποι εθαύμασαν 
λέγοντες "Ποταπός εστίν ούτος οτι καΐ οΐ άνεμοι καΐ ή θάτ 

Λλασσα αύτω ύπακούουσιν ; Και ελθόντος αύ' 

του εΙς το πέραν εις την χωράν των Ταδαρηνών ύπήντησαν 
αυτψ δύο δαιμονιζομενοι εκ των μνημείων εξερχόμενοι^ χα- 
λεποί λίαν ώστε μη Ισχύειν τίνα παρελθεΐν δια ττης οδού 
29 εκείνης, καί ιδού έκραξαν λέγοντες Τί ήμΐν καΐ σοί^ υιε 
39 του θεού ; ί/λθες ώδε προ καιρού βασανίσαι ήμας ; ^Ηρ 
δε μακροί αττ* αυτών άγίλη χοίρων πολλών βοσκομίνη. 

31 ο! ο£ δαίμονες παρεκάλουν αύτον λέγοντες £ι €ΐΓ/3αλλ€ΐ$ 
ήβ^Μί^ άπόστειλον ήμας εΙς την άγελην τών χοίρων. 

32 Κ(ύ ειπεν αυτοΐς ^Υπάγετε, οΐ δε εξελθόντες άττηλθαν εις 
τους χοίρους* κα\ Ιδού ώρμησεν πάσα ή άγελη κατά του 

1 8 [«Όλλον«] 6χλον« ΙΟ ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ νιιι IX 

κρημνον €ΐς την θάλασσαν^ και απίθανον €ν τοις νδασιν. 
Οί α βόσκοντ€ί €φ\τγον^ και άπ€\θ6ντ€ς €ΐς την ποΚιν 33 
αΐΓτΐγγ€ΐΚαν πάντα και τα των δαίμονιζομ4νων. και 18ον 34 
πάσα ή π6Κί9 €ξηλθ€ν €ΙΓ ύπάντησιν ^τ^^ *Ιι;σοΟ, και ίδ(>ι^• 
Τ65 αύτον π€φ€κάΚ€σαν όπως μ^ταβγι άπο των ορίων αν- 
των. Και €μβας €ΐί πΧοΊον 8ΐ€π€ρασ€ν^ κα\ ηλ- χ 

θ€ν €19 την ιδίαν ποΚιν. Και ιδού προσ4φ€ρον αντφ τταραλυ- 2 
τικόν €7Γΐ κΚίνης β€β\ημ4νον. και 18ων 6 ^Ιησονς την πίστιν 
αυτών €Ϊπ€ν τψ παραίΚντίκω θάρση, τίκνον αφί^νταί 
σου αί άμαρτίαι. Και ιδον τιν^ς των ^γραμματέων €ίπαν 3 
€ν €αυτοΐς Οντος βΚασφημύ. καί ^€ίθ«9^ ό ^Ιησούς τας 4 
€νθυμήσ€ΐγ αύτων €Ϊπ€ν "Ινα τί €νθυμ€Ϊσθ€ πονηρά €ν ταΐς 
καρδίαΐί ύμων; τί γάρ ίστιν €υκοπώτ€ρον^ €ΐπ€Ϊν Αφι'βι^ 5 
ταί σου αΐ άμαρτίαι^ η €ΐπ€Ϊν 'Έγ€ΐρ€ και ττβριπάτβι ; ΐνα 6 
θ€ €ίΌητ€ ΟΤΙ €ξουσιαν €χ€ί ο υιΟΓ του ανϋρωπου βττι της 
γης άφιίναί αμαρτίας- τότ€ \4γ€ί τω παρίίΚυτικφ '"'Έγ€ΐ- 
ρβ"* ίρόν σου την κΚίνην και ΰπαγ€ 6ΐί τον οΙκόν σου, 
καί €γ€ρθ€\ς άττηΧθίν €ΐς τον οίκον αυτού. *ΐ8όντ€ς δί οί ^ 
ίχΚοί ίφοβηθησαν και εΒόζασαν τον θ^ον τον 8όντα έζου- 
σίαν τοιαντην τοις άνθρωποις. 

Καί παράγων 6 *Ιησους ίκύθεν €ΐ8€ν ανθρωπον καθημ^νον 9 
Ατι το Τ€\ωνιον, Μαΰθαΐον \€γόμ€νον^ καΐ \€γ€ΐ αύτώ 'Ακο- 
\ούθ€ΐ μοί' και άναστάς ήκο\ούθησ€ν αύτφ. Και ίο 

€γ€ν€Τθ αύτου άνακ€ίμ€νου €ν τί} οικία, καί ιδού ττολλοι 
Τ€\ώναί και αμαρτωλοί ίΚθοντ^ς συναν€Κ€ΐντο τω *1ησοΰ 
καί τοις μαθηταΐς αύτου. και 18όντ€ς οί Φαρισαϊοι €\€γον ι χ 
τοις μαθηταϊς αύτου Δια τί μ€τά των Τ€\ωνών και αμαρ- 
τωλών €σθί€ΐ 6 δώάσκ(ΐ\ος υμών ; ο δβ άκουσας €Ϊπ€ν ΐ2 
Οι; χρ€ίαν ί'χουσιν οί ισχύοντας ιατρού άΚλά οί κακώς ίχον- 
Τ€ς. πορ€υθ€ντ€ς δβ μάθ€Τ€ τί ίστιν " Ελεοο θέλω ΚαΙ ογ χ3 
θγοίΑΝ' ού γάρ ηλθον κα\4σαι δικαίους άΚΚά αμαρτω- 
λούς. Ύότ€ προσέρχονται αύτώ οί μαθητάί *Ιω- 14 
άνου λέγοντίς Δια τί ήμ€Ϊς κα\ οί Φαρισαΐοι νηστ€νομ€ν^^ 

34 τον 4 ^-^^ 6 *Εγ9ρθ€ΐς 14 ιτολλα 1 8 €ΐσ€\θώρ IX ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21 15 οΐ &€ μαΰψΓαΙ σου ου νηστ€νουσίν ; καϊ €Ϊπ€Ρ αύτοϊς 
ο Ιησούς Μ,η Ανιαυα'ίΜ ο2 νΐοϊ του νυμφωρος ΐΓ€ν^ 
&€ί9 €φ* 6σορ μ€Τ αυτών €στιν 6 νυμφίος; ίλ^ύσονται ϋ 
ημέροί οτορ ατταρθ^ αη αυτών 6 νυμφίοΐ^ καί τότ€ νψ 

χ6 στ€νσονσιν• οϋΛ^ ϋ ίπιβάλλα ίπίβΚημα ράκους αγνά- 
φσυ €πΙ Ιματίφ πάλαιψ• αΐρ€ί γαρ τ6 πλήρωμα αύτου αΐΓ& 

ζ7 τσυ ίματίου^ κΛ χΛρον σχίσμα γίνεται, ούδί βαΚΚουσίΡ 
οίρορ ρ4ορ €ΐς ασκούς πϋίΚεαούς* €ΐ ϋ μηγ€^ ρήγνυνται οΙ 
άσκο^^ καί ό οίνος €κχ€Ϊταί καΐ οΐ άσκοι άπόλΧυνται• 
άλΧα βαΧΧουσίρ οϊνον ν4ον €ΐς ασκούς καινούς^ κα\ άμφά^ 
Τ€ροι συντηρούνται. 

χ8 Ύαυτα αύτου ΧάΚουντος αυτοΐς 18ού &ρχων ^€Ϊς^ προσ€\' 
θωρ^ προσ€κνν€ΐ αύτψ Χέγων δτι *Η θυγάτηρ μου άρτι €Τ€' 
\€υτησ€ν άΧΧα €λθων ίπίθ^ς την χηρί σου επ αύτην^ καΙ 

19 ζήσεται. καί εγερθείς 6 ^Ίησους ^ηκοΧούΰεϊ^ αύτφ καί ο! 

αο μαθηταί αυτού. Και Ιδού γυνή αίμορροουσα ϋώδεκα ίτη 
προσελθουσα ϋπισΰεν ηψατο του κρασπ46ου του Ιματίου 

η αντον' ΤΚεγεν γαρ εν εαυτ§ *£^ μόνον α^Ι^ωμαι του Ιμα^ 

92 τίον αντΌν σωθήσομαι. 6 Ιίε *1ησοΰς στραφείς καϊ Ιϋων 
αύτηρ εΖηερ θάρσει, θύγατερ• ή πίστις σου σ4σωκ4ρ 

23 <Γ€. καϊ εσώθη ή γυνή άττό της ώρας εκείνης. Καί ελθών 6 
^σους εΙς την οΐκίαν του άρχοντος κα\ Ιίών τους αύΧητας 

34 ι^οί τον οχΚον θορυβούμενον ΤΚεγεν ^Αναχωρεΐτε^ ου γαρ 
άπεθανεν το κοράσιον άλΧά καθεύδεί' καϊ κατεγελων αύτου. 

«5 οτε ίε εζεβΧήθη 6 3χλοί, εΙσεΧθών εκράτησεν της χεψος 

96 αύτης^ καΐ ήγερθη το κοράσιον. Και εξηΧθεν ή φήμη ""αν- 

27 ττ;"" ίίί οΧην την γήν εκείνην. Και παράγοντι 

εκείθεν τφ *Ιησου ήκοΧονθησαν ^ ίυο τυφλοί κράζοντες 

38 «αχ Χεγοντες *ΕΧ4ησον ήμας^ ^υίΡ Αανείί. εΧθόντι ίε εις 
ττιν οικία» προσηΧθαν ^ύτψ οι τυφΧοί^ καϊ Χ4γει αύτοΐς 
ό *1ησους "Πιστεύετε οτι ^ύναμαι τούτοι ποιησαι ; Χ4γουσίν 

39 αυτψ Ναι, κύριε, τότε ή^Ιτατο των όφθάΧμών αυτών Χ4γων 
39 Κατά την πίστιν υμών γενηθήτω ύμΐν. καϊ ήνεωχθησαν 

19 τ^ΛολουΘιισΜψ 26 αυτής 27 αντψ \ νΙος 28 τούτο ^ύι^αμαι 22 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ ιχ χ 

αυτών οί οφθάΚμοι. Και ^νφριμήθη αύτόΐς ό *Ιησονς 
\^γων Όράτ€ μη8€\ς γινωσκίτω' οί δβ €ζ€\θϋντ€ς δίβφτ/ζα- 31 
σαρ αυτόν €ν ολτ] τι) γη ίκ^ίνη. Αυτών δί β^^ρ- 3^ 

χο μένων ιδού προσην^γκαν αύτω κωφον 8αίμονίζ6μ€νον• κάΙ 33 
€κβληθίντος του δαιμονίου €λάΧησ€ν 6 κωφός, και ίθαν* 
μασαν οί οχΚοι Χίγοντ^ς θύ8€ποτ€ ίφάνη ούτως €ν τώ 
^ΙσραηΚ. [οί δβ Φαρισαίοι ?λ€γοι/ *Ει/ τ^ αρχοντί των 34 
δαιμονίων €κβάλλ€ΐ τα δαιμόνια.] 

Και π€ριηγ€ν ό ^Ιησούς τας πόί\€ΐς πάσας κα\ τάς κωμας^ 33 
διδάσκων ίν ταΐς συναγωγαΐς αυτών και κηρύσσων το βυαγ- 
γίΧιον της βασιΚ€ίας καΐ θ€ραπ€ύων πασαν νόσον και 
πασαν μαΚακίαν. *1δών δέ τους όχλους Έσπλαγ- 36 

χνίσθη π€ρι αυτών οτι ήσαν €σκυ\μ€νοι και τριμμένοι 

ώαεί πρόΒΛΤΑ Μίι εχοΝΤΑ ποίΜεΝΛ. τ&γ€ \€γ€ΐ τοις 37 

μαθηταΐς αύτου Ό μίν θ^ρισμος ττολυί, οί δί ίργάται ολι- 
γοΐ' δ€ηθητ€ ουν του κυρίου του θ^ριχτμου όπως €κβάλη €ργά- 38 
τας €ΐς τον θ^ρισμόν αύτου. Και προσκάλ€σάμ€νος τους χ 
δώδβκα μαθητας αύτου €δωκ€ν αύτοΊς ίζουσίαν πν€υμότων 
ακαθάρτων ώστ€ €κβάλ\€ΐν αυτά και θ€ραπεύ€ΐν πασαν νό- 
σον και πασαν μάΚακίαν. Ύών δβ δώδ€κα αττο- 2 
στόλωΐ' τα ονόματα ίστιν ταύτα• πρώτος Σίμων ό Χεγόμενος 
Ίϋτρος κα\ *Αρδρ€ας ό άδ^Χφος αύτου και *ΐάκωβος 6 
του Ζφ^δαίου και *1ωάνης ό άδ€\φος αύτου^ ΦίΧιτπτος 3 
και Βαρθολομαίος, Θωμάς κα\ Μαθθαΐος ό τ€λώνης, *1άκω- 
βος ό του 'Αλφαιου κα\ θαδδαΐος, Σίμων ο Καναναϊος κα\ 4 
*Ιούδας ό ^Ισκαριώτης ό καΐ παραδους αυτόν. Του- 5 
τους τους δωδ€κα άπ€στ€ΐ\€ν ό ^Ιησούς παραγγ^ιλας αύτοΐς 
Χ^γων 

Είς όδον €θνών μη άπίλθητ^, κα\ €ΐς ποΚιν Σαμαρ€ΐτών 
μή €ΐσ€\θητ€' πορεύεσθΈ δέ μάΧΚον προς τα πρόβατα τα 6 
άποΧωΧότα οίκου ^Ισραήλ, πορ^υόμ^νοι δβ κηρύσσετε Χί- η 
γοντ€ς οτι "ϋγγικεν ή βασιλεία τών ουρανών, άσθενουντας 8 

13 ημος 14 €κ ζ6 ο όφις χ ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 23 

&€ραπ€ν€Τ€^ ν€κρούς €γ€ίρ€Τ€, \€προνς καθαρΙζ€Τ€^ ίίημόρια 
9 €ΐκ^αλλ€Τ€* Ιίωρ€αν €Χάβ€Τ€^ 8ωρ€αν 8ότ€. Μη κτήσησθ€ 

χρνσον μηϋ αργυρον μηδί χείΚκον €ΐν τα£ ζωνας ύμων^ 
ν> μη πηραρ €19 οδον μηδ€ ϋνο χιτώνας μηδί υποδήματα 
τι μηϋ ράβδον αζιος γεφ 6 αργάτης της τροφής αντου. €ΐς 

ηψ ί^ α» ποΚίΡ ή κωμην €ΐσ(Κθητ€^ €ξ€τάσατ€ τίς €ν αντη 
η αζίός €στνιτ κάκύ μ€ίνατ€ ίως αν €^(Κθητ€, €ΐσ€ρχόμ€νοί 

13 Μ €ΐς την οΐκίαν άσπάσασθ€ αντηρ' κα\ 4αρ μέν ζ ή οΙκία 
αξία^ ίΚΘατω η €φηνη νμων €π αντην €αν 0€ μη ^ αξι,α^ η 

14 €ΐρηρη νμων ^ίφ^^ νμας €πιστραφήτω. Κ€ΐί ος αν μη 
ίϋζτιται νμας μηδί άκονση] τους Χόγους νμων^ €ζ€ρχ6μ€νοι 
ίζω της οικίας η της ηοΚ^ως εκείνης €κτίνάζατ€ τον κονί" 

15 €ψτ6ν ^ των ποδών νμων. αμήν Χίγω ύμΐν^ άνεκτότερον 
€<ΓΤΧϋ γ^ Σοδόμων κα\ Τομόρρων 4ν ήμερί/, κρίσεως ή τ§ 

τβ ΐΓΟλ€4 €κείντι. *Ιδον €γώ άποστ4λ\ω νμας ως 

ιτροβατα ίν μεσφ \νκων* γίνεσΰε ονν φρόνιμοι ως ^οΐ ίφεις^ 

17 καί ακέραιοι ως αΐ περιστεραί. προσέχετε δε άπο των αν- 
θρώπων παραδωσονσιν γαρ νμας εις συνέδρια^ Κ€ίί εν τ€ίίς 

ι8 ίηηητγωγύς €ίύτών μαστιγωσονσιν νμας• κα\ επΙ ηγεμόνας 
α καΐ βασιΚεΐς άχθησεσθε ένεκεν εμού εις μαρτνριον αν- 

19 τοις κάί τοις ϊθνεσιν. όταν δε παραδωσιν νμας^ μη μερί" 
μί^ησητε πώς η τι \(ίΚήσητε* δοΰήσετ<Η γίψ νμΐν εν εκείη] 

9ο τ§ ώρα τί Χΰίλήσητε' ου γίφ νμε7ς εστε οΐ Χίίλονντες 
άλΧα το πνενμα τον πατρός νμων το Χαλονν εν νμΐν. 

31 παραδώσει δε άδεΧφος άδεΧφον εις θάνατον κα\ πατήρ τε- 
ίΟβον^ και '"€πΛΝΑΟΤΗ€ΟΝΤΑΐ'^ Τ6ΚΝΛ έπΙ ΓΟ^εΤο κα\ θανα- 

99 τοκΓονσυ^ αντονς• και εσεσθε μισονμενοι ύπο πάντων δια το 
ονομά μου• ο δε νπομείνας εΙς τεΧος οντος σωθησεται. 

<3 σποβ δε διώκωσιν νμας εν τ^ πόΧει ταντη^ φεύγετε εις τήν 
ετερεατ αμήν γαρ Χεγω ύμίν^ ου μή τεΧεσητε τας ποΚεις 

24 \τον\ *1σραηΧ εως ΤΚθιι ό υιός του άνθρωπου. Ονκ εστίν 
μαθητής νπερ τον διδάσκάΚον ονδε δονΧος ύπερ τον κνριον 

2$ αυτόν, άρκετον τφ μαθητή Ινα γενηται ώς ό διδάσκΰίΧος 

21 ίπα¥(ΐστησ€ταΛ '24 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χ 

αντον^ καΙ 6 8ου\ος ως 6 κνρίΟΫ αντον. €Ϊ ""τοι/ οΙκο6€' 
σΊτάτην 'Β€€ζ€βον\ €π€κάΚ€σαν^ πόσψ μαΚΚορ τον: οίκκικονς^ 
αντον. μη ουν φοβηθήτ€ αυτούς• ού^ίν γάρ βστιι/ Κ€κατ ο6 
Χνμμίνον ο ουκ άποκαΚυφθησ^ται^ καί κρυπτον ο ου γρω- 
σθήσ€ταί. ο λί'γω ύμίν ίν τ^ σκοτία^ €Ϊπατ€ €Ρ τω φωτί• 27 
καΧ ο €ΐς το ους άκού€Τ€^ κηρύζατ€ €πΙ των δωμάτων, και 28 
μη φοβηθητ€ άπο των άποκτ€ίν6ντων το σώμα την δί 
^υχην μη δυναμένων άποκτ€Ϊναι* φοβ^Ισθ^ δί. μαΚΚον τον 
8υνάμ€νον κα\ ψυχην καί σώμα άποΧίσαι ίν γίέννη, ούχΙ 29 
8ύο στρουθία άσσαρίου ττωλβίται; καΐ ίν έζ αυτών ου 7Γ€- 
σ€Ϊται €πΙ την γήν αν^υ ^του πατρυς υμών, υμών δε καϊ ^ 
αΐ τρίχ€ς της κ^φαΚης πασαι ηριθμημέναι €ίσίν. μη ουν 31 
φοβ€Ϊσθ€' πόΧΧών στρουθίων 8ιαφ€ρ€Τ€ ύμ€Ϊς. Ιίας οΖν 32 
όστις 6μο\ογησ€ΐ έν €μοϊ ίμπροσθ^ν τών ανθρώπων^ ομο- 
\οιγησω κάγώ ίν αύτω ίμπροσθ^ν του πατρός μου του €ν 
τοις ούρανοΊς' όστις ^δ€^ άρνησηταί μ€ €μπροσθ€ν τών αν 33 
θρώπων^ άρνησομαι κάγώ αύτον Ζμπροσθ^ν του πατρός μου 
του €ν τοις οΰρανοΐς. Μη νομίσητ€ οτί ηλθον 34 

βα\€Ϊν €ΐρήνην εττι την γιν ουκ ^\θον βα\€Ϊν €ΐρήνην 
άΚ\ά μάχαφαν. ^\θον γαρ διχάσαι ανθρωπον ΚΛΤΛ τογ 35 

πΛτρόο Λγτογ καΙ θγΓ^τερΑ κλτλ τηο ΜΗτροο ΑγτΗΟ 

ΚΛί Ν>^ΜφΗΝ ΚΑτΑ ΤΗΟ π€Νθ€ρΑΟ ΑγΤΗΟ, #:αΙ βχθροί ΤΟγ 36 

^Νθρώπογ οΙ οΙκίΛκοί Αγτογ. Ό φιλών πατέρα η μη- 37 
τέρα ύπίρ €μ€ ουκ €στιν μου αξιος' καΐ 6 φιΚών υίον τ/ 
θυγατέρα υπέρ έμί ουκ ίστιν μου αζιος' και ο ς ου Χαμ- 38 
βάν€ΐ τον σταυρόν αΰτου κα\ άκόλουθίΐ οπίσω μου^ ουκ ?- 
στιν μου αζιος. 6 €υρών την ^χην αύτου άπο\έσ€ΐ αύτήν^ 39 
κα\ 6 άποΧέσας την '^υχην αύτου €ν€Κ€ν έμου ούρησα αυ- 
την. Ό 8€χ6μ€νος ύμας έμί 8έχ€ται^ κα\ 6 έμί 40 

8€χομ€νος 8έχ€ται τον άποστ€ΐΧαντά μ€. 6 8€χ6μ€νος προ- 4ζ 
φητην €ΐς όνομα προφήτου μισθον προφήτου Χήμ^\τ€ται^ κοί 
6 8€χόμ€νος δίκαιον €ΐς όνομα δικαίου μισθον 8ικαίου Χήμ- 
ψ€ται. κα\ υς αν ποτίση ίνα τών μικρών τούτων ποτηριον 42 

25 τψ οίκοδ^σπάτο τοΐ( οικιακοί^ XXI ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 25 

'^χροίυ μσρον €1^ όνομα μαθητού^ άμην Χέγω νμΐν^ ου μη 
αΐΓθλ€σ27 τορ μισθον αντον. 

Καΐ €γ€ν€Γθ οτ€ €Τ€λ€σ€ν 6 *1ησον£ ίιατάσσωι/ τοις δω- 
δ€^^α μαθηταις αύτου^ μ€Τ€βη €Κ€Ϊθ€Ρ τον 8ί8άσ'Κ€ίΡ κάί 
κημνσσ€ίΡ ίν ταΐς πόΧεσίν αυτών. 2 Ό δ€ *1ωάνης άκουσας ίν τώ 8€σμωτηρίφ τα ίργα του 

3 χριστού π€μψα£ βια των μαθητών αντου €ί7Γ6]/ αύτφ Συ 

4 €1 6 €ρχ6μ€νο£ η €Τ€ρον προσ^οκώμ€ν ; κα\ αποκριθ€\ς 6 
*\ησους €ίπ€ν αύτοΐς ϋορ^υθίντ^ς άπαγγ€!Χατ€ *1ωάν€ΐ α 

ζάκούττε και /3λ€7Γ€Τ€• τγφλοί ^ΑΝΑΒλεπογΟΙΝ κάΓ χωλοί 
π€ρατατουσιν^ ΧεπροΙ καθαρίζονται και κωφο\ άκούουσιν^ 

6 και ν€κροι €γ€ίροντ<Η καΐ πτωχοί εγΑΡΓ^λίζΟΝΤΑΙ• κα\ μα- 

7 κοριός ίστιν ος αν μη σκαν^άλισθί) έν €μοί. Ύού- 
των α πορευομένων ήρζατο ο *Ιησους Χίγειν τοις οχΚοις 
περί *1ωόνου Ύί εξήλθατε εΙς την ερημον θεάσασθαι; κα- 

8 λαμον ύπο άνεμου σαΧευομενον ; αΚΚα τι εξήλθατε 18εΐν ; 
δνθρωπΌν εν μαΧακοΐς ήμφιεσμενον ; 18ού οι τα μαλάκα 

9 φοραΐυντες εν τοις οΐκοις τών βασιλέων, άΧΧά τΊ εξήλ- 
θατ€ ; νροφήτην ιίίεΐν ; ναί^ λίγω ύμιν^ και περισσάτερον 

ΙΟ προφήτΌυ. ουτός εστίν περί ου γεγραττται 

* Ιλογ έρώ Αποοτελλω τον ^ΓΓ^λοΝ Μογ πρό προοώ- 

πογ οογ, 
δα κΛΤΑΟκεγ^οει την όλοΝ οογ εΜπροαθεΝ οογ. 

XI άμην λέγω νμΐν^ ουκ εγήγερται εν γεννητοΐς γυναικών μεΐ' 
ζων *1ωάρου του βατττιστου' ό 8ε μικρότερος εν τη βασι- 

12 λεία τών ουρανών μείζων αύτου εστίν, άπο δί τών ημερών 
*1ωάνον του βαπτιστου εως άρτι ή βασιλεία τών ουρανών 

ι^βιάζετ€ΐι^ κάί βιασται άρπάζουσιν αύτην, πάντες γαρ οί 

14 νροφηται καΧ 6 νόμος εως ^Ιωάνου επροφήτευσαν κα\ ει 

15 θέλετε δεζασθαι^ αυτός εστίν Ήλβιαί ό μύλλων ερχεσθαι, Ό 
ι6 έχων ωτα άκουίτω. Ύίνι 8ε ομοιώσω την γενεάν ταύτην ; 

33 β* αι^ 5 ΛναβΚέπονσιν, 26 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χι χιι 

όμοια βσην ποίΒίοι,ς καθημένοις ίν ται,ί αγοραία α προσφω- 
νονντα τοις €Τ€ροις \4γον(ην ΐ7 

ϊΙν\ήσαμ€ν νμίν και ουκ ωρχήσασθ€* 

4θρηνησαμ€ν καί ουκ €κ6'^ασθ€' 
ίζΚβ^ν γαρ ^Ιωάνης μήτ€ ίσθίων μήτ€ πίνων^ καί Χίγουσιν ι8 
Ααίμοριον €χ€ΐ' Τ/ΚβίΡ 6 υίος του άνθρωπου €σθίων και 19 
πίνων^ και \4γουσΐΡ *ΐδού άνθρωπος ψόγος κα\ οίνοπότης^ 
Τ€\ωνων φίλος καΐ αμαρτωλών, κα\ ίδίκαιωθη ή σοφία άπο 
των ίργων αύτη ς, Τότ€ ηρξατο 6ν€ώίζ€ίν τας 2ο 

η6Κ€ΐς €ν αίς ίγένοντο αΐ ττλβισται δυνάμ€ίς αύτου^ οτι ου 
μετ€νάησαν' Ούαι σοι^ Χοραζίίν ούαί σοι, Βηθσαι8άν• 2ζ 
δτί €1 €ν Ύυρφ καΐ Σώώνι €γ4νοντο αΐ δυνάμεις αΐ γ€νόμ€' 
ναι €ν υμΐν^ πάλαι αν €ν σάκκφ κα\ σπο8ω μετανοήσαν, 
πλην λίγω υμίν^ Ύυρω κα\ Σώώνι άνακτόταρον €σται €ν 22 
ημέρα κρίσεως η ύμΐν. Κα\ συ, Καφαρναούμ^ μη Ιωο ογ- 23 

ρΑΝογ γψωθΗΟ»;!; Ιωο 4λογ κΛΤΛΒήοΐ;!. οτι ^Ι εν Σο- 

Ιίόμοις εγενηθησαν αΐ δυνάμεις αΐ γενόμεναι εν σοι, εμεινεν 
αν μ4χρι της σήμερον, πλην λέγω ύμΐν οτι γη Σο8όμων 24 
άνεκτστερον ίσται εν ήμερφ κρίσεως η σοί, 

*Εν εκείνω τφ καιρφ αποκριθείς 6 ^Ιησούς ειπεν ^Εξομο- 25 
λογού μαι σοι, πάτερ κύριε του ουρανού καΧ της γης, 6τι 
εκρυ^|^ας ταΰτα άπο σοφών κα\ συνετών, καϊ άπεκαλυψας 
αυτά νηπίοις* ναι, 6 πατήρ, οτι ούτως ευδοκία εγενετο Ζμ- τβ 
προσθεν σου. "Πάντα μοι παρεδόθη ύπο του πατρός μου, 27 
κα\ ούδεΙς επιγινώσκει τον υίον ει μη ό πατήρ, ούδε τον 
πάτερα τις επιγινώσκει ει μη ό υιός και φ εάν βούληται ό 
υίος άποκάλύλίται, ^ευτε προς με πάντες οι κοπιώντες και 28 
πεφορτισμενοι, κάγώ αναπαύσω ύμας, άρατε τον ζυγόν μου 29 
εφ* υμάς κα) μάθετε άπ* εμού, οτι πραύς εΙμι κα\ ταπεινός 

τ^ καρδία,και εγρήαετβ αν^πλυοιν τλΤο ψγχΑΐο γ/νιωΝ• ό 3ο 

γαρ ζυγός μου χρηστός κα\ το φορτίον μου ελαφρόν εστίν, 

*Εν εκείνψ τφ καιρφ επορεύθη ό *Ιησους τοις σάββασιν χ 
δια των σπορίμων οι δί μαθηται αυτού επείνασαν^ και XII ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 2^ 

3 ηρζαρτο τίΧλειν στάχνας καϊ ίσθί^ιν. οΐ δβ Φαρισαίοι Ι- 
6όντ€£ €ΐπαν αΰτω Ιδού οΐ μαθηταί σον ττοιονσιν ο ουκ €^€- 

3 στιν ποί€Ϊν €ν σαββάτω. 6 δε €ΐπ€ν αντοϊς Ουκ άνίγι/ω- 
Τ€ τί €ποίησ€ν Δαυβιδ οτ€ ^π^ίνασ^ν και οί μ€τ αντου ; 

4 7» ως €ΐ(τη\θ€ν 6ίί τον οίκον του θίον καί τογο ΑρτογΟ ΤΗ Ο 
ΤΤρθθ€€€α)0 €φαγον^ ο ουκ €ξον ^ν αντω φαγ€Ίν οιίδε τοΙς 

5 μτΓ αντον^ 61 μη τοΊς ΐ€ρ€νσίν μονοι,ς ; η ουκ άν€γνωτ€ έν 
τ^ νομω στ ι τοις σάββασιν οί ΐ€ρ€ίς €ν τω Ι^ρω το σάβ- 

6 βατον βίβηλουσιν καί άναίτίοί €ΐσιν ; Χίγω δε νμϊν στι 

7 τον ίίρου μ€Ϊζ6ν έστιν ωδε. ει δε €γνωκ€ίτ€ τί ίστιν *Έλ€Ο0 
θέλω ΚλΙ ογ θγοίΛΝ, ουκ αν κατ€8ίκάσατ€ τονς άναί" 

8 τίονς. κύριος γάρ €στιν του σαββάτον 6 νιος τον άρ^ 

9 θρωπον. Και μ€ταβας €Κ€ίθ€ν ^Χθ€ν €ΐς την 
ΙΟ σνναγωγην αντων* κα\ 18ού άνθρωπος χ^ϊρα €χων ζηράν. κΛ 

ίπηρωτησαν αύτον \€γοντ€ς Ει ε|εστι τοις σάββασιν θερα- 

11 π€ν€ΐρ ; ίνα κατηγορήσωσιν αντου. ο δε ειττεν αυτοΐς Ύίς 
[εσται] ε^ ύμων άνθρωπος ος ε^ει πρόβατον εΐ', κα\ €αν ε/χ- 
ν€σι^ τοντο τοις σάββασιν είί βόθυνον^ ούχι κρατήσει αυτό 

12 ι^α^ ε'^ερεΐ ; πόσω συν διαφέρει άνθρωπος προβάτον, ωστ€ 

13 €ζ€στιν τοις σάββασιν καλώς ποΐ€ΐν. Τότε λέγει τώ ατ- 
ΰρωπω "ΕκτΈΐνόν σον την χΛρα' και ε^εΥειι/ει^, καί άπ^κα-* 

14 τ€στάθη νγιης ως ή αΚλη. *Έξ€\θόντ€ς δε οΐ Φαρι- 
σαίοι σνμβονΧιον ΤΚαβον κατ αντου σπως σντον ατΓολε'σω- 

15 σι». *0 δε *Ιησους γνούς άν€χωρησ€ν €Κ€Ϊθ€ν. 
Και ηκόλούθησαν αύτω πολλοί, καί ε^εράττευσει/ αυτούς 

χ6 ποΛη-ας^ καΐ €π€τίμησ€ν αύτοίς ΐνα μη φανερον αύτον 
17 ποιήσωσιν ινα πληρωβί} το ρηθέν δια *ΙΙσαίου του προ" 
φήτου Χίγοντος 

ι8 Ίλογ ό πλΤο Μογ δ ν κίρετιοΛ, 

ό ΑΓΑΠΗτόο Μογ ΟΝ εγλοκΗΟβΝ η ψγχή Μογ• 
θΗΟω τό πΝ€γΜ<( Μογ έπ ΛγτοΝ, 

ΚΑΪ κρίοΐΝ τοΤο βθΝεΟΙΝ ΑΠΑΓΓ^λεΤ. 

19 Ογκ έρίοει ογλέ κρΑγΓ^οει, ^8 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ ΧΠ 

ογλε ^κογοει τιο έΝ ταΤο πλΑτείΛίο τΑν φωΝΐ)Ν 

Αγτογ. 
κ^λΛΜΟΝ ογΝτετρίΜΜέΝΟΝ ογ κΛτε^Σει » 

κλΙ λίΝΟΝ τγφΟΜεΝΟΝ ογ οΒεοείι 
Ιωο &Ν έκΒ(λλΗ εΐα νΤκοο την κρίοΐΝ. 

καΙ τφ ΟΝΟΜΑΤΙ Αγτογ εθΝΗ έλπιογοίΝ. « 

Τοτ€ ^προσηνεγκαρ αντφ δαιμονιζόμενον τνφΧον κΰίίη 
κωφόν^* καί €θ€ράπ€υσ€ν αντόν^ ώστ€ τον κωφον λαλ€2τ 
καΐ βΚίπειν. Και ίζίσταντο πάντες οι 8χ\οι κάί €\€γ)ΐΐβη 
Μήτι οντός εστίν 6 νιο; Δανβίδ ; οι $£ Φαρισάίοί άκού' 14 
σαρτ€9 €Ϊπον Ούτος ουκ εκβαλΧει τα δαιμόνια εΐ μη €ν τψ 
ΒεεζεβονΚ αρχοντι των δαιμονίων. Έΐδώς δε τα£ ίνόυ-^ 
μήσεις αυτών είπε ν αντοΊς Πάσα βασιΚεία μερισθεΐσα 
κα& εαυτής ερημοΰται^ κα\ πάσα ττόλι; η οικία μερισθεΐσα 
κα& εαυτής ου σταθήσεται. καΐ εΐ 6 Σατανάς τον ΣαταιΛρ^ 
εκβάΚΧει^ εφ* εαυτόν εμερίσθη* πώς ουν σταΰήσεται ή 
βασιΧεία αΰτοΰ ; και ει εγω εν 'ΒεεζεβούΧ εκβάΧΧω τ&β; 
δαιμόνια^ οι νιοι υμών εν τίνι εκβάλΧουσιν; δια τοντο 
αντοι ιτριται έσονται υμών. ει δε εν πνεύματι θεού εγίίΛ 
εκβάλΧω τα δαιμόνκι^ αρα εφθασεν εφ* ύμας ή βασιΧεΙα 
του θεού. η πώς δύναται τις εΙσεΧθεΐν εΙς την οΐκίαν του 99 
Ισχυρού και τα σκεύη αύτου άρπάσαι^ είνν μί} πρώτον δήση^ 
τον Ισχυρόν ; καΐ τότε την οικίαν αύτου διαρπάσει. 6 μη ^^ 
ων μετ εμού κατ εμού εστίν^ καί ό μη συνόγων μετ εμσυ 
σκορπίζει. Δια τούτο Χεγω ύμϊν^ πάσα αμαρτία και βλα* 3» 
σφημία άφεθήσεται ^ τοις άνθρώποις^ ή δε του πνεύματος 
βΧασφημία ουκ άφεθήσεται. κα\ ος εαν εΐττη Χόγον κατά ^ 
του υίου του άνθρωπου^ άφεθήσεται αύτώ* ος δ' αν εΐττη 
κατά του πνεύματος του άγίου^ ^ούκ άφεθήσεται^ αύτφ οΰτε 
εν τούτφ τφ αιώνι ούτε εν τω μ4ΧΧοντι. *Η 33 

ποιήσατε το δενδρον καλόν και τον καρπον αύτου καίΧόν^ ή 
ποιήσατε το δενδρον σαπρον κα\ τον καρπον αύτου σαπρόν 
εκ γαρ του καρπού το δενδρον γινωσκεται. γεννήματα εχΐ' 34 

22 προσηρίχθη αύτψ Βαιμονιζ6μ€νος τνφλ69 καΧ κωφός XII ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 19 6νων, πως ίύνασθ€ άγαθα \(ΐΚ€Ϊν πονηροί &ντ€£; €Κ γίψ του 

35 7Γ€ρισσ€ύματο9 της καρ8ιας το στόμα λαλβι. 6 αγαθός 
άνθρωπος €Κ τον άγαθοΰ θησαυρού €φάΧΧ€ΐ ^ αγαθός κα\ 
6 πονηρός άνθρωπος €Κ του πονηρού θησαυρού εκβάΚ- 

36 λ€ΐ πονηρά. Α^γω δί ύμίν οτι παν ρήμα άργον ο λαλ?;- 
σουσιν οί άνθρωποι^ απο8ωσουσιν π€ρϊ αύτου \6γον 4ν 

37 ή^^^ρο^ κρίσεως* €Κ γαρ των Χόγων σου 8ικαιωθήσ]]^ καϊ €κ 
των Χσγων σου καταδικασθήση, 

3Β Τότβ απεκρίθησαν αύτω τίνες των γραμματέων κα\ 
Φαρισαίων Χίγοντες Αι8άσκάΚε^ θελομεν άπο σου ση μείον 

39 ϋεΐν. ό 8ε αποκριθείς ειπεν αύτοΐς Τενεα πονηρά καϊ μοι• 
χαΚΧς ση μείον επιζητείς καΐ ση μείον ου %θήσεταί αύτγ} εΐ 

Ψ> μη το σημείον ^Ιωνα του προφήτου. ωσπερ γαρ η Ν 'Ιο)- 

ΝΑΟ €Ν τι^ί κοιλίή^ τογ ΚΗΤογο τρεΤο ΗΜερΛΟ κλΙ τρεΤο 

ΝγκΤΑΟ, οΰτως εσται 6 υίος του άνθρωπου εν τ^ καρ8ία της 
41 γης τρεις ημέρας κα\ τρεις νύκτας. αν8ρες ^ινευείται άνα-- 
στησονται εν τί} κρίσει μετά της γενεάς ταύτης και κατά* 
κρινουσιρ αύτην οτι μετενύησαν εις το κήρυγμα Ίωι^α, και 
43 ϋον πΧειον *1ωνα ω8ε. βασίλισσα νότου εγερθησεται εν 
τζ κρίσει μετά της γενεάς ταύτης καΐ κατακρίνει αύτην 
οτι ^θεν εκ των περάτων της γης άκουσαι την σοφίαν Σο- 

43 Χομωνος^ και ϊ8ού πΧεΐον ΣοΧομώνος ω8ε. "Οταν 
8ε το άκάθαρτον πνεύμα εξεΧθη άπο του άνθρωπου , 8ιερ^ 
χετίΗ 8ι άνύ8ρων τόπων ζητούν άνάπαυσιν^ καϊ ου χ εύρί- 

44 σκει. τότε Χίγει Έ,Ις τον οικόν μου επιστρ4'>\τω όθεν 
εζηΧθον κα\ εΧθυν ευρίσκει σχοΧάζοντα [καΥ] σεσαρωμενον 

45 «14 κεκοσμημίνον. τότε πορεύεται καϊ παραΧαμβάνει με& €- 
αυτού επτά έτερα πνεύματα πονηρότερα εαυτού^ και εισεΧ- 
θόρτα κατοικ€Ϊ εκεΐ' καϊ γίνεται τα έσχατα του άνθρωπου 
εκείνου χείρονα των πρώτων. Οντως εσται καϊ τί} γενεά 
ταύττι τη πονηρά. 

φ *Ετ4 αυτού Χ(ΐΧονντος τοΙς οχΚοις 18ον ή μήτηρ και 
οί ά8εΧφο\ αύτου ιστηκεισαν εζω ζητονντες αύτω ΧαΧή- 

31 ΰμίν 32 ου μη άφ€ΘγΙ 35 '''* 30 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χιι χιιι 

σαι. ^ ό δ€ αποκριθείς €ΐπ€ν τφ Χεγονη αύτω Ύίς 48 
€στιι^ ή μητηρ μου^ καί τίνες είσίν οί άδεΧφοί μου; 
και ίκτείνας την χεφα [αύτου^ €πϊ τους μαθητας αν- 49 
του €ΐπ€ν Ίδον ή μητηρ μου και οι άΒεΧφοί μου* 
όστις γίφ αν ποίηση] το θέλημα του πατρός μου του ζο 
€Ρ ουρανοΐς^ αυτός μου αδελφός καΐ αδελφή και μητηρ 
εστίν. 

Εν η; ημ^ρψ εκείνη εξελσων ο Ιησούς της οικίας τ 
εκόθητο παρά την θάλασσαν* και συνήχθησαν προς αντον 2 
όχλοι ϊΓολλο/, ώστε αυτόν εΙς πλοΐον εμβάντα καθήσθαι^ 
κα\ πας 6 όχλος επΙ τον αίγιαλόν ίστηκει. και ελάλησεν 3 
αύτοΐς πολλά εν παραβολαΐς λέγων *1δού εζηλθεν 6 σπείρων 
του σπείρε IV. καΙ εν τφ σπείρε ιν αΰτον α μεν επεσεν παρά 4 
την οδόν^ κα\ ^ελθόντα τά πετεινό^ κατεφαγεν αυτί άλλα $ 
δε επεσεν επΙ τά πετρώδη οπού ουκ εϊχεν γην πολλήν^ καΐ 
ευθέως εζανετειλεν δια το μη εχειν βάθος γης^ ι;λιΌν δί 6 
άνατείλαντος εκαυματίσθη καΙ διά το μη εχειν ρίζαν ε- 
ζηράνθη. άλλα δε επεσεν επϊ τάς άκανθας^ καϊ άνεβησορ αΐ η 
ακανθαι κα\ άπεπνιζαν^ αυτί αΧλα δε επεσεν επϊ την γην 8 
την Κίΐλήν κα\ εδίδου καρπόν^ ο μεν εκατόν ο δε εζήκον- 
τα ο δε τριάκοντα. Ό έχων ωτα άκουετω. Και ^^ 

προσελθόντες οι μαθηται είπαν αύτω Δια τί εν παραβολαΐς 
λαλείς αύτοΐς ; ο δε αποκριθείς ειπεν ^ δη ^Υμΐν δεδοται ιι 
γνωναι τά μυστήρια της βασιλείας των ουρανών^ εκείνοις 
δε ού δεδοται, όστις γάρ εχει^ δοθήσεται αύτί^ και περισ- Χ2 
σευθήσεταΐ' όστις δε ούκ €χει^ καϊ ο έχει άρθήσεται απ* αυ- 
τού, διά τούτο εν παραβολαΐς αύτοΐς λαλώ^ δη βλέποντες 13 
ον βλεπουσιν καΐ άκούοντες ούκ άκούουσιν ούδε συνίουσιν* 
καϊ άναπληρουται αύτοΐς ή προφητεία *ΗσαιΌυ ή λέγουσα 14 

*Ακοι5 Ακογθ€Τ€ καΙ ογ Μή ΟγΝΗΤβ, 

κλΙ ΒλεποΝτεο Βλεψετβ καΙ ογ Μ^^ ΓλΗτβ. 

47 βΤίΓ^ΐ' ^^ Τ4$ αντφ Ίθον η μ'ή'πίρ σον καΧ οι αβ€λφοί σον €^ €ση/- 
κασιν ζητούντές σοι λαλ^σαι. ι €κ χιπ ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3^ 

15 έπΑχγΝθΗ Γ<^ρ Η ΚΑρλίλ τογ λΛογ τογτογ, 
κα! τοΤο ώοΐΝ ΒΑρέωο ΗκογοΑΝ, 
κα! τογο οφθΑλΜο^ο ΑγτωΝ έκΑΜ/νιγοΑΝ• 
Μ ή ποτέ ίλωοίΝ τοΤο όφθΑλ/νιοΤο 
κλΙ τοΤο ώοΐΝ ^κογοωοίΝ 
κα) τι5 κΛρλί^ ογΝωοίΝ καΙ επιοτρεψωοίΝ, 
καΙ ί^εοΜΑΐ Αγτογο. 

ι6 νμωρ δί μακάριοι οΐ οφθϋίΚμοΙ δτι βΚίπουσιν^ και τα ωτα 

17 [ν/Αωιτ] ΟΤΙ άκονονσιρ, αμήν γαρ Χέγω νμίν δη ττολλοί ττρο- 

φψ-οί και ϋκαιοι ίπ^θυμησαν Ιδ^ίν α β\έπ€Τ€ και ουκ €ΐ6αν^ 

ι8 καί ακονσαι α άκον€Τ€ κα\ ουκ ηκουσαρ. *Υ/χ€ΐ^ 

19 οϋρ άκούσατ€ την παρειβοΧην τον στΓ^Ίραντος. Τίαντοί 

άκονοντος τον Χόγον της βασιΚίίας κα\ μη σννΐ€ντος^ ?ρχ€- 

ται 6 πονηρός καΐ αρπάζ€ΐ το ίοΊταρμίνον €ν τί} καρ8ία 

90 αντον οντος €στιν ο πάρα την οοον σπαρ€ΐς, ο 0€ €πι τα 
π^τρωίΐη σπαρ^ίς^ ουτός Ιστιν 6 τον λόγον άκούων και €υθνς 

91 μ€τα "χαράς Χαμβόνων αυτόν ουκ ίχ€ΐ &€ ρίζαν €ν ίαντφ 
άλΧα πρόσκαφός ίστιν^ γενομένης ϋ ΘΧίλΙτεως ή ϋιωγμον 

β 6ία τον Χόγον €νθυς σκανδείΧίζετίο. 6 8ε εΙς τάς άκανθας 
σΎΓαρ€ίς, οντάς έστιν ο τον Χόγον άκονων κα\ ή μέριμνα 
τσυ (άωνος κα\ ή άπατη τον πΧοντον σννπνίγει τον Χόγον^ 

«3 κ(ύ ακίψπος γίνεται. ό δέ επι την κΰίΧην γην σπαρείς^ 
οιττός ίστιν ο τον Χόγον άκονων κα\ σννιείς, ος 8η καρπό- 
φορ€ΐ και ποιεί ο μεν εκατόν ο 8ε εζήκοντα ο 8ε τριάκοντα. 

84 "Αλλην παραβοΧην παρεθηκεν αντοΐς Χεγων ^Ωμοιω- 
0η ή βασιΧεία των ονρανών άνθρωπφ σπείραντι καίΧον σπερ^ 

25 μο. εν τω άγρφ αντον, εν 8ε τω καθεν8ειν τονς άνθρωπονς 
ηλΰεν αντον ό εχθρός καΐ έπεσπειρεν ζιζάνια άνά μέσον 

36 τσυ σίτον και άπήΧθεν, οτε 8έ έβΧάστησεν ό χόρτος κα\ 

97 καρπον έποίησεν^ τότε έφάνη καΐ τα ζιζάνια. προσεΧ^ 
θάντες 8ε οΐ 8οΙνΧοι τον οικο8εαπότον ειπον αντώ Κνριε^ 
ονχι καΧον σπέρμα εσπειρας εν τω σφ άγρω; πόθεν ουν 

Λ εχεί ζιζάνια ; ό 8έ εφη αντοις *Εχθρος Άνθρωπος τοντο 

4 ^^λΒορ τα ιτ€τβινα καΧ η ίπνιξαν χ ι αντοις 32 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χιιι 

€ποίησ€ν. οΐ δβ αύτω \4γουσΐρ θ^λβίί ονν άπ€\θόντ€ς 
σνΧΧίζωμίν αυτά; 6 §€ ψησιν Ου, μη ποτ€ συλΧέγορ- 2^ 
Τ€9 τα ζιζάρία €κριζωσητ€ άμα αντοΐί τορ σίτον* αφ€Τ€ 30 
σννανζάν€σθαι αμφότερα ^€ως^ τον θ^ρισμου^ και €ν καιρώ 
τον θ^ρισμον €ρώ τοΊς θ^ρισταΐς Συλλί^ατβ πρώτον τα ζιζά- 
νια κα\ Βήσατ€ αντά [€ΐρ] ^έσμας προς το κατακανσαι αυτά, 
τον δέ σίτον ^σννάγ€Τ€^ €ΐς την άποθήκην μον. "ΑΧ- 31 

λι^ϊ' παραβοΧην παρίθηκ€ν αντοΐς \€γων 'Ο/χοια €στϊν ή 
/3ασιλ€ία των ουρανών κόκκω σινάπ€ως^ ον Χαβων άνθρωπος 
€σπ€ΐρ€ν €ν τω άγρω αύτον' ο μικρότ€ρον μίν έστιν πάντων 32 
των σπ^ρμάτων^ όταν §€ ανζηθη μ€Ϊζον των Χαχάνων ίατίν 
και γίνεται δίνΒρον^ ώστε ίΧθΈΐν τλ πετεΐΝΛ τογ ογρΛΝΟγ 

καΐ κλταοκηνοΤν €ν τοΤο κλ<λλοιο Αγτογ. 'Άλ- 33 

Χην παραβοΧην \^€Χάλησ'€ν αύτοΐς^' * Ομοια εστιΐ' ή βασι- 
Χίία των ονρανών ζνμτ}^ ην Χαβονσα γννη ίνίκρν^^ν ^Ις 
αΚ^νρον σάτα τρία ίως ου ίζνμωθη οΧον, Ύαντα 34 

πάντα ίΧάΧησ^ν 6 ^Ιησονς €ν παραβοΧαΐς τόϊς οχΧοις^ και 
χωρίς παραβοΧής ονδίν €ΧάΧ€ΐ αντοΐς* όπως πΧηρωθ}} το 35 
ρηθίν 8ιά ^ τον προφήτον Χίγοντος 

*ΑΝθίΣω βΝ πΛρΛΒολΛΐο τό οτομλ Μογ, 
έρεγΣοΜΛΐ κεκργΜΜεΝΛ Λπό κλτλΒοΑηο. 

Ύ6τ€ άφ€\ς τους οχΧονς ηΧθ^ν €ΐς την οΐκίαν. Και 36 
προσηΧΘαν αντώ οι μαθηταί αυτού Χί^οντ^ς Αιασάφησον 
ήμΊν την παραβοΧην των ζιζανίων του άγρου, 6 δε αττο- 37 
κριθείς €ΐπ€ν Ό απείρων το καΚον σπίρμα ΙστΧν 6 υιός 
τον άνθρωπον 6 δε αγρός έστιν 6 κοσμος' το δε καΧον 38 
σπ4ρμα^ οντοί εισιι/ οί νιοι της βασιΧ€ίας' τα δε ζιζάριά 
€Ϊσιν οί νιοι τον πονηρον^ ό δε ίχθρος 6 σπείρας αντά 39 
€σΎΐν 6 8ιάβοΧος' 6 δε θ€ρισμυς σνντ4Χ€ΐα αΙώνός εσηι/, 
οΐ δε θ^ρισταΧ αγγ€Χοί €ΐσιν, ωϋΊΥ€ρ ουν συλλέγεται τα 40 
ζιζάνια καΐ πυρι κατακαίεται^ οΰτως εσται €ν τ^ σνντε- 
λεία τον αιώνος' άποστελεΐ ό νιος του άνθρωπου τους άγ- 41 
γέΧους αύτου^ καΐ σ^^ΧΧίζουσιν εκ της βασιΧείας αύτου 

3θ άχρι ν, μ^χρι | σννα'γαίγ€Τ€ 35 ΉσαιΌν χιπ ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 33 

ΐτάΐ^α ΤΑ ΟΚΑΝλ^λΑ ΚΑί ΤΟ^Ο πΟΙΟγΝΤΑΟ ΤΗΝ ΑΝΟΜίλΝ, 

43 καί βαΚσυσίΡ αυτούς €ΐς την κάμ,ινον του ττυρός* €Κ€ί βσται 

43 ο κλαυθμος καΐ 6 βρνγμος των οίόντων, Τότ6 ο Ι λίκΛίΟΙ 
βκλΛΜψογοίΝ ω£ 6 ηΚιος €ν τη βασίΚ€ία του πατρός 

44 αντάν. Ό ίχων Λτα άκουίτω, *Ομοία €στ\ν 
η βασιΚ^ία των ουρανών θησαυρφ Κ€κρυμμ€νφ ίν τφ 
αγρψ^ ον €υρων άνθρωπος €κρυ^€ν^ και άπο της χαράς 
αυτού ύπάγ€ί καΙ ττωλβί ^ δσα €χ€ΐ και &γοράζ€ί τον αγρ6ν 

45 €Κ€ίΡον, πάλιν όμοια ίστίν η βασιΚ^ία των 
φ ουρανών ^ ίμπόργ ζητουντί κϋίΚούς μαργαρίτας• €υρων ϋ 

ίνα ποΧύτιμον μαργαρίτην άπ€\θών πίπρακ^ν πάντα οσα 

47 ^^Χ^ ^^ ήγόρασ^ν αυτόν. Πάλιν όμοια €σΎΐν 
ή βασιΚ^ία των ουρανών σαγήνη βληΰίίση^ €ΐς την θάΚασ^ 

48 σαν κάί εκ παντός γίνους σνναγαγούατι* ην οτψ επΧηρωθη 
άναβιβόσαντες €πϊ τον αΙγιαΚον κα\ καθισανης σννίλε' 

49 ζαν τα καΚα €ΐς &γγη, τα δί σαπρα εξω εβαΚον. ούτως 
εσται εν τη ονντεΧεία του αΐωνος' εζεΧευσονται οΐ αγγε^ 
λίΜ κχά άφοριουσιν τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων 

50 καΐ βάλουσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός* εκεί εσται 
5ζ ό κΧαυθμος καΙ 6 βρυγμος των οδόντων. Σνν- 

52 ήκατε ταύτα πάντα; Χεγουσιν αύτω Ναι. ο δβ '^ειπεν^ 
αυτοΐς Δια τούτο πας γραμματεύς μαθητευθείς τη βασί' 
Χεία των ουρανών όμοιος εστίν άνθρωπω οικοδεσπότη δστις 
εκβάλΧει εκ του θησαυρού αύτον καινά κα\ τταλαιά. 

53 Και εγενετο οτε ετεΧεσεν 6 ^Ιησούς τας παραβοΧάς 

54 ταυτας^ μετηρεν εκείθεν, καΐ εΧθών εΙς την πατρίδα αύτου 
εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αύτών^ ώστε εκπΧήσ^ 
σεσθαχ αυτούς και Χεγειν Ιΐόθεν τούτω ή σοφία αυτή κάί 

55 αί δυνάμεις ; ουχ οντός ίστιν ό του τεκτονος υιός ; ούχ ή 
μητηρ αύτου Χεγεται Μαριάμ κα\ οι άδεΧφοΙ αύτου *Ιά/<ω- 

56 βο9 και *1ωσηφ και 2ίμων και *Ιούδας ; κα\ α! άδ^λφαι 
αύτου ουχ\ πασαι προς ήμας είσίν ; πόθεν ουν τούτω ταύτα 

57 πάντα ; καΐ εσκανδαΧίζοντο εν αύτω, 6 δε ^Ίησους εΐπεν 

44 ^Λ¥τα 45 Λ^ρωπψ ^2 Κ4γ9ΐ 34 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙϋΝ χιιι χιν 

αύτοις Ουκ ^στιν προφήτης άτιμος €ΐ μη €Ρ τγι ^ πατρίδι 
κα\ €Ρ τί) οικία αντου. Και ουκ εποίησαν 4κ€ΐ δυράμ€ΐ£ $Β 
ποΧΚας δια την άπιστίαν αυτών, 

*£ι/ €Κ(ίνφ τφ καιρφ ί^κουσερ * Ηρώδης 6 τ€τραάρχης χ 
την άκοήν *Ιησου^ και €ΐπ€ν τοις παισιν αύτου Ουτός ίστιν 2 
*1ωάνης 6 βατττιστης' αύτος ηγ^ρθη άπο των ν€κρών^ κάί 
δια τούτο αΙ δυνάμ€ΐς €ν€ργουσιν €ν αύτφ, *0 γαρ 'ϋρψ- 3 
δης κρατησας τον Λωάνην €δησ€ν κα\ ίν φυΧακη άπέθ^το 
δώ, Ήρφδιάδα την γυναίκα Φιλίππον του άδ€λφου αύτου^ 
ΤΚ€γ€ν γαρ 6 *1ωάνης αύτφ Ουκ €ζ€στίν σοι ^χ€ΐν αυτι;ι/• 4 
ίκαι θίΚων αύτον άποκτ€Ϊναι ίφοβήθη τον οχΚον^ δτι ώς προ- 5 
φήτην αύτον €ΐχον, γ^ν^σίοις δβ γ^νομΑνοις του *Ηρφδου 6 
ωρχήσατο ή θυγάτηρ της Ήρωδιάδος ίν τω μέσω και 
ι\ρ€σ€ν τω ^Ήρωδη^ οθ^ν μ€τά όρκου ώμόΚόγησ^ν αύτιι η 
δούναι ο έαν αΐτήσηται. ή δί προβιβασθείσα ύπο της 8 
μητρός αυτής Αός μοι^ φησίν^ ωδβ €πί πινάκι την κ^φαΚην 
*1ωάνου του βαπτιστου. και Χυττηθ^ίς 6 βασιΚ^υς δια 9 
τους όρκους και τους συνανακ€ΐμίνους 4κίΚ€υσ€ν δοθήναι^ 
και πίμ>\τας άπ€Κ€φάΚισ€ν *1ωάνην €ν τη φυΧακη' κα\ 
ήνέχθη ή κεφαλή αύτου €πΙ πινάκι καΐ έδοθη τω κορασίω^ 
και ι\ν€γκ€ν τη μητρί αυτής. Και προσ€\θ6ντ€ς οί μάθη- ΐ2 
τα\ αύτου ^ραν το πτώμα κα\ €θα\1ταν αύτόν^ κα\ €λθόντ€ς 
άπήγγ€ΐΚαν τφ *1ησού. * Ακουσας δέ ό ^Ιησούς 13 

άν€χωρησ€ν €Κ€Ϊθ€ν €ν πΧοίω €ΐς €ρημον τόπον κατ Ιδίαν 
κα\ άκούσαντ€ς οι οχΧοι ήκοΧούθησαν αύτφ ^π€ζίΡ αττό τών 
πόΧ€ων. Και €ξ€\θων €ΐδ€ν ποΧυν ίχΧον^ και εσττλαγ- 14 
χνίσθη βπ' αύτοΧς και €θ€ράπ€υσ€ν τους άρρωστους αυτών. 
ΟλΙ^ίας δι γενομένης προσήΧθαν αύτώ οι μαθηται Χ4γοντ€ς 15 
Ερημος 4στιν 6 τόπος κα\ ή ωρα ^ηδη παρήΧθ^ν από- 
Χυσον τους ίχΧους^ ΐνα άπ€Χθόντ€ς €ΐς τας κωμας άγο- 
ράσωσιν ίαυτοΧς βρωματα, 6 δί *Ιησους €ΐπ€ν αύτοΊς ι6 
Ου χρ€ΐαν ίχουσιν άπ^Χθ^Ιν* δότ€ αύτοΐς ύμ^ίς φαγ^ίν. 

57 ^^? 13 ^^οΐ 15 ναριιΚ6€ν ι^θι^' απολνσον ο^ι^ 19 ΜΚνυσ^ν τους... \ ΙΟ 
II XIV ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 35 

τ7 οι α Χέγονσιν αύτφ Ουκ €χομ€ν ώδβ €ί μη π€ντ€ άρτους 
ι8 καΐ 6ύο Ιχΰύας. 6 δ€ €?7Γ€Ι^ Φίρετύ μοι <Ιδ€ αυτούς» 
χ9 και ^Κ€\€νσας τους ΖχΧους άνιζκΚίθηναι €π\ τον χόρτου^ 

Χαβων^ τους π€ντ€ άρτους κάί τους δύο Ιχθύας^ άρίφίΚ^ψας 

€ΐς τορ ούρανον €ύ\όγησ€ν κάί κΚάσας €δωκ€ν τοις μαθψ 
αο ταις τους άρτους οΐ δί μαθηταί τοις ίχΚοις. και Ζφατγον 

πωη'€ς κΛ €χορτάσθησαν^ καΧ ^ραν το π^ρισσΛον των 
21 κλασμάτων δωδ€κα κοφίνους πλήριεις. οΐ δί €σθίοντ€ς 

^σαν ανδρ€ς ώσ^ί π^ντακισχιΚωι χωρίς γυναικών κάί παι- 
23 διων. Και [€υθ€ως] ήνάγκασ(ν τους μαθητας €μ- 

βηναι €ΐς ^ πΚοΊον κα\ προάγ€ΐν αύτον (Ις το πίραν^ €ως 

23 ου άτολνσι/ τους ίχΚους. κα\ άπόλύσας τους 6χ\ους 
άρ4βη €ΐς το ίρος κατ Ιδίαν προσίύξασθαι, όψίας δ€ γ€νθ' 

24 μ^νης μόνος ^ν €Κ€Ϊ. Το δε πΧοΐον ήδη ^σταδίους ποΧΚους 
απο της γης άπ€Ϊχ€ΐΡ^ βασανιζόμ^νον νπο των κυμάτων^ 

25 ^ν γαρ ενάντιος 6 άνεμος. Ύ^τάρτη δ^ φυ\<υφ της νυκτός 

26 ^^€1^ προς αυτούς περίπατων ίπί την θάλασσαν, οΐ δ€ 
μαΒητΛ Ιδόντ€ς αύτον €πί της θαλάσσης π€ριπατουντα 
{ταράχθησαν λ4γοντ€ς δτι Φάντασμα έστιν^ και απο του 

τι φόβου €κραξαρ. €ύθυς δ€ ίλάλησ€ν [ό ^Ιησούς] αύτοΐς Χ^γων 
Λ θαρσ€ΪΤ€^ €γω €ΐμΐ' μή φοβ€Ϊσθ€, αποκριθείς δε 6 Πέτρος 

εΐπεν αυτφ Κνρΐ€, εΐ συ ει^ κέλευσαν με εΧθεΐν προς σε 
29 ^πϊ τα ύδατα' 6 δε είπεν *ΕΧΘε, και καταβας απο του 

πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα ^καί ήΧθεν^ προς 
-^ τΙψ *Ιησουν. βλέπων δε τον Λνεμον εφοβήθη^ και άρζά" 

μιενος καταποντίζεσθαι εκραζεν λέγων Κύριε^ σώσόν με. 

31 ενθεως δε 6 *Ιησους εκτείνας την χείρα επεΧάβετο αύτου 

32 «α* λέγει αύτφ *Ολιγόπιστε^ εΙς τί εδίστασας ; κάί άνα- 

33 βάκτων αυτών εΙς το πλοΐον εκόπασεν 6 άνεμος, οι δε 
€ν τφ πλοίφ προσεκύνησαν αύτφ λέγοντες *ΑΧηθώς θεού 

34 νιος εί Και διαπεράσαντες ήλθαν επί την γην 

35 Μ Τεννησαρετ. και επιγνοντες αύτον οΐ άνδρες του τόπου 
€κείνου απέστειλαν εΙς ί>λην την περίχωρον εκείνην^ και 

,,.χόμην καΐ λαβών 22 τ6 24 μέσον της Θοίλάσσης ^ν 29 ΙλΒεΙν 36 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑίυΝ χιν χν > •• / * #. ^ι^ προσηΡ€γκαν αντφ πωττας τους κίΐκως ^χοντας^ και παρ€- 36 
κάΚονν [αύτοι/] Ινα μόνον αψωνταί τον κρασπίδου του ί/χα- 
τίου αύτου' κάί όσοι ηψαντο δΐ€σώθησαν. 

Ύότ€ προσέρχονται τφ ^Ιησου άπο *ΐ€ροσο\ύμχον Φαρι- ι 
σαίοι κα\ γραμμΛΤ€Ϊς \4γοντ€ς Δια τι οι μαθηταί σον πα- ζ 
ραβαίνονσιν την παράΒοσίρ τ&ν πρ€σβντ€ρων; ον γαρ 
νίπτονται τας χ€Ϊρας όταν αρτον €σθίωσιν. 6 §€ άποκρι- 3 
θ€\ς €ΐπ(ν αντοΐς Δια τι και ύμ^Ις παραβαίν€Τ€ την €ντο\ην 
τον θ€ον 8ια την παρά8οσιν νμων ; 6 γαρ θ^ος €ΐπ€ν 4 

ΤίΜΑ ΤΟΝ ΠΑτέρΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗτέρΑ, καί Ό ΚΑΚΟλορώΝ 
ΠΑτέρΑ Η ΜΗτέρΑ θΑΝΑΤφ τελεγΤΑΤω• νμ€Ϊς δε λ€γ€Τ€ 5 
*0ί αν €17177 τφ πατρί η τη μητρί Αώρον ο €αρ €ζ €μον 
ωφ€\ηθηί^ ον μη τιμήσ€ΐ τον πατέρα αντον' κα\ ήκνρω- 6 
σατ€ τον ^όγον τον θ€θν δια την παράδοσιν νμων, υττα- 7 
κριταί^ καλώς €προφήτ€νσ€ν π€ρ\ νμων ^Ησαΐας Χέγων 

Ό λΑΟο ογτοο τοΤο χείλεοίΝ Με τίΜήΙ, 8 

Η λέ κΑρλίΑ ΑγτώΝ πόρρω Απέχει Απ' έ/ννογ• 

ΜΑΤΗΝ λέ ΟεΒΟΝΤΑί Με, 9 

λιλΑΟκοΝτεο ΑιλΑΟΚΑλίΑΟ εΝΤΑλΜΑΤΑ ΑΝθρώπωΝ. 

Και προσκάΚ€σάμ€νος τον οχΧον €ΐπ€ν αντοίς *Ακον€Τ€ και ίο 
σννί€Τ€• ον το €ΐσ€ρχόμ€νον €Ϊς το στόμα κοινοί τον αν- 1 1 
θρωπον^ αΚΚα το €κπορ€ν6μ€νον €κ τον στόματος τοντο 
κοινοί τον ανθρωπον, Ύοτ€ προσ€\θόρτ€ς οι μα- ΐ2 

θηταΐ Χίγονσιν αντω Οιδαί δη οι Φαρισαίοι άκονσαντ€ς 
τον Χόγον €σκαν8α\ίσθησαν ; ο 8ε αποκριθείς €ΐπ€ν Πάσα 13 
φντ€ία ην ονκ ίφντενσεν 6 πατήρ μον 6 ουράνιος εκρι- 
ζωθήσ€ται, αφ€Τ€ αντονς* ^τνφΧοί είσιν 68ηγοΓ' τνφΧος 14 
δε τνφΧον ϋιν ό8ηγη, αμφότεροι εΙς βόθννον πεσονν- 
ται, ^Αποκριθείς δβ ό Τίετρος ειπεν αντφ Φρά- 15 

σον ημΐν την παραβοΧήν, 6 δί ειπεν *Ακμην και νμεΐς ι6 
ασννετοι εστε ; ον νοε1τ€ οτι παν το εισπορενόμ€νον €ΐς 17 
το στόμα εΙς την κοιΧίαν χωρεί και εις άφεΒρώνα εκβάλτ 
Χεται; τα 8ε εκπορενόμενα εκ τον στόματος εκ της καρ- ζ8 

6 ρόμον 14 οΒιιγοί ιίσιν τνφλοί [τυφλών] 32 €κραξ€ν \ νί^ XV ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 37 

19 Ιίίας €ζ€ρχ€Τ(ΐι, κάκ€Ϊνα κοινοί τον ανθρωπον. €Κ γεφ της 
καρϋαε ίζίρχονταχ διαλογισμοί πονηροί^ φόνοι, μοιχύοί^ 

9ο πορψ€Μΐ^ κλοπαί, '^^υδορχιρτυρίαι, βΚασφημίαι, ταντά 
ίστι» τα κουκΛντα τον ανθρωπον, το Βί άνίπτοις χ€ρσΙν 
φαγ€ΐν ου κοινοί τον ανθρωπον, 

21 ΚαΙ €ζ€\θων €Κ€Ϊθ€ν 6 ^Ιησούς άρ€χωρησ€ν €ΐ( τα μίρη 

22 Ύνρου και Σιδωνος. Κα\ ιδαυ γυνή Χανοραία απο των 
ορίων €Κ€ίνων €ζ€\θουσα ^€κραζ€ν^ Χίγουσα *Ε\4ησ6ν μ€, 
κύρΐ€ ^υϊος^ Δαυ€ίδ' ή θυγότηρ μου κακώς δαιμονίζ€ται* 

ζζ ο α ουκ άπ€κρίθη αύτη Χόγον. κα\ προσ(\θόντ€ς οΐ ματ 
Θιγταί αυτού ήρωτουν αύτον \€γοντ€ς *Από\υσον αύτην, οτι 

24 κράζει οπισθ€ν ημών, 6 δ€ άποκριθ€\ς €ΐπ€ν Ουκ απ€(ΓΓά- 
λΐ|ν €4 μη €ΐς τα πρόβατα τα άποΧωΧστα οίκου *1σραήλ. 

2$ ^ ^ ίΧθουσα προσ€κνν€ΐ αύτφ Χίγουσα Κύρΐ€, βοήθ€ΐ μοι, 

26 ο ^ άποκριθ€\ς €Ϊπ€ν Ουκ ίστιρ κάλον Χαβ€Ϊν τον Άρτον 

27 των τίκρων και βαΧ€Ϊν τοις κνναρίοις. η δ€ €ΐπ€ν Ναί, 
κύρΐ€, κάί [γαρ] τα κυνάρια ίσθΊ^ι απο των ψιχίων των 

28 πυττόντων άπο της τραπέζης των κυρίων αύτων. τότ€ 
άποκριθ€ΐς 6 ^Ιησούς €Ϊπ€ν αύτ^ *Ω γυναι, μεγάΧη σου ή 
1Γ«<ΓΓ45• γ€νηθητω σοι ως θ€λ€ΐς. κα\ ιάθη ή θυγότηρ 
αύτης άπο της ώρας ίκ^ίνης. 

29 ΚαΙ μ€ταβας €Κ€ΐθ€ν 6 *Ιησους ^Χθ€ν πάρα την θάλασ- 
3^ σορ της ΤάΧιΧαίας, κα\ άναβας €ΐς το ορός €κάθητο €Κ€Ϊ• και 

προσηΧθον αντφ οχΧοι πολλοί €χοντ€ς μ€& εαυτών ^χωΧούς, 
κυΧΧους, τυφΧούς, κωφούς,^ και ετέρους ποΧΚούς, και 
€ριψαν αύτοΐβς πάρα τους πόδας αντοΰ, κάί €θ€ρόπ€υσ€ν 

31 αντίίυς• ωστ€ τον οχΧον θαυμάσαι βΧίποντας κωφούς 
'^αλίΛντας^ ^ κα\ χωΧούς π€ριπατουντας κα\ τυφΧούς )8λ£- 

32 ποντας' καί ^ίδόζασαν^ τον θ€Ον *ΙσραηΧ. *0 
ϋ ^Ιησούς προσκαλ€σάμ€νος τους μαθητας αύτοΰ €ΐπ€ν 
ΧπΧαγχνίζομαι €πι τον οχΧον, οτι {τ^δη] ήμίραι τρίΊς 
προσμίνουσίν μοι και ουκ ίχουσιν τι φάγωσιν κα\ αττο- 
Χυσαι αυτούς ι^στ€4? οι; θίΧω, μη ποτ€ 4κΚυθώσιν €ν τγι 

3^ \Λ 31 τονς ό,\λονς | ακούονται | κι/λλοΐ'9 ύγι«Γς | €^6ζαζθ¥ 38 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χν χνι 

οδ^. κα\ \€γουσιν αντφ οι μαθηταί Τί6θ€ν ήμΐν €ν ίρημίξ^. 33 
ίρτοί τοσούτοι, ωστ€ χορτάσω, οχΚον τοσούτον ; καΐ \€γ€ΐ 34 
αυτοΐς ο *1ησονς Πόσους αρτον£ €χ€Τ€ ; οί &€ €ίπαν Έτιτά, 
κα\ οΚίγα Ιχθνδκΐ• καΐ παραγγ€[Κα£ τφ οχΚ(^ άναπ€σ€Ϊρ 35 
€7Γΐ τηρ γην €\αβ€Ρ τους {τττά άρτους και τους Ιχθύας και 36 
€υχαριστησας €κΚασ€ν κα\ 4818ου τοις μαθηταΐς οΐ δί μα- 
θηταί τοις ίχΚοις. και Ζφαγορ π€αη•€ς κα\ ίχορτάσθησαν^ 37 
και το π€ρισσ€υορ τώρ κΚασμάτωρ ^ραρ €7Γτά σφυρϋας 
πληρ€ΐς. οι δβ ίσθίορτ^ς ^σαρ ^ Τ€τρακισχίΚιοι αρδρ^ς χω- 38 
ρ\ς ^γυραικώρ καϊ παι8ίωρ\ ΚαΙ άποΧύσας τους οχΧους 39 
€ρ4βη €49 το πΧοΐορ^ κα\ ^θ€Ρ €Ϊς τα όρια Μαγαδάρ, 

Κα\ προσ€Χθόρτ€ς [οί] Φίψισαΐοι κα\ ΣαδΒουκαΐοι πβι- χ 
ράζορτ€ς ^^ττηρωτησαρ* αύτορ σημίΐορ €Κ του ουρανού ίπι- 
ίί€Ϊζαι αύτοΐς. 6 8ε αποκριθείς €ΐπ€Ρ αύτοΐς ^Οψίας γερο- α 
μ€ρης Χίγ€Τ€ Ευδία, ττυρράζει γαρ 6 ουρανός• κα\ πρωί 3 
Σήμ€ρορ χ€ΐμωρ^ πυρράζει γαρ στυγράζωρ 6 ουρανός, το 
μ€Ρ πρόσωπορ του ουρανού γινωσκ€Τ€ 8ιακρίν€ΐν^ τα 84 
σημ€Ϊα των καιρών ου δύνασθε.]^ Τ€Ρ€α πονηρά κα\ μοι- 4 
;(αλί£ ξτημειορ €πιζητ€Ϊ^ και σημεΐορ ου 8οθησ€ται αύτ§ 
€1 μη το σημ€Ϊορ *Ιωι/α. και κατείΧιπωρ αυτούς άττηΧ" 
θ€Ρ, Και €Χθόρτ€ς οι μαθηταΙ €ΐς το πέραν $ 

ίπεΧάθορτο ^Αρτους Χαβ€Ϊρ\ ο δί *Ιησους €ΐπ€Ρ αύτοΐς 6 
*Ορατ€ κα\ προσέχετε άπο της ζύμης τώρ Φαρισαίωρ καϊ 
Σα88ουκαίωρ. οί 8ε διεΧογίζορτο ερ εαυτοΐς Χεγορτες οτι η 
"Κρταυς ουκ εΧάβομερ. γρούς 8ε ο ^Ιησούς ειπερ Ύί διαλο- 8 
γίζεσθε ερ εαυτοίς^ όΧιγόπιστοι^ στι άρτους ουκ έχετε; 
οϋπω ροεΐτε, ού8ε μρημορεύετε τους πέντε άρτους τών 9 
πεντακισχιΚίων και πόσους κοφίνους εΧάβετε ; ού8έ τους ίο 
€9ΓΓα Αρτους τών τετρακισχιΚίων και πόσας σφυρίδας εΧά" 
βετε; πώς ου νοείτε οτι ου περί άρτων ειπον ύμΐν; προσ- ιι 
ίχετε 8ε άπο της ζύμης τών Φαρισαίωρ κα\ Σα88ουκαίωρ. 
τότε συνηκαν οτι ουκ ειπεν προσεχειν άπο της ζύμης [τών ΐ2 
Λρτων] άΚΧά άπο της 8ι8αχης τών Φαρισαίων κα\ Σαδ- 

38 «9 Ι ηαιΒίων καΧ γυνοΛκών ζ ίπηρωτων $ λαβ€'ίν άρτους XVI ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 39 δουκαίων. 

13 *ΈΧΘων α 6 *Ιησούς €ΐς τα μ€ρη Καισαρίας της Φιλιττ- 
ηου ήρωτα τους μαθητας αντου Χίγων Τίνα Χίγουσιν οΐ 

14 3ρθρωποι €Ϊν€ΐι τον υίον τον άνθρωπου ; οΐ δε €ίπαν Οί μίν 
*1ωά»η]ν τον βαπτιστην^ δλλοι δε Ήλβιαι/, €Τ€ροι δ€ *ΐ€ρ€- 

15 μία¥ ή ίνα των προφητών, λεγβι αύτοΐς *Υμ€Ϊς δ€ τίνα μ€ 
ι6 λ€^€Τ€ €ίναί ; άποκριθ€ΐς δί Σίμων ΤΙίτρος €Ϊπ€ν Συ έΙ 6 
Χ7 χριστός 6 νιος του θ€ου του ζώντος, αποκριθείς δ€ ό 

^ΙησχΛς €ΐπ€ν αύτψ Μακάριος €4, Σίμων Βαριωνα^ οτι σαρξ 
κάί αίμα ουκ άπεκάλυψεν σοι αλλ* ό πατήρ μου 6 €ν [τοΐς^ 

ι8 ούρανοις* κάγω 84 σοι \4γω δτι συ €? Ώίτρος^ και €π\ 
ταύτη τη πέτρα οΙκοδομήσω μου την ίκκΚησίαν^ και πνΚαι 

19 αδου ου κατισχύσουσιν αύτης* &ωσω σοι τάς κΚεΐδας της 
βασιλείας τών ουρανών^ και ο ίαν δήσης €πι της γης 
εσται δεδεμίνον εν τοις ούρανοϊς^ κα\ ο εαν Χύσης επι της 

9ο γης εσται ΧεΧυμενον εν τοις ούρανοίς, Ύοτε ^επετίμησεν^ τοις 
μαΰηταΐς ίνα μηΒενϊ εΊπωσιν δτι αυτός εστίν 6 χριστός. 31 ΑΠΟ ΤΟΤΕ ήρζατο ^Ιησούς Χριστός δεικνύειν τοις 
μαθητϋίις αντου στι ^εΐ αυτόν εις ^ΙεροσόΧυμα απεΧθεΐν και 
ποΧΧα παθεΐν από τών πρεσβυτέρων καϊ αρχιερέων και 
γραμματέων κα\ άποκτανθηναι και τη τρίτη ήμερα εγερθή" 

33 ναι. και προσΧαβόμενος αυτόν ό Ιίετρος ήρζατο επιτι- 
μαν αύτφ Χεγων^ "ίλεως σοι, κύριε' ου μη εσται σοι 

33 τούτο, ό θί στραφείς ειπεν τω Πβτρ^ Υπάγε οπίσω μου^ 
Σατανά* σκάν^αΧον ει εμού, οτι ου φρονείς τα του θεού 

34 αλλά τα τών ανθρώπων. Τότ€ [ό] ^Ιησούς 
ειπεν τοις μαθητοίς αύτου ΕΪ τις θεΧει οπίσω μου εΧθεΐν, 
άπαρνησάσθω εαυτόν Κ€ΐι άράτω τόν σταυρόν αυτού καϊ 

25 άκοΧουθείτω μοι. ος γαρ εαν θεΧη την ψυχήν αύτου 

σώσαι άποΧέσει αυτήν ος δ' αν άποΧεση την ψυχήν 

36 αντου ένεκεν εμού εύρήσει αυτήν, τι γαρ ωφεΧηθήσεται 

3θ 6ί€(Γηίλατο 22 λίγα αντψ επίτιμων 40 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χνι χνιι 

άνθρωπος ίίχν τον κοσμον όλον Κ€ρίίήση] την ϋ ψυχην 
αντου ζημΛωθγι; η τί δωσ€ί Ανθρωπος άντάΧΧαγμα της 
ψνχής αντου ; μ€λλ€ΐ γαρ ο νΙος τον άνθρωπου ϊρχ^σθαι 27 
€1^ τρ ^όζ^| τον πατρός αντον μ€τα των άγγίλων αντον^ καϊ 

τΟΓ€ Λπολώοει εκ^οτψ κατ^ τήΝ πρ&ΣΐΝ Λγτογ. αμην^ 

\€γω νμΐν δτι €Ϊσίν τίν^ς των ώδ€ ίστωτων οΐτιν€ς ου μη 
γ€νσωνται θάνατον €ως αν ΐδωσιν τον νίον τον άνθρωπον 
€ρχόμ€νον €ν τ^ βασί\€ΐψ αντον. 

Κάί μ€& ημίρας €ξ παρ<ιΚαμβάν€ΐ 6 ^Ιησούς τον Π^- χ 
τρον κα\ ^ *ΐάκωβον κα\ *1ωάνην τον άδ€\φ6ν αντον^ και 
άναφ4ρ€ί αντονς €ΐς ορός ν\Ιηι\6ν κατ Ιδίαν, καϊ μ€Τ€μορ' 2 
φωθη Ιίμπροσθ€Ρ αντών, κα\ ^Χαμψ^ν το πρόσωπον αντου 
ως 6 ηλιος^ τα δε ιμάτια αντον €γ€ν€Τ0 \€υκίί ως το φως. 
κα\ Ιδού ύφθη αύτοΐς Μωνσ^ί καϊ Ήλβια; σνι/λαλονιηΓ€( 3 
μ€τ αύτου. άποκριθ€\ς δέ 6 ΤΙίτρος €ΐπ€ν τφ ^Ίησοΰ 4 
Κνρΐ€, καλοί/ €σΎΐν ήμας ωδ€ €ΐναι• €ΐ θ€λ€ΐς^ ποιήσω ωδ€ 
^τρ€Ϊς σκηνάς\ σόι μίαν κα\ Μωνσ€Ϊ μίαν καΐ ^Ηλβ/α μίαν. 
€τι αντον ΧείΚονντος ϊδον ν€φ€\η φωτινη €π€σκίασ€ν $ 
αντονς ^ κα\ ιδον φωνή €Κ της ν€φ4λης Χ€γονσα Οντός 
ίστιν 6 νιος μον 6 αγαπητός^ 4ν ω €νδ6κησα' άκον€Τ€ 
αντον. καϊ άκονσαντ€ς οι μαθηται Ζπ^σαν ίπΧ πρόσωπον 6 
αύτων καϊ έφοβήθησαν σφόδρα, και προσηΚθ^ν ο Λησονς η 
Και ωΙτόμ€νος αντών €ΐπ€ν *Έγ4ρθητ€ καΐ μη φοβ€Ϊσθ€. 
€πάραντ€ς δί τονς οφθαλμούς αντών ονδ€να €ΐδον 6ΐ μη 8 
αντον^ ^ίησονν μόνον. Και καταβαινόντων αντών €κ τον 9 
ϋρονς €ν€Τ€[Κατο αντοΐς ό *1ησονς λίγων Μι/δ€ΐ/ι €Ϊπητ€ το 
όραμα €ως ον ο νιος τον άνθρωπον €Κ νεκρών ^€γ€ρθ^^. 
Κα\ ίπηρώτησαν αντον οι μαθηται λίγοντες Τι ονν οι ίο 
γραμματείς λεγονσιν 8τι ^Ηλείαν δεΐ ελθεΐν πρώτον; ο §€ ιι 
αποκριθείς ίίττβν *Ηλ€ίΑ€ μεν έρχεται καϊ ΑΠΟΚΑΤΑΟτήοεί 
πάντα* λέγω δε ύμίν δτι *Ηλ€ΐαΓ ηδη ηλθεν, καΐ ουκ επε• ΐ2 
γνωσαν αντον άΚλά εποίησαν εν αντ^ όσα ηθέλησαν όντως 
καϊ ο υιοί τον άνθρωπον μέλλει πάσχειν υπ* αυτών, τότε 13 

τ τ^ 4 <^κηνάς τρβις 8 τον 9 Λνασ-τιι ι ζ πασχβι 17 [τ<^€] άποκριθ€ίς XVII ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 41 

σνρηκορ οΐ μαθηταί οτι π€ρ\ *1ωάνου τον βαπτιστον €ΐπ€ν αύτοί^. 14 Και ΐΚθάΐβτων προ^ τον οχλον προσηλθ€ν (ΐύτφ &ΰρω- 

15 πο£ γαρυπ€τωρ αύτορ και Χεγων Κι;ρΐ€, ίΚέησάΐβ μου τορ 
νίότ, στί σ€\ηίηάζ€ται κάί Κ(ΐκώς ^€χ€ΐ^, ποΧΚάκι^ γίφ 

έ6 9'ίπτ€ί €ΐς το πνρ και ποΧΚάκί^ €ΐς το νδωρ' και προσ^ 
η9€γκα αυτόν τοΪ£ μαθηταΐς σον, και ουκ ήδυνηθησαρ 

17 ανταν ^ροητα/σαι. ^άποκριθ€ΐε δί^ 6 *Ιησονς €Ϊπ€ν ^Ω 
γ€ν€α ίπιστο^ και 6ΐ€σΎραμμ€νη, €ω£ π6τ€ μ^β" ύμων 
ίσομαι; ίω^ π6τ€ ορίζομαι υμών; φ€ρ€Τ€ μοι αυτορ <$&€. 

ιΒ καί €ΐΓ€τίμησ€Ρ αύτφ 6 *Ιησονς^ και €ζη\θ€Ρ απ αντοΰ 
το ίαιμοριορ' και €θ€ραπ€νθη 6 παϊς άιτο της ύρας 

19 €Κ€ίρης. ΤΟΓ€ προσ€\θόρτ€ς οι μαθηταί τφ 'ίησον 
κατ ίοιορ €ίπαρ Αια τι ημ€ΐ£ ονκ ηονρησημ€Ρ €κΡαΑ€ΐρ 

9ο αυτό ; 6 α \€γ€ΐ αύτοΐς Δια τηρ οΚιγητιστίορ νμωρ* 
άμηρ γαρ Χέγω νμιρ^ ίαρ €χητ€ πίστιρ ως κόκκορ σιροτ 
π€ως^ ίρ€ΐτ€ τφ ορ€ΐ τοντ(^ Μ€τάβα €ρΘ€Ρ €^€4, καΐ μ^τα- 
βήσεται^ καί ονϋρ ΰΛυρατησ€ΐ νμιν. 

η Σ%Η7τρ€φομ€Ρωρ ϋ αύτώρ €Ρ τί} Γαλιλαία €ΐπ€Ρ αύτοΐς 
6 ^Ιησούς Μ€λλ€4 ο νιος του άρθρωττου παρα^'Λοσθαι €ΐς 

23 χείρας άρθρίύπωρ^ και άποκτ€Ρουσΐρ αύτόρ, κα\ τη τρίτη 
ήμ€ρψ ^€γ€ρθησ€ταΡ. καΐ (λυττηθησαρ σφοδρά. 

24 ^ΈΧΘορτωρ α αύτώρ €ΐς Καφαρραούμ προατηΧθορ οΐ τα 
ϋίΐίραχμα \αμβάρορτ(ς τψ Τΐίτρω κα\ €ΐπαρ Ό ^ώάατκαΚος 

9$ νμωρ ου τβλβΓ τα δίδραχμα ; λ/γβι Ναι. κα\ ίΚθορτα 
€ΐς τηρ οικιαρ προ4φθασ€Ρ αντορ 6 *Ιησονς Χίγωρ Ύι σοι 
^οκ€ΐ^ Σίμωρ ; οί βασι\(ΐς της γης άπο ^τίρωρ Χαμβά- 
ρσυσι» τίΚη η κηρσορ ; άπο τώρ υΐώρ αύτώρ η απο τώρ 
36 αΧλοτρίωρ ; €ΐπ6ρτος 64 'Ατγο τώρ άΚΚοτρίωρ, Ζφη αύτώ 6 
»7 ^^ψτοΐυς 'Άραγ€ €λ€νθ€ροί €ΐσιν οί υιοί• Ιρα δί μη σκορ- 
6αλίσωμ€Ρ^ αυτούς^ πορ€υθ€\ς €ΐς θαΚασσαρ βάΚ^ ίγκι- 
στρορ και τορ άραβάρτα πρώτορ ιχθυρ !ρορ^ καΐ άροίξας 

23 αΜίβη^στται 25 €ΐσ'€ΚΘ6ντα \ τίνος 27 σκαν6αλίζωμ€ν 42 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χνιι XVIII 

το στόμα αντον €νρήσ€ΐ,£ στατηρα* €Κ€ίνον Χαβωρ δος αντοις άντι 6/χον κάί σον. *Έρ €Κ€ίνΐ) ^ τ^ ωρ^ προσηΚθον οΐ μαθητάί τ φ *Ιησοΰ λ€- χ 
γοντ€ς ΤίΓ αρα μείζων ίστίν €ν τ^ βασιλβ/α των ονρορών; 
και προσκάΚ€σάμ€νο£ παώΐορ €στησ€Ρ αντο €Ρ μέσω αντώρ -2 
και €Ϊπ€Ρ *Αμην \4γω νμΐν^ €αρ μη στραφήτ€ καΐ γέρησθ€ 3 
ω^ τα παώία^ ου μη €ΐσ4Χθητ€ €ΐ£ τηρ βασιλβ/αν τώρ ούρα- 
ρώρ, οστΐ£ ονρ ταπ€ΐρωσ€ΐ ίαυτορ ω^ το παώίορ τουτο^ ουτός 4 
€στιρ ό μ^ίζωρ ίν τγι βασΐΚ€ία τώρ ουρανών κα\ ος έορ 5 
ϋξητοΛ ίρ παώίορ τοιούτο €πΙ τφ ορόματί /χον, €μ€ δί- 
χ€ταΐ' ος δ* αρ σκαρδείΚίσΐ} €ρα τώρ μικρών τούτωρ τώρ 6 
πισΎ€νόντων €ΐς ίμί^ σνμφέρ€ΐ αύτψ ΐνα κρ€μασθτΙ μν\ο%' 
όνικο£ π€ρΙ τον τράχηΚον αύτον και καταποντισθί} €ν τφ 
π€\άγ€ΐ της θαΧασσης, ΟυαΙ τώ κόσμφ άπο τών σκαν^ά- η 
\ων* ανάγκη γαρ ίΚθίΐν τα σκάνδαΚα^ πληρ ούαΐ τφ 
άρθρωπφ δι ου το σκάν8α\ον €ρχ€ται. Έΐ $6 8 

ή χ^ίρ σον η ο πους σον σκαν8(ΐΚίζ€ΐ σβ, €κκοψον αν- 
τον και βάΚ€ άπο σον* κάΚόν σοι Ιστιν €ΐσ€λθ€Ϊρ €ΐς 
τηρ ζωηρ κνΧΚορ η χω\όρ^ η 8ύο χ€ΐρας η &ύο πό&ας 
έχοντα βΚηθηναι €ΐς το πνρ το αΐωνιον, κα\ €400-9 
φθ(ΐΚμ6ς σον σκαν8άΚίζ€ΐ σ€, €^€λ6 αντον καϊ βάλ€ άπο 
σον• κάΚόν σοι €στιν μονόφθαΧμον €ΐς την ζωην «ίσ^λ- 
θ€Ϊν^ ή Βνο όφθαΧμονς (χ(^α β\ηθην(ΐι €ΐς την γ€€νναν 
τον πνρός. *Ορατ€ μη καταφρορησητ€ €ρ6ς τώρ ίο 

μικρώρ τοντωρ^ λβγω γίψ νμιρ δτι οΐ αγγ€\οι αντώρ ^€ρ 
ονραροίς^ δια παντός βΧίπονσι το πρόσωπον τον πατρός 
μον τον €ν ονρανοΐς, τί νμΐν 8οκ€Ϊ ; 4αρ γέρηταί τιρι ΐ2 
άρθρωπφ ίκατορ πρόβατα καΐ πΧαρηθη ίρ €ζ αντώρ^ ονχΐ 
άφήσ€ΐ τα €Ρ€ρήκορτα έρρύα €πι τα &ρη καϊ πορ€νθ€\ς 
ζητ€Ϊ το π\ανώμ€νον ; κα\ €αρ γέρηται ^νρ^ιρ αντό^ αμηρ 13 
λβγω νμιρ δτι χαίρει €7Γ* αι/τφ μίίΚΚον η ίπΧ τοις ίρ^ρη- 
κορτα €ρρ4α τοις μίι π€π\αρημίροις. όντως ονκ Ζστιρ 14 
θέλημα €μπροσθ€Ρ τον πατρός μον^ τον €Ρ ούρανοίς Ινα 

τ θ^ ζο [βν τω ουρανί^] 14 τον ηατρΐός υμών XVIII ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 43 

15 άπολιρ-αι ίν των μίκρων τούτων. '£^ δ€ 

άμαμτήαηι 6 άΙί€\φός σον, ΰπαγ€ ΤΚ€γζον αύτον μ,€ταξν 
σου κ(ά αυτόν μόνου, ίάν σου άκονση^ €Κ€ρδησας τον 

ι6 άϋ€\φάν σου• €(ΐν δβ μη άκουσχι^ παραλαβί ^μ€τα σου ίτι, 

ίνα η Ιΐνο'^^ Ινα επί οτοΜΑτοο λγο ΜΑρτγρωΝ η τριώΝ 

17 ΟΤΑθή π&Ν ^ΗΜΛ* €αν δ€ παρ€ΐκούσ]^ αντών^ (Ιπον τ^ €«- 
κΧησίψ* €άρ &€ «αϊ της €ΚκΚησία£ παράκουση, €(ττω σοι 

χ8 ωσν€ρ 6 εθνικός κα\ ο τ€\ωνη£. *Αμην Χίγω 

νμίν^ 3σα βάι^ ίήσητ€ €πί της γης ίσται δ€δ€μ€να €ν 
ονρ€»νψ κα\ οσα €αν λν(η}Τ€ ίπΧ της γης βσται \€\υμ€να 

19 €ν ονραρφ. Πάλιι^ [^Μ^ΐ'] λβγω ύμΐν οτί (άν Βύο συμ- 
φωνησωσιν ίζ υμών €π1 της γης π€ρ\ πεαττος πράγματος 
ου €αν αιτησωνται^ γ€νησ€ταί αύτοϊς ηαρα τον πατρός 

αο/Αον του €ν ονρανοΐς. ον γάρ €ΐσίν δνο ή τρ€Ϊς σννηγμέ' 
νοι €ΐς το €μ6ν ίνομα^ €Κ€Ϊ €ΐμ\ €ν μέσψ αντών. 

η Τότ€ προσ€\θών 6 ΊΙέτρος €ΐπ(ν [αντφ] Κυρΐ€, ποσάκις 
άμαρτησ€ΐ €ΐς €μ€ 6 άΙίίΧφός μον κα\ αφήσω αντφ; ίως €- 

» ντάκις ; \ίγ€ί αντφ ο *1ησονς Ου Χίγω σοι €ως ίπτάκις αλλά 

33 ί^^ ίβδομηκοντάκις ίπτά. Δια τούτο ώμοιωθη ή βασιΚ^ία 
των ονρανων άνθρωπφ βασιΚ€Ϊ ος ήθ€\ησ€ν σνναραι λό- 

24 γον μετά των δούΧων αντον• άρζαμένου δέ αντοΰ συναί- 
ρ€ίν προσήχθη €ΐς αντφ όφ€ΐΧ€της μυρίων ταλάντων. 

35 πή €χοντος δ€ αντον άπο8ονναι €Κ€Χ€νσ€ν αντον ό κύριος 
9'ραΒηναι καΐ την γυναίκα και τα τέκνα κα\ πάντα οσα €χ€ΐ^ 

36 καί αποδοθηναι. πεσων ονν 6 ίονΧος προσ€κνν€ΐ αντφ 
Χέγων Μακροθύμησον €π €/ϋο/, και πάντα αποδώσω σοι. 

37 €ΓπΧαγχνισθ€ΐς δί ό κύριος τον ΒούΧον [€Κ€ΐι/ου] άπ€λνσ€ΐ' 
3β αύτόν^ κα\ το Βάνιον άφήκ€ν αντφ. €ζ€Χθών δβ ό δούλοι 

€Κ€ΐνος €νρ€ν €ΐ/α των σννδονΧων αντον ος ύφ€ΐΧ€ν αντφ 
€κατ6ν ^ηνάρία^ καΐ κρατησας αντον €πνιγ€ν Χέγων *Από- 

39 ί^ς €? τι οφ€ΐΧ€ΐς. π€σών οίν 6 σύν8ονΧος αντον παρ€κά- 
Χ€ΐ αντον Χέγων Μακροθύμησον 4π* έμοί, καΐ αποδώσω 

30 σοι. 6 &€ ονκ ίιθ^Χ^ν, αλλά άπ€Χθών €)3αλ€ΐ/ αντον €ΐς 

ι6 €71 €να ^ 5νο μ€Τϋί σον 44 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χνιιι χιχ 

φνλακην €ως άπο&ώ το οφ€ΐ\όμ€ΡθΡ. 18όρτ€£ ουν οΐ συν ^ι 
ίουΚοί αυτόν τα γ€ρόμ€να ίΚνπηθησαν σφόδρα, κα\ €λ- 
Θ6ρτ€£ δί€σόφησαρ τφ κυρίω ίαντων πάντα τα γ€νόμ€να. 
τότ€ προσκ(ΐΚ€σάμ€νο9 αύτον 6 κύριος αύτον \€γ€ί αντώ 32 
Δονλ€ πονηρέ, πασαν την 6φ€ΐΚην €Κ€ίνην άφήκά σοι, 
€π€ΐ π€φ€κάΚ€σάς /χ€• ουκ €^€1 καΐ σε ίλ^ήσαι τον συν- 33 
δούλοι/ σον, ώ^ κάγώ σέ ήΧίησα ; καϊ όργισθ€ΐς 6 κύριος 34 
αύτον παρ€8ωκ€ν αύτον τόΐς βασανισταις ίως [ου] αττοδώ 
παν το 6φ€ΐΚϋμ€νον. Οντως και ό πατήρ μου 6 ουράνιος 35 
ποιησ€ΐ ύμΐν €αν μη άφητ€ ίκαστος τω ά8€λφφ αύτον άπο 
των καρδίων ύμων. 

Και €γ€ν€το δτ€ €Τ€\€σ€ν ο ^Ιησούς τονς Χόγονς τού- τ 
τους, μ€τηρ€ν άπο της ΤάΚιΧαίας κα\ η\θ€ν €ΐς τα όρια 
της ^Ιονδαιας πέραν τον *1ορδάνον. και ήκοΚούθησαν ούτω 2 
οχ\οι ποΧΚοί, και €θ€ρόπ€νσ€ν αύτονς €Κ€Ϊ. 

Και προσηΧθαν αύτω Φαρισαΐοι π€ΐράζοντ€ς αύτον κα\ 3 
\€γοντ€ς Ει ΐζ€στιν άποΚνσαι την γνναΐκα αύτον κατά 
πασαν αΐτίαν ; 6 δί άποκριθ^Χς €ΐπ€ν Ούκ άνίγνωτ^ οτι 4 
ό κτίσας απ άρχης λρ€€Ν ΚΑί θήλγ €ποίΗ€€Ν Αγτογο 

ΐταΐ €17Γ€Ι/ *Έν€ΚΑ ΤΟγΤΟγ ΚΑΤΑλείψ€Ι ΑΝθρωΠΟΟ ΤΟΝ 5 
ΠΑτέρΑ ΚαΙ τήΝ ΜΗτέρΑ ΚαΙ ΚΟλλΗθί^ΟεΤΑΙ ΤΗ ΓΥΝΑΙκΙ 

Αγτογ, καΙ Ιοονται οΙ λγο εΐο ΟΑρκΑ ΜίΑΝ ; ωστ€ ούκίτι β 

€ΐσ\ν δύο α^α σαρξ μία' ο ονν 6 θεός συνίζ^υξ^ν άνθρω- 
πος μη χωριζίτω. Χέγονσιν αύτω Τί ονν Μωνσής «νετειλα- γ 

το λογΝΑί ΒιΒλίοΝ ΑποοτΑοίογ καΙ ΑπολγοΑΐ ^ ; \€γ€ΐΒ 

αύτοΐς οτι Μωνσης προς την σκΚηροκαρδίαν υμών έπέ- 
τρ€ψ€ν ύμΐν άποΧνσαι τας γνναΐκας υμών, απ* αρχής δί ού 
γ€γον€ν όντως. ^Χέγω δέ ύμΐν οτι ος αν άπο\ύση την γυ- 9 
ναΐκα αύτον μη €π\ πορν€ία και γαμήσι] αλΧην μοιχαται,^ 
Χέγονσιν αύτω οι μαθηταί Ει όντως έστιν ή αιτία τον αν- ίο 

7 αντην 9 ^^Υ^ ^^ νμΓν, ^ αν άπολύσγι την γυναίκα αύτον παρ€Κ7^ 
λι$γον ηορν€ίας^ ιτοιβΓ αυτήν μοιχ^υθήναί, καϊ 6 άπολ^λυμίνην γαμησας 
μοιχηται 14 αντοΓς 17 η^ρι^οΌΐ' 1 8 Ποίας; φησίν, \ €ΐπ€ν XIX ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 45 

XI θρωπου μ^τα της γυΡίοκός^ ου σνμφίμ^ι γεψ,ησΜ. ό δ€ €ΐ- 
7Γ€ν αντοΐς Ον πάντ€£ χωροΰσι τον λόγοι/, αλλ* οΐς ^ϋοταί* 

12 €ΐσί» γαρ €ννονχοι οΐτιν€£ €Κ κοιΚίας μητρός €γ€ννηΰησαρ 
οντως^ καΐ ^ΙσΙν €νρονχοί οΐτίΡ€ς €υνονχίσθησαν νπο των 
άνθραίπων^ κα\ €ΐσ\ν €ννον\οι οΐτίν€ς ευνούχισαν εαυτούς 
λα την βασΐΚείαρ των ουρανών, ό δυνάμενος χωρείν χω- 
ρείτω. 

13 Ύστε προσηνεχθησαν αύτω παιδία, ίνα τάς χείρας 
επιΰ^ αύτοΊς καΐ προσεύξηταί' οί δε μαθηταΐ επετίμησαν 

14 αντοίς. ο δε Ιησούς ειπεν Αφετε τα παίδια και μη 
κωΧύετε αυτά ελθεΐν προς με^ των γίφ τοιούτων εστίν 

15 ή βασιΚεία των ουρανών, και επιθεΧς τας χείρας αύτοΐς 
επορεύθη εκείθεν. 

\6 Και ιδού εις προσελθών αύτω ειπεν ΑώάσκείΚε^ τι 
17 αγαθόν ποιήσω ΐνα σχώ ζωην αιωνιον ; 6 8ε ειπεν αύτω 

Τι με έρωτας περί του αγασου ; εις ε(ττιν ο αγαθός* ει δε 
ι8 θέλεις εΙς την ζωην εΙσεΧθεΐν^ ^τηρει^ τας εντοΧάς. ^Χεγει 

αντψ Ποιας;^ 6 δε ^Ιησούς ^εφη^ Ύό Ογ φΟΝεγοείΟ, Ογ 

19 Μοιχεγοειο, Ογ κλέψειο, Ογ ψεγλοΜΑρτγρήοειο, ΤίΜΛ 

ΤΟΝ ΠΑτέρΛ καΙ τήΝ ΜΗτέρΑ, καί ^ΑΓΑΠΗΟείΟ ΤΟΝ 

20 ττλΗοίοΝ αογ ώο οεΛγτΟΝ. λ€γ6ΐ αύτφ ό νεανίσκος 

21 '^ΤαΟτα πάντα ' εφύΧαζα' τί ετι υστερώ ; εφη αύτφ 6 'ΐι;- 

σούς Ει θεΧεις τίΧειος ειναι^ ύπαγε πωΧησόν σου τα υπάρ- 
χοντα και δος [τοΐςΐΐ πτωχοίς^ κα\ έξεις θησαυρον εν ούρανοΐς^ 

22 και δευρο άκοΧούθει μοι. άκουσας δε 6 νεανίσκος τον 

Χσγον [τούτον] άπήΧθεν Χυπούμενος, ^ν γαρ έχων κτήματα 

23 ΐΓολλά. Ό §€ *Ιησους ειπεν τοϊς μαθηταΐς αύτου 

^Αμην Χεγω ύμϊν οτι πΧούσιος δυσκόΧως εΙσεΧεύσεται εΙς 

24 την βασιΧείίΐρ των ουρανών πάΧιν δε Χεγω ^ύμίν^ εύκοπώ- 

τερόν εστίν κάμηΧον δια ^τρήματος^ ραφίδος ^εισεΧθεΙν η 

25 ιτλοιίσιοι^^ εις την βασΐΧείαν του θεού, άκούσαντες δε 

οι μαθηται εξεπΧήσσοντο σφόδρα Χεγοντες Ύίς αρα δυ- 
30 ναται σωθηναι; εμβΧεψας δε 6 ^Ιησούς ειπεν αύτοΐς Παρά 

80 Πλττλ ταντα 2 χ λτγνι 24 νμιν οτι | τμυιτηματος | Ιι^λΘ^-Ιν ^ ιτλονσιον €ίσ€λ$ 46 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χιχ χχ 

ανθρωηοις τούτο αδύνατον ίστνν^ π^ρΑ δ€ θεφ πάντα λγ- 
ΝΑτά. ΤΟΓ€ άποκρίθ€\9 6 Ώ,Έτρος €Ίπ€ν αντφ 27 

*ΐ8ον ήμ€Ϊ£ άφήκαμ€ν πάντα καϊ ήκοΚονθήσαμέν σοι* τί 
αρα €σται ήμίν ; ο δ€ *Ιησονς €Ϊπ€ν αντοις *Αμην \4γω 28 
νμιν οτί νμ€'ί£ οΐ άκολουθήσαντ4ς μοί €ν τ^ παλ«/γ€ν€σ/{ΐ, 
&Γαν καθίοΎΐ 6 υίοί του άνθρωπου ίπ\ θρόνου δόζη^ αύτου^ 
καθησ€σθ€ κα\ '^υμίΐς^ €π\ 6ω6€κα θρόνου^ κρίνοντ€£ τας 
ίωδ€κα φύΚάς του *1σραή\• κα\ πας δστις άφήκ€ν ^οικίας 29 
η αο€Αφου£ η αθ€λφας η πατέρα η μητ€ρα η Τ€κνα η 
αγρούς^ €ν€Κ€ν του 4μου ονόματος^ ποΧΚαπ\ασίονα Χήμ- 
ψ€Τ(α καί ζωην αΐωνιον κΚηρονομήσ€ί. Πολλοί δε έσονται 30 
πρώτοι €σχατοι κα\ €σχατοι πρώτοι. Όμοια γάρ €στιν τ 
ή βασιΚίία των ουρανών άνθρώπω οΙκοδ€σπότη όστις 
€ζηλθ€ν άμα πρωί μισθωσασθαι €ργάτας (Ις τον άμπ€\ώνα 
αύτου• συμφωνησας $€ μ€τά των €ργατων €Κ ίίηνεφίου 2 
τ^ΐ' ήμίραν άπ€στ€ΐΚ€ν αυτούς €ΐς τον άμπίλώνα αύτοΰ. 
κα\ (ξ€\θών π€ρ\ τρίτην (Σραν €^€ν άλλους έστωτας ίν τγι 3 
άγορψ αργούς• καϊ €Κ€ίνοις €Ϊπ€ν *Υπάγ€Τ€ και ύμ€Ϊς €ΐς 4 
τον αμπ€Αωνα^ και ο €αν γι δίκαιον οωσω υμιν οι 0€ 5 
άττηΚθον. πάΚιν [δ€] €ξ€\θών π€ρ\ Ικτην κάί ίνάτην ωραν 
ίποίησ^ν ωσαύτως. π€ρ\ δε την ίνδίκάτην €ζ€\θών €υρ€ν 6 
2λλοι;( €στώτας^ καϊ \€γ€ΐ αύτοΐς Τί <ίδ€ €στηκατ€ οΚην 
την ήμ€ραν αργοί; \4γουσιν αυτω "Οτι ού8€\ς ήμας ίμι- η 
σθώσατο' Χέγ^ι αύτοίς *Υπάγ€Τ€ καϊ ύμύς €ΐς τον άμπ€' 
\ώνα• οψίας δ€ γενομένης Χέγ^ι 6 κύριος του άμπ€λώνος 8 
τω ίπιτρσπκ^ αντου Κάλ^σοι/ τους έργάτας και άπ68ος ^ 
τον μισθον άρζάμ€νος άπο των εσχάτων ίως των πρω^ 
των. €λθόντ(ς δί οΐ π€ρ\ την €νδ€κάτην ^ροα^ ΤΚαβον άνά 9 
δηνάριον. και €λθόντ€ς οι πρώτοι ^νόμισαν οτι π\€ΐον λημ- ίο 
ψοντ(Η• κάί €\αβον [το] άνά δηνάριον κα\ αυτοί. Χαβόν- ι χ 
Τ€ς δί €γόγγυζον κατά του οικοδίσπότου \€γοντ€ς Ούτοι ΐ2 
οΐ €σχατοι μίαν ωραν €ποίησαν^ καϊ ίσους ^αυτούς ημίν^ 
{ποίησας τοις βαστάσασι το βάρος της ήμάρας και τον 

28 αντοί 29 ά5«λφο^ι)...αγρού$ι)οι«ία$ 8 αντοις Ζ2 ι}/χ4ΐ^ αντοι^ XX ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 47 

13 καύσωνα. 6 δβ άποκρίθ^Χς ^€ν\ αυτών €ΐπ€ν^ *Εταφ€, ουκ α- 

14 ϋίκώ σ€' ούχΙ δηναρίου σνν^φωνησάς μοι ; ίρον το σον 
κα\ νπαγ€' θίΧω ^δί^ τούτφ τω €σχάτφ Βουναι ώς κα\ σοί' 

15 ονκ €ζ€στίν μοί ο θίλω ηοιησαι ίν τοις €μοΪ£ ; η 6 οφθάλ- 
χ6 μόί σου πονηρός €στίν δτι €γώ αγαθός €ΐμι, ; Οΰτως ίσον^ ηπ οι €σχατοι πρώτοι καΐ οί πρώτοι έσχατοι. 17 ^ΜίΚΚων δε άναβαίν€ΐν ^Ιησους^ €Ϊς *ΐ€ροσ6Κυμα παρίλα- 
β€ν τους δωδ€κα [μαθητας^ κατ ι8ίαν^ καΐ €ν τγι ό8ω €Ϊπ€ν 

χ8 αι/τοίί *ΐδού άναβαίνομ€ν €ΐς ^I€ροσό\υμα^ κα\ ο υίος του 
άνθρωπου παρα6οθησ€ται τοΙς άρχΐ€ρ€υσιν καΐ γραμματ€ΰ' 

Χ9 σιρ^ καί κατακρινουσιν αύτον [θανότω], κα\ παραδωσουσιν 
αντον τοΙς Ζθν^σιν €ΐς το €μπαΐζαι καΐ μαστιγώσ<Η κα\ 
σταυρώσαι^ και τί} τρίτγ! ήμίρα ^€γ€ρθήσ€ταΡ. 

3ο Ύότ€ προση\θ€ν αύτ^ ή μήτηρ τών υΙών Ζ€β€Βαίου μ€τά 
των υιών αύτη ς προσκυνούσα κα\ αιτούσα τι ^αττ'"* αύτον. 

21 ό δί €Ϊπ€ν αύτη Ύί ΰ€Κ€ΐς; ^\€γ€ΐ αύτφ^ Έϊπί ίνα 
καθίσωσιν ούτοι οι δυο υιοί μου €ΐς €κ δ^ζιών καϊ €Ϊς €ζ 

23 €ύωνύμων σου €ν τγι βασιΚ^ία σου, αποκριθείς δ€ ο 
'ΐι^σοΟί €ΐ7Γ€ν Ούκ οΐδατ€ τί αϊτ€Ϊσθ€' Βύνασθ€ πΐίίΐ' το 
ποτηριον ο βγω μίΚΚω πίν€ΐν ; Χίγουσιν αύτώ Αυνάμ€θα, 

23 \€γ€ΐ αύτοΐς Το μέν ποτηριον μου πί^σθ^^ το δε καθίσαι 
€Κ δίζιών μου καϊ^ €ζ ευωνύμων ούκ Ζστιν ίμον ^ Βουναι^ 

24 αλλ οις ητοίμασται ύπο του πατρός μου. κζΐι άκού- 

25 σαντ€ς οί δίκα ήγανάκτησαν ττβρί τών δυο αδ^λφώι/. ό δί 

Ιησούς προσκ(ΐΚ€σάμ€νος αυτούς €ΐπ^ν θίδατ€ δτι οί άρ- 
χοντας τών εθνών κατακυριαύουσιν αυτών και οί μαγάΚοι 
96 καταζουσιάζουσιν αυτών, ούχ ούτως €στΙν ίν ύμΊν αλλ* ος 
€ΐν θίΚΐ] ίν ύμΐν μίγας^ γενάσθαι €σται υμών 8ιάκονος^ 

27 κάί ος αν θίΧτ/ ^ίν ύμΐν €ΐναι^ πρώτος Ζσται υμών ^ουΚος' 

28 ώσπ€ρ ό,υίος του ανθρώπου ούκ ήλθαν 8ιακονηθήναι άλΧα 
διακονησαι κα\ δούναι την ψυχην αυτού Χύτρον άντι πολλών. 

13 €ΐΐΓ9ν Μ αύτων 14 [<γω] 17 Και άναβαίνων 6 'Ιησον^ 19 άνα<ΓΓησ€ταΛ 
2θ παρ* 21 11 β€ €ΐΐΓ€ν 33 4 Ι τοντο 20 μέγας Ιν ύμΐν 27 €ΐναΛ ΰμων 48 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ XX XXI 

Και €κπορ€νομ€νων αντων άπο *ΐ€ρ€ΐχώ ήκοΚονθησ^ν 99 
αντ^ οχΚος ποΧύί. καΧ ι8ον δνο τυφΧοΙ καθήμενοι παρά ^ο 
τηρ ό66ν^ άκονσαντ€ς οτι ^Ιησούς παρόγ€ί, €κραζαρ Χίγον^ 
Τ€ς Κυρΐ€, ίΚίησον ήμας^ ^νίος^ Δαυ€ίδ. 6 δέ ίχΚοί ^ίτ^τί- 31 
μησ€ν αύτοϊ^ ϊρα σιωττησωσιν οΐ $€ μείζον €κρ(ΐζαν λβ* 
γίντ€ς Κνρΐ6, ΙΚίησον ήμας^ %ίο£ Δανβίδ. ιται σταρ ^ 
[ό] *1ησονς €φωνησ€ν αυτούς καΐ €Ϊπ€ν Τι θ€\€Τ€ ποιήσω 
νμΐν; Χίγονσιν αύτω Κνριβ, ϊι/α άνοιγωσιν οΐ όφθείΚμοΙ 33 
ήμωρ. σπ\αγχνισθ€ΐί δ€ ό ^Ιησούς ήψατο των ομμάτων 34 
αντων^ και €νθ4ως άν€βΚ€'^αν κα\ ήκοΧούθησαν αύτφ. 

Και οτ€ ϊίγγισαν €ΐς *ΐ€ροσ6\νμα κα\ φ^θον €ΐς Βηθ- ζ 
φαγίΐ €4ί το "Ορος των *Ε\αίών^ τότ€ ^Ιησούς άπ€στ€ίΚ€ν 
δύο μαθητας Χέγων αύτοίς ΙΙορ€ν€σθ€ €ΐς την κώμην την β 
καΗναντι νμών^ καΐ €νθύς €ύρήσ€Τ€ ονον δ€δ€μ€νην κα\ 
πώΧον μ€τ αντης' Χνσαντ€ς ^άγάγ€Τ€^ μοι• και έάν τις 3 
νμΐν €17177 τι, €ρ€ΪΤ€ ΟΤΙ Ό κύριος αυτών χρ€ίαρ «χ^^• 
€νθυς α άποστ€Χ€ΐ αυτούς, Ύουτο δ€ γ€γον€ν ΐνα πΧη- 4 
ρωθη το ρηθίν δια του προφήτου Χίγοντος 

ΕΤπΑτε τι^ί θγρΑτρί ΣιώΝ 5 

*Ιλογ ό ΒΑΟΐλεγα οογ ερχετΑί οοι 
πρΑγο καΙ έπιΒεΒΗκώο επί 6νον 
καΙ επί πώλοΝ γΙοΝ γποζγρίογ. 

Ί1ορ€υθ€ντ€ς δί οΐ μαθηται καΐ ποιήσαντ€ς καθώς συνέ- 6 
ταζ€ν αύτοΐς ό ^Ιησούς ήγαγον την ονον καΐ τον πώXον^ και η 
Ιπίθηκαν ίττ' αυτών τα ιμάτια, και €π€κάθισ€ν ίπάνω αυ- 
τών. 6 δί 7Γλ€ίστοί ίχΚος έστρωσαν ίαυτών τα ιμάτια 8 
€ν τί) όδ<ρ, σλλοι &€ €κοπτον κΧάδους άπ6 τών δίνδρων και 
έστρώννυον 4ν τ^ όδώ, οι δί οχΧοι οι προάγοντ€ς αύτον 9 
καϊ 04 άκοΧουθουντ€ς ίκραζον Χ€γοντ€ς 

* Ω € Λ Ν Ν Α τω υίώ Δαυ^ίδ* 

ΕγλοΓΗΜεΝοο ό έρχΟΜ€Ν00 εΝ ονόματι Κγρίογ• 

* Λ ο Α Ν Ν Α €ν τοΙς ύψίστοις, 

καΐ €ΐσ€ΧΘ6ντος αύτου 6ΐί *ΐ€ροσ6Χυμα ίσΈΐσθη πάσα ή χο 

3θ νίέ 3^ ν*^ 2 αγ6Τ€ XXI ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 49 

11 νόΧις Χίγουσα Τΐί €στιν οντος ; οί δί οχΧοι €\€γον Ουτός 
ίστίΡ 6 προφήτης *Ιησονγ 6 άπο νίαζαρέθ της Γαλιλαια^. 

12 Και €ΐσηΚθ€ν ^Ιησούς €ΐς το ΐ€ρ6ν^ και ίζέβείΚ^ν 
πάντας τους πωΚουντας και αγοράζοντας ίν τφ ί€ρψ κα\ 
τάς τράπεζας των κόλΧνβιστών κατ€στρ€'^€ν κα\ τας κα- 

13 βϋρας των πωΧούντων τας π€ρι,στ€ράς^ και Χ€γ€ί αύτόϊς 

Γίγραπται Ό οΤκόο Μογ οΤκοο προοεγχΗΟ κλΗθήοε- 

14 ΤΑΙ, νμ€Ϊς α αύτον ποί€Ϊτ€ ΟΤτήλΑΐΟΝ λΐ;;ΐ€Τ<Α)Ν• Και προσ^ 
ήΧθορ αυτφ τυφΧοΙ και χωΧοϊ ίν τω Ι^ρφ^ κα\ €θ€ράτ 

15 η€υσ€ν αυτούς, *ΐ8όντ€ς δ€ οί άρ\ΐ€ρ€ίς και οΐ γραμματ€Ϊς 
τα θαυμάσια α €ποΙησ€ν καΐ τους παΐίίας τους κράζοντας 
€Ρ τω ΐ€ρφ κα\ Χ^γοντας Ώ € Λ Ν Ν ^ τω νίψ Ααυ€ί6 

ι6 ήγαράκτησαν καΐ €ΐπαν αύτφ *Ακού€ΐς τι ούτοι Χίγον 
σιν ; 6 α *Ιησους Χ€γ€ΐ αύτοΐς Ναί• ούί€ποτ€ άνίγνωτί 

ΟΤΙ Έκ ΟΤΟμΑΤΟΟ ΝΗΠίωΝ ΚΑ) θΗλΑΖ^ΝΤωΝ ΚΑΤΗρ- 

17 τίε60 αΤνον ; Και καταΐΧιπών αυτούς ίξηΧθ^ν 

€ξω της πόΧ€ως €ΐς Βηθζο^ίαν^ κα\ ηυΧίσθη €Κ€Ϊ. 

ι^ Πρωί ίί ^ίπαναγαγών^ €ΐς την πόΧιν €π€ίνασ€ν. καΐ 
ΙΙίων συκην μίαν €πι της οΒου ^θ€ν ίπ αύτην^ κα\ 
ούϋν €υρ€ν €ν αντγι €1 μη φύΧΧα μόνον^ και \ί'γ€ΐ αύτγι 
Ου μηκέτι €Κ σου καρπός γίνηται €ΐς τον αΙώνα• καΐ 

2ο ίξηράνθη παραχρήμα η συκη. και 18όντ€ς οί μαθηταί 
{θαύμασαν Χ€γοντ€ς ΙΙώς παραχρήμα ίξηράνθη η συκη; 

21 αποκριθείς ϋ ο ^Ιησούς €ΐπ€ν αύτοΐς ^Αμήν λβγω ύμϊν^ 
{άρ ^χητ^ πίστιν και μη διακριθητ€^ ου μόνον το της 
συκης ποιήσ€Τ€^ άΧΧά καν τω ίρ€ΐ τούτω €Ϊ7Γητ€ "Αρθητι 

22 και βΧήθητι €ΐς την θάλασσαν^ γ€νησ€ταΐ' κα\ πάντα 
δσα ορ αΙτησητ€ ίν τγι προσ€υχτι πιστ€ύοντ€ς Χημ- 
ψ€σθ€. 

23 Και ίΧθοντος αύτου €ΐς το ί^ρον προσήΧθαν αντώ ίιίά- 
σκοντι οΐ (φχΐ€ρ€ΐς κα\ οί πρ€σβύτ€ροι του Χαού Χ€γοντ€ς 
*Εν ποίψ {ζουσίφ ταύτα ποΐ€Ϊς ; και τις σοι €δωκ€ν την 

1 8 «παναγωμ 5© ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χχι 

€ξουσΙαρ ταύτην ; άίΓοκριθίΙί [δί] ό ^Ιησούς €ίπ€Ρ αντοίς 24 
^Ερωτήσω νμας κάγω \όγορ €να^ ον €αρ ίίττητί μοι 
καγώ νμιν €ρω €ν ποίφ εξουσία ταντα ποίώ' το βάττη- 2$ 
σμα το Ίωάνου ποθ^ν ^ν; €ζ ουρανού ή €ξ ανθρώπων; οΐ 
α ίί€\ογίζοντο ^€ν^ ίαντοΧς \€γορτ€ί *Εάι^ €Χπωμ€ν *Έξ 
ονρορου^ €ρ€Ϊ ήμΐν Δια τί ονν ουκ €πίστ€νσατ€ αντψ; 
ϋιρ α €Χπωμ€ν ^Έξ άνθρώιτων^ φοβονμίθα τον 8χ^ον^ ο6 
ηάντ€ς γίφ ως προφήτην €χονσίν τον ^Ιωάνην καϊ απο- 27 
κριθ4ντ€ς τω *Ίησον €ίπ€α^ Ουκ οΐδαμ€ν. Ζφη αντοίς καί 
αντος Οι;δ€ €γώ λ€γω νμίίν ίν ποίφ €ξουσίφ ταντα ποιώ. 
Τι δί ύμΐν 8οκ€Ϊ; ανθρωιπος €Ϊχ€ν ^τ4κνα δνο^. ^ 7Γροσ€λ- 28 
θων τφ πρωτω €ίπ€ν Ύίκνον^ νπαγ€ σήμερον €ργάζον €ν 
τω ^άμπ€\ώνί^* 6 ϋ άποκρίθ€\ς €ίπ€ν *Έγω^ κνρί€' κα\ 29 
ουκ άπη\θ€ν. προσ€\θών &€ τφ Β€υτ€ρω €νπ'€ν ωσαύτως* 6 30 
ίί άποκρίθ^ίς €ΐπ€ν Ου θίλω' ύστερον μ€ταμ€\ηθ€\ς άττ^λ- 
θ€ν. τις €κ των δύο Ιποίησίν το θίΚημα του πατρός ; 31 
^ίγουσιν Ό υστ€ρος? \4γ€ί αύτοΐς 6 ^Ιησούς ^Αμην Χίγω 
ύμΐν ΟΤΙ οΐ τ€\ώναι κα\ αί πόρναι προόγουσιν ύμας €ΐς την 
βασίΚ€ίαν του θ€θΰ. ^Χθ€ν γαρ *1ωάρης προς ύμας ίν ό- 32 
δω δικαιοσύνης^ κΛ ουκ €πιστ€ύσατ€ αύτφ' οΐ δί Τ€\ώναι 
κάί αΐ πόρναι ίπίστ^υσαν αύτφ• ύμ€Ϊς ϋ 166ντ€ς ούδί /χ€Τ6- 
μ^ΧήθητΈ ϋστ€ρον του πίστ€υσαι αύτω, ^Αλ- 33 

\ην παραβοΧην άκούσατ€. "Ανθρωπος ^ν οΙκο8€σπ6' 

της όστις έφγτεγοεΝ ^ΜπελώΝ^ κα) Φραγ^^ον Αγτφ 
περιέθΗκεΝ κ<λ) ώργΣεΝ εΝ ^γτφ Ληνον κ<λ) φκο- 

λόΜΗεεΝ ΤτγρΓΟΝ, και ίξίδ^το αύτον γ€ωργοΐς, κα\ α7Γ€- 
Ιίημησ€ν. οτ€ §€ ί^γγισ^ν 6 καιρός των καρπών^ άπί- 34 
στ€ΐΧ€ν τους 6ούΧους αύτου προς τους γ€ωργούς Χαβ€Ϊν τους 
καρπούς αντου, κα\ Χαβόντ€ς οι γ€ωργο\ τους ίούΧους 35 
αυτού ον μίν €^€ΐραν^ ον §€ άπ€κτ€ΐναρ, ον δί ίΧιθοβά- 
Χησαν, παΧιν άπ4στ€ΐΧ€ν αΧΧους 6ούΧους πΧ€ίονας των 36 
πρώτων^ κάί εποίησαν αύτοΐς ωσαύτως, ύστερον §€ αττ^- 37 
στ€ΐΚ^ν προς αυτούς τον υϊον αυτού Χ4γων ^Έντραττησονται 

•5 ^αρ* *8 Βυοτ4κρα \ καϊ \ άμιηλΜνί μσ¥ ^ι \,,.\ XXI XXII ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ ς ι 

38 τοι^ νΐόν μου. οι ϋ γ€ωργοΙ 16όρτ€ς τον υΐορ €ΐπορ €Ρ 
{αντοϊς Ουτός ίστιν ο κΚηρονομος* &€{)τ€ άποκτ€ίΡωμ€Ρ 

39 αυτόν και σχώμ^ν την κΚηρονομίαν αύτου• και \αβ6ντ€£ 
ψο αυτόν €ξ4βάλον €ζω του άμπ€\ώνος καΐ απ€ΚΤ€ΐναν. δταν 

συν €Κθτι 6 ίοίρίος του άμπ€\ώνος^ τι ποιήσ€ί τοις γΈωργοΐς 
41 €Κ€ίνοΐ£ ; \€γουσίΡ αύτφ Κακούς κ<ικώς άπο\€σ€ΐ αύτούς^ 

καΐ τον άμπ€\ώνα €κ8ωσ€ται άλλοις γ€ωργοΙρ, οΐτίν€ς 

άποίϋίσουσιν αυτφ τους καρπούς €ν τοις καιροΐς αυτών. 
49 \€γ€ί αύτοΐς 6 *Ιησονς Ούϋποτ^ άν€γνωτ€ €ν ταΐς γρα-- 

φαις 

ΛίθΟΝ 6ν ΛπελοκίΜΛΟΛΝ οί οΙκολοΜο^Ντεο 

οίτΟΟ €Γ€ΝήθΗ εΙΟ ΚεφΑλίΐΝ Γ^ΝίλΟ• 

ΠΛρΑ Κγρίογ έρεΝετο ΑγτΗ, 

κλ) έετίΝ θ<λγΜΛθτ^ εΝ όφθ^λΜοΐο Η/ννώΝ; 

43 ί^ια τούτο λέγω ^ύμΐν οτΡ άρθησ€ταί αφ* υμών η βασίΚ^ία 
τον θ€ου καΐ δοθήσεται €θν€ΐ ποιοΐ/ντι τους Κΰψπούς αύτης. 

44 [Κα* ό π€σων ίπΐ τον Χίθον τούτον συνβΚασθησεται• €φ* δι^ 

45 ^ αι^ ΐΓ€στ7 \ικμήσ€ΐ, αντόν.^ ^ΚαΙ άκούσαντ^ς^ 
οΐ άρχί€ρ€Ϊς κα\ οΐ Φαρισαιοι τάς παραβοΧας αύτου €γνο^ 

46 σ€α^ ΟΤΙ π€ρ\ αύτων \€γ€ί' κα\ ζητουντ€ς αύτον κράτη- 
σαι ίφοβήθησαν τους οχΚους^ €π€Ϊ €ΐς προφήτην αύτον 

χ €ΐχον. Και άποκρίθίΐς ο *Ιησους πάλιν €ΐπ€ν €ν 

3 παραβοΧαΐς αύτοΐς \4γων ^ίϊμοιωθη ή βασίΚ€ία των ουρα- 
νών άνθρωπω βασιΚ^ι^ όστις €ποίησ€ν γάμους τω υίφ 

3 αύτου, και άπ4στ€ΐΚ€ν τους ίίούΧους αύτου κ(ΐΚ4σ'αι τους 

4 κ€κΚημίνους €ΐς τους γάμους^ κα\ ούκ ήθ^Χον €Χθ€ΐν. πάΧιν 
άπ€στ€ΐΧ€ν αΧΧους δούΧους Χίγων ΕΪπατ€ τοις κ€κΧη' 
μίνοις *1ίού το άριστον μου ητοίμακα^ οΐ ταύροι μου 
κάί τα σιτιστα τ€θυμ€να^ κα\ πάντα ίτοιμα' Β€υτ€ €ΐς 

5 τους γάμους, οί &€ άμ€Χήσαντ€ς άπηΧθον^ ος μίν €ΐς τον 

6 ΐ6ίθΡ άγρόν^ ος ϋ €πΙ την ίμπορίαν αντού' οί ίί ΧοιποΙ 
κρατησανΓ€ς τους ^ούΧους αύτου ύβρισαν κα\ απ€ΚΤ€ΐναν. 

7 ό ϋ βασιΧ€ύς ωργίσθη^ καΐ πίμψας τα στρατεύματα 

43 νμίν^ 45 'Αιτονσανττς ^^ 52 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΤΟΝ χχιι 

αύτου άπω\€σ€ν τους φον€Ϊς €Κ€ίνους και την ποΚιν αυτών 
€ν€πρησ€ν. τ6τ€ \€γ€ΐ τοις 8ού\οίς αύτου Ό μίν γάμος 8 
€Τ0ΐμ6ς €στίΐ/, οι $€ κ€κΚημ4νοι ουκ ήσαν α^ιοΐ' πορ€ύ€σθ€ 9 
ουν €πί τας 8ΐ€ζό8ους των ό8ών^ κα\ δσους €άν €υρητ€ 
κάΚ€σατ€ €ΐς τους γάμους, και €ξ€\θ6ντ€ς οι 8ου\οι ίο 
€Κ€Ϊνοι €ΐς τας όδους συνηγαγον πόρτας ους €υρον^ πονη- 
ρούς τ€ και άγαθούς' και ίπΚήσθη 6 νυμφών άνακ^ιμίνων. 
€Ϊσ€\θων §€ ο βασιΧ€ύς θ€άσασθαι τους άνακ€ΐμ€νους €Ϊ8€ν 1 1 
€Κ€Ϊ ανθρωπον ουκ €ν8€8υμ€νον €ν8υμα γάμου ' και λβγβι 1 2 
αύτψ *Εταίρ€, πώς βισί^λ^^ί ώδ^ μη ίχων €ν8υμα γάμου ; 
6 δέ ίφιμωθη. τότ€ 6 βασιΧίύς €ΐπ€ν τοΊς διακόνοις Αψ 13 
σαντ€ς αύτου πό8ας καΐ )(€ΐρας €κβάλ€Τ€ αύτον €ΐς το 
σκότος το ίζώτ^ρον ίκ€ΐ €σται ο κΧαυθμος κα\ 6 βρυ- 
γμος τών ο86ντων. ττολλοι γάρ €ΐσιν κΧητοι ολίγοι δί Τ4 

€Κ\€ΚΤ01. 

Τότ€ πορ€υθ4ντ€ς οι ΦαρισαΙοι συμβούΚιον ίΧαβον ι$ 
δπως αύτον παγώεύσωσιν €ν λόγω. καΐ άποστίΧΧουσιν ι6 
αντώ τους μαθητας αυτών μ€τα τών 'ΐίρωδιανών Χίγοντας 
Αι8άσκ(ΐΧ€^ οΐδαμ€ν δτι άΧηθης €1 κα\ την 686ν του θ^ου ίν 
άΧηθίία 8ι8ασκ€ΐς^ κα\ ου μίΧ€ΐ σοι π€ρ\ ού8€νός^ ού γαρ 
βΧ4π€ΐς €ΐς πρόσωπον ανθρώπων €ΐπον ουν ήμΐν τι σοι τη 
8οκ€Ί' €ζ€στιν 8ουναι κηνσον Καίσαρι η ου ; γνούς 84 ι8 
ό ^Ιησούς την πονηρίαν αυτών €Ϊπ€ν Ύί μ€ π€ΐράζ€Τ€^ 
ύποκριταί ; €πι8€ίξατ€ μοι το νόμισμα του κήνσου. οΐ 19 
δί προσην€γκαν αύτώ 8ηνάριον. κα\ λβγ^ι αύτοΐς ^ ΤιΐΌί 2ο 
ι; €ΐκών αύτη και ή επιγραφή ; λ€γουσιι/ Καίσαρος. τότ€ 2ΐ 
Χ4γ€ΐ αύτοΐς *Από8οτ€ ουν τα Καίσαρος Καίσαρι κα\ τα 
του θ€ου τω θίώ. καΐ άκούσαντ€ς ^θαύμασαν, κα\ άφ€ντ€ς 22 
αύτί^ν άττηΧθαν. 

Έι/ €Κ€ίνη τη ημίρα προσηΧθον αύτώ Σα88ουκαϊοι, λί- 23 
γοντ€ς μη €ΐναι άνάστασιν^ κα\ ίπηρώτησαν αύτον Χέγον- 24 
Τ€ς Διδάσκαλβ, ^ωυσης €ΐπ€ν Έαν ΤΙΟ ΛΠΟθ^Νΐ;! Μίΐ 

έχωΝ τέκΝΑ, έπίΓΑΜΒρεγοει ό άλελφόο Αγτογ τήΝ 

2ο ό 'ΙησοΟς XXII ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 53 

ΓΥΝαΤκα Αγτογ καΙ ΛΝ^ετι^οει οπέρΜΛ τφ ^λελφφ 

«5 Αγτογ. ^σορ α πνφ ήμΐν ίπτα ϋ^Κφοί' κϋίί 6 πρώτος 

γημας €Τ€\€ντησ'€Ρ, κάί μη Ζχων σπέρμα άφήκ€Ρ την 

96 γυροίκα αντίΛ τφ ά6€\φω αντον' ομοίως και 6 8€υτ€ρος 

27 καΐ 6 τρίτος^ €ως των ίτττά' ύστερον &€ πάντων άπίθοΛβ^ν 

38 η γυνή. ίν τ^ άναστάσ'€ΐ ουν τίνος των (πτά €ξτΤ€Λ γυ- 

29 νη; πώη'€ς γψ €σχον αύτην. άποκρίθ€ίς 8€ 6 Ίι/σον^ 

€αΓ€ν αυτοΐς Ώ\ανασθ€ μη €ΐ60Γ€ς τάς γραφας μηδί την 

3ο 6ύναμίΡ τον θ^ον' ίν γαρ τγι άναστάσ^ί οντ€ γαμονση 

οντ€ γιμίζοντ(α^ αλλ' ώ^ αγγ€Κοι €ν τψ ονρανφ €ΐσίν• 

31 π€ρ\ δ€ της αναστάσεως των νεκρών ουκ άνεγνωτε το ρη- 

^ θεν νμίν νπο τον θεον Χίγοντος 'Ερώ €Ιμι ό θεόο 

'ΑΒρΛΛΜ κλ) ό θεόε Ίε^Ακ κλ) ό θ€Οε Ί^κώΒ; 

33 ονκ €στιν [ο] θεός νεκρών άλΧά ζώντων. Και άκονσορτες 
οί £ί;ΐ(λοι εξεπΧήσσοντο επϊ τη ίι6αχη αντον. 

34 ΟΙ α Φαρισα'ίοι άκούσαντες οτί εφίμωσεν τους Σα^ 

35 6ουκαίους συρηχθησαρ ίπΧ το αύτο. και επηρωτησερ εις 

36 €ζ αύτώρ ρομικος πεψάζωρ αύτόρ ΔιΒάσκάΚε^ ποία €Ρτο\η 

37 μεγάλη €ρ τφ ρομφ ; 6 8ε εφη αύτφ * ΑτΑΠ^εβίε ΚγρίΟΝ 

ΤΟΝ β€ΟΝ εογ 6Ν δλΐ;! ΚΑρλί^ εογ Κλί €Ν δλΐ;! τίϊ 

38 γγχι5 εογ καΙ 6ν δλΐ;ΐ τι]ί λίΑΝοίή^ εογ• αΰτη εστιρ ή 

3^ μεγάΧη καΐ πρώτη εντολή, δευτέρα ^όμοία ^αΰτη^^ *Αγα- 

4ο πήεειε τον πΑπείοΝ εογ ώε εβΑγτοΝ. εν ταύταις ταΐς 

δυσίν εντοΧαΙς οΚος 6 νόμος κρεμαται καΐ οΐ προφψ 
41 ται. Συνηγμενων Βε των Φαρισαίων εττηρωτησεν 

43 αυτούς 6 ^Ιησούς Χεγων Ύί υμίν 8οκεΐ περί του χριστού ; 
43 τίνος υΙός εστίν ; Χεγουσιν αύτω Του Ααυεί8. Χέγει αύτοίς 

Ώώς ουν ΔαυεΙΒ εν πνεύματι κίΐΚει ^αύτον κύριον Χεγων 

44 ΕΤπβΝ Κγριοε τφ κγρίφ Μογ ΚΑθογ έκ λεΣιώΝ Μογ 
Ια)ε λΝ θώ τογε έχθρογε εογ γποκΑτω τώΝ πολώΝ 

εογ; 

45 (ί ο^Ρ Δαυ€ΐδ ι:ίΐλ6ΐ αύτον κύριον^ πώς υίος αύτου εστίν: 
φ καί ουδείς εδύνατο άποκριθηναι αύτω X6γον^ ου8ε ετοΧ- 

39 &μοίΪΜ« Ι αυτβ 43 "^ί^ον αντόμ 54 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χχιι χχιιΐ 

μησίν τις απ €Κ€ίνηί της ημέρας €π€ρωτησαΛ αντον ονκέτι. 

Ύάτ€ [ο] ^Ιησούς ίλάλησίν τοις ίχΧοίς κα\ τοϊς μαθψ χ 
τξίίς αύτον Χίγων *Έπ\ της Μωυσέως καθέδρας έκάθισαρ 2 
οΐ γραμματ€Ϊς κα\ οΐ Φαρισαΐοί. πάντα ονν ίσα έάν €ΐ7Γω- 3 
σιν ύμΐν ποίήσατ€ καΐ τηρ€ΐτ€^ κατά δί τα ^ργα αντώρ μί/ 
ποί€ΪΤ€^ Χέγονσιρ γαρ καΐ ου ποιαυσιν. δ€σμ€νονσιν ϋ 4 
φορτία βεφέα ^ και ίπιτιθέασιν έπΙ τους ύμονς των ανθρώ- 
πων^ αντοΧ δ€ τφ δακτνΚω αυτών ου θίΚουσιν κινησαι 
αυτά. πάντα δέ τα €ργα αυτών ποιουσιν προς το θ€αθηναι $ 
τοις άνθρωποις• πΧατυνουσι γαρ τα φυΧακτηρια αυτών κα\ 
μ^γαΚύνουσι τα κράσπ€6α^ φιΚουσι δί την πρωτοκΚισίαν 6 
έν τοις ίίίπνοις καΐ τας πρωτοκαθεδρίας έν ταΐς συνάγω- 
γαΐς καϊ τους ασπασμούς έν τοις άγοραις καΐ Κ(ΐΚ€Ϊσθαι η 
ύπο τών ανθρώπων 'Ραββεί. ύμεΐς Βί μη κ\ηθητ€ Ζ 
*Ραββ€ί, €Ϊς γάρ έστιν υμών 6 δώάσκαΚος^ πάντες δί 
υμείς αδελφοί εστε• καΐ πάτερα μη κσΧέσητε υμών έπΙ 9 
της γης^ εΐς γάρ εστίν υμών 6 πατήρ ο ουράνιος* μηδέ χο 
κΚηθητε καθηγηταί^ οτι καθηγητής υμών εστίν εις 6 χρι- 
στός* ο &€ μείζων υμών εσται υμών διάκονος. "Οστις δε 
υψώσει εαυτόν ταπεινωθησεται, καΧ δστίί ταπεινώσει εαυ- 
τόν ύψωθήσεται. ΟύαΙ δε ύμίν^ γραμματείς και Χ4 
ΦαρισαΊοι υποκριταί^ οτι κΧείετε την βασιΚείαν τών ουρα- 
νών έμπροσθεν τών ανθρώπων* ύμεΐς γίφ ουκ είσέρχεσθε, 
ουδέ τους εισερχόμενους άφίετε εΙσεΧθεΐν. ΟύαΙ ύμίν^ τ$ 
γραμματείς και Φαρισαιοι ύποκριταί^ οτι περιάγετε την 
θάΧασσαν καϊ την ζηραν ποιησαι ενα προσηΧυτον^ καΐ 
5ταν γενητοΛ ποιείτε αυτόν υιον γεεννης διπΧότερον υμών. 
θύα\ ύμιν^ οδηγοί τυφΧοι οι Χέγοντες *0ς αν ομόση εν ι6 
τφ ναφ^ ούδεν €στϋ/, δί δ* αν όμόση εν τω χρνσώ του 
ναοΰ οφειΧει* μωροί κα\ τυφXοί^ τίς γίψ μείζων εστίν^ 6 ιγ 
χρυσός ή 6 ναός 6 αγιάσας τον χρυσόν ; καί Ος αν ζ8 
ομοσγι εν τφ θυσιαστηρί^^^ ούδεν εστιν^ ος δ^ Κν ομόση εν 
τψ δώρω τφ επάνω αντου οφείΧει* ^ τυφΧοί^ τί γίφ μείζον^ 19 

4 καχ δυσβάστακτα 19 μ^ροί καΧ \ ζι 

Ζ2 ΧΧ11Ι ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 55 

9ο ΤΟ ϋωρον η το θυσιαστηριον το άγιάζορ το δωρορ ; 6 ονρ 
ομόσαί €ν τψ θυσιαστήριας όμρύ€ί €ν αυτ^ καί Ιν πασι 

21 τοίς ίπάρω αύτου• κϋίί ο όμόσα^ €ν τψ ραώ όμρύ€ΐ ίν αν- 

22 τ^ καί €Ρ τψ ^κατοίκούρτί^ αντορ' κάί 6 όμόσας ίν τφ 
ονρορω 6μρν€ΐ €Ρ τφ θρονω του θ€θυ και €Ρ τω καθημ4ρω 

23 €ηάρω ίχύτου. Ούάί ύμΐν^ γραμματίΐί κα\ Φαρισαΐοί ντΓΟ- 
κριτ<ιί^ απ, άπΌδ€κατουτ€ το ή8ύοσμορ κα\ το ανηθορ και το 
ίοίμίρορ^ καί άφήκατ€ τα βαρύτ€ρα του ρομου^ τηρ κρίσιν 
κίά το €λ€ος και τηρ πίστιρ' ταύτα δ€ €^€ΐ ποιησαί κάκ€ΐρα 

24 μ^Ι άφ€Ϊραι, οδηγοί τυφΧοί^ 6ιυ\ίζθΡΤ€ς τορ κωρωπα τηρ 

25 ^ κάμηΧορ καταπίνορΤ€γ. ΟύαΙ ύμίρ^ γραμματ€ΐς και 
Φαραταΐοι ύποκριταί^ οτι καθαριζ€Τ€ το €ξωθ€Ρ του πότη• 
ρίου Κ€Η της παρσψΊδος^ €σωθ€Ρ δί γίμουσιρ ίξ αρπάγης 

96 ίοά ακρασίας, Φ(ψισαΪ€ τυφΧί^ καθόρισορ πρώτορ το 
€Ρτ6ς του π<ΥΓηρίου [καί της παρο^ί6ος\ ?ι/α γέρηται κΛ 

27 το €κτ6ς αύτου καθαρόρ, Ούαι ύμιρ^ γραμματείς Κϋίί 
Φαρισάιοί ύποκριταί^ δτι ^παρομοιάζετε^ τάφοις κεκοριαμί' 
ΡΌΐς, οΐτινες εζωθερ μερ φαιρορται ωραίοι Ισωθερ Βε γε• 

3β μονσιρ οστεωρ ρεκρωρ και πάσης ακαθαρσίας• ούτως και 
νμεΐς εξωθερ μερ φαίρεσθε τοις άρθρωποις δίκαιοι^ εσωθερ 

29 6ε εστε μεστοί ύποκρίσεως κα\ ανομίας. Ουαι ύμιρ, 
γραμματείς κα\ Φαρισαΐοί υποκριταί^ οτι οικοδομείτε τους 
τάφους των προφητών καΐ κοσμείτε τα μνημεία των 

^ο δικϋάωρ^ καί Χεγετε £ι ημεθα ερ ταϊς ήμεραις τώρ πάτε• 
ρωρ ήμωρ^ ουκ αν ημεθα αύτώρ κοιρωνοι εν τω αΐματι των 

3χ ιτροφητών ώστε μαρτυρείτε εαυτοΐς οτι υΙοί εστε τώρ 

32 φονευσάρτωρ τους προφητας, και ύμεΐς πληρώσατε το 

33 μετρορ τών πάτερων υμών, οφεις γεννήματα εχΛνών^ 

34 Λ^ί φύγητε απο της κρίσεως της γεεννης ; δια τούτο ιδού 
€γϋί αποστέλλω προς ύμας προφήτας και σοφούς καϊ 
γραμματείς• εζ αυτών άποκτενεΐτε και σταυρώσετε^ κάί 
εζ αυτών μαστιγώσετε εν ταΐς συναγωγαις υμών καί 

35 διωζετε απο ποΚεως εΙς πόλιν όπως εΧθη εφ* ύμας παν 

21 κατοίκησαιτη 27 ομοια^€Τ€ ^2 π\ηρωσ€Τ€ 34 Ί^ον 56 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χχιιι χχιν 

αΙμΛ ϋκαων €κχυννόμ€νον 4τη της γης άπο του αΐμχττος 
^Αβίλ τον ίίκαίου ίως τον αίματος Ζαχαρίον νΐον Βάρα- 
χ^ον^ ορ €φον€νσατ€ μεταξύ τον ναον καϊ τον θνσυαατψ 
ρίον, άμην Χίγω νμίν, 7}ξ€ί '^ταντα πόρτου €π\ την γ€ν€αρ ^ 
ταντην. ^ΪψρονσαΧήμ *ΐ€ρονσαΐΚήμ^ ή αΐΓοΐΓΓ€ΐ- 37 

νονσα τονς προφήτας κα\ ΧίθοβοΧονσα τονς άπ€σταΐΚμ€' 
νονς προς αντηρ^ - ποσάκις ηθίΚησα €πισνραγαγ€Ϊν τα 
τ4κνα σθυ, ον τρόπον ίρνις €πιατυνόγ€ί τα νοσσία [αντης^ 
νπο τας πτίρνγας^ κα\ ονκ ήθ€\ήσ'ατ€; 16ον ΛφίετΜ υμΤν ό 38 
οΤκοο γ/ννώΝ ^ . Χίγω γαρ νμΐν^ ον μη μ€ Χ8ητ€ απ* άρτι 39 
€ως ίίν €ίπητ€ 

ΕγλοΓΗ/ννέΝΟΟ ό έρχό/ννεΝοε 6ν ονομλτι Κγρίογ. 

ΚαΙ €ξ€λΰων 6 *Ιησοΰς άπο τον ΐ€ρον €πορ€ν€το^ καχ ζ 
προσηλθον οΐ μαθηταί αντον ίπώ^ίζαι αύτ^ τας οίκοϋομας 
τον ΐ€ρον* 6 δ€ αποκριθ€\ς €ίπ€ν αντοϊς Ον βΚίπ€Τ€ 2 
ταντα πάντα; άμην \€γω νμΐν^ ου μη άφ€θ!} ω8€ Χίθος 
€π\ Χιθον ος ον κατάΧνθήσ€ται. ΚαθημΑνον &€ αντον 3 
«γΙ τον "Ορονς των *Ελαιώι/ προσηΧθον αντ^ οΐ μαθηταϊ 
κατ 18ίαν Χ€γοντ€ς Έίπον ήμΧν πάτ€ ταντα €σται^ κα\ τι 
το σημ€ίον της σης παρονσίας κ(ΐί σνντ€Χ€ΐας τον αΙωνος. 
και άποκριθίΐς 6 *Ιησονς €Ϊπ€ν αντοΐς ΒΧ4π€Τ€ μη τις 4 
νμας πΧανηση• πολλοί γαρ ίΧ^νσονται ίπΧ τφ ονόματι $ 
μον Χ4γοντ€ς *Εγώ €ΐμι ό χριστός^ και ποΧΚονς πΧανη- 
σονσιν. μ€ΧΧήσ€Τ€ &€ άκον€ΐν ποΧίμονς καϊ άκοάς ποΧί- 6 
μων* οραΓ€, μη θρο€Ϊσθ€* λεΤ γαρ ρεΝέοθΜ, αλλ* ονπω 

€στ\ν το τίΧος. έπερθήοετΑΐ γαρ έθΝοε έπΙ εθΝοε καΙ 7 

Β^είλείΑ έττ) Β^ειλείΛΝ, καϊ έσονται ΧιμοΙ κα\ σ€ΐσμοι 
κατά τόπονς• πάντα δί ταντα άρχη ω8ίνων, τότ€ πάρα- ^ 
δωσονσιν νμας €ΐς ΘΧίψιν και άποκτ^νονσιν νμας^ Κ(ά 
€σ€σθ€ μισονμ€νοι νπο πάντων των ίθνών δια το ^νομά 
μον. καϊ τάτ€ εκΛΝλλλίεθΗεΟΝΤΛΙ πολλοί καϊ άΧΧήΧονς ίο 
παραίωσονσιν καΐ μισησονσιν αλλι^λου^* και πολλοί ψ€ν- ιι 

36 πάντα ταντα 3^ ^ρημ^ος XXIV ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑ10Ν 57 

13 ίίίίπρσφηταί €γ€ρΰήσοντ(Η και πΚανήσουσιν ποΚΚονς* και 

&4α το πληΰυνθηροί τηρ άνομίαρ ^Ιτνγησ€ταί ή αγάπη των 

1^ ΐΓολλώι^• ό δ€ νπομίίνας €Ϊς τίλοί ούτος σωθησ€ται. κ<Λ 

9α]ρυχθησ€ταί τοντο το €υαγγ€λιον της βασίΚ€ίας €ν ίΚη 

τ§ οίκουμέριι €ΐς μαρττύριον πασιν το7ς €θν€σίν^ κΛ τότ€ 

15 ήζ€ί το τίλος. "Οταν ονν Ϊ8ητ€ τό ΒλέλγΓΜΑ τΩο 

€ρΗΜώε€α>ε τ6 ρηθίν δια Δανιήλ τον προφήτου ίστος 

ι6 βΝ τοττψ Αρίφ» ο άναγινωσκων νο€ίτω^ τότ€ ' οΐ €ν τ^ 

17 ^ίουδαίψ φ€νγ€τωσαν ^€ΐς'^ τα Ζρη^ 6 ίπΧ τον δώματος μη 

ι8 καταβάτω ίρ<ιι τα €Κ της οΙκίας αντον^ καΐ 6 ίν τ^ άγρφ 

ζ9 μ^ €πίστρ€ψάτω οπίσω ίραι το Ιμάτιον αντον. ούαΐ 8ε 

ταΐς €ν γαστρί ίχονσαις καί τάίς θηΧαζονσαις ίν €Κ€ίναις 

90 Τ€άς ήμ4ραις. προσ€νχ€σθ€ &€ Ίνα μη γένηται ή φνγη 

2ζ νμων χ€ίμωνος μη^ί σαββάτφ' €στ(α γίφ τ6τ€ θλίψΐε 

μεγάλη οΤα ογ Γ€ΓθΝ€Ν ^π ΑρχΗΟ κόοΜογ Ιωο τογ 

32 ΝγΝ ονί^ ον μή γίνηται. κΛ €ΐ μι) €Κθ\οβωθησαν αΐ 
ήμίραι €Κ€Ϊναι^ ονκ αν €σωθη πάσα σάρζ• δια ϋ τονς 

33 €κλ€ΚΤους κοΧοβωθησοντεα αΐ ήμίραι €Κ€Ϊναι. Ύ6τ€ ίάν 
τις ύμϋν €ΐπ^^ *Ιδον ώί€ ό χριστός ή ^βίβ, μή πιστ€νσητ€' 

34 €γ€ρθήσοντ(α γαρ ^€ν8όχριστοι κα\ ψεγλοπροφΗΤΛΐ, καΐ 
λώοογείΝ €ΗΜ6Τλ μ^γάΚα ΚΑί τερΛΤΑ ωστ€ '^πλαι^ασ^αι^ 

35 €1 6ννατ6ν κα\ τονς €κ\€κτονς' ιδού προ^Ίρηκα νμιν. 

36 €αρ ονν €ΐΐΓωσιι^ νμιν Ιοον €ν τη €ρημφ €στιν^ μη €ξ- 

37 €λθητ€• Ίδαυ €ν τοΙς ταμ€ίθΐς^ μή πιστ€νσητ€' ωσπ^ρ 
γαρ ή αστραπή €ξίρχ€ται άπο ανατολών και φαίνεται ίως 
Ιίνσμων^ ξηίτως ϊσται ή παρουσία τον νίον τον άνθρώπον 

3β σπου €αν η τό πτώμα^ €Κ€ΐ συναχθήσονται οΐ ά€ΤθΙ. 
39 Ένθίως ίί μ€τά τήν βλί^ιν των ήμ€ρών €Κ€ίνων ό Η λ 100 

οκοτιοθήοετΑΐ, κλΙ η οελήΝΗ ογ λώοει τό φέρΓΟΟ 
ΑγτΗΟ, κΛί οΙ Αοτέρεο πεοογΝΤΑΐ Λπό τογ ογρ^Νογ, 

30 ΚΛ) λΙ λγΝ^Μείε τώΝ Ογρ^ΝώΝ ΟΛλεγθΗΟΟΝΤΜ. κα\ 
τότ€ φανήσ€ται τά σημ€ΐον τον νΙον τον άνθρώπον €ν 

0νρανψ9 ^«^ ^ΟΤ€ κ6ψΟΝΤΛ1 Π&ΟΛΙ λΙ φγλλί ΤΗΟ ΓΗΟ 

χ 6 €1γΙ 24 νλααήΐσαι 58 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χχιν 

ι:αΙ οψορται τΟΝ γΙΟΝ τογ ΛΝθρώττογ έρχοΜεΝΟΝ έττΐ 

τώΝ ΝεφελώΝ τογ ογρΑΝΟγ μ€τά Βυνάμ€ως κα\ ίόξης 
ποΧλής* καϊ άποστ€\€Ϊ τους άγγέΧονς αύτον Μετ^ ΟΑλ- 31 
πίΓΓΟΟ ^ ΜεΠΑλΗΟ,και έπίογΝ^ΣογοίΝ τους €κΧ€Κτούς αυ- 
τού έκ τώΝ τεεο^ρωΝ ΛΝέ/ννωΝ λπ £κρωΝ ογρ^ΝώΝ 
Ιωο [τώΝ] ί^κρωΝ ΛγτώΝ. *Απο ί€ της συισ)ς ^ 

μάθ€Τ€ τηρ πνφαβοΚην* όταν {\6η 6 κΚάί^ος αύτης γίνηται 
απαΧος καϊ τα φύ\\α ίκφύτι^ γίνωσκ€Τ€ οτι €γ/υς το 
θίρος• όντως κα\ ύμ€ίς^ όταν ΐ6ητ€ πάντα ταυτα^ γαΗΟσκ€Τ€ 33 
ΟΤΙ €γγυς ίστι,ν €πϊ θύραις, άμην Χίγω υμίν οτι ου μη 34 
παρίΧθη ή γ€ν€ά αΰτη €ως [αν] πάντα ταύτα γένηται. 6 35 
ούρζίνος και η γ^ παρ€Χ€ύσ€ται^ οΐ &€ λόγοι μου ου μ^ 
παρίΧθωσιν. Π€ρΙ β€ της ημέρας €Κ€ίνης και ώρας 36 
ου&6ΐΓ οϊίίν^ ον&€ οΐ 2)τ/€λοι των ουρανών ούδί 6 υΐός^ 
€ΐ μίΐ ο πατήρ μόνος, ωσπ^ρ γαρ αΐ ήμίραι του Νώ€, 37 
οΰτως ίσται η παρουσία του νΙου του ανθρώπου* ως γαρ 38 
ήσαν €ν ταΐς ήμίραις [€Κ€ίν(Ης1ΐ ταΐς προ του κατακΧυσμου 
τρώγοντας και πίνοντ€ς^ γαμουντ€ς κα\ γαμίζοντ€ς^ &χρι ης 
ήμίρας εΙεΗλθεΝ Νώε εΐο τίΐΝ κιΒωτΟΝ, καϊ ουκ έγνωσαν 39 
€ω( 1ίΧθ€ν ο κατακΧυσμος κΛ ήρ€ν απαντάς^ οΰτως €σται ή 
παρουσία του υΙού του άνθρωπου. τότ€ Ζσονται 8ύο ίν τω 40 
άγρφ^ €ΐς παράΧαμβάν€ται καϊ €Ϊς άφί€ται• δύο άλήθουσαι 41 
€ν τφ μυΧω^ μία πεψίΐΧαμβάνψται καϊ μία άφί^ται. γρη- 4^ 
γορ€ΐτ€ ουν^ οτι ουκ οΐ8ατ€ ποία ημέρα ο κύριος υμών 
€ρχ€Τ(α. €Κ€Ϊνο δί γινωσκ€Τ€ δτι €ΐ {}8€ΐ 6 οικοΒ€σπάτης 43 
ποία φυΧακίΙ 6 κΧίτττης €ρχ€ται^ ίγρηγορησ^ν αν και ουκ Κν 
€ΐασ€ν διορυχθηναι την οΐκίαν αύτου, 8ία τούτο χαΐ ύμ€ΐς 44 
γίν€σθ€ Ιτοιμοι^ οτι ^ ου 8οκ€Ϊτ€ ωρα 6 υίος του άνθρωπου 
€ρχ€ται. Ύίς ϋρα ίστϊν 6 πιστός δουΧος κώ, φρόνιμος ον 45 
κατ€στησ€ν 6 κύριος €πϊ της οΙκ€Τ€ίας αύτου του 8ουν(Η 
αυτοΐς την τροφην €ν καιρώ ; μακάριος 6 δουΧος €Κ€Ϊνος 46 
ον ίΧ^ων ο κύριος αύτου €ύρησ€ΐ οΰτως ποιουντα' άμην 47 
Χ€γω ύμϊν οτι €πϊ πασιν τοις ύπάρχουσιν αύτου καταστη- 

31 φωνής XXIV XXV ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 59 

48 σ€ί αυτόν. €αρ ϋ €ΐίιη] 6 κακο^ Βοΰλος €Κ€ΐνος ίν τ§ 

49 καρδία αύτου Τίρορίζ€ί μου 6 κύριος^ και ίρξηται τυπτ€ΐν 
τους σνιΛούλους αύτου^ ίσθίη ϋ κΛ πίνη μ€τά των μ€- 

5ο Θυόντων^ ηζ€ί 6 κύριοι του δούΧου €Κ€ίνου €ν ήμ^ροί ΐί ου 

51 ιτρσσδοκφ και €ν ωρα ί) ου γινωσκ^ι^ καϊ 6ιχοτομησ€ί αντον 

καϊ το μίρος αύτου μ€τά των υποκριτών θησ€ΐ' €Κ€Ϊ ίσται 

Ι ο κλαυθμοί καΐ 6 βρυγμος των οδόντων. ΎΟτ€ 

όμοιωθησ€ται ή βασΐΚ^ία των ουρανών δίκα παρθένοις^ 

α1ην€ς Χαβουσαι τας Χαμπάδας εαυτών €ζηΧθον €ΐς ύπάν- 

3 τησα^ του νυμφίου. πίντ^ &€ €^ αυτών ^σαν μωράι καϊ 

3 ηίντ^ φρόνιμοι* αι γαρ μωράΙ Χαβουσαι τάς Χαμπάδα$ 

4 [αι^βίι^] ουκ ΤΧαβον μ€& (αυτών €Χαιον* αΐ &€ φρόνιμοι 
ΤΚαβον €Χαων €ν τοις άγγ€ίοις μ€τα τών Χαμττάίων 

5 ίαντών, -χρονίζοντος &€ τον νυμφίου ίνύσταζαρ πασαι 

6 καί €κάθ€υδον. μίσης &€ νυκτός κραυγή γίγον^ν *ίίου ο 

7 νυμφίος, €ζίρχ<(σθ€ €ΐς απάντησιρ. τότ€ ήγίρθησαν πασαι 
αί παρθίνοι ίκύναι και €κόσμησαν τα£ Χαμπά&ας ίαντών* 

Ζ €Η α μωροί τΛς φρονίμοις €Ϊπαν Αότ€ ήμΐν €Κ του ίΧαίου 
9 υμών, οτι αί ΧαμπάΒ€ς ημών σβ4ννυνται. άπ€κρίθησ€α^ ϋ 
αΐ φρόνιμοι Χέγουσίΐι Μηποτ€ 'Όν μη^ άρκ4σ]] ήμΐν και 
νμίν πορ€υ€σθ€ μαΧΧον προς τους πωΧουντας κα\ αγορα- 
ίο <Γατ€ (αυταΐς. άπ€ρχομένων &€ αυτών άγοράσαι ^θ€ν ό 
ρυμφίος^ κα\ αΐ ίτοιμοι €ΐσηΧθον μ€Τ αύτου €ΐς τους γάμους^ 
XI καί €κΧ€ίσθη ή θύρα. ύστερον &€ €ρχονται κα\ αΐ Χοιπαι 
13 ναρθύνοι Χίγουσαι Κύρΐ€ κύρΐ€^ &νοιζον ήμΐν 6 ϋ άποκρι- 

13 θ€ΐς €ΐπ€ν *Αμην λέγω ύμΐν^ ούκ οΐδα ύμας, Τρηγορ€Ϊτ€ ουι/, 

14 ΟΤΙ ούκ οϊδατ€ την ήμ^ραν ούδβ την ωραν, "βσττβρ 
γορ άνθρωπος αποδήμων €κόΧ€σ€ν τους ιδίους δούΧους και 

15 παρίδωκ^ν αύτοΐς τα υπάρχοντα αύτου^ και ω μ€ν €δωκ€ν 
π€ΡΓ€ τάλαντα φ δί δύο ^ δί €ν^ ίκάστω κατά την Ιδίαν 

χ6 δύνομαι, καϊ άπ€δήμησ€ν. €ύθίως πορ€υθ€\ς ο τα πίντ^ 

τάλαντα λαβών ήργάσατο €ν αύτοΐς καϊ €Κ€ρδησ€ν αλΧα 

,3 π€ντ€' ωσαύτως ^ ό τα δύο €κίρδησ€ν αΚΚα δύο' ό δί το 

9 ουκ 17 ι^οΛ 6ο ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χχν 

ίρ Χαβών άίΓ€\θωρ όίρυζ€ν γηρ καΐ €κρυ^€ν το άργνριορ 
του κυρίου αυτού. μ€τά δί πολνι^ χρόνον άρχεται 6 κύριος 19 
των 6ού\ωρ εκείνων καΐ συναιρεί Χόγον μετ αυτών. κα\ 2ο 
προσεΧθών 6 τα π4ντε τάΧαντα Χαβών προσηνεγκεν αλΧα 
πέντε τάΧαντα Χίγων Κύριε^ πέντε τάΧαντά μοι παρε- 
6ωκας' ΐ8ε αΧΧα πίντε τάΧαντα εκερδησα. εφη αύτώ 6 2ΐ 
κύριος αύτου Ευ, δουλ€ άγαθε καί πιστέ, επι όΧίγα ης 
πιστός^ επΙ ποΧΧών σε καταστήσω* εΐσεΧθε εΙς την χαρορ 
του κυρίου σου. προσεΧθών καϊ 6 τα 8ύο τάΧαντα εΐπεν 22 
Κύριε^ δύο τάΧαντά μοι παρ48ωκας' 7δ€ άλλα δύο τάΧαντα 
εκερδησα. εφη αύτω 6 κύριος αυτού £υ, θοΰλβ άγαθε καΐ 23 
πιστέ, επ\ οΧίγα 'ης πιστός^, επΙ ποΧΧών σε καταστήσω* 
εϊσεΧθε εις την χαράν τού κυρίου σου. προσεΧθών δε καϊ 34 
ό το εν τάΧαντον ειΧηφώς ειπεν Κύριε, εγνων σε δτι 
σκΧηρος ει άνθρωπος, θερίζων οπού ουκ εσπειρας κοί συνά- 
γων όθεν ου διεσκόρπισας' και φοβηθείς άπεΧθών έκρυψα 2$ 
το τάΧαντόν σου εν τη γη* ΐδε έχεις το σον. αποκριθείς τβ 
δε ο κύριος αυτού ειπεν αύτω Ώονηρί δούΧε κα\ οκνηρέ, 
^δ€ΐ£ δτι θερίζω οπού ουκ έσπειρα κα\ συνάγω δθεν ου 
διεσκόρπισα; ίδει σε οίν βαΧεΐν τα αργύρια μου τοΊς τη 
τραπεζείταις, καϊ εΧθών εγώ εκομισάμην αν το εμον συν 
τ6κω, άρατε ουν απ•* αυτού το τάΧαντον και δοτέ τψ 28 
εχοντι τα δέκα τάΧαντα• τω γαρ εχοντι παντί δοθήσεται 29 
κα\ περισσευθήσεταΐ' τού δε μη έχοντος καΐ ο έχει άρθή- 
σεται αττ* αυτού, καϊ τον άχρεΐον δούΧον εκβάΧετε εις το 30 
σκότος το εξώτερον εκεί εσται 6 κΧαυθμος κα\ 6 βρυγμος 
των οδόντων. "Οταν δε ελθΐ;;! ό υίος τού άνθρώ- 31 

που εν τη δόξη αυτού καϊ πΛΝτεο οί ^ΓΓ^λοί Μ6Τ Λγτογ, 
τότε καθίσει επΙ θρόνου δόζης αυτού, καϊ συναχθήσονται 32 
έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και αφορίσει αυτούς 
απ αΧΧηΧων, ωσπερ ό ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα άπο 
των ίριφων, καΧ στήσει τα μ€ν πρόβατα εκ δεξιών 33 
αυτού τα δε ερίφια εξ ευωνύμων. τότε ερεΐ ό βα- 34 

23 πιστός ^9 XXV XXVI ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΤΟΝ 6ι 

σλλβύρ τοις €Κ ί€ζιων αντου Δβντβ, οΐ ευΚογημίνοι του 

πατρός μου, κΚηρονομήσατ€ την ητοι,μασμένην νμίν βα- 
35 σιΚ^Ίαν άπο καταβοΧης κόσμου• ίπ^ίνασα γαρ και €8ώκατ€ 

μοι €ΐΜγ€ΪΡ^ αίτησα και ίποτίσατέ /^6, ζ^νος ήμην κα\ 
τβ €Γυντιγόγ€Τ€ /ϋΐ€, γυμνός κα\ π€ρί€βάΚ€Τ€ /χ€, ήσθίνησα καΐ 

4π€σκ€^ασθ€ /^€, ίν φυΧακί} τ^μην κα\ ή\θατ€ προς μ€. 

37 τάτ€ άποκριθησονται αντω οι δίκαιοι \€γοντ€ς Κύρΐ€^ π6τ€ 
σ€ €Ϊ8€ψ^ν π€ΐνώντα κα\ ίθρίψαμίν^ ί} διψώι/τα και {ποτί- 

38 σαμ€ν; πότ€ ^4 σ€ €Ϊδαμ€ν ξένον και ατυνηγάγομ€ν, η 

39 γυμνον και π€ρΐ€βά\ομ€ν; πότ€ 84 σ€ €Ϊ8ομ€ν ασθ€νουντα 
4θ η €ν φυλακή καΐ ηλθομ€ν προς σ€; καΐ άποκριθ€ΐς 6 βα- 

σιΧ€υς €ρ€Ϊ αύτοΐς *Αμην Χίγω ύμΐν^ βφ* δσον €ποιήσατ€ 

ίνι τούτων των άΒ€Χφών μου των ίΧαχίστων^ €μοϊ ίποιη^ 
41 σ(η'€, τ6τ€ €ρ€Ϊ και τοις έζ ευωνύμων Τίορ€υ€σθ€ απ* €μού 

κατηραμίνοι €ΐς το πυρ το αΐώνιον το ήτοιμασμ4νον τω 
43 ϋιαβοΧω και τοις άγγίΧοις αύτου' €π€ίνασα γαρ και 

ουκ €δωκατ€ /χοι φαγ€Ϊν^ ['^βί*] ^δί^Ι^ησα κα\ ουκ αποτίσατε 

43 Μ^? ζένος τ^μην και ου συνηγάγ€Τ€ /^β, γυμνός κα\ ου ττβρι- 
€βαΚ€Τ€ /χ€, άσθ€νης κα\ ίν φυΧ(ΐκη κα\ ουκ ίπ^σκί'^ασθύ 

44 μ^' τότ€ άποκριθησονται κα\ αύτοι Χ4γοντ€ς Κύρΐ€^ πότ€ 
σ€ €Ϊίίομ€ν π€ΐρωντα η Βιψώντα ή ξίνον η γυμνον η άσθίνη 

45 η 4ν φυΧακί) καΐ ου διηκονήσαμέν σοι; τότ€ άποκριθήσ€ται 
αντοΊς Χίγων *Αμην Χίγω ύμΐν, €φ' όσον ουκ €ποιήσατ€ 

46 ίνΐ τούτων των ίΧαγίστων^ ουδί €μο\ €ποιήσατ€. και αττβ- 
Χ€υσονται Ο^ΤΟΙ είο κόΧασιν ΛΐώΝίΟΝ, ο! λε δίκαιοι β\θ 

Ζα)ΗΝ ΛΐώΝΙΟΝ. Ι ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ σΓ€ €τίΧ€σ€ν ό 'ίησους πάντας τους 

2 Χόγους τούτους, €ΐπ€ν τοΐς μαθητάις αντου Οίδατ€ οτι 
μ€τα 6ύο ημέρας το πάσχα γίν€ται^ και 6 υίο£ του άνθρω- 

3 νου παραΒίδσται €Ϊς το σταυρωθηναι, ΤΟγ€ συνψ 62 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χχνι 

χθησαν οΐ άρχΐ€ρ€Ϊς και οΐ πρ€σβύτ€ροί του \αοΰ €ιγ την 
αύΧηρ τον άρχί€ρ€ως του \€γομ4ρον Καϊάφα, και συν€βον- 4 
\€νσαντο Ινα τον *1ησονν 8ό\ψ κρατησωσιν και άποκτίί- 
νωσίν €\€γον 84 Μη ίν τ§ ^^ρ^ι Σι^α μη θόρυβος γβι/ι;- $ 
ται €ν τφ \αφ. 

Του 84 ^Ίησου γ€νομ€νου ίν Βηθανίρ, €ν οΙκία Σίμωνος 6 
του \€πρου^ προση\θ€ν αυτω γυνή έχουσα αΚάβαστρον η 
μύρου βαρύτιμου κα\ κατ€χ€€ν €πΙ της Κ€φα\ής αύτου 
άνακ€ΐμ4νου. Ιδόντ€ς 84 οΐ μαθηταί ήγανάκτησαν \4γοντ€ς 8 
Έϊς τι ή άπω\€ΐα αυτή; 48ύνατο γαρ τούτο πραθηναι ποΧ- 9 
λον και 8οθήναί τττωχοΐς, γνονς 84 6 *1ησους €Ϊπ€ν αύτοΐς το 
Ύί κότΓους παρ4χ€Τ€ τ^ γυναικί; €ργον γαρ κάλον ήργά- 
σατο €ΐί 4μ4' πάρτοτ€ γίφ τους τττωχούς €χ€Τ€ μ€& 4αν 1 1 
των^ €μ4 84 ου πάντοτ€ €χ€Τ€• βαλουσα γαρ αυτή το μύρον ΐ2 
τούτο 4π\ του σώματος μου προς το 4νταφιάσαι μ€ ίποίη- 
σ€ν. αμήν \4γω ύμΐν^ δπου 4άν κηρυχθη το €υαγγ4Χιον ΐ3 
τούτο 4ν ολω τω κόσμψ^ \αΧηθήσ€Τ(α κα\ ο ^ττοίησ^ν αυτή 
€ΐς μνημόστνον αύτης. Ύότ€ πορ€υθ€\ς €ΐς των 14 

8ώ8€κα^ 6 \€γόμ€νος *Ιού8ας *\σκαριωτης^ προς τους ορχί€- 
ρ^ΐς €ίπ€ν Ύί Θ4λ€τ4 μοι 8ουναί κάγω ύμΐν παρα8ωσω ι$ 
αυτόν; οΐ λέ 60ΤΗ0ΑΝ αύτφ τρίΑΚΟΝΤΑ ΛρΓΥρίΑ. »^ο1 ι6 
απο τότ€ 4ζητ€ΐ €υκαιρίζΐν Ινα αυτόν παρα8ω, 

Ύη 84 πρώτη των άζύμων προσηΚθον οί μαθηταΙ τω 17 
^Ιησου \4γοντ€ς Που θ4Χ€ΐς 4τοιμάσωμ4ν σοι φαγ€Ϊν το 
πάσχα; 6 ο4 €Ϊπ€ν *Υπάγ€Τ€ €Ϊς την πόΧιν προς τον 8€'ινα ι8 
και €Ϊπατ€ αύτφ Ό 8ι8άσκαλος \4γ€ΐ Ό καιρός μου 
ίγγυς 4στιν* προς σ4 ποιώ το πάσχα μ€τά των μαθητών 
μου. και εποίησαν οι μαθητάι ως συν4ταζ€ν αντοΊς ο 19 
*1ησους^ κα\ ήτοίμασαν το πάσχα. ^Οψίας 84 2ο 

γ€νομ4νης άν4κ€ΐτο μ€τα των 8ω8€κα \^μαθητών^. καΐ 2ΐ 
€σθιόντων αυτών €ΐπ€ν ^Αμην \4γω ύμιν οτι €ΐς 4ζ υμών 
π€φα8ωσ€ΐ μ€, και \υπούμ€νοι σφό8ρα ηρξαντο \4γ€α^ ολ 
αύτφ €Ϊς €καστος Μήτι 4γω €ΐμι, κύρΐ€; ο 84 άποκριθ€ΐς 23 XXVI ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 63 

€ΐπ€Ρ *0 €μβά^α^ μ€τ ίμου την χ^ϊρα ίν τφ τρυβΧίφ 
24 ουτός μ€ παραίίωσ€ΐ' 6 μ€Ρ υίοί τον άνθρωπου νπάγ€ΐ 

καθώς γίγραπτεα π^ρΐ αντοΰ^ ούαΐ ϋ τω άνθρώπφ €Κ€ίνψ 

ίι ου 6 υίος του άνθρωπου πΰφαίϋοταί' κιιΚον ^ν αντώ €1 
«5 ονκ €^€ννηθη 6 άνθρωπος €Κ€Ϊνος. άποκριθ€\ς &€ *Ιού8ας ο 

πτφαΜούς αύτον €ΐπ€ν Μήτι €γω €ΐμχ^ ραββ^ί; λ€γ€ΐ 

96 σύτΛ Σύ €Ϊπας. *Έσθί6ντων &€ αυτών Χαβων 
6 *1ησονς αρτον και €υ\ογησας €κΚασ€ν κα\ 6ούς τοϊς 
μαθηταις €ίπ€ν Αάβ€Τ€ φάγ€Τ€^ τουτό ίστιν το σωμί 

97 μου. καί Χαβων ποτηριον [καϊ] €υχαρι,στησας €8ωκ€ν αν- 
9β τοις Χ€γων Π/€Τ€ €ζ αύτου πάντ€ς^ τούτο γαρ ίστιν τό 

λΤμ^ μου ΤΗΟ λίΛθΐ^ΚΗΟ το π€ρ\ ποΧΧών €κχυννόμ€νον 

99 €ΐς δφ€σιν αμαρτιών Χίγω ϋ νμΊν^ ου μη πιω απ* άρτι €Κ 

τούτου του γ€νηματος της άμπ€Χου ?ως της ημέρας ίκ^ί- 

ψης στον αντο πίνω μχ& υμών καινον ίν τη βαο'ίΧίίφ του 

^πΌτρός μου. Καί ύμνησαντ€ς €ζηΧθον €ΐς το 

3ΐ^ΟροΓ των *ΈΧαίων. Ύ6τ€ Χ€γ€ί αντοΐς 6 *1ησους 

Ί1σντ€ς ύμ€Ϊς σκαν8άΧίσθησ€σθ€ €ν €μο\ ίν τγι νυκτί ταυ* 

ΤΒ9 γίγραπται γάρ Τίάτίΐω τΟΝ ποίΜβΝΛ, Κλ) λΐ^εκορ- 

32 ΤΤΙΟθήοΟΝΤΛΙ ΤίΙ ΠρόΒΛΤΑ ΤΗΟ ΠοίΜΝΗΟ• μ€τα &€ ΤΟ 

33 €γ€ρθηναί μ€ προάξω ύμας €ΐς την ΤαΧιλαίαν. αποκριθείς 
δ€ 6 Ιΐίτρος €ίπ€ν αντψ Έΐ πάντες σκανΒαλισθησονται εν 

34 ΟΌί^ εγώ ούίεποτε σκανδαΧισθήσομαί. εφη αύτω 6 *Ιησους 
^Αμην Χεγω σοι ση εν ταύτιι τ§ νυκτΐ πρΙν άΧεκτορα φωνή* 

35 ΟΌΐ τρ\ς άΐΓϋφνησγι με. Χεγει αύτφ 6 Πέτρος Καν ίίεη 
μ€ συν σοι αποθανείν^ ου μη σε άπαρνησομαι, ομοίως 
κάί πάντες οι μαθητα\ ειπίΐν. 

ηβ Ύστε έρχεται μετ αυτών 6 *1ησοΰς εις χωρίον Χεγόμενον 
Τεθσημανεί^ καϊ Χεγει τοις μαθηταίς Καθίσατε αντου εως 

37 [ον] άπεΧθων εκεΊ προσεύξωμαι. και π€φαΧαβων τον 
Ώετρον και τους ίιίο υιούς Ζεβε8αίου τ^ρξατο ΧυπεΊσθαι καΐ 

38 άϋημονεΐν. τότε Χεγει αύτοΐς ΤΤερίλγπόο έοτίΝ Η ψγχή 
ΜΟγ εως θανάτου* μείνατε ωδε κάί γρηγορείτε μετ* εμού. 64 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χχνι 

και ^προ€\θών' μικρόν €π€σ€Ρ €πΙ πρόσωπον αντον 39 
προσ€υχόμ€νος και Χίγων Πάτβρ /χου, €ΐ δυνατόν 4στιν^ 
παρ€\θάτω απ* €μου το ποτηριον τουτο' πΧηρ ου χ ώς €γώ 
θίλω αλλ* ω; συ. και €ρχ€ται προς τους μαΰητας καΐ 40 
€υρίσκ€ΐ αυτούς καθ€ύ8ορτας^ και Χίγ^ι τφ Ώίτρω Οΰτως 
ουκ Ισχύσατε μίαν ωραν γρηγορήσαι μ€Τ ίμου ; γρΊγγορ€ΐΤ€ 41 
κα\ προσ€υχ€σθ€^ Ινα μη €ΐσ€λΛ/Τ6 €ΐί π^ιρασμον το μ€ν 
πν€υμα προθυμον η δβ Ο'αρζ ασθενής. παΚιν €Κ 8€ντ€ρου 42 
άπ€\θών προσηύζατο [λ€γωι^] Ιΐάτ€ρ μου^ €ΐ ου δύναται 
τούτο παρ€\θ€Ϊν €αν μη αύτο πιω, γ^νηθητω το θέλημα 
σου. καΐ ίλθων πάλιν €υρ€ν αυτούς καθ^υδοντας^ ^σαν 43 
γαρ αυτών οΐ οφθαλμοί βεβαρημένοι, και άφείς αυτούς 44 
πσΧιν άπελθών προσηύζατο €Κ τρίτου τον αύτον λόγον 
^είπων πάλιν, τάτ€^ ζρχεται προς τους μαθητας καΐ λέγει 45 
αύτοΐς Καθεύδετε λοιπόν καϊ άναπαύεσθε• ιδού ^ ηγγ^" 
Κ€ν ή ωρα κα\ 6 υΙος του άνθρωπου παρα8ί8οται €ΐς χείρας 
αμαρτωλών, έγείρεσθε αγωμεν ιδού ί^γγικεν 6 τταραδι- ^6 
8ούς μ€. Και €τι αυτού λαλοΰκτοί ιδού *Ιού8ας 47 

€11^ τών δώδ€κα ^θεν και μ€τ αΰτου 3χλος πολύς μετά 
μαχαιρών και ζύλων άπο τών αρχιερέων και πρεσβυτέρων 
Γου λάου, 6 8έ παρα8ώούς αντον ε8ωκεν αύτοΐς σημεϊον 48 
λέγων ^Ον αν φιλήσω αυτός εστίν κρατήσατε αυτόν, 
κΰίί ευθέως προσελθών τω ^Ιησου ειπεν Χαΐρε^ ραββεΐ' 49 
και κατεφιλησεν αυτόν, ό δε *1ησοΰς ειπεν αύτώ Εταίρε^ $ο 
εφ* ο πάρει, τότε προσελθόντες επέβαΧον τάς χείρας επΧ 
τον *1ησουν και έκράτησαν αυτόν, καϊ ιδού βΐί τών μετά$τ 
*1ησου έκτείνας την χείρα άπέσπασεν την μάχαψαν αυτοΟ 
καϊ πατάξας τον 8ουλον τοΟ άρχιερέως αφεΐλεν αύτου το 
ωτίον, τότε λέγει αύτω ό *Ιησους *Απόστρεψον την 52 
μάχαιράν σου εΙς τον τόπον αύτης^ πάντες γαρ οΐ λαβόντες 
μάχαψαν εν μαχαίρυ άπολούνταΐ' η 8οκεΐς δη ου δύναμαι 53 
παραχαλεσαι τον πατέρα μου, και παραστήσει μοι άρτι 
πλειω δώδεκα λεγιώνας αγγέλων; πώς ου ν πληρωθώσνν αΐ 54 

39 ιτροσ€λ0ών 44 '^^ΐ'• ηάλι,ν τότ€ 45 Ύ^Ρ XXVI ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 65 

55 γραφσί ΟΤΙ όντως δ€Ϊ γ^νίσβαι ; *Εν ίκ^ίνα τη ωρφ €ΐπ€ν 
6 *ίησονς τοις ίχΚοις *ύς €π\ Χι^στην €ζη\θατ€ μ€τα 
μαχαιρών καΙ ζνλων (Γυ\\αβ€Ϊν μ€ ; κα& ήμίραν ίν τφ 

56 ί€ρψ €καΰ€ζ6μην ϋΜσκων καϊ ουκ ίκρατησατί μ€. Ύοντο 
α 6\ορ γ€γορ€ν Ίνα πληρωθωσιν αΐ γραφαι των προφητών, 
Ύστ€ οι μαθηταί ^ πάντ€ς άφ€ντ€ς αύτον ίφχτγον, 

57 θ2 δ€ κρατησαντ€ς τον *Ιησουν άπήγαγον προς Καιότ 
φ€χν τον άρχί€ρ€α, &ΐΓου οΐ γραμματ€ίς κα\ ο! πρ€σβύτ€ροι 

58 συνηχθησοΜ. 6 υ Ιίίτρος ήκο\ουθ€ί αύτφ [άπο] μακρόθεν 
€ως της αυλής του άρχι^ρίως^ κοίί €ΐσ€\θων ίσω €κάθητο 

59 μ€τα των ύπηρ€τών 18€ΐν το τίλος. οι ϋ άρχΐ€ρ€Ϊς κα\ το 
σννϋριον οΚον ίζήτονν ^€υίομ4ΐρτνρίαν κατά του *Ιησον 

6ο όπως αντον θαροτωσωσιν, κ<ύ ουχ €υρον ποΧΚών προσ€\- 

θόντων ^€υίομαρτνρων. ϋστ€ρον &€ προσ€Κθ6ντ€ς δυο 

6ι €ΐΐΓαν Ούτος ϊφη Αυναμαι καταλΰσαι τον ναον του θ€ου 

6λ καΧ δια τριών ήμερων οίκοίομήσαι* κα\ άναστάς 6 άρχΐ€' 

ρ€ύς €ΐπ€ν αύτω ΟύΙϋν άποκρίν]] ; τί ουτοί σον καταμαρ' 

63 τνρονσίν ; ο δ€ *Ιησους ίσιώπα. και 6 άρχΐ€ρ€υς €ΐπ€ν 
σντψ ^Εξορκίζω σ€ κατά τον θ€ου τον ζώντος ΐνα ήμιν 

64 ^ϊπης €ΐ σν €1 6 χριστός 6 νΙος τον θ€ον. \€γ€ΐ αντφ 
6 *Ιησονς Σν ^€Ϊπας*^ π\ην Χίγω νμϊν^ απ* άρτι δ'^€σθ€ 

ΤΟΝ γΙοΝ τογ ΑΝθρώπογ κΛθήΜβΝΟΝ έκ ΑεΣιώΝ 
ΤΗΟ ΑγΝ^Μβωο κλΙ έρχόΜβΝΟΝ έπΙ τώΝ ΝβφελώΝ 

65 τογ ογρΛΝογ. τ6τ€ 6 άρχΐ€ρ€νς 8ΐ€ρηξ€ν τά ιμάτια 
αντον \€γων *Εβλασφήμησ€ν' τί €τι χρ^ίαν €χομ€ν μαρ- 

€6τνρων; !ίδ€ ννν ήκούσατ€ τήν βΧασφημίαν τί ύμίν 8οκ€Ί ; 

&/ οι α αποκριθίντ^ς €Ϊπαν '^Ενοχος θανάτου ίστίν. Ύοτ€ 

ίνίπτνσαν €ΐς το πρόσωπον αντου και ίκοΧάφισαν αντόν^ 

6β οΐ δ€ ίράπισαν \€γοντ€ς Ι1ροφήτ€νσον ημίν^ χριστί^ τις 

69 ίστιν ο παίσας σ€ ; Ό &€ Πέτρος ίκάθητο ίζω 
ίν τρ ανλ^• και προσηΚβ^ν αντφ μία παώίσκη λβγουσα 

70 Και συ ^σθα μ€τά *Ιησου του Γαλιλαίου* ο &€ ήρνήσατο 

71 €μπροσθ€ν πάντων Χίγων Ουκ οΐδα τί Χ€γ€ΐς, ίζ^Χθοντα 

56 αντον 64 ιΐιταν; 66 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χχνι χχνιι 

δ€ €ΐς τον πυΧώνα €ΐδ€ν αντον άΚΚη και \€γ€ΐ τοις €Κ€Ϊ 
Οντος ην μ€τά *Ιησου τον Ναζωραίον κ<ύ πάΚίΡ νΡ^ 7^ 
σατο μ€τά όρκου οτι Ουκ οΊδα τον ανθρωπον, μ€τα μι- 73 
κρον α προσ€\θόντ€ς οι €στώτ€ς €ΐπον τφ Πίτρφ *ΑΧψ 
σω£ και σν €ξ αυτών €^^ και γαρ η λαΚια σου οηΚον 
σ€ ποιύ' τ6τ€ ι^ρζατο καταθ€ματίζ€ΐν κα\ 6μνύ€ΐν οτι 74 
Ουκ οΚ^ τον ανθρωπον, κα\ €ύθύ£ άΚ€Κτωρ €φωνησ€ν• 
κάί ίμνησθη 6 Ιϋτροί του ρήματος *1ησου €ΐρηκότος οτι 75 
Πριν άΚίκτορα φωνησαι τρις άπαρνηοη] μ€^ και €ξ€\θώρ 
€ζω €κΚαυσ€ν πικρως. 

Ώ,ρωιας ϋ γ€νομ€νης σνμβούλιον €\αβον πώτΓ€ς οι ζ 
άρχΐ€ρ€Ϊς κα\ οι πρεσβύτεροι του \αου κατά του *Ιησοΰ 
ωστ€ θαρατώσαι αυτόν και δήσαντες αύτον άπηγαγον κα\ 2 
παρϋωκαρ Πβιλάτφ τφ ήγεμόνι, Ύότ€ ι&ων 3 

^Ιούίας 6 ^π€φαδούς^ αύτον ίτι κατεκρίθη μεταμεΚηθείς 
εστρεψεν τα τριάκοντα αργύρια τοΊς άρχιερευσιν και πρ€- 
σβυτ4ροις Χεγων "Ημαρτον παραλούς αίμα ^δίκαιον\ οι 4 
ϋ €ΐπαν Ύί προς ήμας ; συ ίψι;. καΐ ρί'^ας τα αργύρια $ 
εις τον ναον άνεχωρησεν, και άπεΧθών άπήγζατο, Οί 6 
δ€ αρχιερείς Χαβόντες τα αργύρια είπαν Ούκ εξεστιν 
βίίΧεϊν αύτα εΙς τον κορβαναν^ επει τιμή αίματος εστίν* 
συμβούΧιον δε Χαβόντες ήγόρασαν εξ αυτών τον *Αγρ6ν η 
του Κεραμεως εΙς ταφήν τοΐς ζενοις. διο εκΧήθη 6 άγρος 8 
εκείνος * Αγρός Αίματος εως της σήμερον. Τότε επΧψ 9 
ρωθη το ρηθέν δια ^Ιερεμίου του προφήτου Χεγοντος 

Κλί βλ^ΒΟΝ ΤΛ Τρί^ΚΟΝΤΛ ΑρΓΥΡΙΑ, τίίΝ ΤΙΜΚίΝ ΤΟγ 
Τ€ΤΙΜΗΜ€Νθγ ΟΝ έτίΜΐίΟΑΝΤΟ ΑΠΡ γΙωΝ ΊορΛίίλ, ΚΑί ΙΟ 

^ελωκΑΝ^ ΑγτΑ εΐο τον αγρον τογ κερΛΜεωο, κλΘλ 
ογΝετΑΣεΝ μοι Κγριοο. Ό δί Ίι^σού^ εστάθη α 

έμπροσθεν του ήγεμόνος' κα\ επηρωτησεν αύτον ο ήγεμων 
Χεγων Σν ει ο βασιΧευς των *Ιου8αίων; ό δε *1ησους 
εφη ^ 2ύ Χεγεις,^ καΐ εν τφ κατηγορεΊ.σθαι αύτον ύπο ΐ2 
των αρχιερέων και πρεσβυτέρων ούδεν απεκρίνατο, τότε 13 

3 παμαΜί6ούς \ άθψον ίο €5ωΐ€α ι ζ αντφ | λέχβι^; XXVII ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 67 

\€γ€ΐ αύτψ 6 Π€(λάτο9 Ουκ άκού€ίς πόσα σου καταμαρ- 

14 τυρονσίΡ ; καί ουκ άπ€κρίθη αύτφ προς ού8€ ίν ρήρ^} ωστ€ 

15 Θαυμάζ€ΐν τον ήγ€μόρα Χιαν. Κατά &€ ίορτην €ΐωθ€ί 
ι6 6 ηγ^μων άποΚύ^ιν ίνα τω οχΚω ^έσμιον ον Ι^Θ^Χον. €ΐχον 
17 δ€ τσΓ€ ϋίσμίον €πίσημον \€γόμ€νον Βαραββαν, συνη- 

γμ€νων ουν αυτών €ίπ€ν αύτοΐς 6 Πβιλατοί Τίνα θ€Χ€Τ€ 
άποΧύσω ν/χΐν, [τοι/] Βαραββαν η ^Ιησουν τον \€γόμ€νον 

ι8 Χριστόν ; ^^^61 γαρ ίτι 8ιά φθόνον παρ4^ωκαν αυτόν, 

19 Καθήμενου ίέ αύτου €πι του βήματος άπ€στ€ΐλ€ν προς 
αύτον ή γννη αυτού Χέγουσα Μηδίν σο\ καΐ τφ δίκαίφ 
€Κ€ίνω^ τΓολλα γαρ Ζπαθον σημ€ρον κατ οναρ δι* αυτόν. 

3ο Οί α άρχί€ρ€ΐς κα\ οί πρεσβύτεροι, έπεισαν τους όχλους 
&α αιτησωνται τον Βαραββαν τον δέ ^Ιησουν άποΧεσωσιν. 

η αποκριθείς 6ε ο ήγεμων είπε ν αύτοΐς Τίνα θεΧετε άπο 
των ίυο ίΠΓολνσω ύμϊν ; οί 8ε είπαν Τον Βαραββαν. 

22 Χίγει αύτοΐς 6 Ώ,ειΧάτος Τί ουν ποιήσω *Ιησουν τον Χεγό• 

23 μενον Χριστόν ; Χεγουσιν πάντες Σταυρωθήτω, ό 8ε εφη 
Ύί γαρ κακόν εποίησεν ; οί 6ε περισσώς εκραζον Χεγοντες 

24 Σταυρωθήτω, ιδών 6ε ό ΙΙεΐΧατος δτι ούϋν ωφεΧεΐ άΧΧά 
μαΧΧον θόρυβος γίνεται Χαβων ύ8ωρ άπενί'ψ'ατο τας χείρας 
^κατεναντΐ^ του δ;(λου Χεγων *Αθωός εΙμι άπο του αΊμα^ 

25 τος ^ τούτου' ύμείς ο'^εσθε. και αποκριθείς πάς ό Χάος 
είπεν Το αίμα αύτου εφ* ήμας και επΙ τα τέκνα ημών. 

26 τότε άπεΧυσεν αύτοΐς τον Βαραββαν^ τον 8ε ^Ιησουν φρα- 
γεΧΧώσας παρεδωκεν ΐνα σταυρωθί}. 

27 τότε οί στρατιώται του ήγε μόνος παραΧαβόντες τον 
Ιησούν εις το πραιτώριον συνήγαγον €π' αυτοί/ οΧην την 

28 σπεΐρ<ιν, και εκ8ύσαντες αυτόν χΧαμύ8α κοκκίνην περιί" 

29 θηκαν αύτω^ και πΧεξαντες στεφανον εξ ακανθών επεθηκαν 
επι της κεφεΐΧής αύτου καϊ κάΧαμον εν τ^ 8εζια αύτου^ και 
γονυπετήσαντες έμπροσθεν αύτου ενεπαιξαν αύτώ Χεγον- 

30 τες Χαίρε, βασιΧευ των *Ιου8αίων, και εμπτύσαντες εις 
ξΐύτον εΧαβον τον κάΧαμον καϊ ετυπτον εις την κεφάΧί^ν 

24 απέναιη^ \ τον ^ι^ίαΐΐίΐί» 28 €ΐ^νσακΓ€( 29 ό βασιΧ^νς 68 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χχνιι 

αύτον. καΙ &γ€ €ν€παιζαν αύτψ^ ίζί^νσαν ίχύτον την 31 
χΚαμν^ καί Έρϋνσαν αύτον τα Ιμάηα αύτου^ κάί άττήγοτ 
γορ αύτον €ΐς το στανρωσαι. ^Κζ€ρχόμ€Ρθΐ ϋ 32 

€υρορ &ρθρωπορ Κνρηρα7ορ οροματι Σίμωρα• τουτορ ήγγάτ 
ρ€νσαρ Ινα αρ^ τορ σταυρορ αύτου, Καϊ €λθ6ρτ€ς €ΐς τόπορ 33 
\€γόμ€Ρθρ ΤοΧγοθά^ Β €στιρ Κρανίου Ύσιτος \€γόμ€Ρος, 
ελωΚΛΝ αύτψ πίεΐΝ οΤνον μ€τά χολΗΟ μ€μΛγμ€Ρθρ* κα\ 34 
γ€υσάμ€Ρος ουκ ηθ{Κησ€Ρ πΐ€ΪΡ. αταυρώσαντ^ς ίί αύτορ 35 

ΑΐεΜερίΟΑΝΤΟ ΤΛ ΙμΛΤΙΑ αύτου '"Β^λλθΝΤ€€'' ΚλΗρΟΝ, 
κΛ καθήμενοι ίτηρουρ αύτορ €Κ€Ϊ, καΐ έπίθηκαρ ίπάνω ^ 
της Κ€φ(ΐΚης αύτου τηρ σίτίορ αύτου γ€γραμμ€ρηρ ΟΥΤΟΣ 
ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΏΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ. 
Ύάτ€ σταυρουρτ(α συρ αύτ^ δυο Χησταί^ €Ϊς €Κ 6€ξιωρ και 38 
βΓί €ζ €ύωρυμωρ, Οί &€ παραπορ€υόμ€Ρθί €β\ασφήμουρ 39 
αύτορ κίΝΟγΝτεο ΤΑΟ κεφΛλ^Ο ΑγτώΝ κα\\€γορτ€ς Ό 40 
κατΰίΚύωρ τορ ραορ και €Ρ τρισίρ ήμίραις οίκοδομωρ^ σώσορ 
σ€αυτόρ' €ΐ υΙος ^€ΐ του θ€ου'^ κατάβηθι άπο του σταυρού, 
ομοίως [και] οί άρχΐ€ρ€ίς €μπαίζορτ€ς μ€τα τώρ γρ€ψ.ματ€ωρ 41 
καΐ πρ€σβυτ€ρωρ €\€γορ "Αλλους €σωσ€ν, ίαυτορ ού ίύρα- 43 
ται σώσαι• βασι\€υς 'ΐσραι/λ ίστιν^ καταβάτω ρυρ άπο 
του σταυροί) κα\ πιστ€ύσομ€Ρ ίπ αύτορ. πέττοίθεΝ έττΐ 43 

^τΟΝ θεοΝ^, ργοΛΟθω νυρ εΙ θέλει ΑγτοΝ• €Ϊπ€ργίφοτι 

θ€θΰ €ΐμ\ υίός. το δ* αύτο καϊ οί Χησται οί συρσταυρω- 44 
θίρτ€ς συν αύτω ων^ίδίζον αυτόν. *Από δί 45 

€κτης Άρας σκότος €γ€ν€Το €πι πάσαν την γήν ίως ώρας 
€νατης. π€ρΙ δί την ίνάτην ωραν €βάησ€ν 6 * Ιησούς φωνή 46 

μεγάλη λίγων Έλωί έλωί λεΜλ ΟΛΒ^χθΑΝεί; 
τούτ €στίν Θεέ Μογ θεέ Μογ, Τνλ τί Με εΓΚΛτέλιπεο; 

τιν€ς δ6 των €Κ€ί ίστηκότων άκούσαντ€ς €\€γον οτι 47 
Ήλβιαι^ φων€Ϊ ούτος. κα\ ευθέως 8ραμών €Ϊς €ξ αυτών καϊ ^8 
λαβών σπάγγον πλησας Τ€ οΣογο καϊ π^ριθάς καλάμφ 
έπότίζεΝ αυτόν, οί δβ λοιποί ^€ίπαν^ 'Άφ€ς ΐ8ωμ€ν €? 49 
€ρχ€ται 'Ηλβίαί σώσων αυτόν. ^Χλλος δ€ λαβών λόγχην 

35 βαλ6ντ€ς 40 ^^οΰ €ΐ 43 ''^ ^«Ρ 49 <λ<γον XXVII ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 6(^ 

€τνξ€ν αντου την π\€υράρ^ και €ξηλθ€Ρ ϋ8ωρ κάί αΓ/χα.]] 

50 ο ^ *1ησονς πάλιν κράξας φωνγι μ€γάΧ]^ άφήκ€ν το πν^νμα, 

51 Κα2 ϋου το καταπ€Τ(ΐσμα τον ροον €σχίσθη [αττ*] &νωθ€ν 
ίφ9 κάτω €ΐς ίυο, καί ή γη 4σ€ίσ6η, και αΙ πύτραι ίσχίσθη- 

53 σαιτ, καί τα μνημΛα άρ€φχθησαρ καϊ πολλά σώματα των 

53 Κ€»ίθίμημ4νων αγίων ηγ^ρθησαρ^ κα\ €ξ€\θόντ€ς €κ των 
μρημ^ίων μ€τά την €γ€ρσνν αντου €ίση\θον €ΐς την άγίαν 

54 ΐΓολίΡ κάί €ν€φαρίσΰησαρ ποΧΚοΐί, Ό ϋ {κατόνταρχος 
καϋ οΐ μ/€Τ αντον τηρονντ€ς τον *Ιησονν Ιί(όντ€£ τον σ^ισμον 
καί τα γινόμενα ίφοβηθησαν σφόίρα^ \4γονΤ€ς *Α\ηθώς 

55 θ€ον υίος^ ^ν οντος. Ήσαν ίβ €Κ€ί γνναϊκ^ς ττολλαι άπο 
μακρόθ€ν θ€ωρονσαι^ άΐτιν€ς ήκοΚονθησαν τ^ *1ησον άπο 

φ της Γαλιλαία^ ύιακονονσαί αντψ €ν αίς ^ν ^Μ<φία^ ή 
Μαγί€ίΚηνη κ(ύ Μαρία ή τον Ιακώβου καΐ ^ίωσηφ^ Η'Ψ'^Ρ 
καί ή μήτηρ των νΙων Ζ€β€ίίαίον, 

57 *Οψίας ί€ γ€νομ€νης ^θ^ν άνθρωπος πλούσιος άπο 
'ΚριμαβοΜς^ τοννομα *1ωσηφ^ ος και αύτος ^ίμαθητ^νθη^ τ^ 

58 *ΐ7θ•οί' οντος προσ€λθών τω Πβιλάτω ητησατο το σώμα 

59 ^ον 'ΐι^σοΰ. τότ€ 6 Π€ΐλαΓ0^ €Κ€Χ€νσ€ν άπο8οθήνΜ, και 
Χαβων το σώμα 6 *Ιω€Γηφ €ν€τν\ιζ€ν αύτο [€!/] σινδόνι 

6ο καθαρά^ και ϊθηκ^ν αντο 4ν τ^ Κϋανψ αντον μνημ€ίφ δ €λα- 

τσμησ€ν ίν τ^ π€τρξΐ^ και προσκνΧίσας ΧΙΘον μίγαν τγι 
6ι θύρα τον μνημ^ίον άπηΧθ^ν, Ην §€ €Κ€ΐ Μαριάμ ή 

Μαγίσληνη και ή αΧΧη Μαρία καθημ^ναι άπίναντι τον 
(α τάφον. Ύί} δ€ ίπαύριον^ ήτις €στιν μ€τα την 

παρασκ€νην^ σννηχθησαν οι άρχΐ€ρ€Ϊς και οι Φαρισαΐοι 
03 προς Πβιλατον Χ€γοντ€ς Κύρΐ€^ €μνησΰημ€ν δτι €Κ€Ϊνος 

ό πΧάρος €ΐπ€ν €τι ζων Μβτά τρβίί ημέρας €γ€ίρομαι• 

64 κ(Χ€νσον ονν άσφάΧισθηναι τον τάφον ίως της τρίτης 
ήμίρας^ μη ποτ€ ίΧΘ6ντ€ς οι μαθηται ^ κΧί^ωσιν αντον 
καί €ίπωσιρ τφ Χαω *1ίγ€ρθη άπο των ν€κρων^ και ίσται 

65 ή €σχάτη πΧάνη χαίρων της πρώτης. ίφη ^ αντοις 6 
Ώ€ίλΏΤος Έχ€Τ€ κονστω^ίαν νπάγ€Τ€ άσφαΧίσασθ€ ως 

54 ν^ #ιον $6 Μαριάμ | *1ίύση 57 <Μα^Τ€νσ€ν 64 αντον 65 ^ 70 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ χχνιι χχνιπ 

ο2^τ€• οΐ α πορ€νθ€ΡΤ€ς ήσφαΚΙσαντο τον τάφον σφρο" 66 
γΙσαρτ€ς τον ΧΙΘον μ€τα της κουστωϋας, 

*θψ€ &€ σαββότων^ τ^ ίπιφωσκούστι €ΐς μΐορ σαββάτων^ χ 
^θ€Ρ ^ΜαρίίΡ η Μαγ)αλι;ι^ και ή 3λ\η Μαρία θ^ωρησοί 
τον τάφον. καί ϋον σεισμός €γ€ν€το μίγας* αγγ€\ος γαρ 2 
Κυρίου καταβάς €ξ ουρανού καΙ προσ€\θών ά7Γ€κύΚισ€ τον 
Χίθον κα\ €κάθητο €πάνω αύτοΰ, ^ν &€ τ; 6έδ€α αύτου ως 3 
άστραττη κα\ το ίν^υμα αυτού \€υκον ώς χίων. άπο δ€ του 4 
φόβου αύτου €σ€ίσθησαν οι τηρουντ^ς κ(ά €γ€νηθησαν ως 
ν€κροί. άποκριθ€\ς &€ 6 αγγ€\ος €ΐπ€ν ταΐς γυναιξίν Μη $ 
φοβ€ΐσθ€ ύμ€Ϊς^ οΐϋα γαρ οτι *Ιησουν τον ίσταυρωμΑνον 
ζητ€Ϊτ€' ουκ ίστιν ωίί, ηγ^ρθη γαρ καθώς βιττο/• 6€υτ€ 6 
ίίί€τ€ τοί^ τόπον δπου €Κ€ΐτο• και ταχύ πορ€υθ€Ϊσαι €Ϊπατ€ η 
τοις μαθηταΐς αύτου οτι *Ηγ€ρθη άπο των ν€κρών, καΐ 
ι&ου 7!^ροάγ€ΐ ύμας €ΐς την Γαλιλαιαι^, €Κ6Γ αύτον ο'^€σθ€' 
Ιδου ^€ΐπον^ ύμΐν. κα\ άπ^Κθουσίΐι ταχύ άπο του μνημείου 8 
μ€τα φόβου καΐ χαράς μ€γάΚης €&ραμον άπαγγ€ΐ\αι τοΊς 
μαθηταΐς αύτου. καΐ Ιϋού ^Ιησούς ύπηνΓησ€ν αύταΐς λίγων 9 
Χαίρ€Τ€' αΐ ϋ προσ^Χθουσαι ίκράτησαν αύτου τους πό8ας 
καϊ προσ€κύνησαν αύτω, τότ€ \έγ€ΐ αύτάις ο ^Ιησούς Μη ίο 
φοβ€Ϊσ耕 ύπάγ€τ€ άπαγγ€ΐλατ€ τοΙς ά^^λφοϊς μου ίνα απίΧ- 
θωσιν €ΐς την ΤάΚιΚαίαν^ κάκ€ΐ. μ€ ο'ψ'ονται. Πο- χι 

ρ€υομ€νων &€ αυτών 18ού τιν€ς της κουστωδίας €Χθόντ€ς €ΐς 
την ποΚιν άπηγγ^ιΚαν τοις άρχι^ρ^υσιν άπαντα τα γ^νό- 
μ€να. κα\ ατυναχθίντ^ς μετά τών πρεσβυτέρων συμβοΰΧιόν ΐ2 
τ^ Χαβόντες αργύρια ικανά έδωκαν τοΊς στρατιώταις Χεγον- 13 
τες Έϊπατε οτι Οί μαθηταί αύτου νυκτός εΧθόντες 
εκΧε^Ι^αν αυτόν ημών κοιμωμενων και εαν άκουσθη τούτο 14 
^€πν του ηγεμόνος^ ημείς πείσομεν καΐ ύμας αμέριμνους 
ποιήσομεν. οΐ 8ε Χαβόντες ^ αργύρια εποίησαν ως εδι- ι$ 
8άχθησαν. Και 8ιεφημίσθη^ ό Χόγος ούτος παρά *1ου8αίοις 
μέχρι της σήμερον [ημέρας], Οί δ€ ένδεκα τ6 

μαθητα\ επορεύθησαν εις την Γαλιλα/αι/ 6ΐ9 το ορός ου 

χ Μαψιάμ 7 1'•••1' ^4 νπ6 15 τα | έφημίσθη χχνιπ ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 7ΐ 

17 €τάζατο αντοις 6 *Ιησονς^ καΙ 186ντ€9 αντον προσ€κν- 
ζ8 νησαν^ οι ϋ €81στασαν, και προσ^Χθών 6 *Ιι;σο{;^ βλά- 

\ησ€Ρ αύτοΐς Χίγωρ *Έ6όθη μοι πάσα €ξουσία ίν ον- 
Ζ9 ρ€αβ^ και ίπί [τ^ρ] Ύη^' πορ€νθίντ€$ ουν μαθητεύσατε 

πόρτα τα έθνη, ^ βαπτίζοντας^ αυτούς εις το όνομα του πα- 
» τρος και του υίου και του άγΙου πνεύματος^ ίώάσκοντες 

αντίΛς τηρ€ΐν πάντα οσα 4ν€Τ€ΐΚάμην ύμΐν κα\ Ιδου εγώ 

μεθ* υμών εΙμΙ πάσας τας ημέρας εως της συντεΧείας του εάώνος. 19 βαπτίσοΛτης ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΑΡΧΗ του €ναγγ€\ίον *Ιησον Χρίστου . ι 

Καθώς γέγραπται ίν τφ *Ησα/α τω προφήτη 2 

Ίλο^ Αποοτέλλω τον ^^ρρελόΝ Μογ προ προοώπογ 

οογ, 
δο ΚΛΤΛΟκεγ^οει τήΝ όλΟΝ οογ• 

ΦωΝ^ ΒοΔντοο €ν τι5 ερίίΜφ 3 

ΈτοΐΜ^ΟΑτε τίίΝ όλΟΝ Κγρίογ, 
εγθείΑΟ ποιεΤτε τλο τρίΒογο Αγτογ, 

€γ€ν€Τθ *1ωάνης 6 βαπτίζωρ €ν τη €ρήμω κηρύσσων βά• 4 
πτισμα μ€τανοιας (Ις αφ^σιν αμαρτιών. κάί €ζ€πορ€ύ' $ 
€Τ0 προς αύτον πάσα ή ^Ιουδαία χωρά κα\ οί *ΐ€ροσολυ- 
μ€Ϊταί πΟΜΤ€ς^ κα\ ίβαπτίζοντο υττ* αυτού €ν τω *ίορ8άντ^ 
ποταμψ €ζομο\ογούμ€νοι τας αμαρτίας αυτών, κα\ ί/ν 6 6 
^Ιωάνης €ν8€8υμ€νος τρίχας καμήλου και ζώνην ί€ρματίνην 
π€ρ\ την όσφύν αύτου^ κα\ €σθων ακρίδας κα\ μίλι αγρών, 
καΐ €κηρυσσ€ν Χίγων 'Έρχ€ται 6 Ισχυροτ€ρ6ς μου οπίσω η 
\ρ.ου\ ου ουκ €ΐμϊ ικανός κύ>Ιτας λύσαι τον ιμάντα των 
υποδημάτων αυτού• €γώ €βάπτισα υμάς υ8ατι^ αύτος &€ 8 
βαπτίσ€ΐ ύμας πν^ύματι άγίω. ^ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ"" €ν ίκ^ίναις ταΐς ήμίραις ηΚθ^ν ^ 
^Ιησούς άπο Να^αρίτ της ΤάλιΚαίας καΐ ίβαπτίσθη €ΐς 

Ι νΐον Θ€ον 9 Έγ€ν#το Ι ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 73 

ζο τον *Ιορ6ωηΐΡ νπο Ίωάμον. κάί €ύΰυς άναβεάνωρ €Κ του 
ύδατος €ί6€Ρ σχιζομ€ρονς τους ουρανούς και το πΡ€υμα ως 

XI π€ρίστ€ρί» καταβαιρορ €ΐς αύτόρ• καΐ φωρη \βγ4ρ€το'] €Κ 
τΑρ ούρορωρ Συ €Ϊ 6 υίός μου 6 αγαπητός^ €Ρ σο\ εύϋ- 

13 ια^σα, ΚαΙ €ύθύς το πρ€υμα αύτορ €κβαΚΚ€ί 

13 ^ίί τηρ ίρημορ. καί ί^ρ ίν τη ^ρήμφ τ€σσ€ράκορτα ημέ- 
ρας π€ΐραζόμ€Ρος ύπο του Σαταρα^ κα\ ^ρ μ€τα τώρ θηρί- 
ωρ^ καΐ οΐ αγγ€Κοι ίιηκόρουρ αύτφ. 

14 Καί μ€Τ€ί το παραδοθηΡΜ τορ *1ωάρηρ τΙ\θ€Ρ 6 
'ίησους €ΐς τηρ Γαλιλα/αν κηρύσσωρ το ευαγγίΚυορ 

15 τον θ€ον [καί λ^γων] Ζη Τΐ€πΚηρωται 6 καιρ6ς κ(Λ 
ι\γ^ικ€ρ η βασιΚ€ΐα του θ€θύ* μ€ταρθ€ίΤ€ κα\ πιοτ€ΐΛ- 

ι6 €Τ€ €Ρ τφ €ύ{χγγ€\ίφ. Καί παράγωρ πάρα 

τηρ θάλασσαν της Γαλιλα/α^ €Ϊί€Ρ Σίμωρα καΐ 'Αν- 
Ιίρέαρ ΤΟΡ αδΑφον Σίμωρος άμφίβάΧΧορτας €Ρ τ^ θα- 

17 λασσι;, ^σαν γαρ αλ€€Ίς* καΐ €Ϊπ€Ρ αυτοΐς 6 *1ησους 
Δ€ντ€ οπίσω μου, κα\ ποιήσω ύμας γ€ρ4σθαί άΚ€€Ϊς 

ι8 άνθρωπωρ. κα\ €υΰυς άφ4ρτ€ς τα δίκτυα ήκοΧούΰησαρ 

19 αύτψ. ΚαΙ πρόβας ολίγορ €ίί€Ρ *ΐάκωβορ τορ του Ζ^β^- 
6αίθΌ καϊ *1ωόρηρ τορ άί€Χφ6ρ αύτοΰ, καΐ αυτούς €Ρ τφ 

οο π\οίω καταρτίζορτας τα ϋκτυα, καϊ €ύθύς €κάΚ€σ€Ρ αυτούς, 
και άφίρτ€ς τόρ πατέρα αυτών Ζ€β€^άίθΡ €Ρ τφ πλοΐω 
μετά τώρ μισθωτώρ άπη\θορ οπίσω αυτού, 

21 ΚαΙ €ΐσπορ€ύορται €ΐς Καφαρραούμ. Και ^ύθύς τοΐς 

22 σάββασιρ ^€ΐσ€\θώρ €ΐς τηρ συραγωγηρ έϋίασκ^ρ^, κΛ 
έξ^πλήσσορτο έπΙ τη ί^^χϋ αύτοΰ^ ^ρ γαρ 8ι6άσκωρ 

33 αυτούς ως έζουσίαρ ίχωρ κα\ ούχ ως οΐ γραμματύς, και 
€υθυς ^ρ €ρ τη συραγωγη αύτώρ αρθρωιπος €Ρ πρ^ύματι 

24 άκαθόρτφ^ κα\ άρ€κραξ€Ρ Χίγωρ Ύί ήμϊρ κα\ σοΐ^ *Ιησου 
Ναζεφηρέ ; ^θ^ς άποΧέσαι ήμας ; '^οΐίά^ σ€ τις €ΐ^ 6 άγιος 

25 του θ€ου. Κίΐι €π€τίμησ€Ρ αύτώ ο *Ιησους [λβγων] Φι/χω- 

26 ΰητι και €ζ€\θ€ έζ αυτού, κα\ σπαράξαρ αύτορ το πρ€υμα 
το άκάθαρτορ καί φωρησαν φωρη μ€γάΚη €ζη\θ€Ρ έζ αύτοΰ. 

21 α^*ίασκ€¥ Μίς την σνναγύγην 24 Μαμέψ 74 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ι 

καί ίθαμβηθησαν αηαντ€ς^ ωστ€ σννζητ^Ιν ^αυτούς^ Χίγον* 27 
τα£ Τί €στίν τούτο; ίιϋαχη καίνή' κατ (ξουσίορ κα\ τοις 
ιτνεύμασι τοις άκαθάρτοίς ίπιτάσσ€ΐ^ και νπακούουσιν αύτω. 
Καϊ €ζη\θ€ν ή άκοη αυτού (ύθύς πανταχού €ΐς οΚηρ την 28 
π€ρίχωρον της Γαλιλαία^. ΚαΙ €νθυς €Κ της 29 

συναγωγής ^€ζ€\θόιη'€ς ηλθαν^ €ΐς την οίκιαρ Σίμωνος καΐ 
^Αρϋρίου μ€τά ^Ιάκωβου κα\ ^Ιωάνου. ή δέ π€νθ€ρα Σίμωνος ^ο 
κατ4κ€ίτο Ίτυρέσσουσα^ και €ύθύς Χίγουσιν αύτω π€ρι αύτης. 
καϊ προσ€\θών ηγ€ΐρ€ν αύτηρ κρατησας της χ€ψός' και α- 3» 
φήκ€ν αύτη ν 6 πυρ€τ6ς^ και ϋιηκ6ν€ΐ αύτοΐς. *0- 32 

^Ι^ίας α γ€νομίνης^ δτ€ €8υσ€ν ο ηΧιος^ €φ€ρον προς αύτον 
πόρτας τους κακώς €χοντας και τους δαιμονιζομίνους* και 33 
ην οΚη η πόλέ^ ίπισυνηγμένη προς την θύραν. κα\ €θ€ρά' 34 
π€υσ•€ν ποΧλούς κακώς €χοντας ποικίΧαις νόσοις^ καϊ δαι- 
μόνια ποΧλα €^€)3αλ6ΐ^, καΐ ουκ τΐφΐ€ν λαλ€ΐν τα δαιμόνια^ 
ΟΤΙ ζδ^ισαν αύτον [Χριστοί/ €ΐναΛ\, Και 35 

πρωΧ €ννυχα λίαν άναστάς €ξή\θ€ν [και άττηΚθ^ν] €ΐς ίρη- 
μον τόπον κάκ€ΐ προσηύχ€Τθ, και κατ€δίωξ€ν αύτον Σίμων 36 
κα\ οΐ μ€Τ αύτοΰ^ κα\ €υρον αύτον καϊ λέγουσιν αύτω 37 
ΟΤΙ Τ1άντ€ς ζητουσίν σ€. και \€γ€ΐ αύτοΊς 'Άγωμ€ν 38 
αλλα;(θΰ €ΐς τάς €χομ€νας κωμοπό\€ΐς^ ίνα καΐ €Κ€Ϊ κηρύξω^ 
€ΐς τούτο γαρ ίζηΚΘον, και ηλθ€ν κηρύσσων €ΐ5 τας 39 
συναγωγάς αυτών €ΐς ολην τήν ΓαΧιΚαίαν καΐ τα δαιμόνια 
€φό\Κων. 

Και €ρχ€ται προς αύτον \€προς παρακαΧών αύτον 40 
[και γονυπ€τών^ \ίγων αύτω οτι ^Έ*άν θίΚης δύνασαί 
μ€ καθαρίσαι. καϊ σπ\αγχνισθ€\ς €ΚΤ€ίνας την χΛρα 41 
αυτού η'^ατο και \έγ€ΐ αύτω θΑω, καθαρίσθητί' καϊ 42 
€ύθυς αττήλ^^ϊ/ αττ* αυτού ή \έπρα^ και €καθ€ρίσθη. καϊ 43 
€μβριμησάμ€νος αύτφ ζύθυς €ξ4βάΚ€ν αύτόν^ καϊ \€γ€ΐ 44 
αύτω "Ορα μηδίνϊ μηδίν βϊτΓΐ;^, αλλά ΰπαγ€ σ€αυτον 
λβΤΣοΝ τφ ΙερεΤ και προσίν^γκ^ ττβρι τού καθαρισμού σου 
α προσ4ταξ€ν Μωυσης €ΐς μαρτύρων αύτοΊς, 6 §€ €ζ€\θών 45 

27 ιτρ^ «αντον^ 29 ^ζίλθών ^λΘ€ν 45 <^^ ηόΚιν φαν^ρώς Ι II ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 75 

ΙΙρζατο κηρνσσ€ΐρ ποΧΚά κα\ ^ιαφημίζ^ίν τον λόγοι/, ώστ^ 
μηκίτι αύτον ίνικισθαι ^φαΡ€ρως €ΐς ποΚίν^ €Ϊσ€\θ€Ϊν, άΚΧα 
Ζζω 4π €ρήμοις τόποις [ι^ι^]• καί Ι^ρχοντο προς αντον 
πώττοθ€ν. 
ζ Και €Ϊσ€\θών πάΚιν €ΐς Καφαρναουμ δι* ημερών ήκού- 

2 σΘη ΟΤΙ ^€ν οϊκω ίστίν"* καί συρηχθησαν πολλοί ωστ€ 
μηκέτι χωρ€ΪΡ μη8€ τα προς τηρ θνραν^ και βλάλβι αντοίς 

3 τσ¥ Χσγορ. καί ίρχονται φίρορτ^ς προς αύτορ πϋψϋίΚντικορ 

4 αΙρ6μ€ΡθΡ νπο τ^σσάρωρ. και μη 8νράμ€Ρθΐ προσ€Ρ€γκαί 
αντψ ίια τορ ίχΚορ άπ€στ€γασαρ τηρ στέγηρ Επου ^ν, κα\ 
€ζορνζαντ€ς χάλώσι τορ κράβαττορ οπού 6 παρείλντικος 

5 κατίκ€ίτο. και Ιδωρ 6 'ΐι/σοΟί τηρ πίστιρ αντωρ λβγβι τφ 

6 π€ΐραλυτίκφ Ύίκρορ, άφί€Ρταί σον αι άμαρτίαι. ί(σαρ ϋ 
τί¥€ς τώρ γραμματ€ωρ €Κ€Ϊ καθημ€Ρθί και διαΚογιζόμ€Ρθΐ €Ρ 

7 τίύΫ κίψδίαις αντώρ ^ΤΓ οντος οΰτω λαλβι ; β\ασφημ€Ϊ• 

8 τίς ϋύρϋτία αφιίραί αμαρτίας 6ΐ μη ^Ις ο θ€6ς ; κα\ €ύθύς 
ίπνγρονς 6 *\ησονς τω πρ^ύματι αντου οτι [^οΰτως^ διαλογί- 
ζοιητα €Ρ ίαντοΐς \€γ€ί [αντοΓρ] Ύί ταντα 8ΐ(ΐΚογίζ€σθ€ €Ρ 

9 τάΐς καρίίαις νμωρ ; τί ίστιρ €νκοπ(ίτ€ρορ^ €ΐπ€ΐρ τφ πάρα- 
Χντίκψ *Αφί€Ρταί σου αΐ άμαρτίαι^ ή €Ϊπ€Ϊρ *Έγ€ίρου 

ΙΟ [βαύΐ] ίρορ ΤΟΡ κράβαττορ σου και π€ριπάτ€ΐ ; Ινα δί €ίδί}τ€ 
στι ^ζουσίαρ €χ€ΐ ο νιος τον άρθρωπον ^άφιίραι αμαρτίας 
II ίπί της γης^- \€γ€ΐ τω παραΚχβτικω Σοι λί'γω, €γ€ΐρ€ 
13 ίρον ΤΟΡ κράβαττορ σον και νπαγ€ €ΐς τορ οικόρ σον, κα\ 
ήγ^ρΰη και €νθνς αράς τορ κράβαττορ €ζή\θ€Ρ ίμπροσθ^ρ 
πορτωρ^ ώστ€ (ζίστασθαι πάρτας καϊ 8οξάζ€ΐρ τορ Θ^ορ 
\\€*γορτας^ ΟΤΙ Οντως ονϋποτ^ €Ϊ8αμ€Ρ. 

13 Και €ζη\θ€Ρ πάλιρ παρά τηρ θαΚασσορ' και πάς 

14 ο οχΚος τ^ρχ€Το προς αντορ^ και ϋϋασκίΡ αντονς. Και 
παράγωρ €ΐ8€Ρ Α€ν€\ρ τορ τον *ΑΧφαίον καθημ^ρορ ίπΧ 
το Τ€\ωριορ^ και \€γ€ΐ αντω *Ακο\ονθ€ΐ μοι. και άραστάς 

15 ήκο\ονθησ€ν αντψ. Και γΐΡ€ται κατακ€ΐσθαι 
αντορ €Ρ τ^ οΐκίφ αντου, και πολλοί Τ€\ωραι κα\ άμαρτω- 

τ €Κ οίκ!&¥ Μοτιν η *Οτι ίο Μ, της γ^ άφι4ναι αμαρτίας 76 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ π 

λθ4 σνναΡ€Κ€ίΡτο τφ 'ΐι/σου και τοις μΛθηηύς αυτούς 
^σαρ γίφ ποΧΚοΙ και ηκοΧονθουν αύτφ, κα\ οι γράμμα- χ6 
τ€Ϊς των Φαρισαιων Ιίόντ€ς οτι €σθί€ΐ μ€τά των άμεψ^ 
τωΧων κάί τελωνών €\€γον τοΐς μαθητάις αντον "Οτι 
μ€τά των Τ€\ωνων κα\ άμαρτωΧών €σθί€ΐ ^ ; και άκουσας 17 
6 *Ιησους λβγβι αύτοϊς [δη] Ου χρ€ίαρ €χονσιν οΐ Ισχ\*' 
οντ€ς Ιατρού αλλ* οΐ κακώς Ζχοντ^ς• ουκ ηΧθον καΧέσαι 
δικαίους άΚΧα άμαρτωΧούς. Και ^σαν οΐ μα- χ8 

θηταΐ *1ωάνου και οΐ Φαρισαΐοι νηστ€ύοντ€ς. κα\ Ζρχονται 
και Χέγουσιν αύτω Δια τι οι μαθηταΐ *Ιωάνου και οι μα- 
θψΌίί των Φεφισαίων νηστ€υουσιν^ οΐ &€ σο\ \μαθηταϊ\ ο\^ 
νηστεύουσιν; και €ΐιτ€ν αύτοίς ο 'ΐι;σοΟ^ Μ^ δύνανται 19 
οΐ υιο\ του νυμφώνος Ιν φ 6 νυμφίος βΐ€Τ αυτών ίστιν 
νηστ€ύ€ΐν; ίσον χρόνον €χουσιν τον νυμφίον μ€τ αυτών 
ου δύνανται νηστ^ύ^ιν €Χ€ύσονται &€ ημέραί όταν άπ(ψθ§ 2ο 
απ αυτών 6 νυμφίος^ και τοτ€ νηστ€υσουσιν €ν ίκ€ίντι τ^ 
ήμίρφ• ουδβΐί ίπίβΧημα ράκους άγνάφου €πιράΐΐΤ€ΐ ίπί 2ΐ 
ιμάτιον ΊταΚαιον* €ΐ &€ μη^ αίρ€ΐ το ιτΧήρωμα απ αυτού 
το καινον του παΧαιου^ κα\ χ€Ϊρον σχίσμα γίν€ται. και 22 
ονδ^Ιί βάλλει οΐνον ν€ον €ΐς ασκούς πάλαιούς' €ΐ δί μή^ 
ρήζ^ι 6 οίνος τους ασκούς^ και 6 οίνος απόΧΧυται και 
οι ασκοί. [αΧΧά οινον νίον €ΐς ασκούς καινούς^^ 

Και €'γίν€το αυτόν €ν τοΙς σάββασιν ^^ιαπορ€υ€- «3 
σθαι^ δια τών σπορίμων^ κα\ οι μα&ητάί αύτου ήρξαντο 
^ο^ον ποίζΐν τιΧΧοντ€ς τους στάχυας. και οι Φαρισαΐοι 24 
€Χ€γον αύτω "Ι^έ τί ποωυσιν τοις σάββασιν ο ουκ €ζ€- 
στιν ; καΐ Χ€γ€ΐ αύτοϊς Ουδβττοτβ άν€γνωτ€ τί €ποίησ€ν 2$ 
Ααυ€\8 οτ€ χρ^ίαν €σχ€ν και ίπ^ίνασ^ν αυτός κά!ί 
οι μ€Τ αυτού ; [πώς] €ΐσηΧθ€ν €ΐς τον οίκον τού Θ^ού 26 

€7Γΐ ^Αβιάθαρ αρχι^ρίως κα\ το^ο Αρτογο ΤΗΟ προθέοεωο 

€φαγ€ν^ ους ουκ €ξ€στιν φαγβΐν €ΐ μη τους ΐ€ρ€Ϊς^ και 
€8ωκ€ν κα\ τοΊς σύν αύτω οίσιν ; κα\ €Χ€γ€ν αύτοΐς Το 27 
σάββατον 8ια τ6ν ία^θρωπον €γ€ν€Τ0 καΐ ούχ 6 άνθρωπος 

χ6 καΐ πζρ€ΐ 23 ναραπορ€ύ9σθαι \ όβοΐΓθ4€Γμ 5 Χ^Η^ ^ ίποί-ησαν II III ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 77 

2β δια το σάββατον ωστ€ κύριος ίστιν ο νίος του άρθρωπου 

Ι και του σαββάτον. Και €ΐθΎΐ\θΈν πάΚοβ €ΐς 

σνραγωγηρ^ και ^ν €Κ€Ϊ Άνθρωπος ίξηρϋψ,μίνην ίχων τήρ 

3 χΛρα• και π€φ€τηρονρ αντορ €ΐ τοις σάββασιρ θ€ρα7Γ€νσ€ΐ 

3 αντόρ^ 1Μ1 καττιγορήσωσιρ αντου. κα\ \€γ€ΐ τφ νρθραίπί^ 

4 τψ τηρ χήρα ίχορτι ζηράρ '^Εγ€ΐρ€ €ΐς τ6 μέσορ. και 
Χ€γ€ΐ αύτοΐς '^Εζ€στΐΡ τοις σάββασιρ άγαθοποιησαι ί) 
κακσποιήσαί^ ψνχηρ σωσαι η άποκτ€Ϊραι; οΐ &€ ίσιωπωρ. 

5 και π€ρφ\€ψάμ€Ρος αυτοΐβς μ€Τ οργί|ς^ σνρ\υπονμ€Ρος €πι 
τ^ ΐΓωρωσ€ΐ της καρϋας αύτώρ^ \€γ€ΐ τφ άρθρωπφ 'Έκτ€ΐ'' 
ρορ τηρ '^χβϊρά σον^• και 4ζίτ€ΐΡ€Ρ^ κα\ άπ€κατ€στάθη ή 

6 χ€ΐρ αυτόν. Και €ζ€\θ6ρτ€ς οΐ Φαρισαχοι €ύθύς μετά τώρ 
^Ηρωϋιορωρ σ^μβούΚιορ '^€8ί8ονρ κατ αύτοΰ δπως αύτορ 
άποΧίσωσίρ. 

7 Και ο ^Ιησούς μ€τα τώρ μαθητώρ αντον άρ€χώρησ€Ρ 
ιτρος τηρ θάΚασσαρ• και πο\ν πΚηθος άπο της Γαλιλαίατ 

8 ^ήκοΚονΘησ€Ρ^ και άπο της Λον^αιας^ καί άττο *ΐ€ροσο\νμωρ 
και άπο της *Ιδουμαίας και πίραρ του *Ιορίάρου καΐ π€ρ\ 
Ύνρορ κα\ ^'ΣΛώρα^^ πΚηθος πολύ, ακούορτ€ς οσα ^ποι^Τ 

9 ^θαρ προς αύτορ. και €ΐπ€Ρ τοΐς μαθηταΐς αύτου Ίνα 
πλοιάριορ προσκαρτ€ρη αύτφ 6ιά τορ οχ\ορ ΐρα μη βΚί- 

ΙΟ βωσιρ αντόρ' ποΧΚούς γίφ €θ€ράπ€νσ€Ρ, ώστ€ ίπιπίπτ^ιρ 

11 αυτφ ΐρα αύτου ίη^ωρτζΗ όσοι €ΐχορ μάστιγας, και τα 
πΡ€ύματα τα ακάθαρτα^ οταρ αύτορ ^θ^ώρουρ^ προσίπιπτορ 
αύτφ και ίκραζορ '^Χίγορτα^ δτι Συ €ΐ 6 υΙος του θ^ου, 

12 και τΓολλα €π€τίμα αύτοΐς ΐρα μη αύτορ φαν^ρορ ποιήσω- 

13 σιν. Και άραβαίρ€ΐ €ΐς το ορός και προσκα- 

14 \€ΐτ(α ίΛς ηθ€\€Ρ αύτός^ καΐ άττηΚθορ προς αύτόρ. και 
ίποιησ€Ρ ^^€κα^ ους και άποστοΚους ωρόμασ€Ρ, ΐρα ωσιρ 

15 μ€τ αύτου και ΐΡα άποστίΚΧτ] αύτου ς κηρύσσ^ιρ και €χ€ΐρ 
ίξουσίαρ €κβαλΧ€ΐΡ τα ίαιμορια' κα\ €ποίησ€Ρ τους δω- 

» Ατκα {κα\ ίπίθηκ^ρ ορομα τφ Σίμωρι) ΤΙίτρορ^ κάί ^Ιάκωβορ 
ΤΟΡ τον Ζ€β€δαίου κα\ *1ωάνηρ τορ αδβλφόι^ του *Ιακώβου 

7 καί αιτ^ τη^ Ίονδαίαις "ήκολονθησ^ν, 8 ΙΜίνα^ — Ι €ΐτοί€ΐ ζ ι λνγονης 78 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ πι 

(καϊ €π€θηκ€ν αντοίς ^ονομυα Βοανηργίς, ο €στιν ΥίοΙ 
Βροιπ-^^), καί *Ανίρ€αν κάί Φιλιτητον κάί ΒαρθοΧομαιον ζ8 
καΙ Μαθθάίορ κάί θωμαν καΙ *ΐάκωβον τον του 'ΑΧφαίου 
κάί θαί^άιορ και Σίμωνα τον Καναράίον και *Ιού&αν Ίσκα- 19 
ριωθ^ ο9 κάί παρ€8ωκ€ν αυτόν. 

Και €ρχ€ταί €ΐς οίκον καΐ συνέρχεται πάΚιν [ό] οχΚος^ 2ο 
ωστ€ μη 6ύνασθαι αυτούς μηϋ Λρτον φαγεΐν, κάί άκού- 2ΐ 
σαντ€ς οΐ παρ* αύτου (ξήΧθον κρατησαι αύτόν^ εΧεγον γαρ 
δτί ίζίστη. καί οί γραμματείς οί άττο ^ΙεροσοΧύμων κατά- τλ 
βάντες ΤΚεγον δτι ΒεεζεβούΧ εχει^ κάι δτι εν τω αρχοντι 
των δαιμονίων εκβίΧΚει τα δαιμόνια, κάι προσκάΧεσάμενος 23 
αυτούς εν παραβοΧαΐς εΧεγεν αύτοΐς ΙΙώς δύναται Σατ€α^ας 
Σαταναν εκβάΧΧειν ; και εάν βασιΧεια εφ* εαυτην μερισθτι^ 24 
ου δύναται σταθηναι ή βασιΧεία εκείνη• και εάν οικία 25 
εφ* εαυτην μερισθχι^ ου δυνησεται ή οικία εκείνη στηναΐ' 
καΐ εΐ ο Σατανάς ανέστη εφ* εαυτόν καΐ εμερίσθη^ ου δν- τβ 
ναται στηναι άΧΧά τεΧος έχει. άΧΧ* ου δύναται οι;δ€ΐ( 27 
εΙς την οικίορ του ισχυρού εισεΧθων τά σκεύη αύτου διαρ- 
πάσαι εάν μη πρώτον τον Ισχυρον δήση^ και τότε την 
οΐκίαν αυτού διαρπάσει. ^Αμην Χεγω ύμϊν οτι ττάντα 28 
άφεθησεται τοις υίοΐς των ανθρώπων^ τά αμαρτήματα κα\ 
αΐ βΧασφημίαι 5σα εάν βΧασφημήσωσιν ος ^ αν βΧα- 29 
σφημησί] εις το πνεύμα το αγιον, ούκ έχει αφεσιν εΙς τον 
αιώνα^ άΧΧά ένοχος εστίν αιωνίου αμαρτήματος. οτι 30 
εΧεγον ΙΙνεύμα άκάθαρτον έχει. Και έρχονται 31 

η μήτηρ αυτού καΐ οι άδεΧφοΙ αύτου κα\ εξω στήκοντες 
άπεστειΧαν προς αύτον καΧούντες αυτόν. και εκάθητο 32 
περί αύτον οχXος^ κα\ Χεγουσιν αύτω Ιδού ή μήτηρ σου 
και οι άδεΧφοί σου εξω ζητουσίν σε. και αποκριθείς 33 
αύτο7ς Χεγει Ύίς εστίν ή μήτηρ μου κα\ οί άδεΧφοί; καί 34 
περιβΧε>Ιτάμενος τους περί αύτον κύκΧω καθήμενους Χε- 
γει "ΐδε ή μήτηρ μου καΐ οί άδεΧφοί μου• ος ^ αν ποι- 35 
ήση '^ΓΟ θεΧημχΡ του θεού^ ούτος άδεΧφός μου κάι άδεΧφη 

τη ονόματα 35 Υ^ρ | τοί θβλι^ματα III IV ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 79 

και μητηρ €στίν. 
Ι Κα4 ιταλοί ήρξατο 6Μσκ€ίΡ πάρα την θάΚασσαρ, καί 

<τυράγ€ταί προς αντορ δχΧος πλ€ίστος^ ωστ€ αντορ €ίς 

ηΧοίΟΡ ίμβάρτα καθησθαι €Ρ τ^ θάΚάσσ^|^ και πάς 6 σ- 
3 χλοΓ προς τηρ ΘάΚασσαρ €π\ της γης ήσαν, και €8ί8ασκ€Ρ 

€ίντσυς €Ρ παραβοΚαΐς ποΧΚά^ και €\€γ€Ρ αντοίς €Ρ τ^ 

3 λ^χ^ αντσν *Ακον€Τ€, 16ον €ζηλθ€Ρ 6 σπ€ίρωρ (ΠΓ€Ϊ- 

4 ραι. και €γ€Ρ€το €Ρ τφ σπ€ΐρ€ΐρ ο μ€Ρ €π€σ€Ρ παρά τηρ 

5 ο^ρ^ και ^θ€Ρ τα π€Τ€ΐρά κα\ κατίφαγ^ρ αυτό. και αΚΚο 
€π€σ€Ρ €π\ το π€τρωδ€ς [και] οπον ουκ €ΐχ€Ρ γηρ ποΧΧήρ^ 

6 καί ευύυς €ξαΡ€Τ€ΐΧ€Ρ διά το μη €χ€ΐρ βάθος γής' καΙ οτ€ 
ỀԀίΚ€Ρ 6 ηΚίος ^ίκαυματίσθη^ και δια το μη €χ€ίΡ 

7 ρίζορ ίζηράρθη, και 2λλο €π€σ€Ρ €ΐς τάς άκάρθας^ και 
άρίβησαν αΐ οκορΘμ και σνρίπριζαρ αντό^ και καρπορ 

8 ονκ €ίίωκ€Ρ. καί αΧΚα €π€σ€Ρ €ΐς τηρ γηρ τηρ κάΚήρ^ και 
€β/βον καρπορ άραβαίρορτα κα\ ανζαρόμ€Ρα^ καΐ €φ€ρ€Ρ 

9 €ΐς τριάκορτα και ^€Ρ ίζήκορτα και €Ρ^ ίκατορ. Και ?λ€- 
ιογ€Ρ ^Ος €χ€ΐ Λτα άκον€ίΡ άκουίτω. ΚαΙ οτ€ 

€γ€Ρ€Τθ κατά μόρας^ ήρωτωρ αντορ οί π€ρι αντορ συρ τοις 
ζζ 6ω9€κα τάς παραβοΧάς, κα\ €\€γ€Ρ αυτοΐς ^Ύμιρ το 

μυστηριορ δ4ίίοταί της βασι\(ίας του θ€ον' €Κ€ίροις ϋ 
Ζ2 τοις ^^(ξω^ €ρ παραβοΧαΐς τά πάρτα γίρ€ται, ιρα 

ΒλέποΝτεο Βλέπωει κλΙ /ννίι ίλωοίΝ, 
κλΙ ΑκογοΝτεο Λκογωει κλΙ /ννίι ογΝίωαΐΝ, 
Μΐί ποτέ έπιοτρέψωοίΝ κλΙ ΛφεθΗ ΛγτοΤο. 

13 «αϊ Χ€γ€ΐ αύτοΐς Όύκ οιδατβ τηρ παραβοΧην ταντηρ^ 

14 καί πώς πάσας τάς πεψαβοΧάς γνωσ^σθ^ ; *0 σπ^ίρωρ τορ 

15 Χοτγορ σπίίρβι. οντοι 64 ^Ισιρ οί παρά τηρ 686ρ οπον 
σπ€ίρ€ται ο Χάγος^ κα\ οταρ άκονσωσιρ €νθνί €ρχ€ται 6 
Σατανάς κα\ αΐρ^ι τορ Χόγορ τορ €σπαρμ€Ρ0Ρ €Ϊς αντονς. 

ι6 καϊ οντοί €ΐσιρ ομοίως οί €πΙ τά π€τρωδη σπ€φόμ€Ροι^ 

Οί όταν άκονσωσιρ τορ Χόγορ €νθνς μ€τά χαράς Χαμβά- 

17 ρονσιρ αντορ^ και ονκ ί'χονσιρ ρίζαν €ρ ίαντοΊς άΧΧά 

6 €χανματίσθΐ|σαν 8 €ΐ(...€Ϊ$ ν, Ιν...€ν χι €ξιαθ€ν 8ο ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ιν 

προσκαφοί ^Ισιν^ €Ϊτα γ^ρομίνης θλ^^ι^€ωΫ ή διωγμού δ&α 
τα^ \ογον €νθνς σκανδείΚίζορται. και αΚΚοι €ΐσ)ν οι €ΐς ι8 
τάς άκανθας σπ^ιρομ^νοι* οντοί €ΐσιρ οΐ τον \ογον άκού- 
σαντ€γ^ καΐ αΐ μίριμναι του αιώνος και ή απάτη του πΚον- 19 
τον και αΐ ττβρι τ& λοιπά ίπιθυμίαι €ΐσπορ€υ6μ€ναι σννπνί- 
γουσιν τον \^γον^ και άκαρπος γίν€ται, και €Κ€Ϊνοί €ΐσιν αο 
οΐ €1γΙ τίρ^ γην την καίΚην σπαρ€ντ€ς^ οΐτιν€ς άκούουσιν τον 
\6γον κα\ πίψαδίχονται κα\ καρποφορουσιν ^€ν τριάκοντα 
και [βι/] ίζήκοντα κα\ [βνΥ ίκατάν, Καϊ €\€γ€ν 2ζ 

αύτοΐς οτι Μητι €ρχ(ται 6 Χύχνος ΐνα υπό τον μ68ιον 
τ(θη ί) ύπο την κΚίνην^ ούχ ΐνα ^€πϊ^ τήν Χυχνίαν τ€θη ; ου ολ 
^γαρ ίστΐ}Ρ κρυπτον ίάν μη ΐνα φαν€ρωθ^^ οιϊδί €γ€ν€Το 
άποκρυφον αλλ* ΐνα (^θη €ΐς φαν^ρον, £ί τις €χ€ΐ Λτα 23 
άκού^ιν άκουίτω, ΚαΙ €\€γ€ν αύτοϊς Β\€π€Τ€ 24 

τί άκού€Τ€. €ν φ μίτρω μ€τρ€ΪΤ€ μ€Τρηθησ€ται ύμΐν κα\ 
προστ€θήσ'€ται ύμΐν. ος γαρ €χ€ΐ^ δοθήσ^ται αύτφ' καϊ ος 2$ 
ουκ €χ€ΐ^ κα\ ο €χ€ΐ άρθησνται απ* αύτου. Και 26 

€λ€γ€ν Ούτως €στ\ν ή βασιΚ^Ία του θ^ου ως ανθρω/πος 
βαΚχΐ τον σπόρον €πι της γης καϊ καθ€ύδγι και €γ€ίρηται τη 
νύκτα κα\ ήμίραν^ καΐ 6 σπόρος βΧαστ^ κάί μηκύνηται ως 
ούκ οΐδ€ν αυτός. αυτόματη ή γη καρποφορείς πρώτον 28 
χόρτον^ €ΐΓ€ν στάχυν^ €ΐτ€ν ^πλήρη σΐτον €ν τφ στάχυΐ. 
όταν &€ παραδοΐ ό καρπός^ ^ύθνς ΛΤΤΟΟτέλλεΐ Τ0 λρέ- 29 

ΠΛΝΟΝ, ΟΤΙ ΠΛρεΟΤΗΚεΝ ό θερίΟΜΟϋ. ΚαΙ 30 

ΤΚ^γ^ν Τίώς όμοιωσωμ€ν την βασιΧ^ίαν του θ€ους η ίν 
τίνι αυτήν παραβοΧη θώμ^ν ; ως κόκκω σινάπ€ωςς ος δταν 31 
σπαριΙ ίπΐ της γής^ μικρότ^ρον ον πάντων των σπερμάτων 
τών €7Γΐ της γης — και δταν σπαρη^ αναβαίνει και γίν€ται 312 
μείζον πάντων τών λάχανων καϊ ποιεί /(λάδονρ μΈγάΚους, 

ώστ€ δύνασθαι γπό ΤΗΝ οκίΛΝ Λγτογ ΤΛ πετεΐΝΛ τογ 

ογρΛΝΟγ ΚΛΤΛΟΚΗΝΟΤν. ΚαΙ τοιαυταυ πάρα- 33 

βοΧαΐς ποΧΧαΐς ίΧάΧ^ι αύτοΐς τον λόγοι/, καθώς ήδύνεαπΌ 
ακού€ΐν• χωρίς δί παραβοΧης ούκ ελάλει αύτοΐς^ κατ ιδίαν 34 

2θ {ΐ'...[ίν]...[ίι/] 21 Μ83 ντΓο 22 γάμ €στί¥ Π 28 |...ί IV ν ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 8ι 

Λί τοις Ιϋοις μαΰηταΐς €π(Κυ^ν πάρτα. 

35 Καϊ \ίγ€ί αύτοΐς €ν {κ^ίνη τ^ ήπ^Ρ^ οψίας γΈνομίνης 

36 έαίΚθωμ^ν €ί£ το πίρίΐρ. καί άφ4ντ€ς τορ ίχΧον παραΚαμ- 
βάρουσυβ αυτόν ως ^ν ίν τφ πΧοίφ^ καί «λλα πΧαΊα ην 

37 μ^ αύτου. καΐ γίν€ταί ΧαΤΧαψ μ€γάΚη άνίμου^ κΑ τα 
κύματα €π€/3αλλ€ν 6ΐ( το πλοιοι/, ωστ€ ηϊΐη γ€μίζ€σθαι το 

38 πλοίορ. και αντος ^ν 4ν τη πρυμνιά €ιγΙ το προσκ€φαΚαίον 
κα0εύ6ωρ• καΐ νγίίρουσιρ αΰτορ κα\ Χίγουσιρ αντφ Διδά- 

39 σκάλ€^ ου μ€λ€ΐ σοι οτι άπο\\νμ€θα ; καί αί€γ€ρθ€\ς €ιγ€- 
τίμησ€Ρ τ^ ανίμφ καί €Ϊπ€Ρ τ^ θείΚάσση] Σιωπα^ ν€φίμωσο. 

4ο καΐ €κόπασ€Ρ 6 αΡ€μος^ κα\ €γ4ν€Τθ γίΐΚήρη μ€γάΚη. κα\ 

41 ^ΐίΓ€Ρ αύτοΐς Τι δίίΚοί ίστ€ ; οΰπω ?χ€Τ€ πίστιν ; καί βφο- 

βηΰησαρ φόβον μ^γαρ^ καί ίΧνγορ προς άλΧηλους Τίς 

αρα ουτός ίστίν οτι, και 6 αΡ€μος καί ή θάΚασσα υπακούει 

ζ αντ^ ; Καί φ<θορ €ΐς το πίραρ της θάΚάσστις 

2 €ΐς τηρ χωραρ τωρ Τ€ρασηρωρ, καΐ €ξ€λθόρτος αύτου €κ 
του πλοίου \€ύθυς^ ύπήρτησ€Ρ αύτφ €Κ τωρ μρημίίωρ 

3 αρθρωπος €Ρ πρεύματι άκαθάρΓψ^ ος τηρ κατοίκησιρ €ίχ€Ρ 
€Ρ τοΊς μρημασιρ^ καί ούϋ άΧύσ€ΐ ούκέτί ούί€\ς ί^ύρξχτο 

4 αντορ ίησ€Λ δια το αύτορ ποΚΚάκις πίίαις καί άλύσ^σι 
Ι^^ϋσθαι και 6ΐ€σΊΓάσθαι υπ* αύτου τας άΚύσ€ίς καί τας 

5 πίϋας συΡΤ€τρίφθαί, καΐ ούί^Ις ίσχυ€Ρ αύτορ δάμασαν κα\ 
ίίια παρτος ρυκτος κα\ ημίρας €Ρ τοις μρημασιρ κα\ €Ρ τοις 

6 ορ€σιν ηρ κράζωρ και κατακόπτωρ ίαυτορ Χίθοις. ιταΐ ιδωρ 
ΤΟΡ *\ησουρ άπο μακρόθ^ρ €δραμ€Ρ καΐ προσ€κύρησ€ν αύτόρ^ 

7 και κράζας φωρη μ€γάΚ]] \4γ€ΐ Τί ίμοϊ κα\ σοι, *Ιησού υϋ 
του θ€θύ του υψίστου ; ορκίζω σβ τορ θ€Ορ, μη μ€ βασαρί- 

8 στ^ς. €\€γ€Ρ γαρ αύτω 'Έ^€λί€ το πν€υμα το άκάθίψτορ 

9 €Κ του ορβρωπου. καί ίπηρωτα αύτόρ Ύί &Ρομά σοι ; κα\ 
ΙΟ \€γ€ΐ αύτφ Αργιών ορομά ^μοΐ^^ οτι πΐίΚΚοί €σμ€Ρ• κα\ 

παρ€κάλ€ΐ αύτορ ποΧΚα Ίρα μη αύτα άποστ€[Κτι €ξω της 
XI χωράς. ^Ηρ δί €Κ€Ϊ προς τω ορ€ΐ άγίλη χοίρωρ μεγάλη 
12 βησκομίρη• καί παρ€κάλ€σαρ αύτορ λ€γοΡΤ€ς ϊ14μψορ 

ρ μθ4 Ιστιν 8ί ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ν 

ήμας €ΐς τον£ χοίρου^^ ινα €Ϊς αυτούς €ΐσί\θωμ€ν. κα\ €π€- χ3 
τρ€ψ€Ρ αντόΐς. κάί €ζ€λθόντα τα 7Γν€νματα τα ακάθαρτα 
€ίσηλθορ €ΐ( τους χοίρους^ καϊ ωρμησ^ν η αγίΚη κατά του 
κρημνού €ΐς τηρ θαΚασσαν^ ως ^ισχΐΚιοί^ ι^α^ €7Γνίγοντο ίν 
τη θάΚάσση]. Κάί οΐ β6σκοντ€ς αυτούς ίφυγορ κάί άττηγ- χ4 
γ€ΐλαι^ €Ϊς την ποΚίΡ κα\ €ΐς τους άγρους' κα\ ^θον Ιδ€Ίρ 
τι €στιρ το γ€γορ6ς. και Ζρχονται προς τορ *Ιησουρ^ και τ$ 
θ^ωρουσιν τορ 6αίμορίζ6μ€ΡθΡ καθημ€ΡθΡ Ιματισμ^ρορ κα\ 
σωφροροΰντα^ τορ ίσχηκότα τον Χ^γιωρα^ και (φοβηθησορ. 
κάί ίιηγησαρτο αύτοΐς οΐ Ιδ6ρτ€ς πως €γ€Ρ€Το τω δαιμορι- ι6 
ζομ€Ρφ κάί π€ρ\ τωρ χοίρωρ. κα\ ΙΙρξαντο παρακάΚ€ΪΡ \η 
αύτορ άπ€Κΰ€Ϊρ άπο τωρ ορίωρ αύτώρ. Και ίμβαίρορτος ι8 
αύτου €ΐς το πΧοΙορ παρ€κάΚ€ί αυτορ ό 6αίμορίσθ€\ς ΐρα 
μ€Τ αύτου ^. κάί ουκ άφήκ€Ρ αύτόρ^ άΧΧά λ^γβι αύτώ 19 
'Ύπαγ€ €ΐς τορ οΙκορ σου προς τους σονί, καΐ άπάγγ€ΐ\ορ 
αυτοΊς οσα ο κύριος σοι π€ποίηκ€Ρ κάί ηΚ4ησ€Ρ σ6. κΛ οο 
άπηΧΰίΡ κα\ ι^ρξατο κηρύσσ€ΐρ €Ρ τη Α€καπ6Χ€ΐ οσα ίποίψ 
σ€Ρ αύτω 6 *Ιησουςγ κα\ πάρτ€ς ίθαύμαζορ. 

Και 6ίαπ(ράσαρτος του *Ιησου €Ρ τφ πλοΐω πάΚίρ €ΐς 2χ 
το πίραρ συρηχθη οχΧος ποΧύς €π* αύτόρ^ κάί ^ρ πάρα τηρ 
θάΚασσαρ. Και ίρχεται €Χς τωρ άρχισυραγωγωρ^ ορόματι 22 
^ΐά€φος^ κα\ 18ώρ αύτορ πίπτ€ΐ προς τους πό8ας αύτου καΐ 23 
^παρακάΚ€ν αύτορ ττολλά λίγωρ οτι Το θυγότρωρ μου 
ίσχάτως €χ€ΐ^ ΐρα ίΚθώρ έπιθης τάς χείρας αύτη ΐρα σωθη 
και ζήση, και άπη\θ€Ρ μ€τ αύτου. Καί ήκο\ούθ€ΐ αύτώ 24 
οχΚος τΓολνί, καϊ συρέθΚιβορ αύτόρ, κάί γύρη ούσα €Ρ 25 
ρύσ(ΐ αίματος 6ω6€κα ετη κάί ττολλα παθουσα ύπο ποΧΚώρ 26 
Ιατρώρ καϊ 6απαρησασα τα παρ* '^αύτης^ πάρτα καϊ μηϋρ 
ωφεΚηθείσα α^ά μαΚΧορ εις το χ€Ϊρορ €λθουσα^ άκού- 27 
σασα τα π€ρ\ του Ίι/σου, ίΚθουσα (Ρ τφ ΖχΚω 5πισθ€Ρ 
ήψατο του Ιματίου αύτου ' ίΧεγ^ρ γαρ οτι *Έάρ αψωμαί 28 
κ&ρ τωρ Ιματίωρ αύτου σωθησομαι, καϊ εύθυς εξηράρθη 2^ 
ή πηγή του αΐματος ίκύτης^ και €γρω τφ ίτώματι οτι ϊαται 

23 παρ€κάλ€ί ν VI ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 83 

30 άπο της μάστιγος. κα\ €νθυς 6 *1ησους ίπιγνονς €Ρ ίαντφ 
τηρ €ζ αύτου 8ύναμιρ €ξ€\θονσαρ επιστραφείς €Ρ τω βχλφ 

3ζ €Χ€γ€ν Ύΐς μου η^Ιτατο των ίματίωρ ; και €\(γορ αύτφ οΐ 
μαθηται αντοΰ Βλ€7Γ€&ρ τορ &χλορ σνρθλίβοντά σ€^ και 

32 \ίγ€ΐς Ύίς μου η^Ι^ατο ; καΐ π€ρί€β\€π€Τ0 ΙδίΊρ τηρ τούτο 

33 ηχηησασαρ, ή ϋ γύρη φοβηθ€Ϊσα κα\ τρέμουσα, εΙΒυΐα 
ο γ€γορ€Ρ αύτη^ ηλθερ κα\ προσ€π€σ€Ρ αντφ κα\ €ΐπ€Ρ 

34 αυτφ πάσαρ τηρ άΚήθειαρ. ό &€ €ίπ€Ρ αύτη θυγάτηρ^ ή 
ηΊστις σου σίσωκίρ σε• ΰπαγ€ €ΐς €ΐρήρηρ^ κα\ ΐσθι ύγιης 

35 άπο της μάστιγος σου, "Έτι αύτου ΧείΚουρτος Ζρχορται 
άπο του άρχισυραγωγου \€γορτ€ς οτι *Η θυγάτηρ σου 

-τβ άπ€θαρ€Ρ• τί γγι σ«ι5λλ€4£ τον διδάσκείΚορ ; 6 &€ ^Ιησούς 
π€ψ€ίκούσας τορ \6γορ \<ζΚούμ€ΡθΡ \€γ€ΐ τω άρχισυραγω- 

37 γψ Μ^ φοβου^ μόρορ πίστ€υ€, κα\ ούκ άφήκ€Ρ ούδίρα 
μ€Τ αύτου συρακοΧουθησαι €ΐ μη τορ ΙΙίτρορ και *ΐάκωβον 

3Β και *1ωάρην τον άδίΧφον ^Ιάκωβου, κα\ ίρχορται εις τορ 
οίκορ του άρχισυραγωγου^ κα\ θ€ωρ€ΐ θορυβορ και κΚαίορ- 

39 τας και άΚίΐΚάζοντας ττολλα^ κα\ €ΐσ€λθώρ Χίγει αύτοϊς 
Τι θορυβ€Ϊσθ€ και ί^Κα^€Τ€ ; το παιϋορ ούκ 4π€ΰαΡ€Ρ άΚλα 

ψ> καθευίει. και κατ€γ€\ωρ αύτου, αύτος &€ €κβ<χΚώρ πάν- 
τας παρ<ιΚαμβάρ€ΐ τορ πατίρα του παιϋου κα\ τηρ μητέρα 
κα\ τους μ€τ αύτου^ καΐ €ΐσπορ€ύ€ται οπού ^ρ το παιϋορ' 

41 καΙ κρατησας της χ€ΐρ6ς του παώιου λ/γ€ΐ αύτη ΎαΧειθά 
κούμ^ δ ίστιν μ€θ€ρμην€υόμ€Ρ0Ρ Το κοράσιορ^ σοΙ \€γω^ 

42 €γ€ΐρ€, και ευθύς άνίστη το κοράσιον και π€ρΐ€πάτ€ΐ^ ^ν 
γαρ €τωρ δώδεκα, κα\ εζεστησαν €ύθυς €κστάσ€ΐ μεγάλη, 

43 '^αί 6ΐ€στ€ίλατο αύτοις ττολλα ΐρα μη8ε\ς γροί τουτο^ και 
€ΐπ€Ρ ίίοθηραι αύτη φαγεϊρ, 

Ι Και ίξηΚθεν εκ€Ϊθ€Ρ^ κα\ έρχεται εΙς τηρ πατρίδα αύτου^ 

2 και άκόλουθοΰσιρ αύτφ οΐ μαθηται αντου. Και γ€Ρθμερου 

σαββάτου ίΐρζατο διδάσκ€ΐν εν τη συραγωγη• και οΐ ττολλοι 

άκουορτες εξεπΧήσσορτο Χεγορτες Ιΐόθερ τούτφ ταυτα^ 

και τίς η σοφία η δοθείσα τούτφ, και αί δυράμ€ΐς τοιαυτίΗ 

96 βαντης 84 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ νι 

δια τ&ρ χάρων αντου Ύΐνομαπη ; ούχ ουτόε ίστιν 6 τίκτωρ^ 3 
6 υΙος της Μαρίας καί ά6€\φ6ς ^Ιάκωβου κα\ ^ΙωσψΓος κάί 
*ΙονΑα κάΙ ΣίμωροΫ ; καί ουκ €ΐσ\ρ αΐ ά6€λφ<ιί αντοΰ ωΙί€ 
προς ήμας ; και ίσκανδάΚίζοντο ίν αντω. και €\€γ€Ρ 4 
αντοΊς ο *Ιησονς οη Ουκ ϊστιν προφήτης άτιμος €λ μη €Ρ 
τ^ πατρ'ώι αύτου και €Ρ τοις συγγ€Ρ€υσιν αύτου κα\ €Ρ τ^ 
οΐκίί} αυτού. Και ουκ €6ύρατο €Κ€Ϊ ποιήσαι σύα€μίαρ $ 
δυραμιρ^ €ΐ μη οΚίγοις άρρώστοις €πιθ€\ς τας χ€Ϊρας ίθ^ρά- 
π€υσ€Ρ* κάί ^ίθαύμασ^ιΡ δια την άπιστίαρ αύτωρ. 6 

Καί π€ριηγ€Ρ τας κωμας ι^νι^λφ δώάσκωρ. Και προσ- η 
καΚΛται τους δωδ€κα, κα\ Ι^ρζατο αυτούς άποστ€ΚΚ€ΐρ δύο 
δύο^ καί €δίδου αύτόΐς ίζουσίαν τωρ πΡ€υμάτωρ τωρ άκαθάρ- 
τωρ^ καϊ παρήγγ€ΐΚ€Ρ αύτοΊς ιρα μηδίρ αίρωσιρ €ΐς οδον €ΐ 8 
μή ράβδορ μορορ^ μη αρτορ^ μη πήραρ^ μη €ΐς τηρ ζαίρηρ 
χάΚκορ^ άΧΧα ύποδ€δ€μ4ρους σαρδαΚια^ κα\ ^μή ίρδύσα- 9 
σθαΐ^ δύο χιτώρας. και ^\€γ€Ρ αύτοΐς *Όπου ίαν βίσ/λ- ίο 
θητ€ €ΐς οΐκίαρ^ €Κ€Ϊ μ€Ρ€Τ€ ίως ίίρ €ξ€λθητ€ €Κ€ΐθ€ρ. και ος ττ 
αν τόπος μή δ4ζηται ύμας μηδί άκούσωσιρ ύμωρ^ €κπορ€υό' 
μ€Ρθΐ €Κ€ΐθ€Ρ €κτιράζατ€ τορ χουρ τορ ύποκότω τωρ ποδών 
ύμωρ €ΐς μαρτυριορ αύτοΊς. Και €ζ€\θόρτ€ς €κήρυζαρ ΐρα τα 
μ€ταΡθώσΐΡ^ κα\ δαιμόρια ποΧλά €^€/3αλλοι/, κα\ ^λ^ιφοι/ 13 
€λαιω ΐΓολλούί άρρωστους κα\ έθ^ράπ^υορ. 

Και ι\κουσ€Ρ 6 βασι\€ύς ^ϊίρωδης^ φαρ^ρορ γαρ €γ€Ρ€Τθ 14 
ΤΟ ορομα αυτου^ και €λ€γορ οτι Ιωαρης ο ρατττιζωρ (γη- 
γ€ρται €Κ Ρ€κρωρ, κα\ δια τούτο €Ρ€ργουσΐΡ αΐ δυράμ€ΐς €ρ 
αύτφ• αΧΧοι δέ €\€γορ δτι *Ηλ€ία£ ίστίρ• αλΧοι δέ €\€γορ ι$ 
ΟΤΙ προφήτης ως €Ϊς τώρ προφητωρ, άκουσας δ€ 6 'ϋρω- ι6 
δης €\€γ€Ρ ^Ορ €γω άπ€Κ€φάΚισα *Ιωάρηρ^ ούτος ήγ^ρθη. 
Αυτός γαρ 6 ^Ηρώδης άποστίίλας €κρότησ€Ρ τορ *Ιωά- 17 
ρηρ και €δησ€Ρ αύτορ €Ρ φυλακή δια Ήρωδιάδα τηρ γυ- 
ραΐκα ΦιλίτπΓου του άδ€\φου αύτου^ δτι αύτηρ €γάμησ€Ρ• 
ΤΚ€γ€Ρ γαρ 6 ^Ιωάρης τω Ήρωδυ δτι Ουκ €ζ€στίρ σοι ι8 
€χ€ΐρ τήρ γυραΐκα του άδ€\φου σου, ή δί Ήρωδιης €Ρ€Ϊχ€Ρ 19 

6 Ιθανμαζίν 9 ^4 €ν6νσησΘ€ 14 €λ«γ€ΐ^ VI ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 85 

9ο €ίντψ και ίΙΰ€\€ν αύτορ άποκτ€7ναί^ κάί ουκ ήίύνατο• 6 γέφ 
Ήρψ6η£ €φοβ€Ϊτο τον *1ωάνην^ €ΐδω£ αντον ϋρδρα δίκαωρ 
καΙ αγων^ και σνΡ€τηρ€ί αντόμ^ καί άκουσας αύτου ποΧΚα 

21 ψτόρ€ΐ^ κάί ήδίως αύτου Ι^κου^ρ, Και γ€Ρομ€Ρη£ ήμΑρας 
ψνκαίρου οτ€ Ήρφ'δΐ}^ τοις γ€Ρ€σίοις αυτού δ€Ίπρορ €ποίησ€Ρ 
τοις μ€γίστασίΡ αυτοϋ καϊ τοις χιΚνάρχοις καί τοις πρώτοις 

22 της ΤάΚΐΚαίας^ κα\ €ΐσ€\θούσΊ]ς της θυγατρος αύτου ^Ηρφ- 
λάβθ£ κάί ορχησαμέρηςγ ηρ€σ€Ρ τφ Ήρφδ;; καΙ τοις σν- 
9α9ακ€ΐμ€Ρθΐς. ο ^6 βασιΚίύς €Ϊπ€Ρ τφ κορασίφ ΑΪτησόρ 

33 Μ€ ο €αρ θίΚης^ κάι δώσω σοι- κάί ωμοσ€Ρ αύτ^ '^'Ότι^ 

^€άρ μ€^ αΐτηαη^ς ίωσω σοι Ιως ήμίσους της βασιλείας μου, 

24 καί €ξ€\θούσα €ΐπ€Ρ τ^ μητρί αύτης Ύί αΐτήσωμαι ; ή ϋ 

2$ €4ΐΓ€κ Τ^ι^ Κ€φάΚηρ ^Ιωάρου του βαπτίζορτος. και €ΐσ€λ- 

Θονσα €ύΰυς μ€τά σπουϋής προς τορ βασιΚία ]^τησατο 

Χίγουσα θίΚω ιρα €ζαυτης δφς μοι €π\ πίριικι τηρ Κ€φα'' 

26 λ^ 'ΐωάΐΌν του βαπτιστου. κάί π^ρίΚυπος γ€ΡΟμ€Ρος 
6 βασιΚίύς ίίια τους όρκους καΐ τους άρακ€ΐμ€Ρους ούκ ήθί- 

27 Χησ€Ρ άθ€τησαι αύτηρ' κα\ €ύθυς άποστ€ίΚας ο βασΐΚ^ύς 
σπ^κονΚάτορα €π4ταζ€Ρ €Ρ€γκαι τηρ Κ€φ<χΚηρ αύτου. καϊ 

Λ άπ€\ΰωρ άπ€Κ€φαΚισ€Ρ αύτορ €Ρ τη φυ\<ικ^ καϊ ηρ€γκ€ρ 
τηρ Κ€φάΚηρ αυτού €π\ πιρακι καϊ ίδωκ^ρ αύτηρ τφ κο* 
ρασιψ, Κ(ίί το κοράσιορ €6ωκ(ρ αύτηρ τ^ μητρ'ί αύτης. 

29 κίΐι άκούσαρΤ€ς οι μαθητάι αύτου ηλθαρ καΐ ηραρ το πτώμα 
αντου κάι ίθηκορ αύτο €Ρ μρημ^ίω. 

3ο Και συράγορται οί απόστολοι προς τορ *1ησουρ^ κάι 
απηγγ€ΪΚαρ αύτφ πάντα οσα ίποίησαρ κάι δσα €8ί8αζαρ. 

31 κάί \€γ€ΐ αύτοΐς Α€υτ€ ύμ€Ϊς αύτοι κατ Ιδίαρ €ΐς €ρημορ 
τόπορ κάί άραπαύσασθ€ ολίγορ, ^σαρ γαρ οι €ρχόμ€Ρθΐ 

32 καί ο' ύπάγορτ€ς ττολλοι, ι^αι ούδί φαγ^ιρ ^ύκαίρουρ, κάι 

33 απηΚθορ €Ρ τφ πλοίφ €ΐς ίρημορ τόπορ κατ Ιδίαρ, κα\ 
€2)αι^ αυτούς ύπάγορτας καϊ ^€γρωσαρ^ ποΧΚοί^ καϊ π€ζη 
απο πασώρ τώρ π6\€ωρ συρίδραμορ €κΛ κάι προηΧθορ 

23 δη* ο Ι ίάν 33 *ιτ^^νΐΛσα¥ 86 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ νι 

αυτούς. ΚαΙ €ξ€\θών €Ϊδ€Ρ ποΚύρ ίχ\ον^ καϊ €σπΚαγ- 34 
χρίσθη €π αυτούς οτι ^σαρ ώο πρ^ΒΑΤΑ /ννίι ΙχΟΝΤΑ ποι- 
ΛΛ€ΝΑ, κάί ηρζατο ίίιδάσκ€ίΡ αυτούς ποΚλά. ΚαΙ Ι] 6η 35 
ώρας ποΧλής ^^^ρομΑρης^ προσ€λθόρτ€ς αύτψ οΐ μαθηταΐ 
αύτου ίλ^γον οτί 'Έρημός €αηρ 6 τοτγογ, και ηδη ωρα 
πόΧΧή' άτΓοΚυσορ αυτούς^ ΐρα άπ€\θόρτ€ς €ΐς τους ιτνιτλφ 36 
αγρούς κα\ κωμας άγοράσωσιρ έαυτοΐς τι φόγωσίΡ. 6 ϋ 37 
άποκρίΰ€\ς €ΐπ€Ρ αύτοΐς Αότ€ αύτοΐς ύμ€Ϊς φαγ€ΪΡ, καϊ 
Χίγουσιρ αύτφ *Α7Γ€\θόρτ€ς άγοράσωμ€Ρ δηραρίωρ θια- 
κοσίωρ άρτους και ίωσομ^ρ αύτοΐς φαγ€ΪΡ ; 6 ϋ λ€γ€ΐ 3^ 
αύτοίς ϋόσους €χ€Τ€ άρτους; ύπάγ€Τ€ ΐδ€Τ€. κα\ γρόρ- 
Τ€ς Χίγουσιρ Ιΐ€ΡΤ€^ και δύο ιχθύας. και €π4ταζ€Ρ αύτοις 39 
^άρακΚιθηραι^ πόρτας συμπόσια συμπόσια ίπί τφ χΚωρω 
χόρτω. και άρ€π€σαρ πρασιαί πρασιαί κατά ίκατορ και 40 
κατά π€Ρτηκορτα^ κα\ \αβώρ τους πίρτ€ άρτους και 41 
τους δύο ιχθύας άραβΚί'^Ιτας €ΐς τορ ούραρορ €ύ\6γησ€Ρ 
καϊ κατ€κ\ασ€Ρ τους άρτους και €δίδου τοις μαθηταΊς 
ΐρα παρατιθώσιρ αύτοΐς^ και τους δύο Ιχθύας €μ€ρισ€Ρ 
πασιρ, κα\ ίφαγορ πόρτ€ς κα\ ίχορτάσθησαρ' και ^ραρ 1? 
κλάσματα δωδ€κα κοφίρωρ πληρώματα καϊ άπο τώρ 
Ιχθύωρ. κα\ ησαρ οι φαγ6ρτ€ς τους Αρτους πίρτακισχί- 44 
\ιοι αρδρ€ς. Και (ύθύς ήράγκασ(Ρ τους μα" 45 

θητας αύτου €μβήραι €ΐς το πλοΐορ καϊ προάγ€ΐΡ €ΐς το 
πέραρ προς Βηθσαιδάρ^ €ως αύτος άπολύ€ΐ τορ οχλορ. κα\ 46 
άποταζάμίρος αύτοΐς άπήλθ^ρ €ΐς το ορός προσ€ύζα* 
σθαι, κα\ ο^Ιτίας γ€Ρθμ€ρης ^ι/ το πλοΐορ €Ρ μίσω της ^^ 
θείλάσσης^ κα\ αύτος μόρος €π\ της γης, και Ιδώρ αυτούς 48 
βασαριζομέρους €Ρ τω ίλαύρ^ιρ^ ηρ γαρ ο αΡ€μος €ραρτίος 
αύτοΐς^ π^ρΧ Τ€τάρτηρ φυλακηρ της ρυκτος €ρχ€Τ(Η προς 
αυτούς π€ριπατώρ €πΙ της θαλάσσης* καΐ ι\θ€λ€Ρ παρίλ- 
θ€ΪΡ αυτούς, οΐ δέ Ιδόντ^ς αύτορ €πϊ της θνίΚάσσης π^ρι- 49 
πατούρτα €δοξαρ οτι φάρτασμά €στιρ κα\ άρ€κραξαρ^ παρ- 5« 
Τ€ς γαρ αύτορ €Ϊδαρ καϊ €ταράχθησαρ, 6 δέ €ύθύς ίλάλησ€Ρ 

35 Ύ^νομ€νης 39 ΛνακΚίναι VI νπ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 8; 

μιετ' (άτωρ^ και λέγ€ΐ αντοίς θαρσ€Ϊτ€^ €γω ίίμι^ μη 
51 φοβ€ΐσθ€. καΐ άρίβη προς αυτούς €ΐς το πλοΐον^ κα\ 
$» €Λσπασ€Ρ 6 ορίμος, καϊ λίαν €ΐ/ ίαυτοΐς ίξίσταντο^ ου γίφ 

σννηκαρ €7γΙ τοΙς αρτοις^ αλλ* ην αυτών ή Κ€φ8ία 7Γ€7Γω- 

53 ρωμ€νη. Και 8ίαπ€ράσαρτ€ς €πι την γην ηλθον 

54 Μ Γ€ννησαρ€Τ καΐ προσωρμίσθησαν. και €ζ€λθόντων 

55 ούτων €Κ του πλοίου €ΰθΐβς ίπνγνοντ^ς αύτον π^ριϋραμον 
ολην την χωράν €Κ€ίνην καΐ ηρξαντο €πΙ τοΙς κραβάττοις 

56 τοίβς κακώς €χοντας π€ρίφέρ€ΐ,ν οπού ηκουον οτι βστιι/. καΐ 
οπού αν €ΐσ€πορ€ύ€Τθ €ΐς κοίμας η €ΐς ποΚ€ΐς η €ΐς αγρούς 
ίν ταίς άγοραΐς ίτίθ^σαν τους άσθ^νουντας^ κ<ά παρ^κά- 
λοι/ν αύτον Ινα καν του κρασπίδου του Ιματίου αύτου 
άψωνταί• καΐ οσοί αν ηψαντο αύτου €σώζοντο. 

1 Καί συνάγονται προς αύτον οί Φαρισαωι και τιν^ς των 

3 γραμματίων ίΚθοντ^ς άπο *ΐ€ροσολύμων καΐ Ιδόντ€ς τινάς 

τΛν μα&ητών αύτου δτι κοιναΐς χ€ρσίν^ τουτ ίστι,ν άνί- 

3 πτοις^ €σθίουσιν τους άρτους, — οί γαρ Φαρισαΐοι καΐ πάν- 
Τ€ς οΐ ^Ιουϋαΐοί €αι^ μη πυγμή νίψωνται τας χείρας ούκ €- 
σθίονσ^ν, κρατουντ€ς την παράδοσιν τών πρεσβυτέρων^ 

4 Λοί απ" αγοράς €αν μη ^ραντίσωνται^ ούκ ίσθίουσι,ν^ και 
α^α ΤΓολλά εστίν α παρέλαβαν κρατείν^ βαπτισμούς 

5 ΤΓΟτηρίων κα\ ζεστών καΐ χαίλκίων. — καΐ επερωτώσιν 
αντορ οί ΦαρισαΙοί καΐ οί γραμματείς Δια τί ου περιπα- 
τουσιν οί μαθηταί σου κατά την παράδοσιν τών πρεσβυ- 

6 τέρων^ άλλα κοίναΐς χερσίν έσθίουσιν τον αρτον ; 6 8ε 
€Ϊπεν αύτοΐς Καλώ^ έπροφήτευσεν ^Ησαίας περί υμών 
τών υποκριτών^ ως γεγραπται οτι 

Όίτοο ό λΛοο^ τοΤο χείλεοίΝ Λ\ε τιμ^, 

Η λέ κΛρλίΑ ΛγτώΝ πόρρω απέχει απ' έ/ννογ• 

7 ΜΑΤΗΝ λέ εεΒοΝΤΛί Με, 

ΑιλΛΟκοΝτεε λιλΛΟΚΛΑί^ο εΝΤΛλΜιλΤΛ ιλΝθρώπωΝ* 

8 αφέντες την έντολην του θεού κρατείτε την παράδοσιν 

9 τώρ ανθρώπων, και ελεγεν αύτοΐς Καλώ; αθετείτε την 

4 βαπτίσωντοΛ 6 Ό λαο^ ούτος 88 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ νιι 

ίρτοΚηρ τον θ€ου^ ΐι^α την παράδοσιρ υμών τηρησητΈ• 
Μωυσηΐ γαρ €ΐΐΓ€Ρ Τί/ννΑ ΤΟΝ ΠΑτέρΑ οογ καΙ την ίο 
ΜΗτέρΑ οογ, καί Ό κΑκολορώΝ πΑτέρΑ ίί ΜΗτέρΑ 

θΑΝ^Τφ τελεγτΑΤω• νμ€ίγ ϋ \€γ€Τ€ *Εάμ €Ϊπτί ορθρω- ιι 
ποΫ τφ ΊτατρΙ η τη μητρί Κορβάρ^ δ €στιν ΔΛρον^ ο €αρ 
€ζ €μον ωφ€\ηθηΐ^ ονκίτι άφί€Τ€ αντ6ρ ονδίρ νοίησαι τφ ΐ2 
πατρί ή τρ μητρί^ άκνροΰρΓ€γ τορ \όγορ του ΰ€ον τρ π€ψαΓ 13 
βοσ€4 νμωρ § π€φ€6ωκατ€• καϊ παρόμοια τοιαντα ποΧΚα 
ποί€Ϊτ€. ΚαΙ προσκ(£Κ€σάμ€Ρθ^ πάΚιν τορ ϋχΧορ ίΧ€γ€ν χ4 
αύτοΐς * Ακούσατε μου πάρτ€ς κα\ συΡ€Τ€. ούϋρ ϊστιρ ι$ 
€ξωθ€Ρ του άρθρωπου €ΐσπορ€υόμ€ΡθΡ €ΐς αύτορ ο δύρατοί 
κοίρώσαί αυτόρ* άΚΚα τα €Κ του άνθρωπου €κπορ€υόμ€ρά 
€στίΡ τα κοίρουρτα τορ ίνθρωπορ. Και δτ€ €ΐσΎΐ\θ€ρ €ΐς ιγ 
οίκορ από του οχλου^ ίπηρώτωρ αύτορ οΐ μαθηταΧ αύτου 
τηρ παραβοΧήρ. κα\ \€γ€ΐ αυτοΐν Οντως κα\ ύμ€Ϊΐ ασν- ι8 
Ρίτοί €στ€ ; ου ρο€Ίτ€ δτι παρ το ίζωθ^ρ €ΐσπορ€υ6μ€ΡθΡ €ΐ£ 
ΤΟΡ &ρθρωπορ ου δύραται αύτορ κοινώσαι^ δτι ουκ ^Ισπο^ 19 
ρ^υΈται αύτου €ΐς τηρ καρδίαρ αλλ* €ΐς τηρ κοΐΧίαρ^ καϊ 
€ΐ£ ΤΟΡ άφ€δρωρα ίκπορ€ύη'αι; —καθαρίζωρ πάρτα τα 
βρωματα. ^€γ€Ρ &€ δτι Το «V του άρθρωπου ίκπορ^νά- 2ο 
μ€Ρ0Ρ €Κ€ΪΡθ κοιροΐ ΤΟΡ δρθρωπορ' ϊσωθ^ρ γαρ €κ της 2ΐ 
Κ€φδίας τώρ άρθρωπωρ οι διαλογισμοί οΐ κακοί («τττορει;- 
ορται^ πορρ€ΐαι^ κΚοπαί^ φόροι^ μοιχ€Ϊαι^ π\€0Ρ€ζίαι^ πορη- 22 
ρίαΐγ 6ό\ος^ άσίΚγ^ια^ 6φθ<ιΚμ6ς πορηρος^ βΧαατφημία^ 
ύπ€ρηφανία^ άφροσύρη' πάντα ταύτα τα πονηρά €σωθ€Ρ 23 
€κπορ€υ€ται και κοίροΐ τορ ίρθρωπορ. 

*Έκ€Ϊθ€Ρ α άραστας άπηΚθ^ρ €ΐς τα δρια Τύρου [κάί 24 
Σώωρος]. Και €ΐσ€\θώρ €ΐν οΐκίαρ ονδίρα ηθ€\€ρ γρωραι^ 
και ουκ ή8υράσθη λα^€Ϊι/• αλλ* €ύθύς άκούσασα γυνή π€ρι 25 
αντοΟ, ης ^^χ^Ρ το θυγάτριορ αυτής πΡ€υμα άκάθαρτορ^ 
€λθουσ'α προσ€π€σ€Ρ προς τους πόδας αύτου ' ή &€ γυνή 26 
^ρ 'Έ\ληρ^ς^ ^Συροφοιρικισσα^ τω γ€Ρ€ΐ• καΧ ηρωτα αύτορ 
^α το δαιμόριορ €κβάΚη €Κ της θυγατρος αύτης. καϋ 27 

26 Τ,νρα Φοινίκισσα VII VIII ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 89 

4[Χ€γ€Ρ αντ^ 'Άφ€ς πρώτορ χομτασβηναι τα τίκνα^ ου 

γαρ ίστιρ κΰίΚον Χαβ^Ιν τον &ρτον των τίκνων κΛ τοΙς 
Λ κνραρίοίς /3αλ€ίι/. ή ϋ άπ€κρίθη καί \€γ€ί αύτφ Να/, 

κνρ^€^ καΐ τα κυνάρια νποκάτω τη^ τραπίζηΐ έσθίουσιν 
99 ΟΜΟ τΛν ψιχίων των παιδιών. καΐ €Ϊπ€ν αύτη Δια τού' 

τοτ τον Χόγον νπαγ€^ €ξ€λήλνθ€ν €κ της θνγατρος σον το 

30 ^αψΑνιον. κΛ απ€\θουσα €&£ τον οίκον αντης ^νρ^ν το 
ΊΓοΛίον β€β\ημ€νον €π\ την κΚίνην και το δαιμόνων €^€- 

31 λΐ|λν^^. Και πάΚιν €ξ€\θων €Κ των ορίων 
Τύρου ^θ€ν δια Σιδωνος €ΐΐ την θαΚασσαν της Γαλιλαια^ 

32 ΟΜ μΙσον των ορίων Α€καπ6Κ€ως. Και φέρουσιν αντφ κω- 
φσν κάί μογΐΚάΚον^ κα\ παρακίΐΚονσιν αντον ΐνα €πιΰη αν- 

33 τψ την χΛρα. και άπο\αβόμ€νο£ αντον άπο τον &χ\ον κα- 
τ ιδίαρ €βζΜλ€ν τους δακτνΚονί αντον €£Γ τα ωτα αντον και 

34 πτνσα£ ήψατο της γΧωσστις αντον^ και άναβ\4ψα£ €ΐς τον ον- 
ρορον €στ€ναζ€νγ και \ίγ€ΐ αντφ *Έφφαθά^ ο ίστιν Δια- 

35 ροίχθητί' κα\ ήνοίγησαν αυτόν αΐ άκοαί^ και ΐΚνθη 6 
τβ δ€σμος της γΚωσοΎ/ς αντον^ και ίΚάΚίΐ ορθώς* και θΐ€- 

στ€ίλατο αντοΐς Ινα μηδ^νι Χίγωσιν δσον δί αντοϊς δΐ€' 
37 €ΓΓ€λλ€Τθ, αυτοί μαΧΧον π€ρισσσΓ€ρον ίκήρνσσον. και 
νπ€ρπ€ρισσώς €ζ€π\ήσσοντο \εγοντ€ς Καλώ^ πάρτα 7Γ€- 
ηοίηκ€ν^ ^ και τονς κωφονς ποΐ€Ϊ άκον€ΐν καί άΚάΚονς λα- 
\€Ϊν, 
Ι '£ν €Κ€ίναις ταΐς ήμίραις πάΚιν ποΧΚον &χ\ον οντοΐ 
και μη €χόντων τι φόγωσιν^ προσκίΐΚ^σάμ^νος τονς μάθη- 

2 τας λΓχ€ΐ αντοΐς Σπλαγχνίζομαι €πΙ τον ϋχΚον &γι τΐδη 
^ημ€ρ€α τρ€Ϊς^ ^νροσμίνονσίν μοϊ^ και ονκ €χονσιν τι 

3 φάγωσατ και ίάν αποΚνσω αυτονς ρήστ€ΐς €ΐς οίκον αντών^ 
€κλνθησονται €ν τη όδ^* καί τιν^ς αντων άπο μακρόθ€ν 

4 €ΐσίν. κάί απ€κρίθησαρ αντω οι μα&ηταΐ αντον οτι Πό- 
ύ€Ρ τοντονς δννησ'€ταί τις οίδ€ χορτάσαι Αρτων ίπ* {ρημίας ; 

5 κάί ήρ€ίτα αντονς Ιΐόσονς €χ€Τ€ ίρτονς ; οί δ€ €Ίπαρ 

6 *ΕΐΓΓα. και παραγγ€\Κ€ΐ τφ !ίχΧφ άναπ€σ•€Ϊν €π\ της γης• 

37 *^ 2 ήμ^ραα τρισίν \ προσμέτυνσιρ 90 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ νιπ 

κάΙ Χαβων τους ίτττά &ρτον£ ^ύχαριστησας €κΚ€ίσ€ν κΛ 
€&αου τοις μαθηταΐς αύτου ιρα παρατιθώσιν και πίψίΰψ' 
καν τφ ^χλω. καΐ €ίχαν Ιχθύ^ια οΚίγα' και €νΧογησας η 
αντα €Ϊπ€Ρ και ταύτα παρατιθίναι. και €φαγον κα\ ίχορτά- 8 
σθησαν^ και ^ραν π€ρισσ€ύματα κΚασμάτωρ ίπτά σφυρί- 
ίας, ^σαν δ€ ώς Τ€τρακισχίΚιοι. καΐ άπ€Κχητ€Ρ αυτούς. 9 
Και €ύθυς ίμβας ^ €!£ το πλοΐον μ€τα των μαθητών αύτου ίο 
^θ€Ρ €ΐ$ τα μέρη ΑαΧμαρουθά. 

ΚαΙ ίζηΚθον οι Φαρισαΐοι κα\ ίίρξαντο σννζητ€ΐν αύτφ^ ιι 
ζητουντ^ς παρ* αύτου στ]μ€ΪοΡ άπο του ούραρου^ π€ΐράζορ- 
Τ€£ αύτόρ, και άναστ€ράξας τφ πρ^ύματι αύτου \€γ€ΐ ι^ 
Τι ϊ; γ€Ρ€α αυτή ζητ€Ϊ σημ^ιον; άμην λβγω^, €ΐ 6οΰή' 
σ€ταί τη γ€Ρ€^ ταύτη σημ^ιον. Κίά άφ^ίς αυτούς ττά- 13 
λιν €μβας άπηλθ€Ρ (Ις το πέρα». Και 6π€- 14 

Χάθοντο \αβ€ΐρ Άρτους^ καΐ €£ μη €ρα αρτορ ούκ €Ϊχορ 
μ€& ίαυτώρ €ρ τφ ττλοίφ. και δΐ€στίΚΚ€Το αύτοΐς Χεγωρ 15 
*Ορατ€, βΚ€π€Τ€ άπο της ζύμης τωρ ΦίψισαΙωρ και της 
ζύμης *Ηρφδον• και 6ΐ€\ογίζορτο προς άΚΧήλους οτι ι6 
ίρτους ούκ €χουσιν. και γροχις \€γ€ΐ αύτοΐς Τ/ ίκΐΚογί" ιγ 
ζ€σθ€ ΟΤΙ άρτους ούκ €χ€Τ€ ; ουπω ρο€Ϊτ€ ουδί σνρΊ€Τ€ ; 
πητωρωμίρην €χ€Τ€ τηρ καρ^ίαν ύμων ; όφθΛλΜΟγε εχΟΝ- ι8 

τ€€ ογ Βλέπετε καΙ ώτΑ έχοΝτεο ογκ Ακογετε ; και 

ού μΛηιμοΡ€ύ€Τ€ οτ€ τους π€ΡΤ€ άρτους €κλασα €ΐς τους 19 
π€ΡτακισχιΚίους, πόσους κοφ'ιρους κΚασματωρ πΧήρ^ις 
ίίρατ€ ; Χίγουσιρ αύτφ Δωδ€κα• οτ€ ^ τους €πτα €ΐς τους 2ο 
Τ€τρακισχιΧίους^ πόσων σφυρίδωρ πΧηρωματα κΧασμότωρ 
ήρατ€ ; και Χίγουσιρ αντφ '£ΐΓΓα. και €Χ€γ€Ρ αύτοΐς 2ΐ 
Ουπω συρΐ€Τ€ ; 

Και €ρχορται €ΐς Βηθσαιδάν. Και φίρουσιρ αύτώ τλ 
τυφΧον και παρίΐκείΧουσίΡ αύτον ΐνα αύτου ο^ΙηγΓαι. κάί 23 
€πιΚαβόμ€νος της χ€ΐρος του τυφΧού €ζήν€γκ€ν αύτον €ζω 
της κωμης^ και πτύσας €ΐς τα όμματα αύτου^ €7Γι^Ιγ τα^ 
χίιρας αύτφ^ ίπηρωτα ^αύτόν ΈΪ τι βΧ€π€ΐς Γ και άναβΧί- 24 

ΙΟ «ντθ( 13 νμίρ 2ο «ολ 23 αντ^ι^ €Ϊ η βλέιηι. VIII ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9* 

ψοί ΤΚ€γ€Ρ Βλεηω τον^ άνθρωπου^ οτί ως Ιίίνδρα ορω 
9$ ιηρ^ΜΌτσυντας. €ίτα πάλιν €θηκ€Ρ τας χ€Ϊρας €πϊ τους 

οφθαλμούς αντου^ κα\ δΐ€β\€ψ€Ρ^ κάί άπ€κατ€στη^ και €νί' 
ώ6 βλ€π€Ρ ^τηλαυγως^ άπαντα• κα\ άπ€στ€ΐΚ€Ρ αύτορ €ΐς 

οίκορ αυτού Χεγων Μηδί €ΐς την κώμην €ΐσίλθ]]ς. 
27 ΚαΙ ίξήΧθ^ρ 6 *Ιησονς και οΐ μαθηταΐ αντοΰ €ΐς τάς 

κωμαί Καισαρίας της Φιλίππον κ<ύ €Ρ τ^ 66φ ίπηρώτα 

τους μαθψ'ας αύτου \€γωρ αύτοΐς Τίνα μ€ Χίγουσιρ οΐ 
Λ α^ρωποι €Ϊραι ; οΐ ϋ €Ϊπαρ αντφ \€γοντ€ς δτι *1ωάνηρ 

τορ βαπτιστηρ, κα\ αΧλοι *ιίΚ€^αν^ αΚΚοι ϋ &γι €Ϊς τώρ 
Λ^ποοφητωρ. και αυτός ίπηρώτα αυτούς Ύμ€Ϊς ϋ τίρα μ€ 

\4γ€Τ€ €Ϊραι; αποκριθείς ο ΤΟτρος Χίγει αύτφ Συ €? ο 
^ο χριστός, και ίπετίμησεν αντοΐς ιρα μηδερι \4γωσιν περϊ 

31 €Μντού. Και ήρξατο 6ιδάσκ€ΐρ αυτούς δτι δει 
τορ υιορ του άνθρωπου ποΧΚά παθειρ και άποδοκιμο" 
σθηραι ύπο τωρ πρ€σβυτ€ρωρ καΐ τώρ άρχιερέωρ καΐ τώρ 
γραμματίωρ και άποκτανθηραι κα\ μ€τα τρ€Ϊς ημίρας άνα- 

32 στΎξΡαι• κΛ παρρησί(/, τορ \σγορ €λόλ€ΐ. και προσλαβό- 

33 μ^ρος ο Ίϋτρος αντορ Ι^ρξατο ίπιτιμψβ αύτφ. 6 ϋ 
επιστραφείς Κ(χί Ιδώρ τους μαθητας αντου επετίμησερ 
ΙΙετρψ και Χεγει "Υπαγε οπίσω μου^ Σαταρα^ δτι ου φρο' 

34 Ρ^ί^ τα του θεού άλΧα τα τώρ ανθρώπων. Και 
προσκαλεσάμενος τον δχλον συν τοις μαθηταΐς αυτού 
εϊπεν αυτοΐς Ει τις θέλει οπίσω μου ελθεΐν^ άπαρνη- 
σασθω ίαυτον και άρότω τον σταυρόν αυτού και άκοΧου- 

35 θείτω μοι. ος γαρ εαν θελη την ^εαυτού '^χην^ σώσαι 
αποΚεσει αυτήν ος δ* αν άποΧεσει την ^Ιτυχην αυτού ένεκεν 

φ \εμού «αΐ] τού ευαγγελίου σώσει αυτήν, τι γαρ ^ωφελεί 

Λρθρωπορ κερΒησαι τορ κόσμορ όλον κα\ ζημιωθηναι 

37 τψ^ ^ΧΨ^ αυτού ; τι γαρ δοΐ ϋνθρωπος αντάλλαγμα της 

3Β ^νχης αυτού ; ος γαρ εάι^ εποΛσχυνθη με και τους εμούς 

λόγους εν τ§ γενεψ ταύτη τ^ μοιχείλίδι κα\ άμαρτωλφ^ κα\ 

ο υΙος του άρθρωπου επαισχυνθησεται αύτον δταρ ελθη εν 

35 ^ΐ|λαιη^ 35 Ψ^Ο€'Ι^ αντον 3^ ωφ^λησ^ι τον ανθρωψτον 94 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ιχ 

νο£ €πηρωτα αντούί Ύί ίν τη οδφ 6ί€\ογίζ€σθ€ ; οΐ β€ 34 
€σίωπωρ^ προς αΚΚηΚους γαρ δίίλίχΰησορ 4ν τη οίφ τις 
μ€ίζων. κ<ύ καθίσας €φώνησ€Ρ τους ίω8€κα κάΙ λ€γ€ΐ 35 
αύτοΐΐ £? τις θίΧ^ι πρώτος €ΐ,ναί €σταί πάντων €σχατος 
και πόρτων διάκονος, και Χαβών παίδίον €στησ€ν αυτό ίν 36 
μ€σφ αντων καΧ €ναγκ<χΚισάμ€νος αύτο €ίπ€ν αύτόϊς ^Ογ 37 
αν [Ιι/] των τοιούτων παιδιών δίξηται ίπΐ τφ ονόματι μου^ 
€μ€ ϋχίταΐ' και ος ίιν ίμί δέχηται^ ουκ €μ€ 8€χ€ται αΧΧα 
τον άποστ€ΐΚαντά μ€. "Έφη αντω 6 ^Ιωάνης 38 

Διδάσκαλβ, €ί6αμ€ν τίνα €ν τφ ονόματι σου €κβαΚ\οντα 
δαιμόνια^ κα\ €κω\ύομ€ν αύτόν^ δτι ουκ ήκο\ούθ€ΐ ήμΐν. 
ο 2€ 'ΐι^σοΰ^ €Ϊπ€ν Μη κω\ύ€Τ€ αντόν^ ούδΛς γαρ ίστιν ος 39 
ποιήσει δύναμιν €π\ τφ ονόματι μου κα\ δυνησ€ται ταχύ 
κακοΚογησαί μ€' ος γαρ ουκ €στιν κα& ήρ^^^ ύπίρ ημών 40 
€στίν. ^Ος γαρ δμ ποτίση ύμας ποτηριον ύδατος ίν ονό- ^τ 
μάτι &η Χρίστου €στ€, αμήν λ^γω ύμΐν δτι ου μη άποΧίση 
τον μισθον αύτον. ΚαΙ δ^ αν σκανδείΚίση ίνα των μικρών 42 
τούτων των πιστ€υόντων^ κάΚόν €στιν αύτφ μαίΚΧον €ΐ 
π€ρίκ€ΐται μνΚος όνικος π€ρι τον τράχηΧον αύτου και 
βέβΚηται €ΐς την θαΚασσαν. ΚαΙ ίαν ^σκανδάΚίση^ σ€ ή 43 
χ€ΐρ σου, απόκοψαν αντην* κάΚόν €στίν σ€ κνΧΚόν €ΐσ€λ- 
θ€'ιν (ϊς την ζωην η τας δύο χ€φας έχοντα άπ€\θ€ΐν €ΐς την 
γ€€νναν^ €ΐς το πυρ το &σβ€στον, και €αν ο πους σου 45 
σκανδείΚίζη σ€, απόκοψαν αυτόν κείΚόν ίστίν σ€ €ΐσ€\θ€ΐν 
€ΐς την ζωην χω\6ν η τους δύο πόδας έχοντα βΚηθηναι €ΐς 
την γίίνναν, κα\ ίάν ο οφθαλμός σου σκανδάΚίζη σ€, 47 
€ι^|3αλ€ αυτόν κείΚόν σί ίστιν μονόφθ(ίΚμον ^Ισ^Χθύν €ΐς 
την βασιΚ^Ιαν του θ^ου $ δύο οφθαλμούς ίχοντα βΚηθηναι 
€ΐς ^ γ€€νναν^ δπου Ο οκώΚπΙ ΑγτώΝ ογ τελεγτήΐ καΙ 48 
τό Π^ρ ογ οΒεΝΝγτΛΐ• πάς γαρ πυρ\ άΚισθήσεται. 49 
ΚείΚον τύ αΚας' €αν δέ το αΚας ανείΚον γένηται^ ίν τινι 50 
αυτό άρτύσ€Τ€ ; €χ€Τ€ έν ίαυτοΊς α\α^ κα\ €ΐρην€ύ€Τ€ ίν 
αΚΧηΚοις, 

4^ σκαν^αΚίζη χ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 95 

Ι Καί €Κ€Ϊθ€ν άραστα£ Ιίρχ€ταί €ΐς τα όρια τη^ *Ιο\Ααίας 
ΚΜά πίρα» ταυ *1ορίίάνου^ κάί σννπορ€ύονταί πάΚιν ίχΚοι 

9 ιτροτ αύτόρ^ και ως €ΐωθ€ί πάΚίΡ €ίίί6ασκ^ν αυτούς. Καί 
[η'ροσ€\βόντ€ς Φαρισαΐοέ] €πηρωτων αύτον €4 ίξ€στιρ άνίρΐ 

3 γυναίκα άττοΚύσαι^ π€φάζοντ€£ αυτόν, ό ϋ αποκρίθΛς 

4 €Ζπ€Ψ αυτοις Τί ύμιν €Ρ€Τ€ίΚατο ΜωυστΙς ; οι ϋ €Ϊπαρ 
*ΕΐΓΓΓρ€^€ν Μωυσης ΒίΒλίοΝ ΛποετΛοίογ ΓΡ^Ψ^Ι Κλ) 

5 ΛττολγΟΑί. ο δί *Ιησους €Ϊπ€ν αύτοΐς Ιΐρος την σκΚη- 

6 ροκαρϋαρ ύμων €γρα^ι^€Ρ ύμϊρ την {ντοΚην ταντην άπο &€ 

7 αρχής κτίσ€ως ^ροεΝ κλ) θί)λγ έποίποεΝ [^γτογε]* Ιπε- 
Κ€Ν τογτογ ΚΑΤΑλείγει ^Νθρωποο τον ΠΑτέρΑ Αγτογ 

8 κα) τ^ν ΜΗτέρ^ι κα) έοοΝΤΜ οΙ λγο εΐο α^ρκΑ /ννίΑΝ* 

9 ωστ€ ονκίτί ^ΙσΧν ϋο αλλά μία σαρξ• & ουν 6 ΰ€6ς σννί- 
ΙΟ ζ€νζ€Ρ Ανθρωπος μη χωριζίτω. Καί €ΐς την οΐκίαν παΚιν 
II 61 μαθητάί π€ρ\ τούτου ίπηρωτων αυτόν. καΙ λ€γ€έ αυ- 
τοί ρ *Ος &ν άποΧύαη^ την γυναίκα αντοΰ και γαμήσι 

ΐΛ δΚΚην μοιχαταί ίπ αύτην^ κα\ ίαν αύτη άποΧύσασα τον 
ΙΜρα αντης γαμήσι] ίΚΧον μοίχαται. 

13 Καί προσ4φ€ρον αύτφ παιδία ίνα αύτων &}Ιτηται• οΐ ϋ 

14 μαθηταΙ €π€τίμησαν αύτοΐς. ϋών &€ ο ^Ιησούς ήγα- 
νακτησ€Ρ κάί €2π€ν αύτοΊς ^Αφ€Τ€ τα παιδία ίρχ^σβαι 
προς /χ€, μη κω\ύ^Γ€ αύτα^ των γήρ τοιούΐτων €στ\ν ή 

15 βασιΚ^ία του θ€θύ. άμην λέγω ύμΐν^ ος αν μί} δίξηται την 
βασιΚ€ίαν του θ^ου ως παιδίον^ ου μη ^ΙσίΚ&η ^Ις αύτην. 

ι6 καί €ναγκαλισάμ€νος αύτα κατ€υ\όγ€ΐ τιθ€\ς τάς χ€Ίρας > • 9 / 

€ΐΓ αυτα. 17 Και €κπορ€υομ€νου αύτοΰ €ΐς οδον προσδραμων €Ϊς και 
γονυπ€τησας αύτον Ιπηρωτα αυτόν Διδάσκαλ€ άγαβ^^ τι 

ι8 ποιήσω Ίνα ζωην αΐωνιον κληρονομήσω ; ό ϋ *Ιησους €Ϊπ€ν 
σύτφ Ύι μ€ \ίγ€ΐς αγαθόν ; ούδ€ΐς αγαθός €ΐ μη €Ϊς ο θ€Ος. 

ι^τας €ντολας οιδας Μή φθΝεγ€ΐ;ΐθ, Μίι ΜΟίχεγοι^ιο, 
ΜΑ κλέψΗΟ, Μή ψεγλθΜΑρτγριί€ΐ;ΐ€, Μη αποστέρησης^ 

9θ ΤίΜΑ ΤΟΝ ΠΑτέρΑ ΟΟγ ΚαΙ τήΝ ΜΗτέρΑ. ό δ€ ίφη αύτψ 47 τΐϊΐ' 96 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ χ 

Αί8άσκάλ€^ ταντα πώττα €φν\αξάμηρ €Κ Ρ€σηιτυς μου, 
6 6ί *ίησονς ^μβΚέψας αντφ ήγά!Γησ€Ρ αύτον καί €ίπ€Ρ 2ΐ 
ούτω "Ερ σβ νστ€ρ€Ϊ' υτταγβ δσα €χ€ΐρ 7Γωλι;σοΐ' και θόί 
[τοίί] πτωχοίς^ καί €ζ€ΐς θησανρορ €Ρ ούραρω^ καϊ 6€υρο 
άκο\ονθ€ί μοι. 6 &€ στνγράσα£ €πι τω λόγο» άπηλθ€Ρ τι 
\υπονμ€Ρος^ ^ρ γαρ ίχωρ κτήματα ττολλά. Καλ 23 

π€ρίβ\€ψάμ€Ρος 6 ^Ιησονς λ€γ€ί τοις μαθηταΐς αΰτοΰ 
Ώώς 8υσκ6Κως οί τα χρήματα €χορτ€ς €ΐς τηρ βασίτ 
\€ίαρ τον θ€ον €ΐσ€\€νσορταί, οΐ Βί μαθηται ίθαμ" 24 
βονρτο €ΤΓΐ τοις Χογοίί αντον. 6 Βί *Ιησονς πόΧιν 
άποκριθίΐς Χίγα αντοΐί Ύίκρα^ πώς 8νσκο\6ρ €στίρ 
€ΐί τηρ βασί\€ίαρ τον θ€οΰ €Ϊσ€\θ€ΪΡ' €νκοΐΓωτ€ρ6ρ ίστίΡ 25 
καμηΚορ δια ^τρυ/χαλιπί"* ραφί8ος δί€λ^€ΐν η ττλου- 
σιορ €ΐς τηρ βασιΧ€ίαρ τον θ€ον €Ϊσ€\θ€ίΡ. οΐ ϋ 26 
ΤΓ^ρισσώς €ζ€π\ήσσορτο Χίγορτ^ς προς αντόρ Και τις 
δνραται σωθηρΜ ; €μβ\€ψας αντοΐς ο *ϊησονς Χ€γ€ί οη 
Ώαρα άρθρωποις ά8νρατορ αλλ* ον παρά, θ^^^ ΤΤ^ΝΤΛ γαρ 
λγΝΑτλ π^ρΑ [τφ] θ€φ. "Ήρ^ατο λ€γ€ΐι^ 028 

Μιτρος αντ^ 'ΐδου ήμ€ίς άφήκαμ€Ρ πάντα κιϋ ήκοΧον^ 
θηκαμίρ σοι. ίφη ο ^Ιησονς *Αμήρ Χίγω νμΊρ^ ον8€\ς 29 
€στίΡ ος άφήκ€Ρ οΐκίαρ η ά^ίΚφονς η ά8€Χφάς η μητίρα η 
πατίρα η τέκρα η άγρονς €Ρ€Κ€Ρ ίμον κα\ [€ΐ/€«€ΐ/] τον 
€ναγγ€Χίον^ ίάρ μη Χάβη ίκατορταπΧασίορα ρνρ €Ρ τφ 30 
καιρώ τούτω οΙκίας και ά8€Χφονς καί ά&€Χφάς κα\ 
^μητέρας και τίκρα Κ(ίί αγρούς μ€τά 8ιωγμώρ^ κα\ €Ρ τφ 
αΐώρι τω ίρχομέρω ζωηρ αίωριορ, ποΧΧόι 8€ ίσορται 31 
πρώτοι Ισχατοι καΐ [οί] έσχατοι πρώτοι• 

^Ησαι/ &£ €1^ τγι όθ^ άραβαίρορτ€ς €ΐς Ίβροσόλνμα, κα\ 32 
^ρ προάγωρ αντονς 6 'ΐι/σουρ, καϊ ^θαμβονρτο^ οί δ€ 
άκοΚονθονρτ€ς ίφοβονρτο. κα\ παραΧαβωρ πάΧΐΡ τονς 
δω8€κα ηρζατο αντοίς Χ4γ€ΐρ τα μ4ΧΧορτα αντ^ σνμβαΐΡ€ΐΡ 

25 τη^ τρυμαλιάκ τη^ 30 μητβμα -φ Β4Κ9τ4 μ« χ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 97 

33 ατλ 'ΐδον ίακίβαίνομΛ¥ €ΐς *ΐ€ροσοΚνμα^ κ<ά ο νΐοί τον 
άνθρωπου παραδοθησ^τΜ τοις άρχΐ€ρ€νσιν κΛ τοις γραμ" 
ματ^υσυβ^ και κατακρίνουσίν αντον θοράτφ καί ττϋψαϋω^ 

94 <τονσίΡ αντον τοις €θν€σιν και ίμτταίζουσιρ αύτ^ και ίμιην^ 
σονσιρ αντφ και μαστί'γώσουσίν ξχύτον και αποκτ€νον^ 
σιτ, καΐ μ€τα τρ€Ϊς ήμίρας άραστησ€ταί. 

35 ΚαΙ προσπορ€ύονται αύτφ ^Ιάκωβος κα\ ^Ιωάνης οΐ 
[βνο] νίοϊ Ζφ€^αίου \€γοΡΤ€ς αντφ Αι6άσκαΚ€^ θίΚομ€¥ 

36 Γκι δ €ακ αΐτησωμίν σ€ ποίήσηις ήμί^• ο &€ €ΐπ€ν αυτοΐς 

37 Τ/ '^θ€λ€Τ€^ ποιήσω νμΐν ; οΐ δϊ €ΐπαρ αντφ Δοί ήμιρ 
ίΡα €Ϊς σου €κ 8€ζιων και €Ϊς €ζ αριστερών καθίσωμ€Ρ €Ρ 

38 τ§ 6όζ]3 ΟΌυ. ο α ^Ιησούς €Ϊπ€ν αντοΐς Ουκ οΐ6ατ€ τι 
αΙτ€Ϊσά€* 6ύνασθ€ πΐ€Ϊν το ποτηριον ο ίγω πίνω^ ^ το 

39 βάπτισμα ο €γω βατττίζομαι βαπτισθηναι ; οΐ ϋ €ΐπαν 
αντφ άυνάμ€θα. 6 δί ^Ιησούς €ΐπ€ν αύτοΐς Το ποτψ 
ριον ο ίγω πίνω πί€σθ€ κάί το βάπτισμα ο 6γώ βαπτί" 

4ο ζομαι βαπτισθήσ€σθ€^ το ϋ καθίσαι €Κ δ€ζίων μου ^ 

ίζ €ύωνυμω¥ ουκ Ιστιν ίμον δούναι^ αλλ* οις ήτοΐμασται. 

4χ καί άκούσαρτ€ς οΐ 6€κα ήρζαρτο άγανακτ€ΪΡ π€ρ\ *Ιακω- 

43 βον κ<ά *Ιωάρου> και προσκαΧ€σάμ€Ρος αυτούς ο 'ΐι;σον( 

λ€γ€4 αύτοις Οΐδατ€ οτι οι δοκοΰρτ€ς αρχ€ΐν τώρ ίθνων 

κατΰχυρΐ€νουσιν αυτών κα\ οι μ€γά\οι αυτών κατ€ξουσιά'' 

43 ζουσιν αυτών, ούχ ούτως 64 ίστιν €ν ύμϊν άλλ' ος αν 
θίλυ μίγας γ€ν€σθ<α ίν ύμΐν^ ^ίσται^ υμών 6ιακονος^ 

44 κοΑ ος αν θίλη ίν ύμιν €Ϊναι πρώτος^ ίσται πάντων 

45 Ι^υΚος* και γίφ 6 υως του άνθρωπου ουκ ηλθ€ν διάκο- 
ρηθηναι άΚΚα ίκικονήσαι κα\ δούναι την ψυχην αύτοΰ 
Χντρον άντι ποΧΧών. 

46 Και Ιρχονται €Ϊς ^ΐ€ρ€ΐχω. Και €κπορ€υομ€νου αύτοΰ 
άπο *ΐ€ρ€ΐχώ καί τών μαθητών αντου και οχΧου ικανού 
6 νιος Ύιμαίου ΒαρτΙμαως τυφΧος προσαίτης €κάθητο 

47 πάρα την όδόν. κάί άκουσας οτι ^Ιησούς ^ό Ναζαρηνός 

43 €στΜ 47 ^«^^^ ο ϋαζαρηι^ 98 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ χ χι 

ίστιν^ ^ρξατο κράζ^ιν κάί \€γ€ΐν Υί€ Δαν€ίδ Ίι;σοΰ, €λ6ΐ7- 
σόρ μ€. και €π€τίμωρ αντφ ττολλοι ίνα σιωπησχί' ό δί ^ 
ΐΓολλφ μαΚΧορ €κραζ€ν Υϋ Δανβιδ, ^λίησόρ μ€. κάί 49 
στας ο *1ησονί €ίπ€Ρ Φωι^σατ€ αυτόν. καΐ φωνουσι τον 
τνφΧον \€γοντ€ί ούτω θάρσβι, €γ€ΐρ€^ φων€Ϊ σ€. ο δε 50 
άποβαΧών το Ιμότιον αντοΰ άναττηδησας ^Χθ€ν προχ 
τον *1ησονν. κα\ αττοκρι^είί αύτφ ό *1ησους €ίπ€ν Τί 5* 
σοι θίΧίίί ποίήσω ; 6 &£ τυφΧος €ΐπ€ν αντφ *Ρα)9βον- 
ν€έ, ίνα άναβΧ4ψω. και ο ^Ιησούς €ίπ€ν αντφ ^Ύπαγε, 5» 
ή πίατις σου σίσωκέν σ€. κα\ €ύθυς αν€βΧ€ψ€ν, και 
ηκολουσ€ΐ αυτφ ^ν ττ^ οόω. 

Και 6τ€ €γγίζουσιν €ΐς Ίβροσόλν/ια '^ειρ Βηθφαγη χ 
«αΓ Βηθανίαν προί το ^Ορορ ^τών^ ^Ελαιων^ άποστ€ΧΧ€ΐ 
δύο των μαθητών αύτου κα\ Χ€γ€ί αύτοΊς Ύτταγετε €«ί 3 
την κωμην την κατίναντι ύμων^ και €νθυς €ΐσπορ€υόμ€νοι 
€ΐς αύτην €ύρησ€Τ€ πωΧον 8€8€μ4νον εφ* δι^ ονδείί ουπω 
ανθρώπων €κάθίσ€ν• Χύσατ€ αύτον καΐ φ4ρ€τ^* και €άν 3 
τΐί ύμίν €Ϊ7Γΐ7 Τι ποιείτε τούτο; €Ϊπατ€ Ό κύριος αύτου 
χρ€ίαρ ^χ€ΐ* κάί €ύθν9 ^αύτον αττοστελλει ττάλιΐ'^ €5δ€. 
και άττηΧθον κάί €υρον πώΧον δεδε/χει^ον προς θύραν ε^ω 4 
ε'τΓΐ του άμφό8ου^ καί Χύουσιν αυτόν, και τιν€ς των εκεί 5 
{στηκάτων ελεγοι/ αύτοΐς Τι ποιείτε Χύοντ€ς τον πώΧον ; 
οΐ δε €ίπαν αύτοΐς καθώς ειττει^ 6 ^Ιησούς• καί άφήκαν 6 
αυτούς, καί φίρουσιν τον πώΧον προς τον ^Ιησουν^ καί 7 
ετΓίραλλονσιι/ αυτψ τα ιμάτια αυτών , και εκασισει/ επ αν- 
τόν. καί τΓολλοι τα Ιμάτια αυτών έστρωσαν είί την 8 
68όν^ αΧΧοί δε στιβάδας κό\Ιταντ€ς €Κ των αγρών, καί οι 9 
προάγοντ€ς καί οι άκοΧουθουντ€ς €κραζον 
Ώα ΑΝ Ν ^• 

ΕγλθΓΗΜ€Νοα ό €ρχΟΜ€Νθθ €Ν ονοματι Κγρίογ' 

ΕύΧογημ€νη ή αρχομένη βασίλεια του πατρός ημών ίο 

Δανείδ* 
Ω € Λ Ν Ν ^ εν το7ς ύψίστοις. 

ζ καΧ €ΐς \ τ6 3 αηΌ(7Τ€λλ€4 ιταλιΐ' αντδι/ 7 «αντώΐ' XI ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 99 

II Και €ίση\θ€ν €ΐς *ΐ€ροσό\νμα €ΐς το ΐ€ρ6ν• και π€ριβ\€' 
^άμ€νο$ πάρτα '"οι/τ€ 1}8η ον€Γη£ της ωρας^ €ξή\θ€ν €ΐί 
Έη&αρίαρ μ€τά των δώδβχο• 

13 Και τη ίπανριον ίζ^Χθόντων αυτών άπο Βηθανίας 
Ζ3 €π€ίνασ€'\ και ϋών σνκην άπο μακρόθεν €χονσαν φνλΧα 

ηλθ€ν €ί αρα τι €νρήσ€ΐ €ν αύτί}^ κα\ ίλθων €π αντην 
σύϋν €νρ€ν €ΐ μη φνΧΚα^ 6 γαρ καιρός ουκ ην σύκων. 

14 καί αποκριθ€ΐς €ΐπ€ν αντ^ Μηκέτι €ΐς τον αΙωνα €Κ 
σου μηδ€ΐς καρπον φάγοι. κα\ ί\κουον οι μαθηται αν* 

15 του, ΚαΙ άρχονται €ΐς *ΐ€ροσ6\υμα. ΚαΙ €ίσ€λ- 
θων €ΐς το Ι^ρον τίρξατο €κβάΧΧ€ΐν τους πωΧοΰντας και τους 
αγοράζοντας €ν τφ Ι^ρφ^ κα\ τας τράπεζας των κοΚΚυβί" 
στων κα\ τας καβϋρας των πωΧούντων τα£ π€ριστ€ρας 

Έβ κατ€στρ€>\^€ν και ουκ ι(φΐ€ν ίνα τις ^ι^νίγκτι σκ€νος ^Λ 
17 του ΐ€ρου^ και €8ί8ασκ€ν κα\ €\€γ€ν ^ Ου γίγραιτται &γι 

Ό οΤκόο Μογ οΤκοο προαεγχΗΟ κλΗθήαετ^ι π^αΐΝ τοΤο 

έθΝεείΝ; ύμ€ΐς δί π€ποιήκαΓ€ αύτον επί^λ^ΙΟΝ λΐ;ΐΟτώΝ• 
ι8 και ήκουσαρ οΐ άρχΐ€ρ€Ϊς και οι γραμματ€Ϊς^ κΛ ^ζητούν 

πως αύτον άποΧέσωσιν* ίφοβούντο γαρ αύτον^ πας γαρ 6 
19 δχλοί €ξ€π\ήσσ€το €π\ τ^ ^^^^Χν αύτον. Και όταν ο^ 
9ο {γίν€το^ ^€ξ€πορ€ύοντο^ ίξω της πόλ€ως, ΚαΙ 

π€φαπορ€νόμ€νοι πρωί €ΐΒον την συκην ίζηραμμίνην €κ 
91 ριζών. κα\ άναμνησθ^ίς ο Πίτρος \€γ€ΐ αντφ *Ραββ€ί^ 
93 ΐδ€ ή συκη ην κατηράσω έζήρανται. κΛ άποκριθ€ίς 6 

33 *\ησονς \έγ€ΐ αύτοΊς 'Έχ€Τ€ πίστιν θ€ον• άμην \έγω ύμΐν 
ΟΤΙ ος αν €ΐπη τφ ορ€ΐ τούτφ '^Αρθητι και βλήθητι €ΐς 
την θαΚασσαν^ κα\ μη Βιακριθη €ν τη καρ81<ιι αύτον άΚΧά 

34 πίστ€ύη ΟΓΐ ο \α\€Ϊ γίν€ται^ ίσται αύτ^. δια τούτο \(γω 
ύμιν^ πάντα οσα προσ€νχ€σθ€ και σιτβίσββ, πιστ€ύ€Τ€ 

35 ΟΤΙ ίλάβ€Τ€^ κα\ €σται ύμΐν, και όταν στηκ€Τ€ προσευ- 
χόμ€νοι, άφί€Τ€ €1 τι €χ€Τ€ κατά τινος^ ίνα και 6 πα- 
τήρ ύμων ο ίν τοις ούρανόΐς άφη ύμΙν τα παραπτώματα 
νμων. ιοο ΚΑΤΑ ΜΑΡΕΟΝ χι χιι 

Και ίρχονται ττάλιν €ΐ^ ^Ι^ροσοΚνμα. Και ίν τ^ 27 
{€/>φ ΤΓ^ριττατουντο^ αντου άρχονται προς αυτορ οΐ άρχι- 
€ρ€Ϊς και οΐ γραμματ€Ϊς κα\ οί πρ€σβύτ€ροι και ΤΚ€γον 28 
αύτω *Έ,ν ποία ίζονσίψ ταντα ποί€Ϊς; η τίς σοι €δωκ€ν 
την ^ζουσίαρ ταύτην Ινα ταντα ποι^ς ; ό δε *Ιησους €Ϊπ€ν 29 
αύτοΐς *Επ€ρωτήσω ύμας ίνα Χόγον^ κα\ άποκρίθητί μοι, 
καί €ρω νμΐν €ν ποίψ €ξουσΙψ ταντα ποιώ* το βάπτισμα γ> 
το *Ιωάρον €ζ ονρανον ^ν ή €ξ ανθρώπων; άποκρίθητ4 
(ΙΟΙ. /^αΐ θΐ€λογιΥοι/Γθ προς ίαντονς \€γοντ€ς *Εάι^ €Ϊπω^ 3» 
μ^ν *Εζ ονρανον^ €ρ€Ϊ Αιά τί [ονν] ονκ €πιστ€νσατ€ 
αντ^ ; αλλά €ΐπωμ€ν *Εξ ανθρώπων ; — έφοβονντο τον 32 
οχΚον^ απαντ€ς γαρ €ΐχον τον ^Ιωάνην όντως δτι προφή- 
της ίίν, καΙ αποκριθίντ€ς τφ *Ιησον λίγονσιν Ονκ οι- 33 
δαμ€ν. κα\ 6 *1ησονς \€γ€ΐ αντοΐς Ον^ί €γώ λέγω νμΐν 
€ν ποίί/, €ζονσίψ ταντα ποιώ. Και ηρξατο ζ 

αντοΐς €ν παραβοΧαΐς ΧάΚίΊν Ά/ννπελώΝΛ άνθρωπος 

έφγτεγοβΝ, καΙ περιέθΗκβΝ Φραγ^λον καΙ ώργΣεΝ 
γπολιίΝίΟΝ καΙ φκολΟΜΗ€εΝ πγρΓΟΝ, κα\ €ξ4Β€το 

αντον γ€ωργοΐς^ κα\ άπ€8ήμησ€ν. κα\ άπ€στ€ΐ\€ν προς α 
τονς γ€ωργονς τ^ καιρώ 8ον\ον^ ίνα παρά τών γεωρ- 
γών \άβυ άπο τών καρπών τον άμπ^Χώνος• και λα- 3 
βόντ€ς αντον €8€ΐραν κα\ άπ€στ€ΐ\αν Κ€νόν, καϊ πάΚιν 4 
άπ4στ€ΐΚ€ν προς αντονς αΧΧον δούλοι/* κακ^Ι,νον €Κ€φα- 
Χίωσαν κα\ ήτίμασαν. κα\ αλΧον άπ^στ^ιΧ^ν* κακ€ΐνον $ 
άπ€ΚΤ€ΐναν^ και ποΧΧονς αΧΧονς^ ονς μίν 8€ροντ€ς ονς &€ 
άποκτ€νννντ€ς. «τι €να €ΐχ€ν^ νιον άγαπητόν άπ{στ€ΐΚ€ν 6 
αντον ίσχατον προς αντονς Χίγων οτι ^Έντραπησονται 
τον νι6ν μον. €Κ€Ϊνοι §€ οί γ€ωργο\ προς {αντονς €ΐπαν 7 
ΟΤΙ Οντός €στιν 6 κΚηρονόμος• δεύτε άποκτ€ίνωμ€ν 
αντον^ κα\ ημών ίσται ή κΧηρονομία, κα\ ΧαβόνΓ€ς 8 
άπ€ΚΤ€ΐναν αντόν^ κα\ {ξίβίίΧον αντ6ν ίξω τον άμπ€Χώνος. 
τί ποιήσ€ΐ 6 κύριος τον άμπ€Χώνος ; έλειωσε ται κα\ αττο- 9 
λ/σει τους γ€ωργονςγ κα\ δώσει τον άμπίΧρίνα αλΧοις. XII ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ιοί 

ΙΟ Ούίϋ την γραφηρ ταύτην άρ€γνωτ€ 

ΛίθοΝ 6ν ΑπελοκίΜΛΟΛΝ οΙ οίκολοΜογΝτεΟι 

ΟΫΤΟΟ €ΓβΝΗθΗ εΙΟ Κεφ^λ^Ν Γ^ΝίΑΟ• 

II π^ρΑ Κγρίογ εΓεΝετο ΑγτΗ, 

κλ) έετίΝ θ^γ/νν^ετΗ εΝ όφθ^λ/ννοΤα Η/ννώΝ ; 

13 ΚαΙ ίζητουν αυτόν κρατησαι^ κΛ ίφοβήθησαν τον 8χ\ον^ 
ίγνωσαν γαρ οτι προς αυτούς την παραβοΧην €Ϊπ€ν. καϊ 
άφ4ντ€ς αύτον άπηΧθαν. 

13 Και άποστέΚΚουσί,ν προς αυτόν τινας των Φαρισαίων 

14 και των Ήρΰ^8ίανών Ίνα αύτον αγρ^υσωσιν λόγ^. καί 
€\θόντ€ς Χίγουσιν αύτω Διδάσκαλ€^ ο'ί8αμ€ν οτι άΚηθης 
€4 κα\ ου μί\€ΐ σοι π€ρ\ ού8€ν6ς^ ου γαρ β\€π€ίς €ΐς ττρίΧΓ— 
Φΰπον ανθρώπων^ άλλ' €π' άΧηθ€ίας την 68υν του θ€θυ 
δί&άσκ€ίς' €ζ€στίν δούναι κήνσον Καίσαρι η ου; 6ωμ€ν 

15 η μη 8ώμ€ν ; ό 8€ €ΐδως αυτών την υπόκρισιν €ΐπ€ν αν- 
ι6 τοις Ύί μ€ π€ίράζ€Τ€ ; φ€ρ€Τ€ μοι ίηνάρων ΐνα ίδω. οΐ 

δ€ ην€γκαν. και λ€γ€ί αύτοΐς Ύΐνος ή €ΐκών αυτή καί η 
17 επιγραφή ; οΐ δί ^Ιπαν αύτφ Καίσαρος. 6 δε ^Ιησούς 

€ΐπ€ν Τα Καίσαρος αττόδοΓβ Καίσαρι καΙ τα του θ€ου 

τω θ€ώ, καΐ ίζ^θαύμαζον €7γ' αυτώ. 
ι8 Και άρχονται 'Σα^^ουκαΙοι προς αύτόν^ οΐτιν€ς λ€- 

γουσιν άνάστασιν μη €^ραι^ καΐ έττηρωτων αύτον \€γοντ€ς 
19 Δ^δίίσι^αλ€, Μωυσ^ί €γρα^\τ€ν ημίν οτι εΛΝ ΤΙΝΟΟ Αλελ- 

φόο ΑποθΛΝΗ κα\ καταλίπη γυναίκα κλΙ ΜΗ Αφκΐ 

τεκΝΟΝ, Ίρα ΑλΒη ό Λλελφόο Λγτογ την γΥνλΤκλ κλΙ 

2θ εΣΑΝΑΟΤΗΟΗ ΟπέρΜΛ Τφ Λλελφφ ΛγΤΟγ. €7ΓΤα αδελφοί 

ήσαν* και ο πρώτος ίλαβ^ν γυναϊκα^ και αποθνήσκων 

21 ουκ άφήκ€ν σπ€ρμα• καΐ ό 8€ύτ€ρος €Χαβ€ν αύτήν^ και 
απίθανων μη καταλιπών (τπίρμα^ κα\ 6 τρίτος ωσαύτως• 

22 καί οι €7Γτα ούκ άφήκαν σπίρμα• Ζσχατον πάντων καΧ 

23 η γυνή άπ€θαν€ν, €ν τη άναστάσ€ΐ τίνος αυτών ίστΜ 

24 γννη ; οι γαρ ίπτα €σχον αύτην γυναίκα, €φη αύτοΐς ο 
*Ιησους Ού 8ια τούτο π\ανάσθ€ μη €ΐδύτ€ς τας γραφα3 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΧ χιίΐ μηΒί την Άΰναμιν τοΐι βίον ; όταν γαρ ίκ νίκρών άνα- 
στωσιν, ουτί γαμονσιν οίτί -γαμίζονται, άλλ' (ΐσΐν ωρ 
'^αγγιΚαι ίν τοΐί ονρανοίί• τηρΧ δ€ των νίκρών 
ίγ'φονται ουκ άΐ'ίγΐ'ωτΐ ΐν τρ βίβΧω Μωυσ*Ί»Ε «πΙ τον 
βάτου ττώϊ (Γττίν αι^τω ό ^«ο! \4γων Έρώ θεϋΟ- 
'ΑΒρΛάΜ κλΙ θεόο 'ΙοΛίίκ κλΙ θεόο ΊιλκώΒ ; ονκ 

στιν ^ θΐίί νΐκρων (ϊλλά ζώντων ιτοΚυ 7τ\ανάσβ(. 

ινσας αύτων 
'Τοί!, ίΤτηροΛτη- 

απΐΚρΊθη 99 

Ηλ, Κγριοα ό 
Ηοειο ΚγριΟΝ 3° 

ΚΛ) έ2 ΟλΗΟ 

οίώο οογ κλΙ 
ΆΓΛΠΗ^ει^ 31 
τοΰτων αλλ ι; 
οτήί Καλώί, 33 
λΙ ογκ έατίΝ 

^Ν έί ΟλΗΟ ^ 33 
έί ΟΛηΟ ΤΗΟ 
ΛγτοΝ ΐΐΐρισ- 
I κλΙ θγαιώΝ. 

ντίκρίθη ηττΐν 34 
9(οί. Και 

ονδΐΐρ ονκίτι ΐτοΚμα αΰτον ίπΐρωτησαι. Και 35 

αποκριθΐΐί 6 Ίησοΰί ΐλιγιν διδάσκων ίν τω Ί*ρω Πώς 
Χϊγουσιν οί γρημματΐΐ! οτι ό χριστοί νΙοΐ Ααυΐίδ ΐστιν ; 
αντοΐ Δαυίϊδ ΐΐπ€ν (ν τφ πνΐϋματι τω όγίω 36 

ΕΤπεΝ Κγριοα τφ κγρί(ί)Μθγ'"ΚΛθογ^έκλείιώΝ Μογ 
εωο 5ν θώ το•ί•α έχθρογο οογ γποκΛτω τώΝ πολώΝ 
οογ• 
αυτοί Δαυΐϊδ λε-/([ αυτόν κύριον, «αϊ ττόθΐν αντον ΐ(ττ\ν ν'ιόί } 37 
Και ο πολνί οχΧος ηκονΐν αιϊτοϋ ^δΐ'ίΟΓ• Και ίν τ!} 38 
1 

τ" XII XIII ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 103 

διίαχί} αύτου €\€γ€Ρ Βλ€π€Τ€ άπο των γραμματέων των 

Θ^Κόντων €ν ξττολαΐς π€ριπατ€ΐν κα\ ασπασμούς 4ν τοις 

39 άγοραΐς και πρωτοκαθ€8ρίαγ έν ταΐς συναγωγαΐς καΐ πρω- 

4ο τοκΚισίας ιν τοις ^^^ίπνοις^ οΐ κατ€σθοντ€ς τας οικίας 

των χ^ρων και προφ.ίσ€ΐ μακρά προσ€υχόμ€νοΐ'^ οΰτοι 

41 Χήμψονται π€ρισσ6τ€ρον κρίμα. Και καθί- 
σας κατίναντι τον γαζοφυΧακίου έθ^ώρ^ι πώς 6 οχΧος 
βαΧΧ€ΐ χάΚκον φις το γαζοφυΧάκιον και ποΧλοϊ πΧούσιοι 

42 €β€ΪΧΧον τΓολλά* κα\ έΧθούσα μία χήρα τττωχη €βάΧ€ν 

43 Χ€πτα διίϋ, ο €στιν κο8ράντης. κα\ προσκ(ΐΧ€σάμ€νος 
τους μαθητας αύτου €ΐπ€ν αντοΊς *Αμήν Χέγω νμΐν οτι ή 
χήρα αυτή ή τττωχη πΧ€'ιον πάντων €βαΧ€ν των βαΧΧόν 

44 των €ΐς το γαζοφυΧάκιον πάντες γαρ €Κ του περισσβυ- 
οντος αύτοίς €βαΧον^ αυτή 8ε €Κ της ύστ€ρήσ€ως αυτής 
πάντα δσα (ΐχ€ν €βαλ€ΐ/, οΧον τον βίον αυτής. 

χ Και €κπορ€υομ€νου αντου €Κ του ΐ€ρού Χίγίΐ αύτφ 
€ΐς των μαθητών αύτου Δ^δ^ίσι^αλ6, ?§€ ποταποί Χίθοι 

2 κα\ ποταπαΐ οικο8ομαί, καΐ 6 ^Ιησούς €ΐπ€ν αύτφ ΒΧ4- 
π€ΐς ταύτας τάς μ€γάΧας οικονομάς ; ού μη άφ€θη ω8€ 

3 Χίάος €*7γ1 Χίθον ος ού μη καταΧυθ^, Και καθήμενου 
αύτου €ΐς το '^Ορος τών ^ΕΧαιών κατίναντι του ΐ€ρού 
€7Γηρωτα αύτον κατ ΙδΙαν Ιϋτρος κα\ ^Ιάκωβος κα\ 'ΐωά- 

4 νης καΐ *Αν8ρ4ας Είπον ήμίν π6τ€ ταύτα ίσται^ κα\ τι 

5 το σημ€ΐον όταν μίΧΧ]] ταύτα συντ€Χ€7σθαι πάντα, ό 84 
^Ιησούς ηρζατο λί'γβιι/ αύτοϊς Βλ€π€Τ6 μη τις ύμας 

6 πΧανηστ]* πολλοί ίΧζύσονται €π\ τώ ονόματι μου Χ4- 

7 γοντ€ς οτι Εγώ €ΐμι^ κα\ πολλούί πΧανήσουσιν, όταν δε 
^άκούσητ€^ ποΧέμους καΐ άκοας ποΧίμων^ μη θρθ€Ϊσ耕 

8 λεΤ Γ^ΝέοθΛΐ, αλλ* οϋπω το τίΧος. έπερθΗΟετΛΐ γαρ 

έθΝοε επ έθΝοο κλ) ΒΛΟΐλεΐΛ έπΙ ΒΛΟΐλείΛΝ, έσονται 

σ€ΐσμο\ κατά τόπους^ έσονται Χιμοί* αρχή ώ8ίνων ταύτα. 

9 βΧ4π€Τ€ δί ύμ€ΐς ίαυτούς' παρα8ώσουσιν ν μας €Ϊς συν€8ρια 
κάί €ΐς συναγωγας 8αρήσ€σθ€ καΐ €π\ ηγεμόνων και βα- 

36 Κα^ισον 39> 4<^ δϋ'ιτνοκ' ο1...ΐΓροσ€νχόμ€κοι, 4^ άΐίύνοΛηι η άκονητ€ 102 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ χιι 

μη8€ την 8ύναμίΡ τον θ€ου ; όταν γαρ €Κ ν€κρών άνα- 2$ 
στώσιν^ οΰτ€ γαμονσιν οΰτ€ γαμίζονται^ αλλ* €ΐσΙν ως 
^αγγ€\θί €ν τοις ονρανοίς• π€ρ\ δε των ν€κρών οτι οβ 
€γ€ίρονταί ουκ άνίγνωτ€ ίν τγι βίβΚφ Μωνσίως €π\ τον 
βάτον πώς βιττβν αυτφ 6 θ€6ς Χεγων Έρώ θεόο 

"ΑΒραΑμ καΙ θεόο ΊοαΑκ καΙ θεόο ΊλκώΒ ; ονκ €-27 

στιν ^ θ€ος ν€κρών αλλά ζώντων ΐΓθ\ν πΧανασβ€. 

ΚαΙ προσ€\θων €ΐς των γραμματίων άκουσας αυτών τΒ 
σννζητονντων^ €ΐ6ώς οτι καΧώς άατ^κρίθη αντοίς^ ίπηρώτη- 
σ€ν αντόν Ποία €ατίν €ντο\η πρώτη πάντων ; άπ€κρίθη 29 
ό ^Ιησονς οτι Πρώτη €στίν *Άκογ€, 'ΙορΛΗλ, ΚγρίΟΟ Ο 

θεόο ^ΗΜώΝ κγριοο^ εΤο εοτίΝ, καΙ άρΑΠΗοειο ΚγριΟΝ 30 
ΤΟΝ θεοΝ οογ έ2 οΛηο "^ ΚΑρλίλΟ οογ καΙ έΣ οΛηο 
ΤΗΟ ψγχΗΟ οογ καΙ έΣ δλΗΟ τηο λίΑΝοίλο οογ καΙ 

έΣ δλΗΟ ΤΗΟ ΙοχγΟΟ οογ. 8€ντ€ρα αυτή *ΑΓΑπΐίθ€ΙΟ 31 
ΤΟΝ πλΗΟίοΝ οογ ώο ΟεΑγΤΟΝ• μ€ΐζων τούτων αΚλη 
€ντο\η ονκ €στίν. ^Έίπ€ν^ αντφ 6 γραμματ€νς Καλώ^, 3« 
διδάσκαλε, €ΤΓ* αλι;ί€έαί €ΐτÀà δη εΤο έοτίΝ ΚαΙ ογκ έοτίΝ 

^λλοο πλίίΝ ΑγτοΫ' και το άρΑπήΐΝ ΑγτΟΝ έΣ δλπο ^ 33 
κΑρλίΑΟ καΙ έΣ δλΗΟ ΤΗΟ ογΝεοεωο καΙ έΣ δλπο τηο 
Ιοχγοο και το ΑΓΑΠΑΝ τΟν πλποίοΝ ώο έΑγτΟΝ π€ρισ- 
σότ€ρόν €στιν πόρτων τώΝ ολοκΑγτωΜΑτωΝ καΙ θγοιώΝ. 

και ό ^Ιησονς Ιδών αντον οτι νονν^χώς άπ€κρίθη €ίπ€ν 34 
αντφ Ον μακράν [ει] άπο της βασι\(ίας τον θ€ον. Και 
ουδείς ονκ€Τί €τολμα αντον επερωτ^σαι. Και 35 

άποκριθ€\£ 6 ^Ιησονς ελεγεία διδάσκων €ν τφ ίερ^ Πω; 
λεγουσιν οΐ γραμματΛς οτι ό χριστός νίος Δαυειδ εστίν; 
αντος Δανειδ ειπεν €ν τώ πν^ύματι τω άγίω 3^ 

ΕΤπεΝ Κγριοο τφ κγρίφ Μογ ""ΚΑθογ"* εκ λεΣιώΝ Μογ 
Ιωο λΝ θώ το^ο έχθρογο οογγποκάτω τώΝ πολώΝ 
οογ• 

αντος Δανειδ λέγει αντον κνριον^ και πόθ€ν αντον εστίν υιοΓ ; 37 
Και ο ποΧνς 6χ\ος ηκον^ν αντον ήδίως. Και ε'ν τη 38 

25 04 αγγ€λθ4 οι 27 ό 29 ημΛ»ν, Κύριος ^ο της ^2 Και €ΐ7Γβΐ' 33 της XII XIII ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 103 

διίαχ^ αντου €λβγ€ν Βλί'πετβ άπο των γραμματίων των 

Θ^Χόντων €ν στόλαΐς π€ριπατ(ΐν καΐ ασπασμούς €ν ταΐς 

39 άγοραϊς κα\ πρωτοκαθεδρίας έν ταΐς συναγωγαΐς καΐ πρω- 

4ο τοκλισίας €ν τοΙς ^^είπνοις^ οΐ κατ€σθοντ€ς τας οΙκίας 

των χήρων καΐ προφ.ίσ€ί μακρά προσευχόμβνοΐ'^ οΰτοι 

41 \ήμ^Ιτοντ<Η π€ρισσ6τ€ρον κρίμα. Και καθί" 
σας ^κατίναντϊ^ τον γαζοφυΧακίον εθεωρει πώς ό οχΧος 
βαΧΧα χαλκον ψΐς το γαζοφυΧάκιον κα\ πόλΧοϊ πΧούσίΟΐ 

42 £βαλλοι/ πολλά* κα\ ίΚθονσα μία χήρα πτωχή εβάΚεν 

43 λ€7Γτά δνο, ο €στιν κο8ράντης. καΐ προσκ(ίΚ€σαμ€νος 
τους μαθητας αύτου απεν αντοΐς *Αμην Χίγω ύμίν οτί ή 
χήρα αντη ή 7Γτω)(ή πΧεΐον πάντων εβαΧεν των )8αλλό1^• 

44 των €ΐς το γαζοφνΧάκων • πάντες γαρ €Κ τον περισσεύω 
οντος αντοϊς εβαΧον^ αντη δε εκ της νστερήσεως αντής 
πάντα οσα ειχεν εβζίΧεν^ οΧον τον βίον αντής, 

τ Κάί εκπορενομενον αντον εκ τον ίερον Χεγει αντφ 
€ίς των μαθητών αντον ΑώάσκαΧε^ ΐ8ε ποταποί Χίθοι 

2 καΐ ποταπαΐ οίκοδομαί. καΐ ό ^Ιησούς ειπεν αντφ Βλ€- 
πεις ταύτας τάς μεγάΧας οϊκοδομάς ; ον μη άφεθ^ ωδε 

3 Χίθος επΙ Χίθον ος ον μη καταΧνθ^, Κα\ καθήμενου 
αντον εΙς το '^Ορος τών ^ΕΧαιών κατεναντι τον ιερού 
επηρωτα αντον κατ Ιδίαν Ώετρος κα\ ^Ιάκωβος κα\ 'ΐωά- 

4 νης κα\ * Ανδρέας Έιπον ήμίν πότε ταύτα εσται^ κα\ τί 

5 το σημείον όταν μεΧΧτ] ταύτα σνντεΧεΙσθαι πάντα, ό δε 
^Ιησούς ηρζατο Χεγειν αντοίς ΒΧεπετε μη τις νμάς 

6 πΧανησυ' ποΧΧοΙ εΧενσονται επ\ τώ ονόματι μον Χε- 

7 γοντες οτι Εγώ ειμι^ καΐ πολλούς πΧανήσονσιν. όταν δε 
^άκονσητε^ ποΧεμονς και άκοάς ποΧέμων^ μη θροείσθε* 

8 λεΤ Γ^ΝεοθΛΙ, αλλ' ονπω το τίΚος. επερθΗΟετΛΙ γαρ 

εθΝοε έπ έθΝΟΟ κλΙ ΒΛΟΐλείΛ έπ) ΒΛοιλείΛΝ, έσονται 

σεισμοί κατά τόττονί, έσονται Χιμοί* άρχη ώδίνων ταύτα. 

9 βΧεπετε δε νμεΐς εαντονς' παραδώσονσιν ν μας εις σννεδρια 
και εις σνναγωγας δαρήσεσθε και επι ηγεμόνων καϊ βα- 

36 ΚάΘισον 39> 4<^ ^ηίπνοίς' οΙ..,πμοσ€υχόμ€νοι, 4^ άΐίένοΛτη η ακονητε Ι04 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ χιιι 

σιλ/ωι/ σταθήσ€σθ€ €Ρ€Κ€Ρ €μον €ΐ^ μαρτύριορ αντοΐς. 
κάΙ €ΐί πάντα τά ίθνη πρώτον δ€ί κηρνχθήναι το βυαγγε- το 
\ιον. κα\ όταν αγωσιν ύμας παρα^Λ6ντ€ς^ μη προ^ ιζ 
μ€ρίμρατ€ τι ΧαΧήστ/τ^^ άΧΧ* ο €αν δοθ^ νμΐν ίν €Κ€ίνη 
τ^ ωρα τούτο ΧαΧ€ΐτ€^ ου γάρ €στ€ ύμ€Ϊς οι ΧάΧοΰντ€ς άΧΧα 
το πν€υμα το άγιον. κα\ παραδωσ€ΐ ά8€Χφ6ς αδβλφοι/ €ίί Χ2 
θάνατον καΐ πατήρ τ4κνον^ κα\ έπ^Ν^εΤΗΟΟΝΤΜ Τ6ΚΝΛ 
έττ) ρΟΝβΤο καΐ θανατωσουσίν αυτούς• κα\ €σ€σθ€ μισού- ζ3 
μ^νοι ύπο πάντων δια το ονομά μου. ο δέ ύπομίίνας €ΐς 
τίλος ούτος σωθησ€ται. "Οταν δί ίδητ€ τό ΒλεΑγρΜΑ χ4 
ΤΗΟ €ρΗΜ(Αη:€ωθ ίστηκότα οπού ου δβι, ό άναγινωσκων 
νο€ίτω^ τότ€ οι €ν τη *Ιουδαία φ€υγ€τωσαν €ΐς τα ορη^ 
6 ^ €ΐΓΐ του δώματος μη καταβότω μηδέ €ΐσ€\θότω τι ι$ 
νίραι €κ της οικίας αύτου^ κα\ 6 €ΐς τον άγρον μη €ΤΓ«στρ€- χ6 
ψάτω €ΐς τα οπίσω 3ραι το ιμάτιον αύτοΰ. ούαΐ δέ ταΐς 17 
(V γαστρί €χούσαις και ταϊς θηΧαζούσαις ίν €Κ€ίναις ταΊς 
ημέραις. προσ€ύχ€σθ€ δέ ίνα μη γ4νηται χ€ΐμώνος' χ9 
έσονται γάρ αΐ ημίραι €Κ€ΐναι θλίψΐο ο7α ογ Γ^ΓΟΝβΝ 19 

ΤΟΙΑΥΤΗ ΑΠ ΑρχΗΟ κτίοεωο ην €κτίσ€ν 6 θ€6ς Ιωο τογ 

ΝγΝ καΐ ου μη γίνηται. και €1 μη €ΚοΧόβωσ€ν Κύριος 2ς 
τάς ημ4ρας^ ουκ ΐίν ίσώθη πάσα σαρξ. άλΧά δια τους 
€κΧ€ΚΤονς ους €ζ€λ€ξατο €κ6λόβωσ€ν τας ήμίρας. Και 2ΐ 
τοτ€ €αν τις υμιν €ΐπη Ιοβ ωο€ ο χριστός Ιό€ €<6ΐ, 
μη πισΎ€ύ€Τ€' €γ€ρθήσονται γάρ ψ€υδόχριστοι κα\ ψ€γ- 2α 

λοπροφΗΤΑΐ ιται λώοογοίΝ οημ€Τα καΙ τερΑΤΑ προς 
το άποπΧαναν €ΐ δυνατόν τους €κΧ€κτούς• ύμ€Ϊς δβ βλί- 23 
7Γ€Τ€• προ^ίρηκα ύμΙν πάντα. *Αλλά ίν €Κ€ίναις ταΊς 24 
ήμέραις μ€τά την ΘΧίψιν €Κ(ίνην ό ΗλίΟΟ ΟΚΟΤΙΟθήοεΤΑΙ, 

καΙ η οελιίΝΗ ογ λώεει τό φέρΓΟ^ ΑγτΗΟ, καΙ οΙ 25 
Αοτέρεο εοοΝΤΑΐ εκ τογ ογρΑΝογ πίπτοΝτεο, καΙ αΙ 
λγΝΑ/ννειο αΙ εΝ τοΤα ογρΑΝοΤο ΟΑλεγθι^αοΝΤΑΐ. και 2( 
τότ€ ο^|^ονται τοΝ γΙΟΝ τογ ΑΝθρώπογ έρχο/ννεΝΟΝ εΝ 

ΝεφελΑΙΟ μ€τά δυνάμ€ως ποΧΧής κα\ δόξης• κα\ τότ< 2} 

Χ5 ^< 3 1 Μ'ή 3^ άγγ€λος XIII XIV ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 105 

αΐΓοστ€λ€Ϊ τους άγγίλονς καΐ έττιογΝ^Ξεί τους €κΚ€ΚΓον£ 
[σύτου] €κ τώΝ τβοο^ρωΝ ΑΝε/ννωΝ Απ &κρογ γης Ιωο 

38ΑΚρογ ογρΑΝΟγ. *Ατγο δί της συκής μάθ€Τ€ 

τηρ παραβοΚήν* όταν ηδη ο ιελάδο^ αύτης απίΐΚος γένψ 
ται κάΙ €κφύιι τα φύΧΚα^ γαΗύσκ€Τ€ δτι €γγνς το θ4ρο£ 

39 €στίν* όντως κα\ ύμ€ΐς^ οταρ ί6ητ€ ταύτα γιν6μ€¥α^ γιι^ώ* 

30 σκ€Τ€ ΟΤΙ ίγγυς ίστιν ίπί θύραις. άμηρ \4γω ύμϊρ οτι 
ου μη παρίλΟτ^ ή γ€Ρ€ά αυτή μέχρις ου ταύτα πάντα 

31 γ€ρηταί. 6 ουρανός κα\ ή γη παρ€\€ύσορταί^ οΐ ϋ λόγο« 

32 μου ου ^ παρ€Χ€υσορται. Ιΐ€ρί &€ της ημέρας €Κ€ίνης η 
της ώρας ούδ€Ϊς οΐ8€ν^ ούΒέ ^οί &γγ€\ο^ {ν ούρανφ ούϋ 6 

33 νίός^ €λ μη ο πατήρ. β\4π€Τ€ αγρυπνΛτ€^ ουκ ο7δαΓ€ γαρ 

34 ΐΓΟτ€ ό καιρός [€(ΓΓίΐ/]* ώ( Ανθρωπος απόδημος άφ€ίς τηρ 
ξΗκίαρ αύτοΰ κα\ δους τοις δούΧοις αύτου τηρ έζουσίορ^ 
€κάστ€^ το €ργορ αύτου^ κΛ τψ θυρωρω €ν€Τ€ΐΚατο ίνα 

35 γρήγορη. γρηγορ€ΐτ€ οίρ^ ουκ οϊ8αΤ€ γαρ πότ€ 6 κύριος 
της οΙκίας €ρχ(Βταί^ η οι/τ€ η μ^σονύκτιον η άΚ^κτορΟ" 

30 φωνίας η πρωί^ μη ίλθων έζέφνης €υρυ ύμας καθ€ύίοντας• 
^^ Ο α ύμΪΡ Χέγω πασιρ λ€γω, γρηγορΛτ€. τ ΗΝ ΔΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ κα\ τα αζυμα μ€τα δύο ημέρας. 

Και έζήτονν οί αρχΐ€ρ€ίς και οι γραμματ€ΐς πώς αύτον €Ρ 
9 δοΧψ κρατησαντ€ς άποκτ€ΐνωσιν^ ΤΚ€γον γάρ Μη ίν τη 

ίορτγι^ μη ποτ€ €σται θόρυβος του Χαοΰ, 

3 Και 5ντος αύτου έν Βηθανία έν τη οικία Σίμωνος του 
Χ€προΰ κατακ€ΐμένου αύτου ηΧθ^ν γυνή €χουσα άΧάβα- 
στρορ μύρου νάρδου πιστικης ^ποΧυτίΧους'^ συντρίψασα την 

4 άΚάβαστρορ κατ€χ€€Ρ αύτοΰ της Κ€φάΧής. ^σαν δέ 
τΐΡ€ς άγαΡ€υ€Γουντ€ς προς εαυτούς Ειρ τι ή αττώλβια 

5 αυτή του μύρου γέγον^ν ; ήδύνατο γαρ τούτο το μύρον 
πραθηραι επάνω ^δηναρίων τριακοσίων^ και δοθήναι τοις 

3 «'θλντ€λοΰς,•— 5 τιαακοσίων δηναρίων ιο6 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ χιν 

πτωχοΐς• και €Ρ€βριμωντο αύτη. 6 δ€ *Ιησονς €ίπ€Ρ 6 
^Αφ€Τ€ αύτην* τι αύτη κόπους παρίχ€Τ€ ; κάΚον €ργορ 
ήργάσατο €Ρ €μοί• πάιηΌΤ€ γαρ τους τττωχούς ^χ€Τ€ η 
ρΛ& ίαυτωρ^ κα\ όταν θ€\ητ€ 8ύρασθ€ αύτοΐς [7ΓάκΓ0Τ€] €ί 
ποιησ(α^ €/α€ δέ ου πάρτοτ€ €χ€Τ€' ο €σχ€Ρ €ποίησ€Ρ^ προ- 8 
ίλαβ^ρ μυρίσαι το σώμα μου €ΐς τορ €Ρταφίασμ6ρ. άμην 9 
&€ λέγω ύμίρ^ οπού ίαν κηρυχθη το ^ύαγγίΚιορ €ΐς οΚον 
ΤΟΡ κόσμορ, και ο ίποίησ^ρ αυτή \α\ηθησ€ταί €ΐς μρημο- 
συρορ αύτης. ΚαΙ *1ού8ας *1σκαριωθ 6 €Ϊς τώρ ίο 

δωδβκα απηΚθ€Ρ προς τους άρχΐ€ρ€Ϊς ΐρα αύτον παραΒοΐ 
αύτοΐς. οι δί άκούσαρτ^ς έχάρησαρ και ίπηγγ^ιΚαρτο αύτώ ιχ 
άργύριορ 6οΰραι. καΐ €ζήτ€ΐ πώς αύτορ €ύκαίρως παρα8οΐ. 

Και τη πρώτη ήμ€ρα τώρ άζύμωρ^ δτ€ το πάσχα €θυορ^ ΐ2 
λ€γονσλΐ^ αύτ^ οι μαθηταί αύτου Που θ€λ€ΐς άπ€\θ6ρτ€ς 
€τοιμάσωμ€ρ ΐρα φάγης το πάσχα; και άποστίλΧ^ι 8ύο 13 
τώρ μαθητώρ αύτου και λ€γ€ΐ αύτοίς *Υπάγ€Τ€ €ίί τηρ 
ποΚίΡ^ και άπαρτησ€ΐ ύμΐρ αρθρωπος κ^ράμιορ υ8ατος 
βαστάζωρ' άκο\ουθησατ€ αύτώ^ κα\ οπού έάν €ΐσ€λθη 14 
€Ϊπατ€ τω οΙκο8€σπότη οτι Ό 8ώάσκαΧος \€γ€ΐ Που 
€στΙρ το κατάλυμα μου οπού το πάσχα μ€τά τώρ μαθητώρ 
μου φάγω ; κα\ αύτος υμίν δβ/^βι άράγαιορ μέγα €στρωμ€- 15 
ρορ €Τθίμορ' κα\ €Κ€Ϊ €Τθΐμάσατ€ ήμ'ΐΡ* και ζζηΧθορ οι ι6 
μαθηταί και ήΧθορ €ΐς τηρ πολιρ καΐ €υρορ καθώς €ΐπ€Ρ 
αύτοίς^ καϊ ήτοίμασαρ το πάσχα. Και όψΐ- 17 

ας γ€Ρθμ4ρης €ρχ€ται μ€τα τώρ δωδβκα. κα\ άνακ^ιμέ" ι8 
ρωρ αύτώρ κα\ ίσθιορτωρ 6 *1ησους €ΐπ€Ρ ^Αμηρ λ(γω 
ύμΐρ ΟΤΙ €Ϊς €ξ ύμώρ τταραδαίσει μ€ ^ό έοθίοΟΝ^ Μ€Τ €- 
ΜΟγ. ηρξαρτο Χυπ^ΐσθαι καϊ Χ^γ^ιρ αύτώ €ΐς κατά 19 
€ΐς Μητι €γώ ; 6 δε (ΐπ€Ρ αύτοΐς Έις τώρ δώδβκα, ο 2ο 
€μβα7Γτόμ€Ρος μ€τ €μου €ΐί το [βι/] τρύβΧιορ• οτι 6 2ΐ 
μ€Ρ υίος του άρθρώπου υττάγβι καθώς γίγραπται πβρι 
αύτου ^ ούαΐ δε τω άρθρώπψ ίκ^ίρω δι* ου 6 υίόί του 
άρθρώπου παρα8ί8οταΐ' καΧορ αύτώ €ΐ ούκ έγ^ρνήθΐ] ο αν• 

χ 8 τών ίσθιόντων XIV ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 107 

92 θρωπος €Κ€Ϊνος. Καί ίσθώντων αντων \αβων 

αρτον €υλογησας €κΚασ€ν κα\ €ίωκ€Ρ αύτοΐς κάί €ίπ€ν 

23 Αάβ€Τ€^ τούτο €στιρ το σώμα μου. και Χαβώρ ποτη^ 
ριον €ύχ(ψίστησας €δωκ€Ρ αντοΐΓ, και €πιον €ξ αντον 

34 ηά3ΤΓ€£, καΐ €ΐπ€Ρ αύτοΐς Ύοντό ίστίΡ τΟ αΤμ^ μου 

35 ΤΗΟ λίΛθΐίΚΗε το €κχνρρόμ€Ρ0Ρ νπίρ πο\\ώρ• άμήρ 
Χίγω νμιρ οτι ονκίτι ου μη πίω €Κ τον γ€Ρηματος τη9 
άμττίλου €ως της ημέρας ίκ^ίνης οταρ αύτο ηίρω καιρορ 

36 €Ρ τ^ βασΐΚ^ία τον θ€ον. Καί νμρησαντ€ς 

37 ίξηΚθον €ΐς το "Ορος τώρ *Ε\αίώρ. Και \€γ€ί 
αντοις 6 ^Ιησούς οτι Ιΐάρτ€ς σκαρί^ίΐΚι,σθησ^σθ^^ ίτι γέγροτ 

πται ΤΤΑΤΑΣω τΟΝ ποι/ννεΝΑ, ΚΑί τΑ προΒΑΤΑ λίΑΟΚορ- 

38 ΤΤίεθιίαΟΝΤΑΙ' άλλα μ€τα το €γ€ρθήραί μ€ προάξω νμ£ί9 

39 €έ^ τηρ ΓάΚιΚαίαρ. 6 δ€ ΊΙέτρος €φη αντφ £ι και ηάν^ 
3ΡΤ€ς σκορίαΚίσθησορταΐγ αλλ' ουκ €γω. καϊ Χίγ^ι αντφ 

ο *1ησονς *Αμηρ Χέγω σοι οτι σν σημ^ρορ ταύτη τγι ρνκτΧ 
31 πρΧρ η Ιίίς αλέκτορα φωρησαί τρις μ§ άπαρρήση. ο ϋ 

€κη€ρισσώς βλάλβι Έαρ 84]] μ€ σνραποθαρο,ρ σοι/ ον 

μη σ€ άπαρρησομαι• ωσαύτως [δε] καϊ ΐΓάρτ€ς €\€γορ. 
33 Και ίρχορται €ΐς χωρίορ ον το ορομα Τ^θσημαρ^ί^ κΛ 

λ£γ€έ τοΙς μαθηταις αντον ΚαθίσαΓ€ ωδ€ ίως προσ^νζω^ 
33 μοί. κα\ παραΚαμβάρ€ΐ τορ ΙΙέτρορ καϊ ^τορ *ΐάκωβορ καϊ 

τορ^ *1ωάρηρ μ€Τ αύτον^ κα\ ήρζατο έκθαμβΛσθαί καί άδι;- 

-^ μορ€ΐρ, κα\ \έ'γ€ί, αντοίς ΤΤερίλγπόο 60ΤΙΝ Η ψγχ»^ ΜΟγ 

35 «ωί θαρατον μ€ίρατ€ ωδβ καΐ γρηγορ€Ϊτ€. καϊ ^ττροίΚθωρ^ 
μικρορ €πΐ7ΓΤ€Ρ €7γΙ της γης^ καϊ προσηύχ€το ιρα 6έ 8νρατόρ 

36 έστιρ παρίλθη απ αντον ή ωρα^ καϊ €λ€γ€Ρ *Αββά 6 
πατηρ^ πάντα 8νρατά σοι* παρ€Ρ€γκ€ το ποτηριορ τοντο 

37 άτ* έμον' αλλ* ον τί έγω θέλω άλλα τι σν. καϊ ίρχ€ταί 
κ<ά €νρίσκ€ί αύτονς καθ€ύ8ορτας^ καϊ \έγ€ΐ τφ ΙΙέτρω 
Σίμωρ^ καθ€ύ8€ΐς ; ονκ ΐσχνσας μίαν ύραρ γρηγορήσαι; 

38 γρηγορ€ΪΤ€ καϊ προσ€ύχ€σθ€^ ΐρα μη €\θητ€ €ΐς π€ΐρασμ6ρ• 

39 το μέρ πΡ€νμα πρόθνμορ ή 8ε σαρζ άσθ^ρης. και πάΚίρ 

33 ^ΙάκΜβον καχ 35 η'ροσ€λ9»ΐ' ιο8 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ χιν 

άπ€\θών προατηνξατο [τον αύτον Χόγον βέττωι^]. και πάλιν 40 
€Κθών €υρ€ν αυτούς καθ€ν8οντας, ^σαν γαρ αυτών οΐ 
όφθϋίΚμοι καταβαρυνομ^νοι^ και ουκ ^^€ΐσαν τι αττο- 
κριθώσιν αύτφ, κα\ €ρχ€ται το τρίτον κα\ λβγει αύτοΐς 4< 
Καθ€ύδ€Τ€ [το] λοιτΓΟί/ και άναπαύ^σθ^• άπ€χ€ΐ' ηΚθ^ν ή 
ύρα^ 18ού παρα8ί8οται 6 υίοί του άνθρωπου €ΐς τας χείρας 
των αμαρτωλών. ίγ^ίρεσθε αγωμεν 18ού ο παραδώούς 42 
μ€ ί1γγικ€ν. Και ευθύς ετι αυτού λαλουντος 43 

παραγίνεται [ο] 'ΐουδαί βΐί τών 8ώ&€κα και μετ αύτου 
όχλος μετά μαχαιρών κα\ ζύλων παρά τών αρχιερέων κα\ 
τών γραμματέων κάί τών πρεσβυτέρων. 8ε8ώκει 8ε ό 44 
παρα8ί8ους αύτον σύσστ}μον αντοΊ,ς λέγων ^Ον αν φιλήσ'ω 
αυτός εστίν κρατήσατε αύτον καΙ απάγετε άσφαΧώς, κα\ 45 
ελθών ευθύς προσελθών αύτφ λέγει *Ραββεί^ κα\ κατε- 
φίλησεν αυτόν, οι 8ε επέβαλαν τας χεΐρας αύτω κα\ εκρά- 46 
τησαν αυτόν, εις 8ε [τΐί] τών παρεστηκάτων σπασάμενος 47 
την μόχαιραν επίΐισεν τον δούλοι^ του άρχιερεως και άφεΐ^ 
λεν αύτου το ωτάριον. κα\ αποκριθείς ό * Ιησούς είπε ν 48 
αύτοϊς ^Ως επΙ λτ]στην εξήλθατε μετά, μαχαιρών κα\ ξύλων 
συλλίφείν με ; κα& ήμεραν ημην πρύς ύμας εν τω ίερω 49 
8ι8άσκων κάί ουκ ^εκρατησατε^ με* αλλ* Ινα πληρωθώσιν 
αί γραφαί. κα\ αφέντες αύτον εφυγον πάντες. Και ^^ 
νεανίσκος τις συνηκολούθει αύτω περιβεβλημένος σιν8όνα 
επ\ γυμνού ^ κα\ κρατούσιν αυτόν ^ ό 8ε καταλιπών την $2 
σιν86να γυμνός εφυγεν. 

Και απηγαγον τον *Ιησουν προς τον αρχιερέα^ καΐ 53 
συνέρχονται πάντες οι αρχιερείς κα\ οι πρεσβύτεροι 
καϊ οι γραμματείς. κα\ ό Ιίετρος άπο μακρόθεν ήκολού- 54 
θησεν αυτώ εως εσω εις την αύλην του άρχιερέως^ και ην 
συνκαθήμενος μετά τών υπηρετών κα\ θερμαινόμενος προς 
το φώς• οί 8ε άρχιερεϊς και όλον το συνε8ριον εζήτουν 55 
κατά του Ιησού μαρτυρίαν εΙς το θανατώσαι αύτόν^ και 
ουχ ηυρισκον πολλοί γαρ ε'>^ευ8ο μαρτυρούν κατ αυτού, $6 

49 ^κρατάτ€ 53 αντ<Ρ XIV ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 109 

57 καΐ ίσοι αι μαρτνρίαι ουκ ήσαν, και τιν^ς αναστάντ^ς 

58 €^τ€υίομαμτνρουν κατ αύτου \€γοντ€ς δτί *Ημ€Ϊς ήκούσα- 
μ€ν αύτου Χί'γοντος οτι *Εγώ κατάΚύσω τορ ναον τούτορ 
τον χ€ΐροΉΌίητορ και δια τριών ημερών αλλοΐ' αχ^ιροηοίψ 

59 '^ον οΙκοΒομήσω* καΐ ούϋ οΰτως Ιση ην ή μαρτυρία αύτων, 
6ο κ(ύ, άροστας ο άρχι^ρ^υς €ΐς μέσον €7Γηρωτησ€Ρ τορ ^Ιησούρ 

\4γωρ Ουκ αποκρίρτι ούδίρ ; τι ουτοί σου καταμαρτυ^ 

6ι ρουσιρ; 6 &€ €σιωπα κα\ ουκ άπ^κρίρατο ού^€Ρ. παΚίρ 

6 άρχΐ€ρ€υς ίπηρώτα αύτον και \€γ€ΐ αύτφ Συ €ΐ 6 χριστός 

62 ό υίος του εύΧογητού ; ό δ€ *1ησουγ €ΐπ€Ρ *Εγα) €ί^ι, καϊ 

6ψ€0θ€ ΤΟΝ γΙΟΝ τογ ΛΝθρώπογ έκ ΑεΣιώΝ ΚΛθήΜεΝΟΝ 
ΤΗΟ ΑγΝΑΛΛεωο κλΙ έρχοΜεΝΟΝ ΜβτΛτώΝ ΝεφελώΝ τογ 

63 ΟγρΛΝΟγ. ό δί άρχΐ€ρ€ύς διαρήξας τους χιτώρας αύτου 

64 λ€γ€4 Τί €τι χρ^ίαρ €χομ€Ρ μαρτύρωρ ; ηκούσατ€ της 
βλασφημίας; τί ύμιρ φαίρ€ται ; οι &€ πάρτ€ς καΗκρίραρ 

65 αύτορ €ροχορ €ΐναι θαράτου, Καϊ ηρξαρτό τιρ€ς €μπτυ€ΐρ 
αύτφ κα\ π€ρικάΚύπτ€ΐρ αύτου το πρόσωπορ και κοΚαφίζ^ΐρ 
αύτορ κα\ \€γ€ΐρ αύτφ ΙΙροφήτ€υσορ^ κα!ί οί υττηρέται 

66 ραττίσμασιρ αύτορ ΤΚαβορ, Κα\ ορτος του 
Τϋτρου κάτω €ν τη αύ\η €ρχ€ται μία τώρ ιταώισκώρ του 

6/ αρχΐ€ρίως^ και ΙΒουσα τον Τΐίτρορ θ€ρμαΐρόμ€Ρ0Ρ €μβ\€- 
^|^ασα αυτώ λί'γβι Και συ μ€τα του '^αζαρηρου ησθα του 

68 *Ιησου' 6 ϋ ήρνήσατο \4γων Ουτ€ οι8α ουτ€ ίπίσταμαι 

69 <η) τί \ίγ€ΐς,'^ καϊ €ξή\θ€ν €ξω €ΐς το προαύλιο ν. καϊ ή 
παΛίσκη Ιδουσα αύτον ^ηρζατο πάλιν λ^γ^ιιΡ τοΐς παρ^- 

το στώσιν οτι Ούτος €ζ αυτών €στίν. ό δί πάλιν ήρνύτο. 
και μ€τα μικράν πάλιν οί παρ€στώτ€ς €λ€γον τω ΤΙίτρω 

71 *Αλι;^ώί €ξ αυτών €ΐ, καϊ γαρ Γαλιλαίοι €ΐ' ό δί ηρξατο 
άναθ^ματίζ^ίΡ και όμνύναι οτι Ουκ οι8α τον ανθρωπον 

72 τούτον ον λ€γ€Τ€. κα\ €ύθύς €Κ ^^υτίρου αλέκτωρ ίφωνη- 
σ€ν καΐ άν^μνήσθη ό "Πέτρος το ρήμα ως €ΐπ€ν αύτώ 
ό *Ιησούς δη ΠρΙΐ' αλέκτορα 81ς φωνήσαι τρΙς μ€ άπαρ' 
νηση^ κάί επιβολών €κ\αΐ€ν. 

6ο δη 68 ίπίσταψίαι* σν τί λένβις / 69 ιΐν^ν 110 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ χν 

Και %ύθυ9 πρωϊ σνμβουΚιον ^ποιησωη^ίΡ οι άρχΐ€ρ€Ϊς χ 
μ€τα των ιτρ^σβυτίρων και γραμματέων και οΚον το συνέ' 
ίίριον 6ήσαντ€9 τον *Ιησονν άπήν€γκαν κα\ παρϋωκαν 
Πβιλάτφ• καί €7Γηρωτησ€ν αύτον ό 1ΐ€ΐ\άτος Συ 6 1 ο 2 
/βασιλβνί των *1ου8αίων; 6 Βί αποκριθείς αύτ^ Χίγει Συ 
^έγ€ΐί•^ κα\ κατηγορούν αύτοΰ οΐ άρχΐ€ρ€Ϊς πολλά, ο δ€ ^ 
Ίΐ€ΐΧατο9 πάλιν έπηρωτα αύτον [λέγων] Ουκ άποκρίν^ 
ού84ν ; 7δ€ πόσα σου κατηγορουσιν. 6 δ€ *Ιησους ούκέτι $ 
ουδέν άπ€κρίθη^ ωστ€ θαυμάζ^ιν τον ΊΙ^ιΚατον. Κατά δ€ 6 
4ορτην άπίλυ^ν αύτοΐς ίνα δέσμιον ον παρτ/τουντο. ην δ€ 7 
ο \€γόμ€νος Βαραββάί μ€τά των στασιαστών 6€8€μ4νος 
οΐτιν€ς €ν τ^ στάσ€ΐ φόνον π€ποιήκ€ΐσαν. κα\ άναβας 8 
ό 8χλθ( ΙΙρζατο αΙτ€Ϊσθαι καθώς ίποί^ι αυτοΐς. ο δ€ 9 
α^ιΚατος άπ€κρίθη αύτοίς λέγων θέλβτβ άποΧύσω ύμΊν 
τον βασιλέα των *Ιου8αίων ; €γίνωσκ€ν γαρ οτι 8ια φθόνον χο 
παρα(^€6ώκ€ΐσαν αύτον \ρΙ άρχΐ€ρΛς\ οι δβ άρχι^ρ€ΐς χ χ 
άν4σ€ίσαν τον 6χ\ον ΐνα μάλλον τον Βαραββαν άπολύστ) 
αύτοΐς. 6 8ε Ιΐ€ΐλατος πάλιν άποκριθ€ΐς €λ€γ€ν αύτοΐς Χ2 
Τι ο3ν ποιι^σω [δν] λ€γ€Τ€ τον βασιλέα των ^Ιουδαίων ; οΐ 64 χ3 
πάλιν ϊκραζαν Σταύρωσον αυτόν. 6 84 Ιΐ€ΐΚατος €λ€γ€ν 14 
αύτοΐς Ύί γαρ εποίησαν κακόν; οι δ£ π^ρισσώς ίκραζαν 
Σταύρωσον αυτόν, 6 δί Πβιλατοί βουλόμ€νος τω οχλφ το ι$ 
Ικανον ποιήσαι άπ€\υσ€ν αύτοΐς τον Βαραββαν^ και παρέ- 
8ωκ€ν τον *Ιησουν φραγίλλωσας ΐνα σταυρωθ^. 

Οι δέ στρατυωται άττήγαγον αύτον ?σω της αύλής^ ι6 
ο έστιν πραιτωριον^ και συνκάΚουσιν ολην την σπύραν, 
και €ν8ώύσκουσιν αύτον πορφύραν κα\ π^ριτιθέασιν αύτώ 17 
πλ4ζαντ€ς άκόνθινον στέφανον* και τίρζαντο άσπάζ€σθαι ι8 
αυτόν Χαΐρ€^ βασιλ€υ των ^Ιουδαίων* και ίτυπτον αντου τ^ 
την Κ€φάλην κ<ιλάμφ κα\ ίνέπτυον αυτώ, και τιθίντ^ς τα 
γόνατα προσ€κύνουν αύτφ, κα\ 6τ€ ένέπαιξαρ αύτφ^ έξέδυ- 2ο 
σαν αύτον την πορφύραν καί ίνίδυσαν αύτον τα ιμάτια αυ- 
τού. Και έζάγουσιν αύτον ΐνα σταυρώσωσιν 

χ €Γθΐμασαντ€¥ 2 λέγ€ΐ$; XV ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ιιι 

11 αντόν και άγγαρ€ύουσιν παρόγορτά τίνα Σίμωνα Κυρη^ 
ναών €ρχόμ€νον άπ άγρον^ τον πατ4ρα *ΑΧ€ζάρδρον καϊ 

23 'Ρούφον^ ίνα &ρη τον σταυρόν αύτου, καϊ φίρουσιν αύτον 
€7γΙ τον ΤοΧγοθάν τόπον, ο €στίν ^ μ^θ^ρμην^υομ^νος^ Κρα- 

33 ^ίου τόπος, καϊ €Βί8ουν αντφ ίσμυρνισμίνον οινον, οί δβ 

34 ουκ €λαβ€ν, καϊ σταυρουσιν αύτον κα\ λίΛΜερίζΟΝΤΛΙ τΑ 

Ιμ^τιλ αύτου, Β^λλοΝτεο κλΩροΝ έπ' ΑγτΑ τις τΐ 

^αρυ. ^ν α ωρα τρίτη κα\ €σταύρωσαν αυτόν. καϊ ^ν 
ή €πιγραφη της αίτιας αύτου €πίγ€γραμμ€νη Ο ΒΑΣΙ- 

37 ΛΕΥΣ ΤΏΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ. Και συν αύτω σταυρουσιν 
δύο ΧΊ]στάς, €να €Κ 8€ζίων κα\ ίνα €ζ ευωνύμων αύτου. 

39 ΚαΙ οι παραπορ€υόμ€νοι €β\ασφήμουν αύτον ΚίΝΟ^Ντεο 
ΤΑ€ κεφΛλ^Ο αυτών καϊ \€γοντ€ς Ούα ο κατάΚύων τον 

3ο νίών καΐ οΙκοΒομων \^εν^ τρισίν ημίραις, σώσον σ€αυτ6ν 

31 καταβας άπο του σταυρού. ομοίως και οΐ άρχΐ€ρ€ΐς 
€μπαίζοντ€ς προς άλΧηλους μ€τά των γραμματέων €λ€γον 

32^Αλλουί €σωσ€ν, ίαυτόν ού δύναται σώσαν ο χριστός 
ό βασιλεύς *1σραηλ καταβάτω νυν άπο του σταυρού, ΐνα 
ΐδωμεν και πιστενσωμεν. και οι συν^σταυρωμίνοι συν 

33 αύτω ων^ίδιζον αυτόν. Και γενομένης ώρας 
€κτης σκότος €γ€ν€Το ίφ* οΧην την γην ίως ώρας ίνάτης. 

34 «αϊ ττι €νάτΊ] ωρα ίβόησ^ν ό *Ιησους φωνί} μεγαΚη 

Έλωί έλωί Αλλλλ ΟΛΒ^χθ^Νεί ; ο €στιν μ^θ^ρμη- 
ν€υόμ€νον *0 θεόο ΛΛογ [ό θεόο Μογ], εΐο τί έρκΑτέ- 

35 λίττέο Με ; καί τιν^ς των ^παρ€στηκότων^ άκούσαντ€ς €λ€- 

36 γον ^Ιδβ *Η\€ίαν φων€Ϊ. δραμών 84 τις γ€μίσας σπόγγον 
οΣογο π^ριθ^ίς καΧόμω β πότιζε Ν αυτόν, Χέγων 'Άφ€Τ€ 

37 ΐ8ωμ€ν €ΐ €ρχ€ται 'Ηλ€ΐα9 καθ€\€Ίν αυτόν, ό δέ ^Ιησούς 
3β αφίΐί φωνην μ€γά\ην €ξέπν€υσ€ν. Και το καταπίτασμα 

39 του ναού €σχίσθη €ΐς δυο αττ* άνωθεν ϊως κάτω. 'ΐδώι^ δ€ 
ο Κ€ντυρίων ό παρ^στηκως ίζ εναντίας αύτου ότι ούτως 
€ζ€ΊΓν€υσ€ν €Ίπ€ν *ΑΧηθώς ούτος ό άνθρωπος υίος θ€ου 

40 ^ν. ^Ησαν δί και γυνα'ικ€ς άπο μακρόθ€ν θ€ωρουσαι, €ν 

22 μ€β€ρμη¥€υόμ9»^¥ 35 <<ΠΊ|κΟΓ(ιΐν 113 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ χν χνι 

αΐς και Μαριάμ ή Μαγί(ΐΚηνη κα\ Μαρία ή ^Ιάκωβου του 
μικρόν καΐ *Ιωσητο9 μήτηρ κβά ΣάΚωμη^ α! 6τ€ ^ρ ίν τ^ 4< 
Γαλίλα/^ ηκόλονθουν αντφ κα\ Βιηκόρουν αντώ^ και αλΧξΐι 
πολλαι αι σνναναβασαι αύτω €ΐί *ΐ€ροσ6\νμα. 

ΚαΙ ηδη 6'ψ'ίας γ€νομ4ρη$^ €π€\ ^ρ παρασκ€υ% ο ίστιν 42 
προσάββατορ^ €λθώρ ^Ιωσηφ ^ άπο *\ριμαθαίας €νσχήμωρ 43 
βου\€υτη$^ 0£ κα\ ούτος ^ρ προσ^^χόμ^ρος τηρ βασιΚ^ίαρ 
του θ€ου^ τολμήσας €ΐσ^λ^€ΐ^ προς τορ Τΐ€ΐλατορ και ]^' 
σατο το σώμα του ^Ιησου, 6 δ€ Πβιλατορ ίθανμασ^ρ €ΐ 44 
η^η τ4θρηκ€Ρ, κα\ προσκάΚ€σάμ€Ρος τορ κ^ρτυρίωρα ίπη- 
ρωτησ€Ρ αύτορ €ΐ ^η^η^ άπίθαρ^ρ• και γρούς άπο του Κ€Ρ- 45 
τυρίωρος ϋωρήσατο το πτώμα τφ *1ωσήφ. και αγορά- 46 
σας σίρΒορα καθ^Χωρ αύτορ €Ρ€ίΚησ€Ρ τ^ σιρ86ρι καΐ ίθη^ 
Κ€Ρ αύτορ €Ρ μρήματι ο ηρ \€\ατομημ4ρορ €Κ πίτρας^ καΐ 
7Γροσ€κνλισ€ΐ^ \ίθορ €π\ τηρ θυραν του μρημ€ίου. *Η δ£ Μαρία 47 
ή ΜαγδάΚηρη κα\ Μαρία ή *Ιωσητος ίθ^ώρουρ που τ€θ€ΐται. 

Καϊ 8ιαγ€Ρομ4ρου του σαββάτου \η\ Μαρία η Μαγία- χ 
Χηρη κα\ Μαρία ή [του] ^Ιάκωβου καϊ ΣνίΚωμη ήγόρασαρ άρω- 
ματα ιρα ίλθουσαι άΚ€ίψωσΐΡ αύτόρ. και λίαν πρωί [τ^] 2 
/ϋ^ τώρ σαββάτωρ €ρχορται €πι το μρημ^Ιορ αρατ€ΐΚαρτος^ 
του η\ίου. και €λ€γορ προς €αυτάς Ύίς άποκνλίσ€ΐ ήμϊρ 3 
ΤΟΡ \ίθον €Κ της θύρας του μρημ^ίου ; καΐ άρ(ΐβ\4'>1τασαι 4 
θ^ωρουσιρ δτι άρακ€κύλισται 6 Χίθος^ η ρ γαρ μ4γας σφ68ρα, 
καϊ ^€ΐσ€\θουσαι^ €ΐς το μνημΛορ €ώορ Ρ€αρίσκορ καθη- $ 
μ§ρορ €Ρ τοΙς 8€ξιοΐς π€ριβ€βλημ4ρορ στοΧηρ Χ€υκήρ^ κα\ 
4ζ€θαμβηΘησαρ. 6 84 Χ4γ€ΐ αύταΊς Μη €κθαμβ€Ϊσθ€' 6 
^Ιησουρ ζητ€ΪΤ€ τορ Ναζαρηρορ τορ 4σταυρωμ4ρορ' ήγ4ρθη^ 
ούκ ίστιρ ωδβ• ιδβ ό τόπος όπου ίθηκαρ αύτόρ' αλλά 7 
ύπάγ€Τ€ €Ϊπατ€ τοις μαθηταΐς αύτου κα\ τω Ιΐ4τρ(ύ δτι 
Ι1ροάγ€ΐ υ μας €ΐς τηρ ΤαΧιΧαίαρ' €Κ€Ϊ αύτορ οψ€σθ€^ καθώς 
€Ϊπ€Ρ ύμΐρ, κα\ €ζ€Χθοΰσαι ίφυγορ άπο του μνημ^ίου^ 8 
€Ϊχ€Ρ γαρ αύτας τρόμος καϊ €κσΎασις• κα\ ούΒ^ρΙ ούδέρ 
€Ϊπαρ^ ίφοβουρτο γάρ' % * % Α^ % % 

43 ο 44 η-αλαι 2 αματβλλοκτικ 5 €λ0ονσοΜ XVI [ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝί ιΐ3 9 |[*Ανασταί δ€ πρωί πρώτης σαββάτου ίφάνη πρωτορ 

Μαρία τ^ Μαγίάλην^, παρ* ^ί €κβ€β\ήκ€ί ίπτα δοίμόνια. 

Έο €Κ€ίνη 7Γορ€νθ€Ϊσα άπήγγ€ΐλ€ν τοις μ€Τ (ΐυτου γ€Ρομ€Ρθίς 

τι π€νθουσι και κΚαΙουσιν κάκ€Ϊνοι άκονσαρτ€ς στι ζβ καΧ 

Ζ3 ίθ€άθη νπ* αυτής ήπίστησαρ, Μ€τα δί ταντα ίυσϊν €ξ 

αυτών π^ριπατουσιν €φαρ€ρωθη {ν €τ4ρα μορφή πορ^νομΑ'* 

13 νοις €ΐς άγρόν* κάκ€ΪΡθΐ άπ€\θόντ€ς ά7Γήγγ€ίΚαν τοις 

14 λοΛΓοίΓ• ούΒί €Κ€ίνοις €πίστ€υσαρ, 'Ύστ€ρορ [δέ] άρακ€ΐ- 
μ€Ρθΐς αύτοίς τοις €ρ8€κα ίφαν^ρώ&η^ Κ(ίί ώρ€'Λισ€Ρ την 
άπιστίαρ αυτών κάΙ σκΚηροκαρδίΰο^ οτι τοις θ^ασαμένοις 

15 αύτορ €γηγ€ρμ€Ρον [^€Κ Ρ€κρώρ^ ουκ €πίστ€υσαν. καΐ €ίπ€ν 
αύτοΐς ϋορ^υθέντ^ς €ΐς τον κόσμορ άπαντα κηρύζατ€ το 

ι6 €ναγγ€λωρ πάστ} τ^ κτίσει, 6 πιστ^ύσας και βαπτισθείς 

17 σωθήσ€Τ^Λ^ 6 ίί άπιστησας κατακριθήσεται. σημύα δί 
Ίχης πιστεύσασιρ ^άκο\ουθησ€ΐ ταυτα^^ €Ρ τφ ονόματι μου 

ι8 δαιμόρια ίκβαΚουσίΡ^ γΧωσσαις ΧάΚησουσιν ^^ \_κάί €ν ταΐς 
χερσίν] οφ€ΐς άρουσιν καν θανάσιμον τι πίωσιν ου μή 
αυτούς βΚά^^ €π\ άρρωστους χείρας επιθησουσιν και 

19 »ιλώ( εζουσιν, Ό μίν ουν κύριος [^Ιησους^ μετά το 
ΧαΚήσαι αύτοΐς ΑΝβλί^ΛΛφθΗ εΐο ΤΟΝ ογρΛΝΟΝ ΐίαι έκά- 

9ο θΐ€€Ν €Κ λεΣιώΝ τογ θ€θγ. €Κ€Ϊνοι δί εξελθόντες εκή- 
ρυζαν πανταχού^ του κυρίου συνεργουντος και τον Χογον 
βεβαιουντος δια των επακοΧουθούντων σημείωνα ]^ 

ΑΑ^νΟΣ 

[[Πώο'α ίί τα παρηγγεΧμενα τοις περ\ τον Ώετρον 
σνντόμως εζήγγειΧαν, Μετά δε ταύτα και αύτος ο *1ψ• 
σους άπο άνατοΧής καΐ &χρι δύσεως εζαπεστειΧεν δι ού- 
τών το ιερόν καΧ Αφθαρτον κήρυγμα της αιωνίου σωτηρίας.]^ 

17 ταντα ««ραικολον^ΐ}σ€ΐ | καιι^αΐς 2θ 'Αμην, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΠΕΙΔΗΠΕΡ ΠΟΛΛΟΙ ίπ^χε'φησαν άνατάξασθ(Η τ 
ίίιήγησίΡ ν€ρ\ των π^πΚηροφορημένων έν ήΠ'^^ πραγμάτων^ 
καθώς παρίδοσαρ ήμΐν οι απ αρχής αντόπται κάί ύπηρί- 2 
ται γ€ρ6μ€νοι τον λόγου, €8οζ€ κάμοί πεφηκοΧονθηκότι 3 
αρωθ€Ρ πασιρ ακριβώς καθ^ζης σοι γράψαι^ κρότιστ€ θ£0- 
φιλβ, Ιρα €πίγρφς π€ρΙ ωρ κατηχήθης λόγων τηρ άσφά- 4 
\€ΐαρ^ ΕΓΕΝΕΤΟ €Ρ ταΐς ημέραις Ήρο^Βου βασιλέως της $ 
^Ιουδαίας ΐ€ρ€νς τις ορόματι Ζαχαρίας €ζ 4φημ€ρίας Άβια, 
και γνρη αντί^ €Κ των Θυγατ4ρωρ *Ααρωρ^ καΐ το όνομα 
αντης ^Έ\€ΐσάβ€Τ. ήσαν δί δίκαιοι αμφότεροι εναντίον τον 6 
θ€ον^ πορ€νόμ€νοι €ν πάσαις τάίς €ντο\αΐς και 8ικαιωμασιρ 
τον κνρίον αμ^μτττοι. και ονκ ηρ αντοΐς τίκρορ^ καθότι η 
ηρ [ή] ^Έ\€ΐσάβ€τ στείρα, και άμφάτ€ροι προβφηκότ^ς 
€ν τα7ς ημ4ραις αυτών ^σαν. *Έγ€Ρ€Τθ δί €Ρ 8 

τφ ΐ€ρατ€ν€ΐν αντον €ν τη τάζ^ι της €φημ€ρίας αντον 
ίναντί την θ^ον κατά τη ίθης της ΐ€ρατΙας ?\αχ( τον θν- 9 
μιασαι €ΐσ€\θωρ ίΐς τον ναον τον κνρίον^ και παν το ίο 
πΧήθος ην τον Χαον προσ€νχόμ€νον ΐζω τί} ώρα τον θν^ 
μιάματος' ώφθη 8ε αντώ αγγ€\ος Κυρίου ίστώς €κ 8€ζιών 1 1 
τον θνσιαστηρίον τον θνμιάματος. καΐ €ταράχθη Ζαχα- ΐ2 
ρίας ιδών^ κα\ φόβος έπέπ^σ^ν ίπ^ αντον. €ΐπ€ν Βί προς 13 ζ 5 τον κνμιου Ι ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 115 

αντορ 6 αγγ€\ος Μη φοβον, Ζαχαρία^ διότι ^Ισηκονσθη 
ή ϋέησίς σου, και ή γυνή σον *Έλ€ΐσάβ€Τ γ€ννησ€ΐ, υΐόν 

14 σοι, κα\ κάΚίσα^ το ορομα αύτου ^Ιωάνην κάί €σται χαρά 
€Γθΐ κάί άγείλΧίασίί, καΐ πολλοί €πι τ^ γ€ν€σ€ΐ αντον χα^ 

15 ρησονται• ?σται γαρ μίγας ίνώπων ^Κυρίον^, κάί οΤνον 
κ α} οίκερΛ ογ Μίι πίκΐ, καί πνεύματος αγίου πλησθήσ^ται 

ι6 €Τί €Κ κοιλίας μητρός αυτού, κα\ πολλούς των υΙων *1σραηλ 

17 €πίστρ€ψ€ΐ €π\ Κύρίον τον θ^ον αυτών κα\ αύτος 7Γρο€λ€υ- 

σεται^ ίνώπιον αύτου ίν πν^ύματί καί 8υνάμ€ΐ *Ηλ€ίΑ, 

έττιοτρεψΑΐ κ^ρλί^ε ΠΑτέρωΝ έπΙ τέκΝΑ καΐ άπ€ΐθ€ΐς €Ρ 

φρονησ€ΐ δικαίων, ίτοιμάσαι Κνρίω λαον κατ€σκ€υασμ4νον. 

ι8 κα\ €ΐπ€ν Ζαχαρίας προς τον αγγίλον Κατά τί γνωσομαι 
τοντο; €γώ γάρ ^Ιμι πρ^σβύτης και η γυνή μου προβ^βη^ 

19 κυ'ια €ν ταΐς ημίραις αύτης, και άποκριθ€ίς 6 άγγελος 
€ΐπ€ν αύτφ *Εγώ €ΐμι Ταβριηλ 6 παρ^στηκως ενώπιον 
του θ€ου, καΐ άπ€σΎάλην λάλήσαι προς σβ κα\ 6ΐ}αγγ€λ/- 

3ο σασθίίί σοι ταυτα' κα\ 18ού ίση σιχαπών και μη Βυνάμ€νος 
ΧίΕλήσαι άχρι ης ημ4ρας γένηται ταύτα, άν& ων ουκ €7γ/- 
στ€υσας το\ς λαγοις μου, ονην€ς πληρωθησονται €ΐς τον 

21 καιρόν αύτών^ κα\ ^ν 6 λαός προσδοκών τον Ζαχαριαν, 

93 κίΛ ίθαύμαζον €ν τω χρονίζ^ιν Ιν τώ να^ αυτόν. €ζ€λθων 
α ουκ €δύνατο λεΐΚήσαι αντοΐς, καΐ ίπίγνωσαν οτι οπτα" 
σίαν €ωρακ€ν ίν τώ ναώ' καΙ αύτος ην 8ιαν€ύων αυτοΐς, 

93 και 6ΐ€μ€ν€ν κωφός. Και €γ4ν€το ως €πλήσθησαν αί 
ημ^ραι της λ€ΐτουργίας αύτου, άπήλθ€ν €ΐί τον οίκον αυ- 

24 του. Μ€τα δί ταύτας τας ημίρας συνίΚαβ^ν 

Ελ€ΐσάβ€τ ή γυνή αύτου* καΐ π^ριίκρυβ^ν ίαυτην μήνας 

25 πίντ€, λέγουσα οτι Ούτως μοι π€ποίηκ€ν ^Κύριος ίν ήμ€^ 
ραις αις €7Γ€ίδ€ΐ/ αφ6λ€ΐι/ ον€ώός μου ίν άνθρωποις. 

26 ^Εν δε τώ μηνϊ τ^ ίκτφ άπ€στάλη ό αγγίλος Ταβριηλ 
άπο τον θ€ου €ΐς πολιν της Γαλιλαία; ^ όνομα Ναζαρέτ 

Ώ^προς παρθίνον €μνηστ€υμ4νην άν8ρι φ -όνομα *1ωσηφ ^ζ 
28 οίκον Δαυ€ΐδ, κα\ το όνομα της παρθένου Μαριάμ. και 

17 ηροσ€\€υσ^ταΛ 2$ ό κύριος ιι6 ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ ι 

€{σ€λ^ώΐ' προς αντην €Ϊπ€ν Χάίρ€^ κ^χαρίτωμΑνη^ ο κύριος 
μ€τα σου. ή δ€ €Ιγ1 τφ λόγω Βι^ταράχθη και Βΐ€\ογίζ€το 29 
ΤΓΟτατΓον Λη ό άστΓίΐσ'μος ούτος. καΧ €ΐπ€ν 6 3γγ€\ος 30 
αύτ^ Μη φοβου^ Μαριάμ, €υρ€ς γαρ χάριν πάρα τψ θ^ψ 
κιαι ιϋον σνΧλήμψη ίν γαστρί και τ^ξη νΐόν, καΐ κάΚ4σ€ΐς 3χ 
το &ΡομΛ αντοΰ ^σουν, οντος Ζσται μΑγας και υΙος 33 
* Υψίστου κΧηθησεται, και δωσ€ΐ αντφ Κύριος 6 θ^ος τΟΝ 
θρΟΝΟΝ Δ^γεΙλ του πατρός αύτου, Κό^ ΒΛΟΐλεγοβΙ €πΙ τορ 33 
οΐκορ *1ακώβ €ΐε ΤΟγε ΛΐώΝΑΟ, κα\ της βασιλ€ίας αυτού 
ουκ Κσται τέΧος, €ΐπ€Ρ ϋ Μαριάμ προς τορ &γγ€\θΡ Τίως 34 
ίσται τούτο, €7Γ€ι ίρ6ρα ου γιρωσκω ; και αποκριθείς 6 35 
&γγ€\ος €ΐπ€Ρ αύτ^ ΙΙρ€υμα αγωρ επελεύσεται βπι σβ, 
καΐ 8ύραμις ^Υψίστου επισκιάσει σοι* διό κα\ το γερραί^ 
μερορ ^ΙρίΟΝ κλΗθί^εβΤΛΐ, υίος ΰεου' καΐ Ιδού ^Ελεισάβετ 36 
ή συγγερίς σου καΐ αύτη συνεΐΚηφερ υιορ ερ γήρει αύτης, 
καϊ ούτος μηρ έκτος εστίρ αύτη τ^ καΧουμερ]] στείρψ οτι 37 

ογκ ^λγΝΛτήεει π^ρΑ τογ θεογ παν ^Ρμα. εϊπερ δε 38 

Μαριάμ 'ΐδον ή δούΧη Κυρίου* γεροιτό μοι κατά το ρήμα 
σου. καϊ άπηΧθερ απ* αύτης ό ΆγγεΧος. 'Αρο- 39 

στασα δε Μαριάμ ερ ταΐς ήμεραις ταύτϋας επορεύθη εις 
τηρ όριρην μετά σπουδής εΙς πόΧΐρ *ιούδα^ καϊ εΙσήΧΰερ 40 
€ίί ΤΟΡ οικορ Ζαχαρίου καϊ ήσπάσατο τηρ *ΕΧεισάβετ, 
και εγίρετο, ως ηκουσερ τορ άσπασμορ τής Μαρίας ή 41 
*ΈΧεισάβετ^ εσκίρτησερ το βρέφος ερ τη κοιλία αυτής, κα\ 
επΧήσθη πνεύματος αγίου ή ^ΈΧεισάβετ, καϊ άνεφωνησερ 43 
κραυγή μεγάΧη και ειπερ ΈυΧογημένη συ εν γυναιξίρ, 
καϊ εύΧογημερος ό καρπός τής κοιλίας σου. καϊ πόθερ 43 
μοι τούτο ιρα εΧθη ή μήτηρ του κυρίου μου προς εμε ; 
ιδού γαρ ως εγερετο ή φωρη του ασπασμού σου εις τά 44 
ύτά μου, εσκίρτησερ ερ αγαλλιάσει το βρέφος ερ τη 
κοιλίί/, μου, και μακάρια ή πιστεύσασα οτι εσται τεΧείω- 45 
σις τοις ΧεΧάΧημεροις αύτη παρά Κυρίου. Καϊ εΐπερ 46 
Μαριάμ Ι ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ ιΐ7 

Μ€γαΚύρ€ΐ Η ΨΥΧΗ Μογ τον κγριΟΝ, [τΩρί Μογ• 

47 ι^αί ΗΓ^λλίΛεβΝ το πν€νμά μου βπ) τφ θ6φ τφ Οω- 

48 ϋτί έπβΒλβψεΝ έπΙ τήΝ τΛπείΝωοίΝ τηο λογλΗΟ Αγτο^, 

{δον γαρ άπο του νυρ μακαριουσίν μ€ πασαι αΐ γ€ν€αί* 

49 ^& €ποίησ€ν μοι μ€γάλα 6 Βυνατός^ 

καΐ ΑΓΙΟΝ τό ΟΝΟΜΑ Αγτογ, 
3οκαί τό βλβοο Αγτογ βΙο Γ^ΝεΑΟ καΙ Γ^Νβ^ε 

τοΤο φοΒογ/ννέΝοιε ΑγτΟΝ. 

51 *ΈποΙησ€ν κράτος εΝ ΒρΑχίοΝΙ αύτου^ 

λίβεκόρπίεβΝ γπερΗφ^ΝΟγε Βιανοίφ κίφΒίας αύτων 

52 ΚΑθεΤλβΝ λγΝ^οτΑΟ άπο θρόνων καί γψωοεΝ τΑπείΝογο, 

53 πείΝωΝΤΑΟ εΝεπλΗοεΝ αγαΘΔν καί πλογτογΝΤΑΟ 

έΣΑπέατειλεΝ κεΝογο. 

54 ^Ντελ^Βετο ΊερΛ^ιλ π^ιλόα Αγτογ, 

μνηοΘηναι έλέογΟι 

55 ΚΑθώο €λάλησ€ν Πρόο ΤΟγΟ ΠΑτέρΑΟ ΗΜώΝ, 

τφ 'ΑΒραΑμ και τφ απέρΜΑΤΙ αύτου €ΐς τον αΙωνα. 

^^Έμ€ίν€ν &€ Μαρίΰψ, συν αύτ^ ως μήνας τρΜ^ κΛ ύπί' 
στρ€^€ν €ΐς τον οίκον αύτης. 

57 Τ^ δέ *Ελ€ΐσά/3€Γ €π\ησθη 6 χρόνος του τ€Κ€Ϊν (χυτην^ 

58 κοί €γ€ννησ€ν υΐόν. Κ(ά ηκουσαν οΐ π€ρίθΐκοί και οΐ ΟΊτγ- 
γ€ν€Ϊς αυτής δη €μ€γάλυν€ν Κύριος το €\€ος αύτου μ€Τ αύ- 

59 τής^ και συνίχαφον αντ^. Και €γ€ν€το €ν τ§ νΠ'^Ρψ 'Πί 
όγϋΐ] ήλθαν π€ριτ€μύν το παώίον^ καί ίκαΚουν αύτο ίτη 

€ο τφ ονόματι του πατρός αύτου Ζαχαρίαν, και άποκριθ€Ϊσα 

ή μητηρ αύτου €ΐπ€ν Ούχί^ άλΧα κ\ηθήσ€ται *1ωάνης. 

6χ και €Ϊπαν προς αυτήν οτι ΟύΜς Ζστιν €κ τής συγγβ- 

6β ν€ίας σου ος καΚ€ΐναι τφ ονόματι τούτω. €ν€ν€υον 8ε τω 

63 πατρΧ αύτου το τι αν θίΧοι κα\€Ϊσθαι αυτό. και αιτη- 
σας πιναχ'Λιον €γραψ€ν λίγων *1ωάνης €στιν Ιίνομα αύτου. 

64 και ίθαύμασαν πάντ€ς. άν€ωχθη δί τυ στόμα αύτου πάρα- ιι8 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ ι 

χρήμα κάί ή γλώσσα αντον^ και Αάλβι €ύΧογωρ τον θ€Ον, 
Και €γ€Ρ€το €πϊ πάντας φόβος τους π€ριοιχονντα£ αν- 6$ 
τού9^ κα\ €Ρ δλι; τ^ όρινρ της *1ου8αίας δΐ€λαλ€Ϊτο πάντα 
τα ρήματα ταύτα^ κα\ Ζθ^ντο πάντες οι άκονσαντ€ς €ν τη 66 
καρδία αντωρ^ \€γορΓ€ς Τι Αρα τά παιδίορ τοΰτο Ζσται; 
και γαρ χ€\ρ Κυρίου ^ν μ€τ αύτοΰ. Και 6/ 

Ζαχαρίας ό πατήρ αΰτου ίπΚήσθη πν€ύματος αγίου και 
€προφήτ€υσ€Ρ λ βγω ι/ 

ΕγλοΓΗτόο Κγριοο ό θεόο τογ ΊορΑΐίλ, 68 

ΟΤΙ ίπ^σκί'^^ατο και €ποΙησ€Ρ λγτρωοίΝ τφ λΑφ Αγτογ, • 

κα\ Η ρε ι ρε Ν κέρΛΟ σωτηρίας ήμΐρ 69 

€Ρ οΐκφ Δ^γείλ παώος αύτου^ 

καθώς €\αλησ€Ρ 8ια στόματος των άγίωρ απ* αΐώρος προ- γο 

φητων αύτου^ 

οωτΗρίΛΝ έΣ έχθρώΝ ΗΜώΝ καΙ εκ χειρόε πάντων 7^ 

ΤώΝ ΜΙΟΟ^ΝΤωΝ ΗΜΑΟ, 

ποιήσαι ελεοο Μετλ τώΝ ΠΑτέρωΝ ΗΜώΝ 72 

καΐ ΜΝΗΟΘηνλι λίΑθήκΗΟ αγίας ΑγτΟ^, 

δρκΟΝ ον ώ/ννοεεΝ πρόο ΆΒραΑλλ τον πατέρα ήμων^ 73 
του δούναι ήμίν άφόβως ίκ χ€ΐρος €χθρών ρυσθέντας 74 

λατρβυβιμ αυτω €ν οσιότητι κα\ δικαιοσύνη 75 

ίνωπιον αυτού ^πάσαις ταΐς ήμίραις^ ήμων. 

Και (τυ δβ, παώίον^ προφήτης Ύψιστου κΚηθήση^ τ6 

προπορ^υση γαρ έΝώπιΟΝ Κγρίογ έτοΐΜ<(θΑΐ όλογο 

Λγτογ, 

του δούναι γνώσιν σωτηρίας τω λαώ αυτού ηη 

Ιν άφΙσ€ΐ αμαρτιών αύτών^ 

δια σπλάγχνα βλβουί θ€ου ήμών^ -β 

€ν οις €πισκ€ψ€ται ήμας ανατοΚή 4ζ ίψουί, 

έπιφΛΝΑί τοΤο εΝ οκότει κλΙ οκΐήΐ Θανάτου κΑθΗΜεΝΟΐο, 79 

του κατ€υθυναι τους πόδας ημών €ΐς οδον ειρήνης, 

75 ^ασας τας ημίρας Ι II ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 119 

8ο Τό δ€ παίϋορ ηΰζαν€ καΙ {κραταιουτο ΤΓνευματι, και ^ν 
ίν ταΐί €ρήμοις €ως ήμίροί άρα8€ίζ€ως αύτοΰ προς τον 
*ίσραηΧ. 1 *Έγ€ν€το α €ν τοις ήμίραις €Κ€ίναίς €ζή\θ€ν δόγμα 
ηαρα Καίσαρος Αυγούστου αποτγράφ^σθίη, πασαν την οί- 

2 κουμίνην* (αΰτη απογραφή πρώτη €γ€ν€το ηγ€μον€ύοντος 

3 της Συρίας ^Κυρηνίου^') καΐ ίπορ^ύοντο πάντες άπογρά" 

4 φ€σθαι^ €καστος βίί την ίαυτου ποΚκν. *\νίβη δί και 
^ωσηφ άπο της ΤάΚίΧαίας €Κ πό\€ως '^αζαρίτ €ίς την 
^Ιονίαίαν €Ϊς πόΧιν Δαν€ΐδ ήτις κάΚ€Ϊται Βηθλ€€μ^ Βίά το 

5 €ΐναί αύτον €ξ οίκον και πάτριας Δαυ€ΐδ, άποτγρά^ασθαί 

6 €τυν Μαριάμ τη ίμνηατ^υμίντι αύτφ^ ουστ; €νκύφ. ^Εγ/ι^β- 
το α €ν τψ €ΐναι αυτούς €Κ€Ϊ €π\ησθησαν αι ημίραι, του τ€- 

7 Κ€ΐν αύτην^ και €Τ€Κ€ν τον υίον αύτης τον πρωτότοκον^ και 
€σπαργάν(ύσ€ν αύτον και άν4κ\ιν€ν αύτον ίν φότη^^ 6ιό- 

8 η ούκ ην αύτοΐς τόπος €ν τψ κατάΚύματι. Καϊ 
ποιμ€ν€ς ήσαν ίν τ^ χ^ρα τη αύτη άγραυ\ουντ€ς κα\ φυ- 
Χάσσοντ€ς φυΧακίκ της νυκτός βττΐ την ποίμνην αυτών. 

9 και αγγ€\ος Κυρίου ίπίστη αύταίς κα\ δόζα Κυρίου 
ΙΟ π€ρΐ€λαμ'^€ν αυτούς^ κα\ (φοβήθησαν φόβον μέγαν και 

€Ϊπ€ν αύτοΐς ο αγγίΧος Μη φοβ€Ίσθ€, ιδού γαρ €υσγγ€- 

XI Χίζομαι ύμΐν χαραν μ€γάΧην ήτις €σται παντί τφ λαφ, οτί 

€Τ€χθη ύμΐν σήμερον σωτηρ ος ίστιν χριστός κύριος €ν 

12 πόλβι Δαυ^ιδ• και τούτο ύμΐν ^ σημ€Ϊον^ €ύρήσ€Τ€ βρέφος 

13 ίσπαργανωμίνον κα\ Κ€ίμ€νον 4ν φάτνη, και ίζ^φνης €γ€- 
ν€Τ0 σύν τώ άγγΙΧω πΧήθος στρατιάς ουρανίου άίνουντων 
τον θ€ον κα\ Χ^γόντων 

14 Αυξα €ν ύψίστοις θ^ω και €π\ γης ^Ιρήνη ίν αν^ 
θρώποις ^€ύδοκίας\ 

15 Καχ ίγίνετο ώς αΊτηΧθον απ* αυτών 6ΐί τον ουρανον οι αγ^ 
γ^λοέ, οί ποιμ€ν€ς €ΧάΧουν προς άΧΧηΧους ΑιίΧθωμίν 

2 Κνρ€ίτΌν 12 τ6 13 ονρ4ΐΜου 14 βν^οκία Ι20 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ π Βη €ως ΒηθΚ€€μ κάί Λωμ^ν το ρήμα τούτο το γ€γορος ο ό 
κύριος €γνωρίσ€Ρ ημίν. και ηΚθαρ σπ€νσαρτ€ς κάί άνΛραν χ6 
την Τ€ Μαρώμ καΐ τορ *1ωσηφ και το βρ4φος κ€ίμ€νο¥ €ν 
τ^ φάηη]' 186ρτ€ς 06 ίγρωρισαρ π€ρι του ρήματος του 17 
\άΚηΰ€Ρτος αύτοις π€ρ\ του παιδίου τούτου, και πάρτ€9 ι8 
οΐ άκούσαΡΤ€ς ίθαύμασαρ π€ρΙ τωρ ΧαΧηθίρτωρ ύπο των 
ποιμ4ρωρ προς αυτούς^ ή ίϋ ^Μαρία^ πναττα συρ€τηρ€ΐ τα 19 
ρήματα ταύτα σνρβαλΧουσα €Ρ τβ καρΒί^ αύτης. κα\ οο 
ύπ€στρ€^αν οΐ ποιμ€Ρ€ς Βοξάζοντ^ς καΐ αΙρουρτ€ς τον θ€ον 
€π\ πασιρ οΐς ήκουσαρ καΐ €Ϊδορ καθώς €λάΚήθη προς αυτούς. ΚαΙ δτ€ €π\ήσθησαν ήμ€ρ<α οκτώ του π€ριτ€μ€ΪΡ συ- 2χ 
τ6ρ^ καΐ €κΚήθη το Ιίρομα αντοΰ *Ίησοΰς^ το κληθ^Ρ ύπο 
του άγγίλου προ του σνΧΚημφθηνίΐί αύτορ €Ρ τ^ κοίΧίψ. 

Και οτ€ βπλήεθΗΟΛΝ αΙ ΗΜερΛΐ τογ κ^θ^ριε/ννο^ 22 

αντώρ κατά τορ ρομορ Μωυσ€ως^ άνήγαγορ αύτορ €ΐς 'ίβρο- 
σοΚυμα παραατησαι τφ κυρίαρ^ καθώς γέγραπται €ρ ρομα^ 23 
Κυρίου δτι ΤΤλν ^ρ06Ν λίΛΝοΤρΟΝ ΛΐήτρΑΝ ΑΓΙΟΝ τφ 
κγρίψ κλΗθήεετΜ, κα\ του 6ουραι θυσίαρ κατά το €ΐρψ 24 
μίρορ €Ρ τω νομω Κυρίου^ Ζ6ΫΓ00 τργρ^ΝωΝ Η λγο 
ΝΟΟΟΟγο περίΟΤβρώΝ. Και ιδού άνθρωπος ^Ιρ 2$ 

€Ρ *ΐ€ρουσ'αΧήμ ω &νομα Συμ€ώρ^ κάί 6 αρθρωπος ούτος 
δίκαιος καΐ €ύλχιβής^ προσ8€χόμ€Ρος παράκΚησιν του 
*1σραή\ κα\ 7Γν€νμα ^ρ αγιορ €7Γ* αύτόρ• καΐ ην αύτφ τβ 
Κ€χρηματισμ4ρορ ύπο του πρ^ύματος του αγίου μη Ιδ€ΪΡ 
θάρατορ πρ\ν [^] αν ΐ^τ^ τορ χριστορ Κυρίου, καϊ ^Χθ€Ρ €Ρ τη 
τφ πρ^ύματι €ΐς το ΐ€ρόρ• καΐ €ρ τφ €ΐσαγαγ€ΪΡ τους γορ€Ϊς 
το παώΐορ ^Ιησουρ του ποιήσεα αυτούς κατά το €ΐθισμέρορ 
του ρόμου π€ρ\ αύτου κα\ αύτος €8€ξατο αύτο €ΐς τάς 28 
άγκάΚας καϊ €ύ\όγησ€Ρ τορ Θ^ορ και €ΐπ€Ρ 
Νυι^ άπόλύ€ΐς τορ 8ου\όρ σου, ϋαποτα^ 29 

κατά το ρήμα σου €Ρ ^Ιρήρΐΐ* 

19 Μαριαα II ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ ιιι 

3ο ΟΤΙ εΤλΟΝ οΐ οφθάΚμοί μου τό οωτ»)ριΟΝ €ογ 

31 ο ψηίμασας κΛτΑ πρόοωποΝ π^ΝτωΝ τώΝ λ^ώΝ, 

3> φώο εΐε ^ποκάλγψΐΝ έθΝΔΝ 

καί ΑΟΞλν λσου σου Ίορ^ήλ. 

33 ιοαί ^ρ 6 πατήρ αυτού κα\ ή μητηρ θαυμάζορτ€£ Μ τοις 

34 ΧάΚουμίνοίς ττβρί αύτοΰ. καΐ €ύΧ6γησ€ν αντονς Συμ€ών 
καΙ €ίπ€Ρ ΊΓρο9 Μαριάμ την μητ4ρα αυτόν 'Ιδον οντοι 
Λ€Ϊταί €ΐς πτώσιρ κα\ άνάστασιν ποΚΚων €ν τφ *Ισραη\ 

35 'ί^ <*^ ΟΎΐμ^ίον άντιΚ€γόμ€νον^ κα\ σου ^ αύτης την ^χί/ν 
δΐ€\€υσ€Τ<ΐί ρομφαία^ όπως αν άποκίΐΚυφθωσίν €Κ πόλΧωρ 

30 καρδίων ΒίάΚογίσμοί. Κα\ ^ν "Αννα ιτροφψ 

τ*Γ, θυγότηρ Φεα^υηλ^ €κ φυΧης *Ασι;ρ, {αΰτη προβφηκνία 
€¥ ημΛραις πολλαΐί, ζήσασα μττα ανδρός Ιτη έιττα άπο 

37 ^^ παρθ€νιας αυτης^ και αύτη χήρα €ως ίτων ογδοηκοντα 
Τ€σσάρων^ η ουκ άφίστατο του ΐ€ρου νηστ^ίαις κΛ δ€ψ 

3β σ€σίν Χατρ€υουσα νύκτα κάΙ ήμ4ραν. καί €χύτ§ τ§ ωρφ 
€πίστασα άνθωμοΚογΛτο τφ θ€φ καΐ €λάλ€ΐ π€ρ\ αύτου 
πασοβ τοΙς προσδ€χομίνοις Χύτρωσιν *ΐ€/κη;σαλΐ}μ• 

39 Κα2 ώς €τίΧ€σαν πάντα τα κατά τον νόμον Κυρίου^ 
ίπίστρτ^αν €ΐς την ΤζίΚιΚοΛαν ^Ις ποΧιν ίαυτων Ι^αζαρίτ. 

40 Το ^ παιδίον ηυζαν€ν καί €κραταίουτο πΧηρούμ^νον 
σοφίψ, κΛ χάρις θψου ^ν €π* αυτό. 

41 Και ίπορ^ύοντο οΐ 'γον^ίς αύτου κατ €τος ^Ις 'ίβρονσα- 

42 Χήμ τ^ ^^Ρ^ τον πάσχα. Και οτ€ €γ€ν€το ίτων δωδ€κα^ 

43 άναβαινόντων αυτών κατά το €θος της ίορτης και Τ€λ€ΐω- 
σάντων τάς ημέρας^ €ν τω υποστρίφ^ιν αύτους υπίμ^ιν^ν 
*\ησους 6 παΙς €ν *ΐ€ρουσαΧήμ^ κα\ ούκ ίγνωσαν οΐ γον€Ϊς 

44 αύτου, νομίσαντ€ς δι αύτον €ΐναχ €ν ττ} συνοδίψ ^λθον 
ήμίρας οδον και άν€ζήτουν αύτον 4ν τοΧς συγγ€ν€υσιν και 

45 τοις γνωστοϊς^ καΐ μη €ύρόντ€ς ύπ€στρ€ψαν €ΐς 'ίβρονσαλ^/χ 
φ αναζητούντες αυτόν, και €γ€ν€Το μ€τά ημέρας τρΛς εύρον 

αύτον €ν τφ ΐ€ρώ καθεζόμενον €ν μίσψ των διδασκαΧων και 
47 άκούοντα αυτών κάί επερωτώντα αυτούς* ίζίσταντο δε 

35 *« 122 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ π ιιι 

ΐΓΟντ€ς οΐ άκονορτ€ς αντον €πί τ§ σννίσ^ί και ταΐς άποκρί- 
σ€σιρ αντου. κα\ Ιδόντ€ς αντον €ξ€πλάγησ(ΛΡ^ και €Ϊπ€ν 4^ 
ττροΓ αντον ι; Η'Ψ^Ρ ^ντον Ύίκνον^ τι €ποίησας ήμ^ν 
όντως; 18ον 6 πατήρ σον κα\ €γω 6δννωμ€νοι ζητονμ€ν 
σ€. κα\ €Ϊπ€ν προς αντονς Ύί οτι έζητΛτέ μ€ ; ονκ ^8€ΐΤ€ 49 
ΟΤΙ ίν τοις τον πατρός μον δίί €ίναί μ€ ; κα\ αντοί ον 50 
σννηκαν το ρήμα ο €λάΚησ€ν αντοΐς, κα\ κατ4βη μ€Τ αν- $τ 
των καΐ ίΙλθ€ν €ΐς 'Ναζαρίτ^ καί ^ν νποτασσόμ€νος αντοΐς. 
και ή μψ^ρ αντον δΐ€τηρ€ΐ πάντα τα ρήματα έν τ^ καρ- 
ΒΙφ αντης. Και ^Ιησονς πρθ€Κθπτ€Ν τ^ σοφία $2 

κα\ ηλικία κά} χ^ριτι ΠΛρΑ θεφ κλ) ΛΝθρώποιε. ΕΝ ΕΤΕΙ δί π€ντ€καΛ€κάτω της ηγεμονίας Ύιβ^ρίου χ 
Καίσαρος^ ήγ€μον€νοντος ΤΙοντίον Π€ΐλάτου της ^Ιονίαίας^ 
καΐ Τ€τρααρχονντος της ΤαΧίΧαίας ΉρψΒον^ ΦιΧίππον ϋ 
τον ά8€\φον αντον τ^τρααρχονντος της ^Ιτονραίας και 
Ύραχωνίτιδος χαίρας^ καΐ Ανσανίον της *Αβ€ΪΚηνης τ€τρα' 
αρχονντος^ €πι άρχΐ€ρ4ως *Άννα κα\ Καϊάφα^ €γ€ν€το ρήμα 2 
θ^ον €πΙ *1ωάνην τον Ζαχαρίον νίον €ν τη ίρήμω, καί 3 
^Χθ^ν €15 π&σαν π^ρίχωρον τον *1ορ8άνον κηρύσσων βά- 
πτισμα μετανοίας €ΐς αφ^σιν αμαρτιών^ ως γίγραττται €ν 4 
βίβΧω Χόγων *ΗσαιΌυ τον προφήτον 

ΦωΝίι ΒοώΝτοο έΝ τι^ί έρήΜψ 
ΈτοΐΜΛΟ^τε τΡίΝ όλΟΝ Κγρίογ. 

εγθείΛΟ ποιείτε τΑο τρίΒογο Λγτογ. 
π&ΟΑ φΛρΛπΣ πλΗρωθιίοετΛΐ 5 

καΙ πλν δροο κλΙ ΒογΝΟΟ τΑπείΝωθήοετΑΐ, 
κλΙ εοτΛΐ τά οκολιά εΐο εγθεί<\ο 
καΙ λΙ τρΛχεΐΛΐ εΐο όλο^ο λείλο• 
κό.Ι όψετΑΐ ΠΛΟΑ οάρΣ τό οωτήριΟΝ τογ θεογ. 6 III ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 123 

7 'ΈΧ€γ€Ρ ονν τοΓγ €κπορ€νομ4νοις ϋχΧοις βαπτισθηναι νττ αυ- 
τόν Τ€ννηματα €χιδνων, τίς νπέ^^ιζ^ν νμίν φνγ€Ϊν άιτυ 

8 της μ€ΧΚονσης οργής ; ποίήσατ€ οίν ^καρπούς άξίσυς^ 
της μετανοίας* καΐ μη αρξησθ^ \€γ€ΐν ίν ίαντοίς Ί1ατ4ρα 
€χομ€¥ τον *Αβραάμ^ \4γω γαρ νμίν οτι δνναταί 6 θ€ος 

9 €Κ των Χίθων τούτων ίγύραί, τ€κνα τφ * Αβραάμ. η8η &€ καΐ 
ή άζίνη προς την ρίζαν των Βίν^ρων Κ€'ίταί' παν ουν ϋν- 
ϋρον μη ποίονν καρπον [/καλοί/] €Κκ07ΓΤ€ται κα\ Λς πνρ 

χο βαΚΚ^ταί, καί ^πηρωτων αντον οι οχΚοι \€γοντ€ς Ύί 

XX ον¥ ποίήσωμ€ν ; αποκριθ€ΐς δί βλ^γβι/ αύτοΐς *0 €χων 
δύο χιτώνας μ€ταδ6τω τφ μη €χοντι^ κα\ ο €χων βρωματα 

12 ο^ιωί ΐΓθΐ€ΐΓω. ηλθον δι κα\ Τ€\ώναι βαπτισθηναι κα\ 

12 €ΐπαρ προς αντον ΔιΜσκαλ^, τι ποιησωμ€ν ; 6 δ€ €ίπ^ν 
προς αυτούς ΜηΒίν πΧίον παρά το 8ίατ€ταγμ4νον νμΙν 

Χ4 ΐΓράσσ6Τ€. ίπηρωτων δί αύτον και στρατ€νόμ€νοι Χίγον- 
Τ€ς Τι ποιήσωμ^ν και ημ^Ις ; και €Ϊπ€ν αντοΐς Μη- 
δίνα διασ€ίσητ€ μηδί σνκοφαντη(Γητ€^ και άρκύσθ^ 

15 τοΙς οψωνίοις νμων. Ώροσδοκώντος ϋ τον Χα- 

αν καί δκίΚογιζομίνων πάντων ίν Τ€ίις καρδίαις αντών 

χ6 π€ρ\ τον *ιωάρον^ μη ποτ€ αντος €Ϊη υ χριστός^ άπ^κρι- 
νατο Χίγων πασιν 6 *1ωάνης Έγώ μίν νδατι βαπτίζω 
ύμας' €ρχ€ται δβ 6 Ισχυρότερος μου, ου ουκ €Ϊμ\ Ικανός 
Χνσαι τον ιμάντα των υποδημάτων αύτου* αύτος υμάς 

Χ7 βαπτίσει ίν πνεύματι άγίω κα\ πυρί' ου το πτύον €ν τη 
χειρί αυτού διακαθάραι την άΧωνα αυτού κα\ συναγαγεΐν 
τον σϊτον εΙς την άποθήκην αυτούς το δί αχυρον κατά- 

χ8 καύσ€ΐ ττυρΧ άσβέστω. Πολλά μεν ουν κα\ 

19 έτερα παρακαΧών ευηγγεΧίζετο τον Χαον 6 δε ^ΙΙρωδης ο 
τετραάρχης^ εΧεγχόμενος υπ* αυτού περί Ήρωδιαδος της 
γυναικός τού άδεΧφού αυτού κα\ περ\ πάντων ων εποί- 

2ο ησεν πονηρών 6 ^Ηρώδης, προσεθηκεν καΐ τούτο επι πάσιν^ 
κατεκΧεισεν τον *1ωάνην εν φυΧακη. 

21 *Έγενετο δε εν τω βαπτισθήναι άπαντα τον Χαον κα\ ^Ιη- 

8 άξίους καρπούς "4 ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ III σσυ βαιττισθίντος κάί προσ€υχομ€νου άρ€<)^χΰην<ΐί τον ου- 
ραΡΌΡ κάί καταβηναι το πνεύμα το ατγιον σωματίκφ €Ϊ8€ί ως 22 
π€ρωτ€ραρ €π αντον^ κάί φωνην €ξ ουρανού γ€Ρ€σθαί Συ 
€? ο υΙός μου 6 άγα1Γητός^ ίν σοί €νδ6κησα. Και 23 

αυτός ^ρ ^Ίησοΰς αρχόμενος ωσ€\ ίτωρ τρ^άκοντα^ ων υ16ς^ 
ως €νομΙζ€Τθ^ *1ωσήφ του *Ηλ€/ 


του 


'Έλί€ζ€ρ 


24 του Ματθάτ 


του 


*Ιωρ€ί/χ 


του Α€υ€ί 


του 


Μαθθάτ 


του Μ€\χ€ί 


του 


Α€υ€ί 


του *ϊαρραί 


30 του 


Συμ€ων 


του *1ωσηφ 


του 


*Ιού8α 


25 του Ματταθίον 


του 


Ιωσήφ 


του Αμως 


του 


^Ιωνάμ 


του Ναου/Α 


του 


'£λια«6ίμ 


του *Εσλ€ί 


31 του 


Μβλβά 


του Νσγγαι 


του 


Μ€Ρνά 


26 του Μαάθ 


του 


Ματταθα 


του Ματταθίου 


του 


^αθάμ 


του Σ6/ϋΐ€6ίΐ/ 


του 


Δαυ€ίδ 


του *1ωσηχ 


32 του 


'ΐβσσαι 


του *1ω8ά 


του 


*1ωβήλ 


27 του ^Ιωανάμ 


του 


Βοός 


του νησα 


του 


Σαλά 


του Ζοροβάβ€\ 


του 


Ναασσωι/ 


του ΣάλαθίήΧ 


33 ΤΌυ 


'ΆδμβίΊ/^ 


του Νι/ρβί 


του 


Αρν€ί 


28 του Μ€λχ€ί 


του 


Έσρων 


του *Αδδ€ί 


του 


Φαρίς 


του Κωσάμ 


του 


*1ού8α 


του Έλ/χαδά/χ 


34 'του 


*1ακωβ 


του "Ηρ 


του 


*1σαάκ 


29 του *Ιησου 


του 

33 *Α3α/ι 


^Αβραάμ III IV ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ ι^$ 

την θ€φά του Αάμ€χ 

του "Ναχωρ 37 ^^^ Μα^ονσαλα 

35 του Σ€ρούχ του *Ει/ωχ 

του *Ραγαύ του *ΐάρ€τ 

του ΦάΚ€Κ του ΜάΚ€\€ηΚ 

του "Εβ^ρ του Καα^ 

του Σαλά 3Β του *Ερως 

^6 του Καινάμ του Σήθ 

του *Αρφ€ίξά6 του *Α&άμ 

του Σήμ του Θ€θύ. 
του Νώ€ 

I ^Ιησούς &€ πλι;ρι;( πν€υματος αγίου ύπέστρν^^ν ατΓ& 
του ΊορδάΐΌν, κΛ ίΙγ€Τθ €¥ τ^ πν^ύματί Ιρ τ§ ^ρημφ 

3 ημέρας Τ€σσ€ράκοντα π€ίραζ6μ€νο£ νπο του ίιαβοΚου. 
Καΐ ουκ €φαγ€ν ούϋρ €Ρ ταΐς ήμέραις ίκ^ίναις^ καί συν* 

3 Τ€\€σθ€ΐσω¥ αυτών €π€ΐρασ'€ν. €ίπ€ν ϋ αύτφ 6 ίιά- 
βοΧοί Εΐ υιθ£ €? τον θ€θύ^ €ΐπ€ τψ \1θψ τούτ<ι^ ίνα 

4 γένηταί άρτος. κα\ άπ€κρίθη προς αύτον 6 Ίι;σοΰ^ Γ€- 

γραπταί οτί Ογκ έπ' ^ρτφ Μ^Νφ ζΑοΒΤύ^ί ό ^Νθρω- 

5 ττοε. ΚαΙ άναγαγών αύτον α€ΐζ€ν αύτψ πάσας τας 

6 βασιΚ€Ίας της οικουμένης έν (τηγμΒ χρόνου* και €ΐπ€ν 
αντω 6 διάβολος Σοι δώσω την έξουσίαν ταύτην άπασαν 
και την δόξαν αύτών^ &Γΐ έμοί παραδέδοται και ^ αν θίΚω 

7 διδω/ϋ αύτην συ ουν έάν προσκύνησες ενώπιον έμου^ 

8 €σται σου πασ(ΐ. και αποκριθείς ^ο Λησους €Ϊπ€ν αύτω^ 

ΤίγρατΓΤίΗ ΚγριοΝ τον θ€ΟΝ οογ προοκγΝΐίθ€ΐο 

9 ΚΑί Αγτφ μ6νφ λΑΤρεγΟβίΟ. ^Ηγαγβι/ δ€ αύτον €ΐς 
*ΐ€ρουσαΧημ και €στησ€ν έπι το πτ€ρ\τγιον του Ι^ρου^ κάί 
€Ϊπ€ν [αύτω] Εί υ16ς €ΐ του θ€θΰ^ βαΚ€ σ^αυτον €ντ€υθ€ν 

ΙΟ κστω' γέγρατΓΤΜ γίφ οτι τοΤο ΑΓΓ^λοΐΟ Αγτογ €ΝΤ€- 

II λβΤτΑΐ περί οογ τογ λΐΑφγλ^Ξ^ι 0€, καΐ οτι επί χειρωΝ 
ΑρογοίΝ οε Μΐί ποτέ προοκόψι^ιο πρόο λίθΟΝ τον ποΑλ 

ΐΛ οογ. και αποκριθείς €Ϊπ€ν αύτψ 6 *ϊησούς 6τι Εψηται 

8 αντ^ €ΐιτ€Τ [&] Ιησούς 126 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ ι ν 

Ογκ εκπειρΑοειο ΚγριοΝ τον θεοΝ οογ. Και σνντ€- 13 

\€σας πάντα πίΐρασμον 6 διάβολος άπίστη απ αύτου 
άχρι ΚΜρον. 

Και νπ€σΎρ€'ψ'€ν 6 *Ιησονς ίν τγι 8υνάμ€ί του πνεύματος 14 
€1^ την Γαλιλαίαι/. και φήμη €ξή\θ€ν καθ* ο\η£ της ττβρι- 
χώρον 7Γ€ρι αντον, και αυτός €8ί8ασκ€ν €ν ταΐς ίτυναγω- ι$ 
γαΐς αυτών, 8οζαζόμ€νος ύπο πάντων. 

Και ηΚθ^ν €ΐς Να^αρά, ου ην ^Τ€ θ ραμμένος^ ^ και €ΐσ^λ- ι6 
θ€ν κατά το ^Ιωθος αύτω €ν τη ήμ^ρα των σαββάτων 
€ΐί την συναγωγην^ κα\ άνίοΎη άναγνώναι, και €π€8οθη ιγ 
αύτω βιβΧίον του προφήτου ^Ησαίου, καΐ άνοίξας το βι- 
βΧίον €υρ€ν [τοι/] τόπον ου ην γ€γραμμ€νον 

ΤΤΝεγΜΛ Κγρίογ έπ έ/ννέ, ι8 

ογ εΪΝεκεΝ έχριοεΝ /ννε εγΛΓΓ^λίοΛΟθΑΐ πτωχοΤο, 
<\πέατΛλκέΝ Με κΗργ2<Μ ^ίχΜ^λώτοιε ^φεείΝ κ<\} 

τγφλοΤο ΛΝΑΒλεψίΝ, 
άποατεΤλΛί τεθρΑγοΜεΝογο εΝ <\φέαει, 

κΗργΣΛΐ εΝίΛγτοΝ Κγρίογ λεκτοΝ, 19 

κα\ πτύξας το βιβΧίον άπο8ού£ τ^ υπηρέτη ίκάθισ^ν και 2ο 
πάντων οί όφθαΧμόι ίν τη συναγωγή ήσαν άτ€νίζοντ€ς 
αύτω, ηρζατο 8ε Χ€γ€ΐν προς αυτούς οτι Σήμερον 7Γ€- 2ι 
πΧήρωται ή γραφή αΰτη €ν τοΊς ωσΐν υμών, κα\ παντ€ς 22 
€ μαρτυρούν αύτω κα\ ίθαύμαζον €π\ τοΐς Χόγοις της χά- 
ριτος τοις €κπορ€υομ€νοις €Κ του στόματος αύτου, και 
ίΧίγον Ου;(ΐ υίός ίστιν ^Ιωσηφ ούτος ; κα\ €ΐπ€ν προς 23 
αυτούς Τίάντως €ρ€Ϊτ€ μοι την παραβοΧην ταύτην Ια- 
τρ€, θ€ράπ€υσον σ€αυτόν' όσα ήκούσαμ^ν γ€νόμ€να €ΐς 
την Καφαρναούμ ποίησον κα\ ωδ€ €ν τη πατρ'ώι σου. 
€ΐπ€ν δ€ ^Αμην Χεγω ύμίν ότι ού8ύς προφήτης 8€κτός 24 
4στιν ίν τη πατρ18ι αύτου, €7γ' άΧηθ^ιας 8ε Χεγω ύμϊν, 2$ 
ποΧΧαΙ χήραι 7] σαν ίν ταις ημέραις Ηλείου €ν τω *Ισραι;λ, 
οτ€ €κΧ€ΐσθη ό ουρανός ^ €τη τρία και μήνας ίζ, ως 4γέν€Τθ 
λιμ,ο^ μίγας ίπι πασαν την γήν, καΐ προς ού8^μΊαν αυτών οβ 

1 6 ανατ€θ ραμμένος 2$ «ττΐ IV ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 127 

€7Γ€μφθη 'Ηλβάΐί €έ μη είο ΣΛρβπΤΛ ΤΗΟ ΣίλωΝίλΟ Πρόο 
«7 ΓΎΝΑΤκ^ χήρΑΝ. και πολλοέ λεπροί ήσαν €ρ τω *ϊσραη\ 

€πΙ *Έ\ίσαίον του προφήτου^ καΐ ονδεις αντώρ ίκαθαρίσθη^ 
9β €1 μη '^αιμαν ο Συρο^, και €π\ησθησαν πάντ€9 θυμού 
39 «V τ^ συναγωγή άκούοντ€ς ταυτα^ καΐ άναστάντ€ς ίξίβαΧον 

αυτόν €ζω της ττολβω^, και τίγαγον αύτον €ως όφρνος του 

ορούς €φ* ου ή πόΧις ωκοδόμητο αύτων^ ωστ€ κατακρη- 
^α μνίσαι αυτόν αύτος §€ δΐ€\θών δια μίσου αυτών €πο- 

ρ€ύ€το. 

31 Και κατη\θ€ν ^Ις Καφαρναούμ πόΧιν της Γαλιλαια^. 

32 Και ην δώάσκων αυτούς ίν τοΙς σάββασιν καΐ β^βπλτ/σ- 
σοντο €7Γΐ ΤΎΐ διδαχί) αΰτου^ οτι €ν €ζουσία ^ν ο Χόγος 

33 αύτου, και €ν ττΙ συναγωγί] ην άνθρωπος €χων πνεύμα 

34 δαιμονίου ακαθάρτου^ και άνίκραξίν φωνί} μ€γάλυ "Εα^ τι 
ημΛ,ν και σοι, Λησου Ναζαρηνί ; ι}λθ€ς αποΧίσαι ήμας ; 

35 ο25ά σ€ τίς ει, 6 άγιος του θ€ου, κα\ €π€τίμησ€ν αύτ^ 
6 *Ιησους Χίγων Φιμοίθητι κα\ €ξ€\θ€ απ αύτου. και 
ρίψαν αύτον το δαιμόνιον €ΐς το μέσον €ζη\θ€ν απ* αύτου 

35 μηδίν βλάψαν αυτόν. κα\ €γ€ν€Τθ θάμβος €πΙ πόντας^ 
καί σνν€\άΚουν προς άλΧηλους \€γοντ€ς Ύίς 6 \όγος ου- 
τος ΟΤΙ €ν €ζουσία κα\ δυνάμει €πιτάσσ€ΐ τοις άκαθάρτοις 

37 πνίύμασιν^ κα\ ίζέρχονται ; Και ίζ^πορ^ύ^το ήχος π€ρι 

38 αύτου €ΐς πάντα τόπον της π^ριχωρου, *Αι/α- 
στάς δί άπο της συναγωγής €ΐση\θ€ν €ΐς την οΐκίαν Σι/ιιω- 
νος. π€νθ€ρά δ€ του Σίμωνος ην συν€χομ4νη πυρ€τώ μ€- 

39 γάλω, #:αι η ρώτησαν αύτον ττερί αύτης, κα\ (πίστας €πάνω 
αύτης €π€τΙμησ€ν τω πνρ^τω^ κάΙ άφήκ^ν αύτήρ' παρα- 

4θ χρήμα δί άναστασα διηκόν^ι αύτοϊς, Αύνον- 

τος δι του ι;λιου απαντάς όσοι €ΐχον άσθ^νηυντας νόσοις 
ποικίΚαις ηγαγον αυτούς προς αυτόν ο δι ίρ\ ίκάστω 

41 αυτών τας χύρας ίπιτιθζ\ς €θ€ράπ€υ€ν αυτούς. ^ζήρχ^' 
το^ δί καΐ δαιμόνια άπο ττολλώι/, κράζοντα και λέγοντα δτι 
Συ €1 ό υιός του θ^ου' και ίπιτιμών ούκ (ΐα αύτίι λα- 

4θ πακτ€ς | €Θ€ράπ€υσ€¥ 4^ €ζηρχοντο 128 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ ιν ν 

\€ίν^ οτί ^δ€ΐσαν τορ χριστομ αντορ βιι^αι• Γ€- ^2 

ρομ€νη£ &€ ημέρας ίζίΧθώρ €πορ€νθη €ΐς €ρημορ τόπον 
καϋ οΐ ίχΧοί ίπ^ζήτονν αύτον^ κ(ά ήλθορ €ως αυτούς κ<ύ 
κατ€Ϊχον αύτον του μη πορ€ν€σθαί απ* αυτών, ο ϋ 43 
€Ϊπ€ν προς αυτούς οτι Και ταΐς έτέραις ποΚ^σιν ^^υατγ^ 
γ€\ίσ<ίσθαί μ€ δβΓ την βασιΚίίαμ του θ^ου^ οτι €πΙ τούτο 
άπ€στάΚην. ΚαΙ ην κηρύσσων €ΐς τας συναγωγας της 44 
*Ιου8αΙας. 

*Έγ€ν€το ίέ €ν τφ τον ϋχΧον €πίΚ€Ϊσθαί αύτω καΐ ι 
άκου€ΐν τον Χόγον του θ€ου καί αύτος ην έστώς πάρα την 
Χίμνην Γ€ννησαρ€Τ^ κάί €ΐδ€ν '^ττλοία 6ύο^ ίστώτα πάρα 2 
την Χίμνην^ οΐ ϋ αΚ€€ίς απ* αυτών άποβάντ€ς ^€πΧυνον^ 
τα δίκτυα. €μβας ίί^. €ΐς €ν τών πΧοίων^ ο ^ν Σίμωνος^ 3 
ήρωτησ€ν αυτόν άπο της γης €παναγαγ€ίν όΧίγον^ καθίσας 
δί €Κ του πΧοίου €8ίδασκ€ν τους οχΧους. ώς ϋ €παύσατο 4 
λαλώι/, €ΐπ€ν προς τον Σίμωνα *Έπανάγαγ€ (Ις το βάθος 
κα\ χαΧάσατ€ τα δίκτυα υμών €ΐς αγραν. κα\ άποκρίθ€Ϊς $ 
Σίμων €ίπ€ν ^Έπιστάτα^ δι οΧης νυκτός κοπίάσαρτ€ς 
ουδέν €Χάβομ€ν^ έπΙ δί τφ ρήματί σου χαλάσω τα δίκτυ<ι. 
κα\ τούτο ποίήσαντ€ς συνέκΧ^ισαν πΧήθος Ιχθύων ττολν, 6 
δι,€ρήσσ€το δί τα δίκτυα αυτών ^ καί κατίν€υσαν τοΙς η 
μ€τ6χοίς ίν τώ έτέρφ πΧοίω του ίΧθόντας συΧΧαβίσθαχ 
αύτοΐς* καΐ ηΧθαν^ κα\ ΧπΧησαν αμφότερα τα πΧοΙα 
ωστ€ βυθίζ€σθαι αυτά. Ιδών δέ Σίμων Τίέτρος προσέ- 8 
π€σ€ν τοϊς γόνασιν *Ιησου Χίγων "ΈζίΧθί απ* ίμού^ οτι 
άνηρ άμαρτωΧός €ΐμι, κύρι^' θάρρος γαρ π€ριΑσχ€ν αύτον 9 
καί πάντας τους συν αυτώ ίπ\ ττ] αγρφ τών Ιχθύων ^ων'^ 
συνίΧαβον^ ομοίως δί και *ΐάκωβον καΐ *1ωάνην υιούς ίο 
Ζ€β€δαίου^ οι ι^σαν κοινωνοί τω Σίμωνι, κα\ €ΐπ€ν προς 
τον Σίμωνα * Ιησούς Μη φόβου ' άπο του νυν ανθρώπους 
€ση ζωγρών, κα\ καταγαγόντ^ς τα πΧοΙα €πΙ ττ^ν γήν ιι 
αφέντες πάντα ηκοΧούθησαν αύτώ. 

43 <ναγγ«λίσασ^αι 5€4 μ9 2 5νο πλοιάρια ν ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 129 

12 Και €γ4ν€Τθ ίν τψ €ίναί αύτοι^ €¥ μιψ των πό\€ωί^ κάί 
ιβον άνηρ πλήρης Χίπρας* ϋωρ ϋ τον 'ΐι/σονι^ π€σώι^ €τγΙ 
ηρόσωτΓον €9€ηθη αύτον \€γωρ Κύρ^€^ €άν Θ^Κας δύνασαί 

13 μ€ καθαρίσαι, καί €ΚΤ€ίρας την χήρα ηψατο αύτοΰ λί- 
γων θΑω, καθαρίσθητι• καΐ €νθ4ως ή λίπρα άνηλθ^ν 

14 οπ αύτον, καχ αύτος παρήγγειλαν αντ^ μη^νΧ ειπείν^ 
άλλα άπαλθων λεΤΞοΝ σααχττον τφ ΙερεΤ, κΛ προσέναγκα 
π€ρΙ του καθαρισμού σου καθώς προσέταζαν Μωυσης αίς 

15 μαρτύρων αύτοΐς, διήρχ€το 8α μαίλΧον 6 λόγος παρι 
αντου^ κ<ύ σννήρχοντο ίχλοι πολλοί άκούαιν και θαραπαυα- 

ι6 σθαι απο των άσθαναιων αυτών* αύτος δ€ ^ν νποχωρών ίν 
τάίς ίρήμοις και προσανχόμανος. 

1/ Και €γ€ν€Τθ αν μια τών ήμαρών και αύτος ήν διΒάσκων^ 
και ^αν καθήμενοι Φαρισάιοι κψ, νομο8ώάσκάλοι οι ^σαν 
αληλυθστας €κ πάσης κώμης της ΤαΧιλαίας και ^Ιου^αίας 
καί *ΐ€ρουσάλήμ* κα\ ίύναμις Κυρίου ήν αίς το ιασθαι 

ι8 αύτάν. και ϋού Λνίρας φαροντας απι κλίνης ανθρωπον ος 
^ παραΚ€λυμ€Vος^ και αζήτουν αύτον αισαναγκαΐν και 

19 θαιναι [αύτον] ανωπιον αύτοΰ. και μη αύρόντας ποίας 
αίσανάγκωσιν αύτον Ιίια τον ο)^ον ανάβοντας απί το δώμα 
δια τών καραμων καθήκον αύτον συν τφ κλινιδίψ αίς το 

2ο μάσον αμπροσθαν του *Ιησου, και ι8ών την πίστιν αυτών 

21 αιπαν "Ανθρωπα^ άφάωνταί σοι αί άμαρτίαι σου, καΐ 
ήρζαρτο διάλογίζασθαι οι γραμματαΊς καί οί Φϋψισαΐοι 
λάγοντας Ύίς αστιν ούτος ος λαλαΐ βλασφημίας ; τίς άυ- 

23 ν€ίται αμαρτίας άφαΐναι αΐ μη μόνος 6 θαος ; απιγνούς 8α 
6 *Ίησους τους διαλογισμούς αυτών άποκριθαΧς αιπαν προς 

23 αυτούς Τι διαλογίζασθα αν ταΐς Κϋφδίαι,ς υμών ; τί αστιν 
αύκοπώταρον^ αιπαΐν * Αφάωνταί σοι αί άμαρτίαι σον, ^ 

94 αιπαΐν "Εγαφα και παριπάται ; ΐνα 8α αι8ητα οτι 6 υίος 
του ανθρώπου άζουσίαν αχαι άπΙ της γης άφιαναι άμαρ^ 
τίας-^ αιπαν τψ ^πίψαΧαλυμίνω^ Σοι λ€γω, αγαιρα κάί 

25 &ρας το κλινίδιόν σου ποραύου αις τον οίκον σου. και 130 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ ν νι 

πίΐραχρήμα ανα€ΓΓας 4νωπιον αντων^ αράς €φ' ο κατ€Κ€νΓο^ 
άιτηλθ^ν €ΐς τον οίκον αύτον ίοξάζων τον Θ^ον. Και €«- 26 
(ττασι,ς €\αβ€ν απαντάς καΙ €δόξαζον τον θ^όν^ και €π\ψ 
σθησαν φόβου Χέγοντίς οτι Εί8αμ€ν παράδοξα σήμερον. 

Και μ€τά ταντα €ζή\θ€ν και ίθ^άσατο Τ€\ωνην ονό- 27 
μάτι Αη;€ΐι^ καθημχνον €π\ το τ€\ωνιον^ και €ΐπ€ν αντψ 
*Ακο\ούθ€ΐ μοι. κα\ καταλιπων πάντα άραστάς ήκο- 28 
\ονθ€ΐ αντφ. Και €ποίησ€ν ίοχην μ€γαΚην \€υ€ΐς αντφ 29 
€ν ττ} οικία αύτου' καί ^ν οχΧος ποΧνς τίΧωνων και 
αλλωι^ οι ήσαν μ€τ ^αντών^ κατακ€ίμ€νοι. κα\ ίγόγγνζον ^ο 
οι ΦαρισαΊοι και οι γραμματ€Ϊς αντων προς τους μαθητας 
αντόυ \€γοντ€ς Αια τι μ€τα των Τ€\ωνών και άμαρτω^ 
\ών €σθΐ€Τ€ και πιν€Τ€ ; κα\ άποκριθίΐς [ο] ^Ιησούς €ΐπ€ν 31 
προς αυτούς Ου χρίίαν ίχουσιν οι υγιαίνοντας ιατρού 
άλΧά οι κακώς €χοντ€ς' ουκ ίλήΧυθα καλάσαι δικαίους 32 
άλλα άμαρτωΧούς €ΐς ματάνοιαν. Οι δ€ €ΐπαν προς αύ- 33 
τόν Οί μαθηται *Ιωάι/ου νηΰτταύουσιν ττυκνά και 8€ησ€ΐς 
ποιουνται^ ομοίως και οί των Φαρισαίων^ οι ϋ σοι ίσθίου- 
σιν και πίνουσιρ. 6 ϋ *Ιησοϋς €ΐπ€ν προς αυτούς Μη 34 
δύνασθε τους υιούς του νυμφώνος 4ν ^ ο νυμφίος μ€τ αυ- 
τών ίστίν ποιήσαι νησταυσαι ; ίΧαύσονται δί ημέραι^ και 35 
όταν άπαρθη απ* αυτών 6 νυμφίος τότ€ νησταύσουσιν €ν 
€Κ€ίναις ταϊς ημίραις, "ΈΧαγαν δα και π(ψαβοΧην προς 36 
αυτούς οτι Ονδβι^ απίβΧημα άπο ιματίου καινού σχίσας 
απιβάλΧαι €π\ ίμάτιον ποίΧαιόν €ΐ δέ μήγα^ καΐ το καινον 
σχίσαι κάί τώ παΚαιώ ου συμφωνήσει το ίπίβΧημα το 
απο του καινού, καΐ ούδαΐς βάΧΧαι οινον νέον αίς ασκούς 37 
παΧαιούς• €Ϊ δα μήγα^ ρήζ^^ ά οίνος ο νέος τους ασκούς^ 
καί αύτος ακχυθησαται και οί άσκόι αποΧουνταΐ' άΧΧα οι- 38 
νον νίον αίς ασκούς χαινούς βΧητάον, [^Ούδαίς^ πιών 39 
τταλαιόι/ θαΧαι νέον Χέγαι γάρ Ό παΧίΐιος χρηστός €στιν.] 

*Έγέν€το δα αν σαββάτω διαποραύασθαι αύτον δια ι 
σπορίμων^ κα\ ατιΧΧον οί μαθηται αυτού κ(η ησθιον τους 

29 αντον 39 ^^^ ονθ€4ς VI ΚΑΤΑ ΛΟΤΚΑΝ 131 

2 ίττάχνας ψωχορτ€ς ταϊς χ€ρσίν, τινές θ€ των Φαρισαίων 

3 €ίπ€αβ Ύί ποί€'ίτ€ ο ουκ €$€στιι/ τοις σάββασιν ; και 
άποκριθ€ΐ9 προς αυτούς €ΐπ€ν [ο] *Ιησονς Ον8€ τοντο 
άρ€γνωτ€ ο €ποίησ€ν Ααν€ΐ8 οτ€ 4π€ίνασ€ν αύτος και οΐ 

4 μ€τ αντου ; [ωί] €ΐσηλθ€ν €ΐς τον οίκον τον θ€ου και 
τογα άρτογο ΤΗΟ προθέοβωο λαβών ^φαγ€ν κα\ €6ωκ€ν 
τοις μττ σι/ΤΌυ, ονς ουκ €ζ€στιν φαγ^Ιν 61 μη μόνους τους 

5 ΐ€ρ^ΐς ; κα\ €λ€γ€ν αυτοϊς Κύριος €στιι/ ^τον σαββατου 

6 Ο υιος του αρσρωπου . Έγ€ν€το 0€ €ν €Τ€ρω 
σαββάη^ €ΐσ€\θ€Ϊν αύτον €ΐς την σνναγ<ύγην κα\ 8ι8άσκ€ΐν' 
και ην άνθρωπος €Κ€Ϊ κα\ ή χ€φ αντου ή δ^ζια ^ν ζηρά' 

7 παρττηρουντο δί αύτον οι γραμματ€7ς καΐ οι Φαρισαΐοι €ΐ 
€ν τφ σαββστω θ€ραπ€ύ€ΐ^^ ίνα ^ϋρωσιν κατηγορ€ΐν αύτοΰ, 

8 αντος α ζ^€ΐ τους 8ια\ογισμούς αύτών^ €ΐπ€ν ίίέ τφ άνδρι 
τψ ζ^ρ^^ €χοντι την χΛρα 'Έγ€ΐρ€ και στήθι €ΐς το 

9 μέσον και άναστας (στη. €ΐπ€ν δί [ό] * Ιησούς προς 
αντούς *ΕτΓ€ρωτώ ύμας^ €ΐ €ξ€στιν τφ σαββάτφ αγαθό- 

ΙΟ ποιησαι η κακσποιησαι^ ψ^ΧΙ^ σώσαι η άποΧίσαι ; καΐ 
π€ριβΚ€ψάμ€νος πάντας αυτούς €ΐπ€ν αύτφ Εκτ€ΐνον την 
χ^Ίρά σον 6 δε ίποίησ^ν^ και άπ€κατ€στάθη ή χ€\ρ αύ- 

II του. Αύτόί α ίπ\ήσθησαν άνοιας^ κΛ θιβλάλονι^ προς 
αΚΚηΚονς τί αν ποιήσαι^ν τφ 'ΐι/σου. 12 *Έτγ4ν€το δ€ €1/ τάις ήμίραις ταύταις ίζ^Χθα,ν αύτον €ΐς 
το ορός προσ^ύζασθαι^ κα\ ην ίίιανυκτίρ^ύων ίν τη προσ- 

13 ^νχ^ του θ^ου. και οτ€ €γ€ν€το ήμέρα^ προσ€φωνησ€ν 
τους μαθητας αιϊτον, και €κ\€ξάμ€νος απ* αυτών 8ω8€κα, 

14 ονς κα\ άποστοΚους ων6μασ€ν^ Σίμωνα 6ν κα\ ωνομασ^ν 
Τϋτρον κα\ ^λνίρίαν τον ά^^Κφον αύτον και ^Ιάκωβον και 

15 ^Ιωάνην και ΦιΚιππον καΐ ΒαρθοΧομαϊον κα\ Μαθθαΐον 
καΙ θωμαν [καϊ] *ΐάκωβον \\Χφαίον κα\ Σίμωνα τον κάΚον- 

ι6 μ€νον ΖηΧωτην καΐ *Ιον8αν ^Ιακωβον καΐ ^Ιούδαν ^Ισκαριωθ 
ιγ ος €γ€ν€Το προδΑτης^ κα\ καταβάς μ€τ αυτών Ζστη €πϊ 

5 ό νίό( τον ανθρΜου κάί τον σαββατου η θ€ραπ€ύσ9ΐ 131 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ νι 

τόπον π€δίΡου^ και 6χ\οί ποΧνς μαθητών αύτου, και πλήθος 
πο\ν του \αον άπο πάσης της *1ουδαίας καΐ *ΐ€ρουσ€ίΚημ 
καΐ τη^ παρ€ίΚίου Ύνρου καΐ Έώώρος^ οι ^|\θαν άκουσχα ι8 
αύτοΰ και Ιαθηραι άπο των νόσων αυτών καϊ οί €νοχλον- 
μ€νοί άπο πνευμάτων ακαθάρτων ίθ^ραπ^νοντο' κΛ πας 6 19 
υχΚος ίζήτουν &7ΓΤ€σθαί αυτού^ οτί ϋναμις παρ* αντον 
^ζήρχ€το κα\ Ιατο πάντας. Και αύτος €πάρας τους οφθοΧ- 2ο 
μούς αντον €ΐς τους μαθητάς αντον €λ€γ€ΐ' 
Μακάριοι οί πτωχοί^ οτι ύμ€τ4ρα €στ\ν η βασιΚ€ία τον 

θ€ου. 
μακάριοι οΐ π€ΐνώντ€ς νυν, στι χορτασθησ€σθ€. 2ΐ 

μακάριοι οΐ κΚαίοντ€ς νυν^ δτ' γ€λάσ€Τ€. 

μακάριοι €στ€ όταν μισησωσιν υμάς οΐ Άνθρωποι, και όταν 22 
άφορίσωσιν ύμας κα\ 6ν€ΐδίσωσιν καϊ €κβαλωσιν το 
Άνομα υμών ως πονηρον €ν€κα του υΙου του άνθρωπου* 
χάρητ€ ίν €Κ€ίνη ττ} ήμίρα και σκφτησατ€, ιδον γαρ ο 23 
μισθός υμών ποΧύς €ν τφ ούραν^• κατά τα αύτα γαρ 
€ποίουν το7ς προφήταις οΐ πα^ίρ€ς αυτών. 
ΙίΚην ούαι ύμΐν τοΙς πΧουσίοις, οτι άπ4χ<ΕΤ€ την παφάκΚη- 24 

σιν υμών. 
ούαι ύμΐν, οι €μπ€π\ησμ4νοι νυν, &Γΐ π€ΐνάσ€Τ€. 25 

οναι, οΐ γ€\ώντ€ς νυν, οτι π€νθησ€Τ€ και κ\αύσ€Τ€. 
ούαι στον ΚξΐΚώς ύμας ίϊπωσιν πάντες οι άνθρωποι, κατά 26 
τά αυτά γάρ ίποίουν τοις ψ€υ8οπροφηταις οί πατίρ^ς αυτών. *Αλλά ύμΙν \4γω τοΙς άκούουσιν, άγαπατ€ τους εχθρούς οη 
υμών, καΚώς ποιύτ^ τοις μισουσιν ύμας, €ύ\ογ€ΐτ€ τους οΒ 
καταρωμίνους νμας, προσ€ύχ€σθ€ π€ρϊ τών €πηρ€αζόντων 
ύμας. τφ τύπτοντί σ€ €πΙ την σιαγόνα παρ€χ€ και την 29 
ίΧλην, κα\ άπο του ΐΛροντός σου το ίμότιον και τον 
χιτώνα μη κωΧύσης, παντί αιτοϋντί σ€ διδον, και άπο γ> 
του αίροντος τά σα μη άπαιτ^ι. και καθώς θίΚ^τ^ Ινα 3ζ 
ποιώσιν ύμΐν οί Άνθρωποι, ^ ποΐ€ΐτ€ αύτοίς όαοίως. κα\ 33 

31 κα4 ύμ^Ις VI ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ 133 

€ΐ αγαπατ€ τους αγαπώντας νμας^ ηοΐα νμίν χάρις ίστίν; 
κΛ γψ οΐ άμαρτωΚοϊ τους αγαπώντας αυτούς αγαπωσιν» 

33 και [γπρ] €αν άγαθοποίψΓ€ τους άγαθοποίονντας νμας^ 
ποία νμίν χάρις (οτίν; και οΐ αμαρτωλοί το αντο ποιουσιρ. 

34 και €άν ^ανίσητ€ παρ ύν ίΚπιζ€Τ€ \αβ€Ίν^ ποία νμΐν χάρις 
[ίστίν^; κα\ άμαρτωΧοι άμαρτωΧοΊς ϋανίζονσιν ίνα αητολα- 

35 β^οΊν τα ίσα. πλην άγαπάτ€ τους ίχθρονς νμων κ(ΐί 
άγα0οποΐ€Ϊτ€ κάί 6ανίζ€Τ€ ^μηδίν'^ άπ€\πίζοντ€ς• και ^σται 
6 μισθός νμων πο\νς^ καΐ €σ€σθ€ νΙοι *Υψίστον^ στι αυτός 

36 χρη€Γτός €στιν €πι τονς άχαφίστονς και πονηρούς. Τίν^- 
σ&€ οΙκτίρμον€ς καθώς 6 πατήρ νμων οίκτίρμων €στίν• 

37 κοΛ μη κρίν€Τ€^ καΐ ου μη κριθητ€' κα\ μη καταίίικάζ€Τ€^ 
κα\ ον μη κατοΛικασθητί. άπο\ν€Τ€^ κα\ άπο\νθήσ€σθ€' 

38 ίίίδοτ€^ κάί 6οθησ€ται νμΐν μέτρον κάΚον π€πΐ€σμ€νον 
σ€σάΚ€νμ4νον νπ€ρ€κχνννόμ€νον δωσονσιν €ΐς τον κόλ- 
πον νμων φ γαρ μ^τρω μ€τρ€7τ€ ^άντιμ€τρηθησ€ται 

39 νμϋν. Έΐπ€ν ϋ καί παραβολην αντοΐς Μητι 
ίύνατίΐι τνφΧος τνφΧον όίηγ€Ϊν; ονχΐ αμφότεροι ^Ις βό- 

4ο θυνον €μπ€σονντ<Η ; ονκ €στιν μαθητής νπίρ τον δίδασκα- 
Χον, κατηρτισμίνος ϋ πας Ζσται ως 6 δώάσκάΚος αντον^ 

41 Τί δ€ βΧ4π€ΐς το κάρφος το €ν τω όφθαΧμφ τον άδ^Χ- 
φον σον, την &€ δοκον την ίν τφ Ιδίω όφθαλμφ ου κατά- 

42 νο€Ϊς ; πώς δννασαι Χ€γ€ΐν τφ άίί€Χφψ σον Άθ€λφ€, αφ€ς 
€κβάΧω το κάρφος το ίν τφ οφθίίΧμφ σον, αντος την 
€ν τω όφθϋίΧμω σον δοκον ον βΧίπων; νποκριτά, €κβ<ιΧ€ 
πρώτον την ίίοκον €Κ τον οφθίΐΚμου σου, και τσΓ€ διαβΧί- 
ψ€ΐς το κάρφος το €ν τω όφθίίΧμω τον άδ€Χφον σον €ΐί- 

43 βαΧίΐν. Ον γαρ €στιν δίνδρον καΧον ποιονν καρπον 
σαπρόν, ονϋ πάΧιν δίνδρον σαπρον ποιονν καρπον καΧόν. 

44 €καστον γαρ δίνδρον €κ τον Ιδιον καρπον γινωσκ€ται• ον 
γ'ψ €ζ ακανθών σνΧΧ€γονσιν σνκα, ούδί €Κ βάτον σταφν- 

45 Χην τρνγώσιν. ό αγαθός Λνθρο^πος €Κ τον αγαθόν θησαν- 
ρον της καρδίας προφέρει το αγαθόν, και ο πονηρός €Κ τον 

35 μηθ^^α 3^ μΛτμηθησ€7αΛ 134 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ νι νιι 

πονηρού προφ4ρ€ί το πονηρόν €Κ γαρ η€ρισσ€νματο9 
καρϋοί λαλ€ΐ το στόμα αύτον, Ύί 64 μ€ κάΚ€ΪΤ€ Κν- 46 
ρί€ κνρΐ€^ κάί ον 7Γ0ΐ€Ϊτ€ ^ΰΤ λέγω ; πας 6 €ρχόμ€νος προς 47 
μ€ κάί μκονων μου των \όγων και ποιων αυτούς^ νπο8€ίζω 
νμιν τίνι €(ττ\ν όμοιος- όμοιος ίστιν άνθροίπψ οίκοίομονντι 48 
οΐκίαν ος ?σκαψ€ν καΐ ίβαβυν^ν και ίθηκ^ν θ^μίΚιον €π\ 
τίιν πίτραν πΧημμνρης &€ γ€νομ€νης προσ4ρηζ€ν 6 ποτα- 
μός τ§ οίκΐφ ίκ^ίνη^ και ουκ ΐσχυσ€ν σ(ΐΚ€υσαι αύτην ίώ, 
το ΚϋίΚως οίκο^ομησθαί αντην. 6 δ€ άκουσας και μη 49 
ποιήσας ίμοιός €στιν άνθρωπω οίκοδομησαντι οΐκίαν €πι 
την γην χωρίς θ€μ€\ίου^ ^ προσ€ρηζ€ν 6 ποταμός^ και 
€υθυς συνίπ^σ^ν^ και €γ€ν€Τθ το ρήγμα της οικίας ίκ^ίνης 
μίγα. ^^Έπ^ΛίΡ τπ\ήρωσ€ν πάντα τα ρήματα ι 

αυτού €ΐς τάς άκοας του \αου^ €ΐσηΚθ€ν €ΐς Καφαρναούμ. 

*Έκατοντάρχου Β4 τίνος 6ου\ος κακώς €χων ^μβλλβί' 2 
Τ€\€υτψν^ ος ^ν αύτω ίντιμος. άκουσας ίέ π€ρΙ του *Ιησου 3 
άπ€στ€ΐΚ€ν προς αύτον πρεσβυτέρους των *Ιου6αίων^ ερω- 
τών αύτον ίπως ίΧθών διάσωσης τϊ^ν 6ου\ον αύτου, οΐ δί 4 
παραγενόμενοι προς τον *1ησοΰν παρεκάΚουν αύτον σπου- 
ίαίως Χίγοντες οτι &ζιός εοττιν ω παρεζτ) τουτο^ άγαπα $ 
γαρ το έθνος ήμων κα\ την συναγωγην αύτος φκοδόμησεν 
ήμΐν, ο α ^Ιησούς επορεύετο συν αύτοΊς, η8η 8ε αύτου 6 
ου μακράν απέχοντος άπο της οΙκΙας επεμ'^εν φίΚους 6 
εκατοντάρχης Χεγων αύτώ Κύριε^ μη σκνΧΚου, ού γαρ 
Ικανός εΙμι ΐνα ύπο την στεγην μου εΙσίΚθτις' διό ούδε η 
εμαυτον ηξιωσα προς σε ελσειν αλΚα είπε λόγω^ και 
Ιαθήτω 6 παις . μου* και γαρ εγώ άνθρωπος εΙμι ύπο εζου- 8 
σίαν τασσόμενος^ έχων υπ* εμαυτον στρατιχίτας^ και \εγω 
τούτω Πορεύθητι^ κα\ πορεύεται^ κα\ αλλφ "Έρχου^ καΐ 
ίρχεται^ και τω δουλω μου Ώοιησον τούτο, και ποιεί, 
άκουσας 8ε ταύτα ο * Ιησούς εθαύμασεν αυτόν, και στρα- 9 
φεΧς τω άκοΚουθουντι αύτω &χ\ψ ειπεν Αεγω ύμΐν, ού8ε 
εν τψ *1σρατΐΐ\ τοσαύτην πίστιν εύρον. καΐ υπόστρεψαν- ίο 

46 6 Ι ΈΥΓ€1 δ€ VII ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ 135 

Τ€γ €ΐς τον Οίκον οι π€μφθ€ντ€ς €νρον τον ίίονΧον ύγιαί- 

11 νοντα. Και €γ€ν€το ίν ^τώ^ ίζης €πορ€νθη €ίί 
ΐΓολίν ΚϋίΚουμίνην Ναιν, καί σνν^πορ^νοντο αύτφ οΐ μάθη- 

12 ται αντον καΐ 6χλος ποΧύί. ώς δί ηγγισ€ν τη πύλη της 
ΐΓολβω;, καί Ιδον {ζ€ΚομΊζ€Τθ τ^θνηκως μονογ€νη£ νΙος ττ} 
μψ'ρί αντοΟ, κα\ αντη ην χήρα^ και οχΚος της πο\€ως 

13 ίκαρος ην συν αίτη, καϊ 18ών αύτην 6 κύριος €<ΠΓλαγ- 

14 χνίσθη €7Γ* αυτγι καί €ΐπ€ν αυτή Μη κλαίε. κα\ ττροσβλ- 
θων ηψατο της σορον^ οι δέ βαστάζοντας αστησαν^ καΙ 

15 αίπεν Νβαι/ίσκβ, σοι λ βγω, €γ€ρθητι. κα\ ^άνακάθισαν 
6 νεκρός και τίρξατο λαλβΐι/, κα\ €ΐίωκ€ν αντον τ^ μψ'ρι 

ι6 αντον. '^ΕΧαβίν θί φόβος ^πάντας'^^ κα\ ϋόξαζον τον 
θ^ον \€γοντ€ς άτι Ώροφήτης μ€γας ήγ^ρθη €ν ήμΐν^ κάϊ 

17 ΟΤΙ *Έπ€σκ€ψατο 6 θ€6ς τον Χαον αντον. κα\ ίζηλθ^ν 6 
Χόγος οντος €ν δλι; τη *Ιον^ία π€ρι αντον κα\ ηάση τη 
ΐΓ€ριχωρω. 

ι8 Καί απηγγ€ΐΚαν ^Ιωάι^βι οι μαθηται αντον 7Γ€ρ\ πάντων 
τούτων, κα\ προσκάΚ€σάμ€νος 8ύο τινας των μαθητών 

19 αντον 6 *1ωανης €π€μψ€ν προς τον κύριον Χίγων Σν €ί 6 

3ο €ρχόμ€νος ή €Τ€ρον προσ8οκωμ€ν ; παραγ€νόμ€νοι &€ προς 
αντον οι &νίίρ€ς €ΐπον ^Ιωάνης 6 βαπτιστής άπ€στ€ΐ\€ν 
ημάς προς σί Χέγων Συ €ΐ 6 €ρχόμ€νος η ^αλΧον^ προσδο- 

21 κώμ€ν; ίν €Κ€ίνη τη ωρα €θ€ράπ€νσ€ν ποΧΧονς άπο 
νόσων κα\ μαστιγών και πν^νμάτων πονηρών^ και τνφΧοΐς 

« ποΧΧοΙς ίχαρίσατο βΧέπ^ιν, και αποκριθείς €ΐπ€ν αντοΐς 
Ώορ€νθ€ντ€ς άπαγγ€ΐΧατ€ Ίωάι/€ΐ α €Ϊδ€Τ€ κα\ ήκονσατ€' 
τγφλοί ΛΝΛΒλεπογοίΝ, χωλοί π^ριπατονσιν^ ΧεπροΧ καθα- 
ρίζονται και κωφοί άκούονσιν^ νεκροί εγείρονται^ ΤΤΤ60χθ) 

23 εγΛΓΓ^λίζΟΝΤΛΙ• «αι μακάριος εστίν ος εάν μη σκανδα- 

24 Χισθη εν εμοί. ^ΑπεΧθόντων δέ των άγγεΧων 
^Ιωάνον ηρζατο Χεγειν προς τους οχΧονς περί Ιωάνον Τι 
ίζηΧθατε εις την ερημον θεάσασθαι ; κάΧαμον νπο ανεμον 

25 σαΧενόμενον ; άλΧά τί εζήΧθατε Ιϋεΐν ; ανθρωπον εν μαΧα^ 

XI τ]7 15 •κάθισ€ν 1 6 &ναντα% 2ο #τ«ροκ 136 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ νιι 

κοίς ίματίοίί ήμφί€σμ€νον ; έδον οΐ €Ρ ΙμΛτισμφ Μόζψ κάί 
τρνφ^ νπάρχοντ€ς ίν τοις βασιΚ€ίοί£ €ΐσίν. αΧ\ά τί τβ 
€ξή\θατ€ Ιί€Ϊν; προφήτην; ναί^ \4γω νμΐρ^ κάί π€ρισσ6τ€' 
ρον προφήτου, ούτος ίστιν π€ρι ου γίγροΊΤΤία 27 

*Ιλο^ Αποοτέλλω ΤΟΝ ^ρΓ^λοΝ Μογ πρό προοώπογ 

οογ, 
00 κΑΤΑΟκεγΑοει τήΝ όλΟΝ οογ ΐΜπροοθέΝ οογ. 

Χίγω νμίν^ μείζων €Ρ γ€ννητοΐς γυΡίίικώρ ^Ιωώπίν ούί^Ις 28 
€στιι/* 6 α μικρότερος 4ν τγι βασιΚεία του θεού μείζων 
αύτον εστίν. - Και πας 6 \αΌς άκουσας καί οι τε\ων€ίΐ. 29 
εδίκαίωσαν τον θεόν, βαττησθεντες το βάπτισμα ^Ιωαρον 
οι 6ε Φαρισαιοι και οι νομικοί την βουΧην του θεού ήθε- ^ο 
τησαν εις εαυτούς^ μη βαπτισθεντες υπ* αυτού. — Ύίνι ουν 31 
ομαωσω τους ανθρώπους της γενεάς ταύτης^ και τίνι είσϊν 
ίμοιοι ; όμοιοι είσιν παι8ίοις τοις εν άγορξί καθημενοις και 32 
προσφωνουσιν άλ\ήXοις^ α Χεγει 

ϋύΧήσαμ^ ύμϋν και ουκ ωρχήσασθε' 

εθρηνήσαμεν και ουκ εκΧαύσατε• 
εΧήΧυθεν γαρ *1ωάνης 6 βαπτιστής μη εσθων Λρτον μήτε 33 
πίνων οινον^ και Χεγετε Ααιμόνιον ίχεί' εΧήΧυθεν ο νιο^ 34 
του άνθρωπου εσθων κα\ πίνων^ και Χεγετε *ϊ8ού Άνθρω- 
πος φάγος καΐ οίνοπάτης^ φίΧος τεΧωνών κα\ άμαρτωΧων. 
κα\ εδικαιωθη ή σοφία άπο ^πάντων των τέκνων αύτης\ 35 

*¥1ρωτα 6ε τις αυτόν των Φαρισαίων ϊνα φάγα μετ αύ- 36 
του' κα\ εισεΧθων εΙς τον οίκον του Φαρισαίου κατεκΧί- 
θη. Και ιδού γυνή ^τκ ήν εν τη πόΧει άμεφτωΧός^ και 37 
επιγνουσα δτι κατάκειται εν τη οΐκίφ του Φαρισαίου^ κομί- 
σασα άΧάβαστρον μύρου και στάσα οπίσω πάρα τους 38 
πόδας αύτου κΧαίουσα^ τοις δάκρυσιν ι^ρζατο βρεχενν τους 
πόδας αυτού και ταις θριξίν της κεφαλής αυτής εζεμασ- 
σεν^ κα\ κατεφιΧει τους πόδας αύτου κα\ ήΧειφεν τψ 
μύρο^. *1δών δε 6 Φαρισαΐος ό κάΧεσας αύτον ειπεν εν 39 
{αυτφ Χεγων Ούτος εϊ ην [ο] προφήτης^ εγίνωσκεν αν 

35 τών τέκνων αύτης πάντων VII VIII ΚΑΤΑ ΑΟΤΕΑΝ 137 

τίί κβύ, ποταπή ή γυνή ηης απτεπα αύτου, ση άμαμτωΚσς 
43 €στιι^. και άποκριΘ€\ς ο *Ίησου^ €ίπ€ν προς αυτόν Σί- 

μων, ?χω σοι η €ί7Γ€α^. ο $€ Διδάσιταλ^, €ΐπ4^ φησίν. 
4χ ίύο χρ€θφίλ€ταί ^σαν ίαρίοτη Τίνΐ• 6 €ί£ Λφ€ίλ€ν ίηνάρια 
43 π€ντα^ζόσ^α^ 6 δβ Ιτ€ρος πεντήκοντα, μη εχόντων αντων 

απίΛουναι άμφοτίροις εχαρίσατο. τίς οΖν αντων πΧεΙον 

43 άγαττησει αυτόν ; αποκριθείς Σίμχον εΐπεν 'ΧποΧαμ- 
βάνω 6η ^ το πΚεΙον (χαρισατο, ο δ€ €?τγ€1^ αντ^ Όρ- 

44 Βως εκρινας. καΐ ατραφείς προς την γυναίκα τφ Έίμωνι 
εφη Βλ€ΐΓ€ί^ ταύτην την γυναίκα; ε^σ^|\θόν σου εις την 
οΐκίαν, ΰίωρ ^μοι βττΓ πόϋας ουκ ί^ωκας• αυτή ϋ τοΊς 
ϋάκρυσιν εβρεξεν μου τους ποίας και ταίς ΘριξΙν αύτης 

45 εξίμαζεν. φιΚημά μοι ουκ εϋωκας' αΰτη ϋ αφ* ^ς εισ^^\' 

46 βον ου ίιεΧιπεν^ καταφιΚονσά μου τους πόδας, ελαίψ την 
κεφαΚήν μου ουκ Ι^Χεί'^ας• αυτή δε αύρψ Ι^ειψεν τους 

47 ιτόδας μου. οί χάριν^ λ/γω σοι, άφεωνται αΐ άμαρτίαι αυ- 
τής αΐ πο\\α^^ ίτι ήγάπησεν πολύ* ^ &€ ολίγον άφίεται^ 

48 ολίγοι^ άγαπψ. ειπεν δε αντ^ * Αφεωνται σου αΐ ΰψΛρτίαι. 

49 και τίρζαρτο οι συνανακείμενοι Χεγειν εν εαυτοΐς Τίς 
5ο οΖτός εστίν ος κα\ αμαρτίας άφίησιν ; εΐπεν δε προς τί^ν 

γυναίκα Ή πίστις σου σεσωκεν σ€* πορεύου εΙς είρήνην. 
χ Και εγίνετο εν τφ καθεξής και αύτος διωδευεν κατά 

ποΚίν και κωμην κηρύσσων κα\ ευαγγεΧιζόμενος την βασι- 
3 \είαν του θεοΰ^ και οΐ δώδεκα συν αι/τφ, κμ γυναίκες τίνες 

αί ήσαν τε Θεραπευμένα άπο πνευμάτων πονηρών κα\ 

άσ&ενείων^ Μ<ψία ή καΚουμΑνη 'ϋίαγδϋίΚηνη^ αφ* ^ς δαι- 

3 μονια επτά εζεΧηΧύθει^ κα\ *1ωάνα γυνή Χουζα επιτρόπου 
Ήρψδου και Σουσάννα κα\ ετεραι ττολλαι, αΐτινες διηκό- 

4 ν€ίυν αύτοΐς εκ των υπαρχόντων αύτσΐς. Συνι- 
όντος δε ίχλου ποΧΚου κ<ύ των κατά πόΧιν επιπορευομε- 

5 νων προς αύτον εΐπεν διά παραβοΧής *ΈζήΧΘεν ο σπείρων 
του σπεΐρ<η τον σπόρον αύτου. κάΙ εν τφ σπείρειν αύτον 
ο μίν επεσεν παρά την όδόν^ κάί κατεπατηθη κα\ τά πε- 

44 Ι^^^ον ίπΧ τονς 45 ^Ά^11^^^ 138 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ νιιΐ 

Τ€ίρα τον ονρορου κατ4φαγ€ν αυτό, κα\ €Τ€ρον κατ€π€σ€ν 6 
€νι την πίτραν^ και φν€Ρ ίζηράρθη 8ίά το μη €χ€ίν Ικμά&α. 
και €Τ€ρον €7Γ€σ€ν €Ρ μίσψ των ακανθών^ καϊ σννφν€Ϊσαί η 
αχ ίκανθαι άπίττνιζαν αυτό. κα\ €Τ€ρον €π€σ€ν €ΐς την 8 
γην την άγαθην^ κα\ φυίν €ποίησ€ν καρπον €κατονταπ\α- 
σίονα, Ύαντα Χέγων ίφών^ι Ό €χων ωτα άκον€ΐν άκου- 
€τω. ^Έπηροίτων δί αντον οι μαθηταΐ αντου ^ 

τΙς αντη Λη ή παραβολή. ό δέ €ηΓ€ν Ύμΐν ίί^οται ίο 
γνωναι τα μνοττηρια της βασιΧίίας τον θ^ον^ τοΙς δί λοχ- 
ποις €1/ παραβοΚαίς^ Ινα ΒλέπΟΝτεο Μί< ΒλεπωείΝ κλΙ 
ΑΚΟγΟΝτεο Μή αγΝίωοίΝ. €στινδ€ αντη ή παραβολή. *0 II 
σπόρος ίστιν 6 λόγος τον θ€ον. οι δί πάρα την 68όν ΐ2 
€ΐ(ην οι άκονσαντ€ς^ €ΐτα €ρχ€ται 6 διάβολος καΐ αϊρ€ί τον 
λόγον άπο της καρδίας αύτών^ ΐνα μη πιατ€νσαντ€ς σωθώ- 
σιν. οι δί €π\ της πίτρας^ οι όταν άκονσωσιν μετά χαράς 13 
δέχονται τον λόγοι/, και ^οντοί^ ρίζαν ονκ Ζχονσιν^ οί προις 
καιρόν πιστ€νονσιν κα\ Ιν καιρώ π€ΐρασμον άφίσταντ(Η. 
το δβ €ΐί τάς άκανθας π€σόν^ οντοί €Ϊσιν οί άκονσαντ€ς^ 14 
και νπό μερίμνων και πλοντον και ηδονών τον βίον πορ^νό- 
μ€νοι σννπνίγονται κα\ ον Τ€λ€σφορονσιν. το δέ ίν τη 15 
καΧη γιΙ, οντοί €ΐσιν οΐτιν€ς €ν καρδία καλή κα\ άγαθί) 
ακονσαντ€ς τον λσγον κατέχονσιν και καρποφορονσιν 4ν 
νπομονη. Ουδβΐί δί λνχνον αλΙ^ας καλν7ΓΤ€ΐ ι6 

αντον σκ€ν€ΐ η νποκάτω κλίνης τίθησιν^ αλλ* ίπΧ λνχνίας 
τίθησιν, ίνα οί €ΐσπορ€ν6μ€νοι βλίπωσιν το φώς, ον γαρ ιγ 
€στιν κρνπτον ο ον φαν^ρον γ€νήσ€ται^ ουδβ άπόκρνφον ο 
ον μή γνωσθη κα\ €ΐς φαν^ρον ίλθη. Βλ€π€τ€ ουν πώς ι8 
ακον€Τ€' ος αν γαρ €χτ}^ δοθήσ^ται αντω^ κα\ ος αν μη €χη^ 
καϊ ο δοκ€Ϊ €χ€ΐν άρθήσ€ται απ* αντον. 

Ι1αρ€γ€ν€το δί προς αντον ή μήτηρ καΐ οί αδελφοί 19 
αντον^ καΐ ονκ ήδνναντο σνντνχΛν αντώ δια τον οχλον. 
αττηγγίλη δί αντώ *Η μήτηρ σον και οί αδελφοί σον το 
€στηκασιν €ξω ιδ€Ϊν θίλοντίς σ€. 6 δί άποκριθ€\ς €Ϊπ€ν 2 1 

^3 ""^^ ΤΓβτραν Ι αντοί 23 €ΐς την λίμιηιιν άνέμον VIII ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 139 

7Γρο£ αντον£ Μητηρ μου και άί^λφοί μου ουτοί €ΐσίΡ οΐ 
τον \όγορ τον θ€ον άκούοντ€£ καΐ ποιονντ€γ, 

22 *Έγ€ν€Τ0 α ίν μια των ημ€ρών και αντος ίνίβη €ΐς 
ηΚοΙον και οΐ μαθηταί αύτον^ και €ΐπ€ν προς αυτούς. ΔιΑ- 

23 θωμ€Ρ €ΐς το πίραν της Χίμνης^ και άνηχθησαν, ττλ^ίίμ- 
των δ€ αύτων άφνπνωσ^ν, κα\ κατίβη ΧΰίίΚα^^ ^ανέμου €Ϊς 

24 την Χίμνην^^ και συν€π\ηροΰντο κα\ €κιν6ύν€νον. προσ^Κ- 
Θ6ντ€ς α 6ιηγ€ΐραν αύτον \€γοντ€ς *Έπιστάτα ίπιστότα^ 
ά7Γθ\\ύμ€θα' 6 δί ίΐ€γ€ρθ€\ς €π€τίμησ€ν τω άνίμω 
κίά τ^ κΧύίωνι του ΰίατος^ κα\ ίπαύσαντο^ και €γ€ν€Τθ 

25 γ€ΐλήνη. €ΐπ€ν δί αύτόΐς Που ή πίστις υμών ; φοβη- 
θ€ντ€ς ίί ίθαύμασαν^ \€γοντ€ς προς άΚΧήΧους Τίς αρα 
ουτός ίστιν οτι και τοΊ,ς άνίμοις ίπιτάσσ^ι και τω ϋίατι^ 

26 και υπακονουσιν αύτω ; Και κατίπΧίυσαν €Ϊς 
την χωράν των Τ€ρασηνων^ ήτις ίστιν αντίπερα της Γαλι- 

27 Καιας. €ξ€Αυοντι θ€ αυτω €πι την γην υττηντησ^ν ανηρ 
τις^ €Κ της πό\€ως €χων δαιμόνια- και χρόνω ίκανώ ουκ €ΐ'€- 
ϋύσατο ίμότιον, κα\ ίν οΙκΙα ουκ €μ€ν€ν αλλ' €ν τοΊς μνή' 

28 μασιν, 18ών δί τον ^Ιησουν άνακράζας προσ€π€σ€ν αύτώ 
κα\ φωνή μεγαΚη €ΐπ€ν Τί €μοι καΐ σοι, *Ι?;σοί5 υίί [του 

29 θ€ου^ του ύψιστου ; ίίομαί σου, μη μ€ βασανίση^ς' ^πα- 
ρήγγ€\\€ν'^ γαρ τω πν^ύματι τω άκαθάρτω ίζ^Χθ^ιν άπο 
του άνθρωπου. ποΧΚοΊς γαρ χρόνοις συνηρπάκ€ΐ αυτόι/, 
κα\ €δ(σ^€υ€Γο ά\υσ€σιν κα\ πίδαις φυ\ασσ6μ€νος^ κα\ 
Λιαρήσσων τα δ€σ/χα ή\αύν€Τθ άπο του δαιμονίου €ΐς τας 

3ο ίρημανς. €πηρωτησ€ν δί αύτον 6 ^Ιησούς Τι σοι 8νομά 
ίστιν ; ο δί €Ϊπ€ν \€γιων^ οτι €ΐση\θ€ν δαιμόνια πόΧΧά 

31 €Ϊς αυτόν, καΐ παρ^κάΚουν αύτον Ίνα μη ίπιταζη αυτοΊς 

32 €ΐς την αβυσσον άπ€\θ€Ϊν. Ην δί €Κ€Ϊ άγίΚη χοίρων 
ικανών ^βοσκομίνη^ ίν τω ορ€ΐ* και παρ€καΚ^σαν αυτόν 
Ινα ίπιτρίψη αύτοϊς €ΐς ίκ^ίνους €ΐσ€\θ€Ϊν και €π€τρ€ψ€ν 

33 €ίντοΐς. ίζ€\θ6ντα δί τα δαιμόνια άπο του άνθρωπου 
€ΐση\θον €ΐς τους χοίρους^ και ωρμησ^ν η άγίΧη κατά του 

27 ΰπηντησ€ν \ης] άνήμ 29 ΐΓαριίγγ#ιλ€ΐ^ | νττό 3^ βοσκομ4νων Ι40 ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ νιιι 

κρημρου €ΐς τηρ Χίμνην καί άπεπνίγη, ^Ιί6ντ€ς ϋί οΐ 34 
βόσκοντ€ς τ6 γ€γονος €φχτγον καϊ ατη/γγ^ιλαι/ €15 τηρ 
πολίΡ κα\ (Ις τους αγρούς, €ζή\θορ ϋ 18€Ϊρ το γ€γορ6ς 35 
και ^θαρ προς τορ *Ιησονρ^ καϊ €υραρ καθήα€Ρ0Ρ τορ ίν- 
θρωπορ αφ* ου τα δαίμόρια €ζή\θ€Ρ Ιμαησμίρορ καϊ σω- 
φρορονρτα πάρα τονς πόϋας [τον] 'ΐι^σον, καϊ ίφοβηθησαν. 
απήγγ€ΐΚαρ ϋ αύτοΐς οΐ 11ίόρτ€ς πως ίσωθη 6 ίαιμορί' ^6 
σθ^ίς. καΐ ηρωτησ€Ρ αντορ άπαν το πΧηθος της ιτίρι- 37 
χώρου τωρ Τ€ρασηρωρ απ€\θύρ αττ' αντώι^, &τί φόβψ 
μ€γάΚφ σνΡ€ΐχορτο• αύτος &€ €μβας €ΐς πΧόΐορ νπί- 
στρ€ψ€Ρ, €8€Ϊτο δί αντοΰ 6 άρηρ αφ* ου €ζ€\η\ύθ€ί 38 
τα δαιμόρια €ίραί συρ αυτφ* άπίΚυσ^ρ ί^€ αντορ Χ^γωρ 
*Υπ6στρ€φ€ €ΐς τορ οικόρ σου^ καϊ 8ίηγοΰ οσα σοι €ποίησ€Ρ 39 
6 θ€Ος, καϊ ά7Γη\θ€Ρ κα& οΚηρ τηρ ποΚίΡ κηρνσσωρ οσα 
€ποίησ€Ρ αύτφ 6 *Ιησοΰς, 

*Έρ δ€ τω υπο€Γτρέφ€ΐΡ τορ ^Ιησουρ άπ€6€ζατο 40 
αύτορ 6 οχλος^ ^σαρ γαρ πάρτης προσδοκωρτ^ς αύτορ. 
ΚαΙ 2δού ^^€1^ άρηρ ω Χρομα ^ΐάαρος^ καϊ '^ουτος^ 41 
&ρχωρ της συραγωγης ύ7τηρχ€Ρ^ κΛ π^σωρ πάρα τους 
πόδας 'ίησου παρ€κάλ€ί αντορ €ΐσ€\θ€Ϊρ €ΐς τορ οικορ 
αύτου^ οτι θυγάτηρ μορογ€Ρης ^ρ αύτφ ως €τώρ 42 
δω8€κα καϊ αύτη άπίθρησκ€Ρ. *Ει/ δ€ τω ύπάγ€ίΡ 
αύτορ οί οχΧοί συρίπριγορ αύτόρ. καϊ γύρη ούσα 43 
€Ρ ρύσ€ί αίματος άπο ίτωρ δωδ€κα^ ήτις ουκ ΐσχυσ€Ρ 
απ* ούδ€Ρος θ€ραπ€υθήραί^ προσ^Κθουσα οπισθ^ρ ηψατο 44 
του κρασπίδου του Ιματίου αύτοΰ^ καϊ παραχρήμα 
€€Γτη ή ρύσις του αίματος αύτης. καϊ €ίπ€Ρ 6 *1ησους 45 
Τις ό άψάμ€ρ6ς μου; άρρουμίρωρ δ€ πάρτωρ €ίπ€Ρ 6 
Υϋτρος 'ΕτΓίστάτα, οί οχΚοι συρίχουσίρ σ€ καϊ άποθλί- 
βουσι,ρ. 6 δί *Ιΐ7σοί)ί €νπ€Ρ "Ηι/^ογο μου τΐί, €γώ φ 
γαρ ίγρωρ δύραμιρ €ξ€\η\υθυΙαρ απ* ίμου. Ιδούσα δε ή 47 
γυρή δτί ούκ €\αθ€ρ τρίμουσα ^λθ^ρ καϊ προσπ€' 
σουσα αύτω Λι' ηρ αΐτίαρ η^Ι^ατο αύτου οπηγγ€ΐΧ€Ρ €νω- 41 αντος VIII IX ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ 141 

48 πίορ πίΜΡΤον του Χαου καΙ ως Ιάθη παραχρήμα. 6 Ιϋ 
€Ϊπ€¥ αντ§ Οντγάτηρ^ η πίσης σον σίσωκέν σ€* πορ^νου 

49 €!£ €ΐρήίηιν. "Έτι αντοΌ ΧάΚονντος ϊρχ^ταί τΐί πάρα του 
άρχισιηηΐγωγον Χίγων οη Ύ4θνηκ€Ρ ή ΰνγότηρ σον, 

5ο μηκέτί σιη;λλ€ τον ΙίώάσκάΧον. 6 6ί ^ίησονς άκουσας 
άπ€ίψίθη αύτψ Μη φοβοΰ^ μόνον πίστ^νσον^ κΛ σωθψ 

51 σ€Τ<ϋ. ίΧθων &€ €ΐρ την οΐκίαν ουκ άφήκ€ν €ΐσ€Χθ€Ϊν τίνα 
συν αυτφ €ΐ μη ΊΙίτρον κα\ ^Ιωάνην κα\ *ΐάκωβον καΧ τον 

53 πατ4ρα της παιίος κα\ την μητέρα. €κΧαίον ίί πάντ€ς κάί 
€κόπτοντο αυτήν. 6 &€ €ΐπ€ν Μη κΧαί€Τ€^ ου γαρ απέ- 

53 θαν€ν άΧΧά καθ€ύ6€ί. καΐ κατΈγίΧων αύτου^ €ΐ6άτ€ς ση 

54 απ€θαν€ν. αύτος ϋ κρατησας της χ^φος αύτης €φωνησ€ν 

55 Χέγων Ή παΐς^ €γ€ΐρ€. και €π4στρ€^€ν το πνΛμα αν- 
της^ και άν4στη πυψαχρήμα^ κάί 6ι4ταξ€ν αντη ίοθηναι 

56 φαγ€Ϊν. κα\ ίζέστησαν οι γοι^ΐί αυτής• ο ϋ παρήγγ€ΪΧ€ν 
αύτοΐς μη6€νΙ €ΐπ€ΐν το γ€γον6ς. 

Ι Συνκ<ιΧ€σάμ€νος δί τους 6ωδ€κα €ίωκ€ν ^ αύτοΐς δν- 
ναμίν^ καί ίξουσίαν €π\ πάντα τα δαιμόνια κα\ νόσους 

2 θ€ραπ€υ€ΐν^ και άπ€στ€ίΧ€ν αυτούς κηρύσσ€ΐν την βασι- 

3 λ€ίαι^ του θ€ου κάί Ιασθαι, κα\ €Ϊπ€ν προς αυτούς 
Μηϋν αΐρ€Τ€ €ΐς την όδόν^ μήτ€ ράβδον μήτ€ πηρα^β 
μήτ€ άρτον μήτ€ άργύριον^ μητ€ δύο χιτώνας ^χ€ΐν. 

4 κα\ €ΐς ην αν οΐκίαν €ΐσ€Χθητ€^ €κύ μ€ν€Τ€ καΐ €Κ€ΐθ€ν 

5 €ξ€ρχ€σθ€. και όσοι αν μη δίχωνται ύμας^ €ξ€ρχόμ€νοι 
απο της π6Χ€ως €Κ€ίνης τον κονιορτόν άπο των ποδών 

6 ύμων άποτινάσσ€Τ€ €ΐς μαρτύρων €ιγ* αυτούς. ^Εζ^ρχο- 
μ€νοι δί διήρχοντο κατά τα£ κωμας €υαγγ€Χιζόμ€νοι κα\ θ€' 

7 ραπ€υοντ€ς ποΜτταχόυ. ^Ηκονσ€ΐ^ &€ *ΗρφΑΐ}ρ 
ό Τ€τραάρχης τά γινόμενα πάντα^ και διηπόρ€ΐ διά το Χί- 

8 γ^σθαι υπό τινών 6τι *Ιω€θπ;ρ ήγίρθη €Κ ν€κρών^ υπο 
τινών δ€ &τι Ήλ€(θ( ίφάνη^ ^λωι^ &€ δη προφήτης τις 

9 τών αρχαίων ανέστη. €ΐπ€ν δί [ό] Ήρ^ι/ρ ^Ιωανην €γω 142 ΚΑΤΑ ΛΟΤΚΑΝ ιχ 

α7Γ€Κ€φίίλισα• τΐί 84 €σΎΐν οντος π€ρ\ ον ακούω τοιαί" 
τα; καΐ €ζήτ€ί Ιί€Ϊν αυτόν. Και νποστρί'^αν•• ίο 

Τ€ί οι άποστοΚοί διηγησαντο αντώ δσα €ποίησαν. Και 
παραΧαβώμ αυτούς ύπ€χωρησ€ν κατ Ιδίαν βίί ποΚιν καΧον- 
μίνην Βηθσαώό. οί &€ οχΚοί γρόντ€ς ήκοΧούθησαν αύτω. 1 1 
καΐ άποΒ€ξάμ€Ρος αυτούς €\άΚ€ί αύτοΊς π€ρΙ της βασί\€ίας 
του θ€ου^ καϊ τους χρ^ίαν έχοντας θ^ραΊΤ^ίας Ιατο, *Η δέ ΐ2 
ημέρα ηρζατο κΧίραν προσ€\θόντ€ς δέ οί 8ω8€κα €ίπαρ 
αύτω ^Απολυσον τορ οχΧορ^ Ιρα πορ€υθ4ρΓ€ς €ΐς τάς κύ- 
κΧω κΰίμας και αγρούς καταΧύσωσίΡ καΐ ^υρωσιρ εττισι- 
Τίσμορ^ οτί ω8€ €Ρ €ρήμω τόπω ίσμίρ. €Ϊπ€Ρ δβ προς 13 
αυτούς Αοτ€ αύτοΐς ^φαγ€Ϊρ ύμ€ΐς . οί δ€ ίίτται/ Ουκ €1- 
σίρ ημίρ πΧ^Ιορ η ^αρτοι π€ΡΤ€ κα\ Ιχθύ€ς δυο, €1 μήτι 
πορ€υθ€ΡΤ€ς ήμ€Ϊς αγοράσωμ€Ρ (Ις πάρτα τορ Χαορ τουτορ 
βρωματα, ησαρ γαρ ώσ^ι αρδρ€ς π€Ρτακισχ[Χίθί. €ΐπ€Ρ 14 
δί προς τους μαθητας αύτου ΚατακΧίρατ€ αυτούς κΧισΙας 
ώσβι άρα π€Ρτηκορτα. κα\ ίποίησαρ ούτως καί κατ€κΧΐραρ ι$ 
^απαρτας\ Χαβώρ ϋ τους π€ΡΤ€ άρτους κα\ τους δνο ι6 
Ιχθύας άροβΧίψας €ΐς τορ ούραρορ €ύΧάγησ€Ρ αυτούς κα\ 
κατ€κΧασ€Ρ κα\ €δ/δου τοΙς μαθηταΐς παραθύραι τω οχΧω, 
καΐ €φαγορ κα\ 4χορτάσθησαρ πάρτ^ς^ κα\ ήρθη το ττβρισ- 17 
σ^υσαρ αύτοϊς κΧασμότωρ κόφινοί 8ω8€κα. 

Και €γ€Ρ€Το €Ρ τω €ΐραι αύτορ προσ€υχόμ€ΡθΡ κατά ι8 
μόρας ^συρησαρ^ αύτώ οί μαθηταί^ κα\ €πηρώτησ€Ρ αυτούς 
Χίγωρ τίνα μ€ οί οχΧοι Χίγουσιρ αραι; οί δε αποκρι- 19 
θ€ΡΤ€ς €ίπαρ ^Ιωάρηρ τορ βαπτιστηρ^ άλλοι δβ Ήλειαι/, 
άλλοι δ€ δη προφήτης τις τωρ άρχαίωρ ανέστη. €ίπ€Ρ 2ο 
δβ αύτοΊς ^Υμ€7ς δί τίρα μ€ Χ€γ€Τ€ €ίΡαί ; ΙΙέτρος δβ 
άποκρίθ^Ις €ίπ€Ρ Ύορ χριστορ του θ^ου. ό δβ επίτιμη- ζι 
σας αύτοίς παρήγγ€ίΧ€Ρ μη8€ρ\ ΧέγζΐΡ τούτο ^ €ΐπωρ οτι 22 
Δίί ΤΟΡ υίορ του αρθρωπου ττολλά παθ^ίρ καί αποδοκιμα- 
σθηραι από τωρ πρ^σβυτέρωρ καί αρχιερέων καί γραμ- 
ματίωρ και. άποκταρθηραι κα\ τ^ "^ρ'^ΉΙ ^^^99• ^7^Ρ" 

ι^ νμ«'Γς φαγίΐν Ι 7Γ€ντ€ άρτοι 15 ιτάκτας 1 8 συνηντΎ^σαν IX ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 143 

23 θηναί\ '^Ε\€γ€ν δί προς πόρτας Ε? τις θ€λ€ΐ οπίσω 
μου €ρχ€σθαι^ ^άρνησάσθω^ ίαντον καί άράτω τον σταυρόν 

24 αντον κα^ ημίραν^ καί άκοΧουθίίτω μοι. ος γίφ αν 
θίΧτι την ψνχην αντου σώσαι^ άπο\4σ€ί αυτήν ος δ* αν 
απόλυση την ψυχή ν αύτόυ €ν€Κ€ν ίμου^ ούτος σωσ€ΐ αύτην. 

35 τί γαρ '^ωφ€\€Ϊται^ άνθρωπος Κ€ρ6ήσας τον κόσμον οΚον 

36 €αυτ6ν $€ άποΧίσας η ζημιωθείς ; ος γαρ αν €παισχυνθη 
μ€ και τους (μούς Χόγους^ τούτον ό υιός του άνθρωπου 
€παισχυνθησ€ται^ όταν ^Χθη ίν τγι ϋόζη αύτου καΙ του 

37 πατρός και των αγίων άγγ€Χων, Α4γω $€ ύμΐν άΧηθώς^ 
€ΐσίν τιν€ς των αύτον ίστηκστων οί ου μη γ€υσωντ(ΐι θανά- 
του €ως αν ΐ8ωσιν την βασιΧ€ίαν του θ^ου. 

38 *Εγ€ΐ;€το α μ€τα τους Χόγ(»υς τούτους ωσ€ΐ ήμίραι 
όκτω ^ π€ψάΧαβων Ώίτρον καΐ *1ωάνην και ^Ιάκωβον άνί" 

39 βη ^ϊ^ το ορός προσ€ύξασθαι. καϊ ίγίνττο €ν τψ προσ* 
€υχ€σθαι αύτον το €ΐ8ος του προσώπου αυτού €Τ€ρον και 

3ο ο ιματισμός αυτού Χ€υκος €ζαστρ07Γτων. κα\ ι8ου αν 
8ρ€ς 6ύο συν€ΧάΧουν αύτφ^ οΐτιν^ς ^σαν Μωυσης και 

31 'Ηλ€ΐαί, οί οφθ€ντ€ς ίν 6όζη €Χ€γον την €ζοίον αυτού ην 

32 ημ€ΧΧ€ν πΧηρούν ίν *ΐ€ρουσαλήμ. 6 &€ Τίέτρος κξΐι 61 
συν αντφ ήσαν βεβαρημένοι ΰπνφ* 6ιαγρηγορήσαντ€ς δί 
€ΐίαν την 8όζαν αυτού καϊ τους δυο &ν8ρας τους συνε- 

33 στωτας αύτω. κα\ ίγένετο €ν τψ ίιαχωρίζεσθία αυτούς 
απ* αυτού €ΐπ€ν 6 Ώέτρος προς τον *Ιησούν Έπιστότα^ 
καΧόν ίστιν ήμας ωδβ εΐναι^ κα\ ποιήσωμεν σκηνας τρ€Ϊς^ 
μίαν σο\ κα\ μίαν Μωυσ€Ϊ κα\ μίαν Ήλβια, μη €ΐ8ώς ο 

34 Χέγει. ταύτα δί αυτού Χ4γοντος €γ4ν€Το ν€φ4Χη καΐ €7Γ€- 
σκίαζεν αυτούς• ίφοβήθησαν δβ 4ν τ^ εΙσεΧθείν αυτούς 

35 ^*ί την νεφίΧην, κα\ φωνή €γ4ν€Τ0 €Κ της ν€φ4Χης λέ- 
γουσα Ουτόί €στιν 6 υιός μου 6 €κΧ€Χ€γμ4νος, αυτού 

-τβ άκού€Τ€. καϊ €ν τω γ€ν4σθ(α την φωνην €ύρ4θη *Ιησονς 
μόνος. καϊ αύτοΙ έσίγησαν και ούδ€ν\ άπηγγ€ΐΧαν €ν €Κ€ί' 
ναις ταΐς ήμ4ραις οΰδίν ων ίώρζίκαν. 

33 ά^α^ττήνοΛ 23 άπαρνησάσθω 2$ *!φ€λ€Ϊ 28 κολ 144 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ ιχ 

^Εγ€ν€το δ€ τρ ίζή^ '/μΦϊ κατ€\θόντων αυτών άπο 37 
του ΐίρους συνηντησ€ν αύτφ ίχ\ο$ πολύς, καϊ ιδού άρηρ 38 
άπο τον 6χ\ου €βόησ€ν Χίγων Διδάσΐίολ^, ϋ€ομαί σου 
€πίβ\€ψαί €π\ τον νι6ν μου^ οτί μΌνογ€νης μοί ίστιν^ 
καϊ Ιίίού πν€υμα \αμβάν€ΐ αύτον^ καΐ €ζ4φνης κράζ€^^ 39 
και ατπαράσσ€ί αντον μ€τά άφμου και, μόΧις άποχωρ€Ϊ 
απ αυτού συντρΐβον αυτόν καϊ ϋ^ηθην των μαθητών 40 
σον Ινα €κβαΚωσιν αυτό, καϊ ουκ ή6υνηθησαν. άπο- 41 
κριθείς δ€ ο Λησους €ίπ€ν *Ώ γ€ν€ά άπιστος κα\ δ4€- 
στραμμένη^ €ως π6τ€ ίσομαι προς υμΐίς και άνέζομαι 
υμών ; προσόγαγ€ ω8€ τον υίόν σου. €Τί δί προσ^ρχο- 42 
μίνου αύτου €ρρηζ€ν αύτον το δαιμόνιον και συν€σπάρα' 
ζ€ν' €π€τίμησ€ν ϋ 6 *Ιησους τω πν€ύματι τω ακαθάρτ^^ 
και ιάσατο τον τταΐδα και άπϋωκ^ν αύτον τ^ πατρι 
αύτου. €ζ€π\ήσσοντο δε πάντ€ς €πΙ τ^ μ€γάΚ€ΐότητι του 43 
θ€οΰ. 

ηάρτων δ€ θαυμαζοντων €πι πάσιν οις €ποΐ€ΐ €Ϊπ€ν 
προς τους μαθητάς αύτου θίσθ€ ύμ€ΐς €ΐς τα ωτα υμών 44 
τους Χόγους τούτους^ 6 γαρ υίος του άνθρωπου /χελλβι 
παρα8ίδοσθαι €ΐς χ€Ϊρας ανθρώπων. οί δί ηγνόουν το 45 
ρήμα τουτο^ καϊ ην παρακ€καΚυμμίνον άπ* αυτών Ινα μη 
αισθωνται αύτο^ καϊ έφοβονντο ίρωτησαι αύτον π€ρ\ του 
ρήματος τούτου. £ισήλ^€ΐ/ δε ίιαΧογισμος €ν 46 

αυτοις^ το τις αν €ΐη μ€ίζων αυτών, ο 0€ Ιησούς €ΐοως 47 
τον 8ια\ογισμ6ν της καρδίας αυτών €πιΚαβόμ€νος παι- 
δίον €στησ€ν αύτο παρ* €αυτφ^ καϊ €ΐπ€ν αύτοϊς *0ί αν 48 
δέζηται τούτο το παιδίον ίπΧ τφ ονόματι μου ίμί δέχε- 
ται, και ος αν ε'/χε δίζηταί δίχ^ται τον άποστ€ίΚαντά μ€• 
ο γαρ μικρ6τ€ρος €ν πάσιν ύμίν υπάρχων ούτος €στιν 
μ^γας. *Αποκριθ€ΐς δε *1ωάνης ειγτεν ^Εττι- 49 

στατα, ειδαμει/ τίνα €ν τψ ονόματι σου €κβάΚ\οντα δαι- 
μονια^ καϊ €κω\ύομ€ν αύτον οτι ούκ άκο\ουθ€Ϊ /χεό' ημών. 

47 (^ώΐ' IX χ ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 145 

5ο €ίπ€ν α πβ6ς αύτορ ^Ιησούς Μη κω\ύ€Τ€^ ος γίψ ουκ Ζ- 
στίΡ κα9 ύμωρ ύπίρ ύμωρ ίστίρ. 

51 *Εγ€ΐ/€το δ€ €Ρ τψ σνμπΧηροΰσθαι τάί ήμίρας της άρα- 
Χήμψ^ως αντου καΐ αύτος το πρόσωπορ 4στηρίσ€Ρ τον 

52 πορ€ύ€σθαί €Ϊς *ΐ€ρουσαλήμ^ και άπ€στ€ίΚ€Ρ άγγίΚους πρ6 
προσώπου αύτοΰ. Και πορ€υθ€ΡΤ€ς €ΐθΓη\ΰθΡ €ΐς κωμην 

53 ^αμαρ^ιτωρ^ ως ετοιμάσαι αύτφ* και ουκ ϋέζεαττο αντορ^ 
ΟΤΙ το πρόσωπορ αντου ^ρ πορ€υ6μ€ΡθΡ €ΐς *ΐ€ρουσάΚήμ. 

54 11ί6ρτ€ς δί οΐ μαθητάι ^Ιάκωβος καϊ ^Ιωάρης €Ϊπαρ Κυρι^, 
θίλίΐς €Ϊπωμ€Ρ π^ρ κλτλΒηνλι Από τογ ογρΑΝθγ ΚΑί 

55^ΝΑλα>€Αΐ αυτούς; στραφ€Ϊς δί €π€τίμησ€Ρ αυτοΊς. καϊ 
€πορ€υθησαρ €ΐς ίτίραρ κώμηρ, 

57 Και πορευομίρωρ αύτώρ €Ρ τ^ όδφ €ίπ€Ρ τις προς 

58 αντόρ * Ακολουθήσω σοι οπού ίαν άπίρχχι. και €ΐπ€Ρ 
αντφ [ό] ^Ιησούς Αί άΚ<ύπ€Κ€ς φω\€θύς ίχουσιρ ΚίΛ. τα 
π€Τ€ΐρα του ουρανού κατασκηρώσ^ις^ 6 δί υίος του ανθρω- 

59 ΐΓον ουκ €χ€ΐ που τηρ κ€φάΚηρ κΚίρη. ΕΪπ€Ρ ϋ προς 
€Τ€ρορ *Ακο\ουθ€ΐ μοι. 6 δί €Ϊπ€Ρ ^Έπίτρ€^όρ'^ μοι πρω- 

6ο τορ άπ€\θ6ντι θάψ'αι τορ πατίρα μου. €ΐπ€ν ϋ αύτφ 
*Άφ€£ τους Ρ€κρους θωΙ^αι τους ίαυτωρ Ρ€κρούς, συ δί απ-ελ- 

6ι θωρ ίιάγγ€\\€ τηρ βασιΚ^ίορ του θ^ου, €ΐπ€Ρ δβ κα\ €Τ6- 
ρος * Ακολουθήσω σοι, κύρΐ€' πρώτορ δί ίπίτρε^ορ μοι απο- 

62 τάζασθαι τοις €ΐς τορ οΐκόρ μου. €Ϊπ€Ρ δε [προς αντορ] 
6 *Ιησους Ουδ€\ς €πιβ<ιλώρ την χ^ΐρα €π* &ροτρορ κα\ 
βλίπωρ €ΐς τα οπίσω €υθ€τ6ς ίστιρ τη βασιλ€ία του θ€ου. 
ι Μ€τα δί ταύτα άρ48€ΐζ€Ρ 6 κύριος ίτέρους {βδομήκορτα 
[δύο] κα\ άπ4στ€ΐλ€Ρ αυτούς άρα δύο [δυο] προ προσώπου 
αύτου €ΐς πασαρ πολιρ καΐ τόπορ ου ίΙμ€\λ€Ρ αυτός ?ρχ€- 
2 σθαι. €λ€γ€Ρ δι προς αυτούς Ό μ€Ρ θ€ρισμ6ς πολυς^ οι 
δί €ργάταί ολίγοί' δ€ήθητ€ ουν του κυρίου του θ€ρισμου 

50 Κνρΐί,ίπίτρίφόν 146 ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ χ 

ίττως €ργάΓας €κβάΚιι €ΐς τορ θ^ρι,σμΛν αντον. νπάγ€Τ€' 3 
Ιδού άποστίλΧω νμας ως αρρας ίν μίσω Χύκων. μη βα- 4 
στάζ€Τ€ βαλλάκΓίοι/, μή πηραν^ μη υποδήματα^ καΐ μηδί- 
να κατά την οδον ασπάσησθ€. €ΐ£ ην δ* αν €ίσ€Κθητ€ 5 
οΐκίαν πρώτον \€γ€Τ€ Έΐρήνη τφ οΐκϋ^ τούτω. κα\ €αν 6 
^€Κ€Ϊ ιΡ νιος €ΐρήνης^ €παναπαήσ€ταί ίπ αντον η €ΐρη' 
νη νμων α 0€ μηγ€^ 6φ νμας ανακαμγ€ί. €ΐ/ αντί] οβ 7 
τ^ οΙκία μ€ν€Τ€, €σθοντ€ς κα\ πίνοντ€ς τα παρ αντων^ 
Λζίος γαρ 6 αργάτης τον μισθον αντον. μη μ€ταβαΙν€Τ€ €ζ 
οΙκίας €ΐς οΐκίαν. κα\ €ΐς ην Κν ποΚιν €ΐσ€ρχησθ€ καΐ 8 
δίχωρταί νμΛς^ €σθί€Τ€ τα παρατιθέμενα νμ\ν^ και θ€ρα'• 9 
7Γ€υ€Γ€ τονς €ν αντ^} άσθ^ν^Ις^ και λεγ€Τ€ αντοίς 'ΉγγιΚ€ν 
€φ* νμας ή βασιΧ€ία τον θ€θν. €ίς ην δ* αν ποΚιν βισβλ- ίο 
θητ€ κα\ μη ίίχωνται νμας^ €ξ€\θ6ντ€ς €ΐς τάς π\ατ€ίας 
αντης 6ΤΐΓατ€ Και τον κονιορτον τον κόΧΧηθίντα ήμΐν υ 
€Κ της π6\€ως νμών €ΐς τους πό8ας άπομασσόμ€θα νμίν 
π\ην τοντο γίνωσκ€Τ€ οτι ήγγίΚ€ν ή βασιΚ€ία τον θ^ον. 
Χίγω νμΐν οτι Σοδόμοις €ν τη ημ^ρα €Κ€ίη] άν€ΚτάΓ€ρον ΐ2 
€(7ται ή τη πόλίΐ €Κ€ίνη. Οναί σοι, Χοραζ€ίν' οναί σοι, 13 
Βι;^σαιδά* οτι €ΐ ίν Ύνρω κα\ Σώώνι €γ€νήθησαν αί 
8ννάμ€ΐς αί γ€νόμ€ναι €ν νμΐ,ν^ παΚαι αν ίν σάκκω κα\ 
σπο8ω καθήμενοι μ€Τ€νόησαν. πΧήν Ύνρω κα\ Σώώνι 14 
άν€Κτότ€ρον €σται Ιν τη κρίσ€ΐ ή νμΐν. Και συ, Καφαρ- τ$ 

ναονμ, μη Ιωο ογρΑΝογ γψωθίίο»;! ; εωο τογ 4λογ 

ΚΛΤΛΒήο»;;!^ Ό άκονων ύμων ίμον άκον€ΐ^ κα\ 6 αθ€- χ6 
των νμας €μ€ ασ€Τ€ΐ' ο θ€ €μ€ αθ€των αθ€Τ€ΐ τον αττο- 
στ€ΐΚαντά μ€. Ύπ€στρ€ψαν δβ οι ίβδομήκον- 17 

τα [δνο] μ€τα χαράς \€γοντ€ς Κνμΐ€, κα\ τα δαιμόνια 
νποτάσσ€ται ήμιν ίν τω ονόματι σον. €Ϊπ€ν §€ αν- χ8 
τοις *Έθ€ωρονν τον Σαταναν ^ως άστραττην €Κ τον ον- 
ρανον π€σ6ντα. ιδον δίδωκα νμΐν την ίζονσίαν τον 19 
ΤΓΛτεΐΝ έττ^ΝΟ) 6φεα)Ν κα\ σκορπιών^ και 4π\ πασαν την 
δνναμιν τον ^χθρον^ κ(ΐί ονδέν νμας ον μη ^ά8ίκήσ€Γ, 

6 γ 9.Κ91 15 καταβίβασθΊ^ση τ8 €κ τον ουρανού ώς άστραηήν χ ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 147 

9ο π\ηρ €ν τοντψ μη χαίρ€Τ€ οτι τα πρ^ύματα νμίν νηστάσ- 
σ€ται^ χαίρ€Τ€ &€ ση τα ονόματα νμων ίνγίγραπτϋα 4ν 

91 τοίί ούρανοΊς. *Εν αντ^ τη ωρ^ ήγίΐΚΚιάσατο 

τ^ ΤΓνεύματί τφ άγιφ κα\ €ίπ€Ρ ^ΕζομοΚογονμαί σοι^ 
πότ€ρ κυρί€ τον ουρανού καΐ της γης^ οτι άπίκρυ^ας 
ταύτα άπο σοφών κώ, σνν€τών^ καϊ άπ€κάΚυψας αυτά νη- 
πίοις* ναι, 6 πατηρ^ δη όντως ευδοκία €γ€ν€Το ίμπροσθίν 

22 σον. Ιίάρτα μοι παρ€δόθη νπο τον πατρός μον^ κ(ύ 
ονδ€ΐς γίνωσκ€ί τις €στίν 6 νιος €ΐ μη ό πατηρ^ κάΙ τις 
€στΐ¥ ο πατήρ €Ϊ μη ό υίος κα\ ψ αν βονΚηται, ό υΙος 

23 άποκάΚνψαι. Και στραφ€ίς προς τονς μαθητάς κατ 18ίαν 
€Ϊπ€ν ΜακάρίΟί οι 6φθ(ΐΚμο\ οι β\€ποντ€ς α β\€π€Τ€. 

24 λ(γω γίφ νμίν οτι ποΧΚοϊ προφηται κΛ βασιΧϋς ήθί- 
Χησαν 2δ€ίΐ^ α νμ€Ϊς β\€π€Τ€ κα\ ονκ βιδαι/, κα\ άκονσαί α άκον€Τ€ κα\ ουκ ηκουσαν. 25 Και ιδον νομικός τις ανέστη €κπ€ΐράζων αύτον λ€- 
γων Διδασ/(αλ€, τι ποιήσας ζωην αΐώνιον κληρονομήσω ; 

26 ό β€ €ΐπ€ν προς αυτόν Έ»ν τφ νόμζ^ τι γέγραττται ; πως 
Λ7 αναγινωσκ€ΐς ; ό ϋ αποκριθείς €ΐπ€ν 'ΑρΑπίίοείΟ ΚγρίΟΝ 

ΤΟΝ ^θ€ΟΝ οογ^ εΣ οΑηο ^ κΑρλίλο οογ καΙ €ν δλ»;ΐ τ^ί 
ψγχκί οογ κλΙ €ν δλ»;ΐ τι^ι Ιοχγι οογ καΙ εν δλ»;ΐ τι^ι λίΑ- 

28 ΝΟίή. οογ, κα\ ΤΟΝ ΠλΗΟίΟΝ ΟΟγ ώο 0€ΛγτΟΝ. €ΐπ€ν *€ 

29 αυτφ Όρθώς άπεκρίθης* ΤΟγτΟ ποίβΙ Κλί ζήοκί. Ό δί 
θίΚων δικαιωσαι ίαυτον €ΐπ€ν προς τον *1ησουν Και τίς 

2Ρ €στίν μου πΧησίον ; ύποΧαβων ό *Ιησους €Ϊπ€ν "Κνθρω- 
πός τις κατίβαινεν άπο ^Ιερουσαλήμ εΙς *ΐ€ρ€ΐχώ κα\ λι;- 
σταΐί 7Γ€ρΐ€7Γ€σ€ΐ/, οί καϊ €κ6ύσαντ€ς αύτον και πΧηγας 

31 €πιθ€ντ€ς άπηΧθον αφέντες ήμιθανη, κατά συγκυρίαν δί 
ιερεύς τις κατεβαινεν [εν] τη ό8ω εκείνη^ κα\ ϋών αύτον 

32 αντιπορηΧθεν ομοίως 8ε κα\ Αευείτης κατά τον τόπον 

33 εΧθων και Ιδών αντιπαρήΧθεν, Σαμαρείτης 8έ τις όδεύων 

34 ^θεν κατ* αύτον και ι8ων έσπΧαγχνίσθη^ και προσεΧθών 
κατεδησεν τα τραύματα αύτον επιχεων εΧαιον κα\ οΐνον^ 

19 αΒίκησγι 27 Θ^ν της 148 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ χ XI 

€πφψάσαί &€ αύτον €π\ το ιδιορ κτήνος ιίγαγ€ν αύτον €ΐς 
ττορίοχΈΐον κάί €π€μ€\ήθη αύτου. καΙ €π\ τ^ι^ αύρων €«- 35 
βολών ""δυο δηνάρια €δωκ€ν^ τφ παρίοχ€Ϊ καΐ €Ϊπ€ν *Ε7Γ1- 
μ€\ήθητί αντου^ καΙ ϋτί αν προσίαπανηατ]^ €γω 4ν τφ 
€ηαν€ρχ€σθαί μ€ αττοδώσω σοι. τις τούτων των τριών 36 
ηΚηοΊον 6οκ€ί σοι γ€γον€ναί τον €μπ€σόντος €ΐς τους λ;;- 
ατάς ; 6 δβ €Ϊπ€ν *0 ποίήσας το ΤΚ^ος μ€Τ αντον, €ίπ€ν 37 
&€ αύτω [ο] ^Ιησούς Πορ^νον κάί συ ποί€ί ομοίως. 

*Έν &€ τφ ΤΓορ€ν€σθαι αυτούς αντος €ΐση\θ€ν (Ις κωμην 38 
τινά• γννη δ€ τις ονόματι Μάρθα νπ^ϋζατο αντον ^€ΐς ττ^ν 
οΙκίαν\ και τ^α€ ^ν ά6€\φή καλονμίνη Μαριάμ^ [^] κα\ 39 
7Γαρακαθ€σθ€Ϊσα προς τονς π66ας τον κνρίον ήκον€ν τον \6- 
γον αντον. ή δί Μάρθα π€ρΐ€σπατο π^ρΧ ποΚΚην διακονί- 40 
αν ίπιστασα λ€ €ΐπ€ν Κύρΐ€^ ον μ€\€ΐ σοι οτι ή άϋ^Χφή 
μου μονην μ€ κατ€\€ΐπ€ν 8ιακον€Ίν; €ΐπ6ν οΖν αντγι Ίνα 
μοι σνναντιΚάβητ€Λ. αποκριθ€\ς $€ €ΐπ€ν αντ^ 6 κύριος 41 
Μάρθα Μάρθ^ι^ ^μ^ριμνας και θορνβάζγι π€ρϊ ττολλά, ολι- 
γων δβ €στιν χρ^ία ή ίνος• Μαρία/χ γαρ'^ την άγαθην 42 
μ€ρί&α €ξ€\€ζατο ήτις ονκ αφαιρ€θησ€ται αύτη ς, 

ΚαΙ €γ€ν€το ίν τφ €ΐναι αντον ίν τσιτω τινϊ προσ^νχό- τ 
μενον^ ώς ίπαύσατο^ €ΐπ€ν τις των μαθητών αύτον προς 
αυτόν Κύρΐ€^ 8ί8αζον ημάς προσ€ύχ€σθαι^ καθώς καΐ 
Ιωάνης €8ί8αζ€ν τους μαθητας αύτου. €Ϊπ€ν ϋ αύτοίς 2 
"Οταν προσ€ύχησθ€^ \4γ€Τ€ Πάτ^ρ, αγιασθητω το ονομά 
σου' ίΚθάτω η βασιΚ^ία σου• τον αρτον ημών τον ίπίού- 3 
σιον δίδον ημ'ίν το καθ^ ήμ4ραν• και αφ€ς ήμΐν τας άμαρ- 4 
τΐας ήμών^ και γαρ αύτόι άφίομ€ν παντΧ 6φ€ΐΚοντι ήμΐν 
και μη €ΐσ€ν€γκης ήμας €ΐς π€ΐρασμόν. Και 5 

€ΐπ€ν προς αυτούς Ύΐς €ζ υμών ίζ€ΐ φιΚον κα\ πορεύσί- 
ται προς αυτόν μεσονυκτίου και είπιι αύτφ Φ/λ^, χρήσόν 
μοι τρ€Ϊς άρτους^ εττίΐδ^ φίλος μου παρεγίνετο ίζ όδου 6 
προς μ€ κα\ ούκ €χω ο παραθησω αύτω• κάκ€Ϊνος €σωθ€ν η 

35 «δ«κ€ν 5υο ^μαρια 3^ [€ίς τοι^ οίκοι^ αντ^ς] 4* θορυβάζη' Μαριάμ XI ΚΑΤΑ ΛΟΤΚΑΝ 149 άποιψιθ€ΐς €ίπη Μη μοι κόπους πάρ€χ€' {18η ή θύρα 
Κ€κΚ€ίστ(α^ κάί τα παιδία μου μ€Τ* €μου €ΐς την κοίτημ 

8 €ΐσίρ' ου δύναμαι άναστας δούναι σοι, Χίγω ύμΐν^ 6ΐ και 
ου δωσ€ί αύτ^ άναστάς δία το €ίναί φίΚον αύτου^ διά γ€ 
την άναιδίαν αύτοΰ €γ€ρθ€ίς δωσ€ί αύτφ όσων χρη- 

9 ζ€ί. Κάγώ ύμΐν Χίγω^ αΙτ€Ϊτ€^ και δοθήσ€ταί ύμΐν ζψ'^'ί'- 
ΙΟ Τ€, και €ύρήσ€Τ€' κρου€Τ€^ καί άνοιγησ€ταί ύμΐν. πας γαρ 

ό αϊτών \αμβάν€ΐ^ κα\ 6 ζητών €ύρίσκ€ΐ^ και τφ κρούοντι 

11 ^ανοιγι;σ€ταΛ τίνα δΐ €ζ υμών ^τον πατίρα αίτησ€ΐ^ 6 

12 υίος ^ Ιχθύν, μη άντ\ Ιχθύος οφιν αύτφ ίπιδωσ^ι; η καί 

13 αιτησ€ΐ ψόν^ €νιδωσ6ΐ αύτώ σκορπίον ; €ΐ ουν ύμΛς πονη- 
ροί υπάρχοντας οϊδατα δόματα άγαθα διδόναι τοις τίκροις 
ύμών^ ποσω μαΧΧον 6 πατήρ [ό] €ζ ουρανού δωσ€ΐ πναΰμα 
άγιον τοις αΐτουσι» αυτόν. 

14 ΚαΙ ην ΈκβαΧΧων δαιμόνων κωφόν ίγίνατο δ€ του 
δίΛίμονίου αζαΧθόντος ίΧάΚησαν ό κωφός. Κιιΐ ίθαύμασαν 

15 οι οχΚοΐ' τινίς δα αζ αυτών είπαν *Εν ΒααζαβούΧ τφ 
ι6 αρχοντι των δαιμονίων ακβάΚΧαι τα δαιμόνια* €Τ€ροι δα 
17 πειράζοντας οτημαιον α ξ ουρανού α ζητούν παρ αυτού, αυ- 
τός δα αιδώς αυτών τα διανοήματα αιπαν αύτοΐς Πάσα 
βασιΧαία ^αφ* ααυτην διαμαρισθαΙσϋΡ αρημούται^ και οίκος 

ι8 €7Γΐ οίκον πίπται. αΐ δα και ό Σατανάς αφ* ααυτον διαμαρί- 
σΛ;, πώς σταθησαται ή βασιΧαία αυτού ; ότι Χίγατα αν 

19 ΒααζαβούΧ ακβαίΧΧαιν μα τα δαιμόνια, αι δα αγώ αν Βααζα- 
βούΧ ακβαλΧω τα δαιμόνια, οΐ υιο\ υμών αν τίνι ακβάΧ- 

2ο Χουσιν ; δια τούτο αύτοΙ ^ύμών κριταΐ^ ασονται. αι δα αν 
δακτύΧω θαού {αγώ^ ακβαΧΧω τα δαιμόνια, Άρα αφθασαν 

21 αφ* ύμας ή βασιΧαία τού θαού. όταν ό Ισχυρός καθωπΧι- 
σμανος φυΧάσση την ααυτού αύΧήν, αν αίρήνη αστίν τα 

22 υπάρχοντα αύτού' άπαν δα Ισχυρόταρος αυτού απαΧθών 
νικησγι αυτόν, την πανοπΧίαν αυτού αΐραι αφ* ^ απαποίθαι, 

23 και τα σκύΧα αυτού διαδίδωσιν. 6 μη ων ματ αμού 

ΙΟ «τοίγτται 1 1 αΙτήσ^ι τον πατέρα \ αρτον, μή λίΘον ίπίλωσ€ί αύτ*} ; ι$ [κα( ] 

17 6ιαμβρισθ€ίσα €φ' €αντΊ}μ 1 9 κριταΐ νμων Ι50 ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ χΐ 

κατ €μου ίστίν^ καΐ 6 μη σννάτ/ων μ€τ ίμου σκορπί- 
ζ€ί. 'Όταρ το ακάθαρτοι πΡ€νμα ίζίΚ&η άπο τον αν 24 
θρύπον^ ϋί4ρχ€ται 6ί άνυδρων τόπων ζητούν ^^άνόπαυαρ^ 
«αι μη €νρίσκον [τ6τ€Υ λ/γ€ΐ Ύττοστρβψω €ΐς τον οίκον 
μου οθ^ν €ζη\θον καΐ ίΧθον €ύρίσκ€ί [σχόXάζοντα^^ σ^σα- 25 
ρωμίνον κα\ Κ€Κοσμημένον, τότ€ πορ€ν€ται κα\ παράΚαμ- 26 
βαν€ί €Τ€ρα πν€νματα πονηρότ€ρα ίαχττοΰ ετττά^ κα\ €ΐσ€λ- 
θόντα κατοιΚ€Ϊ €Κ€ί^ καϊ γίν€ταί τα έσχατα του άνθρωπου 
€Κ€ίνου χ€ίρονα των πρώτων, *Εγ€ν€το δί €ν τφ 27 

\ίγ€ίΡ αύτον ταύτα ίπάρασά τις φωνην γυνή €Κ τοΟ ζχλον 
€Ϊπ€ν αύτφ Μακαρία ή κοιλία ή βαστάσασά σ€ κα\ 
μαστοί ους €θη\ασας* αυτός &€ €ΐπ€ν Μ€νοϋν μΛκάριοί 28 
οΐ άκούοντ€ς τον \6γον του θ€ου ^^αι φυ\άσσοντ€ς. 

Ύών &€ όχλων ίπαθροιζομίνων ήρζατο \€γ€ΐν Ή 29 
γ€ν€ά αντη γ€ν€α πονηρά ^στιν σημ^ιον ζητΛ^ καί στ/μ^ΐ- 
ον ου 8οθησ€ταί αντ^ €ΐ μη το σημ^Ίον *1ωνά. καθώς γαρ 30 
ίγίν€Τθ [ό] *1ωνας τοις 'Νιν€υ€ίταις στ^μύον^ ούτως ίσταί 
κα\ 6 υίος του ανθρώπου τ§ γ€ν€^ ταύτη, βασίλισσα 31 
νότου €γ€ρθήσ€ται €ν τη κρίσ€ί μ€τίί των ανδρών της 
γ€ν€ας ταύτης κα\ κατακρίν€Ϊ αυτούς• δτι ^^€1^ €κ των 
π€ρστων της γης άκουσαι τί^ν σοφίαν ΣοΧομωνος^ κα\ ιδού 
πΧ^Ίον ΣοΧομώνος ώδ€. ανδρός Νϋ/^υβίται άναστησονται 32 
€ν τη κρίσ€ί μ€τα της γ€ν€άς ταύτης κα\ κατακρινουσιν 
αυτήν ΟΤΙ μ€Τ€ν6ησαν €Ϊς το κήρυγμα *1ωνά^ καϊ ιδού 
πΧ€Ϊον ^Ιωνα ωδβ. Ουδ^Ιί Χύχνον αΛί^ας €ΐς κρύπτην τίθη- 33 
σιν ουδέ ύπο τον μοδιον αλλ* ίπΧ την Χυχνίαν^ ΐνα οι 
€ΐσπορ€υ6μ€νοι το φως βΧ4πωσιν. *0 Χνχνος του σώμα- 34 
τός €0X11^ ό ^θαΧμός σου. όταν 6 6φθ<ίΧμ6ς σου άπΧους 
//, καϊ οΧον το σώμα σου φωτινόν ίστιν ίπαν δί πονηρός 
η^ καΐ το σώμα σου σκοτινόν. ^σκάπ€ΐ ουν μη το φώς το 35 
ίν σοι σκότος ίστίν. €ΐ οίν το σώμα σου οΧον φωτινόν^ 36 
μη €χον μίρος τΓ σκοτινόν, ίσται φωτινον οΧον ως όταν 
6 Χύχνος ^ τη αστραπή φωτίζη σ€? 

24 ανάπανσιν καΧ μ^^ €υμίσκον, τ^€ 35>3^ ^•••^ 3^ \τί]μ4ρ^ \ « XI ΚΑΤΑ ΛΟΤΚΑΝ 151 

37 '£ι^ δ€ τφ ΧάΚήσαι 4ρωτα αύτορ ΦαρισαΙοί δπως άρι- 

38 στηστι παρ αύτφ• €ΐσ€\θών δί άρ4π€σ€ν. 6 δί Φαρισαΐος 
16ων ίθαύμασ^ν δτι ου πρώτον ίβαπτίσθη προ του άρί- 

39 ότου. €ίπ€Ρ δί 6 κύριος προς αυτόν Ννι/ ύμ€Ίς οί Φαρι- 
σάίοί το €ξωθ€ν του ποτηριού και του πίνακος καθαρίζ€Τ€^ 

4ο το α €σωθ€ν υμών γ€μ€ΐ αρπαγής κα\ πονηρίας, αφρον€ς^ 

41 ονχ 6 ποιήσας το €ζωθ€ν κα\ το ίσωθ^ν Ιποίησ^ν ; π\ην 
τα €ν6ντα δότ€ €\€ημοσυνην^ καϊ ιδού πάντα καθαρά ΰμιν 

42 ίστίν, αΚΚα ουα\ υμΧν τοις Φαρισαίοις^ οτι άποδ€κατουτ€ 
το ήδύοσμον κα\ το πηγανον και παν Χάχανον, και παρίρ- 
χ€σθ€ την κρίσιν και την άγάπην του θ€θυ• ταΰτα δέ €§64 

43 ποιήσαι κάκ€Ϊνα μη παρ€ΐναι, ούαι ύμΊν τοις Φαρισαίοις^ 
ΟΤΙ άγαπατ€ την πρωτοκαθ^δρίαν ίν τάις συναγωγαΐς και 

44 τους ασπασμούς €ν ταϊς άγοραΐς. ούαΐ ύμΐν^ οτι €στ€ ως 
τα μνημεία τα αδηΧα, κα\ οι άνθρωποι οι π€ριπατουντ€ς 

45 €πάνω ουκ οΐδασιν. *Αποκριθ€Ϊς δί τις των νομικών λ6γ€ΐ 

40 αύτφ Αιδάσκα\€, ταύτα Χίγων και ήμας υβρίζεις. 6 δέ 
€Ϊπ€ν ΚαΙ ύμΐν τοϊς νομικοΐς ούαί^ οτι φορτίζ€Τ€ τους 
ανθρώπους φορτία δυσβάστακτα^ καϊ αύτοι ίνΐ τών δακτυ- 

47 λων υμών ου προσ^αύ€Τ€ τοις φορτΊοις, ούαι ύμΐν^ οτι 
οΙκοδομ€7τ€ τα μνημ€ΐα τών προφητών οι δί πατέρας υμών 

48 άπ€ΚΤ€ΐναν αυτούς» αρα μάρτυρίς €στ€ κα\ συν€υδοκ€ΪΤ€ 
τοις ίργοις τών πατέρων ύμών^ οτι αύτοΧ μίν απ€κτ€ΐναν 

49 αντους ύμ€Ϊς δί οικοδομ€ΐτ€, δια τούτο και ή σοφία του 
θ€ου €ΐπ€ν ΆτΓοστίλώ €ΐς αυτούς προφητας καΐ απόστο- 
λο Χους^ και €ξ αυτών άποκτ€νοΰσιν και διώξουσιν^ ΐνα €κζη•' 

τηθιι το αίμα πάντων τών προφητών το €ΚΚ^χυμένον άπο 

51 καταβοΧής κόσμου άπο της γ€ν€άς ταύτης^ άπο αίματος 
*Άβ€Χ €ως αίματος Ζαχαρίου του άποΧομίνου μ€ταζύ του 
θυσιαστηρίου και τον οίκου* ναί^ Χίγω ύμΐν^ €κζητηθησ€ται 

52 άπο της γ€ν€ας ταύτης, ούαΐ ύμΐν τοΙς νομικοΐς^ οτι 
ήρατ€ την κΧ€Ϊδα της γνωσ€ως• αύτοΙ ουκ €ΐσηΧθατ€ 

53 και τους €ΐσ€ρχομ€νους €κωΧύσαΤ€. Κάκ€Ϊθ€ν 

5θ €κχνννόμ€νον ΐ5« ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ χι χιι 

€ζ€\θ6^τος αύτον ήρζϋοττο οΐ γραμματ€Ϊς κάί οΐ Φαραταίοι 
ί^Οβως €ν4χ€ΐρ κα\ άποστοματίζ€ίΡ αύτορ π€ρΙ π\€ί6νων^ 
ίν€δρ€υο}η'€ς αύτορ θηρ€νσαί η €Κ τον στόματος αντου. 54 
*Έν οΐί €ΐΓΐ&νραχθ€ΐσωρ των μυριάδων του ίχΧου^ ωστ€ ι 
καταπατ€ΐν άΚ\ηΚου£^ ήρζατο \€γ€ΐν ττρος τους μαθηταχ 
αύτου πρωτορ ΙΙροσ4χ€Τ€ ίαυτοΐς άη6 της ζύμης, ήτις 
ίστΧρ ύπόκρισις, των Φαρισαίων. Ούϋν &€ σνγκβκαλνμ- 2 
μίνον ίστΧν ο ουκ 6ποκάΚυφθησ€ταί, κΛ κρυπτον ο ου 
γνωσθησ€ταΛ. αν(ί ων οσα ίν ττ} σκοτίί} €Ϊπατ€ €ν τφ 3 
φωτΐ άκονσ'θησ'€τ<ΐί, κάί ο πρ6ς το ους €λα\ήσατ€ €ν ΤΌΐς 
ταμ^ίοις κηρυχθησ€ταί €π\ των 8ωμάτων. Αίγω &€ ύμιν 4 
τοις φΙΧοις μου, μη φοβηθητ€ άπο των άποκτ€ίνόντων το 
σώμα κάί μ€τά ταύτα μη εχόντων π€ρισσάτ€ρ6ν τι ποιή- 
σαι, ύποδ€ίζω δί νμΐν τίνα φοβηθητ€* φοβήθητ€ τον $ 
μ€τά τ6 άΐΓ0ΚΤ€Ϊναι ίχοντα ίζουσίαι^ ίμβξΐΚ^ίν €ΐς την 
γ€€νναν* ναι, Χίγω υμίν, τούτον φοβήθητ€, ούχϊ π€ντ€ 6 
στρουθία ττωλουντΜ άσσαρίων 6ύο; και ίν ίξ αυτών 
ουκ ίστιν €η'ΐΚ€\ησμ€νον ίνωπίον του θ€θυ. αλλά καϊ αί 7 
τρίχας της Κ€φα\ής υμών πάσαι ήρίθμηνταί* μη φοβΛ- 
σθ€' ποΧΚών στρονθίων 8ίαφ€ρ€Τ€. Αίγω δί ύμΐν, πάς 8 
δ( αν 6μο\ογησ€ί ίν €μοί €μπροσθ€ν των ανθρώπων, καΐ 6 
υίος του άνθρωπου όμοΧογησα €ν αντω ίμπροσθ^ν των 
άγγίλων του θ€ου' ο δί άρνησάμ€ν6ς μ€ ίνώπιον των 9 
ανθρώπων άπαρνηθήσίται ίνώπιον των άγγ(Κων του 
θ€ου. Και πάς ος €ρ€Ϊ Χόγον €ΐς τον υίον τον άνθρωπου, ίο 
άφ€θησ'€ταί αύτφ τφ δβ €ίί το άγιον πνεύμα βλάσφημη- 
σαντί ονκ άφ€θήσ€ταί. "Οταν δ€ €ΐσφ4ρωσιν νμάς €πϊ 1 1 
τας σνναγωγας καϊ τας αρχάς κα\ τά^ ίζονσίας, μη μ€ρί- 
μνησητ€ πώς [^ τ[\ άπο\ογησησθ€ η τι €ίπητ€• το ΐ2 
γαρ ίγίον πν€νμα διδά^6& νμάς ίν αυτή τη ωρα α δ€Ϊ 6ΐ- 
π€Ϊν. Έιπ€ν δί τις ίκ τον οχΚον αντφ Διδά- 13 

σκάΚ€, €ί7Γ€ τφ α8€\φφ μον μ€ρίσασθαι μ€Τ ίμον την 
κΚηρονομιαν. 6 δί €ΐπ€ν αντω 'Άνθρωπ€, τις μ€ κατ4- 14 

23 νμ,ιν Κέγη» 24 οντβ σπ€ψονσίν ονΤ€ XII ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ 153 

15 στήσ^ν κριτηρ ή μ^ριστην €φ* νμαρ ; €Γυγ€1^ λ€ προς αν- 
τσνε Όρία'€ και φν\άσσ€σθ€ άπο πάσης π\€ον€ζίας^ ση 
ουκ €ν τφ π€ρισσ€ν€ΐν ηνί ι; ^ω^ αυτόν €στιν €κ των 

ι6 υπαρχόντων αυτφ. ΕΪπ€ν &€ πίψίΐβοΧην προς αυτούς 
\4γων ^Αρθρϋίπου τίνος πΧουσίου €νφόρησ€ν ή χωρά. 

17 καΙ δάΧογίζπΎί ίν αντ^ Χέγων Ύί ποιήσω^ οτι ουκ Ιίχω 

ι8 που συνάζω τους καρπούς μου ; κα\ €Ϊπ€ν Τούτο ποιήσω• 
καύ€Χώ μου τάς αποθήκας κα\ μ^ίζονας οίκοίομήσω^ και 

19 συνάζω €Κ€Ϊ πάντα τον σΐτον καϊ τα αγαθά μου^ καΐ 
€ρω τ§ ψν;^^ μου ^υχη^ €χ€ΐς ποΧΧά αγαθά [^Κ€ίμ€να €ΐς 

9ο €τη ΐΓολλά- άν€»παύου^ φάγ€^ ^^']> ^ύφραίνου. €ίπ€ν δί 
σντφ ό θ€6ς "Κφρων^ ταύτ]] τρ νυκτΐ την ψυχήν σου αΙ- 

21 τουσίΡ άπο σου* α &€ ήτοίμασας^ τίνι ϊσται ; [Οΰτως 6 θη- 

22 σαυρίζων αύτφ καϊ μη €ΐς θ^ον πΧουτων^ Ει- 
π€ν α προς τους μαθητάς [αύτου^ Δια τούτο ^έγω ύμΐν^^ 

μη μ€ρίμνατ€ τ§ ψ^Χ^ ^^ Φ^'ΎΨ'^} Μ^^ '^'ψ Ο'ωμΜΤί \υμων^ 

23 τί ίνίύσησθ^. ή γάρ ψυχή πΧ€Ϊόν ίστιν της τροφής καΐ 

24 το σώμα του ίνίύματος, κατανοησατ€ τους κόρακας &η 
'Όυ σπ€ίρουσιν ούδΡ θ^ρίζουσιν^ οίς ουκ ίστνν ταμΛον 
ονΜ αποθήκη^ καΐ ο θ^ος τρ4φ€ΐ αύτονς' πόσψ μαλΧον 

25 ύμ€Ϊς διαφ€ρ€Τ€ των π€Τ€ίνων. τίς δί €ζ ύμων μερίμνων 

26 ίίννατ€Λ ^€π\ την ήΧίκΙαν αύτοίυ προσθ€ίνα^ πηχυν ; €ΐ οΖν 
ουϋ ΐΧάχιστον 6ύνασθ€^ τΐ π€ρ\ των Χοιπών μ€ρίμνατ€ ; 

27 κατανοήσατ€ τα κρίνα πως αυζάν€ί• ου κοπίΛί ούϋ νηθίΐ• 
Χέγω δί υμίρ^ ουδί ΣοΧομων €ν πάση τη δόζη αύτου 7Γ€ρΐ€- 

28 βάΧ^το ως ίν τούτων. €ΐ $€ €ν άγρω τϊ>ν χόρτον Ιίντα 
σήμερον καχ αΰριον €ΐς κΧίβανον β€ίΧΧόμ€νον ό θ€6ς ούτως 

29 άμφίάζ€ΐ, πόσφ μαΧΧον ύμας^ ολ&γ07Γΐστοι. και ύμ€Ϊς μη 
^ ζητ€ίΤ€ τί φάγητ€ καϊ τί πίητ€^ κα\ μη μ€Τ€ωρίζ€σθ€^ ταυ- 

τα γαρ πάντα τα ίθνη τον κόσμου ϊπιζητουσίν^ υμών ϋ ό 

31 πατήρ οΐί€ν 5η χρηζ^Τ€ τούτων πΧην ζητ€ΐτ€ την βασι- 

32 Χ€ίαρ σύτου^ καϊ ταύτα προστ€θησ€ταί ύμΊν. μη φοβου^ 
το μικρόν ποίμνιον^ οτι €ύίίόκησ€ν ό πατήρ ύμων 6οϋναι 

2$ προσϋΜΪΡϋΛ ίπΐ την ηΚικίαν αύτου 154 ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ χιι 

νμΐν την βασιΚ^ίαν. ΤίωΚησατ^ τα υπάρχοντα νμων 33 
καχ δσΓ€ {Κ^ημοσννην ποίήσατ€ ίαντοίς βαΧΚάνηα μη 
πάλ<Μθύμ€να, θησανρορ άν€κΚ€ίπτον ίν τοις ονροροί^^ 
δτΓον κΚ€πτης ουκ €γγίζ€ΐ ούδί (της διαφθ€ίρ€ΐ' οπού γάρ 34 
€στίν 6 θησαυροί ύμων^ €Κ€Ϊ κα\ ή καρ8ία υμών €σταί. 
"Εστωσαν υμών αί οσφύ^ς π€ρΐ€ζωσμ€ναι καϊ οΐ Χύχνοι 35 
καιομ^νοί^ και ύμύς όμοιοι άνθρώποις προσ^^χομίνοις ^β 
τον κύριον ίαυτών πότ€ ανάλυση €Κ των γάμων^ ϊνα ίΚθόν- 
τος καί κρούσαντος Έυθίως άνοίξωσιν αύτω. μακάριοι οι 37 
δονλοι €Κ€ΐνοι^ ους ίλθών 6 κύριος €ύρήσ€ΐ γρηγορουντας' 
άμην Χίγω ύμΐν οτι π€ριζωσ€ται καΐ άνακΚιν€'ι αυτούς καΧ 
π(ψ€\θών 8ιακονησ€ΐ αύτοΐς, καν €ν τη 8€υτ€ρα καν €ν 38 
τ^ τρίτη φυλακή ^λθη κα\ (ΰρη οΰτως^ μακάριοι ^Ισιν 
€Κ€Ϊνοι, τούτο δί γινωσκ€Τ€ οτι €ΐ ^7^€ΐ 6 οικο8€σπότης 39 
ποία ωρψ 6 κΚάττης €ρχ€ται^ ^€γρηγόρησ€ν αν κα\ ούκ^ ά- 
φηκ€ν διορυχθήνΜ τον οίκον αυτού, κα\ ύμ€Ϊς γίν€σθζ 40 
€Τθΐμοι^ οτι η ωρρ, ου δοκ€Ϊτ€ 6 υΙος του ανθρώπου ^ρχ^' 
ται. Εΐ7Γ€ΐ' δ€ ο Ώίτρος Κύρΐ€^ προς ήμας την πάρα- 41 
βοΧην ταύτην \€γ€ΐς η καΐ προς πάντας ; καΐ €ΐπ€ν 6 42 
κνριος Ύίς &ρα €στ\ν ο πιστός οΙκονόμος^ 6 φρόνιμος^ ον 
καταστήσει 6 κύριος €π\ της θεραπείας αύτου του δώόναι 
εν καιρώ [το^ σιτομετριον ; μακάριος 6 8ου\ος εκείνος^ ον 43 
εΧθών ο κύριος αύτου εύρήσει ποιουντα ούτως• αληθώς 44 
λέγω ύμΐν οτι επΙ πάσιν τοϊς ύπάρχουσιν αύτου καταστή- 
σει αυτόν. εαν δέ είπη ο ίίουλος εκείνος εν τη καρ8ία 45 
αύτου Χρονίζει 6 κύριος μου ερχεσθ(α^ και αρζηται η5- 
πτειν τους παΐδας καΐ τας πϋαδίσκας^ εσθίειν τε καΐ πίνειν 
κα\ μεθύσκεσθαι^ ήξει 6 κύριος του δούλου εκείνου εν 46 
ήμερα η ού προσδοκά και εν ωρα η ού γινώσκει^ κα\ διχο- 
τομήσει αύτον καΐ το μέρος αύτου μετά τών απίστων 
θήσει. εκείνος δε δ δούλος 6 γνους το θέλημα του κυρίου 47 
αιττου κάΙ μη ετοιμάσας ή ποιήσας προς το θέλημα αυ- 

39 ον< Ακ XII XIII ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ ΐ55 

48 του ϋαρήσεται ποΧΚάχ' 6 ϋ μη γνον£ ποίησαν ϋ &ζία 
πληγών δ€ψησ€ταί ολίγα;, πορτί ϋ φ ϋόθη πολν, πολν 
ζητηθησ^ται παρ αντου^ και φ παρ€θ€ντο πολν, πβρισσό- 

49 Τ€ρον αΐτησουσιρ αντορ. Ώνρ ^θον βαλ€ΐι^ €7Γ4 την γην^ 
5ο κα\ τί θίΚω €1 Ι^^η άνηφθη ; βάπησμα ϋ €χω βαττησθη- 
51 ναι^ και πώί συνίχομαι ίως δτου τβλβσ^. ίοκ€ΪΤ€ οτι 

€ΐρήνην παρ€γ€νόμην δουνϋα ίν τγ} γ^ ; ονχι, λ€γω νμιν^ 

32 αλλ* ή δίαμ€ρίσμ6ρ. έσονται γαρ άπο τον νυν π€ντ€ €ν 

€ρ\ οίκω δίαμ€μ€ρισμ€νοί, τρ€Ϊ£ €π\ δνσΐν κα\ ίύο €π\ 

53 τρισ^ν^ δίαμ€ρισθησονταί πατήρ €π\ υίφ και γΙόο 6Π) 
ΠΑΤρί, μήτηρ €7Γΐ θνγατίρα κα\ θγΓ^ΤΗρ έπΙ τίΐΝ ΜΗτέ- 
ρΑ, π€νθ€ρα €7Γΐ την ννμφην αύτης καΐ ΝγΜφΗ 6Πΐ τίΐΝ 

54 ΤΤβΝθβρΑΝ. 'Έ\€γ€ν δέ καΐ τοΙς ίχλοις "Οταν 
ίίητ€ ν^φίΚην άνατίΚΚονσαν €π\ δνσμών, ευθέως λβ- 

55 γ^Τ€ οτι "Ομβρος €ρχ€ται, και γίν€ταί οντως' κα\ όταν 
νστον πνέοντα^ \ίγ€Τ€ οτι Καύσων βσται, και γίνεται. 

56 νποκριταί, το πρόσωπον της γης καΐ του ουρανού οΐαατ€ 
ι^οκ^μάζ€ίΡ^ τον ^καιρόν δβ^ τούτον πως ουκ οί6ατ€ δοκιμά^ 

Ις ζ^^ 9 Τι σ€ καί αφ πάντων ου κρι,ν€Τ€ το δίκαιον ; ως 
γαρ υπάγεις μ€τά του αντιδίκου σου €1Γ* άρχοντα^ ίν τρ 
οδψ δος ίργασίαν άπηΧΚάχθαι [^*] οντού^ μη ποτ€ κατά- 
συρη σ€ προς τον κριτην^ και 6 κριτής σ€ παραδωσ€ΐ τω 

59 πράκτορι^ και 6 πράκτωρ σ€ βαλβι €ΐί φυΧακήν. \€γω 

σοι^ ου μη Έζίλθης €Κ€Ϊθ€ν €ως καΙ το €σχατον \€ΊΓτ6ν 

άποδψς• 

Ι Ώ€ψήσαν ίί τιν^ς €ν αύτω τφ καιρψ άπαγγ€\\οντ€ς 

αντφ π€ρί των ΤαΚιΚαίων ων το αίμα Πβιλατο; Ιίμιζ€ν 

2 μ€τα των θυσιών αυτών, κα\ άποκριθ€\ς €ΐπ€ν αύτοϊς 
Δοκ€Ϊτ€ ΟΤΙ οΐ Γαλιλαίοι ούτοι αμαρτωλοί πάρα πάν- 
τας τους Γαλιλαίονί ίγύνοντο^ οτι ταύτα π^πονθασιν; 

3 ουχ^^ λέγω ύμίν^ αλλ* ίαν μη μ€τανοητ€ πάντες ομοίως 

4 άπολ€Ϊσθ€. ή €Κ€ΐνοι οι δέκα οκτώ €φ' ους €π€σ€ν ο 
πύργος ίν τφ Σιλωάμ κα\ άπ€ΚΤ€ΐν€ν αυτούς^ δοκ€Ϊτ€ οτι αν- 

56 5^ καίρ^¥ 156 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ χιιι 

τοί 6φ€9Χ€ται €γ€ΡθΐτΓθ τΓορα πάντας τους ανθρώπους τους 
κατοίκου^τας *ΐ€ρουσ<ιΚήμ ; ούχί^ Χίγω ύμίν^ αλλ' ϋί» μη 5 
^ μ€τανοησητ€^ πάντες ωσαύτως άπο\€Ϊσθ€, "Έ- 6 

\€γ€ν δβ ταύτην την παραβοΧήν, Συκην ^^χί^ τις π^φυ- 
τ^υμίνηρ ίν τψ άμπ€\ώνι αύτου^ και ^Θέρ ζψιτών καρπον 
ίν αύτ^ καϊ ουχ €υρ€ν. €ΐπ€ν δί προς τον άμπ€\ουρ' η 
'^όν *Ιδον τρία €τη αφ* ου €ρχομ€Λ ζητών κ€ψπον ίν τη 
συκ^ ταύτη κάί ουχ ^ύρίσκω' Ζκκο^ον αντην Ίνα τι καί 
την γην καταργ€Ϊ ; ο θ€ άποκριθ€\ς \€γ€ί αύτφ Κυρΐ6, 8 
&φ€ς αύτην καϊ τούτο το €τος^ Ιως ότου σκάψ'ω ττβρι αύτη ν 
και βάλω κοπριά* κία^ μ€ν ποίηση καρπον €ΐς το μίΚΚον-- 9 
€( δ€ μήγ€^ €κκ6ι1/€ΐς αυτήν, 

*Ην α Βιίάσκων €ν μια των συναγωγών ίν τοις σάββα- ίο 
σιν. κα\ Ιδού γυνή πν€υμα Ζχουσα άσθ^ν^Ίας €τη δίκα ιι 
όκτω^ και ^ν συνκύπτουσα καΐ μη δυναμίνη άνακύψαι ^Ις 
το παντ€\€ς. Ιδών δί αύτην 6 ^Ιησούς προσ€φώνησ€ν και ΐ2 
€ΐπ€ν αύτη Τύναι^ άπόλίΚυσαι της άσθ^ν^ίας σον, καί 13 
€π€θηκ€ν αύτη τας χ€Ϊρας• και παραχρήμα άνωρθώθη^ καϊ 
€δ6ζαζ€ν τον θ€Ον, άποκριθ€ΐς δί 6 άρχισυνάγωγος^ άγα- 14 
νακτων οτι τω σαββάτω €θ€ράπ€υσ€ν 6 *Ιησους^ €Χ€γ€ν τψ 
οχΚω ΟΤΙ ^Έζ ήμέραι ^ΙσΧν (V αΓί δΛ ίργάζ^σθαι• €ν αύταΐς 
ουν €ρχόμ€νοι θ€ραπ€ύ€σθ€ και μη τη ήμ^ρα του σαββά- 
του. άπ€κρίθη δί αύτφ 6 κύριος και €ΐπ€ν 'Υποκριταί^ ι$ 
ίκαστος ύμων τω σαββάτφ ού λυβι τον βουν αυτού η τον 
Ζνον άπο της φάτνης και ^άπάγων"^ ποτίζει; ταύτην δέ ι6 
θυγατέρα ^Αβραάμ ουσανγ ην ίδησ^ν 6 Ί,ατανας Ιδού δίκα 
καΐ όκτω €τη^ ούκ €δ€ΐ Χυθήναι άπο του δ€σμού τούτου τη 
ήμ^ρα του σαββάτου ; Και ταύτα \4γοντος αυτού κατή- ιγ 
σχύνοντο πάντ€ς οι αντικείμενοι αύτ^, και πας 6 οχΚος 
€χαιρ€ν €7Γΐ π&σιν τοΙς ενδόξοις τοΐς γινομίνοις νττ' αύ- 
του, "ΈΧεγεν ουν Ύίνι όμοια εστίν ή βασι- ι8 

Χεία του θεού^ καί τίνι ομοιώσω αύτην; ομοία εστΧν κόκκω 19 
σινάπεως^ ον Χαβων άνθρωπος εβαλεν εις κηπον εαυτού^ 

5 μΛταροητ€ ι$ άπαγαγΔν χιπ ΚΑΤΑ ΛΟΤΚΑΝ 157 

κάί ηΰξησ€Ρ κ(ά €γ4Ρ€Τ0 €ΐς Ι^νίρον^ και τ^ πβτείΝ^ 

τογ ογρΑΝΟ^ κΑτβοκιίΝωοεΝ έΝ τοΤο κλ^λοιο Αγτογ. 

3ο Και πάΚιν €Ϊπ€Ρ Ύίνι ομοίωσω την βασιΚ€ΐαν τον θ^ον ; 

21 ομοία {στίΡ ζνμυ^ ην Χαβουσα γυνή ίκρν>^€ν €1^ αΚ€ύρου 
σάτα τρία €ω£ ου ίζυμωθη οΚον. 

22 Και 6ί€πορ€ύ€Το κατά πό\€ίς κα\ κωμας διδάσκων κάΙ 

23 πορ€ίαρ ποιούμενος €ΐ£ *ΐ€ροσό\υμα. Ε49Γ€Ι^ 64 τις αντψ 
Κύρι€^ €1 ολίγοι οι σωζ6μ€νοι; 6 &€ €17Γ€Ι^ προς αυτούς 

24 ^Αγωνίζ€σθ€ €ΐσ€\θ€Ϊν δια της στάνης βύρας^ οτι ποΚΚοί^ 
Χίγω ύμΐν^ ζητησουσιν €ΐσ€Κθ€Ϊν και ουκ ισχύσουσιν^ 

25 αφ* ου αν ^γ^ρθ^Ι 6 οΙκοδ€σπσΓης κα\ άποκΚ€ίση] την θύραν^ 
και Λρξησθ€ ίξω ίστάναι και κρουΈΐν την θύραν Χίγοντ^ς 
Κύρι€^ αροιξον ήμΐν καΐ άποκριθ€\ς €ρ€Ϊ ύμίν Ουκ οίδα 

ο6 ύμας πόθ€ν €στ€. τότ€ ^αρζ€σθ€^ Χίγ^ιν *Εφάγομ€ν 
€νωπι6ν σου κα\ €πίομ€ν^ κα\ ίν τάις π\ατ€ίαις ημών €^1- 

27 δαζας• και €ρ€Ϊ \4γων ύμΐν Ουκ οιδα ποθ^ν ίστί' Λπό- 

28 0ΤΗΤ6 ΑΠ €Μθγ, Π^ΝΤεΟ έρΓ^ΤΑΙ Αλίκί^ε. *Ε#:€4 €σταΐ 

ο κΚαυθμος και 6 βρυγμος των οδόντων^ όταν ^ίψησθ€^ 
*\βρααμ και Λσαακ και *1ακώβ καΐ πάντας τους προφήτας 
€ν τη βασιΚ€ία του θ^ου^ ύμας δέ ίκβείΧΧομίνους ίζω. 

29 και ηξουσιν λπό ΛΝΛΤΟλώΝ ΚαΙ λγΟΜώΝ καΐ απο βορρά 
3ο και νότου κα\ ανακΚιθησονται ίν τη /3ασιλ€ΐα του θ€θυ. και 

Ιδού €ΐσιν €σχατοι οι ίσονται πρώτοι^ κα\ €ΐσ\ν πρώτοι οι 

3τ €σονταχ ίσχατοι. *Εν αύτη τη ωρα ιτροσηΚθάν 

τΐΡ€ς Φαρισαΐοι \€γοντ€ς αύτφ 'Έξ€λθ€ και πορεύου 

32 €ντ€ύθ€ν^ ΟΤΙ Ήρϋ^ης θί\€ΐ σ€ άποκτ€Ϊναι. Κϋά €Ϊπ€ν 
αύτοΐς 1Ιορ€υθ€ντ€ς €Ϊπατ€ τη άΚωπ€Κΐ ταύτη *Ιδού 
€κβάλΧω δαιμόνια κα\ ιασ€ΐ( άποτ€Κω σημ€ρον κα\ αΰριον^ 

33 ι^αί τη τρίτη Τ€\€ΐουμαι. πλην δ€Ϊ μ€ σήμερον κα\ αΰριον 
κα\ τη €χομ€νη 7Γορ€ν€σΰα4, δτι ούκ ίνδίχ^ται προφήτην 

34 πτΓολεσΑϋ €ζω *ΐ€ρουσάΚήμ, *Ί€ρονσάΚήμ *ΐ€ρουσα\ήμ^ 
ή άποκτ€ίνουσα τους προφήτας καΙ λιθοβολούσα τους 
άπ€στάΚμ{νους προς αύτήν^— ποσάκις ήθίλησα ίπισυνάζαι 

20 αρ(ησθ€ 28 όψ^σθφ 158 ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ χιιι χιν 

τα τίκνα σον ον τρόπον ίρνις την ίαντης νοσσιάρ ύπο τάς 
πτίρνγας^ κΛ ουκ ήθ€\ήσατ€. 18ού ^φίετΛΐ υμΤν ό οΤκοο 35 
γΜ<Λ>Ν. λ€γω [δ€] ν/ια^, ου μη ιδητέ μ€ €ως Έοτητ^ 

ΕίλθΓΗΜ€Νθ€ ό έρχοΜεΝοο 6Ν ονομλτι Κγρίογ. 

Και ίγ€ν€Τ0 €ν τψ €λθ€ίν αντον €ΐς οΙκόν τίνος των άρχόν- χ 
των \τών^ Φαρισαίων σαββάτφ φαγ€Ϊν ίρτον καΙ αντοί ^σαν 
παρατηρονμ€νοι αυτόν, και Ιδού Άνθρωπος τις ^ν ϋρωπικος α 
ίμπροσθ^ν αύτου. καί άποκρίθ^Χς ό ^Ιησούς €Ϊπ€ν προς τους $ 
νομικούς κάί Φϋψισαίους Χίγων '^ΈξΈΟΤίν τφ σαββάτγ 
θ€ραπ€υσαί ή οΰ ; οΐ ϋ ησύχασαν. και €πΐΚαβόμ€νος 4 
Ιάσατο αύτον καΐ άπίΚυσ^ν. και προς αυτούς €Ϊπ€ν Τι- 5 
νος ύμων υΙός ή βους €ΐς φρ4αρ π€σ€Ϊται, καΐ ουκ €ύθ4ως 
άνασπάσ€ΐ αύτον €ν ημ^ρα του σαββάτου ; καΐ ουκ ΐσχυ- 6 
σαν άνταποκριθηναι προς ταύτα. 'Έ\€γ€ν Μ 7 

προς τους Κ€κΚημ4νους παραβο\ήν^ ίπίχων πως τας πρω- 
τοκΚισίας €ζ€λ€γοντο^ Χίγων προς αυτούς "Οταν κΚηθης 8 
υπό τίνος €ΐς γάμους^ μη κατακΧιθης €ΐς την πρωτοκΚισίαν^ 
μη ποτ€ €ντιμότ€ρός σου ^ Κ€κΚημ€νος υπ* αυτόν, και 9 
ίΧθών ο σ€ και αύτον Κ(ΐΚ4σας €ρ€Ϊ σοι Αος τούτω τόττον^ 
κα\ τότ€ ίρζη μ€τά αισχύνης τον €σχατον τόπον κατ4χ€ΐν. 
αλλ* όταν κΚηθίις πορευθείς άνάπ€σ€ €ΐς τον ίσχατον τό- ίο 
πον^ Ινα όταν ^λθη ό Κ€κ\ηκως σ€ €ρ€ΐ σοι Φίλ€, προσ- 
ανάβηθι άνωτ€ρον* τότ€ ίσται σοι δόζα ίνωπιον πόντων 
των συνανακ€ΐμ€νων σοι, ότι πας ό υψών 4αυτόν ταπ^ινω- τι 
θησ€ται καΐ ό ταπεινών 4αυτόν ύψωθησ€ται. ^Ε- ΐ2 

\€γ€ν δέ κάΙ τφ Κ€κ\ηκότι αυτόν "Οταν ποιης άριστον 
η δ^ιττνον^ μη φων€ΐ τους φίΚους σου μηί^ τους άδ€\φούς 
σου μηϋ τους συγγ^νΛς σου μηδ4 γείτονας πΚουσιους^ μη 
ποτ€ καΐ αύτοΙ άντικαΚ4σωσίν σ€ κα\ γ4νηται άνταπό- 
δομά σοι. αλλ* όταν δοχην ποι^ς^ κάΧ€ΐ πτωχούς^ άναπ^ί- 13 
ρους^ χωλούς, τυφΧούς' και μακάριος €συ, ότι ούκ €χουσιν 14 
άνταποδουναί σοι, άνταποδοΰησ^ται γάρ σοι 4ν τη άναστά- 

17 €ρχ€σ^αι XIV ΚΑΤΑ ΛΟΪΚΑΝ Ι59 

15 θ'€ί των δικαίων. * Ακουσας δ4 τις των σννανα- 

κειμένων τΰΛτα €Ϊπ€ν ούτω Μακάριος όστις φόγ^ται 

χ6 αρτον €ν τη /3ασιλ€ΐα τον θ€ου, 6 θβ €ΐπ€ν αυτφ Αν^ 
θρωπος τις €ποΐ€ΐ θ€Ϊ9Γνοΐ' Ι^Ύ^ ^ €κάΚ€σ€ν ποΧΚούς^ 

17 κα\ απ€στ€ΐΚ€ν τον δονλον αντου τη «ίρςί του Μιτνον €ΐ- 
π€Ϊν το7ς Κ€κ\ημ€νοις ^'^Ερχ€σθ€^ οτι ί^δη ίτοιμά ^ίστιιΡ. 

χ8 και ίίρξαρτο απο μιας πάντ€ς παραιτ€Ϊσθαι. 6 πρώτος 
€ΐπ€ν αύτψ *Αγρί>ν ήγόρασα κα\ Ζχω ανάγκην ίζίΧθων 

19 α^ΐν αυτόν €ρωτω σ€, €χ€ μ€ παρτ/τημίνον. κα\ €Τ€ρος 
€Ϊπ€ν Ζ€ύγη βοών ήγόρασα π€ντ€ και πορεύομαι δοκιμά- 

9ο σαι αύτά' €ρωτω σ€, €χ€ μ€ π€φγιτημίνον. και €Τ€ρος 
€Ϊπ€ν Γυναίκα ίγημα κα\ δια τούτο ου δύνεψΛΐ €Κθ€Ϊν. 

3τ καϋ παραγ€νόμ€νος ό δούλος άπηγγ€ΐΚ€ν τω κυρίφ αύτοΰ 
ταντα, τότ€ όργισθ^ίς ο οικοδ€σ7Γ6της €ΐπ€ν τω δοΰλω 
αντου 'Έζ€\θ€ ταχίως €ΐς τας πΧατΈΐας κα\ ρύμας της 
ποΚ€ως, κάί τους πτωχούς κα\ άναπ^ίρους κα\ τυφλούς κα\ 

22 χωΧους €Ϊσάγαγ€ £δ€, καΐ €Ϊπ€ν ο δούλος Κνρΐ€, γ€- 

23 γον€ν ο €π€ταζας^ και €τι τόπος ίστίν. και €ΐπ€ν ο κύριος 
προς τον δοΰΧον ''Έζ€λθ€ €ΐς τάς οδούς κα\ φραγμούς κα\ 

24 άνόγκασον €ισ€\θ€ιν^ Ίνα γ€μισθτΙ μου ό οίκος• Χίγω γαρ 
ύμιν ίτι ουδ€ΐς των ανδρών € κείνων των κ€κΚη μίνων γ€υσ€- 
ταί μου του δ€ίπνου. 

25 ^υν€πορ€ύοντο δί αύτφ όχΚοι ττολλοι, κα\ στραφείς 
25 €ΐπ€ν προς αυτούς Ει τις €ρχ€ται προς μ€ καΐ ου μισ€Ϊ 

τον πατίρα ίαυτου και την μητίρα και την γυναίκα κα\ τί 
τ€κνα κα\ τους άδ€λφούς και τάς άδ€\φάς^ €τι Τ€ Κίά την 

27 ψνχην €αυτου^ ου δύναται €ΐναί μου μαθητής. οστ%ς 
ου βαστάζ€ΐ τον σταυρόν ίαυτου και €ρχ€ται οπίσω μου, 

28 ου δύναται ίΐναί μου μαθητής. τίς γαρ €ξ ύμων θ(\ων 
πνργον οίκοδομησαι ουχί πρώτον καθίσας ψηφίζει την 

29 δαπάνην^ €Ϊ Ζχ€ΐ ^Ις απαρτισμόν ; ΐνα μή ποτ€ ΘΙντος αύτου 
θ€μίΚιον κα\ μή ισχύοντος €ΚΤ€\4σαι πάντ€ς οι θ€ωρουντ€ς 

3θ αρζωνται αύτω ίμπαίζ^ιν \ίγοντ€ς οτι Ούτος ό ίνθρω- 

17 ^Ισιν ι6ο ΚΑΤΑ ΛΟΪΚΑΝ χιν χν 

πος ΙΙρξατο οίκο^ομύν και ουκ Ισχυσαν Έκτ^λίσαι. ή τις 31 
βασίΚ€νς πορ€νόμ€νογ ίτ4ρω βασίΚ€Ϊ αννβοίΚ^Ιν €ΐς 9ΓΟλ€- 
μον ουχί καθίσας πρώτον βονλ€υσ€ταΛ €ΐ δυνατός ίστιν 4ν 
δ4κα χιΚίάσιν ύπαντησαι τφ μ€τα €Ϊκοσι, χιΚιάδων ίρχο- 
μίνψ €π αυτόν ; €ΐ δβ μήγ€^ €τί αυτού πόρρω ορ^ος 7Γρ€- 32 
σβ€ίαρ άποστ€ΐλας €ρωτρ, ^προς^ €ΐρήνην. ούτως οΖν πας 4ζ 33 
ύμων ος ουκ άποτάσ'σ€τ<ιι πασιν τόϊς ίαυτού υπάρχουσα^ 
ου δύναται €ίναΙ μου μαθητής. Καλόι^ οίν το αΚας' €αρ 34 
δ€ κα\ το αΚας μωρανθ^^ €ν τίνι άρτυθησ€ταί ; οΰτ€ €Ϊς γην 35 
ουτ€ €Ϊς κοπρίαν €υθ€τόν ίστιν €ζω βάΚΧουσιν αυτό. *0 
€χων οίτα άκού€ίν άκουίτω. 

^ΙΙσαν δί αύτψ €γγίζοντ€ς πάντ€ς οΐ τ€\ώναί κα\ οΐ άμαρ- ι 
τωλοί άκού€ΐν αυτού. κα\ δΐ€γόγγυζον οΐ τ€ Φαρισαΐοι κα\ ι 
ο\ γραμματείς Χίγοντες οτι Ούτος άμαρτωΧούς προσδί- 
χ€ται και συν€σθί€ί αυτοΐς. €ίπ€ν δί προς αυτούς την 3 
π€ψαβο\ην ταύτην Χίγων Ύίς Άνθρωπος €ζ υμών ίχων 4 
€κατ6ν πρόβατα κα\ άποΧίσας €ξ αυτών ίν ου κατάΧ€ίπ€ί 
τα €ν€νηκοντα ίννία €ν τη €ρήμω κα\ πορ€ύ€ταί €π\ το 
άποΧωΧος Ιως €υρι/ αυτό ; κα\ €υρών ίπιτίθησι,ν ίπΧ τους $ 
ωμούς αυτού χαίρων^ καΐ (Χθων €ΐς τον οίκον συνκαΧ^Ί 6 
τους φίΧους καΐ τους γ€ίτονας^ Χίγων αύτοΐς Συνχάρητί 
μοί ΟΤΙ €υρον το πρόβατόν μου το άποΧωΧος. Χίγω υμΊν η 
δτι οΰτως χαρά ίν τώ ούρανώ βσται £7Γι ίνΐ άμαρτωΧφ 
μ€τανοούντι η €π\ ίν^νηκοντα ίννέα δικαίοις 6ΐτιν€ς ου χρ^ίαν 
€χουσίν μετανοίας. *Η τις γυνή δραχμας έχουσα δίκα^ ίάν 8 
άποΧύσηιΙ δραχμήν μίαν^ ούχΙ απτ€ΐ. Χύχνον και σαροΊ την 
οΐκίαν καΐ ζητ€Ϊ €πίμ€Χώς €ως ου ^ΰρυ ; κα\ ουρούσα συν- 9 
καλ€ΐ τάς φίΧας και γείτονας Χύγουσα Συνχΰψητέ μοί 
ΟΤΙ €νρον την δραχμην ην άπωΧ€σα. οΰτως^ Χίγω ύμΐν^ ίο 
γίν€ται χαρά ίνωπιον τών άγγίΧων τού θ€θύ €π\ €ν\ αμαρ- 
τωΧφ μ€τανοούντί. Έίπ€ν δί "Ανθρωπος τις ιι 

€ΐχ€ν δύο υΙούς, κα\ €Ϊπ€ν ό ν€ωτ€ρος αυτών τ^ πατρί ι? 
Πάτφ, δός μοι το €πίβ(ϊΧΧον μ4ρος της ουσίας* ο δβ δι^Γ- 

32 11 ς ν, τα πρ^ς XV ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ ι6ι 

13 λ€ν αντοΐΓ τον βίορ. και μ€τ ον ττοΧΧας ήμίραί συναγαγων 
'^πάρτα^ 6 ν€ωτ€ρος νιος άπ€δήμησ€ν €ΐς χωράν μακράν^ κάί 

14 €Κ€ί 8ί€σκόρπίσ€ν την ούσίαν αύτον ζών άσώτως, ϋαττίΐνψ 
σαντος ίί αύτον πάντα €γ€ν€το Χιμος Ισχυρά κατά την 

15 χωράν €Κ€ίνην^ κα\ αντος ηρξατο νστ€ρ€Ϊσθαι, καΐ πορ^ν- 
Θ€ΐς €Κο\\ήθη €νϊ των ποΧίτών της χωράς €Κ€ίνης, και 

ι6 €ΐΓ€/ϋψ€ΐ' αντον €ΐί τους αγρούς αντον βόσκ€ίν χοίρους* και 
€ν€ΰνμ€ί χορτασθηναί €Κ των καρατίων ων ησθυον οΐ χοίροι^ 

17 κοΛ ονδ€\ς €δ18ου αντώ, €Ϊς ίαυτον δ€ ίΧθων €φη Πόσοι 
μίσθιοι, τον πατρός μου π€ρισσ€νονταί αρτων^ €γώ δέ Χιμφ 

ι8 ωδ€ άποΧΧνμαΐ' άναστάς πορ^νσομαι προς τον πατίρα 
μου καΧ 4ρω αντ^ Πάτβρ, ήμαρτον €ΐς τον ονρανον και 

19 €νωπιόν σον, ούκίτι €ΐμΙ άξιος κΧηθηναι υιός σον* ποίησόν 

^ μ€ ώς €να των μισθίων σου. Και άναστάς ηΧθίν προς τον 
πατίρα ίαυτου. Ζτι δί αύτον μακράν απέχοντος €ΐδ€ν 
αύτον 6 πατήρ αύτον κα\ ίσπΧαγχνίσθη και 8ραμων ίπέ- 
π€σ€ν €πι τον τράχηΧον αντον καΐ κατ€φιΧησ€ν αυτόν. 

21 €ΐπ€ν α ό νιος αύτω Πάτ^ρ, ήμαρτον €ΐς τον ούρανον 
καϊ ίνωπιόν σον, ούκίτι €ΐμΙ άξιος κΧηθηναι υιός σον [* ποί- 

33 ησόν μ€ ώς €να των μισθίων σον]. €ΐπ€ν δί ό πατήρ 
προς τονς δονΧονς αντον Ταχν €ξ€ν€γκατ€ στοΧην την 
πρωτην και €νδνσατ€ αντόν^ και 8άτ€ δακτυΧιον €Ϊς την 

23 χ^ίρβ αύτον καϊ υποδήματα €ΐς τονς πόδας , καϊ φ€ρ€Τ€ τον 
μόσχον τον σιτ€ντόν^ θύσατ€ καϊ φαγόντ€ς ^ύφρανθώμ^ν^ 

24 ΟΤΙ οντος ό νίός μον νεκρός ην κα\ ^άνέζησ^ν^^ ην άποΧωΧώς 

25 κάί ^νρίθη. Και ήρξαντο €νφραίν€σθαι. ην δι ό νιος αύτον 
6 πρ€σβντ€ρος €ν άγρώ' καϊ ως €ρχόμ€νος ήγγισ^ν τγι οΐκία^ 

36 ήκουσ€ν συμφωνίας κα\ χορών^ καϊ προσκαΚ€σάμ€νος ίνα 

37 των παίδων €πννθάν€το τι αν €Ϊη ταύτα* 6 δι €ΐπ€ν αύτω 
δτι *0 άδ€Χφός σον ήκ€ΐγ καϊ €θνσ€ν ο πατήρ σον τον 
μόσχον τον σίΓβντόι/, οτι νγιαίνοντα αύτον άπίΧαβ^ν. 

28 ωργίσθη δέ κα\ ούκ ήθ€Χ€ν €ΐσ€Χθ€Ϊν. ό δέ πατήρ αύτον 

29 €ξ€Χθών παρ€Κ(ΐΧ€ΐ αυτόν, ό δί αποκμι^^ι; €ΐπ€ν τώ πατρι 

13 απαίττα 24 €ζησ€ν ι6α ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ χν χνι 

αύτον *ΐδον τοσαυτα €τη 6ον\€ύω σοι καϊ ού8€ποτ€ ίν- 
τοΚην σου παρήΧθον^ και €μ61 ονΒ€ποτ€ ίίωκας ^ίρίφορ^ 
ίνα μ€τα των φίλων μου €υφρανθω' σΓ€ ίέ 6 υιός σου ^ο 
ουτοΫ 6 καταφαγων σου τον βίον μ€τα ^ πόρνων ^Xθ€V^ 
ϊθυσας αύτψ τον σιτ€υτον μόσχον. 6 δί €Ϊπ€ν αύτψ ^ι 
Ύίκνον^ συ πάντοτε μ€τ €μοΰ €ΐ, κα\ πάντα τα €μα σα 
€στιν• €υφρανθηναί ϋ καΐ χαρήναι €§€1, οτι 6 αδ€\φος 32 
σου ούτος ν€κρο£ ην κα\ €ζησ€ν^ κα\ άπολώλως και €νρ€- 
ΰη. 

'Έ\€γ€ν δί κα\ προς τους μαθητάς "Άνθρωπος τις ^ν ι 
πΧούσιος ος €ΐχ€ν οϊκονόμον^ κα\ ούτος 8ΐ€β\ηθη αύτφ ως 
ίίασκορπίζων τα υπάρχοντα αύτου, κα\ φωνήσας αύτον 2 
€ίπ€ν αύτφ Τι τούτο ακούω π€ρ\ σου ; άπό8ος τον Χόγον 
της οΙκονομίας σου^ ου γαρ 8ύνΊ] €τι οϊκονομ€Ϊν. €ΐπ€ν 3 
δ€ €ν {αυτω 6 οικονόμος Ύί ποιήσω δη 6 κύριος μου 
αφαιρείται την οικονομίαν απ' ίμου ; σκάπτ€ΐν ουκ ^σχύω^ 
€παίΤ€Ϊν οίσχύνομαΐ' ίγνων τί ποιήσω^ ίνα όταν μ€ταστα- 4 
θω €Κ της οικονομίας ^^ζωνταί μ€ €ΐί τους οΧκους ίαυτων. 
και προσκαΚ€σάμ€νος €να €καστον των χρ€θφιΚ€τών του $ 
κυρίου ίαυτου ΤΚ^γ^ν τω πρωτω Ιΐόσον όφ^ίΚΈΐς τω 
κυρίω μου ; 6 δί €ΐπ€ν ^Εκατόν βάτους €λαίου* ό δί 6 
€ΐπ€ν αύτω Δ^^αι σου τα γράμματα καΐ καθίσας ^ταχίως 
γράλΙτον πεντήκοντα, έπειτα €Τ€ρω €ΐπ€ν Συ δί πόσον η 
6φ€ ι\€ΐς ; 6 δί €ΐπ€ν Έκατον κόρους σίτου* \ίγ€ΐ αύ- 
τω Α€ζαι σου τα γράμματα καΐ γράψον ογΒοήκοντα^ 
και €7ηίν€σ€ν ο κύριος τον οίκονόμον της αδικίας Ζτι φρονί- 8 
μως €ποίησ€ν' οτι οι υιοί του αΙωνος τούτου φρονιμωτ€ροι 
ύπίρ τους υιούς του φωτός €ΐς την γ€ν€αν την ίαυτών 
€ΐσίν. Και €γω ύμίν λβγω, ίαυτοίς ποιήσατ€ φίλους 9 
€Κ του μαμωνα της αδικίας^ ΐνα σταν Έκλίπη ϋζωνται ύμας 
€ΐς τας αιωνίους σκηνάς. ο πιστός €ν ίλαχίστω κα\ €ν ίο 
ΤΓολλώ πιστός ίστιν^ και ο ίν ίλαχίστω άδικος κα\ €ν ττολ- 
λ^ αδικός €στιν. €ΐ ουν €ν τψ αδικώ μαμωνα πιστοί 1 1 

29 ^ρίφιον 30 των 6 γράφον ταχέως XVI ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 163 

12 ουκ €γ€ν€σθ€, το αληθινοί^ τίς νμιν πιστ€νσ€ΐ ; και €1 €ν 
τω άΧΚοτρίφ πιστοί ουκ €γ€ν€σθ€^ το ^ημίτ^ρον^ τίς ^8ωσ€ί 

13 ν^ι^ ; Ονδ€ΐί οΐκίτης δύναται δνσΐ κνρίοίς δονλ€ν€ΐν• $ 
γαρ τον €να μισησ€ΐ κα\ τον €Τ€ρον άγα7Γησ€ί^ η ίνος 
άνθ€ζ€Τ€α κα\ τον ίτίρον καταφρονήσει, ου δύνασθε θεώ 

14 δουΚενειν και μαμωνα. 'Ήκονον δε ταντα πάν* 
τα οί ΦαρισαΙοι φιΧάργνροι υπάρχοντες^ κ(ά εζεμυκτηρι- 

15 ζον αυτόν. κα\ ειπεν αύτοίς Ύμεΐς εστε οΐ δικαιουντες 
εαυτούς ενώπιον των ανθρώπων^ 6 δε θεός γινώσκει τάς 
καρδίας υμών δτι το εν άνθρωποις ύ^Ι^ηΚον βδελυγμα ενω- 

ι6 πιον του θεού. *0 νομός και οι προφηται μ(χρι Ίωάι/ου• 

άπο τότε ή βασΐΚεία τον θεού ευαγγελίζεται κα\ πας εΙς 
17 αύτην βιάζεται. Έυκοπαίτερον δε εστίν τον ούρανον και 

την γην παρεΧθεϊν η του νόμου ^μίαν κερεαν^ πεσεΐν. 
ι8 Πά^ ό άπο\υων την γυναίκα αύτου και γάμων ετεραΡ 

μοιχεύει^ και ό άποΧεΧυμενην άπο ανδρός γαμών μοί" 
19 Χ^ύει. "Άνθρωπος δε τις ^ν πλούσιος, κα\ ενε^ 

διδύσκετο πορφύραν κα\ βυσσον εύφραινόμενος κα^ ι;/α€- 
3ο ραν λαμπρώς, τττωχός δε τις ονόματι Αάζεφος εβεβλητο 

21 προς τον ττυλώνα αύτου είλκωμενος καΐ επιθυμών χόρτα- 
σθηναι άπο τών πιπτόντων άπο της τραπέζης του πλου- 
σίου• αλλά και οί κύνες ερχόμενοι επελειχον τα εΧκη 

22 αύτου. εγενετο δε άποθανείν τον τττωχόν κάί άπενεχθηναι 
αυτόν ύπό τών άγγίλων εΙς τον κόλπον Αβραάμ' άπε- 

23 θανεν δε και ο πλούσιος και ετάφη. κα\ εν τω ^δτ} 
επάρας τους οφθαλμούς αυτούς υπάρχων εν βασάνοις, 
ορά * Αβραάμ άπο μακρόθεν καΐ Αάζαρον εν τοις κόλ- 

34 ΐΓοις αύτου. και αυτός φωνήσας ειπεν Ιΐάτερ * Αβραάμ, 
ελεησόν με κα\ πεμ'^ον Αάζαρον ίνα βάψη το άκρον του 
δάκτυλου αύτου ύδατος κα\ κατα\Ιτύξη την γλώσσάν μου, 

25 στι οδυνώμαι εν τη φλογϊ ταύτη, ειπεν δε ^Αβραάμ Ύε- 
κνον, μνησθητι &γι άπελΰίβες τα αγαθά σου εν τη ζωη 
σου, κα\ Αάζαρος ομοίως τα κακά' νυν δε ωδε παρακαλεί- 

12 νμ4τ9ρο¥ ι νμίν 6ωσ•ι ιγ Κ€ρ€α¥ μίαν 104 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ χνι χνιι 

ταί συ δβ οδνι^ασαι. και (ν πασι τούτοις μ€ταζύ ημών οβ 
και νμων χάσμα μίγα ίστηρίκται,^ σιτως οί θ€Κοντ€ς δ*α- 
βηνοΛ €μθ€Ρ προς νμας μη δύνωντ<Η^ μη8€ €Κ€ίθ€ν προς 
ήμας δια7Γ€ρώσα/. €ΐπ€Ρ $£ Ερωτώ σ€ ουν, πάτ€ρ^ Ινα 27 
πέμ^Ιΐς αντον €ΐς τον οίκον του πατρός μου^ €χω γίφ η€ντ€ 28 
άίί€\φούς^ όπως 8ιαμαρτύρηταί αύτοΐς^ ΐνα μη κα\ αυτοί 
ίΧθωσιν €ΐς τον τόπον τούτον της βασάνου. \4γ€ί §€ 29 
^Αβραάμ "Εχουσι Μωυσ4α καΐ τους προφήτας• ακου^ 
σάτωσαν αυτών. 6 δί €ίπ€ν Ούχί^ πατ€ρ * Αβραάμ^ 30 
αλλ* €άν τίς άπο νεκρών πορ€υθη προς αυτούς μ^τανοψ 
σουσιν. €ίπ€ν δέ αύτφ Έΐ Μωυσέως και των προφητών 31 
ουκ άκούουσιν^ ούΒ* €άν τις €Κ ν€κρών άναστί} π€ίσθήσον^ 
ταί. 

Ειπ€ΐ^ δί προς τους μαθητας αυτού ^Αν€ν8€κτ6ν ίστιν ι 
του τα σκάν8αΧα μη ίΧθζΙν^ πλην ούαΐ δι* ου ίρχζται* 
\υσιτ€\€ΐ αύτω €ΐ Χίθος μυΧικος π€ρίκ€ίταί ττβρι τον τρά- ι 
χηΧον αυτού και €ρραΓται €ΐς την θάλασσαν η Ϊνα σκανδα- 
λίσι/ των μικρών τούτων ίνα. προσ€χ€Τ€ ίαυτοΐς. ίάν 3 
άμάρτη 6 αδβλφόί σου ίπιτίμησον αύτω^ και ϋιν μ€τανοη- 
ση αφ€ς αύτώ' κα\ ϋιν ίπτάκις της ήμίρας άμαρτηση €ΐς 4 
σ€ κα\ έπτάκις ίπιστρί'^τι προς σ€ Χίγων Μβται/οώ, αφή- 
σ€ΐς αύτω. Και €ίπαν οί άπόστοΧοι τω κυρίω $ 

Ιίροσθ^ς ημίν πίστιν. €ΐπ€ν δβ ό κύριος Εέ €χ€Τ€ πίστιν ως 6 
κόκκον σινάπ€ως^ €Χ€γ€Τ€ αν τη συκαμίνω [ταύτηΐ ^Έκρι- 
ζϋίθητι κα\ φυτ€ύθητι ίν τη θάΚάσση' και ύπηκουσ^ν αν 
ύμίν. τις δί (^ υμών δούΧον €χων άροτριώντα η 

η ποιμαίνοντα^ ος ^Ισ^Χθοντι ίκ του αγρού ίρ^Ί αύτω Ευ- 
θίως παρ^Χθων ανάπ€σ€^ αλλ' ούχι €ρύ αύτώ ^Έτοιμα- 8 
σον τί δ€ΐπνήσω^ κα\ π€ριζωσάμ€νος 8ιακόν€ΐ μοι €ως 
φάγω καΐ πίω, κα\ μ€τα ταύτα φάγ€σαι κα\ πί^σαι σύ ; 
μη ίχ€ΐ χάριν τω δουλω οτι €ποίησ€ν τα διαταχθέντα ; 9 
ούτως κα\ υμ€Ϊς^ όταν ποιήσητ€ πάντα τα διαταχθέντα ίο 
ν/ιίι/, Χ4γ€Τ€ ΟΤΙ ΑούΧοι άχρ€ωί €σμ€ν^ ο ωφ^ίΧομ^ν 

12 ύττηντησαν \ ίστησαν XVII ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 165 

ΐΓΟί^σαΑ π€ποίήκαμ€ν. 

IX Και €γ€ν€Τθ €Ρ τφ πορ€ν€σθαί €ΐς ^ΐ€ρονσάΚημ κα\ 

τ3 ούτος 6ίήρχ€Τθ δια μ4σον Σαμαρίας καΙ Γαλιλα/αρ. Καΐ 

€ΐσ€ρχομ€Ρον αύτου €& τίνα κώμην ^άττηντησαν' ϋίκα 

13 λ€7Γρο4 αν8ρ€ς^ οί ^άν4στησαν^ πορρωθ^ν, καί (χντοΧ ^ραν 

14 φωνην \€γοντ€ς *1ησον €7Γΐστάτα, €λ€ησον ήμας, κάί 
Ιίίωρ €ΐπ€ν αύτοις Πορ€νθ€ντ€ς έπίλείίΛτε ίαυτονί τοΤο 
ΙβρβγοίΝ. και €γ€ν€το ίν τω νπάγ€ΐρ αντονς ίκαθϋψίσθη- 

15 σαν. €ΐς δ€ €^ αντων^ ΙΒών οη Ιάθη, νπ€στρ€ψ€ν μ€τα 
χ6 φωνής μεγάλης ϋοζάζων τον θ€Ον^ και ϊπ^σ^ν ίπΐ ττρόσωπον 

πάρα τους πόδας αύτον ευχάριστων αύτω• κα\ αντος ^ν 
17 Σαμαρείτης, αποκριθείς 8ε 6 ^Ιησούς εΐπεν Ούχ οΐ Βεκα 
ι8 εκαθεφίσθησαρ ; οί \βε] εννέα που ; ονχ ευρέθησαν ύποστρε- 

ζάντες δούναι δόζαν τφ θεω €ΐ μη 6 άΧΚογενης ούτος; 
19 και ειπεν αύτω *Αναστας πορεύου* ή πίστις σον σεσω- 

κεν σε. 
3ο ^ΈΛτερωητηθεΧς δε ύπο των Φαρισαίων πότε έρχεται ή 

βασιΚεία του θεού άπεκρίθη αύτοΐς καΐ εΐπ€ν Ουκ ερχε- 
21 ται ή βασιΚεία του θεού μετά παρατηρήσεως^ ούδε ερού- 

σιρ *Ιδου ωδε η *Ελ€Ϊ• ιδού γαρ ή βασιΚεία του θεού 
Μ εντός υμών εστίν. Έιπεν δε προς τους μαθητάς 

*ΈΚευσοντ(Η ήμεραι οτε επιθυμήσετε μίαν των ήμερων του 
23 υίου του άνθρωπου Ιδεΐν κα\ ουκ ο^εσθε. καΐ ερουσιν ύμΐν 

Ιδού ^εκεΐ ^ Ιδού ω䀕 μη [άπεΚθητε μηδέ] διωξητε. 
34 ωσπερ γαρ η αστραπή αστρόπτουσα εκ της υπό τον ούρα- 

νόν εις την υπ* ούρανόν Κάμπει^ ούτως εσται ο υιός του 
«5 άνθρωπου ^. πρώτον δε δεΙ αυτόν ποΚΚα παθεϊν καΐ άπο- 

26 δοκιμασθηναι από της γενεάς ταύτης. κα\ καθώς εγενετο 
εν ταΐς ήμεραις Νώ€, ούτως εσται και εν τ(Λς ήμεραις τον 

27 νίου του άνθρωπου* τίσθιον^ επινον^ εγάμουν^ εγαμίζοντο^ 
άχρι ης ήμερας είΟΗλθεΝ Νώβ είε ΤΗΝ ΚίΒωτΟΝ, και 

28 ^θεν 6 κατακΚυσμός και άπωΚεσεν ^πάντας\ ομοίως 

23 ^«(«^ 24 €ν τβ η/ϋΐ^ρ^ αντοΟ 27 απαντάς ι66 ΚΑΤΑ ΛΟΤΚΑΧ χνιι χνιιι 

καθώς €γ€Ρ€Τθ €Ρ ταίς ήμ^ραις Χωτ• ησθίΟψ^ €Ίηροψ, τξγό- 
ραζον, ίπωΚονρ, Ιφντ^υοψ, ωκχΛόμουν § ϋ ημέρα €ξη\θ€Ρ 29 

/ίωτ άπο ΙοΙίόμων, έΒρ€ΐ€Ν πγρ κλ) θεΤοΝ Λπ ογρΛΝογ 
καΐ άπωΚ€σ€¥ '^πωττας^, κατά τα ίΐύτά ίσται § ν/Μ^ρα ο ^ο 
νί^ τον ορθρωπον αποκάλνπτ€Τ{α, €ν εκείνη τ§ ήρ^ρο, 31 
ος €στ(Η €9γΙ τον ίωματος και τα σκεύη ανταν €ν τ^ οικία, 
μη καταβάτω 2ραι αυτά, καί 6 ίν άγρω ομοίως μη έτϊΐ- 
0Τρ€ψ^ΤίΟ βίο ΤΛ όπίοο). μνημον€ν€Τ€ της γνναικος \ωτ. ^ 
ος {αν ζητηαη] τηι^ ψνχή^ αντον π€ρι:ποιησασθαι άπο\€σ€ΐ 33 
αντην, ος ί^ ορ άττοΧίσ^ι ζωογονήσει αυτήν. Χεγω νμι», 34 
τανττι τγι ννκτι έσονται δνο €πι κΚίνης [μΛας\ 6 εις πνψα- 
\ημφΰησ€ται κα\ ο έτερος άφεθησεταχ• έσονται ϋνο άλή- 35 
θονσαι επΙ το αντό^ η μία παραλημφθησεται ή 8ε έτερα 
άφεθησεταχ, κα\ άποκριθεντες λεγονσιν αντώ Πον, κν- 37 
ριε ; 6 δε ειπεν αύτοΊς "Οττου το σώμα, εκεί και οι άετοι 
επισνναχθησονται. 

Ελεγεν δε παραβοΧην αντοΊς προς το δείν πάντοτε ι 
προσενχεσθαι αντονς κα\ μη ενκακεΐν, Χεγων Κριτής τις 2 
^ν εν τινι 7ΓΟλ€ΐ τόΐ' θεον μη φοβούμενος κα\ ανθρωπον 
μη εντρεπομενος, χήρο> δε ην εν ττ} 7Γί)λ(ΐ εκείνη κα\ 3 
Ιίρχετο προς αντον λεγονσα ^Έκδίκησόν με άπο του άν- 
τιδίκον μον, και ονκ ηθελεν επΙ χρονον^ μετά ταντα δε 4 
ειπεν εν εαντω Εί καΐ τον θεον ου φοβονμαι ονδε αν- 
θρωπον εντρεπομαι, δια γε το παρεχειν /χοι κσπον την $ 
χήραν ταύτην εκδικήσω αυτήν. Ίνα μη εΙς τίΚος ερχόμενη 
νπωπιάζη με, Έιπεν δε ο κύριος ^Ακούσατε τί ο κριτής 6 
της (ΐδίκίας Χεγεί' ο δε θεός ου μη ττοιι^σι; την εκδίκησιν η 
των εκΧεκτών αντου των βοωντων αυτώ ήμερας και νυκτός, 
καΐ μακροθυμει ίττ' αύτοΊς ; Χεγω ύμϊν οτι ποιτ^σει την εκ- 8 
δίκησιν αυτών εν τάχει, πΧήν ο υΙος του άνθρωπου βλ- 
θων αρα ευ ρήσε ι την πίστιν επ\ της γης ; 

ΥΛπεν δε κα\ προς τ ίνας τους πεποιθότας βφ' εαυτοΐς 9 
ΟΤΙ είσΐν δίκαιοι κα\ εζουθενουντας τους Χοιπους την πάρα- 29 απαι^τας XVIII ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 167 

ΙΟ βοΧην ταντην. " Κρθρωποι 6ύο άνέβησαν €ΐς το ΐ€ρί>ν 

11 προσ€νζασθαι, ^ €ΐς Φαρισαιοί και ο €Τ€ρος τ€\ώνης, 6 
Φαρισάίος σταθ^ΐί '^ταντα προς {αντορ^ προσηύχ€το *0 
^€ο^, €ύχαρίστώ σοι οη ουκ €ΐμΙ ^ωσπ^ρ^ οΐ λοιττοι των 
ανθρώπων^ αρπαγ€ς^ αίικοι^ μοιχοί^ η και ως ούτος 6 τ€- 

12 Χωνης' νηστ€νω δίΓ τον σαββότου^ άπο8€κατ€νω πάρτα 

13 δσα κτώμαι. 6 &€ τ€\ωρης μακρόβίν ίστώς ουκ Ι^θ€\€ν 
ού^€ τους οφθάΚμονς ίπαραι €ΐς τον ονρανόν^ αλλ* €τν7ΓΤ€ 
το στήθος €αυτου Χίγων *0 θ€Ος^ ΙΧάσθητί μοι τψ αμαρ- 

14 τωλώ. λέγω ύμίν^ κατίβη οντος 8€δικαιωμ€νος €ΐς τον 
οίκον αυτού παρ* €Κ€ΐνον• οτι πας ο ύ^ων ίαντον ταπ€ΐ' 
νωθησεται^ 6 $€ ταπεινών εαυτόν ύ^ωθήθ'€ται, 

1$ Ώροσ4φ€ρον δί αύτω καΙ τα βρίφη Ινα αυτών απτητ(α• 
ι6 ιί^6ντ€ς α οι μαθηταΧ €π€τίμων αντοΐς. 6 δέ ^Ιησούς προσ- 

€κάΚ4σατο \αντα\ Χίγων 'Άφ€Τ€ τα παιδία €ρχ€σθαι προς 

μ€ και μη κω\ύ€Τ€ αντά^ των γαρ τοιούτων €στ\ν ή βασι- 
17 λεία του θ€θΰ. άμην λέγω νμΐν^ ος αν μη δέζηται τήν 

βασιΚ€ίαρ του θ€θΰ ως παιδίον, ου μη €ΐσ€\θη €ΐς αυτήν. 
ι8 Και {πηρωτησίν τις αύτον ίρχων Χίγων Αιδάσκ(ίΚ€ 
19 άγαθ€^ τί ποιήσας ζωην αιωνιον κΚηρονομήσω ; €Ϊπ€ν $€ 

αύτω 6 * Ιησούς Τι μ€ \€γ€ΐς αγαθόν; ούδ€ΐς αγαθός €ΐ 
2ο μη €19 [ό] θ€Ος. τας €ντολάς οΐδας Μη ΜΟίχβγΟΗΟ, Μίΐ 

φΟΝβγοΗΟ, Μίι κλένρΗο, Μίι νρεγλΟΜΑρτγριί- 

21 ΟΚΙΟ, ΤίΛΛΑ ΤΟΝ ΠΑτέρΑ ΟΟγ ΚαΙ τίΐΝ ΛΛΗτέρΑ. 6 δί 

22 €Ϊπ€ν Ταύτα πάντα €φνλαζα €Κ ν€Οτητος. άκουσας δί ο 
^Ιησούς €Ϊπ€ν αύτω "Ετι €ν σοι λειττει• πάντα οσα €χ€ΐς 
πωΚησον και δίοδος ΤΓτωχοΐς^ και €ξ€ΐς θησαυρον €ν [τοΐς^ 

23 ούρανοΊς^ και δ€ΰρο άκο\ούθ€ΐ μοι, ό δί άκοίσας ταντα 

24 π€ριΚυ7Γος €γ€νηθη^ ην γαρ πλούσιος σφόδρα^ *1δών δί 
αύτον [ό] ^Ιησούς €ΐπ€ν Ώώς δυσκόΚως οι τα χρήματα 

25 €χοντ€ς €ΐς την βασιΚ^ίαν του θ^ού €ΐσπορ€ύονται• €ύκθ' 
πωτ€ρον γαρ ίστιν κάμηΧον δια τρήματος β€\όνης ίίσελ- 
0€Ϊν η πλούσιον €Ϊς την βασιΚ€ίαν του θ€ου €ΐσ€\θ€Ϊν. 

ΙΟ ο II ττρο^ €αντοΒ' ταντα | ώς ι68 ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ χνιπ χιχ 

€2παν δβ οΐ άκονσαντ€ς Και τίς δύναται σωθηναι ; 6 ϋ ζ 
€ΐπ€ν Τα αδύνατα πάρα άνθρωποις δυνατά πάρα τω θ€φ 
€στίν, Εΐπ€ν δί 6 Ώίτρος *Ιδού ήμ€ίς άφίν- 28 

Τ€ς τα Ίδια ηκοΚονθήσαμίν σοι. ό δί €νπ€ν αντοΐς *Αμην 29 
λ^γω νμίν στι ονδ€\ς ίστι,ν ος άφήκ€ν οϊκίαν η γυναίκα ή 
άδίΧφούί η γον€Ϊς η τέκνα €ίν€Κ€ν της βασιΚ€ία£ του θ€ου^ 
ος ούχΙ μη ^Χάβη^^' ποΧΚαπΧασΙονα €ν τω καιρώ τούτφ 30 
κα\ €ν τφ αΐωνι τφ €ρχομ€ν<ρ ζωην αΐώνιον. 

ΤΙαρίΐΚαβων δ€ τους δωδ€κα €ίπ€ν προς αυτούς *ΐδού 31 
άναβαίνομ€ν €ΐς *ΐ€ρουσάΚήμ^ καΐ τ€Κ€σθήσ€ται πάντα τα 
γ€γραμμ€να δια των προφητών τφ υίω του άνθρωπου' 
παραδοθήσ€ταί γαρ τοις €θν€σιν κα\ €μπαιχθήσ€ται καΐ 32 
ύβρίσθήσ€ται καΐ €μπτυσθησ€ται^ και μαστιγωσαντ€ς 33 
άποκτ€νοΰσίν αύτόν^ κα\ τη ήμ^ρα τ^ τριτ^/ άνασττισ€' 
ται. Και αύτοι ούδίν τούτων συνήκαν^ καΐ ί^ν το ρήμα 34 
τούτο Κ€κρυμμένον απ* αντών^ κα\ ουκ ίγινωσκον τα λ^γό- 
μ€να. 

*Έγ€ν€Τ0 δί €ν τω €γγίζ€ΐν αύτον €ΐς *ΐ€ρ€ΐχω τυφΧός 35 
τις €κάθητο πάρα την οδον επαιτών, άκουσας δί οχΚου 36 
διαπορ€υομ4νου ίπυνθαν^το τί ^ βιι; τούτο* ά7Γηγγ€ΐ\αν δ( 37 
αύτώ οτί ^Ιησούς ό Ναζωραΐος παρέρχεται, και ίβοησεν -β 
λέγων ^Ιησου υϋ Δαυβιδ, ΐΧέησον μ€. και οί προάγοντ€ς 39 
€π€τίμων αύτφ Ινα σιγηση' αύτος δι ποΧΚω μαΧΚον €κρα- 
ζ€ν Υί€ Δαν(ΐδ, ίΚέησόν με. σταθείς δε ^Ιησούς έκέ- 40 
λ€υσ€ΐ' αυτοί/ άχθήναι προς αυτόν, έγγίσαντος δε αυτού 
επηρωτησεν αυτόν Τι σοι θέλεις ποιήσω ; ό δε ει- 41 
πεν Κύριε^ ΐνα άναβλέ'ψω, καΐ ό ^Ιησούς είπεν αύτώ 42 
^Ανάβλε\Ιτον ή πίστις σου σέσωκέν σε, κα\ παραχρή- 43 
μα άνέβλε'^εν^ κα\ ηκολούθει αύτώ δοζάζων τον θεόν. 
Και πας ό λαός Ιδών εδωκεν αινον τω θεώ. 

Και είσελθών διήρχετο την ^Ιερειχώ, Και ιδού άνηρ ^ 
ονόματι Κζίλούμενος Ζακχαΐος^ και αύτος ην άρχιτελώνης 
' και αύτος^ πλούσιος* κα\ εζητει ιδείν τον *Ιησουν τίς έστιν^ 3 

3θ α7Γθλα/3)7 3^ ^^^ ' ^^^^ 4*^ XIX ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 169 

κάί ουκ ή6ύρατο άπο του &χ\ου 5η τ§ ήΧικί^ μίκρος ^ρ. 

4 και προίραμων €ΐς το ϊμπροσθ^ρ άρίβη €π\ σνκομορίαρ 

5 2^α ϊ^ιι αντόν^ δτί ίκ^ίνης ημ€ΧΚ€ν 6ί4ρχ€σβαί. κάί ώί 
^λθ€ν €7Γέ τον τόπον, άροβΚίψας [ο] *Ιησονς €ίπ€ν προς 
αυτόν Ζακχάί€, σπεύσας κατάβηθι, σήμερον γίφ €ν τψ 

6 οΐκψ σου ί€Ϊ μ€ μ^Ιναι, και σπ€υσας κατίβη, κάί νπ^ϋ" 

7 ζατο αύτον χαίρων, κάί 11ίόντ€ς πάντ€£ 6ΐ€γσγγυζον λ€- 
γοντ€ς ση Ώαρα άμαρτωΚώ άν6ρϊ €ΐση\θ€ν κατνίΚυσαί. 

8 σταθ€ίς ϋ Ζίΐκχαΐος €ίπ€ν προς τον κύριον 'ίθον τα 
ήμίσιά μου των υπαρχόντων, κύρί€, [τοΐς] πτωχοίς ίϋωμί, 

9 κάί €1 Τίνος τί €συκοφάντησα άποϋίωμί Τ€τραπ\ουν, €Ϊπ€ν 
ϋ προς αύτον [ο] *Ιησους οτί Σήμ€ρον σωτηρία τω οΐκφ 
τούτω €γ€ν€Τ0, καθότί κα\ αύτος υίος ^Αβραάμ [βστιν^• 

ΙΟ ^^€1^ γαρ ο υίος του άνθρωπου ΖΗΤΗΟλΙ κάί σωσαι τΟ 
^ττολωλοο. 

11 *Ακουόντων δί αυτών ταύτα προσθύς €ίπ€ν παραβοΚίΐν 
δία το ίγγυς €ίναί *ΐ€ρονσ<ιΚημ αύτον κα\ 6οκ€ίν αυτούς οτί 
πβφαχρημα μ€λ\€ί ή βασίΚ€ία του θ€ου άναφαίν€σθαι• 

12 €ίπ€ν ουν "Ανθρωπος τίς €ύγ€νης €πορ€ύθη €ΐς χωράν 

13 μακραρ \αβ€ίν έαντφ βασίΚ^ίαν κάί ύποστρέψαι, κείλίσας 
ϋ ϋκα δού\ους ίαυτου €6ωκ€ν αύτοΊς ίίκα μνας κα\ €ίπ€ν 

14 προς αυτούς πραγματ€νσασθαί^ ίν φ άρχομαι, Οί δ€ πο- 
Χιται αύτου ίμίσουν αύτόν^ κάί άπ€στ€ίΚαν πρ€σβ€ίαν 
οπίσω αύτου \€γοντ€ς Ου θ{Κομ€ν τούτον βασίΚ^υσαί 

15 €ή> ή μας. Κάί €γ€ν€Τθ ίν τω €παν€\θ€ίν αύτον Χαβόντα 
την βασίΚ€ίαν κάί €ίπ€ν φωνηθηναί αύτώ τους δούλους 
τούτους οίς ί€8ωκ€ί το άργύριον, ίνα γνοΊ τί 8ί€πραγματ€ύ- 

ι6 σαντο. παρ€γ€ν€το δι ό πρώτος Χίγων Κύρΐ€, ή μνα 
17 σου δίκα προσηργόσατο μνας. καΙ €ίπ€ν αύτώ Έυγ€ , 
άγαθί δονλβ, ότί €ν ίΧαχίστω πίστός €γίνου, ίσθί €ξουσίαν 
ι8 ίχων €πάνω 6€κα πόΚ€ων. κα\ ^θ€ν ό 8€ύτ€ρος \4γων Ή 
19 μνα σου, κύριε, €ποίησ€ν π4ντ€ μνας. €ίπ€ν ϋ καΐ τού- 
» τψ Κάί συ ίπόνω γίνου πίντ€ πό\€ων. κάί ο €Τ€ρος 

13 αυτούς Πραγματ<νσα<Γ^< 17 Εν Ι70 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ χιχ 

^θ€ν \€γων Κνρΐ€, ιδού ή μνά σου ηρ ^Ίχον άποκ€ΐμ€' 
νην €ν σου6αρίω• ίφοβουμην γάρ σ€ οτι άνθρωποι αν- 2 1 
στηρος €ί^ αΐρ€ΐς 6 ουκ ίθηκας κα\ θ€ρίζ€ΐς ο ουκ Ζσπ^ι- 
ρα9. λ€γ€ΐ αύτφ ^Έκ του στόματος σου κρίνω σ€, 22 
πονηρί δοΰλ€* ίΙ8€ίς οτι βγω άνθρωπος αυστηρός €ΐμι^ 
αίρων ο ουκ ίθηκα κα\ θ€ρίζων ο ουκ €σπ€ΐρα ; κα\ δια τί 23 
ουκ €δωκάς μου το αργυρίον ΙπΧ τράπ€ζαν ; κάγώ ίΚθών 
συν τόκω αν αύτο €πραζα, και τοις παρ^στώσιν €ΐπ€ν 24 
'Άρατ€ απ αύτου την μναν καΙ δότ€ τφ τάς ί(κα μνας 
Ζχοντί' — και €ίπαν αύτω Κύρί€^ ίχ€ί 84κα μναα* - λ€γω ^ 
ύμΐν οτί παντί τω Ζχοντι &οθήσ€ταί^ από δί του μη 
έχοντος ΚϋΧ ο €χ€ί άρθήσ€ταί. ΏΧήν τους ϊχθρούς μου 2; 
τούτους τους μή θ€\ήσαντάς μ€ βασί\€υσαι €7Γ* αυτούς 
άγάγ€Τ€ ωδ€ και κατασφάξατ€ αυτούς ^μπροσθίν μου. Και 28 
€ΐπών ταΰτα €πορ€ύ€Το €μπροσθ€ν άναβαίνων €ΐς Ίίροσό- 
λν/χα. 

Και €γ€ν€Τ0 ως ηγγισ^ν €ΐς Βηθφαγη και Βηθανια 29 
προς το &ρος το κα\ούμ€νον *Έ\αιων^ άπ4στ€ίΚ€ν 6ύο των 
μαθητών Χίγων Ύπάγ€Τ€ €ΐς την κατέναντι κωμην^ €ν η 30 
€Ϊσπορ€υόμ€νοι €ύρήσ€Τ€ πώΧον δ^δβ/χ^'ι/οι^, ίφ* δΐ' ουδβΐί 
πωποτ€ ανθρώπων €κάθισ€ν, κα\ \ύσαντ€ς αύτον άγάγ€Τ€. 
και ίάν τις ύμας ίρωτα Δια τί \ύ€Τ€ ; οΰτως €ρ€ΐτ€ 31 
οτι *0 κύριος αύτου χρ^ίαν €χ€ΐ, άπ€λθόντ€ς 8ε οί άπ€- 32 
σταΧμίνοι €υρον καθώς €ΐπ€ν αύτοΐς, Χυόντων δί αυτών 33 
τον πώΧον €ΐπαν οί κύριοι αύτου προς αυτούς Τί λυ€Τ€ 
τον πώΧον ; οί δ€ €ΐπαν οτι *0 κύριος αύτου χρ^ίαν €χ€ΐ, 34 
και ηγαγον αύτον προς τον ^Ιησουν^ κα\ €πιρί'\Ιταντ€ς αυτών 35 
τα ίμάτια €πϊ τον πώΧον επιβίβασαν τον ^Ιησουν πορ€υο- 36 
μίνου δβ αύτου ύπ€στρώννυον τα ίμάτια ίαυτών €ν τη 
όδώ. ίγγίζοντος δ€ αύτου ^δτ; προς τί} καταβάσ€ΐ του 37 
Ορους τών Έλαίώι^ ηρζαντο άπαν το πΧήθος τών μαθητών 
χαίροντ€ς αινΛν τον θ^ον φωνί} μ^γάΧη π^ρι πασών ώρ 
ξώον 8υνάμ€ων^ Χ€γοντ€ς 38 

38 6 ζ/. & έρχόμ€νος XIX XX ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ ϊ7ϊ 

ΕγλοΓΗΜέΝΟΟ ^ό έρχοΜεΝΟΟ, 
ό^ βασιλ€ύς^ 6Ν ον6μλτι Κγρίογ• 

€Ρ ονρανφ €ΐρηνη 

καί δόξα €ν χη^ίστοις. 
39 Κα/ τιν€ς των Φαρισαίων αττό του οχΚου €Ϊπαν προς αύ- 
4ο τον Διδάσκαλβ, €πιτΙμησορ τοΊς μαθηταΊς σου. και 
άποκρίθ€)ς €ΐπ€ν Λ/γω ^υμιν^ €αν ούτοι σιωπησουσιρ^ 

41 οι \ίθοι κράζουσιν. Και ως {^γγισ€ν^ Ιδων την 

42 πόΧιν €κ\αυσ'€ν €π αύτημ^ \€γων οτι Έΐ €γνως ίν ττ} 
ημίρα ταύτη και συ τα προς €ΐρήνην— νυν θί €κρύ' 

43 βη οπο όφθίΐΚμων σου. οτι ηζουσιν ήμ€ραι €πϊ σ€ και 
^π(ψ€μβα\ουσιν οι €χθροί σου χάρακα σοι καΐ π€ρικυκ\ω'' 

44 σουσίν σ€ και συνίξουσίν σ€ πάντοθ€ν^ κα\ έλ^φίογοίΝ σ€ 
κα\ ΤΑ τέκΝΑ οογ €ν σοί, και ουκ άφήσουσιν \ίθον ίπ\ 
\ίθον ίν σοέ, άν& ων ουκ €γνως τον καιρόν της €πισκοπης 

45 ΟΓου. Και €ΐσ€\θων €ΐς το ι^ρον ηρξατο ίκβάΚ" 

46 \€ΐν τους πωΧουντας^ Χίγων αύτοίς Τίγραττται Κλί €€ΤΑΙ 
ό οΐκόο ΜΟγ οΤκοο προοεγχΗΟ, ύμ€Ϊς 8ε αύτον ίποιή- 
σαΤ€ 0ΤΐΑΚό^\ΟΝ λΗΟΤώΝ. 

47 Και ^ν δώάσκων το καθ" ημέραν €ν τω ί€ρω' οΐ δ€ 
άρχΐ€ρ€Ϊς και οι γραμματ€ΐς ίζήτουν αυτόν άπόλίσαι κα\ οι 

48 πρώτοι του Χαου^ καΐ ούχ ηΰρισκον το τί ποιήσωσιν^ ο 
\α6ς γαρ άπας €ζ€κρ€μ€Τ0 αύτου άκούων. 

Ι Καί €γ€ν€Το ίν μια των ήμ€ρών διδάσκοντος αύτου τον 

Χαον ίν τψ ί^ρω καΙ €ύαγγ€\ιζομ€νου ίπίστησαν οί άρχΐ€' 

2 ρ€'ις κα\ οι γραμματ€Ϊς συν τοΊς πρ€σβυτίροις^ κα\ €ίπαν λί- 
γοντ€ς προς αυτόν Έΐπόν ημίν ίν ποία ίζουσία ταύτα ποι- 

3 €ίΓ, η τις ίστιν ό δούς σοι την ίζουσίαν ταύτην, άποκριθ€\ς 
δί €ΐπ€ν προς αυτούς * Ερωτήσω υμάς κάγω λόγοι/, και 

4 €Ϊπατ€ μοι Το βάπτισμα ^Ιωάνου ίξ ουρανού ην η ίξ 

5 ανθρώπων ; οί δβ συν€\ογίσαντο προς ίαυτούς Χίγορτ^ς 
οτι *Εάμ €Ϊπωμ€ν *Ε^ ουρανού^ €ρ€Ϊ Δια τι ουκ ίπι^ 

4ο υμίν 0Τ4 43 π'βρι/^αλοΟσιν Γ 72 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 

στ€νσατ€ αντφ ; ίαν δβ €ΐΐΓωμ€ν *Ε^ ά»θρωπων^ 6 \αοί 6 
ίίΓας κατ<ιΚιβάσ€ΐ ήμας^ π€π€ίσμ€νος γάρ ίστιν *1ωάνην 
προφήτηρ €ΐ,ναΐ' καΐ άπ€κρίθησαν μη €ΐί€Ραι π6θ€ν. κάί 1 
ο*1η(Του£ €ίπ€ν αύτοίς Ονϋ €γώ λβγω ύμΐν €¥ ττοίψ ίζσυ^ 
σί(} ταντα ποίώ, '^Ηρξατο ϋ προς τον Χαορ 9 

\ίγ€ίν τηρ πνφαβόΚηρ ταύτηρ "Αρθρωπος €φγΤ€γθ€Ν 
ΛΜΤΤβλώΝΛ} και €ζ€ί€Τθ αυτορ γ€ωργοΐς^ κάί άπ€ίήμησ€Ρ 
χρορους Ικανούς• και κάψω απίστ€ΐΚ€Ρ προς τους γ€ωργούς το 
6ου\θΡ^ Ίρα άπο του καρπού τον άμπ€\ώρος 6ωσονσΐΡ αντφ' 
οΐ α γ€ωργο\ €ζαπ€στ€ΐΧαρ αύτορ ί€ίραντ€ς Κ€ρ6ρ. καΐ ζι 
προσίθ^το ϊτ^ρορ πίμ^αι ^ονΚορ* οΙ ϋ κάκ€Ϊρορ 6€ίραρτ€ς 
κΛ άτιμάσαντ€ς ίζαπέστ^ιΚαν κερορ. κάί προσ4θ€Το τρίτορ ΐ2 
ΥΓ€μψαι* οί α κάι τοντορ τραυματίσαρτες εξίβαΧορ, €Ϊπ€Ρ χ3 
α 6 κύριος του άμπεΧώρος Τι ποιήσω; π4μ>1τω τορ υιορ 
μου ΤΟΡ άγαπητορ• ϊσως τουτορ ίρτραπησορται. Ιδ6ρτ€ς Χ4 
α αύτορ οί γεωργοί 8ί€\ογίζορτο προς άΚΧηλους Χέγορ^ 
Τ€ς Ουτός ίστιρ 6 κληρονόμος• άποκτ€ίΡωμ€Ρ αντόρ^ ιρα 
ήμωρ γ€Ρηται ή κΧηρονομία• κα\ €κβ(ΐΧ6ντ€ς αύτον Ζζω τ$ 
Τ(Λ άμπεΧωνος άπέκτ€ΐναν, τι ουν ποιήσει αύτοΐς 6 κύρι- 
ος του άμπεΧωνος ; ίΧεύσεται κα\ αποΧέσει τους γεωργούς ι6 
τούτους^ κα\ 8ωσ€ΐ τον άμπ€Χώνα αΧΧοις. άκούσαντες δ( 
είπαν Μη γένοιτο. ο δβ εμβΧίψας αύτοΐς ειπεν Ύι ιγ 
ουν εστίν το γεγραμμενον τούτο 

ΛίθΟΝ ΟΝ ^πελοκίΜΑΟΛΝ οΐ οΙκολοΜογΝτεο, 
ο^τοο έρεΝήθΗ εΐο κεφΑλίΐΝ πωΝίΛΟ; 

πάς 6 πεσών ίττ* εκείνον τον Χίθον συνθΧασθησεται• εφ* ον ι8 
δ* αν πεσχι^ Χικμήσ^ι αύτον. Και ε ζήτησαν 19 

οί γραμματείς κάί οί αρχιερείς επιβίίΧεΐν επ* αύτον τάς 
χείρας ίν αύτη τη ωρα^ κάί εφοβήθησαν τον Χαόν^ έγνω- 
σαν γαρ ΟΤΙ προς αυτούς ειπεν την παραβοΧήν ταύτην. 
Κα\ παρατηρήσαντες άπ€στ€ίΧαν ίνκαθίτους ύποκρινομε- 2ο 
νους εαυτούς 8ίκαίους ειναι^ ινα ίπιΧάβωνταχ αυτού λόγου, 
ώστε παρα^ούναι αύτον τη άρχη κα\ τη εζουσία του 27 ^ηημυίτων ΚΑΤΑ ΛΟΪΚΑΝ Χΐγουτίΐ '73 
ΔώάσκαΚΐ, 
λαμβάι-. Ι Χΐγοντίί ■ ηγΐμονοί. και ίΐτηρωτησαν 

οϊ&αμΐν ϋη ΰμθώί λίγΐΐΐ κι 

πμόσωπον, αλλ' (ΐτ' αληθίίιιι τ^ι/ ϋδοι- τοϋ θίον ΒιΒάσκΐΐς- 
,, ί^οτίΐ' "ϊ/ιάι Κιιι'σΊΐμί φόμον ^οΖι/αι η αΰ ; καται/οήσαί δε 

4 αντωΜ την πανονμγίαν (ΐπΐν ττ^ηϊ αΰτούί Α^ΐξατί μοι 8ηνά- 
μιον τίνος ίχ^α. ΐίκυνα κιιΊ ϊπιγμαφήίΊ οΊ 3ί €ΐπαν Και'- 

5 σαρος. ο οί ατην πμοί αντούί Ύοίννί' αττόίοτΐ τα Καί- 

6 σαμας ϋαίσαμι και τα τον θίοϋ τψ θΐά. και ονκ ϊσχνσαν 
ίΐΐίλαβίσθαι τον ρήματος ϊναντίον τοΰ \αα\ι, καί βανμά- 
σαντα Ϊίι\ τϊ} άποκμίσα αύτοΰ ΐσί-γησαν. 

7 Ομοσ^ΚθόνΤΐί &ΐ τινίί των Σα^δονκαίων, 

8 άνάυτασιν μη 
σκαλί, Μωνιτή 
6&ΝΗ ΐχωι 
ΛΑ€λφθΰ Λγτ 

Ο Τφ Λλ€λφφ 
ο ΤΟΓ λαβύι/ -^ 

1 και α τμιτοί 

2 κατίΚιπον τ««ι 

3 θαν*ν. ή >ΐΊ^ 

4 γη'ή ; οί γαμ 
«ΜΕ ο Ιησονς 

ί γαμίσκονται, < 

καί ΤΤ}ί αΐΊΚη 
|6 ^γαμίζονται. 

"^αμ *ισιν, 
7 ότι δ* €γΐίμον^ 

βάτου, «5 λ*'γ• 

8 'ΙΟΑ&Κ ΚλΙ θειΪΝ Ί&κώΒ' β(ος δ* ονκ €στιν νΐκμω» άλλα 
(> ^ώι^ύ)»•, πώτίΡ -γαμ αντί^ ζώσιν. άποκριθίντα δε τινΐς 
ο τών γραμματίων «ιπαΐ' Διδάσκαλε, καλώς (ϊπια• ηνκΐτι 
^ γαρ ίτάλμων ϊττίμωτάν αύτίιν ονΒίν. Ειηίν δε 

νρυί αντονί Πώΐ λε''^οΐΜΓ»' τυ!/ χμιστον αναι ΔανεΙδ 
Γ72 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 

στ€νσατ€ αντφ ; €αν ϋ €ίπ(ομ€Ρ *Ε^ ανθρώπων^ 6 \αος 6 
ατταί κατίίΚίθάσ€ΐ ήμας^ π€π€ίσμ€Ρος γάρ ίστιν ^Ιωάρηρ 
προφήτηρ €ΐραί' κα\ άπ€κρίθησαρ μη €ΐ8€Ραι πόθ€Ρ. και 1 
ο ^Ιησούς €ίη€Ρ αύτοις Ονϋ ίγώ Χίγω ύμίν €Ρ ττοΐψ €ζσ%9^ 
σίφ ταύτα ποιώ. '^Ηρζατο ϋ προς τορ \αορ 9 

\€γ€ίΡ τηρ πιφαβοληρ ταύτηρ "λρθρωπος €φγΤ€γθ€Ν 
ΛΜΤΤελώΝΛ, κ(χί €ξ€ίί€το αυτορ γ€ωργοΐς^ καϊ άπ€ίήμησ€Ρ 
χρόρονς ίκαρους, και κοίρω άπέστ€ΐΚ€Ρ προς τους γ€ωργούς το 
δούΧορ^ ιρα άπο του καρπού του άμπ€\ώρος ίωσουσιρ αύτφ' 
οΐ &€ γ€ωργοΙ €ζαπ€στ€ΐΚαρ αύτορ δ€ίραρτ€ς Κ€ρ6ρ. καΐ ζι 
προσ4θ€το ϊτ^ρορ πίμ'^αι ^ουΚορ' οι δβ κάκ€ΐρορ δ€ίραρτ€ς 
κάί άτίμάσαρτ€ς €ζαπίστ€ΐΚαρ κ€ρΟρ. και προσίθίτο τρίτορ ΐ3 
ΥΓ6/ϋΐψίΗ- οΐ 8€ κα\ τουτορ τραυματίσαΡΤ€ς ΈξίβαΧορ, €ΐπ€Ρ χ3 
δ€ ό κύριος του άμπ€\ώρος Τι ποιήσω; πίμ'^^ω τορ υιορ 
μου ΤΟΡ άγατπγτόρ• Ίσως τοΰτορ ίρτραπησορται. α6ρτ€ς Χ4 
α αύτορ οι γ€ωργο\ 6ί€Χογίζορτο προς άΚΧηλους λέγοι^ 
Τ€ς Ουτός ίστιρ 6 κΚηρορόμος* άποκτ€ίρωμ€Ρ αύτόρ^ ιρα 
ήμωρ γίρηται ή κΧηρορομία' και €κβ(ΐΚ6ρτ€ς αύτορ €ζω τ$ 
του άμπ€\ώρος απέκτ^ιρορ. τι ουρ ποιήσ€ΐ αύτοίς 6 κύρι- 
ος του άμπ€\ώρος ; €Κ€ύσ€ται κα\ απο\€σ€ΐ τους γ€ωργους ι6 
τούτους^ κα\ 8ωσ€ΐ τον άμπ€\ώρα αΧΚοις, άκούσαντ€ς δ€ 
€Ϊπαν Μη γίροιτο. 6 δ€ ίμβΧίψας αύτοΐς €Ϊπ€Ρ Ύί τη 
ουρ €στΙρ το γ€γραμμ€Ρ0Ρ τούτο 

ΛίθΟΝ ΟΝ ΛπελοκίΜΛΟΛΝ οΐ οΙκολΟΜογΝτεο, 
ογτο€ έρεΝί^θΗ εΐο κεφ^λί^Ν ρωΝίΛΟ; 

πας 6 π^σων €7γ' €Κ€ίΡ0Ρ τον Χίθορ συνθ\ασθησ€ται• €φ* δι^ ι8 
δ* αν πίσηιι, \ικμήσ€ΐ αύτον. Κα\ ίζήτησαν 19 

ο{ γραμματείς και οι άρχΐ€ρ€Ϊς επιβείλεΐν ίπ* αύτορ τας 
χΛρας ίν αύτη τη ωρα, κα\ ίφοβήθησαν τορ ΧαοΡ^ ίγρω- 
σαρ γίψ οτι προς αυτούς €ΐπ€ν την παραβοΧήν ταύτηρ. 
Και παρατηρήσαντ€ς άπιστε ιΧαν ενκαθετους ύποκρινομί- 2ο 
νους εαυτούς δικαίους ειναι^ ΐνα επιΧάβωνται αυτού λόγου, 
ώστε παρα^ουναι αύτον τη ο,ρχη και τη εζουσία του 

27 ^ηημωτων XX ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 173 

21 ήγ€μόι^£. και ίπηρώτησαν αντοι/ \€γοντ€ς Διδάσκαλ€, 
οίδαμχν ΟΤΙ ορθώς \€γ€ΐς καΐ 6ί8άσκ€ί$ καΐ ου \αμβόρ€ΐ£ 
πρόσωπον^ αλλ* ίπ άΚηθ€ΐας την 666ν του θ€θυ ίι8άσ'Κ€ΐς' 

23 €ζ€στιρ ήμας Καίσαρί φόρορ 8ουναί η ου ; κατανοήσας ϋ 

24 οντώρ την Ίτανουργίαν €ίπ€ν προς αυτούς Α€ίζατ€ μοι ίηνά- 
ριον τίνος €χ€ΐ €ΐκόνα και ίπιγραφήν ; οι δβ €ΐπαρ Και- 

25 σαρος. ό δί €ΐπ€ν προς αυτούς Ύοίνυν άπ66οτ€ τα Καί- 
20 σαρος Κα/σαρι και τα του θ€ου τφ θίφ. και ουκ ϊσχυσαρ 

€πιΚαβ4σθαι του ρήματος εναντίον του λαου^ καΐ θαυμά- 
σ(ΜΡΤ€ς €πι τ^ άποκρίσ€ΐ αύτοΰ €σίγησαν, 

27 1Ιροσ€\θ6ντ€ς 84 τιν€ς των Σα88ουκαίων^ οι \€γοντ€ς 

28 άνάστ€ίσιρ μη €ΐναι, ^ίπηρωτησαν^ αύτον \€γοντ€ς Διδά- 
σκαλ€9 Μωνσ^^ Ζγρα^Ιτ^ν ήμίν, βΛΝ ΤΙΝΟΟ Λλελφόο ΑΤΤΟ- 
θΛΝΗ €χων γυναίκα, καΙ ογτοο ίτεκΝΟΟ !?, ινα ΛαΒΙ;! 

Αλελφόο Λγτογ την γυνλΤκα κλί έΣΑΝΛθτήο»;< οπερΜΑ 

29 τφ Αλελφφ Λγτογ. ίτττα οΖν ά^ίΚφοΧ ^σαν και 6 πρω- 
γ> τος Χαβων γυναίκα απίθ(ΐν€ν ατ€κνος• και 6 8€ύτ€ρος 

31 καί 6 τρίτος €\αβ€ν αύτην, ωσαύτως δί κα\ οι ίτττα ου 

32 κατίΧιπον τίκνα και άπέθανον υστ€ρον κα\ ή γυνή άπί- 

33 θαν^ν, ή γυνή ουν €ν τη άνασΎάσ€ΐ τίνος αυτών γίνεται 

34 γυνή ; οι γαρ ίτττα ίσχον αυτήν γυναίκα, και €ΐπ€ν αύ- 
τοις 6 ^Ιησούς Οί υΙοΙ του αΙώνος τούτου γαμουσιν και 

35 γαμίσκονται, οί §€ καταζιωθέντ€ς του αιώνος ίκ^ίνου τυχ€ΐν 
και της άνα(ττάσ€ως της €Κ ν€κρών οϋτ€ γαμουσιν ουτ€ 

^β^γαμίζονται^' ούΒέ γαρ άποθαν€Ϊν ?τί ίύνανται, ισόγγ€\οι 

γάρ €ΐσιν, και υίοί €ΐσίΐ' θ€ου της άναστάσ€ως υίοϊ οντ€ς, 

37 ΟΤΙ θί €γ€ίρονται οΐ ν€κρο\ και Μωυσής €μήνυσ€ν €πι της 

βάτου, ως \ίγ€ΐ ΚγρίΟΝ ΤΟΝ θεΟΝ 'ΑΒρΛΛΜ κλΙ θεΟΝ 

38ΊΟΑΑΚ ΚΛ) θεΟΝ 'ίΑκώΒ* θ€6ς δί ουκ ίστιν ν€κρών άλλα 

39 ζώντων, πάντ€ς γάρ αύτώ ζώσιν. άποκριθ€ντ€ς 84 τιν€ς 

4ο τών γραμματίων €ΐπαν Αι8άσκαΧ€, καλώς €ΐπας• ούκ4τι 

41 γαρ ίτόλμων €π€ρωιταν αύτον ού84ν, Έιπ€ν δβ 

προς αυτούς ΤΙώς λ4γονσιν τον χριστον €ΐναι Δαι;(ίδ 

35 γαμ.^σκοκτα4 174 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ χχ χχΐ 

υίόν; αύτοί γάρ Δαν€ΐθ \€γ€ί ίν Βίβλψ Ψαλμών ^ 

ΕΤπβΝ Κγριοο τφ κγρίφ Μογ ΚΑθογ έκ ΑεΣιώΝ Μογ 
Ιωο λΝ θώ τογο έχθρογο οογ γποπόλιΟΝ τΔν πο- 43 

λώΝ οογ• 

ΔανβΙβ ουρ αντορ κνριον καλβι, και πως αυτού νιος ίστίΡ ; 44 
*Κκονοντος δί παντός του \αου €ΐπ€ν τοις μαθηταΐς 45 
ΙΙροσ'€χ€Τ€ άπο των γραμματίων των θ€\όντων π€ριπατ€Ϊν φ 
€ν στόΚαΊς κα\ φιΚούντων ασπασμούς ίν τοις άγοραΐς 
και πρωτοκαθεδρίας €ν ταΐς σνναγωγαις και πρωτοκΚισί" 
ας €ν τοϊς ^είπνοις^ οΧ κατ€σθίουσιν τας οΙκίας των χη- 47 
ρών κα\ προφάσ€ΐ μακρά προσεύχονται* ούτοι Χήμψονται 
περισσάτερον κρίμα, *Αναβ\^^|^ας δί εΐδεν τους ι 

βάΧΧοντας εΙς το γαζοφυΧάκιον τα 6ώρα αυτών πΧουσίους. 
εΐδεν ίε τίνα χηραν πενιχράν βάΚΚουσαν €Κ€7 λβτττά δυο, 2 
κα\ €ΐπ€ν * Αληθώς λίγω ύμΐν οτι ή χήρα αυτή ή πτωχή 3 
7Γλ€Ϊοΐ' πάντων €β(ΐλ€ν πάντες γαρ ούτοι €Κ του π^ρισ- 4 
σ^ύοντος αυτο'ις €βάλον €ΐς τα δώρα, αΰτη δβ €Κ του ύστ€ρή' 
μξΤΓος αύτη ς πάντα τον βίον ον €ΐχ€ν €β(ΐΚ€ν, 

Καί τίνων λ€γόντων π€ρ\ του ί€ρου^ οτι Χίθοις Κΰίλοΐς $ 
κα\ άναθήμασιν Κ€κ6σμηται^ €ΐπ€ν Ύαυτα α θ€ωρ€Ϊτ€^ 6 
ίλψύσονται ήμΑραι ίν αίς ούκ άφ€θησ€ται λίθος ίπι λίθω 
ωδβ ος ού κατ€ίλυθήσ€ται, {πηρώτησαν δί αύτον λίγον- η 
τ€ς Διδάσι^αλ€, πότ€ ουν ταύτα €σται, κα\ τί το σημ€7' 
ον όταν μ4\\η ταύτα γίν€σθαι ; 6 δί €ΐπ€ν Β\€π€Τ€ 8 
μη πλανηθήτ€• πολλοί γαρ ίΚ^ύσονται €π\ τω όνόματί 
μου λ€γοντ€ς *Εγω βι/χι καί *0 καιρός ηγγικ^ν μη πο- 
ρ€υθητ€ οπίσω αυτών, όταν δέ άκούσητ€ πολίμους και 9 
ακαταστασίας^ μη πτοηθήτ€• λεΤ γαρ ταύτα ρεΝβΟθΛΙ 
πρώτον^ αλλ* ούκ ευθέως το τίΚος, Τότ€ €\€γ€ν αύ- ίο 

τοις ΈπερθιίοετΑΐ εθΝοα έπ εθΝοο κΛί ΒΑΟΐλείΛ έπ) 

ΒΛΟΐλεί^Ν, σ€ΐσμοί τ€ μ€γάλοι καϊ κατά τόπους λοιμοί κα\ ιι 
Χιμον €σονται^ φόβηθρά τβ καϊ ^άπ* ουρανού σημ€Ϊα με- 
γάλα €σται, προ δε τούτων πάντων ίπιβίΐλούσιν €φ' ύμας ΐ2 

Ι ζ λψ.01 καΙ λοι/ΑοΙ Ι (π/μβΐα μεγάλα απ* ουρανού XXI ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 175 

τας χΛρας αυτών καί 8ιωξονσιν^ παραδι8όρτ€ς €ΐς τας σννα- 
γωγα£ κάί φνΧακάς^ άπαγομένονς ίπί βασι\€Ϊς καί ήγ€- 

13 μόνας €ν€Κ€ν τον ονόματος μον άποβήσ€ται νμίν 6ΐ^ 

14 μαρτυρίον. θ€Τ€ ουν €ν ταΐς καρ6ίαις νμων μη προμ€\€ταν 

15 άποΚογηθηναι^ €γώ γαρ δώσω νμίν στόμα καϊ σοφίαν η ου 
ϋυνησοιτται άντιστηναι η άντ€ΐπ€ίν ^απαρτ€ί^ οΐ άιτηκ€ί'• 

ι6 μ€Ρθί νμίν. παρα8οθησ€σθ€ §€ καϊ νπο γονίων και αθ€λ- 
φών και σνγγ€νωρ και φίλων^ καΐ θανατωσονσιν €ζ νμων^ 
,3 «^αι €σ€σθ€ μισού μ€νοι νπο πάρτων 8ια το ονομά μον, και 
19 θρ\ζ €κ της Κ€φάλής νμών ον μη άποΚηται. €Ρ τ^ νπο- 
2ο μονή νμών κτησ€σθ€ τας ψνχας νμών. "Οταν δί Χ8ητ€ 
κνκΚονμίνην νπο στρατοπέδων 'ΐ^ρονσαλι/μ, τότ€ γνώτ€ 

21 ΟΤΙ ηγγικ€ν ή ίρήμωσις αντής. τότ€ οι €ν τζ ^ΙονΒαία 
φ€νγ€τωσαν €Ϊς τα ορη^ καΐ οι €ν /χ€σ6) αυτής €κχωρ€ΐτω- 
σαν, κα\ οι €ν ταΐς χωραις μη €ΐσ€ρχίσθωσαν €ΐί αντην^ 

22 ΟΤΙ ΗΜερΛΙ βκλίΚΗΟεωε ανταί €ΐσιν τον πλησθηναι πάντα 

23 τα γ€γραμμ€να. οναί ταις €ν γαστρί ίχονσαις και ταΐς 
θηΚαζονσαις ίν €Κ€ίναις ταΐς ημίραις' ϊσται γαρ ανάγκη 

24 μ€γάΚη €π\ της γης κα\ οργή τφ λαφ τοντφ^ καΐ π^σοννται 
στοματι μαχαίρης κα\ αΙχμαΚωτισθήσονται €ΐς τα ίθνη 

πάντα^ και ΊερογοΛλίίΜ €σται πΑτογΜέΝΗ γπό έθΝώΝ, 

25 ^χρ^ ον πΧηρωθώσιν [κα\ €σονται] καιροί ίθνών. καί 
ίσονται σημ€Ϊα ίν ηΚίω καί σ^Χήνη καί αστροις^ και €π\ 
της γης σννοχη 6ΘΝ(λ>Ν ίν άπορίξ}. ΗχογΟ ΘλΑλΟΟΗΟ και 

26 ΟΛλογ, άποψνχόντων ανθρώπων άπο φοβον κα\ προσδοκίας 
των €π€ρχομ€νων ττ} οίκονμίνη^ αΙ γαρ λγΝΑΜβίΟ Τ(α)Ν 

27 ογρΛΝώΝ ΟΛλεγθήοοΝΤΛί. καιτότ€ οψονταιτΟΝ γΙΟΝ τογ 
ΛΝθρώπογ έρχοΜεΝΟΝ εΝ Νεφέλ»;ΐ μ€τα δννάμ€ως κα\ 86- 

28 ζης πόλΧής. *Αρχομ4νων δί τούτων γίν€σθαι ανακύψατ€ και 
€πάρατ€ τας Κ€φάλας νμών, διότι €γγίζ€ΐ ή άποΧύτρωσις 

29 νμών. Και €Ϊπ€ν παραβοΧην αντοΐς ^ΐδ6Τ€ 
3ο τηρ σνκην και πάντα τα δβϊ/δρα• όταν προβάΧωσιν η6η, 

βΧίποντ^ς αφ' {αυτών γινώσκ€Τ€ οτι η8η €γγνς τό θίρος 

15 ϊΓαμτ«5 176 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ χχι χχιι 

(στίν όντως καί ύμύς^ αται^ 2δΐ7Τ€ ταύτα γί¥Ομ€ρα, γίνω- 31 
σκ€Τ€ ση ίγγυς €σην η βασιΚ^ία του ΰ€ου, ομηι^ Χέγω 32 
νμιρ οτί ου μη παρ^ΧΘη ή γ€ν€α αντη ίως [ορ] πάντα γίίη^ 
ται^ 6 ουρανός καί ή γη παρ€\€νσορτ€υ^ οί δ€ Χόγοι μου 33 
ου μη παρΈΧεύσονται, ΙΙροσ€χ€Τ€ ϋ ίαυτοΊς μη ιγοτ€ 34 
β(ψηθώσίν αί καρϋχα νμων €ν κρΈπάΧη και μ^θΐ] καί μ^ρί- 
μναις βιωτικαΐς^ καΐ ίπισττι (φ' νμΛς €φνί6ίος ή ημίρα 
€Κ€ίνη ως ΤΤΑΓίο• €π€ΐσ€Χ€νσ€ταί γαρ έττΐ πάντας τογο 35 
ΚΑθΗΜεΝΟγο έπΙ πρόσωπον πάσης ΤΗΟ ρΗΟ. άγρυπνΛτ^ τβ 
α €ν παντι καφώ ίί€Ομ€νοι Ινα καησχνσητ€ €κφυγ€Ϊν ταύτα 
πάντα τα μίΧΧοντα γίν€σθαΛ^ καί σταθηναι €μπροσθ€ν τον 
νίον τον άνθρωπου. 

'^Ην α τας ημίρας ^€ν τψ ΐ€ρω διδάσκων^, τας ϋ νύκτας 37 
€ξ€ρχ6μ€νος ηνΧίζ€Τ0 €ΐς το ορός το κάΧούμ€νον ^ΕΧαιών 
καΐ πας 6 Χάος ωρθριζ€ν προς αντον €ν τφ ί^ρφ άκον€ίν 3^ 
αντον. ΗΓΓΙΖΕΝ δί ή ίορτη των άζνμων ή Χ€γομ€νη Πα- ι 
σχα. Και ίζήτονν οί άρχί^ρ^ις καί οί γραμματα,ς το πως 2 
άνίΧωσίν αντον^ ίφοβουντο γαρ τον Χαόν, Έΐσ- 3 

ή\θ€ν δ€ Σαται^αί €ΐς 'ίοιίδαϊ/ τον κ(ΐΧονμ€νον ^Ισκαριώτην^ 
οντά €Κ τον αριθμόν των δώδεκα• κα\ άπ€\θων σνν€ΧάΧη' 4 
σ€ν τοις άρχΐ€ρ€νσιν κα\ στρατηγοϊς το πώς αύτοΊς παραδώ 
αντον, καϊ ίχμρησαν και σνν4θ€ντο αντω άργνριον 8ονναι. $ 
καΐ €ξωμοΧύγησ€ν, και ίζήτ€ΐ €νκαιρίαν τον παραδουναι 6 
αντον ατ€ρ οχΚον αυτοΐς. 

*Ηλ^6ΐ/ δί η ήμίρα των άζνμων^ τ] ίδβι θν€σθαι το η 
πάσχα• καΐ άπ4σΎ€ίΧ€ν Τΐίτρον κα\ *1ωάνην €Ϊπων Πο- 8 
ρ€νθίντ€ς €Τ0ΐμάσατ€ ήμιν το πάσχα Ινα φάγωμ€ν. οί δί 9 
€ΐπαν αντω 11ου θ€Χ€ΐς ίτοιμάσωμ^ν ; 6 δέ €ΐπ€ν αν- ίο 
τοΙς *Τδοι; €ΐσ€ΧΘ6ντων υμών €ΐς την ποΧιν σνναντή(Γ€ί 

37 διδάσκων €ν τψ Ι^μω XXII ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ 177 

νμΐί^ άνθρωπος κ€ράμίον νίατος βαστάζωρ' άκολονθησίΐτ^ 

11 αντω €1^ την οΐκίορ €ΐς ην €ΐσπορ€ν€ται. κάί €ρ€ΪΤ€ τφ οίκο' 
β€(Γ9Γθΐ77 7^^ οΙκίας ^ Α4γ€ί σοι ο διδάσκαλος Πον €στ\ν 
το κατάΚυμα οπού το πάσχα μ€τά των μαθητών μου φάγω ; 

12 κάκ€Ϊνος νμΐν δ€ί^€ΐ άνόγαιον μ€γα €στρωμ4νον• €Κ€ί ίτοί- 

13 μάσατ€. άπ€Χθ6ντ€£ ϋ €υρον καθώς €ΐρήκ€ί αύτοΐς^ κα\ 

14 ητοίμασαν το πάσχα. ΚαΙ οτ€ €γ€ν€Τ0 ή ωρα^ 

15 άν€π€σ€ν και οι απόστοΧοι συν αύτφ. καΐ €ίπ€ν προς 
αυτούς ^Επιθυμία ίπ^θνμησα τούτο το πάσχα φαγ€ίν 

ι6 μ€^ νμων προ του μ€ παθ€Ϊν' Χίγω γαρ ύμιν οτι ου 
μη φάγω αύτο €ως δτου πληρωθη €ν τη βασιΚ€ία του θ^' 

17 ου. κα\ ίί€ζάμ€νος ποτηριον ίύχαριστησας €ίπ€ν Αάβ€Τ€ 

ι8 τούτο καί 8ίαμ€ρίσατ€ €ΐς ίαυτούς* \4γω γαρ ύμίν, ου μη 
πιω άπο του νυν απ ο του γ€νηματος της άμπίΧου €ως ου ή 

19 βασίΧ€ία του θ€ου ΐΧθη. κα\ Χαβων αρτον €ύχαριστησας 
€κΧασ€ν κάί €ίωκ€ν αύτοΐς Χ€γων Τοΰτό €στιν το σώμα 
μου }^6 ύπίρ υμών ίι66μ€νον' τούτο ποί€ίΤ€ €ΐς την €μην 

2ο ανάμνησιν. καΐ το ποτηριον ωσαύτως μ€τα το ϋ€ΐΐΓνησαι^ 
Χίγων Ύουτο το ποτηριον ή καινή λίΛθήκΗ €ν τφ ΑΪΜΑτί 

21 μου, το υπίρ υμών €κχυνν6μ€νον\ πΧην ιδού ή χ€ΐρ του 

22 παρα6ώόντος μ€ μ€Τ €μου €πΙ της τραπέζης* 3τ4 ο υΙος 
μ€ν του άνθρωπου κατά το ώρισμίνον πορ€ύ€ται, πΧην ούαι 

23 τφ άνθρωπω €Κ€ίνφ Ιίι ου παρα8ί8οται. και αύτοϊ τίρζαντο 
συνζητ€Ϊν προς ίαυτούς το τίς αρα €«; €^ αυτών 6 τοΰτο 

24 μίλΧων πράσσ€ΐν. *Εγ€ν€το δί και φιΧον€ΐκΙα 

25 €Ρ αυτοΐς, το τίς αυτών 6οκ€ΐ €ΐν<Η μ€ίζων. ο δί €Ϊπ€ν αύ- 
τοίς Οί βασιΧ€Ίς τών ίθνών κνρι^ύουσιν αυτών κα\ οι 

26 €ζουσιάζοντ€ς αυτών €ύ€ργέται κ€[Κουνται. ύμ€Ϊς δ€ ούχ ου- 
τως, άλλ' ό μ€ΐζων €ν ύμΐν γινέσθω ως ο ν€ώτ€ρος, και 6 

27 ηγούμενος ως ο διακόνων τίς γαρ μ€ίζων, ο άνακ€ίμ€νος ή 
ό ίιακονών; ούχι 6 άνακ€ίμ€νος ; €γώ δί ίν μέσω υμών 

28 €ΐιά ως 6 διακόνων. ^Υμ^Ίς Ιίί €στ€ οι 6ιαμ€μ€νηκότ€ς 

29 μ^τ €μου €ν τοις π€ΐρασμοΐς μου' κάγώ διατίθ€μαι ύμΐν^ 

11 λ€γοι^«ν 178 ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ χχιΐ 

καθώί ίΐ€θ€τό μοί 6 πατήρ ^μον* βασιΚ€ίαρ^ Ινα €σθητ€ και ^ο 
πΙνητ€ €πί τηί τραπίζης μου ίν τρ βασι,\€ί(/, μου^ καΐ 
^καθησθ^^ ίιΛ θρόνων τας δώδβκα φυΧας κρίνοντας του 
*1σραηλ. Σίμων Σίμων^ ϋον 6 Σατανάς €ξΐ)τησατο νμας 3χ 
του σίνιάσαι ώς τον σιτον* €γώ ϋ ί^ίηθην π€ρ\ σου Χνα 32 
μη €κΚίπη ή πιστέί οΌυ• κα\ συ ποτ€ €πίστρ€ψας στηρισον 
τους άί^Χφούς σου. 6 δβ €ΐπ€ν αύτφ Κύρί€^ μ€τά σου 33 
€τοιμός €ΐμί κα\ €ΐί φυΧακην και €ΐς θάνατον πορ€υ€σθαι. 
6 α €Ϊη€ν Αίγω σοι^ Ώ€τρ€^ ου φωνησ€ΐ σημ€ρον άΚί- 34 
κτωρ €ως τρις μ€ άπαρνηοΓη €έθ(ΐ/αι. Και 35 

€ΐη€ν αύτοΐς *Ότ€ α7Γ£στ€ΐλα ύμας ατ€ρ βνίΚΧαντίου και 
πήρας κα\ ύποίημάτων^ μη τίνος ύστ€ρήσατ€ ; οι δβ €ΐπαν 
θύθ€νός. €Ϊπ€ν δβ αυτοΐς *Αλλά νυν 6 Ζχων βίίΚλάντιον 36 
άρότω^ ομοίως και πηραν^ κ(ΐί 6 μή €χων πωΧησότω το 
Ιμάτιον αύτου και αγορασάτω μάχαιραν, Χίγω γαρ ύμιν 37 
ΟΤΙ τοΰτο το γ€γραμμ4νον δβϊ Τ€Κ€σθηναι €ν €μοί^ το 
ΚαΙ Μ€ΤΑ ΛΝΟ/ννωΝ ελΟΓίοθΗ• και γαρ το π€ρι €μοΰ 
τίΚος ?χ€^. οι ϋ €Ϊπαν Κύρΐ€, ι8ού μάχαιραι ωδβ δύο. ό 38 
δί €ΐπ€ν αύτοΐς Ίκανόν €στιν. 

Και €ζ€\θών €πορ€υθη κατά το ΐθος €Ϊς το "Ορος των 39 
^Έλαιων ήκόλούθησαν δί αύτώ [/^αι] οί μαθηται, γ^νό- 4° 
μ€νος §6 €7Γΐ του τόπου €ΐπ€ν αύτοΐς ΙΙροσ€υχ€σθ€ μη 
€ΐσ€\θ€Ϊν €ΐς π€ΐρασμόν, καϊ αύτος άπ^σπάσθη απ* αυ- 41 
των ώσβι Χίθου βοΧήν, κα\ θ€\ς τα γόνατα προσηύχ€το 
\4γων ΊΙότ€ρ^ €ΐ βού\€ΐ παρ4ν€γκ€ τούτο το ποτηριον 43 
αττ' €/χοΟ• πΧην μη το θίΚημά μου άΧΚα το σον γιν4σθω. 
}[ωφθη δί αύτω αγγ€λος ^άπο του^ ουρανού €νισχύων αυτόν. 43 
κα\ γ€νομ€νος €ν αγωνία €κτ€ν€στ€ρον προσηύχ^το• '^καΐ 44 
€γ€ν€το ό 18ρως αύτου ωσ€ΐ θρόμβοι αίματος καταβαί- 
νοντ€ς €7Γΐ την γην.']^ καϊ άναστας άπο της προσ€υχής ίΚ- 45 
θων προς τους μαθητας €υρ€ν κοιμωμ4νους αυτούς άπο της 
Χυπης, καϊ €ΐπ€ν αύτοΐς Τί καθ€ύ8€Τ€ ; άναστάντ€ς προσ- ^6 

^ ^*βν, 3° καΒ-ησ^σθ^ 43 *'"'* 44 «γβν^το βί XXII ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 179 

47 €νχ€σθ€^ ίνα μη €ΐσ€\θητ€ €ΐς π€φασμόμ. 'Έτί 
αντ(Λ Χαλονντος ιδού οχΧος, καΙ 6 \€γ6μ€Ρος Ιούδας €ΐς 
των δω6€κα προήρχ€το αυτούς^ καΐ ^γγισ€ϊ/ τψ ^Ιησού 

48 φίΚήσαι αυτόν, * Ιησούς δί €ίπ€ν αΰτώ *Ιουδα, φιΧήματι 

49 τον νίον του άνθρωπου παρα8ί8ως ; 18όντ€ς 8ε οΐ π€ρϊ αυ- 
τον το €σόμ€νον €ίπαν Κύρΐ€^ €ΐ πατάζομ€ν €ν μαχαίρι] ; 

5ο κα\ €πόταξ€ν €ΐς τΐί €^ αυτών του άρχι^ρίως τον 8ου\ον καί 

51 άφ€ίΚ€ν το ους αύτου το 8€ζίόν, άποκρίθ€ΐς δί [ο] ^Ιησούς 
€ΐ7Γ€ν Έάτ€ €ως τούτου' κα\ ά\Ι/'άμ€νος του αίτιου Ιάσατο 

52 αυτόν. €ίπ€ν δί * Ιησούς προς τους παραγ€νομ€νους βττ' αυ- 
τόν άρχΐ€ρ€Ϊς καΐ στρατηγούς του ί€ρου κα\ πρεσβυτέρους 
'ί2ί €7Γΐ Χηστην €ζή\θατ€ μ€τα μαχαιρών καΐ ξύλων; 

53 ι^^θ* ήμίραν οντος μου μεθ* υμών έν τω ΐ€ρώ ουκ €^6- 
Τ€ίνατ€ τας χ€Ϊρας €π* ίμί' αλλ* αύτη εστίν υμών ή ωρα 
κα\ ή εξουσία του σκότους, 

54 ΣυλΧαβόντες 8έ αυτόν ήγαγον και είσηγαγον εις την 
οΐκίαν του άρχιερεως' ο 8ε ΙΙετρος ήκοΧούθει μακρόθεν. 

55 περιαψάντων 8ε πυρ εν μέσω της αυΚης και συνκαθισάν- 

56 των έκάΰητο ο ΙΙέτρος μέσος αυτών. Ιδουσα 8ε αύτον 
παιδίσκη τις καθήμενον προς το φώς κα\ άτενίσασα αύτφ 

57 ειπεν Και ούτος συν αυτω ην ό 8έ ήρνήσατο λβ- 

58 γων Ουκ οι8α αυτόν, γύναι. καΐ μετά, βραχύ έτερος 
'8ων αύτον εφη Και σύ έζ αυτών εΐ' ό 8ε ϊΐέτρος 

59 εφη "Ανθρωπε^ ούκ ειμί. και διάστασης ώσε\ ώρας μιας 
αΚΚος τις διισχυρίζετο Χέγων *Ε7γ' αληθείας και ούτος 

6ο μετ αύτου ην, καΐ γαρ Γαλιλαίοι εστίν ειπεν 8ε ό Ώέ- 
τρος "Ανθρωπε, ούκ οι8α ο λέγεις, και παραχρήμα ετι 

6ι λαΧουντος αύτου έφώνησεν αλέκτωρ. καΐ στραφείς ό 
κύριος ένέβλε'ψεν τφ Τίέτρω, και ύπεμνησθη ό Ώ,έτρος του 
ρήματος του κυρίου ως ειπεν αύτφ δτι ΙΙριν αλέκτορα 

62 φωνήσαι σήμερον άπαρνήση με τρις. [κα\ έζελθών εζω 

63 εκλαυσεν πικρώς.^ Και οί άνδρες οι συνέχον 

64 τες αύτον ένέπαιζον αύτφ δέροντες, κα\ περικαλύλΙταντες αυ- ι8ο ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ χχτι χχιιι 

Γοτ {ψτημωτων \€γοντ€£ ΙΙροφητ€νσΌν^ τις ίστιν ο παίσας 
σ« ; καΙ €Τ€ρα πολΧά β\αξτφημοΰντ€ς ίΧ^γορ €ΐ£ αυτόν. 6$ 
Καΐ ω9 ίγ€ν€Τθ ήμ€ρ€ί^ σννήχθη το πρ^σβντίριον τον 66 
\ιαου^ άρχί€ρ€Ϊ£ Τ€ καΐ γραμματ€ί£^ κάϊ άπηγαγον αύτον €ΐς 
το σνρϋρίορ αυτωρ^ \€γοντ€£ Εΐ συ €Ϊ 6 χριστός^ Έίπον 67 
ήμΛΡ. €Ϊπ€Ρ &€ αύτοΐς 'Εαι^ νμιρ «ίπω ου μή πιστ€υσητ€• 
α» α €ρωτησω ου μη άποκρίθητ€. άπο τον νυν ϋ Ιίσται^ 

ό γΙόο το^ ^Νθρώπογ κΛθ»ίΜ€Νοο έκ λεΞιώΝ τηο 

λγΝ^Μεωο ΤΟ^ θεο^• €Ϊπαρ ϋ πάρτ€^ Συ ουν €ί 6 υΙος γο 
του ΰ€θυ ; 6 ϋ προς αυτούς Ιίφη *Υμ€ίς \€γ€Τ€ οτι €γώ 
^€ίμί.^ οΐ &€ €Ϊπαρ Τι ΙΗη Ζχομ^ν μαρτυρίας χρ^ίαν ; αύτοΧ ητ 
γαρ ήκούσαμερ άπο του στόματος αύτου. Κάί τ 

άραστίοβ &παρ τ6 πλήθος αύτων ηγαγον αυτόν ατΙ τον 
Ιΐ€ΐλατον. ήρζαντΌ ϋ κατηγορ€ίν αύτοΰ \(γοντ€ς Τον- 2 
τον €υραμ€ν ίιαστρίφοντα το ίθνος ήμων κα\ κωΧύοντα 
φόρους Καίσαρι ίιίόναι κα\ Χίγοντα αύτον χριστον βα- 
σίΚία Ληη. ο ϋ Τί^ίΚατος ήρωτησ€ν αύτ6ν \4γων Σν 3 
€Ϊ 6 /3ασιλ€νί των ^Ιουδαίων; 6 ϋ αποκριθείς αντφ ^φη 
Ζν ^ίγ€ΐς? ό α Τΐ€ΐΚατος €Ϊπ€ν προς τους άρχΐ€ρ€Ϊς 4 
κα\ τους δχΚους Ούϋν ευρίσκω αίτιον €ν τω άνθρωπφ 
τούτφ. οΐ α ίπίσχυον \4γοντ€ς οτι *Ανασ€ΐ€ΐ τον Χαον $ 
ϋιίάσκων καΙ^ οΚης της 'ΐονθα/αρ, και άρζάμ€νος άπο της 
ΤάΚΐΚαΙας ίως ώθ^. Ώ€ΐλατος ϋ άκουσας ίπηρωτησ^ν €ΐ 6 
[ο] ϋρθρωπος ΤάλιΚαως €στιν^ κα\ ίπνγνους δτι €Κ της η 
εξουσίας *Ηρφδον €στιν άν€π€μψ€ν αυτόν προς Ήρψίην^ 
δντα κα\ αύτον €ν *ΐ€ροσο\ύμοις 4ν ταύταις τΛς ημ€- 
ραις. *0 δ€ ^Ηρφίης ϋών τον *Ιησουν €χάρη λ/αν, ^ν 8 
γίφ €ζ Ικανών χρόνων θίΚων 16€Ϊν αύτον 6ια το άκου^ιν 
π€ρΙ αυτοΰ^ καί {Ιλπιζ€ν τι σημΛον Ιίί€Ϊν νττ* αύτοΰ γινό- 
μ^νον. ίπηρωτα &€ αύτον ίν Χότγοις Ικανοΐς• αύτος 6€ 9 
ούϋν άπ€κρίνατο αύτφ. Ιστηκ€ΐσαν ϋ οΐ άρχΐ€ρ€Ϊς καΐ το 
οΐ Ύραμματϋς ευτόνως κατηγορουντ€ς αύτοΰ, ίζουθενησας 1 1 
β€ αύτον ό ^Ηρφδης συν τοις στρατεύμασιν αύτοΰ και ίμ- 

το 9ΐμ%.ι 3 Α^ις; τ τ καΧ XXIII ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ ι8ι 

ναίζας ΐΓ€ρίβαΧων €σθήτα Χαμττρία/ άρ4η€μψ€Ρ αύτορ τφ 
Χ2 Ιί€ίΚάΓφ. *Εγ€νοντο ϋ φίΚοι ο τ€ Ήρφθι/Γ και 6 Π€£λα- 

τος €Ρ αντ^ τί} ήμίρα μ€Τ αλλι^λωι^' προυπηρχον γαρ ίν 
χ3 ^Χ^ρψ οντ€ς προί αυτούς. Ιΐ€ΐ\ατο£ ϋ σνρκα- 

\€σάμ€Ρθ£ τούί αρχΐ€ρ€ΐί και τους αρχορτας κα\ τορ Χαορ 

14 €ίπ€Ρ προς αυτούς Ώ,ροσηρνγκατέ μοι τορ αρΰρωπορ του- 
ΤΟΡ ως ατΓοστρέφορτα τορ \α6ρ^ και ί8ού €γώ €Ρω7Γΐορ νμώρ 
αρακρίρας ονθίρ €νρορ €Ρ τφ άρθρωπφ τούτφ αΐτίορ ωρ 

15 κατϊΐγορ€ίΤ€ κατ αύτον. αλλ* ούδβ ^Ηρφίης^ άρ€π€μψ€Ρ 
γεφ αντορ προς ήμας' καΐ 18ού ονί€Ρ αζιορ θανάτου ίστίΡ 

^^π€πραγμ€ΡθΡ αύτψ' πίΐώ^ύσας οΖρ αύτορ άποΧύσω. άρ4^ 
κραγορ ϋ παρπΧηθίϊ Χίγορτ^ς Αΐρ€ τουτορ^ αποΧυσ-ορ 

19 δ€ ήμιρ ΤΟΡ Βαραββορ' όστις ^ρ δια στάσιρ τιρα γ€Ρ0' 
μίρηρ €Ρ τ^ ποΧ€ΐ και φόρορ βΧηθ€\ς €Ρ τ§ φυΧακ§. 

οτ πάΚίρ α 6 Τΐ€ΐΧατος προσ€φώρησ€Ρ αύτοΐς^ θίΧ<ύΡ άποΧυ- 

31 σαι ΤΟΡ *\ησουρ. οι &€ €π€φωρουρ Χ€γορτ€ς Σταύρου 

Μ σταυρού αύτόρ, ο δ€ τρίτορ €ΐπ€Ρ προς αυτούς Τι γαρ 

κακορ €ποίησ€Ρ ούτος; ού8€Ρ αϊτιορ θαράτου €υρορ €Ρ 

33 αύτω' παώ€ύσας ουρ αύτορ αττολυσω. οΐ ϋ €π€Κ€ΐΡτο 
φωραϊς μ€γάΧαις α1τούμ€Ρθΐ αύτον '^σταυρωθήραι^ κα\ 

34 κατίσχυορ αί φωραΐ αύτώρ, και Ώ€ΐΧατος €π€κρΐΡ€Ρ γ€Ρ€' 
25 σθαι το αίτημα αύτώρ' άπ€Χυσ€Ρ θί τορ δια στάσΐΡ κα\ 

φόρορ β€βΧημ€Ρθρ €ΐς φυΧακηρ ορ ^ουρτο^ τορ δ€ *Ιησουρ 
παρ€δωκ€Ρ τφ θ€Χηματι αύτώρ, 

20 Και ωί ^άττηγαγορ^ αύτορ^ €πιΧαβόμ€ροι Σίμωρά τίνα 
ΚυρηραΙορ ίρχομ^ρορ απ άγρου €πίθηκα» αύτω τορ σταυ- 

37 ρορ φ€ρ€ΐρ οπισθ€ρ του *1ησου, *1ΛκοΧούθ€ΐ δί ούτω ποΧυ 
πΧήθος του Χαου και γυραικώρ αί ίκόπτοντο και ίθρήρουρ 

38 αύτόρ. στραφ€\ς θί προς αύτας ^Ιησούς €ΐπ€Ρ θυγατέ- 
ρ€ς *ΐ€ρουσ(ίΧήμ, μη κΧαί€Τ€ €π* €μί' πΧηρ ίφ^ ίαυτας 

39 κΧαί€Τ€ και €πΙ τα τίκρα ύμωρ^ οτι ιδού Ζρχορται ήμίραι 
€Ρ αΐς ίρουσιρ Μακάριαι αί στ€Ϊραι καΐ αί κοιΧΙαι αί 

3ο ούκ ίγίρρησαρ και μαστοί οι ούκ ίθρ^^αρ. τύτ€ αρξορται 

33 σται/ρώσαι 36 απψι^ν ι8« ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ χχιιι 

λέρείΝ τοΤο δρεοΐΝ ΤΤέοΑτε έφ' ημλο, κλΙ τοΤο Βογ- 

ΝΟΤο ΚΑλγψΑΤβ ΗΜΛ€* οτί ίΐ €Ρ ^ ύγρφ ξνλφ ταντα 3χ 
ποαουσιν^ ίν τφ ζηρφ τί γ4νηται ; 'Ήγοντο 8ε και €Τ€ροί 32 
κακούργοι δύο συν αντφ άναιρ€θηναι. Και οτ€ 33 

^θαρ €πι τορ τόττορ τορ κ(ΐΚονμ€Ρθρ Κρανίορ, €Κ€ΐ βσταυ- 
ρωσαν αύτορ και τους κακούργους, ορ μέν €κ 8€ζιων ορ δβ 
€ζ άριστ€ρωρ, [[ό δβ *Ιησούς €\€γ€Ρ Πάτερ, αφ€ς αύτοΐς, 34 
ου γαρ οΐίίασιρ τί ποιουσιν.'^ λίΛΜερίζό/ννεΝΟί &€ ΤΛ Ιμλ- 
ΤΙΛ Λγτο^ εΒ^λΟΝ κλΑρΟΝ• καΐ ΙαΎηκ€ΐ 6 λαός θβω- 35 
ρώΝ. έΣβΜγκτήρίζΟΝ δβ καϊ οι αρχορτ€ς λ€γορτ€ς ^Λλ- 
λουρ €σωσ€ν^ σωσάτω ίαντόν, €ΐ ουτός ίστιν 6 χριστός του 
θ€ου, 6 €κΚ€Κτ6ς. ίνύπαιζαν ϋ αύτ^ και οι στρατιωτΜ 36 
ΐΓροσ€ρχόμ€Ρθΐ^ 6Σοο προσφίρορτ^ς αύτφ καϊ \€γοντ€ς Εί 37 
σν €1 6 βασι\€υς τώρ ^Ιουδαίωρ, σώσορ σ€αυτόρ. ^ρ ίί 38 
κα\ €πιγραφη €π αύτφ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΏΝ ΙΟΥ- 
ΔΑΙΩΝ ΟΥΤΟΣ. ΕΓιρ &€ τωρ κρ^μασθέρτωρ κακούργωρ 39 
€βΚασφήμ€ΐ αύτορ Οι;;^ι σύ' €ΐ ό χριστός ; σωσορ σεαυ- 
τορ κάί ήμας. αποκριθείς δβ ο €Τ€ρος έττιτιμωρ αύτω 40 
€φη Ούϋ φοβγι συ τορ θ^ον, οτι €Ρ τφ αντω κρίματι €ΐ; 
καϊ ήμ€ΐς μίρ δικαίως, αζια γαρ ωρ €πράξαμ€ρ άποΧαμβά- 41 
ρομ€Ρ' ούτος δβ ούδ^ρ ίτοπορ ίττραζ^ρ. και ΤΚζγ^ρ *1ψ 42 
σου, μνησθητί μου οταρ €\θΐ]ς ^€ΐς τηρ βασιΚ€ίαν^ σου, 
κα\ €ΐπ€Ρ αύτφ *Αμήν σοι λ^γω, σημ^ρορ μ€τ €μου €σΊ] 43 
€Ρ τω παραδ€ίσφ. Και ηρ ηδη ωσβΐ ωρα ϊκτη και σκότος 44 
€γ€Ρ€Τθ βφ* οΧηρ τηρ γηρ €ως ώρας ενάτης του ήΧίου ίκλ^ί- 45 
πορτος, €σχΙσθη δί το καταπίτασμα του ραου μέσον, και φ 
φωρησας φωργι μ€γ<1λη ό ^Ιησούς €Ϊπ€Ρ Ίΐάτ€ρ, εΐο χβΤρ^Ο 
ΟΟγ ΠΑρΛτίθεΜΛΙ τό ΠΝ€γΜΛ ΜΟΥ' τουτο δβ €ΐπώρ έξέ- 
7ΓΡ€υσ€Ρ. *1δωρ δί ό ίκατοντάργης το γ€ΡΟμ€Ρθρ €δόξαζ€Ρ 47 
ΤΟΡ θ€0Ρ Χέγωρ "Ορτως ό αρθρωπος ούτος δίκαιος ηρ, 
κα\ πάντ€ς οι συρπαραγ€νόμ€νοι ϋχΧοι €πι τηρ θ€ωρίαν 48 
ταύτηρ, θ^ωρησαντζς τα γ^νόμ^ρα, τύΊΓΤοντ€ς τα στήθη 
ύπίστρ€φον, Ιοτί^κείΟΛΝ δί τΓΟντ€ς οΐ ΓΝωοτοί αύτφ 49 

31 τφ 42 «^ τ^ βοχτΟϋΐί^ XXIII XXIV ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ 183 

ΛΤΤΟ ΜΛΚροθβΝ) και ^ γυραΐκ€ς αΐ σνιπικοΚονθουσαι αύτψ 
απο της Τάλ^Κα^ας^ όρώσαι ταντα. 
5ο Και Ιίον άνηρ ονόματι *1ωσηφ βον\€χη^ς υπάρχων^ 

51 αρηρ ογαθος και δίκαιο£^ — ^ ούτος ουκ ην ^συνκατατ€θ€ΐ'' 
μένος τη βουΧη κα\ τη πράζ€ΐ αύτών^- απο *Αριμαθαίας 
7Γ6λ€ως των ^1ου6αίων^ ος προσ€84χ€το την βασιΚ^ίαν του 

52 ίίοΰ, ούτος προσίΚθων τφ Π^ιλάτ^ ητησατο το σώμα του 

53 *ιηοΌυ^ και καθ^Χών €ν€τνΧιξ€ν αύτο σιΐ'δόι/ι, κα\ €θηκ€ν 
αύτον €ν μνηματι Χαζ€υτφ ου ουκ ην ού8€\ς ουπω Κ€ί- 

54 μ€νος. Και ημέρα ^ν παρασκ€υης^ και σάββατον έπίφω- 

55 σκ^ν, ΚατακοΧουθήσασαι δέ αί γνναικ€ς^ αΐτιν€ς ήσαν 
συνίΧηΧυθυΐαι €Κ της Τ<ιΧιΧαίας αύτφ^ έθ^άσαντο το μνη- 

56 μ€Ϊον καί ως ετέθη το σώμα αύτοΰ^ ύποστρέψασαι δε ητοί- 
μασαν αρώματα κα\ μύρα. 

Και το μίν σάββατον ησύχασαν κατά την έντοΧήν^ 

1 τη α μια των σαββάτων όρθρου βαθέως έπΙ το μνήμα 

2 ηΧθαρ φέρουσαι α ήτοίμασαν αρώματα. €υρον δ€ τον 

3 Χίθον άποκ€κνΧισμένον αττο του μνημ€ίου^ €ΐσ€Χθουσαι δε 

4 ούχ €υρον το σώμα ([του κυρίου *1ησου^, καΐ έγέν€Τθ έν 
τφ άπορύσθαι αύτας π€ρ\ τούτου και ιδού ανδρ€ς 8ύο 

5 επέστησαν αύταις έν έσθητι άστρατττούση, έμφόβων δε 
γ€νομένων αυτών κα\ κΧινουσών τα πρόσωπα είί την γήν 
€ΐπαρ προς αυτός Ύί ζητ€Ϊτ€ τον ζώντ'α μ€τα τών 

6 ν€κρών ; ^ούκ ίστιν ωδε, άλλα ήγέρθη,^ μνήσθητ€ ως 

7 έλάλησ€ν ύμΐν €τι ων έν τη Γαλιλαια, Χέγων τον υΐον του 
άνθρωπου οτι δει παραίοθηναι €Ϊς χ€Ϊρας ανθρώπων άμαρ- 
τωΧών κάί σταυρωθηναι και τη τρίτη ήμ^ρο άναστηναι, 
ι^α^ έμνησθησαν τών ρημάτων αυτοΟ, και ύποστρέψασαι 
[απο του μνημίίου^ άπήγγ€ΐΧαν ταύτα πάντα τοις €νδ€κα 

ΙΟ καΐ πάσιν τοις "λοέίΓοϊί. ^σαν δε ή Μαγ8αΧηνη Μαρία 
κα\ ^Ιωάνα κα\ Μαρία ή *Ιακώβου• και αί ΧοιπαΙ συν αύ- 

II ταΐς ΓΚ^γον προς τους άποστόΧους ταύτα. καΙ έφόνησαν 
ενώπιον αυτών ωσει Χήρος τα ρήματα ταυτα^ καΐ ήπίστουν 

49 Α4 5^ αγαθ<Κι-- δίκαιος 5^ συνκαταηθίμ^νσς ι84 ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ χχπτ 

αύταΐς. [[Ό δβ Ίΐ4τρο£ άναστας €δραμ€Ρ €π\ το τα 

μνημ€'ίορ' κάί ηαρίΐκύψας β\€π€ί τα 6ύόρία μόνα* κα\ 
άπηλθ^ρ πρ6$ αύτον θαυμάζων το γ€γονός.']^ 

Κα\ Ιίου δυο €ξ αυτώρ €Ρ αντί} τρ ήμίρ^ ^σαρ πορ€υό- 13 
μ€Ρθί €1^ κωμηρ άττίχονσαρ αταίίους ίζηκορτα άπο Ί€ρον- 
σάΚημγ ]/ Ιίρομα *Έμμαού£^ καϊ αύτόι ώμίΚονρ ηρος άλΧή^ 14 
λονΓ 7Γ€ρ\ πάρτωρ τωρ σνμβφηκστωρ τούτωρ, και €γ€Ρ€Τθ τ$ 
€Ρ τφ ομιΚίίΡ αύτον$ καϊ συρζητ€ίΡ [καϊ] ούτος *Ιησούς 
€γγίσας συρ^πορ^ύ^το αντοίς^ οΐ &€ όφθίΐΚμοΙ αυτώρ ίκρα- ι6 
τονρτο του μίι ίπνγνωραι αντόρ. €Ϊπ€Ρ ϋ προς αυτούς 17 
Ύίρ€ς οΐ \6γοι ούτοι ους άρτίβάΚΚ€Τ€ προς άλΧήΧους 
ιΤ€ριπατουρτ€ς ; και ίστάθησαρ σκυθρωποί, αποκριθείς ι8 
Μ «Γγ ορόματι Κλεόπας €ΐπ€Ρ προς αύτόρ Συ μόρος 
παροίΚ€Ϊς *ΐ€ρουσ(ΐΚημ καϊ ουκ Ζγρως τα γ€ρ6μ€Ρα €Ρ 
αύτ^| €Ρ ταΐς ημΑραις ταύταις ; και €ΐπ€Ρ αύτοίς ΏοΙα ; 19 
οΐ α €ΐπαν αύτφ Ύα π€ρ\ *Ιησοΰ του 'Ναζεφηρου^ ος 
€γ€Ρ€Τθ άρηρ προφήτης δυρατος €Ρ ?ργω καϊ Χόγφ έρορτίορ 
τον θ€ου καϊ παρτος του Χαοΰ, δπως τ€ παρ4ίωκαρ αντορ οΐ 2ο 
άρχΐ€ρ€Ϊς καϊ οΐ άρχοντας ήμωρ €ΐς κρίμα θαρότου καϊ 
€ατανρωσαρ αύτόρ, ήμ€Ϊς δί ή\πίζομ€Ρ δτι αυτός €στιρ ό 2ΐ 
μίλΧωρ Χυτροϋσθαι τον *1σραή\' αλλά γ€ καϊ συρ πασιρ 
τούτοις τρίτηρ ταύτηρ ήμίραρ αγ€ΐ αφ^ ου ταύτα €γ€Ρ€το. 
άλλα καϊ γυρα2κ€ς τιρ€ς €ξ ήμώρ ίζίστησαρ ήμάς^ γ€ΡΟ- μ 
μ€Ραι όρθριναϊ €πϊ το μρημ€Ίορ καϊ μη ^υρουσαι το σώμα 23 
αύτου ηλθαρ λίγουσαι καϊ ότττασίαρ άγγίλωρ εωρακίναι^ οι 
λίγουσιρ αύτορ ζηρ. καϊ άττηλθάρ τΐΡ€ς τώρ συρ ήμίΡ 24 
€νί το μρημ€ΐορ^ καϊ €υρορ ούτως καθώς α'ι γυραΐκ€ς €ΐπορ^ 
αύτορ δί ούκ €ΐδορ, καϊ αύτος €ΐπ€Ρ προς αυτούς ^β 25 
αροητοι καϊ βρα6€Ϊς τη καρδία του πιστ^ύ^ιν ίπϊ- πασιν οϊς 
ίΚαΚησαρ οΐ προφηταΐ' ούχϊ ταύτα €^€1 παθύρ τορ χρι- 26 
στορ καϊ €Ϊσ€λθ€ΐΡ €Ϊς τ^ι/ 8όξαρ αύτου ; καϊ άρζάμ^ρος 27 
απο Μωυσίως καϊ από πάρτωρ τώρ προφητώρ ίΐ€ρμήρ€υ' 
σ€Ρ αντοΐς ίρ πάσαις ταϊς γραφαΐς τα π€ρϊ ίαυτου. Καϊ 28 XXIV ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝ 185 

τίγγισαρ €ΐς την κώμηρ ου €πορ€νορτο, καΙ αντος προσ€• 
99 τΓοα^σατο ηορρώτ^ρον 7Γορ€ν€σθαι. κάί παρ^βιάσοντο 

αύτορ \€γορτ€9 Μ€ίΡΌΡ μ/εθ ι^μωι/, οτί, πρ6ς €σπ4ραρ 

€στ\ρ και κ€κΚίΚ€Ρ ήδη ή ημέρα. κΛ €ΐση\θ€Ρ του μ€Ϊναί 
3ο σνρ αντοΪ£. Και €γ€Ρ€το €Ρ τφ κατακΧιθηραι αύτορ 

μ€τ αντώρ \αβώρ τορ αρτορ €ύ\όγησ€Ρ κάί κΧάσας €9Γ€- 

31 δίϋου αύτοΊς' αύτώρ ϋ διηροίχθησαν οΐ οφθαλμοί καϊ 
€π€γρωσαρ αύτόρ' και αύτος αφαρτοί €γ€Ρ€Το απ αύτωΡ• 

32 καΙ €ίπαρ προς άΚΚήΧους Ουχί ή καρδία ημωρ καίομ4- 
ρη ^ρ^ ως €λαλ€ΐ ήμιρ ίρ τη 66φ^ ως ίιήροιγ€Ρ ημιρ τας 

33 γραφάς ; Κα\ άραστάντ^ς αύτ^ τη ωρψ ύπί^ 
στρε^ορ €ΐς ^ΙίρουσείΚήμ^ κα\ €υρορ ήθροισμίρους τους 

34 ίρ6€κα κα\ τους συρ αύτοΐς, Χίγορτας οτί ορτως ήγ^ρθη 

35 ο κύριος και ωφθη Σίμωρι. καϊ αύτοΙ ίζηγουρτο τα ίρ 
τη οδψ κοΛ ως €γρωσθη αύτοΐς 4ρ τη κλόσ€ΐ του &ρ- 

36 τον. Ύαυτα ϋ αύτώρ ΧάΚούρτωρ ούτος ίστη €Ρ 

37 μ^σψ αύτώρ [[και \4γ€ΐ αύτοΐς Είρήρη ύμιρ'^. ^πτοηθίρτ^ς^ 

38 δ€ καί ίμφοβοι γ€ΡΟμ€Ρθΐ ίδόκουρ πΡίΰμα θ^ωρ^ιρ. Κίΐί 
€Ϊπ€Ρ αύτοϊς Τί τ€Ταραγμ€Ρθΐ €στ€, καϊ δια τι διείλο- 

39 γισμοι άραβαίρουσιρ €Ρ τη Κ€φδία ύμώρ ; ?β€Τ€ τας χ€Ϊράς 
μου καί τους πόδας μου δτι ίγοί €ΐμι αύτός' ^^\αφησατί 
μ€ και ?δ€Τ€, ΟΤΙ πρ€υμα σάρκα κα\ οστέα ούκ €χ€ΐ καθώς 

4ο €μ€ θ€ωρ€ΐτ€ ϊχορτα. ([ιται τούτο €ΐπώρ €δ€ΐ^€ΐ/ αύτοΐς τάς 

41 χ€Ϊρας κα\ τους πϋας."^ ^Έη δ€ άπιστούρτωρ αύτώρ άπο 
της χεφας καϊ θαυμαζόρτωρ €ΐπ€ν αύτοΐς "ΈχΕτί τι βρω- 

42 σιμορ €ρθάϋ€ ; οΐ δί ίπίδωκαρ αύτψ Ιχθύος οτττου μίρος* 
^λκαί \αβωρ ίρωπιορ αύτώρ ίφαγ^ρ. ΕΪπ€Ρ δ€ 

προς αυτούς Ούτοι οί Χόγοι μου ους ίΧάΚησα προς ύμας 
€τι ώρ συρ υμΐρ^ δτι δ€Ϊ πληρωθήραι πάντα τα γ€γραμμ€Ρα 
€Ρ τφ ρόμω Μωυσέως κάί τοις προφήταις καΐ Ψάλμοΐς 

45 π€ρι €μαν. τάτ€ διήροιζ€Ρ αύτώρ τορ ρουρ του συνιίραι 

46 τας γραφάς. καϊ €ΐπ€Ρ αύτοΐς δη ούτως γέγραπται πα- 

32 ίνημίν 37 ^ροη0€9η'€ς ι86 ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ χχιν 

θ€ίΡ τορ χριστον και ωπιστηναί €Κ νεκρών τη τρΊτη ημέρα, 
και κηρυχθηναι €π\ τφ ορόματί αντοΰ μ^τάροίαρ ^€ΐς^ αφ€- 47 
σίΡ άμαρηώρ €ΐς πάντα τα ^^θρη^ — άρξάμ€Ρθί άπο ^Ι^ροχ}- 
σάΚήμ* νμ€Ϊς^ μάρτυρας τοχιτωρ. και Ιδού €γώ β^αττοστ Αλω ^^ 
την €παγγ€λίαρ του πατρός μου €φ* ύμᣕ ύμ€ΐς δ€ καθί" 
σατ€ €Ρ τη π6\€ΐ ίως ου ίρ^ίύσησθ^ €ζ ΰψους 8ύραμιρ, 

*Εζηγαγ€ρ δί αύτου£ €ως προς 'Βηθαρίαν^ και Μπάρας 50 
τάί χΛρας αύτου €υ\6γησ€Ρ αυτούς, και €γ€Ρ€το €Ρ τφ $1 
€ύλογ€Ϊρ αύτορ αυτούς ^ιίστη απ* αυτών [[«αΙ άρ€φ€ρ€Τθ €ΐς 
τον ούρανόν^. κ<ά αύτοϊ ^προσκυνήσαντ€ς αύτον^ υπύ- 52 
στρ^^α» €ΐς *ΐ€ρουσ<ιΚημ μ€τα χαράς μ€γάΚης^ και ήσαν $3 
διά παντός €ν τφ ί^ρφ €ύ\ογουρτ€ς τον θ^όν. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ 1 ΕΝ ΑΡΧΗ ίΐν 6 λόγος, καΐ 6 Χόγος ^ν προς τον θ^όν, 

2 Κξά ΰ€ος ην 6 \&γος, Οντος ην ίν άρχη 

3 προς τον θ€Ον, πάντα δι* αντου €γ€ν€Τθ, και χωρίς αντοΰ 

4 €γ€ν€Τθ ονθ€ €1/. Ο γ€γον€ν €ν αντφ ζωή ην, και η ζωή 

5 ην το φως των ανθρώπων καΐ το φως €ν τη σκοτία φαίνει, 

6 και ή σκοτία αντο συ κατίΚ<φ€ν. *Έγ4ν€το άνθρωπος 

7 άπ€στ(ΐΚμ€νος πεψα θ€ον, όνομα αντφ *1ωάρης• οντος ηΧθ^ν 
€ΐς μαρτνρίαν, ίνα μαρτυρήσ-η π€ρ\ του φωτός. Ινα πάντες 

8 πιστ^υσωσιν ίι αύτου, ουκ ^ν €Κ€Ϊνος το φως, αλλ' ΐνα 

9 μεφτνρηστ] π€ρ\ του φωτός. • ^Ηΐ' το φως το αληθινον ο 
ΙΟ φωτίζ€ί πάντα ανθρωπον €ρχόμ€νον €ΐς τον κόσμον, 4ν 

τω κόσμω ^ν, καΐ ό κόσμος δί αυτού €γ€ν€το, κα\ 6 κόσμος 

11 αυτόν ουκ €γνω. Κις τα ίδια ηΚθ^ν, και οι ίδιοι αυτόν ου 

12 παρ€\αβον, όσοι &€ ^Χαβον αυτόν, €8ωκ€ν αύτοΐς ίζουσίαν 
τίκνα θ€ου γ€ν€σθαί, τοις πιστ€ύουσιν €Ϊς το όνομα αύτου, 

13 οι ουκ ίζ αιμάτων ού^€ €Κ Θ^Κήματος σαρκός ού^€ ίκ Θ^Κή- 

14 ματος ανδρός αλλ* €Κ θ€θΰ €γ€ννηθησαν. Και 
ό \όγος σαρξ €γ€ν€Το κα\ ίσκηνωσ^ν ίν ήμιν, κα\ €θ€ασάΓ 
μ€θα την 8όξαρ αυτού, 8όξαν ως μονογενούς πάρα πατρός, 

15 πλήρης χάριτος καΐ άληθείας' (^Ιωάνης μαρτυρεί περί 
αυτού Κζά κεκραγεν ^λίγων— ούτος ην ό ειπών— *0^ οπί- 
σω μου ερχόμενος έμπροσθεν μου γεγονεν, οτι πρωτός μου 

3,4 ίνδγίγοκίτ. €ν 1 1 €ίς Τ5 ^^€γων Οίττος ^ν ον ^Ιιτον' 6 

V. Κ4γΛ¥ ύΐηος ^ν 6μ ίΐηον Ό ι88 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ ι 

^ν•) δη €κ του ηΧηρωματος αντον ήμ€Ϊς πάντ€ς ίΧόβο- ι6 
μ€ν^ Κ€ίί χάριν άντϊ χάριτος* δτί 6 νόμος δια Μωυσίως 17 
ϋόθη^ ή χάρις και ή άΚήθίΐα 6ια *Ιησον Χρίστου €γ4- 
Ρ€Τθ. θ^ον ουδείς €ωρακ€Ρ πωποτ€' μονογ€ρης θ€6ς 6 ων χ8 
ίίί τον κοΚπον τον πατρός €Κ€Ϊνος ίζηγησατο. 

Και αυτή €(γγΙι/ ι; μαρτυρία του *1ωάνου δτ€ απίσΎ^ι- 19 
λαν προς αύτον οι *Ιουδαϊοι ίζ *ΐ€ροσο\ύμων ΐ€ρ€Ϊς κα\ 
Α€υ€ίτας ίνα ίρωτησωσιν αυτόν Συ τις €ΐ ; και ώμοΧόγη- 2ο 
σ€ν και ουκ ήρνήσατο^ κα\ ώμο\όγησ€ν 8τι *Εγώ ουκ €ΐμ\ 
Ο χριστός, και ηρώτησαν αυτόν Ύι ουν ; \συ\ ΥίΚ^ιας €ΐ ; 2ΐ 
και λέγ€ΐ Ουκ €Ϊμί, *0 προφήτης €ΐ συ; καΙ άπ€κρίθη 
Ου, €Ϊπαν οίν αύτφ Ύίς €ΐ; ΐνα άπόκρισιν ίώμ€ν τοις 22 
π4μψασιν ήμας* τί \€γ€ΐς π€ρ\ σ€αυτου ; €φη *Εγω 23 

φωΝ^ ΒοώΝτοε 6ν τ^ έρΑ^φ ΕγθγΝΛτβ τ^ν όλοΝ 

Κγρίογ> καθώς €Ϊπ€ν ^Ησαΐας ο προφήτης, ΚαΙ αττβσταλ- 24 
μ€νοι ήσαν €Κ των Φαρισαίων. και ήρωτησαν αύτον και 25 
€ΐπαρ αύτφ Τι ουν βαπτίζ€ΐς €ΐ συ ούκ €ΐ ό χριστός σύϋ 
Ήλβιαί οι5δ€ ό προφήτης ; άπ€κρίθη αύτοΐς 6 *Ιωάνης 26 
Χίγων *Εγώ βαπτίζω 4ν υδατι• μίσος υμών στήκ€ΐ ον 
ύμ€Ϊς ούκ οιδαΓ€, οπίσω μου ίρχόμ^νος^ ου ούκ €ΐμ\ [ίγω] 27 
αζιος ΐνα Χύσω αύτου τον ιμάντα του υποδήματος. Ταυ- 28 
τα €ν Βηθανίφ €γ€ν€το πίραν του *1ορ8άνου^ οπού ήν ό 
^Ιωάνης βαπτίζων. Τ^ επαύριον βΧ€π€ΐ τον 29 

*Ιησουν €ρχόμ€νον προς αύτόν^ κα\ Χ€γ€ΐ *Ίδ€ ό άμνος 
του θ€ου ό αίρων την άμαρτίαν του κόσμου» ουτός €στιν 30 
ύπίρ ου €γώ €ΐπον *Οπίσω μου €ρχ€ται άνηρ ος ίμπρο- 
σθίν μου γ4γον€ν^ δτι πρώτος μου ήν κάγω ούκ ηδ^ιν 31 
αύτόν^ αλλ* ΐνα φαν^ρωθγ! τω ^ΙσραήΧ δια τούτο ηΧθον 
€γώ €ν ΰδατι βαπτίζων. Και €μαρτύρησ€ν *1ωά$ηις 32 

Χέγων δτι Ύ^θέαμαι το πν€υμα καταβαΐνον ως π€ριστ€- 
ραν ι ζ ουρανού^ και €μ€ΐν€ν Ιπ^ αυτόν κάγω ούκ ηδ^ιν 33 
αυτόι/, αλλ* ο πίμψας μ€ βαπτίζζΐν €ν ΰδατι €Κ€ΐνός μοι 
€ΐπ€ν *Εφ* ον αν ΐδης το πν€υμα καταβαϊνον κα\ μίνον 

21 οΖνσν} Ήλβιοις Ι ΚΑΤΑ ΙΩΑΧΗΝ 189 

Αγ' αυτόν^ οίτόί ίστιν 6 βαπτίζωρ €ν πν^ύμαη άγΐφ• 

34 κάγω €ώρακΛ^ κχιί μ^μαρτνρηκα ίη ο^τόί ίστιρ 6 νΐοί 
τον θ€ον. 

35 Τ^ €παύρωρ πάΚίρ Ιστηκ€ΐ *1ωάνης καί €κ των μαθη^ 
30 των αύτου δνο^ κάί ίμβΚίψας τφ *Ιησοΰ ιτ^ριπατουντί 

37 \€γ€ί 'Ίίί€ 6 άμνος τον θ^ον. Κ€ΐί ηκονσαν οΐ δύο ^μαθη^ 

38 ταί αυτον^ ΧάΚουντος κ(ά ηκοΚονθησαν τψ ^ίησον, στρα- 
φβίΓ Μ ο 'Ιι^σονΓ κάί θ€ασόμ€νο9 αυτούς άκοΧουθουντας 
\€γ€ί αυτοΐς Τι ζητ€ΪΤ€; οΐ δί €ίπαν αντφ ^Ραββ€ί^ 
(ο λ^γ€τα4 μ€θ€ρμην€υόμ€νον Διδασκαλβ,) που μένεις; 

39 λ€γ€ΐ αύτοίς "Έρχ^σθ^ και Ζ^^σθ€. ^θαν ονν και €Ϊϋαν 
που μίν€ΐ^ κάί παρ* αύτφ ίμ€ίναν την ημίραν €Κ€ίνην• 

4ο ωρα ^ν ως δ€κάΓη. ^Ην ^λνδρίας 6 αδβλφόί Σίμωνος 
ΊΙέτρου €ίς €κ των δύο των άκουσάντων παρά *1ωάρου κα\ 

41 άκϋΧουθησάντων αύτφ• €νρίσκ€ί ούτος πρώτον τον άδ€\φ6ν 
τον ίδιον Σίμωνα κάί λέγβι αυτψ Έυρηκαμ^ν τον Μ€σσίαρ 

42 {6 €στιρ μ€θ€ρμην€υ6μ€νον Χριστός), ήγαγίν αύτον προς 
τον ^Ιησοΰν. €μβ\€ψας αντφ 6 *Ιησονς €Ϊπ€ν Σν €? 
Σιμών 6 νίος *ιωάνου^ συ κΚηθήσυ Κηφας (ο ίρμην€ύ€ται 

43 Ίϋτρος). Ύγι (παύριον ήθίλησ€ν €ζ€\θ€Ϊν €ΐς 
την ΤείΚιληΙαρ. κα\ €υρίσκ€ΐ ΦΐΚιππον κάι λέγβι αύτ^ 6 

44 ^Ιησούς *ΚκοΚούθ€ΐ μοι. ^ν δϊ 6 Φίλιππος άπο Βηΰ- 

45 σαιδά, €Κ της ποΚ€ως ^Ανδρίου και Τϋτρου, €ύρίσκ€ΐ 
ΦίΚιππος τον 'ΝαθαναηΧ καϊ \4γ€ΐ αύτψ ^Ον €γραψ€ν 
Μωυσης 4ν τφ νόμω κάί οΐ προφηται ^ύρήκαμ^ν^ *Ιησουν 

φ υΐον του *1ωσηφ τον άπο 'ί^αζαρίτ, καϊ €ΐπ€ν αύτί^ Να- 
ΒανσηΚ '£κ 'Ναζαρίτ δύναται τι αγαθόν €Ϊναι; \€γ€ΐ 

47 αυτω 6 ΦίΚιππος "Έρχου κάι ϊδ€. €Ϊδ€ν *Ιησους τον 
'Ναθαναηλ €ρχόμ€νον προς αύτον καϊ \4γ€ΐ π€ρ\ αύτου ^Ιδε 

48 αληθώς *Ισραηλ€ίτης ίν ύ δόΧος ούκ ίστιν. \€γ€ΐ αύτφ 
Ι^αΰαναηλ Π6θ€ν μ€ γινωσκ€ΐς; άπ€κρίθη *Ιησους και 
€ΐπ€ν αύτφ Προ του σ€ ΦΐΚιππον φωνησίΐι ίντα ύπο την 

49 συκην €7δ6ν σ€. άπ^κρίθη αύτφ 'ΝαθαναηΚ 'Ραββ^Ι^ συ 

37 αντον μ^Βηται Ι90 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ ι π 

€Ϊ 6 νίοΫ του θ€ου^ σν βασι\€νς €? τον *1σραη\. άπ€κρίθη $ο 
*Ιησου£ καΐ €Ϊπ€ν αντω "Οτι €ίπ6ρ σοι δη €ίδόρ σ€ ύπο^ 
κάτω της σνκής πίστ€ν€ίς ; μκίζω τούτων ο^Ιτη. και \€γ€ί 51 
αντφ *Α.μηρ αμήν Χίγω νμΐν^ οψβσ^β τΟν ΟΥΡ^νΟν άν€'' 

ψγότα κα\ τογο ΑΓΓβλογο τογ θβογ ΛΝΑΒΛίΝΟΝΤΛΟ καΙ 

ΚΛΤΛΒ^ίΝΟΝΤΛΟ €πΙ τον υίον τον άνθρωπον. 

Και τρ ^ήμίρψ τη τρΙτιΡ γάμος €γ€ν€το ίν Κανά της τ 
ΤάΚύ^αίας^ Κ€Η ην ή μητηρ τον *Ιησου €Κ€ί' €κ\ήθη §€ κα\ 2 
6 *Ιησονς κάί οΐ μαθηταί αντον ^Ις τον γάμον, καΐ ύστερη- 3 
σαντος οίνου \ίγ€ί ή μητηρ του *Ιησοΰ προς αυτόν Οινον 
ουκ €χουσιν. και λβγβι αύτ^ 6 ^Ιησούς Τι €/χοι κα\ σοί, 4 
γύναι ; οΰπω ήκ€ί ή ωρα μου. \€γ€ΐ ή μητηρ αύτοΰ τοις $ 
ίΐίΐκόνοις "Οτι αν Χέγη ύμίν ποιήσατε. ^σαν δέ €Κ€Ϊ 6 
Χίθιναι ύ8ρίαι ίξ κατά τον καθαρισμον των ^Ιουδαίων κ^ί- 
μ€ναι^ χωρουσαι άνά μ€τρητάς 8νο η τρ€Ϊς. λβγ^ι αντοϊς η 
ο \ησονς Τ€μίσατ€ τάς υδρίας νίατος• κα\ €γ€μισαν 
αντάς €ως ανω. και \€γ€ΐ αντοΐς *Αντ\ήσατ€ ννν κο^. 8 
φ€ρ€Τ€ τφ άρχιτρικλίνω' οι δί {Ιν€γκαν, ως §€ €γ€νσατο 9 
ο άρχιτρίκΚινος το νδωρ οινον γ€γ€νημ4νον, κα\ ονκ ί]8€1 
ποθ^ν €στίν^ οι δί διάκονοι ηδ^ισαν οι ηντ\ηκότ€ς το νδωρ^ 
φων€Ϊ τον ννμφίον ο άρχιτρίκΧινος καΐ \€γ€ΐ αύτω ΙΙας ίο 
άνθρωπος πρώτον τον κάΚον οινον τίθησιν, κα\ όταν μ^θυ- 
σθώσιν τον ί\άσσω• συ Τ€τηρηκας τον καΧον οινον €ως 
άρτι, Ύαύτην €ποΊησ€ν άρχην των σημ€ίων ο *\ησους €ν 1 1 
Κανά της ΤαλιΚαίας καΐ €φαν€ρωσ€ν την δόξαν αυτούς κα\ 
€πΙστ€υσαν €Ϊς αύτην οί μαθηταΧ αύτου. ΜΕΤΑ ΤΟΥΤΟ κατίβη €ΐς Καφαρναούμ αύτος κα\ η ΐ2 
μητηρ αντον καΐ οΐ άδ€\φοϊ κα\ οί μαθηται αντον ^ και 
€Κ€Ϊ €μ€ΐναν ον ποΧΧάς ήμίρας. 

Και €γγνς ^ν το πάσχα των *Ιουδαιωι/, και άνέβη €ΐς 13 II III ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ 191 

14 *ΐ€ρσσόΚυμα 6 *1ησονς. και €νρ€ν ίν τω ΐ€ρφ τονγ πω- 
Χουντας βόας κάί πρόβατα κάί π€ριστ€ράς καΐ τους Κ€ρ- 

15 ματιστας καθημίνουί^ καί ποιήσας φραγίλΧιορ €κ σχοινιών 
ιτάντοί €ζ€β(ΐΚ€ν €Κ τον ί^ροΌ τά τ€ πρόβοτα καϊ τους 
/3όαΓ, κα\ των κόΚΚυβίστών €ξ€χ€€ν τά κ4ρματα και τάς 

ι6 τράπεζας ^άνίτρ^^αί^^ και τοις τάς π^ριστ^ρας πωΚουσιν 

€?7Γ€ν ^Αρατ€ ταντα ίντ^νθ^ν^ μίι ποΐ€ΪΓ€ τον οίκον του 
17 πατρός μου οίκον εμπορίου, *Έμνησθησαν οι μαθητάι 

αντου ΟΤΙ γ€γραμμ€νον εστίν *0 ΖΗλοο Τθγ οίκογ ΟΟγ 
ι8 ΚΛΤΛφ^Γ^'Γ^ί ΛΛ€. *Απ€κρίθησαν ουν οΐ *ΙουδαΊοι κα\ 

€ΐπαρ αύτί^ Τι σημ€Ϊον δ^ικνύ^ις ΐ7/:χ(ΐ^, δη ταύτα ποί€Ϊς; 
19 άπ€κμίθη ^Ιησούς κα\ €ΐπ€ν αντοΐς Αύσατ€ τον ναον του- 
9ο τον καΐ [€!/] τρισίν ημίραις €γ€ρώ αυτόν. €ΐπαν οίν οΐ 

*1ου6αίθί Ύ€σσ€ράκοντα καϊ ίξ €Τ€σιν οίκοδομήθη ό ναός 

21 ουτος^ κάί συ ίν τρισΧν ήμίραις €γ€ρ€ίς αυτόν; €Κ€Ϊνος δί 

22 €λ€γ€ΐ^ π€ρ\ του ναού του σώματος αύτοΰ, 'Ότ€ οΖν 
ήγ^ρθη €Κ ν€κρων^ ίμνησθησαν οι μαθητάι αυτού &γι τούτο 
€λ€γ€ν, κάι €πίστ€υσαν τη γραφή κα\ τ^ λόγω ον €ΐπ€ν 
ο Ιησούς. 

23 *βί δ€ ίΐν €ν τοΙς *ΐ€ροσο\ύμοις €ν τφ πάσχα €ν τη 
€θρτη^ ποΧΧοΙ €πίστ€υσ<ιν €ΐς το ίνομα αύτου^ θ^ωρουντ€ς 

24 αντον τά σημαία α ίποί^ι* αυτός ϋ *1ησούς ουκ €πίστ€υ€ν 

25 αύτον αύτοίς ίιά το αυτόν γινώσκ€ίν πάντας καϊ ότι ου 
χρ€ίαν €ΐχ€ν ΐνα τις μαρτυρήση π€ρ\ του άνθρωπου^ αυτός 
γάρ €γΙνωσκ€ν τι ^ν 4ν τω άνθρώπω. 

Ι ^Ην δ€ άνθρωπος €κ των Φαρισίάων^ ^ικό^ημος Ζνομα 

2 αντ^^ Αρχων των *1ουδαίων• ούτος ηΧθ€ν προς αυτόν νυ- 
κτός κάΙ €ΐπ€ν αντφ ^Ϋαββ^ί^ οΐ6αμ€ν ότι από θ^ου ίΧή- 
Χυθας δΛάσκάΧος• ούδ€\ς γάρ ίύναται ταύτα τά σημ€ΐα 

3 π€ΗΛν α συ ποΐ€ΐς^ ίάν μη η ο θ^ός μ€τ αύτοΰ. άπ€κριθη 
*ΙησχΛς καϊ €ΐπ€ν αύτφ *Αμήν αμήν Χ€γω σοι, ίάν μη τις 
γ€ννηθη ανωθ€ν, ου δύναται Ιδ€ίν την βασιΧ^ίαν του θ^ου. 

4 λ€γ6ΐ προς αντόν [ό] ^ικοίίημος ΊΙώς δύναται άνθρωπος 

15 α¥ήστμ€^€ν 191 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ πι 

γΜΐ^ιη/θηραι γίρων ω^; μη δύναται €ιγ την κοιΚιαν της μη- 
τρός αντου 6€ύτ€ρον ίίσβλίβίι/ κάί γ€ννηθήναι ; άπ€κρί- $ 
6η [ό] Λησονς *Αμην αμήν Χίγω σοι, €άι/ μη τις γ€ννη$^ 
ίζ ύδατος κΛ πν€νματος^ ου δύναται €ίσ€\θΛν μ την βα- 
σιΚ^ίαν τον θ€θΰ. το γ€γ€ννημ€νον €κ της σαρκ6ς σάρζ 6 
/σΓίνι και το γ€γ€ννημ€νον €Κ του 7Γν€ύματος πνεύμα ίοΎΐν, 
μη βαυμάση^ς οτι €Ϊ7ΓΟν σοι Α€Ϊ ύμας γ€ννηθηναι αρωθ€ν. η 
τ& πν€υμα δπου ΰίλ^ι πν€ΐ^ κάΙ την φωνήν αύτοΰ άκού€ΐς^ 8 
αλλ* ουκ οίδας πόθ€ν ίρχ^ται κα\ πού ύπάγ€ΐ* οϋτως 
ίστϊν πας 6 γ€γ€ννημ4νος €Κ του πνεύματος, απ^κρίθη 9 
Νικόδημος κα\ €ΐπ€ν αύτφ Ώώς δύναται ταύτα γ^νίσθαι; 
απ€κρίθη ^Ιησούς καί €ΐπ€ν αύτφ Συ €ΐ 6 διδάσκ<ιλος του ίο 
*1σραη\ κα\ ταύτα ου γινωσκ€ΐς ; αμήν αμήν λέγω σοι οτι 1 1 
δ οΧδαμ€ν \άΚουμ€ν κάί ο ίωράκαμ€ν μαρτυρονμεν^ κΛ τήν 
μαρτυρία» ήμων ου \αμβάν€Τ€. <( τα €πίγ€ία €ΐπον ύμΐν ΐ2 
ι^αι ου πιστ€ύ€Τ€^ πώς ίαν €ΐπω ύμΐν τα επουράνια πιστού- 
σ€Τ€ ; κάί ούδ€\ς άναβίβηκ^ν '€ΐς τον ούραρον €ΐ μή 6 €κ 13 
του ούρορου καταβάς^ 6 υΙος του άνθρωπου, κάι καθώς 14 
Μωυσης ΰψωσ€ν τον οφιν €ν τ^ ίρήμο^^ ούτως ύψ'ωθηνία 
δ€Ϊ τον υΐον του άνθρωπου^ ΐνα πας ό πιστ€ύων 4ν αντφ Ζχτι τ$ 
ζωήν αΐώνιον. Οΰτως γαρ ήγάπησ€ν ό θ^ος τον ι6 

κόσμον ώστ€ τον υίον τον μονογ€νη ΐδωκ^ν^ Ινα πας 6 
πιστ€ύων €ΐς αύτον μή άποΚηται άΚΚα ίχη ζωήν αΐώνίον. 
ου γαρ άπ€στ€ΐΚ€ν ό θ€6ς τον υίον €ΐς τον κόσμον ΐνα κρίνη 17 
ΤΌΐ^ κοσμον^ αλλ' Ινα σωθη 6 κόσμος δι αύτου. 6 πιστεύων χ8 
€ΙΓ αύτον ου κρίνεται, ό μή πιστ^ύων ηδη κίκριται^ οτι μή 
π€πίστ€υκ€ν €ΐς το όνομα του μονοιγ^νούς υϊου του θ€ον. 
αυτή δ4 €στιρ ή κρίσις οτι το φώς €\ή\υθ€ν €ΐς τον κόσμον 19 
και ηγόπησαν οι Άνθρωποι μαΚΚον το σκότος ή το φώς^ ην 
γαρ αυτών πονηρά τα €ργα. πας γαρ ό φαύΧα πράσ- » 
σων μισ€Ϊ το φώς κάι ουκ €ρχ€ται προς το φώς^ ΐνα μή 
^€γχθη τα €ργα αυτού* ό δ€ ποίών τήν αλήθ€ΐαν €ρχ€ται 2ΐ 
ιτροί το φώί, ΐνα φαν€ρωθη αυτού τα €ργα οτι €ν θ€^ 

2$ *Ιον2«Μ•τ III IV ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ 193 

33 Μγτο ταύτα ί/Κθ^ν ο ^Ιησούς καί οΐ μαθηταΐ αύτον €ΐς 
την *1ουδαίαν γηρ^ κα\ €Κ€Ϊ διίτριβ^ν μ€τ αντων καΐ ίβάτ 

33 ΐΓΓί^ίΐ/. ^ν δί και [ό] *\ωωη)ς βαπτίζων €ν λίνων ίγγυς του 
Σαλ^ίμ^ 2γι ύδατα ποΧΚα ^ν ίκ^ί, και πεφτγίνοντο καΧ 

34 ίβοίπτίζοντο' ονπω γίφ ^ν β€β\ημ€νος €Ϊς την φνΧακην 

35 *1ωάνης. *Εγ€ν€Το ονν ζήτησις ίκ των μαθητών *1ωάνου 

36 μ€τα '^ΐονδαίου^ π€ρϊ καθαρισμού. και ^\θαν πρ6ς τον 
*Ιωόνην κα\ €Ϊπαν αντω 'Ραββ€^^ ος ην μ€τα σου ττίραν 
τού *\ορίίάνου^ ω συ μ^μαρτυρηκας^ Τδβ ουτοί βατττίζίΐ κα\ 

37 πάντ€ς Ζρχονται προς αυτόν, άπ€κρίθη ^Ιωάνης κα\ €ΐπ€ν 
Ου ίύνατίΐί άνθρωπος \αμβάν€ΐν ούδίν ίαν μη ^ δ€δομ€νον 

38 αυτψ €κ τού ουρανού, αύτοΙ ύμ€ΐς μοι μαρτυρ€ΐτ€ δτι €ΐπον 
[€γω] Ουκ €ΐμ\ ίγώ ο χριστός^ αλλ* οτι ^Απ€στάΚμ€νος 

39 €έμι €μπροσθ€ν € κείνου, ό Ζχων την νύμφην νυμφίος ίστίν* 
6 α φιΚος τού νυμφίου^ 6 ίστηκώς κάί άκούων αυτού, χαρ^ 
χαίρ€ΐ δια την φωνην τού νυμφίου. αύτη ουν ή χαρά ή 

3ο €μη π€π\ήρωται, € κρίνον δ€Ϊ αύζάν€ΐν, €/ΐ€ δβ ίΧαττού- 

3ζ σθαι. *0 ανωθ€ν ίρχομ^νος ίπάνω πάντων 

ίστίν. 6 ων €Κ της γης €Κ της γης €στ\ν και €Κ της γης 

λαλ€ΐ* ό €κ τού ουρανού ίρχομ^νος ^ίπάνω πάντων €στίν• 

33 ο €ωρ{ΐκ€ν κα\ {Ικουσ€ν τούτο^ μαρτυρεί, και την μαρτυρίαν 

33 αντού ουδείς \αμβάρ€ΐ, 6 Χαβων αυτού την μΰψτυρίαν 

34 €σφράγισ€ν οτι ό θ€6ς άΚηθής €στιν, ον γίψ άπ4στ€ΐΚ€ν 
ο θ€ος τα ρήματα τού θ^ού λαλ€ΐ, ου γαρ €Κ μίτρου δίδωσιν 

35 το πν€νμα, ο πατήρ αγάπα τον υίόν, κάί πάντα 8€8ωκ€ν 

36 €ν τη χ€ΐρ\ αυτού. 6 πιστεύων €ΐς τον υΐον €χ€ΐ ζωην 
αΐωνιον 6 δβ άπ€ΐθων τω υίω ουκ οψ^ται ζωήν, αλλ' ή οργή 
τού θ€θύ μ€ν€ΐ «ττ* αυτόν. 

χ Ως ουν €γνω ό κύριος δτι ηκουσαν οι Φαρισαΐοι οτι 

*ίησούς π\€ίονας μαθητας ποΐ€Ϊ καΐ βαπτίζει [^] *Ιωά- 

3 νης^ — καίτοιγ€ ^Ιησούς αυτός ουκ ίβάπτιζ^ν αλλ* οί μα- 

31» 3' ^ »ίμακ€ν καΧ Ύΐκί3ΐυσ€ν ι \„,\ 194 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ ιν 

θηταΐ αυτοΟ, - άφήκ€ν την 'ΐονδαίαρ και άπη\θ€ν πάΚιν 3 
€15 την ΤάΚίΧαιορ, "Έδβέ δί αντον διίρχίσθαι δια της Σα- 4 
μαρΙα£, €ρχ€ται ουν €Ϊς ποΧίν της Σαμαρίας \^ομ€νην $ 
Σνχαρ πΧησίον του χωρίου ο €δωκ€ν ^Ιακώβ [τω] *1ωσηφ 
τφ υίώ αύτου• ή ν δί €Κ€Ϊ πηγ^ του * Ιακώβ, 6 ουν * Ιησούς 6 
κ^κοπιακύς €Κ της 68θίπορίας €καθ€ζ€το οϋτως €π\ τη 
ττηγη• ωρα ι} ν ως ίκτη. €ρχ€ταί γυνή €Κ της ΣίψαρΙας αν η 
τΚησαι, νδωρ. λ€γ6ΐ αυτή 6 *Ιησους Αός μοι π€Ϊν' οι γαρ 8 
μαθηταϊ αύτου άπ€λη\ύθ€ίσαν €ΐς την πόλ»/, ίνα τροφας 
αγοράσωσιν, Χίγ^ι ουν αύτψ ή γυνή ή Σαμαρ€'ίτις ΊΙώς 9 
συ ^Ιουδαίος ων παρ* ίμου ττΛν αΐτύς γυναικός Σαμα- 
ρ^ίτώος ουστ;^ ; [ου γάρ συνχρώνται Ιουδαίοι Σαμαρ€ίταις^ 
άτΓ€κρίθη *Ιησους καΐ €ίπ€ν αύτη Ει η8€ίς την δωρ€άν του ίο 
ύ€θΰ κα\ τις ίξττιν 6 Χίγων σοι Αός μοι ττίΐν, συ αν ητψ 
σας αύτον και €8ωκ€ν αν σοι ύδωρ ζών. Χ€γ€ΐ αύτφ^ Κύ- ι χ 
ρΐ€, οΰτ€ &τΓΧημα €χ€ΐς καϊ το φρ€αρ €στ\ν βαθύ* 
ΐΓΟθ€ν οίίν (ίχ€ΐς το ύδωρ το ζών; μη συ μ€ίζων €ΐ του πα- ΐ2 
τρος ημών Ιακωβ^ ος €οωκ€ν ημιν το φρ^αρ και αυτός €ξ 
αντου €πΐ€ν καϊ οι υιοί αύτου κα\ τα θρίμματα αύτου; 
άπ€κρίθη ^Ιησούς και €ΐπ€ν αύτη ΊΙας 6 πίνων €Κ του 13 
ύδατος τούτου διψ^/σβι ττάλιΐ'• ος δ' αν πίη €κ του ύδατος 14 
ου €γω οωσω αυτω^ ου μη θίγησ€ΐ €ΐς τον αιώνα, άλλα το 
ύδωρ ο δώσω αύτω γ^νησ^ται ίν αύτω πηγή ύδατος άλλο- 
μ4νου €15 ζωην αΐωνιον, Χ€γ€ΐ προς αύτον ή γυνή Κυρΐ€, 15 
δός μοι τούτο το ύδωρ, ϊνα μη διψώ μηδέ δΐ€ρχωμαι 
€νθαδ€ αντΧ€'ιν, Χ€γ€ΐ αύτη 'Ύπαγ€ φώνησόν σου τον ι6 
Άνδρα κα\ ίΧθί €νθάδ€, άπ€κρίθη ή γυνή καϊ €Ϊπ€ν [αυ- ιγ 
τφ] Ούκ €χω άνδρα. Χίγίΐ αύτη ό *Ιησούς Καλώς €ΐ7Γ€£ 
δτι Ανδρα ούκ €χω' πίντ€ γαρ άνδρας €σχ€ς, κα\ νυν ι8 
ον €χ€ΐς ούκ €στιν σου άνηρ• τούτο αληθές ^Χρηκας. Χέγ€ΐ 19 
αυτφ ή γυνή Κύρΐ€, θ€ωρώ δτι προφήτης €ΐ συ. οι το 
πατ4ρ€ς ημών €ν τω δρ€ΐ τούτω προσ€κύνησαν κα\ ύμ€Ϊς 
Χ4γ€Τ€ ΟΤΙ €ν *ΐ€ροσοΧύμοις €στΙν 6 τόπος δπου προσκυ^ ιτ η Ύννη IV ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ 195 

βι ρ€Ίρ δβί. λ€γ€4 αντ^ ό *1ησονί Ι1ίστ€ν€ /χοι, γύναι^ οτί 
!ρχ€Τ<α άρα δτ€ ουτ€ ίν τω ορ€(, τοντω οντ€ ίν *ΐ6ροσολυ- 

92 μοΐ£ 7Γροσκυνησ€Τ€ τω πατρί, νμ^ΐς ττροσκνν€ίΤ€ ο ουκ οίτ 
βατ€, ημΛς προσκυνονμ€ν ο οώαμ^ν^ οτι η σωτηρία €Κ 

23 των *1ουδαίωρ €στίν' αΚΚα ^ρχ^ετοα ωρα και νυν €στίρ, οτ€ 
οί άΚηθίΡοΙ Ίτροσκυνηται προσκννήσουσιρ τω ηατρί €ν ην^ύ- 
μάτι καί αΚηθ€ί(^^ κοί γαρ 6 πατήρ τοιούτους ζητ€ΐ τους 

24 ττροσκυνουντας αυτόν πνεύμα 6 β^ος^ καί τους προσκυνούν^ 

25 τας αυτόν ίν πν^ύματι καί αΚηθ^ία &€( προσκυν^ΐν, \€γ€ΐ 
αύτφ ή γυνή Οΐ8α οτι Μ€σσίας ίρχεται^ 6 \€γόμ€νος 

α6 Χριστός* όταν ίΧθη €Κ€Ϊνος^ αι/αγγ6λ€Τ ήμΐν άπαντα. \€γ€ΐ 

27 αι^ ό *^θΌΰς *Εγω €ΐμι^ 6 \άΚων σοι. Και 
€π\ τουτφ ^ΰαν οί μαθηται αύτου^ καί ίύαύμαζον οτι 
μετά γυναικός (λαλβι* ονδ€<9 μίντοι €ΐπ€ν Τί ζητ€Ϊς; ή 

28 Ύί Χαλείς μ€Τ αύτης ; άφήκ€ν ουν την ύ8ρίαρ αύτης ή 
γυνή καί άττηΧθεν €Ϊς την πόΧίν καΐ Χίγει τοις άνύρώποις 

99 Δ€ι)γ€ 7β€Γ€ άνθρωπον ος €ΐπ€ μοι πάντα α €ποίησα' 
3ο μητι ουτός ίστιν 6 χριστός ; ίξηΧθον €Κ της πόΧεως καί 

31 ίίρχοντο προς αυτόν. *Εν τψ μ€ταζύ ηρωτων 

32 αυταν οΐ μαθηται Χάγοντες ^Ϋαββεί^ φόγ€. 6 δί €Ϊπ€ν 
αύτοΐς *Έγω βρώσιν €χω φαγ€Ϊν ην ύμ€Ϊς ουκ οΐδατ€. 

33 €Χ€γον ουν οί μαθηται προς αϊΟ^ήΧους Μι; τις Ι^νεγκεν 

34 αυτφ φαγ€ΐν ; Χέγει αύτοΐς ο *Ιησους *Έμον βρωμά έστιν 
Σμχ ποιήσω το θίΧημα του πίμψαντός μ€ κα\ τεΧειωσω 

35 αντου το ίργον. ούχ ύμ€Ϊς Χ€γ€Τ€ οτι *Έτι τετράμηνος 
€στιν κεα 6 θερισμ&ς ίρχεται; ιδού λ€γω ύμΐν, επάρατε 
Τ(Λς όφθίίΧμους υμών καΐ θεάσασθε τάς χωράς οτι Χευκαί 

36 εισιν προς θερισμόν τ^^η ο θερίζων μισθον Χαμβάνει 
καί συνάγει καρπον εις ζωην αίοίνων^ ίνα ό σπείρων όμου 

37 χαφ27 '^οί ο θερίζων. ίν γαρ τούτω ό Χόγος εστίν άΚψ 
θιρος οτι αΧΧος εστίν 6 σπείρων καί αλΧος ο θερίζων 

38 εγω άπεστειΧα ύμας θερίζειν ο ούχ ύμεΐς κεκοπιάκατε' 
ίλΧοι κεκοπιάκασιν^ καί ύμείς εΙς τον κσπον αυτών εισ^ 196 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ ιν 

€\η\νθατ€, *Εκ &€ της ττόλ^ωί €Κ€ίνης ττολ- 39 

λοί €πίστ€υσαρ €ΐς αύτον των ΣαμΛρ€ίτών δια τον Χογορ 
της γυνίοκος μαρτνρονσης οτι Είπ€ν μοι πάντα α ^ηοι- 
ησα. ως οΖν ^θον ηρος αυτόν οι Σαμαρ€Ίτ<Η^ ήρωτων 40 
αντον μ€Ϊν<Η παρ* αύτοΐς' κα\ €μ€ίν€ν €Κ€Ϊ δυο ήμίρας. 
καΐ πολλά) πΧ€ίονς έπίστ^υσαν δια τον Χόγον αντον^ 41 
τ^ Τ€ γυναικί βλβγον [οτι] Ονκέτι 8ια την σην Χαλών ' 43 
πίστ€νομ€ν' αντοι γαρ άκηκ6αμ€ν^ και οίδαμ€ν οτι οντός 
€στιν άΧηθως 6 σωτηρ τον κόσμου. 

Μ^τα δβ τας δυο ημίρας €ζήΧθ€ν ίκύθ^ν €ΐ£ την Γαλι- 43 
λαίαι^* αντος γαρ ^Ιησονς €μαρτνρησ€ν οτι προφήτης €ν 44 
τ§ Ιδίφ πατρίδι τιμήν ουκ €χ€ΐ, οτ€ ονν ηΧθ^ν €ΐς την 45 
Γαλίλαίαι/, ^δέζαντο αύτον οι Γαλιλαίοι, πάντα €ωρακότ€ς 
οσα €ποίησ€ν €ν *ΐ€ροσοΧνμοις ίν ττ} €ορτ^^ και αύτοι γαρ 
^θον €ΐς την ίορτην. *Ηλί€ΐ/ ονν πάΧιν €ΐς 46 

την Κανά της ΤαΧιΧαίας^ σπου €ποίησ€ν το νδωρ 
Οίνοι/. Και ην τις ρασίΑΐκος ον ο νιος ησσ€ν€ΐ €ν 
Καφαρν<ιούμ' οντος άκουσας οτι *Ιησονς ήκ€ΐ €Κ της 47 
^Ιονδαίας €ΐς την ΤάΧιΧαίαν άπηΧθ€ν προς αντον και 
ήρωτα ΐνα καταβί} καΐ Ιάσηται αύτου τον υίόν^ ήμ€Χ- 
Χ^ν γαρ άποθνησκ€ΐν. €ΐπ€ν ουν 6 ^Ιησούς προς αυτόν 48 
'£αι^ μη σημαία και τέρατα ιδι/τί, ου μη ^πιστ€ύσητ^? 
Χ4γ€ΐ προς αύτον 6 βασιΧικος Κνρΐ€, κατάβηθι πρίν 49 
άποθαν^Ιν το παώίον μου, Χ€γ€ΐ αύτω ο ^Ιησούς Πο- 50 
ρ^ύου' 6 υιός σου ζη. €πίστ€υσ€ν 6 άνθρωπος τω λόγω 
ον €ΐπ€ν αύτω ό ^Ιησούς και €πορ€ύ€το, Ί^8η δβ αυτού $ι 
καταβαίνοντος οι δούλοι αύτου ύπήντησαν αύτω Χ€γοντ€ς 
οτι 6 παις αυτού ζη, ίπυθ^το ουν την ωραν παρ αυτών 52 
€1/ η κομψότ^ρον €σχ€ν €ΐπαν ουν αύτω οτι *Έχθ€ς 
ωραν ίβδόμην άφήκ€ν αύτον ο πυρ€τός, ίγνω ουν 6 53 
πατήρ οτι ίκ^ίνη τη ωρφ €ν η €ΐπ€ν αύτφ 6 * Ιησού ς Ό 
νΙός σου ζη, καΐ €πίστ€υσ€ν αύτος κα\ ή οικία αύτου οΧη, 

42 \αΚιάν σον 46 *Ημ δβ 48 ηισΎ€ύσ7}Τ€; IV ν ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΗΝ 197 

54 Τούτο [&€] πάΚίρ δ€ύτ€ρορ σημ^ίον ίποίησ^ν 6 *1ησον% 
{Κθων €κ της *Ιουίί€ήα£ €1^ την Γαλέλαίαν. 1 ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ^ι/ ίορτη των ^Ιουϋαίων^ κίύ άνίβη 

2 ^Ιησούς €ΐς *ΐ€ροσό\νμα. 'Έστιν δί ίν τοις *ΐ€ροσο\ύ- 
μοις €π\ τη προβατικη κολυμβήθρα ή €πιΚ€γομ4νη 

3 ^ΈβραΐστΙ ^Βηθζαθά\ πίντ€ στοάς ίχονσα* ίν ταύταις 
κατ€Κ€ίΤο πλήθος των άσθίνονντων^ τνφΚών^ χωΧων^ ξη- 

5 ρΛν. ^ν 64 τις Άνθρωπος €Κ€Ϊ τριάκοντα [και] οκτώ €τη 

6 €χων €ν τη άσθ^ν^ΐξ^, αύτοΰ* τοντον 16ων 6 ^Ιησούς κατα^ 
Κ€ίμ€νον^ καί γνούς οτι πολύν ηίη χρόνον ίχ€ΐ^ λ€γ€ΐ 

7 αυτφ θ€λ€ΐς νγιης γίνίσθαι ; άπ€κρίθη αυτω 6 άσθ€νων 
Κνρΐ€^ ίνθρωπον ουκ ίχω ίνα όταν ταραχθη το ΰίωρ βαλη 
μ€ €ΐς την κολυμβήθραν• €ν φ θ€ άρχομαι €γώ αλΧος προ 

8 €μον καταβαίνει. λέγει αύτ^ 6 *Ιησους '^Εγειρε Άρον 

9 τον κράβαττόν σον κα\ περιπατεί. και ευθέως έγενετο 
νγιης ο Ανθρωπος^ κα\ ^ρε τον κράβαττόν αύτου και περί- 
€πάτ€ΐ. ^Ην δε σάββατον εν εκείνη τη ημέρφ, 

ΙΟ εΧεγον ονν οΐ *Ιουδαΐοι τφ τεθεραπ€υμενφ Σάββατον 
II ίστιρ^ Κ€ΐί ουκ εζεστίν σοι λραι τον κράβαττόν. ος 6ε 

άπ€κρίθη αντοϊς Ό ποιήσας με υγιή εκείνος μοι εΐπ€ν 
12^ Αρον τον κράβαττόν σου κα\ περιπατεί. ήρωτησαν αν- 

τόν Ύίς εστίν 6 άνθρωπος 6 ειπών σοι ^Αρον και περί- 

13 πάτ€ί ; 6 δε Ιαθεις ουκ η δε ι τις εστίν ^ ό γαρ *Ιησους 

14 €ζεΡ€νσ€ν ίχλου ίντος εν τω τόπω. Μετά ταύτα ευρί- 
σκει αντον [ο] *Ίησους εν τω ιερω καΐ ειπεν αυτω "ΐδε 
ύγιης γτγονας μηκέτι άμάρτανε^ ΐνα μη χείρον σοι τι 

15 γίνητοί. άττηλθεν 6 άνθρωπος κα\ ' ειπεν^ τοΙς *Ιου- 
ι6 δαίοις οτι *Ιησους έστΙν 6 ποιήσας αΰτον ύγιη. κα\ δια 

τσντΌ ίδίωκαν οι *\ο%Λ(ηοι τον *\ησουν οτι ταύτα έποί€ΐ 
17 €Ρ σαββάτφ. 6 δε άπεκρίνατο αύτοΐς Ό πατήρ μου 

2 Ί^η^σαΛ^ά. τ ζ άιο^γγ€ΐλ€Κ 198 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ ν 

!ως άρτι €ργάζ€ταί^ κά'^ω €βγάζομαι. θια τούτο ονν μαλ- χ8 
\ον ίζήτονν αντον οΐ ^Ιουδαίοι ά'!Γθκτ€ΐναι, στι ου μόνον 
ΤΚν€ το σάββατον άΚ\α κα\ πατίρα "ώιον €\€γ€ τον θ€Ον, 
ίσον {αυτόν ποιων τω θ€ω. ^Απ€κρίνατο ουν [ό *1ησους] 19 
και €\€γ€ν αύτοΐς *Αμην άμην Χίγω ύμΐν^ ου 8ύναται 6 
υίοί ποΐ€Ϊν αφ* εαυτού ούδίν αν μη τι βλίτη] τον πατέρα 
ποιούντα* α γαρ αν €Κ€Ϊνος ποι^^ ταύτα κα\ ό υιός ομοίως 
ποΐ€ΐ, 6 γαρ πατήρ φι\€Ϊ τον υιον κα\ πάντα δ^ίκνυσιν το 
αύτφ α αύτος ττοιβί, κα\ μείζονα τούτων 8€ίζ€ΐ αύτψ ^ργο^ 
Ινα ύμ€Ϊς θαυμάζητ€, ωσπ€ρ γαρ 6 πατήρ €γ€ίρ€ΐ τους 2ΐ 
ν€κρούς καΙ ζωοποί€Ϊ^ ούτως καΙ 6 υιός ους θ€λ€ΐ ζωοποί€Ϊ. 
ουδέ γαρ 6 πατήρ κρίν€ΐ ού^ένα^ άλΧα την κρίσιν πασαν 23 
8€8ωκ€ν τφ υίω^ ΐνα πάρτ€ς τιμωσι τον υιον καθώς τιμωσι 23 
τον πατέρα, 6 μη τιμών τον υιον ου τιμά τον πατέρα 
τον πέμ^Ιταντα αυτόν, *Αμην άμην \έγω ύμίν οτι 6 τον 24 
λόγοι^ μου άκούων κάί πιστ€ύων τω πέμ^Ι^αντί μ€ €χ€ΐ ζωην 
αΐωνιον^ κα\ €ΐς κρίσιν ουκ €ρχ€ται αΚΚα μ€ταβέβηκ€ν €Κ 
του θανάτου €ΐς την ζωην, άμην άμην \έγω ύμΐν οτι 25 
€ρχ^€ται ωρα κα\ νύν έστιν οτ€ οι ν€κροΙ άκούσουσιν της 
φωνής τού υΙού τού θ€θύ και οι άκούσαντ€ς ζήσουσιν, 
ωσπ€ρ γαρ 6 πατήρ €χ€ΐ ζωην έν έαυτω^ ούτως κα\ τω υίω 26 
€8ωκ€ν ζωην ^χ^ιν έν έαυτω' και έξουσίαν €8ωκ€ν αύτω οη 
κρίσιν τΓοιβίι/, οτι υίόί άνθρωπου εστίν, μη θαυμάζ€Τ€ 28 
τούτο^ οτι €ρχ€ται ωρα ίν ^ πάντες οι έν τοϊς μνημ€ίοις 
άκούσουσιν της φωνής αυτού καϊ έκπορ€ύσονται οί τα 29 
άγαθα ποιήσαντ€ς €ΐς άνάστασιν ζωής^ οι ^ τα φαύΧα πρά- 
ζαντ€ς €ΐς άνάστασιν κρίσεως. Ου 8ύναμαι έγώ ποιεΐν 30 
άπ* έμαυτού ού8έν• καθώς άκονω κρίνω^ κα\ ή κρίσις ή έμη 
δικαία €στιι/, οτι ου ζητώ το θέλημα το έμον αλλά το 
θέλημα τού πέμ^^ταντός μ€, *Έαν έγώ μαρτυρώ 31 

π€ρΙ έμαυτού^ ή μαρτυρία μου ουκ ΐστιν αληθής* άλλος 32 
βστιν 6 μαρτύρων π€ρΙ έμού^ καϊ οΐ8α οτι αληθής έστιν 
η μαρτυρία ην μαρτυρεί π€ρ\ εμού, ύμ€'ις άπ€στάλκατ€ 33 

29 β€ ν VI ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΗΝ 199 

34 ττρόί *1ωάνην^ καΙ μ€μαρτνρηκ€ τ^ άΚηθ€ΐψ €γώ δί ου 
ΐΓορά άνθρώτου την μεφτνρίαν Χαμβάνω^ αλλά ταύτα Χίγω 

35 ίνα νμ€Ϊς σωθητ€. €Κ€ΪΡος ^ν 6 Χύχνος 6 κεαόμ^νος καΐ 
φθίνων^ νμ€Ϊς δβ ήθ€\ήσατ€ άγάΚΚίαθηναι προς ωραν 4ν 

36 τ^ φωτΧ αύτον* €γώ δ€ €χω την μαρτνρίαν μ^ίζω τον 
*Ιωόρου^ τα γαρ €ργα α δίδωκίν μοι ό πατήρ ϊνα Τ€\€ίωσω 
αντά^ αύτα τα €ργα α ττοιώ, μαρτυρύ π€ρ\ €μον 2τι ό 

37 ηατηρ μ€ άπίστίΐΚκίν^ καΐ 6 πίμ^^ας μ€ πατήρ €Κ€Ϊνος 
μ/€μΛρτύρηκ€ν π€ρϊ €μου, ο{!τ€ φωνί^ν αύτου πωποτ€ άκη* 

38 κόατ€ ουτ€ €ΐ8ος αύτου €ωράκατ€^ καΐ τον Χόγον αύτου 
ούκ €χ€Τ€ €ν ύμΐν μένοντα^ οτί ον άπ4στ€ίΚ€ν €Κ€Ϊνο£ του- 

39 τφ ύμ€Ϊς ού πίσΎ€ύ€Τ€. €ραννάτ€ τάς γραφάς^ οτι νμ€Ϊς 
Ιίοκ€ίΤ€ ίν αυταίίς ζωην αΐώνιον €χ€ΐν* καΐ €Κ€Ϊναί €ΐσίν αΐ 

4ο μαρτυρούσαν π€ρ\ €μοΰ' κα\ ού θ€\€Τ€ ίΚθ^ιν προς μ€ 
41 ίνα ζωην €χητ€. Αόξαν παρά ανθρώπων ού Χαμβάνω^ 
43 αλλά €γνωκα ύμας οτι την άγόπην του θ€ου ούκ €χ€Τ€ 

43 ^ν (αντοΐς. €γω ίΚήΧυθα ίν τω ονόματι του πατρός μου 
και ου Χαμβάν€Τ€ /χ€* ^'άΐ' δλλον ^θη ίν τφ ονόματι τγ 

44 Ιδίφ^ €Κ€Ϊνον Χήμ^1τ€σθ€. πώς δύνασθ€ ύμ€Ϊς πισΎ€υσαί^ 
6όξαί^ παρ αλλι/λωι^ Χαμβάνοντ€ς^ καΐ την δόζαν την παρά 

45 του μόνου [θ€ου] ού ζητ€Ϊτ€ ; μη ίοκ€Ϊτ€ ότι €γω κατηγο^ 
ρήσω υμών προς τον πατίρα' Ζστιν ό κατηγορών υμών 

φ Μωυσης^ €ΐς ον ύμΛς ήΧπίκατ€. €ΐ γαρ €πιστ€ν€Τ€ Μων- 
σ€Ϊ, €πιστ€ύ€Τ€ ίίν ίμοί^ π€ρ\ γαρ ίμον €Κ€Ϊνος €γρα•' 

47 ^€Ρ. €ΐ δί τοις €Κ€ίνου γράμμασιν ού 7Γΐστ€υ€Τ€, πώς τοις 
ίμοϊς ρημασιν ^πιστ€νσ€Τ€^ ; 

Ι Μίτά ταύτα άπηΧθ^ν ό 'Ίησονς πίραν της θαΚάσσης 

3 της Γαλέλα/α; της Ύιβ€ριά8ος. ήκοΧούθ€ΐ ϋ αύτώ ίχΧος 

ποΧύς^ οτι €θ€ωρουν τα σημ€ΐα α ίποί^ι €π\ τών ασθενούν- 

3 των. άνηΧθ€ν δί €ΐς το &ρος *Ιησοΰς^ καΐ €Κ€Ϊ 4κάθητο 

4 ματά τών μαθητών αύτου. ^ν δί €γγυς ^τ6 πάσχα^ η 

5 €€ψτη τών ^Ιουδαίων. Μπάρας ονν τους οφθάΧμούς ό ^ΊηοΓους 

47 ΐΓΐστ€ν€Τ€ 4 1•••"^ 900 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ νι 

κα\ θ€ασάμ€νο9 2η πολν^ ογ\ος €ρχ€ται προς αύτοί^ \€γ€ί 
προς ΦίΚιτητον Τίοθ^ν αγοράσ-ωμ^ν Άρτους ΐρα φάγωσιν 
οντοί ; τοντο δί €\€γ€ν π€ΐράζων αντόρ^ αντος γαρ ζδ^ι 6 
τι €μ€\Κ€ν ποί€Ϊν. άπ€κρίθη αντφ ΦίΚίτπτος Διακοσίων η 
δηναρίων ίρτοί ουκ άρκουσ-ιν αύτοΐς ΐνα ίκαστος βραχύ 
^άβη. \€γ€ΐ αύτφ €Ϊς €Κ των μαθητών αύτου^ ^Ανδρίας 8 
ο άδ€\φ6ς Σίμωνος ΊΙέτρου "Εστίν παίδαρων ωδ€ ος 9 
€χ€ΐ πίντ€ Αρτους κριθίνους καϊ δύο σμάρια* άλλα ταύτα 
τί €στι.ν €ΐς τοσούτους; €ίπ€ν 6 ^Ιησούς ΙΙοιήσατί τους ίο 
ανθρώπους άναπ^σ^ίν. ^ν δί χόρτος πολύς έν τω τσπφ, 
άνίπ€σαν ^ουν οΐ ανδρ€ς τον αριθμόν ώς π€ντακισχίΚιοι, 
ΤΚαβ€ν ουν τους άρτους 6 ^Ιησούς κα\ €υχ(ψιστησας διί- ιι 
δωκ€ν τοϊς άνακ€ΐμένοις^ ομοίως κα\ €Κ των ό^Ι^αρίων όσον 
ηθ€\ον, ως δέ €ν€π\ησθησαν \€γ€ΐ τοις μαθηταΐς αύτου Ζ2 
^υναγάγ€Τ€ τα π€ρισσ€ύσαντα κλάσματα, ΐνα μη τι από- 
ληται, συνηγαγον ουν, κα\ έγίμισαν δωδ€κα κοφίνους 13 
κλασμάτων €Κ των π€ντ€ άρτων των κρίθινων α ίπ^ρίσ- 
σ€υσαν τοις βφρωκοσιν. Οι ουν άνθρωποι 14 

ιδ6ντ€ς ^α €ποίησ€ν σημ^ΊχΡ €λ€γον οτι Ουτός €στιν 
αληθώς 6 προφήτης ό €ρχ6μ€νος €ΐς τον κόσμον. ^Ιησούς ι$ 
ουν γνους οτι μίλλουσιν €ρχ€σθαι καϊ αρπάζ€ΐν αύτον Ινα 
ποιήσωσιν βασιλέα αν€χωρησ€ν πάλιν €ΐς το ορός αύτος 
μονός, Όί δί οψια €γ€ν€το κατέβησαν οί μα- ι6 

θητάί αυτού €πΙ την θάλασσαν, κα\ €μβάντ€ς €ΐς πλοΐον τη 
άρχοντα πέραν της θαλάσσης εΙς Καφαρναούμ. και σκοτία 
ΙΙδη €γ€γόν€ΐ καΐ ονπω €ληλύθ€ΐ '^προς αυτούς 6 *Ιησους^, 
ή Τ€ θάλασσα ανέμου μ€γάλου πνέοντος δΐ€γ€ίρ€το. έλη- \^ 
λακότ€ς ουν ως σταδίους €Ϊκοσι πέντ€ η τριάκοντα θ^ω- 
ρούσιν τον ^Ιησουν π€ριπατονντα έπΙ της θαλάσσης κα\ 
έγγυς του πλοίου γινόμ€νον, καϊ έφοβήθησαν. 6 δέ λέγ€ΐ 2ο 
αύτοΐς *Εγω €ΐμι, μη φοβέισθ^. ήθ^λον ουν λαβίΐν 2ΐ 
αυτόν €ΐς το πλοΐον, και €ύθέως €γέρ€Το το πλοΐον έπΙ της 
γης €ΐς ην ύττηγον. 

χο ο^ν, ανΒρ€ς 14 6 ίπόίησίν σημ^ίον τη 'Ιησονν η-ρ6$ αντον^ VI ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ «οι 

32 Τ^ ίπανριον 6 οχΚος ο ίστηκώς πίραν της θίζΚάσ'σης 
^€Ϊδον οτί π\θίάριον αΚ\ο ουκ ^ν €Κ€Ϊ €1 μη ίν^ καϊ οτι ον 
συ¥€ίση\θ€9 τοϊς μαθηταΐΫ αντου 6 ^Ιησούς €ΐς το πΧοιον 

23 άλλα μόνοι οΐ μαθηταί αντου άττηλθον άΧΚα ^θίΡ ηΧοια 
€Κ Ύίβ€ρίάδος €γγνς του τόπου δπου ίφαγορ τον &ρτον 

24 €ύχαρίστησαΡτος του κυρίου. οτ€^ οίν €Ϊ8€ν ο &χλθ£ ζτί 
*Ιησους ουκ €στίν €Κ€Ϊ ούϋ οΐ μαθηταί αύτου^ ίνίβησαρ 
αύτοΧ ίΐς τα πΚοιάρια καϊ ^Χθον βΐί Καφαρναούμ ζητούν 

25 Τ€Γ τον *Ιησουν. καϊ €ύρόντ€ς αύτον πέραν της θϋίΚάσσης 

26 €Ϊπον αντί^ 'Ραββ€ί^ πότ€ ω6€ γίγονας ; άπ€κρίθη αύτοΊς 
ο *Ιησους καϊ €ίπ€ν ^Αμτ^ν αμήν \4γω ύμιν^ ζητΛτί μ€ 
οΰχ οτι €Ϊίί€Τ€ σημαία αλλ' οτί €φάγ€Τ€ €Κ των Αρτων καϊ 

27 4χορτάσθητ€* ίργάζ^σθί μη την βρώσιν την άποΚΚυμίνην 
αΚ\α την βρώσιν τήν μένουσαν €ΐς ζωήν αΐώνιον^ ην ο υιός 
τον άνθρωπου ύμΐν 6ωσ€ΐ^ τούτον γαρ ό πατήρ ίσφρόγΐτ 

28 σ€ν ό θ^ός, €ΐπον ουν προς αυτόν Ύί ποιωμχν ϊνα ^ργα- 

29 ζωμ^θα τα ^ργα του θ€θΰ ; άπ€κρίθη ό *Ιησους καϊ €Ϊπ€ν 
αντοϊς Ύοντό ίστιν το ίργον του θ€ου ϊνα πιστ€ύητ€ €ΐς 

3ο ορ άπίστ€ΐΚ€ν €Κ€Ϊνος. €ΐπον οΰν αύτφ Ύί ουν ποΐ€Ϊς σύ 

31 σημ^Ίορ^ ίνα Ϊ6ωμ€ν καϊ πιστ^ύσωμίν σοι ; τί ^ργάζ^ ; οι 

πατίρ€ς ήμων το μάννα €φβγον €ν τ^ €ρήμφ^ καθώς ίστιν 

γ€γραμμ€νον "ΑρτοΝ €κ τογ ογρΑΝογ £λωκ€Ν ΑγτοΤο 

^2 φΛρβΤΝ. €ΐπ€ν ουν αύτοίς 6 ^Ιησούς ^Κμήν αμήν \ίγω 
ύμϋν^ ου 'Μ,ωυσης ^€^ωκ€ν^ ύμΐν τον αρτον €Κ του ούραροΰ^ 
αλλ* ό πατήρ μου 8ί6ωσιν νμίν τον αρτον €κ του ουρανού 

33 ^ορ αΚηθινόν* ό γαρ άρτος του θ€θύ ίστϊν ό καταβεάνων 

34 €Κ του ουρανού καϊ ζωήν δώούς τφ κόσμφ. ^Ιπον ουν προς 

35 αυτόν Κύρι€^ πάντοτ€ δος ήμιν τον αρτον τούτον, €ΐπ€ν 
ξΕντοΊς ο *Ιησούς *Εγω €ΐμι ό άρτος της ζωής* ό ερχόμενος 
προς €μ€ ου μή π€ΐνάσυ^ καϊ ό πιστ^ύων €ΐς ίμί ου μη 

30 δίψησ€ΐ πωποτ€. αλλ* €Ϊπον ύμΙν οτι καϊ ίωράκατέ [μ€] 

37 καϊ ον πιστ€υ€Τ€. Παν ο 6ί8ωσίν μοι ό πατήρ προς ίμί 

38 ήζ^ΐ9 '^ ^^^ ίρχόμ^νον προς μ€ ου μή ίκβάΚω €ξω^ !τι 22 Ιίω¥οη κνρίον'— ότι ^2 Μωκ•ν 202 ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΗΝ νι 

καταβάβηκα άπο του ουρανού ούχ Ινα ποιώ το θίΚημα το 
4μον ΰίΚΚα το θί\ημα του πέμ^^αρτός 쀕 τούτο δ€ ίστιν ^ 
το θίΧημα του πίμψαντός μ€ ϊνα παν ο δίδχοκέν μοι μί) 
αττολ/σω ίζ αυτού άΚΚα αναστήσω αύτο τ^ €σχάτη ημέρα, 
τούτο γάρ ίστιν το θίΚημα τού πατρόί μου ϊνα πας 6 θ^ω^ ^<. 
ρων τον υίον και πιστ€υων €ΐί αύτον ίχγι ζωην αΐωνιον^ κα\ 
αναστήσω αύτον €γώ τ;^ ^<^'χότ[ΐ »/Μ^Ρ?• Έγόγ- 41 

Ύυζον οΖν οΐ *Ιουδαΐθ4 π€ρ\ αυτού οτι €αΓ€ν *Εγώ €ΐμι 
ό άρτος 6 καταβας €κ τού ουρανούς και €\€γον '^ΟύχΤ 42 
οντός 60X41/ ^Ιησούς 6 υΙος Ιωσηφ^ ου ήμ€Ϊς οΐ6αμ€ν τον 
πατίρα καί την μητίρα ; πώς νύν \€γ€ΐ οτι 'Ει^ τού ουρα- 
νού καταβίβηκα ; άπ€κρίθη * Ιησού ς και €ΐπ€ν αύτοΐς Μη 4: 
γσγγυζ€Τ€ μ€Τ άλΧήλων. ού8€ΐς 8ύναται €λθ€ίν ^πρός μ€^ 4α 
ϋχν μτ) 6 πατήρ δ πέμψας μ€ ίλκύσγι αύτόν^ κάτγω ανα- 
στήσω αύτον ίν τη €σχάτη ήμίρα. €στιν γ^γραμμίνον €ν 4ί 
τοις προφήταις Κλί εΟΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤ60 λιλΛΚΤο) θ€θγ• 
πας 6 άκουσας πάρα τού πατρός κα\ μαθών €ρχ€ται προς 
€μ4. ούχ οτι τον πατέρα έώρακέν τις €1 μη 6 ών πάρα [τού^ 4^ 
θ€θύ^ ούτος €ωρακ€ν τον πατέρα, άμην άμην Χέγω ύμΐν, 4: 
ό πιστ^ύων €χ€ΐ ζωην αΐώνιον, έγω €ΐμι 6 άρτος της ζωής• 4ί 
οι πατ€ρ€ς υμών ίφαγον έν τη έρήμω το μάννα και απέ- 4( 
θανόν οΰτός ίίττιν 6 άρτος ό €κ τού ουρανού καταβαίνων $<. 
ινα τις €ξ αυτού ψογη και μη αποβανη • 6γω €ΐ/[χι ο 5^ 
άρτος δ ζών 6 €Κ τού ουρανού καταβάς' έάν τις φάγη 
€Κ τούτου τού άρτου ζήσ€ΐ €ΐς τον αΙώνα, και 6 άρτος 
α ον €γώ 8ώσω ή σάρζ μου έστιν ύπίρ της τού κόσμου 
ζωής. ^Έμάχοντο ονν προς άλλι;λου9 οι 'ΐον- 55 

8αΐοι \€γοντ€ς Ώώς δύναται ούτος ήμΐν δούναι την σάρκα 
[αύτού^ φαγίΐν ; €ΐπ€ν ούν αύτοΐς [ο] ^Ιησούς ^Αμήν άμην 5: 
Χέγω ύμΐν, έαν μη φάγητ€ την σάρκα τού υιού τού άνθρω- 
που κα\ πΙητ€ αυτού το αΐμα^ ούκ ^χ€Τ€ ζωην έν έαυτοΐς. 
ο τρώγων μου την σάρκα κα\ πίνων μου το αίμα €χ€ΐ ζωην ^ 
αΐώνιον^ κάγώ αναστήσω αύτον τη έσχατη ημέρα• ή γάρ ζΐ 

4» Ουχ 44 ιτρος•μ^ VI VII ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΗΝ αο3 

σαρξ μου αΚηθη^ €στί βρώσΐί^ καΐ το αΙμά μου αληθής 

56 €0X1 ιτόσίς. 6 τρώγων μου την σάρκα κάί πίνων μου το 

57 αίμα €ν €μοϊ μ€ν€ί κάγω ίν αντφ, καθώς άπ€στ€ΪΚ€ν μ€ 
6 ζών πατήρ καγω ζώ δίά τον πατέρα^ κΛ 6 τρώγων μ€ 

58 κάκ€'ινος ζησ€ί 8ί ίμέ. οντος ίστιν 6 άρτος 6 €ζ ουρανού 
καταβάς^ ου καθώς €φαγον οΐ πατ€ρ€ς κα\ άπίθανον 6 τραί^ 

59 γο>ν τούτον τον αρτον ζήσ€ΐ €ΐς τον αΙωνα. Ταύτα €ίπ€ν 
6ο €ν συναγωγή ίιίάσκων ίν Καφεψναούμ. Πολ- 
λοί οίν άκούσαντ€ς €Κ των μαθητών αύτου €ίπαν ΣκΚη^ 
ρός €στίν 6 Χόγος ούτος* τις δύναται αύτου άκού€ίν ; 

6ι €ΐδώς θί ο *1ησοΰς ίν ίαυτφ δτι γογγύζουσιν π€ρ\ τούτου 
οΐ μαθηταΐ αύτου €Ϊπ€ν αύτοΐς Ύοΰτο ύμας σκαρδαΚίζ€ί ; 

62 €άν ουν θ€ωρητ€ τον υίον του άνθρωπου άναβαίνοντα οπού 

63 ην το πρότ€ρον ; το πν€υμΛ €στιν το ζωοποιουν^ ή σαρζ 
ουκ ωφ€\€Ϊ ουδέν τα ρήματα α ίγώ ΧψΧάΚηκα ύμΐν ττνΛμά 

64 €στιν κα\ ζωή Ιστιν α)^Κα €ΐσ\ν €ζ ύμων τινές οί ου πι- 
στ€ύουσιν, ^Ηιδ^ι γαρ €ξ άρχης 6 *Ιησοΰς τίν^ς €ΐσ\ν οΐ μη 

6$ πιστ€ύοντ€ς καΐ τις ίστιν 6 παραδωσων αυτόν, κάί Τλ€γ€ν 
Αια τούτο €Ϊρηκα ύμΐν δη ούδ€\ς δύναται €λθ€Ϊν προς μ€ 

66 ίορ μη β δ^δομίνον ούτω €κ του πατρός. Έ« 
τούτου ΤΓολλοΙ €κ των μαθητών αύτου άπηλθον €ΐς τα οπί- 

67 σω και ούκίτι μ€Τ αύτου π€ρΐ€πάτουν. Έιπ^ν ουν 6 ^Ιησονς 

68 τοΙς δώδεκα Μ^ ^αι ύμ€ίς ^Αγγ€ ύπόγ€ΐν ; άπ€κρίθη αν- 
τω Σίμων 1ΐ4τρος Κύρΐ€, προς τίνα άπ€\€υσ6μ€θα ; ρήματα 

69 ^ω^( αιωνίου €χ€ΐς^ και ήμί'ίς π€πιστ€ύκαμ€ν και €γνωκα' 
το μ€ν δτι συ €1 6 άγιος του θίου. άπίκρίθη αύτοΐς 6 *Ιησοΰς 

Ούκ €γώ ύμας τους δώδεκα €ζ€\€ζάμην ; κα\ €ζ υμών €Ϊς διά- 
γτ βοΧός ίστιν. ΤΧ€γ€ν δί τον *Ιούδαν Σίμωνος ^Ισκεφιωτου* 
ούτος γαρ €μ€ΧΧ€ν παραδιδόναι αύτόν^ €Ϊς €Κ τών δωδ€κα. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ π€ρΐ€πάτ€ΐ [ο] 'ίησοΰς ίν τζ 

5θ άποθνι^σκη 204 ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΗΝ νιι 

Γαλιλαίο, ου γαρ ^Λλ^ι^ €ν τ^ *Ιονδαίψ πίριπατ^ιν^ Άτι ίζψ 
τουρ αύτον οί Λουί^Λοι, αποκτ€ΐναι, ^ν ϋ €γγυς ή ίορτη τωρ 2 
*1ονδαίωρ η σκηροττηγία. €ίΊΓορ ουρ προς αύτορ οΐ ά8€\φοι 3 
ξχύτον Μ€τάβηθι €ΡΤ€υθ€Ρ και νπαγ€ €ΐς τηρ ^Ιουίίαίαρ^ 
ίρα κα\ οΐ μαΰηταί σον θ€ωρήσονσΐρ ^σου] τα €ργα^ α ποΐ€Ϊς* 
ονβ€ΐί γαρ τι €Ρ κρντττφ ποΐ€Ϊ και ζητΈΐ ^αντος^ βρ πϋφρψ 4 
σι^ €ΐραι• €ΐ ταντα ποι€ΐς^ φαρ4ρωσορ σ€α%τΓορ τφ κόσμ€^. 
ον8€ γαρ οΐ ά^€Κφο\ αύτου ίνίατ€νορ €ΐς αντόρ. \€γ€ΐ οΖρ | 
αντοίς 6 ^Ιησούς *0 καιρός 6 ίμος οΰπω πάρ€στιρ^ 6 δ€ 
καιρός 6 ύμ€Τ€ρος πάρτοτέ €στιρ ίτοιμος. ου Βύραται ο η 
κόσμος μισ€ΐρ ύμας^ €μ€ Βί μισ€Ϊ^ οτι €γώ μαρτυρώ π€ρΙ 
αύτου δτι τα ϊργα αύτου πορηρά €στιρ. ύμ€Ϊς αράβητ€ 8 
€ΐς τηρ ίορτηρ' €γώ '^οΰπω^ άραβαίρω €ΐς τηρ ίορτηρ ταυ- 
τηρ^ δτι 6 €μ6ς καιρός ουπω π€η\ήρωται. ταύτα δέ 9 
€ΐπωρ ^αύτοΊς^ €μ€ΐΡ€Ρ €Ρ τρ Γαλιλαι^ Ώί ίο 

$6 άρέβησαρ οί ά6€\φο\ αύτου €ΐς τηρ ίορτηρ^ τοτ€ κα\ 
αύτος άρίβη^ ού φορ^ρώς άλλα ω^ €Ρ κρυπτφ. οι ουρ ζζ 
*1ου8αΐοι €ζήτουρ αύτορ €Ρ τη €ορτβ κάί ίΧεγορ ΊΙού 
€στίΡ €Κ€ΐΡος ; και γογγυσμος π€ρϊ αύτου ^ρ πολύς €ρ ζ2 
τοΊς οχλοις' οι μ€Ρ €\€γορ δτι * Αγαθός βστιι/, άλλοι [δβ] 
€\€γορ Ου, αλλά π\αν^ τορ δχΧορ. ούδ€ΐς μέρτοι ς3 

παρρησία βλάλβι π^ρΧ αύτου δια τορ φόβορ τωρ *Ιου- 
δαίωι/. 

^Ηδι; §€ της ίορτης μ€σούσης άρ4βη ^Ιησούς €ΐς το 14 
ί€ρ6ρ καΐ €8ί8ασκ€Ρ, ίθανμαζορ ουρ οί Ιουδαίοι Χίγορ- τ$ 
Τ€ς Πώί ούτος γράμματα οώ€Ρ μη μ^μαθηκως ; 07Γ€- ι6 
κρίθη ουρ αύτυΐς *Ιησονς και €ΐπ€Ρ Ή €μη 8ώαχη ούκ ?- 
στιΐ' €μή αλλά του π€μ>\ταντ6ς μ€' ίάρ τι^ θέ\η το Θ4- τη 
Χημα αύτου ποΐ€ΪΡ^ γρωσ€ται π€ρ\ της 8ι8αχής πάτ€ρορ €Κ 
του ϋ€ου €στίν η €γω απ €μαυτου λαλώ. ο αφ βαυ- ι8 
του λαλώΐ' τηρ 8όξαρ την ιδίαι/ ζητ€Ϊ' 6 δί ζητών τηρ 
δόζαν του πίμφαντος αύτον οντος αληθής έστιρ και 
αδικία €ν αύτω ούκ ίστιν. ού Μωυσης ^€8ωκ€ν^ νμιρ τορ 19 

3 τα €ρτγα σου 4 αντο 8 ονκ 9 αντος VII ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ 105 

νσμον; καί ονδ^ι; €^ νμων ποιΛ τον νομον. τί μ€ ζψ'€7τ€ 
3ο άπο§ζΤ€Ϊναί ; άπ€κρίθη 6 Ζχλος ΔαιμοΡίΟΡ €χ€ΐς* τίς σ€ 

21 ζητ^Ι αποκτ€Ϊναι; άπ€κρίθη 'ΐι/σονί καί €ΐπ€Ρ αντοΐς ^Ερ 

22 Ζργορ ίποίησα καί πάρτ€£ θαυμάζ€Τ€. δια τούτο Μωνσ^ί 
6€δωκ€Ρ ύμϊρ την π^ρντομήν,-- ούχ οτι €κ του Μωυσ4ως 
{στ\ρ αλλ' ίκ των πατέρων^— καί \βν^ σαββάτφ π€ρίΤ€μν€Τ€ 

23 ανθρωπον, €ΐ π€ρίτομηρ \αμβάρ€ΐ [ό] ανθροαπος ίν σαβ- 
βάτφ ίνα μη \υθ§ 6 νόμος Μωυσίως^ €μοΙ χο\ατ€ δτι 

24 όλον ανθρωπον υγιή ^ποίησα ίν σαββάτψ ; μη κρίν€Τ€ 

25 κατ οψιν^ άΧΚα την ίικαίαν κρίσιν κρίν€Τ€. "Ε- 
\€γον ουν τινίς €Κ των *ΐ€ροσο\νμ€ίτών Ούχ οντός ίστιρ 

26 ον ζητονσιν άποκτ€Ϊν(α ; καϊ 'ίδ€ παρρησΊψ λαλ^ι καϊ 
ονίίν αντφ Χίγουσιν* μη ηοτ€ άΚηθώς ίγνωσαν οΐ Αρχορ- 

27 Τ€ς δτι οντός έστιν 6 χριστός ; άλλα τοντον οίδαμ€ν πόθ^ν 
€στίν* ο &€ χριστός όταν €ρχηται ούδ€ΐς γινωσκ€ΐ τγΟΘέρ 

28 4στίν. "Εκραζαν ουν έν τφ Ι^ρω διδάσκων [6] *Ιησους καί 
Χίγων Κα/χ€ οιδατ€ και οΐδατ€ πόθ€ν €ΐμί• και άιτ ίμαυ- 
του ουκ {ΚηΚυθα^ αλλ' €στιν αληθινός ό πίμψας μ€^ ον 

29 ύμ€Ϊς ουκ οϊδατ€' €γώ οϊδα αντόν^ στι π<ψ* αύτοΰ €ΐμί «α- 

30 Κ€Ϊνός μ€ άπ€στ€ΐΚ€ν. *Εζήτουν οίν αυτόν πιάσαι^ καί 
σύί^Χς €πίβαΚ€ν €π αύτον την χΛρα^ δτι ουπω ίΚηΧύβ^ι 

31 ι; ωρα αύτου. '£ι^ του υχ\ου $6 ττολλοί €πίστ€υσαν €ΐς 
αύτόν^ και ΖΧ^γον *0 χριστός δταν €\θη μη πλ€ίονα ση- 

32 μ€Ϊα ποιήσει ων ούτος €ποίησ€ν ; 'Ήκουσαρ 
οί Φεφισαΐοι του δχΚου γογγύζοντος π€ρι αύτοΰ ταύτα, και 
άπ€στ€ΐΚαρ οι αρχΐ€ρ€Ϊς καϊ οί Φϋψισαΐοι ύττηρίτας Ινα 

33 ΤΓΐάσωσιν αυτόν. €ΐπ€ν ουν ό * Ιησούς "Ετι χρόνον μικρόν 

34 μ^^ ύμων €ΐμ\ και υπάγω προς τον πίμψαντά μ€, ζη'τή" 
σ€Τ€ μ€ καϊ ούχ €ύρήσ€Τ€ μ€, καί δπου €ΐμί €γώ ύμ€Ϊς ού 

35 δύνασθε €\θ€Ϊν. €ΐπον ουν οί *Ιου8αΙοι προς ίαυτούς Που 
€ίντος μίλΧ^ι πορ^ύ^σθαι οτι ήμΛς ούχ €ύρήσομ€ν αυτόν ; 
μη €ΐς την διασποράν των ^ΕΧΚήνων μέλΧ€ΐ πορ€ύ€σθαι 

36 και 6ιδάσκ€ΐν τους "Ελληνας ; τίς €στιν ό λόγος ούτος ον 

19 6*6νικ€ν 2θ6 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ νιι νιιι 

6λ7Γ€ Ζητησ€τί μ€ κάί ονχ €νρήσ€Τ€ μ€ καΐ δπου €ΐμί 
€γύ νμΛς ου ϋνασθ^ ί\θ€ίν; 

*Έν θί τ^ ίσχάττι ήμ^ρφ τί} μ€γά\ιι της ίορτης ίστψ 37 
Κ€ί 6 *Ιησους^ καί Ζκραζίν Χίγων *Έάν ης δίψα €ρχ4σθω 
προς μ€ και ηινίτω, 6 Ίηστ€ύων €ΐς €μέ^ καθώς €ΐπ€ν ή 38 
γραφή} ΤΓοταμοΙ ίκ της κοιΧίας αύτον ρ€ύσονσιν νδα- 
τος ζώντος. Τούτο δβ €Ϊπ€ν π^ρ\ τον πνεύματος ^οί^ 39 
€μ€ΚΚον \αμβάρ€ΐν οι πιστ€νσαντ€ς ^Ις αντόρ* οΰπω 
γαρ ^ν πν€νμα^ δτι ^Ιησούς ονπω β^οζάσθη, *Έκ τον 40 
&χΚον οΖν ακονσαντ€ς των \σγων τούτων €Χ€γον [ρτι] Ου- 
τός €στιν αληθώς ό προφήτης' 3Χ\οί Ζλ^γον Οντός 41 
€στιν ό χριστός* οΐ δ€ €λ€γοι^ Μ17 γαρ €κ της ΤάΚιΧαίας 
6 χριστός €ρχ€ται; ούχ ή γραφή €ΐπ€ν δτι €Κ τογ ΟΤΤερ- 4^ 
ΜΑΤΟΟ Δ^γβίλ, κα\ Από ΒΗθλβέ/νν της κώμης οπού ^ν 
Αανίίδ^ ερχεΤΛΐ ό χριστός ; σχίσμα ονν €γ€ν€Τ0 ίν τφ 43 
δχ\ω ίι αντόν. τινίς δί ^^^λοι/ €ξ αντων πιάσαι αντόν^ 44 
αλλ* οι;δ€ΐ£ €βάΚ€ν €π* αύτον τας χήρας, *Ηλ- 45 

θον ονν οΐ νπηρ4ται προς τους άρχΐ€ρ€Ϊς και Φαρισαίονς, 
κάί €ΐπον αύτοΐς €Κ€ίνοι Αια τί ούκ ήγάγ€Τ€ αύτον; 
απ€κρίθησαν οΐ ύπηρίται 0ύ8€ποΓ€ €λάΚησ€ν όντως 46 
Ανθρωπος. άπ€κρίθησαν ονν [αύτοις^ οί Φαρισαϊοι Μη 47 
καϊ ύμ€Ϊς π€π\άνησθ€ ; μη τις €Κ των αρχόντων βττ/στ^υ- 48 
σ€ν €ΐς αυτόν η €κ των Φαρισαίων ; αλλά ό δχΧος ούτος 49 
ο μη γινωσκων τον νόμον επάρατοι €ΐσιν. λεγη Νικό^η- 50 
μος προς αυτούς^ ο ίΧθων προς αύτον πρότ€ρον^ €Ϊς ων 
€ξ αυτών Μη ό νόμος ημών κρίν€ΐ τον ανθρωπον €άν 51 
μη ακονσ-η πρώτον παρ αύτον και γνω τί ποιΛ ; αττβ- 52 
κρίθησαν και €ΐπαν αύτφ Μη κα\ σν €Κ της Γαλιλαια^ 
€ΐ; ίραννησον κα\ ίδ€ ίτι €Κ της ΤάΚιΚαίας προφήτης 
ούκ €γ€ΐρ€ται. 

Πάλιι^ ονν αύτοΧς ίΚαΚησ^ν [ό] *Ιησονς λίγων *Εγω ΐ2 
€ΐμι το φώς' τον κόσμον ό άκοΧονθών μοι ού μη π^ρι- 

39 δ VIII ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ 207 

ηατηση] €ν τ^ σκοτία^ αλλ* €$€ί το φως της ζωής, 

13 €ίπον ουν αύτω οί Φαρισαΐοι Συ π€ρ\ σ€αυτου μΛρτυ* 

14 ρ^Ιί• η μαρτυρία σον ουκ ίατιν άΧηθής. άπ€κρίθη ^Ιησούς 
και €ΐπ€Ρ αύτοίς Καν €γω μαρτυρώ πβρι €μαυτου^ 
'^άΚηθής €στιν ή μαρτυρία μου , οτι οιδα π6θ€ν ηΧθορ 
και που υπάγω• ύμ€ΐς θέ ουκ οΧ8ατ€ πόθ€ν €ρχομαι 

15 η ηού υπάγω, ύμ€Ϊς κατά τηρ σάρκα κρίν€Τ€^ €γω ου 
ι6 κρίνω ούδίνα. και ϋχν κρίι/ω' δβ ^Ύ<^9 ή κρίσις ή ίμη 

αλησινη €στιν^ οτι μονός ουκ 6ΐ/ϋ, αλλ €γω και ο ιγ6/ι- 
17 ν^αί /Α^ [τταη^ρ]. κα\ €ν τω νόμω δί τω ύμ€Τ€ρω γίγρα- 
ζ8 πται οτι δυο ανθρώπων ή μαρτυρία άΧηθής ίστιν. €γώ 

6ί/α ό μαρτύρων π€ρί έμαντου και μαρτυρεί πβρι ίμου 

19 ό πίμψας μ€ πατήρ. €Χ€γον ουν αύτφ Που €στ\ν 6 
πατήρ σου ; άπ^κρίθη ^Ιησούς θΰτ€ εμί οί8ατ€ οΰτ€ τόν 
πατίρα μου* €1 €μ€ η8€ΐτ€^ κα\ τόν πατέρα μου αν 

3ο ι}ϋ€ΐτ€. Ύαυτα τα ρήματα ίΧάΧησ^ν €ν τφ γαζοφυΧακίω 
διδάσκων έν τω ί^ρώ• καΐ ουδείς έπιασαν αύτον^ οτι ουπω 
€ΧηΧύθ€ΐ ή ωρα αυτόν. 

21 Εΐ7Γ€ΐ' ουν πάΧίν αύτοΐς *Εγώ υπάγω και ζητήσ€Τ€ 
μ€^ και €ν τη αμαρτία υμών άποθαν€Ϊσθ€' δπον ίγώ 

22 νπάτ/ω νμ€ΐς ου δύνασθ€ €Χθ€Ϊν. ΤΧ^γον ουν οΐ *Ιου- 
δαΖθ4 Μήτι άποκτ€ν€Ϊ ίαυτον οτι Χίγίΐ "Οπου €γώ ύπά- 

23 γω ύμ^Ίς ου δύνασθ€ ίΧθ^ΐν ; κα\ βλβγβι/ αύτοΐς 'Υ/ιΛ 
€Κ τών κάτω €στ€, €γώ €Κ τών ανω €Ϊμί' ύμ€Ϊς €κ τού- 
του του κόσμου ίστέ^ ίγώ ούκ εΙμΙ €Κ του κόσμου τού' 

24 τον. €ΐπον ονν ύμΐν οτι άποθαν€Ϊσθ€ έν τοις άμαρτίαις 
υμών* ίάν γαρ μη πιστ€ύσητ€ οτι ^€γω 6ΐ/χΓ, άποθαν€Ϊσθ€ 

25 €ν ταΐς άμαρτίαις υμών. ΤΧ€γον ουν αύτώ Συ τις €1 ; 
€ΐπ€ν αυτοις [ο] Ιησούς Την αρχήν οτι και λαλώ υμιν ; 

20 ΐΓολλα €χω 7Γ€ρΙ υμών λαλ^Ιι/ /«αΐ κρίν€ΐν• αλλ* ο πέμ'^^ας 
μ€ άΧηθής ίστιν^ καγώ α ήκουσα παρ^ αντου ταύτα λαλώ 

27 €4ί τον κόσμον. ούκ έγνωσαν οτι τον πατέρα αύτοίς 

14 ι) μαμτνρία μον αληθής €στιν 24 <γω ιΙ/ϋΐί 25 νμιμ. 2θ8 ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΗΝ νιιι 

€\€γ€Ρ. €ΐπ€ν ουν 6 *Ιησονς "Οταν ύψωσητΈ τον νιον 28 
του ανθρώπου^ τοτ€ γνωσ€σα€ οτί €γω €ίμι , και απ €- 
μΛντου ποίω ού^ίν^ άΚ\α καθώς €8ίδα^€ν μ€ ο πατήρ 
ταντα λαλώ. και 6 π€μψας μ€ μ€τ ίμου ίστίν ουκ α- 29 
φήκ€ν μ€ μόνον^ οτί €γώ τα άριστα αντω ποιώ πά»^ 
τοτ€. Ταύτα αντοΰ ΧαΧουρτος πολλοί €πίστ€νσαν €ΐς αύ- 30 
τον. ^Ελ^γβΐ' οΖν 6 'ίησονς προς τους ιτβττι- 31 

αΎ€υκότας αύτψ *Ιουδαιονί *Εάΐ' ύμεΐς μ€ίνητ€ €ν τω λό- 
γφ τφ ^μφ» άΧηθώς μαθηταί μου €στ€^ και γνωσ€σθ€ 32 
την άΧήθίίαν^ κα\ ή άΧήθ€ΐα €Χ€υθ€ρωσ€ΐ ύμας. άπ€κρί' 33 
θησαν προς αυτόν Σπίρμα * Αβραάμ ίσμ^ν κα\ οϋ^νΧ 
ί€8ουΧ€ύκαμ€ν πωποτ€* πως σν Χ€γ€ΐς οτι ^ΕΧ€υθ€ροι 
γ€νησ€σθ€ ; άπ^κρίθη αύτοΐς [ο] ^Ιησούς ^Αμην άμην 34 
λ^γω ύμΐν δη πας ο ποιών την άμαρτίαν ίοΰΧός €στιν 
\της άμαρτίας\' 6 δβ δονλο^ ου μ4ν€ΐ ίν τη οΐκίψ €ΐί τον 35 
αΐώνα' 6 υίος μίνβι €ΐς τον αΙώνα, ίαν ουν 6 υιός ύμας 36 
έ\€υθ^ρωση^ όντως ίΧ^ύθ^ροι €σ€σθ€. οιδα οτι σπέρμα 37 
*Αβραάμ €στ€• αλλά ζητ€'ίτ€ μ€ άποκτ€ΐναι^ οτι 6 Χόγος 
6 €μ6ς ου χωρ€Ϊ €ν ύμΙν. α €γώ 4ωρακα πάρα τφ πα- 38 
τρϊ λαλώ• και υμ€ΐς ουν α ήκούσατ€ παρά του πατρός 
ποΐ€ΪΤ€, άπ€κρίθησαν και €ΐπαν αύτώ *0 πατήρ ημών 39 
^Αβραάμ €στιν, λίγβι αύτοίς [ό] ^Ιησούς Ει τέκνα του 
Αρρααμ βστβ, τα €ργα του Αρρααμ ποΐ€ΐτ€ • νυν θ€ 40 
ζητ€Ϊτ€ μ€ άποκτ€'^ναι^ ανθρωπον ος την άΧήθ^ιαν ύμΐν 
Χ^ΧάΧηκα ην ηκουσα παρά του θ^ου* τούτο ^Αβραάμ 
ουκ έποίησ€ν. υμύς ποΐ€Ϊτ€ τά ίργα του πατρός υμών, 41 
€ΐπαν αυτώ Ημ€ΐς έκ πορνείας ^ουκ €γ€ννήθημ€ν^' ίνα 
πατέρα Ιχομ^ν τον θ€Ον. (ΐπ^ν αύτοίς [ο] ^Ιησούς Ει 42 
ο θ€6ς πατήρ υμών ί^ν ήγαπατ€ αν έμέ^ έγώ γάρ έκ του 
θ€ου έζήΧθον καΐ ηκω• ουδβ γάρ απ* έμαυτου ίΧηΧυθα, 
αλλ* €Κ€Ϊνός μ€ άπέσΎ€ΐΧ€ν. δια τί την ΧαΧιάν την έμην 43 
ου γινωσκ€Τ€ ; οτι ου 8ύνασθ€ άκου^ιν τον λόγοι/ τον έμον. 
υμ^ΐς €Κ του πατρός του 8ιαβ6Χου εστί κα\ τάς επιθυμίας 44 VIII IX ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΗΝ 209 

του πατρός νμωρ θ€λ€Τ€ ποί€Ϊν. €Κ€Ϊρος άνθρωποκτο- 
ρος ^ν απ άρχής^ καΐ ίν τη άληθίίφ ουκ ϊστηκ€ν^ οτι 
ουκ ίστίΡ άλήθ^ία ίν αύτω, όταν λαλ^ το ^Ιτ€υ8ος^ €Κ των 
45 Ιϋων λαλ€ΐ, δτί ^Ιτ€ύστης ίστΧν και 6 πατήρ αυτού. €γω 
φ &€ ΟΤΙ την άΚηθ€ίαν λ^γω, ου πίστ€ύ€τί μοι, τις ίξ υμών 
€λ4γχ€ΐ μ€ π€ρ\ αμαρτίας: 6ΐ αΧήθίίαν λέγω, δώ, τι 

47 νμ€Ϊς ου πίστ€υ€Τ€ μοι ; 6 ων €κ του θ€θυ τα ρήματα του 
θ€θΰ άκού€ΐ• δια τοΰτο ύμ€ΐς ουκ άκού€Τ€ οτι €Κ του θ€θΰ 

48 ουκ €στ€. άπ€κρίθησαν οΐ Ιουδαίοι κάί €ίπαν αύτφ Ου 
κ(ΐΚώς \ίγομ€ν ήμ€Ϊς οτι Υ,αμΰψ^ίτης €ΐ συ καΐ δαιμόνων 

49 ^Χ^^^ 9 άπ€κρίθη *Ιησους *£γώ δαιμόνιον ουκ ίχω^ άΧΧά 
5ο τιμώ τον πατίρα μον, και ύμ€Ϊς ατιμάζατε /χ€. €γώ δ€ ου 

51 ζητώ την δόζαρ μου* €στιν 6 ζητών και κρίνων, *Αμήν 
άμην Χίγω ύμΐν^ ίάν τις τον ίμον Χόγον τηρήση^^ θάνατον 

52 ον μη θ^ωρήοΎΐ €ΐς τον α2ώι/α. €ΐπαν αύτφ οΐ ^Ιου- 
δαϋοι Ννν €γνωκαμ€ν οτι δαιμόνων €χ€ΐς. * Αβραάμ απί- 
θαν€ν και οΐ προφήτοΛ, και σν Χίγ^ις Έόι/ τις τον 
Χάγον μου τήρηση^ ου μη γ€ύσηται θανάτου €ΐς τον 

53 αϊώνα' μη συ μείζων €ΐ του πατρός ημών * Αβραάμ^ όστις 
απίθανων; κάί οΐ προφηται άπέθανον* τίνα σ^αυτον 

54 ποΐ€Ϊς ; άπ€κρίθη *Ιησους Έαν €γώ δοξάσω ίμαυτον^ ή 
δόζα μου ούδίν ίστιν €στιν ο πατήρ μου 6 δοζάζων μ€^ 

55 δϊ' ύμ€ΐς Χ€γ€Τ€ οτι ^θ^ος νμών^ ίστίν^ κάί ουκ €γνωκατ€ 
αυτον^ βγω 0€ οιοα αυτόν καν €ΐπω οτι ουκ οιοα αυ^ 
τόν^ ίσομαι ομοως ύμΐν '>^€ύστης• άΚΚα οιδα αύτον κΛ 

56 τον Χάγον αυτού τηρώ. * Αβραάμ ό πατήρ υμών ήγνίΧ- 
Χιάσατο ίνα ϊδΐ] την ήμέραν την ίμήν^ κάι €ΐδ^ν κάι 

57 ίχάρη. €ΐπαν ουν οι ^Ιουδαίοι προς αυτόν "Πεντήκοντα 

58 €τη ουπω έχεις κάι Ά)3ραα/χ ^εώρακας ; εΐπεν αυτοΐς 
*Ιησους *Αμήν άμην Χεγω ύμΐν^ πρ\ν * Αβραάμ γενεσθίΗ 

59 εγω εΙμί. ^ρ€ΐν ουν Χίθους ίνα βάΧωσιν επ* αυτόν 
*Ιησους δε εκρύβη κα\ εξήΧθεν εκ του ιερού. 

Ι Και π€φάγων ειδεν ανθρωπον τυφΧον εκ γενετής. 

54 ββόν ημών 57 ^«^ραχ^κ σ€ «ΙΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ ιχ 

κα\ ηρωτησαν αύτον οί μαθηταί αντον \€γοντ€ς 'Ραββ€ί^ α 
Τ4Γ ημαρτ€ν^ ούτος η οί γον€ίς αύτοΰ^ ΐνα τυφλός γ€ρνηθί} ; 
άπ€κρίθη ^Ίησους Οντ€ οντος ημΛρτ€ν οντ€ οΐ γον€7ς 3 
αύτου^ αλλ' ίνα φαν€ρωθη τα €ργα του θ€ου €ν αύτφ. 
ήμας 6€Ϊ €ργάζ€σθαι τα ^ργα του π€μ^|/αρτός μ€ ^ϊως^ 4 
ήμίρα €στίν• €ρχ€ται νύζ οτ€ ούδ^ϊς δύναταί €ργάζ€σθαί. 
ίτορ €Ρ τφ κοσμώ <2, ψώ^ ^ΙμΧ του κόσμου. ταΰτα €ΐπων | 
ίπτυσ€Ρ χΟ'μαί κΛ 4ποίησ€ν ττηλον €Κ του τττυσματος, κα\ 
^4ΐΓ€θηκ€ν' αυτού τον ττηλον €7Γ4 τους οφθαλμούς^ καΐ η 
€Ϊπ€ν αύτψ 'Ύπατγ€ νίψαι €ΐς την κολυμβήθραν του 
ΣιΧωάμ (δ €ρμην€υ€ταί * Κπ^σταΚμίνος). άττηλθ^ν ουν καϊ 
ίνί^^ατο^ και ί/λθ^ν βλέπων. Οί ουν γ€ίτον€ς κα\ 8 

οΐ θ€ωροΰντ€ς αύτον το νρ6τ€ρον δη προσαίτης ^ν Τλψγον 
Ούχ ουτός βστλΐ^ ό καθημ€νος και προσαιτών ; ίίλλοί €λ€- 9 
γον ΟΤΙ Ουτόί έστιν άλλοι βλβγοκ Ούχί^ άλλα όμοιος 
αύτώ €στΙν. €Κ€Ϊνος €λ€γ€ν δτι *Εγω €ΐμι. Τλ^γον οΖν ίο 
αυτώ Πώί \ονν\ ήν€ωχθησάν σου οι οφθίΐλμοί ; άπ€' χχ 
κρίθη €Κ€Ϊνος Ό ίνθρωπος 6 λ€γόμ€νος *1ησους ττηΧον 
€ποΙησ€ν κα\ ίπέχρισέν μου τους οφθ€ΪΚμούς και €ΐπ€ν μοι 
δτι 'Ύπαγ€ ^Ις τον Σιλωαα κα\ ι/ίψαι• α7Γ€λ^ώι^ ουν κα\ 
νιψάμ€νος άν€βλ€ψα. καϊ €ΐπαρ αύτω Που έστΙν €Κ€Ϊ'- ΐ2 
νος ; λ4γ€ΐ Ουκ οιθα• "Αγουσιν αΰτον προς 13 

τους Φαρισαίους τον ποτ€ τυφλόν. ^ν θί σάββατον ίν η Χ4 
ημίρα τον πηλον ίποίησ^ν 6 *Ιησους καϊ άνέωζ^ν αυτού 
τους οφθαλμούς. πάΚιν ουν ήρωτων αύτον κα\ οΐ Φαρι- ι$ 
σαίοι πώς αι/ίβλβ^βι/. ό δέ €ΐπ€ν αύτοϊς Ώηλον έπίθη- 
κίν μου €πΙ τους οφθαλμούς^ καΧ €νιψάμην^ κα\ β\4πω. 
€λ€γον ουν €Κ των Φαρισαίων τινές Ούκ €στιν ούτος πάρα ι6 
θ€ου ό άνθρωπος^ ίτι το σάββατον ού τηρ^Ι. αΚλοι [δ€] 
ΤΚ^γον Τίως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τοιαύτα ση- 
μ€ΐα ποιΛν ; καϊ σχίσμα τίν έν αύτοΐς. λέγουσιν οΖν χ7 
τφ τυφίλ^ παΚιν Ύί σ^ λέγεις π€ρ\ ουτοΟ, οτι ήνέωξέν 
σου τον ς ηφθείΚμούς ; 6 δί €ΐπ€ν δτι "Προφήτης εστίν. 

4 Μς 6 •π4χρι,σ9ν IX ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ 2ΪΙ ι8 Ουκ €πίστ€νσαν ονν οΐ Ιουδαίοι ττ^ρΐ αντου δτι ^ν 
τνφΧος και ανέβίΚ^'^^ν^ €ως ότου ίφωνησαν τους γον€Ϊς 

19 αύτοΰ του άναβλίψαντος κα\ ήρωτησαν αυτούς \€γορτ€ς 
Ουτός €σΎΐν ο υίος υμών^ ον υμ^Ις λί'γ^τβ δη τυφλός βγη;- 

2ο νηθη ; ττώς ουν β\4π€ί άρτι ; άπ€κρίθησαν ουν οί γονίΐς 
αυτού κα\ €ίπαν Οι8αμ€ν οτί ουτός ίστι,ν 6 υϊος ημών 

21 κΛ οτί τυφΧος €γ€ννηθη' πώς δί νυν β\€π€ΐ ουκ οΐ8αμ€ν^ 
η τις ήνοιζ€ν αυτού τους οφθαλμούς ήμ€'ίς ουκ 0ί8αμ€ν' 
αύτον €ρωτησατ€^ ήΧίκίαν €χ€ΐ^ αύτος π€ρ\ έαυτου λαλ?;σ(ΐ. 

22 ταύτα €ίπαν οΐ γον€Ϊς αύτου οτι ίφοβουντο τους »Ιου8αίους^ 
ι}ίη γαρ σνν€Τ€θ€ΐντο οί 'ΐουδαΐοι ΐνα ίάν τις αύτον ομοΧο^ 

23 γί^ΠΙ Χρηστοί/, άποσυνάγωγος γίνηται. δια τούτο οί 
γον€ΐς αύτου €ίπαν οτι ^ΗΧικίαν €χ€ΐ^ αύτον ^€π€ρωτή- 

24 σατ6 . ^Έφωνησαν ουν τον ανβρωπον €Κ 8€Χ/Τ€ρου ος ^ν 
τυφΧος κα\ €ΐπ€α^ αύτω Αος ^όζαν τψ β^ω• ήμ€Ϊς οΐ^οτ 

25 μ€ν οτι ούτος 6 άνθρωπος άμαρτωΧός ^στιι/. άπ€κρίθη 
ουν €Κ€Ϊνος Έΐ άμαρτωΧός €στιν ούκ οι8α* ίν οΐ8α οτ^ 

26 τυφΧος ων άρτι βΧ€πω, €ΐπαν οΰν αύτφ Τι έποίησέν 
τη σοι ; πώς ηνοιξέν σου τους όφθαΧμούς ; άπ€κρίθη αυ- 

τοίς Έιπον ύμίν ηδη κα\ ούκ ήκούσατ€' τι ^ ττάλιι^ θ€Χ€Τ€ 
άκού€ΐν; μη κα\ ύμ€Ϊς θ€Χ€Τ€ αύτοΰ μαθηται γ€ν4σθαι ; 

28 καΙ ίΧοΛόρησαν αύτον και €ΐπαν Συ μαθητής €ΐ €Κ€ίνου^ 

29 ήμ^^ς δ€ του Μωυσίως ίσμίν μαθηταί' ήμ€Ϊς οι8αμ€ν οτι 
Μωυσ€ΐ Χ€ΧάΧηκ€ν ο θ€Ος, τούτον δ^ ούκ οΐδαμ^ν πόθ€ν 

33 ίστίν. άπ€κρίθη ο άνθρωπος και €ΐπ€ν αύτοΐς ^Εν τού- 
τω γαρ το θαυμαστόν €στιν οτι ύμ€Ϊς ούκ οΐ8ατ€ πόθ^ν 

31 ίστίν^ και ηνοιξίν μου τους όφθάΧμούς. οΐ8αμ€ν οτι ο 
θ€ος αμαρτωλών ούκ άκού€ι^ αλλ* ίάν τις θ€οσ€βης ^ κα\ 

32 το θίλημχι αύτου ποιί} τούτου άκού€ΐ, €Κ του αιώνος ούκ ή- 
κούσθη οτι ήνίωζίν τις οφθαλμούς τυφλού γ€γ€ννημ€- 

33 νου' €ΐ μη ην ούτος πάρα θ€θυ^ ούκ ήδύνατο ποΐ€Ϊν ού6€ν. 

34 άπ€κρίθησαν και €Ϊπαν αύτω *Εν άμαρτΊαις σύ €γ€ννη' 
θης ολο9, «^α^ σύ 6ι8άσκ€ΐς ή μας ; καΐ ίζίβαλον αύτον 

23 «ρωτι{σατ€ 27 οΰν 319 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ ιχ χ 

Ζζω, ''ίΙκουσ'€ν *1ησους οτι ίζίβάΚον αντορ β^ω, 35 

καί €ύρων αύτον €Ϊπ€ν Συ ΐΓκττβνβι^ €{^ τόι^ νΐον του άνθρω- 
που ; ^&ΐΓ€κρίθη €Κ€ΪΡος [^και €Ϊπ€ρ] Καί τις ίσην^ κνρί€^ ίνα 36 
πιστ€νσω €Ιγ αύτόρ ; €Ϊπ€Ρ αύτφ 6 *Ιησουΐ Και ίωρακας 37 
αύτον και 6 λαλώι^ μ€Τα σου €Κ€Ϊνός ίστιν, 6 δί Ζφη Πι- 38 
στ€υω^ κνρΐ€' κα\ προσ€κύνησ€ν αύτ^. και €ίπ€Ρ ό *Ιησους 39 
Έΐς κρίμα €γώ ίΐί τον κοσμον τούτον ?ι\θον^ ίνα οΐ μη 
β\4ποντ€ς β\4πωσιν κα\ οΐ β\ίποντ€ς τυφΧοϊ γίνωνται. 40 
^ϋκουσαν €Κ των ΦαρισαΙων ταντα οΐ μ€Τ αυτού &ντ€ς^ καϊ 
€Ϊπαν αντφ Μη καϊ ήμ€Ϊς τυφλοί €σμ€ν ; €ΐπ€ν αύτοΐς [ό] 4< 
*1ησους Έΐ τυφλοί ^τ€, ουκ αν €ίχ€Τ€ αμαρτίαν* νυν δί λ€γ€- 
Τ€ ΟΤΙ Βλ/τΓΟ/Αβν* η αμαρτία ύμων μ4ν€ί. *Α- ζ 

μην άμην λ4γω ύμΐν^ 6 μη €ΐσ€ρχόμ€νος δια τη^ θύρας €ΐ£ 
την αύλην των προβάτων αΧλά άναβαίνων άλΧαχόΰ€ν 
€Κ€ίνος κλέτΓΤης €στ\ν καϊ ληστης' ό ϋ €ΐσ€ρχ6μ€νος δια 2 
της θύρας ποιμην ίστιν των προβάτων. τούτ<ι^ 6 θυρωρός 3 
άνοίγ€ί, Κ(Λ τα πρόβατα της φωνής αύτοΰ αι^ον€^, κολ τα 
ίδια πρόβατα φων€Ϊ κατ όνομα καϊ €ξάγ€ί αυτά, όταν τα 4 
ϊδια πάντα €κβάλΊ], €μπροσθ€ν αύτων πορ€ύ€ται^ καϊ τα 
πρόβατα αύτφ άκολουθ€7^ οτι οίδασιν την φωνην αντου• 
αλλοτρίφ α ου μη άκολουθήσουσιν άΚλά φεύζονται $ 
απ* αύτου^ οτι ουκ οιδασι των άλλοτρίων την φωνην. 
Ταύτην την παροιμίορ €Ϊπ€ν αύτοΐς ό *Ιησους• €Κ€ίνοι δέ 6 
ουκ έγνωσαν τίνα ^ν α ίλάλ€ί αύτοΐς. Έιπ€ν η 

ουν παΚιν \ο\ Ιησούς Αμήν αμήν λ€γω υμιν^ €γω €ίμι ή 
θύρα των προβάτων. πάντ€ς όσοι ^θον προ ίμου κΚ4πται 8 
ίΐσϊν και λ^σταί' αλλ* ουκ ι\κουσαν αύτων τα πρόβατα. 
€γω €ΐμι ή θύρα• δι €μοΰ ίάν τις €ΐσ€λθη σωθήσ^ται και 9 
€ίσ€λ€νσ€ται καί €ζ€λ€ύσ€ται καϊ νομήν €ύρήσ€ΐ. ό κλί- χο 
πτης ουκ €ρχ€ται €1 μη ίνα κλ4ψυ καϊ θύση και άπολ4ση* 
€γω ^θον ίνα ζωην ίχωσιν καϊ περισσον ίχωσιν. *Εγω ιχ 
€ΐμι ό ποιμην 6 Κ(ίλός• ο πόιμην 6 Κ(ΐλ6ς την ψυχην 
αύτου τίθησιν ύπίρ των προβάτων ό μισθωτός καϊ ούκ ων χ2 

36 Και τίς €στιν, ίφη χ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ αΐ3 

ποψηρ^ ου ουκ €σην τα πρόβατα ίδια^ θ€ωρ€ί τομ Χύκορ 
€ρχ6μ€ΡθΡ και άφίησίν τα πρόβατα κα\ φ€νγ€ΐ^— κάί 6 

13 λνκοί άρπάζ€ΐ αύτα και σκορπίζ€ΐ^- οτι μισθωτός €ατιρ 

14 κάί ου μ€\€ΐ αύτφ π€ρΙ των προβάτων. €γω €ι/μ ο ποιμην 
ό καΚός^ και γινωσκω τα ίμα και γινωσκουσί μ€ τα €μα^ 

15 καθώς γινωσκ€ΐ μ€ 6 πατήρ κάγώ γινωσκω τον πατέρα^ καϊ 
χ6 την ψυχήν μου τίθημι ύπίρ των προβάτων, και αΧΧα πρό- 
βατα €χω α ουκ €στιν €Κ της αυλής ταύτης' κάκ€Ϊνα 8€Ϊ μ€ 
άγαγ€ΐν^ και της φωνής μου άκούσουσιν^ και γ€νησονται 

17 μία ποίμνη^ εΤο ΠΟΙΜΗΝ. 6ια τουτό μ€ ο πατήρ άγαπ^ 
δτι €γω τίθημι την ψυχην μου^ ίνα πάΚιν Χάβω αύτην, 

ι8 ουθ€ΐς ηρ€ν αυτήν απ ^μου^ αλλ €γω τισημι αυτήν α- 
π* €μαντου. ίζουσίαν ίχω θ€Ϊναι αύτην^ και ίζουσίαν ίχω 
παΚιν \αβ€Ϊν αντην ταύτην την €ντο\ην Ζλαβον παρά 

19 του πατρός μου. Σχίσμα πάλιν €γ4ν€Τθ €ν 

3ο τοΙς *Ιουίαίοις δια τους Χόγους τούτους. €\€γον ϋ ποΧΚοι 
€ξ αυτών Ααιμόνιον €χ€ΐ καΐ μαίν€ταΐ' τί αυτού άκού€Τ€ ; 

21 αλλθ4 €Χ€γον Ταντα τα ρήματα ουκ ίστιν ϋίΐιμονιζομίνου' 
μη δαιμόνιον δύναται τυφΧών όφθάΚμούς άνοΐζαι; 

22 *Έγ€ν€το τότ€ τά €νκαίνια €ν τοις *ΐ€ροσοΧύμοις• ;^€4- 

23 μων ^ν^ κ(ά π€ρΐ€πάτ€ΐ [ο] ^Ιησούς €ν τφ ΐ€ρφ έν τ^ 

24 στοά του ΣοΧομωνος, ^€κύκΧωσαν^ ου ν αύτον οί ^Ιουδαίοι 
καί €Χ€γον αύτφ "Εως πότ€ την ψυχήν ημών αϊρΈΐς ; €* 

2$ συ €1 ο χριοτός^ €ΐπόν ημιν παρρησίψ. άπ€κρίθη αύτοΐς 
[ο] *1ησοΰς Έιπον ύμΐν καΐ ου 7Γ«ΓΤ€υ€Τ€• τά €ργα α €γώ 
ποιώ €ν τ^ ονόματι του πατρός μου τ(άτα μαρτυρεί π€ρι 

30 €μου' αλλά ύμ€Ϊς ου 7Γΐστ€υ€Τ€, οτι ουκ ίστί €Κ των προ- 

27 βάτων των ίμών. τα πρόβατα τά ίμά της φωνής μου 
άκούουσιν^ κάγώ γινωσκω αύτά^ καΐ άκοΧουθουσίν μοι^ 

28 κάτγώ δίίωμι αύτοΐς ζωην αιώνιον^ καΐ ου μη άπόΧωνται 
€ΐς τον 'Ίαιώνα^ καΐ ούχ άρπάσ€ΐ τις αυτά €Κ της χ€ΐρός 

99 Μ^ν. ό πατήρ μου ^ο 8€8ωκ€ν μοι πάντων μ€ΐζόν ίστιν ^ 

ι8 αΙρ€4 24 €κνκλχυσαν 29 ος,,,μ^ίζων ^στίν 214 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ χ χι 

κάί ονδ€ίς 8νρατ<Η άρπάζ€ΐν €Κ της χ€ΐρ6£ τον πατρός. 
€γώ και 6 πατήρ €Ρ €σμ€Ρ, *Έβάστασαν πάΚίρ \ίθου£ οΐ |^ 
*1ον6αίθί ιρα Χιθόσωσίν αντόρ. άπ€κρίθη αύτοϊς 6 ^Ιψ 32 
σοΟί Πολλά €ργα ^?δ€4^α νμίρ κΰΐΚαί^ €κ τον πατρός" δια 
ποΐορ αντωρ ίργορ €μ€ \ιθάζ€Τ€ ; άπ^κρίθησαρ αντ^ οΐ 53 
'ΐονβαΐοι ΠβρΙ καΚον €ργον ον \ίθάζομ4ρ σ€ α^α π€ρϊ 
βΚασΧ^ημίας^ καί οτι σν Ανθρωπος ων ποι,€ίς σ€αντορ Θέ6ρ. 
άπ€κρίθη αντοΐς [ό] *Ιησονς Ονκ Ζστιρ γ€γραμμ€Ρθρ €Ρ 34 
τφ Ρομψ νμωρ οτί 'ΕρώβΤπΑ Θεοί 60X6; €4 €Κ€/- 35 
ι^>ν^ €ίπ€Ρ θ€θχ>ς προς ονς ό Χσγος τον θ€ον €γ4ρ€το, κα\ ον 
ϋραται Χνθήραι ή γραφής ορ 6 πατήρ ήγίασ€Ρ και άπί- ^β 
στ€ΐΚ€Ρ €ΐς τον κόσμον νμ€Ϊς \€γ€Τ€ οτι Β\ααφημ€Ϊς^ 
δτι €ΐπον Υίος τον θ€ον €ΐμί ; €ΐ ον ποιώ τα €ργα τον 37 
πατρός μον^ μη πιστ€ν€Τ€ μον €ΐ δί ποιώ^ καν €μοΙ μη 38 
πιστ€νητ€ τοις €ργοις πιστ€ν€Τ€^ ίνα γνωτ€ και γιρωσκητ€ 
ΟΤΙ €Ρ €μοι Ο πατήρ καγω €ρ τω πατρι. Έζητονρ \ονρ\ 39 
αντορ παΚίρ^ πιάσαΐ' και €ξή\θ€Ρ €κ της χ€ΐρ6ς αντωρ. 

Και απ^λ^€ΐ^ παίΚίρ πέραρ τον *1ορ6άρον €ΐς τορ τόπορ 40 
οπον ^ρ *1ωάρης το πρωτορ βατττίζωρ^ κα\ ^€μ€Ρ€Ρ^ €Κ€Ϊ. 
κα\ ΤΓολλοι ^θον προς αντον καΐ €\€γον οτι *1ωάνης 41 
μίν σΎΐμ€Ϊον εποίησαν ονδίν^ πάντα δ€ δσα €Ϊπ€ν ^Ιωάνης 
π€ρΙ τούτον άΚηθη ην. και ττολλοί €πίστ€νσαν €ΐς αντον 42 €Κ€1, ^ΈΙν 84 τις άσθ^νων^ Αάζαρος άπο Βηθανίας €κ της ι 
κώμης Μαρίας καΐ Μάρθας της ά8€Χφής αντης. ην δ( 2 
Μαριάμ ή άΚ€ίψασα τον κνριον μνρω καϊ €κμάξασα τονς 
πο6ας αντον ταΊς θριζίν αντης^ ης ό ά^ίΚφος Αάζαρος 
ησθίν^ι. άπίστ^ιΚαν ονν αί ά8€\φα\ προς αντον Χέγον 3 
σαι Κνρΐ€^ ιθ€ ον φιλ€ΐς ασσ€ν€ΐ, ακονσας 0€ ο Ιη- 4 
σονς €ΐπ€ν Αντη ή άσθ€ν€ΐα ονκ €σΎΐν προς θάνατον 
αλλ νπ€ρ της οοξης τον θ€ον ινα οοξασσή ο νιος τον 
θ€θν 8ι αντη ς, ήγάπα δέ ό *Ιησονς την Μάρθαν κα\ $ 
τήν ά8€\φην αντης καϊ τον Αάζαρον. ώς ονν {]Κονσ€ν 6 

32 καλ€ί ββΐί^α ύμΐν 39 [πάλιν] αντον ^ο €μ€ΐν€ν XI ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΗΝ «5 

ΟΤΙ άσθ€ν€Ϊ, τοτ€ μ€ν €μ€ΐν€ν €ν ώ ^ν τόπφ 6ύο ημέρας• 

7 €π€ΐτα μ€τα τοντο λβγβι τοις μαθητάίς 'Άγωμ€ν €ΐς την 

8 *Ιονβα/αι/ πάΚίΡ. Χίγονσίν αντφ οί μαθηταί ^ναββ€ί^ 
νυν €ζήτονν σ€ Χίθάσαι οι ^Ιονδαΐοι, καί πάΚίν νπάγ€ΐΐ 

9 €Κ€ί ; άπ€κρίθη ^Ιησούς Ούχι δω8€κα ωραί €ΐσίν της ήμί^ 
ρας ; ίόν τις π€ριπατ§ έν τη ημέρα^ ου προσκ6ηΓΤ€ΐ^ οτι το 

ΙΟ φως του κόσμου τούτον β\€π€ΐ' €αν δί τις π€ριπατη €Ρ 
τη νυκτί, προσκσητ^ι^ οτι το φως ουκ ίστιν €Ρ αυτψ. 

XX ταύτα €ΐπ€ν^ κα\ μ€τά τούτο \€γ€ΐ αυτοΐς Λάζαρος 6 φι- 
\ος ημών Κ€Κθίμηται^ αΧΧα πορεύομαι Ινα ίζυπνίσω αυτόν, 

12 €ΐπαρ ουν οι μαθηται αύτω Κνρΐ€, €ΐ Κ€ΚθΙμηται σωθή- 

13 σ€ταί, €Ϊρήκ€ΐ ϋ 6 ^Ιησούς π€ρ\ του θανάτου αύτου. 
€Κ€Ϊνοι α €8οζαν οτι π€ρΙ της κοιμησ€ως του νπνου Χίγα. 

14 τότ€ ουν €ΐπ€ν αύτοΐς ό *Ιησους παρρησία Αάζαρος απί- 

15 θαν^ν^ και χαίρω ίι ύμας^ Ινα πιστ€ύσητ€^ οτι ουκ ημην 
ι6 €Κ€Ϊ' άΧΧα αγωμ€ν προς αυτόν, €ΐπ€ν ουν Θωμάς ο λ€γό- 

μ€νος Αίδυμος τοις συνμαθηταΐς 'Άγωμ€ν και ήμ€Ϊς ΐνα 
17 άποθάνωμ€ν μ€τ αυτού. *ΈΧΘων ουν ό *Ιησοΰς 

€υρ€ν αυτόν τίσσαρας η8η ημέρας έχοντα €ν τω μνημ€ίφ. 
ι8 ην α Βηθεα/ία €γγυς των ^ΐ€ροσο\ύμων ώς άπο σταϋων 

19 ί€καπ€ντ€, ποΧΚοΙ δί €κ των ^Ιουδαίων €\η\ύθ€ΐσαν προς 
την Μάρθαν κα\ Μαριάμ ΐνα παραμυθησωνται αύτας 

2ο 7Γ€ρι του ά8€\φου, ή ουν Μάρθα ώς ηκουσ^ν δτ4 ^Ιησούς 
€ρχ€ται ύπηντησ€ν αύτώ' ^Μαριάμ δβ €ν τφ οίκω €καθίζ€Τ0, 

21 €ΐπ€ν ουν ή Μάρθα προς ^Ιησουν Κύρΐ€^ €ΐ ης ώδ€ 

22 ουκ αν απίθανων ό άδ^Κφός μου* και νυν οΐ&α οτι οσα ίίν 

23 αίτηση τον θ€ον 8ωσ€ΐ σοι ό θ^ος, \€γ€ΐ αυτή ο *1ησους 

24 *Αναστησ€ται ό ά6€\φός σου. λβγβι αύτω ή Μάρθα Οιδα 
ίτι άναστησ€ται €ν τη άναστάσ€ΐ ίν τη έσχατη ήμίρφ, 

25 €ΐπ€ν αύτη ό ^Ιησούς *Εγω ΈΪμι ή άνάστασις καΐ ή ζωψ 

20 ο πιστεύων €ΐς ίμί καν άποθάνη ζήσ€Τ(α^ και πας ό ζών 
και πιστ^ύων €ΐς έμί ού μη άποθάνη €ΐς τον αΐώνα' πιστεύ» 

27 €45 τούτο ; \€γ€ΐ αύτφ Ναί, κύρΐ€' €γω π€πίστ€υκα οτι 

2θ Μαρία 2ΐ £ί «ι6 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ χι 

σν €1 ό χριστός 6 νίος τον θ€ον ό €ΐς τον κόσμον ίρχρμ^νος. 
και τοντο €ΐτΓονσα άπη\θ€ν και €φωνησ€Ρ Μαριάμ τηρ 28 
ά^Έλφην αυτής Χάθρα €Ϊπασα Ό διδάσκείΚος ΤΓάρ€στιν κίίί 
φων€Ϊ σ€, €Κ€ίνη δ€ ως ηκονσ€ν ηγ^ρθη ταχν και τίρχ€Τθ 29 
προς αυτόν ουπω δί €\η\ύθ€ΐ ό *1ησονς €ΐς την κωμην^ 30 
αλλ* ι^ν €τι €ν τω τόττφ δπον νπήντησ^ν αυτφ η Μάρθ(ΐ. 
οΐ ουν ^Ιουδαίοι οΐ 5ντ€ς μ€τ αύτης ίν τη οικία και πάρα- ^ι 
μνθούμ€νοι αυτην^ 186ντ€ς την Μαριάμ οτι ταχίως ανέστη 
κϋίί €ζή\θ€ν^ ήκόλονθησαν αύτη 8όζαντ€ς οτι νπόγ€ΐ €ΐς το 
μνημ€ΐον Ινα κΚανση €Κ€Ϊ. ή ουν Μαριάμ ώς ^λθ€ν οπού 33 
^ν *1ησονς 18οΰσα αύτον €π€σ€ν αύτου προς τους πό8ας^ 
Χίγουσα αύτω Κύρΐ€, €ΐ ^ς ώδ€ ουκ &ν μου άπ€θαν€ν 6 
άδ€\φ6ς. ^Ιησούς ουν ως €ΐ8€ν αύτην κΚαίουσαν και τους 33 
σνν€\θόντας αύτη *Ιου8αίους κΧαίοντας €ν€βριμήσατο τψ 
πν^ύματι καΧ €τάραξ€ν ίαντόν^ και €ΐπ€ν Που τ€θ€ίκατ€ 34 
αυτόν; Χίγουσιν αύτω Κύρΐ€^ €ρχου και ϊδβ. ί&άκρν- 35 
σ^ν 6 ^]ησονς. ?λ€γον οΖν οΐ ^Ιουδαίοι ^Ιδβ πως €φίΚ€ΐ 36 
αυτόν. τινίς δί €ζ αυτών €ΐπαν Ούκ ίδύνατο ούτος 37 
ο άνοίζας τους όφΰϋίΚμούς του τυφΧου ποιήσαι ΐνα κα\ 
ούτος μη άποθάνη ; 'ίησούς ουν πάλιν €μβριμωμ€νος ίν 38 
ίαυτω ίρχεται €ΐς το μνημ€Ϊον ην δί σττηλαιον, κα\ Χίθος 
€π€Κ€ΐτο €π* αύτω. λβγβι 6 ^Ιησούς 'Άρατ€ τον Χίθον, 39 
Χίγ€ΐ αύτω ή άδ€Χφη του Τ€Τ€Χ€υτηκάτος Μάρθα Κυ- 
ρΐ€, η8η οζ€ΐ, Τ€ταρταΙος γάρ €στιν, Χ4γ€ΐ αύτη ό ^Ιη- 40 

σους Ούκ ^ιπόν σοι οτι ίάν πιστ€ύσης ο>^η την 8όζαν 
του θ€θυ ; ^ραν ουν τον Χίθον, 6 δί ^Ιησούς ηρ^ν τους 4χ 
6φθ(ΐΧμούς ανω καΐ €ΐπ€ν Πάτβρ, ευχαριστώ σοι οτι 
ήκουσάς μου^ €γώ δέ η8€ίν οτι πάντοτί μου άκού^ις• 42 
άλλα δια τον ο')(Χον τ6ν π€ρΐ€στώτα €ΐπον ΐνα πιστ^ύσωσιν 
οτι συ μ€ άπ€στ€ΐΧας. και ταύτα €ΐπών φωνή μ€γάΧη 43 

€κραύγασ€ν Αάζαρ€, δ€νρο €^ω. €ζήΧθ€ν ό τ^θνηκως 44 

δ€δ^/χ€νοΓ τους πό8ας καϊ τάς χ€Ϊρας κ€ΐρίαις^ καΐ ή οψιρ 
αυτού σου8αρίω ττβριβδίδβτο. Χίγίΐ [ό] ^Ιησούς αύτοΐς XI χυ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ 317 

45 Ανσατ€ αυτορ και Λφ€Τ€ αντον νπάγ^ίν. Πολ- 
λοί ουν €Κ των Ίονδα/ωι/, οΐ €\θόντ€ς προς την Μαριάμ 

46 και θ€ασαμ€νοι ^ο^ €ποίησ€ν^ ίπίστ€νσαν €ΐς αυτόν τινίς 
α ίζ αυτών άττηΧθον προς τους Φαρισαίους και €Ϊπαν 

47 αντοΐς α €ποίησ€ν ^Ιησούς. Συνηγαγορ ουν οΐ 
άρχΐ€ρ€Ϊ£ και οι Φαρισαΐοι συνέ^ριον^ και €\€γορ Ύι 

48 ποιουμ^ν οτι οντος 6 &ρθρ<απος ποΧΚά ποΐ€Ϊ σημαία ; ίάν 
άφωμ€Ρ αντον οΰτως^ πάντ€ς πισΎ€ύσουσιν €ί; αντόν^ και 
ίΧ^νσονται οι ^Ρωμαίοι καΐ άρονσιν ημών και τον τόπον 

49 και το ίθνος, €ΐς 64 τις €ζ αυτών Καϊάφας, άρχΐ€ρ€ύς ων 
του ίνιαυτου €Κ€ίνον, €ΐπ€ν αύτοΐς *Υμ€Ϊς ουκ οΐ8ατ€ 

5ο ονίίν^ ουδί \ογίζ€σθ€ οτι συμφέρει ύμΐν ϊνα €Ϊς ανθρ<ύπος 
αποθάνη υπίρ του Χϋίου και μη οΚον το Ζθνος άπόΧη- 

51 ται. Ύουτο ϋ αφ* €αυτου ουκ €ΐπ€ν, αλλά άρχΐ€ρ€ύς ων 
του ίνιαυτον ίκ^ίνου ίπροφήτ€υσ€ν οτι ίμ^ΚΚ^ν *Ιησους 

52 άποθνησκ€ΐν ύπίρ του ίθνους, καΐ ουχ ύπίρ του ϊθνους 
μόνον, αλλ' Ίνα και τα τίκνα του ΰ€ου τα 6ΐ€σκορπισμίνα 

53 συναγαγιι €ΐς !ν. *Απ* €Κ€ίνης ουν της ημ4ρας ββουλβν- σαντο Ίνα άποκτίίνωσιν αυτόν. 

9 >ι 54 *0 ουν ^Ιησούς ούκίτι πιφρησία π€ρΐ€πάτ€ΐ ίν τοις *Ιον- 
6αίοις, αλλά {ΐ7Γ^λ^€ΐ' €Κ€Ϊθ€ν €ΐς την χωράν ίγγυς της 
€ρήμου, €ΐς ^Εφραιμ Χνγομένην ποΚιν, κακ€ΐ €/ΐ€ίΙ/€ΐ^ μ€τά 

55 τών μαθητών, ϋν δί ίγγύς το πάσχα τών *1ου6αίων, 
και άνίβησαν ττολλοί €ΐς *ΐ€ροσό\υμα €Κ της χωράς 

56 προ του πάσχα Ίνα άγνίσωσιν {αυτούς, ίζητουν ουν 
τον *1ησΌυν καΐ €\€γον μ€Τ αΚΚηΚων {ν τφ Ι^ρώ ίστη- 
κοτ€ς Ύι οοκ€ΐ υμιν ; οτι ου μη €Α(η] €ΐς την €ορτην ; 

57 6^6ωκ€ΐσαν ϋ οι άρχΐ€ρ€Ϊς και οΐ Φαρισαΐοι ίντοΧάς 
Ινα ίορ τις γνφ που €στιι/ μηνύστι, όπως πιΛσωσιν αυ- 
τόν. 

1 Ό ουν ^Ιησούς προ ίζ ημερών του πάσχα ^θ€ν €ΐς 

Βηθανίαν, δπου ^ν Αάζαρος, ον {Ιγ€ΐρ€ν €κ ν€κρών *1ησοΰς. 

9€ποίησαν ουν αύτψ Βζΐπνον €Κ€Ϊ, καΐ ή Μάρθα διηκόν€ΐ, 

45 Λ ιι8 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ χιι 

ό δ€ Αάζΰψος €ίς ^ρ €Κ των άναχ€ίμ4νων συν αντφ' ή 3 
οΰν Μαριάμ Χαβουσα Χίτρ€α^ μύρου νάρϋου ττιστικής νόΚν^ 
τίμου {^€ΐψ€Ρ τους πό8α£ [τοΰ^ *Ιησου καϊ €ξ€μαξ€ν ταΐς 
θριζίν θύτης τους πόδας αύτου' ή δί οΙκία ίττΧηρωθη €κ 
της οσμής τον μύρου. Χ€γ€ΐ [δί] ^Ιούδας ό *1σκ<ψίωτης 4 
€ίς των μαθητών αύτου^ ό μίΧΧωρ αύτορ παραδιδόραι Δια 5 
τί τοΰτο το μύρορ ούκ ίπράθη τριακοσίωρ δηραρίων καί 
ϋόθη ΤΓτωχοΐς ; €ίπ€Ρ ϋ τούτο ου χ οτι ττερί τώρ πτωχώρ 6 
€μ€Χ€Ρ αύτφ αλλ* δτί κΧίπτης ^ρ κα\ το γλωσσόκο- 
μορ €χωρ τα β(ΐΧΧ6μ€να €βάσταζ€Ρ. €Ϊπ€ν ουρ 6 ^Ιη- η 
σους 'Άφ€ς αύτηρ^ ιρα €ΐς τηρ ήμίραρ του ίρταφια- 
σμου μου τηρήστ] αύτό' τους τττωχούς γαρ πάρτοτ€ €χ€Τ€ 8 
μ€ά^ ίαυτωρ^ €μ€ δί ού πάρτοτ€ €χ€Τ€, 'Έγνω ρ 

οίρ 6 5χΧος ΤΓολν^ €Κ τώρ *1ουδαίωρ οτι €Κ€Ϊ ίστίρ^ και 
Τ/Χθαν ού δια τορ *Ιησουρ μόρορ αλλ* ΐρα και τον Λα- 
ζαρορ ΐδωσιρ ορ ηγ€ΐρ€Ρ €Κ Ρ€κρώρ, €βουΧ€ύσαρτο δί οι χο 
άρ\ΐ€ρ€ΐς Ιρα κΛ τον Αάζαρορ άποκτ€ίρωσΐΡ^ οτι ποΧ- 1 1 
λοί δι αύτορ ύττηγον των ^Ιουδαίωρ κα\ €πίστ€υορ €ΐς τορ 
*1ησουρ. 

Τη €παύριθΡ 6 δχΧος ποΧύς 6 ίΧθωρ €ΐς τηρ ίορτηρ^ ΐ2 
άκούσαρτ€ς οτι €ρχ€ται ^Ιησούς €ΐς ^ΐ€ροσόΧυμα^ ΤΧαβορ 13 
τα βαία τώρ φοινίκων καϊ ίζήΧθον €ΐς ύπάντησιν αύτω^ 
καϊ €κραύγαζον 

'ΠΟΑΝΝ^ 

€γλθΓΗΜ€Νθθ ό 6ρχΟΜ€Νθθ €Ν ονομλτι Κγρίογ, 

καΐ 6 βασΐΧ€ύς τον ^ΙσραήΧ, 
€ύρών δ€ ό ^Ιησονς όνάριον €κάθισ€ν €π αυτό, καθώς 14 
€στιν γ€γραμμ€νον 

Μίι φοΒογ, θγΓΛΤΗρ ΣιώΝ• ΐ5 

Ιλο^ ό ΒΛΟιλεγο οογ ερχετΛΐ, 
κΑθήΜ6Νθθ επί πώλοΝ οΝογ. 

Ταί;τα ούκ έγνωσαν αύτον οΐ μαθηταΐ το πρώτον^ αλλ* ο- χ6 
Τ€ έδοζάσθη \ησονς τ6τ€ ίμνησθησαν οτι ταντα ^ν ίπ αυ- XII ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ 919 

17 τψ γ€γραμμ€Ρα καί ταντα εποίησαν αύτ^» *Έμαρτνρ€ΐ 

ονν 6 οχΚος 6 ων μ€τ αύτοΰ δΓ€ τον Αάζαρον €φωρησ€Ρ 
ι8 €1^ του μνημείου και ηγ€ΐρ€ν αύτον €Κ νεκρών. δια τούτο 

καϊ υπηντησεν αύτψ ο 5χ\ος 6τί ^χονσαι/ τούτο αύτον 
19 πεποιηκίναι το σημείον. οί οΖν Φαρισαΐοι είπαν προς 

εαυτούς θεωρείτε οτι ουκ ωφελείτε ούίεν ΐδε 6 κόσμος 

οπίσω αύτου άπηλθεν. 
3ο Ησαν β€ "ΈΧΧηνες τίνες εκ των άναβαι»6ντων Ινα 

21 προσκυνησωσιν εν τ^ *ορτρ• ούτοι οΖν προσήλθαν Φι- 

Χίττπψ τφ άπο Βηθσαι8α της Γαλ&λα/α;, καΐ ήρωτων 
23 αντον λέγοντες Κύρίε^ θελομεν τον *Ιησουν Ιδεΐν. ίρ- 

χετ€α 6 Φίλιππος καϊ λέγει τω *Αρδρ€φ• έρχεται * Ανδρέας 

23 και Φίλιππος καΐ λίγουσιν τψ *Ιησου. 6 δε *Ιησους 
αποκρίνεται αύτοΐς λέγων *Έληλυθεν ή άρα Ινα δοξασθ^ 

24 ο υϊος του άνθρωπου. άμην άμην λέγω ύμΐν^ εία^ μη 6 
κόκκος του σίτου πεσύν εις την γην άποθάνη^ αντ6ς μόνος 

25 μένει• είκν δε άποθάνη^ πολύν καρπον φέρει. ο φίλων 
την ψυχην αύτου αποΧλύει αύτην, καϊ 6 μισών την ψυχτίν 
αύτου εν τψ κόσμφ τούτφ εΙς ζωην αΐωνιον φυλάξει αύτην. 

26 εάν εμοί τις διακον^ εμοϊ άκολουθείτω^ καϊ οπού εΙμι 
εγω εκεί και ο διάκονος ο εμος εσταΐ' εαν τις εμοι 

27 διακον^ τιμήσει αύτον 6 πατήρ, νυν η ψγχ»ί ΜΟγ Τ€Τ^- 
ρΑΚΤΛΐ) καί τι εΐπω; πάτερ^ σώσόν με εκ της ώρας 
ταύτης. αλλά δια τούτο ηλθον εΙς την ωραρ ταύτην. 

28 πάτερ, δόζασόν ^ου το όνομα. ^θεν ουν φωνή εκ του 

29 ουρανού Και εδόξασα κα\ πάλιν δοζάσω. ο [ο$ν1ι ^χλος 
ο εστώς και άκουσας ελεγεν βροντην γεγονεναν αΚλοι 

^0 ελεγον 'Άγγελος αύτψ λ€λαλΐ7Χ€ΐ/. άπεκρίθη κ<ά ειπεν 
*Ιησους Ού δι εμε ή φωνή αύτη γεγονεν αλλά δι ύμας. 

31 νυν κρίσις εστ\» του κόσμου τούτου, νυν ο άρχων του 

32 κόσμου τούτου εκβληθησεται εζω' κάγύ αν ύ^ωθω εκ 

33 τ^ί 'γή^^ νάντας ελκύσω προς εμαυτόν. τούτο δε 
ίλεγεν σημαίνων ποίφ θανάτφ ήμελλεν άποθνησκειν. 330 ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΗΝ χιι άΐΓ€κρίθη ονν αντώ ο Λχλος *Η/α€ι; ήκούσαμ€ν €Κ τον 34 
νομού ΟΤΙ 6 χριστός μ€ν€ΐ €ΐ£ τον €ύωνα^ κάί πώς \€γ€ίς 
σν δτί δ€Ϊ ύ^Ιτωθήναι τον νίον του άνθρωπου; τις €σην 
οντος ο νιος του άνθρωπου ; €ΐπ€ν ουν αύτόϊς 6 *1η- 35 
σους Έτι μικρόν χρονορ το φως €ν ύμϊν ίστίν. π^ρι- 
πατ€ΐτ€ ώς το φως €χ€Τ€, ίνα μη σκοτία ύμ^ς κατείΚάβυ, 
και 6 περίπατων €ν τχι σκοτία ουκ οΐ8€ν πον νπάγ€ΐ. 
ως το φως ίχΓΤβ, πιστ€ν€Τ€ €ΐς το φως^ Ινα υιο\ φωτός 36 
γ€νησθ€. Ταύτα €λάλι;σ€ΐ^ *ιησους^ κα\ αττβλ- 

θων €κρύβη απ" αυτών. Ύοσαΰτα δί αύτου σημ€Ϊα π€ποιη•• 37 
κότος €μπροσθ€ν αυτών ουκ €πίστ€νον €ΐς αντόν^ ΐνα 6 38 
Χσγος ^ίΐσαίον τον προφήτου πΧηρωθη ον €ΐπ€ν 

Κγριε, τίο έπίοτεγοεΝ τι^ί ακοι^ϊ ημοον ; 
ΚΑί ό ΒρΑχίωΝ Κγρίογ τίΝΐ ΑπεκΑλγφθΗ; 

δια τοντο ονκ ή8νναντο πιστ€ν€ΐν οτι πάΚιν €ΐπ€ν *Ησαί- 39 
ας 

ΤετγφλωκεΝ ΑγτώΝ το^ο όφθΑλΜογο καΙ έπώ- 40 

ρωεεΝ ΑγτώΝ τί^Ν κ^ρλί^Ν, 
Τνλ μ^ ίλωοίΝ τοΤε όφθ^λ/ννοΐο κλ) ΝΟίίοωοίΝ 

τι^ί κΛρλίή^ κλΙ οτρΑφωοίΝ, 
καΙ Ι<(οομαι Αγτογο. 

ταύτα €ΐπ€ν ^Ησαΐας δτι €ΐ8€ν την δόζαν αντον^ καϊ €λά- 41 
\ησ€ν π€ρ\ αντον, "Ομως μέντοι και €κ τών αρχόντων 42 
ΤΓολλαΙ €πίστ€νσαν €ιγ αντον^ ίύ^Κα δια τους Φαρισαίονς 
ούχ ωμοΧσγουν ΐνα μη άποσυνάγωγοι γίνωνται^ ήγά- 43 
ττησαν γίφ την δόζαν τών ανθρώπων μ^ΚΚον ^ηπ^ρ την 
86ζαν του θ€ου, ^Ιησούς δί €κραξ€ν καΐ €ΐπ€ν 44 

*0 πιστ€υων €ΐς €μέ ου πιστ€ν€ΐ €ΐς €μ€ άΧΧα €ΐς τον 
πίμψαντά μ€^ κα\ 6 θ€ωρών €μ€ θ€ωρ€Ϊ τον πίμψαν 45 
τά μ€, €γώ φως €ΐς τον κόσμον €ΧηΧυθα^ ΐνα πάς 6 46 
πιστ€ύων €ΐς €μ€ €ν τη σκοτία μη μ^ίντ]. καϊ ίάν τίς 47 
μου άκούστ) τών ρημάτων καϊ μη φυXάξΊ]^ €γώ ου κρίνω 
αύτόν^ ου γαρ ^Χθον ΐνα κρίνω τον κόσμον αλλ ινα 

43 νττέρ XII XIII ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ 22τ 

48 σώσω τον κόσμον. 6 άβατων €μ€ και μή \αμβάρων τα 
ρήματα μου €χ€ΐ τσν κρίνοντα αυτόν 6 Χόγος 6ν Αά- 

49 \ησα €Κ€Ϊνος κρινΛ αύτσν ίν τη εσχάτη ήμ^ρψ' οτι €γω 
ίζ €μαυτου ουκ ^\άΚησα^ αλλ' ό πίμ'^ας μ€ πατήρ αν- 

5ο τός μοι €ντο\ην 6€δωκ€ν τι €ίπω καί τί λαλι^σω. και 
οιλι οτι ή ίντοΧή αύτου ζωή αΐωνιόί €στιν, α ονν €γΛ 
λαλώ, καθώς €Ϊρηκ€ν μοι 6 πατήρ ^ οΰτως λαλώ. 1 ΠΡΟ ΔΕ ΤΗΣ εορτής του πάσχα 6ΐ*ώί 6 "Ιησούς 
οτι ή\θ€ν αύτου ή ωρα Ινα μ€ταβη €Κ του κόσμου τούτου 
προς τον ^πατέρα άγαττήσας τους Ιδίους τους ίν τφ κόσμψ 

2 €ΐς Τ€\ος ήγάπησ€ν αυτούς. ΚαΓ δείπνου γινομένου^ τον δια^ 
βοΚου ήδη β€β\ηκότος €ΐς την καρδίαν ΐνα παραδοΐ αύτον 

3 "Ιούδας Σίμωνος "Ισκαριώτης^ €ΐδώς οτι πάντα €δωκ€ν 
€ίυτφ ο πατήρ €ΐς τας χ€ιρας^ και οτι απο δ€ου €ξηλσ€ν 

4 και προς τον θ^ον υπάγει, €γ€ίρ€ται €Κ του δείπνου κα\ 
τίθησιν τα Ιμάτια^ καΐ λαβών Χίντιον δΐ€ζωσ€ν (αυτόν 

5 €ΐτα βαΧΚ€ΐ ύδωρ €ΐς τ6ν νιπτηρίΐ^ και ήρζατο νίπτ€ΐν τους 
πόδας των μαθητών και €κμάσσ€ΐν τφ \€ντίφ ^ ή ν 

6 δι^ζωσμένος, ?ρχ€ται ουν προς Σίμωνα Τϋτρον, \€γ€ΐ αύ- 

7 τφ Κύρΐ€^ σύ μου νίπτεις τους πόδας ; άπ€κρίθη "Ιησοίυς 
καί €ΐπ€ν αύτω ^Ο €γώ ποιώ συ ουκ οιδας &ρτι^ γνώση 

8 ^6 μ€τα ταΰτα. \4γ€ΐ αντψ ΊΙίτρος Ού μη νίψης μου 
τους πόδας €ΐς τον αΙώνα. άπ€κρίθη "Ιησούς αύτω "Εαν 

9 μή νίψω σβ, ούκ €χ€ΐς μίρος μ€τ" €μου. \€γ€ΐ αύτφ 
Σίμων Ίϋτρος Κνρι^, μή τους πόδας μου μόνον άΧΧά 

το καί τας χϋρας και τήν Κ€φ€ίΚήν. \€γ€ΐ αύτω "Ιησούς Ό 
\€\ουμ4νος ούκ €χ€ΐ χρ^ίαν [^ί μή τους πόδας^ νίψασθαι^ 
άΧΧ" ϊστιν καθαρός οΚος' και ύμ€ίς καθαροί €στ€^ άΧΚ" ούχΙ 

11 πάντ€ς, ηδ€ΐ γαρ τον παραδίδοντα αυτόν δια τούτο 

12 €ΐπ€ν οτι Ουχί πάντ€ς καθαροί €στ€, *Όγ€ ούν €νιψ€ν 

1,2 «ατ^ρα,— αγοίτησϋυξ «ιντοι^φ,— και 121 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ χιιι 

τους ττόδαί αυτών καΙ €\αβ€ν τα Ιμάτια αντου καΐ ^άνέπ^- 
σ€Ρ^ ττάλιν* €Ϊπ€ν αντοΐς Τΐρωσκ€Τ€ τι π€ποίηκα νμίν; 
ύμ€Ϊς φων€Ϊτ4 μ€ Ό 8ί8άσκα\ος καί Ό κύριος^ κ<ϊί Ζ3 
ιταλών λβγβτε, €ΐμί γάρ. ίί ουν €γώ €νίψα ύμων τοίίς ποίας 14 
ό κύριος καΐ ό δι8άσκ(ΐΚος^ καΐ νμ€Ϊς όφ€ί\€Τ€ άΧΚηλωρ 
νίπτ€ΐν τους ποίας* νπ6δ€ΐγμα γαρ €8ωκα νμΐν ίνα καθώς ι$ 
€γώ €ποίησα νμΐν και ύμ€Ϊς ποιητ€. άμην αμήν λβγω νμΑ,ν^ ζ6 
ουκ €στιν ίον\ος μείζων του κυρίου αύτου ούϋ άπόστοΧος 
μ€ίζων του πίμ^αντος αυτόν, €ΐ ταύτα οΐ8ατ€^ μακάριοι 17 
€σΎ€ €αν ποιήτ€ αυτά. ου π€ρ\ πάντων υμών λέγω• €γώ οΐ&α ι8 
τίνας €ξ€\€ξάμην' αλλ* ΐνα ή γραφή π\ηρωθ§ Ό τρώ- 

ρωΝ Μογ ΤΟΝ ίρτοΝ έππρεΝ επ ε/ννε τίΐΝ πτέρΝΑΝ 

Αγτογ. οιγ' ίρτι \€γω ύμίν προ του γ€ν^σθαι^ Ινα πι- 19 
σΎ€ύητ€ όταν γίνηται οτι ^€γω €ΐμι • άμην άμην Χίγω 2ο 
ύμΐν^ ό Χαμβάνων Αν τίνα πίμψω €μ€ \αμβάν€ΐ, ό §€ €μ€ 
λαμβάνων \αμβάρ€ΐ τον πίμψαντά μ€. Ύαΰτα 2ΐ 

€ΐ7Γώι^ ^Ιησούς ίταράχθη τ^ πν^υματι καί €μαρτυρησ€ν κα\ 
€ΐπ€ν *Αμην άμην Χίγω νμΐν οτι €ΐς €ζ υμών παραίώσ€ΐ 
μ€, €β\€πον €ΐς άΧΧήΧους οί μαθηται άπορούμ€νοι π€ρ\ ολ 
τίνος \€γ€ΐ. ην άνακ^ίμ^νος €ΐς €Κ των μαθητών αύτου €ν 23 
τω κόΧπω του *1ησού^ ον ήγάπα [ό] *Ιι;σοί;ί• ν€ύ€ΐ οίν 24 
τούτω Σίμων Ώ€τρος κα\ λβγ^ι αύτω Έΐπί τις ίστιν π€ρ\ 
ου Χίγα. άναπ€σων €Κ€Ϊνος οΰτως €πϊ το στήθος του 25 
Ίι;σου Χ€γ€ΐ αύτω Κύρΐ€^ τις ίστιν ; άποκρίν€ται ουν τό 
[ό] ^Ιησούς *Έκ€ΐν6ς έστιν ω ίγώ βά^^ω το λίτωμίον κα\ δώ- 
σω αύτω* βάψας ουν [το] ψωμίον Χαμβαν€ΐ και δίίωσιν 
*Ιουδα Σίμωνος *ίσκαριωτου, καΙ μ€τά το ψωμίον τότ€ «7 
€ΐσηΧθ€ν €19 €Κ€ΐνον ό Σατανάς, Χίγίΐ ουν αύτω *Ιησους 

Ο ποΐ€ίς ποίησαν τάχ€ΐον. τούτο [δβ] ουδβΐρ €γνω 28 
τών ανακ€ΐμ€νων προς τι €ΐπ€ν αύτώ' τινίς γίφ €6όκουν^ 29 
€7Γ6ΐ το γΧωσσοκομον €ΐχ€ν *Ιούδας, οτι Χ€γ€ΐ αύτφ 

Ιησούς Αγορασον ων χρ€ίαν ζχομ^ν Λς την ίορτην^ η 
τοϊί πτωχοις ινα τι δω. Χαβων ουν το ^ωμίον €Κ€Ϊνος 30 

12 άψ€π9σ€ν πάλιν ^ 19 βγώ €ίμι χιΐίχιν ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ 223 

31 ^Οτ€ ονν €ζή\θ€Ρ Χ€γ€ΐ *1ησους Νυν ϋοζάατθη 6 

^ υΙος του άνθρωπου^ και 6 θ€ος ϋοζάσθη €Ρ αύτφ• ιταΐ ο 

θ€6ς ^ζάσ€ί αντον €ν αντ^^ κάί €ν0υς δοζάσ€ΐ αυτόν. 

33 Τ€κρία^ €Τί μικρορ μ€& νμων ^Ιμί' ζητησ€Τ€ μ€, κάί Κϋίθώς 
€ΐπον τοΪ£ *Ιουίαίοις οτι 'Όττου €γω υπάγω ύμ€ΐς ού 

34 δννασθ€ €λθ€ΐρ^ και νμΐν Χίγω Άρτι. ίντοΚην καινηρ ϋ- 
δωμι νμιν Ίνα άγαπατ€ άΚXή\ουΐ^ καθώς ήγάιτησα νμας 

35 ^ο• ί^οϊ ύμ€Ϊς άγαπατ€ άΚΧηΧονς. ίν τούτφ γρωσορται 
πάΜΤ€ς ΟΤΙ €μοϊ μαθηταί €στ€, ίάν άγάπην ^χν^ ^ν 

36 αλλι^θ€Γ• Α€γ64 αντψ Σίμων Ίϋτρος Κνρΐ€, 
που νπάγ€ΐς; άπ€κρίθη ^Ιησούς 'Όπον υπάγω ού ϋννασαί 

37 μοι νυν άκοΧουθησαι^ άκο\ουθησ€ΐΐ ϋ νστ€ρον, λέγ€4 
αντί^ [ό] Τΐ€τρο£ '^Κνρΐ€, δίίΡ τι ου δύναμαί σοι άκοΧου^ 

38 θ€ΐ» &ρτι ; τηρ ψυχην μου ύπίρ σου θησω. άποκρίν€ταί 
^Ιησούς Ύην ψυχηρ σου ύπίρ €μου θησ€ΐς; άμήρ άμην 
Χέγω σοι, ου μή άΧίκτωρ φωρήση €ως ού άρρηση /α€ 

ζ τρίς* Μη ταρασσίσθω ύμωρ ή καρδία• ^πι- 

2 στ€ΐ5€Τ€ €15 τορ θ€6ρ, κοΓ βίί €μ€ πιστ€υ€Τ€. €Ρ τ§ οίκί^ 
του πατρός μου μοραϊ ποΧΧαί €ΐσιρ* €1 ϋ μη, €ΐπορ αν 

3 υμίρ, ΟΤΙ πορ€υομαι €τοιμάσαι τόπορ ύμίΡ' κα\ €αν πορ€υθω 
καϊ €Τθΐμάσω τόπορ υμίρ^ πάΧΐρ ϊρχομαι κίΐί παραλήμψο- 
μαι ύμας προς ίμαντόρ^ ϊρα οπού €ΐμ\ €γώ καϊ ύμ€Ίς ^€. 

1 κα\ δπου €γώ υπάγω οΐδατ€ τηρ ό8όρ, Α4γ€ΐ 

αύτψ θωμΛς Κνριβ, ουκ οΐΙίαμ€Ρ που ύπάγ€ΐς• ψώς οΐδα- 

6 μ€Ρ τηρ ό6όρ ; Χ€γ€ΐ αύτώ *Ιησοΰς '£γω €ΐμι ή όδος κάΙ ή 
άΧήθ€ΐα καΐ ή ζωψ ου8€\ς €ρχ€ται προς τ6ρ πατέρα €4 μη 

7 Λ' €μου. €ΐ €γρωκ€ΐτ€ μ€, καϊ τορ πατέρα μου αρ 3ί€ΐΤ€• 

8 άπ' &ρτι γΐρωσκ€Τ€ αύτορ και €ωράκατ€ ^• Αβ- 
γ€ΐ αύτω ΦιΧίΊτπος Κύρΐ€, ^Έΐζορ ήμίρ τορ πατίρα, κΛ 

9 άρκ€Ϊ ήμϊρ» Χ€γ€ΐ αύτψ [ό] ^Ιησούς ^'^οσουτορ χρόρορ^ 
μ€& ύμωρ €ΐμι καϊ ούκ Ζγρωκάς μ€^ Φιλΐ9ΠΓ€; 6 ίωρακως 
€/Α€ €ϋίρακ€Ρ ΤΟΡ ποτίρα' πώς συ Χίγ^ις Α€Ϊζορ ημϊρ τορ 774 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ χιν 

Ίτατίμα ; ου πίσΎ€ν€ίς υπ €γώ έν τω πατρί και ό πατήρ €Ρ ίο 
€μοί €σην; τα ρήματα α €γω Χέγω νμΧν απ €μαυτον ον 
λαλώ* ο δ€ πατήρ ίν ίμοί μίνων ποι,€ί τα ^ργα αυτού, πι- υ 
στ€ν€τί μοί οτι ίγω €ν τφ πατρΙ κα\ ό πατήρ €ν ίμοί' €ΐ 

ι μη, οια τα €ργα αυτά πίσΎ€υ€Τ€ . Αμήν αμψ Α€γω ΐ2 
ύμΐν^ 6 πιστεύων €ΐ; ίμί τα €ργα α €γω ποιώ κάκ€Ϊνος 
ποιήσ€ΐ, και μείζονα τούτων ποιήσει, οτι €γώ προς τον πα- 
τίρα 'πορ€νομαΐ'^ κα\ οτι αν ^αιτι/σι/τβ^ €ν τω ονόματι μου 13 τούτο ποιήσω, Ινα ^οζασθί} ό πατήρ €ν τ^ υίώ' ίάν τι αΐτη- 14 
σητ€ [μ€] €ν τω ονόματι μου ^τουτο^ ποιήσω. 'Εάΐ' 15 

άγαπάτ4 /ϋ€, τάς ίντοΧάς τάς €μάς τηρήσ€Τ€' κάγώ ίρω- ι6 
τησω τον πατίρα κα\ άλλοι/ παράκΚητον 8ωσ€ΐ ύμιν ίνα 
ι; μ€σ υμών €ΐς τον αιώνα , το πνεύμα της α\ησ€ΐας, ο ο ιη 
κόσμος ου 8ύναται \αβ€Ϊν, οτι ου θ€ωρ€Ϊ αύτο ούδί γίνω- 
σκ€ΐ' ύμ€Ϊς γινωσκ€Τ€ αυτό, ότι παρ* νμϊν μίν^ι καΧ €ν 
ύμΙν ^€στίν^. Ουκ αφήσω ύμας ορφανούς, €ρχομαι προς ι8 
ύμας. €τι μικρόν και ό κόσμος μ€ ούκέτι θ^ωρ^ί, νμ€Ϊς ζρ 
δί θ€ωρ€ΪΤ€ μ€, οτι €γω ζω καϊ ύμ€Ϊς ζήσ€Τ€. €ν ίκ^Ίντ} το 
τ^ ήμίρο. ύμ€ΐς γνωσ€σθ€ ότι €γώ €ν τω πατρί μου και νμ€Ϊς 
€ν €μο\ καγω ίν υμΐν, ό €χων τας ίντοΧάς μου καΙ τηρών 2ΐ 
αύτας €Κ€Ϊνος ίστιν ο αγαπών μ€' ό δέ αγαπών μ€ άγατΐΤ}- 
θήσ€ται υπο του πατρός μου, κάγώ αγαπήσω αυτόν κα\ 
ίμφανισω αυτώ ίμαυτόν, Χίγ^ι αύτώ ^Ιού^ας, 22 

ούχ ό ^Ισκαριώτης, Κνρΐ€, τι γίγον^ν ότι ήμίν μ€\\€ΐς 
€μφανίζ€ΐν σ€αυτόν καϊ ούχΙ τω κόσμω ; απ€κρίθη *Ιησους 23 
κα\ €ΐπ€ν αύτώ Έάι/ τις άγαπα μ€ τον Χόγον μου τηρήσει, 
και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, καΐ προς αυτόν βλ^υσό- 
μ€θα καϊ μονή ν παρ* αύτώ ποιησόμ€θα. ό μη αγαπών μ€ 24 
τους Χόγους μου ου τηρ^Ι' καί ό Χόγος ον άκού^τ€ ούκ €- 
στιν €μός άλλα του πίμ^αντός μ€ πατρός. Ταυ- 25 

τα λ€λάλ77ΐ:α υμΐν παρ* υμΐν μίνων ό δέ παράκΧητος, το 26 
πν€υμα το αγιον ο πίμ^^^ι ό πατήρ ίν τώ ονόματι μου, 
€Κ€Ϊνος υμάς 8ώάξ(ΐ πάντα καϊ νπομνήσ€ΐ υμάς πάντα α 

11 αντοΟ Ι μοί 12 πορεύομαι, 13 αΙτητ€ 14 «γω ι6 μ^Θ* υμών €ΐς τ6ν αίω\ XIV XV ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΗΝ 115 

27 €ΐπον ύμίν €γώ, Είρήνηρ άφίημι ύμίν^ €ΐρήρην την ίμηρ 
οιοωμι νμιν ου κασως ο κοσμο9 οιοωσιν €γω οιοωμι νμιν, 

28 μη τΰψασσίσθω νμων η κΰψδία μη8€ δίίΧιΛτω. ήκούσ(ΐ&€ 
ΟΤΙ €γώ €Ϊπορ νμ'ιν \πάγω κα\ €ρχομ(η προς νμας. €ΐ 
ήγαπατ€ μ€ €χάρητ€ &ν^ οτί πορ€νομαί προς τορ πατ4ρα^ 

29 ΟΤΙ ό πατήρ μείζων μου €στίν. και νυν €Ϊρηκα νμίν πρϊν 
^^ Ύ^νίσθαι^ Ινα όταν γίνηταί πιστ€ύσητ€, ούκ4τί πο\\α λα- 

λι/σω μ€^ υμων^ €ρχ€ται γαρ 6 του κόσμου Άρχων καΐ ίν 

31 €μο\ ουκ €χ€ΐ ού8^ν^ αλλ* ΐνα γνφ 6 κόσμος δτί αγαπώ τον 

πατ€ρα^ καΐ καθώς ίντοΧίιν ίδωκίν μοι 6 πατήρ οΰτως ποίώ. 

*Εγ€4ρ€σΛ, αγωμ€ν €ντ€νθ€ν, 

Ι *£γω €ΐμι η αμπ€\ος ή άΚηθίνη^ καϊ ο πατήρ μου ό 

2 γ€ωργός ίστίν παν κΚημα ίν €μο\ μη φίρον καρπόν αίρ€ΐ 
αύτό^ κ(ά παν το καρπον φίρον καθαίρ^ι αύτο ΐνα καρπον 

3 πΚ€ίονα φίρΐΐ• ^^7 ^Μ^^^ καθαροί €στ€ δια τον Χόγον ον 

4 λ€λιίλι;ΐΓα ύμΐν μ€ίνατ€ έν €μο£, κάγώ 4ν ύμΐν. καθώς το 
κλήμα ου δύναται κΰφπον φίρ^ιν αφ* €αυτου €αν μη μίνη 
€ν ττι άμπ€\ω^ οΰτως ουδέ ύμ€'ις €αν μη €ν €μοι μ4νητ€. 

5 νγω €ΐμι ή Αμπ€\ος^ ύμ^Ις τα κΧηματα, ό μίνων ίν ίμοί 
καγώ €ν αύτφ ούτος φ€ρ€ί καρπον πο\ύν^ οτι χωρίς €μού 

6 ου ουνασθ€ ποΐ€ΐν ουθ€ν. €αρ μη τις μ€ντ] €ν €μοι^ €ρΑηΌη 
€ζω ως το κΧήμα καϊ ίξηράνθη^ καϊ συνάγουσιν αύτα καϊ 

7 €ΐς το πυρ βαλΧουσιν καϊ καίεται, *Εαν μ€ίνητ€ ίν €μοϊ 
καϊ τα ρήματα μου ίν ύμΐν μ^ίνη^ ο €άν θ€\ητ€ αΐτησασθ^ 

8 και γ€νησ€ται ύμΙν €ν τούτω έδοζάσθη ό πατήρ μου ΐνα 

9 Κίψπόν ποΧύν φέρητ^ και ^γίνησθ^^ €μοϊ μαθηταί, καθώς 
ήγόπησέν μ€ ό πατηρ^ κάγώ ύμας ήγάπησα^^ μ€ίνατ€ €ν τη 

ΙΟ άγάπυ τη Ιμη. ίαν τας €ντο\άς μου τηρήσητ€, μ€ν€ΐτ€ €ν τη 

αγάπη μου, καθώς €γώ του ^πατρος^ τας ίντόΚας τ€τηρηκα καϊ 

IX μ€νω αύτου ίν τη αγάπη, Ύαυτα λβλαλι^κα ύμΙν ΐνα ή χα- 

12 ρα ή ίμη ίν ύμΐν η καϊ ή χαρά ύμων πληρωθη, αυτή ίστϊν ή 
€ντο\η ή €μη ΐνα άγαπατ€ άΧΧήΧους καθώς ήγάπησα ύμας' 

13 μείζονα ταύτης άγάπην ούδ^ϊς ?χ€ΐ, ΐνα τις την ψυχην αν- 

17 ίοΎΟΑ 8 γ€ΐοίσ€σ0€ 9 ^γίπησα' χο πατρίς μου 226 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ χν χνι του θγι νπίρ των φίλωρ αντοΰ. νμ€Ϊς φίΚοί μου €στ€ €αν 14 
πονητ€ ^ο^ €γώ ίντίλΧομαι ύμΐν. ονκίτί Χίγω ύμας ^ού\ου£^ ι$ 
οτί 6 δούλος ουκ οιδ€Ρ τί ποΐ€Ϊ αύτου 6 κνρνος' ύμας ϋ 
€Ϊρηκα φίλους^ 8τι πάντα α τίκουσα π€ψα του πατρός μου 
εγροίρισα υμϋν. ούχ ύμ€Ϊς μ€ €ζ€\^ζασΘ€^ αλλ' €γώ €^€λ€- ζ6 
ζάμην ύμας, καΐ ΖΘηκα ύμας ΐνα ύμ€ΐς ύπόγψΓ€ και κΰψπον 
φ€ρητ€ και 6 καρπός ύμων μ^ν^, Ϊνα δτι αν ^αΙτησΎΐΤ€^ 
τον πατίρα €ν τω ονόματι μου 6φ ύμΐν. Ταύτα 17 

ίντίΧΚομαι ύμΐν ΐνα άγαπατ€ άΧΚνλους. Έΐ ο κόσμος ι8 
ύμας μισ€Ϊ, γινωσκ€Τ€ οτι €μ€ πρώτον ύμων μ€μίσΎΐΚ€ν, 
€1 €Κ του κόσμου ^τ€, ό κόσμος αν το ίδιον €φιΚ€ΐ' &γι ϋ 19 
€Κ του κόσμου ουκ €στ€, αλλ €γω €ξ€Α€ξαμην υμάς €Κ του 
κόσμου, δια τοΰτο μισ€Ϊ ύμας ό κόσμος. μνημον€ύ€Τ€ του οο 
Χόγου ου €γώ €ΐπον ύμΐν Ουκ Ιστιν δονΚος μείζων του 
κυρίου αύτου' €ΐ €μ€ ίδίωζαν, και ύμας διω^ουσιν €ΐ τον 
Χόγον μου έτηρησαν, και τον ύμ4τ€ρον τηρήσουσιν. άλλα 2ΐ 
ταύτα πάντα ποιήσουσιν €ΐς υμάς δια το 6νομά μου, οτι 
ούκ οίδασιν τον π€μ'ψαντά μ€. Έι μη ^θον κα\ €λάλησα 22 
αύτοΐς, άμαρτίαν ούκ €Ϊχοσαν' νυν δί πρόφασιν ούκ ίχου- 
σιν π€ρΙ της αμαρτίας αυτών, ό €μ€ μισών κα\ τον πατέρα 23 
μου μισ€Ϊ. βί τα €ργα μη έποίησα έν αύτοΐς α ούδ^ϊς άλλος 24 
€ποίησ€ν, άμαρτίαν ούκ €ΐχοσαν νυν δβ «αΐ ίωράκασιν κο\ 
μ€μισηκασιν κα\ €μ€ καϊ τον πατέρα μου. αλλ* ΐνα πληρωθτι 25 
ό λότγος ό €ν τφ νόμφ αυτών γ€γραμμ4νος οτι Έ/ννίοΗΟΛΝ 
Μ€ λα>ρεΛΝ. "Οταν ^λθη ό παράκλητος ον έγώ πέμψω 26 
ύμΐν πάρα του πατρός, το πνεύμα της άληθ€ίας ο πάρα > ^ του πατρός €κπορ€υ€ται, €Κ€ΐνος μαρτυρήσει περί €μου' 
καϊ ύμ€Ϊς 8ε μαρτυρ€Ϊτ€, οτι απ* ^ρχη^ μ^τ έμου έ- 27 
στέ. Ταύτα λ6λάλι;ι^α ύμΐν ΐνα μη σκανδα- ι 

λισ^^τ€. άποσυναγωγους ποιήσουσιν ύμάς' αλλ* €ρχ€ται ώρα 2 
ΐνα πάς ό άποκτ€ίνας [υμάί] δόζτ^ λατρ€ίαν προσφέρ€ΐν τω 
θίώ. κα\ ταύτα ποιήσουσιν οτι ούκ έγνωσαν τον πατέρα 3 
ονδβ έμέ. άλλα ταύτα λ€λάληκα ύμΐν ΐνα όταν Τλθγ^ ή ^ 

14 έί χ6 αΙτητ€ XVI ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΗΝ 137 

ωμα αυτών μνημον€νητ€ αντώρ οτί €γώ €ίπον νμϊν ταύτα 

5 θί νμϊν ίζ αρχής ουκ ίΖττοι/, οτι μ€(^ υμών ημην. νυν θ€ 
νττάγω προς τον π4μ'^αντά μ€ και ου8€ΐς €ζ υμών €ρωτψ 

6 μ€ Που ύπάγ€ίς ; αλλ* δτι ταύτα \€ΧάΚηκα ύμΐν ή Χύττη 

7 π€πληρωκ€ν ύμων την καρϋαν, αλλ' βγω την άλήθ€ίαν 
Χίγω υμίν^ συμφέρει ύμΐν Ίνα βγω αττΑ^ω. ίαν γαρ μη 
άπίΧθω^ ό παράκΧητος ου μη ΤΚθτ] προς ύμας' ϋιρ δ€ 

8 πορ€υθώ^ πίμ^ω αύτον προς ύμας, ^ΚαΓ €\θων €Κ€ίνος 
€λ€γζ€ί τον κόσμον π^ρΐ αμαρτίας κα\ π€ρ\ δικαιοσύνης 

9 Κίΐί π€ρ\ κρίσ€ως' π€ρ\ αμαρτίας μ4ν^ δτι ου πιστ^ύουσνν 
ΙΟ €49 ίμέ' π€ρ\ δικαιοσύνης δί, οτι προς τον πατίρα νπάγω 

11 ΐ€αΙ ούκ€Τί θ€ωρ€ΪΤ€ μ€' π€ρ\ δί κρίσεως ^ οτι 6 άρχων του 

12 κόσμου τούτου κίκριται. Έτι ττολλα Ζχω ύμΐν Χ€γ€ΐν^ 

13 αλλ* ου δύνασθε βαστάζ€ΐν αρτί' όταν δβ ^λθη €Κ€Ϊνος^ το 
πν€υμα της άληθ€^ας^ οδηγήσει ύμας ^(Ις την άλήθ€ΐαν πα- 
σαν^^ ου γίφ \α\ήσ€ΐ αφ* ίαυτου^ αλλ* οσα ^άκού^ι^ λαλι;σ€ΐ, 

14 κα\ τα €ρχ6μ€να άναγγ^λ^ϊ ύμιν. €Κ€ΐνος €μ€ δοξάσ€ΐ^ 

15 οτι €Κ του ίμου \ημ'^€ται κα\ άναγγ€\€ΐ ύμΐν, πάντα 
οσα €χ€ΐ 6 πατήρ ίμά ίστιν δια τούτο €Ϊπον οτι €κ του 

ι6 €μου Χαμβάν€ΐ κα\ άναγγ€\€Ϊ ύμΐν. Μικρόν 

Κ(Λ ούκίτι θ€ωρ€Ϊτ€ /!€, και πάΚιν μικρόν και οψίσθί μ€. 

17 Έ,ΐπαν ουν €Κ των μαθητών αύτου προς άλΧήλους Ύί 
ίστιν τούτο ο λ€γ€4 ήμΐν Μικρόν καΐ ου θ€ωρ€Ϊτί μ€^ 
καΐ πάΚιν μικρόν κα\ οψ^σθί μ€ ; και "Οτι υπάγω προς 

ι8 τον πατίρα ; €\€γον ουν Ύί €στιν τούτο ο λεγ€ΐ μικρόν ; 

19 ούκ οιδαμ^ν \τί λαλ(ΐ]. €γνω ^Ιησούς οτι ηθ€\ον αύτον 
€ρωταν^ και €ΐπ€ν αύτοΐς Π(ρι τούτου ζητ€Ϊτ€ μ€Τ αλ- 
λι;λων δτι €ΐπον Μικρόν και ου θ€ωρ€Ϊτ€ μ€, και ττάλιι^ 

«ν μικρόν καΐ δψ€σΰ€ μ€ ; άμην άμην λ βγω ύμΐν δτι κΚαύσ€Τ€ 
και θρηνησ€Τ€ ύμ€Ϊς, ό δί κόσμος χαρήσ€ταΐ' ύμ€Ϊς λντπ;- 

21 θησ€σθ€^ <{λλ* ι; λιίτπ; ύμων €ΐς χαραν γ^νησ^ται, ή γυνή 
στον τίκτγι \ύπην €χ€ΐ^ δτι ηΧθ^ν ή ωρα αύτης* δταν δί 
γ€ννηστ^ το παιδίον^ ούκίτι μνημον^ύ^ι της ΘΚΐ'^€ως δια 

8 καΧ 13 ^ν τζ άΚηθίί^ κάσχι | ακούσει α«8 ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΗΝ χνι χνιι 

τηρ χαραν 'άτί €γ€ρνήθη άνθρωπος €£ί τορ κόσμορ, καΐ 22 
ύμ€Ϊ9 ουρ νυν μέρ Χύττην ^χ^τ^' πάΚίΡ ϋ ο^ι^ομαι νμα$^ 
ΚΛ) χ^ρΐίεετΛΙ γΜώΝ η ΚΛρλί^, καί τηρ χαραν νμωρ 
ονθ€ί£ αρ€ί αφ νμων, και €Ρ €Κ€ίΡΊ] τη τ/μ^ρα €μ€ 23 
ουκ €ρωτησ€Τ€ ^ούδίν•^ άμηρ άμηρ Χίγω νμΐρ^ αν τι αΐτη- 
€Γητ€ τορ πατίρα δωσ€4 ύμϊρ €Ρ τφ ονόματι μου. ίως άρτι 24 
ουκ ητησατ€ ουδέρ (ν τφ ονόματι μον α1τ€ΪΤ€ και \ημ^£' 
σθ€^ Ινα η χαρά νμων ^ π€π\ηρωμ€νη, Ύαντα 25 

€ν παροίμίαις \€\άληκα ύμΐν €ρχ€ται ωρα δτ€ ονκέτι €ν 
ναροιμίαις λαλι;σω ύμΙν αΚΚά παρρησία π€ρι του πατρός 
άπαγγ€\ω ύμΊν• ίν €Κ€ίνη τη ήμίρα ίν τ^ ονόματι μου ο6 
€Ητησ€σθ€^ καΐ ου λέγω ύμιν οτι βγω ερωτήσω τον πατίρα 
π€ρΙ ύμων αυτός γαρ ό πατήρ φίΚ€Ϊ ύμΛς^ οτι ύμ€Ϊς €μ€ τη 
π€φιΚήκατ€ κα\ π€πιστ€ύκατ€ ότι €γώ παρά του πατρός 
€ξηλθον. (ζήΧθον €Κ του πατρός και €λή\υθα €ΐς τον 28 
κόσμον* πάΚιν άφίημι τον κόσμον και πορεύομαι προς 
τόν πατέρα^ Αέγουσιν οι μαθηταί αύτου *Ιδ€ νυν ίν 29 
παρρησία ΧαΚ^ίς^ και παροιμίαν ούδίμίαν \€γ€ΐς. νυν 30 
οϊ8αμ€ν οτι οίδας πάντα και ου χρίίαν €χ€ΐς ΐνα τις σ€ 
€ρωτα• €ν τούτω πιστ^υομ^ν ότι από θ^ου ^ζηΧθ^ς. αττε- 31 
κρίθη αύτοΐς ^Ιησούς "Αρτι πιστ€ύ€Τ€ ; Ιδού άρχεται ωρα 32 
και ΙΚηΚυθ^ν Ίνα σκορπισθητ€ ίκαστος €ΐς τα ίδια κάμί 
μόνον άφήτ€' καΐ ουκ €ΐμ\ μόνος^ ότι ό πατήρ μ€Τ 4 μου 
€στίν, ταύτα Χ^ΧαΚηκα ύμΐν ΐνα ίν έμοΧ €ΐρήνην €χητ€- 33 
€ν τω κόσμω θΧί'ψΊν ?χ€Τ€, άλλα θαρσ€ίτ€^ €γω ν€νίκηκα 
τόν κόσμον. 

Ταύτα €ΧάΧησ€ν ^Ιησους^ κα\ €πάρας τους όφθάΧ- ι 
μούς αυτού €ΐς τόν ούρανόν €ΐπ€ν Πάτ€ρ, €ΧήΧυθ€ν ή 
ωρα' δοζασον σου τον υίόν^ ΐνα ό υιός δοζάση σ4^ καθώς 2 
€αωκας αντφ €ζουσίαν πάσης σαρκός^ ΐνα πάν ό 8€8ωκας 
αύτω 8ώσ€ΐ αύτοϊς ζωην αΐωνιον. αύτη 84 ίστιν ή αΙωνιος 3 
^ωι; ινα γινωσκωσι σί τόν μόνον άΧηθινόν θίόν και όν 
απ€στ€ΐΧας *Ιησουν Χριστόν, €γω σ€ €8όζασα €πΙ της 4 

22 αφ€4 23 ου64ν. XVII ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ 2^9 

5 Ύ^^9 '^^ Ιίργον τ€\€ίωσας ο δϋωκάς μοι Ίνα ποιήσω* και 
νυρ δόζασόρ μ€ σν, πότ€ρ^ παρά σ€αυτφ τη δό^ ^^^^ €ίχορ 

6 προ του τορ κόσμορ €ίΡ€ΐι πΰφά σοι. *ΕφαΡ€^ 
ρωσά σου το &ρομα τοϊς άρθρωποις ους €δωκάς μοι €κ 
του κόσμου. σοϊ ^σαν κάμοί αυτούς ϋωκας^ καϊ τορ 

7 \άγορ σου Τ€τηρηκαρ, ρυρ ίγρωκαν οτι πάντα οσα 

8 €0»ι^α£ μοι πάρα σου €ίσίΡ' οτι τα ρήματα α ίοωκας 
μοι ί^ίϋωκα αύτοΐς^ καΐ αύτοΙ ίΧαβορ κα\ €γρωσαρ άΚηθώς 
οτι π€ψα σου ίζηΧθορ^ και €πίστ€υσαρ δτί συ μ€ άπ4στ€ί' 

9 λα^. Έγώ π€ρ\ αύτώρ ίρωτώ• ου π€ρ\ του κόσμου ίρωτώ 
ΙΟ άλλα π€ρ\ ωρ δέδωκάς μοι^ οτι σοι ^Ισιρ^ και τα €μα πάρτα 
τι σά ίστιρ και τα σα €μά^ καϊ 8€&όζασμαι €Ρ αύτοΐς. κα\ ού- 

Κ€Τί €£μι €Ρ τω κόσμγ^ καϊ ^αύτον €Ρ τφ κόσμφ €ΐσίρ^ κάγώ 
προς σ€ Ιρχομαι, πάτ€ρ άγί€^ τηρησορ αυτούς €Ρ τφ 
ορόματί σου «Ι δ4δωκάς μοι, ιρα ωσιρ €Ρ καθώς ήμ€ΐς. 
η''θτ€ ήμηρ μ^τ αύτώρ €γώ €τηρουρ αυτούς €Ρ τψ ορόματί 
σου ω θ€οωκας μοι, και €φυλαξα^ και ουο€ΐς €ξ αυτωρ απω- 
ληπο €1 μη ό υίος της άπω\€ίας^ Ιρα η γραφή πληρωθη, 

13 ρυρ δί προς σί ίρχομαι^ κα\ ταύτα λαλώ €Ρ τψ κόσμψ ϊρα 
ίχωσιρ τηρ χαραρ τηρ €μηρ π€π\ηρωμ4ρηρ €Ρ ίαυτοΐς, 

14 *Έιγω δίδωκα αύτοΐς τορ Χόγορ σου, κα\ ό κόσμος €μίσησ€Ρ 
αυτούς^ οτί ουκ (ίσιρ €κ του κόσμου καθώς βγω ουκ €ΐμ\ 

15 €κ του κόσμου, ουκ ίρωτώ Ιρα ίρχις αυτούς €Κ του κό" 
ι6 σμου αλλ* ΐρα τήρησης αυτούς €Κ του πορηρου. €Κ του 

κόσμου ουκ €ΐσ\ρ καθώς €γώ ουκ €ΐμι €κ του κόσμου. 
17 αγίοσορ αυτούς €Ρ τη αΚηυ^ία' ο Κ&γος ο σος αληϋ€ΐα 
ι8 ίστιρ. καθώς ^μέ άπέστ€ΐλας €ΐς τορ κόσμορ^ κάγω 
19 αΐΓ€στ€ΐλα αυτούς ίίί τορ κόσμορ' καϊ ύπίρ αύτώρ [βγώ] 

αγιάζω €μαυτόρ^ ΐρα ωσιρ κα\ αύτοΙ ήγιασμίροι €Ρ 
3ο αΚηθ^ία. Ου π€ρ\ τούτωρ δί €ρωτώ μόρορ^ 

άλλα και π€ρ\ τώρ πίστ€υόρτωρ δίά του Χόγου αύτώρ €ΐς 
31 €μ€^ ΐρα πάρτ€ς €Ρ ώσιρ^ καθώς συ^ πατηρ^ €Ρ €μο\ κάγώ 

€Ρ σοί^ Ιρα και αύτο\ €Ρ ήμϊρ ώσιρ^ Ιρα ό κόσμος πιστ€ύη 

$ "ην 7 Μωκάς 8 β€2«»«ας 1 1 οΰτχΗ 130 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ χνιι χνιιι 

2τ4 αν μ€ άπ€στ€ίΚας. κάγω την ϋόζορ ην δίϋωκάς μοί 22 
ϋδωκα αντοΐς^ ίνα ωσιν ίν καθώς ήμ€Ϊς €ν^ €γώ €ν αντοις 23 
και σν €ν €μοί^ Ίνα £σιν Τ€Τ€\€ίωμ4νοί €ΐς €ν^ ίνα γίνω- 
σκγι 6 κόσμος οτι σν μ€ απ€στ€ί\ας και ήγάπησας αυτούς 
κΰίθως €μ€ ήγόπησας. 1Iα^ηρ^ ο δίδωκάς μοι^ θίλω ινα 24 
ίπου €1/11 ^γώ κάκ€ΐνοί ύσιν μ€Τ €μού^ Ινα θίωρώσιν την 
δόζαν την €μην ην ^δίδωκάς^ μοί^ οτι ήγάπησάς μ€ προ 
καταβολής κόσμου. Ώ,ατηρ δίκαΐ€^ και ό κόσμος σ€ ουκ €- 2$ 
γνω^ €γώ δ€ σ€ €γνων^ κα\ ουτρι ϊγνωσαν οτι συ μ€ 
άπίστ€ΐΚας^ καΐ ^γνώρισα αύτόϊς το ίνομά σου κα\ γνω- 26 
ρίσω^ ίνα ή αγάπη ην ήγάπησάς μ€ €ν αύτοΐς η καγώ ίν 
αύτοΐς. 

Ύαυτα €ΐπών ^Ιησούς €^\θ€ν συν τοΐς μαθηταΐς αύτου ι 
πέραν του Χ€ΐμάρρου των Υίίδρων οπού ην κηπος^ €ΐς ον 
€Ϊση\θ€ν αύτος και οι μαθηται αύτου. ηδ€ΐ δί καΐ *Ιούδας 2 
ο παραδιδους αύτον τον τόπον^ οτι ποΚΚάκις σννηχθη 
^Ιησούς ^€Κ€Ϊ μ€τά των μαθητών αύτου\ ό ουν ^Ιούδας λα- 3 
βων την σπ€Ϊραν κα\ €κ των αρχιερέων και \€κ\ των Φαρι- 
σαίων ύπηρίτας ίρχ^ται ίκ^ΐ μ€τά φανών καΐ Χαμπάδων 
καΐ οττλωι/. *Ιϊ7σουΓ ουν €ΐδως πάντα τα Ιρχόμ^να ίπ αν- 4 
τον €ζηλθ€ν^ κα\ Χίγ^ι αύτοϊς Τίνα ζητ€ΐτ€ ; άπ€κρίθησαν $ 
αύτω ^Ιησουν τον Ναζωραΐον. \€γ€ΐ αύτοΊς *Εγα) €Ϊμι^, 
ίστηκ€ΐ δί κα\ ^Ιούδας ό παραδιδούς αντον μ€τ αυτών, 
ως ουν €ΐπ€ν αύτοΐς *Εγώ €ί/ϋ, άττηΧθαν €ΐς τα οπίσω και 6 
€π€σαν χαμαί, πάΚιν ουν €πηρωτησ€ν αυτούς Τίνα η 
ζητ€Ϊτ€ ; οΐ δ€ €ΐπαν *1ησουν τον Ναζωραΐόν. άπ€κρΊθη 8 

Ιϊ7σοί5ί Έιπον ύμΐν οτι Ιγώ €ΐμΐ' βι ουν €μ€ ζητ€Ϊτ€^ 
αφ€Τ€ τούτους ύπάγ€ΐν ΐνα πΧηρωθ^ ό Χόγος ον €Ϊπ€ν 9 
οτι Ους δίδωκάς μοι ούκ αττώλ^σα ίζ αυτών ούδ4να. 
Σιμών ουν ΙΙίτρος ίχων μάχαιραν €Ϊλκυσ€ν αύτην κα\ το 
€παισ€ν τον του άρχΐ€ρ€ως δουΧον καΐ άπ€Κθψ€ν αύτου το 

ύτάριον το δ€ζιόν. ^ν δ€ όνομα τώ δούΧω ΜάΧχος. 

1 €&Μ(ας 2 μ€τα τώΐ' μοΒητων αντοί) €Κ€ΐ 5 '^ΐ7<π>ν« XVIII ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ 231 

11 €ΐΐΓ€ν οίν ό *Ιησους τψ Πίτρφ Βάλ6 την μάχαιραν €19 
τη¥ θηκην το ποτηριον ο 8€6ωκ€ν μοί 6 πατήρ ου μη πιω 
αυτό ; 

12 Ή ουν σπείρα κΛ 6 χιλίαρχος καί οι ύπηρίται των 

13 *\ο\Λαίων σννίΚαβον τον ^Ιησουν καί ίδησαν αύτον κα\ 
ίΐγίτγον προς 'Άνναν πρώτον ^ν γαρ π^νθ^ρος του Καϊάφα* 

14 ος ^ν άρχΐ€ρ€υς του ίνιαυτου €Κ€ίνου' ^ν ϋ Καϊάφας υ 
σνμβου\€υσας τοϊς Ιουδαίοίς δτι συμφ4ρ€ί €να ανθρωπον 

15 άποθορ^Ιν ύπίρ του Χαού, *ΗκόΚούθ€ΐ ϋ τψ 
*Ιησου Σιμών Όίίτρος καΐ αΧΧος μαθητής, ο θ€ μαθητής 
€Κ€Ϊνος ^^ν γνωστός^ τφ άρχΐ€ρ€Ϊ^ καϊ σνν^ΐίτηΚθ^ν τ^ 

ι6 *Ι?;σοΰ €19 την αυΚην του άρχΐ€ρ4ως, 6 δβ Τίίτρος Ιστηκ€ΐ 
προς τγι θύρα (ζω. ίζηΚθ^ν οΖν 6 μαθητής ο αί^Κος ο 
γνωστός του άμχΐ€ρ€ως και €ΐπ€ν τη θυρωρφ κα\ €ΐσηγαγ€ν 

17 τον Ιΐ€τρον• λ€γ€( οίν τφ Ώίτρω ή παώισκη η θυρωρός 
Μ^ Κϋίί συ €Κ των μαθητών €ΐ του άνθρωπου τούτου; 

ι8 \€γ€ΐ €Κ€ίνος Ουκ €ΐμί, Ιστηκ€ΐσαν ϋ οι ϋουΧοι και οι 
ύπηρίται άνθρακώρ π^ποιηκστ^ς^ δτι ^ύχος ^ν^ καΐ ίθ^ρ^ 
μαίνοντο' ^ν δέ κα\ 6 Υίίτρος μ€Τ αυτών ίστώς και θ€ρ' 

19 μαινόμ€νος, *0 ουν άρχΐ€ρ€ύς ηρώτησ€ν τον 

*Ιησουν π€ρ\ τών μαθητών αύτου καϊ π€ρΙ της ίιίαχης 

2ο αυτού, άπ€κρίθη αυτώ ^Ιησούς *Έ»γώ παρρησίφ \€\αΚηκα 
τώ κόσμω' €γώ πάντοτ€ €8ί8αζα ίν συναγωγή και €ν τω 
ΐ€ρώ^ οπού πάντες οι ^Ιου^αΊοι συνέρχονται^ κα\ €ν κρύπτω 

31 ίΚάΚησα ουϋν τι μ€ € ρωτάς; ίρώτησον τους άκηκοοτας 

22 τί ίΚάΧησα αύτοΐς' ΐ8€ ούτοι οΐ8ασιν α €ΐπον ίγώ. ταύτα 
α αυτού €ΐπ6ντος €ΐς παρ^στηκώς τών ύ7Γηρ€τών €8ωκ€ν 
ράπισμα τω *Ιησού €ΐπών Οΰτως άποκρίνη τφ άρχΐ€- 

33 ρί* ; άπ€κρίθη ' αύτω ^Ιησούς Ει Κ(ΐκώς «λάλι^σα, μαρ- 
τύρησον π€ρϊ του κακού' €ΐ δί καΧώς^ τί μ€ 8€ρ€ΐς ; 

24 ^Απ€στ€ΐΧ€ν ουν αύτον 6 "Αννας 8^8€μίνον προς Καιάφαν 

25 τον άρχΐ€ρ€α. ^Ην δβ Σιμών Ώ€τρος ίστώς 
και θ€ρμαινόμ€νος. €Ϊπον ουν αύτφ Μη κα\ συ €Κ τών μα- τ ^ γνωστός ί»* «31 ΚΑΤΑ ΤΩΑΝΗΝ χνπΐ 

θητων αντον €ΐ; ήρνησατο €Κ€Ϊνος κα\ €ίπ€ν Ουκ €ίμί. 
\4γ€ί €19 €Κ των δούλων του άρχΐ€ρ€ως, συγγ€νης ων οί τό 
άπ€Κοψ€ν Ώίτρος το ωτίον Ουκ €γω σ€ (ΐδον €ν τφ κψτφ 
μ€τ αύτοΰ ; πάΚίν ουν ήρνησατο Τϋτρο^' και, €ύθίω9 αλί- 27 
κτωρ €φωνησ€ν. 

^'λτγουσίν οΖν τον ^Υησουν αττο του Καϊάφα (Ις το 28 
πραιτωριον ίζν δί πρωί' καί αύτοΧ ουκ €ΐσηλθον €Ϊ£ το 
πραίτωριον^ Ίνα μη μιανθώσιν άΧΧα φόγωσιν τ6 πάσχα. 
€ξη\θ€ν οίν 6 Ώ€ΐΧατος €ξω προς αυτούς καί φησιν Τίνα 29 
κατηγορίαν φ€ρ€Τ€ του άνθρωπου τούτου ; άπ€κρίθησαρ γ> 
καί €ίπαν αύτ^ Έΐ μη ^ν ούτος κακόν ποιων^ ουκ αν σοι 
παρ€δωκαμ€ν αυτόν. €Ϊπ€ν οΖν αύτοΐς Ώ€ΐ\ατος Αάβ€Τ€ 31 
(ΐυτον ύμ€ΐς^ καΐ κατά τον νόμον υμών κρΙνατ€ αυτόν, €ΐπον 
αύτφ οί ^Ιουδαίοι *¥ίμΐν ούκ ίζίστιν άποκτ€ίναι ούδ€να' 
ινα 6 \σγος του *\ησου πΧηρωθη ον €ΐπ€ν σημαίνων ποίω 32 
θανάτω τΙμ€\\€ν άποθνησκ€ίν. Εΐση\θ€ν οΖν 33 

πάΚιν €ΐς το πραιτωριον ο Ιί^ιΚάτος κα\ ίφώνησ^ν τον 
*Ιησουν καΐ €ΐπ€ν αύτω Συ (Γ ο βασιΧ€υς των *Ιουδαίων ; 
άπ€κρίθη *Ιησους *Απο σ€αυτου συ τούτο \4γ€ΐς ^ άλλοι 34 
€ίπόν σοι π€ρ\ €μου ; άπ€κρίθη 6 Πίΐλατοί Μι/τ* €γώ 35 
Ιουδαίου 61/111 ; το ίθνος το σον καί οΐ άρχί€ρ€Ϊς παρίδωκάν 
σ€ ίμοί' τί €ποίησας ; άπ€κρΙθη * Ιησούς Ή βασιΚ€ία ή 36 
€μη ούκ ϊστιν €Κ του κόσμου τούτου* 6ΐ €Κ του κόσμου 
τούτου ην ή βασι\€ία ή €μή, οί ύττηρίται οΐ €μοΙ ηγωνί- 
ζοντο αϊ/, Ίνα μη παραδοθώ τοις *Ιουδα/οΐί• νυν &€ η 
βασι\€ία ή ίμη ούκ (στιν €ντ€υθ€ν, €ΐπ€ν ουν αυτω ο 37 
ΠειλατοΓ Ούκουν βασιΚίύς 6? σύ ; άπ€κρίθη [ό] ^Ιησούς 
Συ Χίγας οτι βασι\€ύς ^^ίμιΡ €γώ ^Ις τούτο γ€γ€ννημαι 
κα\ €ΐς τούτο ίλήΧυθα βίί τον κόσμον ΐνα μαρτυρήσω τη 
αΧηθίία' πας ό ων €κ της άληθ€ίας άκού€ΐ μου της φωνής, 
\€γ€ΐ αύτω ό Πίΐλατο; Τί €στίν άΚήθ€ΐα ; Και 38 

τοΰτο (Ιπών παΚιν €ξή\θ€ν προς τους ^Ιουδαίους^ κα\ \€γ€ΐ 
αυτοΐς Εγω ού8€μίαν ευρίσκω ίν αύτω αΐτίαν ίστιν &€ 39 

37 *^Α**; χνιπ XIX ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ «33 

σννηθ€ία ύμίν Ινα Ινα απολύσω ύμΐν [βν^ τφ πάσχα• 

βον\€σθ€ οΖν οποΚνσω ύμΐν τον βασιλ€α των ^Ιουίαιων; 
4ο €κραύγασαν οΖν παΚιν \€γοντ€9 Μη τοντον ολλΛ τον 

Βαραββαρ. ^ν δί 6 Βαρίΐββας λ^ση;;• 
Ι Τοτ€ οΰν ΤΚαβ€ν ο Τΐ€ΐ\ατος τον *Ιησονν κάί ίμαστί" 
3 γωσ€ν, κα\ οι στρατιωται πλ€ζαντ€9 στ€φανον ίζ ακανθών 

ίπέθηκαν ίΐύτον τη Κ€φαλί}^ κα\ ίμότίον πορφυροΰν ΐΓ€ρ*/- 

3 βαΚον αντόν^ καΐ ήρχοντο προς αύτον κα\ ίΚίγον Χ<ΐίρ€^ 
6 βασιΚίνς των ^Ιουδαίων* κα\ ^δίδοσαν αυτψ ραπίσματα• 

4 ^Κβά €ξήλθ€ν^ πάΚίν ^Ζζω 6 Πίΐλατοί^ «ταΐ λ€γ€4 ιιυτοίί 'Ίδ€ 
Λγω ύμΐν αύτον ^^, %να γνωτ€ οτι ονδ^μίαν αίτιον €νρίσκω 

5 €ν αύτώ• €ζή\θ€ν ούν [ό] ^Ιησούς ί^ω, φορών τον άκανθι- 
νον στίφαρον κα\ το πορφυροΰν ίμάτιον. κάί \4γ€ί αν- 

6 τοΊς *Ιθου ό άνθρωπος. οτ€ οΖν Έΐδον αύτον οΐ άρχί€ρ€7£ 
κα\ οΐ ύπηρ€ται €κραύγασαν \€γοντ€ς Σταύρωσαν σταύ- 
ρωσαν, \€γ€ί αύτο7ί 6 Τΐ€ΐ\ατος Αάβ€Τ€ αύτον ύμ€Ϊ9 
κα\ σταυρωσατ€^ €γώ γαρ ούχ ευρίσκω €ν αύτφ αΐτίαν, 

7 άπ€κρίθησαν αύτω οΐ 'ΐουίαίοι ^Η/χ^Γ^ νομον ίχομ^ν^ 
καϊ κατά τον νομον οφ^ιΚ^ι άποθαν€Ϊν^ οτι υΐον θ€ον 

8 €αυτον €ποίησ€ν, 'Ότ€ ονν ί\κονσ€ν 6 Π^ιλατο; τοντον 

9 τον Χόγον, μαΚΚον ίφοβήθη^ καί ^ΙσηΚθ^ν €ΐ9 το πραι- 
τωριον πάΚιν κάί \4γ€ί τφ *Ιησον Τΐόθίν €ΐ σύ ; 6 θ€ 

ΙΟ ^Ιησούς άπόκρισιν ουκ €δωκ€ν αύτφ. Χίγ^ι ονν αύτψ ο 
Π€λλατο( *Έμο\ ού λαλ^ΐ;; ουκ οΐίας δτί ίζονσίσν €χω 

11 αποΧΰσαί σ€ κα\ ίζονσίαν ίχω στανρώσαί σ€ ; άπ€κρίθη 
αύτφ *Ιησονς Ούκ €ΐχ€ς ίζονσίαν κατ €μοΰ ούίίμίαν €Ϊ μη 
^ν δ€δομ€νον σοι &νωθ€ν• δια τούτο ό παραδούί μί σοι 

12 μείζονα αμαρτίαν ?χ€ΐ. ίκ τούτου 6 Τΐ€ίΚατος €ζήτ€ΐ αττο- 
Χύσαι αυτόν οί ϋ *Ιονδαίοι €κραύγασαν ΧίγοντΈς ^Έαν 
τοντον άποΧύσι^ς, ούκ €? φίΧος τ(Λ^ Καίσαρος' πας 6 

13 βασίΧ4α ίαυτον ποιών άντίΧ€γ€ΐ τω Καίσαρι. *0 ουν 
Π^ιλατο; άκουσας των Χόγων τούτων ηγαγ€ν ίζω τον 
^ίησονν^ καΐ 4κάθισ€ν €πί βήματος €ΐς τόπον Χ€γόμ€νον 

4 *^ηΚθ€ν Ι ό Ιΐ€ΐλατος €(ιο «34 ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΗΝ χιχ 

Αίθόστρωτον^ ^ΈβρίΛστΙ ϋ Ταββαθά, ^ν δ€ ιταρα- Ζ4 
σκ€υη τον πάσχα^ άρα ^ν ως €κτη. κάί \€γ€ΐ τοις *Ιον- 
6αίοίς 'Ίίί€ 6 βασιλ€νς νμων. €κραύγασαρ ουν €Κ€Ϊροί τ$ 
^Αρον αρον^ σταυρωσον αύτορ» \€γ€ί αύτοΐς ό 1[ί€ΪΚατος 
Τον βασιΚία υμών σταυρώσω; άπ€κρίθησαρ οι άρχΐ€ρ€ΐς 
Ουκ €χομ€ν βασιλ4α €ΐ μη Καίσαρα. τ6τ€ ουν παρ€ίίωκ€ν χ6 
αύτον αυτοΐς ίνα σταυρωθ^, 

ΏίψίΚαβον οίν τον *Ιησουν• κα\ βαστάζων αύτφ χ7 
τον σταυρόν €ζή\θ€ν (Ις τον \€γόμ€νον Κρανίου Ύάπον^ 
ο \€γ€ται *Εβραϊστι ^ΤοΧγοθάΡ^ οπού αύτον ίσταύρωσαν^ χ8 
κΛ μ€τ αύτου &Κ\ους ίύο €ντ€υθ€ν κα\ €ντ€υθ€ν^ μίσον ϋ 
τον *Ιησοΰν, €γρα'^€ν δί κα\ τίτΧον ο Π€ΐλατο( και 19 
€θηκ€ν €πι του σταυρού• ^ν ϋ γ€γραμμ€νον ΙΗΣΟΥΣ 
Ο ΝΑΖΟΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ. 
τούτον ουν τον τίτΧον ττολλοί ανέγνωσαν των *Ιουδαίων^ 2ο 
ΟΤΙ €γγυς ^ν 6 τόπος της πόλεως δπου ίσταυρωθη ο 
^Ιησούς• και ην γ€γραμμ€νον ^Έβραΐστί^ 'Ρωμαίστί^ Έλλί;- 
νιστί, ΤΚ€γ}ν ουν τφ Πβιλάτφ οι άρχΐ€ρ€Ϊς των *Ιου- 2ΐ 
ϋαΐων Μη γράφ€ Ό βασι\€υς των ^Ιουίαίων^ αλλ* δτι 
€Κ€ίνος €ΐπ€ν Βασιλεύε των ^Ιουδαίων €ΐμί. άπ€κρίθη 6 τλ 
Π€ίλάΓθ9 *0 γέγραφα γέγραφα. 

Οί ουν στρατιώται δτ€ (σταύρωσαν τον Ίϊ7σουι/ ελα- 23 
βον τα Ιμάτια αύτου κα\ ίποίησαν τέσσαρα μ€ρη, ίκάστω 
στρατιώτΊ] μίρος^ και τον χιτώνα. ην 8^ 6 χιτών αραφος^ 
€Κ των άνωθεν υφαντός 8ι δ\ου• €ΐπαν ουν προς αλλι;- 24 
λουί Μ 17 σχίσωμ€ν αύτόν^ αλλά \άχωμ€ν π€ρ\ αύτου 
τίνος €σταΐ' ίνα ή γραφή πΧηρωθη 

ΔιεΜβρίοΑΝτο τά Ιμλτιλ Μογ εΑγτοΤο 

κλΙ έπΙ ΤΟΝ Ιματιομον Μογ ΙΒαΛον κΛΩροΝ. 

Οί μίν ουν στρατιώται ταντα εποίησαν ιστηκ€ΐσαν δε 25 
παρά τω σταυρω του ^Ιησου ή μήτηρ αυτού και ή ά8€\φή 
της μητρός αυτού, Μαρία ή του ΚΧωπά καΐ Μαρία ή 
Μαγδαληνή, 'ΐι^σοίί ουν ι8ών την μητέρα και τον μαθητην 26 

17 Τολγόθ XIX ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΗΝ 135 

παρ^στώτα ον ήγάπα \€γ€ί τί) μητρί Τύναι^ ΐδ€ 6 νίόε 
«7 ΟΌν €ΐτα \€γ€ί τψ μαΒητγι 'Ίδί η μήτηρ σου. και απ ίκ^ί- 
νης τη£ ώρας ΐΚαβ€Ρ ό μαθητής αύτηρ €Ϊς τα Χδιο• 

28 Μετά τοντο '^είδως 6 *Ιησους^ οτι ήδη πάντα τίτΑ^σται 

29 ίνα Τ€λ€ΐωθι1 ή γραφή Χίγει ΔίψΟ). σκεύος €Κ€ΐτο ίξονς 
μεστόν σπόγγον οΖν μεστον του δΞογο ύσσοίπφ περιθεν 

3ο Τ6ί προσήνεγκαρ αύτου τφ στόματι, δτ€ ονρ ίΧαβερ το 
&ζος [ό] *Ιησονς €ΐπ€Ρ Τ€Τ€λ€στ<ϋ, κα\ κΚίρας τήρ κεφά- 
κι Χήρ παρϋωκερ το πρενμα. Οι ονρ ^Ιουδαΐοί^ 
€ϊΓ€4 παρασκευή ήρ^ Ιρα μή μείργι επ\ τον στανρον τα σώ- 
ματα €Ρ τφ σαββάτφ^ ήρ γαρ μεγάλη ή ημέρα ^εκείρον^ του 
σαββότον^ ήρωτησαρ τορ ϋειΧατορ Ιρα κατεαγώσιρ αντωρ 

32 τα σκέλη κ(ά άρθώσιρ. ήλθορ οΖρ οι στρατιωται^ κΛ 
τον μερ πρώτον κατεαζαρ τα σκέλη κα\ τον ίλλον του 

33 συρσταυρωθερτος αντψ' επΙ δε τορ *Ιησουρ ελθορτες^ ως 
είδορ ήδη αντορ τεθρηκότα^ ον κατεαξαρ αυτόν τα σκελη^ 

34 αλλ* εις τώρ στρατιωτώρ λόγχη αντου τήρ πλενρορ ερνζερ^ 

35 κα\ εζηλθερ ενθνς αίμα καΙ νδωρ, καΙ 6 εωρακώς μεμαρ- 
τνρηκερ^ κα\ άληθιρή αυτόν εστίρ ή μαρτυρία^ και εκειρος 

36 οΐδερ οτί άληθη λέγει^ ϊρα καΧ νμεΐς πιστενητε. εγερετο 
γαρ ταντα Ιρα ή γραφή πληρωθη ΌοτοΫΝ ογ ογΝΤρί- 

37 Βη€€ΤΑΙ Αγτογ. καί πάλιρ έτερα γραφή λε^ει *ΌψΟΝ- 

τΛΐ εΐε Ον έΞεκεΝΤΗΟ^Ν. 

38 Μετά δε ταντα ήρωτησερ τορ Πειλάτορ *1ωσήφ άπο 
' Κριμε^αίας^ ωρ μαθητής [τον] *\ησον κεκρνμμερος δε δώ. 
ΤΟΡ φόβορ τωρ *Ιονδαίωρ^ ϊρα &ρη το σώμα τον 'ΐι/σον* 
καί επέτρε^ερ 6 ΤΙείλατος. ήλθερ ονρ κα\ ^ρερ το σώμα 

39 αντον. ^θερ δε καΐ ^ικόδημος^ 6 ελθώρ προς αντορ 
ρνκτος το πρωτορ^ φερωρ ^ελιγμα^ σμνρνης κίΐί άλοης ώς 

4ο λίτρας εκατόρ, ελαβορ ονρ το σώμα τον *Ιησον κα\ 
εδησαρ αντο όθορίοις μετά τώρ άρωμάτωρ^ καθώς εθος 

41 εστίν τοις *Ιονδαίθίς ερταφιάζειρ. ^ρ δε ερ τφ τάπω οπον 
εστανρώθη κήπος^ καΙ ερ τω κήπφ μρημειορ καινήρ^ ερ 

28 ^Ι-ησους €ΐ5ββν 3' ίκ€ίνη 39 Μ^ΥΜ^ «36 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ χιχ χχ 

ω ονϋπω ούϊ^^ίς Τ^ν Τ€θ€ίμ€Ρος' €Κ€ί οίν δια την τταρα- 42 
σκ€νην των *1ουίίαίων^ οτι €γγυς ^ν το μνημΛον^ (θηκαρ 
τον *1ησονν. 

Τη α μι^ των σαββάτων Μαρία ή ΜαγδάΚηνη ϊρ- τ 
χ€ται πρωί σκοτίας ίτι ονσης €ΐς το μνημ€Ϊον^ κα\ β\€π€ί 
τον \ίθον ήρμίνον €Κ του μνημείου. τρ€χ€ί οΖν κα\ ίρ- 2 
χ€ται προς σίμωνα Ιίέτρον και προς τον αλΧον μαθητην 
ον €φ(λ€ΐ ό Ίι^σοΟί, καΐ \€γ€ΐ αυτόϊς *Ηραι/ τον κν- 
ριον €Κ τον μνημ^ίου^ και ουκ οΐ8αμ€ν που ίθηκαν αυ- 
τοί/. *Εξή\θ€ν ουν 6 Πέτρος κα\ ο ίλλος μα- 3 
θητης^ και ί^ρχοντο ^Ις το μνημ^ίον, €τρ€χον δί οί δύο 4 
ομου' καΐ 6 αΧλος μαθητής προ4δραμ€ν τάχ^ιον του 
Ιϋτρου και ^λθ€ν πρώτος €ΐς το μνημ€Ϊον^ κα\ παρακνψας $ 
βΚ4π€ΐ Κ€ίμ€να τα οθόνια, ου μ4ντοι €ΐση\θ€ν. €ρχ€ται 6 
ουν κα\ Σίμων ϋίτρος ακόλουθων αύτω^ κα\ €ΐση\θ€ν €ΐς 
το μνημ^ΐον κα\ θ€ωρ€Ϊ τα δθόνια Κ€ίμ€να^ και το σου- η 
δάριον^ ο ^ν €π\ της Κ€φάλής αύτου^ ου μ€τα των οθονιων 
Κ€ίμ€νον άΧΚα χωρ]ς €ντ€τυ\ιγμ€νον €ΐς ίνα τόπον τότ€ 8 
ουν €ΐσΎΐ\θ€ν κα\ 6 αΚΧος μαθητής ό ίΚθών πρώτος €ΐς το 
μνημύον^ και €ΐδ€ν καϊ €πίσΎ€υσ€ν ούδίπω γαρ ηδ^ισαν 9 
την γραφην οτι δ€Ϊ αύτον €κ νεκρών άναστηναι, άπηΚθον ίο 
ουν παΚιν προς αυτούς οί μαθηταί» Μαρία δί ιι 
ίστηκ€ΐ προς τω μνημ^ίω €ζω κλαίουσα, ως ουν €κλαΐ€ν 
παρ€κυ\Ιτ€ν €ΐς το μνημ€ΐον, κα\ θ€ωρ€ΐ δύο αγγέλους ίν \7. 
λ€υκο\ς καβ^ζομίνους^ ίνα προς τη Κ€φαλη καΐ ίνα προς 
τοΊς ποσίν^ δπου ίκ€ΐτο το σώμα του ^Ιησου, και λίγουσιν 13 
αύτη ίκ€ΐνοι Τύναι^ τι κλαί^ις ; λ€γ€ΐ αύτοΐς ^δτι ^Ηραν^ 
τον κύριόν /χου, κα\ ουκ οΐδα πού ίθηκαν αυτόν. ταύτα 14 
(Ιπουσα ίστράφη €ΐς τα οπίσω, κα\ θ€ωρ€Ϊ τον *1ησουν 
ίστώτα, κα\ ουκ ηδ€ΐ οτι ^Ιησούς ίστίν. λ€γ€ΐ αύτη *!);- 15 
σους Τύναι, τι κλαί€ΐς ; τίνα ζητ€Ϊς ; ίκ€ίνη δοκουσα οτι 
δ κηπουρός €στιν λ€γ€ΐ αύτώ Κύρΐ€, €ΐ συ ίβάστασας 
αυτόν, €Ϊπ€ μοι πού ίθηκας αυτόν, κάγώ αύτον άρώ, λ€γ€ΐ ι6 

1 3 '^Οτι ^ραν XX ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΗΝ «37 

αυτ§ ^Ιησούς Μαριάμ. στραφ€Ϊσα €Κ€ίνη \€γ€ί αντψ 
τγ*Εβραΐστί *Ραββουν€ί (ο \4γ€ταί ΑιίίάσκάΚ€). \€γ€ί 

αύτζ *Ιησονς ^Μι; μου απτου^^ ονπω γαρ άναβίβηκα προ£ 

τορ πατίρα' πορ€νου θ€ προς τους άΙί€\φούς μου και 

611Γ6 αύτοΪ9 *Αραβαίρω προς τον πατίρα μου και πατ4ρα 
χ8 ύμωρ κα\ θ€Ορ μου κα\ θ€θΡ ύμώρ. €ρχ€ταί Μαρια/χ η 

ΜαγδαΧηρη άγγίΧΧουσα τοΐς μαθηταϊς δη *Έωρ<ίκα τορ 

κύριορ κα\ ταΰτα €Ϊπ€Ρ αύτη. 
19 Οΰσης ονρ οψίας τη ήμ^ρψ €Κ€ίρη τη μιφ σαββάτωρ^ 

και τώρ θυρώρ Κ€κΚ€ίσμ€νων &που ^σαρ οΐ μαθηται δια τορ 

φόβορ τωρ *1(η)δαίωρ^ ^θ€Ρ 6 *Ιησους κα\ ίστη €ΐς το 
3ο μίσορ^ και \4γ€ί αύτοΐς Είρήρη ύμιρ. και τοντο €ΐπωρ 

€6€ίζ€Ρ κα\ τάς χείρας καΐ τηρ π\€υραρ αύτοϊς. ίχάρησαρ 
31 οΰρ οι μαθηταΙ α6ρτ€ς τορ κύριορ. €Ϊπ€Ρ οΖρ αύτοίς [ο 

^Ιησους^ πάΚίΡ Έίρηρη ύμιρ* καθώς άπίστάΚκίρ μ€ ο 

22 πατηρ^ κάγώ πίμπω ύμας, κα\ τούτο €ΐπωρ €Ρ€φύσησ€Ρ 

23 και \4γ€ί αύτοΐς Αάβ€Τ€ πΡ€νμα &γιορ* &ρ τιρωρ άφήτ€ 
τά£ αμαρτίας ^άφίωρταϊ^ αύτοΐς' αν τιρωρ^ κρατητ€ Κ€κρα' 
τηρται. 

24 Θωμάς ϋ €Ϊς €Κ τώρ δωδ€κα, 6 \€γ6μ€Ρος Αίδυμος^ 

25 ούκ ^ρ μ€Τ αύτώρ οτ€ ^θ€Ρ ^Ιησούς. ίΧ^γορ οΖν αυτ^ 
οι δίΚΚοι μαθηται *Έωράκαμ€Ρ τορ κύριορ, 6 δί €ΐπ€Ρ 
αύτοΐς *Έαρ μη ΐ6ω €Ρ ταΊς χ^ρσιρ αντου τορ τύπορ τωρ 
ηΚωρ και βάΚω τορ ϋάκτυλορ μου €ΐς τορ τύπον τώρ ηΧωρ 
κάΙ βαΚω μου τηρ χήρα €ΐς τηρ π\€υραρ αυτούς ού μη 

26 πιστεύσω. Και μ€θ^ ημέρας οκτώ πάλιν ^σαν 
€σω οΐ μαθηται αντου κα\ Θωμάς μ€Τ αύτώρ. €ρχ€ταί ο 
*ϊησους τώρ θυρώρ κ€κ\€ΐσμ€Ρωρ^ κα\ Ζστη €ΐς το μέσορ 

27 καί €ΐπ^ρ Έιρήρη ύμϊρ. €Ϊτα \€γ€ΐ τφ Θωμά Φ€ρ€ 
ΤΟΡ δάκτυλόρ σου ωθ€ και ΐδ€ τάς χείρας μου^ κα\ φ4ρ€ 
τηρ χ€ΐρά σου και βάλ€ (Ις τηρ π\€υράρ μου^ και μή γί- 

28 ρου άπιστος άλλα πιστός. άπ€κρίθη Θωμάς ι^α^ €ΐπ€Ρ 

29 αύτφ Ό κύριος μου κα\ 6 θίός μου. \4γ€ΐ αύτφ [ο] 'ΐι;- 

17 Μΐ| αίΓΓον μου 33 ηΐΌ€...τΜ'θ¥ | άφίοντοΛ 338 ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΗΝ χχ χχι 

σους "Οτι ίαίρακάς μ€ π€πίστ€νκας ; μίΐκάριοι οΐ μη 
Ιίίόρτ€ς κάί πισπύσαντ^ς. 

Πολλά μίν ουν και αΚΚα σημαία €ποίησ€¥ 6 * Ιησούς 30 
ίνωπων των μαθητών^, α ουκ ίστιν γ€γμαμμ€να ίν τω 
βιβΧίω τούτω• ταύτα ϋ γίγραττται Ινα πίστ€ύητ€ οτί Ιι;- 31 
σους €στ\ν 6 χριστός ο υίος του θ^ου^ και ινα 7ηστ€ΧΗίντ€ς 
ζωην €χητ€ €ν τω ονόματι αύτου. ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ €φαν€ρωσ€ν ίαυτον πάΚιν ^Ιησούς ι 
τοις μαθητάις ίπί της θίΐΚασσης της Ύιβ€ριάδος• ίφανί- 
ρωσ€ν α ούτως. ^Ησαν ομού Σίμων ΙΙίτρος και θω- 2 
μας ο \€γ6μ€νος Αίδυμος καΐ Ναθαναήλ 6 άπο Κανά της 
ΤαΧιλαίας καϊ οί του Ζ€β€6αίου κάί αλΧοι €Κ των μαθητών 
αύτου δύο. \€γ€ΐ αύτοΐς Σίμων ΙΙίτρος Υπάγω άΚΐ€ύ€ΐν' 3 
Χ^γουσιν αύτψ ^Ερχόμ^θα κα\ ήμ€ίς συν σοι. {ζηΚθαν 
κα\ ίνίβησαρ €ΐς το πλοΊον^ και ίν ίκ^ίνη τη νυκτΐ ίπίασαν 
ούδίν. πρωίας δί 17817 γίνομ€νης (στη *Ιησους €ΐς τον 4 
αιγιαΧον ου μίντοι ^δ^ισαν οί μαθηταϊ οτι Ιησονς ίστίν. 
\€γ€ί ουν αύτοΐς ^Ιησούς Παίδια, μη η προσφόγιον €χ€- $ 
Τ€ ; απ€κρΙθησαν αύτω Ου. ό δί €ΐπ€ν αύτοϊς Βάλετί 6 
€19 τα δ€^ίά μίρη του πΧοίου το δίκΓυοι/, κα\ €ύρήσ€Τ€, 
€βα\ον ουν, κα\ ούκίτι αύτο έΧκύσαι ΐσχυον άπο του π\ψ 
θους των Ιχθύων. \€γ€ί ουν 6 μαθητής €Κ€Ϊνος ον ηγάπα η 
ό ^λησούς τφ ΙΙίτρω Ό κύριος ίστιν. Σίμων ουν ΙΙίτρος, 

άκουσας οτι 6 κύριος εστίν, τον €π€ν8ύτην 8ΐ€ζωσατο, ^ν 
γαρ γυμνός, κα\ εβάΚεν {αυτόν €ΐς την θάλασσαν οι δί 8 
άλλοι μαθηταϊ τω π\οιαρίω ηλθον, ού γαρ ήσαν μακρίιν 
άπο της γης άλΧα ως άπο πηχών διακοσίων, σύροντες το 
δίκτυον τών Ιχθύων. Ώς ουν απέβησαν εις την γην βΧε- 9 
πουσιν άνθρακιαν κειμενην καΐ ό\Ιτάριον επικείμενον κα\ 

3ο αντον 4 ^^^ XXI ΚΑΤΑ ΙΟΑΝΗΝ 239 

ΙΟ αρτον. λ€γ€ΐ αντοίς [ό] *Ιι;σουί ^Έ,νέ'γκατ€ αιτο των 

XI ο^αρίων ων €πιάσατ€ νυ\ί. άν4βη ου ν Σίμων ΙΙίτρος καί 

€ίΚκυσ€ν το ϋκτνον €ΐί την γην μ^στον ιχθύων μ€γάΚων 

€κατ6ν π€ντηκοντα τριών και τοσούτων όντων ουκ €σχισθη 

12 το δίκτυον. \€γ€ΐ αύτοΐς [ο] *Ιησους Α€υτ€ άριστησατ€. 
ού6€\ς €τ6Κμα των μαθητών ίζ^τάσαι αυτόν Συ τΐ5 6ΐ; 

13 €ΐ6σΓ€ς ΟΤΙ 6 κύριος €στιν. €ρχ€ται ^Ιησούς και \αμβάν€ί 

14 τον αρτον και 6ί6ωσιν αύτοΐ£^ καϊ το οψάριον ομοίως• Τού- 
το ηδη τρίτον €φαν€ρωθη ^Ιησούς τοις μαθηταΐς €γ€ρθ€\ς 
€κ ν€κρών, 

1$ *Ότ€ ουν ηρίστησαν \€γ€ΐ τω Σίμωνι Ιΐ€τρφ 6 *1η- 
σούς Σίμων *Ιωάνου^ αγαπάς μ€ πλίον τούτων; \4γ€ΐ 
αύτφ Να/, κύρί€^ συ οΐ8ας οτι φιλώ σ€, \4γ€ΐ αύτψ 

χ6 Βόσκ€ τα άρνία μου, \€γ€ΐ αύτφ πάλιν ίί€ύτ€ρον Σίμων 
*Ιωάνου^ αγαπάς μ€ ; λβγβι αύτφ Ναί, κύρΐ€^ συ οιίας 
οτι φιλώ σ€. λβγη αυτψ Ι1οίμαιν€ τα ^προβάτια^ μου. 

17 λ€γ€ΐ αύτ^ το τρίτον Σίμων ^Ιωάνου^ φιΧίΐς μ€ ; {λυττηθη 
ό υίτρος οτι €ΐπ€ν αύτφ το τρίτον Φιλ€ΐ$ μ€ ; κα\ €Ϊπ€ν 
αύτψ Κύρΐ€, πάντα συ οιίας^ συ γιρώσκ€ΐς οτι φιλώ σ€. 

ι8 λ€γ€ΐ αύτφ *Ιησους Β6σκ€ τα ^προβότια μου, άμην άμην 
Χίγω σοι, οτ€ Τις ν^ώτ^ρος^ ίζώννυ^ς σ^αυτον και π€ρΐ€- 
πάΓ€ΐς οπού ^Λλ€ί• όταν δί "γηράσης^ €ΚΤ€ν€Ϊς τας χ€Ϊράς 

19 σου^ και αλΧος ζώσ^ι σ€ και οϊσ€ΐ οπού ου θ€\€ΐς, τούτο 
α €ΐπ€ν σημαίνων ποίω θανότφ 8οζάσ€ΐ τον θ^ον, και 

2ο τούτο €ΐπών λ/γβι αύτ^ *Ακο\ούθ€ΐ μοι, Έττι- 

στραφ€\ς 6 ΙΙίτρος β\€π€ΐ τον μαθητην ον ήγάπα ό 
*Ιησους άκοΧουθουντα, ος καϊ άν€π€σ€ν ίν τω δ€ίπνφ €πι το 
στήθος αύτοΰ και €ΐπ€ν Κνρΐ€, τίς €στιν 6 παραίιδούς σ€ ; 

21 τούτον ουν ϊδών 6 Πέτρος \€γ€ΐ τφ *Ιησου Κΰρΐ6, ούτος δ€ 

22 τι ; λβγίΐ αύτφ ό *1ησους *Εάν αύτον θίλω μίνίΐν ίως 

23 €ρχομαι^ τί προς σ4 ; σύ μοι άκοΧούθίΐ ^ΈζήΧθίν ουν 
€ητΓος ό Χόγος €ΐς τους α8€Χφούς οτι 6 μαθητής €Κ€Ϊνος 
ουκ άποθνησκ€ΐ, ουκ €Ϊπ€ν δι αύτώ 6 ^Ιησούς οτι ουκ α- 
τό πρόβατα, 17 ημόβατά 340 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΗΝ χχι 

ποθνήσΜΐ^ άλλ' '£αν αύτορ θίΧω μ€ν€ΐν ίως ϊρχομαι^ 
τι προς σ€ ; 

Οίτόί €σηρ 6 μαθητής 6 ^ μαρτνμων π^ρϊ τούτων ^καΐ 24 
ο^ γράψας ταυτα^ κάί οί6αμ€ν οτι άΚηθης αντου ή μαρτυρία €στίν. ^Έσην α καΐ αλΧα ττολλα α €ποίησ€Ρ 6 ^Ιησους^ ατινα 25 
€αν γράφητία κα6^ ϊν^ ονδ' αυτοί/ οιμαι τον κοσμον χωρψ- 
σ€ίν τα γραφόμ€να βιβλία. 

24 «αλ Ι [ο]/€αΙ ΠΕΡΙ ΜΟΙΧΑΛΙΔΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ 

[[κΑΤΑ ΐωΑΝΗΝ VII 53 - VIII ιι]| 

53 [ΚΑΙ ΕΠΟΡΕΥΘΗΣΑΝ ίκαστος €Ϊς τορ οίκον αύτον, 

2 ^Ιησούς δ€ €πορ€υθη 6Ι5 το "Ορος των *Ελαιών. "Ορθρον 
α πάΚιν ^παρ€γ€ν€Το^ €ΐς το ί€ρόι{, και πάς 6 Χάος τΙρχ€Το 

3 προς αντόν^ και καθίσας ϋϋασκ^ν αντονς\ "Κγ^νσιν δέ 
οι γραμματ€Ϊς κα\ οι Φαρισαΐοι '^γνναΐκα ίπί μοιχ€ία ^ κατ€ΐ'' 

4 Χημμίνην^ καΐ στησαντ€ς αύτην ίν μ€σω ^\€γουσιν^ αντφ 
Αιδάσκ(ΐΚ€^ αντη ή γυνή ^κατ^ίΚηττται* ίπ αυτοφώρω μοι- 

5 χ€υομ€νη' ίν δβ τφ ι/ό/χφ [^/αΣϊ'] Μωυσ^ί €ν€Τ€ΐΚατο τας 

6 τοιαύτας \ιθάζ€ΐν' συ ^ουν^ τί \€γ€ΐς^ ; [τούτο ϋ €λ€γον 
π€ΐράζοντ€ς αύτόν^ Ίνα €χωσιν κατηγορ€Ϊν αύτον,^ ο δί 
*Ιησοΰς κάτω κύψας τω δακτυλω κατί'γραφ€ν^ €ΐς την γήν, 

7 ως δί €π€μ€νον {ρωτώντας \αύτ6ν\ άν€κυ^€ν και €Ϊπ€ν 
[αντοΐςΐΐ Ό άναμάρτητος ύμων πρώτος ίττ* αύτην ^βαΐΚ€τω 

8 ΧΙΘον^' και πάλιν '^κατίΐκύ^Ιτας^ ^ Ζγραφ^ν ^Ις την γην. 

9 ο! &€ ακούσαντ^ς €ζήρχοντο €ΐς καθ* €ΐς άρζάμ€νοι άπο των 
πρ€σβυτ€ρων^^ κα\ κατ€\€ίφθη μόνος^^ και ή γυνή ίν μ4σω 

ΙΟ ούσα. άνακύψας δβ 6 *Ιησους €Ϊπ€ν ^αύτη Τύναι^ πού^ 
II €ΐσιν; ουδείς σ€ κατ€κριν€ν ; ή δί €Ϊπ€ν Ουδβ/ί, κύρΐ€, 

€ΐπ€ν δί ο Ιησονς Ούδί ίγω σ€ κατακρίνω• πορ^ύου^ 

απο του νυν μηκίτι άμάρταν^!^ 

2 ^Κ0€¥ 3 <^^ άμαψτί^ γυναίκα 4 *^''^^ \ «ΐλι^ιτται 5 ^ Ι *''Ρ^ 
αυτ^ 6 9γραφ€ν 7 [τοί'] λίθον βαλέτω 8 κατά» κύψας \ τψ ^ακτνλψ 
9 Ι..•Ι Ι ο *Ιΐ|σονς ίο τϋ γνναικί ΙΙοΰ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , ΤΟΝ ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ίποιησάμψ π^ρΐ 
πάντων^ ω θ^άφιλβ, ωι/ ηρζατο ^Ιησούς ποί^ΐν Τ€ και 

2 διδάσκει» αχρί ^^ ημΑρας €ΡΤ€ί\άμ€Ρος τοις άποστοΚοις δια 

3 πνεύματος αγίου ους (ξίΧίζατο άνίΧήμφθη' οΐς και παρέ- 
στησαν ίαντον ζώντα μ€τα το παθαίν αντον ίν ποΧΚοΙς 
Τ€Κμηρίθίς^ δι* ήμαρώρ Τ€σσ€ράκορτα οιττανομ^νος αύτοΐς 

4 κα\ ΧΙγων τα παρΧ της βασιΚαίας του θ^ου. κΛ συνάΚι- 
ζόμανος παρηγγαιΚαν αύτοΐς άπο *ΐ€ροσο\ύμωρ μη χαορί- 
ζ^σθαι^ σλλά παριμΑναιν την ίπαγγαΚίαν του πατρός ην 

5 ηκούσατί μου' οτί ^Ιωάνης μίν ίβάπτίσαν ΰδατι^ υμαϊς &€ 
ίν πναύματι βατΓΤίσθήσασθα άγίφ ου μ€τα ποΧΚάς ταύτας 

6 ήμίρας. Οι μίν ου ν συναΧθόντας ήρωτων αυτόν 
\€γοντ€ς Κυρΐ€, 64 €ΐ/ τφ χρόνω τούτω αποκαθίστάν^ίς την 

7 βασίΚαίαν τω ^ΙσραηΚ ; €ΐπ€ν προς αυτούς Ούχ^ ύμων 
€στ\ν γνώναί χρόνους η καιρούς ους 6 πατήρ αθατο €ν τ^ 

8 18ία αζουσία^ αλλά Χήμψασθα δύναμιν €π€\θόντος του αγίου 
πν€ύματος ίή} ύμας^ και €σ€σθί μου μάρτυρας ίν Τ€ *ΐ€ρου- 
σίΐΚημ και [€!/] πάσυ τη ^Ιουδαία καΐ ΣαμαρΙα καΐ €ως 

9 ίσχάτου της γης. καΐ ταύτα €ΐπων β\€πόντων αυτών 
€ΐΓηρθη^ και ν€φίΚη ύπ(Καβ€ν αυτόν άπο των οφθαλμών 

ΙΟ αυτών. και ως ατενίζοντας ήσαν εις τον ούρανον πορευο- 
μενού αυτου^ και Ιδού άνδρες δύο παριστηκεισαν αυτοις εν 140 ΠΡΑΕΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ι 

€σθήσ€σί Χίυκαΐς^ ο! και €ίπ€α^ 'Άνδρ^ί Γαλιλαίοι, τί ίστη- χχ 
κατ€ βΚίποντ^ς ^Ιϋ τορ συρανον ; ούτος 6 *Ιησονς ο άράλημ- 
φθ€\ς άφ* νμων €ΐς τον ούρανον όντως €λευσ€ται ον τρό- 
πον ίθίάσασθ^ αντον πορ€υόμ€νορ €ΐς τορ ονρανον. ΤΟγ€ χ2 
ύπ€στρ€ψαρ €ΐς *ΐ€ρονσαΚημ από ορούς του κάΚονμ^ρου 
*ΈΧ(Ηωρος^ 5 €στίν €γγνς *ΐ€ρουσ(ΐΚημ σαββάτου €χορ 
οΐίόν. Και οΤ€ €ΐση\θον^ €ΐς το νπ^ρφον άνίβη- 13 

σορ ου ησαρ καταμένοντ^ς^ ο τ€ ΙΙίτρος και *1ωάρης και 'ΐά- 
κωβος ΚΜ *Ανδρ€ας^ ΦίΚιττπος και θωμας^ ΒαρθοΧομαΙος 
κα\ Μαθθαΐος^ ^Ιάκωβος 'ΑΧφαίον και Σίμων 6 ζηλωτής 
και ^Ιούδας *Ιακωβον. ούτοι πάντ€ς ίισορ προσκαρτ€ρουμτ€ς 14 
ομοθυμαδόν τβ προσ€υχγι συν γυναιξιν κα\ Μαριάμ τη 
μφ'ρΐ [τον] *Ιϊ7σοί; κϋίί συν τοις ά6€\φοΐς αύτου. ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΕδ ΗΜΕΡΑ1Σ ταύταις άναστάε ΙΙέτρος 15 
€Ρ μ4σω των άίίΧφών €?π€ΐ/ {^ν Τ€ 8χ\ος ονομάτων επΙ το 
αύτο ως ίκατον €ΐκοσι) 'Άν8ρ€ς αδ€λφοι, €&€! π\ηρωθην(α ι6 
την γραφήν ην προ€ίπ€ το πν€υμα το αγιον δια στόματος 
Ααυ€ΐί π€ρ\ *Ιουδα του γ€νομ€νου 68ηγου τοΊς συλΧαβουσιν 
*Ιησουν^ ΟΤΙ κατηριθμημένος ην ίν ηρίιν και ΤΚαχ€ν τον 17 
κΚηρον της διακονίας ταύτης. — Ούτος μέν ουν έκτησατο ι8 
χωρίον €Κ μισθού της άΒικΙας^ καΙ πρηνης γ€νόμ€νος 
€\άκηυ€ν μίσος^ και ^ζεχύθη πάντα τα σπλάγχνα αύτου, 
και γνωστόν €γ€ν€Τθ πασι τοις κατοικουσιν *ΐ€ρουσ{ΐλήμ^ 19 
ωστ€ κληθηναι το χωρίον €Κ€Ϊνο τγι Βκιλίκτφ αύτών*Ακ€λ- 
δαμάχ^ τουτ ίστιν Χωρίον Αίματος. — Τέγραττται γεφ το 
€ν Βίβλφ Ψίΐλμων 

ΓεΝΗθήτω Η επΑγλιο Αγτογ βρΗΜΟο 
καΙ μ ή Ιοτω ό κΑτοικώΝ ε ν Αγτί?, και ΤήΝ έπιοκοπίΐΝ Αγτογ λΑΒέτω ετεροο. 

5 «« Ι II ΠΡΑΗΒΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ «47 

21 δ€Ϊ ονρ των συρ^Χθόρτων ήμιρ ανδρών ίν παντΧ χρόνω φ 

22 €ΐσηλθ€Ρ Κίά ίζηΚθ^ν ίφ* ημάς 6 κύριος *Ιησονς^ άρζάμ^νος 
άπο του βαπτίσματος *\ωανου €ως της ημέρας ^9 άν^Χήμ- 
φθη αφ* ήμων^ μάρτυρα της άναστάσ€ως αύτου συν ημιν 

23 γ^νίσθαι ίνα τούτων. κα\ έστησαν 8ύο, ^Ιωσηφ τον ΚίΐΚου- 
μ€νον Βαρσαββΐιν^ ος €π€κ\ήθη Ίουστος^ κα\ Μαθθίαν. 

24 και προσ€υζάμ€νοι €ΐπαν Σι κνρΐ€ καρδιογνώστα πάντων^ 

25 άνόδ^ιζον ον €^€λ€^ω, €Κ τούτων των 8ύο ίνα, Χαβ^ϊν τον 
τόπον της ^νακονίας ταύτης καΐ άποστοΧής, αφ* ης παρίβη 

26 *\ού6ας ΐΓορ€υθήναι €ΐς τον τόπον τον ΐ8ιον, καϊ ίίωκαν 
κλήρους αυτοΐς^ και €π€σ€ν 6 κΧήρος €πι Μαθθίαρ^ κάΙ 
συνκατ€^Ιτηφίσθη μ€τά των ίν^ίκα άποστόΧων. 

Ι Και €ν τφ συνπΧηρουσθαι την ήμέραν της πεντηκοστής 

2 ήσαν πάντες ομού επι το αυτό, καΐ εγίνετο αφνω εκ του 
ουρανού ήχος ωσπερ φερομένης πνοής βιαίας και επΧήρω- 

3 σεν δΧον τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι, και ωφθησαν αύ- 
τοις διαμεριζόμεναι γΧώσσαι ώσεί πυρός, και εκάθισεν 

4 εφ* ενα εκαστον αυτών, και επΧήσθησαν πάντες πνεύματος 
αγίου, και ήρζαντο ΧίΐΚειν ετεραις γΧώσσαις καθώς το 

5 πνενμα ε6ί6ου άποφθεγγεσθαι αύτοΐς. ^Ησαν 
8ε ^εν^ *\ερουσάΚήμ κατοικουντες *\ου8αιοι, άνδρες εύΧαβεΙς 

6 άπο παντός έθνους των ύπο τον ούρανόν γενομένης δί της 
φωνής ταύτης συνηΧθε το πΧήθος καΐ συνεχυθη, οτι ήκου- 

7 σεν εις έκαστος τη 161φ διαΧεκτφ ΧαΧούντων αυτών εζί- 
σταντο δε και εθαύμαζον Χεγοντες ^ΟύχΓ ι8ού πάντες 

8 ουτοί είσιν οΐ ΧάΚουντες Γαλιλαίοι ; καϊ πώς ήμε7ς άκούο- 
μεν έκαστος τη ιθ/ςι διαΧεκτφ ημών εν η εγεννήθημεν ; 

9 Ιΐάρθοι και Μήδοι και *ΈΧαμεΐταί, και οΐ κατοικουντες την 
Μεσοποταμίαν, *Ιου6αίαν τε καΐ Καττπαδοκίαν, ΙΙόντον καϊ 

ΙΟ την *Ασίαν, Φρχ/γίαν τε κα\ ΤίαμφυΧιαν, ΑΪγυτΓΤον καϊ τα 

μέρη της Αιβύης της κατά Κυρήνην, και οι επιδημουντες 

XI 'Ρωμαίοι, *Ιου6αΐοί τε και προσήΧχττοι, Κρήτες και "Αραβες, 

7 Ονχ ^48 ΠΡΑΗΒ12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1 1 

άκούομ€Ρ ΧάΚούρτωρ αυτών τοις ήμΛτίραις γΧωσσαις τα 
μτ/αλ€Ϊα του θ^ου. 4ζίσταντο &€ πάρτης καί ίιψτοροΰντο^ Χ2 
2λλοί προΫ ΧΚλον \€γορτ€£ Ύί θίλ€ί τούτο €Ϊναί ; €Τ€ροί χ3 
&€ ίίαχΧ€υάζοντ€ς ίλ^γον δτι Τ\€ύκου£ μ€μ€στωμ4νοι 
€ΐσίκ ΣΓαθ€\ς δέ 6 Τ14τροί σνν τοις ίνδ^κα 14 

ίπηρ^ν την φωνην ξχύτου κάί άπ^φθίγζατο αύτοΐς 'Άνδρ€ς 
^ΙουίαΊοι κα\ οΐ κατοικουντ€ί *ΐ€ρουσάΚήμ πάντ€ς^ τούτο 
ύμϊν γνωστόν ίστω κα\ €νωτίσασθ€ τα ρήματα μου. ου τ$ 
γαρ ως ύμ€Ϊς ύπο\€ψ,βάν€Τ€ ούτοι μ€θυουσίν^ ϊστιν γαρ 
ύρα τρίτη της ήμίρας^ άΚΚα τούτο ίατιν το ^Ιρημίνον δώ, χ6 
του προφήτου *1ωή\ 

Κλ) έοτΛΙ €ν ταΐς 4σχάΓξας ήμίραις^ λ(γ€ΐ ο θ^ός^ \η 

έκχεώάπότογπΝεγΜΑτοο Μογ έπΙ πλολν ε^ρκΛ, 
καΙ προφΗτβγοογοίΝ οί γΙοΙ γ/ννώΝ καΙ ΑίθγΓΑτέρεα 

γ/ννώΝ, 
κα) οΙ ΝβΑΝίεκοι γΜώΝ όρ^εειε όψΟΝΤΑΐι 
καΙ οΙ πρεοΒ^τεροι γ/ννώΝ έΝγπΝίοιο έΝγπΝίΑοθιί- 

ΟΟΝΤΑΙ- 

ΚΑί Γ^ έπΙ τογο λογλογα Μογ καΙ επί τλο λογλΑΟ ι8 

Μογ 
εΝ τΑϊα ΗΜερΑΐα έκείΝΑίο έκχεώ Από τογ πΝεγ- 

ΜΑτοα Μογ, 

και τ'ροφητ€ύσονσιν, 

ΚαΙ λώοω τέρΑΤΑ εΝ τφ ογρΑΝφ ανω 19 

ΚαΙ σημ€Ϊα έπΙ ΤΗΟ ΓΗΟ κάτω^ 

αΓμα καΙ πγρ καΙ Ατ/ννίλΑ κΑπΝογ- 
6 Ηλιοα ΜετΑοτρΑφήοετΑΐ εΐα οκότοο » 

καΙ »ί αελήΝΗ εΐο αΤμα 
^πρίΝ "^ έλθεΤΝ Η/ννέρΑΝ Κγρίογ τήΝ ΜερΑλΗΝ 

κα) έπιφΑΝΗ. 
ΚαΙ έοτΑΐ πΑΟ δο έ^Ν έπίκΑλέοΗΤΑΐ το όνομα 2ΐ 

Κγρίογ οωθήοετΑΐ. 

Αρδρ€£ Ίσραι/λίϊται, άκούσατ€ τους Χόγονς τούτου^. *Ιι;- 22 

20 ή II ΠΡΑ2ΕΙ2 ΑΠ02Τ0ΑΩΝ 249 

σίΛν τον Ι^αζωράίον, &νδρα άποί^ί^ιγμίρορ άπο του 6€€Λ 
€ΐς νμας 6υνάμ€σί καΐ τίρασι κα\ σημίίοις οίς €ποίησ€¥ 

23 6ι αντον 6 θ^ον €ν μίσφ ύμων^ καθώς αύτοΧ οίίξχη^ τούτον 
τ^ ωρίσμίνη βου\§ καΙ προγνώσει τον θ€ου Ιίκίίοτορ δια 

24 χ€ΐρος ανόμων προσιτηζαντ^ς άν€ίΚατ€, ον 6 θ€6γ ανάστησαν 
\ύσας τας ωΚναί του θανάτου^ καθότι ουκ ^ν ίυνατον 

25 κρατ€Ϊσθαί αντον υπ αύτου• Δαυ€Μ γαρ \€γ€ί €ΐς αυτόν 

ΠρΟΟρώΜΗΝ ΤΟΝ Κ'^ρίΟΝ 6Νώπι6Ν Μογλιλ πΑΝτόο, 

δτι έκ ΑεΣιώΝ Μογ εοτίΝ Τνα Μή ΟΛλεγθώ- 

26 λίΑ ΤθγΤΟ Ηγφρ^ΝθΗ ΜΟγ Η ΚΛρλί^ ΚαΙ ΗΓΑλλί^ΟΑΤΟ 

Η ρλώοοά Μογ, 
έτι λέ κλ) η ο^ρΐ Μογ ΚΛΤΛΟΚΗΝώεει έπ έλπίλι- 

27 ΟΤΙ ογκ εΝΚΛΤΛλείψειο τίΐΝ ψγχήΝ Μογ εΐο 4^ην, 

ογλέ λώοειο τον οοιον εογ ΙλεΐΝ λίΛφθορΛΝ. 

28 έρΝώριο^ο Μοι όλο'^ο ζωπο, 

πλΗρώοειε Με εγφροογΝΗΟ Μετλ τογ προοώπογ 

αογ. 

29^Αι^ρ€ί ά^€\φοί^ €ξον €ιυγ€ιι/ μ€τα παρρησίας προς ύμας 
π€ρ\ του πατρίάρχον Ααν€^^^ οτι κα\ €Τ€\€ντησ€ν καΙ 
€τάφη και το μνήμα αντον ίστιρ 4ν ήμιν άχρι της ήμίρας 

3ρταντης' προφήτης οΖν υπάρχων^ καΧ ^Ιδως οτι ορκψ ώΜΟ- 

οεΝ Αγτφ ο θ€6ς έκ κΛρπογ τηο όαφι^οο Αγτογ ΚΛθίε^ι 

31 έπΙ τΟΝ θρ^ΝΟΝ Αγτογ, προίίών €λάλησ€ν π€ρ\ της άνα- 
στάσεως του χριστού οτι ογτε εΝΚΛτελείφθΗ εΐο ^^ΗΝ 

32 ογτε η σαρξ αύτου εΤλεΝ λίΛφθορ^Ν. τούτον τον *Ιησουν 

33 άν€στησ€ν ο θ€Ος^ ου πάντ€ς ήμ€Ϊς €σμ€ν μάρτυρας, τ^ 
ί€ζια ουν του θ€ου ύψωθ€\ς την τ€ ίπαγγεΧίϋΟ^ του πν€ύμα' 
τος του αγίου Χαβων πνφα του πατρός ίζέχΕ^ν τούτο ο 

34 υμ€ΐς \καϊ\ β\€π€Τ€ και άκούετί. ου γαρ Δαυ€έθ άνίβη εΙς 
τους ουρανούς^ Χίγει ϋ αυτός 

ΕΤπεΝ Κγριοο τφ κγρίψ Μογ Κ^θογ έκ λεΣιώΝ 

Μογ 
35 εωα λΝ θώ το^ο έχθρογα αογ γποπόλιΟΝ τώΝ 

πολώΝ αογ. 250 ΠΡΑΗΕΙΣ ΑΠ02Τ0ΑΩΝ ιι ιιι 

ασφαλώς ουν γίνωσκ4τω πας οίκος *1σραηλ δη και κνριον ^6 
αντον κα\ χριστον εποίησεν 6 θεός^ τούτον τον Ιησονν ον 
νμ€ΐς €σταυρωσατ€. *Ακούσαντ€ς δί κατ^νύγησαρ 37 

την καρϋαν^ (ΐπάν τ€ προς τον ΙΙίτρον καΐ τους Χοιπονς 
αποστόλους Ύί πονησωμ^ν^ αν8ρ€ς ά8€\φοί ; Πίτρος δί 38 
προς αυτούς Μ€τανοήσατ€, καΐ βατττισθήτω έκαστος υμών 
€ν τω όνόματί 'ΐι/σον Χρίστου 6ί( αφεσιν των αμαρτιών 
ύμών^ και \ήμ^€σθ€ την δωρεάν του άγιου πνεύματος* 
ύμΐν γάρ εστίν ή επαγγελία και τοις τέκνοις υμών καϊ πασι 39 

τοΤο εΐα μλκραν δοογο λν προοκΑλέοΗΤΑΐ Κγριοο 

ό θεός ημών. Ιτεροις τε \ογοις πΧείοσιν 8ιεμαρτυρατο^ κα\ 40 
παρεκάΚει αυτούς Χεγων Σωθητε απο της γενεάς της σκό- 
λιας ταύτης, Οί μεν ουν άπο8εξάμενοι τον λόγοι/ αυτού 41 
εβαπτίσθησαν^ και προσετέθησαν εν τγι ήμερα εκείνιι ^υ;(αΙ 
ώσε\ τρίσχιλιαι, ^σαν 8ε προσκαρτερουντες τ^ 8ι8αχτ} τών 42 
άποστοΚων και τη κοινωνία^ ττ} κΚάσει του ^αρτου^ και ταίις 
προσευχαίς, ^Έγίνετο 8ε πάση ψυχ^ φόβος, 43 

ΤΓολλα δί τέρατα κα\ σημεία 8ια τών άποστόΧων εγινετο. 
πάντες 8ε οί πιστεύσαντες επΙ το αύτο^ ειχον άπαντα κοινά, 44 
και τα κτήματα καΐ τάς υπάρξεις επίπρασκον κα\ 8ιεμεριζον 45 
αυτά πάσιν καθότι αν τις χρείαν ειχεν κα& ήμεραν τε φ 
προσκαρτερουντες ομοθυμαδόν εν τφ ί^ρώ, κΧώντες τε 
κατ οίκον αρτον, μετεΧάμβανον τροφής εν άγαΧΧιάσ^ι κα\ 
άφεΧότητι καρδίας, αΐνοΰντες τον θεόν και έχοντες χάριν 47 
προς οΧον τον Χαόν. ό 8ε κύριος προσετίθει τους σωζόμε- 
νους καθ* ήμεραν επι το αυτό, ι 

Τίετρος 8ε και \ωάνης άνεβαινον εΙς το ιερόν επ\ την 
ωραν της προσευχής την ενάτην, καί τις άνηρ χωΧός εκ ι 
κοιΧίας μητρός αύτου υπάρχων εβαστάζετο, όν ετίθουν 
καθ ήμεραν προς την θύραν του ίερου την Χεγομενην 
ίΐραιαν του αΐτειν εΧεημοσυνην πάρα τών είσπορευομενων 
εΙς το ί€ρόν, ός 18ών Τίετρον και *1ωάνην μεΧΧοντας είσιε- 3 

42 αρτον. III ΠΡΑΗΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 251 

4 ΡΟί €19 ΤΟ ιερορ ήρωτα ίΚ^ημοσννην Χαβύν. άτ^νίσας δ€ 
ΙΙέτρος €ΐΓ αύτορ σνρ τω *1ωάρτ) €Ϊπ€Ρ ΒΧίψορ €ΐς ήμοΫ. 

5 δ€ €π€Ϊχ€Ρ αύτοΐς προσΒοκώρ η παρ* αύτώρ \αβ€Ϊρ. 

6 €Ϊπ€Ρ α ΙΙέτρος *Αργυριορ και χρνσίορ ου χ ύπάρχ€ί μοι^ 
ο θ€ €;^ω τοντό σοι ^'ώωμν €Ρ τώ ορόματι *Ιησου Χρίστου 

7 του ^αζωραίου π€ριπάτ€ΐ, καΐ ττιάσα^ αύτορ τήί 6€ζια9 
χ€ψ6ί ηγ€ΐρ€Ρ αΰτόρ* παραχρήμα ίϋ €σΎ€ρ€ωθησαρ αΐ 

8 βάσ€ΐγ αύτου και τα σφυ^ρά, και €ζα\\όμ€Ρος €στη κώ. 
π€ρι€πότ€ι^ και ίίσηΧθερ συρ αύτοϊς €ΐς το ίερορ π^ριπατώρ 

9 καί άΚ\όμ€ρος κα\ αίρώρ τορ Θέορ. κα\ €Ϊ8€Ρ πάε 6 λαό( 
ΙΟ αύτορ π^ριπατουρτα κα\ αίρουρτα τορ Θ^ορ^ €π€γίρωσκορ ^ 

αυτορ ΟΤΙ οντος ^ρ 6 προς τηρ ίΚ€ημοσύρηρ καθημ€Ρθγ €πι 
τ^ ^ίϊραία ΤίΰΚχι του ΐ€ρου, και ίπΧησθησαρ θάμβους κα\ 

II €κστάσ€ως €πι τω συμβ^βηκότι αύτω. Κρα- 

τουρτος &€ αύτου τορ Υϋτρορ και τορ *1ωάνηρ συρ48ραμ€Ρ 
πας 6 \αος προς αυτούς €πΙ τί} στοά τ^ κάΚουμέρη ΣοΧομώρ^ 

Σ2 τος €κθαμβοι, ίδώι/ θ€ ό Τίέτρος άπ€κρίρατο προς τορ \(μΟρ 
'Άρ6ρ€ς Ίσραι/λβίται, τί θαυμάζ€Τ€ €π\ τούτφ^ η ήμιρ τι 
ατ€ρίζ€Τ€ ώς ιδία 6υράμ€ί η €ύσ€β€ία π€ποιηκοσΐΡ του ττβρι- 

ι•^πατ€ΐρ αυτόρ; ό θεόο ΆΒρΑ^Μ ΚαΙ Με<λ^Κ ΚαΙ Ί^κώΒ, 

ό θ€0€ τώΝ ΠΑΤερωΝ ΗΜώΝ, έλοΣΛΟεΝ ΤΟΝ ΠΑΤΑΛ ΑΥ- 
ΤΟ γ *Ιησουρ^ ορ ύμ€Ϊς μίρ παρ€8ωκατ€ κα\ ηρρησασθ^ κατά 

14 πρόσωπορ Π€ΐλάΓον^ κρίραρτος €Κ€ίρου άπο\ύ€ΐΡ' ύμ€Ϊς &€ 
τόι^ άγιορ κα\ ϋκαιορ ήρρησασθε^ κα\ ^τησασθ€ &ρδρα 

15 φορία χαρισθηραι υμιρ^ τορ δί άρχηγορ της ζωής άπ€ΚΤ€ί' 
νατ€^ ΟΡ 6 θ€ος τΙγ€ΐρ€Ρ €Κ Ρ€κρώρ^ ου ήμ^Ις μάρτυρες €σμ€Ρ. 

ι6 κα\ τή πίστ€ΐ του οράματος αύτου τουτορ ορ θεωρείτε και 
οιδατ€ εστερεωσερ το δρομα αύτου^ κα\ ή πίστις ή δι* αύτου 
είωκερ αύτφ τηρ όΧοκΚηρίαρ ταύτηρ άπερορτι πάρτωρ 

17 ύμωρ. κα\ ρυρ, ά8ε\φοί^ οιδα οτι κατά αγροιαρ επράζατε^ 

ι8 ωσπερ και οι αρχορτες υμωρ' 6 δε θεός α προκατηγγειΚερ 
δια στόματος πάρτωρ τωρ προφητώρ παθειρ τορ χριστορ 

19 αύτου επΧήρωσερ ούτως, μεταροήσατε ουρ κα\ επιστρέφατε 

44 ^(Γαν Ιττί το αυτό καΧ «52 ΙΙΡΑ3ΒΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ π ι ι ν 

προς το εζαλίφθηραι νμων τας άμαμτίας^ όπως αρ ίλθωσίν το 
καιροί άρωΙτυζ€ως άπο προσώπου του κυρίου και άποστ^ιλ]] 
τον προκ€χ€ΐρισμ€νορ ύμιν χριστον ^Ιησουρ^ ον δ^ι ουρανον 2ΐ 
μίν 64ζασθαι άχρι χρόνων άποκατασΎάσ€ως πάντων ων €λά- 
λΐ7σ€ΐ^ ο θ^ος δια στόματος των αγίων απ* αιώνος αύτου 
προφητών. Μωυσης μίν €ΐπ€ν δτι ΤΤροφίίτΗΝ γΜΪΝ ΑΝΑ- 22 

οτιίοει Κγριοο ό θεόο εκ τώΝ ΑλελφώΝ γ/ννώΝ ώα έ/ννε• 
ΑγτοΫ Ακογοεαθε κατά πάντα οοα Λν λΑλι^οΗ πρόο 
γΜΑΟ. εοτΑΐ λέ ΠΑΟΑ ψγχίι Ητιο Αν μη Ακογοί;! τογ 23 
προφΗτογ έκείΝογ έΣολεθρεγθίίοετΑΐ εκ τογ λΑογ. 

και πάντ€ς δε οι προφήται απο Σαμουήλ κα\ τών καθ€ξής 24 
δσοι €λάλησαν και κατηγγ€ΐ\αρ τας ημέρας ταύτας, ύμ^ις 25 
€στ€ οι υίοι τών προφητών και της διαθήκης ης 6 θ€ος δί€- 
ΰ€το προς τους πατίρας ^ύμών^^ Χέγων προς *Αβρ(ΐάμ Και 

εΝ τφ οπέρΜΑτί οογ εγλορΗθήοοΝΤΑΐ παοαι αΙ πα- 

τρίΑΐ ΤΗ ο ΓΗ ο. ύμιν πρώτον άναστησας 6 ΰίος τον τταΐδα 26 
αύτου άπ€στ€ΐΧ€ν αύτον €ν\ογούντα ύμας εν τφ άποστρίφειν 
ίκαστον άπο τών πονηριών [υμών]. ΑαΧούν- ι 

των &€ αυτών προς τον Χαον επέστησαν αύτοΊς οι ^άρχιερεΐς^ 
κάί 6 στρατηγός του ιερού καΙ οί Σα88ουκαΐοι^ ίιαπονού- 2 
μενοι 8ια το 8ώάσκ€ΐν αυτούς τον Χαον καΐ καταγγίΚΧειν 
εν τω ^ Ιησού την άνάστασιν την εκ νεκρών^ καΐ έπέβάΚον 3 
αντοΐς τάς χείρας κα\ εθεντο εις τηρησιν εΙς την αΰριον^ ην 
γαρ εσπέρα ηδη. πολλοί δέ τών άκουσάντων τον Χόγον επί- 4 
στευσαν^ και έγενηθη αριθμός τών ανδρών ως ;^ιλίάδ€9 πέντε, 

^Εγένετο δε επι την ανριον συναχθήναι αυτών τους $ 
άρχοντας κα\ τους πρεσβυτέρους κα\ τους γραμματείς εν 
*Ιερουσ(ίΧημ {κα\ Αννας 6 άρχιερεύς κα\ Καϊάφας καΙ 6 
^Ιωάννης καΐ *ΑΧέζανδρος καΐ όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερα- 
τικού)^ και στησαντες αυτούς εν τω μέσω έπυνθάνοντο *Ει/ 7 
ποία δυνάμει η εν ποίω ονόματι έποιήσατε τούτο ύμεΐς ; 
τότε ΙΙέτρος πΧησθεΙς πνεύματος αγίου είπε ν προς αυτούς 8 
"Αρχοντες του Χαού κα\ πρεσβύτεροι^ ει ήμεϊς σήμερον 9 

25 ήμ4αν IV ΠΡΑΚΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ «53 

ά»ακρξρ6μ€θα ίπΐ €ν€ργ€σίψ, άνθρωπου ασθ€νον£^ €Ρ τίνι 

ΙΟ οντος σίσωσται^ γνωστορ Ζστω πασιρ νμΐν καϋ παρτΙ τφ 

\αψ *ΙσραηΚ ση ίν τφ όνόμαη ^Ιησυν Χρίστου του Να^ο»- 

ρα^ου^ ον ύμ€Ϊ£ €στανρωσατ€, ορ 6 $€09 ηγ€φ€Ρ €κ Ρ€κρωρ^ 

IX €Ρ τούτω ούτος παρίστηκ^ρ ίνωπιορ ύμώρ ύγιης. ουτός 

€στίρ ό λίθοο ό βΣογθεΝΗθεΙο γφ* ύμωρ τώΝ οίκολό- 
» Μ(Α>Ν, 6 ΓεΝ6/ν\6Ν0€ βίε κεφΛλ^Ν Γ^Νί^ο. καΐ ούκίστίρ 

€Ρ αλλφ ού^^Ρί ή σωτηρία^ ούϋ γαρ &ρομά ίστιν €Τ€ρορ 
ύπο τορ ονρορορ το ί^ίομίρορ €Ρ άρθρωποι,ί €Ρ φ ί€Ϊ σωθη- 

13 ναι ημα$. θ€ωρουρτ€ς ϋ τηρ του ΙΙίτρου παρρησίαρ 
κ<ύ *ιωώΗ}υ^ και κατάΚαβόμ^ροι οτι &ρθρωποι άγράμμ4ΤΓοί 
€ΐσιρ και ΙΒίώται^ 4θαύμαζορ^ €π€γίρωσκ6ρ Τ€ αυτούς οτι σνρ 

14 τω 'ίησού ησαρ^ τ6ρ Τ€ ανθρωπορ βΚίπορτ^ς σνρ αύτοΐς 

15 ίστωτα τορ Τ€θ€ραπ€υμ€ΡθΡ ούδίρ είχορ αρτ€ΐπύρ. Λ€λ€ν- 
σαρτ€ς ϋ αυτούς Ζζω του συΡ€6ρίου άπ€\θ€ΐρ συρίβαΚΧορ 

ι6 προς άλΧήλους \€γορτ€ς Ύί ποιησωμ€Ρ τοις άρθρωποις 
τούτοις; οτι μίν γαρ γρωστορ σημ€Ϊορ γίγορ^ρ δι* αύτωρ 
πασιρ τοις κατοικουσιρ *ΐ€ρουσάΚημ φ€α^€ρόρ^ και ου δννά- 

17 μ€Θα άρρ€Ϊσθαΐ' αλλ' ιρα μη €πΙ πΧεΐορ 6ιαΡ€μηθ^ €ΐς τορ 
\αόν^ απ€ΐΚησωμ€θα αύτοΐς μηκίτι \αΧ€ΪΡ επΙ τφ οροματι 

ι8 τούτί^ μφ^νΧ άνθρώπωρ. και καΧ€σαρτ€ς αυτούς παρήγα 
γ€ΐλαν καθόΧου μη φθ€γγ€σθαι μη^ί 8ώάσκ€ΐΡ €π\ τφ 

19 ορόματι [του] *1ησοΰ. ό δέ Ιΐ4τρος καΐ *1ωάνης άποκρι- 
θίρτ€ς €ΐπαρ προς αυτούς Ει ϋκαιορ ίστιρ €ρωπιορ του 

2ο Θ^ού ύμωρ άκού€ΐΡ μαλΧορ ή του θ€ου κρίρατ€^ ου δυράμ^θα 

31 γαρ ήμ€Ϊς α €ΐ6αμ€Ρ και ηκούσαμ€Ρ μη λαλβιι/. οΐ Ιϋ 
προσαπ€ίΧησάμ€Ρθΐ απίΚυσαρ αυτούς^ μηϋρ εύρίσκορτ^ς 
το πώς κοΧάσωρται αυτούς ^ δια τορ Χαόρ^ οτι πάρτ€ς 

22 €6όζαζορ ΤΟΡ θ€θΡ €π\ τω γ€γορ6τΐ' €τωρ γαρ ^ρ πΧ€ΐόρωρ 
Τ€σσ€ράκορτα ό &ρΰρωπος €φ* ορ γ€γ6ρ€ΐ το σημύορ τούτο 

23 της Ιάσ€ως. *ΑποΧυθ€ΡΤ€ς δί ^Θορ προς τους 
Ιδίους και άττηγγ^ιΧαρ δσα προς αυτούς οι αρχΐ€ρ€ΐς και οι 

24 πρ€σβύτ€ροι €ΐπαι/. οι ϋ άκούσαντ^ς ομοθυμαδορ ^ρορ ι ί€ρ€Γ« 254 ΠΡΑ3ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ιν 

φωνην πρόί τον θ^ον καΧ άπαν ΔβσίΓοτα, συ 6 ΤΤΟΙΗΟΑΟ 
ΤΟΝ ογρΑΝΟΝ κλΙ τίίΝ ΓΗΝ Κλί τίίΝ θ^λ^λεοΛΝ καΙ 
π^ΝΤΑ τλ €Ν ΑγτοΤα, ^ό τον πατρός ημών δια πνεύματος 2$ 
αγίου στόματος Ααυ€ΐ8 παί8ος σου ειπών 

"Ίνα τί έφργΛΣΛΝ εθΝΗ 

καΙ ΑαοΙ εΜελέτΗΟΛΝ κεΝΑ ; 
ΠΑρέατΗΟΑΝ οΙ ΒΑΟΐλεΤο τηο γηο «β 

καΙ οΙ ΑρχοΝτεο ουνηχΘηοαν επί τό Αγτό 

ΚΑτλ τογ κγρίογ καΙ κατΑ τογ χριοτογ Αγτογ. 

ογΝΗχθΗΟΑΝ γαρ 67Γ* άΚηθείας €ν τη πόΧει ταύτη €π\ τον τ^ 
αγιον παΊ8ά σου *Ιι;σουι/, δ Ν έχρίΟΑε, Ήρω8ης Τ€ κα\ 
πόντιος Ιΐ€ΐΚατος συν έθΝεείΝ ί^αι λΑΟΤο Ίσραι;λ, ποιήσαι 2^ 
οσα ή χειρ σου κα\ ή βουΧη προωρισεν γενέσθαι, και τα 29 
νυν^ κύριε^ επι8ε επΙ τας άπειΧας αυτών, κα\ 8ος τοις δούλοι^ 
σου μετά παρρησίας πάσης ΧαΧεϊν τον Χόγον σου, εν τφ 30 
την χείρα εκτείνειν σε εΙς ΐασιν κα\ σημεία κα\ τέρατα 
γίνεσθαι δια του ονόματος του αγίου παι86ς σου *Ιι;σο5. 
κα\ 8εηθεντων αυτών εσαλεύθη 6 τόπος εν φ ήσαν συνη- 31 
γμενοι, και επΧήσθησαν άπαντες του αγίου πνεύματος^ 
κα\ εΧάΧουν τον Χάγον του θεού μετά παρρησίας. 

Του 8ε πλήθους τών πιστευσάντων ^ν καρ8ία καΐ ^Ιτυχη 32 
μία, κα\ ον8ε εις τι τών υπαρχόντων αύτώ εΧεγεν ΐ8ιον είναι, 
αλλ* ην αύτοΐς πάντα κοινά, καΐ 8υνάμει μεγάΚη άπε8ί' 33 
8ουν το μαρτύριον οί απόστολοι του κυρίου ^Ιησου της 
αναστάσεως, χάρις τε μεγάΧη ην επ\ πάντας αυτούς. ού8ε 34 
γαρ εν8εής τις ην εν αντοΐς' δσοι γαρ κτήτορες χωρίων η 
οΙκιών ύπήρχον, πωλονντες εφερον τάς τιμάς τών πιπρα- 
σκομενων κα\ ετίθουν παρά τους πό8ας τών αποστόλων 35 
δΐ€δ/δ€το δί εκάστω καθότι αν τις χρείαν ειχεν. ^Ιωσήφ 8ε 36 
ό επικληθείς Βαρνάβας άπο τών αποστόλων, ο εστίν μεθερ- 
μηνευόμενον Ύίος ΤΙαρακΧησεως^ Αευείτης, Κύπριος τώ 
γένει, υπάρχοντος αυτώ άγρου πωΧήσας ηνεγκεν το χρήμα 37 

25 Ι.ί IV ν ΠΡΑ3ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 255 

και €θηκ€ν παρά τούί πόδας των αποστολών. 
ζ *Αι^ρ &€ τΐΫ ^Ανανίας ονόματι συν Σαττφβφ^ τ^ γυναικί 

2 αύτου €π<ύ\ησ€ν κτήμα κα\ ίνοσφίσατο άπο της '^ψν^^ 
σνν^Λνίης και της γυναικός^ καΐ €ν&γκας μέρος τι, παρά 

3 τους πόδας των αποστόλων €θηκ€ν. €ίπ€ν δε 6 Ίΐ4τρος 
*Κνανία^ δίά τί €πλήρωσ€ν 6 Σατανάς τήν καρδίαν σου 
^εύσασθαί σ€ το πνΛμα το αγιον κα\ νοσφίσασθαι άπ6 

4 της τιμής τον χωρίον ; ονχι μίνον σοι €μ€ν€ν κα\ πραθίν 
€ν τ^ σβ €ζονσία νπηρχ^ν ; τί οτι Ζθον €ν τγι καρδία σον 
το προτίμα τούτο ; ονκ €^€νσω άνθρωποις αλλά τω θ^ώ. 

5 άκούων δε ό *ΑνανΙας τονς λόγονς τοντονς π€σών €ζ€ψνζ€ν• 

6 κα\ €γ€ν€Τθ φόβος μίγας €πι πάντας τονς άκονοντας, άνα- 
στάντ€ς δί οΐ ν^ωτ^ροι σνν€στ€ΐλαν αντον κα\ €ζ€ν4γκαΐ'Τ€ς 

7 €θα^αν. *Εγ€ν€το δί ως ωρών τριών διάστημα 

8 και ή γννη αντον μη βίδυία το γ€γον6ς ^Ισηλθ^ν. άπ^- 
κρίθη δί προς αντην Πέτρος Είπί μοι^ €ΐ τοσούτον το 

9 χωρίον άπ4δοσθ€ ; ή δί €Ϊπ€ν Να/, τοσούτον. 6 δε Πε- 
τρος προς αντην Τι δη σνν€φωνηθη νμϊν π€ΐράσαι το 
πν€νμα Κνρίον ; Ιδον οΐ πόδ€ς των θαψάντων τον Άνδρα 

ΙΟ σου €7Γΐ τ^ θύρα και έζοίσονσίν σε. επεσει^ δε παραχρήμα 
προς τονς πόδας αντον και €ζ€'\Ιτνζ€ν €Ϊσ€λθόντ€ς δε οί 
νεανίσκοι €νρον αντην ν^κράν^ κα\ €ξ€ν€γκαντ€ς έθαψαν 

11 προς τον άνδρα αντής. Και €γ€ν€το φόβος μίγας εφ* ολην 
την εκκλησίαν κα\ ε'ττι πάντας τονς άκούοντας ταντα. 

12 Δια δε των χ€ΐρων των αποστόίλων €γίν€Τ0 σημεία κα\ 
τέρατα πο^ά έν τω λαφ* και ^σαν όμοθνμαδόν πάντες εν 

13 τή Στοά Σολομωντος' των δε λοιπών ονδεϊς ετόλμα κολ- 

14 λασθαι αντόίς, αλλ* έμεγάλννεν αντονς ό λαός^ μάλλον δε 
προσετίθεντο πιστεύοντες τω κνρίω πλήθη ανδρών τε και 

15 γυναικών ύστε κα\ εις τάς πλατείας εκφερειν τονς ασθενείς 
καΐ τιθεναι έπι κλιναρίων και κραβάττων^ ίνα έρχομένον 

70 Ιίετρον κ&ν ή σκιά επισκιάσει τιν\ αντών. σννηρχετο δε 356 ΠΡΑΗΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΑΟϊϊ ν 

και τυ πλήθος των πίριζ 7ΓΟλ€ωι^ *ι€ρουσάΚήμ^ φύροντ^ς 
άσθ€ν€Ϊς κα\ όχΚουμίνους ύπο πν€νμάτων ακαθάρτων ^ οΐτινες 
ίθ^ραπ^νοντο απαντάς. 

^Αραστάς δε 6 άρχί€ρ€υ$ και πάντ€ς οι συν αντφ^ ή ιη 
οΖσα αΐρ€σις των Σαϋονκαίων^ ίπΧήσθησαν ζήλου καϋ ι8 
€π€βάλον τάί χ€ΐρας €7γΙ τους αποστόλους κάί €θ€ντο αυτούς 
€ν τηρήσ€ΐ δημοσία. "Άγγελοί δέ Κυρίου δια νυκτός ηνοιξ€ 19 
τας θύρας της φυλακής €ζαγαγων Τ€ αυτούς €Ϊπ€ν 11ο- οο 
ρ€ύ€σθ€ καΐ σταθέντ€ς λαλ€ΐτ€ €ν τ^ ίερφ τφ λαφ πάντα 
τα ρήματα της ζωής ταύτης. άκούσαντ€ς δί €ΐσήλθον ύπο 2ΐ 
τον ορθρον €ΐς το ί€ρ6ν κα\ εδίδασκοχ/. Ί1αραγ€νόμ€νος δε 
ο άρχΐ€ρ€ύς κα\ οί σύν αύτφ συν^καλ^σαν το συνέΒριον και 
πασαν την γ€ρουσιαν των υιών *Ισραι;λ, και απίστ^ιλαν 
€ΐς το 6€σμωτηριον ά\οήναι αυτούς, οί δε π€ψαγ€νόμ€νοι 22 
ύττηρίται ούχ €υρον αυτούς ίν τί} φυλακή ^ άναστρ€>Ιίαντ€ς 
δε άττηγγειλαν λ€γοντ€ς οτι Το 6€σμωτηρίον €υρομ€ν 23 
κ€κλ€ΐσμένον €ν πάση] άσφαΧ€ία και τους φύλακας ίστώτας 
€π\ των θυρων^ άνοίξαντ€ς δε εσω ού84να ^ύρομ^ν. ως δε 24 
ήκουσαν τους λόγους τούτους ο τε στρατηγός του ίερου και 
οί άρχΐ€ρ€ΐς^ 8ιηπόρουν π€ρ\ αυτών τι αν γίνοιτο τοντο, 
ΊΙαραγ€ν6μ€νος δε τις απι/γγειλει/ αύτοίς οτι Ιδού οί 25 
αν8ρ€ς ους ε^εσ^ε €ν τη φυλακή είσιι/ €ν τω ίερώ ίστώτ^ς 
και 8ι8ασκοντ€ς τον λαόν, τότ€ άπ€λθών 6 στρατηγός σύν τβ 
τοΊς υττηρίταις ηγ€ν αυτούς^ ου μ€τα βίας^ ίφοβούντο γίψ 
τον λαον^ μη λιθασθώσιν* άγαγοντ^ς δε αυτούς €στησαν 27 
€ν τω σνι/εδριω. κα\ ίπηρωτησ^ν αυτούς ο άρχΐ€ρ€ύς 
λίγων Παραγγελία παρηγγείΧαμεν ύμΐν μη 8ώάσκ€ΐν ε'ττι 28 
τω ονόματι τουτω^ κα\ ιδού πεπληρώκατε την ^Ιερουσαλήμ 
της 8ι8αχής ύμών^ και βούλεσθε επαγαγεΐν εφ* ή μας το 
αίμα τον άνθρωπου τούτου. αποκριθείς δε Τίετρος και οί 29 
απόστολοι είπαν Τίειθαρχείν δει θεώ μαΚλον η άνθρώποις, 
ο θεός τών πάτερων ημών ηγειρεν ^Ιησουν^ ον ύμείς διε;(ει- 30 
βίσασθε κρ€Μ((€ΛΝΤ€0 επί ?γλθγ• τούτον ο θεός άρχηγον 31 

32 (ΐ' αντώ Ζ'. €σμ.€ν αύτ<Ρ ν VI ΙΙΡΑΗΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ «57 

και σωτημα νψωσ€ν τ^ ^^ζια αύτου^ [του] 6ουναι μ^τοροίορ 

32 τω ^ΙσραηΚ κάί αφ^σιν αμαρτιών κα\ ήμ€Ϊς ^ίσμίν μάρ^ 
τνρ€ς των ρημάτων '^τούτων^ κα\ το πνεύμα το αγιον δ^ 

33 €δωκ€ν 6 θ€ος τοις π€ΐθαρχονσιν αύτω, οΐ ϋ άκούσαντ€ς 

34 Ιίί^νρίοντο και €βού\οντο άν€\€ΐν αυτούς. *Αναστά£ Ιίί τις 
€9 τψ σνν€6ρίψ ΦεφισαΊος ονόματι Γα/χαλιι^λ, νομοίίιΐίά-• 
σκάλος τίμιος παντί τφ λαώ, €Κ€λ€υσ€ν €ζω βραχύ τους 

35 ανθρώπους ποιήσαι^ €ΐπ4ν Τ€ προς αυτούς 'Άνίρ€ς *1σραη- 
\€ΐτ<α, προσέχ€Τ€ ίαυτοΐς €πι τοις άνθρωποις τούτοις τι 

τβ μίΚΚ€τ€ πράσσ€ΐν. προ γαρ τούτων των ημερών ανίατη 
θβν^ί, Χίγων €ΐναί τίνα ίαντόν^ φ προσ^κΚίθη ανδρών 
αριθμός ως τ€τρακοσΙων' ος άνηρ€θη^ και πάντ€ς όσοι 

37 €ΊΤ€Ίθοντο αύτω 6ΐ€\ύθησαν καΙ έγίνοντο €ΐς ουδέν, μετά 
τοίτΓον ανέστη ^Ιούδας 6 Γαλιλαίο; €ν ταΐς ήμίραις της 
απογραφής κα\ άπίστησ^ \αον οπίσω αύτου* κάκ€Ϊνος 
άπω\€Το^ και πάντ€ς όσοι ίπ^ιθοντο αυτφ ίΐ€σκορπίσθψ 

38 σαν. κάί [τα] νυν Χέγω ύμΐν^ άπόστητ€ άπο τών άνθρώ* 
πων τούτων και αφ€Τ€ αυτούς• {οτι €αν // ίξ ανθρώπων 

39 ή βουΧη αΰτη η το Ζργον τουτο^ κατάΧυθησ€ται* €ΐ Λέ 4κ 
θ€ου €στίν, ου 6υνησ€σθ€ κατίίΚυσαι αυτούς*) μη ποτ€ κα\ 

4ο θ€ομάχοι €ύρ€θήτ€. έπ^ίσθησαν δί αντ^, και προσκαίΚ^- 
σάμ€νοι τους αποστόλους 6€ΐραντ€ς παρήγγ€ΐ\αν μη λαλ^ιΐ' 

41 «νΐ τφ ονόματι του *Ιησού και απέλυσαν. Οί μέν ουν 
ίπορ^ύοντο χαίροντας άπο προσώπου του συν€6ρίου οτι 

43 κατηζιωθησαν υπέρ του ονόματος άτιμασθηνίπ• πάσάν τ€ 
ήμέραν €ν τφ Ι^ρώ και κατ οίκον ουκ ίπαύοντο διδάσκον- 
τας κάι αύαγγαλιζυμανοι τον χριστον *Ιησουν. ΕΝ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ταύταις πληθυνόντων τών 

μαθητών έγίνατο γογγυσμός τών ^ΈΧληνιστών προς τους 

Έβρ€ΐίους οτι παραθαωρουντο έν τη διακονία τη καθημερινή 

32 τοντΜΚ' και το πν^νμ,α τ6 αγιοΐ' «58 ΠΡΑΗΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ νι νιι 

αΐ χτιραί αντων. προσκαΧ^σάμ^νοι, &€ οι δώΑ6I^α το π\ψ β 
θος των μαθητών €ίπαρ Ουκ αρ€στό«' €στι,ν ήμας καΓαλ€/- 
^αντας τον Χόγον του θ€ου δίακον^ΐν τρα^έζαι,ν €πίσκ€' 3 
ψασ^€ ^ΒΓ^ άΒ€\φοί^ ϋνΒρας ίξ ύμων μαρτυρουμίνον^ ίπτά 
η\ήρ€ΐς πνεύματος καΙ σοφίας^ ους καταστησομ^ν €π\ της 
χρείας ταύτης* ήμ€Ϊς ϋ τβ προσ€υχ^ και ττ} ίκικονίφ τον 4 
\όγου προσκ(φτ€ρή(Τομ€ν. και ήρ€σ€ν 6 \όγος ίνώπιον 5 
παντός του πλήθους^ καΐ €ξ€\€ξαρτο Στίφανον^ ανίίρα 
^ΊτΚηρτΡ πίστ€ως καΐ πν€ύματος άγίου^ καΐ ΦίΚίτπτον και 
ϋροχορον καί Ι^ικάνορα και Ύίμωνα κα\ ΊΙαρμ€ναν καΐ 
ΙίικοΚαον προσηλντον *λντίοχία^ ους ίστησαν €νωπίον των 6 
άποστοΚων^ κάί προσ€υζάμ€νοί ίπίθηκαν αύτοίς τας χΛρας. 

Και 6 \ο^ος του θ^ου ηΰζαν€ν^ κα\ €π\ηθύν€Τθ 6 άρι- η 
θμος των μαθητών ίν *ΐ€ρουσ(ΐΚημ ίτφζ^ρα^ ποΚύς τ€ &χΚος 
των ΐ€ρ4ων ύπηκονον τγι πΙοτ€ί, 

Στ4φαρος ϋ ττΧήρης χάριτος κάΙ 6υνάμ€ως €ποί€ΐ τέρατα 8 
καί σημαία μ€γάΚα ίν τ^ λαφ. * Ανάστησαν 64 τιν€ς των 9 
€Κ της συναγωγής της \€γομ€νης Αιβ€ρτίνων κα\ Κύρη- 
ναίων κΛ *Αλ€ζαν8ρ€ων κα\ των άπο ΚίΚικίας καΐ * Ασίας 
σννζητουντ€ς τφ Στ€φανφ^ κα\ ουκ Χσχυον άντίστηναι τη ίο 
σοφία κα\ τφ πν€ύματί ω ίΚάΚ€ΐ, τ6τ€ ύπίβαΧον άνδρας 1 1 
\ίγοντας οτι ^Ακηκόαμ€ν αύτου ΧάΚουντος ρήματα βλά- 
σφημα €ΐς Μωυσήν κα\ τον θ^ον συν€κίνησάν τ€ τον Χαον ΐ2 
κα\ τους ΊΓρ€σβυτ4ρους και τους γραμματ€Ϊς^ καΐ €πίστάντ€ς 
συνήρπασαν αυτόν καΧ τίγαγον €ΐς το συνέδρων^ έστησαν 13 
τ€ μάρτυρας ψ'βυδβίί \4γοντας Ό άνθρωπος οντος ου τταυβ- 
ται λαλώι/ ρήματα κατά του τόπου του αγίου [τούτου^ κα\ 
του νόμου^ άκηκ6αμ€ν γαρ αύτου Χίγοντος δη ^Ιησούς ό 14 
^αζωραΐος ούτος κατα\ύσ€ί τον τόπον τούτον και ά\\άζ€ΐ 
τα ίθη α παρ€8ωκ€ν ήμιν Μ,ωυσης. καί άτ€νίσαντ€ς €ΐς 15 
αυτόν πάντ€ς οΐ καθ€ζόμ€νοι €ν τω συν€8ρίω 6ί()αν το πρόσ- 
ωπον αύτου ώσ€ί πρόσωπον άγγέΧου. Έιπ^ν χ 

3 Ι^νΐ 5 ^λι/ρηί Μδδ VII ΠΡΑ3ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ^59 

2 δ€ ό άρχΐ€μ€νς Ει ταύτα οντωί ίχα ; ό δέ ίφη Ανδρος 
άδ€\φοί κα\ πατ€ρ€ί^ ακούσατε. Ό θεόο ΤΗΟ λοίΗΟ 
ωφθη τφ πατρί ημών ^Αβραάμ οντι ίν τη ΜίσοίΓΟταμία 

3 ηρ\ρ η κατοίκησαί αντον ίν Χαρράν, ΚΛΪ εΤπβΝ ττρόο 

ΛγτοΝ "ΕΣελθε εκ τηο γηο οογ κλΙ ^ τηο ογρΓ^ΝείΛΟ 

4 οογ, κλΙ λεγρο είο τί<Ν γην ην ^ν οοι λείΐω* τότ€€ξ€\- 

θων €Κ γης Χαλδαιωμ κατφκησ€ν ίν Χαρράν. κάκ€Ϊθ€Ρ μ€τα 
το ά'!Γθθαν€ίν τον πατέρα αντον μ€τωκισ€ν αντον €*ρ την γην 

5 ταύτην €ΐς ην υ/χβΐί ννν κατοιΚ€7τ€, καΐ ογκ έλωκεΝ αντψ 
κληρονομίαν ίν αντβ ογλέ Βημλ ΤΤΟλόο, κα\ ίττηγγ^ΐΚατο 

λογΝΜ Λγτφ εΐο ΚΛΤΛοχεοΐΝ ΛγτΗΝ κλΙ τφ οπέρΜΛτι 

6 Αγτογ Μετ ΛγτΟΝ, ονκ οντος αυτφ Ηκνου. ίλάΚησζν 8ε 

Όντως 6 θ€ος οτι εοτΛΐ τό οπέρΜΛ Λγτογ ΠΛροικοΝ εΜ 
ΓΜ Λλλοτρί^, κλΙ λογλώοογοίΝ Λγτό κλΙ κΛκώοογοίΝ 

7 ετΗ τετρΛκόοΐΛ• κλΙ τό εθΝοο (ρ ^ν λογλεγοογοιΜ 
κρίΝώ έρώ, ο θ€ος €Ϊπ€ν^ κλΙ ΜετΛ τΛγτΛ έΣελεγοοΝΤΛΐ 

8 καΙ λΛτρεγοογοίΝ μοι εΝ τφ τόπφ τογτψ. #^α^ ίδωκ^ν 

αντω λίΑθΗΚΗΝ περίΤΟΜΗΟ* καΐ όντως €γίννησ€ν τον 

*1σαακ καΐ περιέτε/ννεΝ ΑγτΟΝ τι^ί Η/ννέρ^ τη ογΑοη, 

καΐ *1σαακ τον ^Ιακώβ^ κα\ ^Ιακώβ τονς &ώ8€κα πατριάρ- 

9 χας. Και οι πατριάρχαι ΖΗλώΟΛΝΤεο ΤΟΝ 'Ιωοίΐφ ΑΠε- 

χο λοΝτο είο ΑΓγυτττον• κα\ ην ό θεόο Μετ Λγτογ, καΐ 

€ζ€ΐ\ατο αύτον €κ πασών των θΚν^ων αντον^ και έλίΟΚεΝ 
ΑΥΤφ ΧΛρίΝ κα\ σοφίαν εΝΛΝτίΟΝ Φ^ρλώ Β<λ€ΐλέωθ 

ΑΙργπτογ, κλΙ κΑτέοτΗοεΝ ΛγτΟΝ ΗρογΜεΝΟΝ επ ΑΓ- 

11 ΓΥΠΤΟΝ κλΙ ^ δλοΝ ΤΟΝ οΤκοΝ Λγτογ. πλθεΝ λέ λΐΜΟο 
εφ* δλπΝ τήΝ ΑΓγυτττον κα\ ΧανλΑν κα\ θλί'^ίς 

μ€γσΧη^ κα\ ονχ ηνρισκον χορτάσματα οΐ πατ€ρ€ς ημών• 

12 ΑκογοΛΟ λέ ΊλκώΒ οντα οιτια είο ΑΓγυτττον €ξαπ€- 

13 στ€ΐ,\€ν τονς πατίρας ημών πρώτον κα\ €ν τω 6€ΧΤΓ€ρω 

^εΓΝωρίοθΗ^ 'Ιωοπφ τοΤο ΑλελφοΤο Λγτογ, κα\ φα- 

14 ν€ρ6ν €γ4ν€Τθ τω Φαραώ το γίνος *1ωσηφ, αποστβιλαί δ€ 
^Ιωσηφ μ€Τ€καίλ€σατο *1ακώβ τον πατέρα αντον και πάσαν 

3 €« ΙΟ €φ* 13 αντγνωρίσθη 96ο ΠΡΑΗΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ νιι 

την σνγγ€ν€ίαρ €Ν ψγχΑΐο έΒλΟΜίίκοΝΤΑ πβΝτε, ^ΚΑτέΒΗ 1$ 
ΙίΓ' *Ίαιαύβ [εΐο ΑΓγυτττον]. καΙ έτελεγτΗοβΝ Αγτόο καΙ 

οΐ πατ€ρ€ς ήμωμ, Κό^ Μ€Τ€Τ€θΗΟΑΝ εΐο ΣγχβΜ και ίτέθη- ι6 

ΠΑρΑ τώΝ γίωΝ 'ΕΜΜώρ €Ν ΣγχεΜ. Καθώς δί ήγγ^ζ^ν χ; 

ο χρόνος της €παγγ€\ίας ης ωμοΚόγησ^ν ο θ€ος τφ * Αβραάμ^ 
Η^ΣΗΟεΝ ο λαοί καΙ έπλΗθγΝθΗ €ν ΑίγντΓτφ^ άχρι ου ι8 

^ΝεετΗ ΒΑΟΐλει^ο έτερος έπ ΑίργτττοΝ, όο ογκ ιίλει 

ΤΟΝ *\ωθΑφ. ούτος ΚΛΤΛΟΟφίΟΛΜεΝΟε τό γ^νοο ήμων 19 
έκ^κωοεΝ τους πατέρας του ποΐ€ΐν τα βρέφη €κθ€τα αυτών 
€ΐς το μη ζωΟΓΟΝεΐοθΛΙ. €1/ φ καιρώ έγ^ννηβη Μωνσ^^, κα\ » 
τίν ^ΟτεΤοο τφ θ€φ' ος άν€τράφη ΜΗ ΝΑΟ τρεΤο €ν τφ οϊκω 
του πατρός* εκτεθέντος δ€ αύτου ΑΝείλΑΤΟ αύτον Η θγΓΑ- «ι 
ΤΗρ ΦλρΑώ κα\ άνεθρέ'^ατο αυτόν έλγτΐ^ί εΐο γίΟΝ. κα\ 22 
έπαώευθη Μωυσης πάση σοφία Αίγυτττίων^ ην δέ ίυνατός 
€ν Χόγοις και €ργοις αντου» *Ως δί έπΧηροΰτο αύτφ τ€σσ€- 23 
ρακοντα€της χρόνος^ άνέβη έπϊ την καρ^ιαν αυτού έπισκέ- 

•^ασθαι τογο άλελφογο Αγτογ τογο γίογο Ίορλήλ. καί 24 

λδων τίνα άΒικούμ€νον ήμύνατο κα\ εποίησαν €κ8ίκησιν τφ 
καταπονουμένφ παταΣλο τΟν ΑΙτγπτίΟΝ. ένόμιζεν 8ε συ- 25 
νιέναι τους αδελφούς Οτι ό θεός δια χειρός αύτου Βί8ωσιν 
σωτηρίαν (χντοίς^ οι 8ε ου σννηκαν, τη τε επιούση ήμερα 26 
ωφθη αΰτοΐς μαχομενοις κα\ συνηΚΚασσεν αυτούς εις είρή- 
νην ειπών "Ανδρες^ αδελφοί εστε• Ινα τί αδικείτε αλλήλους ; 
6 δε ΛλΐκόοΝ ΤΟΝ ΤΤλΗΟίΟΝ άπωσατο αυτόν βιττωΐ' Τίο οέ 27 
ΚΛτέοΤΗΟεΝ ίΙρχΟΝΤΛ ΚαΙ λίΚΛΟΤίΐΝ έπ ΗΜώΝ; Μή ΑΝε- 28 

λεΤΝ Με ογ θέλειο ον τρόποΝ ΑΝεΤλεο έχθέο τον Αί- 
ΓγπτιΟΝ ; εφγρβΝ λέ ΛΛωγοΗΟ εΝ τφ λόρφ τογτψ, 29 

ΚλΙ εΓβΝετο π<(ροΐΚΟΟ εΝ ΡΜ ^Αό^λΐί./^^ου έγεννησεν υιούς 
δύο. Και πληρωθεντων ετών τεσσεράκοντα ώφθΗ Αγτφ 30 

εΝ τι5 έρ^Μψ τογ δρογο Σιι/ά ΑρΓ^λοο εΝ φλορί πγρόο 

Β^ΤΟΥ' ο δί Μωυσης Ιδών εθαύμασεν τό όραμα• προσερ- ^ι 
χομενου δε αυτού κατανοήσαι έγενετο φωνή Κυρίου ^Ερώ 3» 

15 καΐ κατ4β•η 3^ νΐ^^^ VII ΠΡΑΚΒΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ί6ι 

ό θεόο τΔν πΑτερωΝ οογ, ό θεόο^ΑΒρΑ^Μ κλΓΙολΑκ 

Κλ) ΊλΚ(α>Β. έντρομος ϋ γ€νόμ€νος Μωυσης ουκ €τ6Κμα 

33 κατοροησαι. εΤπεΝ λέ Αγτφ ό κγριοο ΛγοοΝ τό γπ6- 
Αημλ τώΝ πολώΝ οογ, ό Γ^ρ τόποο έφ' (^ εοτΗΚΑΟ γη 

34 Αρίλ έοτίΝ. ΙλώΝ εΤλΟΝ τίΐΝ κΛκωοίΝ τογ λΑθγ Μογ 
τογ εΝ ΑΙπγτττψ, κλί τογ οτεΝΛΓΜογ Αγτογ ΗΚογοΑ, 
καΙ κΑτέΒΗΝ έΙελέοθΜ Αγτογο• κλΙ ν^ν λεγρο Αποοτεί- 

35 λω οε εΐο ΑΓγΥΤΤΤΟΝ. Τούτοι^ τορ Μωνσην, ον ήρνησαρτο 

€ΐπόνΤ€ς Τίο Οέ ΚΑτέοΤΗΟεΝ ίρχΟΝΤΑ καΙ λίΚΑΟτήΝ, 
τοντορ 6 θ€ος κάί άρχοντα και Χχττρωτηρ άπ4στ(ΐΚκ€Ρ σνρ χ€ί- 

36 ρ\ άγγίλον του όφθίρτος αύτφ €Ρ τ§ βότω, οΰτος €ξηγαγ€Ρ 

αντούί ποίήσας τέρΑΤΑ ΚαΙ ΟΗΜεΐΑ εΝ τίί ΑΙργΤΤΤψ ί^αί ^^ 
*Έρυθρα θάΚάσσ^ και έΝ ΤΗ έρι^Μψ ετΗ τεοοερ^κΟΝΤΑ. 

37 οντόί ίστιν 6 Μωνσης 6 Λπας τοΙς υιοΐς *1σραή\ ΤΤρΟ- 

φήτΗΝ υμΤν ΑΝΑθτ>4οει Ο θεόο εκ τώΝ ΑλελφώΝ γ/ννώΝ 

38 (α>0 έΜε. ουτός €στίΡ 6 γ€ΡΟμ€Ρ0£ €Ρ τη €κκ\ησ1(/, €Ρ τ§ 
€ρήμφ μ€τα του άγγίλου του ΧεΐΚουρτος αύτφ €Ρ τφ ορ€ΐ 
ΣίΡα καΐ τωρ πατέρωρ ημωρ^ ος έίίίζατο λόγια ζώρτα ίουραι 

39^ι5/Λ4ΐ'^, φ ουκ ήθ€\ησαρ ύττηκοοι γ€ν€σθ<Η οΐ πατ4ρ€ς ήμωΡ 
άΧΧά άπωσαντο και έοτρ^φΗΟΑΝ €Ρ ταις καρίίίαι^ αύτωρ 

40 εΐο ΑΓργπτοΝ, εΙπΟΝτεο τφ 'ΑΑρώΝ ΤΤοίποοΝ ημΤν 
θεο^ο οί προπορεγοοΝΤΑΐ ΗΜώΝ• ό γ<^Ρ ΑΛωγοΩο 
ογτοο, όο βΙΑγ^γ^ν ημαο εκ γηο ΑΙργπτογ, ογκ οί- 

41 λΑΜεΝ τί έρεΝετο Αγτφ. κα\ έΜοοχοποίποΑΝ €1/ ταΐς 

ήμίραις €Κ€ίραις κα\ ΑΝήρΑΓΟΝ θγοίΛΝ τφ ^ιδωλφ, κ(ύ €ν- 
43 φραίρορτΌ €Ρ ΤΌΐς ίργοις τωρ χ€ΐρωρ αύτώρ. €στρ€^€Ρ 6€ 
ο θ€6ς κα\ π€φ46ωκ€Ρ αυτούς \ατρ€υ€ίρ τί} ΟτρΑΤίή^ ΤΟγ 
ογρΑΝΟγ, καθώς γ4γρα7Γται €Ρ Βίβλφ τωρ προφητώρ 

Μή οφΑΓίΑ καΙ θγοίΛΟ προοΗΝεΓΚΑτέ μοι 

έτΗ τεοοερ^κοΝΤΑ εΝ τι? έρήΜψ, οΤκοο ΊορΑήλ; 
43 καΙ ΑΝελ^Βετε τήΝ οκηνην τογ ΛΛολόχ 
καΙ τ4 λοτροΝ τογ θεογ ' ΡοΜφΑ, 
τογο τγπογο ογο έποιήοΑτε προσκυΡ€Ϊρ αντοϊς. 
καΙ Μετοικιώ υμαο έπέκεΐΝΑ Βαβυλώρος. α6ί ΠΡΑ3ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ νπ 

*Η σκηνή τον μαρτυρίου ^ρ τοΊς πατράσιρ ημών ίν τ^44 
€ρήμφ^ καθώς 6ι,€τάξατο ό λ^λώΝ τφ Μωγοί^ί ποίΗΟΛΙ 
αντην ΚΑΤΑ ΤΟΝ Τ^ΠΟΝ ΟΝ 6ωρ<^ΚβΙ, ην κα\ €ΐσηγαγον 45 
ΙίιαΙί€ξάμ€νοί οΐ πατέρας ημών μυετα ^Ιησου €Ν τ^ ΚΑΤΑ- 
οχεοβΐ τ&ν εθνών ων εζώσεν 6 θεός άπο ττροσωπου των 
πατέρων ημών εως τών ημερών Δαυείδ' ος ευρεν χάριν φ 
ενώπιον του θεον κα\ γιτησατο εγρεΤΝ ΟΚΐ^ΝωΜΑ τφ 

'"θ€φ''* Ι ΑΚώΒ. ΣολΟΜώΝ δ€ θίκθλΟΜΗΟ€Ν Αγτφ οΤκΟΝ. 47 

αλλ* ούχ 6 ύψιστος €ν χειροποιήτοις κατοικεϊ' καθώς 6 48 
προφήτης \4γει 

Ό ΟγρΑΝΟΟ ΜΟΙ θρΟΝΟΟ, 49 

''καΙ η^ γη γποπόλιΟΝ τώΝ πολώΝ Μογ• 
ποΤοΝ οΤκοΝ οίκολοΜήοετέ μοι, λέπει Κγριοο, 
Η τίο τόποο ΤΗΟ ΚΑΤΑΠΑγοεώο ΜΟΥί 

ογχί Η χείρ Μογ εποίΗοεΝ ΤΑγτΑ π^ντα ; 5© 
ΣκλΗροτρΛχΗλοι καΐ ΑπερίτΜΗτοι '"κΛρλίΑΐο^ ι^α* τοΤο 5» 
ώοίΝ, νμεΐς άε\ τφ πΝε^ΜΑτι τφ Αρίφ ΑΝτιπίπτετε, ώί 

οι πατέρες υμών κα\ νμεΐς, τίνα τών προφητών ονκ ε^ίωζαρ 52 
οΐ πατέρες νμών ; καΐ άπίκτειναν τονς προκαταγγείΚαρτας 
περί της εΚ€νσεως τον 8ικαίον ον ννν νμεΐς προ^όται και 
φονεΐς έγένεσθε^ οΊ,τιν^ς ίΚάβετε τον νόμον €ΐς διαταγάς 53 
αγγέλων^ καΐ ουκ έφνλάζατε, *Ακονοντ€ς 8ε $4 

ταντα δΐ€πρίοντο ταΐς καρδίαις αυτών κα\ ϊβρνχον τονς 
68όντας €π' αντόν, ύπαρχων 8ε πΧήρης πνεύματος άγίον $$ 
άτενίσας εΙς τ6ν ονρανον εώεν 8όζαν θ^ον καΐ ^Ιησουν εστώτα 
εκ δεζιών του θ^ου^ καΐ ειπεν *ΐ8ού θεωρώ τονς ονρανονς $6 
8ιηνοιγμ€νονς κα\ τον νίον τον άνθρωπον εκ 8εζιών εστώτα 
τον θεον. κράζαντες 8ε φωνί) μ€γάλη σννέσχον τα ^τα 57 
αύτών^ και ωρμησαν 6μοθυμα8ον έπ* αύτόν^ καΐ έκβάΚόντες 58 
εζω της πόλεως εΚιθοβοΚονν, καϊ οι μάρτυρας άπίθεντο τα 
Ιμάτια αυτών πάρα τους π68ας ν€ανίου κείΚουμενου ΣαύΧον. 
καΐ ελιθοβόΧονν τον Στέφανον επικ(ΐΚούμ€νον και Χέγοντα 59 
κύριε *1ησον^ 8€ζαι το πνενμά μον θε\ς 8ε τα γόνατα 6ο 

46 Ι... Ι 49 ^ *« VII VIII ΠΡΑ2ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 163 

€κρ€ίξ€ν φωνή μ€γάλη Κνριβ, μη στησΐ]ς αντοϊς ταύτην τηρ 
Ι άμΛμτίαρ* κα\ τοντο ^Ιπών €Κ0ίμήθη, ΣανΚοΫ 

Ιϋ ^ρ σνΡ€υ6οκωρ τ^ άραψίσ€ΐ αυτου^ 

^Έγ€Ρ€Τθ δ€ €Ρ €Κ€ίρη τη ήμ^ρα 6ίωγμ6ς μίγας €πΙ τηρ 

€κκ\ησίαρ τηρ €Ρ ^ΐ€ροσο\νμοις' πάρτ€ς [δί] ίί€<Γπάρησαρ 

κατά τάς χωράς της ^Ιουδαίας κα\ Σαμ€φίας π\ηρ τωρ 
3 ατΓοστόλωΐ'. σνΡ€κόμίσαρ δί τορ Στίφαρορ ίίρίίρ€ς €ΐ;λα* 

3 β€ίς και €ποίησαρ κοπ^τορ μ4γαρ €π αντ^. "ΣανΚος ϋ 
€λνμαίρ€Το τήν €κκΚησίαρ κατά τους οίκους €ΐσπορ^υ6μΜ' 
νος^ συρωρ Τ€ Αρ^ρας και γυναίκας παρ€δίδου €Ϊς φυΧακηρ, 

4 Οί μίρ ουρ 6ιααπαρ€ΡΤ€ς 6ίή\θορ €ύαγγ€\ίζ6μ€Ρ0ί τορ 

5 λόγοί'. Φίλιππος δί κατ^Κθωρ €ΐς τηρ ποΚίΡ της ^μα- 

6 ρίας €κηρυσσ€Ρ αύτοϊς τορ χριστορ. προσ^ίχορ &€ οι ί')(Κοι 
τοις \€γομ€Ροις ύπο του ΦιΧίττπου ομοθυμαϋορ €Ρ τφ 

7 άκού€ΐΡ αυτούς καΐ β\€π€ΐρ τα σημ€Ϊα α €9Γ0ΐ€ΐ* πολλοί 
γάρ τωρ έχορτωρ πρεύματα ακάθαρτα βοώρτα φωργι /ϋ€• 
γαλτι ^ζηρχοντο^ πο\\ο\ ϋ παραΚ€\υμ€νοι κα\ χωΧοι 

8 €θ€ραπ€ύΰησαν €γ€Ρ€το δί ποΧΚη χαρά €Ρ τη π6Κ€ί 

9 €Κ€ίρη. *Ανηρ 84 τις ορόματι Σίμωρ προυπηρχ€Ρ 
€Ρ τη π6Κ€ΐ ματγ€ύωρ και ίζιστάνωρ το Ζθρος της ΣαμΛρίας^ 

ΙΟ \€γωρ €ΐραί τιρα 4αυτορ μ4γαρ^ ω προσ€ΐχορ παντός άπο 
μικροί) €ως μ€γαΚου \€γορτ€ς Ουτός ίστιρ η Αυραμις του 

11 θ€ου ή Κίΐλουμ€Ρη Μ€γάΚη. προσ^ίχορ ϋ αύτφ διά το 

12 ίκανω χρόνω τοις μαγίαις 4ζ€στακ€ναι αυτούς. δτ€ ϋ 
€πίστ€υσαν τφ ΦιΧίττπφ €ύαγγ€\ιζομ€Ρω π^ρι της βασί" 
\€ίας του θ€θύ και του ορόματος *1ησου Χρίστου^ ^βίίπτί- 

13 ζορτο αρίρ€ς Τ€ κα\ γ%ηκιικ€ς, 6 δί Σιμωρ καϊ αύτας €πί' 
στ€υσ€Ρ^ κα\ βαπτισθείς ι^ρ προσκαρτερώρ τψ Φλλιτπτφ, 
θεωρώρ Τ€ σημεία και δυράμεις μεγάΚας γιρομίρας εξί- 

14 στατο. *Ακούσαρτ€ς δ€ οΐ €Ρ ^Ιεροσόλύμοις 
άπόοΎοΧοι ΟΤΙ ίεδεκται ή ΣαμΛρία τορ \6γορ του θεού 

15 άπίστεΐΚαρ προς αυτούς Τίίτρορ και *1ωάνηρ^ οϊτιρες κατά- 

51 καρδίας 264 ΠΡΑ2ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ νιιι 

βωτΓ€$ προσηύζαντο π^ρί αυτών όπως Χάβωσι^ πν€νμα 
3γίθΡ• ούδέπω γαρ ηρ €π ούδ^ρι ίχύτων €πιπ€7Γτωκ6ς^ μόνον χ6 
α β€βαΊΓΤΐσμ€νοί νττηρχον €ΐς το ^νομα του κυρίου *1ησου. 
τ6τ€ ίπ€τίθ€σαν τα: χ€φας ίπ αντού$^ κάχ ΙΚάμβανον ι; 
πνεύμα αγίον. *ΐ6ών δέ ό Σίμων δη δια της €πι,θ4σ€ως των ι8 
χ€ψων των αποστολών δϋοταί το πν€υμα προσην€γκ€ν 
αντοις χρήματα \ίγων Δότβ κάμοΧ τ^ρ ί^υσίαν ταύτην 19 
Ινα ^ 4ω^ ίπιθω τας χΛρας Χαμβάνη πν€υμα αγιον. Π€- αο 
τρος &€ €ΐπ€ν προς αυτόν Το άργύριόν σου συν σοΙ €Ϊη 
€Ϊς άπω\€ΐαν^ οτι την δωρεάν του θ^ου ίνομι,σας δια χρημά- 
των κτασθαι. ουκ ίστιν σοι μ€ρ\ς ούϋ κΚήρος €ν τψ λόγω 2ΐ 
τούτφ^ Η γαρ ΚΑρλίλ σου ΟγΚ €ΟΤΙΝ εγθεΤΑ €ΝΑΝΤΙ τογ 
θεο^. μ€τανόησον ουν από της κακίας σου ταύτης^ κα\ 22 
Λ€ήθητι του κυρίου €ΐ αρα άφ€θησ€Τίΐί σοι ή ίπίνοια της 
καρδίας σου• €ΐς γαρ χολή Ν πίκρί^Ο και εγΝλεΟΜΟΝ Αλί- 23 
κί^Ο ορώ σ€ &ντα. άποκριθ€ίς &€ ό Σίμων €ΐπ€ν Α€ήθητ€ 24 
ύμ€Ϊς ύπίρ ίμου προς τον κύριον ζπως μηδέν έπίΚθιι €π* €μ€ 
ων €ΐρήκατ€. Οι μ€ν οίν διαμαρτυρόμενοι κΛ 25 

ΧαΚήσαντες τον Χόγον του κυρίου ύπίστρεφον €ΐς *ΐ€ροσ6- 
λυμα, πολλάί Τ€ κωμας τών Σαμαρειτών εύηγγελίζοντο, 

'ΆγγεΧος δί Κυρίου ίΚάΚησεν προς ΦίΚιππον Χέγων τβ 
*Αράστηθι και πορενου κατά μεσημβρίαρ €πϊ την οδον την 
καταβαίνουσαν άπο ^ΙερουσείΚημ εΙς Τάζαν αυτή εστίν 
έρημος. και άναστάς επορεύθη^ καΐ Ιδου άνηρ Αιθίοψ 27 
ευνούχος δυνάστης Καρδάκης βασιλίσσης . Κίθιόπων^ ος ^ν 
επι πάσης της γάζης αύτης, \ος] εληΧύθει προσκυνησων εις 
^ΙερουσαΧήμ^ ^ν δε ύποστρεφων κα\ καθήμενος επι του 28 
άρματος αύτου και άνεγίνωσκεν τον προφήτην *Ησαίαν. 
εΐπεν δε το πνεύμα τφ Φιλιππφ ΙίροσεΧΘε και κοΧΧήθητι 29 
τω αρματι τούτω, προσδραμών δε 6 ΦίΧιττπος ήκουσεν 30 
αύτου άναγινωσ κοντός *ΙΙσαίαν τον προφήτην, κα\ εΐπεν 
Αρά γε γινωσκεις α άναγινωσκεις ; 6 δε εΐπεν Ιίώς γαρ 31 VIII IX ΠΡΑΚΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 265 

ορ Ιίνναίμηρ ϋα^ μη τις οδι/γι^σβι μ€ ; παρ€κάΚ€σ€Ρ Τ€ τορ 

32 ΦίΚιππορ άροβορτα καβίσοΛ σνρ αυτ^. ή &€ ΐΓ€ριοχίΐ της 
γραφής ηρ άρ€γίρωσκ€Ρ ^ρ αυτή 

'Πο προΒΑΤΟΝ έπΙ οφΑρίίΝ κίχθΗ, 

ΚαΙ ώΟ ΑΜΝΟΟ €ΝΑΝτίθΝ Τθγ ^ΚβίρΟΝΤΟο"* ΑγτΟΝ 

£φωΝ00| 
ογτωο ογκ ΑΝοίρει τό οτΟμα Αγτογ. 

33 *Εν τι3 τΑπείΝώοβι η κρίοιο Αγτογ κίρθΗ• 
τήΝ Γ€Ν€^Ν Αγτογ τίο λΐΗΓίίοετΑΐ ; 

δτι ΑίρβτΑΐ Από ΤΗΟ ΓΗΟ Η ζωή Αγτογ. 

34 άποκρίθ€\ς ϋ 6 ^ύρονχος τφ ΦιΚίτπτφ €ΐπ€Ρ Αίομαί σον, 
π€ρΙ τίρος 6 προφήτης \€γ€ΐ τούτο; π€ρ\ ίαυτον ή π€ρι 

35 €τ4ρον τιρος; άροίζας ϋ 6 ΦίΚιτητος το στόμα αύτοΰ κα\ 
άρζάμ€Ρος απο της γραφής ταύτης €νηγγ€\ίσατο ούτω τορ 

30 *Ιησονρ. ως δβ ίπορεύορτο κατά τηρ οδορ^ ^Θορ €πί τι 
νβωρ, και φησιρ 6 €νΡθΰχος *Ιδού νδωρ* τι κω\ύ€ΐ μ€ 

38 βαπτισθήραί ; κα\ €κί\€υσ€Ρ στήρ(Η το αρμα^ καΐ κατί- 
βησαρ αμφότεροι €ΐς το νδωρ 5 Τ€ ΦίΚιππος κα\ 6 €νΡουχος, 

39 καΐ ίβόπτισ^ρ αντορ. &Γ€ δί άρίβησαρ 4κ του νίατος^ 
ΐΓΡ€νμα Κυρίου ηρπασ€Ρ τορ ΦίΚιτητορ^ κα\ ουκ €α€Ρ αύτορ 
ούκίτι 6 €υρουχος, €πορ€υ€Το γάρ τηρ 666ρ αύτοΰ χαίρωρ. 

40 ΦίΚίππος &€ ^ύρίθη €ΐς "Κζωτορ^ καί 6ί€ρχόμ€Ρος ^ύηγγ^" 
\ίζ€Τθ τάς ποΚης πάσας ίως του ^λθ€ΐρ αύτορ ίΐς Και- 
σεφίαρ, 

χ *0 δ€ ΣαυΧος^ €τι €ρπΡ€ωρ άπ€ΐΧής κα\ φόρου €Ϊς τους 

2 μαθητάς Τ€Λ κυρίου^ προσ^λθωρ τω άρχΐ€ρ€Ϊ ]^τησατο 
παρ* αύτου €πιστο\άς €ΐς Ααμασκορ προς τάς συρογωγάς^ 
όπως ίάρ τιρας ^ύρτι της οδοΟ ίρτας^ 3,ρ6ρας Τ€ καΙ γυραΐ- 

3 κας^ 6€6€μ€Ρους άγάγυ ^Ις *ΐ€ρουσαλήμ. *Ερ δί 
τψ πορ€ύ€σΰαι €γ€Ρ€το αύτορ €γγίζ€ΐρ τή Δαμασκφ^ 4^4- 

4 φρης τ€ αυτορ π€ριήστρα^€Ρ φως €κ του ούρ€αΗ}ΰ^ κ(ά π€σωρ 

32 ΐ€€ίρακπκ 266 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ιχ 

€πΙ την γήρ ηκουσ€Ρ φωνην ΧΙγουσαν αύτ^ ^αουΚ 2αοι!λ, 
τι μ€ διωκ€ΐς ; €Ϊπ€ν δβ Τίς €ΐ, κύρΐ€ ; 6 Βί ^Έγοί €ΐμί $ 
^Ιησούς ορ συ 8ιωκ€ΐ£' άΧΚα άνάστηθι και ^ίσ^ΚΘ^ €ΐί τ^ι^ό 
πόλιι/, και ΧαΚηθησ^ταί σοι οτί σ€ δ€ί ποι^ϊρ. οί ϋ γ 
αν6ρ€ς οί (Γνρο6€νοντ€ς αντφ ιστηκ€ΐσαν €ν€θί^ άκονοντ€ς 
μ€Ρ της φωνής μη^ένα δί θ€ωρονντ€ς. ήγίρθη δί ΣαΰΧος 8 
ατΓΟ της γης^ αν^γγμΑνων &€ των οφθάΧμων αύτον ούϋν 
€)3λ€7Γ€ν• χ€ίραγωγονντ€ς δί αντον €ΐσηγαγον €*ί ΑϋψΛ- 
σκόν. και ?ίν ημέρας τρίΐς μη β\4πων^ καΐ ουκ €φαγ€ν^ 
ουο€ €πΐ€ν, 

^ϋν δ€ τις μαθητής €ν Ααμασκφ ονόματι ^Ανοριας^ ίο 
κα\ €Ϊπ€ν προς αύτον €ν οράματι 6 κύριος Άνανία. 6 δί 
€ΐπ€ν Ιοου €γω, κνρΐ€. ο 0€ κύριος προς αντον Ανάστα ιι 
πορ^ύθητι €π\ την ρνμην την κοΐλουμίνην Έύθ€Ϊαν καΙ ζή- 
τησον €ν οικία ^Ιούδα Σαϋλοι/ ονόματι Ταρσέα^ ι8ού γαρ 
προσ€νχ€ται^ και €ΐ8€ν άνδρα {^εν οράματι] ^Ανανίαν ονά- η 
μάτι €ΐσ€\θόντα και ίπιθέντα αύτ^ \τας\ χείρας όπως άνα- 
/3λ€^. άπεκρίθη δβ Άνανίας Κνρλβ, ηκονσα άπο πολλώΐ' 13 
π€ρ\ του ανδρός τούτου^ οσα κακά τοϊς άγίοις σου εποίησεν 
€ν *ΐ€ρουσα\ήμ' κα\ ωδε έχει εζονσίαν πάρα των αρχιερέων 14 
δήσαι πάντας τους επικαΧον μένους το ονομά σου, εΐπεν τ$ 
δε προς αύτον ό κύριος Τίορεύου, οτι σκεύος εκλογής εστίν 
μοι ούτος του βαστάσαι το ονομά μου ενώπιον [των] εθνών 
τε κα\ βασιΚεων υιών τε Ίσρατ/λ, εγω γαρ ύποδείζω αύτω ι6 
οσα δει αύτον ύπερ του ονόματος μου παθεΐν. ^ΑττηΧθεν ι; 
δί Ανανίας και εισηΧθεν εις την οΐκίαν^ και επιθείς επ* αύτον 
τας χείρας ειπεν ΣαούΧ άδεΧφε^ 6 κύριος άπεσταΧκεν με^ 
Ιησούς ό οφθείς σοι εν τί) οδώ η ήρχου, όπως άναβΧεψΐ)ς 
καΐ πΧησθ^ς πνεύματος αγίου. καΐ εύθεως άπεπεσαν αυ- ι8 
του απο τών δφθαΧμών ως Χεπίδες^ άνεβΧεψεν τβ, καΐ αι/α- 
στας εβατττίσθη^ κα\ Χαβών τροφή ν ενισχύθη. 19 

Κγενετο δε μετά τών εν Ααμασκώ μαθητών ημέρας 
τινας, καΐ ευθέως εν ταΐς συναγωγαΐς εκήρυσσεν τον *Ιησουν 2ο 

XX Άνοστοι^ IX ΠΡΑΕΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 267 

«Ι στί οντοί ίστίν 6 νιος τον θ€ον, ίζίσταντο δί πάντ^$ οΐ 
ακούονται και «λβγοι/ Ούχ οχ/τός ίστιν 6 πόρθησαν €Ρ 
*ΐ€ρουσ(ΐΚημ τους €πίΚ(ΐΚουμ4νους το 6νομα τουτο^ και ^^ 
€19 τοντο €Χη\νθ€ΐ ιρα δ€8€μ€Ρου9 αύτούγ οτγάγη ίπί τους 

92 άρχΐ€ρ€Ϊς ; ΣαΰΧος &€ μαΚΧον €Ρ€δνραμουτο και σνρίχυρρ€Ρ 
^Ιουδαίους τους κατοικουρτας €Ρ Δα/χασκ^, συρβιβάζωρ &η 

23 ΟΌΤος ίστιρ 6 χριστός, *Ωί δ€ €π\ηρουρτο ήμ€^ 
μοί ικοραί^ συΡ€βου\€νσαρτο οί Ιουδαίοι άρ^λ^ιρ αύτόρ• 

24 €γρώσθη δέ τψ ΣαύΧω ή ίπφουΧή αύτώρ, ηαρ€τηρουρτΌ 
δέ και τας ττυΧας ημίρας Τ€ κα\ ρυκτος όπως αύτορ αρίΧω^ 

25 ΟΊΡ' Χαβόρτ€ς δέ οί μαθηται αντου ρυκτος δια του τείχους 

26 καθήκον αύτορ χαΧάσαρτ€ς €Ρ σψυριδι. Παρα- 
γ€ΡΟμ€Ρος δβ €ΐς 'ΐ^ρουσαλτ)/! €π€ίραζ€Ρ κοΧΧασθαι τοις 
μαθηταΐς' καΐ πάρτ€ς εφοβουρτο αύτορ^ μη πιστ€υορτ€ς 

27 ΟΤΙ ίστιρ μαθητής, Βαρράβας δί €πιΧαβ6μ€Ρος αύτορ ^γα- 
γ€Ρ προς τους αποστόΧους^ κα\ διηγησατο αύτοΐς πώς €Ρ 
τ^ όδφ €Ϊ6€Ρ τορ κύριορ και οτι ίΧάΧησ€Ρ αυτφ^ καΐ πως €Ρ 

28 Ααμασκφ €παρρησιάσατο €ρ τω ορόματι *Ιησου, κα\ ^ρ 
μ(τ αύτώρ €ΐσπορ€υόμ€Ρος κα\ €κπορ€υόμ€Ρος €ΐς *ΐ€ρον^ 

29 σαXήμ^ παρρησιαζόμ€Ρθς €Ρ τω οΡοματι του κυρίου^ ϊΧάΧ^ι 
Τ€ κα\ σνΡ€ζήτ€ΐ προς τους ΈΧΧηριστάς• οΐ ϋ €π€χ€ίρουρ 

50 άρ€Χ€Ϊρ αύτόρ, €πιγρόρτ€ς δί οί αδΑφοΙ κατηγαγορ αύτ6ρ 
€ΐς Καισαρίαι/ και €ζαπ€στ€ΐΚαρ αυτορ €ΐς Ύαρσορ. 31 Η ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ κα& δΧης της *ΙουΙίαίας κα\ 
ΤάλιΧαίας κα\ Σαμαρίας €Ϊχ€Ρ ίΐρήρηρ οίκοδομουμίρη, κα\ 
πορ^υομίρη τώ φόβφ του κυρίου κάί τ^ παρακΧησ'€ί του 
αγίου πνεύματος €πΧηθύΡ€το. 

32 *Έγ€Ρ€το δί Ιίίτρορ ίΐ€ρχόμ€ΡθΡ δια πάρτωρ κατ€Χ'' 
θ€ΐρ και προς τους αγίους τους κατοικουρτας Λνδδα. 

33 €υρ€Ρ δ€ €Κ6Ϊ ί,ρθρωπορ τίνα ορόματι Αιρέαρ €ξ ^τώρ οκτώ ι68 ΠΡΑ2ΕΤΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ιχ χ 

κατακ€ίμ€νον €πί κραβσττον^ ^ς ^ρ παρεΐΚ^Χνμίνος. κίά 34 
€Ϊπ€ν αύτφ δ Ίΐ4τρο£ Αιι/€α, Ιαταί σ€ ^λησονς Χριστός• 
άνάύτηθί και στρώσον σ€αυτψ' καΐ €ύθ4ως άν4στη. κΛ 35 
«ιλιΐ' αυτοί/ πάρτης οι κατοικονντ^ς Ανδδα κΛ τον Σιψωνα^ 
οϊτιν€ς €π€στρ€^αν €πι τον κνριον. 

*Έ»ν ^Ιοπιηιι 64 τις ^ν μαθήτρια ονόματι Ύαβ€ΐθά^ η 36 
Ιίΐ€ρμην€υομ4νη \4γ€ται Αορκάς' αντη ^ν πλήρης Ζργων 
αγαθών κα\ ίΚεημοσννων ων €ποί€ΐ, €γ€ν€το ϋ €ν ταΐς 37 
ήμΑραις €Κ€ίναις ασθ^νήσασαν αύτην άποθαν€ΐν \ούσαρτ€ς 
δ€ €θηκαν ^ €ν νπ€ρφω. €γγνς δί ονσης Ανίδας τη 'ΐόιπιτ; 38 
οΐ μαθηταΐ άκονσαντ€ς οτι Ίΐίτρος €στ\ν 4ν αύτ^ άπίστ^ΐ" 
\αν Βύο Άνδρας ττρος αυτόν παρακάΚονντ€ς Μή όκνήστ^ς 
δΐ€\θ€Ϊν €ως ημών άναστας &€ Ίΐίτρος σννηΚθ^ν αντοΐς' 3ζ 
ον παραγ€νόμ€νον άνήγαγον (Ις το νπ€ρ^ον^ και παράστη- 
σαν αυτφ πασαι άί χηραι κΚαίονσαι καΐ €πιδ€ΐκνυμ€Ραι 
)^ιτώνας και ιμάτια 6σα 4ποί€ΐ μ€Τ αυτών οιίσα ή Αορκάς, 
€κβα\ών &€ €ξω πάντας ο Ώίτρος κα\ Θ^Ις τα γόνατα ^ 
προσηύζοτο^ και 4πιστρ4'^ας προς το σώμα €ΐπ€ν Ύαβ^ιθά^ 
άνάστηθι, ή δ( ήνοιζ^ν τους οφθαλμούς αύτης^ και ιδούσα 
τον Τίίτρον άν€καθισ€ν, δους δβ αύτγι χ^ίρα άνέστησ^ν ^\ 
αύτήν^ φωνήσας δβ τους αγίους καΐ τας χήρας παρ4στησ€ν 
αύτην ζώσαν. γνωστόν δέ ίγίν^το κα& ό\ης Ίότππ^ί, και ^ 
€πίστ€υσαν ττολλοί €7γι τον κύριον, *Εγ€ν€το δβ ήμ4ρας 4; 
ίκανας μ€Ϊναι €ν ^ΐόττπτ} παρά τινι Σίμωνι βυρσ€Ϊ. 

*Ανηρ 84 τις 4ν Καισαρία ονόματι ΚορνήΧιος^ ίκατον- χ 
τάρχης €Κ σπ€ίρης της κα\ουμ4νης *1ταλικής^ €ύσ€βής κα\ 2 
φοβούμενος τον θεόν σύν παντ\ τφ οίκω αυτούς ποιών ίΚεη' 
μοσύνας ποΧΧας τω Χαω καΙ δεόμενος του θεού δια παντός^ 
€ΐδ€ΐ/ €ν όράματι φανερώς ώσβι π€ρ\ ωραν ίνατην της ήμ4' 3 
ρας αγγεΧον του θεού εΙσεΧθόντα προς αυτόν κα\ είπόντα 
αύτώ ΚορνήΧιε, ό δβ άτενισας αυτώ κα\ ίμφοβος γενό- 4 
μένος ενπεν Τί εστιν^ κύριε; εΐπεν 8ε αύτφ Αί προσευ- 

37 αντην χ ΙΙΡΑΗΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 269 

χαί σον καΧ αί €λ€ημοσύναί σου άνίβησαν €ΐί μνημόουνορ 

5 ίμπροσθ^ρ του θ€ου' καΐ νυν πέμ'^ον ΛρΙίρας €*Γ Ίοηττην 

6 κάί μ€τάπ€μ'^αί Σίμωνα ηνα 6ς €ΐΓίχαλ€!ται ΙΙίτρος' οντοί 
ζ€νίζ€Τ<α παρά ηνι Σίμωνι βυρσ^Ι, ^ €στ\ν οΙκία πάρα θοτ 

7 \ασσα», ώρ ^6 άπηΚθ€ν 6 άγγελος 6 ΧάΚων αντφ, φωνησας 
ίύο των οΙκ€των και στρατιωτην ^ύσφη των προσκαρτ^ρονν- 

8 των αύτφ καΐ €ζίΐγησάμ€νο9 άπαντα αύτοΐς απ€σΤ€ίΚ€ν 

9 αντονς €ΐί την 'ΐόππην. Τ§ ϋ ίπαύριαν οδοι- 
πορουντων ίκ^Ινων κα\ τ^ ποΚ^ί ίγγιζόντων ορίβη Ίΐ€τρος 

ΙΟ €πι το Λωμα προσ^ύξασθαί π€ρ\ ωραν ίκτην. €γίν€Τθ Λί 
πρ6σπ€ΐνο% καϋ ι^β^Κ^ν γ€ύσασθαι• παρασκ€υαζοντων &€ 

II αυτών ίγ^ν^το ίπ* αύτον ίκστασις, κα^ θ^ωρΛ τον ούρορον 
α¥€ψγμίνον κα\ καταβαινον σκ€ύ6ς τι ως όθυνην μ€γαΚην 

13 τίσσαρσιν άρχαΐς καθιίμ^νον ίπΧ της γι$^ €ν φ ύπηρχ€ν 
πάντα τα Τ€τράπο6α κα\ ίρπ^τα της γης και π^τ€ΐ,να του 

13 ουρανού, καΐ €γ4ν€Το φωνίΐ προς αυτόν *Αναστάς, Τ1ίτρ€^ 

14 θυσον καΐ φάγ€. ο δ^ Τίίτρος €ΐπ€ν Μηί^αμως^ κυρΐ€^ ση 

15 οναποτ€ ίφαγον παν κοινον καΐ άκάθαρτον. καΐ φωνή 
πάΚίν €κ Ιί€υτ4ρου προς αύτον ^Α 6 θ€ος €καθάρισ€ν σν μη 

ζ6 κοίνου. τούτο δ€ €γ€ν€το €π\ τρις, καΐ €υΰύς άν^Χήμφθη το 
17 σκ€υος €ΐς τον ουρανόν. 'ίΐς ϋ ίν ίαντω διη- 

π6ρ€ΐ 6 αίτρος τι αν ίΐη το όραμα ο €ί6€ν^ 16ού οι &νίρ€ς 

οΐ άπ€στάΚμ€νοι ύπο του ΚορνηΧίου Βΐ€ρωτησαντ€ς τήν 
ι8 οικίαν του Σίμωνος επέστησαν ίπΧ τον ττυΧώνα, και φωνή- 

σατΓ€ς ^^πύθοντο^ βι Σίμων 6 €πικάΚούμ€νος ΊΙέτρος Ιν- 
29 &άΙ^€ ζ€νίζ€ται. Του ϋ Τίίτρου 6ΐ€νθυμουμ€νου π€ρ\ του 

οράματος €ΐπ€ν το ττν^υμα ^ *Ιίον &ρ6ρ€ς '^ίΰο^ ζητουντίς σ€• 
9ο άλλα άναστάς κατάβηθι καΐ πορ€νου συν αύτοίς μηΐϋν 
21 διακρινόμενος, 6τι Ιγώ άπίστίΐΚκα αυτούς, καταβάς ϋ Π€- 

τρος προς τους άνδρας €ΐπ€ν *\δου €γω €λ/ϋΐι ον ζητ€ΐτ€' τις 
33 ή αίτια δι ην πάρ€στ€ ; οΐ ϋ είπαν ΚορνηΚιος {κατον- 

ταρχης^ άντίρ- δίκαιος κα\ φοβούμενος τον θ^ον μαρτυρού- 

μενός τε ύπο όλου του €θνους των *Ιουδαίων^ ίχρηματίσθη 

1 8 ΙπννΒάνοντο 19 αντ^ \ [τρ€Γς] 2ηο ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χ 

νηο άγγ4Χου αγίου μ€ταπ€μ\ΙτασθαΙ σ€ «ϊς τον οίκον αντου 
καί άκουσαν ρήματα παρά σου. €ΐσκάΚ€σάμ€Ρος ονν αυτούς 2^ 
€ζ€Ρίσ€ν. Τ^ §€ Ιπαύριον άναστάς €ζή\θ€ν συν 

αύτοΐί^ καί τινίς των αδβλφώι/ των άπο ^ΐόπττηί συνηΧ" 
θαν αύτω. τί} δ€ επαύριον (ίσηΚθεν εΙς την ΚαισαρΙαν 24 
ο &€ Κορνήλιος ην προσδοκών αυτούς συνκεΐΚεσάμενος τους 
συγγ€ν€Ϊς αύτου και τους αναγκαίους φιΚους. *Οί δί €γ6- 35• 
ν€Το του €ΐσ€\θ€'ιν τον Πετροϊ/, συναντησας αυτω 6 Κορ^ 
νήΧιος π€σων €πΙ τους πόδας προσ€κύνησ€ν. 6 δ€ Τίίτρος 26 
ηγ€ΐρ€ν αύτον Χίγων ^ λνάστηθί' καΐ €γώ αυτός άνθρωπος 
€ΐμι, και συνομιΚων αύτφ €ισ^^\θ€V^ κα\ ευρίσκει συνεΧη- 2/ 
Χυθστας ποΧΧούς^ εφη τε προς αυτούς 'Υμεϊς επίστασθε 28 
ώς άθεμιτόν εστίν άν8ρ\ *1ου8αίψ κοΧΧάσθαι η προσερχε- 
σθαι αλλοφύλύ)* κάμοι 6 θεός ε8ειξεν μηδενα κοινον η 
άκάθαρτον Χεγειν ανθρωπον 6ιο καϊ άναντιρήτως ηΧΘον 29 
μεταπεμφθείς, πυνθάνομαι ουν τίνι Χόγω μεχεπεμψασθε 
με. καϊ 6 ΚορνηΧιος εφη Άττο τετάρτης ημέρας μέχρι -ρ 
ταύτης της ώρας τίμην την ενάτην προσευχομενος εν τφ 
οΊκί^ μου^ καί ίδού άνηρ εστη ενώπιον μου εν εσθητι Χαμ- 
πρα καί φησι ΚορνηΧιε^ είσηκούσθη σου ή προσευχή κα\ 31 
αί εΧεημοσύναι σου ξμνήσθησαν ενώπιον του θεού* πεμ'ψ'ον 32 
ουν εις *ΐ6ππην καϊ μετακάΚεσαι Σίμωνα ος επικαΧεΊται 
Ίίετρος* ούτος ζενίζεται εν οΙκία Σίμωνος βυρσεως παρά 
θαΧασσαν, εζαυτης ουν επεμ'^α προς σε, συ τε καΧώς 33 
εποιησας παραγενομενος, νυν ουν πόρτες ημείς ενώπιον 
του θεού πάρεσμεν ακούσαι πάντα τά προστεταγμενα 
σοι υπο του κυρίου. άνοίξας 8ε ΤΙετρος το στόμα ειπεν 34 
ΕτΓ αληθείας καταλαμβάνομαι οτι ογκ ΙοτίΝ προοωπο- 
Αημπτηο ό θεό Ο, αλλ* εν παντι εθνει ό φοβούμενος αύ- 35 
τον καϊ εργαζόμενος 8ικαιοσύνην 8εκτος αύτω εστίν. τΟΝ 36 

λοΓΟΝ^ΛπέοτειλεΝ τοΐς υίοΐί ΊορΛΗλεγΛΓΓ^λιζό/ννεΝΟΟ 

είρήΝΗΝ 8ια Ίτ/σου Χρίστου ' ούτος εστίν πάντων κύριος• 
υμείς οι8ατε το γενομενον ρήμα καθ" όλης της ^Ιου8αίας^ 37 

36» 37 ^^ α7Γ«σ=?ΤΙλ€ν Χρίστου (ο{Ιτος κύριος) νμ^Γς οϊδατε, το XXI ΠΡΑ3Ε12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 27^ 

άρξάμ€νος άπο της ΤάΚιλαίας μ€τά το βάπτισμα ο ίκηρν- 

38 ζ^ν *1ωάνης^ ^Ιησουν τον άπο ^αζαρίθ^ ως βχρίΟβΝ αύτον 
ό θεόο ΤΤΝβγΜΛΤΐ άγίω και 8υνάμ€ΐ^ ος 6ίη\θ€ν €ν€ργ€των 
καΙ Ιώμ^νος πάρτας τους κατα8νναστ€υομ€Ρους υπό του 

39 ίιαβοΚου^ οτι ο θ€6ς ην μ€Τ αυτου' και ήμ^ΐς μάρτυρας 
πάντων ων €ποίησ€ν Ζν τ€ ττ} χωρά των ^Ιουδαίων και 
*ΐ€ρουσ(ΐΚήμ' ον και άν€ΐλαν κρεΜΛΟΛΝΤβΟ έπί Σγλογ. 

4ο τούτον 6 θ^ος ι}γ€ΐρ€ν τη τρίτια νΠ'^Ρ^ "^β* €8ωκ€ν αύτον 

41 εμφανή Ύ^νίσθαι^ ου παντϊ τφ \αφ ά\\α μάρτυσι τοις 

προκ€χ€ΐροτονημ€νοις ύπο του θίου^ ημΐν^ οΐτιν^ς συν^φά- 

γομ€ν καί συν^πίομ^ν αύτφ μ€τά το άναστηναι αύτον €Κ 

43 ν€κρων• και π<φήγγ€ΐ\€ν ήμΐν κηρύξαι τφ λαφ κα\ δια- 

μαρτυρασθαι οτι ουτός €στιν 6 ώρισμ^νος ύπο του θ^ου 

43 κριτής ζώντων κα\ νεκρών. τούτω πάντ€ς οί προφηται 
μαρτυρουσιν^ αφ€σιν αμαρτιών \αβ€Ϊν 8ιά του ονόματος 

44 αύτου πάντα τον πιστ^ύοντα €ΐς αύτον. "Έ,τι 
\άΚοίυίη•ος του Ώίτρου τα ρήματα ταΰτα ίπέπ^σ^ το πνίΰμα 

45 το αγιον €πΙ πάντας τους άκούοντας τον \6γον• καΐ 
ίζίστησαν οί €Κ π^ριτομης πιστοί ^οΤ συνηΚθαν τφ Π/τρφ, 
οτι κα\ €πΙ τα ίθνη ή δωρ€ά του πνεύματος του αγίου €κκί' 

46 χυταΐ' ηκουον γαρ αυτών ΧεΐΚούντων γΧώσσαις κα\ μέγα- 

47 \υνόντων τον θ^ον. τ6τ^ άπ€κρίθη Ιίέτρος Μητι το ύδωρ 
δύναται κωΧύσαί τις του μη βαπτισθηναι τούτους οΐτιν€ς 

48 το πνεύμα το αγιον ΤΚαβον ώς και ήμ^Ις ; προσ€ταζ€ν 
α αυτούς ίν τφ ονόματι *1ησου Χριστού βατττισθηναι• 
τότε ήροίτησαν αύτον επιμ€ΐναι ημέρας τινάς. 

2 "Ή,κουσαν $€ οι άπόστΌλοι κίά οΐ αδ€λφο1 οι οντ€ς κατά 
την ^Ιουίαίαν οτι και τα €θνη έδίζαντο τον \ογον του θ^ου. 

2^0τ€ δί άνίβη Τίίτρος €ΐς ^Ι^ρουσάΚήμ, δΐ€κρίνοντο προς 

3 αύτον οί €Κ π τρίτομης \ίγοντ€ς οτι €ΐση\θ€ν προς άνδρας 

4 άκροβυστιαν ίχοντας και συνίφαγ€ν^ αύτοΐς. άρζάμ^νος 

5 Λέ Τΐ€τρος ίξ€τίθ€Τ0 αύτοίς καθίξής Χίγων *Εγώ ημηΡ €ν 
πολ€ΐ 'ίοττπι; προσ€υχόμ€νος κα\ €Ϊδον €ν €κστάσ€ΐ δραμα^ 

45 οσοί 3 £ι<η7λ0€$ 9Γρος κα\ σνι^4φαγ€ς 171 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ XI 

καταβαΐνορ σκ€νός η ως οθονην μ€γάΚην τίσσαρσιν άρχαΐς 
καΰί€μκ/ηρ €Κ του ουρανού^ καΙ ηΚθ^ν άχρι Έμου' €ίς ην 6 
ατ€νίσας κατ€ρόονν και €ΐδορ τα τ€τράπο8α της γης καί 
τα θηρία κα\ τα ίρπ^τα και, τα π€Τ€ίρά τον ονρανοΰ' ηκουσα η 
δ€ καί φωνής \€γονσης μοι *Αναστάς^ Π€τρ6, θνσον καί 
φάγ€. €ίπον δβ Μηδαμώς^ κύρΐ€^ οτι κοινον η άκάθαρτορ 8 
οι;δ€7ΓθΤ€ €ΐση\θ€Ρ €ΐς το στόμα μου• άπ€κρίθη δί ^€Κ δίυ- 9 
τίρου φωνή^ ίκ του ουρανού Α ο θ€ος €καθάρίσ€ν συ μη 
κοινού• τούτο δ€ €γ€ν€Το βττι τρίς^ και άν€σπάσθη πάΚιν ίο 
απαρτα €ΐς τον ούρανόν, κα\ Ιδού ^ξαυτης τρ€Ϊς ανδρ€ς η 
ίπίστησαν ίπϊ την οΐκίαν €ν § ^ημ€ν^, άπ^στϋίΚμένοι αττό 
Κεασαρίας προς /χ€. €ΐπ€ν δβ το πν€υμά μοι συν€\θ€Ϊν » 
αύτοΊς μηδίν διακρίναντα. ίιλθον δέ συν €μο\ κα\ οΐ €ξ 
άδ€\φοι οΰτοι^ κα\ €ΐσηλθομ€ν €ΐς τον οίκον του ανδρός, 
ά7Γηγγ€Ϊλ€ν δβ ήμίν πώς €Ϊδ€ν τον αγγ€λον ίν τφ οι<φ αύτου ιι 
σταθίντα και €ΐπόντα ^Απόστ€ΐ\ον €ΐς ^ΐότητην και μ€τά' 
π€μψαι Σίμωνα τον €πικαΧούμ€νον Πίτρον^ ος \α\ησ€ΐ 14 
ίήματα προς σέ €ν οις σωθηση συ και πάς ο οϊκός σου. 
έν δ€ τφ αρξασθαί μ€ ΧαΧ^Ιν ίπίπ^σ^ν το πν€υμα το αγιον 15 
€7Γ* αυτούς ωσπ^ρ κα\ €φ' ημάς ίν άρχτ). ίμνήσθην δέ του ι6 
ρήματος του κυρίου ώς €\€γ€ν ^Ιωάνης μέν ίβάπτισ^ν 
ΰδατι ύμ€Ϊς δβ βαττησθησ^σθ^ ίν πν^ύματι άγίω» €ΐ ουν ι/ 
την ισην δωρίάν €δωκ€ν αύτοίς 6 ^€οί ως κα\ ήμΙν ττιστβυ- 
σασιν βττι τον κνριον ^Ιησούν Χριστόν, €γώ τίς ήμην δυνατός 
κωΧΰσαι τον θ€Ον ; άκούσαντ€ς δέ ταύτα ησύχασαν κα\ ι8 
ίδόζασαν τον θ^όν Χ€γοντ€ς "Αρα κα\ τοις ίθν^σιν ό θ^ός 
την μ€τάνοιαν (Ις ζωή ν Ζδωκ^ν, 

Οί μίν ουν διασπαρίντ^ς από της ΘΧί^\τ€ως της γ^νομί- 19 
νης 67ΓΙ Στ^φάνω διήΧθον ίως Φοινίκης κα\ Κύπρου καΐ 
*Αντιοχ€ίας, μηδ€ν\ ΧαΧούντ€ς τόν Χόγον €4 μη μόνον ^Ιου- 
δαίοις. Ησαν δ€ τΐϊ/€ί €ζ αυτών ανδρ€ς Κύπριοι και 2ο 
Κυρηναΐοι^ οίτιν^ς ίΧθόντ^ς €ΐς ^ Αντιόχ^ιαν ίΧαΚουν και 

9 φωια} €κ 6€υτ€ρου 1 1 ημ,ην XI XII ΠΡΑΕΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 173 

ΐΓρο£ τους *Έ\\ηριστάς^ €ύαγγ€\ιζόμ€Ρθί τον κυρών *Ιησονν. 
21 ίίοΐ ^ν χ€\ρ Κυρίου μ€Τ αντών^ ποΧύς Τ€ αριθμοί 6 ΐΓΐστ€ΐ;- 
32 σας €π4€Γτρ€ψ€ν €πι τον κύριον, *ΙΙκούσθη δί 6 Χόγος ^Ις 

τα ^τα της ίκκλησίας της οϋίτης €ν *ΐ€ρουσαλήμ π€ρΙ 

23 αντων^ και ίζαπίστ^ύ^αν Βαρνάβαν €ως ^ Αντιοχείας• ος 
ΐΓ€ψαγ€ν6μ€νος καΐ 18ών την χάριν την τον θεού εχάρη 
κάί π€φ€κάΚ€ΐ πάντας τη προθίσει της καρϋας προσμίνειν 

24 [€ν] τω κνρίω^ δτι ην άνηρ αγαθός καΐ πλήρης πνεύμα- 
τος αγίου και πίστεως, και προσετέθη δχλος Ικανός τφ 

25 κνρίψ. εζηΧθεν δε εϊς Ύαρσον αναζητησαι ΣαυXον^ κάί 
εύρων ηγαγεν εις *Αντιόχειαν, εγενετο δε αύτοις και ενι- 
αντον οΧον σνναχθηναι εν τη εκκΧησία και διδάζαι ίχΧον 
ίκανόν, χρηματίσαι τε πρωτως εν ^Αντιοχεία τους μαθητάς 
Χριστιανούς, 27 ΕΝ ΤΑΥΤΑΙΣ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ κατηΧθον άπο 

28 *ΙεροσοΧύμων προφήται εΙς *Αντιόχεΐ€α^' άναστας δε εις εζ 
αυτών όνόματι'Άγαβος εσημαινειΡ δια τον πνεύματος Χιμον 
μεγάΧην μεΧΧειν εσεσθαι εφ^ οΧην την οίκον μενην ήτις 

29 εγενετο επι Κλαυδίου, των δε μαθητών καθώς εύπορείτο τις 
ώρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν πεμ^αι τοΙς κατοικονσιν 

-^ εν τη ^Ιονδαία άδεΧφοΐς• ο και εποίησαν άποστείΧίΖΡτες 

προς τους πρεσβυτερονς δια χειρός Βαρνάβα κα\ ΣαύΧου, 
Ι Κατ εκείνον δε τον καιρόν επεβαλεν Ήρ<οδης ο βασι- 
Χευς τάς χείρας κακώσαί τινας τών άπο της εκκΧη" 

2 σίας, άνεΐΧεν δε ^Ιάκωβον τον άδεΧφον ^Ιωάνου μαχαίρη, 

3 Ιδων δε ΟΤΙ άρεστόν εστίν τοΊς ^Ιουδαίοις προσέθετα σνΧ- 
Χαβεϊν κα\ Τίετρον^ {ήσαν δε ήμεραι τών άζύμων,) 

4 ορ και πιάσας ε θετό εΙς φυΧακήν^ παραδους τεσσαρσιν 
τετραδίοις στρατιωτών φυΧάσσειν αύτόν^ βουΧόμενος μετά 

5 το πάσχα άναγαγείν αύτον τω Χαώ, ο μεν ουν ΙΙετρος 

28 €σημαν€ν «74 ΠΡΑΚΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χιι 

ίτηρΛτο €ν τρ φνΚακ^' προσευχή δε ^ν €ΚΤ€ρώς γίρομίνη 
νπο τηί €ΚκΚησίας προς τον θ€ον π^ρϊ αντου, ''θτ€ ϋ 6 
ημ€ΧΚ£Ρ '^προσαγαγ€ίν^ αντορ 6 Ήρψ^ης^ τ^ νυκτΐ €Κ€ίριι ^ρ 
6 ΊΙίτρος κοίμωμ€Ρθγ μ€ταξν 8ύο στρατιωτώρ δ€δ€μ€Ρος 
αΚύσ€σίΡ ^νσίρ^ φυΚακίς Τ€ προ της θύρας €τηρουρ τηρ 
φυΚακήρ. και 18ου &γγ€\ος Κυρίου ίπίστη^ και φως €λαμ- η 
ψ€Ρ €Ρ τφ οΐκήματί* πατάξας 8ε τηρ π\€υραρ του ΊΟτρου 
Ι{γ€ίρ€Ρ αυτορ λέγων *Αράστα ίρ τάχ^ΐ' και €ζ€π€σαρ 
αύτοΰ αΐ άΚύσ€ΐς €Κ τώρ χ€ΐρώρ. €ΐπ€Ρ δε ό άγγελος 8 
προς (χυτόρ Ζώσαι και ύπόδησαι τα σαρδάΚιά σου' ίττοι- 
ησ€Ρ δε όντως, κάϊ λέγει αύτψ Περιβαλοΰ το ιμάτιόρ σου 
κάί άκο\ούθ€ΐ μοι* και €ζ€\θωρ ήκο\ούθ€ΐ^ καΐ ουκ ^δει 9 
ΟΤΙ άΧηθίς εστίν το γΐρόμ€Ρον δίά τον άγγΑου, εδόιτει δε 
ίραμα βλεπειν. 8ΐ€\θόρτ€ς δε πρωτην φυ\ακηρ και δεντε- ίο 
ρ(Λ^ ίιΚθαρ επί την πύΚην την σώηράν την φέρουσαν €ΐς 
τηρ ποΚίΡ^ ήτις αυτόματη ηνοίγη αύτοΐς^ κάί €ζ€\θόντ€ς 
προηΧθον ρύμην μίαρ^ κα\ €ύθ4ως άπιστη 6 άγγελο; 
απ* αύτοΰ, και 6 Ιίίτρος ίν ίαυτω γ€νόμ€νος ειττεν Νυν ιι 
οΊίία άΧηθως δτι ε^απε'στειλεν ^ό κύριος^ τον αγγ^Χον αυ- 
τού κοΛ €ξ€ίΧατό μ€ €Κ χ€φ6ς *Ηρω8ου κα\ πάσης της 
προσδοκίας τον Χαού των Ιουδαίων, συνώων τε ί^Χθ^ν ίπι ΐ2 
την οΐκίαν της Μαρίας της μητρός Ίωάνου τον €πικαΧουμ€νου 
Μάρκου^ ου ήσαν ικανοί συνηθροισμένοι και προσ€υχόμ€νοι. 
κρονσαντος δε αντον την θνραν τον πνΧωνος ^προσηΧΘ^^ 13 
παιδίσκη ύπακουσαι ονόματι 'Ρόδί;, καϊ ε'ττιγνουσα την 14 
φωνην τον Ίΐίτρου άπο της χαράς ουκ ηνοιζ^ν τον ττυΧώνα^ 
€ΐσδραμουσα δε αιτι^γγειλεν ίστάναι τον ΤΙέτρον προ του 
πνΧωνος, οι δε προς αύτην €Ϊπαν Μαίντ), ή δε ^ιισχυρί" ι$ 
ζ€το όντως έχει ν. οί δε ^ελεγον^ Ό αγγελόί ε'στιν αντον. 
ο δε Ώίτρος επέμενε ν κρανών ανοίζαντ€ς δε είδαν αντον καΐ ι6 
επέστησαν. κατασ€ίσας δε αντοίς τγι χ€ΐρ\ σιγον διηγή' ι/ 
σατο αντοΊς πως ό κύριος αντον ε^ι/γαγεν €Κ της φνΧακης^ 
ειττεν τε 'Ατταγγείλατε *1ακωβω καϊ τοΊς ά8€Χφοΐς ταυτίΐ. 

6 9τροαγαγ«ιν 1 1 Κύριος 13 νροηλθβ 15 βΤπαΐ' XII XIII ΙΙΡΑ2ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ «75 

ι8 και €ζ€λθων €πορ€νθη €ΐί €Τ€ρορ τόπον, Τ€Ρομ€Ρης 0€ ήμ€^ 
ρας ^ν τάραχος ουκ ολίγος €ν τοΙς στρατιωταις^ τι αρα 6 

19 Τϋτρος €γ€Ρ€το. ^ΙΙρψ^ης δί ίπιζητησας αύτον και μη €νρών 
άρακρίνας τους φύλακας €Κ€λ€υσ€ν άπαχθηναι^ και κατ^λθων 

2ο άπο της *Ιου8αίας €ΐς Καίσαρ ίαν διετριβίΐ/. ^ϋν 

α θνμομαχων Ύνρίοις και Σι8ωνίοις* ομοθυμαδόν δε πα- 
ρησαν προς αυτόι/, κα\ π^ίσαντ^ς Βλαστοί/ τον 4π\ τον 
κοιτώνος του βασίλίως ιΐτουντο ζΐρήνην δια το τρίφ^σθαι 

21 αυτών την χωράν άπο της βασιλικής, τακττ} δέ ημίρα 
\ο\ Ήρφδης €ν8υσάμ€νος ίσθητα βασιλικην καθισας €π\ 

22 του βήματος €8ημηγ6ρ€ΐ προς αυτονς' 6 δί 8ήμος €π€φων€ΐ 

23 θ€θΟ φωνή κα\ ουκ άνθρωπου, παραχρήμα δε €πάταξ€ν αυ- 
τόν ίίγγζλος Κυρίου άν& ων ουκ €8ωκ€ν την 8όζαν τώ ^εώ, 

24 και γ€νόμ€νος σκωληκόβρωτος €ξ€ψυξ€ν. Ό δε 
λόιγος του ^κυρίου^ ηυζαν^ν κα\ €πληθύν€το» 

25 Βαρνάβας δε κα\ Σαυλος υπ€στρ€^\ταν ^€ΐς ^ΐ€ρουσαλημ 
πληρωσαντ€ς την^ 8ιακονίαν, συνπαραλαβόντ€ς ^Ιωάνην τον 
{ΐΓίκΚηθέντα Μάρκον. 

Ι ^Ησαν δε €ν *Αντιοχ€ία κατά την ουσαν ίκκλησίαν προ- 
φήται και διδάσ^^αλοι ο τε Βαρνάβας καΐ Συ/χεών ό καΧού- 
μ€νος Νιγερ, καΐ Αούκιος ό Κυρηναϊος^ Μαναήν τε Ήρωδου 

2 του Τ€τραάρχου σύντροφος καΐ Σαύλος. Α€ΐτουργούντων 
δε αυτών τώ κυρίω καΐ νηστ^υόντων €ΐπ€ν το πνεύμα το 
άγιον ^ Αφορίσατ€ 8ή /χοι τον Βαρνάβαν καϊ Σαυλον €ΐς το 

3 €ργον 6 προσκίκλημαι αυτούς, τάτ€ νηστ€ύσαντ€ς κα\ προσ- 
€υζάμ€νοι κάί €πιθ€ντ€ς τάς χ€ΐρας αύτοίς άπίλυσαν, 

4 Αυτοί μίν ουν ίκπ^μφθέντ^ς υπο του αγίου πνεύματος 
κατηλθον €ΐς Σελευκιαν, ίκ^Ίθίν τε αττεττλευσαι/ είί Κύπρον^ 

5 κάΙ γ€Ρυμ€νοι €ν Σαλαμϊνι κατηγγ€λλον τον λόγον του ^ε- 
ον €ν ταΐς συναγωγάις τών *Ιου8αίων €ΐχον δε *:αι ^Ιωάν- 

6 νην υπηρίτην. Αΐ€λθόντ€ς δε ολην την νησον 
άχρι Τΐάφου €υρον αν8ρα τινά μάγον '^€υ8οπροφήτην *Ιου- 

24 θ€ου 25 |€( *ΐ€ρον(ταλήμ ΐΓλΐ|ρωσακΓ€ς η) ν Ι ^^6 ΠΡΑΕΕΤΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χιιι 

6αιον ^ ίνομα Βαριησους^ ος ^ρ συν τφ άνθχ/πάτω Σ€ργί€^ 7 
Πανλω, άν8ρ\ σνΡ€τω, οντος προσκαΧ€σάμ€νος Βαρράβαρ 
κάί ΣαυΧορ ίπ^ζήτησ^ν άκονσαι τον Χόγον τον θ€θΐτ αν- 8 
θίστατο $€ αντοΐς *Ε\νμας 6 μάγος^ ούτως γαρ μ€θ€ρμη' 
ν€ν€ταί το ίνομα αυτούς ζητών δίαστρίψαι τον ανθύπατον 
ίατο της πίστ€ως. Σανλος δ€, ό κα\ ΤΙανλος^ 7Γ\ησθ€ΐς 9 
πνεύματος αγίου άτ^νίσας ^Ις αύτον €ίπ€ν *ί2 πλήρης παν^ ίο 
τόί δδΚου κα\ πάστ/ς ραδιουργίας^ υϋ ίιαβοΚου^ ^χθρ€ 
πάσης διχαιοσννης^ ου παύση] διαστροφών ΤΑΟ όλογο ^ΤΟγ 
κγρίογ^ ΤΑΟ εγθείλΟ ; καί νυν Ιδου χάρ Κυρίου €π\ σ€, κάί ιι 
€σηυ τυφ\ος μη β\€πων τον 17X101^ ^ΧΡ* ι^αιρου, ^παρα^ 
χρήμα δβ^ €π€σ€ν €7γ* αύτον αχΧνς και σκότος^ και π€ριόγων 
€ζήτ€ί χ€ΐραγωγούς. τότ€ Ιδών 6 ανθύπατος το γ€γονος εττί- ΐ2 
στ€υσ€ν €κπ\ηττ6μ€νος βττι τη διδαχή του κυρίου, 

*Αναχθ€ντ€ς δί άπο της Πάψου οι π€ρ\ Παύλοι/ ^λθον 13 
€ΐί Τΐίργην της Τίαμφυλίας* *1ωάνης δέ άποχωρήσας 
απ* αυτών ύπ€στρ€ψ€ν €ΐς *ΐ€ροσ6\υμα. Αυτοί &€ δΐ€λ- 14 
θόντ€ς άπο της Ίΐίργης παρ^γίνοντο (Ις *Αντιόχ€ΐαν την 
Ώ,ισ ιδίαν ^ καΐ €λθ6ντ€ς €ΐς την συναγωγην τη ημέρα τών 
σαββάτων ίκάθισαν, μ€τα δέ την άναγνωσιν του νόμου ι$ 
και τών προφητών άπέστίΐλαν οί άρχισυνάγωγοι προς αύ- 
τους \ίγοντ€ς 'Άνδρ€ς άδίΧφοί^ €Ϊ τις €στιν ίν ύμίν \6γος 
παρακΚήσ^ως προς τον λαοί/, \έγ€Τ€. άναστάς δί Παύλοι ι6 
κα\ κατασ^ίσας τη χβιρι €ΐπ€ν "Ανδρος 'ΐσρατ^λείται κα\ οί 
φοβούμενοι τον θεόν^ ακούσατε» Ό θεός του Χαου τούτου ι; 
*1σραη\ εξεΧίξατο τους πατέρας ημών, κα\ τον Χαον υψωσεν 
εν τη παροικία εν γη Αίγντττου, καΐ ΜβΤΑ ΒρΑχίοΝΟΟ 
γψΗλογ εΣΗΓ^Γ^Ν ΑγτογΟ έΐ ΑγΤΗ^,^ι^αι, ως τεσσερακομ- ι8 

ταετη χρόνον έτροποφόρΗοεΝ Λγτογο εΝ τη έρΗΜίρ, 
κΑθελώΝ^ εθΝΗ έπτΑ εΝ γ»? Χανααν κΑτεκΑπρο- 19 

ΝΟΜΗΟεΝ την γην αυτών ώς ετεσι τετρακοσίοις κα\ πεντή- το 
κοντά. κα\ μετά ταύτα εδωκεν κριτας εως ΣαμουηΧ προ- 
φήτου• κάκεΐθεν ητήσαντο βασιΚεα, καΐ εδωκεν αύτοΐς 2ΐ 

ΙΟ Κυρίου 1 1 πϋψαχρήμά τ€ 1 8 και ως ^ρημω, καΧ καθ€λώι^ \ XIII ΠΡΑ2ΒΙΣ ΑΠΟΣΤΟΑΟΝ «77 

ο θ€6ς τορ ΣαονΧ υΐον Κβ/;, αρδρα ίκ φυ\ης Β€Ρΐαμ€ίρ^ €τη 

92 τ€σσ€ράκορτα* καΐ μ€ταστησας αύτορ ίΙγ€ΐρ€Ρ τορ Δαυβιδ 

αντοΐί €ΐί βασΐΚίο^ ψ καΙ €ΐπ€Ρ μαρτνρησας Ε^ρΟΝ 

Δ^γεΙλ ΤΟΡ του *ΐ€σσαι', [^Νλρλ] κΑτλ την κ^ρλί^Ν Μογ, 

23 οί ποίησ€ί πάρτα τα θ€\ηματά μου, τούτου 6 θ€ος αττό 
του οΊτίρματος κατ €παγγ€\ίαρ ηγαγ€Ρ τφ ^ΙσραηΧ σωτήρα 

24 'ΐι^σονί', προκηρύζαρτοί *Ιωάνου προ προσώπου της €ΐσόδου 

25 αυτόν βάπτισμα μ€ταροίας πορτΧ τφ λαώ ^Ισραι/λ. ω; &€ 
€π\ήρου ^Ιωάρης τορ 8ρόμορ^ €\€γ€Ρ Τί €μ€ ύπορο€ίΤ€ 

€ίΡαί ; ουκ €ίμι €γω* €ΐλλ ιοου €ρχ€ταί μ€τ €μ€ ου ουκ €ΐμί 

26 αζίοί το υπόδημα τώρ ποδώρ Χΰσαι, 'Άν8ρ€ς ά8€\φοί, υΙοί 
γ€Ρους * Αβραάμ κα\ οΐ €Ρ υμίρ φοβούμ€Ρθΐ τορ θ€Ορ^ ήμΐρ 

27 ό Α6γΟΟ της σωτηρίας ταύτης είΑΠεοτΑλΗ. οί γαρ κατοι- 
κονρτ^ς €Ρ ^Ι^ρουσάΚημ και οΐ αρχοντ€ς αύτωρ τουτορ 
άγροήσαρτ€ς καΐ τας φωρας τωρ προφητώρ τάς κατά παρ 

28 σάββατορ άραγιρωσκομίνας κρίραρτ€ς €π\ήρωσαρ^ κα\ 
μηδ^μίξΐρ αΐτίαρ θαρότου €υρ6ρτ€ς ^ητησαρτο^ Ιΐ€ΪΚατορ 

29 άν<ηρ€θήραί αύτόρ' ως ϋ €Τ€λ€σαρ πάντα τα ^π€ρ\ αύτοΰ 
γ€γραμμ€ρα^^ καθ€\όρτ€ς άπο του ξύλου ΐθηκαρ €ΐς μνη- 

3Ρ μ€ΪοΡ. 6 &€ θ€ος τ}γ€φ€Ρ αύτορ €Κ Ρ€κρώρ• ος ωφθη ίπϊ 
ημέρας πΧ^ίους τοις συναραβασιρ αύτω άπο της ΤαΧιΧαίας 
€ΐς ^ΐ€ρουσ€ίΚήμ^ οΐτΐΡ€ς [ρυν^ €ΐσΙ μάρτυρας αύτου προς τορ 

32 \αόρ, κα\ ήμ€Ϊς ύμας €ύαγγ€\ίζ6μ€θα τηρ προς τους 

33 πατίρας €παγγ€\ίαρ γ€Ρομ€νηρ οτι ταύτηρ ό θ€6ς €κπ€π\ψ 
ρωκ€Ρ τοΊς τίκροις ^ήμωρ άραστήσας Ίι/σουι^, ως και €Ρ τφ 
ιΙ/αλμφ γίγραπται τψ 8€υτ€ρ<ρ Υίόο ΑΛΟγ εΤ ογ, έρώ 

34 ΟΗΑΛερΟΝ Γ^Γ^ΝΝΗΚΑ οε. ΟΤΙ δβ άρ€στησ€Ρ αύτορ €Κ 
Ρ€κρώρ μηκίτί μίλΧορτα ύποστρ4φ€ΐΡ €ίς λίΛφθΟρ^Ν, ού- 
τως €Ϊρηκ€Ρ δτι Δώεω υμΤν τα οοια Δ^γείλ τα πιοτά. 

35 θ*άτ* καΐ €Ρ ίτίρφ λ€γ€* Ογ λώεεια τον οοιον οογ 

36 [λεΪΝ λΐΑφθορ^Ν' ΔΑγε}λ μέρ γαρ ίδΐ9 γ€Ρ€φ υπηρέτη- 
σας τί} του θ^ου βουλ^ €Κ0ίμηθη κα\ προσ€Τ€θη ττρόο 

37 ΤΟγΟ ΤΤΑτέρΑΟ Αγτθγ κα\ €ΐ8€Ρ διαφθοράρ^ ορ δί ό θ€6ς 

25 Λ^οίρ ουκ 28 -ητησαν τον 29 γ€γμαμμ4να π€ρΧ αντσυ 33 1•••^ ^78 ΠΡΑΗΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χιιΐ 

{Ιγ€ίρ€Ρ ουκ €Ϊδ€ν διαφθοράρ. Γνωστόν ουν ίστω ύμΐν^ τβ 
ανίρ^ί αδβλφοί, ΟΤΙ δια τούτον ύμιν &φ€σί9 αμαρτιών καταγ- 
γΑλ€Τΐϋ, και άπο πάντων ων ουκ ή6υνηθητ€ €ν νόμω 29 
Μωυσίως ίικαιωθηναι €ν τοντψ πα^ 6 πιστ€νων δικαιονται. 
β\€π€Τ€ ουν μη €πίΚθυ το €ΐρημ4νον €ν τοις προφηταις ^ 
*Ίλ€Τ€, Οί ΚΑΤΑφρΟΝΗΤΑί, ΚαΙ θΑγΜΑΟΑΤ€ ΚΑΙ ^φλ- 4^ 

ΝίοθΗτε, 

6τι ΙρΓΟΝ ερΓ^ζοΜΑΐ έρώ €Ν ταΤο Η/ννέρΛίο γ/ννώΝ, 

€ργον 6 ογ Μ>ί πιατεγοΗτε εΑΝ τιο έκλίΗρΗΤΑΐ ^αλΤν ^^Εζιόντων α αυτών παρ€κά\ονν €ΐς το μ€ταζύ σάββατον 42 
Χαληβηναι αύτοις τα ρήματα ταΐιτα. ^ \υθ€ίσ7ΐς ϋ της 43 
σνναγωγης ήκοΧούθησαν πολλοί των *Ιου8αίων κα\ των 
σεβόμενων προσηλύτων τψ Πανλω καϊ τω Βαρνάβα^ οΐτιν€ς 
ηροσ\άΚουντ€ς αντοΐς Ζπ^ιθον' αυτούς ηροσμ€ν€ΐν τ^ χόριτι 
του θ€ου. Τφ ^δί^ ^ίρχομάνω^ σαββάτφ θ'χ€' 44 

86ν πάσα ή ποΚις συνήχθη άκουσαι τον Χόγον του ^θ€θχΡ, 
18όντ€ς α οΐ Ιουδαίοι τους ίχΧους ίπΧήσθησαν ζηΚου και 45 
αντίΚνγον τοΊ,ς ύπο Παύλου \<ιΚουμ€νοις β\ασφημονντ€ς, 
παρρησιασάμ€νοί τ€ 6 Παύλο; «:αέ 6 Βαρνάβας €ΐπαν 46 
Ύμΐν ην άναγκαΐον πρώτον ΧάΧηθήναι τον Χόγον του θ^ου• 
^,€π€ΐ8τΡ απωθ€Ϊσθ€ αντον κα\ ουκ άξιους κρίν€Τ€ ίαντούς 
της αιωνίου ζωής^ ιδού στρ^φομ^θα βΐί τα ίθνη* ούτω γαρ 47 
ίντύτϋίΚται ήμίν 6 κύριος 

ΤέθεικΑ εε είε φώε έθΝώΝ 

τογ εΪΝΑί οε εΐα αωτΗρίλΝ εωα έαχΑτογ τηο γηο. 

άκούοντα δβ τα ίθνη €)^αιρον καϊ €86ζαζον τον Χόγον του 48 
^θίοίΡ^ καϊ €πίστ€υσαν όσοι ήσαν Τ€ταγμ€νοι €ΐς ζωην 
αΐώριον 8ΐ€φ€ρ€το δβ ο Χόγος του κυρίου δι* οΧης της 49 
χωράς, οί δέ Ιουδαίοι παρωτρυναν τάς σ^βο μίνας γυναί- 50 
κας τας €υσχήμονας καϊ τους πρώτους της πόΧ€ως κα\ 
€πηγ€ψαν ^ιωγμον €πϊ τον Παύλοι/ κα\ Βαρνάβαν^ καϊ 
ΈζέβαΧον αυτούς απο τών ορίων αυτών, οί δε €κτιναζάμ€' 5» 

43 !...! 44 ^' Ι €χομ€νψ | κνρίον ^β ίπ^Χ 6^ ^Β κυρίου XIII XIV ΙΙΡΑ2ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 279 

ροί τον κονιορτον των πο8ων €π αυτούς ^θον €ΐς *Ικόνιον^ 
52 "^01 Τ€^ μαθητάι ίπληρονντο χαράς κα\ πνεύματος αγίου, 

1 *Εγ€ν€Τ0 δβ €ν *Ικονίφ κατά. το αύτο €ΐσ€\θ€Ϊν αυτούς 
€Ϊς την συναγωγην των *Ιου6αίων καΐ Χί^Κήσαι οΰτως ωστ€ 

2 τΓίστβυσαι ^1ου8αίων Τ€ καΐ 'ΈΧΧηνων ποΧύ πΧήθος. οΐ δε 
άπ€ίθήσαντ€ς ^Ιουδαίοι ίτϊήγ^ιραν και ίκάκωσαν τας ψυχας 

3 των ίθνων κατά των ά8€Χφων, ίκανον μίν ου ν χρόνον 
διετριψαι/ παρρησιαζόμ€νοί €π\ τφ κυρίφ τφ μαρτυρουντι 
τω Χόγφ της χάριτος αύτου^ δώόντι σημαία και τίρατα 

4 γίν€σθαι δια των χαίρων αυτών, ίσχίσθη δ€ το πΧηθος 
της ποΧ^ως^ και οι μέν ήσαν συν τοις Ιουδαίοι; οΐ δ€ συν 

5 τοι; άτΓοστόΧοις, ως δέ ίγίν^το ορμή των ίθνων Τ€ και 
^Ιουδαίων συν το7ς αρχουσιν αυτών ύβρίσαι κα\ ΧιθοβοΧή- 

6 σαι αυτούς^ συνώοντ^ς κατίφυγον €ΐς τάς π6Χ€ΐς της Λυ- 

7 καονίας Αυστραν καΐ Αίρβην κα\ την π€ρίχωρον^ κάκ€Ϊ 

8 €ΐ/αγγ€λι^ό/ϋΐ6ΐ/οι ήσαν. Και τις άνηρ αδύνατος 
€ν Αυστροις τοΊς ποσίν 4κάθητο^ ;^ωλό( ίκ κοιΧίας μητρός 

9 αύτου, ος ούίί€ποτ€ π€ρΐ€πάτησ€ν. ούτος ί^κου^ν του Τίαύ- 
Χου ΧαΧουντος' ος άτ^νίσας αυτώ κα\ 18ών δτι €χ€ΐ πίστιν 

ΙΟ του σωθήναι €ΐπ€ν μ^γαΚη φωνγι *Ανάστηθι βττι τους πό- 
α 8ας σου όρθός' και ηΧατο καϊ π€ρΐ€πάτ€ΐ, οι τ€ οχΧοι 
Ιδόντξς ο €ποίησ€ν ΤΙαυΧος ίπηραν την φωνην αυτών Λυ- 
καοι^ιστι Χ€'γοντ€ς Οί θ€θ\ ομοιωθίντ€ς άνθρώποις κατέ- 

12 βησαν προς ημας^ €κάΧουν τ€ τον Βαρνάβαν Δια, τον δέ 
Παύλοι^ Έρμήν €π€ΐ8ή αύτος ην 6 ήγούμ€νος του λόγου. 

13 ο Τ€ ΐ€ρ€υς του Αιος του οντος προ της π6Χ€ως ταύρους 
και στίμματα €π\ τους πυΧώνας ίνίγκας συν το'ις οχΚοις 

14 ηΟζΧ^ν θν€ΐν, άκούσαντ€ς δε οί άπόστοΧοι Βαρνάβας καϊ 
Παύλοι, 8ιαρρήξαντ€ς τα ιμάτια ^ίαυτών ^ξίττηδησαν 

15 €ΐί τον οχΧον^ κράζοντας καΙ Χίγοντίς "Ανδρίς^ τι ταύτα 
ποΐ€Ϊτ€ ; *:αι ήμ€'ις ομοιοπαθ^Ις ίσμίν υμίν άνθρωποι^ ίύαγγί- 
ΧιζομΛνοι υμάς απο τούτων τών ματαίων ίπιστρέφίΐν €π\ 

θ€ον ζώντα δα εποίΗοεΝ τον ογρΑΝΟΝ καΙ την γην 

52 04 β€ 14 αντώμ 28ο ΠΡΑΗΒΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χινχν 

καΙ την ΘαΑαοοαν κα} π^ντα τλ έΝ ΑγτοΤο• ος ίρ ταις ιβ 

η^ψφχημ€ν<Ης γ€ΐ'€αίς €Ϊασ€ν ηάρτα τα €θνη πορ€ν€σθαι 
ταΐς όδοίί αυτών* καίτοι ουκ αμάρτυρον αυτόν άφηκ€ν τη 
άτγαθουργων^ ούρανοθ^ν νμΐν ύ€Τονί διδουί και καιρούς 
καρτΓοφόρονς^ €μπιπ\ών τροφής κα\ ευφροσύνης τας καρ- 
ϋας ύμων, καΐ ταΰτα \€γοντ€ς μοΚις κατάπαυσαν τους ζ8 
οχΚους του μη θν€ΐν αύτοΐς, ^ΈττηΧθαν ϋ άπο 19 

*Αντιοχ€ίας και *ΙκονΙον 'ΐονβαΐοι, κα\ π^ίσαντ^ς τους οχΧους 
και \ιθάσαντ€ς τον ΊΙαυΧον ίσυρον Κζω της πό\€ως^ νομί- 
ζοντ€ς αντον τ^θνηκίναι. κυκΚωσάντων δ€ των μαθητών » 
αυτόν άναστάς €ΐση\θ€ν €ΐς την πόλιν. και τρ €παύριον 
€ζη\θ€ν συν τω Βαρνάβφ €ΐς Αίρβην. ίύαγγίΚισάμ^νοί αϊ 
Τ€ την πόλιν €Κ€ίνην καΐ μαθητ€ύσαντ€ς ικανούί ύπίστρ^- 
^αν €ΐς την Αύστραν και €ΐς ^Ικυνιον καΐ [€ίί] *Αρτιόχ€ΐαν^ 
€πιστηρίζοντ€ς τας ψυχάς των μαθητών, π<ψακ€ίλουντ€ς τ» 
4μμΙν€ΐν τ§ πίστ€ΐ και οτι δια ποΧΧών θλίψεων 8€Ϊ ήμας 
€ΐσ€\θ€Ϊν €ΐς την βασιΧίίαν του θ€ου, χ€ΐροτονησαντ€ς δί 23 
αυτοις κατ €κκ\ησιαν πρ^σβντίρους προσ€υξάμ€νοι μ€τά 
νηστ€ΐών παρέθ^ντο αυτούς τψ κυρίω €ΐς ον πεπιστ€ύκ€ΐ- 
σαν. και διψ\θ6ντ€ς την Ι1ισι8ίαν ηΧθαν €ΐς την Πα/χ- 24 
φυΧίαν, κα\ \αΧήσαντ€ς ^ίν Τίίρ^τΡ τον λόγοι/ κατίβησαν 25 
€ΐς *Αττ<ιλίαν, κάκ€\θ€ν άπίπΧ^υσαν €ΐς ^Αντι6χ€ΐαν, οθ^ν 26 
ήσαν παραδ€8ομ4νοι τί} χάριτι του θ^ου ίΐς το €ργον ο 
€π\ήρωσαν, Ώαραγ€νόμ€νοι 8ε καΐ συναγαγόντ€ς την 27 
€κκ\ησίαν άνήγγ€\\ον δσα €ποίησ€ν 6 ίβόί μ€Τ αυτών 
και οτι ηνοιζ€ν τοις €θν€σιν θυραν πίστ€ως, 8ιέτριβον δί 28 
χρονον ουκ ολίγον συν τοΐς μαθηταΐς. ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΚΑΤΕΛΘΟΝΤΕΣ άπο της *1ου8αίας ι 
€8ί8ασκον τους ά8€λφούς οτι *Εάι/ μη π€ριτμηθητ€ τω 
Ιίθ€ΐ τω Μωυσ€ως^ ου 8ύνασθ€ σωθήναι. γ€νομ€νης δί 2 

25 «ί? την ΤΙίργην XV ΠΡΑ2ΒΙ2 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ιΒι 

στάσ€ως και (ι;η;σ€ω; ουκ όΧίγης τφ ΏαύΧφ κάί τφ Βνφ^ 
ράβφ προ£ αύτούί €ταζα» άνίφαίν^ιρ Παύλοι^ κάί Βαρνά- 
βαρ και τινας ίΧΧουε ίξ αύτων προς τους άποστοΚίηβς 
Λοί πρ€σβντ€ρουγ €ΐς *ΐ€ρουσ(ΐΚημ π€ρ\ του ζητήματος 

3 τούτου, Οΐ μίν οΖν προπ€μφθ€νης ύπο της 
€ΚκΚησίας διήρχοντο την Τ€ Φοιρίκηρ καΐ Σαμαρίαν €κ8ίη' 
γ(ηίμ€¥θΐ την €7ηστροφην των ίθνων^ κα\ ίποίουν χαραν 

4 μεγάλην πασι τοΐς ά8€\φο'ίς, παραγ€ν6μ€νοί ϋ €ΐς *Ι(ρο- 
σόλυμα παρ^^ίχβησαν ίπο της ίκκΚησίας και των αττο- 
€ΓΤοΚων και των πρ€σβυτ4ρων^ άνηγγ^ιΚάν Τ€ 5σα 6 θ€6ς 

5 €ποίησ€ν μ€τ αυτών. *Εξαν4στησαν 64 τίν€ς των άπο της 
αΙρ€σ€ως των Φαρισαίων π€πίσΎ€υκότ€ς^ \€γοντ€ς ϋτι δ€Ϊ 
ίΓ€ρίΤ€μν€ίΡ αυτούς παραγγ4λ\€ίν τ€ τηρ€Ϊν τον νόμον 
Μωυοτέως, 

6 Συνηχθησάν τ€ οΐ απόστολοι και οΐ πρ€σβύτ€ροι Ιδ€Ϊν 

7 7Γ€ρι του \6γον τούτου, ΊΙοΧΚής δ€ ζητησ€ως γ€νομ4νης 
άναστας Τίίτρος €Ϊπ€ν προς αυτούς "Άνδρες άδ€\φοί^ ύμ€ΐς 
€πίστασθ€ οτι αφ* ημερών αρχαίων 4ν ύμΐν 4ζ€\€ζατο 
6 θ€6ς ίια του στόματος μου άκουσαι τα Ζθνη τον Χόγον 

8 του €ύαγγ€\ίου και πιστ€υσαι^ και ό καρδιογνωστης θ€Ος 
4μαρτύρησ€ν αύτοίς δούς το πνεύμα το αγιον καθώς 

9 κάί ήμίν^ και ^ουθίν^ δι4κριν€ν μ€ταζύ ημών Τ€ και αύτών^ 
ΙΟ τ§ πίστ€ΐ καθαρίσας τας καρδίας αυτών, νυν ουν τι πηρά- 

ζ€Τ€ τον θ€Ον^ €πιθ€Ϊναι ζυγον ίπΐ τον τράχηΧον των 
μαθητών ον οΰτ€ οΐ πατ€ρ€ς ημών ουτ€ ημύς ισχύσαμ€ν 
11 βαστάσαι ; άΚΧα δια της χάριτος του κυρίου *Ιησου πιστ€ύθΓ 
13 μ^ν σωθηναι κα& ον τρόπον κάκ^ίνοι, *Εσίγησ€ν δί παν 
το πλήθος^ κάί ι^κουον Βαρνάβα και ΊΙαύλου €ζηγουμ4νων 
οσα €ποίησ€ν 6 θ€6ς σημύα κα\ τίρατα 4ν τοΐς ίθν€σιν 

13 δι αντών, Μ€τά δί το σιγησαι αυτούς άπ€κρίθη ^Ιάκωβος 

14 Χίγων "Άνδρίς άδ€\φοί^ άκούσατί μου, Συμ€ών ^ζηγη- 
σατο καθώς πρώτον ό θ€6ς €π€σκ€ψατο \(ΐβ€Ϊν €ζ ίθνών 

15 λαοι^ τ^ ονόματι αύτον, και τούτφ συμφωνουσιν οΐ λόγοι 

9 ονβ^ν ί8α ΠΡΑ3ΒΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χν 

τώρ προφητών, καθώς γ/γραπται 

Μετλ ΤΑγΤΑ ΛΝΑΟΤρεψω ι6 

κ^} ΛΝΟΐκολοΜήεω τ^ν οκην^ν Δ^γβΐλ τ^ν π€- 

πτωκγϊΑΝ 

κλ) ΛΝορθώαω ^γτι^Ν, 
δπωο λΝ εκζΗτήοωοίΝ οί κΑΤΑλοιποι τώΝ ΛΝθρώ- 17 

πωΝ τΟΝ κγριοΝ, 
καΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ εθΝΗ έφ* ογο έπικέκλΗΤΑΐ τό 6νομ^ 

ΑΛογ έπ Αγτογο, 
λέπει Κγριοο ποιώΝΤΑγτΑρΝωοτΑ απ Αΐα>Νοε. ι8 

ίιο €γώ κρίρω μη παρ^ΡοχΚύρ τοις άπο τώρ ίθρώρ €7ΓΜΓΓρ€- 19 
φουσιρ €πί τορ θ^ον, αΚΚα ίπιστ^ΐΚαι αύτοΐς του άπ4χ€σθαι 2ο 
τώρ άΚισγημότων τών €ΐδωλωι^ και της πορρ^ίας και ττρικτου 
καΙ του αΙρΛτος' Μωυσης γαρ €Κ γ€Ρ€ώρ άρχαίωρ κατά ποΚίΡ 2ΐ 
τους κηρύσσορτας αύτορ €χ€ΐ €Ρ ταΐς σνραγοτγαΐς κατά παρ 
σάββατορ άρογιρωσκόμ^ρος. Τότβ €8οζ€ τοις 22 

άποστοΚοις κα\ τοΐς πρ^σβυτίροις σύρ οΧτ] τη ΈΚκΚησίί/^ 
€κΚ€ζαμ€Ρους &ρδρας €ζ αύτώρ πύμ^αι ίΐς *Αρτίόχ€ίαρ σνρ 
τω Παυλω κα\ Βαρράβα, ^Ιούδαρ τον κα\ούμ€ΡθΡ Βαρσαβ- 
βαν κ<ιί Σ/λαν, αρδρας ηγουμένους €ν τοΐς άδβλψοί^, ΎΡ^" ^3 
'ψ'αντ€ς δια χ€ΐρ6ς αυτών Οί απόστολοι κα\ οί πρ€σβύτ€ροί 
ά8€λφο\ τοΊς κατά την *Αντίόχ€ΐαν κα\ Συρίαν κα\ ΚίΧίκίαρ 
ά8€\φοΐς τοΐς €ξ ίθρών χαίρ^ιρ. Έπίΐδτ) ηκούσαμ€Ρ οτι 24 
τιρίς ίζ ημώρ ίτάραξαρ ύμας Χόγοις άρασκ€υάζορτ€ς τάς 
ψυχάς ύμώρ, οΐς ου διεστειλά/ϋΐί^α, €8οζ€ν ήμίν γ€Ρομ€Ρθίς 25 
ομοθυμαδορ ^€κ\€ζαμ€Ρθίς^ αρ8ρας π€μψαι προς υμάς συν 
τοΙς άγαπητοΐς ημώρ Βαρνάβα κα\ Παυλω, άνθρώποις 26 
παραδ€8ωκόσί τάς λΙ/'υχάς αυτών υπέρ του ορόματος του 
κυρίου ημώρ ^Ιησού Χριστού, απ€(η'άΧκαμ€Ρ ουν *1ού8αν 27 
καΙ Σιλαι/, *:αΙ αυτούς 8ιά Χόγου άπαγγ€\\ορτας τά αυτά• 
€8οζ€ν γάρ τω πν^ύματι τω άγίω κα\ ήμΐν μη^έρ πΧίορ €7ΓΙ- 38 

25 €κ\€ζ(ΐμ€νονς XV XVI ΠΡΑΚΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 183 

τίθ^σθοί νμίν βάρος π\ην τούτων των €πάναγκ€ς^ άπ€χ€σθαί 
39 ΈΐΙίωΧοθύτων καΐ αίματος και πνικτών καΐ πορνείας• ίζ άν 

6ίατηρονντ€ς {αυτούς €υ πράζ€Τ€, "Έρρωσθ^. 
3ο 02 μίν ονν άπο\νθ€ντ€ς κατηΚθον ^Ις *Αντίόχ€ΐαν^ καΐ 

31 συναγαγόντ€ς το πλήθος ίπί^ωκαν την ίπιστόΚην άνα- 

32 γνόρτ^ς δί {χάρησαρ ίπί τγι παρακ\ήσ€ί. ^Ιούδας Τ€ καΙ 
ΣίΧας^ καΐ αύτοϊ ηροφήται 6ντ€ς^ δια λόγου ττολλον ττα* 

33 ρ€καλ€σαν τους α8€\φούς κα\ €π€σΎηρίξαν* ποιησαντ€ς 
α χρόνον άπ€\ύθησαν μ€Τ €ΐρήνης άπο των ά8€\φων 

35 προς τους ά7ΓοσΎ€ίΧαντας αυτούς. ΤίαυΧος δε 
και Βνφνάβας ίίι4τριβον 4ν ^Αντιοχ^Ια διδάσκοντας καΐ 
€υαγγ€\ιζ6μ€νοί μ€τά και €τ4ρων ποΧΚών τον Χόγον του 
κυρίου. 

36 Μ€τα ίί τινας ημέρας €Ϊπ€ν προς Βεψνάβαν ΙΙαυλος 
ΈΐΓΜΓΓρ€ψαΓΓ€ί 6η €πισκ€ψωμ€θα τους ά6€\φους κατά πά- 
λιν πασαν €ν αις κατηγγ^ιΚαμ^ν τον λόγον του κυρίου^ πως 

37 €χουσιν, Βαρνάβας 8ε €βού\€Το συνπαρϋίΚαβ^ίν και τον 

38 Ιωάιη/ν τον καΧούμ€νον Μάρκον* Παύλοι δβ ήζίου^ τον απο- 
στάντα απ* αυτών άπο ΏαμφυΧίας κα\ μη ονν^Κθοντα 

39 αύτοίς €ΐί το ^ργον^ μη συνπαράΚαμβάν^ιν τούτον. €γ€ν€το 
α παροξυσμός ωστ€ άποχωρισθήναι αυτούς ώτ* αλλΐ7λωι/, 
τόν τ€ Βαρνάβαν παρζίλαβόντα τον Μάρκον €κπ\€υσαι €ΐς 

4ο Κύπρον. Παύλος δ€ €πΐλ€ξάμ€νος Σίλαν €ξηλθ€ν πάρα- 

41 6οθ€ΐς τ^ χάριτι του κυρίου ύπο των αδ€λφώϊ/, ίιήρχ€Τ0 

δ€ την Συρίαρ και [την] Κιλικίαν ίπιστηρίζων τας €κκλη' 

1 σίας. Κατηντησ€ν δί καΐ €Ϊς Αίρβην και €ΐς 
Αύστρα». κα\ Ιδου μαθητής τις ^ν €Κ€Ϊ ονόματι Ύιμόθ€ος, 

2 νίοΐΓ γυναικός *Ιου8αίας πιστής πατρός δί "Ελλι^ι^ί, ος 
€μαρτυρ€Ϊτο ύπο των ίν Αύστροις καϊ *Ικονίψ α8€λφων' 

3 τούτον ηθίλησ^ν 6 Παύλος συν αύτφ €ξ€λθ€Ϊν^ και λαβών 
π€ρι4τ€μ€ν αύτον δια τους *Ιου8αίους τους 8ντας €ν τοις 
τσποις €Κ€ίνοις^ ^}8€ΐσαν γαρ απαντ€ς οτι "Ελλην ο «84 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΑηΝ χνι 

πατήρ αντοΰ νπηρχεν. 'Ώί δί 8ί€πορ€ύοντΌ τας ποΚ€ί9^ 4 
7Γ€φ€δίδοσαρ αύτοΐς φυΚάσσ€ίΡ τα δόγματα τα κ^κριμένα 
ύπο των άηοστοΚων κα\ πρ€σβυτίρων των ίν *ΐ€ροσο\ύ' 
μοίΫ. Αί μίν ουν €ΚκΚησίαι €σΎ€ρ€ουντο τ^ $ 

πίστ€ί κα\ €π€ρίσσ€υον τφ άριθμ^ κα& ήμέραν. 

ΑίήΧθον δ€ την Φρυγίαν καΐ Τάλατικην χωραν^ κωΧν- 6 
θ€ντ€ς νπο τον αγίου πνεύματος λαλ^σαι τον \6γον 4ν τρ 
*Ασί9> €λθόντ€ς ϋ κατά την Μυσίαν €π€ίραζον €ιγ την η 
Βίθυνίαν πορ€υθηναί κα\ ουκ €'ίασ€ν αυτούς το πν€υμα 
^Ιησου* παρ€\θ6ντ€ς δέ την Μ,υσίαν κατίβησαν €ιγ Τρφάδα. 8 
καΐ 6ραμα δια νυκτός τψ ΊΙαύΧψ ωφθη^ άνηρ Μακ€δων 9 
τις ην ίστώς καΐ παρακαΧών αύτον καΐ Χίγων Αιαβάς 
€ΐς Μακ€8ονίαν βοήθησαν ήμΐν. ως δβ το όραμα €ΐδ€ν^ ίο 
Έυθίως €ζητήσαμ€ν €ζ€Χθ€ίν €ΐς Μακ€8ονίαν^ σννβίβάζοντ€ς 
οτί προσκίκΧηται ήμας 6 θ€ος €υαγγίΚίσασθαί αυτούς, 

*Αραχθ€ντ€ς ουν άπο Ύρωάδος €ύθυ8ρομήσαμ€ν €ΐί Σϋψο- ιι 
θρφκην, τίΙ δ€ ίπιουστι ^Ις '^έαν ϋοΚιν^ κάκ^'ιθ^ν €ΐς Φιλιττ- ζ2 
ΤΓουρ, ητι,ς €στ\ν ^πρωτη της μ€ρί6ος^ Μακ€8ονίας ποΧις^ 
κοΧωνία, ^Ημ€ν δ€ €ν ταύτη τη πόΧ€ί δία- 

τρίβοντ€ς ήμίρας τινάς, τη Τ€ ήμίρ^ των σαββάτων €ξηΧ' 13 
θομ€ν ζξω της πύΧης πάρα ποταμον ου ίνομίζομ€ν προσ- 
€υχην €ίν(Η^ κα\ καθίσαντ€ς €ΧαΧούμ€ν ταΐς συν^Χθούσαις 
γνναίζίν. και τις γυνή ονόματι Λυδία, πορφυράπωΧις 14 
πόΧίως θυατ€ίρων σ^βομίνη τον θίόν, ηκου€ν^ ης 6 κύ- 
ριος 8ίήι/οιζ€ΐ^ την καρδίαν προσίχ€ΐν τοΙς ΧαΧουμίνοίς ύπο 
ΠαύΧον• ως δβ €βαπτίσθη καΐ 6 οίκος αύτης^ παρ€κάΧ€' τ$ 
σ€ν Χίγουσα Ει Κ€κρίκατί μ€ πιστήν τώ κυρίω ίΐναι^ 
€ΐσ€Χθόντ€ς €ΐς τον οίκόν μου μ€ν€Τ€' κα\ παρ^βιάσατο 
ημάς, Εγ4ν(το δί πορ^υομένων ημών €ΐς την ι6 

προσ€υχην παώίσκην τίνα Ζχουσαν πνεύμα πύθωνα ύπαν- 
τησαι ημ'ιν^ ήτις ίργασίαν ποΧΧην παρύχ^ν τοΐς κυρίοις 
αυτής μαντ€υομίνη' αυτή κατακοΧουθουσα [τω] ΤΙαύΧφ και ιη 
ημϊν €κραζ€ν Χ€γουσα Ούτοι οί άνθρωποι δούλοι του θ^ον 

12 Ι.,.ί XVI ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ α85 

τον ύψιστου €ΐσίν^ οίτιν^ς καταγγίΚΚουσιν ύμΐν οδορ σωη/- 
ι8 ρίας. τούτο ϋ €7Γ01€1 ίπΐ ηοΧΚας ημέρας. διαττονηθ^Ις 
α ΠανλοΐΓ και €πιστρ€ψας τω πν^ύματι €ΐπ€ν Παραγ- 
γΑλω σοι €Ρ ορόματι *Ιησοΰ Χριστού €ζ€\θ€Ϊρ απ αντης* 
Ζ9 και €ξηΑσ€Ρ αντιι ττι ωρ^. Ιθοντ€ς θ€ οί κύριοι αυτής οτι 
4ζη\θ€Ρ η €λ7Γΐ( της εργασίας αντώρ ίπιΚαβομ^ΡΟί τορ 
ΙΙαύΧορ και τορ Σιλαν €Ϊλκυσαρ €ΐς τηρ άγορορ €πι τους 

20 αρχορτας^ και προσαγαγόρτ€ς αυτούς τοις στρατηγοΐς €ΐπαρ 
Ούτοι οι άνθρωποι ίκχαράσσουσιρ ήμωρ τηρ πόΧΐΡ ^ΙουδαΊοι 

21 νπάρχορτ€ς^ καΐ καταγγέλλουσιρ ίθη α ουκ €ζ€στιρ ημιρ 

22 παρα1^χ€σθαι ού8€ ποΐ€Ϊρ *Ρωμαίοις ονσιρ, και συρ^πέστη 
6 ο'χΚος κατ αύτώρ^ και οί στρατηγοί π€ριρηξαρτ€ς αύτωρ 

23 τα ιμάτια €Κ€\€υορ ραβ8ίζ€ΐρ^ ^πόλΧας δί^ ίπιθέρτ^ς αύτοΐς 
πΧηγαε £/3αλον €ΐς φυΧακήρ^ παραγγ€ΐΧαΡΤ€ς τω δ€σμοφύ' 

24 λα«4 άσφαΧώς τηρ^Ιρ αυτούς* ο ς παραγγ^Χίαρ τοιαύτηρ 
Χαβωρ €βάΧ€Ρ αυτούς €ΐς τηρ ίσωτέραρ φυΧακηρ και τους 

25 πό6ας ήσφαΧίσατο αύτώρ ^Ις το ξύΧορ. Κατά δί το μ^σο- 
ρνκτιορ ΤίαύΧος και ΙιΧας προσ€υχόμ€Ρθΐ ύμρουρ τορ Θ^ορ^ 

26 €πηκροώρτο $6 αύτώρ Οί δέσμιοι* αφρω δί σεισμός €γ€Ρ€Τθ 
μέγας ωστ€ σαΧ€υθηραι τα ^6/ϋΐ€λια του δ€σμωτηρίου^ ήρ€<^' 
χθησαν ϋ [ηΌρα;^ρ7/Αα] αί θύραι πασαι^ και πάρτωρ τα 

27 ί^σμα άρίθη. ίζυπρος 8€ γ€ρ6μ€Ρος ο δ€σμοφύΧαζ κα\ 
ϋωρ άρ€φγμ€Ρας τας θύρας της φυΧακής σπασάμ€Ρος τηρ 
μάχαιραρ ημ€ΧΧ€Ρ ίαυτορ αναιρ€Ϊρ, ρομίζωρ ίκπ^φ^υγίραι 

28 τους 6€σμίους, ίφωρησ€Ρ ϋ ΤΙαύΧος μ^γάΧτι φωρη Χέγωρ 
Μη8€Ρ ΐΓράζ]]ς σ€αυτώ κακορ^ απαρτ^ς γάρ €σμ€Ρ €ρθά8€, 

39 αιτησας δί φώτα €ΐσ€7Γη8ησ€Ρ^ κα\ Ζρτρομος γ€ΡΟμ€Ρος προσ- 
3ο €π€σ€Ρ τψ Παυλω καΙ Σίλα, κα\ προαγαγώρ αυτούς €ξω 

31 €φη κύριοι^ τι μ€ 8€Ϊ ποΐ€Ϊρ ιρα σωθώ ; οι δ€ €ΐπαρ 
1Ιί€ΓΤ€υσορ €π\ τορ κύριον *Ιησούρ^ κα\ σωθήση σύ κάι 

32 ό οΐκής σου, καϊ ίΧάΧησαν αύτώ τορ λόγοι/ τοΟ θ€ου συρ 

33 πασι τοις €ρ τη οικία αυτού, κα\ παραΧαβωρ αυτούς ίρ 
€Κ€ίρη τη ώρα τηί ρυκτος €Χουσ€Ρ άπο τώρ πΧηγώρ^ και 

19 Και α6ντ€ς 23 πολλάς τ€ 3^ κυρίου α86 ΠΡΑΕΕΤΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χνι χνιι 

€βαπτίσθη αύτος και οί αύτον απαιη'€ς παραχρήμα^ άναγα- 34 
γων Τ€ αντονς €ΐς τον οιχορ παρέθηκ^ν τράπ^ζαν^ καί ήγείΚ- 
Χίάσατο πανοικ€\ π€πίστ€υκώς τφ ΰ^φ. Ήμίρας ϋ γ€νομ€' ^5 
νης αΐΓ£ατ6ΐλαι/ οι στρατηγοί τους ραβδούχους Χίγοντίς 
^ΑίΓοΚυσορ τους ανθρώπους €Κ€ίνους. άπηγγ€ί\€Ρ δί ό ί€- 36 
σμοφύΧαζ τους Χόγους προς τορ I1αύXορ^ οτί 'Αττ^σταλ- 
κορ οι στρατηγοί ιρα άποΧυθήτ€' νυν οΖρ €ζ€Χθόντ€ς πορ^ύ- 
€σθ€ €Ρ €ΐρήρη. 6 δί ΠαΰΧος ίφη προς αυτούς Α€ίραρτ€ς 37 
ημΛς δημοσία άκατίίκρίτους^ ανθρώπους 'Ρω/χαιονιτ ύπάρ- 
χοντας^ ίβίΐΚαρ €ΐς φυΧακήν κα\ νυν Χάθρ^ ήμας €χβάλ- 
ΧουσίΡ ; ου γαρ, αλλά €Χθόντ€ς αύτοι ήμας €ζαγαγ€τωσαν. 
άπηγγ€ίΧαν δβ τοΊς στρατηγοΐς οί ραβδούχοι τα ρήματα 38 
ταντα' ίφοβήθησαν δί άκούσαντ^ς οτι 'Ρωμαΐοί €ΐσιρ^ κάί 39 
€Χθ6ντ€ς παρ€κάΧ€σαν αύτούς^ και €ζαγαγόντ€ς ήρωτων 
απ€Χθ€ΪΡ άπο της ποΧ€ως, €ξ€Χθόντ€ς δ€ αϊτό της φυΧίΐκης 40 
€ΐσηΧθον προς την Ανδιαι^, και 18όρτ€ς παρ^κάΧ^σα» τους 
άδ€Χφούς κα\ ίζηΧθαν. 

ίίι,οδ^ύσαντ^ς δ€ τηρ *ΑμφίποΧίΡ κα\ τήρ *ΑποΧΧωρία¥ ζ 
^^01^ €ΐς θ€σσ€ίΧοΡίκηρ^ δπου ^ν συναγωγή των Ίονδαιωκ 
κατά δ€ το ίΐωθος τω Πανλω €ΐσηΧθ€ν προς αυτούς καΐ €π\ 2 
σάββατα τρία δΐ€λ€^ατο αύτοΐς άπο των γραφών, Βιοροί- 3 
γων κα\ παρατιθ4μ€νος οτι, τορ χριστον έδει παθ^ιρ 'κα\ 
άραστηναι €Κ ν€κρών^ κα\ οτι ουτός €στιν ^ό χριστός, ό 
*Ιησούς ον €γω καταγγζΧΧω νμΐν, καί τιν^ς €ξ αυτών 4 
ίπ^ίσθησαν κα\ προσ€κΧηρώθησαν τω Πανλφ καϊ [τώ] Σέλα, 
τών Τ€ σεβόμενων ^ΈΧΧήνων πΧηθος ποΧύ γυναικών τ€ 
τώρ πρώτωρ ουκ όΧίγαι, ΖηΧώσαντ^ς δί οί Ιουδαίοι χαι 5 
προσΧαβόμ€Ροι τώρ αγοραίων άνδρας τινας πονηρούς και 
όχΧοποιήσαντ€ς ίθορύβουν την ττόλιι/, κα\ ίπιστάντ^ς τ§ 
οικία Ιάσονος ίζητουν αυτούς προαγαγΛν €ΐς τον δήμορ* 
μη €ύρόρτ€ς δί αντού; €συρον ^Ιάσονα καί τινας αδ€Χφούς 6 
€πι τους ποΧιταρχας, βοώντ€ς οτι Οί την οικουμίρηρ 
άραστατώσαρτ€ς ούτοι κα\ ίνθάδί πάρ^ισιρ, ους ύποδί- η 

3 Χριστοί 'Ιησονς χντι ΠΡΑ3ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 287 

^χτ<α *ΐάσων' και οντοι πάντ€ς άπίναντι τώρ δογμάτων 
Καίσαρος πράσσονσι^ βασΐΚέα ϊτ^ρον \€γοντ€ς ^ΐναι ^Ιη- 

8 σονν• ίτάραξαρ ϋ τον &χ\ορ κα\ τους ποΧιτάρχας άκονον^ 

9 τας ταντα^ καί \αβόντ€ς το ίκανορ παρά τον *1άσορος καϊ 
ΙΟ τωρ λοιιτών άπίΧνσορ αυτούς• Οΐ ϋ άϋίΧφοΙ 

€νθ€ως δια ρνκτος ίζίπ^μ^αρ τ6ρ Τ€ Παύλοι^ κα\ τορ ΣίΚαρ 
€ΐς Έ^ίροιαν^ θίηΡ€ς παραγ€ΡΟμ€Ρθί €ΐς τηρ σνραγωγίΐρ τωρ 

IX *Ιουδ<ήωρ άίΓη^σαρ• οντοί ϋ ^σαρ €ύγ€Ρ€σΎ€ροι τώρ €Ρ θ€σ- 
σάλορίκη^ ο1ηρ€ς ϋίζαρτο τορ Χόγορ μ€τά πάσης προ^ 
θυμίας^ \το\ καθ ήμίραν άρακρίρορτ€ς τας γραφάς €ΐ €χοί 

13 ταντα όντως. ποΧΚοΙ μίρ ονρ €ζ αντώρ €πίστ€νσαρ^ κα\ 
τώρ 'ΈΧΧηριδωρ γνραικώρ τώρ €νσχημ6ρωρ καϊ άρδρώρ 

13 ούκ οΧίγοι. 'ίίς δί €γρωσαρ οΐ αττό της θ^σσάΚορίκης 
Ιουδαίοι δτι καΐ €ρ τ^ Β€ροΙφ κατηγγίΧη νπο τον ΤΙανΧου 
ό Χογος του θ€ον^ ^θορ κάκ€'ί σάΧ€νορτ€ς καί ταράσσορτ€ς 

14 τους οχΧονς. €νθ€ως δί τότ€ τορ ΙΙανΧορ €ζαπ4στ€ΪΧαρ οι 
άδ€ΧφοΙ πορ€ν€σθαί ίως €πϊ τηρ θάΧασσαρ' νπίμ^ιράρ Τ€ 

15 2 Τ€ Σίλα^ καΐ 6 Ύιμόθ€ος €Κ€Ϊ. οί δί καθιστάρορτ^ς τορ 
ΙΙαυΧορ ίίγαγορ €ως ^Κθηρώρ^ κνίί Χαβόρτ^ς €ΡΤοΧηρ πρ6ς 
ΤΟΡ Σίλαν και τορ Ύιμόθ^ορ ιρα ως τάχιστα ίΧθωσίΡ προς 
αυτορ ίξγι^σαν. 

ι6 *£ν δ€ Τϋίις *Αθήραις ^κδ^χομίρου αντονς τον Παυλον, 
παρωζνΡ€το το πνΛμα αντον €Ρ αντω θ^ωρονρτος κατ€ίδω^ 

17 λον ονσαρ τηρ ποΧίρ. δι^Χίγ^το μίρ ονρ €Ρ τη σνρογωγη 
τοις *1ονδαίοις και τοΙς σ^βομ^ροις κα\ €Ρ τη άγορφ κατά 

ι8 πασαρ ήμίραρ προς τονς παρατνγχόρορτας. τιρίς δί και 
τώρ *Έπικονρίωρ και Στωικώρ φίΧοσόφωρ σνρίβίΐΧΧορ 
αντφ^ καί τιν€ς €Χ€γορ Ύί άρ θίΧοι ό σπ^ρμοΧσγος ούτος 
Χίγ€ΐρ; οΐ δ€ Βίρωρ δαιμοριωρ δοκ€Ϊ καταγγ€Χ€ύς ^ιραΐ' 

19 ΟΤΙ ΤΟΡ *Ιησουρ και τηρ άνάστασιρ €ύηγγ€Χίζ€το, Ατιλα- 
βόμ€Ρ0ΐ δί αύτοϋ €πι τορ 'Άρ€ΐορ Πάγοι/ ηγαγορ, Χίγοντ^ς 
Αυράμ^θα γρώραι τίς ή κεαρη αντη [ι;] νπο σον ΧαίΧουμάη) 

9ο διδαχή ; ξ€ρίζορτα γάρ τιρα €ΐσφ€ρ€ΐς €ΐς τάς άκοάς ήμώρ• α88 ΠΡΑΚΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χνπ 

βου\όμ€θα οΖν γρώναι τίνα θ(Κ€ί ταύτα €ΐραι. * Αθηναίοι 2ζ 
δί πάντ€9 και οΐ ίπώημονντ^ς ξίνοι €Ϊς ονϋν €Τ€ρον ι/υ- 
καίρονν $ λ€γ€ΐ]/ η η άκον€ΐν τι καίΡΟτ€ρον. σταθίΐς Ιίέ 23 
Παύλοι €ν μέσω του *Αρ€ίου Πάγου €φη ^Ανδρ€ί *Αθψ 
ναΐοί^ κατά πάντα ώ^ 6€ίσι6αιμον€στ€ρονγ ύμας θ€ωρω' 
6ΐ€ρχόμ€νος γαρ καϊ αναθ€ωρών τα σ€βάσματα υμών €υρον 23 
κα) βωμον ίν ω ίπνγέγραπτο ΑΓΝΟΣΤί2 Θ£ί2. δ ουν 
άγνοοΰντ€£ €ύσ€β€Ϊτ€^ τούτο €γώ καταγγίλΧω ύμΐν. Ο 24 
θ€00 ό πθΙ»^ΟΑΟ τον κοσμον Κλί πωττα ΤΑ βΝ Αγτφ, 
οντος ογρΑΝΟγ Κλί Γ^Ο ντνάρχων κύρίος ουκ €ν χβιρο- 
νοιητοις ναοΊί κατοίΚ€Ί ούδ€ ύπο χ€ίρών ανθρωπίνων θΈρα- 25 
7Γ€υ€τα4 προσ8€Ομ€ν6ί τίνος, αύτος λίλογο πασι ζωήν κα\ 
ΠΝοΛν καϊ τα πάντα* έποιησέν τβ €^ βι/όί παν ίθνος αν- τβ 
θρωπων κατοίΚ€ΐν €πΙ παντός προσώπου της γ^ί, ορίσας 
προ€ΓΤ€ταγμίνους καιρούς καϊ τάς 6ροθ€σίας της κατοικίας 
αυτών, ζητ€Ϊν τον θ€ον €ΐ αρα γ€ 'ψ'η\αφήσ€ΐαν αύτ6ν καΐ τη 
Έυροι^ν^ καί γ€ ου μακράν άπο ίνος έκαστου ημών υπάρ- 
χοντα, €1/ αύτω γάρ ζώμ€ν καϊ κινούμ€θα και ίσμίν, ως 28 
καί τιν€ς τών καθ* ^ύμας'* ποιητών €ΐρήκασιν 

Του γάρ κα\ γένος έσμέν. 
γένος ουν υπάρχοντας του θαου ουκ όφαίλομαν νομίζαιν 29 
χρυσώ η άργύρω η Χίθω, χαράγματι τέχνης κα\ ένθυμήσαως 
άνθρωπου, το θαΐον €Ϊναι ομοιον. τους μέν ουν χρόνους 30 
της αγνοίας υπερώων ο θ€ος τά νυν άπαγγέ\\€ΐ τοϊς άνθρω- 
ποις πάντας πανταχού μ€τανο€Ϊν, καθότι €στησ€ν ήμέραι^ 31 
έν ^ μέλλζΐ κρίΝείΝ ΤΗΝ οΙκογΜεΝΗΝ εΝ λίΚΛΙΟεγΝ»;! 
έν αν8ρ\ ω ωρισ€ν, πίστιν παράσχων πάσιν άναστησας 
αυτόν €κ ν€κρών, άκούσαντ^ς δβ άνάστασιν νεκρών οι 32 
μ€ν €χ\€υαζον οί δβ €ΐπαν Ακουσόμ^θά σου π€ρ\ τούτου 
και παΧιν. ούτως ό ΤΙαυλος έζηΧθ^ν έκ μέσου αυτών 33 
τινίς δβ αν8ρ€ς κοΧΧηθέντ^ς αύτώ έπίστ€υσαν, έν οις καϊ 34 
Αιονυσιος [ο] ^Αρεοπαγίτης καϊ γυνή ονόματι Αάμαρις και 
€Τ€ροι συν αύτοΐς, 

νδ ημάς χνιιΐ ΙΙΡΑΚΕΙΣ Α1Ι0ΣΤ0Λ0Ν 289 

Ι Μ€τά ταύτα χωμίσθ€ΐς €Κ των *Αΰηνών ηλβ€ν €ΐί Κό- 

2 ρίνθον. και €ύρών τίνα ^Ιουί^αΙον ονόματι 'Αχυλαν, Ποντέ- 
κον τω γ€ΐ/€ΐ, προσφάτως ίΚηΚυθότα άπο της *1τάΚίας και 
ΊΙρίσκιΚΧαν γυναίκα αντοΰ ίια το 8ιατ€ταχ€ναι ΚΚανδιον 
χωρίζ^σθαι πάντας τους ^Ιουδαίους άπο της 'Ρωμης^ προσ- 

3 η\θ€ν αντοίς^ και δια το 6μότ€χνον €ΐναι ?μ€ν€ν παρ* αύ- 
τοΐς κα\ '^ηργάζοντο^^ ήσαν γάρ σκηνοποιοί τ^ ^^Χ^• 

4 δΐ€λ€γ€το δ€ €ν τγι (ΓυΐΌγωγ^ κατά παν σάββατον^ €π€ΐΰ€ν 

5 τ€ *Ιονίαίους και "ΕΧΚηνας. 'ϋς δί κατηΧθον 
άπο της Μακ€6ονίας ο τ€ ΣίΚας καΐ ό Ύιμόθ^ος^ συν€ίχ€το 
τω \όγφ 6 Παύλος^ διαμαρτυρόμενος τοις *Ιουίίαίοις €ΐναι 

6 τον χριστον *Ιησουν. άντιτασσομίνων δ€ αύτων καΐ βΚα- 
σφη μουντών ίκτινα^άμενος τα Ιμάτια €ΐπ€ν προς αυτούς 
Ύο αίμα υμών €πι την κεφαλήν υμών κασαρος €γω' απο 

7 του νυν €ΐς τα ίθνη πορ€υσομαι, κα\ μ€ταβας €Κ€Ϊθ€ν 
^Χθ^ν €ΐς οίκιαν τίνος ονόματι Ύιτίου *Ιούστου σ^βομί- 
νου τον θ^όν^ ου ή οΙκία ^^^/ συνομοροΰσα τ^ συναγωγή. 

8 Κρίσπος δβ ό άρχισυνόγωγος €πίστ€υσ€ν τω κυρίω συν 
οΧφ τω οϊκω αντοΰ, καΐ ποΧΧοι των Κορινθίων άκούοντ€ς 

9 €πίστ€υον κα\ ίβαπτίζοντο. Ειττβι/ δί ό κύριος ίν νυκτι 
δι οράματος τω Παυλω Μ^ φοΒογ, αλλά λάλβι καΙ μη 

ο σιωπησης, λΐότΐ έρώ είΜΐ Μ€ΤΑ ΟΟγ καί ουδείς ίπιθησ€ταί 
σοι του κακώσαί σ€, διότι Χαός ίστί μοί ποΧυς Ιν τη πόΧ€ΐ 

11 ταύτη. ^'Εκάθισ€ν δί ίνιαυτόν κα\ μήνας €ζ διδάσκων ίν 

12 αύτοίς τον Χότγον του θ^οΰ, ΤαΧΧίωνος δί άνθυ- 
πάτου οντος της * Αχαίας κατ€π4στησαν ^οί ^Ιουδαίοι όμοθυ- 

13 μαδον τω Πανλω κα\ ίίγαγον αύτον €π\ το βήμα, Χ€γοντ€ς 
ΟΤΙ Παρά τον νόμον άναπ€ίθ€ΐ ούτος τους ανθρώπους 

14 σ4β€σθαι τον θ^σν. μέΧΧοντος δί του Παύλου άνοίγ€ΐν 
το στόμα €ΐπ€ν ό Γαλλέωι^ προς τους ^Ιουδαίους Έι μίν 
^ν αδίκημα τι ή ραδιούργημα πονηρόν, ω *\ουδ<Ηθΐ, κατά 

15 Χότγον αν άν€σχόμην υμών €έ δ€ ζητήματα ίστιν π€ρ\ 
λόγου κα\ ονομάτων καϊ νόμου το^ κα& ύμας, δ*ψ'βσ^€ αυτοί• 

3 ημγάζ^το 6 €γώ αιτο 1 2 ομο^μοιδοτ οϊ ΊονθαΓοι αρο ΠΡΑΗΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χνιιι χιχ 

κριτηί €γώ τούτων ου βονΧομαι €ΐναί. και αηη\ασ€ν χ6 
αυτούς άπο του βήματος. €πίΚαβ6μ€Ρθί ϋ ποαττίς Σωσθί- τη 
νην τον άρχισ^νόγωγον ίτυπτον €μπροσθ€ν του βήματος• 
κα\ ούϋρ τούτων τω ΤάΧΧίωνι €μ€\€ν. Ό ϋ ζ8 

Παΰλοί €Τί προσμ^ίνας ήμίρας ικανας τοΙς αδβλφοι^ άποτ' 
ταζάμ^νος €ζ4π\€ί €Ϊς την Συρίαν^ καί συν αύτ^ ΤΙρίσκιΚΚα 
και *Ακν\ας^ Κ€φάμ€νος ίν Κ€νχρ€αΐς την Κ€φάXήν^ €ΐχ€ν 
γαρ €ύχήν. κατήντησαν ϋ €ΐς ^Εφ€σον^ κάκ^ίνους κατί- 19 
\ίΐΓ€ν αύτου^ αύτος δί €Ϊσ€\θών €ΐς την συναγωγην δΐ€λ€- 
ζατο τοις *Ιου8αίοις. ίρωτωντων δ€ αύτων €πι π\€ίονα 2ο 
χρόνον μ^ΐναι ουκ €πίν€υσ€ν^ άΚΚα άποταζάμ€νος κα\ €ΐπων 2ΐ 
πάλιν ανακάμψω προς ύμας του θίου Θ^Κοντος ορήχθη 
άπο της ^Έφίσου^ κα\ κατ€λθών (Ις Καισϋψίαν, άναβας 22 
και άσιτασάμ€νος την €ΚκΚησιαν^ κατέβη €ΐς *Αρτίόχ€ίαρ^ 
και ποιήσας χρόνον τίνα ίζήΧθ^ν^ 6ΐ€ρχ6μ€νος καθ^ζης 23 
την Τ€ίΚατικην χωράν και Φρυγίαν^ στηρίζων πάντας τους 
μαθητάς. 

^Ιονδαίο^ &€ τις Άπολλώί ονόματι^ *ΑΧ€ξαρ8ρ€υς τφ 24 
γ€ν€ί, άνηρ λόγιοί, κατήντησαν €ΐς "Έφασον^ 8υνατ6ς ων €ν 
ταΐς γραφαΐς, ούτος ην κατηχημ4νος την 68ον ^τοΰ κυρίου^, 2$ 
καΐ ζίων τω πναύματι ίΚαΚαι καί α^ίδασκαν ακριβώς τα π€ρ\ 
του *Ιι;σου, €πιστάμ€νος μόνον το βάπτισμα *Ιωάνου. ουτός τό 
Τ€ τίρζατο παρρησιάζ^σθαι €ν τη συναγωγή* άκούσαντ€ς 
&€ αύτου ΙΙρίσκΐΧΧα και *Ακύ\ας προσ€\άβοντο αύτον κα\ 
άκριβ€στ€ρον αύτφ €ξ€θ€ντο την 68 ον του θ€ου, βουΧο- 27 
μίνου &€ αύτου 8ΐ€Χθ€Ϊν €ΐς την *Αχαίαν προτρ€Λΐτάμ€νοι 
οΐ άδ^ΧφοΙ €γρα>\ταν τοΐς μαθηταΐς άπο^ίζασθαι αυτόν* 
ος παραγ€νόμ€νος συν€βόΙΧ€Τθ ποΧύ τοΐς π€πιστ€υκόσιν 
8ιά της χάριτος* (ύτόνως γαρ τοΙς *Ιου8αίοις διακατηΧίγ- 28 
χ€Τθ δημοσίφ €πι6€ΐκνυς δια των γραφών €ΐ]/αΊ τον χριστον 
*Ιησουν. *Εγ€ν€Τ0 δβ €ν τω τον *ΑποΧΧώ €Ϊναι ι 

25 Κυρίου XIX 1ΙΡΑ5ϊ:ΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 391 

4ν Κορίνθω ΏανΧον δΐ€\θ6ρτα τα άνοί)Τ€ρικά μίρη €λθ€ίν 

3 €ΐί 'Έφ€σον και €νρ€Ϊν τίρας μαθητάς^ €ΐπίν Τ€ προς αυτούς 

Ει πρ€νμα αγιον €λάβ€Τ€ πιστ€νσαντ€ς ; οί &€ προς αυτόν 

3 Αλλ ονο €ί πν€ν}^α αγιον €ατιρ ηκονσαμ^ν, €ΐπ€ν τ€ Εΐί 
τι ουν €βαπτίσΰητ€ ; οΐ &€ €ίπαν Έΐς το *Ιωάνου βάττησμα. 

4 €ίπ€Ρ &€ Παύλος ^Ιωάνης ίβάπτισ^ν βάπτισμα μ€τμροίας, 
τφ λαώ Χίγων €ΐς τον ίρχόμ^νον μ€Τ αντον ΐνςα 7Γΐστ€ύσω- 

5 σιν^ τουτ ίστιν €ΐς τον *Ιι;σουν. άκονσαντ€ς &€ ίβαπτίσθψ 

6 σαν €ΐς το όνομα τον κυρίου *Ιησου' κα\ ίπιθίντος αύτοίς 
τον Πανλου χείρας ί\\Θ€ το πν^νμα το αγιον €π* αυτούς^ 

7 ίΚϋΐΚουν τ€ γΧϋίσσαις και €προφήτ€υον. ^σαν ϋ οΐ πάρτης 

8 αρ8ρ€ς ώσ€ΐ δωδ€ι^α Έισ€\θών &€ €ΐς την συ- 
ναγωγην €παρρησιάζ€Το {πι μήνας τρ€ΐς 6ιαλ€γόμ€νος κα\ 

9 πείθων π€ρι της βασίΚ€ίας τον θ€θν. ως 64 τιν€ς {σκΧη- 
ρύνοντο και ήπ€ίθουν κακο\ογονντ€ς την 666ν €ΐ'ώηοι/ του 
πΧηθους^ άποστας απ* αύτων άφώρισ€ν τους μαθητάς^ 

ΙΟ κα0 ημίραν 8κιΚ€γόμ€νος ίν τη σχοΧη Τυράννου, τούτο 
α ί'γ€ν€το {πι €τη δυο, ωστ€ πώττας τους κατοικούντας την 
*Ασίαν άκουσαι τον Χόγον του κυρίου^ *1ου6αίους Τ€ και 

11 "Έλληνας. Αυνάμ^ις τ€ ου, τάς τυχούσας 6 θίος 

12 {ποΐ€ΐ δια των χ€ΐρών Παύλου, ωστ€ κα\ {πι τους άσθ€νουν' 
τας άποφ4ρ€σθαι άπο του χρωτός αύτου σουδάρια η σί/χικίΐ^- 
θια καΐ άπα\\άσσ€σθαι απ* αυτών τάς νόσους^ τά τ€ πν€ύ' 

13 ματα τά πονηρά {κπορεύίσθαι. *Έπ€χ€ίρησαν 84 τιν€ς κα\ 
των π€ρΐ€ρχομ€νων ^Ιουδαίων {ξορκιστών όνομάζ€ΐν {π\ τους 
έχοντας τά πνεύματα τά πονηρά το όνομα του κυρίου *\ησου 
\€γοντ€ς ' Ορκίζω υμάς τον *Ιησοϋν ον Παύλοι κηρύσσει. 

14 ήσαν α τίνος ^Κ€υά ^Ιουδαίου άρχΐ€ρ€ως {πτά υιο\ τούτο 

15 ποίουντ€ς. άποκριθίν δί το πν€υμα το πονηρον €ΐπ€ν αν- 
τοις Ύον [/χίν] *Ιησοΰν γινώσκω και τον Ώαυλον {πίστα- 

ι6 μαι, ύμ€ΐς Βί τίν^ς {στέ ; και {φα\6μ€νος ο άνθρωπος 

3 ο 5^ 9ΐπ€ν 19« ΠΡΑ2;ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χιχ 

€7Γ* αυτούς (V φ ην το πν€νμα το πονηρον κατακνρι^νσας 
άμφοτίμων 'ίσχνσ€ν κατ αντώρ^ ωστ€ γυμνούς καΐ τ^τραν- 
ματίσμίνου9 €κφυγ€Ϊν €κ του ου^ου €Κ€ίνου. τούτο &€ ι; 
€γ€Ρ€το γρωστον πάσιρ Ιουδαίοι ί τ€ κα\ "ΈΧΚησίΡ τοις 
κατοίκουσιρ την 'Έφ^σον^ καϊ €π4π€σ€ν φόβος €ΐΓΐ ποΛπ-ας 
αυτούς^ κα\ €μ€γα\ύν€Τ0 το δνομα του κυρίου *Ιησου, 
ποΧΚόί Τ€ των π€πισΎ€υκ6των ηρχοντο €ξομο\ογούμ€νοι και ι8 
άναγγ€ΧΧοντ€ς τάς πράζ^ις αυτών. ίκανοΧ ϋ των τα ίΓ€- 19 
ρίψργα πραξάντων συν€ν€γκαρτ€ς τας βίβλους κατίκοΛον 
€νωπίον πάντων καΐ συν€'^ηφισαν τας τιμάς αυτών καί 
€υρον αργυρίου μυριάδας π€ντ€. Ούτως κατά κράτος του ίο 
κυρίου 6 Χόγος ηυξαν€ν κα\ ίσχυ€ν. ΟΣ ΔΕ ΕΠΛΗΡΏΘΗ ταύτα, €θ€Τ0 6 Παύλοι €ν τφ 2ΐ 
πν^ΰματι 8ί€\θών την Μακ€8ονίαν καϊ *Αχαίαν πορ^υ^σθαι 
€ίί *ΐ€ροσοΚυμα, (Ιττών δτι Μ€τά το γ€ν€σθαι μ€ €Κ€Ϊ 8€Ϊ 
μ€ και 'Ρωμην 18€7ν. αποστ€ίΧας δ€ €ΐί την Μ.ακ€&ονίαρ 22 
δύο των 8ιακονούντων αύτώ, Ύιμ6θ€ον κα\ Έραστον^ αύτος 
€π€σχ€ν χρόνον €ΐς την ^Ασίαν. *Εγ€ΐ/ΓΓθ δβ 23 

κατά τον καφον €Κ€7νον τάραχος ουκ ολίγος ττίρΐ της οδού. 
Αημήτριος γαρ τις ονόματι^ άργυροκόπος, ποιών ναούς 24 
[αργυρούς^ *Αρτ(μι8ος παρ^ίχ^το τοίί Τ€χνίταις ουκ όλίγην 
€ργασίαι/, ους συναθροίσας κα\ τους π^ρΧ τα τοιαύτα έργα- 2$ 
τας €ΐπ€ν ^Αν8ρ€ς, €πίστασθ€ οτι ίκ ταύτης της εργασίας 
η (ύπορια ήμϊν €στίν, καΐ θ€ωρ€ΐτ€ καϊ άκού€Τ€ οτι ου μόνον 26 
*Εφ€θΌυ άλλα σχ€δ6ν πάσης της ^ Ασίας ό Παύλοι οντορ 
η^ίσας μ^τίστησ^ν ίκανον δχλον, λίγων ότι ουκ €ΐσ\ν θίόί 
οί δια \€ΐρών γινόμενοι. ου μόνον δ€ τούτο κινδυν€ύ€ΐ 27 
ήμΐν το μέρος ^Ις άπ^λ^γμον ίλθ^ΐν, άλλα καΐ το της μεγά- 
λης θέας Αρτέμιδος ί^ρόν (Ις ονβίν λϋγισθήναι^ μίλλειν 

^4 ωί Ι κρ€ίζοντ€ς XIX XX ΠΡΑΗΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 293 

τ€ κα\ καθαιρίΐσθία της μ€γ€ίΚ€ίότητος αντης^ ην ολη 
28 [ι;] *Ασια καΐ [τη] οικουμένη σ€β€ται. άκονσαντ€ς ϋ καϊ 

γ€ν6μ€νοί π\ήρ€ίς θνμον ίκραζον \€γοντ€ς Μ€γάΚη ή 
29^Αρτ€μίΓ *Έφ€σίων. καϊ ίπΚησθη η ποΚις της (Γνγχνσ€ως, 

ώρμησάν τ€ ομοθυμαδόν €ΐς το θίατρον συν€φπάσ'αντ€ς 

Τ(Ηον και ^Αρίσταρχον Μακ^δόνας^ ατυν^κδήμους ΤΙαύλου. 
3ο Παύλου δ€ βουΧομίνου €ΐσ€Κθ€Ϊν €ΐς τον Βήμον ουκ €Ϊων 

31 αυτόν οί μαθηταί• Τίνίς δέ Κ(ΐί των ^Ασιαρ-χων^ &ντ€ς αύτώ 
φίλοι, π€μ^αντ€ς προς αύτον παρ€κάΚουν μη Βουναι ίαυ^ 

32 τον €ΐς το θίατρον• άλλοι μίν ονν αΚΚο η €κραζον^ ^ν 
γίφ ή €ΚκΚησΙα συνκ€χυμ€νη^ κα\ οί π\€ΐους ουκ βδ€ίσαν 

33 τίνος €ν€κα συν€\η\ύθ€ίσαν. €κ δ€ του δχλου αννίβίβα- 
σαν ^ΑΧίξανδρον προβαΧόντων αύτον των *ιουδαίων^ 6 δ€ 
*ΑΧ€ζαν6ρος κατασ€ίσας την χ^ίρα ηθ€Χ€ν άποΧογ^ΐσθαι 

34 τω ίήμω, €πιγνόντ€ς δί ατι Ιουδαίο; €στίν φωνή €γ4ν€το 
μια €Κ πάντων ωσ€ΐ €πι ώρας δυο κραζοντων Τα€γαΑη η 

2$'^Αρτ€μις *Έφ€σίων^. καταστ€ίΧας δ€ τόν ίχΧον 6 γραμ- 
ματ€υς φησιν ''Αν8ρ€ς 'Εφ/σιοι, τις γάρ €στιι/ ανθρώπων 
ος ου γίνωσκ€ί την ^Έφ€σίων ποΧίν ν^ωκόρον ουσαν της 

φ μ€γαΧης *Αρτ€μΛος και του 6ιοπ€Τθΰς ; άναντιρήτων ουν 
όντων τούτων δίον €στ\ν ύμας κατ€σταΧμ€νους ύπάρχ^ιν 

37 «εαι μηδίν προπ€Τ€ς πράσσ^ιν. ηγάγ€Τ€ γαρ τους άνδρας 
τούτους ουτ€ ί^ροσύΧους ουτ€ βΧασφημουντας την θ^ον 

38 ήμων. (ί μίν ουν Δημήτριος κα\ οί συν αύτφ Τ€χνίται 
€χουσιν προς τίνα Χόγον^ αγοραίοι άγονται και ανθύπατοι 

39 €ισιν^ €γκαλ€ίτωσαν αλλι;λοί$'. €έ δ€ τι περαιτέρω έπιζη- 
4© Τ€ΐΤ€^ €ν τγί €ννομω ίκκΧησία έπιΧυθησεται. καΧ γαρ 

καΛυν€ύομ€ν €γκάΧ€Ϊσθ<α στάσ€ως ^π€ρ\ της σημ€ρον μη- 
6€νος αιτίου υπάρχοντος^ π€ρ\ ου ού δυνησομ^θα άποδούναι 
λόγοι/ ίΓ€ρΙ της συστροφής ταύτης^, και ταύτα €ΐπών απβ- 
Χυσ€ν την €κκΧησΙαν. 
τ ΜΓτα δ€ το παύσασθαι τον θόρυβον μ^ταπ^μ^άμ^νος 

34 Μ€γαλΐ| η *Αρτ€μις Έφ€σΐΜ•' 4^ ^•••^ «94 ΠΡΑ3ΕΙ2 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χχ 

ο Πανλο^ τους μαθητα^ καΐ παρακάΚίσας ά(ηΓασάμ€Ρθ£ 
€ζη\θ€ν πορ€ν€σθαί €19 Μακ€6ονίαρ. 8ί€\θωρ δβ τα μίρη 2 
€Κ€ΐνα κχύ, παρακάΚέσας αντονς λόγω ττολλφ ί{Κθ€ν €ΐς την 
^Ελλάδα, ποίησαν τ€ μήνας τρ€ΐς ^^νομένης ίπφουΚης 3 
αντφ νπο των ^Ιουίαίων μίΚΧονη άνάγ€σθαί €ΐλ* την Συρία» 
€γ€ν€Τ0 γνώμης του υποστρίφ^ιν δια Μακεδοι/ία^. σνι^ί- 4 
π€Τ0 δ€ αύτω Σοίπατρος Πυρρού Β€ροίαΐος^ θ€σσαλονι- 
Κ€ων δβ *Αρίσταρχος κα\ Σ€κουν8ος^ κα\ Ταΐος Α€ρβαίος καΐ 
Ύίμόθ€ος^ *Ασιανο\ &€ Ύυχικος κα\ Ύρόφιμος' ούτοι ϋ $ 
^προσ€Κθ6ντ€ς^ €μ€νον ήμας ίν Τρωάδι• ημ^Ις ϋ €^€πλ6ΐ;σα- 6 
μ^ μ€τά τάς ημέρας των άζύμων άπο ΦιΚίττπων^ κα\ {(\θο- 
μ€ν προς αυτούς €ΐς την ΎρωάΒα &χρι ήμ€ρών π€ντ€^ ου 
δί€τρίψαμ€ν ημέρας ετττά. *Εν δί τη μια των 7 

σαββάτων συνηγμίνων ημών κΚάσαι αρτον 6 Παύλος δΐ€'• 
\€γ€Τθ αύτοΐς, μίλΧων έζιέναι τη ίπαύριον^ παρ€Τ€ΐν€ν τ€ 
τϊ^ν Χόγον μ€χρι μ€σονυκτίου, ήσαν 8ε \αμπόΒ€ς Ικαναι 8 
€ν τψ ύπ€ρψω οί ^μ^ν συνηγμενοι* καθ€ζόμ€νος 84 τις 9 
ν€ανίας ονόματι Έυτυχος βττι της θυρί8ος^ καταφ€ρόμ€νος 
ΰττνω βαθ€ΐ 8ιάΚ€γομ€νου του "^Παύλου €π\ π\€Ϊον, κατ€^ 
ν^χθίΐς άπο του ύπνου βττβσβι/ άπο του τριστέγου κάτω και 
τ^ρθη ν€κρ6ς, καταβας 8ε 6 ΠαυΧος €π€π€σ€ν αύτω και ίο 
€Γννπ€ριΧαβών €ΐπ€ν ^Μη θορυβ€ΐσθ€^^ η γαρ ψυχή αύτου 
€ν αύτω ίστίν, άναβας 8ε [^καϊ] κλάσας τον αρτον κα\ 1 1 
γ^υσάμψνος 4φ ίκανόν τ€ ομίΧήσας άχρι αυγής ούτως 
€ξήΧθ€ν, ηγαγον §€ τον παΐ8α ζώντα, κα\ παρ^κΧηθησαν ΐ2 
ού μετρίως. Ή/χβΤί δέ ^προ€ΧΘ6ντ€ς^ €πι τό 13 

πΧοϊον άνηχθημ^ν 4π\ την "Ασσοι/, €Κ€ΐθ€ν μ€ΧΧοντ€ς άνα- 
Χαμβαν€ΐν τον ΠαΰΧον, οΰτως γαρ 8ιατ€ταγμ€νος ^ν μ€Χ- 
Χων αυτός ΤΓί^βυβικ ώς δέ σ^ν^βαΧΧζν ήμιν βίί την'Άσσον^ 14 
αναΧαβοντ€ς αύτον ηΧθομ^ν €ΐς ^ιτυΧηνην^ κάκ^Ιθ^ν άπο- ΐ5 
πΧ€υσαντ€ς τη ίπιούση κατηντήσαμ^ν αντικρυς Χίου, τη 
δ€ €Τ€ρα παρ€βάΚομ€ν €ΐς Σάμον^ τη 8ε ίχομένη ί/Χθομ^ν 
€ΐς ΜΐΧητον κ€κρίΚ€ΐ γαρ 6 Παύλος παραπΧίυσαι την ι6 

5 ηροίλθοντ^ς 9 Πανλον, «ττΐ πλβιομ κατ€ν€χΘ€ΐς ίο μη Θορνβ€ΐσΘαχ XX ΠΡΑΕΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ «95 

"Έφ^σον^ όπως μη γίνητίπ αντω χρονοτριβησαι €ν τγι *Ασίψ^ 

€σΐΓ€ν^€ν γαρ €ΐ δυνατόν €ΐη αύτφ την ήμίραρ της ΤΓ€ντη' 

κοστης γ€ν€σθαί €ΐς *ΐ€ροσ6Κυμα. 
17 *Απο &€ της Μιλι^ου πίμ^Ι^ας €ΐς ^Εφεσοι^ μ€Γ€καΧ4' 
ι8 (τατο τους πρ€σβντ4ρους της €κκ\ησίας. ως δβ παρ€γίροντο 

προς αύτορ €ίπ€ν αντοΊς Ύμ€Ϊς €πίατασθ€ άπο πρώτης 

ημέρας αφ* ης ίπίβην €ΐς την *Ασίαν πώς μ€0 υμών τον 
19 πάντα χρόνον €γ€ν6μην^ 8ου\€νων τ^ κυρίας μ€τα πάστ/ς 

ταπεινοφροσύνης και δακρύων κα\ πειρασμών τών συμβάν^ 
3ο των μοι εν ταις επιβονΚαΙς τών ^Ιουδαίων ως ονδεν ύπε- 

στειΚάμην τών συμφερόντων του μη άναγγεΐΚαι ύμΐν καΐ 

21 διίάζαι ύμας δημοσία κα\ κατ οίκους^ διαμαρτυρόμενος 
*Ιουδαίοις τε και '^Ελλι/σιι^ την εΙς θεον μετάνοιαν και 

22 πίστιν εις τον κύριον ημών *Ιησουν^, και νυν ιδού δ€δ€- 
μένος εγώ τω πνευματι πορεύομαι εις *Ιερουσάλημ^ τα εν 

23 αύτη συναντησοντα εμο\ μη εϊδώς, πλην ότι το πνεύμα το 
ίγιον κατά πόλιν διαμαρτύρεται μοι Χεγον οτι δεσμά καΐ 

24 θλί^Ι^εις με μενουσιν αλλ* ούδενος \άγου ποιούμαι την 
"^Ιτυχην τιμίαν εμαυτώ ως ^τεΧειώσω^ τον δρόμον μου και 
την διακονίαρ ην εΧαβον πάρα του κυρίου *Ιησου, διαμαρ- 

25 τύρασθαι το εύαγγεΧιον της χάριτος του θεού, και νυν 
Ιδού εγώ οιδα οτι ούκετι ο'ψ'εσθε το πρόσωπον μου ύμεΐς 

26 πάντες εν οις διηΧθον κηρύσσων την βασιΚείαν διότι μαρ- 
τύρομαι ύμΐν εν τη σήμερον ήμερα ότι καθαρός εϊμι απο 

27 του αίματος πάντων^ ου γαρ ύπεστειΚάμην του μή αναγ- 

28 γ€ΐλαι πάσαν την βουΧην του θεού ύμΐν, προσέχετε εαυ- 
τοις καΐ παντί τω ποιμνίω^ εν ώ ύμας το πνεύμα το άγιον 
εθετο επισκόπους^ ποιμαίνειν τίΐΝ έκκλΗΟί^Ν τογ θ€θγ, 

39 ΗΝ περίεποΐίίΟΑτο δια του αίματος του ^ιδιΌυ\ εγώ 
οΐδα οτι εΙσεΧεύσονται μετά την αφιζίν μου Χύκοι β€φεΐς 

^^ εις ύμας μη φειδόμενοι του ποιμνίου, και εξ υμών [αύτών^ 
άναστησονται άνδρες ΧαΧουντες διεστραμμένα του άπο 

31 σπαν τους μαθητάς οπίσω εαυτών διο γρηγορείτε, μνημο- 

13 προσ^Κθάντις ι$ ^σπ4μ^ 2ΐ Χρ^στόμ 24 τ€λ€ΐ*κΓαι 2$ |...| 996 ΠΡΑ2ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χχ χχι 

ν€υορτ€ς ση τρί€τίαρ νύκτα καϊ ήμίραρ ουκ ίπαυσάμην μττα 
ίακρύωρ νουθ^τών ίνα €καστον, και τα νυν π€φατίθ€μαί 33 
νμας τφ '^κυρίψ^ καϊ τφ λαγω της χάριτος αύτον τφ 6υναμ4νψ 
οΙκο9ομησ(Η καί ίονναι τί^ν κλΗρΟΝΟΜί^Ν €ν τοΤο ΗρίΛ- 
ΟΜέΝΟΐΟ ΤΤΑΟΙΝ. αργυρίου η χρυσίου η Ιματισμού σύΙί€νος 33 
ίΐΓ^θύμησα• αντοΧ γινωσκ€Τ€ ϋτι τοις χρ€ίαις μου και τοις 34 
ο3σι μ€τ €μου ύπηρ€τησαρ αί χ^φ^ς αύται, πάντα ύπίΙί€ΐξα 35 
ύμΐν ΟΤΙ συτως κοπιώντας ίί€Ϊ άντΐΚαμβάν€σθαι των άσθ^- 
νούντων^ μνημον^ύ^ιν τ€ των Χόγων του κυρίου *Ιησου ση 
ούτος €Ϊπ€ν Μακάριόν ίστιν μαΚΚον ΙίιΒόναι ή \αμβάν€ΐν. 
Κ(ά ταύτα ειπών θ€\ς τα γόνατα αυτού συν πασιν αύτοΐς 36 
προσηύζατο. Ικανός ϋ κΚαυθμος ίγίνττο πάντων^ και 37 
€πιπ€σόντ€ς €π\ τον τράχηλον του Πανλον κατ€φίΚσυν 
αύτον^ 66υνωμ€νοι μάλιστα €π\ τφ \όγ<^ φ Λρηκ€ΐ οη β 
ούκ4τι μίλΧουσιν το πρόσωπον αύτου θ^ωρΛν. προέπ^μ- 
πον δ€ αύτον €ΐς το πΧοΐον. 

*Ωί δ€ €γ€ν€το άναχθηναι '^ήμάς αποσπασθίντας απ* συ- ι 
των^ €ύθυΙίρομήσαντ€ς Ιίλθομ€ν €ΐς την Κω, τη Βί ίξης €ΐς 
την *ΡόΟον, κάκ€Ίθ€ν €ΐς Πάταρα* και €ύρόντ€ς πΧαΙον 2 
^ιαπ€ρών €ΐς Φοινίκην €πιβάντ€ς άνηχθημ€ν. άναφάναντ€ς 3 
δ€ την Κύπρον καϊ κατάΚιπόντ€ς αύτη ν ^ύωνυμον €π\€ομ€ν 
€Ϊς Σνρίαν^ καϊ κατη\θομ€Ρ €ΐς Ύνρον^ ίκύσ^ γαρ το πΧοϊον 
ην άποφορτιζομ€νον τον γόμον. άν^υρόντ^ς δβ τους μαθψ 4 
τας €π€μ€ίναμ€ν αύτου ήμίρας ίπτά, οΐτιν^ς τώ ΊΙαύλω 
€\€γον δια του πνεύματος μη ίπίβαίν^ιν €ΐς *ΐ€ροσόλυμα. 
δτ€ §€ €γ€ν€Τθ ^€ξαρτίσαι ημας^ τας ημέρας^ €ξ€λθόντ€ς $ 
€πορ€υομ€θα προπ€μπόντων ήμας πάντων συν γυναιζΐ κα\ 
τίκνοις €ως ίξω της πόλβω^, κα\ θίντ€ς τα γόνατα ίπΐ 
τον αίγιαλον προσ€υξάμ€νοι άπησπασάμ^θα αΚΧηΚους^ κα\ 6 
€ν€βημ€ν €ίς το πλοΐον, ίκΛνοι &€ ύπ€στρ€ψαν €ΐς τα 
*οια. Η/χ€ΐί §€ τον πΧουν 8ιανύσαντ€ς άπο 7 

Τύρου κατηντησαμ^ν €ΐς Πτολε/ιαίδα, καϊ άσπασάμ€νοι 
τους ίίδίλφούί €μ€ίναμ€ν ημ4ραν μίαν παρ αύτοΐς. τη δί 8 XXI ΠΡΑΗΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 297 

€πανρίον €ξ€\θόρτ€ς ί(λθαμ€ν €ΐς Καισαρίαν^ κα\ 6ίσ€λ- 

Θ6ντ€9 €ΐΓ τον οίκον ΦΐΚίππον τον €ναγγ€\ίσΎου οντος €κ 

9 των ίπτα €μ€ίναμ€ν παρ* αύτφ. τούτω δί ^σαρ ΰυγατίρ^ς 

ΙΟ τ4σσαρ€ς ποψθίνοι. νροφητ^νονσαι, ^Επιμενόντων δβ ημε- 

ρα£ πΧείουί κατηΚθίν τίς άπο της ^Ιουδαίας προφήτης 

11 ονόματι ^Αγαβος^ κάί ελθών προς ήμας καΐ ίίρας την ζωνην 
του Παυλον δήσας ίαντον τους πόδας κα\ τας χείρας €νπ€ν 
Τα^ λ€γ€4 το πν^νμα το αγιον Τον αν6ρα ον εστίν ή 
ζώνη αντη οΰτως δήσουσιν εν *ΙερουσάΚήμ οί *Ιονδαΐοι κάί 

12 παραΐίωσουσίν εϊς χεφας εθνών, ως 8ε ήκονσαμιεν ταντα^ 
7ΓαρεκάΚονμ€ν ήμεϊς τε κα\ οΐ εντόπιοι τον μη άναβαΐνειν 

13 αντον εΙς ^ΙερονσάΚήμ. τότε άπεκρίθη [ο] Παύλος Τί 
ποάιτε κλαίοντες και σννθρντττοντες μον την καρϋαν; εγώ 
γαρ ου μόνον 8εθην(Η άΧΚά κα\ άποθανεϊν εις *ΙερονσάΚήμ 

14 €τοίμως εχω νπερ τον ονόματος τον κνρίον *Ιησον. μη 
πειθομένον ίε αντον ήσνχάσαμεν είπόντες Του κνρίον το 
θίΚημα γινεσθω. 

15 Μετά Ιίε τας ημέρας ταύτας επισκενασάμενοι ανέβαινα- 
ι6 μι^ν εις *Ιεροσό\νμα' σννηλθον 8ε κα\ των μαθητών από 

Καισ'αρίας σνν ήμίν^ άγοντες παρ ω ξενισθώμεν Μνάσωνί 
17 τινι Κνπρίφ^ άρχαίφ μαθητί]. Γενομένων 8ε ημών εις 
ι8 *ΙεροσόΚνμα ασμένως άπε8εζαντο ήμας οί ά8ε\φοί. τγι 8ε 

επιούση είσηίει ο Παύλος σνν ήμίν προς *ΐάκωβον^ πάντες 

19 τε παρεγενοντο οί πρεσβύτεροι, και ασπασάμενος αντονς 
εζηγεΐτο κα9 εν εκαστον ων εποίησεν ό θεός εν τοΐς εθνεσιν 

20 8ια της διακονίας αντον. οί 8ε άκούσαντες ε8όζαζον τον 
θ€Ον, ειπάν τε αντώ θεωρείς^ ά8ε\φε^ πόσαι μνριά8ες 
είσΐν εν τοΐς *Ιον8αίοις τών πεπιστενκότων^ και πάντες 

21 ζηΧωταί τον νόμον νπάρχονσιν κατηχήθησαν 8ε περί σον 
&η άτΓοστασίαν 8ι8άσκεις άπο Μωνσεως τονς κατά τα έθνη 
πάρτας *Ιουδα/ουί, Χεγων μη περιτεμνειν αντονς τα τέκνα 

22 μη8€ τοΙς εθεσιν περιπατεΐν. τί ονν εστίν ; πάντως άκού^ 

5 ημάς ί{<φτίσα% 398 ΠΡΑ3ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χχι 

σονται δτι ίλήΧνθα^. τούτο ουν ποίησον ο σοι \ίγ>μ€ΐτ 23 
€ΐσ\ν ημιν ίνδρεί Τ€σσαρ€9 €νχην €χορτ€ς ^άφ*^ Πάντων, 
τούτους παρ<ιΚαβωρ άγρίσθιγη συν αύτοϊς καΐ Βαπάρησορ 24 
€π αύτοΐς Ινα ζυρησορται την Κ€φάλήν^ καί γρωσονται 
πάντ€ς δτι ων κατηχηνταί π€ρ\ σου ούδ^ν βστιν, άλλα 
στοίχ€ΐς και αύτοί φυΧάσσων τον νόμον, π€ρ\ &€ των 2$ 
π€πιστ€υκ6των ίθνων ήμ€ΐς άπ€στ€ί\αμ€ν^ κρίναντ€£ φν- 
λάσσ€σ^αι αυτούς τό Τ€ €ΐ6ω\6θυτον κα\ αίμα καί πνικτον 
κα\ πορν€ίαρ. τότ€ ό Παύλος παραλαβών τους άνδρας τ§ τβ 
ίχομένγ! ήμ€ρψ συν αύτοΊς άγνίσθ€\ς €ΐσΐ)€ί €ΐς το Ι^ρον^ 
8ίαγγί\\ων την €κπ\ήρωσίν τΔν ΗΜερώΝ τογ ΑΓΝίΟΜογ 
€ως ου ηροσηνέχθη υπέρ ίνος ίκάστου αύτων ή προσφορά, 

*ίϊς δβ €μ€\\ον αί ίπτα ήμέραι συντ^Χ^ΐσθϋα^ οί άπο τη 
της * Ασίας ^Ιουδαίοι θ€ασάμ€νοι αυτόν ίν τφ ί^ρω συν4χ€θν 
πάντα τον οχΚον και επέβαλαν €π* αύτον τας χ€ΐρας^ κρί- 28 
ζοντ€ς "Ανδρος *1σραη\Λται^ βοηθ€Ϊτ€' ούτος €στιν 6 
&νθρωπος ο κατά του Χαού κα\ του νόμου καΐ του τόπου 
τούτου πάντας πανταχτ} 8ώάσκων^ γγι Τ€ καΐ "Έ,ΧΧηνας 
€ΐσηγαγ€ν €ΐς το ί^ρον κα\ Κ€κοίνωκ€ν τον αγιον τόπον 
τούτον. ίΐσαν γαρ προ^ωρακότα Ύρόφιμον τον ^Εφίσιον 29 
€ν τη ποΧ€ί συν αντω^ ον ίνόμιζον οτί €ΐς το ί€ρ6ν €ΐσηγα- 
Ύ€ν 6 ΊΙανΧος. ίκι,νηθη Τ€ ή ποΧίς οΚη καί €γ4ν€Τ0 συν- 30 
δρομη τού Χαού^ κα\ €πιΧαβόμ€νοί του Παύλου βίλι:©!/ 
αυτόν €ζω τού ί€ρού^ καΐ ευθέως €κΧ€ίσθησαν αί θύραι, 
Ζητουντων Τ€ αυτόν αποκτ€Ϊναί άνίβη φάσις τώ χιΧιΔρχω 31 
της σπ^ίρης δτι οΧη συνχύνΡ€ται *ΐ€ρουσαΧήμ, ος ίξαυτής 32 
παραΧαβων στρατιωτας καί ίκατοντάρχας κατέδραμ€ν 
67Γ αυτούς^ οί δί 18όντ€ς τον χίΧίαρχον και τους στρατιώ- 
τας ίπαυσαντο τύπτοντ^ς τον ΤίαυΧον, τότ€ €γγίσας ό 33 
χιΧιαρχος €π€Χαβ€το αυτού κα\ ίκβλβυσβ δ^θήναι άΧύσ€σι 
δυσι, κα\ ίττυνθαν^το τις (ΐη καί τί €στιν π^ποιηκως' άλλοι 34 
δί άλλο η €π€φωνουν ίν τω οχΧω' μη δυναμένου δε αύτου 
γνώναι το ασφαλές δια τον θόρυβον €κ4Χ€υσ€ν αγ^σθοΛ 

23 «φ* 25 €7Γ€στ€ΐλαμ€μ 32 Κάβων XXI XXII ΠΡΑδίΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 299, 

25 αντον €ΐς την παρ^μβοΚήν. οτ€ ϋ €γ€Ρ€το €πΙ τους άρα- 
βαθμούς^ συνέβη βαστάζ€σθαί αύτον νπο των στρατιωτών 

36 δια την βίαν του ίχΧου^ ήκοΚούθ^ί γ(ψ το π\ηθθ9 του \αου 

37 κράζοντ€9 Αψ€ αυτόν, ΜίλΧων τ€ €ΐσάγ€- 
σθαι €ΐς την παρ€μβο\ήν 6 ΙίαυΧος \4γ€ί τφ χίΧιάρχω 
Ει ίζ^στίν μοι €ΐπ€Ϊν η προς σί ; 6 8ε ίφη ^ΈΧΧηνιστΧ 

38 γινωσκ€ί9 ; ουκ Αρα συ €ΐ 6 Αίγυπτιος 6 προ τούτων των 
ήμερων αναστάτωσαν καΐ (ξαγαγών €ΐς την Ζρημον τους 

39 τ€τρακίσχίΧίους άνδρας των σικαρίων ; €ΐπ€ν Ιϋ ο ΙΙαυΧος 
*£γώ Άνθρωπος μάν €ΐ/ϋ Ιουδαίου, Ύ<ψσ€υς της Κ^Xίκίας^ 
ουκ άίτημου πόΧ^ως ποΧίτης' δέομαι δ( σου^ €πίτρ€ψ6ν μοι 

4ο ΧίίΧησαί προς τον Χαόν. €πίτρ4'^αντος Βί αύτου 6 ΙΙαΰΧος 
ίστως επϊ των αναβαθμών κατ€σ€ΐσ€ τγι χ€ΐρΙ τφ λαω, 
ΤΓολλήί δ€ ^ σιγή ς γ€νομ€νης^ προσ€φώνησ€ν τ^ *Εβραΐ6ι 

1 διαΧίκτω Χίγων 'Άν8ρ€ς αδ€Χφο\ κα\ πατέρ€ς^ ακούσατε 

2 /ί-ον της προς υμάς νυν\ άποΧογίας. — άκουσα»Τ€ς Βί οτι 
τ^ *Ε]3ραί(δι ΒιαΧίκτω προσ€φων€ΐ αύτοΐς μαΧΧον παρέσχον 

3 ήσυχίοΛ^, και φησιν— *Εγω €ΐμι άνηρ *Ιουδαϊθ5, γ€γ€ννημ€' 
νος €ν Ύαρσω της ΚΐXικίας^ άνατ^θ ραμμένος ϋ έν τ^ ποΧ€ΐ 
ταύτα πάρα τους πόΒας ΤαμείΧίηΧ, π^παώ^υμίνος κατά 
άκρΙβ€ΐαν του πατρώου νόμου^ ζηΧωτης υπάρχων του θ^οΰ 

4 καθώς πάντες ύμ€Ϊς €στ€ στιμ^ρον^ ος ταύτην την οδον 
βδιω^α άχρι θανάτου, δ^σμ^ύων και παραδώούς €Ϊς φυΧακάς 

5 άνδρας τ€ και γυναίκας ^ ως καΐ 6 άρχΐ€ρ€ύς μαρτυρΛ μοι 
και παν το πρ^σβυτέριον παρ ων κα\ έπιστοΧάς δ€ξάμ€' 
νος προς τους ά8€Χφούς €ΐς Ααμασκον έπορ^υόμην αζων 
κίά τους €Κ€7σ€ οντάς δ€δ€μ€νους €Ϊς *ΐ€ρουσάΧημ ΐνα τιμώ- 

6 ρηθώσιν. *Έγ4ν€Τθ δί μοι πορ€υομ4νω και ίγγιζοντι τγι 
Ααμασκφ π€ρι μ^σημβρίαν εξαίφνης €κ του ουρανού π^ρια- 

7 στράψαι φως ίκανον π€ρ\ ίμί, Γττβσά Τ€ €ίί το ίδαφος καΐ 
{{κουσα φωνής Χ€γούσης μοι ΣαούΧ ΣαούΧ^ τί μ€ διωκ€ΐς ; 

8 €γω α άπ€κρίθην Τις €?, κύρΐ€ ; €ΐπ€ν Τ€ προς έμέ 

9 Έγω €Ϊμι *Ιι;σονί ό ΙίαζωραΊος ον συ 8ιωκ€ΐς, οι δε συν 

4θ γ€νομ€νης σιγ^ν 398 ΠΡΑ3ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χχι 

σονται οτι {ΚήΧυθας. τούτο οΖν ποίησορ ο σοι \έγ>μ€ΐτ 23 
€ίσίΐ^ ημίν 3ιΛρ€ί Τ€σσαρ€ς €νχηι^ €χορτ€ς ^αφ*^ €αντων. 
τούτους παρ<ίΚαβώρ άγνίσθητι συν αύτοΐς και δαπάρησορ 24 
Ιπ αύτοΐς ίρα ξυρήσονται τηρ Κ€φαϊΚήρ^ κα\ γραοσΌνται 
πάντ€ς οτι ων κατηχηνταί π€ρ\ σου ούδ^ρ €ζηΊΡ^ αΚΚα 
στοιχΛς και αύτος φυΧάσσων τορ ρόμορ. π€ρ\ &€ τώρ 25 
π€πίστ€υκ6τωρ ίθρωρ ήμ€Ϊς άπ'€στ€[λαμ€Ρ^ κρίραρτ^ς φυ- 
\άσσ€σθαί αυτούς τό Τ€ €ΐ6ω\6θυτορ και αίμα και πρικτον 
καϋ ηορΡ€ίαρ. τότ€ 6 ΠαΰΚος π€ψαΧαβώρ τους αρδρας τγι 26 
ίχομέργι ήμ^ρφ συν αύτοΐς άγΡίσθ€Ϊς εισ^ει €4^ το ί^ρόρ^ 
δίογγίλΧωρ τηρ €κπλήρωσιρ τωΝ ΗΜβρώΝ τογ ΑρΝίΟΜογ 
€ως ου προσηρίχθη ύπίρ €Ρος ίκαατου αύτωρ ή προσφορά. 

*ίΙς &€ €μ€ΚΚορ άί ίπτα ήμίραι συρτ€\€Ϊσθ(ΐι^ οί άπο τη 
της * Ασίας Ιουδαίοι θ€ασάμ€Ρθΐ αύτορ €Ρ τ^ ί€ρψ συρίχ^ορ 
πάντα τορ οχΧορ και ίπέβάΚαρ ίπ* αυτορ τας χ^ίρας^ κρά- 28 
ζορτ€ς 'Άρ8ρ€ς *Ισραη\€Ϊταί^ βοηθ€Ϊτ€• ουτός €στιρ 6 
ίρθρωπος 6 κατά του \αού κα\ του ρόμου και του τόπου 
τούτου πάρτας πανταχη 8ι8άσκωρ^ €τι Τ€ και "ΕΧΧηρας 
€ΐσηγαγ€Ρ €ΐς το ΐ€ρ6ρ κα\ κ€κοίρωκ€Ρ τορ αγιορ τόπορ 
τούτορ, ^σαρ γαρ προ€ωρακ6τ€ς Ύρόφιμορ τορ ^Έφίσιορ 29 
€Ρ τί} πόΧ€ΐ συρ αυτφ, ορ ίρομιζον οτι €ΐς το ΐ€ρ6ρ εισήγα- 
γ€Ρ 6 ΙΙαυΧος. ίκινηθη τβ ι; ποΧις οΧη καΐ €γ€Ρ€Τ0 συΡ- γ> 
δρομη του Χαου^ κα\ €πιΧαβόμ€Ρθΐ του Παύλου €ΐΧκορ 
αύτορ ίζω του ί€ροΰ, κα\ ευθέως ίκΧ^ίσθησαρ αϊ θύραι. 
Ζητουρτων Τ€ αύτορ άποκτ€ΐναι άνίβη φάσις τώ χ^ιάρχω 31 
της σπ€ίρης οτι οΧη συρχύρρ€ται ^ΐ€ρουσαΧήμ^ 6ς ίζαυτης 32 
^παραΚαβων^ στρατιωτας καΐ ίκατοντάρχας κατίδραμ€Ρ 
€7Γ* αυτούς^ οί δ€ 18όρτ€ς τορ χιΧίαρχορ καΐ τους ΰΓτρατιω- 
τας ίπαύσαρτο τύπτορτ^ς τον Παύλοι/. τ6τ€ €γγίσας 6 33 
χΐΧίαρχος €π€Χάβ€το αύτου κα\ €Κ€Χ€υσ€ 8€θήναι άΧύσ€σι 
δυσί^ καΐ ίπυνθάν^το τις €Ϊη καΐ τι 4στιν π^ποιηκώς• άλλοι 34 
δβ άλλο τι ίπ^φώνουν €ν τώ οχΧω* μη δυναμένου δί αύτου 
γνώναι το άσφΰίΧίς δια τον θόρυβον €Κ€Χ€υσ€ν αγ^σθαι 

23 βφ* 25 €ΐΓ€στ€ίλ{ψ,€ν 3^ λοβων XXII XXIII ΠΡΑΕΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 301 

€ίπ€ν προ9 τον ίστώτα ίκατοντΰφχον 6 ΤΙανΚος Ει ανθρω- 
ηον *Ρωμαΐον καϊ άκατάκριτον €^€στιν ύμα^ μάστιζαν; 

26 άκουσαν δ€ ο ίκατοντάρχης προσ^Χθών τφ Χ'^^χφ απήγ- 
γ€ΪΚ€ν Χίγων Ύί μίλΧ^ις ποί€Ϊρ; ο γαρ ίνθρωποί οδτοί 

27 'Ρω/ΛοΓό^ €στιν. προσ€\θών &€ 6 χΐΚίαρχος €?ΐΓ€ν αντφ 

28 Αίγ€ μοι^ σν * Ρωμαίος €?; 6 δ€ ίφη Ναι. άπ€κρΙθη 6ε 
6 χΐΚίαρχος *Εγώ ποΧΚοΰ κ^φαΧαίον την πο\ίΤ€ίαν ταύτην 
€κτησάμην. 6 ϋ ΏανΚος €φη *Έγω ϋ κάί γ€γίννημαι. 

29 €ύθ€ως ουν άπίστησαρ απ αύτου οι μ€λΚοντ€£ αντον άν€' 
τάζ€ίν• κα\ ο χΐΚΙαρχΟς ϋ ίφοβηθη ίπιγνονς οτι *Ρωμαΐός 
€στίν καΐ δτί αντον ^ν 8€8€κως. 

γ> Τ^ δβ €πανρίον βου\6μ€νος γνωναι το άσφϋίλίς τ6 τι 
κατηγορείται ύπο των ^Ιουδαίων €\νσ€ν αύτόν^ και εκίΧευ^ 
σ€ν σννεΚθείν τους αρχιερείς και παν το συνίΐίριον^ κάί 
Ι καταγαγων τον ΤΙαυΚον εστησεν εις αντονς. άτενισας δε 
^ΙΙανΚος τφ σννείρίφ^ ειπεν 'Άνδρες ά^ε\φοι^ εγώ πόατη 
συνειδήσει άγαθη πεποΧίτενμαι τψ θεφ άχρι ταύτης της 

2 ημέρας. 6 6ε άρχιερενς * Ανάριας επεταξεν τοις πΰφεστω- 

3 ΟΊν αύτφ τυπτειν αντον το στόμα, τότε ο ΙΙανΚος προς 
αντον ειπεν Ύνπτειν σε με^ει ο θεός^ '^^ίχε κεκονιαμενε• 
και σν κάθη κρίνων με κατά τον νόμον, κα\ πΰφανομων Κ4- 

4 λ€υ€ίί με τνπτεσθαι ; οι δε παρεστώτες είπαν Τον αρχι- 

5 έρεα τον θεον \οώορεΙς ; εφη τε 6 Παύλοι Ονκ βδειν^ 
αδελφοί^ ΟΤΙ εστϊν άρχιερενς• γεγραπται γαρ οτι "ΑρχΟΝΤΑ 

6 τογ λΑογ οογ ογκ έρεΤο κ^κώε. Τνονς δε 6 Παύλοι 

ΟΤΙ το €ν μέρος εστίν Σαδδονκαιων το δε έτερον Φαρισαίων 
εκραζεν εν τφ σννεδρίω '^Ανδρες άδε\φοί^ εγω Φΰφισαίός 
είμΐγ νιος Φαρισαίων περί ελπίδος κα\ αναστάσεως νεκρών 

7 ^ κρίνομαι, τοντο δε αντον 'ΛαλοΰΐΗΌί^ '^εγενετο^ στάσις 
των Φαρζσαίων και Ίίαί^δονκαίων^ κα\ εσχίσθη το πΧηθος, 

8 ^αδδουκαΐοι ^ γαρ Χίγονσιν μη είναι άνάστασιν μήτε αγγε* 

\ον μήτε πνενμα^ Φίψισαΐοι δε ομοΚογονσιν τα άμφό- 

9 τερα. εγεν€Το δε κρανγη μεγάΚη^ και άναστάντες τίνες 

ζ τγ σνν€^ψ 6 ΤΙανΚος 6 €γω η €ΐΐΓοντο( | ίν€π€σ€ν 8 μΛν 301 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χχπι 

των γραμματ€ων του μΑρον^ των Φαρισαιων ^ι,^μάχοντο 
Χέγοντ^ς Ονϋν κακόν ευρίσκομ^ν €ν τφ άνθρωπίΐ^ τουτφ* 
€1 δ€ πν€υμα €λόλησ€ν αύτφ η ίγγβλοί— . Πολλοί δ€ ίο 
γινομένης στάσ€ως φοβηθείς 6 χιΧίαρχος μη ^ίασιτασθ^ 
ό ΙΙανΧος υπ αυτών €κίλ€υσ€ν το στράτευμα κσταβαν 
άρπάσαί αύτον €Κ μέσου αντών^ αγ€ίν ^ €ΐ5 την παρ€μβο- 
Χήν, Τ^ θ€ έπίονση] ννκτΐ έπίστας αντφ 6 κύριος ιι 

€ΐπ€ν θόρσ€ί^ ως γαρ 8ί€μαρτυρω τα π€ρΙ εμού €ΐί 'ίβρουσα- 
Χημ οΰτω σ€ δβϊ ι^αι €ΐί 'Ρωμην μαρτυρησαι, Γ€- η 

νομίνης '^θ€^ ήμίρας ποίήσαντ€ς συστροφην οί Ιουδαίοι 
άρ€θ€μάησαν ίαντούς Χέγοντ^ί μήτ€ φαγ€Ϊν μητ^ π€Ϊν 
€ως ου άποκτίίνωσιν τον ΤΙαύΧον. ήσαν δί πΧ€ΐου£ 13 
τ€σσ€ράκοντα οί ταύτην την συνωμ^σίαν ποιησάμ^νοί' 
οΐτιν€ς προσ€Χθόντ€ς τοΐς άρχ^ί€ρ€υσίν κα\ τοις πρ€σβυτ€' 14 
ροίς €ΐπαν ^ ΧναθΙματι άν€θ€ματίσαμ€ν {αυτούς μηΒ€ν6ς 
γ€ύσασθαί €ως ου άηοκτ€ίνωμ€ν τον ΤίαΰΧον. νυν ουν ι$ 
ύμ€Ϊς €μφανίσατ€ τω χιΧιάρ)^ω συν τφ συν€8ρίφ όπως 
καταγόγΐ] αύτον €ΐς ύμας ως μ€ΧΧοντας ίιαγίνωσκ€ίν 
άκρίβίστ^ρον τα π€ρΙ αύτου' ήμ^ΐς θί προ του εγγίσαι 
αύτον ίτοιμοί ίσμ^ν του άν€Χ€ΐν αυτόν, * Ακουσας δί ό υΙος ι6 
της άδ€Χφής Παύλου την (ν^δραν παραγ^νομ^νος και 
€ΐσ€Χθών €19 την παρ^μβοΧην άπηγγ€ίΧ€ν τω ΙΙαύΧφ, 
προσκαΧ€σάμ€νος δί ο Παυλοί ίνα των ίκατονταρχών τη 
€φη Τον ν€ανίαν τούτον απαγ€ προς τον χίΧίαρχον^ €χ€ΐ 
γαρ άπαγγ€ΐΧαί τι αύτω, ό μίν ουν παραλαβών αύτον ι8 
ηγαγ€ν προς τον χιΧίαρχον και φησιν *0 δέσμιος ΤΙαυΧος 
προσκ(ΐΧ€σάμ€νός μ€ ή ρώτησαν τούτον τον ^ν^ανίαιΡ αγα• 
γ€Ϊν προς σ€, ίχοντά τι λίΐλ^σαί σοι. €πιΧαβ6μ€νος ϋ 19 

της χ€ίρ6ς αύτου 6 χιΧίαρχος καΐ άναχωρήσας κατ^ Ιδίαν 
€7Γυνθάν€Τ0 Τί €στίν ο €χ€ίς άπαγγ^ΐΧαί μοι ; €ίπ€ν ϋ το 
ΟΤΙ Οί Ιουδαίοι συνέθ^ντο του έρωτησαί σ€ δπως αϋριον 
τον Παυλοΐ' καταγάγτις €ΐς το συνέδρων ως μίΧΧων τι 
ακριβέστ^ρον πυνθορ^σθαι. ττβρί αύτου' οπί» ουν μη π^ισθ^ς 2ΐ 

ΙΟ τ€ 12 τ€ 1 8 ν^αρίσκον XXIII XXIV ΠΡΑΗΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 303 

αύτοΐς, €ν€8ρ€ύουσίν γαρ αύτορ €ζ αύτων αρίρ€ς πλ^ίους 
Τ€σσ€ράκοΡτα^ οίτιν^ς άν(θ€μάτισαν ίαυτονς ρητ€ φαγ€ΐρ 
μήτ€ π€ΪΡ Ιωί ου άνίΧωσίν αντόρ^ κάί νυν €ΐσ\ρ ίτοιμοι 

23 ΐΓρσσ^€χόμ€νΌΐ την από σον €παγγ€\ίαν. 6 μίν ουν χιλί- 
αρχος απ€\νσ€ τον ν^ανίσκον παραγγ^ίΧας μηδ€νΙ €κΚάΚη' 

23 σ(α ΌΤΙ ταύτα €ν€φάνισαί προς ίμί. ΚαΙ προσκαΚ€σάμ€ν6ί 
τίρα£ δυο των ίκατονταρχών ^νττ^ν *Έτοιμάσατ€ στρατίω^ 
τας ίί€υίοσΙουί όπως πορ^νθωσιν €ως Καισαρ/α^, κα\ Ιππ€Ϊς 
ίβδομήκοντα κα\ ί€ζίο\άβονς ίίακοσίους^ άπο τρίτης Λρας 

2^ της νυκτός^ κτήνη τ€ παραστησαί ΐνα €πιβιβόσαντ€ς τον 

25 Παύλοι^ ^ιασωσωσι προς ΦήΧικα τον ήγ€μόνα^ γράψ^ας 

26 €πίστο\ην ίχονσαν τον τύπον τούτον ΥΧαν^ιος Ανσίας 

27 τφ κρατίατψ ήγ€μόνί Φηλικι χαίρ€ίν. Τον άνδρα τσυτον 
σνΚΚημφθέντα ύπο των ^Ιουδαίων κα\ μίΚΚοντα άναφ€ίσθαι 
ύπ* αντων €πιατας συν τφ στρατεύματι €ζ€ίΚάμην^ μαθών 

28 οτί 'Ρωμαΐός ίστιν^ βονΚόμ€ν6ς τ€ ίπιγνωναι τίιν αΐτίαν 
δι ην €ν€κόΧονν αντψ [κατήγαγον €ΐς το συνέδρων αυτων^' 

29 όι^ €νρον €γκάλονμ€νον π€ρι ζητημάτων του νόμου αύτων^ 
3ο μηΒ^ν α άξιον θανάτου η ί€σμων ίχοντα ΖγκΚημα. μηνν^ 

θ€ίσης ϋ μοι ίπφουΚης €ΐς τον άνδρα Ζσ^σθαι ίζαντης 
€π€μψα προς σ€, παραγγ€ΐΚας κα\ τοΐς κατηγόροις \4γ€ΐν 

31 προς αντον €π\ σου. ΟΙ μίν ουν στρατιώται 
κατά το διατ€ταγμ€νον αύτοΐς άν(ίΚαβόντ€ς τον Παυλον 

32 ΙΙγαγον δια νυκτός €ΐς την *λνηπατρ'Λα' τρ δ€ ίπαύριον 
€άσαντ€ς τους Ιππ€Ϊς άπίρχ^σθαι συν αύτψ ύπ4στρ€'^αν 

33 ^Ις την παρ€μβο\ήν' οΐτιν^ς €ΐσ€\θόντ€ς €ΐς την Καισεφίορ 
κα\ άναδοντ^ς την ^πιστοΧην τφ ηγ^μονι παρίστησαρ καΧ 

34 τον ΊΙαΰλον αύτφ, άναγνούς ϋ καϊ ίπ^ρωτησας €Κ ποίας 

35 €π€ψ\€ίας €στ\ν και 7Γυθόμ€νος οτι άπο ΚΐΚικίας Διάκου^ 
σομαί σον, €φη^ όταν και οΐ κατήγοροι σου πεφαγίνωνται* 
Κ€\€υσας ίν τφ πρ(Ητωρίφ ^τοχΡ ^Ηρφίου φυ\ασσ€σθαι αντον. χ Μ€τα δ€ π€ντ€ ημέρας κατέβη 6 άρχΐ€ρ€υς 'Αρονίας 

35 'τψ 304 ΠΡΑ2ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χχιν 

μ€τα πρ^σβυτίρων τίνων και ρητορος Ύ€ρτΰΚ\ου τινόί^ 
οΐην€ί €ν€φάρίσαν τω ήγ€μόνι κατά του Πανλον. ΐίλι^ 2 
θέντος δ€ [αντου] ήρζατο κατηγορ€Ϊν 6 Ύ€ρτν\\ος λ€- 
γων Πολλοί €ΐρηνης τυγχάνοντας διχι σου καϊ διορθωμότων 
γινομΑνων τ^ ίθνα τούτφ ίια της σης προνοίας πάντγι τ€ 3 
καΐ πανταχού άποίαχόμαθα^ κρότιστ€ ΦηΧίξ, μ€τά πάσης 
ευχαριστίας. Ινα θ€ μη €π\ π\€ΐ6ν σ€ €νκ6πτω^ παρακείΚω 4 
άκουσαί σ€ ημών συντόμως τη ση ίπΐ€ίκία.. €υρ6ντ€ς γαρ $ 
τον άνδρα τούτον Χοιμον και κινουντα στάσεις πασι τοΙς 
^ΙουΒαίοις τοΐς κατά την οίκουμίνην πρωτοστάτην τ€ της 
των 'Ναζωραίων αίρίσεως, οί κα\ το ίερον ίπείρασεν βεβψ 6 
λώσαι, ον και εκρατήσαμεν^ παρ* ου 8υνηση αύτος άνα- 8 
κρίνας περί πάντων τούτων επιγνώναι ων ήμεις κατήγορου- 
μεν αύτου. συνεπεθεντο θ€ ι^α^ οί ^Ιουδαίοι φάσκοντες 9 
ταύτα οΰτως εχειν, ^Απεκρίθη τε 6 Παυλοί νεύσαντος αύτω ίο 
του ήγεμόνος Χεγειν ^Εκ ποΧΚών ετών οντά σε κριτην τφ 
εθνει τούτφ επισταμένος εύθυμως τά περί εμαυτου άπόΚί}- 
γουμαι, δυνάμενου σου επιγνώναι^ οτι ου πΧείους είσίν μοι η 
ήμεραι 8ω8εκα αφ* ης άνεβην προσκυνησων εις 'ίβρον- 
σαΧήμ^ καϊ ούτε εν τω ίερω ενρόν με προς τίνα διαλβγό- ΐ2 
μενον η επίστασιν ποιουντα οχΧου ούτε εν ταΐς συναγωγαΐς 
ούτε κατά την πόΧιν, ουίβ παραστησαι δύνανται σοι περϊ 13 
ων νννΐ κατηγορονσίν μου• ομοΧογώ δε τουτό σοι οτι 14 
κατά την οδον ην Χεγουσιν αφεσιν ούτως Χατρεύω τώ πα- 
τρώω θεω^ πιστεύων πασι τοΐς κατά τον νόμον και τοϊς 
εν τοϊς προφήταις γεγραμμενοις, εΧπίδα έχων εΙς τον θεον^ ην ι$ 
κα\ αντοΧ ούτοι προσδεχονται, άνάστασιν μεΧΧειν εσεσθαι 
δίκαιων τε κα\ αδίκων εν τούτω καϊ αύτος ασκώ απρόσ- ι6 
κοπον συνείδησιν εχειν προς τον θεον καΐ τους ανθρώπους 
δια παντός, δι ετών δε πΧειόνων εΧεημοσύνας ποιήσων εις \η 
το έθνος μου παρεγενομην κα\ προσφοράς, εν αϊς εύρόν με ι8 
ήγνισμενον εν τω ίερω, ου μετά 8χΧου ουδέ μετά θορύβου^ 
τίνες δε άπο της * Ασίας Ιουδαίοι, ους έδει επ\ σου παρεΐναι 19 XXIV XXV ΠΡΑ^ΕΠ; ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 305 

9ο καϊ καττιγΌρ€ίν €Ϊ τι €χοί€ν προί ίμέ^- η αυτοί ούτοι €4ΐΓά- 

21 τωσαν τί €υρορ άϋκημα (ττάντος μου €πΙ του σνν^ίίρίου $ 

ΤΓ€ρι μΜ£ ταύτης φωνής τ^ς €κ4κραζα €ν αυτοΐς 4στω£ &η 

ΠβρΙ άραστάσ'€ω£ ν€κρωρ €γώ κρίνομαι σήμερον βφ' νμων. 

92 *ΑΜ€βαλ€Τ0 α αυτούς ο Φ^λι^, άκριβ€στ€ρον €ΐ6ώς τα 

π€ρι της οϋου^ €Ϊπας "Οταρ Αυσίας 6 χιΧίαρχος καταβ§ 

23 ί^ωτγνωσομοί τα κα(^ ύμας' ίιαταζάμ€Ρος τφ ίκατοντάρ^ 
ΧΏ '^ρ^'ίο'θαί αύτον €χ€ΐ.ν τ€ Αν^σιν κΛ μηίϋρα κω\ύ€ΐν 

24 των Ιϋων αύτου ύπηρ€Τ€ΐν αύτφ. Μβτα Μ 
ημέρας τινας π€φαγ€ν6μ€νος 6 Φ^λι^ συν Δρονσίλλ]; τ^ 
Ιίία γυναικϊ οΰατη ^Ιουδαία μ€Τ€π€μψατο τον Ώαΰλον καΐ 

25 ^κουσ€ν αύτόυ π€ρ\ της €ΐς Χριστον *Ιησοΰν πίστεως, θια- 
\€γομ€νου &€ αντου ττβρί ϋικαιοσννης καϊ €γκρατ€ίας καϊ του 
κριματος του μ€λΧοντος ίμφοβος γ€ΡΟμ€νος 6 Φ^λι^ άπ€κρί•' 
θη Το νυν Ιχον πορ€ύου^ καιρόν ϋ μττάΚαβών μττίίκάλίσο' 

26 μαί σ€' αμα καϊ ίΚπίζων οτι χρήματα δοθησ€ται [αύτφ] 
ύπο του Παυλον διο καϊ ηυκνσΓ€ρον αντον μ€τα7Γ€μπ6μ€νος 

27 ωμίλ€ΐ αύτφ. Δα€τίας ϋ πΚηρωθ^ίοΎΐς ΤΚαβ^ν 
ίίίάδοχον 6 Φί^λι^ ίΐόρκιον Φηστον θίλων Τ€ χάριτα καταθέ- 
σθαι τοΙς Λου^αίοις 6 Φ^λι^ κατ€Κιπ€ τον ΙΙαυΚον Μ€μ€νον. 

ι Φηστος ουν €πίβας τί} ^ίπαρχ^ίί}^ μ€τά τρ€Ϊς ημέρας 

2 άνίβη €ΐς *ΐ€ροσ6Κυμα απο Καισαρίας, €ν€φάνίσάν τ€ αύτφ 
οί άρχΐ€ρ€ίς καϊ οΐ πρώτοι των *Ιου^ίων κατά του Ιίαύλου, 

3 καϊ παρ€κάΚουν αύτον αΙτούμ€νοι χάριν κατ αυτού ίπως 
μ^ταπέμψηται αύτον €Ϊς *ΐ€ρουσάΚήμ^ ίνϋραν ηοιούντ€ς 

4 άν€\€Ϊν αύτ)}ν κατά την οίον. 6 μέν οΖν Φηστος άπ€κρΙθη 
τηρ€ΐσθαι τον ΤίαΰΚον ^Ις Καισαρίαν^ {αυτόν ϋ μίΚΚ^ιν 

5 €ν τάχ€ΐ €κπορ€ύ€σθαι* Οι ουν ίν ύμΐν^ φησίν^ ίυνατοϊ 
συνκαταβ&ντ^ς Λ τί έστιν ίν τφ άνδρϊ άτοπον κατηγορ€ί'' 

6 τωσαν αύτου. Δαατρί'^ας ϋ ίν αύτοίς ημέρας 
ου πλ€ίους οκτώ ή 8έκα^ καταβάς €ΐς Καισαριανή τ^ 
€παύριον καΰΐσας έπϊ του βήματος €Κ€λ€υσ€ν τον ϊίαυλον 

ι ίπαρχβίψ 3θ6 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χχν 

ά}^θηναι, παραγ€νομ€νον θ€ αντου π^ριάητησαν αντον ο! η 
ατΓΟ *ΐ€ρΌσο\ύμων καταβ^βηκστ^ς ^Ιουθαιοι^ πολλά κίά 
βαρέα αΐτιωματα καταφ€ροντ€ς α ουκ ϊσχνον άπο8€Ϊξαι, 
του Παύλου άποΧογουμ^νον οτί θΰτ€ €ΐί τον νόμον των 8 
*1ουίαίων οντ€ €ΐς το ίίρον οντ€ €ΐς Καίσαρα τι ήμαρτον. 
6 Φηστοί α θέΧων τοις ^Ιουδαίοις χάριν καταθίσθαι απο- 9 
κριθ€\ς τψ Παυλω €ΐπ€ν Θ4\€ίς €ΐς ^Ι^ροσοΚυμα άναβαν 
€Κ€Ϊ π€ρ\ τούτων κριθηναι €π €μον ; €ΐπ€ν δβ 6 Πανλο^ ίο 
Έστώί €π\ του βήματος Καίσαρος €ΐμι^ ου μ€ ί^ΐ κρίν^σθαι, 
*1ου8αίους ουδέν ήδίκηκα, ως κα\ συ κάΚΚίον €πίγίνώσκ€ίς, 
€1 μ€ν ουν αδικώ καΐ αζιον θανάτου πίπραχά τι, ου παραι- ττ 
τουμαι το ά7Γθθαν€ΐν' €1 θί ούδίν €στιν ων ούτοι κατηγορουσίν 
μον^ ονθβέί μ€ δύναται αύτοΊς χαρίσασθαι• Καίσαρα €^^^ι^α- 
Χουμαι, τάτ€ 6 Φήστος συν\(ΐΚήσας μ€τά του συμβουΧίου ΐ2 
άπ€κρίθη Καίσαρα €πικ€κ\ησαι^ €π\ Καίσαρα πορεύση^. 

Ήμερων δί 8ιαγ€νομ4νων τινών ^Αγρί'ηττας ο βασιλεύς 13 
/«αι Β€ρνίκη κατηντησαν €ΐς Καισαρίαν ^άσΊΓασάμ€νοι^ τον 
Φήστον, ως δί πλβιουί ημέρας δΐ€τριβον €I^6Ϊ, ό Φηστος 14 
τώ βασιΚ€Ί άνίθ^το τα κατά τον Παύλοι/ λ€γωΐ' ^Ανηρ 
τις €στιν καταΧ^Χιμμίνος ύπο Φήλικος δίσμιος^ ττβρί ου 15 
γ€νομ4νου μου (Ις ^ Ιεροσόλυμα ίνεφάνισαν οί αρχιερείς 
κα\ οί πρεσβύτεροι τών Ίουδα/ωι/, αιτούμενοι κατ αύτου 
καταδίκην προς ους άπεκρίθην οτι ουκ εστίν εθος *Ρω- ι6 
μαίοις χαρίζεσθαί τίνα ανθρωπον πριν η 6 κατηγορού- 
μενος κατά πρόσωπον εχοι τους κατηγόρους τόπον ^τε^ 
απολογίας λάβοι περ\ του εγκλήματος. συνελθόντων ουν ιη 
ενθάδε άναβολήν μηδέ μίαν ποιησάμενος τη 4ζής καθίσας 
επΧ του βήματος ε κέλευσα άχθήναι τον ανδρα' περί ου ι8 
σταθεντες οι κατήγοροι ούδεμίαν αΐτίαν εφερον ων εγώ 
ύπενόουν ^ πονηρών^ ^ ζητήματα δε τίνα περί της Ιδίας δβισι- 19 
δαιμόνιας ειχον προς αύτον κα\ περί τίνος ^Ιησου τεθνηκό- 
τος^ ον εφασκεν 6 Παυλοί ζην. άπορούμενος δε εγώ την οο 
περί τούτων ζήτησιν ελεγον εΐ βούλοιτο πορεύεσθαι εΙς 

13 Ι...Ι ι6 δ€ ι8 πονηράν XXV XXVI ΠΡΑ2ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 307 

21 *ΐ€ροσ6Κυμα κάκ€Ϊ κρίν€σβαι π^ρΐ τούτων, τον 8ε Παύλου 
€πιΚ(ΐΚ€σαμ€Ρον τηρηθηναι αντορ €ΐς την του Σίβαστοΰ 
δίόγνωσίν^ €Κ€\€υσα τηρ^Ισθαι, αντον €ως ου αναπέμψω αύ- 

32 τον προς Καίσαρα. ^Αγρίτητας θί προς τον Φήστον 'Εβου- 
Χόμην κα\ αύτος του άνθρωπου άκοΰσ'αι. Αυρίον, φησίν^ 

23 ακονοΎΐ αύτου. Ύγι ουν ίπαύριον ίΚθόντος του 
^Αγρίττπα καϊ της Β€ρνίκης μ€τα πο\\ής φαντασίας και 
€ΐσ€\θόντων €19 το άκροατηριον σνν Τ€ χιλίάρ^^οις καΐ 
άνδράσιν τοΙς κατ ^ζοχην της πόλ€ως κα\ κ^Χ^νσαντος του 

24 Φήστου ηχθη 6 ΙΙανΧος. καί φησιν ό Φήστος ^Αγρίττπα 
βασίΧ€ύ καϊ πάντ€ς οί συνπαρόντ^ς ημίν ανδρ^ς^ θ€ωρ€ίΤ€ 
τούτον π€ρ\ ου άπαν το πΧήθος των ^Ιουδαίων ^ίνέτυχέν^ μοι 
€ν Τ€ ΐ€ροσοΧύμοίς και ίνθά^^^ βοώντας μη θίΐν αύτον ζ^ν 

25 μηκέτί. €γώ δί κατ€Χαβόμην μηδίν αζιον αύτον θανάτου 
π€πρα\4ναι^ αυτού δί τούτου ΙπικαΧ^σαμένου τον Σ^βαστον 

26 €κρίνα πίμπ€ΐν. ττβρί ου άσφαΧές τι γρά\1ται τω κυρίω 
ουκ €χω' διο προήγαγαν αύτον €φ* ύμων καϊ μάλιστα €πΙ 
σου, βασιΧ^ύ 'Αγρ/τπτα, όπως της άνακρίσ€ως γ€νομ€νης 

27 σχώ τι γράψω' αΧογον γάρ μοι ίοκ€Ϊ πίμποντα 8€σμων 
Ι μη καϊ τάς κατ αυτού αίτιας σημαναι. * Αγρίππας δί προς 

τον Παύλοι^ Ζφη *Έπίτρ€π€ταί σοι ^ύπίρ^ σ€αυτού Χ€γ€ίν. 

2 τότ€ 6 Παυλοί €ΚΤ€ίνας την χ^ψα αττβλογ^Ιτο Πβρι πάν- 
των ων €γκ(ΐΧούμαί ύπο 'ΐουδαιωι/, βασίΧ€ύ Αγρίττπα, 
ηγημχΐί €μαυτ6ν μακάριον €π\ σου μίΧΧων σήμερον άποΧο- 

3 γ^Ισθαι^ μάΧιστα γνώστην οντά σ€ πάντων των κατά 
*Ιου8αίους έθων τ€ καΐ ζητημάτων διο 8€ομαι μακροθύμως 

4 άκούσαί μου. Την μίν ουν βίωσίν μου €Κ ν€οτητος την 
ατΓ* αρχής γ^νομίνην έν τω ίθν^ί μου Ζν Τ€ *\€ροσοΧύμοίς 

5 Γσασι πάντ€ς Ιουδαίοι, π ρογινωσ κοντές μ€ άνωθ€ν^ €άν 
θίΧωσί μαρτυρ€Ϊν, οτι κατά την άκρφ^στάτην αϊρ^σιν της 
ημετέρας θρησκείας Ζζησα ΦαρισαΙος. και νυν €π* /λττιδι 
της €ΐς τους πατίρας ήμων €παγγ€Χίας γ€νομίνης ύπο 

7 του θ€θύ €στηκα κρίνόμ€νος^ €ΐς ην το 8ω8€κάφυΧον ημών 

24 ίνίτυχόν Ι πίρί 3θ8 ΠΡΑΚΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χχνί 

€ν €κτ€ν€ίψ νύκτα κα\ ήμίραν \ατρ€νορ €λπίζ€ί ^καταν- 
τησαϊ^* ττβρι ^^ ελπίδος €γκ(ίΚουμ(α ύπο ^ΙουϋαΙων^ βασι- 
λ€υ* τί Άπιστον κρίνεται παρ* υμϋν €4 ό θ^ος Ρ€κραυ$ 8 
€γ€ΐρ€ΐ ; *Έγώ μ€ν ονν €8οξα €μαυτφ προί το Ιίνομα 9 
*Ιησον τον 'Ναζωραίου ί€Ϊρ ποΧΚά ίναντία πραζαι• ο κάί ίο 
ίποιησα €ν *ΐ€ροσο\ύμοις, κάί ποΧΧούς τ€ των αγίων €γω 
€ν φνΚακαϊς κατ€κΚ€ΐσα την πάρα των άρχι^ρύων ίζονσίχχν 
Χαβων^ αναιρουμένων τ€ αυτών κατην€γκα ψηφον^ κάί ιι 
κατά πάσας τάς σνναγωγάς ποΧΚάκις τιμωρών αυτούς 
ήνάγκαζον β\ασφημ€Ϊν^ π^ρισσώς τ€ €μμαινόμ€νος αύτοίς 
€αωκον €ως κα\ €ΐς τάς €ζω πόλεις. *Έν οΐς πορ€υόμ€νος ΐ2 
€ΐί την Ααμασκον μ€Τ ίζουσίας και επιτροπής της τών 
αρχιερέων ημίρας μέσης κατά την οίον €ί8ον^ βασιΚ€υ^ 13 
ούρανοθ^ν ύπίρ την Χαμπράτητα του ήΧίου π^ριΧάμψαν μ€ 
φώς κα\ τους συν €μο\ πορ€υομ€νους' πάντων τ€ καταπ€' 14 
σόντων ημών €ΐς την γην τίκουσα φωνην Χίγουσαν προς 
μ€ τγι *Έβραί8ι 8ιαΧ€Κτφ ΣαούΧ ΣαούΧ^ τί μ€ ϋιωκ€ΐς ; 
σκΧηρόν σοι προς κέντρα Χακτίζ€ΐν. €γώ θβ €ίπα Ύίς 61, 15 
κυρΐ€ ; 6 α κύριος €ΐπ€ν *Έγώ €ΐμι *\ησους ον συ διωκ^ις' 
άΧΧά άνάστηθι καΙ οτηΘι έπί τογο πόλΛΟ οογ• «ί^ τούτο ι6 

γαρ ωφθην σοι, προχ€φίσασθαί σ€ υπηρέτην κα\ μάρτυρα ων 
Τ€ €ΐ8€ς μ€ £ν Τ€ όφθήσομαί σοι, βίΛίρογΜεΝόο 06 €Κ ιη 

του Χαου κα\ έκ τώΝ έθΝωΝ, εΐο ογο έρώ άποοτέλλω 

06 ΛΝΟΤΣλι όφθΛλΜΟγΟ αυτών, του έπιστρέψαι ΑΠΟ Οκό- ι8 
τογο εΐο φώο καΐ της εξουσίας του Σατανά €π\ τον θ€Ον^ 
του Χαβ€Ίν αυτούς αφ€σίν αμαρτιών κα\ κλΟρΟΝ €ν τοΤο 
ΗΓίΛΟΜεΝΟΐΟ πίστ€ΐ τη €ΐς €μ€. "Οθ^ν^ βασιΚ€υ 'Αγριττπα, χ9 
ούκ €γ€νόμην άπ€ίθης τγι ούρανίω οτττασι^, άλλα τοί,ς €ν » 
Ααμασκώ πρώτον Τ€ κα\ *ΐ€ροσολυ/χοΐί, πάσαν τ€ την χω- 
ράν της ^Ιουδαίας, κα\ τοΙς €θν€σίν άτπγγγ^ΧΧον μ^τανο€Ϊν 
κάχ έπιστρέφ^ιν €τγ1 τον θ^όν, άξια της μετανοίας €ργα 
πράσσοντας• €ν€κα τούτων μ€ Ιουδαίοι συΧΧαβομ€νοι έν βι 
τώ ίίρώ €π€ίρώντο 8ιαχ€ΐρίσασθαι. €πικουριας ουν τυχών η 

7 κα,Ύαντησ^κν ίο πολλούς XXVI XXVII ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3^9 

της άπο τον θ€ον άχρι της ήμΑρας ταύτης ίστηκα μαρτυρά^ 
μ€Ρος μικρά Τ€ κάί μ€γάΚω^ ούδίν €κτ6ς \€γων £ν τ€ οΐ Ίτρο' 

23 φήται ^λάΚησορ μ€\Κ6ρτων γίν^σθαι και Μωυσης^ €1 παθη^ 
τος 6 χριστός, €έ πρώτος €ζ άναατάσ'€ως ν€κρων φως μ€λ\€ΐ 

24 καταγγίλ\€ΐν τφ τ€ λαψ κα\ τοις €θν€σιν. Ταύ- 
τα α αύτου άποΧογονμένον ό Φηστος μεγάΚη γ^ φωνή φψ 
σιν Μαίνη, Παί/λ€* τα πολλά σ€ γράμματα €ΐς μανιαρ 

2$ περιτρίπει. ο ϋ Παύλο; Ον μαίνομαι, φησίν, κράτιστ€ 
Φ^στ€, αλλά αληθείας καΐ σωφροσύνης ρήματα άποφθεγ- 

26 γομαι. επίσταται γαρ περί τούτων 6 βασιΚεύς, προς ον ^ 
παρρησιαζόμενος λαλώ* Χανθάνειν γαρ * αυτοι^^ τούτων ου 
πείθομαι ονθίν, ον γαρ εστίν εν γωνίφ πεπραγμενον τοντο. 

27 ΤΓ«στ€υ€ΐί, βασιΚεν 'Αγριτπτα, τοις προφηταις ; οιδα δτι 

28 πιστεύεις. 6 8ε *Αγρίππας προς τον ΙΙανΧον *Έν όΧίγψ 
29^ μ€ πείθεις Χριστιανον ποιήσ<α\ ό ίε Παύλο; Ένζαίμην 

αν τφ θεψ καϊ εν οΧίγω κα\ εν μεγάΧω ον μόνον σε 

αλλά και πάντας τους άκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι 

τοιούτους οποίος κα\ εγω €ΐμι πϋψεκτος των δεσμών τού- 

γ> των. *Αν€στη τε 6 βασιΧενς κα\ 6 ήγεμων η 

31 τε Βερνίκη καΙ οί σννκαθημενοι αντοϊς, κα\ αναχώρησαν- 
τες εΧόΧουν προς άλΧηΧους Χ€γοντ€ς οτι Ούίεν θανάτου 

32 η δεσμών ^αζιον πράσσει 6 άνθρωπος ούτος. Αγρίττπας 
δε τω Φήστω εφη ^ΑποΧεΧύσθαι εδύνατο 6 άνθρωπος 
ούτος €ΐ μη επεκ€κΧητο Καίσ€φα, 

1 Ο; 0€ εκρίθη του αποπΚειν ημάς εις την ΙταΧιαν, 
παρεδίδουν τον Τ€ Παύλοι^ και τινας ετ4ρους δεσμωτας 

2 εκατοντάρχγι ονόματι *Ιοι;λι^ σπείρης Σεβαστής. επιβάν- 
τες δε πΧοίω Ά8ραμυντηνω μεΧΧοντι πΧεΐν εΙς τους κατά 
την ^Ασίαν τόπους άνηχθημεν, υντος συν ήμΐν ^Αριστάρχου 

3 Μίΐκεδόνος θεσσαλονικέως* τβ τε ίτερφ κατηχθημεν εΙς 
Σιδωνα, φιΧανθρωπως τε ό ^ΙούΧιος τφ Παυλ^ χρησάμενος 
επίτρεψεν προς τους φιΧους πορευθεντι επιμεΧ€ίας τυχεΐν• 

26 κοΛ Ι αντόν τι 28 ]..Λ 3^ άξων τι 3ΙΟ ΠΡΑ2ΕΙ2 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χχνπ 

κακύθ^ν άναχΰ€ντ€ς ύπ€π\€νσαμ€ν την Κνπρον δια το 4 
τούί άρ€μου£ €ίναί ^ναντίονί^ το τ€ πίΚαγος το κατά την $ 
ΚιΧικίαν και ΊΙαμφυλίαν ίιαπ\€νσαντ€ς κατή\ΰαμ€ν €ί£ 
Μνρρα της Ανκίας, Κάκ€Ϊ €νρών 6 ίκατοντάρχης πΚοΤον 6 
*ΑΧ€ζαν8ρίν6ν πΚέον €ΐ5 την ^ΙταΧίαν 4ν€βίβασ€ν ήμας €ΐς 
αυτό. €ν Ικαναΐς ϋ ήμίραις βραδυπ\οουντ€ς κα\ μόλις 7 
γ€ν6μ€νοί κατά την Κνϋον^ μίι προσ€ωντος ήμας τον άν4- 
/Αον, ύπ€π\€νσαμ€ν την Κρήτην κατά ^αΧμωνην^ μοΚις τ€ 8 
παράΚ€γ6μ€νοί αντην ^ΐΧθομ^ν €ΐς τόπον τινά κάΚούμ^νον 
ΚάΚους Αιμίνας, ύ €γγνς ^ν πόΧις λασία, 'ΐκα- 9 

νου δ€ χρόνου ίιαγ€νομ€νου κα\ οντος ^δη €πισφάΚους 
του πλοος δια το καΙ την νηατ^ίαν ίΙ8η παρ€\η\υθ€ναι^ 
παρ]^ν€ΐ 6 Παύλο; \4γων αντοΊς 'Άν8ρ€ς^ θ^ωρω οτι μ€τά ίο 
νβρ€ως και πολλ^9 ζημίας ου μόνον του φορτίου κα\ 
του πλοίου αλλά ι^α^ των ψυχών ημών μίλλ^ιν €σ€σθαί 
τον πλουι^. ό δί ίκατοντάρχης τω κυβ€ρνητη κα\ τω 1 1 
ναυκλήρω μάλλον ίπ^ίβ^το η τοΊς ύπο ΊΙαύλου λεγομίνοις. 
αν^υθέτου δέ του λιμίνος υπάρχοντος προς παραχ€ΐμασίαν ΐ2 
οί πλ€ίον€ς €θ€ντο βουλήν άναχθήναι ίκ^ιθ^ν, βΤ πως δύ- 
ναιντο κατάντη σαντ€ς €ΐς Φοίνικα παραχ€ΐμάσαι^ λιμένα 
της Κρήτης βλίποντα κατά λίβα καΐ κατά χώρον. Ύττο- 13 
πνεύσαντος δί νότου 8όξαντ€ς της προθέσεως κεκρατηκέναι 
αραντ€ς ασσον παρελίγοντο την Κρήτην. μετ ου πολύ 14 
δβ εβαλεν κατ αύτης άνεμος τυφωνικος ό κίΐλούμενος 
Έυρακύλων συναρπασθεντος 8ε τον πλοίου και μη 8υναμε' 15 
νου άντοφθαλμείν τω άνεμω επι8όντες εφερόμεθα. νησίον ι6 
δ€ τι νπο8ραμόντες κίΐλονμενον Κανδα ϊσχνσαμεν μόλις 
περικρατεις γενέσθαι της σκάφης^ ην αραντες βοηθείαις ι; 
εχρώντο νποζωνννντες το πλοιον φοβούμενοι τ€ μη εις την 
Σνρτιν εκπεσωσιν, χαλάσαντες το σ κενός, ούτως εφεροντο. 
σφο8ρώς 8ε χειμαζόμενων ημών τί} εζής εκβολήν εποιουντο^ ι8 
ΐίαι τί} τρίτη αντόχειρες την σκενήν τον πλοίου ερί'ψα», 19 
μήτ€ 8ε ήλιου μήτε άστρων επιφαινόντων επ\ πλείονας το χχνπ ΠΡΑΗΒΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3" 

ημέρας^ χ^ιμωνός Τ€ ουκ. ολίγου επικειμένου, \οιπον περιη- 

21 ρ€ίτο ελπις πάσα του σώζεσθαι ήμας. Πολλοί τ€ ασιτίας 
υπ€φ\ούσης τοτ€ σταθείς 6 Παΰλοί εν μεσ^^ αυτών ειπεν 
'Έίει μεν, ω αρ8ρες, πειθαρχήσαντάς μοι μη άνάγεσθαι 
άπο της Κρήτης κερδησαί τε την ΰβριν ταυτην και την 

22 ζημίαν. Κζΐι τα νυν παραινώ υμάς εύθυμεΐν, άποβοΧη γαρ 

23 ψνχης ουδεμία εσται εξ υμών πλην του π\οίου• πνφεστη 
γαρ μοι ταύτη τ^ νυκτΐ του θεού ου ειμί, ^ καΐ Χατρεύω, 

24 αγγεΧος Χεγων Μη φόβου, ΤΙαΰΧε' Καίσαρί σε θβί πάρα- 
στηναι, και 18ού κεχάρισταί σοι 6 θεός πάντας τους πΧεον- 

25 τας μετά σου. 8ιο εύθυμεΊτε, αν8ρες' πιστεύω γαρ τώ θεφ 

26 ΟΤΙ ούτως εσται καθ* ο ν τρόπον ΧεΧάΚηταί μοι. εΙς νησον 

27 δ€ τίνα δβί ημάς εκπεσεΐν, Ώς 8ε τεσσαρεσκαι- 
ίεκάτη νύζ εγενετο διαφερομενων ημών εν τώ ^Αδρίφ, κατά 
μέσον της νυκτός ύπενόουν οι ναύται ^προσάγε ιν^ τινά αύτόϊς 

28 χωράν, κα\ βοΧίσαντες ευρον οργυιάς είκοσι, βραχύ δε 
διαστησαντες καΐ πάλιν βολίσαντες ευρον οργυιάς ϋεκα- 

29 πέντε' φοβούμενοί τε μη που κατά τραχείς τόπους εκπε- 
σωμεν εκ πρύμνης ρίψαντες αγκύρας τεσσάρας ηύχοντο 

3ο ημεραν γενέσθαι, Ύών 8ε ναυτών ζητούντων φνγεϊν εκ 
του πλοίου καΐ χαΚασάρτων την σκάφην εΙς την θάλασσαν 
προφάσει ως εκ πρωρης άγκυρας μελλόντων εκτείνειν, 

31 ειπεν ό ΙΙαυλος τώ εκατοντάρχη κα\ τοις στρατιωταις 
^Εαν μη ούτοι μείνωσιν εν τώ πλοίω, ύμεΐς σωθήναι ου 

32 δύνασθε, τότε απέκοψαν οι στρατιώται τά σχοινία της 

33 σκάφης κα\ εΐασαν αύτην εκττεσεΐν, "^χρ^ 8ε ου ήμερα 
ημελλεν γίνεσθαι παρεκάλει ό Παύλοι απαντάς μετ^ΐλα- 
βείν τροφής λέγων Ύεσσαρεσκαι8εκάτην σήμερον ημεραν 
προσ8οκώντες άσιτοι 8ιατελεΐτε, μηθεν προσλαβόμενοΐ' 

34 θιό παρακίΐλώ ύμας μεταλαβεΐν τροφής, τούτο γάρ προς 
της υμετέρας σωτηρίας υπάρχει* ου8εν6ς γάρ υμών θρϊζ 

35 άπο τής κεφαλής άποΧεΙται, είπας 8ε ταύτα κα\ λαβών 

27 ιτροσαχ«Γκ 3ΐ« ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ χχνιι χχνπι 

ϋμτον €ύχ€ψίστησ€ν τω θ€φ ίνωπυον πάντων και κΚάσας 
ίΐρζατο €σθί€ΐν. €νθυμοί ϋ γ€νόμ€νοί πάντ€ς και αντοί 36 
προσ€\άβοντο τροφής, ΙΙμ€ΰα ϋ αΐ πάσαι ψυχαϋ ίν τψ ^7 
πΧοΙφ ^ως^ {βίομήκοντα €ζ. κορ€σΰ€ντ€£ ϋ τροφής ίκον- 38 
φιζορ το πλοΐον €κβάΚ\6μ€νοι τον σΐτον €ΐς την θαΚίκτσαν. 
'Ότ€ α ημέρα €γ€ΐ/€το, την γη ν ουκ €π€γίνωσκον^ κοΚπον 39 
Ιί€ τίνα κατενόουν €χοντα αΙγιαίΚον €ΐς ον €βονλ€νοντο €ΐ 
Ιίυναιντο ^ίκσωσαϊ^ το πΚοΙον. και τάς άγκυρας π^ρι^Κον- 40 
Τ€ς €Ϊων €ΐς την θαΚασσαν^ αμα άν€ντ€ς τας ζ€υκτηρΙας των 
πη6αΚίων^ καΐ €πάραντ€ς τον άρτίμωνα τ^ πν€θύϋη[ΐ κατ€ΐ' 
χον €ΐς τον αΙγιάΚον. π€ριπ€σόντ€ς ϋ €ΐς τόπον ίίιθά•• 41 
λασσοι^ €π€Κ€ΪΚαν την ναυν^ κα\ ή μ€ν πρώρα €ρ€ΐσασα 
ίμ€ΐν€ν ασάλευτος^ ή ϋ πρύμνα €λύ€το ύπο της βίας. 
Των α στρατιωτών βου\η ίγένετο ΐνα τους Ι^^σμωτας 42 
άίποκτ€ΐνωσιν^ μη τις ίκκοΚυμβησας ίιαφύγυ* 6 ϋ ίκατον- 43 
τάρχης βου\ομ€νος ίιασώσαί τον ΤΙαΰΚον €κω\υσ€ν αυτούς 
του βονλήματος^ €κίΚ€υσ4ν τ€ τους δυναμένους κόλυμβαν 
άπορί^αντας πρώτους €πι την γη ν ίζιίναι^ κα\ τους λοι- 44 
πους ους μίν «ττΐ σανίσιν ους δ€ €πί τίνων των άπο τον 
π\οΊου' κα\ ούτως έγένετο πάντας διασωθηναι €ΤΓι την γη ν, 

ΚαΙ 8ιασωθ€ντ€ς τότ€ €π€γνωμ€ν οτι Μ€λιτηνη ή ι 
νήσος κα\€ΐταΐ, οι Τ€ βάρβαροι παρείχαν ου την τυχου- ι 
σαν φιΚανθρωπΙαρ ήμιν^ αψαντ€ς γαρ πυραν προσ€\άβοντο 
πάντας ήμας 8ια τον ύ€τ6ν τον έφ^στώτα και δ*α το ψνχος, 
συστρέ^αντος δ€ του Πανλου φρύγανων τι πΧήθος και 3 
€πιθ€ντος €π\ την πυράν^ Ζχώνα άπο της θίρμης ίζ^Κθουσα 
καθηψ€ της χ€ΐρ6ς αύτου, ως 8€ €Ϊ8αν οι βάρβαροι κρ^μά- 4 
μ€νον το θηρίον €Κ της χ€ΐρ6ς αύτου ^ προς άΧλήΧους βλβγον 
αάντως φον^ύς €στιν ό άνθρωπος ούτος ον διασωθέντα €Κ 
της θαλάσσης ή δίκη ζί^ν ουκ €Ϊασ€ν, 6 μ€ν ου ν άποτινά- 5 
ζας τ6 θηρίον €Ϊς το πυρ €παθ€ν ουδέν κακόν οι δί προσ^- 6 
δοκών αυτόν μέΧΚ^ιν πίμπρασθαι η καταπίπτ^ιν ίφνω 
ν€κρ6ν. €π\ τΓολύ δί αυτών προσδοκώντων κα\ θ^ωρούντων 37 64αχ<$σιαι 39 ^ί^ο,ι XXVIII ΠΡΑΚΒΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 313 

μηϋρ ίτσπορ €ΐς αύτορ γίνομ^νον^ μ€Τ(ΐβαΚ6μ€Ρθΐ ΤΚ€γορ 

7 αύτορ ανοί θ^ορ, ^Έρ ϋ τοΪ£ π€ρ\ τορ τοπορ 
€Κ€2ρορ νπηρχ€Ρ χωρία τ^ πρωτφ τή^ ρήσου οροματι Πο^ 
πλι^, ος άραϋ€ζάμ€Ρος ημάς ^ημέρας τρΛς^ φιΚοφρόρως 

8 €ζ4ρίσ€Ρ, €γ€Ρ€Τ0 α ΤΟΡ πατ€ρα του ΤΙοπλΙου ηνρ€Τθΐί 
κα\ ίυσ€ΡΤ€ρίφ συΡ€χόμ€Ρθρ κατακΛσθαι^ προς ορ 6 ΤίανΚος 
€ΐσ€\θωρ και προσ€υζάμ€Ρος €πίΰ€)ς τας χΛρας αύτψ Ιάσατο 

9 αύτόρ. τούτου &€ γ€Ρομ€Ρου [καϊ] οΐ λοιποί οΐ €Ρ τ§ ρησφ 
ΙΟ €χοΡΤ€ς άσθ€Ρ€ίας προσηρχορτο και ίθ^ραπ^ύορτο^ ο! κΛ 

9Γθλλαΐ( τιμαΐς €τίμησαρ ήμας κα\ άραγομ{ροίς €π€ΰ€ΡΤ0 
τα προς τας χρ€ίας. 

11 Μ€τά δί τρ^ΐς μηρας άρηχΰημ€Ρ €Ρ πΧοίω ΐΓαρακ€χ€ί" 
μακότί €Ρ τ^ ρησφ ΑΧ€ζανδρΐρψ^ παρασημω Δαοσκούροις• 

12 και καταχθ€ΡΤ€ς €ΐς Συρακουσας €π€μ€ίραμ€Ρ ημέρας 

13 τρ€Ϊς^ οθ€Ρ π€ρΐ€λ6ρτ€ς κατηρτησαμ€Ρ €ΐς 'Ρι/γιον. καΐ 
μ€τα μίαν ήμέραν €πίγ€Ρομ€Ρου ροτου δ€υτ€ραΐοί ι^Χθο- 

14 μ€Ρ €ΐς Ποτιόλονί, ου €υρ6ρτ€ς άϋ€\φούς παρ€κ\ήθημ€Ρ 
παρ αύτοίς €πιμ€Ϊραί ημέρας